ŞEMS-İ TEBRİZİ'NİN ESERİ

MAKALAT
(KONUŞMALAR)
ÇEVİRİ Mehmed Nuri GENÇOSMAN

GiRiŞ
Yıllardır, Makalât-ı Şems-i Tebrizî, ikinci adıyle Hırka-i Şems üzerinde çalışmaktayım. Bugünün diliyle Şems-i Tebrlzî, Konuşmalar diye adlandırdığımız bu kitabın aslı, Farsça ve Arapça ile karışık, onüçüncü yüzyılda yazılmış çok çetin ve arkaik pasajlar ve deyimlerle dolu bir elyazmasıdır. Eser, çok önemli ve şaşırtıcı tasavvuf konularını içine aldığı gibi, o çağın belli başlı şahsiyetlerini, zamanın kültür ve bilim hareketlerini yansıtması, hele Mevlânâ Celâleddin'ln karanlıkta kalmış olan bazı yönlerini aydınlatması bakımından da bir hazine değerindedir. Şems-i Tebrizî, Konya'ya niçin gelmiştir? Mevlânâ ile onun arasındaki ilişki nasıl başlamıştır? Mevlânâ'nın normal hayatını birdenbire altüst ederek ona coşkun ve taşkın yepyeni bir ruh aşılayan bu adam kimdir? İşte bu noktaları bize açıkça gösterecek çok Önemli bilgileri bu kitapta bulmaktayız. Kitabın gerçi çok çetin ve dikenli tarafları vardır ve bu özelliği, bugüne kadar bir çevirisinin yapılmasına engel olmuştur. Ancak mutlu bir raslantının bana bu eseri Türk aydınlarına ve tasavvuf meraklılarına tanıtmak fırsat ve cesaretini vermiş olduğunu söylersem, okurlarımın beni yadırgamayacaklarını sanırım. Bu çeviriye kaynak olan kitap, çok saygıdeğer dostum Mevlânâ torunlarından Prof. Dr. Ferudun Nafiz Uzluk tarafından vaktiyle bana armağan edilmiş olan elyazması bir nüshadır. Bu metin, 27x21 ölçüsünde ve 326 sayfadır. Nesih kırması, nesih, sülüs ve ta'lik gibi çeşitli yazı örnekleriyle temiz ve okunaklı bir şekilde yazılmış, üzerinde yer yer ufak tefek nüsha farkları işaret edilmiştir. Metnin bazı kısımlarının kenarlarına bol haşiyeler, açıklamalar eklenmiştir. Tarihi ve yazarı belli olmayan bu nüshanın, merhum Mevlevi arif meşahirinden Ayaşlı Şakir tarafından Dergâh müzesindeki iki nüsha ile karşılaştırılarak orijinal bir metinden kopya edildiği, sayfa kenarlarındaki haşiyelerin de sonradan eklendiği anlaşılmaktadır, işte üstad Prof. Dr. Uzluk'un himmetine borçlu olduğum bu kitabı her ihtimale karşı memleket kitaplıklarında bulunan başka elyazmalarıyle de karşılaştırmak lüzumunu duyduğum için önce Konya'dan işe başladım. Mevlânâ Müzesi Kitaplığı'ndaki 2144 ve 2145 sayılı iki yazma metinle yer yer karşılaştırdım. Daha sonra istanbul'da Beyazıd Kütüphanesi Kataloglarına baş vurdum. Veliyüddin Efendi Kitaplığından aktarılmış bir Makalât yazması buldum ama bu kitapçık ufak bir özetten başka bir şey değildi, istanbul

Üniversitesi kitaplığında bulduğum 679 F.Y. numaralı metin de yine bir özetten ibaretti. Yaptığım bu araştırma ve incelemelerden sonra elimdeki nüshanın en doğru ve sağlam bir kaynak olduğu sonucuna vardım. Kitabın bazı yerlerinde irkildiğim oldu. Bu yüzden, başlamış olduğum çeviri hayli gecikti. Son günlerde ikinci bir raslantı daha oldu. İran'da basılmış olan bir Makalât metni, yine aziz dostum Prof. Dr. Uzluk tarafından getirtilerek bana armağan edildi. Bu yeni fırsattan da faydalanarak yaptığım çevirileri bir de basılı metinle karşılaştırmak ve son kontroldan geçirmek lüzumunu hissettim. Türkiye'deki metinlerden alınan kopyalardan meydana geldiği anlaşılan bu kitabın, değerli bilgin ve araştırıcı İranlı Ahmed Hoşnuvis tarafından gözden geçirilerek üzerinde düzeltmeler yapıldığını, gerekli not ve haşiyelerle süslendiğini ve güzel bir baskı halinde irfan âlemine sunulduğunu görmekle de ayrıca mutluluk duydum. Kendi hesabıma, bu yeni baskıdan da hayli faydalandığımı inkâr edemem. Müellifine teşekkürlerimi sunmayı da bir borç bilirim. Ancak, benim çevirime esas olan nüsha ile yeni baskı arasında büyük ve önemli farklar buldum. Bendeki nüshanın birçok sayfaları basılı kitapta eksik kalmıştır. Hele yazma nüshanın 95'inci sayfasından 164'üncü sayfasına kadar olan kısım tamamiyle atlanmıştır. Daha başka yerlerde de hayli atlamalar görülmektedir ki kitabın ikinci baskısında bunların düzeltilmesi çok faydalı olacaktır. Şu hale göre Farsça metnin Türkiye'de kritik bir baskısını yapmak zorunlu görünmektedir. Kitap hakkındaki araştırmalarımızı bu satırlarla özetledikten sonra, biraz da çeviri zorlukları üzerinde durmak isteriz. Kitaba esas olan elyazmalarını daha önce incelemiş bulunan İran'ın sayılı ilim ve fikir adamlarından rahmetli Furûzan Fer'in şu sözlerini aynen naklediyorum: «Makalât kitabı, Şemseddin-i Tebrizî'nin bazı meclislerdeki sohbetleri sırasında, Mevlânâ ile konuşurken aralarında geçen bahislerden, müritler ve inkarcılar tarafından sorulan sorulara verdiği cevaplardan derlenmiş bir eserdir. Kitaptaki cümle ve pasajların kesik ve dağınık olması da gösteriyor ki bu eseri Şems kendisi kaleme almamış, belki o anılar her gün müritler tarafından kaydedilmiş ve son derece bir tertip bozukluğu ile de derlenmiştir. Ama inkâr edilemez ki, bize Mevlânâ'mn özel yaşantısını, onun hayat hikâyesini kapsayan bir çok gizli noktaları da gün ışığına çıkarmaktadır.» Mevlânâ'nın, Şemseddin Tebrizî ile nasıl buluştuğunu anlatan ve o buluşmanın efsaneleşmiş yönlerini, iyi bilinemeyen, sebepleri anlaşılamayan taraflarını aydınlatmak gayreti gösteren birçok eski ve yeni menakıb yazarları, bu hikâyeleri ancak romantik bir kılıkta uzun uzadıya nakletmeye özenmişlerdir, işte Makalât kitabı bu gizli kalmış konular üzerindeki perdeyi kaldırdığı gibi, Mevlânâ'nın, Şems'e nasıl kapıldığına da bir dereceye kadar ışı tutmakta ve açıklık getirmektedir. Kitap, herkesçe bilinen halin aksine olarak Şemseddin-i Tebrizî'nin çok keskin görüşlü bir bilgin ve bir hakikat âşığı, mürşitlik mertebesine ermiş arif bir yol gösterici olduğunu öğretmektedir. İşte sadece bu nokta bile eserin önemini belirtmeye yeter. Kitabın tarihî değerinden başka ayrıca, Şemseddin'le görüşmesinden sonra Mevlânâ'da yeni bir hayatın başladığım gösteren açık işaretler vardır. Şems'in getirdiği yeni fikirler, prensipler ve öğretim sistemi konusunda araştırma yapmak isteyenler, aradıklarını Makalât kitabında bulacaklardır. Çünkü Makalât ile Mesnevi arasında kuvvetli bir bağlantı vardır. Nasıl ki Mevlânâ, Mesnevi'de geçen birçok fıkra, hikâye ve nükteleri Makalât'tan almıştır. Kitap ayrıca gönül çekici deyim ve terimlerindeki üslûp güzelliği bakımından Fars Edebiyat ve Filolojisinin bir hazinesi değerindedir. İşin zorluğunu belirtmek için yukarda saydığım sebepleri üstat Furûzan Fer de kabul ediyor. Ana dili Farsça olan

bir ilim adamının bu görüşü, açık bir gerçeğin ifadesidir. Çevirinin zorluğunu artıran engellerin başında en çok diyaloglar gelmektedir. Konuşanla dinleyen, soran ve cevap veren; hatta üçüncü şahıs, aynı fiil ile ifade edilmektedir. Dedim ki, dedi ki yerine hep dedi fiili kullanılmıştır ki bu da şaşırtıcı sebeplerden biridir. Ama kitabı birkaç kere dikkatle, merakla ve sabırla okuyup da havasına girdikten sonra konu biraz daha aydınlanıyor. Kesik ve bağlantısız gibi görünen devrik cümlelerden sonraki cümle ve satırlardan bir mânâ çıkarmak mümkün oluyor, ama ne de olsa yine gramer kurallarına sığmayan sözler eksik değil. Bizi en ziyade ilgilendiren nokta, ele alman konuları herkesçe anlaşılabilir bir hale getirmek, Türk dilinin bugün benimsenmiş olan deyim ve terimlerine uygun fakat her türlü aşırılıktan, zorlama ve yapmacıklardan uzak bir çeviri örneği vermektir. İşte bu nokta üzerinde, gücümüzün yettiği kadar uğraştık. Konuşmalar kitabında, özellikle üstadın hayat hikâyesi, Mevlânâ ile aralarında geçen tasavvufî bahislerdeki görüş birliği, bazen düşünce ayrılığı, üstadın ağzından çıktığı gibi kayt ve

zapt edilmiştir. Bu sohbet konuşmasından bazen değişik bir üslûp kokusu gelir; yer yer söğüp saymalar, öfke belirtileri, zamaneye göre ayıp sayılmayan bazı açık saçık nükteler de eksik değil. Ama bu özellik ve konulardaki değişik eda, okurları sıkmadan, onlarda derin bir ilgi ve merak uyandırmaktadır. Şimdi eserden müessire intikal yoluyle biraz da müellifin kısa bir biyografisini çizmeye çalışalım.

Şems-i Tebrizî Kimdir?
Büyük arif Melikdâd oğlu Ali oğlu Muhammed Şemseddln, yaradılışında üstün vasıflarla bezenmiş, Allah vergisi yüksek bir istidat ve kabiliyetle doğmuş Allah âşıklarından, ilâhî aşk şarabiyle başı dönmüş hakikat ve mânâ ehli erenlerdendir. Altıncı hicret yüzyılında Tebriz'de hayata gözlerini açmış, henüz çocukluk ve ilk gençlik çağlarında bile çağdaşı olan kuşağın çocuklarından bambaşka bir vasıfta yaratıldığını göstermiştir. Coşkun, hareketli, duygu ve düşünce bakımından daima ileriye bakan ve zamanının değer ölçülerini aşan bu harika çocuk, bize kendini şöyle anlatıyor: «Henüz erginlik çağına girmemiştim. Aşk deryasına daldım mı, 30-40 gün hiç bir şey yiyemezdim; istekten kesilirdim, günlerce açlığa susuzluğa katlanırdım. Bir gün babam bana çıkıştı, 'Oğlum, dedi, ben senin bu halinden birşey anlamıyorum; bunun sonu nereye varacak? Bu davranışlar seni felâkete götürecek.' Ben ona şu cevabı verdim: Baba! Seninle benim babalık ve evlâtlık ilişkimiz neye benzer bilir misin? Bir tavuğun altına tavuk yumurtalarıyle karışık bir de kaz yumurtası koymuşlar. Vakti gelip de civcivler çıktığı zaman bunlar hep birlikte analarının arkasına düşer giderler, yolda bir göl kenarına raslarlar. Kaz yumurtasından çıkan civciv hemen kendisini suya atar, bunu gören ana tavuk, eyvah yavrum boğulacak der. Çırpınmaya başlar. Halbuki kaz yavrusu neşe içinde suda yüzmektedir. İşte seninle benim aramdaki fark da böyledir.» Ahmet Eflâkİ'nin, sayın dostum Prof. Tahsin Yazıcı tarafından dilimize çevrilmiş olan Ariflerin Menkıbeleri adlı eserine göre Tebriz şehrinde Şemseddin'e Şems-i Perende yani Uçan Şems derlermiş. Bu lakabın ona, çok gezmesinden ve sık sık zamane ariflerini ziyaret için şehirler arasında dolaşmasından ötürü verildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca ona manevî mertebesi ve ergin ariflerden sayılması dolayısiyle Kâmil.i Tebrizî de denilirmiş. Ama bunun, hem büyük arif Şemseddin Muhammed'in hem de başka bir Şemseddin'in lakabı olduğu anlaşılmaktadır. Merhum üstat Furûzan Fer'in İran'da vaktiyle neşretmiş olduğu Menakıb-i Evhaduddin-i Kirman adlı eserde Evhaduddin şöyle anlatıyor: «Kayseri'de bulunduğum sırada Kâmil-i Tebrizî denilen bir zat vardı; bu, perişan halli bir âşık idi. Sultan Alaeddin ile vezirleri ona çok saygı ve sevgi gösterirlerdi. Batın ehli bir adam idi. Sultan yanında çok itibarı var idi. Herhangi bir adam için bin dinar bile iltimas etseydi red olunmazdı.» Şimdi Evhaduddin'in bahsettiği bu Kâmil-i Tebrizî ile büyük arif Şems-i Tebrizî'nin başka başka kişiler olduğunda şüphe etmiyoruz. Çünkü Şems-i Tebrizî, sözü geçen Kirmanlı Evhaduddin'in uzun uzadıya aleyhinde bulunmuş ve Evhaduddin, Şems'in yüce mertebesini anlayamamıştır. Şu hale göre onun Kayseri'de rastladığı Kâmil-i Tebrizî, başka birisidir yani Kâmil sözünün, o Şemseddin'in vasfı değil ismi olduğu anlaşılmaktadır. Yine Eflâkî'nin Ariflerin Menkıbeleri kitabında, Mevlânâ Celâleddin, yukarda sözü geçen ikinci Şems-i Tebrizî'den bahsederken, «Tebrizli Kâmil, Konya şehrinin aptalıdır, Fakih Ah-med'den birkaç derece daha üstündür,» demektedir. Bu Kâmil-i Tebrizî'nin, çok vakit zamane sultanlarının, devlet büyüklerinin makamlarına teklifsizce girip çıktığı, Saray kapıcılarının ona ses çıkarmadığı, hatta sultanın tahtına çıkıp oturduğu, meclislere vakitli vakitsiz girip çıktığı, meclislerdeki aletlerden herhangi birini alıp dışarı fırladığı halde hiç kimsenin ona engel olmaya cesaret edemediği anlaşılmaktadır. Bazı açık gönüllü büyükler, Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'ye, Seyfullah yani Allah Kılıcı da demişlerdir. Bu Kâmil-i Tebrizî'nin adı, Makalât kitabında da aynen geçmektedir. İlerde görüleceği gibi Makalât' ın ikinci bölümü şöyle başlıyor: «Pir Muhammed'e sordular: Tebrizli Kâmil'in hırkası önünde ne hale geliyorsun? Tıpkı doğan pençesine tutulmuş bir serçeye dönüyorsun sonra diyorsun ki, 'doğanı öldüreyim de kendimi kurtarayım. Çünkü o kendi hesabına yaşıyor» Yukarıdaki sözlerden de anlaşılıyor ki bu Kâmil-i Tebriz başka bir Allah eridir. Evhaduddin'in Kayseri'de gördüğü, Mevlânâ'nm, «Fakih Ahmed'den birkaç kat daha üstündür,» diye bahsettiği zat da Kâmil-i Tebrizi'den başka birisi değildir. Çünkü bunun büyük arif Şemseddin Muhammed'e benzer bir tarafı yoktur. Zaten Eflâkî'nin verdiği bilgi ile Mevlânâ

Çelâleddin'in Şems hakkında kullandığı deyimler arasında da çelişki vardır. Mevlânâ, hiç bir zaman üstadını başka vasıfla övmemiş, onu Kâmil-i Tebrizî diye anmamıştır. Bu açıklamalardan sonra şimdi yine asıl konumuza dönebiliriz. Büyük arif Tebrizli Muhammed Şemseddin, bazı yanlış görüşlü tetkikçilerin sandığı ve bize tanıttıkları gibi basit bir bâtınî dervişi değildir. O yüzyılların yetiştirdiği büyük mürşitler arasında üstün vasıflarla yaratılmış eşsiz bir ariftir. Böyle olmasaydı, Mevlânâ gibi zahir ve batin ilimlerinde yüksek derecelere ermiş, zamanında müderrislik ve müftülük mertebelerine yükselmiş seçkin bir insanı, Allahsal bir aşk ve iştiyak ateşiyle tutuşturabilir miydi? Mevlânâ'ya bütün normal hayatını bir tarafa iterek, işini gücünü, medresesini ihmal ettirerek, onu madde âleminin dışında başka bir âleme götüren; ona mânâ âleminin pencerelerini açan bu Tebriz güneşi, bu Türk velisi olmuştur. Şu halde, bu nitelikte ve bu yetenekte olan ulu bir arifin bayağı bir bâtınî dervişi olamayacağı; onun, gönlü yüce hakikatlerle dolu bir irfan ve irşad kaynağı olduğu şüphesizdir. Makalât'ın incelenmesi, bize, Tebrizli Şemseddin'in, zamanında en yüksek islâmî bilgilerden, tefsir, hadis, fıkıh, felsefe ve kelâm bilimlerinde de yeter derecede ilerlemiş olduğunu ve dört mezhebin fıkıh esaslarına da âşinâ bulunduğunu ve bu cümleden olarak Şafiîlerin meşhur beş kitabında Tenbih adlı eseri de incelediğini gösteriyor. Şems'in, Arap edebiyat ve filolojisinde de üstün bir bilgiye sahip olduğunu anlıyoruz. Yıllarca Suriye'de Halep ve Şam gibi büyük şehirlerde yaşadığı, Araplarla ilişki kurduğu, onların dillerini gayet iyi bir şekilde konuşup yazdığı Makalât'taki yer yer Arapça pasajlardan anlaşılmaktadır. Bir aralık Erzurum'da ve Türk şehirlerinde öğretmenlik yapmış olan Şems'in Konya'ya nasıl ve niçin geldiği bahsine dönelim: Makalât'ta şu satırları okumaktayız: «Allahya yalvardım. Yarabbi beni kendi velilerinle tanıştır, onlarla yoldaş et dedim. Rüyamda, 'Seni bir veliyle yoldaş edelim,' dediler. 'O veli nerededir?' diye sordum. Ertesi gece bu velinin Rum diyarında (Anadolu'da) olduğunu söylediler. Bir müddet sonra tekrar gördüğüm rüyada, 'Henüz vakti gelmemiştir, her işin bir zamanı var,' dediler.» Bu açıklama bize, Mevlânâ'nın da vaktin olgun velileri mertebesine yükselmiş kendisine muhatap olacak kuvvetli bir mânâ ehli bulamadığı için zahir bilgileri çerçevesi içerisinde kalmış olduğunu göstermektedir. Şems bunu duymuş ve sezmiştir. İçindeki coşkun hisleri aktaracak derin ve geniş bir gönül aramaktadır. Aradığını da Mevlânâ Celâleddin'de bulmuştur. Mevlânâ Celâleddin, gerçi mânâ âlemine ait bilgilerden yoksun değildi. İlk tasavvuf neşesini babası Sultanu'l-Ulemâ' dan, onun ölümünden sonra da Horasan erenlerinden babasının arkadaşı Tirmizli Seyid Burhaneddin'den almıştı. Ama Şems ile buluşması bambaşka bir hadise olmuştur. Bu hadiseyi Eflâkî, Molla Cami ve diğer tezkirecilerle Mevlânâ'nın büyük oğlu Sultan Veled, çeşitli ve renkli dekorlar içerisinde anlatırlar. İlerde bu konuya dönmek üzere bir de Şems'in ilk üstatlarına -ve tasavvufla nasıl ilgilenmiş olduğuna dair elimizdeki bilgileri özetleyelim:

İlk Çağları
Şems, kendi ifadesine göre ilk nasibini Tebriz'de, Ebûbekr Sellebaf (Sepetçi Ebubekir) adında bir mürşitten almıştır. Eflâkî'nin Sultan Veled'den naklederek anlattığına göre bütün velîlik niteliklerini onda bulmuştur ama kendisinde, şeyhinin göremediği ve hiç kimsenin farkında olamadığı birşey vardı ki onu ancak Mevlânâ Celâleddin görebilmişti. Yine Şems'in Sultan Veled'e anlattığına göre çocukluk günlerinde Allahyı, melekleri, yerlerde ve göklerde bir çok olayları görür, herkesi de kendisi gibi sanırmış. Ama sonradan anlamıştır ki bunları başkaları göremiyor. Şeyh Ebubekir de bunları herkese söylemesini yasaklarmış. Hafız Hüseyin Kerbalayî'nin, Ravzatül Cinan (Cennet Ban. çeleri) adlı eserinde şu satırları okumaktayız:

Şems-i Tebrizî uzun süre Tebriz'de Şeyh Ebûbekr Selle-bafın hizmetinde bulundu. Büyük bir olgunluk ve erginlik mertebesine erdi ama onu daha fazla olgunlaştırmak Şeyhinin takati üstüne çıkınca Ebûbekr, insaf ve takdir yoluyla ona artık bu olgunlaşmanın daha ileri mertebesini başka yerde aramasını tavsiye etti; seyahata çıkmasına izin verdi. Şems önce Kirmanlı Şeyh Evhaduddin'in piri Şecaslı Şeyh Rükneddin'e, sonra da Tebrizli Şeyh Şahabeddln Mahmud'a gitti. Zamanın büyük mürşitlerinden olan o zatın hizmetlerinden de çok feyiz aldı. Daha sonra zamane şeyhlerinin önderi sayılan Cent'li Baba

Yoksa. Ben akıl yönünden bilinmesi gerekli bu bahislerde yüz yıl uğraşsam ondaki ilim ve hünerin onda birini elde edemem. Gerekirse. eli vergili.' Hemen kavuğunu. geceleri uyumazdı. onlardan daha lâtiftir. nasıl anlatayım. üzüntüsü engel değilse ve konunun tatsızlığı sebep olmazsa. başka bir yoldan hırsızın karşısına çıktı. ilk üstadı Ebûbekr'in hatırasını daima saygı ile andı. tartışır. yanındaki eşyasını yukarıdan hırsızın eteğine bıraktı ona çok özürler diledi ve 'Haydi çabuk şimdi buradan kaçıp canını kurtarmaya bak. Bütün fenlerde. ilâhi bir temaşa zevkiyle Miraç etmek nasib oldu. bedenler nerede olursa olsunlar ne değeri var. fakirler sultanı Şems-i Tebrizî'yi ziyarete gittiği için karanlıkta kaldık. onlardan daha zevkli.» Cennet Bahçeleri'nin yazarı Kerbelâlı hafız Hüseyin. (M. Halbuki o kendisini bilmezlerden sanır ve öyle zanneder. Bunu seyreden aziz derviş. sarığını.Kemal'e baş vurdu. sentaks. Ebûbekr'in manevî mertebesini Şeyh Sadi de Bostan kitabında şöyle övmektedir: «Tebriz taraflarında bir aziz vardı ki. Benim önümde. Adam o sırada. dördüncü kat göğe kadar çıktım. ama o feleğin yüzünü kararmış gördüm. «O.' dedi. gramer. zavallı hırsızın çektiği korkuyu düşündü. ayıptır söylemesi. Konuşmalar. duman gibi kendini yok etmeye çalış. babasının önüne oturmuş iki yaşında bir çocuk yahut müslümanlığa dair hiç bir şey işitmemiş dönme bir müslüman gibi öylesine utangaç bir hal alır. hepsinden daha yetkili konuşur.» «Ben o kutsal yerleri dolaşıp tekrar dördüncü kat göklere geldiğim zaman büyük güneşin eskisi gibi kendi merkezinde nur ve ışık saçtığını gördüm. Şems ile Mevlânâ biri birini tamamlayan. halkın sesini işitince o tehlikeli durumda sığınacak bir yer bulamadı. onun.» Şimdi bir de Mevlânâ hakkında Şems'in görüşlerini dinleyelim: «Dünyanın hiç bir yerinde Mevlânâ'nın eşi ve benzeri yoktur. tam manasiyle islâm ve ehli sünnet inançlarını benimsemiştir.» (Şems-i Tebrizî. Yiğitlikte senin ayağının toprağıyım. Bazı tezkerecilere göre de Şems'in aslı Horasanlıdır. O . onu hiç unutamadı. Şems'in Ailesi Devletşah Tezkeresî'nin anlattığına göre Şems-i Tebrizî İsmailiye mezhebi büyüklerinden Büzrükümid'in torunu Havend Alâeddin'in oğludur. onlardan daha üstün.'642 hicret yılı Cemaziyelahır ayının yirmi altıncı günü Konya'ya gelmiştir. 'Dostum gitme. din bilgisinde. Babası ticaret maksadiyle Horasan'dan Tebriz'e gelmiş. nerede doğarsa doğsun işin suretine değil manâsına bakmalıdır. cömert ve çok üstün yaratılışlı seçkin bir zat olduğunu kaydetmektedir. orada yerleşmiş. Asıl zevk. Beytül Mâmur denilen sarayın sakinlerinden bunun sebebini sordum. madde ve mânâ âleminin sırlarına ermiş üstün vasıflı birer Allah velîsidir. Alâeddin. temel bilgilerde. 77. mantık ilimlerinde en büyük uzmanlarla kuvvetle konuşur. ona bağlanmasının nedenlerini tekrar araştıralım: Eflâkî şöyle diyor: «Hazreti Mevlânâ buyurdu ki 'Bir gün bana Melekût âleminin yolları açıldı. ondan da hayli faydalandı ama Mevlânâ ile buluşuncaya kadar. Şimdi Mevlânâ'nın Şems'i nasıl gördüğünü. biri birinden renk ve ışık alan iki irfan hazinesidir. 48). O makamın kutsal sakinleri. Şemseddin de Tebriz'de doğmuştur. dedelerinin sapkın inançlarını bir tarafa atarak zındıklık yolundan ayrılmış baba ve dedelerinin kitap ve defterlerini yakmış.' dedi. M.) İşte her iki Allah âşığının aralarındaki karşılıklı sevgi ve saygıdan birer örnek alarak yukarda naklettiğimiz vesikalar bize gösteriyor ki. Gecenin birinde bir hırsızın dama çıkmak için kement attığını gördü. işte bu azizin Şems-i Tebrizî'yi yetiştiren Ebûbekr olduğunu. 'Ben sana yabancı değilim. gönlü isterse. telaş ve korku içerisinde kaçmaya çalışıyordu. ruh âleminin manasına erebilmektedir.' dediler.» Konya'ya İlk Gelişi ve Mevlânâ ile Buluşma Konuşmalar'dan anladığımıza göre Şems. 'Bizim güneşimiz. mum gibi erimeye başladı. Devletşah diyor ki. daima uyanık gönüllüydü. beni dinlerken. Her ikisi de aşk ve hakikatla dolu. Karanlıkta dama doğru yürüdü.

sabırsızlıkla Mevlânâ'nın yolunu gözetmektedir. hakkındaki bu dedikoduları. eğer sevseydiniz onu öyle çirkin karşılamaydınız. ibadet ve sohbetle meşgul olur. hep gam. hoşnutsuzluk ateşini körüklüyorlardı. düşmanlık teranelerini anlamaz değildi. sohbet arkadaşları yapıyor.Mevlânâ ile ilk buluşma hakkında Eflâkî'nin verdiği bilgi ile Molla Câmi'nin Nefahat-ül-üns'de ve bizzat Makalât metninin 56'ncı sahifesindeki Arapça pasajda biraz değişik bir dekor içinde özetle şöyle anlatılmaktadır: Şems yukardaki tarihte Konya'ya gelir.» diye halkı ayaklandırıyordu. «Bize.). öte yanda her gün Mevlânâ Celâleddin'in ilmî konuşmalarından. halbuki Şemseddin henüz dünyadan el çekmemiştir. aksine. irşad ve sohbetinden yoksun kalan büyük bir halk topluluğu ve gençlik.A. her varlığa hâkim olan saltanatının parlak belirtilerini her gün.» diyorlardı. gece gündüz.» Bazıları da. Eflâkî'ye göre Mevlânâ. Ama. Şems hakkında uygunsuz sözler söylemeye ve düşmanca hareketlere başlarlar. Şems yol üzerinde beklemekte. kayıplara karıştı. Ama Hazreti Muhammed Mustafa'nın (S. sıhhatinin bozulmasına yol açtı. «Acaba Mevlânâ'da o kadar akıl yok mu ki. Bir kısım Konyalılar da.A. Nereye gittiğini hiç kimse anlayamadı. Gecenin birinde Konya'dan ayrıldı. Bu ayrılık süresi. onunla kırk gün halvette kalarak hiç kimseyle münasebette bulunmamıştır. katırın dizginine yapışır. sanki kaybettiği değerli bir mücevheri Şems'in manevî benliğinde. Bu dedikoduları işiten Mevlânâ da onlara şöyle diyordu: «Siz. bir süre sonra kendine geldiği zaman Şems'in elinden tutarak piyade bir halde kendi medresesine götürmüş. bir nağra atarak yere yıkılır. Hakkın yüceliğinin. Şu halde bu her iki davacıdan Hazreti Muhammed Mustafa'nın davası çok büyüktür.' diye hep özlem duyar.). susuzluğu o kadar derindir ki. oruç. vaizlik gibi meşgalelerini bir tarafa. Şu sebepten ki. talebesi. Bunu en çok Mevlânâ'nın yakınları. meslislere gitmek istemiyor. Şems'in ilk sorusu karşısında güya yedi kat göklerin biri birinden ayrılarak yere yıkıldığını. Şemseddin.' dediği halde Bayezid. en yücesidir. kudretinin. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi bu yüzden dedikodular gittikçe artmış.A. Şems'in kudretli kişiliği önünde öylesine mest ve coşkun bir hale gelmişti ki. Gözü kulağı Şems'in sohbet ve irşadında.» diyorlardı. Şems'in Konya'dan ayrılması Mevlânâ'yı eski hayatına döndürmek şöyle dursun. bir Tebrizlinin peşine düşmüş? Mevlânâ dünyadan el çekmiş bir insandır. 643 hicret yılının 21 Şevval perşembe gününe rastlayan bu ayrılıştan sonra onun Şam'a gitmiş olduğu anlaşıldı. o zaman da suya kandığından söz eder.) hep 'Yarabbi biz seni sana layık bilgiyle bilemedik.' diye öğünmüştür?» Mevlânâ. ikindiye doğru şehre geleceğini söylerler. yoksa Bayezid-i Bistamî mi?» Mevlânâ. iterek artık Şems'in pervanesi olmuştu. o sırada Meram bağlarında sayfiyede olduğunu. Onun idrak hazinesi o kadar bir suyla dolar. Bu ilk misafirlik sırasında her iki Hak âşığı tam üç ay hep halvette kalır. O. Bu süre içinde bütün ihtiyaçlarını Mevlânâ'nın büyük oğlu Sultan Veled sağlamıştır. hep onunla göz göze diz dize idi.» der. müftülük.).» Bu cevap karşısında Şems-i Tebrizî. bağrının hasret ve firkat ateşiyle yanmasına. müderrislik. «Hazreti Muhammed mi daha büyüktür. Onunla Bayezid arasında ne münasebet var?» Şems. her saat gördükçe aşk ve hayreti artar ve ondan dolayı da 'Yarabbi biz seni sana yaraşan bilgiyle bilemedik. aşağı yukarı 16 ay kadar uzadı. Şekerciler Hanı'nda bir odaya yerleşir. selâm verir ve «Hemen söyle bana. aheste aheste sürmekte ve kendisine yaklaşmaktadır. Şemseddin'i anlamadığınız için onu sevmiyorsunuz. büyük bir ateşin kafatasında alevlendiğini hissetmiştir. Artık Horasan toprağının yetiştirdiği değerler. Bayezid kendisini Hakka ermiş görünce hemen dolu verir ve daha fazlasına bakmaz ama Hazreti Mustafa (S. cihan varlıklarının en büyüğüdür. onun velilik hazinesinde yeniden bulmasına fırsat sağlamıştır. «Yazıklar olsun ki bilginler sultanı Bahaeddin Veled'in oğlu bir Tebrizli oğlanın arkasından yürümeye başladı. Kimseyle konuşmuyor. Neredeyse o . Şemseddin'den bir gönül hoşluğu gelmiyor. iş artık açık bir düşmanlık haline dönüşmüştü. «Hazreti Muhammed (selât ve selâm ona olsun) peygamberlerin sonuncusudur. artık başka bir âleme dalmıştı. Dış âlemle ilişkisini kesmiş. «Bu ne sorudur?» der. Şems ile Mevlânâ'nın İlk Buluşmalarının Çeşitli Yankıları Mevlânâ'nın Şemseddin'le buluşması. Mevlânâ bir katıra binmiş. Tebrizlilerin uydusu haline geldi. keder ve hicran içinde yine halvete kapanıyordu. şüphesiz hep susuzluğundan dem vurur ve her gün o susuzluğun daha da artması niyazında bulunur. Derken belirli vakit gelir. her gün daha fazla Hakkı görür ve bu görüşle daha çok ilerler. hep onun işaretlerine dönük. Mevlânâ'yı sorar. Ona şu susturucu cevabı vermiştir: «Hazreti Muhammed (S. hiç dışarı çıkmazlar. bu sualin heybet ve azameti karşısında kendinden geçmiş. Bayezid kim oluyor? Bayezid'in susuzluğu bir yudum su ile diner. onun. «Ama niçin Hazreti Muhammed (S. Yıllardır içi aşk ve iştiyak ateşiyle dolu olan Şems. güneşin cihanı aydınlatan ışığı onun evinin ufacık penceresine kadar sızar ve ancak o kadar girer. Konya şeyhleri arasında bir sofi de. namaz. bütün normal işlerini. ona. O da artık birkaç damla suyun bardağı taşıracağını sezmiş ve bu düşmanlık çemberinden kendini kurtarmak için kararını vermişti. 'Beni ululayın şanım ne yücedir.A.

Onun güneş gibi parlayan yüzü karşısında bütün ışıklar söner.» diye çok yalvardılar. Hiç bir yaratıkla ilgisi yoktur. On yıldan fazladır ki burada tekrar gelişimde bana yine dostluk ve aşinalık gösterdi. Her birinin ahvali sohbet sırasında anlaşıldıktan ve dostlar ayrı ayrı kendilerini gösterdikten sonra ancak pek değerli. Cadılıkla. büyüleriyle onun akla hayret veren hazinesi gizlendi. Ermen ve Rum ülkesinin kıvancı sevgili! Mevlânâ bu mektubu yazdıktan sonra büyük oğlu Sultan Veledi. fakirlerden ve ahilerden onu karşılamak isteyenlerin toplanmasını diledi. sen otur da seyret. Şems. et. birkaç yük değerli hediye. yine dizginleri bu tarafa çevir! Aşk filinin hortumunu yine şahlandır. Cemalinden uzak düşünce beden bir virane. bu dileklerimizi kabul buyurursunuz. Kendisi de ata binerek bütün Konya ileri gelenleri ve ahalisiyle birlikte Şems'i büyük bir sevgi ve saygı hâlesi içinde şehre getirdi. Öyle bir derviş ki. bütün varlıkları ayakta tutan ulu Allahya ant içerim ki onun nuru. Sultan Ve-led. bu duacınızın sohbetinde bulunmuş olan bu eski dost Şam'a . mum gibi erimeye başladım. hâkim ve mahkûmlarla doldu. büyücülükle suya düğüm vurur. Eğer mübarek ve sevinçli haliyle o sevgilim buraya gelirse. Şems-i Tebrizî'nin tılsımlarıyle. O. saygı ile Konya'da beklediklerini anlattılar. «Umarız ki. diri gönüllü bir dervişe rastladım. babasının tavsiyesine uyarak yol arkadaşları ve dostlarıyle birlikte Şam'a yollandı. Eğer başka zaman gelirim diye söz verirse aldanmayın! Bütün sözleri hile ve kaçamaktır. kendisi de neşe ve sevinç içinde Şems'in önünde piyade olarak yola koyuldu. bilginlerden.ayrılık ateşi içinde son nefeslerini vermek üzereyken Şam'dan gelen bir mektup imdada yetişti. armağanlarını teslim ettikten sonra bütün dostların yaptıklarından pişman olduklarını ve kendisini hasretle. babasının işaret ettiği hana gitti. yüzbinlerce sır açıklansın diye aşk ışıklarını parlattı. güzellerin güzelliği hiç kalır. kudretli. Bu mektup Şemseddin'den idi. halktan emirlerden. dervişin müjdesini işitince bütün elbise ve giysilerini çıkardı ve dervişe bağışladı. havayı bağlar. saygı göstermekten geri durmazlardı. kendi binmiş olduğu rahvan atına Şems'i bindirdi. bak Allahnın ne garip işlerini göreceksin. yaratıcı. Çünkü Şems'in Şam'da olduğu anlaşılmış ve kayıp hazinenin yeri belli olmuştu. Onun çok sıcak bir nefesi vardır.» dedi. sizi atlatır. âşıkane secdeler et. çek tarafını bilselerdi şüphe yok ki ona sevgi nazarıyla bakar. Mevlânâ'nm gözlerinde bir ümit ve hayat güneşi parladı. Şems'in mektubu şöyle başlıyordu: «Mevlânâ'ya malûm olsun ki. renkli bahanelerle o güzel yüzlü ay parçasını o hoş çehreli sevgiliyi eve doğru yürütmeye çalışın. Aman ne olur. Uzun süren bir kara yolculuğundan sonra Konya'ya yakın Zencirli hanına geldikleri zaman babasını müjdelemek için şehre bir derviş gönderdi. Şems'in odası önünde edeple durdular.» Şemseddin'in Şam'da uzun süre kalması Hz. can da o viranenin baykuşu oldu. Söylediklerine göre iki bin dinar altını Şems'in pabucu içerisine doldurarak onu Konya tarafına çevirmesini de Sultan Veled'e tembih etti. Mevlânâ. Sultan Velecl. ger. akşamım seninle aydın bir sabah gibi olsun Ey Şam'ın. Mevlana'yı çok üzüyordu. yirmi nefer atlı. bu İsrarlar karşısında dayanamadı. Ey hafif kanatlı gönül kuşu git bensiz benim dilberime uç. «Benden selâm götür. Oraya varır varmaz. altın ve gümüş armağanlarla Şemseddin'i tekrar Konya'ya getirmek üzere Şam'a gönderdi. bu zaif hayır duası ile meşguldür. dostumuzu bu tarafa çekmeye bakın! Nihayet o kaçak sevgiliyi tekrar bana getirin! Tatlı teraneler. Onun eşi ve benzeri olmayan hükmü ile cihan aşk ile âşıklarla. o değer biçilmez mücevhere selâm ve sevgiler götür. Konya halkına haberler salarak Şems'in geldiğini. Gidin ey yoldaşlar. Senin ayrıldığın günden beri ağzımın tadı bozuldu. Ona mektup yazdı ve şu gazeli de ekledi: Başlangıcı olmayan zamandan beri diri. Mevlânâ eğer onun iç yüzünü. Bir kere onun cemali parlayınca. Şam'a girer girmez Salihiye semtinde meşhur bir han vardır oraya git ve mümkün ise şu gazeli de onun huzurunda irşad. Mevlânâ'hm mektubunu.

Yanlarına yalnız Kuyumcu Selâhaddin ile Sultan Veled'den başka hiç kimse giremiyordu. onu fırsat buldukça küçümsemekten. Ama bu sefer müritlerle bazı kıskançlar tekrar harekete geçtiler. 'İyi bilin ki madde ve mânâ âlemi Allahındır. hemen bir bıçak . Rum Ülkesinden Şam tarafına. dedi. ertesi gün Medresesindeki hücresinde dostunu ziyarete gelen Mevlânâ. o hakikat güneşinden bir haber beklediler. Mevlânâ artık gece gündüz onun ayrılığını terennüm eden şiirler ve gazeller söylüyor.' diyerek dışarı çıkar. Mevlânâ'nın Şems'e karşı sevgi ve bağlılığı bir kat daha artmış. «Artık bu halkın kötü davranışları yüzünden öyle bir yere gideceğim ki. yârin yurdu olan Şam'a koşuyoruz. Şam sevgilisine can vermiş. Nasıl ki Mesnevî'de bu buluşmayı şu mısralarla anlatmaktadır: Onun yüzünü görünce gül gibi açıldı.» dedi. ses çıkarmadı ama artık dayanılmaz bir hale gelince işi Sultan Veled'e anlattı ve gördüğü hakaretlerden hayli yakınarak. Bahar bulutları gibi yaş dökmeye başladı ve hemen Sultan Veled'in evine koştu. hep sağlam akçe gibi kabul eden sendin. Bu olay. hiç kimse izimi tozumu bulamayacak. Eflâkî'nin anlattığına göre güya Sultan Ve-led şöyle demiştir: «Bir gece Şemseddin halvette Mevlânâ ile birlikte otururken bir adam dışarıdan Şems'i çağırır. 645 hicret yılı . Güya ki insanlık gereği olan yemek içmek ve başkaca ihtiyaçlardan uzak bir bir yaşantı sürüyorlardı. odasını bomboş bulunca dayanamadı. ok şükür ki o Kaf dağından tekrar geldin! Ey aşkın. hakaretler savurmaktan geri durmuyorlardı. Bir süre durduktan sonra. teşekkür etmiştir. hiç bir sonuç elde etmeden eli boş gönlü kırık Konya'ya döndüler. ey aşkın gönlünün istediği sevgili! Ey tek güneş! Yüzbinlerce defa seni dinlemek arzusiyle aklım başımdan gitmişti. Ey canların etrafında döndüğü Hak ankası. «Kalk Bahaeddin kalk! Ne uyuyorsun? Kalk da şeyhini aramaya çık! Çünkü canımız yine onun güzel kokusundan yoksun kaldı. içinde bir perşembe gününe rastlar.» diye feryada başladı. Şems'in rahat ve huzur içinde yaşayabilmesi için evlâtlık gibi evde yetiştirilmiş olan Kimya adındaki genç ve güzel kızı da Şems'e nikâh etti. onu aramak için Şam denizinde boğulmuşuz. Şems.Şems. hem de ne mutlu bir kul ve köleyiz. Salihliye dağında bir mücevher madeni var ki. Yüksek sesle. Şems'in ortadan kaybolması olayı hâlâ bir esrar perdesi arkasında kalmıştır. sövüp saymaya başladılar. ona eskisinden daha çok saygı göstermiştir. Şems. Bazı dostları ve sevdikleriyle beraber Şam'a kadar giderek orada aylarca Şems' ten bir iz ve haber almak için çırpındılar. Eflâkî'nin anlattığına göre bu ikinci gelişte de tam altı ay yine Şems ile Mevlânâ medresedeki bir hücrede halvete çekildiler. vuslatda ayrılık bağlarından kurtuldu. hemen yerinden fırlar ve Mevlânâ'ya. Sipehsâlâr Menakibi yazarı Feridun Ahmed diyor ki: «Bu sefer sırasında Mevlânâ şu gazeli inşad buyurmuştur: Biz Şam'ın âşığı başı dönmüş sevdalısı ve Şam delisiyiz. öte yandan da onu yine Şam taraflarında aramak için yolculuk hazırlıklarına girişiliyordu. bir gün. Eğer Tebriz'in Hak güneşi Şemseddin oradaysa Şam'ın kulu kölesiyiz. Ne yazık ki. gönül bağlamışız. Bir müddet ondan. onun akşam karanlığı gibi siyah kâküllerinden Şam'da tazeleniyoruz. dedikoduya. 'Beni öldürmek istiyorlar. Kapı dışında pusu kurmuş olan yedi kişi bu fırsattan faydalanarak. Sence bilinen benim kalp sözlerimi. Ama hiç bir yerden ses çıkmadı. bu yolculukta Sultan Veled'in gösterdiği hizmet ve saygıdan dolayı çok duygulanmış. Bu müddet içinde ansızın oradan kayboldu. özgür oldu. Öte tarafta Şems'i sevmeyenler. kıyamet meydanının İsrafili! Ey aşkın aşkı. bu saldırılara bir zaman katlandı.' der. sevindi. Yıllarca ayrı düştükten sonra tekrar vuslata ermiş iki âşık gibi birbirleriyle öylesine kaynaşmışlardır ki artık ayrılmaz bir hale gelmişlerdir. Bu ikinci gelişte.

ticaret maksadıyle bir çok şehirleri dolaştıktan ve bir çok gönül ehli erenleri ziyaretten sonra. Baba Kemal ona halvet ve çile geçirmek üzere bir hücre verdi. duman renkli sarık sarıyor ve matem nişanesi olan Yemen hırkası.» Yukarıdaki hikâye ile Mevlânâ'nın Şam'a giderek Şems'i araması ve Sultan Veled'in Mesnevîleri'ndeki bilgiler arasında büyük bir çelişki vardır. onun öldürülmüş olduğuna dair hiç bir işaret yoktur. Olaydan kırk gün sonra Mevlânâ başındaki beyaz sarığı atıyor. Âlemin neresinde bir gönül derdi varsa. dönüşte Şam'da bir müddet kaldıktan sonra Konya'ya gelerek Şeyh Sadreddin'le görüşmüş ama Konya'da iken Şeyh Şemseddin'le görüşmek fırsatını bulamamıştır. bazı sırları açıkça terennüm edebiliyor. Bir gün. her günkü doğuşlarını şiirlerle. Fakat bende bu cihet eksiktir. Mesnevi Şerhi başlangıcında bize Şems hakkında şu tamamlayıcı bilgileri bunları besteleyerek şeyhine sunuyordu. Ama o bu işte gerekli terimlere ve bilgilere âşinâ olduğu için duygularını uygun sözler ve deyimlerle anlatabiliyor. Hüseyin bin Hasan. Yine Efiâkî'nin anlattığına göre Şems'in kayıplara karış. Tezkerelerin anlattıklarına göre ibrahim Fahreddin. O sırada bir raslantı eseri olarak Lemeât sahibi İbrahim Fahreddin Irakî (ölümü 688 H. Fakat Şemseddin duygularını onun gibi açıklayamıyordu.» Bu cevab üzerine Baba Kemal. biri birini tutmayan rivayetlerdendir. Yolda bir soyguncu sürüsünün saldırısına uğradı. onun derviş ve müritleri arasına girmiştir. bir tesadüfle Zencan halkından pîr Rükneddin-i Secasî'nin dergâhına gitmiş. «Oğlum Şemseddin. sen de Fahreddin gibi çilede duyduğun ilâhî sırlardan birşeyler anlatamaz mısın?» dedi. «Cevahir-ül Esrar» Şems Hakkında Ne Diyor? Kâşanlı vermektedir: «Şeyh Şemseddin-i Tebrizî. onu da çileye oturttu. Fahreddin'e karşı büyük bir ilgi göstermiştir: Bardağa dolan ilk şarabı sakinin sarhoş gözlerinden ödünç aldılar. masından sonra Mevlânâ hiç bir yerde karar kılmazmış. Gönlüm sükûnete kavuşsun diye ezel nakkaşı her tarafa Tebriz? nakşını işliyor. onun. ondan daha çok müşâhade ve tecellilere şahit oluyorum. ilk zamanlarda Hindistan'a gitmiş. İranlı çağdaş yazarlardan Nimetullah Kadi'nin araştırmalarına göre Şemseddin henüz delikanlılık yaşlarında evini barkını terk ederek Tebriz'den ayrılmış.» Şu rivayete göre Lemeât sahibi ibrahim Fahreddin İrakî ile Şems'in. eserini Mevlânâ'nın torunu Ulu Arif Çelebi zamanında yazmıştır. Eflâkî. Ama olayın bir de mantık yönü vardır. Konya'da göz önünde geçen bu acı dramın Mevlânâ'dan aylarca gizlenmesi.saplarlar. hep Medresesinde dönüp dolaşır. Dest tarafından Türkistan'a gitti. Şam'da aylarca Şemsi araması. Şems'in Konya'dan ayrılışından sonra Mevlânâ'nın yazdığı şiir ve gazellerde. şu cevabı verdi: «Ben. şu anlamdaki rubaiyi söylermiş: Senin aşkından her tarafta bir gece uyanıklığı var. Şeyhi. Şemseddin. o ilk ve son hakikatleri senin adına dile getirecektir. Şems o sırada öyle bir nağra atar ki saldırganların hepsi kendinden geçmiş olarak yere serilirler. Mollan şehrinde yerleşmiş orada Şeyh Şahabeddîn Sühreverdî'nin müridi ve daha sonra onun damadı olmuştur. İbrahim Fahreddin. Şems'in peşinden diyar diyar dolaşması. «Allah sana öyle bir sohbet arkadaşı verecektir ki. . mürşidi Moltanlı Zekeriya'mn tavsiyesi gelmişti. Fakat son zamanlarda Hindistan'dan hacca gitmek maksadıyle ayrılmış. Hint ferecîsi giyinerek ömrünün sonuna kadar bu kıyafeti devam ettiriyor. Baba Kemal. O zamana kadar halkın hayal gücü ile yarattığı bu efsaneyi doğru sanarak kitabına geçirmiştir. Kendilerine geldikleri zaman da birkaç damla kandan başka hiç bir iz ve eser göremezler.)de. gazellerle ifade ediyordu. Orada yıllarca manevî sahada ilerledikten sonra Şeyh Fahreddin İrakî'nin ününü duymuş onun şu anlamdaki gazelini işitince. Sonra Baba KemaLi Cendi'nin ile Baba Kemal'in tekkesine tekkesine sığındı. Kübrevîye kolunun kurucusu meşhur Necmeddini Kübrâ'nın halifelerinden Cendli Baba Kemal'den feyz aldıkları anlaşılmaktadır. gece oldu kâküllerin yine amber saçıyor.

Ahmed Hatibî'yi. o. Nasıl ki Konuşmalar'da da . biz istemesek bile Hızır gibi bizi hep o pınara çağırır. Ariflerin Menkıbeleri'nde. Seyyid Burhaneddin Tirmizî'yi. gönülleri hep o tarafa çeker. Şiblî'yl. Şemseddin'in Tarikat Bağlantısı Eflâkî.. edep kaynağından bize varlık verdi. Ahmed Gazalî'yi. o. Dergâhtaki dervişler bu hali tekke kurallarına. ilk çocukluk ve gençlik çağlarında önce Ebûbekr Sellebâf'a mürid olmuştu. Şeyh Rükneddin görünce çok içlenmiş. Onun aşkının parlaklığı bize kudret ve tahammül vermeseydi arzularımızın ateşi takatimizi mahvederdi. yaş dökermiş. sen artık dilediğin mertebeyi buldun. Ebûbekr Nessacı. onun terbiyesi sayesinde velîlik mertebesine yükselmişti. Maruf-u Kerhî'yi. o. o şahın hizmeti İçindir. yardımlar. Maruf. Muhammed Zeccac'ı. neşeden ağır başlı. Şeyh. onun müridi olduğunu söyler ve aşağıdaki tarikat zincirini şöyle sıralar: «Hazreti Ali. Güya Şeyh Zekeriya Moltanî onu çileye sokar. Cüneyd-i Bağdadî'yi. o da. Tebrizî de. Şems'in yanıp yakılmasını. Tebriz ülkesi taraflarında bir bengi su pınarı var ki. Hasan-ı Basrî'yi. Davud-u Taî'yi. o. Yukardaki hikâyeyi Molla Cami. o. Hasan-ı Basrî. Diyelim ki âşıklar kendi sırlarını açıkladılar. müridinin alnından öperek. Onun lütfuyle sürahilerin dolandığı mecliste canımız ve gönlümüz. Fahreddin-i İrakî hakkında anlatır. Şemseddin'in Mevlânâ Celâleddin'e intisap ettiğini. onun canındaki şefkat bize aynı zevk ve rahat olmuştur. Büyük bir ihtimale göre Halep. buna bir delildir: Eğer bizim gecemiz gündüzümüz Şemseddin'in aşkı ile geçmeseydi.» Hikâyenin gerçek yönüne gelince Fahreddin İrakî'nin ilk gençlik ve dervişlik çağlarında. Fahreddin de Hindistan'da yerleşmişti.» demiş. Oysa bütün tezkere yazarlarının anlattıklarına ve Mevlânâ'nın Şems'i öven kaside. Bu hakkın ne mutlu kimyasıdır ki. hafif ruhlu olur. Bu da. Şems oldukça ileri bir yaşta idi. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Şemseddin. o. onun şu anlamdaki gazeli de. Habib-i Acemiyî. Davud. hep ağlar gezer. Şeyhe şikâyet ederler. Onun şiirlerinin. Serîi Sakatî'yi. Ama İraki'nin adını niçin kötüye çıkardılar? Şems. Sultan Veled'i irşad etmiştir. bütün zorluklarda bize yardımcı olmuştur. Onun aşkının okşayışları. bu gazeli gece gündüz dilinden düşürmez. o da. Eflâkî'nin sözleriyle çelişmektedir. gazel ve şiirlerindeki açıklamalarına göre asıl Mevlânâ Celâleddin'in. ondan filizlendi o. Şemseddin-i Tebrizî'yi. Allahsal inayetler. Mevlânâ Celâleddin'i. Şems-i Tebrizî'ye mürid olduğu neticesine varılmaktadır. Eflâkî'nin yazdığına göre de. Sultan'ül-ulemâ Bahaeddin Veled'i. on gün sonra Fahreddin'e bir coşkunluk hali gelir ve o coşkunluk haliyle yukarıda anlattığımız gazeli yazarak yüksek sesle okumaya başlar. o. bütün ıstırap ve belâlardan onun sayesinde uzak kaldık. onlara şu cevabı verir: «Fahreddin'in yaptığı şeyler size yasaktır ama ona yasak değildir.onları bir araya topladılar adına aşk dediler. Şam ve Anadolu taraflarında yaşıyordu. Öte yandan. Nasıl ki. bize sebepler âleminin her türlü tuzağından kurtulmak nasıl mümkün olurdu. o. Hele o zamanın koşullarına göre Şems'in bunları öğrenip gece gündüz sayıklaması yolundaki masal ciddî sayılamaz. Şemsül Eimme Serahsi'yi ve o. «Sevgili evlâdım. okudukça durmadan duygulanır. o derece hudutlar ötesi bir şöhretle yaygınlaşarak Bağdat'ta Şeyh Rükneddin'in Dergâhına kadar ulaşması biraz şüpheli olsa gerektir. bunu okumaktan pek hoşlanır. Bahaeddin Veled. sevgisinin güzellikleri bizi kurtardı. dervişlik geleneklerine aykırı görür.

o. o. yukarıda adı geçen pîrlerden Kutbeddin Ahmed-i Ebherî'nin (500-577). o da. ondan. Ebul Necip Sühreverdî'nin. o. Cevahirü'l Esrar sahibi Kemaleddin Hüseyin Harezmî'nin kaydettiği gibi. bir engel gibi görmesinden dolayı araları çok açılmış. Şems'in ortadan kayboluşu hadisesinde onu yok etmek isteyen bir güruhun . Dâvud-u Taî'nin. ondan. Maruf-u Kerhî'nin. gerek daha önce Kimya'ya gizli bir ilgi beslediği sanılan genç Alâeddin'in Şems'i bir düşman. Ebû Ali Rubârî'nin. Nasıl ki. Üstad Ahmed Hoşnuvis şöyle diyor: «Merhum üstadım Füruzan Fer. Serî. Rükneddin Secasî'nin ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekteyse de. bu doğru değildir. Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin tarikat nisbeti iki yoldan. Ebubekr'in manevî coşkunluğun verdiği ilâhî sarhoşluktan (sekir halinden) sonra tekrar sahiv yani ayıklık haline dönmesi daha başka deyimle telvin yani kararsızlık mertebesinden temkin mertebesine geçip sükûn bulması mümkün olmuyordu.A. Şemsin Suriye. ondan da. Kübreviye kolunun büyük mürşitlerinden Bitlisli Ammar bin Yâsir'in. Makamat-ı Evhadî adlı kitabının başlangıcında. Necmeddin-i Kübra da yukarıda adı geçen Bitlisli Amman Yâsir'in. ondan Maruf-u Kerhî'ye. Tuşlu Ebûbekr Nessac'a. Birinci yoldan. o. bir geçimsizlik devresi geçirdiğini biliyoruz. Şeddülizar müellifinin verdiği bilgiye göre 606 hicret yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. o da. o. Allahdan idi. meşhur Kübreviye şubesinin Altın Zincir (Silsiletü'z-zehep) diye anılan koluna bağlanmakta ve şeyh Necmeddin-i Kübrâ'ya ulaşmaktadır. Konuşmalar'da bu anlaşmazlıklardan acı acı şikâyet etmektedir.şöyle demektedir: «O Şeyh Ebubekr'in sarhoşluğu. Ebû Ali Hasan Bin Ahmed Kâtib'e. Ebû Osman Sait Bin Selâmi Mağribî'ye. Ferudun Ahmed Sipehsâlâr'ın anlattığına göre bu geçimsizliğe âmil olanların başında Mevlânâ'nın ikinci oğlu Alâeddin gelmektedir. o. Kimya adındaki kızla evlendirdiğini. Hazreti Ali bin Ebi Talib'in. Mevlânâ. Ebûbekr Nes-sac'ın. Hasan Basrînin. ondan. Rükneddin'den başlayarak geriye doğru Kutbeddin Ebu Reşid. o. İmam Musa Rıza'nın oğlu Ali'ye dayanmaktadır. Konya'ya ikinci gelişinde Mevlânâ'nın. Yukarıdaki açıklamalara göre Şemseddin'in tarikat silsilesinin. Şemseddin-i Tebrizî ara-cılığıyle. Şeyh Ahmed Gazalî'nin. Necmeddin-i Kübrâ'dan feyz almış. Bu yüzden Şemseddin'i başka pîrlerin terbiyesine havale etmiş ve bu sebeptendir ki onu zamanenin büyük mürşitlerinden Rükneddin Muhammed Secasî'nin Dergâhına tavsiye etmiştir. o. ondan da. o. ondan. o. o. Ammar'ın ölümü 582 yılında olduğuna göre bu cihet gerçeğe daha yakındır. Şems ile Kimya'nın özel harem dairelerine teklifsizce ve hiç bir izin almadan girer çıkar ve bu yüzden Şems'in haklı ihtarlarına uğrarmış. Ebû Osman Mağribî'nin.» Evsafu'l mukarrebin adlı eserin müellifi Ağa Mirza Ah-med'in verdiği şu bilgi de önemlidir: «Mesnevî sahibi Mevlânâ Celâleddin Rumi'nin tarikat bağlantısı. o. Ebul Necip Abdulkadir Sühreverdî'nin halifesi olduğunu kaydetmekte ise de. Sultanü'l ulemâ aracılığı ile (çünkü o. Şems-i Tebrizî aracılığı ile Baba Kemal Cendî'ye. Şeyh kendi elyazısıyle nisbetini şöyle anlatır: Ben şeyhimiz Ammar biri Yâsir'in sohbetine eriştim. Ebul Necip Sühreverdî'nin. o da Hazreti Muhammed'in (S. Habib-i Acemî'nin. o. ondan. Bu Rükneddin. Baba Kemal Cendi'ye ondan da büyük mürşid Nec_ meddin Kübrâ'ya ulaşır» Şu hale göre. Şems'in Son Günleri Şems'in büyük tarikat ve tasavvuf erenleri arasındaki mevki ve derecesini yukarıda adları geçen kaynakların ışığı altında belirttikten sonra bir de onun kayboluşu ve ölümü üzerindeki esrar perdesini açmaya çalışalım. o. Alâeddin. Fakat o sarhoşluktan sonra gelmesi gereken ayıklık onda yoktu. Risale-i Kuşeyriye'nin verdiği bilgiye göre İmam Ali bin Musa Rıza'nın yetiştirmesidir. Maruf-u Telhî'nin. Şems'in. Şam ve Bağdat yolculukları sırasında bu Dergâhta bir zaman kaldığı ve gerekli olgunlaşma devresini burada yaptığı sanılmaktadır. Şems. Sühreverdî'nin makamına geçmiş olduğunu kaydederler. Ebû Ali Rubarî'ye. SerîJ Sakatî'nin. ondan. o. tekrar Şeyh Necmeddin-i Kübrâ'ya bağlanmaktadır. o. Ebû Ali Kâtib'in. Gerek gördüğü bu hakaretlerden. onunla zaman zaman anlaşmazlıklara. onu daha iyi bir rahat ve huzur içinde yaşatmak için. Bağdat'ta Rıbatı Derece denilen bir tekkesi vardı. çağdaş pirlerden Kirmanlı Evhaduddin ile Tebrizli Şeyh Şahabeddin Mahmud'un da üstadıdır. Cüneyd-i Bağdadî'nin. onun himmet ve terbiyesiyle yüce manevî derecelere yükselmiştir) bu ilişki sağlanır.» Bu o demektir ki. o. bunu Mevlânâ'ya sezdirmemek için çok tahammül göstermiş fakat son zamanlarda bardağı taşıran bazı olaylar olmuş. Ebul Kasım Cüneyd Bin Muhammed Nehâvendî'ye (Bağdadî). ondan. şeyh Ebul Kasım Gürgânî'nin. o. Ahmed Gazalî'ye. Ziyaeddin Ebunnecip Abdul Kahir Sühreverdî'ye. Serî-i Sakatî'nin. Ebû Ali Kâtib' in. Ebul Kasım Bin Abdullah Gürgânî'ye.i Sakatî'ye. Ebû Ali Rubârî'nin. Cüneyd'in. o. Ahmed Bin Ebû Abdullah Ebherî.) sohbetinden feyz almıştır. o da. Çünkü bütün tezkereciler. ondan. Ebû Osman Mağribî'nin. ikinci yoldan da. dargınlıklara yol açan. o. Şeyh Ebul Kasım Gürgânî'nin.

değerli bilginlerimizden merhum mütercim Asım Efendinin araştırmalarından anlaşılmaktadır. Alâeddin Çelebi de sayılı müderrislerinden iken genç yaşta hayata gözlerini yummuştur. 12/12/1973. derd-i gerden (boyun ağrısı) hastalığından ölmüş. Ferudun Nafiz Uzluk'un himmetiyle bastırılan Mektûbât-ı Mevlânâ'da. Şems'in kayıplara karışmasından bir müddet sonra Kimya. Aziz arkadaşım Prof. oradan Tebriz'e gittiği ve Tebriz'de Hakkın rahmetine kavuşarak Geçil Kabristanı'na gömüldüğü. ulu Allahdan başarılar dilerim. Bu mektupta. düzeltilmesini sayın okurlarımızın yüksek müsamahasından bekler. onun Konya'dan tekrar Şam'a döndüğü. şüphe yok ki sonradan uydurulan komplo masallarının tesiri altında kalmışlardır. Hazreti Pîr'den zamane kadısına bir mektup görüyoruz. Şimdilik sözlerimize burada son verirken beşeriyet icabı bazı hatalarımız varsa bağışlanmasını. Şems-i Tebrizî'ye gelince. Fahru'l Müderrisin yani Müderrislerin Kıvancı Alâeddin'in terekesinin mirasçıları arasında taksimi istenmekte ve Alâeddin hakkında hiç bir küskünlük eseri sezilmemektedir.başında Alâeddin Çelebi'nin bulunduğundan bahseden bazı tezkereciler. Ağın Mehmed Nuri GENÇOSMAN .

2) Rahman ve Rahim olan Allah adıyla başlar ve ondan yardım dilerim. «Onlar Allahyı severler. o latiftir. onlar Allahı sevecekler Allah da onları sevecek. Ama sen ona niyaz götür ki. Hadis. kadimi nerede bulur? Onu nasıl anlayabilir? Toprak nerede. Allah bereketini üzerimizden eksik etmesin. belki o gözleri kavrar. Kıyamete kadar sonu gelmeyen ve gelmeyecek olan sözün tamamı budur. 103) Âyetin tamamı şöyledir: «Onu (Allahyı) gözler kavrayamaz. başlangıcı olmayan varlıktır. .» (En'am sûresi. kâfirlere karşı güçlüdürler.» (Mâide. O kadimden kadimi görürsün. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü. canı koltuğuna aldığın zaman ne yapmış olursun? Şiir: Âşıkların sana can armağanı getirseler bile Başın için hepsi de Kirman'a kimyon getirmiş olurlar. kaç para eder? Bu gün orası öyle yüce bir saraydır ki. 54) Âyetin tamamı şöyledir: «Ey iman edenler! Sizden dininden dönenlerin yerine Allah öyle bir toplum getirecektir ki. her şeyi yaratan ulu Allah nerede? Sende bulunan o kudret ki. hiç kimseden bir şey beklemez. Kadimden sana bir şey erişir. her şeyi bilici ve görücüdür.» (En'am. niyaz'sızdır. Hak kadim'dir. Ten'den geçer" de can'a erişirsen bir hâdis'e yani sonradan yaratılmış varlığa kavuşmuş olursun. Aşk tuzağı gelir ve seni sarar.BİRİNCİ BÖLÜM (M. «O. Kirman'a kimyon getirmişsin ne değeri var? Ne yüz ağartır. 54) nükteleri. gözleri kavrar. Allah yolunda savaşırlar. sen de o niyaz yüzünden şu hadiseler arasından fırlayıp yakayı kurtarırsın. Bu Allahın bir vergisidir ki dilediğine verir. niyazsız olan o dergâh niyazı sever.O âyetindeki nükte de buna işarettir. Kovucuların dedikodusundan çekinmezler. nasıl ki Kuran'da. 103). Bu kitap sevgili erenler sultanı Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'nin sözlerinden derlenmiştir. sen onunla hareket eder onunla kurtuluşa erersin candır ama.» (Mâide sûresi. İşte o aşk'tır". Allah da onları sever. işte bu sevginin etkisine işarettir.

«Ey terazi! Bu ağırlık azdır doğru oturmuyorsun! Doğru göster!» O ancak hak olan şeyi gösterir. Bu vaktin erleri ise bu yolda taklide giderler ve işi taklidin son kertesine götürürler.» dedi. «aynayı getir artık sabrım kalmadı. Bugün onlar bizimle iyi geçinmeseler bile yine doğru hareket etmek gerekir.» dedi. çünkü o benim dostumdur. Bir defa ona desen ki. Şunu hatırla ki. Remizler. Bu adamın gerçek dostluğu Padişahın hoşuna gitti. Buna tanıklar. sizinle yanına gittiğimizde gösterdiği lütuf ve iltifatlar o kadar hoşumuza gitti ki. deliller gösterdi. Şimdi diyorum ki.Bana velî diyorlar. Padişahın işleri bu yeni nedimin günlerinde düzelmiye başladı. Bu iş ve bu konudaki düşüncemiz şudur ki. eğilimi daima hakka doğrudur. Aynanın eğiliminden dolayı onun da aynaya karşı eğilimi vardır. O hal diliyle der ki.» Ayna işi ince bir iştir. O tersine olarak aynayı kırmış olsaydı beni de kırardı. Ben de velinin velisi. bendeki vefayı göresin!» Dedi ki: Eğer kırarsan onun cevheri şu kadar. doğru kal! Doğruluk göster. ancak aynanın yüzünde bir kusur görürsen onu aynadan bilme. aynada sonradan olmuş b:l! Onu kendi hayalin bil. O bir mehenk taşı ve terazi gibidir. Hakkın kendisidir. yahut kusuru kendinde bul! Bari benim yanımda aynaya bakma. istedi ki yere vursun.» dedi «asla böyle bir kasıtta bulunmam ve bunu da düşünmem bile. Öteki kendi kendine. «Emrolunduğu gibi doğruluk göster!» (Hûd sûresi. bu halk ile iki yüzlü konuşursan hoşlarına gider. o niçin bırakıp kaçtı?» diyordu.» dedi «tekrar bir bahane bulayım ola ki bu şarttan vaz geçersin. Dedim ki haydi öyle olsun. «Bu elbette olmaz. kusuru kendinde bil aynayı kötüleme. bütün bu sözler büyükler tarafından söylenmiştir. Eğriye ne kadar doğru desem doğrulmaz. bu bakımdan daha sağlamım. Ama bunu yapamadı. Onda eğer sonradan olmuş bir çirkinlik varsa. «Ben gönlü kırıkların yanındayım. Onun yüzünde gördüğün bu tek kusuru ondan gizle. Adamın biri Padişaha nedim olmuştu. 3) Hemen kırmayı düşündü. «Hâşâ. bedeli bu kadardır. «Şimdi o şartı bir daha tazeleyelim. Yoksa başka türlü konuşmaktan sıkılırlar. iki yüz yıl düzen versen karşısında iki yüz kere secde etsen de faydasızdır. yüzüne tuttuğu zaman yüzünde çok çirkin bir hayal gördü. Bu ayna. dostun dostuyum. «Keski.» «Şimdi aynayı bana ver ki bendeki edebi göresin. Aynayı seven de her ikisinden vazgeçer. ancak Mevlânâ. işaretlerle bu sözlerin yorumları her taklittir. bu iş için tutulan tanıklar sözleşmeler hatırına geldi. O sanır ki ayna ondan başkasıdır. oradan ayrılmak istemedik. Çünkü senin yüzünde bir kusurun var desem.» Dedi ki: Şimdi ey dost. 113. bari o kusuru bende bul ki aynanın sahibiyim. Şu suç ve ziyan karşılığı ödeyeceği paralar. Aynayı kötüleme! «Kabul ettim and içtim. «Ey üstat. o tanıklar ve para cezaları olmayaydı. Ben de gönlümü hoş eder ne yapmak gerektiğini ona gösterirdim.» O bunu söylerken ayna da hal diliyle ona şöyle çıkışıyordu: Görüyorsun ya! Ben sana ne yaptım? Sen bana ne yapıyorsun? Şimdi o kendini seviyor. Mevlânâ size çok teşekkür ediyordu. onu dinlemek ve dinlemekteki zevk. Çünkü kendini seven kimse nefsine saygı gösteriyor. (M. «Eğer bu ayna iyi ise. Sevgi bırakmaz ki bir bahane bulayım. ama gönülden bir bahane bulayım da aynayı sana vermiyeyim diyorum. sen de onların sözlerini dinlersen hoş karşılarlar. onun cevherini kırmayacaksın! Cevheri kırılmaya elverişli olmasa bile bunu yapmayacaksın. Bununla beraber aynaya dönenlere ayna da karşılık verir. bahaneyi aynada buluyor. aynanın kendi kendine eğilmesi ve ihtiyat göstermesi imkansızdır. aynayı elime ver de bakayım diyorsun! Buna bir bahane bulamıyorum. aynayı eline vereyim. . onu daima okşardı. belki ihtimal vermezsin. Ayna hakkında hiçbir kusur düşünmem. Şûra sûresi.» buyurulmadı mı? Sözün kısası. eğer aynanın yüzü kusurludur desen daha beter olur. en zor işler kolaylaştı. Kendine ve dostlarına karşı daima doğru davranmak yaraşır. O da şu cevabı verdi: Şart ve sözleşme şudur: Her kusurunu gördükçe aynayı yere vurmayacaksın.» dedi «o şartlar. bana bundan ne kıvanç olabilir? Belki ben bununla öğünürsem çok çirkin düşer. Tekrar aradaki sevgi buna müsaade etmedi. Şart odur ki aynanın yüzünde kusur bulmayasın. Eğer kendine de kusur bulamıyorsan.» Tekrar gönlü razı olmadı. Kuran ve hadiste yazılı vasıflardan anlaşıldığına göre velî'dir. 15) buyuruyor. sözünü kıramıyorum. Şimdi bütün bu sözlerden sonra aynayı eline verince kendisi kaçtı. Dedi ki: Onun yüzünden ciğerim kan oldu. Sen ki doğrusun. Aynaya yüz kere secde etsen hiç yerinden oynamaz. Nasıl ki ulu Allah Peygamberine. Hiç bir yerden başını çıkaramaz.

«Sözü bugün söylemelidir. Ama korkunçluk tarafı güzellik tarafından üstündür. Onun ancak iki hüneri vardı ki. ona dedi ki: «Ey Cü-neyd. Sen kimsin. nasıl diyorsun ki bunu Çelebi bilir? Ben adamcağız kurtuldu dedim. «Konuş. bir temel üzerinde yürümek gerektir. Bu Allahnın işleri hep sebepsizdir. Dedi ki: Seninle hiç konuşulamaz. halbuki şimdi sen ona inanıyorsun. bununla beraber bütün kuvvetler iki kılıkta görünür. Bu sıfat binlerce sıfatlardan daha iyidir. bu celâl ve ululuk sahibi Allahnın temiz sıfatlarındandır. hiç bir işi yok.» diye şaka yaptığın için incindi. soyu bozuktur her tüyü sayısınca kendini vermiştir. Evhad. Bununla beraber bir zaman bu Cüneyd-i Bağdadî çokça üzüm yemişti. kâh o söz gibi hiç çıkmaz olur. divan erleri bil selerdi kaparlardı. senin sözün nedir.» dediğim zaman maksadım şu idi: Mana. korkunç sıfatları arasında da öç alma sıfatları vardır. onları her zaman işsiz bı rakıyorsun. sen de de söz varsa bana söyle. Güzel sıfatları arasında utangaçlık. Kışın üşümemesi için eskiden. benden ayrıldığın günden beri her konup göçtüğün yerde senin bütün hallerini biliyorum. «O bilir» dedim. Ben biliyorum ki onda var mıdır yok mudur? Benim bunlarla bir alış verişim yok tur. Bu kadar kö-tülükleriyle beraber silahtar oğluna kılıç çekti. Ancak onun himmeti buna engel dir. O da dedi ki: Ey hoyrat çocuk bu sözü bir daha söylersen senin halin neye varır? Sen kendinden daha güzel değilsin. Sen konuştuğun zaman sanki benim sözlerimi konuşuyorsun. Ona yetişmek için uğraşırım ve.» Her kalender ve zındık bu oklidis ilmini ve bu konuları iyi bilir. giyecekten birşeyler gönderilsin. bu sözler Hakkın sözüdür ve bir hikmet üzerine söylenmiştir. Çünkü günahlar suçlar vardır ki. seninle nasıl olur da sırlardan konuşabilirim? Bana bir sır söyle diyorsun. bu sözü ve bu aynayı'kırayım. kapılar açıldı. Belki gençlik etti yahut gençlerle düşüp kalktı diye hatıra gelir ama böyle düşünmek doğru değildir. hele o dervişle konuşurken nasıl bir çok manalar sarf ettin. Bu tıpkı Cüneyd-i Bağdadî'ye gönderilen zındık mualimin işine benzer. Kendimize bir kaç yol seçiyoruz ve onlardan yürüyoruz. Biri dedi ki: Onun güzel ve korkunç sıfatlan da vardır. odundan. ancak ondan hasıl olan ve öteye beriye dağlan yeller'. geniş meydan açıldı. Musa' ya yakın değilsin. Evet o da vardır. etten bir şeyler vermek suretiyle yardım edilsin. falan gibi yüz bin uğursuzdan daha iyidir. Mevlânâ'nın senin kapında bir şey olacağına inanıyordum. İşte bu iyi bir alâmettir. Sultan Alûeddin'in kardeşidir ama Sultan İzzeddin'in de bir himmeti yoktur. «Başka şeyler işitiyorsun derim. 4) Bir aralık ince bir söz açılırsa örnek göstermek için onu açıkla! Bu sözlere Mevlânâ' nm buyurduğu gibi Kuran ve hadislerden mühür vurmalıdır ki manası açıklanmış olsun. âlemin parmakla gösterilen adamı. «o onu suçlandıramaz. maksada uygun düşsün. Alâeddin de bir cim ri idi. Ancak undan.O ne yüce devletlidir ki kadı olmuştur. Benim için diyordun ki: O son derece acizliği yüzünden gönderdiğim dostu sattı. o silahtar oğlu için. «O söylüyorsa kanını dökeriz. sakınıyoruz. güzel söz. Kâh bir hile ile onu dışarı fırlatırım. Olabilir ki gerçek bir suç da işleyebilir. (M. harcadı. çok sağlam bir devlet sahibidir o. gönlüm ona yabancı kalamıyor. Bu sözü tekrarlamak yine aynı sözdür. midesini gaz yapan şeylerle doldurmuştu. sana nasıl sır söyleyeyim? Açıkça söylesem bile anlamıyorsun. söze gücüm yeter. cihanın maskarası olmuşsun. seninki hangisidir? Ben kendi halimden bir söz söylüyorum hiç bunlarla ilgilenmiyorum. onun hiç bir şeyi. Şeyhlerin kuvveti başka başka olur. Bir gün diyorum ki. «Sen. baş ka bir işi yoktur. ya gizli söylesem nasıl anlıyabilirsin?» Yavaş konuşulur. yalnız senin için şu var ki kinci değilsin. bunlar insanda gelip geçici şeylerdir. ancak bu sözden başka bir söz işitir. . Doğru sözdür. Onlar.» Nasıl ki şeyhin biri sofiye dedi ki. Bu başka bir deyimde büyüklere işarettir. Bir aralık ben sana. buna ister benim kuvvetim deyiver ister Allahsal kuvvetin eseri farz et. Ben de.» dediler. bugün bütün suçları işlemiştir. Ama burada kalalıdan beri sana söyleyecek bir şey bulamıyorum. Uzun yolculuklardan sonra Cüneyd'in makamına vardı. bununla beraber eğer ona söylersem derisini yüzer. Öyleyse sen de Mevlânâ da her ikiniz de bir şey değilsiniz!» tşte zor gelen bu söz ni-faksızdır. «Senin ne işin var ki bu kadar yapamıyorsun?» derler. sıkıntısını gidermek için ayakyoluna gitti o üzümü demiyeyim.» ama ona sır söylersem nasıl takat getirebilir? Cüneyd'in şeyhi olan o zat ile yakınlığı yoktu. bunlardan biri satranç öteki de ok atmaktır. kendi kendine dedi ki: Kötülükte böyle yüzlerce üstat vardır. O bir kaç gün seninle konuşmadığım zamanlarda niçin korku ve ürküntü içinde kaldın? Demek ki Allah korkusu duydun. anlat onları. Onun mutlu sözlerindendir. kendi oğlu terbiyesine de gücü yetmez. işitir. mademki bana inanmıştır ve bugün daha çok bağlıdır. Mademki böylece birinin geldiğini gördün niçin karşılamıyorsun? Haşmet ve saltanat sahibi olanlara inciltmek yaraşır. kaplan huyludur dışarı çıkmaz. Ama onun evinin kapısının Önünden geçmek istemiyoruz. gerektir ki onun hatırına engel olan bu işi bir zahmet saymayalar. küfür ve islâm bizim katımızda birdir derler. Biri İmad'dır ki şöyle söylüyor: «Ben. H. Gerektir ki bu dervişin sözü kabul edilsin.

Bu şeytan hayalidir. ikincisi de onu işleyene aittir. Bu benim sözümdür ki onun dilinden çıkmıştır.) Bu semâ riyazat ve perhizle yaşayan sofilerle zahitlerin semaidir ki. onların yaptıklarını yapmadan yalnız işitmekle akılları başlarından gider. seslerinizi Peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyiniz. Halbuki derviş sözü naziktir. Hazreti Muhammed de (S. ilâhî coşkunlukla harekete geç meyen el elbette cehennemde yanacaktır. (M. onların öldürülmesini emir buyururlardı. onun sözü değildi. açlık ve susuzluk vaktinde yemek ve su ne kadar gerekli ise. onların sohbetine katılamaz. Benim meclisime yol bulan kimsede görülecek ilk etki. Hakka kavuşturur. Hadiste. Ramazan orucu nasıl farz ise. Hatta yalnız soğumakla da kalmaz. Bundan dolayı dostlarımla doğru konuşacağım. Çünkü onların yaşama zevkini artırır. Semâ. yufka yüreklilik getirir. Bir başka semâ da. Her âyet ihtiyaca göre iner. çünkü söylemek istediğim sözü bekleyemediğin için söz elden gitti.) Musa'yı iyi tanımıyorsunuz. yapılması farz olan semâdır. burada melek hayalinin bize yeri yoktur. Şiblî'ye yetişsinler de onlarla aynı kâseden nimet yesinler? Eğer onun yanında o şeyhlerin hareketlerini anlatsalar. söyleyeceğim söz artık o sözden başka söz oluyor. yorumlar ve özür dileyerek der ki. Benim sözüm ortaya atılınca o zaman gelir. 5) Biri. Halbuki şarap haramdır. Cüneyd'e. (Bir semâ da vardır 'ki mubahtır.» diyor. melek hayaline bile razı değiliz. öteki Mağrip'te harekete geçer. Nasıl ki sahabe Allah Resulünün yanında Kuran'ı çok yüksek sesle okudukları için müba rek hatırlarına perişanlık geliyordu. belki onlarla konuşamaz. Mevlânâ'nın yüzü güzeldir. semâ (çalgılı zikir âyini) sırasında daha çok olur. Allah erlerinde bu tecelli de ve rü-yet yani Allahsal belirti ve görüş. Ancak benim sözümdür. ama Allah erlerinin yaptığı böyle bir semâ'a haramdır demek büyük bir küfürdür. biri birlerinin hallerinden haberleri vardır. Beş vakit namaz. bu semâ da hal ehli erenlere o derece gereklidir. onlara göz yaşı. O. beni olduğum gibi görsün. Şüphe yok ki bunlar da cennete gireceklerdir. Dedim ki: Kuran'da bulunan her âyetin bir sebebi vardır. Hem güzellik yönümü. yoksa size kusur bulmak değil. O. O. Semâda yükselen eller ise elbette Cennete varacaktır. ben iki yüzlülük etmemeye söz verdim. 10 dervişin keremi idi. gelin beni görün ki Musa'yı anlıyabi-lesiniz. o perde de. Başka biri de dedi ki: Herkeste böyledir. hem çirkinlik yönümü anlasın. Bizim bazı dostlarımız esrarla neşeleniyorlar. Şeytan hayali ne oluyor? Bizim dostlarımız niçin bizim o temiz ve sonsuz âlemimizden zevk duymasınlar? Bu âlem onları hiç farkına varmadan sarar. Bu esrarı Hazreti Peygamber çağında içmiyorlardı. Isa diyor ki: Ey Nasranîler (Hıristiyanlar. şimdi elden gitti mi. o haramdır ve yasaktır. dedi ki: Bu adamın Allah ile arasında bir perde kalmıştı. Mevlânâ Şemşeddinde ise hem lütuf hem de kahir sıfatları vardır ama onun zatı güzeldir. beni Allah sıfatlarıyla vasıflandırıyor ve «Allah gibi hem lütfü hem de kahrı vardır. başkalarının sohbetinden soğuması. Bundan dolayı: «Ey iman eden müslümanlar. hoşlanmamasıdır. Bu se fer iki yüzlülük etmiyorum.» buyurulmuştur. «Benim maksadım onun sözünü red etmekti. onlar kendi varlık âlemlerinin dışına çıkmışlardır. Bununla beraber hepsi de Allahdan utanç duyarlar. ne Kuran'dır ne de hadistir. Bu âlemin mubah olduğu hakkında halkın söz birliği vardır. İncinme. eğer sahabe bunu kullansalardı. Ne söylesen ve ne söylemek istesen nihayet sonraya bırakıyorsun ki sözü tamamlıyayım diye. «Hayra aracılık eden onu işliyen gibidir.» Ey ahmak ben ne söyledim sen nasıl yorumluyorsun! Ne özür dileyebilirsin? O. Semâ ehli erenler den biri Maşrık'ta semaa başlasa. Sen ne anladın ki benimle ilgili olan herkeste de lütuf ve kahır vardır? Ama bu vasıflar herkeste nasıl olabilir? Şimdi layık mıdır ki onlar bu akıl ve edep ile bir kaç gün içinde Bâyezid'e. âyetlerin inmesi bir sebebe dayanır. Farz-i ayn (yapılması Allah tarafından emrolunan) semâdır. çirkin tarafımızı görmemişti. «Şarabın haram olduğu Kuran'da yazılıdır ama bu esrarın haram olduğu hakkında Kuran' da bir işaret yoktur. Biri dedi ki: Mevlânâ hep lütuf tur güzellik ve iyilik vasıflarıyle süslenmiştir. sebepten dolayı indirilmiştir.) buyuruyordu: Ey Hıristiyanlar! Ey Yahudiler! Musa .» diye şüpheli bir söz söyledi. bunu başka bir dervişten sor. mest eder. Bütün Peygamberler biri birini tanımışlardır. Gerçi bir sema vardır ki. Bu da hal ehli erenlerin semaidir.Şimdi söylediğin sözden ve aracılık yaptığın hayır dan dolayı biri sana öteki de yapana ait olmak üzere iki hayır meydana gelir. Mevlânâ bizim güzel tarafımızı görmüş.» (Hücürat sûresi 2) mealindeki âyet indirildi. onları başka âlemlerden dışarı götürür. çirkinliğimi gösteriyorum ki. aracılık ettiğin hayırdan meydana gelen iki sevabın biri sana. Bu o demektir ki. Biri de. Nerede kaldı ki şeytan hayali yer bulsun! Biz. Başka söz de hatırıma gelmiyor. A. Dervişin biri onun mezarı başına gitti. Bizim de hem güzel hem de çirkin tarafımız var. Bunların.

Onların sözleri de. ama o kümes kuşudur. ne riyazat var ne de başka bir şey. «Sen divane değils:n bilmem ki bu gidişin sebebi ne? Sende bu yola gitmek için gerekli olan ne terbiye var. ama bunlar bilgin bir insanın karşısında kepaze olurlar. o daha uzaktadır. Bana diyordu ki. İçindeki karanlığı kim görürdü? O her ne kadar kendi kanına bulanmıştır ama.ile İsa'yı iyi ^a-mmıyorsunuz. bir birini tamamlayan.» Şu hale göre. Babam bile ne olduğunu bilmiyordu.» Öteki. Şiir: Lâle eğer şaşkınca gülmeseydi. aşk bu bağları çözer Akıl der ki. yavru hemen suya atlar. «Balıktan ne anlarsın? Bilmediğin bu konuda nasıl konuşabilirsin?» Adam. Bunu anlatma ve nişanını gösterme bakımından henüz olgunlaşmamış olan şeyh ile şair de şiirler söyler. biri balıktan bahsederken başka biri. halim de. der! Çocukluk çağlarında bana garip bir hal gelmişti. kafa işi değil. arkanı o kubbeye. bir ok atacaksın. Bundan sonra dostlar dediler ki: Ey Allah elçisi. Kimse bu halimi anlıyamadı. «Ben senin yalnız balığı bilmediğini sanmıştım. alaylı bir kahkaha ile.» dedi. açıklayan sözlerdir. kümes kuşlarına karış. biraz (M. bu yumurtadan kaz yavrusu çıkmış. Mısra: Bu gönül işidir. Bu yolda yürüyenlerin niteliklerinden söz açar.» Babama dedim ki: Şu sözü benden dinle! Sen ve ben öyle bir haldeyiz ki sanki bir kaz yumurtasını tavuğun altına koymuşlar. Öteki. Halbuki şimdi sen öküz ile deveyi de biri birinden ayıramıyorsun. aranılan sevgilinin nişanını bildirir. İşte seninle ben de böyleyiz. taşkınlık etme! Aşk da teklifsiz davran. «Ben mi balığı bilmem?» dedi. «Balığın şöyle iki bacağı vardır. deveye benzer. Vaiz öğüt verir. beni görün ki onları iyi tanıya-bilesiniz. okun düştüğü yerde hazine saklıdır. Bu konuda her kim daha erdemli ise dileğinden o kadar uzaklaşmıştır. Nasıl 'ki. Bu sözlerim sana armağan olsun! Mısra: . Şiir: Akıl. gerçekleyen kimselerdir. Planda şöyle yazılı idi: Falan kapıdan dışarı çıkacaksın. onu aramanın yolunu gösterir. Bu mesele tıpkı bir define planı bulan kimsenin hikâyesini andırır. Her ne kadar fikri daha ince ve olgun olsa da. her Peygamberin kendinden önce geleni tanıttığına ve senin de sonuncu Peygamber olduğuna göre seni kim tanıtacak? Buyurdular ki: «Nefsini bilen şüphe yok ki Allahsını da bilir.» buyurulmadı mı? Demek ki onların bu eksik anlayışları onlar için bin belâdır. bir kubbe vardır. Peygamberler. Eğer sen benden isen gel! Yahut ben bu der'ya içinde senden değilsem git. Evet bütün bu sözler oraya dayanır. Ana tavuk etrafında çırpınır. «Halk ile konuşurken onların anlayışlarına göre konuşunuz. benim nefsimi bilen benim Rabbimi de bilir. «Sen sus. gelin. biliyorsan balığın nişanım anlat!» dedi. Ey Babacığım! Ben kendimi yüzdürecek bir deniz görüyorum.» dedi. benim yurdum o denizdir. «Evet bilmezsin sen. Bu da kara kalpli olmasının cezasıdır. hep biri birini tanıyan. deniz kuşlarının hali gibidir. tanıtan. yüzünü kıbleye çevireceksin. kişilerin bağıdır.6) palazlaşınca bir su kenarına gelir. onun suya girmesine imkân yoktur.

selâmet gider. ona karşı edepsizlik eden kimseye çarçabuk bir belâ yetişir. Benim için Mestlik halinde unutkanlık olamaz. «Dünya ahiret erlerine. «Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî bu halleri birleştirmiştir. Biri dünya yönünden olur. Elden ele dolaştıktan sonra Halifeye kadar dayandı. on ların yolunda yürüyen tek bir atlıdır. çocuklarınki serçelerin.onun elleri kuruma-dı. Müminin kulağına ilişse velilerden olur. kara kuşun kursağındadır. bir zümre de şüphe ve yakin arasında kaldı. Eğer Hazreti Muhammed'in ümmeti hakkındaki duası yani «Ulu Allahm ümmetime doğru yolu göster ki. . ahireti de unutur. Bu ne hoş çekiştirme. nasıl olur da .Dosta böyle yaparsan düşmana ne yaparsın? Evet bir zümre şüphede kaldılar. Öyle bir insan ki. insana kendini bile unutturur. kâfirlerin ruhları da. 7) Benden ötürü. ben çıplak ve yaya olarak çıkar giderdim. bu akiki.» sözü de bu anlamdadır. içindeki sert düğümü dışarı çıkardı.» anlamındaki yalvarışı olmayaydı. doktor dervişin mezarını açtı. Bir gün bir semâ aleminde aşağı bakarken elbisesinin kan içinde kaldığım gördü. Başka türlü hiç mutluluk yüzü göremezler. Hallaç (Mansur). o bundan Önce de bir çok rüyalar görmüştür. Dünyanın ne değeri vardır ki bana perde olsun yahut benden gizlensin? (M. diyeyim ki. Hele onu siyah bir aslana binmiş. Bu bir topluluğun mertebesidu" diyorsun. veya şişip çatlamadı? Nihayet o Peygamber ki. müminlerin ruhları ak kuşun. Eğer bağışlarsan bir kere daha tekrarlanmaz. Allah gayreti ile kin beslerler. hatta cennette bile. Şeyh dedi ki: Halife. Eğer benim sövüp saymam yüz yaşındaki kâfirin kulağına değse. sözlerine hayran olurlar. kıyamette de beni bulamazlar. Unutkanlığın üçüncü sebebi Allah sevgisidir. Allah kulunun yoldaşlığı ile ona öyle bir hal olmuştur ki. sevgiye tutulan dünyayı da. Bana göre. nabzını tuttu ondaki hastalığın sebeplerini araştırdı. Bu yasak dervişin içinde bir düğüm oldu. Halife bunu yüzük taşı yaptırdı. yalnız şu kadar var ki o. onun karşısında bütün insanlar ve melekler merdivenlerini yere bırakır. eğer o bir kaç kuruş olmasaydı. der ki: Benim tarafımdan böyle yüzlerce tartışma uzayıp gitmiştir. Cennete gider. Bunu satanları aradılar. birer birer hekime kadar dayandı. Hekim. Şu kadar var ki. Hekim de geçen hikâyeyi anlattı. gönülleri sağlamdır. Şehitlerin ruhları yeşil kuşun. halkı şaşırtmak istiyen hokkabazlar.» dediğiniz için hepiniz suçlusunuz. Mucizelerini gören seyircilerin yürekleri yerinden oynar. dünyadan el çekmiştir. Ama sizin haliniz neye varırdı? Benim için asla bir daha dönmek ümidi yoktur. Ebucehil nasıl olur da işkenbeyi o seçkin peygamberin arkasına bırakırdı. bu sözü söyledi mi.» der yahut da onu tutup. Evvelce rüyamda sana demiştim ki: Benim göğsümle onun göğsü birleştiği zaman bu onun makamı olur. Yani seven bazan unutur ama Mevlânâ'ya göre sevgide mestlik varsa da. ip ve urganlarla hünerler gösteren. Dünya ile ahir'etin her ikisi de Allah erlerine haramdır. tkinci unutkanlık sebebi de ahiret işleridir. şüphe içinde gitti. onun ipinin kuvvet ve uzunluğu. Allahnın has kullan için semâ helâldir çünkü onların kalpleri temizdir. onun yüceliğini seyre dalarlar. Nasıl ki dünyaya kapılanlar. söylemedi mi? Bundan sonra ya Allah ona. yoksul bir zamanında satmıştı. Elini yüzüğüne götürdü. bu ne güzel yoksulluk! Eğer bu adam cimrilik etmediyse Allahdan sorarım. semâyı yasak etti. tıpkı akik taşı gibi olmuştu. ahireti anmayı unuturlar. «Sen nasıl olur da kendi dileğinin benim dileğimin içinde olduğunu söyliyebilirsin?» O. Dünya ona göre kedinin elindeki fare gibidir. Derviş öldü. bir zümre de yakın mertebesinde. sevgide sarhoşluk da vardır ayıklık da. Şiir: Bir yerde yer yer sızmış kanlar görürsen. nihayet müslüman gider. yüzüğün kaşı eriyip akmıştı. ahiret de dünya erlerine haramdır. onun kahramanlığı ve korkusuz savaşları karşısında şaşırırlar. Allah rızası için sever. O. aslanı tembel bir eşeği kamçılar gibi sürdüğünü görenler onu nasıl unutabilirler! Bu unutkanlık iki türlüdür. Okuduğu ve bildiği hastalıklardan hiç birine benzemiyordu. Kendini yokladı. otuz yıl seccadede oturan şeyh bile bu mertebeye erişemez. imana gelir. göğsünü yardı. Demek oluyor ki. hiç bir tarafında bir yara izi göremedi. onda hiç bir şey göremedi. onlar bunu bilmezler. ayıklık yoktur. onu çok uzman bir hekime götürdüler. Hastalandı. «Cimrilik ediyorsun. O.

Nihayet o. Şimdi mademki bu perde açılmıştır. Nihayet. «bari seninki öyle değil. hep yenecek şeylerden ibarettir. «Hayır akıl fetvada hataya düşmez ancak hataya düşen başka bir şeydir. o acizlikten ya bir aydınlık ya da bir karanlık belirir. Kelâm bilgini Şahap Herive. «Şüphe sevmektir. başını çöllere çevirmiş. Onu sıkıştırdım. ön sırada yürümek istiyenler daima işin sonunu önceden hesaba katmalıdırlar. niyazdan. Âlemde Hakka yol gösteren bu insanlar üzerine baş parmağımı basarım. hiç bir şeyde hiç bir kimse beleş faydalanmasın. 8) Buyuruyorsun ki: Mevlânâ'nın kudreti. «Ey kaltak bacılı. ondan da ileri geçmeye çalış ki.» Dedim ki: îmanın zevki gelip gitmesinde değildir. evliyanın nişanını bilesin? insan âciz kalınca. Orasını Allah bilir. Nasıl ki. Nasıl ki. ne o bu sözleri işitebilir ne de benden faydalanabilirdi.» dedim.» dedim. ona güvenmiş. Mucize de böyle yapar. bir kör insanın arkasından nasıl yürür? Velilerin nişanları izleri vardır diyorsun. Nihayet o. Bu Imad hiç olmazsa ondan daha iyidir. «Ey ulu Allahm şu hali bizden uzaklaştır. Nahiv'den (Sentaks). Haccac ona. onunla sevinçli ve mest olmuşlardır? Bu ateşle ilgili ve ateşten bir bakıştır.» diye yalvarıyordu. Sana erişen o şenlik ve aydınlık da bir perde idi ki. Zeyneddin Sadaka'yı da kaçmış gördüm. Çünkü İblis acizliği yüzünden karanlıkta kaldı.» (Muhammed sûresi. onun arkasından yürür ve ona uyar. dedim ki: Şimdi o sana cevap versin. Dedim ki: Bu önce de zor idi ama sen kolay dedin.» Diyordu ki. melekler ise yine acizlikleri dolayısiyle aydınlığa çıktılar. Boğulacağını anlayınca. Onun sorularına cevap verebilir misin? (M. «Senin yalanın şimdi açığa çıktı. Sen kendi iç âleminde yürümeye bak. Ben olsaydım onun gözlerini silerdim. Eğer benim sözlerim şeyh sözleri. ama kadın ve şehvet yolunda çok düşkün olduğu için zayıf düşmüştü ve derdi ki. Şam'da bütün mantıkçılar arasında sayılırdı. Yoksa bir gün değil on gün değil belki yüz yıl konuşsa biz elimizi çenemize koyar dinlerdik. hali gördü.» diyen kimse büyük hata içindedir. o ki asılsız şeylere. «Aklın fetvası budur. on kat örtü içinde gizleseler. Benim halimden haberi olmayanlar. bir at gibi koşarak kayıplara karışmış.» Muhammed Güyani ona demişti ki. Hakkın âyetleri de böyle olur. lügattan anlar. suçsuz idi. batıla inanır. Nasıl ki Şeyhin yüzü başka bir renge girdi çirkin göründü. . O ve onun gibileri ne bulmuşlardır ki. «Bu âciz halini daha önce niçin göstermedin?» dedi. Bunda. o zaten havadan ibarettir. başka bir renkte görülmüştü. Biri dedi ki: Hiç Allahyla konuşur musun? Öteki.» Yahya Peygamberi Kuran'da veli diye okumuş. çok ağlamıştı. Bu veli kimdir? Gel söyle! Peygamberler için Kuran'da asla veli denilmemiştir. 12) buyurulmuştur. «Kâfirler yerler ve faydalanırlar tıpkı hayvanların yiyip içmeleri gibi.» dedi. onlar için gelmedim. sana önceden bunu söylemek gerekirdi. Onun azığı nefs ile olur.» diyen Firavun gibi. üstüne bezler deriler örtseler ki görünmesin. Ta ki bizden.Bil k! benim gözümden damlamıştır. «Evet konuşurum. Şahabeddin Sühreverdi'nin torunu bana. diyorlar ki: Bekle de Şam'dan kervan gelsin yolların ahvalinden bilgi versin. Efendimize ruhun kokusu ve ruhun güzelliği eriştiği zaman henüz kendi ruhunu görmemişti.» dedi. Benim şu âlemde bilgisiz halk ile bir işim yok. şu perdeyi bizim gözümüzün önünden kaldır. Sen kimsin ki. Nasıl ki. nuru ve ululuğu vardır. Bir cevheri çirkin bir kap içine koyarak kara bir mendille sarsalar. Eğer niyaz yoluyla aydınlatma yoluyla olsaydı ki (bu gelmek ve dinlemek niyaz sermayesidir) ona faydalı olacaktı.» dedi. «Fetvada akıl hiç hata etmez. «inandım. böyle bir insanda nasıl kudret ve nur olabilir? Yine buyuruyorsun ki: Elli tane Allah velisi Mevlânâ'nın ardından yaya yürüse gerektir. Âciz kalınca secdeye kapanırlar. niyaz ateşi gerektir ki onu yakabilsin. Ne din ne de dünya ile ilgili işlerde hesap kitap sormasın. Çünkü o. hadis ve Kuran yorumları veya karşılıklı konuşma ve tartışma yolu ile olsaydı. Aklı olan her bilgin şu dönen feleklerin bir döndürücüsü olduğunu bilir. «Ben insanı ilk görüşte tanırım. bir din bilgini Haccac Bin Yusuf ile tartışmasında âciz kalmıştı. hakka yalvarışlarından gece yarılarında gizli gizli inlemeden başka bir şey yapmıyordu. «Bu zor iştir. ondan sonra gidersin. Semâ ne yapar? Cisimle ilgili olan semâ yiyip içmektir. Yalan şimdi bu saatte meydana çıkacak. ağlamayayı gerektiren şey ise ancak günahlardır. şaşıla-<cak bir şey yoktur.

» demezler. azap olur. belki nefsinde velilik olan kimse velidir. ten ile kaynaşırsa belâya düşer. «Ne yapayım?» diyordu. Şah kendi kendine. Bu âlemden gittikten sonra da. göçme başka. Adam cevap verdi: «Divane sensin İbrahim Ethem!» «Deve sürülerini köşkün damında mı kaybettin? Burada deve aranır mı?» Adam şöyle cevap verdi: «Allah. Bu gidiş onun için ölüm değil.» ibrahim Ethem. suretten manaya gelelim: Ten. İbrahim Ethem cevap verdi: «Ben Şahım. Arifler. Dünyadaki cevherlerin birer perdeleri varsa da her cevherin bir de ışığı vardır ki dışarı vurur. Hazreti Muhammed (S. ruhu görebilmek uzak bir mertebedir. lütuf yerinde lütuf göstermesinde isabet olan kimse velidir. «Bu bekçilere ne oldu? Nerede kaldılar?» dedi. sanki kendinden geçmiş düşündüğü şeyleri unutmuştu. Ancak dışarı vuran.» derler. Hazreti Ömer. «Tevrat kendisine indirilmiş olan zat (Musa) sağ olsaydı. Veliliğin manası nedir? Askerleri. silâhlı nöbetçileri çağırmaya gücü yetmiyordu. ölüm başkadır. Bu arada biri köşkün damından başım aşağı uzattı. buraya kendisini olgunlaştırmak için gelir. Şimdi gerektir ki. Şiir: Şaşarım seven insan nasıl uyur? Âşıka her türlü uyku haramdır. başım yastıktan kaldırmış. «Bu hayatta ve bu dünyadayken. îhvanı Safa derneğinin. dam üstünde gezen sizler kimsiniz?» «Biz iki üç sürü deve kaybettik de bu köşkün damında arıyoruz. Allah gözle görülebilsin. Ama dışarıya vurmayan ışığı görüp bilmemelerine de şaşılamaz. Can.) buyuruyorlar ki: «Müminler ölmezler. O. o genişlik ve şenlik tarafı kalmaz. Ruhu gördükten sonra da Allah yoluna gitmek gereklidir ki. «Allah hazırdır. Sanki damda büyük bir kalabalık yürüyüş yapıyordu. saygı görür. dostlar elde eder. dehşete düşürdü.» Bir gece taht üzerinde uyumuştu. dışarıya vuran bu ışığı görürler.» buyurdular. ibrahim Ethem kendi kendine dediki. can ile kaynaştıktan sonra suretle meşgul olur. Türlü zevkler bulur. tacı tahtı olan kimsede velilik yoktur. Olgun görüşlü olanlar.A. Bekçiler davullara tokmaklar. Ömerin elindeki kâğıdı çekti. Hatta sudan ve topraktan yaratılmış insanoğlunun sözlerine de benzemez. Şu halde bu tarafa döner yanında ölümden konuşmak onun için bin ölüm demektir. belki hayat olurdu. Bağıramıyor. Belh Sultanlığından çekilmeden önce. Kendisinden bir haber çıkmadı. «Divane misin?» dedi. susmasında kahir (M. can ve gönülden ona uymuş olan kimselerin sözlerine benze mez. bedenini türlü ibadetlerle yoruyordu.). Yoksa öyle bir insanın sıfatları kendisine belâ olur. Biz Allahnın merhamet nazarlarına muhtaç zavallılarız. cevap veresin. genel olarak bu iş çok zor görünür. «Görmüyorlar mı ki bu kalabalık dam üstünde koşuyor?» Sonra bu gürültü ve ayak sesleri onu tekrar şaşırttı. . «Ey taht üzerinde oturan zat sen kimsin?» dedi. artık onun bir hasreti kalmaz. gürültüler işitti. Sözünde. Ansızın köşkün tavanından sert ayak sesleri. beri tarafta cana yakın kadınlar. bir gün Tevrat'tan bir parça okuyordu. o zorlukta kalmazdı. O gitti.A. Sahte felsefecilerden biri ölümden sonraki kabir azabını yorumluyor. tekrar yatmıştı. O tarafta mal görür. Canın. «Ne yapmak gerek ki kendimde bir gönül açıklığı bulayım. Gereklidir ki sen. Diyordu ki: Can. bunu akla uygun bir yoldan anlatıyordu. onun evlâdı. belki bir alemden öteki aleme göçerler. bu hevesle mallar bağışlıyor. İbrahim Ethem. iyilik ve yumuşaklık gereken yerde iyilik edesin.» görür demiyorum. «Siz hangi düşmanı uzaklaştırmak istiyorsunuz? Düşman benimle birlikte uyumaktadır. oraya gitmek için çırpınırdı. Yunan filozoflarının söz ve fikirleri Hazreti Muhammed'le (S.). sizden ne güvenlik gelebilir? Bize onun lütfü sığınağından başka bir yerde kurtuluş yoktur. cevap verecek yerde. Bunlar. Fakat içi uyanık gözleri uykuda idi. çubuklar vuruyor. susacak yerde susasın. A. torunları. avuçlarının içinde ve karşılarında bulunan ışığı göremiyenlere şaşılır. Ayak sesleri köşkün her tarafında yankılanıyordu. gürültüler koparıyorlardı. benim izimden yürür idi. her sıfatta güçlü kuvvetli olasın. O kendisini. o kudretlidir. neyler üflüyor. Hazreti Mustafa (S. kudret sahibi olasın. olgunluk sermayesini bu alemden toplamaya çalışır. 10) yerinde kahır. Yoksa Sokrat'ın Bokrat'm (Hipokrates). tamamiyle bir şeye verse idi. Padişah tahtında mı aranır? Sen Allahyı burada mı arıyorsun?» İşte o saatten sonra İbrahim Ethem'i kimse göremedi. «Biz âciz kimseleriz.(M. canlar da onun arkasından gitti.» Şu hale göre. insan mahkum olmazsa hâkim olur.» Gönlü bu düşüncelerle ayaklanmış. 9) Ruhun güzelliğine erişmek. dileklerini öteki alemden bekleseydi. kahır ve şiddet zamanında sertlik gösteresin.

«Hoş mudur?» deyince de. Perdeci. Halbuki. Gerektir ki. te reddüt halinde olduğun iki iş arasından birini seçmek için bu aynaya bakarsın. İnkarcı Yahudiler için şöyle buyuruyor: «Eğer gerçek müminlerden iseniz.6) Şu var ki. edep terbiye öğrenmiş. gerçek Allah erlerinden. şunlarm yakalarından yapışsınlar! Etrafımızı sarmış olan şu ahmakları temizlesinler!» Ayaz atıldı. Ama o daracık evden geniş bir eve.» dedi. yine fazla bif söz katmadan. Ayaz. bu «köle» sözünde Ayaza göre bin kere «Sultan» demekten daha samimî bir iltifat gizli idi. Şiir : Bir gün hayalin bana geldi vuslatinin şarabiyle mest oldum Uzun bir gece boyunca sarılarak yattık.» Mücevher beri tarafa geldi. böyle bir yerde rahatlık ve şenlik göremez. Bütün varlığım senin varlığına feda olmuş. ona bir mücevher gösterir: «Bu iyi bir mücevher midir?» «İyi demek de söz mü? Bu konuda söz söylemek bile edep dışı olur. «Böyle değerli bir mücevheri parçaladın. Nasıl ki kabir azabı bahsini açıklarken Suret ve Misal cihetinden yürütülen mütalaaları söylemiştik. Edep dışı bir söz olur. «Niçin titriyorsunuz. sağlam imanlı kadınlardan da ölümü arayanlar eksik değildir. hatta serbestçe ayağını uzatıp oturamaz. Allahyı aramaya o zaman koyulursun. Bu söz ayna gibi parlaktır. O iki işten hangisi ölüm tarafına yakın ise onu seçersin. içinde bahçeler1. benliğim senin benliğinle dolmuştur. Sultan Mahmud (Gazneli). «Peki. «Ey Sultan şu mücevheri al. saf bir nur gibi onu bekleyesin. daha önce rüyasında gördüğü bu olay için iki taş hazırlamış. «Şahın heybetinden titremek.İnsan daracık ve karanlık bir evde istediği gibi gezinemez. Doğrusuna bakılırsa. akar sular vardır. feryadın ne yeri?» var dedi. Eğer böyle bir hali arıyorsan bulacaksın. Nasıl ki Allah. imanlı kişilerden ölümü arayanlar olduğu gibi gerçek inançlı. «Olmaya ki o da ötekiler gibi söyler. «Ahin. Şah çavuşlarına emretti: «Cellâtları çağırın. Bu konuda. hâlâ hazineye yaraşsın öyle olsun. Ayaz. Onun Sarayında yetişmiş. Sultan.» dediler Ayaz şu cevabı verdi: «Şahın emri bu cevherden daha değerlidir. çalış! Kurar» haber veriyor: Eğer böyle bir hali arıyorsan bulacaksın. mücevheri alması için Ayaz'a işaret ederken. içinde aklın. sabahın yüzü parlayınca ayrıldık. Allah.» dedi ve perdeciye kaftan kaftan üstüne giydirerek okşadı.» (Cuma sûresi.» der gibi. «O halde. Bir yıldızı bile anlamak mümkün olmuyor. Bu parlak bir aynadır ki. Padişahtan. o iş iyi bir iştir. Vurduğu gibi mücevheri parça parça etti. Sultan. Dilediği gibi söyler. bunu sana mutlu kılsın. feryatlar yükseliyordu. onu süzüyor.» Sultan. Ayaz. perdeciye bir mücevher vermişti. bu ona bin kere daha hoş gelirdi.» Şah emreder: «Öyle ise kır şu mücevheri!» «Nasıl kırayım bunu! Vezir diyor ki. ölümü dileyiniz. «Eyvah ne yaptık!» diye küstahlıklarını anladılar. hiç bir kelime katmaksızın «Güzel» cevabını verdi. Perdeciye sorar. hayalin kaybolduğu şu gönülleri yarattı. mücevheri aldı. iş onların . «Hoştur.» Bu cevap üzerine mecliste bulunanların hep birden başlan öne eğildi. Her taraftan ahlar. Ayaz. Şu halde. Şahın bütün mülkü. sanırsın ki o kendi işinden lezzet almış. vezirin vekilidir. güzel mi?» dedi. veziri hakkında çok övgüler ve hoşnutluk sözleri işit-miştir. «Olmaya ki üzerine titrediğim Ayaz da böyle söylesin. Padişah. Ben bunu sana ancak mana yönünden anlattım.» diye korkuyor. 11) Bu öyle bir imtihandı ki. Bu şimdi hazineye yaraşır. Nitekim Allah Kuran'da. büyük bir saraya göçer. (M. dünyaya hasreti daha azalmıştır. gök bilginleri.» demedi. Şah içinden. Çünkü bu âlem ile daha çok kaynaşmıştır. tabiat bilginleri ne demiş olurlarsa olsunlar. kolunun içinde saklamıştı. Ayaza yaraşır. titriyordu. bizi de duadan unutma! Eğer sende böyle bir nur ve zevk yoksa. halinin açık ifadesini onda bulursun. Kuran'da haber veriyor. Ayaz'a dönerek âdeti dışında. Tekrar diyordu ki: «Şayet o da ötekiler gibi yaparsa ne yapalım gözdemizdir. kır bunu!» dedi. Padişah.» demek istiyordu. en uygun hareket bağışlamaktır. yanına kimsenin yaklaşmaması için bir perde ile ayrılmıştı. ölüme hazır. şu halde hazırlıklı ol. Padişaha bakarak.» dedi. filozoflar. bu taraf Ayaz'ın bulunduğu taraftı. Öyle bir Allah ki. bu mücevherin dörtte birini bile değmez. onun dünya hasreti daha çok artmıştır. Her halinde ve her işinde ölümü sorarsan. Sende de zevk ve iç aydınlığı varsa. ama «Ey köle al şunu. ölüme âşık olursun.» diyordu. Müçtehid (din bilgisiyle uğraşan kimse) içtihadında yani çalışma konusuna giren şeylerde bu hale erince. şahımız hakkında sadece iyidir demek onun yüceliğini belirtmeye yetmez. Yüz bin kere iyi bir mücevher! Nasıl ki. İşte o göçmeye ölüm denmez. «Sultan» sözünden gücenirdi. «Ey yumuşak huylu Sultan. Bu kere de içlerinden yüz bin feryad kopardılar. eğer Saray'da böyle düşünen başka bir kimse varsa anlaşılsın diye yapılıyor ve iş Ayaz'a kadar dayanıyordu. «Nasıl. hakikatte gönlü Sultanın sevgisiyle dolmuştu.» dedi.

Bu hal bütün hünerlerini örter. asın beni. oradan acele acele geçtiklerini görür. ciğerleri parça parça oluncaya kadar canlarını feda etmiş olanlar. bütün bu varlıklar da o âlemden gelmiştir. Onlar. o âlemden aşağı inmişler. Âşıkta can korkusu yoktur. işini gücünü bırakır. Cebriye inancının iç yüzünü bu taife (sofîler taifesi) bilir. O. İyi adamın gözü ayıbı görmez. o ölümsüzdür. Bunlar isterler ki. O. görüşüne göre. denizler tassa kazın ne umurunda? Niçin veliler. işinde (Determinizm) mecburdur. Mevlânâ. ancak nazım ve kafiye yönünden ve başka yollardan giderler. «İnandık ve gerçekledik. (Ç. Bu ebedî sevgiliye kavuşmak için gördüğü dervişlere can bağışlardı. Nebiler. mal can ve bütün varlıklarından vazgeçer. Leş ona hal diliyle şöyle söyler: «Sizin amel defteriniz değişiktir. Nasıl ki iyi ameli ağır basanlar kurtuluşa ermişlerdir. bir dilek dilemediler ancak «İnandık. dostu tarafına gelince Cebriye'den olur. nasıl bir âlemdir? Gübre içinde kımıldayan bir böcek bile ister ki Allahyı görsün ve bilsin. «Nebilerin haline (M. bir gerçek Cebriye. bir gün dükkânını. işlerimde başarı ver!» diye yalvardılar. bu Cebriye düşüncesiyle görürsen çok şeyler kaybedersin. halbuki bir hüner gerekir ki bin ayıbı örtsün. kul. böylece onları seyretmektedir. (Ç. Onların bunlardan haberi olsaydı sözleri değişik olmazdı. Aşıkların sohbetinde şu yönden bir heybet vardır ki. Sonunda. Haktan bir istekte bulundular. yani alın yazınız böyledir. «Acaba bendeki. Dervişe halkın somurtkanlığından bir ziyan gelmez.» Değişik. tertemiz ulu Allahnın âşıkı olun. Senden. «Bu beni besle ve beni başarıya ulaştır!» yolundaki dua insan için ayıptır. Gündüzleri gizlice oruç tutar. Şeyhin biri bir leşin yanından geçerken orada toplanan halkın burunlarını tutarak yüzlerini öte tarafa çevirdiklerini. diye bekleriz.» demekle yetinirler. malın mülkün de değeri yoktur. bekası olmayan fâni bir sevgili için ölür. belirmeye başladı mı?» diye düşünür.)). Eğer sen. yatarız. 12) nasıl erişebiliriz? Belki velilere ulaşabiliriz.» derler. Hareketleri hiç bir zorunlukla kayıtlı değildir. biz de duayı artıralım. nebilerin işi değildir. bir dilekten ibarettir. Bu yolda başları dönmüş.)). yıldız şimdi öyle bir âlemden var olmuştur ki. Kendisine. «Beni besle. Bu değişiklik de Cebir yönündendir. hareketinde. O. Burada. Hakkı arama . renk renk yazılar yazmamaya bak. serbesttir. Taklit olana ne bakarsın? Gerçek tarafına niçin bakmazsın? Sen bize hizmeti artır ki. bir de taklitçi Cebriye vardır. O. «Ne beyaz. Allah erlerinin sözü ancak benzetmeyle bilinir.» dediler. Şiir: Senden ayrıldığımdan beri gözlerim karardı Gözlerimin bulutlarından yağmurlar gibi yaşlar aktı. «Seni asacaklar. Evet. yaptığı işin yaratıcısıdır. insan. «Ey Allahm. ne de adımlarını sıklaştırır. Hak yolunu arıyordu. gözü ayıp ve kusur aramaz. İşte bunu söylemek. yine gerçek araştırmadan bahsediyorum. her ikisi birlikte toprağın altına giderler. Elbisesinin altından sert palaslar giyerdi. bu. «Sana lanet osun!» hitabına hak kazanır. Ama veliler. O âlem de. «Zaten ben de onu arıyorum. Kendi tarafına gelince Kaderiye'den (Kaderiye. Zaman zaman bir köye gider. Gerçek aşk için söylüyorum. İyi adam kimseden şikâyetçi olmaz.» der. gizli halvetlerde ilâhî sohbetler ederdi. öteki taraftan. Bir insan da vardır ki. Her iki taraf da kendi hesabına başka düşünür. Şikâyet eden çok kere kötü adamdır. «Ne bakıyorsun?» diye soranlara da. Yaptığı şeyler önceden tespit edilmiş olan bir plana bağlıdır.» deseler. çok mal feda etti. ne güzel dişleri var!» diye onu övmeye başar. Allah onları bu âlemde öldürünce mülk. Nihayet bu Cebriye'yi bu taife iyi bilir (Cebriye görüşüne göre kul. Boğazını sıktığı zaman kusurun kendisinde olduğunu açığa vurur. hiç bir gönül açıklığı gelmiyor diye üzülürdü. bir taraftan şikâyet eder. Rey Şehri padişahı İbrahim Ethem gibi başka bir hayata kavuşurlar. O anma ve araştırma ki. hiç bir eksik tarafı yoktur ama kincidir. tezgâhını terk eder. alınyazısıdır ve değişmez. kendi kendini ayıplayan nefsimin hakikatine kanmış bir hale gelmesi için gösterdiği gelişme arttı mı. Şu halde başlangıcı ve sonu olmayan her türlü eksiklerden arı. Bir kadına veya bir gence âşık olan kimse. Bazan insanda bir ayıp olur ki bin hünerini örter. Bazılarının da karınlarına kan dolar. İbrahim Ethem. onu sevin ki. Sonra gönlü daralır. bütün âlemi sular kaplasa. ölüm çağına erişsinler de Allah kendilerine taze bir hayat versin. Öyle bir insana. bakalım Allah ne buyurur. beni besle ve beni başarılı kıl!» derler Nebiler.dediği gibi değildir. Şeyh ne burnunu tutar ne yüzünü çevirir. Başkaları ne anlar? Cebriyede de. ince manalar vardır.

heva tekrar alçalınca onu da alçaltır. O. Yukarıda sözü geçen vezir. Şimdi mademki o bir ateştir. aradığı gafil adamı bulduğunu gösteriyordu. «Bu mücevheri nasıl kırayım?» dedi. o başka demek imkânsızdır. sopadan kıvranması gibidir. Olmıya ki. ona Medreseden bir nasip olsun da sevgisi ve muradı yerine gelsin. İstemiyorum ki. reyhanlar. Öteki de lâle bahçelerinde. Gece oyuncuları gibi perde olduğunu gizlemezler. Yani. ötekilerden üstündürler. Halbuki yaptığı denemede akıllı bir adam arıyordu. bunu kırık dökük sözlerle halka söyleyesin. . Onu kendi varlığının çemberinden görüyordu. o sahtecilerden daha iyidirler. bu sözden de hoşlanır. Senâi başka. gönülde düşünce olasın. Biri işkence edilen bir adamın çırpınması. bir âşıkm «Keski olsaydı. işine gider. Gerçek eski pabuçlarının tozunu. O havadan geçinmeyi bırak. gözlerde değersiz kalasın. O. yoksulluktan ötürü bu işi yaptıklarını açıkça arkasında hayaller gösterenler. Çünkü onların hep-. Şiir: Nergis gözlerime kötü bakışlarla bakıyordu. bir takım sınıflara ayrılırlar. onun çırpınması da ateşten ileri gelmektedir. Gerektir ki. her tarafından sarsın.» dedi.hususunda yükselmiş bir ses değildir. şeyhlerden bize Benden daha akıllı kim vardır? Ben (M. Ona bir yol ile bir söz söyledim ki. çeşitlidir denilemez. Bu yönden. bunu başkalarına söylesem incinirler di. «Doğru söylüyorsun. Kendini andığın dosta o nazarla bakma: Rubai: Bırakmıyorum ki. Heva ve heves bahsinde kalmıştık. bu zamana şeyhlerinin. Seni canımda saklıyorum. bana kim akıl öğretebilir? Allahyı arama diye kuruntulara kapılır. Başta gelen yükünü başında taşıyabilecek benden daha yetkili kim olabilir? varıncaya kadar gelip geçenler. bir yıl bu huyunu terk et. Bu söz ona erişince hoşlanır. Sen de her hareketin arkasından koşma! Şiir: Muma koşan pervane de bu sevdadan gitti. seni genç bir Ermeni kölesi gibi satarlar. «Nasıl kırabilirsin?» Gözüne bir buse kondurdu. âşıklarının başına değişmem. bazı ululara ve yabancılara karşı fenalık düşünür. hokkabazlık yaptıklarını söylerler. Hatta daha kötü bir divane bile bundan bahsetmez. bu oyuncular. Şimdi bu ha-raketiyle. Bilmiyor ki bu iş tersinedir. oyunlarının bv yalan söylerler. Ondan ayrılan her heva dalgacığı yine kendisine döner. Bu öğütü canında sakla. yabanî güller arasında gösterilen canlı hareketlerdir. Şah. kendi sözü kendisine senet olur. yahut nerededir o?» gibi sadece bir anmadan ibaret olur. Bunu bir divane bile söylemez. Biri mecliste çok hareketli olan bir adama iltifatlar göstererek sordu: «Kendi kendinize hep alıp veriyorsunuz. Dervişlere karşı saygı göstermez. îşe baştan başlamak gerek. gözümde gönlümde değil Tâ ki son nefesime kadar bana yâr olasın! . 13) Siraceddin'den bilgi öğrendim. Allah erleri hakkında da böyle düşünmek gerektir. O. de onları incitesin! Sevgilisine kavuşan âşık naz eder. Buna. Sen heva ve heves için yaratılmadın. üstü başı yenilenir. işte o zaman ondaki parlaklık ve sözlerindeki güzellik nevadan gelmiştir. Seyyid başka. heva ve heves kendisini yukarıdan ve aşağıdan. yani vezirin gözünü öpmekle. Ateşe gider ama nura düşer. artık herkesle şakalaşır. onları gözetmez olur. O nura koştu ama ateşe düştü. Ekmeklerini 'kazanmak için. O diler ki. yalvarmalar ve niyazlarla sırtına bir hırka geçir. Bu hal icabı mı olsa gerek?» Dedim ki: Hareket iki türlüdür. Ama sevgiliye kavuşmadan önceki naz hoşa gitmez. Nihayet.

Ziyaretçi Şaha bir kâğıt yazdı ve dedi ki: «Allah Musa Peygamberden.. İsterse düşman olsun. «Bana gelen kimsenin ben konuşmadıkça söze başlamamasını istiyorum.» buyurdular.şudur: Kendine bir ayna ara! Şimdi cevap vereceksen uygun söyle. uzaktan bu hallerini sak-layamadılar. o gibi kimselerden değildir.» dedi. hiç fazla söz söylemesin. şair şöyle demiştir: Şiir: Geceye dedim ki uzan uzanabildiğin kadar. «Sen güvenli adamsın. o sırrı herkese duyurmak . «Buna yol verin. ona bir sevgi aşılıyabilir-sin. kendi gözüyle lütfa bakarsa hep kahır görür. yani nasıl ki kanatlı bir kapının karşılıklı her iki kanadı iyi takılınca biri birinden ne eksik ne fazla gelirse sen de öylece soruya uygun karşılık ver. bu perdeyi kaldırsınlar. Padişahın biri. Allahya şükürler olsun. Yüz bin küp dolusu şarap. Çünkü daha önce Kuran'dan aldıkları neşe ve geniş ilham ile Kuran'ın manasını açımlayabilirler. Bu Allah kulu bir kâfire dedim ki. konuşurlar uğraşırlar ki. Size kıyamet işlerinden bir şey elbette bildirilmiş.» Yani bu Peygamber. önünüze serilmiştir. Fakat sen onun kahır sıfatından. onun perde-sidir. Nasıl ki. onun gecesidir. Yani gece her ikisi ile başkaları arasında perde olduğu için yahut bir utancı varsa kendisi ile sevgilisi arasını perdelediği için geceye böyle hitap etmiştir. Halbuki Peygamberler. Büyü yaparlar. Acaba bu büyükler nasıl olur da söze de yer verirler? Bunlar arasında Bayezid. o da. senin inanılır bir kişi olduğun açıkça bellidir. Kuran'ı bilenler çok dar bir yerdedirler. Bizim o çömezlerimiz.Kahır. şu varlık alemi onlar için var olmuştur. Bir yerin aynı zamanda iki kimse tarafından işgali imkânsızdır. Oturduğu yer tek bir külhandan başka değildir. Bu Arap sana perde mi oldu?»«Ama.» dedi. zamanede bir eşin daha bulunsun.' diye sözü uzatmadı mı?» Şah. gerçeğe uygun değildir. Başka insanlar için bu haberleri işitme ve hikâye yoluyle öğrenmeye imkân yoktur.» dedi. Kuran'dan bir çare bulur. Allah ile birlikte. kitap getiren Resuller bunlardandır. Bu büyükler ve ergin kişiler ki. Aranızdaki kıskançlıkların inadına Allahya af dileklerimizi uçuruyoruz. Belki o vardı da önüne bir perde çekilmişti. Allah sözünün verdiği neşeyi veremez. kahır sıfatından üstün gelir. Kahırdan vazgeç de lütfa bağlan onun tadı daha hoştur. Ben bir şey sorunca da uygun cevap versin. Gücün yeterse düşmana hoşgörürlükle. söz söylemiyorum. Çünkü sen o insan değilsin ki. ey Allah resulü o inkarcı ve düşmandır. bununla koyunlarımı sürerim.» Geceye uzan dedim. şaşkınlık ve iztıra-ba düşmezler. Şah hiç iltifat etmedi. madem ki uçuruyoruz gider. bu arada sahabenin işlerini niçin buyur muyorsun?» «Evet.» dedi. kâğıdın altına şöyle cevap yazdı: «Musa'nın sözü uzatmasında başka bir hikmet var idi. dar yerde kalmazlar. Sırlardan bahsediyorum. Biri dedi ki: «Ey Allah Peygamberi ben o karanlık ve soğuk iki yüzlü Araba senin Peygamberliğine yaraşan sıfatları nasıl söyleyebilirim?» Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: «Gerektir ki sana bütün Araplar perde olmasın. üzerine dayanırım.. Hazreti Peygamber bu sefer şu cevabı verdi: «Senin bu kötülemenin ona ne faydası var? Ancak hak sözü ile onun başını kaldırabilir. o yarım işte.» Sahabe sizi taklit etmeyi göz önünde tutmuş ve sizi bizzat gözüyle görmüştür. ben ise lütuf sıfatından yaratılmışız.» Bir ziyaretçiye sordu: «Karın var mı?» «Bir karımla üç çocuğum var. Önce sözü anlayan ve bilenler.» Birine sordum: (M. yazamadılar. Bundan dolayıdır ki bunlar zaman zaman sırlardan bahsederler. Lütuf sıfatı. Çünkü o senden ancak kin ve sertlik umarken sevgi görürse hoşuna gider. 'Bu sopamdır. Şimdi o dolunay uykudadır. ümmetine olmayan bir şey bıraktı. Onlar için de bir perde vardır. Meğer sözden mest oldular. Senin zamanından bir şey açıklanırsa. Ben bu halkı kıyamet gününden uzaklaştırmak istiyorum. «Sen de Alla-hın kulusun ben de. 'Elindeki nedir?' diye sordu. Bu yalandır. ama akıllı kişi soruya uygun cevap verendir. ola ki gerçek sözün ona bir faydası olsun. 14) Sen nerede oturuyorsun? «Külhanlarda. Bütün Peygamberlerin öğütlerinin özeti . Biri dedi ki: «Ey Allah elçisi! Herkesi bana gönderiyorsun. diyor ki. Başka bir vakitte perde yoktur. sevgi ile bak! Bir kimsenin kapısına muhabbet yönünden gidersen ona hoş gelir.

genişlik güresin! Bu alanı sey-redesin! Bir bak ki. 15) Güzel huylu isen.» (Enfal sûresi. Sen ne isen osun. sen nasıl bir uzaksın. «Ey inanmış ve kazanmış olan nefis! Rabbi-ne dön!» (Fecir sûresi.» dedim. 54). Sen ancak yalnız kaldığımız bir zamanda gel! (M. O. Bazı kimseler de derler ki: Buradaki isteyemezsiniz sözü. Şimdi ey gerçek dost! Yüce Allah senin işini başarmak ve onarmakla meşguldür. şu âyette buyuruyor ki: «Siz ancak Allah dilerse isteyebilirsiniz. 29). Allah’a ant içerim ki. bu sözün suretinden bile başları döner. doğru yolu aramasını da bilmezsiniz. halde ben kim oluyorum? Allah beni yalnız yaratmış. sendeki iyil:k ve temizlik daha da ileri gider. 30). hünerin ve ince görüşün ne olduğunu anlar ve bilir. Öyle bir şaircik henüz dünyaya' gelmedi. kendimden. Çok tatlı yemekler en ağır konuklar için saklanır.» (Rahman sûresi. İlâhî görüşlerden uzakta kalan gözlerde ancak ahmaklık ve perde vardır. tek . hayinlik. Şeyh Muhammed dedi ki: «Söz alanı çok uzun ve geniştir. Bu. bu da sebepsiz değildir. Eğer sen kendi temizliğini. Ya bu sözün manası nerede kalır? Diyelim ki benim bir şiirim yok. Ey hak yolunun gerçek yolcusu gönlünü hoş tut! Çünkü gönüller okşayan o ulu Tan rı senin işini onarmaya uğraşıyor. herkes dilediği gibi konuşur. ben isterim. hırsızlık yoksa.» Ben de dedim ki. Belki o tek ve eşsiz varlık seninle halvet olmayı arzular. ben ki Allahnın elçisiyim. Yani ey Mustafa (S. yahut uzak olan bir yakınsın! «Siz iyi biliyorsunuz» dedi. Çünkü hem dışarıda hem içerde yabancılar vardır.A.» yani o irade etmedikçe bir şey isteyemezsiniz.) sen ne istersen o bizim isteğimizdir! Nefis değildir. «Allah bilgin ve bilgedir. bir eserim yok ki. Sizi hiç ihmal etmez.A. benimle tarikat sırları hakkında bir şey konuşmazlar. hiç kimsenin bilmediği gizli hırsızlıklardan ileri gelmişti. 28) hıtabiyle işaret buyurduğu gibi sen. «Bizim söz ile işimiz yok. Şiir: Konuk sahibi herkese ziyafet çekti Âlemlere rahmet olsun diye cihanı doyurdu. kendi sözümden zevk ve heyecan duyayım. iyliğini gözetir.» (Dehr sûresi. halvete çekilmiş hak erenlerinin. ancak ilâhî görüşe sahip ve her şeye Allah miriyle bakan erenlerdendir ki. «Allah bir topluluğa verdiği nimetini. bunda bir sebep vardır. o gizli hayinliklerden içini arıtırsan. sahabeye ve ümmete söylenmiştir. Öyle bir kimse her ne kadar kendi ahmaklığını görmez. Nasıl ki Davut Peygamber zamanında adalet zinciri göklere kaçmıştı.bakımından çok sakınırlar belki de söyledikleri şeylerde yanlışlığa ve şüpheye düşerler diye çekinirler. Ama zincirin kaçtığını görünce herkes bildiki. O. «O. heva değildir.» Eğer seninle konuşmaya gelmezlerse bundan ürkme ve kaçınma çünkü suret arkasından konuşurlar. Sözden daha ileri geç ki. Allahnın. Beyit: Esrar hazinesinin düğümünü çözmek için. Muhammed'in (S. her gün başka bir işle uğraşmaktadır. Yani siz isteyemezsiniz. o topluluk nefislerinde bir bozukluğa bir değişikliğe uğramadıkça ellerinden almaz. bundan neşeleneyim. ya arayanın. Ama bu insan vücudunda gizli hiyanet ve hırsızlıklar da vardır. bu ilâhî nimete yabancı olan kimselerden değilsin. hem görünmez âlemde sizinle uğraşmaktadır. Bütün adalet olmasa dünyada gönül aydınlığından. Söz alanı pek dardır ama mânâ alanı geniştir. zevkten ve saf adan ne varsa ortadan kalkar ki. hem görünürde. ya aranılanın işiyle meşguldür. ancak suret yönünden daha ileri bak ki «topluluk rahmettir. sende kincilik.) elinden ve gönlünden başka bir anahtar yoktur. Bu ikisinden başka her kim ne söylerse ahmaklık etmiş olur.

Biri dosdoğru anlam.» Şiir: Hoşgörürlük. Sizin bize bakmanızı istiyoruz ki. onu yermesine benzer.) de kırk yıl sonra söze başladı.» der. dostların dağılması. onun bekçisi ve kapıcısı olur. karanlık ve bâtıl sözler. «Sen kimsin?» diye sorarlarsa. onun çocuğuna karşı düşkünlüğünü gösterir. Demişler ki: «Mevlânâ (Celâleddin) dünyadan el çekmiştir.» Mevlânâ da onlara şu cevabı vermiş: «Siz Mevlânâ Şemseddin'i sevmiyorsunuz. Allahın kuluyum. yalnızca bir dağ başına bırakmışlar. bu sözleri hiç söylemezdi. yedi yüzü de karanlık olan çeşitli perdeler konusunda çok açıklamalar yapıldı. Dostunun mektubunu okuyamaz. Nihayet söz alanı geniş ama o. Ama hiç biri gerçeğe yol gösteremedi. O. ona karşı kör ve sağır olur. kubbelerim atındadır. Ancak bir topluluğun yolunu kestiler ve onları. O zaman susmak.» der. bazı kadın tabiatlı kimseler de tıpkı o putlar gibi konuşurlar. dostlarım. hep kendi mektubunu okur. sen o olmadığın için onu incittin. size öyle sevimsiz ve çirkin görünmezdi. yedi yüzü parlak. O senin düşmanın idi. saz ve sözden maksat başkalarını coşturmaktır. halbuki biz de aynı şeyi aramaktayız. yalnız ve hâlâ o mektubu okur. Mevlânâ Şemseddin buyuruyor ki: Bu cevabı önce Mevlânâ söylemişti. işte o kadar. Nihayet ben seni nasıl incitebilirim? Ayağına bir öpücük kondurayım desem korkarım ki kipriklerimin dikeni ayağına batar da rahatsız eder. Hazreti Muhammed (S. Bu darlaşan mana alanının ötesinde başka mana olmayınca yazı ve söz alanının genişliği de kalamaz. Âşık olmayan bir saz sanatçısı. cansız varlıkların cansızlıkları kalmasın hep bir olsun. Allah. belki de mânanın parlaklığındandır. O perde ise. yani sevilenlerin eksik tarafı görülmez ve işitilmez. dertli olmayan bir ağıtçı dinliyenlere soğukluk verir. Eğer bir satırcığını olsun okuyabilseydi. ayrılmaz bir vücut gibi olsunlar. Şu zamanda. bir elif dışarı fırladı. 16) günlüğü. hep kendi kuruntuları. kendi eliyle yaptığı puta kul olur. Görmez misin. Hele derneğin bozulması. bu perdelerin ötesine nasıl geçeceğiz diye umutsuzluğa düşürdüler. «başka» sözüyle «yabancılar» demek istediği anlamdır. cevher ve yün çuvalı arasındaki tartışmayı beğenmemesine. Onları benden başkası bilmez. Anam babam öldüğü için kurtlar. . bu varlıktır. bu başka mesele. geniş alanda mana daralıyor. At onu her türlü tehlike ve belâlardan. günün (M.). A. Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî bunu yapmamıştır. O eksik düşünceli cahil. birbirleriyle öylesine kaynaşsınlar ki. Mana aleminden. O. Ama Sultana. gözü ayıpları görmekten körleştlrir Öfkeli bakışlar her kötülüğü açıkça görür. elifi anlayanlar her şeyi anladılar. Allahnın sevgilisiydi. o sırrın kuvvetini göstermektedir. Nihayet insanı taşıyan bineğin de hakkı ortadadır. Bu tıpkı Dişayil adındaki şeyhçiğin. Gerçi bu yolcular için çok sözler söylendi. ondan tiksinmez. Hak yolunun yolcuları söğüt dalı gibi titrerler ki o elifi anlasınlar. kendi hayalleridir. İsâ Peygamber. Onu anlamayanlar da hiç bir şey anlayamadılar. Nasıl ki o. iki gün iki gece yem verir. Benim sözümü onun sözü tarafına sürüklemek ve onu kendi sözü ile bağlamak istemem. saatin saatliği. hep birbirlerini gözetmemelerinden ileri gelir. anne yavrusunu çok sevdiği için çocuğunun yatağını kirletmesini bile hoş görür. Ey kendilerinden habersiz insanlar! Siz bizde kutluluk arıyorsunuz. Ben şu sözlerimle yünü cevhere karıştırmak istemiyorum ki kokmuş ve bulaşık yünlerle onu yola getireyim. bu. Hak ile Halk arasında. Gerektir ki.başıma dışarı fırlatmış. Bu onun eksik oluşundan değil belki olgunluğundandır. Bir şeyi seven.» (Kutsal hadis) buyuruyor. doğar doğmaz konuştu. öteki de arapatma binmiştir. Bütün perdeler tek bir perdedir. Kendi kendime konuşabilirim yahut kendisinde kendi benliğimi gördüğüm herkesle konuşabilirim. «Sen kimsin?» diye sormazlar. O niyazsız ve yabancı görünen sen değilsin. Eşek durmadan sahibine pisler. «Benden başkası bilmez.» sözünün iki anlamı vardır. A. Şimdi de benden dinle. kuşlar beni besleyip büyütmüşlerdir. Sevgisini kaybeden hemen kusur görmeye başlar. öteki de. eğer sevseydiniz. harfler silinir. Yazının kaleme gelmeyen sesi kısılır. İşte bu misal. Çünkü Hazreti Muhammed (S. Bu perdeden başkası da yoktur. Sen niyaz gösteriyorsun. Kula. «Ben. Halbuki. Halbuki onun eski mektubundaki eğri büğrü satırlar. mana eksikliğinden değildir. Bu. «Benim velilerim. Biri topal bir eşeği tavlaya çeker. yol kesen haydutların şerrinden kurtarmıştır. Bu söz. ona «Afiyet olsun.

Bunu bilmek bir olgunluktur.» Yani evvelkini görür suratını ekşitir. Biri diyordu ki. Ancak niyaz ehlinin niyazı. ancak ben şimdi attan inmiş bulunuyorum.» dedi. «însan. Onlar hulul inancına yakın bir yoldadırlar. kımıldadığı vakit. yalvarışı bize yoldaş olmalıdır. «Şüphe yok ki sadakalar yoksullar içindir. «Nefislerinizi öldürünüz.» dedim. Çünkü ona. Ancak suret ve mana onun öyle bir niyazıdır ki. O sırada bir derviş geldi. Eğer bir cefa ve bir ziyan görürse. «Hoş geldin. Yüzünü bu dost tarafına çevirince de (M. bir ırmağa rastlar. Allahdan ayrı bir varlık yoktur. Allahnın ne ihtiyacı olur ki. Çünkü onların yanına hazırlıksız gitmişlerdir. kalbiyle yaşıyanlar başkadır. bunların hepsi hazır ama su eksik. Musa. sen böyle şeylerden arısın. Heva şehveti ve arzuları yok eder demiştim. Allah yine tekrarladı: «Ey Musa ya kapına gelirsem?» Her ne kadar Musa. ama Allah da ona karşılık. Tartışmayı bırak. bu da nefsine ait bir cenkleşmedir. içine düşecektir. Aşk ve sevgi öyle bir şeydir ki. «Hayır. Şimdi Musa'nın Allah yolunda bu zorluklara düşmesi nasıl olur? Musa kimya bilgisini iyi biliyordu. Kuran'da.» (Bakara sûresi. 18) îşte o. Bu gün ben karıyı bile boşayacak olsam gine o bilir.» dedi. «Hayır. Musa beklediği yemekleri komşulanna dağıttı. Ruh alemine mensup erenlerin sözleri canlara işler. Vakit gecikti. ama başka yönden dirildiler. 20) buyuruluyor.» öteki de. «Nasıl olur. bir kimsenin manasını da. o dört kuşu öldürdü. o aşk ve sev* gi harekete . Allahya güzel amellerinizle ödünç ve rin. Yolda yürüyen bir adam. eline iki su testisi verdi. Yüzünü kendi tarafına çevirir. «Su getir. Allahnın bu cilveleşmesine karşı. (M. Musa da ekmeği dervişin eline uzattı.» dedi. baktı ki. Dediler ki: «Bu niçin başka bir şey olsun?» Ben de cevabı verdim: Diyelim ki. «Eşeğe binmiş olduğu halde yanıma gelmekte olan zat Tanındır. Beni doyurmayacak mısın? Kapına gelirsem beni nasıl karşılarsın?» Musa. çünkü yol budur. çarçabuk ahıra koşar.» Erkenden yemekler hazırladı. Meğer bunun sırrı. seyis bilir. Derviş. Nasıl ki. somurtur. boğulacak. «Tevrat'ı altın suyu ile yaz!» diye emir verilmişti. bu topluluğa bir genişlik vermek yahut anlattığım şekilde. Kalbiyle yaşıyanlarla.» buyurulmuştur. Bu şehvet hevasından bahsetmek istemiyorum. Derviş saygı ve teşekkürle ayrıldı. Nihayet dedi ki: «Çok acıktım.)) diyordu. ona ödünç veresiniz? Yine Allah Musa'ya buyurdu ki: «Ey Musa acıktım.» diye düşünüyordu. ancak başka yönden dirilir. olgunluğun olgunluğudur. (Ç. Tekrar binecek olsam.» (Müzemmil sûresi. Nihayet bundan önce de heva bahsini yorumlamıştım. Suyu getirdi. Başka biriyle de hoş geçinir. heva ve hevesle dolu olan sen nasıl anlayabilirsin. «Başüstüne. Kuran'da. Neşeli bir zamanında Musa sordu: «Ulu Allahm! Söz verdin ama gelmedin!» Allah buyurdu ki: «Geldim ey Musa! Geldim ama sen bize iki testi su taşıtmadan nasıl oldu da ekmek vermedin?» İki bilgin birbirleriyle övünme ve tartışma yoluyla konuşuyorlardı. Ama burada o dört kuş hemen diril-mez. bunu görür gülümser ve bundan hiç bir sıkıntı görmeyince hep hoşlanır. Çünkü o zaman vücut ikileşmiş olur. Bunu bilmemek de. Ne zaman bir hikmet sözü işitir veya bir düşünceye koyulursan. Bu gidiş başka bir gidiştir. Bâyezid ve başkaları gibi büyük ariflerin sözlerinden anlaşılıyor ki. Nihayet bunlar. davası için öğrenmek isterim. onların sözlerinde başka bir mana vardır.» dedi. O halde şu zorluğu ortadan kaldırmak lâzımdır. Bu sözlerle uğraşmak bir perdedir. 54) buyurul-madı mı? Hazreti İbrahim. Çünkü velilerin iç yüzü de bu dört kuş gibidir. Hep sert akan bu suya girecek olsa derindir.» Bu kimseler' ki büyüklerin yanına gaflet içinde giderler. yarın yine gelirim. Bize de ancak yalnızlık suretinin yalvarışı gerektir. sen bizim sözümüzü dinlerken yüreğine soğukluk geldi. ondan incinmiştir. git yemekler hazırla ki. karşına yüz huri getirseler sana duvar kerpici gibi cansız görünür. hemen dördü birden dirildi.» dedi. cebriye görüşünün çukuruna düşmüşlerdi. Bir kimsenin davasını onun manası için. Dervişlerin konuşması bu nükteye işarettir. «Eğer gelirsem ne yaparsın?» diyordu. somurtkan ve ekşi suratlı şeyhin yanında olamaz. «Allah rızası için bana ekmek ver. nefsiyle yaşıyanlar başka. Üstünden atlayıp geçmek istese geniştir. Yani her varlık Allahdan bir görünüş. «Ey Ulu Allahm. ariflerin meclislerinden ve sohbetlerinden söz açmışlardı. «Ey ekşi yüzlü efendi! Sen bizimle cenk ediyorsun diye bize çıkışmışın. böyle bir şeye perde olur.» dedi. bana göre onun eşeği (hâşâ) Allahdır» (Vücut (Varoluş) birliği taraftarlarına göre. ama ondan başkası da değildir. O dört kuş ölmüştü. Marifet sırlarından. gülüşür. Çare yoktur. bunların onlardan haberleri yoktur. Fakat.» Şah şu cevabı verdi: «Eğer ben atın üstünde olsaydım o başımın üstünde oturacaktı. bu sözleriyle. bir eserdir ama Allahnın kendisi değildir.» Dedi ki: «Sizin derneğinizde bulunacak değerde olmadığımız için hizmette kusurumuz var. içten kulluk etmekmiş. Şaha dediler ki: «Seyis senin atına binmiş. ekşiliği öyle birine karşı gösterir ki.Bizi hiç bir istek bir yere götüremez. «Bu ilâhî cilvenin sırrı nedir?» diye düşünüyordu. Rabbiyle yaşıyanlar da başka olur. 17) gülmeye başlar.

bir takım sözcülerin sakat ve yanlış haberlerini. Onların işleri o muhabbetle gelişir. Ama Mecnun sen değilsin. Biri geldi. Uydurmacıların sözünü bırak. Bunların geri gidişleri. Ben sizin kulunuzum. «Kalk git! Bir daha böyle şeyler yapma! Başkalarını dinliyorsun. Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'yi bulmak ve onunla sohbet etmek arzusundadırlar.» dedi. Mecnu'nun başında olan o gözler senin başında yok. Şimdi sen aşka batmış olduğun halde nurun ışığından nasıl söz açabilirsin? Eğer söz açarsan o bütün heva olur. Artık başka hiç bir karşılık vermedim. «Şu Leylâ'yı getirin bir kere göreyim. kadıdan örnek verdi. Leylâ'yı nasıl görebilirsin? Onu göz yaşlarınla tertemiz yıkamadıkça! Bana Mecnun'un gözüyle bak. Birçok masraflar ve kurnazlıklarla Leylâ'yı getirdiler. Şüphe yok ki. «Bükere de onu konuşturayım belki söz söylerken yüzündeki güzellik daha çok belirmeye başlar. Bir kimsenin yanına gelen başka bir kimse (M.» dedi. Saatlerce başını önüne eğdi. Mecnun onun aşkı ile bütün belâlara düşmüş. yahut da kendi ululuğunu göstermek ister. «Nasılsın?» diye sor. Fakat buradaki eksiklik onların Allahya sevgi gözleriyle bakmamış olmalarındandır. ötekini de dosdoğru söyler. Allah kullarına getiriyorsun. onu kendi benliğinde değil. Sende başkalarını hangisisin? Nihayet belüdir. Nihayet nur perdelerinin ışığı olan aşk. Nasıl ki bir gün Harunnurreşid. Ama sevgi yönünden bakmak başka bir iştir. Ya müriddir ya dostluk için gelmiştir. daha ileriye atlamak için olursa iyidir.» dedim. Muhammed dininde uydurma bir şeydir. «Allahnın nurdan yetmiş perdesi vardır. Bu sözün mânası şudur: Benim dış yüzüm iç yüzümün dışarıya vurmuş olan rengidir. seven gözlerle bakmalı. «Bana bir sır söyle. Onlar Allahya bilgi yönünden bakarlar. Kendi sırrımı kendime söylemiş olurum. O sofî îmad sarhoş olur. Onun iki sözü vardır.» dedim.geçer. Bugün suyun öte .» dedi. Halife erken sabah mumlan yaktırdı. sevgiliye. O Allah kulları mal bakımından bir hizmette bulunursa bir muhabbet uyanır. Heva nerede. Kâfir.» Şiir: Başkalarına baktığın gözle. ama ben sende değilim. ona hasret teraneleri yollamaktadır. ona bağlanmış olur. Müslüman. Şeyhin bu güzel suret ve güzel sözleriyle fiil ve hareketlerine asla rıza göstermeyin! Çünkü onların arkasında bir şey gizlidir. Bazıları daha ileriye sıçrayabilmek için geri geri giderler ki suyun öte tarafına atlasınlar. Şimdi bari siz bu fırsatı kaçırmayın ve bu gözle bakmayın. Sen bu üç türlü ziyaretçiden falanın yanına gitmeyecek misin? «Benim nasıl bir insan olduğum sizce belli midir?» dedi. Bu dost yardımını her kim kabul ederse. Cevap verdim: Ben sana sır söyleyemem. yardım ve kolaylıklar görürsün. o doğru ve nifaksız sözü Peygamberlerin ruhları bile arzulamaktadır. Halifenin sarayında halvete koydular. «Evet sende görüyorum. Bu cihet eğer açıklanır ve bende velilik ve hikmetler olduğu bilinirse bütün cihan tek renkli olur. 19) üç ihtimalin dışında değildir. düşündü. haydutlar seni zebun düşürür.» buyurulmuştur. onu dikkatle gözden geçirdi. kahır ve zulüm kalmazdı. bu ırmağın suyu geçilecektir. onun aşk destanlarını âşıklar kendilerine örnek tutmuşlardır. Eğer başka bir niyetle gemleniyorlarsa sonu düşkünlüktür. Allah nurunun parıltısı nerede? Zaman zaman bize.» dedim. yabancının vereceği yüz bin dinardan değerlidir. Öte tarafında sana kuvvet gelir. onun sözlerini işiteydik!» derler. içinde ne varsa dışı da öyle görünsün. Ama iki yüzlülükle söylenmiş olan sözü bütün velilerin canları. Doğudan Batıya kadar. «Keski onun zamanında olaydık. O sakat hükümleri. irfan ve felsefe yönünden bakarlar. Fakat gerçek dostun vereceği bir pul. başını sallar. O sendedir. kendimi onun benliğinde göreyim. O baş salma heva olur. onu görüyorum. Şu hale göre bu âlem var olmasaydı yerinde başka bir âlem olurdu. «Allah onları sever. Harun yüzünü Leylâ'ya çevirdi sordu: «Leylâ sen misin?» «Evet Leylâ benim. Çünkü o kapalı kapıyı dost vergisi açar. onun sohbetine ereydik. Bana. Kılıç kalmaz. Ben sırrı öyle birisine söylerim ki. «Bu. düşünceleri tekrarlardı. Onunla Tokat'ta yaptığımız tartışmalardaki hükümleri ve araştırmaları anlattı. Birini iki yüzlülükle. Yahudi bunu geçecektir. Bundan geri kalırsan. Ama ben sende kendimi göremiyorum. çünkü sendeki benlik ben değilim. Ona öyle bir gözle bakın ki. Ama alemin böyle olması Allahnın kanunu değildir. Peygamberlerin ruhları da aynı gözle bakmakta. Halbuki. Suyun öte tarafında haydutlar sana saldıramaz. Bana dedi ki: «Mert odur ki. Bayezıd'ın halvet hikâyesini anlatmaya başladı. ruhları özlemekte ve bunu istemektedir.» anlamındaki hadis ile işaret buyurulan kat kat perdelerin nurudur. Kendi kendine.» Benim içim dışım hep bir renktedir. Uzun söz burada kısaldı. Onu isteyin.

