P. 1
Makalat i Sems i Tebrizi

Makalat i Sems i Tebrizi

|Views: 17|Likes:
Yayınlayan: emorider
Makalat i Sems i Tebrizi
Makalat i Sems i Tebrizi

More info:

Published by: emorider on Oct 01, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2014

pdf

text

original

ŞEMS-İ TEBRİZİ'NİN ESERİ

MAKALAT
(KONUŞMALAR)
ÇEVİRİ Mehmed Nuri GENÇOSMAN

GiRiŞ
Yıllardır, Makalât-ı Şems-i Tebrizî, ikinci adıyle Hırka-i Şems üzerinde çalışmaktayım. Bugünün diliyle Şems-i Tebrlzî, Konuşmalar diye adlandırdığımız bu kitabın aslı, Farsça ve Arapça ile karışık, onüçüncü yüzyılda yazılmış çok çetin ve arkaik pasajlar ve deyimlerle dolu bir elyazmasıdır. Eser, çok önemli ve şaşırtıcı tasavvuf konularını içine aldığı gibi, o çağın belli başlı şahsiyetlerini, zamanın kültür ve bilim hareketlerini yansıtması, hele Mevlânâ Celâleddin'ln karanlıkta kalmış olan bazı yönlerini aydınlatması bakımından da bir hazine değerindedir. Şems-i Tebrizî, Konya'ya niçin gelmiştir? Mevlânâ ile onun arasındaki ilişki nasıl başlamıştır? Mevlânâ'nın normal hayatını birdenbire altüst ederek ona coşkun ve taşkın yepyeni bir ruh aşılayan bu adam kimdir? İşte bu noktaları bize açıkça gösterecek çok Önemli bilgileri bu kitapta bulmaktayız. Kitabın gerçi çok çetin ve dikenli tarafları vardır ve bu özelliği, bugüne kadar bir çevirisinin yapılmasına engel olmuştur. Ancak mutlu bir raslantının bana bu eseri Türk aydınlarına ve tasavvuf meraklılarına tanıtmak fırsat ve cesaretini vermiş olduğunu söylersem, okurlarımın beni yadırgamayacaklarını sanırım. Bu çeviriye kaynak olan kitap, çok saygıdeğer dostum Mevlânâ torunlarından Prof. Dr. Ferudun Nafiz Uzluk tarafından vaktiyle bana armağan edilmiş olan elyazması bir nüshadır. Bu metin, 27x21 ölçüsünde ve 326 sayfadır. Nesih kırması, nesih, sülüs ve ta'lik gibi çeşitli yazı örnekleriyle temiz ve okunaklı bir şekilde yazılmış, üzerinde yer yer ufak tefek nüsha farkları işaret edilmiştir. Metnin bazı kısımlarının kenarlarına bol haşiyeler, açıklamalar eklenmiştir. Tarihi ve yazarı belli olmayan bu nüshanın, merhum Mevlevi arif meşahirinden Ayaşlı Şakir tarafından Dergâh müzesindeki iki nüsha ile karşılaştırılarak orijinal bir metinden kopya edildiği, sayfa kenarlarındaki haşiyelerin de sonradan eklendiği anlaşılmaktadır, işte üstad Prof. Dr. Uzluk'un himmetine borçlu olduğum bu kitabı her ihtimale karşı memleket kitaplıklarında bulunan başka elyazmalarıyle de karşılaştırmak lüzumunu duyduğum için önce Konya'dan işe başladım. Mevlânâ Müzesi Kitaplığı'ndaki 2144 ve 2145 sayılı iki yazma metinle yer yer karşılaştırdım. Daha sonra istanbul'da Beyazıd Kütüphanesi Kataloglarına baş vurdum. Veliyüddin Efendi Kitaplığından aktarılmış bir Makalât yazması buldum ama bu kitapçık ufak bir özetten başka bir şey değildi, istanbul

Üniversitesi kitaplığında bulduğum 679 F.Y. numaralı metin de yine bir özetten ibaretti. Yaptığım bu araştırma ve incelemelerden sonra elimdeki nüshanın en doğru ve sağlam bir kaynak olduğu sonucuna vardım. Kitabın bazı yerlerinde irkildiğim oldu. Bu yüzden, başlamış olduğum çeviri hayli gecikti. Son günlerde ikinci bir raslantı daha oldu. İran'da basılmış olan bir Makalât metni, yine aziz dostum Prof. Dr. Uzluk tarafından getirtilerek bana armağan edildi. Bu yeni fırsattan da faydalanarak yaptığım çevirileri bir de basılı metinle karşılaştırmak ve son kontroldan geçirmek lüzumunu hissettim. Türkiye'deki metinlerden alınan kopyalardan meydana geldiği anlaşılan bu kitabın, değerli bilgin ve araştırıcı İranlı Ahmed Hoşnuvis tarafından gözden geçirilerek üzerinde düzeltmeler yapıldığını, gerekli not ve haşiyelerle süslendiğini ve güzel bir baskı halinde irfan âlemine sunulduğunu görmekle de ayrıca mutluluk duydum. Kendi hesabıma, bu yeni baskıdan da hayli faydalandığımı inkâr edemem. Müellifine teşekkürlerimi sunmayı da bir borç bilirim. Ancak, benim çevirime esas olan nüsha ile yeni baskı arasında büyük ve önemli farklar buldum. Bendeki nüshanın birçok sayfaları basılı kitapta eksik kalmıştır. Hele yazma nüshanın 95'inci sayfasından 164'üncü sayfasına kadar olan kısım tamamiyle atlanmıştır. Daha başka yerlerde de hayli atlamalar görülmektedir ki kitabın ikinci baskısında bunların düzeltilmesi çok faydalı olacaktır. Şu hale göre Farsça metnin Türkiye'de kritik bir baskısını yapmak zorunlu görünmektedir. Kitap hakkındaki araştırmalarımızı bu satırlarla özetledikten sonra, biraz da çeviri zorlukları üzerinde durmak isteriz. Kitaba esas olan elyazmalarını daha önce incelemiş bulunan İran'ın sayılı ilim ve fikir adamlarından rahmetli Furûzan Fer'in şu sözlerini aynen naklediyorum: «Makalât kitabı, Şemseddin-i Tebrizî'nin bazı meclislerdeki sohbetleri sırasında, Mevlânâ ile konuşurken aralarında geçen bahislerden, müritler ve inkarcılar tarafından sorulan sorulara verdiği cevaplardan derlenmiş bir eserdir. Kitaptaki cümle ve pasajların kesik ve dağınık olması da gösteriyor ki bu eseri Şems kendisi kaleme almamış, belki o anılar her gün müritler tarafından kaydedilmiş ve son derece bir tertip bozukluğu ile de derlenmiştir. Ama inkâr edilemez ki, bize Mevlânâ'mn özel yaşantısını, onun hayat hikâyesini kapsayan bir çok gizli noktaları da gün ışığına çıkarmaktadır.» Mevlânâ'nın, Şemseddin Tebrizî ile nasıl buluştuğunu anlatan ve o buluşmanın efsaneleşmiş yönlerini, iyi bilinemeyen, sebepleri anlaşılamayan taraflarını aydınlatmak gayreti gösteren birçok eski ve yeni menakıb yazarları, bu hikâyeleri ancak romantik bir kılıkta uzun uzadıya nakletmeye özenmişlerdir, işte Makalât kitabı bu gizli kalmış konular üzerindeki perdeyi kaldırdığı gibi, Mevlânâ'nın, Şems'e nasıl kapıldığına da bir dereceye kadar ışı tutmakta ve açıklık getirmektedir. Kitap, herkesçe bilinen halin aksine olarak Şemseddin-i Tebrizî'nin çok keskin görüşlü bir bilgin ve bir hakikat âşığı, mürşitlik mertebesine ermiş arif bir yol gösterici olduğunu öğretmektedir. İşte sadece bu nokta bile eserin önemini belirtmeye yeter. Kitabın tarihî değerinden başka ayrıca, Şemseddin'le görüşmesinden sonra Mevlânâ'da yeni bir hayatın başladığım gösteren açık işaretler vardır. Şems'in getirdiği yeni fikirler, prensipler ve öğretim sistemi konusunda araştırma yapmak isteyenler, aradıklarını Makalât kitabında bulacaklardır. Çünkü Makalât ile Mesnevi arasında kuvvetli bir bağlantı vardır. Nasıl ki Mevlânâ, Mesnevi'de geçen birçok fıkra, hikâye ve nükteleri Makalât'tan almıştır. Kitap ayrıca gönül çekici deyim ve terimlerindeki üslûp güzelliği bakımından Fars Edebiyat ve Filolojisinin bir hazinesi değerindedir. İşin zorluğunu belirtmek için yukarda saydığım sebepleri üstat Furûzan Fer de kabul ediyor. Ana dili Farsça olan

bir ilim adamının bu görüşü, açık bir gerçeğin ifadesidir. Çevirinin zorluğunu artıran engellerin başında en çok diyaloglar gelmektedir. Konuşanla dinleyen, soran ve cevap veren; hatta üçüncü şahıs, aynı fiil ile ifade edilmektedir. Dedim ki, dedi ki yerine hep dedi fiili kullanılmıştır ki bu da şaşırtıcı sebeplerden biridir. Ama kitabı birkaç kere dikkatle, merakla ve sabırla okuyup da havasına girdikten sonra konu biraz daha aydınlanıyor. Kesik ve bağlantısız gibi görünen devrik cümlelerden sonraki cümle ve satırlardan bir mânâ çıkarmak mümkün oluyor, ama ne de olsa yine gramer kurallarına sığmayan sözler eksik değil. Bizi en ziyade ilgilendiren nokta, ele alman konuları herkesçe anlaşılabilir bir hale getirmek, Türk dilinin bugün benimsenmiş olan deyim ve terimlerine uygun fakat her türlü aşırılıktan, zorlama ve yapmacıklardan uzak bir çeviri örneği vermektir. İşte bu nokta üzerinde, gücümüzün yettiği kadar uğraştık. Konuşmalar kitabında, özellikle üstadın hayat hikâyesi, Mevlânâ ile aralarında geçen tasavvufî bahislerdeki görüş birliği, bazen düşünce ayrılığı, üstadın ağzından çıktığı gibi kayt ve

zapt edilmiştir. Bu sohbet konuşmasından bazen değişik bir üslûp kokusu gelir; yer yer söğüp saymalar, öfke belirtileri, zamaneye göre ayıp sayılmayan bazı açık saçık nükteler de eksik değil. Ama bu özellik ve konulardaki değişik eda, okurları sıkmadan, onlarda derin bir ilgi ve merak uyandırmaktadır. Şimdi eserden müessire intikal yoluyle biraz da müellifin kısa bir biyografisini çizmeye çalışalım.

Şems-i Tebrizî Kimdir?
Büyük arif Melikdâd oğlu Ali oğlu Muhammed Şemseddln, yaradılışında üstün vasıflarla bezenmiş, Allah vergisi yüksek bir istidat ve kabiliyetle doğmuş Allah âşıklarından, ilâhî aşk şarabiyle başı dönmüş hakikat ve mânâ ehli erenlerdendir. Altıncı hicret yüzyılında Tebriz'de hayata gözlerini açmış, henüz çocukluk ve ilk gençlik çağlarında bile çağdaşı olan kuşağın çocuklarından bambaşka bir vasıfta yaratıldığını göstermiştir. Coşkun, hareketli, duygu ve düşünce bakımından daima ileriye bakan ve zamanının değer ölçülerini aşan bu harika çocuk, bize kendini şöyle anlatıyor: «Henüz erginlik çağına girmemiştim. Aşk deryasına daldım mı, 30-40 gün hiç bir şey yiyemezdim; istekten kesilirdim, günlerce açlığa susuzluğa katlanırdım. Bir gün babam bana çıkıştı, 'Oğlum, dedi, ben senin bu halinden birşey anlamıyorum; bunun sonu nereye varacak? Bu davranışlar seni felâkete götürecek.' Ben ona şu cevabı verdim: Baba! Seninle benim babalık ve evlâtlık ilişkimiz neye benzer bilir misin? Bir tavuğun altına tavuk yumurtalarıyle karışık bir de kaz yumurtası koymuşlar. Vakti gelip de civcivler çıktığı zaman bunlar hep birlikte analarının arkasına düşer giderler, yolda bir göl kenarına raslarlar. Kaz yumurtasından çıkan civciv hemen kendisini suya atar, bunu gören ana tavuk, eyvah yavrum boğulacak der. Çırpınmaya başlar. Halbuki kaz yavrusu neşe içinde suda yüzmektedir. İşte seninle benim aramdaki fark da böyledir.» Ahmet Eflâkİ'nin, sayın dostum Prof. Tahsin Yazıcı tarafından dilimize çevrilmiş olan Ariflerin Menkıbeleri adlı eserine göre Tebriz şehrinde Şemseddin'e Şems-i Perende yani Uçan Şems derlermiş. Bu lakabın ona, çok gezmesinden ve sık sık zamane ariflerini ziyaret için şehirler arasında dolaşmasından ötürü verildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca ona manevî mertebesi ve ergin ariflerden sayılması dolayısiyle Kâmil.i Tebrizî de denilirmiş. Ama bunun, hem büyük arif Şemseddin Muhammed'in hem de başka bir Şemseddin'in lakabı olduğu anlaşılmaktadır. Merhum üstat Furûzan Fer'in İran'da vaktiyle neşretmiş olduğu Menakıb-i Evhaduddin-i Kirman adlı eserde Evhaduddin şöyle anlatıyor: «Kayseri'de bulunduğum sırada Kâmil-i Tebrizî denilen bir zat vardı; bu, perişan halli bir âşık idi. Sultan Alaeddin ile vezirleri ona çok saygı ve sevgi gösterirlerdi. Batın ehli bir adam idi. Sultan yanında çok itibarı var idi. Herhangi bir adam için bin dinar bile iltimas etseydi red olunmazdı.» Şimdi Evhaduddin'in bahsettiği bu Kâmil-i Tebrizî ile büyük arif Şems-i Tebrizî'nin başka başka kişiler olduğunda şüphe etmiyoruz. Çünkü Şems-i Tebrizî, sözü geçen Kirmanlı Evhaduddin'in uzun uzadıya aleyhinde bulunmuş ve Evhaduddin, Şems'in yüce mertebesini anlayamamıştır. Şu hale göre onun Kayseri'de rastladığı Kâmil-i Tebrizî, başka birisidir yani Kâmil sözünün, o Şemseddin'in vasfı değil ismi olduğu anlaşılmaktadır. Yine Eflâkî'nin Ariflerin Menkıbeleri kitabında, Mevlânâ Celâleddin, yukarda sözü geçen ikinci Şems-i Tebrizî'den bahsederken, «Tebrizli Kâmil, Konya şehrinin aptalıdır, Fakih Ah-med'den birkaç derece daha üstündür,» demektedir. Bu Kâmil-i Tebrizî'nin, çok vakit zamane sultanlarının, devlet büyüklerinin makamlarına teklifsizce girip çıktığı, Saray kapıcılarının ona ses çıkarmadığı, hatta sultanın tahtına çıkıp oturduğu, meclislere vakitli vakitsiz girip çıktığı, meclislerdeki aletlerden herhangi birini alıp dışarı fırladığı halde hiç kimsenin ona engel olmaya cesaret edemediği anlaşılmaktadır. Bazı açık gönüllü büyükler, Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'ye, Seyfullah yani Allah Kılıcı da demişlerdir. Bu Kâmil-i Tebrizî'nin adı, Makalât kitabında da aynen geçmektedir. İlerde görüleceği gibi Makalât' ın ikinci bölümü şöyle başlıyor: «Pir Muhammed'e sordular: Tebrizli Kâmil'in hırkası önünde ne hale geliyorsun? Tıpkı doğan pençesine tutulmuş bir serçeye dönüyorsun sonra diyorsun ki, 'doğanı öldüreyim de kendimi kurtarayım. Çünkü o kendi hesabına yaşıyor» Yukarıdaki sözlerden de anlaşılıyor ki bu Kâmil-i Tebriz başka bir Allah eridir. Evhaduddin'in Kayseri'de gördüğü, Mevlânâ'nm, «Fakih Ahmed'den birkaç kat daha üstündür,» diye bahsettiği zat da Kâmil-i Tebrizi'den başka birisi değildir. Çünkü bunun büyük arif Şemseddin Muhammed'e benzer bir tarafı yoktur. Zaten Eflâkî'nin verdiği bilgi ile Mevlânâ

Çelâleddin'in Şems hakkında kullandığı deyimler arasında da çelişki vardır. Mevlânâ, hiç bir zaman üstadını başka vasıfla övmemiş, onu Kâmil-i Tebrizî diye anmamıştır. Bu açıklamalardan sonra şimdi yine asıl konumuza dönebiliriz. Büyük arif Tebrizli Muhammed Şemseddin, bazı yanlış görüşlü tetkikçilerin sandığı ve bize tanıttıkları gibi basit bir bâtınî dervişi değildir. O yüzyılların yetiştirdiği büyük mürşitler arasında üstün vasıflarla yaratılmış eşsiz bir ariftir. Böyle olmasaydı, Mevlânâ gibi zahir ve batin ilimlerinde yüksek derecelere ermiş, zamanında müderrislik ve müftülük mertebelerine yükselmiş seçkin bir insanı, Allahsal bir aşk ve iştiyak ateşiyle tutuşturabilir miydi? Mevlânâ'ya bütün normal hayatını bir tarafa iterek, işini gücünü, medresesini ihmal ettirerek, onu madde âleminin dışında başka bir âleme götüren; ona mânâ âleminin pencerelerini açan bu Tebriz güneşi, bu Türk velisi olmuştur. Şu halde, bu nitelikte ve bu yetenekte olan ulu bir arifin bayağı bir bâtınî dervişi olamayacağı; onun, gönlü yüce hakikatlerle dolu bir irfan ve irşad kaynağı olduğu şüphesizdir. Makalât'ın incelenmesi, bize, Tebrizli Şemseddin'in, zamanında en yüksek islâmî bilgilerden, tefsir, hadis, fıkıh, felsefe ve kelâm bilimlerinde de yeter derecede ilerlemiş olduğunu ve dört mezhebin fıkıh esaslarına da âşinâ bulunduğunu ve bu cümleden olarak Şafiîlerin meşhur beş kitabında Tenbih adlı eseri de incelediğini gösteriyor. Şems'in, Arap edebiyat ve filolojisinde de üstün bir bilgiye sahip olduğunu anlıyoruz. Yıllarca Suriye'de Halep ve Şam gibi büyük şehirlerde yaşadığı, Araplarla ilişki kurduğu, onların dillerini gayet iyi bir şekilde konuşup yazdığı Makalât'taki yer yer Arapça pasajlardan anlaşılmaktadır. Bir aralık Erzurum'da ve Türk şehirlerinde öğretmenlik yapmış olan Şems'in Konya'ya nasıl ve niçin geldiği bahsine dönelim: Makalât'ta şu satırları okumaktayız: «Allahya yalvardım. Yarabbi beni kendi velilerinle tanıştır, onlarla yoldaş et dedim. Rüyamda, 'Seni bir veliyle yoldaş edelim,' dediler. 'O veli nerededir?' diye sordum. Ertesi gece bu velinin Rum diyarında (Anadolu'da) olduğunu söylediler. Bir müddet sonra tekrar gördüğüm rüyada, 'Henüz vakti gelmemiştir, her işin bir zamanı var,' dediler.» Bu açıklama bize, Mevlânâ'nın da vaktin olgun velileri mertebesine yükselmiş kendisine muhatap olacak kuvvetli bir mânâ ehli bulamadığı için zahir bilgileri çerçevesi içerisinde kalmış olduğunu göstermektedir. Şems bunu duymuş ve sezmiştir. İçindeki coşkun hisleri aktaracak derin ve geniş bir gönül aramaktadır. Aradığını da Mevlânâ Celâleddin'de bulmuştur. Mevlânâ Celâleddin, gerçi mânâ âlemine ait bilgilerden yoksun değildi. İlk tasavvuf neşesini babası Sultanu'l-Ulemâ' dan, onun ölümünden sonra da Horasan erenlerinden babasının arkadaşı Tirmizli Seyid Burhaneddin'den almıştı. Ama Şems ile buluşması bambaşka bir hadise olmuştur. Bu hadiseyi Eflâkî, Molla Cami ve diğer tezkirecilerle Mevlânâ'nın büyük oğlu Sultan Veled, çeşitli ve renkli dekorlar içerisinde anlatırlar. İlerde bu konuya dönmek üzere bir de Şems'in ilk üstatlarına -ve tasavvufla nasıl ilgilenmiş olduğuna dair elimizdeki bilgileri özetleyelim:

İlk Çağları
Şems, kendi ifadesine göre ilk nasibini Tebriz'de, Ebûbekr Sellebaf (Sepetçi Ebubekir) adında bir mürşitten almıştır. Eflâkî'nin Sultan Veled'den naklederek anlattığına göre bütün velîlik niteliklerini onda bulmuştur ama kendisinde, şeyhinin göremediği ve hiç kimsenin farkında olamadığı birşey vardı ki onu ancak Mevlânâ Celâleddin görebilmişti. Yine Şems'in Sultan Veled'e anlattığına göre çocukluk günlerinde Allahyı, melekleri, yerlerde ve göklerde bir çok olayları görür, herkesi de kendisi gibi sanırmış. Ama sonradan anlamıştır ki bunları başkaları göremiyor. Şeyh Ebubekir de bunları herkese söylemesini yasaklarmış. Hafız Hüseyin Kerbalayî'nin, Ravzatül Cinan (Cennet Ban. çeleri) adlı eserinde şu satırları okumaktayız:

Şems-i Tebrizî uzun süre Tebriz'de Şeyh Ebûbekr Selle-bafın hizmetinde bulundu. Büyük bir olgunluk ve erginlik mertebesine erdi ama onu daha fazla olgunlaştırmak Şeyhinin takati üstüne çıkınca Ebûbekr, insaf ve takdir yoluyla ona artık bu olgunlaşmanın daha ileri mertebesini başka yerde aramasını tavsiye etti; seyahata çıkmasına izin verdi. Şems önce Kirmanlı Şeyh Evhaduddin'in piri Şecaslı Şeyh Rükneddin'e, sonra da Tebrizli Şeyh Şahabeddln Mahmud'a gitti. Zamanın büyük mürşitlerinden olan o zatın hizmetlerinden de çok feyiz aldı. Daha sonra zamane şeyhlerinin önderi sayılan Cent'li Baba

dördüncü kat göğe kadar çıktım. mantık ilimlerinde en büyük uzmanlarla kuvvetle konuşur. tam manasiyle islâm ve ehli sünnet inançlarını benimsemiştir. Gerekirse.» (Şems-i Tebrizî. Halbuki o kendisini bilmezlerden sanır ve öyle zanneder. Konuşmalar. «O. 'Dostum gitme. ruh âleminin manasına erebilmektedir. üzüntüsü engel değilse ve konunun tatsızlığı sebep olmazsa. din bilgisinde. onlardan daha zevkli. gönlü isterse. ondan da hayli faydalandı ama Mevlânâ ile buluşuncaya kadar. orada yerleşmiş. yanındaki eşyasını yukarıdan hırsızın eteğine bıraktı ona çok özürler diledi ve 'Haydi çabuk şimdi buradan kaçıp canını kurtarmaya bak. telaş ve korku içerisinde kaçmaya çalışıyordu.) İşte her iki Allah âşığının aralarındaki karşılıklı sevgi ve saygıdan birer örnek alarak yukarda naklettiğimiz vesikalar bize gösteriyor ki. babasının önüne oturmuş iki yaşında bir çocuk yahut müslümanlığa dair hiç bir şey işitmemiş dönme bir müslüman gibi öylesine utangaç bir hal alır. duman gibi kendini yok etmeye çalış.' dedi. bedenler nerede olursa olsunlar ne değeri var. ilâhi bir temaşa zevkiyle Miraç etmek nasib oldu.» Cennet Bahçeleri'nin yazarı Kerbelâlı hafız Hüseyin.'642 hicret yılı Cemaziyelahır ayının yirmi altıncı günü Konya'ya gelmiştir. O .' dedi. Şimdi Mevlânâ'nın Şems'i nasıl gördüğünü. zavallı hırsızın çektiği korkuyu düşündü.» «Ben o kutsal yerleri dolaşıp tekrar dördüncü kat göklere geldiğim zaman büyük güneşin eskisi gibi kendi merkezinde nur ve ışık saçtığını gördüm. O makamın kutsal sakinleri.' Hemen kavuğunu. gramer. biri birinden renk ve ışık alan iki irfan hazinesidir. Şems'in Ailesi Devletşah Tezkeresî'nin anlattığına göre Şems-i Tebrizî İsmailiye mezhebi büyüklerinden Büzrükümid'in torunu Havend Alâeddin'in oğludur.' dediler. başka bir yoldan hırsızın karşısına çıktı. madde ve mânâ âleminin sırlarına ermiş üstün vasıflı birer Allah velîsidir. onlardan daha lâtiftir. halkın sesini işitince o tehlikeli durumda sığınacak bir yer bulamadı. daima uyanık gönüllüydü. ayıptır söylemesi. 'Ben sana yabancı değilim. Beytül Mâmur denilen sarayın sakinlerinden bunun sebebini sordum. fakirler sultanı Şems-i Tebrizî'yi ziyarete gittiği için karanlıkta kaldık. Bütün fenlerde. M. onlardan daha üstün. ilk üstadı Ebûbekr'in hatırasını daima saygı ile andı. 48). Adam o sırada. Devletşah diyor ki. Bunu seyreden aziz derviş. tartışır. geceleri uyumazdı. Alâeddin. Karanlıkta dama doğru yürüdü.» Şimdi bir de Mevlânâ hakkında Şems'in görüşlerini dinleyelim: «Dünyanın hiç bir yerinde Mevlânâ'nın eşi ve benzeri yoktur. onun. eli vergili. işte bu azizin Şems-i Tebrizî'yi yetiştiren Ebûbekr olduğunu.» Konya'ya İlk Gelişi ve Mevlânâ ile Buluşma Konuşmalar'dan anladığımıza göre Şems. sarığını. Gecenin birinde bir hırsızın dama çıkmak için kement attığını gördü. Benim önümde. Ben akıl yönünden bilinmesi gerekli bu bahislerde yüz yıl uğraşsam ondaki ilim ve hünerin onda birini elde edemem. onu hiç unutamadı. beni dinlerken. Her ikisi de aşk ve hakikatla dolu. ona bağlanmasının nedenlerini tekrar araştıralım: Eflâkî şöyle diyor: «Hazreti Mevlânâ buyurdu ki 'Bir gün bana Melekût âleminin yolları açıldı. cömert ve çok üstün yaratılışlı seçkin bir zat olduğunu kaydetmektedir. Yoksa. nasıl anlatayım. hepsinden daha yetkili konuşur. Şemseddin de Tebriz'de doğmuştur. mum gibi erimeye başladı. ama o feleğin yüzünü kararmış gördüm. Şems ile Mevlânâ biri birini tamamlayan. Bazı tezkerecilere göre de Şems'in aslı Horasanlıdır. temel bilgilerde. 'Bizim güneşimiz. 77.Kemal'e baş vurdu. Yiğitlikte senin ayağının toprağıyım. nerede doğarsa doğsun işin suretine değil manâsına bakmalıdır. Babası ticaret maksadiyle Horasan'dan Tebriz'e gelmiş. Ebûbekr'in manevî mertebesini Şeyh Sadi de Bostan kitabında şöyle övmektedir: «Tebriz taraflarında bir aziz vardı ki. (M. Asıl zevk. sentaks. dedelerinin sapkın inançlarını bir tarafa atarak zındıklık yolundan ayrılmış baba ve dedelerinin kitap ve defterlerini yakmış.

iterek artık Şems'in pervanesi olmuştu. şüphesiz hep susuzluğundan dem vurur ve her gün o susuzluğun daha da artması niyazında bulunur. aheste aheste sürmekte ve kendisine yaklaşmaktadır. öte yanda her gün Mevlânâ Celâleddin'in ilmî konuşmalarından. Derken belirli vakit gelir. hep onun işaretlerine dönük. cihan varlıklarının en büyüğüdür. Şemseddin'den bir gönül hoşluğu gelmiyor. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi bu yüzden dedikodular gittikçe artmış. her varlığa hâkim olan saltanatının parlak belirtilerini her gün.) hep 'Yarabbi biz seni sana layık bilgiyle bilemedik. Şems'in ilk sorusu karşısında güya yedi kat göklerin biri birinden ayrılarak yere yıkıldığını. o zaman da suya kandığından söz eder. Şu halde bu her iki davacıdan Hazreti Muhammed Mustafa'nın davası çok büyüktür. Ama. bir süre sonra kendine geldiği zaman Şems'in elinden tutarak piyade bir halde kendi medresesine götürmüş. bütün normal işlerini. Konya şeyhleri arasında bir sofi de. Şems'in kudretli kişiliği önünde öylesine mest ve coşkun bir hale gelmişti ki. halbuki Şemseddin henüz dünyadan el çekmemiştir. Şekerciler Hanı'nda bir odaya yerleşir. her saat gördükçe aşk ve hayreti artar ve ondan dolayı da 'Yarabbi biz seni sana yaraşan bilgiyle bilemedik. Bu ilk misafirlik sırasında her iki Hak âşığı tam üç ay hep halvette kalır. Şems yol üzerinde beklemekte.» diyorlardı. susuzluğu o kadar derindir ki. o sırada Meram bağlarında sayfiyede olduğunu. Bu süre içinde bütün ihtiyaçlarını Mevlânâ'nın büyük oğlu Sultan Veled sağlamıştır. Eflâkî'ye göre Mevlânâ. Onun idrak hazinesi o kadar bir suyla dolar. 643 hicret yılının 21 Şevval perşembe gününe rastlayan bu ayrılıştan sonra onun Şam'a gitmiş olduğu anlaşıldı. «Yazıklar olsun ki bilginler sultanı Bahaeddin Veled'in oğlu bir Tebrizli oğlanın arkasından yürümeye başladı. Artık Horasan toprağının yetiştirdiği değerler. sohbet arkadaşları yapıyor. «Hazreti Muhammed (selât ve selâm ona olsun) peygamberlerin sonuncusudur. Şemseddin'i anlamadığınız için onu sevmiyorsunuz.A.» Bazıları da. Şems hakkında uygunsuz sözler söylemeye ve düşmanca hareketlere başlarlar. en yücesidir. meslislere gitmek istemiyor. bu sualin heybet ve azameti karşısında kendinden geçmiş. Nereye gittiğini hiç kimse anlayamadı.A. Hakkın yüceliğinin.' diye hep özlem duyar. güneşin cihanı aydınlatan ışığı onun evinin ufacık penceresine kadar sızar ve ancak o kadar girer. onun velilik hazinesinde yeniden bulmasına fırsat sağlamıştır. O. bir nağra atarak yere yıkılır. Şems ile Mevlânâ'nın İlk Buluşmalarının Çeşitli Yankıları Mevlânâ'nın Şemseddin'le buluşması. Onunla Bayezid arasında ne münasebet var?» Şems. her gün daha fazla Hakkı görür ve bu görüşle daha çok ilerler. aksine. keder ve hicran içinde yine halvete kapanıyordu. «Acaba Mevlânâ'da o kadar akıl yok mu ki. onun. bağrının hasret ve firkat ateşiyle yanmasına.' diye öğünmüştür?» Mevlânâ. oruç. kayıplara karıştı. Mevlânâ bir katıra binmiş. Şu sebepten ki. yoksa Bayezid-i Bistamî mi?» Mevlânâ. iş artık açık bir düşmanlık haline dönüşmüştü. artık başka bir âleme dalmıştı. 'Beni ululayın şanım ne yücedir. eğer sevseydiniz onu öyle çirkin karşılamaydınız. Gecenin birinde Konya'dan ayrıldı. Tebrizlilerin uydusu haline geldi. bir Tebrizlinin peşine düşmüş? Mevlânâ dünyadan el çekmiş bir insandır. talebesi. müderrislik. Bu dedikoduları işiten Mevlânâ da onlara şöyle diyordu: «Siz. vaizlik gibi meşgalelerini bir tarafa. ikindiye doğru şehre geleceğini söylerler. onunla kırk gün halvette kalarak hiç kimseyle münasebette bulunmamıştır. ona. Bunu en çok Mevlânâ'nın yakınları. Ama Hazreti Muhammed Mustafa'nın (S. sıhhatinin bozulmasına yol açtı. gece gündüz. Bir kısım Konyalılar da.» diye halkı ayaklandırıyordu. ibadet ve sohbetle meşgul olur. Yıllardır içi aşk ve iştiyak ateşiyle dolu olan Şems. «Hazreti Muhammed mi daha büyüktür. Ona şu susturucu cevabı vermiştir: «Hazreti Muhammed (S.' dediği halde Bayezid. «Bize. Şems'in Konya'dan ayrılması Mevlânâ'yı eski hayatına döndürmek şöyle dursun. hep onunla göz göze diz dize idi. Gözü kulağı Şems'in sohbet ve irşadında. aşağı yukarı 16 ay kadar uzadı.). Kimseyle konuşmuyor.» diyorlardı. hiç dışarı çıkmazlar. Şemseddin. sabırsızlıkla Mevlânâ'nın yolunu gözetmektedir. düşmanlık teranelerini anlamaz değildi.» Bu cevap karşısında Şems-i Tebrizî. hakkındaki bu dedikoduları.Mevlânâ ile ilk buluşma hakkında Eflâkî'nin verdiği bilgi ile Molla Câmi'nin Nefahat-ül-üns'de ve bizzat Makalât metninin 56'ncı sahifesindeki Arapça pasajda biraz değişik bir dekor içinde özetle şöyle anlatılmaktadır: Şems yukardaki tarihte Konya'ya gelir. sanki kaybettiği değerli bir mücevheri Şems'in manevî benliğinde. büyük bir ateşin kafatasında alevlendiğini hissetmiştir. hoşnutsuzluk ateşini körüklüyorlardı. Mevlânâ'yı sorar.). müftülük. Bayezid kim oluyor? Bayezid'in susuzluğu bir yudum su ile diner. irşad ve sohbetinden yoksun kalan büyük bir halk topluluğu ve gençlik. O da artık birkaç damla suyun bardağı taşıracağını sezmiş ve bu düşmanlık çemberinden kendini kurtarmak için kararını vermişti. Bayezid kendisini Hakka ermiş görünce hemen dolu verir ve daha fazlasına bakmaz ama Hazreti Mustafa (S. katırın dizginine yapışır. Dış âlemle ilişkisini kesmiş. kudretinin. hep gam.A. selâm verir ve «Hemen söyle bana.» der. «Bu ne sorudur?» der. Neredeyse o .A. namaz.). Bu ayrılık süresi. «Ama niçin Hazreti Muhammed (S.

Mevlânâ'nm gözlerinde bir ümit ve hayat güneşi parladı. Ona mektup yazdı ve şu gazeli de ekledi: Başlangıcı olmayan zamandan beri diri. Senin ayrıldığın günden beri ağzımın tadı bozuldu. ger. «Benden selâm götür. bu zaif hayır duası ile meşguldür. havayı bağlar. bak Allahnın ne garip işlerini göreceksin. Onun güneş gibi parlayan yüzü karşısında bütün ışıklar söner. bu dileklerimizi kabul buyurursunuz. bu İsrarlar karşısında dayanamadı. hâkim ve mahkûmlarla doldu. Mevlânâ. saygı göstermekten geri durmazlardı. dostumuzu bu tarafa çekmeye bakın! Nihayet o kaçak sevgiliyi tekrar bana getirin! Tatlı teraneler. sen otur da seyret. yirmi nefer atlı. Şems-i Tebrizî'nin tılsımlarıyle. renkli bahanelerle o güzel yüzlü ay parçasını o hoş çehreli sevgiliyi eve doğru yürütmeye çalışın. dervişin müjdesini işitince bütün elbise ve giysilerini çıkardı ve dervişe bağışladı. Cemalinden uzak düşünce beden bir virane. Her birinin ahvali sohbet sırasında anlaşıldıktan ve dostlar ayrı ayrı kendilerini gösterdikten sonra ancak pek değerli. Gidin ey yoldaşlar. Sultan Ve-led. armağanlarını teslim ettikten sonra bütün dostların yaptıklarından pişman olduklarını ve kendisini hasretle. bu duacınızın sohbetinde bulunmuş olan bu eski dost Şam'a . et. Cadılıkla. Öyle bir derviş ki. yine dizginleri bu tarafa çevir! Aşk filinin hortumunu yine şahlandır. Mevlana'yı çok üzüyordu. Ey hafif kanatlı gönül kuşu git bensiz benim dilberime uç.» dedi. Uzun süren bir kara yolculuğundan sonra Konya'ya yakın Zencirli hanına geldikleri zaman babasını müjdelemek için şehre bir derviş gönderdi. babasının tavsiyesine uyarak yol arkadaşları ve dostlarıyle birlikte Şam'a yollandı. Bir kere onun cemali parlayınca. Şam'a girer girmez Salihiye semtinde meşhur bir han vardır oraya git ve mümkün ise şu gazeli de onun huzurunda irşad. can da o viranenin baykuşu oldu.» Şemseddin'in Şam'da uzun süre kalması Hz. diri gönüllü bir dervişe rastladım. âşıkane secdeler et. Mevlânâ'hm mektubunu. yaratıcı. Kendisi de ata binerek bütün Konya ileri gelenleri ve ahalisiyle birlikte Şems'i büyük bir sevgi ve saygı hâlesi içinde şehre getirdi. Aman ne olur. Ermen ve Rum ülkesinin kıvancı sevgili! Mevlânâ bu mektubu yazdıktan sonra büyük oğlu Sultan Veledi. bilginlerden. Eğer mübarek ve sevinçli haliyle o sevgilim buraya gelirse. Sultan Velecl. çek tarafını bilselerdi şüphe yok ki ona sevgi nazarıyla bakar. On yıldan fazladır ki burada tekrar gelişimde bana yine dostluk ve aşinalık gösterdi. kendi binmiş olduğu rahvan atına Şems'i bindirdi. yüzbinlerce sır açıklansın diye aşk ışıklarını parlattı. fakirlerden ve ahilerden onu karşılamak isteyenlerin toplanmasını diledi. kendisi de neşe ve sevinç içinde Şems'in önünde piyade olarak yola koyuldu. mum gibi erimeye başladım.ayrılık ateşi içinde son nefeslerini vermek üzereyken Şam'dan gelen bir mektup imdada yetişti. Eğer başka zaman gelirim diye söz verirse aldanmayın! Bütün sözleri hile ve kaçamaktır. Onun eşi ve benzeri olmayan hükmü ile cihan aşk ile âşıklarla. Şems'in odası önünde edeple durdular. o değer biçilmez mücevhere selâm ve sevgiler götür. akşamım seninle aydın bir sabah gibi olsun Ey Şam'ın. Mevlânâ eğer onun iç yüzünü. Oraya varır varmaz. kudretli. halktan emirlerden. birkaç yük değerli hediye. büyüleriyle onun akla hayret veren hazinesi gizlendi. saygı ile Konya'da beklediklerini anlattılar. Bu mektup Şemseddin'den idi. Hiç bir yaratıkla ilgisi yoktur. Şems. sizi atlatır. Onun çok sıcak bir nefesi vardır. Şems'in mektubu şöyle başlıyordu: «Mevlânâ'ya malûm olsun ki. babasının işaret ettiği hana gitti. O. bütün varlıkları ayakta tutan ulu Allahya ant içerim ki onun nuru. Çünkü Şems'in Şam'da olduğu anlaşılmış ve kayıp hazinenin yeri belli olmuştu. Söylediklerine göre iki bin dinar altını Şems'in pabucu içerisine doldurarak onu Konya tarafına çevirmesini de Sultan Veled'e tembih etti. Konya halkına haberler salarak Şems'in geldiğini. «Umarız ki. altın ve gümüş armağanlarla Şemseddin'i tekrar Konya'ya getirmek üzere Şam'a gönderdi.» diye çok yalvardılar. büyücülükle suya düğüm vurur. güzellerin güzelliği hiç kalır.

Bahar bulutları gibi yaş dökmeye başladı ve hemen Sultan Veled'in evine koştu. Şems'in rahat ve huzur içinde yaşayabilmesi için evlâtlık gibi evde yetiştirilmiş olan Kimya adındaki genç ve güzel kızı da Şems'e nikâh etti. bu saldırılara bir zaman katlandı. 'Beni öldürmek istiyorlar. ona eskisinden daha çok saygı göstermiştir. Şam sevgilisine can vermiş. hiç bir sonuç elde etmeden eli boş gönlü kırık Konya'ya döndüler. Bu olay. Yüksek sesle. bu yolculukta Sultan Veled'in gösterdiği hizmet ve saygıdan dolayı çok duygulanmış. Eflâkî'nin anlattığına göre bu ikinci gelişte de tam altı ay yine Şems ile Mevlânâ medresedeki bir hücrede halvete çekildiler. Şems'in ortadan kaybolması olayı hâlâ bir esrar perdesi arkasında kalmıştır. özgür oldu. Sence bilinen benim kalp sözlerimi.» diye feryada başladı. onun akşam karanlığı gibi siyah kâküllerinden Şam'da tazeleniyoruz. Nasıl ki Mesnevî'de bu buluşmayı şu mısralarla anlatmaktadır: Onun yüzünü görünce gül gibi açıldı. Bu ikinci gelişte. Ne yazık ki. Şems. sövüp saymaya başladılar. yârin yurdu olan Şam'a koşuyoruz. bir gün. o hakikat güneşinden bir haber beklediler. hemen bir bıçak . hem de ne mutlu bir kul ve köleyiz. dedikoduya. ok şükür ki o Kaf dağından tekrar geldin! Ey aşkın. ertesi gün Medresesindeki hücresinde dostunu ziyarete gelen Mevlânâ. «Artık bu halkın kötü davranışları yüzünden öyle bir yere gideceğim ki. Salihliye dağında bir mücevher madeni var ki. hiç kimse izimi tozumu bulamayacak. Yanlarına yalnız Kuyumcu Selâhaddin ile Sultan Veled'den başka hiç kimse giremiyordu. 645 hicret yılı . 'İyi bilin ki madde ve mânâ âlemi Allahındır. dedi. Bu müddet içinde ansızın oradan kayboldu. ses çıkarmadı ama artık dayanılmaz bir hale gelince işi Sultan Veled'e anlattı ve gördüğü hakaretlerden hayli yakınarak. vuslatda ayrılık bağlarından kurtuldu.' diyerek dışarı çıkar. gönül bağlamışız. Mevlânâ artık gece gündüz onun ayrılığını terennüm eden şiirler ve gazeller söylüyor. kıyamet meydanının İsrafili! Ey aşkın aşkı. öte yandan da onu yine Şam taraflarında aramak için yolculuk hazırlıklarına girişiliyordu. odasını bomboş bulunca dayanamadı. Ey canların etrafında döndüğü Hak ankası. Güya ki insanlık gereği olan yemek içmek ve başkaca ihtiyaçlardan uzak bir bir yaşantı sürüyorlardı.» dedi. Öte tarafta Şems'i sevmeyenler. onu fırsat buldukça küçümsemekten. Ama bu sefer müritlerle bazı kıskançlar tekrar harekete geçtiler. Eğer Tebriz'in Hak güneşi Şemseddin oradaysa Şam'ın kulu kölesiyiz. onu aramak için Şam denizinde boğulmuşuz. içinde bir perşembe gününe rastlar.' der. Mevlânâ'nın Şems'e karşı sevgi ve bağlılığı bir kat daha artmış.Şems. Bir müddet ondan. hep sağlam akçe gibi kabul eden sendin. hemen yerinden fırlar ve Mevlânâ'ya. Bazı dostları ve sevdikleriyle beraber Şam'a kadar giderek orada aylarca Şems' ten bir iz ve haber almak için çırpındılar. Ama hiç bir yerden ses çıkmadı. Kapı dışında pusu kurmuş olan yedi kişi bu fırsattan faydalanarak. ey aşkın gönlünün istediği sevgili! Ey tek güneş! Yüzbinlerce defa seni dinlemek arzusiyle aklım başımdan gitmişti. Bir süre durduktan sonra. Yıllarca ayrı düştükten sonra tekrar vuslata ermiş iki âşık gibi birbirleriyle öylesine kaynaşmışlardır ki artık ayrılmaz bir hale gelmişlerdir. sevindi. teşekkür etmiştir. Sipehsâlâr Menakibi yazarı Feridun Ahmed diyor ki: «Bu sefer sırasında Mevlânâ şu gazeli inşad buyurmuştur: Biz Şam'ın âşığı başı dönmüş sevdalısı ve Şam delisiyiz. «Kalk Bahaeddin kalk! Ne uyuyorsun? Kalk da şeyhini aramaya çık! Çünkü canımız yine onun güzel kokusundan yoksun kaldı. Eflâkî'nin anlattığına göre güya Sultan Ve-led şöyle demiştir: «Bir gece Şemseddin halvette Mevlânâ ile birlikte otururken bir adam dışarıdan Şems'i çağırır. Rum Ülkesinden Şam tarafına. Şems. hakaretler savurmaktan geri durmuyorlardı.

o ilk ve son hakikatleri senin adına dile getirecektir. Şemseddin. her günkü doğuşlarını şiirlerle. hep Medresesinde dönüp dolaşır. duman renkli sarık sarıyor ve matem nişanesi olan Yemen hırkası. «Oğlum Şemseddin. ilk zamanlarda Hindistan'a gitmiş. Orada yıllarca manevî sahada ilerledikten sonra Şeyh Fahreddin İrakî'nin ününü duymuş onun şu anlamdaki gazelini işitince.saplarlar. O sırada bir raslantı eseri olarak Lemeât sahibi İbrahim Fahreddin Irakî (ölümü 688 H. «Cevahir-ül Esrar» Şems Hakkında Ne Diyor? Kâşanlı vermektedir: «Şeyh Şemseddin-i Tebrizî. gece oldu kâküllerin yine amber saçıyor. bazı sırları açıkça terennüm edebiliyor. Fahreddin'e karşı büyük bir ilgi göstermiştir: Bardağa dolan ilk şarabı sakinin sarhoş gözlerinden ödünç aldılar. Sonra Baba KemaLi Cendi'nin ile Baba Kemal'in tekkesine tekkesine sığındı. Kendilerine geldikleri zaman da birkaç damla kandan başka hiç bir iz ve eser göremezler. Olaydan kırk gün sonra Mevlânâ başındaki beyaz sarığı atıyor. onun derviş ve müritleri arasına girmiştir.)de. sen de Fahreddin gibi çilede duyduğun ilâhî sırlardan birşeyler anlatamaz mısın?» dedi. Şems'in Konya'dan ayrılışından sonra Mevlânâ'nın yazdığı şiir ve gazellerde. İranlı çağdaş yazarlardan Nimetullah Kadi'nin araştırmalarına göre Şemseddin henüz delikanlılık yaşlarında evini barkını terk ederek Tebriz'den ayrılmış. Konya'da göz önünde geçen bu acı dramın Mevlânâ'dan aylarca gizlenmesi. Bir gün. şu cevabı verdi: «Ben. Şam'da aylarca Şemsi araması. Baba Kemal. O zamana kadar halkın hayal gücü ile yarattığı bu efsaneyi doğru sanarak kitabına geçirmiştir.» Şu rivayete göre Lemeât sahibi ibrahim Fahreddin İrakî ile Şems'in. onu da çileye oturttu. Dest tarafından Türkistan'a gitti. Baba Kemal ona halvet ve çile geçirmek üzere bir hücre verdi. Fakat Şemseddin duygularını onun gibi açıklayamıyordu. onun öldürülmüş olduğuna dair hiç bir işaret yoktur. Gönlüm sükûnete kavuşsun diye ezel nakkaşı her tarafa Tebriz? nakşını işliyor. Âlemin neresinde bir gönül derdi varsa. Şeyhi. Hint ferecîsi giyinerek ömrünün sonuna kadar bu kıyafeti devam ettiriyor. gazellerle ifade ediyordu. İbrahim Fahreddin. Mesnevi Şerhi başlangıcında bize Şems hakkında şu tamamlayıcı bilgileri bunları besteleyerek şeyhine sunuyordu. Kübrevîye kolunun kurucusu meşhur Necmeddini Kübrâ'nın halifelerinden Cendli Baba Kemal'den feyz aldıkları anlaşılmaktadır. onun. biri birini tutmayan rivayetlerdendir. ondan daha çok müşâhade ve tecellilere şahit oluyorum. dönüşte Şam'da bir müddet kaldıktan sonra Konya'ya gelerek Şeyh Sadreddin'le görüşmüş ama Konya'da iken Şeyh Şemseddin'le görüşmek fırsatını bulamamıştır. Mollan şehrinde yerleşmiş orada Şeyh Şahabeddîn Sühreverdî'nin müridi ve daha sonra onun damadı olmuştur. Tezkerelerin anlattıklarına göre ibrahim Fahreddin. Fakat bende bu cihet eksiktir. . Ama o bu işte gerekli terimlere ve bilgilere âşinâ olduğu için duygularını uygun sözler ve deyimlerle anlatabiliyor.» Bu cevab üzerine Baba Kemal. Şems o sırada öyle bir nağra atar ki saldırganların hepsi kendinden geçmiş olarak yere serilirler. Hüseyin bin Hasan. Şems'in peşinden diyar diyar dolaşması.» Yukarıdaki hikâye ile Mevlânâ'nın Şam'a giderek Şems'i araması ve Sultan Veled'in Mesnevîleri'ndeki bilgiler arasında büyük bir çelişki vardır. Fakat son zamanlarda Hindistan'dan hacca gitmek maksadıyle ayrılmış. Yine Efiâkî'nin anlattığına göre Şems'in kayıplara karış. Eflâkî. Ama olayın bir de mantık yönü vardır. Yolda bir soyguncu sürüsünün saldırısına uğradı. masından sonra Mevlânâ hiç bir yerde karar kılmazmış. ticaret maksadıyle bir çok şehirleri dolaştıktan ve bir çok gönül ehli erenleri ziyaretten sonra. «Allah sana öyle bir sohbet arkadaşı verecektir ki. eserini Mevlânâ'nın torunu Ulu Arif Çelebi zamanında yazmıştır. şu anlamdaki rubaiyi söylermiş: Senin aşkından her tarafta bir gece uyanıklığı var. bir tesadüfle Zencan halkından pîr Rükneddin-i Secasî'nin dergâhına gitmiş. mürşidi Moltanlı Zekeriya'mn tavsiyesi gelmişti.

müridinin alnından öperek. onun müridi olduğunu söyler ve aşağıdaki tarikat zincirini şöyle sıralar: «Hazreti Ali. Şiblî'yl. hafif ruhlu olur. Nasıl ki Konuşmalar'da da . Maruf-u Kerhî'yi. Onun şiirlerinin.. Diyelim ki âşıklar kendi sırlarını açıkladılar. neşeden ağır başlı. dervişlik geleneklerine aykırı görür. Sultan'ül-ulemâ Bahaeddin Veled'i. Seyyid Burhaneddin Tirmizî'yi. o. Hasan-ı Basrî. onun şu anlamdaki gazeli de. Yukardaki hikâyeyi Molla Cami. Şam ve Anadolu taraflarında yaşıyordu. Hele o zamanın koşullarına göre Şems'in bunları öğrenip gece gündüz sayıklaması yolundaki masal ciddî sayılamaz. Şemseddin'in Tarikat Bağlantısı Eflâkî. o şahın hizmeti İçindir. biz istemesek bile Hızır gibi bizi hep o pınara çağırır. Cüneyd-i Bağdadî'yi. Allahsal inayetler. Sultan Veled'i irşad etmiştir. ondan filizlendi o. o da. Tebriz ülkesi taraflarında bir bengi su pınarı var ki. on gün sonra Fahreddin'e bir coşkunluk hali gelir ve o coşkunluk haliyle yukarıda anlattığımız gazeli yazarak yüksek sesle okumaya başlar. bu gazeli gece gündüz dilinden düşürmez. o. buna bir delildir: Eğer bizim gecemiz gündüzümüz Şemseddin'in aşkı ile geçmeseydi. Tebrizî de. gönülleri hep o tarafa çeker. yaş dökermiş. o. Nasıl ki. yardımlar. Bu hakkın ne mutlu kimyasıdır ki.» demiş. Hasan-ı Basrî'yi. Eflâkî'nin sözleriyle çelişmektedir. Mevlânâ Celâleddin'i. sen artık dilediğin mertebeyi buldun. Şemseddin-i Tebrizî'yi. Öte yandan. Eflâkî'nin yazdığına göre de. o derece hudutlar ötesi bir şöhretle yaygınlaşarak Bağdat'ta Şeyh Rükneddin'in Dergâhına kadar ulaşması biraz şüpheli olsa gerektir. Bu da.onları bir araya topladılar adına aşk dediler. Muhammed Zeccac'ı. edep kaynağından bize varlık verdi. ilk çocukluk ve gençlik çağlarında önce Ebûbekr Sellebâf'a mürid olmuştu. Ebûbekr Nessacı. Şems-i Tebrizî'ye mürid olduğu neticesine varılmaktadır. bize sebepler âleminin her türlü tuzağından kurtulmak nasıl mümkün olurdu. o. Ama İraki'nin adını niçin kötüye çıkardılar? Şems. hep ağlar gezer. Oysa bütün tezkere yazarlarının anlattıklarına ve Mevlânâ'nın Şems'i öven kaside. Şeyh Rükneddin görünce çok içlenmiş. Onun aşkının parlaklığı bize kudret ve tahammül vermeseydi arzularımızın ateşi takatimizi mahvederdi. onun terbiyesi sayesinde velîlik mertebesine yükselmişti. Ariflerin Menkıbeleri'nde. Şeyh. Bahaeddin Veled. bunu okumaktan pek hoşlanır. Davud-u Taî'yi. o. o. Güya Şeyh Zekeriya Moltanî onu çileye sokar. onlara şu cevabı verir: «Fahreddin'in yaptığı şeyler size yasaktır ama ona yasak değildir. Şeyhe şikâyet ederler. bütün zorluklarda bize yardımcı olmuştur. bütün ıstırap ve belâlardan onun sayesinde uzak kaldık. Ahmed Hatibî'yi. Davud. Dergâhtaki dervişler bu hali tekke kurallarına. «Sevgili evlâdım. onun canındaki şefkat bize aynı zevk ve rahat olmuştur. Şems'in yanıp yakılmasını. okudukça durmadan duygulanır. o da. Şemsül Eimme Serahsi'yi ve o. Şemseddin'in Mevlânâ Celâleddin'e intisap ettiğini. sevgisinin güzellikleri bizi kurtardı. o. Serîi Sakatî'yi. Büyük bir ihtimale göre Halep. Şems oldukça ileri bir yaşta idi. Onun aşkının okşayışları. o. Habib-i Acemiyî. gazel ve şiirlerindeki açıklamalarına göre asıl Mevlânâ Celâleddin'in. Ahmed Gazalî'yi. Maruf.» Hikâyenin gerçek yönüne gelince Fahreddin İrakî'nin ilk gençlik ve dervişlik çağlarında. Onun lütfuyle sürahilerin dolandığı mecliste canımız ve gönlümüz. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Şemseddin. Fahreddin-i İrakî hakkında anlatır. Fahreddin de Hindistan'da yerleşmişti.

onun himmet ve terbiyesiyle yüce manevî derecelere yükselmiştir) bu ilişki sağlanır. ondan. ondan. Üstad Ahmed Hoşnuvis şöyle diyor: «Merhum üstadım Füruzan Fer. o. ondan Maruf-u Kerhî'ye. Makamat-ı Evhadî adlı kitabının başlangıcında. Ebû Ali Rubarî'ye. o. Ammar'ın ölümü 582 yılında olduğuna göre bu cihet gerçeğe daha yakındır. bir geçimsizlik devresi geçirdiğini biliyoruz.» Evsafu'l mukarrebin adlı eserin müellifi Ağa Mirza Ah-med'in verdiği şu bilgi de önemlidir: «Mesnevî sahibi Mevlânâ Celâleddin Rumi'nin tarikat bağlantısı. çağdaş pirlerden Kirmanlı Evhaduddin ile Tebrizli Şeyh Şahabeddin Mahmud'un da üstadıdır. Ebû Ali Kâtib'in. Yukarıdaki açıklamalara göre Şemseddin'in tarikat silsilesinin. Şeyh kendi elyazısıyle nisbetini şöyle anlatır: Ben şeyhimiz Ammar biri Yâsir'in sohbetine eriştim. ondan. Bu Rükneddin. Nasıl ki. gerek daha önce Kimya'ya gizli bir ilgi beslediği sanılan genç Alâeddin'in Şems'i bir düşman. Maruf-u Kerhî'nin. Ebul Necip Sühreverdî'nin. Maruf-u Telhî'nin. o. Şems'in. Cüneyd'in. o. ikinci yoldan da. Hazreti Ali bin Ebi Talib'in. Sühreverdî'nin makamına geçmiş olduğunu kaydederler. o. o. Baba Kemal Cendi'ye ondan da büyük mürşid Nec_ meddin Kübrâ'ya ulaşır» Şu hale göre. Konya'ya ikinci gelişinde Mevlânâ'nın. Ebû Osman Sait Bin Selâmi Mağribî'ye. Serî.A. Ebul Necip Abdulkadir Sühreverdî'nin halifesi olduğunu kaydetmekte ise de. Kübreviye kolunun büyük mürşitlerinden Bitlisli Ammar bin Yâsir'in. Necmeddin-i Kübrâ'dan feyz almış. Tuşlu Ebûbekr Nessac'a. o. o. Habib-i Acemî'nin. o. o. meşhur Kübreviye şubesinin Altın Zincir (Silsiletü'z-zehep) diye anılan koluna bağlanmakta ve şeyh Necmeddin-i Kübrâ'ya ulaşmaktadır. ondan. Şems ile Kimya'nın özel harem dairelerine teklifsizce ve hiç bir izin almadan girer çıkar ve bu yüzden Şems'in haklı ihtarlarına uğrarmış. o. Bu yüzden Şemseddin'i başka pîrlerin terbiyesine havale etmiş ve bu sebeptendir ki onu zamanenin büyük mürşitlerinden Rükneddin Muhammed Secasî'nin Dergâhına tavsiye etmiştir. SerîJ Sakatî'nin. bu doğru değildir. Ebubekr'in manevî coşkunluğun verdiği ilâhî sarhoşluktan (sekir halinden) sonra tekrar sahiv yani ayıklık haline dönmesi daha başka deyimle telvin yani kararsızlık mertebesinden temkin mertebesine geçip sükûn bulması mümkün olmuyordu. Allahdan idi. Ferudun Ahmed Sipehsâlâr'ın anlattığına göre bu geçimsizliğe âmil olanların başında Mevlânâ'nın ikinci oğlu Alâeddin gelmektedir. Ebul Kasım Cüneyd Bin Muhammed Nehâvendî'ye (Bağdadî). Ebûbekr Nes-sac'ın. Cüneyd-i Bağdadî'nin. Dâvud-u Taî'nin. o. Sultanü'l ulemâ aracılığı ile (çünkü o. Ebû Ali Hasan Bin Ahmed Kâtib'e. Şems. o. o.şöyle demektedir: «O Şeyh Ebubekr'in sarhoşluğu. Birinci yoldan. onu daha iyi bir rahat ve huzur içinde yaşatmak için. Şeyh Ahmed Gazalî'nin. o. Şeddülizar müellifinin verdiği bilgiye göre 606 hicret yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Hasan Basrînin. Ziyaeddin Ebunnecip Abdul Kahir Sühreverdî'ye. dargınlıklara yol açan. Şemsin Suriye. Kimya adındaki kızla evlendirdiğini. Rükneddin Secasî'nin ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekteyse de. Ebû Ali Rubârî'nin. Ebû Osman Mağribî'nin. Şemseddin-i Tebrizî ara-cılığıyle. Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin tarikat nisbeti iki yoldan. şeyh Ebul Kasım Gürgânî'nin. Çünkü bütün tezkereciler. Şems'in ortadan kayboluşu hadisesinde onu yok etmek isteyen bir güruhun . Mevlânâ.i Sakatî'ye. Ebû Ali Rubârî'nin. yukarıda adı geçen pîrlerden Kutbeddin Ahmed-i Ebherî'nin (500-577). tekrar Şeyh Necmeddin-i Kübrâ'ya bağlanmaktadır. Cevahirü'l Esrar sahibi Kemaleddin Hüseyin Harezmî'nin kaydettiği gibi. o. Risale-i Kuşeyriye'nin verdiği bilgiye göre İmam Ali bin Musa Rıza'nın yetiştirmesidir. o da. ondan. Ahmed Gazalî'ye. o. ondan da. Ebû Osman Mağribî'nin. o. onunla zaman zaman anlaşmazlıklara. Bağdat'ta Rıbatı Derece denilen bir tekkesi vardı. Ebul Kasım Bin Abdullah Gürgânî'ye. Fakat o sarhoşluktan sonra gelmesi gereken ayıklık onda yoktu. bunu Mevlânâ'ya sezdirmemek için çok tahammül göstermiş fakat son zamanlarda bardağı taşıran bazı olaylar olmuş. Şam ve Bağdat yolculukları sırasında bu Dergâhta bir zaman kaldığı ve gerekli olgunlaşma devresini burada yaptığı sanılmaktadır.) sohbetinden feyz almıştır. o. Ahmed Bin Ebû Abdullah Ebherî. bir engel gibi görmesinden dolayı araları çok açılmış. Gerek gördüğü bu hakaretlerden. Serî-i Sakatî'nin. Şeyh Ebul Kasım Gürgânî'nin. o da. ondan da. ondan. Şems'in Son Günleri Şems'in büyük tarikat ve tasavvuf erenleri arasındaki mevki ve derecesini yukarıda adları geçen kaynakların ışığı altında belirttikten sonra bir de onun kayboluşu ve ölümü üzerindeki esrar perdesini açmaya çalışalım. Necmeddin-i Kübra da yukarıda adı geçen Bitlisli Amman Yâsir'in. Ebû Ali Kâtib' in. Rükneddin'den başlayarak geriye doğru Kutbeddin Ebu Reşid. o. ondan. ondan. o da. Ebul Necip Sühreverdî'nin. Şems-i Tebrizî aracılığı ile Baba Kemal Cendî'ye. İmam Musa Rıza'nın oğlu Ali'ye dayanmaktadır. Konuşmalar'da bu anlaşmazlıklardan acı acı şikâyet etmektedir. o da Hazreti Muhammed'in (S. Alâeddin.» Bu o demektir ki.

Şimdilik sözlerimize burada son verirken beşeriyet icabı bazı hatalarımız varsa bağışlanmasını. derd-i gerden (boyun ağrısı) hastalığından ölmüş. Bu mektupta. şüphe yok ki sonradan uydurulan komplo masallarının tesiri altında kalmışlardır. Şems-i Tebrizî'ye gelince. Fahru'l Müderrisin yani Müderrislerin Kıvancı Alâeddin'in terekesinin mirasçıları arasında taksimi istenmekte ve Alâeddin hakkında hiç bir küskünlük eseri sezilmemektedir. 12/12/1973. Ferudun Nafiz Uzluk'un himmetiyle bastırılan Mektûbât-ı Mevlânâ'da. ulu Allahdan başarılar dilerim. değerli bilginlerimizden merhum mütercim Asım Efendinin araştırmalarından anlaşılmaktadır. Ağın Mehmed Nuri GENÇOSMAN . onun Konya'dan tekrar Şam'a döndüğü. Şems'in kayıplara karışmasından bir müddet sonra Kimya. oradan Tebriz'e gittiği ve Tebriz'de Hakkın rahmetine kavuşarak Geçil Kabristanı'na gömüldüğü. Aziz arkadaşım Prof. düzeltilmesini sayın okurlarımızın yüksek müsamahasından bekler. Hazreti Pîr'den zamane kadısına bir mektup görüyoruz.başında Alâeddin Çelebi'nin bulunduğundan bahseden bazı tezkereciler. Alâeddin Çelebi de sayılı müderrislerinden iken genç yaşta hayata gözlerini yummuştur.

işte bu sevginin etkisine işarettir. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü. 54) nükteleri. 103). her şeyi bilici ve görücüdür. her şeyi yaratan ulu Allah nerede? Sende bulunan o kudret ki. kâfirlere karşı güçlüdürler.BİRİNCİ BÖLÜM (M. «Onlar Allahyı severler. Allah bereketini üzerimizden eksik etmesin.» (Mâide sûresi. Allah da onları sever. Kadimden sana bir şey erişir. sen de o niyaz yüzünden şu hadiseler arasından fırlayıp yakayı kurtarırsın. Kovucuların dedikodusundan çekinmezler. . kadimi nerede bulur? Onu nasıl anlayabilir? Toprak nerede. Aşk tuzağı gelir ve seni sarar. sen onunla hareket eder onunla kurtuluşa erersin candır ama. o latiftir. Kıyamete kadar sonu gelmeyen ve gelmeyecek olan sözün tamamı budur. Bu kitap sevgili erenler sultanı Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'nin sözlerinden derlenmiştir. niyazsız olan o dergâh niyazı sever. 103) Âyetin tamamı şöyledir: «Onu (Allahyı) gözler kavrayamaz. Ama sen ona niyaz götür ki. İşte o aşk'tır".» (En'am.» (Mâide. gözleri kavrar. hiç kimseden bir şey beklemez. Bu Allahın bir vergisidir ki dilediğine verir. başlangıcı olmayan varlıktır. 2) Rahman ve Rahim olan Allah adıyla başlar ve ondan yardım dilerim.» (En'am sûresi. nasıl ki Kuran'da. belki o gözleri kavrar. Allah yolunda savaşırlar. onlar Allahı sevecekler Allah da onları sevecek. Hak kadim'dir.O âyetindeki nükte de buna işarettir. 54) Âyetin tamamı şöyledir: «Ey iman edenler! Sizden dininden dönenlerin yerine Allah öyle bir toplum getirecektir ki. niyaz'sızdır. canı koltuğuna aldığın zaman ne yapmış olursun? Şiir: Âşıkların sana can armağanı getirseler bile Başın için hepsi de Kirman'a kimyon getirmiş olurlar. Hadis. kaç para eder? Bu gün orası öyle yüce bir saraydır ki. «O. O kadimden kadimi görürsün. Kirman'a kimyon getirmişsin ne değeri var? Ne yüz ağartır. Ten'den geçer" de can'a erişirsen bir hâdis'e yani sonradan yaratılmış varlığa kavuşmuş olursun.

oradan ayrılmak istemedik. «Emrolunduğu gibi doğruluk göster!» (Hûd sûresi. ancak Mevlânâ. Sen ki doğrusun. aynayı elime ver de bakayım diyorsun! Buna bir bahane bulamıyorum. «aynayı getir artık sabrım kalmadı. Aynaya yüz kere secde etsen hiç yerinden oynamaz. bu iş için tutulan tanıklar sözleşmeler hatırına geldi. Tekrar aradaki sevgi buna müsaade etmedi. Eğriye ne kadar doğru desem doğrulmaz.» dedi «tekrar bir bahane bulayım ola ki bu şarttan vaz geçersin. Nasıl ki ulu Allah Peygamberine. 15) buyuruyor. bu halk ile iki yüzlü konuşursan hoşlarına gider. eğilimi daima hakka doğrudur. Bugün onlar bizimle iyi geçinmeseler bile yine doğru hareket etmek gerekir. «Hâşâ. «Eğer bu ayna iyi ise. «Keski. «Şimdi o şartı bir daha tazeleyelim. onun cevherini kırmayacaksın! Cevheri kırılmaya elverişli olmasa bile bunu yapmayacaksın.» dedi «o şartlar. aynanın kendi kendine eğilmesi ve ihtiyat göstermesi imkansızdır. Öteki kendi kendine. Ben de velinin velisi. Padişahın işleri bu yeni nedimin günlerinde düzelmiye başladı. Yoksa başka türlü konuşmaktan sıkılırlar. 113.» «Şimdi aynayı bana ver ki bendeki edebi göresin. O tersine olarak aynayı kırmış olsaydı beni de kırardı. O bir mehenk taşı ve terazi gibidir. Şimdi bütün bu sözlerden sonra aynayı eline verince kendisi kaçtı. Şûra sûresi. Eğer kendine de kusur bulamıyorsan. Dedim ki haydi öyle olsun.» Ayna işi ince bir iştir. Şunu hatırla ki.» O bunu söylerken ayna da hal diliyle ona şöyle çıkışıyordu: Görüyorsun ya! Ben sana ne yaptım? Sen bana ne yapıyorsun? Şimdi o kendini seviyor. Bu vaktin erleri ise bu yolda taklide giderler ve işi taklidin son kertesine götürürler. Aynayı kötüleme! «Kabul ettim and içtim. O hal diliyle der ki. yahut kusuru kendinde bul! Bari benim yanımda aynaya bakma. doğru kal! Doğruluk göster. Kendine ve dostlarına karşı daima doğru davranmak yaraşır. «Ey terazi! Bu ağırlık azdır doğru oturmuyorsun! Doğru göster!» O ancak hak olan şeyi gösterir.» buyurulmadı mı? Sözün kısası. O da şu cevabı verdi: Şart ve sözleşme şudur: Her kusurunu gördükçe aynayı yere vurmayacaksın. bedeli bu kadardır. Mevlânâ size çok teşekkür ediyordu.» Dedi ki: Şimdi ey dost. deliller gösterdi. bana bundan ne kıvanç olabilir? Belki ben bununla öğünürsem çok çirkin düşer. o niçin bırakıp kaçtı?» diyordu. yüzüne tuttuğu zaman yüzünde çok çirkin bir hayal gördü. sizinle yanına gittiğimizde gösterdiği lütuf ve iltifatlar o kadar hoşumuza gitti ki. Ama bunu yapamadı.» Tekrar gönlü razı olmadı. aynada sonradan olmuş b:l! Onu kendi hayalin bil. Sevgi bırakmaz ki bir bahane bulayım. istedi ki yere vursun.» dedi. dostun dostuyum. ancak aynanın yüzünde bir kusur görürsen onu aynadan bilme. Aynayı seven de her ikisinden vazgeçer. Bu adamın gerçek dostluğu Padişahın hoşuna gitti. bütün bu sözler büyükler tarafından söylenmiştir. işaretlerle bu sözlerin yorumları her taklittir. Aynanın eğiliminden dolayı onun da aynaya karşı eğilimi vardır. kusuru kendinde bil aynayı kötüleme. onu dinlemek ve dinlemekteki zevk. onu daima okşardı. Çünkü kendini seven kimse nefsine saygı gösteriyor. en zor işler kolaylaştı. belki ihtimal vermezsin. Adamın biri Padişaha nedim olmuştu. eğer aynanın yüzü kusurludur desen daha beter olur. bu bakımdan daha sağlamım. o tanıklar ve para cezaları olmayaydı. Şu suç ve ziyan karşılığı ödeyeceği paralar. bari o kusuru bende bul ki aynanın sahibiyim. 3) Hemen kırmayı düşündü. (M. Dedi ki: Onun yüzünden ciğerim kan oldu. Bununla beraber aynaya dönenlere ayna da karşılık verir. «Ey üstat. Şart odur ki aynanın yüzünde kusur bulmayasın. Ben de gönlümü hoş eder ne yapmak gerektiğini ona gösterirdim.Bana velî diyorlar. Çünkü senin yüzünde bir kusurun var desem. sözünü kıramıyorum. Hakkın kendisidir. iki yüz yıl düzen versen karşısında iki yüz kere secde etsen de faydasızdır. . Buna tanıklar. O sanır ki ayna ondan başkasıdır. Şimdi diyorum ki. Onun yüzünde gördüğün bu tek kusuru ondan gizle. Hiç bir yerden başını çıkaramaz. «Ben gönlü kırıkların yanındayım. bahaneyi aynada buluyor. Ayna hakkında hiçbir kusur düşünmem. Remizler. sen de onların sözlerini dinlersen hoş karşılarlar. Bu ayna. ama gönülden bir bahane bulayım da aynayı sana vermiyeyim diyorum. bendeki vefayı göresin!» Dedi ki: Eğer kırarsan onun cevheri şu kadar. Kuran ve hadiste yazılı vasıflardan anlaşıldığına göre velî'dir. Bu iş ve bu konudaki düşüncemiz şudur ki. «Bu elbette olmaz. Bir defa ona desen ki.» dedi «asla böyle bir kasıtta bulunmam ve bunu da düşünmem bile. çünkü o benim dostumdur.» dedi. Onda eğer sonradan olmuş bir çirkinlik varsa. aynayı eline vereyim.

çok sağlam bir devlet sahibidir o. Benim için diyordun ki: O son derece acizliği yüzünden gönderdiğim dostu sattı. Mevlânâ'nın senin kapında bir şey olacağına inanıyordum. baş ka bir işi yoktur. onun hiç bir şeyi. soyu bozuktur her tüyü sayısınca kendini vermiştir. gerektir ki onun hatırına engel olan bu işi bir zahmet saymayalar. Sultan Alûeddin'in kardeşidir ama Sultan İzzeddin'in de bir himmeti yoktur. hiç bir işi yok. nasıl diyorsun ki bunu Çelebi bilir? Ben adamcağız kurtuldu dedim. ancak bu sözden başka bir söz işitir. . Sen konuştuğun zaman sanki benim sözlerimi konuşuyorsun. kaplan huyludur dışarı çıkmaz. Onun mutlu sözlerindendir. falan gibi yüz bin uğursuzdan daha iyidir. «Konuş. kapılar açıldı. cihanın maskarası olmuşsun. Evhad. Bu tıpkı Cüneyd-i Bağdadî'ye gönderilen zındık mualimin işine benzer. ona dedi ki: «Ey Cü-neyd. söze gücüm yeter.» dediğim zaman maksadım şu idi: Mana. kendi oğlu terbiyesine de gücü yetmez.» Nasıl ki şeyhin biri sofiye dedi ki. Ama onun evinin kapısının Önünden geçmek istemiyoruz. «O söylüyorsa kanını dökeriz. işitir. korkunç sıfatları arasında da öç alma sıfatları vardır. onları her zaman işsiz bı rakıyorsun. benden ayrıldığın günden beri her konup göçtüğün yerde senin bütün hallerini biliyorum. maksada uygun düşsün. «O bilir» dedim. Bu sıfat binlerce sıfatlardan daha iyidir. Bu Allahnın işleri hep sebepsizdir. Onlar. Bu başka bir deyimde büyüklere işarettir. Bu sözü tekrarlamak yine aynı sözdür. Bu kadar kö-tülükleriyle beraber silahtar oğluna kılıç çekti. (M. seninki hangisidir? Ben kendi halimden bir söz söylüyorum hiç bunlarla ilgilenmiyorum. seninle nasıl olur da sırlardan konuşabilirim? Bana bir sır söyle diyorsun. «Sen. Ama burada kalalıdan beri sana söyleyecek bir şey bulamıyorum. Biri İmad'dır ki şöyle söylüyor: «Ben. Ancak onun himmeti buna engel dir.» Her kalender ve zındık bu oklidis ilmini ve bu konuları iyi bilir. bununla beraber bütün kuvvetler iki kılıkta görünür. âlemin parmakla gösterilen adamı. Gerektir ki bu dervişin sözü kabul edilsin. Ben de. anlat onları.O ne yüce devletlidir ki kadı olmuştur. Ona yetişmek için uğraşırım ve. gönlüm ona yabancı kalamıyor. Doğru sözdür. kendi kendine dedi ki: Kötülükte böyle yüzlerce üstat vardır. Kendimize bir kaç yol seçiyoruz ve onlardan yürüyoruz. küfür ve islâm bizim katımızda birdir derler. Ama korkunçluk tarafı güzellik tarafından üstündür. Olabilir ki gerçek bir suç da işleyebilir. Onun ancak iki hüneri vardı ki. Sen kimsin. bugün bütün suçları işlemiştir. Alâeddin de bir cim ri idi. 4) Bir aralık ince bir söz açılırsa örnek göstermek için onu açıkla! Bu sözlere Mevlânâ' nm buyurduğu gibi Kuran ve hadislerden mühür vurmalıdır ki manası açıklanmış olsun. kâh o söz gibi hiç çıkmaz olur. Ben biliyorum ki onda var mıdır yok mudur? Benim bunlarla bir alış verişim yok tur. «Başka şeyler işitiyorsun derim. ancak ondan hasıl olan ve öteye beriye dağlan yeller'. Çünkü günahlar suçlar vardır ki.» ama ona sır söylersem nasıl takat getirebilir? Cüneyd'in şeyhi olan o zat ile yakınlığı yoktu. harcadı. bir temel üzerinde yürümek gerektir. İşte bu iyi bir alâmettir. giyecekten birşeyler gönderilsin. Ancak undan. «o onu suçlandıramaz. hele o dervişle konuşurken nasıl bir çok manalar sarf ettin. Güzel sıfatları arasında utangaçlık. Dedi ki: Seninle hiç konuşulamaz. Evet o da vardır. mademki bana inanmıştır ve bugün daha çok bağlıdır. divan erleri bil selerdi kaparlardı. O da dedi ki: Ey hoyrat çocuk bu sözü bir daha söylersen senin halin neye varır? Sen kendinden daha güzel değilsin. O bir kaç gün seninle konuşmadığım zamanlarda niçin korku ve ürküntü içinde kaldın? Demek ki Allah korkusu duydun. bu sözü ve bu aynayı'kırayım. Bununla beraber bir zaman bu Cüneyd-i Bağdadî çokça üzüm yemişti. sen de de söz varsa bana söyle. sana nasıl sır söyleyeyim? Açıkça söylesem bile anlamıyorsun. güzel söz. o silahtar oğlu için. sakınıyoruz. Mademki böylece birinin geldiğini gördün niçin karşılamıyorsun? Haşmet ve saltanat sahibi olanlara inciltmek yaraşır. Uzun yolculuklardan sonra Cüneyd'in makamına vardı. midesini gaz yapan şeylerle doldurmuştu. H. «Senin ne işin var ki bu kadar yapamıyorsun?» derler. Biri dedi ki: Onun güzel ve korkunç sıfatlan da vardır. Bir gün diyorum ki. Belki gençlik etti yahut gençlerle düşüp kalktı diye hatıra gelir ama böyle düşünmek doğru değildir. yalnız senin için şu var ki kinci değilsin. Şeyhlerin kuvveti başka başka olur. Öyleyse sen de Mevlânâ da her ikiniz de bir şey değilsiniz!» tşte zor gelen bu söz ni-faksızdır. buna ister benim kuvvetim deyiver ister Allahsal kuvvetin eseri farz et. halbuki şimdi sen ona inanıyorsun. sıkıntısını gidermek için ayakyoluna gitti o üzümü demiyeyim. Musa' ya yakın değilsin. odundan. Bir aralık ben sana. bunlar insanda gelip geçici şeylerdir.» diye şaka yaptığın için incindi. bununla beraber eğer ona söylersem derisini yüzer. senin sözün nedir. etten bir şeyler vermek suretiyle yardım edilsin.» dediler. Kâh bir hile ile onu dışarı fırlatırım. ya gizli söylesem nasıl anlıyabilirsin?» Yavaş konuşulur. bunlardan biri satranç öteki de ok atmaktır. bu sözler Hakkın sözüdür ve bir hikmet üzerine söylenmiştir. Kışın üşümemesi için eskiden. geniş meydan açıldı. bu celâl ve ululuk sahibi Allahnın temiz sıfatlarındandır. «Sözü bugün söylemelidir.

ikincisi de onu işleyene aittir. seslerinizi Peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyiniz. bunu başka bir dervişten sor. mest eder. Bu o demektir ki. melek hayaline bile razı değiliz. Bütün Peygamberler biri birini tanımışlardır. Biri de.) buyuruyordu: Ey Hıristiyanlar! Ey Yahudiler! Musa . Biri dedi ki: Mevlânâ hep lütuf tur güzellik ve iyilik vasıflarıyle süslenmiştir. yapılması farz olan semâdır.) Bu semâ riyazat ve perhizle yaşayan sofilerle zahitlerin semaidir ki. Isa diyor ki: Ey Nasranîler (Hıristiyanlar. Bununla beraber hepsi de Allahdan utanç duyarlar. Bunların. Başka söz de hatırıma gelmiyor. Gerçi bir sema vardır ki. yufka yüreklilik getirir. Hadiste. yoksa size kusur bulmak değil. Bu benim sözümdür ki onun dilinden çıkmıştır. Nerede kaldı ki şeytan hayali yer bulsun! Biz. Bu şeytan hayalidir. Cüneyd'e. Şiblî'ye yetişsinler de onlarla aynı kâseden nimet yesinler? Eğer onun yanında o şeyhlerin hareketlerini anlatsalar. onların yaptıklarını yapmadan yalnız işitmekle akılları başlarından gider. Semâda yükselen eller ise elbette Cennete varacaktır. onlar kendi varlık âlemlerinin dışına çıkmışlardır. Her âyet ihtiyaca göre iner. ilâhî coşkunlukla harekete geç meyen el elbette cehennemde yanacaktır. Hem güzellik yönümü. biri birlerinin hallerinden haberleri vardır. gelin beni görün ki Musa'yı anlıyabi-lesiniz. (Bir semâ da vardır 'ki mubahtır. Semâ. aracılık ettiğin hayırdan meydana gelen iki sevabın biri sana. hoşlanmamasıdır. âyetlerin inmesi bir sebebe dayanır. öteki Mağrip'te harekete geçer. Farz-i ayn (yapılması Allah tarafından emrolunan) semâdır. (M. Halbuki şarap haramdır. dedi ki: Bu adamın Allah ile arasında bir perde kalmıştı. Bu esrarı Hazreti Peygamber çağında içmiyorlardı. A. çirkin tarafımızı görmemişti. Başka biri de dedi ki: Herkeste böyledir. Dervişin biri onun mezarı başına gitti.» diye şüpheli bir söz söyledi. belki onlarla konuşamaz. onların öldürülmesini emir buyururlardı. Beş vakit namaz. Hatta yalnız soğumakla da kalmaz. onun sözü değildi. ama Allah erlerinin yaptığı böyle bir semâ'a haramdır demek büyük bir küfürdür. onların sohbetine katılamaz. Bizim de hem güzel hem de çirkin tarafımız var. O. Hazreti Muhammed de (S. çünkü söylemek istediğim sözü bekleyemediğin için söz elden gitti.» (Hücürat sûresi 2) mealindeki âyet indirildi. yorumlar ve özür dileyerek der ki. Bundan dolayı dostlarımla doğru konuşacağım. İncinme. «Hayra aracılık eden onu işliyen gibidir. Bu se fer iki yüzlülük etmiyorum. Ramazan orucu nasıl farz ise. Şüphe yok ki bunlar da cennete gireceklerdir. Ancak benim sözümdür. O. ben iki yüzlülük etmemeye söz verdim.» buyurulmuştur. Bizim bazı dostlarımız esrarla neşeleniyorlar. Bu âlemin mubah olduğu hakkında halkın söz birliği vardır. Hakka kavuşturur. ne Kuran'dır ne de hadistir. «Benim maksadım onun sözünü red etmekti. Çünkü onların yaşama zevkini artırır. semâ (çalgılı zikir âyini) sırasında daha çok olur. «Şarabın haram olduğu Kuran'da yazılıdır ama bu esrarın haram olduğu hakkında Kuran' da bir işaret yoktur. Mevlânâ Şemşeddinde ise hem lütuf hem de kahir sıfatları vardır ama onun zatı güzeldir. açlık ve susuzluk vaktinde yemek ve su ne kadar gerekli ise. şimdi elden gitti mi. Nasıl ki sahabe Allah Resulünün yanında Kuran'ı çok yüksek sesle okudukları için müba rek hatırlarına perişanlık geliyordu. Semâ ehli erenler den biri Maşrık'ta semaa başlasa. söyleyeceğim söz artık o sözden başka söz oluyor. Mevlânâ bizim güzel tarafımızı görmüş. Allah erlerinde bu tecelli de ve rü-yet yani Allahsal belirti ve görüş. Bundan dolayı: «Ey iman eden müslümanlar. Benim meclisime yol bulan kimsede görülecek ilk etki.) Musa'yı iyi tanımıyorsunuz. bu semâ da hal ehli erenlere o derece gereklidir. onlara göz yaşı. beni olduğum gibi görsün. o perde de. çirkinliğimi gösteriyorum ki. Bir başka semâ da. 10 dervişin keremi idi. başkalarının sohbetinden soğuması.» diyor. Bu da hal ehli erenlerin semaidir. Mevlânâ'nın yüzü güzeldir. sebepten dolayı indirilmiştir. Sen ne anladın ki benimle ilgili olan herkeste de lütuf ve kahır vardır? Ama bu vasıflar herkeste nasıl olabilir? Şimdi layık mıdır ki onlar bu akıl ve edep ile bir kaç gün içinde Bâyezid'e. Şeytan hayali ne oluyor? Bizim dostlarımız niçin bizim o temiz ve sonsuz âlemimizden zevk duymasınlar? Bu âlem onları hiç farkına varmadan sarar. 5) Biri. beni Allah sıfatlarıyla vasıflandırıyor ve «Allah gibi hem lütfü hem de kahrı vardır. Halbuki derviş sözü naziktir. O. Benim sözüm ortaya atılınca o zaman gelir. Dedim ki: Kuran'da bulunan her âyetin bir sebebi vardır. Ne söylesen ve ne söylemek istesen nihayet sonraya bırakıyorsun ki sözü tamamlıyayım diye. hem çirkinlik yönümü anlasın.Şimdi söylediğin sözden ve aracılık yaptığın hayır dan dolayı biri sana öteki de yapana ait olmak üzere iki hayır meydana gelir. burada melek hayalinin bize yeri yoktur. onları başka âlemlerden dışarı götürür.» Ey ahmak ben ne söyledim sen nasıl yorumluyorsun! Ne özür dileyebilirsin? O. o haramdır ve yasaktır. eğer sahabe bunu kullansalardı.

benim yurdum o denizdir. kişilerin bağıdır. hep biri birini tanıyan. Peygamberler. «Halk ile konuşurken onların anlayışlarına göre konuşunuz. arkanı o kubbeye. deveye benzer. Halbuki şimdi sen öküz ile deveyi de biri birinden ayıramıyorsun. beni görün ki onları iyi tanıya-bilesiniz. Bunu anlatma ve nişanını gösterme bakımından henüz olgunlaşmamış olan şeyh ile şair de şiirler söyler.» buyurulmadı mı? Demek ki onların bu eksik anlayışları onlar için bin belâdır. kafa işi değil. yüzünü kıbleye çevireceksin. biliyorsan balığın nişanım anlat!» dedi. «Ben senin yalnız balığı bilmediğini sanmıştım. ama bunlar bilgin bir insanın karşısında kepaze olurlar. ama o kümes kuşudur. Şiir: Akıl. Bundan sonra dostlar dediler ki: Ey Allah elçisi. Bu sözlerim sana armağan olsun! Mısra: . halim de. benim nefsimi bilen benim Rabbimi de bilir.6) palazlaşınca bir su kenarına gelir. Bu konuda her kim daha erdemli ise dileğinden o kadar uzaklaşmıştır. Nasıl 'ki.» Öteki. Bana diyordu ki. biraz (M. Vaiz öğüt verir. «Sen divane değils:n bilmem ki bu gidişin sebebi ne? Sende bu yola gitmek için gerekli olan ne terbiye var. «Balığın şöyle iki bacağı vardır. ne riyazat var ne de başka bir şey.» dedi. «Evet bilmezsin sen. gelin. Kimse bu halimi anlıyamadı. bir kubbe vardır. o daha uzaktadır. onun suya girmesine imkân yoktur. Bu da kara kalpli olmasının cezasıdır. Bu yolda yürüyenlerin niteliklerinden söz açar. «Ben mi balığı bilmem?» dedi. Eğer sen benden isen gel! Yahut ben bu der'ya içinde senden değilsem git. okun düştüğü yerde hazine saklıdır. bir birini tamamlayan. Planda şöyle yazılı idi: Falan kapıdan dışarı çıkacaksın. biri balıktan bahsederken başka biri. Her ne kadar fikri daha ince ve olgun olsa da. Evet bütün bu sözler oraya dayanır. Mısra: Bu gönül işidir. Ey Babacığım! Ben kendimi yüzdürecek bir deniz görüyorum. onu aramanın yolunu gösterir. İçindeki karanlığı kim görürdü? O her ne kadar kendi kanına bulanmıştır ama. Ana tavuk etrafında çırpınır. İşte seninle ben de böyleyiz. aranılan sevgilinin nişanını bildirir.» Şu hale göre. Onların sözleri de. alaylı bir kahkaha ile.» Babama dedim ki: Şu sözü benden dinle! Sen ve ben öyle bir haldeyiz ki sanki bir kaz yumurtasını tavuğun altına koymuşlar. taşkınlık etme! Aşk da teklifsiz davran. «Sen sus. deniz kuşlarının hali gibidir. aşk bu bağları çözer Akıl der ki. «Balıktan ne anlarsın? Bilmediğin bu konuda nasıl konuşabilirsin?» Adam. açıklayan sözlerdir. Öteki.ile İsa'yı iyi ^a-mmıyorsunuz. Babam bile ne olduğunu bilmiyordu.» dedi. bu yumurtadan kaz yavrusu çıkmış. yavru hemen suya atlar. der! Çocukluk çağlarında bana garip bir hal gelmişti. tanıtan. kümes kuşlarına karış. her Peygamberin kendinden önce geleni tanıttığına ve senin de sonuncu Peygamber olduğuna göre seni kim tanıtacak? Buyurdular ki: «Nefsini bilen şüphe yok ki Allahsını da bilir. Bu mesele tıpkı bir define planı bulan kimsenin hikâyesini andırır. bir ok atacaksın. gerçekleyen kimselerdir. Şiir: Lâle eğer şaşkınca gülmeseydi.

nabzını tuttu ondaki hastalığın sebeplerini araştırdı. «Dünya ahiret erlerine. Derviş öldü. Bana göre. Bunu satanları aradılar. bir zümre de şüphe ve yakin arasında kaldı. sevgide sarhoşluk da vardır ayıklık da. onun karşısında bütün insanlar ve melekler merdivenlerini yere bırakır. 7) Benden ötürü. gönülleri sağlamdır. Hele onu siyah bir aslana binmiş. dünyadan el çekmiştir. Başka türlü hiç mutluluk yüzü göremezler. sözlerine hayran olurlar. ayıklık yoktur. Allah rızası için sever. Nasıl ki dünyaya kapılanlar. tıpkı akik taşı gibi olmuştu. eğer o bir kaç kuruş olmasaydı. Yani seven bazan unutur ama Mevlânâ'ya göre sevgide mestlik varsa da. Okuduğu ve bildiği hastalıklardan hiç birine benzemiyordu. O. hiç bir tarafında bir yara izi göremedi. Şiir: Bir yerde yer yer sızmış kanlar görürsen. bu sözü söyledi mi. nihayet müslüman gider. Bu bir topluluğun mertebesidu" diyorsun. onu çok uzman bir hekime götürdüler. ona karşı edepsizlik eden kimseye çarçabuk bir belâ yetişir. Şehitlerin ruhları yeşil kuşun. Dünyanın ne değeri vardır ki bana perde olsun yahut benden gizlensin? (M. onda hiç bir şey göremedi. Ebucehil nasıl olur da işkenbeyi o seçkin peygamberin arkasına bırakırdı. yalnız şu kadar var ki o. onun kahramanlığı ve korkusuz savaşları karşısında şaşırırlar. otuz yıl seccadede oturan şeyh bile bu mertebeye erişemez. Müminin kulağına ilişse velilerden olur. kara kuşun kursağındadır. göğsünü yardı. «Cimrilik ediyorsun. Unutkanlığın üçüncü sebebi Allah sevgisidir. halkı şaşırtmak istiyen hokkabazlar.» dediğiniz için hepiniz suçlusunuz. Eğer Hazreti Muhammed'in ümmeti hakkındaki duası yani «Ulu Allahm ümmetime doğru yolu göster ki.onun elleri kuruma-dı. nasıl olur da . bir zümre de yakın mertebesinde. Şeyh dedi ki: Halife. O. Dünya ile ahir'etin her ikisi de Allah erlerine haramdır. ip ve urganlarla hünerler gösteren. semâyı yasak etti. birer birer hekime kadar dayandı. Allahnın has kullan için semâ helâldir çünkü onların kalpleri temizdir. ahiret de dünya erlerine haramdır. kâfirlerin ruhları da. ahireti de unutur. Biri dünya yönünden olur. sevgiye tutulan dünyayı da. şüphe içinde gitti. Eğer bağışlarsan bir kere daha tekrarlanmaz. Hekim de geçen hikâyeyi anlattı. Evvelce rüyamda sana demiştim ki: Benim göğsümle onun göğsü birleştiği zaman bu onun makamı olur. ben çıplak ve yaya olarak çıkar giderdim. «Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî bu halleri birleştirmiştir. Şu kadar var ki. onlar bunu bilmezler. insana kendini bile unutturur. bu akiki. Demek oluyor ki. Mucizelerini gören seyircilerin yürekleri yerinden oynar. «Sen nasıl olur da kendi dileğinin benim dileğimin içinde olduğunu söyliyebilirsin?» O. Allah kulunun yoldaşlığı ile ona öyle bir hal olmuştur ki. der ki: Benim tarafımdan böyle yüzlerce tartışma uzayıp gitmiştir. Kendini yokladı. on ların yolunda yürüyen tek bir atlıdır. yüzüğün kaşı eriyip akmıştı. imana gelir.» der yahut da onu tutup. onun yüceliğini seyre dalarlar. bu ne güzel yoksulluk! Eğer bu adam cimrilik etmediyse Allahdan sorarım. tkinci unutkanlık sebebi de ahiret işleridir. hatta cennette bile. Bu yasak dervişin içinde bir düğüm oldu. söylemedi mi? Bundan sonra ya Allah ona.» sözü de bu anlamdadır. Elini yüzüğüne götürdü. Cennete gider. . yoksul bir zamanında satmıştı. Benim için Mestlik halinde unutkanlık olamaz. müminlerin ruhları ak kuşun. Hekim. Ama sizin haliniz neye varırdı? Benim için asla bir daha dönmek ümidi yoktur. onun ipinin kuvvet ve uzunluğu. içindeki sert düğümü dışarı çıkardı. Halife bunu yüzük taşı yaptırdı.Dosta böyle yaparsan düşmana ne yaparsın? Evet bir zümre şüphede kaldılar. diyeyim ki. veya şişip çatlamadı? Nihayet o Peygamber ki.» anlamındaki yalvarışı olmayaydı. o bundan Önce de bir çok rüyalar görmüştür. ahireti anmayı unuturlar. Bu ne hoş çekiştirme. Dünya ona göre kedinin elindeki fare gibidir. Öyle bir insan ki. Bir gün bir semâ aleminde aşağı bakarken elbisesinin kan içinde kaldığım gördü. kıyamette de beni bulamazlar. çocuklarınki serçelerin. aslanı tembel bir eşeği kamçılar gibi sürdüğünü görenler onu nasıl unutabilirler! Bu unutkanlık iki türlüdür. Hallaç (Mansur). Allah gayreti ile kin beslerler. Hastalandı. Eğer benim sövüp saymam yüz yaşındaki kâfirin kulağına değse. Elden ele dolaştıktan sonra Halifeye kadar dayandı. doktor dervişin mezarını açtı. selâmet gider.

Onun azığı nefs ile olur. «Bu zor iştir. o ki asılsız şeylere. hali gördü. bir din bilgini Haccac Bin Yusuf ile tartışmasında âciz kalmıştı. «Hayır akıl fetvada hataya düşmez ancak hataya düşen başka bir şeydir. Nasıl ki. . üstüne bezler deriler örtseler ki görünmesin. başını çöllere çevirmiş. «Bu âciz halini daha önce niçin göstermedin?» dedi. Mucize de böyle yapar. niyaz ateşi gerektir ki onu yakabilsin. Şimdi mademki bu perde açılmıştır. «Ey ulu Allahm şu hali bizden uzaklaştır. Şahabeddin Sühreverdi'nin torunu bana. Bu Imad hiç olmazsa ondan daha iyidir. Ben olsaydım onun gözlerini silerdim. Biri dedi ki: Hiç Allahyla konuşur musun? Öteki.» diyen kimse büyük hata içindedir. Haccac ona.» Diyordu ki. «Evet konuşurum. Çünkü İblis acizliği yüzünden karanlıkta kaldı. ağlamayayı gerektiren şey ise ancak günahlardır.» dedi.» diyen Firavun gibi. 8) Buyuruyorsun ki: Mevlânâ'nın kudreti. Yoksa bir gün değil on gün değil belki yüz yıl konuşsa biz elimizi çenemize koyar dinlerdik. Sen kimsin ki. «inandım.» Yahya Peygamberi Kuran'da veli diye okumuş. böyle bir insanda nasıl kudret ve nur olabilir? Yine buyuruyorsun ki: Elli tane Allah velisi Mevlânâ'nın ardından yaya yürüse gerektir. evliyanın nişanını bilesin? insan âciz kalınca. o acizlikten ya bir aydınlık ya da bir karanlık belirir. hakka yalvarışlarından gece yarılarında gizli gizli inlemeden başka bir şey yapmıyordu. Nahiv'den (Sentaks). lügattan anlar.» diye yalvarıyordu. dedim ki: Şimdi o sana cevap versin. on kat örtü içinde gizleseler.» dedi. Bir cevheri çirkin bir kap içine koyarak kara bir mendille sarsalar. Nihayet o. Hakkın âyetleri de böyle olur. ön sırada yürümek istiyenler daima işin sonunu önceden hesaba katmalıdırlar. onlar için gelmedim. Çünkü o. başka bir renkte görülmüştü. Sana erişen o şenlik ve aydınlık da bir perde idi ki. Ne din ne de dünya ile ilgili işlerde hesap kitap sormasın. «bari seninki öyle değil. «Ben insanı ilk görüşte tanırım. Zeyneddin Sadaka'yı da kaçmış gördüm. Nasıl ki.» dedim. Nasıl ki Şeyhin yüzü başka bir renge girdi çirkin göründü. şaşıla-<cak bir şey yoktur. ne o bu sözleri işitebilir ne de benden faydalanabilirdi. Nihayet. onun arkasından yürür ve ona uyar. ona güvenmiş. Bunda. niyazdan. onunla sevinçli ve mest olmuşlardır? Bu ateşle ilgili ve ateşten bir bakıştır. hep yenecek şeylerden ibarettir.» Muhammed Güyani ona demişti ki. Onu sıkıştırdım. Dedim ki: Bu önce de zor idi ama sen kolay dedin. şu perdeyi bizim gözümüzün önünden kaldır. Âciz kalınca secdeye kapanırlar. Kelâm bilgini Şahap Herive. Benim şu âlemde bilgisiz halk ile bir işim yok. batıla inanır. 12) buyurulmuştur. «Aklın fetvası budur. Yalan şimdi bu saatte meydana çıkacak. Orasını Allah bilir.Bil k! benim gözümden damlamıştır. melekler ise yine acizlikleri dolayısiyle aydınlığa çıktılar. Aklı olan her bilgin şu dönen feleklerin bir döndürücüsü olduğunu bilir.» dedim. Şam'da bütün mantıkçılar arasında sayılırdı. ondan da ileri geçmeye çalış ki. Bu veli kimdir? Gel söyle! Peygamberler için Kuran'da asla veli denilmemiştir. o zaten havadan ibarettir. bir kör insanın arkasından nasıl yürür? Velilerin nişanları izleri vardır diyorsun. Âlemde Hakka yol gösteren bu insanlar üzerine baş parmağımı basarım. Semâ ne yapar? Cisimle ilgili olan semâ yiyip içmektir. Sen kendi iç âleminde yürümeye bak. ondan sonra gidersin. Nasıl ki. O ve onun gibileri ne bulmuşlardır ki. hadis ve Kuran yorumları veya karşılıklı konuşma ve tartışma yolu ile olsaydı.» (Muhammed sûresi. Onun sorularına cevap verebilir misin? (M.» dedi. Eğer benim sözlerim şeyh sözleri. sana önceden bunu söylemek gerekirdi. hiç bir şeyde hiç bir kimse beleş faydalanmasın. diyorlar ki: Bekle de Şam'dan kervan gelsin yolların ahvalinden bilgi versin. Benim halimden haberi olmayanlar. «Ey kaltak bacılı. bir at gibi koşarak kayıplara karışmış. Efendimize ruhun kokusu ve ruhun güzelliği eriştiği zaman henüz kendi ruhunu görmemişti. «Kâfirler yerler ve faydalanırlar tıpkı hayvanların yiyip içmeleri gibi. Boğulacağını anlayınca. ama kadın ve şehvet yolunda çok düşkün olduğu için zayıf düşmüştü ve derdi ki.» Dedim ki: îmanın zevki gelip gitmesinde değildir. nuru ve ululuğu vardır. suçsuz idi. Ta ki bizden. «Fetvada akıl hiç hata etmez. «Senin yalanın şimdi açığa çıktı. Nihayet o. çok ağlamıştı. «Şüphe sevmektir. Eğer niyaz yoluyla aydınlatma yoluyla olsaydı ki (bu gelmek ve dinlemek niyaz sermayesidir) ona faydalı olacaktı.

bunu akla uygun bir yoldan anlatıyordu. insan mahkum olmazsa hâkim olur. Hazreti Mustafa (S. Bunlar. Veliliğin manası nedir? Askerleri. dam üstünde gezen sizler kimsiniz?» «Biz iki üç sürü deve kaybettik de bu köşkün damında arıyoruz. «Allah hazırdır. o kudretlidir. suretten manaya gelelim: Ten. Kendisinden bir haber çıkmadı. O kendisini. Sanki damda büyük bir kalabalık yürüyüş yapıyordu. dostlar elde eder. dileklerini öteki alemden bekleseydi. O gitti. beri tarafta cana yakın kadınlar. tamamiyle bir şeye verse idi. susacak yerde susasın. olgunluk sermayesini bu alemden toplamaya çalışır. «Ey taht üzerinde oturan zat sen kimsin?» dedi. O tarafta mal görür. Ruhu gördükten sonra da Allah yoluna gitmek gereklidir ki. buraya kendisini olgunlaştırmak için gelir. susmasında kahir (M. kudret sahibi olasın. torunları. Adam cevap verdi: «Divane sensin İbrahim Ethem!» «Deve sürülerini köşkün damında mı kaybettin? Burada deve aranır mı?» Adam şöyle cevap verdi: «Allah. azap olur. Sahte felsefecilerden biri ölümden sonraki kabir azabını yorumluyor. Diyordu ki: Can. Olgun görüşlü olanlar. «Bu hayatta ve bu dünyadayken. avuçlarının içinde ve karşılarında bulunan ışığı göremiyenlere şaşılır. silâhlı nöbetçileri çağırmaya gücü yetmiyordu. Padişah tahtında mı aranır? Sen Allahyı burada mı arıyorsun?» İşte o saatten sonra İbrahim Ethem'i kimse göremedi. canlar da onun arkasından gitti. o zorlukta kalmazdı.» görür demiyorum. Canın. Bu âlemden gittikten sonra da. «Biz âciz kimseleriz.» buyurdular. Hazreti Ömer. Allah gözle görülebilsin. Fakat içi uyanık gözleri uykuda idi. cevap verecek yerde. İbrahim Ethem. çubuklar vuruyor.» Bir gece taht üzerinde uyumuştu. Biz Allahnın merhamet nazarlarına muhtaç zavallılarız. Can. îhvanı Safa derneğinin. lütuf yerinde lütuf göstermesinde isabet olan kimse velidir. Bu gidiş onun için ölüm değil.(M. Yunan filozoflarının söz ve fikirleri Hazreti Muhammed'le (S. Bağıramıyor.» Gönlü bu düşüncelerle ayaklanmış. İbrahim Ethem cevap verdi: «Ben Şahım. gürültüler işitti. can ve gönülden ona uymuş olan kimselerin sözlerine benze mez. sizden ne güvenlik gelebilir? Bize onun lütfü sığınağından başka bir yerde kurtuluş yoktur. Ansızın köşkün tavanından sert ayak sesleri.). 9) Ruhun güzelliğine erişmek. «Bu bekçilere ne oldu? Nerede kaldılar?» dedi. Dünyadaki cevherlerin birer perdeleri varsa da her cevherin bir de ışığı vardır ki dışarı vurur.» ibrahim Ethem.A. her sıfatta güçlü kuvvetli olasın. Türlü zevkler bulur.» demezler. ölüm başkadır. bu hevesle mallar bağışlıyor. «Ne yapmak gerek ki kendimde bir gönül açıklığı bulayım. sanki kendinden geçmiş düşündüğü şeyleri unutmuştu. genel olarak bu iş çok zor görünür. Ama dışarıya vurmayan ışığı görüp bilmemelerine de şaşılamaz. Şu halde bu tarafa döner yanında ölümden konuşmak onun için bin ölüm demektir. cevap veresin. 10) yerinde kahır. Şah kendi kendine. ibrahim Ethem kendi kendine dediki. «Görmüyorlar mı ki bu kalabalık dam üstünde koşuyor?» Sonra bu gürültü ve ayak sesleri onu tekrar şaşırttı. Gereklidir ki sen. bir gün Tevrat'tan bir parça okuyordu. Bu arada biri köşkün damından başım aşağı uzattı. Hazreti Muhammed (S. can ile kaynaştıktan sonra suretle meşgul olur. Sözünde. o genişlik ve şenlik tarafı kalmaz. Bekçiler davullara tokmaklar. tekrar yatmıştı. oraya gitmek için çırpınırdı. Hatta sudan ve topraktan yaratılmış insanoğlunun sözlerine de benzemez. «Tevrat kendisine indirilmiş olan zat (Musa) sağ olsaydı. A. başım yastıktan kaldırmış. göçme başka. . artık onun bir hasreti kalmaz.» derler.» Şu hale göre. Şimdi gerektir ki. onun evlâdı. Yoksa öyle bir insanın sıfatları kendisine belâ olur. ten ile kaynaşırsa belâya düşer. ruhu görebilmek uzak bir mertebedir. bedenini türlü ibadetlerle yoruyordu. «Divane misin?» dedi. Ancak dışarı vuran. «Siz hangi düşmanı uzaklaştırmak istiyorsunuz? Düşman benimle birlikte uyumaktadır. tacı tahtı olan kimsede velilik yoktur.) buyuruyorlar ki: «Müminler ölmezler. dışarıya vuran bu ışığı görürler. «Ne yapayım?» diyordu. Arifler. belki hayat olurdu.). O. iyilik ve yumuşaklık gereken yerde iyilik edesin. Belh Sultanlığından çekilmeden önce. kahır ve şiddet zamanında sertlik gösteresin. Ömerin elindeki kâğıdı çekti. belki bir alemden öteki aleme göçerler. Şiir: Şaşarım seven insan nasıl uyur? Âşıka her türlü uyku haramdır. belki nefsinde velilik olan kimse velidir. neyler üflüyor. gürültüler koparıyorlardı. Ayak sesleri köşkün her tarafında yankılanıyordu. dehşete düşürdü.A. Yoksa Sokrat'ın Bokrat'm (Hipokrates). saygı görür. benim izimden yürür idi.

«Sultan» sözünden gücenirdi. «Hoştur. Kuran'da haber veriyor. Her taraftan ahlar. hakikatte gönlü Sultanın sevgisiyle dolmuştu. gök bilginleri. Ayaz'a dönerek âdeti dışında. Padişah. Sultan Mahmud (Gazneli). Ayaz. filozoflar. Şah içinden. kır bunu!» dedi. bu mücevherin dörtte birini bile değmez. imanlı kişilerden ölümü arayanlar olduğu gibi gerçek inançlı. hatta serbestçe ayağını uzatıp oturamaz. en uygun hareket bağışlamaktır. Yüz bin kere iyi bir mücevher! Nasıl ki. vezirin vekilidir. «Ahin. Bu konuda. «Ey yumuşak huylu Sultan. «Eyvah ne yaptık!» diye küstahlıklarını anladılar. 11) Bu öyle bir imtihandı ki. Şu halde. Sende de zevk ve iç aydınlığı varsa. Doğrusuna bakılırsa. halinin açık ifadesini onda bulursun. Ayaz. Ama o daracık evden geniş bir eve. benliğim senin benliğinle dolmuştur. «Hoş mudur?» deyince de. Ben bunu sana ancak mana yönünden anlattım. bu taraf Ayaz'ın bulunduğu taraftı. «O halde. İşte o göçmeye ölüm denmez. Bu söz ayna gibi parlaktır. İnkarcı Yahudiler için şöyle buyuruyor: «Eğer gerçek müminlerden iseniz. dünyaya hasreti daha azalmıştır.» Şah emreder: «Öyle ise kır şu mücevheri!» «Nasıl kırayım bunu! Vezir diyor ki.» demedi. Ayaz.» diye korkuyor. Bu şimdi hazineye yaraşır. akar sular vardır. içinde aklın. ölüme hazır. daha önce rüyasında gördüğü bu olay için iki taş hazırlamış. Nasıl ki kabir azabı bahsini açıklarken Suret ve Misal cihetinden yürütülen mütalaaları söylemiştik.» (Cuma sûresi. Perdeciye sorar.» der gibi. Tekrar diyordu ki: «Şayet o da ötekiler gibi yaparsa ne yapalım gözdemizdir. (M.» demek istiyordu. büyük bir saraya göçer. «Şahın heybetinden titremek.» dedi. bizi de duadan unutma! Eğer sende böyle bir nur ve zevk yoksa. çalış! Kurar» haber veriyor: Eğer böyle bir hali arıyorsan bulacaksın.» dedi. Vurduğu gibi mücevheri parça parça etti. güzel mi?» dedi. veziri hakkında çok övgüler ve hoşnutluk sözleri işit-miştir. Perdeci. «Ey Sultan şu mücevheri al. titriyordu. mücevheri aldı.6) Şu var ki. yanına kimsenin yaklaşmaması için bir perde ile ayrılmıştı. Çünkü bu âlem ile daha çok kaynaşmıştır. sanırsın ki o kendi işinden lezzet almış. Ayaz.» dedi. şu halde hazırlıklı ol. «Niçin titriyorsunuz. feryadın ne yeri?» var dedi. onu süzüyor. bu «köle» sözünde Ayaza göre bin kere «Sultan» demekten daha samimî bir iltifat gizli idi. bu ona bin kere daha hoş gelirdi.» diyordu. Bütün varlığım senin varlığına feda olmuş. onun dünya hasreti daha çok artmıştır. sağlam imanlı kadınlardan da ölümü arayanlar eksik değildir. kolunun içinde saklamıştı. Allah. Nasıl ki Allah. Müçtehid (din bilgisiyle uğraşan kimse) içtihadında yani çalışma konusuna giren şeylerde bu hale erince. «Böyle değerli bir mücevheri parçaladın. «Nasıl. Padişahtan. ama «Ey köle al şunu. Bu kere de içlerinden yüz bin feryad kopardılar. Sultan. hayalin kaybolduğu şu gönülleri yarattı. eğer Saray'da böyle düşünen başka bir kimse varsa anlaşılsın diye yapılıyor ve iş Ayaz'a kadar dayanıyordu. yine fazla bif söz katmadan. Dilediği gibi söyler. Gerektir ki. Ayaza yaraşır. Her halinde ve her işinde ölümü sorarsan. Şahın bütün mülkü. tabiat bilginleri ne demiş olurlarsa olsunlar. mücevheri alması için Ayaz'a işaret ederken. Bu parlak bir aynadır ki. iş onların . saf bir nur gibi onu bekleyesin.» dediler Ayaz şu cevabı verdi: «Şahın emri bu cevherden daha değerlidir. edep terbiye öğrenmiş. ölümü dileyiniz. Halbuki. Edep dışı bir söz olur. Bir yıldızı bile anlamak mümkün olmuyor. Nitekim Allah Kuran'da. hiç bir kelime katmaksızın «Güzel» cevabını verdi.» Bu cevap üzerine mecliste bulunanların hep birden başlan öne eğildi. «Peki. sabahın yüzü parlayınca ayrıldık. içinde bahçeler1. «Olmaya ki üzerine titrediğim Ayaz da böyle söylesin. Şah çavuşlarına emretti: «Cellâtları çağırın. Eğer böyle bir hali arıyorsan bulacaksın. Padişah. bunu sana mutlu kılsın.» Sultan. şunlarm yakalarından yapışsınlar! Etrafımızı sarmış olan şu ahmakları temizlesinler!» Ayaz atıldı. Şiir : Bir gün hayalin bana geldi vuslatinin şarabiyle mest oldum Uzun bir gece boyunca sarılarak yattık. O iki işten hangisi ölüm tarafına yakın ise onu seçersin.» dedi ve perdeciye kaftan kaftan üstüne giydirerek okşadı. Onun Sarayında yetişmiş. böyle bir yerde rahatlık ve şenlik göremez. ölüme âşık olursun.» Mücevher beri tarafa geldi. ona bir mücevher gösterir: «Bu iyi bir mücevher midir?» «İyi demek de söz mü? Bu konuda söz söylemek bile edep dışı olur. «Olmaya ki o da ötekiler gibi söyler. hâlâ hazineye yaraşsın öyle olsun. Allahyı aramaya o zaman koyulursun. o iş iyi bir iştir. Öyle bir Allah ki. Padişaha bakarak. şahımız hakkında sadece iyidir demek onun yüceliğini belirtmeye yetmez. te reddüt halinde olduğun iki iş arasından birini seçmek için bu aynaya bakarsın. Sultan.İnsan daracık ve karanlık bir evde istediği gibi gezinemez. perdeciye bir mücevher vermişti. gerçek Allah erlerinden. feryatlar yükseliyordu.

Hareketleri hiç bir zorunlukla kayıtlı değildir. bütün âlemi sular kaplasa. bu. Allah erlerinin sözü ancak benzetmeyle bilinir. Bir insan da vardır ki. ne güzel dişleri var!» diye onu övmeye başar. Dervişe halkın somurtkanlığından bir ziyan gelmez. «Bu beni besle ve beni başarıya ulaştır!» yolundaki dua insan için ayıptır. bir taraftan şikâyet eder. Hakkı arama . Bu yolda başları dönmüş. işlerimde başarı ver!» diye yalvardılar. O âlem de. bekası olmayan fâni bir sevgili için ölür. O. Bu değişiklik de Cebir yönündendir. O anma ve araştırma ki. bir gün dükkânını. bu Cebriye düşüncesiyle görürsen çok şeyler kaybedersin. 12) nasıl erişebiliriz? Belki velilere ulaşabiliriz. yaptığı işin yaratıcısıdır. her ikisi birlikte toprağın altına giderler. yine gerçek araştırmadan bahsediyorum. «Beni besle. Yaptığı şeyler önceden tespit edilmiş olan bir plana bağlıdır. Leş ona hal diliyle şöyle söyler: «Sizin amel defteriniz değişiktir. bakalım Allah ne buyurur.)). Gerçek aşk için söylüyorum. Ama veliler. Öyle bir insana. çok mal feda etti. nasıl bir âlemdir? Gübre içinde kımıldayan bir böcek bile ister ki Allahyı görsün ve bilsin. «Seni asacaklar. bir de taklitçi Cebriye vardır. (Ç. bir dilekten ibarettir. kul. beni besle ve beni başarılı kıl!» derler Nebiler. «Ne bakıyorsun?» diye soranlara da. ancak nazım ve kafiye yönünden ve başka yollardan giderler. belirmeye başladı mı?» diye düşünür. İşte bunu söylemek. oradan acele acele geçtiklerini görür. biz de duayı artıralım. işinde (Determinizm) mecburdur. bir dilek dilemediler ancak «İnandık. O. Bir kadına veya bir gence âşık olan kimse. Şeyh ne burnunu tutar ne yüzünü çevirir. Evet. dostu tarafına gelince Cebriye'den olur. bütün bu varlıklar da o âlemden gelmiştir.dediği gibi değildir. O. öteki taraftan. Mevlânâ. gizli halvetlerde ilâhî sohbetler ederdi. kendi kendini ayıplayan nefsimin hakikatine kanmış bir hale gelmesi için gösterdiği gelişme arttı mı. nebilerin işi değildir. tezgâhını terk eder.» demekle yetinirler. tertemiz ulu Allahnın âşıkı olun. Bazan insanda bir ayıp olur ki bin hünerini örter. renk renk yazılar yazmamaya bak. böylece onları seyretmektedir. Her iki taraf da kendi hesabına başka düşünür. Taklit olana ne bakarsın? Gerçek tarafına niçin bakmazsın? Sen bize hizmeti artır ki. Şiir: Senden ayrıldığımdan beri gözlerim karardı Gözlerimin bulutlarından yağmurlar gibi yaşlar aktı. O. Cebriye inancının iç yüzünü bu taife (sofîler taifesi) bilir. Haktan bir istekte bulundular. o âlemden aşağı inmişler. «Zaten ben de onu arıyorum. Nasıl ki iyi ameli ağır basanlar kurtuluşa ermişlerdir. Gündüzleri gizlice oruç tutar. Aşıkların sohbetinde şu yönden bir heybet vardır ki. «Sana lanet osun!» hitabına hak kazanır. «Ne beyaz. serbesttir. Hak yolunu arıyordu. Kendi tarafına gelince Kaderiye'den (Kaderiye.» Değişik. Şikâyet eden çok kere kötü adamdır. ciğerleri parça parça oluncaya kadar canlarını feda etmiş olanlar. bir gerçek Cebriye. Elbisesinin altından sert palaslar giyerdi. alınyazısıdır ve değişmez. (Ç. ölüm çağına erişsinler de Allah kendilerine taze bir hayat versin. «Ey Allahm.» dediler. İbrahim Ethem. Bu ebedî sevgiliye kavuşmak için gördüğü dervişlere can bağışlardı. Eğer sen. gözü ayıp ve kusur aramaz. Şu halde başlangıcı ve sonu olmayan her türlü eksiklerden arı. Senden. işini gücünü bırakır. ne de adımlarını sıklaştırır. Rey Şehri padişahı İbrahim Ethem gibi başka bir hayata kavuşurlar. Nihayet bu Cebriye'yi bu taife iyi bilir (Cebriye görüşüne göre kul. Bazılarının da karınlarına kan dolar. Zaman zaman bir köye gider. Sonra gönlü daralır. hareketinde. Onların bunlardan haberi olsaydı sözleri değişik olmazdı. Âşıkta can korkusu yoktur.)). görüşüne göre. İyi adam kimseden şikâyetçi olmaz. «Acaba bendeki. ince manalar vardır. Kendisine. Burada.» der. Allah onları bu âlemde öldürünce mülk. Bu hal bütün hünerlerini örter. «Nebilerin haline (M.» deseler. yatarız. yani alın yazınız böyledir. asın beni. Şeyhin biri bir leşin yanından geçerken orada toplanan halkın burunlarını tutarak yüzlerini öte tarafa çevirdiklerini. halbuki bir hüner gerekir ki bin ayıbı örtsün. yıldız şimdi öyle bir âlemden var olmuştur ki. Sonunda. Başkaları ne anlar? Cebriyede de. diye bekleriz. insan.» derler. o ölümsüzdür. mal can ve bütün varlıklarından vazgeçer. Boğazını sıktığı zaman kusurun kendisinde olduğunu açığa vurur. «İnandık ve gerçekledik. hiç bir eksik tarafı yoktur ama kincidir. onu sevin ki. Bunlar isterler ki. malın mülkün de değeri yoktur. hiç bir gönül açıklığı gelmiyor diye üzülürdü. denizler tassa kazın ne umurunda? Niçin veliler. Nebiler. İyi adamın gözü ayıbı görmez. Onlar.

Ekmeklerini 'kazanmak için. bir âşıkm «Keski olsaydı. Sen heva ve heves için yaratılmadın. «Bu mücevheri nasıl kırayım?» dedi. Ama sevgiliye kavuşmadan önceki naz hoşa gitmez. «Doğru söylüyorsun. bunu başkalarına söylesem incinirler di. bir yıl bu huyunu terk et. yahut nerededir o?» gibi sadece bir anmadan ibaret olur. O nura koştu ama ateşe düştü. Gece oyuncuları gibi perde olduğunu gizlemezler. heva tekrar alçalınca onu da alçaltır. O. her tarafından sarsın. bu zamana şeyhlerinin. Gerçek eski pabuçlarının tozunu. Olmıya ki. Ateşe gider ama nura düşer. onun çırpınması da ateşten ileri gelmektedir. onları gözetmez olur.hususunda yükselmiş bir ses değildir. bu sözden de hoşlanır. «Nasıl kırabilirsin?» Gözüne bir buse kondurdu. Yani. o başka demek imkânsızdır. Dervişlere karşı saygı göstermez. Senâi başka. Biri mecliste çok hareketli olan bir adama iltifatlar göstererek sordu: «Kendi kendinize hep alıp veriyorsunuz. oyunlarının bv yalan söylerler. bazı ululara ve yabancılara karşı fenalık düşünür. Onu kendi varlığının çemberinden görüyordu. Başta gelen yükünü başında taşıyabilecek benden daha yetkili kim olabilir? varıncaya kadar gelip geçenler. bir takım sınıflara ayrılırlar. yoksulluktan ötürü bu işi yaptıklarını açıkça arkasında hayaller gösterenler. Biri işkence edilen bir adamın çırpınması. bunu kırık dökük sözlerle halka söyleyesin. Çünkü onların hep-. Ona bir yol ile bir söz söyledim ki. ötekilerden üstündürler. o sahtecilerden daha iyidirler. hokkabazlık yaptıklarını söylerler. işine gider. şeyhlerden bize Benden daha akıllı kim vardır? Ben (M. seni genç bir Ermeni kölesi gibi satarlar. Seni canımda saklıyorum. Nihayet. O. Öteki de lâle bahçelerinde. Ondan ayrılan her heva dalgacığı yine kendisine döner. bana kim akıl öğretebilir? Allahyı arama diye kuruntulara kapılır. heva ve heves kendisini yukarıdan ve aşağıdan. yani vezirin gözünü öpmekle. Allah erleri hakkında da böyle düşünmek gerektir. Gerektir ki. Yukarıda sözü geçen vezir. çeşitlidir denilemez. 13) Siraceddin'den bilgi öğrendim. O diler ki. sopadan kıvranması gibidir. Halbuki yaptığı denemede akıllı bir adam arıyordu. gözlerde değersiz kalasın. Bilmiyor ki bu iş tersinedir. Bu yönden. Şimdi mademki o bir ateştir. . Kendini andığın dosta o nazarla bakma: Rubai: Bırakmıyorum ki. Bu öğütü canında sakla. bu oyuncular. Bu hal icabı mı olsa gerek?» Dedim ki: Hareket iki türlüdür. de onları incitesin! Sevgilisine kavuşan âşık naz eder. yabanî güller arasında gösterilen canlı hareketlerdir. Bunu bir divane bile söylemez. aradığı gafil adamı bulduğunu gösteriyordu. âşıklarının başına değişmem. gözümde gönlümde değil Tâ ki son nefesime kadar bana yâr olasın! . Hatta daha kötü bir divane bile bundan bahsetmez. Şimdi bu ha-raketiyle. üstü başı yenilenir. ona Medreseden bir nasip olsun da sevgisi ve muradı yerine gelsin. reyhanlar. Şiir: Nergis gözlerime kötü bakışlarla bakıyordu. Şah. yalvarmalar ve niyazlarla sırtına bir hırka geçir. İstemiyorum ki. O havadan geçinmeyi bırak. işte o zaman ondaki parlaklık ve sözlerindeki güzellik nevadan gelmiştir. Heva ve heves bahsinde kalmıştık. O. Bu söz ona erişince hoşlanır. îşe baştan başlamak gerek. Sen de her hareketin arkasından koşma! Şiir: Muma koşan pervane de bu sevdadan gitti. Seyyid başka. kendi sözü kendisine senet olur. gönülde düşünce olasın. artık herkesle şakalaşır.» dedi. Buna.

» dedi. Size kıyamet işlerinden bir şey elbette bildirilmiş.' diye sözü uzatmadı mı?» Şah.» dedi. «Bana gelen kimsenin ben konuşmadıkça söze başlamamasını istiyorum. kahır sıfatından üstün gelir. onun perde-sidir. uzaktan bu hallerini sak-layamadılar. şaşkınlık ve iztıra-ba düşmezler. şu varlık alemi onlar için var olmuştur. ümmetine olmayan bir şey bıraktı. Halbuki Peygamberler.» Birine sordum: (M. bununla koyunlarımı sürerim. diyor ki. hiç fazla söz söylemesin. Kuran'dan bir çare bulur. Allahya şükürler olsun. Allah sözünün verdiği neşeyi veremez. konuşurlar uğraşırlar ki. Çünkü sen o insan değilsin ki. Belki o vardı da önüne bir perde çekilmişti. Ben bu halkı kıyamet gününden uzaklaştırmak istiyorum. İsterse düşman olsun. «Sen güvenli adamsın. Nasıl ki. şair şöyle demiştir: Şiir: Geceye dedim ki uzan uzanabildiğin kadar. ama akıllı kişi soruya uygun cevap verendir. Bir yerin aynı zamanda iki kimse tarafından işgali imkânsızdır. Ben bir şey sorunca da uygun cevap versin. Acaba bu büyükler nasıl olur da söze de yer verirler? Bunlar arasında Bayezid. Kahırdan vazgeç de lütfa bağlan onun tadı daha hoştur.» buyurdular. 14) Sen nerede oturuyorsun? «Külhanlarda. önünüze serilmiştir. Senin zamanından bir şey açıklanırsa.şudur: Kendine bir ayna ara! Şimdi cevap vereceksen uygun söyle. Büyü yaparlar. Şah hiç iltifat etmedi. Fakat sen onun kahır sıfatından. üzerine dayanırım. zamanede bir eşin daha bulunsun. Padişahın biri. kendi gözüyle lütfa bakarsa hep kahır görür. Meğer sözden mest oldular... o gibi kimselerden değildir. Çünkü daha önce Kuran'dan aldıkları neşe ve geniş ilham ile Kuran'ın manasını açımlayabilirler. ben ise lütuf sıfatından yaratılmışız. Onlar için de bir perde vardır. Bizim o çömezlerimiz. ey Allah resulü o inkarcı ve düşmandır. kâğıdın altına şöyle cevap yazdı: «Musa'nın sözü uzatmasında başka bir hikmet var idi. Bu Allah kulu bir kâfire dedim ki. yazamadılar. yani nasıl ki kanatlı bir kapının karşılıklı her iki kanadı iyi takılınca biri birinden ne eksik ne fazla gelirse sen de öylece soruya uygun karşılık ver. Hazreti Peygamber bu sefer şu cevabı verdi: «Senin bu kötülemenin ona ne faydası var? Ancak hak sözü ile onun başını kaldırabilir.» Yani bu Peygamber.» Sahabe sizi taklit etmeyi göz önünde tutmuş ve sizi bizzat gözüyle görmüştür. ola ki gerçek sözün ona bir faydası olsun. Bütün Peygamberlerin öğütlerinin özeti . Çünkü o senden ancak kin ve sertlik umarken sevgi görürse hoşuna gider. Başka bir vakitte perde yoktur. Allah ile birlikte. «Sen de Alla-hın kulusun ben de. Başka insanlar için bu haberleri işitme ve hikâye yoluyle öğrenmeye imkân yoktur. Bundan dolayıdır ki bunlar zaman zaman sırlardan bahsederler. Oturduğu yer tek bir külhandan başka değildir. Aranızdaki kıskançlıkların inadına Allahya af dileklerimizi uçuruyoruz. ona bir sevgi aşılıyabilir-sin. Bu yalandır. o da.» dedi. onun gecesidir. madem ki uçuruyoruz gider. söz söylemiyorum. Ziyaretçi Şaha bir kâğıt yazdı ve dedi ki: «Allah Musa Peygamberden. Yüz bin küp dolusu şarap. kitap getiren Resuller bunlardandır. senin inanılır bir kişi olduğun açıkça bellidir. Şimdi o dolunay uykudadır.» Geceye uzan dedim. Yani gece her ikisi ile başkaları arasında perde olduğu için yahut bir utancı varsa kendisi ile sevgilisi arasını perdelediği için geceye böyle hitap etmiştir. Bu büyükler ve ergin kişiler ki. o yarım işte. Önce sözü anlayan ve bilenler. Sırlardan bahsediyorum. Biri dedi ki: «Ey Allah elçisi! Herkesi bana gönderiyorsun. 'Bu sopamdır.» Bir ziyaretçiye sordu: «Karın var mı?» «Bir karımla üç çocuğum var. dar yerde kalmazlar. Kuran'ı bilenler çok dar bir yerdedirler. bu perdeyi kaldırsınlar.Kahır. Lütuf sıfatı. Biri dedi ki: «Ey Allah Peygamberi ben o karanlık ve soğuk iki yüzlü Araba senin Peygamberliğine yaraşan sıfatları nasıl söyleyebilirim?» Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: «Gerektir ki sana bütün Araplar perde olmasın. sevgi ile bak! Bir kimsenin kapısına muhabbet yönünden gidersen ona hoş gelir.» dedi. Gücün yeterse düşmana hoşgörürlükle. bu arada sahabenin işlerini niçin buyur muyorsun?» «Evet. 'Elindeki nedir?' diye sordu. gerçeğe uygun değildir. «Buna yol verin. o sırrı herkese duyurmak . Bu Arap sana perde mi oldu?»«Ama.

O. ya arayanın.» yani o irade etmedikçe bir şey isteyemezsiniz. bunda bir sebep vardır. hırsızlık yoksa. 29). Çok tatlı yemekler en ağır konuklar için saklanır.) sen ne istersen o bizim isteğimizdir! Nefis değildir. hem görünmez âlemde sizinle uğraşmaktadır. «O.» Ben de dedim ki. sahabeye ve ümmete söylenmiştir. Şimdi ey gerçek dost! Yüce Allah senin işini başarmak ve onarmakla meşguldür.A. Bazı kimseler de derler ki: Buradaki isteyemezsiniz sözü. Şeyh Muhammed dedi ki: «Söz alanı çok uzun ve geniştir. halvete çekilmiş hak erenlerinin. ben ki Allahnın elçisiyim. Nasıl ki Davut Peygamber zamanında adalet zinciri göklere kaçmıştı. bu ilâhî nimete yabancı olan kimselerden değilsin. Beyit: Esrar hazinesinin düğümünü çözmek için. Ey hak yolunun gerçek yolcusu gönlünü hoş tut! Çünkü gönüller okşayan o ulu Tan rı senin işini onarmaya uğraşıyor. Bütün adalet olmasa dünyada gönül aydınlığından. İlâhî görüşlerden uzakta kalan gözlerde ancak ahmaklık ve perde vardır. O.) elinden ve gönlünden başka bir anahtar yoktur. Belki o tek ve eşsiz varlık seninle halvet olmayı arzular. sen nasıl bir uzaksın. «Ey inanmış ve kazanmış olan nefis! Rabbi-ne dön!» (Fecir sûresi. bundan neşeleneyim.» (Rahman sûresi. doğru yolu aramasını da bilmezsiniz. Allahnın. Sen ancak yalnız kaldığımız bir zamanda gel! (M.A. benimle tarikat sırları hakkında bir şey konuşmazlar. Allah’a ant içerim ki. Sizi hiç ihmal etmez. ya aranılanın işiyle meşguldür. Bu. ancak ilâhî görüşe sahip ve her şeye Allah miriyle bakan erenlerdendir ki.» Eğer seninle konuşmaya gelmezlerse bundan ürkme ve kaçınma çünkü suret arkasından konuşurlar. sende kincilik. kendimden. Eğer sen kendi temizliğini. hayinlik.bakımından çok sakınırlar belki de söyledikleri şeylerde yanlışlığa ve şüpheye düşerler diye çekinirler. «Allah bilgin ve bilgedir. heva değildir. Öyle bir kimse her ne kadar kendi ahmaklığını görmez. halde ben kim oluyorum? Allah beni yalnız yaratmış. bu da sebepsiz değildir. bir eserim yok ki.» dedim. 30). Söz alanı pek dardır ama mânâ alanı geniştir. 54). kendi sözümden zevk ve heyecan duyayım. tek . Şiir: Konuk sahibi herkese ziyafet çekti Âlemlere rahmet olsun diye cihanı doyurdu. Çünkü hem dışarıda hem içerde yabancılar vardır. ancak suret yönünden daha ileri bak ki «topluluk rahmettir. hem görünürde. Ama bu insan vücudunda gizli hiyanet ve hırsızlıklar da vardır. Yani siz isteyemezsiniz. yahut uzak olan bir yakınsın! «Siz iyi biliyorsunuz» dedi. Ya bu sözün manası nerede kalır? Diyelim ki benim bir şiirim yok. Yani ey Mustafa (S. hiç kimsenin bilmediği gizli hırsızlıklardan ileri gelmişti. zevkten ve saf adan ne varsa ortadan kalkar ki. Ama zincirin kaçtığını görünce herkes bildiki. her gün başka bir işle uğraşmaktadır. o gizli hayinliklerden içini arıtırsan. Sözden daha ileri geç ki. iyliğini gözetir. Bu ikisinden başka her kim ne söylerse ahmaklık etmiş olur. 28) hıtabiyle işaret buyurduğu gibi sen. «Bizim söz ile işimiz yok. şu âyette buyuruyor ki: «Siz ancak Allah dilerse isteyebilirsiniz. Muhammed'in (S. genişlik güresin! Bu alanı sey-redesin! Bir bak ki. ben isterim.» (Enfal sûresi. «Allah bir topluluğa verdiği nimetini. bu sözün suretinden bile başları döner. herkes dilediği gibi konuşur. sendeki iyil:k ve temizlik daha da ileri gider. o topluluk nefislerinde bir bozukluğa bir değişikliğe uğramadıkça ellerinden almaz. Öyle bir şaircik henüz dünyaya' gelmedi. Sen ne isen osun.» (Dehr sûresi. 15) Güzel huylu isen. hünerin ve ince görüşün ne olduğunu anlar ve bilir.

kubbelerim atındadır. bir elif dışarı fırladı.) de kırk yıl sonra söze başladı. Bu onun eksik oluşundan değil belki olgunluğundandır. iki gün iki gece yem verir. Kula. bu sözleri hiç söylemezdi. Sen niyaz gösteriyorsun. gözü ayıpları görmekten körleştlrir Öfkeli bakışlar her kötülüğü açıkça görür. ayrılmaz bir vücut gibi olsunlar. Nihayet söz alanı geniş ama o. işte o kadar. Sizin bize bakmanızı istiyoruz ki. dostların dağılması. Allahın kuluyum. bu varlıktır. O. «Sen kimsin?» diye sormazlar. hep birbirlerini gözetmemelerinden ileri gelir. Eğer bir satırcığını olsun okuyabilseydi. Yazının kaleme gelmeyen sesi kısılır. Nasıl ki o. Bu darlaşan mana alanının ötesinde başka mana olmayınca yazı ve söz alanının genişliği de kalamaz. Bu söz. Hak yolunun yolcuları söğüt dalı gibi titrerler ki o elifi anlasınlar. o sırrın kuvvetini göstermektedir. karanlık ve bâtıl sözler. onun çocuğuna karşı düşkünlüğünü gösterir. bu başka mesele. Ey kendilerinden habersiz insanlar! Siz bizde kutluluk arıyorsunuz. geniş alanda mana daralıyor. Bu perdeden başkası da yoktur. İsâ Peygamber.» der. Bütün perdeler tek bir perdedir. Ama hiç biri gerçeğe yol gösteremedi. O perde ise. doğar doğmaz konuştu. Biri topal bir eşeği tavlaya çeker. Halbuki onun eski mektubundaki eğri büğrü satırlar. ona «Afiyet olsun. O eksik düşünceli cahil. O. hep kendi kuruntuları. bu perdelerin ötesine nasıl geçeceğiz diye umutsuzluğa düşürdüler. yol kesen haydutların şerrinden kurtarmıştır. halbuki biz de aynı şeyi aramaktayız. Ancak bir topluluğun yolunu kestiler ve onları. Hazreti Muhammed (S. Benim sözümü onun sözü tarafına sürüklemek ve onu kendi sözü ile bağlamak istemem. Bu tıpkı Dişayil adındaki şeyhçiğin. belki de mânanın parlaklığındandır. Nihayet insanı taşıyan bineğin de hakkı ortadadır. A. O niyazsız ve yabancı görünen sen değilsin. At onu her türlü tehlike ve belâlardan. «Sen kimsin?» diye sorarlarsa. Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî bunu yapmamıştır. Onları benden başkası bilmez. onun bekçisi ve kapıcısı olur. Görmez misin. Onu anlamayanlar da hiç bir şey anlayamadılar. hep kendi mektubunu okur.» Mevlânâ da onlara şu cevabı vermiş: «Siz Mevlânâ Şemseddin'i sevmiyorsunuz. «Benim velilerim. günün (M. sen o olmadığın için onu incittin. Ben şu sözlerimle yünü cevhere karıştırmak istemiyorum ki kokmuş ve bulaşık yünlerle onu yola getireyim. Âşık olmayan bir saz sanatçısı. ona karşı kör ve sağır olur. kuşlar beni besleyip büyütmüşlerdir. kendi eliyle yaptığı puta kul olur. ondan tiksinmez. Şimdi de benden dinle. İşte bu misal. yedi yüzü de karanlık olan çeşitli perdeler konusunda çok açıklamalar yapıldı. 16) günlüğü. Allahnın sevgilisiydi. «Benden başkası bilmez. birbirleriyle öylesine kaynaşsınlar ki. Allah.). dertli olmayan bir ağıtçı dinliyenlere soğukluk verir. yedi yüzü parlak. A. kendi hayalleridir. yalnız ve hâlâ o mektubu okur. öteki de. Ama Sultana. bu. bazı kadın tabiatlı kimseler de tıpkı o putlar gibi konuşurlar. elifi anlayanlar her şeyi anladılar. Şu zamanda. Hak ile Halk arasında. Mana aleminden. öteki de arapatma binmiştir. Sevgisini kaybeden hemen kusur görmeye başlar. Gerektir ki. dostlarım.» (Kutsal hadis) buyuruyor. cansız varlıkların cansızlıkları kalmasın hep bir olsun. harfler silinir. Halbuki. O zaman susmak. Kendi kendime konuşabilirim yahut kendisinde kendi benliğimi gördüğüm herkesle konuşabilirim. Çünkü Hazreti Muhammed (S. size öyle sevimsiz ve çirkin görünmezdi.başıma dışarı fırlatmış. O senin düşmanın idi. «başka» sözüyle «yabancılar» demek istediği anlamdır. saz ve sözden maksat başkalarını coşturmaktır. Biri dosdoğru anlam.» Şiir: Hoşgörürlük. anne yavrusunu çok sevdiği için çocuğunun yatağını kirletmesini bile hoş görür. Nihayet ben seni nasıl incitebilirim? Ayağına bir öpücük kondurayım desem korkarım ki kipriklerimin dikeni ayağına batar da rahatsız eder. Hele derneğin bozulması. Gerçi bu yolcular için çok sözler söylendi. onu yermesine benzer. mana eksikliğinden değildir. yani sevilenlerin eksik tarafı görülmez ve işitilmez. Dostunun mektubunu okuyamaz. eğer sevseydiniz. Demişler ki: «Mevlânâ (Celâleddin) dünyadan el çekmiştir. saatin saatliği. Eşek durmadan sahibine pisler. Mevlânâ Şemseddin buyuruyor ki: Bu cevabı önce Mevlânâ söylemişti. Bu. cevher ve yün çuvalı arasındaki tartışmayı beğenmemesine. .» sözünün iki anlamı vardır. «Ben. yalnızca bir dağ başına bırakmışlar. Bir şeyi seven. Anam babam öldüğü için kurtlar.» der.

Bir kimsenin davasını onun manası için. Allah yine tekrarladı: «Ey Musa ya kapına gelirsem?» Her ne kadar Musa. ama Allah da ona karşılık. Ama burada o dört kuş hemen diril-mez. bunu görür gülümser ve bundan hiç bir sıkıntı görmeyince hep hoşlanır. Kalbiyle yaşıyanlarla. karşına yüz huri getirseler sana duvar kerpici gibi cansız görünür. Dediler ki: «Bu niçin başka bir şey olsun?» Ben de cevabı verdim: Diyelim ki. «Eşeğe binmiş olduğu halde yanıma gelmekte olan zat Tanındır. nefsiyle yaşıyanlar başka.Bizi hiç bir istek bir yere götüremez. Kuran'da. Yüzünü kendi tarafına çevirir. «Tevrat'ı altın suyu ile yaz!» diye emir verilmişti. Beni doyurmayacak mısın? Kapına gelirsem beni nasıl karşılarsın?» Musa. bu da nefsine ait bir cenkleşmedir. «Nasıl olur. Yolda yürüyen bir adam. bir eserdir ama Allahnın kendisi değildir.» buyurulmuştur. Dervişlerin konuşması bu nükteye işarettir. Çünkü o zaman vücut ikileşmiş olur. bu sözleriyle. böyle bir şeye perde olur. ancak ben şimdi attan inmiş bulunuyorum. Çünkü onların yanına hazırlıksız gitmişlerdir. Bunu bilmek bir olgunluktur. Çare yoktur. Allahnın ne ihtiyacı olur ki. somurtur. hemen dördü birden dirildi. «Eğer gelirsem ne yaparsın?» diyordu. Allahnın bu cilveleşmesine karşı. Şimdi Musa'nın Allah yolunda bu zorluklara düşmesi nasıl olur? Musa kimya bilgisini iyi biliyordu.» (Bakara sûresi. Nasıl ki. sen bizim sözümüzü dinlerken yüreğine soğukluk geldi. bir ırmağa rastlar. Aşk ve sevgi öyle bir şeydir ki.» Şah şu cevabı verdi: «Eğer ben atın üstünde olsaydım o başımın üstünde oturacaktı. «Su getir.» Dedi ki: «Sizin derneğinizde bulunacak değerde olmadığımız için hizmette kusurumuz var.» dedi. 54) buyurul-madı mı? Hazreti İbrahim. Marifet sırlarından. Rabbiyle yaşıyanlar da başka olur. Allahdan ayrı bir varlık yoktur. heva ve hevesle dolu olan sen nasıl anlayabilirsin. Bu şehvet hevasından bahsetmek istemiyorum. Musa da ekmeği dervişin eline uzattı. Musa beklediği yemekleri komşulanna dağıttı. 20) buyuruluyor. Bu gidiş başka bir gidiştir. Bu gün ben karıyı bile boşayacak olsam gine o bilir. o dört kuşu öldürdü. «Hayır.» dedi.» dedi. 18) îşte o. ama ondan başkası da değildir. O dört kuş ölmüştü.» dedi. «Allah rızası için bana ekmek ver. Hep sert akan bu suya girecek olsa derindir. olgunluğun olgunluğudur. «Ey Ulu Allahm. Derviş. sen böyle şeylerden arısın. yalvarışı bize yoldaş olmalıdır. ondan incinmiştir. Başka biriyle de hoş geçinir. Tartışmayı bırak. yarın yine gelirim. ekşiliği öyle birine karşı gösterir ki. kalbiyle yaşıyanlar başkadır. Ancak suret ve mana onun öyle bir niyazıdır ki. onların sözlerinde başka bir mana vardır. Eğer bir cefa ve bir ziyan görürse. bunların hepsi hazır ama su eksik. O sırada bir derviş geldi. Çünkü velilerin iç yüzü de bu dört kuş gibidir. Bu sözlerle uğraşmak bir perdedir. ama başka yönden dirildiler. (M.» dedi. Ruh alemine mensup erenlerin sözleri canlara işler.» diye düşünüyordu. Bâyezid ve başkaları gibi büyük ariflerin sözlerinden anlaşılıyor ki. ancak başka yönden dirilir. Şaha dediler ki: «Seyis senin atına binmiş. Allahya güzel amellerinizle ödünç ve rin. «Başüstüne. Bunu bilmemek de. «Bu ilâhî cilvenin sırrı nedir?» diye düşünüyordu. Bize de ancak yalnızlık suretinin yalvarışı gerektir. Ancak niyaz ehlinin niyazı. O halde şu zorluğu ortadan kaldırmak lâzımdır. Musa. Neşeli bir zamanında Musa sordu: «Ulu Allahm! Söz verdin ama gelmedin!» Allah buyurdu ki: «Geldim ey Musa! Geldim ama sen bize iki testi su taşıtmadan nasıl oldu da ekmek vermedin?» İki bilgin birbirleriyle övünme ve tartışma yoluyla konuşuyorlardı. Yüzünü bu dost tarafına çevirince de (M. Nihayet bundan önce de heva bahsini yorumlamıştım. o aşk ve sev* gi harekete . Üstünden atlayıp geçmek istese geniştir. «Nefislerinizi öldürünüz. (Ç. içten kulluk etmekmiş. baktı ki.» Erkenden yemekler hazırladı. Ne zaman bir hikmet sözü işitir veya bir düşünceye koyulursan. «Hoş geldin. Yani her varlık Allahdan bir görünüş. ona ödünç veresiniz? Yine Allah Musa'ya buyurdu ki: «Ey Musa acıktım. «Şüphe yok ki sadakalar yoksullar içindir. gülüşür. somurtkan ve ekşi suratlı şeyhin yanında olamaz. boğulacak.» öteki de. «Ey ekşi yüzlü efendi! Sen bizimle cenk ediyorsun diye bize çıkışmışın. bir kimsenin manasını da.» (Müzemmil sûresi. çünkü yol budur. Çünkü ona. bana göre onun eşeği (hâşâ) Allahdır» (Vücut (Varoluş) birliği taraftarlarına göre. Vakit gecikti. Heva şehveti ve arzuları yok eder demiştim.» Bu kimseler' ki büyüklerin yanına gaflet içinde giderler. davası için öğrenmek isterim.» dedim. 17) gülmeye başlar.)) diyordu. kımıldadığı vakit. «însan. Fakat. Nihayet bunlar. Biri diyordu ki. içine düşecektir. çarçabuk ahıra koşar. Onlar hulul inancına yakın bir yoldadırlar.» dedi. git yemekler hazırla ki. bunların onlardan haberleri yoktur. Nihayet dedi ki: «Çok acıktım. «Hayır. eline iki su testisi verdi. Meğer bunun sırrı. seyis bilir. Derviş saygı ve teşekkürle ayrıldı.» Yani evvelkini görür suratını ekşitir. Suyu getirdi. Tekrar binecek olsam. ariflerin meclislerinden ve sohbetlerinden söz açmışlardı. bu topluluğa bir genişlik vermek yahut anlattığım şekilde. Kuran'da. cebriye görüşünün çukuruna düşmüşlerdi.

Nasıl ki bir gün Harunnurreşid. onun aşk destanlarını âşıklar kendilerine örnek tutmuşlardır. «Allahnın nurdan yetmiş perdesi vardır. o doğru ve nifaksız sözü Peygamberlerin ruhları bile arzulamaktadır. Suyun öte tarafında haydutlar sana saldıramaz. Halife erken sabah mumlan yaktırdı. yabancının vereceği yüz bin dinardan değerlidir.» anlamındaki hadis ile işaret buyurulan kat kat perdelerin nurudur. onu görüyorum. haydutlar seni zebun düşürür. Şüphe yok ki. Onlar Allahya bilgi yönünden bakarlar. Saatlerce başını önüne eğdi. onu dikkatle gözden geçirdi. düşünceleri tekrarlardı. daha ileriye atlamak için olursa iyidir. onun sohbetine ereydik. Ya müriddir ya dostluk için gelmiştir. Yahudi bunu geçecektir. Sende başkalarını hangisisin? Nihayet belüdir. Birini iki yüzlülükle. O sendedir. Bundan geri kalırsan. Çünkü o kapalı kapıyı dost vergisi açar. Leylâ'yı nasıl görebilirsin? Onu göz yaşlarınla tertemiz yıkamadıkça! Bana Mecnun'un gözüyle bak. kendimi onun benliğinde göreyim. «Bana bir sır söyle. Biri geldi. Bu dost yardımını her kim kabul ederse. ama ben sende değilim. Onun iki sözü vardır. Kendi kendine.» dedi. O baş salma heva olur. Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'yi bulmak ve onunla sohbet etmek arzusundadırlar. Bayezıd'ın halvet hikâyesini anlatmaya başladı. Sen bu üç türlü ziyaretçiden falanın yanına gitmeyecek misin? «Benim nasıl bir insan olduğum sizce belli midir?» dedi. Onu isteyin. Mecnu'nun başında olan o gözler senin başında yok. «Bükere de onu konuşturayım belki söz söylerken yüzündeki güzellik daha çok belirmeye başlar. Birçok masraflar ve kurnazlıklarla Leylâ'yı getirdiler. Bu cihet eğer açıklanır ve bende velilik ve hikmetler olduğu bilinirse bütün cihan tek renkli olur. bir takım sözcülerin sakat ve yanlış haberlerini.» Şiir: Başkalarına baktığın gözle. onu kendi benliğinde değil. Cevap verdim: Ben sana sır söyleyemem. onun sözlerini işiteydik!» derler. Şeyhin bu güzel suret ve güzel sözleriyle fiil ve hareketlerine asla rıza göstermeyin! Çünkü onların arkasında bir şey gizlidir. ona hasret teraneleri yollamaktadır. Bunların geri gidişleri. Öte tarafında sana kuvvet gelir. Şimdi sen aşka batmış olduğun halde nurun ışığından nasıl söz açabilirsin? Eğer söz açarsan o bütün heva olur. düşündü. Şimdi bari siz bu fırsatı kaçırmayın ve bu gözle bakmayın. Bana. O Allah kulları mal bakımından bir hizmette bulunursa bir muhabbet uyanır. Kendi sırrımı kendime söylemiş olurum. «Nasılsın?» diye sor. O sakat hükümleri. yahut da kendi ululuğunu göstermek ister. Fakat buradaki eksiklik onların Allahya sevgi gözleriyle bakmamış olmalarındandır. Muhammed dininde uydurma bir şeydir. kadıdan örnek verdi. Artık başka hiç bir karşılık vermedim. Allah kullarına getiriyorsun. Kılıç kalmaz. Allah nurunun parıltısı nerede? Zaman zaman bize. Doğudan Batıya kadar. yardım ve kolaylıklar görürsün. Ama sevgi yönünden bakmak başka bir iştir. «Allah onları sever. ruhları özlemekte ve bunu istemektedir.geçer. Ama Mecnun sen değilsin. Uydurmacıların sözünü bırak. Bazıları daha ileriye sıçrayabilmek için geri geri giderler ki suyun öte tarafına atlasınlar. Bu sözün mânası şudur: Benim dış yüzüm iç yüzümün dışarıya vurmuş olan rengidir. ötekini de dosdoğru söyler.» Benim içim dışım hep bir renktedir. Müslüman. Bana dedi ki: «Mert odur ki. Halbuki. ona bağlanmış olur. sevgiliye. 19) üç ihtimalin dışında değildir. «Şu Leylâ'yı getirin bir kere göreyim. Ama ben sende kendimi göremiyorum. seven gözlerle bakmalı.» dedim. Mecnun onun aşkı ile bütün belâlara düşmüş. Bugün suyun öte . Harun yüzünü Leylâ'ya çevirdi sordu: «Leylâ sen misin?» «Evet Leylâ benim. Fakat gerçek dostun vereceği bir pul.» buyurulmuştur. «Bu. Eğer başka bir niyetle gemleniyorlarsa sonu düşkünlüktür. Nihayet nur perdelerinin ışığı olan aşk. Heva nerede.» dedi. O sofî îmad sarhoş olur. Ama alemin böyle olması Allahnın kanunu değildir. Ama iki yüzlülükle söylenmiş olan sözü bütün velilerin canları. Uzun söz burada kısaldı. Peygamberlerin ruhları da aynı gözle bakmakta. Halifenin sarayında halvete koydular. Şu hale göre bu âlem var olmasaydı yerinde başka bir âlem olurdu. çünkü sendeki benlik ben değilim. içinde ne varsa dışı da öyle görünsün. «Kalk git! Bir daha böyle şeyler yapma! Başkalarını dinliyorsun. Onunla Tokat'ta yaptığımız tartışmalardaki hükümleri ve araştırmaları anlattı. Bir kimsenin yanına gelen başka bir kimse (M. «Keski onun zamanında olaydık. Kâfir.» dedim. bu ırmağın suyu geçilecektir.» dedi. kahır ve zulüm kalmazdı. irfan ve felsefe yönünden bakarlar. Onların işleri o muhabbetle gelişir. Ben sizin kulunuzum. Ben sırrı öyle birisine söylerim ki. «Evet sende görüyorum. Ona öyle bir gözle bakın ki.» dedim. başını sallar.

öğüt dinlerken içleri müslümandır. Dünyada Allahyı aldatmak nasıl olabilir? Bu.» dediler. Değmez. «isterim ki dileğimi kabul edesin ve bunu geciktirmiyesin. bil ki Hak seni iyilik ve kötülük yönünden sorguya çekecektir. bir bakışla yokuşun sonuna. Kuran'da.» dedim. deveye sordu: «Niçin ben çok kere katarın başında gidiyorum da sen arkada yürüyorsun?» Deve dedi ki: «Ben yokuşun başına geldiğim zaman ileriye bakar sonuna kadar görebilirim. bu ev iğne sığmayacak derece dopdoludur. Ben söyledim sen bırakmadın. Eğer ayağının biri suya değer ve su da sert akarsa. işlerin sonunu iyi bilenlere kalır. parlak gözlüyüm. hem de başka şeyle yumuşatılabilirler. sedef hikâyesini anlattı. Bizim yakınımız. sabırsızlığın manası da işin sonunu göremeyecek kadar kısa görüşlü olmaktır.» Ne söyledi ise söyledi. Bu söz bir zümreye acı gelir. Ben de onun öfkesini yumuşak hareketimle karşıladım.» «Ey dolapçı. sendeki inci ve sedeflerin hikâyesi midir?» Dedi ki: «Vallah ben de senin işittiğin kadar işittim. aldanmı-şım. Allah kulu nefsinden nasıl umutsuzluğa düşebilir? Bir sedef içinde bir inci vardı ki. içinde Allah surlarının öz cevheri coşup köpürmeye başlamıştır. «Hayır. onunla öyle kaynaştım ki. öteki ayağın da kayar içine düşersin! Biri diyordu ki: «Sen eğer fıkıh bilgini olaydın. Sen de bu hususta (peşin hüküm vermekten) sakın. «O halde şimdi sen nasılsın?» diye soracaklardı. sana yoldaş olur. içim onun ateşiyle doldu. Şimdi tekrar görüyorum ki. bir çok incisiz sedeflere rastladı. dinin ışığı olurdun.» derse. öyle bir yüce âleme gitti 'ki. «Bu vasıflardan uzaktır.» Burada deveden maksat şeyhtir. terbiye etmek istediler. yumuşaklığa ve güzel huyluluğa başladı. «Bana falanca cevhercinin cevheri gerektir» demeye başladım. kend si de öyledir.» Diyordu ki.» Tekrar tutturdu. O. ben de yumuşak davrandım aşağıdan aldım.» derse. söyleyeceğim hatırayı yazmaz mısın?» Onun kulağını doldurmak gerek. bir gün eşsiz bir inci bulsun. açık söyle söz nedir?» dedi. her ne kadar bin cevher değerinde olsa bile. Nereye yerleştireyim? Yer kalmadı. iğne atacak yer yok. semâ vaktinde hırkasını atan ve bir daha dönmeyen adamdır. Dedi ki: «Nasıl istiyorsan öyle yapayım. Demek ki.» . 10) buyurulmadı mı? Ona sedef desen bile buna sedef deme! Bir sedef ki. Kimisini de çetin araçlarla ve bazen de daha etkili bir şeyle yumuşatılır. «îş. (M. ona daha önce yetişen herkes onun huyunu kapar. Çünkü o benim kızgınlığımı yatıştırdı. güzel huyludur. Nihayet benden şunu diledi ve dedi ki: «Mademki sen bu kadar iyi bir adamsın. Bazıları da vardır ki hem vaızda yumuşak huylu olurlar. yumuşattı. hiç bir şey istemiyorum. ant içerim ki o sedef bende yok. Çünkü yüce başlı yüce himmetliyim. Peygamberleri dile getirirsin. O cevher. ancak öyle bir sıçrayış sıçra-malısın ki. «Sana ne lâzımdır?» dedi. içten ve dıştan bir anlayıştır.» dedi. Cevap verdi: «Hayır.» dedi. «Sen bilirsin. O hırka. Çünkü o olgun görüşlüdür. onların ahvalini öğrenirsin. ne ince konular bulurdun!» Öteki Hıristiyan da dedi ki: «Eğer sen Hıristiyan olaydın. ama bizi yanıltmak istiyorsun. felsefe derler. Ona sedef ve cevher hikâyesini anlattılar. eğer barış yapmak istiyorsan barıştım.» Ben de imkân bulunca. bir bakışta da ayağımın önünü görürüm.» O düşünce nereye sığar? Gönül evinde nasıl yer bulur ki.» «Hayır. Güzel huylu bir çocuk mudur?» Eğer. o büyük ölümsüz ve sonsuz cevherle öyle sıkı ve sıcak bir bilgi edindim. «Sabredersen. görünüşte her şeyi yumuşatmak bir âlet yardımı ile olur. çünkü yoldaşların seni kendi âlemlerine çekerler. Evet. 20) Nişabur şehrinde. (M. «Evet. Bir külhan ambarını getirmiş. «O. İlim. onların suretleri senin ruhunla birleşir. bir kere ben o zevkin o hırkaya değdiğini sandım ve vermiş bulundum. sabrın manası bu bakıma göre işin sonunu gözlemek. Kuran okumak gönüle sefa verir. öteki çömlek parçaları ile nasıl eşit sayabilirsin? Her kim senin yanında iyilikten bahseder yahut senden bir kimsenin iyiliğini sorarsa. hüküm senindir. fakat vaiz meçlisinden çıkınca ateşten çıkmış kalay gibi donar kalırlar. 21) Dedim ki: «Sebep aynıdır. Dedi ki: «Bir kere düşün bu nereye sığar? Ev doludur. bayağı bir şeydir. îlk saf daima. söyle. Nasıl ki. Muhammed'in dini ne mutlu bir din olurdu. fena değildir.» O öfkeye ve sertliğe başladı. hangi tarafa baksan sana olgunluk telkin eder. Bu sefer de. cefadan şikâyet etmezsin.tarafına atlamak için daha çok gerilenirsen çok geçmeden yorulursun. «Buraya yerleştir!» diyor. senin iyilik hakkındaki düşünceni öğrenmek istiyorlar demektir. ancak o acılığa karşı dişlerini sıkarlarsa bir tatlılık belirir. o da onlara. Ben. Katır. Dedim ki: «Hele tartışmayı bıraktım. kiminle düşer kalkarsan onun huyunu kaparsın. Önce ona sordular: «Falan çocuk hakkında ne dersin? Bize hoş görünüyor. yankesici! O sende. Bu yüzdendir ki. bir çocuğu doğruluğa alıştırmak.» (Necm sûresi. Şüphe yok ki. Bazıları vardır ki. o semâda ve o halde aldanmış bulunsa bile. Allahnın kuluna bildirdiği şeyi bildirdi. eğer. gözleri sonunda gelecek tatlılığı görmektedir. Hıristiyanlığa parlaklık verirdin. Böylece bir kimsenin aleyhinde konuşurlarsa. sözden'daha sağlamdır.» Yahudi de bundan daha iyisini söyledi: «Eğer bütün müslümanlar böyle olsaydı. Eğer iç alemine ait olursa ona hikmet. Şu halde acılık zamanında gülen kimse şu sebepten gülmüştür ki. Yeşilliğe güle baksan sana incelik duygusu gelir. bütün âlemi dolaşırdı. Ötekiler dediler ki: «Bizim onda bulunduğunu işittiğimiz o sedefler. iki ayağın birden karşı tarafa bassın.

İbrahim dosttur. halk gelip ayınncaya kadar (M. bakkal yine . birlikte geçerim diye suyun etrafında toplarsa.» Yine Hazreti Ali buyurmuştur ki «Perde açılsaydı yakîn yine artmayacaktı. o niçin çıkışsın? O. O saatte.dedim. «Rahmetin öfkemi geçti. «Düşmanı altetmek tartışmaya engel olmaz. dostları sınamak gerektir. Nemrut. hali ne olacak diye sınadı. onları bu gibi şeylerden kurtarmak istedi. Bilgeler bunu gerçeklemezler.» demek istedi. üç günde anlarım. Bu bakkal. Bir iş yaparken o cefaları hatırlıyorsun. Müşteriden bir pul haraç alan bakkal. Onlarda bir ateş vardır.» derdin. «Ben dünyaya tapanlara söyledim. dünya işlerinden feragat gerektir ki. öfkelenmişti. Gerçi bazı kimselerle tartışırım. pişmanlıktan önce uyanmış olsunlar.» diye ona çıkıştı. Ben öğünmüyorum. «Bir insan konuşurken kim olduğunu aynı saatte anlarım. yapacağın işi söyle. O. dünyaya tapanları benim sözüme örnek getirebilirsin. Denizde ve girdabın içinde bir damar ve o arada incecik bir yol da vardır ki. Çünkü şüphesiz bu girdabın bir yolu olacaktır. rica ve niyazda bulundu. ancak iş gerektir. denizde bir girdap vardır. içinden bunu kabul etmiyordu: «Nasıl olur da bir adam bu ka-darcık hüneriyle öğünebilir? Filan adam bana böyle saygı gösterdi. İbrahim. kahrı ve öfkeyi yok eder. kavgaya tutuşmuş. o cefa unutulsun. fenalığın cezası misli iledir. bu girdaptan herkes kaçar. Ancak yüzücü kaçmaz. korkunç bir girdap. yalvarma yoludur. Rahmetin ayağı kahrı tepeler. «Bismillah!» dedi. kendinden geçer ve hastalanır.» «Bildiğin gibi değil. Konuşmasa. her gün hurma yerdi. Bu adam bütün bu ce-fasiyle beraber eğer bu gün bana hurma çekirdeği atmazsa ötekileri af edeceğim. Mademki gam çekmiyorsun. Çalgıcıya dediler ki: «Ne nazlanıyorsun.» O gün. Bazılarında iyilik umudu göremiyorum ki.» dedim.» demiş olmana rağmen. Bu hal şimdi senin başına gelseydi.» diyebilir. O arif bizlerden değildir. dostu ateşe fırlattı gitti. yine ziyaretleri boşa gitmez. Şimdi bu gördüğüm şeyleri nasıl söyleyeyim? înliyen direk hikâyesini nasıl anlatayım. Rahmetin ayağı böyle olur. O gün kendi kendine dedi ki: «Allah. Bakkalın biri.» Eğer onun hali öyle olsaydı. dirhemleri başına atılmış. ancak yeter ki halinde susma olmasın da. filan kimse de böyle niyaz ediyordu.» diye buyurmadı mı? İbrahim dedi ki: «Ders meydanda.» dedi. Bunu niçin söylüyorsun.derler. Yüz hıyar nereden geldi? öteki dedi ki: «Sen Hak yolcusuna nasıl diyorsun ki hıyarı bir pula satmak küfür değildir.» Yani sizde böyle yapın. beni içine alacak. Bağışlamayı unutmak gafleti unutmak demek değildir. Bir hizmet etmek gerekir ki. düşmana ne yaparsın?» . Ama en iyi bir durum içinde çalışmak gerektir. «Göreceksin ateş kimi yakacak. dışarıdan bir ateş yaktı İbrahim de bir ateş yaktı. imtihana ne lüzum var?» Öteki. Sana ne zaman öfke ateşi gelse sadece Hak uğrunda değildir. çal! Yoksa ricamızı iki kere mi işitmek istiyorsun?» Şöyle cevap verdi: «Hatırlıyorum. Hayır. «Hayır. 22) elli dirheme yakın bir ziyana uğramıştı. ona öyle bir ateş gelmişti ki. istidat. Onun halini. Ziyaret edenler niyazda. Pabuçcu bu hurma çekirdeklerini topladı. çekirdeklerini de pabuç-cuya atardı. Ancak başkalarını da yakalar. bu takdirde rahmet. oradan geçilebilir. Dindar kişiler bile bu nükteler içine sığmaz. Onu vurmadıkca bir faydası olmaz sana teslim olmuştur. dinleyenlerin anlayışına göre konuşsun.» diyorsun.Bu. Diyelim ki. Diyorlar ki: Ariflerden biri Bağdat'ta yüz hıyarın bir pula satıldığını işitir. hayır. bil ki yüce Allah buyurur ki. bu ikinci söz haline uygun düşmezdi. bir pabuçcunun karşısında otururdu. Şah ise niyaz ile doludur. ibrahim gerektir id ateş onu yakamasın. Evet. Feryada. ben yol gösteriyorum. sana gelseydi o gün hamama girmişe dönerdin. Büyüklerin meclislerine gelmeye engel olan şey istidat eksikliğidir. Onun sözünü ve halini bize nasıl örnek gösterebilirsin? Biz de o hal yoktur. kişi dilinin kıvrımlarında gizlenmiştir. Bu ateş her kime yakın gelse. buyuruyor. benim tarafımdan ancak cefa kapısını kapamaktan başka bir şey baki kalmadı. kabiliyet. Çünkü geçeceği yol girdabın içindedir. Sonunda yaptığı işten çok üzüntü duydu ama o saatte öfkesi ona öyle galip gelmişti ki. onu taş gibi inciten o çekirdekleri bir araya koydu. «Ey Nemrut! Sen kahırdan doğmuşsun. Gösterdiğim yol da niyaz. Şimdi seri nasıl söylüyorsun ve bana niçin diyorsun ki. Nasıl ki. dövünmeye başlar. öteki sanır ki kendisini döndüren girdaptı. belki çok hoşuma gider. Tekrar etti: «Senin sözün bizim için senden daha iyidir. Tablaları dökülmüş. «Dosta böyle yaparsan. görelim kim kimi yakar?» Allah. onu ancak fırlatıp atan bilir. «Hiç kimseyle tartışmadan korkmam.» Mademki gam çekmiyorsun. Öteki. büyükleri ziyaretten bir fayda elde edilsin. «Bunu bizim sözümüze niçin benzetiyorsun. ben de rahmetten yaratılmışım. O b'le kendisini bu girdaptan geçmeye sakınır. Hazreti Ali buyurdular ki.» dedi. Sana dünya ehlinin sohbeti ateştir derler. Bu öyle bir girdaptır ki. Herhangi birinin bundan sakınmayarak buradan geçerim demesi ne demektir? Şimdi cansız varlıkların konuşmasından ve onların işlerinden söz açacağız. Bütün denizciler bundan kaçarlar. Bize göre Hak yolcusu birdir. armağan sunmakta ağır davransalar bile. «Aman ateş geliyor. gam çekmem.

Cefaya karşı tedbir almak gerektir. bunu göstermiyor mu? Mutlu odur ki. 103) buyuruyor. Bu hikâye henüz âleme yayılmamıştı. Şimdi ikiyüzlülük mü yapayım? Yoksa dosdoğru mu konuşayım? Bu Mevlânâ Ay'dır. Ben inci hikâyesini anlatıyordum. Oklukta kalanların da başka işleri var.» dedim.ttiği zamanlarda da söylerim. bu yoldan başka geçit yoktur. Sevgili der ki: «Ben hoş konuşurum. Tüccar. sen de hoş konuşur musun? Ben sıkılırım sen de sıkılır mısın?» Bu o kadar önemli değil. o cefanın b'. Attığım ve atmakta bulunduğum oklar geri tepiyor. 9) buyuruyor. inciyi rüyasında görmüş. «Onu göz önünde tutarsan ortada bir şey kalmaz. O cefaya karşı tedbir almak için öylesine çalış ki. Allah. rüyaya inandığı ve kendisine Ay'ın. kunduracı bıçağını aldığı gibi eline indirdi. işte onlar. Nasıl ki yüce Allah Kuran'da. Ben yolu senden daha iyi bilirim. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Ne vereceksin Allah yoluna? Gönlündeki nedir? Ne düşünüyorsan. Bütün çarşı halkının bu işten haberi vardı. Ancak Ay'a erişilebilir. Eğer bir engelin varsa bana anlat ki. Bütün külhan sakinleri onun huzuruna yol bulmuşlardır. onun için teklif tekellüf yoktur. «Allah yolu budur. Vezir. Kurtlar.» diyorum. Bu ok Hakkı bilenler içindir. tüccar ile dalgıçlar arasında gizli kalmıştı. Bizi bırakıp gitmekten dem vurma! Bulunduğun hal içinde. onun hoş beş etmesini bekleme: iltifat göstermeyişi oraya yol olmamasından. ama o gözleri kavrar. Nasıl ki. «Nefsinin cimriliklerinden korunmuş ve arınmış olanlar. bu yolun geri dönüşü işte böyledir. bu yüzden başka dostları da yanına toplayabilesin! Azıcık bizi de gözet. ilerideki ayrılık gününü korumak için işe yarasın. Denizi bir kat daha artırsak bile yine yetmezdi. vezirin anlattığı şekilde pabuçcunun ziyaretine geldi.» Şah. sana vermiş olduğumuz ödünce karşı bir iki lekis hazırla (ayrılık masrafı boştur kişi verilen sözden sorumludur). alaşağı ederler. kemâl mertebesiyle bilen onun kudretini anlayan kimdir? Bu okun sonu yoktur.» (Haşr sûresi. her neyin varsa ver. ona saygı gösterir. Cefa vaktinde söylediğim sözü ayrılık günlerinde. kurtuluşa erenlerdir.» (Tevbe sûresi. Geldiğini haber alan inci dalgıçları birbiri ardından koşardı. Ondan sonra yapılacak işler çoktur.n nasıl ve nerede olduğu.A.» di-yesin. Ancak önce Aksaray'a uğranılacaksa. Bu adam bir in-•ci arıyordu. malları ile.» (Kehf sûresi.» «Evet. dükkânın köşesine otur. o rüyaya inanmış ve güvenmişti. Elbette Aksaray'a gidilirken bir köprüden geçilecektir. «Söyle ki.» Şaha haber gönderdiler. zindana tıkıldığı günlerde bile gecelerini hoş geçiriyordu. «Onlar. Şimdi dalgıç Mevlânâ'dır. Nimet günlerinde de. İşin hoş tarafı benim zındıklıkla birleşmiş olnnamdadır. gramere vurursun. İşte bu insan sıkıntı günlerinde Haktan yüz çevirir. Şimdi görüyorsun ki. . 23) Bu sıkıntı tatlılıktır. Güneş'in ve yıldızların secde ettiğini rüyasında görerek bunun yorumunu bildiği için kuyuya atıldığı. Ama aranılan incin'. doğan gibi uçar. Kabul edersen yazarsın.» Niyaz yoluyla ve hal diliyle biri sordu: «Allah yolu hangisidir? Söyler misin?» Ben. söyle. ister yayılmasın maksat bir öğüttür. O Ay güneşe erişemez. İster yayılsın. Biz hem tedbir alıyoruz hem yol gösteriyoruz. ben Allah yoluna gelin diyorum. Diyorlardı ki: «Eğer bu gün de aynı terbiyesizliği yaparsa kendisini alaşağı edelim.hurma yemeye. ama Güneş Ay'a yetişebilir. Benim İslâmlık tarafımda o kadar hoşluk yoktur. (M. Aynaya bakar.109). Biz ona yol bulalım. Bari nerede olursan ol bizden yüz çevirme. yani Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî Allah bereketini sonsuzlaştırsın inci de ikimizin arasındadır. Işığının ve aydınlığının son derece parlaklığından dolayı gözler güneşe baba-maz. Padişah. Aşağı in. Allahmın yarattıklarının sayısı bitmeden önce deniz tükenirdi.» Veziri dedi ki: «Padişahım. Yusuf Peygamber (S. onu karşımda tutarım. «Fakat yol budur: Ben sana bir şey verin demiyorum. Bu mesele elli kere dünyanın her tarafını gezerek denizleri. elini istemiş ve öpmüştü. Beraber oturup konuştuktan sonrıa geri döndü. Okluğumda daha nice oklar var ama bunları atamıyorum. Bu ok kimin okudur? Bu söz kimin okluğundan fırlamıştır? Hakkı. Aksaray'dan sonra da (yolda) ıssız ovalara saparsan yine yolunu şaşırırsın. vezirine dedi ki: «Pabuçcuyu ziyarete gidelim. Bu öfke yumuşaklıktır. Çünkü o sözün. İkinci bir küstahlıkta da bulunmuş. onu vurur. asıl işin özeti o sıkıntıdadır. anlamındaki âyet.» demişti. O yol da dünyayı feda etmektir. Şaha da haber göndererek bunu astıralım. çekirdeklerini eskisi gibi pabuçcuya atmaya başladı. eğer deniz Allahmın yaratıklarını yazmak için mürekkep olsaydı. cevahir tüccarı da ben.). karaları dolaşan mücevher tüccarının hikâyesine benzer. o engele karşı yol öğreteyim de sana kolaylık olsun. Hakka giden yolun köprüsü de Kuran'ın. oranın yasak olmasından değildir. Kuran'da. 21) âyetinde buyrulduğu gibi önce malını saçmaktır. gulyabaniler seni görünce yayından fırlamış ok gibi ardından yakalar bir lokma yaparlar. «Onu gözler kavrayamaz. bu ok kendine isabet eder. o öğüdün sonucu ondan sonra ona aykırı bir halin meydana gelmemesindedir. (En'am sûresi. nefisleriyle savaştılar. Bir şeyin yoksa kazanmaya bak ve çalış ki. Kerem ve cömertlik alanında. benim varlığımın Güneşine gözler erişemez. ikinci bir darbeye lüzum kalmadı. «Başka suretle ziyarete imkân yoktur. sen bunu bir pula bile almıyorsun. söz başkaları içindir*. Diyorlar ki: «inciye giden yol sizin aranızdadır.

» diye cevap verr. Eğer sahabe. Nihayet bütün bunlardan el çekeceğin zamana kadar sana görünmeyen âlemden ansızın bir doğuş olacaktır. tartışmadı. Gerektir ki uşak önce efendinin istediğini getirmiş olsun. Siz de bana böyle yapıyorsunuz. bin din bilginine şöyle bir teklifte bulunmuştu. Peygamberin de onu korumasından dolayı incinirlerdi.» deyince. Tekrar benim yanımda nebilerin mucizeleri ile velilerin kerametleri arasındaki farkı anlatmaya başladı. efendi. Az çoğu gösterir. Bazı veliler de yumuşak görünürler ama çok hareketli ve galip olurlar.» derim.» Çuha şu cevabı verdi: «Bize ne?» «Ama sizin eve götürüyorlar. Şimdi bu hangi nevi dendir ki bahsetmiyorsun? Bu manevî fayda kendine erişir. . «Allah hidayet versin. turşu efendinin istediğ dir. Bir iki kere açıkladım: Bende. Hazreti Peygamberin çağında doğruluğa pek düşkün bir adam vardı. olmayayım sana ne? Nasıl ki Çuha'ya «Hele şu tarafa bak dediler. marifetleri kalmamış olmasıdır. Bu rüya ona yeter derecede bir öğüt olmadı. sen nerede? Sonra. Hayır.» der. bulanık suda boğulmuşlardır. Uşak.» der. ama o derece galip değildirler. Aksilik yaraşmaz. onun doğru olduğuna delildir. onların nişanı.» Bu uygun bir iş değildir. Bu doğru değildir. «O halde size ne?» dedi. hem mana isitesin. şu saatte mazeretim var. Halbuki benim Mevlânâ'ya açıkladığım sevgi arttı ve eksilmedi. Hazreti Muhammed'le (S. İki iş'bir arada nasıl olur.» Bilgin de savaşçıya şöyle dedi: «Sen bilimsel tartışmadan anlar mısın? Yoksa bundan yoksun musun? Tartışma sevdasında değil misin?» Şeyh Muhammed bunlardan hangisidir? Beni gerçekledi. İşte bu sebeptendir iki halktan çekinmekteyim. seni ansın ve ilâhî âlemle meşgul olsun!» derim. hem başka bir iş yapasm. ama açığa vurmam. Rüyasında büyük bir bulanık suyun içine daldığını. «Turşu getir. bu adamın doğruluğundan ve doğru sözlülüğünden. 24) Allah ile olan sözleşme nasıl olur? Borcumuza karşı her şeyden bir parça olsun saklamayı ihmal etme! Eğer bir lekis kadar olursa (ki ben ondan zengin sayılmam ve onsun da yoksul kalmam) ancak sana bir şeyler açılır. Ben doğruluğa başladıktan sonra beni dışan attılar. Diyelim ki oraya bir çuval şeker koymuşlar. «Ben falan yere gidiyorum. ona bu halinden daha iyi bir hal ver ki sövüp sayacağı yerde bir teşbih okusun. Bana şovenlere de dua ederim. akıl bir şey buyurur.» diyerek imdat istediğini görmüştü. iş birliği gerektir. fakat bu dostluğun değerini kimse bilmez ve takdir etmez. Onun sözlerinden ve işinden (M. kapı dışarı ederlerdi. tepsiler götürüyorlar. ben sana niyaz öğreteyim. 25) yüz çevirince de. Yine biraz eğrilik ve ikiyüzlülük de sahibinin eğriliğini gösterir. Bir marifetten bahsedemezler. veliyi kendi haliyle kıyaslayarak tasvir ediyordu. Onu 'anlatmaya yeter. «Beni kıskanıyor. Bu ters anlama. Böylece bizim tarafı da bir hamlede unutma! Diyelim ki.» der. Nasıl ki adamın biri. Kederliysen tazelenmek. bazıları da ihtiyarsız olurlar.) karşılıklı konuşsalardı onlar için çok faydalı olurdu. doğrusunu söyleyemiyorum. «Aman Şem-şeddin-i Tebrizî elimi tutsun. bazı rafızîler devamlı bazıları da devamsız olurlar. «Allah yoldaşın olsun git. Onların diledikleri biraz gecikir. Heva ve heves onun aksini ister. akliyle oynamak gerek ki nasip alasın. Eğer tam doğruluk gösterecek olsaydım beni bir hamlede bütün şehirlerden sürer. Yani hem ince manalar dinleye-sin. işte bu azıcık örnek o bir çuval şekerin delilidir. Başıyla. Tatlı daha iyidir. altından çıkabilirim. Bir muhabbet vardır ki asla soğumaz. Velilerin sözleri nerede. kulağiyle. «Sen bana Yasin öğret ben de sana savaş öğreteyim. Allah her şeyden üstündür. gibi kimseler.» der. yani söz az mâna çok olmalı. İçimden birçok büyükleri severim. Ancak tartışma ile elde edilen bu fayda nedir? Eğer konuşurlarsa siz çok faydalanırsınız. ben gelmiyorum. onları doğru yola yönetsin. hem yiyesin. «Niçin gelmi-yorsun. Ama tartışmada bulunsaydı çok faydalanırdı. Sahabe. iki parmağını oynatarak. Ancak çok içerlemişlerdi. işin aksini öğrenmedir. Sonra efendi. Bizim sözlerimiz arasında söz karıştıran Şeref Lehaverî. «Ulu Allahm. sen bana uyuşmazlık öğret. uşak «Hayır.» diye tartışmaya başladılar? Ben veli olayım. Halbuki bu yolda söz birliği. Gerek ki iki işi bir arada yapasm. Ulu Allahnın bana öyle bir vergisi var ki birbirine aykırı yedi sekiz işi bir arada yüklenir. ondan azıcık bir örnek getirmişler. Onlar bana nereden çattılar da. geçim hayatımdan bir tecrübe kaldı. ama ona bir şey diyemezlerdi.» diyorsun. Nebiler her ne zaman dilerlerse mucize gösterirler diyordu. bir kısmı da ihtiyar-lanyle rafızîlik ederler diye tutturdu. İşte ben sizin hakkınızda bunu düşünüyorum. yaşlı isen gençleşmek gerek. Çünkü gerçekte. Çünkü benim onunla tartışmam gerekliydi. Halbuki benim öyle bir huyum vardır ki Yahudilere bile dua ederim. «tatlı getirin. «Bu velidir veya veli değildir. Ben de şimdi «Size ne?» diyeceğim. Şimdi.» deyince. O. Bazı veliler aceleci oldukları için sana gal'p görünürler. Kişinin de biraz doğruluk göstermesi. Bu şuna benzer ki.(M. ben sana söz birliği öğreteyim! Yani sen bana naz öğret. «Dönüş zamanında gelirim. bana hıncı var» diyor. Davacının davasından vazgeçeceği zamana kadar uzar. A. «Bu saatte başka işim var. Onlara karşı muhabbetim vardır.