20) Nişabur şehrinde. Böylece bir kimsenin aleyhinde konuşurlarsa. deveye sordu: «Niçin ben çok kere katarın başında gidiyorum da sen arkada yürüyorsun?» Deve dedi ki: «Ben yokuşun başına geldiğim zaman ileriye bakar sonuna kadar görebilirim. Değmez. «Sabredersen. 21) Dedim ki: «Sebep aynıdır. Evet. içten ve dıştan bir anlayıştır. Ben söyledim sen bırakmadın. iki ayağın birden karşı tarafa bassın. Sen de bu hususta (peşin hüküm vermekten) sakın. görünüşte her şeyi yumuşatmak bir âlet yardımı ile olur.» Yahudi de bundan daha iyisini söyledi: «Eğer bütün müslümanlar böyle olsaydı. O. «îş. öteki ayağın da kayar içine düşersin! Biri diyordu ki: «Sen eğer fıkıh bilgini olaydın. hangi tarafa baksan sana olgunluk telkin eder. «Evet. Bir külhan ambarını getirmiş. açık söyle söz nedir?» dedi. Muhammed'in dini ne mutlu bir din olurdu. Peygamberleri dile getirirsin.tarafına atlamak için daha çok gerilenirsen çok geçmeden yorulursun. «Bu vasıflardan uzaktır. O hırka. çünkü yoldaşların seni kendi âlemlerine çekerler. ant içerim ki o sedef bende yok. Kimisini de çetin araçlarla ve bazen de daha etkili bir şeyle yumuşatılır. bayağı bir şeydir. yankesici! O sende. Ötekiler dediler ki: «Bizim onda bulunduğunu işittiğimiz o sedefler. sendeki inci ve sedeflerin hikâyesi midir?» Dedi ki: «Vallah ben de senin işittiğin kadar işittim. gözleri sonunda gelecek tatlılığı görmektedir. onların ahvalini öğrenirsin. Ben. sabrın manası bu bakıma göre işin sonunu gözlemek. eğer barış yapmak istiyorsan barıştım. «Sen bilirsin.» Ne söyledi ise söyledi. öteki çömlek parçaları ile nasıl eşit sayabilirsin? Her kim senin yanında iyilikten bahseder yahut senden bir kimsenin iyiliğini sorarsa.» dedim. «O. Eğer ayağının biri suya değer ve su da sert akarsa. ben de yumuşak davrandım aşağıdan aldım. ne ince konular bulurdun!» Öteki Hıristiyan da dedi ki: «Eğer sen Hıristiyan olaydın. onunla öyle kaynaştım ki. hiç bir şey istemiyorum. o da onlara. her ne kadar bin cevher değerinde olsa bile. Bu sefer de. Çünkü yüce başlı yüce himmetliyim. hem de başka şeyle yumuşatılabilirler. fakat vaiz meçlisinden çıkınca ateşten çıkmış kalay gibi donar kalırlar. terbiye etmek istediler. Çünkü o olgun görüşlüdür. içinde Allah surlarının öz cevheri coşup köpürmeye başlamıştır. bir çocuğu doğruluğa alıştırmak. «Bana falanca cevhercinin cevheri gerektir» demeye başladım. îlk saf daima. o semâda ve o halde aldanmış bulunsa bile. söyleyeceğim hatırayı yazmaz mısın?» Onun kulağını doldurmak gerek. Kuran okumak gönüle sefa verir.» «Ey dolapçı. Şu halde acılık zamanında gülen kimse şu sebepten gülmüştür ki. İlim.» . «O halde şimdi sen nasılsın?» diye soracaklardı. Bizim yakınımız.» «Hayır. Ben de onun öfkesini yumuşak hareketimle karşıladım. iğne atacak yer yok. «isterim ki dileğimi kabul edesin ve bunu geciktirmiyesin. Dedi ki: «Bir kere düşün bu nereye sığar? Ev doludur. sabırsızlığın manası da işin sonunu göremeyecek kadar kısa görüşlü olmaktır. ona daha önce yetişen herkes onun huyunu kapar. Katır. bir gün eşsiz bir inci bulsun. «Buraya yerleştir!» diyor. Bazıları vardır ki. söyle. bir bakışla yokuşun sonuna. Cevap verdi: «Hayır.» Ben de imkân bulunca.» dediler. eğer. felsefe derler. «Sana ne lâzımdır?» dedi. ancak öyle bir sıçrayış sıçra-malısın ki. fena değildir. Nasıl ki. yumuşaklığa ve güzel huyluluğa başladı. Şimdi tekrar görüyorum ki. Çünkü o benim kızgınlığımı yatıştırdı. 10) buyurulmadı mı? Ona sedef desen bile buna sedef deme! Bir sedef ki. Şüphe yok ki. yumuşattı.» derse. ancak o acılığa karşı dişlerini sıkarlarsa bir tatlılık belirir. öğüt dinlerken içleri müslümandır. Hıristiyanlığa parlaklık verirdin. Bu yüzdendir ki. Önce ona sordular: «Falan çocuk hakkında ne dersin? Bize hoş görünüyor. senin iyilik hakkındaki düşünceni öğrenmek istiyorlar demektir. O cevher. (M. sana yoldaş olur. Bazıları da vardır ki hem vaızda yumuşak huylu olurlar.» derse. öyle bir yüce âleme gitti 'ki. semâ vaktinde hırkasını atan ve bir daha dönmeyen adamdır.» O öfkeye ve sertliğe başladı. işlerin sonunu iyi bilenlere kalır. içim onun ateşiyle doldu.» O düşünce nereye sığar? Gönül evinde nasıl yer bulur ki. bu ev iğne sığmayacak derece dopdoludur.» Diyordu ki.» dedi. Dedi ki: «Nasıl istiyorsan öyle yapayım. ama bizi yanıltmak istiyorsun. Güzel huylu bir çocuk mudur?» Eğer. Demek ki. Bu söz bir zümreye acı gelir. (M. bütün âlemi dolaşırdı. dinin ışığı olurdun. kiminle düşer kalkarsan onun huyunu kaparsın. Dedim ki: «Hele tartışmayı bıraktım. kend si de öyledir. o büyük ölümsüz ve sonsuz cevherle öyle sıkı ve sıcak bir bilgi edindim. «Hayır. sedef hikâyesini anlattı. hüküm senindir. aldanmı-şım. Nereye yerleştireyim? Yer kalmadı. Ona sedef ve cevher hikâyesini anlattılar. Yeşilliğe güle baksan sana incelik duygusu gelir. Nihayet benden şunu diledi ve dedi ki: «Mademki sen bu kadar iyi bir adamsın. Kuran'da.» (Necm sûresi. Allah kulu nefsinden nasıl umutsuzluğa düşebilir? Bir sedef içinde bir inci vardı ki. Allahnın kuluna bildirdiği şeyi bildirdi. bir kere ben o zevkin o hırkaya değdiğini sandım ve vermiş bulundum. onların suretleri senin ruhunla birleşir. Eğer iç alemine ait olursa ona hikmet. cefadan şikâyet etmezsin.» Burada deveden maksat şeyhtir. güzel huyludur. parlak gözlüyüm. bil ki Hak seni iyilik ve kötülük yönünden sorguya çekecektir. bir bakışta da ayağımın önünü görürüm. Dünyada Allahyı aldatmak nasıl olabilir? Bu. sözden'daha sağlamdır. bir çok incisiz sedeflere rastladı.» Tekrar tutturdu.» dedi.

öfkelenmişti. Büyüklerin meclislerine gelmeye engel olan şey istidat eksikliğidir. Mademki gam çekmiyorsun.» demek istedi. bu girdaptan herkes kaçar. üç günde anlarım. filan kimse de böyle niyaz ediyordu.» O gün. O arif bizlerden değildir. fenalığın cezası misli iledir. belki çok hoşuma gider. «Aman ateş geliyor. kavgaya tutuşmuş. dünyaya tapanları benim sözüme örnek getirebilirsin. dünya işlerinden feragat gerektir ki. ancak iş gerektir. Sonunda yaptığı işten çok üzüntü duydu ama o saatte öfkesi ona öyle galip gelmişti ki.» Yine Hazreti Ali buyurmuştur ki «Perde açılsaydı yakîn yine artmayacaktı. imtihana ne lüzum var?» Öteki. Hazreti Ali buyurdular ki. bil ki yüce Allah buyurur ki. «Hayır. Şimdi seri nasıl söylüyorsun ve bana niçin diyorsun ki. Feryada. görelim kim kimi yakar?» Allah. O. oradan geçilebilir. içinden bunu kabul etmiyordu: «Nasıl olur da bir adam bu ka-darcık hüneriyle öğünebilir? Filan adam bana böyle saygı gösterdi. Bu ateş her kime yakın gelse. hayır. «Bunu bizim sözümüze niçin benzetiyorsun. armağan sunmakta ağır davransalar bile. Gerçi bazı kimselerle tartışırım.» diyorsun.» dedim. O saatte. onu taş gibi inciten o çekirdekleri bir araya koydu. Yüz hıyar nereden geldi? öteki dedi ki: «Sen Hak yolcusuna nasıl diyorsun ki hıyarı bir pula satmak küfür değildir. hali ne olacak diye sınadı. «Göreceksin ateş kimi yakacak. gam çekmem. Öteki. dışarıdan bir ateş yaktı İbrahim de bir ateş yaktı. Ben öğünmüyorum. pişmanlıktan önce uyanmış olsunlar. kabiliyet. Çünkü geçeceği yol girdabın içindedir. Bilgeler bunu gerçeklemezler. O b'le kendisini bu girdaptan geçmeye sakınır. Bir hizmet etmek gerekir ki. korkunç bir girdap. Gösterdiğim yol da niyaz. o cefa unutulsun. beni içine alacak. o niçin çıkışsın? O. ancak yeter ki halinde susma olmasın da. İbrahim dosttur. bir pabuçcunun karşısında otururdu. büyükleri ziyaretten bir fayda elde edilsin.» «Bildiğin gibi değil.» demiş olmana rağmen. Bazılarında iyilik umudu göremiyorum ki. Onlarda bir ateş vardır. Bu bakkal. bu ikinci söz haline uygun düşmezdi. yalvarma yoludur. Pabuçcu bu hurma çekirdeklerini topladı. rica ve niyazda bulundu.» Yani sizde böyle yapın. Diyelim ki. «Ey Nemrut! Sen kahırdan doğmuşsun. «Hiç kimseyle tartışmadan korkmam. ben de rahmetten yaratılmışım. İbrahim.» diye ona çıkıştı. O gün kendi kendine dedi ki: «Allah. Bu hal şimdi senin başına gelseydi. dövünmeye başlar. Dindar kişiler bile bu nükteler içine sığmaz. Bu adam bütün bu ce-fasiyle beraber eğer bu gün bana hurma çekirdeği atmazsa ötekileri af edeceğim. denizde bir girdap vardır. Sana dünya ehlinin sohbeti ateştir derler. yine ziyaretleri boşa gitmez. bakkal yine . dostları sınamak gerektir. Nasıl ki. «Ben dünyaya tapanlara söyledim.dedim. onu ancak fırlatıp atan bilir. «Bismillah!» dedi. Bütün denizciler bundan kaçarlar. Ziyaret edenler niyazda. Bize göre Hak yolcusu birdir.» dedi. Rahmetin ayağı kahrı tepeler. Konuşmasa. 22) elli dirheme yakın bir ziyana uğramıştı. çekirdeklerini de pabuç-cuya atardı. dinleyenlerin anlayışına göre konuşsun.» Mademki gam çekmiyorsun. Ama en iyi bir durum içinde çalışmak gerektir. bu takdirde rahmet. Ancak yüzücü kaçmaz. Tablaları dökülmüş. sana gelseydi o gün hamama girmişe dönerdin. Şimdi bu gördüğüm şeyleri nasıl söyleyeyim? înliyen direk hikâyesini nasıl anlatayım.» dedi. Onun sözünü ve halini bize nasıl örnek gösterebilirsin? Biz de o hal yoktur.» Eğer onun hali öyle olsaydı.» diyebilir. Tekrar etti: «Senin sözün bizim için senden daha iyidir. her gün hurma yerdi. kendinden geçer ve hastalanır. Çünkü şüphesiz bu girdabın bir yolu olacaktır.» derdin. öteki sanır ki kendisini döndüren girdaptı. benim tarafımdan ancak cefa kapısını kapamaktan başka bir şey baki kalmadı. Çalgıcıya dediler ki: «Ne nazlanıyorsun. Bakkalın biri. Müşteriden bir pul haraç alan bakkal. ona öyle bir ateş gelmişti ki. Onu vurmadıkca bir faydası olmaz sana teslim olmuştur. Hayır.derler. Diyorlar ki: Ariflerden biri Bağdat'ta yüz hıyarın bir pula satıldığını işitir. birlikte geçerim diye suyun etrafında toplarsa. kişi dilinin kıvrımlarında gizlenmiştir. dirhemleri başına atılmış. Şah ise niyaz ile doludur. dostu ateşe fırlattı gitti. «Rahmetin öfkemi geçti.» diye buyurmadı mı? İbrahim dedi ki: «Ders meydanda. «Bir insan konuşurken kim olduğunu aynı saatte anlarım. Bir iş yaparken o cefaları hatırlıyorsun. Bunu niçin söylüyorsun. Evet. Sana ne zaman öfke ateşi gelse sadece Hak uğrunda değildir. ben yol gösteriyorum. Onun halini. kahrı ve öfkeyi yok eder. düşmana ne yaparsın?» . Bağışlamayı unutmak gafleti unutmak demek değildir. ibrahim gerektir id ateş onu yakamasın. onları bu gibi şeylerden kurtarmak istedi. Nemrut. Ancak başkalarını da yakalar. buyuruyor. Herhangi birinin bundan sakınmayarak buradan geçerim demesi ne demektir? Şimdi cansız varlıkların konuşmasından ve onların işlerinden söz açacağız. istidat.Bu. Rahmetin ayağı böyle olur. halk gelip ayınncaya kadar (M. «Dosta böyle yaparsan. çal! Yoksa ricamızı iki kere mi işitmek istiyorsun?» Şöyle cevap verdi: «Hatırlıyorum. «Düşmanı altetmek tartışmaya engel olmaz. yapacağın işi söyle. Bu öyle bir girdaptır ki. Denizde ve girdabın içinde bir damar ve o arada incecik bir yol da vardır ki.

vezirine dedi ki: «Pabuçcuyu ziyarete gidelim. Beraber oturup konuştuktan sonrıa geri döndü. ben Allah yoluna gelin diyorum. bu ok kendine isabet eder. Işığının ve aydınlığının son derece parlaklığından dolayı gözler güneşe baba-maz. Bu mesele elli kere dünyanın her tarafını gezerek denizleri. kemâl mertebesiyle bilen onun kudretini anlayan kimdir? Bu okun sonu yoktur. «Onu gözler kavrayamaz. o engele karşı yol öğreteyim de sana kolaylık olsun. Geldiğini haber alan inci dalgıçları birbiri ardından koşardı. Sevgili der ki: «Ben hoş konuşurum. Kabul edersen yazarsın. Bütün çarşı halkının bu işten haberi vardı. İster yayılsın. Nasıl ki yüce Allah Kuran'da. işte onlar. Allahmın yarattıklarının sayısı bitmeden önce deniz tükenirdi. İşin hoş tarafı benim zındıklıkla birleşmiş olnnamdadır. oranın yasak olmasından değildir. vezirin anlattığı şekilde pabuçcunun ziyaretine geldi. benim varlığımın Güneşine gözler erişemez. ilerideki ayrılık gününü korumak için işe yarasın.n nasıl ve nerede olduğu. Aksaray'dan sonra da (yolda) ıssız ovalara saparsan yine yolunu şaşırırsın.hurma yemeye. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Ne vereceksin Allah yoluna? Gönlündeki nedir? Ne düşünüyorsan. yani Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî Allah bereketini sonsuzlaştırsın inci de ikimizin arasındadır. malları ile. söyle. Cefaya karşı tedbir almak gerektir. ister yayılmasın maksat bir öğüttür. Ancak Ay'a erişilebilir. Tüccar. onu karşımda tutarım. Çünkü o sözün. «Onu göz önünde tutarsan ortada bir şey kalmaz. (M.109). bu yoldan başka geçit yoktur. onun için teklif tekellüf yoktur. Biz ona yol bulalım. Vezir. sen bunu bir pula bile almıyorsun. Nasıl ki. asıl işin özeti o sıkıntıdadır. Eğer bir engelin varsa bana anlat ki. Ben yolu senden daha iyi bilirim. sen de hoş konuşur musun? Ben sıkılırım sen de sıkılır mısın?» Bu o kadar önemli değil.A. (En'am sûresi. zindana tıkıldığı günlerde bile gecelerini hoş geçiriyordu. . Aşağı in. Bari nerede olursan ol bizden yüz çevirme. Bütün külhan sakinleri onun huzuruna yol bulmuşlardır.ttiği zamanlarda da söylerim. İkinci bir küstahlıkta da bulunmuş. dükkânın köşesine otur. Şimdi görüyorsun ki. ama o gözleri kavrar. ikinci bir darbeye lüzum kalmadı. Diyorlar ki: «inciye giden yol sizin aranızdadır. Padişah. Yusuf Peygamber (S.).» Niyaz yoluyla ve hal diliyle biri sordu: «Allah yolu hangisidir? Söyler misin?» Ben. onu vurur.» Şah. ona saygı gösterir. Allah. Elbette Aksaray'a gidilirken bir köprüden geçilecektir.» (Kehf sûresi. Ama aranılan incin'. Ondan sonra yapılacak işler çoktur. O Ay güneşe erişemez. «Başka suretle ziyarete imkân yoktur. karaları dolaşan mücevher tüccarının hikâyesine benzer. 103) buyuruyor. o rüyaya inanmış ve güvenmişti. 21) âyetinde buyrulduğu gibi önce malını saçmaktır. anlamındaki âyet. Bu ok kimin okudur? Bu söz kimin okluğundan fırlamıştır? Hakkı. çekirdeklerini eskisi gibi pabuçcuya atmaya başladı. tüccar ile dalgıçlar arasında gizli kalmıştı. ama Güneş Ay'a yetişebilir. Şimdi ikiyüzlülük mü yapayım? Yoksa dosdoğru mu konuşayım? Bu Mevlânâ Ay'dır.» Veziri dedi ki: «Padişahım. O yol da dünyayı feda etmektir. Şaha da haber göndererek bunu astıralım. rüyaya inandığı ve kendisine Ay'ın. Okluğumda daha nice oklar var ama bunları atamıyorum.» (Haşr sûresi. o cefanın b'. Bu ok Hakkı bilenler içindir. «Söyle ki. 23) Bu sıkıntı tatlılıktır. «Allah yolu budur. gramere vurursun. Ben inci hikâyesini anlatıyordum. Kurtlar. sana vermiş olduğumuz ödünce karşı bir iki lekis hazırla (ayrılık masrafı boştur kişi verilen sözden sorumludur). İşte bu insan sıkıntı günlerinde Haktan yüz çevirir. o öğüdün sonucu ondan sonra ona aykırı bir halin meydana gelmemesindedir. eğer deniz Allahmın yaratıklarını yazmak için mürekkep olsaydı. Kuran'da. Nimet günlerinde de. bu yolun geri dönüşü işte böyledir. cevahir tüccarı da ben. Bu öfke yumuşaklıktır. Bir şeyin yoksa kazanmaya bak ve çalış ki. gulyabaniler seni görünce yayından fırlamış ok gibi ardından yakalar bir lokma yaparlar. Denizi bir kat daha artırsak bile yine yetmezdi.» demişti. Güneş'in ve yıldızların secde ettiğini rüyasında görerek bunun yorumunu bildiği için kuyuya atıldığı.» Şaha haber gönderdiler. Hakka giden yolun köprüsü de Kuran'ın. her neyin varsa ver. Bu adam bir in-•ci arıyordu. Biz hem tedbir alıyoruz hem yol gösteriyoruz. Diyorlardı ki: «Eğer bu gün de aynı terbiyesizliği yaparsa kendisini alaşağı edelim. Aynaya bakar. nefisleriyle savaştılar. doğan gibi uçar.» di-yesin.» (Tevbe sûresi.» dedim. inciyi rüyasında görmüş. onun hoş beş etmesini bekleme: iltifat göstermeyişi oraya yol olmamasından. Cefa vaktinde söylediğim sözü ayrılık günlerinde. «Fakat yol budur: Ben sana bir şey verin demiyorum.» «Evet. O cefaya karşı tedbir almak için öylesine çalış ki. bu yüzden başka dostları da yanına toplayabilesin! Azıcık bizi de gözet. Bizi bırakıp gitmekten dem vurma! Bulunduğun hal içinde. alaşağı ederler. Ancak önce Aksaray'a uğranılacaksa. elini istemiş ve öpmüştü. kunduracı bıçağını aldığı gibi eline indirdi. «Nefsinin cimriliklerinden korunmuş ve arınmış olanlar. Benim İslâmlık tarafımda o kadar hoşluk yoktur. «Onlar. 9) buyuruyor. Attığım ve atmakta bulunduğum oklar geri tepiyor. kurtuluşa erenlerdir. Bu hikâye henüz âleme yayılmamıştı. Şimdi dalgıç Mevlânâ'dır.» diyorum. bunu göstermiyor mu? Mutlu odur ki. Oklukta kalanların da başka işleri var. söz başkaları içindir*. Kerem ve cömertlik alanında.

Gerektir ki uşak önce efendinin istediğini getirmiş olsun. Halbuki benim Mevlânâ'ya açıkladığım sevgi arttı ve eksilmedi. doğrusunu söyleyemiyorum. Bir marifetten bahsedemezler. Şimdi bu hangi nevi dendir ki bahsetmiyorsun? Bu manevî fayda kendine erişir. Eğer sahabe. bulanık suda boğulmuşlardır. fakat bu dostluğun değerini kimse bilmez ve takdir etmez. Yine biraz eğrilik ve ikiyüzlülük de sahibinin eğriliğini gösterir. Halbuki bu yolda söz birliği. Halbuki benim öyle bir huyum vardır ki Yahudilere bile dua ederim.» diye cevap verr. Eğer tam doğruluk gösterecek olsaydım beni bir hamlede bütün şehirlerden sürer. hem yiyesin. «Ulu Allahm.» deyince. «tatlı getirin. «Ben falan yere gidiyorum.» der. Bu şuna benzer ki. Ulu Allahnın bana öyle bir vergisi var ki birbirine aykırı yedi sekiz işi bir arada yüklenir. Onlara karşı muhabbetim vardır. Böylece bizim tarafı da bir hamlede unutma! Diyelim ki. 25) yüz çevirince de. Kederliysen tazelenmek. İki iş'bir arada nasıl olur. . altından çıkabilirim. ondan azıcık bir örnek getirmişler. kulağiyle. Bizim sözlerimiz arasında söz karıştıran Şeref Lehaverî. Velilerin sözleri nerede. efendi. ben sana söz birliği öğreteyim! Yani sen bana naz öğret. Gerek ki iki işi bir arada yapasm. ama o derece galip değildirler. onları doğru yola yönetsin. olmayayım sana ne? Nasıl ki Çuha'ya «Hele şu tarafa bak dediler.» Çuha şu cevabı verdi: «Bize ne?» «Ama sizin eve götürüyorlar. akliyle oynamak gerek ki nasip alasın. işin aksini öğrenmedir. Kişinin de biraz doğruluk göstermesi.» deyince. Bu doğru değildir. Uşak. iki parmağını oynatarak. işte bu azıcık örnek o bir çuval şekerin delilidir. ona bu halinden daha iyi bir hal ver ki sövüp sayacağı yerde bir teşbih okusun. bazıları da ihtiyarsız olurlar. Ben doğruluğa başladıktan sonra beni dışan attılar. Az çoğu gösterir. Tekrar benim yanımda nebilerin mucizeleri ile velilerin kerametleri arasındaki farkı anlatmaya başladı. Tatlı daha iyidir. Çünkü benim onunla tartışmam gerekliydi. bazı rafızîler devamlı bazıları da devamsız olurlar. Siz de bana böyle yapıyorsunuz. İşte ben sizin hakkınızda bunu düşünüyorum. «O halde size ne?» dedi.» diyerek imdat istediğini görmüştü. «Bu saatte başka işim var. Onlar bana nereden çattılar da. Şimdi.» derim. akıl bir şey buyurur. yaşlı isen gençleşmek gerek. «Allah hidayet versin. bu adamın doğruluğundan ve doğru sözlülüğünden. Nebiler her ne zaman dilerlerse mucize gösterirler diyordu. İşte bu sebeptendir iki halktan çekinmekteyim. bir kısmı da ihtiyar-lanyle rafızîlik ederler diye tutturdu. Ama tartışmada bulunsaydı çok faydalanırdı.» der. Nasıl ki adamın biri. iş birliği gerektir. geçim hayatımdan bir tecrübe kaldı. ama açığa vurmam. Heva ve heves onun aksini ister. onların nişanı. Allah her şeyden üstündür. Hayır. Sahabe.» Bu uygun bir iş değildir. İçimden birçok büyükleri severim. Başıyla. Ancak çok içerlemişlerdi. Bir muhabbet vardır ki asla soğumaz. Ancak tartışma ile elde edilen bu fayda nedir? Eğer konuşurlarsa siz çok faydalanırsınız.(M. bana hıncı var» diyor. Hazreti Muhammed'le (S. Yani hem ince manalar dinleye-sin. Bu ters anlama. Ben de şimdi «Size ne?» diyeceğim. Davacının davasından vazgeçeceği zamana kadar uzar. Diyelim ki oraya bir çuval şeker koymuşlar. turşu efendinin istediğ dir. Sonra efendi. seni ansın ve ilâhî âlemle meşgul olsun!» derim. Bu rüya ona yeter derecede bir öğüt olmadı. Onun sözlerinden ve işinden (M.» diye tartışmaya başladılar? Ben veli olayım. sen bana uyuşmazlık öğret.» diyorsun. şu saatte mazeretim var. bin din bilginine şöyle bir teklifte bulunmuştu. hem mana isitesin. Onların diledikleri biraz gecikir. Bazı veliler de yumuşak görünürler ama çok hareketli ve galip olurlar. O. gibi kimseler. Bazı veliler aceleci oldukları için sana gal'p görünürler. A. ben sana niyaz öğreteyim. Aksilik yaraşmaz. «Beni kıskanıyor.) karşılıklı konuşsalardı onlar için çok faydalı olurdu. Çünkü gerçekte. onun doğru olduğuna delildir. Nihayet bütün bunlardan el çekeceğin zamana kadar sana görünmeyen âlemden ansızın bir doğuş olacaktır. uşak «Hayır. «Sen bana Yasin öğret ben de sana savaş öğreteyim. tartışmadı. sen nerede? Sonra. Bana şovenlere de dua ederim. «Dönüş zamanında gelirim. «Bu velidir veya veli değildir.» Bilgin de savaşçıya şöyle dedi: «Sen bilimsel tartışmadan anlar mısın? Yoksa bundan yoksun musun? Tartışma sevdasında değil misin?» Şeyh Muhammed bunlardan hangisidir? Beni gerçekledi. yani söz az mâna çok olmalı. ama ona bir şey diyemezlerdi.» der. veliyi kendi haliyle kıyaslayarak tasvir ediyordu. Hazreti Peygamberin çağında doğruluğa pek düşkün bir adam vardı. «Aman Şem-şeddin-i Tebrizî elimi tutsun. «Niçin gelmi-yorsun. kapı dışarı ederlerdi. Onu 'anlatmaya yeter. tepsiler götürüyorlar. Peygamberin de onu korumasından dolayı incinirlerdi. ben gelmiyorum. marifetleri kalmamış olmasıdır. Rüyasında büyük bir bulanık suyun içine daldığını. 24) Allah ile olan sözleşme nasıl olur? Borcumuza karşı her şeyden bir parça olsun saklamayı ihmal etme! Eğer bir lekis kadar olursa (ki ben ondan zengin sayılmam ve onsun da yoksul kalmam) ancak sana bir şeyler açılır. Bir iki kere açıkladım: Bende. «Turşu getir.» der. «Allah yoldaşın olsun git. hem başka bir iş yapasm.

Cüneyd içinden. Hemen yüreği yerinden hopladı. Allahnın doğruyu söylemek için yarattığı seçkin insanlar tarafından söylenmiş sözler olsun. 56) buyurdu. ne de bir günde bir konak gidip geri dönen Mısır eşeklerindensin! Sen binlerce dedikoduların ve koşuşmaların sonucunda günde yarım konak bile gidemezsin. lat ki dinleyelim. şimdi sen konuşacak bir konu varsa üzerine parmağını bas ki konuşalım. Kutsal canlar. 26) engel olmuştu. «Nasıl bilmem. «Benim Cüneyd olduğumu nasıl anladın?» diye düşünüyordu. sen fena etme!» dedi. Bağdat'tan kalktı. Ahmed-i Zındık bir kaç kere çarh vurdu. O sırada kulağına bir Kuran sesi geldi. ağlamaya başladı. bu gürültülerin sesi azizlerdendir. «Ben ne söylüyorum kiminle konuşuyorum. «Eğer böyle bir kaç çarh daha vurursan bu çarhın ipini koparacaksın. «Evet» dedi. Adam yüzünü yukarı çevirdi. «Hiç bir niyetim yoktur.» dediler. «Bunlar n'çin anlamıyorlar?» diye düşünceye dalar. ancak Allah dilediğini doğru yola yöneltir. ne o köprü geçen eşeklerdensin.?» dedi Cüneyd bir nağra atarak kendinden geçti ve yere düştü. . Bana gelirse kendisiyle ne konuşayım diye düşünüyordum. kadına hakarete başladı: «Sen niçin kendi kendine bunlara çatıyorsun. Ben bunu Allah için yapıyorum.» dedim. şehirden sürülmeye lâyık olmayanı da dışarı atmazlar. Bu makamda onlara soru sormak gerekmez. Ben bu karışık işleri çok yaptım. biraz gülerler. Yıkık mescitten bir delikanlı çıkıyordu.» «O halde hangi niyetle bu işin etrafında dolaşıyorsun. Ben de Allah yolunda saz çalıyorum. Hazreti Peygamberin dünyadan bir darbe göçtüğü günlerden sonra da böylece doğru sözlülükte devam etti. «Bu adam «Ona vuralım. «Beni aradığın ilk günden beri o zorluklar içinde kıvranarak bu bilmecenin düğümünü çözmeğe uğraştığını görüyor ve etrafında dolanıyordum. «Bana senden fayda gelmeyecek. bunu şehirden sürgün ediyorsunuz. Senin karşılaştığın zorlukların düğümü onsuz çözülmez. Onun yüce ruhundan utanmaz mısınız ki. sevdiğin kimseyi doğru yola yöneltemezsin. Allah hidayete ermişleri en iyi bilir. Ama o bunu teville yani değişik şekilde dinlemişti. Delikanlı: «Şu okunan Kuran' m sesini işitiyor musun.» (Ra'd sûresi. İyi yapıyorsunuz.» dedi.» dedi. herkes Allah için tekkeler. etrafım sararak. başlamıştı. onlar iyi ediyorlar. «Evet. bir şeyler anlatıyordu. Cüneyd'e tavsiye ettikleri Ahmed-i Zındık'ın hikâyesi de şöyledir: Ona denildi ki. Hoşa gider o söz. Adım tevil ederek (değiştirerek) Ahmed-i Sıddık diye sordu. «Hele şu yıkık mescidin kapısından geçeyim. rastgelene Ahmed-i Sıd-dık'ın evi neresidir diye soruyordu. O arada. Ne Cüneyd selâm ve kelâm vermek suretiyle bir teklifsizlik gösterdi.» dedi ve sordu. Adam.» dedi ve oradan geçerek yürümeğe başladı. «Şüphe yok ki. o şehre yollandı. Kendisine dosdoğru öğret len bu adı değiştirmiş olmanın yarattığı uğursuzluk yüzünden bir türlü onu bulamıyordu. Ona rüyasında tevilsiz dosdoğru bir söz söylemişlerdi. Sen yüz çile de çıkarmış olsan yine onsuz yapamazsın! Cüneyd. Ahmed gülümsedi.» Cüneyd söze başladı. ama yorumlamadan söylersen ne kimse duygulanır. sen. bu sözü söyleyen bile şaşkınlık içindedir. Sen niçin soruyorsun? Seninle biz bilir misin neye benzeriz: Adamın biri. dünyadan göçtükten sonra ondan öç alalım.» dedi. Başka biri dedi ki: «Bu evde kimse yoktur. Artık «Adamı kendi adıyla sorayım. onlarla kavga ediyordu. Yolunu yürü ey eşek! Sen. «Bu halin gerçekliği de bana çok şiddetli geldi. «Olmazsa şehirden sürelim. ne de hoşlanır. ney çalarmış. diye geçiyordu. Uzakta bir yere oturdu. Adam neyi arkasına götürerek eğer sen daha iyi çalacaksan 'al da çal der. Adamcağızı şehirden dışarı atarken. Delikanlı ayağına kapandı. bu çalgıyı kime çalıyorsun?» Adam şu cevabı verdi: «Sus. Bu öteden beri bir töredir. Doğru bir söz söylersin.» (Kasas sûresi. Sana yol yürürken bir şeyden bahsetmek gerekmez.» «Ne söylüyorsun.» diye bağırıyor. Kendine geldiği vakit yıkık mescide girdi. (M.» dedi. Ahmed ki-zararak yerine oturdu. 'Ümmetim sapkınlık üzerine fikir ve söz birliği etmezler. bir taraftan da yellenirmiş.' buyurmuştur. kendi kendine Ahmed-i Zındık'ın evi nerededir diye sorsam her halde edebe yakışmaz dedi. Doğru sözlü adam bunun üzerine. Uzun müddet bu şekilde kaldıktan sonra Ahmed-i Zındık merhamete geldi ona tekrar bakarak söze başladı: «Hoş geldin Cüneyd!» dedi.» diye kendi kendine hayret eder. Halk onlara nasıl sorabilir ki. Hazreti Peygamber.» Ulu Allah buyuruyor ki: «Bir toplum kendi nefişlerindeki özelliği değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimetleri değiştirmez. Allahnın lanetini hem kendine hem de bunların üzerine çekiyorsun!» Kadın kendi kendine. Meğer ki. Sana söyleyecek bir şey bulamıyorum. falan şehirde bir Ahmed-i Zındık vardır. Artık dayanamadılar. Cüneyd doğru sözlülüğünün mükâfatım görmüş. «Bunu biliyorum. 27) Bundan içlendi. Hazreti Peygamber. çok kere de içlenir ve zevk duyarlar.Hatırlarından. onu yorumlamak istersin. Sana yol yürümek gerek. Bu yüzden altmış gün o şehirde derbeder ve başıboş bir halde dolaşıyor. ne de o buna imkân ve meydan verdi. içindeki irfan buna (M. Bir şeyler an.» dediler. Nihayet hatırına ansızın bir çare geldi. Bir adamın evinde biri saz çalıyordu.» dediler. Allah yardımcınız olsun. kervansaraylar yaptırıyor. dileğine kavuşmuştu. bir kadının kulağına kadar gelmiş. 12).» dedi. Şikâyeti. «Peygamberin dostları yersiz iş yapmazlar. doğru sözü evirdim çevirdim şiir söylemeye başladım. feryadı kendi nefsinden et! Allah yine Peygamberine. dam üstüne koşarak sahabeye çıkışmaya Peygamberin yanında sevilmiş bir kişiydi.

o insan benim. O gün Cüneyd' in. başını önüne eğerek. Arayanın maksadı da aranılanlar arasından baş gösterir. Ama bu noktadan kaçıyorlar. Bu manaları. bu bilgi de derecelere ayrılmıştır. Bazan da.» dedim ve ilâve ettim.i Basrî'nin kanaat ve içtihadına aykırı hareket ettiklerinden dolayı bu ismi almışlardır. «Sizce bu hadisin manası hakkında başkaca söylenecek bir şey var mı?» diye buyurdu. yoksa doğruluk yönünden mi söyliyeyim? Allahya şükürler olsun. insanların hayırlısı halka faydalı olanıdır. Eğer bunu sana söylersem sen de bin söz söylersin. on hasta bile bu sözden dolayı onun düştüğü anıklık derecesine yetişemez. dağlara gösterdik. «Peki. arayandanım. Nasıl ki Hakîm Sanaî'yi ziyarete gidip gelen dervişten biri sordu: «O dönek ne söyledi sana?» Derviş. Mutezile yolu değildir. temiz ışığa dönmüştür. Bu yol gönül kırıklığı. bir hasta neler yapar! Yüz riyazat bile bunu arzusu ile yapamaz. Allahnın işi sebepsizdir. Öteki. Şimdi bu şükrün anlamım ikiyüzlülük yönünden mi. rahata kavuştun. ama bir mümin kulunun gönlüne sığdım. öğrenmekle. Bazan tefsirde bazan Kuran'da ona yetişmeye hasret çekerlerdi. Bütün bu din savaşçılarının. Dünya fenadır.» dedi. aramızda ayrılık baş gösterir. devrişler için iki yüz dirhem sar-feder hiç bir tesiri olmaz.)) diyorlar ki: «Mademki Allah kelâmının başlangıcı yoktur. O. «Yarın.' anlamındaki Allah sözünün yorumunu anlat. 28) dilini halk anlar. 'Biz emaneti göklere. Yoksa âlem çok dönektir. Bu nokta üzerinde söz birliği edebilirler mi? Hayır edemezler. elbette aç kalmaz. Eğer bu cihet konuşulacak olursa faydası çok olur. Yani Allah bilgisidir. senin hesabına döndüreyim. «Sıfatlar. Bunu yalnız bir kişiden dinliyoruz. Sana bir sır açıklandı ise. ben şöyle söyledim gibi dedikoduların şimdi yorumlamasını dinle: Padişahın özel konuk yurdunda olan kimse bir lokma bulur yer. bu sözler.» dediler ve susmadılar. Onu yüklenmekten kaçındılar. Peki ama. çeşitlidir. «Yarın nedir?» Hülâsa söz çok darlaşmıştır. dil daralmıştır.ne geçen bir akça. Ben «Yoksun kalmasın. tartışmayla anlamak mümkün olsaydı âlemin toprağını başında taşımak yaraşırdı. «On hıyar bir pula satılıyor. bir yolda kâfirin biri su götürür. Lügat mânası «dernekten ayrılmış kimseler* demektir. «Bu nükte. bu bize göre küfürdür. kıskançlığı ve düşmanlığı bırakma yoludur. «Buna gerçekten güç yetmez. (Ç. biz kaça satılacağız?» ded'ğini anlatmıştım. gerektir ki onun şükrünü yerine getiresin. yerlere. Meğer bu dönekliklerden kendini kurtarmış olan kimse yavaş yavaş evinin yolunu tutar. tefsir ve Kuran . Görüyorsun ki. Öyle döndüreyim ve öylelerine vereyim ki. halk arasında bunlardan daha şöhretli erler vardır. «Bununla alçak gönüllük derecesine erişir» ve ilâve etti: «O alçak gönüllükten bahsetmiyorum. Bana dedi ki. onun da suya ihtiyacı vardır. 72) anlamında bulunan âyetle aynı manadadır. Yukarıdaki kutsî hadisin manası da bununla ilgilidir. Mutezile (Mutezile. Ben aranan ve istenilen bir kimse değilsem bile. üzüntü ve çaresizlik yolu. Doğruya. bu haldeydi. Ama benim inancım öyle değil. Belli ki bu pirlerin düşünceleri halk arasında pek yaygındır. o şöhretli pirlerden daha olgun. tek bir ton ile konuşulmaz. «Ahiretten başka olan âlemdir. bir nefis düşkününün eline geçen bin akçadan hayırlıdır. Su ona erişince hiç dönüp bakmaz. Kayırın ne olduğunu bilmeyen nasıl hayır işliyebilir? Yılın ne olduğunu bilmeyenler. «O şöyle söyledi. Ona dedim ki: O değirmeni satma. ahiret nedir?» Öteki. dünyanın ne olduğunu nasıl bilsin? Onun dünyası yok ki. o halde bu âlemin de bir başlangıcı olamaz. ayaklanmıştır. Söz. «Bu konuşulacak bir konudur.» dediler.» der. ancak onun içi o sudan rahatlaşır. başka hiç kimseden duymadık. huzura. bulanık günler geçmiştir.» dedim.» diyordu. Şimdi böyle b:r adam nerede. Mevlânâ sanıyor ki.' (Ahzab sûresi. Allahnın kutlu sıfatları için acaba ne diyorlar. O kâfir kıyamette yüz bin müslümanın elini tutar. Halbuki insan bunu yüklendi. Allah zatının aynı mı yoksa ondan gayrı mı?» diye tartışırlar. Bir de Allahnın gizlenmiş kulları vardır ki. derneklerde onların sözleri dolaşır. hem de vakıf yapma! O iki bin dirhemi bana ver ki. daha sevilmiş kimselerdir. Bunlar Eşarî ve Maturidî mezheplerine karşı oldukları için Ehli Sünnet nazarında sapkın bir zümre olarak tanınmışlardır. O. beriki ateşe tapar. hep yolu anlatmak içindir. pek dar olan dil bağından kurtulamamaları bu sebeptendir. uzaklara gitmez.«Ah şu benim kötü nefsim. derneklerin anlattıkları şeyler arasında da bunlar yoktur.» Belki. Karanlık. ömrün ne olduğunu anlamayanlar birbirlerine nasıl uzun ömürler dileyebilirler? Bir gönül ehlinin el. Umutsuz olma! Yüzün saf aya. Bayezid ile Cüneyd'in yüz yıl Fahri Razî'ye çömezlik etmeleri gerekirdi. Tarikatlerin. Ehli Sünetten ayrılan ve Vasıl Binata'nın yoluna sapanlardır. çünkü senin nefsin diridir. Biri Yahudidir. öteki yıldıza tapar. ondan çekindiler. Çünkü âlem binbir renge girmiştir. Başka birinin verdiği beş dirhem daha faydalı olur. Bana göre arayan Allahdır.» Bu yol. «dünya nedir?» diye sorar. ama bu dünyanın ne olduğunu bilmeyen kimselere göre değil. Onlar sıfatlar âlemine giderler. Bir adam vardır ki.» dedi. Çünkü o çok zalim ve bilgisizdir. ama o. Mimberlerde. Nasıl ki. Çünkü onların (M. tarife sığmaz. köpekler için sokağa dökülen ekmek kırıntıları ve kemik parçalarıyle geçinenler nerede? 'Yer ve göklerim beni kavrayamadı. Fakat o aranılan sevgilinin hikâyesi hiç bir kitapta meşhur olmadı. Bunu sana açıklayamam. «Âlem halkının sözünü söylüyor. Derler ki: Fahri Razî. Bunlar Hasan. Kelâmcı-lar.» cevabını verir.

öte tarafta gafiller diyecek olsa ki. Bazı melekler bu hareketten ibrahim Halil Peygamberin halini anladılar ve dediler ki: «Az çoğa. «Beni bir adım geçti. Gitmeden o tarafın ahvalini soruyorsun. «Bilgin önce tartışma yolunu mu tutmalı ki o zaman o yolda yürümek kolaylaşsın?» diye sordu. Sonra tekrar Firavun gelince Musa gitti. Belki şuna hayret ettiler ve dediler ki: «Biz nur cevheriyiz. bu işi yapabilesin. vuruyorsun. Ancak o yoldan yürüyen ayaklara el vur. Firavun bir daha gelmezse bu döneklik işten değildir. sizden hangi sebepten daha ileri gider? «Ben sizin bilmediğinizi. hiç vakit geçirmeden gelsinler. Eğer öyle olsaydı. Bu dönekliğe delalet eden haller ne zamana kadar sürecek? Musa'yı da böylece farzet. tehlikelere katlanacaksın.» «Evet. onun yanında.» diye boğazımı sıkar. «Benim koyunlara ihtiyacım yok. sonra doğruluk gösterirler. ibrahim Halil Peygamber bunu işitince etrafına bakındı. Bayezid'in yolunun toprağına bile erişemez. Dediler ki: «Mal işi kolaydır. hırsızdan. mezarlarının yanına götürdükleri gibi yüz bin nur ışığı görürler. nasıl olur da cisimden ibaret olan bir ayak. Bu çabalama ve tartışma şuna benzer ki.» dedi. bir çok kimsenin kıblesidir. «Niçin. iki adım sonra erişir dersin ama Hazreti Muhammed'e (S.bilgisinde bin top kâğıt harcamıştır. Bazıları da beş yüz top kâğıt karalamış olduğunu söylerler. Fakat. onlar için hayat meleği vardır.» Bazıları da henüz anlayamadılar. meleklerin gayretindendi. Onlar zincirler'ni koparırlar ki kıyamet meydanına gelsinler. Cennetlik olanları cennete. Bu imtihanda başka bir sır daha açıklanır. Behlûl'ü yanına çağırdı. 30) Dünya müminin zindanıdır. nurdan başka bir zincirle bağlanırlar. en son vakte kadar bağları çözülmez.» Adam gelir gırtlağıma s'arılır. malını haydutlara kaptırmak korkusu ile üzüleceksin ki. sen bunu ilim yoluyla öğrenmek istiyorsun. «Çünkü karı yalan söylüyor.» dediğim zaman. Ölüm meleği ne gezer.» Halife sordu: «Bu nasıl sözdür? Onun sözü yüzünden nasıl başka olur?» Behlûl cevap verdi: «Eğer sen Halife isen emir verirsin ve yazarsın ki. «Bir daha söyle. Bu sözden. «Sözünden değil. O ise bundan vaz geçmiş ve temiz kalmıştır. Ben de diyorum ki. Onların gizli sırları haktır. Bundan sonra dikkat et ki.) yaraşan adım sende yok. şehre bir fitne düştü. «Size ufak bir sır daha açıklanır. önce nereden kalktımsa yine oraya dönerim. delalet eder. «Bizim Allahmız yoktur. Dünyaya tapanlara göre bir pul. adımdan adıma. İblis olurdu. cehennemlik olanları cehenneme götürürler. ibrahim'in Belâya uğraması hikâyesi. Kuddus diye teşbih oku!» buyurdu. kimseyi göremedi. «Bu zindandan kurtulacağım. O gün gizli işlerin açıklandığı gündür. «İşittik. hangi taraf güvenlidir.» dedi. veliler1 âlemi nasıl olduğu konusunu düşünürsen başın döner. o gitti. «O kimselerdir ki Rabbimiz Allah tır derler. mezardan ve zindandan kurtulma vardır. penceresinin halkası bile dışardadır. Mezar nerede? Onlara göre kurtuluş. Halka. Allah sevgisinde bizden ileri gidebilir? Dedi ki: «Bunlar sevdadan vazgeçtiler. bilirim» dedi Allah.» onlar hiç değ siklik göstermeden sözlerinde dururlar. evin iç özelliği ise başkadır.» Behlûl karıya taş vurdu. Halbuki bu yolda yürümek ve savaşmak gerektir. bir kere de oğulları ile sınayalım. «Fakat bu hayret edilecek bir şeydir. Halife.» dediler. taşın arkasından çıktı. Birine deseler ki: «Bu zindandan dışarı çıkarsan Sultanın dostu olacaksın. . Cevap verdi: «Sana Aksaray yoluna gitmek hikâyesini anlatayım ve bilgi vereyim. ya Elbistan yolu nasıldır?» Mal. Halep mallarını asla buraya getiremezsin.» buyurulduğu gibi Kuran'm işaretlerini anlamıyorsun.» dediler. kendini gösterdi: «Ben Cebrailim. kıyamet meydanına gelmesinler. Yolcular onu feda ettiler. Diyelim ki. dünyaya tapanların katında bir pul. sonra Musa geldi.» Cebrail. Eğer canları olsaydı nazarlarında mal canlarından daha değerli olmazdı. hak ise açıklanır. onunla birlikte taht üzerinde oturacaksın. tatlı canlarından daha değerlidir. sürüden birçok arzulara kapılma sebepleri vardır. A. falan semtin gençleri bu fermanı işitince hazır olsunlar. Halbuki yüz bin Fahri Razî. Evin içinde sultan gözdeleri ile has halvette yaşamaktadır.» dedi. yüz yıl Halep ve Şam yolundan söz açmışsın. kapıya asılır ama o kapı da evin içini göremez ve anlayamaz. Kuran'da. «Ben öyle bir sofiyim ki. Ya Malatya yolu. (M. Sanırsın onların canı yoktur. Okumak hususunda gerçektirler. kıyamet ne hale döner. itaat ettik» demekte de yine doğruluk gösterirler. Sende Firavun baş kaldırdı.» dedi. Ey Cebrail! Sen bir taşın arkasında gizlen ve Sübbu.» buyurulduğu gibi onlar bu âlemde böyle söylediler. yuvarlanır düşersin.» dediler. Kıyamet nerede kalır? Onları nurdan zincirlerle bağlarlar ki.» Halil de.» Ona dediler ki: «Veliler için maldan. nebiler âlemi hangisi. inandık ve gerçekledik.» dedi. Eğer gerçek müminlerden iseniz ölümü dileyiniz. Ne yapayım eğer bu elli bin senenin zahiri ifadesine uyarsan oraya cennet kokusu götürürsün. kurttan. imtihan edin. Halka kapının dışındadır. Eğer.» Ulak bu ferm'anı oraya götürür okur ve her gün okurlar ama gelmezler. (M. Her ne yaparlarsa bunlarla yaparlar. ben seninle beraberim. dizden dize fark vardır. 29) Allahya ant içerim ki. Yoksa kıskançlık ve inkâr yüzünden değil. «Bunu bütün koyunlar sana tekrar etsin. karıştan karışa. «Ben onun yüzünden bahsediyorum. Onları kıyamet meydanına getirseler. kıble'dir. O kapının halkası değil. Onları kıyamet gününde getirdikleri vakit. hayduttan ve başka tehlikelerden hangi taraf daha korkusuzdur. Tâ ki yol zahmetine. «Sayısı elli bin sene olan bir günde. oraya kadar git.

oradan herkesin kımıldanışı onadır. zamanın yürüyüşüne göre suret ve surete bağlı olan şeyler değişir. sevgiliyi anlatmakta ve onu kavramakta ş'aşırır. Bunlardan birinin yanında altın Vardır. Bunlar böylece başka bir yere gittiler. insan yaşlandı mı çocuklaşır. Mevlânâ. cevherdir. sözü başından sonuna kadar anlayıp toparladıktan sonra ondan bahsedebilirsin. bugün ve yarın ile ne ilgisi var. Hak ehlidir. «Şaşarım seven nasıl uyuyabilir?» Bil ki âlem fakirin gözü önünde perdedir.» Altın sahibi.) rüyada bir hırka verdi. Biri dese ki. hangi su temizler? Ancak bir kaç damla gözyaşı.» derim. Ama bu sözüm herkes için değil. Onlar önderliğe yaraşmazlar. Eğer gönlünde bir şüphe varsa onu açıklayabilirsin. şifa. Hiç bayağılaşmadı.» Çömlek içinde olanı sızar. artık uykudan uyanır. ama her gözyaşı da değil. Belki bir şey görebilen gerçek bir gözün akıttığı saf ve temiz gözyaşı temizler. içteki o pisliğ. bir zümre de etmez. Diyelim ki. fakrdan başka şeyler de maraz'dır. düşman gelip boğazını yarı buçuk kesse bile gözünü açamaz. Şaka söylüyorum. çok umutlar vardır. şimdiye kadar hep sevgiye ait sözler konuşuyoruz. doğru söylüyorsun. iş içindir. Görmüyor musun ki. teşekkür eder. «Uyu ki başına bir taş vurayım. Şimdi o pirin derneğinde sorgu olmaz. O âdet doğru olmaz. Burada hiç başka yol yoktur. n'yazsız namaz. öteki de onu uyutarak öldürmek ve parasını kapmak sevdası ile fırsat kollamaktadır. bari işi ondan saklayayım da onunla biraz şakalaşayım. «Arkadaş. başı döner. konuşan biri söze başladı. Eğer gönlü uykuda ise. ama bunlar âlemin ve âlem halkının sığınağı ve güvencidirler. Fakr. Aşkın zevk ile. A.» dedi. belki dünü. O maşuk ve sevgili idi.» (Araf sûresi. Nebiler ve veliler bundan ayrıktır. Şu halde ona âşık dersem bu. hep uyanık durmak zorundadır. nur üstüne nurdur. «Bana kibrit lâzım da onun için. Fakat o uyuyan adam. Eğer böyle b r gönül uyanıklığı elde etmişse uyuyamaz. îç âlemimizdeki pisli ğin bir zerresi bile dıştaki pislikten yüz bin kat daha berbat ve fenadır. Ama her ağaç bu surette değildir. din bilginiyim. Uzaktan gelen seli gösterince de korkudan ürperir. seksenden fazla yaşadığı halde her gün daha ergin. Onun derneğ'nde güzel söz konuşmak yaraşır. Bütün âlem ancak baş ağrısından ve aldanıştan başka bir şey değildir. Bize. nur üstüne nurdur. «Büyükler manaya bakarlar. Sultanul'l Ulemâ Muhammed Bahaeddin Veled. şu altınlarını alayım. daha bilgin görünürdü. Kıyamette de sah biyle beraber olur. Olgunluk bunu gerektirir. Abdest üzerine abdest. öteki. mezar başından daha ileri gitmez. Bu söz ona yaraşmaz. Yapılacak şey ancak sükût ve teslim olmadır. Yani âlemin maksadı ve gayesi fakr mertebesindedir. Sanki ağacın meyvesini dökmek için onu sallar. Fakr ise âlemden beklenilen sır ve garazdır. Her zaman için gelmez.» dedi. Gözünü açınca da boğazının geri kalan sağlam tarafı da kesilmiş olur. 203) buyurulmuştur. efendinin biri bir adama sordu: «Sen Yahudi misin?» «Hayır. Yoksa kendini korumak işi güçleşir. Bir zümre onları takdir eder. kafanı kırayım da seni öldüreyim.Şimdi söz. Olgunlaşmış olan (öz) bazı dış kabuklardan kurtulur. kendinden umut kesersin. Şöyle bir hikâye anlatırlar: İki kişi arkadaş olur. (Ç. acılarını unutur. Fakrdan başka her şey araz'dır. «Niçin böyle söylersin?» dedi.» derler. niçin uyumuyorsun?» Öteki cevap verdi: «Niçin uyuyayım? Niçin uyuyayım? Ne olur ne olmaz!» dedi. Ancak yarı bir anlayışla o nükteden bahsetmek âdet değildir. mezarın içine birlikte girer. Olgunluk . külhanlara atılacak veya bulaşık silinecek hırkalardan değildir. ezelden beri vardır. Bari söylemeyim 'ki kendi nefsinden umutsuzluğa düşmeyesin. «abdest üzerine abdest.)). Hazreti Peygamber (S. Kötü niyetli arkadaş artık bu işten umudu kesti. «Adam daima uyanıktır. onda uyku başka türlü. kendilerine eziyet etmeyi sevap sayan Müslümanların vereceği zahmetten korkarak vakitli vakitsiz sokağa çıkmazlarmış. belki 'açmak isterim. yarını olmayan bir sohbet. «Hayır. zaman olur ki ağacı sallamaktan vaz geçer ve meclise gelmez. Buna hiç itiraz edilemez. iş söz için değil.» Bu sözden Yahudiler bir kaçamak yolu bulur. Şüphe yok ki içteki pisliği temizlemek gerektir. Belki sohbet ve yoldaşlık hırkasıdır. Umutsuz olma ki. Allah kullarının biri gelir onu uyandırır. uyuklama başka türlü olur. Nasıl ki. Din bilgini sordu: «Bana bunun için mi Yahudi dedin?» Yani. Âlem daha dünkü varlıktır. Başka bir zümre de. bugünü. Dünya halkının önünde korkutucu sözler de söylemelidir ki biraz uyansınlar. Bu sözü yalanlamam. Herkes kendi pirinden söz açar. Bundan sonra o kimseye güven ve kurtuluş kokuları erişir. bir nükte söylemek istiyor. sel yatağında bile yatsa yine iş kolaydır. Aşk cevheri. Çünkü arkadaşının niyetini sezmiştir. Paralı arkadaşın uykusu hafiftir. Büyük Mevlânâ'mız da bu gibilerden değildi. «Keski. Mezar başından geri dönenlerle birlikte geri döner. Ama niyaz ve yalvarma ile kılınan namaz. maşuk yani sevilen manasmdadır. tâ ki o nüktenin arkası gelsin. Ama niyazsız gözyaşı. umuda kapılırlar. Ama akıl. Akıllara sığmayan bir sohbet değil. Yahudi olaydın. Benden «Hazreti Peygamber âşık mıydı?» diye sorarlarsa.» Şöyle dedi: «Arkadaş. «Kuran okunduğu vakit dinleyiniz ve susunuz. yanlış bir harekettir. ona göre yine uykudadır.» O memlekette Yahudiler. Bilir misin ki iyi geçinmek dervişler derneğindedir. Ancak susmak ve teslim olmak vardır. «Eğer şu uyanık ha linde ona saldırırsam bir çaresini düşünür. onun ayağına kapanır. fakir ise aşk cevheridir (Mevlânâ Celâleddin buyurur ki: Fakr. Bazıları derler ki. Fakat bu iki gün sonra eskiyip yırtılacak. Biri yanına vurunca uyanır. Şimdi biri yolda bir tehlike içinde uyumuştur. Böylece ta cennete ve Hakkın yüce katına kadar gider.» dedi. Aksine kibrit ve benzeri şeyleri de bunlar satarmış. «Cenabı Peygamber uykudan uzaktır veya âşık değildir. işte şimdi gönül rahatlığı ile uyayabilirim!» dedi. Eğer bu uyuyan adamın hallerini sana anlatırsam. Ama bir de çok derin uykuda olanlar vardır ki.

Şüphe yok ki. başka bir derse başlamazdı.) sözleri hep niyaz yani dilek yolu iledir. söz dinlerler. Tâ ki. Ama böylece doğruluk yolunu tuttun mu dağlara. Doğru söylerler. O bil:r gibi zorluk yiyebilmektedir.odur ki. ancak bir lokma lokma daha yersin. kusurum çoktur. Çehremin rengi ciğer kanındandır. Bugün bazıları vardır ki. «Meclislerin bereketi niçin kaçtı?» nüktesinde işaret edilen . ikiyüzlülükten hoşlanırlar. ama. fikrin hiç değişmesin. Bu şaşılacak bir şey değildir. Mana galebesi ve bazen de mana kıtlığı! Bende bunlardan hiç biri yoktur. Halbuki geçen sene onunla dosdoğru konuşmuştum. Eğer Allahsal bilge. Meselâ bu bahsi bir kaç kere okuyunca bu nükteyi anlamakta Mevlânâ'nın buyurduğu çekmez ve fazla konuşmazdı. niyaz ve . Yine olgunluk odur ki. bunda şaşılacak ne vardır? Nihayet sana bir çift söz söyleyeyim: Bu halk nifak yolu ile konuşmaktan. bazısı da giderken gönül açıklığı verir. bahsi kavrayamadım. ellerimi yakalayarak. Çünkü halk ile ikiyüzlülük yönünden geçinmek ister. makam sevgisi tesiriyle ağlıyor. belki de mevki ve. Orada dünya heveslerinden geçmiş erenler dem çeker Kendine tapanlara tek bir yudum bile vermezler. Bakacak olsan külahını başından düşürecek kadar erişilmez bir yükseklikten dinlerler.» diyesin. bana bakasın da ne söylüyorum diye anlayıp dinleyesin! Görülüyor ki o. Çünkü bu fikirle getirebilirdi. Bu halk. Bir kimse bir meseleyi iyice kurcalarsa iyi bir sonuca varmak onun hakkıdır. mana galebesiyle dilleri tutulur.» gibi iltifatlarda bulunur. 32) Rubai: Yüreğim aşk ateşinden kebap olmuştur. bin defa da söyleseler. Artık beni kınamayın. Birine desem ki: «Sen çağı mızın tek büyük adamı. bana akıl öğretmenin ne yeri var? Burada fayda. bana düşman oldu. o başka ama bizim yemeğimizi sınamaz. Gerekirdi ki. Ama ilk sözün zevkini kaçırmış olursun. bahsi iyice açar ve onun manasındaki sırrı söylerim. Fakat bu ululanma Allah hakkında utanç verici bir şey değildir. bu zahir bilimlerini öğrenmeye başlasaydı. Diyelim ki. Doğru sözden sıkılırlar. Dikkat et ve iyi bak ki.» derler. Mevlânâ'da böyle bir hal yoktur. bir ders yoğrulmadıkça bütün faydaları ve zorlukları âdet haline okumadan. Sen de vazın sonunda sözden kesiliyorsun. Herkes iddia eder ki Kuran ve Hazreti Muhammed'in (S. onun vuslatı herkesin eline geçmez Şeriat kadehinden sarhoşlara süt vermezler. Nasıl ki. (M. istedim ki. Nasıl ki «Allah Mütekebbirdir. sana o gün bir acıma hali gelir. Bu hususta soru sormakta da faydalar vardır. biricik şerefli insanısın. merhamet ve yufka yürekliliğinden.ilk sözün bereketi kaçmış olur. Ben konuşurken söz arasında şiir söylediğim zaman. Bütün sözlerim kibriyâ (ululuk) yönünden gelmektedir. dilek ve istek yolu ile değil. çabuk çabuk yemek ister. o olgunluk görünüşte başka bir surettedir. sendeki bu gönül açıklığı giderken mi yoksa gelirken mi beliriyor? Şiir: Dikkat et ki. benim sözlerime ahşamamakta haklıdır. Dostun dudağının suyu şarabımdtr.A. Ama derdi ve ıstırabı olan bir insan vardır ki. Onun arkasından da bin mesele çıkar. anlayış eksikliğini kendinde bilesin ve «Tam anlayamadım. fakire sorulan. Hikmet meseledir. yarın asla başka bir derse başlamasın ve aynı dersi tekrar etsin. Ne kadar sabırlı olursan o lokmanın faydasını görür sonra başka bir budur.» şüphe yok ki hoşuna gider. Çünkü onu ulular. sana bir çok devlet ve saadetler yüz gösterir. «Sizi çok özlemiştim. her manada görünürler. çünkü Nasirüddin'in mektubunu okuyordu. kırlara kaçmak gerektir. Onda bu hal nerede olsun? Hele bende hiç yoktur. Bir zaman îmad ağlıyordu. Bazısı gelirken. Eğer o sözü kabul edersen. onlarla birlikte hoşlukla vakit geçiresin.

O. Ben tartışmaya gireceklerden de değilim. Adam cevap verir: «Artık başınızı duvara vurun. O ana kadar bekçilerin tutsağı olan sizi. gönlü ona yönelir ve o meclisten ürkmez.» derler.yalvarma yolu ile dinlersen. öyle istiyoruz ki bize. o. oturur. Kapıyı açmak için anahtar istiyorsun. «Peki. başını damdan aşağı sarkıtan o dervişin dediği gibi olur. Şüphesiz ki. dış görünüşü. Bütün bununla beraber namazın zahirde terkedilmiş olması onlar için bir eksikliktir. onun sözü kendi aslına döner. «Siz burada oturun. kurtuluş ve müjde sözleri boş geliyor. Söz arasında onları anlayabilsem de bahse ve tartışmaya girişmek bana yaraşmaz. Bir söz ki.» derler. garibin yeri de kervansaraydır.» dedim ve bilmiyorum. onların pişmekten ve iş görmekten pervası yoktur. Adam içeri girer. elli kişinin toplandığı bir meclise götüreyim.A. o parlak hakikat ışığının izinden niçin yürümüyorsun?» Eğer burada Allah velilerinden biri olsaydı. Hattâ kıyamette de. her vakit onu hatırlar. Bu söz de kendi yerine gider. Ben evime (M. Nasıl ki. (M. «Tekkeye gelmiyor musun?» «Ben kendimi tekkeye lâyık görmüyorum. bu sefer onları tutsak eder. Eğer ses çıkarırsanız onlar şüphelenirler. . Ben garibim. Onlarla önce dost olur. Sözü dinleyen başkalarının sözünü de dinlemeye kabiliyetli olduğunu söylerse.» Onların sandıkları gibi bunu bir an için doğru farzedelim. Muhammed Güyanî. her ne söylersen bizden bir cevap ve itiraz yoktur» dedi. dinlemekten de acizdir. öteki sordu. ister bu tarafa!» yapacağını yaptın. ben gideyim de bir şey konuşmayın. aşağıda bekliyorlar. Bize bu dervişten ne fayda gelir?» derler. kendi imanı ile doludur. Ama iş tersine olup da bundan yüreklere bir üzüntü gelince ve bu üzüntünün ıstırabı da sana ait olunca gönül buna razı olmuyor. medreseye gelmez misin?» dediler. surette gönül hoşluğuna erenlerin artık namaza ihtiyaçları yoktuf. Her kim. Çünkü onlar zındık olduklarını bilirler. «Gel göster o adamları nerede?» onları göreyim. Senin soru sormak ve. isteyeceğinizi onlardan isteyin. Ama bendeki feragat onda yoktur. O köşecikte bir kervansarayda idim. bilgisizlik yönünden karşılık vermesin! Halka. Sırat köprüsünde de. Bakar ki hiç «Söylediğim adamları bulamadım. tâ Hakka kavuşuncaya kadar. o. «Okuma olmadan namaz olmaz ve yine kalp huzuru olmadan namaz olmaz. «Nasıl konuşuyorum?» dedi. 33) Bir zümre sandılar ki. müjdeleyici ve korku verici eşsiz Peygamberin. Acizlerin sözü bizim sözümüze uymaz. Eğer söz ona kalırsa. Sonra. biz de sana yapacağımızı yaparız. Mevlânâ Selâhaddin.konuşmaktan maksadın hem gönüllerin onu kabul etmesi hem de senin gönüllerde şirin görünmen içindi. Sana gelen bu kemal ve olgunluk hali önce Allah resulü Hazreti Muhammed'e de gelmişti. aşağıya seslenir: geldim. söz söylemekten de. bütün pencereleri ve kapıyı kapadıktan sonra. Onların zamanları değerlidir.» Dervişten kendi kendine der ki: «Eğer beni döverlerse buna dayanamam. Dervişin hayalinde bu dernek hoş görünür.» derse onun boynunu vurur. dama çıkar. Halbuki kurtuluş doğruluktadır. ancak evi gözetler. mertçe ve uyanık davranır. Adamcağız bekçilere der ki: «Ben derler. zahiri korur. Ama ona yetişemezler. ama hiç ürkerler» derviş. «Bu adam doğru söylüyor. bütün ömrü bo yunca ve kıyamete kadar ona yeter. İster o tarafa gidin.» diyene sorarım: «O halde niçin ulu Peygambere uymuyorsun? O büyük kerem sahibi. Ben onlardan değilim. Nasıl ki. Bir halet de yoktur. onların hoşuna gitmiyor. Eğer bu onda kalmazsa. Tekkeyi öyle insanlar için yapmışlardır ki. 34) Söz dinlemeye kabiliyetli kimse bulunmazsa. Bu Filaneddin ki. bir adamı bekçiler yakalamışlar. Anahtarı hırsızlara mı vermelidir? Hırsızlarla dostluk etmenin hoş olacağına inanıyor musun? Kendine güvenen evi hırsızlara bırakır. beni küfürle damgalarlar. kızgın: «Alçak adam bize gitmiyorlar. Hazreti Muhammed (S. Onlar dediler ki: «Maksat hasıl olduktan sonra artık ona ermek için sebep aramak yersizdir. bu meclis hoşuna gider. gönül rahatlığına kavuşur.).» buyurdular. onlara hakikat tamamiyle yüz göstermiş ve onlarda velilik. «Evet bu gönül hoşluğu hali Hazreti Peygamberde de hasıl oldu. acaba ne konuşuyorlar diye der. onun veliliği hiç şüphe götürmez bir şekilde dürüst olurdu. Ben o Fılaneddin'in arkasından mı yürüyeyim? Buna selâm bile vermem. «Bekçiler de. onun veliliği henüz açıklanmamıştır. «Böyle değildir. gönül hoşluğu kalp huzuru baş göstermiş diyelim. dinleyenlerin korkudan ödleri patlasın. o söz geldiği yere gider. Zındıklarla yoldaşlık hoştur. öldürürler. bize cehennemi öyle anlatıyorlar ki. Çünkü kendi dilimle konuşursam bana gülerler. «Kâfirdir. Adamcağız bir şeyimi alırlarsa iş daha berbat olur. mümin kişidir. bir pul almak onu öldürmek demektir. «Hüküm senindir. evinin kapısına kadar götürür. Bundan sonra yüzünü Mevlânâ Selâhaddin Zerkub'a çevirdi. on lara cehennemliklerin sözü daha tatlı geliyor. onda kurtuluş müjdesi vardır.» Bekçiler.

ancak çekilen zahmetler ölçüsünde elde edilir. ona yaklaşmaya daha çok çalış. «Cennetlik kulların bir çoğu gafillerdendir. bir zavallıyı yere vurdu. Her ne bulursa.» derler. biçarenin biriydi. ömründe hiç kimseyle dövüşmemişti. Evet Allah kulları hep kendilerini hoş edebilirler. zayıflatan adamın da belâsı hafifler.» dediler. Sordular. «Müslüman.» dedi. Bir adam da vardır ki. Çünkü soğuk bir nefes onu o anda soğutur. «Ben onu öldüreceğim. Onlar Ye'cuc nesli gibi.» buyuruldu. Beni koru!» dese.» demişlerdir. başkalarını hoş etsin. Aranılanın sonu nedir? Arayanı anlamak. on hayal doğar. o da Müslümanlığa heves eder. Adamı getirdiler.» öldürüyorsun?» «Ben. cevap verdi: «Bu adamın her azası bin dinar değer.» demezsin. tasalanma.Fatıma (Allah ondan hoşnut olsun) bilgin değildi ama zahide idi. bir ejderhanın nefesi gibi öldürücü bir zehir olur. Sen kendini aptal yerine koy. her zındığın da bir Müslümanı olmak gerektir. «Ben kâfirim. Arayanın sonu nedir? Aranılanı yakalamak. Meselâ bir keşiş. Şu cevabı verdi: «Niyaz yolundan giden adamın değeri belli olmaz. Çünkü onların çok uyanık ve akıllı olmaları. kullukta ileri bir hatundu. İkinci sıfat da niyazsızlıktır.» dedi.» nüktesinin aydınlığı ile bulur. ama burunlara ateş kokusu gelir. «Uzun gecelerde Allahyı teşbih et. Bütün bu söylediklerimizle beraber. müminsin. Yani. Cennet bahçesi çepeçevre dikenliktir. burhandan Hakkı arıyorlar.» Çünkü insanoğlunda iki sıfat vardır. Ulu Allahnın kutlu kitabında buyurduğu. «Kendisinden yüz dinar al da onu bırak. Her neye değerse karartır. Onu niçin öldürmeyeyim?» Nihayet gittiler. Bir Yahudi bile onu fırlatır. «Ama niçin Padişaha nerede güreş tuttunsa bütün cihan seni yendi. bir Müslümanı öldürse. onun şeyhinden ayrı düşmesi zarar vermez. öldüreceğim onu. Müslümanlıkta ne lezzet var? Lezzet küfürdedir. Yalancı pehlivan. Hicap ve perde olmadığı zamanlarda.» buyuruldu. «Bu adam sana ne yaptı ki?» dediler ve ilâve dedi. Müslümansın. Dinini incelten. Benden gönül açıklığı istiyen ancak bir Mecusîdir. O sevgiden ve aydınlık âleminden söz açamaz. 35) öldürse bile aman verilmez. Bir gün Al-lahtan olacak ki. ayıpları örter. ya yol yoktur derler. «Aranılanın son merhalesi arayandır. Niyazsızlıktan ne umarsın? Niyazın sonu nedir? Niyazsızı bulmak.» demiştir. Ama başkalarım hoş etmek Allahnın işidir. Diyorlar ki: Bize Mevlânâ Şemseddin'den gönül açıklığı gelmiyor. Bir tesadüfle oradan geçiyordu.» buyurulmuştur. Emir Kabus da: «Yücelikler. «Bir adam dinini kuvvetlendirirse belâsı da artar. Ama âlemde kâfir nerede? Ona secde edeyim. O bilgi ve düşünce erlerinin her hayalinden. mürit. bir kere olgunlaştı mı. Sık sık Peygamberden cehennemi sorar. «Cennet kötülüklerle çevrelenmiştir. şu miskinin başım şu adamın elinden kurtar. «Ona ruhumdan üfledim. Ama burnumuza gelen cennet 'kokusu sevgi-linin haberini âşıka ulaştırınca. Gam çekme. Şu halde bu âlemde kime tapıyorlar? «Bana burhan göster!» diyorsun. Ama mürit. senin evine sığınarak. umutsuzluğa düşme! Karanlığın uzamasından. bu zavallıyı yere vurunca dayanamadı. gerektirki bu zamanlarda onu ciddi olarak anasın ve o perdenin aradan kalkması için çalışasın. O beni bulur ve benden gönül hoşluğu arar. Biri niyazdır ki bu sıfattan umutlan! Bekle ki. Sen o Mecusî değilsin. o dikenlik pek hoş olur. kendi nefsini hoş eder. daha da Müslüman ol! Her Müslümanın bir zındığı. Yani ona perdelenmek ve yabancılık yüzünden öyle bir hal gelir fei. Bu. Ola ki. Sen gerçi Müslümansın fakat bu kadarcıkla yetinme. ama Haktan burhan istemiyorlar. Evet yol uzaktır ama bir kere yürümeye koyulunca son derece coşkunluk ve neşe içinde yolun uzaklığı görünmez olur. Ama bir zındıktan. hep gül ve reyhan kokar. «Allahaşkına. bütün ömrümde ancak bir adamı yere vurdum. Nasıl ki. Başları döner. Biri dedi ki: «Ben kâfirim!» Sen müslümansın! Müslümanlık kâfirde de vardır. O zavallı çaresiz kaldı diye onu niçin öldürüyorsun?» «Hayır. halden habersiz olur ve nefsini idare etmek yolunu tutar. Müslümanlık yolu bulursun. Eğer bu yolun hoşluğunu tefsir edecek olsam parlak düşmez. uzun gecelerden sonra aydınlık günler başlar. «Onu bana getirin!» dedi.» «Bugün kaç azası var?» dediler. Bazan Müslümandan hiç bir Müslümanlık nişanı ve yolu bulamazsın. Ama ondan daha yüksek bir söz söylemek gerekir. Mademki karanlık başlamıştır. Nasıl ki. çünkü. yani hak yolunun yolcusu olgunlaşmadıkça hevasına uymaktan kurtulamaz. yere atardı. Cenhennemin çepeçevre dikenliği. kendilerine perde olmuştur. sana buseler vereyim. Benden burhan ve delil istiyorlar. Müslümanı (M. ondan bilgi edinmek isterdi. ancak onu korursun. Ancak onlar bizim konuşma tarzımızı bilmezler. o zevk ve nur kendiliğinden harekete geçer. yahut da yolun uzak olduğunu söylerler.» de ki. kendisini arayanlardan kaçtığını söylese ve «Ben ancak sığınacak yer olarak seni buldum. Her ne kadar nefsini başka türlü göstermek istese de. . Bunlar beni tanımıyorlar. Çünkü Padişahın ona teveccühü vardı. Ne zaman karanlık artar ve mürşit sana çirkin görünürse. muradın çehresi sana görünsün. Sen nasılsın? Bu söz hoşuna gitti mi? «Hoşum. Pehlivan. ona karşı. mürit ile mürşit arasına perde girince o gece demektir. Cehennemlik insanların çoğu da bu filozoflardan ve bilginlerdendir.» diyorsan daima hoş kal! Mertlik odur ki. Şeyhin gözünden uzak olmak onun için uygun düşmez. Adamın biri her güreştiği pehlivana yenilirdi. adamcağızın ettiler: «Sen her gırtlağına yapıştı. hemen yerinden sıçradı. O lâtif yol uygunsuz görünür. Padişah. Müslüman insanı incitmez.

Ateşi de bana erişmemiştir. Allah kelâmı da tam ve kâmil olur. renk ve kokularını kaybetmişlerdir. ama olgunlaşınca ona güneşten hiç bir zarar gelmez. Eğer bir kimse mihrapta namaza durmuş. bir neşe gelir. Ona ne desen içi coşar. başında külah görünce de. denize düşen kimse yüzmek bilmezse. Ama boğulup öldükten sonra da onu üstüne çıkarır ve ona hammallık eder. Ama mest olup da o ayıklığa eremeyen-lerin lütfü kahrıyle beraberdir. Allahın öyle kulları vardır ki. onun yoldan çıktığına karar verirler. bilgi eksikliğinden söylemiş olsun. aslan bile olsa deniz onun kuvvetini kırar ve öldürür. Bu ayıklığa erişen kimselerin lütfü kahırdan üstün olur. Ben yolda söz söylemem. Ama öyle zehirsiz yılanlardan değil. Sonra aba altında gizlenmiş bir adam vardır ki. kavrulmasın. Birinin sırtında hırka. Bu nükteyi söyleyen adam. O Ermeni diyordu ki: «Ne mutlu o kimseye ki hep seninle beraberdir. görünebilir. ansızın gamlanır. Fakat onun benliği hep iyilikle dolu olunca bu takdirde lütfü galip olur. Kuran'ın zahiri manasını doğru söylemiyorlar. hep altın olur. Peygambere. Hakkın lezzetiyle mest olmuştur.» buyurmuştur. iman nuru dolayısiyle kaçar. Bugün. bazıları sence olağan şeylerdendir. Dedim ki: «Benim karşımda inşallah demek yoktur. Allah kelâmıdır. Çünkü sarhoştur. Velilere ancak bir yoldan gelir. kalp yoluyla da. bütün bu halk ve bizler hep öküz. Deryanın âdeti. «Allah onların kötülüklerini iyi amellerle değiştirir. Nasıl ki önce de anlatmıştık. o şeyh. bu saatte olmasa bile gelecek bir zamanda olacaktır. (M. onda coşkunluk yoktur. meyhanede zina eden adamın yaptığı iş onun işinden farksızdır. Kara topraktan filizlenmiş. çünkü o soğumuştu. belki zehir saçan bir dağ yılanı. Başka bir (M. kadılık ve mansıplar satın alırlardı?» diyebilir. bu vahiy sırasında. eşek gibi dört ayaklı hayvanlardan sayılırız. «Olabilir ki. o. Ama iyice olgunlaşınca kar altında bile beslenir. abasını çıkaracak olsan. İyice tatlılaşıncaya kadar bağ bekçisi onu kıştan korur. Hak yolcusu. Yoksa neva ve heves ateşi ile değil. ne de yakın meleklerden biri sokulabilir. ancak iman ülkesinin savaştan Korunmuş olduğunu görürse peçesini açar. Şiir: Hazret! Kuran'ın gelini. Cebrail ile de vahiy gelirdi. Eğer bir kimsede. bakır üzerine dökmeye hacet yoktur.» Allanın Hazreti Ömerin lisaniyle söylediği gibi. hem iyilik libası hem de manevî olgunluk olursa o zaman nur üstünde nur olur. Allanın kullarından bir kuldur. Ebubekr-i Sıddık'a baksın. Zina edenlere dosdoğru sopa atarlar. Onun getirdiği müjde hoştur. O birinin hırkasını soyarsan. el ayak oynatmazsa. çömez bu sözlerle coşar. Ola ki. O sanır ki. dirileri batırmak ve öldürmektir.» Başka bir gün de başka bir kâfir diyordu ki: «Bu senin söylediğin söze göre. Şimdi önce onu öldürmesinde ve sonra da su üstüne çıkarmasında şu nükteye işaret vardır: Yeryüzünde yürüyen bir ölüyü görmek istiyen varsa. Hoşa gitmeyen haberler duyarsa gevşer. Bunlar tövbe ederlerse. mevkiden kaçan kimse Allah için kaçar. sebeplere ve işaretlere bağlanmıştır. Nasıl ki Hazreti Peygamber. Henüz olgunlaşmamış olan üzümü güneş ile bulut arasında korumak gerektir. 36) «Bu imamlar.» diyecekler. hararetlenir. «Aramıza. 37) zümre de vardır ki. Bakırın önünde benimle beraberdir. Cehennem ondan utanç duymaz. gıybet eden kimse riyazatla hafifleşerek havada uçsa bile kurtulamaz. güzel. Bedir çenginden gitmişler. Çoktan beri bana her şey malûm olmuştur. Bunu o çömez için söylüyorum ki hararetlensin. Kimyanın kemali de böyle olmalıdır. Tâ ki. Kadılıktan ve mansıptan. 70) Ama iş böyle olunca.» «înşallah cennetlik olurum. Başka sebepten değil. sonra ansızın ona bir gönül açıklığı. Bu kemal mertebesine eren kimse de Allah nuruna batmış. cennete lâyık bir adam görürsün. Ona kılavuzluk gerekmez. Benim vücudum öyle bir kimyadır ki. O deniz. pek ergin bir adam olmalı. Hattâ malûm olmaktan da ileri giderek. . fakat kafası dünya işleri ile meşgul ise. Eğer bu pir onu an-lasaydı bu yalancı şahitliği niçin yapardı? Ben görüyorum ki. onlar Allahm celâl sıfatının nuru ile bakarlar. Çünkü Kuran'ın zahiri manası da iman nuru ile bilinir.Alaeddinoğlu sordu: «Hoşluk nedir?» Dedim ki: «Şimdi sizin yanınızda bir tanıtma yapacağım. Kendinden söylediği o söz. o bundan ürkecektir. cana can katan bir su ile beslenmiştir. Yılanı anlayan dostu da onu tanır. bir kimsenin iyilik tarafına yöneldiğini görünce onun iyi olacağına hükmederler.» diye bağırdı. Onlarda iman nuru olsaydı nasıl olur da binlerce para verir. ne bir kitap sahibi peygamber. başkalarını nasıl ayıltab'lir? Fakat bu sarhoşluğun ötesinde bir ayıklık vardır. cehenneme yaraşır.» (Fürkan sûresi. Adamın biri bir etek altın vererek yılancıdan bir yılan satın alır. bana hal olmuştur. Eğer bütün bunlar senin için olağan şeyler değilse.» Ama yeni çömez ki henüz yola çıkmıştır.

sanırlar ki kendilerine havale edilen işi daha çabuk başarırlar. sayılmış ceviz gibi hesaplıdır. «Bugün maşuk sensin. dua etsinler. dua edelim. Sadakanın en makbulü başkaları görmeden verilendir.» Ben o mazereti kabul etmedim. (M. Ariflerin sözünü söyledim. bundan Nil suyunun . Allah gönlünde bizi şirin göstersin. seni taşlattırırım. bir gün sen demiyor muydun ki. O zaman Şeyhin vaızda söylediği sözler. bir kaç curcuna çalar. derman ve tedavi kabul eder. Elbet-de fayda verir ve şaşmaz. dediler ki: «Niçin amcan Ebulehebi o sapkınlık zindanından aydınlığa çıkaramadın?» Şöyle buyurdular: «Hastalıklar vardır ki tedavisi mümkün değildir. Bundan sonra işimiz bu olacaktır. belki faydası vardır. şüpheden kurtuldun en sonunda. Taptığın şüphe putu yerinde durmaktadır! Kendini başkalarından üstün gören. bir zümre ondan mahrum değildir.. bundan hoşlanan kimse. Hekimin böyle bir hastayla boşuna uğraşması cehalet olur. O filan kadının kendisine güldüğüne hükmeder ama bilmez ki orası gülecek yer değildir. Çocuk. Bazıları da bu işleri yapar. Şeyhin yaptığı iş. maşuk üzerine hüküm erişmez. Kendiliklerinden bir iş yaparlar. Ben sana «Bir emir verdim niçin yapmadın?» diye sordum.» «Öyle ama. sana değil. «Bana bir daha böyle öğütler vermeye kalkışma. Ama hangi fayda? Bir âlemde ki. Çiftçinin biri toprağa birşeyler ekiyordu. Çünkü veren derhal onu kıskanır.» dedi. ama daha önce niçin ölen babanı ve oğlunu tedavi etmedin?» Hazreti Muhammed'e (Allahnın selât ve selâmı üzerine olsun). başkalarının görebileceği şekilde verilmiş olandır.» Hastalıklar da vardır ki.» Şeyhlik feragattir. Şiir: Mademki nefsini bilmekte herkes gafil. çocukluk ettiğini bilseydi bunu asla yapmazdı. Dostlara da tavsiye edelim ki.» dedi. Ama sohbet için söylemiyorum. 38) Şeyh. yüz fersah uzaklaştırmış olurlar. teneşirde gülüyordu. Benim o sözlerimin de hiç bir ziyanı yoktur. taşa bile tesir eder. îçimden gelen bir ses bana diyordu ki. Onu ihmal etmek de merhametsizlik olur. tıpkı. Eğer bu öğüt verme sevdasından geri durmazsan. O derviş der ki: «Biz her vakit ariflere âşığız. Hekime deseler ki: «Şu hastayı tedavi ediyorsun. «Maruf ve maşuk kimdir?» dedim. ekin ekilmeye lâyık değildir.» O halde.» dedi. elimizi duaya kaldıralım. Nil nehrinin suyu bir gün Kıptiye kan görünürse. «Orası çoraktır. Her kim tyizim dostumuz olduysa.Senin gönlünde kendimi evvelce gördüğüm gibi göremiyorum. lar ama bir faydasını göremezler ve kusuru şeyhe yükletirler. Bana dedi ki: «Ben mazeretimi söyledim. buyurulmadı mı? Hazreti İbrahim'in babası oğlunu azarladı. «Niçin evinin bitişiğindeki yerleri ekmiyorsun?» dediler. iki yüzlülük ettim. ben onun üzerinde bir tüy bile değildim. o işin başlangıcında gösterilecek bir ihmal. gerektir ki daha önce yaptığından fazla ibadet etsin. Bir yavaş davranış ve aldırış etmemek. En az sadaka da. «Evet orası öyledir. Ama bu daima beni sorguya çekiyor.» diyen zavallıya benzer. Ne olurdu bilseydim kimlerdir cahil! Şiir: Diyelim ki. Hak ehli kişilerin şefaatine işaret etme li. yüz fırsatın elden gitmesine sebep olur. Ama öteki âleme yarın zevk ve neşe ile gitmene nasıl yardım edebilirdik? Herkes orada kendi ıstırabı ile kapıda kalır. Vaiz da. Öğüt vermek mümkün olmayınca. Halbuki o çabuk başarılacak işi.» (Meryem sûresi).» dedim. «Sen nasıl hükmediyorsun?» Cevap verdi: «Ben hükmü manen falan üzerine verdim..» Gerçi biz seni bu âlemde o elemlerden kurtarsaydık hoşuna giderdi. Allahdan senin için mağfiret dileyeceğim. «Ölen filan kadın. «Benim söylediğim şeyleri yapmış olsaydın ıstıraptan kurtulurdun. Ona. Hakkın. ama kendi nefsine hiç öğüt vermez. Hâşâ karısına niçin bir şey söyleyemiyor.» dedi. «O halde. vaiz ederken biri diyordu ki: «Bu ne öğütlerdir? Mimberden bir kaç terane söyler. Niçin kendi çocuklarına bunu anlatmıyor? Böyle yapsaydı onlar da böyle olmazlardı. «Selâm sana.» dedim.

belime bağlıyayım. Ama padişahın hiddet ve şiddetle kendisine sert sözler söylemesinden korkusu yoktur. «Hayırdır inşallah. o korkunç aslandır. hep birden. Eğer böyle sözler söylerse. Mecusî kızı bunları görünce birlikte gelmelerinin sebebini sordu. «Bir zünnâr satın alayım. bu şefkatten daha fazla ne yapılabilir? Bu. Sonra bir kıyaslama yapsın! Hangisi hangisinden daha değerlidir? Şeyhin zevk dolu bir âlemi vardır.si budur. öğüt sözleri onu karartır. işi Yâsin'e kalmıştır.ne suçu var? Davut Peygamberinin tatlı sesi anlamayanın hoşuna gitmez.» Kızın babası ve yakınları toplandılar. :Şeyh. şefkat gölgesinde hoşça uyumaktasın. hepimiz birden belimize bağlayalım. Nasıl ki bir adam Allahnın kendisine bir çocuk vermesini umar. Yine de Şeyhi gerçeklemiyorlar. bu saatte sen ayrılık eleminden gafil. Şiir: Aslanın dişlerini açık gördüğün zaman Sakın gülüyor sanma sana. Nihayet çürük bir umut kalır sende. korkunun bu noktada olduğunu bilmez. bu halden sakın. kendi zünnârını koparıp attı. Acaba hangi maksatla onu gerçeklemiyorlar? O maksadı bir avcunun içine koysun. Sebep açıktır. aksine olarak edepsizlik ediyordun. Sonra da bu hali rüyada görüyorsun. Âşık. On tane zünnâr alalım. Çünkü körlüğüne ve tembelliğine tanıklık etmiş oluyordun ki. Şeyhten umduğu şeyi de öteki avcunun içine. ama Şeyhi görmüyorsun. Öyle bir hareket yapıyorsun ki. şefkatin kesilmesidir. alçalmanın netice-. onu kınamaya başladılar. o Padişahlığa yaraşan bir konuşma tarzıdır. Bu suretle kendini de düşürmüş oldun. genç bir kadını vardır. «Artık gidiyorum. sevgilisinin tıpkı içlerinden biri bir Mecusî kızına âşık olan on sofunun hikâyesine benzer. Ancak onun zannına göre: Şiir: . Yazıklar olsun o hastaya ki.» Arkadaşlar. Ne sözünde. Rüyada bir söz konuşuyorum. Yani bütün umulacak şeylerden uzak kuru bir umut. Halbuki. ne de uyanıkken onu göremezsin. Çünkü Şeyhi görmek onun isteği olmadan mümkün değildir. ikiyüzlü konuşmasından. çünkü genç bir erkektir. Onu niçin bu kadar yükseltiyorlar? Ben şundan korkuyorum ki. Mecusî kızı bir gün sordu: «Sen benim Âşık çaresiz kaldı. Ama sen o umudu bu umutla nasıl karşılaştırabilirsin? Bu ilk zavallının umutsuzluğu. 39) Sen şahlardan ancak onların ikramlarını gördüğün zaman kork. her yerde onu kovalardı.» Mecusî kızının gönlüne bir ateş düştü.» dedi. sözlerime saygı göster ki sen de saygı göres:n! îman ve itikattan kendinde bulunduğunu iddia ettiğin şeyleri kuvvetlendirmiş olasın. onlardan daima kaçınırız. düşkünlüğün. ne işinde ona inanmak istemiyorlar. Çünkü aralarında böyle bir vefa ve bağlantı vardır. ne rüyada. «Sen so filerin büyüsüne kapılarak nasıl kendi dinini yıkıyorsun?» dediler. Kız cevap verdi: «Benim gördüğümü siz de görseydiniz! Nice yüzlerce insan bunların âşığı olmaz mı?» Her kimin aslında mutluluk varsa öğüt ona cila verir. onları birer birer bana anlatıyor. göstermiş olduğun saygılar hep körlüktendi. (M. etrafımda niçin dolaşıyorsun?» Âşık halini anlattı. Önce yapmış olduğun hizmetler. Ben bu vefayı hiç bir millette görmedim. Sevgilisi dedi ki: «Biz kendi milletimizden başkalarını bir ejderha gibi görürüz. Bunlar hikâyeyi anlattılar ve dediler ki: «Bizim aramızda birlik ve beraberlik vardır. Derviş hikâyeyi anlattı. O öyle aynalardandır ki cilâlandıkça pası artar. Çarçabuk çevresinde dolanarak geçirir. bundan o sesin değerine bir eksiklik gelir mi? Şiir: Güneşin ışığına bir zarar gelir mi hiç! Göremezse ne çıkar kör Yahudinin gözü? Eğer bugün benim sözlerim hoşuna gitmiyorsa. bu ne hal?» dediler. onu aydınlatır. Aynasındaki pasları artırır. Yani •o Şeyhten. onlara dedi ki: «Ben o toplumun kuluyum. şefkat sona ersin. bundan hoşlanır. Müridin son haliyle meşgul olmaz mı? Böyle bir hayat içinde bu uygunluktan. Şeyhin kendisine karşı beslediği şefkatin arkası kesilmesinden ileri gelmiştir. «Biz de bunu uygun görüyoruz. ona çirkin gelirse. Başkalarını da yoldan çıka rıyordun. O daima meşguldür. Nihayet bizler ayrı ayn vücutlarda tek bir ruh değil miyiz?» dediler. Her kimde mutsuzluk varsa. Kendi görüşüne ve babalarının görüşüne tanıklık etmiş olasın. onlara veda edecekti. bütün gününü tapınakta. yumuşak ve tatlı sözler söylemesinden zevk duyar. Benim sana lâyık olacağıma nasıl umutlanabilirsin?» arkadaşlarının yanına gitti. düşürüyordun. ancak kendisiyle nifak üzere olmasından. Beni kötülüyor.

» Başka biri gelir. kesesini çalmışlardı. artık kesilsin sesim! Bir âşık gerektir ki. Bir kimse belirli bir yoldan bir 'kazanç elde ederse o yola sıkı sarılır. O diyordu ki: «O gün kuyuya bir taş attım. bizim içimiz ne ise dışımız da odur. bu sırrı onunla birlikte öğrenelim. «Yaa! O halde doğru söylüyorsun!» Böylece gönül ehli iki derviş yoldaş olurlar. Aman şu gözüme bir ilâç koyun diyordu. «öyleyse tut şu elimi. «Canım başım hakkı için doğru söylüyorsun. toz kaçmıştı. «Ona ga-yıp âleminden sesler geliyor. bize onu anlatmak. öteki de aynı yankesiciliği ve elçabukluğunu gösterir ve arkadaşının hünerine karşı daha üstün gelirdi. Cuha'nın şöhretini duymuştu. Kardeşi nihayet dayanamamış. İşimi çabuk bitir. şarkıcıdan bir nağme dinler elbisesini parçalar. Sana bu aşk ve neşe hali nereden geldi?» der. Orada bulunan kimselerle beraber kadı bu halden hayret ederler. Tövbe edersin ama acaba senin her gün tövbe etmek âdetin var mı? Kardeşi ahlâksız olan adamın hikâyesi gariptir. Kadınlara da mimberin önüne giderek koca istemeleri için ayrıca . Herkes. Bu hitap gramer kurallarına uygun olmadığı için gramerci kızar. elbisesini. Gramerci onu da aynı sözlerle savar. Ama adamın kuvveti yetmez. Şimdi. nağralar atar. «Geç!» der. Böylece her ikisi de birbirleriyle yoldaş oldular. Maksat sen idin. Cefadan kaçan insan bir kör gramerciye benzer. O mutluluk yolunu Güneş yuvarlağından daha aydın görür ve bilir.» dedi. bu konuda birtakım hadisler de anlatıyordu. Ama dost ile düşüp kalkmak (M. halvete çeker. Biraz sakinleşince. ikinci defa. «Beni soydular!» diye sızlanıyordu. o dilek aşikârdır. Bir gün. Her ne zaman biri bir elçabukluğu gösterse. öteye beriye savurmuş.» diye geçip gidiyorlardı. Bir gün her ikisi de birbirlerini gördüler ama tanıyamadılar. «Sen bizlerden değilsin. Geç vakitlere kadar bu hali seyrederler. Nasıl ki bir kimse muhtaç olmadığı bir şeyi satın alırsa sonunda muhtaç olduğu şeyleri satmak zorunda kalır. herkes. «Dinleyin ey Müslümanlar!» der. «Bu ses filanın sesine benziyor. Kör gramerci bir gün bir pislik çukuruna düşer. Gramerci üstünü başını parçalamış. ötekinin eline yapışınca her ikisi birden çukuru boylarlar. Çünkü mutluluk yolunun cefaya dayanmak olduğunu bilir. sen bizlerdensin. düştüğü pislik çukurunu göremez. bundan sonra da sonuna kadar devam edeceğini gösterir.» derler. Öteki de uyuşma yolunu tutar ama uyuşmanın ne olduğunu bilmez. işinde şaşıran kimsenin de bir ip ucu yakalaması iyi olur. Gramerci yine nağralar atar. Şarkısını tekrar eder. bozuk bir maksat uğruna bu kadar gayret sarfedeceğine. Her ikisi de bir adamın eşeğini. Böylece bir sözcükteki gramer bozukluğunu o kadar dik katle gören adam.» der. Bütün gece sabaha kadar o berbat yerde çöplükler içinde bekler de kimsenin elini tutmaz. sıkıntısından boynuna bir tabla astı. Zavallı şarkıcı da zanneder ki sesi adamın hoşuna gidiyor. Gündüz olunca biri karşısına çıkar. Sanatlarını karşılıklı olarak birbirlerine gösterdiler. madem ki sen daima bu kötülükte sebat edeceksin artık sana bir eşek satın almak gerektir. bizi uyandırmak istiyor. Yani hemen tecrübe edilmiş yolu tutar ve arkadaşlarıyle dürüst geçinir. var kuvvetini ebediyet ülkesini kazanmak uğruna. Hakikatte onun sesini bilmez. ibrahim Peygamber zamanından Hazreti Muhammed'in kutlu çağına kadar Fi edatı isimleri cer eder. önce ettiğin ikramın. kardeşinin eşeğinin yükünü indirerek onu eşeğe ters bindirirlermiş. Biri yanına gelir. (M. Halk. ona. Malı çalınan adam.» diye düşünür. benim dileğim budur.Ey can bana bir görün bitmeden son nefesim. Üçüncü bir adam. o sese kulak verir. 41) Herkes etrafına toplanır. Demiyorlar ki. üzerine sular ve gülsuyu serperler. Nasıl ki yine bir gramerci. kadı adamın elinden tutar. Çünkü emellerine bu yoldan erişmiştir. Vaizin biri halka öğüt verirken onlan evlenmeye teşvik ediyor. benim onlarla ne işim var?» Misafire iki kere ikram etmek gerek.» diye seslenir.» der. bizimle büyükler arasındaki fark şudur ki. 40) daha uygun olur. Rebap üstadı Ebubekr. Yoldaşlarını bilgisiz ve aptal görmez ve öyle bir zanda bulunmaz. «Ver elini. Halbuki bu şarkıcı harfi-cerden sonra gelen kelimeyi üstün okudu. hakikat yolunda har casa onun zevki ne büyük olur. «Bu adam böyle adamlardan değil. Allah bana yabancılarla geçinebilmek için sabır ve tahammül vermiştir. öteki onun ne söylediğini bilir ve ona çok cefa eder. eski pabuçlara pamuk mu tıkayacağız. Bu adamı her gün kötü bir iş üzerinde yakalarlar. Gramerci. gitmek zamanında. «Elini uzat!» der. O kuvvet bir serma> yedir. Bunlardan biri ötekine daima saygı gösterir. şehrin etrafını dolaştırır. o kervansarayın yanına gittik. Ey hoca! O köhne yırtık pabuçları bir zaman hamamda giyerdim. çırılçıplak bir haldedir. Halk etrafına toplanır.» demiş. esreyle okunur.» Şimdi. halka işaret eder. Birinin gözünde biraz sulanma vardı. «Bizim işimiz var. Hatırlıyor musun?» «Ben çok iyi hatırlarım. Öteki. Aksaray yolunun başına. Nihayet bir gün biri ötekine sordu: «Yahu sen kimsin? Bu kadar elçabuk-luğıınu nereden öğrendin?» «Ben Cuha'ymı. «Kardeşim. Bu tablayı da çaldılar. Adam cevap ver?r: ««Nasıl aklım başımdan gitmez ki! Nuh devrinden. Söylediklerini onlara helâl ettim. o da aynı şekilde. Yani bu sonuncu ikram. «Ey Eba Ömer sen pislik içine düşmüşsün!» der.

Onurludur. «Evet gördüm. «Ama. Delikanlı. Vaiz. beklemiştim. «Ama. hatta evli erkekleri arabuluculuğa. Ebubekr. O lâtif ve arık derviş bütün gün o kerpici saklardı. Tekrar kadınlara döndü: «Daha başka istekli var mı?» «Var!» dediler. «Şu halde aç yüzünü! Çünkü evlenmeden önce bir kere yüzünü görmek Peygamberin sünnetidir. Ebubekr'in gözbebeği oğludur. öteki müminler hakkında farzdır ama Ebubekr . Oğlu babasının yüzünü görünce hemen geri çekildi.» «Evet doğru ama. «O halde kendini göstersin. Hazreti Peygamber mübarek ellerini Ebubekr'in omuzuna koydular ve buyurdular ki: «Ya Sıddık! Nefsini bizim için sakla!» Yani. «Beğendim!» dedi.» Bu söz Ebubekr'in kulağına vardığı sırada o. «Pekâlâ senin neyin var?» Kadın. Çünkü ben bir şey kaybetmiştim. her üçünü birden kafese koyasın!» dedi vaiz. onların nazarları Hazreti Peygamberi bıktıracak bir hale gelmişti.» dedi. kâh dolap çevirir. senin nefsinin sana göre değeri yok ama bizim için büyük bir kıymeti vardır.» dedi ve devam etti: «Daha başka isteklisi yok mu?» «Var. Vaiz erkeğe dönerek. Dostların sana yâr olmasından bir fayda göremezsin! İhtiyarlık ve umutsuzluk günleri gelip çattıktan sonra. Kadın mimberin önüne yürüdü. ölümü dileyenler nerede kaldı? Şairlerin kafiyeyi. şeyhine ve başkalarına hizmet eder. onun gazayla meşgul olmasını arzu buyurmazlardı. başına koydu. Kalabalık arasından biri kalktı. bu hadis Eba hüreyre hakkında ve onun gibiler için buyurulmuştur. Eski umutlarını hatırladı ve çok ağladı. «Senin oğlun hamle etmiştir. Vaiz sordu: «Çeyizden neyin var?» «Bir bağım var. ben garip bir adamım. fakat tekrar umutsuzluğa uğramış ve böylece yüzlerce binlerce bu kararsızlık içinde çırpınmıştım. sen de o kadar nazenin bir şey değilsin ki. Yıllar yılı umutsuz kalmış. «Sofu vaktine bağlı bir insandır. «Hangisi daha uygun ise onu kabul et. Nasıl ki Hazreti Peygamber. aranızda bu adamı isteyen var mı?» dedi.» dedi. Fakat umut bulutunun yağış vakti henüz gelmemiştir. «Bu delikanlı onurludur. «Nasıl beğendin mi?» diye sordu. mahpusun hürriyeti ve mektep çocuklarının tatil gününü aradığı gibi şerefli ölümü arayan o fedailer nerede? Bu korku ve çekingenliğin sebebi nedir? Bunlar kimden çekiniyorlar?» Cevap verdiler: «Bu can korkusundan değil. Vaiz yüzünü kadınlar tarafına çevirdi.» dediler. kâh çift sürer. Müslüman gaziler onun karşısına çıkmaktan utanç duyuyorlar da ondan. «Ben varım. Kadın yüzünü açtı. Onu sen biz'm için koru. bizim sahbeti-mizden ayrılma. Ama bu hadisi bilhassa Hazreti Ebubekr hakkında buyurmadılar. «Bak yüzüne delikanlı!» dedi. çöpçatanlığa davet ediyor. «Bir öküzüm var. gazada dışarı çıkma. derhal yerinden fırladı meydana doğru yürüdü. hulâsa her yerde yanından ayırmadı. hastanın ilâcı. Delikanlı şu cevabı verdi: «Hocam ben istiyorum ki eşeğe bineyim.» dediler. Eşek sürücülüğü yapamaz. sevgi artsın. Sordular: «Sebep nedir? Âyette buyurulduğu gibi. «Beğendim!» Vaiz tekrar kadına dönerek. «O halde ileri yürü buraya gel!» dedi. Hazreti Muhammed'le taht üzerinde birlikte oturuyorlardı.» dedi. Ama biliyoruz ki. kırda.teşvikte bulunuyor. Hak yolunun yolcusu bir sofî yıllarca çileler doldurur.» der? Gaza.» dedi. pazarda.» dedi. muradına ermişti. Başının altına bir kerpiç koyarak uykuya daldı. Vaiz. Bana bir kadın gerektir ki. Sen hiç harbe girme. Vaiz delikanlıya döndü: «Artık bunlardan birini seçmek sana düşer. Genç. sağlam duvarlara benzeyen îslâm fedaileri. yanında saklıyorsun?» Sofî şu cevabı verdi: «Bu mezarda da benimle beraber kalacak.» dedi. Tekrar umutlarıma kavuşmuş. su taşır. Hazreti Ebubekr de geri döndü. kâfirler tarafından bir cenkçi pehlivan meydana atıldı. bu delikanlı kişizade bir gence benziyor. mescitte. Bir gün başımı bu kerpiç üstüne koydum ve beklediğimi buldum. Her ne kadar. Misafirlikte. öküzü önüme katayım. Hemen kalktı kerpici Öptü. Sordular: «Bunu niçin bir köşeye bırakmıyor. Kadının biri ayağa kalktı. Şiir: Her işin belirli vakti gelip çalmadıkça.» dedi. kâh su çeker. öküz çobanlığı yapmak ona yaraşmaz. serdengeçtiler. «Vardır. ben de ondan aldığım paralarla geçinirim. yüzünü açtı. Değirmene buğday götürür. «Ey avratlar. Bir gün bir harp sırasında. bu babta hayli hadisler naklediyordu. onun kazancıyle geçinirim. «Her kimin kendisine uğur getiren bir şeyi varsa onu yanından ayırmasın» buyurmuştur. Çünkü onu gazalarda bile yanından ayırmak istemezler.» dedi.» Vaiz. odun taşır. semâ âyininde. ancak meydana fırlayan o pehlivan. ayakyolunda. Hazreti Peygamber nasıl olur da Ebubekr'e «Beni arasıra ziyaret et. «Beni ara sıra ziyaret et ki.» Delikanlı kulağının dibini kaşımaya başladı.» dediler. Çünkü bunlar Peygamberin sohbetinde edep dışına çıkmışlar. Hiç kimse buna cesaret edemiyordu. Vaiz. Uzaktaki gürültünün sebebini sordular.» anlamında bir hadis daha vardır. hamamda. çabuk kararını ver. bir gün mezarlıktan (M. evleneyim. O da evvelki gibi ileri yürüdü. bağ yolunu tutayım. 42 )dışarı çıkmıştı. hangisini istiyorsun?» dedi. onu her nereye gitse daima beraberinde taşımaya başladı. Müslümanlar ona karşı çıkmak istemediler.» Üçüncü bir kadın göründü. O uykuda sofinin işi tamam olmuş. «Ey hatun kişi! Dünyalıktan neyin var?» Kadın cevap verdi: «Bir eşekciğim var.

Çünkü onlar hakkın nuru ile görürler. Kuran'da «Herkes su içeceği yeri bildi. Şiir: Zabitliğin düzeni. yahut taklit ile inkâr etmesinden doğar. Ama onun niçin öl düğünü açık söylemez ki. (M. halkın kendi hakkındaki zannı değişmesin. Zünnâr. konuşanın dostu veya müridi ise. her şeyi olduğu gibi görürler.» der.» demişti.hakkında günahtır. mukarrebin yani Allahya yakın erenler için günah sayılır. Bir azize bir elem erişir. kulağı sağır olur. batan. Onu takdir etmekle bir an için pek hararetli. teşbih ile. Fakat kale. Kale. Âlemde görünen her bozukluk. 60) Duyurulmuştur. Bilmezler ki. O zaman böyle bir hareket hıyanet olur. konuşanın tatlı sözlerine âşık olur. onun milleti ve onun yolu bütün milletlerin ve yolların en iyisidir. Bu iyi ama şu da var ki bir kimse önce inanmış olsa bile taklit onu şüphe perdesine götürür. Âşıklar vardır ki.» Yine dedi ki: «Nasıl açıklayabilir. Şiir: Gelip geçici güzelliklere erenlerin gönül bağlaması imkânsızdır. «Kalp akça varsa onlan ayır. Hakkın bir kulu. Nasıl ki Hazreti İbrahim. yoksa benim dostum olurdun. onun kendine güveni kalmamıştır. halkı sapkınlığa düşürmek olur. Bunları öğrenmek şu sebeple gerekir ki. bir nevi ibadet ve vatan hizmeti olur.» buyurulmuştur. her âşık çirkini güzel görmez. 43) Söz ustalarının yanında. Yıkanlara da kaftan giydirmek gerekir. O mutlu âşıklar asla başka âşıkları kınamazlar. Şiir: Dosta erişmek için durmadan koşuyorum. din ile. O itikattan vaz geçinceye kadar kalkan perdeler çoğalır ve o itikadı öldürür. (dostun çirkinlikleri güzel göründüğü için) kalp parası geçer akçe gibi gelir. «Müslüman iyidir. Ebrar için iyilik sayılan ameller.» Yahudiye sorsan ki: «Hıristiyan mı iyidir. Nasıl ki parayı sarrafa götürürler. âsiden alınıp da Padişahın bayrakları gelince. Buna cevap olarak deriz ki: Bütün âşıklar böyle olmaz. Dedi ki: «Eğer bunu açıklamazsa bu. Âlemin viran olmasına sebep olur. kaybolan şeyleri sevmiyorum. dürüstlük ancak senin dışındadır. «Müminler Allahın nuru ile bakarlar. Nihayet perdeyi kaldırır. «Ben. senin doğru inançlı millet hakkındaki itikadını artırır. söz söylemek edebe uygun değildir. İşte dost da. o ancak taklit yoluyla aziz olmuştur. yoksa Müslüman mı?» Muhakkak. küfür ve meyhane de aşkın sağlamlığını gösterir. hatta kaleyi yeni baştan onarmak farz olur. Mısra: Taklit ehlini müslüman saymak nasıl olur? Ona nasıl olur da bir elem ve ıstırap erişir? O kendi nefsinde azizin azizidir.» Dervişin biri şöyle dedi: «Görüyorsun ki. içinde değil. Bu da onun için iyi bir talihtir. Onun yeterliğine karşı beslediği güven eksilmesin. 10) buyurulmuştur. Bu makam Öyle bir Allah erinin makamıdır ki. küfür de iman olmadıkça.» derler. îhlas ehli odur ki. . açıklamasa da. bir âsinin eline geçince onu harap etmek vacip olur. geçen geçti. Ancak belirli bir düşünceyi anlatmak için olursa bir şey denemez.» derler. Ama eğer sarraf âşık ise. Mademki mecliste söze başlıyorsun bu ne gevelemektir? Görüyorsun ki salah. Bu soruyu Hırıstiyana da sorsan o da aynı cevabı verir. «Sevenin gözü kör. hakkıyle müslüman olamaz.» (Elhâkka sûresi. onları şiddetli azap ile alıp helak etti. Nasıl ki Kuran'da «Rablerinin Peygamberine isyan ettiklerinden. Nasıl ki. artık kaleyi yıkmak ve harap etmek için sebep kalmaz. mabetledir.» (Bakara sûresi. İman küfür. Eğer bu makama baş koysaydın. O kaleyi onarmak ( o sırada) hıyanet ve günah olur. hep halkın biribiri-ni taklit etmek suretiyle inanmasından. itikadımı öldürdüm diye işi açıklasa da bunu yorumlar. diğer bir anda da pek soğuktur.

» «Hayır. övendi-re yarasından perişan bir hale geldiler.» Hülâsa o açık halvetlerde ne kadar ileri gitse hayâl gücü de o kadar artar bir çok hayâller görür. Bu uyarlık yolunda ne kadar ileri giderlerse hakikat hakikat üstüne. kendimi öldürürüm de yine sana yaklaşmam. aynı şeydir.» diyebilirsen bu kendi işin ve kendi maslahatın içindir. Bu yol da mücahade ve tasfiye yolu yani cehaletle savaş. tekrar dirilmeniz. Olabilir de. o kadar emirler. Nasıl ki. nehiyler ne oluyor? Niçin yapmadım. Allah işitir ve görür. artık perdeye nasıl yol bulabilir? O daima perde içinde oturanlara benzer mi? Söylediğin şeylerden âşığın tarifini ve şahitliğini dinlemezler. bir nefsi yaratmak ve diri kılmak gibidir. Nefislerini değil. derler. yani olanak halidir ki her iki tarafa yönelebilir'. Yoksa benim için ne fark var? Rum ülkesinden Şam'a gideyim.» demektir. nefsin riyazatıdır. bir kaç taş çıkarınca demiri gördü. 28) buyuruluyor. günahtan korunmak da tövbe istemekten daha kolaydır. Sevenin gözü kör. O. Peygamberlerin. ayrılık insanı pişirir. öküzler yüzükoyun düştüler. aşkın özelliği şuradadır id. ona karşı ayıplar hüner gibi görünür. ikincisi muhal. Diyelim ki kavuştum nihayet sevgiliye Ya o geçen günleri ben nerede bulayım? Hakka giden yol şu iki ihtimalin dışında değildir: Bu da. bundan niçin haberin yok? (M. Bunu kendi kendime yapayım.» Köylünün biri tarlada çift sürüyordu. Üçüncüsü caiz. zaman bu kadarcık sabrın neye yarar? «Bizim için sefer etmek gerekmez. bütünden habersiz yaşama! Bunu anla ve bana yaklaş. muamma söylüyordum. cenkte geri çekilmek ileri atılmak içindir. Halbuki açık konuşmak gerektir. ümmetleri hak yoluna çağırmaları. Sordular: «Televvün (değişiklik) bu mudur ki. yoksa hep ayrılıktan pişmek mi? Kavuşma halinde pişmiş olan kimse.» (Lokman sûresi. Bu gün düzelmiş ve pişmiş olarak kavuşmak mı daha iyidir. bunlar. Bu da nefsin terbiyesi. Bu mümkün müdür ki. Bu iki yoldan geri kalanların yeri cehennemden başka neresi olabilir? Kuran'da. hakkın kendi âlemi ve sıfatlarıdır. Öküzler yürümeye imkân bulamayınca köylü öküzü dövmeye başladı. Çiftçi demirin takıldığı yeri bir daha yokladı. iki kaziye ve üç bölümdür. yükseklerde bir ormanın başında ve yerin üzerindeydi. «Niçin bu kadarcık sabretmedim?» diye kendi kendine söylenirsin. hal ve keşif hususunda bir fenalıkları görülürdü. «Acaba bu bir çapul mudur? içinde gümüş para saklı bir define midir?» diye . hadislerde de var: «Müminler tek bir vücut gibidir. Kalktı ve dedi ki: «Nebiler ve velîler yemek yerken de ibadet halinde ruhlarını terbiye ederler. İnsaf et ki insaf seni bir mertebeye eriştirsin. Çift demiri bir engele takıldı. Çünkü ayrılık ayrılık içinde pişer. Bu meselede metotcula-rın fikirlerini söyleyeyim ki. iki zıddın birleşememesi gibi. yani denilebilir ki. Her iki tarafın da hatırlarını koruyor. Meğer büyük bir güğümün kulpuna takılmış. yani imkânsızlıktır. Ben senin işin için elli sefer yolculuk yapayım. Bu nüktenin benzeri.» buyurulmuştur. gözünü nereye açar? Her yerde dışarda kalan kimse. Sağlığı korumak. Demirin ucunu yakaladı. sizin işinizi yoluna koymak için yola çıkayım. ama bir türlü yerinden çıkaramadı. bir saat ibadetle meşgulüz. Çünkü. Ona dedim ki: «Sen bana hep felsefeden bahsettiğimi söylüyorsun. Yahut da ilim tahsili yoludur. «Sizin yaratılmanız. Ancak şu vardır ki. Adama dedim ki: «Madem ki demiri yerinden çıkaramıyorsun bari bir yolunu bul da başını kopar!» Her ne kadar çabaladı ise de bir şey yapmak mümkün olamadı. sağlık aramaktan. Ama onlar derler ki: «Hayır. Bunda bir uygunsuzluk yoktur. derler. müminlere vâdolunan ve feleklerin en yüksek noktasından nişan veren cennet değildir. dedim. bu ayrılık meşakkati karşısında o kolay şeyi niçin düşünmedim? Söylediğim sözlerde nifak. Bu üçüncü bölüme giren herkes. düzeltir.» dedi. onlara karşı. «Ey yabancı kişi! Surette sen benden bir parçasın. Âdem'in dışarı atıldığı cennet. ileride oturur.» Ben de dedim ki: «îmkâna karşı durmak mümkün değildir. bu nebiler ve velîler içindir. benimle tanış. Bu işin ne değeri var. Ama yürütmek mümkün olmadı. Nasıl ki. Sen kendini onların kötülükleri hakkında bir zanna kaptırma! Çünkü onlarda kötülük olsaydı işte ve ibadette. olamaz da. Biri vacip'tir ki. îş bu yaptığımız yolculuk meselesine varınca hoş olur. insan hem âşık olsun hem de onda görüş ve ayırma kuvveti yerinde kalsın? Dediler ki: «Biz aşktan bunu istemiyoruz ki insan tamamiyle kendinden geçmiş ve mağlup düşmüş olsun. kulağı sağır olur.Ömrüm sona yaklaştı ben hâlâ uykudayım. Bir kere felsefeye başlayan sensin. kurtuluşa erer. Yapacağım yolculuklar da sırf senin işini yoluna koymak içindir. tecelli tecelli üstüne gelir. ya iç âlemini geliştirmek yoludur ki.» Bir hastalığa tutulduğun zaman hele perhizi ter-kettikten sonra sabır yolunu tutarsın. seninle kaynaşmam. kötülüklerden içini temizleme yoludur. Ama bu cennet. Her ne kadar onu yerinden kaldırmak ve kımıldatmak istediyse de bunu bir türlü başaramadı. nebilerle velîler bu yoldan yürümüşlerdir. ikiyüzlülük yapıyordum. yahut Kabe'de veya istanbul'da olayım. Çünkü ben sana bu yolculuğu buyurmak niyetinde değildim. bir saat de yiyip içmekle? O. 44) Ey parça gel.

Sıkıntısını onlara açıklayamamıştı. Fakat birbirlerine bakarak gülüyorlardı. İçlerinden çok yumuşak huylu biri Padişahtan aman diledi: «Ey cihan şahı! Bir kere ferman buyur ki bu gülüşmemizin sebebini sorsunlar. Babasına benzeyen zulmetmez. Âdem Peygambere varıncaya kadar fütüvvetleri nasıl oldu? diye sordular. kendim korunayım. öteki elini tuttu. hakkında kötü düşünürler. Nihayet demiri kopardı: Güğümün içi altın dolu idi. Onlara dedim ki: «Bu ancak . Bu insanlarla şakadan konuşmak. Orada bir derviş vardı. Söylemiyordum. Onda kendim yaşayayım. ihsanlar verilmiştir kalanını nasıl olur da bilemez? Çünkü az çoğu gösterir.» dediler. bir iş yapıyordu. Ama adamın hayali altın tarafına hiç işlemiyordu. Belki şu mânaya gelir: Acaba bana Padişah ne kaftan giydirecek veya hangi mülkü bağışlayacak? Bir daha sordular: «Bu sözde de yine bir şüphemiz var. 46) Böyle bir adam şaka yaparsa bildiklere onun şakasından bir heybet gelir. Gerçi büyüklüğü belli olan kimsenin kendine göre bir âlemi ve bir veliliği vardır. Bir köylü ile alaya başladılar. Çiftini sürüyor. Şiir: Dürüstlük bir şehirdir. Belki. yoksa şu tarafta mı?» dedi. Ama altına kavuşup da derdin olmak daha iyi!» dedi.» dedim. «Bilir misin din günü (Kıyamet günü) nedir?» buyurulmuştur. o ihsanın büyüklüğünü ve sonsuzluğunu belirtmek içindir. «Yahu. Allahdan mağfiret dilesin. başını önüne eğdi. bu tarafta mı. «Şehrin yolunu bizden mi soruyorsun? îşte şehrin yolu şu taraftadır. hiç konuşmuyordu. ancak mânası erişir ki onların renkleri başkalaş-sm. «Şehrin. Köylü.» Tekrar sordular: «Bu onlara nasıl bir cevap oldu?» «Sözün gelişi böyle olur. Bu sefer gerçekten bir daha çağırdı. Ama ciddî sözden o kadar heybet gelmez. Onu ahmak yerine koyarak. Tekrar dönerek Padişahın yanına gittiler.» dediler1. kendim öleyim. Köylü o zamana kadar düşüncesiz.söyleniyordu. Dediler ki: «Yüzünüzü öyle birine çevirin ki o kendisinin ve kavminin ne işe yaradığını bilmiş olsun. Çavuşlar uzaklaşınca köylü yine pişman oldu. Sözü geçen âyetteki 'bilmiyorum' sözünde cehalet veya şaşkınlık yoktur. «Sermayesizlikten. Bu sesi işiten iki çavuş koşarak geldikleri sırada köylü. «Eğer doğru ise gidin köylüyü buraya getirin. Ama o saatten sonra âlemin hayalleri. Sevinçle avucunda tutarak baktı: «Vallah ki altındır. Nasıl ki başka bir yerde de. Her ne zaman onlara anlatmak için sözü tekrarlasan. «Onun gibi bir zatın kendisine nasıl bir hilat giydirileceğim bilememesi bir noksan değil mi? Mademki ona bazı kaftanlar. Hikâyeyi olduğu gibi anlattılar. Adamlar gülerek. Fütüvvet. Allah aşkına bizi dinleyin!» dedi.» dediler. Filân yere mi yoksa doğruca Padişaha mı götüreyim diye bir takım kuruntularla uğraşırken. sevdalan başına toplandı. Şüphe yok ki şakada o derece sertlik ve korkutma olmazsa daha hoş olur. Çünkü köylü idi. Padişah.» dedim ve Âdem'in günahını ve onun özür dileyerek tövbe etmesini anlattım. gamsız bir adamdı. çamaşırlarını ortaya attılar. Bence parasız dert daha iyidir. Çavuşların her ikisinin de öldürülmesini emretti. Çavuşlar. paraları teslim etmek için bağırmaya başladı. Bir avuç para çıkardı. «Bilir misin? Geçit nedir?» (Beled sûresi. Fakat köylü yine pişman olmuştu. Köylünün saçma sözlerinden bir şey anlayamamışlardı. Köylü kendi kendine. «Yallah bunlar bana doğru geliyorlar. içimden onunla konuşmak arzusu geldi bana. bilgisizlik değildir. Çavuşlar koştular. İşte bunun üzerine Fetih sûresi indirildi. parasız olursun bir dert.» dedim.» dedi. Halbuki Padişah. Yolu işaret ettikten sonra geçip gittiler.» dedi. «Ne istiyorsun?» diye tekrar geldiler. çok öfkeliydi. uzakta pek sıkıntılı bir halde avdan dönmekte olan Padişahı gördü. yolunu sormak için çağırdım sizi. Çavuşlar.» «Bu. adamı çırıl çıplak soydular ki. ben de o şehrin sultanıyım. 12) ve ayrıca. Sıra bana gelince ne kadar ısrar ettilerse bir şey söylemedim. ciddî konuşmaktan daha uygun olur. sözlerini tekrarlar durur. köylü bunları görünce korktu. Dedim ki: cÂdemoğlu gerektir ki ömründe bir kere bir günah işlesin ve bütün ömrü boyunca onun pişmanlığını çeksin. Nasıl edeyim de bu işi başarayım diye düşünmeye başladı. Bu söz bir hikâyeden meydana çıktı. Çavuşlardan biri köylüyü dövmek istedi. Âdeme gelince nasıl oldu? ibrahim'e gelince nasıl oldu? Müminler ulusu Ali'ye gelince nasıl oldu? Her biri kendi ölçüsünde bir şey söyledi. paralı olursun bir dert. «Göstermiş olduğunuz şehir yolunu unuttum da tekrar sorayım dedim. «Bari bir su ver de içelim!» dediler.' anlamındaki âyet indiği vakit onlar bu âyetin zahir mânasından başka bir mânası daha olduğunu anlayamadılar. (M. Şu suretle söylenmeye baş laddar. o sırada. oturdular. Bana sordular: «İnnâ Fetahnâ' sûresinin indirilmesindeki sebep ne idi?» Dedim ki: «'Benimle ve sizinle ne yapacaklarını bilemem. elbisesini satsınlar.» dediler. Bu sözün hakikati onlara erişmez. «Haydi! Padişah seni istiyor. önce verdiği karardan pişman olmuştu. Adamlar.» dedi. çünkü can korkusu yoktur. İnsanın değişmesinde bir sebep vardır.» dedi. «Bizi niçin çağırdın?» diye sordular. Fütüvvet ehli büyüklerden her birinin. Babasının geleneğine uyarak. Çünkü onlar gelinceye kadar evvelki fikrinden vaz geçmişti.

Şimdi. fakirlik icabıdır. 48) Dedi ki: Dervişin birisinin bir hırkası vardı. Adam Müslüman oldu. Ondan niçin bahseder? Bu gün dünya. bazı kocakarı hikâyeleri. Yüz kere de söylesem her defasında başka bir mânâ anlaşılır ve o asıl mânâ böylece el değmemiş bir mânâ olur. artık iyi insan olayım.' buyurmuştur. Tebriz'de diyordu ki: «Bunu cenazenin önünde ne diye söylerler? “Ben ölmeyen o diri Allahı kutlarım. 'Kendimi takdis ederim. Peygamberlerin mucizeleri tevatürle sabit olmuştur.» îşte bu diyordu ki: «Söz meydanı çok geniştir. Şeytanını. 'Âdem ve başkaları benim sancağımın ardından yürürler. zalimlere de elemli azap hazırlamıştır. Nasıl ki. Bu hırka kendisiyle konuşurdu. onun adını ölümle birlikte anarlar ve ölüye hitap ederler. bu olmaz. Sen bu fakirlik mertebesinden ne bekliyorsun ki.sizin sermayesizliğinizdendir yoksa benim sözlerim çok iyidir.» dedim. kutup. âlemin ve Âdem'in ulusu Cenabı Peygamber. Ona her kim. Bunu.» (Dehir sûresi. «Eğer benimle evlenmek istersen Müslüman ol. sen müslümansın. Bir ay. O da. Onlar zannederler ki yüce Allah adına söylüyorlar.” Yani öyle diri yaşayın ve öyle diri ölün ki. biri şöyle der: «Ey şah ayağının toprağı hakkı için!» Eğer onun cam aziz ise başka bir cevap söylenir. başkalarını da senin hatırın için seviyorum. Arap şiirleri! Hep bu! Şimdi kendi sözlerin nerede? «Bu. Halbuki Allah öyle bir ulu Allahtır ki. artık yaltaklanmaya başlamıştır. yani ona. bir daha ölmeyesiniz! Gün ışığı parladığı zaman aramızı birleştirir. ama size anlatmak zordur. Diyorlar ki: Filânın sözü serttir. seni seviyorum. niçin.» diyorsun? Bu böyledir. Şu halde Allah. «Bu sözü başka bir kulakla dinle. ahiret oldu. Mecnun'un şu şiirini tanık getiriyor: Şiir: Onu sevdiğim için bütün karaları seviyorum. son derece gizli tutuyor. onu bir şeyhden daha . güzel bir dilberdir.» dedi.» Onunla ancak nifak yönünden konuşuyorum.» dedi. ay gibi güzel bir müslüman kızına âşık olmuştu. Buna delil de gösteriyoruz. iki ay. sen ki insan oğlusun. 31) anlamındaki âyetin tefsirinde. Kâfir. niçin Nefsi Lev-vame üzerine yemin ediyor? Ve «Kendini ayıplayan nefisle yemin ederim. başka çaresi yoktur. Müslüman oldu.» dedi. zamane onu bulandırmasın? Şeyh diyordu ki: «Müslümanlık gerektir Müslümanlık!» Halbuki kendisinin hiç de Müslümanlıktan haberi yoktu. kutuptan önce de falan şey. O arıklaş-mıştır. Fakirden üstün bir şeyh vardır. sânım ne yücedir!' gibi sözlerinin ne yeri var?» (M. benim dinime gir. yalvardı yakardı. ona sorular sorardı. «Allah dilediğini rahmetine idhal eder. benim de hoşuma gider. Hele bir takım başı boş sözler' de söyler o. şeyhten üstün. Müslümanlığın dış yüzünü bile bilmiyordu. O. fakirlik mertebesinin benim için bir öğünç vesilesi olması ile de öğünürüm. Allah bana öyle büyük bir şey vermiştir. Adam gâvur oldu bundan sonra ona kâfir yahut Müslüman kâfir dediler. bunu bilmiyorlar. ne de sonuncular bunu anlayabildiler. «Sevilenlerin yanında sevilmeyenler de hoşa gider. Allahyı görünce âşık oldu. O. Mevlânâ'ya diyor ki: «Ben. Hangi nimet vardır ki. Onu benim için seviyorsan. Nasıl ki şu. yahut Allahtan öyle büyük bir şey bulmuşum ki. der. o Şeyh.» Ona cevap vermek istedim ve dedim ki: «Belki mânâ alanı çok geniştir ama söz alanı çok dardır. arka arkaya onun sözlerini dinlerler ama bir koku alamazlar. hırkasıy-la meşveretlerde bulunur. nasıl olur da sen de konuşmazsın? Dile gelmezsin? Ancak bütün sözlerin. (M. Allah bize pek az bir şey vermiştir.» (Beled sûresi. Sevgili razı olduktan sonra başkalarını da onunla birlikte severler'. Şunları söylemek istedim: «Sen. «Müslüman değildir. Müslüman etti. «Ben kâfirim. «Şeyhlerin sözlerini işitmiş olan kulakla dinleme! Bu sözün konuşulduğu yerde Bayezid-i Bistamî'nin ve onun.» derse kâfir olur. «Hayırlı mal hayırlı insana yaraşır. yavaş yavaş müslüman olayım. ben Arap ve Acemin en düzgün konuşan insanı olmakla iftihar ederim. der. Allahnın ilâhî kanunudur. Gâvur kızı. çilenin ve arıklık yolu aramanın tam kendisidir. Ne önce gelenler. 47) Müslümanın biri bir gâvur kızına gönül verdi. Şu sebeple ki. 2) buyuruyor da daha yüce olan Nefsi Mutmainne ile ant içmiyor? Onu bahis konusu etmek istemiyor.» Buna.» sözü gerçeklendi. nifakı da bilmediğini anlasın! Ona. dilerse insandan başkalarını da konuşturur. Onun sevgisi ile kara köpekleri bile seviyorum. Nasıl ki hadisde Nefsi Mutmainne'nin yani ha-kikata kanmış olan nefsin Nefsi Levvame'den yani kendini kınayan nefisten daha hayırlı ve daha aziz olduğu buyurulmuştur. Kız. Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'den başkaları için mi söylüyorsun? Eğer beni onun için seviyorsan çok iyi olur.» diyen kâfir olur. Nefis. «Bu kâfirdir. Bunun tersine olarak bir kâfir de. bu fakirlikten hiç kimseye bir şey anlattın mı? Bu fakirlik mertebesi için o gafil şeyhlerden bir haber getirdin mi? Dünyanın en büyüğü. Bu. Halbuki biz diyoruz ki.

Bir zümre vardır M. Bu çile dolduranlar Musa'ya uyanlardır. yoksa Mustafa'ya mı?» dedim. ondan çıkan her ses artık senin sesindir. yine bir sos çıkar. insanın damar larında nasıl dolaşır? İblis'in insanoğlunun damarına girmesi reva değildir. bütün dalları da onun olsun. Ruhlar toplanmış ordulardır. Âdem oğullarının ruhları da onların suretlerinden önce yaratılmıştır. bir ağaç peydan oldu. İblis sureti diye yaptıkları o çirkin resim. Nasıl ki keçi derisini tulum (gayda) yaparsın.» buyurdu. Ama ases başının makamını daha yüce sayarlar.geri bir sıraya atıyorsun?» Ama hiç bir şey söylemedim. «Hayır. Onlar da. Hâşâ. O. Allah kendi ekmeğim seçip yiyeni af etsin. İblis'in varlığı ilâhî bilgide mevcuttu.A. arkasında değnekçileri vardır. Köyün ihtiyarı onların diliyle. Bir zümre. ağacın gövdesi artık elden çıkar. birlikte yiyin. «Bizim köyümüzün eski âdeti böyledir.» dedi.A. Beyit: .» «Nuh'a mı uyacaksın. Davul da çalarsın ondan. özür dilemek gerçektir. Her ne kadar İblis'in sureti hadis ise de. konusever ve 'kaynaşık insanlardır. ona bayağı bir süvari gözüyle bakarlar. ayağına bir başkasının pabucu geçer ve bu pabucun bir tarafı yırtılır.Ahir Ayının Yirmi Altıncı Pazar Günü Sabahı Konya'ya Gelişi Önce. Böylece o deriyi davul da yaparsın. Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'nin (Allah Bereketini Ebedî Kılsın) 642 Senesi Cemaziyel . daima onların nazarı dünyayadır. Ama herkesin de böyle bir zamanda kendi pabucunu koruması lâzımdır.» Nasıl ki. fâni olmuştur. gövdesi de. Hep öyle konuşurlar. 49) Birinin evinin kapısında. Rabbimiz-sin. Bu arada ansızın bir Türk atlısı çıkageldi.» Yani onunla herkes beraber yürür. onu kabul edenin de! Çarçabuk yemeklerinizi toparlayın. O dedi ki: «Hayır. sıkılganlık yüzünden kimse aç kalmasın diye.» dediler. İlâhî bilgide ancak onun bir gün var olacağı malûm idi. konuşan derviş değildir. Bir gün. ağzına koyar üflersin. «Ben sizin Rabbiniz değil miyim?» (Araf sûresi. Allah ruhlara hitaben. Ama eğer elini tek bir dala atarsa. Sofuların âdetleri gereğince herkes kendi yemeğini ayrı yer. keçi sesi değildir. serpildi. Çünkü onlar Hazreti Huhammed'e uymaktan bir zevk duymazlar. Çünkü karanlık vardır. Elini bütüne uzat ki. Yemek yerken aralarında bir haksızlık olmasın. Diyorsun ki: «Veli tek bir insandır. Her halde İblis'in mânası. damar içinde dolanan kan gibidir. Halbuki. onun yaratılmasından daha önce. âdemoğullarının damlarlarında dolaşır. Herkes kendi azığının başına oturup yemeye başladı. Nasıl ki. Sonra dedi ki: «Eğer onlar diken gibi oldularsa içlerini ateşlemek lâzımdır. «Evet. belki de Muhammed'e uymayı şart bilmezler ise Musa'ya uymaktan da pek az zevk duyarlar ve onun yolunu tutarlar. Yolcular korkularından onun dediği gibi yaptılar. önünde ardında dolaşırlar. Bu macera henüz ruhların birer kalıba girmelerinden önce idi. Söz öte baştan geliyor. «Şimdi o âdeti koyanın da canını yakarım. kendi kendine kararlaştırmış olduğun bir fikirden biraz ayrılırsan. Çünkü ben. Daha başka bir şey isteyip de parçaya uzanma ki. Allah kelâmı ise küllî'dir. bir yolculuk sırasında yemek vakti gelmişti. onun cevabı da sadece susmak oldu. Dal elden giderse kök de gider. Türkler cesur. Bunlara sordu: «Niçin ayrı ayrı yiyorsunuz? Niçin ekmeklerinizi beraberce toplu bir halde yemiyorsunuz?» Adamlar. o dalın kırılmasında tehlike vardır.» dediler. Keçiden çıkardığın sesin mânası da fâni olmuştur. «Allahım ümmetimi doğru yola yönelt! Çünkü onlar bilmezler. yola düştüler.) ne buyuruyor? «İblis.» dedi. köylüler dürüst insanlardır. Şimdi onun yanlışlıkla bulduğu pabucu giyip gitmesi gerekmez. yeryüzünde kâfirlerden tek kişi bırakma!» (Nuh sûresi. Gerçi keçi derisinden çıkar ama. burada keçi aradan çıkmış.» diyor. onun suretinden evvel var idi. bu senin daima kararlarından döneklik ettiğini göstermez. hep teker teker" yerler. «Eğer ekmeklerinizi birlikte yedinizse. ev sahibi ağacın tamamını korusun. Nasıl ki. 172) diye buyurdu. İblis'in mânası kadim'dir sözü üzerine ne söyleyebilirim? Şunu demek istiyorum ki. o zaman bütünün elden gitmesi tehlikesi vardır. manası kadîm'dir.» Öteki. (M. kafiyeli sözlere değer verirler. bazıları Padişahın kapısını hor görürler. Çünkü önünde. Dedi ki: İblis'in mânası hadis yani sonradan meydana gelmiş değildir. hep şiir söylerler. 26) diye yalvardı. Burada. Gerektir ki. ötekileri değil!» diyordu. hayvan sağken bu deriye vursaydın ondan ancak keçi sesi duyardın. Hazreti Mustafa (S. dervişin sözüne göre gelmez. Bu mahvolmuş bir derviştir. Ama nihayet. seci'li. Biri. Şimdi Hazreti Mustafa (S. bir dalım seçerler. bütündür.) ise. ilâhî ilimde senin vücudun da mevcut değildi. Bir başkası da daima nesir söyler. Bunlardan her biri kelâm'ın bir parçasını. karanlık bir gecede kalabalık bir yerden dışarı çıkmak ister. küfür değil bilâkis îslâmdır. Atlı kamçısını kaldırdı. Çünkü Nuh Peygamber. «Yarabbi. O dedi ki: «Bu küfürdür. bütün parçalar senin olsun.

Kuran'ın birçok yeri onun zikriyle doludur. sen kendi nefsine bakarsan beni görürsün. Allah erlerinin uykuları. Musa'nın benliğidir ki. Çünkü kemâle ermiş olan derviş. Nasıl ki.» dedi. sınayalım. Ama o söz bu faydadan bu konudan uzaktır. onun varlığı belirince kendisi arada hiçleşmiş oldu. Allahsını gördü. Senin bilgine başka bir bilgi daha yardım eder ki. ölçüsü yoktur. orada Allah vardır. hem de cevap veren bulurdu. o kardeşlerimi de istemiyorum. Sonra da. uyku değildir. sizler benim dostlanmsınız. Dervişin gözü önünde o meclisin hayali hoş geçmiştir. bana görün de. «Biz kardeşlerini mi arzuladın?» «Hayır. Söz. Bu aşk üzerinden otuz kırk gün geçtiği çıktı ve teşbih ile ilgili âyetleri sıralamaya başladı.» dedi. Bundan sonra yüz cevap söyler. halde hiç bir şey yemek istemiyordum. A. Belki de uyanıklığın tanı kendisidir. Yoksa nasıl reva görebilirsin ki. taşa vurdu.» dedi ve Allah diliyle cevap aldı: (M. Daha nasıl diyorsun ki.» dedi ve hemen kılıcı getirdi. Sahabe: «Ey Allah resulü!» dediler. «Ah kardeşlerimi ne kadar özledim!» buyurdu. ancak benden sonra gelecek olan nazenin kulları (Allah velilerini) özledim. Cevabı dinlemesen ve gelmezse mânâ kime gelir? Sabır dinleyene kuvvet verir. «Ama senin kardeşlerin. Musa da kendine baktı. bu bahisle ilgisi yoktur. Musa. Her nerede söz varsa. Bütün bunlar sözün suret yönüdür. Sonsuz bir şeyin sonu belli olan şeyden daha uzak olduğunu bilmek de yersizdir. bu kemâle. sonsuz bir şeyin sonundan bahsetmek imkânsızdır. Dedi ki: «O halde onun sureti ne idi?» Hazreti Muhammed (S. yemişler verir. «Dağ» dedi. inceliği ve zayıflığı dolayısıyla ancak rüyada gösterilir ki ona takat getirilsin. bir kimse bir şeyi severse onu çok anar derler. demek istedi. Biraz daha ağır ve sabırlı davransaydı. Evet kaide budur ki. medresede öğrenilen her düşüncenin bahse de. Yani seni göreyim derken içinde boğulduğum günahlardan ve seni görmek istediğimden dolayı tövbe ettim. Sonsuzlukla ilgisi yoktur. «Onu gözler kavrayamaz. bilinen o belirli güne kadar uzayıp gidecektir. uyanıklıkta insana gösterilmez.» buyurdu.» dediler. Hazreti Peygamber. Çünkü sen zaten beni görmekten boğulmuş bir haldesin. kılıç Hint kılıcı olmaya Hint !kılıcı idi ama taş ondan daha hünerli imiş. tartışmaya da faydası çoktur. Firavundan daha kuvvetli idi.). Nasıl ki.» Ona dedim ki: «Tam bir anlayışa sahip olan kimse bilir ki. Adamın biri. Biri sordu: «Kuldan Allahsına giden yol ne kadarda?» Dedim ki: «Allahtan kula giden yol kadar. Musa'nın sabırsızlığından ileri geldi. Ölçüsüz bir şeyi ölçü ile ifade etmek.» Buna otuz bin yıl da dense doğru olmaz çünkü sonu yoktur. O dedi ki: «Soruyu işitmemek ve sorudan üzüntü duymak eksiklik olur. «O gözleri kavrar. demektir. ona artık perdesiz gösterirler. Bu sesten o sese kadar kaç yıl geçmiştir? Bu misâl zaruret yönünden söylendi. (senden önce) gelip geçmiş peygamberlerdir ki onlar da şimdi dünyadan göçmüşlerdir. Bugün derviş sözüne nasıl itiraz olunur.» buyurdu ki. sana bakayım? Yoksa biri. Allahnın lütfü ile öte tarafın öğretilmesi bu tarafa düştü.» Adamcağız da ona şu karşılığı verdi: «Sofî vaktini kaçırmaz. Onun o topluluğa karşı ilgisi uyanır. şimdiye kadar her zor soruya karşı bir cevap söyleyesin. «Nefsini bilen Rabbini bilir». ululuğu ve sarsılmaz sebatı dolayısiyle Allah ona. Bu taraf sözü ile ona hangi çetin nükte ifade edilebilir? Allah.» ama tamamiyle erginleşmemişüm. bu 'lenterâni!' (Beni göremeyeceksin!) teranesi.» buyurdular. Allah Musa gibi kendisiyle konuşan bir Peygamberin duasını reddetsin de ona cansız bir dağı göstersin? Musa ondan sonra: «Yarabbi! Sana tövbe ettim. O dağ.» dedi. Eksiklik onun sabırsızlığından ileri gelir. Şehrin vaizi geldi. Ama tersine kılıç iki parça oldu. «Hayır. «Bu Hint kılıcıdır. Derviş söze başlayınca itiraz gerekmez ona. Arkadaşına dönerek şöyle dedi: «Hani sen bu Hint kılıcının özelliği vurduğu her şeyi iki parça etmektir diyordun?» Arkadaşı.Bunu ancak akıllı kişi bilir. medresede söylenilen her sözün. bu taraftan bir şey öğrenmedi. onu tecrübe için şu dikili taşa bir vuralım. varlıklardan birine diye eleştirmeye girişmişti. Ona. Henüz erginlik çağına erişmek üzere idim benzetiyor. İnsan Kâmil olunca da. Allah yönünden eksiklik gelmez. hem sorusuna cevap alırdı. «Dağa bak!» dedi. kürsüye .» buyurdular. Bu da tam umut yönüdür. Hakkın dilinden konuşur. «Evet. nüktesine de yakın bir sözdür. 50) «Beni göremeyeceksin!» Yani böyle (dünya gözü ile) görmek istiyorsan asla göremezsin! Bu ifade inkârda mübalâğa ve hayrettir. «Kendini bana göster. Bu. Bu. Musa hakkında nasıl şüpheye düşebilir? Allahın sevgilisi. Nihayet bu derviş. bu umutsuzluk tarafıdır. Arkadaşı sordu: «Hint kılıcı nasıl olur?» Beriki cevap verdi: «Her vurduğu şeyi iki parça eder. onun konuştuğu Peygamberi ki. o meclis de hoş olur. onun öğrenimi öte taraftanmış. Hemadan şehrinde vaiz ediyordu: «Herkes Allahı. Firavun veli idi ama Musa veliden daha üstündü.» Nihayet. Allah da Musa'ya beni göremeyeceksin dedikten sonra. bâtıl sözdür. Biri. Çünkü öyle şeyler vardır ki. Görüşün hakikati Musa'ya yüz tutunca onu alaşağı etti ve bu görüş içinde boğuldu. o ilgi de etkiler yapar. bir dostuna Hint kılıcı getirmişti.

bağırarak tersledi. üzgün bir halde evlerine döndüler. Teşbihe benziyen âyetleri de hep tevil etti. ölürse kâfir olarak ölür. Çoluk çocuk etrafına toplandı. birer birer yorumladı. semalar onun eliyle durulmuştur. şehir vaizinin dediği gibi melekler de arşın etrafını çevrelemiştir.» dedi. (M. canımız boğazımıza geldi. üçüncüsü kan gütme yani adam öldürme.» «Allah Ademi kendi sureti üzerine halk etti. Bunları çoluk çocuklarına anlattılar ve hepsine şöyle tavsiye ettiler: «Allahı arş üzerinde biliniz. ve yine «Üslerindeki Rablerinden korkarlar. billahi. «Nerede olursanız olunuz o sizinle beraberdir. Allahya bel bağladın. Bunları düşman taraf helâl etmedikçe azaptan kurtulma çaresi yoktur. daha sonra «Rabbın gelip melekler sıra sıra dizildik de. derler.» dedi.» Bu sözler üzerine adamın yüreği yumuşadı. Her üç harf ile ant içerim ki. Be. bu birbirini tutmayan sözler karşısında biz hangi tarafı tutalım? Nasıl yaşıyalım? Nasıl öMim? Âciz 'kaldık!» Kadın dedi ki: «Hiç acizlik gösterme. Adam.» (Nahil sûresi. ister1 arştan uzak olsun. Kadın ona tekrar sordu: «Kendisine umut bağladığın Allahyı mı bir tarafa bırakıyorsun? Bu ne haldir? Sen sabırlı bir erkektin. diye bekler. içime ateş düştü. bizim nasibimiz henüz erişmedi. «Çekil karşımdan! Artık bana ilâhî sesler gelmiyor. tenzih âyetlerini okudular. bu halin dışında değildir. işe boş ver ki. onun mekânsızlığım da ileri sürerek sorular sordular. o kadar cehennem tehdidi yaptı ve korkuttu ki. dervişlik vazifeni yerine getir. Ama gıybet . 50) gibi âyetleri kürsünün önünde okumaya başladılar. 'Allahı arş üzerinde bileceksiniz. şimdiye kadar başına bir çok çetin işler gelmişti hepsine sabrettin ve kolaylıkla atlattın.» (Fecr sûresi.» (Tâhâ sûresi.» diyordu. Kadıncağız adamın karşısına oturdu. Onların ibadetleri anlatırken. yemek soğuyor. her kim suretten söz açarsa cehennemden kurtulamaz. Her kim onda bu suretler yoktur derse onun imanı yoktur. «Efendi hayırdır inşallah. ya gaiptir. Sen daima. Bu hafta da başka bir âlim geldi. onu arş üstünde bilmeyen kâfirdir. 22). gayet güzel bir surette iki ayağını aşağı sarkıtmış bir halde kürsüye oturmuş.» dedi. Fakat bunları yanından kovdu. 16).» Arap dilinde ant içmek için kullanılan harfler üçtür: Vav. «Vay o kimselere ki. Vaizin sözlerine itirazda bulundular. üstüne rahmet yağdırsın. 'Her kim. Yoksa yapışıp da başka kuyulara inmek için değil. «Her kim teşbihten bahsederse kâfir olur. Allahyı bu etseler bile yine cehennemlik olurlar. Sultan şöyle buyurdu veya Sultan şöyle yaptı. İkincisi bühtan (iftira). Sultanın önünde oturan kimse. ömrü uzun olsun. ister yersiz olsun. Hafızlar. vay onun mezarına.«Rahman Arş üzerine istila ve galebe ile hakim oldu. evin bir köşesine çekilerek başını bacakları arasına aldı. Ruh da. yeter ki. 52) otursun. bir medrese elde edelim. Padişahın gizli sırlar söyleştiği kimseye bu iltifat cismin gıdası sayılır. her kim suretten söz açarsa onun ibadeti ibadet değildir. acaba ben kimim? diye düşün. Allahnın mutlak varlığını. Eğer gaip ise onu anan kimse gıybet etmiş olur. her nerede olursa olsun. yüzümü nereye çevireyim? Mevcut olmayanı anmak gıybet etmek demektir. Vay onun ölüsüne. sonra yine «Allahın sizi yere geçirmeye-ceğinden emin mis'hrz?» (Mülk sûresi. Yani gıybet. Vaiz da teşbih inancasına ediyordu: sapmış kimselerdendi. hazır ise ona yabancılık karıştırır. Hazırda olanı anmak da yabancılıktır. Ya hazırdır.» «Ona benzer bir şey yoktur. çirkinliği dolayısiyle başka günahlardan ayrı sayılan dört büyük günahtan biridir.' dedi. Allah da bütün o zorluklardan seni kurtardı. Tenzih yani Allahyı noksan sıfatlardan arı bilmek hususunda çekingen davrandı. Allahı anan kimse. devleti sonsuz olsun. Çünkü Allah. dördüncüsü de zulüm'dür. 51) Bu âyetlerin manalarını teşbih yönünden söylemeye başlamıştı. Bu bizim nasibimiz . O geçen nimetlerin şükran borcu olarak bu günkü sıkıntılarını da yine Allahya havale et. doğurmadı. Halbuki bunlara sormalı: Dünya lokması için ne diye ilim tahsil edersin? Bu ip insanı o kuyudan çıkarmak içindir. beni kovuyorsun. mekâna muhtaç olduğunu söyleyen zavallının vay haline! Vay onun sözlerini dinliye nlere!» dedi. Sen kendi dervişliğini düşün. yemiyecek misin? Çocukları dövüyorsun. vay onun son haline!» Bir hafta sonra garip bir Sünnî vaiz geldi.» mealindeki âyetlerin tefsirine başladı. şaşkınlık etme! Allah ister arş üzerinde olsun. «Ona benzer bir şey yoktur. «Allanın. 5). Şimdi zikreden. demeye getirdi. Nasıl ki. bir kısım halk. hep bir mansıp sahibi olalım. Allahı arş üzerinde bilir ve böyle bir şeyi hatırından geçirirse yani onu semada tasavvur ederse o kimsenin ameli ve ibadeti kabul olunmaz. doğrulmadı. çocuklar gibi ağlamaya başladı. şu medreselerde tahsil görenler. tallahi. imanı iman değildir. gönlünü hoş etti. nereye gidiyorum? Aslım neredendir. niçin geldim. Allaha mekân isnad edenin vay dinine vay mezarına. Sünnî vaizin bu sözlerini işitenler çok korktular. Teşbihçilerin derisini yüzmek gerektiğini söyledi. diye bilir. nedir bu hal? Hep ağlıyorlar.» mealindeki âyetleri de hep benzetme yolu ile yorumladı ve bütün bunları hep teşbih noktasında birleştirdi. Bu bahs ile ilgili âyet ve hadisleri «Rabbimi kırmızı bir elbise içinde gördüm» gibi çeşitli manalara gelen hadisleri gayet güzel anlatıyor. kürsüye çıktı. Bunlardan biri evine geldiği zaman iftar bile etmedi. Cemaat evlerine gittiler. "Çocuklar annelerinin yanına koştular.ederse büyük günahlardandır. Hadisler de rivayet «Rabbınızı gece dolunayı seyreder gibi göreceksiniz. mekândan münezzehdir. Te. ister bir yerde (M. Geçen hafta âlimin biri tutturdu.» sıfatları ile teşbih etmez ve bu suretlerle bilmezler! Onlar ibadet kabul olunmaz.' dedi. Hangi cevherdenim. Sözü geçen dört büyük günahın başında gıybet gelir. şu anda neredeyim. îyi duygularla hareket etmek gerekirse bunlar o derneklerde bir yer tutmak için çabalarlar. teşbih yönünden manalarını söylüyordu. vallahi. Şimdi. «Ne yapayım? Bizi âciz hale getirdiler.

tekkede semaı bir türlü tutturamıyorlardı. Tâ ki. yahut filan bana yabancı geliyor. «Daha llert gidemem çünkü kanatlarım yanar!» demişti. «Geç ey mümin. gerektir ki tekbir çekenlere. Dürüst renk ve dürüst mizaç ordadır. ben şeyhsiz kalsam bile. fıkaraya. Kırk gün oturur. Nasıl ki.» dediler. o mezarın başını bekler.» Nevvahe yüzünü kıbleye çevirerek tekrar sordu: «Fakire. saflar arasında niyaz ve huzur içinde dolaş! Ola ki. başka bir şeyi öğrenmiş oldum. her işten el çektim. bazıları da incindiler. Sorduğu şeylerden de bir nişan bulamadı. «Beni. Sen onlara hiç dönüp bakma! O zaman. hor görüyorlar. bu çetin işin. Ebû Necip (Allah onun ruhunu kutlasın). Cebraile. baldır. imanlı kimse içindir. Onun dünyadan gizlenmiş olduğunu görür. Ama sen bu dallara budaklara yapışırsan. âcizlere duaya baş-lıyalım.değildir. Cebrail. «Filanın peşinde bütün varlığımı kaybettim.» «O halde ne yapayım?» dedi. seni gayeden uzaklaştıran her şeyi önemle hesaba katasın. ayağıma kapanan bir Ahî delikanlısı. Çünkü ona nisbetle hepsi kör ve topaldır. önce sakalını makasla keserek eline verdi ve «Artık bunu sen ayıkla! Çünkü benim işim var. başka bir itimat ile oldu.» diyordu. O cehennem geldi diye inler.» dediler. Gerçekten sağlam olan da odur. ses çıkarmadan buna yanaşsınlar. Bizim cehennemimiz böyledir. bütün üstatların üstadını aramalısın! Ama bir gün çürük bir dal gibi elinde kalacak aslı değil. Çünkü gören odur ve hoş yürüyüşlü olan da odur ki. ululuklar. Bilgisi var mıydı?» «Hayır. yabancı bir pabuç var. filan şeyhi görmesi gerektiğini söylediler. Adamın biri ölmüştü. «Hayır yabancı yok. 53) Adamın biri berbere: «Bıyıklarımdaki şu beyaz kılları ayıkla.» Âyette. kalmamış olurum. ama kaç kez öğüt verdimse bazıları bundan hoşlandılar. Hazreti Muhammed'i (S. cehennem ondan feryat eder.» Etrafı yokladılar. adamın bıyıklarında beyaz kılların siyahtan daha çok olduğunu gördü. Hülâsa her ne sordu ise «hayır» dan başka bir cevap alamadı. camiye gel. Cebrail onun adımına yetişemez. bir çetin iş dolayısiyle çileye girmişti. 17) buyuruluyor. Biz nereye gidelim.» dediler. nurun ateşimi söndürecek!» der. başkanlıklar.» der. âbid bir adam mı idi?» «Hayır. Bunu söyle de tekrar evime döneyim. «Gel!» der. topala da güçlük yoktur. herkesin aradığı aslı bulmalısın. Bunları isterse. Şeyh dedi ki: «Aman dikkat edin.» dedi. Derhal semâ âyini düzene girdi. onun gözüne ilişirsin. Nevvahe (kiralık ağlayıcı) getirdiler. senin önünde başlarını yere koysunlar. düşmandan korunma için seçtiğin şeyler nedir? Nasıl. sır perdedir.» (Fetih sûresi. Gönül perdedir. Aslı düşünerek üzüntü duymaya bak! İnle. O da. Eğer bunu elde etmeyi kolay sayarsan gaye senin nazarında hor görünür. Ama acaba kendisim nerede göreyim?» dedi.» cevabını verir (Miraç'daki rüyet ve müşahede'ye telmih ediliyor: Kabe' den (Kavseyn) sonra Ev (Ednâ) mertebesinde. Onu aramakta bütün gücünle çalışmalısın. . Ta ki. Dedim ki: Bir yerdeki öğüt uygun düşmez.) yalnız bırakmış. ). Her dalın arkasından ağlıyorsun. Yahut da böylece bize bir nazar eyle. Sen aslı yakala! Elbise. o dal ve budağın filizlendiğini. bu bizi bırakmaz.» Ona dedim ki: «Ben senin söylediğin şeylerden hiç birini yapamam.A. yoksullara. o yabancı pabuçları dergâhtan dışarı atınız!» Dışarı attılar. Dallardan da bir şey elde edemezsin. Berber. Ettiğim o muhalefet. bilginler yanar. feryat et ki. boğazımızdan yakalar. «Kör için güçlük yoktur. Hikâye ederler ki: Büyüklerden biri bir azizin mezarı başına gelir. ucu bucağı yok.» dersin? Sen dalı budağı bırak da asıl ve kök için ağla.» dediler Şeyh tekrar etti: «O halde pabuçları yoklayınız. Biri vardır ki. Bir kaç defa rüya sında. Bütün büyüklenmeler. Kalbine zahmet veren. bizim dervişler arasında bir yabancı var.» Şimdi Ebû Necibin hali böyle olunca. onları yanından kovsan bile artık gitmezler. Ölü sahiplerinden sordu: «Merhumun hünerlerini söyleyiniz. «Onu ziyarete gideyim. Ben şu cevabı verdim: «Asılla beraber olmalısın. Şöyle bir ezgi ile ağlamaya başladı: «Ey şaşkın gelip şaşkın giden zavallı!» Bir gün dervişler. «Cehenneme geldi!» diye feryat eder. ama evin içinde yol çıkaramaz. «Zâhid. cehennem de onu görünce. hiç kimseyle beraber değildir. her fende başta gelen üstatlar. Bütün asılların aslını. bakış görüş eder mi idi?» «Hayır. «öyle ise. yiyecek. Ayrandan kurtulur. Bir ses geldi: «Sen onu göremezsin?» «O halde ne yapayım?» Cevap geldi: «Çileden çık. o seni görür. «O. Niçin onun gibi bin tanesi senin hizmet kemerini beline bağlamasın.» dedi ve ilâve etti: «Artık umudum senin bir selâmındadır. Akıl dergâha kadar yol bulur. o olmadan başaramayacağım yani. (M. nasıl kurtulalım? Bir ayranın içine düşmüşüz ama öyle bir ayran ki.» «Evet. ykıe düşer. Orada akıl perdedir. Bundan dolayı kendisi söyler kendisi dinler. Bu yorumlama nasıldır? Bizim cehennemimizde hep arifler. ben. Her ne kadar kurtulmak için kanat çırparsa da o kadar derine gider. İstiyorum ki öğütler vereyim. Onların incinmeleri bana da sirayet etti ve beni içlendirdi. ayağına serpildiğini gö-resin. Bir kâse içinde değil ki bir kenarı olsun. «Hayır gelemem eğer bir parmak daha yaklaşırsam yanarım. öğüt. aslı ve kökü elden kaçırırsın. Cehennem müminleri arzular ve ona.

(Mümin araştırıcı olur. küfür etmiştir. İki elimle gözlerimi kapadım. «Soğuk söz söylemiş. Her birinden bir mana ve hikmet istemiştir. Küfürden vaz geçtim. O Şeyh diyordu ki: «Filan şeyhin güzel kokusu. Diyordu ki: «Bize düşman olan dostlarımızı görüyor musun? Himmetimizi nasıl kırdılar?» Ey kara yüzlü! Himmetin ne olduğunu sen ne bilirsin? Git abdest al.» Daha sonra temaşalardan. Bu arif benim halimi hep bilir. Bir başkası da şöyle söyledi: «Bir gemide idim güneş gibi bir cevher parladı hemen denize baktım nerede ise gözlerimin ışığını kapacaktı. Allah kelâmından üstün söz yoktur.) buyurmuştur. feleklerin dönüşü senin düşüncene göre nasıldır? Müneccimlerin anlattıkları şeyler Kuran'ın zahirinden nasıl anlaşılır? Gel de araştıralım.» buyurulmuştur. kendi içini görüyorsun. ben şafiî mezhebindenim. Pamuğunu eğirmeye bak! Sen kim oluyorsun? Erkekler içinde mert olanlar istiyorlar ki. ne Harizm'i ne de Rey şehrini kurtarabildim. Kişinin nerede öleceği. siz de dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz!» (Lokman sûresi. O falandan doğmuş olan Allahdan çok üzgünüm. emirler ve yasaklarla. Dedi ki: Dün anasının karnından çıkmış. Diyordu ki: Filan kimse uzun bir yolculukla filan Şeyhin şöhretine koşar. bir kancıkla birleşmiştir. Diyelim ki. namaz 'kıl tövbe et! De ki: «Kâfir idim imana geldim.» Adamı geri çevirir. «Ben sizin din işlerinizi en iyi bilirim. öteki arif ise herkesin halini bilir ve onlar da ona malûmdur. ondan dolayı bir korku yoktur. işittiği her söze güler ve bunun hangi makamdan söylendiğini de bilir.» deyince Şeyh ona şu cevabı verir: «Allah.» Dedim ki: «Bu koku belki senin karından ve onun oynaşından geliyor. benim içimi seyret!» Öteki de sanmıştı ki. Bunu kabul etmezsem inatçılık olur. Allah kokusundan da üstündür. Ona şöyle dedim: «Temaşaya mı gitmek istiyorsun? Temaşa mı arzu ediyorsun? Gel benim içimi seyret! Sen hep kendi âlemini temaşa ediyor. Onun da bir sebebi vardır bunun da. 54) Ondan geçmiştir ve onun bir çok kulları vardır. kovdum.» dedim. benim işim onunla daha iyi yoluna girer. Hangi sırrı esirger ki? Ama dünya sırlarını kapalı olarak söyler. erkeklik aletini kaldırmış. Şimdi gel de söyle: Bu gündoğusu. 4.) Bugün yıldızlar bilgisinden akla uygun olanları kabul etmek gerektir. .» Git otur yerinde. Allah onu o makama bağlamamıştır. «Bir insan yarın kazanacağı şeyi önceden bilemez. Ben. 2. Ana karnındaki çocuğun cinsi. 34: Önceden bilinmesi mümkün olmayan beş şey şunlardır: 1. halka yol gösteren âyetlerinde başka zevk vardır. bizim halimizde eksiklik başladı. En doğrusunu Allah bilir. eşekliği yönünden söylemiştir. Ona varınca Şeyh sorar: «Niye geldin?» «Allahyı aramaya.» Bu ne eşektir ki. denizin garip hallerinden bahsediyordu. 3. «Ben Allahyım!» diyor. Gel de benim âlemimi. (M. Bu arifi bilen başkaları da onu görür ve onda Allahdan başka birini görmezler. işte bu sebepten dolayı Hazreti Muhammed. kapıma iki desti dolusu su getirsinler. Kuran'dan üstün kitap yoktur. O zaman ben de soğuk sözlere ve sövüp saymaya başladım. O kimseyi ve her birinin makamlarını görür ve şükreder ki. 5. Kıyamet günü. insanın yarın ne kazanacağı. Ama bu Kuran ki toplum için gelmiştir. Allah erenlerine açıklanan âyetlerinde daha başka zevk bulunur. Hanefî mezhebinden bir şey buldum ki. Ne üzüleyim! Ulu Allah kendi sırrını bu kulundan esirgemedi. Ama ne Necmeddin-i Kübra'yı. Yağmurun ne zaman yağacağı.işi tamam olsun. Allah Allahdır.

«Son nedir?» sualine Cüneyd'in verdiği cevap şu olmuştur: «Son. «Ne demek. gönül sahibi olduğunu sandığı birisinden bir şey dilenir. Bu kimdir ki.İKİNCİ BÖLÜM (M. Bu. yani onları yola getirme hususundaki arzum ise. bundan sonra da kendisine bir hayranlık geldiği için artık o ibadetleri ihtiyarsız yapamaz. Mevlânâ'dır. Nasıl ki. büyüklerin sözlerini derleyeyim. Nereye. «Doğanı öldüreyim de kendimi kurtarayım. bir gün gider. abraşları sağaltmak isterim. çünkü o kendi hesabına yaşıyor. Sözlerin tevili büyük bir iştir.» Bu sözün zahir manalarından biri şudur: Sâlik.» demiyorum. Ansızın evvelce özlediği gönül safasını anarak. Sen de işte böyle yürü! Şimdi velilerin. 56) îmad yahut Erşed. onun hoşuna giden bir söz çıkarsa acaba neden? Bu benim halim değil. 55) Pir Muhammed'e sordular: Kamil-i Tebrizî'nin hırkası Önünde ne hale geliyorsun? Tıpkı doğan pençesine tutulmuş. «Dün konuştuğumuz sözlerin. Bundan sonra da hal böyle olunca. orada bir köşeye çekilir. geçmişlerden veya yaşıyanlardan. Bunun iç yüzü şudur: Biri. Yüzünü gönül tarafına çevirir. Hazreti Yusuf büyük bir Peygamberdi. ibadet hususundaki sözlerimi tutun! Çünkü yukarıda adı geçen kimseler Hazreti Muhammed'in (S. Âlemde bir gürültü koparıyorsun. Allah onun dilediği zat ile olan münasebetini tekrar tatlılaştırır. sonra da diyorsun ki. Yahut bir dost. ancak işin dış yüzüdür. . on iki yıl ot kökü yiyerek geçinen sofî Hallac'ın tuttuğu yolda bu sözden bir koku alamadılar. Ben böyle sanırım onu. daima mümkün olmayan bir şeyi mümkün kılmaktır. Bundan sonra kendi nefsini de unutmaz. Söyleyenin maksadını anlayabilmek de büyük bir irfan mertebesidir. bu kadarı yeter. bana nereden geldiğini. Aksi halde ben nefsimde bir üstünlük görmüyorum. gece yarısı kadınlardan. hem de Allahya şükrediyordu. herkes umudunu kesmiştir. gündüz dilenir. Ben şimdi derim ki: Mevlânâ onu hoş tutar. (M. Ancak dostlara. kime söylerim? Büyük bir insana: Bu da. gece köpeklere ziyafet çekerler. ben ortada olduğum halde beni ziyarete gelir? Bana başka bir adamın evinden ziyaretçi gelir.» Nasıl ki. Benim insanları ıslah. bunu dervişlerin önüne koyarlar. söylediğim hürmetli sözler hep onların sözleri olsun. çoluk çocuktan ayrılarak evin bir köşesine sığınır. onun huzuruna has-retdedirler. nasıl ki. bazı kimseler. başlangıca dönmektir. kimin söylediğini bilmediğim bir yönden gelen sözlerden birinin yakasından yakalarım. îş bu kerteye gelince de kendileri yerler. kendileri yemezler. bif mürşide gönülden bağlanır. Onunla bu sözü konuşurken. hıçkıra hıçkıra ağlar. teşbih ve dua ediyor.» «Bu zembil sözünün şerhi nedir?» diye sordu. Ebû Sait ve o. Nereden söylerim? Allahtan. önce etmiş olduğundan daha çok ibadet etmeli. A.) teninde bir tüy bile olamazlar. Bayezid'in Cüneyd'in. Sözlerin tevilini bildiği için hem iftihar ediyor. âyette buyurulduğu gibi. Vakti gelinceye kadar yani gönül semtinden bir ışık belirinceye kadar bekler. sevgililerin hali böyle olunca. Peygamberler. Buna kabiliyeti olmayan kimseden ise. Mademki öyledir. Yüzümü dostluk yönüne çevireyim. hattâ o rüsvaylık üstadı Hal-lac'ın sözleri ile ne münasebeti var. Her kim bizim dostumuz ise. ona yakın erenlerin yaramaz işleri derecesindedir. ağlayarak secdeye kapanır. bir şeyhe. Benden. Ancak bir gün sözden daralırsam. hay hay!» derler. bir serçeye dönüyor. sonra tevil için feryadı basıyorsun. Siz. tıpkı Hazreti İsa gibi tedavi umudu kalmamış olan körleri. mürid. başlangıçta açıkça ibadet. bunları perde arkasında yapmıyordu. Allah erlerinin iyi amelleri. sevenlerin. O da şu cevabı verdi: «istiyorum ki. Dostların yüzünü de yoldaşlık tarafına yönelteyim.

Ama sözüm. hak ölmez. kemaliyle bilir. Hazreti Ali'den (Allah ondan razı olsun). bir benzetiştir. Ama bu sözün yüksek zevkinden gafil ve habersizdim. derler. nazlanmaktır ama ben. Ama Bayezid-i Bistamî. eşek.» Oradakilerden biri sordu: «Acaba bu alınyazılarımızı değiştirebilir miyiz?» . Hani. Bu söz de böyle kararlaştı. A. Böyle açık söylemelidir. bu sözün zevk ve lezzetini bildim. sevgilim de ben olmuşuz İkimiz bir beden içine girmiş iki ruh olmuşuz. Bizim veliliğimiz bahsinde bundan incinirler. Çünkü sen onlardan üstün olduğunu iddia edersin. Ama bu söz nereye kadar gider? Sonu nereye varır? Mevlânâ. Bana yaraşan. Şam'a gitmek hoştur.yahut Zeyneddin Sadaka. bundan daha aşağı veya daha yüce olamazdı. onların gelişinden bir saat bile sıkılmam. Hazreti Peygamber yanımıza geldi ve şöyle buyurdu: «Hiç bir erkek ve kadın yoktur ki. Söz sırası Hazreti Mustafa'ya (S. muamele ve iş istiyorum. akıl ve emek sarfetme-den bildirildi. bir zamanda da başka birinedir. Bize bir söz söylemek isteyen kimse de bizim gibi olmalıdır. «Onu.» dedi. Ama ben o davada değilim. Onlara. Ben işe bakarım. «Yarabbi sana. Aramızdaki ayrılığın bir sebebi varsa budur ancak. bizim yazılarımızı başkalarının yazılarıyla karıştırıyorsun! Ben senin mektuplarını yakınlarımın mektuplarıyla karıştırmam. Geri kalan damlalardan da Allah velileri (evliya) yaratılmıştır. benim sadece sözümdür. onları nasıl birbirine yaklaştırabilirim? Ancak en son gelen evvelkilerinden daha üstündür derim. Yüksek bir seci ve teşbih sanatını aksettiren şu anlamdaki beyti okuyalım: Beyit: Ben. Şimdi bana kendinden bir fazilet. ben yüzümü ekşittim. gideceği yerin cennet veya cehennem olduğu Allah tarafından yazılmış olmasın. Şüphe yok ki. buyurmuş ki: Baki kabristanında cenaze na-mazındaydık. Bu söz. diyen zavallı taklitçi eşektir. Çünkü onun işi pek yücedir.» «Ya üstadın mı daha iyidir. içinin. Sözü yorumsuz ve açık söylüyorum. zahirde bizim hayatımızdaki dostluk ve kardeşlik hangi yolda ise onu korumaktır. Gizlice en kötü şartlar içinde benimle olabilir misin? dedim. Yoksa şeyhlik müridlik gibi ilişkiler hoşuma gitmez. Diyelim ki. senin şanına uygun şekilde kulluk edemedik!» demedi. senin kendine göre. Eğer halim olsaydı. Bu hal ona uymuş olmamın bereketidir. böyle yaptığım için bana bir daha uğramazlar.» demeleri bundandır. tevhid âlemine kadar gider. halim değildir. Bundan dolayı onları başkalarından daha üstün tutarım. rivayet ederler. Sevgili naz eder ona katlanmak gerek. ağır davranırsın. sana senden mi gelmişt r? Müride gerekli olan üstadına karşı çok saygılı olmaktır. Ama sen bir isim taşıyan bir varlıksın. Ama korkarım ki. Aralarında bir bağlantı vardır ki. A. «Ya üstadın mı iyidir yoksa (hâşâ) Hazreti Peygamber mi?» «Üstadım. Zamanın ne yeri var? Evet zamanla Hak ölmez. üstatlığı da şakirtliği de yere batsın.» dedi. Mevlânâ bu sözün tamamım ve neticesini. Bi aralık bir şey yaz desem. Bir müride sordular: «Senin üstadın mı daha iyidir yoksa Bayezid-i Bistamî mi?» «Üstadım daha iyidir.» İşte teşbih derecesinde kalanlar için bu tevhid anlayışı böyledir. sen de öyle ekşi yüzlü olabilir misin? Ben gülersem sen de güler misin? Benim selâm vermediğime sen de selâm vermez misin? Bana öyle (M. Onun sarhoşluk yönünden söylediğini anladım. «Çünkü ben birlik ve tevhidin sırrını ondan başkasında bulamıyorum. bir üstünlük veriyorsun. Şam'a gitmek hoştur. O isim. bir peygamber türemiştir. sevgilim. katkısız bir sarhoşluktur. tertemiz.) karşılaştırabilirim? Bu. Ama o zaman sen beni anlamıyorsun! Halbuki ben buraya bir şeyler öğretmeye geldim. bana bir ilim tahsil etmeden. Öyleyse. Benim önümde bu böyledir. Onunla birlikte konuştuğum ilk söz de bu idi. Ben onu söylemiyorum. müridinden sor. Hak zamana bağlı değildir. Allah onu kerem denizine batınp çıkarırken mübarek bedeninden serpilen nur damlacıklarının her birinden bir nebi. Bu bir teşbihtir. Hazreti Muhammed'le (S. Bir an oluyor ki. ruhunun temizliğinden sarhoştu.) gelince. Onun sarhoşluğu. Ama sözü geçen müridin teşbihinden daha uzaktır. Ama bunlar benimle birlik olunca yahut benim ziyaretime geldikçe. yoksa Allah mı?» «Üstadım. 57) geliyor ki. nasıl oldu da ona tamamiyle uymayı lüzumlu görmedi? Onun gibi. Sonra nasıl olur da başka bir nebiyi. bir şey söyleyemem. Ben. bizim âlemimizden ayrı bir âlemin var. bir nazdır.

Herkes hangi iş için yaratılmış ise o işi kolaylaştırır. Allah yolunda vergili olur. derviş deyimi herkesin dilinde dolaşır.) pabuçlarını taşırdı. Cennet için yaratılmış olanlar. bu suretle Şeyhlik gayreti onların araya girmesiyle sönerdi.» Sen bir kimseden bir şey öğrendin mi? Meselâ her kim iyi konuşursa ona saygı gösterirsin. muhabbet artsın!» hitabına uğramayasın! Eğer ondan hal diliyle bu hitabı işitirsen bir halvete çekilir hıçkıra hıçkıra ağlarsın! «Bana ne oldu. Ayaklarının bir çift eşek kulakları gibi birlikte hareket ettiğini gördüm.» derler. Yabancılar girmeden önce dervişlerden kimi ayakta. adını her tarafa duyurmak. Allah bunu sana verdi.» Hazreti Peygamber. Kendilerinden zevk duymadığım o heva ve heves erbabının da temiz kalmasını isterim. Ben temiz kaldım. «Bırak ben görüyorum!» der ve hiç kimsenin sözünü dinlemez. Hazreti Mustafa'nın (S. (M. 58) Hırkanın başlangıcından sonuna kadar devamlı bir basiret yoktur. nefes nefese. A. Ancak başkaları ile olan muamelelere uygun ikinci bir inanışa yol açardı. kendini yoklayasın. «Bunda bir sır vardır. ondan korkarsa. Belki bir zevk ve rahata kavuşursun. pabuçlarım o kadar mı değersiz oldu ki onun başı ve gözü üzerine kondu? Şimdi sen karardığın için ben de senin gözünde kararmış göründüm. Hazreti Ali (Allah ondan razı olsun). sonra başına koyardı. bu işlerin iç âlemi ile bir ilgisi yoktur. sonunda Hazreti Peygamberin Ebu Hüreyre'ye buyurduğu. kendisinde bir kusur olduğu halde latifeyi sever. kimi oturdukları yerde edeple yerleşmişlerdi. şöhret yapmak gerek. Bu sefer de onun ayakkabılarını ayak üzeri düzeltti.» Giderken. Bu marifet sözü. Gözün karardı senin. arada ne işler oldu ki. yoksa marifet başka şeyle elde edilemez. cehennem için yaratılmış olanlar da cehennem ehli kimselerin işlerini kolaylaştırırlar. Yabancı misafirden her biri içeri girdikçe.ğişiklik olmasın. bununla hal değişti. Demediler ki. orada uyuma ki. Şeyh onlarla meşgul olmaktan geri kalır. Ama onlar bunu işitince şunu anlarlar: «Ey hoca. Yarabbi! derdim.) içinden güzel. sırt üstü yatmış bir kadın gördüm. Bundan fazlada bir şey göremedim. A. yanındaki fakir dervişlerle otururken vezirin adamlarından ve halktan bazı kimseler içeri girdiler.» Bari ben açıklayayım: Hazreti Muhammed (S. beklediğin şeyi elden kaçırmaktan korkarsın. Üzerine uzanmış bir erkekle hareket halinde idiler. Kendini daima tazele ki. Eğer iş böyle peşin olmayaydı ona saygı göstermekten bu mana çıkmazdı. Değersizdir. sende bir de-. Şeyhin bunlara karşı gösterdiği saygı. ben de ulu Allahya feryat ederdim. Dört defa ayağıma kapandı ve ağlıyordu. cennet ehli kişilerin işlerini kolaylaştırır. «Beni zaman zaman ziyaret et ki. «Beni zaman zaman ziyaret et» sözü. îşte bu düşüncelerin utancından şu anlamdaki şiir hatıra geldi. iyi ameller işleyin. ta ki. önce pabuçları başı.Buyurdular ki: «Çalışın. Çünkü kalbin ölümü bu hali baş kakıncı yapar. Başka dostlar arasında da olamaz. dikkat etsen de etmesen de bir kere ağızdan çıkmıştır. bu hitaba uğradım? Bu hitap gerçek dostlar için değildir. aradığım bulamamaktan. Bana kararmış gözlerle bakma! . Bu görüşme hakkındaki mübarek hitabın sebebi şudur: Ebu Hüreyre. Mademki bir sevgiliye varmak istiyorum. Şiir: Binlerce kurbanın kesildiği bir düğünde Zavallı davulcuların ne yeri var? Bu açık saçık şeyleri onarmaya çalışmanın ne lüzumu var? Bir zaman tam bir inanç ve gerçek bir arzu ile gelmişti. Allah onu günde yetmiş kere güldürür» buyurdu. sonra da Leyi sûresinden şu anlamdaki âyetleri okudular: «Ama her kim.» dersin. Başına gözüne sürerdi. Ama çeşitli işlerde ben sizde bir üstünlük gördüğüm za man. halk şu soruyu benden sorsunlar ve desinler ki: «Onlarda gerçi bir ilim var ama neden halden hale dönerler?» Bilir misin ki. dedi. sizinle gönül alçaklığı ederek beraber kalmak isterim. «O ne güzel kişidir ki. bir şahide sordu: «Bu zina işinde nasıl tanıklık edersin?» Adam şöyle anlattı: «Eve girdim. faziletli işleri gerçeklerse ona kolaylıklar ihsan ederiz. Şeyh Ebubekr (Şems'in ilk mürşidi). karanlıkta kalmayasın! Heva ve heveslerine kapılmış kimselerle düşüp kalkma ki seni karartmasınlar. Mevlânâ'dan işitmiş yahut bizden ayrı düşen-Mevlânâ'nın halini görmüş olmak edebiyattan sayıl maz. gözü üzerine koyardı. Gerektir ki. Şu haline gözyaşları dökersin. dervişlere karşı gösterdiğinin yüzde biri kadar değildi. gerekir ki.

Her âyet için bir dinar istiyordu. anlaşılmasına dikkat eder. kutlu bir fırsat sayın. Öğrenciyle böyle sözleştiler. Çünkü beni görürsün. bu salkımı bir kâse içinde ezer ve sıkarsak artık danelerden ve sayıdan eser kalmaz. «Ben zikretmek istiyorum. Mevlânâ'yı görünce. o gönülde yaratan ancak Allahdır. Mevlânâ da benim için böyle söyler. benim gibi olur. Bu çok zor fakat açık bir meseledir. Hazreti Muhammed (S. bu takdirde o. Bayezid-i Bistamî gönülle zikrederdi. (M. Sadece dil ile zikir noksan sayılır. Mevlânâ'yı görebilecek kuvvet yoktur. zikrettiğin Allahdan ayırmasın. Ancak Mutmainne. «Ben istiyorum ki eşeğe bineyim. sende eskileşme.» sözü bir haberdir. çünkü ben asla eskimem.). levvâmeden daha aziz ve değerli olduğu için yalnız ona ant içilmiştir. Ben yepyeniyim. Âlimin sözü şu idi: «Suretler değişiktir ama mana birdir. Nasıl ki. bir üzüm salkımına benzer. on altı yıldan beri yadigâr olarak saklarım. Nasıl ki. «Beni görene ne mutlu. öküzü önüme katayım. Ben de belki yüz kere söylemişimdir.» dedi. telâşa düşersin. demektir. demenin. 59) Bana dedi ki: «Sen o nazenin değilsin. Bizim de her hangi birinin gönlüne koyduğumuz ilhamı Allah 'koymuştur. (Senin için) Allah varlığını gerçekledi desinler. Çünkü o. devamlı bir iman ve vicdan huzurundan sende bir eser kalır. öldü desinler. însan gittikçe Mutmainne yani hakikate inanmış ve kanmış bir hale gelir. Onu. Öyle bir hale gelirsin ki. Ben eğer senin beni sebatlı kılman sayesinde sabit olursam.» O zaman zikir gönül zikri olur. Sen kendini isbat et. Şaşırtmaca yapmaz. melekler bütün gece seni övsünler.» Bu söz muamele hayatında herkesin işine yarar. Buyurdu ki: «Başkaları seni o mezkûrdan. Mutmainne olan nefis değildir. O ne mutlu kişidir ki beni göreni görmüştür. «Her kim beni. Sen kendini yenile. Bunu yüz kere de söylese yerindedir. îşte nefsi emmâre o arzular salkımını da gönül alemindeki güzelliği görmesi kadar hiç bir . o (delikanlı). Bu görüş sana hayırlı ve faydalıdır. Ben de Mevlânâ'yı görürüm.» Allah sana ömürler versin! Allah vardır. tekrar meydana gelir. çabuk bendeki hakikati gör!» demektir.» Bu sözcü söz söyler. Yani hakikatte ant içilmesi gereken nefsi Levvâme yani kendi kendini kınayan nefistir. Şarabını küp içinde saklarsa mizacı daha kuvvetli olur.» buyurdu. Onlar için bu emirden baş çevirmek mümkün değildi. Beni sebatlı göremiyorsan bu senin sebatsızlığındandır.) uyamaz-dı. bu benim için çok kuvvetli sebat olur. o cihetden öylesine bir sarhoştu ki. A.A. Bayezid. mahv olursun. Bu gün şu dostlar toplantısını bir ganimet. «Git. Her ne kadar burada da o parlaklık ve açıklık varsa da. Açıklıkta da değişiklikler vardır. Kuran öğreten âlimin hikâyesi malûmdur. melekler ayağa kalkar. onu is-bata çalışmanın Allah varlığına ne faydası var? Sen kendini var etmeye bak ki. Artık hakikata erdin demektir. «Beni ululayın. «Ey kanmış ve inanmış olan nefis! Kullarım arasına gir!» dedikten sonra bu iltifatını daha da kuvvetlendirerek «Cennetime gir!» buyurmasına belki lüzum yoktu diye düşünenler olabilir. ilimde çeşitli değişiklikler vardır. Mısra: Her şarap içen er geç sarhoş olur. «Beni ululayın. Mevlânâ'yı gördükten sonra nefsini öldürmektir. Yedi türlü okuma tarzı öğretiyordu. eğer nazarında bir eskilik duygusu varsa acaba bunun sebebi nedir? diye görüşünü düzeltmeye bak. Ulu Allahnın Fecr sûresinde Mutmainne olan nefse hitap ile. Buyurmuştu ki: «Halk. bu açıklıktaki değişiklikler de geçer. bağ tarafına gideyim. Bu sarhoşluk halinde Hazreti Mustafaya (S. Bu salkımdaki danelerin sayısı suret yönündendir.» Mev-lânâ'dan dinlediğim şu temsili. manada sarhoştu. beni daima taze ve yeni olarak gör.» demişti. sânım ne yücedir!» diyordu. «Ne mutlu beni görene!» dersin. benim kendisini gördüğüm gibi görürse. ayıklara uyması mümkün değildi. Bende. «Acaba heva ve heves erbabı ile oturdumsa ne oldu?» diye kusuru kendinde ara. Ama bana göre dostluk. Niçin onu dil ile de söylemek istemedi. Sözünün başlangıcı ne ise sonu da odur. bundan sonra da erginlikten. Allah bütün melekleri huzurunda topladı. Başkaları nasıl o kulun Allahsı olabilir? Meğerki İblis olsun. Tâ ki onu bir daha bulamadık. «Beni sabit kılarsan. Nasıl ki. bana öyle bir gözle bak ki seni usandırmış olmayayım. «Beni aralıklı ziyaret et!» demek. Herkes. îlim vardır. Bak ben sabit ve kararlıyım.Bu ziyaret misalinden maksat. Bana diyorsun ki. haber hususunda aşağı düşmüştür. Sözü anlayabildinse. Biri.

) hiç kimse üstün olabilir mi? O. bu sizin halin. şüphe perdelerini yırtsın. Bak ki. (beşer kelâmı ile) kendisinde harf ve ses olmayan kelâmın farkını sorarsın. yarasaların gönlü incinmesin!» Ama güneşin işi gücü bu. . «Bu bir ahengin yadigârıdır. O. sadece Allah buyurmuş. O. onun pek gönlü kırık bir halde oturmuş olduğunu gördüm. Biri. sözü de hep yağmaya gider.temaşa öldüremez. üçüncü söz de ikinciyi çeker ve örter. altın. bir aşk olsun. Çünkü sır. Sen kim oluyorsun ki. Artık bundan daha yüce bir makam olamaz. demektir. o da bizim küçük kardeşimiz olur. Çünkü. Gerektir ki. öyle yükseldi ki. Eğer doğru cevap verirse onun ayağına kapanırsın. Cevher nur saçar. diye düşünürler. orada başkaları ile konuşurken maksadının ne olduğunu bilesin. Ancak iki şey zarar verir. A. Hazreti Muhammed'in (S. Ona bir kap içinde azıcık bir zehir verildi mi. çünkü o artık sultanın naibi değildi. mal. Padişaha bir ibrik getiren fellâhın hikâyesi malûmdur. «Sözün sırrı başkadır. diye düşünmüştü. Peygamberin ağzından ifade edilmiş olduğu için büyük görmüyorum. Padişah da onu astırır. Nasıl ki elif harfi çoktur ama başkaları içindir. dopdolu! Fellâh. Padişaha. elbette nur saçar. ancak yabancılar içindir. ikincisi de değerli mücevherlerini kendi hazinecisinden bile saklamak. Mademki bir kimseyi görmedin. diyordum.» der ve deliller gösterirse. Bu. kendisinde bir dert. acaba içindeki kurşun mu yoksa kalay mı. Fellâh ibriği Padişaha verir. aramıza ne bir kitap sahibi Peygamber. Şayet. Ben Kuran'ı. onun bütün halinin altüst olduğunu gördüm. Nasıl ki o gün. Yani böylece bir şey yapınız ki. onda nasıl tasarruf edebilirsin? Meğerki biraz yardımı olsun sana! (M. onun bütün tahmin ve düşüncesi aşağılık bir durumda idi. «Bu kelâmın sırrı da ne oluyor? O da yabancılar içindir. Bu yüzbin türlü değişikliğe uğraması. içindeki sırrı anlamak istemişti. ister aşağısı ister yukarısı. bir gönüle düşerse hem seni yakar hem de kendisine inandığın üstadı. Başka biri de onun eteğinden asılır. dünyayla beraber yaşamaktadır. Hali de. Onun o tecelli karşısında ne coşkunluğu ne de murakabesi kalır. Sır bundan başkadır. hiç kimseye bir mangır bile sektirmemek. herkesi âciz bırakan bir Padişaha benzer o nefsi emmâre. Bunlar hep dünyadır. hak söz söyle. Görevinden uzaklaştırılmıştı. Bu sözü yedi türlü manasıyla hatırlanın.» buyurulmuştur. Sana her ne söylerlerse çabucak cevabını ver. Her türlü vehim. Sen o gâvurcuk değil misin ki. Eğer zamanede biri gelir de. mülk eksikliği bir ziyan vermez. ibriğin yan tarafındaki mühürü sökmüş. eli ayağı gevşer. bu hususta seni aydınlatırsa. Gerçi yarasadan.» anlamındaki kutsî hadis de bir davet'tir. onun kendi mangırına bile ışığı düşmez. Ruhum bundan önce hiç yükselemediği bir makama erişti. ne de Allah yakınlarından bir melek girebilir. döner dolaşır ilk söze gelir. Bu sır değildir. Uzaktan halkı seyret. diye aklından bile geçirmiyordu. Çok ağır. O hep nur saçar. yahut zayıf gözlülerden güneşe gam yoktur. o Mekkeli kerem sahibi gibi olasın? Eğer bir kimseye bir ışık görünmüş de tekrar görünmez olmuşsa onu inkâr etmez. benim ruhumda tasarruf etti. bütün öldürücü sertliği o anda mahvolur. ancak onlara. Ama tekrar açıklamaya başlar. Ola ki güneş kederlenerek (bir bulut arkasına gizlenerek) kendilerine bir yaramazlık eder. renkten renge girmesi. demektir. Eğer ibriği önce olduğu gibi vermiş olsaydı.) ışığı. bu yüzden güneş nurundan uzak kalırlar. onun imkân tarafını yakalar. «Benim Allah ile öyle bir vaktim olur ki. «Nimet bağışlayana şükretmek vaciptir. Padişah da onu astırmazdı.z olsun. gökteki ayı iki parçaya ayırır. Yarasanın gözü incinir diye ışığını terk eder mi? Yine dedi ki. «Dinde ruhbanlık yoktur!» buyurulmuştur. O artık şu sözlerden başka bir şey söyliyemez oldu: «Ey güneş artık nur saçma ki. ben azim ve irade ile. bu bir hatıradır. Bir aralık pek yakınlarına onlardan bir ışık gelse bile sonra yine kıskançlıkla geri döner. Çünkü fellâh idi. hal değildir. hoş ve lâtif bir dille konuş. söz kaç harftir? ikinci söz birinciyi çeker ve örter. Ondan ancak güneşe tapanlar için korku vardır. hep halk ile birlikte otur demek değildir. tâ lütuf ve rahmet kaynağına uçurdu.» derse ona. 60) Yukarda sözü geçen fellâh. onda heybet ululuk ve Allah kudreti görünürse. ona Allahlık heybetini göstermek için gittiğimde. Ama bu gün nasıl oturuyor? Yeni kaftanlar giymiş! Evet (geçenler unutulur). Sana lâyık olan bir şeyde ne düşündüğümü anlayasın. Ancak o. öyle bir mert olmalı ki. cemal âlemini görünce hemen organları gevşer. hayal ve tereddütleri yaksın. Hazreti Mustafa'dan (S. her tarafı birden aydınlatır.A.» der. içi altındır.

bir sevinç her halde bir gamdan ileri gelmez.» Duyurulmuştur. yersiz münakaşanın sana bir faydası olmaz. Yukanda sözü geçen kutsî hadisteki mana yani Peygamber ile Allah arasındaki ilgi bir dâvet'tir. kitapla gönderilmiş peygamberler gibi dört ayrı varlığın ne yeri olurdu? Bu sözler gerçi söz olarak söylenmiştir. (Sözün en hayırlısı. bu binlerce engeller umut bağını koparır. âlimin.ce kişiler vardır ki. Öyle bir nağra atarsın ki.» dersin ve asla aksine bir iddiada bulunmazsın. Biri muhabbeti kırmış da tekrar muhabbet üzere olmaya çalışıyorsa. onun yolundan ayrılmamak gerektir. ona açıkça uymakla. Ancak gönül alçaklığı ile. Bir söz de vardır ki. Daima. Yedi başlı aslanı görsünler. bu konuda hiç bir şey söylemez. ilk zaman içindeki umut olurdu.) sözlerindeki güzellik bundan değil mi? Allah zatını örten ne kadar zulmet ve nur perdeleri vardır ki. hiç umutsuzluk yoktur. A. Görüyorsun ki. kulağına yapışsınlar. Hilaf. bundan çok hoşlanırsın. sözdeki sırrın sırrı daha eskidir. Şu halde onların neden haberleri vardır? Ondan bir nasip alabilmek için hangi yoldan gitseler bir şey elde edemezler. dağdan aşabilsinler. güzeldir ama uzanır gider. umutsuzluk getirir. o tarafa . İnanan kimselerin elbette inançlarının kuvvetli olması gerektir ki. birer davettir ama. «benim» sözünün yeri olur mu idi? Beraberlik nerede? Yakın. Halbuki o zevki duyabilecek bir meşreb ister. Bütün sözleri doğru ise yine ortada bir uygunsuzluk ve aykırılık olmadığı için tartışma konusu olamaz. Bu surette söz kılıncına boyun eğerler. onda o zevki tadabilecek bir meşreb yoktur. Herkesin bir sevinci vardır. Hilaf (Tartışma) Bahsi Tartışma bilgisi öğren! Doğrudan gerçekten usandınsa hilaf ilmi tahsil et. Eğer bir meselede doğruluk bulunduğu açıkça anlaşılıyorsa. Nasıl ki. bütün korkuları giderir. bu hakikat kendi nefsinden zuhur etmez. onun halinden hiç haberleri olmamış.) meşrebinde olamaz ve o okumanın kendisine hiç bir faydası dokunmaz. Sen onun sözlerini kendi şahsî anlayışına.Yine dedi ki: Güneşe tapan bir insan için. melekler. nebinin birer sevinci vardır. Bir insan bin yıl ikitap okusa bile asla Hazreti Mustafa'nın (S. Bunu sen nefsinden iddia edersin (ispata çalışırsın). Hak. tartışma ve inatlaşmanın. A. ister yalan olsun. âbidin. değişik söz ve fikirlerin karşılaştırılması-dır. Birinin sözü yalan ise bunun tartışılmasına lüzum yoktur. içinde umutlar ve gülüşler olsun. onun huzurunda yersiz bir harekette bulunan da. Zahidin. Eğer iddia doğru ise aksine düşündüğünden dolayı Allah seni sorumlu tutar. velinin. «Biz seni yoldan sapmış bulduk doğru yola yönelttik. çoban bir buzağıyı kaybeder. Her şeyin üstündeki sevinçler de böyledir. 61) înanç ve aşk insanları kahraman yapar. demektir. Bunda hangi gönül rahatlığı olur? Birlikte yaşamış n. Bu hal eğer iki zaman içinde baki kalsaydı. güneş hakkında beyle inanmak gerekir. înanç kuvveti ve gün ışığı aşkı ile gam çekmesinler. o hal içinde. Yoksa yukarıda söylediğimiz gibi hal olsaydı. Burada bir gülüş. Bunu herkes böyle yorumladı. îster gerçek. onu yolunu şaşırmış bir durumda buldu dediler. sana gerçek yol gösterdi. aynı meşrepte dediğin kimse de seni kan-dıramıyorsa. hilaf ile uğraşan kişi isterse velilerden olsun! Duhâ Sûresi'nin Yedinci Âyetinin Mânâsı Duhâ sûresinin yedinci âyetinde. Eşeğe yükletilen bir çuval kitabın hayvana ne faydası olur? Senin. ikinci zaman için-de bir nağra atar geçersin. Bunun manası nedir? Bu şu demektir: Ya Muhammedi Allah seni yolunu şaşırmış bir halde buldu. (M. «Bu böyledir. yahut felsefî bilgilerine göre yorumlarsın. Çünkü hiç kimsenin güneşe karşı saygısızlık göstermeye haddi yoktur. kısa fakat manası geniş olan sözdür) Hazreti Mustafa'nın (S. Nihayet bu sözün sırrı öteden beri eski ise.

yine yüz türlü dalkavukluklar. «Keski benim halim de öyle olsaydı!» Ben de ona dedim ki: «Sen mademki benim dostum olduğunu iddia ediyorsun yüzüme karşı bu sözleri söylemekten utanmıyor musun?» Dedi ki: Yani o yüce bir makam değil mi? Evet o yüce bir makamdır. Çünkü onda biraz lezzet buldular. duasiyle sözün dış yönünü açıklamak istemedi. «Filan kişinin ne hoş hali var?» dedi.» Dedi ki: Bir kazanç ile uğraşıyorsan o bizim içindir. Gerektir ki. Cebrail'den sordu: «Ömer'in Allah katındaki mertebesi nasıldır?» Cebrail şu cevabı verdi: «Nuh Peygambere verilen ömrün dört katı ömrüm olsaydı da sana onun faziletlerinden söz açsaydım. yüce himmetiyle ona emir verse ve «Ben ancak kuru bir isim ve unvandan ibaret bir kişiyim. sırrımı anlar olmuşsun. bana. yer öpmeler ve yaltaklanmalarla onun huzuruna çıkmaya cesaret edemez. O aydınlık onda geçici olsaydı. o zaman Konya şahnesi. sevgilinin vuslatına ereceğim. çünkü o zayıflıktan vuslat kokusu geliyor. güzel konuşur güzel dinler. Her işte hüküm ve karar senindir» dese. benim uyanık olduğumu ne bilsinler? Dedi ki: Eğer diken varsa ona bir ateş vermek gerek. »Yarab-bi! Kavmimi doğru yola yönelt. Çünkü bu. Bugün böyle olmak kolaydır. Belki Hazreti Muhammed (S. Bir taştan bir taşa el atarak.) nefsini yitirmişti. Ömer'in Mertebesi Hazreti Muhammed (S. Nefis. A. Anlamındaki mısra ile işaret ettiği gibi şu beyitte zayıflık görünüyor.). bu sözleri söyledi ama sen hiç bir şey demiyorsun. ama keski Konya şahnesi olaydım! Çünkü vezir onu çok sever. zaman zaman nefis aradan çıksın da safa yüz göstersin. A. Uyuyanlar. Böyle olursan benim işim de kolaylaşır. Lâkin öyle evlerde saklanan mat olmuş şahlardan başkadır. O. Diyelim ki. Burada nefis anlamına gelen söz müennes (dişil) yapılamaz. Nuh Peygamber'e uymaktır. Şairin. Dedi ki: Allah kulluk asasını körlerin eline verdi. Ben uykudayım. Bu şah ise hiç mat olmaz. dua ve namazdan bir koku alabilsinler. ama bu uyanıklıktır. Bu çile çekenler de Musa' ya uydular.» diyorsun. Hal de yüksektir. Ama benim dostum olanlar ona razı olmazlar1. Çünkü onlar kulluğun gerçek mânasına eremediler.bu tarafa koşar ki onu bulsun. A. ama hale uygunluğu bakımından çok kuvvetli. nefisten gelmezdi. şahı kendi yerine kaçırarak mat olmaktan korurum. Şimdi gerektir ki çok kazanasın. Sultan naibi olan vezir. Sen bu sözünle benim karşımda şöyle bir duruma düştün: Meselâ sen.) değil. Bu sözlerimizi işleri daha fazla geciktirmemek için söyledik. Hakkı açıklamak için birkaç söz söylemek ve her söze yüzlerce kesin delil getirmek mümkündür. ama mat olan başka şahlarla kıyaslanır. yine biteremezdim. onda bir aydınlık belirsin. o bir gün gelir. sende karar kılar. Ben. «O. daha ilerisine gidemiyeceği son bir noktaya varsın. iki yönü olan bir adamım. Ola ki o asanın yardımı ile. bütün üstün vasıflan ile birlikte Ebukekr'in güzel huylarından yalnız bir örnektir. Yani o kaybettiği nefsini yine kendi nefsiyle buldu. Çünkü günün birinde bize bir şey lâzım olursa verirsin.» Nuh Peygamber.» (M. Mustafa'ya (S. Şah kendi yerinden dışarda mat olmadan tekrar yerine gelir. «En yakın bir vezirden daha yükseksin. varlığın kendisi olan zattır. Bu niçin böyle oluyor? . Dedim ki. 62) Hazreti Peygamber tekrar sordu: «Ya Ebubekr'e ne dersin?» Cebrail şu cevabı verdi: «Ömer. ona güvenir ve inanır. Ama sen onun yolunda olursan.

O. Ona göre kendi inancı dışında olan şeyler afettir. Hakkın âyeti de öyle.» demiyorsun. Ben ise dünyayı gayet güzel sakin. O ahmaktır. Seninle birlikte korkunç. (M. Büyük bir hata içindedir. kanlar içinde.» O halde. Dedi ki: Eğer yanlış bir söz söylersem. yahut ruhlarına bir bulanıklık gelir. Yani o. ruhun parıldasın' der misin? 'Ha-' yır. ona yalvarıp inlemekten başka çare yoktur. De ki: «Mevlânâ Şemseddin-i istiyorsan o zaman gönlüm yerine gelir. gönül açıcı şiirler okuyorum. filan yerde otuz haydut öldürdü. Çünkü Özür diledikten sonra da «Tövbe ettim. «İnsanı ilk gördüğüm zaman tanırım.de bir şey yapamaz. Âciz kalınca derhal secdeye kapanırlar. Bazı vakitlerde gönlüm çok daralıyor. Artık konuşamıyor dük. Eğer.» diyordu. ne hesapta ne kitapta bir şey elde edemesin! Onun sözlerine cevap verebilir ve diyebilirsin ki: «Mademki onda bir kudret. Haşr Cesetlerle mi? Yoksa Ruhlarla mı? Felsefeciye göre ruhlar haşr olunur. nasıl gideyim?' dersin. Çünkü onun yaptığı işlerde. sen bundan başkasını söyle. Ama bir körün arkasından kim gider?» Diyorsun ki: «Allah velilerinin nişanları vardır. o her şeyden habersiz bir ga-vurcuktur.Hazreti Peygamberi bütün olgunluğu ile göz önüne getir. sıkıntılı bir yerdeyiz. Sana çirkin görünmeye başlar.» derse. O zaman halktan gizli olarak gece yarılarında Haktan iyi ameller dilemekten.» dedi. Bütün bu uygunsuz işler şuradan geliyor. Öyle bir insanın hiç bir yetkisi. ne dünyaya ait işlerde. îblis güçsüzlüğü yüzünden karanlıkta kaldı. Şeyhinin suretini başkalaşmış görürsün. Nihayet beklediğim rahatlığı görür ve gönül hoşluğuna kavuşursun. 'Git seni de boğazlasınlar ki. Sen önce yola gel ve otur. (M.) bir gün. Eğer bir kimse bütün halkı okutarak yetiştireceğine inanıyorsa. sen cevap vermiyorsun. bulunduğu yüzünü ekşitti.» O her ne söylerse cevap ver söylemezse sen konuşmaya başla. vezir ile. İsterse o benim ruhum . melekler ise aynı sebepten aydınlığa kavuştular. yahut hatalı bir iş yaparsam. Hattâ güneşten daha parlak bir şekilde gözlerimle görmekteyim. Peygamberin böyle yüzünü ekşitmesinden. o da Allah onu cennetten müjdelenmişler arasına yükseltmişti. Gördüğün şu adam. Dışarıdan biri bir söz söylese. başka renkte görünen bir perde idi. O zaman. hiç bir şeyden bilgisi yoktur. halimi biliyorsun. «Bu Allanın hoşuna gidecek bir iş değildir. «Allahu Ekber!» derdi. O. her neyi bilmezse onu olmaz sanır.» «Sen velilerin zatındaki nişanı bilmez misin?» Veliler âciz kalınca o güçsüzlüklerinden dolayı onlarda ya gönül aydınlığı hasıl olur. Herkes bir şey söylüyor. Bayezid-i Bistamî onun dizginlerini tutsa bile öyledir. Hiç bir şeyden korkum yok. Mucize böyle olur. kendi bildiğini okur. «Beni döver misin?» dedi. Hazreti Mustafa (S. ayakları şişinceye kadar namaz kılar. Önce kadı ile bir şey konuşamaz. gitme de otur. gönül darlığı ile ilk makamda Ümmü Mektum'un selâm verdiğini göremedi. O halde iken tekbiri kaçırmazdı. Allah da ona ekşi yüz gösterdi. Nasıl ki. ne dinde. Hiç bir şey. başı yarılmış. Bu îmad bana ne sanat öğretti? Nefsimle ilgili işlerde ne yapabilirim? (Onu) aldı ve sakalını birer birer yoldu. «Allahım şu hali bizden gideriver. cevap verecek yerde susuyorsun. Zaman oluyor ki. onu halka bağışla!» buyurdu. Bana soruyor: «Sen hangi şeyden hoşlanırsın? Otuz kişi gelse de ananı boğazlasa. Çünkü o geçen hal. Nihayet sen evde benim ne kadar güvenli olduğumu görüyorsun. 64) Buna emir gelmeden önce. A. gözümüzün önündeki perdeleri uzaklaştır. İki yüz deve gönder de buğday getirsinler. güvenli gösteriyorum. Belki aşk yönünden buna inanıyorsa onda bir irfan var demektir. «Senden başkalarını da senin için severim. de dünyanın dışına çıkardı. 63) isterse yanındaki buğday yükleri ve yüz deve yağmaya gitsin! O. Hem öylesine çıkardı ki. o nasıl olur da batıl şeylere inanır? Bu nasıl bir kudret ve nurdur?» Buyuruyorsun ki: «Efrad zümresinden elli Allah velisi onun dizginini çekmeye lâyıktır. Beni ondan dolayı seversin derim. «Ben bunu açıkça görüyorum. hep susuyorsun. otuz kişiyi de tutsak etti. ona kendisine özür diledi. bana zararlı olduğunu tecrübe ettim.» dersin. Hazreti Peygamber. hattâ her saatte cezaya hazır bulundurun. bir nur ve mahabet vardır. Şimdi yalvarmak gerektir ki o perde yansın da hiç kimse bizden bir fayda elde edemesin. ancak kendi yazdığını. Müritler zararlı bir iş yaptıkları zaman dövün.

«O âlem daha hoştur. ne Sokrat'ın sözünü. Çömez bana sordu: «Sen ne yapıyorsun ki. Derdi ki: «Bir iş yapıyorsan kendini üzme. Yahya'ya «veli. Şahap hoş bir kâfircikti. (M.» dedi. «Niçin dışarı çıkmazsın ki. 65) Onlar. bize yüzünü . «Eğer bunun sahibi yani Tevrat kendisi için indirilmiş olan Musa sağ olsaydı. «Şam'dan kervan gelsin de yoldan haber getirsin. Ey kahpe bacılı.). kendi kurduğu dinin nimet sofrasını açmıştır. bizi görür. bir gün Tevrat'tan bir parça okuyordu. sefa geldin mi diyorsun?» «Güzel!» dedim. diyorum. Hiç bir şey anlayamadım. onu gözle görebilmek mümkün olsun. Çünkü o günahsızdı. Ben onlar için gelmedim. Bu takdirde eğer. Sözlerimi böyle dinleyeceklerse yani yalnız tartışma ve karşılıklı konuşma yoluyla beni dinlerlerse. Ruhun güzelliğinden ona bir haber erişmesi ve onun ruhu görmesi uzak bir mertebedir. Kadın ve şehvetle meşgul olmak elbetde zayıf yaratılanların işidir. kendileri için faydalı olur. derler. fetva hususunda hiç hata etmez. ki bu yol niyaz sermayesidir. Sordu: «Bana hoş geldin. toprağın ve suyun evlâdı ve Allahnın kulu sayılmaz. Ona ne isim vermişler diye gülersin. ruh kokusu ve ruhun güzelliği belirtildiği vakit kendi ruhunu görmüş değildi. yolunu şaşırmış bir süvari gibiydi. gelip gelip gitmesinde değildir'. «Hayırdır inşallah!» dedim. bir kahraman gelmiş.» derlerse doğru söylemişlerdir. «Bu akıl. «Hayır. Bir toplulukla birlikte oturuyorduk. hayli araştırdım. Gece yanıma gelince üzülüyorum. kullarını da! Bir Rus bile bu kapıdan girer. belki yüz yıl bile söyleseler biz elimizi çenemizin altına koyar dinleriz. «Gözlerim yağmur bulutu gibi ıslandı. «Bari ne yaptın?» dedi. Nasıl olur ki Muhammed'in (S.» demişti. Eğer (senin yerinde) ben olsaydım onun gözlerini silerdim.A. Peygamber Efendimize. Ama eğer benden faydalanmak veya feyiz almak yolunu seçerlerse. İmanda tatlılık. Yukarda sözü geçen mücevher. bütün bu işleri altüst etmiş. benden sonra damat isteme! Emanet doğru çıktı. Orada bir de Arap vardı. Dedim ki: «Benim. Nasıl ki. Başı boş bir at üzerinde yabanlara koşan. gayet kalın bir kutu içine koyarak siyah bir mendille sarmakta ve bunu on kat bir bohça içinde gizlemekte. Kuran'dan bir şey anlayamazlar. Ben dışarı çıktım. âlemde bu cahillerle bir alış verişim yok. O. Allah yoluna buradan yürümek gerektir ki.» Yolda ona. deriler içine sarmakta hayret edilecek bir şey yoktur. Zeyneddin Sadakayı gördüm boş lâflar ediyordu. Hiç kimse onun yolunda rızıksız ve nasipsiz kalmamıştır. Görüşü mükemmel olan kimseler onu dışarı vurmadan da görebilirler. Diyelim ki Muhammedi arayan bir cahildir o. O sözleri konuştuğum zaman yüzüm bu âlemdeydi. Ama o ışık dışarı vurmadan bilmeyenlere. Yoksa ne bir gün ne on gün. ışığı açığa çıkarır.» dediğin için o çok ağlamıştı. iman getirirse. hadisten. A. parmakla gösteririm. beraber konuşalım?» diyordum. candan gönülden sevdiği çocuklarının ahvalini bilir. Saklanması gerekli olan bir mücevheri. hata ancak başka şeylerdir. bunların böyle inanç ve itikatını sağlıyorsun?» Mevlânâ'ya. her ne kadar o perdelerle gizlenmiş olsa bile onda öyle bir ışık vardır ki kendini dışarı vurur. Gidip gelmek sevgiyi arttırır. derler. Allanın Resulüdür. Hem bu hayatta. Kendi zatı ile varlığı vaciptir. Sen kimsin ki. Bu îmad ise bin kere ondan daha iyidir. A. Muhammed ona. Bundan şudur: Allahın maksat yol gösterdiği. Onun bazı kırıntılarını satan bir çömezi ki hiç kimseye iltifat etmezdi. lügattan anlar. «Sus.olsun. Aklın fetvası budur. Nişabur dili konuşurdu.» O âlemde hakkı ile yol gösterenleri. Nahiv'den (Sentaks). ne thvanı Safa hikâyeleri ile Yunan felsefesini.) onun evlâdını. kitabı Ömer'in elinden çekti. bana yakınlık gösterdi. kendisine rızık ve nimet verdiği bir kimse henüz Allahı görmek hususunda bir şüphesi olanlara körlüklerini göstersin.» Onun bu apaçık inancı. «Muhammed. Şirin bir kimse var.) devrinde Musa'dan söz açılsın. akıl hata etmez. Allah beni hangi şey için yarattı? Söyleyeceğim şu ki. tâ ki Allahı da bilsinler. Bir daha kurcalarsan 'Allah' dersin. «Benim de maksadım sizinle birlikte dışarı çıkmak ve konuşmaktı. hoş hali zaman zaman nedendir? «Neden böyle geveliyor?» dedim. Çünkü nefsim onu düşünmeden elde etmiştir. Allahya emanet olun dedim.» anlamına gelen mısraı okudum. elinin içine koyarsın da yine göremez. bekle!» derler. Benden de memnun kalmalarına imkân yoktur. O bana. benim de ona yüz çevirmekliğim gerekirdi. Ağlamayı gerektiren de ancak günahtır. onlar Şeyhlerin sözlerinden. Hazreti Muhammed (S. Bu senin işin değil. açıkça görmüş olmayayım. diyorsun. Bu veli kimdir? Kuran'da nebilere asla velî denilmemiştir. Öyle bir insan. Mevlânâ'ya. Hazreti Muhammed'le (S.» diyorum. Şu halde o âlem nerede? Öyle ise sen niçin birlikte dışarı çıkmıyorsun diyorum. görmeyenlere hayret edilemez. hem de dünyada Allahı görebilmek mümkündür. Ondan kıl ucu kadar bir nokta kalmadı ki. Hazreti Ömer'. Çünkü sen erkekten de dişiden de el çekmişsin! Ama bizim Mu-hammedimiz Mecusîdir. «Bunu at!» dedi.» diyor. Asıl hayret edilecek nokta şudur ki. Onların benim halimden haberleri yoktur.

Bana karşı her kim doğru ve dürüst davranırsa benden ona çok rahatlık ve esenlik erişir. Çünkü Kuran'ın yediye kadar sayılan. Sen kendi kendini göremiyorsun. şöyle dedi: «Ben öyle düşünmüştüm ki. kışı bahara döner.çevirirse. arkadaşlar arasındaydı. Eğer o zaman başkaca kurnazlık yollarına sapsaydım. Çuha' ya çömezlik yapmak gerek. Kış. Bunlardan her biri. güzden sonra da kış.» dedi.» buyurulmuştur. Ama bir kimse beni iyice tanırsa. diyordun. bâtını. Şeyh Muhammed. Bu bahiste yüzlerce Ebubekr'e. Bana. O zaman zorluk kalmaz her şey kolaylaşır. «Bu şeytandı. bu şeyhlerden çok. işi nereye vardıracaklarını anlamadan niçin yapayım bu işi? . Bu kanun değildir. burada bir zorluk yoktur. o ya hızır idi yahut da bir melek! Geçip gitti!» dediler. (M. bir lütuftur. Onlar ne o bölükten ne de bu bölüktendir. Ama bu bütün okuyucular için değildir. Kuran'ın yedi türlü manasını veya yüz bin türlü manasını bilmek başka bir hak vergisidir. zamaneden bir rüzgâr esmiş onları dağıtmıştır. halkın âdet ve anlayışına göre değişir. bu ne haldir?» derdin. Allahın has kulları ki. birbirinden ayrı düşmüş dostların bir araya gelmeleri için uygun bir fırsattır.» diye bahane uyduramazsın. O Hallaç. Bir kadın da arkasından kendini kovalıyor. Şeyh Şehabettin ölmüş diye onlar işi büyüttüler. rüya görmüştü. «Sen zahmet etme. 66) Kadın parmaklarını dudaklarına götürerek. Babadan dededen kalma âdete göre yaz mevsiminden sonra güz gelir. evet. Hakkı arayan onun has kulu olan kimseler. bizden faydalanır. Şu halde başka okuyanlar. beni oraya götürmek için belki de bulamazlardı. Nişaburlu Şahap. Medreseye geliyor.» dediler. Kendince şöyle düşünür: Olsa olsa kadınlar saç ve sakalımı yolacaklar. gizlendi. «Ben su kenarında dolaşmaya gidiyorum. öyle değil mi?» dedim. Halk bunlardan başkasını ve daha ötesindeki manaları da bilir. Şeyh Muhammed. Çünkü kış. tas ve taraklarla dövüp söğdükten sonra da şahneye teslim edip dönecekler. soyunur çırçıplak olur. kitaplar arasında başını eli üzerine koymuş olduğu halde gülümseyerek can vermiş. Bundan önce de onlardan bahsetmiştim. Burada okuyucular (tilâvet edenler) kelimesi nice veya birçok manasına gelen Arapça rubbc ile birlikte söylenmiştir. Kırlar karlarla örtülü. Allahın özel ve seçkin kullarıdır onlar.» Bugün eğer böyle olacağını düşünmüş olsaydım bu işe hiç yanaşmaz böyle bir harekete karar vermezdim. benden daha kuvvetli yaşar. «O öldü!» diyor. Zamanenin işaretlerini taşıyordu ise. buna şaşmamalıdır. şüphe yok ki. «Hayır. bahar olmazdı şehirde gizlenir. beni dişleriyle ısıracaklar. suya gitmek zor geliyor. Gündüz olunca geldi gördü ki. en seçkin kulların mertebesidir. Ama bunların kuvvetlerinin derecesi ne olduğunu. Ben oraya gitmiye bilirdim. erken erken kapıyı vuruyor. Kuran'da onların bahsi geçmez ama işaret vardır. «Eyvah. kendiliğinden dolmuştur. Halbuki ben onun haline gülüyordum. mevsim kışa rastlar. O gibilerin sermayesi niyaz. (M. gönlümü alırlar. Mecliste-kiler. sözü geçen Kuran okuyucuları ile bir ilgileri yoktur. O gibilerin. Şeyh Muhammed. O uykuda idi. Acaba su lâzım olur mu? Buyurdu ki: Her ne olursa olsun insan oğlu önceden yapacağı şeyi düşünmeli ve sonuna kadar bunu yapmaya karar vermelidir. feryadı bastırdı. Dışarı çıktığın zaman bakarsın ki bahar kışa dönmüştür. 67) Beni dört defa kadının karşısına çıkarsalar bile bana çok zor gelmezdi. Kuran Okuyanlar «Nice okuyucular vardır ki. yalvarmadır. erkeklik organlarım kessinler. Şeyh Necib'in mürididir. kendisini desteklediğim için gülüyorum. Ama hiç düşünmemişti ki. zahiri. Kuran'ın yedi türlü manasına aşinadırlar. Bu onun işidir. bana itibar eder hatırımı sayarsınız. bir gün rüyasında bir dağ başına doğru koşuyor. hafızlar da vardır ki. Bu Şahab'ın Şeyh Şehabattin'den üstün tarafı vardır. Ama bu yedi mana lâzım değildir. Kuran onlara lanet eder. Belki kadın 'milleti bana karşı şefkatli davranırlar. dağın başına gelince oradan aşağı doğru koşmaya başlıyor. Şüphesiz o uğursuz saate kadar susmuştu. O saat gelip çatınca. kemancıya. Ben böyle düşünmemiştim. ses çıkarmazdım ancak iki ay sonra benden haber alırdınız. Nihayet benim hatırıma gelmeyen şeyler onun hatırına gelir. hattâ batının batını manası vardır. onun Şeyh Şehabettin'in müridi olduğunu boşuna mı söylemişti? Şahap. «Sana göre de bu mana böyledir. bahar yerine kış gelseydi. O zannetti ki. Kadınlar Hamamına Giren Erkek Adamın biri kadınlar hamamına gider. sevgiliye vaktinde nasıl nazlanır? Bu mertebenin üstünde öyle bir mertebe daha vardır ki. Bu eski bir kanundur. Artık. onun gözlerini ve sakalını öperek veda etti ve gitti. Seyyid ve arkadaşlarının haline gülüyor ve diyordu ki: «Bütün vücudum Allahyla dolmuştur» sözü ne sözdür? Ben de gülüyordum. bunlar Kuran okumanın uzmanıdırlar. Çünkü o.

Şimdi söyle: Başka neler aktarıyorsun? Bugün onlar ne işe yararlar? Ne dine ne de dünyaya yarayan soğuk ve donuk şeyler. niçin sana gelsin. «Artık geri dönünüz. size. Senin söylediğin.). «Bizim yolumuzda savaşanlara yollarımızı gösteririz. «Nöbet yoktur. ama Kuran'da «Mutlaka göremedi. dedim. Hele başkaca ne söylüyorsan gel de söyle. onların arkasında kalmıştır. ben de cevap vereyim. (M. Allahyı gördü diyebilsin? Yani Musa o baygınlık halinde belki Allahyı göremedi. 68) Güneşin yüzü Mevlânâ'ya dönüktür. Dağdaki Zâhid . o camide bir mimberdir. başka biri bu sözü bu açıklıkla söyleyemiyor. Bana kesin olarak söz verirsen. Diyelim ki. Mevlânâ bizden çekiniyordu. Hele şu saatte. Halk içine girmiş. Yukarıda sözü geçen âyetin başı ve sonu o sebepten dolayı biribiriyle ilgilidir. kimdir? Kime işarettir? Biri diyor ki: Bu. vaizdir. sen îmad sayılırsın. tekkeyi bekleyen. Kuran'da ulu Allah. bu. Musa o baygınlık hali içinde Allahyı gördü. Bir kere onun cinsinden olmak gerektir. göklerin de ışığı ondandır. Yüzleri göklere dönüktür. Bu asla söylenemez de. Halbuki o bütün bunlardan el çekmiştir. Halbuki yerlerin de. «Bize de bakınız ki.» (Ankebut sûresi. Çünkü ondan sözler aktarıyorsun.» sözündeki o. sen İmad'sın. O. «Biraz dolaşacağım. Benim ağzımdan çıkan sözler ise pek parlak görünmekle beraber. göre cevaba davran! Değişik ve çok kolay sorular önce zor gibi gelir ama sonra hatırlatmaya yarar.A. âlimdir. Bugün pek aşağılık gördüğüm bu kimseler. Kaç Türlü Sarhoşluk Var? Sarhoşluk dört türlüdür. bir gün gelecektir ki. biz de onlardan değiliz. Sen tomruk koltuğunda zavallı tutsak. Eğer benden sonra benim kardeşim gelir derse. O. Halvette sana onlardan uzaklaşmak mı düşer yoksa onlara serden ayrılmak mı yaraşır? Siz bizdensiniz biz de sizdeniz. Maklub'dur (devrik'tir). sen niçin ona gelesin. (Bunlara karşı) bir bahane uydurur. bir derviş bu babdaki âyeti tefsir etsin de Musa. Sen bu görüntü karşısında. îşte burada Mevlânâ ile son görüşmemiz böyle oldu. Eğer bugün. nurunuzdan biz de aydınlanalım!» diyeceksin. Sen sor ki. neşe ve hoşluk olur. bunun nasıl olacağını anlatayım. Nasıl lâyık görürsün ki.Yüce Allah kendi has kullarından bile gizlediği sırlar hazinesinden saçtığı parlak ışıklarla sizi aydınlatsın. derler. Bir gün nöbet sırası gelince hep sevinç. Hazreti Muhammed (S. Çünkü sözleri anlayacak olan halktan biri de benim. ben değilim demektir. Çünkü Mevlânâ'nın da yüzü güneşe karşıdır. armağan kabul eden bir insansın.» derlerse vazgeçelim. Ben ondan söz aktarırsam. îşte bu âyet. Önce sorudan maksadın ne olduğunu anla da ona. olgun kişiyim. haraket ve gülme günüdür. onlarla kaynaşmış töreler sünnet olamaz. Sen ise tezvirde. Allah için! Onların saçı sakalı var. güzellikte şimşek gibi gözlerinin önünden geçecek. O gün raks. bu nükteye işarettir. ben. sarhoşları bu dört sınıf içinde toplarlar. Yani Musa o durumda senden daha yetersizdi. O. Dünyayı isteyen. Ama hiç faydası olmayacak. türlü işaretli sözler söylemiştir.» dersin. Bu güneş.» demiyor. Bu hal nasıl oluyor? Ve ben diyebilirim ki. Güneş bütün âlemi aydınlatır. siyah perdeler altındadır. 69) buyurmuştur. nöbetleşme mertebesinde en küçüğü gelir demektir. sizin beş öğüdünüzü dinleseydi bir daha sizi dinlemeye takat getiremezdi. Ama bu kadar çıplak ve açık konuşmamıştır. Dağları taşları delip geçen bizim sözümüzdeki o çalkantıdan efendimiz nasıl yoksun olsun? O Şeyh Ebubekr (Sellebâf). Ben ise Şeyhim. «Ondan başka ilâh yoktur. sahtecilikte Şeyhsin. Onun bilgisi onun için pek yetersiz bir hünerdir.» diyecekler. benim henüz sakalım yok. Yanlız kaldığımız zaman ona iki üç gün kadar üst üste halvetde buluşmak gerekli olduğunu söyledim. senin davan Allahyı görmek bahsidir. araştırıcıdır. doğrudan doğruya Hakkı aramaktadır. Halbuki onlar bizden.

Ama Hazreti Peygamberin. Nevruz değil bu toplantı nedir?» Zâhid cevap verdi: «Divane misin? Mecnun musun?» Şiir: Anlamaz Leylâ yazık âvâre Mecnun halini. hem de konuşmanın faydası gizlidir. o da halkın kendisine karşı böyle sevgi ve bağlılık göstermesinden hoşlanırdı. gönlü kabardı. «Benden bir söz dinle. mülk. Ariflerden. hoşa giden her şeyden uzak yaşamak ne demektir? Her sene bütün şehir halkı ve Padişah. Gönülden. Ama bazan da aldatmacadır. söz senin varlığınla tamam olur. Ona sordu: «Yahu. Mevlânâ'nın buyurduğu gibi. hemen sordu: «Ey derviş benden ne dileğin var? Her ne istiyorsan söyle hemen vereyim. «Böyle söyleme!» dedi.» dedi. Şu âlimden bir şey işitir hayret ederler. misafir derviş. Adamcıl bir kişi olsaydı. ne ilgisi var? İnsanlar içinde yaşa ama tenhada daima Allah ile halvetde ol. Yemekten içmekten büsbütün kesilmişti. artık başka hiç bir şeye karşı istek ve arzu göstermezdi.» «Evet. dağdaki zâhidin ziyaretine gider. «Senden bir şey istediğime pişmanım. Halini Mecnun'un ancak sadece Mecnun bilir. kendi kendine. «Bu dağda bir Allah adamı var da onun ziyaretine geliyorlar. dervişin ziyaretine gitti desinler. hep tek başına kal. peygamberlere. hatta en güzel kızımı bile istese feda ederim ona ve hatta nikâhlı karımı bile istese boşayarak kendisine sunayım. ne söylesin? Her kim olursa olsun mimberin üzerinden verilen bu emirlerin karşısında cevaptan âciz kalır. burada kalma derler. mânâdan ibretle söylenen sözler daha hoştur. (M. Zaman zaman emri terkediyorsun. O geçen günler bir şey değildir. zahirde işimin doğruluğunu anlarım.» dedi. Dağda ne yapardı bu? O bir toprak idi ki. Bu saat benim âlemimde onun hatırı böyledir. «hoş nefes dervişlik gereğidir. evlenmemenin. orada Şah hangisi. Bu saat tamam oldu. Sözü geçen hadisin başka bir mânâsı da. Benim sözüm senin sözünle öylesine tatlılaştı ki. hakkını bana helâl et!» diyerek dervişin ayağına kapandı. bekâr yaşa. Padişah dervişin tatlı konuşması üzerine atının dizginini çekti. Zorluk olmazsa o başka! Bugün zorluk olunca. derviş hangisi belli olmasın. eğer sözü kudretimizin kemâliyle söylesek bu insana daha hoş gelir.» dedi. Hele kadın al. diye şikâyetlenme! Sen emri yerine getirmekte . Hani o gün bana.» dedi. Eğer o taraf yalan ise şu halde benim tarafımı tutarsın. onlara faydalı olan filân mesele hakkında söylüyorum yoksa mecburî bir iş değil. 69) «Sen divane misin?» deyince. Dağdan ayrılıp da insanlar arasına karışanları halk. Benim düşüncemde de. büyüklerden bir şeyler naklederler. bir aziz oradan geçiyordu. ruhtan. Çünkü sükutta. Sonra. Yani bu âlem halkının işi. İnsanoğlunun taş ile ne işi. Pek tatlı bir nefesin var. Seninle kıl keçe üstünde bile oturmak hoştur. Bu. ancak sen çok merhametlisin. Ama bu bir ödünçtür. selâm verdi. Bir gün garip bir derviş. bir bakıma rahipliği yasaklayan bir tavsiyedir. gönül alçaklığının bereketinden hasıl olan bir zevk idi. Allah. «İslâmda rahiplik yoktur. Tâ ki. bazan öteki âlemden acayip sözler anlatırlar. belki dağ adamı olmuştu. ya öteki taraf. Sen benimle bir kaç söz konuştun. velilere göstermedik zorlukları bana gösterdi.» demiştin. borç değil. (M. Bu bir hikâye değildir.» dedi derviş. Yoksa susayım daha iyi! Cevap verdi: «Eğer susarsan konuşman da daha aydınlık olur. hem sessizliğin ışığı. seni atından indirdi ve öylece bana boyun eğdin! Eğer beni dinlemek şerefini esirgemezsen. Zâhid. kadı bile mahkeme kapısından geri dönüyor. Hem öyle bir eve gidelim ki. Biribirini tutmayan şeylerde ya bir taraf yalandır. Zâhid. parmakla gösterilen birer ilim ve marifet adamı sayar. bütün âlem asla o hatırdan geçmez. fehmi ve vehmi olan Allah bilgisine kabiliyetli insanlar arasında yaşardı. Geçmişi hatırlatmak istemem diyorsun. Öyle bir hale gelirdi ki. 70) Bazan o âlemden. «O halde tövbe ettim. bu nasıl olur? Yani gönülde olan. hiç bir tarafa da iltifat etmez. hep bu aşağılık ve bilgisizlik yüzündendir.» Yüz bin rahmet senin o hatırana olsun ki. Derviş Padişahın huzuruna gitti. «Bu derviş her ne isterse vereyim. «Senin bu sözünden bana bir zevk kokusu geldi. Henüz zayıf sözleri öğüt yoluyla mı söylerler? Yoksa sen henüz bu noktada mı kalmışsın. kadından ayrı bir hayat yaşamanın Müslümana yasak olduğudur.Bir dağda bir zâhid yaşıyordu. bayram değil. Bu sözdür ama onu asla seninle konuşmak istemem.» buyurduğunu unutma! Bu. Şah. tövbenin. taşa doğru yöneldi. Mal. Misafir derviş. kendi kendine. ama o artık insancıl bir zâhid değil.» Ey Şah! Halk içinde olduğun halde bir saat olsun halkı kendinden uzaklaştır. atından indi.

çok güzel ve tatlı olurdu. Ne bir gün. Bir şeyde ki kök ve temel vardır. Benden ve senden sonra gerçek bir istekli gerektir ki. Ant içerim ki kardeşlerimiz beni bilselerdi. «En iyisi.» Ama o hayıflanma öğünmekten daha aşağı bir çene kavaflığıdır. «Nerede o kurban ki. Bugün her ne kadar bu emirler başkalarına zor gelse bile. ömründen bir gün dahi kalsa. Sana hoş gelir o temaşa. Daha tatlı ve sıcak konuşurdu. nasıl emre uyabilirsin? Hazreti Peygamber bile emrin ağırlığı karşında. Batın bahsi bütün bunların dışındadır. size başkalarının yardımı gerekmezdi. 'evet' deyiver. Gece yarısından sonra yüzümü onun tarafına çevirdim. bende bir umut belirdi. Ancak onun nasibi olan sevgideki sıcaklığın. Mevlânâ'nın sustuğu gibi susmaz. en uygun olan cihet hiç bir emrin sana çetin gelmemesidir. ama izinsiz olursa. yerine getirilmesi mümkün ve senin de ona elverişli olduğun için gelmiştir. Ayaz'ın ayakları altında keseyim. Onların hepsini duygusuz bir kesek parçası sanırsın. Hocendî'den daha güzel vaiz ederdi. benim sohbetime dayanamaz.» diyorum. Ama bir kimseye ki gönlüm yönelmiş. Çünkü sen ululama ve yüceltme yolunda beni anmazsın. sohbeti hoşuma gitmiştir. (M. Sen umuyorsun ki ömür boyunca bu böyle olacaktır. Ancak böyle değilseniz bu yardım gerekli olur. yorumlamak istemesindedir. aklı başında insanlar da vardır. Mevlânâ. «O emirlere uymakta Peygamber için çok fayda vardı. «Ey iyisi bu bindiğimiz eşek. tulumdan sızan su gibi akar gider. onun yolunda ölmeye lâyık değildir. onunla öğüt bahsinde konuşurum. «Hud sûresi ve buna eşit emirler.» dedim ve kendi kendime. Sultan Mahmud. «Tövbe etmiştir. Bunun sebebi şudur: Eğer siz geniş ölçüde bir dünya adamı olsaydınız. O cömert yeni müslüman için.» dedim. Ayaz'ın aylığını kesti. «Aman. Bütün fenlerde. bize bağlı kaldıkça ona bir şeyler gerek. o ben olmayayım!» dersin.kusurlusun. ondaki zevkin arkası kesildi.» buyurmuştur. Ben. bütün bu olan biten şeyler sana benim tarafımdan ve hep senin susman yüzünden olmuştur. bu kısaltmalar tamahkârlıktandır. Çünkü sen ona inanırsın. bu bahiste karşındaki 'hayır' demeden sen de itirazı kes. Ama sen. dersin. Halkın yabancısı sanır ki. Benim karşımda da o korkuyu duymazlar. Bayezid. Ayaz. İşte onda ilk defa görülen bu eğilim. ne beş gün. sana da hiç bir zararı yoktur. Ben kendi halimde devam edip gitmekteyim. benimle birlikte oldukları zaman da. Ne güzel bir iftira bu! Aydınlatıcı bin doğru sözden daha parlak. Çünkü Sultan daima. o zahir ehli kişiler. Halbuki emirler. Ama Sultan onu öldürmedi. . «Ben ona inanırım.» demeğe gönlüm razı olmuyor. Bu imanın sırrıdır. Onlar için tek başına kalmaktansa. O. Eğer. Bana dedi ki: «Sen şüphe yok ki. Ona bir gün sordum: Tebriz'den ne zaman çıktın? O zahir ehli kişilerden. ben gerçi içtim. Allahya yemin ederim ki Hazreti Musa bile onun dengi olamaz. Zaten çok defa inanarak dinlese bile soğuk davranırdı. Bu söz. ama şaraptan sarhoş olanlar gibi değil. Ancak onları yola getirmek maksadı ile yedi başlı aslan masalım nasıl anlatayım? O sözler kimin kaderini değiştirmeye yarar? Sana vehim ve korku gelir.» «Evet. Bunlar gibi bin tanesi bile. O derece düşkünlük ve kırgınlık.» derdi. daha hoş. bir yabancı ile birlikte olmak daha hayırlı görünür. Her hangi bir şey hakkında bu sözü kapalı söylemek gerektir. Karşısındakini susturur. bu olgun bir gençtir.» demiştin. Haktan sarhoş olarak geldin. acele etti. Bu saatte Peygamberin şafaatindeki sırrı anlayabilirsiniz. kendini aşağı görmek gerekmezdi ona. Allah hakkı için onun gibi bin tanesi Mevlânâ'nın bir tüyüne bile değmez. Ama bugün sen emri yerine getirecek güce sahip değilsen. Asla bu halden daha ileri geçmem. 71) Eğer benim iznimle olursa o zaman konuşmak helâldir. Ama senin cevabın onları doyurmaz ve etkilemez. Sultan Mahmud'a bir kere sövmüştü. kendi çevresini bilen. yani tahkik ehli olmayan zahir ulemasından kimseyi görmedin mi? Bunları sormaktan maksadım. böyle düşünmez. daha kutlu. bir gün suyu azalır diye denize acırlar. o öğütlerin etkisi görünsün. binlerce kadeh boşalttığı halde. beni ihtiyarlattı. «Hayır sen değilsin. Kezervanî. iyi bakarsan kolayca görebilirsin. her hangi bir şeyi anlayabilmek için onu tevil etmesinden. İmad sözümü dinlemedi.» diyorsan. Fakat halk içinde iki kadeh içip de sarhoş olanlar da vardır.» derdi. nasıl olur da senin beni düşündüğün gibi zaman zaman seninle birlikte geçirdiğimiz o âlemi anmam? Sen de bilirsin ki. Meselâ her hangi biri için. Onun hangi deniz olduğunu anla! Ona cevap verirsin. ruhun azığıdır. belki ona uygun cevap verirdi. «Senin yanında konuşmak bana haramdır. Umduğuna kavuşmuş bir umutsuz gibi. Çünkü. «Yazık olsun bana dersin. her ikimiz de aynı şehirdeniz.» diye düşündüm. Bu cevapta dolayı onun ululuğu seni sarar. yüzü kıpkırmızı oluncaya kadar içip de ayık kalan. böyle söylemez. yaradılıştan hazırcevaptır. Evet bizim yanımızda söz haramdır.

Eğer Tevrat'ı okur da onun vasfını o kitaptan dinler ve Hazreti Muhammed'i (S. bir vezir vardır. Sultan da onun bütün zararlı işlerini hoş görürdü. Mevlânâ hararetli konuşmadığı zaman da onu severler. Sizinle bir sır konuşurum ki. Allahı arayanlardan hiç bir talip yoktur ki.' Diyelim ki. «Orada ne işin var. Ben buna bakmıyorum ve bizi kınayanlara karşı asla aldırış etmem. o vakit onun gerçek değeri anlaşılır. onu bütün gün neşelendirir. Bana sordular: «Ne iş yaparsın? Bu âlemden sana haber verdiler mi? Bunu gördün mü?» «Elbette gider görürüm. Bu yola geldiğim zaman.A. Önce söze başlayıp da bu söz açıklandığı ve neticede filân kişinin buna karşı olduğu meydana çıkacaktır. sen de bilirsin. «O büyük âlimdir. onu hiç kimseye açıklamamasını tembih etmeye bile lüzum görmez. Ama (diğer bakıma göre) ondan da üstün bir şey vardır. vezire bir sır emanet ettiği zaman. elbisesini yemek dökerek kirlettiği zamanlarda bile suçluluğuna rağmen sultanı oyalar. rahattı. Açık konuşurum ve geçmiş büyüklerin ruhlarını hasretle anarım. Bir suç işlediği. vezir de bu sırrı saklamakta çok dikkatli davranır. Aldanmamak için alışverişte. Fakat o bunu öğüt olarak söyler geçer. Ama o vezir bütün bu yakınlığı ile beraber canından güvenli değildir'. Bu noktadaki kuşkularım sonsuzdur. Vezir. söze yalvarıyorum.) söylemiştir. ikimiz de bu konuda birleşiyoruz. içindekilerin iyi yanabilmesi için onları yumuşatır. onların söylemediklerini söyleyenler vardır. bunu ne Mevlânâ ne de daha önce gelip geçmiş büyükler işitmiştir. onun bütün bu zararlı hareketlerini bildiği halde nasıl olur da ona göz ucu ile bakabilirdi? Çünkü. Şüphe yok ki dünya. 2.Hazreti Ali buyurmuştur ki. 73) Dünyada gönül açıcı Yasin sûresini dinle.) sonra Allaha da iftira edenler. 3. Burada ne bekliyoruz? Ergeç her topluluk bu kabir tarafından geçer. «Yürü! Kendi âlemine bak!» dedim. Ama işin sonunda. Bu bakıma göre. Onu severler. Ama Musa'yı görsey-din onu Hazreti Muhammed'den bulurdun. Ama bana gelince. Kadın koynunda yatakta.» diyeceklerdir.» dedi. Ama daha sıcak konuşmaya başladı mı. Çünkü Ayaz. Çünkü nice vezirlerin boynu vurulmuştur. Bu bencilliktir. gönlün açılsın. Hazreti Muhammed'le birlikte otururken Musa'yı görmek istersen aldanırsın. seni hiç kimse bilmeyecekti. Lâkin biliyorum ki. öfkelendiği ve hoşlandığı şey leri bilir. sevilmek bahsinde olgun hale gelmişse. Mevlânâ bu dereceye inmiştir. Bunu kimseye sormadan kavramıştır. Şu halde işitmediğin şeyi konuşma.» dediler. gençler de yaşlılar da âşık olur. Bazan vaz geçiyorum. Ne zaman onun adı üzerinde sana bir şeyler söylerler ve onun gayretinden bahsederlerse. «Bu âlemi sen bilmiyor musun?» dedim.» dedim. Ben de sözü özetleyerek söyler geçerim.) dilersen. O. O halde yürüyelim ki gözün. aranılan sevgili sevilmek bahsinde henüz olgunlaşmamış ise. onu mezara kadar götürür. Huyunu. bende de bir hal var. o kararsızdır. (M. Dünyadan konuşanları dinleme. eğlendirirdi. sözlerindeki tatlılığa. Halbuki Hazreti Ali'nin cömertliği yanında hazinelerin beş para değeri yoktur. her hangi bir şeyi kırıp döktüğü. Şüphesiz ben bunu söyleyince sen de aynı şeyi söylüyorsun. Bu âlemden ne anladın? Sana bir bilgi vermediler mi? Yine dedi ki: Siz o âleme lâyık değilsiniz. isa'yı görmek de böyledir. O halde gel sen ve ben altı ay efendimizle birlikte oturup ah ve feryad edelim.» derler. mizacını. Bundan dolayı sözü çok özetliyorum. Çünkü son yetişenler arasında Hazreti Muhammed'den (S. Eğer önceden böyle vaiz etmeseydi. Sultanın her halinden anlar. Onun benden ve benimle beraber olduğunu bilirler. canından güvenli idi. yahut bir zaman yerimde oturup da onun dış görünüşünü görebilmek için biraz geciktirseydin!» dediğini görürdün. Ama burada senin bana tarif ettiğin bir ülke olduğunu gördüm. Beni şüpheli duruma düşürme diyorum. konu dışına da çıkamıyorum. üstün bir zattır.A. .» dedim. Sultan binlerce kelleyi onun uğruna feda ederdi. daha söylemediğim şeyler kat kat fazladır. Ayaz (Gazneli Sultan Mahmud'un gözdesi). etrafında ateş yanan bir kabirdir. ariften daha üstün bir şey yoktur. onu Hazreti Muhammed (S. benim onların inandığına inanmadığım yoludaki sözümün mânasını da anlarlar. Hazreti Musa'nın bin kere: «Yarabbi ne olurdu o Peygamberliği bana vermeseydin. «Ama ben bilmiyorum. avların en büyüğünü avladı.A. «Nasıl bilmem. aradığı yolda olgunlaşmış olmasın. erkeklik üç yerde belli olur: 1. Sultan. Savaşta. hiç bir şeyden korkusu yoktu. çok sevimli ve sevgili bir çocuktu. Fakat onda «(o zaman için) fesahat (düzgün konuşma) neşesi yoktur. o hamam külhanından vazgeçiniz. «İşte senin âlemin. Ben ya sadığım şehirden ayrıldım. Ama sevgili. her ikisi birbirleriyle anlaşmış ve kaynaşmış demektir. Talip isteğinde kemale ermiş. Kendi kendime. yahut üstünü başını ıslattığı. anlat bize!» dedi.

Hazreti Muhammed'e (S. Çünkü istek fazla olunca söze perde olur. esinti ile savrulan tozlar gibidir. sen de. Ekşimiştir. Yahut her yüzü bir başkasına çevrilmiştir. benim cevabımı düşünme korkunçtur. Üç kere. Ama nasıl diyebilirsin ki. Zavallı felsefeci.» dedim. Bana şimdi Ebu Said Ebül Hayr'dan şu anlamdaki bir beyti nakletmek gerekiyor: Beyit: Çok utanmaz. Hepimize de uzun ömürler versin! Âmin! Her kim için. (M. «ulu Allah Mevlânâ'ya uzun ömür versin!» diyeyim. Ama sen üzülme! O biricik dost sen ol! . Her çağda tek bir gerçek vardır.)) söyle.' dersen. Adlarını söylerler. «Ah. içinden gelen bir ses sana: «Bu. Güldün ve dedin ki: «Cevabını düşündüm. boşluk içinde görünen her şeyin elbette bir hakikati. rezil olurlar. ama asıl dosta ve sevgili tarafına dönük olan yönünü okumak gerek. büyüklerini de rezil ederlerdi. Ama eğer bunlar yerin kazıkları olsaydı o çadır havada nasıl kurulurdu? Ben. Ancak bunlar birer birer zikredilmiştir. ha. Ama bu gafletde bir sebep vardır. Nasıl ki Kuran'da. Dedi ki: «Gerçi peygamberlere uymak vaciptir. Dediler ki.A. o su göndermiştir. Lâkin bu derecede değil.Kezervanî dedi ki: «Allanın bir kulu vardır ki.» Bu kimse bir belâya uğradığı vakit. hep böyle idiler. Duacı ile bu dualar nereye sığar? Bu kap su ile dopdolu iken.» «Düşün bir kere. Hazreti Peygamber. ne dağlar. «Haykanko Kokor» (Bu sözlerin hangi dilden olduğunu ve anlamını öğrenemedik (Ç.» diyorlar. yedi feleğin dışında kalmıştır. Eğer anlasaydın. «Dağları yeryüzünün kazıkları yapmadık mı?» (Nebe sûresi. Şimdi ise hiç çekinmiyorum. «ha. aralarındaki varlıkları yaratan yüce Allah dostlarının en güçlüsüdür!» diye haykırırdı ve. «Allah uzun ömürler!» versin diye dua ederlerse. Çünkü arifle bulunmak hoş şeydir. sevgili neredeyse. Görmez misin ki bu dağlar yerlerinde dururken semânın cadın kurulmuştur. «Yarabbi biz sana senin ululuğuna yaraşan ölçüde 'kulluk edemedik!» buyurdu. Bayezid-i Bistamî ise. Kâğıdın sana dönük olan yüzünü okuyabilirsin. başına bir hal geldiği vakit kabirler üzerine yüzüstü kapanır ve başı yerden kaldırılıncaya kadar öylece kalır. Uzayda. ah. «Bu. gerçek bir tarafı vardır. «Bu adam zayıftır. işte burada hazır olan velidir!» derdi. Lâkin şeyhin gerçek müridi daima kendisi ile birlik olandır.» dedim. Bu sevgili dost işte şurada oturan kişidir. üzülecek ne sebep var ki! Orada benim yerimde. «Bu caiz olur mu? Sonra 'Benim cevabım bu değildir. Yüce Allahm. mideni de üşütür. ha!» diye güleceksin? Öyle gülmek sana göz ağrısı getirir. onun için bende bir korku belirdi. soğuktur. benim gibi bin tanesini bulursun. Bu âyetteki sözü geçen kazıklar. senden daha korkuncum. Bundan önce benimle birlikte olduğun zaman yaptığın hizmetlerden utanırdım. ama «ha. bizi de ona bağışlasın. Ben. Allah onu bize. bu adam. bütün vücudundaki organlar titrer. İşte şahneler oturmuş size. Bir kâğıt düşün ki bir yüzü sana. ne de taşlardır. «Âmin!» deyiver. Çok konuşmak isteği ancak sözü manâlı ve düzgün söyleyince hoşa gider. sorduğun soruları düşün bir kere. Hep pişirdiğini yeme. «Kendimi kutlarım şanım ne yücedir!» diye öğündü. ama bizim o sağır kediciklerimize bunun ne faydası olur? Halep'deki halk arasında yazacak bir şeyler.» dersin. sen de «Âmin!» deyiver. âlemin Doğusundan Batısına kadar. yeri ve göğü. O beraberlik benlik davasından uzaktır. ha. Senin için tatlılık ekşilikten daha iyidir. güçsüz ve biçaredir. seven de oradadır. Daha ne kadar. ha!» diye gülen öyle gülmez. açık saçık insanlardı. «Yol bu yol değil. Beni andın mı hiç? Ant içerim ki sen beni anlayamadın. Sana konuşmak gerekse böyle yaparsın. sarsılırdın. Ama bu hep böyle oluyor. kalbin çarpar. 7) buyurulmuştur.) ümmet olmaktan vazgeçti de Nuh Peygamber'in ümmeti oldu. Üst tarafı rüzgarla gelen.» Bunu benim hamlığıma verirsin. Bu yol çok acayip ve gizli bir yoldur. Şüphe yok ki. ah!» diye ağlayan hoş ağlar. o testi su ile dolmuştur. Velidir! Bu. asla buradan geçmeyin. öteki yüzü de sevgiliye dönüktür. 74) Altı yön de Allah nuru ile aydındır. yeni bir haber yok mu? Senin için düşünecek.

Hazreti Muhammed (S. başlangıçta da öyledir. batının batını manaları vardır. şakalaşmaya lâyık bir kişidir o. oradakiler kabiliyetsiz olunca o yerde konuşmak zulümdü!. umulur ki o.» derler. öyle anlaşılıyor ki bir takım kapalı sözleri ile kendi sırlarını söylemek istemiştir. her iki tarafı da korur.A. filân zatın sözüdür. batini. İkincisi. Kendilerinde belirli bir hal görmediğim ve evvelki bölümün karşı cihetinde yer alan bir bölüm daha vardır ki. Dilerseniz. Hakîm Senâîciğin son . (M. Allah dostu gerçek veli ise kapalı ve gizli kalmıştır. Öteki atıldı: «Ne demek 'evet. Bu erenlere saygı gösteriniz! Meclistekilerden biri. batını mana içinde gizli olan manasını da Peygamberler bilirler.» dedi. Ancak onların hasretini terennüm etti.» Gerçek Allah adamı. eğer H'yi birlikte getirseydiniz biz de Allahya yakın meleklerin kapışmak istedikleri nohut daneleri saçardık. Ama nerede o gerçek dost? Şu şehvetler çamurunda iyiyi kötüyü seçebilen o er nerede? Bıyıklarını yolsan bile dudağını kıpırdatmaz. bu suretle tanıtmışlardır. «Kuran'ın yediye kadar zahirî. O halde ademoğlu bundan nasıl faydalanabilir? Hadislerdeki sırlar da Kuran'da olduğu gibi çoktur. Kuran'ın Allah kelâmı.). kapısından geçen köpeğe bile cevap vermekte saygı gösterir. yalan söylemeye tövbe etti ama şimdi unuttu. Çok kere kendisinden faydalanırlar. peygamberler bunlarla buluşmak. üçüncüsü de gereği gibi menfaat eksikliğidir. «Evet. gözler görmedi. onun sonu nereye varır? Bir kimse ki. bu noktada yüz velinin bile bir peygamberin ayak tozuna değişilemeyeceği inancında duraklamıştır. Bunlardan biri gönül hoşluğundaki korku. Eğer Kuran'da esrar olsaydı neden o. asla «ben» sözünü ağzına almazdı. ağırbaşlı hareket eder. Belki de Hak nefesidir. Nasıl ki. yüce Allah (Necm sûresinin ll'nci âyetinde).» Biz Allahın gönderdiği o biricik dost olmak davasında değiliz. belki H söyler. esrara dair tek bir kelime işitse kendinden geçerdi ve o fitneler de açığa çıkardı. halkın en azizlerindendir deyiniz. batini manayı veliler. kalbi yalanlamadı. Biri benim yanımda esrar içmeye. 75) Dün bana komşu cariyeler getirdiler. bütün Allah dostları. «Bize o varlıktan bir bilgi ver. Bundan dolayıdır ki. heybete üstün gelir. onunla çok kere doğru yolu bulurlar. Heybet. Bir kimse ki son inancı bu noktaya gelmiştir. Ey Hakka yakın kardeşler. Konuşulmaya. Ama kendilerini görmeğe fırsat elvermedi. Kitaplar bu ko nuda bir şey söylemez. hadisin Peygamber sözü olduğuna gönülden inanmıştır. bu daracık yerde mi kalmak? Hak âlemi çok geniş bir alandır. Ama çok zor. ululuk konusuna gelince. her gün Kuran'daki kesin hükümleri okuduğu halde kendinden geçmiyordu? Halbuki o. 'öyledir* deyiver. perde arkasına alınabilir. Onların sözünde hak âleminden bir koku vardır. Nasıl ki en olgun kişiler de onların hallerine dair bir şey söylememiştir. Bayezid'in bundan haberi olaydı. «Onun Miraçta gördüğü gerçek tecellileri. düşünceli. sevilen. Yüzümü onlardan saklayarak dedim ki. Sahabeler adına nakledilen öğütlerde de açıklamayı gerektirecek üstü kapalı bir söz yoktur. Beyazid (Bistamî). yüzlerini görmek arzusundadırlar. ışıklı aklının nuru ile kanadı dünyayı yakan bir melek gibidir. yabancı sayılmaz. Halk arasında onun sözleri. Onlar kendilerini apaçık göstermişler. son zamanda «zün-nar» istemişti. «Kulaklar duymadı. bu kolaylıktan ötürü hayrette kalmışlardır. «Bu. Ama o. ona. Onlar ilim yolcularıdır. Ama o üçüncü derecedeki manayı Allahtan başkası bilemez. Öyle bir zatın nefesi şüphe yok ki cennet nefesidir.' 'eyvallah' de. başka bir deyimle İlmiledün erbabı iki bölüme ayrılırlar. Bu manalardan zahirî manayı âlimler.» diye söylenir. Kendilerine Allah katından bilgi verilmiş olanlar. Bir kimse ki. Bazılarına göre de çok kolay ama o kadar kolaydır 'ki. Bazılarına göre bu konu son derece sade ve basittir. Bu toplum içinde ancak bir kaç kişi söz söyleyebilir. kapalı söz konuşmadı. Lâkin H de bu konuda konuşmaz ancak benim çağımda ve zamanımda bunu birçokları yalanlar.Çünkü o günahkârlardan binlerce gerçek dost arasında ancak bir tane bulunur ki. Biri o ilimde perişan bir sel gibi akar gider.» nüktesindeki mana da şüpheli kalmıştır.» buyur ulmuştur. O danele-ri sana şefaat dilemek için getirdiler. kat kat faydalı olanlardan da değiliz. Yolculuk bittiği zaman o. ikincisi huzur alemindeki korku. Bu bahiste söz söyleyenler şu noktada duraklamışlardır : Hadiste. Hazreti Peygamber. ondan ne umulur? Başlangıcı böyle olursa onun son durağı nereye varır? Gerektir ki o bunları küçük yaştayken öğrenmiş olsun. Yer uygunsuz. Mevlânâ dedi ki: «Üç şeye mânâ verilemez. Sende suret ve mânâ yönünden düzgün bir hal var derler. veliler. Nasıl ki o. çok çetindir.» buyurmuştur. bendeki irade kuvveti. onları görmek arzusu ile yanıp tutuştu.

Halk ile konuşmaktan beni vaz geçirmek istiyenler. zamanla aşınır ama dağ yine dağ olarak kalır. Şu anlamdaki beyte de bakınız: Beyit: Nice yüksek dağlar var ki. Nihayet onların hepsi de bu cinstendir. Onlar mahrum kalmazlar. imanı gider donuk bir hal alır. tepeleri yüce ve sivri şerefelerdir. Çünkü Musa. Meğer ki o. . (M. meğer. Allah ile konuşmak mertebesine ermiş olan Musa'nın haline erişti ki. Seni başkaları göndermeden önce kendi arzunla ziyarete gelmek yaraşır. bulunmaya sabredemezsin!» dedi. zannedersem gibi sözler hep böyledir. gayret yönünden ancak bir lâtife arasına karıştırılarak söylenebilir. derhal başı araya gider. Eğer bu sefer gidersem beni bulabilir misin? «Eğer. 77) Bu sözden âlemin başlangıcı olmadığı manası sezilmektedir. Siz nerede. Bütün hali alt üst olur. Aşk böyle olur. artık Allahnın da dilediği has kullardan biri demektir. esrar doludur'. keski. onların sözleri hep kapalı sözlerdir. Hızır. helak olur. o yüzden. îmad ve başkaları gibi geçmiş gitmiş olanların yüzlercesini de göz önüne getir. Büyük bir sır vardır ki. onu dinleyeyim ama isteğini yerine getirmeyeyim. Onlar benden hiç bir nasip alamazlar. (M. Eğer. Sen bir İbrahimsin ki. Nasıl ki buğday çuvalından alınacak bir avuç örnek. Çünkü bir çok sırlar o toplum içinde konuşulan sözlerde saklanmıştır. 76) Yüzünde yüz bin safa ve evliyalık nuru parlıyan bir veli. Siz benim dostum değilsiniz. Seyyid Burhaneddin'in son günleri Mevlânâ'dan daha mı iyiydi? Senâî'nin hoşça bir hali. Sonra şu anlamdaki mısrada da: Ruhlarımız. «Sen benimle birlikte Ama başka yönden onun makamına asla erişemez. deniliyor. Musa'ya. benim dostluğum nerede? Bu ancak Mevlânâ'nın bereketiyledir. Ama beni bir öğretmen olarak görüyorsun. kitapla geldin. soru sormakta acele etti. Acele ise Şeytandandır. damdan düşer ayağı kırılır. bunu kesin olarak söylemiyorum. çuval içindeki binlerce buğday tanesinin niteliğini gösterir.» diyenler benden ve benim sözlerimden hiç bir şey anlamamış olanlardır. Bu şarta bağlı «Eğer» den bahsetmek dosta çok zor gelir.günleri. velinin diled ği kimse olsun! Çünkü o kimse.» Çünkü Şeytan. bu açık sözden. sözü geçen erenlerden birini bir çöl ortasında görse ve içinden o bildiği velinin bu olduğunu sezmiş olsa. tanımadığı yabancı bir kapıda da hizmet eder. Benden bir söz işiten herkes. Soruyorsun: «Şeytan o makama erişir mi?» «Evet erişir. Bana bütün âlemde öyle bir dost gerektir ki. Fahreddin-i Razî'nin bir çömezi ölürken insaf yönünden şu anlamdaki beyti söylemişti: Beyit: Aklın varacağı son durak ayak bağıdır. Ama o toplu anlayışın manası ondan uzaklaşır.» diyorum. Çünkü onun gibi yüzlercesi Musa'nın ayak tozuna erişemedi. Bilginlerin çok çalışmalarının sonucu da sapkınlıktır. O bundan uzaktır. Halk ile konuştuğum vakitlerde dikkatle dinlersen anlarsın ki. «Kolaydır. bedenlerimizden (irkmektedir. Mevlânâ izin vermez ki ben işimi göreyim. «Bu yabancı kapı hangisi?» diyeceksin. Bunları görüyorsun. onu bütün isteklerinden yoksun bırakayım. Seyyid Burhaneddin'den. Burhaneddin'in geniş bilgisi vardı. Nefisten ve nefsin isteklerinden uzak kaçanlara o anda bir sır açıklanır. Çok kerre görülmüş Bir kimse. O tepeler. Meğer ki bu dağlardan maksat Allah kulları olsun! Ama onun maksadı bu değildir. zaman zaman beni dinliyenler de bir şey konuştuğum vakit dikkatle dinlemelidir. O bu işin adamı değildir.

onun. Eğer sende aşk ve sevda galip ise. Bir sabah erkenden o mana âleminden konuşuyordum. «Ona. Unutmayın ki. Biri benim huyumu bilseydi ne iyi olurdu. Bir tuz saçan (lezzet veren) biri gerektir. hiç bunlara benzemez. din bilgisinde. o altın ve gümüşler bana göre bir gübre yığınından başka bir şey değildir. Eğer alnında bir nur. o günahı işlemeden tatsız düşer. konunun tatsızlığı buna sebep olmazsa. A. hoş olmaz. Çünkü bu sohbet. Dedi ki: O. babasının önüne oturmuş iki yaşında bir çocuk. Dağ gibi büyük bir adam. gönlü isterse üzüntüsü engel olmazsa. nasıl anlatayım ayıptır söylemesi. Senin içi altın dolu şu kalede yüz binlerce altın ve gümüşün olsa da onları başına saçsan. Ama kendisinde hiç utanç duygusu olmayan kimseye göre. sana ben söylüyorum. Başka bir saatte daha iyi söylerim. Ona başka bir ad bulmak gerekiyor. Ama Hazreti Muhammed (Ş. Bütün fenlerde. îyi bir kanun konulmuştur. isterler ki bu gidişle benden bir şey koparsınlar. o cihan bu cihana geliyor. 78) Hazreti Muhammed'in (S. Düşünürsem bana ne hizmetler ettiler. günah işlememek eğilimini artırsın. Bütün yorumlamalarda büyük adamdır o. yeşil. kulak olalı bu nükteyi işitmemiştir. gramer. ayrılık gününde de bedenimi sırsıklam etti.» Bu gönül hoşluğu ve sevinç ancak senin varlığınladır. siz hep kendi mektubunuzu okudunuz hele dostun mektubundan da bir şeyler okuyun. o sayede sükûna kavuşsun.» dedi. Uykudan uyanırken gül şerbeti yastığımın üzerine konurdu. söylediği her şey yorumladığı sözün anlamına uymasa bile Allah onu doğruya çıkarırdı. sentaks. Bir kerre de Pir. «Ona verdiğin değer akla uygun değildir. Benim maksadım ona teselli vermektir ki. Hazreti Muhammed (S. O hayalden sonra da başka bir ilim ve marifet vardır. Onlara dedim ki. başka bir baha biçsey-din iyi olurdu. mantık ilimlerinde en büyük uzmanlarla kuvvetle konuşur. Ama bu tutum sana yorganı sattıracak dere ceye kadar gelirse. O kendisini bilmez sanır ve öyle zanneder. Size bu daha faydalı olur. ayrı bir yol daha vardır ki. Seyyid Burhaneddin'in hüccetini anlattı. Bende ancak Hazreti Peygamberin armağan kabul etmesi âdetine uygun davranışta bulunmak arzusu vardır. Bugün bunlar ne işe yarar? Bunlar b:rer aldatmacadır. Ama Mısır tuzu gibi olmamalıdır o tuz. O ilim ve marifetin de başkaca uzun hayalleri vardır. bundan sonra helâl'dan da perhiz yaraşır sana. Senin hakkında ben güzel bir deyim bilirim. yahut Müslümanlığa dair hiç bir şey işitmemiş dönme bir Müslüman gibi öylesine utangaç bir hal alır. Yahut. Dedi ki: «Bu kulak.» Çok etkilenmişti. Ancak bunlardan o cihana utanç gelir. daha tatlı konuşurum. Gerektir ki o alçak gönüllülük ve o kulluk duygusu. söz yorumlardı. hiç kimseden dünya ile ilgili bir isteğim yoktur. A. hepsinden daha yetkili konuşur. tuzu sonradan katmıştır ve Peygamberlerin sonuncusudur. onlardan daha zevkli. Onlardan daha üstün. Hazreti Ebubekr. Ona. Mevlânâ'ya ve bana hüccet delil olamaz. Bunlardan daha kısa. bu cihan halkından başkadır. (M. ne bu cihandan ne o cihandandır. Yalnız alçak gönüllü olanlar benimle dostluk kurabilirler. temel bilgilerde. Sade bu yorumlama değil. A. Benim önümde. Sen beni serbest bırak da kendim söyleyeyim. Benim.). tartışır. sudan bahsetmez. 'kırmızı hayallerin modası geçmiştir. sizin hep kendi mektubunuzu okuyup da sevgilinin nâmesini okumamanızdan ileri geliyor. Benim maksadım armut istemek değil. Öyle bir insan için altı yön de Allah nurudur. alanın hatnnı . İsa bütün çömleklerin tuzunu önceden koymuştur. ilimden. Gerekirse. ona baktığın zaman sana bambaşka bir deniz görünür. Onlar öyle yaparlar ki H'yi benim gönlümden soğutsunlar. hem söz yorumlardı hem de Hazreti îsa gibi körleri ve abraşlı hastaları tedavi etmek kudretine sahipti. Bütün bu sıkıntılarınız. Bende bir tamah varsa sadece Mevlânâ yeter bana.» diyerek buna benden başkasının hüküm vermesini isterler. «Ondan hoşlanıyorum. Başka bir deyimle Peygamberlik kapısını kapayan. bu saatte dünyanın hiç bir yerinde eşi ve benzeri yoktur. marifetten doğuyor. O. Bunu nasıl bilmem? Bunlar ancak nefis ve murakabeyi sükûna kavuşturmak içindir. öyle bir kimsede de gönül hoşluğu yoktur. onlardan daha güzeldir. Ama gizli değildir ki. beni dinlerken. O hayal. Sende aşk galip ise. göğsünde bir niyaz ışığı göremezsem. Mevlânâ'nın yanında idi. Söz söylerken de havadan. Ama en iyi kanun hiç kimseden bir para istememektir ki. Bu güne kadar haram'dan perhiz ediyorsan. ben aşağıdan senin yüzüne bakarım. Ama o halin niyeti ile diyorum ki: Yazık ki aşk. (M.). Ben akıl yönünden bilinmesi gerekli bu bahislerde yüz yıl çalışsam ondaki ilim ve hünerin onda birini elde edemem. 79) Bir gün yanar bir gün yanmaz. Bunların başka bir işe yaramadığını mı sanırsın? Düşünüyorum da öyle değil! Ev boştur ama kimse gelmiyor. yüz binlerce propagandacısı vardır. Dostum yanımdadır.). Allanın da galip olduğunu anlarsın. Ondan sorma. ama susmuştur.Mevlânâ'ya gelince. Bugün kurt masalı gibi sözlerin. onu mühürleyen zattır. Ama o kestirme yolun da adını kötüye çıkardılar.

Bundan sonra bana kazanç haramdır. benim okumadığım bir meseleden bahsetti. Nasıl olur da. (Kendi kendime) «Bugün Mevlânâ da o türlü sözler söylüyor ki ben şimdiye kadar asla bahsetmedim. Çünkü burada değişik bir mana vardır. ambarlar dolusu çömleği olsa da bunlardan biri eksik olsa. 80) Hak bahsinde Mevlânâ hiç kapalı konuşmaz. Eğer senin maksadın onu yüceltmek ise. Sen bu aslı kurmaya bak ki. bu sözün manası o değilse. bulduğum her cinsten elbiseyi bana giydir. Bu nasıl olur? Mevlânâ konuşmaya başlayınca kabul ederler. O tarafa dönüp bakmasın. onu bulur ve görürsün. Şeytanı da ölür. Bu değişiklik nisbete göredir. yahut nurdan yedi yüz örtüsü vardır. doğuşta. dervişçe başlarını eğer giderler. perde aralanmıştır. evvelce sana anlattığım Ayaz ve kadeh hikâyesini andırıyor. hem de adalet bakanına karşı savunasın. Onun en ufak işareti budur. O sofa yüksektir denildiği zaman bu yükseklik tavana göre değil. «Elbette ben çıplağım. Gerektir ki emrimi kırmayasm. hem içindekilerin! yakar.» dedim. O.» sözündeki mana gibidir. Ama bu kavuşma hâşâ Allahın zatına kavuşmak değil. gizli âlem açığa çıkmıştı. temelinden bahsediyorum. Bu duayı eden kimse. Ben işin aslından. sandım ki Mevlânâ da bunu anlatmak istiyor. ötekilerden de daha lâtif bir zat idi.» diyebilir? Mevlânâ'dan bir işaret aldım. Yani «Fakr tamam olunca Allah yüz gösterir. onun cemalini özlüyor demektir. Hazreti Muhammed'e (S. ona her şeyi açıktan açığa anlattım. özür dilerler. A. Ah ne yazık şimdi Emir sağ olsaydı bize ne büyük bağışlarda bulunurdu! O. o aşağılık uydurma şeyleri onlara anlatayım. «Yarabbi beni Ahmed'in ümmetinden kıl!» diye dua etmekle. ancak Allah yoluna girdiğini anlar. Sana güvenerek söyledim ki. Çünkü onunla çok derinlere daldım. iki defa abdest almış demek değildir. denildiği vakit o hangi perdedir" ki. «Yarabbi beni Hazreti Muhammed'in ümmetinden kıl!» demek arasında mana bakımından eşitlik olamayacağını anlatır. Mevlânâ dedi ki: Ben Bediuddin'i bu güne kadar seviyordum. Halbuki ona benzer başka bir asıldan bahsederken de sözün üstünü örttükçe örterim.» dedi. O. Yüce Allahnın nurdan yedi yüz perdesi. Şimdi. diyorum. «Fakr tamam olunca Allahyı bulursun. (M. kötü huylardan temizlenerek Allaha kavuşur. O demiştir ki: «Eğer benden bir şey götürmez ve . Şeytanı da! Allah yolunun nuru ile Allahın zatının ruhunu ayıramayan.» sözünün manası. İzzeddin onu kabul etmedi. Dünkü gün.» dediği için kınamak neden? Halbuki sen de aynı şeyi söylüyorsun. Ama bu.» gibi binlerce beyhude sözlere gelelim. «Bunu ancak onun ayakları altına saçmak için isterim. sentaks yönünden doğru değildir. Ancak şunu soyuyorum: Bu hal. tabana göredir. Benim ulu Allahdan bir fermanım mı var ki. Allah hakkı için ona inanırdım. Tâ ki sonunda her söz başka sözün üstünü kapatsın. dedi ki: Bediuddin. onun makam ve mertebesini istiyor. zatdan parlayan ruha erişilebilir? sorusu hatıra gelir. Allah cemalidir. belki onun yoluna girmektir.» O zaman unuttum buraya kadar benimle birlikte gelmişti. Sonra onun nefsi de dirilir. Sentaks bilgini Sibeveyh de bu konuda pek az bilgiye sahiptir. bir takım isteklere kapılmıştır. «Fakr mertebesi tamam olan ancak Allahdır.» sözünde küfür yoksa. hem dünyayı.dünya tarafına çekmesin. Mevlânâ'ya açık söyledim: Ben onların önünde konuşurken sözlerimi kendilerine anlatamıyorsam bari sen anlat onlara. Şu halde. bu sözde hiç cehennem arzusu yoktur. Senin bu yaptığın. «Evet ben onu okudum. onu ululamak benim sözlerimi kabul etmemekle olmaz. gözleri açık olanlara göredir. Allahın kendisine kavuşmadığını.» diyen o adama dedim ki: «Öyle ise senin onunla görülecek bir işin vardır. Bana bu hususta hayır demekle sözümü kabul etmiyorsun. hep kendisinden dilediğim şeyi vermek isterdi! diye hasret çekenler vardır.) uymak hususunda. Aksi halde Allah yolundan sapmış olur. ne lâzım gelir? Sahibinin gönlünde bunları sarfetmekten başka ne arzu olabilir? Bunun gibi belki yüz defa sayıklayanlar olmuştur. sen hem kadıya. Bu. yavaş yavaş kalkınca zat nuruna varılabilir. Evet ant içerim ki gizli âlem açıktır. yalanladı. bunlardan biri açılsa. Şimdi sanki kıyamet kopmuş. «Her kimin nefsi ölürse. İmad dedi ki: «O söylediği söz. daima karanlıktadır ve körleşmiştir. Hallacı Mansur'dan da Bayezid'den de. sana hiç bir zorluk olmasın. tıpkı şuna benzer: Bir kimsenin evler. Yani başka bir deyimle. Kul. seninle Hıristiyan arasında ne fark olabilir? Nihayet Hazreti İsa. Bu söz onu kayırma yönünden doğru görünür. ama bu gün gördüm ki O da niyaza. yaratılışta temiz ve abdestli olanın üzerine nur üstüne nur iner. Şu halde Hıristiyanı «İsa Allahdır veya Allahnın oğludur. kapalı konuşurum.» Ben o kadar demiyorum. Ancak şimdi benim pişmanlık duyduğum bir nokta var: Keski binlerce altınım olsaydı da onun uğruna feda etseydim. onlara zor geliyor. Ondan bir görünüştür. Abdest üzerine abdest almak.

uyumanın ne olduğunu söylemez. Allahdan bir iz aradı. . 81) Ancak bu da hakikatte bir soru olabilir.» Bu taliplerden biri Musa Peygamberdir. sana çok görünüyor. Böylece. Zavallı ihtiyar! Başında bu teslim taşı ve aramızda bu yakınlık olmasaydı. 43) buyurulmuştur. akıl yönünden nasıl olur? dedim. Şair: Bizi şehrimizden kovarlarsa ne çıkar? Şehir dışındaki kırlar bizimdir. yakışıklı bir yavru! Elini yanan ateşe sokmuştur. Hak kokusu da beni öylece ateşten kaptı. baygın hale getirir. «Şeyh İbrahim burada olaydı. «Sen ki Padişahsın. bu türlü insanlardan değildir. «On beş seneden beri sende bu ne sabır» deyişin yok mu. bari beni tanı. Bu sözümüz Mevlânâ'ya değildir. Eğer sen bu fikirde isen. O da bu yemenin. Eğer onu tanımış olsaydın beni daha çok tanırdın!» Bugün Hazreti Peygamberi. sabrı kadar sonsuz olur. Bu hal ve sözler bir soru sormak maksadı ile değildir. herkes nefsinden habersizlikle yorumladı. Sultana karşı. içmenin. Bu takdirde onun kahrı da.» sözünü. Yani iş böyle olunca hemen cevap vereyim. Bunu gören anne nasıl yerinden fırlar ve çocuğunu nasıl kaparsa. Sıcaklık soğukluğa. demiştir.» Diyorlardı ki: «Biz de hizmet için kalmıştık. murdar. sonumun nereye varacağını anlar ve kaygısız yaşardım. uyumanın ne yeri var? Ulu Allah beni bu iş için mi yarattı? Benimle hiç bir aracı olmadan konuşmaz mı? Ben ondan bir şeyler sor amam. Hazreti Muhammed (S. Mevlânâ ona lâyıktır. onların kulaklarına üfleyeyim. Biri sordu: «Bu herkes için midir? Nihayet ben de önce talip idim. Halep' te oturmuş. Senedi. ne de Kaymaz Kervansarayından getirdik. gönül hoşluğu ile yoldaşlık yapardı. Çok güzel. hiç bir şeyden gam yemez.gelmezse onun kuvvet ve kudretini hiçe indiririm. (M. sen de oraya kulaklarını tutasın. Sen onun sabrını başkalarının sabrı ile karşılaştırdığın için ondaki bu sabır. bunda azıcık bir samimiyet kokusu olmakla beraber taşınca yüz bin misli artar.» Dedim ki: «Herkes talip değildir. Derler ki: Onun «Her kim benim nefsimi bildi ise Rabbimi de bildi. soğukluk sıcaklığa karışır. ben de öyle bir yere gideceğim ki. Allah başarı verirse.) buyurur ki: «Ey Hıristiyan! Sen İsa'yı tamyamadın. yüzümü ona çevirdim. Allah yolunun yolcuları hakkında iyilik olarak yorumlanır. o sözün de arkası kesilmez. İyi dikkat edin ki. onu dilediğine isabet ettirir. Ne on beş sene ne bin sene! Allah’ın misk ve amber kokusunu andıran. Ama hiç misk ve amber kokusuna benzer mi o? Allah tecelli etmek. ama bundan.dayanağı olan kişinin gönlü şendir. Nasıl ki bir annenin âlemde bir tek çocuğu vardır. Kendi kendime dedim ki: Benim için yemenin. sual daima cevap cinsinden olur.» . kendinden geçti. «bana iftiharla hizmet eder. bir ülkeden başka bir ülkeyi seyrediyorsun demektir.» (Nur sûresi. mahvolur gider. Allahyı bilme marifeti elde edilebilir mi?» Sırra erenler onun ne dediğini anladılar. onun bütün sıfatları ile vasıflanmış olur.» ve ayrıca «Kendi nefsini bi len Allahsını da bilir!» buyurması utancından mı ileri geldi? Onun.» dedim. 82) Kuran'da. Ben bir şey okuyayım. Bu. bu nasıl olur? Biz bu nefsi ne Aksaray'dan. beni kurtaracak olanın kim olduğunu. her zaman burunlarda tüten bir kokusu vardır. İşte Kuran'da bulduğumuz bir deyimdir bu. hiç ses seda gelmesin oraya. azgın ve karanlık nefisciğimizi tanıyoruz. o talepten âlem halkı üzerine bir ışık düşse hiç kimse takat getiremez hepsi yanar. meclise gel de seni göreyim. Bu tıpkı şuna benzer: Bir köle var mıdır ki. Şu halde rastgele herkes nasıl matlub yani aranan kişi olabilir? Manası pek lâtif olan şu beyitdeki nükteye asla itirazın yeri yoktur. nereye gideceğimi. «Her kim nefsini bildi ise. On beş sene çok kısa kalır. Allah’ın güzel isimlerinden biri de Mürid'dir nihayet bu müridin bir M ura d'ı olacaktır. Ama onun sabrını bir de Allah’ın sabrı ile karşılaştır. Acaba ben körükörüne yiyip içmek için mi geldim bu âleme? Eğer iş böyle olsa ve ben onunla karşı karşıya konuşup anlaşabilseydim. onun gül renkli yanakları solar? Bu ilim kızmadıkça o ilimlerdeki soğukluk anlaşılmaz.A. geri döndü. Hele senin. (M. nasıl olur da Yusuf'un o cihanı aydınlatan güzelliğine gölge düşer. Akıllı kişiler kendi kendilerine dediler ki: «Bu alçak. yani kendini kuluna göstermek isteyince o koku önceden duyulur. Dağda. şu yiyip içtiğimden dolayı buraya nasıl geldiğimi. Başkalarının başına gelen her kötülük yorumlanırken. ama sen kendinden geçmiş unutmuşsun. İnsanı mest eder. Onun bir adı da Talib olunca bir Matlub'u olmak gerektir. Çeşitli yönlerden esen rüzgârlar birbirini kovalasın. «Semadaki bulut dağlarından dolular yağdırır. arkası kuvvetlidir. Bana dost olan bir kul.» diyebilsin. dilediğine ettirmez. Kadı Şemseddin'in dediği gibi. bütün peygamberlerin sonuncusu olarak anlatırlar. O.

Tebriz toprağına mı uyruk ve bağlı olsun?» O sofuluk ve safa ehli olmak davasındadır. sana göredir. (M. bizim aradığımız.» dese.» Onlar bundan başka manalar çıkararak. öteki âlemdendir. Nasıl ki Attar buyurdu: «Yüz yıl gece gündüz çile doldursan. Eğer hayır bana gerekmez diyorsan o da der ki: «Sen. o da bununla uyuşma halindedir. Bundan daha üstün bir sözün misalini söylesem bilgisiz halkın kafasına girmez. nefisleriniz dipdiri. bu gaip âleminden gelen bir engeldir. bizim matlubumuzsun. Bana gönderdiği oğlu (Sultan Veled) dedi ki: «O zaman Mevlânâ bana ne der? Bana.Şimdi kapalı bir sırrı açıklıyorum. o yüz altını bana vermek mi daha hoş gelir. Ona ben teklifsizce hükmederim. Bundan sonra da ruh âleminin sarhoşluğu gelir. o incelik o lâtif cevaplar hep Mevlânâ'mn öğretmesi ile olmalıdır ki. bu şundan bundan konuşma ne oluyor? O kadar niyazlarımızı da mı boş lâf sanıyorsunuz?» Ancak ben İsrar ediyordum: «Ben sizin peşinizden gelirsem arada bir konak farkeder. Meğer ki halka bir konuyu anlatmak için olsun. Hem acemi mekkâreci (hayvan sahibi) beni ne tanır. Ben hayvandan iner bir köşede dinlenirim. o başka âlemden gelmiştir. «Mekke bu âlemden. iman ise öteki âlemden yani mana âlemindendir. Siz gidin! Bana yalnız Mevlânâ'mn mektubu kâfidir.» nüktesi açıklanacak. o halde bu ayrılığın sebebi nedir?» Bir gün gelecek ki. O gözle görmek. Aşkın bu ikinci mertebesinden geçmek zor ve çetindir. Tebriz'li bir yabancının arkasından niçin yürüsün? Horasan toprağı. o zatı geüresin. oraya bak! Bu istiyor ki o düğümleri kendine engel saymayasın. Ruh. yahut da birlikte kadıya gidelim. hadisten başka hiç bir şey gelmez. ona hizmet etmek. o günde. iman ise bu âlemden değildir. perhizler yapsan bile. .» îşte bu söz hiç yorum götürmez. Onun kapısında karanlık ne oluyor? O aynı zamanda nefsin pusu kurduğu bir yerdir. Sana. Ona şundan bundan işitilmiş sözleri aktarmak da utanç verir. ne de bu halveti sorarlar. Mademki sen de gittin. tek yarattığı sevgili kullarından birini gönderir de ona ruhun iç yüzünü gösterirse. Bu sevgi sarhoşluğundan kurtulmak için çok koşmak gerek. O sözler. 84) Bu anlayıştan kurtulmak da çok zordur. gözle görmek gibi değildir. o alçak gönüllüğü Mevlânâ öğretmiştir. Biri der ki: «Filan zatın oğlu. O sıfat.» hadisinde Hazreti Muhammed'in maksadı nasıl Mekke sevgisi olabilir ki. «Vatan sevgisi imandandır.» hadisinde de maksat aynıdır. Allah erleri son derece sarhoşluklarından ona bakamazlar. onu hak yoluna yöneltir. Ancak ulu Allah. Sen ilerisini düşün. Mademki o engel oluyor. burada Mekkeliye düşen vazife İstan bulluya uymaktır. Bir İstanbullu. «İslâm garip olarak başladı.» dedim. Sana deseler ki: Elinde bulunan yüz altım ya bana ver. ölüm korkusu vardır onda. ne bu çileyi. (M. behey eşek. sana gözünün ağrıdığını söyledi. Şu halde iman konusundan olan şeyler bu âlemden değildir. Sizin gelmenizden başlıca umudumuz bize yardım etmeniz.» mı dersin? İşte asıl maksat budur. «Biz bir menzil ileri gidelim de sen on menzil geri kalasın!» O zaman gözümün rahatsızlığından bahsettim. ama sarhoşluğu büyüktür. kendi sözünü henüz karısı bile kavrayamadığı gibi oğlu da anlayamaz! Ne güzel sıfatlar ki hiç biri ötekiyle çelişmez.' demez mi?» Delikanlının bu sözlerinden anladım ki o güzel bahaneleri ona Mevlânâ öğretmiştir. Yolculukta sana yük olur.» «Hiç olacak bir şey mi bu!» dediler. «Sen bizimle beraber olmaktan rahatsız mı oluyorsun?» di yorlardı. garip olarak da geri dönecektir. bu sıfatı artırınca bu da ötekini artırır. 'Behey ahmak. maksadına eriştirir. behey apdal akılsız! Ben seni gönderdim ki. madde âlemindendir. bir de hayvanı. «Haber. Diyordum ki: «Siz bir konak ilerden gidin ki. Yol işidir bu. şu veya bu dileğimizin yerine getirilmesinde bize yararlı olmanızdır. Çünkü bu yolculukta bir çok perdeler kapanır. nasıl Mekke'ye mahsus olabilir? Bunun sadece Mekke'ye ait olacağını söyleyenler sevginin ilk basamağında kalmış olanlardır. Onlara dedi ki: Bir işin seninle ilgisi yoksa bırak onu. Mademki İslâm gariptir. onunla istediğim gibi pazarlık ederim. O sözleri. bana bu hususda olağanüstü bir ilgi gösterdi. 83) onu buldun. bu onunla. yoksa «Hayır bu bana lâzımdır. Nasıl ki. ben de arkadan geleyim. O anladı ki. Söze başlarken onun hatırına âyetten. Onda bu kadar akü yoktur ki toprağa itibar olmadığını anlasın. iyice afiyete kavuşuncaya kadar orada kalmaktı. Dediler ki: «Eğer şunu yap bunu yapma gibi sözler size ağır geliyorsa. Bir aralık bir sıfat ötekilerden ileri geçse bile yine aralarında düzenlik ve adalet bulunur. senden. Nasıl ki. Şimdi bu benim elimde değil. Şimdi sen diyorsun ki: Bu karanlık sözlerden benim sorduğum şeylere bir karşılık gelmedi. Peygamberler de böyledir. Ben kendi kendime «Siz her vakit kendinizle cenkleşiyorsunuz. o zaman sana yaraşan orada beklemek. Mekke bu âlemdendir. henüz görünmemiştir. Bu işten bir o anlar.

şüphelenirsek bakarız. Her harf siz. Onlarda ruh sarhoşluğundan da bir 'koku vardı. Hazreti Muhammed'in (S. kemal mertebesidir. . Suda. Bundan sonra da dördüncü mertebe gelir. Allahyı inciten zavallı!» diyor. Has kullarından birini gönderdiler ki. Hadiste. onun da bilgileri çoktu. Bu mertebe. Allah onu. değil midir.» Burada. bilinen manada doğmuş demek değildir. Zannediyoruz ki. çeşitli doğuş örneklerinden bir örnektir. o şüphenin dışına çıkarır. son gündür. Şüphe yok ki onlar. odur sanırsa. bu s. Vaiz hemen. bu sevgi sarhoşluğu azalır korkusu ile dünya çevresinde dolaşmak da gerekmez. her sözün derecesini anlıyorum. Bir gün. her şey kendi arzuna göre olsun. «Otur ey avrat!» dedi. Şimdi her sözü işitiyor. toprakta bir yerin olsun da. Mev-lânâ'nın da. ruh kokusu almışlardı. bu iş senin işin değil. Belki o. Bu âleme seyir ve temaşa için gelmiştim. O mantıkçı idi. aşkda tamam değildi. Diyordum ki. Ama Firavun. bana ilim yönünden bildirildi. kadın. Evhad (Kirmanî). Allahnın oğludur diyenler. ibretle her tarafa bakıyor. Sevgi ve heves çevresinden dışarı çıkar.» dedi. Sihirbazlarda bir hüner vardı ki. Bu söz her ne kadar sıcak bir sözdür. sen istiyorsun ki. talep davasında-dır. Hazreti Peygamber Aleyhisselâm şöyle buyurmuştur: «Bir din bilgini bir gün bir sokaktan geçse.ğcr onun eğilimi dünya işlerine daha çok dönük ise yalancıdır. Belki. bunlar nedir?» «Bana kalırsa bu oyuncaktır. Bu. Mademki melek ile peygamber araya giremiyor. bu perdeyi açmak kimin haddine düşmüştür? Bu Tebriz'li oğlundan başkası bu konuda konuşamaz. Her ikisi birbirine karışmış olsun. onu okşayıcı eliyle terbiye etsin.» dedi. kitapla gönderilmiş peygamber ise onun tertemiz bedenidir. Bundan dolayıdır ki içlerindeki duyguları açığa vururlar. Allah kullarında. sanki bu saat kıyamet saatidir. O Şeyh Ebûbekr'in (Sellabâf) sarhoşluğu. Bu kulun kendi saadeti de belli oldu. işaretsiz sözü. Peygamberimiz sadece bilgin demiyor din bilgini diyor. İsa'ya. 85) Bu. Kadın atıldı. Bu onun tertemiz ruhu. öyle bir inanç var ki. doğrudan doğruya Allahdan sarhoş olmaktır. Bu konuda bir çok sözler söylenmiştir. bu Firavunda yoktu. dünya sevgisi gibi şeylerden söz etmek istemiyoruz.» buyurulmuştur. altın. Seyyid'de (Burha-neddin) ruh kokusu. her sessiz kelâmı dinliyor. kendini incitir ama Allahyı nasıl incitebilir? Onların ağızlarından böyle sözler nasıl çıkabilir? Meğerki Allahyı bilmemiş olsun. Ama o sarhoşluk hiç bir şey ile ilgili değildir. Aşkın yorumuna gelince. ona yol bulmuşlardı. kıyametin belirtisi odur ki heybetten ve siyasetten erkekle kadını ayırmak mümkün olmasın. Dervişte. o sokaktan kırk gün Şeytan geçemez. şu senin halin ilk defa Jeğil! Her ne kadar sözün doğrudur. o yolun adamı idi. «O halde. «Hayır. ama ayıklığa yakındır.Allah yolunun sarhoşluğu üçüncü mertebede de belirir. bu davettir. aşkın son mertebesine daha yakın idi. Bu nokta. mimber üzerinde şu sözleri «oyuyordu: «Ben. Çünkü her neyi. «Benim Allah ile öyle bir vaktim olur ki aramıza ne en yakın bir melek ne de kitapla gönderilmiş bir peygamber girebilir. İmad ve onun gibiler aşk sarhoşluğunda olgun kişilerdi. içinde söz konuşulan (tartışılan) bir meclis istiyorum. nasıl Hal deyimi ile ifade edilebilir? Ben de diyorum ki bu. I^. Eba Yezid. Bu davacılardan bazıları acaba gerçek midir. «Ey harf-siz söz! Sen söz isen söyle. ama benim açıklamak istediğim sözün sıcaklığı yanında soğuk ve donuk kalır. Firavunun sihirbazları aşkda tamam olmuşlardı. onun Hal mertebesi değildir.» dedi. onun birleşme yolu ile Allahdan kopmuş olduğunu söylemezler. ama sen kimsin? Bu sözler mademki senin sözlerin değil. Eba Yezid sustu. Sözü geçen hadisteki mana. Ama o sarhoşluktan sonra gelen ayıklık onda yoktu. sadece kuru davacıdır. Bunda da büyük sarhoşluk vardır. aşk deyince. ona saadetini yakın olarak öğretsin. A. kıyamet günleri gelmiştir. Bir insan ki hakkı aramaktadır. Allahdandı. O azıcık kendi hakkında uygunsuz sözler söylerdi. Pek çok rahiplerde de bu aşk sarhoşluğu vardır. ama yakın ve kesin değildi. ruh sarhoşluğu fazla idi. Bundan daha sonra da ayıklık ve akıl mertebesi gelir. Bugün burada biz ve siz varız. Diyelim ki.) makam ve hal mertebesi değildir. Yoksa bu tahta mimberdc konuşmaktan ne çıkar?» O sırada bir kadın ayağa kalktı yüzünü ona çevirdi. ben bilmeyeyim ve görmeyeyim. (M. bu taraftan da sözler işitiyordum. önce bilmelidir 'ki. Nasıl ki Hakîm Senâî şu anlamdaki mısrada: «Ey taptığı Allahlar. ruh kokusuna erişir. Bu da.z filandan çıkmıştır. «Ey şeyh! Ey kuru davacı! Biliyorsun ki. beni oyuncak için mi gönderdin?» dedim.

Bazı filozoflar. belki baştan ayağa suya batar. sende hoş ve yüksek bir hal vardı. bu toplulukta Allah vardır. Her ne kadar. Aşk. O aradığı sevgili kendini göstermezse. Yani önce yoktu sonradan var oldu. Ama onun gösterdiği bu bağlılıktan bizden razı olmadığı sezilir. Geri kalan ne varsa onun uyruğu. «Allah takva ehli kişilerle beraberdir. «Yarabbi! Biz bu topluluk âleminde seninle birlikte rahat ve mutluyuz. Ama bu topluluk da çeşitlidir. Biz ancak ruhla ilgili olan o topluluktan bahsedeceğiz. Bu kâinat (M. O sırada oraya. onun kölesidir. îşe başlarken de Allahdan yardım dilemelidir. size. Bu yolcu isterse bütün âlemi ayağına çeksin. Bu günün işi. o güne Tegabün yani Kıyamet günü derler. Bir kimse vardır ki. Korkarız ki sonra dağılalırn. Bir kimse bu bilgiye ermek için yerde. Allah yolunun bilgisi mücahede ile. isterse gelir isterse gelmez. aradığını bulmuş. Nasıl ki. gam vaktinde bana sevinç verecektir. bu yüzden duraklamalar görülür onda. bir havuzdan veya ırmaktan demiyorum. ama başka biri de bizimle sohbete. Geciken vaatler unutulur derler. Karanlığa gömülür. beni ziyaret için başka bir cemaat geldi. ferman senindir. ruh ezeldendir. benim dersem. Meğer ki Allah bilgisine ermiş erenlerden birinin eteğine yapışsın da onunla birlikte çalışsın. gökte durmadan uğraşsa bile eli boş kalır. Sonra o başka bir yere göçmüştür. Onlar. 86) Ama bunlar onlardan değildir. Ben sizi yine toplarım. Sultan olduğunu bilir. «Allah bizimle beraberdir. 128) ve ayrıca. Mademki bizde de bir eğilim var. Kadı işaret yolu ile şöyle demiştir: «Diken asla yenilmez. Şu hale göre Tatarlar. Nasıl ki âyette. Nasıl ki herkesin kendisi ile birlikte doğan bir Perisi veya Şeytanı vardır. bu doğuştaki beraberliktendir. Her şey onun içindir. O evde. Ama onu akıl aracılığı ile arayanlar. o din vurguncuları yüzünden kapalı kalır. her yana ve her yöne başvursun. onun için döşenmiştir. bizden uzak kaçar. 41) buyurulmuştur. o Allah velisinin arzusu da bu maksadı gerçekleştirmek değil midir? Bugün. onun şerefine güzel bir konak yaptırmış. Ben de sana. Hazreti Peygamber buyurmuştur: «Size gelecek olan o zatın yüzünün rengini hatırmızda tutun. Mevlânâ bizden uzakta mı kalır? Onun için ne mutluluktur ki. diyorlar. «Ruhlar toplanmış ordulardır. çalışmakla da elde edilemez. denildiği gibi. şüphe yok ki hiç bir şey elde edemez. Bunların etekleri ıslanmak değil. «Ah. tnsan onu sever ve fazla sevgisinden bir eser bırakır. topluluğunuzun dağılmasından korkuyorsunuz.Sultanı görmekte benim için bir zarar yoktur.» buyurulmuştur. Meyhane düşkünlerinin de bir topluluğu vardır. Böylece îmad ile o H'ye Allah.» Bulunduğunuz topluluk derin bir uykuya dalmıştır. Halbuki benim gücüm her şeye yeter. Bizim hoşnutluğumuzu ister sırasında. yarına bırakılmamalıdır. nefsine düşkün bir sofudur. benim kudretimde eksik bir taraf yoktur. îşe önceden başlamak gerektir.» (Tövbe sûresi. «Allah bilgisi her şeyi kaplamıştır. Hele ruhlar topluluğu daha sonradır. îmad da onlarla beraberdi. ferman senindir dese bile yine bizden hoşlanmadığı anlaşılır.» diye hitap etti. Bazıları da sonradan yaratılmıştır görüşünü ileri sürüyorlar. bu sarayın içi dışı. bozguncuların da. barışık yaşarlardı. daha yetkili ve gerçeğe susamış bilginlerle düşüp kalksın. Bu konak boş kalır mı hiç? Aradığımız Allah yolunun yolcuları vardır. hep birbirinizle. gelmesinler diye oyaladım. O. bazılarına da aşk. hep bir arada. ezelden beri vardır. Bazılarına hevesler. ona erişmiştir. Bugün size vereceğim öğüt şudur: Önümüzde bir gün var ki. aynı kılıkda yeniden yaratırım!» Hiç şüphe yok ki. o bu kâinat için yaratılmamıştır. denizden bile geçseler etekleri ıslanmaz. boğulur giderler. biz ne yaptık!» demenin hiç bir faydası olmaz. kendin de yiyemezsin. derler. Sultan o kişidir ki. sultanlara onları görmekten ancak ziyan gelir. siz bu sözü itiraz ve edepsizlik yönünden söylemediniz. 87) binası onun için yaratılmış. (M. O gün. Meğer ki. Bir mutlu kimse vardır ki. bir zenginin aziz bir konuğu vardır. bilgiyi kendisine kılavuz edinsin ve kendinden daha üstün. Sarhoşluk ediyordun. kadîm'dir. der. Ama ruh hakkında fikir ayrılığı başgöstermiştir. H. Zaten. şu âlemin yaratılışında bir maksat ve sebep vardır. aradığı zat doğrudan doğruya ona yolunu göstersin. Çünkü onlardaki yetenek ve iş yapmak ar/usu..» . Hadisde. Onlar eğer Allanın has kulu iseler. Ama onun için bu şeyhleri görmekte ve emirlerle konuşmakta fayda vardır.» dediğimiz zaman. sizi de o toprak ve su âleminin Halifesi olan zatın soyundan üreteceğim. Ama Kıyamet bu saatte faydalıdır. «Topraktan ve sudan yarattığım âlemde bir Halife yaratacağım. yüzün kızarmıştı. Ben önlerine çıktım. ilk yaratılışta bizimle birlikte (aynı topluluk içinde) tanışmış olsalardı bu gün ve bu saatte de bizimle birlik olur. «Şimdi sarhoşluk etmenin yeri var mı?» diyordum. bundan daha beyaz yoğurt olamaz. bu mutluluktan uzak kalalım!» dediler. Başka bir yorum: Âleme gelen herkesin kendisi ile birlikte gelen bir yoldaşı vardır. sevgiler yoldaş olur. Tann buyurdu: «Ben biliyorum. Ancak bana sığındığınız için. Yoksa aksilik aksilik üstüne olurdu. Âşıkın hali böyle değildir. aradığınız o Allah adamı. işte bu sebeple. Artık bundan daha açık söz. bir şeyler koparır. bulmak istiyenler asla yol bulamazlar. dostluğa lâyıktır.» (Nahil sûresi. döşemiştir.