«Bana senden fayda gelmeyecek. şehirden sürülmeye lâyık olmayanı da dışarı atmazlar. başlamıştı. Ahmed ki-zararak yerine oturdu. Bu öteden beri bir töredir. dileğine kavuşmuştu. 27) Bundan içlendi. ağlamaya başladı. sen.» dedi ve oradan geçerek yürümeğe başladı. onlar iyi ediyorlar. dam üstüne koşarak sahabeye çıkışmaya Peygamberin yanında sevilmiş bir kişiydi.» «O halde hangi niyetle bu işin etrafında dolaşıyorsun. Hazreti Peygamberin dünyadan bir darbe göçtüğü günlerden sonra da böylece doğru sözlülükte devam etti. Delikanlı: «Şu okunan Kuran' m sesini işitiyor musun. ancak Allah dilediğini doğru yola yöneltir. Cüneyd içinden. «Şüphe yok ki. Bir şeyler an. Doğru sözlü adam bunun üzerine. «Beni aradığın ilk günden beri o zorluklar içinde kıvranarak bu bilmecenin düğümünü çözmeğe uğraştığını görüyor ve etrafında dolanıyordum. «Olmazsa şehirden sürelim.?» dedi Cüneyd bir nağra atarak kendinden geçti ve yere düştü. bir taraftan da yellenirmiş. «Evet» dedi.» dediler. kervansaraylar yaptırıyor. Uzakta bir yere oturdu. Ahmed gülümsedi. «Bu adam «Ona vuralım.» (Kasas sûresi. Hazreti Peygamber. onu yorumlamak istersin. dünyadan göçtükten sonra ondan öç alalım. diye geçiyordu. bir kadının kulağına kadar gelmiş. sevdiğin kimseyi doğru yola yöneltemezsin. o şehre yollandı. biraz gülerler. Hemen yüreği yerinden hopladı. Kutsal canlar. «Bunu biliyorum. 26) engel olmuştu. Doğru bir söz söylersin.' buyurmuştur. Halk onlara nasıl sorabilir ki. Delikanlı ayağına kapandı. ne o köprü geçen eşeklerdensin. bu gürültülerin sesi azizlerdendir. «Eğer böyle bir kaç çarh daha vurursan bu çarhın ipini koparacaksın. Sen niçin soruyorsun? Seninle biz bilir misin neye benzeriz: Adamın biri.» dedi. Bir adamın evinde biri saz çalıyordu. onlarla kavga ediyordu. Meğer ki. lat ki dinleyelim. Sana söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kendisine dosdoğru öğret len bu adı değiştirmiş olmanın yarattığı uğursuzluk yüzünden bir türlü onu bulamıyordu. Allahnın lanetini hem kendine hem de bunların üzerine çekiyorsun!» Kadın kendi kendine. Adam neyi arkasına götürerek eğer sen daha iyi çalacaksan 'al da çal der.» dediler.» dedi ve sordu. doğru sözü evirdim çevirdim şiir söylemeye başladım. Sana yol yürümek gerek. Adım tevil ederek (değiştirerek) Ahmed-i Sıddık diye sordu. bu sözü söyleyen bile şaşkınlık içindedir. Adam. etrafım sararak. Ona rüyasında tevilsiz dosdoğru bir söz söylemişlerdi. bir şeyler anlatıyordu. Senin karşılaştığın zorlukların düğümü onsuz çözülmez. feryadı kendi nefsinden et! Allah yine Peygamberine. (M. ne de o buna imkân ve meydan verdi. Cüneyd doğru sözlülüğünün mükâfatım görmüş.» diye bağırıyor. Bu makamda onlara soru sormak gerekmez. çok kere de içlenir ve zevk duyarlar. Ben de Allah yolunda saz çalıyorum. «Nasıl bilmem. O sırada kulağına bir Kuran sesi geldi. «Bu halin gerçekliği de bana çok şiddetli geldi. Ben bu karışık işleri çok yaptım. ama yorumlamadan söylersen ne kimse duygulanır. «Ben ne söylüyorum kiminle konuşuyorum. kendi kendine Ahmed-i Zındık'ın evi nerededir diye sorsam her halde edebe yakışmaz dedi. Ben bunu Allah için yapıyorum. «Hiç bir niyetim yoktur. 'Ümmetim sapkınlık üzerine fikir ve söz birliği etmezler. Nihayet hatırına ansızın bir çare geldi.» dedi. Hoşa gider o söz. içindeki irfan buna (M.Hatırlarından. Allah yardımcınız olsun. Ahmed-i Zındık bir kaç kere çarh vurdu. ney çalarmış. Adamcağızı şehirden dışarı atarken.» Ulu Allah buyuruyor ki: «Bir toplum kendi nefişlerindeki özelliği değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimetleri değiştirmez.» (Ra'd sûresi. Yıkık mescitten bir delikanlı çıkıyordu.» dedi. «Bunlar n'çin anlamıyorlar?» diye düşünceye dalar. Sana yol yürürken bir şeyden bahsetmek gerekmez. İyi yapıyorsunuz.» Cüneyd söze başladı.» «Ne söylüyorsun. «Benim Cüneyd olduğumu nasıl anladın?» diye düşünüyordu. Hazreti Peygamber. Allah hidayete ermişleri en iyi bilir. Artık «Adamı kendi adıyla sorayım. herkes Allah için tekkeler.» dedi. Uzun müddet bu şekilde kaldıktan sonra Ahmed-i Zındık merhamete geldi ona tekrar bakarak söze başladı: «Hoş geldin Cüneyd!» dedi. «Evet. rastgelene Ahmed-i Sıd-dık'ın evi neresidir diye soruyordu. O arada. bunu şehirden sürgün ediyorsunuz. sen fena etme!» dedi. Allahnın doğruyu söylemek için yarattığı seçkin insanlar tarafından söylenmiş sözler olsun. kadına hakarete başladı: «Sen niçin kendi kendine bunlara çatıyorsun. . falan şehirde bir Ahmed-i Zındık vardır. Onun yüce ruhundan utanmaz mısınız ki. Ama o bunu teville yani değişik şekilde dinlemişti. Bu yüzden altmış gün o şehirde derbeder ve başıboş bir halde dolaşıyor. ne de hoşlanır. Adam yüzünü yukarı çevirdi.» dedi. 56) buyurdu. Cüneyd'e tavsiye ettikleri Ahmed-i Zındık'ın hikâyesi de şöyledir: Ona denildi ki. Yolunu yürü ey eşek! Sen. Başka biri dedi ki: «Bu evde kimse yoktur. Kendine geldiği vakit yıkık mescide girdi.» dedim. Bana gelirse kendisiyle ne konuşayım diye düşünüyordum. Sen yüz çile de çıkarmış olsan yine onsuz yapamazsın! Cüneyd. bu çalgıyı kime çalıyorsun?» Adam şu cevabı verdi: «Sus. ne de bir günde bir konak gidip geri dönen Mısır eşeklerindensin! Sen binlerce dedikoduların ve koşuşmaların sonucunda günde yarım konak bile gidemezsin. Artık dayanamadılar.» diye kendi kendine hayret eder. 12). «Peygamberin dostları yersiz iş yapmazlar. «Hele şu yıkık mescidin kapısından geçeyim. Şikâyeti. şimdi sen konuşacak bir konu varsa üzerine parmağını bas ki konuşalım. Ne Cüneyd selâm ve kelâm vermek suretiyle bir teklifsizlik gösterdi. Bağdat'tan kalktı.» dediler.

Bir de Allahnın gizlenmiş kulları vardır ki. Onu yüklenmekten kaçındılar. çünkü senin nefsin diridir. Bazan da. ancak onun içi o sudan rahatlaşır. Bunu yalnız bir kişiden dinliyoruz. Görüyorsun ki. Halbuki insan bunu yüklendi. bu sözler. Dünya fenadır. tefsir ve Kuran . öğrenmekle. Meğer bu dönekliklerden kendini kurtarmış olan kimse yavaş yavaş evinin yolunu tutar. ama bir mümin kulunun gönlüne sığdım. «Bu konuşulacak bir konudur. «Ahiretten başka olan âlemdir. bu bize göre küfürdür. Karanlık. biz kaça satılacağız?» ded'ğini anlatmıştım. o insan benim. Bunlar Eşarî ve Maturidî mezheplerine karşı oldukları için Ehli Sünnet nazarında sapkın bir zümre olarak tanınmışlardır. insanların hayırlısı halka faydalı olanıdır. Öteki.» cevabını verir. Fakat o aranılan sevgilinin hikâyesi hiç bir kitapta meşhur olmadı. Bu yol gönül kırıklığı. Bütün bu din savaşçılarının. Mutezile (Mutezile. Peki ama. Ehli Sünetten ayrılan ve Vasıl Binata'nın yoluna sapanlardır.» Bu yol. öteki yıldıza tapar. Derler ki: Fahri Razî. arayandanım. Bunu sana açıklayamam. köpekler için sokağa dökülen ekmek kırıntıları ve kemik parçalarıyle geçinenler nerede? 'Yer ve göklerim beni kavrayamadı. tarife sığmaz. 'Biz emaneti göklere. O. Çünkü o çok zalim ve bilgisizdir. (Ç. Onlar sıfatlar âlemine giderler. tartışmayla anlamak mümkün olsaydı âlemin toprağını başında taşımak yaraşırdı.» dediler ve susmadılar.' anlamındaki Allah sözünün yorumunu anlat. Mevlânâ sanıyor ki. bir nefis düşkününün eline geçen bin akçadan hayırlıdır.» diyordu. bu haldeydi. ayaklanmıştır.» dedi. Ama bu noktadan kaçıyorlar. «Âlem halkının sözünü söylüyor. Bayezid ile Cüneyd'in yüz yıl Fahri Razî'ye çömezlik etmeleri gerekirdi. rahata kavuştun. Başka birinin verdiği beş dirhem daha faydalı olur. halk arasında bunlardan daha şöhretli erler vardır. Nasıl ki Hakîm Sanaî'yi ziyarete gidip gelen dervişten biri sordu: «O dönek ne söyledi sana?» Derviş. Söz. «Yarın. Belli ki bu pirlerin düşünceleri halk arasında pek yaygındır. Ona dedim ki: O değirmeni satma. Sana bir sır açıklandı ise. üzüntü ve çaresizlik yolu.» Belki. Eğer bu cihet konuşulacak olursa faydası çok olur. tek bir ton ile konuşulmaz. derneklerin anlattıkları şeyler arasında da bunlar yoktur. Allahnın kutlu sıfatları için acaba ne diyorlar. Bazan tefsirde bazan Kuran'da ona yetişmeye hasret çekerlerdi. o halde bu âlemin de bir başlangıcı olamaz. yerlere. «On hıyar bir pula satılıyor. Ama benim inancım öyle değil. kıskançlığı ve düşmanlığı bırakma yoludur. «Buna gerçekten güç yetmez. ahiret nedir?» Öteki. derneklerde onların sözleri dolaşır. ama o. Kayırın ne olduğunu bilmeyen nasıl hayır işliyebilir? Yılın ne olduğunu bilmeyenler.» der.» dedi. temiz ışığa dönmüştür. «Sıfatlar.» dedim ve ilâve ettim.' (Ahzab sûresi. 28) dilini halk anlar. Ben «Yoksun kalmasın. Bana dedi ki. Bunlar Hasan. Ben aranan ve istenilen bir kimse değilsem bile. dünyanın ne olduğunu nasıl bilsin? Onun dünyası yok ki. aramızda ayrılık baş gösterir. Yani Allah bilgisidir. 72) anlamında bulunan âyetle aynı manadadır. bulanık günler geçmiştir. Umutsuz olma! Yüzün saf aya. ömrün ne olduğunu anlamayanlar birbirlerine nasıl uzun ömürler dileyebilirler? Bir gönül ehlinin el. «Bu nükte. Allah zatının aynı mı yoksa ondan gayrı mı?» diye tartışırlar. O gün Cüneyd' in. uzaklara gitmez. Arayanın maksadı da aranılanlar arasından baş gösterir. O. Şimdi bu şükrün anlamım ikiyüzlülük yönünden mi. Doğruya. Nasıl ki. pek dar olan dil bağından kurtulamamaları bu sebeptendir. dil daralmıştır. ama bu dünyanın ne olduğunu bilmeyen kimselere göre değil. Su ona erişince hiç dönüp bakmaz. bu bilgi de derecelere ayrılmıştır. ondan çekindiler. o şöhretli pirlerden daha olgun. daha sevilmiş kimselerdir. Lügat mânası «dernekten ayrılmış kimseler* demektir. Tarikatlerin. başka hiç kimseden duymadık. bir yolda kâfirin biri su götürür. Kelâmcı-lar.» dediler. onun da suya ihtiyacı vardır.«Ah şu benim kötü nefsim. çeşitlidir. on hasta bile bu sözden dolayı onun düştüğü anıklık derecesine yetişemez. Öyle döndüreyim ve öylelerine vereyim ki. hem de vakıf yapma! O iki bin dirhemi bana ver ki. Şimdi böyle b:r adam nerede. başını önüne eğerek. Bu manaları. bir hasta neler yapar! Yüz riyazat bile bunu arzusu ile yapamaz. Eğer bunu sana söylersem sen de bin söz söylersin. senin hesabına döndüreyim. ben şöyle söyledim gibi dedikoduların şimdi yorumlamasını dinle: Padişahın özel konuk yurdunda olan kimse bir lokma bulur yer. «O şöyle söyledi.)) diyorlar ki: «Mademki Allah kelâmının başlangıcı yoktur. dağlara gösterdik. Bana göre arayan Allahdır. Bir adam vardır ki. Biri Yahudidir. hep yolu anlatmak içindir.ne geçen bir akça. Bu nokta üzerinde söz birliği edebilirler mi? Hayır edemezler. yoksa doğruluk yönünden mi söyliyeyim? Allahya şükürler olsun. «Peki. huzura. elbette aç kalmaz. O kâfir kıyamette yüz bin müslümanın elini tutar. «Bununla alçak gönüllük derecesine erişir» ve ilâve etti: «O alçak gönüllükten bahsetmiyorum. Allahnın işi sebepsizdir. Yukarıdaki kutsî hadisin manası da bununla ilgilidir. gerektir ki onun şükrünü yerine getiresin. Mutezile yolu değildir.» dedim. Mimberlerde. Çünkü âlem binbir renge girmiştir. Yoksa âlem çok dönektir. Çünkü onların (M. «Yarın nedir?» Hülâsa söz çok darlaşmıştır. «dünya nedir?» diye sorar.i Basrî'nin kanaat ve içtihadına aykırı hareket ettiklerinden dolayı bu ismi almışlardır. «Sizce bu hadisin manası hakkında başkaca söylenecek bir şey var mı?» diye buyurdu. beriki ateşe tapar. devrişler için iki yüz dirhem sar-feder hiç bir tesiri olmaz.

meleklerin gayretindendi. sen bunu ilim yoluyla öğrenmek istiyorsun. «Bir daha söyle.» buyurulduğu gibi Kuran'm işaretlerini anlamıyorsun. Ölüm meleği ne gezer. Cennetlik olanları cennete. «Çünkü karı yalan söylüyor. dünyaya tapanların katında bir pul.» dediğim zaman. adımdan adıma. onlar için hayat meleği vardır. en son vakte kadar bağları çözülmez. mezarlarının yanına götürdükleri gibi yüz bin nur ışığı görürler.» dediler. penceresinin halkası bile dışardadır. şehre bir fitne düştü. iki adım sonra erişir dersin ama Hazreti Muhammed'e (S.) yaraşan adım sende yok. Diyelim ki. imtihan edin. bir çok kimsenin kıblesidir. kıble'dir. Halife. önce nereden kalktımsa yine oraya dönerim. oraya kadar git. «Bu zindandan kurtulacağım. cehennemlik olanları cehenneme götürürler. Halep mallarını asla buraya getiremezsin. Onları kıyamet meydanına getirseler. hayduttan ve başka tehlikelerden hangi taraf daha korkusuzdur. ibrahim Halil Peygamber bunu işitince etrafına bakındı. Halbuki yüz bin Fahri Razî. Sonra tekrar Firavun gelince Musa gitti.» dedi. yüz yıl Halep ve Şam yolundan söz açmışsın. yuvarlanır düşersin. kapıya asılır ama o kapı da evin içini göremez ve anlayamaz. İblis olurdu. sürüden birçok arzulara kapılma sebepleri vardır. Ben de diyorum ki. tatlı canlarından daha değerlidir. Kıyamet nerede kalır? Onları nurdan zincirlerle bağlarlar ki. A. Bu dönekliğe delalet eden haller ne zamana kadar sürecek? Musa'yı da böylece farzet. tehlikelere katlanacaksın. kurttan. Halka kapının dışındadır. Eğer canları olsaydı nazarlarında mal canlarından daha değerli olmazdı. nebiler âlemi hangisi. .» onlar hiç değ siklik göstermeden sözlerinde dururlar. Mezar nerede? Onlara göre kurtuluş. kendini gösterdi: «Ben Cebrailim. «Size ufak bir sır daha açıklanır. «Ben öyle bir sofiyim ki. Bu imtihanda başka bir sır daha açıklanır. Gitmeden o tarafın ahvalini soruyorsun. malını haydutlara kaptırmak korkusu ile üzüleceksin ki.» Cebrail. bilirim» dedi Allah. kıyamet ne hale döner. «Niçin. hangi taraf güvenlidir. mezardan ve zindandan kurtulma vardır.bilgisinde bin top kâğıt harcamıştır. evin iç özelliği ise başkadır. dizden dize fark vardır. ya Elbistan yolu nasıldır?» Mal. Her ne yaparlarsa bunlarla yaparlar. Eğer gerçek müminlerden iseniz ölümü dileyiniz. Birine deseler ki: «Bu zindandan dışarı çıkarsan Sultanın dostu olacaksın. «Sayısı elli bin sene olan bir günde. Okumak hususunda gerçektirler. Bayezid'in yolunun toprağına bile erişemez. Firavun bir daha gelmezse bu döneklik işten değildir. O kapının halkası değil. Eğer öyle olsaydı. Halka. Bazı melekler bu hareketten ibrahim Halil Peygamberin halini anladılar ve dediler ki: «Az çoğa. «Sözünden değil. sonra doğruluk gösterirler. Kuran'da.» dedi. Bu sözden. hak ise açıklanır.» Halil de. «Bizim Allahmız yoktur. ibrahim'in Belâya uğraması hikâyesi.» buyurulduğu gibi onlar bu âlemde böyle söylediler. Cevap verdi: «Sana Aksaray yoluna gitmek hikâyesini anlatayım ve bilgi vereyim. hırsızdan. Allah sevgisinde bizden ileri gidebilir? Dedi ki: «Bunlar sevdadan vazgeçtiler. Kuddus diye teşbih oku!» buyurdu. Yolcular onu feda ettiler. kimseyi göremedi. Halbuki bu yolda yürümek ve savaşmak gerektir.» dediler.» dedi. Fakat. Ey Cebrail! Sen bir taşın arkasında gizlen ve Sübbu. Dünyaya tapanlara göre bir pul. Onların gizli sırları haktır. veliler1 âlemi nasıl olduğu konusunu düşünürsen başın döner. «Bunu bütün koyunlar sana tekrar etsin. Evin içinde sultan gözdeleri ile has halvette yaşamaktadır. Yoksa kıskançlık ve inkâr yüzünden değil. (M.» Halife sordu: «Bu nasıl sözdür? Onun sözü yüzünden nasıl başka olur?» Behlûl cevap verdi: «Eğer sen Halife isen emir verirsin ve yazarsın ki. bir kere de oğulları ile sınayalım. «O kimselerdir ki Rabbimiz Allah tır derler. Ne yapayım eğer bu elli bin senenin zahiri ifadesine uyarsan oraya cennet kokusu götürürsün. onun yanında. Belki şuna hayret ettiler ve dediler ki: «Biz nur cevheriyiz. «Bilgin önce tartışma yolunu mu tutmalı ki o zaman o yolda yürümek kolaylaşsın?» diye sordu. «Ben onun yüzünden bahsediyorum. O ise bundan vaz geçmiş ve temiz kalmıştır. «Beni bir adım geçti.» Bazıları da henüz anlayamadılar. «Benim koyunlara ihtiyacım yok. nurdan başka bir zincirle bağlanırlar. sonra Musa geldi. Sanırsın onların canı yoktur. Bu çabalama ve tartışma şuna benzer ki.» Ulak bu ferm'anı oraya götürür okur ve her gün okurlar ama gelmezler. öte tarafta gafiller diyecek olsa ki. ben seninle beraberim. Onları kıyamet gününde getirdikleri vakit. Bundan sonra dikkat et ki. Ancak o yoldan yürüyen ayaklara el vur. Behlûl'ü yanına çağırdı.» Behlûl karıya taş vurdu. delalet eder. 30) Dünya müminin zindanıdır. inandık ve gerçekledik.» dedi.» «Evet. vuruyorsun. falan semtin gençleri bu fermanı işitince hazır olsunlar. Tâ ki yol zahmetine. bu işi yapabilesin. karıştan karışa.» Adam gelir gırtlağıma s'arılır. onunla birlikte taht üzerinde oturacaksın.» dediler. sizden hangi sebepten daha ileri gider? «Ben sizin bilmediğinizi. Eğer. Onlar zincirler'ni koparırlar ki kıyamet meydanına gelsinler. Ya Malatya yolu. Sende Firavun baş kaldırdı. «İşittik. hiç vakit geçirmeden gelsinler.» Ona dediler ki: «Veliler için maldan. 29) Allahya ant içerim ki.» dedi.» diye boğazımı sıkar. o gitti. «Fakat bu hayret edilecek bir şeydir. Bazıları da beş yüz top kâğıt karalamış olduğunu söylerler. nasıl olur da cisimden ibaret olan bir ayak. taşın arkasından çıktı. Dediler ki: «Mal işi kolaydır. kıyamet meydanına gelmesinler. O gün gizli işlerin açıklandığı gündür. itaat ettik» demekte de yine doğruluk gösterirler. (M.

Allah kullarının biri gelir onu uyandırır. Bilir misin ki iyi geçinmek dervişler derneğindedir. ezelden beri vardır. «Niçin böyle söylersin?» dedi.» derler. Görmüyor musun ki. Şimdi biri yolda bir tehlike içinde uyumuştur. Yapılacak şey ancak sükût ve teslim olmadır. belki dünü. daha bilgin görünürdü. efendinin biri bir adama sordu: «Sen Yahudi misin?» «Hayır. şimdiye kadar hep sevgiye ait sözler konuşuyoruz. umuda kapılırlar. Başka bir zümre de. külhanlara atılacak veya bulaşık silinecek hırkalardan değildir. Sultanul'l Ulemâ Muhammed Bahaeddin Veled. Mezar başından geri dönenlerle birlikte geri döner. bir nükte söylemek istiyor.» Altın sahibi.» dedi. Belki sohbet ve yoldaşlık hırkasıdır. Abdest üzerine abdest. «Uyu ki başına bir taş vurayım. Olgunluk .» O memlekette Yahudiler. öteki. Ama bu sözüm herkes için değil. Kötü niyetli arkadaş artık bu işten umudu kesti. onda uyku başka türlü. doğru söylüyorsun. Bundan sonra o kimseye güven ve kurtuluş kokuları erişir. Ancak susmak ve teslim olmak vardır. Biri yanına vurunca uyanır. Büyük Mevlânâ'mız da bu gibilerden değildi.)). sözü başından sonuna kadar anlayıp toparladıktan sonra ondan bahsedebilirsin. Nasıl ki. Belki bir şey görebilen gerçek bir gözün akıttığı saf ve temiz gözyaşı temizler. zamanın yürüyüşüne göre suret ve surete bağlı olan şeyler değişir. onun ayağına kapanır. Bu söz ona yaraşmaz. sevgiliyi anlatmakta ve onu kavramakta ş'aşırır. Yani âlemin maksadı ve gayesi fakr mertebesindedir. «Eğer şu uyanık ha linde ona saldırırsam bir çaresini düşünür. insan yaşlandı mı çocuklaşır. Ama bir de çok derin uykuda olanlar vardır ki. (Ç.» Şöyle dedi: «Arkadaş. Kıyamette de sah biyle beraber olur. Fakr. ama her gözyaşı da değil. Bunlar böylece başka bir yere gittiler. «Bana kibrit lâzım da onun için. kafanı kırayım da seni öldüreyim. «Arkadaş. Herkes kendi pirinden söz açar. 203) buyurulmuştur. Ama her ağaç bu surette değildir. A. Fakrdan başka her şey araz'dır. hep uyanık durmak zorundadır. Sanki ağacın meyvesini dökmek için onu sallar. Her zaman için gelmez.» Çömlek içinde olanı sızar. düşman gelip boğazını yarı buçuk kesse bile gözünü açamaz. O maşuk ve sevgili idi. kendinden umut kesersin. Şüphe yok ki içteki pisliği temizlemek gerektir. Ama niyazsız gözyaşı. Eğer böyle b r gönül uyanıklığı elde etmişse uyuyamaz. Hak ehlidir. yarını olmayan bir sohbet. Umutsuz olma ki. maşuk yani sevilen manasmdadır. şu altınlarını alayım.) rüyada bir hırka verdi. içteki o pisliğ.» Bu sözden Yahudiler bir kaçamak yolu bulur. teşekkür eder. Onun derneğ'nde güzel söz konuşmak yaraşır.» derim. Uzaktan gelen seli gösterince de korkudan ürperir. iş söz için değil. Aksine kibrit ve benzeri şeyleri de bunlar satarmış. «Şaşarım seven nasıl uyuyabilir?» Bil ki âlem fakirin gözü önünde perdedir. acılarını unutur. bugün ve yarın ile ne ilgisi var. Âlem daha dünkü varlıktır. Olgunluk bunu gerektirir. konuşan biri söze başladı. îç âlemimizdeki pisli ğin bir zerresi bile dıştaki pislikten yüz bin kat daha berbat ve fenadır. bari işi ondan saklayayım da onunla biraz şakalaşayım.Şimdi söz. «Adam daima uyanıktır. hangi su temizler? Ancak bir kaç damla gözyaşı. nur üstüne nurdur. Aşk cevheri. Şaka söylüyorum. Gözünü açınca da boğazının geri kalan sağlam tarafı da kesilmiş olur. Biri dese ki. Çünkü arkadaşının niyetini sezmiştir. fakrdan başka şeyler de maraz'dır. çok umutlar vardır. «Hayır. Din bilgini sordu: «Bana bunun için mi Yahudi dedin?» Yani. sel yatağında bile yatsa yine iş kolaydır. Benden «Hazreti Peygamber âşık mıydı?» diye sorarlarsa. Ama akıl. Fakat o uyuyan adam. «Cenabı Peygamber uykudan uzaktır veya âşık değildir. Onlar önderliğe yaraşmazlar. Yoksa kendini korumak işi güçleşir. ama bunlar âlemin ve âlem halkının sığınağı ve güvencidirler. bir zümre de etmez. Bir zümre onları takdir eder. «Büyükler manaya bakarlar. Hiç bayağılaşmadı. nur üstüne nurdur. şifa. Bütün âlem ancak baş ağrısından ve aldanıştan başka bir şey değildir. Bazıları derler ki. din bilginiyim. Ancak yarı bir anlayışla o nükteden bahsetmek âdet değildir. başı döner. oradan herkesin kımıldanışı onadır. niçin uyumuyorsun?» Öteki cevap verdi: «Niçin uyuyayım? Niçin uyuyayım? Ne olur ne olmaz!» dedi.» dedi. mezar başından daha ileri gitmez. Paralı arkadaşın uykusu hafiftir. Bu sözü yalanlamam. mezarın içine birlikte girer. Diyelim ki. tâ ki o nüktenin arkası gelsin. Aşkın zevk ile. zaman olur ki ağacı sallamaktan vaz geçer ve meclise gelmez. Burada hiç başka yol yoktur. Fakr ise âlemden beklenilen sır ve garazdır.» dedi. Yahudi olaydın. uyuklama başka türlü olur. «Keski. n'yazsız namaz. öteki de onu uyutarak öldürmek ve parasını kapmak sevdası ile fırsat kollamaktadır. Bunlardan birinin yanında altın Vardır. «Kuran okunduğu vakit dinleyiniz ve susunuz. Eğer gönlü uykuda ise. seksenden fazla yaşadığı halde her gün daha ergin. ona göre yine uykudadır. cevherdir. Bari söylemeyim 'ki kendi nefsinden umutsuzluğa düşmeyesin. Akıllara sığmayan bir sohbet değil. işte şimdi gönül rahatlığı ile uyayabilirim!» dedi. Şöyle bir hikâye anlatırlar: İki kişi arkadaş olur. artık uykudan uyanır. Şu halde ona âşık dersem bu. O âdet doğru olmaz. Olgunlaşmış olan (öz) bazı dış kabuklardan kurtulur. yanlış bir harekettir. Hazreti Peygamber (S. «abdest üzerine abdest. Mevlânâ. Dünya halkının önünde korkutucu sözler de söylemelidir ki biraz uyansınlar. kendilerine eziyet etmeyi sevap sayan Müslümanların vereceği zahmetten korkarak vakitli vakitsiz sokağa çıkmazlarmış. Buna hiç itiraz edilemez. Eğer gönlünde bir şüphe varsa onu açıklayabilirsin. Fakat bu iki gün sonra eskiyip yırtılacak.» (Araf sûresi. Şimdi o pirin derneğinde sorgu olmaz. fakir ise aşk cevheridir (Mevlânâ Celâleddin buyurur ki: Fakr. belki 'açmak isterim. Nebiler ve veliler bundan ayrıktır. iş içindir. Ama niyaz ve yalvarma ile kılınan namaz. bugünü. Böylece ta cennete ve Hakkın yüce katına kadar gider. Eğer bu uyuyan adamın hallerini sana anlatırsam. Bize.

bu zahir bilimlerini öğrenmeye başlasaydı. onlarla birlikte hoşlukla vakit geçiresin.» derler. Tâ ki. Mevlânâ'da böyle bir hal yoktur. Doğru söylerler. Diyelim ki. biricik şerefli insanısın. O bil:r gibi zorluk yiyebilmektedir. Çünkü onu ulular. her manada görünürler. Çünkü halk ile ikiyüzlülük yönünden geçinmek ister. Dikkat et ve iyi bak ki. «Meclislerin bereketi niçin kaçtı?» nüktesinde işaret edilen . Şüphe yok ki. Bütün sözlerim kibriyâ (ululuk) yönünden gelmektedir. benim sözlerime ahşamamakta haklıdır. Birine desem ki: «Sen çağı mızın tek büyük adamı. Ben konuşurken söz arasında şiir söylediğim zaman. dilek ve istek yolu ile değil. bahsi iyice açar ve onun manasındaki sırrı söylerim. Gerekirdi ki. sana bir çok devlet ve saadetler yüz gösterir.) sözleri hep niyaz yani dilek yolu iledir. ellerimi yakalayarak. bir ders yoğrulmadıkça bütün faydaları ve zorlukları âdet haline okumadan. Bu halk. ikiyüzlülükten hoşlanırlar. Ama derdi ve ıstırabı olan bir insan vardır ki. yarın asla başka bir derse başlamasın ve aynı dersi tekrar etsin. Ama ilk sözün zevkini kaçırmış olursun. sendeki bu gönül açıklığı giderken mi yoksa gelirken mi beliriyor? Şiir: Dikkat et ki. Herkes iddia eder ki Kuran ve Hazreti Muhammed'in (S. Fakat bu ululanma Allah hakkında utanç verici bir şey değildir. (M.» gibi iltifatlarda bulunur. çünkü Nasirüddin'in mektubunu okuyordu.odur ki. Eğer Allahsal bilge. çabuk çabuk yemek ister. Onda bu hal nerede olsun? Hele bende hiç yoktur. belki de mevki ve. «Sizi çok özlemiştim. Sen de vazın sonunda sözden kesiliyorsun. Meselâ bu bahsi bir kaç kere okuyunca bu nükteyi anlamakta Mevlânâ'nın buyurduğu çekmez ve fazla konuşmazdı.A. kırlara kaçmak gerektir. anlayış eksikliğini kendinde bilesin ve «Tam anlayamadım.» şüphe yok ki hoşuna gider. makam sevgisi tesiriyle ağlıyor. Çehremin rengi ciğer kanındandır. bana bakasın da ne söylüyorum diye anlayıp dinleyesin! Görülüyor ki o. Doğru sözden sıkılırlar. ama. 32) Rubai: Yüreğim aşk ateşinden kebap olmuştur. Bu hususta soru sormakta da faydalar vardır. söz dinlerler. Bu şaşılacak bir şey değildir. mana galebesiyle dilleri tutulur. Bir kimse bir meseleyi iyice kurcalarsa iyi bir sonuca varmak onun hakkıdır. istedim ki. Yine olgunluk odur ki. Mana galebesi ve bazen de mana kıtlığı! Bende bunlardan hiç biri yoktur. bahsi kavrayamadım. bin defa da söyleseler. fikrin hiç değişmesin. Dostun dudağının suyu şarabımdtr. Bugün bazıları vardır ki. Artık beni kınamayın. bunda şaşılacak ne vardır? Nihayet sana bir çift söz söyleyeyim: Bu halk nifak yolu ile konuşmaktan. Bazısı gelirken. onun vuslatı herkesin eline geçmez Şeriat kadehinden sarhoşlara süt vermezler. Çünkü bu fikirle getirebilirdi. bana akıl öğretmenin ne yeri var? Burada fayda. fakire sorulan. Onun arkasından da bin mesele çıkar. Bir zaman îmad ağlıyordu. Ama böylece doğruluk yolunu tuttun mu dağlara. merhamet ve yufka yürekliliğinden. başka bir derse başlamazdı. bana düşman oldu. Halbuki geçen sene onunla dosdoğru konuşmuştum. sana o gün bir acıma hali gelir. o olgunluk görünüşte başka bir surettedir. Nasıl ki. o başka ama bizim yemeğimizi sınamaz. Eğer o sözü kabul edersen.» diyesin. Orada dünya heveslerinden geçmiş erenler dem çeker Kendine tapanlara tek bir yudum bile vermezler. ancak bir lokma lokma daha yersin. kusurum çoktur. Nasıl ki «Allah Mütekebbirdir.ilk sözün bereketi kaçmış olur. niyaz ve . Ne kadar sabırlı olursan o lokmanın faydasını görür sonra başka bir budur. Hikmet meseledir. Bakacak olsan külahını başından düşürecek kadar erişilmez bir yükseklikten dinlerler. bazısı da giderken gönül açıklığı verir.

Eğer bu onda kalmazsa. «Gel göster o adamları nerede?» onları göreyim. Ben o Fılaneddin'in arkasından mı yürüyeyim? Buna selâm bile vermem. «Peki. on lara cehennemliklerin sözü daha tatlı geliyor. mertçe ve uyanık davranır. onun sözü kendi aslına döner. Onların zamanları değerlidir. her ne söylersen bizden bir cevap ve itiraz yoktur» dedi. «Siz burada oturun. Zındıklarla yoldaşlık hoştur. Bir söz ki. ben gideyim de bir şey konuşmayın. Bir halet de yoktur. Hazreti Muhammed (S.). «Bekçiler de. Muhammed Güyanî.yalvarma yolu ile dinlersen. (M. o söz geldiği yere gider. «Hüküm senindir. evinin kapısına kadar götürür. Ben evime (M. Adam cevap verir: «Artık başınızı duvara vurun. dinleyenlerin korkudan ödleri patlasın.» dedim ve bilmiyorum. 34) Söz dinlemeye kabiliyetli kimse bulunmazsa. oturur.» Dervişten kendi kendine der ki: «Eğer beni döverlerse buna dayanamam. Sonra. bütün ömrü bo yunca ve kıyamete kadar ona yeter. elli kişinin toplandığı bir meclise götüreyim.» Onların sandıkları gibi bunu bir an için doğru farzedelim. Ama iş tersine olup da bundan yüreklere bir üzüntü gelince ve bu üzüntünün ıstırabı da sana ait olunca gönül buna razı olmuyor. acaba ne konuşuyorlar diye der. «Kâfirdir. o. biz de sana yapacağımızı yaparız.» diyene sorarım: «O halde niçin ulu Peygambere uymuyorsun? O büyük kerem sahibi. müjdeleyici ve korku verici eşsiz Peygamberin. «Nasıl konuşuyorum?» dedi. «Böyle değildir. O ana kadar bekçilerin tutsağı olan sizi. onların pişmekten ve iş görmekten pervası yoktur. Ama bendeki feragat onda yoktur. Eğer söz ona kalırsa.» Bekçiler. «Bu adam doğru söylüyor. bir pul almak onu öldürmek demektir. Nasıl ki. Sözü dinleyen başkalarının sözünü de dinlemeye kabiliyetli olduğunu söylerse. bir adamı bekçiler yakalamışlar. Bakar ki hiç «Söylediğim adamları bulamadım. Mevlânâ Selâhaddin.» buyurdular. mümin kişidir. söz söylemekten de. bu meclis hoşuna gider. bütün pencereleri ve kapıyı kapadıktan sonra. O. Çünkü onlar zındık olduklarını bilirler. aşağıya seslenir: geldim. Hattâ kıyamette de. O köşecikte bir kervansarayda idim. başını damdan aşağı sarkıtan o dervişin dediği gibi olur. ister bu tarafa!» yapacağını yaptın. . Bundan sonra yüzünü Mevlânâ Selâhaddin Zerkub'a çevirdi. onlara hakikat tamamiyle yüz göstermiş ve onlarda velilik. bilgisizlik yönünden karşılık vermesin! Halka.» derler. Şüphesiz ki. dama çıkar. Acizlerin sözü bizim sözümüze uymaz. Bu söz de kendi yerine gider. o. onun veliliği henüz açıklanmamıştır. dış görünüşü. Sana gelen bu kemal ve olgunluk hali önce Allah resulü Hazreti Muhammed'e de gelmişti. öyle istiyoruz ki bize. Adamcağız bekçilere der ki: «Ben derler. Nasıl ki. beni küfürle damgalarlar. 33) Bir zümre sandılar ki. Söz arasında onları anlayabilsem de bahse ve tartışmaya girişmek bana yaraşmaz. onda kurtuluş müjdesi vardır. kızgın: «Alçak adam bize gitmiyorlar. «Tekkeye gelmiyor musun?» «Ben kendimi tekkeye lâyık görmüyorum. gönlü ona yönelir ve o meclisten ürkmez. bu sefer onları tutsak eder. İster o tarafa gidin. Onlar dediler ki: «Maksat hasıl olduktan sonra artık ona ermek için sebep aramak yersizdir. medreseye gelmez misin?» dediler. «Okuma olmadan namaz olmaz ve yine kalp huzuru olmadan namaz olmaz.A. onun veliliği hiç şüphe götürmez bir şekilde dürüst olurdu. gönül rahatlığına kavuşur. Adamcağız bir şeyimi alırlarsa iş daha berbat olur. Ben onlardan değilim.» derse onun boynunu vurur. o parlak hakikat ışığının izinden niçin yürümüyorsun?» Eğer burada Allah velilerinden biri olsaydı. Bütün bununla beraber namazın zahirde terkedilmiş olması onlar için bir eksikliktir. Ben garibim. Senin soru sormak ve. Her kim. Eğer ses çıkarırsanız onlar şüphelenirler. zahiri korur. gönül hoşluğu kalp huzuru baş göstermiş diyelim. Dervişin hayalinde bu dernek hoş görünür. Kapıyı açmak için anahtar istiyorsun. Ben tartışmaya gireceklerden de değilim.konuşmaktan maksadın hem gönüllerin onu kabul etmesi hem de senin gönüllerde şirin görünmen içindi. Sırat köprüsünde de. Bize bu dervişten ne fayda gelir?» derler. Halbuki kurtuluş doğruluktadır.» derler. kendi imanı ile doludur. her vakit onu hatırlar. Ama ona yetişemezler. Adam içeri girer. Onlarla önce dost olur. ama hiç ürkerler» derviş. Bu Filaneddin ki. surette gönül hoşluğuna erenlerin artık namaza ihtiyaçları yoktuf. Anahtarı hırsızlara mı vermelidir? Hırsızlarla dostluk etmenin hoş olacağına inanıyor musun? Kendine güvenen evi hırsızlara bırakır. garibin yeri de kervansaraydır. Çünkü kendi dilimle konuşursam bana gülerler. bize cehennemi öyle anlatıyorlar ki. kurtuluş ve müjde sözleri boş geliyor. öldürürler. dinlemekten de acizdir. Tekkeyi öyle insanlar için yapmışlardır ki. öteki sordu. isteyeceğinizi onlardan isteyin. aşağıda bekliyorlar. ancak evi gözetler. «Evet bu gönül hoşluğu hali Hazreti Peygamberde de hasıl oldu. onların hoşuna gitmiyor. tâ Hakka kavuşuncaya kadar.

Padişah. Yani ona perdelenmek ve yabancılık yüzünden öyle bir hal gelir fei. Arayanın sonu nedir? Aranılanı yakalamak. Sen gerçi Müslümansın fakat bu kadarcıkla yetinme. Meselâ bir keşiş. ayıpları örter. bir Müslümanı öldürse. Ulu Allahnın kutlu kitabında buyurduğu.» demişlerdir. O lâtif yol uygunsuz görünür. Müslümanlık yolu bulursun. Eğer bu yolun hoşluğunu tefsir edecek olsam parlak düşmez. Çünkü soğuk bir nefes onu o anda soğutur.» nüktesinin aydınlığı ile bulur. kendi nefsini hoş eder. daha da Müslüman ol! Her Müslümanın bir zındığı. bir kere olgunlaştı mı.Fatıma (Allah ondan hoşnut olsun) bilgin değildi ama zahide idi. Onlar Ye'cuc nesli gibi. «Cennetlik kulların bir çoğu gafillerdendir. ona karşı. adamcağızın ettiler: «Sen her gırtlağına yapıştı. Bazan Müslümandan hiç bir Müslümanlık nişanı ve yolu bulamazsın. Çünkü Padişahın ona teveccühü vardı. «Ama niçin Padişaha nerede güreş tuttunsa bütün cihan seni yendi. Cehennemlik insanların çoğu da bu filozoflardan ve bilginlerdendir. onun şeyhinden ayrı düşmesi zarar vermez. bir zavallıyı yere vurdu. Sen o Mecusî değilsin. cevap verdi: «Bu adamın her azası bin dinar değer. Yani. Cennet bahçesi çepeçevre dikenliktir.» diyorsan daima hoş kal! Mertlik odur ki. Ama âlemde kâfir nerede? Ona secde edeyim.» demiştir. Bunlar beni tanımıyorlar. Aranılanın sonu nedir? Arayanı anlamak. mürit ile mürşit arasına perde girince o gece demektir. «Allahaşkına. Müslümanı (M.» buyurulmuştur. Bu. Şu cevabı verdi: «Niyaz yolundan giden adamın değeri belli olmaz. ya yol yoktur derler. Şu halde bu âlemde kime tapıyorlar? «Bana burhan göster!» diyorsun. senin evine sığınarak. Evet Allah kulları hep kendilerini hoş edebilirler. Ne zaman karanlık artar ve mürşit sana çirkin görünürse. hep gül ve reyhan kokar. muradın çehresi sana görünsün. öldüreceğim onu. Cenhennemin çepeçevre dikenliği. «Ben onu öldüreceğim. kullukta ileri bir hatundu. Gam çekme. uzun gecelerden sonra aydınlık günler başlar. Evet yol uzaktır ama bir kere yürümeye koyulunca son derece coşkunluk ve neşe içinde yolun uzaklığı görünmez olur. Çünkü onların çok uyanık ve akıllı olmaları. Sık sık Peygamberden cehennemi sorar. Ama burnumuza gelen cennet 'kokusu sevgi-linin haberini âşıka ulaştırınca.» buyuruldu. zayıflatan adamın da belâsı hafifler. Benden gönül açıklığı istiyen ancak bir Mecusîdir. Müslümansın. ondan bilgi edinmek isterdi. Başları döner. Bir tesadüfle oradan geçiyordu. O zavallı çaresiz kaldı diye onu niçin öldürüyorsun?» «Hayır. müminsin. o da Müslümanlığa heves eder.» demezsin. halden habersiz olur ve nefsini idare etmek yolunu tutar. sana buseler vereyim. «Uzun gecelerde Allahyı teşbih et. kendilerine perde olmuştur.» de ki. «Cennet kötülüklerle çevrelenmiştir.» derler. Her neye değerse karartır. Benden burhan ve delil istiyorlar. 35) öldürse bile aman verilmez. Şeyhin gözünden uzak olmak onun için uygun düşmez. Ola ki. Niyazsızlıktan ne umarsın? Niyazın sonu nedir? Niyazsızı bulmak.» buyuruldu. Emir Kabus da: «Yücelikler. yahut da yolun uzak olduğunu söylerler. O beni bulur ve benden gönül hoşluğu arar. «Kendisinden yüz dinar al da onu bırak. «Aranılanın son merhalesi arayandır. «Bir adam dinini kuvvetlendirirse belâsı da artar. Diyorlar ki: Bize Mevlânâ Şemseddin'den gönül açıklığı gelmiyor. umutsuzluğa düşme! Karanlığın uzamasından. Ama bir zındıktan. ona yaklaşmaya daha çok çalış. Pehlivan. kendisini arayanlardan kaçtığını söylese ve «Ben ancak sığınacak yer olarak seni buldum. ama burunlara ateş kokusu gelir.» dediler. Ama başkalarım hoş etmek Allahnın işidir. ama Haktan burhan istemiyorlar. Müslüman insanı incitmez. biçarenin biriydi. o zevk ve nur kendiliğinden harekete geçer. «Müslüman. bu zavallıyı yere vurunca dayanamadı.» öldürüyorsun?» «Ben.» dedi. Bir Yahudi bile onu fırlatır. Hicap ve perde olmadığı zamanlarda.» Çünkü insanoğlunda iki sıfat vardır. o dikenlik pek hoş olur. Ama ondan daha yüksek bir söz söylemek gerekir. Yalancı pehlivan. Bir adam da vardır ki. hemen yerinden sıçradı. «Ona ruhumdan üfledim. şu miskinin başım şu adamın elinden kurtar. bütün ömrümde ancak bir adamı yere vurdum. gerektirki bu zamanlarda onu ciddi olarak anasın ve o perdenin aradan kalkması için çalışasın. O sevgiden ve aydınlık âleminden söz açamaz. Bir gün Al-lahtan olacak ki. «Bu adam sana ne yaptı ki?» dediler ve ilâve dedi. Sordular. çünkü. Ama mürit. «Ben kâfirim. Nasıl ki. Nasıl ki. O bilgi ve düşünce erlerinin her hayalinden. yani hak yolunun yolcusu olgunlaşmadıkça hevasına uymaktan kurtulamaz. Her ne kadar nefsini başka türlü göstermek istese de. Müslümanlıkta ne lezzet var? Lezzet küfürdedir. ancak onu korursun. «Onu bana getirin!» dedi. ancak çekilen zahmetler ölçüsünde elde edilir. her zındığın da bir Müslümanı olmak gerektir. Dinini incelten. Sen nasılsın? Bu söz hoşuna gitti mi? «Hoşum. ömründe hiç kimseyle dövüşmemişti. Bütün bu söylediklerimizle beraber. Adamın biri her güreştiği pehlivana yenilirdi. Adamı getirdiler. Sen kendini aptal yerine koy. . Onu niçin öldürmeyeyim?» Nihayet gittiler. Beni koru!» dese. yere atardı. İkinci sıfat da niyazsızlıktır. on hayal doğar. Ancak onlar bizim konuşma tarzımızı bilmezler. Her ne bulursa. Biri dedi ki: «Ben kâfirim!» Sen müslümansın! Müslümanlık kâfirde de vardır. burhandan Hakkı arıyorlar. Biri niyazdır ki bu sıfattan umutlan! Bekle ki. Mademki karanlık başlamıştır. başkalarını hoş etsin.» «Bugün kaç azası var?» dediler.» dedi. bir ejderhanın nefesi gibi öldürücü bir zehir olur. tasalanma. mürit.

Çünkü Kuran'ın zahiri manası da iman nuru ile bilinir. gıybet eden kimse riyazatla hafifleşerek havada uçsa bile kurtulamaz. Çoktan beri bana her şey malûm olmuştur. Bu kemal mertebesine eren kimse de Allah nuruna batmış. fakat kafası dünya işleri ile meşgul ise.» diye bağırdı. Hakkın lezzetiyle mest olmuştur. Zina edenlere dosdoğru sopa atarlar. bir neşe gelir. Bedir çenginden gitmişler. Dedim ki: «Benim karşımda inşallah demek yoktur. Kimyanın kemali de böyle olmalıdır. Cehennem ondan utanç duymaz. sonra ansızın ona bir gönül açıklığı. Yılanı anlayan dostu da onu tanır. Ona kılavuzluk gerekmez. 37) zümre de vardır ki. Nasıl ki Hazreti Peygamber. Hak yolcusu. Henüz olgunlaşmamış olan üzümü güneş ile bulut arasında korumak gerektir. ancak iman ülkesinin savaştan Korunmuş olduğunu görürse peçesini açar. başkalarını nasıl ayıltab'lir? Fakat bu sarhoşluğun ötesinde bir ayıklık vardır. Eğer bütün bunlar senin için olağan şeyler değilse. Yoksa neva ve heves ateşi ile değil. Adamın biri bir etek altın vererek yılancıdan bir yılan satın alır. o bundan ürkecektir. 70) Ama iş böyle olunca. Fakat onun benliği hep iyilikle dolu olunca bu takdirde lütfü galip olur. çünkü o soğumuştu. Ama boğulup öldükten sonra da onu üstüne çıkarır ve ona hammallık eder. Bugün. onda coşkunluk yoktur. bütün bu halk ve bizler hep öküz. Şiir: Hazret! Kuran'ın gelini. onun yoldan çıktığına karar verirler. Ama öyle zehirsiz yılanlardan değil. . Nasıl ki önce de anlatmıştık. Ama iyice olgunlaşınca kar altında bile beslenir. ne bir kitap sahibi peygamber. eşek gibi dört ayaklı hayvanlardan sayılırız. Bakırın önünde benimle beraberdir.» buyurmuştur. Allanın kullarından bir kuldur. Bu nükteyi söyleyen adam. Başka bir (M. bu vahiy sırasında. Allahın öyle kulları vardır ki. ama olgunlaşınca ona güneşten hiç bir zarar gelmez. Hattâ malûm olmaktan da ileri giderek. Eğer bir kimse mihrapta namaza durmuş. Allah kelâmıdır. O Ermeni diyordu ki: «Ne mutlu o kimseye ki hep seninle beraberdir.» (Fürkan sûresi. hararetlenir.» «înşallah cennetlik olurum. bu saatte olmasa bile gelecek bir zamanda olacaktır. Eğer bir kimsede. belki zehir saçan bir dağ yılanı. O deniz. Deryanın âdeti. Hoşa gitmeyen haberler duyarsa gevşer. Kadılıktan ve mansıptan. Peygambere. Sonra aba altında gizlenmiş bir adam vardır ki. Onun getirdiği müjde hoştur. başında külah görünce de. Ateşi de bana erişmemiştir. Eğer bu pir onu an-lasaydı bu yalancı şahitliği niçin yapardı? Ben görüyorum ki.» diyecekler.Alaeddinoğlu sordu: «Hoşluk nedir?» Dedim ki: «Şimdi sizin yanınızda bir tanıtma yapacağım. cana can katan bir su ile beslenmiştir. sebeplere ve işaretlere bağlanmıştır. renk ve kokularını kaybetmişlerdir. kalp yoluyla da. hep altın olur. bazıları sence olağan şeylerdendir. Ama mest olup da o ayıklığa eremeyen-lerin lütfü kahrıyle beraberdir. Kendinden söylediği o söz. meyhanede zina eden adamın yaptığı iş onun işinden farksızdır. O sanır ki. pek ergin bir adam olmalı. dirileri batırmak ve öldürmektir. 36) «Bu imamlar. Ben yolda söz söylemem. cehenneme yaraşır. Şimdi önce onu öldürmesinde ve sonra da su üstüne çıkarmasında şu nükteye işaret vardır: Yeryüzünde yürüyen bir ölüyü görmek istiyen varsa. Bunlar tövbe ederlerse. bilgi eksikliğinden söylemiş olsun.» Başka bir gün de başka bir kâfir diyordu ki: «Bu senin söylediğin söze göre. Kara topraktan filizlenmiş. ne de yakın meleklerden biri sokulabilir. Ona ne desen içi coşar. bakır üzerine dökmeye hacet yoktur. Benim vücudum öyle bir kimyadır ki. Ebubekr-i Sıddık'a baksın. abasını çıkaracak olsan. Cebrail ile de vahiy gelirdi. O birinin hırkasını soyarsan. bana hal olmuştur. iman nuru dolayısiyle kaçar. mevkiden kaçan kimse Allah için kaçar.» Allanın Hazreti Ömerin lisaniyle söylediği gibi. onlar Allahm celâl sıfatının nuru ile bakarlar. Bu ayıklığa erişen kimselerin lütfü kahırdan üstün olur. Bunu o çömez için söylüyorum ki hararetlensin. ansızın gamlanır. kadılık ve mansıplar satın alırlardı?» diyebilir. İyice tatlılaşıncaya kadar bağ bekçisi onu kıştan korur. Başka sebepten değil.» Ama yeni çömez ki henüz yola çıkmıştır. kavrulmasın. bir kimsenin iyilik tarafına yöneldiğini görünce onun iyi olacağına hükmederler. Ola ki. Velilere ancak bir yoldan gelir. Tâ ki. «Allah onların kötülüklerini iyi amellerle değiştirir. Allah kelâmı da tam ve kâmil olur. Kuran'ın zahiri manasını doğru söylemiyorlar. (M. «Aramıza. denize düşen kimse yüzmek bilmezse. cennete lâyık bir adam görürsün. el ayak oynatmazsa. o. görünebilir. Birinin sırtında hırka. «Olabilir ki. Onlarda iman nuru olsaydı nasıl olur da binlerce para verir. güzel. Çünkü sarhoştur. çömez bu sözlerle coşar. aslan bile olsa deniz onun kuvvetini kırar ve öldürür. o şeyh. hem iyilik libası hem de manevî olgunluk olursa o zaman nur üstünde nur olur.

iki yüzlülük ettim. Bana dedi ki: «Ben mazeretimi söyledim. gerektir ki daha önce yaptığından fazla ibadet etsin. Eğer bu öğüt verme sevdasından geri durmazsan.» dedi. belki faydası vardır. Şiir: Mademki nefsini bilmekte herkes gafil. Ona. «Bana bir daha böyle öğütler vermeye kalkışma. Çiftçinin biri toprağa birşeyler ekiyordu.» dedi. Çünkü veren derhal onu kıskanır. elimizi duaya kaldıralım. «Maruf ve maşuk kimdir?» dedim. Bir yavaş davranış ve aldırış etmemek. O derviş der ki: «Biz her vakit ariflere âşığız.» dedim. Dostlara da tavsiye edelim ki. En az sadaka da. sayılmış ceviz gibi hesaplıdır. Hakkın. Bundan sonra işimiz bu olacaktır. şüpheden kurtuldun en sonunda.» dedim. ekin ekilmeye lâyık değildir.» dedi. bir kaç curcuna çalar.» (Meryem sûresi). dua etsinler. Ariflerin sözünü söyledim. ama daha önce niçin ölen babanı ve oğlunu tedavi etmedin?» Hazreti Muhammed'e (Allahnın selât ve selâmı üzerine olsun). ben onun üzerinde bir tüy bile değildim. seni taşlattırırım. derman ve tedavi kabul eder. O filan kadının kendisine güldüğüne hükmeder ama bilmez ki orası gülecek yer değildir. Nil nehrinin suyu bir gün Kıptiye kan görünürse. Allah gönlünde bizi şirin göstersin. Sadakanın en makbulü başkaları görmeden verilendir. teneşirde gülüyordu. başkalarının görebileceği şekilde verilmiş olandır. Ama sohbet için söylemiyorum. yüz fırsatın elden gitmesine sebep olur. Hekimin böyle bir hastayla boşuna uğraşması cehalet olur. vaiz ederken biri diyordu ki: «Bu ne öğütlerdir? Mimberden bir kaç terane söyler. dua edelim. «Ölen filan kadın. Çocuk. maşuk üzerine hüküm erişmez. Hekime deseler ki: «Şu hastayı tedavi ediyorsun. Ben sana «Bir emir verdim niçin yapmadın?» diye sordum. o işin başlangıcında gösterilecek bir ihmal. (M.. Niçin kendi çocuklarına bunu anlatmıyor? Böyle yapsaydı onlar da böyle olmazlardı. O zaman Şeyhin vaızda söylediği sözler. 38) Şeyh.. yüz fersah uzaklaştırmış olurlar. bir zümre ondan mahrum değildir. ama kendi nefsine hiç öğüt vermez. «Orası çoraktır. Vaiz da. tıpkı. Her kim tyizim dostumuz olduysa. Onu ihmal etmek de merhametsizlik olur. bundan hoşlanan kimse. lar ama bir faydasını göremezler ve kusuru şeyhe yükletirler. Ama hangi fayda? Bir âlemde ki. sana değil. dediler ki: «Niçin amcan Ebulehebi o sapkınlık zindanından aydınlığa çıkaramadın?» Şöyle buyurdular: «Hastalıklar vardır ki tedavisi mümkün değildir.» Ben o mazereti kabul etmedim. «Niçin evinin bitişiğindeki yerleri ekmiyorsun?» dediler. bir gün sen demiyor muydun ki. Kendiliklerinden bir iş yaparlar. bundan Nil suyunun . Benim o sözlerimin de hiç bir ziyanı yoktur. «Evet orası öyledir. îçimden gelen bir ses bana diyordu ki. «Benim söylediğim şeyleri yapmış olsaydın ıstıraptan kurtulurdun.» Şeyhlik feragattir.» diyen zavallıya benzer. «Selâm sana. Elbet-de fayda verir ve şaşmaz. «Sen nasıl hükmediyorsun?» Cevap verdi: «Ben hükmü manen falan üzerine verdim. Ama öteki âleme yarın zevk ve neşe ile gitmene nasıl yardım edebilirdik? Herkes orada kendi ıstırabı ile kapıda kalır. Taptığın şüphe putu yerinde durmaktadır! Kendini başkalarından üstün gören. sanırlar ki kendilerine havale edilen işi daha çabuk başarırlar. Bazıları da bu işleri yapar. «O halde. Ama bu daima beni sorguya çekiyor. Hâşâ karısına niçin bir şey söyleyemiyor. Şeyhin yaptığı iş. çocukluk ettiğini bilseydi bunu asla yapmazdı. buyurulmadı mı? Hazreti İbrahim'in babası oğlunu azarladı. «Bugün maşuk sensin.» Gerçi biz seni bu âlemde o elemlerden kurtarsaydık hoşuna giderdi.» O halde. Ne olurdu bilseydim kimlerdir cahil! Şiir: Diyelim ki. Halbuki o çabuk başarılacak işi. Öğüt vermek mümkün olmayınca. Hak ehli kişilerin şefaatine işaret etme li.» «Öyle ama.» dedi.Senin gönlünde kendimi evvelce gördüğüm gibi göremiyorum.» Hastalıklar da vardır ki. taşa bile tesir eder. Allahdan senin için mağfiret dileyeceğim.

Derviş hikâyeyi anlattı. 39) Sen şahlardan ancak onların ikramlarını gördüğün zaman kork. belime bağlıyayım. ne rüyada. bundan o sesin değerine bir eksiklik gelir mi? Şiir: Güneşin ışığına bir zarar gelir mi hiç! Göremezse ne çıkar kör Yahudinin gözü? Eğer bugün benim sözlerim hoşuna gitmiyorsa. işi Yâsin'e kalmıştır. «Biz de bunu uygun görüyoruz. Yani •o Şeyhten. Yazıklar olsun o hastaya ki. hep birden. Halbuki. Nihayet bizler ayrı ayn vücutlarda tek bir ruh değil miyiz?» dediler. Acaba hangi maksatla onu gerçeklemiyorlar? O maksadı bir avcunun içine koysun. (M. her yerde onu kovalardı. ne de uyanıkken onu göremezsin.» Mecusî kızının gönlüne bir ateş düştü. Her kimde mutsuzluk varsa.» Arkadaşlar. düşürüyordun. Sonra da bu hali rüyada görüyorsun. şefkat sona ersin. Başkalarını da yoldan çıka rıyordun. ikiyüzlü konuşmasından. Mecusî kızı bunları görünce birlikte gelmelerinin sebebini sordu. genç bir kadını vardır. bu halden sakın. onlardan daima kaçınırız. alçalmanın netice-. «Hayırdır inşallah. Ama padişahın hiddet ve şiddetle kendisine sert sözler söylemesinden korkusu yoktur. «Sen so filerin büyüsüne kapılarak nasıl kendi dinini yıkıyorsun?» dediler. Bu suretle kendini de düşürmüş oldun. Önce yapmış olduğun hizmetler. bütün gününü tapınakta. Kız cevap verdi: «Benim gördüğümü siz de görseydiniz! Nice yüzlerce insan bunların âşığı olmaz mı?» Her kimin aslında mutluluk varsa öğüt ona cila verir. Şeyhten umduğu şeyi de öteki avcunun içine. yumuşak ve tatlı sözler söylemesinden zevk duyar. O daima meşguldür. Yine de Şeyhi gerçeklemiyorlar. kendi zünnârını koparıp attı. Âşık. ona çirkin gelirse. «Artık gidiyorum. Çünkü körlüğüne ve tembelliğine tanıklık etmiş oluyordun ki. ama Şeyhi görmüyorsun. Ben bu vefayı hiç bir millette görmedim. bundan hoşlanır. onlara dedi ki: «Ben o toplumun kuluyum. Çünkü aralarında böyle bir vefa ve bağlantı vardır. bu şefkatten daha fazla ne yapılabilir? Bu. şefkat gölgesinde hoşça uyumaktasın. Ancak onun zannına göre: Şiir: . Nasıl ki bir adam Allahnın kendisine bir çocuk vermesini umar. göstermiş olduğun saygılar hep körlüktendi. Onu niçin bu kadar yükseltiyorlar? Ben şundan korkuyorum ki. On tane zünnâr alalım. «Bir zünnâr satın alayım. bu ne hal?» dediler. Çünkü Şeyhi görmek onun isteği olmadan mümkün değildir. sevgilisinin tıpkı içlerinden biri bir Mecusî kızına âşık olan on sofunun hikâyesine benzer. hepimiz birden belimize bağlayalım. O öyle aynalardandır ki cilâlandıkça pası artar. ancak kendisiyle nifak üzere olmasından. o Padişahlığa yaraşan bir konuşma tarzıdır. Sonra bir kıyaslama yapsın! Hangisi hangisinden daha değerlidir? Şeyhin zevk dolu bir âlemi vardır. öğüt sözleri onu karartır. Mecusî kızı bir gün sordu: «Sen benim Âşık çaresiz kaldı. :Şeyh. Ne sözünde. etrafımda niçin dolaşıyorsun?» Âşık halini anlattı. Aynasındaki pasları artırır. aksine olarak edepsizlik ediyordun. Ama sen o umudu bu umutla nasıl karşılaştırabilirsin? Bu ilk zavallının umutsuzluğu. düşkünlüğün.» dedi. Çarçabuk çevresinde dolanarak geçirir. onlara veda edecekti. Nihayet çürük bir umut kalır sende. onu aydınlatır. onları birer birer bana anlatıyor. Rüyada bir söz konuşuyorum. o korkunç aslandır. Kendi görüşüne ve babalarının görüşüne tanıklık etmiş olasın. bu saatte sen ayrılık eleminden gafil.si budur. Bunlar hikâyeyi anlattılar ve dediler ki: «Bizim aramızda birlik ve beraberlik vardır. Öyle bir hareket yapıyorsun ki. Müridin son haliyle meşgul olmaz mı? Böyle bir hayat içinde bu uygunluktan. Sebep açıktır. Şiir: Aslanın dişlerini açık gördüğün zaman Sakın gülüyor sanma sana. Beni kötülüyor. Yani bütün umulacak şeylerden uzak kuru bir umut. çünkü genç bir erkektir.ne suçu var? Davut Peygamberinin tatlı sesi anlamayanın hoşuna gitmez. ne işinde ona inanmak istemiyorlar. Şeyhin kendisine karşı beslediği şefkatin arkası kesilmesinden ileri gelmiştir. sözlerime saygı göster ki sen de saygı göres:n! îman ve itikattan kendinde bulunduğunu iddia ettiğin şeyleri kuvvetlendirmiş olasın. korkunun bu noktada olduğunu bilmez. Eğer böyle sözler söylerse. şefkatin kesilmesidir.» Kızın babası ve yakınları toplandılar. onu kınamaya başladılar. Benim sana lâyık olacağıma nasıl umutlanabilirsin?» arkadaşlarının yanına gitti. Sevgilisi dedi ki: «Biz kendi milletimizden başkalarını bir ejderha gibi görürüz.

Kör gramerci bir gün bir pislik çukuruna düşer. «Ver elini. Orada bulunan kimselerle beraber kadı bu halden hayret ederler. «Canım başım hakkı için doğru söylüyorsun. Yani bu sonuncu ikram. «Dinleyin ey Müslümanlar!» der. bozuk bir maksat uğruna bu kadar gayret sarfedeceğine.» diye düşünür. öteye beriye savurmuş. gitmek zamanında. toz kaçmıştı.» dedi. Çünkü emellerine bu yoldan erişmiştir. Allah bana yabancılarla geçinebilmek için sabır ve tahammül vermiştir. var kuvvetini ebediyet ülkesini kazanmak uğruna. Halbuki bu şarkıcı harfi-cerden sonra gelen kelimeyi üstün okudu.» der. Geç vakitlere kadar bu hali seyrederler. Ama dost ile düşüp kalkmak (M. düştüğü pislik çukurunu göremez. Nihayet bir gün biri ötekine sordu: «Yahu sen kimsin? Bu kadar elçabuk-luğıınu nereden öğrendin?» «Ben Cuha'ymı. Ama adamın kuvveti yetmez. ona. ikinci defa.» demiş. «Ey Eba Ömer sen pislik içine düşmüşsün!» der. halvete çeker. 40) daha uygun olur. «Bizim işimiz var. sıkıntısından boynuna bir tabla astı. «Ona ga-yıp âleminden sesler geliyor. Ey hoca! O köhne yırtık pabuçları bir zaman hamamda giyerdim. elbisesini. Zavallı şarkıcı da zanneder ki sesi adamın hoşuna gidiyor. Böylece her ikisi de birbirleriyle yoldaş oldular. O kuvvet bir serma> yedir. Üçüncü bir adam. «öyleyse tut şu elimi. Her ne zaman biri bir elçabukluğu gösterse. Kadınlara da mimberin önüne giderek koca istemeleri için ayrıca . önce ettiğin ikramın. Bir gün her ikisi de birbirlerini gördüler ama tanıyamadılar. madem ki sen daima bu kötülükte sebat edeceksin artık sana bir eşek satın almak gerektir. Adam cevap ver?r: ««Nasıl aklım başımdan gitmez ki! Nuh devrinden. Biraz sakinleşince. Bir kimse belirli bir yoldan bir 'kazanç elde ederse o yola sıkı sarılır. öteki de aynı yankesiciliği ve elçabukluğunu gösterir ve arkadaşının hünerine karşı daha üstün gelirdi. o kervansarayın yanına gittik. o sese kulak verir. artık kesilsin sesim! Bir âşık gerektir ki. Halk. Aksaray yolunun başına. Malı çalınan adam. «Sen bizlerden değilsin. Söylediklerini onlara helâl ettim. Nasıl ki yine bir gramerci. bu konuda birtakım hadisler de anlatıyordu. hakikat yolunda har casa onun zevki ne büyük olur. Gramerci yine nağralar atar. Bu hitap gramer kurallarına uygun olmadığı için gramerci kızar. Bütün gece sabaha kadar o berbat yerde çöplükler içinde bekler de kimsenin elini tutmaz.» diye geçip gidiyorlardı. Cefadan kaçan insan bir kör gramerciye benzer. şarkıcıdan bir nağme dinler elbisesini parçalar. o da aynı şekilde. kardeşinin eşeğinin yükünü indirerek onu eşeğe ters bindirirlermiş. Yani hemen tecrübe edilmiş yolu tutar ve arkadaşlarıyle dürüst geçinir. O mutluluk yolunu Güneş yuvarlağından daha aydın görür ve bilir. Hakikatte onun sesini bilmez. Maksat sen idin. Hatırlıyor musun?» «Ben çok iyi hatırlarım. Demiyorlar ki. «Geç!» der. kadı adamın elinden tutar. ötekinin eline yapışınca her ikisi birden çukuru boylarlar. herkes. Gramerci üstünü başını parçalamış. «Elini uzat!» der. bizimle büyükler arasındaki fark şudur ki. Halk etrafına toplanır. halka işaret eder. Bir gün. çırılçıplak bir haldedir. «Yaa! O halde doğru söylüyorsun!» Böylece gönül ehli iki derviş yoldaş olurlar. esreyle okunur.» diye seslenir. Biri yanına gelir. O diyordu ki: «O gün kuyuya bir taş attım. o dilek aşikârdır. eski pabuçlara pamuk mu tıkayacağız. Öteki de uyuşma yolunu tutar ama uyuşmanın ne olduğunu bilmez.» Şimdi. Böylece bir sözcükteki gramer bozukluğunu o kadar dik katle gören adam. nağralar atar. Çünkü mutluluk yolunun cefaya dayanmak olduğunu bilir. bizim içimiz ne ise dışımız da odur. kesesini çalmışlardı. Bunlardan biri ötekine daima saygı gösterir. Bu adamı her gün kötü bir iş üzerinde yakalarlar. benim dileğim budur. bu sırrı onunla birlikte öğrenelim. Yoldaşlarını bilgisiz ve aptal görmez ve öyle bir zanda bulunmaz. Şimdi. (M. Cuha'nın şöhretini duymuştu. İşimi çabuk bitir. Öteki.» derler. benim onlarla ne işim var?» Misafire iki kere ikram etmek gerek. Gündüz olunca biri karşısına çıkar. bundan sonra da sonuna kadar devam edeceğini gösterir. Nasıl ki bir kimse muhtaç olmadığı bir şeyi satın alırsa sonunda muhtaç olduğu şeyleri satmak zorunda kalır. 41) Herkes etrafına toplanır. «Kardeşim. sen bizlerdensin. «Bu adam böyle adamlardan değil. Gramerci onu da aynı sözlerle savar. Şarkısını tekrar eder.» Başka biri gelir. şehrin etrafını dolaştırır. Aman şu gözüme bir ilâç koyun diyordu. Gramerci. Vaizin biri halka öğüt verirken onlan evlenmeye teşvik ediyor. Rebap üstadı Ebubekr.» der. üzerine sular ve gülsuyu serperler. bizi uyandırmak istiyor. işinde şaşıran kimsenin de bir ip ucu yakalaması iyi olur. Her ikisi de bir adamın eşeğini. Tövbe edersin ama acaba senin her gün tövbe etmek âdetin var mı? Kardeşi ahlâksız olan adamın hikâyesi gariptir. Sanatlarını karşılıklı olarak birbirlerine gösterdiler. öteki onun ne söylediğini bilir ve ona çok cefa eder. «Beni soydular!» diye sızlanıyordu. «Bu ses filanın sesine benziyor. bize onu anlatmak.Ey can bana bir görün bitmeden son nefesim. Sana bu aşk ve neşe hali nereden geldi?» der. Birinin gözünde biraz sulanma vardı. ibrahim Peygamber zamanından Hazreti Muhammed'in kutlu çağına kadar Fi edatı isimleri cer eder. Bu tablayı da çaldılar. Herkes. Kardeşi nihayet dayanamamış.

semâ âyininde. Hemen kalktı kerpici Öptü. Hazreti Ebubekr de geri döndü. Vaiz erkeğe dönerek. Tekrar kadınlara döndü: «Daha başka istekli var mı?» «Var!» dediler. O da evvelki gibi ileri yürüdü. onu her nereye gitse daima beraberinde taşımaya başladı. Bir gün bir harp sırasında. hatta evli erkekleri arabuluculuğa. şeyhine ve başkalarına hizmet eder. «Bak yüzüne delikanlı!» dedi. «Ama.» dedi.» dedi. «Evet gördüm.» dedi. Delikanlı. Vaiz yüzünü kadınlar tarafına çevirdi. «Ben varım. kâfirler tarafından bir cenkçi pehlivan meydana atıldı. Yıllar yılı umutsuz kalmış. «Hangisi daha uygun ise onu kabul et. mescitte. «Bu delikanlı onurludur. sevgi artsın. «Ey hatun kişi! Dünyalıktan neyin var?» Kadın cevap verdi: «Bir eşekciğim var. sağlam duvarlara benzeyen îslâm fedaileri. Uzaktaki gürültünün sebebini sordular. başına koydu. bu delikanlı kişizade bir gence benziyor. Kalabalık arasından biri kalktı. 42 )dışarı çıkmıştı.» Vaiz. kâh dolap çevirir. Çünkü onu gazalarda bile yanından ayırmak istemezler. odun taşır.» dediler. ayakyolunda. «Bir öküzüm var. su taşır. bu babta hayli hadisler naklediyordu. Çünkü bunlar Peygamberin sohbetinde edep dışına çıkmışlar. Eşek sürücülüğü yapamaz. Vaiz. ancak meydana fırlayan o pehlivan. «Beni ara sıra ziyaret et ki. Sordular: «Bunu niçin bir köşeye bırakmıyor. Hazreti Muhammed'le taht üzerinde birlikte oturuyorlardı.» Üçüncü bir kadın göründü. hulâsa her yerde yanından ayırmadı.» dedi. fakat tekrar umutsuzluğa uğramış ve böylece yüzlerce binlerce bu kararsızlık içinde çırpınmıştım. kâh su çeker. öteki müminler hakkında farzdır ama Ebubekr .» anlamında bir hadis daha vardır. Oğlu babasının yüzünü görünce hemen geri çekildi. Çünkü ben bir şey kaybetmiştim.teşvikte bulunuyor. derhal yerinden fırladı meydana doğru yürüdü. bu hadis Eba hüreyre hakkında ve onun gibiler için buyurulmuştur. hamamda. O lâtif ve arık derviş bütün gün o kerpici saklardı. «Pekâlâ senin neyin var?» Kadın.» Delikanlı kulağının dibini kaşımaya başladı. «O halde kendini göstersin. Her ne kadar. kırda.» der? Gaza. Onu sen biz'm için koru. «Nasıl beğendin mi?» diye sordu. «Senin oğlun hamle etmiştir. Ama bu hadisi bilhassa Hazreti Ebubekr hakkında buyurmadılar. Hazreti Peygamber nasıl olur da Ebubekr'e «Beni arasıra ziyaret et. Hiç kimse buna cesaret edemiyordu. onların nazarları Hazreti Peygamberi bıktıracak bir hale gelmişti. Hazreti Peygamber mübarek ellerini Ebubekr'in omuzuna koydular ve buyurdular ki: «Ya Sıddık! Nefsini bizim için sakla!» Yani.» «Evet doğru ama. pazarda. «Her kimin kendisine uğur getiren bir şeyi varsa onu yanından ayırmasın» buyurmuştur. «Sofu vaktine bağlı bir insandır. aranızda bu adamı isteyen var mı?» dedi. Bir gün başımı bu kerpiç üstüne koydum ve beklediğimi buldum. çabuk kararını ver. «O halde ileri yürü buraya gel!» dedi. gazada dışarı çıkma. evleneyim. Delikanlı şu cevabı verdi: «Hocam ben istiyorum ki eşeğe bineyim. onun kazancıyle geçinirim. mahpusun hürriyeti ve mektep çocuklarının tatil gününü aradığı gibi şerefli ölümü arayan o fedailer nerede? Bu korku ve çekingenliğin sebebi nedir? Bunlar kimden çekiniyorlar?» Cevap verdiler: «Bu can korkusundan değil.» dedi. «Beğendim!» dedi. Müslümanlar ona karşı çıkmak istemediler. O uykuda sofinin işi tamam olmuş.» dediler. Şiir: Her işin belirli vakti gelip çalmadıkça. Bana bir kadın gerektir ki. kâh çift sürer. Sen hiç harbe girme.» dedi. Vaiz. bir gün mezarlıktan (M. Vaiz delikanlıya döndü: «Artık bunlardan birini seçmek sana düşer. Kadının biri ayağa kalktı. bağ yolunu tutayım. bizim sahbeti-mizden ayrılma. Tekrar umutlarıma kavuşmuş. «Ama. ben de ondan aldığım paralarla geçinirim. Başının altına bir kerpiç koyarak uykuya daldı.» Bu söz Ebubekr'in kulağına vardığı sırada o.» dediler.» dedi ve devam etti: «Daha başka isteklisi yok mu?» «Var. ölümü dileyenler nerede kaldı? Şairlerin kafiyeyi. «Şu halde aç yüzünü! Çünkü evlenmeden önce bir kere yüzünü görmek Peygamberin sünnetidir. Genç. Sordular: «Sebep nedir? Âyette buyurulduğu gibi. ben garip bir adamım. Ebubekr'in gözbebeği oğludur. sen de o kadar nazenin bir şey değilsin ki. öküz çobanlığı yapmak ona yaraşmaz. hastanın ilâcı. Dostların sana yâr olmasından bir fayda göremezsin! İhtiyarlık ve umutsuzluk günleri gelip çattıktan sonra.» dedi. öküzü önüme katayım. Kadın yüzünü açtı. Vaiz sordu: «Çeyizden neyin var?» «Bir bağım var. yanında saklıyorsun?» Sofî şu cevabı verdi: «Bu mezarda da benimle beraber kalacak. her üçünü birden kafese koyasın!» dedi vaiz. Değirmene buğday götürür. Onurludur. Hak yolunun yolcusu bir sofî yıllarca çileler doldurur. Eski umutlarını hatırladı ve çok ağladı. Fakat umut bulutunun yağış vakti henüz gelmemiştir. Ama biliyoruz ki. Ebubekr. muradına ermişti. beklemiştim. «Vardır. Kadın mimberin önüne yürüdü. senin nefsinin sana göre değeri yok ama bizim için büyük bir kıymeti vardır. çöpçatanlığa davet ediyor.» dedi. serdengeçtiler. «Beğendim!» Vaiz tekrar kadına dönerek. Müslüman gaziler onun karşısına çıkmaktan utanç duyuyorlar da ondan. Nasıl ki Hazreti Peygamber. onun gazayla meşgul olmasını arzu buyurmazlardı. «Ey avratlar. Misafirlikte. hangisini istiyorsun?» dedi. yüzünü açtı. Vaiz.

» Yine dedi ki: «Nasıl açıklayabilir.» buyurulmuştur. geçen geçti.» derler. içinde değil. 10) buyurulmuştur. Ebrar için iyilik sayılan ameller. kulağı sağır olur. Şiir: Zabitliğin düzeni. Bilmezler ki. yoksa Müslüman mı?» Muhakkak.» (Bakara sûresi. Buna cevap olarak deriz ki: Bütün âşıklar böyle olmaz. Ama onun niçin öl düğünü açık söylemez ki.» der. (dostun çirkinlikleri güzel göründüğü için) kalp parası geçer akçe gibi gelir. konuşanın tatlı sözlerine âşık olur. teşbih ile. Âlemin viran olmasına sebep olur. «Sevenin gözü kör. 60) Duyurulmuştur. Yıkanlara da kaftan giydirmek gerekir. Kale. Bu iyi ama şu da var ki bir kimse önce inanmış olsa bile taklit onu şüphe perdesine götürür. O kaleyi onarmak ( o sırada) hıyanet ve günah olur. onun kendine güveni kalmamıştır. mukarrebin yani Allahya yakın erenler için günah sayılır. Eğer bu makama baş koysaydın. bir âsinin eline geçince onu harap etmek vacip olur. Fakat kale. her şeyi olduğu gibi görürler. Nihayet perdeyi kaldırır. diğer bir anda da pek soğuktur.hakkında günahtır. Çünkü onlar hakkın nuru ile görürler. 43) Söz ustalarının yanında. Şiir: Gelip geçici güzelliklere erenlerin gönül bağlaması imkânsızdır. îhlas ehli odur ki. hakkıyle müslüman olamaz.» (Elhâkka sûresi. İşte dost da. her âşık çirkini güzel görmez. yahut taklit ile inkâr etmesinden doğar. bir nevi ibadet ve vatan hizmeti olur. «Müslüman iyidir. batan. Nasıl ki parayı sarrafa götürürler. «Müminler Allahın nuru ile bakarlar. hep halkın biribiri-ni taklit etmek suretiyle inanmasından. Bu soruyu Hırıstiyana da sorsan o da aynı cevabı verir.» derler. din ile. Ancak belirli bir düşünceyi anlatmak için olursa bir şey denemez. onları şiddetli azap ile alıp helak etti. küfür de iman olmadıkça. O mutlu âşıklar asla başka âşıkları kınamazlar. senin doğru inançlı millet hakkındaki itikadını artırır. Kuran'da «Herkes su içeceği yeri bildi. onun milleti ve onun yolu bütün milletlerin ve yolların en iyisidir. halkın kendi hakkındaki zannı değişmesin. itikadımı öldürdüm diye işi açıklasa da bunu yorumlar. Ama eğer sarraf âşık ise. o ancak taklit yoluyla aziz olmuştur.» Dervişin biri şöyle dedi: «Görüyorsun ki. yoksa benim dostum olurdun.» Yahudiye sorsan ki: «Hıristiyan mı iyidir. Nasıl ki Hazreti İbrahim. hatta kaleyi yeni baştan onarmak farz olur. Onun yeterliğine karşı beslediği güven eksilmesin. Âşıklar vardır ki. «Kalp akça varsa onlan ayır. Mademki mecliste söze başlıyorsun bu ne gevelemektir? Görüyorsun ki salah. açıklamasa da. Nasıl ki. konuşanın dostu veya müridi ise. Onu takdir etmekle bir an için pek hararetli. Bunları öğrenmek şu sebeple gerekir ki. dürüstlük ancak senin dışındadır. Bu makam Öyle bir Allah erinin makamıdır ki. söz söylemek edebe uygun değildir. küfür ve meyhane de aşkın sağlamlığını gösterir. . Bir azize bir elem erişir. mabetledir. âsiden alınıp da Padişahın bayrakları gelince. halkı sapkınlığa düşürmek olur. İman küfür. Hakkın bir kulu. O zaman böyle bir hareket hıyanet olur. O itikattan vaz geçinceye kadar kalkan perdeler çoğalır ve o itikadı öldürür. «Ben. Dedi ki: «Eğer bunu açıklamazsa bu. Bu da onun için iyi bir talihtir. Âlemde görünen her bozukluk.» demişti. Zünnâr. (M. Şiir: Dosta erişmek için durmadan koşuyorum. kaybolan şeyleri sevmiyorum. Mısra: Taklit ehlini müslüman saymak nasıl olur? Ona nasıl olur da bir elem ve ıstırap erişir? O kendi nefsinde azizin azizidir. Nasıl ki Kuran'da «Rablerinin Peygamberine isyan ettiklerinden. artık kaleyi yıkmak ve harap etmek için sebep kalmaz.

gözünü nereye açar? Her yerde dışarda kalan kimse. yoksa hep ayrılıktan pişmek mi? Kavuşma halinde pişmiş olan kimse. Peygamberlerin.Ömrüm sona yaklaştı ben hâlâ uykudayım. hal ve keşif hususunda bir fenalıkları görülürdü. tecelli tecelli üstüne gelir. Yapacağım yolculuklar da sırf senin işini yoluna koymak içindir. zaman bu kadarcık sabrın neye yarar? «Bizim için sefer etmek gerekmez. bir saat de yiyip içmekle? O.» (Lokman sûresi. Sağlığı korumak. ya iç âlemini geliştirmek yoludur ki. Olabilir de. Kalktı ve dedi ki: «Nebiler ve velîler yemek yerken de ibadet halinde ruhlarını terbiye ederler. günahtan korunmak da tövbe istemekten daha kolaydır. kendimi öldürürüm de yine sana yaklaşmam. îş bu yaptığımız yolculuk meselesine varınca hoş olur. derler. aynı şeydir. Biri vacip'tir ki. Bu işin ne değeri var. Bu meselede metotcula-rın fikirlerini söyleyeyim ki. Ben senin işin için elli sefer yolculuk yapayım. nebilerle velîler bu yoldan yürümüşlerdir. o kadar emirler. Demirin ucunu yakaladı. aşkın özelliği şuradadır id. yani olanak halidir ki her iki tarafa yönelebilir'. Yoksa benim için ne fark var? Rum ülkesinden Şam'a gideyim. bu ayrılık meşakkati karşısında o kolay şeyi niçin düşünmedim? Söylediğim sözlerde nifak. Adama dedim ki: «Madem ki demiri yerinden çıkaramıyorsun bari bir yolunu bul da başını kopar!» Her ne kadar çabaladı ise de bir şey yapmak mümkün olamadı. ileride oturur. Ama onlar derler ki: «Hayır. dedim. insan hem âşık olsun hem de onda görüş ve ayırma kuvveti yerinde kalsın? Dediler ki: «Biz aşktan bunu istemiyoruz ki insan tamamiyle kendinden geçmiş ve mağlup düşmüş olsun. Sordular: «Televvün (değişiklik) bu mudur ki. benimle tanış. tekrar dirilmeniz. Bu da nefsin terbiyesi. bir nefsi yaratmak ve diri kılmak gibidir. Halbuki açık konuşmak gerektir. Bu üçüncü bölüme giren herkes.» Hülâsa o açık halvetlerde ne kadar ileri gitse hayâl gücü de o kadar artar bir çok hayâller görür. Çift demiri bir engele takıldı. 44) Ey parça gel.» Bir hastalığa tutulduğun zaman hele perhizi ter-kettikten sonra sabır yolunu tutarsın. Çünkü ayrılık ayrılık içinde pişer. Bu gün düzelmiş ve pişmiş olarak kavuşmak mı daha iyidir. kurtuluşa erer. Ama bu cennet.» «Hayır. Çünkü ben sana bu yolculuğu buyurmak niyetinde değildim. olamaz da. hadislerde de var: «Müminler tek bir vücut gibidir. bir saat ibadetle meşgulüz. «Acaba bu bir çapul mudur? içinde gümüş para saklı bir define midir?» diye . ikincisi muhal. öküzler yüzükoyun düştüler. bu nebiler ve velîler içindir. ayrılık insanı pişirir. bunlar. seninle kaynaşmam. Öküzler yürümeye imkân bulamayınca köylü öküzü dövmeye başladı. Bunda bir uygunsuzluk yoktur. Âdem'in dışarı atıldığı cennet. bütünden habersiz yaşama! Bunu anla ve bana yaklaş. iki kaziye ve üç bölümdür. iki zıddın birleşememesi gibi. Üçüncüsü caiz. Meğer büyük bir güğümün kulpuna takılmış. Diyelim ki kavuştum nihayet sevgiliye Ya o geçen günleri ben nerede bulayım? Hakka giden yol şu iki ihtimalin dışında değildir: Bu da. Yahut da ilim tahsili yoludur. «Sizin yaratılmanız.» buyurulmuştur. Sen kendini onların kötülükleri hakkında bir zanna kaptırma! Çünkü onlarda kötülük olsaydı işte ve ibadette. Ona dedim ki: «Sen bana hep felsefeden bahsettiğimi söylüyorsun.» Ben de dedim ki: «îmkâna karşı durmak mümkün değildir. muamma söylüyordum. bundan niçin haberin yok? (M. Bu iki yoldan geri kalanların yeri cehennemden başka neresi olabilir? Kuran'da. Ama yürütmek mümkün olmadı.» dedi. derler. yani denilebilir ki. yahut Kabe'de veya istanbul'da olayım.» Köylünün biri tarlada çift sürüyordu. Allah işitir ve görür. kulağı sağır olur. O. ama bir türlü yerinden çıkaramadı. artık perdeye nasıl yol bulabilir? O daima perde içinde oturanlara benzer mi? Söylediğin şeylerden âşığın tarifini ve şahitliğini dinlemezler. Nasıl ki. Bir kere felsefeye başlayan sensin. sizin işinizi yoluna koymak için yola çıkayım. Ancak şu vardır ki. Her ne kadar onu yerinden kaldırmak ve kımıldatmak istediyse de bunu bir türlü başaramadı. hakkın kendi âlemi ve sıfatlarıdır. Nasıl ki. Bunu kendi kendime yapayım. Her iki tarafın da hatırlarını koruyor.» diyebilirsen bu kendi işin ve kendi maslahatın içindir. cenkte geri çekilmek ileri atılmak içindir. Bu uyarlık yolunda ne kadar ileri giderlerse hakikat hakikat üstüne. müminlere vâdolunan ve feleklerin en yüksek noktasından nişan veren cennet değildir. Bu nüktenin benzeri. onlara karşı. Çünkü. Bu mümkün müdür ki. 28) buyuruluyor. İnsaf et ki insaf seni bir mertebeye eriştirsin. nefsin riyazatıdır. yükseklerde bir ormanın başında ve yerin üzerindeydi. yani imkânsızlıktır. düzeltir. kötülüklerden içini temizleme yoludur.» demektir. nehiyler ne oluyor? Niçin yapmadım. «Ey yabancı kişi! Surette sen benden bir parçasın. ona karşı ayıplar hüner gibi görünür. ümmetleri hak yoluna çağırmaları. bir kaç taş çıkarınca demiri gördü. ikiyüzlülük yapıyordum. «Niçin bu kadarcık sabretmedim?» diye kendi kendine söylenirsin. Sevenin gözü kör. Nefislerini değil. Çiftçi demirin takıldığı yeri bir daha yokladı. Bu yol da mücahade ve tasfiye yolu yani cehaletle savaş. sağlık aramaktan. övendi-re yarasından perişan bir hale geldiler.