Bazılarının aradıkları şey arzularına uygun olarak karşılarına çıkar. size vesvese (kuruntu) vermekte zorluk çekecektir. 88) Ben bu mânâları öylesine söylüyorum ki. «Rabbiniz size güzel bir şehir verdi. Ancak daha fazla açıklayamazdı. son derece hoşlanırlardı. Onu Hazreti Peygambere anlatmayı unuttu. Eğer o rüyayı Peygambere söyleseydi. 89) Mevlânâ'da gerçi konuşmak arzusu yoktu. bu tatsız görünen korkutucu sözlerinde de. görüşmek mutluluğuna ereme-diler. Çünkü o çok meşguldü. Çünkü o açık beyanın halka bir faydası olmaz. belki yalnız -anlayışı yüksek olanlara faydalı olurdu. Ama onun bu uzaklığından binlerce yakınlık doğar. sözünü bitirmişti. derler.» mealindeki âyetler bu gufran'a işarettir. ve velilerin özledikleri bir sevgili.:» (Sebe sûresi. Gerçi bu onun güçsüzlüğünden değil. O buyurdu ki: «Gufran senden daha eksik ve güdük değildir. O kimdir ki. (M. Ben her ne kadar kendimi sözle oyalamaktaysam da. Yahya'ya. Böyle olmasaydı o zaman iş çığırından çıkar neticesine takat getiremezdi. o hayalden de başka bir hayal doğsun. Bir gün. Bu nedir? Korkudan. İsa'ya gizlice secde etti. o mânâ bana şu beyitten geliyor'. böyle zatları niçin özlüyordu? «Ah! Kardeşlerime bir kavuşabil-seydim!» diye hep onları sayıklardı. O çok yarlıgayıcı bir Allahdır. onun günahı ancak şu sözdeydi. Ama onun dostları. yüz bin lezzet bulur. Peygamber i^in. Ömer'e bambaşka bir hal gelir. belki onun bu sözü "fazla uzatmak ve incelemek için yeterli vakti olmadığındandır. Peygamber Aleyhisselâm. Bugün mademki gidiyorsun hiç olmazsa kendine meşgul olacak bir iş buldun. Hazreti Ayşe bir rüya görmüştü. Bazıları da. sizinle çok savaşlar yapar. bundan önce ve bugüne kadar gelip geçmiş günahlarını yarlıgamak ve sana nimetlerini tamamlamak için Allah seni en doğru yola yöneltti. onları yakından yahut uzaktan görmek bunlara nasip oldu. Bundan sonra öyle görünüyor ki. Her günahın ardından karşıma gufran gelir. O halde Allahya gerçek iman hangisidir? .Şeyh ibrahim'e dedim ki: «Bu tatsızlık hep senden mi?» Onu kendime muhatap ettim. bu günahı işle ve söyle. Semadan beş yüz kere vahiy gelse bile! Bütün peygamberlerin. Onu görmekten. öyle ulu bir zat olduğu halde. Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor: «Ulu Allahya kırk sabah içten ibadet edenlerin kalbinden hikmet kaynakları fışkırır. Ama bu yolda dileğine kavuşma hevesiyle öimek de büyük bir iştir. kavuşmak için çırpındıkları bir dilekti bu. onu arama yolunda can verir giderler. Nasıl ki Kuran'da. umutsuzluktan ileri gelen iman makbul değildir. 15) ve «Ya Muhammedi Biz senin için aşikâr bir fetih ve zaferin yolunu açtık. Ayağımıza el uzattın. lisanından dökülür. Hazre-ti Peygamber. asla o evden dışarı çıkmazdı. Ali keskin kılıç karşısına göğüs gererdi. sözünü dinlemekten çok zahmet çekeceksiniz ki. tatlı sözlerinde de. size bir ziyan vermesin. Bazılarına da.» Bu. Onun ö tatsız (korkutucu) gibi görünen sözlerinden o kadar kuvvet alır ve o derece beslenirlerdi. açıkça söylemekte hiç bir engel yoktur. Bu öyle yüce bir Allah Peygamberi. bu nükteyi daha tatlı söyleyebilirdi. Ebubekr mest olur. diyebilirsin. Ona bizim âlemimizden bir hayal. Hazreti Peygamber Aleyhisselâm bile bu kadar açık söylemez. görünüşte bir nevi ayrılma ve uzaklaşmadır. Yoksa yüz bin sabahın bile ona faydası olamaz. Meclistekilerden biri gitti ama yine gelir bir şeyler dinlemek ister.» Bu kırk sabah. Şeytan. müminin gönlünün anahtarıdır. Ancak emrimi yerine getirmek için şu bir kaç sözü söylemeye ve şu öğütleri vermeye başladı: İblis. (M. Beyit: İşlediğim günahtan nereye kaçsam bilmem. Önce senin bir işin yoktu. içki içmezdi. Sen ne zaman dilersen. Ama benim için o mânâyı olduğu gibi. kârın bu oldu. Ama geri kalanlardan bir kısmının onlardan haberleri olmadı. Ahvalin ne olduğunu zaten biliyor-dum. Bu bir kaç meseleden ancak en kudretli Peygamberlerin haberleri oldu. onun gönlüne perdeler çekilsin. bir kısmı da onları görüp. Mevlânâ'ya dedim ki: Bu konuyu destekleyici bir kaç söz söyle. ölüm sırasında yüz gösterir.

sizden emir veren ulularınıza itaat edin. yani küfrü imandan üstün gelmiştir. Sultan sordu: «Ayaz'ım gitmedi mi? Belki Hüma'nın gölgesi onun da üzerine düşer. Küfrün o kadar fazla gelmesi onun imandan yoksun kalması sonucunu doğurmuştur. filân zat görünüşte kâfir olarak gitmiştir ama gerçekte o imanla gitmiş olabilir. Yine anlatırlar: Sultan Mahmud. mümin olarak gidersin. önce iman ederler. ayrılacaktır. onu ziyarete geldi.Ne eksiği vardır onun? Benim sofîliğimde bir noksan var mı? Gömleğim bile yok! Evet. dinin en dürüst konuşan adamıdır (Fasihuddin). bir otur da kim olduğumu sana anlatayım. Madem ki son nefesinde. Ama. Allah onları yarlıgamaz. 91) Etrafına bakınırken Ayaz'ın sırtı . o aranan kutlu varlığın nazarı ilişse. gidince söyleriz. Ayaz gözden kaybolmuştu. Ben sözü doğru söylerim. korkutmalardan. işte ben onun oğullarmdanım. işte o kimse veli olur. sonra yine iman ederler ve tekrar inkâr ederler. 135). gittiğin yol doğrudur.» (M.» dediler. Ama sofîye. ortada hiç bir şey yokmuş gibi olur. bu «Her ne istersen yap!» sözünü işitince. tek kelime ile imanlı gitmek mümkündür. hep onu araştırıyordum içimden. sonra kâfir olurlar. Çünkü ayrılmak istiyor. diyorum. «Bütün ordu yürüsün! Belki o sizin üstünüze konar ve siz'n olur. Çünkü hakikatte. «Küfürlerini artırırlar.» Arkadaşlarım. Kuran' da bu konuda üç kereden başka müsamaha yoktur. Üçüncü mertebeye nereden geçelim?» Sultan Mahmud bu sözleri işitince ağladı. küfürlerini artırırlar. Şemseddin her kime küfür ederse. kâfirin küfründe devam ve ısrar etmesini istemez. 'Allaha itaat edin!' hitabı o kadar zevk ve hayranlık verdi ki. safaya ne eksiklik verir bu. «Onu biz" ayırdık. «Bu ne biçim şeriattır "ki. O sırada. Ama niçin başka birine bu yolu göstermiyorsun. ona. söyle! Sofilerin edeplerinden.» sözüne güvenir. şu cihetten doğru değildir ki. «Nereden geleceğim?» Sordum: «Siz Sultanı seyretmek için dışarı çıkmadınız mı?» «Biz hakikat ve şeriat sultanının hizmetindeydik. Ama hakikat yo-nünden o. Biri.» dediler. yüz bin kere daha korkunçtur. «Bundan önce büyük bir zat gelmiş geçmişti. bu lokma helâldir sana. terbiye örneklerinden hiç bir şey geri bıraktım mı? Bugün tenimde gömleğim bile yok. gerçektir.» dedi. «Gel sofî budur. istersen yürü. halkın mahvolmasına sebep oluyor?» denirse. Bir gün niyaz yolu ile Şeyhin huzuruna.» dedim. «Nasıl istersen öyle say!» dedim. Peygambere.» dedim. Nasıl ki şöyle buyurulmuştur: «O kimseler ki. âyette bildirilen. işinden gücünden alıkoymak olur. Evet. Bu. onları kuyuya düşürmektir. elleri titreyerek Şeyhin elini tuttu ve öptü. «Kuran'daki bu müjdelerden. o cihanın nakışlarını görenlerin ve o ilâhî âlemin seslerini işitenlerin imanıdır. Şeyh sordu: «Nereden geliyorsun?» «Pencereden. 90) Yetmiş yıllık bir Mecusî'ye bu yol üzerinde. Allah.Gerçek iman. Kuran'a aykırı konuşmaktır. Bir gün bir kapıcı sordu: «Sen kimsin?» «Bu biraz zor soru. Sultan şöyle dedi: «Kuran'da. Hatta o zat üçüncü defasında dil ile inkâr etse kâfirdir. Eğer bu yolda yürür. o büyük zatın günlerine erişemedik. henüz Resul âlemi var mıdır yok mudur anlayamadık. Hemen emir verdi. tembeldir. bu cihanın renklerine boyanmadan. doğru yola da yöneltmez. Halk.» demek.» dedi. «Biri ben isem. «Gel. tarife sığmayacak kadar cesaret vermek ve onu ölüme götürmektir. Her işi Müslümanlık olur. Sordular: «Hangi tekkeden geliyorsun?» Ben daha önce onların ne diyeceklerini düşünmüştüm. Ancak bu bir gün gezmek için pazara çıktığımız bir zamanda olacaktır. havada uçan bir Hüma kuşu görmüştü. Belki iki defa imandan uzaklaştığı için üçüncü defasında kâfir olmuştur. «Hayır! Bu bana iftiradır. Onun geçmişteki küfrü imandan artık bir dereceye varmış. onları gaflete sürüklemek. 60) yolundaki öğütler. o Mecusîde Mecusîlikten eser kalmaz.» (Nisa sûresi. ürkütmelerden hangisini dilersen onu yap.» dedim. «son nefeste bir kelime ile anadan yeni doğmuş gibi olursun. Allah fermanı değil midir?» Şeyh cevap verdi: «Ey islâm padişahı! Bize ilk önce bu âyette ferman buyu-rulan. «Pek güzel! Bu sofî değil. Bu yolda konuşmalar. Herkes sağa sola koşmaya başladı. şeriat yönünden iman sözü dile gelince.» yolundaki açık ifadenin dışındadır. Meclisten biri. sövüp sayarsa ve sövülen kimse onu işitmiş olursa. İkinci günü hırkamı giyinmiş şeyhin huzuruna çıkmıştım. neticesi halkı uyutmak. Yolda aşırdılar. Adı Âdem idi. hoşuna gidecek ufacık bir sevgi gösterse.» dedim. onu tavşan uykusuna yatırıyorsun? Yoksa bu işte taklitçi misin? Yoksa doğru yol bu değil midir? Gel söyle bu nasıl olur! Onunla konuşmanın ne yeri var? (M. o saatte iyi bir sofi idim. 'Allaha.' (Nisa sûresi. biz de deriz ki: Onları bu gibi korkutucu öğütlerden güvenli bir halde bırakmak.» dediler ve Şeyhin hikâyesini şöyle anlattılar: Sultan Mahmud uyanık ve Hak sever bir padişahtı. Şemseddin onun velisidir. «Ben. Ama Şeyh ona i'azla iltifat etmedi. Bu çok bir şey değildir. Gazneli Sultan Mahmud çağındaki Şeyh Ebül Hasan Harrakanî'nin. O halde Firavun için neden öyle olmadı? Onun imanının da kabul olunması gerekirdi. söyle. nihayet ömür Ama eğer işin öteki tarafını anlatırsam. halka Zaten halk.» dedi. Firavun da öyle olmalıydı. hangi gidişte ve yolda yürümek bakımından.» dedi. bu yolda savaşır ve gece gündüz uğraşırsan. Sordum: Şeyhe ne lâzımdır? . kıçına zahmet ver. bu lokma bana haramdır. mümin olarak gidersin. hele bir düşüneyim. gerçek mümin olabilir.

doğrudur. Eflatun ve onun izinde yürüyenler derler ki: Eğer herkes bizim gibi olsaydı Peygamberlere lüzum kalmazdı. Eflatun işitti ki. onlardan değildi. Yoksa suretde söylenen sözlerin mânâ ile bir ilgisi olmazsa neye yarar? Mevlânâ'nın sözlerini anlayabilmek için çok dikkat gerektir. Bu ilimlerin en kolayı. seni bu tatlı ve temiz su ile dolduralım. bu cihet o kimse tarafından önceden bilinmiş olsun. O kerem sahibi de. balgam gibi anormal ifrazlar varsa. beni dinler ve benden hoşlanırlardı. gölgeleri. Ağaca karşı duyulan ilgi ve sevgi nihayet onun meyvesi içindir. «Eğer sen beni kerem sahibi olarak görüyorsan. içi su ile dolu bir testiye benzer. her taraftan bana yönelir. Ona. Bu bir büyü gibidir. Ancak seni mazur göstermek. eğer kılıç korkusu olmasa peygamberlerle pençeleşmektir. O nasıl olur da Allah gölgesi olabilir? Evet. lezzet içinde lezzettir. Bunlar. eğer ortada bir Şah var da onda şahlığın mânâsı parlamakta ise. O ilim ve hikmet üstadı buyurur ki: Kendi bilgisi ve hüneriyle dolu olan bir insan. Şimdi pişman oldu. bir şeyler görüyor ama öteki hiç bir şey göremiyor. Çünkü bu topluluktaki-ler. beni konuşur. ne de bir çapak ve toz vardır. bağlar. hep kötülük. Beni gören bir kimseye bu söz nasıl tesir eder? (M. bu mânâları henüz bilmediğinden geç kalmış demektir". Diyerimki. Nasıl olur da şimdi seni bırakır da onu ararım?» Sultan Mahmud. Yoksa bozuk su ile yıkarsan temizlenmez. Onun tarafı. senin temizi'ğini anlatmak için söylüyorum.» Ben bu sözleri. onların bunu kavramasına imkân yoktur. Allah buyuruyor ki: «Eğer halk benim böyle olduğumu bilseledi. Bu bana bir bahanedir. hem başı açık hem de feryat ediyor. onu inkâr ederler. berrak su görüyorum. bu çok iyi bir şeydir. Bir de ne görsün: Ayaz atının altında. Meyvesiz ağaç ancak yakılmaya yarar. ama dalları Sidretül-Müntehâ'yı geçmiş. kara kan. Allah gölgesidir. aradığım gölge de senin gölgen-dir. Bunlar kendi yollarının doğruluğunu ispat etmek için saçma fikirler yürütürler. fânilik ve zevksizlik âlemidir. mademki bunu yapmaya gücün yetmez ve onu kendinden üstün görüyorsun. ikisinin de gözleri açık ve parlaktır. biri ilâç kullanmadan toprağı altın yapıyor. Kelâm metodu ondan da çetindir. «içindeki o acı suyu dok de. nice bin Hüma'nın gölgesi onun gölgesine erişemedi. iki kişi yan yana oturmuştur. Cana can katan derya gibi geniş. Ama o anormal ifrazların biriktirdiği şeyleri dökmek. Ben Hüma gölgesini senin gölgene erişmek için ararım. gidiyor. O halde gerektir ki. Her ikisinin gölgesi biribirine karıştı. Bunu onlar göremiyorlar. o konuda boş sözler söylerler. Bugün. Sende safra. Derler ki: Felsefe ve ilahiyat bilgisi. 92) Mevlânâ şöyle dedi: Senin avcunda. Fıkıh yani din bilgisinin dalları da ondan daha zordur. Bu gördüğümüz gölge âlemi ise. Bu da saçma sözdür. görenler. çirkinlik. O ancak sözü geçen tatlı su ile temize çıkar. başkaca ne gibi rahatsızlık izleri varsa bunları giderir. bahçeler görüyorum.» der. sen de onun gibi yaparsan onun kardeşi oluyorsun. pislikten temizlenme (is-tinca) ilmidir. Hele fıkıh metodu daha da zordur. «Şimdi onu boşaltırken gördüğüm hali doldururken göremiyorum. însan eğer bu testiyi yıkar tatlı su ile tekrar doldurursa. bütün filozoflardan daha filozof insanlar var. Aşkta. Öyle ağaçlar var ki kökleri çok derinde demiyorum. sözümde gerçeğim. Suret çok iyi olabilir ama mânâ ile birlik olursa. Yoksa hiç durmadan içindekini boşaltıncaya kadar gecikirse. gözlerinde ne bir kıl. Bunlardan biri. Ben kerem sahibiyim. ondaki benlik duygusu da onun yüzüne ve gözüne yüz türlü perde çekmiştir. kudret içinde kudrettir. Çünkü bunlarda büyük bir şaka ve lâtife kokusu vardır. Evet. Bu keramet sahibi de. o halde niçin ona uymayı gerekli görmüyorsun? Bugün bütün hikmet ehli kişilerden. ağaçlar. Şüp7 he yok ki o kendi benliği ile doludur. tekrar soğuk su içmek için nasıl iştihası olmazsa.» derler. yeşillikleri pek hoş. Su ile dolu midenin. Ama Allahnın âlemi nur içinde nur. cimrilik yönünden söylemiyorum. Öyle âşıklar da vardır ki sır ile çok uğraşmazlar. .» derler. kerem içinde keremdir. Onlardan utandığı için tekrar geliyor. onu şefkatle kucakladı. Öyle ki. O can bağışlayan suyun bir damlası bile insanın yanaklarını kızartır. onu temizlemek için yedi defa temiz su ile yıkamak gerektir. sana her zaman. bağışlayıcıyım. hep dünyadır. bir inilti işitti sebebini anlamak için atından indi. benim tarafımdan daha güçlü idi. gönül ehli erenlerin sözleri hoştur. derler. Sultan. Sultan sordu: «Sen ne yapıyorsun orada? Niçin Hüma kuşunun gölgesini aramaya gitmedin?» Ayaz şu karşılığı verdi: «Benim Hüma kuşum sensin.boş duran atını gördü. belki öğretmek için konuşmazlar ama o sözlerden çok şeyler öğrenmek mümkündür. sağlık esenlik getirir. bir sır ve neşe var ki. O. onlardan daha filozoftur. onu ancak şehvet düşkünü olanlar arar.

siz madem ki böyle bir kimsen'n sohbetine eriştiniz. sizden hanginiz onun sohbetinden nasip almak istersiniz? Bu sözler ki. . ben de bir noktaya işaret edeceğim. «Ey hekim! Bendeki istiska (siroz) hastalığına bir ilâç ver. Her hangi bir kul. Ancak bu nükteyi anlayabilmek için bir başlangıç gerektir ki onun çevresini kavramak kolaylaşsın. bu sırada pek dalgın bir halde idi. Ancak ilâç istemeye baksın. yüz bin Şeyhe iltifat göstermez. insanın aklı durur. o yer yaratılmışlarla beraberdir. (M. aklınızı kullanıp o uyanıklıktan niçin bir nasip almayasınız? Sonra ileride işlerinizde size hiç bir pişmanlık getirmeyen. kış gününde dışarı çıkmıştı. Nihayet. Hekimin karşısına gelen bir hasta. o da bunu içse açlık davasında yalancıdır. küfür bile etse gülersin. Mevlânâ. insan sırrı ve aklı ile diridir. Böyle değ'lsem hiç olmazsa akıllıyım. Hem ezelî hem ebedî olan biri varsa. sıcaktan terlemiş bir insan gibi. Bu âlemin sıkıntılarını. nerdeyse donacaktı. Allah. Ayrıca cehennem ehli olanların nişanını da söyleyeyim. o da yese. Dostlar hakkında duadan başka bir şeyle meşgul olmadım. Nasıl ki. Gariptir ki. ancak sizin Hak yolcusu olduğunuza inanmış bulunduğum içindir. söyle de bari onun işini tamamlayayım. «Allahm! onları koru ki. «Keski şöyle yapaydık!» demenize meydan vermeyen o bilgi sizde neden hasıl olmasın? (M. Tatlı su aramak için gelen susamış bir adamın önüne ekmek. «Yarabbi! Sen kavmimi doğru yola yönelt! Çünkü onlar bilmezler. güzel yüzlü görürsen. daha yüksek bir sohbeti nasıl umarsınız? (Sultan önce tahtında yerleşir sonra süslenmeye bakar) Halbuki bütün kuvvetler sendedir senin kuvvetlerinden başkaları da güç kazanır.da ancak Allahdır. ona uysunlar!» diye yalvardım. Şeytan'dır. Ama sırrı ve aklı ile yaşayanlar Allahın kerem sahibi olarak yarattığı insanlardır. Bu sırada Haccac hikâyesi bitti. geniş gönüllü ise. ölüm ona olsun. Nasıl. onun sohbetindeki en aşağı derecede öğütlerdir. yüzünde. Her kimi. Sözlerinde öyle tiksindirici bir ifade vardır ki.» deyince ondan öylesine uzaklaşırsın ki. ansızın gözlerinden yaşlar boşandı. 94) Ona ebedîdir diyorum. İşte öyle bir insan. Mevlânâ'ya işaret ettim.» diyebilirsin? Evet büyüklük odur ki. 93) Şu halde. bu. Çünkü. her gün her an kapılar açıp kapamaktadır'. «Ben güçsüzüm. başka bir istekte bulunmasın. büyüklüğünün kuvvetinden dolayı kendini güçsüz görür. onda neşeli bir insanın konuşmasındaki sıcaklığı bulamazsın. cehennemliktir. kan içer. darlıklarım sana unutturur. ama ezelîdir demiyorum. için öylesine açılır ki. bir daha Allah yolunda beraber yürüyemezsin. Ama sözümü dinledi ve konuşmaya başladı. bir söz söyle dedim. her büyüklükten daha iyidir. Haccac'ın (Bin Yusuf) hikâyesini anlatacağım size. o . Bir yer ki orada ancak yaratılmış varlıkların yüzleri görünür. açlıktan bahs edeni denemek için önüne berrak bir tatlı su getirseler. Birden hali değişti. «Yarabbi! Beni Muhammed ümmetinden kıl!» diye imrendikleri o büyük zatın ümmetinden ise. açık sözlü. Her kim yalnız başı ile (akılsız kafası ile) yaşarsa. Keramet sahipleri ise bunu yapamaz. sır denilen o Allah vergisi. beri. Hazreti Peygamberin sünnetini yerine getirsinler. Öyle bir insan ölümden niçin korksun? Sadece başa nerede değer verirler? Hayvan başı ile. kerametlerden daha güçlüdür. onların hepsinden daha akıllı ve daha filozof sayılır. Şu halde.» dese gerektir ki. Mevlânâ'ya döndüm ve dedim ki: Bir gün Haccac. sözünde insana sıkıntı veren bir soğukluk vardır. Biri de vardır ki. Şimdi artık susunuz! Siz beni kendi hakkımda inançsız yapıyorsunuz. Siz bu kadar tatlı konuşuyorsunuz. Benim bu uyanık ve akıllı oluşum. yahut şekerli helvalar getirseler. herkese hayır dua ederse öyle bir insanın konuşmasından insana gönül hoşluğu gelir. Ben eğer sizin sandığınız gibiysem. Peygamber ne zaman isterse mucize gösterir.Mucizeler. Şimdi her kim bu sırra erdi ise ona göre davranır.» diye yalvaran ulu Peygamber de Allahdan yardım dilemişti. Sultanın ve başkalarının hikâyelerini anlatıyorsunuz. eğer bütün peygamberlerin. kahkahalarla gülersin. güzel huylu. Dışardaki soğuk onu öylesine çarpmıştı ki. Mevlânâ seni nasıl çilede oturtabilir ki! Ona: «Ey mürit! Rüyanda ne gördün? Müridinin halinden haberi olmayan Şeyhi gördün mü? Yani Şeytan sana ne kuruntu verdi? Ben de onun çömeziyim. bu-başa ve külaha nasıl sığar? Mademki burada barınamıyor ben ne yapayım? Ama sırrı mertçe korumak gerektir. Ona emir ve cevheri kırma hikâyesini anlattım. Bu öyle sınırsız bir çabuklukla olmaktadır ki. Nasıl ki Kuran'da. adam susuzluk davasında yalancıdır. Belki öyle bir tevhitten bahs edince Siraceddin gibi dışından göz yaşı dökersin ama içinden yüz bin neşe duyar. Sana cennet ehli kişilerin niteliklerini anlatayım. Bunlardan hiç biri sizi etkilemezse. Bu cennet sonradan yaratılmıştır. yaydan fırlayan bir ok gibi şu âlemi yarattığı günden.

Bundan dolayı öyle bir iş ile uğraşmalıdır ki. bir daha böyle edepsizlik etme. nasıl olur da öyle aydınlık bir gidiş böyle söğüdü. Halbuki ben şimdi halkın anlayışına göre konuşabilirim. o söz senin çileni soğutursa nihayet dışarı. meğer ki sen kudret ve kuvvet veresin yarabbi!» diyoruz. Bize henüz bir şey görünmedi. sakallılardan. Şüphesiz sen hikmet sahibi. Bu ne demektir efendi? Sen bundan. gönülden evlâdıdır. Bu saat hasret içinde geçmektedir.» anlamındaki hadiste işaret buyrulan edep. Zeyneddin-i Tursî'den ve başkalarından birçoklarını dolaştı. 'kancıklık etmediler. niçin değişmedin? Bir gün benden böyle ayrılmadın mı? Onun yolu ne olduğunu anlayabilmek için. Mademki bir iş baştan tutulmuştur.» dediler. sonunda pişmanlığa da tövbe edilsin. gençlerden. Hazreti Muhammed'in (S. Kendiliğinden kalkıp gitti. O dolaşmanın bereketidir ki. 95) O halde. onun ne söylediğini anladın mı? Biri anladı. O zaman. ululuğu da baştan atmak gerekiyor. Amma o geçip giden ömrü nerede bulacağım? Ama bütün zaman gitmiş değildir. demeleri gibidir. Bu tıpkı Kuran'da işaret buyrulan. 96) Bu iş hesabı değil. Giden gitmiştir. şu çetin yerden kurtulmak için ne zorluklarla el ayak çırpıyoruz. (M. halvette dediler ki. O. onun dışında başkalarının taklitçisi olmayacağız. dedi ki: «Bu anlayışın iki yönü vardır. Sen. benim emrimi kaç kere dinledin? Niçin yerine getirmedin? Söyle ki anlatalım. «Allahm beni en güzel edeple yetiştirdi. Allah da. sonra neşterini saplarsa.» yani sonradan eklenmiş bir ibadettir buyurur. «Bu âlem bu aynanın arkasındadır. Mevlânâ da kaç kere bu manalara işaret etmedi mi? Bu konuşmalardan herkesin başka bir mana çıkarmasını önlemek ve işleri geciktirmemek için bu noktaya değinmişti. Ancak sen bize ne öğretmişsen onu biliriz. «Evet ama sen kendinden bir azıcık kımıldanmaya bak ki. Teravih namazı için. Siraceddin'e hal diliyle söylediği bir şiirin şu anlamdaki mısralarında der ki: Bir gün belki sevgiliye kavuşacağım. Şimdi. ancak Muhammed Aleyhisselâm dininde taklitçi olmayalım. gönül ehli erenler Hak ehli olurlar. Mademki bu konuda senin taklitçin olduk. Ey ulu Allahm! Hacamatçı. küçük çocuklardan kan almak için onlara nasıl ceviz. «Ulu Allah! Biz seni takdis ve teşbih ederiz. Halbuki bid'at ancak âşıkların canını dinlendirir. Şimdi açıkça gördüğümüz şeyleri taklitsiz kabul ettik. ulu Allahnın besleyip yetiştirdiği bir Şeyh olmuştur. bilinmelidir ki.) candan. Bizim bir bilgimiz yoktur. . en iyi bilensin!» (Bakara sûresi.» Boşboğazın biri beni dinlemeye gelir.Mevlânâ dedi ki: Biz sizi yalanlamıyoruz. Başlangıçtaki gidişe göre. kuru üzüm gibi yemişler vererek önce avutur ve duyacakları acıyı unutturmak için ok-şar. diye meraklanırsın. «Bu güzel bir bid'attır. ululuğu en yüce olan Allah da kulunu bu türlü işlerle uğraştırarak önce cemâlini gösterir sonra aynayı kırar. «Sizin dininiz sizin. söz benden ürker ve kaçar sanki. Onun seçkin evlâtları da öyledir. Evet kımıldanıyoruz. Derler ki: Bundan sonra ustanın üst tarafında dükkân tutma.» dedi. 32). Ama. Bu ne demektir? Bütün Yahudi milleti onu gizlice çağırdılar. Bir doğuş yok. Onun gönlüne göre bu artık bozulmaz. Nihayet sen de bir din bilginisin. kendisini bu mevkiye yükselttiler.A. Siraceddin. O.» Evet. (M.» anlamındaki mensuh (hükmü geçersiz kılınmış) âyeti okuyadur. «Olamaz. pişmanlık öylesine gerektir ki. «Artık bende kuvvet ve kudret kalmadı. Allahm! Şu savaş ve uğraşmalar sona erdikten sonra buyuruyorsun ki. sözlerimdeki mânâların zevk ve lezzeti içinde mest ve baygın bir hale gelir. işsizlik hesabıdır. benim dinim benimdir. ikiyüzlülük. Hatta o sözleri tekrarladıkça aynı zevki duyar. ben de sana güç ve kuvvet vereyim!» buyuruyor. hemen hükmü değiştirilmiş olan Kafirûn süresindeki. sonucu yeter derecede lâtif olsun.'ben o aynadaki Celâl (ululuk) nuru görüyorum. Şimdi bizde de ilim var ama o büyük zat bunu kesin olarak bilmez. «Vergilerinizi kaldırayım. garip bir şaşkınlık içinde kalırlar. buradan dışarı acele çıkar gidersin. Başka biri de vardır ki. Bunu kabul etmezsen sonunda kendini aynı kuruntuya kaptırırsın. burada geçen zaman bir iş uğrunda geçiyorsa artık her seferinde boşuna geçiyor diye pişmanlık gösterilmesi gerekmez. bir gün şeyhliği de. Ancak. Onların sözlerinden sana soğukluk gelir. çileye göre bu düşüncelerden kurtulursun. onun niteliğidir. meleklerin. Şimdi gel konuşalım! Bana sor bir kere.

Evet beş vakit namaz farzdır; bunu aşikâr olarak kılarsın. Yolun ayrı da olsa, onun farz oluşundan dolayı açıkça kılarsın. Geceden sonra kadını uykuda bırakır, oğlunu kuru üzümle avutur, kızını cevizle oyalar, sabaha kadar namaz kılabilirsin. Bu helâldir. Hazreti Muhammed'in (S.A.) dini böyledir. Ezan okunan yere de gider, halvette de kalırsın. Manevî dalgınlıktan dolayı müezzinin sesini duymadınsa, kaçacak delik aramaktansa Allah gölgesine sığınmak daha uygundur. O zaman bütün soğukluklardan, ölümlerden güvenlik bulur Hakkın sıfatlariyle süslenmiş olursun. Daima diri, varlıkları ayakta tutan o yüce Mevlânın varlığını anlarsın, ölüm seni uzaktan görse ölür; çünkü ilâhi bir hayat bulursun. Bu yolda yürümek sessizce olmalıdır ki, kimse duymasın. Bu ilim medresede kazanılır mı? Bu, belki altı bin yılda yani altı kere Nuh Peygamber ömrü boyunca da elde edilemez. O yüz binlerce tahsilin, belki kulun bir gün, bir an için Allah huzurunda olması kadar değeri yoktur. Allah kullarından bir kul, Eflatun'un bütün bilgilerini yok ederek onu bomboş bir hale getirmek gücüne sahiptir, bunu yapabilir. Ancak bir gün onunla yavaş yavaş konuşur anlaşırsa, «Bu adam büyük bir filozoftur!» diyebilir. Çünkü Eflatun hem filozof, hemde bilgindir. Nihayet peygamberlerle tartışır. Boş söz değildir bu. Onlar da bu işte bir lezzet bulmuşlardır; isterler ki peygamberlerin vazifelerini kendileri yapsınlar. Nasıl olmaz diyebilirler, o bizim kardeşimizdir. «Bizi o bilir,» derler ve bir tekmede onun aklın altüst eder, onu bomboş bir hale getirirler. Bu imkânsız mıdır? Hazreti Muhammed (S.A.), iblisin suretinin nasıl olduğunu görmek arzusunu duydu; ama gördü ki hepsinin üstünde Allah var, artık onda nasıl olur da iblisin suretini görmek arzusu kalır. Bunu böylece söylersem başağrısından kurtulursun. (M. 97) Çünkü îblis, manevî bir surete bürünmek isterse, seni Allahdan soğutacak bir surette görünür. Gönlünü ona kapalı tuttuktan sonra da sana bir daha şeytan sevdası gelmez, ama yine de güvenme kendine. Birinin kapısından dışarı çıkar, onun suretinde karşına gelebilir ve seni soğutur. Süleyman-ı Tirmizî dedi ki: Bari din adamlarının sözlerini söyleyiniz. Bunlar ki, her zaman mimberlerde öğüt verir seccade üstünde otururlar, Muhammed (S.A.) dininin yol kesicileri, vurguncularıdırlar. Bayezid'in seccadesinde kurulur, Şakik-i Belhî'nin mimberinde konuşurlar. Kime öğüt verirler? Oradaki cemaata mı; cemaat nerede? Kalkar çarh vurursun. Mevlânâ, tuğrak yemeğini yemiyor, ama helva yiyebilir. Gel sen de üzül buna, birlikte konuşalım. Bütün bunlar bir terazi, bir denge meselesidir. Yoksa yemekten önce bugün meydana atılan mesele üzerinde konuşmak gerekiyorsa, o işten maksat ya yapmak ya da yapmamaktır, yahut her geçen zamanın nasıl geçtiğini düşünmek konusudur. Sohbet sana ziyan vermez, ama Allahnın has kullarının sohbetini kaçırmak sana ziyan verir, iyi olmaz. Bunun bir misalini anlatayım: Diyelim ki, yanımda duran bir külhancı bana bir iğne batırdı, aynı yere Şah da bir iğne batırdı. Bu, iğne batırılan yerdeki acıların birbiri ile kıyaslanmasıdır. Yoksa iğneyi batıranların birbiri ile ölçülmesi değil. Biri dedi ki: Bel ki böyle bir Padişahın ayağına batırdığı iğnelere karşılık olarak zamanenin kemendi vurulur da boşuna giderse, gerektir ki, bundan hoşlansın. Geri dönmeyen her şey geçip gider. Sen ancak kendine gerekli olan şeye bak. Böyle bir zamanda sana şu hikâyeyi anlatmalıyım. Gerçi bunu birçok kere tekrarladım. Hikâye şudur: Horasanlı Ebû Müslim'in Halifelik makamına oturttuğu Mansur'u kandırdılar, dediler ki: «Seni bu defa o makama oturtan Ebû Müslim günün birinde dilerse oradan uzaklaştırabilir, bir başkasını oturtur. Şimdi onu temizlemek gerek. Bunu yapmak için de bir çare var. Ebû Müslim seni ziyarete geldiği zaman kılıcını eline verir, hareketine dikkat edersin. Kılıcı elinde oynatıyor mu? O zaman, sorarsın, Halife karşısında kılıç oynatanın cezasının ne olduğunu kadıdan sorarsın. Kadı buna karşı, 'Onu öldürmek gerektir,' der. Bu sana cevap ve hüccet olur. 'Yolda onu yakalayın, öldürün!' dersin.» Halifeye dediler ki: «Kadı nın o sözü senin sorduğun meselenin cevabı değildi ki bunu gerçekleştirmeye imkân olsun.» Halife, «Evet, öyle ama günün birinde Halifeyi bu makama ben getirdim, ben onun memuru olamadığım gibi başkaları da onun memuru olamazlar diyebilir ve nihayet ben bir gün ölürsem o yine ayaklanır,» cevabını verdi. Mansur Halifeye her ne kadar, «Sen bu işten vazgeç!» dedilerse de, halife işi bitirdi. Sonradan pişman olmuştu ama iş işten geçmişti. (M. 98) Burada dostluktan çok hilafet kaygısı hâkim olmuştur. O şey ki gereklidir, ister bana ait olsun, ister olmasın yapılmalıdır. Çünkü bugün yapılmasa belki yarın da yapılmaz. Senin geç kalmış olman da maksadı ayağa düşürür. «Bunda zorluk vardır,» dersem, «Biz bunu teselli ve aldatmaca olsun diye söyledik,» deme. işin gerçek tarafı sözü apaçık söylemektir. Buna ne engel var? O peygamberlere yaraşan nifak (ikiyüzlülük) gibidir ki, onlar bunu çok güzel yaparlar. Ama, o sözden doğacak menfaat sade sana aitse, sözü söylemektense hiç söylememek daha uygun olur.

Bir gün birisi bana dedi ki: «Ben, senden daha çok Mevlânâ'nın öğütlerinden faydalanıyorum.» Ben de buna karşı dedim ki: «Dostlar topluluğunu bir araya getirelim, onların anlayacağı bir bahsin yorumlanmasını yapalım.» Bundan maksat, cemaat aldatmak değil, ilmî bir fayda sağlamaktır. Nasıl ki, Kuran'da Yusuf Peygamber, Allahya. yalvarırken, «Yarabbi! Bana mülk verdin, söz ve rüya yorumlamayı öğrettin,» (Yusuf sûresi,101) anlamındaki âyette işaret olunan bu yalvarmayı ona öğreten kimdir? «Semaların ve yerin yaratıcısı,» buyrulması da ona özel bir yoldan öğretilmiştir. Genel yoldan da yine âyette, «Onun yorumlanmasını ancak Allah ve ilimde çok ileri olanlar bilirler,» denildikten sonra, «Beni Müslim olarak öldür!» diyor. Tuhaf değil mi? Bu açıklamadan sonra Yusuf hangi Müslümanlığı istiyor? Sonra da, «Beni, salihler topluluğuna kat!» diyor. Hangi Salihler? Her peygamberde salihlik vardır ama her salihde peygamberlik yoktur. Bu, «Allahm! Beni peygamberlikten nasipsiz kılmadın; velilerden de nasipsiz etme, ruhumu onlara eriştir!» demektir. Eğer böyle olmasa idi, hem îslâmda, hemde salihlere karışmak yolunda sebat etmek ister miydi?

Emir terk olunamaz. Şüphe yok ki, bu fakirin emrinde de faydalar vardır. Bu emirle maneviyat kapıları açılır. Fakir, dünyaya, onun nimetlerine, onun süslerine göz dikmez; o tavsife sığmayan bir devlettir. Şüphe yok ki, zengin çocuklarından, dünya nimetlerinden faydalanmış olanların bir şeye ihtiyaçları yoktur. Onlar, onun peşinden koşmazlar, ama onlarda yumuşaklık ve büyük bir hoş geçinme isteği vardır. Aşırı davranırlarsa o zaman fesat çıkar; onlardan nefislerinde üzüntü duyarlar ve üstünlüklerine yaraşmayan bir şey bekleyenler, nefislerini dünyadan ayıramazlar. Onlar asla tövbeye de yanaşmazlar. Dünya heveslerine kapılırlar. Onların Kuran'da: «Seni sapkınlıkta buldu, doğru yola yöneltti,» (Duha sûresi) anlamındaki hidayetle de ilgisi yoktur. Hepsi sapkınlık tarafına kaçtılar. Şeytan seni azdırınca sen kendinden hidayet yoluna girebilir misin? O seni azdırınca senin halin sana Cebrailin erişmesinden daha hoş görünür. Belki sadece Allah kuluna karşı olan yardım ve gayreti ile seni bu yoldan çevirir.. (M. 99) Benim nefsim bana öyle uysallık gösterir ki, Önüme yüz binlerce helva ve kebap getirseler, gerçekten isteğim bile olsa, başkalarının can attıkları o yemeklere asla dönüp bakmam. Vaktinde ona vereceğim arpa ekmeği, vakitsiz vereceğim kebaptan daha hoştur. O kapalı kaldı. Hikmet ehli bilginlere göre küçük âlem, insanın yaratılışında gizlidir. Büyük âlem de, bu bizi çevreleyen âlemdir. Peygamberlere göre de, dıştaki bu âlem, küçük âlemdir. Büyük âlem, insanoğlunda gizlidir. Şu halde sen de bu âlemden, insanlık âleminden bir örneksin. Neden sen de bana bir armağan vermiyorsun? Mademki sen bir yadigâr alıyorsun, sen de bana bir yadigâr ver ki, bir vakit seni anayım, öyle dostlar tutalım ki, onların arzusu ile yürüyelim. Onlar da o saygısızlığı göremiyorum ki, ona göre hüküm verelim. Onlar öyle dostlar olmalı ki, bu ötekinden daha kuvvetlidir diyebilelim. Şiir: Seni, incinirsin diye gönlümde saklayamam, Alçalırsın korkusu ile gözümde de tutamam, Seni gözümde, gönlümde değil canımda saklayayım ki Son nefesimde bana son yar olasın. Senin aşkında, benden başka kimse sebat gösteremez. Benden başka hiç kimse çoraklığa tohum ekmez. Düşmana da, dosta da seni kötülemek istiyorum ki, seni benden başka hiç kimse sevmesin. Âşık, bir vakit, o kötülemekten sevgiliye bir zarar gelmemesini ister. Onu incitmemeyi düşünür. Ama ona bir elem ve ıstırap gelecekse, vay o güne! Ben Allahtan altın isteyeceğim, o da hemen verecek; bu para ile bir köle satın alacağım, ona bilgi öğretecek, kendimi oyalayacağım. Evet, Allah altınlar verir. Yahut istemesem de verir. Bana veriyorsun ve diyorsun ki, «Bu para ile bir değirmen satın alacaksın onu benim için al; senin hesabına döndüreyim.» Değirmen taştan ve demirdendir. Bu ise etten, deriden, sinirden ve damardan yapılmıştır. Ayrıca bunun canı ve hayatı vardır. Eğer sen vermezsen ben kendim dönerim. Bu yüzden her gün bana birçok itirazda bulunurlar; onun üç beş kuruş kazanması bundan daha faydalı idi, derler. Çocukluğumda benim iştahımı kaçıran işte bu söz olmuştur. Aradan üç dört gün geçtiği halde hiç bir şey yemiyordum. Sade halk sözünden değil Hak sözünden bile ürküyordum; sebep yokken yemekten içmekten kesilmiştim. Babam, «Oğlum ye!» dedikçe ben, «Bir şey yiyemiyorum,» diyordum. Artık zayıflıyordum, kuvvetim o dereceye varmıştı ki, istesem pencereden kuş gibi dışarı uçarım, dedim. Bunda keramet var ama sana açıklamak istemiyor, dediler. Mucizeyi inkarcılığa karşı gösterirler. Sen eğer tam manası ile inkarcı değilsen, sana bu açıklanmaz. İsteyene açıklanır. Bu bir topluluk içinde olur. Bir köşecikte değil; etrafımızda bir insan topluluğu var. O tek bir kimse olsa idi sözleri kuru davadır derlerdi. (M. 100) İşin kötü tarafı

Mevlânâ bana dün, «Bahaeddin onlar ile birlikte oturduğu için senin sözünü soğuk karşıladı,» dedi. Bana gönül vermedi ki, Bahaeddin'e sadece «Bahaeddin» diyeyim. «Mevlânâ Bahaeddin,» demek böyle dostlar için teveccüh sayılmaz, bunu gönül istemiyor. O ok atmayı bilmez; bununla beraber ilmini, usulünü iyi bilir. O isterse iş başka olur. Elbette başka şey istemiştir. O ulu Allahnın vatanını, müminin sevgilisi ve dileği olan o kutsal yeri (Kabe'yi) istemiştir. Ama denilemez ki, mutlaka onu dilemiştir. Eğer bir şey istemişse bunu istemiştir derler. Şimdi Mevlânâ'nın «İncindim,» dediği meseleden söz açayım. «Mevlânâ'nın sözlerinden Şems çok faydalanıyor,» demişler. Evet bana şu yönden faydası var ki, bu surette bize yardımcı olur, bana bazı işaretlerde bulunur. Ama o işaretler size değil, yalnız banadır. Onun hitabı da size değildir. Görüyorsunuz ya, beni bir garip olarak nasıl buldu; nasıl rahata, huzura kavuşturdu! Şu halde Mevlânâ kimin Mevlânâsıdır? O bir kimseye bir isim koyarsa (kimi tutarsa) asla ondan vazgeçmez. Gece görmüş olduğu her rüya, sabah namazından önce gerçekleşir; ikinci namaz vaktine kadar tesiri devam ederdi. Bunun âdet halini almaması için yürekten gelen bir gayretle uğraştım. Bu nasıl şeydir? Bu başka bir namaz mı sayılır? Bahaeddin bir aralık, dalından koparak yere düşen bir sonbahar yaprağı gibi ayağıma kapandı. Bu hal, bir kere, iki kere değil, hayli zaman sürdü. Rengi toprak gibi olmuştu. Bir gün şöyle bağırdı: «Mev-lânâ'nın önünde oturan Şemseddin sen misin?» «Evet benim,» dedim. Yanımda oturdu. Bulunduğumuz küçük kervansarayın ufacık bir odasından ona sesler geliyor, «Nerdesin, nerdesin?» diyorlardı. Şimdi bu kadar yeter... Herkes bilir ki, Tekkede, cansız bir varlık bile yedi aydan fazla bana tahammül gösteremez. Medresede beni dinleyenler divane olurlar, ama akıllı kimseleri niçin deli etmeli? O zaman, onlarla konuşmaya imkân olmaz. Ancak şu var ki, ben sofî olayım, olmayayım bu dergâh temiz insanların yeridir. Onlarda satın almak, pişirmek kaygısı yoktur. Cansız varlıkların da ayrılma ve birleşmeleri vardır. Ancak onların iniltileri duyulmaz. Nasıl ki, Kuran'da da, «Hiç bir varlık yoktur ki, kendine mahsus dili ile Allah'yı övüp ululamasın,» (îsra sûresi,44) buyrulmuştur. «Ama biliyorum ki, ben buraya oturmak için gelmedim. Hazırlanın da artık beraberce gidelim,» dedi Bahaeddin. Ben, «Bugün hazırım,» diyordum, sonra vazgeçiyordum. «O hücreye her gelişinde hiç eli boş gelmiyorsun,» diyordu. (M. 101) Ben de ona, «Sen böyle bir şeyleri düşünme,» dedikçe o, «Hoşuma gitmiyor!» diyordu. Bir gün de, Aksaray'da Hacı Ebûbekr'den ödünç bir şeyler almak istiyordu olmadı. «Eli boş nasıl gidebilirim?» dedi. Ben, «Vazgeçtim,» dedim. O halde, «Dostlara himmet için yararlı bir iş yap,» dedi. Evet, üç kere selâvat getirin ve Alla Hümme Salli Âlâ Muhammedi deyin. Başka ne yersin? Ne pirinç, ne pirinç, ne et, ne et... Zehra diyordu ki: «Burada dervişin neler yaptığı, senin yaptığın ve başından geçenler Mevlânâ katında bilinmektedir.» Derviş o mertebeye ne ile geldi? Onun işi, hep hayırdır. ;

Biri satranç öğrenmek için altı bin kere oynamıştı. Toprak üstüne oturmuş bugün de oynuyordu, önce ruhlardan iki tanesini çıkarıyor, sonra da piyadeleri atıyor; böylece her gece bir Mağripli ile üç parti oynuyorlardı. Atı ve ruh'u çıkarırdı, ben de ayakta seyreder sonra otururdum. Akıllı ve insanoğlu olan odur ki, hep kendi mektubunu okumasın; arada dostun mektubunu da okusun. Senaî ne güzel söylemiştir dedi Mevlânâ: Her türlü aşırı isteklerden, cimrilikten arınmış bir kalp göreceksin. «Bu güzel!» dedim. Bu cevabım hem Mevlânâ'ya hem de Senaî'ye idi. Yoksa istese idi, ayağı yanık Şerife de cevap verirdik. O, Seyrül-ibad kitabının sonlarında Senaî'ye verilen bu cevabı soğuk bulmuştur. Onun gönülden haberi yoktur. O kalp, o gönül nerede? O aşağılık adama öğüt vermişler, nefsini pislikten, cimrilikten, kötü huylardan temizle ki, cehennemden kurtulasın, demişler ama kalp ve gönlün niteliklerinden söz etmemişler. Yüce Allah, «Yerler ve gökler beni kavrayamadı, ama ben mümin bir kulumun gönlüne sığdım,» ve ayrıca, «Müminin kalbi, Allahnın iki parmağı arasındadır,» ve yine, «O, sizin kalbinize bakar,» gibi kudsî hadislerle kalp mertebesine işaret buyurmuşlardır. Şu halde, «Aşırı isteklerden ve cimrilikten arınmış bir kalp göreceksin,» diyen Senaî'nin bu sözü üzerinde çok düşündüm, hatırımı zorladım; bu mananın belgesini bulayım dedim. Mevlânâ, Senaî'nin şu anlamdaki beytini de okudu.

Beyit: Ey Senaî gel bu âlemde kalenderler gibi yaşamaya baki O, temizlikten dem vuran kuru davacının gözlerine toprak saç! (M. 102) işte kuru davacıların yoksunluğu, onun habersizliği bundandır. Nasıl ki, Bayezid, ömrünün son gününde zünnar istedi. Şahadet getirdi. «Şahadet ederim ki, Allahtan başka ilâh yoktur, şahadet ederim ki, Muhammed Allahın elçisidir,» dedi. Şimdi burada iki görüş vardır. Bazıları onun Müslüman olarak öldüğünü bazıları da, kâfir gittiğini söylerler. Bir kimse bu saatte iman getirebilir ve, «Ey ulu Allahm,» der, «sen öyle bir kerem sahibisindir ki, bir kâfir senin hakkında yetmiş yıl uygunsuz sözler söylese de son vaktinde yine sana dönse ve iman getirse kabul edersin,» diyebilir. Hazreti Muhammed'e ümmet olmak nerede? Hazreti Muhammed nerede? Ona hem surette, hem manada uyabilmek nerede? Yani nerede bir ışık ve aydınlık görürsen Muhammed onun göz nuru olur; onun gözü de Muhammed'in gözü olur. Sabır ile daha başka niteliklerle süslenmiş olur. Bırak başka sıfatları, sabır'la ve daha güzel vasıflarla bezenmiş olur. Şeyh nedir? Müridin varlığı nedir? Ancak yokluk değil mi? Zaten, mürid yok olmadıkça mürid olamaz. Hamamda iki adam, birisine bir emanet bıraktılar. Bunlardan biri yıkanıp çıktı; bıraktığı çantayı istedi ve alıp hamamdan gitti. Biraz sonra arkadaşı çıktı. Hamamcı, «Para bendedir, ancak o arkadaşı getir de al paranı!» dedi. Ben şimdi hak erenlerden, halktan gizli yaşayan o topluluktan söz açmak istemiyorum. Onlar böyle imkân buldular, böyle yaşadılar, geçip gittiler. Ben de dedim ki: Mevlânâ'dan başka hiç kimse ile konuşmayayım, yalnızca Mevlânâ ile sohbet edeyim. Şimdi gel de kulağına söyleyeyim; ben bir iş yapmak istiyorum. Ama Allah engel olursa beni dinlemez. Bizi gören kimse, ya Müslümanın Müslümanı, ya da zındığın zındığı olur. Çünkü bizim manamıza erememiş olanlar ancak dış yüzümüzü görürler; ibadetlerimizde dış görünüşü bakımından eksiklik bulurlar. Çünkü onun himmeti yücedir, bu ibadete de ihtiyacı kalmamıştır sanırlar. Âlemlerin gerçekten bağlılık sebebi olan iba-det'ten uzaklaşırlar. Bir kere benim arzuladığım şey, senin dediğin gibi değildir. Sen diyorsun ki, «Arzu edilen hep odur, onu inciten bir şey var ama eli ona erişemez.» Bu Sunnîlerin mezhebi, uygulamada Mutezile mezhebine daha yakındır. Mutezile mezhebi de, felsefeye yakındır. «Kardeşi için kuyu kazan, içine kendi düşer,» derler. Bu nasıl bir inançtır? Ben ki dervişlik yönünden geliyorum, bu yol bütün korku ve tehlikelerle dolu olduğu halde yine de yüce Allahnın koruduğunu görürsün. (M. 103) Bu saatte sen bir dervişle berabersin. Bu nasıl korku ve kötü düşüncedir ki, bu toplum Allahya, «Öküz çobanı Ahmet,» derler. Onları terbiye eden nedir? Şüphe yok ki bu dünyada onlar palaslarım boyunlarına asmış; o faydasız azap içinde, o bilgisizlik ve karanlık âlemde mezarlarının kıyısına kadar sürüklenip giderler; mezar kıyısından sonra da, acaba Allah o kulunu cehenneme kadar naz ve nimet içinde mi yaşatır? Diyelim ki, ben bir aralık kötü elbise giydim; bu benim arzumladır, yoksa benim hakkımda Allahnın dilediği hep lütuf içinde lütuftur; kerem içinde keremdir. Ancak şu var ki benim -lâyık olduğum şey yerine göre lütuf da olabilir, kahır da Ama lütuftan üzülüyorum ben. Bana her dört günde biraz gevşeklik, bir uyuklama hali gelir. Biraz sonra da bu hal geçer. O zaman bir lokma bile yutamam. «Sana ne oldu?» derler. «Bana hiç bir şey olmadı, öyle birinin divanesiyim ki, üstümü başımı yırtarım. Sana gelirsem senin elbiseni de yırtarım.» «Bir şey yemiyor musun,» derler. «Hayır yemiyorum.» Bugün yarın, o bir gün, başka bir gün de... Hemşeri nedir ki, benim babamın bile benden haberi yok! Kendi şehrimde bile garibim. Babam bile bana yabancı. Gönlüm ondan ürküyor. Öyle sanıyorum ki, üstüme yıkılacak; bana güzellikle söz söylerken bile beni dövecek, evden kovacak sanıyordum ve kendi kendime diyordum ki: Eğer benim manevî varlığım, onun manasından doğmuş olsaydı, gerekirdi ki, bendeki mana onun yavrusu olsun; onunla uyuşsun, anlaşsın ve olgunlaşsın. Kümes tavuğunun altına konmuş bir kaz yumurtasıyım sanki. Gözlerimden yaşlar boşanırdı.

Onun için. filan hadis bilginleri ki böyle kimselerin içeride ve dışarıda kırk tane yetiştirmesi vardır. uzaktan bir taş gördü ki. Ama o zamana kadar da iş işten geçmiş olur. şöyle buyurmuştur: «Yüce Allahm! Biz sana karşı. ben de. Allah buyruğunu tutmayan kimse. kafamı bozuyorsun ben ne yapabilirim? Mevlânâ Celaleddin. Padişaha giden yol kapıdan geçer. saygısı ancak elli kişiyedir (!) Birisi sizin hakkınızda kadıya veya başkasına bir nafaka davası açmıştı. Uzaktan. heybetle kendisine doğru geliyordu. 105) gibi birbirimize karışmıştık. bir yere gideceğin zaman sana ışık tut-masıdır.yapabilirim? Bu niyaz ile elde edilirse. Bazı kimselerin kullukta nasıl davranacakları hakkındaki kuşkuları büyüktür. Bu âlemi hiç görmemiş çocuklar gibiydik. Sıcaklık soğuklukla. Sevgisi ayaklandı ve ona doğru koştu. Sana. Ancak. Uykum kaçsın diye başımı sana dayadım. hakikate eresin! Tarikat yolundan yürüyesin! Diyelim ki. Ona dosdoğru güvenebilirsin. Buna karşı tedbir alırız. bu varlık da meydana gelmezdi. derece derece gözümüzün önünde belirmeye başladı. Bir kimseyi gördüğü zaman. benim halim o hal değildi. A. dane ve tuzak belâsı. hem de manayı korumayı nasıl ihmal edebilirsin? Hazreti Mustafa. Fakat bazen de hevadan. «ininiz aşağı!» sesi geldi. Peygambere uygun davranışı surette korumak gerektir. Sarayda bir Padişah vardır. onun doğuştaki halini. demek ki. Ama kadının hevadan hüküm vermesi bilinemez ki! O çok kere ancak şeriat üzerine hüküm verir. Ama. O. «Bunu o acı sudan tamamıyla boşalt. iradeye uygundur. ama burada söz tehlikelidir. Daneye kavuşmanın zevki. Yani ona saygı göstermek için gelenler çok yüksek olan sarayın yan duvarlarından giremezler. Böyle bir Şeyhin etkisi nasıl olur? Bakarsınız ki. son durumunu. hadis anlatıyor. tuzağa düşmenin zorluklarına üstün gelmeseydi bu âlem.» diyorum. tarikat da! Şeriatın hakikati kandil gibidir.Şeyh. onunla çevreyi görürsün. Diyordum ki: Sen bizim babamızsın. Bu hep böyledir. Ona fitil takarsın havadan asarsın. işlerine hiç kimsenin karışamayacağı o sevgilinin yaptığı her şey. O her ne yaparsa iradeye göre yapar. Öyle bir insanın işi o yüzden tamam olur. Uzaktan. bu halin Şeyhden ve kendisi tarafından olduğunu sanır. Şu halde bu uygunlukta hem sureti. Veriyorum. Dedim ki: Onların ululaması. Nasıl ki. bu testi çorak bir su ile doludur. Başka bir cevap daha var. Söylendiğine göre. Murat.) halinden daha kuvvetli olduğunu sanırsa çok ahmak ve bilgisiz sayılır. soğukluk sıcaklıkla birliktedir. «Kendimi kutlarım. Çok kere kadı hevadan hüküm verir ve der ki: «Sözüm onun kız kardeşi içindik. «Bu ırmak suyudur. Çünkü murat yani istek iradeden pek gizlidir. Kapı dışından . Ansızın oradan. Her şeyi mubah gören saygısızlar da ancak kapıda 'kalırlar. hem mana yönündendir. evet şeriat da vardır. Bu sözü çok dikkatle dinleyin. Baye-zid'in bu sözüne bakıp da. Allah korusun! O duvarlardan atlamak isteyenler düşerler. Şer yoluna gitmek insanın hoşuna gider. Dediler ki: «Adam hiç karpuz yemedi. kentler. ağaçlar henüz görünmüyordu. Âdem. Benim korkum sizin gönlünüzü kırmaktır. diye düşünüyorum. Şu halde. Kandilin maksat ve manası ise. bunlar ya divane. Başka ne . onun değiştirildiğini görürsen üzülürsün. şanım ne yücedir!» diyor. Bu işte sebat etmek de ona ferahlık verir. Bu söz sona ermiş değildir. karanlık ve yokluk âleminde bir varlık belirdi. onda hiç bir seyir ve sülük yoktur. Burada Bayezid'e hıyar tarlası hikâyesini anlattılar. Ama uykuyu kaçırmıyor. bir şeyi almakta çirkinlik olduğunu. yani keyfine göre karar verir. Oradan bu aşağılık âleme indik. ama irade muradı bilmez. bize. o ne yaparsa Allah iradesi ile yapar. İki sevgili arasındaki davranış nasıl olursa. sanki beni şu zevk ve istekler âleminden ateşe sürüklüyor. iradeyi bilir..» Bayezid ise.» diyorsun. ama asla o işleri yapmayan. O işler soğumadıkça bu iş kolaylaşmaz. yavaş yavaş yaklaşdıkca. Şeyhin nazarı ona erişmiştir dersin. Hakkın iradesi dileğimize göre açıkça belirmiştir. yaşantısı boyunca hangi duraklardan geçeceğini de görür. İş böyle olunca bir kimse.» Dedi ki: «Ben. diyordu.» İşte Peygambere uygun davranış burada hem suret. Peygamberin karpuzu nasıl yediğini bilmediğim için yiyemem. beni bağlamak için zincir getiren o zata niyaz için nasıl gideceğim. (Allahnın Selât ve Selâmı üzerine olsun). Şeyh de kendisine bir şey söylememiştir. Dedim ki: Bu eksik bir düşüncedir. Her ne işlerse. Kulak verdim. Derler ki. nasıl olur da onun aksini yapabilir? O bir yerde umut ışığı görürse belki uyanık davranır.. onun hali Hazreti Muhammed'in (S.» diyorsun. yahut sevdalıdır. Şu su ve toprak âleminin ötesinde gayb alemindeki dağın arkasında Yecuc ve Mecuc'lar (M. Ama bir yola gitmezsen onun sana ne faydası olur? Hep yerinde duran bir ışıkla hakikata nasıl erebilirsin? Gerektir ki. sana öylece gelip boynuna sarılıyorum. senin ululuğuna yaraşan şekilde kulluk edemedik. iradeye uygun düşer. Hattâ adınızı bile söylememiştir. «Ver bana. Eğer şeriatın gerçek yönünü araşan. Nasıl oluyor da bizi götürmelerini uygun buluyorsun? Beni gizlice divane ediyorsun. Ona nafaka ver!» Bu sana borç sayılır.

îş verir. o her gün kulunun haliyle ilgilenmektedir.» dedi. Meğer bizim gözlerimiz körmüş. Nasıl ki kul da hep onun halindedir. diyemedim. «Burada ne yapalım?» dedim. zahirde göründüğü gibi değildir. Eğer birisi. Onu kurmak için çok güçlü seksen kişiye ücret verirdi. Ona ne güveniyorsun? (M. Ona dedim ki: «Bu işe gülmek gerektiğini bildiğim için ben de gülüyorum. «Ben bu çadırı tek başıma kurayım. anlamaz. «Ulu Allah. Bizim bu Şahap da ahmaktır. 'Cinleri ve insanları yarattım ki. Ebû Ali (Sina) için bu nasıl adamdır? demişti. Nasıl ki. varlıkları. Ama başkalarında bu cihet zayıf idi. O sizden uzak olsun. Bu çetin bir konudur. Sabah namazından önce . Burada büyük tehlike vardır. Allahm diyorum kendi kendime üç dört gün kadar vezirin tekkesine gideyim bari. cana yakın ve tatlı sözlerden bir şeyler dinleyelim ne olur? diye İsrar ederse.» Onu öyle bir durumda gördüm ve dedim ki: «Kadehi ben çekiyorum. bir ağlama hali geldi. Hoylu Muhammed bana. Hindistan savaşına giderken büyük bir çadırı vardı. onların niteliklerini yaratmayı. «Eğer bana gelirse koyver gitsin. sözü geçen hadise uygun düşmesi için açıklanması gereklidir. «Beynimi kurutuyorsun. Ama uygun görmezsem hiç söylemem.' anlamına gelen âyeti yorumluyordu. Bu ondan değildir.A.» dedi. geçimlerini. onlar zaten hep içerdedirler.gelenlerin sultan sarayına mutlaka kapıdan girmeleri gereklidir. Mevlânâ Celâleddin. «O her gün yeni bir haldedir. O kapıda olduğu vakit kendini içerde görür. Ondan sordum: Bu Allahnın hiç bir niyaz dileği yok mudur? Diyorlar ki. O da böylece kulunun halinden ayrılmaz. Ne desem ona uymak yaraşır.» dedi. «Niçin buna tanıklık ediyorsun?» derlerse. yaşantı sürelerini belirtmeyi bitirdi. Burada. Bana bir yufka yüreklilik. böyle sanıyor ve korkuyordum ki. Hem ilk önce şu öğüdü hatırlayın ki. «Bu gece bizimle birlikte kal. Erkekliğin devamlı olsun. Bu doğrudur ama Kuran'da da. Hazreti Muhammed (S. «Ama benim derimi yüzerler. Hele Cuma günleri Namaza gitmesem gönlüm daralır. bana kulluk etsinler. Şeytan onun yönünü kesti. Ama Padişahın bazı has kulları da vardır ki. Ebû Said (Ebül Hayr). müridleri de kuru kafalı yetiştiriyorsun. sana secde edeyim.» anlamındadır. ibadet ederken ansızın ilâhî hidayet onu cezbetmiştir. 106) Niçin onun manasını bu mana ile birleştiremedim diye üzülürüm. Eğer sana gerekli ise. bana hiç gayret gelmiyor. bu buğanın kıçı sıkıdır. O istiyordu ki. «Ona sus dedim hele. «Şemseddin. Kulluğun yüksek zevkini tadardı. yani ezelden ebede. sorar: Allah nasıldır? Mevlânâ Celâleddin. lanete uğrarsın. (M. Bir şeyler yaptı ama yapmamış sayılır.» Şemseddin diyordu ki: Bu bilgelerin hiç bir değeri yoktur. Bana. O da. Ama ben korkmayan ancak Allahdır. Bunları gizlice kaza ediyoruz. söylediklerin gerçeğe uygun düşmüyor. dedi ki: «Aydınlığı kızıl altında arıyorsan dibi kurşun çıkar. Ben de. Sen de benim yoldaşlığımı kabul etmezsen alçalırsın. her ne kadar iş zamanında kasıtlı olmayarak ibadet vaktini geciktirmekteyiz. Dün gece iki üç kere sizi andım. Karar verildi. Her ne oldu ise o hep bizim sözlerimizi tekrar etmekten oldu. o mana. yeniden anlatmak yoktur. benim sözlerimde tekrarlamak.» «O halde şimdi konuşma. senin bir zındık olduğuna fetva versin. sen kim oluyorsun? Şirin bir zındıkcık! Şems'in sözünü başkalarından işitiyorum. Buna razı değiliz. ben şöyleyim böyleyim diye bıyık burar. hiç dünyaya gelmeseydim bu yaratılan varlıkların bana göre bir yaban eşeği kadar değeri olmazdı. Dedim ki: «Şu kadehi eline al. bendeki büyük korkuyu altüst eder diye korkuyorum. Hep.» dedi. sen küfürdesin diyenin önünde ayağa kalkarak el bağlamak gerektir. Gel ki sana öpücük vereyim.) zaten has kullardandır. Ama bir kul ki. Hoca Ebubekr (Sellebaf) bizim pirimizdir. içerde iken de kendini yine içerde bulurdu. ben onunla bir şey konuşamam. Şu halde bu nasıl dileksizlik olur. Kulluk vazifesini tamamiyle yerine getiriyordu. O şey ki yoktur. önce beni Şahnenin önüne çıkarır astırırlar. Yine cevap olarak deriz ki: Hazreti Peygamber.» dedi. kullukda tam kuvvet ve kudret kazandığı zaman bile ondan kulluk manası asla eksilmez ve daima daha güçlü olurdu. başlangıcı olmayan zamandan. Kendisine. sen sus hiç konuşma.» dedi. Babam bir yanlışlık yaptı. Ama büyük ziyan olacak. o bizimledir.» Hoşuna gitmedi. Ben bilmiyorum.» anlamına gelen bir âyet vardır ki.» deyiniz. O. Sadettin güldü. «Bari gideyim bir çorba içeyim.» Bana. Dua ediyordu. bunun. 107) «Ne diyorsun?» dedim. Burada gerçekten bir üzüntü olmasa bile yine üzülüyorum. Ben ve Mevlânâ. şu cevabı verir: «Ben ademoğluyum. sonsuzluğa kadar böyledir. git dinle! Sözün sırası gelince onu ben bilirim. Ona bizden dinlediklerini anlatır. Gazneli Sultan Mahmud'un. söyleyin de bari hoşça. ikindi namazına doğru birisi çıkageldi. Sözü hiç tekrar etmeyin. ona ne demeli? Bu yüzden de. Ben yüz türlü çareye başvuruyorum.» «Git!» dedi. biziz biziz diye bıyık burup dururlar. O zaman söyleyeceğim. ben Sadettin'in yanında idim Ku-ran'daki. onlarda eksik kalıyordu. daha ne olsun!» dedim. Bir hadis vardır. eski konuştuklarımı tekrar edemem. Ben onun baş tarafını alıyorum sana geliyorum. Eğer şu saatte onu Kadıya götürseler bizim lehimizde söyler.

siz kurbanı kimin için kesiyorsunuz? Ben imamlık ediyorum ama görmedim. imam efendi. Ama çabuk söylemiyorsun. sen de onlara cevap vermezsin. orası Öyle ama Şah öyle buyurmuştur. namazdan önce birer kurban keserlerdi. Yiğit gerektir ki. Ama Padişahın yüzü ekşidi. 108) Derler ki: Büyükler ki ömürlerinin sonunda tam bir inançla ona yüz çevirdiler. Herkes malını önüne kattı. avcuna da yavaşça kuru üzüm doldurayım! Sarhoşum. bi Padişahtır.» dedi. Biliyorum ki beni bir daha Kadıya götürmeyeceksin. bir ah çek bari! . o kılavuz kaçmadı.» Vezir dedi ki: «Bu adam bir iddiada bulundu. o Mansur (Hallac) kendini bir şüpheye kaptırdı. Böylece yapılan iş boş değildir. Şaha şöyle dedi: 'Ey âlemin Şahı! Şu hali görüyorsun. Bu iş medreseye gelmez. Onun gülümsediğini gördü. hep ilk kervanın önünde olanı soymuşlardı. Bu cihet ise saliklerin yürüdüğü yoldur. «Evet. birlikte yiyelim diye sizi çağırmayı düşünmüştüm. sözlerimden incindi. o sevgili nerede? Halis inkarcılar nerede? Yol o cihetten ruh yönüne gider. ona niçin cevap vermedi. Âlemde bu kadar büyük iş yoktur. Ramazan boyunca. işin içyüzünü açıkla. Ama o nerede siz neredensiniz? Onun yazılarında benim sözüm üzerine akla uygun bir cevap varsa ve bu kendi kafasından ve gönlünden doğmuşsa. 109) Gönlüm hoş oluyor. Şahın buyurduğu gibidir. bir yılın durumu bile onlara soğukluk veriyor. Ancak rüyada Peygamberi görenlerin hali başkadır. nasıl bilmem. Ama ben onların lokmasını yerim. Yahut yâr! olmayanın yâri olayım. Yüzünü ekşitti. o güzel huylu Sultan Mahmud. Mademki iş böyledir bu kadarcık yeter. iş istediğinden daha iyi oldu. ölümü sırasında cesaretsiz davrandı. onu kim yarattı? Başkaları da her biri birer kurban keser. Salikler o yoldan giderler. Padişah o adam yokken de aynı kerem sahi-. Diyorsun ki: Lokmayı böylece ağzına koy. Biri dedi ki: «Bir sorayım. Fakat bütün bunlar bir nişan veya dilek uğrunda yapılmıştır. Elini iyi tut! Bu üç oldu! Hey! Sana su da getirerek yardım edeyim.çadırı kurdu. Acaba onları niçin dövmediler? Humus yolunda. hemen yanına koştu ve sordu: «Durumun ne olduğunu biliyor musun?» Ayaz. meşgul idim. bin kelle bir pula giderdi. yerindedir.» Öteki cevap verdi: «Yallah. Alemde. farenin kediden kaçışı gibi kaçtı. (M. kendisine yararlı çok büyük faydalar elde eder. Ah işte sen de böyle yap! Ah güzel nasıl olur? Ben onun kulağına söylerken sen de işittin ah diye bağıramıyorsan. O Bayezid de. Vezir korkusundan hiç bir şey söyleyemiyordu. Bu dünyayı görüyorsun.» «O halde bu ne iş?» Ayaz cevap verdi: «İş. Hazreti îsa da. avucun dolduysa dökmeyesin. köle ve cariyeleri bıraksın da her şeyden el çeksin. Bilmiyor musun ki.» (M. Bunda dilekten hiç bir nişan yoktur. öfkeden yaratılmış bir insan olmuştu. Ağzını açsa. onların o kurbanda rızıkları yoktur. Büyük bilginler böyle ölü gibi. ama beni başka birisi çağırdı. ne vezirin. başka bir yönden de anlatılamaz. Eğer hiç konuşmasa. Bu değişme neden?» Ayaz: «Evet. Ey Asım! Eğer onlara bir şeyler sorarsan susturursun. yedi başlı arslanla oynaşsın da gam yemesin. Nasıl ki yukarıda sözü geçen Sultan Mahmud o güzel huyluluğu ile hep öfke ve hiddet kesilmişti. uyuklar gibi söz söylemekten uzaktırlar. Beyit: Dedim ki dikensiz bir gül koparayım. Adamın bu hüneri göstermesinden sonra da yine o Padişahtır. ne devlet adamlarından hiç kimsenin onunla konuşmaya cesareti yoktu.' Sultan şu cevabı verdi: 'Kul efendiye nasıl emir verir?' Bugün onun Padişahı odur. böylece bu dünyadan. O ticaret kervan-sarayındaki alış verişten elde ettiği yetmiş çuval ipek ile. Ama eğer bana zorluk çıkarırsa hem Şeyhlerin sözünden hem de benden bir nasip bulamaz. O sırada vezirin gözü Ayaz'a ilişti. Sadettin-i Hamavî.

içkiye düşkün bir adam şarabını döktüğü zaman daha ayıktır. kitabın ne yeri var? «Nefsini öldürdün mü?» dedim. Ama kendisi yavaş yavaş ölür. Yahut da onu bilmek bize kısmet değil miydi? Dedi ki: Onun âdeti değildir. Onun sesi bu âlemde değildir. o da yardımını kesmesin! Bir şey ki yardımı artırır ona karşı saygı ve sevgi çoğalır. O Şeytan. bunu iyi bil! Görüyorsun ki seni nasıl kaptım. Yahut her kim çok sarhoş olur. Bundan önceki duvarları nasıl yıktığını da öğretir sana! Şimdi senin işin onun yardımına bağlı olunca. Söz vardır ki. O sırada hatırından geçti ki. ancak sırası gelir. Nasıl ki. gırtlağına kadar içerse daha ayıktır. aynı zamanda bir cihanı ve âlemi akıllandırsın? îş-te bu şaşılacak bir haldir. bizim kapıp kaldırdığımız o yiğidi. başka bir şey yapmazsın ki. o şarabı baş aşağı getiren Pîr geldi. Ya bir hadis. diye konuşuyorduk. böyle soruların cevabını vermez. İşte görmüyor musun. içimize düştü! Ama onun düşmesi. Devamlı şarap. Konuşurken tatlı. o geldi. elimizden kepçe de kâse de bıktı! Saki herkesi bıktırdı. Bundan dolayı bana ne buyuruyorsun. Görüyorsun ki. ya bir hikâye yahut bir şairin şiirini anlatır. bitirdin. Kabristana gittiğin zaman ölülere saygı göstermek. başlangıcı bu nükte olan o işleri bana anlatmıyorsun. biçtik. (M. sen geldiğin zaman biz de. diyorum! Ama. oralara git. Zaman zaman hoşa giden bir sözün aksini bile söyleseler yine ona zevksiz bir sözdür diyemeyiz. deseydim. Ben dedim ki: Burada o kadar kuvvet var ki. Allah yine bizden kapacaktır. o vereceği cevabın faydasından yoksun mu gördü? Yoksa onu kavrayacak kadar yeterli olmadığımızı mı sandı. Bu bellidir ama sözden de iş anlaşılır. başka bir küpten içersin. Kendinden bir söz konuşmaz. elinden âciz kaldı. Siz bunu arzuluyorsunuz. Söz. bardaklar testiler devirdik! Öyle ki. söz hem öğretici. «Minareden atlarken yarı yolda pişman . Burada bilginin. «Sen ölü müsün? Diriler ölüyle konuşmaz. o. Biz ölçtük. Çünkü onları senden işitti. kulaklarımı tutmak istiyorum.hayet senin karşına yolda perdeler çekildi. bu sonuna kadar sürüp gider. Sende o zevk sürekli olmalı. Düşmanlarımızdan. Ama âlemde asla işitilmemiştir ki. dostlarımızdan biri hatırıma geldi. Tenin aradan gider. Acaba bizi. «Selâm sana ey müminler yurdu!» dersin. onları tek renge boyayalım. bir cevap söyle. o hal diliyle konuşuyor. bir tekmede o engeli yıkar. içtik. çünkü ölmek tekrar karanlığa düşmemek demektir. Sonra da batmanla içer. Onun bu ilk yardımlarından sonra da. Kendi doğuşlarından bir şeyler anlat. Bunlar söz müdürkü söylüyoruz? Yoksa bir küp dolusu şarabı kim içebilir? Yüz kişi bile içemez. bizim sözümüzü kessin.» dedi. O yiğidi görmez misin ki ilâhî şaraba kanmış olduğu halde hep elinde şarap tutmaktadır! Varlığı baştan başa şarap olmuştur. Bu böyle olunca. neşelenirse söze başlar ve konuşur. Eğer biri dese ki. Allah onu da bir sebebe bağlamıştır.Sen. Diyelim ki bir küp dolusu içtin. 111) Mevlânâ'nm sözü yerindedir. Gerekmez ki. derler. akla gelen ilk sebep budur. eğer sürekli ve sonsuz değilse bütün bu haliyle diyorum ki. O başka bir âlemden gelen bir sestir. hiç hayır demiyorsunuz. Şeytan senin karşına çıkamaz. güzel ve zevkli konuşmalı. ama o saki de ancak bir kişiden yıldı. kuru ve tatsız olmamalı. «Nefis ölmüştür!» diyelim. Allanın kazasına boyun eğmek sana ne kazandırır? Onun işlerine razı olmak gerektir. ne yapayım şu âlemde?» Bunun işle ne ilgisi var? Çok söz eşek yükü gibidir. onlardan bir şey istemek vacip değildir. Kabristandan geçerken. «Sen niçin hücrede açık şeyleri konuşmuyorsun?» «Ben. düşmanlarımızdan demiyorum. o yardımcı aradan o duvarı kaldırır.açıktır. gözün akan suya döner. hep şundan bundan aktarma ve yapmacık şeylerdir. dedi. Şu halde o kimse gelir. N. (M. Şeyhden faydalanmak için iki soru sordum: karşılık vermedi. Ama gerektir ki. Ama. söz ne kadar açık olursa o kadar parlak düşer. Allahya ant olsun ki. sana «Benden ne ses bekliyorsun?» der. 110) Şimdi bu öyle bir kimsenin yardımına bağlıdır ki. On kadehle sarhoş olmasan on iki kadehle olursun. O her ne yapar ve söylerse boyun eğersin. kimdir o aklı başında olan ayık ki. o önceden Allahya dönmüşse. bin kere kalkışından daha hayırlıdır. her tarafa çekip çevirebilirsin. Eğer o sağ olsaydı ben ondan bir şey dinlemezdim. Allah cezbesi gelir. şüphe yok ki aklı kaçırır. dostlardan olurdu. Nasıl ki şu duvar. Allahdan başkasından gelmiş ise ö yok demektir. seninle onun arasında yerden göğe kadar çekilmiş bir duvar bile olsa. evde ne varsa tüketirsin. Ama hep su içer gibi bilmem diyorsunuz. hem de açık olsun. Buyurmuştu ki: O kime söğerse velî olur. konuştukları. Kinişe bu duvardan bir ses çıkacağını umar mı? «Bu mana . O zaman şarapçı sana der ki: Bu meyhane boşandı ise şehirde meyhane çoktur. îş-te o yiğit geldi. işitmek istemiyorum». içinde kıyam ve rükû gibi farzlar bulunmasa bile Allah ile birlikte olursan canına kuvvet gelir. Ancak ölülerin halinden sormak diriler üzerine vacip olur.

bunlar nasıl kadîm olabilir? Va'd ile Va'id de öyle değişik değil mi? Bu. Yoksa o sır var olduğu müddetçe sır olarak kalır. Ama ötekilerden belki daha yüz bin kişi var. Allahın seçkin kulları yok mudur ki.» dedim. «Hiç inkâr etmedi. işte bu inkârdır. Nerede o insan ki. «Etti!» dedim. Sen gittikten sonra beni yalnızca yanına (M. bir sır ki. ama nasıl olur Kuran'm farz kıldığı şey nasıl sır olarak kalabilir? Evet sır olur ama Kuran'm açıkça yapılmasını farz kıldığı bir şey sır değildir. Sana kulak veriyorum. Nâsih. yazılması küfür sayılan bu sözde bir tutarsızlık var mı? Kuran'da.» demiyorum. Onun başı kendiliğinden tehlikededir. Bazıları bu konuda korkmadan çok açık konuşmuşlardır. göre her şey açıktır. «Hey. onu doğruluk yönüne çekiyorum. Önce ona bütün yolları kapadım. hem de manevî inkârda bulundu. Senin sohbetinin niteliğini soranlara. Ama. Nasılki Senâî. isterse denize bir kat daha yardımcı gelsin!» buyurulmuştur.» dedi. Mademki. mensûh gibidir. Artık bunu yapmama sebep yok. Ben şimdi söylenmiş (gevelenmiş) sözleri dinlemek istemiyorum. «Evet. çok iyidir. alçalmıştır. Bunun âlemde bir yankısı yoktur. «Yarabbi! Bize eşyayı olduğu gibi göster. Eğer burada bir düşman olsaydı hemen şimdi öldürürüz derler. Şeyhin lütfü ve keremi bana erişti. evet!» derler. Ama kulakları hoşlanan o topluluk da. onun başı da belâya girmez. Her ne kadar Müslümanlıktan ve Müslüman olmaktan kaçınsalar da. dedi ki: «Ben ona karşı gösterdiğim gönül alçaklığını senin için gösterdim. içinde bir sırrı olmasın. nasıl değişik renkte olabilir? Hele sözdeki himmet hep sürekli olursa. Burada sana kim engel oldu? Her yolda hevesle senin sohbetine koştum. Tâ bugüne kadar yüzlerce askıda kalmış konulara değindik. Kuran'daki nâsih ve mensûh bahsine gelince. aramızda düşman yok birbirimizle mi vuruşalım? Ama kıyasıya vuruşmayalım ki.oldu!» dediğin zaman sözünü kesmiyorum.» «Sen niçin benim şiirlerimi değersiz buluyorsun?» Adam. o yaratıkların sayısı bitmeden denizin suyu biterdi. Evet Müslümanlık gerekse ona çalışmalı. onun ışığından ve kokusundan anlamaz. Ancak o kimse ki. Bilmeyenlere göre sır yoktur. Bu âleme geldi. «Sende bir kuvvet varsa söylediğin sözler bana çok çekici gelir. Müslümanlık onların yüzlerinden okunur. Ben de başımı sallarım. senden yeni sözler istiyorum. Yoksa sen önceden bana bu sözü dinlemekten utanç gelmiyor dememiş miydin? Büyük Mevlânâ'nın (Sultanûl-Ulemâ) sözünü yazıyorum: Buyuruyor ki: «Eğer Hakkı göremiyorsan nasıl secde ediyorsun? Allahdan daha büyük birisine mi secde ediyorsun? Nihayet.» dedi. senin sözlerin nerede? Evet kulaklarım hoşlandı. gördü ve gitti. O değişik renkli de olamaz. Yahudilere ve. bu sözü kapayalım.işte bu Hallaç o yüzden şaraptan yüz çevirdi. «De ki. zevk alıyorum. «Ben onun meclisine Kayseride uğradım. Mecusîlere kadar gelmiş. «Söyle ama olacak şey değildir. Senâî şu cevabı verdi: «Sana şiirlerini çürütmek. Ama o. O cihet bu sözlerle anlaşılmazsa bunu başka bir deyimle buyurdu ki. Başlarını sallarlar. Müslümanlık da keskin düşünceden doğmuştur. çalışamazlar da. birbirimizin yüzünü mosmor etmeyelim dedim. Müslümanlar arasından yetişmiş olmasın ve yine aynı Müslümanlıktan onlara bir korku gelmesin? Hepsi küçük yaşlarından beri Müslümanlıktan başka bir işe çalışmamışlardır. söz söyleyemez. susmak yüzünden. Semâm hakkını vermedi. o. Her gün kendi sözümü tutmuyorum. O zaman adam. 112) çağırdı. Ona sordum: «Artık ne cazibe arıyorsun? Her ne söylüyorsan dinliyorum. yoksa aldatıcı akıldan ne çıkar? Boş sözler değil mi? «Evet. 113) Ancak o sırrın sahibi eğer onun açıklanmasını dilerse açıklar. işte Hallaç garip kişi oldu. onu tamamiyle anlamadı. kimse ölmesin. onlar?. onun ayağına vurdu.» anlamındaki duasının içyüzünü anlamayanlar şu taş ve kesek âleminde rahat yaşarlar. harap etmek galiba güç geliyor. şaraba dayanamaz. hiç anlaşılmaz. Ancak gözü açık olanlar Allah âleminde seyirci olurlar. Meğer senin de kulağın ve aklın bu yolda değil mi? «Evet evet!» dedi. Ben de. onun bir işareti ile bana tımarlar bağlandı. derim ki: Böyle aşırı davranışların ne değeri var? Eğer onu şarap alçalttıysa. anlayıştaki eksiklikten ileri gelir. Va'd de Va'id gibidir.» Hazreti Peygamberin. eğer deniz Allah yaratıklarını yazmak için mürekkep olsaydı.» dedim. şarabın etkisi altında kalır. okuyan çocuklara kadar ulaşmıştır. söylerse de belli olur. Hallacı Mansur da bunlardandır. sır olur. Yusuf ve Zeliha hikâyesinde nasıl gizlilik olabilir? (M. Ancak geldiğim zaman o meclise yaraşan nitelikler bende henüz eksikti. bir yerimiz kırılmasın. Ama âlemde onun sözünü de hiç kimse söylemedi. niçin yapayım?» Derler ki: Müslümanlık gerektir. bu yüzden kavga çıkarırlar. hey! Ne yapıyorsun?» dedi. o kişinin attığı kerpiçleri kuvvetli şiirleri ile parçaladı. Sır. «Yoksa sen Senâî misin?» dedi ve . O nasıl sır olabilir? Evet.

Rüzgârla dalgalanan çimenler gibi kendini zorlamadan onun önünde eğilsin. o saatte bir leğen çalayım da ses arada kaybolsun. her Peygambere bir özellik verilmiştir. Mevlânâ'nın mektubunda yazdığı bu söz çok düşündürücü ve heyecan vericidir. Aslanı avlamak için ona karakulak denilen bir hayvancık gösterirler. Eğer inancında kuşkun varsa. ne o kimya. bakırla dopdolu yüz binlerce ambara konsa hepsi de halis altın olur.» Nasıl olur ki bir velînin müridi onu yetmiş kere görebilsin? Kitapla gönderilmiş Peygamber bile o mertebeye erememiştir. Ant olsun ki. derse bu yalnız bilgisiz halk tarafını korumak içindir. Mev-lânâ'ya karşı günün hayırla geçsin. Gönlüm Nasiruddin'i istiyor. bu sözü ve tercümesini halka anlatasın. Bunu inkâr etmiyorsun ya!» dedim. Bunu ancak başka sözlerle ifade ederler. A. 114) Ev birdir. «Onlar uyumaktadır. sen de böylece sözü altından anlıyorsun. bu hadisi. «Ama sonra ne yapayım. velilik ve peygamberlik. «Hayır.» buyurulmuştur. gecen saadetle! demenin manası nedir? Bir gün biri sordu: «Âyetteki. o. Şimdi de böylece farz et. Hazreti Peygamber buyurdu ki: «Zamanınızda size Rabbin:z-den gelen kokular vardır.) söylediğini sananlar kâfir oldular. O hilaf yani tartışma bilgisi okuduğundan dolayı tartışmacı olmuştu.» Bu soru yalnızca Reşidüddin'den mi yoksa herkesten midir? Gel ey katıksız ruh! Biz saman altından yürüyen su muyuz acaba? Nasıl ki. Taş bile olsa o taşlığıy-la kendiliğinden kımıldanır. Bütün bilginlerin birleştikleri bir nokta vardır: Velî. «Artık onun sözlerini kırmadım.) rüyet yani Allah cemalini görme ve çeşitli arkadaşlar edinme hasleti verilmiştir. ansızın havada toz duman olur bir hamlede uçup gider. Bir aralık. Senin olduğun yerde dost meydandadır. bunu Muhammed'in (S. saadet kimyası odur. İbrahim'e dostluk Musa'ya kelâm (konuşma).» O da. Biz şüphemizden dolayı bunu istiyoruz ki. senin yüzünü görmek bizim için mutluluktur. Ancak siz ondan yüz çevireceksiniz. kendini görmektir. tâ ki bana o utandırıcı hal gelmesin. İbni Abbas dedi ki: «Ey Ayşe bize hayz (aybaşı) meselelerini anlat. A. Buradaki fark acaba ne olabilir?» Dedi ki: «Gece şu demektir ki. Şaha-beddin (Sühreverdi-i Maktul) Allah zatı ve zat ötesi hakkında söz söyledi. O halde. Bu kimyadan (iksirden) bir zerre. «Onun müridini görüyorsun ya!» Bu sözü aynen Şeref de. çünkü velînin yahut velînin müridinin gördüğü şey.) görmek dileyen kolayca gitsin Mevlânâ'yı görsün. Yoksa ne o kitap.» dedi. bir zaman da sana soğukluk gelsin. o sana dönünce sen de dönüverirsin. ilâhî doğuşlar ve buluşlardan açıkça bahsetmezler. ancak sözlerin alt tarafını anlar.' diye buyurulmasının manası nedir? Ona şu cevabı verdim: «Yazı öğrenmeye çalışan bir çocuk. Onu görmeden aslan tutulamaz. İstiyorum ki. Ziya'ya şöyle demişti: «Karım Allah yoluna gitmiyor. nebinin mertebesine erişemez. Bir kere Şeyh Ebubekr'e murakabe sırasında dedim ki: «Ondan yoksun kaldık. en kestirme yoldan kuşkularını giderir.» dedi. ne o saadet bununla ölçülemez. Dedi ki: «Bütün bilginlerce açıkça bilinmektedir ki. (M. kışın bin türlü zorlukla yaşıyorum. uyku çekiyorlar gerektir ki biz uyandıralım.» Ama o kimse ki. Böylece susarsın. kendiliğinden. bu güzel kokular Allah yakınlığına ermiş öyle bir kulun nefesidir ki. Bugün o bir gerçektir. Dedim ki: «Sen de kalkarsın alnına on öpücük.» Bana öyle geliyor ki.» Dedi ki: «Bunu söyleyen Ayşe midir? Yoksa onlardan bir topluluk mu?» Hatta Ayşe demiştir ki. karşına bir perde çeker. Bunun aksine davranmak isteyen de dilediği gibi yaşar. dostluk hesabı da değ Idir. Şu halde burada fark nedir? Mademki sen bir gerçeğe eremiyorsun o da kendi çalışması yönünden bir mertebeye erişemez. 115) Her ne kadar nurların coşup taşması. Mevlânâ'yı bulan ne mutludur! Ben kimim? Ben bir kere buldum. bunun manasını yo-rumlayasın! Görünüyor ki. su samanın altından yavaş yavaş yürürken samanın haberi olmaz. nebiden niçin gizli kalsın? Âyette: «Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Zaman zaman kırlara çıkıyorum ne kadar zorlansam bir ses çıkmıyor ancak burada korkudan damarlarım altüst oluyor da-ralıyorum ve bende gaz toplanıyor. 'Allahyı erken sabahlarda gece gündüz teşbih et. Hazreti Muhammed'i (S. Sofî de sürünerek olgunlaşır. Ama bu sözümden onda bir muhabbet belirdi.ayağına kapandı. Sen de kendi benliğinden kurtulduğun zaman ona dön. Ebubekr'den nakletmişti. harekete gelir.» dedi. Bu bir iş hesabı değildir.» Dedi ki. Bu yol o tarafa giden kestirme yoldur. bir zaman ondan hoşlanasın. bir bulut gelir. Saman. «Eğer bu bulguru yemek sizde gaz yapıyorsa ben gaz yapan şeyler yiyorum. Hazreti Muhammed'e (S. ben de mutluyum. yüz öpücük kondurursun.A. o Allah erinin nefesi nerede? diye sorarlarsa! Şiir: . «O halde neyi inkâr ediyorsun?» Onu yapmayayım da ne yapayım? (M.» dedi. denetleyelim. tartışma böyle olur. Ama su kalır yerinde.

hep yalnız kalmak istersin. dilerse bu perdeyi önüne çeker. Ansızın bir «Ah!» çekti. Allahın öyle kulları vardır ki. bir söze başlamıştım. benim üzerime farz veya vacib olanı ben yerine getiririm. Eğer bu marifet altı yıl önce olaydı vakit geçirmiye yarardı.) Hira dağın-da halvete girmişti. Ben bir kaç örnekle yetindim. «Biz senin sözüne inanmak istemiyoruz. çilede kalmayınca. onlara Allah sıfatları yol gösterir. Bu manadan. Peygambere karşı hâşâ. Ancak bu kulaklarla duyulmaz! Çünkü kulaklar da toprakla doludur. «Niçin?» diye sordu. bu arada. Bizimle ilimden konuş. A. bu benim aydın görüşümün ifadesi ve benim sözüm olur mu? Bu yolda. onları koparalım. hayır derdi. Ne Allahyı kaybedip tekrar bulmakla ilgili sözlerden. şeyhlerden kalma bir töredir. onların yapacakları bir iş onlara yaraşan bir erdemdir. bu halvet kendi kurdukları kurallara göre yapılsın. Dedim ki: «Bunu kendileri yapmamışlardır. Nefis kelimesi iç'n «dişil» dememişler miydi? Ben buradaki gizli nükteyi saklayabilirsem onu saklı tutayım. çıkar bir yürüyüş yaparsın birlikte dolaşırız. bu ilgi sana neden dolayı gösterilmedi diye üzülüyorsun. Buyurmuşlardı ki. kendi aydın görüşlerinden de açıklamalar yapmıyorsun. Tâ içimden gelen bu sözler hiç bir zamanda söylenmiş sözlerden değildir. 116) Evet hangi gün olduğunu iyice hatırlamıyorum. «Bana ziyam yok. onlara sesleneyim de yollarına ışık tutayım. Göreceksin. Derler ki: Hazreti Muhammed (S. sana yazı öğreteyim.» Bana. sana devamlı bir halvet hali gelir. bu yemek bana ziyan verdi. dedi. nefsinle buldu ki. Öyle bir durumda olursun ki. bu söylediğin şeylere çok rastlanmaz. Sen benim ne söylediğimi işitmiyorsun. Mevlânâ. gönülde size karşı bir ilgi ve sevgi yerleşti. gibi sözler vardır. eskiden beri böyledir. Mevlânâ da gönül alçaklığı gösterir. şaşırdı. Bu. mananın da değişmesine delildir.» dedim. dilerse arkasına atar. Benim emrim olmadan hiç kimseye vahiy gelmez. Dostlarla da beraber olurduk. Allahın mucizesi olmaz. gözler de. kendi zatını gizler ki. «Niçin gitmiyorsun.» dedi. Çünkü Allah. istedi ki benden bir söz işitsin! Ama onu önledim. Her şey benim emrime boyun eğmiş. Şeyhin katında olduğun zamanlarda da başka şeyhlerin yanında da. söz halka erişsin de perde arkasında kalmasın. Orada ne dolaşıp duracağız. her şey benim buyruğuma ve fermanıma bağlıdır. Ben öyle birini istiyorum ki hiç bir şey bilmez. Yoksa perdede olan Zat sözünü halka nasıl duyurabilir? Bu onun elindedir. işte o gönül alçaklığı. benim hükmüm altındadır. Çok makbul kullar vardır ki. Aşk yolunun belâsı. Bugün benim nefesimi kesiyorsun. Allahın zat'ından ayrılmaz sıfatları vardır. Mevlânâ'ya gerekirdi ki o sözden dolayı bana öfkelensin. O güzel ve büyük Allah kelâmı bu kula buyurdu ki. ama ben evvelce nakledilmiş olanlardan başka bir şey sorarsam. diye cevap verirdi. Bu. Biz görmedik. Ezelden ebede kadar da Allah ile birlikte ayakta kalacaktır. «Yolunu şaşırmış. o konuda hiç bir söz konuşmamaktı. O senin nefsini. yanlarına giden bir kimse onu daima halvette bulur. tefsirden bir şey söylemediğin gibi. Perdelediği şeylerin de örtüsünü kaldırmaz. Maksadın ne olduğu belli değildi. Bana da mademki hiç kimsenin mü-rid olması gerekli değil! Ben niçin ona bir şeyler söylemek kaygısına düşeyim ki. benim emrimle gider. Ona dedim ki. Allah sıfatlarındandır. Ak saçları birer birer meydana çıkmamıştı ki. Ah. Bunu söylediğim şu anda sen gönül alçaklığı gösteriyorsun. Her hangi bir şey ki Hakkın aynı değildir hep ben ve biz sözlerinden ibarettir. (M.Dün gece rüyamda bir pir bana dedi ki. Tann isimlerinin çevrelediği engeller ortadan kalkar. Başını çevirdi. o da bana gücensin ve yolundan sapsın. Benim yanımda sözlerimin özetlerini dinledikten sonra kendimden bir şey söyleyemem. Ancak sen bunu biliyorsun. davetler oluyormuş. (M. başına vurarak dışarı fırladı. o konuda bir kaç söz söyleyeyim. Bu sözü şu maksatla söylüyorum: Konuştuğum zamanlarda çok kere pek tatsız hallere düşüyorum. dedi. derler. benim emrimle gelir. ama öğrenmeye heveslid r. Kelâm yani söz. Sözün değişmesi. Hayır asla. "Yani onlarda bir hal ve kal'dan bir şey yok. o halde ben ve biz hangisidir? Bütün zorlukların çaresi sizdedir. Mucize ve keramet ise kulun sıfatlarıdır. başka duvar ve engellerin nasıl aşılacağını öğretir. ne de çeşitli söz yorumlarından başın dönmesin! Bu her ne kadar açık manalı sözdür ama buradan Hak yolcusuna yüz milyon sır meydana çıkar.» dediler. Şu halde sakalını. Bunların özetini Kuran'dan dinleyebilirsin. Sizin cemalinizi gördüğüm günden beri. onları perdeye sokmaz. Eğer hiç yazı yazmak bilmiyorsan. Çünkü benim onunla aramızdaki dostluğa yaraşan da. Hatanın kaynağı odur dedi. . hep ben ve biz sözündendîr. 117) işitiyoruz ki bu Konya'da bir çok semâ âlemleri. bıyığını birer birer yolsam. dedim. Kelâm sıfatı ile görünür. toplamıyorsun?» dedi «İstemiyorum.» demeyesin.

Onu daha beter bir hale getirdim.» diye bir ezgi tutturuyor. Ölüden kimse namaz bekler mi? Biri gelse de ölüye. Çünkü zorluk olur. Çelik çomak oyunu zamanında bir kere bana Cüneyd ile Bayczid'in hali geldi. O kadın öğretmen çocuklara Arap alfabesini öğretirken. Sendeki o kutsal kuş. «Elif iki üstün. şüphesiz diri kalır. Ama eğer beni göreydi hizmetlerde bulunurdu. 118) Meğer divane olsun ki. «Hayır.» dedi. benim müridim olabilsin? Ben onun g bi kimseleri hiç müridli-ğe kabul eder miyim?» Çünkü o ancak kendi hayatını gördü. Ama o kimse ki kendini feda eder. el çırpıyordu. namazın utancından kurtulmuştur. aklı başına gelsin. raks etmeye başladım. bedenin yarası sağılınca üzerindeki pamuk düşer. Bununla beraber bin türlü bahane buluyorum. o buzağıyı benden soruyordu: «Ne diyorsun bu konuda?» Biri pek aşağı düştü diyor. topa çomak vurur. elif iki esre. Çünkü kendi hayatını orada görür ve nereye gideceğini sonunda kestirir. Kâh bunun sözünü dinlerim. Ancak onda kendi benliğinden bir şey kalmadığı zamana kadar bekliyoruz. Benden sorular sordu. hizmetler ettiler.» der. Nasıl ki. onunla birlikte gideyim. ama şimdi ben sen oldum. Bir kaç adım gider.» derler. Benim ne zaman arkadaşım oldun? Benle sen hangi mescitte namaz kıldık? Şimdi de ağlamak zamanıdır. Allah dilerse görülecek. her gün sopa atmalı ki. Kâfirler ve onlara uyanlar. devlet topunu oynamak nerede? Yani meydandan ikbal topunu kapmak ve onu dilediğine vermek başka başka şeylerdir. Merhaba ey biricik dost! Nefsin bendedir. taklit yoluyla hatırında bir şeyler kalsın. neden bu? Ne bağırıp duruyor? Önünde başka iki buzağı daha oturmuş ama onları kendine yakın görmüyor. Bütün âlemi sana sattım! Gidin. artık oruç düşüncesinden. Bu noktayı açıkça gören kendi hayatını ve onunla ilgisini düzenine koyar. görülmüş olacaktır. sonra buz gibi soğurlar. öteki bu zikir yüzünden olmalı diyor. «Bu ne oluyor?» diye soruyor ve tekrar diyordu ki: Evet o onlardan daha bilgindir. zincirlere vurmalı. Tusî. onların nefisleri yaratılışta inci gibiydi. gönlün de benim hükmüm altındadır. «Bu adam delidir. kâh onun sözünü kabul ederim. onun bu işle ilgisini göremiyorsak uzaklaş diyoruz. Tıpkı öyle görmüyor musun? Bu birliği bir kaynaşma farzet. Yakışık alır mı ki.Muhammed Gûyanî. elifin iki üstünü var. bunu tımarhaneye götürmeli. bende bu yoktur. meydanda top oynar. «Kalk namaz kıl!» dese. diyordum. bırakmazdı geleyim. 119) Şimdi Sultanın oğlu Sultan olur. Şu halde bilmiyor musun ki. diye düşündüm. Onlar da bizi kendi postuna oturtacak diye çabalıyorlar. Bir Haç sarık parçası verdim. sende de hal mertebesi var. Ama şüphe yok ki buna da bu saatte doğrudur demek yaraşmaz. Onlarla demiyorum. Diyordum ki: Eğer yolculuk ederse. Bu nasıl oluyor? Herkes bilir ki. özürler diliyor. «Gel Yasin oku seni hal mertebesine yükselteyim!» Ben açım. Ama yarı deli olan kimse bunu işitirse. ölümü hayattan üstün tutsun. (M. . Biz birisine bir şey söylüyoruz. beden kuyusundan bir uçtu mu. namaz kıl! diyebilir? Şu halde buna nasıl öyle bir teklifte bulunmak gerekmezse. onlar ne yaptılar. Böylece kurtarıyoruz. Benim kış gününde postum bile yok! Hep şeyhlerden kalma gelenekleri anıyordum. ölüye. Ama kendi hayatım göremeyen. bütün akıllılar. Bana nimetler verdiler. Gelemiyeceğim. arayın! O Şemsi göremedim. Onun da bir müridi vardı ki. Bu divanedir. Bu gümüşler de yanımda kalırdı. Çünkü ruh uçtu mu. Sen ve ben hoşuz ya! Allah beni senin için yaratmış. bunu ya tımarhaneye götürmeli. Halep'te mi acaba? O iradesini yitirmiş müritlerin üzüntüsünden olacak ki. Ağlamıyorum. O mimber üzerinde bir kaç nağra atar. o onların kadın gibi olan nefislerni bir Mevlânâ Celâleddin yapsın? Onlar bilmezlerdi ki. gitmiyeyim diye gözlerim ağrıyor. Bir bahane ile onları dışarı gönderdi. Bana diyor ki. Dedim ki: Benim üstümde hiç bir şeyim yok ama. kalk. o da onlar gibidir. divane olmuştu. Çeşme başında oturttum sustu. Dedim ki: îç âlemle meşgul olan bir insan Kuran'ı ezberinde tutamaz. Ancak Perir ağlıyordu. Kim. Zeynedd'n-i Tusî benim müridim idi. Dedi ki: «O kim oluyor ki. yahut öldürmeli. Meğerki. «Ben onun şehrine geldim. O. Dedim ki: Hayır bu mezkûr yani Allah yönünden olmuştur. Kulağını bük de ağlasın. Kalk gidelim. bu hayatı nasıl hevaya verebilir? (M. çelik çomak oynamak nerede. Bana bir hal geldi. Ben benim. yaşıyan ölülere de bir teklif yapılmjaz. ilişiklerini kesmişlerdir. Mevlânâ alnımdan öptü. evine konuk oldum. aynı sebeple. beden ölüdür.

öylece kaldır. Hoş bir şaka bir Mısır altını değer. . Mademki insaflı davranıyorsun. 120) Ama böyle söylersen kendiliğinden Müslüman olursun.» dedim. ben derim ki o parmak eskisinden daha sağlam olur. iki kişi arasında düşmanlık olursa huzurda barıştırılır. ondan yüz bin nişan bulacaksın. Şimdi paran var mı? Seni hacamat ettireyim de bir şerbet içireyim! Bugün «La ilahe illallah».» der. Öteki de diyordu ki: «Bizler din bilginlerindeniz. Ama nereye gider? O senindir. Gerektir ki yüksek sesle söyliyesin. Bir kaç gün içmezsem. çünkü senindir o! Senin olmasaydı bile yine sana erişirdi.» dedikten sonra başlarlar. bir Rey mangırı değ-mezse bir Rey akçesi değer. Bu bizim için eski bir adet halini almıştı. «Bu benim işim değildir. Müslüman bütün hileleri bilir. Peygamberlerin aklına sığar. sizin aşkınızla doluyuz. İki kişi arasındaki anlaşmazlık iki taraflı düşmanlık demektir. Başlığı başka bir yere emanet bırakır da bana güvenmez. Kul öyle bir durumda kalır ki. İnsan sevdiğini çok anar. Yahut yerine koyar. 121) Bir gün diyordu ki: «Bize. yoksa kitabı mı?» dedim. Kötü hayaller. yüz görümlüğünü peşin ister? Nerede o eşek damatçık ki. buna iki kişi arasındaki anlaşmazlık derler. bugün de sana ulaşır. başlığı peşin almıştır? Nerede o yüzsüz kız ki. Küçük yaştan beri çocuklara öğretmenlik yapıyorduk.Aman bir tuhaf bakıyorsun! Evet ne diyorsun? Yarabbi olmaya ki bir gün bile gönlümde ona ait saygı ve sevgiler azalsın! Allah izin verirse sakın gitmeyi düşünme. Şehirde hangi kadın vardır ki. Lâkin sana el uzatan o edepsizlerden seni Allah korusun. Onlara. onun birliğini isbata.» demekle önce Allahyı inkâr eder sonra Allahı anmaya başlarsın. Yoksa hocanın ve bilgin geçinen kimsenin içtiği şey bu değildir. însan oğlunun azığı gecikse de yine kendi önüne gelir perde olur dedim. Küpün içine girsem de otursam bile elbisem namazdan geri kalmaz. Çünkü öyle olmasını Allah dilemiştir. Güldüler. benim önümde şarap içmeyin demiştim. «Güzel söylüyorsun. mescidimiz var. namusumuzla bu işten vaz geçmekten başka çare yoktur. Ebubekri Rababî' nin hilesini de. korkumuz yok!» Sen kendini üzecek bir iş yapıyorsun. Tann o kulunu zikir yönünden de sorumlu tutmaz. En çok aydınlık bu tevhidden sonra başlar. dedi ki: «İşte kitap!» Sözünü tut. der. onu benden üstün görür. Altın. Hattâ Peygamberimize hile eden Abdullah Bin Ümeyye'nin marifetlerini de bilirim. Hakkı elinde tutan felsefeci. Nerede o yüz görümlüğü almamış kadın? Onun ne değeri olur! Yoksa ben onunla nasıl anlaşırım? Elini uzattı. Onun hakkında her ne kadar şöyle böyle yapıyor diye söylerlerse de o aldırmaz. Ama bu. ama Allah yardımı onun elinden tutarsa yine kalkar. Parlak. Bir Mısır altını değmezse bir Rey mangırı. kâh şaşkın duruyorsun. gelecek hafta başka bir şey olurdu. «Elimi mi istersin. Halbuki. güzel ve aydın bir hayal böylece perde oldu. Halbuki kâfirler. Anadan doğma körleri bile gördürür. Ondan sonra da bir takım kara ve san kuruntuları kafadan atarlar ve daha sonra da o kuruntular geçip gider. Bir «Euzu Besmele» çekerek parmaklarını tut. Göze tam bir beyazlık gelince filozofların aklı bu gözün artık görebilmesini kabul etmez. bedenimde bir titreme başlar. Kadı Honci ona çok saygı gösterir. bana ne zararı var? Zaten benim küçüklükten beri bir korkum yoktur. Ben. medresemiz. yani «İlâh yoktur ancak Allah vardır. Ancak o azık bugün vermiş olsaydı. Allahnın işi böyledir. Elimi tuttu. Zaten işin ve düşüncenin temeli de bu dur.» O gerçekten bize bağlı ise. bende o kudret yoktur. Olmayacak şeyleri olanaklı kılar.» Bana da diyordu ki: «Benim hakkımda Kadı şöyle söyledi. Allah olursa! Ama onu gereği gibi anabilmek kimin elinden gelir? Biz hep sizi anmaktayız. başlık parasını önceden verir. Tâ bir hafta onu oyaladım. yüzüstü kapanır. Sana da temiz. Birleşirlerse ne iyi! İki Allah kulu geçimsizlikte devam ederlerse. O bizimle birlikte hile ile kurnazlıkla yaşıyor. aydın ve güzeldi. özürü vardır. mücevher değerinde olabilir. (M. Ama bu düşmanlık ve geçimsizlik Allah ile kul arasında ise düzeltilemez. Ama kurnazlığın tamamını da bilmiyor. O azık. bunları yüzüne vurmazdı. Kâh hayal kuruyor. felci andıran bir rahatsızlık belirirdi. Ancak uzaktan bir sarhoş görsem üzerime düşecek diye iğrenirim. «Ama yavaş sesle konuşuyorsun. «O benden daha soyludur. Cebrailin bile bundan sonra onun ilhamlarını elinden almaya gücü yetmez. İçiyorduk. bize inanarak değil. kötü hayal değildir. (M. arada bir azar işitirsen ne çıkar? Bana söyledikleri bu sözden ürkmedim. ancak «La îlâhe İllallah.» derdi.» Ben utandım. istersen vur onun parmağını kır. düşer. Hele o sevgili. eğer hayatta olsalardı ünlü Cuhâ'nın kurnazlığını da bilirim. yetkili kişidir.

bu noktada duruyor. sen beni nasıl beğenebilirdin? Çünkü ben seninle birlikte olursam daha çok beğeniliyorum. 123) Bu cevap ancak sana sadaka olarak bir şey veren kimseye yaraşır.» dedi. eğer Hazreti Peygamber hayatta olsaydı seni yoldaş olarak seçerdi. Kaç kere bana zahmet vermek için Kadıya başvurdu. Allahnın has kullarında. Bu. biz seninle ilk sene bir anlaşmazlık halindeydik. Bizim sözümüze ve işimize razı oldu. nereden gelip nereye gideceğini de anlarım. «Kendine gel!» diyordu. onun seninle birlikte olması hoşuna gitmiyoc mu? Şimdi yaptığı gibi sana bir zahmet mi veriyor? Öyle ise bu iyilikten sonra yumuşamak gerekli oldu. seninle birlikte başka dost seçmedi. «Eğer senden bir şey sorarsam.» dedi.Onlar bana bu konuda çok şeyler öğrettiler. nefisten gelen bir davranış değildi. Zaten daha ne zamana kadar konuşacaktın bunları? Hep eskiden beri anlatılan hikâyeler. «Acaip. sen öyle yüce bir kişisin ki. hem de kimse bilmesin! Eğer yüzüğü ve yorganı hazırlattırsam. sana döndüm.» derse. Allah nerede? Şimdi ne . Eğer o. Bununla beraber. ama böyle bir davranışta bulunmadım. Musa dedi ki: «Allahım! Bana bir arkadaş verir misin ki.» anlamına gelen hadis dolayısiyle büyük bir mesele üzerinde durdum. Dedi ki: «Eğer bu ondan değildir dersem bu ö manayı azaltmaz. sevincinden oynamaya başladı ve nihayet. Öteki peygamberler demiyorum. Bir sürü hikâyeler anlattım. Ama eğer gerçekten bana bağlı olsaydı. ona hiç kimseye vermediğim şeyleri bağışlardım.» der. Zaman olurdu ki. Şüphe yok ki bu sözüm yanan bir ateş gibidir. «Evet. Ben artık güçsüzüm. Çünkü bu işte olgunlaşmamışlardı. Ama.» derim. sana düşmek tehlikesi görünüyor. O sana geldi. ondan delil istenir. Bu kadın istiyor ki hem kurnazlık yapsın. Ben inkârla cevap verdim. ama bunu sana hiç açmadım. Hızır ona öfke ile cevap verdi. kötü bir düşme değil. «Çabuk söyle beni bu işten kurtar!» dedi. Has kulları besleyen o kimseler için demiyorum. (M. ama aramızda geçenleri anlatmasını kabul etmedim. sen de temiz kalplisin. Hızır el çırptı. Çünkü ben kurnazlığın sonunu ve derecesini de bilirim. «Ancak maksadı geciktirecek olan bir düşme tehlikesi bu. Dediler ki: işte sen böylesin. Bunu gizlediğim için de an-laşmamazlık günden güne arttı. O delil ise. İkinci defa sordu. nefisten gelen öfke nasıl olabilir? Allahya sığınırız.» (M.. «Onun işlerinden ve kendisinden sakınır mısın?» diye sorunca da. bağışta bulunmaktır. o başka yönden geliyor. Bu. Hatırımdan neler geçiyor? Aramızda geçen tatsız hatıraları unutur. Bunlar kendisinin oldu. Bir kimse başka birini gerçekten sevdiğini iddia ederse. Çünkü bende sevgi eksikliği olmakla beraber bir ikiyüzlülük de vardı. çok ateşlenirdim. Allah korusun. yoksulum. «Dilediğin şey mümkündür. Belki o düşmanlarını hapis ederdi de onların haberi bile olmazdı. Abdullah kaç kere hapis olmadı mı? Eğer kurnazlıkta olgunlaşmış olsa idi düşmanları onu hapis edemezlerdi. cimri likten değil. ben söylemeden bana hizmette bulunsun. Ama bu. Artık geçen geçmiştir. Bu alışkanlık hali bende o derecede kuvvetli olmazdı. Bunun üzerine kabul ettim. Allahnın elinde pek önemsiz bir iştir. seni dinliyorum. gerçek davranışların sonucunu ve derecesini. Ancak sen nerede olsan yine eksik sayılırsın. Hattâ bunlar ellerinde olmayarak benden bir tek şikâyette bile bulunamadılar. Eğer Allah kullarında cimrilik olsaydı. bir nifak var ki. geldiğim zaman binlerce ihsanda bulundu. ben de. O Allahsal öfke idi.. «Kız kardeşime yedi dirhem karşılığında aldığı yorganı getirin. ben sana sen benim yaptıklarıma sabredemezsin demedim mi? Bu öfke. Hayır ancak bunda bir ikiyüzlülük. «îslâm beş temel üzerine kurulmuştur. Mademki Allah adını anarak bir söz söyledin.» diyemedi. Bunu bilirim. Bunların hepsini Allanın bir lütfü sayarım. «Ben fakirim. makamın nedir? Ben sana diyorum ki. Allah o işe yardımcı olur. ama Allahtan korkuyorum. beni korudu. Sadaka alan kimse onu alırken nasıl bir eziklik ve gönül alçaklığı ile alır.» dedi. ben de bu işten vaz geçtim. «Ben senin muhabbetini satın almak istiyorum.» Acaba verdi mi vermedi mi? Dedim ki: «Verdiği bu yoldaş için ona başarı da verdi mi?» «Hani?» dedi. Bu yüzden bütün kurnazlıkları öğrendim. seni halvetde ziyaret etti. yahut gizlersen ben de bunları olmamış sayarım. mal vermek. Şüphe yok ki. hiç bir şeyim yok. Ben de ilk sene bu ateşle kavruldum.» dedi. Bizden sordular: «Bana bir câriye verirlerse. bak istediğin gibi sana teslim oluyoruz. Musa'nın başkaca dilediği özürler anlatılamaz. Sonra acaba benimle Mevlânâ Celâleddin'in bu çocuğu arasında ne var diye düşündüm. Ondan söylemiş olduğun şeyleri dinledim. Nasıl ki Mevlânâ da beni sevdiğini iddia etti. O bana bir câriye verir de ben mazeret gösterir miyim? Bu armağanında gerçek davranmış ise hiç nazlanır mıyım? Bana dedi ki: «Cübbeni satmaktan hoşnutsuzluk duymaz mısın?» Bu inkârı gerektiren bir soru yahut da anlamak için sorulmuştu. Senin bundan sonra bu olay üzerinde durmana şaşıyorum. parası karşılığında bir şey satabilir miyiz?» «Evet. Biz Muhammed Güya-nî'den aydınlandık. bu meşru bir evlenme olur mu? Ayrılma veya birleşme hallerinde mihr parası vermek gerekir mi? Ona. bundan daha hayırlısı gelirdi.» dedim. Şüphe yok ki sen bugün güzelsin. 122) Bilir misin sen kimsin. onlardan faydalandım. Allah bilir dedim. Ondan sakınmak gerektir.

alabilirsin.» diyorsun? Evet. «îştc seninle benim ayrılmamız zamanı gelmiştir. Tecrid ehli erenlerin birlikte içtikleri mecliste. Can ver ki onun vuslatı bir daha ele geçmez. diye dikkat ederim ki. Ben teklifsiz. En soğuk kimselerde bile artık soğukluk kalmaz. böyle yaparım. Hızır'a dedi ki: «Eğer yolculuğun ücretini istersen. tekrar kerem et bize! Bu devleti elimizden alma! Bu konuda sizin yolunuzu kesecek olan Şeytan değildir. aşk tutkunluğundan idi. Bu sözü kendimden söylüyorum. yapabilir miyim. Yüş'a da Peygamberdi ama hüküm sahibi değildi. Musa'nın bu husustaki açlığı senden daha mı azdı? O. Bu Hazreti Muhammed'in (S. Baharda yarin yanağından uzak olunca. 125) Şimdi dilekte bulunmak.» dedi. mevki ve yüce makamlar verirler. Sermest olanlara şeriat kadehiyle bade verilmez. ama şimdi o bir iş yaparken Şeytan karışırsa. buna ne verseler değer ama bu da ölçü ile olur. pervasız bir adamım. nasıl dedin?» diye bilgi istedi.» dedi Hızır. Saki uyuyakalmış. O dilekteki şiddet ve hararet. bundan dolayı da halinde bir değişiklik olmadı. Kendi nefsine tapan gafillere bir damla bile verilmez. «Ha ha. A. Araya ne evlât. Nasıl ki Musa Peygamber sordu: «Cihanda benden âlim kim var?» Arkadaşı Yüş'a cevap verdi.» diyorsun. Allah keremini aramak öylesine olmalıdır ki. Şimdi benimle yaşamak zordur. Musa. «Alemde senden daha' âlim bir kişi var. Benim de bir aradığım varsa. sen de ona uydun demektir. Size gideceğiniz yolu öğrettim. Bağdan bana ne? Yeşillikle ne işim var? Bağdan yeşillik yerine nasıl diken koparırsın? Buluttan damla yerine nasıl taş yağar? Benim için sizinle birlikte bulunmak daha hoştur. 124) bir hal erişirse ne mutlu olaydı o. Eğer aranıza bir kaç günlük bir ayrılık girecek olursa ona tekrar yetişmek için çalışın. yüzümü o dilek tarafından çevirmişken Allah tekrar beni o tarafa yöneltti.» Musa Peygamber uyandı gördü ki: Şiir: Dilber gitmiş. Eğer o olaydan size (M. İlk Allah gayretine engel olmak ister. ne de başka bir şey engel olabilir. Musa Peygamberin o üçüncü dileği Allahya karşı duyduğu arzu ve istek ateşinden. incinmem de yaratılışımın gereğidir. sözünü dinler ve anlarlar. Musa'nın başından geçen o hali o bir daha göremedi. ne Mevlânâ'nın ayrılığından bana bir zahmet. Ama sizinle beraber kalmak bana onlardan daha hoş geliyor. O çağlarda hüküm yetkisi Musa Peygemberde idi. «Bu ne sözdür!» demedi. bu cevaba kızmadı. Hayır efendi! «Allahın adını anarak ona yoldaş olalım. araya bir engel . Ancak Allah gayretidir. Gerçi Tebriz'e gidersem orada bana mal. Senin keremin bize ışık tuttu. Ama sadece. Siz benimle yoldaşlık yapamayacaksanız o başka. öyle bir âşık idi ki. Aramızda uzaklaşma günü gelmiştir. Nasıl ki. sözümü dinlemez ve anlayamaz-larsa bundan nasıl hoşlanabilirim? însan öyle kimselerden hoşlanır ki. mülk. Bu hale her kim engel olursa işte o Şeytandır. Bizim bunu elde etmemiz için hiç bir yolumuz yoktu. Çünkü onun size gösterdiği keremi koruyamazsanız onun gayreti sizden geri kalacaktır. şiddet ve harareti dolayısiyle hiç bir engel araya girmesin. arada hiç bir perde engel olmasın. Allaha yalvarın: Ey ulu Allahm! Bize bu devleti sen verdin. Bana mal ve makam vaat edenler. ona darılmadı. her kime çarparsa onu yıkar ve o sizinle dost olur. Çünkü arıyordu. Benim bulunduğum yerde konuşulan sözler arasında belki benden dinlemişsinizdir. Benim bir şeyden hoşlanmam da. Şimdi bu sırra niçin «Değerlidir. mum sönmüş. Yoksa Hızır'la buluşmak için değildi. Dileğiniz öylesine hararetli olur. Çalışın gayret edin ki.» «Hayır.) başından geçmişti. (M. Ben onu kuru sözlerle anlatabildiğim için üzülüyorum. Eğer Mevlânâ' nın dileği o ise bana ne devlet ki. Musa Aleyhisselâmın yaptığı gibi.veriyorsunuz ki? Büyüklerden biri bana bir şey anlattı. sekiz gün dokuz gün hiç bir şey yiyip içmedi. ne de ona kavuşmaktan bir sevinç gelir.

» dedi. onunla konuşmak şerefine eren yüce Peygamberdeki niyaz'ı gör ki Hızır ona. Hızır'ın işinin inceliğini bilirim. Musa'ya dedi ki: «Ben. Ulu Allah. Ben. Bu hukub. Bundan dolayı beraber gelemem. Ancak bu. Başka bir zahid. Çünkü çok çeşitli. zahid kapkara kesilmiş. belki o dervişe hoş gelmez.» Bu. şeriatta fetva vardır. Yahut da bir tepe üzerinde namaz kılıyordu. Birb'rle-riyle konuşmaya başladılar. Burası bir deyişe göre Halep çevresinde Antakya yakınlarındadır. «Sana anlatacağım. O ilâç almadan geri durmazdı. biz de öyle ikiyüzlü yaşarız. O ilim medresede öğretilmez. Zahidlerden biri hastalanmıştı. Bunun üzerine tekrar geri döndüm ve yine baktım. Yine benim ondan uzaklaşmam o sebeptendi. Bu Musa hikâyesi. Adamcağız.» dedi. «Her ne bu-yurursan seni dinlerim. Şimdi hikâyenin alt tarafını anlatmak bana borç oldu. deniz üzerinde yürürken.» Yüş'a geri döndü. kimlerin önünde dolaştığını birer birer söylerdim. «Kendi katımızda ilim öğrettik. Şimdi. ondan davacı olasınız?» de. 127) Diyordum ki: Seyyid. Ama sadece namaz kılmak da yeterli değildir. «Bana uyacak mısın?» dedi. yıllarca ararım anlamına gelen Ev emzâ hukubâ demişti. kıbleden dönmüştü. zaman zaman bana söz atar ve derdi ki.» diye cevap verdi. Hele varlığı halk arasında çok lüzumlu olan öyle bir zat için ilâç almak farz olur. «Sen zaman zaman o cariye ile birleşiyor musun?» «Evet. hoşa gitse de. Başka bir anlatışa göre de bir kır ata binmiş olan Hızır. o kadar kaçıyorsun?» diyordu. Bize ikiyüzlülük yaparsa. (M. evet. Hatta namaz kılanlara dil uzatırlar. bana bağışlayasın. Nihayet Reşid'in onu dışarı çıkarması sebebi bundan dolayı idi. «Sen daha ne gördün ki. Zorunlu hallerde. daha başka bir deyişe göre de seksen yıl veya seksen bin yıldır. gitmese de öldürür. Yüş'a. Hızır'ı överken onun hakkında. iki denizin birleştiği yere geldiler. ateşinden gökler tutuşur. O Hakkı bulmuş olan. Ama başka bir vakit anlatacağım. Aşağıya bakıyordum. Hastalıklardan dimağını korumak. Bundan daha güzel ve tatlı. Musa.» yani. bu yüzden saçlarını yoldum. Hızır. «Siz kim oluyorsunuz da onu kadıya götüresiniz. Hızır onu hakkın hakikatinden uyandırıyordu. Gördüm ki. bir şey yiyip içmeyen ölür. o fermanı yerine getirmekle Müslüman olarak ölür. Benim ile onun arasında fark nedir acaba? Biraz bana bundan bahset! Yüce Allahya ant olsun ki. Şimdi. bir daha buluşmak üzere arkadaşlık yapmak istiyorsan gidebilirsin. Müride soruyorsun.» dedim. Sultan bir defa ferman edince. Bu şöyle olur: Mademki hastalık öldürücü bir sultandır. Musa. uzaktan onu gördüler.» buyurmuştur. Ama bu konuda Seyyid Burhaneddinin düşüncesi başka idi. Bu Allah için bir iş. başka bir yoruma göre kırk bin yıl. parmaklarımla mezarının toprağını kazdım. Bu söz başka bir kul hakkında söylenmemiştir. «Onu alıp getiresin. (Korkudan) kaçtım. Hep perhiz yapan. Ama sen eğer ondan ayrıldıktan sonra. arkadaşına. O kimse de. bu da şeriatta yazılıdır. yüz yüze sevişmekten daha hoş bir şey var mı? Mademki ona iman getiriyor-sun.girmesin. öylesine sıcak bir hikâyedir ki. Onunla yoldaşlık yapmaya güç yetiremem. Daha dikkatli baktım yüzü de. namaz kıldığım gün çok sevinçli olurum ve kendi kendime derim ki: Hazreti Peygamber dervişliğin sonunu şöyle bir nükte ile işaret buyurmuştur: «Fakirlik. Musa'ya bir şeyler sordu. ama o engel olmuyor. çirkin bir iş üstünde yüzünü yere koyuyorsun. namaz kılmazdı.» dedi. . «Ödünç vereyim. Onu Yahudiler kabristanına gömmek vacip olurdu. ağır hastalıklar geçirirdi. «Kullarınızdan bir kuldur ki ona katımızdan rahmet verdik. seni yaratan Allah aşkına söyle. biraz duman çıkmaya başladı. eğer ayıp olmasaydı nerelerde olduğunu. uykuda son derece bir şaşkınlıkla koştum. bir kula rastlayınca Hızır ve Musa olayını gönlünde saklayarak onu kendine önder sayar. Suç delillerini de o bilir.» buyurulması da başka bir iltifattır. bir deyişe göre kırk yıl. (M.sidir ki. ilâç içmesini tavsiye ettiler. Mevlânâ da onu biliyordu. Halbuki Musa halkı uyandıran ulu Peygamberdi. Musa ile arkadaşı. Bizim şehrimizde de böyle idi. Musa ile Hızır birlikte kaldılar. «Seni uyandıracağım. Ama bunu soğuk soğuk anlatırlar. kitaptan öğrenilmediği gibi hiç bir Allah kulundan da elde edilemez. onlara acırlar bile. onu rüyasında görmüş ve şöyle anlatmıştı ki: Yüzünü kıbleden çevirmişti. Hele ona ayrıca. Ancak bunu Reşid yapmış olsaydı Mecusî ve kâfir olurdu. ona /sadece bu tavsiyeye uymak uygun görülmez. bunu onun hakkında inkâr etmiyorum. okutma yolu ile. «Bu namaz kılmak sana hiç engel olmuyor mu?» Ben de ona şu cevabı verdim. tekkede. sağlam b'r kafa ile düşünebilmek ona gerekliydi. 126) Mutlu insan o k. Benimle birlikte ama ben bilmiyorum. Bu da onun için gerekliydi. benim için övünülecek bir haldir. o kız kardeşe ve damada. Çünkü o hal Müslümanlarda görünmektedir. Sofuluk gayretiyle ilâcı içmedi ve öldü.

Şems kalmıştır. bunu bana daha açık göstermek istedi. Eğer bugün onu gördümse şimdi. yani konuklar gitmiyorlar ben gidiyorum derim. Elleri ile başlan ile işaret ederek konuşurlar. Bu gönül asla yalan söylemedi. yahut akıllı demezler. konuşan adamsın. yine gam yemezdim.» derler. Emri görünce. sadaka vermek hususunda hiç kimseye söylemeden. Bundan dolayı. (M. devamlı namaz halinde olduğunu da söyler. kadınlarla çok çok sohbet etmesi gerektir. Ey Zehra! Allah rızası için mevcut olan bir şeyi doğru söyleyeyim. Bazen namaz kıldığını da söylemez. bu hal de beni yaralamaz. gönül sahibi. Gönül hoştur. sana sevap olur. Meğer kalenderlik yapıyorsun. kalp huzurudur. hiç gam çeker miydim? Hele çok uyanık ve akıllı olsaydı benim için bir şahlık ve devlet sayılırdı. Şimdi onun talihsizliğinden bana merhamet geliyor. Erkek kişiye asla. Onlar ise o kadar aydın gönüllü değildirler. «Evet. Bize gerekli olan.» dedim. Senden cüppe istedim. kadınsa.» buyurdu. Nasıl ki. doğru sözlü olur. Ancak. Ancak içinde bir bulanıklık ve bozukluk var ki emri göremiyor O. niçin önce güler yüzle gelmedin? İlk geldiğimiz gün. 129) Ama gönlümün isteğine uymadım. en güzel cevherler saçarlardı. gelmek sayılır. Emirsiz gelmek. Bana sordu: «Ben kimim?» «Sen. Çünkü namazın zahirî ve bâtınî olanı vardır. «Dostun vefası mal bağışlamakla belli olur. «Ben ilim şehriyim. Çünkü derler ki: Şahit o kimsedir ki. Ben onların özürlerini biliyorum. sen nasıl görebilirsin? Şimdi ben ona sövdüm sen de söv bakayım. kendi kendime. Gerektir ki. 128) Ancak sizin için haramdır. ölümden sonra o da söylesin. ama çarçabuk söyleme» demiş.» Görüyorsun ki.» dedim. Ama elbette makbuldür bu.» Senin için kaç kere «Kulhuvallah» okurum. ben hayırlı bir iş yaptım diye düşünmeden iyilik yapan kimse. her ne yaparsa daha iyi olur. gitmek demektir. «Sana vasiyet etmek istiyorum. kadına asla gerekmez. o burada başka türlü yaşayamaz. Halbuki bu iş. Nasıl ki emir-siz gitmek de. On kere okurum yeter. eğer onlardan ise. Emir almadan gelmek de. kadını boşayacağına yemin eder. Onun için bir yer düzelttik. Hazreti Peygamber Aleyhisselâm. Onun Şeyhi bir gün başı ile işaret ederek beni çağırdı. O kimse. yahut peşinde sürüklenen bir derdi vardır. «Tanıklık edeceksin. Emri göremediler. Bâtının zahiri olduğu gibi. tlâcı da bu şaraptır. zaman olur ki. Bunda sadaka verenin bile farkında olmadığı bir kibir gizlidir. biraz güzellik gönül için güvendir.» «O melun köpek! Köpekler onu yalasın!» diye o da küfürü bastırdı. soğuk düşer. (M. o sırrı. cevap verdi: «Kâfirler Kilisede başlarıyla şöyle şöyle yaparlar. Eğer dostları onun ölümünden sonra kendisine rahmet okuyacak olurlarsa bu onun için lanet olur. Hele mal dağıtmak. Bu halde doğru yemin etmiştir o insan. kâh bir özür veya dalgınlık yüzünden erişilemeyen o zahir namazını bir tarafa bırakmaktır. Ali de onun kapısıdır. Bugün söylediğim sözlerin anlamı. Şimdi. niçin gitmez? Bu o çocuk için nü ölüyor? Dedim ki: Peygamberler de İkiyüzlülük yaparlar. Ona baş işaretiyle. Yine başka biri yol ortasında ona der ki: «Bırak onu.» dedi. Hatta yüz bin yara ve mızrak darbesi alsaydım bile. ona izin verirsiniz.» dedi. Diyelim ki. gel!» Ama ben bu tanıklığı yapmaya yetkili değilim. Bir zaman Mevlânâ söz dinlemek isterse. bilirim ki. «Kadına şeyhlik gerekmez. «Ama bu soğuk düşer sözünün manası anlaşılamadı. şu nükteyi hatırlatır: Hazreti Ali. onun ve benim gönlümde konuşmak arzusu uyanmıştır. İçiniz ondan incindi ise kız kardeşlerine gider. kâh kılınan. Yani bu o demektir ki. hatta sarı benizli görünür. Benim yârim benim gibi olaydı. İster . Çok ayık ve aklı başında olan insan da onu yapar.» dedim. Dost yüzlü. Bununla beraber hepsi de güzel huylu idiler. ne söylediğini anlayamadım. Şimdi mutsuz ise yapsın eğer mutlu olaydı asla beni kadıya götürmezdi. Onu övdü. Her biri saf altından söz açar. Başıyle işaret buyurarak dedi ki: «Bu dışarı çıkan bir sestir diyorlar. Buna verilecek cevap erken ve çok çabuk olmak gerekirdi. Başka söz konuşmam. derler.«Bismillah. doğru yoldadır. biri. her ne kadar böyle bir nükteden söz açmadı ama. Dedim ki: «Mevlânâ'yı Allah erleri bile göremezler. Emir gelirse uymak aynı edeptir. acı duymazdım. Erkekse. Ancak Allah. Bugün. elli defa Kuraıı'a el basarak yemin eder. hatırından bile geçirmeden. bu iş kadına da yaraşır ama erkeğe daha hoş gelir. Ben tekrar gönlümü gerçeklemem. Onu da göreyim. dedim. birinin bir rahatsızlığı vardır.» dedim. ruh sahibi. Bana bir tiksinti gelip de zarar vermesin diye gelmeme razı olmuyordu. Bu ona hiç yasak değildir. önce o baş işareti sana neler söyledi. Ama bu adam ölecektir. emrin tatlılığını da anlardı. Diyor ki: Bizim haddimiz değildir ki senin hizmetinde zahmete katlanalım. rahmet olmaz. gitmek olur. başıma şeftali dikilsin. sen onunla konuşamazsın. Bu da onun dostlarına ait olur. Sen de tanıklık edeceksin.» dedi. Ayaz'da o bozuk düşünce yoktu. «Şunu dikiver. Ama bu söyle-nememiştir. başkalarına sadaka verirken öyle zannedersin ki kendisine sadaka veriliyor. yol ortasında durmaz. niçin ayrı düştük? Burada biz konuşurken her biri bizimle dopdolu idi. Ama bir aralık Mevlânâ da bir incelik görürsem anlarım ve hikâye söylemeye başlarım. Bâtın namazı. Şimdi mademki bahtsızdır.

ağrısı dinsin. Ben şeyhimi görmedim. kimse vurup inciltmesin kaygısı ile oyalandım.soğuk düşsün. Onun kendi şeyhini de göremedim ki. bizim olasın. ayağımı size doğru uzatmışım.» dedi. 130) Ben de kendi şehrimden ayrıldığım günden beri şeyh görmedim. Ancak Mevlânâ' yi bu sıfatta buldum. filân şeyh hırka verdiği müridinin haberi olmadan ona hırka bağışladı. Ancak onun içinde bir duygu var ki. «On altın verilsin. kendisinden söz nakledenlermiş. Çünkü onlar Allahın has kulları idiler. Şimdi Halep'ten tekrar dönücümde de. Ben selâm verdiklerime hep böyle yaparım.» dedi.» dedim. Eğer yaparsa şehliğe Mevlânâ yaraşır. Nasıl ki Şiblî ahiret adamı. Dün. böyle yaşat ki. Mevlânâ bugüne kadar onunla çok uğraştı. O nerede. Görmüyor musun ki. Ben ancak Mevlânâ için geldim. onlara doğru yolu göstersin. onda var mı yok mu anlayayım. Önce onun işini yoluna koyar. Belki bin defa söyledim. Ötekilerini de. Ancak onlar şeyhlik yapmadılar. bir de Mevlânâ'nın. Bu sözü iyi dinle de bırak başka sözleri. Gerçi âlem boş değil. «Gelin bana mü-rid olun. Kera Hatun dedi ki: «Dün gece rüyada gördüm ki. ağlayarak. dedim ve hallerine acıdım. Ben de. şüphecilik nerede? Ondan yüz bin fersah uzak. aşılırsa o zaman o da verir. Sonra şeyhin kendisi için yüz bin yıllık yol olan bir kimseye de rastlayamadım. kulağıma koy ve kulağıma tukur ki. Her kimin başını sahraya çevirdilerse bu. Şimdi senin bana olan inancın bu mu idi? Bununla beraber onda bir mertlik var. yalnız kendi işini görmek. ancak şu kadar öğrendim ki. Halep'ten bir adım bile dışarı çıkmazdım. sen de bu gönül hoşluğu ile kal ki. Her kimi seversek ona cefa ediyoruz. Bana deselerdi ki: «Baban seni çok özlemiş. «Onu bana ver. mülk verdi ve öldü. «Bunu kabul et!» diye yalvardı. Eshab-ı Kehf'in (Mağara arkadaşları) köpeği arşa çıkacaktır bu yüzden. Ancak ben de. Dün gece yine dostları arıyordum. yabancılıktan ve bilgisizliktendir. ister sıcak. Her birinin inancına.» «O geçti. hem de Hak adamı vardır. Benim için ne gam? Âlemde hem dünya hem ahiret.» «Mevlânâ gelsin ele versin. çanak. mal. belki bir şeyh vardır. Ona saygı gösterelim. bunların kaynağı hep o. «Bir şeyler getirin de yiyeyim. bir kadına mutluluk kapısını açmak dilerse. Ama azıcık düşkünlüğünü görünce de. müminler ve kâfirler için rahmetin son derecesidir. derim. o makamda olsun da kendisinde bu sıfat bulunsun. ben Hazreti Peygambere olan inancımı değiştirirdim. O selâmı onun için verdim. Çünkü onun hali bütün dostlar.» dedi. Eğer Hazreti Fatma ile Ayşe şeyhlik yapsalardı.» dedim. gönül alçaklığı gösterdi. mezarından kalkmış Telbaşir köyüne bir adımlık yerde seni görmek için bekliyor. onu yüksek görmekte ne kadar ileri gidiyoruz! Kaç kaç kere onun kötü hallerine göz yummuşuzdur.» «Hayır. bir aralık söz arasında benim sana yaptığım gibi. kendi ipliğini eğirmek yaraşır. Hep onu şöyle idare et. Gizledim cehenneme gitmesin diye. Ancak hırka vermez. ayağım getir. Bundan şüphe edilemez. Hatta derler ki. Çünkü bize yabancı kalmış. bu hırkayı vermek için Mevlânâ'nın gelmesini beklesin? Perir. Zaten o kimse ki zorlama ile iş görür. «Şimdi de kulağım ağrıyor. Her birini ayrı ayrı göz önüne getirdim. dileğine. «Bu hırka Şems'indir> dedi. Birinin böyle aşağıdan alması.» der. Kera geldi. onu sükûtî ve kapalı kılar. 131) Onda bir zorlama yoktu. Eğer Ulu Allah. benim hoşuma gider. velîlerin başlarına gelen belâlar da o yüzdendi. Nihayet beş altın çıkardı. nebilerin. biri gelir de zorla. o yine bu sıfatta idi. Hizmetinde bulunalım.» derdim. (M. Bahaeddin nasıl ki o gün. (M.» dedim.. Gel! Artık babanı görmeye gel!» «Hayır. köpekler kurtulur da o kurtulamaz. olsun! Ne yapayım. «Vazgeç. anlayışına bir başkalık gelmiş. Daha sonra. Hele ne gerek vardı ki. Allahdan bunu dilerim ki. bu istekle Tebriz'den çıktım ama bulamadım.. kendisinden bir söz nakledene gücenirmiş. Seni görüp tekrar mezarına dönecek. ayağını uzat da üzerine koyayım. «Bize bir hırka ver» diye direnir. Mevlânâ da Hak adamıdır. düşmanlar. Böyle bir kimseyi de görmedim ki. «sakalımızı kestir. Düşünmüyor musun ki. ekmek ve gönül var. dağlarda tutmuyoruz ya. O bizimdir. uzaklaşmıştır. senin eski pabuçlarını bile taşıyacak değeri olmayan birine saygı göstermekte. Şeyh Ebubekr'in (Sellebâf) de hırka vermek âdeti yoktu. sonra hal hatır sorarım. Görüyorsun ki. «Eğer benim olaydı yanımda bulunurdu. Şimdi bu suretle hırka vermek başka. böyledir. yüz bin ödül veriyoruz. edep dışı uyumuşum. Bu niçin böyle oluyor.» demesi başkadır. Gönlüm o köpeğin (nefs'in) yüzünden bir aydınlığa eremedi. En çok incindiği kimseler. Kadına. .» demişti.

O. «Henüz vakti gelmemiştir. onu geçebilsin. ağır davranırlar. Semerkant. her külhanda dolaştıramam ki. benim ayrılmaklığım onun hoşuna gitmez. Benim bir âdetim vardır. öteki arkadaşlarını da kendisiyle birlikte ders okumaya. Evet. Rum diyarında (Anadolu'da) olduğunu söylediler. Çünkü o oruç. Sordum: O velî nerededir? Ertesi gece bu velinin. Bu çocukta ümit vardır. İblisden doğan manaya göre daha lâtiftir. yabancılık göstermektedir. nimetin elden gitmesine acıyor. niçin hatırlayayım? Böyle adama Allahnın verdiği gıda ile oruç tutmak haramdır. üç gün üç gece arka arkaya dinleyebilirim. sarf etmiyorsun. 132) Ona ne diyelim ki. Onlara karşı da heyecanın artar. Bir Şehir Müftüsünü öyle dükkân dükkân. Sen bu Meryem'i sevmiyor musun? Bu yavrunun güzelliğini görmüyor musun. dün gece raks ediyordu. bağlı bir ağızla tutulmuş olur. bundan daha hoştur. Ben yalnız ca her yeri dolaşırım. yer yer gezdiremem. dönek tabiatlıdırlar. «Geç!» derken acıdan korkuyor. yoksa veresiye para mı?» «Vur da geç!» demiş. Kuran öğrenmeye teşvik eder. Kitaptan. Ama öteki orada oturur kararsızlığı bir hamlede parçalar. Acele edersin. Bu hikâye uzundur. dersten kaçar. bu ağzı mazeretle açasın. O ise vekarlı kişidir. «Ben dinleyeceğim. Dünyanın hoşluğu o cihettedir. niçin onu düşüneyim. Ben de.» derse. Şimdi İblisin manasını bu kadar hoş bir şekilde işittin mi? Bakarsan İbliste de İdriste de belirli birer mana vardır. îşte onda hiç ümit yoktur. Ama kendi kendine. yoksa çetin gördüğün her şey sana gerekmez. Bir kere bu çocuk ötek'ne erişemez. Fakat dün gece bunun neden ileri geldiğini bildiğim için pek hoşlandım rahatlaştım. Ama üçüncü bir çocuk daha var ki başka arkadaşlarını da kendisi ile birlikte okuldan kaçırır. Gariptir. öteki oruçtan tutmuş olasın. benim yaşımdaki bütün çocuklar mektebe başlamış!» diye gizlice ağlar. «O halde biribirimizle uyuşuruz. Çün-kün gazaptan lütfa doğrudur. kendi sözünden kendi şiirinden sana bir coşkunluk geliyorsa başkalarının sözleri ve şiirleri de öyle gelir. Sofiye sormuşlar: «Peşin bir tokat mı istersin. (M. ne kadar hoş yerdir! Bu âlemde olmayan hoş bir âlem o taraftadır. benim seninle beraber olduğumu bilsinler.» dediler. İstesen de istemesen de ben bu tarafa giderim. Bu orucu açtığın zaman öteki oruç da tutulmuş sayılır. her dükkânda çömelirim. Her işin bir zamanı vardır. 133) Henüz pekmez satıyorsun. ama surette İdris görünecek olursa ancak İdristen doğan mana. bu hikâye ve bütün bunlar onun hatırına gelse bile yalnız bizim kendisini görmek hususundaki arzumuzu hatırlamaz. Bir zaman sonra tekrar gördüğüm rüyada. Bu.» derim. Nihayet senin halin hırkanın halinden daha iyi olmalıdır. «Ben ne bahtsızım. Nerede kaldı ki. Meğer ki o kaçsın da ben kurtulayım. İyiye. Bu çocukların ikisi de kararsız. duaya bel bağladım. onlar ile yoldaş et! dedim. vaktin birinde bir hırka söz söylüyordu. O İdristeki mana ise daha manevîdir. Başka bir yerde Hakka ödünç vermek bahsini tefsir etmiştim. Rüyamda seni bir velî ile yoldaş edeceğiz dediler. Bir başka çocuk da bunun ta-mamiyle aksidir. ben de. Eğer. Ben söze başlarım. Bir vakit bu dersin manası yürür başka bir vakit de o dersin manası. o da laf arasında konuşur.Çok ayrı düştük.» derse. biz evde bile dağılmış bir haldeyiz! Biri o tarafa o kâsenin başına gider. Öteki bu sofranın başına koşar. Ağır davranırsın. Yanıma gelenlere sorarım: «Efendi! Konuşacak mısın yoksa dinleyecek misin?» «Konuşacağım. 'ama bu böyledir. güzele karşı ne denilebilir? Lâkin sen diyorsun ki. Mevlânâ diyor ki: Filân. Mevlânâ buyuruyor ki. acele ederler. Eğer benim olacaksan benimle birlikte gelirsin. Bak bunu nasıl tevil etti: Kendimden ödünç verdiğim şey daima gönlümden çıkmaz. İblise gazap edilmesindeki bu nükte latif ve manevîdir. Allahya yalvardım: Yarabbi! Beni kendi velilerinle tanıştır. o demektir ki. Seninle şöyle teklifsizce bir şeyhlik sohbeti etmedim. ona âşık olmuyor musun? Derse başlayan bir çocuk vardır. kendisine bu kadar saygı beslediğimiz halde hâlâ bizden uzak durmakta. Nasıl öyle eğreti oturmuşsun? Gönlüme ürkeklik geliyor. başkalarının şiirleri! . Biri kaçar kendini kurtarır. Senin kendi sözün yok mu? Hep başkalarının hikâyeleri. (M. Fakat o iyiliksever kişinin gözü bu cihette değildi. Bu bir nimettir. Gerçi başka zamanlarda bir nevi edep dışı hareket olması bakımından bu hali hoşuma gitmezdi.

Nasıl ki bir adam soruyordu: «Kadınların kapalı yerine bakmak helâl midir. 134) Müridin biri dedi ki: «Ben her gün Allahyı . çünkü âşık idi. Şimdi beni en çok korkutan nokta. Allahyı Bayezid kuvvetiyle göremez. «Enel Hak» (Ben Hakkım) sözü gibi çıplak ve uygunsuz sözler ise tevil götürmediğinden şüphesiz söyleyenin başı araya gitti.yetmiş kere açıkça görürüm. yemek yerken konuşulan o sözleri yine birlikte yemek sofrasında konuşmayalım? dedim. Ben de Tebriz şeyhleri ile Zahid'in ve kölelerin hikâyelerini anlatıyordum. okşayıver.» Şeyhi ona şunu söyledi: «Senin bir kere Bayezid-i Bistamî'yi görmen.» Ancak. Niçin ağzımdan bu söz çıksın? Ancak benim sana ilk söylediğim sözü dinle! Çünkü bu ikinci mesele. Kadı ona yan yan baktı.» dedi. altınla doldursan bile yine mücevhere eşit olmaz. sana gevşeklik ve arıklık verir. (M. «Gözler onu göremez ama o gözleri görür. Bu öyle bir divaneydi ki akıllının söyleyeceği sözü söylüyordu. bu sözümden de hayrette kaldım. Dün gece dedim ki. Fakat o buzağı mademki Allahlıktan dem vurmuştur. Yine gelseniz ne olur? Dualar edelim! Arzunuz nedir.» anlamındaki Allah kelâmını tevil etmek isterse fetva istemek lâzımdır. Bundan sana ne fayda var? Eğer bu noktada bir yanlışlık olmuşsa gayret et. Hem sen taklit yoluyla da diyorsun ki. âciz görüşü ile eksik basiretiyle ancak kendi 'tasavvurunun suretini görür. Mürit. Niçin. Kaldı ki. Bana bundan sonra Medrese çevresindeki yollardan geçmek yaraşmaz. Allahın selâmı ve rahmeti üzerinize olsun. 135) Bu gibi şeyleri biri kitapta yazar. Rüyamda gördüm ki Mevlânâ ile birlikte Kuran' daki şu âyeti okuyorduk: «Her şey yok olacaktır. yoksa haram mı?» «Helâl geçti. Bir divane ötekine şöyle diyordu: Bir çuval yün nasıl olur da bir çuval mücevherle beraber olur? Yüz kere boşaltsan. mümkün-olduğu kadar düzeltmeye çalış! Ama sana b:r fayda sağlamaz. Yani nefsinden ona da bir artık kalmıştı. göbek yapmak düşüncesinden vazgeçtim. Aranılanı bulmak ona kavuşmak için en yüksek arzunuz nedir? Allah daima doğruyu söyler onun ilâhî varlığına ant içerim ki bu doğrudur. o da temizlendi. «Ona el yetmiyor. önce bana sevgi ve saygısı vardı.» âyetindeki manayı anlamak konusunu mademki sen açıklayamıyorsun. . O halde nasıl reva görüyorsun ki. Sevgiliyi arama yönünde öldü. Bu yüzden duacınızın size karşı beslediği sevgi yüz kat daha artmıştı. Söz.Hırka nasıl konuşabilir? Cansız varlıklar içinde ancak Samiri'nin danası konuşmuştur. Kitapta yazılı olan şeyler hakkında onlara bir utanç gelmez. Şimdi sen söyle. (M. aradığınız nedir? Yukarıda sözü geçen. Nihayet biraz da dostun mektubundan birşeyler oku. Tekrar sordu: «O halde söyle. sana bu aranılan şeyden söz açmak da belki hoş gelmez. bari dokuz şeftali ver ki ben söyleyeyim. Ben bu konuda bir şeyler bilsem de senin nefsine bir fenalık gelmesin diye söylemem sana. Ben artık ense. bir külhancı onu her gün bin defa görsün? Allah ile konuşan Musa'ya da onu göremedi diyorsun.» Mürit meşelikten dışarı çıkıp da Bayezid-i görünce hemen düşüp öldü. Yüksek sesle. çekiştirilmeye elverişli ise tevil ile söylenir. dışarda gördüğüm bir çok şeyleri sana söyleyememektir. dostun mektubunu okumuyorsun. Başka cansızlarda böyle bir âdet görülmemiştir. Bunu niçin anlatayım. Allahyı yetmiş kere görmenden daha hayırlıdır. Sonra gönlüm razı olmadı. Şimdi tabiatını bilmediğimiz bir insanın gönlünü nasıl bilebilirsiniz? Zaten aranılan da gönüldür. Ancak onun vechi kalacaktır. başı dönmüş Gözleri yaşlı olduğu halde kapıya geldi.» Yani bu varlıktan geri kalacak bir şey varsa. Halvette sizi hep hayırla anıyordu. «Onun etrafında dolaş. nihayet vücuttan dışarı çıkmaz. Beyit: Nice sevgili. Şimdi yüz bin Bayezid de. binlerce veli.» dedim. mest. O beni niçin okşamasın?» Bu ikinci sorunun cevabım niçin vereyim. onu sizin sohbetinizi anlatırken dinlemiştim. sizin sözlerinizi de Mevlânâ ile birlikte sizin ağzınızdan dinleyelim. tşin kötü tarafı sen hep kendi mektubunu okuyorsun. nebinin ayak tozuna erişemez. Doğru söze tevil gerekmez. Musa'nın peygamberliğini nasıl kabul eder? İşte Musa'nın hikâye ettikleri o hali senin halindir. Dostlar yen lendi ama ben eski bedenimi bulamadım. Eğer biri senin gerçeklediğin «Allahyı görmek vardır. ancak dostların yüzüdür. Musa'nın pabucunun tozuna erişemez.

onları geri çevirmez. Gideyim Mevlânâ'yı göreyim. aradığı sevgiliden alnında bir ışık parlar. onun pabucunun tozuna şüphe karışmıştır. dünyaya ne bir şey istemek için ne de bu işareti tamamlamak için geldi. Ama tekrar söylemek gerekmez.» der. Eğer. Her ne kadar onu yorumlamak uygun görülse de yine tekrarlamak yaraşmaz.» nüktesini iyi dinle! Bundan dolayı onun Rabbini görmek dileği. «Yarabbi!» böyle bir istekte bulunmaya tövbe ettim. Acaba ben var mıyım? diye yakın mertebesine erişemedi.» sözündeki surette ise bu ifade uygun düşmez. coşkunlukla İsa gibi erken konuşmaya başlar ama aranılan sevgili onu ya kırk gün sonra söz söylemeye yetkili kılar. Ama pek azı taklitçilikten uzak kalır. Yani o ancak yakîn ve hakikat yolu ile Hakkı kabul eder. Evvelkisi manevîdir. Su vardır ki. O hem şüphe. evvelkinin dışında olsun. ıstırap çekerler. Bu. sana ansızın bir öfke gelir. dersin rahmetini yine o götürdü.» o kadar lâtiftir ki gözle görülmez. Ama. onun sözü şeyhe yaraşır sözdür. Âlemde. Çünkü mademki ben diyorsun. bâtın manasını ki ona. «Sana daha çok yardım edemiyorum. bu deyim manevîdir. Musa'dan başka oldu. «Ben. Hakkı arayan gerçek. o dağ. müminlerin ilkiyim. Mademki hem dost hem de Hak yolcusu olduk. On beş yıl sonra da onu konuşturur. Diyelim ki. hem de yakın mertebesinde kaldı. o saçı ile. benim için ne gam!» cevabını alır. Bir zamanlar (Melekler) iblisten ders alırlardı. Allah yolunun başıdır. Bu gibiler kendilerini asla şüpheden kurtaramazlar. Yine âyette.» der ve «O halde. O. Asıl aranılan da o mertebedir. Buradaki mânâ evvelkini kat kat geçer. Kuran'ın içyüzünü. âlemdeki pislikleri içine atsanız asla değ'şmez ve kirlenmez. «insanoğlunun damarlarında dolaşan kan gibi onun bedenini dolaşır. 137) Şimdi her gün benim ışığımla temaşa ediyoruz âlemi. İçimden sana yardım etmek için bir gayret geliyor. Bununla beraber. ben sözü çıplak. ne de Allah kelâmından bir şey anlar. Onlar ancak bu menzilden sonra son duraklarına erişirler. taklit yolu ile değil. «Onu gözler göremez. ama o gözleri görür. Bu sözler hep arayanın sözleridir. Hakikat yolcularının yolu yakın mertebesinden geçer. (M. ona. «Onu göremezsin. Allahnın yüce zatı hakkı için demişlerdir ki. Akar su pislikleri beraber sürükler. sakalı ile kapıda kalsın. (M. Artık huzura kavuştuk şimdi yerimizde oturalım. Yakîn ve yakînde şüphe. «İster olsun ister olmasın. hararetli hararetli söyletir. Zaten taklitçi. Şu halde kendisini özleyen.» deyince de. İşte şu. susamış bir kimseyi nasıl geri çevirir. O. Yine her gün benim nurumla cihanı seyredelim.» Öteki der ki: «Burası oturacak yer midir? gidelim. «Enel Hak» (Ben Hakkım) sözü de yorumsuz değildir. Hele şeyhliğe ve kılavuzluğa yakışmaz ki. Biri der ki: «İşte bu yetim inci benim. senin benliğindir. senin araştırma .» der.«Lenterâni!» (Beni göremeyeceksin!) hitabı gözünün önünde ama göremiyorsun.136) Bu halk İblisdeki hakikatten âciz kalmışlardır. «Şu toprak âleminde ne yapacaksın?» deyince: «Senin lütfün benimle beraber değil mi?» diye sorar. Allah korusun o bir sapkın olur.» Başka biri de. nişanı olmayan bir sevgilinin halinden haber veren işaretten onda bir nişan yoktu. ama başka bir su vardır ki. Hak kim oluyor? Hak diyorsan. «Nefsini bilen Rabbini de bildi. O zaman iş şüpheli olur. Bu arada aranılan sevgili ile bir ilgi kuranlar vardır. iblis. Hak yolcusu bir temaşa âlemine gelmiştir. ya on altı yıl geçtikten sonra aradığı dostun yüzünü görebilir. Bunun başka bir anlamı daha olmalıdır ki. Âlemin görünüşü karşısında der ki: «Nihayet ben sende bir âlem görüyorum!» O da. gerçi o bu felsefeden daha tatlıdır. İyi bil ki.» buyurulmuştur. arayanın nişanıdır. Bütün bunlarla beraber diyorum ki. Ahırzaman Peygamberi Hazreti Muhammed Aley-hisselâm'dan. yoksa aranılanın nişanı değildir. Tahkik ehli müftülerle şeriat müftüleri de onlara yardım ettiler ki sevabını paylaşsınlar. bâtının bâtını perde çekmiştir. Başka birinin şiiri mi daha dokunaklı olur yoksa senin sözün. O felsefe yaptı. içindeki pisliklere dayanamaz. Bunlardan yüz bin tanesinin bile o noktaya erişememiş olması daha iyidir. «Hele bir kaç gün daha temaşa edelim. alçak ve öldürücü bir kuru lâftan başka nedir? Zamane müftüleri Hallâc'ın ölümünü istediler. rahatları kaçar. O ışık sayesinde her kimin yüzüne bakarsa onun said (mutlu) veya şaki yani (mutsuz) ve fena yara-tılışlı olduğunu görür. Bu takdirde. ancak dağa bak!» buyurulmuş olmasındaki hikmete gelince. sonra da bir rahatlık duyarsın. Hakkı arayan. ama ikincisi daha manevîdir. Onlara bir şey görünmez. Âlem içinde aranılan sevgiliyi seyretmeye geldim. «Ben de üzülüyorum. kirlenir diye içindekileri kendir ğinden dışarı atar. yolcu odur ki. Bunlar Hak yolcularını görürler. Onu böyle görmek istiyorsan bu «Lenterâni. ne onun bunun şiirinden. taklit yolu ile değil ancak tahkik yolu ile anlar.» sözünün delilidir. Görünen her nişan.

Mevlânâ o gün pek duygulanmıştı. Ben buna karşı dedim ki: «Nihayet Ayaz'ın himmet ve gayreti işleri kolaylaştırır. Ama Ayaz için zor bir iş yoktur. vücudu ter ve kir kokan edepsiz bir adamı. Dergahına lâyık olmadığı halde Hazreti Muhammed (S. Akıllıya gelince o da şöyle der. O kendi kendine der ki: Bunu düşünebilmek için kafamı idare eden zabıta kuvveti. Sen niçin abdest almaya giderken beni çağırmadın?» «Yoldan mı?» dedim.» Bunu işiten divaneler de şu cevabı verirler: «Bir cevher vardır ki çuvallar dolusu berberi altını bile onun kadar değerli değildir. Sen benim kızarmış et parçalarını sevdiğimi nasıl bildin? Bunlar meselenin aslım bilirler. Yani onlarin kalpleri ve bâtınları ile bildikleri şeyler.A. cevher ona der ki. «Dur. Ömründe hamam yüzü görmemiş. bu bana yeter. dinliyorsun. (M. Lâkin onu yalnızca sarsar da uyandırmak niyetinde olmazsa o zaman ne olur. arayanlarındır.» «Evet. iş bitti. Bütün âlemde bütün sözler talipleri^. Yabancılarla sohbet mi daha iyi yoksa bunlarla anlaşmak mı? O Yahudinin bir tek putu vardır. «Ey gönülleri ve gözleri dilediği tarafa döndüren ulu Allah! . Hazreti Peygambere hitaben Yüce Allah. Benim şeriat yönüne meylimi bilselerdi bana her gün sabahları külbastı ve tuğrak yedirirlerdi. şu sebepten dolayı imkânsız görünüyor. O Hazre-tin mektubunu okumuyorsun.. akıllılardan değil.» Biri dedi ki: «Tekkenin işi nedir? Hangi niyetle iş görür?» O.) hakkında söz söyleyebilir? Bu. «Hud sûresi ve benzerleri. ister uyumuş olsun. «Sen sevdiğin kimseyi doğru yola getiremezsin!» buyurmuştur. inayetinin. «O Ayaz ki. yetim inciye asla değer biçilemez. Ytine onların bâtında gördüklerini Hazreti Peygamber zahirde görür. ona ayakbağı olacağım. Onun kıyasını. Siz onun sözüne bakmayın.» diye yakındı. kendi gözünün nuruna karşı nasıl sevgi beslemez?» Şimdi bizim sözümüzü üzülerek tekrar söyler ve ondan faydalanır.ışığın mı? Sendeki kudret büyük bir çuvaldaki yün gibidir. Yiğitler gerektir' ki bu dağları kökünden kazısınlar. Her türlü pişmiş et gaz yapar. beni ihtiyarlattı. başkalarının bâtınlarının yaratıldığı yerden yaratılmıştır. «Bunu bir kere divanelerden soralım. kendi yuvasından dışarı çıkmıştır. insanın niyeti uyanmak olduktan sonra. 138) Aranılan gerçeğin Allah ile karşılaştırılması yolu ile. Hep kolaydır. ama bunda pek az gaz vardır. yani ondan pek çok yüce bir mertebededir. Ama bu ayrılış dileği değil. yol kesildi. Kendinden söz söyleyen kimse. onlara yardımcı olurlar. Acaba benden geç kaldığını mı soruyor? Onunla benim yüzümü yırttı. Nasıl ki. Allah seninle beraber olsun derim. Bir putla uğraşmak daha iyi değil mi? O bana yumruk atar ama ben ona atamam. ona İsa nefesi gerektir. işler düzeldi. demektir. (M. Gazneli Sultan Mahmud huzuruna kabul etmedi. o uyanır. «Emrolunduğun gibi doğru yürü!» buyuruldu ve buna işaretle. Nihayet nereye gidiyorsun? Benim nazenin -dostum! Bu tartışmadan sonra artık ne söyleyeyim. yedirir. diyordu ki: «Sen bir gün bana Hümameddin'i seviyorum dememiş miydin?» Ama bu (birlikte yaşadığımız) Halk dururken kervansaraya gitmeye hakkım yoktur. Bundan sonra da ben konuşacağım. yaşıyanları görür. Hazreti Muhammed (S. Bana dedi ki: «Ben her zaman Bed-reddin'in evine giderken hep seni çağırırım. Ama cevherle iddiaya girişir de. Hazreti Muhammed Aleyhisselâm kendisine gelen kesin emirden nasıl inledi. dedim. Böylece benimle birlikte yoldaşlık edersin.» Cevherin kıymeti kendindendir. yani ona kendi halinden kıyas yapıyorsun (Onu kendi nefsinle karşılaştırıyorsun). ister ölmüş bulunsun. Dinde ve işte geri kalmışlardır. o divanedir. Ya aranılan nişanı nedir? Dinliyorum. Eğer aramızda muhabbet ve saygı olmasaydı başka ne ya-pabilirdim?» Bu arada meseleyi öğrenmek için kendimi zorluyordum.A. Ama ona Isa Peygamber üfler ve kalbiyle onun dirilmesini isterse. Bu konuda O şöyle buyurur: «Benim dış görünüşüm (zahir). «Ben mi daha değerliyim yoksa pamuk çuvalı mı?» derse. Çünkü sen hep kendi mektubunu okuyorsun. Allah hakkı için öz babam bile olsaydı bana onların yaptığını yapar mıydı? isterse kitapla gönderilmiş Peygamber olsun onun şan ve şerefini kırar işini alt üst ederdim. Kuran'da. «Ben seni çağırdım.) ki Mahmud'un mübalâğa sığası ile ifadesidir. yoksulun biri ondan bir şey istese bütün kalbi ile der ki: Sen benden özel bir istekte bulunmadın. Sen de o umum istekliler arasındasın. Mevlâ dostluğunun ve sırları bilen Hakkın seni koruması için bir duadır. kendi benliğinden dışarı çıkmıştır.» dedi. benim için zahir bilgisi sayılır. Hümameddin'in sözleri bütün âlemde senet sayılır. Şüphe yok ki. ey Devem! Sevinç son kertesine geldi.» dedi. Çünkü bu noktada bir rahmet vardır.139) Bu bir feryattır. bunun yüz bin. Çünkü anlaşmak ve birleşmek istiyordum. O zaman o kimse direnmeye başlar. o âleme varabilmenin zamanını bilmek gerektir. Mevlânâ'nın sevgisi olmasaydı. velilerle nebilerdir. köpeklere karşı bile sevgi ve şefkat besler. istirahat ettirir. belki umum sırasında bir şey istedin. kendi haline uydurmuyorsun. Bir kimse nasıl edepsizlik yapar da. Yeryüzü güzel bir cennete döndü.» işte bu «başkalarının» sözlerinden anlaşılan. «Yoldan. öyle adamları nasıl kabul eder? Nihayet büyük erenlerin ruhları hazırdır. sen benim isteğime uygun hareket ettin.» Dedi ki: Görüyorsun ya iş ne kadar ağırdır. Bayram geri geldi. ancak Allah lütfunun.

Mecusîdeki sevda başkadır. Sakın onu bir daha dinleme!» Şimdi benim çok yemek hakkındaki sözüm de bu. çok değişiklikler ve-karışıklıklar oluyor. Ancak bana içinden çıkılması çok zor olan bir soru yönelten o tek insanın faydalanması için konuşacağım. O bu sözleri ile dervişi övmüştür. bir mürşid gerektir. Sonra bütün dşler bozulur. Hani ya diyordun ki senin suç bağışlaman günah öğretmek anlamına geliyor ki.» da kuru davacıdır. Ben nasıl ekmek yiyebilirim? Yersem durumum daha kötü olur. Ama o kim oluyor? Onun karanlığı nedir ki. «Kendimle hoşum. Sarhoşluk da ayıklık da meydana çıksın. Ama çok zararlar ediyorsun. derin duyguları dışarı atmanız. korkak. Nasıl ki. ilk günü biraz geride oturursun. Zındık bile bilir ki. Ancak daha vakti gelmemişti. sen bir anda tekmeler. Ama bu. içinizdeki coşkunluğu. Şeriat zahirdedir. Devamlı olarak şeyhlik yapacak kimse ile ona devamlı surette bağlanacak mürit seçilmiş ve anlaşılmış olur. Yetmiş yaşlarında bir Mecusî. Dedi ki: Mevlânâ'ya sordum. Eğer böyle yapmasaydım. Allah fakirlerinin işi boş değildir. Sana Halep'te ne dualar ettim. ya bir işle uğraşmak yahut da tekrar Tekkeye dönmek zorunda kalacaktım. Ama ben bu halin ona kanıt olmasına razı olmam. nefsinin fitnesinden feryat ediyor1 sanırsın. Bana şu cevabı verdi: «Bir insan ki herkesle bir konu üzerinde konuşur. Onun karanlığından verecek cevabı da kaçırdım. Çünkü onun bu sorusundan bir fayda umulur ve bu yüzden irşad eden şeyh ile irşad olunan müridin hali belli olur. kime ziyanı var? (M. Söz başka bir yere gitmez. postunu bir yere götürdü. o kitapla gönderilmiş olan en büyük Allah Peygamberi hakkında yanlış düşünceye kapılır. Evet Peygamberimiz buyurdu ki: «Bu edep için bir öğretmen. ben diyeceğimi dedim ve gitti. . Kaç kere su dökünse üşenirdi. Şam'a gitmek sizin işiniz değildir. o ya temaşa yönünden geri kalmıştır. bir dilektir. yolculukta. (M. Eğer Nârenç bir günah işlerse. ilham bir şeytanın adıdır diyorlar. sonra yavaş yavaş tandırın kenarına gelirsin. Bana sizinle birlikte bir şey söylemek gerekmez.. oraya götü-reyim de. Bütün onlar iş hesabına sığmaz. Görüyorsun. Nasıl ki şair. alt üst ederdin.» demiştir. Benim istediğim hal sende var mı? Nerede? Ben bu işleri senin önünde kendi kendime yapıyorum ki. Onun hali bana kapalı idi. Razı değdlim ki iş kuru bir sonuca varsın. Onun günahı senin boynuna yazılır. üzüntüsü de bana düşerdi. o benim isimdir. ondan bir şey esirgediği için değildi. Ama o sözü kendine söyler. herkesle konuşmasına engel olursa iş başkadır. ama bana su lâzımdır. Diyelim ki karnım toktur. Ben demek de ne oluyor? Niyazınızın sonucundan ve içinizin temizliğinden gözümden yaşlar boşandı.» «Bana edebi. bu vesvese yani kuruntu denilen şey de bir köpek. daha bayağı birinin sözünü misal gösteriyorsun. sana bir faydası yok. Eğer o neşe bu ana kadar devam etseydi he-sabet ki neler olurdu? Şu hale göre o olup bitenler hep iş hesabı değildi. Eğer o zaman bunu Ömer'e açıklasaydı Halifelikte şaşkın bir hale gelirdi. Ama eğer yapacağı o temaşa. Sonra ikinci defa anlattı: «Bil ki. özellikle bilginlerde. o geniş hırka yeni ile o işleri yapasın ki bâtının da sağlam kalsın. Dine de faydası yok. Yani böyle bir olayla karşı karşıya gelirseniz. Eğer iş böyle değilse sen. Onu İblis bu gence musallat etmiştir. İstiyorum ki Tekkeye gideyim de senin şu sözünü eleştireyim. ben birkaç kelime söylüyordum. Nasıl ki bezirganın birinin boy abdesti almak pek hoşuna gitmezdi. o ük günde ne aydınlıklar belirdiğini gördün. Yahut ondan daha aşağılık. Halbuki sen onun sözünü örnek alıyorsun. Rahatça oturduğumuz o kervansarayda yüzümü halka göstermek istemiyordum. Benim yirmi günde başardığım işleri. konuya dayandı. yedi yaşındaki bir çocuğa muhtaç olur. Hazreti Peygamber onu Hazreti Ömer'den gizledi. sana perde olabilsin? O gün şehre gelmeden o şeyhi tanımıyordum. îster çırpınsın. göresin de o sırrı açığa vurasın! Seni ibrik gibi kaldırıp gezdireyim. yahut sadece temaşa davasın. Yeni erginlik yaşına girmişti. daha fazla olmasın. onun için korku yoktur. bundan sonra da ben kendi kendime yaşayacağım. çünkü anlayamazlar. bir melundur. bana bir su ver diyebilir. Halbuki onun gönül evinin etrafında hiç bir ihtisapçı (zabıta kuvveti) dolaşamaz. Onu âlemde yaymak gerektir. onu öylesine nefsine düşkün. senin terbiye ve yetişme tarzın sana neler getirdi! Ben artık bu işe başladım. 141) Hiç evini bırakır da başka bir eve gider mi? Onu bir şeye benzetiyorsun ki. rengi sarardı. başka bir sefer de söylemiştim. Hele karanlığı bana hiç perde olmadı. açığa vurmamzdır. Mev-lânâ ile sizin niyazınızdan bahsediyorduk. Rabbim öğretti!» buyurmakla büyüklük göstermiştir. Onu her gün şeytan aldatıyordu.Kalbimi dinim üzerinde sabit kıl!» Bu dua başkaları için. O sözün manasını kavramak mümkün olmazdı. Bu gencin namaz ve temizlik niyetlerini şüpheye düşürür. Bu noktada başka bir sır daha vardır ki. ağrımaya başlamıştı. Onu-Gülistandaki medreseye götürdüm. Medresenin hocası dedi ki: Evet. Benim sizden istediğim. ister yılan gibi kıvransın. Hele onun karanlığı bana engel oluyor gibi sözlerden daha çok incinirim. bir kere de başı şişmiş. Allaha böyle yalvarınız demektir. şu âlemde neler temaşa ettiniz? dedim. 140) önce sana yuvarlak bir tandır ocağında oturmayı öğreteyim.» Pirlerde bir onur vardır. Bu bambaşka bir iştir..» Hoca.

İnsan bir kere yanıldı mı arkasından hemen pişman olur. 143) Çektiği zahmetler hatırına gelir. ama şüpheli konuşuyordu. onu bizim tarafımıza çekiyorduk. Rum ülkesinden genç olsun. Onunla çok konuştu. Bir gün. «Kilise gereklidir. Çünkü babadan kalma o hata bir kere işlenir. Sen. Çünkü o söz öyle bir kimseden doğuyordu ki onu Hazreti Muhammed''in (S. bu bana zarar vermez. bedenimi sırsıklam etti. Nihayet kendi kusurunu anlatıyordu. bu. Şiir: Yazık ki. Bir şeye kızdı mı pabuçlarını yere vurur. «Oh. Onları açlık ve perhiz ateşiyle yakarım. ufak bir rahatsızlık bana yol buldu mu her gün geceli gündüzlü hasta olurum. Bende öyle ateşli bir hal var ki. Biri yüzünü halka çevirirse. belki daha çok zahmet çekecektir. Ömer'in dilinden konuşur.» derler. Kabe dışındaki dört taraf da kıble olmazdı.» dedim. beni kendisine çok güvendiği zata. umut gününde aşk. cimrilik yönündendir derler. Ama bir gün benden ayrılınca daha güçsüz kalır. Biz. başını secdeye koyduğun vakit sana öyle bir hal gelir ki. Bakarsanız hiç kimse bunun farkında değildir. «Şüphesiz.) yanında oturtsalar yaraşırdı. Çünkü ilk önce Müslüman olan pek az kimse vardır. arıyordu. O şeyh. Nazar değdi. Yani kendine çok nazar değdirir. Ancak benim sözüm dinleyene merhem olur. onu ben Allahtan istiyorum. Eğer sen imanlı kişilere. ortaya bir söz atıyordu. önüm isterse kış olsun. Benden her hangi biri incinirse onu çabuk bırakırım ama benden nasıl ayrılabilir? O pişman olur. O taliplerden idi. yaşlı olsun.» buyurulmuştur. Bu hikâyeden hisse alman yerinde olur. Sen o abdesti alınca bütün bedenin öylesine parlak ve güzel görünür. Ama önce onun per-desM kaldır da öyle oku! Bu Kazvin'linin hikâyesidir: llya efendinin yaptığı çatlak ibriğe işeyip de onunla taharetlenen Kazvinlinin hikâyesi. namaz ve hizmet yolunda olanlara dil uzatmıyorsan bunu bu kadar güzel bir . o da bu hale düşerse sonucuna katlanır. Sen Erzurum'dansın. içki bile ona ziyan vermez. Ben kıyamete kadar bu yanda yatar uyurum.» Dedim ki: «Bu söz ilk defa söylenmiş sözlerdendir. açlıkla önlüyorum.» Bu tekkeye geldiğimden beri dün gece bundan konuşuldu. İşte ben onları sağlam tutarım. Ancak ben rahatsızlıkların saldırısını. «Vahşeti anmak vahşettir. başka biriyle dostluk kurar. Artık bir daha yamlmamak için tetik ve uyanık davranır. Belki her gün bana daha iyi gelir.götürdü. Yanılsa bile ona fazla önem vermez. Yola koyulunca her an ayağı kaymasın diye dikkatle yürür. Çünkü zaman geçtikçe üzülmenin ve gam çekmenin bir faydası olmadığım anlar. Mademki sende kendi sözlerinden hangisinin Allah ilhamı. bu denizde kol ve bacak sallayacak gücü yoksa boştur. Mevlânâ birisine darılınca ne hoş oluyor.Mevlânâ bana şöyle bir yan gözle baktı ve dedi ki: «O Allahyı böyle bir kimseden arıyor. gece sabaha kadar rahatsız oldum. Ama Mevlânâ'nın şaşırtıcı ve yorum isteyen sözleri her konuya uygun düşer. İlk defa buna çok . Diyelim ki. yağlar ve fareye kaptırır. Sen arkamı örtersin. bir yudum su gibi geçip gitti: Kazvin'li dinsizin hikâyesi meşhurdur: Başım keşliler de Allah yoluna gitmedi. yaptığı işte yetkili olmak gerektir. (M. ne gam çekmekle kendini yorar ve hiç üzülmez. Kabe'nin kapısı kıble olmasaydı. Elimi ayağımı bir tarafa atar çırpınırım. Dedi ki: «Ben Allahı ondan aramıyorum. düşünmez. savaşta bir adamın eli yaralanmıştır. kâğıdı tutar. Dedi ki.şekilde kim ifade edebilir. bunu yazmak gerek. Vücudum pek narin. insan Allah evinden bu kadar uzaklaşır mı hiç? Kulağına vurayım gel sofra örtüsünü kaldır da bana su ver! Bu gece eğer benden ayrı ve yalnız uyursan ben rahat edemem.. Önce.» Ben ona çok inanırım. o dost da kendisinden kaçar. ben de senden ne kadar istekli olduğumu anlayayım. O. oh!» deyiver ki.» Şu insanoğluna kendi gözü kadar hiç bir şey ziyan vermez. (M. ileride bunları da anlatırım. Sen bu işleri bize emret! Biz içiyoruz sana bakmıyoruz. hiç kimse bu duruma katlanamaz.ben bilirim. Öyle kişi ne acımakla. Bununla beraber benden ayrıldığın gün üzüldüm. «Bu yanlıştır. Şimdi onu daha iyi olması için sıkıştırıyorum.A. Sofi ile dişi merkep ve virane hikâyesi de bir başka türlü. 142) Ancak kendisinde bu makam yoksa. Onu bıraktığın gün de sevinçli ve neşeli olurum. aradığının ne olduğunu söylemek de ona ziyan vermez. Zamanede soğukluk vardır. bunu ben sana söyleyeyim: Bunlardan Allah ilhamı sonucu olanları yazmak gerek. Eğer başka küçük biri olsa. Bu kimin sözüdür. hangisinin Şeytan vesvesesi olduğunu ayıracak güç yoktur. İş adamı. Hak. O. Mevlânâ'dan nihayet bir şey aşırabildik. Halk arasında kabul edildikçe kuvvet bulur. Ancak bu işi . diyordu ki: «Önce bana iman konusunda bir şeyler olmuştu.

) diliyle konuşmuştur. Ben bu konuda zorunlu olmadığım için Allahnın. Kendisinde iş adamı olmak gücü bulunan kişi konuştuğu zaman. «Orası uzak. gönlüm perhiz istemez. hiç bir yerde durmadan. «Git yakında bir köy var olaki orada eline bir ekmek verirler. «Yaratıcıların en güzeli olan Allah. bir hekime koşar. Dedim ki: «Biz de ekmek arıyoruz.» dedi. son derecesine vardırırsa . seni mübarek kılsın!» diye dua eden kişinin elini öptü. Allah perhiz denilen o rahatsızlığı gönlümde öylesine şirin gösterir ki asla sağalmasını istemem. Ama benim çocukluğumdan beri Allah ilhamı olan bir halim vardır. nerede o köy? Şimdi çocuklar açtır. ona göre hiç de güç değildir. Birini sözle terbiye edersem kend'i benliğinden kurtulur. Yazıklar olsun o güne ki.» Gidiyoruz. Buluttan damlacıklar yerine taş yağdı. Ben Tekkeye daha çok onu yakalamak için giderim. başka bir şey de yemedim. Bana hayat neye yarar. halbuki çömezler açtır. o gerçekten susamış değildir. O konuşurken sözlerinin kimseye bir faydası olup olmadığını düşünmez. Ben Hak yoluna çağırmakta serbestim. «Hûd sûresi. Mevlânâ. «Emrolunduğun gibi davran!» fermanı beni ancak gençleştirir. Ama Allahm işlerinde hiç bir zorluk yoktur. Düşen ikinci nokta birinci nokta ile yanyana gelince birleşme meydana gelir. Eğer onlara dönüp bakarsa. ister inkârsız. bu işe memur olduğu için. Hemen bıçağı yakaladı. İçinizden söz adamı da çıkaracağım. O dininden mi döndü? Bilmedi ki o. ağlar. Hazreti Peygamberin nurunun ışığı ile Hazreti Ömer'in dilinden konuştu. O yol kesici Kürt dedi ki: «Ey bilginler. ben bundan sonra bu mesele üzerinde durmuyorum.» dedim. beni kocalttı. 144) Daha fazla ilerler. O pansumanın verdiği rahatlık sonunda iyi olduğunu sanır.» Bunun cevabını ben vereyim. E'ğer avlayabilirsem selâm ve saygıyı. Ama bağımsızlık söz konusu olunca birleşmeye ne gerek var diyeceksiniz. onu avlamak için yine yakalarım. Mevlânâ'da. yeşilliklerden bana ne? Bağdan yeşillik yerine diken topladık. bari onda bıçak tutacak yürek ve güç olsaydı. Mu-hammed'in (S. Eğer perhiz yapmasaydım her gün hastalanırdım. yoksa aydın sabahlara eriştirecek sâm mı? Rubai: Ey can bugün bütün umudum sensin! Başka sevgililer de var. Ancak bu daha yenidir.A. Ben hep böyle yapabilir miyim? Bunda asla günah olamaz. şekerler koy.) hesabına Ali konuşmaz. Ben dün birazcık çorba içmiştim. Allah kullarından kimi iş adamı. Bugün de öyle değil mi? Sana ne diyeyim ona ne söyleyeyim. İster inkârlı olsun. Ne olur birer birer söyleyin ne olur? Dost mu istiyorsun. Bana yaramazlık etmeye başladı ama yine de beni sevdi. (M. Nasıl olur da di-n'inden döner1? Görüyorsun ki o söz onun değildir. kimi de söz eridir. bulamıyoruz. Çünkü hadisteki «y» harfinden bir nokta düşünce kelime gençlik anlamına gelir.acı ve üzüntü duyar. (M. ama asıl gönlümü yakan sensin! Cihan halkı Nevruz bayramı ile sevinç içinde. ledün ilminden sözler vardır. Bu şeyh. yahut hiç ağlayıp sızlamadan bir kırıkçıya para vererek kuru sargı ile bağlattırır.145) Bir adamın gerçekten susamış olduğunu anlamak istiyorsan.» buyurmuştur. Nevruzum da sensin! Şiir: Bahar mevsiminde yârin gül yanağından uzak düştüm. . Bedenim arıklaşmıştır. Onu ancak perhiz ateşiyle dağlarım. ellerinizde ekmeğiniz var. çünkü Cenabı Hak hep Muhammed'in (S. bir tarafa bakmadan bu cevabı söylüyoruz. buna hiç bir şey engel olamaz.başka bir zaman yine giderim. önüne helvalar. Ama Hazreti Peygamber. ona göre iş görür. Siz benim için birer örnek iş adamısınız. Bugün benim bayramım da. Haktır.A. sözü iş kuvvetiyle birleşir. Dün sizi hayırla anıyorduk. Dünya ve ahiret durdukça şehvet duygularından uzak bir sevgi vardır ki. ama ne faydası olur? Ancak tedavi için bir cerraha.

Bu konuya tekrar dönmek istemiyoruz. Ama yine bu bahse dönmezsek, din zarar görür. Yolda ona bir soğukluk ve uyuşukluk gelmişti. O gün para getirmesi Mevlânâ'mn hoşuna gitmemişti. Mevlânâ'nın bu hoşnutsuzluğundan ona da soğukluk geldi. Ama o konunun dışında konuşmak da bize hoş geliyor. Nasıl ki, bir kaç kere bu günlere eriştik, bu günlerde ibadet gerekiyordu. Allah bugünlerde kullarını başka günlerde olduğundan daha çok korur ve görür. Bu halk böyle derler, ama Allah, Allah olalıdan beri her şeyi görür, işitir. Şu halde niçin Ramazanda görür diyorsun? Günah işleme! O Şaban ayında da görür. (M. 146) Perhiz et! Şevval ayı girince artık günah ve fesatla uğraş; hal diliyle, «Artık Ramazan gitti, Allah gelecek Ramazana kadar tekrar yaptıklarımızı görecek ve bilecek değildir ya? Getir şu eğlence ve şarap kadehlerini artık içelim!» dersin. Bu söz garip hadisler arasında rivayet edilmiştir, ama çok yaygın değildir. De-n'iliyor ki: «O kimse ki belirli güne kadar hep günahlarına tövbe eder, tekrar bozarsa iblisin maskarası olur.» Onun hizmet ettiği şahne, eğer Sultan kölelerinden b:rinin huzuruna edepsiz bir durumda çıkacak olsa, köle onu iki parça eder. Sultan da Sarayının içinde ve dışında bir şahnedir. Yani uzaktır; lanet de uzak düşmekten ibarettir. Şeyh ibrahim bizim aramızdaki birliği bilir. Ben konuşurken, söz, Mevlânâ'nın sözüdür, derim. Her ikimiz de şüphesiz aynı şeyi söyleriz. Sonra hiç hatırıma gelmez ki, Mevlânâ başka bir söz söylesin. Bundan dolayı içimde bir üzüntü yoktur. Dedi ki: «M ur idlerden bir topluluk gördüm. O kime baş sallıyordu? Sonra, sen de söyleme diye kime işaret ediyordun?» «Hayır,» dedim. «Ama,» dedi, «O işaretten o mürid yapma manasını anladı.» Biz de zaten bu yapma işaretinden bunu anlıyoruz. «Söyle, söyle!» dedim. Yine dedi ki: «Özür diliyorlar ve diyorlar ki, Mevlânâ b'izimle birlikte olduğu zaman güler, bizi hiç suçlamaz, şu işi çabuk yap veya bir iş gör diye zorlamaz, ses çıkarmaz, hiç bir şeye kesin karar vermez ve bizi tehdit etmezdi. Eğer Şemseddin de böyle yapsaydı o, bizim gelmemiz1! engellemezdi.» Biz bu kadar bol bol fedakârlıklar yaparken o diyor ki: Şöyle bir sofi sözü vardır: Eğer bir şey bulursam, sen kurtuldun, yoksa elimdesin. Ben bu fikirdeydim ve bu maksatla geldim. Eğer müritlerde vefa varsa bu olur, yoksa olmaz. Mevlânâ mademki eldedir, onu Aksaray'a getiren adam acaba daha fazla getirebilir miydi? Gönlüm bunu istemiyor ama bu sefer ister görünüyor. Nihayet Ben Murad yani istenilen kişi. Mevlânâ ise Murad'ın Murad'ı olmuştur. Bana, ne babam, ne anam, onun gösterdiği ilgiyi göstermiştir. O benim sözlerimi en hoş bir şekilde söyler. O, benim kendisine yapmadığım iyilikleri bana yapmıştır. Mevlânâ askıdaki işlerden konuşur, yağmurdan, çamurdan söz açar. Ben namazı bitirdiğim zaman defterini yere vurur kimse okumasın diye bir şey yazmaz. (M. 147) Haz (sevinç) üç türlüdür. Diyelim ki biri ötekine, «Ne oldu ki, bana bir cariye bağışladın?» diye sorar. Bu adam bundan fazla cariye sahibi ise hiç ses çıkarmaz, ona bir şey söylemez. Zamanı gelince onun doğru söylemesi, eline geçen nimetin keyfinden ve sevincindendir. Yahut da insan bir ilâcı içmekten keyf ve sevinç duyar. Ama bu ilâcın bulunmadığı zamanda da, yine kendisinde görülen keyf ve neşe bundan daha hoş ve daha üstün bir zevk değil midir? Vaiz ve daha başka meclislerdeki sevinç ve neşeyi onda nasıl umarsınız? Mevlânâ'nın küçük oğlunun maksadı ne idi ki, «Ben ayrı ayrı her birine gittim, niçin toplanmıyorsunuz diye sordum?» diyor. Seni kim gönderdi bu işe? Toplantı senin sözünle mi olacak? Onların kaltaban canları isterse paralar saçarlar, yüzlerini yerlere sürerler, yüz binlerce feryat koparırlar. Abdulaziz'in buz deposundan daha soğuk gözyaşları dökerler. O, anasının karnından değil burnundan düşmüştür. İnsanoğlunda olmayan her çirkinlik onda toplanmıştır. Bütün yaramazlıklar, saldırganlıklar, küfür ve zındıklık ondadır. Sen eğer bu işten vazgeçme davasında tecrübeli isen benim işim sana şefkat göstermektir. Onu mademki tekrar okşuyorsun, bu takdirde yaptığın hareket vazgeçmek demek değildir. Bir kere şefkat şartlarım yerine getirmek gerekmez. Bugün gerektir ki, beni tamam göresin de sana bu ilimde yakîn hasıl olsun. Mademki Hak, işin doğrusu, benim yaptığım gibidir diyorsun, böyle cevap veriyorsun. Bu sözden ben'i henüz tamam görmemiş olduğun anlaşılmıyor mu? Onun belirtilerini de göremiyorum. Bir altından yarısı geri kaldıkça, yahut yarim denk kaldıkça altın tamam sayılamaz. Şüphe yok ki, eve parasız girilmez derler. Yani kendi varlığını ortadan kaldıracaksın, altının tamamlanması odur işte. Eğer ben kötüysem, nasıl ki İmad, bu da ona fazla güvendiği :için ona düşkündür, diyordu. Ama o, o adam değildir. Sen benim kötü tarafımı tamam görüyor ve susuyorsun. Kepazelik olur diye bir şey söylemiyorsun. Sana derler ki,' biz de önce böyle söyledik ama sen bizi dinlemedin.

(M. 148) Biz işte gidiyoruz, bu eğer iyi olursa tamam görürsün. Düşmanların, inkarcıların geveleyip durmamaları için söz başka türlü söylenir. Müridler-le de bu türlü konuşulur. Evvelce îmadla bu saatte kapalı bir şeyler söyleşiyordun. Bu bilgiyi eğer kabul ediyorsan gerektir ki, her ne söylesen bilesin ki o kapıdandır. O zaman işin rengi değişir. Onların önünde senin, o Hümam'ın evine gitmen, kendini onlardan sayman hatadır. Sana, o Şeref dedikleri adamı da kendini onlardan gösteresin diye gönderdiler. O sesi Ba-yezid anlarsa yanlışlık olur. Bir şey olur ki ondan iki katı meydana gelir (Az şeyden çok şey çıkar). Nasıl ki söylemiştim, eğer ben gidersem sen kendi evinde Kera hatundan başkalarına yüzünü gösterirsen, beni bir daha göremezsin. Bugün bu şekli istiyorum. Nihayet diyorum ki; O, imkânsız bir şeyi var etmek istiyor, ondan dolayı da imkânsızlaşmıştır o. Ben onun olmayacağım kuvvetle ispat ederim. Bu şeyler acayiptir. Onlara yol var. Vaiz ve toplantılar böyle olmaz. Şimdi önce bizim ayrılmamız bu Alaeddin'in yüzündendir. Nihayet onunla başlamıştır ve onunla başlamış olmasına da şaşmamalıdır. Keski o bizim için tek âlim bir düşman olaydı. Efendi! Bizim için hiç bir emir ve nehiy söz konusu değildir. Bize onun ne dostluğu, ne de düşmanlığı gerek. Biz ondan hırka giymişiz ve ona yüzlerce secde ediyoruz. Her gün bizim dostluğumuzu, düşmanlığımızı bırakmamızı söyler, istiyorum ki onu defedeyim de tekrar kendime çekeyim. Ama ne soğuk! Sanki Abdulaziz'in buzluğu. Vallah ki, bu saatte yola çıkmak güçtür ama ister istemez bu olacaktır. O (Saroz) hatıra geliyor. Bana o kadar ağrılar musallat oldu ki iki seneden beridir o yol yorgunluğu benden gitmedi. Yolculuk ettim, tekrar geldim öyle ağrılar çektim ki, bu Konya'yı altınla doldursalardı o zahmetlere karşılık olmazdı. Ancak senin sevgin üstün geldi. Bir çocuk için bir Allah adamını terk etmek mümkün olmadı. Bütün bu sözler önceden de söylenmiştir. Ancak şu saatte de konuşmak istiyorum. (M. 149) Eğer bu üzüntünün uğursuzluğu olmasaydı, belki bizi uyuştururlardı. Ama biz nasıl bir araya gelebiliriz? Ancak o gitmek kararındadır. Dedim ki, keski oraya gitmiyeydim, yahut söylenenleri işitme-seydim. Ama bunun ne faydası olacaktı? Oraya gittikten sonra, dedi. Yani demek istiyor ki, ha bugün ha yarın, ne farkı olurdu? Diyelim ki, bir kimse başka bir kimseye bir iyilikte bulunmuştur. Acaba karanlıkta yapılan iyilik kimin içindir? îyi yapılmış, bir işi bir soğuk nefesli uğursuz, bir üfürükle bozar; altüst eder. Onlar da, kendi aralarında birbirleriyle açaba ne yapalım diye konuşurlar. Ona, ne tedbir düşünelim, derler. Bu onlara pek soğuk geldi. Sen babasın, onların edeplerini takınmaları için tehdit edemiyorsun. Aynüddevle ana çocuğudur, öylesine aldatıcı ve onun gibi yüzsüz bir kâfirdir. Nizameddin'e hiç benzemez. Billâh darılma da, sana hoş bir söz söyleyeyim, dinle. Seninle söz konuşulabilir. Ama uzun zamandan beri dinliyemediğin için sözler araya karışıp gidiyor. Yolculuk, bana çok zor geliyor. Bu sefer gidersem sakın geçen seferki gibi yapma! Şimdi ne yolculuğa çıkabilirim ne de Aksaray'a gidebilirim. Ancak gerekirse, burada bana zahmet vermeyecek b:r köşeye çekilir otururum. İki yıldan beri yolculuğa tahammülüm yok. Çektiğim ıstıraplardan yıldım. Ancak üstü örtülü konuşmalar, uygun dostlar toplantısı olmazsa, bu sefer yola çıkarsam önce yaptığın gibi karşı durma! Yaptığım işlere karşı aksi davranışta bulunma! O yine, birlikte olalım diye tövbe eder bir arada oturmak ister, yahut anlamaz da başka şekilde yorumlarsa ve benim söylediğim gibi yaparsa onlardan her biri birer melek gibi olurlar. Nihayet ben biliyorum, beni bilgin olarak tanıyorsun, ilim adamı biliyorsun. Nasıl olur da bunu söylemek istemem! Bu saatte bu sözler söylenmiştir. Ancak şimdi daha başka bir öğüt vermeye de çalışacağım. O da muamele yönündendir. Yavaş yavaş anlatırsam bu işe engel olmaz. Başka işlere engel olsa bile gerektir ki bu, işe uygun düşsün. İş adamı, işini sıkı tutmalıdır. «Şarap içmeye yol var mıdır?» diye sordular. «İçme!» dedi. Allah Mevlânâ'ya uzun ömürler versin; o kadar uzun ömürler versin ki, sonsuz ve ebedi anlamına gelen uzun ve mutlu bir yaşantı olsun onun hayatı. (M.150) Zincirde bile olsan dostluk et. öylesine ki, Hazreti Süleyman'ı sağ bil. Onun aşkı kabarınca, bir an iyi ettin der, sonra kendinden geçer. Ona sevgi veren kimdir? Eğer aşk yolunda ilerlersen, ruh âleminden koku almaya başlarsın, Hak âlemine erersin. Birer birer müridlere uğradım, henüz şehirde su içmemiştim, henüz dinlenmemiştim. Yukarıya çıktım, ama sanma ki, hepsinin hücresine uğradım. Sonra geri döndüm, eski pazara uğradım. Geldiğim zaman hepsi burada, sabah namazında idi. Bu imkânsızdır. Evi böyle biliyorsun. Allah ne işler yapar! Allahtan başka ilâh yoktur, dedim. Nihayet hepsi birden nereye gittiler?

Bir adam iyi yumruk vuruyordu, başkaları da vuruyorlardı. Bir Yahudi bile olsaydı böyle yapardı. Bugün Allah kazası birini yere vurdu. Bu belâ asla onun biçareliğinden dolayı başına gelmemişti. Belki de o, asla kavga ve savaş görmemişti. Sıçradı kalktı, başka birinin boğazını sıktı, «Bunu öldürmek istiyorum,» dedi. «Ama niçin?» dediler. «O sana ne yaptı? Sen bütün cihanı mı öldüreceksin? Seni herkes mi dövdü ki bu adama saldırdın? Bu biçareyi mi buldun onu niçin öldüreceksin?» dediler. «Hayır,» dedi, «Elbette onu öldüreceğim, ben niçin bütün ömrümde birini dövmeyeyim, onu öldürmeyeyim?» Padişaha gittiler, «Onu hazine tarafına götürün,» dedi. Şimdi yüz dinar al da bu adamı bırak dediler. «Hayır,» dedi, «İnsan azasından her biri bin dinar değer. Onun kaç azası varsa o kadar isterim.» Adamın birini pazara götürdüler, kendine birşeyler al, hem de teklifsizcesine, keyfine göre al dediler. İnsanın iki sıfatı vardır. Biri niyaz yani yalvarma ve isteme, öteki de tok gözlülüktür. Sen niyazsızlıktan, tok gözlülükten ne beklersin? Talib'in, sevgiliyi ve doğru yolu arayanın son arzusu nedir? Matlup yani sevgili. O halde sevgilinin son arzusu nedir? Talip, yani âşık. Şeyh Muhammed bir kâfire, onun için, «Kıble taratma secde et, sözü doğru söyle!» dedi. Kâfir ona şu cevabı verdi: «Benim kıblem sensin. Ama senin kim olduğunu ben söylersem beni inkâr edersin. Sonra ben Müslüman olurum, sen kâfir olursun.» Müslüman kâfiri aradı, ama kâfir nerede? Bulayım da ona secde edeyim, ona yüzlerce öpücük vereyim. Şimdi sen söyle, ben kâfirim diye açık konuş, öpücükleri sana da sunayım. Cehennemlik nerede? Acaba sonunda cehennem mi sonsuz kalacak, yoksa cennet mi? O halde nerede cehennemlik kul? Bütün âlemde tek cehennemlik (M. 151) yoktur. Bunların cehennemi, cennettir. Beni tanımaz! Şu âlemde öyle ise kime taparlar? Şimdi söyle. Ben geçen kış yine senin yüzünden ne sıkıntılar çektim. «Bu evde, hoş değildirler,» diyorum. «Delil göster!» diyorsun bana. Benden delil isti-yenler Haktan istesinler. Haktan delil isterlerse benim gönlüm hoştur. Asıl erlik, başkalarının gönlünü hoş etmektir. Yalnız nefsini düşünende ne erlik olabilir? Er odur ki, sayesinde kölesinin gönlü hoş olur. Başkalarının gamını çekmek Allah işidir. O dedi bi: Şemseddin'den bize bir gönül hoşluğu yoktur. Halbuki benden bir Mecusî bile gönül hoşluğu istese, onu bulur. Neşe ve mutluluk görür. Yeter ki beni incitmeden, acı sözler konuşmadan bunu istesin. Eğer bir keşiş bir Müslümam öldürse de Medreseye sığınsa, kendi yardımcılarından kaçmış, sana gelmiş ve sana gizlice, «Aman beni kurtar!» demiştir. Müslüman, Müslümanı öldürünce o cezadan kurtulamaz. Ama eğer sen o keşişin yalvarışına karşı aman

vermezsen için burkulur. Üzülürsün. (Bu satırlardan sonra gelen yarım sayfalık Farsça metin, pek açık saçık küfürler ve bugünün anlayışına göre edep dışı, öfkeli sözler ile dolu olduğu için çevirisinden vazgeçilmiştir. Okurlarımızdan özür dileriz (Ç.)) (M.152) Her Müslümana bir zındık, her zındığa da bir Müslüman gerektir. Müslümanlıkta ne lezzet var? Lezzet küfürde! Çünkü Müslümanda hiç Müslümanlık yolunu bulamazsın. Ama bakarsan, bir zındıktan Müslümanlık yolunu bulursun. Bu el kâfir elidir dersen, öpersin; kâfirliği öpmüş olursun. Bu senin elin de Müslüman elidir dersin; onda Müslümanlığı öpmüş olursun. Doğrusu, Hak kimin elinde ise o eli öpmektir. Allahm! Birinin üç yüz dirhem parası var, elbisesi var ona vurma, onu biz tutuyoruz. Bu adamın da eline bir dânecik geçse onu dağıtır, bu da Müslümanlık satmaktır. Bütün ilimlerde benden daha üstün olan öyle bir önderi getirin ki, ona yüz kere secde edeyim, bir kere değil. Eğer ben onun hazır olduğu toplulukta mimbere gider de tek bir söz söylersem, herkes bana güler. Ama ben size gülmem, edeple susarım. Ben çılgın mıyım? Her ne kadar bunlardan söz açıyorum ama siz nasıl kabul ediyorsunuz? O mutlu yüze yüz bin kere rahmet olsun! Allah bana onu öpmek fırsatını versin ve beni ona lâyık kılsın. Şeyh Muhammed Allahyı arıyordu, Allah adamıydı. Benimle görüşmek dileğinde bulunurmuş, ama görüşemedi. Ben de seninle buluşmak arzusunda idim. Bu, bana nasip oldu. Şu halde senin merteben nerede kalır? Evet, dedi ki: Ben, bir gün atımı feda edeyim. ilâç içmek için sen o bir dirhem parayı veriyor ve onunla birlikte yürüyordun. Halbuki sen âlimsin, para sarfediyordun. «Neden, niçin?» dedim. Çünkü o öyle bir adamdı ki, «Hayır, sen benim konuşma tarzımı anlamıyorsun.» Mademki vezir senin uşağındır, Adalet Bakanı kaç paralık adamdır! Bu Sultan sana köle olmuştur. Diyordum ki: Hocendî'nin vaızına gideyim, onun mescidine uğrayayım. Ama gönlüm dedi ki: Gitme! O yerinde

yoktur. Sonra gideyim de Ulu Camide oturayım, dedim. Her kim konuşursa söyle, söyle! diyeyim. İkinci büyük kapıya vardım, tekrar geri döndüm. Garip bir şey oldu. Hacının vaizi onun vaızın-dan daha iyidir, o zahir yönünden konuşur, halk onun öğütlerini tutarsa, binlerce faydasını görür, dedim. Dinledim. (M. 153) Hacının vaızında hayrette kaldım. Bu kimdir ki konuşuyor? Kimseyi göremiyorum. Ye, iç bir işe sarıl. Yazamıyorsan bari bir kalem kes! Onu da yapamıyorsan, bir kalem cızırdat. Her üçü de hoşa giden bir yemek gibidir. Biz hangisiyle uğraşsak. öteki işi bırakmış oluruz. Her üçü ile uğraşmak ancak vaizlerin işidir. Onların himmeti başkadır. Gayret yönünden yersizdir. Soylu bir edebiyatçı bir Şehzade ile iki ay meşgul oldu, ona güzellikle söyledi, sert konuştu ama hiç bir etkisi olmadı. O hep kendi sazını çalıyor, oyuncakları ile eğleniyordu, îki ay sonra Padişah geldi oğlunu görmek istedi, içeriye girince bir de ne görsün, oğlan başına bir peçe örtmüş oyuncakları ile meşgul, öğretmen de haylaz öğrencisinin elinde âciz kalmış, sarığım onun başına örtü yapmış yanına oturmuştu. Padişah, «Öğretmen nerede?» diye sordu. Peçenin altından gelen bir kadın sesi «Benim» dedi. Padişah; «Bu ne hal?» deyince öğretmen, «İki aydanberi hep onu kendi rengimle boyamaya, kendime benzetmeye uğraştım, başaramadım. Şimdi ben onun rengine boyandım, artık kendimi ona uydurmaya mecbur kaldım,» dedi. Ama öğretmen yine erkekti, ona ne ziyanı var? Mutluluk başgösterince sırasında vezir, padişaha, «Bu iş bu milletin işi değildir,» diyebilir. Sen şu ileri yaşta genç kuşaklara nasıl vaizlik yapabilirsin ki onun vaiz kürsüsünün altında oturuyorsun. Çulhanın biri vezirin makamına gitti uzakta edeple oturdu. Vezir sordu, «Nasılsın? Boş şeyler mi düşünüyorsun?» Çulha, «Ne yapayım,» dedi. «Allah rızası için sizin ululuğunuza güvenerek geldim. Ama bunun Allah rızası için olması işin zor tarafıdır.» Sonra vezir onu çok uzaktan görünce hemen Padişaha haber saldı, Padişah tahtından indi. Bu da yine Allah rızası içindi. Nihayet iki yıl sonra, «Yarın gel de babana bir vaiz et,» dedi. Vaiz etti. Hayrette kaldılar. Dedi ki: «Nihayet üç kere tekrarladım öğrendim.» öğretmen dedi ki: «Ben sana onun kulağında bin tayla-san var dememiş miydim?» Onun mimberi altında oturmuşlardı. Yedi yüze yakın Peygamber hadisi anlattı. Sonra İmamlardan soruyordu: Böyle bir hadis biliyor musunuz? (M. 154) Bundan sonra sizinle benim aramda söz yoktur. Kör gibi hep benim sözlerimi dinlediniz. Bunlar hep benim sözlerimdi, siz bu bir hadistir sandınız. Siz bunu nasıl söylüyorsunuz ki sen bize çok iyi bir efendisin ama biz sana karşı kötü kuluz. Güzel efendilik yönünden bizim kötü kulluğumuza karşı bizi esirge! Nara atan sarhoşa, az iç! diyorsun. Ey ham sofu! Su aşağı doğru akıyor. Fikir yürütenler bir dem içindedirler. Amber kokulu sağlam pabucu onun önüne bıraktım. Ansızın parmağım ayağına .değdi. Ateşte kızmış bir kızıl demir gibi olmuştu. Beyit: Çok damlacıklar, çiy danelerl gördüm, Ben onda Samîrî ile danası gibi kaldım. «Dünya bir oyuncaktır,» dedi. Bugün eğer onunla geçinemiyorsan bari yapma, açıktan gösterme bunu, beddua etme. Allahya ısmarlayıp onu inciltme. Çünkü o görünüşte her şeye katlanır gibi gösterir ama içinden Allaha havale eder. Öyle olur ki bizim nefesimizi keserler, ağzımızı tıkarlar; yahut bu gece aralarında konuşur belki de öldürürler. O dedi ki, «Ben sığınacak yerimi gördüm. O geniş yolda kandan başka saldırganlığa karşı cesaretli oldum. Onun düşmanı gibi ve yeşil toprak oldum.» Her gezegenin, öteki gezegene kavuşmasından bir Burç doğar. Erkeğin kadınla birleşmesinden nasıl insan doğarsa, elbise ile insan bedeninde nasıl sıcaklık olursa, iki birleşmeden de bir şey meydana gelir. Yaydan kirişi çıkarırsanız ne 'iş görür? Ancak onun kulağını bükerlerse o zaman yaralar. Söz ağızdan çıkar hiç bir iş ve muamele yoktur ki, o «Ben yoksulların yoksulu, düşkünlerin düşkünüyüm Allah benim nefsimi sizden iyi bilir?» demesin. Bir kimse sana bu sözü söylerse sen de ona söyle ki, «O sensin kıskançsın, kıskançlıktan dolayı da böyle coşuyorsun. Sen kendine de haset ediyorsun.» îşte her kim sana bu türlü söz söylerse, de ki: «O sen değil misin? Sen o yılanın başısın!» Biri sordu: «İblis kimdir?» «İblis sensin!» dedim. Eğer Cebrail kimdir diye sorsaydı, o sensin derdim. Her kim sana, falan kişi seni övdü derse, de ki, «Hayır beni sen övüyorsun da onu bahane ediyorsun.» Ona söyle sen onun sözünden ne

ona «îşte budur!» diye gösterirdim. Ben sanki bir inciyim. Her dilden türlü türlü hüner ve marifetleri benim elime verdi. ona ulu Allah (M. Bana «Dünya müminin zindanıdır. Gerçi diğer bir âyette. Sonra benden ayrılmıyan. Yüz bin gerçek Allah eriyle Hakka yakın erenlerin canları önüme gelip baş koydular. Ama ötekinin kıskançlığı onu cehenneme götürür. Kadir gecesi «İnnâ Enzelnâ» sûresinde bir kaç âyette işaret buyurulmuştur. kımıldayın ki biz de kımıldanalım. senin için söylediğimi anlasın zamane fenadır. Onun manası nedir acaba ne maksatla söylemiştir? (M. Eğer bu durumdan kurtulursam gizli. Kadılık. Mademki soruyorsun. Halife bu hali haber aldı ve onu yakalattı. gel anlatayım sana! Şimdi anladın mı? Bunu hep senin için soyuyorum. Ömrümüzü hep kadın sevgisi oyunları ile geçirdik. Siz gitmeyin. Şiir: Nedir bu kanlı yaşlar. «Benim dilediğim o ümmeti bana göster. bana yabancı kalmıyan bir kimse yoktur ki. Şimdi ey düşmanlar bana bir hile yapamıya-caksınız! Bana kuracağınız tuzakla şu Kaf dağını kaldırıp omuzlarıma yükleseniz. Ben hoşum. nasıl hoş olmıyayım. «Vah ne yazık ki Allah tarafına yönelmekte. özgür kalayım. Bana asla bir kimse cefa etmedi.» anlamındaki hadis biraz garip geliyor. Her kime öğüt yoluyla bir söz söyledimse bana o sözün karşılığını verdi.anlaşıldığını nereden bileceksin? Gel de o sözü kendisinden soralım. onun şerefini omuzlarımda taşıdığım halde ayrılayım. Seni bağda çağırıyorlar niçin acaba! Gel de kulağına söyliyeyim. geri durayım. İnsan olan kimse de o kitabın âyetidir. Ben bir söz söylersem başka manada söylerim. Ben niçin kendimi o kadar aşağılık göreyim? Bir kaç kere kendimi tanıdım. Bağdat'ta kadılık yapıyordu. öylesine zaman ve mekândan uzak.. görelim ne demiştir. Şimdiye kadar beni hiç kimse inkâr etmedi ki. kötü söz söylemedi ki. Eğer Musa Aleyhisselâm gelse de. Bendeki ahmaklık öyle bir kerteye geldi ki. Mevlânâ'nın sohbetinden. Ancak hep gönül hoşluğu ve saygı gördüm. Karanlıkta yürüyen yolunu şaşırır derler. Halbuki. sonra cübbe giyer ve bunu mendile koyanm. O ilâhî kitabın hesabını nasıl vereceğiz. O âyet içinde âyetler vardır. neden? diyorsun bana. Yıllarca yer altında bir takım adamlar. Olmıya ki kimse işitsin. Ben zindan görmedim. Ama insanı cennete götüren o kıskançlıktır. Ben sana ne dedim. silâhlı kişiler gizlemişti. Bir kâfir elime su dökseydi Allah onu yarlı-gar. buna bir kat daha ekle-seniz ve bunları hiç kaldırmasanız bile yine benim için bir can rahatlığı olacaktır. . o halde şimdi durmadan kımıldanmak. 155) Kera Hatun bile kıskançtır. Yahudinin biri bazı Kuran âyetlerini ezberlerdi. ondan dolayı da bana kıskançlık ediyorsun ki ondan vazgeçeyim.» deseydi. Hep devlete kondum. Kendi kendime adakta bulundum. Parmağını kulağına kadar kaldırdı. Mevlânâ da kıskançtır. ben o gün gider bir nargile içerim. fetva ve Kuran hepsi o Yahudideydi. gerçeklemesin. o kötülüklere karşı beni binlerce defa öğmüş olmasın. Ayın on dördüncü gecesinden daha aydındır. beni kutladılar. Allah kitabını arkamıza attık. arkadan Allahya yakın yüz binlerce melek. Efendi ev sizindir. Aman ne izzet. ona yaklaşmakta tembel davrandım!» buyurulmuştur. O bin aydan hayırlıdır. ne ululuk var bende. Ben bir hizmet görüyorum. ben gider ve size Kaf dağı gibi teşekkürlerimi sunarım. Şimdi sanıyorum ki o durumdan kurtuldum. aşikâr neyim varsa sadaka vereyim. pislik içine düşmüş bir mücevher gibiyim. Bütün gün benim konuşmalarım da bu kıskançlık üzerinedir. makbul kişilerden olurdu. Çok parlak olduğu için gizlenmiştir o Kadir gecesi. Ama aylar arasında gizlenmiştir. celâl ve ululuğu en yüce olan Allah.» Hayır bu yanlış değil.. 156) binlerce yakınlık göstermiş olmasın. Allah da böyle buyurdu. tekrar teşekkürler sunayım. ilim. «Ey Müslümanlar: Harekete geçin. Ama hayır bir Müslüman kardeşinin elini sıkıyorsun kımıldandıkca günahların dökülüyor. Ama o ancak sahtekâr bir köpekti. öylesine yönsüz ve tarafsızdır ki! Ama zamanı gelmeyince ne yapar. hareket etmek gerekiyor. «Allah'tan başka Allah yoktur» dedi.

Bir delikanlı vardı, ona Zeynep hikâyesini sonuna kadar anlattım. Onun işine çok önem vermiştim, îstiyordu ki bir kaç gün orada, o sözü sonuna kadar tekrarlasın dursun. Anladım, «hayır» dedim. «O halde bütün bunları senin için söylediğime neden inandın da anlamak istemiyorsun,» dedi. «Evet,» dedim, «Anladım. Tekrar söyle» dedi. «Onu Mevlânâ'ya söyliyeyim de sana tekrarlasın» dedim. (M. 157) Ama niçin benim sana anlattığım bir şeyi tekrar Mevlânâ'ya söylüyorsun? Niçin tekrarlıyorsun ona? Diyelim ki siz bunu benden dinlediniz ama başkalarının bunu sizden nasıl dinliyeceklerine güvenebilir miyim? «Allahnın mağfiretine uğramış bir kimse ile birlikte yemek yiyen de yarlıganmış olur,» buyurulmuştur. Ama bundan anlaşılan ekmek ve yemek değildir, bu onun yediği manevî gıdadan yiyenler demektir. Yoksa binlerce münafık ve Yahudi, Hazreti Peygamberle birlikte yemek yemedi mi? «Allah arş üzerinde hüküm sürmektedir,» anlamındaki âyetin yorumunda ne demişlerdir? Bunun açık anlamından başka çeşitli tefsirciler türlü yorumlar yapmışlardır. «Bir adam Irak'a hakim oldu,» sözü de buna benzer. Bu sözü de Eş'ariye mezhebinin kurucusu Ebül-Hasan söylemiştir. Onun sözüne karşı bir araştırma yapmadan böylece inanmak gerekir mi? Bu sözden ne anlaşılıyor? Bu tâhâ sözü üzerinde de neler söylenmemiştir. Tefsirde açıklandığına göre tâhâ, Mu-hammed'in (S. A.) ismidir, yahut «Ey insan!» anlamına gelir. Noktalı, hareketli harfler, hele astronomların rakamları ta harfinde aşikâr imiş, bugün bilinmektedir ki, bunun yorumunu Levhi-Mahfuz'dan okumak gerekiyor ve o Levh üzerindedir. Allah rahmet etsin Ahmed-i Gazali ile iki kardeşi temiz bir soydan id'iler. Her biri kendi bilim dallarında eşsiz kişilerdendi. Muhammed-i Gazâlî özellikle türlü ilimlerde eşsizdi. Yazdığı eserler güneşten dahr parlaktır. Bunu Mevlânâ'da bilir. Kardeş1! Ahmed-ı Gazâlî Allahsal bilgilerde, marifet ve irfan konusunda parmakla gösterilenlerin sultanı olmuştu. Kulağı iyi işitmiyen fakih bile benim sözüme hayret eder. Her insan benim sözümü nasıl anlatabilir, başkalarına nasıl aktarabilir? Ulu Allahnın yüce zatına ant içerim ki Mevlânâ eğer benim sözümü başkalarına aktarmak isterse benden daha iyi aktarır. Bunu daha güzel nükteler ve manalarla süsler. Ama Mevlânâ yine de benim sözümü nakletmiş olmaz. Üçüncü kardeş Ömer-i Gazâlî'ye gelince, o da zengin ve büyük bir ticaret adamıydı, hele cömertlikte, bağışta hiç kimse ona yetişemezdi. Muhammed-i Gazâlî'ye birisi dedi ki şu senin kardeşin Ahmed hakkında diyorlar ki, o söz söylüyor ama hiç bir bilgiden haberi yok. Muhammed Gazâlî de Zahire adlı kitabını kardeşine gönderdi ve götüren adama tembih etti, «Git, edeple yanına gir, her ne harekette bulunursa dikkat et. Gülümseme, (M. 158) baş ve el hareketleri gibi her ne yaparsa gözden kaçırma! Gözün onun gözüne baktığı anda çok dikkatli ol, onun bütün tavır ve hareketlerini izlemiye çalış, ayak parmaklarına varıncaya kadar dikkat et.» Kitabı getiren adam içeri girince, gördü ki o, tekkesinde neşeli bir halde oturuyor. Ansızın gözü gözüne ilişince üstad tebessüm etti, sordu: «Bize kitaplar mı getirdin?» Adamın vücuduna bir titreme geldi. Sonra söze başladı, üstad diyordu ki: «Ben ümmîyim. Ama ümmî başka a'mî başkadır. O a'mî yani kara cahil, aslında kördür. Ümmî ise yazı yazmayandır.» Sonra, «Pekâlâ,» dedi. «Şimdi sen oku o kitabı ki, ben dinliyeyim.» Gelen adamcağız titriye titriye kitabın her yerinden birşeyler okudu, «O halde o kitabın başına şimdi sana inşad edeceğim şu beyti yaz» dedi. Beyit: Zahire neme lâzım, kitabı nideyim ben, Yârın dudağı varken, şarabı nideyim ben. İblis bir bahane, Adem nişanedir, iblis, karanlık, Adem ışıktır. İblis alçak, Adem yüksektir. Şu tarzda konuşuyordum. Dün hem kendi kendime söyleniyor, hem de hendeğin çevresini dolaşıyordum. Sözün sonu gelmiş, yenilgiye uğramıştım sanki. Sözün altında kalmıştım. Yenilginin verdiği güçsüzlükle ne yapayım diyordum. Eğer mimberde de söz bana böyle üstün gelir beni yıkarsa artık mimbere çıkmam. Efendi yalan gerekse yalan söyleyeyim, vaiz etmiyorum ki. Söz benim içimdedir. Her kim benden söz dinlemek isterse, benim iç âlemime gelir, ancak orada bir kapıcı oturmuştur. (Ona baş vurur.)

Korkak bir köylü, bir çok korkusuz ve cesur kimselerle dost oldu. O korkusuzluk ve teklifsizlik dolayısiyle de dostlarının hiç birisi ona, sen kimsin? diye sormadı. Ben kimim demesine de fırsat vermiyordu. Nihayet biri ben falan oğlu falanın dostuyum diye geldi, öylesine bir vuruş vurdu ki, onu iki parça etti. Ben bilmiyorum. Bunlardan bir şikâyet hikâyesi anlatırlar. Emire derler ki: «O adam şöyle böyle yaptı.» Emir görmeden bu olaya el koymak istemez. Çünkü kapıcı çok sevdiği bir kişidir. Olayı önce ona getirirler, onun huzuruna çıkarır ve derler ki: «Bu olay nedir? Bir bakıver.» Kapıcı der ki: Ben bakıyorum ama okuyamıyorum. (M. 159) O zaten gereksiz bir iş yapmaz sonra halvete çekilince kapıcıya sorarlar: «Niçin böyle yaptın?» Nihayet, «O bir dost idi bana bir daha yapmam diye söz verdi, gitti çok edepli ve niyazlı bir halde gitti,» der. Şimdi bu adam bundan sonra o kapıcıdan vazgeçer mi? Evet başka kapılar, başka kapıcılar da vardır, yol üzerinde başkaları da vardır. Ama o başkadır. Uzun süren işler gönül âlemine dayanınca, onu gönül âlemine götürürler, îçinde bir sır saklayan adamı sarhoş ederler ki, o sırrı açıklasın, sarhoşlukla her şeyi anlatsın diye. Ama gerektir ki, onu dinleyen kimse, o sarhoş sözleri arasındaki açıklamalardan hangisinin sır olduğunu anlayabilsin. Hiç söylememiş olduğum ufak tefek şeyler var ki, bu sözlerden bazdan ağzından kaçmış, tekrar üstü örtülmüştür. Mevlânâ Allah nuruyla yazar, bir şey bulur yahut bulmaz. Bunu gözden geçirelim ki, anlaşılsın. Görüyorsun ki, ben hep, Allah beni tasarruf ehli kılsın diye düşündüm. Halimi düzeltsin de, her şeye açık bir gözle bakayım, dedim. O namaz kılan kişiyi de böylece göre-miyordum. Allanın verdiği o tasarruf (bazen) kalmıyor, bende bir öfke baş gösteriyor, yokluktan tekrar varlığa dönüyorum. Bu işe şaşıyor ve kendime gülüyorum. Bu değişik haller içinde düşünmek gerekiyor. Çünkü garip şeyler görüyorsun, bir an içinde hal böyle iken bir müddet sonra şöyle oluyor. Gözünü yukarı çevirinceye kadar durum böyle iken, aşaği bakınca-ya kadar, şöyle oluyor. insanoğlu bütün geçici varlıklardan ve yaratıklardan üstündür. Çünkü onun görüşü, bütün arşı, kürsüyü, yerleri ve gökleri ve her ikisi arasında bulunan yaratıkları kapsayan bir genişliktedir. Allahya ait sıfatlara ortak olan bu yaratığın görüşü, bütün görüşlerden daha yücedir. Ne gariptir ki, ulu Allah, bütün sıfatları ile bu yaratıktan belirir. «Nerde olsanız, o sizinle beraberdir,» mealindeki âyetin hikmeti anlaşılır. Nasıl ki bu basiret, görüş sayesinde Allah herkese bir yön, bir alan göstermiştir. Başka tarafı görmesinler ve sapmasınlar diye. Birine kuyumculukta uzmanlık yolunu göstermiştir. Ötekine mücevhercilik ve kimya ilminin inceliklerini, sihir, bahane, büyücülük fenle-rini öğretmiştir. Bir başkası mantık, tartışma yolunda uğraşır; fıkıh, usul bilir. Daha başkaları öteki âlemin rahat ve sefası ile dolu olarak nuru ve Allahyı görür. Biri de şehvet, güzellik, aşk ile uğraşır, güldürü edebiyatı ile maskaralıktan hoşlanır. Yine başka biri de melekleri, hurileri, arşı ve kürsüyü bilir; bunlardan zevk alır. (M. 160) Bunlardan her birine bu köşke bir görüntü penceresi açılmıştır, âlemi başka bir balkondan seyretmektedir. Bunun halinden ötekinin haberi yoktur, öteki de berikinin halinden ve isinden anlamaz. Yüz binlerce, sonsuz sayıda canlı varlıklar, hayvanlar, böcekler, melekler ve başkaları için balkonlar açılmıştır. Tabip, astronom, bunlardan başka her kim daha yüksekten yürürse, daha çok balkonların açıldığını görür. O, ünlü kişilerden değildi, ama Ahmed-i Gazali' nin çetin bir işi vardı ki hep kendisine perde oluyordu. Hiç kimseye karşı o perde kalkmıyordu. O kendi kendine çok yiğitlik etti. Bir insan ki, gözünü göklere çevirse de melekler tarafına baksa, âyetteki, «Onu yerle bir etti,» anlamındaki hikmeti ve, «Gök yarıldığı zaman,» anlamına gelen öteki âyetin ilâhî kavramını görür ve okurdu. Öylesine gizli çileler çekiyordu ki, halk hiç anlayamı-yordu. Ama onun bu çile ve riyazatlarından her ne anlatırlarsa hepsi de yalandır. Çünkü o, bu çile ve halvetlerde hiç oturmamıştır. O bir bidattir, sonradan uydurulmuş bir âdettir. Muhammed (S. A.) dininde böyle bir şey yoktur. Hazreti Peygamber (S. A.) çilede oturmadı. Musa kıssasında: «Biz Musa'ya söz verdik,» diye başlayan âyetteki hikmeti oku ve düşün. Bu kör gözlüler, Musa'nın bu kadar yücelikle, Allah yakınlığı ile beraber, «Yarabbi beni Muhammed ümmetinden kıl!» diye yalvardığını göremezler, anlayamazlar. Bu «Ulu Allahm beni cemalini gören kullarından et!» demek-tif. Bu sözün inceliği buradadır. Yoksa Musa'nın dileği, senin benim dileklerim gibi olsaydı sopası koltuğunda geçer giderdi. Maksat ya bu sır idi, ya öteki. Bu, hem de Musa'yı (hâşâ) ayıplama ve tartışma yeri oldu ama, Allah cemalini görecek ümmetler arasında tek ümmet Hazreti Muhammed'in ümmeti olduğunu Musa Peygamber biliyordu.

Ahmed-i Gazâlî, sözü geçen perdenin kaldırılması için uğraşırken ona bir ses geldi, yahut gönlünde bir ilham ışığı parladı. «Senin gözündeki perdeyi Zengan-lı şeyh kaldıracaktır,» denildi. Gazâlî hemen kalktı ve gitti gider gitmez de aynı günde hocanın ziyaretine uğradı. Onu semâ ederken buldu ve o semâ sırasında artık isteği yerini bulmuştu. Oradan Tebriz'e geldi. Tebriz'liler hep bir ağızdan, «Bu adam, filan güzel delikanlıyı görmek için gelmiştir,» dediler. Bir kocakarıya para vererek onun geçeceği yol üzerinde oturmasını, gayet gamlı ve kederli bir eda ile onu karşılamasını tembih ettiler. Ahmed-i Gazâlî, kadını bu halde görünce sordu: «Sana ne oldu ki böyle içlendin?» Kadın şu cevabı verdi: «Ben nasıl üzülmeyeyim ki! Ciğerimin köşesi, gözümün nuru bir oğlum vardı, sizlere ömür öldü de ona ağlıyorum.» Gazâlî sordu, «Öldü mü?» Kadın, «Evet,» dedi, «Öldü.» Gazâlî yol arkadaşlarına dönerek, «Ey kervan arkadaşları!» dedi, «Bana burada bir saat kadar müsaade eder misiniz? Aşağı inin de biraz bekleyin. Şu kadın acaba doğru mu söylüyor? Bunu bir araştırayım!» Arkadaşları, «Hay hay!» dediler, atlarından indiler bir saat kadar başını önüne eğdi. Ertesi günü güneş doğuncaya kadar murakabede kaldı. Nihayet, «Bu kadın yalan söylüyor,» dedi, «Çünkü Adem Peygamber zamanından bu saate kadar kalıbından ayrılmış ve dünyadan göçmüş olan yaratıkların ruhlarını yokladım. Bu kadının çocuğunun ruhu bunlar arasında yoktur. Artık yürüyün!» Tebriz'e geldiği zaman yine bütün şehir halkı birbirine geçti. Söylemesi hoş değil ama, Ahmed'in güzel yüzlere karşı aşırı bir tutkunluğu vardı. Ama şehvet yönünden değil. Çünkü onun gördüğü şeyleri başkalarının gözü göremiyordu. Onu parça parça etseler bir şehvet zerresi bile yoktu kendisinde. Davranışlarını bazı kimse ler hoş görüyor bazıları da onu durmadan eleştiriyorlardı. Tebriz'de bulunduğu sıralarda bir kişi vardı ki, onu yüz kere beğenip gerçekledikten sonra, tekrar yüz kere de inkâr ediyordu. Nihayet bir gün işi Tebriz Atabey'ine anlattılar. «Bize inanın yoksa buyurun hamam penceresinden onun halini bir görün,» dediler. Ahmed, hamam penceresinin önünde uyumuş, ayakları oğlancığın kucağında, mangala ödağacı ve amber kokuları serpmişler her taraf tütsü içinde. Atabey bir aralık geldi, hamam penceresinden ve külhanın bif kenarından içeriye gizlice baktı. Hoşnutsuzlukla geri döneceği sırada içeriden bir ses yükseldi: «Ey Türk yavrusu! içeriyi tamam gör de ondan sonra git!» Atabey hemen geri dönüp bir daha içeriye baktı, bir de ne görsün, Şeyh, bir ayağını kaldırmış ateş dolu mangalın içinde duruyor. Bu hali gören Atabey şaşırdı; ilk defa yanlış gördüğünden dolayı özür diledi hayretle ağlayarak geri döndü. Onun bir de âlim, erdemli, her fenne âşinâ ve müderrislik yapan bir müridi vardı. Bu adam, Şeyhin kulu kölesi olmuştu. Bu güzel çocuk konusunda kaç 'kere onu hoş görmüş, sonra inkâr etmişti. Çok kere şeyhin atının dizginlerini omuzuna alır, önü sıra yaya yürürdü. Oğlancık ise, Şeyhin terki bağına yapışmış yürürlerken yolda, Şeyh çocukla bir şeyler konuşur, gizli işaretler yapardı. Müderris, dizginler boynunda eve gelmeden onu on kere inkâr eder, dizginleri boynundan atıp kaçmak ister. Sonra tekrar, Şeyhin kerametine inanırdı. Başını açarak onun ayağına kapanmak kafasında düğümlenen vesvese ve kuruntulardan kurtulmak için çare arardı. Şeyh bu hali de biliyordu. (M. 162) O erdemli müderris, Şeyhin elinde bir saat ağlayan sonra bir saat gülen oyuncak bir bebek gibiydi. Bir gün Mevlânâ dervişlere nasihat verdi; onlara, bizim niteliklerimizden söz açtı. Dostlar, bu sözlerden çok duygulandılar. Mevlânâ buyurdu ki siz: «Allah yüceliğini arttırsın! Hüdavent Şemseddin-i Tebrizi'ye karşı ufacık bir hoşnutsuzluk ve cefa eseri gösterirseniz benim size verdiğim öğütlerle, sizin aşırı duyarlığınız sizin için kapalı kalacaktır. Şeytan, kurt sizin bu içten duygularınıza karşı gözlerinize kar sa-vuracak yani sizi yine şaşırtacaktır.» Dostlar kendi kendilerine «Hayır!» dediler. «Gidelim ondan af dileyelim, suçumuzu bağışlasın artık bundan sonra da Mevlânâ Şemseddin'e karşı terbiyesiz bir davranışta bulunmayalım.» Evin kapısına kadar geldiler, ama içeriye girmeye yol bulamadılar. Bunun üzerine onların bütün duyguları değişti. Yol vermeyişimizin sebebi şu idi: Ben kendi kendime diyordum ki, burası domuz ağılı değil ki azıcık pişmanlık duyan, azıcık içi sıkılan herkes dışarı fırlasın da buraya koşsun. Nihayet, o kadar yüceliği aşikâr olan Ahmed-i Gazâlî'ye karşı kötü düşünenlerin yersiz düşüncelerini ve ayıplamalarını çürütmek için, kendisine kitap gönderdiklerini, bir vakit bu kitaptan sözler nakledersen, hakkında yanlış düşünenlerin ağızlarını bağlamış olursun, dedikleri için kardeşinin bile kendi tekkesine gelmesine yol vermediği söylenir. Bir anlatışa göre yedi yıl, başka bir anlatışa göre de on beş yıl hep seferde ve yolculukta dolaştı. İnkarcılara derdi ki, «Burası domuz ağılı mıdır ki başına bir hal geldiği zaman buraya koşuyorsun?» Nihayet bu dostların hiçbirisinden bir şey beklemiyorum. Önce sizden ilim öğrenmem. Belki o zaman benim sözlerimi anlar, güzel güzel kendinizi niyaza hazırlarsınız. Siz kendi bilginizden, kendi hayalinizden dolayı benim sözlerimi anlayamazsınız. Öyle değil. Nasıl ki bizim falan dostumuzu bizden sorarlar. O fakih midir yoksa fakir mi? Dedi ki: «O hem fakihtir, hem de fakir.» «Ama nasıl olurki bütün sözleri fıkıh konusundadır?» Cevap verdi ve dedi ki: «Onun fakirliği o soğuk davranışlı insanların fakirliğine benzemez. Bunu o taifeye söylemek gerekmez. Ona bu halk ile konuşmak yazık olur.»

Sözü ilim yolu ile söylerler, sırları da işaret yolu ile anlatırlar. (M. 163) Onun sözleri söylenmiş olur", dünyalık söz olur. Mevlânâ bilir ki, bu şehirde büyüklerden biri vardır. O hep bizi görmek arzusundadır*. Hem bugün, geceye kadar ona hükmedersem ondan bana o kadar faydalı sohbet fırsatı erişir ki, sizden çok güçlü, bu mecliste oturanlardan çok olgun kişidir. Bugün, mademki sizde ne ilim öğrenmek arzusu ne marifet dinlemek isteği, hattâ dünyaya ait bir dilek vardır. O halde size her ne yapmanızı emredersem, yalnız sizin faydalanmanız içindir. Bir kişi sizinle dervişler sohbetinden söz açarsa, inançla onu dinleyin. Mademki dinlediniz, türlü yollardan onu inkâra kalkışmayın ve mademki işittiniz, bu af dilemek resmî bir adettir, hiç bir değeri yoktur. Bin türlü kötü sebeplerle bozulur. Abdesbin bozulduğu gibi karnından çıkan yel gibi geçer gider. O zaman, «Yarabbi, nefsimize zulmettik, sinemizi temizledik dersin!» Bir gün, «Mevlânâ Şemseddin şunu oku!» diye bir Şeyhin risalesini getirdiler. Onu ezgi ile, musiki makamiyle okurken alay yolu ile durak ve aksanlarını da ihmal etmiyordu ve diyordu ki: «Ben bunları bilmem. (M.164) O ne yüce Mustafa ki, sefa kaynağında bütün hayallerden uzaklaşmış, kendini bütün kuruntulardan kurtarmıştır.» Hayal hakkında aynı sözü üç kere tekrarlıyor ve diyordu ki: «Ey hayal git benden! Eğer gitmezsen ben gideyim.» O direk üstünde yürüyen ip cambazı, iki gözü bağlanmış ayaklarında takunyası, başında su testisi, elinde dört parça eşya olduğu halde ip üzerinde ayaklarını gıcırdatarak ileri doğru yürüyor, tekrar dönüyor, ansızın kendini aşağı atıyor, iki ayağı ve koltuğu ile ipi tutuyor, sonra tek parmağı ile kendini asıyor, tekrar ip üzerine sıçrıyordu. Öteki arkadaşı da şişmandı, ansızın aşağı düştü, arkadaşı ip üzerinde hep ona seslenir, «Seni falan hocanın adına getirdim,» diye bir ağlama tuttururdu. Hemen sopaları, çarşafları toparlar, bol bahşiş alırlardı. Bunlar cambazlığı deniz kıyısında öğrenirler, ipten düşerlerse su içine düşerler. Bu suretle uzun çalışmalar sonunda usta birer cambaz olurlar. Ondan sonra da karaya gelirlerdi. Yavaş yavaş sopalarını daha yükseklere çıkarır, ip üzerinde durma ve yürüme usullerini öğrenirler. Nasıl ki hilâl dolunay oluncaya kadar, taştaki yağmur yakut haline gelinceye kadar, denize yağan yağmur taneleri de inci oluncaya kadar sabır gerekirse, bunlar da sabır ve çalışma ile uzman birer cambaz olurlardı. Mısra: Koruktan zamanla helva yaparlar. Bana ne zaman söverlerse hoşuma gider, övdükleri zaman da üzüntü duyarım. Çünkü övme öyle olmalıdır ki, arkasından sövme olmasın. Yoksa o övüş münafıklık olur. Nihayet münafık kâfirden de beterdir. Âyette de işaret buyurulduğu gibi münafıklar cehennemin en derin yerindedir. Kâfir dedi ki, «Bu sefer gel de beraberce Şam'a gidelim, güz gelir gelmez gidelim.» Benim hiç ilgjm yok, bu müritler ahmak insanlardır. Her biri bir yıllık kazancını, şunu al da git, diye bana verselerdi,Hümam da iki üç dirhem buna kalsaydı, on iki bin dirhem tutardı. Ben gizlice haber gönderir, derdim ki: «Ey Mevlânâ, epeyce para toplandı kalk gidelim!» Onu kaldırırdım. Onunla bir müddet hoş geçinir ve yine dönerdik. Bunu anlatırken hatırıma meşhur vaiz hikâyesi geldi: Vaizin biri, konuşmasının en hararetli bir yerinde mecliste bulunan cimri bir zengini harekete geçirmek için, «Ey cemaat!» dedi. «Bana Allahsal bir ilham geldi. (M. 165) Bu saatte şurada oturmuş olan bu efendinin güzel, ince ve şerefli hatırından geçiyor ki, gideyim, vaktin şu vaizi olan bilginin başına Allah rızası 'için hemen şu makamda yüz dinar saçayım.» Cimri zengin dedi ki: «Ey vaiz efendi! Size gelen o ilham sizin gönlünüzün sefasından, sizdeki iyi niyet yönündendir. Ama Allahın yüz bin laneti benim hatırıma olsun ki, asla böyle bir şey düşünmedim.» Bu böyle geçti... Bakalım herkes bu ırmaktan nasıl geçecek? Şam Kadısı Hoy'lu Şemseddin'e eğer kendimi ver-scydim, ömrünün sonuna kadar işi düzelecekti. Ancak ona hile yaptım o da o hileyi yuttu. Vay o güne ki ben hileye başlamayayım! Zaten işim ne? Hileden başka ne yaparım? Allahnın da işi budur. Hile etmek. Bugün gidelim diye bir at alırsam ne olur. «Gitmeni istemiyorum,» diyorsun. «Böyle olmaz. Sana bir at alayım ama, yine burada kal, gitme.» Senin söylediğin bu söz bile bir hile ve mekirdir. Benim işim yok. Müslümanlık, arzusuna karşı gelmek, nefsine uymaktır. Kâfirlik de kendi keyfine uymaktır. Diyelim ki, biri imana gelmiştir. Bunun anlamı şudur: «Ben artık arzularıma, nefsime uymayacağım, buna söz verdim.» Bir başkası da, «Bu benim işim değildir,» dedi, «Ben bunu

ona göre konuşur. Açık ikiyüzlülüğe kapıl-mayasınız. işin iç yüzünü bilen kimse bundan bir pay çıkarır. (M. Şiir: Üstadın aşktır senin. Halbuki aldanmayasınız.» buyurdu. Kâfire de münafık olmadığı için şükretmek gerektir. Ama söz eridir.» buyurulmuştur. Ötekinin ne kadar geniş bilgisi olursa olsun. sırası geldiği zaman nasıl konuşuyor. Müslümamm. «Ey Allah elçisi bize bildir.» Pişmanlık duysun. 166) Bu hadisi de Kadı Şemseddin-i Hoyi ders sırasında anlatmıştı. ancak haraç verir. Olgun söz böyle dolgun olur. herkes burayı boşalttığı halde siz hâlâ içerdesiniz!» «Bizler nifak ehli kişilerdeniz bizim için ne kurtuluş umudu kalmıştır.» buyurdu. öteki cihanın akıl mertebelerinin nasıl olduğunu söylersem bu da bir mekir ve hile olur. Yine hadiste. soruşturmadan yaptıklarını açıkça söyler. tatlı dildir. Onun maksadı bir din adamını kötülemekti. «iyi davranış. Garip hadisler arasında anlatırlar. Her nerede bir kavga görse.» der ama siyahtır o.» Şimdi bunların aralarındaki ayrılık ve derece farkı. ne fena işler yaptım! O ne iş idi ki ben yaptım. karşı durmayı bırakıver» dersen ne çıkar? O.» der. Banş isteyen bir kimse de ona göre davranır. Bu cihanın aklı ve bu cihanın hissi iledir. kapıları kapandığı sırada cehennem harap bir boş eve dönerken münafıkların feryatları duyulur. Onun gönlünde güzel sözler ve hareketlerle barışsever bir insan olduğu inancını yaratır.» Ama istiyorum ki. Onlara sorarlar: «Siz nasıl bir toplumsunuz ki.» Peygamber de buna razı oldu kabul etti. bir söz söyler ki.) Savaş adamlarına nasıl olur da sır verebilirsiniz? Ona. kendi keyfimce yaşarım. zahir bilgisi. resmî işlerden bir bilgisi yoktur. eğer birinin kulağına •giderse o da barışa yanaşsın ve desin ki: «Ben çok utanıyorum. «Dürüst adamım. Gönlü çaldıklarına bağlıdır. ne de burada kalmak imkânı. Diyordu ki: «Filan kişi bu kadar şiir ezberlemiş. Sana. Bundan daha önemlisi. en alçak ve derin yerleri bomboş kaldığı. «Müminim. kargadır. O. «Hak kulun aynasıdır.) «Size helâl olan sihir sanatından haber vereyim ki. Cebrail'in. soğukluğu açıktan belli olur. «Her kim bir Zim-mî'yi yani Müslüman olmayan bir insanı incitirse beni incitmiş gibi olur. tecrübe sahibidir. çalışır ki. O. o ne haraç versin ne de arzularından vaz geçsin.A. Size demiyor Her görünüşe muyum ki. Sahabeler. duygu ve düşünce yönün-dendir. yaptıklarımdan ettiklerimden ve dediklerimden pişman oldum.» diyor ama imanı yoktur. Cehennem halkı cehennemi boşalttıkları zaman. Çünkü yoksulluk lokmasıdır. .» Buyuruyorsunuz ki: «Nihayet onun ezberinde bir şey yoktur. ikinci lokmaya. Bugün bir açık nifak vardır bir de gizli nifak. savaş sevdasındadır. her fenden. Hazreti Peygamber (S. Mümin üzerine şükretmek gerektir. senin uyruğunum. O ahmak bir iş yapar. çünkü kâfir değildir. Onun hırsızlığını anlayanlar yüz bin kutsal canı böyle bir hırsızın ayağına saçarlar.» dediler.» Ama başka biri de diyor ki: «Ben Müslümamm. «Mümin. oraya erişince O sana hal diliyle anlatır ince. onunla özgür kimseleri parasız pulsuz kendinize köle yapasımz. Ama bu pek yaygın değildir. Ötekinin ise hiç bir şeyden haberi. şeytanın teşv'ki. Şemseddin-i Hoyi'ye biri karşı çıktı ve şöyle bir tartışma açtı. Dedi ki: Bugün Allah adı ile bu birinci lokmaya başladım. üçüncü lokmaya Mikâil'in adı ile dördüncü lokmaya Azrail'in adı ile başladım.» diyor ama dürüst değildir. ince. «Gel şu savaşı. Yarabbi. tecrübesi yoksa görüyorsun ki yeri geldiği zaman hiç bir şey söyleyemiyor. O açık nifak bizden ve dostlarımızdan ırak olsun ama insanoğlunun yaratılışında olan o gizli nifakı da ondan söküp atmaya çalışmak gerektir. benden bir söz çıktı onun hatırı kırıldı. (Onun iç yüzünü ancak Allah bilir yahut Peygamberin rızasını kazananlar bilir. «Beyazım. devlet ve divan işlerinden bir kaç şey öğrenmiştir. kul da hakkın aynasıdır.» anlamına gelen hadislerdir. Ama yaygın değildir ancak manaya âşinâ olan. kendi havasına uyar atılır. artık heva ve hevesten de üzgünüm.yapamam. Ancak o bir hırsız ki içinde hırsızlık zevk ve muhabbeti vardır. gözünüzü kulağınızı açasınız ki. öyle bir hırsıza benzer ki iş-kence yapmadan. pamukları kulağınızdan çıkarın da kuru sözlerin esiri olmayın. Hayır. kitap da yazmamıştır.» (M.» der ama değildir. «Dostunum. 167) Meğer o bir kuruntu idi ki. kâfire berat verdi ve buyurdu ki. işin iç yüzünü kavrayabiles'niz. şeytanın hilesiydi. «Doğan kuşuyum. Müminin aynasıdır. Görmüyor musunuz ki.

namaz vakti geçsin. Bundan dolayı âyette. dostluktan da değildir. sonra iyi eşekleri başkalarına verdin. ipek böceği gibi daracık bir koza içinde kuruntular. «Zindan nerede?» diyorum. Onu kaptığı gibi aşağı doğru sürükler. zindanı kendimize bostan yaparız. Onu koruyan Meliki Âdil de onun kim olduğunu bu vesile ile anlasın. Bu tıpkı şuna benzer: «Adamın biri ırmak kenarında yıkanmak için elbisesini soyunur ve suya atlar. Ben dünyayı hiç de zindan görmüyorum. Ama Hoca işi sezmişti.» Bu hoşgörme. (M.. Başı sonu belli değildir. Gönül ki. imandan da bir şey bulamadım. lük yürümesini bilir misin?» «Hayır. Allah kelâmıdır. iman getirdimse yavaş yavaş o ilk inançlardan vazgeçtim. ne de ana ve babadan kalma inançtan ne kaldı bende? Gerçi bundan önce de her neye inandım. «Eğer ben de onun gibi gülmezsem beni çıplak eden zavallı incinir. Meliki Âdil ona çok inanırdı. Şeyh ona seslendi. Şimdi öyle hoşum. o Fatiha okumasını bile beceremez. Elbette kolay olmaz onun ilk inançları hatırına gelmediği gibi ona yol da bulamaz. kurtulacaksın ateşten. Kafasında hazırladığı Arapça sözleri unutmamaya çalışırken. «Getir şu pabuçlarımı.» buyurulması belki her iki eli de açıktır anlamına gelir. öylesine hoşum ki şu hoşlukla iki cihana sığamıyorum. Gün olur ki ateş içinde heybetli bir dille konuşur. Bizim zindanımız bostan olunca ya bostanımız nasıl olur? Bir seyret de gör! Hazreti Peygamberin (S. Bindiği bir eşeğin sahibi ile kavgaya tutuşmuş. acaba bu sözleri dostlar mı söylüyorlar yoksa bizi ayıplayanlar mi? Hangisini ele alalım. «Gel de şimdi anlat bakayım. Kendimde küfürden de. yahut nezaket icabı sanırlar. Eşek sahibi biraz uzaklaşmıştı. eteğini çeksin. yönünden değildi. sonra öteki ayağını da aynı veçhile tekrar basıp sürükleyerek aksaklık örneği gösteriyordu. arada duraklıyor. sen Müslüman olarak öleceksin. elbisesinin bir kenarını açsın. Eğer dost olan arkadaşına söylemezsen ne kadar araşan bu konuda sol yönü bulamazsın çünkü onun her iki eli de sağ eldir. Arapça konuşacağı kelimeleri zihninde hazırladı. Kullar başka bir toplumdur. Hoca.» Eşekçi sordu: «Bugün de öyle misin? Yâ Şeyh!» Onu çekmeyen kıskanç fakihler akşam namazını kıldırması için sözbüiiği ettiler. Pabuçları giydikten sonra yerinden sıçradı. yüzünü Meliki Âdil'e çevirdi. «Bu adam Farsçadan anlamaz. Bir ayağını basıyor ötekini sürüklüyor. derler. kendini karanlık bir âleme atmak. ne iman. «Allah ve Resulünün iki eli arasında. Her ikisi de birdir. eşekçi: «Ne diyorsun?» dedi. Eğer hatıra bir şey gelir de bu sözü söylersen falana bir zarar gelir düşüncesi ile o sözü saklamak gerekmez. Zaten doğru konuşmak lâzımdır. ahval şöyledir. daha hoş ve aydındır.» .A. O da öteki gibi gülmez ve der ki. Senin huzuruna geldim. gizlice eteğini çekerler. Ne Yahudilikten.» âyeti ile Tebbet'ten her ikisi bir olur mu? Bu îhlâs sûresinin anlamı Allah sıfatlardan başka değildir. Hayret edilecek nokta şudur ki. 170) Su sertçe akmaktadır. güzel bir eşek. Ebûleheb'in iki eli kurusun! Alevli ateşe götürülecektir. Perhiz şu cihetten gereklidir ki. Şeyh. Dost ile her ne gelirse. helak oldu. Ancak o hazret. acaba bu bahsi dost ile nasıl konuşayım? Dost zaten hali görüyor. Senin perhizin. Ben onlara (M.» dedi. Ben bir vakit bu türlü söz söylemiştim. alsın da giysin diye.» dedi sultan. Siyah şalvarlı denen. «Sen lük. «müminlerin zindanı. Şeyhin meclisinde bulunanlardan biri diyordu ki. daha geniş.» Bu yol çok çetindir. her saat yüzüstü kapanıyor. vesveselerle. Nasıl ki o gün demişti ki:. Nuh Peygamberin oğlu gibi kara yüzüne erkekçe bir tokat vurur. çabuk çabuk.» Ona dediler ki. 168) dedim ki: «Sizden şu sebsple ayrılıyor ve sohbetlerinizi terk ediyorum: Siz dervişi incitiyorsunuz. «Şimdi bende ne küfür kaldı..» demiş. Burada kendi maksadını o daracık düşünceye sığdırmak gerekmez.» anlamındaki hadiste şaşaladım.Dostluk o mudur ki. Topal eşeği bana getirdin. «Ey ulu sultan. hep gafil uyumak ne demektir? Biz o kimselerdeniz ki. O ise elbisesinin bulunduğu yere doğru atılmaktadır ki. Şimdi bu îhlâs sûresi yani söyle ki «Allah tektir. Ne çar'e ki. Umarım ki bir vakit bizi kötüleyenler yahut hayalle uğraşanlar arasında bizim hakkımızda konuşulurken bazıları tereddüt gösterirler. Bir taraf belki öteki taraftan daha üstündür. ne Mecusîlikten. onlardan ayrılman bizim dostluğumuz yüzünden olmuştur. Halbuki geçen gün bana iyi bir eşek gösterdin. çirkin hayallerle oyalanmak. oradaki hizmetçiye gözüyle işaret ederek. der geçersin. kâfir ölmeyeceksin. edep yerlerini çıplak etsin ve bunu halkın gözü önünde yapsın. yahut başka sebeplere yorarlar.) mübarek sözlerinden hiç birinden irkilmedim.» dememiştir. bir din bilginiydi. Umarım ki sen bunlar arasında en doğru olan sözü söylüyorsun belki kendinden hiç bir şey söylemiyorsun. şu anlamdaki Arapça sözleri kekeledi: «Yarın ben. Farsça diyordu ki: «Bu eşek kötü yürüyor. Tebbet âyeti ile ihlâs sûresi arasında hiç bir fark yoktur. Şimdi söylemek gerekir ki. onu gereksiz sözlerle niçin daraltmalı? Pek hoş olan bir âlemi kendine zindan gibi daraltmak nasıl uygun düşer? Bostan gibi olan bir cihanı kendine daracık bir zindan etmek. «kulların zindanı. Nasıl diyorsun ki Tebbel nedir ki?» Ebû-lehep ziyan etti. Çarçabuk dosta anlatmak ve söylemek lâzım gelir. Onlar bu hali yorgunluk.» dedi. Onlar bir şey işitmek için kulaklarını dört açmışlardır. «Dünya müminin zindanıdır. feleklerden daha büyük. Biliyorlardı ki. dostu uyurken biri gelsin. keskin akan su onu kapmış ve götürmüştür. göklerden. onunla Arapça konuş!» Acem bir saat kadar düşündü. Bu sözleşmeden sonra onu söze tuttular ki. Ancak şu.» Bu söz onlar için faydalı oldu çünkü onlar anlamıyorlar.

171) Yüzüne tükürdüğün zaman ses çıkarmayan kimse yoktur. Nasıl ki. O bana karşılık olarak bunu yapar. «İki horozun yok mu?» «Var. Bu bağa gitmenin etkisidir. Allah'ya bile hep lütuf ve rahmet sıfatı yaraşmaz. «Etrafında bulunanları kapan. Benim adımı ona söyle. Hakkın terbiyesindendir. ben senin adını biliyorum da sen benim adımı bilmezsin? Ona söyleyince hemen gelir. «Dâye kadın bizi aç bırakıyor. Farelerde eğer toplanma cesareti olsaydı. Nasıl olur ki. Eğer böyle olmasaydı. feryatlar.» dedi. Tekrar o kadının yanına gitmeyeyim de ne yapayım? Gideyim de çabucak geri döneyim. Ama gerektir ki onun madenleri biz olalım ki. Sen ise gidiyorsun. Hiç şüphe yoktur bunda. kurtuluşa ersinler ve başka ümmetlerden üstün olduklarını anlasınlar.A.) sıfatlarından biri ile vasıflanmış idi. hayli gün önümde diz kırmış oturmuştur. o gün her biri soruyorlardı: «Acaba Ebubekr'in elinden kılıç vurmak gelmez mi?» Sahabelerin her biri Muhammed'in (S. kedi topluluğun remzidir. Âyette. Hiç olmazsa kaçarlardı. gerçek amel ve ibadet için yol yoktur. Yüz binlerce vesvese veren Şeytanlar. Yatırıp eline yüz yahut bin sopa vuruyordum. yaraşır. kendisim bu derece sertleşmiş görmesin. demiştir ki. Bana böyle sövüp saymazdı. onların her şeyi gizlidir. Bir sopa vurunca. Sen de aynı yangının içinde yanar gidersin. Bazı şeyler var ki. Benim çöme-zimdir. Ancak o sözlerin üçte biri söylenmiştir. Nasıl ki Hazreti Muhammed Aleyhisselâma göre. evliya zümresinden bazı kimseler vardır ki yanan ateşe atılırlar ama asla yanmazlar. Kerim. söyleyemem. bu günahsız Kimya'dandır. ibrahim Peygamberin ateşe atılması. Derlerdi ki: Önün önünde ders okurken henüz çocuk idim. Allahya kulluk nerede kalır? Dinin bu açık teklifleri ve ibadet ne işe yarardı? Bu şeyhlerin bir çoğu Muhammed (S. kudretli bir kişisin. onunla uğraşırken ötekiler kedinin gözünü tırmalar. Tekrar hapşırdın mı. Hakikatta bunlardan her biri onda teker teker belirmektedir. oruçtaki açlık nerede. Musa Peygamberin yetişmesi ve onun düşman elinde beslenmesi hep Allahnın birer cilvesidir. Ben onun için öylesine kavgalar ettim. oradadır o. O biliyordu ki herkese. Ama Allahnın aziz kullarından öyle kediler de vardır ki. onlar da o temaşadan yoksun kalmasınlar. dostlarla cenkleştim ki! Müminler ulusu Hazreti Ömer bile hiç bir şey için bu kadar uğraşmamış ve bu kadar söylememiştir. başına atlar elbette onun işini bitirebilirlerdi.) düşmanı da Yahudi idi. Sonra diğer bir âyette. Yanmak ona derler ki. O halde niçin gitmiyorsun çabuk git! Ona ya pire diyeyim yahut çekirge. «Tamam artık yüz sopa oldu. Bir kimse bütün lütuf olsa bile yine eksiktir. o arkasını Kalenderîlerden asla esirgemez. Yüz binlerce fare toplansa bile tek bir kediye bakmak cesaretini gösteremezler. Ebubekr Ömer'e sormuştu: .» buyurulmuştur. Güya pazarı yakacaktı. «Biri gelmiş pazarda oturmuştu. evet oradadır. onlardaki korku toplanmalarına engel olmaktadır. «Senin için pirinç mi pişirelim. kedi nihayet bunlardan birini yakalar. onlar da gizlidirler. kerametleri gizlidir. Meğerse sevdalı olmuştur.A. Ama o ilâhi düşünce ve temaşa âlemine ancak Ulu Allah'da kendini yok etmekle varılabilir. Nasıl ki. Ola ki onlara da sözü geçen o istiğrak mutluluğundan bir koku erişir. yoksa turşu mu istiyorsun?» diye sordu. Evet Peygamber Allahın lütuf ve irşadını biliyor muydu ki önce yoldaş sonra yol buyurdu. «Ey ahmak. Ondan çok zahmet çektim. Gönülden dışarıda (halkın yüreğinde vesvese veren) Şeytana işaret buyurulmuştur. «Ey hoca. Bütün fareler gibi bu dinin evini yıkmaya çalışırlar. Ben dedim ki: O. Böyle bir toplum için çok sert bir insan gerektir.) dininin yol kesicileridir. onu görür görmez boynuna sarılayım. Ben dışarıdan düşünüyordum ki. Kullardan pek az kimseye istiğrak mutluluğu verilmiştir. Artık gideyim dedim. korkular vardır.» dediler* Âlâ ile Muhammed Taceddin şikâyettendi. Ali için o öldü. yanlış okuyor. Artık aramızdaki muhabbet kesilmişti. bir daha şifalar olsun duasını tekrarlarım. Kedi ise kendi nefsinde bir topluluktur. zıp sıçrıyor. Kendi kendine: «İş gönül işidir. Lâkin yine Yahudi olarak öldü. Hazreti Ali daha cenkçi idi. hizmet gönül hizmetidir. kulluk da gönülden kulluktur» buyurdu. onun aksi sıfatı da vardır. Birçok has Allah erleri vardır ki. Gizli bir topluluk da vardır ki.» Senden hapşırmak.» Ona dedim ki. Fare dağılmanın. Şimdi tekrar karşıma gelmiyorsun. sırlarını herkese açıklamazlar. Ona lütuf da yaraşır kahr da. birleşebilselerdi. Allahnın kahir sıfatı içinde hem lütuf hem de kahr vardır. Ev bana çok yabancı geliyor. sizden de şifalar olsun demek. Ümmet için bu beş vakit namaz ile yılda otuz gün orucu ve Hac törelerini emretti ki. Ama Alâ'nm (Ala-eddin) düşmanı dedi ki: «Ben öyle söylerim ki Hazreti Muhammed'in (S.Muhammed Aleyhisselâmın ibadeti ve işi istiğrak yani Allahsal düşünceye dalmak idi.A. yanaşın da senden hiç bir eser kalmasın. Bakıyordum çok yanlış konuşuyor. Yallah aslan gibi erkeksin. Bundan faydalandın.» dedi.» dedi.» Evet.» cehennemden söz edilmektedir. Ona dedim ki: «Dâye kadın seni aç bırakıyorsa annen yerinde duruyor.» diyordu. «Kabe'nin içine giren güvende olur. elinden âciz kalıyordum. (M. Çünkü zıp. Çünkü kedinin heybeti onların bir araya toplanmalarına imkân vermez. içlerinden bir kaç fedaî fare çıkabilseydi. bu fareleri temizlemeye çalışırlar. Dedi ki: «Ali'yi düşman bilenlerden bir Haricî vardı. 172) Korkma hemen söyle.» O erkek . Şu halde demektir ki.dişi kerim değildir ki! Evet. (M. eteğimi tutmuyorsun.

Yersiz bir laf söylerse onu bilirsin. öteki ayağım da reis oğlunun kucağına koymuş. Ama içim çok hararetli idi. Asıl söz eri. Sordu. dilberiydi. bir hafta hamamda kalmış. selâm verdi almadı.» Bu saatte o mubahci (her şeyi hoş gören birisi) olmuştur. benim de maksadım bu idi. bir ayağını o delikanlının kucağına. Zaten bende söz kalmadı. Acayip şeyler anlatırlar: Onun atının dizginlerini omuzladığı halde inanmıyordu. Şimdi mecliste değil. O sırada delikanlıyı getiren reisin adamı toprak başına olsun. «Bidatçıyım. Onun hali nasıl olacaktır ki. Şaşırmış hayran kalmıştı. pek levend bir boyu var. o buradan gitmeye karar vermiştir. Bunlardan da kâh birinden. Şimdi bunu tekrarlamazsam şaşılacak şeydir. sonra içeri geldi. bozgunluğu önledim. beraberce oturdu. Hazreti Muhammed (S. Ancak başlangıçta görüyordum ki. «Bırak ne söylüyor dinliyeyim. şeyh arkasından seslendi. Vaiz başladı. Aynı zevk ona da erişti. eksikliktir. Şeyhin evinin kapısında reisin oğlu ile satranç oynadığım gördü.«Benden sonra halife olursan ne yaparsın?» Ömer (Allah ondan razı olsun). Bana diyorlar ki: Bir topluluk senin hakkında o bidatçıdır. «Sen ne yapacaksın?» «Ben yapabilirsem bir perde örtülürüm. Bugün dost ile sevgili ile de benim sabrım böyledir. dedim. «Doğru söylüyorlar. içyüzü nedir?» Önce felsefecilerden bazıları. Bir şeyden anlamaz. henüz satranç oynamakta. onu ziyarete koştu. Ama biraz sonra filân genç selâm verdi. Maksadım ne idi? Felsefecilerden naklederek anlattım ki. Ateş mangalında kebap pişiriyor. onlar imanlı kişilerden değildirler. bir çılgın gibiydi. «O bir avuç kuru üzümü o tabak içine dök ki. O gece Hazreti Peygamberi rüyasında gördü.» derler. Ben diyorum ki. «Senden adalet yağıyor.A.» buyuruyor. Bu biricik sevgiüli ile nasıl sabredebilirim? (M.» İnanmıyordu. nerelerde salınır? Yüce bir servidir o.» buyurdular. Hakikatte onun eteğinde bir avuç fındık ve kuru üzüm vardı.» dedi. Bu sefer feryada başladı. Bundan sonra iyileşinceye kadar böyle perhiz edeceğim. Koşarak geldi ve gördü ki. Peygamber buyurdu ki: «Bizi daha ne kadar inkâr edeceksin. vücudunu ayakta tutmak ayıptır. «Başını yere koymak. yapmacık şeylerle uğraşıyor diye beni ayıplamaya başlamış. Hakikatte o bir dosttur. aşırayım da onları susturayım.» dedi. O zaman bu hal yok idi. Tekrar inancı bozuldu. perhiz ettim.» diyemem. «Seni ne zaman inkâr ettim?» «Ama bizim dostumuzu inkâr ettin. Ben de. Yüzüstü düştü ki. karşısına geldi. başka bir sefer daha söz. Eğer söyleseydim beni mazur görmezdin. «Böylece fesadı. ne de kötülük düşünürüm. şeyh uzakta mıdır?» «Çoktan geldi. (M. günahkârdır. Rubai: O put. bunu istiyordum zaten.» dedi.) bile. îyi olmasam bile böylece perhiz ediyordum. . su döktü ve meclisten dışarı çıktı. Kuru üzüm eteğinde duruyordu. Ben hiç kimse için. O mecliste olmazsa kıyamet bizden kopar. hakkı gözetirim. «O fasıktır. İstiyordum ki. Müminler tek bir vücut gibidir. Ömer de Hazreti Ebubekr'e sordu. o zaman işaret yolu ile söylemek mümkün değildi. Bu gözağrısı sana sefa verdi dediğin güne kadar. buyurdu ki: «Ben adalet gösterir.» «Doğru söylüyorsun. ancak kötü düşüncelerin içimden temizlenmesi için Allahdan dilemekteyim. 174) Sana önce çok kuvvetli bir ilgim. Ama Hazreti Peygamber kendisinden yüz çevirdi. meclisimizin süsüydü. bu namazın hakikati. 173) Kişi sevdiği ile beraberdir. Şimdi sen bana söyle bakayım. kendi oğlunu işlediği zinadan dolayı ceza olarak eliyle sopa atarken öldürdü. Hiç kimseyi ne kötü işlerle ilgili görürüm. kâh ötekinden şeftali topluyor. istedi ki geri dönsün. Bu zevk sahibi bir adamdır. sevgim vardı. bize inanmayacaksın sen?» «Ey Allahnın elçisi. Yarlıganmayı da. Şimdi müsaade et de bir söz daha söyliyeyim.» dedi. Başka ne kaldı artık! Mimberin üstünde ilk vaiz çıktığı vakit okuduğu tevhicl şu anlamdaki rubaî olmuştu. Konuşmak düşüncesinde değildir.» dediler. Bu saatte de zararlı çıkardık. benim maksadım bu idi diyebilen kişidir. çabuk kalk! Ben başka birini buldum. Ama daha çok onunla konuşurum. ona çok iltifat gösterdi. Büsbütün inancı sarsıldı ve geri döndü. Bugün mademki o kişi sensin bu da sana yaraşır.» Nasıl ki. «Şeyhten yüz çevirdikten sonra. inkâr ediyor ve diyordu ki: «Filân şeyh. «Artık ne zamana kadar bu imansızlık? Bari Seyyid-den utan!» Hemen geri döndü ve şeyhin ayağına kapandı.

bir duygulu adam onun karşısına geçer ki ona bir söz söylesin. Beni cennetin kapısına götürseler.» demişlerdi. O dedi ki: «Sentakstan (Nahiv ilmi) hiç haberi yoktur. onun da maksadı benim geri dönmekliğim değildir. Sana. sen bilirsin. selâm verirken bugün bizi sormuyor. falanın yanında yatar. Beni ne tutuyorsun? O gideyim dedikçe. Ama halvet âleminde hep lütuf hep hoşluk vardır. şahit olunuz. lütuf da vardır. hiçe sayıyorsun. onu bana bağışla. söyleniyordu. bilgisiz sözler onun sözleri değildir. demektir. Tadı kalmadı ki bir günah işleyeyim. eteğini boynuna atmış. Senin istediğin ve aradığın şeye de engel olur. bundan öyle bir kuruntu geldi ki. içini o marifetten boşaltmak gerekir. ama bazı kere yaptığım cefanın yerinde olmadığı da oluyor. Onbeş gün sonra tekrar gel o zaman gidelim. Bunu yediğim için sizin vebaliniz benim boynuma olsun. Perhiz yapıyorsun.» Sentakstan. gözünde yaş b'rikir. Cehennem benden sorar. Diyordu ki: «Peygamber ne söyİedi ise inandık ve gerçekledik. «Senin oğlun yüz tane kız oğlan kızdan daha iyidir. Zaten onun Allah olması imkânsızdır. Onu görmek imkânı da yoktuf. beşma vurarak. benim seninle işim yok. bana zehir tiryaktır. Kerim'in. söyle ki. insan tamamıyla sentaks olmadıkça bu bilgiden haberi olmaz. Görmedin mi? Görmüyor musun ki. Eser hemen açıkça görüldü. Hazreti Peygamberin buyurduğu gibi. asla!» diyordum. «Geç ey imanlı kişi! Senin nurun benim ateşimi söndürecek!» diye seslenir. Bunu söyleyince gitti. benden çekinmekte ve korkmaktadır. «Otur!» diye söylediği yere gitti. . Birkaç kerre gördümki. başka anlamda söyleyeyim. kendisi sentaks olmuştur. O gülüş Allah bana bir nimet verdi. «O gün ve O' gece onun yanında olduğunu iyi biliyorum. bundan sonra her ne söyleyecekse o bilir. Bu gün beni bırakmazlar ki. «Bize bir eşek kadar değer vermiyorsun. önce kapıdan bakarım. İçi boş ise. Bana. Allahya ant içerim ki. O ihtiyara. O kimseler ki içerden değildir. 175) Hem pabuçları ile birlikte çıktı. Böylece birlikte olalım. her şeyi kendi kuvvetleri ölçüsünde görür. «Benim bir arzum var. bunu başkaları yapsalardı onları parça parça ederlerdi. gözlerimi üzerinden ayırınca zavallılık gösteriyor ağlamaya başlıyor. O söz bilmez adam niçin boş yere konuşsun. Biz seni bilgin bir müftü tanıyoruz. Zaman zaman da. Bana güldü. Böyle bir adam nasıl başka bir adamı yaratıcı ve yapıcı bilsin? Bir tasvirci. böyle söyledim kendi işimin aksine hareket ettim. orada bu sırrı açıklamış olmasından korkacaktır. Bugün tekrar tövbe etti. Şimdi ne yapalım da o hücreye biz de yol bulalım. Hazreti Ebubekr. «Gerektir ki dışarda kalayım. Benim onunla görülecek başka işim yok. Öyleki. Sen bilirsin. Gizlice kendini dışarı attı. Çünkü onu bağda göremiyecek. Dedi ki. (M. onlara yüz binlece mucize göstersen iman etmezler. tekrar içeriye uğrar. Beni niçin serbest bırakıyorsun? Dostlar elden gider. Bu ne acizliktir? Güçsüzlüklerinden bir takım kurnazlıklara saparlar. asla. o kimsenin haberi vardır ki. gönül açıklığı da onlardan başkalarındadır. işleri ondan başkadır. halk da bizim sözümüzü anlamazlar.» der. Biz onu yüz türlü kurnazlıkla nâz ve niyazlarla elde ediyoruz. Ben bütün cefayı ancak sevdiklerime karşı yaparım. söz üretme kurallarını bilmediği için bunu yapamamasıdır. Tâ camiden onlara sesleniyoruz: Bu halkı hangi topluluk böyle dağıtmıştır? Gerekir ki. «Hayır. gideyim. şimdi artık hiç günahım yok. Gramer okumadığı için söz çekimini de beceremez. Yallah ki. Ben kötü ettim. yahut bir fikir ve tedbir beyan etsin. Onun tarafından da böyle yapmak gerekirdi. onunla aramızda bir yatak ilgisi vardır. ben bunu kırayım dedim. Her zaman böyle olur. der. gideyim. o marifetin üzerinde hiç bir şey olmasın. Eğer ben suçlu isem. O orada mıdır? Orada yoksa. Bu güne kadar henüz bir suç işlemedik ki tövbemizi yıksın. Kerim ona demişti ki: «Sana ne söylerse peki razıyım de!» O tam bir erkektir. Akıl kapısından dışarı çık perde çok uzakta mı duruyor? Onların bir adım bile yürümeye cesaretleri yoktuı. külah ister. (M. Başkalarının günahlarını bana yüklemeyi-niz. iman getirir. anlamak da istemezler. Ben diyorum ki.» Ona dedim ki: «Sana söylemedim mi?» «Evet. Kaç kerre görmüşüz? Açık konuşalım: Benim seninle işim yok. Benim. Belki âciz ve zavallı biridir o. Kerim'e diyorsun ki: Ordu kumandanı ölmedi. Orada Bedr'e gitti dediler. Benim cehennemim. Nasıl ki Şahap Herive. 177) «Bedr'e niçin gider?» dedi.» dedi.» Bana para verdi. Sen onun teveccühüne layık olduk mu sanıyorsun? Efendi! Halk.» dedi. yine o kimseler toplansınlar. Sözü ters söyleyeyim yahut çevireyim. benim sevgilim senin önündedir. Bundan sana güzel bir yemek pişireyim de ye! O zaman bende nasıl bir hüner olduğunu göreceksin. farkında olmaz.marifet kaynağı bu şeytanın getirdikleridir. O zaman zaman bizi gerçekler. Davette. «Bu adama niçin eğri gözle bakıyor?» diye sor. (M. Tekrar bağa dönmek de boşunadır. Diyorum ki. kolaylık göstermekte kahır da vardır. Nihayet hadiste buyurulduğu gibi bana. O halde bana da izin ver. Halk Yahudilere bile.» diyor. hatta Çelebiden. (Allah ondan razı olsun) hiç mucize istemiyordu. cemaat dağılmıştır. Onu bana ver. Ona. Yersiz. bana ondan dolayı hiç bir fesatlık gelmedi. Hayır onu gözümle görmeliyim. 176) Kendi kendine kıyas yürüterek. nerede diye sorarım. Eğer cennette bulamazsam cehenneme koşarım. Bunun delili de.

Padişahlar ancak fermanına karşı boyun eğmeyenleri tepelerler. Çaresiz bir kadının halini o ne bilir? Bu kadın ki. îşte . Padişahın biri.» diyor.» dedi.» dedi. Allahya ortak koşanlara daha çok azap vardır.» cevabını verdi. Eğer bu sözün dış anlamına arif itiraz ederse bundan doğacak üzüntü benim elimde değildir. Bir zümre vardır ki. «Ben seni istemiyorum. Siz nasıl razı oldunuz? Benim haberim olmadı. Q itirazda bir eğrilik varsa doğrultayım. bir ara geleyim. Beni bilirler. tekrar söyle. «Bu millet ile nasıl kaynaşabilir. ona öyle bir şey yaptım ki. Eğer bu sefer geçip giderse benim umurumda değil. «Bedr'e ne yapar?» dedim. benim nikâhıma girmiş. evet diyorsun.» dedim.» (Âli İmran sûresi. İçeriden hayretle arifler sultanının kapısına baktı. Ben ona dedim ki: Yüzünü görünceye kadar bu sözlerle avunmam ancak Mevlânâ o görüştüğümüz yerde üzüldü. Onun aslı külhancıdır.» Sana yüzlerce lanet olsun eğer yemezsen. «Külhancılara değil.» dedim. bunun manası nedir? Manası bu demektir o kadar. (M.» dedi. Başkaları da senin imamın. Bunu yapmıyorsam erkekli.» dedi. ömür boyunca otursun da bizi incitmesin. Hani nerede araştırın da bakın. «Şu tarafa gidelim. niçin evet demiyorsun. Kaynanama şöyle dedim. cariyeme bunu söyledim.» dedi. elimde olmadan kendi kendine bana musallat oluyor ve yine elimde olmadan geçip gidiyor. «Bu açık sözleri işitir. Böyle yaparsa. Benim nazarım. bir ev tutsun da gitsin. Dışarı çıkmadı. diye bulaştırmadık kimse bırakmaz.» «Ona söyle ki.» dedi. O kötü huylu koca. Külhancı. o büyüklenmezdi. Kemal Mu-arrif'e dedik ki: «Ben bugüne kadar bu şehirde paça yemedim. karıma böyle dedim. Sonra bu. aramızda yakınlık hasıl olmuştur. «Elbette işitmi-şinizdir sizden önce kendilerine Kitap gönderilenlerle.» diye soruyorsun. Ben seninle birlikte azap duyuyorum bunu filan zat ile birlikte konuştuk. Bir adam vardır ki başka bir üstadın işinin kalıbı olur.» dedi. iki ay otursun. Görüyorsun ki. Yoksa sizin yaptığınız gibi yapmadım. Bir zamiri. «Şimdi sen ona yapışma. imamlar uygun görmüyorlar. Ben zaten itiraz ediyorum. şu anlama da geliyordu: Sen ne söylüyorsun? Ben sensiz nasıl yaşarım? Allah iyiliğini versin! Bu kadın. «Ona on gün mühlet ver. o gelmeden ayağını çözeyim gitsin. Ona kendi gözü ile bakmayın. Bir an için bir kaç söz konuşmak üzere uğramasını rica et! Zihnim karışık olduğu için. bin türlü saltanat ve debdebe ile yoldan geçerken bir külhancı dışarı fırladı.179) O kimse candır. külhancı ile kavga eder. her kime ilişti ve tenim her kimin tenine değdi ise. gözü arkada kalmasıdır. kendini asla aziz saymazdı. 184) anlamındaki âyet de buna delildir. sözü tekrarlayan onu söyleyenden daha üstün olsun? Henüz bir söz söylemedim. «Teferrüç yani gezinti. Belki onu sevdiğim zamanlarda bile yapmadım. Asıl beni üzen. «Nasıl olur?» dedi.» Bu adam kadın istiyorsa on tane bile alsın. Sen başkalarının imamlarındansın. «Padişahların kahrı kimleredir bilir misiniz?» dedi. Benden rica etti. Şahit getireyim. hastanın başında Ayetü'l Kursî okurlar bazıları da vardır ki kendileri Kursî âyeti olurlar. «Gönlüm böyle istedi. söylenir durur. hem can olsun? Bu imkânsızdır. Bu görünürde böyle değildi.» Firavun ve Nemrut için. Eğer varsa söyle. ğim icabıdır. kendi bilgisi perde oldu. Allahdan üstün kimse var mıdır ki. O temiz yürekli bir erkek bana da gelir kendi evinde de böylece konuşur. başkaları da ibret alsın. «Eğer evet demekte geç kalıyorsam. Ben bu evin temiz adını ve çocuklarınızı düşünerek üzülüyorum. yol. Eğer konuşuyorsun dersem. bacım kesiyorlardı sanki. birer birer yoldum. Muhammed Emirci anlatıyordu: «Bir adam gelir. «Dostun zihin karışıklığı dostluğuna da geçer. 178) Karnı yırtılıyor. Ne dedim ki. (gizli bir sözü) var. benden izin almadan nasıl gidebilir? Bilmiyorum ki o hangi terbiyesiz bir davranışla seninle bunu yapar? Mevlânâ'ya benim saygılarımı söyle. Padişahın yanma yaklaştı kimse ile konuşmadı. «Ama Efendimiz niçin o tarafa gidelim?» diye soranlara. onun gönlü bende. üstünde sövdü saydı.» «Böyle söyleme. Ona. elimi eteğimi bağlayan nokta. Padişah yolunu çevirdi. gizli sözü anladı. bana ayıp olurdu. Bir daha hastalığın bana yol bulmasına fırsat verme. o iyi bir kadındır. «Ne dedim ki işitsin. o yedi yüz makbul orucun makbul olunmasın. Söyle ona rezalet çıkarmasın ve otursun!» Hiç kimse görmüş müdür ki. (M. «Aman işitiyor. nasıl gezintiye gidebilir? Onlarla nasıl oturabilir? Sanki o senin koçandır. Bundan keder yoktur. Eğer konuşsa idi onu parça parça ederlerdi. hem kalıp olsun. «Yani bir şey işitmeyeyim bir söz olmasın. iki yıl otursun.Bunun teşekkür borcunu nasıl yerine getireceğim. Adamın sakalını tuttum. Bu işten dolayı özür dilemektedir.» «Ama imamlar kim oluyor? Benim imamlarla ne işim var? Biz kendimiz imamlardanız. Sen de Allahya yakın erenlerdensin! Bir kaç söz söyle bari diyorsun. Bunlar kadınların ve Müslüman ailelerinin adlarını kötüye çıkarmasınlar. Ben kılıç ile teklifsizim. Bu. Bu itiraz demektir. O. ona uygunsuz sözler söyledi.

Söz yapıcı olduğu zaman uyku getirir. şikâyetler. ister olmasın.» dedi. Eğer sorsalardı. bu da onun aynıdır. Lâkin iyi kullar cihan yurdunu ibadetle. O güzel sözlerden. Bilgiye dayanmayan âmelin sonu sapkınlıktır. bunu artırabilirler de. aynı âyetin sonunda. İki cihan bu iki şeyle yani ibadet ve akılla bağlanmıştır. her iki âlemde tasarruftan gaflettedirler. her hangi biriniz gibi değilim. Hazreti Musa (Allahnın selâmı üzerine olsun). Nasıl isterse onu o tarafa çevirir. Lâkin onun bu işin bozulduğuna tanıklık edecek kimsesi yok. Bazı gerçekçi araştırmacılar. Bu sözleşmeyi bozmak olur. insanlar arasında hiç kimse yoktur ki kendinde az çok benlik olmasın. Ama önce inkâr ettirir. O beni yedirir içirir. o benlik davası kendisinden gitsin. ben miyim? Vardır diyorum. Bu. öteki âleme ait perdelere bakmak ve böylece bulanıklıklar ve zorluklar içinde yaşamak çocuk oyuncakları ile uğraşmaya benzer. ancak Allah vardır. 181) ister değişik olsun. Bunu. dil işi değil muamele işidir.» Bu da evvelki hitapların benzeridir. karanlıklara ve oburluğa.» Bundan sonra da «Allahsına ulaşmak dileğinde bulunan güzel ameller işlesin.A) Hazreti Ali'ye buyurdular ki. Madem ki anlayamıyorlar bu konuda nasıl konuşulabilinir. Bu kapıyı kapadın mı feryatlar. de ki. bir de bilgide uzman olanlar. Bu zordur. O sözden de şu beytin kokusu: Beyit: Evet güneş bir adamdan uzaklaşınca. ama bir kapı açılmıştır.Kuran'da buyurulduğu gibi. birçok gizli noktalar açıklanırdı. böyle söyle. Bundan bizim sözümüzün kokusu geliyor.. Şimdi bizim evimizin kervansarayında bize cefa veren o adam kimdir ki. Nasıl ki. Çare yoktur. Allahmın yanında gecelerim. O zaman o tapunun ne değeri olur? Eğer gelir de bu kervansaray bana lâzım değil derlerse. 111) anlamındaki Allah hitabının özeti şudur: «Ey Resulüm! Sen Allahsal tecellî ile dolu olduğun vakit benliği kendinden uzaklaştır. Ne sözün açık anlamını kavrayabilirler. ayıplamalar başlar. Bu söz söylenmiş ama nasıl yapar? Ne gibi bir tedbir bulmalı ki.A. Herkes. «Sen niçin vuslat orucu tutmakta bana uydun da böyle arık ve güçsüz düştün?» «Ben. Yarın vaiz etmek gerekiyor.» sözü daha kapalıcadır. bu icar sözleşmesini bozsunlar. ona gülmüştünüz. akılla bayındırlaştırırlar. Aman tekrar söyle bu mısranın baş tarafı ne idi? Sahabe (Peygamberin dostları) hiç itiraz etmezlerdi. «Onu bir Allah bilir.» Günkü «Bilgide uzman olanlar sözün yorumunu bilirler. Bayezid'in.» diye biraz benlik gösterince Allah onu Hızır Aleyhisselâma havale etti ki. gaflet uykusundan uyanırlar. bunda yoksun kalmak korkusu yoktur.) karşı inançları dola-yısiyle onu dinlerken mest olurlardı. Keski bunun onlara bir faydası da olsa. «Rablerine kulluk vazifesini yaparken hiç bir ortak koşmasın.» (Kehf sûresi. Ama şimdi de kötülük yapmak istiyorlar. şüphesiz ben de sizin gibi bir insanım!. Bundan bizim sözümüzün kokusu geliyor. Senin söz üstadın bilmiyorum. sonra kendine gelince seni çevik ve canlı bir hale getirir. Bu söz her iki anlamın dışında değildir.» sözü pervasızcadır. Bu bana da yaraşmaz. geri al derim. Senin elin ayağın taklit ile uzanır. 180) Hazreti Muhammed (S. ama. Kendi dileklerinden başkasını isteme! Senin istediğin şey oradadır.» Ama ulu Allah sevgili Peygam-ber'inin kutlu gönlünü kırmamak için de âyetin sonuna şunu ekledi: «Ancak bana vahiy gelir. Söylenmesi gerekli bütün sözler söylenmiştir. Açık ve kapalı anlatılmıştır. ne de maksat ve manâsım anlarlar. güçlenir. Bazıları görünüşte onu yok ederler. . her hangi biriniz gibi değilim. uyanık gönüller uykuda da iş görür. Olur bu işler olur. «Kendimi kutlarım. Ama sanki hiç öğüt dinlememiş gibi davranırlar. o halin.» buyurdu. «ne güzel» sözü uğrunda ölürler. Hazreti Ebubekr yedi hadisten başkasını nakletmedi.» diyen Peygamber'ine şunu da hatırlatıyor. Güneş yerine çıra yakar o zavallı. aldıkları cevaptan çok faydalanırlar. soru yönünden söylemişti. «Ben yeryüzünde olan insanlardan daha bilginim. Kuran'ın şu âyetinin inmesini araştırmışlar ve demişlerdir ki: «Ey Resulüm. bir kaç gün onunla birlikte dolaşsın. Söz ancak onun sözüdür. Bilmiyorum bundan onun elinde kalan kazanç (M. Pisliklere. herkes ondan inciniyor? Bunlardan biri benim. Hazreti Mustafa'ya (S. (M. Bunlar acaba girdikleri çilelerden ne elde ediyorlar? Orada ne yaparlar? «Allahdan başka ilâh yoktur. Allahnız tek Allah'dır. bu zehî (ne güzel) kelimesine aşıktır. Bugün sanki bir yıldan beri binanın tapusunu bana vermişler. Allah işidir bu. Senin görüşün onun sıfatları iledir.» buyuruyor ki. Bütün zamanlar. Hallac'ın «Ben Hakkım. bana olan saygıyı artırmış olurlar. «Ben. Onu uygulamak ister.» yolundaki sözleri. hali olur. Nihayet Allahın öyle kulları da vardır ki.

Allahnın.» dediler. O günü baktım ve «Bu hal şehvet halinden ne kadar uzak!» dedim. başka sözlerle meşgul olursun. Ey senin o. Allah korusun ki bir şey okumadım da böyle bir kaç şey yapabildim. Hazreti Peygamber Ayşe ile nasıl birleşti ise. işte vaiz derler sana! Eğer insanoğlu isen başını bu medreseden yukarı kaldırmazsın. «Bir oğlanı seviyor. Davut Aleyhisselâm ile başka peygamberler hakkında neler söylüyor. Kitabım boynumda. Yakupoğullarına yakışmayacak sözler söylediler.Benim sözümü hatırında tutamadığını anladığın zaman. Diyordum ki: Yol. ayıpladıkları şeyi 'o yaratsın. O bir köşeden geldi. Halifenin ya-kınlarındanım. Ferhat ile Husrev ve Şirin hikâyesini Leylâ ile birlikte söylüyoruz. «Bu böyledir. Şam'a gideyim de tahsil edeyim diyor. Babanın seni tahsile göndermekten maksadı şu idi: Zamane kötüdür halk çocukları azdırır. İyi bil ki. «Bana bir iş buyur. Bugün bana iyi bakacak mısın? Hiç mü-rüvette sığar mı ki seni bu kadar bilgi ile. Allahya sığınırım eğer bir şey okudumsa. «Bu karanlıklar içinde oldu. Lala hikayesini birinci gün yasakladı. insanoğlu değilsen hayır. Rum diyarında kadılar kadısıyım. yarın yerleri cehennem olacaktır.» dedi. Allahtan korkmazlar. bunun için hikâyelerin en güzeli. Eğer ayrılığın herhangi bir şey yüzünden olsaydı. belki benim gibi söylersin: Ben Şam' da. onlara kendilerinin Hakta nasıl birleşeceklerini gösteren bir ayna oldu.» dedi. çok yemek hikmet ve düşünce kudretini azaltır. Hazreti Muhammed (S. Keski bir şey okusaydı da beni şu medreseden kur-tarsaydı. «Yiyin için!» emri ile kesilmiştir! Bir kere sor ve de ki: Ey gırtlak söyle bir kere sen hançer misin? Yoksa hançere misin? Az yemek sendeki gücü artırır.ve öyle adlandırdılar. 182) Nerede o biricik evlât ki. «İsterse onlar meclisinizde hazır olmasınlar ve bunun için bu yolu açıyor.» Uzaklık.» dediler. Dedi ki: Allahya sığınırım! Henüz gitmediği halde bizi bazı sorularla âciz bırakıyor.» derse o başka. Senin kuruntuların beni ihtiyarlattı.)' yüzüğünü çevirince. beni kim kötülüyecek? Peygamberlere bile iftira ettiler. gırtlağın ki.A. Bu anda Allahya çok şükürler olsun! Senin elde ettiğin bilgiler yeter derecededir. açık söylüyorum. Onlara dedi ki: «Siz de falanın konuştuğu gibi vaiz edin! Hatta benim kardeşim ve vaizler neler söylerler. hep biricik oğlunu arasın? (M. Ben türlü fenlerde yetkili bir bilgin gibi önemli fen konularından konuşuyordum. Şahap diyordu ki: Bu çocukcağız bana. Sen namaz kılmıyorsun. yeryüzünde değildim. Ancak oturan dinleyicileri etkiledi. Bu. ev gibi değildir. Çünkü her ne varsa bir kere ondadır. dediler ve zamane halkı bunu şehvet âlemine naklettiler. İçimde bir müjde sevinci vardı. Ama Mevlânâ bizden daha üstün. (M. Sen kendini ta-mamiyle ona vermezsen o da senin olmaz. Ben bütün bu divaneliğimle nice akıllıları şarap küpüne sokmuşum.» dedi. bu sıkıntı ona bağlı olurdu. Her gün bir satır okursan böyle olur. Namaz ve ibadetle meşgul olmak mutluluk nişanesidir. bir çok yazma eserlerden daha üstün geldik. 116) anlamındaki âyetin hikmeti aşikâr olur. büyüklük Mevlânâ'dandır. âlimler atımın dizginlerini çekiyorlar. Eğer bırakırlarsa işler iyi olur. Bu Lala işidir. 183) Yüce Allah kutsal hadiste şöyle buyuruyor: «Bana bir karış yaklaşan kuluma ben bir arşın yaklaşırım. Gözleri çocuklarına dönük olan peygamberler zümresine de hile ettiler. Tahsil ediyorsun ama bana göre hayır. Eğer oraya gelirsen benim ayağımı kim tırmalayacak.» dedi. tatlı sözlerle tekrar müsaade etti.» Şiir: Bu gün kıblesi mutfak olan kimselerin. üstün niteliklerle sade akıl yönünden göreyim? Hazreti Peygamber buyurmuştur ki: «Kul acıkınca onun kalbinden ve dilinden hikmet bulutları yağmur yağdırır. ikinci gün bir kaç altın verdi. Bütün dalgınlığımla nice açık gözleri koltuğumda götürmüşüm. «O pislik yuvasıdır. bundan önce kılıyordun. Yolda çeşitli fenlerden söz açmıştım. Ama gördük kü bu vaiz. Biz. «Sizi boş yere mi yarattık sanıyorsunuz? Siz yine bize döneceksiniz. artık bizden vaiz istemiyecek. .» (Müminun sûresi. Güya havalarda uçuyordum. «Şöyle böyle hiç şehvet sözü olmasın öyle bir şey bulunmasın içinde. Nerede o vaizlar? Bu vaizin okuyucuları nerede? Yahut nerede o peygamber ki.

hanımının erkek kardeşi de onu görse. Vaıza başlayınca benim hatırıma şu şiir geldi. «Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. 185) Küfür bile çirkin değildir. hem ışık. Eğer öteki erkek ve dişi olmasaydı onun sözü de erkek ve dişi olmazdı. yaramazlıklar yapar ki. Bu ayrıcalıktır ama nerede o toplum? Mademki onu göremiyorsun ey sevgili artık ne söyleniyorsun? B'zi biraz yalnız bırak. kendini öğen ve güzel bulan dadısına. şuna benzer: iki kişi oruç tutar. Evet Horasan caddesinde develer gördüm. bu öğüdü dinle: Burada bulur da yemezsen. O iman karşısına gelince. beni bildiğini iddia ediyor? Dünyada hiç çirkin yoktur. Şiir: Hârâbat ehli oldum. Her millette erkek de dişi de vardır. Yoksa kendi nefsinde güzeldir. «Benim yüzüm güzelse senin hoşuna gitmeyen çirkin yüz kimin yüzüdür?» demiş. Çocuğun biri. erkek ve dişidir. Bizim aşinamız. bunlar. öteki gibi doğru olabilir mi? Böylece söze de dikkat etmelidir. «Hoşuna gitmedi mi?» diye sorarsan. örtünsün diye. (M. Beyit: Biz sana kulluğumuzu gösterdik. binlerce cilveler. öte tarafta yersin. Meclisin neşesi üç şeyle gelir derler. Ancak bir toplumda yoktur. Ama onda halk için faydalar vardır. Bende ne zabitlik kaldı. hep uğraşırlar ki. Başka bir örneğini daha anlatayım: Bir hadım ağası ile başka bir delikanlı zinadan sakınırlar. Bunu öğren ki. Demir nefsinde demirdir. aşka susayanlara karşı cömertçe canlarını bağışlarlar. Bende hem şarap var. o hoşlanmamak ileride ne etkiler ve ziyanlar meydana getirir. serttir. sırf sevap kazanması için tutar. ne Kuran okuma kaygısı. anlıyamadım Ötekilerini de bilmiyorum. Bari onun sözü. Ama iman ile karşılaştırılınca çirkin olur. nükteler vardır. 184) Çünkü bize yakınlık göstermezlerde yalnız kalmanız gerekiyor. O nerede. yahut bir hasta ile güçlü kuvvetli bir erkek perhiz yaparlarsa. bilmiyorum ki üç yüz tane mi yoksa bin tane mi? Bu nasıl bir zor iştir ki. gamdan kurtuldum. Senin çirkin huyun köle satın almasını bilmedi! Kuyu kazan kimse sudan nasıl kurtulabilir? Sitemli sözlerle kendilerini ariflerden gösterirler. Allah bilir. Eğer manadan söz açmazsak kutsal hadiste buyurulduğu gibi. ama bir ölçüye göre. O kendi uğursuzluğunu nasıl anlayabilir? Bunu. hiç biri birbirlerine eşit olurlar mı? Nasıl ki. bütün hayvanlar da dişilerini bulamayınca göremeyince sabrederler. Hareketi de erkekçe ve dişice olmazdı. Belimi. Akıllı adam onu bilir. gönül açıklığı ve sevap kazanasın! Aradığın sevgili sık sık sana yüz göstersin. ona. bizi tanıyan o can kimdir? Şimdi bu sözü açıktan söylüyorum. Fakat bakıra . Nihayet kendinden insaf et bir kere.Herkes mademki onunla kendini süsler. kimse kendisini tanımasın. onların hangisi erkek hangisi dişidir. Bunun misali. öteki ise bu orucu her şey bulduğu halde Allah rızası için. geride başka insanlar da var. Ama hapsinin de zayıf bir tarafı vardır. ne çare ki. biri bir şey bulamadığından aç durur. (M. Senin güzel bir cariyen olsa. hem güzel var. oturdu. bu bana bir başlangıçtır dersin. Şiir: Ey Leylâ'nın vefalı soydaşları. bozuk ve çirkin görünür. onun sağlam zünnarı ile bağladım. Ancak onu dinleyecek yetenekte kimse bulamazsa neye yarar? Oraya gitti. Bir de saçlarını hep dışarı fırlatır sonra örter. Allah sizin sayınızı artırsın! Leylâ gibilerdir ki. Bir çok kimseler sözü kapalı söylemek isterler. O kimdir ki. Eğer mana yönünden söz açarsak hoş olmaz. Deniyor ki. O özgür erlere hizmet yolunda.» Söz eri olan bir insanın içinde dalgalanan nice sözler. kuvvet yardır. bu nerede? Bu birinin yaptığı.

Artık el açma bize. rastgele çıksa bile asıl olan onun suda yaşamasıdır. O bununla övünür ve onu bozmaz. yakınları belki bu töreyi değiştirebilirler. onları ilgilendirir. çok güzeldir ama.» buyrulmasının yeri olur muydu? Yeter ki bir sebep olsun. Ona sordum: Ne zaman beni bildin? Ne zaman beni gördün? Ne zaman eteğin eteğime. beni bilsinler!» Hama ile Hana arasında Hasana'ya gittim. Sonunda anlaşıldı. kıskançlık kaynağından gelmiş olurdu. onu affeder. Bu niteliği dolayısıyla de demirden üstün sayılır.. hayınlık ederiz. Onun bundan başka işi yoktur. Ama balığın suda yaşadığını isbat için. O zaman bize meşhur Cuha'nın kolu çolak olduğu vakit tamburunu çalarak söylediği şu şarkıyı hatırlamak gerekir. bunu kabul edenlere de engel oluruz. Dediniz ki. kendimi tanıtmak hoşuma gittiği için yaratıkları yarattım ki. Ama onlar da hep birlikte o halifeye sığınırlar. mücevher. sudan çıkmaz. Çünkü o suda yaşar. demirden ziyade. onlar benimkilerdir. Onlar nerededirler? Onlar kimlerdir? Nihayet ben diyorum ki. değerini azaltır ve kırarsa onu başka bir manada. Kuran'da. Gümüşe sıra gelinceye kadar.» deriz. başka bir zümreye de kırmızı elbise giydirmiştir. eğer ona karşı bir düşmanlığa kalkışan olursa bunu haber verir.» anlamındaki âyetin yorumu şudur: Bu âyet bir kere müminler hakkındadır. Onlar kendi testilerine başkalarının tortusunu doldurmaya hiç razı olurlar mı? O halde «Yapmadığınız şeyler. Vezir. isbata hacet yoktur. «Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız şeyleri söylersiniz. Başka maksatları da olamaz. Ona Al-lahtan bahsedildiği vakit üzüntüden. sen hep şu mısraları mırıldanırdın: (M. Halife kendisi için iyi olanları bilir. korkudan ölür ve bu yüzden sudan çıkmak ister. dürriyetim denilen değerli inci de sıra ile biri ötekinden üstündür. Halife bir zümreye beyaz. Öyle ise en azından ona. davaya. o balık değildir. Mev-lânâ ile Mecduddin aralarında şöyle konuştular: Biz uyuştuk. yine gider. kolun koluma dokundu? Ne zaman benimle oturdun ve bana yoldaşlık ettin? Balığın bilinen tarafı. Hatta bazılarının başlarına geniş kenarlı külahlar koydurmuştur. su korkusu ile öldüğünü görürsen. nefsiyle bilir. benim yüzümden ve gözümden fışkıran nurla tâ ciğerimi görüyorum. Oraya hiç bir köpek ayak basmasın diye. kimya işinde elverişlidir. Şiir: Ben hep senin köyünde kemik topluyorum ki. O yavrunun yüzünden.göre derecesi daha aşağıdır. başka bir şekilde ayıklar gösterirlerse ne çıkar. Bunlar bir toplumdur . Diyelim ki. Kutsal hadiste Allah şöyle buyuruyor: «Gizli bir hazine idim. Evet Şemseddin bizi atlatmaktan hoşlanır. Çünkü onların halkı korumaktan başka işleri yoktur. Görüyorum ki. Çünkü bakır her şeye elverişlidir. göklerden dalga dalga nur yağıyor. Ancak onun vezir ve. Yakuta sor bir kere: «Neden öyle kıpkızıl oldun? Yoksa sana bu hal güneşten mi geldi? Eğer söz onu küçümserse. Eğer her hangi bir hayvanın sudan kaçtığını. biz alçaklaştık Beyit: Sevgilim bundan sonra bizden her ne işitsen. her kılığa girer. çünkü biz gittik elden. altın. Eğer böyle olmasa. onun hiç bir bilgisi yok demektir. Vaz geçerse hiç bir şey olmamış gibi davranırız. şahide. Eğer bizden ayrılırsa tedbirli davranmamız gereklidir. onun suda yaşamasıdır. 186) Şiir: Ay yükseldi. ne iyi olur. bir zümreye yeşil. «Pabuçlarını al! Biz bunu kabul etmeyiz. Eğer buradaki özellik onun hakkında ise ne dersin? «Niçin söylüyorsunuz?» Sözü. îsrar edersek evet der.

O gece. Söze başladı ve dedi ki: Söyledi ve söylüyoruz. Onların duyduklarını duyanlardanım. seni isterim dedim. O kimdir diye sorarlarsa. «Eğer halvet olur da yalnız ikimiz beraber olursak. Ama burada karar iş arasında veriliyor. buraya gelmesini istemediğim bir adamdı dersin. Başım salladı. onu övünce. Sordum ona: «Neler söylüyorsun? Benim hatırım için ona gerekli olan şeyi bir kere söylemez misin?» Evet ben çağırdım. hayır ben. şimdiye kadar yerinde kalmış olsun. Sen büyükler . (M. nurun etkisiydi. Toprak altındaki nazeninlerden birkaç tayfamız var. benim babam ol!» diyordu. Ama bütün içim sözlerle. Bizim nazenin kullarımızdan biri.» dedi. Bu ne demektir? Katırın açlıktan kemikleri dışarı fırlamış. îstedim ki o zaman ona sorayım: Kim ne dedi de ona güldün? Sert bir bakışla ona baktım. bana sordu. böylece eğildi ve dedi ki: «Sen sohbete lâyık bir insansın. Çünkü ulu Allah karşına ne çıkarırsa onu kendine tam bir mutluluk sayarsın. sana bir öpücük vereyim! Ahi'ye dememiş miydin ki. Onun çocukları için oldum. eğer sende gönül sefası var da arada engel olmuyorsa. Geçen gün de kendisine gülerek bir göz attım. dediler. sen Bayezid'in mertebesindesin. îş arasında el çırpanlara. O başka mesele. bu hal çocuk yaşında pek az kimselere nasip olmuştuf. ben de başımla işaret ettim. kılı kırk yaran. 188) Ben çocuktum. Kerim'e söyledim.» Ben hemen atıldım ve dedim ki. onun zevkine göre yakınlık zevki nerede kalır? Bir kimse ki. ne yaptım ki. Bu saatte hastaların başına gidersek orada rahat vardır. Sen Allah' dan ne istersin? Bayezid-i Bistamî. O Hâcegî denilen. Benden çok incindiler. hepsine hüküm veren o bilirkişi olmalı. ben. Yalnızdır.» Zeyneddin de dedi ki: «Ben de Allah'dan Allahyı istiyorum. kendisi bilir. Yoksa onun azıcık da bir gücü olamaz. beni takdir ediyorsun? Şimdi gel ki. Şu halde iş böyle olunca size mübarek olsun! Bu çok fena bir haldir. onları uzaktan seyretmenin tadı bir olur mu? Ama o uzaklık. Erkeklik odur ki. satranç oynayanlara. gerçek görüşlü olduğu için gelmedi. «Oyun bundan daha açık olur mu ki. Ben ona. deyimlerle. Öfkem geçsin diye. Eğer bu doğru bir bakış olsaydı iş kolaydı. Benim sultanlığımda bu türlü şeyler olur. Ama nihayet bu kanadı sana ben verdim. Ona çok inanırdık ve o açık konuşmuştur. değildir. «Hele bir sor. Öyle nazeninler ki. (M. Siz niçin halinize uygun olmayan bu sözleri söylediniz? Derler ki. düşmanın oyununu görebile-sin. Alâeddin'e. Bu azarlama onlar içindir. Ama kendimi tutabildim. Eğer yal-nızsa. Ona bir peri verdim ki. Eğer iki dost. bana verdi. Sözünden başka hali de değişti. ben söyledim. gemiye atlayanlara. Gerekirdi ki. yakında nasıl olur? Falan yere gidelim derler ona. birbirinin yanında yahut karşı karşıya oturmuş konuşuyorlarsa o muhabbetin tadı ile.» dedi. Bu saatte ne var ki. diyordum. hali ile birlikte konuşması da düzgünleşti. Öyle acayip bir hale gelmiştim ki. Bir daha ağzım açılmadı.» «öyleyse. Şimdi dedim ki: Bizim aramızda bir bilirkişi gerektir ki. filan kişi filanı istedi.» dedi.» der. karanlıktadırlar. O seni açtıkça açılıyorsun. hatibin kılıcı gibiyim! Ne keserim ne batarım. manalarla dopdolu idi. beni buna zorluyordu.» der. Şemseddin sizden bahsediyor. uygunsuz bir toplum içinde tutsak düşmüştür diye beni gönderdiler. şahitler meclistekiler benden uzakta. Ama o bilirkişi dışardan olmalı.ki. kendine oyun oynuyorsun demektir. «Bana gel. kaseyi doldurup götürebilirsin. bu hal ehlinin kulu kölesiyim.. Bunun nihayet senin oyunun olduğunu görüyorsun. o ayırt etsin. uzaktan huzurda olursa. Bu işareti dinle! Görüyorsun ki. «O nasıl olur?» dedi ve ilâve etti: «Sen böyle değildin ancak onun sohbeti bereketi ile böyle oldun. neye karar verirse inayetle baş eğmek. Yaklaştı ve dedi ki: Ben Kerim ile bir tarafa gitmek istiyorum. fakr mertebesinde biricik bilginden bir kaç kat daha iyidir. «Düşmanın oyununa dikkat et. «Susun. bana on pabuç vurur1 musun? Her açılışta daha parlak bir hale geleyim. karara saygı göstermek gereklidir. Beni de evde zayıf birisi var diye çağırmışlardır. ona bir şeyler doğuyordu. 187) Allah bizim aramızdadır. Şeyhin biri bir gün eline bir elma almıştı. ona bir ziyan erişirse yazık olur. çünkü hastaydı. O. falan evde öleceğim.» diyorum. Ondan sordum. beni kurtardı. uçtu gitti. onun gönlünde parlayan. Ben meclise geldiğim zaman elini ağzına koyar. Sen bana şöyle diyorsun: Kiminle çağırdın? Nasıl çağırdın? Seni böylece hoş karşılayınca. «Şem-seddin orada mıdır? Eğer yoksa şimdilik işim var.. Allah'dan Allah'yı istedi. Horasan'dan gelen büyüklerden biri yönünden üstada bir gönül açıklığı gelmişti.» Parmakla dokundum.» O övmeye başladı. O bizden atılmıştır.» Filan kuyumcu dedi ki: «Senin hakkında uygunsuz sözler söylediklerini işittim. «O bilip de sükût ettiğin şeyi bu saatte görürsün. onlara iki akça verip. O gece kendisini çağırmadıklarından dolayı incinmişti. Artık bir şey söylemez. artık hiç bir şey söyleyemedim. bu meseleleri kesip atsın. biz ne biliyoruz. ondan bir elma istedim. ne yapayım. onun hastası olmuştu. Bununla beraber zordur. Zey-neddin Kelusî'den sordu ve dedi ki: «Ben Allahyı gördüm.

Bunda da zorluklar çıkarırlar size. bu kulundan ne istiyorsun?» diyor. iyi olur ama falan kuyumcu da şeyh olmuştur. işitmiştim ki. «Yandım bu ıstıraba. Şimdi beni kendi halime bırak! Onu en azından zahir yönünden yemekten içmekten yasaklıyorum. O. nede mal alan müşteri alacak mal bulacaktır. yemek içmek düşüncesi. semâ vaktinde başkalarının giyinmediği elbiseleri giyinir. Yani sizin önünüzde olmasın. utancı. bu yularsız eşeklerden hiç arlanmaz mısınız? Öbürü dinin süsüdür. bir şey okusun. ancak şu kadardır: Birinin dizginini çekersin. İçerde dağ gibi. «Karanlıkta yürüyen yolunu şaşırır. Şiraz dervişleri biraz insafsızdırlar. Hak benim elimdedir. Ancak gecenin üçte ikisini yahut daha az bir zamanını uyuyabilmekte. Her gün gerektir ki. «Tahammül et!» der. Geceleri uyku uyumuyor. «Ne türlü nefesler vuruyor. gazel okumaz. halkı neye davet ediyorsun? Karayüzlülüğe mi? Eğer yalan söylüyorsan senin tokadın hiç bir şey değildir. Kul için bundan daha iyi bir sığınak var mıdır ki. onun görüşünden gizli değildir. Şu halde dizgin gerektir ki dikkatle çekesin şimdi başka bir şair de şöyle söyler: Beyit: Âlim ile cahil arasındaki ayrıcalık. Bu sebepten Hakkı düşman bilirler. Öteki mülkün kıvancı ama ülkenin de yüz karası. Bir yerde ki şeyh bu delikanlıdır. der. Namazda da başka zaman giyinmediğini giyinir. Onun vakti dardır. 189) Bana dedi ki: «O. böyle yerde nasıl olur? Peygamberlerin. îşte bu çirkin bir şeydir. Alâeddin'e satranç tahtası alma! Mevlânâ'nın dostu isen bunu yapma! Çünkü onun öğrenim çağıdır. Ama bununla değil. Vakti gelince gazelden sonra raks edeceksin diye kararlaştırıyorsun. bütün bu sıfatlar görüyorum ki benim de sıfatlarımdır. Allah sevgililerinin sözüdür.. bize göre onun âlemi başkadır. Derviş ham hayaller peşindedir. gece gündüz yanar yakılır? Tavaya konmuş sığır yağı gibi uzaktan kokusu geçtikten sonra kıpkırmızı olur? Allah erlerinin raksı lâtif ve hafiftir. Bu çok garip şeydir. onlarda açıkça belirirdi. ürkerler. yüz bin dağ gibi ağır. elbise ve çamaşır derdi bende olmasın. mest olurlar. Onunla benim aramda eskiden beri bir1 hekim var ki. (M. cevapta terbiyesizce davranırdı. Allah. dışarıda saman çöpü gibidirler. Bazılarına vakit geçirmek hoş gelir. şöyledir böyledir. Sizden sonra. Çok düşünüyorum ama gerektir ki. Hak onların yüzlerinde. Onlara bir kâr kokusu gider. öteki başıboş ve yularsızdır. neşelenirler. işimi öğretiyor. Hutbede okuduğun bütün Allah sıfatları «O öyle bir görücüdür ki. Eğer doğru söylüyorsan.» demişlerdir. ama küfrün de rengi ve kokusu. o başkalarına söz verir.» Şiir: İçi fesat dolu bu köpeklerden size utanç gelmez mi? Siz. Mademki yanıyor-sun. Soruda. Bütün vücudu dil kesilmişti. velilerin aradıkları vecd (ilâhî sarhoşluk) halini onlara anlatsaydım. üveyk sesi ile bunlar ilham olundu. 190) Ama işitirse benden incinir. Bir vakit hizmet etsin.» Ona inanmıştım. işlerine gelmeyen doğru sözü dinlemezler.» buyuruyor. Şimdi iyi sohbete dikkat et. cevheri kırma . Su üstünde yaprak gibi yürürler. büyük bir bilgindir.. ona olgunlaşması için daha yıllar gerektir. insan.» buyurulmuştur. söz söylemez.hakkındaki sözlerinle sohbete en lâyık bir zatsın. şüphelidir de. baş sallıyorsunuz. Nasıl olur da erlere hizmet eder. vücutlarında parlar. Derviş de. birlikte olalım. Ama onunla ne ilgisi var? Bu hiç kimse hakkında uygunsuz söylemek değildi. dayanamadım. oraya gelsin sizi görsün ve beni de övsün. ne dersiniz?» Herkes kendi makamında büyüktür. îster ki siz mescitte olasınız.» deyince. sözünden dönerdi. Su dağıtılan yerde bana bir. elini Allah erlerinin ellerine uzatsın da kurtuluşa ermesin? «Dervişin her iki cihanda yüzü karadır. bana hiç ayakbağı olmasın. bir satır bile olsa bu lâzım.» derler. Ancak iş iyi gitmedi derler.» Evet. Söz Allahnın sözüdür. Bana. «Bu nasıl raks?» deseniz. «Yârabbî yandım artık. (M. Başka biri. ne malını satan satış yapacak. Hak âleminden hiç haberi yoktu. hiç bir şey. ama benimle birlikte değildir. Şimdi nerede o dizgin çekme. bu. «Ben seni bu iş için tutuyorum.

ben de senin kulunum!» deyip. Türkü. damlatır. hiç sorma! Eğer benden faydalanmak istiyorsan gizlice alçak gönüllük gösterip de Firavun gibi. Yani sır (gizlilik). ilâhî bilginin denizi dalgalanmaz. Kırıtırsa. başka bir yere gidemem!» Halbuki onun küpü onun gibi yüzlercesiyle dolup boşalmıştır. Onu boşaltırsan kadehe dolar ve der ki: «Yine senin yanında olayım. Hintliyi. Acele edenler. bir türlü bu işe razı olmuyorlardı. coşup köpürmez. Bazılarını. babam da yanımda idi.hikâyesini andırır. «Allah semaların ve yeryüzünün nurudur. «Görmez misin senin Rabbin gölgeyi nasıl uzattı?» anlamındaki âyetin yorumu nedir? (M. Çünkü onlar. âlemin nasıl idare edildiğinde şüphesi olan kimseler. Şahın üstüne yemek. senin gibi birini doğurmuş. Cevapta biraz düşüneyim de o vezir gibi hataya düşmeyeyim. «Asın şunu!» diye emreder. «Bunu niçin yaptın?» diye sorar. Tövbe. Şah. Zahirde de bâtında da. Başka ne olmalı? Bazıları da geri dönerek haber getirdiler. 24) deme. hep görünüşe bakar. Bir topluluk Fırat ırmağının kaynağını görmeye gittiler. Dediler ki: «Oraya kadar gittik. Günahlarından dolayı da mağfiret dilemezler. bilgin ve güçlü olduğunu bir âciz görürse işi kabul eder. Adam geri kalan yemeği de Şahın üstüne boşaltır. Bunun sebebi de senin yalvarman. âmâ arkadaşlar daha önce gitmişler. aslındaki parçalar yerinde kalır ama içindeki berbat olur. hiç bir şey demedi. o «Başın için!» diye ant içer. Senin gamının bulutları gelmedikçe. «Mademki beni astıracaksın. kaz yavruları yumurtadan çıkınca anneleri karada gezerken yavruları da anneleri ile birlikte dolaşırlar. «Allahm! Sen benim ilâhımsın. başka bir şey yapamaz. küp. Biri hemen. bir dağın tepesinden çıktığını gördüler. velilerin kerametleri ile vahiy ve ilham getirmelerini anladığı halde. henüz şüphede olanlar derler ki: «Acaba neden benim kısmetim geç kaldı? Yahut bu iş neden böyle oluyor? Kendiliğinden mi oluyor? (M. taşın karşısında zavallı kalır. günahta direnmek de iblisin ve onun yavrularının sıfatıdır. bütün peygamberlerin mucizeleri. cevheri benden sorasın diye kırdım. denize girince de beraber girerler. Öteki de arkadan atladı. etrafa yayılır ve bulaşır. Ademin ve evlâdının sıfatıdır. Yani hoş geldin. sonra herkese karşı. boğuldu!» derler. bir nakış ve suretten başka bir şey göremezler.» Bu: sır içindeki hikmet. o mertebe şarapla dolu bir testi gibidir. Sarayın sofracıbaşısı. «Ne hoş!» diye çarh vurarak suya atıldı. önemli bir şey değildi. Çünkü susmak suretiyle verilen cevaptan anlamazlar. Nasıl ki. Bu utanç verici hal ana ve babadandır. Rumî'yi Anadolu halkını ben yarattım. yaptığım hata. «Yemin et!» deyince. Yani istiğrak (Allah' sal hayale dalmak) makamında kalma. Bu sefer hoşuna gider ve gülmeye başlar. Pek açık bir gerçektir ki. Nihayet ırmağın. cevheri niçin kırdın? Sevgili cevap verir: «Ben.. onun maksadı odur. nakısı ve sureti görürler. dalgalanmak ister. O. Bari daha büyük bir iş yapayım ki. «Vay yavrucuklar gitti.» Adamların anneleri kardeşleri toplandılar. 191) Allahnın dilemesi yeter mi?» Sonra eğer Allahnın merhametli. 192) Sonra. Ama yalnız küp. Yavru aç kalıp da ağlamayınca? İçinde ve dışında geçen değişiklikleri göremeyen r görmede. Şiir: Anne yavrusuna meme verir mi söyle. olduğu yerde sayar. Sofracı. yalnız kaldığın zaman. ağlayıp feryat etmendir. Allah ona. sefalar getirdin gibi açık sözlerden anlarlar. Denize dalan kurbağa gibi bir ses çıkardılar. ama lanet olsun o alçağa ki. Tam iki yıl yol yürüdüler. Arabi da. «Oyun . hayır.» der. (onlara ne olduğunu Allah bilir). demek gerektir. Hatada. Başka bir şey bilmiyoruz. asılmaya değsin. Kedi kâseyi devirdi ve kırdı. taştan daima sakınır. Zaman zaman dostları anmak ne gariptir. Acele. güle güle. şuradadır: Rahmet deryası daima coşmak. daha üstün bir mertebe ve makam iste! Ama hayır bu onun işi değildir. «Sizin en büyük Allahnız benim!» (Naziât sûresi. şeytan işidir. Ancak gülerek. Bugün o sofracı yaptığına tövbe etse bile işlediği hata yine hoşuna gitmezdi. işitmede ve akıldaki hikmeti anlamayan. Sevgili âşı-kma sorar. Eğer o yüksek mertebeyi isteseydi.» Anlamındaki âyet ne diyor bize? Mısra: Gönlüm öyle bir yere düştü ki. Sen de bu ayıklık makamında mest olup kalma! Ola ki. galiba onları aşağı çektiler. Kuran'da. Çünkü onlar beni bu kadar naz ve nimet içinde beslediler. küpün fitnesidir onlara açık ve susturucu bir cevap vermek gerekir. Su kenarına gelenlerden bunları görenler.

imana davet ederdi. terlemeye başladı. içeriye giremedi. Kedi savuşturdu. Sana gelinceye kadar çok namaz kılması gerekiyor. pisliklerini süpüreyim. eteğini öptü. para ve rahat lâzım değil. İpekböceğinden zamanla atlas yaparlar. (M. biraz sabırlı ol. yüz yirmi yıldan . Bir Allah eri tam bir yıllık yoldan onu ziyarete gelmişti. 193) Bir ay yüzlünün yanağından ne haber getirdin? Çalıp çağırdığın. her gün bir kaç semti dolaşırdı. böyle bir söz üstadının izini. Ben dışarı çıkayım.» dedim. konuşsun. İşittiler. Bu çok zor bir durum. çünkü güzel kokuyorsun! Bu saatte. Başka bir aziz uzaklardan bir çok yol teperek geldi. Üzüm koruğundan bir gün gelir helva pişirirler. Ey seher yeli! Bir semtten haberin var mı? (M. Ben konuştum. Geceleri tahta çıkar otururum. Başlarını eğdiler. Bana böyle yerler. Eğer söz onun sözü ise bu ne oluyor? Eğer söz bunun sözü ise. çok uzaktır derlerdi. Eğer sözleşilen vakitte gelirlerse. Ansızın bir şey işitildi. «Acaba bu divane midir?» diyorlardı. «Onunla konuşurken şimdi burada bir ben varım. seni ve beni bu yüzden korudu.» diye tavsiye ettin ama ben oradan almadım. hemen aynı günde geri döndü. demez. İşte Alâeddin konuşuyor. söyleyiniz ki. Her biri. Eğer senin ve benim yahut annemin başına bir kaza gelseydi ne olacaktı? Allah. «Bu adam ne diyor.» Gülmeye başladı sonra öfkelendi. Şimdi yapamıyorum. îzin almasına imkân kalmadı. hay huy ettiğin günler var mı? Ey rüzgâr! Daha yavaş es. Bir zaman diyordum ki: «Farzet ki ben burada yokum. bir başkası götürdü. Nuh Peygamber çağında dünya bayındırlaşmıştı öyle ki bir şehirden bir şehire gitmek için bir günden daha az yol yürürlerdi. bizimle bir gece iftar eder misin? diyordu. evin selâmlık tarafına gitmelerini tavsiye ediyordum. çok hayret ederlerdi. âlemde kutup (en yüksek Allah eri) odur. usandım şu hücreye sığındım ki beni kapıdan görsünler. Bir gizli gerçeği açıklıyorum. Yaptığın işi yavaş yavaş yap.mu oynuyor sun güzel?» diyebildi. yarın da Sadreddin Secasî konuşacak. Ramazan boyunca böylece bizi yüz kişi davet etti. benim makamım burası olur. Ama bu bir kaza idi. hayır hayır! dedim. Bu sözler hiç kimsede yoktur. kavmini bin yıldan elli yıl eksik bir süre içinde. Bütün cihanı kalbinizden geçirseniz de arasanız. tozunu bulamazsınız. Şiir: Okşaya okşaya şeker kamışından nöbet şekeri yaparlar. başım sallayarak. başlarını onun eşiğine koyup geri dönenler var. Evet. Yüzü güneşten yanmış bir ziyaretçi onun eşiğini öptü. Lütfen anlat! Biri bana diyordu ki: «Bu mantıkçıdır. Nuh Peygamber. 194) Gittim çok uygunsuz sözler söyledim. Eteğinden yakaladı ve sordu. Kimse bana. o da öğretmenlik yapıyordu. Eğer bu yol uzunluğu bir günden fazla sürseydi. bize bir cilve gösterdi.» dedi. öteki boş lâftır. Padişaha haber verdiler. Âlemin dört bucağından onun toprağını öpmek arzusunu besleyenler. şöyle yaptın böyle yaptın. sen fena yaptın. sabaha karşı onu döküntülerini. Öğretmenlik yapıyordum. Ben bu adamdan ummazdım ki. Celâleddin de konuşacak. Eğer ben iyi insan isem. «Evet» dedi. bir de şu duvar var. Bin seneye yakın bir müddet yaşamak nasıl olur? Filozoflar derler ki. Bazılarım atlatıyor. Özür dileyerek. mantıkçı mı?» dedi. sessizce orada oturayım. Ben vaktiyle ikiyüzlülük ederdim. Mademki duvarla konuşmuyorsun ben'mle de konuşmuyorsun o halde kiminle söyleşiyorsun. Niçin olmayasm burada?» Yalvardı: «Birlikte gidelim ki çocuklar sana alışsınlar. Bu nasıl olur? diye yorumluyorlardı. Dedi ki: «Ona ahmaklık demezler». Ben bunlardan kaçtım. ama bana nezaketten yahut kötülükten bir mutluluk gelmez. îşte herkesin kavgası da bundan çıkıyor. «Ona iyisini verin. Vezirlerden birini de işinden atmışlardı.