önce verdiği karardan pişman olmuştu. Yolu işaret ettikten sonra geçip gittiler. Bir köylü ile alaya başladılar.» Tekrar sordular: «Bu onlara nasıl bir cevap oldu?» «Sözün gelişi böyle olur. Çavuşlar. «Şehrin. Nihayet demiri kopardı: Güğümün içi altın dolu idi. «Onun gibi bir zatın kendisine nasıl bir hilat giydirileceğim bilememesi bir noksan değil mi? Mademki ona bazı kaftanlar. kendim öleyim. Şiir: Dürüstlük bir şehirdir. Çavuşlardan biri köylüyü dövmek istedi. Dedim ki: cÂdemoğlu gerektir ki ömründe bir kere bir günah işlesin ve bütün ömrü boyunca onun pişmanlığını çeksin. gamsız bir adamdı. bilgisizlik değildir. Bir avuç para çıkardı. Orada bir derviş vardı. hiç konuşmuyordu. Çavuşların her ikisinin de öldürülmesini emretti. Fakat köylü yine pişman olmuştu. Onlara dedim ki: «Bu ancak . Her ne zaman onlara anlatmak için sözü tekrarlasan. «Bizi niçin çağırdın?» diye sordular. çamaşırlarını ortaya attılar. Fütüvvet. başını önüne eğdi. Köylünün saçma sözlerinden bir şey anlayamamışlardı. Ama o saatten sonra âlemin hayalleri. çok öfkeliydi. «Sermayesizlikten.» dediler. Onu ahmak yerine koyarak.» dedi. 46) Böyle bir adam şaka yaparsa bildiklere onun şakasından bir heybet gelir.» dedim. «Bari bir su ver de içelim!» dediler. ciddî konuşmaktan daha uygun olur. «Göstermiş olduğunuz şehir yolunu unuttum da tekrar sorayım dedim. Çavuşlar. Âdem Peygambere varıncaya kadar fütüvvetleri nasıl oldu? diye sordular. Sıkıntısını onlara açıklayamamıştı. Nasıl edeyim de bu işi başarayım diye düşünmeye başladı. ben de o şehrin sultanıyım.» dedim ve Âdem'in günahını ve onun özür dileyerek tövbe etmesini anlattım.» dedi. o ihsanın büyüklüğünü ve sonsuzluğunu belirtmek içindir. Halbuki Padişah. Sözü geçen âyetteki 'bilmiyorum' sözünde cehalet veya şaşkınlık yoktur.» dediler. Âdeme gelince nasıl oldu? ibrahim'e gelince nasıl oldu? Müminler ulusu Ali'ye gelince nasıl oldu? Her biri kendi ölçüsünde bir şey söyledi. ancak mânası erişir ki onların renkleri başkalaş-sm. oturdular. içimden onunla konuşmak arzusu geldi bana. Babasına benzeyen zulmetmez. bir iş yapıyordu. sevdalan başına toplandı. öteki elini tuttu. Bu insanlarla şakadan konuşmak. Sevinçle avucunda tutarak baktı: «Vallah ki altındır. Adamlar gülerek.söyleniyordu. Bu sözün hakikati onlara erişmez. «Yallah bunlar bana doğru geliyorlar. Köylü. Çünkü köylü idi. Bence parasız dert daha iyidir. Fakat birbirlerine bakarak gülüyorlardı. Dediler ki: «Yüzünüzü öyle birine çevirin ki o kendisinin ve kavminin ne işe yaradığını bilmiş olsun. «Yahu. «Bilir misin din günü (Kıyamet günü) nedir?» buyurulmuştur.» dedim. paralı olursun bir dert. Köylü o zamana kadar düşüncesiz. Hikâyeyi olduğu gibi anlattılar. bu tarafta mı. (M.» «Bu. Söylemiyordum. ihsanlar verilmiştir kalanını nasıl olur da bilemez? Çünkü az çoğu gösterir. Çiftini sürüyor. Ama ciddî sözden o kadar heybet gelmez. parasız olursun bir dert. Padişah. o sırada. Köylü kendi kendine. «Eğer doğru ise gidin köylüyü buraya getirin. elbisesini satsınlar. Ama altına kavuşup da derdin olmak daha iyi!» dedi. 12) ve ayrıca. «Ne istiyorsun?» diye tekrar geldiler. Gerçi büyüklüğü belli olan kimsenin kendine göre bir âlemi ve bir veliliği vardır. kendim korunayım. çünkü can korkusu yoktur. Ama adamın hayali altın tarafına hiç işlemiyordu.» dedi. «Haydi! Padişah seni istiyor. Nasıl ki başka bir yerde de. Belki. Şüphe yok ki şakada o derece sertlik ve korkutma olmazsa daha hoş olur. paraları teslim etmek için bağırmaya başladı. İnsanın değişmesinde bir sebep vardır. İçlerinden çok yumuşak huylu biri Padişahtan aman diledi: «Ey cihan şahı! Bir kere ferman buyur ki bu gülüşmemizin sebebini sorsunlar. Allah aşkına bizi dinleyin!» dedi.» dediler. İşte bunun üzerine Fetih sûresi indirildi. yoksa şu tarafta mı?» dedi. adamı çırıl çıplak soydular ki. Şu suretle söylenmeye baş laddar. Adamlar. Onda kendim yaşayayım.' anlamındaki âyet indiği vakit onlar bu âyetin zahir mânasından başka bir mânası daha olduğunu anlayamadılar. köylü bunları görünce korktu. Fütüvvet ehli büyüklerden her birinin. Sıra bana gelince ne kadar ısrar ettilerse bir şey söylemedim. Bu sefer gerçekten bir daha çağırdı. uzakta pek sıkıntılı bir halde avdan dönmekte olan Padişahı gördü. Tekrar dönerek Padişahın yanına gittiler. Allahdan mağfiret dilesin. «Şehrin yolunu bizden mi soruyorsun? îşte şehrin yolu şu taraftadır. hakkında kötü düşünürler. yolunu sormak için çağırdım sizi. Çavuşlar koştular. Çünkü onlar gelinceye kadar evvelki fikrinden vaz geçmişti. Bana sordular: «İnnâ Fetahnâ' sûresinin indirilmesindeki sebep ne idi?» Dedim ki: «'Benimle ve sizinle ne yapacaklarını bilemem. Belki şu mânaya gelir: Acaba bana Padişah ne kaftan giydirecek veya hangi mülkü bağışlayacak? Bir daha sordular: «Bu sözde de yine bir şüphemiz var. Bu sesi işiten iki çavuş koşarak geldikleri sırada köylü. «Bilir misin? Geçit nedir?» (Beled sûresi. Bu söz bir hikâyeden meydana çıktı. Çavuşlar uzaklaşınca köylü yine pişman oldu. Filân yere mi yoksa doğruca Padişaha mı götüreyim diye bir takım kuruntularla uğraşırken.» dedi.» dediler1. sözlerini tekrarlar durur. Babasının geleneğine uyarak.

bazı kocakarı hikâyeleri. Onlar zannederler ki yüce Allah adına söylüyorlar. Bunun tersine olarak bir kâfir de. şeyhten üstün. Kız. onu bir şeyhden daha . ben Arap ve Acemin en düzgün konuşan insanı olmakla iftihar ederim. 'Âdem ve başkaları benim sancağımın ardından yürürler. fakirlik icabıdır. Nasıl ki hadisde Nefsi Mutmainne'nin yani ha-kikata kanmış olan nefsin Nefsi Levvame'den yani kendini kınayan nefisten daha hayırlı ve daha aziz olduğu buyurulmuştur. Şunları söylemek istedim: «Sen. Sevgili razı olduktan sonra başkalarını da onunla birlikte severler'. Bu. «Şeyhlerin sözlerini işitmiş olan kulakla dinleme! Bu sözün konuşulduğu yerde Bayezid-i Bistamî'nin ve onun. «Müslüman değildir. niçin Nefsi Lev-vame üzerine yemin ediyor? Ve «Kendini ayıplayan nefisle yemin ederim.» diyen kâfir olur.» dedim. Şimdi. Şeytanını. Ondan niçin bahseder? Bu gün dünya. Adam Müslüman oldu. «Ben kâfirim.» Buna.» dedi. niçin. kutup. nifakı da bilmediğini anlasın! Ona. Halbuki biz diyoruz ki. «Bu kâfirdir. Nefis. Nasıl ki şu. «Hayırlı mal hayırlı insana yaraşır.' buyurmuştur. Müslüman oldu. yahut Allahtan öyle büyük bir şey bulmuşum ki. sen ki insan oğlusun. (M. O.» dedi. Şu halde Allah. artık yaltaklanmaya başlamıştır.» derse kâfir olur. der. Tebriz'de diyordu ki: «Bunu cenazenin önünde ne diye söylerler? “Ben ölmeyen o diri Allahı kutlarım. ona sorular sorardı. benim de hoşuma gider. Allahyı görünce âşık oldu. 47) Müslümanın biri bir gâvur kızına gönül verdi. Nasıl ki. nasıl olur da sen de konuşmazsın? Dile gelmezsin? Ancak bütün sözlerin. hırkasıy-la meşveretlerde bulunur. sen müslümansın. Gâvur kızı. Onun sevgisi ile kara köpekleri bile seviyorum. O. bunu bilmiyorlar. Kâfir. Müslüman etti. 'Kendimi takdis ederim.» (Beled sûresi.” Yani öyle diri yaşayın ve öyle diri ölün ki. Allah bana öyle büyük bir şey vermiştir. Onu benim için seviyorsan. o Şeyh. ne de sonuncular bunu anlayabildiler. ama size anlatmak zordur. 2) buyuruyor da daha yüce olan Nefsi Mutmainne ile ant içmiyor? Onu bahis konusu etmek istemiyor. başka çaresi yoktur. Buna delil de gösteriyoruz. sânım ne yücedir!' gibi sözlerinin ne yeri var?» (M. dilerse insandan başkalarını da konuşturur. iki ay. Allahnın ilâhî kanunudur. Yüz kere de söylesem her defasında başka bir mânâ anlaşılır ve o asıl mânâ böylece el değmemiş bir mânâ olur. Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'den başkaları için mi söylüyorsun? Eğer beni onun için seviyorsan çok iyi olur. fakirlik mertebesinin benim için bir öğünç vesilesi olması ile de öğünürüm. Şu sebeple ki. «Sevilenlerin yanında sevilmeyenler de hoşa gider. âlemin ve Âdem'in ulusu Cenabı Peygamber.sizin sermayesizliğinizdendir yoksa benim sözlerim çok iyidir. Hele bir takım başı boş sözler' de söyler o. O arıklaş-mıştır. der. «Bu sözü başka bir kulakla dinle.» sözü gerçeklendi. benim dinime gir. 48) Dedi ki: Dervişin birisinin bir hırkası vardı.» dedi. Bu hırka kendisiyle konuşurdu. Müslümanlığın dış yüzünü bile bilmiyordu. bir daha ölmeyesiniz! Gün ışığı parladığı zaman aramızı birleştirir. Hangi nimet vardır ki. son derece gizli tutuyor. Diyorlar ki: Filânın sözü serttir. kutuptan önce de falan şey. ahiret oldu. artık iyi insan olayım. Mecnun'un şu şiirini tanık getiriyor: Şiir: Onu sevdiğim için bütün karaları seviyorum.» Ona cevap vermek istedim ve dedim ki: «Belki mânâ alanı çok geniştir ama söz alanı çok dardır. Ne önce gelenler. Fakirden üstün bir şeyh vardır. 31) anlamındaki âyetin tefsirinde. çilenin ve arıklık yolu aramanın tam kendisidir. ay gibi güzel bir müslüman kızına âşık olmuştu. başkalarını da senin hatırın için seviyorum. bu fakirlikten hiç kimseye bir şey anlattın mı? Bu fakirlik mertebesi için o gafil şeyhlerden bir haber getirdin mi? Dünyanın en büyüğü. «Allah dilediğini rahmetine idhal eder. Bunu. bu olmaz. Ona her kim. onun adını ölümle birlikte anarlar ve ölüye hitap ederler. Halbuki Allah öyle bir ulu Allahtır ki.» Onunla ancak nifak yönünden konuşuyorum. Peygamberlerin mucizeleri tevatürle sabit olmuştur. Sen bu fakirlik mertebesinden ne bekliyorsun ki. arka arkaya onun sözlerini dinlerler ama bir koku alamazlar. Mevlânâ'ya diyor ki: «Ben. zamane onu bulandırmasın? Şeyh diyordu ki: «Müslümanlık gerektir Müslümanlık!» Halbuki kendisinin hiç de Müslümanlıktan haberi yoktu. «Eğer benimle evlenmek istersen Müslüman ol. güzel bir dilberdir. yavaş yavaş müslüman olayım. seni seviyorum. Allah bize pek az bir şey vermiştir. Bir ay. zalimlere de elemli azap hazırlamıştır.» diyorsun? Bu böyledir. biri şöyle der: «Ey şah ayağının toprağı hakkı için!» Eğer onun cam aziz ise başka bir cevap söylenir. O da. Adam gâvur oldu bundan sonra ona kâfir yahut Müslüman kâfir dediler. yani ona.» îşte bu diyordu ki: «Söz meydanı çok geniştir.» (Dehir sûresi. Arap şiirleri! Hep bu! Şimdi kendi sözlerin nerede? «Bu. yalvardı yakardı.

keçi sesi değildir. Bir başkası da daima nesir söyler.» dedi.» diyor. hep teker teker" yerler. «Eğer ekmeklerinizi birlikte yedinizse. dervişin sözüne göre gelmez.» Nasıl ki. Beyit: . bu senin daima kararlarından döneklik ettiğini göstermez. Yemek yerken aralarında bir haksızlık olmasın. bir ağaç peydan oldu. Daha başka bir şey isteyip de parçaya uzanma ki. o zaman bütünün elden gitmesi tehlikesi vardır. insanın damar larında nasıl dolaşır? İblis'in insanoğlunun damarına girmesi reva değildir. hayvan sağken bu deriye vursaydın ondan ancak keçi sesi duyardın.geri bir sıraya atıyorsun?» Ama hiç bir şey söylemedim. «Allahım ümmetimi doğru yola yönelt! Çünkü onlar bilmezler. Her halde İblis'in mânası. 172) diye buyurdu. Ama ases başının makamını daha yüce sayarlar. Bir gün. Bu arada ansızın bir Türk atlısı çıkageldi. (M. 49) Birinin evinin kapısında. «Evet. Çünkü onlar Hazreti Huhammed'e uymaktan bir zevk duymazlar. «Ben sizin Rabbiniz değil miyim?» (Araf sûresi. o dalın kırılmasında tehlike vardır. O dedi ki: «Hayır. Dedi ki: İblis'in mânası hadis yani sonradan meydana gelmiş değildir. Çünkü önünde. Şimdi Hazreti Mustafa (S. İblis'in mânası kadim'dir sözü üzerine ne söyleyebilirim? Şunu demek istiyorum ki.» dedi. damar içinde dolanan kan gibidir. Nasıl ki. Söz öte baştan geliyor. ev sahibi ağacın tamamını korusun. Hazreti Mustafa (S.) ise. küfür değil bilâkis îslâmdır. kafiyeli sözlere değer verirler.» Yani onunla herkes beraber yürür. ona bayağı bir süvari gözüyle bakarlar. Çünkü Nuh Peygamber. «Hayır. Nasıl ki. Elini bütüne uzat ki. Gerektir ki. bütündür. manası kadîm'dir. Hep öyle konuşurlar. Dal elden giderse kök de gider. âdemoğullarının damlarlarında dolaşır. yola düştüler. yoksa Mustafa'ya mı?» dedim. özür dilemek gerçektir. ağzına koyar üflersin. Onlar da.Ahir Ayının Yirmi Altıncı Pazar Günü Sabahı Konya'ya Gelişi Önce. İblis'in varlığı ilâhî bilgide mevcuttu. Türkler cesur. Burada. O dedi ki: «Bu küfürdür. ayağına bir başkasının pabucu geçer ve bu pabucun bir tarafı yırtılır. 26) diye yalvardı. Böylece o deriyi davul da yaparsın. onun yaratılmasından daha önce. Şimdi onun yanlışlıkla bulduğu pabucu giyip gitmesi gerekmez.A. Köyün ihtiyarı onların diliyle. sıkılganlık yüzünden kimse aç kalmasın diye. önünde ardında dolaşırlar. ağacın gövdesi artık elden çıkar. Davul da çalarsın ondan. ilâhî ilimde senin vücudun da mevcut değildi. köylüler dürüst insanlardır. Bir zümre. Biri. Gerçi keçi derisinden çıkar ama. Yolcular korkularından onun dediği gibi yaptılar. bütün dalları da onun olsun. Hâşâ. Çünkü karanlık vardır. Allah ruhlara hitaben.» dediler. Bunlara sordu: «Niçin ayrı ayrı yiyorsunuz? Niçin ekmeklerinizi beraberce toplu bir halde yemiyorsunuz?» Adamlar.» «Nuh'a mı uyacaksın. ötekileri değil!» diyordu. yeryüzünde kâfirlerden tek kişi bırakma!» (Nuh sûresi. bazıları Padişahın kapısını hor görürler. Diyorsun ki: «Veli tek bir insandır. arkasında değnekçileri vardır. onun cevabı da sadece susmak oldu. konusever ve 'kaynaşık insanlardır. Halbuki. Bu mahvolmuş bir derviştir. konuşan derviş değildir. belki de Muhammed'e uymayı şart bilmezler ise Musa'ya uymaktan da pek az zevk duyarlar ve onun yolunu tutarlar.) ne buyuruyor? «İblis. «Bizim köyümüzün eski âdeti böyledir. Bunlardan her biri kelâm'ın bir parçasını. Sofuların âdetleri gereğince herkes kendi yemeğini ayrı yer. İlâhî bilgide ancak onun bir gün var olacağı malûm idi. Sonra dedi ki: «Eğer onlar diken gibi oldularsa içlerini ateşlemek lâzımdır. Keçiden çıkardığın sesin mânası da fâni olmuştur. karanlık bir gecede kalabalık bir yerden dışarı çıkmak ister. onu kabul edenin de! Çarçabuk yemeklerinizi toparlayın. Ruhlar toplanmış ordulardır. daima onların nazarı dünyayadır.A. Bir zümre vardır M. Ama nihayet.» Öteki. bir dalım seçerler. Ama herkesin de böyle bir zamanda kendi pabucunu koruması lâzımdır. seci'li. ondan çıkan her ses artık senin sesindir. Atlı kamçısını kaldırdı. bütün parçalar senin olsun. Allah kendi ekmeğim seçip yiyeni af etsin. kendi kendine kararlaştırmış olduğun bir fikirden biraz ayrılırsan. Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'nin (Allah Bereketini Ebedî Kılsın) 642 Senesi Cemaziyel . burada keçi aradan çıkmış. O. Herkes kendi azığının başına oturup yemeye başladı. Bu macera henüz ruhların birer kalıba girmelerinden önce idi. fâni olmuştur. İblis sureti diye yaptıkları o çirkin resim. onun suretinden evvel var idi. Allah kelâmı ise küllî'dir. yine bir sos çıkar. «Yarabbi.» dediler.» buyurdu. hep şiir söylerler. Bu çile dolduranlar Musa'ya uyanlardır. birlikte yiyin. Ama eğer elini tek bir dala atarsa. Rabbimiz-sin. «Şimdi o âdeti koyanın da canını yakarım. Çünkü ben. serpildi. Her ne kadar İblis'in sureti hadis ise de. Nasıl ki keçi derisini tulum (gayda) yaparsın. Âdem oğullarının ruhları da onların suretlerinden önce yaratılmıştır. gövdesi de. bir yolculuk sırasında yemek vakti gelmişti.

» buyurdular. Sonra da. Eksiklik onun sabırsızlığından ileri gelir. (senden önce) gelip geçmiş peygamberlerdir ki onlar da şimdi dünyadan göçmüşlerdir.» dedi. Sonsuzlukla ilgisi yoktur.» ama tamamiyle erginleşmemişüm. uyku değildir. sonsuz bir şeyin sonundan bahsetmek imkânsızdır. Biraz daha ağır ve sabırlı davransaydı. onun varlığı belirince kendisi arada hiçleşmiş oldu. kürsüye . bâtıl sözdür. «Bu Hint kılıcıdır. sizler benim dostlanmsınız. «Nefsini bilen Rabbini bilir». bilinen o belirli güne kadar uzayıp gidecektir. Belki de uyanıklığın tanı kendisidir. Firavun veli idi ama Musa veliden daha üstündü. o meclis de hoş olur. Ona. Şehrin vaizi geldi. hem sorusuna cevap alırdı. «O gözleri kavrar. taşa vurdu. demektir. bu kemâle. Biri. Allah da Musa'ya beni göremeyeceksin dedikten sonra. O dağ. Nasıl ki. Her nerede söz varsa. bu 'lenterâni!' (Beni göremeyeceksin!) teranesi. Sahabe: «Ey Allah resulü!» dediler. ululuğu ve sarsılmaz sebatı dolayısiyle Allah ona. ölçüsü yoktur. Hakkın dilinden konuşur. bana görün de. Allahsını gördü. Onun o topluluğa karşı ilgisi uyanır. o kardeşlerimi de istemiyorum. bu umutsuzluk tarafıdır.» Nihayet.» buyurdular. Arkadaşı sordu: «Hint kılıcı nasıl olur?» Beriki cevap verdi: «Her vurduğu şeyi iki parça eder. Daha nasıl diyorsun ki. orada Allah vardır. Musa'nın sabırsızlığından ileri geldi. Cevabı dinlemesen ve gelmezse mânâ kime gelir? Sabır dinleyene kuvvet verir. Sonsuz bir şeyin sonu belli olan şeyden daha uzak olduğunu bilmek de yersizdir. Ama tersine kılıç iki parça oldu. Hazreti Peygamber.» dedi ve hemen kılıcı getirdi. «Hayır. Bu aşk üzerinden otuz kırk gün geçtiği çıktı ve teşbih ile ilgili âyetleri sıralamaya başladı. Bu. sınayalım.Bunu ancak akıllı kişi bilir. Allah yönünden eksiklik gelmez. inceliği ve zayıflığı dolayısıyla ancak rüyada gösterilir ki ona takat getirilsin. «Ah kardeşlerimi ne kadar özledim!» buyurdu. Ölçüsüz bir şeyi ölçü ile ifade etmek. Arkadaşına dönerek şöyle dedi: «Hani sen bu Hint kılıcının özelliği vurduğu her şeyi iki parça etmektir diyordun?» Arkadaşı. hem de cevap veren bulurdu. Hemadan şehrinde vaiz ediyordu: «Herkes Allahı. ancak benden sonra gelecek olan nazenin kulları (Allah velilerini) özledim. o ilgi de etkiler yapar. ona artık perdesiz gösterirler.» buyurdu ki. Bundan sonra yüz cevap söyler. Ama o söz bu faydadan bu konudan uzaktır.» dedi. O dedi ki: «Soruyu işitmemek ve sorudan üzüntü duymak eksiklik olur. yemişler verir. «Onu gözler kavrayamaz. Çünkü kemâle ermiş olan derviş. şimdiye kadar her zor soruya karşı bir cevap söyleyesin.» Buna otuz bin yıl da dense doğru olmaz çünkü sonu yoktur.). Dervişin gözü önünde o meclisin hayali hoş geçmiştir. Bu. sen kendi nefsine bakarsan beni görürsün. bir dostuna Hint kılıcı getirmişti.» Adamcağız da ona şu karşılığı verdi: «Sofî vaktini kaçırmaz. Söz. uyanıklıkta insana gösterilmez. Senin bilgine başka bir bilgi daha yardım eder ki. «Biz kardeşlerini mi arzuladın?» «Hayır. Derviş söze başlayınca itiraz gerekmez ona. «Kendini bana göster. halde hiç bir şey yemek istemiyordum.» Ona dedim ki: «Tam bir anlayışa sahip olan kimse bilir ki. tartışmaya da faydası çoktur. medresede söylenilen her sözün. Kuran'ın birçok yeri onun zikriyle doludur. sana bakayım? Yoksa biri. Musa'nın benliğidir ki. bu taraftan bir şey öğrenmedi. Nihayet bu derviş. onu tecrübe için şu dikili taşa bir vuralım. medresede öğrenilen her düşüncenin bahse de. Bu sesten o sese kadar kaç yıl geçmiştir? Bu misâl zaruret yönünden söylendi. varlıklardan birine diye eleştirmeye girişmişti.» dedi ve Allah diliyle cevap aldı: (M. Yani seni göreyim derken içinde boğulduğum günahlardan ve seni görmek istediğimden dolayı tövbe ettim. Biri sordu: «Kuldan Allahsına giden yol ne kadarda?» Dedim ki: «Allahtan kula giden yol kadar. nüktesine de yakın bir sözdür. İnsan Kâmil olunca da. 50) «Beni göremeyeceksin!» Yani böyle (dünya gözü ile) görmek istiyorsan asla göremezsin! Bu ifade inkârda mübalâğa ve hayrettir. Yoksa nasıl reva görebilirsin ki. Bu da tam umut yönüdür. Bütün bunlar sözün suret yönüdür. Çünkü öyle şeyler vardır ki.» dedi. Firavundan daha kuvvetli idi. Dedi ki: «O halde onun sureti ne idi?» Hazreti Muhammed (S. Bugün derviş sözüne nasıl itiraz olunur.» dediler. Nasıl ki. Allahnın lütfü ile öte tarafın öğretilmesi bu tarafa düştü. Allah Musa gibi kendisiyle konuşan bir Peygamberin duasını reddetsin de ona cansız bir dağı göstersin? Musa ondan sonra: «Yarabbi! Sana tövbe ettim. demek istedi. Evet kaide budur ki. bir kimse bir şeyi severse onu çok anar derler. Musa da kendine baktı. onun öğrenimi öte taraftanmış. Musa. Musa hakkında nasıl şüpheye düşebilir? Allahın sevgilisi. Görüşün hakikati Musa'ya yüz tutunca onu alaşağı etti ve bu görüş içinde boğuldu. bu bahisle ilgisi yoktur. Henüz erginlik çağına erişmek üzere idim benzetiyor. «Evet. A. Bu taraf sözü ile ona hangi çetin nükte ifade edilebilir? Allah.» buyurdu. onun konuştuğu Peygamberi ki. «Ama senin kardeşlerin. kılıç Hint kılıcı olmaya Hint !kılıcı idi ama taş ondan daha hünerli imiş. Adamın biri. «Dağ» dedi. «Dağa bak!» dedi. Allah erlerinin uykuları. Çünkü sen zaten beni görmekten boğulmuş bir haldesin.

şehir vaizinin dediği gibi melekler de arşın etrafını çevrelemiştir. Hadisler de rivayet «Rabbınızı gece dolunayı seyreder gibi göreceksiniz. 50) gibi âyetleri kürsünün önünde okumaya başladılar. 5). doğrulmadı. (M. Allaha mekân isnad edenin vay dinine vay mezarına. ömrü uzun olsun. bu birbirini tutmayan sözler karşısında biz hangi tarafı tutalım? Nasıl yaşıyalım? Nasıl öMim? Âciz 'kaldık!» Kadın dedi ki: «Hiç acizlik gösterme.» dedi. Vaiz da teşbih inancasına ediyordu: sapmış kimselerdendi. «Ne yapayım? Bizi âciz hale getirdiler. gayet güzel bir surette iki ayağını aşağı sarkıtmış bir halde kürsüye oturmuş. Sen daima. Bu bahs ile ilgili âyet ve hadisleri «Rabbimi kırmızı bir elbise içinde gördüm» gibi çeşitli manalara gelen hadisleri gayet güzel anlatıyor. Allahyı bu etseler bile yine cehennemlik olurlar. vallahi.» mealindeki âyetleri de hep benzetme yolu ile yorumladı ve bütün bunları hep teşbih noktasında birleştirdi. Hangi cevherdenim. şimdiye kadar başına bir çok çetin işler gelmişti hepsine sabrettin ve kolaylıkla atlattın. Hafızlar. Fakat bunları yanından kovdu. Kadın ona tekrar sordu: «Kendisine umut bağladığın Allahyı mı bir tarafa bırakıyorsun? Bu ne haldir? Sen sabırlı bir erkektin. şu anda neredeyim. Ya hazırdır. sonra yine «Allahın sizi yere geçirmeye-ceğinden emin mis'hrz?» (Mülk sûresi. yeter ki. niçin geldim. İkincisi bühtan (iftira). Bunları çoluk çocuklarına anlattılar ve hepsine şöyle tavsiye ettiler: «Allahı arş üzerinde biliniz. 22). birer birer yorumladı. Allahı arş üzerinde bilir ve böyle bir şeyi hatırından geçirirse yani onu semada tasavvur ederse o kimsenin ameli ve ibadeti kabul olunmaz. şu medreselerde tahsil görenler. canımız boğazımıza geldi. «Ona benzer bir şey yoktur. teşbih yönünden manalarını söylüyordu. yüzümü nereye çevireyim? Mevcut olmayanı anmak gıybet etmek demektir. «Allanın. 52) otursun. her kim suretten söz açarsa onun ibadeti ibadet değildir. şaşkınlık etme! Allah ister arş üzerinde olsun. Çoluk çocuk etrafına toplandı. derler. Cemaat evlerine gittiler. işe boş ver ki.» mealindeki âyetlerin tefsirine başladı. 51) Bu âyetlerin manalarını teşbih yönünden söylemeye başlamıştı. îyi duygularla hareket etmek gerekirse bunlar o derneklerde bir yer tutmak için çabalarlar. Bunları düşman taraf helâl etmedikçe azaptan kurtulma çaresi yoktur. Nasıl ki. semalar onun eliyle durulmuştur. Allahya bel bağladın.» (Fecr sûresi. Her üç harf ile ant içerim ki. Onların ibadetleri anlatırken. 'Her kim. Çünkü Allah. Te. yemiyecek misin? Çocukları dövüyorsun. O geçen nimetlerin şükran borcu olarak bu günkü sıkıntılarını da yine Allahya havale et. bağırarak tersledi. dervişlik vazifeni yerine getir. ister yersiz olsun. Her kim onda bu suretler yoktur derse onun imanı yoktur. üzgün bir halde evlerine döndüler. "Çocuklar annelerinin yanına koştular. Adam. devleti sonsuz olsun. «Çekil karşımdan! Artık bana ilâhî sesler gelmiyor. Vaizin sözlerine itirazda bulundular. Bu bizim nasibimiz . Kadıncağız adamın karşısına oturdu.» sıfatları ile teşbih etmez ve bu suretlerle bilmezler! Onlar ibadet kabul olunmaz. vay onun mezarına. mekâna muhtaç olduğunu söyleyen zavallının vay haline! Vay onun sözlerini dinliye nlere!» dedi. dördüncüsü de zulüm'dür. Allahnın mutlak varlığını. Allahı anan kimse. üçüncüsü kan gütme yani adam öldürme.ederse büyük günahlardandır. her nerede olursa olsun.» «Allah Ademi kendi sureti üzerine halk etti. Sözü geçen dört büyük günahın başında gıybet gelir. kürsüye çıktı. doğurmadı. Yoksa yapışıp da başka kuyulara inmek için değil. «Her kim teşbihten bahsederse kâfir olur. Şimdi. Sünnî vaizin bu sözlerini işitenler çok korktular.» Arap dilinde ant içmek için kullanılan harfler üçtür: Vav. çirkinliği dolayısiyle başka günahlardan ayrı sayılan dört büyük günahtan biridir. Sultan şöyle buyurdu veya Sultan şöyle yaptı. tallahi. «Nerede olursanız olunuz o sizinle beraberdir. Yani gıybet.» «Ona benzer bir şey yoktur. Geçen hafta âlimin biri tutturdu. Padişahın gizli sırlar söyleştiği kimseye bu iltifat cismin gıdası sayılır. Allah da bütün o zorluklardan seni kurtardı. üstüne rahmet yağdırsın.» dedi. mekândan münezzehdir.» (Nahil sûresi. o kadar cehennem tehdidi yaptı ve korkuttu ki. Halbuki bunlara sormalı: Dünya lokması için ne diye ilim tahsil edersin? Bu ip insanı o kuyudan çıkarmak içindir. Tenzih yani Allahyı noksan sıfatlardan arı bilmek hususunda çekingen davrandı.» diyordu. ister bir yerde (M. yemek soğuyor. «Efendi hayırdır inşallah. Teşbihçilerin derisini yüzmek gerektiğini söyledi. beni kovuyorsun.«Rahman Arş üzerine istila ve galebe ile hakim oldu. Ama gıybet . ve yine «Üslerindeki Rablerinden korkarlar. bir medrese elde edelim. bu halin dışında değildir. billahi. Sen kendi dervişliğini düşün. Ruh da.' dedi. Bu hafta da başka bir âlim geldi. demeye getirdi. gönlünü hoş etti. ölürse kâfir olarak ölür. Sultanın önünde oturan kimse. Teşbihe benziyen âyetleri de hep tevil etti.» (Tâhâ sûresi. imanı iman değildir. ya gaiptir. 'Allahı arş üzerinde bileceksiniz. her kim suretten söz açarsa cehennemden kurtulamaz.» Bu sözler üzerine adamın yüreği yumuşadı. Be. daha sonra «Rabbın gelip melekler sıra sıra dizildik de. Vay onun ölüsüne. hazır ise ona yabancılık karıştırır. nereye gidiyorum? Aslım neredendir. hep bir mansıp sahibi olalım.' dedi.» dedi. Hazırda olanı anmak da yabancılıktır. çocuklar gibi ağlamaya başladı. Eğer gaip ise onu anan kimse gıybet etmiş olur. diye bilir. nedir bu hal? Hep ağlıyorlar. Şimdi zikreden. ister1 arştan uzak olsun. onu arş üstünde bilmeyen kâfirdir. onun mekânsızlığım da ileri sürerek sorular sordular. vay onun son haline!» Bir hafta sonra garip bir Sünnî vaiz geldi. acaba ben kimim? diye düşün. Bunlardan biri evine geldiği zaman iftar bile etmedi. 16). evin bir köşesine çekilerek başını bacakları arasına aldı. tenzih âyetlerini okudular. içime ateş düştü. bir kısım halk. «Vay o kimselere ki. bizim nasibimiz henüz erişmedi. diye bekler.

nurun ateşimi söndürecek!» der. yabancı bir pabuç var. topala da güçlük yoktur. Yahut da böylece bize bir nazar eyle. Bilgisi var mıydı?» «Hayır.» Şimdi Ebû Necibin hali böyle olunca. gerektir ki tekbir çekenlere. Nevvahe (kiralık ağlayıcı) getirdiler. baldır. Onların incinmeleri bana da sirayet etti ve beni içlendirdi. ayağına serpildiğini gö-resin. Hülâsa her ne sordu ise «hayır» dan başka bir cevap alamadı. Ettiğim o muhalefet. cehennem ondan feryat eder. boğazımızdan yakalar. bu çetin işin. Sorduğu şeylerden de bir nişan bulamadı. Bütün büyüklenmeler. «Daha llert gidemem çünkü kanatlarım yanar!» demişti. «Geç ey mümin. Biri vardır ki. Şöyle bir ezgi ile ağlamaya başladı: «Ey şaşkın gelip şaşkın giden zavallı!» Bir gün dervişler. Gerçekten sağlam olan da odur. düşmandan korunma için seçtiğin şeyler nedir? Nasıl. her işten el çektim. «öyle ise. feryat et ki.» dediler. ama evin içinde yol çıkaramaz. saflar arasında niyaz ve huzur içinde dolaş! Ola ki.A.» der. Ama sen bu dallara budaklara yapışırsan. öğüt. hiç kimseyle beraber değildir. Ben şu cevabı verdim: «Asılla beraber olmalısın. bazıları da incindiler. yoksullara. Onun dünyadan gizlenmiş olduğunu görür. ben şeyhsiz kalsam bile. ben. Cebrail. Tâ ki. ululuklar. yiyecek.» Etrafı yokladılar. Bunu söyle de tekrar evime döneyim. âcizlere duaya baş-lıyalım. Ayrandan kurtulur. Dürüst renk ve dürüst mizaç ordadır. «Zâhid. seni gayeden uzaklaştıran her şeyi önemle hesaba katasın. Orada akıl perdedir.» «O halde ne yapayım?» dedi. önce sakalını makasla keserek eline verdi ve «Artık bunu sen ayıkla! Çünkü benim işim var. Ölü sahiplerinden sordu: «Merhumun hünerlerini söyleyiniz. Akıl dergâha kadar yol bulur. kalmamış olurum. «Filanın peşinde bütün varlığımı kaybettim. Kırk gün oturur. Nasıl ki. Ama acaba kendisim nerede göreyim?» dedi. Çünkü gören odur ve hoş yürüyüşlü olan da odur ki. o yabancı pabuçları dergâhtan dışarı atınız!» Dışarı attılar. Eğer bunu elde etmeyi kolay sayarsan gaye senin nazarında hor görünür.» dediler. filan şeyhi görmesi gerektiğini söylediler.» (Fetih sûresi.» dersin? Sen dalı budağı bırak da asıl ve kök için ağla. . her fende başta gelen üstatlar. Bunları isterse. Sen aslı yakala! Elbise.» cevabını verir (Miraç'daki rüyet ve müşahede'ye telmih ediliyor: Kabe' den (Kavseyn) sonra Ev (Ednâ) mertebesinde. cehennem de onu görünce. camiye gel. o mezarın başını bekler. hor görüyorlar.» Ona dedim ki: «Ben senin söylediğin şeylerden hiç birini yapamam. «Beni.değildir. Cehennem müminleri arzular ve ona. onları yanından kovsan bile artık gitmezler.» dedi ve ilâve etti: «Artık umudum senin bir selâmındadır. o seni görür. Bizim cehennemimiz böyledir. Bir kâse içinde değil ki bir kenarı olsun.» dediler. O cehennem geldi diye inler.» diyordu. (M. Cebraile.» Âyette. o dal ve budağın filizlendiğini. o olmadan başaramayacağım yani. «Cehenneme geldi!» diye feryat eder. Onu aramakta bütün gücünle çalışmalısın. imanlı kimse içindir. Dallardan da bir şey elde edemezsin. Aslı düşünerek üzüntü duymaya bak! İnle. Bütün asılların aslını. ama kaç kez öğüt verdimse bazıları bundan hoşlandılar. İstiyorum ki öğütler vereyim. bu bizi bırakmaz.» dedi. Şeyh dedi ki: «Aman dikkat edin. O da. «Onu ziyarete gideyim. bakış görüş eder mi idi?» «Hayır.» Nevvahe yüzünü kıbleye çevirerek tekrar sordu: «Fakire. Derhal semâ âyini düzene girdi.) yalnız bırakmış.» dediler Şeyh tekrar etti: «O halde pabuçları yoklayınız. ucu bucağı yok. Niçin onun gibi bin tanesi senin hizmet kemerini beline bağlamasın. «O. Ta ki. adamın bıyıklarında beyaz kılların siyahtan daha çok olduğunu gördü. tekkede semaı bir türlü tutturamıyorlardı. aslı ve kökü elden kaçırırsın. bir çetin iş dolayısiyle çileye girmişti. «Gel!» der. Ebû Necip (Allah onun ruhunu kutlasın). başka bir itimat ile oldu. onun gözüne ilişirsin. Adamın biri ölmüştü. âbid bir adam mı idi?» «Hayır. ses çıkarmadan buna yanaşsınlar. Her ne kadar kurtulmak için kanat çırparsa da o kadar derine gider. bütün üstatların üstadını aramalısın! Ama bir gün çürük bir dal gibi elinde kalacak aslı değil. Gönül perdedir.» «Evet. Berber. Bir kaç defa rüya sında. fıkaraya. Çünkü ona nisbetle hepsi kör ve topaldır. herkesin aradığı aslı bulmalısın. Kalbine zahmet veren. Hikâye ederler ki: Büyüklerden biri bir azizin mezarı başına gelir. senin önünde başlarını yere koysunlar. başka bir şeyi öğrenmiş oldum. Bundan dolayı kendisi söyler kendisi dinler. başkanlıklar. yahut filan bana yabancı geliyor. sır perdedir. 17) buyuruluyor. Hazreti Muhammed'i (S. nasıl kurtulalım? Bir ayranın içine düşmüşüz ama öyle bir ayran ki. «Hayır gelemem eğer bir parmak daha yaklaşırsam yanarım. Bir ses geldi: «Sen onu göremezsin?» «O halde ne yapayım?» Cevap geldi: «Çileden çık. Dedim ki: Bir yerdeki öğüt uygun düşmez. «Hayır yabancı yok. bilginler yanar. Biz nereye gidelim. Her dalın arkasından ağlıyorsun. ykıe düşer. ). Sen onlara hiç dönüp bakma! O zaman. Bu yorumlama nasıldır? Bizim cehennemimizde hep arifler. «Kör için güçlük yoktur. bizim dervişler arasında bir yabancı var. ayağıma kapanan bir Ahî delikanlısı. 53) Adamın biri berbere: «Bıyıklarımdaki şu beyaz kılları ayıkla. Cebrail onun adımına yetişemez.

«Bir insan yarın kazanacağı şeyi önceden bilemez. Bu arifi bilen başkaları da onu görür ve onda Allahdan başka birini görmezler. Hangi sırrı esirger ki? Ama dünya sırlarını kapalı olarak söyler. .» dedim. En doğrusunu Allah bilir. siz de dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz!» (Lokman sûresi.) buyurmuştur. Gel de benim âlemimi. kendi içini görüyorsun. bizim halimizde eksiklik başladı. erkeklik aletini kaldırmış. eşekliği yönünden söylemiştir. namaz 'kıl tövbe et! De ki: «Kâfir idim imana geldim. «Soğuk söz söylemiş. işte bu sebepten dolayı Hazreti Muhammed. benim içimi seyret!» Öteki de sanmıştı ki. Ama ne Necmeddin-i Kübra'yı. ne Harizm'i ne de Rey şehrini kurtarabildim.» buyurulmuştur. halka yol gösteren âyetlerinde başka zevk vardır. denizin garip hallerinden bahsediyordu. feleklerin dönüşü senin düşüncene göre nasıldır? Müneccimlerin anlattıkları şeyler Kuran'ın zahirinden nasıl anlaşılır? Gel de araştıralım. Ana karnındaki çocuğun cinsi. 54) Ondan geçmiştir ve onun bir çok kulları vardır. Onun da bir sebebi vardır bunun da. kapıma iki desti dolusu su getirsinler. Allah kokusundan da üstündür. ondan dolayı bir korku yoktur. «Ben sizin din işlerinizi en iyi bilirim.» Git otur yerinde. Dedi ki: Dün anasının karnından çıkmış. Ona şöyle dedim: «Temaşaya mı gitmek istiyorsun? Temaşa mı arzu ediyorsun? Gel benim içimi seyret! Sen hep kendi âlemini temaşa ediyor.» Daha sonra temaşalardan. ben şafiî mezhebindenim. Her birinden bir mana ve hikmet istemiştir. 34: Önceden bilinmesi mümkün olmayan beş şey şunlardır: 1. İki elimle gözlerimi kapadım. 5. Diyelim ki. işittiği her söze güler ve bunun hangi makamdan söylendiğini de bilir. Kişinin nerede öleceği. Bunu kabul etmezsem inatçılık olur. Allah onu o makama bağlamamıştır.» Bu ne eşektir ki. 2.» deyince Şeyh ona şu cevabı verir: «Allah. Kuran'dan üstün kitap yoktur. «Ben Allahyım!» diyor. O Şeyh diyordu ki: «Filan şeyhin güzel kokusu. Ona varınca Şeyh sorar: «Niye geldin?» «Allahyı aramaya. Yağmurun ne zaman yağacağı. Diyordu ki: «Bize düşman olan dostlarımızı görüyor musun? Himmetimizi nasıl kırdılar?» Ey kara yüzlü! Himmetin ne olduğunu sen ne bilirsin? Git abdest al.» Adamı geri çevirir. 3. Ama bu Kuran ki toplum için gelmiştir. (M. Pamuğunu eğirmeye bak! Sen kim oluyorsun? Erkekler içinde mert olanlar istiyorlar ki. Ben. kovdum. 4.) Bugün yıldızlar bilgisinden akla uygun olanları kabul etmek gerektir. (Mümin araştırıcı olur. Ne üzüleyim! Ulu Allah kendi sırrını bu kulundan esirgemedi. emirler ve yasaklarla. Hanefî mezhebinden bir şey buldum ki. bir kancıkla birleşmiştir. Allah Allahdır. Bir başkası da şöyle söyledi: «Bir gemide idim güneş gibi bir cevher parladı hemen denize baktım nerede ise gözlerimin ışığını kapacaktı. Diyordu ki: Filan kimse uzun bir yolculukla filan Şeyhin şöhretine koşar. öteki arif ise herkesin halini bilir ve onlar da ona malûmdur. Şimdi gel de söyle: Bu gündoğusu. Allah erenlerine açıklanan âyetlerinde daha başka zevk bulunur. O zaman ben de soğuk sözlere ve sövüp saymaya başladım. Kıyamet günü. Küfürden vaz geçtim.» Dedim ki: «Bu koku belki senin karından ve onun oynaşından geliyor. O kimseyi ve her birinin makamlarını görür ve şükreder ki. benim işim onunla daha iyi yoluna girer. Bu arif benim halimi hep bilir.işi tamam olsun. Allah kelâmından üstün söz yoktur. küfür etmiştir. O falandan doğmuş olan Allahdan çok üzgünüm. insanın yarın ne kazanacağı.

Nereye. Bunun iç yüzü şudur: Biri.) teninde bir tüy bile olamazlar. kimin söylediğini bilmediğim bir yönden gelen sözlerden birinin yakasından yakalarım. kime söylerim? Büyük bir insana: Bu da. Âlemde bir gürültü koparıyorsun. «Ne demek. Siz. Bayezid'in Cüneyd'in. (M. ona yakın erenlerin yaramaz işleri derecesindedir. bunu dervişlerin önüne koyarlar. Ansızın evvelce özlediği gönül safasını anarak. Yahut bir dost. Benim insanları ıslah. çoluk çocuktan ayrılarak evin bir köşesine sığınır. Ben böyle sanırım onu. onun hoşuna giden bir söz çıkarsa acaba neden? Bu benim halim değil. Yüzünü gönül tarafına çevirir. geçmişlerden veya yaşıyanlardan. kendileri yemezler. Onunla bu sözü konuşurken.» Nasıl ki. sonra da diyorsun ki. 55) Pir Muhammed'e sordular: Kamil-i Tebrizî'nin hırkası Önünde ne hale geliyorsun? Tıpkı doğan pençesine tutulmuş. bir şeyhe. hıçkıra hıçkıra ağlar. ağlayarak secdeye kapanır. hattâ o rüsvaylık üstadı Hal-lac'ın sözleri ile ne münasebeti var. büyüklerin sözlerini derleyeyim. tıpkı Hazreti İsa gibi tedavi umudu kalmamış olan körleri. Söyleyenin maksadını anlayabilmek de büyük bir irfan mertebesidir. teşbih ve dua ediyor. Buna kabiliyeti olmayan kimseden ise. mürid. O da şu cevabı verdi: «istiyorum ki. Vakti gelinceye kadar yani gönül semtinden bir ışık belirinceye kadar bekler. bu kadarı yeter.» demiyorum. Benden. sonra tevil için feryadı basıyorsun.İKİNCİ BÖLÜM (M. Ben şimdi derim ki: Mevlânâ onu hoş tutar. Bundan sonra kendi nefsini de unutmaz. bazı kimseler.» «Bu zembil sözünün şerhi nedir?» diye sordu. abraşları sağaltmak isterim. sevenlerin. Bundan sonra da hal böyle olunca. bir serçeye dönüyor. bunları perde arkasında yapmıyordu. Ancak dostlara. nasıl ki. Allah erlerinin iyi amelleri. orada bir köşeye çekilir. Sözlerin tevili büyük bir iştir. «Dün konuştuğumuz sözlerin. 56) îmad yahut Erşed. Aksi halde ben nefsimde bir üstünlük görmüyorum. gece yarısı kadınlardan. gece köpeklere ziyafet çekerler. önce etmiş olduğundan daha çok ibadet etmeli. A. başlangıçta açıkça ibadet. âyette buyurulduğu gibi. on iki yıl ot kökü yiyerek geçinen sofî Hallac'ın tuttuğu yolda bu sözden bir koku alamadılar.» Bu sözün zahir manalarından biri şudur: Sâlik. ben ortada olduğum halde beni ziyarete gelir? Bana başka bir adamın evinden ziyaretçi gelir. bif mürşide gönülden bağlanır. ancak işin dış yüzüdür. Ancak bir gün sözden daralırsam. Ebû Sait ve o. «Doğanı öldüreyim de kendimi kurtarayım. bana nereden geldiğini. Dostların yüzünü de yoldaşlık tarafına yönelteyim. Her kim bizim dostumuz ise. yani onları yola getirme hususundaki arzum ise. Sen de işte böyle yürü! Şimdi velilerin. onun huzuruna has-retdedirler. hay hay!» derler. daima mümkün olmayan bir şeyi mümkün kılmaktır. Sözlerin tevilini bildiği için hem iftihar ediyor. Nereden söylerim? Allahtan. Yüzümü dostluk yönüne çevireyim. hem de Allahya şükrediyordu. Hazreti Yusuf büyük bir Peygamberdi. Bu kimdir ki. Mevlânâ'dır. çünkü o kendi hesabına yaşıyor. Allah onun dilediği zat ile olan münasebetini tekrar tatlılaştırır. Mademki öyledir. «Son nedir?» sualine Cüneyd'in verdiği cevap şu olmuştur: «Son. gündüz dilenir. . bundan sonra da kendisine bir hayranlık geldiği için artık o ibadetleri ihtiyarsız yapamaz. sevgililerin hali böyle olunca. söylediğim hürmetli sözler hep onların sözleri olsun. Peygamberler. başlangıca dönmektir. herkes umudunu kesmiştir. îş bu kerteye gelince de kendileri yerler. Nasıl ki. bir gün gider. Bu. ibadet hususundaki sözlerimi tutun! Çünkü yukarıda adı geçen kimseler Hazreti Muhammed'in (S. gönül sahibi olduğunu sandığı birisinden bir şey dilenir.

«Yarabbi sana. yoksa Allah mı?» «Üstadım. bizim yazılarımızı başkalarının yazılarıyla karıştırıyorsun! Ben senin mektuplarını yakınlarımın mektuplarıyla karıştırmam. bir benzetiştir. rivayet ederler. Ama sen bir isim taşıyan bir varlıksın. kemaliyle bilir. derler. tevhid âlemine kadar gider. Bir an oluyor ki. akıl ve emek sarfetme-den bildirildi.» «Ya üstadın mı daha iyidir. Hak zamana bağlı değildir. Yoksa şeyhlik müridlik gibi ilişkiler hoşuma gitmez. Ama bunlar benimle birlik olunca yahut benim ziyaretime geldikçe. Sonra nasıl olur da başka bir nebiyi. böyle yaptığım için bana bir daha uğramazlar. bir şey söyleyemem. sevgilim. «Çünkü ben birlik ve tevhidin sırrını ondan başkasında bulamıyorum. diyen zavallı taklitçi eşektir. tertemiz. Şüphe yok ki. Ben onu söylemiyorum. içinin. «Ya üstadın mı iyidir yoksa (hâşâ) Hazreti Peygamber mi?» «Üstadım. üstatlığı da şakirtliği de yere batsın. Ama bu söz nereye kadar gider? Sonu nereye varır? Mevlânâ.» dedi. Hani. zahirde bizim hayatımızdaki dostluk ve kardeşlik hangi yolda ise onu korumaktır. hak ölmez. ağır davranırsın. sana senden mi gelmişt r? Müride gerekli olan üstadına karşı çok saygılı olmaktır. Geri kalan damlalardan da Allah velileri (evliya) yaratılmıştır. Ama o zaman sen beni anlamıyorsun! Halbuki ben buraya bir şeyler öğretmeye geldim. Çünkü onun işi pek yücedir. Zamanın ne yeri var? Evet zamanla Hak ölmez. Çünkü sen onlardan üstün olduğunu iddia edersin. Öyleyse. sevgilim de ben olmuşuz İkimiz bir beden içine girmiş iki ruh olmuşuz. Onunla birlikte konuştuğum ilk söz de bu idi.» İşte teşbih derecesinde kalanlar için bu tevhid anlayışı böyledir. Bize bir söz söylemek isteyen kimse de bizim gibi olmalıdır. senin kendine göre. bana bir ilim tahsil etmeden. A. Ama sözü geçen müridin teşbihinden daha uzaktır. eşek. Allah onu kerem denizine batınp çıkarırken mübarek bedeninden serpilen nur damlacıklarının her birinden bir nebi. Ama bu sözün yüksek zevkinden gafil ve habersizdim. Ama sözüm. Bu söz. Ama korkarım ki. Bana yaraşan.» dedi. Mevlânâ bu sözün tamamım ve neticesini. onları nasıl birbirine yaklaştırabilirim? Ancak en son gelen evvelkilerinden daha üstündür derim. Ben işe bakarım. katkısız bir sarhoşluktur. nazlanmaktır ama ben. Yüksek bir seci ve teşbih sanatını aksettiren şu anlamdaki beyti okuyalım: Beyit: Ben. Sözü yorumsuz ve açık söylüyorum.» demeleri bundandır. Gizlice en kötü şartlar içinde benimle olabilir misin? dedim. nasıl oldu da ona tamamiyle uymayı lüzumlu görmedi? Onun gibi. buyurmuş ki: Baki kabristanında cenaze na-mazındaydık. bir peygamber türemiştir. Onun sarhoşluğu. bir zamanda da başka birinedir. Onlara. Sevgili naz eder ona katlanmak gerek. bir nazdır. halim değildir. bundan daha aşağı veya daha yüce olamazdı. gideceği yerin cennet veya cehennem olduğu Allah tarafından yazılmış olmasın. Ama Bayezid-i Bistamî.yahut Zeyneddin Sadaka. Ama ben o davada değilim. sen de öyle ekşi yüzlü olabilir misin? Ben gülersem sen de güler misin? Benim selâm vermediğime sen de selâm vermez misin? Bana öyle (M. Eğer halim olsaydı. Hazreti Muhammed'le (S. bizim âlemimizden ayrı bir âlemin var. Bu söz de böyle kararlaştı. ruhunun temizliğinden sarhoştu. O isim. Ben. Aramızdaki ayrılığın bir sebebi varsa budur ancak. Benim önümde bu böyledir. Bundan dolayı onları başkalarından daha üstün tutarım. bir üstünlük veriyorsun. Diyelim ki. Bir müride sordular: «Senin üstadın mı daha iyidir yoksa Bayezid-i Bistamî mi?» «Üstadım daha iyidir.» Oradakilerden biri sordu: «Acaba bu alınyazılarımızı değiştirebilir miyiz?» .) gelince. Hazreti Ali'den (Allah ondan razı olsun). müridinden sor. Şam'a gitmek hoştur. muamele ve iş istiyorum. bu sözün zevk ve lezzetini bildim. «Onu. Böyle açık söylemelidir. A. Onun sarhoşluk yönünden söylediğini anladım. Hazreti Peygamber yanımıza geldi ve şöyle buyurdu: «Hiç bir erkek ve kadın yoktur ki. Bi aralık bir şey yaz desem. Söz sırası Hazreti Mustafa'ya (S. benim sadece sözümdür.) karşılaştırabilirim? Bu. ben yüzümü ekşittim. onların gelişinden bir saat bile sıkılmam. Bu hal ona uymuş olmamın bereketidir. Şimdi bana kendinden bir fazilet. senin şanına uygun şekilde kulluk edemedik!» demedi. Şam'a gitmek hoştur. Bizim veliliğimiz bahsinde bundan incinirler. Bu bir teşbihtir. Aralarında bir bağlantı vardır ki. 57) geliyor ki.

sonra başına koyardı. önce pabuçları başı. bu işlerin iç âlemi ile bir ilgisi yoktur. Eğer iş böyle peşin olmayaydı ona saygı göstermekten bu mana çıkmazdı. Dört defa ayağıma kapandı ve ağlıyordu. Üzerine uzanmış bir erkekle hareket halinde idiler. bu suretle Şeyhlik gayreti onların araya girmesiyle sönerdi.» Sen bir kimseden bir şey öğrendin mi? Meselâ her kim iyi konuşursa ona saygı gösterirsin. Başına gözüne sürerdi. sonra da Leyi sûresinden şu anlamdaki âyetleri okudular: «Ama her kim. Ama onlar bunu işitince şunu anlarlar: «Ey hoca. «O ne güzel kişidir ki. Yabancı misafirden her biri içeri girdikçe. gözü üzerine koyardı. bu hitaba uğradım? Bu hitap gerçek dostlar için değildir. îşte bu düşüncelerin utancından şu anlamdaki şiir hatıra geldi. Kendilerinden zevk duymadığım o heva ve heves erbabının da temiz kalmasını isterim. Allah bunu sana verdi. ta ki. Hazreti Mustafa'nın (S. arada ne işler oldu ki. pabuçlarım o kadar mı değersiz oldu ki onun başı ve gözü üzerine kondu? Şimdi sen karardığın için ben de senin gözünde kararmış göründüm. Bundan fazlada bir şey göremedim. aradığım bulamamaktan. sırt üstü yatmış bir kadın gördüm. sonunda Hazreti Peygamberin Ebu Hüreyre'ye buyurduğu. ben de ulu Allahya feryat ederdim. Gerektir ki.ğişiklik olmasın. Cennet için yaratılmış olanlar. Şu haline gözyaşları dökersin. Hazreti Ali (Allah ondan razı olsun). adını her tarafa duyurmak. dervişlere karşı gösterdiğinin yüzde biri kadar değildi. Mademki bir sevgiliye varmak istiyorum. Allah onu günde yetmiş kere güldürür» buyurdu. Yarabbi! derdim. Ancak başkaları ile olan muamelelere uygun ikinci bir inanışa yol açardı. sende bir de-. şöhret yapmak gerek.» derler. «Bunda bir sır vardır. ondan korkarsa. beklediğin şeyi elden kaçırmaktan korkarsın. Belki bir zevk ve rahata kavuşursun. Şeyh Ebubekr (Şems'in ilk mürşidi). kimi oturdukları yerde edeple yerleşmişlerdi. A. Ben temiz kaldım.» Giderken. Demediler ki. «Beni zaman zaman ziyaret et ki. Herkes hangi iş için yaratılmış ise o işi kolaylaştırır. Gözün karardı senin. dikkat etsen de etmesen de bir kere ağızdan çıkmıştır. cennet ehli kişilerin işlerini kolaylaştırır. Şiir: Binlerce kurbanın kesildiği bir düğünde Zavallı davulcuların ne yeri var? Bu açık saçık şeyleri onarmaya çalışmanın ne lüzumu var? Bir zaman tam bir inanç ve gerçek bir arzu ile gelmişti. iyi ameller işleyin. orada uyuma ki. Değersizdir. halk şu soruyu benden sorsunlar ve desinler ki: «Onlarda gerçi bir ilim var ama neden halden hale dönerler?» Bilir misin ki. cehennem için yaratılmış olanlar da cehennem ehli kimselerin işlerini kolaylaştırırlar. gerekir ki. Mevlânâ'dan işitmiş yahut bizden ayrı düşen-Mevlânâ'nın halini görmüş olmak edebiyattan sayıl maz.» dersin. Çünkü kalbin ölümü bu hali baş kakıncı yapar. yanındaki fakir dervişlerle otururken vezirin adamlarından ve halktan bazı kimseler içeri girdiler. Şeyhin bunlara karşı gösterdiği saygı.) pabuçlarını taşırdı. derviş deyimi herkesin dilinde dolaşır. Başka dostlar arasında da olamaz. Bu görüşme hakkındaki mübarek hitabın sebebi şudur: Ebu Hüreyre. yoksa marifet başka şeyle elde edilemez. faziletli işleri gerçeklerse ona kolaylıklar ihsan ederiz.) içinden güzel. Şeyh onlarla meşgul olmaktan geri kalır. «Bırak ben görüyorum!» der ve hiç kimsenin sözünü dinlemez. Bu marifet sözü. dedi. 58) Hırkanın başlangıcından sonuna kadar devamlı bir basiret yoktur. (M. karanlıkta kalmayasın! Heva ve heveslerine kapılmış kimselerle düşüp kalkma ki seni karartmasınlar. kendisinde bir kusur olduğu halde latifeyi sever. bununla hal değişti. Ayaklarının bir çift eşek kulakları gibi birlikte hareket ettiğini gördüm. A. muhabbet artsın!» hitabına uğramayasın! Eğer ondan hal diliyle bu hitabı işitirsen bir halvete çekilir hıçkıra hıçkıra ağlarsın! «Bana ne oldu.Buyurdular ki: «Çalışın. Bu sefer de onun ayakkabılarını ayak üzeri düzeltti.» Bari ben açıklayayım: Hazreti Muhammed (S. Bana kararmış gözlerle bakma! .» Hazreti Peygamber. nefes nefese. Yabancılar girmeden önce dervişlerden kimi ayakta. bir şahide sordu: «Bu zina işinde nasıl tanıklık edersin?» Adam şöyle anlattı: «Eve girdim. sizinle gönül alçaklığı ederek beraber kalmak isterim. Kendini daima tazele ki. «Beni zaman zaman ziyaret et» sözü. Allah yolunda vergili olur. kendini yoklayasın. Ama çeşitli işlerde ben sizde bir üstünlük gördüğüm za man.

Mevlânâ da benim için böyle söyler. Sözü anlayabildinse. Mevlânâ'yı görünce. Bayezid. o (delikanlı). Sen kendini yenile. Sözünün başlangıcı ne ise sonu da odur.» Mev-lânâ'dan dinlediğim şu temsili. «Acaba heva ve heves erbabı ile oturdumsa ne oldu?» diye kusuru kendinde ara. çabuk bendeki hakikati gör!» demektir. mahv olursun. Öyle bir hale gelirsin ki.) uyamaz-dı. Tâ ki onu bir daha bulamadık.» sözü bir haberdir. Beni sebatlı göremiyorsan bu senin sebatsızlığındandır. ilimde çeşitli değişiklikler vardır. Onlar için bu emirden baş çevirmek mümkün değildi. «Ey kanmış ve inanmış olan nefis! Kullarım arasına gir!» dedikten sonra bu iltifatını daha da kuvvetlendirerek «Cennetime gir!» buyurmasına belki lüzum yoktu diye düşünenler olabilir. Başkaları nasıl o kulun Allahsı olabilir? Meğerki İblis olsun. zikrettiğin Allahdan ayırmasın. demektir.» O zaman zikir gönül zikri olur. Bizim de her hangi birinin gönlüne koyduğumuz ilhamı Allah 'koymuştur. Bu sarhoşluk halinde Hazreti Mustafaya (S. Bayezid-i Bistamî gönülle zikrederdi. «Ben istiyorum ki eşeğe bineyim. Buyurmuştu ki: «Halk. bu açıklıktaki değişiklikler de geçer. «Beni ululayın. öküzü önüme katayım. Allah bütün melekleri huzurunda topladı. (Senin için) Allah varlığını gerçekledi desinler. Nasıl ki.A. beni daima taze ve yeni olarak gör. 59) Bana dedi ki: «Sen o nazenin değilsin.» Bu söz muamele hayatında herkesin işine yarar. Bak ben sabit ve kararlıyım.» demişti.Bu ziyaret misalinden maksat. manada sarhoştu. kutlu bir fırsat sayın. Bu gün şu dostlar toplantısını bir ganimet. o cihetden öylesine bir sarhoştu ki. Ama bana göre dostluk. anlaşılmasına dikkat eder. însan gittikçe Mutmainne yani hakikate inanmış ve kanmış bir hale gelir. bu benim için çok kuvvetli sebat olur. Ulu Allahnın Fecr sûresinde Mutmainne olan nefse hitap ile. Mutmainne olan nefis değildir. melekler ayağa kalkar. tekrar meydana gelir. Yani hakikatte ant içilmesi gereken nefsi Levvâme yani kendi kendini kınayan nefistir. bu takdirde o.» Allah sana ömürler versin! Allah vardır. Çünkü beni görürsün. o gönülde yaratan ancak Allahdır. benim kendisini gördüğüm gibi görürse. Bu çok zor fakat açık bir meseledir. Nasıl ki. «Git. Şaşırtmaca yapmaz. telâşa düşersin. Buyurdu ki: «Başkaları seni o mezkûrdan. Öğrenciyle böyle sözleştiler. «Beni sabit kılarsan. Bu görüş sana hayırlı ve faydalıdır. Kuran öğreten âlimin hikâyesi malûmdur. Niçin onu dil ile de söylemek istemedi. benim gibi olur. Sadece dil ile zikir noksan sayılır. Onu. Bu salkımdaki danelerin sayısı suret yönündendir. Bende.» buyurdu. Her ne kadar burada da o parlaklık ve açıklık varsa da. «Ne mutlu beni görene!» dersin. Ben eğer senin beni sebatlı kılman sayesinde sabit olursam.). (M. melekler bütün gece seni övsünler. Ben yepyeniyim. Açıklıkta da değişiklikler vardır. îşte nefsi emmâre o arzular salkımını da gönül alemindeki güzelliği görmesi kadar hiç bir . demenin. bağ tarafına gideyim. sende eskileşme. Biri. Yedi türlü okuma tarzı öğretiyordu. levvâmeden daha aziz ve değerli olduğu için yalnız ona ant içilmiştir. çünkü ben asla eskimem. onu is-bata çalışmanın Allah varlığına ne faydası var? Sen kendini var etmeye bak ki. bundan sonra da erginlikten. Âlimin sözü şu idi: «Suretler değişiktir ama mana birdir. «Her kim beni.» dedi. Artık hakikata erdin demektir. Bana diyorsun ki. Mevlânâ'yı görebilecek kuvvet yoktur. Ben de Mevlânâ'yı görürüm. haber hususunda aşağı düşmüştür. «Beni görene ne mutlu. Çünkü o. öldü desinler. Hazreti Muhammed (S. Ancak Mutmainne. bana öyle bir gözle bak ki seni usandırmış olmayayım. devamlı bir iman ve vicdan huzurundan sende bir eser kalır. Nasıl ki. bir üzüm salkımına benzer. Herkes. bu salkımı bir kâse içinde ezer ve sıkarsak artık danelerden ve sayıdan eser kalmaz. Ben de belki yüz kere söylemişimdir. îlim vardır. «Ben zikretmek istiyorum. Bunu yüz kere de söylese yerindedir. Şarabını küp içinde saklarsa mizacı daha kuvvetli olur. eğer nazarında bir eskilik duygusu varsa acaba bunun sebebi nedir? diye görüşünü düzeltmeye bak. ayıklara uyması mümkün değildi. Her âyet için bir dinar istiyordu. «Beni aralıklı ziyaret et!» demek. A. Sen kendini isbat et. Mısra: Her şarap içen er geç sarhoş olur. «Beni ululayın. Mevlânâ'yı gördükten sonra nefsini öldürmektir.» Bu sözcü söz söyler. on altı yıldan beri yadigâr olarak saklarım. O ne mutlu kişidir ki beni göreni görmüştür. sânım ne yücedir!» diyordu.

yahut zayıf gözlülerden güneşe gam yoktur. onun imkân tarafını yakalar. içindeki sırrı anlamak istemişti. hak söz söyle. gökteki ayı iki parçaya ayırır. Bir aralık pek yakınlarına onlardan bir ışık gelse bile sonra yine kıskançlıkla geri döner. Ona bir kap içinde azıcık bir zehir verildi mi. Yani böylece bir şey yapınız ki. Padişaha. O artık şu sözlerden başka bir şey söyliyemez oldu: «Ey güneş artık nur saçma ki. onun bütün tahmin ve düşüncesi aşağılık bir durumda idi. eli ayağı gevşer.) ışığı. Ancak iki şey zarar verir. Sen o gâvurcuk değil misin ki.A.» der ve deliller gösterirse. ister aşağısı ister yukarısı. demektir. Bu sır değildir. Mademki bir kimseyi görmedin. onun kendi mangırına bile ışığı düşmez. diyordum. Çünkü fellâh idi. içi altındır. hiç kimseye bir mangır bile sektirmemek. Yarasanın gözü incinir diye ışığını terk eder mi? Yine dedi ki. o da bizim küçük kardeşimiz olur. elbette nur saçar. hoş ve lâtif bir dille konuş. «Benim Allah ile öyle bir vaktim olur ki. Nasıl ki o gün. onda heybet ululuk ve Allah kudreti görünürse. dünyayla beraber yaşamaktadır. Başka biri de onun eteğinden asılır. Ben Kuran'ı. O. cemal âlemini görünce hemen organları gevşer. ne de Allah yakınlarından bir melek girebilir.» der. 60) Yukarda sözü geçen fellâh. Çünkü sır. Ama tekrar açıklamaya başlar. Peygamberin ağzından ifade edilmiş olduğu için büyük görmüyorum. Her türlü vehim. «Bu kelâmın sırrı da ne oluyor? O da yabancılar içindir. ben azim ve irade ile. ikincisi de değerli mücevherlerini kendi hazinecisinden bile saklamak. Padişah da onu astırmazdı. bir gönüle düşerse hem seni yakar hem de kendisine inandığın üstadı. O. onda nasıl tasarruf edebilirsin? Meğerki biraz yardımı olsun sana! (M. renkten renge girmesi.z olsun. mal. Sana lâyık olan bir şeyde ne düşündüğümü anlayasın. söz kaç harftir? ikinci söz birinciyi çeker ve örter. bir aşk olsun. onun pek gönlü kırık bir halde oturmuş olduğunu gördüm. Gerçi yarasadan. Eğer ibriği önce olduğu gibi vermiş olsaydı. tâ lütuf ve rahmet kaynağına uçurdu. «Sözün sırrı başkadır. kendisinde bir dert. Eğer doğru cevap verirse onun ayağına kapanırsın. .» buyurulmuştur. hep halk ile birlikte otur demek değildir. her tarafı birden aydınlatır. «Bu bir ahengin yadigârıdır. Artık bundan daha yüce bir makam olamaz. Padişaha bir ibrik getiren fellâhın hikâyesi malûmdur. Eğer zamanede biri gelir de. bu sizin halin. bu hususta seni aydınlatırsa. Ola ki güneş kederlenerek (bir bulut arkasına gizlenerek) kendilerine bir yaramazlık eder. çünkü o artık sultanın naibi değildi. Uzaktan halkı seyret. bu yüzden güneş nurundan uzak kalırlar. diye düşünmüştü. döner dolaşır ilk söze gelir. hayal ve tereddütleri yaksın. Sen kim oluyorsun ki. Cevher nur saçar. onun bütün halinin altüst olduğunu gördüm. sözü de hep yağmaya gider. Bunlar hep dünyadır. ibriğin yan tarafındaki mühürü sökmüş. Hazreti Mustafa'dan (S. herkesi âciz bırakan bir Padişaha benzer o nefsi emmâre. (beşer kelâmı ile) kendisinde harf ve ses olmayan kelâmın farkını sorarsın. Sır bundan başkadır. A. Hazreti Muhammed'in (S. Şayet. Sana her ne söylerlerse çabucak cevabını ver. Ancak o. Ama bu gün nasıl oturuyor? Yeni kaftanlar giymiş! Evet (geçenler unutulur). ancak onlara. bu bir hatıradır. diye düşünürler.» anlamındaki kutsî hadis de bir davet'tir. Bu. Ondan ancak güneşe tapanlar için korku vardır. Bu yüzbin türlü değişikliğe uğraması. Nasıl ki elif harfi çoktur ama başkaları içindir. demektir. Padişah da onu astırır. bütün öldürücü sertliği o anda mahvolur. öyle bir mert olmalı ki. Hali de. O hep nur saçar. Görevinden uzaklaştırılmıştı. o Mekkeli kerem sahibi gibi olasın? Eğer bir kimseye bir ışık görünmüş de tekrar görünmez olmuşsa onu inkâr etmez. Fellâh ibriği Padişaha verir. benim ruhumda tasarruf etti. üçüncü söz de ikinciyi çeker ve örter. mülk eksikliği bir ziyan vermez. altın. Bak ki. dopdolu! Fellâh. öyle yükseldi ki. şüphe perdelerini yırtsın. diye aklından bile geçirmiyordu. hal değildir. «Nimet bağışlayana şükretmek vaciptir.» derse ona. sadece Allah buyurmuş. ancak yabancılar içindir. yarasaların gönlü incinmesin!» Ama güneşin işi gücü bu. Çok ağır.temaşa öldüremez.) hiç kimse üstün olabilir mi? O. Bu sözü yedi türlü manasıyla hatırlanın. orada başkaları ile konuşurken maksadının ne olduğunu bilesin. aramıza ne bir kitap sahibi Peygamber. «Dinde ruhbanlık yoktur!» buyurulmuştur. Biri. Çünkü. Onun o tecelli karşısında ne coşkunluğu ne de murakabesi kalır. ona Allahlık heybetini göstermek için gittiğimde. Ruhum bundan önce hiç yükselemediği bir makama erişti. acaba içindeki kurşun mu yoksa kalay mı. Gerektir ki.

demektir. onun halinden hiç haberleri olmamış. velinin. o tarafa . onda o zevki tadabilecek bir meşreb yoktur. Zahidin. îster gerçek. Şu halde onların neden haberleri vardır? Ondan bir nasip alabilmek için hangi yoldan gitseler bir şey elde edemezler. A. Çünkü hiç kimsenin güneşe karşı saygısızlık göstermeye haddi yoktur. «Biz seni yoldan sapmış bulduk doğru yola yönelttik.) meşrebinde olamaz ve o okumanın kendisine hiç bir faydası dokunmaz. Burada bir gülüş. Görüyorsun ki. kısa fakat manası geniş olan sözdür) Hazreti Mustafa'nın (S. o hal içinde. melekler. Biri muhabbeti kırmış da tekrar muhabbet üzere olmaya çalışıyorsa. ikinci zaman için-de bir nağra atar geçersin. içinde umutlar ve gülüşler olsun. âlimin. hiç umutsuzluk yoktur. (M. A. çoban bir buzağıyı kaybeder. Bu surette söz kılıncına boyun eğerler. onun yolundan ayrılmamak gerektir. bir sevinç her halde bir gamdan ileri gelmez. Yoksa yukarıda söylediğimiz gibi hal olsaydı. Nihayet bu sözün sırrı öteden beri eski ise. «benim» sözünün yeri olur mu idi? Beraberlik nerede? Yakın. dağdan aşabilsinler. tartışma ve inatlaşmanın. Halbuki o zevki duyabilecek bir meşreb ister. Sen onun sözlerini kendi şahsî anlayışına. Hilaf (Tartışma) Bahsi Tartışma bilgisi öğren! Doğrudan gerçekten usandınsa hilaf ilmi tahsil et. yersiz münakaşanın sana bir faydası olmaz. Yukanda sözü geçen kutsî hadisteki mana yani Peygamber ile Allah arasındaki ilgi bir dâvet'tir. Bunu sen nefsinden iddia edersin (ispata çalışırsın).) sözlerindeki güzellik bundan değil mi? Allah zatını örten ne kadar zulmet ve nur perdeleri vardır ki. Bir söz de vardır ki. bu konuda hiç bir şey söylemez.» dersin ve asla aksine bir iddiada bulunmazsın. Herkesin bir sevinci vardır. Her şeyin üstündeki sevinçler de böyledir. onun huzurunda yersiz bir harekette bulunan da. ister yalan olsun. bundan çok hoşlanırsın. umutsuzluk getirir. Bunda hangi gönül rahatlığı olur? Birlikte yaşamış n. aynı meşrepte dediğin kimse de seni kan-dıramıyorsa. İnanan kimselerin elbette inançlarının kuvvetli olması gerektir ki. Eğer bir meselede doğruluk bulunduğu açıkça anlaşılıyorsa. güneş hakkında beyle inanmak gerekir. înanç kuvveti ve gün ışığı aşkı ile gam çekmesinler. Bunun manası nedir? Bu şu demektir: Ya Muhammedi Allah seni yolunu şaşırmış bir halde buldu.» Duyurulmuştur. Bir insan bin yıl ikitap okusa bile asla Hazreti Mustafa'nın (S. sözdeki sırrın sırrı daha eskidir. bu binlerce engeller umut bağını koparır. yahut felsefî bilgilerine göre yorumlarsın. kitapla gönderilmiş peygamberler gibi dört ayrı varlığın ne yeri olurdu? Bu sözler gerçi söz olarak söylenmiştir. Daima. «Bu böyledir. 61) înanç ve aşk insanları kahraman yapar. bu hakikat kendi nefsinden zuhur etmez. Ancak gönül alçaklığı ile. Bu hal eğer iki zaman içinde baki kalsaydı. kulağına yapışsınlar. onu yolunu şaşırmış bir durumda buldu dediler. nebinin birer sevinci vardır. hilaf ile uğraşan kişi isterse velilerden olsun! Duhâ Sûresi'nin Yedinci Âyetinin Mânâsı Duhâ sûresinin yedinci âyetinde. Yedi başlı aslanı görsünler. sana gerçek yol gösterdi. Öyle bir nağra atarsın ki. Nasıl ki. birer davettir ama. Birinin sözü yalan ise bunun tartışılmasına lüzum yoktur. Bunu herkes böyle yorumladı.ce kişiler vardır ki. âbidin. güzeldir ama uzanır gider.Yine dedi ki: Güneşe tapan bir insan için. ona açıkça uymakla. ilk zaman içindeki umut olurdu. Bütün sözleri doğru ise yine ortada bir uygunsuzluk ve aykırılık olmadığı için tartışma konusu olamaz. bütün korkuları giderir. değişik söz ve fikirlerin karşılaştırılması-dır. (Sözün en hayırlısı. Eşeğe yükletilen bir çuval kitabın hayvana ne faydası olur? Senin. Eğer iddia doğru ise aksine düşündüğünden dolayı Allah seni sorumlu tutar. Hak. Hilaf.

A. Bu çile çekenler de Musa' ya uydular. ama mat olan başka şahlarla kıyaslanır. Burada nefis anlamına gelen söz müennes (dişil) yapılamaz. Anlamındaki mısra ile işaret ettiği gibi şu beyitte zayıflık görünüyor. sevgilinin vuslatına ereceğim. Şairin. O aydınlık onda geçici olsaydı. yine yüz türlü dalkavukluklar. Çünkü onlar kulluğun gerçek mânasına eremediler. yine biteremezdim. Bugün böyle olmak kolaydır. güzel konuşur güzel dinler. Gerektir ki. Şimdi gerektir ki çok kazanasın. Ömer'in Mertebesi Hazreti Muhammed (S. Çünkü onda biraz lezzet buldular. Her işte hüküm ve karar senindir» dese. o zaman Konya şahnesi. bütün üstün vasıflan ile birlikte Ebukekr'in güzel huylarından yalnız bir örnektir. çünkü o zayıflıktan vuslat kokusu geliyor. duasiyle sözün dış yönünü açıklamak istemedi. bana. Diyelim ki. ama keski Konya şahnesi olaydım! Çünkü vezir onu çok sever. Belki Hazreti Muhammed (S. Hal de yüksektir. «En yakın bir vezirden daha yükseksin.) nefsini yitirmişti. benim uyanık olduğumu ne bilsinler? Dedi ki: Eğer diken varsa ona bir ateş vermek gerek. Bu niçin böyle oluyor? . Bir taştan bir taşa el atarak. varlığın kendisi olan zattır. ona güvenir ve inanır. Nuh Peygamber'e uymaktır. «Keski benim halim de öyle olsaydı!» Ben de ona dedim ki: «Sen mademki benim dostum olduğunu iddia ediyorsun yüzüme karşı bu sözleri söylemekten utanmıyor musun?» Dedi ki: Yani o yüce bir makam değil mi? Evet o yüce bir makamdır. Böyle olursan benim işim de kolaylaşır.) değil. dua ve namazdan bir koku alabilsinler.» (M. »Yarab-bi! Kavmimi doğru yola yönelt. Ama benim dostum olanlar ona razı olmazlar1.» diyorsun. Ben uykudayım. Ben. Ama sen onun yolunda olursan. zaman zaman nefis aradan çıksın da safa yüz göstersin. «Filan kişinin ne hoş hali var?» dedi. nefisten gelmezdi. bu sözleri söyledi ama sen hiç bir şey demiyorsun. ama hale uygunluğu bakımından çok kuvvetli. Bu sözlerimizi işleri daha fazla geciktirmemek için söyledik.). yer öpmeler ve yaltaklanmalarla onun huzuruna çıkmaya cesaret edemez. daha ilerisine gidemiyeceği son bir noktaya varsın. Çünkü günün birinde bize bir şey lâzım olursa verirsin. Dedim ki. Şah kendi yerinden dışarda mat olmadan tekrar yerine gelir. Ola ki o asanın yardımı ile. yüce himmetiyle ona emir verse ve «Ben ancak kuru bir isim ve unvandan ibaret bir kişiyim. 62) Hazreti Peygamber tekrar sordu: «Ya Ebubekr'e ne dersin?» Cebrail şu cevabı verdi: «Ömer. Uyuyanlar.bu tarafa koşar ki onu bulsun. Yani o kaybettiği nefsini yine kendi nefsiyle buldu. Sen bu sözünle benim karşımda şöyle bir duruma düştün: Meselâ sen. o bir gün gelir. sırrımı anlar olmuşsun. şahı kendi yerine kaçırarak mat olmaktan korurum. ama bu uyanıklıktır. Cebrail'den sordu: «Ömer'in Allah katındaki mertebesi nasıldır?» Cebrail şu cevabı verdi: «Nuh Peygambere verilen ömrün dört katı ömrüm olsaydı da sana onun faziletlerinden söz açsaydım. iki yönü olan bir adamım. Mustafa'ya (S. Çünkü bu. A. Hakkı açıklamak için birkaç söz söylemek ve her söze yüzlerce kesin delil getirmek mümkündür. O.» Nuh Peygamber. A. Lâkin öyle evlerde saklanan mat olmuş şahlardan başkadır. Dedi ki: Allah kulluk asasını körlerin eline verdi. Nefis. Bu şah ise hiç mat olmaz. onda bir aydınlık belirsin. sende karar kılar. Sultan naibi olan vezir. «O.» Dedi ki: Bir kazanç ile uğraşıyorsan o bizim içindir.

sen cevap vermiyorsun. Hazreti Mustafa (S. Haşr Cesetlerle mi? Yoksa Ruhlarla mı? Felsefeciye göre ruhlar haşr olunur. Hiç bir şeyden korkum yok. Eğer bir kimse bütün halkı okutarak yetiştireceğine inanıyorsa. Hakkın âyeti de öyle. Şimdi yalvarmak gerektir ki o perde yansın da hiç kimse bizden bir fayda elde edemesin. otuz kişiyi de tutsak etti. «Beni döver misin?» dedi.» dedi. Eğer. hattâ her saatte cezaya hazır bulundurun. ne hesapta ne kitapta bir şey elde edemesin! Onun sözlerine cevap verebilir ve diyebilirsin ki: «Mademki onda bir kudret. De ki: «Mevlânâ Şemseddin-i istiyorsan o zaman gönlüm yerine gelir. Hiç bir şey. halimi biliyorsun. Çünkü onun yaptığı işlerde.) bir gün. o her şeyden habersiz bir ga-vurcuktur. Büyük bir hata içindedir. gitme de otur. bir nur ve mahabet vardır. Bütün bu uygunsuz işler şuradan geliyor. her neyi bilmezse onu olmaz sanır. Bazı vakitlerde gönlüm çok daralıyor. Âciz kalınca derhal secdeye kapanırlar. başı yarılmış. ona kendisine özür diledi. gözümüzün önündeki perdeleri uzaklaştır. ruhun parıldasın' der misin? 'Ha-' yır. Artık konuşamıyor dük. Öyle bir insanın hiç bir yetkisi. Çünkü Özür diledikten sonra da «Tövbe ettim. de dünyanın dışına çıkardı. onu halka bağışla!» buyurdu. vezir ile. ayakları şişinceye kadar namaz kılar. Nihayet beklediğim rahatlığı görür ve gönül hoşluğuna kavuşursun.» derse. Sen önce yola gel ve otur. kanlar içinde.de bir şey yapamaz. melekler ise aynı sebepten aydınlığa kavuştular.» O her ne söylerse cevap ver söylemezse sen konuşmaya başla. Bana soruyor: «Sen hangi şeyden hoşlanırsın? Otuz kişi gelse de ananı boğazlasa. başka renkte görünen bir perde idi. kendi bildiğini okur. İsterse o benim ruhum . o da Allah onu cennetten müjdelenmişler arasına yükseltmişti. Bu îmad bana ne sanat öğretti? Nefsimle ilgili işlerde ne yapabilirim? (Onu) aldı ve sakalını birer birer yoldu. yahut ruhlarına bir bulanıklık gelir.Hazreti Peygamberi bütün olgunluğu ile göz önüne getir. Şeyhinin suretini başkalaşmış görürsün. «Senden başkalarını da senin için severim. Ona göre kendi inancı dışında olan şeyler afettir. 64) Buna emir gelmeden önce. Dedi ki: Eğer yanlış bir söz söylersem. cevap verecek yerde susuyorsun. Önce kadı ile bir şey konuşamaz. Peygamberin böyle yüzünü ekşitmesinden. Nasıl ki.» O halde. Nihayet sen evde benim ne kadar güvenli olduğumu görüyorsun. o nasıl olur da batıl şeylere inanır? Bu nasıl bir kudret ve nurdur?» Buyuruyorsun ki: «Efrad zümresinden elli Allah velisi onun dizginini çekmeye lâyıktır. O zaman. gönül açıcı şiirler okuyorum. Hazreti Peygamber. Beni ondan dolayı seversin derim. ne dünyaya ait işlerde. Ama bir körün arkasından kim gider?» Diyorsun ki: «Allah velilerinin nişanları vardır. yahut hatalı bir iş yaparsam. güvenli gösteriyorum. bana zararlı olduğunu tecrübe ettim. (M. Ben ise dünyayı gayet güzel sakin.» dersin. O halde iken tekbiri kaçırmazdı. A.» demiyorsun. Sana çirkin görünmeye başlar. Hattâ güneşten daha parlak bir şekilde gözlerimle görmekteyim. O zaman halktan gizli olarak gece yarılarında Haktan iyi ameller dilemekten. Belki aşk yönünden buna inanıyorsa onda bir irfan var demektir. Çünkü o geçen hal. Gördüğün şu adam. Zaman oluyor ki. Mucize böyle olur. «Bu Allanın hoşuna gidecek bir iş değildir. hep susuyorsun. nasıl gideyim?' dersin. Yani o.» «Sen velilerin zatındaki nişanı bilmez misin?» Veliler âciz kalınca o güçsüzlüklerinden dolayı onlarda ya gönül aydınlığı hasıl olur. sen bundan başkasını söyle. «Ben bunu açıkça görüyorum. İki yüz deve gönder de buğday getirsinler. gönül darlığı ile ilk makamda Ümmü Mektum'un selâm verdiğini göremedi. bulunduğu yüzünü ekşitti. O. Herkes bir şey söylüyor. ne dinde. «Allahım şu hali bizden gideriver. Dışarıdan biri bir söz söylese. filan yerde otuz haydut öldürdü. Seninle birlikte korkunç. ancak kendi yazdığını. îblis güçsüzlüğü yüzünden karanlıkta kaldı. Bayezid-i Bistamî onun dizginlerini tutsa bile öyledir.» diyordu. O. 63) isterse yanındaki buğday yükleri ve yüz deve yağmaya gitsin! O. «İnsanı ilk gördüğüm zaman tanırım. «Allahu Ekber!» derdi. hiç bir şeyden bilgisi yoktur. (M. sıkıntılı bir yerdeyiz. Allah da ona ekşi yüz gösterdi. Müritler zararlı bir iş yaptıkları zaman dövün. Hem öylesine çıkardı ki. ona yalvarıp inlemekten başka çare yoktur. 'Git seni de boğazlasınlar ki. O ahmaktır.

gayet kalın bir kutu içine koyarak siyah bir mendille sarmakta ve bunu on kat bir bohça içinde gizlemekte. derler. bekle!» derler. Gece yanıma gelince üzülüyorum. onu gözle görebilmek mümkün olsun. candan gönülden sevdiği çocuklarının ahvalini bilir. Gidip gelmek sevgiyi arttırır.» diyor.» derlerse doğru söylemişlerdir. Başı boş bir at üzerinde yabanlara koşan. lügattan anlar.olsun.) onun evlâdını. Aklın fetvası budur. O. açıkça görmüş olmayayım. Bu senin işin değil. 65) Onlar. hem de dünyada Allahı görebilmek mümkündür. bir kahraman gelmiş. Bir daha kurcalarsan 'Allah' dersin. Bu îmad ise bin kere ondan daha iyidir. yolunu şaşırmış bir süvari gibiydi. Bir toplulukla birlikte oturuyorduk. Nasıl olur ki Muhammed'in (S. «Hayır. Muhammed ona. bize yüzünü . Orada bir de Arap vardı. «Bari ne yaptın?» dedi. benim de ona yüz çevirmekliğim gerekirdi. hayli araştırdım. bizi görür. âlemde bu cahillerle bir alış verişim yok. Şu halde o âlem nerede? Öyle ise sen niçin birlikte dışarı çıkmıyorsun diyorum. bir gün Tevrat'tan bir parça okuyordu. Onların benim halimden haberleri yoktur. Peygamber Efendimize. Sözlerimi böyle dinleyeceklerse yani yalnız tartışma ve karşılıklı konuşma yoluyla beni dinlerlerse. «Benim de maksadım sizinle birlikte dışarı çıkmak ve konuşmaktı. beraber konuşalım?» diyordum. Çünkü sen erkekten de dişiden de el çekmişsin! Ama bizim Mu-hammedimiz Mecusîdir. (M. Eğer (senin yerinde) ben olsaydım onun gözlerini silerdim.» diyorum. Kuran'dan bir şey anlayamazlar. kendisine rızık ve nimet verdiği bir kimse henüz Allahı görmek hususunda bir şüphesi olanlara körlüklerini göstersin. Çünkü nefsim onu düşünmeden elde etmiştir. O sözleri konuştuğum zaman yüzüm bu âlemdeydi. gelip gelip gitmesinde değildir'. Nişabur dili konuşurdu. Ruhun güzelliğinden ona bir haber erişmesi ve onun ruhu görmesi uzak bir mertebedir. Ama eğer benden faydalanmak veya feyiz almak yolunu seçerlerse. benden sonra damat isteme! Emanet doğru çıktı. «Hayırdır inşallah!» dedim. derler. Ben onlar için gelmedim. Allah yoluna buradan yürümek gerektir ki. Yoksa ne bir gün ne on gün. «Bu akıl. «Eğer bunun sahibi yani Tevrat kendisi için indirilmiş olan Musa sağ olsaydı.» O âlemde hakkı ile yol gösterenleri. kullarını da! Bir Rus bile bu kapıdan girer. Hazreti Ömer'. her ne kadar o perdelerle gizlenmiş olsa bile onda öyle bir ışık vardır ki kendini dışarı vurur. Onun bazı kırıntılarını satan bir çömezi ki hiç kimseye iltifat etmezdi. Ey kahpe bacılı.). O bana. A. parmakla gösteririm. kendi kurduğu dinin nimet sofrasını açmıştır. «Sus. İmanda tatlılık. Allanın Resulüdür. bunların böyle inanç ve itikatını sağlıyorsun?» Mevlânâ'ya. belki yüz yıl bile söyleseler biz elimizi çenemizin altına koyar dinleriz.» anlamına gelen mısraı okudum. kendileri için faydalı olur.» Onun bu apaçık inancı. Ağlamayı gerektiren de ancak günahtır.) devrinde Musa'dan söz açılsın. fetva hususunda hiç hata etmez. diyorsun.» dedi. ki bu yol niyaz sermayesidir. elinin içine koyarsın da yine göremez. toprağın ve suyun evlâdı ve Allahnın kulu sayılmaz. onlar Şeyhlerin sözlerinden. Yahya'ya «veli. bütün bu işleri altüst etmiş. Allahya emanet olun dedim. Hiç kimse onun yolunda rızıksız ve nasipsiz kalmamıştır. «Şam'dan kervan gelsin de yoldan haber getirsin. Bu takdirde eğer. A. deriler içine sarmakta hayret edilecek bir şey yoktur. Hiç bir şey anlayamadım. Öyle bir insan. diyorum. ne thvanı Safa hikâyeleri ile Yunan felsefesini. Şahap hoş bir kâfircikti. bana yakınlık gösterdi. Allah beni hangi şey için yarattı? Söyleyeceğim şu ki. ne Sokrat'ın sözünü. Ama o ışık dışarı vurmadan bilmeyenlere. Dedim ki: «Benim. «Bunu at!» dedi. Çömez bana sordu: «Sen ne yapıyorsun ki. Asıl hayret edilecek nokta şudur ki. hata ancak başka şeylerdir. Kendi zatı ile varlığı vaciptir. Ben dışarı çıktım. Sen kimsin ki. Bu veli kimdir? Kuran'da nebilere asla velî denilmemiştir. Nahiv'den (Sentaks). hadisten.» dediğin için o çok ağlamıştı. Hazreti Muhammed'le (S. «O âlem daha hoştur. Mevlânâ'ya. Kadın ve şehvetle meşgul olmak elbetde zayıf yaratılanların işidir. «Niçin dışarı çıkmazsın ki. Ona ne isim vermişler diye gülersin. Nasıl ki. «Gözlerim yağmur bulutu gibi ıslandı.A. Benden de memnun kalmalarına imkân yoktur. Çünkü o günahsızdı. iman getirirse. Hazreti Muhammed (S. Zeyneddin Sadakayı gördüm boş lâflar ediyordu.» demişti. Şirin bir kimse var. Görüşü mükemmel olan kimseler onu dışarı vurmadan da görebilirler. Saklanması gerekli olan bir mücevheri.» Yolda ona. akıl hata etmez. Bundan şudur: Allahın maksat yol gösterdiği. hoş hali zaman zaman nedendir? «Neden böyle geveliyor?» dedim. Sordu: «Bana hoş geldin. ışığı açığa çıkarır. Hem bu hayatta. görmeyenlere hayret edilemez. Derdi ki: «Bir iş yapıyorsan kendini üzme. tâ ki Allahı da bilsinler. Diyelim ki Muhammedi arayan bir cahildir o. ruh kokusu ve ruhun güzelliği belirtildiği vakit kendi ruhunu görmüş değildi. sefa geldin mi diyorsun?» «Güzel!» dedim. kitabı Ömer'in elinden çekti. Yukarda sözü geçen mücevher. «Muhammed. Ondan kıl ucu kadar bir nokta kalmadı ki.

Mecliste-kiler. öyle değil mi?» dedim. Kuran Okuyanlar «Nice okuyucular vardır ki. Çuha' ya çömezlik yapmak gerek. beni oraya götürmek için belki de bulamazlardı. en seçkin kulların mertebesidir. işi nereye vardıracaklarını anlamadan niçin yapayım bu işi? . Allahın özel ve seçkin kullarıdır onlar. (M. Bundan önce de onlardan bahsetmiştim. Nihayet benim hatırıma gelmeyen şeyler onun hatırına gelir. Artık. hattâ batının batını manası vardır. «Sana göre de bu mana böyledir. erkeklik organlarım kessinler. Burada okuyucular (tilâvet edenler) kelimesi nice veya birçok manasına gelen Arapça rubbc ile birlikte söylenmiştir. bu ne haldir?» derdin. Bu onun işidir. O gibilerin sermayesi niyaz. arkadaşlar arasındaydı. kışı bahara döner. Bir kadın da arkasından kendini kovalıyor. diyordun. bir gün rüyasında bir dağ başına doğru koşuyor. kitaplar arasında başını eli üzerine koymuş olduğu halde gülümseyerek can vermiş.» buyurulmuştur. halkın âdet ve anlayışına göre değişir. 67) Beni dört defa kadının karşısına çıkarsalar bile bana çok zor gelmezdi. (M. Şeyh Muhammed. bana itibar eder hatırımı sayarsınız. Şüphesiz o uğursuz saate kadar susmuştu. Kadınlar Hamamına Giren Erkek Adamın biri kadınlar hamamına gider. şüphe yok ki. Ama bir kimse beni iyice tanırsa. Ama bu bütün okuyucular için değildir. Eğer o zaman başkaca kurnazlık yollarına sapsaydım.» dediler. Bana karşı her kim doğru ve dürüst davranırsa benden ona çok rahatlık ve esenlik erişir. O Hallaç. Gündüz olunca geldi gördü ki. Şeyh Muhammed. Medreseye geliyor. güzden sonra da kış. bahar yerine kış gelseydi. Ben böyle düşünmemiştim. bahar olmazdı şehirde gizlenir. Nişaburlu Şahap. suya gitmek zor geliyor. kendiliğinden dolmuştur. yalvarmadır. bir lütuftur. tas ve taraklarla dövüp söğdükten sonra da şahneye teslim edip dönecekler. «Hayır. Çünkü Kuran'ın yediye kadar sayılan. gizlendi. Bu kanun değildir. «Sen zahmet etme. gönlümü alırlar. Bana. Zamanenin işaretlerini taşıyordu ise. hafızlar da vardır ki. burada bir zorluk yoktur. Ama hiç düşünmemişti ki. Seyyid ve arkadaşlarının haline gülüyor ve diyordu ki: «Bütün vücudum Allahyla dolmuştur» sözü ne sözdür? Ben de gülüyordum. Çünkü o. şöyle dedi: «Ben öyle düşünmüştüm ki. dağın başına gelince oradan aşağı doğru koşmaya başlıyor. Bu Şahab'ın Şeyh Şehabattin'den üstün tarafı vardır. Halk bunlardan başkasını ve daha ötesindeki manaları da bilir. Hakkı arayan onun has kulu olan kimseler. zamaneden bir rüzgâr esmiş onları dağıtmıştır. onun Şeyh Şehabettin'in müridi olduğunu boşuna mı söylemişti? Şahap. Ben oraya gitmiye bilirdim. «Ben su kenarında dolaşmaya gidiyorum. «Eyvah. Kırlar karlarla örtülü.» dedi. onun gözlerini ve sakalını öperek veda etti ve gitti. Acaba su lâzım olur mu? Buyurdu ki: Her ne olursa olsun insan oğlu önceden yapacağı şeyi düşünmeli ve sonuna kadar bunu yapmaya karar vermelidir. Şu halde başka okuyanlar. Kuran'da onların bahsi geçmez ama işaret vardır. bizden faydalanır. benden daha kuvvetli yaşar. ses çıkarmazdım ancak iki ay sonra benden haber alırdınız. O zaman zorluk kalmaz her şey kolaylaşır.çevirirse. bunlar Kuran okumanın uzmanıdırlar. Halbuki ben onun haline gülüyordum. kendisini desteklediğim için gülüyorum. Bu bahiste yüzlerce Ebubekr'e. O saat gelip çatınca. Bunlardan her biri. Babadan dededen kalma âdete göre yaz mevsiminden sonra güz gelir. Kuran'ın yedi türlü manasını veya yüz bin türlü manasını bilmek başka bir hak vergisidir. Bu eski bir kanundur. mevsim kışa rastlar. Allahın has kulları ki. Çünkü kış. kemancıya. o ya hızır idi yahut da bir melek! Geçip gitti!» dediler. O gibilerin. feryadı bastırdı. Şeyh Necib'in mürididir. 66) Kadın parmaklarını dudaklarına götürerek. Sen kendi kendini göremiyorsun. rüya görmüştü. soyunur çırçıplak olur. bâtını. Kuran'ın yedi türlü manasına aşinadırlar. «O öldü!» diyor. Ama bunların kuvvetlerinin derecesi ne olduğunu. sözü geçen Kuran okuyucuları ile bir ilgileri yoktur.» diye bahane uyduramazsın. Şeyh Muhammed. beni dişleriyle ısıracaklar. Kış. Belki kadın 'milleti bana karşı şefkatli davranırlar. birbirinden ayrı düşmüş dostların bir araya gelmeleri için uygun bir fırsattır. O zannetti ki. Onlar ne o bölükten ne de bu bölüktendir. bu şeyhlerden çok. «Bu şeytandı. Ama bu yedi mana lâzım değildir. buna şaşmamalıdır. erken erken kapıyı vuruyor. Kendince şöyle düşünür: Olsa olsa kadınlar saç ve sakalımı yolacaklar. zahiri. Dışarı çıktığın zaman bakarsın ki bahar kışa dönmüştür.» Bugün eğer böyle olacağını düşünmüş olsaydım bu işe hiç yanaşmaz böyle bir harekete karar vermezdim. Şeyh Şehabettin ölmüş diye onlar işi büyüttüler. O uykuda idi. evet. Kuran onlara lanet eder. sevgiliye vaktinde nasıl nazlanır? Bu mertebenin üstünde öyle bir mertebe daha vardır ki.

Bugün pek aşağılık gördüğüm bu kimseler. Allahyı gördü diyebilsin? Yani Musa o baygınlık halinde belki Allahyı göremedi.» diyecekler. Musa o baygınlık hali içinde Allahyı gördü.A. göklerin de ışığı ondandır. olgun kişiyim. neşe ve hoşluk olur. nurunuzdan biz de aydınlanalım!» diyeceksin. senin davan Allahyı görmek bahsidir. Çünkü Mevlânâ'nın da yüzü güneşe karşıdır. Bu güneş. Ama hiç faydası olmayacak. «Nöbet yoktur. Bana kesin olarak söz verirsen. Dünyayı isteyen. O. Bir gün nöbet sırası gelince hep sevinç. Bir kere onun cinsinden olmak gerektir. siyah perdeler altındadır. haraket ve gülme günüdür. Güneş bütün âlemi aydınlatır. Kaç Türlü Sarhoşluk Var? Sarhoşluk dört türlüdür. «Ondan başka ilâh yoktur. Sen bu görüntü karşısında. bu nükteye işarettir. Halbuki o bütün bunlardan el çekmiştir. başka biri bu sözü bu açıklıkla söyleyemiyor. 68) Güneşin yüzü Mevlânâ'ya dönüktür. O gün raks. Hazreti Muhammed (S. güzellikte şimşek gibi gözlerinin önünden geçecek. benim henüz sakalım yok. (Bunlara karşı) bir bahane uydurur. Halk içine girmiş. sen îmad sayılırsın. «Biraz dolaşacağım. Mevlânâ bizden çekiniyordu. Şimdi söyle: Başka neler aktarıyorsun? Bugün onlar ne işe yararlar? Ne dine ne de dünyaya yarayan soğuk ve donuk şeyler. Sen sor ki. size. sarhoşları bu dört sınıf içinde toplarlar. Dağdaki Zâhid . sizin beş öğüdünüzü dinleseydi bir daha sizi dinlemeye takat getiremezdi. Eğer benden sonra benim kardeşim gelir derse. araştırıcıdır. Senin söylediğin. ben. îşte bu âyet. bunun nasıl olacağını anlatayım. Maklub'dur (devrik'tir). ben değilim demektir. Diyelim ki. tekkeyi bekleyen. sahtecilikte Şeyhsin.» dersin. Kuran'da ulu Allah. O. âlimdir. Sen ise tezvirde. sen niçin ona gelesin. Onun bilgisi onun için pek yetersiz bir hünerdir. bir derviş bu babdaki âyeti tefsir etsin de Musa. sen İmad'sın. onların arkasında kalmıştır. Bu hal nasıl oluyor? Ve ben diyebilirim ki. onlarla kaynaşmış töreler sünnet olamaz. Hele şu saatte. Allah için! Onların saçı sakalı var. kimdir? Kime işarettir? Biri diyor ki: Bu.» sözündeki o. Halvette sana onlardan uzaklaşmak mı düşer yoksa onlara serden ayrılmak mı yaraşır? Siz bizdensiniz biz de sizdeniz. Nasıl lâyık görürsün ki.» (Ankebut sûresi. Sen tomruk koltuğunda zavallı tutsak. Yanlız kaldığımız zaman ona iki üç gün kadar üst üste halvetde buluşmak gerekli olduğunu söyledim. «Bizim yolumuzda savaşanlara yollarımızı gösteririz. Ama bu kadar çıplak ve açık konuşmamıştır. Çünkü sözleri anlayacak olan halktan biri de benim. türlü işaretli sözler söylemiştir. doğrudan doğruya Hakkı aramaktadır. O. «Bize de bakınız ki.).» demiyor. îşte burada Mevlânâ ile son görüşmemiz böyle oldu. Ben ise Şeyhim. derler. Yani Musa o durumda senden daha yetersizdi. Dağları taşları delip geçen bizim sözümüzdeki o çalkantıdan efendimiz nasıl yoksun olsun? O Şeyh Ebubekr (Sellebâf). Çünkü ondan sözler aktarıyorsun. nöbetleşme mertebesinde en küçüğü gelir demektir. Halbuki onlar bizden. göre cevaba davran! Değişik ve çok kolay sorular önce zor gibi gelir ama sonra hatırlatmaya yarar. (M. «Artık geri dönünüz. Benim ağzımdan çıkan sözler ise pek parlak görünmekle beraber. biz de onlardan değiliz. Önce sorudan maksadın ne olduğunu anla da ona. armağan kabul eden bir insansın. Yukarıda sözü geçen âyetin başı ve sonu o sebepten dolayı biribiriyle ilgilidir. Eğer bugün. Hele başkaca ne söylüyorsan gel de söyle. o camide bir mimberdir. 69) buyurmuştur. Bu asla söylenemez de. Ben ondan söz aktarırsam. ben de cevap vereyim. vaizdir. dedim. bu. niçin sana gelsin.Yüce Allah kendi has kullarından bile gizlediği sırlar hazinesinden saçtığı parlak ışıklarla sizi aydınlatsın. bir gün gelecektir ki. ama Kuran'da «Mutlaka göremedi.» derlerse vazgeçelim. Yüzleri göklere dönüktür. Halbuki yerlerin de.

Yemekten içmekten büsbütün kesilmişti. Gönülden. mânâdan ibretle söylenen sözler daha hoştur. Dağdan ayrılıp da insanlar arasına karışanları halk. Padişah dervişin tatlı konuşması üzerine atının dizginini çekti. Seninle kıl keçe üstünde bile oturmak hoştur. Tâ ki. derviş hangisi belli olmasın. Ama bazan da aldatmacadır. Misafir derviş. hoşa giden her şeyden uzak yaşamak ne demektir? Her sene bütün şehir halkı ve Padişah.» dedi derviş. Bu bir hikâye değildir. İnsanoğlunun taş ile ne işi. «Böyle söyleme!» dedi. Çünkü sükutta. velilere göstermedik zorlukları bana gösterdi. «İslâmda rahiplik yoktur. onlara faydalı olan filân mesele hakkında söylüyorum yoksa mecburî bir iş değil. o da halkın kendisine karşı böyle sevgi ve bağlılık göstermesinden hoşlanırdı.» dedi. «Bu dağda bir Allah adamı var da onun ziyaretine geliyorlar. Bir gün garip bir derviş. orada Şah hangisi. (M. Pek tatlı bir nefesin var. «Senin bu sözünden bana bir zevk kokusu geldi. Zâhid. kadından ayrı bir hayat yaşamanın Müslümana yasak olduğudur. belki dağ adamı olmuştu. kadı bile mahkeme kapısından geri dönüyor. ne ilgisi var? İnsanlar içinde yaşa ama tenhada daima Allah ile halvetde ol. bekâr yaşa. kendi kendine.» demiştin. bir aziz oradan geçiyordu. Hele kadın al. burada kalma derler. «Senden bir şey istediğime pişmanım. 70) Bazan o âlemden. hiç bir tarafa da iltifat etmez. ne söylesin? Her kim olursa olsun mimberin üzerinden verilen bu emirlerin karşısında cevaptan âciz kalır. ancak sen çok merhametlisin. bütün âlem asla o hatırdan geçmez. dağdaki zâhidin ziyaretine gider. Mevlânâ'nın buyurduğu gibi. Ama Hazreti Peygamberin. Nevruz değil bu toplantı nedir?» Zâhid cevap verdi: «Divane misin? Mecnun musun?» Şiir: Anlamaz Leylâ yazık âvâre Mecnun halini. Sonra. ya öteki taraf. kendi kendine. Bu sözdür ama onu asla seninle konuşmak istemem. 69) «Sen divane misin?» deyince. Hani o gün bana. Sözü geçen hadisin başka bir mânâsı da. seni atından indirdi ve öylece bana boyun eğdin! Eğer beni dinlemek şerefini esirgemezsen. diye şikâyetlenme! Sen emri yerine getirmekte . taşa doğru yöneldi. hemen sordu: «Ey derviş benden ne dileğin var? Her ne istiyorsan söyle hemen vereyim. mülk. Ama bu bir ödünçtür.» dedi. gönül alçaklığının bereketinden hasıl olan bir zevk idi. O geçen günler bir şey değildir. Sen benimle bir kaç söz konuştun. hakkını bana helâl et!» diyerek dervişin ayağına kapandı. Halini Mecnun'un ancak sadece Mecnun bilir. hep bu aşağılık ve bilgisizlik yüzündendir. «O halde tövbe ettim. atından indi. borç değil. Adamcıl bir kişi olsaydı. Şah. Eğer o taraf yalan ise şu halde benim tarafımı tutarsın. gönlü kabardı. Bu saat tamam oldu. Mal.» Ey Şah! Halk içinde olduğun halde bir saat olsun halkı kendinden uzaklaştır. söz senin varlığınla tamam olur. Benim düşüncemde de. Derviş Padişahın huzuruna gitti. Dağda ne yapardı bu? O bir toprak idi ki. Bu saat benim âlemimde onun hatırı böyledir. Biribirini tutmayan şeylerde ya bir taraf yalandır. Henüz zayıf sözleri öğüt yoluyla mı söylerler? Yoksa sen henüz bu noktada mı kalmışsın. artık başka hiç bir şeye karşı istek ve arzu göstermezdi. hem sessizliğin ışığı. evlenmemenin. hep tek başına kal.» dedi. fehmi ve vehmi olan Allah bilgisine kabiliyetli insanlar arasında yaşardı. ruhtan. dervişin ziyaretine gitti desinler. Zorluk olmazsa o başka! Bugün zorluk olunca. Benim sözüm senin sözünle öylesine tatlılaştı ki. «hoş nefes dervişlik gereğidir. büyüklerden bir şeyler naklederler. Bu. hatta en güzel kızımı bile istese feda ederim ona ve hatta nikâhlı karımı bile istese boşayarak kendisine sunayım. bir bakıma rahipliği yasaklayan bir tavsiyedir.» buyurduğunu unutma! Bu. «Benden bir söz dinle. ama o artık insancıl bir zâhid değil. selâm verdi. bu nasıl olur? Yani gönülde olan. Hem öyle bir eve gidelim ki. parmakla gösterilen birer ilim ve marifet adamı sayar.» dedi. Şu âlimden bir şey işitir hayret ederler. peygamberlere. misafir derviş. Zaman zaman emri terkediyorsun.Bir dağda bir zâhid yaşıyordu. zahirde işimin doğruluğunu anlarım.» «Evet. Ariflerden. bazan öteki âlemden acayip sözler anlatırlar. Allah. tövbenin. Ona sordu: «Yahu. «Bu derviş her ne isterse vereyim. Yoksa susayım daha iyi! Cevap verdi: «Eğer susarsan konuşman da daha aydınlık olur. Yani bu âlem halkının işi. Geçmişi hatırlatmak istemem diyorsun.» Yüz bin rahmet senin o hatırana olsun ki. (M. hem de konuşmanın faydası gizlidir. Öyle bir hale gelirdi ki. eğer sözü kudretimizin kemâliyle söylesek bu insana daha hoş gelir. Zâhid. bayram değil.

bende bir umut belirdi.» diyorum. o zahir ehli kişiler. tulumdan sızan su gibi akar gider. ruhun azığıdır. Ne bir gün. O. 71) Eğer benim iznimle olursa o zaman konuşmak helâldir. Çünkü Sultan daima.» buyurmuştur.kusurlusun.» derdi. Sultan Mahmud'a bir kere sövmüştü. «Tövbe etmiştir. Zaten çok defa inanarak dinlese bile soğuk davranırdı. Ayaz'ın ayakları altında keseyim. Bana dedi ki: «Sen şüphe yok ki. belki ona uygun cevap verirdi.» derdi. böyle düşünmez. Çünkü. Ama senin cevabın onları doyurmaz ve etkilemez. Bunun sebebi şudur: Eğer siz geniş ölçüde bir dünya adamı olsaydınız. böyle söylemez. O derece düşkünlük ve kırgınlık. her hangi bir şeyi anlayabilmek için onu tevil etmesinden. Karşısındakini susturur. İmad sözümü dinlemedi. Her hangi bir şey hakkında bu sözü kapalı söylemek gerektir. o ben olmayayım!» dersin. bu kısaltmalar tamahkârlıktandır. «Senin yanında konuşmak bana haramdır. bir gün suyu azalır diye denize acırlar. beni ihtiyarlattı. Sana hoş gelir o temaşa. Fakat halk içinde iki kadeh içip de sarhoş olanlar da vardır. Umduğuna kavuşmuş bir umutsuz gibi. Evet bizim yanımızda söz haramdır. Bayezid. Ayaz'ın aylığını kesti. «Hayır sen değilsin.» diyorsan. en uygun olan cihet hiç bir emrin sana çetin gelmemesidir. Ama Sultan onu öldürmedi. Ancak onları yola getirmek maksadı ile yedi başlı aslan masalım nasıl anlatayım? O sözler kimin kaderini değiştirmeye yarar? Sana vehim ve korku gelir. kendi çevresini bilen. O cömert yeni müslüman için. Benim karşımda da o korkuyu duymazlar. ömründen bir gün dahi kalsa. Çünkü sen ona inanırsın. bu olgun bir gençtir. Allah hakkı için onun gibi bin tanesi Mevlânâ'nın bir tüyüne bile değmez. Bu söz. Allahya yemin ederim ki Hazreti Musa bile onun dengi olamaz. Ayaz. Ama sen. «Nerede o kurban ki. Ama bir kimseye ki gönlüm yönelmiş. yüzü kıpkırmızı oluncaya kadar içip de ayık kalan. ben gerçi içtim. kendini aşağı görmek gerekmezdi ona. Ona bir gün sordum: Tebriz'den ne zaman çıktın? O zahir ehli kişilerden. Eğer. Onların hepsini duygusuz bir kesek parçası sanırsın. Bunlar gibi bin tanesi bile. «Yazık olsun bana dersin. (M. Ben kendi halimde devam edip gitmekteyim. Gece yarısından sonra yüzümü onun tarafına çevirdim. Halbuki emirler. Çünkü sen ululama ve yüceltme yolunda beni anmazsın. Benden ve senden sonra gerçek bir istekli gerektir ki. çok güzel ve tatlı olurdu. 'evet' deyiver. Onun hangi deniz olduğunu anla! Ona cevap verirsin. sana da hiç bir zararı yoktur. Bu imanın sırrıdır. bütün bu olan biten şeyler sana benim tarafımdan ve hep senin susman yüzünden olmuştur. binlerce kadeh boşalttığı halde.» diye düşündüm.» demiştin.» demeğe gönlüm razı olmuyor. Asla bu halden daha ileri geçmem. İşte onda ilk defa görülen bu eğilim.» dedim ve kendi kendime. yaradılıştan hazırcevaptır. ama izinsiz olursa. Ama bugün sen emri yerine getirecek güce sahip değilsen. onun yolunda ölmeye lâyık değildir. size başkalarının yardımı gerekmezdi. Mevlânâ. yerine getirilmesi mümkün ve senin de ona elverişli olduğun için gelmiştir. o öğütlerin etkisi görünsün. . yorumlamak istemesindedir. Sen umuyorsun ki ömür boyunca bu böyle olacaktır. «En iyisi. Bir şeyde ki kök ve temel vardır. ama şaraptan sarhoş olanlar gibi değil. «Hud sûresi ve buna eşit emirler. daha hoş. iyi bakarsan kolayca görebilirsin. aklı başında insanlar da vardır. Ancak böyle değilseniz bu yardım gerekli olur. Halkın yabancısı sanır ki. Mevlânâ'nın sustuğu gibi susmaz. bu bahiste karşındaki 'hayır' demeden sen de itirazı kes. Daha tatlı ve sıcak konuşurdu. Kezervanî. bir yabancı ile birlikte olmak daha hayırlı görünür. Onlar için tek başına kalmaktansa. «Ben ona inanırım. Sultan Mahmud. daha kutlu.» dedim. onunla öğüt bahsinde konuşurum. Bugün her ne kadar bu emirler başkalarına zor gelse bile. her ikimiz de aynı şehirdeniz. Batın bahsi bütün bunların dışındadır. Meselâ her hangi biri için.» Ama o hayıflanma öğünmekten daha aşağı bir çene kavaflığıdır. Bu cevapta dolayı onun ululuğu seni sarar. Hocendî'den daha güzel vaiz ederdi. «Aman. ne beş gün. dersin. Bu saatte Peygamberin şafaatindeki sırrı anlayabilirsiniz. sohbeti hoşuma gitmiştir. benimle birlikte oldukları zaman da. acele etti. nasıl olur da senin beni düşündüğün gibi zaman zaman seninle birlikte geçirdiğimiz o âlemi anmam? Sen de bilirsin ki. Ancak onun nasibi olan sevgideki sıcaklığın. nasıl emre uyabilirsin? Hazreti Peygamber bile emrin ağırlığı karşında. «O emirlere uymakta Peygamber için çok fayda vardı. ondaki zevkin arkası kesildi. Haktan sarhoş olarak geldin. Ne güzel bir iftira bu! Aydınlatıcı bin doğru sözden daha parlak. «Ey iyisi bu bindiğimiz eşek. bize bağlı kaldıkça ona bir şeyler gerek. benim sohbetime dayanamaz.» «Evet. Bütün fenlerde. yani tahkik ehli olmayan zahir ulemasından kimseyi görmedin mi? Bunları sormaktan maksadım. Ant içerim ki kardeşlerimiz beni bilselerdi. Ben.

isa'yı görmek de böyledir. «İşte senin âlemin. Lâkin biliyorum ki. Eğer önceden böyle vaiz etmeseydi. Bu noktadaki kuşkularım sonsuzdur. Vezir. daha söylemediğim şeyler kat kat fazladır. Ama Musa'yı görsey-din onu Hazreti Muhammed'den bulurdun. 73) Dünyada gönül açıcı Yasin sûresini dinle. üstün bir zattır. Şüphe yok ki dünya. Bazan vaz geçiyorum. Ama sevgili. canından güvenli idi. «Bu âlemi sen bilmiyor musun?» dedim. Dünyadan konuşanları dinleme. Savaşta. Ayaz (Gazneli Sultan Mahmud'un gözdesi). erkeklik üç yerde belli olur: 1. anlat bize!» dedi. öfkelendiği ve hoşlandığı şey leri bilir. «O büyük âlimdir. Ama (diğer bakıma göre) ondan da üstün bir şey vardır. Mevlânâ hararetli konuşmadığı zaman da onu severler. Ama o vezir bütün bu yakınlığı ile beraber canından güvenli değildir'. avların en büyüğünü avladı. bende de bir hal var. «Nasıl bilmem. Şu halde işitmediğin şeyi konuşma. aranılan sevgili sevilmek bahsinde henüz olgunlaşmamış ise. Kadın koynunda yatakta. O.Hazreti Ali buyurmuştur ki. çok sevimli ve sevgili bir çocuktu. bunu ne Mevlânâ ne de daha önce gelip geçmiş büyükler işitmiştir. onun bütün bu zararlı hareketlerini bildiği halde nasıl olur da ona göz ucu ile bakabilirdi? Çünkü. Çünkü Ayaz. Fakat o bunu öğüt olarak söyler geçer.» diyeceklerdir. yahut üstünü başını ıslattığı. Halbuki Hazreti Ali'nin cömertliği yanında hazinelerin beş para değeri yoktur. ikimiz de bu konuda birleşiyoruz. etrafında ateş yanan bir kabirdir. Bu yola geldiğim zaman. Allahı arayanlardan hiç bir talip yoktur ki. hiç bir şeyden korkusu yoktu. Ama işin sonunda. Ama burada senin bana tarif ettiğin bir ülke olduğunu gördüm. 3. Bunu kimseye sormadan kavramıştır. Bir suç işlediği. rahattı.A.» dedim. «Yürü! Kendi âlemine bak!» dedim. Huyunu. Fakat onda «(o zaman için) fesahat (düzgün konuşma) neşesi yoktur. seni hiç kimse bilmeyecekti. Onu severler. Sultan da onun bütün zararlı işlerini hoş görürdü. elbisesini yemek dökerek kirlettiği zamanlarda bile suçluluğuna rağmen sultanı oyalar.) sonra Allaha da iftira edenler. sözlerindeki tatlılığa.» dedi. söze yalvarıyorum. Kendi kendime. Hazreti Muhammed'le birlikte otururken Musa'yı görmek istersen aldanırsın. Şüphesiz ben bunu söyleyince sen de aynı şeyi söylüyorsun. Sultanın her halinden anlar. içindekilerin iyi yanabilmesi için onları yumuşatır.A. Bu bakıma göre.A. Onun benden ve benimle beraber olduğunu bilirler. vezir de bu sırrı saklamakta çok dikkatli davranır. Ben de sözü özetleyerek söyler geçerim. Çünkü son yetişenler arasında Hazreti Muhammed'den (S. o kararsızdır. gönlün açılsın. Sultan binlerce kelleyi onun uğruna feda ederdi. o vakit onun gerçek değeri anlaşılır. onu bütün gün neşelendirir. Aldanmamak için alışverişte. Burada ne bekliyoruz? Ergeç her topluluk bu kabir tarafından geçer.» dedim. O halde gel sen ve ben altı ay efendimizle birlikte oturup ah ve feryad edelim. «Ama ben bilmiyorum. Ama bana gelince. Ben buna bakmıyorum ve bizi kınayanlara karşı asla aldırış etmem. benim onların inandığına inanmadığım yoludaki sözümün mânasını da anlarlar.» dediler. Bu âlemden ne anladın? Sana bir bilgi vermediler mi? Yine dedi ki: Siz o âleme lâyık değilsiniz. Sizinle bir sır konuşurum ki. onu hiç kimseye açıklamamasını tembih etmeye bile lüzum görmez.) dilersen. Açık konuşurum ve geçmiş büyüklerin ruhlarını hasretle anarım. eğlendirirdi. o hamam külhanından vazgeçiniz.) söylemiştir. her hangi bir şeyi kırıp döktüğü. Bana sordular: «Ne iş yaparsın? Bu âlemden sana haber verdiler mi? Bunu gördün mü?» «Elbette gider görürüm. onu Hazreti Muhammed (S. Çünkü nice vezirlerin boynu vurulmuştur. Ne zaman onun adı üzerinde sana bir şeyler söylerler ve onun gayretinden bahsederlerse.» derler. Bu bencilliktir. gençler de yaşlılar da âşık olur. mizacını. bir vezir vardır. Bundan dolayı sözü çok özetliyorum. Ama daha sıcak konuşmaya başladı mı. 2. (M. vezire bir sır emanet ettiği zaman. sen de bilirsin. yahut bir zaman yerimde oturup da onun dış görünüşünü görebilmek için biraz geciktirseydin!» dediğini görürdün. Beni şüpheli duruma düşürme diyorum. Ben ya sadığım şehirden ayrıldım. Sultan. Hazreti Musa'nın bin kere: «Yarabbi ne olurdu o Peygamberliği bana vermeseydin. konu dışına da çıkamıyorum. aradığı yolda olgunlaşmış olmasın. Eğer Tevrat'ı okur da onun vasfını o kitaptan dinler ve Hazreti Muhammed'i (S. «Orada ne işin var. Talip isteğinde kemale ermiş. onu mezara kadar götürür. ariften daha üstün bir şey yoktur. O halde yürüyelim ki gözün. her ikisi birbirleriyle anlaşmış ve kaynaşmış demektir. Önce söze başlayıp da bu söz açıklandığı ve neticede filân kişinin buna karşı olduğu meydana çıkacaktır. sevilmek bahsinde olgun hale gelmişse. . onların söylemediklerini söyleyenler vardır. Mevlânâ bu dereceye inmiştir.' Diyelim ki.

Ama nasıl diyebilirsin ki. Eğer anlasaydın.» «Düşün bir kere. üzülecek ne sebep var ki! Orada benim yerimde. içinden gelen bir ses sana: «Bu.» dedim. ama bizim o sağır kediciklerimize bunun ne faydası olur? Halep'deki halk arasında yazacak bir şeyler. Bundan önce benimle birlikte olduğun zaman yaptığın hizmetlerden utanırdım. Ancak bunlar birer birer zikredilmiştir. o testi su ile dolmuştur. Ama sen üzülme! O biricik dost sen ol! . sen de «Âmin!» deyiver. esinti ile savrulan tozlar gibidir. bütün vücudundaki organlar titrer. yeri ve göğü. Dedi ki: «Gerçi peygamberlere uymak vaciptir. «Bu adam zayıftır. «Allah uzun ömürler!» versin diye dua ederlerse. 7) buyurulmuştur. Çok konuşmak isteği ancak sözü manâlı ve düzgün söyleyince hoşa gider.A. «Bu. başına bir hal geldiği vakit kabirler üzerine yüzüstü kapanır ve başı yerden kaldırılıncaya kadar öylece kalır. Hepimize de uzun ömürler versin! Âmin! Her kim için. Daha ne kadar. Dediler ki. Yüce Allahm. Senin için tatlılık ekşilikten daha iyidir. Görmez misin ki bu dağlar yerlerinde dururken semânın cadın kurulmuştur. Çünkü arifle bulunmak hoş şeydir. ha!» diye gülen öyle gülmez. Adlarını söylerler. aralarındaki varlıkları yaratan yüce Allah dostlarının en güçlüsüdür!» diye haykırırdı ve. Bu yol çok acayip ve gizli bir yoldur. o su göndermiştir.» dedim. onun için bende bir korku belirdi. senden daha korkuncum. öteki yüzü de sevgiliye dönüktür. Hazreti Peygamber. Bir kâğıt düşün ki bir yüzü sana. Ekşimiştir.)) söyle. büyüklerini de rezil ederlerdi. Yahut her yüzü bir başkasına çevrilmiştir. yeni bir haber yok mu? Senin için düşünecek.' dersen. ama «ha. Bu âyetteki sözü geçen kazıklar.Kezervanî dedi ki: «Allanın bir kulu vardır ki. «Yarabbi biz sana senin ululuğuna yaraşan ölçüde 'kulluk edemedik!» buyurdu. Nasıl ki Kuran'da.» dersin. «ulu Allah Mevlânâ'ya uzun ömür versin!» diyeyim. Güldün ve dedin ki: «Cevabını düşündüm. Üç kere.» Bunu benim hamlığıma verirsin. «Bu caiz olur mu? Sonra 'Benim cevabım bu değildir. kalbin çarpar. Bu sevgili dost işte şurada oturan kişidir. ah!» diye ağlayan hoş ağlar. Lâkin şeyhin gerçek müridi daima kendisi ile birlik olandır. rezil olurlar. boşluk içinde görünen her şeyin elbette bir hakikati. Bayezid-i Bistamî ise. sarsılırdın. benim gibi bin tanesini bulursun. İşte şahneler oturmuş size. bu adam. ha. ama asıl dosta ve sevgili tarafına dönük olan yönünü okumak gerek. Ama eğer bunlar yerin kazıkları olsaydı o çadır havada nasıl kurulurdu? Ben. Üst tarafı rüzgarla gelen. soğuktur. seven de oradadır.) ümmet olmaktan vazgeçti de Nuh Peygamber'in ümmeti oldu. «Ah. bizi de ona bağışlasın. Sana konuşmak gerekse böyle yaparsın. gerçek bir tarafı vardır. Ama bu gafletde bir sebep vardır. mideni de üşütür.» Bu kimse bir belâya uğradığı vakit. ah. Duacı ile bu dualar nereye sığar? Bu kap su ile dopdolu iken. Uzayda. yedi feleğin dışında kalmıştır. sevgili neredeyse. güçsüz ve biçaredir. ne dağlar. «Haykanko Kokor» (Bu sözlerin hangi dilden olduğunu ve anlamını öğrenemedik (Ç. sen de. hep böyle idiler. Hazreti Muhammed'e (S. «Kendimi kutlarım şanım ne yücedir!» diye öğündü. Çünkü istek fazla olunca söze perde olur. ne de taşlardır. «Âmin!» deyiver. sorduğun soruları düşün bir kere. Ama bu hep böyle oluyor. âlemin Doğusundan Batısına kadar. ha. Zavallı felsefeci. Velidir! Bu. Bana şimdi Ebu Said Ebül Hayr'dan şu anlamdaki bir beyti nakletmek gerekiyor: Beyit: Çok utanmaz. Şimdi ise hiç çekinmiyorum. Şüphe yok ki. ha!» diye güleceksin? Öyle gülmek sana göz ağrısı getirir. Hep pişirdiğini yeme. 74) Altı yön de Allah nuru ile aydındır. Her çağda tek bir gerçek vardır. Kâğıdın sana dönük olan yüzünü okuyabilirsin. Allah onu bize. Beni andın mı hiç? Ant içerim ki sen beni anlayamadın. (M. O beraberlik benlik davasından uzaktır. «Dağları yeryüzünün kazıkları yapmadık mı?» (Nebe sûresi. işte burada hazır olan velidir!» derdi. asla buradan geçmeyin. «Yol bu yol değil. açık saçık insanlardı.» diyorlar. benim cevabımı düşünme korkunçtur. Ben. Lâkin bu derecede değil. «ha.

Bu bahiste söz söyleyenler şu noktada duraklamışlardır : Hadiste. filân zatın sözüdür. ikincisi huzur alemindeki korku. «Bize o varlıktan bir bilgi ver. Ama o üçüncü derecedeki manayı Allahtan başkası bilemez. Ama nerede o gerçek dost? Şu şehvetler çamurunda iyiyi kötüyü seçebilen o er nerede? Bıyıklarını yolsan bile dudağını kıpırdatmaz.' 'eyvallah' de. esrara dair tek bir kelime işitse kendinden geçerdi ve o fitneler de açığa çıkardı. Hazreti Peygamber. batini. Onların sözünde hak âleminden bir koku vardır. onun sonu nereye varır? Bir kimse ki. Sende suret ve mânâ yönünden düzgün bir hal var derler. her iki tarafı da korur. Konuşulmaya. Bir kimse ki son inancı bu noktaya gelmiştir. Nasıl ki en olgun kişiler de onların hallerine dair bir şey söylememiştir. umulur ki o. Ama o.» Biz Allahın gönderdiği o biricik dost olmak davasında değiliz. Bayezid'in bundan haberi olaydı. 75) Dün bana komşu cariyeler getirdiler. Bunlardan biri gönül hoşluğundaki korku. bütün Allah dostları. başka bir deyimle İlmiledün erbabı iki bölüme ayrılırlar. peygamberler bunlarla buluşmak. «Onun Miraçta gördüğü gerçek tecellileri. belki H söyler.» Gerçek Allah adamı.Çünkü o günahkârlardan binlerce gerçek dost arasında ancak bir tane bulunur ki. heybete üstün gelir. sevilen. perde arkasına alınabilir. «Bu. yüzlerini görmek arzusundadırlar. oradakiler kabiliyetsiz olunca o yerde konuşmak zulümdü!. «Kulaklar duymadı. Ancak onların hasretini terennüm etti. Eğer Kuran'da esrar olsaydı neden o. Dilerseniz. bu kolaylıktan ötürü hayrette kalmışlardır. kapısından geçen köpeğe bile cevap vermekte saygı gösterir. son zamanda «zün-nar» istemişti. Yer uygunsuz. batini manayı veliler. Biri o ilimde perişan bir sel gibi akar gider. Biri benim yanımda esrar içmeye. Kitaplar bu ko nuda bir şey söylemez. çok çetindir. Bir kimse ki. ışıklı aklının nuru ile kanadı dünyayı yakan bir melek gibidir. Bazılarına göre bu konu son derece sade ve basittir. Ey Hakka yakın kardeşler. batının batını manaları vardır. Ama çok zor. Bu toplum içinde ancak bir kaç kişi söz söyleyebilir. Beyazid (Bistamî). Bundan dolayıdır ki. Lâkin H de bu konuda konuşmaz ancak benim çağımda ve zamanımda bunu birçokları yalanlar. öyle anlaşılıyor ki bir takım kapalı sözleri ile kendi sırlarını söylemek istemiştir. kalbi yalanlamadı. bu suretle tanıtmışlardır. Kuran'ın Allah kelâmı. Çok kere kendisinden faydalanırlar. şakalaşmaya lâyık bir kişidir o. Nasıl ki o. Öyle bir zatın nefesi şüphe yok ki cennet nefesidir. Yüzümü onlardan saklayarak dedim ki. batını mana içinde gizli olan manasını da Peygamberler bilirler. ağırbaşlı hareket eder. Belki de Hak nefesidir. Hazreti Muhammed (S. ondan ne umulur? Başlangıcı böyle olursa onun son durağı nereye varır? Gerektir ki o bunları küçük yaştayken öğrenmiş olsun. eğer H'yi birlikte getirseydiniz biz de Allahya yakın meleklerin kapışmak istedikleri nohut daneleri saçardık. bu daracık yerde mi kalmak? Hak âlemi çok geniş bir alandır. onları görmek arzusu ile yanıp tutuştu. onunla çok kere doğru yolu bulurlar. ona. Ama kendilerini görmeğe fırsat elvermedi. kat kat faydalı olanlardan da değiliz.» derler. gözler görmedi. hadisin Peygamber sözü olduğuna gönülden inanmıştır.» buyurmuştur.» buyur ulmuştur. yalan söylemeye tövbe etti ama şimdi unuttu. Nasıl ki. bu noktada yüz velinin bile bir peygamberin ayak tozuna değişilemeyeceği inancında duraklamıştır. veliler.» dedi. Öteki atıldı: «Ne demek 'evet. ululuk konusuna gelince. yüce Allah (Necm sûresinin ll'nci âyetinde).A. yabancı sayılmaz. Halk arasında onun sözleri. asla «ben» sözünü ağzına almazdı. Yolculuk bittiği zaman o. Mevlânâ dedi ki: «Üç şeye mânâ verilemez. «Evet.» nüktesindeki mana da şüpheli kalmıştır. O danele-ri sana şefaat dilemek için getirdiler. düşünceli. Bu manalardan zahirî manayı âlimler. her gün Kuran'daki kesin hükümleri okuduğu halde kendinden geçmiyordu? Halbuki o. Sahabeler adına nakledilen öğütlerde de açıklamayı gerektirecek üstü kapalı bir söz yoktur. Heybet. Bu erenlere saygı gösteriniz! Meclistekilerden biri. Kendilerine Allah katından bilgi verilmiş olanlar. 'öyledir* deyiver. kapalı söz konuşmadı. «Kuran'ın yediye kadar zahirî. başlangıçta da öyledir. İkincisi. Onlar ilim yolcularıdır. Bazılarına göre de çok kolay ama o kadar kolaydır 'ki. Onlar kendilerini apaçık göstermişler.» diye söylenir. Kendilerinde belirli bir hal görmediğim ve evvelki bölümün karşı cihetinde yer alan bir bölüm daha vardır ki. O halde ademoğlu bundan nasıl faydalanabilir? Hadislerdeki sırlar da Kuran'da olduğu gibi çoktur. Hakîm Senâîciğin son . halkın en azizlerindendir deyiniz. (M. üçüncüsü de gereği gibi menfaat eksikliğidir.). Allah dostu gerçek veli ise kapalı ve gizli kalmıştır. bendeki irade kuvveti.

Halk ile konuştuğum vakitlerde dikkatle dinlersen anlarsın ki. Burhaneddin'in geniş bilgisi vardı. zannedersem gibi sözler hep böyledir. Siz benim dostum değilsiniz. o yüzden. «Bu yabancı kapı hangisi?» diyeceksin. tepeleri yüce ve sivri şerefelerdir. Büyük bir sır vardır ki. sözü geçen erenlerden birini bir çöl ortasında görse ve içinden o bildiği velinin bu olduğunu sezmiş olsa. Seni başkaları göndermeden önce kendi arzunla ziyarete gelmek yaraşır. Soruyorsun: «Şeytan o makama erişir mi?» «Evet erişir. Meğer ki o. damdan düşer ayağı kırılır. Seyyid Burhaneddin'den.» diyenler benden ve benim sözlerimden hiç bir şey anlamamış olanlardır. bunu kesin olarak söylemiyorum. keski. meğer. Eğer. îmad ve başkaları gibi geçmiş gitmiş olanların yüzlercesini de göz önüne getir. Onlar benden hiç bir nasip alamazlar. O bundan uzaktır. zaman zaman beni dinliyenler de bir şey konuştuğum vakit dikkatle dinlemelidir. (M. tanımadığı yabancı bir kapıda da hizmet eder. 77) Bu sözden âlemin başlangıcı olmadığı manası sezilmektedir. bulunmaya sabredemezsin!» dedi. Onlar mahrum kalmazlar.günleri. Çünkü onun gibi yüzlercesi Musa'nın ayak tozuna erişemedi. çuval içindeki binlerce buğday tanesinin niteliğini gösterir.» diyorum. onu bütün isteklerinden yoksun bırakayım. Halk ile konuşmaktan beni vaz geçirmek istiyenler. Mevlânâ izin vermez ki ben işimi göreyim. kitapla geldin. derhal başı araya gider. Seyyid Burhaneddin'in son günleri Mevlânâ'dan daha mı iyiydi? Senâî'nin hoşça bir hali. . Nihayet onların hepsi de bu cinstendir.» Çünkü Şeytan. gayret yönünden ancak bir lâtife arasına karıştırılarak söylenebilir. imanı gider donuk bir hal alır. O tepeler. Bunları görüyorsun. Fahreddin-i Razî'nin bir çömezi ölürken insaf yönünden şu anlamdaki beyti söylemişti: Beyit: Aklın varacağı son durak ayak bağıdır. Aşk böyle olur. Meğer ki bu dağlardan maksat Allah kulları olsun! Ama onun maksadı bu değildir. Çok kerre görülmüş Bir kimse. «Sen benimle birlikte Ama başka yönden onun makamına asla erişemez. Eğer bu sefer gidersem beni bulabilir misin? «Eğer. Bilginlerin çok çalışmalarının sonucu da sapkınlıktır. Benden bir söz işiten herkes. «Kolaydır. Musa'ya. soru sormakta acele etti. Hızır. onu dinleyeyim ama isteğini yerine getirmeyeyim. Ama beni bir öğretmen olarak görüyorsun. Şu anlamdaki beyte de bakınız: Beyit: Nice yüksek dağlar var ki. Siz nerede. bu açık sözden. Nasıl ki buğday çuvalından alınacak bir avuç örnek. Bu şarta bağlı «Eğer» den bahsetmek dosta çok zor gelir. velinin diled ği kimse olsun! Çünkü o kimse. Bana bütün âlemde öyle bir dost gerektir ki. Sen bir İbrahimsin ki. Sonra şu anlamdaki mısrada da: Ruhlarımız. Bütün hali alt üst olur. Çünkü Musa. Nefisten ve nefsin isteklerinden uzak kaçanlara o anda bir sır açıklanır. onların sözleri hep kapalı sözlerdir. artık Allahnın da dilediği has kullardan biri demektir. 76) Yüzünde yüz bin safa ve evliyalık nuru parlıyan bir veli. esrar doludur'. benim dostluğum nerede? Bu ancak Mevlânâ'nın bereketiyledir. Çünkü bir çok sırlar o toplum içinde konuşulan sözlerde saklanmıştır. Acele ise Şeytandandır. bedenlerimizden (irkmektedir. helak olur. zamanla aşınır ama dağ yine dağ olarak kalır. (M. Allah ile konuşmak mertebesine ermiş olan Musa'nın haline erişti ki. deniliyor. O bu işin adamı değildir. Ama o toplu anlayışın manası ondan uzaklaşır.

onu mühürleyen zattır. îyi bir kanun konulmuştur. 'kırmızı hayallerin modası geçmiştir. Ama gizli değildir ki. Ama en iyi kanun hiç kimseden bir para istememektir ki. Gerekirse.» diyerek buna benden başkasının hüküm vermesini isterler. günah işlememek eğilimini artırsın. Ona. sentaks. öyle bir kimsede de gönül hoşluğu yoktur. «Ona verdiğin değer akla uygun değildir. Bir tuz saçan (lezzet veren) biri gerektir. kulak olalı bu nükteyi işitmemiştir. Seyyid Burhaneddin'in hüccetini anlattı. o altın ve gümüşler bana göre bir gübre yığınından başka bir şey değildir.» Çok etkilenmişti.). o cihan bu cihana geliyor. Biri benim huyumu bilseydi ne iyi olurdu. onlardan daha zevkli. tartışır. Sen beni serbest bırak da kendim söyleyeyim. Bunu nasıl bilmem? Bunlar ancak nefis ve murakabeyi sükûna kavuşturmak içindir. daha tatlı konuşurum. Mevlânâ'nın yanında idi. Dostum yanımdadır. Eğer sende aşk ve sevda galip ise. Bende bir tamah varsa sadece Mevlânâ yeter bana. Ama Mısır tuzu gibi olmamalıdır o tuz. Senin hakkında ben güzel bir deyim bilirim. gönlü isterse üzüntüsü engel olmazsa. Allanın da galip olduğunu anlarsın. sizin hep kendi mektubunuzu okuyup da sevgilinin nâmesini okumamanızdan ileri geliyor. Gerektir ki o alçak gönüllülük ve o kulluk duygusu. Öyle bir insan için altı yön de Allah nurudur. O ilim ve marifetin de başkaca uzun hayalleri vardır.Mevlânâ'ya gelince. tuzu sonradan katmıştır ve Peygamberlerin sonuncusudur. Onlardan daha üstün. Bir kerre de Pir. siz hep kendi mektubunuzu okudunuz hele dostun mektubundan da bir şeyler okuyun. Hazreti Ebubekr.» Bu gönül hoşluğu ve sevinç ancak senin varlığınladır. Onlara dedim ki. söz yorumlardı. Hazreti Muhammed (S.). mantık ilimlerinde en büyük uzmanlarla kuvvetle konuşur. Ancak bunlardan o cihana utanç gelir. onun. sudan bahsetmez. Unutmayın ki. ben aşağıdan senin yüzüne bakarım. 78) Hazreti Muhammed'in (S. Ona başka bir ad bulmak gerekiyor. beni dinlerken. (M. Düşünürsem bana ne hizmetler ettiler. Mevlânâ'ya ve bana hüccet delil olamaz. Benim maksadım armut istemek değil. Benim maksadım ona teselli vermektir ki. «Ondan hoşlanıyorum. hiç bunlara benzemez. ne bu cihandan ne o cihandandır. babasının önüne oturmuş iki yaşında bir çocuk. Dağ gibi büyük bir adam. marifetten doğuyor. Uykudan uyanırken gül şerbeti yastığımın üzerine konurdu. Çünkü bu sohbet. Ama o kestirme yolun da adını kötüye çıkardılar. bu saatte dünyanın hiç bir yerinde eşi ve benzeri yoktur. ona baktığın zaman sana bambaşka bir deniz görünür. sana ben söylüyorum. Benim önümde. hoş olmaz. bundan sonra helâl'dan da perhiz yaraşır sana. İsa bütün çömleklerin tuzunu önceden koymuştur. Bunlardan daha kısa. başka bir baha biçsey-din iyi olurdu. o sayede sükûna kavuşsun. temel bilgilerde. A. Başka bir deyimle Peygamberlik kapısını kapayan. nasıl anlatayım ayıptır söylemesi. Dedi ki: «Bu kulak. Bunların başka bir işe yaramadığını mı sanırsın? Düşünüyorum da öyle değil! Ev boştur ama kimse gelmiyor. ayrılık gününde de bedenimi sırsıklam etti.» dedi. Senin içi altın dolu şu kalede yüz binlerce altın ve gümüşün olsa da onları başına saçsan. göğsünde bir niyaz ışığı göremezsem. Bütün fenlerde. Ben akıl yönünden bilinmesi gerekli bu bahislerde yüz yıl çalışsam ondaki ilim ve hünerin onda birini elde edemem. Bütün yorumlamalarda büyük adamdır o. O hayal. hiç kimseden dünya ile ilgili bir isteğim yoktur. ilimden. O kendisini bilmez sanır ve öyle zanneder. alanın hatnnı . 79) Bir gün yanar bir gün yanmaz. Yalnız alçak gönüllü olanlar benimle dostluk kurabilirler. Bu güne kadar haram'dan perhiz ediyorsan. ayrı bir yol daha vardır ki.). söylediği her şey yorumladığı sözün anlamına uymasa bile Allah onu doğruya çıkarırdı. din bilgisinde. Ama kendisinde hiç utanç duygusu olmayan kimseye göre. Dedi ki: O. Başka bir saatte daha iyi söylerim. hepsinden daha yetkili konuşur. Ama o halin niyeti ile diyorum ki: Yazık ki aşk. Ama bu tutum sana yorganı sattıracak dere ceye kadar gelirse. Sende aşk galip ise. A. yüz binlerce propagandacısı vardır. konunun tatsızlığı buna sebep olmazsa. gramer. yeşil. o günahı işlemeden tatsız düşer. onlardan daha güzeldir. ama susmuştur. bu cihan halkından başkadır. Benim. hem söz yorumlardı hem de Hazreti îsa gibi körleri ve abraşlı hastaları tedavi etmek kudretine sahipti. yahut Müslümanlığa dair hiç bir şey işitmemiş dönme bir Müslüman gibi öylesine utangaç bir hal alır. Bir sabah erkenden o mana âleminden konuşuyordum. O. Eğer alnında bir nur. Size bu daha faydalı olur. Bugün kurt masalı gibi sözlerin. «Ona. Sade bu yorumlama değil. isterler ki bu gidişle benden bir şey koparsınlar. Ama Hazreti Muhammed (Ş. Bütün bu sıkıntılarınız. Onlar öyle yaparlar ki H'yi benim gönlümden soğutsunlar. Bende ancak Hazreti Peygamberin armağan kabul etmesi âdetine uygun davranışta bulunmak arzusu vardır. Bugün bunlar ne işe yarar? Bunlar b:rer aldatmacadır. O hayalden sonra da başka bir ilim ve marifet vardır. Ondan sorma. Söz söylerken de havadan. Yahut. (M. A.

» sözünde küfür yoksa. Mevlânâ dedi ki: Ben Bediuddin'i bu güne kadar seviyordum. «Fakr tamam olunca Allahyı bulursun.dünya tarafına çekmesin. kapalı konuşurum. «Fakr mertebesi tamam olan ancak Allahdır. Nasıl olur da. Bundan sonra bana kazanç haramdır. bulduğum her cinsten elbiseyi bana giydir. kötü huylardan temizlenerek Allaha kavuşur. 80) Hak bahsinde Mevlânâ hiç kapalı konuşmaz. «Evet ben onu okudum. sentaks yönünden doğru değildir. Ben işin aslından. Çünkü burada değişik bir mana vardır. ama bu gün gördüm ki O da niyaza. Bu. hem de adalet bakanına karşı savunasın. iki defa abdest almış demek değildir. ambarlar dolusu çömleği olsa da bunlardan biri eksik olsa. O sofa yüksektir denildiği zaman bu yükseklik tavana göre değil. onun makam ve mertebesini istiyor. Şimdi sanki kıyamet kopmuş. bunlardan biri açılsa. Allah cemalidir. yalanladı. zatdan parlayan ruha erişilebilir? sorusu hatıra gelir. Şeytanı da ölür. Abdest üzerine abdest almak. özür dilerler. Şeytanı da! Allah yolunun nuru ile Allahın zatının ruhunu ayıramayan. Şu halde. Gerektir ki emrimi kırmayasm. «Bunu ancak onun ayakları altına saçmak için isterim. tabana göredir. tıpkı şuna benzer: Bir kimsenin evler. «Elbette ben çıplağım.» diyebilir? Mevlânâ'dan bir işaret aldım. dervişçe başlarını eğer giderler. O tarafa dönüp bakmasın. O demiştir ki: «Eğer benden bir şey götürmez ve . sen hem kadıya. Allahın kendisine kavuşmadığını. Ama bu. sana hiç bir zorluk olmasın. Hazreti Muhammed'e (S. Sen bu aslı kurmaya bak ki. seninle Hıristiyan arasında ne fark olabilir? Nihayet Hazreti İsa.» dediği için kınamak neden? Halbuki sen de aynı şeyi söylüyorsun. diyorum.» O zaman unuttum buraya kadar benimle birlikte gelmişti. A. Bu duayı eden kimse. Bana bu hususta hayır demekle sözümü kabul etmiyorsun.» sözünün manası. gözleri açık olanlara göredir. temelinden bahsediyorum. sandım ki Mevlânâ da bunu anlatmak istiyor. «Yarabbi beni Ahmed'in ümmetinden kıl!» diye dua etmekle. Tâ ki sonunda her söz başka sözün üstünü kapatsın. doğuşta. «Yarabbi beni Hazreti Muhammed'in ümmetinden kıl!» demek arasında mana bakımından eşitlik olamayacağını anlatır. Bu değişiklik nisbete göredir. Bu nasıl olur? Mevlânâ konuşmaya başlayınca kabul ederler. Hallacı Mansur'dan da Bayezid'den de. Senin bu yaptığın. onlara zor geliyor. onu ululamak benim sözlerimi kabul etmemekle olmaz. Ah ne yazık şimdi Emir sağ olsaydı bize ne büyük bağışlarda bulunurdu! O. yavaş yavaş kalkınca zat nuruna varılabilir. yahut nurdan yedi yüz örtüsü vardır. O. İzzeddin onu kabul etmedi. Ancak şimdi benim pişmanlık duyduğum bir nokta var: Keski binlerce altınım olsaydı da onun uğruna feda etseydim.» Ben o kadar demiyorum. bu sözün manası o değilse. evvelce sana anlattığım Ayaz ve kadeh hikâyesini andırıyor. Eğer senin maksadın onu yüceltmek ise. Şu halde Hıristiyanı «İsa Allahdır veya Allahnın oğludur. Bu söz onu kayırma yönünden doğru görünür. perde aralanmıştır. Aksi halde Allah yolundan sapmış olur.» dedi. ona her şeyi açıktan açığa anlattım. onun cemalini özlüyor demektir. hep kendisinden dilediğim şeyi vermek isterdi! diye hasret çekenler vardır. yaratılışta temiz ve abdestli olanın üzerine nur üstüne nur iner. daima karanlıktadır ve körleşmiştir. ötekilerden de daha lâtif bir zat idi. onu bulur ve görürsün. Allah hakkı için ona inanırdım.» dedim. Evet ant içerim ki gizli âlem açıktır. gizli âlem açığa çıkmıştı. Ondan bir görünüştür. (M. o aşağılık uydurma şeyleri onlara anlatayım. hem içindekilerin! yakar. Yani «Fakr tamam olunca Allah yüz gösterir.» sözündeki mana gibidir. Ancak şunu soyuyorum: Bu hal. bu sözde hiç cehennem arzusu yoktur. benim okumadığım bir meseleden bahsetti. ancak Allah yoluna girdiğini anlar. Halbuki ona benzer başka bir asıldan bahsederken de sözün üstünü örttükçe örterim. Benim ulu Allahdan bir fermanım mı var ki. dedi ki: Bediuddin. Sana güvenerek söyledim ki. O. Çünkü onunla çok derinlere daldım. ne lâzım gelir? Sahibinin gönlünde bunları sarfetmekten başka ne arzu olabilir? Bunun gibi belki yüz defa sayıklayanlar olmuştur.» diyen o adama dedim ki: «Öyle ise senin onunla görülecek bir işin vardır. Mevlânâ'ya açık söyledim: Ben onların önünde konuşurken sözlerimi kendilerine anlatamıyorsam bari sen anlat onlara. bir takım isteklere kapılmıştır. Sonra onun nefsi de dirilir. Dünkü gün. Kul. Yüce Allahnın nurdan yedi yüz perdesi.» gibi binlerce beyhude sözlere gelelim.) uymak hususunda. İmad dedi ki: «O söylediği söz. belki onun yoluna girmektir. Onun en ufak işareti budur. (Kendi kendime) «Bugün Mevlânâ da o türlü sözler söylüyor ki ben şimdiye kadar asla bahsetmedim. Sentaks bilgini Sibeveyh de bu konuda pek az bilgiye sahiptir. denildiği vakit o hangi perdedir" ki. «Her kimin nefsi ölürse. Şimdi. Yani başka bir deyimle. hem dünyayı. Ama bu kavuşma hâşâ Allahın zatına kavuşmak değil.

onların kulaklarına üfleyeyim. O da bu yemenin. murdar. Onun bir adı da Talib olunca bir Matlub'u olmak gerektir.» dedim.» . Biri sordu: «Bu herkes için midir? Nihayet ben de önce talip idim. Şair: Bizi şehrimizden kovarlarsa ne çıkar? Şehir dışındaki kırlar bizimdir. onu dilediğine isabet ettirir. On beş sene çok kısa kalır. her zaman burunlarda tüten bir kokusu vardır. şu yiyip içtiğimden dolayı buraya nasıl geldiğimi. arkası kuvvetlidir. yakışıklı bir yavru! Elini yanan ateşe sokmuştur.dayanağı olan kişinin gönlü şendir. bütün peygamberlerin sonuncusu olarak anlatırlar. «Semadaki bulut dağlarından dolular yağdırır. Hak kokusu da beni öylece ateşten kaptı. Çeşitli yönlerden esen rüzgârlar birbirini kovalasın. hiç ses seda gelmesin oraya. sual daima cevap cinsinden olur.» ve ayrıca «Kendi nefsini bi len Allahsını da bilir!» buyurması utancından mı ileri geldi? Onun.) buyurur ki: «Ey Hıristiyan! Sen İsa'yı tamyamadın. İşte Kuran'da bulduğumuz bir deyimdir bu. baygın hale getirir. ama bundan. Şu halde rastgele herkes nasıl matlub yani aranan kişi olabilir? Manası pek lâtif olan şu beyitdeki nükteye asla itirazın yeri yoktur. meclise gel de seni göreyim. ben de öyle bir yere gideceğim ki.» sözünü.» diyebilsin. uyumanın ne yeri var? Ulu Allah beni bu iş için mi yarattı? Benimle hiç bir aracı olmadan konuşmaz mı? Ben ondan bir şeyler sor amam. Bu tıpkı şuna benzer: Bir köle var mıdır ki. nasıl olur da Yusuf'un o cihanı aydınlatan güzelliğine gölge düşer. Başkalarının başına gelen her kötülük yorumlanırken. «bana iftiharla hizmet eder. Acaba ben körükörüne yiyip içmek için mi geldim bu âleme? Eğer iş böyle olsa ve ben onunla karşı karşıya konuşup anlaşabilseydim. gönül hoşluğu ile yoldaşlık yapardı. 82) Kuran'da. bu türlü insanlardan değildir. Bana dost olan bir kul.» Bu taliplerden biri Musa Peygamberdir. 81) Ancak bu da hakikatte bir soru olabilir. Zavallı ihtiyar! Başında bu teslim taşı ve aramızda bu yakınlık olmasaydı. Allah’ın güzel isimlerinden biri de Mürid'dir nihayet bu müridin bir M ura d'ı olacaktır. Sen onun sabrını başkalarının sabrı ile karşılaştırdığın için ondaki bu sabır. Nasıl ki bir annenin âlemde bir tek çocuğu vardır. bu nasıl olur? Biz bu nefsi ne Aksaray'dan. Çok güzel.» Diyorlardı ki: «Biz de hizmet için kalmıştık. (M. Sıcaklık soğukluğa. «Her kim nefsini bildi ise. o sözün de arkası kesilmez. Akıllı kişiler kendi kendilerine dediler ki: «Bu alçak. yüzümü ona çevirdim. O. bunda azıcık bir samimiyet kokusu olmakla beraber taşınca yüz bin misli artar. Allahyı bilme marifeti elde edilebilir mi?» Sırra erenler onun ne dediğini anladılar. sonumun nereye varacağını anlar ve kaygısız yaşardım. «Şeyh İbrahim burada olaydı. uyumanın ne olduğunu söylemez. Halep' te oturmuş. hiç bir şeyden gam yemez. Bu. Ben bir şey okuyayım. Allah başarı verirse. demiştir. Ama onun sabrını bir de Allah’ın sabrı ile karşılaştır. bari beni tanı. kendinden geçti. Allah yolunun yolcuları hakkında iyilik olarak yorumlanır. Hazreti Muhammed (S. geri döndü. Bu takdirde onun kahrı da.gelmezse onun kuvvet ve kudretini hiçe indiririm. Yani iş böyle olunca hemen cevap vereyim. Allahdan bir iz aradı. Kadı Şemseddin'in dediği gibi. akıl yönünden nasıl olur? dedim. o talepten âlem halkı üzerine bir ışık düşse hiç kimse takat getiremez hepsi yanar. Bu sözümüz Mevlânâ'ya değildir. onun gül renkli yanakları solar? Bu ilim kızmadıkça o ilimlerdeki soğukluk anlaşılmaz. Bu hal ve sözler bir soru sormak maksadı ile değildir. Ama hiç misk ve amber kokusuna benzer mi o? Allah tecelli etmek. sabrı kadar sonsuz olur. «On beş seneden beri sende bu ne sabır» deyişin yok mu.» Dedim ki: «Herkes talip değildir. yani kendini kuluna göstermek isteyince o koku önceden duyulur.A. içmenin.» (Nur sûresi. Hele senin. sana çok görünüyor. azgın ve karanlık nefisciğimizi tanıyoruz. mahvolur gider. soğukluk sıcaklığa karışır. herkes nefsinden habersizlikle yorumladı. «Sen ki Padişahsın. sen de oraya kulaklarını tutasın. 43) buyurulmuştur. . Kendi kendime dedim ki: Benim için yemenin. beni kurtaracak olanın kim olduğunu. Böylece. Sultana karşı. Dağda. Eğer sen bu fikirde isen. Mevlânâ ona lâyıktır. İyi dikkat edin ki. Ne on beş sene ne bin sene! Allah’ın misk ve amber kokusunu andıran. onun bütün sıfatları ile vasıflanmış olur. ne de Kaymaz Kervansarayından getirdik. ama sen kendinden geçmiş unutmuşsun. nereye gideceğimi. Derler ki: Onun «Her kim benim nefsimi bildi ise Rabbimi de bildi. bir ülkeden başka bir ülkeyi seyrediyorsun demektir. Eğer onu tanımış olsaydın beni daha çok tanırdın!» Bugün Hazreti Peygamberi. Bunu gören anne nasıl yerinden fırlar ve çocuğunu nasıl kaparsa. dilediğine ettirmez. İnsanı mest eder. (M. Senedi.

» mı dersin? İşte asıl maksat budur. Mademki İslâm gariptir. bir de hayvanı.Şimdi kapalı bir sırrı açıklıyorum. perhizler yapsan bile. Tebriz'li bir yabancının arkasından niçin yürüsün? Horasan toprağı. «Sen bizimle beraber olmaktan rahatsız mı oluyorsun?» di yorlardı. Onda bu kadar akü yoktur ki toprağa itibar olmadığını anlasın. hadisten başka hiç bir şey gelmez. nefisleriniz dipdiri. şu veya bu dileğimizin yerine getirilmesinde bize yararlı olmanızdır. sana göredir. iman ise öteki âlemden yani mana âlemindendir.' demez mi?» Delikanlının bu sözlerinden anladım ki o güzel bahaneleri ona Mevlânâ öğretmiştir. (M. o alçak gönüllüğü Mevlânâ öğretmiştir. Bir İstanbullu. Allah erleri son derece sarhoşluklarından ona bakamazlar. Söze başlarken onun hatırına âyetten. Ruh. o günde. Onun kapısında karanlık ne oluyor? O aynı zamanda nefsin pusu kurduğu bir yerdir. kendi sözünü henüz karısı bile kavrayamadığı gibi oğlu da anlayamaz! Ne güzel sıfatlar ki hiç biri ötekiyle çelişmez. Tebriz toprağına mı uyruk ve bağlı olsun?» O sofuluk ve safa ehli olmak davasındadır. Peygamberler de böyledir. burada Mekkeliye düşen vazife İstan bulluya uymaktır. O sıfat. o zaman sana yaraşan orada beklemek. Mademki o engel oluyor. Bundan daha üstün bir sözün misalini söylesem bilgisiz halkın kafasına girmez. o da bununla uyuşma halindedir. O sözleri. yahut da birlikte kadıya gidelim. Dediler ki: «Eğer şunu yap bunu yapma gibi sözler size ağır geliyorsa. Bu sevgi sarhoşluğundan kurtulmak için çok koşmak gerek. O gözle görmek. ama sarhoşluğu büyüktür. Bir aralık bir sıfat ötekilerden ileri geçse bile yine aralarında düzenlik ve adalet bulunur. «Vatan sevgisi imandandır. Bundan sonra da ruh âleminin sarhoşluğu gelir. «Mekke bu âlemden.» Onlar bundan başka manalar çıkararak. ölüm korkusu vardır onda. Sen ilerisini düşün. Siz gidin! Bana yalnız Mevlânâ'mn mektubu kâfidir. Sana deseler ki: Elinde bulunan yüz altım ya bana ver. ne de bu halveti sorarlar. ne bu çileyi. Bana gönderdiği oğlu (Sultan Veled) dedi ki: «O zaman Mevlânâ bana ne der? Bana. garip olarak da geri dönecektir. Aşkın bu ikinci mertebesinden geçmek zor ve çetindir. onu hak yoluna yöneltir. bana bu hususda olağanüstü bir ilgi gösterdi. öteki âlemdendir. oraya bak! Bu istiyor ki o düğümleri kendine engel saymayasın. bu şundan bundan konuşma ne oluyor? O kadar niyazlarımızı da mı boş lâf sanıyorsunuz?» Ancak ben İsrar ediyordum: «Ben sizin peşinizden gelirsem arada bir konak farkeder. behey apdal akılsız! Ben seni gönderdim ki. 84) Bu anlayıştan kurtulmak da çok zordur. 'Behey ahmak. o yüz altını bana vermek mi daha hoş gelir. bizim matlubumuzsun. bu gaip âleminden gelen bir engeldir. bizim aradığımız. «Haber. bu onunla. behey eşek. o halde bu ayrılığın sebebi nedir?» Bir gün gelecek ki. Şimdi bu benim elimde değil. Bu işten bir o anlar. onunla istediğim gibi pazarlık ederim. ben de arkadan geleyim. Sizin gelmenizden başlıca umudumuz bize yardım etmeniz. O anladı ki. Nasıl ki. Ben kendi kendime «Siz her vakit kendinizle cenkleşiyorsunuz. «Biz bir menzil ileri gidelim de sen on menzil geri kalasın!» O zaman gözümün rahatsızlığından bahsettim. iman ise bu âlemden değildir. henüz görünmemiştir. maksadına eriştirir. Onlara dedi ki: Bir işin seninle ilgisi yoksa bırak onu. Nasıl ki. Biri der ki: «Filan zatın oğlu.» hadisinde de maksat aynıdır. iyice afiyete kavuşuncaya kadar orada kalmaktı.» «Hiç olacak bir şey mi bu!» dediler. Hem acemi mekkâreci (hayvan sahibi) beni ne tanır. .» hadisinde Hazreti Muhammed'in maksadı nasıl Mekke sevgisi olabilir ki. Ona şundan bundan işitilmiş sözleri aktarmak da utanç verir. o zatı geüresin. Ben hayvandan iner bir köşede dinlenirim. ona hizmet etmek. senden. Yolculukta sana yük olur. Şu halde iman konusundan olan şeyler bu âlemden değildir. nasıl Mekke'ye mahsus olabilir? Bunun sadece Mekke'ye ait olacağını söyleyenler sevginin ilk basamağında kalmış olanlardır. 83) onu buldun. o başka âlemden gelmiştir. bu sıfatı artırınca bu da ötekini artırır. Mademki sen de gittin. Çünkü bu yolculukta bir çok perdeler kapanır. Nasıl ki Attar buyurdu: «Yüz yıl gece gündüz çile doldursan. madde âlemindendir. O sözler. tek yarattığı sevgili kullarından birini gönderir de ona ruhun iç yüzünü gösterirse. Yol işidir bu. «İslâm garip olarak başladı. Ona ben teklifsizce hükmederim. Eğer hayır bana gerekmez diyorsan o da der ki: «Sen. (M. Sana. Meğer ki halka bir konuyu anlatmak için olsun. Ancak ulu Allah.» îşte bu söz hiç yorum götürmez. yoksa «Hayır bu bana lâzımdır. Şimdi sen diyorsun ki: Bu karanlık sözlerden benim sorduğum şeylere bir karşılık gelmedi.» dedim.» dese. Mekke bu âlemdendir. Diyordum ki: «Siz bir konak ilerden gidin ki. gözle görmek gibi değildir. sana gözünün ağrıdığını söyledi.» nüktesi açıklanacak. o incelik o lâtif cevaplar hep Mevlânâ'mn öğretmesi ile olmalıdır ki.

işaretsiz sözü. Bu söz her ne kadar sıcak bir sözdür. Has kullarından birini gönderdiler ki. aşkda tamam değildi. Hadiste. bu perdeyi açmak kimin haddine düşmüştür? Bu Tebriz'li oğlundan başkası bu konuda konuşamaz. Mev-lânâ'nın da. O Şeyh Ebûbekr'in (Sellabâf) sarhoşluğu. Her harf siz. «Hayır. kendini incitir ama Allahyı nasıl incitebilir? Onların ağızlarından böyle sözler nasıl çıkabilir? Meğerki Allahyı bilmemiş olsun.Allah yolunun sarhoşluğu üçüncü mertebede de belirir.» dedi.» dedi. Vaiz hemen. Aşkın yorumuna gelince. . ruh kokusu almışlardı. beni oyuncak için mi gönderdin?» dedim. Bu kulun kendi saadeti de belli oldu. Allahyı inciten zavallı!» diyor. onun da bilgileri çoktu. bilinen manada doğmuş demek değildir. Ama Firavun. Sihirbazlarda bir hüner vardı ki. her sessiz kelâmı dinliyor. Bir gün. Hazreti Peygamber Aleyhisselâm şöyle buyurmuştur: «Bir din bilgini bir gün bir sokaktan geçse. Allah onu. ama sen kimsin? Bu sözler mademki senin sözlerin değil. kadın. Dervişte. bu s. mimber üzerinde şu sözleri «oyuyordu: «Ben. bu Firavunda yoktu. önce bilmelidir 'ki. Bu konuda bir çok sözler söylenmiştir. 85) Bu. O azıcık kendi hakkında uygunsuz sözler söylerdi. Bu nokta. ama benim açıklamak istediğim sözün sıcaklığı yanında soğuk ve donuk kalır. ona saadetini yakın olarak öğretsin. Seyyid'de (Burha-neddin) ruh kokusu. Allah kullarında. Kadın atıldı. ama ayıklığa yakındır. Çünkü her neyi. Bu davacılardan bazıları acaba gerçek midir. bu iş senin işin değil. şüphelenirsek bakarız. Diyelim ki. Evhad (Kirmanî). İmad ve onun gibiler aşk sarhoşluğunda olgun kişilerdi. ruh sarhoşluğu fazla idi. doğrudan doğruya Allahdan sarhoş olmaktır. çeşitli doğuş örneklerinden bir örnektir. talep davasında-dır. Ama o sarhoşluk hiç bir şey ile ilgili değildir. kitapla gönderilmiş peygamber ise onun tertemiz bedenidir. sen istiyorsun ki. Suda. Eba Yezid. Şimdi her sözü işitiyor. Şüphe yok ki onlar. onu okşayıcı eliyle terbiye etsin. Diyordum ki. Zannediyoruz ki. ona yol bulmuşlardı.» dedi. «O halde. Bu. her sözün derecesini anlıyorum. Bir insan ki hakkı aramaktadır. Eba Yezid sustu. Bu onun tertemiz ruhu. öyle bir inanç var ki. kıyamet günleri gelmiştir.z filandan çıkmıştır. A. kemal mertebesidir. Hazreti Muhammed'in (S. Bundan dolayıdır ki içlerindeki duyguları açığa vururlar. Allahdandı. kıyametin belirtisi odur ki heybetten ve siyasetten erkekle kadını ayırmak mümkün olmasın. O mantıkçı idi. bu sevgi sarhoşluğu azalır korkusu ile dünya çevresinde dolaşmak da gerekmez. Bugün burada biz ve siz varız. «Otur ey avrat!» dedi. son gündür. toprakta bir yerin olsun da. ama yakın ve kesin değildi. sadece kuru davacıdır. İsa'ya. nasıl Hal deyimi ile ifade edilebilir? Ben de diyorum ki bu. Nasıl ki Hakîm Senâî şu anlamdaki mısrada: «Ey taptığı Allahlar. altın. I^. Allahnın oğludur diyenler.» buyurulmuştur.) makam ve hal mertebesi değildir. içinde söz konuşulan (tartışılan) bir meclis istiyorum. bunlar nedir?» «Bana kalırsa bu oyuncaktır. aşk deyince. Yoksa bu tahta mimberdc konuşmaktan ne çıkar?» O sırada bir kadın ayağa kalktı yüzünü ona çevirdi. Mademki melek ile peygamber araya giremiyor. bana ilim yönünden bildirildi. Peygamberimiz sadece bilgin demiyor din bilgini diyor. Bunda da büyük sarhoşluk vardır. «Ey harf-siz söz! Sen söz isen söyle. Pek çok rahiplerde de bu aşk sarhoşluğu vardır. o yolun adamı idi. değil midir. ruh kokusuna erişir. Sözü geçen hadisteki mana. Belki. Onlarda ruh sarhoşluğundan da bir 'koku vardı. ben bilmeyeyim ve görmeyeyim. «Ey şeyh! Ey kuru davacı! Biliyorsun ki. Belki o. aşkın son mertebesine daha yakın idi.» Burada. o sokaktan kırk gün Şeytan geçemez. Her ikisi birbirine karışmış olsun. şu senin halin ilk defa Jeğil! Her ne kadar sözün doğrudur. Sevgi ve heves çevresinden dışarı çıkar. Firavunun sihirbazları aşkda tamam olmuşlardı. Bu mertebe. bu davettir. (M. odur sanırsa. sanki bu saat kıyamet saatidir. Bundan daha sonra da ayıklık ve akıl mertebesi gelir. o şüphenin dışına çıkarır.ğcr onun eğilimi dünya işlerine daha çok dönük ise yalancıdır. her şey kendi arzuna göre olsun. dünya sevgisi gibi şeylerden söz etmek istemiyoruz. bu taraftan da sözler işitiyordum. Ama o sarhoşluktan sonra gelen ayıklık onda yoktu. Bu da. Bundan sonra da dördüncü mertebe gelir. ibretle her tarafa bakıyor. Bu âleme seyir ve temaşa için gelmiştim. «Benim Allah ile öyle bir vaktim olur ki aramıza ne en yakın bir melek ne de kitapla gönderilmiş bir peygamber girebilir. onun Hal mertebesi değildir. onun birleşme yolu ile Allahdan kopmuş olduğunu söylemezler.

Yoksa aksilik aksilik üstüne olurdu. bu yüzden duraklamalar görülür onda. barışık yaşarlardı. ferman senindir dese bile yine bizden hoşlanmadığı anlaşılır. işte bu sebeple. beni ziyaret için başka bir cemaat geldi. Bu günün işi. bizden uzak kaçar. sevgiler yoldaş olur. dostluğa lâyıktır. H.Sultanı görmekte benim için bir zarar yoktur. hep birbirinizle. aynı kılıkda yeniden yaratırım!» Hiç şüphe yok ki. bozguncuların da. «Allah bilgisi her şeyi kaplamıştır. 128) ve ayrıca. O sırada oraya. ezelden beri vardır. bu toplulukta Allah vardır. Karanlığa gömülür. Ben önlerine çıktım. O gün. Bizim hoşnutluğumuzu ister sırasında. sende hoş ve yüksek bir hal vardı. Artık bundan daha açık söz. Ama onu akıl aracılığı ile arayanlar. îşe önceden başlamak gerektir. bu mutluluktan uzak kalalım!» dediler. O. ruh ezeldendir. yüzün kızarmıştı. Ama Kıyamet bu saatte faydalıdır.» buyurulmuştur. onun şerefine güzel bir konak yaptırmış. onun kölesidir. ona erişmiştir. Geciken vaatler unutulur derler. bundan daha beyaz yoğurt olamaz. Şu hale göre Tatarlar. denildiği gibi. îmad da onlarla beraberdi. tnsan onu sever ve fazla sevgisinden bir eser bırakır. bilgiyi kendisine kılavuz edinsin ve kendinden daha üstün. «Şimdi sarhoşluk etmenin yeri var mı?» diyordum. o Allah velisinin arzusu da bu maksadı gerçekleştirmek değil midir? Bugün. Bir kimse vardır ki. «Allah bizimle beraberdir. daha yetkili ve gerçeğe susamış bilginlerle düşüp kalksın. nefsine düşkün bir sofudur. kendin de yiyemezsin. Sultan olduğunu bilir. çalışmakla da elde edilemez. Yani önce yoktu sonradan var oldu. Ama onun gösterdiği bu bağlılıktan bizden razı olmadığı sezilir. Bu konak boş kalır mı hiç? Aradığımız Allah yolunun yolcuları vardır. «Topraktan ve sudan yarattığım âlemde bir Halife yaratacağım. Sarhoşluk ediyordun. onun için döşenmiştir. Aşk. Halbuki benim gücüm her şeye yeter. 86) Ama bunlar onlardan değildir. Tann buyurdu: «Ben biliyorum. benim kudretimde eksik bir taraf yoktur. Bazılarına hevesler.» diye hitap etti. bir zenginin aziz bir konuğu vardır. ferman senindir. gökte durmadan uğraşsa bile eli boş kalır. Bir mutlu kimse vardır ki. gam vaktinde bana sevinç verecektir. yarına bırakılmamalıdır. 41) buyurulmuştur. «Allah takva ehli kişilerle beraberdir. Bu yolcu isterse bütün âlemi ayağına çeksin. o bu kâinat için yaratılmamıştır. aradığını bulmuş. Geri kalan ne varsa onun uyruğu. gelmesinler diye oyaladım. biz ne yaptık!» demenin hiç bir faydası olmaz. (M. şu âlemin yaratılışında bir maksat ve sebep vardır. belki baştan ayağa suya batar. bazılarına da aşk. Bir kimse bu bilgiye ermek için yerde. size. siz bu sözü itiraz ve edepsizlik yönünden söylemediniz. bulmak istiyenler asla yol bulamazlar. Nasıl ki. o güne Tegabün yani Kıyamet günü derler.» (Tövbe sûresi. Korkarız ki sonra dağılalırn. «Ah. Allah yolunun bilgisi mücahede ile. Kadı işaret yolu ile şöyle demiştir: «Diken asla yenilmez. Ama onun için bu şeyhleri görmekte ve emirlerle konuşmakta fayda vardır. O aradığı sevgili kendini göstermezse. Âşıkın hali böyle değildir. hep bir arada. Mademki bizde de bir eğilim var. Böylece îmad ile o H'ye Allah. «Yarabbi! Biz bu topluluk âleminde seninle birlikte rahat ve mutluyuz. Sonra o başka bir yere göçmüştür. Başka bir yorum: Âleme gelen herkesin kendisi ile birlikte gelen bir yoldaşı vardır. Ben sizi yine toplarım. derler.» dediğimiz zaman. denizden bile geçseler etekleri ıslanmaz. Nasıl ki âyette. Bugün size vereceğim öğüt şudur: Önümüzde bir gün var ki. döşemiştir. aradığı zat doğrudan doğruya ona yolunu göstersin. o din vurguncuları yüzünden kapalı kalır.» (Nahil sûresi. şüphe yok ki hiç bir şey elde edemez. Her şey onun içindir. Meyhane düşkünlerinin de bir topluluğu vardır. sizi de o toprak ve su âleminin Halifesi olan zatın soyundan üreteceğim. Hazreti Peygamber buyurmuştur: «Size gelecek olan o zatın yüzünün rengini hatırmızda tutun. bir havuzdan veya ırmaktan demiyorum. Bazı filozoflar. bu doğuştaki beraberliktendir. bu sarayın içi dışı. ama başka biri de bizimle sohbete. sultanlara onları görmekten ancak ziyan gelir. Ama ruh hakkında fikir ayrılığı başgöstermiştir. diyorlar. kadîm'dir. Ben de sana. Mevlânâ bizden uzakta mı kalır? Onun için ne mutluluktur ki. Çünkü onlardaki yetenek ve iş yapmak ar/usu. Sultan o kişidir ki. Meğer ki Allah bilgisine ermiş erenlerden birinin eteğine yapışsın da onunla birlikte çalışsın. Bu kâinat (M.» . Hadisde. Her ne kadar. bir şeyler koparır.. Bazıları da sonradan yaratılmıştır görüşünü ileri sürüyorlar. topluluğunuzun dağılmasından korkuyorsunuz. aradığınız o Allah adamı. Nasıl ki herkesin kendisi ile birlikte doğan bir Perisi veya Şeytanı vardır. Ama bu topluluk da çeşitlidir. Ancak bana sığındığınız için. «Ruhlar toplanmış ordulardır. Onlar. her yana ve her yöne başvursun. Zaten. îşe başlarken de Allahdan yardım dilemelidir. isterse gelir isterse gelmez. benim dersem. der. 87) binası onun için yaratılmış. ilk yaratılışta bizimle birlikte (aynı topluluk içinde) tanışmış olsalardı bu gün ve bu saatte de bizimle birlik olur. boğulur giderler. O evde. Hele ruhlar topluluğu daha sonradır. Onlar eğer Allanın has kulu iseler. Biz ancak ruhla ilgili olan o topluluktan bahsedeceğiz.» Bulunduğunuz topluluk derin bir uykuya dalmıştır. Meğer ki. Bunların etekleri ıslanmak değil.

Onu görmekten. Yahya'ya. onun günahı ancak şu sözdeydi. O kimdir ki. böyle zatları niçin özlüyordu? «Ah! Kardeşlerime bir kavuşabil-seydim!» diye hep onları sayıklardı. Yoksa yüz bin sabahın bile ona faydası olamaz. Her günahın ardından karşıma gufran gelir. tatlı sözlerinde de. Ben her ne kadar kendimi sözle oyalamaktaysam da. Bazıları da. Bazılarının aradıkları şey arzularına uygun olarak karşılarına çıkar.» mealindeki âyetler bu gufran'a işarettir. derler. belki onun bu sözü "fazla uzatmak ve incelemek için yeterli vakti olmadığındandır. 89) Mevlânâ'da gerçi konuşmak arzusu yoktu.» Bu. onun gönlüne perdeler çekilsin. O buyurdu ki: «Gufran senden daha eksik ve güdük değildir. Sen ne zaman dilersen. size bir ziyan vermesin. öyle ulu bir zat olduğu halde. müminin gönlünün anahtarıdır. bundan önce ve bugüne kadar gelip geçmiş günahlarını yarlıgamak ve sana nimetlerini tamamlamak için Allah seni en doğru yola yöneltti. Ama benim için o mânâyı olduğu gibi. ve velilerin özledikleri bir sevgili. kârın bu oldu. Bazılarına da. bu tatsız görünen korkutucu sözlerinde de. asla o evden dışarı çıkmazdı. Bundan sonra öyle görünüyor ki. Çünkü o çok meşguldü. Ama onun bu uzaklığından binlerce yakınlık doğar. kavuşmak için çırpındıkları bir dilekti bu. Meclistekilerden biri gitti ama yine gelir bir şeyler dinlemek ister. Ancak daha fazla açıklayamazdı. size vesvese (kuruntu) vermekte zorluk çekecektir. Gerçi bu onun güçsüzlüğünden değil. (M. Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor: «Ulu Allahya kırk sabah içten ibadet edenlerin kalbinden hikmet kaynakları fışkırır.Şeyh ibrahim'e dedim ki: «Bu tatsızlık hep senden mi?» Onu kendime muhatap ettim. Peygamber Aleyhisselâm. bu günahı işle ve söyle. Semadan beş yüz kere vahiy gelse bile! Bütün peygamberlerin. Mevlânâ'ya dedim ki: Bu konuyu destekleyici bir kaç söz söyle. yüz bin lezzet bulur. Önce senin bir işin yoktu. görünüşte bir nevi ayrılma ve uzaklaşmadır. 88) Ben bu mânâları öylesine söylüyorum ki. Bu bir kaç meseleden ancak en kudretli Peygamberlerin haberleri oldu. Ama bu yolda dileğine kavuşma hevesiyle öimek de büyük bir iştir. O halde Allahya gerçek iman hangisidir? . sizinle çok savaşlar yapar. ölüm sırasında yüz gösterir. sözünü bitirmişti. Beyit: İşlediğim günahtan nereye kaçsam bilmem. Onun ö tatsız (korkutucu) gibi görünen sözlerinden o kadar kuvvet alır ve o derece beslenirlerdi. içki içmezdi. Nasıl ki Kuran'da. Bu öyle yüce bir Allah Peygamberi.» Bu kırk sabah. Bugün mademki gidiyorsun hiç olmazsa kendine meşgul olacak bir iş buldun. Bir gün. umutsuzluktan ileri gelen iman makbul değildir. onu arama yolunda can verir giderler. Ona bizim âlemimizden bir hayal. Şeytan. Çünkü o açık beyanın halka bir faydası olmaz. Ancak emrimi yerine getirmek için şu bir kaç sözü söylemeye ve şu öğütleri vermeye başladı: İblis. diyebilirsin. Peygamber i^in. (M. sözünü dinlemekten çok zahmet çekeceksiniz ki. Ebubekr mest olur. 15) ve «Ya Muhammedi Biz senin için aşikâr bir fetih ve zaferin yolunu açtık. Ama geri kalanlardan bir kısmının onlardan haberleri olmadı. onları yakından yahut uzaktan görmek bunlara nasip oldu. «Rabbiniz size güzel bir şehir verdi. Onu Hazreti Peygambere anlatmayı unuttu. Eğer o rüyayı Peygambere söyleseydi. Böyle olmasaydı o zaman iş çığırından çıkar neticesine takat getiremezdi. o mânâ bana şu beyitten geliyor'. Ayağımıza el uzattın. lisanından dökülür. Ali keskin kılıç karşısına göğüs gererdi. Hazreti Peygamber Aleyhisselâm bile bu kadar açık söylemez. o hayalden de başka bir hayal doğsun. bir kısmı da onları görüp. son derece hoşlanırlardı. Ömer'e bambaşka bir hal gelir. belki yalnız -anlayışı yüksek olanlara faydalı olurdu. O çok yarlıgayıcı bir Allahdır. Hazre-ti Peygamber. İsa'ya gizlice secde etti. bu nükteyi daha tatlı söyleyebilirdi. Bu nedir? Korkudan. Ahvalin ne olduğunu zaten biliyor-dum. görüşmek mutluluğuna ereme-diler. açıkça söylemekte hiç bir engel yoktur. Hazreti Ayşe bir rüya görmüştü.:» (Sebe sûresi. Ama onun dostları.