Beni davet ettiler. o istiğrak yani ilâhi dalgınlık halinden daha aşağıdır. Binlerce teşekkür ettiler. o halden başkalarına bir zerre sıçratsay-dı. Ebubekr-i Rababî gibi ses çıkarmayayım. elini. Ama onlardan en gerçek ve doğru olanı budur. orada dostlarımdan bir takım kâfirler vardı. işkence yapsınlar. Belki bütün işler ona belirli ve açıkça görünürdü.fazla yaşamak elbette mümkün değildir. (M. deveci kılığından nasıl kurtulayım? der. yolunu kaybetmiş değildi. Yani onlar asla mescit yüzü görmemişlerdir. Akılları başlarındadır. Bir şey getirin ki. Onların aradıkları. iki parça ettiler sanırsın. elsiz ayaksız kalırlardı. ateş şeklinde görünmüştü. «Halk kiliseden geri döndüler mi?» demişti. işte o hal. ötekine karşı da çok şiddet ve sertlik göstermek ister. gül yerine diken ve çalı diker. Ama o bir insan olsaydı işi tamam olurdu. ekmek.» Bunu düşünmeye. ayağını hocanın sopasına teslim ederim. ekmekçi ve kasap değildir. Davet işinde biri vardır ki. kendisini yüz bin altına alsan bile yine birisine bir cefada bulunur. onu döverler. Nuh elbette davetten vaz geçmedi. Şiir: Bir kimse ki. Hele bunda başka bir letafet vardır ki. Meğerse onlara kötü ile iyinin. Nasıl ki Şeyh. iç âlemlerinde Müslüman yaşarlardı. Güya şeyh Evhadüddin onların önüne gelmiş. dediler. Burada iş aksinedir. yüzlerini birbirine dayayan iki sevgilinin. nur uğruna ateşe düşüp yandı. mescit nerede? Bunun manadan konuşma ile ne ilgisi var? Bir kâğıt üstüne bir isim yaz. Bu saatte ona öylesine vurdular ki. . ben de bu saatte Mevlânâ'nın yanında rahattayım. . başkalarının düşünceleri de daha başkadır. Bundan dolayı onun kahrını uzun zamandan beri çekmekteyim. kâfir. yaralarlardı. Burada. Müslümanların dışında bir topluluk ona karşı içlerinden. Bizim gidişimizden öfkelenir. ona karşı sert davranmak gerekmez. Dışarı atarım. Dünyanın yaratılışından maksat. sesini kesmez. Hazreti Peygamber. sonra tekrar bütün işlerinde uyanık kalırlar. Hazreti Ebubekr de ondan yedi hadisten başkasını rivayet etmedi. gibi bir çok yorumlar yaptılar. cefalı sözler söyleyerek geçip gitti. dedim. bütün bunlarla beraber hiç bir şey değildi. 195) Susayım. bu uyanıklık. demiyorum. o adı onun yanına götür. Nasıl ki. Ancak o sövdü saydı. İnsan olmadığı için onun karşısına geldi. Şimdi hiç kimse sanır mı ki. Buna hiç benim gönlüm razı olur mu? Eğer buna gücüm yetseydi sonuç daha iyi olurdu. her gün bir semti beş kere dolaşırdı. Ketenciyi bizim için öldürmüşlerdir. Onlar nerede. Müslümanlık doğru sözdür. Ancak her kesin bir huyu vardır. bütün dalgınlık hallerinde bulunur. Benim yanıma getirirler ki. Nasıl ki. katlanayım. Onun için bir engel de yoktu. yiyeyim. O ilâhi dalgınlık bir çoklarında da vardır. kâfirle Müslümanın kim olduğu açıklanmaz. secdeye kapanmış. Evet. Hazreti Muhammed Mustafa'nın (S. Dedi ki: «Nihayet düşünmüyor musun ki. Ama dıştan kâfir görünür. Onlarda. Eğer ona sövüp say-masan böylece susmaz. Şiir: Mumun pervanesi nuru arayayım derken. Yolunu şaşıran Bayezid'in hikâyesi: Bayezid öyle bir şehre uğramıştı ki. Benim gönlüm hiç kimsenin hazinesi değildir. Eğer o adam olsaydı işi tamam olurdu. davet doğrudur. A. Bin yıl imana davet etti. İşi bozuldu. ancak Hakkın hazinesidir. Bu kadının tuhaf bir isteği var. 196) Ona mimber değil. bahane bulmaya ne lüzum var? (M. Buna güç yetiremezler. onların sözlerini kabul ediyorum. Onlara özürler diledim kiliseye gidiyordum. heva ve hevesten uzak yalnız Allah yolunda birleşmeleridir. yalnız kendini şaşırmış. ona. darağacı yakışır. Çünkü O Hazret kendiliğinden dalgınlık âlemine dalmadı. Ancak Şahın hazinesini kendi hesaplarına sarf etmeyi de bilmezler. bu söze ne özür bulacaksın?» Dedi ki: «Onun boynunu. Cebrail kanadını ona sürünce yaraları sağalırdı. Buna karşılık yetmiş kişiden fazla kimse de Müslüman olmadı. o yönden bir kuvvet vardır. Nasıl ki. yediler böylece oruç tutuyorlardı. benimle iftar ettiler. Çeşitli rivayetler vardır. Yüz bin lanet o cariyeye olsun ki. Ama ben açıkça. Ama benim için onun kabulünden ne çıkar.) halidir. Hazreti Musa gibi ona uzaktan bir ışık.

Ekmek yok un var yer misin?» «Evet getir her ne varsa getir!» Adam tekrar geldi kendi kendine: «Yazık» dedi. onun hoşuna gidecek bir durum olsun da eksik bir şey olmasın. Nihayet tozlu bir pösteki getirdi ve Şahın yüzüne fırlattı.» O arada adamın pabuçlarını çalmışlardı. «Eyvah geldiler. «Öğütülen un yetim malıdır. bir «Lahavle.» «Ama çok iyi öğütürüm. Kulağına şunu söyleyeyim de onlar işitmesinler. «Eğer olsaydı biz yerdik.» dedi. Ne yaptım ben?» Her ne kadar bu düşüncelere kapıldı ise de. Çocuk ne görsün bütün beyler. «Ama sen nasıl ölüsün ki. Çocuk. ne saçmalar soyuyorsun. Şah konuşmaya başladı. «Öldüm.» «Kalk. Kalkmadı. «Bize misafir gelir misin?» derdi. Şah nerede? Ben zavallı bir değirmenciğim. boynuna bir ip bağladılar. Şah emretti: «Altın kemerli kırk köle onun yanına gelsinler!» Artık üst tarafını. Onu büyük bir şeyh her zaman ziyarete gelirdi.» dediler. (M. yanındakilerine.» dedi.aralık geri kalmıştı. geri döndü. Biri sordu: «Değirmenci bu mudur?» «Evet budur. «Sizler çok cömert insanlarsınız. Bu ağır canlı adam nereden geliyor?» «Bugün bir artık ekmek vardır yer misin?» «Getir. Olaki Şahtan senin için bir şey alalım. peynir ne varsa getireyim. 198) Şah oradan ayrıldı. Değirmenci giderken pişman oldu. o süvari askerleri ve başbuğlar ayakta durmuş. «Aleyküm selâm. Çabuk aşağı in konuğumuz ol sana gömeç. «Vallahi bu çocuk doğru söyler.» «Kalk!» dediler. Onlarla yüz yüze gelince hepsi birden: «Bu hangi oymağın beyidir?» diye aralarında konuştular. «Kalk çabuk seni Şah istiyor. Diyorsun ki. bu iş çetindir. yoğurt vereyim ki.» Sultan Mahmud (Gazneli) ordusundan bir. çok acıkmıştı. Hepsi yüzüstü kapandılar. Yol üzerinde bir değirmenciye uğradı. Yolda bir Türk çocuğuna rastladı: «Yiyecek bir şeyin var mı?» dedi.» Bir ırmak kenarına götürdü. kalk» dediler. «Adamcağızın karnı o kadar acıkmış ki unu bile yiyecek. «Aman. «Selâm sana! Sizde yiyecek bir şey bulunur mu?» Değirmenci seslendi: «Sakın bu adam ekmek istemeye gelmesin.» çekti tekrar etrafına bakınca anladı ki Şah budur.» dedi. Büyükler nezaketlidirler. yüzüğü onlara gösterdi. Sakın gönlün incinmesin. Değirmenci.» «Burası mescittir.Ey yüce bilgin Mevlânâ.» buradan gideyim.» cevabını verdi. kapıyı kırdılar. Orada boş sözler var. çocuk içinden tekrar. «Eyvah. Çocuğa «Selâmün aleyküm. Bugün gerekli olmasa bile anlatayım : Bir tamburcu tamburunu kılıfından çıkarır. Adamcağız çepeçevre etrafı süzerek o teşrifatçıyı dedi. «Yüzünü yıka!» diye iki elini tutarak oraya oturttu. yemeğini nasıl yiyebilirim. Kapıyı çalınca hiç ses çıkarmadı yani. dedi ki.» der. Çeke çeke götürdüler. «Bir saat kadar gel de görelim seni.» Değirmenci yalvarmaya başladı: «Ey büyük ve saygı değer adamlar! Ben nerede. Senden incindi. Şahı o kılıkta görünce şaşırdı. bugüne kadar Sultan bile onu size vermemiştir.» dedi. konuşuyorsun?» Değirmenci. Ona sakın bir şey yapma ki hatırına bir bulanıklık gelmesin. vezirler sıralanmış. «Bu ancak bir nefesten başka bir şey değil. Mertebesi yükseldi. «Size un vereyim saç ekmeği. içeri girerek tekrar. İçinden bir «Ah!» çekti. «Kalk!» dediler. Onu saygı ile karşıladılar. «Ancak kalan yiyecek budur. beklemeye takat getiremez.» dediler. Şah askerine yetiştikten sonra arkadan çocuk geldi. türlü sözlerle muhabbet ediyorduk. Sonra tekrar geldi.» Silâhlı yüz süvari yola çıktı. Adamcağız. yoğurt. eğer vermezlerse ben alır sana veririm. «Ne yazık ki koyun kesmedim. «Gözlerin rahatsız olmuştur. «Seni Şah istiyor.» diyerek onu inandırmak istedi. «Bana bir kaç akça harçlık verirseniz size tambur çalarım. uzaktan duymazsın belki. (M. Şah bunları yedi. Benim içimde haram lokma olmasından Allahya sığınırım. Mevlânâ böyledir. Mahmud kendi kendine. incinmesin. Maymun yavrusu ile kaplumbağa hikâyesini iyice hatırlayamıyorum ama ben de gittim gönül benimle birlikte gelmedi. Mevlânâ (Allah ona uzun ömürler ver* sin) dışarı çıktı. 199) Bugün yüz kişiyi misafir ediyorum. «Sanıyorum ki. işi daha iyi oldu. Mevlânâ'yı övmekte onun rahatı için bir sebep bulunsun. Bana haram olur. «Günlerden beridir ki yıkanmadım çabuk tamburumu verin de .» diyebilir miyim? Eğer seni yiyeme-sem. «Vallah ki bu Şahtır!» dedi.» dedi. «Ben sizin yemeğinizden vazgeçtim konukseverliğiniz de sizin olsun. Sonra. Çocuğa: «Al şu yüzüğü bundan sonra ben Şahın yakınlarındanım dersin.» diye kaçtı ve kapıyı kapadı. her şeyden önce yemek getirsinler diye.» dedi.» dedi.» Bu sefer tekrar döndü ama «Dan karışık. Karşılıklı sorular. (M. kalmamış. Köyün ve değirmenin nişanını onlara anlatmıştı. seni övmeye lüzum yok! Sen de övülmeyi bırak! Bunu şundan dolayı söylüyorum ki.» dediler. Yine kalkmadı. süt. Beni inciten her şey gerçekten Mevlânâ'nın da gönlünü kırar. Uzaktan bakınca bir dağın doruğunda onu gördüler. Gel eğer bir parça bal getirirlerse bununla hoş kaçar. nihayet o da bitmek üzere ben ölmüşüm artık. sonra da konuk ister misin diye sor.» «Çok konuşma kalk!» dediler. 197) Mecduddîn ile konuşuyorduk. bari tamburumu verin de işime gideyim.» dedi. o türlü yemekleri de sen hesap et! Sonra buyurdu ki: «Sözü geçen değirmenciyi de getirin. «Var ama önce bir selâm ver. kulağına boş sözler söyleyeyim.» Yüzüğe iyi bakınca: «Eyvah!» dedi çocuk. Atının dizginlerini yavaşça çekti geri döndü. onun da gönlünü hoş edeyim. Şahın buğdayı varsa buraya getirir onu öğütürüm!» «Uzatma..» der.

Bu onların körlüğünden ileri geliyor. Tekrar hücreye gidiyordum. «Adamcağız. Uykumu ver ki yemeyeyim. «Ham ham.» dedi. ne dersin?» diye sordu. Mısra: Bu işten vazgeçmek gerek. bir kat elbise vermelerim. Öteki de kendiliğinden kaçıyordu. «Daha ne kadar yiyeceksin. Kendini deliliğe vurmuştu. yeter!» dediler.» diye seslendiler. mademki söylüyorsun bir daha söyle! Ne kadar da yedim.. su kuyusuna düşmüş olan yüzüğümü bulasın. sen de kötü mükâfat veriyorsun. Ancak Sultana. söyle ah seni öpeyim! Hasta oldun öpeyim bari. Arkasından koştular. ama belki daha beter bir belâya uğratacak. Tımarhane onu nasıl serbest bırakır? Biraz sonra Kadıya ondan daha yaman bir yankesici.» Değirmenci yüzüstü düştü. yahut edebini takınmak. Gece yarısına kadar hiç uykum kaçmadı. «Ya semiz kuş eti ile pişmiş kimyonlu yahni yahut şekerkamışı veya hurma da olsa yer misin?» «Ah nerede onlar!» «Sütlü pirinç de yer misin? Hele şekerle iyice pişirilmiş olursa!» «Ah nasıl yemem. Şahın huzuruna çıkardılar. elimi de bırakıyorum. «Ah eğer bin tane kellem olsaydı birini bile kurtaramam. bir kerede ölüp kurtulamayacaksın. «Söyle bakalım pirinci tane tane mi yersin?» «Oh onu da yerim elime geçerse. «Bari şu altınlarımı alın da canımı bağışlayın. «Sen öyle bir adamsın ki. bir solukluk canım kalmıştır. Şu halde benimle senin aramızda ne fark var söyle! Şah gülmeye başladı. adamı kıskıvrak bağlasınlar. «Ham ham. Adamı tımarhaneye soktular. Yüz Bağdat çarşafı.» dediler. üç gün üç gece hiç bağını çözmesinler açlık ne demek olduğunu anlasın.» Böylece bir çok nefis yemek saydılar. yüz kat başkaca elbise dava .» dedi.» Üç kere dışarı çıktım. Pirlerden biri dedi ki: «Henüz Mevlânâ'nın mec-lisindesin. uykumu kaçırmak için. orada cevabını ver!» dediler. O merhamet duygusunun etkisiyle Hayyam'ın şu beytini hatırladı. yüz top istanbul atlası. Sonra «Onu geri çağırın. senden davacı var. divane sözüdür bunu tımarhaneye götürsünler. her gün beş kilo ekmek yerdi. Adamcağız. «Gel!» diye seslendiler.. Allahya şükürler olsun! Ama müritler sizden ayrılmak sevdasında. «Artık benden ne istiyorsunuz. bir zaman Ademoğulları bu adamın meleği olurmuş. «Uykum kaçsın diye yiyorum. dedi. bir melek varmış.» «Saygılarımı sunarım. O bununla gelmez dedim. çok ağladı ve dedi ki: «İkinci şartı da ben söyleyeyim: Hiç bir konuğu ağırlamakta ihmal göstermeyecek ve küçümsemeyeceğim. önce bir adam gösterdim. Gizlice ötekilerine emir verdi. Şahın huzuruna götürdüler. karnım davula döndü. Üç gün geçtikten sonra. geleceğim dedim.» «Gel. bırakın ki öleyim!» dedi. onu sevinçli bir halde yola vurmalarını emretti.» «Eyvah!» diye feryadı bastırdı. Ne hayaller kuruyorsun? Ben ne söylüyorum? Eğer bunu söylemesen.» Mademki kulağıma söylüyorsun. öp artık kaçıyorum öp. daha serseri bir suçlu gelir. «Kalk çık dışarı.» Kadı. Kadının önüne oturttular. Derler ki. «Ham ham!» diye söze başladı Kadı ona. «Onu getirin!» dediler.» «El'mize geçse biz de yeriz bunları.» dedim.» dedi.aradı. Bin dirhem bağışta bulunmalarını. cehennem gibi bir işkembesi vardı. yalvardılar.» dedi. Nihayet. «Ah beni kandırdı.» dedi. senin söylediğin şey çok uzak! Adamın biri halkın malını yerdi. Ona çocuk kaçtı. kabul ettim. Elimi kalbime koydum. ama onu göremedi. «Ey ulu Sultan! Beni öldür!» diye yalvarmaya başlayınca Padişahın merhameti ayaklandı. 200) Bundan sonra kendi boğazının keyfi uğruna kimseye bir şey vermesen bile bari o unlu pöstekiyi kimsenin yüzüne çarpma! Az daha gözümü kör edecektin.» dedi Şah. «Be adam. Değirmenci.» dedi. Sultan dedi ki: «Adamcağız ben seni getirdim ki. bir zaman da bu adamın şeytanı. Çağıranlara yalvarmaya başladı. üç gün ekmek bulamayınca artık ölümünü bekliyordu. «Hayır. Beyit: Ben kötülük yaptım. Şah şöyle buyurdu: «Şimdi benimle bir sözleşme yapacaksın! (M. Hep yedim.

bunu kabul etmezsin! Ben Kaymaz mevkiine gelirsem. bir kaç gün Sarac'ın bağına gittin. Şüphe yok ki o Haktır.» buyurdu.» (M. hoş söylüyorsun. evet ver diyorsun. 203) Eğer yine bir karışıklık ve bozgunluk varsa. Diyorsun ki: «Ben. Ey tefsirciler. Bunu uygun görmem. bende Allah tarafından yarlıgan-mak nişanesi var. nazım yolu ile. Ben öyle insanlardan de-ğilim ki. ham. O yorumcuların tefsiri onların kendi halidir. ona ant içtik dedin. Kudsî var iken Tusî'yi ne yapalım. iyi ama ya ben açlıktan ölürsem. Dedi ki: «Allah kendi iradesi ile hükmeder. Fakat kime? Benim gönlüm istiyor ki sen bundan birazını pay eyleyesin ben de böylece bakayım. Bugün ayrıldık ama bir zaman neler olacağını bilemem. Ona candan dua eder ve memnun olur. Aksaray'a varırım. Seni evde çocuklar arasında bırakayım. Ona derim ki: Benim aradığım Allah sensin. Kadı.» Kadı der ki. Hazreti Mustafa (Allahnın selâmı ona olsun) Ebû Hü-reyre'ye uğramıştı. perhiz ediyorsun?» «Temiz değilim de ondan. başka yollardan bir takım cilveler göstermesinden anlıyorum ki. «Hayır. Bunu Haktan başkasından dinleyemezsin. Annesini «Acaba ne olacak?» diye düşünürdü.» diyor. o Buharalının kapısındadır. şu ya da bu kimsenin emanet bırakmasın-san korkuyorum. mutlu ol oğlum. Hırkayı yırtmalı. Kuran'ın tefsirini yine Allahtan dinlemek gerektir. 201) Suçlu. «Ben. O bunu yapmayaydı. Evet ver diyorsun. ona inkâr etmesini öğretmiştir.» âyetinden anlaşılıyor ki. anlamazsa sana işinle meşgul olmak gerekir. Evet güzel söylüyorsun. bir aşk kitabı gibi! Kuran'ı onlar bilir. onlarla cilveleşir. (M. O zaman bir şey söylemedin. öyle kara yüzlü durmanın ne gereği var?» Diyelim ki. beni eziyor.» der. Şimdi biraz düşünmek zamanıdır. Yani şüphesiz Allah Haktır. . Mallar eşiğin altındaki kuyudadır. «Ve onların nefislerinde.» dedi. Şimdi sen de diyorsun ki: «Hiç iyi değdim. bütün âlemden el çektim. Bunu başkaları anlarsa seni ayıplar. Muhammed de Haktır. O zaman bizim aramızda yüz kat daha yakınlık olur. Kuran'ın güzelliği onlarda yüz gösterir. O da. Evet çetin iştir bu. Çelebi! Bu isteklerinden. beni de mutlu ettin. Ama nereye bıraktı? Sen diyorsun ki. Bu bana senden dilenmek demektir. ayın yarılması ve mucizelerdir! Nefislerdeki de. Onda ihtiyar yoktur. Ne güzel yorum bu! Ama hakikat yolcuları ve Allah erleri içindir bu.» Bu sözü bütün peygamberler bile söylemiş olsa kabul edemem.» dedim. Ye afiyet olsun üç lokma. «O haktır şüphes:'z. Her bir âyette bir müjde var. «Hayır. «Ham!» der.» derim.ederler. yahut da sana karşı benden.» der Kadı. ya içimde bir rahatsızlık var yahut bir sıkıntı var bende. «Bugün ham. gönül açıklığıdır. Cehenneme de görsem bu düşünceden utanmam. O tarafa düşmem yakındır. Ey Efendi. yatakta uykusu gelmezdi. Kış geliyor Şemseddin'e bir kürk lâzım.» Kadı tekrar sorar: «Ne diyorsun. O ayakkabı seni rahatsız etti. «Allah Kuran'ı ona öğretti. ham. Peygamber. Ya bana senden bir gayret ister.» demek bir yorumdur.» buyuruyor. onunla daha çok vakit geçer. «Zararı yok. 202) Kuran'ın sözlü tercümesini beş yaşındaki çocuklar bile yapabilirler. ona karşı öyle bir davranışta bulunayım. Zaten yolda da bunu böyle istedim. Onun pek çekingen davrandığını anladı ve sordu: «Niçin böyle çekingen davranıyorsun. Konuk için.» Çünkü sen benim canımın içindesin. bu benim elimde değildir. Eğer şimdi olduğu gibi araya bir karışıklık girerse. «Şüphesiz o Haktır. (M. «Suçunu kabul ediyorsun. bana uymak gerek. «Ama efendimiz herkesi temize çıkarıyor. Bir söz söyledin.» deme! «Bu ne Müslümanlıktır?» dedi. nihayet tekrar konuştun. on yedi lokma yahut benim hatırım için yetmiş lokma ye. Ben öyle bir Allahyı arıyorum. «Afiyet olsun sana. «Bu hakkın gayretidir. bir kaç gün dolaştın. incinirdi. «Onlara âyetlerimizi ufuklarda göstereceğiz. «Bunu da Müslümanlık say.» buyuruyor.» Mısra: Ben istiyorum ki yüzüm ay gibi ak olsun. Hastalık veya sağlık mı? Bunlar ne güzel yorumlardır. isterim ki. Yoksa Kuran'ın tefsiri değil. Her ne kadar yaya yürümek kuvveti vardır ama korkarım ki. bir kimse ile bir gün selâmlaşmış olayım da. Günahları bağışlanmış kullar arasında dalıp gideceğim bunun belirtileri var. «înkâr ediyorum» der. boynumuza sarılıp öpmelerinden. yoldan bir kızcağız geçer. Müslümanların hakkını ver!» Suçlu. Sonra baştan savdık. Ben vaz geçtim. zannetme ki aramızda ayrılık kararı verilmiştir. «Ben böyle bir Allah'yı istemem. Allah kendi arzusu ile iş yapsın. niçin inkâr edersin. kendinde bir hareket duyarsın. Rahman sûresinde. Bununla ne diyor bize? Ufuklarda ayın iki parça olması mı? Yaz mevsimi mi? Sonra aynı âyetin altında. Can içinde etki yapıyorsun. Ulu Allah Kuran'da. «Mümin pis olmaz. başka bir anlatışa göre de ufuklar-daki âyetler. Bir rastlantı sırasında Mahmud'un annesi oğlunun içkiyi yasakladığım görüyor.» demek ne demektir? Yani Allahın kim olduğunu herkes bilsin diye. O zaman bütün hırsızlarla gider o eve hücum ederler. orada yer tuttun. Yolda seni bırakır ve ayrılırsam.

Dal harfine gelince. Cim daha uzakta idi. O dost başka sözleri de bilir. Onu âciz kılacak. Saf olur. «Ben Allaha ve Resulüne dedim. bu yolda şöyle sorarlar: «Diyelim ki. Aralarında. Fitne hiç yatışmadı. Ona. abam yırtıldı bana bir aba verin!» diye sızlandı. onun ayağına düştüler. o. Allah ona. Size iyi günler! Vakitler mübarek olsun! Mübarek olan sizlersiniz. Ama daha fazlası elinden gelmez. der. Bir noktam var. (M. küfürden başka ne söyleyebilir? Mümin imandan bahseder.yanılmaz.» diyor. O. sonra tekrar ona yönelerek bir daha gelir.» Te geldi. o senin mühürünü canımın içinde saklıyorum. Nasıl olur da onun ihtiyarı yoktur diyebilir. Musa bir kaç adım geri döner. Kuran'da buyurulduğu gibi: «Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz?» Yarabbi. «Onu o yoldan çıkaran benim. sonra sözü tükenir. Boş mu oturur? Musa Peygamber Allah ile konuşan bir söz bilgini idi. başka konuşanların sözünü de konuşur. Mimberin son basamağında durdu. Mevlânâ bu kadar söz söyler. Ona başka zaman gel der. Ama ben kabul etmiyorum. «Akıl . Sen bir yol gösteriyorsun. (M. (yani failimuhtar) değildir. Adına fereci dediler. hem sen dilediğini hidayete erdiremezsin. Elif harfinin manası tamam olmaz. Sen. Ulu dergâhtan bir elif sıçradı. 204) Ama elif yolunda beline kemer bağlamıştır. imanla yalan bir arada yürümez. Bu çok âciz ve güçsüz olan kimdir? Ne iş yaparda o işte âciz kalır? O işi çevirmeye gücü yetmez. yolda seni köpek ısırmıştır. Onun kâfirliği saf olur. yine de. Üç noktalı se harfi de kendini araya soktu. şahadet getirdi. yani ağaç bile. iki yönden eliften üstündür. demek istemiş ve onu yürütmüştür. ona bir ışık ile gölge düşürmüşlerdir.» dedi. işte. Bir mezar taşında. Elif sordu: «Niye geldin?» «Seni açıklamak için. Onun en aşağı kullan. Bize gerekli olan bunların her biri arasındaki inceliği ve derece farkını görebilmektir.Allah için dilediği gibi yapmaz. ayırmanın iç yüzünü söylüyorum. Bunları dünya ve ahirete atarım. onun gerçek sözlerinden harekete geçiyor. Her saatte binlerce cihanı mahveder. Ona. «Başımda iki noktam var. yukarı çıktı ve onları ayırdı. elif harfin'n ayağına düştü. «İhtiyarsız. ona engel olacak bir varlık yoktur. o gün o köpekle onun kocaman beş tane yardımcısı aşağı indiler.» Ebidderda'nın koca burnuna rağmen yine mümindir. hiç bir şey istemez. kuduz köpek demek yaraşır mı?» «Evet. Cim. «Yani. «Eyvah. Hemen Elifin manasıyım.» anlamındaki âyet gelince. sözleri arasında çelişki yoktur.» Vaızdan sonra aşağı iniyordu. Tevriye sanatı daha çok belirsin diye. yine o bilir. Hazreti ibrahim dedi ki:.» dedi. benim fere-cim. hem de sen hidayet verebilirsin. kendi nefsinde öğüt kabul eder ve yürür. «Bizi bağışla!» deyince mimber yürümeğe başladı.» dedi. Sonra be harfi geldi.eder. Çünkü (M. saf küfür olur. içinde ne varsa onu sızdırır. Hak sözde buna imkân yoktur. Mimber ağaç olduğu halde. içinden ona. o da iki eliftir. «Allahya iyilikle ödünç verin. Mısra: Testi. Ulu Allahnın. 204) onda Kuran'ın manası vardır. Gelecek günler size mübarek olsun! Kadir gecesi bize kader hazırlamıştır. Şu ilâhi uyarma ile karşılaştık. dilediğini yapan sensin! Onu ortadan kaldır. Dilediğini yapandır o. «Yanılmaz. konuşmadan geri çevirir.» buyuruyor. elife bağlıdır.» Öyle ise sen failimuhtarsın. demedim. dal harfini düşman bilirler. Kendi işimizden çok fazla söz söyledik. kâfir de küfürden. Bir topluluk. bir . eğer harabat (meyhane) ehli isen hı harfinin ne günahı var? Kâfir küfürden bahseder. zina. «Beni göremiyeceksin. Bin kelime mi söyledi. Ayrılığın. Ama yanılıyordu. hangi hikmet için dışarı fırladı o elif harfi? Onun hikmetinin iç yüzünü. Âyette işaret buyurulduğu gibi denizin suyu tükenir de Rabbimizin sözü bitmez. ama o yine mümindir.» dedi. Firavun incinmezdi o sözden.» Allah gerçek müminin yalanını doğruya çıkarır. O imanlıdır. birbirlerinin gırtlağına sarılarak kavgaya tutuşurlar.» diyebilir misin? Eğer bütün âlem Şahab' m bu sözlerini kabul etseydi. Günler bizim aramızdadır. söyler. Herkes bir tarafa kaçtı. Ancak mümin yalancı değildir. «Ey mimber! Sana söylemiyorum. yüce Allah. ben hangi yalanı söyledim de Allah onu doğru çıkarmadı?» Hazreti Peygambere sordular: «Ey Allah elçisi! Mümin zina eder mi?» Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: «Evet. 205) Benim huyum budur. ömür. Adamın biri cübbesini yırttı. doğru yol budur diyorsun.

Onlardan her vadide. ne zaman çağırırsam bana bir işaret et yeter. fesahatten nasibim yoktu. Sofî için. nazar değmemek içindir. sordu: «Nereye gideyim?» Şimdilik annen ile babanın yanına gideceksin. her şehirde bir destan var. Sen küfür dinle o benim için başka bir anlam taşır. Ona hizmette bulunuyoruz.» Hayırlı bir işe aracılık etti. bu taifenin ayak tozunu Cebrail bile bulamazdı. Sana anlatayım. Yani vaktine bağlı insan demektir. Sofra yatakta tersine kurulmuş dedim. Bu. Gönül halinden bir nişan arıyordum. Acaba gönlümün hali nicedir diye anlamak istiyordum. Bizim de ömürden nasibimiz ancak şu bir saattir. Nihayet işaret etti ki. vaktin çocuğu derler. buna gerek yoktur. Hiç düzgün konuşmaktan. Eğer bu dağarcık olmasaydı. «Lüzum yok. Okursan o zaman düşünürsün. te . Onun yüzünden cihanı feryat ve figanla dolu görüyordum. Ama tekrar okuyamazsan. O işten hiç başımı kaldıramam. Hazreti Mu-hammed'in yüzünü Öper. «Ne söylüyorsun? Yatakta sofranın ne işi var?» dedi. Gönülün kadrini her gönülsüz ve ruhsuz ne bilsin? Gönül hakkında Allah Peygamberi dedi ki: Gönülden daha iyi. Böylece diyordum ki: «Mevlânâ'ya Allah hayırlı mükâfat versin. bizim işlerimiz var. ibadete gidiyorum. Çünkü Mevlânâ'nın meclisindeyiz. Eğer öyle değilse benimle başkaca hiç bir işin yoktur. Bu gönül arif ile maruf arasında çok kere sözcülük yapar.» dedi. Hemen. Ben onun postuna konmuş bir böcek gibiydim. Bir saat.saattir diye yazılı idi. Onda da hiç boş yer göremedim. onu tekrar okumak içindir. Gönülün ne olduğunu gönül erleri bilir. Hepsi de gönül elinden feryada gelmişler Bu sözlerden şüpheye düştüm Kendi aklımdan geçtim. gönülden daha üstün bir şey var sanma! (M. erenlerin sözlerini araştırdım. Cebrail yukarıya bakarsa külahı düşer. Ben hep emirle giderim. işaretle. 206) Kendisinde güzellik olmayan. Şimdi bir yazı yazmak. Emir bu! Şiir: Bir zaman gönül semtine doğru yürüdüm. başını çevirdi. Bugün gereken hizmet ve görevi bana işaret ediyorsun.) ve onun yoldaşları gibi ol! Sen kendi sözünü söylüyorsun. Sofrayı eğri koymuşlar onu düzgün koyayım dedi. yavaşça. üç saat nihayet ömrün bir sonu vardır. Şiir: Hikmet ehli. ben bir işe gidiyorum. acele gönül tarafına sefer ettim. söze başlar ve der ki: Hazreti Muhammed (S. Başkalarını anmak. A.

Ona orada Şahap derler. Neşeli olduğun vakit içinde keder kalmaz. onlar yokken bir şey yapsın. olur. 207) Adem Aleyhisselâm unutkandı hep. Kendine bu hususta dikkat etmek gerek. Horasan'dan gelmişti. bir konuk geldiği zaman ona tekrar söyle ki. Kuran'da. hiç kimseye değer vermezdi. gelmez ki. nasipsiz kalmasın. yanmayınca yüz dirhe.» diye yalvardı.» dedi. «Ey demirci bana demircilik öğret!» diye yalvarır. nihayet sende de var. Sen bilmez misin ki. Sakalı yemeklerine tuz koymazsa hiç işe yaramaz. Çünkü kim bilir ki. Onun. bâtın tarafımı ne bilirsin? Ondan nasıl haber verebilirsin? Ey efendi. bu sözü niçin söyler? Orada. Sağlam ve sıhhatte olduğum gün de yarın yine sıtma tutacak diye üzülüyordum. Başka bir tencere lâzım gelir. ben şeytandan daha iyi bilirdim. Onunla oturmaktan çok huzur duyarım. Ama o neşeli anlarda olur. O Herive ki. Birini çalgıcılığa çağırdılar. Belki o murat içinde de muratsızlık kaygısı gizlenmiştir. Yoksa biri demirciye gelip. (M. ve •Allah erlerini içine almaktadır. Sana hoş ve hararetli görünen her inancı korumaya bak! Sana soğukluk veren inançtan da uzak ol! Adam odur ki. «Onu benden götürebilirsin ama beni ondan nasıl alabilirsin. sert başlı adam. O kendi işini yapmalıdır. haberi de yoktur. Şeytan kendi işinden nasıl vazgeçebilir? Ulu Allah. Su hazır değilse tencere taşar yağı uçar. zavallılardan oluruz. her bir parçasında başka bir âlem var. Ama sen bu parçaları o bir tek varlıkta toplıyamazsın! Anlayamazsın! O kendi eşsizliğini birliğini tek renkte gösterir mi hiç? Bu sana sır olarak kalsın ve seni sevindirsin. Onlar benim gibilerini dışarı atmışlardır. Gönül hoşluğu bulurum onda!» derdi. senin muradın o muratsızlık içinde birbiri ile sarmaş dolaştır. insaflılar için özür dilemek gerekiyor. Allahyı inkâr etti. Pişmiş et gider. Yaptığın secde acaba makbul müdür? Bugün mademki yolu biliyorsun. Ağır davrandı. Meğerse unutsun. Eğer bizim günahımızı bağışlamazsan. Allahsının tek ve eşsiz olmasından sana ne? Çünkü sen onu yüz bin gibi görüyorsun. Acaba ne yapacak diye. onlar ne olmuşlardır? Onlardan biri Herive idi. yahut üç noktalı se'dir veya sonuncu harf olan ye harfidir. Halk o öğütleri kâh tutar. Sen benim görünen tarafımdan bile haber veremiyorsun. O gün benim sıtma nöbetimin günüydü. Ben her ne kadar onu kabul ve sözlerini gerçeklemek istersem. sefa geldin dersin. Cevher gibi olmaz. A. ondan sanatı öğrenirse o zaman ne sakalı yanar ne de saçı. Şeytan «Senin izzetin hakkı için onların hepsini yoldan çıkaracağım. sözlerimden ürker ve bana dönerek. unutsun. O ne görmüştür ki? Madem ki bir şey görmemiştir. belki H. «işte bu Allah eri olgun kişidir. vücudu böyle olur. Ey efendi! Hayır. Teklif zor değildir ama aceleye gelmez. hiç gözünü başını çevirme! Tevhid âleminden sana ne? der. Tebrizlilere eşek demiş. Ertesi günü sağlığıma kavuşacağım diye seviniyordum. 208) şeyi eğer dün yememiş olsaydım. İblis tutturdu: «Ben yaratılışta ondan hayırlıyım. Sana göre her parçasında başka bir yön. içinde ne yağ kalır ne de tencere. Onun için hiç bir rl-yazat korunma ve perhiz zevki hasıl olmaz belki daha karanlık bir hale düşer. sıkıntılı zamanında da hoş olur. O muratsızlıkta murat umudu vardır.» dedi. . ben onların en zavallısı kalırım. herkesi kendi başına yeterli bir hale getirir. Tebriz'de öyle insanlar var ki. Terzi demircilik yaparsa sakalı yanar. «Müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Mert odur ki. eşekliği yönünden. Benim için. Bizim için en iyisi budur. Arif ateşli işlerde hep suyu yanında bulundurur. Onun olgunluğu bundan anlaşılır.harfidir yahut te'dir. O uygunsuz adam. Sanki deniz toprağından bir köşeye atılmış gibiyim. bugün böyle ağrı çekmezdim. Biliyordu ki. Ya benim içimi.» deyince bu söz Peygamberleri. Hoş geldin.» anlamındaki âyet açıktır. O zaman büyük adam olur. azdıracağım. şeytanı da bir tarafa koydu. O varlıkla dopdolu olunca. Ey ulu Allah! Ey efendi! Ey ulu Hünkâr! Ey kâinatın en yüce sultam! Ey huysuz. Bir hikmet içindir.m harcayıp orada Lut ve Dolkes Ama bolca tuz koyarsa her ne getirirse hep tuz yerken ağzından dökülür. Ancak haberi olanlara haber verir ki. kâh tutmaz. Gam içinde sevinç duyar. M. Çünkü o kendi işini geri bırakmaz. Söylediğin (M. Ona tuz deseler bile halinden ve manasından tuz olmadığı anlaşılmadıkça tuz denilemez. inayetini bir tarafa. Hoş hutbeler okursun. Ama özrü kabahatından beterdi. Ben öyleyim ya. velileri. Meğer ki. bize acımazsan ziyanlı çıkarız. daha başka bir şey demedi başka sözle meşgul olmadı. Eğer bu harfleri okumak zevkini kendinde bulamazsan bu Allah erlerinin gelmesi sana ayıp değildir. hayır. Ona gel dediler istemiyor musun? Biraz su lâzım ki tencerenin önüne koyayım der. «Ya rabbi! Biz nefsimize zulmettik.

Ama o. Her kim bana bunu söylerse öyle olayım. Şimdi ona niçin bağlanıp kalıyoruz? Bir güzel yaratalım. Ama kuvvetli kâfirlik gerektir ki Allahnın kahir sıfatı olan cehennemde sonsuzluğa kadar kalsın. İyi insan odur ki.Seyfeddin-i Zen-ganî kim oluyor ki. o defteri tavandan aişağı indirirsen daha sağlam durur. kendi oğlunu iki parça edersin böylece ciğerini parçalar.» buyurmuştur. Şeyh bana de di ki: Eğer. Hayır ama şüpheci olur ve insanı şüpheye düşürürse Hazreti Peygamber Aleyhisselâm halkı kendisine uymaya davet etti. Genişlikten ölür.. Nerede 8 Sofi ki. kapalı sözlerle uğraşır. cim be ile. Sofu dedi ki: O eserlerin eseridir. «Allahm rahmetinin eserlerini seyret. Fahreddin-i Razî'ye dil uzatsın. Mantık kalmayınca hal meydana çıkar. Mimber de o anda yürümeye başlar. dışarı atarsın. kımıldanmaz. O bütün bu şeylere inanırsa olur hayırdır. balığı balığa versin. Çünkü içinden ona engel oluyordu. Uzaktan bütün Peygamberlerin ruhlarını gözden geçirdim. Ne saçma sözler? Mantık bilgisi inkârla. nara gitsin. Toprak başına olsun öyle insanların. sana puta tapma sebebi olur! Havaya bir çamur parçası attı.» dedi. (M. hiç kendi varlığı ile uğraşmaz.) Bunlar ne tatsız sözler. Aşağı indirdim benden sakladı. Mikailin ne yeri var. îçerden şeyh seslendi: Gel. geçip gidenleri birer birer çözdüm.. Halk zaman kazanmaktadır. Hazreti Muhammed (S. eteğindeki kuru üzüm kaybolmuş. Oh dedi. her be cim karşılaşırsa. Hemen suretler meydana çıkınca kavgaya başladılar. O mantıki da (cihan farzet. Dedi ki: Ey Mustafa! (S. bir ağaç parçasına yürü deyince ağaç hemen yürümeye başlar. Şimdi gel şu sözleri dinle: Her.) mübarek ruhu aralarında yoktu. Peygamber. Yüksek sözler söylerim hiç kimse miydi ki. desin. çünkü kalkar. O da artık Müslüman olmuştu. 210) O henüz Hazreti Muhammed'in huzurunda iken. imkânsızlık kavramı kalmaz. hali perdeler.» anlamındaki âyeti düşün dediler.. Şeyh Muhammed'in işi üstadının yanında artık bitmişti üç kere o güzel çocuğu çağırması için onu gönderdi. güzel suretler belirdi. Şimdi de öyle oldu ki o çağrıya kimse gelmedi. Kocakarı ne. Onun gibi yüzlercesi ha var olmuş ha yok olmuş. Sofuya başını kaldır da. Bundan başka her ne söylerse bu güfteden bir bölümdür. onun yaratılışından Hüseyin'in kokusu geliyor. gelmedi. tabağın içine dolmuştu. Yukarıda kocakarı yalan söylüyor demişti Ahme-di Gazâlî. ne mutlu beni göreni görmüş olana. Çulha hikâyesini atarlar. nimeti iki cihana da yetişir. kaygısız yemek yesin. tekrar onu inkâra kalkıştı.şey ki. Benim hemşerimdir. Yani tamamladı. yüz adam onunla birlikte yokluk âlemine anlatırım kendilerinden geçer. «Evet dardır. Bu yoldan söylüyordu. Söz alanı dardır. Ben onun mezarına. beni salih kullar arasına karıştır!» diye dua eder. Nihayet kaç kere çerez geldi. (M. Ondan bir parça yere düşünce sana söylemiyorum ey mimber yerinde dur desin. «Yarabbi.. Güzel sanatlardan olduğu için sordu: Onun yaratılışından Hüseyin'in kokusu geliyor ama neden hemen kavgada şehit oldu. taze delikanlı ne? Erkek ne? Nerede Cebrail. Şiir: Gözüm her gelip geçene bakmakta Rast gelen her yere sıçrayıp durmaktayım. Burada sözün yeri yok. O. soğuk lâflar! Sözü o kocakarıdan dinle bakalım ne diyor: Ey sen! Her şey sen! Nihayet aradaki odur. Çünkü o ölmemiştir. ne zevksiz. «Acaba eksik kaldı. bu salihlerle beraber olmaktan ne istiyordu.» dedim. Dar demenin ne yeri var. O avare akıl bulamazsa başka aklın ne yeri var? Seni bu iş için getirdiler. A.) Benden niçin yüz çevirdin. Hoşlandığı şeye erişemez. Adam odur ki. Keramet odur ki. yüzü hayra ve iyiliğe dönüktür. «Ne mutlu beni görene. «Bismillah» m Allahın cim'i olduğu anlaşılır. onların tozu nü bulamaz. 209) «Bir kişinin yiyeceği iki kişiye de yeter. bundan. Peygamber buyurdu ki: «Sen niçin benim kardeşimden yüz çevirdin? Eğer ben ona yüz döndürürsem sen de bana tekrar iltifat buyurur musun?» Evet buyurdu: Eteğine bir avuç kuru üzüm koydu. cehennemde önce buna lüzum görmüyordu. Ama o.» Ama öteki bir kişi kim? Eğer o Muhammed Aleyhis-selâm ise onun yemeği. Fakat dış görünüşte onu boyuna gönderiyor ve çağırıyordu. O vakit zaman nedir ki? Eğer bilsen. ağzına. Tabağı ona gösterince. A. ama ne hemşeri. .

ona tazim ve hürmetten başka bir nazarla bakmazlardı. İçinden dolaşırsan. Bir topluluğun. hernde davranışları yönünden anlarım. bu zayıf kul. . Başkaca bazı hadiseler oldu. onlarla sohbette bulundum. Bilmiyorum ki. ona iltifat gösterir. Yüz türlü kurnazlık yalvarma ve hilelerle. yahut da bizim bir şeyler söylememizi isterler. hayır dualarıyle meşguldür. Celâleddin'in oğlu Kadı Şahabeddin de buraya gelmişti. hakikatte yalancı ve hasetçi insandır. Şimdi bu sene. soysuzluklarını görür. Şam'a gittiğimiz zaman orada da dostluğunu açıkça gösterdi.ile. onu beğenir.YAZIŞMALAR. sizce de bilinmektedir. onda bir cevher. hep çöllere düşersin. taklitçi değildir. diri gönüllü bir derviş var ki.212) Büyüklerin sözlerine itiraz ettim. Siz de.yoktur. namazdan da el çekiyorlar Rabiai Adeviye dedi ki: Gönlümü dünyaya gönderdim ki dünyayı görsün. Bana bir daha geri dönmedi. Dervişler ve azizler arasında böyle bir derviş çok az bulunur. Ama söz arasında sen çok duygulanıyordun. fıkarayı okşamak gibi elden geldiği kadar onun hatırını hoş etmeye emir buyursunlar ki. damarları patlayabilir. değişik bir halde idi.görür." dedi.. ama Mustafa Aleyhisselamın sözüne asla itirazda bulunmadın. kendisinde bazı üstün vasıflar. Bir köşede kendi âleminde meşguldü. onun hakkında. bir gönül alçaklığı bulur. Yokluk ve ölüm yolunu tutarsın. Buradaki dostlar da saygılarını sunuyorlar. dediklerini işitmiş. Büyük bir medresenin kapısından geçiyordum. vazgeçersen yolu daha çok uzatırsın. Ama doğan kuşunda ayrı bir himmet görür. geri dönersin. sana garip bir hal geliyordu. sözleri yönünden . Dün Perir geldi. Bütün bunları söylüyorum ki. Onlar. Buluşmamız sırasında gördüğümüz rahat ve huzur ve candan muhabbetin derin izlerine şahit olduk. Duacınız. Çünkü ötekiler bir saat uçar. eski dostluk gereği olarak veda için uğramıştı. bütün kuşları. Sonra tekrar mâna âlemine git dedim. Çünkü o yanımda olmadan yaşayamam. ağzıda budur. köpeklerde havlardı. Avcının köpeklere bağırtıp ürkütmemeleri ve ormana kaçırtmamaları için seslenmesi gerekirdi. Eğer o kurtuluş noktasından geçersen. uzaktan ne baş ağrısı veriyorlar? Bir silleye bile lâyık değillerdir. bir de mana’yı gör. Dairenin çevresini kendi kendine dolaşırsın. ŞimurgHuma kuşu. (M. Benim gönlüm her gördüğüne baş eğmez. ama Simurgun nazarının etkisi . Bu gönül kuşu her daneve eğilmez. çocukları yerlerinde bırakırdım. Şam'a gittiği zaman. MEKTUPLAR Mevlâna'ya malûm olsun ki. Bari gönül almak. lokmayı kulaklarının ardından. Ben bir çok aziz derviş gördüm. Avcının biri aslan avlardı. daireyi dışından dolaşmış gibi olursun. Yalançı ile gerçek erler arasındakj farkı hem. Arakliye karışıklığında. Çok beğendiğim ve'seçkîn kimselere de rastlarım. doğan. hizmet yolu ite onu burada alıkoyduk. (M. Onların himmetsizliklerini. bir lokma gibi ağzına koyaşın. yahut boyunlarından ağızlarına koyalım diye etrafta dolanırlar. "Tokat'ta geçen bir hadiseden üzüldüm. onun burada yerleşmesini sağladık. Birkaç gün beraber kaldık. Her birinin hali. o kırgınlık ve küskünlük tozları hatırından uçsun. çok zor ele geçer. eğer o bir tarafa giderse ben de giderim. gönlüme bir tiksinti geldi. Doğan 'da her ne kadar Simurgu görecek kuvvet . O yüce dergâhtan ümidimiz bundan fazla bir şey değildir. sonra alçaklara konarlar. Mevlâna eğer onun halini bilselerdi. On yıldan fazla bir zamandan beri duacınız burada. o sözü onlara nasıl ulaştırayım da sırlardan söz açayım. Bunlar arasında aziz.. Eğer kaçacak yerini bulursan. şimdi aslana yakın geldiniz. Burada artık bütün insanlarla ilişkimi kestim. Bu bir dairedir ki kapısı. onun meclisinde aşinalık ve dostluk gördüm. Ben onunla öyle anlaştım ve kaynaştım ki. Ama. 211) Bir münasip kadınla birleştirmek ve evlendirmek vaadiyle.yüksekten seyreder. Bu meclistekiler de bu arık kulun sözlerini işitmişlerdir.

o da geri kaçsın Biz Musa'nın. düşmanlar kötü şeyler söylerlerdi. Ben onun yerini biliyorum diyesin. "Sen benim karım olursun. Tevhidi kime ediyor? Tekrar bir vakitte şahadet getirirdi. Yoksa söyler de söyler. "Saray halkından hiç kimse bizim konuşmamızı duymasın. hemşirelik kalmaz. bu saatte her nerede bir balık yürürse oradan su da akar. "Onlar sağırdır. 214) O oturmuş tevhid ediyor. Birbiriyle şakalaşarak çıkarken elini onun şalvarına uzattı. Diyorsun ki. Sevgili . Böyle bir ölüm nasıl olur? . Çünkü sen söyleyince maksattan uzaklaşıyorsun. Adam. onun gölgesinde yaşar. Kendini gayeden uzaklaştırı yor." Onun sözüne göre bu yollardan bu umutlardan maksat nedir? O nakıştan hangisi çirkin hangisi güzel diyorsun? Bunu neden kabul ediyorsun? Onun sözlerinden bazısı iyidir diyorsun! Etin. Sevimlidir." dileği hakkındaki sözümüzü başka bir mesele dolayısıyle söyledik. o gayıp âleminin uluları. O İbrahimin annesi idi. öldükleri vakit uyanırlar. "O halde halvet olsun." Halife incindi kendini tutamadı. eğer o geri dönmez ve rastgeldiği leşin yanında kalırsa. “ah!" dedi "bütün ömür boyunca kıldığım namazları sana vereyim sen o ahı bana ver. sen onu karşılayacak yerde geri kaçıyorsun ki. şarabın. ona bâz. (M. "içmem. Hasta ise Bazen zârârlıdır. Yavaş yavaş elini onun çenesinin altına götürdü. ama olgunlaşınca o hal kalmadı." dedi. Ancak öteden beri âdet böyledir. ne kadar Halifenin adamı.her gün. Onda şan vardır. Birine şöyle sordu: . o bizim adamımızdır. Bir "ah” çekti. o hemen şu cevabı verdi: "Görüyorsun ki. Sonradan dellallâr üst üste bağırmaya başladı. Falan ve senin karının falan arkadaşı. başlayınca susturmak gerek. ben onunla birlikte yemek yiyeyim."dediler. ama korkudan ölürüm'. aslan avcısı ise ve insan kokusu almış ise başkalarından gizlenir. tekrar Şahın yanına döner. önce balık su tarafına giderdi. Ömrün gölgesi üzerine düştükçe şeytan kaçar. Yedi yüz bin kişide ancak bir kişi senin meclisinde feyz almadan ışık saçabilir. "Bunun nişanı şöyle olacaktır. patlayıncaya kadar söyler. "Şunları bir sınâyalım. bütün Bağdat halkından ta Halifeye kadar. dilsiz ve kör olan sensin. 213) Bir vakitler. Allah senin işlerini düzeltir. karpuzun değeri. hem o taraftan gelmez." Lokmayı onun ağzına koydu." dedi. gönül hoşluğu ile onu buraya getirsinler."Sizin himmetinizle." dedi.Kur'an'da buyurulan. Oradaki bir Allah eri. Devlet büyüklerinin onun makamına gelişi şuna delildir ki. Doğan kuşuna şundan ötürü bâz demişlerdir: Şahin yanından murdar tarafına gittiği zaman orada durmaz. ama halk içine çıktıkları zaman da halktan kendilerine verilmiş olan o ululuk mertebesinin mânası onlarca daha belirgin anlaşılmış olur. Adam bir dostunu gönderdi. Doğan burada yaşantının ve temaşanın remzi'dir. Zaten kaçak onun evindeydi. Kendi kendine. "Yarabbi kendini bana göster. "Bak ki bu ne işarettir. Şüphe yok ki. Bağdat'ta ne kadar zembilli. İslamın gözü üzerindedir. yahut yoktur. dedi. değismez kanundur Bazıları söz söylerken kendilerini kepaze ederler. "Benim elimden şerbet içer misin?" diye sordular. Allahya yalvarmıştır. Allah sözü haktır." dedi.'' sözlerinin tefsiri kâfirler hakkında mıdır? "Hayır" dedi "O senin hakkındadır. Bu ilk işin deliliydi. Çünkü başlangıçta onun işi gücü budur. bir sınavdan geçirelim. bİzi ne kadar çirkin görürler. O adamı kim yakalarsa bin dinar verilecekti. Hangi oğlan? Nerede o oğlan?" Üzümün bir zamanı vardır içi kıs ona ziyan verir. Beden sağlam ise bunlar yararlıdır. çok uzaklara koşuyorsun. Görüyorum kî. Şan ondadır. Bizim himmetimiz ya vardır. Ondan sonra korku kalmaz. Onlar. Benim maksadım seni kızdırmaktı. Eminüddin Mikâil sevimlidir. o halini değiştirdi." dedi.Başın kararlı olsun. diye Senâî'yi yermeye başladı ve dedi ki: "(M. tam bu saatte birlikte dışarı çıkacağız. dilsizdir. oradan sıçradı. Hazret İbrahim 'in annesi o ergin kadın başını havaya kaldırmış. Yine “Halk uykudadır. karşına. kurtuldu." Dedi ki. "Evet. bedenin sağ veya hasta olmasına göre değişir. hûcreye atın. bırak Halifeyi. Adam saraya gitti. Üzüm asması kar altında kapalı kalırsa orada beslenir. yoksa o çok ucuzdur. O hal değişmesi ölümdür ve o hemşireyi boşamaktır. yani doğan demezler. "Namaz kılındı mı?'' diye sordu. hep ekmek yiyorsun. dedi. Onda hemşirelik kalmadı. şüphesiz ki ağırdır diyorsun. dünya hikâyesi bana pek tatsız gelirdi." diye emir verdi"' Amâ o simya ilmi bilirdi. ferman böyledir. Seydî'den. hattâ suya düşmüş varsa hepsi de seni dinlemeye can atar. Onu söyleyen' dosttur. Yoksa ayrılık mümkündür demek için değil Eğer o. o velilerin gayıp alemindeki ruhları birlikte gelmiyor. Bundan dolayıdır ki hastaya etten perhiz etmesini tavsiye ederler. Sen benim karım olacaksın. dünya ile ahiret bir araya gelmeyen iki hemşiredir. sağır. yoksa ben ne yapayım? Birtakım oğlanlar toplanmışlar bana düşmanlık yapıyorlar. O Seydî şöyle söyledi diye anlatır. çok sevimli. Sen yanlış gıda alıyorsun. Hem bu taraftan gelir. Bir cemaate geç geldi. müminler emîrinin huzurunda. Halife yerinden sıçradı yumruğunu kaldırdı. 0 Söz söylemeye. Padişah çocukları yalnızken ne yaparlar? Her ne kadar onlar memleket halkından ayrı yaşarlar.” buyurulmuştur. O babalık dıştan olunca. Sende de hayırlı niyet varsa. "Bu adamı götürün. bütün gün. Kabul etmezdi. kördür.' dedi. Rûm diyarında hiç dilenci yoktur. Eğersen güzelsen bizden vazgeç.

Hakkı arar. yorumlayayım. sevgiliye de kavuşamazlar. ölümü sırasında zünnar (papaz kemeri) istedi." buyurdular. O bir deri bir kabuktur." (M. alçak gönüllü davranışlarınızı çok kere övdüm. Amma. dua ederken. gönül kırıklığı yoluyla. söz üstadı olduğunuzu.A. Onlar artık o dallardan ve onların kökünden." dedi. kâh o yoldan gelen su." demiş. edep dışıdır. Mevlâna kıbleye döndü. dalı kırar aşağı düşerler. "Aman elimi tut. Rabbim en büyüktür. ağacın gövdesini yakalayanlar ise bütün dalları elde etmiş olurlar. buyurdu. Onun yapıldığı deriden deri de kalmadı. Orada dalıp gitmiş. Ağacın dalına binenler. kıbleye yolculuk yapmaktan." buyurdular. sonra gönül kırıklığına ulaştılar. gönlü kırık bir Müslümandı. biliyorsun ki. tutmamışım." Şimdi bu sözde gizli bir mâna vardır. Hamamda daima şeytan vardır. Dünyayı istersen ziyanlı çıkarsın. Ama onu ilim ve anlaşma yoluyla elde etmek gerektir. Çünkü sevgilinin kokusunu aldı." Bayezid. bu kıble asla hali değildir. "Onun yorumunu ancak Allah ve bilgide uzman olanlar bilir" (K. Dini de ararsan hiç ziyanlı çıkmazsın. 216) Her Cuma gecesinde kendini bana gösteriyordun. İşte Bayezid de nefsini arıklaşmış gördü. benim seni mağlûp etmeye gücüm yetmez. Tekrar ona gittim. Sevgilinin yurdunda. Şimdi bu hamamda hep melekler toplanmış. kaynağından kurtulmuş olurlar. ama nitelikleri vardır. arklara ayrılmıştır. Enel Hak (Ben Hakkım) diyen Hallac. O yüzdendir ki. Yerler. Eğer söylemezse bana ait bir rüya sayılır. "Bu iki yıl içinde ancak yedi kişi yüzlerini gerçek kıbleye çevirmişler ve bana gelmişlerdir. evet. ben akla uygun söylüyorum. Sordum: "Ne taziyesi? Yâresulallah!" "Kendi ümmetimin taziyesi ile. Alâeddin! Gönlüm istiyor ki. Cefa görmüştür. Ayrı. der. 12/101) diye yalvardı. Ama nasıl bileyim kabul etmem. Muhammed ümmeti kırık gönüllü olmalıdır. Kâh suyun hepsi bu yoldan. bana. "Halk gelip senin önünde secdeye kapanıyor. içerler. ama söylemedim. Eğer . içine dalarlar. Uyanınca kendi kendine demiş ki. Onun işi nedir. Çalış ki gönüllerde bir yurt kurasın. Sen neden korkuyorsan ondan sakın! Nefis. akıldan geçerler. belki sebeplerini aramış olursun. Yüksek akıllı ve düşünceliler nasıl olur da istemezler mi ki. ama sevgilinin evine yol bulamazlar. şimdi anlatayım: Suyun kaynağı birdir. Geri kalanların hepsi yüzlerini kıbleden döndürmüşlerdir. Ona. 215) Ta dilimin ucuna geldi. işte bu yollardan ve çeşitli arklardan geçip de suyun kaynağına gidenler ondan içerler. herkeste de bu akıl bulunsun? Biri filozoftur. sen de kendini o secdeye lâyık görüyorsun. "Tedavisi mümkün olmayan bir hastalık yüzünden. ıslanırlar. Onun niyazı hep naz oldu. bu tarafa akar.Hazreti Muhammed’e (S. Sevgili ise hem nazenin' dir. Sizin karşınızda bunları yorumlamak. Böylece remz ve işaret yoluyla konuşuyorum ben. Şimdi Ayazın çarığından çarık kalmadı. "Yarabbi! Beni Müslüman olarak öldür ve salih kulların arasında bulundur!" (K. hem nâz'dır. "Neden böyle arıklaştm?" diye sordular. o Miraca gidince sende arkasından yürüyesin. Yeter artık açıkladın. doğru dürüst kendini kurtaramadı. Onun bu ilâhi akıldan haberi yoktur. Allah erlerine hizmet yolunu tutarsın! Mısra: Sana yoldaşlık eden senden üstün olmalı! Bahaeddin Sultan Veled. "Taziye ile meşguldüm. Ama madem ki bunu benim küstahlığıma bağışlıyorsunuz. Hazreti Yusuf da. kâh öteki yoldan akar. sizin insafınızı. ayrı yollara. keyfleri yerindedir.) uymak ona derler ki. onda ne sır olduğunu anlamak istedi. dedim. Şimdi Mevlâna'yı gör. işte bu." diyen kişiye şu cevabı verdi: "Amma nihayet sen galipsin. demekle yetinmedi. O Muhammedi idi. Hazreti Peygamberi (Allanın selât ve selâmı üzerine olsun) on ikinci görüşünden sonra tekrar rüyasında gördü ve dedi ki: "Ey Allah elçisi! (M. rüyasında bulanık bir suya düşmüş. bu sözleri sana açıklayayım. Daha önce gelip geçen ümmetlerin tenleri kırıktı. kendi yoluna geçer. hac ve Kabe ziyaretinden başka ne yapar? Siz yanlış kıbleye yönelmişsiniz. onun güzel güzel dinleyişini anlatınca sustu. bu yoldan akan su öteki yolu boşaltır. bu müddet içinde beni susuz kalmış balık gibi kurtarıyordun!" Hazreti Peygamber. "Eğer ben söylemeden gördüğüm rüyayı bana anlatır ve yorumlarsa bu rüya onun makammdandır. 3/7) anlamındaki âyetin açık bir misalidir. Onun söz dinlemekteki edepli davranışını. Başka hiç kimse yoktu. Bu yaptığım belki edep dışıdır. Zaman olur ki. yemiyorsa da istemiyorum der. açıkça gördün.

ne güzel yaptın diyordun. o. O söz ona zehirdir. olmasaydı söz harfsiz. Bir aralık dediler ki. onun bunlarla ne ilgisi var? Dedi ki: Muhammed'in yüzüsuyu hürmetine Allah beni kurtarır. Şimdi neticede huzurda gerekli olan şeyleri söyledik. Allahın cehennemine! Başıyla tekrar işaret etti. üstün bilgisi ile ünlü bir kişidir. Sevgiliyi sevgilisinden (karıyı kocasından) ayıran kimseyi Allah da kendisinden ve kendisini sevenlerden ayırır.Eğer başka bir zaman. Evet. diye bir lahavle çekti." diyerek bunda tartışmaya başladılar. diye öğerdi. Onları aldattım. Onu şaraptan vazgeçirmek istedim. Cuma gecesi filân kişi onu içmeye çağırdı. hem de mürit idiler. onun yola gelmesi ondandır. dedi. Âdem evlâdıdır. O halde. Bana." sözlerindeki mânayı anlamak istersen ona dair bir şey açıklamayacağım. sanki kendi değerini buluyorsun. Derviş debir söz söyleyemez. Hayır. Önce. Kimyayı bana gönderin de. Bu iki temele dayanır. ona beş bin peygamber hadisi bile fayda vermez. Ama eğer halk. ama o kimse ki cihan kendisine güler. Senin hayaline gelen düşünceleri. Mevlâna ilimde. bu sizin iltifatınız ve kereminizdir. bu sersem zahitlerdendir. kalk gel. daha yüksek birini bulasın. o. ibadet bundan ibarettir." demedikçe kimse ona iman etmedi. Ben onu öyle okşuyordum ki. Şimdi ulu Allah. Öyle yaptı. arkam sana dönük. Bana. kendini beğenmişlerden birini halifenin yanma gönderdi. yani yırtılmıştır. Dedi ki: Onlar köpeklerdir. ben Ramazan'ın kim olduğunu bilmediğim için sizin aranızdan avrıldım. Ben de biliyorum. bana işaret ettiler. Başını kaldırdı. Ona dedim ki: Bari Cuma gecesi içme. dediler. zavallıların sözlerine kulak vermektedir. (M. Nereye? dedi. Sen benim sırrımın kâhyası mısın? Hele şuna şaşıyorum: Sen niçin geldin? Şimdi kimyayı bana verirler. sessiz bir şey olurdu. Halife biran bile zavallının sözlerini dinlemez. Diyelim ki. üstün zekâlı bir insan değildi. ey Melâna. Bu her ikisi. Gönül sahibi olan kimse bu güzel şakalardan hoşlanır. ondan daha büyük. fazilette deryadır. O da hırka sahibiydi. düzgün konuşması. Ramazan ayma rastlamıştı. vehimleri söküp atmaya bak! Bunlar senin düşüncelerindir. yani âleme gülünç olmuştur. Ben diyorum ki. O bir sığıntı idi. "Alimler. Onun o cevabı. (M. o benim sırrımdır. Peygamberlerin. mazur gör. başını salladı. İşaret etti. bilgin ve yetkili adamdır. Sen acemilerin yüzsuyunu götür ki. Kalktı ve gitti. Ona daha nasıl bakayım. bu her iki düşünce sahibi görüşsünler diye dergâha gittiler. Meğer bir insan başka bir kuvvetle ona işittirsin. Hakkın olduğu yerde harf ve ses yoktur. onunla geceleri gündüze eriştirirsin. ben de. dedi. . Biliyordum ki. "Ben şeytanımı Müslüman ettim. sen. Ona. ne çocukça bir adamdır! Kendini çocuk yerine koyan adam başka. Eğer o söz bir Müslümanın kulağına düşerse. Bu da bilinen bir şeydir. falan zatın ziyaretine gitmeye karar verdiğimi söyledim. 218) Zikir kabul etmez. Mevlâna'nın hiç müridi yoktu. derdi. âşık mıyım diye soruyorsun. Ona zikri öğretti. dedi. Ama şimdi gücenmenin ne yeri var? Bu gün aydınlık içinde aydınlık var. dedim. "Allahtan başka ilâh yoktur. Sonra da. Nihayet kıyamete kadar hiç kimse sersemlik etmemelidir. Ben geldim. üst tarafını siz bilirsiniz. hesap ettik ki. Adamın sözüne güleceğim geldi. hayale gelen şeylerden daha yücedir. 217) Halktan bazıları. Gözünü daha yüksek âlemlere çevir ki. dedi. Sen de Müslüman. Ama oraya yüz yıl da gitseler ancak kapı halkası gibi daima dışarda kalırlar. ihtisap ağası. başkalarına söz geçirsin. daha yüz binlercesi gelse yine öyledir. Onu nasıl gönderir? O ayrı mesele. O ise. Diyorum ki. Ancak oğulları hem evlât. bir uygunsuzluk oldu. işte Ramazan geldi. arkan da aynıdır. O bu hitabın ve ululamanın benim için olduğunu bilmez.yüce Peygamberin. Ama bu duacıya henüz bir şey erişmedi. cömertliği herkese açıktır. Ama adam dosdoğru konuşan. acemilerin yüzsuyu olasın. başkalarına nasıl güler. dedi. önce kendi evinden dışarı çıkmalıdır ki. O ibadet zevkini gördün. kitapla gönderilmiş nebilerin de tasavvurlarına sığamayacak kadar büyüktür. Şehir ağası. Nasıl olur ki. Bu kadar bilgisi ve üstün kişiliğiyle beraber o kâfir olacaktır. böyle olur diye anlattı.dün gece söylediğim hikâyeyi söylemiş olsaydım. senin önün de. On iki ayda bir geliyor. bize gücenirdin. sersem insan daha başkadır. uzun boylu ısrar ediyordun. Bu Şemseddin. kabul etti. halk yoktur. onun keremi. ama benimle ancak bir saat oturursun? Önce hoş geldin ey olgun şeyh! Yani. neye güler? Hazreti Peygamber. peygamberlerin mirasçısıdır. bu ay içinde hâzır ve nazır da öteki aylarda gafil ve gaip midir? Hangi ay hâzır ise onu o zaman analım! Ne iyi! Bir avuç ahmak böyle düşünür! Ama uymak gerek. Gerekirdi ki sen onu görmeden bulmadan ilâhi âleme dalıp gidesin. O. Allahü Ekber! diyesin. Padişahın biri. Mübarek! Sen ise senede on iki ay içiyorsun. her şey haktır. bütün akla. gel. herkes de bilir ki. Aciz ve zavallı bir halde geri döndüler. Mevlâna geliyor dedi. o. Ama asıl gönülalçaklığı ve cömertlik.

söz ustalığında zamanının en uzmanı olmuştur. Ne içebiliyor. Gördüm ki. kendini göstermiş ve perdeyi atmıştır. davulculara seslendi. O. Mısra: Gece dolanır cihanı seyreder. dilin kesilsin. şaşılacak derecede yetkili bir konuşmacıdır. fesahatte. Ama. Gülümsüyordu. 53/11) anlamına gelen âyet bundan daha kuvvetlidir. Şeyh dedi ki: Eğer bizim evlâtlarımızdan olmasaydın pabucunu başıma koyardım. Onlar gerçekte böyle yaparlar. ona okuduğu şeyin faydalı olduğu herkesçe bilinsin. bu da kutsal hadiste işaret olunmuştur. Allah yolunda kalbini ve malını bağışlar. Başından fırlayan kan binanın tavanına çarptı. bütün lâfı Enel Hak. güzeller arasına karışmış çıplak zenci gibi kepaze olur gider. Ebu Ali Sina' nm Elİşârât vetTenbihat adlı eserini Ömer Hayyam'a okuyordu. ayrı ayrı yatsaydık. Gönlüm onu bırakmaya. Cihanda yaygın bir mısradır bu. Dilin ne yeri vardır? Her kimde böyle bir hal belirmeden gelirse. Mutriplere. yere düştü ve başı yarıldı. kaç kere bunu tecrübe etmişlerdi. mademki söylemedi. Onu öyle elimin altına alayım. Çocuklar top ve çelik çomak oynarken namaz kılınan yere de atıyorlardı. ne kulaklar işitmiş. Allah rahmet etsin. ne de dökebiliyordu. Allah erlerinin gönülleri çok geniş ve engindir. derviş sözünü aklında tut.Ibni Sina'dan faydalanmıştı. bilirlerdi. "Ben iyi kullarım için öyle bir şey hazırladım ki. erdem bir insan olduğu için hep kötülemek isterler. hakikat de mecazın köprüsüdür. Bir gün semâ ayini sırasında bir mürit. ama asıl sebep başka idi. işte şimdi beni öldür.Muhammed Gazalî. Ancak köprü harap ve ateş içinde yanarken öyle bir köprü üstünde binalar yapan güven içinde olamaz. çalgıcılara. Mecaz. dedi. şamdanın içinden fışkıran güneş gibi bir parlaklık göğsüme doldu. Bu gece. "Gördüğünü kalbi yalanlamadı" (K. sinirlerimi. derhal azarladı. Başkalarına yaptığım gibi yapamadım. dur. 219) Onu tekrar okuyor. Bana geldiği vakit bir kadeh doldurdum. Kur'an'da. 220) Dostluk onun dostluğu idi. Şeyh Şahabeddin'den bir beyit söyledi."anlamına gelen bir müjde vardır. Kadınlar hakkında demişlerdir ki: Onlara danış. Hemen oradan kaçarlardı. Hele şu. Bey şöyle bir başımı çevirdim. sana. ama bu durumda da iş böyle olacaktı. Sen. sanki ben kendime bakıyorum ve o aydınlıkta bütün kan damarlarımı. hakikat'in köprüsü. Evet. Biz eğer bu halin dışında. Şiir: O kimse ki. namaz yerine sıçrattı. bu huydan vazgeç dedim. diye özür dilemeye başladı. böylece hep benim elimde olsun. geceleri. Ta ki. aramızdan bir şey eksilecek. Gerçi o sana sebebini söylemez. ne de insanın kalbine doğmuştur. yok olacaktı. Şeyh. . inşallah Allah dilerse. demediği için hoşuma gitmedi. Hatırımdan geçti: her pınardan su içmemelidir.Üçüncü kez okudu. Ansızın gördüm ki. sen Şeyh Muhammed'e yakışırsın dememin sebebi bu idi. boynun kopsun. sırdan pek az bahsedilmiştir. Kur'an'da. Bizim aramızda ayrılık olamaz. Hayyam'a hâlâ anlamadın mı? diye işaret ediyordu. Felekler kadar uçsuz bucaksızdır. parmakla gösterilir. Orada herşey göz kesilmiştir. şüphe yok ki rezil olur. Ansızın bir gürültü duyuldu. ne gözler görmüş. Bu halde. bu ip ile asılır. çalgılar çalınsın da.kemiklerimi ve kendimdeki mânaları görüyordum. nasıl gidebilir? dedi. pislik yuvası gibi dolu olur. orada yer yoktur. O. başın çok dönüyor mu? diye soran oldu mu? Muhammed. yabancılık girecekti araya. Onu bayındırlaştırmaya. Oysa. Çünkü dünya bir köprüdür. İhyaûlulum'uddin adlı eserinde Gazalî. Bir perdenin delilidir bu. o kendi sarığını tuttu. O. Oradaki Hak. ama düşüncelerine aykırı davran. dendi. Hava ve heveslerle. korkusuz yatardık. Bütün felekler onun gönlünün altında döner. Tövbe et. öyle aciz bir hale getireyim ki. Bundan biraz geçtikten sonra orada yalancılıktan bahsettiniz. bunu ne ile ispat edersin. o kadar yeter sana! Sema!a başladığın o saatte. dedi. geçip gitmeye razı olmuyordu. Şüphesiz ki o zavallı. yani ben Hakkım'dır. çok üstün yaratılışlı.başka hiç bir şey göremiyordum. Orada kimsenin bir beyt söylemeye cesareti yoktu. eğer gelmeseydim. (M. Bu Muhammed de çeliğe vurunca. şehvetle dolu insanlara. Gazalî karşısına gelsin. Kutsal hadiste. Şimdi bu dünya da kadın cinsindendir. onu bir an durdurdu. (M. süslemeye ne uğraşıyorsun? Gerekli olanı al. sarığım yere düşmüş.

Onların maksatları Müslümana yedirmemekti. onunla helva yaptılar. şüphe yok ki. helâl olsun! Allah bilir. hizmette duraklama olur. Isa gökten indi beni göklere çekti dedi. ama bu kulun böyle bir düşüncesi yok. başaramadı diyelim. bedenin kirini evden hamama götüreyim. ama hepsi birden kımıldanınca. demekle tamam olur. gamsız ve hür yaşıyorsun. Bana. Nasıl ki. Yol arkadaşları dediler ki: Vallahi en iyi rüya senin gördüğün rüya imiş. Benim işim böyledir.Aşık olacaksan bir güzel ara! Tam bir âşık değilsen o güzelden daha başka bir güzel bul! örtü altına gizlenmiş ne güzeller vardır. benim yolumda yürürler. iş Allah bilir. sırlar var. Bunlardan konuşmak hoş değilse de. Kur an'da ne güzel incelikler. sonra zaten pek az. Ne mutludur o kimselere ki. Bir adam oğlu da bütün cihanla karşı karşıya gelmiştir. dedi. (M. Ancak. 222) Müslüman dedi ki: Bana da Hazreti Muhammed (S. madem ki siz bağa gidiyorsunuz. Hazreti Peygamber.A. hamama çokça gideyim ama faydasını görebilmek için çabuk çıkmak ve çağrılan yere gitmek gerek. öteki Musa cennetlerde dolaştırdı. Buna. bağımsızsın. elbise lâzım. Ama Müslüman gece yarısı kalktı. ne de hamamcıyı yaratan. daha üstün bir hal idi. Ama yalanın ne yeri var burada? Hamam suyunu bir adamın üzerine dökersen helaldir. ben de kalktım helvayı temizledim. Ekmek lâzım. hamamda çok oturmak gerekiyor ki iş tamam olsun." Yani biri burada bir hizmet yaptı. yolda para buldular. Bazılarının yürüyecek ayakları yoktur. buyurdu.dedi. tatlı uykuyu rahat uyuyan yer. şimdi erkendir. "Israrcılar şeytanın kardeşleridir" buyurulmuştur. sen de zavallı yoksun. benim yiyeceğimi de. Mısra: Başka bir alıcı daha vardır ki. Mümin yalan söyler mi? diyenlere. Ayakları uyuşmuştur. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur: "Bu nurdan kendilerine erişmiş olanlar. dediler. oradaki acayip şeyleri seyrettirdi. artık bu hava ve hevese kapılıp da gaflet içinde uyumanın ne yeri var? Seni uyumak için mi buraya getirdiler? Şimdi anlaşıldı ki. Dedi ki: Vakit onunla birlikte bulunur. Büyük efendi. Bu inceliklerden herhangi birinin düğümünü çözmek isteyenler nihayet ölmüşlerdir. yarın yeriz. Hazreti Peygamber buyurdu ki: "Eğer Ebubekir'in imanı bütün halkın imanı ile karşılıklı tartılsaydı. bütün bir topluma erişmez. yoksa hamamdan kirli çıkmak neye yarar? Beni serbest bırakırlarsa böyle yaparım. o kirleri nasıl geri götürebilirim? Gerektir ki. savruklar. onunki yine ağır basardı. Biri dedi ki: Onu bana ver ki." Nihayet o ne idi ki. eve nasıl döner. yahut zehir cinsindendir. başka bir hal. âşık ve yoksun zavallı. sade meyhaneye gidenler. Bir kaç ahmak haram mal topladılar. ona kul. ben de kalkayım bal ve ilâç içeyim. kiminin de ayaktan haberleri yoktur. köle olursun! Evet. evet yalan söyler. Musa da beni cennetlerde dolaştırdı. ne hamamcı razı olur. Hazreti Peygamber kendisi de ona getirdi? O. istiyorum ki. insanlıktan haberi olmayan birinin üzerine dökersen haram olur. Bu işte bir ceza korkusu olmasa bile böyle bir cevheri taş altında parçalayarak yok etmek ne demektir? Buna acımaz mısın? Bütün delillergüneşin bir gün batacağını sana söylerken. Uyku ne gezer onda. ondan bir pay alırlar. Bir Yahudi ile bir Hıristiyan ve bir Müslüman arkadaş olmuşlardı. o başka bir yerde hizmet yapmalıdır. Ama. değerli ömürlerini. onu öğütlerle öyle göstermek gerekir ki. sonsuz mutluluk sermayesi olan o hazineyi boşuna harcarlar. orada nice paralar sarf edenler değildir. bu kıssadan ne hisse kaptın? Nihayet niçin demiyorsun ki. herkes inancından başını sallasın. O zaman.(M. Uyku ne zaman olsa uyunurdedi ve bütün helvayı temizce yedi. bu cevher herkeste yoktur. Sen daveti. Bizimkiler hep hayal ve batıl şeylermiş. Yahudi. giyeceğimi de sağlamaktadır. Ama bu. Elbette ona uygun hareket edenler faydalanırlar. Çünkü vakit. rahatsın. bari kalk da helvayı yemeye bak! O öyle buyurunca. Allah onu doğruya çıkarır. biraz olsun işaret yoluyle söylüyorum. Çünkü kirler yumuşar. bir dönüşün eseridir. Yine Peygamber. çağrıyı herkese karşı yaparsın. O. Şimdi bu hikâyeden ne koku aldın. ama öteki niçin helâl olmasın. Onun ne değeri var? Asıl israfçılar.) geldi ve şöyle dedi: Zavallı Müslüman! Onların birini Isa semanın dördüncü katına çıkardı. ondan aydınlanırlar. Nerede o güzel Muhammed ümmeti? Yalan bile söylese. . Hıristiyan sabah üzeri kalktı. Ey düğümler çözme uğruna ölüp giden zavallı! O hal buna göre bir zehirdir. 221) Onun için ekmek sevgisi nedir ki? Kur'an'da. tam vakittir. Israfçılar. Helvayı.

"Benim ümmetim israil oğullarının (Musevilerin) peygamberleri gibidir. Benim hemşehrim oluyorsun. O teraziyi. Hırkasını sırtına almış. Elbise karşılığı için ne derler? (M. Ama faydasız uyku gelince. Cüneydi Bağdadî'yi bu işlerde Allahlık mertebesine yükseltmişsin. Titredim. Gönlü her kimi isterse onun devlet kapısında mutlu . çok bile. fil. Dağıtın. ateş yanmadığı zamanlarda da kıştan perişan olurduk. kime gideceksin? Nereye kaçacaksın? Allah ona rahmet etsin deyiver. Gönlümde bir şey burkuldu. oradaki pis döküntüleri yerdi. o zaman da ben oraya giderdim. Ben o acele yürüyüş sırasında kapıdan girmeye çekindim. Vuslat geceleri olsun. Öğretmenin biri dedi ki: Her ne kadar hep etrafımı gözden geçiriyorum. hoş bir şey. fare. Ama ilk konakta hepsini yemişler. kurt. Senin elinden inliyorum. Gündüz uyumadım onunla. Ah ve feryat etti. Ben zahidim dedim. Bu yönelişin farz olduğuna bütün dünya ufuklarında söz birliği etmişlerdir. Ah. dışarı götürün bunları dedi. Bu hadise meydana gelince o küpten aşk şarabını içmiş gibiydim. iyi olursun! Vallah padişahlıktır bu. ama sana anlatacak bir şey bulamıyorum. iki sevgili birbiriyle gizli şeyler fısıldaşır gibi bir sessizlik var. anlaşıldı! Ama geçen geçti. elini o duvara atsa duvarı titretirdi. senin için. Öğle sıralarında acele ile gidiyordum. beyan etti. hemen çarh vurdu. çok da yiyecek götürmüşlerdi. Benimle pazara gider. gece sevgili ile birlikte uyanık kalasın. 224) Zaman zaman yanlışlıklar yapan. Eğer oraya erişebilirsen anlayabilirsin. kirpi. Ama hep onu değil." buyurdu. evvelce insanken işledikleri günahlar yüzünden kılık değiştirmişlerdir. Gezip dolaşma belli olmasın diye. bir ah çekti gitti. Hadiste buyurulmuştur: "On iki türlü hayvan. Peygamberlerin sığamadığı bir yerde ki o makamla öğünürler. Kabe'yi aradan kaldıracak olursan acaba bunlar hep birbirlerine mi secde ederler? Halbuki onlar kendi gönüllerine secde etmiş olurlar. eğer buraya gelmese. bildirdi. Tekrar sordum: Benim için mi söylüyorsun? Evet. çünkü her taraftan Kabe yönüne doğru namaz kılmak gerekiyor. Ona. Bari sen bir şeyler söyle! Cüneyd için bir şeyler söyleyince. inledi. Bana bir bakış baktı ve uzaklaştı. kaplumbağa. mümkün olmadı. Tebrizli Zahid'e göre. bu saatten Çabana kadar burada kal. yok bulamazsam elimdesin. dedi. hayal bozguna uğrar. benim o kervansarayda bir odam var. bu böyledir. Kabe'nin çevresinde halka olup secde ederler. nasıl olur? Nur üstüne nur olur. Ama halk onlardan daha büyük ve daha çok günah işler. Böyle değilse bir şey anlayamasın ondan. Ondan sonra dedi ki. Seyyid Hattat'ın dediği gibi. Benden ne ücret istiyorsun. Müminler. onlarla öylesine meşgul olmuş ki. artık yazı öğrenmeyi senden kopya ettiğim zamanlar geçti. O çağlar geri kaldı. sana elli dinar ikram edeyim. dedi. Sanki melekler halkı o kadar oyalamış. Aynı sofî şakalarına başlardık. Her taraf bom boş. iki yüzlü bir dostluk oldu bu. köpek. Ne yazık ki. o mihenk taşını ve aynayı iyi korursan asla bir tarafa eğilmez ve dolaşmazlar. tilki. Hallacı Mansur gibi olmayayım. Evet.sen git kendi makamına çekil.Eğer daha altı kişi olsa burada onlara ses çıkarmaz. yüzümü doğruca binaya çevirdim. Hele hiç görmeden iman edenler daha başkadır. O eksik idi. âşık olacağım. Öyle bir delikanlı erkek idi ki. Öğle sıralarında da gelmişti. (Hadiste sözü geçen hayvanlar şunlardır: Maymun. Nihayet kıble tarafına namaz kılmasını emretti. onu Allahnın bir lütfü bir ihsanı görür ve iman getirirler. raksetmeye başladı. Ben damda idim sağıma soluma baktım. o nasıl sığabilir? Dindarlık öyle bir şeydir ki. geri dönmesi mümkün değil.Onu odasında görmeye geldiğim zaman karşımda başı kesik tavuk gibiydi. Bu hadisin dış anlamını ele alırlar. Hayır! Hallaç gibi olmanın zamanı geçti. 225) O yüksekten beni gördü. dedim. koyun kebabını beklemedi. Gündüz akşama kadar uyursun ki. Ateş yandığı zaman zahmet ve duman kokusundan çaresiz kalır. Bir gün onunla müritleri kaplıcaya gitmişlerdi. ikinci konakta bineklerinden indikleri zaman köylüler aç" olan Zahid'e koyun kesmekle uğraşırken Zahid hemen eve girdi. Kendi makamına çekilince elini eline vurdu. Ama anlaşma ve muhabbet yönünden hoşuma gider. sevgili ile geceleri halvet olayım. kertenkele. demeden öylesine kupkuru davranıyordu. utancından kıpkırmızı kesilen Serkeş dedikleri biri vardı. Bütün o noksanlar Ebâyezid'in benzerlerindedir. derdi. Oturdum. karnını doyurdu. Gece de kendisine getirilen yiyeceklerin hiç birine dönüp bakmadı. şaka ve edepsizlikler eder. (M. dedi. Senden bahsediyorum. Hoş geldin sefa geldin. Eğer başka birisini bulursam sen elimden kurtulursun. Ne söyleyeyim sana! Sen. Ben bir vakit istedim ki. hiç bir şey geri bırakmamışlardı. dedi. pencereyi açarak benim yolu bilmediğimi anladı. 223) Tebliğ etti. yengeç. Süzme yoğurt ile ekmek ve daha başka şeyler getirdiler. Beni çağırdılar ki evimi göreyim. bu mânada anlarlar. (M. hep onu gördüm. Ama ümmetimin fukarası demediler. şimdi o peygamberlik bunlara yaraşır. bu kimden bahsediyor dedim.. Biri terazinin önüne geldi dedi ki: Bu yüz dinarı al bana iki yüz dinar ver ki. o sırada aşağı gitti. Şimdi de artık mal yiyordu. ayı! (Ç))" Acaba bu günahlar ne idi? dediler. O can dostudur. sarığını külahını giymişti. Sebebi anlaşılamadı. domuz. Gördüm. Üstü kapalı söyleyeyim ki. dedi. Hüsrev ve Şirin hikâyesi gerçi gayret yönünden bana katı gelir.

Ama bunları hep Hakim Senayı. Bu kancık tabiatlı zavallıyı görüyorsun. Büyük bir sevinç ve neşe içindedir. Onların halinden anlatmaya başladım. Buyurdu ki: O külahın kimin başında olduğunu sana göstereyim. dedi. taklitçi değildi. Sultan buyurdu ki: Sen de köylülerin gibi haraç ver. dedi. burada hazır olduğunu bilmiyor musun? Bu sözden ona şaşkınlık geldi. Şeyh gülüyordu. diyordum. Cennetleri yaratmıştır. burada söz söylemeye imkân mı var? Başını yere koydu. Şu halde halkı neye davet ediyordu? (M. Ne olur açık söyleyemiyorum. Herkesin bir azığı vardır. falan gün de ben böyle . Nihayet ben de onun için istiyorum. adam. "Allahım beni Muhammet ümmetinden kıl!" diye yalvardı. bir nazenine naz ediyorsun. Bana sövüp sayıyor. 226) Allah nuru ona çakmıştı. Allahü Ekber (Allah en yücedir) diyorsun. dedi. yahut bir köylüdür o. Kendini ona verdi. dervişlik vardır. bu şiiri terennüm eden kimsenin ya bundan haberi yoktur. bana onsuz yaşamak imkânı kalmadı. çocukluk etme. geri dönmek de artık mümkün değil. böyle ağlıyorum. tekrar ona verdi. Ne nazım'dan anlar. dostun var mı? Evet. Izzeddin.Ama sen diyordun ki. Arş'ı. benim ondan ayrı kalmam çok çetin. Kılı kırk yarıyordum. Sen başka bir yerde nazeninsin. Belki bir çiftçi. demiş. vah ey Şemseddin! Bu ne hal? Bu ne iş? diye mırıldandı. Senin o iyiliğin edebin ve olgunluğun bizce malûm. Orada bulunan birkaç Arap da. dedim. Hak ile birlikte rahatça yaşayasın. Ağlıyordum! Bayezid'in Makamat adlı eseri ile ZâdüsSalik'in kitabını niçin bana vermiyorsunuz. Düşmanlar arasında ona ne yaptım ben? Her ne kadar özür dilese de ona iyilikle cevap vermek gerekmez. Maksadı bir söz söyletmekti. dedi. karnını doyurur. Ama kanatlar açık ve boş olursa. Siyah bir duman içinde kanadı ve gagası kapandı. bu yolda senin yoldaşın. o kadar duman yuttu. Yüce Allah. Özgürlük çok hoş. Onun yaptığını sen de yapıyorsun. Gerçi o üzüntü bana göre önemsizdir. Başını kervansarayda duvara vurunca ağlamaya başlamış ve beni istemiş. Nihayet o doğan kuşu bin dinar değer. onu bana bağışlayasın demeye utanıyorum. Ne gariptir ki. her kim sürüsünü hoş tutarsa şehir halkından daha tok gözlü olur. açık cefalarda bulunuyor. Bu gün bir kocakarının evine uçtu. yoksulluk. senm gözüne bakmakla ne kazanırlar? Ey zülfü aslanlara ayakbağı olan güzel sevgili! Olaki. Kürsü'yi. var. Sürmari'nin oğluna karısı. Ama başkalarının yanında büyük sayılır. Peyniri Pars denilen canavar da yer. Bir nazeninin karşısında nasıl naz edersin? diyordum. Sen ondan daha büyüğünü düşünebilir misin? Durma ondan daha ileri geç ki. Ama onun evet demesinden anlaşılıyordu ki. Bunlardan biri ile de onun alnını ve burnunu işaretledi. yahut da hal ehli değildir. bizi kabul etmedi. Nizamî. Şiir: Ey bir cihanın tok gözlüleri vuslatına susamış olan sevgili! Senden ayrı düşmek korkusu ile cihanın kahramanları titremekte. Nihayet o külah benim başıma geçerse başım rahat olur. eğer benden incindi ise bir kere olsun bana getirin.yaşamaya razı idi. Ceylânlar. ayağı bağlı idi. ne de düz yazı bilir. Ancak biraz üzüntüsü var. odur. "kendini bana göster" dedi. Kutup geldi başını önüne eğdi. dedi. Nurları. o süt de içer. Bir yerde ki. deyince. Olmaya ki yolda hatırıma gelsin diyordum. Ona. ahmaklık etme. Orada dileklerimi dinler burada da bana yalvarırdı. yoktur. Aman bu adamı yakalayın. senin makamın nerededir? diyordu. Bize daha buna benzer bir çok tatlı diller döktü. her neyim varsa ona vermek istiyorum. Yürekler paralar. beyaz el mucizesi de ondan daha üstün idi. keyfine bak. Falan gün başını örttü. Görmüyor musun ki o oturmuştur. orada sözün ne yeri var? Sürmari'nin oğlu beni öğmeye başladı. benden bir şeyler geçti. Kutup. göklerin yaratıcısıdır. Evet. niçin bir şey söylemiyorsun. ikiüç gündür bana mürit olmuştur. onu benim karşıma getirdi. Şamda bir adam vardı. Hakanî ve Attar mı söyler? (M. ciğerler söker. O hiç aldırmadı. 227) Onların da o sözlerde birer payı vardır. kaçtı. Zaten ben bu güne kadar o külahı arıyordum.Yedi kitap üzerine yemin içti ve dedi ki: Hiç incinmem söyle! Allahya şükür ki. Musa Paygamber henüz Hakkın içyüzünü anlayamamıştı. En küçük olan hangisidir? Yani bir kimse kendi kendine bir düşünse: Bir varlık ki. o bütün mavi boyaları herkese verdi. ululuk bulasın. Nihayet kanlı bir sarhoş değildir. bir söz söyle bir şey emret.

onun halinin ifadesidir o sözler. Allah Kur'an'da. Dedi ki. 229) Ama Hak. ama herkes kendi halini anlar. utancın ne yeri var? Adamın biri. Ama o dost ile göz göze gelince onun ayağına kapandı Öteki dost bunları görünce bıçağını yere fırlattı. yani kâinatın elçisi. sen gitti. Namaz kılmak niçin sana utanç versin? Gördün ki orada arıklar vardır. keski burada olaydı eteğine yapışırdım. düşmanı da severim. yoksa Seyid Burhaneddin'i mi? Benden asla ay almayacaksan. peki sirkenin senin ağzında ne işi var. Ebubekir'in dostu. Hazreti Muhammed'in hikâyesini anlatır. dedi. 23/117) buyurmuştur. Allahındır. Bunları çağıralım. ben de senin kerem sahibi Rabbinim. Kendine geldiği zaman. Gördüm ki gebedir. Öküzü gördü. Bir kimseden incinirsem onu yakala. Burada göklerden maksat. Bu halde gerçek dost seni kabul ederse o gerçek dost değildir. ama gerektir ki o da zahiri korusun. başka birisi için kötü şeyler düşünüyordu. şanım ne yücedir! diyen adam Haktan bahsediyor. sevgili de olgunluğunu ye güzelliğini o kadar hoş gösterir. Peygamberin arkasından su sözleri mırıldanıyordu: Allahım sen benim kulumsun. kulağını yahut başını okşayayım. Nihayet secde öyle birine karşı yapılır ki. Her kim." buyurulmuştur. Öteki de onun hakkında aynı düşüncede idi. Kuran'da. nasıl olur da hayrette kalır9 Hakka kendi mülkünde hayret ve şaşkınlık isnat etmeknasıl caiz olur? Bunu söyleyen bir sofi idi. 2/206) buyurulmuştur. Dedi ki: Hazreti Peygamber. Söz söylerken herkes kendi haline ait sözün yorumunu yapmış olur. Arşa hâkimdir. Ben şimdi dostumun dostunu nasıl öldürebilirim? Ali'nin düşmanı. Tattım. sen de benim kalbimin ağrımasını istemezsin. Beni ululayın. Büyük Kemal'in her üçü de büyüktür. ama onu dinlemek istemem. Aşk her ne kadar fazla olursa olsun. dedim. Arada üçüncü bir adam Oradan vardı ki. beni yoksul olarak dirilt.söyledim. Nasıl ki. Dedi ki: Şimdi bu iki hasım karşılaşacak. bana hiç ziyanı dokunmadı." (K. şu duayı kimin için buyurmuştur? "Allahım. yoksullar topluluğu ile birlikte hasret! ' Sen niçin kendini benlikten kurtaramıyorsun? Eğer o benlik davasından kurtulursan daha ileri gidersin. Bu sözün mânası nedir? Herkes sözden bir şey anlar. namaz kılsın. o zehirdir. Büyük Izzeddin. Büyük Hamid. ayıklık halinde derhal Allahdan mağfiret dilerdi. ben Kerimiddin'i severim. hem onun hem de bunun dostu idi. yoksul olarak öldür. Gittim elimi karnına koydum. ondan önce bu makam yoktu da onun zamanında mı oldu? Kuran'da Tâhâ sûresi. el kaldırmak yakışmaz. Hazreti Muhammed'in kalbidir. onların karşılaşacağı bir yerde durdu ve bekledi ki dostu oradan geçsin. (M. sizi boş yere yarattım. Arş üzerine hâkim olmakta onun halidir. dnu götüreyim. "İncinme. Ben de onu istiyorum. Derman derdin olduğu yere gider. âşıka daha hoş görünür. Beni mi daha çok seviyorsun. Ben biliyorum ki. O Arş denilen makam. ama Şehzadeyi göremedi. bir dönüş içindir. ." Bunu işiten Peygamber yoldaşları hemen adamcağızı öldürmek istediler. haberim var. onun dimağı. Başka bir âyette. Kalbim ağrıyor. Ben her ne kadar zahirde ona aldırmam. dervişin biri. yerden maksat da onun vücududur. senin namaz kılmayısın sana utanç olmaz. "Siz sanır mısınız ki. Bana açıkla diyordu. Bir öküz getirdiler Şehzade içerde yoktu. Hep onun hikâyesi. diyelim ki ağzın şeker doludur. Ne var ki. nasıl beni bırakır da kadınların aybaşı âdetleri ile meşgul olursun9 Sen yoktun. Eğer sen övüyorsan bu kötüleme ile ne işin var? Sen herkesi kötüledikten sonra. "Karanlıkta yürüyen yolunu sapıtır. içi doludur. bana başka biri geldi. Hazretle kaç defa konuştuk. Allanın huzurunda duygulansın. o yüce Peygambere suret yönünden bakar da. İsterim ki. dedi. Afcıa Allah ondan bu sarhoşluğu esirgemedi. (M. 228) Ağzın sirke ile doluysa. övmeye değer. Şimdi bu saatte sana diyorum ki. bakalım ne olacak? vah. mâna yönünden bakmazsa sapkınlıkta kalır. onu yakala diyorum. Köpek de yavrular doğurur. 20/3) buyurulmuştur. bu Kur'an'ı sana zahmet vermek için indirmedik" buyurulmuştur. "Yerde ve göklerde ne varsa. bu ne gebeliktir. Ama Muhammed'i. Bir gün Hazreti Peygamber yolda yürürken kendinden geçmiş." (K. dostumsun demek. Yoruma dikkat et ki. "Rahman Arşın üstündedir. Derviş kadınlarına bir şey söylemek. Bu o demektir ki sizin yaratılışınız bir tesadüf eseri yahut boşuna değildir." (K. o da aracı dostun ayağına kapandı.

Benim için pek az ihtiyaç var. Ama Mevlâna için öyle değil. Onun hoş bir tabiatı vardır. Eğer yeni bir şey olursa şöyle der: Bir şey görüyorum nasıldır o? Meseleyi açıkça anlat. Siz, bana inanç gösteriyor musunuz? Ona başka türlü bakıyorsunuz. O, bu kadar bilmez. Kaç kere dedi ki: Biz bir köşeye çekilelim de sizi böyle görmeyelim. Nefislerine uymazlardı, ürkerlerdi. O halde onlat nasıl senin yolunu isteyebilirler? Onlar, nasıl olurda Bayezid'in içtiği kâseden içmek isterler? Eğer ona, ey İbrahim, sen Kerim'in ne halde olduğunu ne biliyorsun? diye sorsam kendini küçük görür, gizlice gönül alçaklığı gösterir. Ben, Elif harfinin dümdüz olduğunu görünce sırtım iki kat oldu. Lam harfi dedi ki: Ben de Elif gibi dosdoğruyum. Sakın dedi, lâf atma! Hiç öyle söyleme! Sen Lamsın. Kendini Lam bil! Bu halkı tanımak, Hakkı tanımaktan daha zordur. Onu delil getirme yolu ile tanıyabilirsin. Yontulmuş bir ağaç görürsün; bilirsin ki, herhalde onu yontan biri vardır. Kendiliğinden yontulmamıştır o. Ama bu halkı, görünüşte, sen kendin gibi sanırsın; fakat içyüzü bambaşkadır. Senin düşündüğünden, tahmin ettiğinden çok uzaktır. Şimdi bu yontulmuş ağacı tanımakta şaşılacak bir şey yoktur. Ama onu yontan kimdir? Onun ululuğu ne mertebededir? Onun sonsuzluğu nasıldır? Bunu ancak bu kimseler bilir, ama açıklamazlar. Mademki sen bu kapıyı kendine açtın, çare yoktur; varsa söyle bu kapıyı nasıl kapayabilirsin? O kapı kendiliğinden kapanmaz. Bu zorluğu sen çıkardın! Bir topluluk vardır ki, gönülleri bağlamıştır. Haftadan haftaya bir kere gel de, Allah şöyle buyurdu, Allahın Resulü böyle dedi, diye hatırına gelenleri onlara anlat. Gece gündüz hayır duanızla meşgulüm, Çünkü yolda kazalar vardır. Biri gelecek kaza, öteki de hemen gelip çatan kazadır.. Gelip çatan kaza dua ile geri dönmez. Ama gelecek olanı dua ile geri çevirebilirsin. Bazıları bizim Allahmız hoştur, bizim Allahmız iyidir, ama başkaları için değildir, jerler. Böyle bir heves içinde bir Allah bulurlar. Bazıları da kendi hayallerini Allah sanırlar. Kur'an'da, "Allah kullarına lütfedicidir," (K. 42/17) buyurulmuştur. (M. 230) Ayette (kullarına) buyuruldu, ama nerede o kullar9 Kumarbazın birini zamanenin adaletli veziri Şemseddini Tuğrai'nin huzuruna götürdüler. Şemseddin, vakti.. Büzrüçmihri idi. Adam, bana inanır mısınız? dedi. Şeyh o adamları bana getirin, buyurdu. Şemseddin sordu: Hangi şeyh? Filân şeyh, dedi. Vezir, eğer başkası olsaydı senin öcünü alırdı. Ama o eğer aranızda ise git onun ayağına kapan! dedi. Kumarbaz, ulu vezirim, dedi, sen eğer bu işi yapacaksan, sana bir sıpa satın almak gerek, ben de senin eşeğini sürerim. Vezir dedi ki: Mübarek gördün ki o bahtsız adam bana ne söyledi. O adam ki sayılı vezirlerin huzurunda konuşuyor, lanet ona olsun. Ben yüz bin kere bu işi yaptım. Hiç benden işittin mi? Yahut hiç kimseye böyle bir şey söylediğimi duydun mu? Sonra sordu: Sen balığı bilir misin? Kumarbaz, evet dedi, bilirim. O halde balığın nişanını anlat. Deve gibi iki başlıdır, dedi. Ha, dedi, Vezir; sen balığı bilmediğin gibi deveyi de bilmediğin anlaşıldı. O kargaya leş verme sonra alışır da her zaman ister. Sana, ölü eti gerekmez, diri eti yaraşır. Bu sözleri, maslahat gereği şaka olsun diye söylüyordu; yoksa cimriliğinden değil. Öğrenmekle elde edilen zahir bilgilerinden kaçınma. Yoksa bana bir yolda yürümek ne kadar zorlaşır di. Bunun en çetin feryat ve şikâyetini Bayezid de yapmıştır. Bunu söylemek ancak Hazreti Peygambere yaraşır, dedin . Önce mazlum ve yumuşak bir halde geldi; görüyorsun ki bu yol için neler söyledi. Ben geldim, dedim; sen ne yaptın? Benim için iki dirhem verdin, o da dağıtırken üç dirhem verdi. Mevlâna buyurdu ki: Başka neyin var? Varsa bana bir kaftan verir misin? Şahap, Şam'da diyordu ki: Benim için en akla yakın düşünce şudur: Allah kendi kendini bağlamıştır. Dilediği gibi hareket etmez. Fahreddin'i Razî ise Sultan Muhammed Harzem Şahın yağlı lokmaları ile, giydirdiği kaftanların, verdiği altınların hatırı için ona, kendi iradesiyle dilediği gibi hareket eder, demiştir. Dedi ki: Hayat benim için öyle bir şeydir ki, ağır bir yük haline geldi mi, ağır bir hammal semeri gibi insanın boynundan asılır, ayağı çamurda kalır. Eğer yaşlı ve arık bir hal almışsa, biri gerektir ki, onun ansızın urganını kessin de, o ağır yük boynundan düşsün, o da böylece kurtulsun. (M. 231) Şahab'm yanına geldiler, binlerce akla yakın sözler dinlediler. Ondan faydalandılar, secde ettiler. Dışarı çıkınca dediler ki: bu bir felsefecidir. Her konuda bilgin olan bir filozoftur. Ben onları kitaptan sildim. O her şeyde bilgin olan ancak Allahdır dedim ve şöyle yazdım: Filozof çok şeylerde bilgindir. Kıyameti anlatırken, dedi ki: Bir gün feleğin dönüşü hareketini durdurursa, kıyamet o zaman kopar. Âlem nasıl yerinde durabilir? dedim. Derler ki peygamberler hikmet ehlidirler, ancak halkın maslahatı icabı böyle söylemişlerdir. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi, eğer iş senin dediğin gibi ise, hep kurtulduk demektir. O konuda insanlar acizdir. O bahsi konuşmaktan kaçınmak ve bu konuyu kesip atmak gerekiyor. Bu, Kur'an'da

buyurulduğu gibi, "Bir gün yeryüzü başka bir yerle değiştirildiği, gökler altüst olduğu zamanda ancak herşeyi yok eden tek Allah kalacaktır," (K. 14/39) ve buna benzer ayetlerde ve yine, "O gün, gökleri kitap yaprakları gibi katlarız." (K. 21 /104) anlamındaki âyette de anlatılmıştır. Şimdi bu görünen yeryüzünü ortadan kaldırır ve gökleri bir araya toplarlarsa, o zaman ne olacaktır? Nihayet bunlar olacaksa o bilginler neyi hesap edecekler. Bunların gereği de yok. Fahreddini Razî, felsefeciydi. Yahut da onlardan sayılırdı. Harzem Şah ile aralarında bir buluşma oldu. Fahreddin söze başladı: Bütün bilgi dallarını inceledim, gelip geçenlerle şimdiki yazarların bütün kitaplarını gözden geçirdim. Eflatun çağından bu güne kadar makbul sayılan her eserin benim nazarımda şüpheli olan taraflarını araştırdım. Her birini de açıkça ve aydın bir görüşle inceden inceye okuyarak kafama yerleştirdim. Daha önce geçenlerin defterlerini altüst ettim. Her birinin yeteneğini öğrendim, kendi zamanımın bilginlerini de çırçıplak meydana çıkardım. Herbirinin bilgi derecesini anladım, dedikten sonra; falan fende, falanca fende diye sayıp döktü. Sonra işi öyle bir noktaya getirdim ki, bende hiç bir vehim kalmasın, dedi. Fahri Razî, sarayın ileri gelen emirlerindendi. Onu kötülemek için diyorlardı ki: Sende o ilimlerden başka bir bilgi daha var, ama biliyoruz ki sen kâfirlerdensin! Korkarak kaçan bir kalabalık gördüm. Biraz daha gidince beni korkutmaya başladılar. Onlar korkuyorlardı ki, sakın bir ejderha ortaya çıkıp da âlemi bir lokma gibi yutmasın. Ama benim ondan yana hiç korkum yoktu. Biraz daha ilerledim, büyük geniş bir demir kapı gördüm; onun karşısında bir kapı daha vardı ki, tavsife sığmaz derecede geniş fakat kapalı idi. (M. 232) Üstüne anahtar konmuş belki beş yüz batman ağırlığında vardı. O yedi başlı ejderha buradaydı. Sakın, dedi, bu kapıya yaklaşma! Benim gayret ve yiğitlik damarım ayaklandı, kapıya vurdum, anahtarı kırdım, içeri girdim. Bir böcek gördüm hemen, aşağı çektim ayağımın altında ezdim. Allah bilir... Bu gün acaba neden onun bütün sözleri böcek üstünedir. Onun bütün kitapları, eserleri hep böcektir. Elif, herkesçe bilinir ki, Eliftir; onu başka harflerle tanımlamaya gerek yoktur. Ama başka bilinmeyen harfleri açıklamak gerektir. B harfi ile beraber bütün Ebced harflerini yorumlamak ister. Başkaları bunu anlamaz. Kur'an'a da yorum gerektir: Elif harfi bağımsızdır. Allah kelimesinin başına oturmuştur. B harfi gönlünde onun sevgisini taşır, onun ayağına baş koymuştur. Şimdi sen insaf et! Böyle bir yaşantıya kimin gücü yeter? Birine alçakgönüllülük gösterdim mi benden ürküyor; düşmanca dışarı fırlıyor. Mısra: Nefsine ziyan verenin kime faydası olur? Nihayet bunu uzaklaştırmak gerek. Bunun misali şudur: Şahlardan biri güzel bir Arap atına binmiş yoldan geçerken köpekler her taraftan havlamaya başlar. Bundan şaha ne ziyan var? Belki faydası vardır. Tebriz'e daha erken varır; işine daha çabuk yetişir. O köpekler, abteshanede geberir giderler. Şah da onlara karşı duyduğu merhametten dolayı der ki: Bana sizin havlamanızın faydası oldu, benim işimi çabuklaştırdınız. Ancak ben kendi menfaatimden vazgeçtim, yemek zamanına daha çabuk yetiştim. Rahman ve Rahim olan Allanın adiyle başlarım. Allah adiyle. Allah adiyle söyle ki, odur, odur. Şimdi bana gereken bu Haşr'in yani kıyamet gününde toplanmanın nasıl olacağını anlatmaktır. Bu ten, bu ceset, ten olduğu müddetçe ne faydası var? Her kim ölürse onun kıyameti kopmuş demektir. O öz, Allah ile birlikte ölümsüzdür. Bunlar da doğarlar. Güneş bütün âlemi aydınlatır. Ağzından içeri giren o aydınlıkla, benim nağmelerimden dışarıya nur fışkırıyor. Siyah harflar altında parlıyor. Nihayet bu güneş geceleri de parlamaktadır. Yerlerin, göklerin yüzü onunla aydınlanıyor. Güneşin yüzü Mevlâna'ya dönüktür, çünkü Mevlâna'nın yüzü de güneşe dönüktür.

(M. 233) "O imanlı kişiler ki, bizi arama yolunda savaşırlar, onları mutlaka yollarımızda hidayete eriştireceğiz," (K. 29/69) anlamındaki âyet, tertip bakımından maklup, yani devriktir. Benim için efendi konağı burada kurulmuştur. Uygunsuz misafir gerekmez. Gazneli Mahmud, Ayaz'a, burada otur, dedi. Ayaz'dan hiç itiraz beklenir mi? Şah istiyordu ki, Ayaz herhangi bir durumda kendisine itiraz etsin. Acaba nasıl itiraz edecek; bunu öğrenmek istiyordu. Şah dedi ki: Benim gibi binlerce insan kafasını bir pul için kestirenler, ibret alsınlar diye yaparlar bunu. Nasıl ki, Kazvinli zabıta âmiri idi ve annesini öldürdü. Zındıklar anlasın ki, o hiç çekinmeden bu işi yapar. Çalgıcılardan birinin sesi kötü idi. Biri kendisine, yahu dedi, sen kendi sesini işitmiyor musun? Çalgıcı dedi ki, şimdi işittiğim benim öz malımdır, konak sahibinin malı değildir, bu başka yerdendir. Düşünmüyor musun ki, benim bu eve yol bulmaklığım, kendi kadınıma kavuşmaklığım gibi, Cebrail'den gelen bir gayret yüzündendir. Bana iyi bakasın diye. Bana öyle yakın oldun karşımda öylesine saygılı oturuyordun ki, tıpkı bir evlâdın babası önünde oturması gibi. Kendisine bir parça ekmek vereyim diye bana yönelmiş bir evlât sanki. Bu kuvveti hiç görmüyor musun? Bu keli nasıl yola getireyim ki şaşıp kalasın! Ben bir maksadın peşinde koşarsam herkes tarafından beğenilirim. Nasıl ki, Hazreti Peygamber (Selât ve selâm ona olsun), şahitlik meselesinde buyurdular ki: Bir şahit daha lâzım; olayda iki kişinin tanıklık etmesi gerektir. Sonra, Zülyedeyn (Çifte elli) diye anılan sahabî, Ebu Muhammed Amr Bin Abd'ın şahitliğini iki kişinin yerine kabul etti. Amr, bu hadiseye ben şahidim, dedi. Bunun üzerine hüküm verildi. Halvet olduktan sonra Hazreti Peygamber ona sordu: Ben biliyorum ki, sen bu işte hazır değildin, nasıl şahitlik ettin? Amr, ey Allanın Resulü! dedi, bizim hiç bilmediğimiz bu kadar gayıp âleminin haberlerini, başlangıç ve son hakkında verdiğin bilgileri kabul ettik, gerçekledik, bunlara şahitlik ettik de, bu kadarcık bir şeyi mi esirgeyeceğiz? Bu sözler asıl konuşulanların tıpkısı değildir. Çünkü sözün aslı gönülden kopmuş olan sözdür. Çünkü bütün gerçek sözler gönülden kopar. Artık gel! Bizim işlerimiz var, ne kaçamak yapıp duruyorsun? Ayağına bir köstek mi vurmalı ki kaçmayasın! Köstek kabul etmiyorsan, canımı, gönlümü ayaklarının altına sereyim. Yine faydası yok, bırakıyorum. Tene de yol yok. Falcının biri Şaha, ey Şah! Adın nedir? dedi. Sana fal açayım. Şah, git, dedi, ey pezevenk! (M. 234) Babanın adı ne? deyince şimdi ona iltifatsız davranmak gerek ki, buraya gelsin dedi. Sen ne kadar önde gidersen, arkadan gelen az olur. Güzel çocuklar böyle yaparlar; öğretmenleri de hep onlara evet derler. Mısra: O tatlı dudaklarınla beni yüzsüz eden sensin! Sen naziksin, bizim bir çok sözlerimize karşı takat getiremezsin! Benim ağzım unla doludur; dışarı püskürürüm. Sen zayıf düştün, bende de öyle bir kuvvet var ki, daracık bir deri içinde dayanıklı ve dirençliyim. Düşman onun önünde ne kadar daha kuvvetli olursa ancak beni incitir. Sen hep inciniyorsun, zayıf düşüyorsun! Beni binlerce kez incitseler bile daha kuvvetli olmaktan, daha yüce ve kudretli olmaktan başka bir etki yapmaz. Ben cehenneme de, cennete de, pazara da gidebilirim; ama sen nazik ve narinsin, gidemezsin! Her ilmi, Arapça olsun.başka dilden olsun Farsçaya çeviririm. Söyle ki söyleyeyim! Farsça odur, Arapça da budur. Onun tabiatına, arzusuna göre konuşurum. Arapça odur ki, üstün bir Arapça olsun, doğru konuşulsun, uyku getirici olmasın. Senin uykun, uyanıklık gibidir, ama yine de uyuma. Nasıl olur? Efendi uyanık, olsun da uşak uyusun! Öyle olsun senin uykun; hep uyanıklık ve ayıklık olsun! Bir bıçağın hatırı için yedi tane bıçağı sattım. Bu bıçak da feryat etti, beni de bırak, dedi, hepsini sattın, dedi. Senin durumun şuna benzer: Hazreti Muhammed Aleyhisselâm, eğer hiç kimseyi İslama davet etmeseydi daha kârlı çıkacaktı. Ondan hiç bir mucize istediler mi? Eğer biz de Şemseddin'e Müslüman ol, demeseydik bize hiç düşman olmaz, belki de çok saygı gösterirlerdi. Her meyvenin pişmiş aşı gelince, onun turfanda zamanındaki tadını vermez. Önce kiraz ve marul çıkar; arkadan zerdali yetişir, daha sonra da karpuz, üzüm gelir. Nasıl ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselâm ile kendinden önce gelen nebilerin şeriatı hükümsüz kaldı. Nice Müslüman, kâfirlerden ilk defa bir şey sınamadıkça yanaşmazlar. O can bile olsa, ondan sakın; ona can ol! deyiver. Can odur ki, ondan rahatlık doğar. Ondan nasıl olur da üzüntü ve ıstırap doğar. Bunu söyleyince kalbim ağrıyor. Nasıl ki, biri bana, sen demiyor

musun ki, gönlüm eziliyor, demişti. Eğer onlardan olsaydın, yüz parçayı yerli yerine getirir içinde yanardın. (M. 235)O zaman ağrı ağrı üstüne gelirdi; sonra dayanılmaz hale gelen bir şeyin üstüne daha hangi yükü yükleyebilirsin. O zaman tek bir ağrı yüz kat daha artar. Dedim ki: O ağrının sona erdiğini görmüyorum ki, ağrı hakkında bir"Varar vereyim. Şimdi ne oldu? Biz Allanın kaza ve kaderine razı olduk, dedi ve gerçekten razı oldu. Allah Şuayib Peygamberi gözleri görmez olarak yarattı. Şuayib ona razı oldu. Aziz kulların yüzlerini göremiyordu, ama mâna âleminde görüyordu. Bu zahirde hoş olur. Bir şey eline geçmeyince, ona da razı olur. Ama razı olmak ona derler ki, insan ağır başlı olsun ve aklını yokluk üzüntüsü ile uğraştırmasın. Eyüp Peygamber, bedeninde yara açan o böceklere razı olmuştu; gönlünü hep onlara vermişti. Düşünmüyordu ki, bu daha ne zamana kadar sürecek? Yahut, Yarabbi bu ıstırabın ne zamana kadar süreceğini bana bildir! demiyordu. Devasız bir hastalığa tutulan herkesin ilâcı şudur: Ben yiyeyim, sen yeme! Ama her zaman, sen yeme, demekliğin erkekliğe yakışmaz. Beni kaç kere sınadın. Son derece perhiz et diyebilirim, ama son derece ne oluyor? O son derece ne ile anlaşılır? Görüyorsun ki, bu artıkça zarar verir. Kendi ıstırabından bahsederken, fazla yediğin o günden beri, rahatım bozuldu diyorsun! Ne semâda, ne konuşmada rahat kalmadı. Sözde, sohbette, hulâsa her şeyde rahatsızlık belirdi. Meğerse gayıp âleminden bir çare olsun. Evet, dedi, gaybe iman ederiz; biz.mümin kullardanız, sonuna kadar inancımızı koruruz. Her şey gayptan meydana gelir, yoktan varolur. Bütün doğuşlar gayp âleminden gelir. Malik hayli paralar sarfetti; kendisine fetâ, ne de ahî (kardeş). yahut anî desinler diye, annesini derviş yapmıştı.Ben biliyorum ki öne feta (yiğit) dır, Oldukça alçakgönüllü ve iyi adamdır, ama onun başında bir sevda var. Annesinin gün görmez yerini

düşünüyor. Yani istiyor ki, ben annesini ziyarete gideyim. Tanıdık, bildik kadınlar; nimet hakkını unutmayan dostlar el pençe divan dursunlar karşımda; sana ne pişireyim, ne istiyorsun, desinler. Ben de her ne olursa olsun diyeyim. Diyorlardı ki: Bizim oğlanlar, bizimle kavga ediyorlar. Eğer ona danışmadan pişmişse bize çıkışıyorlar, şimdi ne arzu ediyorsunuz? (M. 236) Hemedanlı Aynulkuzat'tan bir kaç söz anlatırlar. Adam, olmuş bir şeyi söyledim, ağzım kırılsın keski olmayaydı, dediği için dolu yağmış. Ibni Abbas (Allah ondan razı olsun)'dan da buna benzer sözler iletirler. Halbuki Hazreti Mustafa (Allahnın selât ve selâmı üzerine olsun) bunlardan apayrı konuşurdu. Onlar, Hazreti Mustafanm sırrına erişemediler ve erişemezler de. Isa da Musa da o sırrı kavrayamadıklarından dolayı, "Allahım, bizi Muhammed ümmetinden kıl!" diye yalvarmışlardır. Onların bu can atmaları, hep Hazreti Muhammed'in (S.A.) makamını istedikleri içindir. Ama bu olmaz. Kur'an'da, "Sizin ne yaptığınızı bilen ulu yazıcı melekler vardır," (K. 82/11) buyurulmuştur. iyi bir iş işlersen sağ tarafındaki melek, sol tarafındaki meleğin emri ile yazdırır. Çünkü sol taraftaki melek, düşünceyi, niyeti, iş alanına getirir, yazar. Yedi yüz kat, hattâ sonsuz sevap bile yazar. Bunların her biri yine"Kur'an'da Allahya kavuşmak isteyen, iyi amal işlesin, onun kulluğuna hiç bir kimseyi ortak koşmasın," (K. 18/110) anlamındaki âyette işaret olunan tek Allah odur. Onun varlığının ötekine faydası yoktur. "Allah, nuru ile dilediğine hidayet yolunu gösterir," buyurulması da buna delildir. Kur'an'daki vaidler ve cezalar, başkaları için ayrılmıştır. Mutlak ayırıcı olan ulu Allah bağışlayıcıdır da. Dedi ki: O namazı niçin kılmıyorsun? Allah emrettiği için, dedi. Nerede buyurdu bunu? Sarhoş iken namaza yaklaşmayınız," (K. 4/46) buyurulmadı mı? Onu sen oku, dedi. Herkes, herkese verir, iş ayrı ayrıdır. Bir âyet müminlerin hali hakkındadır; onlar için indirilmiştir. Ondan sonra başka bir âyet de, kâfirler içindir. Ama o aşk âleminde hep lütuf vardır, hiç kahır ve ceza yoktur. Biz çoktan beri kahırdan dışarı çıktık. Ama o buraya yakındır, cehennem bu taraftadır. Cehennemden geçersen öte tarafı cennet yoludur. Sonsuz, uçsuz bucaksız; lütuf ve mutluluk âlemidir. Bir ayakkabıcı vardı. Hazreti Peygamber için güzel bir pabuç dikti. Hazreti Peygamberin hoşuna gitti, güzel dikmişsin, buyurdular. Usta susmadı, dedi ki: Bundan daha iyisini de dikebilirim ey Allah Resulü! Dikmeyi başarabilirim. Buyurdular ki: O halde onu kim için saklıyorsun? Bu daha iyi pabucu kime dikeceksin? Madem ki benim için dikmedin kimin için dikmek istiyorsun? (M. 237) Hazreti Muhammed Aleyhisselâm kırk yaşına kadar davette bulunmadı. Sonra tam yirmi üç yıl halkı Islama davet etti. Bu kadar işler oldu. Evet her ne kadar bu müddet az idi. Allah ile birlikte geçen her an bilirsin ki, ölümsüz ve sonsuzdur. Ben bu zevksiz erişte pilavından yiyorsam, hep onun elindendir. Yarabbi! Onu parmakla göstereyim de gör! Parmak budur, o değildir, budur, budur.

heybetle bir baktım. Kürklü hırka ile çarığı unutma! Onun arkasından gitmenin ne yeri var! Korku nerede kalır? Rastgele bir şey yeme ki. Cihan altınlarla dolu olmalıdır ki onu senin vuslatın şerefine ayaklarına saçayım. 239) Bu şükran secdesidir. sonunda eğer onu yemeseydim daha iyi olurdu. sinirini koparır. benim nazarım ona. o zaman geçti. Ondan sonra gemici derhal secdeye kapandı. 78/9. Önünde bir pul değerinde helva var. (M. iyi bir iş yaptın. Şimdi sen de tövbe et ki. Deve uysallığı. Bu da nefsin düğünüdür. Hangi ağaçtan meyva istersen al! Mademki bu saatte sen konuşuyorsun. güzel tedbirler alalım. sen bilirsin. Benim ipim uzun. Dinsizi ateşin üstüne atar cehenneme götürürler. dedi. dedim. ben doğru konuşuyorum. artık bağ bekçisini elde ettikten sonra bağ senin oldu demektir. kendi yerini de gördün. Sudan geçmek kolaydır. ölüm bin kat daha hoştur. Diyorsun ki: Nice böyle uzun boylu alçaklardan bizim için bir uzun boylu. 10) buyurulmuştur. deveyi su kenarına kadar yürüttü. dedi. başka kim olacak? Düğünler. Allah kuluna inayet ederse bir Hıristiyan çocuğunu bile onun yolunda Müslüman eder. ama dizden dize fark var.Seyid derdi ki: Lokmayı başının arkasından götüren kimse ola ki.değerse Müslüman olur. hiç bir ses çıkarmadı. . 238) Allahnın vaadi bozulmaz. bir daha böyle yüzsüzlük etmeyesin! Benim semerimin üstüne çık otur! Benim semerimde senin gibi yüz binlerce farenin ağırlığının ne değeri var? Bir anda suyu geçeriz. Gözünün birini bir balığa. geceyi size örtü kıldık. ama bunlardan konuşmaya lüzum yok. yürü bakalım! Fare. Bizim canlı Allahmız var. önce kumaşı ölç. Gündüzü de geçiminizi sağlamak için ayırdık. derler. iri cüsseli hayvan aciz kalamazdı. Şiir: Dostların ayrılığından ah çekmek. Benim içimde o büyüklük ve genişlik nasıl olur? Bende ne var diye şaşmaktadır. demeyesin. O çabuk yürüyüşlü. Denizde sular arasında bir aydınlık belirdi. Bir dindarın önündeki bir akçe. Burada işi düzeltmek gerektir. Bir gün yine o aydınlıkta gidiyorduk. Ama deniz de o balığa şaşmaktadır. alçakgönüllüğü ve ağırbaşlılığı yönünden farenin arkasından yürüdü. yarın vedalaşmasından figan yaraşır. Bu söz bu güzelliği ile söylenmeye değer. Hakîm Senayî'nin hem müridi. Devenin bu uysallığını onun yumuşak huylu ve alçakgönüllü olmasına. Ne yazık ki. bazıları da onun bütün hayvanlardan daha uzun boylu olmasına rağmen akıl derecesinin düşkünlüğüne yorarlar. kenara çekildik. Allah daima gayretli davranır. Fare. Geldim eteğine yapıştım. evlenmeler bir türlü değildir. Ayağını suya basan deve. Bu iki mutsuzluğa uğramaktansa." buyurulmuştur. su çok büyük ve derin. Hem de söylemek gerektir ki. (M. çıkamaz da neden bellidir bu? Şüphesiz konuşmak gerek. yahut keski hiç yemeseydim. Diyemez ki. hiç aldırmadı. Nasıl ki.dedi. Eğer söyleseydim ödün patlardı. ancak o yalancı Allahlar bozguna uğrar ve bozulur. Sen kimsin? diyordum ona. Sen akıllı kişileri dinle. Çünkü ben Allahyım. ölü Allahları ne yapacağız? O eşsiz Allahnın mânası aynı mânadır. "Uykunuzu size rahat sebebi. geniş ve ince değilse bile herkes onu görebilir. cennette kendine açık bir makam hazırladın. dedi. ömür vefa etmiyor. ötekini başka bir balığa dikmiş. Fare. gel gel dedi. hiç kimse konuşamaz. onu çekmeye başladı. bir yüce yaratılışlı birisi çıkmaz. Üstat ve kâmil bir insan idi. küçük balıkları yiyerek geçinen büyük balığın haline şükretmesi gibidir.Farenin biri devenin yularına yapıştı. işlerimizde daima iyi. Bu Seyid'in sözüdür: Seyid Burhaneddin. eğer bir an gemide uyusaydım öteki balığı göremeyecektim. Fareye sordu: Şimdi burada niçin durakladın? Buradan niçin geçmiyorsun? Sen. benim tersim de sensin. "Mümin de uysal develer gibi sabırlıdır. Madem ki Hak razı oldu sultan yüzünü sana çevirdi. Gündüzü geçim zamanı kıldık buyurulması da. Beni Allaha ısmarla. Söz sözü açar. Kur'an'da. başka birinin elindeki yüz bin dinardan daha iyidir. bunun sözünü etmeye değmez. Bunun sırrı başkadır. gemiciden sordum. benim gibilerin yularına yapışmanın sana yakışmayacağını bilemedin mi? Şimdi nasıl tuttunsa yuları.hem de şeyhi oldu. nihayet dizkapağında. Biri sordu: iblis kimdir? öteki. sensin dedi. Balık her zaman denizde şaşkın bir durumdadır. sonra kes. Uykunuzu rahat. Senin buraya gelmen bizim için çok hayırlı oldu. gecenizi örtü kıldım buyurulması ayıklık haline işarettir." (K. o günahları örtücüdür ve en güzel güven yeridir. başka bir parıltı daha belirdi. ancak teslim etmek gerek 'o kadar.

Bu hırkamın kolunu öptü. onlara ne insan eli. 241) "Söyle ki. öteki yankesici. soğuk kaçtı. hav hav senin annen babandır de. kendi kendine. Sonra tekrar dili açıldı. Halbuki gerçekten adam ona diyordu ki. "Çadırlar içinde öyle huriler var ki. Kadının biri bu sevdada idi. diye soracak dedi. onun benzeri olur mu hiç? Niçin bu da senin benzerin olsun. dedi. konuşamadı. Bunun anlamı nadir? Hele o cennetler ki Allah âlemidir diye sordum. Kabe'de lâhavlesiz kalmaktan daha hayırlıdır. ben şimdi onu ve arkadaşları çağırayım. Anne mızrağımı ve kılıcımı getir. Niçin sıkıldın. Meyhanede böyle bir lahavle çekmek. kâfur ve temiz şaraptan payı var mı? "Sözlerini yerine getirenler. Önce bu şekilde yanlış düşününce başından sonuna kadar hep saçmaladı. hav hav. onu onu! dedim. Gördüğüm rüyayı içim boşansın diye tekrarlamamı mı istiyorsun dedim." (K. Yani ben açık bir iş yaparım. yürüdü. benzerler ve eşler niçin olsun. Ondan sonra hatırına gelen her şeyi söyledi. bunu değil. Yani bu içkiler bu âlemde de bizim elimize geçmez mi? Herkesin mertebesine göre zencefilden. dedi. O söylediğin şeyi anlatır mısın? dedi. çağlayandan. Eğer yiğitsen tandır başına gel! Mızrakla senin beynini patlatırım gel! Yedi yüz yiğit kişilerdik. o da bana vahiy gelir. Köpek havladı. Siz şu katırı kulunuza veriniz." (K. Onların aralarında yaptığım o işten. dedim. onun heybetinden eve kaçtım. birkaç yankesici ağlaya sızlaya ona yanaştılar. bu ayağı da değil. Onlar geç kalmışlardı. Âyetin inmesi sebebi kendiliğinden anlaşılıyor. Bunun üzerine âyet geldi: "Söyle ki. Dedim ki: insanoğlu ve cin tayfası ona erişememiştir. hey anneciğim! Silâhımı getir. ben sizden herhangi biriniz gibi değilim. bu meseleyi hiç kimseye açmayacaksınız. Şüphe yok ki ilâhımız tek bir ilâhtır." Ama aradaki fark şu kadarcık bir şeydir ki. O evden başka bir eve sonra da büyük bir tandır ocağının içine sığındım. Sen bana bakma. görüyorsunuz ki. 240) Biri dedi ki: Efendimiz sarığını versin de kendilerine bir haber getireyim. Sahabeler o zaman o sözleri küfür sayar. söyleyenlerin boynunu uçurturlardı. Şu şartla ki. bu. Biri sordu: Yahu sen şarabı satıyorsun ama acaba karşılığında ne alacaksın? Camiden geri kalan kimse lahavle mescidine gider. mahallenin başında havlayan o köpeğe. 55/56) buyurulmuştur. Hey anneciğim. o geç kalır. Bunu o söyledi. Efendimiz dediler. Dükkândan et getiren o Yahudi'nin yedi ceddi işadamı idi. karının ardı uğursuz mu? Beline kadar işaret ediyordu. falanın başına ant içeceksiniz. Nihayet adam bu yolcunun sağır olduğunu görünce ilk sözü anlamadığını sezdi. biz çok sopa yedik. ne de cin eli değmiştir. Benden bir söz işitti. Ona göre kıyas et. 18/110) anlamındaki âyetin inmesi sebebi nedir? Siz de bilirsiniz ki. şerri ve korkunç manzarası aşikâr olan o günden korkanlar. onlar da pek çok eşya götürdüler. . bu adam benden herhalde nereden geliyorsun. dışarı çık. Şarapçının biri şarap satıyordu. dedi. Yarabbi onu tut. Olaki bunlar da bir sebep söylesinler. Hazreti Peygamber. şu hazine işini ancak senin sayende başarabiliriz. Ama gönlünü rüyadan boşaltırsan ne ile boşaltacaksın. falanı değil. şüphesiz ben de sizin gibi insanım. Ali'nin yüzüne bakınca onu iyice zayıflamış gördü. yağmur gönderdi ki. insan eğer lahavlenin ne demek olduğunu bilirse. Parmağımı öyle bir sıktı ki. (M. diye düşündü. Selâm vermeyi bile unuttu. ama o yine de Yahudi'dir. yine de Yahudi. Ne kadar un yaptın derlerse bir buçuk kile derim. sensin. Hazreti Ali (Allah ondan razı olsun) Aşura ayının onuncu gününe kadar Hazreti Peygamberin yaptığı gibi dokuz gün et yemezdi. Mevlâna'yı değil. Onu görmüyor mu? Sana şaka mı geliyor bunlar. onun o üç gecelik semâda bir çok günler sürecek olan işleri tamam oldu. yani kuvvet ve kudretin Allahda olduğunu anlarsa onun Cuma namazı boşa gitmez. Başkaca hiç bir şey söyleyemedi. Kuran'da. şüphesiz ben de sizin gibi insanın ancak bana vahi gelir. Ama o sağırdı her şeyi anlayamazdı. önce nereden geliyorsun dediklerini sandığı için değirmenden geliyorum derim. Yedi Tacik üstümüze saldırdı. Sustu. dedim. Ama mescitteki lahavleyi ne bileyim. Yoksa o değerli hazineden faydalanmaya bizim gücümüz yetmez." anlamındaki âyet nedir? Bu herkes hakkında mıdır? Bazıları bunun Hazreti Ali hakkında olduğunu söylerler. Peygambere. İbni Mesut'a (Allah ondan razı olsun) Hazreti Peygamber. Kur'an'ın sırlarından bazı şeyler açıklardı. Ama çok soğuk ve yersiz olur. (M. Kendi düşünceleri ile doğru yola gelsinler. Sağırın biri değirmenden geliyordu. Meğerki ben istemiş olayım. ağızlarından hiç bir haber çıkmaz. ikinci mânasını da benim kulağıma fısıldardı: bunları size anlatsaydım boynumu vururdunuz.Elimde hafif bir ışık tutuyordum. yorganımızı başımıza çekelim de altına girelim. ama eğer doğru cevap verseydi ilk önce söylediği söz hoşa gitmezdi. değirmene doğru giden birine rastladı. Nihayet gerektir ki herkes bir işle uğraşsın. ama hiç kimse bilmez. Onun anlattığına göre falan âyetin mânasını Peygamber arkadaşlarına açık söylerdi.

zahmetsiz ve minnetsiz yürürsün. hem de bizim başımızı yiyecek diye kara bir düşünceye daldılar. Sonra tekrar etrafına bakındı.Ben de niyet ettim bundan daha iyi bir iş varsa din ve dünya kazancı için o işle meşgul olayım. insaflı olanlar insaf ederler. Çömez hocasının bu teklifini annesine anlattı. incir satmak kardeşim! SAİDİ MÜSEYYEBİN HİKÂYESİ (M. bunu rüyada mı gördün? Acaba ne oldu sana. anne şaşkın şaşkın bakışıyorlardı.) yolu gibi aydınlık yoktur. mânada söz kalmadı. Dervişe yaraşan da dervişlik ve sessizliktir. şimdi ne yapacağım ben? Param da yok ki seni hekime götüreyim. Çünkü sözde mâna. bu sözleri onun deliliğine yorar. (M. hakkında zır delidir diye tanıklık ederler. ünü halifeye kadar ulaşmıştı. elime geçeni burada sarfedeyim. dediler. ama bir türlü elde edemedi. kızı gece evine getirdiler. Hal hatır sorduktan sonra. Çünkü sen Hazreti Allanın yolunda bir parmak yürürsen o sana bir karış yaklaşır. Tekrar evine gitti. Beyaz kâğıt üzerine bakınca şaşıyorum. Halife. Yavrum. güzel kızımı sana ereceğim. Bana falan şehre git. bütün yollardan ve gidişlerden. Hazreti Muhammed'in yolu en iyisidir. bu güzeli nikahlamak için zulüm ve cefadan başka ne tertipler. kara sevda ve delilik hiç değil. Maksat. çok ilgi gösterdi. istemezsem gitmem. Ders meclisi tenhalaşınca onu yavaşça yanına çağırdı. Allahnın kutsal sözündeki mânadır. O misal yönündendir. Hayır. Hakîm Senayı eceli geldiği sıralarda dilinin altından bir şeyler mırıldanıyordu. kara sevda sana geldi diyorlar. Bundan sonra zavallı bilgi âşığı çömez artık gözlerini oğuşturarak kendi kendine söylenmeye başladı: Acaba bu bir hayal veya rüya mı? Nasıl ki annem ve komşu kadınlar hep birden. Bir gün büyük üstadın gözü bu çömeze ilişti. Kızı yakından tanıyan kadınlardan bir çoğu yanına gittiler. ne tuzaklar kurdu. bu nasıl olur? Kız. pişman oldum. yoksa parmak karış gibi ölçülerin ne yeri var? Göz kâğıda bakar ve özellikle kendi yazdığı şeyi beğenmez. aman Yarabbi! dediler. bu ne düş. Annesi bu haberden çok ürktü. O gayıp ve gizli âlemden papazlar da haber verir. Oğlan cevap vecdi: Anneciğim. Şiir: İncir satanlar için en güzel şey nedir bilir misin? İncir satmaktır. kendisi ve müderris hiç değişmemiş. Güzellikte. En sonunda gerdek gecesi yaklaşınca. Kadına yaraşan en iyi iş. Kulak verdiler ağzından şu sözler dökülüyordu: Şiir: Söylediğim şeylerin hepsinden vazgeçtim. medrese. Ertesi gün tekrar derse gittiği vakit üstat onu yine çağırttı. . Allahya ant içerim ki bu hayal değil. Neticede delikanlı her ne anlattı ise bunlar hiç birine inanmadılar. Onlar da hep birlikte söylemişlerdir ki. dedi. bari siz ona korku verin de bu hayalden vazgeçsin. Bir daha böyle şeyler söylemesin. bundan bir uğursuzluk sezdi. Talebe arasında en çekingen en alçakgönüllü idi. sen çok düşünmeden ve akıl yormadan saçmalamaya başladın. 242) Saidi Müseyyeb. delikanlı güzel elbiseler giyerek eve geldi. Bu çömezin bir de derviş tabiatlı annesi vardı. Komşu kadınlar. şirinlikte eşsiz bir kızcağızı vardı ki. gümüşler getirmişti. Bu sefer annesi ve komşu kadınlar yine oğlanın şiddetli kara sevda olması mümkündür. olanı biteni annesine hikâye etti. 243) Anne hâlâ şüpheli idi. Gerçekten böyle oldu. Onda öyle bir değişiklik gördüler ki. Medresede sıraların en gerisinde otururdu. Annesine altınlar. O kendi başını. henüz şüphesi geçmemişti ki. her şey yerli yerinde. dedi. sonra da seni kendime vekil seçeceğim. dedi. Said'in bir de çömezi vardı. Onun ne yeri var. Çünkü onların görüşlerinde ve gidişlerinde Hazreti Muhammed'in (A.S. Eğer başkaları işitecek olsa. Bağdat müderrislerindendi. Ertesi gün annesi daha fenalaştı. Bayağı divane oldu. Bu oğlan başımızı yiyecek. ne de sayıklamadır. Yoksa ben seni sevenlerdenim. diye emredersen. mahalle kadınları ile dertleşmeye başladı. ne hayal. evinin bir köşesinde kendi iğini eğirmektir. istersem giderim.

Bir derviş dedi ki: Ben Ebu Abdullah Mustafa Aleyhisselâmdan şunu öğrendim ki. dedi. Yanındaki altını her ne kadar inkâr etsen. Bu iftiradır. Nereden bu söz? Allahya ant içerim ki. benim de. bir sofra getiriyorlar.. ama belki o bizden daha üstündür. bakalım ne olacak? Bunlar dervişlerin hoşlandığı şeyler. Bilmiyorum ki namazda ne okuyayım. biz de sizin.A. onlara yaraşır. Ondan. raks eder. ona biri. onun hiç bir şeyi yok. Yahut onlara sen yaraşırsın! Siz bizimsiniz. kendi nefsine perde oluyorsun. Benim gönlüm her şeyi istemez. Evvelce sende ondan var idi getir. Yarabbi işimi kolaylaştır.sözü öğünme yönünden değildir. bunun başka mânası vardır. Biri gerektir ki beni güldürsün. dedi. biz de öyleyiz. bir damla yaş çıkaramaz gözünden. o yoktan getir! Önce ondan sende vardı. ilâhi söyler. Senin. Öteki bir hava tutturur. ötekini bırakmazlar ki dışarı çıksın. Şu halde bizden daha erdemli bizden daha şereflidir. başına su dökerler. Onun altını da var. bunu anlattı. ne demektir? Yani en küçük Allah kim oluyor ki. Benden bunu öğren ki. Ben neredeyim? Benden haberi yok. Nasıl savaşabilir? Yedi başlı ejderha onun varlığının gölgesidir. Biri ağlar. ondan daha yok mu? getir. diye yalvarır. göğsünün her tüyünden ter damlaları boşanır. Eğer beni görürsen selâm söyle! Biliyorum. dedi. Böylece onların adları anılır. Ben sana bin dinar vereyim. Babası dedi ki: Olmaya ki ondan umut kesesin. urbası da var. sözünü biz kendimiz söylüyoruz. Soğuk ve donuk şeyler. Ah ve figan çocukların işidir. o belki. ama sen önüne perde çekiyorsun. der. arzularına göre hareket etmeyen islâm çocuklarından tiksinmelerine benzer. ne onlar bizimdir. başka hayallerle karıştırıyorsun. Benim gittiğim bu yolda her ne kadar bir yol arkadaşım var. Dünya ahiretin köprüsüdür. büyük aşk derdine düşmüşlerdir. der. Böyle bir hazineden kendi fikrinle uzaklaşmak gerekmez. "Gördün mü. perhiz edesin ilk işin budur. ondan getir. alnında bir işaret görüyordu. Denize düşer ve yüzmek bilmesen boğulurölürsün. senin yanında onlar gerektir. yahut beni unutan zata uğrayalım. Ama zamanenin eli onu gizlemiştir. başına şarap dökerler. ne de biz onlardanız. 244) "Allahdan başka Allah yoktur" diye mırıldandığını. Ey sultan kalk! Eğer gelirsen gidelim masrafı bana olsun. dünyaya yaramazlar. Allahnın gölgesidir" sözü Ebul Hasan Harrakanî'nin nazarında doğru değildir. biri de olmalı ki beni güldürsün. Yarabbi! Sana ne dua edeyim. acaba işin sonucu ne olur? Yusuf Peygamberin küçük kardeşi Bünyamin'in adı hırsız diye çıksaydı ne olurdu? Derviş Bayezidî Bistami'nin türbesi başfnda diyordu ki: Onun bir perdesi kalmıştı. dedi. O ben bir şey değilim dedi. Keşke onun göğsünde tüy olaydım. Hoca keramet göstermişti. ama o da buradan değil. Onun da sakalı var. Eğer başkalarının evine götürüyorlarsa size ne? . dedi. Biz de dünyayı terk etmeliyiz ki ancak onun gibi olalım. Fakat bu başkalarının işi değildir. al götür oğlumu da sana yoldaş edeyim. onun ise dünyada gözü yoktur. Hoca Ahmed'in gözü bir dervişe ilişti. hayır. Çünkü biz dünya adamıyız. Onların seni sevmemesinden sakın gam yeme! Onların senden uzaklaşmak istemesi tıpkı Yahudilerin. ey Allahm gönlümün dilediğini ver. Çünkü Hoca Ahmed'in oğlu yoktu. dedi. Yani onunla savaşa girişen kimse divanedir. Derviş. tekrar hazinenin anahtarını eline verdim. içinden sana bir ses geliyor mu? Mânada için dışından daha iyidir. var yokluğu ister mi? Ben de ağlıyorum. onu himmeti ile kendine çeksin? "Kuvvet galibindir" demeyesin! Bizim hikâyemiz onların söyledikleridir. Yanında taşıdığın altını inkâr ediyorsun. arkanda ne göreceksin? Hazreti Ebubekir arkandan seslenecek: Ey şaşırmışların kılavuzu! Bir taraftan cevap gelir: Eğer Muhammed (S.onlara yüksek sesle şu cevabı verdi: Bunda şaşılacak ne var? O bilgi ve fazilet ehlidir. müsaade et de biraz gönlümü avutayım. Biri bin istek ve yalvarma ile bir parça rahat ister. Kur'an'da. Ben ahvali biliyorum. Gördüm ki. Evet. onun gölgesini arşa götüreceklerdi. Bu nedir zayıflık mıdır? (M. Şimdi onlar neye yararlar? Dine yaramazlar. Kendinden karıştırdığın ve kendine perde ettiğin hayaller eksik değil. Meğer. "Fatihasız namaz olmaz" emrine uyayım. ama yine hoşlanıyorum. Baban senin için doğru bir iş yapmıyor. Allahu Ekber (Allah en ulu Allahdır). birtakım harfler sayıkladığını görüyorum. Bundan dolayı hayalleri dallandırıyorsun. Ebubekir onu bilmez. Ötekini bırakmazlar ki ırmaktan dışarı çıksın. Hazreti Mustafa Aleyhisselâmdan öğrenmemiş ve haber vermemiştir. 245) "Sultan. Rabbin gölgeyi nasıl uzattı?" (K. Bu da ne oluyor derler. O öyle arıktır ki.) yaratılmasaydı o kadar gölge kalacaktı ki. Dervişlerin kulları da benden hoşlanıyor. Biri okunu uzağa atar. Şimdi sarhoş olacaksın ki ayılasın. Bunu anladım. mescitten çıkarken Kur'an koltuğunda (M. der. Dedi ki: Yol senin gittiğin yoldur. 25/47) anlamındaki âyeti hatırla da yüzünü arkana çevir. dedi. Hem kendin. yemeğin karşısında sabredesin. Derviş evine gitti. Kendi bedenlerine zulmedenler Allahnın has kullarıdırlar. ben bir şey değilim der. İşte böyle şimdi ne yapalım. Evet onlar azap çekerler. o perde içinde dünyadan göçtü gitti. kerem sahibi olur.