Ne eksiği vardır onun? Benim sofîliğimde bir noksan var mı? Gömleğim bile yok! Evet. «son nefeste bir kelime ile anadan yeni doğmuş gibi olursun. Ancak bu bir gün gezmek için pazara çıktığımız bir zamanda olacaktır. Firavun da öyle olmalıydı. «Bütün ordu yürüsün! Belki o sizin üstünüze konar ve siz'n olur. halka Zaten halk. Bir gün bir kapıcı sordu: «Sen kimsin?» «Bu biraz zor soru. Nasıl ki şöyle buyurulmuştur: «O kimseler ki. hep onu araştırıyordum içimden. onları kuyuya düşürmektir.» dedim. bu lokma bana haramdır. Şemseddin her kime küfür ederse. havada uçan bir Hüma kuşu görmüştü. Halk. tek kelime ile imanlı gitmek mümkündür.» dedim.» (Nisa sûresi. Allah onları yarlıgamaz. bir otur da kim olduğumu sana anlatayım. şu cihetten doğru değildir ki. Ama sofîye. «Kuran'daki bu müjdelerden.» dedim. işinden gücünden alıkoymak olur. şeriat yönünden iman sözü dile gelince. Ama Şeyh ona i'azla iltifat etmedi. o büyük zatın günlerine erişemedik. istersen yürü. «Bundan önce büyük bir zat gelmiş geçmişti. Eğer bu yolda yürür. Şemseddin onun velisidir. onu tavşan uykusuna yatırıyorsun? Yoksa bu işte taklitçi misin? Yoksa doğru yol bu değil midir? Gel söyle bu nasıl olur! Onunla konuşmanın ne yeri var? (M. O sırada.» dediler ve Şeyhin hikâyesini şöyle anlattılar: Sultan Mahmud uyanık ve Hak sever bir padişahtı. o aranan kutlu varlığın nazarı ilişse. korkutmalardan. neticesi halkı uyutmak. Şeyh sordu: «Nereden geliyorsun?» «Pencereden. önce iman ederler.» dedim. onları gaflete sürüklemek. «Onu biz" ayırdık. 90) Yetmiş yıllık bir Mecusî'ye bu yol üzerinde. O halde Firavun için neden öyle olmadı? Onun imanının da kabul olunması gerekirdi.» dedi. Onun geçmişteki küfrü imandan artık bir dereceye varmış. Adı Âdem idi. Sultan sordu: «Ayaz'ım gitmedi mi? Belki Hüma'nın gölgesi onun da üzerine düşer.» yolundaki açık ifadenin dışındadır. gerçektir. elleri titreyerek Şeyhin elini tuttu ve öptü. Küfrün o kadar fazla gelmesi onun imandan yoksun kalması sonucunu doğurmuştur. «Nasıl istersen öyle say!» dedim. söyle! Sofilerin edeplerinden.» sözüne güvenir. Belki iki defa imandan uzaklaştığı için üçüncü defasında kâfir olmuştur. Ama hakikat yo-nünden o. Yine anlatırlar: Sultan Mahmud.» dediler. Sultan şöyle dedi: «Kuran'da. Sordular: «Hangi tekkeden geliyorsun?» Ben daha önce onların ne diyeceklerini düşünmüştüm. hele bir düşüneyim. diyorum.' (Nisa sûresi. ürkütmelerden hangisini dilersen onu yap. Hatta o zat üçüncü defasında dil ile inkâr etse kâfirdir. tembeldir. 'Allaha itaat edin!' hitabı o kadar zevk ve hayranlık verdi ki. işte o kimse veli olur. mümin olarak gidersin. Ama. Çünkü hakikatte. filân zat görünüşte kâfir olarak gitmiştir ama gerçekte o imanla gitmiş olabilir. «Gel sofî budur. «Ben. dinin en dürüst konuşan adamıdır (Fasihuddin). Bu yolda konuşmalar. hangi gidişte ve yolda yürümek bakımından. yüz bin kere daha korkunçtur. Her işi Müslümanlık olur. biz de deriz ki: Onları bu gibi korkutucu öğütlerden güvenli bir halde bırakmak. nihayet ömür Ama eğer işin öteki tarafını anlatırsam. Yolda aşırdılar.» dedi. «Gel. bu «Her ne istersen yap!» sözünü işitince. sonra kâfir olurlar. bu lokma helâldir sana. ortada hiç bir şey yokmuş gibi olur. «Bu ne biçim şeriattır "ki. halkın mahvolmasına sebep oluyor?» denirse. Allah. «Pek güzel! Bu sofî değil. tarife sığmayacak kadar cesaret vermek ve onu ölüme götürmektir. safaya ne eksiklik verir bu. Kuran'a aykırı konuşmaktır. Allah fermanı değil midir?» Şeyh cevap verdi: «Ey islâm padişahı! Bize ilk önce bu âyette ferman buyu-rulan. o saatte iyi bir sofi idim. kıçına zahmet ver. Meclisten biri.» dedi.» demek. yani küfrü imandan üstün gelmiştir. ayrılacaktır. gerçek mümin olabilir. Bir gün niyaz yolu ile Şeyhin huzuruna. sizden emir veren ulularınıza itaat edin. o Mecusîde Mecusîlikten eser kalmaz.» Arkadaşlarım. Madem ki son nefesinde. bu yolda savaşır ve gece gündüz uğraşırsan. İkinci günü hırkamı giyinmiş şeyhin huzuruna çıkmıştım. bu cihanın renklerine boyanmadan. «Biri ben isem. Ben sözü doğru söylerim. Hemen emir verdi. âyette bildirilen. o cihanın nakışlarını görenlerin ve o ilâhî âlemin seslerini işitenlerin imanıdır. hoşuna gidecek ufacık bir sevgi gösterse. sonra yine iman ederler ve tekrar inkâr ederler. işte ben onun oğullarmdanım. mümin olarak gidersin. doğru yola da yöneltmez. Bu.» dedi. Herkes sağa sola koşmaya başladı. onu ziyarete geldi. Bu çok bir şey değildir. ona. Gazneli Sultan Mahmud çağındaki Şeyh Ebül Hasan Harrakanî'nin. söyle. Evet. henüz Resul âlemi var mıdır yok mudur anlayamadık.» (M. terbiye örneklerinden hiç bir şey geri bıraktım mı? Bugün tenimde gömleğim bile yok.» dediler. 91) Etrafına bakınırken Ayaz'ın sırtı . Çünkü ayrılmak istiyor. Üçüncü mertebeye nereden geçelim?» Sultan Mahmud bu sözleri işitince ağladı. Sordum: Şeyhe ne lâzımdır? . gidince söyleriz. 135). gittiğin yol doğrudur. Peygambere. kâfirin küfründe devam ve ısrar etmesini istemez. 60) yolundaki öğütler.Gerçek iman. Ayaz gözden kaybolmuştu. «Hayır! Bu bana iftiradır. «Küfürlerini artırırlar. Kuran' da bu konuda üç kereden başka müsamaha yoktur. Ama niçin başka birine bu yolu göstermiyorsun. «Nereden geleceğim?» Sordum: «Siz Sultanı seyretmek için dışarı çıkmadınız mı?» «Biz hakikat ve şeriat sultanının hizmetindeydik. küfürlerini artırırlar. sövüp sayarsa ve sövülen kimse onu işitmiş olursa. Biri. 'Allaha.

Hele fıkıh metodu daha da zordur. ağaçlar. nice bin Hüma'nın gölgesi onun gölgesine erişemedi. hep dünyadır. Fıkıh yani din bilgisinin dalları da ondan daha zordur. Derler ki: Felsefe ve ilahiyat bilgisi. o konuda boş sözler söylerler. Bu gördüğümüz gölge âlemi ise. eğer kılıç korkusu olmasa peygamberlerle pençeleşmektir. Ancak seni mazur göstermek. pislikten temizlenme (is-tinca) ilmidir. Nasıl olur da şimdi seni bırakır da onu ararım?» Sultan Mahmud. Sende safra. O. gözlerinde ne bir kıl. Evet. Ama Allahnın âlemi nur içinde nur. kudret içinde kudrettir. belki öğretmek için konuşmazlar ama o sözlerden çok şeyler öğrenmek mümkündür. kara kan. Ben Hüma gölgesini senin gölgene erişmek için ararım. ne de bir çapak ve toz vardır. lezzet içinde lezzettir. 92) Mevlânâ şöyle dedi: Senin avcunda. gönül ehli erenlerin sözleri hoştur. Onun tarafı. doğrudur. çirkinlik. Eflatun ve onun izinde yürüyenler derler ki: Eğer herkes bizim gibi olsaydı Peygamberlere lüzum kalmazdı. Şimdi pişman oldu. Kelâm metodu ondan da çetindir. hem başı açık hem de feryat ediyor. «Şimdi onu boşaltırken gördüğüm hali doldururken göremiyorum. bahçeler görüyorum. derler. Şüp7 he yok ki o kendi benliği ile doludur. onu temizlemek için yedi defa temiz su ile yıkamak gerektir. Allah gölgesidir. bir inilti işitti sebebini anlamak için atından indi. eğer ortada bir Şah var da onda şahlığın mânâsı parlamakta ise. sağlık esenlik getirir. onu ancak şehvet düşkünü olanlar arar. bu çok iyi bir şeydir. Çünkü bunlarda büyük bir şaka ve lâtife kokusu vardır. O halde gerektir ki. Bunlar kendi yollarının doğruluğunu ispat etmek için saçma fikirler yürütürler. Ağaca karşı duyulan ilgi ve sevgi nihayet onun meyvesi içindir.boş duran atını gördü. o halde niçin ona uymayı gerekli görmüyorsun? Bugün bütün hikmet ehli kişilerden. görenler. bu cihet o kimse tarafından önceden bilinmiş olsun. onu inkâr ederler. Bunlardan biri. Bugün. yeşillikleri pek hoş. Bu bana bir bahanedir. Öyle âşıklar da vardır ki sır ile çok uğraşmazlar. Diyerimki. ama dalları Sidretül-Müntehâ'yı geçmiş. O kerem sahibi de. beni konuşur. iki kişi yan yana oturmuştur. «Eğer sen beni kerem sahibi olarak görüyorsan. O can bağışlayan suyun bir damlası bile insanın yanaklarını kızartır. Ben kerem sahibiyim. balgam gibi anormal ifrazlar varsa.» der. însan eğer bu testiyi yıkar tatlı su ile tekrar doldurursa. Yoksa suretde söylenen sözlerin mânâ ile bir ilgisi olmazsa neye yarar? Mevlânâ'nın sözlerini anlayabilmek için çok dikkat gerektir. Bu ilimlerin en kolayı. Ona. Bu keramet sahibi de. ondaki benlik duygusu da onun yüzüne ve gözüne yüz türlü perde çekmiştir. Her ikisinin gölgesi biribirine karıştı. cimrilik yönünden söylemiyorum. her taraftan bana yönelir.» derler. bağlar. Öyle ağaçlar var ki kökleri çok derinde demiyorum. ikisinin de gözleri açık ve parlaktır. . berrak su görüyorum. bir şeyler görüyor ama öteki hiç bir şey göremiyor. onlardan daha filozoftur.» Ben bu sözleri. O ilim ve hikmet üstadı buyurur ki: Kendi bilgisi ve hüneriyle dolu olan bir insan. aradığım gölge de senin gölgen-dir. Eflatun işitti ki. Su ile dolu midenin. O nasıl olur da Allah gölgesi olabilir? Evet. sana her zaman. bağışlayıcıyım. Suret çok iyi olabilir ama mânâ ile birlik olursa. Meyvesiz ağaç ancak yakılmaya yarar. kerem içinde keremdir. tekrar soğuk su içmek için nasıl iştihası olmazsa. beni dinler ve benden hoşlanırlardı. başkaca ne gibi rahatsızlık izleri varsa bunları giderir. gidiyor. Öyle ki. Ama o anormal ifrazların biriktirdiği şeyleri dökmek. Çünkü bu topluluktaki-ler. Allah buyuruyor ki: «Eğer halk benim böyle olduğumu bilseledi.» derler. gölgeleri. onlardan değildi. seni bu tatlı ve temiz su ile dolduralım. Bu da saçma sözdür. Yoksa bozuk su ile yıkarsan temizlenmez. benim tarafımdan daha güçlü idi. Bu bir büyü gibidir. sözümde gerçeğim. O ancak sözü geçen tatlı su ile temize çıkar. bütün filozoflardan daha filozof insanlar var. Sultan. senin temizi'ğini anlatmak için söylüyorum. Yoksa hiç durmadan içindekini boşaltıncaya kadar gecikirse. biri ilâç kullanmadan toprağı altın yapıyor. onu şefkatle kucakladı. hep kötülük. Bunlar. Beni gören bir kimseye bu söz nasıl tesir eder? (M. sen de onun gibi yaparsan onun kardeşi oluyorsun. Bir de ne görsün: Ayaz atının altında. Onlardan utandığı için tekrar geliyor. mademki bunu yapmaya gücün yetmez ve onu kendinden üstün görüyorsun. içi su ile dolu bir testiye benzer. bir sır ve neşe var ki. Sultan sordu: «Sen ne yapıyorsun orada? Niçin Hüma kuşunun gölgesini aramaya gitmedin?» Ayaz şu karşılığı verdi: «Benim Hüma kuşum sensin. bu mânâları henüz bilmediğinden geç kalmış demektir". «içindeki o acı suyu dok de. fânilik ve zevksizlik âlemidir. Bunu onlar göremiyorlar. Cana can katan derya gibi geniş. onların bunu kavramasına imkân yoktur. Aşkta.

Sözlerinde öyle tiksindirici bir ifade vardır ki. yahut şekerli helvalar getirseler. Dostlar hakkında duadan başka bir şeyle meşgul olmadım. Peygamber ne zaman isterse mucize gösterir. Ben eğer sizin sandığınız gibiysem. onların hepsinden daha akıllı ve daha filozof sayılır. Şimdi artık susunuz! Siz beni kendi hakkımda inançsız yapıyorsunuz. yüzünde. bu sırada pek dalgın bir halde idi. Bu cennet sonradan yaratılmıştır.» dese gerektir ki. kahkahalarla gülersin. küfür bile etse gülersin. bu-başa ve külaha nasıl sığar? Mademki burada barınamıyor ben ne yapayım? Ama sırrı mertçe korumak gerektir. Sana cennet ehli kişilerin niteliklerini anlatayım. «Ben güçsüzüm. adam susuzluk davasında yalancıdır. ama ezelîdir demiyorum. Haccac'ın (Bin Yusuf) hikâyesini anlatacağım size. güzel yüzlü görürsen. sözünde insana sıkıntı veren bir soğukluk vardır. 94) Ona ebedîdir diyorum. Ama sözümü dinledi ve konuşmaya başladı. Ama sırrı ve aklı ile yaşayanlar Allahın kerem sahibi olarak yarattığı insanlardır. Bir yer ki orada ancak yaratılmış varlıkların yüzleri görünür. Siz bu kadar tatlı konuşuyorsunuz. herkese hayır dua ederse öyle bir insanın konuşmasından insana gönül hoşluğu gelir.» diyebilirsin? Evet büyüklük odur ki. Nihayet. «Yarabbi! Sen kavmimi doğru yola yönelt! Çünkü onlar bilmezler. başka bir istekte bulunmasın. geniş gönüllü ise. Bu âlemin sıkıntılarını. Hazreti Peygamberin sünnetini yerine getirsinler. nerdeyse donacaktı. Mevlânâ. cehennemliktir. onda neşeli bir insanın konuşmasındaki sıcaklığı bulamazsın.da ancak Allahdır. Sultanın ve başkalarının hikâyelerini anlatıyorsunuz. siz madem ki böyle bir kimsen'n sohbetine eriştiniz. «Allahm! onları koru ki. Bunlardan hiç biri sizi etkilemezse. o da yese. açlıktan bahs edeni denemek için önüne berrak bir tatlı su getirseler.Mucizeler. Biri de vardır ki. ancak sizin Hak yolcusu olduğunuza inanmış bulunduğum içindir. Ancak ilâç istemeye baksın. Allah. Ayrıca cehennem ehli olanların nişanını da söyleyeyim. insanın aklı durur. Nasıl. söyle de bari onun işini tamamlayayım. bir söz söyle dedim. Hekimin karşısına gelen bir hasta. açık sözlü. sizden hanginiz onun sohbetinden nasip almak istersiniz? Bu sözler ki. kış gününde dışarı çıkmıştı. Şimdi her kim bu sırra erdi ise ona göre davranır. Her hangi bir kul. o yer yaratılmışlarla beraberdir. o da bunu içse açlık davasında yalancıdır. büyüklüğünün kuvvetinden dolayı kendini güçsüz görür. (M. o . Benim bu uyanık ve akıllı oluşum. onun sohbetindeki en aşağı derecede öğütlerdir. daha yüksek bir sohbeti nasıl umarsınız? (Sultan önce tahtında yerleşir sonra süslenmeye bakar) Halbuki bütün kuvvetler sendedir senin kuvvetlerinden başkaları da güç kazanır. Gariptir ki. aklınızı kullanıp o uyanıklıktan niçin bir nasip almayasınız? Sonra ileride işlerinizde size hiç bir pişmanlık getirmeyen. Öyle bir insan ölümden niçin korksun? Sadece başa nerede değer verirler? Hayvan başı ile. bu. Şu halde. «Yarabbi! Beni Muhammed ümmetinden kıl!» diye imrendikleri o büyük zatın ümmetinden ise. Keramet sahipleri ise bunu yapamaz. güzel huylu. sıcaktan terlemiş bir insan gibi. Mevlânâ'ya işaret ettim. kerametlerden daha güçlüdür. darlıklarım sana unutturur. Ona emir ve cevheri kırma hikâyesini anlattım. bir daha Allah yolunda beraber yürüyemezsin. Her kimi. İşte öyle bir insan. Dışardaki soğuk onu öylesine çarpmıştı ki. Çünkü. Ancak bu nükteyi anlayabilmek için bir başlangıç gerektir ki onun çevresini kavramak kolaylaşsın. «Keski şöyle yapaydık!» demenize meydan vermeyen o bilgi sizde neden hasıl olmasın? (M. Bu sırada Haccac hikâyesi bitti. Böyle değ'lsem hiç olmazsa akıllıyım. Nasıl ki Kuran'da. Mevlânâ seni nasıl çilede oturtabilir ki! Ona: «Ey mürit! Rüyanda ne gördün? Müridinin halinden haberi olmayan Şeyhi gördün mü? Yani Şeytan sana ne kuruntu verdi? Ben de onun çömeziyim. Birden hali değişti. yüz bin Şeyhe iltifat göstermez.» diye yalvaran ulu Peygamber de Allahdan yardım dilemişti. Bu öyle sınırsız bir çabuklukla olmaktadır ki. «Ey hekim! Bendeki istiska (siroz) hastalığına bir ilâç ver. her gün her an kapılar açıp kapamaktadır'. ansızın gözlerinden yaşlar boşandı. için öylesine açılır ki. Şeytan'dır. ona uysunlar!» diye yalvardım. insan sırrı ve aklı ile diridir. yaydan fırlayan bir ok gibi şu âlemi yarattığı günden. her büyüklükten daha iyidir. Her kim yalnız başı ile (akılsız kafası ile) yaşarsa. beri. Hem ezelî hem ebedî olan biri varsa. . kan içer. Belki öyle bir tevhitten bahs edince Siraceddin gibi dışından göz yaşı dökersin ama içinden yüz bin neşe duyar. ölüm ona olsun. ben de bir noktaya işaret edeceğim.» deyince ondan öylesine uzaklaşırsın ki. Mevlânâ'ya döndüm ve dedim ki: Bir gün Haccac. sır denilen o Allah vergisi. Tatlı su aramak için gelen susamış bir adamın önüne ekmek. eğer bütün peygamberlerin. 93) Şu halde. Nasıl ki.

benim emrimi kaç kere dinledin? Niçin yerine getirmedin? Söyle ki anlatalım. diye meraklanırsın.'ben o aynadaki Celâl (ululuk) nuru görüyorum. gönül ehli erenler Hak ehli olurlar. Şimdi. ulu Allahnın besleyip yetiştirdiği bir Şeyh olmuştur. söz benden ürker ve kaçar sanki. O dolaşmanın bereketidir ki. ululuğu en yüce olan Allah da kulunu bu türlü işlerle uğraştırarak önce cemâlini gösterir sonra aynayı kırar. «Allahm beni en güzel edeple yetiştirdi. Allahm! Şu savaş ve uğraşmalar sona erdikten sonra buyuruyorsun ki. Şimdi gel konuşalım! Bana sor bir kere. meğer ki sen kudret ve kuvvet veresin yarabbi!» diyoruz. (M. Amma o geçip giden ömrü nerede bulacağım? Ama bütün zaman gitmiş değildir. Onların sözlerinden sana soğukluk gelir. Ancak sen bize ne öğretmişsen onu biliriz. Allah da. bir gün şeyhliği de. şu çetin yerden kurtulmak için ne zorluklarla el ayak çırpıyoruz. Başlangıçtaki gidişe göre. ben de sana güç ve kuvvet vereyim!» buyuruyor. burada geçen zaman bir iş uğrunda geçiyorsa artık her seferinde boşuna geçiyor diye pişmanlık gösterilmesi gerekmez. Halbuki ben şimdi halkın anlayışına göre konuşabilirim. çileye göre bu düşüncelerden kurtulursun. Bir doğuş yok. Mevlânâ da kaç kere bu manalara işaret etmedi mi? Bu konuşmalardan herkesin başka bir mana çıkarmasını önlemek ve işleri geciktirmemek için bu noktaya değinmişti. Bu tıpkı Kuran'da işaret buyrulan. Onun seçkin evlâtları da öyledir. O. onun dışında başkalarının taklitçisi olmayacağız. sonunda pişmanlığa da tövbe edilsin.» Evet. sakallılardan. sözlerimdeki mânâların zevk ve lezzeti içinde mest ve baygın bir hale gelir. pişmanlık öylesine gerektir ki. Bu saat hasret içinde geçmektedir. «Ulu Allah! Biz seni takdis ve teşbih ederiz. «Evet ama sen kendinden bir azıcık kımıldanmaya bak ki. Onun gönlüne göre bu artık bozulmaz. demeleri gibidir. O. ululuğu da baştan atmak gerekiyor. sonucu yeter derecede lâtif olsun. sonra neşterini saplarsa. 'kancıklık etmediler. Siraceddin'e hal diliyle söylediği bir şiirin şu anlamdaki mısralarında der ki: Bir gün belki sevgiliye kavuşacağım. Halbuki bid'at ancak âşıkların canını dinlendirir. garip bir şaşkınlık içinde kalırlar. 95) O halde. Giden gitmiştir. işsizlik hesabıdır. hemen hükmü değiştirilmiş olan Kafirûn süresindeki. kendisini bu mevkiye yükselttiler. «Bu güzel bir bid'attır.) candan. Bizim bir bilgimiz yoktur. Başka biri de vardır ki. halvette dediler ki. Şimdi açıkça gördüğümüz şeyleri taklitsiz kabul ettik. onun ne söylediğini anladın mı? Biri anladı. benim dinim benimdir. Hazreti Muhammed'in (S. O zaman. Sen. Bu ne demektir efendi? Sen bundan. (M.Mevlânâ dedi ki: Biz sizi yalanlamıyoruz. Derler ki: Bundan sonra ustanın üst tarafında dükkân tutma. Ey ulu Allahm! Hacamatçı. Ancak. Bu ne demektir? Bütün Yahudi milleti onu gizlice çağırdılar. Şüphesiz sen hikmet sahibi. onun niteliğidir.» dedi.» anlamındaki mensuh (hükmü geçersiz kılınmış) âyeti okuyadur. meleklerin. gönülden evlâdıdır. kuru üzüm gibi yemişler vererek önce avutur ve duyacakları acıyı unutturmak için ok-şar. 32). Zeyneddin-i Tursî'den ve başkalarından birçoklarını dolaştı. Nihayet sen de bir din bilginisin. Teravih namazı için. Evet kımıldanıyoruz. bilinmelidir ki. Siraceddin. buradan dışarı acele çıkar gidersin.A. Bunu kabul etmezsen sonunda kendini aynı kuruntuya kaptırırsın. gençlerden. Kendiliğinden kalkıp gitti. en iyi bilensin!» (Bakara sûresi. Bize henüz bir şey görünmedi. dedi ki: «Bu anlayışın iki yönü vardır. bir daha böyle edepsizlik etme.» dediler. o söz senin çileni soğutursa nihayet dışarı. «Sizin dininiz sizin. «Artık bende kuvvet ve kudret kalmadı. Mademki bu konuda senin taklitçin olduk.» anlamındaki hadiste işaret buyrulan edep. niçin değişmedin? Bir gün benden böyle ayrılmadın mı? Onun yolu ne olduğunu anlayabilmek için. küçük çocuklardan kan almak için onlara nasıl ceviz. . Mademki bir iş baştan tutulmuştur. «Vergilerinizi kaldırayım.» yani sonradan eklenmiş bir ibadettir buyurur. ancak Muhammed Aleyhisselâm dininde taklitçi olmayalım. Hatta o sözleri tekrarladıkça aynı zevki duyar. Ama. Bundan dolayı öyle bir iş ile uğraşmalıdır ki. «Bu âlem bu aynanın arkasındadır. nasıl olur da öyle aydınlık bir gidiş böyle söğüdü. Şimdi bizde de ilim var ama o büyük zat bunu kesin olarak bilmez. «Olamaz. 96) Bu iş hesabı değil.» Boşboğazın biri beni dinlemeye gelir. ikiyüzlülük.

Evet beş vakit namaz farzdır; bunu aşikâr olarak kılarsın. Yolun ayrı da olsa, onun farz oluşundan dolayı açıkça kılarsın. Geceden sonra kadını uykuda bırakır, oğlunu kuru üzümle avutur, kızını cevizle oyalar, sabaha kadar namaz kılabilirsin. Bu helâldir. Hazreti Muhammed'in (S.A.) dini böyledir. Ezan okunan yere de gider, halvette de kalırsın. Manevî dalgınlıktan dolayı müezzinin sesini duymadınsa, kaçacak delik aramaktansa Allah gölgesine sığınmak daha uygundur. O zaman bütün soğukluklardan, ölümlerden güvenlik bulur Hakkın sıfatlariyle süslenmiş olursun. Daima diri, varlıkları ayakta tutan o yüce Mevlânın varlığını anlarsın, ölüm seni uzaktan görse ölür; çünkü ilâhi bir hayat bulursun. Bu yolda yürümek sessizce olmalıdır ki, kimse duymasın. Bu ilim medresede kazanılır mı? Bu, belki altı bin yılda yani altı kere Nuh Peygamber ömrü boyunca da elde edilemez. O yüz binlerce tahsilin, belki kulun bir gün, bir an için Allah huzurunda olması kadar değeri yoktur. Allah kullarından bir kul, Eflatun'un bütün bilgilerini yok ederek onu bomboş bir hale getirmek gücüne sahiptir, bunu yapabilir. Ancak bir gün onunla yavaş yavaş konuşur anlaşırsa, «Bu adam büyük bir filozoftur!» diyebilir. Çünkü Eflatun hem filozof, hemde bilgindir. Nihayet peygamberlerle tartışır. Boş söz değildir bu. Onlar da bu işte bir lezzet bulmuşlardır; isterler ki peygamberlerin vazifelerini kendileri yapsınlar. Nasıl olmaz diyebilirler, o bizim kardeşimizdir. «Bizi o bilir,» derler ve bir tekmede onun aklın altüst eder, onu bomboş bir hale getirirler. Bu imkânsız mıdır? Hazreti Muhammed (S.A.), iblisin suretinin nasıl olduğunu görmek arzusunu duydu; ama gördü ki hepsinin üstünde Allah var, artık onda nasıl olur da iblisin suretini görmek arzusu kalır. Bunu böylece söylersem başağrısından kurtulursun. (M. 97) Çünkü îblis, manevî bir surete bürünmek isterse, seni Allahdan soğutacak bir surette görünür. Gönlünü ona kapalı tuttuktan sonra da sana bir daha şeytan sevdası gelmez, ama yine de güvenme kendine. Birinin kapısından dışarı çıkar, onun suretinde karşına gelebilir ve seni soğutur. Süleyman-ı Tirmizî dedi ki: Bari din adamlarının sözlerini söyleyiniz. Bunlar ki, her zaman mimberlerde öğüt verir seccade üstünde otururlar, Muhammed (S.A.) dininin yol kesicileri, vurguncularıdırlar. Bayezid'in seccadesinde kurulur, Şakik-i Belhî'nin mimberinde konuşurlar. Kime öğüt verirler? Oradaki cemaata mı; cemaat nerede? Kalkar çarh vurursun. Mevlânâ, tuğrak yemeğini yemiyor, ama helva yiyebilir. Gel sen de üzül buna, birlikte konuşalım. Bütün bunlar bir terazi, bir denge meselesidir. Yoksa yemekten önce bugün meydana atılan mesele üzerinde konuşmak gerekiyorsa, o işten maksat ya yapmak ya da yapmamaktır, yahut her geçen zamanın nasıl geçtiğini düşünmek konusudur. Sohbet sana ziyan vermez, ama Allahnın has kullarının sohbetini kaçırmak sana ziyan verir, iyi olmaz. Bunun bir misalini anlatayım: Diyelim ki, yanımda duran bir külhancı bana bir iğne batırdı, aynı yere Şah da bir iğne batırdı. Bu, iğne batırılan yerdeki acıların birbiri ile kıyaslanmasıdır. Yoksa iğneyi batıranların birbiri ile ölçülmesi değil. Biri dedi ki: Bel ki böyle bir Padişahın ayağına batırdığı iğnelere karşılık olarak zamanenin kemendi vurulur da boşuna giderse, gerektir ki, bundan hoşlansın. Geri dönmeyen her şey geçip gider. Sen ancak kendine gerekli olan şeye bak. Böyle bir zamanda sana şu hikâyeyi anlatmalıyım. Gerçi bunu birçok kere tekrarladım. Hikâye şudur: Horasanlı Ebû Müslim'in Halifelik makamına oturttuğu Mansur'u kandırdılar, dediler ki: «Seni bu defa o makama oturtan Ebû Müslim günün birinde dilerse oradan uzaklaştırabilir, bir başkasını oturtur. Şimdi onu temizlemek gerek. Bunu yapmak için de bir çare var. Ebû Müslim seni ziyarete geldiği zaman kılıcını eline verir, hareketine dikkat edersin. Kılıcı elinde oynatıyor mu? O zaman, sorarsın, Halife karşısında kılıç oynatanın cezasının ne olduğunu kadıdan sorarsın. Kadı buna karşı, 'Onu öldürmek gerektir,' der. Bu sana cevap ve hüccet olur. 'Yolda onu yakalayın, öldürün!' dersin.» Halifeye dediler ki: «Kadı nın o sözü senin sorduğun meselenin cevabı değildi ki bunu gerçekleştirmeye imkân olsun.» Halife, «Evet, öyle ama günün birinde Halifeyi bu makama ben getirdim, ben onun memuru olamadığım gibi başkaları da onun memuru olamazlar diyebilir ve nihayet ben bir gün ölürsem o yine ayaklanır,» cevabını verdi. Mansur Halifeye her ne kadar, «Sen bu işten vazgeç!» dedilerse de, halife işi bitirdi. Sonradan pişman olmuştu ama iş işten geçmişti. (M. 98) Burada dostluktan çok hilafet kaygısı hâkim olmuştur. O şey ki gereklidir, ister bana ait olsun, ister olmasın yapılmalıdır. Çünkü bugün yapılmasa belki yarın da yapılmaz. Senin geç kalmış olman da maksadı ayağa düşürür. «Bunda zorluk vardır,» dersem, «Biz bunu teselli ve aldatmaca olsun diye söyledik,» deme. işin gerçek tarafı sözü apaçık söylemektir. Buna ne engel var? O peygamberlere yaraşan nifak (ikiyüzlülük) gibidir ki, onlar bunu çok güzel yaparlar. Ama, o sözden doğacak menfaat sade sana aitse, sözü söylemektense hiç söylememek daha uygun olur.

Bir gün birisi bana dedi ki: «Ben, senden daha çok Mevlânâ'nın öğütlerinden faydalanıyorum.» Ben de buna karşı dedim ki: «Dostlar topluluğunu bir araya getirelim, onların anlayacağı bir bahsin yorumlanmasını yapalım.» Bundan maksat, cemaat aldatmak değil, ilmî bir fayda sağlamaktır. Nasıl ki, Kuran'da Yusuf Peygamber, Allahya. yalvarırken, «Yarabbi! Bana mülk verdin, söz ve rüya yorumlamayı öğrettin,» (Yusuf sûresi,101) anlamındaki âyette işaret olunan bu yalvarmayı ona öğreten kimdir? «Semaların ve yerin yaratıcısı,» buyrulması da ona özel bir yoldan öğretilmiştir. Genel yoldan da yine âyette, «Onun yorumlanmasını ancak Allah ve ilimde çok ileri olanlar bilirler,» denildikten sonra, «Beni Müslim olarak öldür!» diyor. Tuhaf değil mi? Bu açıklamadan sonra Yusuf hangi Müslümanlığı istiyor? Sonra da, «Beni, salihler topluluğuna kat!» diyor. Hangi Salihler? Her peygamberde salihlik vardır ama her salihde peygamberlik yoktur. Bu, «Allahm! Beni peygamberlikten nasipsiz kılmadın; velilerden de nasipsiz etme, ruhumu onlara eriştir!» demektir. Eğer böyle olmasa idi, hem îslâmda, hemde salihlere karışmak yolunda sebat etmek ister miydi?

Emir terk olunamaz. Şüphe yok ki, bu fakirin emrinde de faydalar vardır. Bu emirle maneviyat kapıları açılır. Fakir, dünyaya, onun nimetlerine, onun süslerine göz dikmez; o tavsife sığmayan bir devlettir. Şüphe yok ki, zengin çocuklarından, dünya nimetlerinden faydalanmış olanların bir şeye ihtiyaçları yoktur. Onlar, onun peşinden koşmazlar, ama onlarda yumuşaklık ve büyük bir hoş geçinme isteği vardır. Aşırı davranırlarsa o zaman fesat çıkar; onlardan nefislerinde üzüntü duyarlar ve üstünlüklerine yaraşmayan bir şey bekleyenler, nefislerini dünyadan ayıramazlar. Onlar asla tövbeye de yanaşmazlar. Dünya heveslerine kapılırlar. Onların Kuran'da: «Seni sapkınlıkta buldu, doğru yola yöneltti,» (Duha sûresi) anlamındaki hidayetle de ilgisi yoktur. Hepsi sapkınlık tarafına kaçtılar. Şeytan seni azdırınca sen kendinden hidayet yoluna girebilir misin? O seni azdırınca senin halin sana Cebrailin erişmesinden daha hoş görünür. Belki sadece Allah kuluna karşı olan yardım ve gayreti ile seni bu yoldan çevirir.. (M. 99) Benim nefsim bana öyle uysallık gösterir ki, Önüme yüz binlerce helva ve kebap getirseler, gerçekten isteğim bile olsa, başkalarının can attıkları o yemeklere asla dönüp bakmam. Vaktinde ona vereceğim arpa ekmeği, vakitsiz vereceğim kebaptan daha hoştur. O kapalı kaldı. Hikmet ehli bilginlere göre küçük âlem, insanın yaratılışında gizlidir. Büyük âlem de, bu bizi çevreleyen âlemdir. Peygamberlere göre de, dıştaki bu âlem, küçük âlemdir. Büyük âlem, insanoğlunda gizlidir. Şu halde sen de bu âlemden, insanlık âleminden bir örneksin. Neden sen de bana bir armağan vermiyorsun? Mademki sen bir yadigâr alıyorsun, sen de bana bir yadigâr ver ki, bir vakit seni anayım, öyle dostlar tutalım ki, onların arzusu ile yürüyelim. Onlar da o saygısızlığı göremiyorum ki, ona göre hüküm verelim. Onlar öyle dostlar olmalı ki, bu ötekinden daha kuvvetlidir diyebilelim. Şiir: Seni, incinirsin diye gönlümde saklayamam, Alçalırsın korkusu ile gözümde de tutamam, Seni gözümde, gönlümde değil canımda saklayayım ki Son nefesimde bana son yar olasın. Senin aşkında, benden başka kimse sebat gösteremez. Benden başka hiç kimse çoraklığa tohum ekmez. Düşmana da, dosta da seni kötülemek istiyorum ki, seni benden başka hiç kimse sevmesin. Âşık, bir vakit, o kötülemekten sevgiliye bir zarar gelmemesini ister. Onu incitmemeyi düşünür. Ama ona bir elem ve ıstırap gelecekse, vay o güne! Ben Allahtan altın isteyeceğim, o da hemen verecek; bu para ile bir köle satın alacağım, ona bilgi öğretecek, kendimi oyalayacağım. Evet, Allah altınlar verir. Yahut istemesem de verir. Bana veriyorsun ve diyorsun ki, «Bu para ile bir değirmen satın alacaksın onu benim için al; senin hesabına döndüreyim.» Değirmen taştan ve demirdendir. Bu ise etten, deriden, sinirden ve damardan yapılmıştır. Ayrıca bunun canı ve hayatı vardır. Eğer sen vermezsen ben kendim dönerim. Bu yüzden her gün bana birçok itirazda bulunurlar; onun üç beş kuruş kazanması bundan daha faydalı idi, derler. Çocukluğumda benim iştahımı kaçıran işte bu söz olmuştur. Aradan üç dört gün geçtiği halde hiç bir şey yemiyordum. Sade halk sözünden değil Hak sözünden bile ürküyordum; sebep yokken yemekten içmekten kesilmiştim. Babam, «Oğlum ye!» dedikçe ben, «Bir şey yiyemiyorum,» diyordum. Artık zayıflıyordum, kuvvetim o dereceye varmıştı ki, istesem pencereden kuş gibi dışarı uçarım, dedim. Bunda keramet var ama sana açıklamak istemiyor, dediler. Mucizeyi inkarcılığa karşı gösterirler. Sen eğer tam manası ile inkarcı değilsen, sana bu açıklanmaz. İsteyene açıklanır. Bu bir topluluk içinde olur. Bir köşecikte değil; etrafımızda bir insan topluluğu var. O tek bir kimse olsa idi sözleri kuru davadır derlerdi. (M. 100) İşin kötü tarafı

Mevlânâ bana dün, «Bahaeddin onlar ile birlikte oturduğu için senin sözünü soğuk karşıladı,» dedi. Bana gönül vermedi ki, Bahaeddin'e sadece «Bahaeddin» diyeyim. «Mevlânâ Bahaeddin,» demek böyle dostlar için teveccüh sayılmaz, bunu gönül istemiyor. O ok atmayı bilmez; bununla beraber ilmini, usulünü iyi bilir. O isterse iş başka olur. Elbette başka şey istemiştir. O ulu Allahnın vatanını, müminin sevgilisi ve dileği olan o kutsal yeri (Kabe'yi) istemiştir. Ama denilemez ki, mutlaka onu dilemiştir. Eğer bir şey istemişse bunu istemiştir derler. Şimdi Mevlânâ'nın «İncindim,» dediği meseleden söz açayım. «Mevlânâ'nın sözlerinden Şems çok faydalanıyor,» demişler. Evet bana şu yönden faydası var ki, bu surette bize yardımcı olur, bana bazı işaretlerde bulunur. Ama o işaretler size değil, yalnız banadır. Onun hitabı da size değildir. Görüyorsunuz ya, beni bir garip olarak nasıl buldu; nasıl rahata, huzura kavuşturdu! Şu halde Mevlânâ kimin Mevlânâsıdır? O bir kimseye bir isim koyarsa (kimi tutarsa) asla ondan vazgeçmez. Gece görmüş olduğu her rüya, sabah namazından önce gerçekleşir; ikinci namaz vaktine kadar tesiri devam ederdi. Bunun âdet halini almaması için yürekten gelen bir gayretle uğraştım. Bu nasıl şeydir? Bu başka bir namaz mı sayılır? Bahaeddin bir aralık, dalından koparak yere düşen bir sonbahar yaprağı gibi ayağıma kapandı. Bu hal, bir kere, iki kere değil, hayli zaman sürdü. Rengi toprak gibi olmuştu. Bir gün şöyle bağırdı: «Mev-lânâ'nın önünde oturan Şemseddin sen misin?» «Evet benim,» dedim. Yanımda oturdu. Bulunduğumuz küçük kervansarayın ufacık bir odasından ona sesler geliyor, «Nerdesin, nerdesin?» diyorlardı. Şimdi bu kadar yeter... Herkes bilir ki, Tekkede, cansız bir varlık bile yedi aydan fazla bana tahammül gösteremez. Medresede beni dinleyenler divane olurlar, ama akıllı kimseleri niçin deli etmeli? O zaman, onlarla konuşmaya imkân olmaz. Ancak şu var ki, ben sofî olayım, olmayayım bu dergâh temiz insanların yeridir. Onlarda satın almak, pişirmek kaygısı yoktur. Cansız varlıkların da ayrılma ve birleşmeleri vardır. Ancak onların iniltileri duyulmaz. Nasıl ki, Kuran'da da, «Hiç bir varlık yoktur ki, kendine mahsus dili ile Allah'yı övüp ululamasın,» (îsra sûresi,44) buyrulmuştur. «Ama biliyorum ki, ben buraya oturmak için gelmedim. Hazırlanın da artık beraberce gidelim,» dedi Bahaeddin. Ben, «Bugün hazırım,» diyordum, sonra vazgeçiyordum. «O hücreye her gelişinde hiç eli boş gelmiyorsun,» diyordu. (M. 101) Ben de ona, «Sen böyle bir şeyleri düşünme,» dedikçe o, «Hoşuma gitmiyor!» diyordu. Bir gün de, Aksaray'da Hacı Ebûbekr'den ödünç bir şeyler almak istiyordu olmadı. «Eli boş nasıl gidebilirim?» dedi. Ben, «Vazgeçtim,» dedim. O halde, «Dostlara himmet için yararlı bir iş yap,» dedi. Evet, üç kere selâvat getirin ve Alla Hümme Salli Âlâ Muhammedi deyin. Başka ne yersin? Ne pirinç, ne pirinç, ne et, ne et... Zehra diyordu ki: «Burada dervişin neler yaptığı, senin yaptığın ve başından geçenler Mevlânâ katında bilinmektedir.» Derviş o mertebeye ne ile geldi? Onun işi, hep hayırdır. ;

Biri satranç öğrenmek için altı bin kere oynamıştı. Toprak üstüne oturmuş bugün de oynuyordu, önce ruhlardan iki tanesini çıkarıyor, sonra da piyadeleri atıyor; böylece her gece bir Mağripli ile üç parti oynuyorlardı. Atı ve ruh'u çıkarırdı, ben de ayakta seyreder sonra otururdum. Akıllı ve insanoğlu olan odur ki, hep kendi mektubunu okumasın; arada dostun mektubunu da okusun. Senaî ne güzel söylemiştir dedi Mevlânâ: Her türlü aşırı isteklerden, cimrilikten arınmış bir kalp göreceksin. «Bu güzel!» dedim. Bu cevabım hem Mevlânâ'ya hem de Senaî'ye idi. Yoksa istese idi, ayağı yanık Şerife de cevap verirdik. O, Seyrül-ibad kitabının sonlarında Senaî'ye verilen bu cevabı soğuk bulmuştur. Onun gönülden haberi yoktur. O kalp, o gönül nerede? O aşağılık adama öğüt vermişler, nefsini pislikten, cimrilikten, kötü huylardan temizle ki, cehennemden kurtulasın, demişler ama kalp ve gönlün niteliklerinden söz etmemişler. Yüce Allah, «Yerler ve gökler beni kavrayamadı, ama ben mümin bir kulumun gönlüne sığdım,» ve ayrıca, «Müminin kalbi, Allahnın iki parmağı arasındadır,» ve yine, «O, sizin kalbinize bakar,» gibi kudsî hadislerle kalp mertebesine işaret buyurmuşlardır. Şu halde, «Aşırı isteklerden ve cimrilikten arınmış bir kalp göreceksin,» diyen Senaî'nin bu sözü üzerinde çok düşündüm, hatırımı zorladım; bu mananın belgesini bulayım dedim. Mevlânâ, Senaî'nin şu anlamdaki beytini de okudu.

Beyit: Ey Senaî gel bu âlemde kalenderler gibi yaşamaya baki O, temizlikten dem vuran kuru davacının gözlerine toprak saç! (M. 102) işte kuru davacıların yoksunluğu, onun habersizliği bundandır. Nasıl ki, Bayezid, ömrünün son gününde zünnar istedi. Şahadet getirdi. «Şahadet ederim ki, Allahtan başka ilâh yoktur, şahadet ederim ki, Muhammed Allahın elçisidir,» dedi. Şimdi burada iki görüş vardır. Bazıları onun Müslüman olarak öldüğünü bazıları da, kâfir gittiğini söylerler. Bir kimse bu saatte iman getirebilir ve, «Ey ulu Allahm,» der, «sen öyle bir kerem sahibisindir ki, bir kâfir senin hakkında yetmiş yıl uygunsuz sözler söylese de son vaktinde yine sana dönse ve iman getirse kabul edersin,» diyebilir. Hazreti Muhammed'e ümmet olmak nerede? Hazreti Muhammed nerede? Ona hem surette, hem manada uyabilmek nerede? Yani nerede bir ışık ve aydınlık görürsen Muhammed onun göz nuru olur; onun gözü de Muhammed'in gözü olur. Sabır ile daha başka niteliklerle süslenmiş olur. Bırak başka sıfatları, sabır'la ve daha güzel vasıflarla bezenmiş olur. Şeyh nedir? Müridin varlığı nedir? Ancak yokluk değil mi? Zaten, mürid yok olmadıkça mürid olamaz. Hamamda iki adam, birisine bir emanet bıraktılar. Bunlardan biri yıkanıp çıktı; bıraktığı çantayı istedi ve alıp hamamdan gitti. Biraz sonra arkadaşı çıktı. Hamamcı, «Para bendedir, ancak o arkadaşı getir de al paranı!» dedi. Ben şimdi hak erenlerden, halktan gizli yaşayan o topluluktan söz açmak istemiyorum. Onlar böyle imkân buldular, böyle yaşadılar, geçip gittiler. Ben de dedim ki: Mevlânâ'dan başka hiç kimse ile konuşmayayım, yalnızca Mevlânâ ile sohbet edeyim. Şimdi gel de kulağına söyleyeyim; ben bir iş yapmak istiyorum. Ama Allah engel olursa beni dinlemez. Bizi gören kimse, ya Müslümanın Müslümanı, ya da zındığın zındığı olur. Çünkü bizim manamıza erememiş olanlar ancak dış yüzümüzü görürler; ibadetlerimizde dış görünüşü bakımından eksiklik bulurlar. Çünkü onun himmeti yücedir, bu ibadete de ihtiyacı kalmamıştır sanırlar. Âlemlerin gerçekten bağlılık sebebi olan iba-det'ten uzaklaşırlar. Bir kere benim arzuladığım şey, senin dediğin gibi değildir. Sen diyorsun ki, «Arzu edilen hep odur, onu inciten bir şey var ama eli ona erişemez.» Bu Sunnîlerin mezhebi, uygulamada Mutezile mezhebine daha yakındır. Mutezile mezhebi de, felsefeye yakındır. «Kardeşi için kuyu kazan, içine kendi düşer,» derler. Bu nasıl bir inançtır? Ben ki dervişlik yönünden geliyorum, bu yol bütün korku ve tehlikelerle dolu olduğu halde yine de yüce Allahnın koruduğunu görürsün. (M. 103) Bu saatte sen bir dervişle berabersin. Bu nasıl korku ve kötü düşüncedir ki, bu toplum Allahya, «Öküz çobanı Ahmet,» derler. Onları terbiye eden nedir? Şüphe yok ki bu dünyada onlar palaslarım boyunlarına asmış; o faydasız azap içinde, o bilgisizlik ve karanlık âlemde mezarlarının kıyısına kadar sürüklenip giderler; mezar kıyısından sonra da, acaba Allah o kulunu cehenneme kadar naz ve nimet içinde mi yaşatır? Diyelim ki, ben bir aralık kötü elbise giydim; bu benim arzumladır, yoksa benim hakkımda Allahnın dilediği hep lütuf içinde lütuftur; kerem içinde keremdir. Ancak şu var ki benim -lâyık olduğum şey yerine göre lütuf da olabilir, kahır da Ama lütuftan üzülüyorum ben. Bana her dört günde biraz gevşeklik, bir uyuklama hali gelir. Biraz sonra da bu hal geçer. O zaman bir lokma bile yutamam. «Sana ne oldu?» derler. «Bana hiç bir şey olmadı, öyle birinin divanesiyim ki, üstümü başımı yırtarım. Sana gelirsem senin elbiseni de yırtarım.» «Bir şey yemiyor musun,» derler. «Hayır yemiyorum.» Bugün yarın, o bir gün, başka bir gün de... Hemşeri nedir ki, benim babamın bile benden haberi yok! Kendi şehrimde bile garibim. Babam bile bana yabancı. Gönlüm ondan ürküyor. Öyle sanıyorum ki, üstüme yıkılacak; bana güzellikle söz söylerken bile beni dövecek, evden kovacak sanıyordum ve kendi kendime diyordum ki: Eğer benim manevî varlığım, onun manasından doğmuş olsaydı, gerekirdi ki, bendeki mana onun yavrusu olsun; onunla uyuşsun, anlaşsın ve olgunlaşsın. Kümes tavuğunun altına konmuş bir kaz yumurtasıyım sanki. Gözlerimden yaşlar boşanırdı.

filan hadis bilginleri ki böyle kimselerin içeride ve dışarıda kırk tane yetiştirmesi vardır. Bazı kimselerin kullukta nasıl davranacakları hakkındaki kuşkuları büyüktür. Bu âlemi hiç görmemiş çocuklar gibiydik.» diyorsun. onun doğuştaki halini. Şu halde. Hattâ adınızı bile söylememiştir. Ama. yaşantısı boyunca hangi duraklardan geçeceğini de görür.Şeyh. «ininiz aşağı!» sesi geldi. Nasıl oluyor da bizi götürmelerini uygun buluyorsun? Beni gizlice divane ediyorsun. derece derece gözümüzün önünde belirmeye başladı. Çünkü murat yani istek iradeden pek gizlidir. iradeye uygun düşer. ama burada söz tehlikelidir. benim halim o hal değildi. Oradan bu aşağılık âleme indik.» İşte Peygambere uygun davranış burada hem suret. iradeye uygundur. Ansızın oradan. Dedim ki: Onların ululaması. Ona dosdoğru güvenebilirsin. Nasıl ki. onunla çevreyi görürsün. Sevgisi ayaklandı ve ona doğru koştu. «Ver bana. Ama bir yola gitmezsen onun sana ne faydası olur? Hep yerinde duran bir ışıkla hakikata nasıl erebilirsin? Gerektir ki. ağaçlar henüz görünmüyordu. «Kendimi kutlarım. Ona fitil takarsın havadan asarsın. Bir kimseyi gördüğü zaman. Şer yoluna gitmek insanın hoşuna gider. Derler ki. soğukluk sıcaklıkla birliktedir. Padişaha giden yol kapıdan geçer. yani keyfine göre karar verir. Sıcaklık soğuklukla. hadis anlatıyor. son durumunu. Âdem. uzaktan bir taş gördü ki. Sarayda bir Padişah vardır. Murat. demek ki. şöyle buyurmuştur: «Yüce Allahm! Biz sana karşı. Allah korusun! O duvarlardan atlamak isteyenler düşerler. Kapı dışından . Baye-zid'in bu sözüne bakıp da. Ama uykuyu kaçırmıyor. senin ululuğuna yaraşan şekilde kulluk edemedik. Allah buyruğunu tutmayan kimse. yavaş yavaş yaklaşdıkca. bir şeyi almakta çirkinlik olduğunu. Ancak. ama asla o işleri yapmayan. hakikate eresin! Tarikat yolundan yürüyesin! Diyelim ki. İki sevgili arasındaki davranış nasıl olursa. Çok kere kadı hevadan hüküm verir ve der ki: «Sözüm onun kız kardeşi içindik.yapabilirim? Bu niyaz ile elde edilirse. A. hem mana yönündendir. Yani ona saygı göstermek için gelenler çok yüksek olan sarayın yan duvarlarından giremezler. Benim korkum sizin gönlünüzü kırmaktır. Kulak verdim. Onun için. Ama kadının hevadan hüküm vermesi bilinemez ki! O çok kere ancak şeriat üzerine hüküm verir. evet şeriat da vardır. Uzaktan. onun hali Hazreti Muhammed'in (S. Dediler ki: «Adam hiç karpuz yemedi. beni bağlamak için zincir getiren o zata niyaz için nasıl gideceğim. Burada Bayezid'e hıyar tarlası hikâyesini anlattılar. Her şeyi mubah gören saygısızlar da ancak kapıda 'kalırlar. diye düşünüyorum. şanım ne yücedir!» diyor.. Şeyhin nazarı ona erişmiştir dersin. bu testi çorak bir su ile doludur. bu halin Şeyhden ve kendisi tarafından olduğunu sanır. İş böyle olunca bir kimse. Söylendiğine göre. Fakat bazen de hevadan. bir yere gideceğin zaman sana ışık tut-masıdır. iradeyi bilir. Ona nafaka ver!» Bu sana borç sayılır. Her ne işlerse. Daneye kavuşmanın zevki. onda hiç bir seyir ve sülük yoktur. nasıl olur da onun aksini yapabilir? O bir yerde umut ışığı görürse belki uyanık davranır. karanlık ve yokluk âleminde bir varlık belirdi. O işler soğumadıkça bu iş kolaylaşmaz. onun değiştirildiğini görürsen üzülürsün. Uzaktan. ama irade muradı bilmez. tuzağa düşmenin zorluklarına üstün gelmeseydi bu âlem. Sana. Diyordum ki: Sen bizim babamızsın. Ama o zamana kadar da iş işten geçmiş olur. Bu hep böyledir. o ne yaparsa Allah iradesi ile yapar. Uykum kaçsın diye başımı sana dayadım. kafamı bozuyorsun ben ne yapabilirim? Mevlânâ Celaleddin. Bu sözü çok dikkatle dinleyin. Peygamberin karpuzu nasıl yediğini bilmediğim için yiyemem.» diyorum. Başka bir cevap daha var. yahut sevdalıdır. Kandilin maksat ve manası ise. bize.» diyorsun.» Bayezid ise. «Bunu o acı sudan tamamıyla boşalt.. Öyle bir insanın işi o yüzden tamam olur. Böyle bir Şeyhin etkisi nasıl olur? Bakarsınız ki. heybetle kendisine doğru geliyordu. bu varlık da meydana gelmezdi. Şeyh de kendisine bir şey söylememiştir. O. Hakkın iradesi dileğimize göre açıkça belirmiştir.» Dedi ki: «Ben. ben de. sana öylece gelip boynuna sarılıyorum. Şu su ve toprak âleminin ötesinde gayb alemindeki dağın arkasında Yecuc ve Mecuc'lar (M. saygısı ancak elli kişiyedir (!) Birisi sizin hakkınızda kadıya veya başkasına bir nafaka davası açmıştı. Peygambere uygun davranışı surette korumak gerektir. O her ne yaparsa iradeye göre yapar. diyordu. Bu işte sebat etmek de ona ferahlık verir. işlerine hiç kimsenin karışamayacağı o sevgilinin yaptığı her şey. Başka ne . 105) gibi birbirimize karışmıştık. kentler. Şu halde bu uygunlukta hem sureti. Dedim ki: Bu eksik bir düşüncedir. «Bu ırmak suyudur. bunlar ya divane. Buna karşı tedbir alırız. (Allahnın Selât ve Selâmı üzerine olsun). tarikat da! Şeriatın hakikati kandil gibidir. sanki beni şu zevk ve istekler âleminden ateşe sürüklüyor. Veriyorum. Eğer şeriatın gerçek yönünü araşan. hem de manayı korumayı nasıl ihmal edebilirsin? Hazreti Mustafa. dane ve tuzak belâsı. Bu söz sona ermiş değildir.) halinden daha kuvvetli olduğunu sanırsa çok ahmak ve bilgisiz sayılır.

Bu ondan değildir.» Bana. Ne desem ona uymak yaraşır. o her gün kulunun haliyle ilgilenmektedir. Bir hadis vardır.' anlamına gelen âyeti yorumluyordu. (M.» dedi. diyemedim. Hindistan savaşına giderken büyük bir çadırı vardı. Ona dedim ki: «Bu işe gülmek gerektiğini bildiğim için ben de gülüyorum. Ama bir kul ki.» anlamına gelen bir âyet vardır ki. Dedim ki: «Şu kadehi eline al. Hep. ben şöyleyim böyleyim diye bıyık burar. kullukda tam kuvvet ve kudret kazandığı zaman bile ondan kulluk manası asla eksilmez ve daima daha güçlü olurdu. Nasıl ki. O zaman söyleyeceğim. Ben bilmiyorum. Burada büyük tehlike vardır. Burada gerçekten bir üzüntü olmasa bile yine üzülüyorum. bana kulluk etsinler.gelenlerin sultan sarayına mutlaka kapıdan girmeleri gereklidir.» «O halde şimdi konuşma. müridleri de kuru kafalı yetiştiriyorsun. söyleyin de bari hoşça.» dedi. sen sus hiç konuşma. Ondan sordum: Bu Allahnın hiç bir niyaz dileği yok mudur? Diyorlar ki. dedi ki: «Aydınlığı kızıl altında arıyorsan dibi kurşun çıkar.» dedi.» «Git!» dedi. git dinle! Sözün sırası gelince onu ben bilirim. «Bari gideyim bir çorba içeyim. Sadettin güldü. Ama başkalarında bu cihet zayıf idi. bu buğanın kıçı sıkıdır. Hoylu Muhammed bana. başlangıcı olmayan zamandan. böyle sanıyor ve korkuyordum ki. Şeytan onun yönünü kesti. sorar: Allah nasıldır? Mevlânâ Celâleddin. 106) Niçin onun manasını bu mana ile birleştiremedim diye üzülürüm. Eğer şu saatte onu Kadıya götürseler bizim lehimizde söyler. Buna razı değiliz. «Ona sus dedim hele. Ama büyük ziyan olacak. Ama Padişahın bazı has kulları da vardır ki. biziz biziz diye bıyık burup dururlar. lanete uğrarsın. Onu kurmak için çok güçlü seksen kişiye ücret verirdi. Yine cevap olarak deriz ki: Hazreti Peygamber. benim sözlerimde tekrarlamak. eski konuştuklarımı tekrar edemem. Bana bir yufka yüreklilik. «Eğer bana gelirse koyver gitsin. Ebû Ali (Sina) için bu nasıl adamdır? demişti. «Ama benim derimi yüzerler. Nasıl ki kul da hep onun halindedir. Ben de. bir ağlama hali geldi.» Hoşuna gitmedi. O. «Ben bu çadırı tek başıma kurayım. yaşantı sürelerini belirtmeyi bitirdi.» Şemseddin diyordu ki: Bu bilgelerin hiç bir değeri yoktur. Sözü hiç tekrar etmeyin. Bu çetin bir konudur. Kulluğun yüksek zevkini tadardı. «Burada ne yapalım?» dedim. Hazreti Muhammed (S. varlıkları. sana secde edeyim. Sen de benim yoldaşlığımı kabul etmezsen alçalırsın. Ebû Said (Ebül Hayr). ona ne demeli? Bu yüzden de. bunun. Hoca Ebubekr (Sellebaf) bizim pirimizdir. o mana. Ben yüz türlü çareye başvuruyorum. Ama uygun görmezsem hiç söylemem. Erkekliğin devamlı olsun. bana hiç gayret gelmiyor.» dedi.A. yani ezelden ebede. Bana. Sabah namazından önce . 107) «Ne diyorsun?» dedim. Karar verildi. ibadet ederken ansızın ilâhî hidayet onu cezbetmiştir. Gel ki sana öpücük vereyim. Kendisine.» dedi. Burada. Gazneli Sultan Mahmud'un. Dün gece iki üç kere sizi andım.) zaten has kullardandır. O istiyordu ki. sen küfürdesin diyenin önünde ayağa kalkarak el bağlamak gerektir. daha ne olsun!» dedim. «Bu gece bizimle birlikte kal. O da. Allahm diyorum kendi kendime üç dört gün kadar vezirin tekkesine gideyim bari. zahirde göründüğü gibi değildir. «Şemseddin. O şey ki yoktur.» Onu öyle bir durumda gördüm ve dedim ki: «Kadehi ben çekiyorum. Meğer bizim gözlerimiz körmüş. anlamaz. «Niçin buna tanıklık ediyorsun?» derlerse. Hele Cuma günleri Namaza gitmesem gönlüm daralır. o bizimledir. 'Cinleri ve insanları yarattım ki. îş verir. Babam bir yanlışlık yaptı. söylediklerin gerçeğe uygun düşmüyor. Her ne oldu ise o hep bizim sözlerimizi tekrar etmekten oldu. içerde iken de kendini yine içerde bulurdu. Dua ediyordu. sonsuzluğa kadar böyledir. ikindi namazına doğru birisi çıkageldi. Kulluk vazifesini tamamiyle yerine getiriyordu. sen kim oluyorsun? Şirin bir zındıkcık! Şems'in sözünü başkalarından işitiyorum. Bu doğrudur ama Kuran'da da. Ona bizden dinlediklerini anlatır. geçimlerini. Eğer birisi. Ben onun baş tarafını alıyorum sana geliyorum. onların niteliklerini yaratmayı. O sizden uzak olsun.» deyiniz. Bir şeyler yaptı ama yapmamış sayılır. Bunları gizlice kaza ediyoruz. «Ulu Allah. senin bir zındık olduğuna fetva versin. her ne kadar iş zamanında kasıtlı olmayarak ibadet vaktini geciktirmekteyiz. hiç dünyaya gelmeseydim bu yaratılan varlıkların bana göre bir yaban eşeği kadar değeri olmazdı. O kapıda olduğu vakit kendini içerde görür.» anlamındadır. Bizim bu Şahap da ahmaktır. bendeki büyük korkuyu altüst eder diye korkuyorum. «Beynimi kurutuyorsun. cana yakın ve tatlı sözlerden bir şeyler dinleyelim ne olur? diye İsrar ederse. Mevlânâ Celâleddin. ben onunla bir şey konuşamam. Ona ne güveniyorsun? (M. ben Sadettin'in yanında idim Ku-ran'daki. Şu halde bu nasıl dileksizlik olur. onlarda eksik kalıyordu. onlar zaten hep içerdedirler. şu cevabı verir: «Ben ademoğluyum.» dedi. Hem ilk önce şu öğüdü hatırlayın ki. O da böylece kulunun halinden ayrılmaz. Ama ben korkmayan ancak Allahdır. Eğer sana gerekli ise. sözü geçen hadise uygun düşmesi için açıklanması gereklidir. Ben ve Mevlânâ. yeniden anlatmak yoktur. önce beni Şahnenin önüne çıkarır astırırlar. «O her gün yeni bir haldedir.

» Vezir dedi ki: «Bu adam bir iddiada bulundu. Biliyorum ki beni bir daha Kadıya götürmeyeceksin. Mademki iş böyledir bu kadarcık yeter. Bu iş medreseye gelmez. Ama çabuk söylemiyorsun.» (M. iş istediğinden daha iyi oldu. avucun dolduysa dökmeyesin. O Bayezid de. hep ilk kervanın önünde olanı soymuşlardı. başka bir yönden de anlatılamaz. o sevgili nerede? Halis inkarcılar nerede? Yol o cihetten ruh yönüne gider. orası Öyle ama Şah öyle buyurmuştur. Hazreti îsa da. Ama Padişahın yüzü ekşidi. ona niçin cevap vermedi. (M. «Evet. Yahut yâr! olmayanın yâri olayım. Ramazan boyunca. O sırada vezirin gözü Ayaz'a ilişti. hemen yanına koştu ve sordu: «Durumun ne olduğunu biliyor musun?» Ayaz. Nasıl ki yukarıda sözü geçen Sultan Mahmud o güzel huyluluğu ile hep öfke ve hiddet kesilmişti. O ticaret kervan-sarayındaki alış verişten elde ettiği yetmiş çuval ipek ile. nasıl bilmem. Salikler o yoldan giderler. Âlemde bu kadar büyük iş yoktur. onların o kurbanda rızıkları yoktur. o kılavuz kaçmadı. bir ah çek bari! . 109) Gönlüm hoş oluyor. Eğer hiç konuşmasa. yedi başlı arslanla oynaşsın da gam yemesin.» dedi. Onun gülümsediğini gördü. ne vezirin. sen de onlara cevap vermezsin. Diyorsun ki: Lokmayı böylece ağzına koy. bir yılın durumu bile onlara soğukluk veriyor. Fakat bütün bunlar bir nişan veya dilek uğrunda yapılmıştır. Büyük bilginler böyle ölü gibi. avcuna da yavaşça kuru üzüm doldurayım! Sarhoşum. uyuklar gibi söz söylemekten uzaktırlar. Sadettin-i Hamavî. Ey Asım! Eğer onlara bir şeyler sorarsan susturursun.» Öteki cevap verdi: «Yallah. Adamın bu hüneri göstermesinden sonra da yine o Padişahtır. Şahın buyurduğu gibidir. o güzel huylu Sultan Mahmud. Yüzünü ekşitti. işin içyüzünü açıkla. öfkeden yaratılmış bir insan olmuştu. namazdan önce birer kurban keserlerdi. Ağzını açsa. Bu dünyayı görüyorsun. köle ve cariyeleri bıraksın da her şeyden el çeksin. Yiğit gerektir ki. bin kelle bir pula giderdi. Padişah o adam yokken de aynı kerem sahi-. Bu cihet ise saliklerin yürüdüğü yoldur. Bilmiyor musun ki. sözlerimden incindi. Bu değişme neden?» Ayaz: «Evet. Herkes malını önüne kattı. birlikte yiyelim diye sizi çağırmayı düşünmüştüm. 108) Derler ki: Büyükler ki ömürlerinin sonunda tam bir inançla ona yüz çevirdiler. onu kim yarattı? Başkaları da her biri birer kurban keser.' Sultan şu cevabı verdi: 'Kul efendiye nasıl emir verir?' Bugün onun Padişahı odur. ama beni başka birisi çağırdı. Ama eğer bana zorluk çıkarırsa hem Şeyhlerin sözünden hem de benden bir nasip bulamaz. Şaha şöyle dedi: 'Ey âlemin Şahı! Şu hali görüyorsun. siz kurbanı kimin için kesiyorsunuz? Ben imamlık ediyorum ama görmedim.» «O halde bu ne iş?» Ayaz cevap verdi: «İş. Bunda dilekten hiç bir nişan yoktur. Elini iyi tut! Bu üç oldu! Hey! Sana su da getirerek yardım edeyim. o Mansur (Hallac) kendini bir şüpheye kaptırdı. bi Padişahtır. Alemde. Biri dedi ki: «Bir sorayım. ne devlet adamlarından hiç kimsenin onunla konuşmaya cesareti yoktu. Vezir korkusundan hiç bir şey söyleyemiyordu. Ah işte sen de böyle yap! Ah güzel nasıl olur? Ben onun kulağına söylerken sen de işittin ah diye bağıramıyorsan. Beyit: Dedim ki dikensiz bir gül koparayım. Ancak rüyada Peygamberi görenlerin hali başkadır. farenin kediden kaçışı gibi kaçtı. meşgul idim. Ama ben onların lokmasını yerim. Acaba onları niçin dövmediler? Humus yolunda. Böylece yapılan iş boş değildir. kendisine yararlı çok büyük faydalar elde eder. böylece bu dünyadan. Ama o nerede siz neredensiniz? Onun yazılarında benim sözüm üzerine akla uygun bir cevap varsa ve bu kendi kafasından ve gönlünden doğmuşsa. yerindedir. ölümü sırasında cesaretsiz davrandı.çadırı kurdu. imam efendi.

îş-te o yiğit geldi. Şu halde o kimse gelir. hep şundan bundan aktarma ve yapmacık şeylerdir. kitabın ne yeri var? «Nefsini öldürdün mü?» dedim. Allah cezbesi gelir. Bundan dolayı bana ne buyuruyorsun. «Sen niçin hücrede açık şeyleri konuşmuyorsun?» «Ben. Allah onu da bir sebebe bağlamıştır. aynı zamanda bir cihanı ve âlemi akıllandırsın? îş-te bu şaşılacak bir haldir. çünkü ölmek tekrar karanlığa düşmemek demektir. Şeyhden faydalanmak için iki soru sordum: karşılık vermedi. biçtik. dedi. o hal diliyle konuşuyor.açıktır. 111) Mevlânâ'nm sözü yerindedir. bizim sözümüzü kessin. Siz bunu arzuluyorsunuz. «Minareden atlarken yarı yolda pişman . neşelenirse söze başlar ve konuşur. 110) Şimdi bu öyle bir kimsenin yardımına bağlıdır ki. Çünkü onları senden işitti. bu sonuna kadar sürüp gider. derler. Bundan önceki duvarları nasıl yıktığını da öğretir sana! Şimdi senin işin onun yardımına bağlı olunca. Onun bu ilk yardımlarından sonra da. Eğer biri dese ki. Ama kendisi yavaş yavaş ölür. «Selâm sana ey müminler yurdu!» dersin. bir tekmede o engeli yıkar. Kendinden bir söz konuşmaz. o vereceği cevabın faydasından yoksun mu gördü? Yoksa onu kavrayacak kadar yeterli olmadığımızı mı sandı. Nasıl ki şu duvar. Ama hep su içer gibi bilmem diyorsunuz. diye konuşuyorduk. Şeytan senin karşına çıkamaz. kuru ve tatsız olmamalı. işitmek istemiyorum». o da yardımını kesmesin! Bir şey ki yardımı artırır ona karşı saygı ve sevgi çoğalır. Kendi doğuşlarından bir şeyler anlat. kulaklarımı tutmak istiyorum. Gerekmez ki. akla gelen ilk sebep budur. elimizden kepçe de kâse de bıktı! Saki herkesi bıktırdı. Allah yine bizden kapacaktır. söz ne kadar açık olursa o kadar parlak düşer. Görüyorsun ki. başka bir şey yapmazsın ki. içimize düştü! Ama onun düşmesi. kimdir o aklı başında olan ayık ki. sana «Benden ne ses bekliyorsun?» der.hayet senin karşına yolda perdeler çekildi. şüphe yok ki aklı kaçırır. Nasıl ki. diyorum! Ama. O sırada hatırından geçti ki. Kabristandan geçerken. Zaman zaman hoşa giden bir sözün aksini bile söyleseler yine ona zevksiz bir sözdür diyemeyiz. O başka bir âlemden gelen bir sestir. O zaman şarapçı sana der ki: Bu meyhane boşandı ise şehirde meyhane çoktur. İşte görmüyor musun. onlardan bir şey istemek vacip değildir. Biz ölçtük. dostlarımızdan biri hatırıma geldi. eğer sürekli ve sonsuz değilse bütün bu haliyle diyorum ki. o yardımcı aradan o duvarı kaldırır. Yahut da onu bilmek bize kısmet değil miydi? Dedi ki: Onun âdeti değildir. ama o saki de ancak bir kişiden yıldı. ya bir hikâye yahut bir şairin şiirini anlatır. bitirdin. güzel ve zevkli konuşmalı. söz hem öğretici. O Şeytan. Burada bilginin. Söz vardır ki. Ama âlemde asla işitilmemiştir ki. o önceden Allahya dönmüşse. başlangıcı bu nükte olan o işleri bana anlatmıyorsun. O her ne yapar ve söylerse boyun eğersin. bir cevap söyle.» dedi. Onun sesi bu âlemde değildir. hem de açık olsun. Ancak ölülerin halinden sormak diriler üzerine vacip olur. Acaba bizi. Ama. N. Düşmanlarımızdan. o. Eğer o sağ olsaydı ben ondan bir şey dinlemezdim. On kadehle sarhoş olmasan on iki kadehle olursun. içtik. Sende o zevk sürekli olmalı. içkiye düşkün bir adam şarabını döktüğü zaman daha ayıktır. deseydim. bardaklar testiler devirdik! Öyle ki. Ama gerektir ki. Bu bellidir ama sözden de iş anlaşılır. (M. o geldi. seninle onun arasında yerden göğe kadar çekilmiş bir duvar bile olsa. ancak sırası gelir. Tenin aradan gider. Allanın kazasına boyun eğmek sana ne kazandırır? Onun işlerine razı olmak gerektir. Ben dedim ki: Burada o kadar kuvvet var ki. Sonra da batmanla içer. oralara git. sen geldiğin zaman biz de. Devamlı şarap. Ya bir hadis. Allahya ant olsun ki. Allahdan başkasından gelmiş ise ö yok demektir. böyle soruların cevabını vermez. hiç hayır demiyorsunuz. bunu iyi bil! Görüyorsun ki seni nasıl kaptım. evde ne varsa tüketirsin. Buyurmuştu ki: O kime söğerse velî olur. düşmanlarımızdan demiyorum. içinde kıyam ve rükû gibi farzlar bulunmasa bile Allah ile birlikte olursan canına kuvvet gelir. (M. Kabristana gittiğin zaman ölülere saygı göstermek. onları tek renge boyayalım. başka bir küpten içersin. Bunlar söz müdürkü söylüyoruz? Yoksa bir küp dolusu şarabı kim içebilir? Yüz kişi bile içemez. Kinişe bu duvardan bir ses çıkacağını umar mı? «Bu mana . «Sen ölü müsün? Diriler ölüyle konuşmaz. Söz. «Nefis ölmüştür!» diyelim. Konuşurken tatlı. bizim kapıp kaldırdığımız o yiğidi. ne yapayım şu âlemde?» Bunun işle ne ilgisi var? Çok söz eşek yükü gibidir. gırtlağına kadar içerse daha ayıktır. Bu böyle olunca.Sen. elinden âciz kaldı. O yiğidi görmez misin ki ilâhî şaraba kanmış olduğu halde hep elinde şarap tutmaktadır! Varlığı baştan başa şarap olmuştur. o şarabı baş aşağı getiren Pîr geldi. dostlardan olurdu. her tarafa çekip çevirebilirsin. Yahut her kim çok sarhoş olur. gözün akan suya döner. konuştukları. Diyelim ki bir küp dolusu içtin. bin kere kalkışından daha hayırlıdır.

» anlamındaki duasının içyüzünü anlamayanlar şu taş ve kesek âleminde rahat yaşarlar. Her gün kendi sözümü tutmuyorum. Sana kulak veriyorum. Sır. birbirimizin yüzünü mosmor etmeyelim dedim. niçin yapayım?» Derler ki: Müslümanlık gerektir. bir sır ki. 113) Ancak o sırrın sahibi eğer onun açıklanmasını dilerse açıklar. Müslümanlık onların yüzlerinden okunur. Onun başı kendiliğinden tehlikededir. «Yoksa sen Senâî misin?» dedi ve . senin sözlerin nerede? Evet kulaklarım hoşlandı. bu sözü kapayalım. Ancak geldiğim zaman o meclise yaraşan nitelikler bende henüz eksikti. Semâm hakkını vermedi. çalışamazlar da. Allahın seçkin kulları yok mudur ki. söz söyleyemez. söylerse de belli olur. mensûh gibidir. Bilmeyenlere göre sır yoktur. Ona sordum: «Artık ne cazibe arıyorsun? Her ne söylüyorsan dinliyorum. harap etmek galiba güç geliyor. Yahudilere ve. onun bir işareti ile bana tımarlar bağlandı. onun ayağına vurdu. işte bu inkârdır. Önce ona bütün yolları kapadım. «Sende bir kuvvet varsa söylediğin sözler bana çok çekici gelir. susmak yüzünden. Müslümanlar arasından yetişmiş olmasın ve yine aynı Müslümanlıktan onlara bir korku gelmesin? Hepsi küçük yaşlarından beri Müslümanlıktan başka bir işe çalışmamışlardır. Bu âleme geldi. O değişik renkli de olamaz. O zaman adam.» dedi. Ama âlemde onun sözünü de hiç kimse söylemedi. «Söyle ama olacak şey değildir. hey! Ne yapıyorsun?» dedi. Senin sohbetinin niteliğini soranlara. göre her şey açıktır. o. Şeyhin lütfü ve keremi bana erişti. Ben de başımı sallarım. onu tamamiyle anlamadı.» demiyorum. Kuran'daki nâsih ve mensûh bahsine gelince. kimse ölmesin. Tâ bugüne kadar yüzlerce askıda kalmış konulara değindik. şaraba dayanamaz. 112) çağırdı.» dedim. onun başı da belâya girmez. Ben şimdi söylenmiş (gevelenmiş) sözleri dinlemek istemiyorum. eğer deniz Allah yaratıklarını yazmak için mürekkep olsaydı. çok iyidir. Ama ötekilerden belki daha yüz bin kişi var. Bazıları bu konuda korkmadan çok açık konuşmuşlardır. «Etti!» dedim. Ama. onlar?.» dedi. «Hey. Evet Müslümanlık gerekse ona çalışmalı.oldu!» dediğin zaman sözünü kesmiyorum. bu yüzden kavga çıkarırlar. Nâsih. hem de manevî inkârda bulundu. «De ki. gördü ve gitti. ama nasıl olur Kuran'm farz kıldığı şey nasıl sır olarak kalabilir? Evet sır olur ama Kuran'm açıkça yapılmasını farz kıldığı bir şey sır değildir. yazılması küfür sayılan bu sözde bir tutarsızlık var mı? Kuran'da. yoksa aldatıcı akıldan ne çıkar? Boş sözler değil mi? «Evet. Meğer senin de kulağın ve aklın bu yolda değil mi? «Evet evet!» dedi. Başlarını sallarlar. Hallacı Mansur da bunlardandır. alçalmıştır. okuyan çocuklara kadar ulaşmıştır. o yaratıkların sayısı bitmeden denizin suyu biterdi. Mecusîlere kadar gelmiş. «Yarabbi! Bize eşyayı olduğu gibi göster. nasıl değişik renkte olabilir? Hele sözdeki himmet hep sürekli olursa. Burada sana kim engel oldu? Her yolda hevesle senin sohbetine koştum. Bunun âlemde bir yankısı yoktur.» Hazreti Peygamberin. dedi ki: «Ben ona karşı gösterdiğim gönül alçaklığını senin için gösterdim. Mademki. Nasılki Senâî. Yusuf ve Zeliha hikâyesinde nasıl gizlilik olabilir? (M. onun ışığından ve kokusundan anlamaz. evet!» derler. onu doğruluk yönüne çekiyorum. zevk alıyorum. senden yeni sözler istiyorum. Müslümanlık da keskin düşünceden doğmuştur. Eğer burada bir düşman olsaydı hemen şimdi öldürürüz derler. Senâî şu cevabı verdi: «Sana şiirlerini çürütmek. Her ne kadar Müslümanlıktan ve Müslüman olmaktan kaçınsalar da. «Ben onun meclisine Kayseride uğradım. Va'd de Va'id gibidir. isterse denize bir kat daha yardımcı gelsin!» buyurulmuştur. derim ki: Böyle aşırı davranışların ne değeri var? Eğer onu şarap alçalttıysa. bunlar nasıl kadîm olabilir? Va'd ile Va'id de öyle değişik değil mi? Bu. sır olur.» dedim. Artık bunu yapmama sebep yok. bir yerimiz kırılmasın. Yoksa sen önceden bana bu sözü dinlemekten utanç gelmiyor dememiş miydin? Büyük Mevlânâ'nın (Sultanûl-Ulemâ) sözünü yazıyorum: Buyuruyor ki: «Eğer Hakkı göremiyorsan nasıl secde ediyorsun? Allahdan daha büyük birisine mi secde ediyorsun? Nihayet. hiç anlaşılmaz. Ama kulakları hoşlanan o topluluk da. Ancak o kimse ki. «Hiç inkâr etmedi. Yoksa o sır var olduğu müddetçe sır olarak kalır. içinde bir sırrı olmasın. aramızda düşman yok birbirimizle mi vuruşalım? Ama kıyasıya vuruşmayalım ki. Ama o. işte Hallaç garip kişi oldu.» «Sen niçin benim şiirlerimi değersiz buluyorsun?» Adam. Ben de. O nasıl sır olabilir? Evet. Ancak gözü açık olanlar Allah âleminde seyirci olurlar. «Evet.işte bu Hallaç o yüzden şaraptan yüz çevirdi. o kişinin attığı kerpiçleri kuvvetli şiirleri ile parçaladı. O cihet bu sözlerle anlaşılmazsa bunu başka bir deyimle buyurdu ki. şarabın etkisi altında kalır. Sen gittikten sonra beni yalnızca yanına (M. Nerede o insan ki. anlayıştaki eksiklikten ileri gelir.

Yoksa ne o kitap. Zaman zaman kırlara çıkıyorum ne kadar zorlansam bir ses çıkmıyor ancak burada korkudan damarlarım altüst oluyor da-ralıyorum ve bende gaz toplanıyor. Bunu inkâr etmiyorsun ya!» dedim. Mevlânâ'yı bulan ne mutludur! Ben kimim? Ben bir kere buldum. Hazreti Muhammed'i (S. 'Allahyı erken sabahlarda gece gündüz teşbih et. Taş bile olsa o taşlığıy-la kendiliğinden kımıldanır.ayağına kapandı. kendiliğinden. karşına bir perde çeker. «Hayır. Mev-lânâ'ya karşı günün hayırla geçsin. saadet kimyası odur. Bu kimyadan (iksirden) bir zerre. yüz öpücük kondurursun. ben de mutluyum. sen de böylece sözü altından anlıyorsun. kendini görmektir. Ancak siz ondan yüz çevireceksiniz. bir bulut gelir. Ama bu sözümden onda bir muhabbet belirdi. bakırla dopdolu yüz binlerce ambara konsa hepsi de halis altın olur. bunun manasını yo-rumlayasın! Görünüyor ki. Hazreti Peygamber buyurdu ki: «Zamanınızda size Rabbin:z-den gelen kokular vardır. Hazreti Muhammed'e (S. Senin olduğun yerde dost meydandadır. Ant olsun ki. uyku çekiyorlar gerektir ki biz uyandıralım. Gönlüm Nasiruddin'i istiyor. Rüzgârla dalgalanan çimenler gibi kendini zorlamadan onun önünde eğilsin.» dedi. en kestirme yoldan kuşkularını giderir. Şimdi de böylece farz et.) söylediğini sananlar kâfir oldular. ne o kimya. Bütün bilginlerin birleştikleri bir nokta vardır: Velî. A. Onu görmeden aslan tutulamaz. İbrahim'e dostluk Musa'ya kelâm (konuşma). O halde. Sen de kendi benliğinden kurtulduğun zaman ona dön. tâ ki bana o utandırıcı hal gelmesin. A. harekete gelir. Bir kere Şeyh Ebubekr'e murakabe sırasında dedim ki: «Ondan yoksun kaldık. «Onlar uyumaktadır. «Eğer bu bulguru yemek sizde gaz yapıyorsa ben gaz yapan şeyler yiyorum.) görmek dileyen kolayca gitsin Mevlânâ'yı görsün.» Bu soru yalnızca Reşidüddin'den mi yoksa herkesten midir? Gel ey katıksız ruh! Biz saman altından yürüyen su muyuz acaba? Nasıl ki. bunu Muhammed'in (S. Bunu ancak başka sözlerle ifade ederler. Bunun aksine davranmak isteyen de dilediği gibi yaşar. İbni Abbas dedi ki: «Ey Ayşe bize hayz (aybaşı) meselelerini anlat. Bir aralık. ilâhî doğuşlar ve buluşlardan açıkça bahsetmezler. bu sözü ve tercümesini halka anlatasın. nebiden niçin gizli kalsın? Âyette: «Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. o.' diye buyurulmasının manası nedir? Ona şu cevabı verdim: «Yazı öğrenmeye çalışan bir çocuk.» dedi. Mevlânâ'nın mektubunda yazdığı bu söz çok düşündürücü ve heyecan vericidir. Böylece susarsın. Bu bir iş hesabı değildir. Dedi ki: «Bütün bilginlerce açıkça bilinmektedir ki. 114) Ev birdir.» Dedi ki. Ziya'ya şöyle demişti: «Karım Allah yoluna gitmiyor. dostluk hesabı da değ Idir. Eğer inancında kuşkun varsa. bu güzel kokular Allah yakınlığına ermiş öyle bir kulun nefesidir ki.A. senin yüzünü görmek bizim için mutluluktur. çünkü velînin yahut velînin müridinin gördüğü şey.» dedi. o saatte bir leğen çalayım da ses arada kaybolsun. 115) Her ne kadar nurların coşup taşması. bu hadisi. Buradaki fark acaba ne olabilir?» Dedi ki: «Gece şu demektir ki. derse bu yalnız bilgisiz halk tarafını korumak içindir. Şaha-beddin (Sühreverdi-i Maktul) Allah zatı ve zat ötesi hakkında söz söyledi. Biz şüphemizden dolayı bunu istiyoruz ki. nebinin mertebesine erişemez. velilik ve peygamberlik. her Peygambere bir özellik verilmiştir. «Artık onun sözlerini kırmadım. ansızın havada toz duman olur bir hamlede uçup gider. Aslanı avlamak için ona karakulak denilen bir hayvancık gösterirler. Şu halde burada fark nedir? Mademki sen bir gerçeğe eremiyorsun o da kendi çalışması yönünden bir mertebeye erişemez. Saman. su samanın altından yavaş yavaş yürürken samanın haberi olmaz. Dedim ki: «Sen de kalkarsın alnına on öpücük. tartışma böyle olur. Ama su kalır yerinde. o sana dönünce sen de dönüverirsin.» O da. Ebubekr'den nakletmişti.» Bana öyle geliyor ki. gecen saadetle! demenin manası nedir? Bir gün biri sordu: «Âyetteki. (M. İstiyorum ki.» dedi. kışın bin türlü zorlukla yaşıyorum.» Ama o kimse ki. «Onun müridini görüyorsun ya!» Bu sözü aynen Şeref de. «O halde neyi inkâr ediyorsun?» Onu yapmayayım da ne yapayım? (M. Sofî de sürünerek olgunlaşır. denetleyelim.) rüyet yani Allah cemalini görme ve çeşitli arkadaşlar edinme hasleti verilmiştir. Bu yol o tarafa giden kestirme yoldur.» Nasıl olur ki bir velînin müridi onu yetmiş kere görebilsin? Kitapla gönderilmiş Peygamber bile o mertebeye erememiştir.» buyurulmuştur. O hilaf yani tartışma bilgisi okuduğundan dolayı tartışmacı olmuştu. ne o saadet bununla ölçülemez. bir zaman ondan hoşlanasın.» Dedi ki: «Bunu söyleyen Ayşe midir? Yoksa onlardan bir topluluk mu?» Hatta Ayşe demiştir ki. ancak sözlerin alt tarafını anlar. bir zaman da sana soğukluk gelsin. Bugün o bir gerçektir. o Allah erinin nefesi nerede? diye sorarlarsa! Şiir: . «Ama sonra ne yapayım.