248) Perdenin arkasına git. sonra candan kıymetli ne gördüler? Kuran'da. diyordu. Bunu sonradan söylemek yalandır. evet fena değildir. Çölleri aşmak başkadır. işte bir iş çıktı. dedi. bu namaz kılmaz. Sıcaklığı toprağa bu mertebede verdi. Biri diyordu ki: Babam Sultanın katırına çul dokur. Cebrail'in kan bahasını hikmet hazinesinden öder. 246) Üç kız bir arada oturmuş konuşuyorlardı: Herbiri babasının işinden söz etmişti. Bu yolda baba çocuklarına bakamaz. Çünkü bu ses neyden çıkar. halinden hoşnut musun diye. O mintanın içine de bir yamalı hırka saklamıştı. çığırtkanlar bağırırlar. Hak yolunun^ulu önderi sizsiniz! Senet sizindir! Bir zavallıyı Hazreti Muhammed'in (S. dediler. bana nasıl inanır? Eğer Mevlâna Celâleddin desem. kuvvetli dayanağın var. Yani dileği uğrunda uyumazlar. 247) Münadinin bu sözünden erkeklerin erkekliği artar.Uyuyorsan ne bulursun? Yücelikler. 7/139) anlamındaki âyeti okurlar. Deveden düşersin. dedi. Hazır buldukları ile ." (K. Gel demesine imkân kalmaz. bak ki. Ona dedi ki: Bir yer hazırlayın bu topluluğun yemek pişirmek cihetinden bir zorluğu yoktur. Falan. Tam yedi gün onların halinden hayrette kaldı. Ona söylerim ama tekrar unutur. O çocuk yolda kalır. mal yüzünden canlarını yele veriyorlar. yahut dinler de söylemez. Olmaya ki. A. Akla ve akıl sahiplerine diyorum ki: Bırak o delileri. (M. ötekiler bunların sözlerini anlatırlar. Ondan bir feryat kopar. Halbuki. başka söze ne lüzum var? Size gerekse teni de terk edeyim. düşünce şaşkınlığı ile aşağı yuvarlanasm. Hiç şüphe yok ki. Ötekiler onların sözlerini taklit ederler. Kudret. ikinci hafta. mey içerler mest olurlar. çabucak yemek geldi. Nihayet onların dostluğu beni yolda koymaz. Bu da bir imtihandır. temel onlardır. Eğer o sözlerle meşgul olayım derse kervan gider. Senin bulduğun dostlara taş bile takat getirmez. Doğrudur. "Rabbi Musa'ya göründüğü vakit. Onlar. Bunların gördükleri ve konuştukları ancak bu gibi şeylerdir. ilk hamlede üç gün yol yürütürler. çulhadır o. Güneş böylece her tarafa bakar. Dil yarası acıklıdır. Size tekrar söylüyorum. der. Allah bilgini. ayık sarhoşlardır. çünkü ateşten kaçmaz. o söyler ve en önde gider ve bir hikâye tutturur. "Sizi korkudan. Çulha çulhalığını unutmaz ancak o sanatı yapar. herkes kendi başının çaresine baksın. onu çok yoksul bir Allah elçisi bilirler. şaşkın ve kendinden geçmiş bir halde arkalarına düştü. dört yüz oda yaraşırdı. Münadiler. Haccın zevkine ermek de başkadır. Evet. açlıktan veya can ve maldan. Eğer işitirse. Çocuklar. çekilen emek nispetinde elde edilir. Hiç bir iş yapamıyorum. O oyuncakların her biri için bu ne hoş. aşağı inmek değildir. Beni okşamasa ne minnet ayağımı bile öpse azdır. onların nazarları senin sabrına çevrilmiştir." (Bakara sûresi. adamcağız. madem ki biliyorsun. Gittiği yerde ne bir. ululuğu ve kudreti ile beraber bir odacığı bile yoktu. çocuk babasını göremez. Şu saatte bilgin bir hatun kişi diyordu ki: Biçare! Hacı rüyada gördün de Hac kafilesinin başbuğunu görmedin mi? ilk önce. Sırmalı elbiseden ne anlar? (M. işittiğini ya söyler de dinlemez. bunlar da onlardan gelen sözlere ses çıkarmazlarsa kapılar tekrar açılır. Namaza çağırmayı da gizli işaretle yapıyoruz. Yirmi beş gün bu tertiple gitmek gerektir. Aşktan yüz mü çevireyim. ne de yüzlerce yamalı hırkanın sözü olmaz. ama içinden elini ağzına kapa. 156) buyurulmuştur. meğer ki atların kolonları çekilirken baş kaşınmış olsun. Bunlar akıllı. hemen bir hüner gösterdi. Can ne oluyor? Mal ile oynayan kimse nefsinden daha iyi bir şey mi gördü? Çünkü onun bir tüyünün değeri yüz bin altından daha üstündür. bir titreme bir sıtma başından ellerine kadar yayılır. Kalenderin biri sırmalı bir külah ve mintan giymiş gidiyordu. Müjdele. Hazreti Peygamberin. Haccı anmakla da meşgul olma! Çünkü başını kaşımaya bile vaktin yok! Buna imkân bulamasın. Kıyamet peşin kopmuştur. doğrudur. Binlerce insanı oradan geri çevirirler. Feryada gücüm yetmiyor. Bugün Semender'in ateşe âşık olması hiç şaşılacak şey değildir. Bir işimiz yoktur diyoruz. Çünkü senin ilk konağın burası mıdır derler. Ebu Said sonra padişahın huzuruna kabul olundu. Kabe'nin kapısına kadar gitmeyelim. Onlar nefisten daha değerli bir şey mi gördüler ki canlarını feda ettiler. Allah bütün gün Musa ile beraberdi. ne tuhaf oyuncaktır. meyve ve mahsûllerden bir şeyin eksikliği ile imtihan ederiz. Sonra bir çölün ucuna varılır. Ebu Said bir topluluğa rastladı. bu takdirde o makam pervanenin seyranıdır. Allah her kemali anlar. Ona dediler ki: Ne peşinden koşarsın? Hep ona bağlanmışsın? içlerinden biri onun için yiyecek bir şey getirmelerini söyledi.)yüce katına getirdiler. (M. onu düşünmek bile gerekmez. içtikleri zaman daha çok ayılırlar. henüz Allah âlemine erişmemiş ise dışarıdan ne söylersen söyle. Önceden söylemek gerektir ki. Dostlara yetişeyim diye acele yürüyordu. doğrudur. Keşke surette uyuyaydık. Her zaman her bir varlık bir şeye âşıktır. o yüceliği. Ne yüce kudret! Ben nefsim için ne gibi tasarrufta bulundularsa razıyım. Yüksek makamlara ermek isteyenlerin geceleri uyanık yatması gerektir. bir zerre kaybolmaz. Akıl sahibine bir işaret yeter. ancak Allahyı ve onun Peygamberini seviyorum. Ayaklarının altında öl. Halbuki ona iki yüz değil. İsa'ya inanan Hıristiyanlar. Bu sana uyku getirir. bunlara sabredenleri müjdele.

der. evet fena değildir. Nihayet onların dostluğu beni yolda koymaz. işte bir iş çıktı. düşünce şaşkınlığı ile aşağı yuvarlanasm. böyle bir topluluk için açılmalıdır. O mintanın içine de bir yamalı hırka saklamıştı. onu düşünmek bile gerekmez. dedi. Yirmi beş gün bu tertiple gitmek gerektir. Allah bilgini. Münadiler. Deveden düşersin. bunlarda onlardan gelen sözlere ses çıkarmazlarsa kapılar tekrar açılır. dediler. Hak yolunun ulu önderi sizsiniz! Senet sizindir! Bir zavallıyı Hazreti Muhammed'in (S. Katır.ihtiyaçlarını giderirler. Can ne oluyor? Mal ile oynayan kimse nefsinden daha iyi bir şey mi gördü? Çünkü onun bir tüyünün değeri yüz bin altından daha üstündür. henüz Allah âlemine erişmemiş ise dışarıdan ne söylersen söyle. kuvvetli dayanağın var. Kıyamet peşin kopmuştur. adamcağız. Hiç şüphe yok ki. Cebrail'in kan bahasını hikmet hazinesinden öder. bu namaz kılmaz. Doğrudur. . Allah her kemali anlar. Aşktan yüz mü çevireyim. mey içerler mest olurlar. Feryada gücüm yetmiyor. Çölleri aşmak başkadır. işittiğini ya söyler de dinlemez. Gittiği yerde ne bir. Tam yedi gün onların halinden hayrette kaldı. Bu sana uyku getirir. ben ise çok kere kervanın başındayım. bak ki. ikinci hafta.)yüce katına getirdiler. Halbuki ona iki yüz değil. onu çok yoksul bir Allah elçisi bilirler. Çünkü senin ilk konağın burası mıdır derler. Ötekiler onların sözlerini taklit ederler. Çünkü bu ses neyden çıkar. Bunlar akıllı. Sonra bir çölün ucuna varılır. sonra candan kıymetli ne gördüler? Kuran'da. ilk hamlede üç gün yol yürütürler. aydın bir gözüm vardır. Bugün Semender'in ateşe âşık olması hiç şaşılacak şey değildir. Bu yolda baba çocuklarına bakamaz. ancak. bir titreme bir sıtma başından ellerine kadar yayılır. Dostlara yetişeyim diye acele yürüyordu. o söyler ve en önde gider ve bir hikâye tutturur. neresi düzlük. deveye dedi ki: Nasıl oluyor da sen pek az önde odacığı bile yoktu. Evet. ayık sarhoşlardır. açlıktan veya can ve maldan. Namaza çağırmayı da gizli işaretle yapıyoruz. temel onlardır. A. meğer ki atların kolonları çekilirken baş kaşınmış olsun. bana nasıl inanır? Eğer Mevlâna Celâleddin desem. Binlerce insanı oradan geri çevirirler. Yüksek bir başım. ancak. Onlar nefisten daha değerli bir şey mi gördüler ki canlarını feda ettiler. aşağı inmek değildir. Falan. Haccı anmakla da meşgul olma! Çünkü başını kaşımaya bile vaktin yok! Buna imkân bulamasın. Tekke. içtikleri zaman daha çok ayılırlar. çabucak yemek geldi. Anlarım. mal yüzünden canlarını yele veriyorlar. (M. hemen bir hüner gösterdi. doğrudur. böyle bir topluluk için açılmalıdır. Önceden söylemek gerektir ki. (M. yahut dinler de söylemez. diyordu. dört yüz oda yaraşırdı. Ona dedi ki: Bir yer hazırlayın bu topluluğun yemek pişirmek cihetinden bir zorluğu yoktur." (Bakara sûresi. Bunu sonradan söylemek yalandır. ötekiler bunların sözlerini anlatırlar. ne de yüzlerce yamalı hırkanın sözü olmaz. ancak Allahyı ve onun Peygamberini seviyorum. Ona söylerim ama tekrar unutur. 248) Perdenin arkasına git. Eğer işitirse. Olmaya ki. Kudret. Müjdele. doğrudur. Haccın zevkine ermek de başkadır. isa'ya inanan Hıristiyanlar. bunlara sabredenleri müjdele. Kalenderin biri sırmalı bir külah ve mintan giymiş gidiyordu. Kabe'nin kapısına kadar gitmeyelim. Hazır buldukları ile ihtiyaçlarını giderirler. 156) buyurulmuştur. onların nazarları senin sabrına çevrilmiştir. Yokuşun başından bakınca sonuna kadar görebilirim. lokma derdinden uzak olmayan tekke adamları için değil. Gel demesine imkân kalmaz. "Sizi korkudan. Akla ve akıl sahiplerine diyorum ki: Bırak o delileri. Hiç bir iş yapamıyorum. çığırtkanlar bağırırlar. Bu da bir imtihandır. Eğer o sözlerle meşgul olayım derse kervan gider. Her zaman her bir varlık bir şeye âşıktır. O çocuk yolda kalır. Onlar. neresi yarı düzlük. Ona dediler ki: Ne peşinden koşarsın? Hep ona bağlanmışsın? içlerinden biri onun için yiyecek bir şey getirmelerini söyledi. çocuk babasını göremez. Deve cevap verdi: Birinci sebep şu ki. başım havadadır. Ayaklarının altında öl. ama içinden elini ağzına kapa. neresi bozuk yoldur. Bir işimiz yoktur diyoruz. meyve ve mahsûllerden bir şeyin eksikliği ile imtihan ederiz. ben yüce himmetliyim. lokma derdinden uzak olmayan tekke adamları için değil. Akıl sahibine bir işaret yeter. Tekke. Şu saatte bilgin bir hatun kişi diyordu ki: Biçare! Hacı rüyada gördün de Hac kafilesinin başbuğunu görmedin mi? ilk önce. herkes kendi başının çaresine baksın. Ebu Said sonra padişahın huzuruna kabul olundu. ne tuhaf oyuncaktır. O oyuncakların her biri için bu ne hoş. halinden hoşnut musun diye. 247) Münadinin bu sözünden erkeklerin erkekliği artar. Katır. dedi. deveye dedi ki: Nasıl oluyor da sen pek az önde gidiyorsun. Dil yarası acıklıdır. Ebu Said bir topluluğa rastladı. şaşkın ve kendinden geçmiş bir halde arkalarına düştü.

' Dört büyük günah. şimdi geri geliyor. Şah mı geliyor? dedim. En çok gerçeği arayanlar en çok taklitçidirler. ancak kendiliklerinden konuşurlar. Gaip ise gıybet ediyor (arkadan konuşuyor). 250) Bir zaman din bilgini idim. Rabbimin sözleri diye söyleyen odur. ama nihayet kendi isteğimle o maksada eriştiğime bakmaz. şu duvara vursan delerdi. kimbilir ne hale gelirdim! Eğer kuvvetli. dedi. ondan uzaklaşmak. ürkeklik gösteriyor. eğer o sırada yanımda olaydın. Evet dediler. derler. hem de ondan söz nakletmezler. falan medreseye yerleşelim dediler. "Ey Resulüm söyle ki. Gıybet ise büyük günahlardandır. bu işin sonunun neye varacağını sorarsam. 249) sultan böyle söyledi deyip durmasına benzer. çabuk meşhur olalım derler. ben de bizzat oraya kadar gitmek yüzünden helak olurum. Bir topluluk da hem onu taklit etmez. o medresede o ciheti öğrendiler. Artık biz de şaşırdık. acaba ne olacak diye o kapıcıkta oturmuştur. Bunlar taklitçilerdir. semiz bir delikanlı da olsaydı. hazır ise vahşet. Arap dilindeki mânalar. . Bir zümre vardır ki. Bu toplulukta hep bundan bahsederler. o hal sırasında hiç bir şey yapamaz. diye sesleniyorlar. Dışarı çıktım. O der ki: Allah arş üzerindedir. Şimdi bizim nasibimiz armut değildir. Karşı taraf hakkını bağışlamadıkça bu günahları işleyen kimse azaptan kurtulamaz. dediler. Bilgiyi. O devreleri iyi değerlerdirmek gerektir. zulümdür. Arap kılığına bürünmüştür. (M. hoşa gitmez.Bir kaç kişi vardır ki. tıpkı sultanın yanında bulunan has kölesinin. öyle kendimden geçmiş bir halde idim ki. T harfleri. B. Zavallı kapıcı. Bir zümre de Allah taklitçisidir. Pabuçsuz dışarı fırladım. Her lâhza. böylece söz daha tatlı ve lâtif oluyor.) taklitçisidir. Allah karpuz gönderdi. Bu der ki: o mekândan münezzehtir. bir tayfa da Mustafa (S. ayrıca. Ey Adem oğlu! Şimdi yanına geleyim. Ya hazırdır. bir zümre safa taklitçisi. bu varlığa doğru her an ayrılık var. Eğer bende masal dinleme arzusu yoksa. işin içyüzü böyledir. yani Allahya işaret eden zamir. Her nerede ki. yani gıybet. ancak terbiye ile ayağıma kapanırdı. istiyorum ki." (Kehf Sûresi. Zavallı ben. cevherimin ne olduğunu. Zikreden bir kimse. kan dökme. Biri doğrudan doğruya ona. (M. Beni kurtarırlar mı. Biri dedi ki: Bize söz söyletmezler. ant içme için Arapça'da üç harf vardır: Vav. Bu bir nevi küstahlık olur. dostlarla bir arada bulunmak gençlik çağlarından daha tatlıdır. Allah rüyada görünebilir derler. Meğer ki sultan ona yardım etsin. Ancak böylece arkasından gidersem başını kaldırır. niçin geldiğimi nereye gideceğimi. Halbuki şimdi yürümek zamanıdır. bühtan. Öyle bir yumruk vur ki. Derler ki: O. gideyim danışayım. iki kısımdır. kardeşlerim var. vaktin hoş geçsin! sözleri vardır. yaşa! Ömrün uzun olsun. eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsaydı ve onun bir katı da eklenseydi yine Rabbimin sözleri bitmezden önce deniz tükenirdi. denilebilir. gelmedin? dedim. kendime geldim. ah git der. aynı şekildedir. Şah gitti. benim de tanıdıklarım. halbuki karpuzun tadı hoştur. Evet. Ama şimdi onlardan hiç biri hatırıma gelmiyor. iki halin dışında değildir. işin içyüzüne bakarım. boynuma bir yumruk vurur beni harap ederdin. Eğer git derlerse. Diyelim ki. tallahi derler. Müjde dediler. Bazıları vallahi. Acaba nasıl edeyim de yanına geleyim? Bir aptal sana erişemez mi? Ben bu nefsin elinden acizim. gel git. o ulu Allahnın temiz zatı hakkı için o kimseler de. Allahdan söz açarlar. önüne koştum. Bari sen gel. ne de ayık iken görülemeyeceğini söylerler. Divane oldum. Yemin. Onun yanında çok zikretmek. bir şey okuyayım ki. öteki de onun hakikatine işarettir. sana nasıl yaklaşayım! Ona öyle şeyler söyledim ki. Kur'an' da. neredeydin ki. bunları iyi anlamak için sıkıntıya katlanayım. hazır olanı anmak da ürkmektir. yoksa kurtaramazlar mı? Eğer onların hatırları benimle beraber ise. Onun arı ve yüce benliği. ya gaiptir. yolcuları da umutsuzluğa uğratayım.. dünya lokması uğrunda niçin tahsiLetmeli? Benim kim olduğumu. Hak âlemi hoş bir âlemdir. Maksat Arapça öğrenmekten başka bir şey değildir. Bir başkası da Allah kendisi için o zamirini kullanıyor ki bu onun için saygı ifadesidir. aslımın nereden olduğunu öğretmeyen bir tahsil neye yarar? Eğer bu mânalar bir testide su gibi ise ben testisiz su arıyorum. billahi. Safilerin fıkhı olan Tenbih adlı kitabı ve daha başka fıkıh kitaplarını da okumuştum.A. 110) buyuruyor. Bir çoğu da onun ne rüyada. diyorlar. gönül taklitçisidir. karşıma geçer. Gaibi anmak. yani Allahya. Yeniden canlandım. beni uğursuz bir kapıcının oğlu farzet. böyle konuşmayı ayıp sayarlar. O taraf aynı renkte. Çünkü o taraftan. Marifet öğrenelim. dedim. Armut boğazda düğümlenir. sultan şöyle yaptı. Falan yeri tutalım.

Şimdi hale ve işe bak ki. Karınca. 252) Beni dolaştırıyordu. Mısra: Sen aradan kalkan o mimi cihan farzet! Adem oğlu ne kutludur! Yedi iklime. gönülalçaklığı göstersin. Yüce âlem sensin. O nasıl ayrandır ki. alırdım ama yenimin içine saklardım» Bu aşk haliyle semada iken. . Yemek zamanı geldiği vakit bana lokma verseler kabul ederdim. Üç gün yemek yememiş bir delikanlı. o coşkun dost beni yakaladı. benim başımdan aşar. onun dilini. ayıptır söylemesi. doğu tarafı mümin ve Muhammedi olarak raksetmeye başlarsa. bunlar hep insanlarda vardır. Musa'ya. felek boşluğunun güzelliği. Henüz hamdır diye bir ses geldi. Bu şiirin kelimeleri. Onun etrafında toplanarak birlikte yürümek isterler. "Göklerim ve yerim beni kapsayamadı. gitmeyi düşünürler ve o zamanı korurlar. Canlı varlıklar. onun kulu nasıl bilir? Allah kulu ol ki. sen ona ümmet oldun. Her tarafı dolaş. ama dadi. ama imanlı bir kulumun gönlüne sığdım. bu sana müyesser olmuyor. bu adam benim ümmetimdir. Ta ki ayrandan bir kenara çıkalım. Karıncacık hemen ayağını geri çekti. Bu mim ise mânanın perdesidir. Allah olasın demiyorum sana! Küfür söz söylemiyorum. sana ne yapabilir? O bir kaç kişiye bak ki. İki gözüm iki kan çanağı gibi idi. o geniş yenleri ile. dizden dize fark var senin için diz boyu olan su. elini tutar. Hak Peygamber seninle iftihar eder. isa'ya göstererek seninle öğünür. sonra görünmez olur. Hele Adem oğullarından Muhammed ümmeti olanlara ne mutlu! Muhammed'in gözü Muhammed değil mi? Muhammed'in gözü aydın ki. yedi gök ve yeryüzü ve bunların sakinleri raksa gelirler. bütün varlıklara değer. eline geçirdiği bir ekmek parçasını nasıl kapar ve çabucak parçalarsa ben de onun elinde öyle olmuştum. Ebu Necip'e (Sühreverdî) dediler ki: Madem ki sen Allahyı göremiyorsun. meyhaneden bir kötü kadını getirsen. Henüz çocukluk çağında idim. Bugün. görünüz der. o aşk ile pek çok kıvrak ve hareketli rakslar etse. Bir kuş yavrusu gibi beni dolaştırdı. Bir aralık ansızın bir Sütun gözüne erişir. Deve ayağını suya soktu. Ona ümmet olunca. senin gibi yirmi tanesini beslemeye yetişir. Hazreti Resul. puthaneden maksadım sensin! Benim puthaneden maksadım senin yanağının hayali ve cemalindir. Gerektir ki o selâm versin. senden hiç yüz çevirmesin. o. kendi kendine yansın dedi. cansız şeyler. Allahnın sözünü. ucu bucağı yok." (Kutsal hadis) buyurmuştur. Ola ki o seni görür. onun nazarına uğrarsın da çetin işlerin kolaylaşır. dedi. gerçek budur! Nasıl ki Allah. Kayıplara karışır. gel gel. kolayca geçilir. Birisi yanımda yemek sözünü etse ben hemen elimi ve başımı geri çekerdim. kendisini uzaktan selamlayanlara karşı hem selâm alsın. bari çileyi boz da dışarı çık. çevreleyen bir kâse de yok. eğer Muhammed batıda olsa. insanlarda olan hassalar ise bunlarda yoktur. yarım selâm bile vermez. (M. Devenin biri bir karınca ile yoldaş olmuştu. Ancak yakınlık yönünden olsun. Kanadımızı çırptıkça daha çok yapışıyoruz. Tertip ehli erenler. Deve sordu: Ne oldu sana? Karınca cevap verdi: Su var. der. Bir su kenarına geldiler. Onu. Arş üzerinde ve Arş sakinlerine göstererek. Yahut bal içindeyiz. o da sevinçle raksa başlar. Ahmed'den Ahad'e kadar açık bir mimden fazla bir şey yoktur. hem de secde etsin.Mısra: Kâbeden. Onu kendi köşesine salıver ki. Celâleddin'in vazında geçen bu söz çok doğrudur. Ben böyle birine selâm vermek isterim ki. Su diz kapaklarını geçmiyor. Bu aşk yüzünden otuz kırk gün hiç bir şey yemek istemiyordum. bakınız. Şahabeddin'in yanında sana başbuğluk erişmez diyordu. Allahnın dilini ve sözünü anlayabilesin. istediğim o mânaları vermek bakımından gönlüme yar değilse elbet de bar olacaktır. Erginlik yaşına varmamıştım. Bunların gerçek raksa başladığı saatte. Şimdi nereye gidelim? Kendimizi nerede kurtaralım9 Bir ayranın içine düşmüşüz. Nihayet ondan ne çıkar ki ona umut bağlayacaksın. Kör Bedreddin'in damadı.

burada güvenlik kazanılmaz. ona göre ağlayayım. bu fark hangisidir? Güldü ve hoştur. önünden sonundan haberi olmaz. fakat bizi unuttular. Ey niyaz ehli olmayan ulu peygamber! Bu nasıl olur? dedi ve ilâve etti: Ey Musa çabuk hayrete düşme. 91) Kur'an'daki. senin için teklifsiz olan milyonlarca ibadetten daha hayırlrdır. Şüphesiz seni terbiye etmek gerektir. İlim ile uğraşmak dünya işlerinin en iyisidir. kulluktan sorular sordum. Dünya cevap verdi ve dedi ki: Evet. son günlerinde şunu söylemişlerdir: Dünyada elimizde kalan son nasip cefa ve günahtır. ağırdır. Derviş şaşırarak. Şüphe ne oluyor! Ben kendim için feryat etmiyorum sizin için ağlıyorum. "Sizin ve Benim düşmanımı dost tutmayın. evin yolunu çıkarır. En iyi öğütçüler. Sen bu birleşmenin değerini bilmezsin. bu yolda gerekli araştırmayı yapabilmek için lüzumlu birer araçtır. "Ferahlandılar. (M. İç ve dış duyguları da bunun için verildi. dervişe. cevap vermedi. Çünkü ben iddia etsem ve desem ki: Bu birleşme sırasındaki bir avuç toprak yabancılarla bulunduğun zamandaki altından daha hoştur. Bize vaat ettiler. Sıkıntıdan kurtulurlar. bir dervişin eline iki testi verdi. Çünkü dünyamızın kazancı zahmet ve günahtır. Hayatı neşeli olmayınca insan kendisini emniyette bulmaz. Ruhuna binlerce rahmet olsun. yahut parçaları ve nesilleri ıslâh eden Buhar'ı ara ki. Burada sonunda pişman olacaksan daha önce olmalısın. Musa tekrar sordu: Ne fark vardır. dedi. kulluk ondadır. işte benim üstadım budur. başkalarına öğüt vermek. Melek. sen kimin elinde görüyorsun. şaşırırlar. Sonra kendimizi terbiye bahsine gelelim. İki defa doğmamış olan mahlûk. dedi. sözdür. kendi nefsini unutmaktır. Beni nefsimin hoşuna gidecek şeyle teklif etme çünkü teklifte ürküntü vardır. Bu gerçeklenmemiş. Çalanlar hoş sesli ve güzel yüzlü." ve sonra (kulunun dilinden). evet. o zaman zorlanma zamanı değildir. 60/1) buyurdu. Eğer senin sadece böyle bir çoğalıp üreme gücün varsa onlardan farkın yoktur. Musa sordu: Cüz ile cüzî ve kül ile külli arasında ne fark vardır. gönül perdedir. Gerçeklense de gerçeklenmese de. nihayet gittiğime pişman oldum diyorsun?"Biz de öyleyiz senden ayrılıyoruz. Matlup dedi ki: Kırmızı ve beyaz suyu nefsinden iste. . Şimdi o ölünün vasıflarını say ki. Derviş. nefsime taatten." (K. sofiler temiz yürekli idi. Nasıl ki Allah. nimet sayarlar ve yeri öperler. Yemekte bile aramızda ayrılık yoktur. dedi. "Yarabbi sen verdiğin sözden dönmezsin" (Ali Ümran. Zamane onu da götürür. O sağlam imanım başka bir şey olur. Cevap verdim: Biz bize nakledilmiş olan sözden bahsettik. ben sana iki kat kulluk edeyim. Çünkü bu duygular. Etrafında toplanırlar. Dedi ki: Sözü kendinden uzak söylemek. güvenlik yolu buradan çıkmaz. Yine âyetteki ferahlanmadılar" sözünde de onları ebedî hayata yaklaştıran milyonlarca hikmet vardır. Dedi ki: Bunu şeyh söylemedi. İkinci "gün derviş Musa'ya yalvararak: Ey Musa! dedi Allah. Allah buyurdu ki: Sana pek az teklif yükletilmesi. Talip için dedi ki. bütün işlerimiz hattâ yiyip içmemiz bile aramızda danışma ile olur. 194) buyurmuştur. 254) Kuran'da. Bu üreme konusunda seninle bütün hayvanlar ortaktır. ama gönülde hiç yer tutmuyordu bunlar. Allahsına dedi ki: Yarabbi! Beni bir şeyle görevli kılma." (Enam 44) sözü de dünya nimetlerine işarettir. Onlar bir dirhem bulurlarsa ferahlanırlar. ama başka bir işte de kullanırlar. O uzaklaşmaya yol açar. dedi. Dilencinin isteği üzerine vereceğin bir akçe. Ona da akıl perdedir. "Benim katımda söz değiştirilemez. ama evin içinde yol çıkmaz. ve nereye gideceğini bilsin.Üstatsız kalırsam inancım başkalaşır.Sonra eline bir ekmek parçası verdi. sana konuk geleceğim. (Enam Sûresi. çabuk su getir. Bir yabancının pabucu araya karışmış olmasın! Akıl. "Allahı ululuğuna yaraşır bir halde takdir etmediler'". Yahut sözü biraz açıklayarak derler ki: Ruhlarımız bedenlerimizden ürkmektedir. kendi arzunla verdiğin bin akçeden hayırlıdır. Bu kadar hoşumuza giden perdeler de kiliselerde ve puthanelerde bulunur. Çünkü o erkek bir asıldan doğmuştur. Mısra: Ey düğümler çözme yolunda ölen kahraman! (M. farkı yoktur. Şeyh dedi ki: Pabuçlarınızı iyi yoklayın. Bunun ayrılıktan başka ne faydası var? Ama niçin gidip özür diliyorsun. nereden geldiğini. melekût üzerine çıkamaz. 2^3) İnsan bir maksat için yaratıldı ki. Gelin! Bizim işimiz hep doğrudur. Bir sema âleminde idi. sevinirler. Bu birliği. Musa Aleyhisselâm. Bu bütün cihana karşı verilmiş bir öğüttür ki. Musa. Allah sevgisi gecikmez.

söylediğimiz evliya sırları yeterli değildi. Ben de diyorum ki: Madem ki sana böyle haber verdiler. bir kimse halinden şikâyet ediyor mu'. her ikisi düşmanlığa kalkışmışlar. Kur'an'ın "Oku!" hitabındaki işaret bir ışıktır. Çünkü bunların arasına düşmüştür. Orada . 257) Oraları görmedim. öteki selâmette kalır. Halbuki bir şehir alt üst olurken. Onların zannına göre marifet saydıkları şeyde ya Hıristiyan. ta Musul'a kadar bir yolculuk yapacağım. bana dedi ki: Ben çabuk sıyrıldım. gel bir kenara çekelim. Şimdi gerektir ki. önce korku gelir. Yenine vursam. Kaf veTe bulunmadığı zaman da böylece Eliften bir ışık belirir. hiç olmasa kırk gün evde tutmak gerektir ki orada bir hayal görsün. 255) Istırap. Allahyı takdis ederek böyle bir manayı nasıl inkâr eder? Şimdi o bize bu cefayı yaparken. Peygamberler için bu ne iftira! Güya. Lut Peygamberin o ahlâksız. Ona uymayan bir insan. öküzün bacağından olsaydı. "Yer sarsıldığı zaman. ister başka biri olsun. Hazreti Muhammed. bunu inkâr etmişti. Ancak bu. Dedi ki: Ondan hiç kimse büyük suç işliyor diye şikâyet etmedi. âfetlerden kurtulsun. Lehaverli Şeyh Şeref. Şüphe yok ki aradan bin yıl da geçse bu söz ancak benim istediğim kimselere söylenebilir. dertsiz bir kimse daima böyle ıstırap çeksin. Senin işini düzeltirler. cinsî sapık değildi. başkalarından bana ne? Her ne söyledimse bundan sonra kaleme vuracağım. Harfleri arasında Elif ile Nün bulunmayan şeyin vasıflarını söyleyemem. bütün yeryüzünü titretirdi. diyeyim. Kâbedir. ama bizimkini geri bırakırlar. Sözü çevirince* de bana sövmeye başladı: Topaldır. Peygamber idi. 3/197) buyurulmuştur. Gerektir ki. Onlarda o kadar düşünce yoktur ki. O kadıncık. O ister adam oğlu olsun. asılmış üzüm hevenkleri. şeriat hükümleri tarafına kulak versin! Yoksa bilse ki taş gibi bir yüzü var. demedim mi? Şimdi elinle sakalını yoluyorsun. Bir saat oturdum. Şimdi Allah sebep halketti de seni seviyorum! O iğrenme düşmanlıktan değildi. Kâfir olan Yahudiler de. bundan sonra her kim bu teklifin artmasından zevk alırsa. benlik ona perde olurdu. kolaylıkla saçasın diye. yahut Yahudi olurlar. sonra da zevk ve gönül hoşluğu başlar. Bu bahiste benimle kavga etmişti. Tebriz'e de gideceğim. sanki onun gözünden dışarı fırlamıştır. demiş. Eğer bir parça daha kımıldatsalar. mühlet vermiyor ki. Her ikisi de olabilir. şimdi nebilerinkine başlayalım. Çalış ki her ikisi de sen olasın! Yani vahyin hem muhatabı. hangi marifetten bahsediyorlar. Şimdi sofinin sözünü söylüyorum: ister salı günü işitmiş olalım. Ona bu gün Allah adamı böyle konuşur. cinsî sapık ümmetinden değilim ki! O kıl. dedim. yani onun muhatabı oldular. kalender ve malenderin birbirine karışmış olmasındandır. Musa Peygamber çağında ölenlerden başkalarıdır. Bu güzel cevaptır. bilmem ki maksatları nedir? Eğer söylemiş olsam işi açıkladığım için bütün cihan beni sakalımdan asar. beni nasıl tutar da dışarı atar diye bekledim. ben kendimi kör ve sağır ettim diyordu. Ben Mevlâna'dan vazgeçtim. Burada kuvvet olduğunu ne bilsin! Mevlâna buradadır. insanları iyiliğe nasıl istidatlı kılar? Eğer ıstırap olmasa. Mademki böyle oluyor. A. Güzellik çağında iken gözünü öpeyim. Lut Peygambere o cihetten Lut derler ki. Bundan sonra dedi ki:O ne acayip bir kimsedir ki insanın yüzüne karşı söylüyor. ben ondan batkın bir haldeyim. 1) buyuruldu. onlar nasiplerini alırlar. Hakkın sözünü dinle.)vahi kâtibi yani ilâhi emirler yazıcısı oldular. Kudret Allahnın elindedir. benim evimde bir sofra donatsınlar ve o sofrada her şey. o kahpe. Bakayım topal mıyım. çocukluk etme! Ey Hakkı arayan adam! Arama yolunun şartlarını bil! Kur'an'da. o nasıl Müslüman olur? O kimsenin ki bir sırrı ve bir hakikati vardır. gözle görünmeyen lâtif bir kudret olur. (M. Biri dedi ki: Bir iğneci isa'nın yolunu kesmiş. (M. Bir öğüt yetişmez." (K. Bu kancık tabiatlı insanın acaba kadınlarla ne işi var dedim. Bu işle Muhammed dininin ne ilgisi var? Marifet davası güden bu insanlar. Bu da ruhun gıdası ve amelin sağlamlığı içindir. bir kaç kişi de vahyin indiği yer. bir şeftali vermedin! Ben." (Zilzal Sûresi. Ne kör ve sağır ediyorsun. bilir misin ne olur? Maddenin çirkinliği hilâfına. kâfir olmaz da ne olur? Hıristiyan ve Yahudi olur. ama öteki cihet ne oluyor. Kâfir olan Nasranî. ama gelmedi. Uyku gelmediği vakitler en güzel bir vakittir. (M. teklif de fazlalaşır. bunu görüşme yönünden çok arzu ediyorduk. ne oluyor? dedim. münkir olmaz. "Ibrahimin makamına giren güven bulur. Yani. Göz yerine gözyaşı ve ıstırap görüyorum. Diyelim ki. Artık dışarı çıktın. dedim ve ilâve ettim: Ona bir tokat vursam elini namazdan çeker. Ben göremiyorum ne yapayım. Vav. dediğinden bahsediyorsun. tutarsam dışarı atarım dedi. Buyurdu ki: Bütün kâfirlerde ve Tatarlarda. Mümin için bunun ötesinde başka bir şey olamaz. O. Ben konuşayım. bana niçin içerde söylemedin? O şeriat önderidir. Bir kaç kimse Hazreti Peygambere(S. diyor.Yer sarsıntısı. Bu Zehra ile o. ey edepsiz çocuk ibret al ve ey kocamış kişi. yoksa etmiyor mu diye sınamak âdeti vardır. genişlik bulur" buyurmuştur. "Genişleten kimse. Bir kimseyi. hem de kalbe gelen vahyin kâtibi olasın. ister cuma günü. Yere düştüğün zaman niçin yoksun kalasın! Niçin onun tev'ili kendini buraya atmak olmasın? Ayette. Gönül için.yahut yaz diye önüne bıraktığım yazıyı uykun gelinceye kadar yazasın! Nihayet ona diyorum ki: Benim dilediğim insan sen idin. Bu tatlı baldır. yüzünü gördükçe iğreniyorum. yenini namazdan indirir. İsa zamanında yaşayan ve ölen kimse değildir. Acaba senin kaç evin var? Hiç çare yok ki. söz söyleyelim. Sana bir hikâye anlatayım. su küpü ve her tarafta yüzlerce nimetler bulup yesinler. Çünkü o aşk ile yanıp tutuşuyor diyorsun. 256) Tavîl.

Duydum ki.falan minberde vaaz ediyordum. Ben gidersem de razı olmuyorsun. bu eşek benim her yükümü çeker diyordu. onu oyalarsa yetişir. bir adam tutayım da onlara bakış görüş etsin. Ben senin duacınım. Herkes bir meyvenin başına gidiyor. çünkü şairin dediği gibi: Mısra: Ömrümüzün defterinden bir yaprak kalmıştır. seni sevmişim. Adliye Emirine bir öpücük vereyim. dedim. Şimdi sen. ancak bir saygı gösterme vardır ki. Yemekten içmekten başka bir işi olmayan kimse. Bu acizi de birlikte götür. Onun elde edilmesi kolay değildir. yıkanır. Bir kaç gün veya iki üç gün daha baş ağrılarımızı çekersin. Eşek misin sen? Evet. bir çok eşekler geldi geçti. tam denk geliyorsun. Şimdi Emiri Dad'ın (Adliye emirinin) bu davetten maksadı. Çok çok iki yıldan eksik değil bu yolculuk. bir yıllık günahını giderir. Cinsî sapığın kardeşine ait hikâyede sözü geçen sıpayı satmak gerektir. Olaki eksik bir şey yaparım da aramızdaki muhabbet eksilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HU! . ben idim. ama seni dükkâna atıyorum bu hep feragat yönündendir. Eğer bu satranç oyunu. Öküzlerini al diyeyim. Eğer çok yemek yersem rahat edemem. dedim. kendi yaslı yuvamıza gidelim. Önce ona şaka yaptım: Niçin tahtayı okumuyorsun? Çocukça özür diledi. 258) Üzülme. Sakalını öptüm. bizzat bunlar olmaksızın bizim işimizde çok tamahkârlık gösteriyor. ama beni de çamura atıyorsun. Ancak diyorsun ki. (M. benim huyumu bilenler zahirde ve batında üzüntü duymazlar. bana da ver diyor. Görüyorsun ki. o dedi ki: Geçen sabah namazında gönlümden geçti ki. dedim. teravih namazını kılarken ayağım ağrıdı. ayağını ayağımın üzerine koymuşsun. bu cemaati görüyor ve onların halvetinde bulunuyordum. Ancak sizin düşünceniz içten ve dıştan öyle değildir. Ben geçen gün o ihtiyarı yolda gördüm. Dedi ki: Öyle ise yarın ben de hamama gideyim. sonra Şam'a gideceğim. diye düşünürüm. dedim. Öteki kardeşinin bir eşeği vardı. bir kısmını da oturarak kıldım. Ondan sonra Bağdat'a. dün gece o kadar yedim ki. dedi. Ben her şeyden el çekmiş gibiyim. aşikâr olan nifak o güvenden geliyor. Nihayet denk geliyorsun. ertesi günü daima hamama gider. Evet. denk geliyorum. Ben eşit. bu olmasa postumuzu yüzer. Daima ayağım ağrıyor. Ben iki yıldan daha az kalmam geri dönerim. para toplamak sevdasında değilsin. bir sofuyu gönderdi ve ona Şemseddin'i de çağır demedi. O. sevgimi açıklayamam. Şimdi tamah etmez ondan af dilersen her gün suçunu bağışlar.

biraz önce filânla birlikte idim. Bu yedi zümreden birisi yalancılardır. ister doğru sözle olsun! Ateşi söndür de." Sahabe. bana. Allah. Bu arşın gölgesi altında yedi zümre vardır. pişman oldum. güzelliği ve o tatlı edası ile hiç bir kitapta yazılı değildir. . on beş gün için Şeyhi ziyarete gelmişti. Bir başka topluluk da kan ter içinde bunalmıştır. işte o fitne ateşini söndürmek kutlu bir iştir. daldan dala sıçramam. Hak yüce Allah asla "Enel Hak". Bu millet ise aksini yapıyor. Benden sonra gelecek bir toplumdur onlar. o kardeşler bizler miyiz? dediler. Murad ise benim. Hak nasıl olur da hayret ve taaccub beyan eder? Eğer kuluna ait bir ilgi dolayısıyle taaccüp ifade eden süphan kelimesini kullanırsa doğru olabilir. Bütün cihan halkı bir tarafa geçsin. Çünkü bunlar hayret ve taaccub ifade eden sözlerdir. "Seninle tanıştıktan sonra bu kitaplar nazarımda pek tatsız kaldı. ister yalanla. Nasıl olur da o kadar yankı gelsin de ondan ayılmasınlar ve başka yankılar vermesinler. Çünkü onun kutsal adlarından biri de mürid'dir. hepsine cevap vereyim ve hiç kaçmayayım. ister hendek suyu ile söndür. Ama şöyle bir yalan olmalı: Biri sana gelir. 260) Rubi Meskûn yeni yerin dörtte bir parçası halkın üzerinde yerleştiği parçadır. karşılığını peşin alırlar. — Yoksa nebiler mi? — Hayır. Nihayet onu halvetten dışarı çıkardılar yolcu ettiler. Zeyneddini Tusî on. Her ne zorlukları varsa benden sorsunlar. Neticede hakikat böyledir. Onları bu değersiz bilgileri ile meşgul etmek gerektir. Bizim her neyimiz varsa hep onundur. Ben onun gibi bir müridi nerede bulayım ki Allah benim müridimdir. korku içinde kalırlar. Kavga koparmak için yalan söylüyor. Bunlar uykulu uykulu birtakım sorular sordular. dedi. konuşmadan yüz çevirmem. aralarını bulmak ister. O sözler uyanıklığın yankısı idi. Ben çok uğraşıyordum ki bu müritler gibi başımı aşağı indireyim. Bu. ben öbür tarafa geçeyim. Nasılki Mevlâna. şimdi onun yanından geliyorum.diyeyim. Zeyneddin benim müridim idi. hiç kimsenin bedeninin boşluğunda iki yürek yaratmadı (herkesde bir kalp yarattı). her zaman beni kutlayın. orada halk yurt tutamaz. Şu bizim insanlarımız nerede görülmüştür? Eğer arada Mevlâna olmasaydı bizim ile onlar arasında (paylaşılamayacak) ne vardı? İşte bu sebeple bir tek dost gözü görüyorum. şerh içinde şerh yazmışlardır. çok üzüntülü idi. Ey Allah elçisi. bana ne kadar zor meseleler sorarlarsa sorsunlar. gördükleri bir çok korkunç manzaradan ürkmüş bir halde kızgın gün ışığında yanarlar. dileği vardır. — Hayır. Geri kalan dörtte üçü güneşin sıcağında yanar. yani ben Hakkım demez. Bana bu zahir bilgileri ve bu çabuk anlayış kudreti gerektir ki. Sözden. 259) Peygamberimiz buyurdu ki: "Kardeşlerimle buluşacağım günü çok özlüyorum. Yaptıklarımın farkında değilim. sonra tekrar uykuya vardılar.Ancak onların bilgileri onların olsun. kayıd içinde kayd. Tarîrı. Hayırseverliğin iki mislini yapar. yazıktır şu benim bilgimi onlara söylemek gerekmez. (M. buyurdular. hiç kendime sahip değildim. ama yüz düşman gözünü de görmek zorunda kalıyorum ve şüphesiz ki görüyorum. ister tertemiz su ile. Çünkü her müridin bir muradı. beni kutlayın! da demez. bunların yardımı ile.kimseyi yakmasın. yani Peygamberimizin yoldaşları. senden yana utanarak diyordu ki." buyurdular. Allah Allah nasıl oldu da ben falan zat hakkında terbiyesizlik ettim? Aklım başımdan gitmiş. divane oldu. O. yeteneklerinin eksikliğindendi. Gerçi kıyamet gününde bütün yaratıklar şaşkına dönerler. hem öteki hasma gider. ateşi söndürünceye kadar çabalar ki. Yukarıda sözü geçen yedi zümre her şeyden selâmette kalırlar. Bu dörtte bir parçada yerleşmiş olanlar.(M. O kimse ki hem bu adama gelir. Onlar için pek zor görünen sorulara karşı cevap içinde cevap. ister idrar ile. Bir gün birisi ile konuşuyorduk. Benim sözümde ise bunların herbirine on türlü cevap vardır. Bu her iki söz de bir anlamdadır. ondan halvette bazı şeyler sordu.

sanki bir mancınık taşı gelir. ama kendi söyleyeceğime göre hiç bir şey söyleyemedik. Niçin bunların karşılığını açıkça ve olduğu gibi vermiyorsun. dostlarından biri kırk gün kendi kendine ibadetle uğraştı." Çünkü o denizin dibinde.A. "Allah insana gücünün yettiği kadar teklif koyar. Ey Allah Resulü! dedi. Bu ipek deriye kıyasla ipeğin yumuşaklıkta ne değeri olur? Nereden nereye gidiyoruz? . Habersiz olanlar bu yola ayak basmasınlar. Bize inanan bir topluluğa dedim ki: Allah sizi çok bahtiyar yaratmıştır. yani ne açık var idi. bu azim ile meşgul olursan azim gider. Allah bana böyle bir yoldaş verdi.Bu yüzden asla beni ondan üstün görmeyiniz! Hakkı bulmayı. sözü. Ne zahir. Alçak. Ben de buna karşılık verdim. mekânın yüksekliğinde veya alçaklığında aramak hakkı mekâna bağlı sanmaktır." (Hac Sûresi. öteki âleme çağırmadır. gözü. Şiir: Ben aşk yolunda bir kural koyayım ki. Falan dosta öyle bir hal geldi ki. Söz üstüne söz söyleme davet'tir. ulu Allah. Bu ince deri sanki ipek oldu. Hazreti Muhammed (S. Can ve gönülden Kulluk etmenin şartı.Geçen gün hayalini karşıma getirdim. haramdır. ne de gizli. Evvel. Bilgisizlerin yoldaşlığı büsbütün haramdır. o lokma benim boğazımdan geçmez. Hayalin bana şu cevabı verdi: Onlardan utanıyorum. ben ise yedi kat göklerin ötesinde miraca çıktım. sonra B'ye gelirsem iş uzar. bu isteğin yerine geldi. Hazreti Peygamber (S. ne de son. bilgisizlikten ileri gelir. Yani irfanı eksik insanların sözlerine nispetle herşeyi söyledik. ne batın. Peygamberimiz bu sözü kendi yoldaşları arasında açıklarken. yüksek diye bir fark yoktur. Yoksa başka emeller ve hevesler uğruna kulluk etmek değildir. ha bu cihan. Sıfat ile mekân sonradan yaratılmıştır." buyurmuştur. dedim. Bir ilâhi hadiste. Dedi ki: Bir âlem vardır." (K. her şeyi parçalar. Kur' an'da. Yedikleri de haram. ancak benden yüz çevirenin günahı af olunmaz. Uzun olmuşuz ne çıkar. içi ta tavana kadar camlar ve şişelerle. maddenin sıfatıdır. Onun yemeğini yesem. Sen başka bir dostundan işittiğin garip konuşma tarzının sende de belirmesini istedin. Allahsız ne evvel var idi. "Orada giyimleri ipektir. ayışığı kapılarına vurur. âletlerle dolu bir sırçacının dükkânına çarpar. Allahdan belirdi. Söylemediğim ne kaldı ki! Hayır. Bana göre yerin dibi ile gökyüzü birdir.) şikâyet etti. Bugün bizim için uzun kısa hep birdir. onunla tartışmaya koyuldum. Ben de burada ipek giyinmişim. siz de onlarla birlikte bulunmanın değerini anlamışsınız. Çünkü böyle insanlar sizin içinize düşmüş. Benim bu gönlümü sana versinler. Sen ipeğin letafetinden beni göremiyorsun. âhir. şöyle buyurdu: Bir kimse kırk sabah Allahya can ve gönülden kulluk etse onun kalbinden diline doğru hikmet pınarları akmaya başlar. Mısra: Ey insanlar bu hâdiseler yurdundan sakınınız! Bu söz değildir. Nitekim Kur'an'da. istemiyorum ki incinsinler. 261) Hazreti Peygamber (Allahnın salât ve selâmı üzerine olsun).) buyurdu ki:"Beni Meta oğlu Yunus'tan üstün görmeyiniz. can ve gönülden kulluk ederse. Senin dostluğun dan ne kadar sevinçliyim ki. (M. 2/286) buyurulmuştur. "Her günahın bağışlanır. Sonra Hazreti Peygambere (S. rengi değişti. Duygusuzların yoldaşlığı çok zararlıdır. balığın karnında mirac'ta idi. dedim. ön ve son. Siz ise. Bu namaz ile meşgul olursan namaz gider.A. söylediklerim ne idi ki! Sanki hiç bir şey konuşmadık.) şöyle buyurdular: Ben. Haram yemek ki. Derken tartışma uzadı. oraya koşun. Bahtiyar yaratılmış olanların yolları aydın olur. kısa olmuşuz ne çıkar? Uzun ve kısa cismin. tembihtir. Önce Elif nedir? Onu söyle.A. bunu ancak Allah için yapmaktır. 23) buyurulmuştur. Senin sözünde de hâşa yalan olmaz. benim için ha o cihan. bu hali beyan ederken yukarıda andığımız hadisi buyurmuştunuz. Ben gittim tam kırk gün elimden geldiği kadar uğraştım.

şöyle dedi: Canınız ne istiyor. Şiir: Yıllar gerektir ki güneş altında bir taş. Kâseler boşalınca. git dedi. içmeye ihtiyaçları vardı. ben ihtiyat olarak yirmi kişilik bir sofra hazırlayayım. Kâseleri doldurdu. senin kalıbında olgunluğa erişti demektir. bize yetecek derecede bolca lokma hazırla. . Onlara evi terk etmiş gibi görünerek yukarıda bir odaya çekildi. onları eve çağırdı. Şiir: Mertçe ve mert huylu olmaya bak! Yoksa bin türlü utanca uğrarsın. Her şey aslına döner kaidesine göre. Böylece yedinci kişiye kadar hepsi gitti. Bunlar yedi kişidir. hem de burada o renksiz perdenin arkasında kalmıştı. 5) buyuruldu. Dervişler huzurunda bahsettiği o hikmet ve edep meselelerinde kendi düşüncelerini gizler ve derdi ki: Görüyorum ki benim sözlerim bir neticeye ermiyor. Aylar gerektir ki. hemen kapıyı açtı. varlığını anmadır. O perde sayesinde onu burada gördüler. Bir gün Şeyh Hamid küfür ve iman bahsini yorumluyordu. Güya dışarıdan geliyormuş gibi bir durum takındı ve sordu: Nasıl oldu Şeyhim? Yemekler kâfi geldi mi? İstediğiniz gibi yediniz mi? Şeyh. Geri kalan altı kişi yemeğe devam ettiler. Bir saat daha geçmişti. Aşağı indi. size nimetimi tamamladım.Kur'an'da. ancak birisiyle dost olur ve huzura kavuşuruz. dedi. (M. Allah vardır. söz nerede kalır? (M. Bu can. yahut Yemen'de akik olsun. Vezir sordu ve Şeyh cevap verdi: Eğer yetişecek kadar olsaydı ben de sağ kalmazdım. ikincisini alıyorlardı. küçükten kimse bulunmasın. ya bir çıplağa örtü. Ben ona bakıyordum ve görüyordum ki. O zaten doğruluk makamında idi. "Rabbine dön!" (Fecr Sûresi. Uzaktan gelerek yüzünü yere koydu. 263) Birkaç gün birlikte oturmuş. "Bugün dininizi kemal çağına eriştirdim. Ayrıca şöyle dedi: Bu gün hiç kimse bu evin etrafında dolaşmasın. ev halkını da akrabaların evlerine göndereyim. 264) Soru ve karşılık istekleri devam ettikçe orada başka sorular. ne arzu ediyorsunuz? içlerinden biri. Hiç kimse kapıyı çalmasm. Ev sahibinin sabrı tükenmişti. bir pamuk çekirdeği toprak altında Gelişsin de. evi boşalt. Tam karnı doymuş olanın cevabı ancak iç kapının hiç bir tarafından bir soru ve karşılık gelmemesidir. 28) emrini işitti. niçin kendi kendine dost oluyorsun? Yıllar geçer de. Beni görüyorsan niçin kendine bakıyorsun? Beni anıyorsan kendi nefsini niçin anıyorsun? öğüt sözleri öğütleri anma işi. dedi. beni görüyorsan o üzüntüleri niçin anıyorsun? Eğer hoş olmak benim elimde ise niçin kendini sıkıyorsun! Benimle beraber isen. Vezirin biri bunların halini haber aldı. öğüt nerede. Ansızın içlerinden biri sofradan yuvarlanıp düştü. kendini anma demektir. gizlice bir delikten bunların nasıl yemek yediklerini seyre daldı. Ötekilerin sözlerine nasıl sıra gelsin? O zaman onun bu sözü ötekinden daha iyi ve tamam olurdu. Artık müsaadenizi diliyorum. içlerinde ancak bir kişi sağ kaldı. ekmekleri sof raya yerleştirdi. Kapıyı kapadı ve dışarı çıktı." (Maide Sûresi. Bir yerde ki rahat vardır. hem orada. bu gece sabaha kadar sizden ayrılıyorum. niçin kendinle meşgulsün! Benim dostum isen. yedi sofî arkadaş vardı. Beni tanıyorsan. Allah rahmetine kavuştu. daha yüz sene iman ve küfür konusundan bir koku alamayacaktır. hayır. ama aralarındaki sohbetin tadından bir türlü yerlerinden ayrılıp yemeğe gidemiyorlardı. istek baki kaldıkça yemek yeter derecede sayılmaz. Ya Bedahşan'da yakut. ya bir şehide kefen olsun. Öteki arkadaşı da evvelkinin ardından yürüdü. büyükten. Vezir öyle yaptı. yerlerine oturttu. Kendin de evden1 çık. Birer birer kâseleri önlerine koyup yemeğe başladılar. dedi. Eğer bunu anlamış olsaydı. başka cevaplar bulundukça yeterlik olmaz. Bunun delili de içinde bir kuşku olması ve bunun cevaba muhtaç bulunmasıdır. Bunların yemeğe.

Evet bir kul vardır ki. Nihayet erlik kuvvetinden Tur dağı parça parça oldu. Hazreti Peygamberde. bunu niçin gizleyeyim. toplantıda güzel öğütler've konuşmalar yapmadıkça meclis kızışmaz. öteki sünnet düğünüdür der. Bayezidi Bistamî (Allah ruhunu kutlu kılsın) hangi şehre gitse önce o şehrin kabristanlarını ziyaret eder. o hal. Derler ki: Su dökerken Allah adını söylemek (Besmele çekmek) gerekmez. ben de senden kurtulmuş olurduk. Hazreti Mustafa'yı ve nebileri halk ile meşgul olduklarından dolayı (hâşâ) eksik görürler. Allanın lâtif kulları vardır. Bu yüz kişi arasında hiç bir fikir ayrılığı olmaz. Bayezid kabristandaydı. yeni yeni ilhamlarla eli hiç bir işe değmez. Bazı kulaklara baktı. Akla uygunsuz olanları da kabul etmiyoruz. Akıl ise Allahnın insanda bir hüccetidir. bir davul çalıyor ve raks ediyor. Derler ki: Allahdan bir nişan var ki. melekleri nebilerden daha üstün tutarlar. der ve ekmeğini de hırkasının yeninde gizler. bazı kulak delikleri de öteki kulağa kadar açık idi. Mevlâna Şemseddini Tebrizî de sırrını açıklayan işine sahip olur demişti. aynayı bir kere eğri tuttun mu. konuşan kimse hoş sözlü olmalıdır. eğer başkası benim yerimde olsaydı üstündeki elbiseyi parça parça ederdi. geceleri de gökyüzünü seyret. Aralarında bu cihetten ayrılık yoktur. Çünkü bu basit aritmetik sorusunu düşünmek kolaydır. işte ben bu saatte bir şey yedim ki. "Yolunu. Her ikisi de bir kere der. Sinesinde her an yeni yeni hikmet kaynakları fışkırmalıdır. Bir başkası. Ancak bu hususta nebiler hiç bir zaman yollarını şaşırmazlar. Ama karanlık bir gecede veya sisli ve bulutlu bir havada bu davul sesi gelse. Lâkin tecrid ve halvet mertebesinde kalırlar. Ancak o kul nerede? Ey sevgili! Görmediğin kimseye ne cefa ediyorsun? diyebilsin! Bir felsefeci zümresi. Çünkü bu daha zor. "Herkim sırrını gizlerse işine sahip olur. Bundan dolayıdır ki. Eğer biraz ağır davranır. Nasıl ki. Çünkü akıl Allanın hücceti (Senedi)'dic. kuvvettendir desen de öteki der ki. felsefeciler de peygamberleri halk ile meşgul olduklarından ve peygamberlik makamının şerefini koruduklarından dolayı meleklerden noksan görürler. orada yüz binlerce doğru ayna olsa artık ondaki görüntüyü düzeltemezsin. dolaşıyordu. işitenler arasında yüz türlü fikir ayrılığı belirir. eğer senden daha iyi başka birisini bulsaydım. Meselâ iki kişiye sorarsınız. Orada çamurlanmış insan başlarına rastladı. çamurla tıkanmış. akıllar yetmiş iki millete göre değişiktir. Kuran'da. Onları halka öğüt vermeye gönderirler ki. aklı yerinde kullanmazlarsa doğru cevap veremezler. ne ahırın içinde. Ben yenimi çözdüm ve bir saat başımı önüme eğdim. yüz kişi güneş altında durmuş. hülâsa herbiri bir fikir yürütür. Allanın hüccetlerinde ise bozukluk olmaz. aynı cevabı verir. halk bunların hepsini eşit görür." buyurmuştur. uzaktan bir kişi de aydın gözleri ile yalnızca onlara doğru bakınarak geliyor. ne dışında. mucize sizin aklınızın göremeyeceği bir şeydir. hiç bir an boş kalmaz hep coşkunluklar. Nasıl ki biri Ibni Abbas'dan sordu: Ey Peygamberin amcası oğlu! Gönlüm şöyle biraz gezip dolaşmak istediği vakit nerelere gideyim? Ibni Abbas buyurdu: Gündüzleri mezarlıkları dolaş. Biri birini yanıltmaktadır. diye. Her ne kadar. Ama bize anlattıkları peygamber mucizelerinden akla uygun olanlarını kabul ediyoruz. Biri bu gelen askerdir der. Başka biri de. ne de terslerken. Bugün o şey ki. gidişini gizli tut" derler. o iki akıllının cevapları değişebilir. orada dolaşmak isterdi. ondan bütün âlem bir şey elde eder ve o şeyden her şey meydana gelir. halbuki sen bana değişik halde gösterdin! Şimdi niçin o topraklar bana ayrı sıfatlarda göründü? . ikide iki kaç defa vardır. paranı. Yarabbi! dedi. 265) Ama yedide yedi veya on yedide on yedi kaç kere vardır deseniz. Eline al ve dikkatle bak denildi. der. Neticede. NURLAR HEP BİRBİRİNİN DOSTUDUR Diyelim ki. ancak uyumak ve oturup su dökmekle vakit geçirir. sen benden. Peygamberlerin kadın almasını da bir nevi eksiklik ve uygunsuzluk sayarlar. Onu yerinde kullanmasan seni yanıltır. bu Haktan uzaklaşmak veya onu unutmak demek değildir. gülelim. Diyelim ki. Şimdi padişah bu attan aşağı inmiyor. Bazı kulaklar da boğaza kadar tıkalı idi. 266) Bugün gördüğün ve bildiğin her lâtif ki bu lâtif ondan var olmuş ve meydana gelmiştir. Gönlüne bir ilham geldi. Melekler peygamberlere yardım ederek yüzlerini dünyaya çevirirler. (M. şunu da söylerler ki. "Biz sana kendinden önce gelen kitaplarla senin yanında olanları gerçeklendiren kitap gönderdik. Nasıl ki.Nasıl ki sofî. ne atı yem yerken. Yoksa sen eldesin. (Hepsi onu aynı durumda görür). 49) buyurulmuştur. (M. yanıltıcı bir sorudur." (Mâide Sûresi. Bundan daha lâtif ve bundan daha iyidir. Sen inayet ve rahmette kimden daha üstünsün? Allah dedi ki: Her kim benim Allahlığımı çok anarsa ya dilden anar ya candan.

der. Allah Peygamberi (Allahın selât ve selâmı üzerine olsun) bütün nazik ve nazenin kalbi ile Allah dervişlerinin selâmını kutlu sayarlardı. Yani ruh gıdası ye! demektir. 268) ünce söylediği kendi isteği ile değildi. Divane hiddetle babamın üzerine yürüdü. Anne. "Biz Musa'ya başka süt anneleri haram kıldık ve Musa'nın annesine onu emzirmesi için vahyettik." buyurulmuştur. Bir kulağından öbür kulağına kadar delik olanlar ise sözlerimiz. Gamın başka bir dalı daha yoktur. Eğer ona değer vermemiş olsak bir fitne olur. Kur'an'da. bir kişinin ölümünü ister. Fakat annesi ölmüş olan birini de mahalledeki bir köpekçiğe emzirirler. sözlerini dinlerdi. gama taparlar. Nasıl ki.Bayezid'e şöyle ilham olundu: Kulağında hiç delik olmayan başlar. çünkü o vaktini bilir. salih bir kişiyi dışarı atarlar. Ancak bazıları . Annesinin memesine sarıldı. yumruklarını kaldırarak. Ancak maKsatsız olarak cisminin ölmesini değil. Asıl odur. derler. "Allahtan başka Allah yoktur. Ama kulağından boğazına kadar delik olanlar. Bu ruhun gıdasıdır. Atıcısı olmadan fırlatılan ok gibi. Çünkü o iş için dünyaya gelmiştim. Asla zar oynamadım. Allah Erenleri ile birleşsin. İnsanoğlu. Bir divane vardır ki. ama başkaca konuşmadı. bizim sözümüzü işitmemiş olanlardır. ama değilim. 79) buyurulmuştur. (M. yoksa zülüf nerede. Aslını kurtarır ama dalını kuvvetlendirmek için kendini alçaltır. sözümüzü kabul etmiş olan başlardır. Adem oğlu ne bilir ki! Bir zülüf ve ben görünce bir teşbih yapar. fakat onun huyunu da kapar. istidattan ve kabiliyetten ileri gelmektedir. Halbuki. Halbuki gerçekte bunun aksini söyler. Kur'an'da Hazreti Musa hakkında. Bir günahkâr için. Çünkü ilk sütün tadını o tattı." (Kasas Sûresi. 'Koyun. Bu varlık ki. Halbuki aksine olarak annesi ölenlerin. "Hasta oldum beni görmeye gelmedin. Açılmak üzere olan bir çiçeğin açılmasına engel olmaz." sözüdür. Nasıl ki. Nihayet dinde pirlik mertebeyledir. 267) Dervişin kadrini bilmeyenler bir bahane uydururlar. Çocuk bu köpeğin sütünü emer. Yani el emeği ve alın teridir. "Elinin emeği ile ve alın teri ile geçin. gaipten haber verirdi. insan oğlunun bildiği şey. o asla aziz olmayacaktır. Olaki bir gönül ehli. yoksa bu çocuk hakkında mı konuşuyorsun? dedi ve beni işaret ederek hoşça kal! dedi. yüzü kara olmasın. "Ona ancak temiz ve abdestli olanlar el sürebilirler" (Vakıa Sûresi. Çünkü Allahya tapmak kendine tapmaktan vazgeçmek demektir. şüphesiz kusursuzum. Tıpkı Isa Peygamber gibi. Bir kuş yavrusunu karanlık bir kuyuya bile atsanız vakti gelince öter. Halbuki sevinç saf ve lâtif bir su gibidir." hitabını işitmedin mi? öteki cevap verdi: Yüreğim yufkadır. Beyit: Sütten yavruya geçen bir huy Can ile birlikte cesetten gelmiştir. Arada sütten korkanlar da vardır ki bunlar önce söylediğim gibi annesi ölmüş olanlardır. anneleri ölmemiş kendileri ölmüşlerdir. kendine tapmaktan kurtulsun. Saygı göstererek uzaklaştı. Tecrübe için onu eve kapatırlardı. hayvan yavruları da annelerinin bacaklarının arasından emerler. ben nerede. ruhunun ölmesini ister. Onun takati buna yeter. O böyledir. halk ile konuşuyordu. Onlarla birlikte vere oturur. Ama sonra dışarda bulurlardı. Sevinçten kurtulur. yüzüm ak alnım açıktır. yedikleri mutlak helâldir. öğretip yetiştirdiğimiz kimseler var ki. başını iki yüz bin altın değerinde görür de yattığı ağılın kapısını görmez. Ancak tabiatım icabı elim bir iş tutmuyordu. Bizim kuyudan çıkardığımız. (M. çok zorluğa da katlanmadım. Şüphesiz iyiyim. Her nerede bir vaaz ve konuşma varsa oraya gidiyordum. Biri dedi ki: O dervişi ziyarete niçin gitmedin? Allahnın. onunla mağrurlanmak bütün gam ve kederdir! Sen bu saatte gamlısın. Sütü kurumamıştır. sütüm kurudu. 7/12) anlamındaki âyetler malûmdur. sütü annesinin göğsünden emer. Şair şöyle diyor: Zülfünü cehennemdekilerin ellerine kaptırırsan. ilk süt emdiği günlerde bir tek söz söyledi. Göz ve kulak açılsın. bir kulağından girmiş. Ondan dolayı daha hararetli olmak gerektir. Onlar Kur'an ve hadislerin mânalarını ne bilirler? Kur'an onlara yüz türlü nikab bağlar. öbür kulağından çıkmış olanlardır. Çünkü onu arkada bırakmıştır. Cehennemde zülüf neye yarar? Gerektir ki. içimden doğmadı. Cennet güzellerinin benlerinden bana utanç gelir. Isa Peygamber. kurumuş olan ancak sütün kalıbıdır. Günahsız. Her yere dağılır. diyorsun! Dedi ki: Biz şad olmayanların gamını istiyoruz. Bir gün babam benden yüz çevirmişti. Allah yolunda çözülsün. der.

mütabaat sözünü söylüyorum. ben de şimdi niyetimi düzelttim. Bir mescidin kenarında oturdu. hatırı nerelere dağılıyor. kendisinde garip bir hal belirdi. (Allahnın selâmı üzerine olsun) nebi idi. eğer bana hiç bir şey kalmadı ise giyindiğim şu elbiseleri al. Derim ki: Bunda iki mâna vardır. sofinin biri her gün yeninin içine bir nevale saklardı. 270) Yani Hazreti Peygamber tevekkül göstermedi. Bilmiyor. Kendini geniş bir çölde yürürken gördü. yani parçalar ile değildir. Biri açıktır. hayır söyler: Alem külliyat (tüm) iledir.Kürsi. git su getir. Falan şeyh çilede idi. deveyi dizinden bağla. öte taraftan başka bir şeyhin geldiğim gördü. ona uygun sözler söyledi: Açlık çekiyor musun? Safa buluyor musun? Aynayı temizleyerek dostların yüzüne tutuyor musun ki kendilerini görsünler.Kur'an'ın o güzel yüzünün duvağını nasıl açarlar? Mütabaat. acaba bu mütabaat nedir ki? Mütabaat önünde duruyor. dünyaya ayak basınca Arş. Zahir bilginlerinin aldanmış oldukları o farktan başka bir şeyi. Bunu eğer kendin elegeçirebilirsen keyfine bak. "Allahya ödünç verin. ne çıkar? Vakit müsait değil. Hayır Allahdır. O şeyh gelerek bir köşede oturdu. Dalgıç dedi ki: Ben çok uğraştım. kendi kendine söyleniyor. Muhammed (S. Mehtabın aşağı indiğini gördü. ama o bunu göremiyor. sevilen kimdir? diye düşünceye dalmıştı. gökyüzü ve kendi kalıbı onun örtüsü oldu. tüm yerinde kalmaz. yani. Yoksa Allahya iyi ödünç verme bahsini tefsir eder ve size iyi ödüncün ne demek olduğunu anlatırdım. Çünkü senin olgunlaşman ve beslenmen o bulutun bereketindendir. (M. Allahya ant içerim ki. öteki mânası. Nihayet mütabaat odur ki. toplu varlıklar da âlem değildir. Eğer bu adamların niyetleri bozuk değilse ben de aldığım malları geri vereyim diye. parçalar âlem olmadığı gibi. ama mütabaatı göremedi. Suyu ve çamuru olmayan bir çöl. sonra Allahya tevekkül et nüktesine uygun olsun. "önce yoldaş. sevilen de bu tarafa gidiyor. yahut yiyenin yolu aydındır. (M.A. dedi. ama bilgisi yoktur ki tevekkülün yeri neresi olduğunu anlayabilsin." Yüzlerini Allah erlerinin hizmetine çevirmiş olanların ellerindeki bir akçe böylece değer kazanır." buyurulmadı mı? Hakkın eli vardır diyorlar. Şeyhe yaklaştığı zaman sordu: Sevilen kimdir? Seven kim? Şeyh şu cevabı verdi: Seven öte yandan geliyor. Hayır Allahnın kuludur. Onun bu gerçek kararı doğru çıktı. Hayvanî ruh. inci tüccarı. Elbisesini sırtından çıkardı. Musa Mülekat'a gitti. yedi kat gökler. Arif de sevgilisine nispetle hem bir perdedir. . ama senin kısmetine bu çıktı! Bezirgan. eğer başka bir şey bulursam sen kurtulursun. (M. kim gelecek diye bekledi. Cüziyat. Nasıl ki sen de insaf ederek dersin ki: Bu sözü kürsüden konuşmak yazık olur. ona verdi ve ilâve etti: Bir daha gel! Dalgıç mademki bu benim niyetimin bozukluğundan oldu. hayvanî örtü. arif onun önünde düşkündü"?. Bu yol için nasıl yoldaşlar gerektir? Bütün bu âlem perdeler ve örtülerdir. iyi kişi vardır. Çünkü o da bunu böyle bir hayıra sarf edecektir. kutsal örtü. Musa Peygamber. Adem oğlu. O dervişi görünce iltifata lâyık buldu. Musa. Yüzünü ona çevirerek ey nevale derdi.) mütabaatı tanıdı. Arif kimdir. Onlar bu halin onun çile dışındaki hali olduğunu sandılar. seni tatlı ve olgun bir meyve gibi yetiştirsin. Bu kadar savaşlarla uğraştı. Çünkü o bir akçe hayır yoluna gider. Şeyhi gamlı gördüğün zaman bile ona bağlan! Daima ona yapış ki. yani Peygambere uyma konusunu yorumluyorum. perde perde içinde ta marifet'in bulunduğu yere kadar gizlenmiştir. demektir. diye bir dervişin eline bir testi vermişti. sonra yol" derler. O nasıl sevgilidir ki. Nasıl ki. "Sadaka yoksunun eline düşmeden önce Allahnın eline düşer. hem değildir. böyıece önü örtü içinde. Arif değil miydi? En iyi adam değil miydi o? Gerçek bir Allah adamının eline sıkıştıracağın bir akçe. ama bilemedi. dostların önüne tutmuşsun. kendi kendine böyle bir niyette bulundu. tekrar önüne düşmüştür. Fakat ayna kirli ve kötü tozlarla örtülmüş olursa. Çünkü tümden bütün parçaları çıkarırsanız. Resul (kitapla gönderilmiş peygamber) ile mertebesi yüce peygamber arasındaki farkı sormuyorum. Bir kapı açıldı. başkaları için bulursan elini onun boynuna uzat! Ama başka birini bulamazsan elini kendi boynuna götür! Nasıl ki. 269) Mütabaat evinin kapısına geldi. ama bilgisizdir. yemesi kolaydır. Şaşırıyor. Çünkü bu helâl rızık yiyenlerin sözüdür. Orada inci vardı. Çünkü o denizin dibini biliyordu. yoksa elimdesin. başkalarına vereceğin yüz akçeden daha makbuldür. iyi bir adam tevekkül ettim der.

Yüzünü ona çevirdi. cevabını verdim. O kendini bildiği için her şeyi de bilir. şunun bunun çanağını yalamakla meşgul olduğuna pişman olur. buyurdun. kâsedir demiştim. Bir kimse sana bir söz naklederse. Sorunu daha edepli sor ki. dedi. ben bu kadar büyüklere hizmet ettim. Bugün eğer nefsine uymadan söz söylüyorsan söyle. O zaman kül (tüm) nasıl olurdu? Yukarıda. abdest ne ile tekrarlanır? Ey Allahın Resulü. Çünkü onlar yine de görürler. sana gereken cevabı vereyim dedim. Ama yine onun parçası idiler. Birinci fayda şudur : Bunu haber veren kişi söz taşımaktan vazgeçer. dediler. benim hakkımda niçin böyle söylemişsin. bu tavsiyeyi muhafaza et. onlardan öğrenmekte büyük bir perdedir. Meğerse onda bir vecd hali belirmiş. nur üstüne nurdur. Nakledilen bu sözümü tekrarlamak için dinlemek gerekmez. Dün birisi geldi." buyurdu mu? Arşa çıksan hiç bir faydası yoktur. Çünkü onlar karanlıkta yarı ölmüş bir halde yürürler. dedi. nefsim sakinleşsin deyince. Hazreti Peygamber bunlardan sordular. Onlar kâfir oldular. Daha edepli konuşabilmek için bir saat oturmalıyız ki. bunu arıyorlar. Abdestler su ile tazelendi. Benden ona bazı şeyler anlatmışlar. ben. Bu sözleri ve bu öğütleri körler için söylüyorum. sen o nakleden kişiden incin! Çünkü ona karşı öfke ve incinme gösterirsen burada fadalar vardır. cüziyat ile değildir diyorduk. Güya bir kuyuya veya bir hendeğe düşmüş gibi olur. Söyleyen bunu söylemişse sonradan utanç duyar. o sözde cefa ve ürküntü varsa onu söyleyene iade et ve eğer derse ki: Bu bir maslahat ve bir şerrin giderilmesi için söylenmiştir. velilerin ve erenlerin can attıkları bunun içindir. Eğer parçası olmasaydılar. belleri kırılmaz. Arşın yücesine çıksan da yerin yedi kat altına girsen de faydası yoktur. Çünkü onlar bilmezler. der. O zaman sen abdest alıyordun ve vecd halinde idin! Allah hayatını bahtiyar etsin. her kim bir kimseden seni incitecek bir şey naklederse. Yüzüme atıldı. Şeyh bu halin ne olduğunu anladı ve gülümsedi. Şiir:(M. Bugün. O hale böylece katlanıyordu. hiç biri ayrılmama razı olmamıştır. Söylenmemiş söz de ortada kalmaz. dönme ve daha aşağılık şeyler söylerim. hepsi beni beğenmiş ve aramıştır. şerefli yarattık. O inkâr ediyordu." yahut. herkes beni iyi adlarla anıyordu. Gönül kapısını açık tutmak gerektir. "Kavmini hidayete eriştir. Eğer söylememişse nebilerin daha çok sevgilisi olur. Sonra ilâve etti: Şimdi sen bana ne ad takacaksın? Ona dedim ki: Eğer Müslüman olursan. âlem külliyat iledir. mustarip olduğumu anla. Acıktığı zaman ne kadar zorlasalar hiç kimseden bir lokma yiyecek almıyordu." yolundaki dilek benim parçalarımı doğru yola yönelt demektir. "Şüphesiz Arş'ı şerefli halkettik. nur üstüne nurdur. Tatarlık sendedir. Tatar huyluluk da sendeki kahir sıfatıdır. Allah. Çünkü onlar bunu işitseydi hoşlarına giderdi. Yüzünü yıkadığın vakit şüphe yok ki yıkayan Allahtır. denedin. abdest üstüne abdest. ayrı ve bağımsız olurlardı. ikinci fayda şudur: O söz söyleyene de erişir. abdest üstüne abdest yine sensin! Hasan ve Hüseyin. yoksa sana başkaca cevap veremem! Sübhanallah! Her şey insan oğluna fedadır. O zaman sonunda.271) Çilede olunca bu halin neye varacağını düşündüler. Nitekim bir söz söylenmedikçe nasıl duyulur. hattâ bunun bir kaç misli de fazla sözler söylemiş bulunsun! Sevgili bin bir sevgiden ve muhabbetten sonra tek bir günah ile gelse ona nasıl yardım edilmez? Şu halde bu tavsiyeyi korumaktan da sana faydalar vardır. (M. Külliyat deyince hangi parça dışarıda kalır? Çıplak bir derviş yola gidiyordu. gel. 273) . nefsin sakinleşsin. insanoğlu da kendi nefsine. Ancak ellerinde bir deynek olursa çukura düşmezler. 272) Bakî ve ebedî gıdadan mahrum kalır. Bir saat oturdu ve hemen söze başladı: Herkes yanında beğenilmiş ve iyi tanınmıştım. Evet. insan onunla alçalır. yoksa kâfir. Müslüman derim sana. keşke söylemeseydim. isterse bir hiddet zamanında. iki saat bekle ki. bir hakkın yerine getirilmesi için söylenmiş olsun. Sözün ve sesin sonu. Nasıl ki her zaman da bu hal belirmekte idi. Bil ki. Abdest sensin. Bütün âlem bir kişinin elindedir. Bir gönül sahibi sebebini sordu. "Hiç şüphesiz semaları. Bütün nebilerin. Sahabelerin arkalarından yürüyorlardı. Senin yanında niçin böyle kötü duruma düştüm. Senden işittik ki. Yarım görenlere bu öğütleri vermek gerekmez. Yolda Hazreti Peygamber ve hepsi su yolunda birleştiler. Buyurur ki: Abdest üzerine abdest.

bu kuş kendini kurtarsın. önce Hamza fırladı. geceleri uzun konuşuyorum. bir yerden başka bir yere göçmüştür. diye sızlanıyorsun. Bu senin işin değil. yoksa gizli ibadette lütuf olmaz. Karada bir acayip şef er oldu. Yani bilgisiz ve aklı eksik olanların sohbeti kast edilmemiştir. ama bu yolculuğun önemli tarafı onların deniz yolculuğu idi. Yahut da. Yazık niçin buradan kaçtı diye acınır ona. Mısra: Uzun külahım var. parmakla gösterilen bir güzelsin! Allah adamları bütün ömürlerinde bir defa özür dilerler. ama sen engel oldun dedim. 274) Fakat gittikleri yerde birtakım karıncalar peyda oldu. bağırmaya başlarlar. diye ağlıyorsun! O taşa niçin vurdular diyorsun! Onlara acınmaz. ama oku bir işe yaramadı. Yeryüzündeki acayip şeyleri görmek ve gezmek arzu ediyorlardı. geri kaç dedi. Böylece on tanesini vurdu. Eğer o başka sebepten kaçtı ise. Dünya müminin zindanıdır derler. (M. bunlardan hangisi yenilgiye uğrarsa Hak onun tarafındadır. seninle bir yerde otursun? Sen cihanı dolanmış.Ayda onun yüzünden bir eser kaldı O melek huyludan ayda bir iz kaldı Hayır. Halk madenler gibidir. Yahut içine düştüğün kafesi kırsalar eyvah niçin bu kafesi parçalasınlar ki. ne yazık ki o tomruğu kestiler! diyorsun. Biri zindan kaçmışsa ona ağlamak gerektir. Sen hemen feryadı bastırıyorsun: O çıbanı niçin deşsinler? içinde birikmiş olan cerahat niçin dışarı aksın? Hak erenlerin ziyaretini ihmal etmeyin. Ay dün gece yastığının üstüne düşmüştü Kıskançlığımdan elimi. Biri ağlıyordu: Kardeşimi Tatarlar öldürdü. ayağımı yere vurarak çırpınmaya başladım. Halbuki sen feryat ediyorsun. ancak bir kişiye hücum ederlerdi. Daha sonra da Abdurrahman'ın hayatını kurtarmaya uğraştı. "Ben kalbi kırıkların yanındayım " buyurmuştur. ben de gözümle görünce. Ey görünmeyen lütuflar sahibi. bir çıbanı deşiyorlar. Galip gelenin tarafında değildir. yahut savaş ediyorlar. Zindana Tatarlar delik açtılar. evet derdim. O güzel mermer belki onun ayağına takılmış bir tomruk idi. Aman köylüye de ikram edin. karıncalara bir ok attı. hayır nereden nereye. İki kişi bir gemi yakalıyorlar. Allah kısmet etmemiş cevabını verdi. bundan dolayı da bir defa pişmanlık duyarlar. ona da attı. Hamza bağırdı. Herbiri. Sonra başka bir aslan geldi. . Okunu yaya yerleştirdi iki karınca onun tarafına saldırdı. günah işlerken verilir. ay kim oluyor? Can onun kulu oldu ve yalnız o kaldı. Sonra gerisin geriye kaçarak gemiye sığındı. Allah korusun. diye buyurulmuştur. Çünkü ulu Allah kutsal hadiste. Allah istemedi. Ay kimdir ki. bir kaç fil kadar korkunç idi. ne bilgin adam idi o! Ona şöyle söyledim: Eğer sende de bilgiden eser varsa onu Tatarlar kılıç darbesi ile ebediyen diriltmişlerdir. içindeki cerahatlar. O da dışarı fırladı. Eğer sen elini bu dağarcığa sokcaydın dağarcığın başı elini sıkıştırmış ve yaralamış olsaydı. Abdurrahman da kaçarak gemiye sığındı. Altın madenine benzer. Derler ki: Hazreti Hamza ile Abdurrahman birlikte uzun bir yolculuğa çıkmışlardı. çünkü ona bir şey vermedin. Vaızlar o hayatı ne bilsinler? Kürsüye otururlar. Halbuki sen o kazmayı o zindanın duvarına niçin vurdular. Dervişin biri bir dükkân sahibinden sadaka istedi. Dükkâncı onu savmak için hazır bir şey yok dedi. Tekrar dükkâncıya Allah kısmet etmiş idi. Ben de dükkâncıya bu derviş azizdir. dedim. pislikler dışarı çıksın diye. Görünmeyen lütuf odur ki. demek arif ve kâmilin hizmetinde bulunun anlamına da gelir. Gözümle gördüğüm bir şeyi nasıl gerçekleyeyim. Bunların âdeti de savaş zamanında herkese karşıdan saldırmamaktı. başını yüzünü yumrukluyor.

kulu Allahdan uzaklaştırır. nerde o verilen sözler? Aşkta ağır davrandın. Kur'an tefsiri okuyorsun. Biz de ona ağlıyorduk. Bazı kulların dileklerinin en geç kabul edilmesi. ama o. hakaretler onlara göre bütün işlerini yarına bırakmış olduğun içindir. ama çabuk kaçtın! Aşkınla beni tutsaklar gibi bağlamıştın. Allah kokusunu aldı. Şimdi açıkça söyle. muhabbet ve sevgi yönündendir. Yemin nerede kaldı? Yani konuştuğumuz sözlerin sonucu ne oldu? Sözlerimiz böylece geçti gitti. Sen büyük adamsın. Anladım ki ancak ben sana âşığım. Ben onu seviyorum ve onun sesinden hoşlanıyorum. gönlünü o koku ile doldurdu. Yani bu güne ne oldu ki. Bir vakit olur ki. Yahut beni nasıl belâya soktuğunu açıkça anlarsın! Zaman zaman arzuladığın şey bu gün eline geçti. O kendi halini bilseydi. dedi. hakaretler pek kolaydır. Bir çok ağlayışlar vardır ki. falan mümin kulun sana bu kadar yalvarır. sen bunu günlerden saymadın! Bu günün ne günahı vardı ki. Diyelim ki: Bu saatte bir Rum Müslüman oldu. konuştuğumuz mesele hakkında ne yaptın.Bir zümre vardır ki. övmek ve beğenmek kula zahmet ve hicap olur. Hocentli Şemseddin ailesi için ağlıyordu. Belki bütün ailesi fertlerini çağırır. Şöyle buyurmuşlardır: Melekler Allahya yalvardılar. Allahya perde olur. akraba ve hısımlarını toplar için için ağlardı. Benim için bunda bir zorluk yoktur ama. sen sevgiyi bana bırakırsın! (M. Halbuki başka bir saatte ağlamaktan da incinir. Sen yabancıların bile duasını kabul edersin! Onun dileğini de kabul etsen ne olur? Ulu Allah buyurdu: Beni kulumla başbaşa bırakın! Siz benden daha merhametli değilsiniz. Senden davacı olcağım. Ama Allahdan tamamiyle boşanmış ve kendi benliği ile dolmuştur. 275) Şimdi yol üstünde oturup mazlum kılığına bürüneceğim. Şiir: Nerde o yeminler. gel kulağıma söyle! Şiir: Dost söze başlayınca kulağımı sağır ettim. ağlamak ona hoş gelir. eğer beğenmezse ister ki onu parça parça etsin. Ona dedim ki: Sözlerin nişanı nedir ki. Onun sözlerini hatırlamak istiyorum. . Ailesi için ne ağlıyor! Biri Allahsına kavuştu diye ona ağlıyor. Söz tekrar geri sıçrar. sonra yine bir an olur ki. bu ayrılıktan kurtulup sana ulaştığım zaman bana acırsın. hesap dışı kaldı? derler. kendisine ağlamıyor. Bir zaman olur ki. onların yanında bütün sövmeler. Yüz bin peygamber onun gönlünü boşaltamaz. Onun sözlerinin tatlılığından. aslanlar ava çıkar. söylüyorsun? Onlar nasıl cevap veriyorlar? Kulağım ağır işitir. kendisi için ağlardı. Tam âlim olan her insan da büyük adamdır. gülmekten de. ağlayarak yardım diler. kuvvetli küfürler. bana zulmettin! Olaki.

Onlarda bir zevk ve bir mâna bulunmaz. Dünyanın dört bucağında eşi yoktu. ben malımın yarısını ona vereyim de beni bundan ayır dedi Hazreti Muhammed Mustafa (S." (Isra sûresi. sana çok^sevimli görünür. Benim dostlar hakkımdaki düşüncem dürüsttür. yine zevksizdirler. Hastanın anlamaması için onun şu çirkin hareketlerinden bahsetmek istemiyorlardı. Gözümle görmediğim şeyde bile o düşünceye aykırı hareket edemem. Bazı fakir dervişler namazı terkederler. ancak insan pisliği ile oynuyor. Diyordu ki: Benim size hizmet edebilmekliğim için daima yanınızda olmam gerektir. Acaba varacak mıyım? Yoksa varamayacak mıyım? diye şüphede kalır. Namazın kazası vardır ama huzurun kazası yoktur. o dosta düşmanlık gösterirsin. yüz çevirirsin. Diyorum ki: Hakikatte ve en sonunda onların da Müslüman olmayacağını kim iddia edebilir? Hazreti Ömer (Allah ondan hoşnut olsun). Halbuki babası. diye öğünebilir? Erginleşen kimse erdiğini bilmez. mağrurlanarak eteğini fakirin eteği üzerine açtı. Bu iş böylece devam edip . ama değişme sendedir.) meclisine bir yoksun girdi.)'dan bir haber bile veremedim. dünya gözü ile açıkça görüldüğü gibi göremeyecek bir halde kalacaktır. Birçok hekimler etrafında oturmuşlardı.A.A. Eğer taklit etmek gerekiyorsa bari Kuran'ı taklit etsinler. Dileğini puttan diledi. onlara evet dedi biliyorum ki falan şeyi yemek lâzım. Cebrail bile gelse göz yaşını içine dökerek."Bu dünyada kör olan ahirette de kör olur. birbirlerine bakışıyorlar. söyle Ey Ömer! diye cevap verdi. Hakkı. Aksaray'a gider ama Aksaray'a vardığını bilmez. henüz küçüktü. O derece ki. Yüzü gözü birbirine karışmış. Ama kendinin çok çirkin bir kılığı ve çok iğrenç bir çehresi vardı. Öyle köleleri vardı ki. ağzı burnu. Halbuki hasta hakîm hepsinin üstadı idi. bir saat sonra duyguların başkadır. Şüphesiz ki o ibadet. O düşünceye dalmaktan maksat. "Bir saat düşünceye dalmak atmış yıl ibadetten hayırlıdır. Kureyşî ile Kuşeyrî ve daha başkaları da yüz binlerle yıllar geçse yine tatsız. Sanırsın ki. konuşmak bile istemiyorlardı. bazan da ondan bıkar. Acaba bu erginlikten ne anlaşılıyor? işte bu erginlik hakikati açıkça görmek demektir. bir dost ile bazan muhabbeti kızıştırırsın. Ey Allah Peygamberi! dedi. hele tıp ve tecrübeye bağlı bilgilerde çok ileri idi. Hazreti Peygamber öfkelenerek ona bir göz aktardı. 72) buyurulmuştur. Nasıl ki ekmeği bazan sever ve ararsın. 277) Onlara göre Fatiha o huzurdur. onu sergilere kilimlere bulaştırıyordu. Bu hakîm devasız bir hastalığa tutuldu. kırk yıl putlara hizmet etti. Hazreti Muhammed'in (S. Onu yemek gerekli ama bir kere zavallı hasta bunu çok sever. Mecliste bizim sözlerimizi dinleyen bir çocuk vardı. Bir huzur ki. Hal böyle olunca onlar önce kendi sözlerini söylemeden o iş olmaz. Mısra: Kendi nefsine tapanlara bir yudum su bile vermezler. o da ben bu hali öğrenirim de kendisini bırakırım diye korkuyordu. Zengin. hayır der. Eğer bir parmak daha yanaşırsam yanarım der. Onlar derler ki: Görmediğimiz şeyin arkasından koşmayalım. Nasıl Ki filozofun biri şöyle diyor: Bir hakîm var idi. özü doğru bir dervişin yanında bulunmaktır ki o ibadette hiç bir yapmacık olmasın.Hakta değişme yoktur. Zengin bir adamda. Ama her gün baba ve annesinden kaçıyordu. her tel saçları yüzlerce insan değerinde idi. Kalp huzuru olmadan namaz olmaz. Kuran'da. Kâfirlerin hakkında bile fena düşünülemez. Sükûtlarının sebebini anladı. Nasıl ki Fatiha okunmadan namaz kılınmaz buyrulmuştur. pek az şehirde onun eşi çirkin suratlı insan görülmüştür. Nihayet bu kör insan. annesi ağlayıp sızlıyor. gözleri sanki belirsiz gibi görünüyordu. (M. O hale erginlik derler. kendisine Rabbinden gel diye çağrılmadıkça. puta karşı ey put! diye çağırdı." buyurmuştur. huzursuzluk içinde yapılan aşikâr ibadetten daha üstün sayılır. Ama nasıl olur da. "Kalbin Rabbimi görünceye kadar". Bizim hayranlarımız arasına girmişti. Ama oraya efişinceye kadar da hep korku ve yalvarma içindedir. biricik sevgilin odur. Halbuki o görünmeyen şey de der ki: Onlar arkamdan koşup yorulmadıkça kendimi göstermeyeyim. 276) Eğer sen evvelki o dürüst hal üzerinde kalsaydın daima istenilen ve sevilen adam olurdun. Fakat Allah ona. (M.

letafeti ve kudreti nasıl tasvir edeyim. Bazıları da bilâkis. şeytan girer. (M. bir defa pişman olsun ömründe bir kere tövbe etsin. On sekiz yaşında öldü. kalpden daha geniş bir mâna taşır. dedim.dedi. Bu sözleri söyleyenleri köpekler bile olsa ya öldürürler. bu bir defalık tövbe ve pişmanlık da ona çok utanç versin. O zaman ona. Mirac'dan gelmişti." Yani beni semalarda bulamazsın Arş üzerinde bulamazsın! Nerede Allahyı halka benzeten o sapkın ki. dirilmiş. Büyük Allah erlerinin bazı sebeplerle bir takım sözler söylemesi ayıptır. Nasıl ki Allah Şeytan için "halkın kalplerinde vesvese veren". Nasıl ki. Ben senin kapında toprak gibi oturmuşum. 279) Nasıl ki Allah. Hıdır. altın ve mücevher işlemeli tepsiler vardır. ben korkuyorum. Bazan melek dışarı çıkar. vesvese veren şeytanın durağıdır. vesveseden arınmış olan bir kalbe. Her ikisi de doğrudur. Onda bu iğreti dirilik gitti ama edebî hayat başladı. Bu Levhi Mahfuz'da yazılmış olan yazıların etkisidir. ya tövbe ettirirler. Nihayet kalpler üçe ayrılır. Dostlar bilselerdi biz onlar hakkında neler düşünüyoruz. içine melek de girebilir. bazan da melek girer. altın tabaklar. bir daha söyle. Ağız ve burun su üstünde oldukça insan kendi kendine yürür ve yaşar. Siz kerem edin de dışarı çıkın. Keşke . vah Pir Baba! Vah Allah! diye feryada gelsin. İsa. Her şeyi kendinde görürsün. o daima o tabaklar ve takımlar tahtadan olaydı da. Hayır dedi konuşmadı. "De ki. Bir aralık kapıya kulak verdim.gidiyordu.Musa. şu cehennemi bir anlat dedi. Çocuk bütün gün başını dizime bırakıyor. yalnız melekler yuvasıdır. Onun tabiatındaki parlak istidadı. mütalaasından bıkıldı mı buna ba karlar. göğüslerinde vesvese veren. der. 4/80) hikmeti gereğince bir şeyi ayıplarken yukarda söylediğimiz o senin nefsindendir nüktesine dikkat etmek gerektir. asla şeytan giremez. Asiya. Ben Hakkım diyerek Hazreti Peygambere uymaktan geri kalmaları. O kalpte daima melek yerleşir. Havva. Bu tıpkı şuna benzer: Bir sofra döşenir.ben belki mümin bir kulumun kalbine sığarım. aralıktan şu beyti dinledim: Beyit : Senin yanında âşıklar kanatlanır uçarlar. rahmetime mekân kıldım. "Sana erişen bir fenalık." (Fürkan sûresi. Rabbin alaca karanlığı nasıl açıp yaydı. "Hüdhüdü göremiyorum ne oldu?" (Nemil sûresi 21) dedi. Yoksa başkaları rüzgâr gibi gelip geçerler. zekâyı. şeytanı kaçırır." (Nisa sûresi79) anlamındaki âyette buyrulduğu gibi Fatıma'nm inancı da böyle idi. Şimdi islâm'ın o göğsü nerede. öteki Cennetin vasıflarından söz açmasını istiyordu. gönlü nerede! Suyun derinliği ağzı ve burnu geçmedikçe insan onun içinde bir derece güvenli olur. bu sözlerin halkın ağzına düşmesi gerekmez. Nasıl ki. Nuh. Hazreti Fatıma (Allah ondan razı olsun). (M. her şey Allah'nın katmdandır. bir vaiz. "Görmezsiniz ki." (K. Hazreti Süleyman'dan (Allah'nın selat ve selâmı ona olsun) edep öğrenmişti. 45) anlamındaki ayetin mânası nedir? Akıllı insan gerektir ki. Hazreti Peygamber. kendi nefsindendir. Biri Allahyı görmekten. İbrahim. oraya şeytan giremez. Levhi Mâhfuz'un gözlerinin bulunaydı.Ama ortada ye mekten eser yok. ölmüş derler. Ama başka bir mânası ile göğüs." buyurmuştur. Allahyı altı yönde sanmayın. ikinci bir kalp de. Hayvan üzerine kusur bulmadı kusuru kendi nefsinde buldu. İslam'ın sadri terimi. Onun mânası daha engindir. Bir zümre de hiç Levhi Mahfuzdan gözlerini ayırmaz lar. Gözlerinden ciğer kanı saçarlar. ne devletler istiyoruz onlara! Önümüze can atarlardı. llyas. içindeyemek önündedir. annesi ve babası bu halinden dolayı ona itiraz etmeye de cesaret edemiyorlardı. ben onu bilmem. Biri şeytan yuvası olan kalplerdir ki. diye buyurmadı. Nemrut ve başkaları hep sendedir. Yani Fatıma anamızdan maksadı kendisini kusurlu göstermekti. Ama su içinde tamamiyle batarsa ağız ve burun su düzeyinden aşağıda kalır. "Ben kalbi.Halbuki kalp yani gönül öyle değildir. boğulur. Temiz bir vicdan ne düşünür? Şeytandan. 278) Ona ne söylüyorsun yavrum. ipek ibrişimlerden örtü. Firavun. Herkes içinden geçen bir düşünceyi ondan soruyordu. Sen sonsuz bir âlemsin yerlerin göklerin ne yeri var? Allah buyurmadı mı: "Göklerim ve yerlerim beni kapsayamaz.

yerinden sıçradı. Yüz aptala hizmet etmelisin ki. cihandan kayıp mı oluyorsun? Pirimizi cihandan dışarı attığın gibi gizleniyor musun? Bütün kuşlar Simurg'u (Huma kuşunu) görmeye gittiler. onların konuşmalarını kendi aralarında yine kendileri dinler ve anlarlar. Bayezid'in hatırından şöyle geçti. Onun başının sadakası olsun. o da benden hoşnuttur. Musa Peygamber diyordu ki: (M. Kendisi ile birlikte devam eder. Derler ki: Deccal koyun. ne uyurken. Yetmiş defa hac etmişti. Diyor ki: Bana. Ne mutlu bana ki. O taklid öyle bir kuvvet bulur ki. Ona karşı can ve gönülden bağlılıkta. bu Deccalın bin kat kuvvetli görüşü bile veremez. Senin söylediğin şeyleri herkes herkese söylemiştir. örtülü ve gizli kalarak onun canına erişir. Ama Simurg'u görünce de gagalarından iki damla kan süzüldü ve can verdiler. bu şeydan nedir? dedim. bu dervişlere ulaşmaz. kancık diye dil uzatıyorlar. Sonra artırdılar: Yaya olarak yapılmış beş hac sevabı. bir köpek için aldığım bir bardak su ile yetmiş piyade hac sevabı satın aldım. Yani son derece meşgul bulunman yüzünden keşke bundan daha iyi olsaydı. kuşları parçalar. kan damarlarında dolaşır. kolunu büker. Muhammed'e de mi herkes diyorsun? O daima bunun iyi olduğunu söylerdi. dervişler üstüne konuşmak ve şunu anlatmaktır: Eğer isteğim yoktur desem. (M. kâfirle Müslüman arasındaki fark. canı başkalaşır. sen vazifeni geri bırakma buyurdu. Hazreti Muhammed'in (S. çölde su sıkıntısından çok perişan olduğunu gördü. Dinin sağlamlığı ile ilgili bütün ilimler. altı.'1 Ama bu şeytan külâhlı Türkmen suretinde değildir ki tanımak mümkün olsun. Bunlar gerçi taklitçidirler. Onun hali nasıl olur? Biri dedi ki: Bu Sema ile ilim adamlarının adını kötüledin! Cevap verdim: Bilmiyor musun ki. Celali Verkam'yi sıkıştırdım.282) Hiç kimse bu çağrıya aldırış etmedi. Üstünü başını yırtarak feryada başladı. hal ehli olduğunu sanır. Bayezid'e ilham geldi. Diyordu ki: SenAllahya oynayarak mı erişebilirsin? Dedim ki: Sen de oyna da Allahya eriş. Ama onun o taraftan nereye uçacağını Allah bilir. burada yemekten utanırım desem ettiğin aptallıktan utanmıyorsun da yemek yemeden mi utanıyorsun? derler. Hayvan bitkin bir halde kendine bakıyordu. o haberi. Benim söylediğimden başka. Bu köpeğe su yetiştir diyor ve bağırıyordu: Makbul bir hac sevabına bir bardak suyu kim satar. Bir gün hac yolcularının. Yolları üstünde yedi deniz vardij bazıları yolda kıştan öldüler. Kıptiyi öldürmekteki sebep ne idi? Söylediğin doğrudur sen de benim söylediğim şu şeytan suretini kabul ve itiraf et. Halbuki" ben kancık değilim. Bizden biri Abdal kılığındadır.ne de pınardan su taşırken o hal ondan ayrılmaz. onlarla yemek istiyor. Bayezidi Bistami hacaa çok defe yaya olarak giderdi. Kuran'da "Bu şeydan işidir" (Kasas sûresi. Ne yiyip içerken.A) bildiği şeylerdir. Zaman zaman o inayetin eseri. Herkes nihayet herkestir. Bütün bu kuşlar sürüsünden iki kuş kalmıştı. ancak şu oyuncu kadınla düşüp kalkmak gerçi bana yaraşmaz ama benim için onunla birlikte bulunmak hoştur. Bahsettiğim o dostları sizin de görmeniz gereklidir. Bugün daima hal üzere olanlar hiç bir zaman ondan kurtulamazlar. 15) anlamındaki ayetin yorumunu anlatırken dedim ki: Allah Resulü buyuruyor ki. iki adım sonra yetişirsin! Bir gün nükte söylüyordum. keçi ne bulursa öldürür. Kıptiye tokat vururken. bundan daha çok olsaydı diye acınmaya başladın. bazıları denizin kokusundan döküldüler. Bana niçin yemiyorsun? der. Sen diyorsun ki. Utanırım derim. O kadın da der ki. Hacıların toplanmış oldukları bir kuyu başında bir köpek gördü. Kaf dağının ötesinde yerleşmiştir. ancak onlara yani sema edenlere aşikâr olur. Ben ona akla uygun diyorum.281) Ey Allahm! Firavun yapacağım davete uymazsa ne faydası olur? Allah. Allahnın öyle kullan vardır ki. onu korumada gösterdiğin derin ilgi ile o candan bağlılığın. "Şeytan Adem oğullarının sinirlerinde. Nerede ise susuzluktan ölüyorlardı. mucizeyi andıran hallerinden dolayı mağrur olmazlar. Maksadım. Bu Simurg. tüyünü kanadını yolar. ben de yiyemem. Ancak her şeyi yerine göre herkese vermişlerdir. verdiğin sadakanın zevkinden bile haberi olmadı. Ama bu taklitçi müminlerin koruyucusu. (M. Allah inayetidir. Musa Aleyhisselâma gelen hiddet şeytan idi. Hakkın dürüst kulları ve Muhammed'in izinde yürüyenler.o ne Arş üstünde ne de Kürsi üstündedir. 280) Ömrü boyunca ve ancak bir gün hal mertebesini bulan kişi. O ben vereyim diye seslendi. Onun yoldaşları vardır. Bunlar mağrurlanarak dediler ki: Bütün yoldaşlarımız döküldü. o bir aptala erişebilesin. SUYU . ancak biz Simurg'a erişebildik. Yarabbi! dedi. sorma! Gerçi benimle yatıp kalkması yoktur ama bana yağlı yemekler sunar. deyince bir teşbihci. Bugün onun kim olduğunu söylemedim. Hele bana öyle külah eder ki. yedi derken yetmiş haç sevabına kadar artırdılar. Bütün bu kuşlar Kaf dağına erişebilmek için can verirler. iyi ile kötü. Allahya benzer bir şey yoktur.

"Günahına tövbe et. şefaat dileklerim. Ayağına bir öpücük kondurayım diyorum bırakmıyorsun. 19) buyurulmuştur. Bana bunlardan başka bir teklif var mı? Hayır. Ay da böyle bir zavallılık içindedir. ne de suyun boğabileceği bir hayvan. yüz türlü yalvarışlarımla. Bunun üzerine derhal köpek başını çanağa batırdı. kendisinden başka Allah olmayan Allahtır. Arap tekrar sordu. Kendisine ilahi bir ses geldi: Allah için yaptığın bir iş dolayısiyle. Yani ilim tavsiye eder. Kurbağa. ona bakarlar ama Güneş ile Ay arasında ışık cihetinden hiçbir nisbet yoktur. Ateşteyanmaz ama suda boğulur. Şu Avam denilen topluluk beş vakit namız kılarlar ki. Hazreti Muhammed'e uymaktan kendilerini uzaklaştırmalardır! Bir Çöl Arabi Peygamberden sordu: Ey Allah elçisi Allahın emri nedir? Beş vakit namazdır. Daha sonra da gözünü açmak. doğru ve çok iyi hayalat gelir. Bundan böyle bir daha yanlış düşünceye kapılmam. Kuran'da "Bil ki. Çünkü hiç kimse Güneş yuvarlığına bakmaz. Bayezid yüz üstü kapanarak tövbe etti. Ütaritten bahset. Nasıl söyleyebilirim? Güneşin alemde bir ay olup olmadığından haberi yoktur. Kılavuzsuz yola düşmüş ölüm yolunu tutmuştur. Bu Ayı herkes görür. Yine aynı ayette. Yarabbi! dedi. şüphesiz o Allah. Semender garip bir yaratıktır. Bunlar da derler ki: Ne âlâ! Öyle ise biz de bu kadarla yetinelim Mütabaat'tan yani peygamberin izinde yürümekten vazgeçerler. o da bir gözü açığın arkasına katılmıştır. zekât da öyledir. köpeğin önüne koydu. denizde boğulmaz ve sudan ona bir ziyan gelmez. Başka bir kör de gördüm ki. azaptan kurtulsunlar. ilimden sonra da. büyüklük arzusu ile bir gidişi ve bir yolu ortadan kaldırmak isteyen kimseden daha iyidir. suyu içmeye başladı. tövbe ettim. Ama ateşte yanar. Gezegenler de.hemen bir çanağa döktü. Yahut açlıktan.Ondan sonrası ilimdir." . Şiir: Sen yüz öyle türlü bir sevgilisin ki. buyurdular. Ben bir kör gördüm ki. Öyle ise ben bundan fazla bir yapmayayım dedi ve dışarı çıktı. Bu ayete "Bil!" hitabı ile gelmiş bir emirdir. Evhadüddin Kirmani'yi andıran bir hayalatcı önce yolu nü ilimden sapkınlık yönüne çevirir. (M. O hem yokluk içinde ömür sürer. bulunmaz bir yaratıktır. ilk doğuşta. Arap dışarı çıktıktan sonra Hazreti Peygamber buyurdular ki: O bunları yapmakla kendini kurtarır. bunu yaptım diyeceksin? Görüyorsun ki bir köpek bile bunu kabul etmiyor. Ne ateşin yakabileceği. elini gözü açık birinin sırtına koyar ta Aksaray'a kadar yürürdü. daha ne kadar zaman. uyanık davranmak ister. Gerçek taklitçi. göz buna güç yetiremez. susuzluktan eline geçen bir avı yer. gözü Güneşin kaynağına açılmış ve onun ışığına alışmış olmak demektir. şunu yaptım. Yazıklar olsun onlara ki. 283) Derler ki: Sen Aydan söz aç. " (Muhammed sûresi. Köpek yüzünü çevirdi. Ama kendisinde görecek göz yoktur. Bunun üzerine Bayezid. hem yokluk içinde can verir. Göz açıklığı demek. Ya oruç? Otuz gündür.

zındıklar bilsinler ki. gramerini. Ruhunu da bir kaç gün daha önce yaratılmış farzet. Güneş onun omuzu üzerine düşmüştü göz ucu ile ona bakınca Güneş karardı. okunuşunu araştıralım. Meselâ olmaz. (Yani varlığı terk etmek)(M. Ya Ömer! buyurdu. bir gün Hazreti Muhammed'in (S. hayır dedi.Ben de böylece onun çomağında bir top olayım. öyle bir kahraman idi ki. acele anasının başını kesmiş. Allah elçisi olan Hazreti Muhammed ile sohbet etmek istediğim zaman bütün bu söz inceliklerine dikkat eder. Yoksa senin ateşinden duman tüter. Analık hakkı nerede kaldı? diye soranlara şu cevabı vermiş: Mülhidler. ay insanın neresinde? . yoksa hakikatte değil.A. Fakat Mâ harfi. dedi. Anlamını. güneş. La (olmaz) demek ihtiyata ve dostluğa yaraşmaz. 285) İlim Allahdan bir vergidir.hem olumsuzluk edatıdır. Ariflikte fazlalık.hitabı da bu geçici varlıktan kurtulmak için ayrı bir emirdir. Hazreti Peygamber onun düşüncesini anladı. hemen fazlalık. dedi." (K. Ancak ben bu incelikleri düşünürsem onların kaçtığını görürüm. harflerin ağızdan çıkış durumuna göre konuştuğumuzu kıyas edebilirsin. o arkadaşla konuştuğumuz sözleri işittim mi? Anladın mı? Ömer. istemiyorum! Ya tamam yanar ya tamam söner. demiş. Bunu işiten bir mülhid. yahut da ilgisiz bir köylü gibi olmalı. Bu vergide artış vardır. Bunu istesem de yapamam. Söndür. Sofiden hangi fazlalığı istiyorum. Derler ki: Alemde ne varsa Adem'de de vardır. dedi. Peygamber biriyle ağ ir ağ ir konuşuyordu. Örnek olarak onun bir sözünü ele alalım. yaklaşmayayım. ama size cefa da eder. Sonradan var olan bu vücud nasıl olur da başlangıcı olmayan âlemi görebilir? Senin cismin daha dünküdür. Ayrılık demi geldi dediğim zaman bunu söz olarak söyledim. Yani bilgi yönünden bütün artışlara razı olma. bir vuruşu ile aslanı geri kaçırır. Hiç bunları düşünmedim. Ömer (Allah ondan razı olsun). demedim. Bu sözden ne mâna çıkar diye ihtiyatlı konuşayım. Ama size göre'. Yoksa iğneciye göre değil. Bu yedi felek insanda hangisidir? Bu yıldızlar. Vefa öyle bir şeydir ki. Gidemem hayır bununla mağrur olmamalı. yok anlamına gelen La sözü için yorum olmaz. Ben asla bunu yapmadım.) Mescidine geldi. Görüyorsun ki. Ben her kimi sevdimse çok cefasını çektim dedi. Derler ki: Bu söz yepyeni bir sözdür. Kendi kendine dedi ki: Ben mademki o konuşmaya mahrem değilim. saklamayı terketmektedir. Birisine sorduıelindeki nedir? Sirkedir dedi. onu kıble edineyim. Ben buna inanırım. Onun mânasını ve ne demek istediğini elayası gibi açık ÇOK gösterelim. her önüne gelen şeyde fazlalık. hem haber edatı. Bunu yüz bin yıl saysan yine azdır. yüzümü ona çevireyim. Kendimden geçmiş olayım. (M. onu beş yaşındaki çocuğa karşı gösterseniz inanır ve sizi sever. 284) Ömer. Ey Allahın Resulü! ancak mübarek dudaklarınızın kımıldadığını gördüm. Evet yepyenidir. çünkü mutlak olumsuzluk ekidir. Abdalın biri zındık olduğunu işitmiş. Allah vergisi ise âsilere verilmez. kendilerinden korkum yoktur. Ama senin dostluk alanına ayak bastıktan sonra çok saygısız ve cesur oldum. Söylediğim bu sözden sen ne anlıyorsun? Kendimden geçmiş olayım dedim. o benden daha mülhid imiş. 66/3) gereğince. onun korkusundan şarap sirke olurdu. Henüz ilk gençlik çağındaydım. Yahut bu işte bu noktayı hatırıma getirmedim. Hazreti Peygamber. "Bana bilgin ve her şeyden haberi olan ulu Allah bildirdi. hem de başka mânalarda kullanılabilir. Kendi cinsimden birini istiyorum. Gelelim o çetin ve anlaşılması zor olan Peygamber sözüne. Ömer bu durumda Peygamberin yanına varmaya cesaret edemedi. Nasıl ki hıfz yani saklama. Şimdi kendime kıble edindiğim o adam söylediklerimi anlayan ve kavrayan" kim isedir. Ya tamamiyle alim olmalı. onunla hesaplı konuşurum. o halde fazla bile gördün. Hazret! Peygamberin o uyarısını kabul etti. Allah vergisinden isteyin! buyurulmuştur. felsefeci inanmazsa ben ne yapayım! Bu Ömer. çünkü azap verir. Şiir: Hafızamın bozukluğundan Veki'a yakındım Bana günahları terk etmek vahyolundu. Ömer yüzüstü kapandı.

Muhammed ümmetinden olanlar söyle olmalıdır. Sihir orada nasıl barınabilir? Yağmur yağmaya başladığı vakit sihir kaçar. oyundan dönersin de. akşam namazına durduk. O olgun sofî müridine diyordu ki: Zikrederken ta göbekten getir. Bana böyle şeyler gerekmez. buyurmuştur. bir daha onları çağırdığımız zaman gelmesinler. Beni korkutsun diye bir kaç kere seslendi. Dedi ki: Ben. Bana gelince. yine aldırmadım. kuyruğuna da ebed adını koydular. Bana şöyle bir fikir geldi: Bunlar ne garip insanlar ki ezelden ebedden doğmuş bir güneşten habersizdirler. o sensin! Sen nasıl bir dostsun ki. Elimde henüz hiç bir silâhım yoktu. dedi. Işteıbunefsin inanç ve güven mertebesinde bulunması yani mutmainne bağıdır: C bağı. Hocanın biri namaz vaktidir. O ki. yüz yıl sonra da sana gelecektir.A. o tarafta ışık yok. Bir delikanlı gitti. sana ne yapayım.286) Mevlâna da başka bir şey söylüyor. Ona hiç aldırmadım ve bakmadım bile. yazık sana. Ayın. ona Allah hayatınızı size mübarek kılsın! der geçerim.) yakasından çıkar ki. taşa vursa parçalardı. H bağı da emmâre (kınayıcı) bağıdır. Yolda uğrular var. bu ne nebilik. Biz hep kalktık. Hayır dedim zikri göbekten değil canın içinden getirmeli. (M. kıbleden yüz çevirmiş olarak sazcıların arasına geldim. Git diyordu. Her kimin yüzünü o tarafa çevirirsek bütün dostlarına ve sevgililerine yabancı olur. onunla sahradan. başlangıcı olmamasından sana ne? Sen kendi kıdemini bil ki kadim misin. şu aldatıcı dünyadan hoşlanmamasıdır. Gerçek yürekli Yusuf sağ olsaydı. bunlar fenadır diyorsun. Başka bir incelik daha var ki. Namazı bitirmeye uğraşıyorduk. Herkese söylerim. Ben ne diyeyim! Allahnın gizli velileri derler ki: Biz niçin kendimizi açıklayalım. Kendime macera söyleyeyim de. Bizde cevher var. Bundan sonra bir kere daha. ebed ne? (M.287) Bir Güneş doğdu. Bir kaç kere baktım gördüm ki. Muhammed şöyledir. Kul vardır ki şeytana uymaz. Eliyle işaret ediyordu. Bu kadar hayat yağmuru ve canlılık iksiri. Halbuki Allah adının anıldığı her yerde sihir bozulur. Ezel nedir. yüzü nü butu n cihandan çevirir. Ezel ve ebed nedir ki! Bunların her ikisi de senin sıfatındır.Ona y uzumuzu gösterelim ama delil yüzü göstermeyelim. bu adamla öğünürler. Bu sözüm onu şaşırttı. ne de resullük ve marifet makamına benzer. Çünkü yüzlerini bir taşa veya bir duvardaki resme çevirirler. içerisi baştanbaşa nur doludur. diyor. ne adamdır ki şeytan ile daima savaştadır diyerek. karşımda oynanmasını istemediğim o oyun için bir şey söylemiyorum. Ey ahmak derin sensin! Derin olan bir şey varsa. Onu kahr içinde bıraktım gittim. ona bu işten dolayı bir utanç gelmez. Arka üstü yere düştü. damarlarının içine kadar girmiş olan sevgilinin sırrını el ayası gibi açık bilemiyorsun! Sen nasıl Allah kulusun ki. emrine boyun eğelim! Yoksa şimdi uymanın ne yeri var? Mevlâna oturmuştu. Eyvallah. sen ne söylüyorsun? Alemin eskiliğinden. Hazreti Muhammed'e (haşa) sihirbaz dediler. Sen de yüzünü duvara çeviriyorsun. Nasıl ki gerçek mü'minin nişanı nedir? diye soranlara Hazreti Peygamber. Nihayet taşa tapanlara. Benim seninle işim yok. Hadislerin yorumunu nasıl bilmiyorsun? Biliyorsun ama bilmemezlikten geliyorsun. diye seslendi. onun sırlarını ve iç yüzünü bilmiyorsun! Seninle konuştuğum bu sözleri senin şeyhinle konuşmadım. Ama o ben. Her kime yüzümü dönersem. Falan kimse iblis ile şöyle yaptı. Şu halde Hazreti Muhammed'in söylediği şu nükteyi sen anlamıyorsun: "Kabe. Önce tekrar ona doğru yürüdüm. sonra geldi ve bana yazık olur sana. şeyhim.Ben Kadı Şemseddin'den şu sebepten ayrıldım: bana istediğimi öğretmedi. Güneş . senin dizginlerini taşırdı. bir ses çınlıyordu. yani emredici (istekli) nefis. karanlığında bundan hiç haberi yok. senin için korkuyorum dedi. sana uyalım. Güneşin sözü mü olur? Bu halkın O Ay. ne adamdır o.yoksa hadis mi? Sana verilen bu kadarömrü kendi halini araştırmaya sarf et. ondan fışkırırken sihir onda nasıl yer bulur? Onun için buyurmuştu khŞeyhin gerçek olmadığının nişanı şudur ki. emmâre. Şu halde beni nasıl tanıyorsun? Öyle bir ormana daldım ki. Bütür âlem halkı yüzlerini ona bütün âlemi nur kapladı. hiç bu maceradan ve bu oyundan bir şey anlatmaz ve habersizdir. Ben Allahya karşı mahcup düşemem o seni nasıl yarattı ise öyle korur. şeyhimizsin. ben yüzüne güler. ne söyleyelim. imam ve bütün cemaat arkamızı kıbleye çevirmişiz. Sen böyle diyorsun ama o ne diyor? Yahut o böyle söylüyor. Alemin eskiliği yeniliği bahsinde ne ömür harcıyorsun? Allahyı tanıma bahsi derindir. Mevlâna kendi âlemine dalmıştı. Elinde öyle bir baltası vardı ki. dedi. âlemin içindedir. O daima onların macerasından bir başkasını anlatayım diye düşünür. Bunlar daha dün meydana çıktı. O zaman şeytan da bu adam kiminle uğraşıyor diye gülmez. Rüzgâr ağaçlara vuruyor. Bir yerde ki. Allah sana ömürler versin. bengi sular ondan yağar. Zamanın başına ezel dediler. oraya aslanlar bile giremez. Biz kimiz ki? Dedi ki: Başını Hazreti Muhammed'in (S. gözümüzsün! diyerek ondan ayrılıyor ki.

bunun secdesi onun gönlüne olur. Şiir: Diyorsun Mademki ki. yüzünü yere sürerek bana doğru geliyordu. Bizim önümüzde bir kimse bir defada Müslüman olamaz. gülümsüyor. Müslüman olur. Şimdi bu halin amel ile ne ilgisi var. Asla ağaçları içinde olmayan bir yere bağ denilmez. maksattan daha çok uzaklaşır.289) Öteki. cüzî âlemi parçaları bilmez. riyazat ile. bahis konusu ettiğim her sözü inceler.Şahap her ne kadar küfür söylüyordu ama. Henüz sözümü tamamlamamıştım ki. Sus dedim. Müslümanlık ise teslimdir." anlamındaki âyetlerden konuşmak istedi. Hak.288) Söz bahanedir. o kâfirdir dediler. dedi ve gitti. kaçıyor ve kaçarken acayip şey diyordu. Kaçtım. cemalini göstermiştir. Ben asla yazmayı âdet edinmedim. Arapçada yoktur. göz yaşların niçin gül rengine boyandı? sordun neden olduğunu dosdoğru anlatayım sana. ben yanlış hareket etmiyorum. sonra kâfir olur. ne gam! Bütün âlemden korkusu yoktur onun. yine sustu. benden sen ne soracaksın? Ne itiraz edeceksin? Ben mürid tutmam. Mısra: . ses çıkarmadı. bize hırka ver dediler. Bu küllî âlemden neyi kastediyorsun? dedi. Şahap dedi ki: Öyleyse. dedim. tümden bahsettim. O günü bir toplantıda o şeyh ile cenkleştim. Kara nerede. sonra. mutmainne (kanmış) durumuna geldikten sonra. Dedim ki: Bu gece. bize gel! Dedim ki: C gizliden Müslümandır. ama Arapçaya ne olmuştur ki! Eğer Hintli onu işitse. Şahap kaçtı. tekrar Müslüman olur. onun secdesi bunun gönlüne. Ona yanlış. ona soğup saydım. Bismillah. der. Biz Müslümanız. cılızlık ona yaraşmaz. Ben kendime bir şeyh edineyim ki. Getirdiklerini oraya döktüler. Bu yolda atılacak adımın hangi adım olduğunu bilemez. O kafasını kırdığım şeyh ileri yürüdü. yuvarlanıyor ve nara atıyordu. (M. duvağı çözmüş. oradan uzaklaştım. O. perhiz ile ne ilgisi var? Her kim. Bana çok ısrar ettiler. katlandı. şu hali riyazattan bilirse. Her defasında. bu kadar güzelliği ve hoşluğu ile beraber bu lisandaki sözler. dedim. olgunlaşıncaya kadar böyle devam eder. Nefsini bilen mutlakaRabbini de bilir. bu âyetten nasip yoktur. Beni bırakın. Artık senin yüzüne bakmaya takat getiremedim. Nihayet mazlum falandır ki. her şeyden dışarı çıkar. Bilmiyor musun ki. cüzî şeyleri bilmez dediğimiz zaman noksan söz söylemiş olmaz mıyız? Meselâ benim karnımda uyuyan bir üzüm tanesi var. düzeltirim. sözü ağzımdan kaçtı. karada taşıdık. Ben o üzümü bilmezsem onu bilmek veya bilmemek bana ne noksan verir. tecrübe ediniz! (M. sen neredesin? Sormak istedim. Sevdanın kanlı yaşı gönlüme dökülüyor. sohbet ile olur. herkes ancak birbirinin gönlüne secde eder. Adı emmare. gıda ondan uzaklaşmıştı. Benim yönümden hiç bir perde ve hicap yoktur. hiç bir parça bilmiyorum ki o küllün dışında olsun. yuvarlanıyor. Ne oldu da. kendisine söz vermiş olduğum Hıristiyanı ziyarete gideceğim. Şimdi ben Hintçeyi bilmiyorum. yani parça denildiği vakit kül yani tüm yahut bütün bunun içinde yoktur. arkamdan bir konak mesafeye kadar geldiler. Faydası olmadı. yani emredici olan o nefis ben de. Başımda coşkunlaşarak gözlerimden taşıyor. Evet cüz. Çünkü teslim makamındadır. onunla tartışayım. öz ruh olmuş. yanlış. Bir gün de bir nükte anlatıyordum. runanî ve safi idi. Onun bu hararetli konuşması üzerine bir feryat kopardılar. dediler. küllî âlemi yani tümü bilir diyorsun. Mananın ona gizli kalmasını istemiyordum. Başını kırdım. Çünkü yazmadığım şeyler bende kalır ve her an bana başka türlü yüz gösterir. Dediler ki: Sen gel teslim. onu denizde. Hak sözleri deryasının coşkunluğundan bir Elif nakş olundu. Başka biri. Halbuki sizde teslim yoktur. Ben külden. o. dedi. bu çok hoş bir dildir.buyurmuştur. Konuşan kuvvetlidir. O zaman orası bağ olmaz dağ olur. Bu acizliğimden değil. Yoksa her şeyhi kâmil sanan müritleri istemiyorum. Ama eğer bu kâbeyi aradan kaldırırsan.çevirirler. Ferman geldi: Ey Ruhanî Cebrail! Allahsal levhadan şu kutsal sözü oku. "Biz Adem'i mükerrem yarattık. sana mürid olalım. Gerçekte mazlum budur. Bazı açıklamalarda bulunuyordum. Yani. bu kadar sabretti. Farsçaya ne olmuştur ki.

Sana kulluk edemedim. bu sene açlıktan öleceği hakkında bir şikâyeti olmadığındandır. oku attı. bu yürüyüş insan yürüyüşüne benzemiyor. seni seçkin insanlardan kılmış. 290) İrfanım öyle bir mertebeye yükseldi ki Bilgisiz olduğumu şimdi anladım. kemiklerim yücelerde kalsın ki. (M. acayip haller görünebilir. Adam o anda iki elini o kurtarıcının eteğine vurdu.292) Ben. dedi. Dünya halkının hali ve yücelik peşinde koşanların akıbeti şuna benzer. Falan kabristandan dışarı çıkınca arkanı falan büyük kubbeye çevireceksin. "Kıyamet gününe kadar lanetim üzerine olsun" dediği kimseyim. oku yaya koyarak atacaksın. Önce gerçi dileği yerine gelmedi. Kendilerine bakarlar. okun düştüğü yerde bir hazine saklıdır. Hakkın çehresi. candan ve (M. Dilencinin o sevinci. Ey dost. bu ya Hızır olacak ya llyas Peygamber. Kendisi gelerek oku yaya koydu. bu sene yüz dinar bulur. Kendi kendine diyordu ki. Biri. çünkü ona bir şey gösterdiler.291) cihandan geçti. halka da böylece yayılır. Biz. onu sapasağlam kervana yetiştirdi. Çöl yolunu tutmuş. Bunu sana anlatmaya ne lüzum var! Adam korku ve ıstırap içinde bir saat kendinden geçiyor. Oklarını sınadılar. temizleniyordu. bir saat da yalvarmakla vakit geçiriyordu. Asıl kötülük zamanlarında sana yakın idik. Biri hafızlar halkasında otururken ansızın vecd'e tutuldu. bu ululuğu ve kudreti sana vermiştir. Bu arada karşıdan çölün koyu perdesi arasından bir insan belirdi. ok hemen önüne düştü. onu arayanlar için insanlık ışığıdır. Beyit: (M. Bu sevdanın baskısı altında hiç sabrım kalmadı. bana hac seferi görünüyor. Şeytan. gerçek inanç bekleyenlere de böyle garip cilveler. Gece yaklaşınca umutsuzluktan. Ağlamaya. biz seni bilemedik. ihtişam içinde büyümüştür. Artık benim için hac ümidinden bahsetmeye bile takat kalmadı. O kadar da değil. Rüstem beyaz dev'e demişti ki: Tenimi dağ başına göm. diyordu. fakirin bu sevincine o güler.Ey bedenine hizmet eden gafil! Onun hizmetinde daha ne kadar uğraşacaksın? Derler ki bu mısra Ebülalai Maarri'nindir. onun sözü kuvvetli şahsiyetlerin söyledikleri sözler den değildir. karanlık üstüne çökmüştü. artık. vaizlerin kürsüde. Bu ergin kul hürmetine şu umutsuzluk saatlerinde elimden tutuyorsun! Uzatmayalım. Şaka değil. Nihayet biraralık kervan geçip gitti. yalvarmadan da takati kesilmişti. sevinir ama o nazlı Şehzade ki devlet ve varlık içinde doğmuştur. Ey aile efradı! dedi. halbuki bu adam şer ve kötü işlerle tanınmış. kervanı gitmiş buldu. Musa Aleyhisselâm. feryada başladı. bir kul'dan bakarlar. dedi. yayı çek diye emir vermedik. Umutsuzluk gittikçe artıyordu. Zincirini kımıldattılar. karanlık. Ailesi olsun yabancılar olsun elinden kan ağlıyorlardı. yüzünü doğuya döneceksin. yerinde kalakaldı. çocuklann kitapta okudukları ve Allahnın. Koşarken yolda bir ağaç dikeni ayağına saplandı. Ailesi dedi ki: Biz senin bu kadar zahmetlerini çektik. işte böyle bir kimseye. imamların mihrapta. Hemen yerinden fırlayarak can korkusu ile yola koyuldu. bir gün böyle bir saate kavuşmak umudu ile bekledik. O da benim baştan sonuna kadar söylediğim bir şey olmadığını bildi. Sık sık deveden iniyor. dedi. Diyordu ki: Allah hakkı için yemin ederim ki. Elinizi eteğinizi benden çekin. işte bunlar gelirler. inanan bir kimse herhangi bir şahıs . dedi. gelirler. ne oluyor diye merak ederler. kovucu bir insandı. Bu haberi padişaha ulaştırdılar. her ne kadar aradı ise de bulamadı. o ışık içinde bayıldı düştü. Yani nefsimi bilemedim demektir. Hasta kendine gelince. İnayet erişince iki adım sonra maksada erişebilirsin. Nihayet şu cevabı verdi. hemen yola çıkmalıyım. deniliyordu Adam gitti. yalnız kendilerini görürler. Sen kimsin? O eteğini çekti ve beni bırak. Padişaha döndükleri zaman ona şöyle ilham olundu. Belki de Allahya yakın meleklerden biri olmalı. bir kervana katılmıştı. Ey Ulu Allahm! dedi. şimdi senden nasıl ayrılalım? Adamcağız. ünümü işitenler hakaret gözü ile bakmasınlar. Hah! dedi. yani nefsime kulluk edemedim anlamınadır. Kendisine yaklaşınca bir anda ona doğru koştu. Birinin eline bir definenin planı geçmişti. sağalttı. benim artık insanlarla alışverişim kalmadı. Adam yolda bir kanlı ishale tutuldu. Onun bu sözünden bir şey kokusu geliyor. yalvarmaya başladı. Ne kadar uzağa ok atabilen okçular varsa toplandılar. elime yapış. Nasıl ki Hakîm Senayî buyurmuştur. gelen adam eliyle zavallının ayağını oğuşturdu. Fakat yine bir şey çıkmadı.

utanmıyorlar mı bunlar Ona göre ucuzdu." (72/33) buyurulmuştur. Öteki. bunu ancak o çekebilir. hiç olmazsa şu yalnız yürümek âdetini terk ederim". feryat ediyor. Bu kadar para kimde var. Şu iyi arkadaşla Hak rızası için dost olayım. bir makam halka korku verir. Olur ki. açıklamaları vardır.A. ona göre bir açın karnını doyurmak için senin bütün mülkünü veririz demek çok ağır gelecekti. ben Peygamber idim" buyuran Hazreti Muhammed (S. İbrahim Peygamber yüzünü öyle bir şeye çevirmişti ki. İki akçe nedir ki dedi. Allah sevgisi nuru ile yetişmiştir diye zan beslerse. o halde dervişcik diyenler hakkında ne söylersin! Bunlar. Çünkü çok hoş bir arkadaşa benziyor. Peygamberler halk ile pek az düşüp kalktılar. Bir sıfat. O bundan korkuyordu. Onun yayını semalar bile çekemez. o git işareti. Ama yüzü o tarafa çevirmekle. Şimdi din bahsinde de böyle olur. Ama ona göre kolaydır her şey. . sırlarından söz açıyordu. dediler. Bayezid. Hak yolu değildi. ulaşmak aynı şeydir. Eğer biri bir din adamına alicik dese bu küfürdür. Peygamber sözlerinin yorumlamaları. ancak Hazreti Muhammed'e ve ona uyanlarda olabilir. henüz rıza mertebesine erişmemiştir. gerçekte gitme manasındadır. uygunsuz bir kimse ile yol arkadaşlığı yapmak istemezdi. Kendi kendine acaba bu adamla yoldaşlık yapayım mı? diye düşündü. dediler. onlar Hak ile ilgilendiler. ta atadan dededen ve hayatının ilk çağlarından beri. bir kere bütün karınları doyurursam bu kadar mülkü nereden bulayım. Yahut büyüklerden birinin vasıflarından bahsediyor." demesi ne kadar ibret vericidir.293) gözleri başarı kazanmakta değildir.) hakkında beslesin." sözündeki hikmetten bir koku almamış olanlardır. Yüzünü rıza yönüne çevirse. Harzemşah'a dediler ki: Halk ekmek pahalılığından. diyordu. Bilmem ki onlardan ne elde edebilir? Bir kimseyi neden kurtarır veya neye yaklaştırabilirler? Nihayet sen peygamberlerin yolunu tutmuşsun. Birine coşkunluk geldi. fakircik. hacca gittiği zamanlarda daima yalnız gitmek isterdi. "Adem henüz su ile toprak arasında iken. Çünkü onların (M. Bir gün kendinden daha önce yola çıkmış olan bir yolcuya rastladı. işte o görüş ve Hakka dayanma kuvveti. uzun ömür gerek ki bunu bir daha elde edeyim. baktı ki o adam yüzünü geri çevirdi. keşke dedi onu göreydik. Onların vasıflarından bahseden bu zatı niçin görmüyorsun? Belki de bu odur. Ne küfürdür bu! Sonra cehennemin. işte böylece hangi tarafı seçeyim diye kendi kendine hayal kurarken. onların halinden. bak gör ki.hakkında. Ama bizim ilk görüşümüz onu nasıl geçebilir? Her kimin sıfatı ilk defa gözümüze ilişse o bir şey söylemese bile biz cefa yönünden kendi kendimize o neye yarar. onların ardından yürüyorsun. kıtlıktan Niçin? dedi. Şimdi bu insan Muhammed'in veya İsa'nınsıfatını anlatıyor. insan yüklendi. İki akçe şu kadar para eder. dediler. ama yüzünü kapamıştır. Yüzünü Allaha çevirse henüz Allahın halkasına ulaşamamıştır. onu yüklenmekten kaçındılar. Bunlar deselerdi ki: Eğer yay sert ise onu biz nasıl elimize alabiliriz. yalnız başına yolculuk yapmaktan daha zevkli olacaktır. ben seni arkadaşlığa kabul ediyor muyum? dedi ve başını önüne eğdi. Bizim ardımızda biri vardır ki. "Yoksulluğum benim kıvancımdır. git derler ama. Yoksa nasıl olur da. Bu ilâhî işarete göre. Gerçi görünüşte halk onların çevresinde toplanmıştı. Ona bakınca yürüyüşü hoşuna gitti. dervişcik diye onları küçümserler. Önce. Sonra görüyorum ki öyle bir arkadaşın yoldaşlığı. deriz. yerler ve gökler bile. ey ahmak! dedi. Gönlünden geçen gizli düşünceleri anlatan o şahıs acele ile oradan uzaklaştı. "Geç ey mümin! şüphesiz senin nurun benim ateşimi söndürecek. Bir okka arpa ekmeği iki akçeye satılıyor. Halka karşı yavaş yavaş yabancı ol! Çünkü Hakkın halk ile hiç bir yoldaşlığı ve ilgisi yoktur. Nasıl ki Kuran'da "Biz emaneti yerlere ve göklere gösterdik. bu emaneti taşımak bizim işimiz değildir. Şah cevap verdi: Vah vah bu ne cimriliktir.

Ya Ömer! Şu kapının yarığından bak dedi. Nasıl ki. Onların bildikleri bir sır vardır." (K. bu ne hal? Müridler meseleyi anlattılar." buyurulmuştur. Geceleri sabaha kadar gözlerim semalarda dolaşır. benim bundan haberim yok. Gerçi şeytan cismi olan bir varlık değildir. O bu tarafa geldi yine aynı şeyi söylüyordu. gel de sana garip bir şey göstereyim. ah diyorlardı. Ömer baktı. Kanımı dökersin diye beklemiyorum belki. tam dinlemek gerektir. yalvardıkça hayır diyordu. Elinde bir bardak buzlu su olduğu halde etrafımda dolaşıyordu ve soruyordu: Susuz musun? Evet. dillerde sevgi var. . Ateşe nur yaraşmaz. Nasıl ki hadiste. eğer ondan korkmasam.2 4) Çocukluğumda bir kitapta bir hikâye okumuştum. Şeyh. Onu mescide götürdü. hem de onun kullarını incitir. Niceleri birçok riyazatlar yaparlar. söylemiyorum. bir kişi namaz kılıyor. Sen de şu şiiri söylüyordun: Başkaları ile içki derneğine. keşke dinlemeyi bilseydik. "Allahm bize eşyayı olduğu gibi göster" der. Şeyhin biri can çekişirken çok ıstırap çekiyordu. Şeyh yüzünü onlardan öte tarafa çeviriyor. Ben de ondan yüz çevirdim. nankörlük ederseniz azabım şiddetlidir." diye feryat eder. Çünkü o şehvet ateşinden yaratılmıştır. Tam olarak söylemek. sana karşı beslediğim son derece sevgim dolayısıyle başka bir vakit gizlice şeyhin yanına varalım diyecektim. Allahtan başka Allah yoktur desin. Müridleri. Halbuki o hem Allahyı. istiyorlardı ki. Şükretmek hal dili ile olursa. ne gördün? dedi. ona inananlar çevresini kuşatmışlardı. dedim. Hazreti Ömer. dedi. "Şeytan. Nasıl ki cehennem. Nurun ateşimi söndürdü. Evet güneşten ayrı düşen insan. öteki mesci din köşesinde uyuyor. 3/7) Ben gelmiştim. Şeyh kendine geldi ve sordu: Ne oldu size. dedi. Gerektir ki başbuğluğundan vaz gecesin! (M. seni Hazreti Muhammed'e uymakla (M. Der ki: Ben bir sivrisineğin bile benim yüzümden ezilmesini ve incinmesini istemem. Henüz bizim konuşmaya gücümüz yetmiyor. Güneş yerine karşısında mum yakar. ama Allah kullarının. ancak Allah erlerinin ark ateşi yakar. onlar o tarafa gittikleri zaman da bu tarafa dönüyor. Bir gün şeytan.29) aziz kılan ve seni benden kurtaran Ulu Allah hakkı için. Gönüllerde sevgi var.Ebû Ali Sina yarım filozoftur. Müridler arasında feryat ve figanlar yükseliyor. Tam filozof Eflatun'dur aşk davası eder insaf et ki makbul olasın! Bu naklolunmuş sözlerdendir. onu düşünmesemşu namaz kılan adama öyle bir is yaparım ki. Ayağını çekti ve dedi ki: Ya Ömer. halimiz ne olacak? Allahya yalvararak ağlaştılar. has kulların vakitleri geldiği zaman şeytan onların etrafında dolaşmaya nasıl cesaret edebilir? Melek bile onların çevresinde hesap ile dolaşır. Bu açıktan görünmez ama buradaki mana başkadır. kulaklarda sevgi var. Hazreti Ömer'e geldi. asıl bu saatte şehadet getirmek lâzım. Döner misin diye o umutla bekliyorum. Bu da doğrudur. Şiir: Gündüzleri senin yüzünden gözlerimden inciler saçılır. bağ sefasına gitsem bile Hiç kimsenin sevgisini gönlümde saklayamam. Ve cevap gelir: "Eğer şükrederseniz nimetimi artırırım. Ama yanıma şeytan gelmişti. şehadet getirsin. onu bağlayamazlar: belki daha kuvvetli olur. (Allah ondan razı olsun) şeytanın bir gözüne vurarak kör etti derler. çevresindekiler ısrar ettikçe. O haldeAllahya ortak koş ki şu suyu sana vereyim. Ya Ömer! dedi. bu ne iştir başımıza gelen? Bu ne karanlık iş. onu aç köpek un dağarcığına yapmaz! Bu şeytanı hiç bir şey yakmaz. yüzümü yine ondan çevirdim. Az bir ışık varsa şükredince artar. Ademoğullarının kan damarları içinde dolaşır.

Başka bir şey yerse onu zorlukla yakar. çok acayip bir insan olur. Nihayet dünya sevgisi. dünya sevgisinden bahsediyordu. Onu böylece kısa bir zaman içinde yetiştirirsem. 297) Adamın biri toprağı kazıyordu. kulu ile. Toprağı harap etmesen. Üst tarafı oyuncaktır. bununla beraber bütün güzel şeyler ve bütün hoşa gidecek şeyler hazırdır. Başka peygamberlerin bin senede elde edemediklerini Hazreti Muhammed (S. bu sağlam toprağı niçin harap ediyorsun diye çıkıştı. Adam tekrar şu cevabı verdi: Babası çok olgun adamdı. yüzünü gözünü yırtmazsan o zaman harap olur. bu insan oğlu değildir desinler. yoksa saçmalama derim. Kul ne yaparsa Allah da öyle yapar. Güneş batmadı. (M. Görenler. işitmeseydim ne sorduğunu bilmezdim. bu perde gariptir. Kur'an'da sözü geçen secde edenler acaba hangileridir? Önce gelmiş geçmiş peygamberler değildir. Eğer bu çocuğu bana verirlerse onu öyle yetiştiririm ki. sen işitmiyorsun. öğüt kâr etmez. Ona. Biri. ne de bunu. O yırtıp kazmak toprak için bayındırlıktır. başka biri geldi. tek başına yiyendir. Her ne zorluk görürsen kendi noksanından bilmeli. Benim nefsimin işi çoktan beri sona ermiştir. beliren ışıklar sizin tarafınızdan gelir. Dışarı çıkalım. Onun terle dışarı çıkması zor olur. şu bıyıkları kestirelim. Ben senin sözünü işittim. Hikmet ve bilgi sahibi Yüce Allahnın katından imdat olmasaydı velilerin işi nasıl olurdu? işleri belki kırk bin yılda düzelmezdi. Biri ötekine sordu: Falan kişi olgun bir adam mıdır? Babası çok faziletli. onun değeri nispetinde ilgilenir. parmakla ağzından çıkarırlar. 296) Gel! Tekrar gel ki.Kendi kendime dedim ki: O gecedir. Yoksa ekin bitmez. O yapmakla yıkmak ne demek olduğunu bilmiyordu. Güneş battı diyor. işitmiyor musun. Güneş yerinde duruyor. Tıp budur. Barış zamanında bak ki nasıl oluyorsun? Vaizin önünde öğüt vermek hanendenin karşısında şarkı söylemek olmaz.A. ne söylüyorum? deyince. . Emirsiz ağzına bir lokma komaz. Ama ben babasını sormuyorum. ne onu istesin. İşte şu sert tavsiyeden maksadım ancak nefsin terbiyesidir. Rubai: (M. bu melektir. Zaman zaman çorba ile et de olur. olduğundan daha ileri gidesin! Bu güne kadar olmadınsa şimdi olasın! Savaş zamanında bir can ve cihan değerdin. Yüzünü bize çevirirsen gönül açıklığı seni bekliyor! Açılan her perdeden. derisinin açık mesamelerinden ter çıkıncaya kadar üzüm yer. olgun bir adamdı. dense. büyüdüğün zaman oyunun ne olduğunu anlayasın. dedi. Hattâ dört yüz kırk veli de değil. fakat benimki öyle değil. "Halkın en kötüsü. halbuki kendisi de aynı sevgide idi. kâfirler bıyıklarımızdan korksunlar. dinler. dedi. Ben görüyorum ki. Yolcu. Kedi bir yere pisleyince nasıl pisliği ona gösterir sonra yüzüne sürerlerse ben de öyle yaparım.) en kısa bir süre içinde elde etti. artık öfke yönünden bir şey yapamaz. Hikmet ve bilgi sahibi Allah katından ona kudret verildi. O başını nereden kaldırırsa kaldırsın. Savaşa gitmeyeceğiz ki. İnsanın gıdası ekmektir. O benden badem istese. Küçük yaşta iken seni düşkünlüğünden kurtarayım ki. yüzüne bir tokat vururum: Aç isen işte ekmek. Bunlar. Yüce Peygamberimizin yoldaşları ve onlara uyanlar da değil. Meğer ki onu öldüresin veya ölünceye kadar dayak atasın." sözündeki sırrın mânası nedir? Bu mânayı halka anlatmak çok güçtür dedim. Yirmi misli daha ömür sürseler bile yine yetmezdi. bu zorluk bendendir demelisin! Allah. Çünkü böyle olmazsa büyüdüğü zaman kendi bildiğine göre hareket eder. Ölünceye kadar hasta olmaz. ama sana açılmamıştır. kendisini soruyorum. Meğerki büyük üstat olmalı. dünyanın içindedir. Ama içimizdeki kâfirlerin her birinde bu kıllar sayısınca birer mızrak çeksen yine korkmazlar. Biri benden sordu.

yarısı ekmek. istersen sonundan başına doğru. belinde bir kemer gördüm içi altın doludur sandım. İşte insan böyle bir zamanda ondan ayrılıp gitmenin neler kaybına sebep olacağını bilemez. çünkü orada ekmek pahalıdır. Biz bunu ne yapacağız? desinler. Nasıl okursan oku. onunla konuşuyor ve onu dinliyormuş gibi. Yoksa bu yolda savaşanlar. o sayede devlete erişti. kuvvetli üç tokat vurur. Güneş ışığında vücudunun bir tarafından bakılınca öteki tarafı görünürmüş. nefes lâtif ve hafif şeydir. Perşembe ve karışık günlerde aç durur. haydudun biri oğlunu pek üzüntülü buldu.) sıfatını söyleyin. o ötekilerin tarafındandır. pek acayibime geliyorîBu kimseler ki o müjdeyi almadan sevinç içindedirler. Tabutu ne yapayım? diyenlere de bir gün ölecek değil misin. elbette secdeye kapanır. Hümameddin daima insanlar nazarında hoş görünür. lâzım olur. Akıllı olan satıcılar. Meğerse bir tanecik pul varmış. Zır deliler de. Bu âyeti ister başından sonuna kadar oku. O zaman bizim onlara yol göstermemiz nasıl olur? Derler ki. Gönüle vuran ışık başkadır. Ona bakarken birçok engel araya giriyordu.İçimde bir müjde var. Sana elbise mi lâzım. oğlana üzüntüsünün sebebini sordu. çiviyi alnına çakmalı. beni bir katırın karnına koysunlar ki onun arkasından şu cihanı seyredeyim. ekmeği ye. Nefsin . 299) Kul gerektir ki Allah'yı görsün. Maksat Allah yolunda savaştır. derler. Eğer ölmezsem. kolay zannediyorlar. Sanki göklerin ve yerin Allahsı ile sevişir. İsfahan'da ekmeği demir çivilerle satarlar. Bildiğiniz bütün bu şeyleri söylemeyin. Bu tutmaç suyu mudur ki getiresin de içesin ve bitiresin. derler. yarısı da su için. gönül sefası gerektir. şu cevabı aldı: Bir delikanlıyı öldürdüm. onun tarafından değil. Onun sevgisini. 29/69) buyurmuştur. Yoksa bu gönül karanlığı azapların en beteridir. yoksa paran mı yok?Keşke dedim üstümdeki elbisemi de alsalar. Vahy. çiviyi pabucuna vur. iki yüz bin kurt ve böcek onu ısırıyordu. Siz hep bildiklerinizi söylüyorsunuz. Nasıl ki. tekrar yarasının üzerine koyarmış. omuz vurarak denize atarlar. Nefes de ister bunun üstünde kalsın ister kalmasın. Onlara yollarımızı gösteririz buyurulmasmdan kasıt da ruhlarımızın veya gerçek inancımızın yollarıdır. Derler ki. su lâtiftir üstünde kalır. Yüzünden saçılan o niyaz ve ihlâs ışığı beni doyurmuyordu.A. Şimdi bunlar birer sır söylüyorlar. Başka bir sofu da ben midemi ikiye böldüm. semaları yarattı. Ey kancık evlât! der. Şu halde biz ne iş yapalım? İhlas (bağlık) perdesi arkasından bir ışık sıçradı. diyoruz. bakarlar ki. geminin yükü ağır olunca. Calinos hekim bu âlemi bilir ve tanırdı ama öteki âlemden haberi olmadığı için söz açmazdı. (M. latif bir şeydir. dilerse gider. Eyyub Peygamber (Allah'nın selât ve selâmı ona olsun) bedenini kemiren kurtlara o cihetten sabrediyordu ki. kaba saba bir adam var. Ama ölmek bana daha hoş gelir. O kendisi ölmek isteseydi onu biraltına bile öldürmezdim! Gemiciler de." denilmesinden maksat bedenimizin görünürdeki savaşı ve hizmetidir. derler. duvarda yansılandı. Bize o iç aydınlığı. Biri sırasız oruç tutar. yeri yarattı. her birinin başına altın taç giydirseler bile gerektir ki razı olmasınlar. "Bizim yolumuzda savaşanlar. Ben saymadığım için bunların sayılarını bilmem. gerektir ki bizim kılavuzluğumuz olmadan yürüsünler. demiş. sen de onlarla birliktesin" hikmeti gereğince bu kadar azap ve ayrılık içinde olunca Allah nasıl seninle birlikte olur? Meğerse surette seninle nifak halinde olsun. Hazreti Muhammed'in (S. Nihayet o engeller aradan kalktı. Hint kılıncı bile ona yetişemez. Aradan epeyce bir zaman geçti. Aşırı konuşurlar. şeklinde de okuyabilirsin. üçte birini nefes için ayırdım. desinler. Babası yerinden sıçrar. duvara vuran ışık daha başka. onu görür. Hakkın nefesi beliriyor. ne türlü aşk oyunları oynar. Acaba bunlar bu Allah sevgisi yolunda neler neler biliyorlar? Allah ki. Onu öldürmek ister. ekmeği de tabutla beraber satmalı. derdi. hep tasalısın? diyorlardı. İsa' nın sıfatını söyleyin. Sanki saymışlar da ona göre söylüyorlar! Kurtlardan biri yere düştü mü onu alır. Yani yollarımızı kendilerine göstermiş olduğumuz müminler. Bıçak öylesine keskinlik gösterir ki. görsün ki nasıl olur. bizim yolumuzda savaşanlardır. netice aynıdır. Ulu Allah. Anladım ki. Keşke her neyimiz varsa hepsini alsalardı da ancak hakikatte bizim olanı bize verselerdi. "Allah onlara azap vermedi. Bu ne? diye aşağıdan bir ses gelince hiç derler suya bir parça şarap düştü. "Bizim yolumuzda savaşanlara elbette yollarımızı gösteririz" (K. Peygamberin dilinden söylenmemiş doğruca Allah yönünden söylenmiş olan. 298) Sofunun biri şöyle demişti: Karnımı üç bölmeye böldüm. Pazar. Çocukluğumda bana. Biz ise içimizi sevgi ile dolduralım da başka bir şeyimiz olmasın. Üçte ikisini ekmek. (M. Bir üçüncüsü de şöyle demiş: Ben karnımı ekmekle doldurayım da. O kendi yerini kendi yapar eğer ona can lazımsa gelir. bu âlemi meydana çıkardı.

tatlı canlarını. Benim maksadım neydi? Bana. bu deniz boğucudur kendimi içine mi atayım? Yahut bu ateş yakıcıdır. Bir Elifin ne olduğunu bilsen bütün Kuran'ı biliyorsun demektir. Mademki bana ders vermiyorsun. O bir hadis anlatıyor ve soruyordu: Bunun benzeri Kuran'ın neresindedir? O sırada ben kendisine garip bir hal geldiğini görüyordum.hep sana söyledim. sözleri. O da soranın haline göre cevaplar verirdi ki ona lâyık bir cevap olsun. bu öldürücü zehirdir. Kendi kendime. Bu nasıl sözdür? Biliyorum ki. Her şey onun katında mahvolur. "Namazını kılan. Bütün sırlardan ancak bir Eliften başka bir şey açıklanmadı. elinden ve dilinden. Benim bunda hiç bir maksatım. sonra yine kendi âlemine dalardı. Sordum. 27) anlamındaki ayetlerden örnekler söyler. Şeyh Muhammed'in sohbeti sırasında. diyorduk ki: Peygamber sözü olan hadisin. 33/44) buyrulmuştur. 300) derecesine göre konuşunuz. işte "Halk ile akılları derecesinde konuşun" diye buyurulmasının yeri burasıdır. "Güneşi gördüğün zaman onu şahit kıl" ve yine Kuran'da "Biz seni görücü müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik. Buyurmuş olduğunuz bu hadis. kamçıyı kuvvetli vuruyorsun. Halbuki . mollalarım nazarında hayretle karşılanır. ayrılıkta ölmüş zavallı Ey deniz kıyısında susuz uyuyan gafil. Daima oğul! diye hitap ederdi ve gülerdi. Alemin çaresini biz bulalım. (M. Sorularını uygun sözlerle oyalıyordum. başlangıcı yoktur denilmez. dağı. şu makam ve saltanat içinde nasıl çalışıyor? derler. Bu Kâdim'dir. Meselâ bir gün şu bahse dalmıştık. Şiir: Ey düğümler çözme sevdasında olan ölü! Kavuşma sırasında doğmamış. O Elif de hâlâ anlaşılamadı. başka yere varayım." âyetini ele alalım."buyurmuştur. Hele şu adama bakın. onu günün birinde Müslüman edesin! Peygamber. gerçek hadis midir. nedir? Bir iş yapmayayım mı? iş yapmak bilir misin? dedi ve ilâve etti: Bu kadar dalgınlık ve bu derece incelikle. zekâtını veren kimsedir". Onu. dedi. Hazreti Peygambere daima. Diğer bir defasında. bilmiyorsan bu nasıl bilgi olur? Buna nasıl akıl veya bilgi denilebilir? Bu kadar öğütleri. Başını önüne eğer ve derdi ki: Oğlum sen kuvvetle dağı kamçılıyorsun. Bütün bu inancımla. Ama her defasında bunlar gibi yüz bin söz tekrarlanır dururdu. tekrar yaratılır. "Gideyim bir iş tutayım. değil midir. "Halk ile onların akılları (M. cevabını verirlerdi. Bilginler tek bir insan gibidir". 302) büyük bir halk kümesi bana mürid olurlardı. yahut bu bir yılan yuvasıdır. Ey hazinenin başında dilencilikten ölen miskin! Biliyorum ki fenadır. "Gökleri elimizle kurduk. sevgili mallarını bağışlarlardı. bunda ihtilâf vardır diyordum. "Şüphesiz müminler kardeştirler. Bir zümre de birbirinin saçlarını yolarak kavga çıkarırlardı. ah! dedim bana iş hususunda cömertlik gösteriyorsun. oruç tutuyorum diyebilesin. iman nedir diye sorarlardı. benim işim. ey oğul! derdi. dileğim yok. 30/10) ve ayrıca "Sizi ancak tek bir nefisten yarattık" (Lokman sûresi. Bazan öyle bir hal içinde bulunurdu ki. Zaman zaman bunu kendisine anlatırdım. Bunları eğer şehirde bir topluluğa söyleseydim bana yüz binlerce saygı gösterir. Yani burada oğul hitabının ne yeri var demek isterdi. bağlılığımla beraber. Müslümanların güvende olduğu kimsedir" buyururlar. benim maksadım soru sormak değildi. Başkaca her ne söyledilerse o Elifin açıklanması konusunda söylediler. (M. Nefsine şiddetli davran ki. Bilirdi ki. ta ki Allahlığına açık şahit olsun. falan hata etti. falan yanıldı gibi sözler çok geçerdi. yahut bu yüz arşın derinliğinde bir kuyudur. Ama ziyana sokuyorsun! Sabah ona yakın gelmişti geri döndü. Ben bir şey düşündüm. ama bütün külhancıların bahsettiği sabah değil. Bir aralık onun da hata ettiğini gördüm. Bizde bir çare bulalım çaresiz değiliz. 301) Bir defasında "Müslüman.sırtına bin ki. Kuran'da bir benzeri olursa işte o hadis gerçek hadis sayılır. anlamına gelen hadise benzeyen âyetlerin Kuran'ın neresinde olduğunu sorduğum zaman derhal cevap verir. Sizin aklınız derecesine göre dememiştir. onu hikâye ettiği vakit ben o makamda nasıl durabildiğini kendisine anlatırdım." (K. içinde bulunduğu o ayrılık âleminden cem âlemine yani birlik makamına getirmek istiyordum. ya da bu tehlikeli çöldür! Bildiğim halde nasıl giderim? Biliyorsan gitme. Kadı Şemseddin'e dedim ki." (K. ama engel olmaya gücüm yetmiyor. Biri sordu: Peygamberlik nedir? Peygamberliğin iç yüzü nedir? Peygamberlik kapısı nasıl kapandı? Yoksa insan oğulları mı kalmadı? Bir başkası ibahat yani her şeyi serbest ve mubah saymak ne oluyor? dedi.

Dedim ki. Çünkü onun üstünde biri daha var. öyle bir vakit olur ki o derviş . hem de kendileri rahat ederler. Hazreti Muhammed'le (S. diyordu. Allah konuşmaz fakat kendi kudreti ile bütün varlıkları konuşturur. "Size çamurdan kuş şeklinde bir mahlûk yaratayım. Bana fena söylediğini isbat etmiş olman. Halbuki o yelden zahmet ve ıstırap duydunuz. insanda iz bırakır. yine aynı yel ile gideyim. (M. içimizi temiz tutalım. onlara karşı bir hareket göster ki. derhal eti. sana İsa nefesi verdik. 304) Devlet de bundadır. başlarını sallayarak uzaklaştılar. 3/43) âyeti gereğince kuşta bir kımıldanma oldu. Bundan yani iyi sözden dem vur. durmadan yerinden fırla! diye gürledi. 303) Kuş şeklinde şeker helvası satan bir tatlıcıya rastladı. Bayram günü idi. Bayram gecesi geldi. Kırda uzun müddet yürüdü. kötü sözden dem vurma! Sizin nişanınızı söyleyen ve size ulaştırılan sözlerden bahsetmemen. sanki taş veya ondan daha katı dedikleri gibi. benim için hayrın tam kendisidir. Bir başkası da bir iki lâkırdıyı esirger. Şeyh halkın bu kalabalığından. hayranların gösterdiği saygı ve sevgiden sıkılmıştı. geri dönsünler. kendi aralarında merhametli. Belki Şeyhi bir heybet kapladı. diyen olursa. Çünkü bu yel ile mübarek zatınız rahata kavuştu. Kuş şeklinde yapılmış olan helvayı tabaktan aldı elinin içine koydu. diyordu bu ne keramet idi ki. karşısında secde edenlerin. Bağdad'ın kalabalığına karışarak yürümeye başladı. Nasıl ki müminler vasfında." (Fetih sûresi. o konuda henüz dem vurmaktan geri kalmamıştır. bunun delili senin gevelenmiş sözler söylemendir. Şu helvacıyı bir sınayayım dedi. Allah ahlâkı ise hem lütuf. Başka biri de. Bunu seyreden halk acaba Şeyh ne yapacak diye hayretle bakmıyordu. Haktır" sözü Hallacın "Ben Hakkım" sözünden çok daha yüksek bir deyimdir. Şeyh bir zaman düşünceye daldı. sözsüz ve sessiz konuşur.sende hiç bir iz bırakmadı. o gerçekte yumuşaklık değildir. ben de derim ki. o tozdan geçer ama henüz eğri konuşmaktan vaz geçmemiş. Allah'ın sırlarından bir sır olan kullar. Bir yumuşak huyluluktan bahsederler ki. Bu sözün karşısında yapılacak iş ancak onu dışarı atmak ve bununla kendini doldurmaktır. Camsız varlıkları bile söyletir. Tekrar söze başladı: Alaeddin Honcî falan şeyhden şöyle nakletti ve dedi ki: Bizim Hak yolunu aradığımız sıralarda idi. "Kâfirlere karşı şiddetli. Ancak o bir eşeklik sayılır. halk arasına karış ki sana İsa nefesi verdik! Şeyh. Tek bir kişi kalmıştı. Bu sesten maksat ne idi? Bir imtihan mı? Ne istediğimi sınamak için mi? ikinci defa daha heybetli bir ses çınladı: Vesveseden vazgeç! dedi. ona üfledi. maksadın ne olduğunu anlamak için düşünceye daldı. bir söz ile dostlarını ıstıraptan kurtarırlar. dedi. "O. Başka bir âlemden gelen bu ses. Şeyh karnından bir yel çıkardı. Tek bir çeşnisi yoktur. O bütün ululuğu ile bizim nüktemizi dinlemekte ve işitmektedir. dostu sözü ile boğmak ister. Bütün bu hale rağmen sebebini sordu. Size yaraşan şimdi susmaktır. Onun niyazındaki parlaklık ve inancındaki aydınlıktan Şeyhe utanç geldi.A. yoksa öteki mi? Bu mu daha tamam sözdür? Yoksa öteki mi? Eğer bu söz daha olgun ve daha tamam ise. bir dervişin hizmetini görüyordum. Şeyhin biri Bağdat'ta çileye çekilmişti. Vaaz etme sırası geldiği vakit bize haber verin. dışarı çık. daha olgun bir sözdür. Halbuki ulu Allah. yine arkasından ayrılmadılar. Yarabbî.) ilgilenmekte. aciz bıraktı? O sırada bir ilham geldi. Şeyh dışarı fırladı. Hep birden onu inkâr anlamında. onun yüceliklerini anarım. Olaki tekrar bir yol bulabilirsiniz. şimdi bizim mazeretimiz var. Şeyh ona niçin öteki arkadaşları ile birlikte dönmediğini sormak istedi. bu yelden daha iyidir bana göre. Bu saygı ve ululama yönündendir. o gitmiyordu. dışarı çık. Eğer dostluğumuzun ayağı havada olduğu o günden beri bu bilinmiyordu ise. yoksa bir dilek için değildir. Zaman olur ki. her şeyi dile getiren ve kendisi hiç konuşmayan o yüce kudret sahibidir. çileden bir ses işitti. 29) buyurulmuştur. kalbin yumuşamadı. sonu olmayan yüce Allah. "Allah ahlâkı ile ahlâklanın. Nihayet bu sözün geçmiyor mu? Bak ki bu söz mü. Fakat üçüncü defa daha sert ve keskin bir ses: Çabuk dışarı çık. Ne dostlar vardır ki."(K. Halk hep birden toplanmış o kuşlardan birkaç tanesinin uçtuğunu seyretmişlerdi. Kuş şekeri diye bağırıyordu. ondan. Kendi sözünü hep ileri sürme ki. Eğer sırasında konuşursa. O söyledikçe ben de dudağımı kımıldatıyordum." yani ilâhi ahlâk ile vasıflanın buyurmuştur. senin huyundan başka bir huy ile yaşamıyorum. O yol tozlarla doludur. beni hapsetti. daha olgun olan sözleri uzaklaştırmasın! O eksik sözü anmak bu olgun sözün anılmasına engel olur. (M. hem de kahir'dir. Eğer fena söyledinse ben razıyım. Ey hoca! Şunu da söylemiştim ki. kendini halka göster. Dostun mazeretini kötü hayale kapılanlara anlatarak hem dostlarını rahata kavuştururlar. biraz murakabeye varmak istedi. derisi ve kanadı belirdi ve uçtu. Çünkü Şeyh helvadan uzakta idi. Kuran'da buyurulduğu gibi. Yoksa öğüt. Adam şu cevabı verdi: Ben önce o yel ile gelmedim ki. Allah için ne söyleyebilirler? Her ne söyleseler çirkin düşer. Kırlara doğru yollandı. Dedim ki. öbürü bir şey değildir. her ne kadar gelmeyin bizim işimiz halvet yaşamaktır dediyse de. O yel. dedim. diye düşündü. kardeşlik ve yoldaşlık yönünde hareket ediyorum. Ona seslendi. Başka bir Allah gerektir ki onu dile getirsin. Fakat halk peşine takılmıştı. halk birbirine bakıştılar.

Dervişlik gururu başıma vurup da sertleştiğim zaman ipimi asla çekmez. "Kişi yasak edilen şeye düşkündür" derler. Büyük şehzade. onu da öldürdüler. (M. Bu öküz. düzelttiğimiz şeyleri o bir lâhzada alt üst ediyor. Aralarında eğer padişah ona kastedecek olursa. biz de padişaha kastedelim dediler. kızı istemekte ısrar etti kızın dadısı. Ben doğrudan doğruya nişanı gösterirsem. O kul yönünden gelir. çocuklar önemli bir iş için sefere çıkacaklardı. kızın bir bileziğini aldı. Görür görmez âşık oldular. sen kendine niçin cebriyeci diyorsun? Allah. içine girerek saklanmasını söyledi. Nasıl ki sofi elbisesini yırttı denildiği vakit. Çünkü emir ve nehy'in gereği. Şart koştu. Gidip babasından kızı istediler. ilâve ettim: Bizim öyle bir yularımız vardır ki. eğer başkalarından ibret almadınsa. Şu âyetteki mâna nedir? Allah arş üstüne yükseldi" (Tâhâ süresi 5). hile ile kızın bulunduğu köşke götürüldü. Babasına kızından nişan getirdim diye gösterecekti. ona içten bağlanmıştı. engel olalım.yükselir. dedi. Sabır feryada yetişmiyor. Ancak Allah Resulü olan Hazret! Muhammed çeker. O da aynı sevdada idi. oğlanın bu içten sevgisini anlayınca gönlü yumuşadı ona kılavuzluk ederek altından bir öküz heykeli yaptırmasını. kızın babası. Şöyle bir kaledir. yüz gün içinde iyi hale getirdiğimiz. asla o kaleye girmeyin! Padişah bu öğüdü vermeseydi. sana kaderiyeci diyor. Kaleye geldikleri vakit hikâye malûmdur: Bir duvar gördüler üzerinde padişahın kızının resmi vardı. Çünkü çok sevimli bir gençti. meclisten biri sormuş: Allah kitabında elbise yırtmak var mıdır? Sofî şu cevabı vermiş: Allah kitabında ayaklara ve boyuna mesh etmek var mıdır? Büyükler hep cebir tarafına giderler. bütün bunlar kaderiyecilik inan casını destekleyen şeylerdir. Peygamber göndermek. Fakat bu ısrarlı tavsiyelerden onlarda gizli bir merak ve heyecan uyandı. ben gideyim oradan nişan getireyim diye iddia etti ama aciz kaldı. siz de ayağından tutar dışarı atarsınız. Gündüz olunca bazı nişanlar görüyorlardı. Diyelim ki olgunlaşmamış olsun niye susturayım? işitmiştim ki. Oraya varınca Allah Allah diyerek geçin. dedi ve söze tekrar başladı: Kendi kendime dedim ki. sana kudret sahibi diyor. Acaba bu kalede ne var da babamız bizi bu kadar ısrarla oraya girmekten menediyor. Sabırlı olmak hoş bir erginliktir ama Gönül hiç kimsenin fermanı altına girmiyor. Şehzade gece öküz heykelinden dışarı çıkıyor. Ortanca da böylece kurban gitti. Allah sana kaderiyeci demiştir. Padişah emir verdi: Bunları götürün. geçip gideceklerdi. 306) sevgi şarabı ile ıslanıyordu. Halk onda hiç bir nişan ve alâmet görmeden de gerçek ve samimî sevgisine vurulmuş. onu çekmeye hiç kimsenin kudret ve cesareti yoktur. İşi haber alan şehzade buna lüzum yok. 305) Cebir hakkında birkaç âyet vardır ama azdır. O da hesap ve ölçü ile hareket eder. kendi kardeşlerinin akıbetinden de mi ibret almadın? dedi. . belki de üst üste on kere vasiyette bulundu: Yol üzerinde falan kale vardır. içi kesik başlarla dolu olan hendeği gösterin. görenekte olgunlaşır. Bir padişahın üç oğlu vardı. Babaları onlara birkaç gün. kızın kıvırcık saçları (M. kul da pek çabuk hak tarafına gitmektedir. ama bu ariflerin yolu başka yoldur. şaraplar dolanıyor. mumlar yanıyor. Geceleri halk uykuya vardıktan sonra yeni sevgililerin aşk ışıkları ile dağılan gece uykuları yerine aşk lezzeti faslı başlıyordu. ben konuştuğum zaman o konuşmaz mı? O zaman ben mahrum olurum. dinlemek can beslemektir. zaten Padişah ölür. Cebir inancası dışında bir hoş nükte vardır. bilgide. vaadin ve korkutmanın icabı. konuşmak can yıkmak. oğullarında. belki de o kale tarafına bakmak için hiç bir merak ve heyecan uyanmayacak. Oğlan bu vuslatın bir nişanı olarak. Ama ona sormalıdır ki. ama ortada hiç kimse yoktu. Oğlan şu cevabı verdi: Şiir: Aşkta sabır yeterli değil. Sıra küçük kardeşe gelmişti.

O anda öyle yaptım. yüzük ve başka armağanları ortaya attı ve onlara gösterdi. öteki sema diye İsrar ediyordu. Halvete çekildiler. Şems'in kısa bir özetini verdiği hikâye bu suretle tamamlanmıştır. Kedi benden eti kaptıktan sonra hep onu yakalamakla uğraşır. dervişlik aşkı ile yanıp yakılmışlardır. Bu tuhaf bir iştir. sen. Ama dervişliğin ne olduğunu anladıktan sonra onların nerelerde oturduğunu gördükten sonra şimdi dervişliğe meylim kalmadı. Gerektirir ki. Ömür. başkalarının yanında keramet ve mucizedir. Tövbeler ediyordu. "Yarabbi beni Muhammed ümmetinden kıl. Ondan bir parçayı görmek gerçi sana hayret verdi ama tamamını görmenin zevki derecesinde olamaz. Başını önüne eğdi. zan ve yanlış bir düşünce kalmasın. fıkra veya hikâyenin bir özü ve nüktesi vardır. Gerektir ki. Fakihleri bu dervişlerden daha üstün tutuyordum. senin lütfün ile sevinç içinde kalır. Şehzade cevap verdi: Getirdim. beni uğraştırır. ama yine de hoştur. Bana perde olacak bir şeyin karşıma çıkmaması için kendimi nasıl koruyayım? Haydi o kuruntuyu içimden atayım. Kendimi savunmaya. (Allahnın selâmı üzerine olsun) o yüce mertebesi ile Hızır Peygamberden. Bir şeyh gördüm etrafına şaşkın ve dalgın bakmıyordu. her kıssanın. onlardan bir tarafa çekildim. Önce fakihlerle düşüp kalkmaz. 307) eğer atmazsanız şehir halkı bütün evlerini bırakıp kaçacaklar. Ona dedim ki. çabuk dışarı atın. içimizdeki hesap soran kuvvet dışarı çıksın. ama daha fazlası gelir. Bunda hiç bir şüphe. Nihayet dervişlik nerede? Bütün ulu Peygamberler. biraz sonra arka arkaya secde ediyor daha sonra yerlerde yuvarlanıyor. Mtisâ Peygamberde. Çünkü fakihler bir kerre zahmet ve meşakkat çekmişlerdir. Saz başlamıştı. sana tamamiyle yakın hasıl olsun. Bunlar ise ben dervişim diye yan çizerler. her ne kadar zamanın belâsı ise de hoştur. Aşk ile uğraşmak çok çetin bir iştir ama. (Bu hikâye Mesnevi'nin altıncı cildinde sonu gelmemiş olan Kale ve Üç Şehzade hikâyesinin aslıdır. . Senin gibi bir sevgili ile gönül alışverişi pek tatlıdır. nerede nişan? dedi. sana öyle bir nişan göstereyim ki.Padişahın yanına girince." diye feryat etmiştir. Biri derviş diyordu. Şehzade kızdan aldığı baş örtüsü. Din bilgini geçinenler dervişliğe yabancıdırlar derdim. (Ç)) Şiir: Gam. Sağ kaldığın müddetçe ecel münadisi gelmeden önce çalış. Beni ve başkalarını hayretle süzüyordu. Tâki bununla başka bir güzellik daha elde etsin. Temaşa ancak Ayı tamam görenlere yaraşır. vezir ve ben. iş pek nazik bir duruma girmişti. temiz ilâhi ilham! Bir aralık bir mahalleden geçiyordum bir çalgı sesi işittim. Büyükler yanında da susmak yaraşır. onun yoldaşlığından kendi peygamberlik sıfatını olgunlaştırmak için yardım diliyordu. getirdim ama. Bu şarap baş ağnlarıyle doludur. Ansızın ağzımdan şu sözler fırladı: Ne gör ne işit. Musa Peygamber. yoksa büyükler can sıkıntılarını gidermek için hikâye yolu ile konuşmuş değildir ki maksatlarını o hikâyede belirtsinler. Muhammed ümmeti olanlara göre. her üçümüz halvete çekilelim. Aşk. işitiyor musun bu münadi ne söylüyor? Minarenin başından şöyle sesleniyor: Birini şehirden dışarı atıyorlar. Bununla beraber. Hikâye ve fıkra da bu nükte için anlatılır. pabucunu başına vuruyordu. aklın başından gitsin. "Susan selamete erdi" derler. artık hikâye de bu yüzden eksik kalmıştır. kendi işimle uğraşmaya imkân bulamam. o saatte et yemekten vaz geçerim. Ne mutlu Farsça Kuran ve kutlu konuşan. senin iltifatınla sonsuzluğu kazanır. hep dervişlerle otururdum. Mevlâna'nın son günlerinde mizacına arız olan hastalıklar yüzünden kendi deyimince "Söz devesi bir daha kalkmamak üzere çökmüş. derviş bütün ömrü boyunca bir kerre tövbe etsin ve ettiğine pişman olsun da niçin şu hatalı iş benim yioluma rastladı diye üzülsün. (M.

Şiir: Feleğin bütün hallerini bilirler. kolundan tuttu kendi hırkasını sırtından çıkararak ona giydirdi. pişmiş tuğlada görür. Ona. benliğini sevmek sevdasından kendini kurtarırsa sevilen ve istenilen sevgili de benlik sevdasından vazgeçer. hepsinden evvel Fahri Razî ve onun gibi yüzlercesi gerektir ki. aşk ateşi içinde Şeyhin yanına geldi. Dervişler geldiler. "Onun kulağı ve gözü olurum ". Ben mürid olacağım dedi. kaçacaktı.66/3) buyrulmuştur. Aşık. Bunu size de göstereceğim. Bir delikanlının gönlü ona kaymıştı. . Ama o baş örtüsüne de yazık olur. Birisiyle konuşmanın manası şöyle olmalı: Senin gözünün önünde ve gönlünde sanki bir perde var. 'Allah nuru ile görür””Gördüğünü kalbi yalanlamadı" (Necim sûresi. Koca karıların âdetlerini benimseyin! Çünkü onlara göre. Şeyh gülerek neşeli neşeli ileri doğru yürüdü. Ama önceden sonunu göremedi. Her insanoğlunda bir benlik vardır. dedi. Onu kendi yakınları ve güvendiği insanlar arasında bıraktı. Allah huyları ile bezenin: "Sevgili Peygamberim! Şüphe yok ki sen en yüce huylarla bezenmişsin!" (Kalem sûresi. Hemen dışarı çıkmak istedi. onlardan öğünerek söz açsınlar. kendilerinden bir dilekte bulunan kadınların baş örtülerini düzeltsinler. Şeyh seni istiyor. yaptıklarını da biliyor. 12) anlamındaki âyetlerde de böyle işaret buyurulmuştur. Tecrübeli Pir. delikanlıyı gizli bir yerden gözetlediler. belki vahiy ve ilham yolu ile de haber alır. onlarla hoş geçin! Allahnın yumuşak huyluluğuna özen çirkin şeyleri at! Seven delikanlı. insan sonunun neye varacağını önceden görse idi. Sanki. Gizlice diyordu ki: Bu delikanlıda hem büyük bir cevher var. ona deyiniz ki. Bir gece çocuğa saldırdı ve nihayet çocukcağızı öldürdü. Şeyh de kabul etti. İşte Peygamberlerin sultanı ve sonuncusu olan Hazreti Muhammed'in (S. kaçmak istiyor biz onun yolunu kesmişiz kapıyı bulamaz. Çocuğu içeriye. hiç benlik davası eder miydi? Muhakkak ki sakınırdı. Nasıl ki: "Bana her şeyi bilen ve her şeyden haberi olan Ulu Allah bildirdi". kapıyı açtılar. Onlar ki gerçeği arayan ve yol gösteren erenlerdir Fakat güzel huyları dolayısıyla kimsenin perdesini yırtmazlar. 309) O şimdi her tarafı duvar görüyor. ben de onu kaldırayım düşüncesi ile konuşmalı ve mecliste niyazsın olmalıdır. getirip kendi makamına oturttu. 4) Beyit : Geçinme sırasında halk ile ol.A. Gidiniz. Halbuki Şeyhlerin gönlü yalnız dış duygular yolu ile haber almaz. Delikanlıyı Şeyhin yanına getirdiler.Beyit: (M. onlara şöyle dedi: Falan mürit şöyle bir harakette bulunmuştur. hem de büyük bir utangaçlık. Şeyh dervişleri uyandırdı.) üstünlüğü buradadır. zamanenin gidişini onlar yürütüyor. (K. Şeyh Ebu Mansur'un çok yakışıklı bir çocuğu vardı. (M. Nasıl ki. odayı kan içinde gördüler ama bir türlü feryat etmeye cesaret edemediler. Çünkü Şeyhin işaretinden korkmuşlardı. Ben iki halini de bilmekteyim. Şeyhin bu söylentilerden haberi yoktu. senin için zaten şu bir tek perde kalmıştı ki. 308) Genç delikanlının aynada gördüğü şeyleri. halvete çağırmalarını emretti. bu makama erişesin. Korkulur ki ödü patlasın.

"Bizim sizi boş yere yarattığımızı mı sanıyorsunuz?" (K. halbuki. Eğer şimdi ağlayacağıma. ne kadar uzak! Sana sonsuz ömür mü versinler? Ben görüyorum ki ölüm yabancılıkla dolu birâj lemdir. sözündeki ilk davranan ile geç kalanın anlamı şudur: Sevgili için ilk azığı hazırlayıp saklayan ilk davranan demektir. Derler ki. dedi. fena kişilerde bulunmaz. Bir gün başını bir tuğla üstüne koyarak uyudu. ağlamaktan öyle coştu ki. Bana seninle geçmeyen zaman daha hoştu. dün gece başımı bu tuğlanın üzerine koyunca onu tekrar elde ettim. ululuk artık ölmüştür. hiç bir şey demem. Bu nedir? diyenlere. Dirilik de budur. O da ağladı.Şiir: Her ne derlerse onun içyüzü budur. bir yabancı yüz kere de vursa. otuz sene idi ki bir şeyi kaybetmiştim. R ü b a î: Ey ay parçası. Şiir: Ey sevgili! Ey can! Gönlüm buna nasıl inanır ki. Adamın biri yıllardan beri kendine bir mürşid arıyordu. üstünlük ilk davranandadır. benim sıfatım da onun sıfatı demektir. 311) Benim bilgim onun bilgisi ve onun sıfatıdır. Hastalıkta bile dışarı çıkarken tuğlasız durmazdı.derdi. Ne kadar uzak. çocukluk ve gençlik çağlarımda ağlasaydım. misafirliğe onsuz gitmez. Çaresiz herkes buna katıldı. Üstünlük ilk davranandadır. Her sabrı yüz yıl. ama o biricik sevgiliden bir kıl ucu yakalayayım o rahmet ve şefkattir. Her kimi işitse koşardı ama hiç bir kapı açılmıyordu. bizim hem dışımızı hem içimizi besledin. koltuğuna kıstırarak her nereye gitse asla yanından ayırmaz. Parmağında yüzüğünü çevirirken Peygambere şöyle hitap olundu. bulunmaz bir şeydir. doğdun ve parladın. Aradığını düşünde görmüştü. Hallaç derin bir inilti çıkardı feryada geldi. Ama benim bu haberimden hayret ettinse ben hakkın sıfatıyım. felek bu halimi beğenmedi.Bütündostlarıma sonsuz ömürler diliyorum: Ondan başka dua etmiyorum.sevgilinin cefası çok çetindir. Hal ehli olan bir kişiden nakledilen bu hikâye ise daha hoştur. Herkes bir kaç mancınık taşı atmakla beraber (M. baş sağlığına. Derler ki: Hallacı astıkları zaman şeriat ulularının fermanı şöyle idi: Hallaç darağacına çekilince Bağdat halkından her biri ona bir taş atacaktır. ona dedim ki. Uyanınca hemen tuğlayı öpmeğe başladı. senden bize binlerce faydalar ulaştı. Biri gelse de kendisini övmek istese derdi ki: Bunu önce benim şu tuğlama. Arapça şiir: Fakat kalbim ağladı. ancak iyi kişilerde bulunur. Nasıl ki Hallacı Mansur vak'asında başkaları gökten buz yağdığından bahsetmişlerdir. Sadi'nin başı için şu pişmanlıktan önce nefsimi şifaya kavuştururdum. 310) dostlarını da bu işe zorladı. derdi. 23/117) Bana. . önce elini şu tuğlaya sür. Bu hali seyredenlerden birihayretle ondan sordu: Niçin o taş yağmurundan hiç bir ses çıkarmadın da bir gül demeti atılınca inledin? Bilmiyor musunuz ki.o olmadan namaz kılmaz. bin yıl sürer. Arada taş yerine bir gül demeti de atılmıştı. yetiştirdin. Hele sana ki. Allahnın yumuşak huyluluğu ve sabrı vardır. şu cevherime söyle! Yanına bir ziyaretçi gelse de el sıkmak istese. (M. Geç kalsa bile yine önceden davranmış sayılır. düğüne hattâ uyumaya hep tuğla ile beraber giderdi. Sana kavuşmayı asla ummazdım! Gamdan uzaktım.

içinden altın çıkarırlar ama o yetim incinin ocağı. Herkesin kendine göre bir günahı vardır. Ansızın battın ve görünmez oldun. kuvvetimiz ve varlığımız Kuran'dır. Çünkü o bir aralık seni yol ortasına kadar götürür. Öteki bezirganlar da onun parası ile etrafı dolaşır. altınları gönül hoşluğu ile veriyordu. ama arkadaşları köprüyü geçtikleri halde o geçmez. işte onu burada tecrübe et kf. köprü üzerinde ayakları titrer. O sırada bir ihtiyara rasladı. Bizim altınımız Kuran'dır. Ötekinin günahı da Allahdan uzak kalmaktır. Şeyh ayva yer. Ama hâlâ arzusu vardı. O sana Yasin okuyor. Hazret! Peygamber. onun haline uygun düşer. Genç öğrenciye Kuran'ın sırlarını öğretiyor. kamerin ne yeri var? . ahvali anlatınca ihtiyar güldü. derler. Baba (M. Onu burada sınayın. 313) Bana senin akik gibi dudağın gerek. Kuvvetli ihtimale göre su içindedir. bir yetim inci çıkarmak umudu ile durmadan para harcarlar. Bezirganın biri bütün malını harcadı elli defa memleketinden dışarıya sefer yaptı. Çok zahmet çekmiş. vah müridim! dersin ama o senin müridin değil sen onun müridi oldun. dedi.dedi. Öğretmen. Bunlar paralarını dalgıçlara yedirirler.60/10) buyrulmuştur. peki. Toprak vardır ki. işte bak bütün paraların buradadır al dedi ve oradan ayrıldı. Kuran'ı ezberlemişti. Sen ona ne yapayım diyorsun! O teslim damarı kayboldu ama altın damarı yerinde duruyor. gölgeden kaçar.Kendi feleğinin çevresinde salınarak gezdin! Bilirsin ki. Geri dönmeye imkân yok. ihtiyar sizin o öğretmeniniz benim oğlumdur. Ansızın Bağdat'ta bir öğretmen haber aldı ve derhal yanına gitti. mülkümüz. Birinin günahı sarhoşluk. Ne olursa olsun dedi. Onu evine götürdü. zaman zaman ayaklanır. madeni belli değildir. Ezberindeki her âyeti ona tekrar ediyor o da şöyle oku böyle oku diye düzeltiyordu. Onu sürersin. Nasıl ki Kuran'da "Her şeyi bilici olan Allah onların imanlarını sınar. öğretmene karşı şu şartı ileri sürdü: benim babamın adeti her sahife için bir altın vermektir. şekerin ne faydası var? Bana senin cemalin lâzım." buyurmuştur. altın damarına kayıp diyorsun. yaramazlıktır. Mısra: Nihayet kedi delik başlarından ayrılmaz. En iyi Bir ge'nç Kuran öğrenmek istiyordu. Sen kayboluyorsun. Bir öfke vardır ki. Kuran okuyan öğretmen kimdir? Diye soruyor ve Allahya yalvararak Kuranuzmanı veAllah adamı has kullardan bir öğretmenle tanıştırmasını diliyordu. bazan da gizlenir. can ile beraberdin. gerektir ki biraz yük taşısın. Oğlumun altına ihtiyacı yoktur. ileri gitmeye imkân yok. Ama canlı olan bir mahlûk suç işlemekten nasıl kendini korur? Çünkü burası onun yeri olduğunu bilmektedir. Arapça beyit: Veki'a beni korumamasından şikâyet ettim. anlayasın. üzüntüsünün sebebini sordu. sedefleri dışarı çıkarırlar. Eğer köprü geçerse ne iyi. Kuran öğrencisi baktı ki ömrünü boşuna harcamış. Beyit: (M. Ancak başkalarının parası ile ticaret edenlere falanın sofrası seferdedir. Onun işi gizli kalmaktır. ancak içinden bir şey çıkaramazlar. Baba üzülüyordu. öğrenci. işe yeniden başlamak gerekli. yoksa hemen geri göndermeli. Ama bir gün geldi ki verecek altını kalmadı." (K. dünyayı canına bağlar. Biz Kuran'ı böyle öğrenmedik ki ondan başka bir şeye muhtaç olalım. Eğer o hatırayı kendinden uzaklaştırmamış olsaydın öğüde muhtaç olmazdın ve zahirde senden köprü geçmez bir merkep sıpası istememize bile lüzum kalmazdı. dalgıçlar da batıp çıkmaktan aciz kalırlar. 312) canının sıkıntısından yemek yemiyordu. vah şeyhim. o da. Bu ancak seni sınamak içindir. "Kuran'ı güzel ses ve ahenk ile okumayan bizden değildir. misafir etti. O da günahları terk edeyim diye beni uyardı. senin verdiğin altınlar da şu halının altındadır. ticaret ederlerdi.

Şehvet nereden geliyor? Ancak bir kimsenin yüzünü kapıyan şu zümrenin zihnini bulandırır ve der ki: Kendini göster de hatırından şu düşünceler çıksın. Gönlümü orada görürsen.Dalgıç nihayet işin sonuna bakar. Şiir: Ey sabah rüzgârı. Şimdi bunların hizmetini ancak anasından ve babasından görmüş olanlar yerine getirebilirler. Hele bir kere daha dal. O adama dedim ki. o da bizim dengimiz değil. . Yâr geldi meyler dostların kadehlerine boşandı. gül yapraklan mey tiryakilerinin başlarına saçıldı. bizim ölçümüze göre başımızda değil işin garibi bizim yükümüz bineğimizin yükünden daha ağır Dilberlerimizin cemali. Ama bugün kendimden ayıramadığım içimdeki pislikleri ne yapayım? Şah bu attan aşağı inmek istemiyor. O zaman onu kovarsın! Derler ki: Ayakyolunda Allah adını söylemek gerekmez: yavaş da olsa Kuran okumak yaraşmaz. zülüflerinin kıvrımları dağılıp da birbirine karışmasın! Rubai: (M. Yenini aşağı sarkıtsa yüz Ebusaid (Ebülhayır) dökülür. Rubai: Aşk. güzelliği söz konusu olunca. benden onun tarafına bir selâm götür. yardımcı gibi kullanıyor. askerini toplamış. 314) Yel esti. Onda hem ruhani. kendisini kabul etsinler. Şah ise. o muhakkak Allahdır diyor. Biz ona lâyık değiliz. ancak eşeğin köprüden geçmediği zaman olur. sen ise hep onunla diz dizesin. O sümbül (saçlarla) gül (yanaklar) atlarların neşesini kaçırdı. hem de cismanî kudretler vardır. der. Eğer oraya yetişebilirsen aheste git. Allah kılığında da görünür ki. yavaş yürü! Tâ ki. Hazineden anlayamayan yalnız onun sözünü işiten ve gören kimse için hazine ancak bir armağandır. şeytan nasıl Allah kılığına girebilir. olaki o yüzbinlerce para değerinde olan sedefi yakalayabilirsin. elinden gelirse bir gececik onun yurdundan geç! Gönlün isterse. Hatıra gelen bir şeyi yapmamak veya geciktirmek nedir? Gecikme. evlâtlarını incitmezler ama Akıl ve ruh velilerdedir. hiç olmazsa ayağımda bir pabuç kaldı. şeytan onu önüne katmış. de ki. Onun kitabından yüz Bayezid'in künyesi okunur. vuslat sana haram olsun! Ben böylece senden uzakta. Çünkü şeytan. Beyit: Ana ve baba. O mest nergis (mavi gözler) ayıkların kanını döktü.

yüz yüze gelince. saçlarının kıvrımlarında bulurum. Adam o. Götürürlerken Halifeye sordu: Benim hakkımda bu cezayı neden reva gördün? Halife halkın maslahatı icabı (Müslümanların selâmeti için) seni suya attıracağım. Acaba bir koku almadın mı ki. benim mahmurluğumdan yüzlerce küp parçalanır. adamı sarayına çağırdı. Can istersem. bunları doğru yoldan saptırmış dediler. Hele kılıç senden. ölmek ne hoştur. dediler. anlamındaki kutsal hadis malumdur. Ama ben bir imanlı kulumun Gönlüne sığdım". Rübaî: Bundan daha perişan gönül hali olur mu? Yahut bundan daha başsız. bundan daha şaşkın olsun. senin çağında açıkça küfür söylensin. Bu senin hakkında uğursuzluk getirir. halkı yoldan çıkarıyor. dedi. Ey sevgili can. bunu Dicle'ye atın dedi. Bir aralık falan kimse açıkça küfür söylüyor. Dervişlerin bineklerine ayak toprağı ol! "Göklerim ve yer yüzü beni kapsayamadı. Halife. Halife işe ehemmiyet vermedi. Çok susuz kalırda su içersem. bu olur mu? diye Halifeye tekrar ısrarda bulundular. halde benim maslahatım için benim selâmetim namına . Beyit: Ey cihanın canı. bu derece sarhoş oldun? Rubai: (M. 315) Ey gönül git sonunu düşünenlerden ol! Yabancılık âleminde yakinlerden ol! Sabah rüzgârına binip dolaşmak istersen.R ü baî: Gönül ararsam. Kâsede yüzünün hayalini görürüm. senin semtinde görürüm. Bundan daha başı dönmüş. Bir kaç kerre bu isnadı tekrarladılar. sonsuz bir olay var mı? Alemde hangi mihnete uğramış zavallı var ki. acaba bu hoşa gitmeyen çirkinin değeri nedir? Şiir: Diyorsun ki. gerdan da benden olursa! Alemin güzelliklerine değer biçmişler her biri için şu kadar değer vermişler. Muhammed dini harap olsun. Ayağına bir desti bağladılar. Bu sefer de adam bir alay ayaktakımı ile dost olmuş.

A. Ey şeyh sana renkten sıyrıl. ama içindeki Şehzadeyi göremediler. bırakmazlar. bir şey söylemez. bir anda semaları ve yerleri dolaşırsın. O. vaz geç dediler! önce tekkede de anlayışlı olmuyorlar. Bundan ötesi ıssız çöllerdir. İsterse Kabe'nin damına götürsünler. (Tâhâ süresi. adama acıdı. Bu. Yoksa kimbilir onu nasıl öldürürlerdi. her zerrende) bir hayâl taşıyorsun. Bundan bir müddet sonra biri başını kaldırır. 6/19) sözlerindeki hikmete bakalım: Kuran tefsiri yapıyoruz. her zerrende bir heves. 6) Nefsin yeri ancak ayak altıdır. Biri bu yoldan gelir öteki o yoldan gider. Gizli benlik duyguları onları bağlamıştır. Bir kerre dergâhın. Muhammed'de (S. Bunu yapabildi ise Cennetin tam kendisidir. o bir şeyler anlatmak ister." buyurulmadı mı? Her kim bu tevhid kalesine bu Lâilaha illallah hisarına girerse. Bunu kimin yanında söyledi? derlerse gerektir ki biraz kerem etsinler. hırkasınınyenine bir dilim ekmek yerleştirir. (tanımadığı kimseye) bu zındıktır der mi? Kendi mektuplarını okumazlar da falan kâfir oldu derler." buyuruyor. de ki Allah görücüdür. 317) daha isdidatlı olsun. Dedi ki: Bundan sonra. Muhammed'e uymak daha doğrudur. Şimdi sen otur da söyle: O. aklı ile tam içten bağlılık gösteren cennete girer. Ama her kim ancak bu kalenin adını söyler de geçerse. Hazreti Muhammed (S. Şimdi dışarı çıkayım. "Allah arş üzerine hakim olmuştur" anlamındaki âyeti şerh eden gerektir ki. Zeyneddin Sadaka dedi ki: Başlarımızı eğelim. tekken var ama o doğanın şahı. Konya'ya eriştikten sonra başkaca düşünceye lüzum yoktur. doğruyu eğriden ayır! Çünkü yol arada bir takım dallara ayrılır. "Nefsini bilen. sen doğru yol tarafını koru. Bir parmak mesafe için yoldan kadın. Bununla beraber vaizin öğütlerini o kadar çok tekrarlama ki halka soğukluk gelmesin. "De ki. Cehennemin de benim nurumla nasıl karardığını görmüş olurdum. hangi şey en büyük şahadettir. Derler ki: Hiç bir Müslüman. Kâbenin damında namaz kılmaktan daha üstündür. buyurun herkes başını dizleri arasına koysun. yahut yedi renkli hırka ile! Tahkik ehli kişilere feryad yaraşır. 316) cehenneme atsın! Keşke. Bu sözde gizli bir hazine vardır. biz de Muhammed'e (S. Arşın. sor yol bu mudur? diye araştır. Dikkat et ki. hayır deriz. A) uymuşuz.) Ahad'i (tek Allahyı) bulabilirsin ama Ahad'de Muhammed'i bulamazsın! Sofi evden dışarı çıkar. Her kim benim kaleme sığınırsa selâmette olur. benim yanımda o ne derse öyle yapacağım. Bahsi geçen Şehzadeler hikâyesinde de böyle oldu. Bir şeyhe dedim ki: Allah seni (M.) "Tam içten ve gönülden Lâilaha illallah diyen mümin Cennete girer. Kutsal hadiste "Lâilahe illallah inancı benim kalemdir. der. ya kafestedir yahut kafesten kaçmıştır. bunu bilmek lâzımdır. Burada huy huyun ne yeri var? yani kuş uçtuktan sonra gel gel demek neye yarar? Bir zümre vardır ki. mümin oldu. Bunu yapabildi ise Cennete girer.A. derler. Çünkü nefsi ile alışverişi olan kimse ne kendini ne de başkalarını düzeltebilir "EY RESULÜM! Sözü istersen açık konuş o gizli ve kapalı her şeyi bilir" buyurulmuş. Halk (M. Evet kâfir idi. Arşa. o şaşırtıcı uğrular birer hırsız olmasınlar. Başka biri benim nazarım Arşı de Kürsiyi de ." nüktesini de anlatsın. yolundaki vaade hacet yoktur. dedi: o zaman. Niyetiyle gönülden. Kürsi'nin yüceliklerini-seyrettim. işleri ya açık sözlerle konuşursun. bir zaman murakabeye varsın. O bir parmaklık yoldan geri kaldın!-Üst tarafı yokluk çölüdür. kimse kimseye zulmetmez. dedi. birdir diyorsun. huzura murakabeye varalım. Yedi renge boyanmış. Öküz heykelini gördüler. Sen kimsin? Sen altı binden daha fazlasın! Sen bir ol! Yoksa onun birliğinden sana ne? Sen yüz bin zerresin ki. Bir parmaklık yoldan. yoksa zaten elimdesin! Onlar hep Ahad'e uyanlardır. Kalenin adını söylemek çok kolaydır.halkı suya at. Kafes demirden olmalı ki kuş uçtuğu 'zaman huy huy etmeyesin. Benim dilimle ben kaleye girdim veya Şam'a gittim dersen. (Mahkemede) hasım tarafın suçunu açıkça söylemesi seksen tanık dinlemekten daha iyidir. Kürsiye yükselirsin. Senin yanında benim o kadar itibarım yok mu? Bu sözden halifenin içine bir korku düştü. Rabbini de bilir. Açıklansın da hiç anlaşılmayan bir tarafı kalmasın. Ancak yolu ara." (K. Aksaray'dan Konya'ya geliyorsun. Sen nazar ehli ol. bendeki nurun Cehennem ateşi ile ne hale geldiğini. Orada adil bir Sultan vardır. Yüzünü o ekmeğe çevirerek: Ey ekmek der eğer başka bir şey bulabilirsem elimden kurtulursun. secdeye kapanmış insanlar görüyorsun.

bir sebeple ve maksatla bir Şeyhe bağlanmıştır. Nasıl ki başkalarına yoksulluk yaraşmaz. kaba tabi atlı değildir ki. Ansızın bir köye geldi. Bir gün kırlara doğru yollandı. Şeyh onlarda bir bozukluk görürse bunu kendi tarafına çeker. kah inkâr yoluna saparak ondan baş çevirdiler.. Geçe yarısından sonra gelen köylüler de kebapları yaptılar. Ben her görüşümde kendi arıklığımdan. o da iş böyledir. Hatta bu öküzü.geçti. Şu bir kaç gün de bari bizim zahmetimizi çek! Çünkü ömrümüzün defterinden tek bir yaprak kaldı! Şehrimizde hatırı sayılır bir zahid vardı. fezadan sonsuz boşluklara daldım. Mutluluk o kimsededir ki. zavallılığımdan başka bir şey göremiyorum. der gider. denizde balığı seyrediyorum. der. Eğer şeyhin onlara karşı meyli kalmazsa bu sefer onlar Şeyhe itibar etmeye başlarlar. iki ayağından asılmış bir kuş gibiyim. Evet asılmışım. iki türlü maden istiyorum! Altın ve gümüş madeni. yolunda canımı da feda ettim. Yani bir yoksulluk da vardır ki. Zahid ve müridleri çok yorulmuş ve acıkmışlardı. B ey i t : Gülden değil dikenden hoşlananlara Mimber yaraşmaz darağacı yaraşır. kebaplar hazırladılar. Artık kime hoşgeldin diyeyim? Ben zaten bunu istiyordum. Rubai: . ay da sıkıntı içinde. Bundan daha büyük söz olur mu? Üzerimizde bir hakkın kaldı. sonsuz rahmete bitişiktir.. herhangi bir sebeple öne geçsin.sanki (M. kuzular çevirdiler. belki de madenden de mekândan da kurtulma yolunu arıyorum ki. insanı Haktan kaçırır. 318) Gül ter içinde kaldı. Zahidin önüne ekmek ve yoğurt getirdi. balığı koruyan melekleri görüyorum der. Başka biri de ben yer öküzünün sırtını. sofraları döşediler. Fakat Zahid ne yapayım dedi artık iştaham kalmadı. ondan başkası benim işime yaramaz. kâh nazlanarak. halka götürür. Ben iğ istemiyorum. 319) O zaman kendilerinden de sebepten de vaz geçer ve şöyle söyler. Bırakalım yesinler bunu. O. yarına bırakmak olmaz deyince köylüler Şeyhin meclisinden ayak çektiler. Çünkü şeyhin rahmet ve şefkati. (M. asılmışım ama sevgilinin tuzağında asılıyım. yiyebildiğinizi yiyin. Şiir: Ey sevgili bak bir kere candan pek az bir şey kaldı Bugün biraz daha derdimi çek! Ancak bir şafak vakti kaldı Güzel yanağının renginden gül fidanı gibi boyundan. Ancak insanı hakka götüren de yoksulluktur. bir çok ağırlamalar oldu? Köyün hocası koştu. Çok aç oldukları için iştiha ile tatlı tatlı yediler. Köpeklere verin. Köylüler. ansızın o bağlantı artık bir karşılık beklemeden olur. Belki ancak Hakkın işareti ile ileri atılır. Ben. Haktan başkasından kaçıran yine yoksulluktur. Gönlümü dava ettin ama. çabucak evlerine koştular. bizden ne götürebilirsin? Aşkımdan hatıra ancak kapında bir altın tabak kaldı. Artık altınım gümüşüm kalmadı. onlara varlık yaraşır. Bu adam bizi daha ne zamana kadar aldatacak diyerek. Çünkü birzaman olurki. yiyemediklerinizi de köpeklere dökün.

Yani sayısızlık da sayının delilidir. O öyle bir mumdur ki. ama yine menekşenin işini görürler." sözüne gelelim. Bir gün bazı Sahabe (Peygamberimizin dostları) Hazreti Muhammed'in (S. demişsin!. 320) Senin güzelliğin belâ tuzağında bizi avlayan bir danedir. Samed. Samed ulu Allahdır. Hazreti Mustafa (S. iç yüzüne eremezsin. dedi. Tozlar yatışınca altındaki at mıdır. önce selâm vermeye cesaret edemediler. Nasıl ki. Eğer kalırsa. Buyurdu ki: Şimdi onu görün. dediler. fazlaca incitmemeye çalışın! Adamın yanına geldiler. Şu halde bu sözü söylemek "Ben Hakkım" demekten daha iyidir.. Hakka ermiş olsan da." demeleridir. Nefiste şüphe vardır. Nihayet o miskinlerin işi ile uğraşır.keşke bir tek müridin olaydı ve ilâve ettim: Onunla da kaynaş. Peygamberine niçin "De ki.. Başka bir toplulukta yine onu anlatmaya başladı.A. ne Müslümanlarla kaynaşır. o miskindir dedi. eğer hakkın hakikatinden haberin olsaydı "Ben Hakkım" demezdin. ama ney gibi içimiz boştur İyi bakar ve kendimize gelirsek. eşek midir göreceksin. ben ruhum. iyi bir öğütçülük ediyorsun ama ötekinin elinde de uzun bir ney var. hem de biziz. Başka bir delil de Allanın varlığı hakkında onların sadece "Allah vardır. Şeyhe dedim ki: Yüz müridim var diyorsun. Madem ki her şey diyor kocakarı da bu herşey kavramına girer. Naiblerinden biri.) yanına geldiler. kendisi sayıdan olmayan Ahad'de bu sayıların delilidir. hele bir gideyim. o da. iş o tarafta. . "Nefsini bilen rabbini de bilir. selâmımı söyleyin ve deyin ki: Efendimiz senin yüzünü görmeyi çok arzulamaktadır. yahut ben cisim sen de ruhsun demedin! Başka biri bunu ben söyliyeyim. bu çünkü kelimesi peltek idi. Bir saat sonra onlara cesaret geldi.A. Efendimizin içine bir acıma duygusu geldi. şu hitabta bulundu: "Ey resulüm söyle ki. Ahmağın biri daima karları toplar. Hakkın hakikatina. O zaman anlaşılır ki biz. Kadı öfkelendi. 1) Çünkü dedi ama. o da bunun eşidir. İşimiz çok. Halbuki bizimkiler böyle değil tamamıyla aksinedir. Bu onun eşidir. Menekşeler öldükten sonra ırmak kenarında şarap içmenin ne tadı olur! Beyit: (M. ben tek ve eşsiz Allahyım" demedi de. dedi.' göreyim o dervişi." (ihlâs suresi. Burada bir kişi var ki. her şey sen! der.. buna batmıştır Kocakarıların âdetini koruyun! Yani ey sen. ondan şu ciheti soracaktı: sen niçin bize benzemiyorsun? Her ikimiz de aynı asıldanız yani sen cisimsin. Doğruca yanıma geldi ve sordu: Kadı Efendimizi niçin yermişsin? Bunu nasıl düşündün? Ne söylemişim ki? dedim. dedim. Namaz kıldığını görüyoruz. hem bizden eksik. Onu buraya çağırmayın. Menekşe filizlenmedikçe kokusu dışarı çıkmaz. beraber ol! Kadı Bahaeddin'e geldiler. O miskindir. Şimdi tekrar. içi boş karınsız demektir. ne kâfirlerle uyuşur. O yani görünmeyen Allah. Karnı boş olan. miskin olarak öldür ve beni miskinler topluluğunda hasret.) bütün yüceliği ile Allahya şöyle yalvarırdı: Ey Allahm beni miskin olarak yaşat. hep bizim pervanemizi yakar. getirir su içinde saklardı. Akıllıların kısmetlerini arama yolundaki çabaları da!. Şeyhin biri dedi ki: Yüz tane has müridim var ki açlıktan ölsem hiç biri bana bir ekmek vermez. dediler ki: Falan derviş senin arkandan hakaret etti. Oyunla ve gereksiz işlerle uğraştığını da görmüyoruz . eşsiz ve tek olan Allahtır. Ey sevgili senin zülfünün zencirini şundan dolayı seviyorum ki O bizim divane gönlümüzün ayağına yaraşır. Yani mürşidimiz ve elimizden tutan kılavuzumuz diyor ki: Kocakarıların âdetini koruyun sözünü bir kocakarıdan öğren. Allah. olmayana delâlet eder ki. Onda divânelerin sıfatını da göremiyoruz.Biz hiç bir hesaba sığmayız.

bu sana.Allah erleri kendilerini gizlemek yolunu araştırırlar. gözünü. Bizim medresemiz budur. gönüllerini vermezler. Bayezid-i Bistami (Allahnın rahmeti üzerine olsun) daima hacca gidiyordu. yüzümü hac yoluna çevireyim. büyük bir saçıdır. Şimdi tam birbirimizi tanıyıp anlaştıktan sonra ayrılığın ne yeri var? Ben de hacca giderim. Halbuki onun tövbesi daima incittiği karısının Allah'ya yalvarışının hayırlı bir sonucu olmuştu. Yanında ne kadar yol harçlığı var? İki yüz dirhem. Bir saat sonra da adamın Hazreti Peygamberi (S. işte bütün gece Allah yolunda uyanık duran adam. Onun sevgisini. Hazreti Peygamber (S. Uyanıklık önce Çüneyd'in canı gibi idi. Bu etten yapılmış dört duvarın müderrisi büyüktür. Öyle ise kalk yedi defa benim çevremde dolan. Ona "Senin üzerine bir ışık saçıldı.A. O gece kocası bir düş görüyordu.) yerinden kalktı. Vardığı bu şehirde önce oradaki şeyhleri ziyaret etmeyi sonra da başka işlerle uğraşmayı âdet edinmişti. Ey Hoca! onların içinde bir şey olmadığı için böyle rahatça konuşurlar. Allah elçisine imansızlıkla bakanlar da bu halin aksine olarak Ebucehil gibi düşkünlük ve perişanlık içinde yollarını sapıttılar. O paraları bana ver! Bayezid yerinden fırladı para çıkısını kuşağından çözdü öperek Şeyhin önüne bıraktı.A. Ama kapalı olunca geçenlerin seslerini işitirsin bir zevk duyarsın. Çüneyd bunu işitince. sonra şöyle dedi: Bunu neden merak ediyorsun? Nihayet belâdan kurtuldun dileğine kavuştun! Hac yolcusu: Allah hakkı için dedi.sana lanet olsun. Şu gelen Hızir'ın hürmetine Yarabbi beni kurtar! diye yalvardı. Allah evini ziyarete gidiyorum. olmaya ki onların zannını yanlış çıkaralım. nerede ise evin tavanını tutuşturacaktı. bereketi. dedi. Çünkü kadıncağız erken bir seher vaktinde öyle birah çekti ki. hiç kimse. 322) Çölde erkeğin ayağına bir Muğaylan dikeni saplandı. ona güvenle bakan kimse muradına erdi. Ama bu ev yapıldıktan sonra hiç bir zaman buradan ayrılmamıştır. Bugün olaki. Bir aralık mecliste sessizce oturdu. gözlerini verir. Yazıklar olsun onlara ki. ağlamaya başladı. Allahnın sekiz yönlü gözü vardır ki. O umutsuzluk içinde uzaktan bir yolcunun geldiğini gördü. Şeyh şu cevabı verdi: Allah dilerse sizi ve bizi rindlik makamına eriştirir. Sonradan dediler ki. İste İblise inanç besleyen. Bahtiyar odur ki. 321) Adama hem gelişinde hem de gidişinde gönül alçaklığı gösterdi. . Ama nereye Nereye gidiyorlar? Şairin dediği gibi: Tozlar yatışınca altındaki at mıdır. Karısına. Sıkıntı ve kalabalık çoğalınca gönül penceresi açılır. Nasıl ki bazı Allah erleri "Kalbim bana Rabbimden haber verdi" demişlerdir. Karşıdan gelen yolcu ayağına yapışarak onu kervan kafilesine ulaştırdı. Yine sordu: Ey Bayezid! Nereye gidiyorsun? Gideceğin yer Allahnın evidir ama şu benim gönlüm de Allah evidir." buyurdu. Bir mürid geldi. Onun mabedi de gönüldür.kapı açılır. O evi yaptırdıktan sonra orada hiç oturmamıştır.bütün bu işler senin erdemli davranışının eseridir. diyorlardı. Şeyh tekrar söze başladı. (M.Kendisine iltifat göstererek Hazreti Peygamber'in (S. Ulu Allah hem o evin hem de bu evin sahibidir. Çocukların kitaplarında. hemen yerinden fırladı.) ziyarete geldiğini gördüler.) selâmını söylediler. kendisini görmek hususundaki derin arzusunu açıkladılar. Basra'da bir dervişin yanına uğradı. . Tövbe eden ve hacca gitmeye karar veren bir adam. Hazreti Peygamberin (S.A) kendisine zahmet vermemeleri hususundaki emirlerine uyarak fazla bir şey konuşmadılar. gönlünü birlikte bağışlar. o kimsede tesirini gösterir. Kadın şu cevabı verdi: Yabancılık günlerimizde birlikte yaşıyorduk. Kasıtsız olarak biri kapıyı çalar. artık ben aile hayatından vaz geçtim. geceleri rahatça uyumaya bak! Önce daima çalışmak gerektir. kim olduğunu söylemezsen yakanı bırakmam! Kurtarıcı cevap verdi: Bana İblis derler. 323) bak ki. günahlarına tövbe etti. istemesen de pencere açılınca her geçeni görürsün. Hazreti Peygamber (S. Adam bu kurtarıcıya sordu: Eşsiz Allah hakkı için söyle sen kimsin ki. dedi. ilerisi yokuş olmasın! İstesen de.A. eşek midir göreceksin. Daha önce her gün gece yarısına kadar uyumazken. Allah ise bin türlü yoldan kendini açıklamak ister. ailesine de dua etti. hacca gideyim diye düşünüyorum ama seni böyle ayaı bağlı bırakmak da elimden gelmiyor. Çocuklar birbirlerine Çüneyd-i Bağdadî'yi göstererek. imanlı kişilerin inançları. Şimdi (M. O hep susuyordu. Kim olduğunu söyleyemem. O ses çıkarmadı ve kızardı. O susuyor.diye beddua ettikleri iblis. Derviş ona sordu: Ya Ebayezid? nereye gidiyorsun? Bayezid cevap verdi: Mekke'ye. o geceden sonra sabaha kadar uyanık kalmayı adet edindi.) de susuyordu. "Ondan gizlenmeye" güç yetiremez. Şeyhe dedi ki: Rindler gibi geldik. yaralandı kafile gitmişti. (M. sen çok zayıfsın.A.

Altında falan Padişahın kızı diye adı yazılı. Ancak yeter ki kendisinde varlığından biraz bir şey kalmış olsun. Kızı isteyenlerin başları bir hendeğe atılmış.Bu tozlar kaç defa çekildi. toprak üstünde otururdu. Onda katlanma ve hoş görme son kertesindedir. ben yoksulum yoksullarla düşer kalkarım. bu gün şu varlık tozundan silkin! Sen kancık huyluları tam olarak bilmiyorsun. İnsan bedeni de başka birâlemin örneğidir. (M. ama ağzı kilitlendi. Tufan'dan niçin bu kadar titriyorsun? Ördek olababildinse keyfine bak! Üç oğlu olan o Padişah. Benim için de incinmenin hiç yeri yoktur. Onun aş evinde çuvallarla tuz sarfolunurdu.olmaya ki. Dudakları uçukladı. ondan kızı istedi. şuraya koy. Bunu herkese söylemek nasıl doğru düşer? Anadan doğma köre "Göreceksin. olmaz" demek kutlu düşer. Benim bedenim ise hoş duygularla doludur. Bu dünya evi. Kasap kaç kere onu ete konmaktan vaz geçirmek istedi ise de aldırmadı. Eğer o öğüdü vermeseydi onların da oraya uğramak hatırlarından bile geçmeyecekti.. sözden ibaret olan ben de harflerle birleştiğim için kara yüzlü oldum. bana o sırada babam ah ey oğul! dedi ve gözlerinden iki ırmak gibi kanlı yaşlar boşandı. ötekilerine karıştı. Üçüncü defasında kafasına bir nacak darbesi indirdi. derler. başını bedeninden ayırdı. Kancıklık senden uzaklaşmıştır. Yukarı baktım. namaz değildir. oturur. insan bedeninin bir örneğidir. 325) Biri geldi. O bal arısı insanla beraber Allahnın "Her türlü meyveden yeyin!" (Nahil sûresi.nasıl ki yine Ulu Allah.. erkekleri de tanımıyorsun! Firavunun sihirbazları gibi sana erkeklik kudreti bağışlanmıştır. Niçin dış sıkıntılarını kendime mal edeyim. nasıl ki Hazreti Peygamber (S. Kasap. diye homurdandı. Bu kadar zamandır kurbağalık davası güdüyorsun.) savaş dönüşünde "Artık küçük savaştan döndük. Kerametleri arasında bir nur gördüm ki hiç bir dille tasvir ve tavsif edilemez. Yani senin konuşman boştur. iş o iştir ama herkes bu cinsten olsaydı! Ben şöyleyim.Artık üst tarafını hesap' . iki şehzadenin başı da aynı hendeğe atıldı. Arıyı görmez misin. Ama bu saltanata rağmen zenbil satar. dilediği yere konar.ben böyleyim diye benlik davasına kalkışanlar beyinsiz kişilerdir. iki şahzâde bu yolda başlarını verdiler. şöyle yap yahut şöyle yapma derler. aman sakının." buyurmuştur. 71) hitabını işitmiştir.. oradan gitti. yatıştı. içimden kovarım." (Aynı âyet) buyurduğu bal meydana gelir. büyük savaşa başladık. gönül dediği nihayet bir et parçasıdır. sen yemeğini ye.) benim elimde ne var? ben ancak Allah'elçisiyim buyurdu. Bu topluluğun büyük savaşı. Biri geldi. Şüphe yok ki her ne yerse yüce Allahnın." demek doğru olmaz. Ey Allahm. Madem ki erkeği tanıyorsun. Köpeklere birer kemik atarsın uğraşsın dursunlar. (Bilki) böyle hatalı gören herkes erkekliğe lâyık değildir. ev ve bütün şehir halkı onun çevresinde dolanıyorlar. Üst tarafı hep ruh olmuştur. Şehzadeler gittiler.daima incinen ve hiç incitmeyen biri varsa o da ancak eşektir. ne fena olay! Utanmıyor musun? dedim. her yere konma. incinme varlıktan olur. Büyük savaş nedir? Oruç değildir. Kel. sövüp sayma." (K. Ancak Allah dilediğini hidayete kavuşturur. 28/56) dedi. Yani kalk.et. onlara. diyen gafil kişi. 324) Yemekten korktuğun. bu hendek tamamiyle dolmuştu. sert sözlerden maksadım şudur ki: O sertlik ve kabalık onların içlerinden dışlarına çıksın da onlara bir ziyanı dokunmasm.. . kâfirden daha sapkın. Bir kaç yoksulu yanına alarak onlarla birlikte yerdi. kele demiş ki: Bana derman bul! Öteki kel de şu cevabı vermiş: Eğer bende derman olsaydı kendi başıma sürerdim. Padişahlar için "Hayır. Orada anlatılması imkânsız olan bir dilber sureti gördüler. O hal içinde başka bir şey de söylemek istedi. Çünkü varlığım kalmamıştır. toplu geçinmektir.A. kınama gibi duyguları atar. Yarabbi! derdi. arı yere yuvarlandı çırpınmaya başladı. falan kaleden gecesiniz! diye öğüt vermişti." buyurmuşlardır. yola getirir. Gördük ki altımızdaki Arap atıdır. Bugün beni daha ne zamana kadar yüzü kara bırakacaksın? Mayası olan herkesin mayasını Allah elçisi geliştirir. bunu yapma diye emreder. Çünkü o şunu yap. ama maya olmayınca neyi yola getirsin? Gördüm ki. Hazreti Peygamber (S. ah! dedi: Tatar akıncıları yetişti. yapmaktan çekindiğin şeyleri yeme ve yapma! Ademoğlunun kara yüzlülüğü yüzünden. Hem kim onu ister de ondan bir nişan getirmezse kafasını uçururum. Halbuki şöyle demek gerektir: Ey Ulu Padişah! O testiyi al. Bu yermelerden. Allah da ona: "Sen sevdiklerini doğru yola yöneltemezsin. Burada Allahnın kalp. Padişah benim kızım yoktur dedi. çarh vuruyorlar. ben sana demedim mi. "Onda insanlar için şifalar vardır. evin tavanını göremedim-. Karşılık verme. Yanıltma mı yapıyor? Herkese "Göreceksin." deniliyor. kutsal hadisinde "Göklerim ve yerlerim beni kapsayamadı ama ben bir mümin kulumun gönlüne sığdım. (M.A. Isa Peygambere Allahnın oğlu diyen Nasranî'den Hıristiyan'dan daha beterdir.

Nihayet en düşkün biri varsa o da benim. Yoksa bu nükte ilejlgili âyetler de vardır." (Kasas sûresi. o zaman birer birer aralarında bir sevgi belirmeye başlar. 326) kendi kitabı (kalb) gerektir. yüzlerini gösterirler.A. Üçüncü çeşit yazıyı da ne kendisi okur. Ancak Allah dilediğini hidayete eriştirir. Yoksa üstünde lütuf deryasını nasıl dalgalandı-rırdı? Rastladığı herkesi Allah kulları ile birlikte düşünen. ama asıl işin çetin tarafı da odur.A. o imanı. Birini yalnız kendisi okur başkası okuyamaz. onun aksini meydana koydu ve ilâve etti. madem ki beni böyle vasıflandırıyor ona bir soru sorayım dedim ve şunu söyledim: Bu söz bana ikilik getiriyor. Derler ki: Melekler kıskançlıklarından onun yüzünü halka çevirir. Allahyı bilen kimsedir." derim. "Araştırmak dindir. Hazreti Muhammed'i (S. birbirlerine Pehlevî dilinden manzum sözler yazıyorlar. "Allahm kavmini doğru yola yönelt!" diyen Peygamberin yalvarması ancak Allahya uymaktır. Orada gördüm ki. hem de başkaları. Herkes bir hayal karıştırarak o sözlerin sahibini suçlar.Allah velilerinin sırlarını bilenler. Ben Levhi Mahfuz'a (Gizli levhaya) kadar levhasına baktım gördüm ki. yüce sıfatlarını o terbiye etti. şu anlamdaki âyette buyurulan. Aşk gelince onların parlaklığı kalmaz. falan münkir olmuş. bu küfür söz ve yanlış anlayış. senin kendini kurtarmandır. kendini kurtarır. o bengi suyu içen. dadı ile kız ve nihayet nişan göstermek gibi fıkralarda. Bir gün de. Bana Allah elçisi hazreti Muhammed'in (S.Bütün bu hikâyelerle huzurunuzu bozmayayım. bu nasıl oluyor? . Bütün bu yaslı hali ile bana. 56) anlamındaki hitapta da bir işaret vardır. altın öküz heykeli. Bu konuda ne dersin diye sorarlarsa. dediler. Yani gerekli görmüyorlar. Bunu inkâr eden benim nefsimdir. "Sen sevdiğini doğru yola yöneltemezsin. Ona diyorum ki: Münkirlerdensin! Git kendini kurtar. Bana demişlerdi ki: Yetmiş yaşındaki bir kâfir eline bir desti su verir. Bu sözün açıklanmasında sonuna kadar konuştu ve dedi ki: Böylece kendilerine ikilik gelen bir zümre vardır ki kuvvetli olurlar Ama bunlar pek az kimselerdir. nasıl olur da sözümü anlamaz? Bir yazı üstadı.)'ı Ebu talib besledi. 327) Nihayet benim soruma geldik. bir kalabalık toplandı. bu yönden de söyleyecek sözü yoktu. (M. Hava bal ile bu cisim arasına girmek için yol bulamaz ki onu bozabilsin. Asıl gerekli olan şey. Demezler ki. Söz söyleyen benim. Bu Şahabeddin ile hiç kimse halvete girmenin yolunu bulamazdı. ama bunu ne ben bilirim. gitmem. yani önde yürüyorsun." (K. dedim. Birbirlerinin yanlarında salınıp gezerler. 63/7) anlamındaki âyete göre de o Müslümandır. Müslümanlığı örtmektir. bana önce Allahnın (M. Şam'da Heratlı Şahabeddin riyazetten o kadar yanıp tutuşmuştu ki. bana zahmettir. ne de Allahdan söz açarız. o zaman içeriden iki yüz yerden yüz bin söz kapısının açıldığını tekrar kapandığını anlatmaya başladı. Gönlünde öyle bir şey vardı ki açıklayamadı. Biri o mümin değildir dedi: Münafıkların başkanı o idi. Böylece kalacağım. Bana Kur'an-ı tefsir et. derdi. Allahya ant içerim ki. onların kitaplarını okurlar. Yoksa bin kitap da okusam yine karanlıkta kalırım.) kitabı fayda vermez. sanki bütün Peygamberlere göz kırpardı. Bir şeyi bal içinde saklarsan taze ve hoş kalır. Niçin kurtarıyorsun? Yani bu kolaydır. Ama hiç kimse kendini suçlamaz. Bana cihanı dolaştırsan o tarafı hiç istemem. halk ile oyalamak isterlerdi. Ne Muhammed'den. bizzat onda buldu. O bir bahane buluyor ve istemiyor? "Fakat bir çokları bilmezler. Burada ben de kendimi inkâr ediyorum. benim varlığım bile hana zahmettir demişti. Nasıl hoşa gider mi bu manzara? Bilsek ki hoşluk denilen şey dostlar derneğindedir. Bunların açıklanmasında ve Peygamber sözlerinin anlatılmasında. ne de başkaları. bize niçin baş ağrısı veriyorsun? Hayır diyor. O belki bizim bilgisizliğimizden ve hayal kurmamızdandır. sormam. Bir saat başını önüne eğdi. "Araştırma Müslümanlık değildir. o sözde yoktur. ne de başkaları bilir! Bazı âyetleri tefsir etmiyorlar." Ben. hayır. Ben de kendi kendime dedim ki: Sana o sayıları pek az olanlardan sorayım da buradan başla. Cebrail bile. bu bir yanıltma (Safsatadır) dedim. hele. Bizim tefsirimiz bildiğiniz gibidir dedim. Katır deveye dedi ki: Sen pek az başa geçiyorsun. üç türlü yazı yazardı. sen gel dedi. ötekini hem kendisi okur. çünkü sen gönlümün huzurusun! Ben de.

Bunlardan yüz bin tane getirsen yine bir sayılır. Şeyhi gerçeklediler. cevap vermem. boyumun yüceliği. şu işittiğin şeyi kimseye söyleme! Adam bin altını alır ve şöyle bağırır: Biliniz ki vezirin çıkardığı bu yeli ben çıkardım. akıl hükmündedirler. dediler. Vezir birine dedi ki: Bin altın al. yüksek her tarafı görebilirim. Ben böyle bir yoldaşla nasıl yarış yapabilirim? Bu gün dileklerimizden biri şudur ki: Eğer sizi bir yere çağırırlarsa.bu ağırlık bırakmaz ki önde gideyim. O bir yere gitmez. Sen haramzadesin.Deve cevap verdi: Evvelâ benim üzerimde fazla bir yük var. arzular dünya güzellikleri. benim bir bakışım bütün varlıkları kavramıştır. Eğer Öfkelenir de kaçarsa. Allahm bilgimi artır" diyor. inkârında idi. mürid yani dileyen odur. kabul etmem. Birisi başka birini dava etmişti. içerde uyumuştur. piçsin! Katır piçliğini benimsedi. sevgili ve herkesin kıblesidir. Benim öfkeli zamanımda. belki hikâyenin suretinde bilgisizliği gidermelidir. 282) Duyurulmuştur. bir gün bir şeyhin yanına vardılar. başımı eğer. dedi. örtünür. içinizden biriniz gönülden hoş görmemiş veya beğenmemiştir. Ama Şems'in yanma gelince de dolunay gibi olur. bana göre çirkin ve iğrenç şeylerdir. Şu hikâyeyi anlatmaktan maksadımız da yine hikâye işidir. nihayet ben helâl süt emmişim. Kendimi sağır yerine koyarım. Eğer derlerse ki: O buradan geçiyordu. onunla yüzünü kapamaksızın bir nefes alabilsin. Benim gönlüm için bu bilgiyi öğrenme! Akıl buraya nasıl sığar? Burada akıllı kâfirdir. Mahmud'un iç âlemi hep Ayaz'la doludur. Onuncu defadan sonra. Söylediklerimi anla! Eksik tarafını düşünüyorum da . Şimdi bize. Böyle değerlenir. evet. içeriye girmezsiniz. sonra bedenimin iriliği. bir tanık daha getir. Murad. dediler. öz ve halistir. selâm sana! derim. 328) işte o beğenmemezliği korkudan dile getirmediniz. Şeyh dedi ki: (M. Ben öyle herkesi iğneleyerek incitenlerden değilim. Ama ne içten kurtardın. beni rüsva ettin. Hey hey. Halk için. "Sizden iki erkeği tanık getirin. bana on defa selâm söyler. Ben on tanık birden getirdim. Evet hiç bir kimse yoktur ki.öfkeleniyorum. Ayaz'ın içi de hep Mahmud'dur. Ancak bir kimsenin dileği veya mutluluğu için olursa. Onun piçliği. Dostlar yine. haydi demek lâzım. dersiniz ki: işitmedik ki. Dedi ki: Görmek. Nasıl dersin ki. cevaptan men edersek Allahnın sözü değişiktir: Beyit: Ey sevgileri. önce onu elde edin o zaman biz hazırız. Murad (istenilen) da budur. iki görünmüştür. deyin! Bu bir tuzaktır. Nasıl ki "Örtmek imandandır" buyuruldu. söz yerine geçer. Öfkelenmek gerekirse öfkeleniriz. Dedi ki: Seninle birlikte olmanın faydası yok. Söz. her şeye katlanırım. kılavuzum olmadan gidemem. Şeyh sordu: Kaç yıldan beri birbirinizle dostsunuz? Birkaç yıldan beri. geçerken kendisini orada bir bağa götürdük. Kadı. Akıl nasıl küfür olur? O köpekler Şahabeddin'e açıkça kâfir diyorlardı. Şeyh şöyle dedi: Biliniz ki siz nifak içinde yaşıyorsunuz. Allah inciten sevgili! (M. o hatıraya ziyan verir. Evet dedim. Allah. ak'ıl kâfirdir. asıl olan mânadır. ancak onların iç âlemini görebilmektir. Çünkü haramzâdelik. her ikisi tek bir isimdir ki. 329) Bu da öylece yüzü örtülüdür. çok hoşa giden şeyler. Ancak üzüntülerini gidermek için hikâyenin dış anlamına bakmamalı. Allah Peygamberine şöyle öğüt veriyor: "De ki. Kadı şu cevabı verdi: Bu on kişi bir tanık demektir. hep hoş geçindik. Şahap nasıl kâfir olabilir? Eğer bu bir nur ise. niçin bulunmuyorsun? öfkeli vaktimde. derlerse. Evet. Sanırsın ki bütün varlıklar onundur. Tersine de olur." (Bakara Sûresi. Yoksa boşuna girmiş oluruz. Derler ki: iki arkadaş yıllarca birlikte yaşadılar. kendini göstermez. ne de dıştan. dediler. dedi. Davacı on sofiyi birden getirdi. gözümün keskinliği sayesinde yokuşun başından bakar inişin sonuna kadar alçak. Ama başkalarına karşı da çok . âyette. sevgiler koparan güzel! Ey Allahları. yani. dediler. Çünkü o mal. niçin gelmiyorsun? Ben niyaz ehli. haramzâdeliği kalmadı. Eğer üstat o taraftadır derlerse. Güneşin önünde (Şems'in huzurunda) Şahap kâfir olur. Felsefeciler. Şeyh tekrar sordu: Bu zaman içinde aranızda hiç bir çekişme olmadı mı? Hayır. gerçek dostlara karşı çok alçagönüllüyüm. Davacı: Efendimiz. çok kere ben de kaçarım. Bazı vakitlerde maksat mâna da olur. Başkaca mümkün olan şeyden sormak yok. Asıl surettir. deyiniz ki: Yanımda üstadım. görelim de gelelim. ayrılmaz bir sıfat değildir. Kendisinden tanık istediler. o zaman bağın kapısına kadar gidersiniz. Herhalde aranızda bir olay geçmiştir ki.

üzüm pekmezinin tadı ekşi gelmez. Bu Celâl'in hikâyesine benzer. kendine değer vermedin. öteki öfkeyi bastırsın. diye bakmıyorlardı. "Kendimi kutlarım şanım ne yücedir. Biz de Cüneyd'den ve Bayezid'den konuşuyoruz. yine Hazre-ti Muhammed'in (S.Keşke üzüm pekmezi de tatlı olaydı. Ama aralarında perdeler kalkmıştı. Hele Balebek pekmezi daha tatlı olur. Öte yanda ilerde bir cadde ve bir köy görünüyordu. Rum ülkesine-'. 1) kime işarettir? "De ki ben tek Allahyım. Bir gün kendi başıma yola çıkmıştım. bizim Allahlığımızı yüceltmektir. insan oğullarının eşeklerle ne ilgisi var? Nihayet arada bir fark olmamalıdır ki. Artık ölümü göze alarak yukardan aşağı sekmeye başladım. Şu hale göre. sözü uzattılar. Peygamberin sağlığında.) sevgisi uğrunda öldürmeyi sivrisinek öldürmekten daha kolay sayarız." (İhlâs Sûresi.) huzuruna erişemedi.A.Bana karşı hayranlık göstererek. ne kadar mazeret gösterdi ise. Bunlar dediler ki: Ana baba ne demektir? insan Allah Peygamberinin katma varmakta nasıl olur da kusur gösterir? Biz ve dostlarımız bütün yakınlarımızı. o medrese hocası bu noktada kalmıştır. beni on defa kucaklar da ben ancak ya bir kere veya hiç kucaklamam. Nasıl ki.-Uzun bir gecikmeden sonra geldiğini haber verirler. O havuz. Fakat bulunduğum mesafeye göre köy uzaktan bir yüzük halkası gibi dağ tepecikleri de birer çocuk gibi görünüyordu. Bir gün diyordu ki: Padişahın ahırından zaman zaman nice' atlar geçti. Bir okkasını yerinden kaldırabilirsin. yahut hiç.) işareti ile olduğunu. Veys'in annesi öldü. Bir gün kendini soğuk ve tatsız bir kuruntuya kaptırmıştı. Hazreti Muhammed'in (S. Ama hâlâ evime ulaşmadı. Öyle bir öfke gerektir ki. Gönlünü henüz yıkamadınsa. Ömer'le bazı dostlarının onun halinden haberleri vardı.) türbesini ziyaret etti. Seninle benim aramda bir şey kayboldu. gür bir su kaynağı akıyordu. nefsinin ve mizacının havası ile olmadığını söylediyse de anlatamadı. ancak meyhanelerde olur. erken sabahtan ilk namaz vaktine kadar yolu şaşırmış gitmiştim. gideyim. mazeretini söyledi. o razı olsun. 331) onun işareti şöyledir." deseydi o derece soğuk düşerdi.onurlu ve kibirli davranırım H. Sultandan bir at armağan etmesini dileyeyim der. Gayet rahat bir inişten aşağı yuvarlanmıştım. Köye geldiğim zaman bütün köylüler gelip ayağıma kapandılar. konuşmaları kalpte soğukluk yapıyor. Bu iş ise asla kadere uygun olmaz. Veys-EI-Karanî (Allah ondan razı olsun). Köylülerden bir kalabalık acaba bu gelen.A. öyle bir yerden selâmetle kurtuldu? dediler. yüzünü onlara çevirdi ve dedi ki: Sizler ne zamandan beri Hazret! Mustafa (S. hayvan mı. ziyaret edememesinin sebebinin. kaplan mı yoksa başka bir şey mi.acaba bu Peri mi. Nihayet Veys. Nihayet Sultana ait olan av doğanının nişanını iyi tanı. Ama onların sözleri. Sahabeden bir kısmı onun ahvaline dair birçok sorular sordular: O da cevap verdi.A. ben ona ya bir defa iltifat ederim. Veys. Bizim sözlerimize karşı soğuk düşüyor. O.A. O işi de yine Allahnın ve peygamberinin işaretine uyarak yapıyordu. Dedi ki: Biz kendi kullarımızı ve akdoğanlarımızı sizin işleriniz için bu tuzağa attık. o pek aşağılık kertede olan eşeklerde olur. Gizli sadaka ona verilir. Eğer benden sonra gelirse (M. Onun mazereti. zaman zaman beyle konuşmak yaraşır. Bunu nasıl hesap edelim? Şiir: Kendini bir an için sevgili ile baş başa bulursan. "De ki o Allah tek ve eşsizdir. dörtte dört murdar oldu.A. On kere Mevlâna Celâleddin beni arar. Rum ülkesine nasıl gidebilir? Şurasını bilmez ki. Kur'an'da. 330) Şimdi bütün ömrü boyunca. Çünkü parmakla tutabilirsin. yoksa Hızır mı idi ? Nasıl mahlûk idi ki. (M.) ile düşüp kalkıyorsunuz? Her biri ayrı ayrı şu kadar seneden beri diye cevap verdiler ve dediler ki: O günlerin her biri bin yıldan daha değerlidir. gönlü hoş olsun. Benden ona selâm söyleyin. Nihayet insan oğulları niçin ayrı ayrıdırlar? Ayrılık ikiliğe düşmektendir. şekerin özü ve katıksız şeker olan nöbet şekerini yememiş kimseye. der. Bir ömür boyunca nasibini ancak o an içinde alırsın! O dakikayı sakın elden çıkarmamaya bak! . Hazret! Muhammed'in (S." sözü nasıl soğuk olur? Bu sözde hiç ikiyüzlülük yoktur. ey bizim has kulumuz. Peygamber dünyadan göçtükten sonra. Onların bütün sözleri Cüneyd'den veya Bayezid'dendir. sudan topraktan ayrılmadı. Böylece üç gün geçmişti. Onlar daima Veys'i suçlamaya uğraştılar. Demişti ki. annesine yardım etmek idi. Büyük Sahabelerin hazır bulunmadığı bir sırada Hazret! Muhammed'in (S. Bir dağın tepesinden büyük bir pınar. fakat onunla fazla konuşmayın. Bizi değerlendirmek.

Allah adına ant vererek dervişler buraya gelsinler. Karpuz mevsimi idi. Bunlara acele etmeyin dedim. şimdi sen söyle. Bir gün beni gördü ve dedi ki: Nihayet beni şu çetin durumdan kurtar! Dostluk asla tek taraflı . mucizesi böyle idi. Veys dedi ki: Şimdi soruyorum sizlere. Dergâhın kapısında kan gör de sebebini araştırma! Sahabeler bu soruların karşılığını vermekten aciz kalınca. ilmi şöyle idi. Veys cevap vermek için ağzını açacağı sırada on yedi kişi yüz üstü düştüler. düğün ettiler. bulamazsam. Adama dedim ki: Bir şart ile geliriz. Dervişler için karpuz toplamıştı. Ona dedim ki: Sakın olmaya ki sen iyilerini yiyesin de dervişlere Allah için ondan daha fenasını veresin. Bunları da sormuyorum. ne de senden izinsiz sofra kuracağız dediler. dedi. Baygın bir halde kendilerinden geçtiler." (Müzemmil Sûresi. Dervişleri üç gün konakladı. Beni kimse çağırmadı. dediler. Bazıları da. Nasıl ki sofinin biri ekmeğe yüzünü dönerek. (M. şakalaşıyorduk. işte onun bu sözü oraya bir daha gitmeme engel oldu. ötekilerde de bir yufka yüreklilik. 332) Eğer sahabelerin uluları orada olsalardı. Sen ne yiyorsan dervişlere de ondan vereceksin. bir ağlama belirdi. Kulağımızı ağırlaştırarak. Bir şöy söylemelerine imkân olmadı. güzel bir yer gösterdi. gece gündüz şöyle ibadet ederdi. şimdilik elimdesin. eğer şehri ve yolu sözleşme ile aldınsa. Yolda büyük bir adamın gözü bana ilişti. Hattâ senin emrin olmadıkça birbirimizden incinsek bile hiç bir şey anlatmayacağız. Onlara dedim ki: Nihayet orası yerinde duruyor o şimdilik elimizdedir. dediler. Kur'an'ın "Geceleri biraz kalk. Ayağıma kapandı. Veys. Erzincan'a varınca dostlarda. o asla bu . dediler. yemekler getirtti. iki dizinin üzerine edeple oturdu. Oyunlar çıkarıyor. ayrı düştüm. böyle cömert. Beni tanımadıkları süre içinde günlerimiz hoş geçti. Şiir: Yüzümü zamane altını gibi gör de sorma! Bu göz yaşını nar daneleri gibi gör de sorma! Evin içinde neler olduğunu benden sorma. ne diyorsun diye sorar gibi elimizi kımıldattık daha çok yaklaştı ve ısrar gösterdi. (M. Şöyle gönlü alçak. gözle görmek gibi değildir. 333) Azizleri üç gün geri bıraktım. işitmek.Çünkü böyle bir anı bir daha pek az bulursun. Uzaktan bir bostan tarlasından bir adam eliyle işaret ederek sesleniyordu. yiyecek bir şey bulamadılar. Çünkü o bunu rüyasında görmüş ve vaktini bekliyormuş.A. bana haber ver. demiş. Herkesi götürdüler. Çünkü pek arıklaşmıştım. sen de aç isen gecikme! Keramet inkâr olunmaz. Çünkü onlar da onun nişanını görüyordu. Zaten hiç kimsede de dinleyecek hal kalmamıştı. onları sormuyorum dedi. Senin buyruğun olmadıkça ne bir konakta ineceğiz. Sofilerden bir kaç kişi bana Erzincan yolunda arkadaş olmuşlardı. Yemek yedikten sonra. Bunları da sormuyorum. Ama biz açız dediler. Bir kaç gün geçmişti. Adam bana alçakgönüllülük gösterdi. onun nasibi budur dedim. Sen yolun kâhyası mısın? dedim. Bir nara atarak yere yuvarlandı.soruları sormayacaktı. bana bu şehirde bulundukça her gün gel karnını doyur. Beni tanıdıktan sonra da etrafıma toplandılar hep toy. yüzü rengi böyle idi diye anlatmaya başladılar. 3) hükmüne göre namaz kılardı. ama sana da nasip erişti diyerek ayrıldım. Hazreti Mustafa'nın (S. diyordu. biz bu nişanlardan başkasını bilmiyoruz.) nişanı ne idi? Bir kaçı boyu şöyle idi. Bunlar beni kendilerine başkan seçtiler. eğer senden daha iyisini bulursam elimden kurtulursun. dedi. Üç gün iş aramaya gittim.beni evine götürdü. ben oracıkta kalakalmıştım. dşdi. Kölesini göndererek burada niçin beklediğimi sordurdu. kuzular kesti.

Gönülden gönüle pencere vardır.diye sorabiliriz. öteki. ta ki her şeyimle onun olayım. Onu dağ üstüne bile koysalar taşımaya güç yetıre-mez O nur yansılanır. Ulu. sürekli olur mu? Bu ahmak şeyhler. yüzümü sana çevirdim. donuk âlemler var. her yıl dokuz yüz bin akçe derviş hücrelerinde yatanlar için harcanır. Elif nereye sığar. Kahraman olur. Aşağı indiler. sende. Hele havadan gelen gelirleri de sayısızdır. Ama aynı o ruh âlemini Allahsal âlem sananlar da vardır. Burada gerçi başka bir incelik vardır. Çünkü iyilik öyle bir şeydir ki. Allahm ona dağınıklık ver diye yalvar! Ben topluluk içinde aciz kaldım.) dua ediyordu ve diyordu ki: Allah sana daima topluluk versin. Biri kapının önünde içeri girmek için hep ağlayıp sızlar. Hak ışığı önünde arıktır. karmakarışık.A. neticede hiç de ölmez. derimle. 115) buyuruyor. Benim bir adetim vardır. Ben kendi gönlümün yandığını biliyorum. Hallacı Mansur'a henüz ruh tamamı ile yüzünü göstermemişti. parmak kaldırdı. Derler ki: Bazı fenalık vardır ki. derler. saçılıp döküleydi. o onunla öğünsün . bu nasıldır? Evet dedim. Her zerrede dağınık." (Haşir Sûresi. Bunlarda onun başlangıcı olmayan varlığı gizlidir. "Sanır mısınız ki. Sonradan yüz gösterecek devleti bekler. "Eğer bu Kuran-ı bir dağ üzerine indirseydik. fakat sana cevap veremem. tekrar tazeleneydi. "Yoksulluk benim kıvancımdır" diyen yüce bir insandır. Evet o Hak ışığının önünde yoksuldur.A. (M. yahut onu kolundan tutarak Allahsal âleme çeken bir adam vardır ki.). Dedim ki: Dervişin biri Hazret! Peygambere (S. dedim . Allahsal âlemden söz açtılar. Dervişin azığı yoksulluktur. her kimi seversem önce ona karşı sert davranırım. Allah birdir dedi." (Müminun Sûresi." diyebilirdi? Hak nerede. iyi ve kötü her şeyimle ona bağlanayım. hayır. Allahsına erişiyor. dostluklarına göre nazlan! Doğru söylüyorsun. Onu nereye eriştireceğini düşünür de başını o tarafa çevirir. Hep yanar ve der ki: Keşke yüz göğsüm daha olaydı da her gün bu nur içinde yanıp tutuşaydı. Dervişliğin hırka ile ne ilgisi var ki. dedim yine sende o küfürden bir şey artık kalır. sen. Yani ben yüz orduyu yağmaladım. neticesi iyiliktir. ben nerede? Bu ben nedir? Bu ne sözdür? Eğer ruh âlemine dalmış olsaydı. 21) buyuruyor. bana göstermiyorlar. sen başka bir yerde uğraşıyorsun. Her gün on koyun kesilir. Sürekli olmaz. sizi gereksiz yarattık. vereceğim cevabı kavrayacak kafa göremiyorum. o dağı Allah korkusundan çökmüş parça parça dağılmış görürdün. Yoksulluk da Allah yolunda dervişliktir. "Benim Allah ile öyle bir anım otur ki. bana öğüt vermeye kalkıştı. (M. beş yaşında bir çocuğa karşı bile yapsan o senin çocuğun olur. belki bin ölümsüzlüğe ulaşır. Sana ne oluyor? Çünkü sen yoksun. O yanıp yakılmanın rahatlığını ancak o bilir. Yoksulluk nedir ki. Bu âleme niçin indik.olmaz. Yoksa nasıl olur da. Giremezsin. 335)Hazreti Muhammed (S. Belki ölümsüzlükte ölümsüzlüğe. Nün nereye sıyırdı? Biri. Bunlara Allahsal bir ilham yahut gönül çekici bir hal gelir. Allahm topluluğu ondan kaldır. Orada birini gördüm. Beni niçin böyle perde arkasında bırakıyorsun? Hiç demiyorsun ki . Ancak er odur ki. çaresizdir. Hazreti Peygamber buyurdu ki: Hey hey bu duayı bana etme! Bana dua ederken. yerleştiler. sana izin yoktur derler." buyuruyor. âleme sığmaz. Halk ile onların anlayışları ölçüsüne göre konuş! Sonra onların zevklerine. Onun karşılığı olarak benim varlığımda bol bol senin varlığın yaşıyor. "Ben Hakkım. Yüce Allah. dediler. aramıza ne bir mahlûk. bu nasıl olur? . orada söz nasıl yer bulurdu. ona uyarlar. Yoksa niçin o fersiz bakışlarınla hep bana bakıyorsun? Orada bir şeyh vardı. örs oldum. önderinin nasıl sabırlı olduğunu görür ve onunla başına gelecek belâya da katlanır. Sana saygı gösteriyorlar. Bir topluluk ruh âleminde başka bir zevk buldular. ölümden korkmaz. Öteki de bir saat dışarı çıkmak için sızlanır hayır derler. Bin kere de Müslüman olsan." sözü ile işaret edilen hal. 334) Çünkü bana öğüt verdin. peki sana ne? dedi. senin bütün varlığınla dolu. ne de en yakın bir melek giremez. Çünkü sen ayrılık âlemindesin yüz binlerce zerreden ibaretsin. Zevkini ancak o çıkarır. Ben yüzümü hep sana çevirmişim. Bu Şeyhlere sordum:"Benim Allah ile öyle bir anım olur ki. Onun göğsü.Allah. Etimle. Benim bütün varlığım.

Biri malımı yağmaladılar diye şikâyet ediyordu.A. Allah kalır. "Yarabbi beni Muhammed ümmetinden kıl!" diye yalvarıyordu. Bir an dedi ki: Her peygamberin bir mucizesi vardır. gönül sevinçlidir. Gönül ara. "Yarabbi beni Muhammed ümmetinden kıl!" diya yalvarıyor. Kötülük görürsün! Kuyu kazma. bu nasıl olur? Yüz binlerce yılı göz önüne getir ki bedenler yaratılmazdan önce geçmiştir. diye sordu. Başka biri sus demiş. Hades. Bir aralık Hakkın parlak ışığı gönülde yansılanırsa. Denilebilir ki o gelir. Adam. Ben dostları olmayan bir dostum. Ona şimdi bir kaç gün git Hızır'la görüş denildi. yahu der ben senin yalnız balığı bilmediğini sanırdım. Bir gün büyük birtulumun ağzı açık kalmıştı. şimdi görüyorum ki. Bilmiyorum ki sonradan yaratılan bir nesne yüce Allahnın sözünü nasıl kavrayabilir? Ancak gerektir ki. kendi sevdaları peşine takıl mış gitmişler. sen deve ile öküzü de birbirinden ayıramıyorsun! (M. Gerçek Allah kulu olan Yusuf Peygambere sözleri yorumlama yetkisi verilmişti. iriliğini anlatırmış. İsa'ya bakarsın ö nur içinde şaşırmış bir halde bulursun. ruhları tenlerden önce yarattı.derler.Efendi. her ne kadar dışarı çıkmasa bile. tabiata bakma! Gönülün yeri nerede? Gönül gizlenmiştir. Gerçekte cenaze namazı onu Allahnın bağışlaması demektir. demiş. seni yalnız bırakmışlar. Musa'ya bakarsın o nur içinde başı dönmüş görürsün. Dedi ki: Ne söyledi ise söyledi. O işten hoşnut ve memnundur. seni yalnız buldum." (Necim Sûresi. çok kere gönül kırılır. bakkala çıraklık eden Hintli kölenin hikâyesine benzer. Ama Muhammed ümmeti için gerektir ki sözleri yorumlama bilgisi yeter derecede olsun. O sırada sofinin ondan çekinir yeri yoktu. Çünkü Musa gördü ki. o sana söyledikleri ne idi. "Kendini bana göster" dileği. Kalpleri kırılmış olanlara gönül sahibi diyorsun. 337) Tabiat ehli olmamalı. "Onları (Velîleri) benden başkası bilmez. ancak gönül gönül olmak için çok kere böyle olur. Yanar. "Allah. O Allah adamıdır. "Beni Muhammed ümmetinden kıl!" diye tekrar yalvardı. Bakkal her müşterinin kâsesinden bal. Ruhu gelir. Kötülük yapma. aradan kalkar. Bir derviş dedi ki: Bana aksi gerektir. (M. bütün dostlar. bu kadar deniz yolculuğu yaptım. Hakka erişince Hakkın nurundan onun yüceliğinin nurunu görürsün. yahut yağ asırır. Çırak içinden kızar. Musa ile Hızır'ın kapıştıkları başka bir nur daha var. Bunu fırsat bilen Hintli köle." Bir de. . donuk ve eksik olmakla beraber şöyle demiştir: Muhammed gerçi orada idi. Çünkü ona gönül kırıklığı gerektir. bildirdi. Seni kimsesiz buluyoruz. Asıl budur. Allahdan sordu: Seni nerede arayayım? Buyurdu ki. Kimi ruh ile ilgilenir. Palavracı hemen atılır: Deve gibi iki bacağı var. Hades'ten yani abdesti bozan şeylerden arınmalıdır ki. "Kendini bana göster sözünden de yine beni Muhammed ümmetinden kıl diye yalvardığı anlaşılıyor. sorar ki. içine sen düşersin! Biri dedi ki: Falanın cenaze namazına gidelim. Bundan dolayı Musa. o niçin vahyetti diyor. Onun büyüklüğünü. ruhu yok oluncaya kadar. Şimdi onun alnında bir satır yazı yazılmıştır." buyurmuştur. "Ben. içindeki bal hep dökülmüştü. fakat bir şey söyleyemezmiş. kıskançlıktan ona gönül ehli derler. nefsi ile alışveriştedir. kendi ruhu ile uğraşır. kuluna vahiy yolu ile neler bildirdi ise. 336) Herkes bir şeyle uğraşır. müşteri gittikten sonra de çıraktan gizlermiş. evet. Hızırda. Hele bir hadiste. Dedim ki: Bu. O aslı. bir insanın parlak ışığı dağ üstüne inince dağ küçüldü. namaza ve Allah katına yol bulasın. elbet de tersine ve yanlış söylerler. Onu Allah yargılasın dedi. ama yokluğa ve fanilik ülkesine gitti. ama bir mümin kulumun kalbine sığarım." buyurmuştur. herkes kendi halini anlatır. "Beni göklerim ve yerim kapsayamaz. Daha başkaları aklı ile. selâm sana. 10) buyruldu. geçici varlığı kalmayıncaya kadar bu yolda ilerlesin." buyurulmuştur. Biri. elbet de abdest almayı gerektirir. Necim Sûresinin başından bu onuncu âyete kadar dışarı çıktı. Onlar arasında gidenlerden şu nükte meşhur oldu: "Allah. Yine bir hikâye vardır: Biri balıktan bahseder. Benim işim değildir. der. Peki o halde balığın nişanını söyle nasıldır. O ışık. Evet her şey yok olur. dedi. kökü bilmeyip de dallarla uğraşanlar. benim yolumda kalpleri kırılmış olanlarla beraberim. Akıl da böylece gelir sorar. yani sonradan meydana gelen şey. gönül ehli olmalı.Bu Hadis yani sonradan yaratılan varlıklardan birer perdedir. Nasıl ki o hikmet ehli zat. o da aynı cevabı alır. sen balığın nasıl olduğunu ne bilirsin? Öteki ben bilmez miyim. bilindi ki Muhammed ümmetine yaraşan bir dilektir. bir anda kaybolur. varlıktan her ne varsa hep orada idi. gizli gizli Hak yolunda yürüsün. Hazreti Peygamber (S. şimdi tulum tulum boşalt! Kardeşi için kuyu kazan bir gün içine düşer. Haktan başka herşey orada idi. parmak parmak topladın.Allah kelâmının mânasın söylüyoruz. Davud Peygamber de bu nükteyi işaret etti: Davud.) ona ne konuştuksa konuştuk der. diye sorar.

Diyelim ki onun durağı orasıdır. ancak adları söylendiği için meclis kızışır. 338) Belki. iki kere yere eğilir. Nihayet gör ki. böyle pek genç çocuğa karşı neden bu kadar gönülalçaklığı ve iltifat göstersin? diye kuşkulanıyor.A. Muhammed'e uymak ciheti nerede kaldı ki.. yere bıraktırır. Birbirinizin makam ve mansıplarını kapmak için nasıl kıskançlık gösteriyorsanız. Sanki halkı yoldan çıkarmak. Nasıl ki bir gün o Mansur der ki: Eğer kuru bir ağaca bile yürü dese. Şam'da Şahap Herive büyük bir soydan gelmişti.doğru yolu tutarsın. yani Allahnın bize bildirdiği kadar onu anlayabilseydiniz. Beyit: Dağ yılanlarla dolu olsa da korkma! Çünkü orada tiryak taşları da var. kaç kere de karanlığın deryası nurun alevinde yanar. Allah kulu olan o ailenin ışığı içinde onları alçaltır ve kıskançlık gözüyle bakarlar. Sonra yine kendi kendine ona ne ziyan gelir ki. . Onlara dedi ki: Varlıkları yaratan ulu Allah hakkı için siz eğer onun bir tüyünü anlayabilseydiniz. 340) Simdi onun hali tıpkı o kimsenin haline benzer ki. Mansur. 1) buyurulmuştur. İşte o adam birdenbire nasıl hafifler. atının dizginlerini benim elimden kapardınız. hiç Muhammed'e uyma hakkında bir işaret var mıdır? Evet Musa'ya kırk gece diye bir işaret verildi. panzehir ocağıdır. 339) anlamındaki âyetle müjdelenmiş olanlara ne mutlu. Allah onların suçlarını iyiliğe çevirirse. Gökten şeker yağıyormuş. Dedi ki: Ölüm bana göre neye benzer bilir misiniz? Artık bir insanın sırtına ağır bir yük vururlar. bir gün ecel gelince ocak ulularının yasını tutarlar. bizi düşünmek hususunda nasılsın? Tekrar unutuyor musun? Seni gerçeklemekten veya inkâr etmekten nasıl kurtulalım. (M. kuşku ve düşüncelere sürüklemek bir erkek işi midir? Şeyh onu görünce selâm sana. Kaç kere. Çünkü şeyh. "Hele. tatlılaşır. Alemde hangi şey vardır ki. Fetih Sûresinde buyurulduğu gibi Allahnın geçmiş ve geçecek günahlarını yarlıgadığı kimselerden zarar gelmez. hem de inkâr etmiştir. sadece inandık demekle kurtulacaklarını mı sanıyorlar?" (Ankebut Sûresi. Bütün bu üstün vasıfları ile birlikte şeyhin yanında yaya yürüyordu. diye şüpheleniyor musun? Allah geceyi ve gündüzü değiştirir." Bir adam şeker gibi tatlı bir düş görmüş. Bu sırada hemen tahta minber yerinden ayrılır. ben sana söylemiyorum. insan Aksaray'a varınca nasıl olur da vardığını bilmez? Hocendî diyor ki: Ailemin uğradığı acıları görünce kendi acılarımı unuttum. ey minber! der. gündüz ışığı karanlık denizinde boğulur. Yolda kaç kere hem ona gönülden inanmış. Dutun nurların en parlağı. onu zorla çamura sürüklerler. onu da öylece benden kıskanırdınız. coşar. veli olduğunu bilmez mi? Meğerse olgunlaşmamış olsun.Muhammed (S. Ama onların hallerinden haberleri olduğu için değil. en üstünüdür. içinde parlak düşünceler belirirdi. Mevlâna'nın öğüt meclisinde bir aralık hoş bir şey oldu. ölüm de insanı öylece rahata kavuşturur. "İnsanlar bir imtihan geçirmedikçe. diyor. yahut imtihansız ise geri çevrilir? Ama Allah dilerse sonunda iş doğrulur. Çeşitli fenlerde yetişmiş yüzlerce öğrencisi. karanlık kuruntular baş gösterirdi.) öyle bir nurdur ki. Ondaki insafa bak ki nasıl düşünmüş. Bin bir zorluk içinde tırmanmaya çalışırken birisi gelir sırtındaki çuvalın urganını keser.. Ben onlara şöyle diyorum: "Bilim Hak yönünden verilir. ulu bir ocağın köleleri olduklarına inanırlarsa. Kur an'da. "Yarabbi beni onun atının terkisine yapışanlardan eyle!" diye yalvarır. o çilede ve o zikir âleminde. henüz gelişme yolunda olsun. Sonra tekrar gölgeye daldı mı. yahut yüksek bir dağa doğru yürütürler. sen yerinde dur! Öğüt meclisleri onları anmakla kızışır. İşte o bütün temiz iman ile üstadını eve getirinceye kadar atının başını çekti." (M. kendiliğinden gelmez. Mansur'un vaaz meclisinde o kadar keramet ile birlikte öfke yer bulmazdı. Şeyh ona okşayıcı bakışlarla baktı mı. nasıl yükten kurtulur ve canı tazelenirse. onu yürütür. Musa onu dilememiş olsun! (M. bir imtihan geçirmeden kabul olunur. seçkin bir topluluk kendisini kınamakta idi. o zaman kim olduğunu da anlarsın! Veli. dedi.

Ya rahat peşinde idin. Çünkü gönüller kendilerine nimet bağışlayanın sevgisini taşır. ama düşüncelerine aykırı davranın. en çok Hak ile dostluk ederdi. gözüme başka bir şey göründü. yine kendimden geçtim. gayet sert ve zalim bir adam idi. "Ne mutlu beni görenlere. Emreden nefis. Orada kadınlar vardır. Berrak ve temiz su. Onlar büyük adam olmuşlar. fakirin pabucuna ne dersin? Bana yüz bin dirhem masraf etsen yine sözüme saygı göstermek derecesinde değeri olamaz." buyurulmuştur. yani Arap Muhammed şöyle der. anlatılması imkânsızdır. şehrin yakınlarında gezdirseler de şehre sokmasalar. Bir gece sabaha kadar onun harem dairesindeki kürsüsünde otursam. Emeviler devrinde Şam valisi. şeyh olmuşlar. Haccac. Çizmelerimi giymek istedim. bunlara yeyin diye emir vermiş ve sormuş: Hiç tadları arasında bir fark buluyor musunuz? Mademki âlemin pabucuna pabuççu demek küfürdür. Evet bizim işimiz bütün halkın aksinedir. dedim." buyurulmuştur. ama Allah güzellerinden değil. Şems'in ona rahmet okumasının hikmeti bu hikâyeden anlaşılmaktadır. Bütün evlerin üstünde dolaşıyordum. gökten yedi kapı açıldı. O altın gümüş peşindedir. 341) Buyuruyor ki: "Onlara danışın ama her ne söylerlerse aksini yapın. iyiden kötüden çekinirdi. O kendini niçin incitir?O zaman Allah kullarından hangisinin kılıcı ona acır? Bunlar kendi kendilerine de hiç acımazlar. adamın biri kendi makamına imrenirmiş. ben o işin peşindeyim ki. "Onlara danışın." Bir söz söylüyordu." Yani. kendini sat! der. ne de Mevlâna sevmiyor. eşek köprüden geçsin. Artık saygısızlıktan vaz geç. Dedi ki: Senin küpün her ne kadar sızarsa da suyu temiz saklar. Pilâvları getirmişler. Onların kabul ettiği her şeyi biz red ederiz.(Ç)). Hele kamunun menfaati ve sevinci olan bir işte ne yapalım? Şimdi eğer erkeksen gel gidelim. Fahri Kazı'nin ne haddine düşmüştür ki Muhammed-i Tazi. Anladım ki. Kendimi bir bağda gördüm. Ey Allah elçisi! Onlara danışın buyuruyorsunuz. deyiver. Bak ki Hak ne diyor? Beni yüz kere satın diye haykırmıyor mu? "Kullarımın gönüllerinde benim nimetlerimi ve vergilerimi anmaları hoşuma gider. Kendilerine fenalık edenlere karşı kin beslerler. nasıl edelim? (M. erenleri sen istemeseydin hepsi de kapı halkası gibi dışarda kalırlardı. o direkler . susamış bir insan arıyorum. yani Reyli Muhammed de böyle söyler diyebilsin (Fahreddin-i Razl'nin asıl ismi Muhammed Fahreddin'dir. Tam olgunluk çağına erince. Ben para peşinde değilim. Öyle bir insan eğer bir yaprak okursa zındık olur. Nitekim Mevlâna Mesnevî'de: Eğer akıl bu yolun kılavuzu olsaydı Fahri Razî dinin inceliklerini bilen bir bilgin olurdu diyor. yahut da söz derleme sevdasında idin. eğer peygamberleri. Bir adamı bir çok yerlerde dolaştırsalar yirmi fersah alan içinde. (Ç)) Allahnın rahmeti üzerine olsun. halkın kendisine karşı fazla sevgisi biran veya bir saat için perde olur diye düşünürdü. Eğer sende saygı varsa gel. Güzel söz. Olmaya ki. Buyurdu ki: "Beni halka satın. tekrar bir nara atarak kendime geldim. Bir zındıkla gören de zındık olur. yedi renkli pirinç pişirmelerini emretmiş. Allahm. ey dostlarım beni halka satın ki ben kendi kendime satışa gelmem. onlarla danışma yapalım. yüzünü yere koy. Saygısızlık edersen git.Niçin Allahya yalvarmıyorsun? Gece yarısı kalk ikilik âleminden geç. Hem öyle zındık olur ki: Mazandıran'daki Girdikuh Tapınağı zındıklarını ona köle ve hizmetçi yapmak yaraşır. Muhammed-i Razî.A. bir başkası da-bir gece sabaha kadar onun harem dairesinde kalsam diye söylenirmiş.) böyle buyurmuşsa ne ziyanı var. gözümü onunla aydınlat. Hem de öyle bir gerçek dost olur ki. Eğer bize saygın varsa bizden işittiğin şeyleri bizim işaretimiz olmadan niçin açıklıyorsun. diye sordum. 342) Ben bu yolda çok taban tepmişim. Nefis. tekrar dolaştırsalar ne çıkar? dedim. Ama Allah sözü değil. Sunu da söyledi: (M. dedim. iki damla yaş dök. hoş bir sözdür. Eğer her iki yaprağı okursa Müslüman olur. onların red ettiği her şeyi de biz kabul ederiz. Bana bir ateş geldi. Bu adam. yaradılışındaki iyilik ve cömertliği ile susamış insan arar. kendisine karşı seksen bin âlemin saygısı ve sevgisi ile iki kişinin sevgisi farksız oldu. kadın huyludur. Bir gün Haccac gizlice haber aldı ki. Simdi bana falan ulu kişiyi gösterdin. dedi. Yerden göğe kadar uzanan direkler gördüm. Hazreti Peygamber. Haccac bu adamları çağırmış ve sarayının ahçısına. ben onlara ne yapayım? Yalvarayım mı? Aç kalmış birini arıyorum. Bizi her kim bir Müslümanla birlikte görürse Müslüman olur. Çağdaş tefsirciyi ne Şems. beni görenleri ben de görürüm" buyurmadı mı? Hazreti Peygamber (Selât ve selâm ona olsun). önceleri halktan çok sakmırdı.bin Yusuf (Haccac Bin Yusuf. yüksek bir ses işittim. Ben Hakkı arama yolunda bir çok büyük ve küçüklerle düşüp kalktım. kendimden geçmiş bir vaziyette idim. Hazreti Mustafa (S. bu çağın dönmesi sayılmaz mı? Mutlak kâfir olmaz mı? Meğer ki tövbe etsin.

Ona seslendim. . size senet verelim. bilmem ki senin kalıbında mı yaşıyor dedi. dedi. ikiyüzlülük ona asla bulaşmamış.diriler için verin desen külhandan külhana gizlenirler. o ışık öyle bir ışık ki hiç bir sınama ile kararmamış. Bir toprak çömlek ki. Hemen yere yuvarlandı. kalfa olacağım. Adam yerinde donakaldı. fakat kuş uçup gitti. Halbuki kendi kendime belki gelmezler de ben de kurtulurum demiştim. yahut bozulur diye korkayım. Bu sopayı aldım. Bir hafta evinden dışarı çıkamadı. şakalaşmak. diye mırıldanıyordu. işte bu şımarıklığı yapmak başkalarına yaraşmaz. elli kere kayalara çarpılsa bile kırılmazdı! Ama yumuşak bir kum üstüne düştü. Artık ben gideyim üstat! Pek erken geldim. 345) Bu sefer tekrar terbiyeli bir durumda kitabını açtı. Ben susuyordum. Ya boynu kopar. biraz sonra yerinden sıçradı. Annesi. Aramızda Hoca Reis dediğimiz bir kalfa vardı. Nihayet ey nazlı sevgili! Akıllıdan daha az mı akıllısın. benim bir canım var ama. kendisini sınamak için ona şöyle dedim: Senin paran var. Öteki çocuklar onunla benim aramdaki vazgeçtiyi bilmedikleri için ona kaç demiyor. bir tokat patlattım. aman bana yardım et. Su halde bir kere ona ayak uydurmak gerek. henüz yeniyim. Sordum kendisine: Paydos vaktine kadar ne okudun? Gel oku. Çocuğa yardım etsin diye işaret ettim. Ara sıra ne oldu? diyordum. ikinci. Ertesi sabah namazda idim. Nihayet bir hafta sonra oğlan yanımıza geldi uzakça bir yere oturdu. babası geldiler. ne gürültü ediyorsunuz? Hiç. dersini okumaya başladı. öteki ışıklarla bu nur arasındaki ayrılık şudur: Öteki ışıklar ufak bir tecrübe sonunda kararır söner. dedi. Bir kaç gün sonra yine unuttu. sanki yalpa vuran bir sarhoş gibi geldi. bir çocuk getirdiler hoppa! Gözleri kıpkırmızı. Bu çocuk bizi darağacının başına götürmüştür. Keşke'o söyleyen gammazlık etmeseydi. iman ışığı yüzünden fışkırıyor. Orada dışarıdan biri işaret etti. 343) Diyelim ki: Bir doğan kuşu geldi. şimdi ben burdayım korkma diye gizlice işaret ederken. Ona bir gerçek açıklandı kendisine pek yakın sandığı adamın. ellerini kanattım. Ellerinde üst üste konmuş içleri mücevherlerle dolu tabaklar getirdiler. bana güzel bir kadın bul. Simdi oynadıkları yeri temizlemişler.mümin kulların ibadetleridir. Dışarda aşık oynadığını söylediler. dedim. O konuşurken çocuk gizlice yutKunuvor. bu sönmez. sonra da falakaya yatırdım. üstat diyorlardı. Alevîlerin büklüm büklüm saçları gibi kıvırcık saçları. ona işaret ediyor. O sevgili bizim yanımızda sanki ana kucağındaymış gibi davranır. Eğer eli kırılmış olarak yanınıza gelse bile hiç bir telâş göstermeyeceksiniz. Evet oraya oturdu anne ve babası ile sözleşme yaptım. (M. Bir gün geldi. Gizlice korkak bakışlarla etrafı süzüyordu. Arkası bu tarafa dönüktü. Yanına havadan iki kişi geldi. yere vurul-sa kırılmaz. Bana dost görünen biri vardı. (M. Birisi ona atmak üzere yerden bir taş aldı. sönmemiştir. bir kale duvarı üstüne kondu. Bizim çocuğumuza karşı beslediğimiz yufka yüreklilik yüzünden belki kendi elimizle dövmeye gönlümüz razı olmaz. bir hamalın sırtında evine gönderdiler. Çömlek değil ki murdar olur. Mevlâna'nın önüne koydular. Hoca Reis. müridlik davasında idi. Benden sordular: Yol kesenlerin soyup bana getirdikleri mal helâl olur mu? Benim için helâl olan bir mal ile bu mal arasında ne fark var? Hem karada. diye yalvarıyordv Kalfa dudaklarını ısırarak kendisini kurtarmak için fırsat koFıac^ğım anlatmak istiyordu. ne kadar uzak olduğunu anladı. şaşılacak bir şey değil. Ben müezzinlik ederim. Hiç kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini görünce kendi kendine. Şeytandan daha az mı şeytansın? Öğretmenlik yapıyordum. Karun gibi alçaldıkça alçalırdı. Sizi görmek istedim de onun için geldim dedi. Kitabı nasıl koruyorsun? dedim. gizlice ona seslendim. Ama o duvar üstünde bir merkep olsaydı ben de bir taş alır onu oradan kaçırmak için atardım. ayağıma kapanarak. Eğer onlara bir ölü için verin desen mezardan mezara kaçarlar. ışık saçan iri gözleri vardı. ikinci gün tekrar geldi. ben keşke beni görse de kaçsa idi diye düşünüyordum. yerine otur. üç yüz isterse sen dört yüz ver. dediler. Çünkü niçin geldin diye kalfaya çıkıştım. hem suda yaşayan kurbağa değil ki tiksineyim. benim arkamda kalan çocuğun canı burnuna geliyor. nihayet çocuğu kaldırdılar. boyuna aşık atıyorlardı. ya çamura düşer. kırıldı. bir kenarından biraz yırtılmıştı. öyle bir toprak çömlek ki. (M. Selâm sanaüstat! dedi. içerde çocukları dövmek için değil ancak korkutmak için bir sopa vardı. üçüncü tokatı da vurduktan sonra saçlarını yolmaya başladım. dedim. Fakat hiç aldırış etmiyor gibi görünüyordum. Kitabı önümde açtı. Ama sen döversen hiç ses çıkarmayız. ödü koptu. Mektebimizin çocukları hep başları önlerinde çalışıyor. Herkesten daha terbiyeli ve uslu olmuştu. Sonra Mevlâna'yı bir minber üzerinde gördüm. Ben. 344) Gizlice birinin tüyünü çeker. çocuklar da onun oturduğu tarafa oturmak istemezlerdi. Herkesten daha terbiyeli bir durumda kitabını açtı. dedim. Çocuk içinden hele bakın Hoca Reise karşı nasıl davranıyor diye hayret ediyordu. bunlar ne adam-larmış. iş bu şekilde uzayıp giderken kendimi her şeyden habersizmiş gibi gösteriyordum. biraz sonra da bana artık bu sefer izin verin de ayaklarını çözeyim diyordu. Hayret ettim. Önce ona bağırdım. Bir de o insana bak ki. hoş sesim var. ötekine çimdik atar. oynamak istedi. sana olan teşekkür borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? dediler. dersini okumaya başladı.etrafında bakışıyorlardı.Öğrencilerden birini çağırdı.

öyle bir fedaiydi ki ne kendisini. Bir gün ne olur dedi bizimle beraber kalsanız? Dedim ki: Bu bir şartla olur. Dedim ki: Sen bahtiyar bir fasik (günahkâr) olursun. taş atardı. Allah sizinle beraberdir demek nasıl olur? Bana şu cevabı verdi: Senin bu sorudan maksadın nedir? Allah yumuşaklık ve merhamet tarafında iken ne ise sertlik yönünde de öyledir. Onu falakaya çektiler. Önüne vardım. halk önünde kendisinden bir şey sorduğum için bana gücendi. Bir işaret versin de arkadaşını bu tarafa kaçırsın diye çırpınıyordu. Kalfaya diyordum ki: Bari sen vur çünkü benim vura vura elim şişti. Çünkü erlikleri yoktur. Bundan sonra bir tek söz söyledim. bundan sonra da sopayı suya koydum. ayaklarını sarar. "O sizinle beraberdir. komşuları hep birden ellerini kaldırmış hem dua ediyorlar. Birinci ve ikinci sopada bağırmıştı. Bütün bilgisi ve erdemi ile beraber. gizli hikmetler söyleşir. Hülâsa bu öğrenci şimdi bütün arkadaşlarından daha uslu. rengi uçtu. onun mânasını hiç anlayamıyorlar. ötekilerde ses çıkarmadı. elleri titredi. Benim bu soruma karşı maksadın nedir? demek uygun değildir. çok saygılar gösterdi. Selâm sana. Bir gün tekrar sordum: O sizinle beraberdir diyorsun. sen müritlerin önünde içki içersin. Bunun mânası nedir. . Şehrin şahından . Ben ise bahtsız bir günahkâr olurum. bu. Beni Şeyh Evhadüddin-i Kirmani sema meclisine götürdü. Tek başına on iki çocuğa birden vuruyordu. Açıkça ikimiz birlikte otururuz. Annesi ama nasıJ gideceksin? deyince.renkten renge giriyor. 346) Üstada gidiyorum dedi. onun yerini kim tutar? Ben ölünceye kadar ondan ayrılmam. Bunu yapamam dedi.dedim. bıyığı ile öğünürlerdi. Sonra dışarı çıktı annesi sordu nereye gidiyorsun? (M. Allahnın perde arkasında gizlediği kullar vardır. küçükten hiç kimseyi sağ bırakmayacaktı. O bakıyordu bu sefer sopayı kaldırdım kalfaya vurdum. Onu ana tüyü ile süslemek daha uygun düşer. Geldi." evet ama Allah kul ile nasıl beraber olur? Evet. Kendimce çocuğu dövüyordum sanki. Bu erkekliği olmayan delikanlı ile iğneci arkadaşının hikâyesine benzer ki. Kalfa da bir kaç sopa vurdu. onunla göz göze gelmek için fırsat kolluyordu. Aman üstat. Hemen yere yuvarlandı. Onlarla birlikte sırlar konuşur. kupkuru kesildi. Anne ve babası dua ediyorlar." (K. ne de büyükten. Benim ne olacağımı. bir ay dışarı çıkmadı. dedi onu Arık bir çocuk bile falakaya çeker. öyle korkusuzdu ki. 347) Allah kelâmına bu mânayı nasıl veriyorsun. kitabının yanına götürdüm. üç defa elini alnına götürdü. öğütçüdür ne bilir derler.Halbuki o kendinden geçmiş haldeydi. 57/4) anlamındaki Allah sözünü yorumluyordu. Beyit: Erliği. Kalk diyordum. diye annesine babasına yalvarıyordu. O vaizdir. ben bu işe katılmam. Kelâm bilgini Esedüddin bir gün. öyle cesaretli. Dördüncü sopada ayağının derisi sopayla beraber kalktı. Sonra kendi özel hücresine davet etti. öyle bir şey oldu ki hiç sorma. sakal ve bıyığının yalancı şahididir. Uçuruma gidiyorsun dikkat et. ondan yoksundur. daha saygılı olmuştu. sen dinle: Bir şüphe bağlamışsın kendine zahmet vermeyi huy edinmişsin. Artık işini bulmuştu.bahsetsem. ne halkın ve ne de başka yakınlarının bu halden haberleri yoktu. Kalfaya tutun dedim şöyle vurun. (M. Nihayet yine evine götürdüler. ama ben içmem. hangi kuru darağacında kalacağımı Allah bilirdi. İçimden sanki bir şey koptu aşağı düştü. hoş bir sesle ezan okuyordu. Her ne derlerse desinler. O beni yola getirdi. Sen niçin içmezsin dedi. kalk gidelim. hem de diyorlardı ki. Onun sakalı. o benim efendimdir. Nasıl ki erkekliği olmayan bir adamı bir güzelin yatağına koyarsın ne yapabilir? Tatsız okşayışlardan başka elinden ne gelir? Bir şey yapamaz. Öyle yumuşadı ki. Bir arkadaşı kendisine bir işarette bulunsa elini ağzına götürür sus diye mırıldanırdı. Bir şey ki başka bir şeyin sebebi olmuş ve onu meydana getirmiştir. insafsızlığı pek ileri götürürlerdi. ona söverdi. Beni tekrar mektebe götürün. yüz adam öldürmüş olan bir kanlıya karşı bile pervasızca davranırdı. Nihayet kısa bir süre içinde bütün Kuran-ı ona öğrettim. sözcüler hâlâ Elif harfinin derisini geveliyorlar. Allah! dedi. Bundan sonra bir daha gelmedi. dedi Allah kulu ile bilgi yönünden beraberdir . ancak yüzünü yüzüne sürer o kadar. "Her nerede olursanız olunuz o sizinle beraberdir.

Nasıl ki. beni ve bütün Müslümanları da birlikte yarlığa! diye yalvarır. Koca. fitne ve fesata sebep olan. Sultana dediler ki: Ey Melik! Falan kimseye bir mektup yaz hep birlikte mancınığa koyalım atalım. O insafsız bu makamda bizdendir. (Açıkça) biz kâfiriz. Kıskandılar. Halim şu durumdadır.Yukarıda sözü geçen delikanlı. hâkim olsun. kapının dışında idi. meseleyi açtı. demiri yırtar. bu adam bana kastetmeden önce ben onun işini bitireyim dedi. "Biz onu (Kur'an-ı) Kadir Gecesi indirdik. emrindeyim. Ama geline yaklaşamadı. Dost çok iyidir. alt tarafı yalan olur. Bunun üzerine çocukluğundan beri sır yoldaşı olan iğneciye geldi.hay hay! dedi. işi araştırmadan hemen ona saldırmak için. Sahabeddin-i Sühreverdî. Belki bilmiyorduk. şefkat yönünden gözlerinden ateş saçar. O kalmazsa sen de kalmazsın. Mektup okununca sarığı aşağı düştü. Nasıl ki siz benim sözlerimin içine daldınız. Mâna bakımından da senin olduğu gibi. tavan. Dimağı son derece arıklaşmış olmasından dolayı. bir aralık dimağının gücünü artırmak için bir iki kadeh ferahlatıcı sudan almak isterdi. Halep Sultanı katında çok değerli ve olgun bir insan olarak tanınmıştı. İğneci halvete girince hemen ışığı söndürdü yatağa fırladı. 349) Halkı Muhammed dinine uymaktan vaz geçirsin. bir bağıştır. çünkü ben çarpışma hususunda çok hünersizim. Lâfı çok uzatırsak. hayır gitmiyordu. bunu hiç kimse anlayamaz. hemen hazineye gitti. figan sesleri yükseldi." (Kadir Sûresi. (ona. cezayı gerektirir. Sen biz olunca ulu Allahnın. Burada dava boş lâftır. Yarabbi onları günahtan kurtar. Allahyı görürsen. benden selâm söyle. Bir gün onunla bir ordudan söz açan Meliki Zahir sordu: Sen ne bilirsin? Ordu nedir? Yukarıya ve aşağıya bakınca her tarafta yalın kılıçlarını çekmiş askerlerin. yasaktır. ellerin. Kâfirleri şu cihetten severim ki. İğneci yiğitçe yaklaştı. Yer. Onda aklın durağı olan beyin arıklaşmıştı. Başını kestiler. Şöyledir veya böyledir diye sözü çoğaltalım. Gizlice kırk dinara satın aldılar. Ey kahpecik! dedi." Belki meşgulsünüz acaba bizimle mi? Hayır. Atlı yaklaşınca yolcuya. benim elbisemi giyersin. Şimdi daha ne kadar onların sakallarına göre tarak vuralım. Her şey varlık alanına gelmekte Haktan bir müjdedir. onun varlığında yürürsün. Bu Şahabeddin istiyordu ki. Dost odur ki. Bu gün din âleminde de iş böyledir. "Maktul" Şahabeddin de derler). Akıl gerektir ki. feryat. kızı altına çekti. . benim en yakın arkadaşım sensin dedi. hem de külahını kurtarır. Kızcağız onu kendi zavallı kocası sandı. içlerinden iki kişiyi de fesat karıştırdıklarından dolayı öldürttü. bilgiden üstün olsun. Yolcu şu cevabı verdi: (M. ama bu yolda bilgisizlikle nasıl yürünür? "Allah cahili kendisine dost edinmedi. iğneci. Güzel bir kitap beş akçeye satılır. delik deşik eder. dedi bir komşu ile. Yoksa yolda kalırsın. Düşmanların tuzağı açığa çıktı. Ey kadılar. Katillere buyurdu: Mazlum Sahabeddin'in kanını köpekler gibi yalasınlar. düşmanız derler. aralık hep askerlerle dolu. Birkaç kişiyi de dışarı göndererek pazarda sattırdı. derim. şeyhler! O zayıf Allah dostuna karşı gönülalçaklığı göstermeyenler yaralanırlar. ben de can korkusundan seninle çarpışmak istemiştim. Daha fazlası da işe yaramazdı. Yolcunun biri yolda yürürken karşıdan hafif silâhlar kuşanmış ılgar bir atlı gördü. Çünkü herkes kitaptan anlamaz. Simdi gel artık el ele tutuşalım. O Sahabeddin'in bilgisi aklından üstün idi. Bu külahı taşımak istiyorsan önceden başına giymelisin ki bu er meydanından mertçe başını çıkarabilesin. Komşu kim oluyor? Senin komşun ancak benim. Eğer o Muhammed'in izinden gidiyor muydu diye benden sorarlarsa. Bahtiyar odur ki. dostluk iddiasında bulunmazlar. kendini onda yok edersin. heybetli kişilerin durmakta olduklarını gördü. beni şu baş ağrısından kurtarırsın. (M. Ama hemen pişman oldu. Düğün dernek yapıldı. 1) anlamındaki âyette de aynı veçhile ifade ediliyor. Çok düşkün bir durumda kaldı. (M. o zaman bu kelâmcı Esedüddin onu kötülemişti. Uyku sırasında adet olduğu üzere ışıkları da söndürürsün. Melikin lâkabına Meliki Zahir derlerdi. Yerinden sıçradı. Kendi kendine. Sahabeddin'in sözü de yukarı adı geçen o kelâm bilgini Esedüd-din'in sözünden daha aşağı sayılırdı. 348) Fakat halvete girince hiç konuşmazsın ki kız işi çakmasın. ecel kılıcından hem başını. Şimdi sana dostluğu öğreteyim: Dostlukta yalnızlık haramdır. Anlayabilselerdi hepsi de mürid olurlardı. Bugün gece sularında bana gelir. 350) Güzel söylüyorsun. binlerce genç kız arasında seçtiği güzel bir dilberle evlendi. müderrisler. alışverişi başka bir şeyle yaptırsın. içinde bir öfke duydu. ayakların kesilmesine yol açan altın ve gümüş paraları kaldırsın. Beni mi sandın ki ciğerimi dağlayasın? Ona iğneci derler. Söz onlardan da geçerdi. bana öyle kötü nazarla bakma! dedi.

istiyordum ki. o makam ancak. hiç değilse bu kadar temiz düşünmek de çok iyi olur. Bir zaman kabahati feleğe yükler. diyecek kadar hoşgörürlük varsa. tatlı bir insan olur. aynı cennette görecek kadar kudret yoktur. bizi hem var. bütün cihanla top oynayama-sın bütün bu insanlar arasında topunu meydandan dışarı çıkarırsın! Dedi ki: Bazı âşıklar debdebeli ve saltanatlı olur. Şimdi bir kere elini şöyle bana sür. düğün dernek şuna benzer: Biri seni ceviz yiyesin diye bağa davet eder. Uşaklar da o şekilde temizlenmiş cevizi getirirler. maşuklar ve sevgililer ise durgundurlar. misafirin önüne koyarlar. 351) Yap. Derler ki: Simdi git. Aleme tek başına geldin. hem de davet etmemelidir diyorsun! Bu Cebriye'ciler ne yaparlar? Kuvvetli adam bilmez mi ki. Şeyh ibrahim. ermeyenlerde ise şaşkınlık nasıl olur. ancak o ve onun Allahsı bilir. Acaba o yabancılık makamında niçin oturmuştur? diye gönlüm hep seninle idi. Fakat onun için bir sebep yaratılmadı. gözünü açsın. Sair diyor ki: Kimse aşk sırrına eremedi. o bu ay ve güneşin varlığı için bir sebeptir. Hayyam'ın sözüne itiraz etti. O şaşkın ve perişan idi. Aşk sırrına eren niçin sasırsın.A. (M." (Şems Sûresi. var ve yok eden mi daha güçlü. uşaklarına emreder: Gidin ağaçtan ceviz indirin. O güneş ise öyle bir makamdadır ki. yapma hitabı nerede kalır? Dedim ki: Nihayet. o onun içindir ve bu başkaca fazladan bir fazilettir. Bir türlü uysallık tarafına yanaşmaz. (M. Ben bunu yiyemem. Muhammed'i gör ki. Ettiğin bu inkârdan vazgeç. yoksa biz mi? sana şu cevabı verir: Eğer o bizden daha kuvvetli olmayaydı. temizleyin. hem yok etmeye kim güç yetirebilirdi? Daima en yüce kudret odur ki. kırılmış olarak getirin. perdesiz taklitsiz yaratıcıyı temaşa etsin. bu galip ve yüce varlığı görebilsin. Biri diyordu ki. onu Allahya yalvarış halinde gördüğün zaman. "Güneş yuvarlanıp karardığı zaman. der. Muhammed (S. Misafirin eli ve yeni ceviz boyası ile kararır. Ne söylüyorsun der? Divane misin? Pekâlâ bizi yaratan. tekme vurmaya başlar ve sana buyur kendi elinle ye der.) bizim perdedarımızdır. Başka biri ise misafiri bağa götürür hoş bir yerde oturtur. bu tasarrufu bırak ki. Niçin o dar ve tatsız menzildedir diyordum. işin varsa da şöylece biraz olsun değdir. Hayyam kendi halinin vasfını söylüyor. Allahı görsün. davetin tam kendisidir. aynı Kabe'de. der. bunu tanırım. 1) anlamındaki âyet ile işaret buyurulan makamdır. Dedim ki: Kendinde gördüğün şeyi. Muhammed'de niçin görmüyorsun? Herkes kendi kendisinin perdecisidir.Bugün sen de. daha kuvvetlidir. İyi insan dert ortağı olur. ben bu işin sırrını bilmem. Ben böylesin! hiç görmedim. iyi insan cana yakın. O Sems'in (Güneşin) yüzü kara olur. Çünkü bu hidayet güneşi Hakkın yüceliğinden nur almıştır. Şiir: Her kim Allah inayetinin kalesine girerse Örümcek ona perdecilik eder. kabuğunu soyun. Fakat Şeyh Muhammed bu yolda uygunluk göstermez. Dedi ki: O yerdeki marifet hakikati vardır. bu cevize benzemiyor. davet nereyedir? (M. 353) Evet dedim. buyur derler. Çoktandır sürmemiştin. Ortada bir dönderici olmadan bu çarh döner mi dersin. Onun içine girersen bütün dertlerden selâmette olursun. benim sana karşı duyduğum şefkatin ne derecede olduğunu bilesin. Misafir sorar: Bu nasıl ceviz ki hiç elim kararmadı? Kolum kirlenmedi. Bunun ne olduğunu Allah bilir. bütün bu varlık Allahındır. şeyhi meyhanede gördüğün halde. 352) Selâm sana! Bayramın kutlu olsun! Bizim selâmımız bir kaledir. bir kere bu sende onu aynı münacaatta. Eren de şaşkına döndü. Hem davet ediyorsun. Bir çocuğa sorarsın: Bizi kim yarattı? Hak yarattı. Dedim ki: Bu debdebe ve saltanat. ağaca çıkar. ama bu Şems'in yüzü kararmaz. Ben seni'o halette ve o makamda gördüm. bir gün . Onun hiç bir sebebi yoktur. O halden vazgeçesin diye ne kadar çabaladım.

daima olumsuz düşünür. Aslından değil. Evet ben de aynı şaşkınlık içindeyim. ama o seni incitmesin. Çünkü açıkça görüyorum. onları da gözden geçirelim. Biri gelir bana yemek yemenin usullerini öğret. doğudan batıya kadar bir lezzet duyar. Her zaman onların doldurduğu sürahiden içenler bir daha kendine gelemezler. Çünkü Mevlâna'nın benimle olan ilgisini açıkça görüyor ve biliyorum ki o yüz ekşimesi başkalarının işi içindir. yemek öyle yenmelidir ki sen onu incitesin. Ağlayarak niçin söylemiyorsun? Bu ne iştir başımıza geldi? Bu ne belâdır acaba? Bu gün güneş doğmadan. 355) Eğer kaşını eğerse anlarım ki bana değildir. ister Muhammed (S. TANRI TANRIDIR Yaratılmış olan kimse Allah olamaz. (Ben) sözü ile konuşur.zamaneye. İster iyi ister kötü olsunlar. Allah bana bilgi vermiştir. Kiliseye de uğrayalım. ayakları titreye titreye. Onu bütün açıklığı ile görmekten. rahatsızlık veriyor. Bu ayrılık nasıl mümkün olur? Sen ayrılık görüyorsan kurban ol ki uzaklıktan kurtulasın. Sen nasıl müritsin ki. Ama aslında ekşi kokan koruk da vardır ki taş gibi sert kalır. vehimlerle karışık sözler söyler. ama mümin kimdir? Bir an için meyhaneye 'uğrayalım. inkâr eder. hayır der. diye sızlanmaya başlar. Nasıl ki koruk ile ham erik acımtırak ve ekşidir. niçin gündüz olmuyor? Sen görüyorsun. Bir kere Allah yoktur der. O velilik ancak Allahtandır ki. Gerek ki sen pişesin! dedim. işaretten anlamıyorsun dedim. Cevap verdim. bir gün bahtına. bir gece sıkıntı çeker. Allah ile nasıl ayrılığa düşerler. Ancak gerektir ki koruk daima güneşin önünde olsun. Mümin. Ben sordum: İslâm bilginleri arasında nasıl uyuşmamazlık olabilir? dedim. Niçin evet diyeyim? Bunu siz dilediğiniz gibi söyleyin. Taklitçiye bu işte bize uymak gerekmez. ah vah ederek karşınıza gelir. mazur gör bu gün bir şey pişiremedik. Zındık ise. değişik olmayaydı. 354) Benim işime kimse takat getirmez. öteki eliyle de duvarı tutarak. ben de onun ıstırabına çalışmış olurum. Ama gamlı zamanımda da istemem ki hiç kimsenin gamı bana bulaşsın. Ben buna ancak gülerim. der. Benliğinde hiç şüphesi yoktur. Eğer ben bu yiğitliği yapmasam o zavallı mide bir gün. ister Muhammed'den başkası. bir başka şey doğdu. oradaki biçareleri görelim. bundan ne şüphem olabilir der. Ebu Hanife eğer Şafiî'yi göreydi. yiyorum. koruğun henüz tazeliğinden ve eriğin hamlığındandır. (M. Öyle ye ki sen ağırlığını ona yükleyesin. der.) olsun. çünkü bana bu iş pek zor geliyor. Onu ancak ben yaparım. diğer bir sefer de ispat eder. Nasıl pişeyim? dedi. bende o velilik yoktur. Allah kulları. Allahnın yarattığı o zavallı kadıncıkları ziyaret edelim. Mevlâna'nın halka hitap yoluyla söyledikleri bana ait değildir. çocuktur. kulluk eder. sonu iyi olur dedim. Bu gün mümin olan yoksun değildir. ama o küpün başında oturur. Ben nasıl sevinçli olabilirim? Bütün âlem gamlı olsa bile beni hiç mi hiç ilgilendirmez. Ben ye demem.A. Oğlundan çok şikâyet ediyordu. O iki türlü görüş ve o taassup senin işindir. perdeye yapışmış olan kimsedir. başcağızın kucaklar. Biri gedi. Yoksa o ağırlığını sana yüklemesin! Dedi ki: Simdi sizinle birlikte yiyelim.Konuşurken bazan karanlık. Cevap verdim: Ben senin pişirdiğin şeyleri ne yapayım. Ben onun benimle olan ilişkisini bilirim. Cevap verdi: Eğer anlayış denilen şey. . Başkaları sarhoş olur. hiç tatlılaşmaz. Halbuki imanlı adam şaşkın ve perişan fikirli değildir. kuşluk vakti her taraf aydınlık içinde. onların haline bakalım. Hele naslardan tek mâna çıkarırlardı. Yoksa aslında bilerek değildir. bu acıları ben verdim sen çek. dedi. gözlerini öperdi. Bu vasıflar. hiç kimse onların çektiği cefaya güç yetiremez. Doğru sözdür: Taklit ehline uysallık yaraşmaz. bunu yine ben onarırım. Allahnın öyle kulları vardır ki. Dilimin ucuna geldi. işaretlerde ve ibarelerde islâm bilginleri uyuşmazlığa düşmezlerdi. Ne istediğini ve ne dilediğini bilir. Allah huzurunda nikabmı atmış. çocukluktandır bu yaptığı şeyler. bir gün de Allahya çatar. (M. tadıyorum. dışarı kaçarlar. Sana bunu yüz bin defa söyleseler ancak onlarla alay eder ve gülersin. Nasıl ki adamın biri günün birinde tam kuşluk zamanında bir elinde sopası.

Nasıl ki Hintlinin biri namazda konuşur. Dedim ki: Senin benim karşımda konuşman şuna benzer: Sen bilmiyorsun. Müridin yolu bu değildir. Ancak oğullarınız sizi hiç anlamazlar. sus der. Hem de olmamalı diyorsun. Ben şeriat erlerinin kuluyum derdi. Ama sizden faydalandığım gibi değil.Bir topluluk görürsün bazı inanışları vardır. Ulu Allah halkın beni bilmesini istemiyor. Davalı tarafın tanığı yoktur. Şimdi bu şeyh ile mürit arasında hoş kaçmaz. Biri pek çok uğraşır ki kendinden bir şey gösterebilsin. Şiir: Ne kimsenin uşağı. yani Allaha yaklaşmak içindir. yanında namaz kılmakta olan başka bir Hintli bunu işitince. Aynı zamanda itiraz gelince hürriyet kalmaz. Bu adam bütün gün kendisine inananları soğutmuştur dediler. rükûa varırdı. Çünkü bana hayat lâzım. onun şöyle olmalı. Eğer sende ululanma ve" büyüklenme duyguları varsa. bana gerektir ki serbest davranayım. İnsaf et ki dervişin hoş bir âlemi vardır. Küçük yaşta fakirliğe alışmak gerektir. ben sınamaya devam ederim. başını ayağını sallamaya başlar. böyle olmalı dediğinden bahsetmek yersizdir. Yahut senin gitmen icap edince ben giderim. Ben ondan çok faydalandım. Çünkü bunu sen de yapıyorsun.Sözü geçen bu kurban hikâyesinden nasıl kurtulayım dedi. Siz oralarda değilsiniz ki oğul olanlarla. 358) Çoklarını sınadım beni pek az görenler hemen kınamaya başladılar. ona sen yemin edeceksin. ben bunu yapamam. Sevgi davasında olan kimseden bir aralık bir kaç para iste! Aklı yerinden çıkar. Henüz yeniyken ayağı pabuca uydurmak gerek." anlamındaki . Ama sen benimle birlikte olursan irade kalmaz. yani Allah uludur diyorsun. taze dalın ateşe girmeden doğrultulması kolaydır. Mademki itiraz etmek gerekmez. böyle olmalı gibi sözler nasıl yer bulur? Ona şu cevabı verdim: Ettiğin bu itirazlardan sonra. 356) Zaman zaman Şeyh Muhammed secde eder. Ben de dedim ki: Eğer onu bir sınamadan geçirmezsem kendisinin kim olduğunu anlayamaz. gerekirse oturayım. Kurban ol ki. Dedim ki: O yapmadı. "Allahu Ekber" demek kurban. ötesini Allah bilir. böyle olmalıdır diye tenkitlerde bulunuyor. Biraz sınamaya başladın mı onların inançlarının senin yanında nasıl çıplak kaldığını görürsün. Bayatlayınca iş zorlaşır. Dedim ki: Onun bana yakın olmadığını sen ne biliyorsun? Sen ondan daha olgun olmalısın ki bunu an Tayası n! Çünkü o şöyle olmalıdır. Öteki yüz türlü kurnazlıkla kendini gizlemeye çalışır. ikiyüzlüler gibi putun koynunda duruyor. yabancılar etrafıma toplanır. billahi de. Ahlat'lılar derler ki: Ey'tırıl herif defol. Tanıdıklar. Sen onları böyle çırılçıplak görünceye kadar. Ya hizmetçi olurum. Allah demelisin. Adamın biri. Fedakârlıklar gösterirler. "Benim velilerim kubbelerim altındadır. ne efendisi olur. Bu ona benzemez. derler. Dedi ki: Falan kimse sana asla yakın değildir. ben de sana öğretiyorum. olmayanları gösteresiniz. Benim gitmem gerekli olunca sen gidersin. Tuhaftır belki kendilerini de anlamazlar. Bu sözle ibadete başlayan kul kendinden geçer. yatayım hülâsa kendi irademle hareket edeyim. (M. (M. (M. Halka karşı kutsal hadiste buyurulduğu gibi. Halbuki. gerekirse gideyim. yahut kendine hizmet olunan efendi durumunda kalırım. Namazda. ona yaklaşmayı dilemelisin! Şimdi daha ne zamana kadar putu koltuğunda taşıyarak namaza geleceksin? Allahu Ekber. git ki sana söğmeyelim! Bunu niçin söylüyorsun dedi. Bu Allahnın onun hakkındaki sevgisindendir. onları benden başkaları bilmezler. Halbuki teslim makamında şöyle olmalı. Hakir (gerçek yoksul) malı olmayan. Ama onlara uymazdı. kendisi de kimseye mal olmayan kişidir. Kendimi ne zaman açığa vurmak istersem zahmetim artar. Her iki halde de o irade ve ihtiyar ortadan kalkmış olur. Cevap verir: Vallahi de yemin etmem. kurusa da incinmez. Dedi ki: İsteyerek veya istemeyerek kimseyi incitmek veya soğukluk etmek fakirin işi değildir. 35?) Yapacağı işi özgürce seçmek kolaylığı kalmaz. canı gider. ama münafıklar. namazda konuşulmaz. Ayak pabuç içinde yerleşince. kadıya şikâyete gider. kurtulasın dedim.

Bir topluluk daha vardır ki. arka arkaya secdeye kapanıyor. Sende Allah nazarına gel ki onları göresin! Halk. maşukun bir hali vardır. şeyhin ayrı ayrı halleri olduğu gibi mürşidin de bir hali. Sırrını Allahya ısmarladı. Arayanlar bir Lahavle çekti. her tarafını sarmışlar. Bu hoş bir deyimdir. yüzü kadın yüzüne benzeyen bir adammış. evin kapısına gelir. 359) Kur'an'da. âşıkın bir hali. Vaizin minber üstünde. Onları görmek dileyenler Allah Nazar'ına gelirler. dinleyenlerin. ALLAHTAN BAŞKA TANRI YOKTUR Bu ne sapkınlık ve körlüktür ki. ondan bir şey gelmez. kendini de baba biliyorsun? dedim. "Ey iman edenler. o görüş? Madem ki görüyorsun nerede o? NASUH TÖVBESİ (M. Tam otuz yıl bu işte çalışmış. Ama onu da nasipsiz bırakmak olmaz. ama içeriye girmeye gücü yetmez. Nasuh. Kadınlar hamamında tellâklık edermiş. Bir levha üzerinde bir Elif yazıldı. Allahya söz veriyor eğer bu defa kendimi kurtarırsam bundan sonra bütün ömrüm boyunca böyle bir iş yapmam. 8) buyurulmuştur. Çavuşlar hamamın kubbesini ve içini. Hadis.hikmet gereğince onların alınları damgalanmıştır. Derler ki: Nerede kendini görme. MUHAMMED'İN OLDUĞU YERDE ADEM NE SÖYLEYEBİLİR? Aklın ayağı topaldır. Onları da kendileri bilir. sonradan yaratılmış bir varlıktır. Bir gün Sultanın kızı hamama gelmiş. Mısra: Ev sevgili. Ona ister levha üzerinde yazıldı diyelim. Bazıları da Nasuh. O hadis. kulağındaki büyük yakut küpe kaybolmuş. Allah'a Nasuh Tövbesi ile tövbe edin. isterse yer ve göklerin ortasında. senin Allahlığına sığınarak söz veriyorum. Eğer şu yükü benim sırtımdan kaldırırsan. bu yalvarış halinde iken içeriden bir ses geldi. diyor.Farkına varınca bunun hamamda kaldığını anlamışlar. küpe bulundu dediler. Bazıları bu Nasuh sözünün yorumlanmasında nefse dönmeyen şey demişlerdir. Şiir: Her işin tam vakti gelmedikçe Sana dostun dostluğu fayda vermez. nerede Her şey ondan nur almıştır. kör olduğunu bilmez. ama tam bir erkekmiş. bundan böyle Nasuh kulun bir daha bu günahı işlemez. Allahım bundan sonra bir daha kadın tellâklığı etmeyeceğim. Hakkı nasıl a'nlayabilir? Nasıl görebilir? Onun nazarında olan bu şahsı da hoşa giden her şey gibi hoş karşılarlar. . Görmediğin şeyden ne dem vuruyorsun? Nihayet ben senin babanım. çavuşlara emir verilmiş hemen gidin hamamda hiç bir delik deşik kalmamak şartı ile araştırın! denilmiş." (Tahrim Sûresi. Şimdi araştırma sırası bana gelecek diye sızlanıyor. Onları kim görebilir? Onlar böylece Allah katındadırlar. Niçin vakitsiz uyuyorsunuz ki beni oğul görüyor. Herkesin bir özel hali vardır. ama onlardan haberim var. Herkesi aradık yalnız Nasuh kaldı onu da arayın. hafızın minder üstünde. gözleri görür ve gördüklerini de bilirler. Aklı başından gitmişti. yazılsın. müridin. erkekten hiç bir eksik tarafı yokmuş derler. Tam bu sırada bir ses daha geldi. sen de benim oğlumsun. dedi. Nasuh halvete girer korkudan titremeye başlar. ister yer üstünde. Ben onlardan değilim.

Nasuh'u çağırdılar. yine bozarlardı. O birtakım oyuncaklar. bebekler yapıyor. "Yarabbi biz nefislerimize zulmettik. Bütün halkı sağlık yoluna çağırdı. iç âleminden tekrar açıldı mı tecelli nuru belirir ve der ki. Yani ben hastayım. Şu halde kulluk. Bu gün padişah geliyor dediler. 79) Sonra. Or>|arı yıkarım. erkeklik törelerini öğretirdi. Biri uslu. kendi gamımı onlara ulaştırmak istemem." buyruldu. 362) Bir padişahın iki oğlu vardı. Bir çok bilgilerden söz açar. Bende öyle bir kuvvet vardır ki. Ama vefaları yoktur. kız çocukları gibi oynuyordu. Padişah onu tam bir erkek gibi yetiştirmek için erkek yapılı. İbrahim Peygamber gibi. bu dua doğrudur. Hayal. Onu küçüklükte huy edinmek gerektir. Bari gelsin eliyle Sultanın kızını okşasın kız da onun kendisini okşamasını istiyor. ancak yüzünü yıkarken okunur. öteki uygunsuz. saz âlemine giderim ama Allah yolunda on para vermem. yolda sancılandı. 361) Bu Hıristiyan yüz gün üst üste söz söyler hiç üzülmem. "Yüzümü yerleri ve gökleri yaratan Tan |rıya yönelttim. ahmak. Çünkü yeniden yapılmak ancak yıkılmakla mümkündür. 80) ayetinde hastalığı kendine ilgilendiriyor. Bir de ne görsün oğlan arkadaşı ile birlikte oyuna dalmış. (M. kadın yapılı idi. benim sağlığım ancak ondandır. diyor. her şeyi kaplamıştır. öğretmen arkadaş da ötekinin zoru ile sarığını çıkarmış yere atmış." (Araf sûresi: 23) buyurulmuştur. Rüstem gibi bir pehlivan aradı ki oğluna arkadaş ve yoldaş olsun. Buyurdu ki: Nasuh Tövbesi ile tövbe edin ki o tövbe otuz yıl yaşar hiç geri dönmez. o da hasta oldu.Delik yanlıştır. Herkes bir şeye tapar. oyuncaklar önlerinde. Onlara karşı işte benim Allahm budur. Nerede o İbrahim yaratılışh insan ki. kimi mevkie düşkündür. Niçin aklını bilen yahut ruhunu bilen denmedi? Dedim ki: Nefis. İnsan şeytanları bunlardır onların hali senin haline benzemez. kötü huylu. bir Yemen başörtüsü alacak ipeklisi gelmezse çok umutsuzluğa düşer. Kuran'da Adem Peygamberin lisanından. Kendini aradan çıkarınca da onu ispat etmiş oldu. o korkulardan elini tutarak seni kurtardım. Her insan yüzlüyü sakın insan sanma. ama "Ey Allahm bana cennet kokularını koklat. Üzülüp bozulanları da yakarım. Evet dedim. kendi işini düzeltmesini hiç bilmez. kendi kendine ağlıyorsun! O korkulu rüyadan umutsuzluğa düşmüşsün! Ben de öyle bir adamım ki. "Nefsini bilen Allahsını da bilir. Şu Müslümanlardan sıkıntı duymuştum." (Şuara Suresi. gitti. Kerem denizi dalgalanmaktadır ondan her ne istersen onu verir. Çünkü bendeki gam onlara bulaşırsa dayanamazlar. Oğlunun neler öğrenmiş olduğunu görmek istiyor. kabul etmediler. gidişleri de senin gidişinden