117) işitiyoruz ki bu Konya'da bir çok semâ âlemleri. Şu halde sakalını. Bugün benim nefesimi kesiyorsun. gönülde size karşı bir ilgi ve sevgi yerleşti. ne de çeşitli söz yorumlarından başın dönmesin! Bu her ne kadar açık manalı sözdür ama buradan Hak yolcusuna yüz milyon sır meydana çıkar. Çünkü benim onunla aramızdaki dostluğa yaraşan da. onlara sesleneyim de yollarına ışık tutayım. çilede kalmayınca. Aşk yolunun belâsı. Buyurmuşlardı ki. eskiden beri böyledir. Başını çevirdi. Her hangi bir şey ki Hakkın aynı değildir hep ben ve biz sözlerinden ibarettir. "Yani onlarda bir hal ve kal'dan bir şey yok. Allahın mucizesi olmaz. benim hükmüm altındadır. Ansızın bir «Ah!» çekti. kendi aydın görüşlerinden de açıklamalar yapmıyorsun. bu ilgi sana neden dolayı gösterilmedi diye üzülüyorsun. hep yalnız kalmak istersin. «Niçin?» diye sordu. Bizimle ilimden konuş. dilerse bu perdeyi önüne çeker. o da bana gücensin ve yolundan sapsın. Tann isimlerinin çevrelediği engeller ortadan kalkar. Ona dedim ki. Dostlarla da beraber olurduk. o konuda hiç bir söz konuşmamaktı. Benim yanımda sözlerimin özetlerini dinledikten sonra kendimden bir şey söyleyemem. Sözün değişmesi. Dedim ki: «Bunu kendileri yapmamışlardır. gözler de. şaşırdı.» dedi. ama öğrenmeye heveslid r. Biz görmedik. «Biz senin sözüne inanmak istemiyoruz. başına vurarak dışarı fırladı. Sizin cemalinizi gördüğüm günden beri. O güzel ve büyük Allah kelâmı bu kula buyurdu ki. Ak saçları birer birer meydana çıkmamıştı ki. Bunların özetini Kuran'dan dinleyebilirsin. söz halka erişsin de perde arkasında kalmasın. Hayır asla. Bu. «Yolunu şaşırmış. Bu sözü şu maksatla söylüyorum: Konuştuğum zamanlarda çok kere pek tatsız hallere düşüyorum. onları koparalım. bu yemek bana ziyan verdi. Ah.Dün gece rüyamda bir pir bana dedi ki.» dediler. başka duvar ve engellerin nasıl aşılacağını öğretir. Mevlânâ'ya gerekirdi ki o sözden dolayı bana öfkelensin. istedi ki benden bir söz işitsin! Ama onu önledim. Bunu söylediğim şu anda sen gönül alçaklığı gösteriyorsun. benim üzerime farz veya vacib olanı ben yerine getiririm. Ben öyle birini istiyorum ki hiç bir şey bilmez. dedim. derler. işte o gönül alçaklığı. her şey benim buyruğuma ve fermanıma bağlıdır. onların yapacakları bir iş onlara yaraşan bir erdemdir. onları perdeye sokmaz. hep ben ve biz sözündendîr. Çünkü Allah. Kelâm sıfatı ile görünür. Maksadın ne olduğu belli değildi.» dedim. Eğer bu marifet altı yıl önce olaydı vakit geçirmiye yarardı. Yoksa perdede olan Zat sözünü halka nasıl duyurabilir? Bu onun elindedir. şeyhlerden kalma bir töredir. hayır derdi. Bana da mademki hiç kimsenin mü-rid olması gerekli değil! Ben niçin ona bir şeyler söylemek kaygısına düşeyim ki. Mucize ve keramet ise kulun sıfatlarıdır. çıkar bir yürüyüş yaparsın birlikte dolaşırız. Çok makbul kullar vardır ki. dilerse arkasına atar. Sen benim ne söylediğimi işitmiyorsun. diye cevap verirdi. Orada ne dolaşıp duracağız. toplamıyorsun?» dedi «İstemiyorum. Ancak bu kulaklarla duyulmaz! Çünkü kulaklar da toprakla doludur. gibi sözler vardır. Ben bir kaç örnekle yetindim. Bu manadan. A. bu halvet kendi kurdukları kurallara göre yapılsın. bıyığını birer birer yolsam. Ne Allahyı kaybedip tekrar bulmakla ilgili sözlerden. . dedi. «Bana ziyam yok. Derler ki: Hazreti Muhammed (S. Allahın öyle kulları vardır ki. bu benim aydın görüşümün ifadesi ve benim sözüm olur mu? Bu yolda. nefsinle buldu ki.) Hira dağın-da halvete girmişti. (M. ama ben evvelce nakledilmiş olanlardan başka bir şey sorarsam. Mevlânâ da gönül alçaklığı gösterir. Eğer hiç yazı yazmak bilmiyorsan. kendi zatını gizler ki. benim emrimle gider. mananın da değişmesine delildir. Mevlânâ. bu arada. Ezelden ebede kadar da Allah ile birlikte ayakta kalacaktır. Göreceksin. Peygambere karşı hâşâ. Ancak sen bunu biliyorsun. davetler oluyormuş. 116) Evet hangi gün olduğunu iyice hatırlamıyorum. Tâ içimden gelen bu sözler hiç bir zamanda söylenmiş sözlerden değildir. yanlarına giden bir kimse onu daima halvette bulur.» demeyesin. Öyle bir durumda olursun ki. Hatanın kaynağı odur dedi. «Niçin gitmiyorsun. tefsirden bir şey söylemediğin gibi. o konuda bir kaç söz söyleyeyim. bir söze başlamıştım. Kelâm yani söz. Nefis kelimesi iç'n «dişil» dememişler miydi? Ben buradaki gizli nükteyi saklayabilirsem onu saklı tutayım. sana devamlı bir halvet hali gelir.» Bana. Şeyhin katında olduğun zamanlarda da başka şeyhlerin yanında da. sana yazı öğreteyim. Allah sıfatlarındandır. Bu. Her şey benim emrime boyun eğmiş. Benim emrim olmadan hiç kimseye vahiy gelmez. O senin nefsini. bu söylediğin şeylere çok rastlanmaz. dedi. Perdelediği şeylerin de örtüsünü kaldırmaz. (M. onlara Allah sıfatları yol gösterir. o halde ben ve biz hangisidir? Bütün zorlukların çaresi sizdedir. Allahın zat'ından ayrılmaz sıfatları vardır. benim emrimle gelir.

» derler. aklı başına gelsin. bedenin yarası sağılınca üzerindeki pamuk düşer. Bu gümüşler de yanımda kalırdı. Halep'te mi acaba? O iradesini yitirmiş müritlerin üzüntüsünden olacak ki. zincirlere vurmalı. Dedim ki: îç âlemle meşgul olan bir insan Kuran'ı ezberinde tutamaz. her gün sopa atmalı ki. hizmetler ettiler. ölümü hayattan üstün tutsun. Dedim ki: Benim üstümde hiç bir şeyim yok ama. çelik çomak oynamak nerede. Ama kendi hayatım göremeyen. Ancak onda kendi benliğinden bir şey kalmadığı zamana kadar bekliyoruz. 118) Meğer divane olsun ki. O kadın öğretmen çocuklara Arap alfabesini öğretirken. yahut öldürmeli. Onlar da bizi kendi postuna oturtacak diye çabalıyorlar. meydanda top oynar. el çırpıyordu. divane olmuştu. «Ben onun şehrine geldim. beden ölüdür. Benden sorular sordu.» diye bir ezgi tutturuyor. Çünkü zorluk olur. bırakmazdı geleyim. neden bu? Ne bağırıp duruyor? Önünde başka iki buzağı daha oturmuş ama onları kendine yakın görmüyor. şüphesiz diri kalır. Kim. bende bu yoktur. Zeynedd'n-i Tusî benim müridim idi. Merhaba ey biricik dost! Nefsin bendedir. taklit yoluyla hatırında bir şeyler kalsın.» dedi. bu hayatı nasıl hevaya verebilir? (M. Ama eğer beni göreydi hizmetlerde bulunurdu. ölüye. «Bu adam delidir. Benim kış gününde postum bile yok! Hep şeyhlerden kalma gelenekleri anıyordum. Ama o kimse ki kendini feda eder.» der. beden kuyusundan bir uçtu mu. arayın! O Şemsi göremedim. diyordum. Çünkü kendi hayatını orada görür ve nereye gideceğini sonunda kestirir. Onlarla demiyorum. Dedi ki: «O kim oluyor ki. «Kalk namaz kıl!» dese. bütün akıllılar. Şu halde bilmiyor musun ki. sonra buz gibi soğurlar. evine konuk oldum. bunu tımarhaneye götürmeli. bunu ya tımarhaneye götürmeli. Onu daha beter bir hale getirdim. Tıpkı öyle görmüyor musun? Bu birliği bir kaynaşma farzet. Mevlânâ alnımdan öptü. O. «Bu ne oluyor?» diye soruyor ve tekrar diyordu ki: Evet o onlardan daha bilgindir. namazın utancından kurtulmuştur. görülmüş olacaktır. o onların kadın gibi olan nefislerni bir Mevlânâ Celâleddin yapsın? Onlar bilmezlerdi ki. Ancak Perir ağlıyordu. kalk. Bana bir hal geldi. Kâfirler ve onlara uyanlar. . O mimber üzerinde bir kaç nağra atar. ama şimdi ben sen oldum. Ama şüphe yok ki buna da bu saatte doğrudur demek yaraşmaz. Diyordum ki: Eğer yolculuk ederse. Bir kaç adım gider. Bütün âlemi sana sattım! Gidin. onun bu işle ilgisini göremiyorsak uzaklaş diyoruz. Sen ve ben hoşuz ya! Allah beni senin için yaratmış. kâh onun sözünü kabul ederim. elifin iki üstünü var. Benim ne zaman arkadaşım oldun? Benle sen hangi mescitte namaz kıldık? Şimdi de ağlamak zamanıdır. Ben benim. Bu divanedir. Bununla beraber bin türlü bahane buluyorum. Çeşme başında oturttum sustu. Ama yarı deli olan kimse bunu işitirse. benim müridim olabilsin? Ben onun g bi kimseleri hiç müridli-ğe kabul eder miyim?» Çünkü o ancak kendi hayatını gördü. Kâh bunun sözünü dinlerim. özürler diliyor. 119) Şimdi Sultanın oğlu Sultan olur. «Elif iki üstün. gönlün de benim hükmüm altındadır. Yakışık alır mı ki. namaz kıl! diyebilir? Şu halde buna nasıl öyle bir teklifte bulunmak gerekmezse. sende de hal mertebesi var. Çelik çomak oyunu zamanında bir kere bana Cüneyd ile Bayczid'in hali geldi. Tusî. aynı sebeple. Bir bahane ile onları dışarı gönderdi. Çünkü ruh uçtu mu. onlar ne yaptılar. o buzağıyı benden soruyordu: «Ne diyorsun bu konuda?» Biri pek aşağı düştü diyor. devlet topunu oynamak nerede? Yani meydandan ikbal topunu kapmak ve onu dilediğine vermek başka başka şeylerdir. yaşıyan ölülere de bir teklif yapılmjaz. Onun da bir müridi vardı ki. öteki bu zikir yüzünden olmalı diyor. diye düşündüm. Dedim ki: Hayır bu mezkûr yani Allah yönünden olmuştur. Ölüden kimse namaz bekler mi? Biri gelse de ölüye. elif iki esre. Nasıl ki. Allah dilerse görülecek. ilişiklerini kesmişlerdir. Gelemiyeceğim. o da onlar gibidir. Bu noktayı açıkça gören kendi hayatını ve onunla ilgisini düzenine koyar. Sendeki o kutsal kuş. Bu nasıl oluyor? Herkes bilir ki. «Hayır. Bana diyor ki. «Gel Yasin oku seni hal mertebesine yükselteyim!» Ben açım. Böylece kurtarıyoruz. Bir Haç sarık parçası verdim. artık oruç düşüncesinden. Bana nimetler verdiler. Meğerki. Kulağını bük de ağlasın. (M. onların nefisleri yaratılışta inci gibiydi. Ağlamıyorum. raks etmeye başladım. gitmiyeyim diye gözlerim ağrıyor. Biz birisine bir şey söylüyoruz. topa çomak vurur. Kalk gidelim. onunla birlikte gideyim.Muhammed Gûyanî.

Öteki de diyordu ki: «Bizler din bilginlerindeniz. Küçük yaştan beri çocuklara öğretmenlik yapıyorduk. O azık. der. güzel ve aydın bir hayal böylece perde oldu. onu benden üstün görür. Hoş bir şaka bir Mısır altını değer. Onlara. yani «İlâh yoktur ancak Allah vardır. bir Rey mangırı değ-mezse bir Rey akçesi değer.» Ben utandım. yetkili kişidir. «Güzel söylüyorsun. (M. Yoksa hocanın ve bilgin geçinen kimsenin içtiği şey bu değildir. Onun hakkında her ne kadar şöyle böyle yapıyor diye söylerlerse de o aldırmaz. Ama nereye gider? O senindir.» derdi. mücevher değerinde olabilir. Kul öyle bir durumda kalır ki. însan oğlunun azığı gecikse de yine kendi önüne gelir perde olur dedim. «Bu benim işim değildir. «Ama yavaş sesle konuşuyorsun. eğer hayatta olsalardı ünlü Cuhâ'nın kurnazlığını da bilirim. Müslüman bütün hileleri bilir. Altın. Tann o kulunu zikir yönünden de sorumlu tutmaz. öylece kaldır. Zaten işin ve düşüncenin temeli de bu dur. mescidimiz var. aydın ve güzeldi. iki kişi arasında düşmanlık olursa huzurda barıştırılır. ancak «La îlâhe İllallah. (M. ondan yüz bin nişan bulacaksın.» Bana da diyordu ki: «Benim hakkımda Kadı şöyle söyledi. medresemiz. Parlak. Hattâ Peygamberimize hile eden Abdullah Bin Ümeyye'nin marifetlerini de bilirim. ama Allah yardımı onun elinden tutarsa yine kalkar. Şehirde hangi kadın vardır ki. Bu bizim için eski bir adet halini almıştı. Güldüler. İki kişi arasındaki anlaşmazlık iki taraflı düşmanlık demektir. Anadan doğma körleri bile gördürür. sizin aşkınızla doluyuz.» dedikten sonra başlarlar. İçiyorduk. Gerektir ki yüksek sesle söyliyesin.» O gerçekten bize bağlı ise. kâh şaşkın duruyorsun. Halbuki kâfirler. başlığı peşin almıştır? Nerede o yüzsüz kız ki. yüz görümlüğünü peşin ister? Nerede o eşek damatçık ki. başlık parasını önceden verir. Ama kurnazlığın tamamını da bilmiyor. Kadı Honci ona çok saygı gösterir. yüzüstü kapanır. bana ne zararı var? Zaten benim küçüklükten beri bir korkum yoktur. Ebubekri Rababî' nin hilesini de. bugün de sana ulaşır. bende o kudret yoktur. benim önümde şarap içmeyin demiştim. Peygamberlerin aklına sığar. Kötü hayaller. ben derim ki o parmak eskisinden daha sağlam olur. Ama bu düşmanlık ve geçimsizlik Allah ile kul arasında ise düzeltilemez. arada bir azar işitirsen ne çıkar? Bana söyledikleri bu sözden ürkmedim. Çünkü öyle olmasını Allah dilemiştir. 121) Bir gün diyordu ki: «Bize. Kâh hayal kuruyor. Şimdi paran var mı? Seni hacamat ettireyim de bir şerbet içireyim! Bugün «La ilahe illallah». Bir «Euzu Besmele» çekerek parmaklarını tut. Ondan sonra da bir takım kara ve san kuruntuları kafadan atarlar ve daha sonra da o kuruntular geçip gider. Bir kaç gün içmezsem. Lâkin sana el uzatan o edepsizlerden seni Allah korusun. O bizimle birlikte hile ile kurnazlıkla yaşıyor. Ancak uzaktan bir sarhoş görsem üzerime düşecek diye iğrenirim. En çok aydınlık bu tevhidden sonra başlar. Birleşirlerse ne iyi! İki Allah kulu geçimsizlikte devam ederlerse. gelecek hafta başka bir şey olurdu. buna iki kişi arasındaki anlaşmazlık derler. Halbuki. Mademki insaflı davranıyorsun. Bir Mısır altını değmezse bir Rey mangırı. Cebrailin bile bundan sonra onun ilhamlarını elinden almaya gücü yetmez. Allah olursa! Ama onu gereği gibi anabilmek kimin elinden gelir? Biz hep sizi anmaktayız. Nerede o yüz görümlüğü almamış kadın? Onun ne değeri olur! Yoksa ben onunla nasıl anlaşırım? Elini uzattı. korkumuz yok!» Sen kendini üzecek bir iş yapıyorsun. çünkü senindir o! Senin olmasaydı bile yine sana erişirdi. özürü vardır. İnsan sevdiğini çok anar. bunları yüzüne vurmazdı. Ama bu. Yahut yerine koyar. Hakkı elinde tutan felsefeci. felci andıran bir rahatsızlık belirirdi. Ben. Tâ bir hafta onu oyaladım. bize inanarak değil. Elimi tuttu. Ancak o azık bugün vermiş olsaydı.» dedim. onun birliğini isbata. Küpün içine girsem de otursam bile elbisem namazdan geri kalmaz. 120) Ama böyle söylersen kendiliğinden Müslüman olursun.Aman bir tuhaf bakıyorsun! Evet ne diyorsun? Yarabbi olmaya ki bir gün bile gönlümde ona ait saygı ve sevgiler azalsın! Allah izin verirse sakın gitmeyi düşünme. Olmayacak şeyleri olanaklı kılar. yoksa kitabı mı?» dedim. Başlığı başka bir yere emanet bırakır da bana güvenmez. istersen vur onun parmağını kır. düşer.» der. kötü hayal değildir. .» demekle önce Allahyı inkâr eder sonra Allahı anmaya başlarsın. Sana da temiz. bedenimde bir titreme başlar. dedi ki: «İşte kitap!» Sözünü tut. «O benden daha soyludur. Göze tam bir beyazlık gelince filozofların aklı bu gözün artık görebilmesini kabul etmez. namusumuzla bu işten vaz geçmekten başka çare yoktur. «Elimi mi istersin. Allahnın işi böyledir. Hele o sevgili.

ama aramızda geçenleri anlatmasını kabul etmedim. gerçek davranışların sonucunu ve derecesini. sen beni nasıl beğenebilirdin? Çünkü ben seninle birlikte olursam daha çok beğeniliyorum. makamın nedir? Ben sana diyorum ki. Ama.» derim. Bizim sözümüze ve işimize razı oldu.» anlamına gelen hadis dolayısiyle büyük bir mesele üzerinde durdum.Onlar bana bu konuda çok şeyler öğrettiler. Bu kadın istiyor ki hem kurnazlık yapsın. Bunu bilirim. seni dinliyorum.» (M. Allahnın elinde pek önemsiz bir iştir.» Acaba verdi mi vermedi mi? Dedim ki: «Verdiği bu yoldaş için ona başarı da verdi mi?» «Hani?» dedi. Artık geçen geçmiştir. Ben inkârla cevap verdim. Abdullah kaç kere hapis olmadı mı? Eğer kurnazlıkta olgunlaşmış olsa idi düşmanları onu hapis edemezlerdi. parası karşılığında bir şey satabilir miyiz?» «Evet. ben de. bir nifak var ki. Kaç kere bana zahmet vermek için Kadıya başvurdu. sana düşmek tehlikesi görünüyor. O sana geldi. mal vermek. 122) Bilir misin sen kimsin. bağışta bulunmaktır. geldiğim zaman binlerce ihsanda bulundu.» dedi. onun seninle birlikte olması hoşuna gitmiyoc mu? Şimdi yaptığı gibi sana bir zahmet mi veriyor? Öyle ise bu iyilikten sonra yumuşamak gerekli oldu. Zaten daha ne zamana kadar konuşacaktın bunları? Hep eskiden beri anlatılan hikâyeler. biz seninle ilk sene bir anlaşmazlık halindeydik. ona hiç kimseye vermediğim şeyleri bağışlardım. O Allahsal öfke idi.» diyemedi. Hattâ bunlar ellerinde olmayarak benden bir tek şikâyette bile bulunamadılar. ben sana sen benim yaptıklarıma sabredemezsin demedim mi? Bu öfke. onlardan faydalandım. nefisten gelen öfke nasıl olabilir? Allahya sığınırız. Bunu gizlediğim için de an-laşmamazlık günden güne arttı.» dedi. «Çabuk söyle beni bu işten kurtar!» dedi. cimri likten değil. Nasıl ki Mevlânâ da beni sevdiğini iddia etti. Bizden sordular: «Bana bir câriye verirlerse. Bununla beraber. Sonra acaba benimle Mevlânâ Celâleddin'in bu çocuğu arasında ne var diye düşündüm. Has kulları besleyen o kimseler için demiyorum. hem de kimse bilmesin! Eğer yüzüğü ve yorganı hazırlattırsam. Bunların hepsini Allanın bir lütfü sayarım. nefisten gelen bir davranış değildi. Sadaka alan kimse onu alırken nasıl bir eziklik ve gönül alçaklığı ile alır. Çünkü ben kurnazlığın sonunu ve derecesini de bilirim. ben söylemeden bana hizmette bulunsun. Eğer o. «Ben senin muhabbetini satın almak istiyorum. Bir sürü hikâyeler anlattım. Bunlar kendisinin oldu. Ondan sakınmak gerektir. Ama bu. nereden gelip nereye gideceğini de anlarım. Ama eğer gerçekten bana bağlı olsaydı. Dedi ki: «Eğer bu ondan değildir dersem bu ö manayı azaltmaz. seni halvetde ziyaret etti. O delil ise. Öteki peygamberler demiyorum. Bu yüzden bütün kurnazlıkları öğrendim. Mademki Allah adını anarak bir söz söyledin. Allah korusun. Hızır ona öfke ile cevap verdi. bu noktada duruyor. bundan daha hayırlısı gelirdi. 123) Bu cevap ancak sana sadaka olarak bir şey veren kimseye yaraşır. Çünkü bende sevgi eksikliği olmakla beraber bir ikiyüzlülük de vardı. Ondan söylemiş olduğun şeyleri dinledim. Ben artık güçsüzüm. «Eğer senden bir şey sorarsam. eğer Hazreti Peygamber hayatta olsaydı seni yoldaş olarak seçerdi. Allah bilir dedim. Ancak sen nerede olsan yine eksik sayılırsın. Zaman olurdu ki. yahut gizlersen ben de bunları olmamış sayarım. «Kendine gel!» diyordu. Hayır ancak bunda bir ikiyüzlülük. «Onun işlerinden ve kendisinden sakınır mısın?» diye sorunca da.» der. seninle birlikte başka dost seçmedi. sen de temiz kalplisin. İkinci defa sordu. Hızır el çırptı.» dedi. Bu. ama Allahtan korkuyorum. Şüphe yok ki sen bugün güzelsin. Senin bundan sonra bu olay üzerinde durmana şaşıyorum. Allahnın has kullarında. «Kız kardeşime yedi dirhem karşılığında aldığı yorganı getirin. ondan delil istenir. «Evet. o başka yönden geliyor. ama bunu sana hiç açmadım.. «Ben fakirim. bu meşru bir evlenme olur mu? Ayrılma veya birleşme hallerinde mihr parası vermek gerekir mi? Ona. Şüphe yok ki bu sözüm yanan bir ateş gibidir.» dedim.. Bunun üzerine kabul ettim. «Acaip. Belki o düşmanlarını hapis ederdi de onların haberi bile olmazdı. O bana bir câriye verir de ben mazeret gösterir miyim? Bu armağanında gerçek davranmış ise hiç nazlanır mıyım? Bana dedi ki: «Cübbeni satmaktan hoşnutsuzluk duymaz mısın?» Bu inkârı gerektiren bir soru yahut da anlamak için sorulmuştu. beni korudu. Şüphe yok ki. ama böyle bir davranışta bulunmadım. çok ateşlenirdim. Biz Muhammed Güya-nî'den aydınlandık. «Ancak maksadı geciktirecek olan bir düşme tehlikesi bu. ben de bu işten vaz geçtim. sana döndüm. Ben de ilk sene bu ateşle kavruldum. Çünkü bu işte olgunlaşmamışlardı. bak istediğin gibi sana teslim oluyoruz. Allah o işe yardımcı olur. Allah nerede? Şimdi ne . Dediler ki: işte sen böylesin. Musa'nın başkaca dilediği özürler anlatılamaz. Eğer Allah kullarında cimrilik olsaydı. sevincinden oynamaya başladı ve nihayet. sen öyle yüce bir kişisin ki. (M.» derse. Hatırımdan neler geçiyor? Aramızda geçen tatsız hatıraları unutur. «Dilediğin şey mümkündür. Musa dedi ki: «Allahım! Bana bir arkadaş verir misin ki. kötü bir düşme değil. «îslâm beş temel üzerine kurulmuştur. Bu alışkanlık hali bende o derecede kuvvetli olmazdı. hiç bir şeyim yok. yoksulum. Bir kimse başka birini gerçekten sevdiğini iddia ederse.» dedi. Bu.

Musa. Ben teklifsiz. sözümü dinlemez ve anlayamaz-larsa bundan nasıl hoşlanabilirim? însan öyle kimselerden hoşlanır ki. Ama sizinle beraber kalmak bana onlardan daha hoş geliyor. sen de ona uydun demektir.veriyorsunuz ki? Büyüklerden biri bana bir şey anlattı. yapabilir miyim. A.» «Hayır. «Ha ha. Bu hale her kim engel olursa işte o Şeytandır. O dilekteki şiddet ve hararet. Ancak Allah gayretidir. Musa Peygamberin o üçüncü dileği Allahya karşı duyduğu arzu ve istek ateşinden. ne de ona kavuşmaktan bir sevinç gelir. şiddet ve harareti dolayısiyle hiç bir engel araya girmesin. Ama sadece. Saki uyuyakalmış. Gerçi Tebriz'e gidersem orada bana mal. Nasıl ki Musa Peygamber sordu: «Cihanda benden âlim kim var?» Arkadaşı Yüş'a cevap verdi.) başından geçmişti. tekrar kerem et bize! Bu devleti elimizden alma! Bu konuda sizin yolunuzu kesecek olan Şeytan değildir. Araya ne evlât. sekiz gün dokuz gün hiç bir şey yiyip içmedi. Şimdi benimle yaşamak zordur. Musa'nın başından geçen o hali o bir daha göremedi. arada hiç bir perde engel olmasın. Benim bir şeyden hoşlanmam da. ona darılmadı. Hayır efendi! «Allahın adını anarak ona yoldaş olalım.» Musa Peygamber uyandı gördü ki: Şiir: Dilber gitmiş. böyle yaparım. ama şimdi o bir iş yaparken Şeytan karışırsa. sözünü dinler ve anlarlar. Can ver ki onun vuslatı bir daha ele geçmez. 125) Şimdi dilekte bulunmak. (M. Bu Hazreti Muhammed'in (S. öyle bir âşık idi ki.» dedi Hızır.» diyorsun. mum sönmüş. En soğuk kimselerde bile artık soğukluk kalmaz. Tecrid ehli erenlerin birlikte içtikleri mecliste. Nasıl ki. Çünkü arıyordu. Allaha yalvarın: Ey ulu Allahm! Bize bu devleti sen verdin. Bizim bunu elde etmemiz için hiç bir yolumuz yoktu. Hızır'a dedi ki: «Eğer yolculuğun ücretini istersen. her kime çarparsa onu yıkar ve o sizinle dost olur. Dileğiniz öylesine hararetli olur. araya bir engel . buna ne verseler değer ama bu da ölçü ile olur. Yüş'a da Peygamberdi ama hüküm sahibi değildi. Bana mal ve makam vaat edenler. ne Mevlânâ'nın ayrılığından bana bir zahmet. Musa Aleyhisselâmın yaptığı gibi. incinmem de yaratılışımın gereğidir. Size gideceğiniz yolu öğrettim. Baharda yarin yanağından uzak olunca. yüzümü o dilek tarafından çevirmişken Allah tekrar beni o tarafa yöneltti. «Bu ne sözdür!» demedi. alabilirsin. Kendi nefsine tapan gafillere bir damla bile verilmez. Şimdi bu sırra niçin «Değerlidir. Senin keremin bize ışık tuttu. Siz benimle yoldaşlık yapamayacaksanız o başka. Musa'nın bu husustaki açlığı senden daha mı azdı? O. bu cevaba kızmadı. Benim de bir aradığım varsa.» diyorsun? Evet. aşk tutkunluğundan idi. Çalışın gayret edin ki. «îştc seninle benim ayrılmamız zamanı gelmiştir. Çünkü onun size gösterdiği keremi koruyamazsanız onun gayreti sizden geri kalacaktır. Ben onu kuru sözlerle anlatabildiğim için üzülüyorum. Aramızda uzaklaşma günü gelmiştir. Eğer Mevlânâ' nın dileği o ise bana ne devlet ki. bundan dolayı da halinde bir değişiklik olmadı. İlk Allah gayretine engel olmak ister. O çağlarda hüküm yetkisi Musa Peygemberde idi. mülk. Eğer aranıza bir kaç günlük bir ayrılık girecek olursa ona tekrar yetişmek için çalışın. ne de başka bir şey engel olabilir. Bu sözü kendimden söylüyorum. nasıl dedin?» diye bilgi istedi. Allah keremini aramak öylesine olmalıdır ki. «Alemde senden daha' âlim bir kişi var. Benim bulunduğum yerde konuşulan sözler arasında belki benden dinlemişsinizdir. Eğer o olaydan size (M. Bağdan bana ne? Yeşillikle ne işim var? Bağdan yeşillik yerine nasıl diken koparırsın? Buluttan damla yerine nasıl taş yağar? Benim için sizinle birlikte bulunmak daha hoştur.» dedi. pervasız bir adamım. Sermest olanlara şeriat kadehiyle bade verilmez. diye dikkat ederim ki. mevki ve yüce makamlar verirler. Yoksa Hızır'la buluşmak için değildi. 124) bir hal erişirse ne mutlu olaydı o.

» Yüş'a geri döndü. okutma yolu ile.» buyurulması da başka bir iltifattır. o kadar kaçıyorsun?» diyordu. ağır hastalıklar geçirirdi. Sultan bir defa ferman edince. bana bağışlayasın. Musa ile Hızır birlikte kaldılar. ama o engel olmuyor. «Her ne bu-yurursan seni dinlerim. Hızır'ı överken onun hakkında. «Sen daha ne gördün ki. Yahut da bir tepe üzerinde namaz kılıyordu. Hatta namaz kılanlara dil uzatırlar. Bu hukub. zahid kapkara kesilmiş. Aşağıya bakıyordum. Onunla yoldaşlık yapmaya güç yetiremem. Başka bir zahid. Gördüm ki. «Kullarınızdan bir kuldur ki ona katımızdan rahmet verdik. daha başka bir deyişe göre de seksen yıl veya seksen bin yıldır. seni yaratan Allah aşkına söyle. Çünkü çok çeşitli. Şimdi. Musa'ya bir şeyler sordu. Bu Musa hikâyesi. onlara acırlar bile. Yüş'a. arkadaşına.» dedi. Adamcağız. Musa'ya dedi ki: «Ben. Bize ikiyüzlülük yaparsa. Musa. (M. uykuda son derece bir şaşkınlıkla koştum. O ilâç almadan geri durmazdı. şeriatta fetva vardır. O Hakkı bulmuş olan.» dedim. bu yüzden saçlarını yoldum. bir daha buluşmak üzere arkadaşlık yapmak istiyorsan gidebilirsin. Hep perhiz yapan. Benim ile onun arasında fark nedir acaba? Biraz bana bundan bahset! Yüce Allahya ant olsun ki. başka bir yoruma göre kırk bin yıl. Nihayet Reşid'in onu dışarı çıkarması sebebi bundan dolayı idi. Zahidlerden biri hastalanmıştı. Bu Allah için bir iş. öylesine sıcak bir hikâyedir ki. «Bu namaz kılmak sana hiç engel olmuyor mu?» Ben de ona şu cevabı verdim. Ama bunu soğuk soğuk anlatırlar. O ilim medresede öğretilmez. 126) Mutlu insan o k. Ama sen eğer ondan ayrıldıktan sonra. namaz kıldığım gün çok sevinçli olurum ve kendi kendime derim ki: Hazreti Peygamber dervişliğin sonunu şöyle bir nükte ile işaret buyurmuştur: «Fakirlik. kitaptan öğrenilmediği gibi hiç bir Allah kulundan da elde edilemez. sağlam b'r kafa ile düşünebilmek ona gerekliydi. yüz yüze sevişmekten daha hoş bir şey var mı? Mademki ona iman getiriyor-sun. eğer ayıp olmasaydı nerelerde olduğunu.» dedi. Bundan dolayı beraber gelemem. hoşa gitse de. (M. Ancak bu. Musa. onu rüyasında görmüş ve şöyle anlatmıştı ki: Yüzünü kıbleden çevirmişti. «Bana uyacak mısın?» dedi. namaz kılmazdı. Bu da onun için gerekliydi. deniz üzerinde yürürken. Hızır onu hakkın hakikatinden uyandırıyordu. «Ödünç vereyim. bu da şeriatta yazılıdır. ondan davacı olasınız?» de. Hızır. «Kendi katımızda ilim öğrettik. Hele ona ayrıca. «Sana anlatacağım. biz de öyle ikiyüzlü yaşarız. tekkede. Şimdi hikâyenin alt tarafını anlatmak bana borç oldu. Suç delillerini de o bilir. «Onu alıp getiresin. «Sen zaman zaman o cariye ile birleşiyor musun?» «Evet.sidir ki. Ancak bunu Reşid yapmış olsaydı Mecusî ve kâfir olurdu. «Seni uyandıracağım.» Bu. yıllarca ararım anlamına gelen Ev emzâ hukubâ demişti. o fermanı yerine getirmekle Müslüman olarak ölür. Musa ile arkadaşı. kimlerin önünde dolaştığını birer birer söylerdim. evet. Benimle birlikte ama ben bilmiyorum. zaman zaman bana söz atar ve derdi ki.» buyurmuştur. uzaktan onu gördüler. 127) Diyordum ki: Seyyid.girmesin. Bundan daha güzel ve tatlı. Birb'rle-riyle konuşmaya başladılar. belki o dervişe hoş gelmez. gitmese de öldürür. Hastalıklardan dimağını korumak. Zorunlu hallerde. parmaklarımla mezarının toprağını kazdım. çirkin bir iş üstünde yüzünü yere koyuyorsun. Hele varlığı halk arasında çok lüzumlu olan öyle bir zat için ilâç almak farz olur.» dedi. bir şey yiyip içmeyen ölür. Ulu Allah. (Korkudan) kaçtım. Ama bu konuda Seyyid Burhaneddinin düşüncesi başka idi. Ben. ona /sadece bu tavsiyeye uymak uygun görülmez. Burası bir deyişe göre Halep çevresinde Antakya yakınlarındadır. Ama sadece namaz kılmak da yeterli değildir.» yani. Hızır'ın işinin inceliğini bilirim. Bu söz başka bir kul hakkında söylenmemiştir. bunu onun hakkında inkâr etmiyorum. Bu şöyle olur: Mademki hastalık öldürücü bir sultandır. ilâç içmesini tavsiye ettiler. kıbleden dönmüştü. bir kula rastlayınca Hızır ve Musa olayını gönlünde saklayarak onu kendine önder sayar.» diye cevap verdi. Onu Yahudiler kabristanına gömmek vacip olurdu. biraz duman çıkmaya başladı. o kız kardeşe ve damada. iki denizin birleştiği yere geldiler. Yine benim ondan uzaklaşmam o sebeptendi. Daha dikkatli baktım yüzü de. Başka bir anlatışa göre de bir kır ata binmiş olan Hızır. Mevlânâ da onu biliyordu. O kimse de. Müride soruyorsun. Bizim şehrimizde de böyle idi. Halbuki Musa halkı uyandıran ulu Peygamberdi. «Siz kim oluyorsunuz da onu kadıya götüresiniz. benim için övünülecek bir haldir. Çünkü o hal Müslümanlarda görünmektedir. Şimdi. ateşinden gökler tutuşur. . bir deyişe göre kırk yıl. Sofuluk gayretiyle ilâcı içmedi ve öldü. Ama başka bir vakit anlatacağım. Bunun üzerine tekrar geri döndüm ve yine baktım. onunla konuşmak şerefine eren yüce Peygamberdeki niyaz'ı gör ki Hızır ona.

Sen de tanıklık edeceksin. Nasıl ki. Bâtın namazı. «Tanıklık edeceksin. Dedim ki: «Mevlânâ'yı Allah erleri bile göremezler. Diyelim ki. Bâtının zahiri olduğu gibi.» dedi. biraz güzellik gönül için güvendir. niçin ayrı düştük? Burada biz konuşurken her biri bizimle dopdolu idi. hiç gam çeker miydim? Hele çok uyanık ve akıllı olsaydı benim için bir şahlık ve devlet sayılırdı.» dedim. doğru yoldadır. Başıyle işaret buyurarak dedi ki: «Bu dışarı çıkan bir sestir diyorlar.«Bismillah. Onlar ise o kadar aydın gönüllü değildirler. Eğer dostları onun ölümünden sonra kendisine rahmet okuyacak olurlarsa bu onun için lanet olur. Bana bir tiksinti gelip de zarar vermesin diye gelmeme razı olmuyordu. Buna verilecek cevap erken ve çok çabuk olmak gerekirdi. eğer onlardan ise. Ama elbette makbuldür bu. Çünkü derler ki: Şahit o kimsedir ki. en güzel cevherler saçarlardı. Gerektir ki. Bize gerekli olan. Onun Şeyhi bir gün başı ile işaret ederek beni çağırdı. yahut peşinde sürüklenen bir derdi vardır. tlâcı da bu şaraptır. Bunda sadaka verenin bile farkında olmadığı bir kibir gizlidir. bu iş kadına da yaraşır ama erkeğe daha hoş gelir. Emri göremediler. kâh kılınan. Ama bu adam ölecektir.» Senin için kaç kere «Kulhuvallah» okurum. Dost yüzlü. yine gam yemezdim. zaman olur ki. Meğer kalenderlik yapıyorsun.» buyurdu. «Evet. Bununla beraber hepsi de güzel huylu idiler. o burada başka türlü yaşayamaz. hatırından bile geçirmeden. (M. cevap verdi: «Kâfirler Kilisede başlarıyla şöyle şöyle yaparlar. Erkek kişiye asla. bilirim ki. İster . ruh sahibi. birinin bir rahatsızlığı vardır. Bu halde doğru yemin etmiştir o insan. kâh bir özür veya dalgınlık yüzünden erişilemeyen o zahir namazını bir tarafa bırakmaktır. Şimdi mademki bahtsızdır. kadınsa. O kimse. sen onunla konuşamazsın. «Şunu dikiver. Başka söz konuşmam. Ona baş işaretiyle.» dedi. her ne yaparsa daha iyi olur. Çok ayık ve aklı başında olan insan da onu yapar. ölümden sonra o da söylesin. İçiniz ondan incindi ise kız kardeşlerine gider. gönül sahibi. Yine başka biri yol ortasında ona der ki: «Bırak onu. «Ama bu soğuk düşer sözünün manası anlaşılamadı.» dedi. Şimdi. hatta sarı benizli görünür. Bazen namaz kıldığını da söylemez. Erkekse. niçin önce güler yüzle gelmedin? İlk geldiğimiz gün. gel!» Ama ben bu tanıklığı yapmaya yetkili değilim.» «O melun köpek! Köpekler onu yalasın!» diye o da küfürü bastırdı. Her biri saf altından söz açar. kalp huzurudur.» dedim. bu hal de beni yaralamaz. Ama bu söyle-nememiştir. yol ortasında durmaz. her ne kadar böyle bir nükteden söz açmadı ama. gelmek sayılır. gitmek demektir. başkalarına sadaka verirken öyle zannedersin ki kendisine sadaka veriliyor. dedim. Ali de onun kapısıdır. Emir almadan gelmek de. Ayaz'da o bozuk düşünce yoktu. Emirsiz gelmek.» Görüyorsun ki. Şimdi onun talihsizliğinden bana merhamet geliyor. Eğer bugün onu gördümse şimdi. ben hayırlı bir iş yaptım diye düşünmeden iyilik yapan kimse. Diyor ki: Bizim haddimiz değildir ki senin hizmetinde zahmete katlanalım. derler. kadını boşayacağına yemin eder. 129) Ama gönlümün isteğine uymadım. Ancak Allah. (M. sadaka vermek hususunda hiç kimseye söylemeden. Onu da göreyim. yahut akıllı demezler. kadınlarla çok çok sohbet etmesi gerektir. Onu övdü. başıma şeftali dikilsin. sana sevap olur. rahmet olmaz.» dedim. Bugün. Gönül hoştur. Onun için bir yer düzelttik. biri. soğuk düşer. Bugün söylediğim sözlerin anlamı. gitmek olur. elli defa Kuraıı'a el basarak yemin eder. Elleri ile başlan ile işaret ederek konuşurlar. Şems kalmıştır. Bir zaman Mevlânâ söz dinlemek isterse. Bu da onun dostlarına ait olur. «Kadına şeyhlik gerekmez. Nasıl ki emir-siz gitmek de. Hatta yüz bin yara ve mızrak darbesi alsaydım bile. emrin tatlılığını da anlardı. Hazreti Peygamber Aleyhisselâm. Emir gelirse uymak aynı edeptir. 128) Ancak sizin için haramdır. Şimdi mutsuz ise yapsın eğer mutlu olaydı asla beni kadıya götürmezdi. «Ben ilim şehriyim. Bana sordu: «Ben kimim?» «Sen. Halbuki bu iş. Ancak. kendi kendime. Ancak içinde bir bulanıklık ve bozukluk var ki emri göremiyor O. kadına asla gerekmez. Ey Zehra! Allah rızası için mevcut olan bir şeyi doğru söyleyeyim. onun ve benim gönlümde konuşmak arzusu uyanmıştır. yani konuklar gitmiyorlar ben gidiyorum derim. Ben tekrar gönlümü gerçeklemem. Hele mal dağıtmak. konuşan adamsın. şu nükteyi hatırlatır: Hazreti Ali. Ama bir aralık Mevlânâ da bir incelik görürsem anlarım ve hikâye söylemeye başlarım. On kere okurum yeter. Benim yârim benim gibi olaydı. bunu bana daha açık göstermek istedi. niçin gitmez? Bu o çocuk için nü ölüyor? Dedim ki: Peygamberler de İkiyüzlülük yaparlar. Yani bu o demektir ki. ne söylediğini anlayamadım. önce o baş işareti sana neler söyledi. Çünkü namazın zahirî ve bâtınî olanı vardır. o sırrı. ona izin verirsiniz. Bu ona hiç yasak değildir. acı duymazdım. Senden cüppe istedim. Ben onların özürlerini biliyorum. Bundan dolayı. ama çarçabuk söyleme» demiş. doğru sözlü olur. Bu gönül asla yalan söylemedi.» dedim. sen nasıl görebilirsin? Şimdi ben ona sövdüm sen de söv bakayım. Emri görünce.» derler. «Sana vasiyet etmek istiyorum. devamlı namaz halinde olduğunu da söyler. «Dostun vefası mal bağışlamakla belli olur.

«sakalımızı kestir. Dün. kimse vurup inciltmesin kaygısı ile oyalandım. dağlarda tutmuyoruz ya. benim hoşuma gider. Ancak ben de. «Bunu kabul et!» diye yalvardı. Halep'ten bir adım bile dışarı çıkmazdım. O selâmı onun için verdim. filân şeyh hırka verdiği müridinin haberi olmadan ona hırka bağışladı. kendi ipliğini eğirmek yaraşır. böyle yaşat ki. Ona saygı gösterelim. «Bu hırka Şems'indir> dedi. Nasıl ki Şiblî ahiret adamı. Nihayet beş altın çıkardı. dedim ve hallerine acıdım. Çünkü onlar Allahın has kulları idiler. Ben ancak Mevlânâ için geldim. çanak. Eğer Hazreti Fatma ile Ayşe şeyhlik yapsalardı. bu hırkayı vermek için Mevlânâ'nın gelmesini beklesin? Perir. Hatta derler ki. 131) Onda bir zorlama yoktu.» demişti. Çünkü onun hali bütün dostlar.» dedim. Gel! Artık babanı görmeye gel!» «Hayır. mülk verdi ve öldü. ayağını uzat da üzerine koyayım. kendisinden söz nakledenlermiş.» der. o makamda olsun da kendisinde bu sıfat bulunsun. yalnız kendi işini görmek. Sonra şeyhin kendisi için yüz bin yıllık yol olan bir kimseye de rastlayamadım. Her kimi seversek ona cefa ediyoruz. sonra hal hatır sorarım.soğuk düşsün.» dedim.» «O geçti. ister sıcak. senin eski pabuçlarını bile taşıyacak değeri olmayan birine saygı göstermekte. Seni görüp tekrar mezarına dönecek. mal. ekmek ve gönül var. . bunların kaynağı hep o. anlayışına bir başkalık gelmiş. Daha sonra. belki bir şeyh vardır. Mevlânâ bugüne kadar onunla çok uğraştı. Ancak hırka vermez. Görüyorsun ki. Ben şeyhimi görmedim. Hele ne gerek vardı ki. bir aralık söz arasında benim sana yaptığım gibi. ağlayarak. Zaten o kimse ki zorlama ile iş görür. velîlerin başlarına gelen belâlar da o yüzdendi. onlara doğru yolu göstersin. Ötekilerini de. «Bir şeyler getirin de yiyeyim. olsun! Ne yapayım. Eğer yaparsa şehliğe Mevlânâ yaraşır. «Vazgeç. Benim için ne gam? Âlemde hem dünya hem ahiret. dileğine. onda var mı yok mu anlayayım. 130) Ben de kendi şehrimden ayrıldığım günden beri şeyh görmedim. mezarından kalkmış Telbaşir köyüne bir adımlık yerde seni görmek için bekliyor.» dedim. Mevlânâ da Hak adamıdır. Eshab-ı Kehf'in (Mağara arkadaşları) köpeği arşa çıkacaktır bu yüzden. O nerede. bizim olasın. «Bize bir hırka ver» diye direnir. köpekler kurtulur da o kurtulamaz. nebilerin. Şimdi bu suretle hırka vermek başka. Şimdi Halep'ten tekrar dönücümde de. Eğer Ulu Allah. Kera Hatun dedi ki: «Dün gece rüyada gördüm ki. şüphecilik nerede? Ondan yüz bin fersah uzak. Ben selâm verdiklerime hep böyle yaparım. Allahdan bunu dilerim ki. bir kadına mutluluk kapısını açmak dilerse.» dedi. Ama azıcık düşkünlüğünü görünce de.» dedi. «Şimdi de kulağım ağrıyor. «Onu bana ver. ağrısı dinsin. Hizmetinde bulunalım. (M. «Eğer benim olaydı yanımda bulunurdu. biri gelir de zorla.» «Hayır. ayağımı size doğru uzatmışım. böyledir.» dedi. Gizledim cehenneme gitmesin diye. gönül alçaklığı gösterdi. Ancak onlar şeyhlik yapmadılar. düşmanlar. Ancak Mevlânâ' yi bu sıfatta buldum. Her birinin inancına. «Gelin bana mü-rid olun. Bu niçin böyle oluyor.. ben Hazreti Peygambere olan inancımı değiştirirdim. Bundan şüphe edilemez. bu istekle Tebriz'den çıktım ama bulamadım. onu yüksek görmekte ne kadar ileri gidiyoruz! Kaç kaç kere onun kötü hallerine göz yummuşuzdur. kulağıma koy ve kulağıma tukur ki. En çok incindiği kimseler. (M. müminler ve kâfirler için rahmetin son derecesidir. Şimdi senin bana olan inancın bu mu idi? Bununla beraber onda bir mertlik var. ancak şu kadar öğrendim ki. Hep onu şöyle idare et. onu sükûtî ve kapalı kılar. O bizimdir. Bu sözü iyi dinle de bırak başka sözleri. Her birini ayrı ayrı göz önüne getirdim. Bahaeddin nasıl ki o gün. Ben de. Birinin böyle aşağıdan alması. Onun kendi şeyhini de göremedim ki. aşılırsa o zaman o da verir. ayağım getir. Düşünmüyor musun ki. bir de Mevlânâ'nın. Ancak onun içinde bir duygu var ki. Bana deselerdi ki: «Baban seni çok özlemiş. edep dışı uyumuşum. Çünkü bize yabancı kalmış. Belki bin defa söyledim. Şeyh Ebubekr'in (Sellebâf) de hırka vermek âdeti yoktu. hem de Hak adamı vardır. Kera geldi.» derdim. Dün gece yine dostları arıyordum. yüz bin ödül veriyoruz.. yabancılıktan ve bilgisizliktendir. Önce onun işini yoluna koyar. derim. Gönlüm o köpeğin (nefs'in) yüzünden bir aydınlığa eremedi. Böyle bir kimseyi de görmedim ki. sen de bu gönül hoşluğu ile kal ki. «On altın verilsin. uzaklaşmıştır. Görmüyor musun ki. Kadına. Gerçi âlem boş değil. kendisinden bir söz nakledene gücenirmiş. o yine bu sıfatta idi. Her kimin başını sahraya çevirdilerse bu.» demesi başkadır.» «Mevlânâ gelsin ele versin.

Biri kaçar kendini kurtarır. bundan daha hoştur. Rum diyarında (Anadolu'da) olduğunu söylediler. Bak bunu nasıl tevil etti: Kendimden ödünç verdiğim şey daima gönlümden çıkmaz. Rüyamda seni bir velî ile yoldaş edeceğiz dediler. dersten kaçar. (M. Allahya yalvardım: Yarabbi! Beni kendi velilerinle tanıştır. her dükkânda çömelirim. Bu orucu açtığın zaman öteki oruç da tutulmuş sayılır. Bu çocukların ikisi de kararsız. «Ben dinleyeceğim. Başka bir yerde Hakka ödünç vermek bahsini tefsir etmiştim. kendisine bu kadar saygı beslediğimiz halde hâlâ bizden uzak durmakta. «Geç!» derken acıdan korkuyor. benim seninle beraber olduğumu bilsinler. dün gece raks ediyordu. Bir vakit bu dersin manası yürür başka bir vakit de o dersin manası. Fakat o iyiliksever kişinin gözü bu cihette değildi.» derse. İblisden doğan manaya göre daha lâtiftir. Sofiye sormuşlar: «Peşin bir tokat mı istersin. «Ben ne bahtsızım. Dünyanın hoşluğu o cihettedir. Gerçi başka zamanlarda bir nevi edep dışı hareket olması bakımından bu hali hoşuma gitmezdi. O İdristeki mana ise daha manevîdir. Benim bir âdetim vardır. ben de. duaya bel bağladım. Her işin bir zamanı vardır. benim yaşımdaki bütün çocuklar mektebe başlamış!» diye gizlice ağlar. Bir başka çocuk da bunun ta-mamiyle aksidir. Ağır davranırsın. ama surette İdris görünecek olursa ancak İdristen doğan mana. Çün-kün gazaptan lütfa doğrudur. Kitaptan.» derse. biz evde bile dağılmış bir haldeyiz! Biri o tarafa o kâsenin başına gider. Ama üçüncü bir çocuk daha var ki başka arkadaşlarını da kendisi ile birlikte okuldan kaçırır. üç gün üç gece arka arkaya dinleyebilirim. Öteki bu sofranın başına koşar. ona âşık olmuyor musun? Derse başlayan bir çocuk vardır. Nihayet senin halin hırkanın halinden daha iyi olmalıdır. ne kadar hoş yerdir! Bu âlemde olmayan hoş bir âlem o taraftadır. Şimdi İblisin manasını bu kadar hoş bir şekilde işittin mi? Bakarsan İbliste de İdriste de belirli birer mana vardır. İyiye.» dediler. Kuran öğrenmeye teşvik eder. Nasıl öyle eğreti oturmuşsun? Gönlüme ürkeklik geliyor. 133) Henüz pekmez satıyorsun. 132) Ona ne diyelim ki. Senin kendi sözün yok mu? Hep başkalarının hikâyeleri. Çünkü o oruç. acele ederler. 'ama bu böyledir. Mevlânâ buyuruyor ki. Sen bu Meryem'i sevmiyor musun? Bu yavrunun güzelliğini görmüyor musun. sarf etmiyorsun.» derim. Ben de. nimetin elden gitmesine acıyor. bu ağzı mazeretle açasın. Semerkant. Meğer ki o kaçsın da ben kurtulayım. o da laf arasında konuşur. İstesen de istemesen de ben bu tarafa giderim. niçin onu düşüneyim. onu geçebilsin. Nerede kaldı ki. Ben yalnız ca her yeri dolaşırım. öteki oruçtan tutmuş olasın. Sordum: O velî nerededir? Ertesi gece bu velinin. Fakat dün gece bunun neden ileri geldiğini bildiğim için pek hoşlandım rahatlaştım. o demektir ki. Ben söze başlarım. îşte onda hiç ümit yoktur. Mevlânâ diyor ki: Filân. «O halde biribirimizle uyuşuruz. benim ayrılmaklığım onun hoşuna gitmez. öteki arkadaşlarını da kendisiyle birlikte ders okumaya. İblise gazap edilmesindeki bu nükte latif ve manevîdir. güzele karşı ne denilebilir? Lâkin sen diyorsun ki. Ama öteki orada oturur kararsızlığı bir hamlede parçalar. Eğer benim olacaksan benimle birlikte gelirsin. ağır davranırlar. yoksa veresiye para mı?» «Vur da geç!» demiş. her külhanda dolaştıramam ki. bağlı bir ağızla tutulmuş olur. yer yer gezdiremem. O. kendi sözünden kendi şiirinden sana bir coşkunluk geliyorsa başkalarının sözleri ve şiirleri de öyle gelir. Onlara karşı da heyecanın artar. vaktin birinde bir hırka söz söylüyordu.Çok ayrı düştük. niçin hatırlayayım? Böyle adama Allahnın verdiği gıda ile oruç tutmak haramdır. Seninle şöyle teklifsizce bir şeyhlik sohbeti etmedim. Bir zaman sonra tekrar gördüğüm rüyada. «Henüz vakti gelmemiştir. (M. Ama kendi kendine. O ise vekarlı kişidir. bu hikâye ve bütün bunlar onun hatırına gelse bile yalnız bizim kendisini görmek hususundaki arzumuzu hatırlamaz. dönek tabiatlıdırlar. Bir Şehir Müftüsünü öyle dükkân dükkân. yabancılık göstermektedir. Yanıma gelenlere sorarım: «Efendi! Konuşacak mısın yoksa dinleyecek misin?» «Konuşacağım. başkalarının şiirleri! . Bu hikâye uzundur. yoksa çetin gördüğün her şey sana gerekmez. Acele edersin. Bu çocukta ümit vardır. Gariptir. Bir kere bu çocuk ötek'ne erişemez. Eğer. onlar ile yoldaş et! dedim. Bu bir nimettir. Evet. Bu.

Nasıl ki bir adam soruyordu: «Kadınların kapalı yerine bakmak helâl midir. (M. aradığınız nedir? Yukarıda sözü geçen. Yani nefsinden ona da bir artık kalmıştı. Fakat o buzağı mademki Allahlıktan dem vurmuştur. «Ona el yetmiyor.» dedi. Yine gelseniz ne olur? Dualar edelim! Arzunuz nedir. başı dönmüş Gözleri yaşlı olduğu halde kapıya geldi. sana gevşeklik ve arıklık verir. bir külhancı onu her gün bin defa görsün? Allah ile konuşan Musa'ya da onu göremedi diyorsun. onu sizin sohbetinizi anlatırken dinlemiştim. . Hem sen taklit yoluyla da diyorsun ki. binlerce veli. Nihayet biraz da dostun mektubundan birşeyler oku. Ancak onun vechi kalacaktır. Halvette sizi hep hayırla anıyordu. Allahın selâmı ve rahmeti üzerinize olsun.» Şeyhi ona şunu söyledi: «Senin bir kere Bayezid-i Bistamî'yi görmen. Mürit. Niçin. bari dokuz şeftali ver ki ben söyleyeyim. Şimdi beni en çok korkutan nokta. Tekrar sordu: «O halde söyle. altınla doldursan bile yine mücevhere eşit olmaz. Bundan sana ne fayda var? Eğer bu noktada bir yanlışlık olmuşsa gayret et. nebinin ayak tozuna erişemez. Ben bu konuda bir şeyler bilsem de senin nefsine bir fenalık gelmesin diye söylemem sana. Eğer biri senin gerçeklediğin «Allahyı görmek vardır. Beyit: Nice sevgili. Başka cansızlarda böyle bir âdet görülmemiştir. bu sözümden de hayrette kaldım. «Enel Hak» (Ben Hakkım) sözü gibi çıplak ve uygunsuz sözler ise tevil götürmediğinden şüphesiz söyleyenin başı araya gitti. Niçin ağzımdan bu söz çıksın? Ancak benim sana ilk söylediğim sözü dinle! Çünkü bu ikinci mesele. yemek yerken konuşulan o sözleri yine birlikte yemek sofrasında konuşmayalım? dedim. Kitapta yazılı olan şeyler hakkında onlara bir utanç gelmez. (M. çünkü âşık idi.Hırka nasıl konuşabilir? Cansız varlıklar içinde ancak Samiri'nin danası konuşmuştur. tşin kötü tarafı sen hep kendi mektubunu okuyorsun. Allahyı Bayezid kuvvetiyle göremez. Ben de Tebriz şeyhleri ile Zahid'in ve kölelerin hikâyelerini anlatıyordum. Sevgiliyi arama yönünde öldü. okşayıver. Kaldı ki. Söz. sizin sözlerinizi de Mevlânâ ile birlikte sizin ağzınızdan dinleyelim. mümkün-olduğu kadar düzeltmeye çalış! Ama sana b:r fayda sağlamaz.» Yani bu varlıktan geri kalacak bir şey varsa. «Gözler onu göremez ama o gözleri görür.yetmiş kere açıkça görürüm.» âyetindeki manayı anlamak konusunu mademki sen açıklayamıyorsun. Rüyamda gördüm ki Mevlânâ ile birlikte Kuran' daki şu âyeti okuyorduk: «Her şey yok olacaktır. Kadı ona yan yan baktı. âciz görüşü ile eksik basiretiyle ancak kendi 'tasavvurunun suretini görür. 134) Müridin biri dedi ki: «Ben her gün Allahyı . Bu yüzden duacınızın size karşı beslediği sevgi yüz kat daha artmıştı. 135) Bu gibi şeyleri biri kitapta yazar. Yüksek sesle. o da temizlendi. Şimdi tabiatını bilmediğimiz bir insanın gönlünü nasıl bilebilirsiniz? Zaten aranılan da gönüldür. dışarda gördüğüm bir çok şeyleri sana söyleyememektir. dostun mektubunu okumuyorsun. Dostlar yen lendi ama ben eski bedenimi bulamadım. «Onun etrafında dolaş.» Mürit meşelikten dışarı çıkıp da Bayezid-i görünce hemen düşüp öldü. yoksa haram mı?» «Helâl geçti. Aranılanı bulmak ona kavuşmak için en yüksek arzunuz nedir? Allah daima doğruyu söyler onun ilâhî varlığına ant içerim ki bu doğrudur. Bir divane ötekine şöyle diyordu: Bir çuval yün nasıl olur da bir çuval mücevherle beraber olur? Yüz kere boşaltsan. O halde nasıl reva görüyorsun ki. Ben artık ense. mest. O beni niçin okşamasın?» Bu ikinci sorunun cevabım niçin vereyim. önce bana sevgi ve saygısı vardı. Musa'nın peygamberliğini nasıl kabul eder? İşte Musa'nın hikâye ettikleri o hali senin halindir. Şimdi yüz bin Bayezid de. Bana bundan sonra Medrese çevresindeki yollardan geçmek yaraşmaz. nihayet vücuttan dışarı çıkmaz. sana bu aranılan şeyden söz açmak da belki hoş gelmez. ancak dostların yüzüdür. çekiştirilmeye elverişli ise tevil ile söylenir.» dedim. Dün gece dedim ki. Şimdi sen söyle. Bu öyle bir divaneydi ki akıllının söyleyeceği sözü söylüyordu. göbek yapmak düşüncesinden vazgeçtim. Bunu niçin anlatayım.» anlamındaki Allah kelâmını tevil etmek isterse fetva istemek lâzımdır.» Ancak. Musa'nın pabucunun tozuna erişemez. Allahyı yetmiş kere görmenden daha hayırlıdır. Doğru söze tevil gerekmez. Sonra gönlüm razı olmadı.

(M. «İster olsun ister olmasın. iblis. Ahırzaman Peygamberi Hazreti Muhammed Aley-hisselâm'dan. O. onun pabucunun tozuna şüphe karışmıştır. Biri der ki: «İşte bu yetim inci benim. Görünen her nişan. senin araştırma . ya on altı yıl geçtikten sonra aradığı dostun yüzünü görebilir. Her ne kadar onu yorumlamak uygun görülse de yine tekrarlamak yaraşmaz. Onu böyle görmek istiyorsan bu «Lenterâni. hararetli hararetli söyletir. bâtın manasını ki ona. onları geri çevirmez. ıstırap çekerler. ona. Bütün bunlarla beraber diyorum ki.» Başka biri de. alçak ve öldürücü bir kuru lâftan başka nedir? Zamane müftüleri Hallâc'ın ölümünü istediler. Şu halde kendisini özleyen. Yine her gün benim nurumla cihanı seyredelim.» sözünün delilidir. Hak yolcusu bir temaşa âlemine gelmiştir. yoksa aranılanın nişanı değildir. Asıl aranılan da o mertebedir. Bu arada aranılan sevgili ile bir ilgi kuranlar vardır. (M. Akar su pislikleri beraber sürükler. «Sana daha çok yardım edemiyorum. Ama pek azı taklitçilikten uzak kalır. senin benliğindir. Hak kim oluyor? Hak diyorsan. Hakikat yolcularının yolu yakın mertebesinden geçer.» Öteki der ki: «Burası oturacak yer midir? gidelim. dersin rahmetini yine o götürdü. Su vardır ki. Bu sözler hep arayanın sözleridir. ben sözü çıplak. onun sözü şeyhe yaraşır sözdür.» buyurulmuştur. Bu takdirde. evvelkinin dışında olsun. Artık huzura kavuştuk şimdi yerimizde oturalım. ama başka bir su vardır ki. Yakîn ve yakînde şüphe. sakalı ile kapıda kalsın.» nüktesini iyi dinle! Bundan dolayı onun Rabbini görmek dileği. Bunlar Hak yolcularını görürler. o dağ. Hakkı arayan gerçek. Bunlardan yüz bin tanesinin bile o noktaya erişememiş olması daha iyidir. Gideyim Mevlânâ'yı göreyim. coşkunlukla İsa gibi erken konuşmaya başlar ama aranılan sevgili onu ya kırk gün sonra söz söylemeye yetkili kılar. Buradaki mânâ evvelkini kat kat geçer. bu deyim manevîdir. Tahkik ehli müftülerle şeriat müftüleri de onlara yardım ettiler ki sevabını paylaşsınlar. içindeki pisliklere dayanamaz. o saçı ile. Bir zamanlar (Melekler) iblisten ders alırlardı. On beş yıl sonra da onu konuşturur. Ama tekrar söylemek gerekmez.» sözündeki surette ise bu ifade uygun düşmez.» der ve «O halde. Çünkü mademki ben diyorsun. Allah yolunun başıdır.» der. Musa'dan başka oldu. susamış bir kimseyi nasıl geri çevirir. «insanoğlunun damarlarında dolaşan kan gibi onun bedenini dolaşır. Acaba ben var mıyım? diye yakın mertebesine erişemedi. Ama. «Onu göremezsin. Âlemde. İçimden sana yardım etmek için bir gayret geliyor. «Nefsini bilen Rabbini de bildi. Eğer. O felsefe yaptı. Bununla beraber. ne onun bunun şiirinden. Yine âyette. yolcu odur ki. Bu. Âlemin görünüşü karşısında der ki: «Nihayet ben sende bir âlem görüyorum!» O da. sonra da bir rahatlık duyarsın. Evvelkisi manevîdir.» der. «Ben de üzülüyorum. Başka birinin şiiri mi daha dokunaklı olur yoksa senin sözün.136) Bu halk İblisdeki hakikatten âciz kalmışlardır. Kuran'ın içyüzünü. taklit yolu ile değil ancak tahkik yolu ile anlar. dünyaya ne bir şey istemek için ne de bu işareti tamamlamak için geldi. O zaman iş şüpheli olur. hem de yakın mertebesinde kaldı. sana ansızın bir öfke gelir. Yani o ancak yakîn ve hakikat yolu ile Hakkı kabul eder. ama o gözleri görür. Âlem içinde aranılan sevgiliyi seyretmeye geldim. Onlar ancak bu menzilden sonra son duraklarına erişirler. Zaten taklitçi. Hakkı arayan. O hem şüphe. benim için ne gam!» cevabını alır. O. «Ben. arayanın nişanıdır.» deyince de. 137) Şimdi her gün benim ışığımla temaşa ediyoruz âlemi. âlemdeki pislikleri içine atsanız asla değ'şmez ve kirlenmez. müminlerin ilkiyim. aradığı sevgiliden alnında bir ışık parlar. ancak dağa bak!» buyurulmuş olmasındaki hikmete gelince. «Yarabbi!» böyle bir istekte bulunmaya tövbe ettim. rahatları kaçar. «Onu gözler göremez. İşte şu. nişanı olmayan bir sevgilinin halinden haber veren işaretten onda bir nişan yoktu. ama ikincisi daha manevîdir. Hele şeyhliğe ve kılavuzluğa yakışmaz ki. bâtının bâtını perde çekmiştir. gerçi o bu felsefeden daha tatlıdır. «Şu toprak âleminde ne yapacaksın?» deyince: «Senin lütfün benimle beraber değil mi?» diye sorar. O ışık sayesinde her kimin yüzüne bakarsa onun said (mutlu) veya şaki yani (mutsuz) ve fena yara-tılışlı olduğunu görür. Diyelim ki. «Hele bir kaç gün daha temaşa edelim. «Enel Hak» (Ben Hakkım) sözü de yorumsuz değildir. Bu gibiler kendilerini asla şüpheden kurtaramazlar. ne de Allah kelâmından bir şey anlar. Allah korusun o bir sapkın olur. Onlara bir şey görünmez. Mademki hem dost hem de Hak yolcusu olduk. İyi bil ki. Bunun başka bir anlamı daha olmalıdır ki.«Lenterâni!» (Beni göremeyeceksin!) hitabı gözünün önünde ama göremiyorsun.» o kadar lâtiftir ki gözle görülmez. Allahnın yüce zatı hakkı için demişlerdir ki. kirlenir diye içindekileri kendir ğinden dışarı atar. taklit yolu ile değil.

«Dur. cevher ona der ki. Hep kolaydır. Bütün âlemde bütün sözler talipleri^. Akıllıya gelince o da şöyle der. «Yoldan. arayanlarındır. ancak Allah lütfunun. Bundan sonra da ben konuşacağım.ışığın mı? Sendeki kudret büyük bir çuvaldaki yün gibidir. bunun yüz bin.» Biri dedi ki: «Tekkenin işi nedir? Hangi niyetle iş görür?» O. Hümameddin'in sözleri bütün âlemde senet sayılır.» diye yakındı. bu bana yeter. onlara yardımcı olurlar. Ama bu ayrılış dileği değil. Dergahına lâyık olmadığı halde Hazreti Muhammed (S. ona İsa nefesi gerektir. Çünkü sen hep kendi mektubunu okuyorsun.» Cevherin kıymeti kendindendir. iş bitti. benim için zahir bilgisi sayılır. Onun kıyasını. Hazreti Peygambere hitaben Yüce Allah. başkalarının bâtınlarının yaratıldığı yerden yaratılmıştır.» işte bu «başkalarının» sözlerinden anlaşılan.» Dedi ki: Görüyorsun ya iş ne kadar ağırdır. Şüphe yok ki. yani ona kendi halinden kıyas yapıyorsun (Onu kendi nefsinle karşılaştırıyorsun). Ama ona Isa Peygamber üfler ve kalbiyle onun dirilmesini isterse. Allah seninle beraber olsun derim. kendi gözünün nuruna karşı nasıl sevgi beslemez?» Şimdi bizim sözümüzü üzülerek tekrar söyler ve ondan faydalanır. Hazreti Muhammed (S. akıllılardan değil.» dedi. kendi yuvasından dışarı çıkmıştır. «Ben seni çağırdım. yani ondan pek çok yüce bir mertebededir. O Hazre-tin mektubunu okumuyorsun. Siz onun sözüne bakmayın. Ben buna karşı dedim ki: «Nihayet Ayaz'ın himmet ve gayreti işleri kolaylaştırır. yetim inciye asla değer biçilemez. Yabancılarla sohbet mi daha iyi yoksa bunlarla anlaşmak mı? O Yahudinin bir tek putu vardır.A. Yani onlarin kalpleri ve bâtınları ile bildikleri şeyler. Gazneli Sultan Mahmud huzuruna kabul etmedi. o uyanır. Mevlânâ o gün pek duygulanmıştı. Sen niçin abdest almaya giderken beni çağırmadın?» «Yoldan mı?» dedim. (M. Çünkü anlaşmak ve birleşmek istiyordum. Ama cevherle iddiaya girişir de. «O Ayaz ki.139) Bu bir feryattır. Mevlâ dostluğunun ve sırları bilen Hakkın seni koruması için bir duadır. köpeklere karşı bile sevgi ve şefkat besler. «Bunu bir kere divanelerden soralım.» Bunu işiten divaneler de şu cevabı verirler: «Bir cevher vardır ki çuvallar dolusu berberi altını bile onun kadar değerli değildir. (M. 138) Aranılan gerçeğin Allah ile karşılaştırılması yolu ile. Allah hakkı için öz babam bile olsaydı bana onların yaptığını yapar mıydı? isterse kitapla gönderilmiş Peygamber olsun onun şan ve şerefini kırar işini alt üst ederdim. Nihayet nereye gidiyorsun? Benim nazenin -dostum! Bu tartışmadan sonra artık ne söyleyeyim. Ama Ayaz için zor bir iş yoktur. ona ayakbağı olacağım. Yiğitler gerektir' ki bu dağları kökünden kazısınlar. Kendinden söz söyleyen kimse.. dedim. Böylece benimle birlikte yoldaşlık edersin. Yeryüzü güzel bir cennete döndü. Bir kimse nasıl edepsizlik yapar da. yaşıyanları görür. Eğer aramızda muhabbet ve saygı olmasaydı başka ne ya-pabilirdim?» Bu arada meseleyi öğrenmek için kendimi zorluyordum. ister ölmüş bulunsun. Benim şeriat yönüne meylimi bilselerdi bana her gün sabahları külbastı ve tuğrak yedirirlerdi.) ki Mahmud'un mübalâğa sığası ile ifadesidir.A. Bayram geri geldi. velilerle nebilerdir. belki umum sırasında bir şey istedin. insanın niyeti uyanmak olduktan sonra. inayetinin. yoksulun biri ondan bir şey istese bütün kalbi ile der ki: Sen benden özel bir istekte bulunmadın. yedirir. «Ey gönülleri ve gözleri dilediği tarafa döndüren ulu Allah! . «Ben mi daha değerliyim yoksa pamuk çuvalı mı?» derse. Mevlânâ'nın sevgisi olmasaydı. sen benim isteğime uygun hareket ettin. Ytine onların bâtında gördüklerini Hazreti Peygamber zahirde görür. Acaba benden geç kaldığını mı soruyor? Onunla benim yüzümü yırttı. Bir putla uğraşmak daha iyi değil mi? O bana yumruk atar ama ben ona atamam. Sen benim kızarmış et parçalarını sevdiğimi nasıl bildin? Bunlar meselenin aslım bilirler. ama bunda pek az gaz vardır. O zaman o kimse direnmeye başlar. kendi benliğinden dışarı çıkmıştır.» «Evet. Bu konuda O şöyle buyurur: «Benim dış görünüşüm (zahir). beni ihtiyarlattı. ister uyumuş olsun. Hazreti Muhammed Aleyhisselâm kendisine gelen kesin emirden nasıl inledi. işler düzeldi. «Hud sûresi ve benzerleri. öyle adamları nasıl kabul eder? Nihayet büyük erenlerin ruhları hazırdır.) hakkında söz söyleyebilir? Bu. demektir. diyordu ki: «Sen bir gün bana Hümameddin'i seviyorum dememiş miydin?» Ama bu (birlikte yaşadığımız) Halk dururken kervansaraya gitmeye hakkım yoktur. yol kesildi. «Sen sevdiğin kimseyi doğru yola getiremezsin!» buyurmuştur. Nasıl ki. o âleme varabilmenin zamanını bilmek gerektir. dinliyorsun. ey Devem! Sevinç son kertesine geldi. «Emrolunduğun gibi doğru yürü!» buyuruldu ve buna işaretle. Her türlü pişmiş et gaz yapar. o divanedir. vücudu ter ve kir kokan edepsiz bir adamı. Ya aranılan nişanı nedir? Dinliyorum.» dedi. Lâkin onu yalnızca sarsar da uyandırmak niyetinde olmazsa o zaman ne olur. Çünkü bu noktada bir rahmet vardır. Dinde ve işte geri kalmışlardır. Bana dedi ki: «Ben her zaman Bed-reddin'in evine giderken hep seni çağırırım. kendi haline uydurmuyorsun. şu sebepten dolayı imkânsız görünüyor. Ömründe hamam yüzü görmemiş. istirahat ettirir. O kendi kendine der ki: Bunu düşünebilmek için kafamı idare eden zabıta kuvveti. Kuran'da. Sen de o umum istekliler arasındasın.

140) önce sana yuvarlak bir tandır ocağında oturmayı öğreteyim. «Kendimle hoşum. göresin de o sırrı açığa vurasın! Seni ibrik gibi kaldırıp gezdireyim. Eğer iş böyle değilse sen. Devamlı olarak şeyhlik yapacak kimse ile ona devamlı surette bağlanacak mürit seçilmiş ve anlaşılmış olur. Sarhoşluk da ayıklık da meydana çıksın. Eğer böyle yapmasaydım. bir kere de başı şişmiş. Bana şu cevabı verdi: «Bir insan ki herkesle bir konu üzerinde konuşur. Onun karanlığından verecek cevabı da kaçırdım. şu âlemde neler temaşa ettiniz? dedim. Hani ya diyordun ki senin suç bağışlaman günah öğretmek anlamına geliyor ki. Eğer o zaman bunu Ömer'e açıklasaydı Halifelikte şaşkın bir hale gelirdi. o geniş hırka yeni ile o işleri yapasın ki bâtının da sağlam kalsın. Ancak daha vakti gelmemişti. Ama o kim oluyor? Onun karanlığı nedir ki. bir mürşid gerektir. rengi sarardı. Halbuki onun gönül evinin etrafında hiç bir ihtisapçı (zabıta kuvveti) dolaşamaz. ilham bir şeytanın adıdır diyorlar. konuya dayandı. alt üst ederdin. derin duyguları dışarı atmanız. o ük günde ne aydınlıklar belirdiğini gördün.. çünkü anlayamazlar. herkesle konuşmasına engel olursa iş başkadır. oraya götü-reyim de.» demiştir. 141) Hiç evini bırakır da başka bir eve gider mi? Onu bir şeye benzetiyorsun ki. bir melundur. sana perde olabilsin? O gün şehre gelmeden o şeyhi tanımıyordum. özellikle bilginlerde. Eğer o neşe bu ana kadar devam etseydi he-sabet ki neler olurdu? Şu hale göre o olup bitenler hep iş hesabı değildi. sonra yavaş yavaş tandırın kenarına gelirsin. Yahut ondan daha aşağılık. onun için korku yoktur. bundan sonra da ben kendi kendime yaşayacağım. ağrımaya başlamıştı. o ya temaşa yönünden geri kalmıştır. Bu noktada başka bir sır daha vardır ki. Halbuki sen onun sözünü örnek alıyorsun. Onu her gün şeytan aldatıyordu. Eğer Nârenç bir günah işlerse. onu öylesine nefsine düşkün. Ben nasıl ekmek yiyebilirim? Yersem durumum daha kötü olur. korkak. Benim istediğim hal sende var mı? Nerede? Ben bu işleri senin önünde kendi kendime yapıyorum ki. Zındık bile bilir ki. Bu gencin namaz ve temizlik niyetlerini şüpheye düşürür. Onun hali bana kapalı idi. sana bir faydası yok. Ama çok zararlar ediyorsun. Onu-Gülistandaki medreseye götürdüm. Sonra ikinci defa anlattı: «Bil ki. Söz başka bir yere gitmez. Ama bu. Yeni erginlik yaşına girmişti. Onun günahı senin boynuna yazılır. kime ziyanı var? (M. Onu âlemde yaymak gerektir. nefsinin fitnesinden feryat ediyor1 sanırsın. Nasıl ki. bana bir su ver diyebilir. ister yılan gibi kıvransın. çok değişiklikler ve-karışıklıklar oluyor. Mev-lânâ ile sizin niyazınızdan bahsediyorduk. o benim isimdir. Şam'a gitmek sizin işiniz değildir.Kalbimi dinim üzerinde sabit kıl!» Bu dua başkaları için. yahut sadece temaşa davasın. yolculukta. Ben demek de ne oluyor? Niyazınızın sonucundan ve içinizin temizliğinden gözümden yaşlar boşandı. Bütün onlar iş hesabına sığmaz. Hele onun karanlığı bana engel oluyor gibi sözlerden daha çok incinirim. Yani böyle bir olayla karşı karşıya gelirseniz. Ama ben bu halin ona kanıt olmasına razı olmam. Benim sizden istediğim. Bana sizinle birlikte bir şey söylemek gerekmez. Görüyorsun. ama bana su lâzımdır. Yetmiş yaşlarında bir Mecusî. daha bayağı birinin sözünü misal gösteriyorsun. Hele karanlığı bana hiç perde olmadı. Rabbim öğretti!» buyurmakla büyüklük göstermiştir. daha fazla olmasın. Nasıl ki bezirganın birinin boy abdesti almak pek hoşuna gitmezdi.» Hoca. ondan bir şey esirgediği için değildi.. Kaç kere su dökünse üşenirdi. Dedi ki: Mevlânâ'ya sordum. Hazreti Peygamber onu Hazreti Ömer'den gizledi. ya bir işle uğraşmak yahut da tekrar Tekkeye dönmek zorunda kalacaktım. Evet Peygamberimiz buyurdu ki: «Bu edep için bir öğretmen. Razı değdlim ki iş kuru bir sonuca varsın.» Pirlerde bir onur vardır. Ama o sözü kendine söyler. başka bir sefer de söylemiştim. sen bir anda tekmeler.» «Bana edebi.» da kuru davacıdır. O sözün manasını kavramak mümkün olmazdı. . Allah fakirlerinin işi boş değildir. Rahatça oturduğumuz o kervansarayda yüzümü halka göstermek istemiyordum. Çünkü onun bu sorusundan bir fayda umulur ve bu yüzden irşad eden şeyh ile irşad olunan müridin hali belli olur. bu vesvese yani kuruntu denilen şey de bir köpek. Ama eğer yapacağı o temaşa. o kitapla gönderilmiş olan en büyük Allah Peygamberi hakkında yanlış düşünceye kapılır. Allaha böyle yalvarınız demektir. postunu bir yere götürdü. Dine de faydası yok. (M. İstiyorum ki Tekkeye gideyim de senin şu sözünü eleştireyim. Mecusîdeki sevda başkadır. Sana Halep'te ne dualar ettim. Diyelim ki karnım toktur. Şeriat zahirdedir. içinizdeki coşkunluğu. Sonra bütün dşler bozulur. senin terbiye ve yetişme tarzın sana neler getirdi! Ben artık bu işe başladım. Ancak bana içinden çıkılması çok zor olan bir soru yönelten o tek insanın faydalanması için konuşacağım. Medresenin hocası dedi ki: Evet. üzüntüsü de bana düşerdi. açığa vurmamzdır. bir dilektir. Benim yirmi günde başardığım işleri. Bu bambaşka bir iştir. O bu sözleri ile dervişi övmüştür. îster çırpınsın. Sakın onu bir daha dinleme!» Şimdi benim çok yemek hakkındaki sözüm de bu. ben birkaç kelime söylüyordum. ben diyeceğimi dedim ve gitti. Onu İblis bu gence musallat etmiştir. Nasıl ki şair. ilk günü biraz geride oturursun. yedi yaşındaki bir çocuğa muhtaç olur.

Çünkü o söz öyle bir kimseden doğuyordu ki onu Hazreti Muhammed''in (S. bir yudum su gibi geçip gitti: Kazvin'li dinsizin hikâyesi meşhurdur: Başım keşliler de Allah yoluna gitmedi. İlk defa buna çok . onu bizim tarafımıza çekiyorduk. Çünkü babadan kalma o hata bir kere işlenir. Yola koyulunca her an ayağı kaymasın diye dikkatle yürür. Ama önce onun per-desM kaldır da öyle oku! Bu Kazvin'linin hikâyesidir: llya efendinin yaptığı çatlak ibriğe işeyip de onunla taharetlenen Kazvinlinin hikâyesi. Benden her hangi biri incinirse onu çabuk bırakırım ama benden nasıl ayrılabilir? O pişman olur. Kabe dışındaki dört taraf da kıble olmazdı. o da bu hale düşerse sonucuna katlanır. Ancak ben rahatsızlıkların saldırısını. Yanılsa bile ona fazla önem vermez.A. (M. bu bana zarar vermez. diyordu ki: «Önce bana iman konusunda bir şeyler olmuştu. Yani kendine çok nazar değdirir. Dedi ki. Mevlânâ'dan nihayet bir şey aşırabildik.şekilde kim ifade edebilir. bunu ben sana söyleyeyim: Bunlardan Allah ilhamı sonucu olanları yazmak gerek. Halk arasında kabul edildikçe kuvvet bulur. Biri yüzünü halka çevirirse. bu. O taliplerden idi. Bir gün. bedenimi sırsıklam etti. Bununla beraber benden ayrıldığın gün üzüldüm. Sen Erzurum'dansın. İş adamı. Bende öyle ateşli bir hal var ki. Mevlânâ birisine darılınca ne hoş oluyor. Biz. Onları açlık ve perhiz ateşiyle yakarım. başını secdeye koyduğun vakit sana öyle bir hal gelir ki. Hak. Bakarsanız hiç kimse bunun farkında değildir. Ama bir gün benden ayrılınca daha güçsüz kalır. Ben kıyamete kadar bu yanda yatar uyurum. Çünkü zaman geçtikçe üzülmenin ve gam çekmenin bir faydası olmadığım anlar.Mevlânâ bana şöyle bir yan gözle baktı ve dedi ki: «O Allahyı böyle bir kimseden arıyor. Dedi ki: «Ben Allahı ondan aramıyorum.götürdü. Nazar değdi. arıyordu. Bir şeye kızdı mı pabuçlarını yere vurur. Çünkü ilk önce Müslüman olan pek az kimse vardır. Ama Mevlânâ'nın şaşırtıcı ve yorum isteyen sözleri her konuya uygun düşer. Eğer başka küçük biri olsa.» Dedim ki: «Bu söz ilk defa söylenmiş sözlerdendir. aradığının ne olduğunu söylemek de ona ziyan vermez. ufak bir rahatsızlık bana yol buldu mu her gün geceli gündüzlü hasta olurum.» dedim. Şimdi onu daha iyi olması için sıkıştırıyorum.ben bilirim. içki bile ona ziyan vermez. Öyle kişi ne acımakla. Ancak benim sözüm dinleyene merhem olur. Zamanede soğukluk vardır. Belki her gün bana daha iyi gelir. ben de senden ne kadar istekli olduğumu anlayayım. Sen. Elimi ayağımı bir tarafa atar çırpınırım. yaşlı olsun. 142) Ancak kendisinde bu makam yoksa. «Bu yanlıştır. (M. bu denizde kol ve bacak sallayacak gücü yoksa boştur. Önce. ne gam çekmekle kendini yorar ve hiç üzülmez. bunu yazmak gerek. Onunla çok konuştu. Sen o abdesti alınca bütün bedenin öylesine parlak ve güzel görünür. ama şüpheli konuşuyordu. onu ben Allahtan istiyorum.. Bu kimin sözüdür. savaşta bir adamın eli yaralanmıştır.) yanında oturtsalar yaraşırdı. Diyelim ki. Vücudum pek narin. Nihayet kendi kusurunu anlatıyordu. Eğer sen imanlı kişilere. 143) Çektiği zahmetler hatırına gelir.» Bu tekkeye geldiğimden beri dün gece bundan konuşuldu. İnsan bir kere yanıldı mı arkasından hemen pişman olur. oh!» deyiver ki. Ömer'in dilinden konuşur. «Oh. Ancak bu işi . Kabe'nin kapısı kıble olmasaydı. yağlar ve fareye kaptırır. O. umut gününde aşk. namaz ve hizmet yolunda olanlara dil uzatmıyorsan bunu bu kadar güzel bir . ortaya bir söz atıyordu. gece sabaha kadar rahatsız oldum. insan Allah evinden bu kadar uzaklaşır mı hiç? Kulağına vurayım gel sofra örtüsünü kaldır da bana su ver! Bu gece eğer benden ayrı ve yalnız uyursan ben rahat edemem. Sen bu işleri bize emret! Biz içiyoruz sana bakmıyoruz. açlıkla önlüyorum. Mademki sende kendi sözlerinden hangisinin Allah ilhamı. Şiir: Yazık ki. Artık bir daha yamlmamak için tetik ve uyanık davranır. Bu hikâyeden hisse alman yerinde olur. o dost da kendisinden kaçar.» Ben ona çok inanırım. yaptığı işte yetkili olmak gerektir.» buyurulmuştur. İşte ben onları sağlam tutarım. başka biriyle dostluk kurar. önüm isterse kış olsun. düşünmez. belki daha çok zahmet çekecektir. beni kendisine çok güvendiği zata. Onu bıraktığın gün de sevinçli ve neşeli olurum. ileride bunları da anlatırım. hiç kimse bu duruma katlanamaz. hangisinin Şeytan vesvesesi olduğunu ayıracak güç yoktur. O. «Şüphesiz. Rum ülkesinden genç olsun. O şeyh. Sofi ile dişi merkep ve virane hikâyesi de bir başka türlü. «Vahşeti anmak vahşettir. «Kilise gereklidir.» Şu insanoğluna kendi gözü kadar hiç bir şey ziyan vermez.» derler. kâğıdı tutar. cimrilik yönündendir derler. Sen arkamı örtersin.

ben bundan sonra bu mesele üzerinde durmuyorum. Ben hep böyle yapabilir miyim? Bunda asla günah olamaz. «Emrolunduğun gibi davran!» fermanı beni ancak gençleştirir. ledün ilminden sözler vardır. onu avlamak için yine yakalarım.) diliyle konuşmuştur. başka bir şey de yemedim. Ama bağımsızlık söz konusu olunca birleşmeye ne gerek var diyeceksiniz. Ama Allahm işlerinde hiç bir zorluk yoktur. Buluttan damlacıklar yerine taş yağdı. Mevlânâ'da. bari onda bıçak tutacak yürek ve güç olsaydı. ellerinizde ekmeğiniz var. Hazreti Peygamberin nurunun ışığı ile Hazreti Ömer'in dilinden konuştu. Çünkü hadisteki «y» harfinden bir nokta düşünce kelime gençlik anlamına gelir. sözü iş kuvvetiyle birleşir. «Yaratıcıların en güzeli olan Allah. ister inkârsız. ama asıl gönlümü yakan sensin! Cihan halkı Nevruz bayramı ile sevinç içinde. Ben dün birazcık çorba içmiştim. Bu şeyh. ona göre hiç de güç değildir. bulamıyoruz. Bana yaramazlık etmeye başladı ama yine de beni sevdi.145) Bir adamın gerçekten susamış olduğunu anlamak istiyorsan. yahut hiç ağlayıp sızlamadan bir kırıkçıya para vererek kuru sargı ile bağlattırır. halbuki çömezler açtır. Dün sizi hayırla anıyorduk. nerede o köy? Şimdi çocuklar açtır. Siz benim için birer örnek iş adamısınız. Ben bu konuda zorunlu olmadığım için Allahnın. . beni kocalttı.» buyurmuştur. E'ğer avlayabilirsem selâm ve saygıyı. Nevruzum da sensin! Şiir: Bahar mevsiminde yârin gül yanağından uzak düştüm. Nasıl olur da di-n'inden döner1? Görüyorsun ki o söz onun değildir.acı ve üzüntü duyar. önüne helvalar. Ama Hazreti Peygamber. o gerçekten susamış değildir. buna hiç bir şey engel olamaz. ağlar. Ne olur birer birer söyleyin ne olur? Dost mu istiyorsun. Mu-hammed'in (S. O konuşurken sözlerinin kimseye bir faydası olup olmadığını düşünmez.) hesabına Ali konuşmaz. ona göre iş görür.başka bir zaman yine giderim. şekerler koy. yoksa aydın sabahlara eriştirecek sâm mı? Rubai: Ey can bugün bütün umudum sensin! Başka sevgililer de var. Dedim ki: «Biz de ekmek arıyoruz. Bana hayat neye yarar.» dedi. 144) Daha fazla ilerler. Düşen ikinci nokta birinci nokta ile yanyana gelince birleşme meydana gelir. Mevlânâ. Hemen bıçağı yakaladı. Ama benim çocukluğumdan beri Allah ilhamı olan bir halim vardır.» dedim. Yazıklar olsun o güne ki. İster inkârlı olsun. O pansumanın verdiği rahatlık sonunda iyi olduğunu sanır. Ben Tekkeye daha çok onu yakalamak için giderim. Eğer onlara dönüp bakarsa. O dininden mi döndü? Bilmedi ki o.» Gidiyoruz. (M. Eğer perhiz yapmasaydım her gün hastalanırdım. hiç bir yerde durmadan. Ben Hak yoluna çağırmakta serbestim. yeşilliklerden bana ne? Bağdan yeşillik yerine diken topladık. Bedenim arıklaşmıştır. Onu ancak perhiz ateşiyle dağlarım. gönlüm perhiz istemez. (M. kimi de söz eridir. Bugün benim bayramım da. «Git yakında bir köy var olaki orada eline bir ekmek verirler.» Bunun cevabını ben vereyim. «Orası uzak. Allah kullarından kimi iş adamı. bir tarafa bakmadan bu cevabı söylüyoruz. O yol kesici Kürt dedi ki: «Ey bilginler. bir hekime koşar. ama ne faydası olur? Ancak tedavi için bir cerraha. çünkü Cenabı Hak hep Muhammed'in (S.A. Bugün de öyle değil mi? Sana ne diyeyim ona ne söyleyeyim. son derecesine vardırırsa . Dünya ve ahiret durdukça şehvet duygularından uzak bir sevgi vardır ki. seni mübarek kılsın!» diye dua eden kişinin elini öptü. Ancak bu daha yenidir. bu işe memur olduğu için.A. Birini sözle terbiye edersem kend'i benliğinden kurtulur. İçinizden söz adamı da çıkaracağım. Kendisinde iş adamı olmak gücü bulunan kişi konuştuğu zaman. «Hûd sûresi. Allah perhiz denilen o rahatsızlığı gönlümde öylesine şirin gösterir ki asla sağalmasını istemem. Haktır.

Bu konuya tekrar dönmek istemiyoruz. Ama yine bu bahse dönmezsek, din zarar görür. Yolda ona bir soğukluk ve uyuşukluk gelmişti. O gün para getirmesi Mevlânâ'mn hoşuna gitmemişti. Mevlânâ'nın bu hoşnutsuzluğundan ona da soğukluk geldi. Ama o konunun dışında konuşmak da bize hoş geliyor. Nasıl ki, bir kaç kere bu günlere eriştik, bu günlerde ibadet gerekiyordu. Allah bugünlerde kullarını başka günlerde olduğundan daha çok korur ve görür. Bu halk böyle derler, ama Allah, Allah olalıdan beri her şeyi görür, işitir. Şu halde niçin Ramazanda görür diyorsun? Günah işleme! O Şaban ayında da görür. (M. 146) Perhiz et! Şevval ayı girince artık günah ve fesatla uğraş; hal diliyle, «Artık Ramazan gitti, Allah gelecek Ramazana kadar tekrar yaptıklarımızı görecek ve bilecek değildir ya? Getir şu eğlence ve şarap kadehlerini artık içelim!» dersin. Bu söz garip hadisler arasında rivayet edilmiştir, ama çok yaygın değildir. De-n'iliyor ki: «O kimse ki belirli güne kadar hep günahlarına tövbe eder, tekrar bozarsa iblisin maskarası olur.» Onun hizmet ettiği şahne, eğer Sultan kölelerinden b:rinin huzuruna edepsiz bir durumda çıkacak olsa, köle onu iki parça eder. Sultan da Sarayının içinde ve dışında bir şahnedir. Yani uzaktır; lanet de uzak düşmekten ibarettir. Şeyh ibrahim bizim aramızdaki birliği bilir. Ben konuşurken, söz, Mevlânâ'nın sözüdür, derim. Her ikimiz de şüphesiz aynı şeyi söyleriz. Sonra hiç hatırıma gelmez ki, Mevlânâ başka bir söz söylesin. Bundan dolayı içimde bir üzüntü yoktur. Dedi ki: «M ur idlerden bir topluluk gördüm. O kime baş sallıyordu? Sonra, sen de söyleme diye kime işaret ediyordun?» «Hayır,» dedim. «Ama,» dedi, «O işaretten o mürid yapma manasını anladı.» Biz de zaten bu yapma işaretinden bunu anlıyoruz. «Söyle, söyle!» dedim. Yine dedi ki: «Özür diliyorlar ve diyorlar ki, Mevlânâ b'izimle birlikte olduğu zaman güler, bizi hiç suçlamaz, şu işi çabuk yap veya bir iş gör diye zorlamaz, ses çıkarmaz, hiç bir şeye kesin karar vermez ve bizi tehdit etmezdi. Eğer Şemseddin de böyle yapsaydı o, bizim gelmemiz1! engellemezdi.» Biz bu kadar bol bol fedakârlıklar yaparken o diyor ki: Şöyle bir sofi sözü vardır: Eğer bir şey bulursam, sen kurtuldun, yoksa elimdesin. Ben bu fikirdeydim ve bu maksatla geldim. Eğer müritlerde vefa varsa bu olur, yoksa olmaz. Mevlânâ mademki eldedir, onu Aksaray'a getiren adam acaba daha fazla getirebilir miydi? Gönlüm bunu istemiyor ama bu sefer ister görünüyor. Nihayet Ben Murad yani istenilen kişi. Mevlânâ ise Murad'ın Murad'ı olmuştur. Bana, ne babam, ne anam, onun gösterdiği ilgiyi göstermiştir. O benim sözlerimi en hoş bir şekilde söyler. O, benim kendisine yapmadığım iyilikleri bana yapmıştır. Mevlânâ askıdaki işlerden konuşur, yağmurdan, çamurdan söz açar. Ben namazı bitirdiğim zaman defterini yere vurur kimse okumasın diye bir şey yazmaz. (M. 147) Haz (sevinç) üç türlüdür. Diyelim ki biri ötekine, «Ne oldu ki, bana bir cariye bağışladın?» diye sorar. Bu adam bundan fazla cariye sahibi ise hiç ses çıkarmaz, ona bir şey söylemez. Zamanı gelince onun doğru söylemesi, eline geçen nimetin keyfinden ve sevincindendir. Yahut da insan bir ilâcı içmekten keyf ve sevinç duyar. Ama bu ilâcın bulunmadığı zamanda da, yine kendisinde görülen keyf ve neşe bundan daha hoş ve daha üstün bir zevk değil midir? Vaiz ve daha başka meclislerdeki sevinç ve neşeyi onda nasıl umarsınız? Mevlânâ'nın küçük oğlunun maksadı ne idi ki, «Ben ayrı ayrı her birine gittim, niçin toplanmıyorsunuz diye sordum?» diyor. Seni kim gönderdi bu işe? Toplantı senin sözünle mi olacak? Onların kaltaban canları isterse paralar saçarlar, yüzlerini yerlere sürerler, yüz binlerce feryat koparırlar. Abdulaziz'in buz deposundan daha soğuk gözyaşları dökerler. O, anasının karnından değil burnundan düşmüştür. İnsanoğlunda olmayan her çirkinlik onda toplanmıştır. Bütün yaramazlıklar, saldırganlıklar, küfür ve zındıklık ondadır. Sen eğer bu işten vazgeçme davasında tecrübeli isen benim işim sana şefkat göstermektir. Onu mademki tekrar okşuyorsun, bu takdirde yaptığın hareket vazgeçmek demek değildir. Bir kere şefkat şartlarım yerine getirmek gerekmez. Bugün gerektir ki, beni tamam göresin de sana bu ilimde yakîn hasıl olsun. Mademki Hak, işin doğrusu, benim yaptığım gibidir diyorsun, böyle cevap veriyorsun. Bu sözden ben'i henüz tamam görmemiş olduğun anlaşılmıyor mu? Onun belirtilerini de göremiyorum. Bir altından yarısı geri kaldıkça, yahut yarim denk kaldıkça altın tamam sayılamaz. Şüphe yok ki, eve parasız girilmez derler. Yani kendi varlığını ortadan kaldıracaksın, altının tamamlanması odur işte. Eğer ben kötüysem, nasıl ki İmad, bu da ona fazla güvendiği :için ona düşkündür, diyordu. Ama o, o adam değildir. Sen benim kötü tarafımı tamam görüyor ve susuyorsun. Kepazelik olur diye bir şey söylemiyorsun. Sana derler ki,' biz de önce böyle söyledik ama sen bizi dinlemedin.

(M. 148) Biz işte gidiyoruz, bu eğer iyi olursa tamam görürsün. Düşmanların, inkarcıların geveleyip durmamaları için söz başka türlü söylenir. Müridler-le de bu türlü konuşulur. Evvelce îmadla bu saatte kapalı bir şeyler söyleşiyordun. Bu bilgiyi eğer kabul ediyorsan gerektir ki, her ne söylesen bilesin ki o kapıdandır. O zaman işin rengi değişir. Onların önünde senin, o Hümam'ın evine gitmen, kendini onlardan sayman hatadır. Sana, o Şeref dedikleri adamı da kendini onlardan gösteresin diye gönderdiler. O sesi Ba-yezid anlarsa yanlışlık olur. Bir şey olur ki ondan iki katı meydana gelir (Az şeyden çok şey çıkar). Nasıl ki söylemiştim, eğer ben gidersem sen kendi evinde Kera hatundan başkalarına yüzünü gösterirsen, beni bir daha göremezsin. Bugün bu şekli istiyorum. Nihayet diyorum ki; O, imkânsız bir şeyi var etmek istiyor, ondan dolayı da imkânsızlaşmıştır o. Ben onun olmayacağım kuvvetle ispat ederim. Bu şeyler acayiptir. Onlara yol var. Vaiz ve toplantılar böyle olmaz. Şimdi önce bizim ayrılmamız bu Alaeddin'in yüzündendir. Nihayet onunla başlamıştır ve onunla başlamış olmasına da şaşmamalıdır. Keski o bizim için tek âlim bir düşman olaydı. Efendi! Bizim için hiç bir emir ve nehiy söz konusu değildir. Bize onun ne dostluğu, ne de düşmanlığı gerek. Biz ondan hırka giymişiz ve ona yüzlerce secde ediyoruz. Her gün bizim dostluğumuzu, düşmanlığımızı bırakmamızı söyler, istiyorum ki onu defedeyim de tekrar kendime çekeyim. Ama ne soğuk! Sanki Abdulaziz'in buzluğu. Vallah ki, bu saatte yola çıkmak güçtür ama ister istemez bu olacaktır. O (Saroz) hatıra geliyor. Bana o kadar ağrılar musallat oldu ki iki seneden beridir o yol yorgunluğu benden gitmedi. Yolculuk ettim, tekrar geldim öyle ağrılar çektim ki, bu Konya'yı altınla doldursalardı o zahmetlere karşılık olmazdı. Ancak senin sevgin üstün geldi. Bir çocuk için bir Allah adamını terk etmek mümkün olmadı. Bütün bu sözler önceden de söylenmiştir. Ancak şu saatte de konuşmak istiyorum. (M. 149) Eğer bu üzüntünün uğursuzluğu olmasaydı, belki bizi uyuştururlardı. Ama biz nasıl bir araya gelebiliriz? Ancak o gitmek kararındadır. Dedim ki, keski oraya gitmiyeydim, yahut söylenenleri işitme-seydim. Ama bunun ne faydası olacaktı? Oraya gittikten sonra, dedi. Yani demek istiyor ki, ha bugün ha yarın, ne farkı olurdu? Diyelim ki, bir kimse başka bir kimseye bir iyilikte bulunmuştur. Acaba karanlıkta yapılan iyilik kimin içindir? îyi yapılmış, bir işi bir soğuk nefesli uğursuz, bir üfürükle bozar; altüst eder. Onlar da, kendi aralarında birbirleriyle açaba ne yapalım diye konuşurlar. Ona, ne tedbir düşünelim, derler. Bu onlara pek soğuk geldi. Sen babasın, onların edeplerini takınmaları için tehdit edemiyorsun. Aynüddevle ana çocuğudur, öylesine aldatıcı ve onun gibi yüzsüz bir kâfirdir. Nizameddin'e hiç benzemez. Billâh darılma da, sana hoş bir söz söyleyeyim, dinle. Seninle söz konuşulabilir. Ama uzun zamandan beri dinliyemediğin için sözler araya karışıp gidiyor. Yolculuk, bana çok zor geliyor. Bu sefer gidersem sakın geçen seferki gibi yapma! Şimdi ne yolculuğa çıkabilirim ne de Aksaray'a gidebilirim. Ancak gerekirse, burada bana zahmet vermeyecek b:r köşeye çekilir otururum. İki yıldan beri yolculuğa tahammülüm yok. Çektiğim ıstıraplardan yıldım. Ancak üstü örtülü konuşmalar, uygun dostlar toplantısı olmazsa, bu sefer yola çıkarsam önce yaptığın gibi karşı durma! Yaptığım işlere karşı aksi davranışta bulunma! O yine, birlikte olalım diye tövbe eder bir arada oturmak ister, yahut anlamaz da başka şekilde yorumlarsa ve benim söylediğim gibi yaparsa onlardan her biri birer melek gibi olurlar. Nihayet ben biliyorum, beni bilgin olarak tanıyorsun, ilim adamı biliyorsun. Nasıl olur da bunu söylemek istemem! Bu saatte bu sözler söylenmiştir. Ancak şimdi daha başka bir öğüt vermeye de çalışacağım. O da muamele yönündendir. Yavaş yavaş anlatırsam bu işe engel olmaz. Başka işlere engel olsa bile gerektir ki bu, işe uygun düşsün. İş adamı, işini sıkı tutmalıdır. «Şarap içmeye yol var mıdır?» diye sordular. «İçme!» dedi. Allah Mevlânâ'ya uzun ömürler versin; o kadar uzun ömürler versin ki, sonsuz ve ebedi anlamına gelen uzun ve mutlu bir yaşantı olsun onun hayatı. (M.150) Zincirde bile olsan dostluk et. öylesine ki, Hazreti Süleyman'ı sağ bil. Onun aşkı kabarınca, bir an iyi ettin der, sonra kendinden geçer. Ona sevgi veren kimdir? Eğer aşk yolunda ilerlersen, ruh âleminden koku almaya başlarsın, Hak âlemine erersin. Birer birer müridlere uğradım, henüz şehirde su içmemiştim, henüz dinlenmemiştim. Yukarıya çıktım, ama sanma ki, hepsinin hücresine uğradım. Sonra geri döndüm, eski pazara uğradım. Geldiğim zaman hepsi burada, sabah namazında idi. Bu imkânsızdır. Evi böyle biliyorsun. Allah ne işler yapar! Allahtan başka ilâh yoktur, dedim. Nihayet hepsi birden nereye gittiler?

Bir adam iyi yumruk vuruyordu, başkaları da vuruyorlardı. Bir Yahudi bile olsaydı böyle yapardı. Bugün Allah kazası birini yere vurdu. Bu belâ asla onun biçareliğinden dolayı başına gelmemişti. Belki de o, asla kavga ve savaş görmemişti. Sıçradı kalktı, başka birinin boğazını sıktı, «Bunu öldürmek istiyorum,» dedi. «Ama niçin?» dediler. «O sana ne yaptı? Sen bütün cihanı mı öldüreceksin? Seni herkes mi dövdü ki bu adama saldırdın? Bu biçareyi mi buldun onu niçin öldüreceksin?» dediler. «Hayır,» dedi, «Elbette onu öldüreceğim, ben niçin bütün ömrümde birini dövmeyeyim, onu öldürmeyeyim?» Padişaha gittiler, «Onu hazine tarafına götürün,» dedi. Şimdi yüz dinar al da bu adamı bırak dediler. «Hayır,» dedi, «İnsan azasından her biri bin dinar değer. Onun kaç azası varsa o kadar isterim.» Adamın birini pazara götürdüler, kendine birşeyler al, hem de teklifsizcesine, keyfine göre al dediler. İnsanın iki sıfatı vardır. Biri niyaz yani yalvarma ve isteme, öteki de tok gözlülüktür. Sen niyazsızlıktan, tok gözlülükten ne beklersin? Talib'in, sevgiliyi ve doğru yolu arayanın son arzusu nedir? Matlup yani sevgili. O halde sevgilinin son arzusu nedir? Talip, yani âşık. Şeyh Muhammed bir kâfire, onun için, «Kıble taratma secde et, sözü doğru söyle!» dedi. Kâfir ona şu cevabı verdi: «Benim kıblem sensin. Ama senin kim olduğunu ben söylersem beni inkâr edersin. Sonra ben Müslüman olurum, sen kâfir olursun.» Müslüman kâfiri aradı, ama kâfir nerede? Bulayım da ona secde edeyim, ona yüzlerce öpücük vereyim. Şimdi sen söyle, ben kâfirim diye açık konuş, öpücükleri sana da sunayım. Cehennemlik nerede? Acaba sonunda cehennem mi sonsuz kalacak, yoksa cennet mi? O halde nerede cehennemlik kul? Bütün âlemde tek cehennemlik (M. 151) yoktur. Bunların cehennemi, cennettir. Beni tanımaz! Şu âlemde öyle ise kime taparlar? Şimdi söyle. Ben geçen kış yine senin yüzünden ne sıkıntılar çektim. «Bu evde, hoş değildirler,» diyorum. «Delil göster!» diyorsun bana. Benden delil isti-yenler Haktan istesinler. Haktan delil isterlerse benim gönlüm hoştur. Asıl erlik, başkalarının gönlünü hoş etmektir. Yalnız nefsini düşünende ne erlik olabilir? Er odur ki, sayesinde kölesinin gönlü hoş olur. Başkalarının gamını çekmek Allah işidir. O dedi bi: Şemseddin'den bize bir gönül hoşluğu yoktur. Halbuki benden bir Mecusî bile gönül hoşluğu istese, onu bulur. Neşe ve mutluluk görür. Yeter ki beni incitmeden, acı sözler konuşmadan bunu istesin. Eğer bir keşiş bir Müslümam öldürse de Medreseye sığınsa, kendi yardımcılarından kaçmış, sana gelmiş ve sana gizlice, «Aman beni kurtar!» demiştir. Müslüman, Müslümanı öldürünce o cezadan kurtulamaz. Ama eğer sen o keşişin yalvarışına karşı aman

vermezsen için burkulur. Üzülürsün. (Bu satırlardan sonra gelen yarım sayfalık Farsça metin, pek açık saçık küfürler ve bugünün anlayışına göre edep dışı, öfkeli sözler ile dolu olduğu için çevirisinden vazgeçilmiştir. Okurlarımızdan özür dileriz (Ç.)) (M.152) Her Müslümana bir zındık, her zındığa da bir Müslüman gerektir. Müslümanlıkta ne lezzet var? Lezzet küfürde! Çünkü Müslümanda hiç Müslümanlık yolunu bulamazsın. Ama bakarsan, bir zındıktan Müslümanlık yolunu bulursun. Bu el kâfir elidir dersen, öpersin; kâfirliği öpmüş olursun. Bu senin elin de Müslüman elidir dersin; onda Müslümanlığı öpmüş olursun. Doğrusu, Hak kimin elinde ise o eli öpmektir. Allahm! Birinin üç yüz dirhem parası var, elbisesi var ona vurma, onu biz tutuyoruz. Bu adamın da eline bir dânecik geçse onu dağıtır, bu da Müslümanlık satmaktır. Bütün ilimlerde benden daha üstün olan öyle bir önderi getirin ki, ona yüz kere secde edeyim, bir kere değil. Eğer ben onun hazır olduğu toplulukta mimbere gider de tek bir söz söylersem, herkes bana güler. Ama ben size gülmem, edeple susarım. Ben çılgın mıyım? Her ne kadar bunlardan söz açıyorum ama siz nasıl kabul ediyorsunuz? O mutlu yüze yüz bin kere rahmet olsun! Allah bana onu öpmek fırsatını versin ve beni ona lâyık kılsın. Şeyh Muhammed Allahyı arıyordu, Allah adamıydı. Benimle görüşmek dileğinde bulunurmuş, ama görüşemedi. Ben de seninle buluşmak arzusunda idim. Bu, bana nasip oldu. Şu halde senin merteben nerede kalır? Evet, dedi ki: Ben, bir gün atımı feda edeyim. ilâç içmek için sen o bir dirhem parayı veriyor ve onunla birlikte yürüyordun. Halbuki sen âlimsin, para sarfediyordun. «Neden, niçin?» dedim. Çünkü o öyle bir adamdı ki, «Hayır, sen benim konuşma tarzımı anlamıyorsun.» Mademki vezir senin uşağındır, Adalet Bakanı kaç paralık adamdır! Bu Sultan sana köle olmuştur. Diyordum ki: Hocendî'nin vaızına gideyim, onun mescidine uğrayayım. Ama gönlüm dedi ki: Gitme! O yerinde

yoktur. Sonra gideyim de Ulu Camide oturayım, dedim. Her kim konuşursa söyle, söyle! diyeyim. İkinci büyük kapıya vardım, tekrar geri döndüm. Garip bir şey oldu. Hacının vaizi onun vaızın-dan daha iyidir, o zahir yönünden konuşur, halk onun öğütlerini tutarsa, binlerce faydasını görür, dedim. Dinledim. (M. 153) Hacının vaızında hayrette kaldım. Bu kimdir ki konuşuyor? Kimseyi göremiyorum. Ye, iç bir işe sarıl. Yazamıyorsan bari bir kalem kes! Onu da yapamıyorsan, bir kalem cızırdat. Her üçü de hoşa giden bir yemek gibidir. Biz hangisiyle uğraşsak. öteki işi bırakmış oluruz. Her üçü ile uğraşmak ancak vaizlerin işidir. Onların himmeti başkadır. Gayret yönünden yersizdir. Soylu bir edebiyatçı bir Şehzade ile iki ay meşgul oldu, ona güzellikle söyledi, sert konuştu ama hiç bir etkisi olmadı. O hep kendi sazını çalıyor, oyuncakları ile eğleniyordu, îki ay sonra Padişah geldi oğlunu görmek istedi, içeriye girince bir de ne görsün, oğlan başına bir peçe örtmüş oyuncakları ile meşgul, öğretmen de haylaz öğrencisinin elinde âciz kalmış, sarığım onun başına örtü yapmış yanına oturmuştu. Padişah, «Öğretmen nerede?» diye sordu. Peçenin altından gelen bir kadın sesi «Benim» dedi. Padişah; «Bu ne hal?» deyince öğretmen, «İki aydanberi hep onu kendi rengimle boyamaya, kendime benzetmeye uğraştım, başaramadım. Şimdi ben onun rengine boyandım, artık kendimi ona uydurmaya mecbur kaldım,» dedi. Ama öğretmen yine erkekti, ona ne ziyanı var? Mutluluk başgösterince sırasında vezir, padişaha, «Bu iş bu milletin işi değildir,» diyebilir. Sen şu ileri yaşta genç kuşaklara nasıl vaizlik yapabilirsin ki onun vaiz kürsüsünün altında oturuyorsun. Çulhanın biri vezirin makamına gitti uzakta edeple oturdu. Vezir sordu, «Nasılsın? Boş şeyler mi düşünüyorsun?» Çulha, «Ne yapayım,» dedi. «Allah rızası için sizin ululuğunuza güvenerek geldim. Ama bunun Allah rızası için olması işin zor tarafıdır.» Sonra vezir onu çok uzaktan görünce hemen Padişaha haber saldı, Padişah tahtından indi. Bu da yine Allah rızası içindi. Nihayet iki yıl sonra, «Yarın gel de babana bir vaiz et,» dedi. Vaiz etti. Hayrette kaldılar. Dedi ki: «Nihayet üç kere tekrarladım öğrendim.» öğretmen dedi ki: «Ben sana onun kulağında bin tayla-san var dememiş miydim?» Onun mimberi altında oturmuşlardı. Yedi yüze yakın Peygamber hadisi anlattı. Sonra İmamlardan soruyordu: Böyle bir hadis biliyor musunuz? (M. 154) Bundan sonra sizinle benim aramda söz yoktur. Kör gibi hep benim sözlerimi dinlediniz. Bunlar hep benim sözlerimdi, siz bu bir hadistir sandınız. Siz bunu nasıl söylüyorsunuz ki sen bize çok iyi bir efendisin ama biz sana karşı kötü kuluz. Güzel efendilik yönünden bizim kötü kulluğumuza karşı bizi esirge! Nara atan sarhoşa, az iç! diyorsun. Ey ham sofu! Su aşağı doğru akıyor. Fikir yürütenler bir dem içindedirler. Amber kokulu sağlam pabucu onun önüne bıraktım. Ansızın parmağım ayağına .değdi. Ateşte kızmış bir kızıl demir gibi olmuştu. Beyit: Çok damlacıklar, çiy danelerl gördüm, Ben onda Samîrî ile danası gibi kaldım. «Dünya bir oyuncaktır,» dedi. Bugün eğer onunla geçinemiyorsan bari yapma, açıktan gösterme bunu, beddua etme. Allahya ısmarlayıp onu inciltme. Çünkü o görünüşte her şeye katlanır gibi gösterir ama içinden Allaha havale eder. Öyle olur ki bizim nefesimizi keserler, ağzımızı tıkarlar; yahut bu gece aralarında konuşur belki de öldürürler. O dedi ki, «Ben sığınacak yerimi gördüm. O geniş yolda kandan başka saldırganlığa karşı cesaretli oldum. Onun düşmanı gibi ve yeşil toprak oldum.» Her gezegenin, öteki gezegene kavuşmasından bir Burç doğar. Erkeğin kadınla birleşmesinden nasıl insan doğarsa, elbise ile insan bedeninde nasıl sıcaklık olursa, iki birleşmeden de bir şey meydana gelir. Yaydan kirişi çıkarırsanız ne 'iş görür? Ancak onun kulağını bükerlerse o zaman yaralar. Söz ağızdan çıkar hiç bir iş ve muamele yoktur ki, o «Ben yoksulların yoksulu, düşkünlerin düşkünüyüm Allah benim nefsimi sizden iyi bilir?» demesin. Bir kimse sana bu sözü söylerse sen de ona söyle ki, «O sensin kıskançsın, kıskançlıktan dolayı da böyle coşuyorsun. Sen kendine de haset ediyorsun.» îşte her kim sana bu türlü söz söylerse, de ki: «O sen değil misin? Sen o yılanın başısın!» Biri sordu: «İblis kimdir?» «İblis sensin!» dedim. Eğer Cebrail kimdir diye sorsaydı, o sensin derdim. Her kim sana, falan kişi seni övdü derse, de ki, «Hayır beni sen övüyorsun da onu bahane ediyorsun.» Ona söyle sen onun sözünden ne

Aman ne izzet. Şimdiye kadar beni hiç kimse inkâr etmedi ki. Allah kitabını arkamıza attık. Bana asla bir kimse cefa etmedi. Ama hayır bir Müslüman kardeşinin elini sıkıyorsun kımıldandıkca günahların dökülüyor. Halbuki. özgür kalayım. Gerçi diğer bir âyette. Ben niçin kendimi o kadar aşağılık göreyim? Bir kaç kere kendimi tanıdım. makbul kişilerden olurdu. hareket etmek gerekiyor. Yüz bin gerçek Allah eriyle Hakka yakın erenlerin canları önüme gelip baş koydular. pislik içine düşmüş bir mücevher gibiyim. ona ulu Allah (M. geri durayım. Yıllarca yer altında bir takım adamlar. kımıldayın ki biz de kımıldanalım. beni kutladılar. öylesine zaman ve mekândan uzak. O bin aydan hayırlıdır. Ben hoşum. aşikâr neyim varsa sadaka vereyim. fetva ve Kuran hepsi o Yahudideydi. Karanlıkta yürüyen yolunu şaşırır derler.. Şimdi sanıyorum ki o durumdan kurtuldum. Hep devlete kondum. Her dilden türlü türlü hüner ve marifetleri benim elime verdi. Kadir gecesi «İnnâ Enzelnâ» sûresinde bir kaç âyette işaret buyurulmuştur. Eğer Musa Aleyhisselâm gelse de. Ömrümüzü hep kadın sevgisi oyunları ile geçirdik.» Hayır bu yanlış değil. onun şerefini omuzlarımda taşıdığım halde ayrılayım. celâl ve ululuğu en yüce olan Allah. Allah da böyle buyurdu. ben o gün gider bir nargile içerim. Halife bu hali haber aldı ve onu yakalattı. Çok parlak olduğu için gizlenmiştir o Kadir gecesi. Siz gitmeyin. Ben sanki bir inciyim. Seni bağda çağırıyorlar niçin acaba! Gel de kulağına söyliyeyim. Ama ötekinin kıskançlığı onu cehenneme götürür. Şimdi ey düşmanlar bana bir hile yapamıya-caksınız! Bana kuracağınız tuzakla şu Kaf dağını kaldırıp omuzlarıma yükleseniz. gerçeklemesin. «Vah ne yazık ki Allah tarafına yönelmekte. Onun manası nedir acaba ne maksatla söylemiştir? (M. Ama insanı cennete götüren o kıskançlıktır.. Bir kâfir elime su dökseydi Allah onu yarlı-gar. senin için söylediğimi anlasın zamane fenadır. Ben bir hizmet görüyorum. Ama aylar arasında gizlenmiştir. sonra cübbe giyer ve bunu mendile koyanm. neden? diyorsun bana. nasıl hoş olmıyayım.» deseydi. ben gider ve size Kaf dağı gibi teşekkürlerimi sunarım. Ancak hep gönül hoşluğu ve saygı gördüm. Bana «Dünya müminin zindanıdır. tekrar teşekkürler sunayım. buna bir kat daha ekle-seniz ve bunları hiç kaldırmasanız bile yine benim için bir can rahatlığı olacaktır. İnsan olan kimse de o kitabın âyetidir. . O âyet içinde âyetler vardır. 156) binlerce yakınlık göstermiş olmasın. Kendi kendime adakta bulundum. Yahudinin biri bazı Kuran âyetlerini ezberlerdi. Eğer bu durumdan kurtulursam gizli. Sonra benden ayrılmıyan. «Ey Müslümanlar: Harekete geçin. Parmağını kulağına kadar kaldırdı. Bütün gün benim konuşmalarım da bu kıskançlık üzerinedir. bana yabancı kalmıyan bir kimse yoktur ki. Bağdat'ta kadılık yapıyordu. O ilâhî kitabın hesabını nasıl vereceğiz.» anlamındaki hadis biraz garip geliyor. «Benim dilediğim o ümmeti bana göster. Efendi ev sizindir. Olmıya ki kimse işitsin. ilim. o halde şimdi durmadan kımıldanmak. «Allah'tan başka Allah yoktur» dedi. Her kime öğüt yoluyla bir söz söyledimse bana o sözün karşılığını verdi. Mevlânâ da kıskançtır. kötü söz söylemedi ki. gel anlatayım sana! Şimdi anladın mı? Bunu hep senin için soyuyorum. 155) Kera Hatun bile kıskançtır. Mademki soruyorsun. Ben bir söz söylersem başka manada söylerim. görelim ne demiştir. arkadan Allahya yakın yüz binlerce melek. öylesine yönsüz ve tarafsızdır ki! Ama zamanı gelmeyince ne yapar. ona «îşte budur!» diye gösterirdim. Bendeki ahmaklık öyle bir kerteye geldi ki. ondan dolayı da bana kıskançlık ediyorsun ki ondan vazgeçeyim. Ben zindan görmedim. ona yaklaşmakta tembel davrandım!» buyurulmuştur.anlaşıldığını nereden bileceksin? Gel de o sözü kendisinden soralım. silâhlı kişiler gizlemişti. ne ululuk var bende. Mevlânâ'nın sohbetinden. Ama o ancak sahtekâr bir köpekti. Kadılık. o kötülüklere karşı beni binlerce defa öğmüş olmasın. Şiir: Nedir bu kanlı yaşlar. Ayın on dördüncü gecesinden daha aydındır. Ben sana ne dedim.

Bir delikanlı vardı, ona Zeynep hikâyesini sonuna kadar anlattım. Onun işine çok önem vermiştim, îstiyordu ki bir kaç gün orada, o sözü sonuna kadar tekrarlasın dursun. Anladım, «hayır» dedim. «O halde bütün bunları senin için söylediğime neden inandın da anlamak istemiyorsun,» dedi. «Evet,» dedim, «Anladım. Tekrar söyle» dedi. «Onu Mevlânâ'ya söyliyeyim de sana tekrarlasın» dedim. (M. 157) Ama niçin benim sana anlattığım bir şeyi tekrar Mevlânâ'ya söylüyorsun? Niçin tekrarlıyorsun ona? Diyelim ki siz bunu benden dinlediniz ama başkalarının bunu sizden nasıl dinliyeceklerine güvenebilir miyim? «Allahnın mağfiretine uğramış bir kimse ile birlikte yemek yiyen de yarlıganmış olur,» buyurulmuştur. Ama bundan anlaşılan ekmek ve yemek değildir, bu onun yediği manevî gıdadan yiyenler demektir. Yoksa binlerce münafık ve Yahudi, Hazreti Peygamberle birlikte yemek yemedi mi? «Allah arş üzerinde hüküm sürmektedir,» anlamındaki âyetin yorumunda ne demişlerdir? Bunun açık anlamından başka çeşitli tefsirciler türlü yorumlar yapmışlardır. «Bir adam Irak'a hakim oldu,» sözü de buna benzer. Bu sözü de Eş'ariye mezhebinin kurucusu Ebül-Hasan söylemiştir. Onun sözüne karşı bir araştırma yapmadan böylece inanmak gerekir mi? Bu sözden ne anlaşılıyor? Bu tâhâ sözü üzerinde de neler söylenmemiştir. Tefsirde açıklandığına göre tâhâ, Mu-hammed'in (S. A.) ismidir, yahut «Ey insan!» anlamına gelir. Noktalı, hareketli harfler, hele astronomların rakamları ta harfinde aşikâr imiş, bugün bilinmektedir ki, bunun yorumunu Levhi-Mahfuz'dan okumak gerekiyor ve o Levh üzerindedir. Allah rahmet etsin Ahmed-i Gazali ile iki kardeşi temiz bir soydan id'iler. Her biri kendi bilim dallarında eşsiz kişilerdendi. Muhammed-i Gazâlî özellikle türlü ilimlerde eşsizdi. Yazdığı eserler güneşten dahr parlaktır. Bunu Mevlânâ'da bilir. Kardeş1! Ahmed-ı Gazâlî Allahsal bilgilerde, marifet ve irfan konusunda parmakla gösterilenlerin sultanı olmuştu. Kulağı iyi işitmiyen fakih bile benim sözüme hayret eder. Her insan benim sözümü nasıl anlatabilir, başkalarına nasıl aktarabilir? Ulu Allahnın yüce zatına ant içerim ki Mevlânâ eğer benim sözümü başkalarına aktarmak isterse benden daha iyi aktarır. Bunu daha güzel nükteler ve manalarla süsler. Ama Mevlânâ yine de benim sözümü nakletmiş olmaz. Üçüncü kardeş Ömer-i Gazâlî'ye gelince, o da zengin ve büyük bir ticaret adamıydı, hele cömertlikte, bağışta hiç kimse ona yetişemezdi. Muhammed-i Gazâlî'ye birisi dedi ki şu senin kardeşin Ahmed hakkında diyorlar ki, o söz söylüyor ama hiç bir bilgiden haberi yok. Muhammed Gazâlî de Zahire adlı kitabını kardeşine gönderdi ve götüren adama tembih etti, «Git, edeple yanına gir, her ne harekette bulunursa dikkat et. Gülümseme, (M. 158) baş ve el hareketleri gibi her ne yaparsa gözden kaçırma! Gözün onun gözüne baktığı anda çok dikkatli ol, onun bütün tavır ve hareketlerini izlemiye çalış, ayak parmaklarına varıncaya kadar dikkat et.» Kitabı getiren adam içeri girince, gördü ki o, tekkesinde neşeli bir halde oturuyor. Ansızın gözü gözüne ilişince üstad tebessüm etti, sordu: «Bize kitaplar mı getirdin?» Adamın vücuduna bir titreme geldi. Sonra söze başladı, üstad diyordu ki: «Ben ümmîyim. Ama ümmî başka a'mî başkadır. O a'mî yani kara cahil, aslında kördür. Ümmî ise yazı yazmayandır.» Sonra, «Pekâlâ,» dedi. «Şimdi sen oku o kitabı ki, ben dinliyeyim.» Gelen adamcağız titriye titriye kitabın her yerinden birşeyler okudu, «O halde o kitabın başına şimdi sana inşad edeceğim şu beyti yaz» dedi. Beyit: Zahire neme lâzım, kitabı nideyim ben, Yârın dudağı varken, şarabı nideyim ben. İblis bir bahane, Adem nişanedir, iblis, karanlık, Adem ışıktır. İblis alçak, Adem yüksektir. Şu tarzda konuşuyordum. Dün hem kendi kendime söyleniyor, hem de hendeğin çevresini dolaşıyordum. Sözün sonu gelmiş, yenilgiye uğramıştım sanki. Sözün altında kalmıştım. Yenilginin verdiği güçsüzlükle ne yapayım diyordum. Eğer mimberde de söz bana böyle üstün gelir beni yıkarsa artık mimbere çıkmam. Efendi yalan gerekse yalan söyleyeyim, vaiz etmiyorum ki. Söz benim içimdedir. Her kim benden söz dinlemek isterse, benim iç âlemime gelir, ancak orada bir kapıcı oturmuştur. (Ona baş vurur.)

Korkak bir köylü, bir çok korkusuz ve cesur kimselerle dost oldu. O korkusuzluk ve teklifsizlik dolayısiyle de dostlarının hiç birisi ona, sen kimsin? diye sormadı. Ben kimim demesine de fırsat vermiyordu. Nihayet biri ben falan oğlu falanın dostuyum diye geldi, öylesine bir vuruş vurdu ki, onu iki parça etti. Ben bilmiyorum. Bunlardan bir şikâyet hikâyesi anlatırlar. Emire derler ki: «O adam şöyle böyle yaptı.» Emir görmeden bu olaya el koymak istemez. Çünkü kapıcı çok sevdiği bir kişidir. Olayı önce ona getirirler, onun huzuruna çıkarır ve derler ki: «Bu olay nedir? Bir bakıver.» Kapıcı der ki: Ben bakıyorum ama okuyamıyorum. (M. 159) O zaten gereksiz bir iş yapmaz sonra halvete çekilince kapıcıya sorarlar: «Niçin böyle yaptın?» Nihayet, «O bir dost idi bana bir daha yapmam diye söz verdi, gitti çok edepli ve niyazlı bir halde gitti,» der. Şimdi bu adam bundan sonra o kapıcıdan vazgeçer mi? Evet başka kapılar, başka kapıcılar da vardır, yol üzerinde başkaları da vardır. Ama o başkadır. Uzun süren işler gönül âlemine dayanınca, onu gönül âlemine götürürler, îçinde bir sır saklayan adamı sarhoş ederler ki, o sırrı açıklasın, sarhoşlukla her şeyi anlatsın diye. Ama gerektir ki, onu dinleyen kimse, o sarhoş sözleri arasındaki açıklamalardan hangisinin sır olduğunu anlayabilsin. Hiç söylememiş olduğum ufak tefek şeyler var ki, bu sözlerden bazdan ağzından kaçmış, tekrar üstü örtülmüştür. Mevlânâ Allah nuruyla yazar, bir şey bulur yahut bulmaz. Bunu gözden geçirelim ki, anlaşılsın. Görüyorsun ki, ben hep, Allah beni tasarruf ehli kılsın diye düşündüm. Halimi düzeltsin de, her şeye açık bir gözle bakayım, dedim. O namaz kılan kişiyi de böylece göre-miyordum. Allanın verdiği o tasarruf (bazen) kalmıyor, bende bir öfke baş gösteriyor, yokluktan tekrar varlığa dönüyorum. Bu işe şaşıyor ve kendime gülüyorum. Bu değişik haller içinde düşünmek gerekiyor. Çünkü garip şeyler görüyorsun, bir an içinde hal böyle iken bir müddet sonra şöyle oluyor. Gözünü yukarı çevirinceye kadar durum böyle iken, aşaği bakınca-ya kadar, şöyle oluyor. insanoğlu bütün geçici varlıklardan ve yaratıklardan üstündür. Çünkü onun görüşü, bütün arşı, kürsüyü, yerleri ve gökleri ve her ikisi arasında bulunan yaratıkları kapsayan bir genişliktedir. Allahya ait sıfatlara ortak olan bu yaratığın görüşü, bütün görüşlerden daha yücedir. Ne gariptir ki, ulu Allah, bütün sıfatları ile bu yaratıktan belirir. «Nerde olsanız, o sizinle beraberdir,» mealindeki âyetin hikmeti anlaşılır. Nasıl ki bu basiret, görüş sayesinde Allah herkese bir yön, bir alan göstermiştir. Başka tarafı görmesinler ve sapmasınlar diye. Birine kuyumculukta uzmanlık yolunu göstermiştir. Ötekine mücevhercilik ve kimya ilminin inceliklerini, sihir, bahane, büyücülük fenle-rini öğretmiştir. Bir başkası mantık, tartışma yolunda uğraşır; fıkıh, usul bilir. Daha başkaları öteki âlemin rahat ve sefası ile dolu olarak nuru ve Allahyı görür. Biri de şehvet, güzellik, aşk ile uğraşır, güldürü edebiyatı ile maskaralıktan hoşlanır. Yine başka biri de melekleri, hurileri, arşı ve kürsüyü bilir; bunlardan zevk alır. (M. 160) Bunlardan her birine bu köşke bir görüntü penceresi açılmıştır, âlemi başka bir balkondan seyretmektedir. Bunun halinden ötekinin haberi yoktur, öteki de berikinin halinden ve isinden anlamaz. Yüz binlerce, sonsuz sayıda canlı varlıklar, hayvanlar, böcekler, melekler ve başkaları için balkonlar açılmıştır. Tabip, astronom, bunlardan başka her kim daha yüksekten yürürse, daha çok balkonların açıldığını görür. O, ünlü kişilerden değildi, ama Ahmed-i Gazali' nin çetin bir işi vardı ki hep kendisine perde oluyordu. Hiç kimseye karşı o perde kalkmıyordu. O kendi kendine çok yiğitlik etti. Bir insan ki, gözünü göklere çevirse de melekler tarafına baksa, âyetteki, «Onu yerle bir etti,» anlamındaki hikmeti ve, «Gök yarıldığı zaman,» anlamına gelen öteki âyetin ilâhî kavramını görür ve okurdu. Öylesine gizli çileler çekiyordu ki, halk hiç anlayamı-yordu. Ama onun bu çile ve riyazatlarından her ne anlatırlarsa hepsi de yalandır. Çünkü o, bu çile ve halvetlerde hiç oturmamıştır. O bir bidattir, sonradan uydurulmuş bir âdettir. Muhammed (S. A.) dininde böyle bir şey yoktur. Hazreti Peygamber (S. A.) çilede oturmadı. Musa kıssasında: «Biz Musa'ya söz verdik,» diye başlayan âyetteki hikmeti oku ve düşün. Bu kör gözlüler, Musa'nın bu kadar yücelikle, Allah yakınlığı ile beraber, «Yarabbi beni Muhammed ümmetinden kıl!» diye yalvardığını göremezler, anlayamazlar. Bu «Ulu Allahm beni cemalini gören kullarından et!» demek-tif. Bu sözün inceliği buradadır. Yoksa Musa'nın dileği, senin benim dileklerim gibi olsaydı sopası koltuğunda geçer giderdi. Maksat ya bu sır idi, ya öteki. Bu, hem de Musa'yı (hâşâ) ayıplama ve tartışma yeri oldu ama, Allah cemalini görecek ümmetler arasında tek ümmet Hazreti Muhammed'in ümmeti olduğunu Musa Peygamber biliyordu.

Ahmed-i Gazâlî, sözü geçen perdenin kaldırılması için uğraşırken ona bir ses geldi, yahut gönlünde bir ilham ışığı parladı. «Senin gözündeki perdeyi Zengan-lı şeyh kaldıracaktır,» denildi. Gazâlî hemen kalktı ve gitti gider gitmez de aynı günde hocanın ziyaretine uğradı. Onu semâ ederken buldu ve o semâ sırasında artık isteği yerini bulmuştu. Oradan Tebriz'e geldi. Tebriz'liler hep bir ağızdan, «Bu adam, filan güzel delikanlıyı görmek için gelmiştir,» dediler. Bir kocakarıya para vererek onun geçeceği yol üzerinde oturmasını, gayet gamlı ve kederli bir eda ile onu karşılamasını tembih ettiler. Ahmed-i Gazâlî, kadını bu halde görünce sordu: «Sana ne oldu ki böyle içlendin?» Kadın şu cevabı verdi: «Ben nasıl üzülmeyeyim ki! Ciğerimin köşesi, gözümün nuru bir oğlum vardı, sizlere ömür öldü de ona ağlıyorum.» Gazâlî sordu, «Öldü mü?» Kadın, «Evet,» dedi, «Öldü.» Gazâlî yol arkadaşlarına dönerek, «Ey kervan arkadaşları!» dedi, «Bana burada bir saat kadar müsaade eder misiniz? Aşağı inin de biraz bekleyin. Şu kadın acaba doğru mu söylüyor? Bunu bir araştırayım!» Arkadaşları, «Hay hay!» dediler, atlarından indiler bir saat kadar başını önüne eğdi. Ertesi günü güneş doğuncaya kadar murakabede kaldı. Nihayet, «Bu kadın yalan söylüyor,» dedi, «Çünkü Adem Peygamber zamanından bu saate kadar kalıbından ayrılmış ve dünyadan göçmüş olan yaratıkların ruhlarını yokladım. Bu kadının çocuğunun ruhu bunlar arasında yoktur. Artık yürüyün!» Tebriz'e geldiği zaman yine bütün şehir halkı birbirine geçti. Söylemesi hoş değil ama, Ahmed'in güzel yüzlere karşı aşırı bir tutkunluğu vardı. Ama şehvet yönünden değil. Çünkü onun gördüğü şeyleri başkalarının gözü göremiyordu. Onu parça parça etseler bir şehvet zerresi bile yoktu kendisinde. Davranışlarını bazı kimse ler hoş görüyor bazıları da onu durmadan eleştiriyorlardı. Tebriz'de bulunduğu sıralarda bir kişi vardı ki, onu yüz kere beğenip gerçekledikten sonra, tekrar yüz kere de inkâr ediyordu. Nihayet bir gün işi Tebriz Atabey'ine anlattılar. «Bize inanın yoksa buyurun hamam penceresinden onun halini bir görün,» dediler. Ahmed, hamam penceresinin önünde uyumuş, ayakları oğlancığın kucağında, mangala ödağacı ve amber kokuları serpmişler her taraf tütsü içinde. Atabey bir aralık geldi, hamam penceresinden ve külhanın bif kenarından içeriye gizlice baktı. Hoşnutsuzlukla geri döneceği sırada içeriden bir ses yükseldi: «Ey Türk yavrusu! içeriyi tamam gör de ondan sonra git!» Atabey hemen geri dönüp bir daha içeriye baktı, bir de ne görsün, Şeyh, bir ayağını kaldırmış ateş dolu mangalın içinde duruyor. Bu hali gören Atabey şaşırdı; ilk defa yanlış gördüğünden dolayı özür diledi hayretle ağlayarak geri döndü. Onun bir de âlim, erdemli, her fenne âşinâ ve müderrislik yapan bir müridi vardı. Bu adam, Şeyhin kulu kölesi olmuştu. Bu güzel çocuk konusunda kaç 'kere onu hoş görmüş, sonra inkâr etmişti. Çok kere şeyhin atının dizginlerini omuzuna alır, önü sıra yaya yürürdü. Oğlancık ise, Şeyhin terki bağına yapışmış yürürlerken yolda, Şeyh çocukla bir şeyler konuşur, gizli işaretler yapardı. Müderris, dizginler boynunda eve gelmeden onu on kere inkâr eder, dizginleri boynundan atıp kaçmak ister. Sonra tekrar, Şeyhin kerametine inanırdı. Başını açarak onun ayağına kapanmak kafasında düğümlenen vesvese ve kuruntulardan kurtulmak için çare arardı. Şeyh bu hali de biliyordu. (M. 162) O erdemli müderris, Şeyhin elinde bir saat ağlayan sonra bir saat gülen oyuncak bir bebek gibiydi. Bir gün Mevlânâ dervişlere nasihat verdi; onlara, bizim niteliklerimizden söz açtı. Dostlar, bu sözlerden çok duygulandılar. Mevlânâ buyurdu ki siz: «Allah yüceliğini arttırsın! Hüdavent Şemseddin-i Tebrizi'ye karşı ufacık bir hoşnutsuzluk ve cefa eseri gösterirseniz benim size verdiğim öğütlerle, sizin aşırı duyarlığınız sizin için kapalı kalacaktır. Şeytan, kurt sizin bu içten duygularınıza karşı gözlerinize kar sa-vuracak yani sizi yine şaşırtacaktır.» Dostlar kendi kendilerine «Hayır!» dediler. «Gidelim ondan af dileyelim, suçumuzu bağışlasın artık bundan sonra da Mevlânâ Şemseddin'e karşı terbiyesiz bir davranışta bulunmayalım.» Evin kapısına kadar geldiler, ama içeriye girmeye yol bulamadılar. Bunun üzerine onların bütün duyguları değişti. Yol vermeyişimizin sebebi şu idi: Ben kendi kendime diyordum ki, burası domuz ağılı değil ki azıcık pişmanlık duyan, azıcık içi sıkılan herkes dışarı fırlasın da buraya koşsun. Nihayet, o kadar yüceliği aşikâr olan Ahmed-i Gazâlî'ye karşı kötü düşünenlerin yersiz düşüncelerini ve ayıplamalarını çürütmek için, kendisine kitap gönderdiklerini, bir vakit bu kitaptan sözler nakledersen, hakkında yanlış düşünenlerin ağızlarını bağlamış olursun, dedikleri için kardeşinin bile kendi tekkesine gelmesine yol vermediği söylenir. Bir anlatışa göre yedi yıl, başka bir anlatışa göre de on beş yıl hep seferde ve yolculukta dolaştı. İnkarcılara derdi ki, «Burası domuz ağılı mıdır ki başına bir hal geldiği zaman buraya koşuyorsun?» Nihayet bu dostların hiçbirisinden bir şey beklemiyorum. Önce sizden ilim öğrenmem. Belki o zaman benim sözlerimi anlar, güzel güzel kendinizi niyaza hazırlarsınız. Siz kendi bilginizden, kendi hayalinizden dolayı benim sözlerimi anlayamazsınız. Öyle değil. Nasıl ki bizim falan dostumuzu bizden sorarlar. O fakih midir yoksa fakir mi? Dedi ki: «O hem fakihtir, hem de fakir.» «Ama nasıl olurki bütün sözleri fıkıh konusundadır?» Cevap verdi ve dedi ki: «Onun fakirliği o soğuk davranışlı insanların fakirliğine benzemez. Bunu o taifeye söylemek gerekmez. Ona bu halk ile konuşmak yazık olur.»

Sözü ilim yolu ile söylerler, sırları da işaret yolu ile anlatırlar. (M. 163) Onun sözleri söylenmiş olur", dünyalık söz olur. Mevlânâ bilir ki, bu şehirde büyüklerden biri vardır. O hep bizi görmek arzusundadır*. Hem bugün, geceye kadar ona hükmedersem ondan bana o kadar faydalı sohbet fırsatı erişir ki, sizden çok güçlü, bu mecliste oturanlardan çok olgun kişidir. Bugün, mademki sizde ne ilim öğrenmek arzusu ne marifet dinlemek isteği, hattâ dünyaya ait bir dilek vardır. O halde size her ne yapmanızı emredersem, yalnız sizin faydalanmanız içindir. Bir kişi sizinle dervişler sohbetinden söz açarsa, inançla onu dinleyin. Mademki dinlediniz, türlü yollardan onu inkâra kalkışmayın ve mademki işittiniz, bu af dilemek resmî bir adettir, hiç bir değeri yoktur. Bin türlü kötü sebeplerle bozulur. Abdesbin bozulduğu gibi karnından çıkan yel gibi geçer gider. O zaman, «Yarabbi, nefsimize zulmettik, sinemizi temizledik dersin!» Bir gün, «Mevlânâ Şemseddin şunu oku!» diye bir Şeyhin risalesini getirdiler. Onu ezgi ile, musiki makamiyle okurken alay yolu ile durak ve aksanlarını da ihmal etmiyordu ve diyordu ki: «Ben bunları bilmem. (M.164) O ne yüce Mustafa ki, sefa kaynağında bütün hayallerden uzaklaşmış, kendini bütün kuruntulardan kurtarmıştır.» Hayal hakkında aynı sözü üç kere tekrarlıyor ve diyordu ki: «Ey hayal git benden! Eğer gitmezsen ben gideyim.» O direk üstünde yürüyen ip cambazı, iki gözü bağlanmış ayaklarında takunyası, başında su testisi, elinde dört parça eşya olduğu halde ip üzerinde ayaklarını gıcırdatarak ileri doğru yürüyor, tekrar dönüyor, ansızın kendini aşağı atıyor, iki ayağı ve koltuğu ile ipi tutuyor, sonra tek parmağı ile kendini asıyor, tekrar ip üzerine sıçrıyordu. Öteki arkadaşı da şişmandı, ansızın aşağı düştü, arkadaşı ip üzerinde hep ona seslenir, «Seni falan hocanın adına getirdim,» diye bir ağlama tuttururdu. Hemen sopaları, çarşafları toparlar, bol bahşiş alırlardı. Bunlar cambazlığı deniz kıyısında öğrenirler, ipten düşerlerse su içine düşerler. Bu suretle uzun çalışmalar sonunda usta birer cambaz olurlar. Ondan sonra da karaya gelirlerdi. Yavaş yavaş sopalarını daha yükseklere çıkarır, ip üzerinde durma ve yürüme usullerini öğrenirler. Nasıl ki hilâl dolunay oluncaya kadar, taştaki yağmur yakut haline gelinceye kadar, denize yağan yağmur taneleri de inci oluncaya kadar sabır gerekirse, bunlar da sabır ve çalışma ile uzman birer cambaz olurlardı. Mısra: Koruktan zamanla helva yaparlar. Bana ne zaman söverlerse hoşuma gider, övdükleri zaman da üzüntü duyarım. Çünkü övme öyle olmalıdır ki, arkasından sövme olmasın. Yoksa o övüş münafıklık olur. Nihayet münafık kâfirden de beterdir. Âyette de işaret buyurulduğu gibi münafıklar cehennemin en derin yerindedir. Kâfir dedi ki, «Bu sefer gel de beraberce Şam'a gidelim, güz gelir gelmez gidelim.» Benim hiç ilgjm yok, bu müritler ahmak insanlardır. Her biri bir yıllık kazancını, şunu al da git, diye bana verselerdi,Hümam da iki üç dirhem buna kalsaydı, on iki bin dirhem tutardı. Ben gizlice haber gönderir, derdim ki: «Ey Mevlânâ, epeyce para toplandı kalk gidelim!» Onu kaldırırdım. Onunla bir müddet hoş geçinir ve yine dönerdik. Bunu anlatırken hatırıma meşhur vaiz hikâyesi geldi: Vaizin biri, konuşmasının en hararetli bir yerinde mecliste bulunan cimri bir zengini harekete geçirmek için, «Ey cemaat!» dedi. «Bana Allahsal bir ilham geldi. (M. 165) Bu saatte şurada oturmuş olan bu efendinin güzel, ince ve şerefli hatırından geçiyor ki, gideyim, vaktin şu vaizi olan bilginin başına Allah rızası 'için hemen şu makamda yüz dinar saçayım.» Cimri zengin dedi ki: «Ey vaiz efendi! Size gelen o ilham sizin gönlünüzün sefasından, sizdeki iyi niyet yönündendir. Ama Allahın yüz bin laneti benim hatırıma olsun ki, asla böyle bir şey düşünmedim.» Bu böyle geçti... Bakalım herkes bu ırmaktan nasıl geçecek? Şam Kadısı Hoy'lu Şemseddin'e eğer kendimi ver-scydim, ömrünün sonuna kadar işi düzelecekti. Ancak ona hile yaptım o da o hileyi yuttu. Vay o güne ki ben hileye başlamayayım! Zaten işim ne? Hileden başka ne yaparım? Allahnın da işi budur. Hile etmek. Bugün gidelim diye bir at alırsam ne olur. «Gitmeni istemiyorum,» diyorsun. «Böyle olmaz. Sana bir at alayım ama, yine burada kal, gitme.» Senin söylediğin bu söz bile bir hile ve mekirdir. Benim işim yok. Müslümanlık, arzusuna karşı gelmek, nefsine uymaktır. Kâfirlik de kendi keyfine uymaktır. Diyelim ki, biri imana gelmiştir. Bunun anlamı şudur: «Ben artık arzularıma, nefsime uymayacağım, buna söz verdim.» Bir başkası da, «Bu benim işim değildir,» dedi, «Ben bunu

Ötekinin ise hiç bir şeyden haberi. «iyi davranış. Şiir: Üstadın aşktır senin. Yarabbi. kul da hakkın aynasıdır. her fenden.» Şimdi bunların aralarındaki ayrılık ve derece farkı. Şemseddin-i Hoyi'ye biri karşı çıktı ve şöyle bir tartışma açtı.) Savaş adamlarına nasıl olur da sır verebilirsiniz? Ona. zahir bilgisi. soruşturmadan yaptıklarını açıkça söyler. devlet ve divan işlerinden bir kaç şey öğrenmiştir. Cebrail'in. O açık nifak bizden ve dostlarımızdan ırak olsun ama insanoğlunun yaratılışında olan o gizli nifakı da ondan söküp atmaya çalışmak gerektir. sırası geldiği zaman nasıl konuşuyor. Onlara sorarlar: «Siz nasıl bir toplumsunuz ki. pamukları kulağınızdan çıkarın da kuru sözlerin esiri olmayın.» Pişmanlık duysun. eğer birinin kulağına •giderse o da barışa yanaşsın ve desin ki: «Ben çok utanıyorum. 167) Meğer o bir kuruntu idi ki. yaptıklarımdan ettiklerimden ve dediklerimden pişman oldum.» diyor ama dürüst değildir. «Hak kulun aynasıdır. Gönlü çaldıklarına bağlıdır.» buyurdu. 166) Bu hadisi de Kadı Şemseddin-i Hoyi ders sırasında anlatmıştı. (M. ikinci lokmaya. öteki cihanın akıl mertebelerinin nasıl olduğunu söylersem bu da bir mekir ve hile olur.» buyurdu. Onun maksadı bir din adamını kötülemekti. Hazreti Peygamber (S. Görmüyor musunuz ki. Garip hadisler arasında anlatırlar.» diyor ama imanı yoktur. öyle bir hırsıza benzer ki iş-kence yapmadan.» (M. Banş isteyen bir kimse de ona göre davranır. «Ey Allah elçisi bize bildir. «Müminim.» Ama başka biri de diyor ki: «Ben Müslümamm. Diyordu ki: «Filan kişi bu kadar şiir ezberlemiş. «Gel şu savaşı.» der ama değildir. kendi havasına uyar atılır. kapıları kapandığı sırada cehennem harap bir boş eve dönerken münafıkların feryatları duyulur. «Beyazım. ne fena işler yaptım! O ne iş idi ki ben yaptım. Kâfire de münafık olmadığı için şükretmek gerektir. (Onun iç yüzünü ancak Allah bilir yahut Peygamberin rızasını kazananlar bilir. O. Onun hırsızlığını anlayanlar yüz bin kutsal canı böyle bir hırsızın ayağına saçarlar.» buyurulmuştur. resmî işlerden bir bilgisi yoktur. Ama söz eridir. artık heva ve hevesten de üzgünüm. çünkü kâfir değildir. kendi keyfimce yaşarım. işin iç yüzünü bilen kimse bundan bir pay çıkarır.» dediler.» der. Sana. onunla özgür kimseleri parasız pulsuz kendinize köle yapasımz.» der ama siyahtır o. çalışır ki. bir söz söyler ki.» anlamına gelen hadislerdir.» Buyuruyorsunuz ki: «Nihayet onun ezberinde bir şey yoktur. Olgun söz böyle dolgun olur. Çünkü yoksulluk lokmasıdır. Sahabeler. üçüncü lokmaya Mikâil'in adı ile dördüncü lokmaya Azrail'in adı ile başladım. ince. herkes burayı boşalttığı halde siz hâlâ içerdesiniz!» «Bizler nifak ehli kişilerdeniz bizim için ne kurtuluş umudu kalmıştır. soğukluğu açıktan belli olur. şeytanın hilesiydi. «Doğan kuşuyum. ancak haraç verir. savaş sevdasındadır. şeytanın teşv'ki. karşı durmayı bırakıver» dersen ne çıkar? O. tecrübesi yoksa görüyorsun ki yeri geldiği zaman hiç bir şey söyleyemiyor. kargadır. «Dürüst adamım. Yine hadiste. gözünüzü kulağınızı açasınız ki. kitap da yazmamıştır. Dedi ki: Bugün Allah adı ile bu birinci lokmaya başladım. tecrübe sahibidir. senin uyruğunum. O ahmak bir iş yapar. Ama yaygın değildir ancak manaya âşinâ olan. O. . Size demiyor Her görünüşe muyum ki. Müslümamm. ona göre konuşur.» Ama istiyorum ki.» Peygamber de buna razı oldu kabul etti. Ama bu pek yaygın değildir. Hayır. benden bir söz çıktı onun hatırı kırıldı.A. «Mümin. Halbuki aldanmayasınız. Ötekinin ne kadar geniş bilgisi olursa olsun.) «Size helâl olan sihir sanatından haber vereyim ki. Bugün bir açık nifak vardır bir de gizli nifak. Onun gönlünde güzel sözler ve hareketlerle barışsever bir insan olduğu inancını yaratır. en alçak ve derin yerleri bomboş kaldığı.yapamam. «Her kim bir Zim-mî'yi yani Müslüman olmayan bir insanı incitirse beni incitmiş gibi olur. Bu cihanın aklı ve bu cihanın hissi iledir. Müminin aynasıdır. tatlı dildir. o ne haraç versin ne de arzularından vaz geçsin. Açık ikiyüzlülüğe kapıl-mayasınız. Ancak o bir hırsız ki içinde hırsızlık zevk ve muhabbeti vardır. oraya erişince O sana hal diliyle anlatır ince. işin iç yüzünü kavrayabiles'niz. Bundan daha önemlisi. Mümin üzerine şükretmek gerektir. kâfire berat verdi ve buyurdu ki. ne de burada kalmak imkânı. Her nerede bir kavga görse. Cehennem halkı cehennemi boşalttıkları zaman. «Dostunum. duygu ve düşünce yönün-dendir.

eşekçi: «Ne diyorsun?» dedi. Gün olur ki ateş içinde heybetli bir dille konuşur. Ama Hoca işi sezmişti. lük yürümesini bilir misin?» «Hayır. Bindiği bir eşeğin sahibi ile kavgaya tutuşmuş. «Allah ve Resulünün iki eli arasında. Ebûleheb'in iki eli kurusun! Alevli ateşe götürülecektir. ne Mecusîlikten. Tebbet âyeti ile ihlâs sûresi arasında hiç bir fark yoktur. çirkin hayallerle oyalanmak. Bundan dolayı âyette. ne iman. güzel bir eşek. çabuk çabuk. Şimdi söylemek gerekir ki.. O da öteki gibi gülmez ve der ki. Başı sonu belli değildir. Ben bir vakit bu türlü söz söylemiştim. onu gereksiz sözlerle niçin daraltmalı? Pek hoş olan bir âlemi kendine zindan gibi daraltmak nasıl uygun düşer? Bostan gibi olan bir cihanı kendine daracık bir zindan etmek. Topal eşeği bana getirdin. kurtulacaksın ateşten. Arapça konuşacağı kelimeleri zihninde hazırladı. Her ikisi de birdir. namaz vakti geçsin. 168) dedim ki: «Sizden şu sebsple ayrılıyor ve sohbetlerinizi terk ediyorum: Siz dervişi incitiyorsunuz. Elbette kolay olmaz onun ilk inançları hatırına gelmediği gibi ona yol da bulamaz. «Şimdi bende ne küfür kaldı.» Bu söz onlar için faydalı oldu çünkü onlar anlamıyorlar.. (M. dostu uyurken biri gelsin. Kendimde küfürden de. «Dünya müminin zindanıdır. Ancak o hazret. «Zindan nerede?» diyorum. ahval şöyledir. öylesine hoşum ki şu hoşlukla iki cihana sığamıyorum. zindanı kendimize bostan yaparız. Siyah şalvarlı denen. o Fatiha okumasını bile beceremez. arada duraklıyor. Ancak şu. Şeyhin meclisinde bulunanlardan biri diyordu ki. acaba bu bahsi dost ile nasıl konuşayım? Dost zaten hali görüyor. Bir ayağını basıyor ötekini sürüklüyor. onunla Arapça konuş!» Acem bir saat kadar düşündü.» Bu yol çok çetindir. Şeyh. şu anlamdaki Arapça sözleri kekeledi: «Yarın ben. Bir taraf belki öteki taraftan daha üstündür. Çarçabuk dosta anlatmak ve söylemek lâzım gelir.» buyurulması belki her iki eli de açıktır anlamına gelir. imandan da bir şey bulamadım. Bu tıpkı şuna benzer: «Adamın biri ırmak kenarında yıkanmak için elbisesini soyunur ve suya atlar. helak oldu. Şimdi öyle hoşum. kâfir ölmeyeceksin. 170) Su sertçe akmaktadır. oradaki hizmetçiye gözüyle işaret ederek. O ise elbisesinin bulunduğu yere doğru atılmaktadır ki. Meliki Âdil ona çok inanırdı. Bizim zindanımız bostan olunca ya bostanımız nasıl olur? Bir seyret de gör! Hazreti Peygamberin (S. Allah kelâmıdır. gizlice eteğini çekerler. yüzünü Meliki Âdil'e çevirdi. Eğer hatıra bir şey gelir de bu sözü söylersen falana bir zarar gelir düşüncesi ile o sözü saklamak gerekmez. vesveselerle. Gönül ki. daha geniş. Pabuçları giydikten sonra yerinden sıçradı. yönünden değildi. daha hoş ve aydındır. Senin perhizin. acaba bu sözleri dostlar mı söylüyorlar yoksa bizi ayıplayanlar mi? Hangisini ele alalım. Dost ile her ne gelirse. «Ey ulu sultan. yahut başka sebeplere yorarlar. «müminlerin zindanı.» dedi. Hayret edilecek nokta şudur ki. Halbuki geçen gün bana iyi bir eşek gösterdin.» Bu hoşgörme.» . Şimdi bu îhlâs sûresi yani söyle ki «Allah tektir. Hoca. alsın da giysin diye.» demiş. sonra öteki ayağını da aynı veçhile tekrar basıp sürükleyerek aksaklık örneği gösteriyordu. elbisesinin bir kenarını açsın. «Getir şu pabuçlarımı. edep yerlerini çıplak etsin ve bunu halkın gözü önünde yapsın. sonra iyi eşekleri başkalarına verdin. Perhiz şu cihetten gereklidir ki. Eğer dost olan arkadaşına söylemezsen ne kadar araşan bu konuda sol yönü bulamazsın çünkü onun her iki eli de sağ eldir. Onu koruyan Meliki Âdil de onun kim olduğunu bu vesile ile anlasın. bir din bilginiydi. yahut nezaket icabı sanırlar. kendini karanlık bir âleme atmak. «Gel de şimdi anlat bakayım. «Bu adam Farsçadan anlamaz. «Sen lük. «Eğer ben de onun gibi gülmezsem beni çıplak eden zavallı incinir. Burada kendi maksadını o daracık düşünceye sığdırmak gerekmez. der geçersin.» dememiştir. göklerden.» dedi. Umarım ki sen bunlar arasında en doğru olan sözü söylüyorsun belki kendinden hiç bir şey söylemiyorsun. Onlar bu hali yorgunluk. Eşek sahibi biraz uzaklaşmıştı. Nasıl ki o gün demişti ki:. hep gafil uyumak ne demektir? Biz o kimselerdeniz ki. Farsça diyordu ki: «Bu eşek kötü yürüyor. keskin akan su onu kapmış ve götürmüştür.Dostluk o mudur ki.» dedi sultan. Onlar bir şey işitmek için kulaklarını dört açmışlardır. Senin huzuruna geldim. Onu kaptığı gibi aşağı doğru sürükler. derler. «kulların zindanı. Nuh Peygamberin oğlu gibi kara yüzüne erkekçe bir tokat vurur.» Eşekçi sordu: «Bugün de öyle misin? Yâ Şeyh!» Onu çekmeyen kıskanç fakihler akşam namazını kıldırması için sözbüiiği ettiler. ipek böceği gibi daracık bir koza içinde kuruntular. Kullar başka bir toplumdur. Zaten doğru konuşmak lâzımdır. dostluktan da değildir. Kafasında hazırladığı Arapça sözleri unutmamaya çalışırken. Nasıl diyorsun ki Tebbel nedir ki?» Ebû-lehep ziyan etti. feleklerden daha büyük. Biliyorlardı ki.» anlamındaki hadiste şaşaladım. Ne Yahudilikten. ne de ana ve babadan kalma inançtan ne kaldı bende? Gerçi bundan önce de her neye inandım.» Ona dediler ki. onlardan ayrılman bizim dostluğumuz yüzünden olmuştur. Ben dünyayı hiç de zindan görmüyorum. her saat yüzüstü kapanıyor. Şeyh ona seslendi. eteğini çeksin. iman getirdimse yavaş yavaş o ilk inançlardan vazgeçtim. Bu sözleşmeden sonra onu söze tuttular ki. Ben onlara (M.» âyeti ile Tebbet'ten her ikisi bir olur mu? Bu îhlâs sûresinin anlamı Allah sıfatlardan başka değildir.A. Ne çar'e ki. Umarım ki bir vakit bizi kötüleyenler yahut hayalle uğraşanlar arasında bizim hakkımızda konuşulurken bazıları tereddüt gösterirler.) mübarek sözlerinden hiç birinden irkilmedim. sen Müslüman olarak öleceksin.

Musa Peygamberin yetişmesi ve onun düşman elinde beslenmesi hep Allahnın birer cilvesidir. «Ey hoca. Böyle bir toplum için çok sert bir insan gerektir. kendisim bu derece sertleşmiş görmesin.» dedi. onunla uğraşırken ötekiler kedinin gözünü tırmalar. Eğer böyle olmasaydı. Bana böyle sövüp saymazdı. Meğerse sevdalı olmuştur. Fare dağılmanın. Ola ki onlara da sözü geçen o istiğrak mutluluğundan bir koku erişir. Kerim. Ona dedim ki: «Dâye kadın seni aç bırakıyorsa annen yerinde duruyor. kedi topluluğun remzidir.» cehennemden söz edilmektedir. Dedi ki: «Ali'yi düşman bilenlerden bir Haricî vardı. Ümmet için bu beş vakit namaz ile yılda otuz gün orucu ve Hac törelerini emretti ki. Şu halde demektir ki. Tekrar hapşırdın mı. «Etrafında bulunanları kapan.) dininin yol kesicileridir. Bazı şeyler var ki. elinden âciz kalıyordum. 172) Korkma hemen söyle. Nasıl olur ki. Allahnın kahir sıfatı içinde hem lütuf hem de kahr vardır. eteğimi tutmuyorsun. korkular vardır. onun aksi sıfatı da vardır.» dedi. Çünkü zıp. Gönülden dışarıda (halkın yüreğinde vesvese veren) Şeytana işaret buyurulmuştur.) düşmanı da Yahudi idi. (M. onu görür görmez boynuna sarılayım. yanlış okuyor. Farelerde eğer toplanma cesareti olsaydı. Ben onun için öylesine kavgalar ettim. Sen ise gidiyorsun. «İki horozun yok mu?» «Var. Yüz binlerce fare toplansa bile tek bir kediye bakmak cesaretini gösteremezler. Tekrar o kadının yanına gitmeyeyim de ne yapayım? Gideyim de çabucak geri döneyim. birleşebilselerdi. Âyette. Sonra diğer bir âyette. Güya pazarı yakacaktı. demiştir ki.A. onlardaki korku toplanmalarına engel olmaktadır. oruçtaki açlık nerede. kudretli bir kişisin. Artık gideyim dedim. O bana karşılık olarak bunu yapar. yoksa turşu mu istiyorsun?» diye sordu. Birçok has Allah erleri vardır ki.Muhammed Aleyhisselâmın ibadeti ve işi istiğrak yani Allahsal düşünceye dalmak idi. Hiç şüphe yoktur bunda. ibrahim Peygamberin ateşe atılması. Lâkin yine Yahudi olarak öldü. Hazreti Ali daha cenkçi idi.» Evet. Ama Alâ'nm (Ala-eddin) düşmanı dedi ki: «Ben öyle söylerim ki Hazreti Muhammed'in (S. Ama Allahnın aziz kullarından öyle kediler de vardır ki. Hakkın terbiyesindendir.» Ona dedim ki. Hakikatta bunlardan her biri onda teker teker belirmektedir. oradadır o. Ben dışarıdan düşünüyordum ki.A. Bundan faydalandın. Bir kimse bütün lütuf olsa bile yine eksiktir. Hiç olmazsa kaçarlardı. «Senin için pirinç mi pişirelim. Ben dedim ki: O. Kendi kendine: «İş gönül işidir. Ev bana çok yabancı geliyor. dostlarla cenkleştim ki! Müminler ulusu Hazreti Ömer bile hiç bir şey için bu kadar uğraşmamış ve bu kadar söylememiştir. kedi nihayet bunlardan birini yakalar. onlar da o temaşadan yoksun kalmasınlar. Ali için o öldü. Çünkü kedinin heybeti onların bir araya toplanmalarına imkân vermez. gerçek amel ve ibadet için yol yoktur. yanaşın da senden hiç bir eser kalmasın. içlerinden bir kaç fedaî fare çıkabilseydi. (M. Ama o ilâhi düşünce ve temaşa âlemine ancak Ulu Allah'da kendini yok etmekle varılabilir. kerametleri gizlidir. kurtuluşa ersinler ve başka ümmetlerden üstün olduklarını anlasınlar. Ama gerektir ki onun madenleri biz olalım ki. «Biri gelmiş pazarda oturmuştu. 171) Yüzüne tükürdüğün zaman ses çıkarmayan kimse yoktur. Kullardan pek az kimseye istiğrak mutluluğu verilmiştir. Benim çöme-zimdir.» diyordu. Bir sopa vurunca. onlar da gizlidirler. O biliyordu ki herkese. bir daha şifalar olsun duasını tekrarlarım. onların her şeyi gizlidir. ben senin adını biliyorum da sen benim adımı bilmezsin? Ona söyleyince hemen gelir. Derlerdi ki: Önün önünde ders okurken henüz çocuk idim. O halde niçin gitmiyorsun çabuk git! Ona ya pire diyeyim yahut çekirge.A. «Kabe'nin içine giren güvende olur. «Tamam artık yüz sopa oldu. o gün her biri soruyorlardı: «Acaba Ebubekr'in elinden kılıç vurmak gelmez mi?» Sahabelerin her biri Muhammed'in (S. Bu bağa gitmenin etkisidir. Nasıl ki. Ancak o sözlerin üçte biri söylenmiştir.» dedi.» buyurulmuştur. Şimdi tekrar karşıma gelmiyorsun. kulluk da gönülden kulluktur» buyurdu. Yallah aslan gibi erkeksin. zıp sıçrıyor.) sıfatlarından biri ile vasıflanmış idi. Sen de aynı yangının içinde yanar gidersin. Yüz binlerce vesvese veren Şeytanlar. hayli gün önümde diz kırmış oturmuştur.» Senden hapşırmak. Ona lütuf da yaraşır kahr da. bu günahsız Kimya'dandır. hizmet gönül hizmetidir.» O erkek . Kedi ise kendi nefsinde bir topluluktur. Ondan çok zahmet çektim. o arkasını Kalenderîlerden asla esirgemez. Yanmak ona derler ki. bu fareleri temizlemeye çalışırlar. Nasıl ki. evliya zümresinden bazı kimseler vardır ki yanan ateşe atılırlar ama asla yanmazlar. evet oradadır. «Ey ahmak. söyleyemem. Bakıyordum çok yanlış konuşuyor. Ebubekr Ömer'e sormuştu: . Artık aramızdaki muhabbet kesilmişti. Benim adımı ona söyle.dişi kerim değildir ki! Evet. Gizli bir topluluk da vardır ki. feryatlar. sizden de şifalar olsun demek. Yatırıp eline yüz yahut bin sopa vuruyordum. Bütün fareler gibi bu dinin evini yıkmaya çalışırlar. sırlarını herkese açıklamazlar. başına atlar elbette onun işini bitirebilirlerdi. yaraşır. Allah'ya bile hep lütuf ve rahmet sıfatı yaraşmaz. Allahya kulluk nerede kalır? Dinin bu açık teklifleri ve ibadet ne işe yarardı? Bu şeyhlerin bir çoğu Muhammed (S. Nasıl ki Hazreti Muhammed Aleyhisselâma göre. Evet Peygamber Allahın lütuf ve irşadını biliyor muydu ki önce yoldaş sonra yol buyurdu. «Dâye kadın bizi aç bırakıyor.» dediler* Âlâ ile Muhammed Taceddin şikâyettendi.

Onun hali nasıl olacaktır ki. O gece Hazreti Peygamberi rüyasında gördü. Bunlardan da kâh birinden. Bir şeyden anlamaz. öteki ayağım da reis oğlunun kucağına koymuş.» dedi. Bu zevk sahibi bir adamdır. «Seni ne zaman inkâr ettim?» «Ama bizim dostumuzu inkâr ettin. Sordu. Yarlıganmayı da. eksikliktir. Kuru üzüm eteğinde duruyordu.» buyuruyor. sevgim vardı. içyüzü nedir?» Önce felsefecilerden bazıları. onu ziyarete koştu. Yersiz bir laf söylerse onu bilirsin. İstiyordum ki. selâm verdi almadı. «Başını yere koymak. bize inanmayacaksın sen?» «Ey Allahnın elçisi. başka bir sefer daha söz. Büsbütün inancı sarsıldı ve geri döndü. Ömer de Hazreti Ebubekr'e sordu. Peygamber buyurdu ki: «Bizi daha ne kadar inkâr edeceksin.» Bu saatte o mubahci (her şeyi hoş gören birisi) olmuştur. Bu biricik sevgiüli ile nasıl sabredebilirim? (M. O sırada delikanlıyı getiren reisin adamı toprak başına olsun. Ateş mangalında kebap pişiriyor. Ancak başlangıçta görüyordum ki.» dedi. şeyh uzakta mıdır?» «Çoktan geldi. Yüzüstü düştü ki. bir çılgın gibiydi. Konuşmak düşüncesinde değildir. beraberce oturdu. Bu sefer feryada başladı. Zaten bende söz kalmadı. benim de maksadım bu idi. Bu saatte de zararlı çıkardık. Hakikatte o bir dosttur. bu namazın hakikati. «Artık ne zamana kadar bu imansızlık? Bari Seyyid-den utan!» Hemen geri döndü ve şeyhin ayağına kapandı. Ama içim çok hararetli idi. «Böylece fesadı. kendi oğlunu işlediği zinadan dolayı ceza olarak eliyle sopa atarken öldürdü. Şimdi sen bana söyle bakayım. Eğer söyleseydim beni mazur görmezdin.» İnanmıyordu. ancak kötü düşüncelerin içimden temizlenmesi için Allahdan dilemekteyim. Şeyhin evinin kapısında reisin oğlu ile satranç oynadığım gördü. Şimdi müsaade et de bir söz daha söyliyeyim. çabuk kalk! Ben başka birini buldum. meclisimizin süsüydü. Bugün dost ile sevgili ile de benim sabrım böyledir. îyi olmasam bile böylece perhiz ediyordum. o zaman işaret yolu ile söylemek mümkün değildi. hakkı gözetirim. . Koşarak geldi ve gördü ki. karşısına geldi. şeyh arkasından seslendi. benim maksadım bu idi diyebilen kişidir. Rubai: O put. (M. Ama Hazreti Peygamber kendisinden yüz çevirdi. onlar imanlı kişilerden değildirler.A. Ben diyorum ki.» Nasıl ki. bunu istiyordum zaten. Hiç kimseyi ne kötü işlerle ilgili görürüm.«Benden sonra halife olursan ne yaparsın?» Ömer (Allah ondan razı olsun). Başka ne kaldı artık! Mimberin üstünde ilk vaiz çıktığı vakit okuduğu tevhicl şu anlamdaki rubaî olmuştu. 173) Kişi sevdiği ile beraberdir. Bu gözağrısı sana sefa verdi dediğin güne kadar. Vaiz başladı. «Doğru söylüyorlar. Aynı zevk ona da erişti. aşırayım da onları susturayım. O mecliste olmazsa kıyamet bizden kopar. Şimdi bunu tekrarlamazsam şaşılacak şeydir. Hakikatte onun eteğinde bir avuç fındık ve kuru üzüm vardı. Bundan sonra iyileşinceye kadar böyle perhiz edeceğim. Bugün mademki o kişi sensin bu da sana yaraşır. «Bidatçıyım.» dedi. Müminler tek bir vücut gibidir. dedim. «Şeyhten yüz çevirdikten sonra.» buyurdular.» dediler. buyurdu ki: «Ben adalet gösterir. Bana diyorlar ki: Bir topluluk senin hakkında o bidatçıdır. günahkârdır. istedi ki geri dönsün. «Senden adalet yağıyor. inkâr ediyor ve diyordu ki: «Filân şeyh.» diyemem. henüz satranç oynamakta. perhiz ettim. «Sen ne yapacaksın?» «Ben yapabilirsem bir perde örtülürüm. o buradan gitmeye karar vermiştir. kâh ötekinden şeftali topluyor. vücudunu ayakta tutmak ayıptır. bozgunluğu önledim. «Bırak ne söylüyor dinliyeyim. 174) Sana önce çok kuvvetli bir ilgim. Acayip şeyler anlatırlar: Onun atının dizginlerini omuzladığı halde inanmıyordu. sonra içeri geldi. bir ayağını o delikanlının kucağına. Tekrar inancı bozuldu.» dedi. Ama daha çok onunla konuşurum. Şimdi mecliste değil. Ben hiç kimse için. Ben de. Şaşırmış hayran kalmıştı. ona çok iltifat gösterdi.» «Doğru söylüyorsun. nerelerde salınır? Yüce bir servidir o. Maksadım ne idi? Felsefecilerden naklederek anlattım ki.) bile. pek levend bir boyu var. ne de kötülük düşünürüm. «O fasıktır. su döktü ve meclisten dışarı çıktı.» derler. dilberiydi. Ama biraz sonra filân genç selâm verdi. «O bir avuç kuru üzümü o tabak içine dök ki. O zaman bu hal yok idi. Hazreti Muhammed (S. yapmacık şeylerle uğraşıyor diye beni ayıplamaya başlamış. Asıl söz eri. bir hafta hamamda kalmış.

O kimseler ki içerden değildir.» Sentakstan. sen bilirsin. . o kimsenin haberi vardır ki. Bunun delili de. İçi boş ise. şimdi artık hiç günahım yok. farkında olmaz. cemaat dağılmıştır. Eğer ben suçlu isem.» der. Yersiz. Bana. Tâ camiden onlara sesleniyoruz: Bu halkı hangi topluluk böyle dağıtmıştır? Gerekir ki. O ihtiyara. Ben diyorum ki. Diyordu ki: «Peygamber ne söyİedi ise inandık ve gerçekledik. Onu bana ver. bir duygulu adam onun karşısına geçer ki ona bir söz söylesin. Gizlice kendini dışarı attı. Biz onu yüz türlü kurnazlıkla nâz ve niyazlarla elde ediyoruz. söz üretme kurallarını bilmediği için bunu yapamamasıdır. «O gün ve O' gece onun yanında olduğunu iyi biliyorum. «Otur!» diye söylediği yere gitti. Ben kötü ettim. Perhiz yapıyorsun. Kerim'e diyorsun ki: Ordu kumandanı ölmedi. Ona. Bundan sana güzel bir yemek pişireyim de ye! O zaman bende nasıl bir hüner olduğunu göreceksin.» demişlerdi. gözünde yaş b'rikir. Beni ne tutuyorsun? O gideyim dedikçe. Böylece birlikte olalım. anlamak da istemezler. söyleniyordu. Sana. benim seninle işim yok. Beni cennetin kapısına götürseler. Benim onunla görülecek başka işim yok. bana ondan dolayı hiç bir fesatlık gelmedi. Sen bilirsin. asla. onlara yüz binlece mucize göstersen iman etmezler. bundan öyle bir kuruntu geldi ki. yine o kimseler toplansınlar. benim sevgilim senin önündedir. içini o marifetten boşaltmak gerekir.» diyor. O dedi ki: «Sentakstan (Nahiv ilmi) hiç haberi yoktur. Öyleki. Zaman zaman da. Bunu yediğim için sizin vebaliniz benim boynuma olsun. bundan sonra her ne söyleyecekse o bilir. hatta Çelebiden. beşma vurarak. nerede diye sorarım. onun da maksadı benim geri dönmekliğim değildir. Biz seni bilgin bir müftü tanıyoruz. Böyle bir adam nasıl başka bir adamı yaratıcı ve yapıcı bilsin? Bir tasvirci. lütuf da vardır. bunu başkaları yapsalardı onları parça parça ederlerdi. Her zaman böyle olur. Benim. yahut bir fikir ve tedbir beyan etsin. Eser hemen açıkça görüldü. O gülüş Allah bana bir nimet verdi. Çünkü onu bağda göremiyecek. O halde bana da izin ver. asla!» diyordum. «Geç ey imanlı kişi! Senin nurun benim ateşimi söndürecek!» diye seslenir. selâm verirken bugün bizi sormuyor. Onbeş gün sonra tekrar gel o zaman gidelim. Belki âciz ve zavallı biridir o. Hazreti Ebubekr. Akıl kapısından dışarı çık perde çok uzakta mı duruyor? Onların bir adım bile yürümeye cesaretleri yoktuı. onu bana bağışla. (M. «Bu adama niçin eğri gözle bakıyor?» diye sor. işleri ondan başkadır. «Hayır. külah ister. Onu görmek imkânı da yoktuf. o marifetin üzerinde hiç bir şey olmasın. «Bize bir eşek kadar değer vermiyorsun. O söz bilmez adam niçin boş yere konuşsun.marifet kaynağı bu şeytanın getirdikleridir. kendisi sentaks olmuştur. Kerim'in. gönül açıklığı da onlardan başkalarındadır. «Benim bir arzum var.» dedi. söyle ki. Onun tarafından da böyle yapmak gerekirdi. Tadı kalmadı ki bir günah işleyeyim. Davette. 177) «Bedr'e niçin gider?» dedi. Ama halvet âleminde hep lütuf hep hoşluk vardır. orada bu sırrı açıklamış olmasından korkacaktır. Senin istediğin ve aradığın şeye de engel olur. Şimdi ne yapalım da o hücreye biz de yol bulalım. Eğer cennette bulamazsam cehenneme koşarım. Halk Yahudilere bile. Başkalarının günahlarını bana yüklemeyi-niz. Sözü ters söyleyeyim yahut çevireyim. Bunu söyleyince gitti. 176) Kendi kendine kıyas yürüterek. Orada Bedr'e gitti dediler. Hazreti Peygamberin buyurduğu gibi. Bu gün beni bırakmazlar ki. benden çekinmekte ve korkmaktadır. Kerim ona demişti ki: «Sana ne söylerse peki razıyım de!» O tam bir erkektir. Cehennem benden sorar. Nasıl ki Şahap Herive. (M. Beni niçin serbest bırakıyorsun? Dostlar elden gider. Benim cehennemim. Sen onun teveccühüne layık olduk mu sanıyorsun? Efendi! Halk.» Bana para verdi. gideyim. «Gerektir ki dışarda kalayım. iman getirir. ama bazı kere yaptığım cefanın yerinde olmadığı da oluyor. 175) Hem pabuçları ile birlikte çıktı. Birkaç kerre gördümki. hiçe sayıyorsun. gözlerimi üzerinden ayırınca zavallılık gösteriyor ağlamaya başlıyor. Bana güldü. bilgisiz sözler onun sözleri değildir. Zaten onun Allah olması imkânsızdır. bana zehir tiryaktır. demektir. gideyim. eteğini boynuna atmış. halk da bizim sözümüzü anlamazlar. önce kapıdan bakarım. O orada mıdır? Orada yoksa. Hayır onu gözümle görmeliyim. (Allah ondan razı olsun) hiç mucize istemiyordu. falanın yanında yatar. onunla aramızda bir yatak ilgisi vardır. şahit olunuz.» Ona dedim ki: «Sana söylemedim mi?» «Evet. insan tamamıyla sentaks olmadıkça bu bilgiden haberi olmaz. Yallah ki. Ben bütün cefayı ancak sevdiklerime karşı yaparım. Allahya ant içerim ki. Gramer okumadığı için söz çekimini de beceremez. Tekrar bağa dönmek de boşunadır. O zaman zaman bizi gerçekler. «Senin oğlun yüz tane kız oğlan kızdan daha iyidir. her şeyi kendi kuvvetleri ölçüsünde görür. başka anlamda söyleyeyim. der. Bu ne acizliktir? Güçsüzlüklerinden bir takım kurnazlıklara saparlar. Bugün tekrar tövbe etti.» dedi. böyle söyledim kendi işimin aksine hareket ettim. (M. Nihayet hadiste buyurulduğu gibi bana. ben bunu kırayım dedim. Görmedin mi? Görmüyor musun ki. Kaç kerre görmüşüz? Açık konuşalım: Benim seninle işim yok. tekrar içeriye uğrar. Bu güne kadar henüz bir suç işlemedik ki tövbemizi yıksın. Dedi ki. kolaylık göstermekte kahır da vardır. Diyorum ki.

Çaresiz bir kadının halini o ne bilir? Bu kadın ki. karıma böyle dedim. tekrar söyle. «Ben seni istemiyorum. o gelmeden ayağını çözeyim gitsin. onun gönlü bende. «Aman işitiyor. hastanın başında Ayetü'l Kursî okurlar bazıları da vardır ki kendileri Kursî âyeti olurlar. bir ara geleyim.» diyor.» «Böyle söyleme. gizli sözü anladı. Sen de Allahya yakın erenlerdensin! Bir kaç söz söyle bari diyorsun. 184) anlamındaki âyet de buna delildir. ömür boyunca otursun da bizi incitmesin. Eğer varsa söyle. her kime ilişti ve tenim her kimin tenine değdi ise. Ben ona dedim ki: Yüzünü görünceye kadar bu sözlerle avunmam ancak Mevlânâ o görüştüğümüz yerde üzüldü. üstünde sövdü saydı. Onun aslı külhancıdır. iki ay otursun. Bir zümre vardır ki. Eğer konuşuyorsun dersem.Bunun teşekkür borcunu nasıl yerine getireceğim.» Sana yüzlerce lanet olsun eğer yemezsen. Benden rica etti. 178) Karnı yırtılıyor. Dışarı çıkmadı. kendini asla aziz saymazdı. Eğer bu sefer geçip giderse benim umurumda değil. «Şu tarafa gidelim. Yoksa sizin yaptığınız gibi yapmadım.» dedim. Kaynanama şöyle dedim. Bunu yapmıyorsam erkekli. Padişahlar ancak fermanına karşı boyun eğmeyenleri tepelerler. «Külhancılara değil. hem kalıp olsun. «Yani bir şey işitmeyeyim bir söz olmasın.» dedi. İçeriden hayretle arifler sultanının kapısına baktı.» dedi. O. Hani nerede araştırın da bakın. (gizli bir sözü) var. bin türlü saltanat ve debdebe ile yoldan geçerken bir külhancı dışarı fırladı. «Ne dedim ki işitsin. o büyüklenmezdi. şu anlama da geliyordu: Sen ne söylüyorsun? Ben sensiz nasıl yaşarım? Allah iyiliğini versin! Bu kadın.» cevabını verdi. bacım kesiyorlardı sanki. gözü arkada kalmasıdır. «Şimdi sen ona yapışma. Q itirazda bir eğrilik varsa doğrultayım. Adamın sakalını tuttum. yol. Bir an için bir kaç söz konuşmak üzere uğramasını rica et! Zihnim karışık olduğu için. «Nasıl olur?» dedi. evet diyorsun. Bir adam vardır ki başka bir üstadın işinin kalıbı olur. ona uygunsuz sözler söyledi. Külhancı. aramızda yakınlık hasıl olmuştur. Eğer konuşsa idi onu parça parça ederlerdi. kendi bilgisi perde oldu. Muhammed Emirci anlatıyordu: «Bir adam gelir. îşte .» diye soruyorsun. Başkaları da senin imamın.» dedim. birer birer yoldum. ona öyle bir şey yaptım ki. Ben bu evin temiz adını ve çocuklarınızı düşünerek üzülüyorum. «Dostun zihin karışıklığı dostluğuna da geçer.» Bu adam kadın istiyorsa on tane bile alsın.» «Ona söyle ki. Böyle yaparsa. sözü tekrarlayan onu söyleyenden daha üstün olsun? Henüz bir söz söylemedim. «Bu açık sözleri işitir. imamlar uygun görmüyorlar.» (Âli İmran sûresi.» Firavun ve Nemrut için. Ona kendi gözü ile bakmayın. Görüyorsun ki. Söyle ona rezalet çıkarmasın ve otursun!» Hiç kimse görmüş müdür ki. Padişahın biri. Ben zaten itiraz ediyorum. O temiz yürekli bir erkek bana da gelir kendi evinde de böylece konuşur. bana ayıp olurdu. o yedi yüz makbul orucun makbul olunmasın. Siz nasıl razı oldunuz? Benim haberim olmadı. iki yıl otursun. Ben kılıç ile teklifsizim. Bu görünürde böyle değildi. Bu işten dolayı özür dilemektedir. Bundan keder yoktur. «Elbette işitmi-şinizdir sizden önce kendilerine Kitap gönderilenlerle. «Gönlüm böyle istedi. Sen başkalarının imamlarındansın. Eğer bu sözün dış anlamına arif itiraz ederse bundan doğacak üzüntü benim elimde değildir. bunun manası nedir? Manası bu demektir o kadar. Ne dedim ki. benden izin almadan nasıl gidebilir? Bilmiyorum ki o hangi terbiyesiz bir davranışla seninle bunu yapar? Mevlânâ'ya benim saygılarımı söyle. Bir zamiri. «Ama Efendimiz niçin o tarafa gidelim?» diye soranlara. Asıl beni üzen. Allahya ortak koşanlara daha çok azap vardır. diye bulaştırmadık kimse bırakmaz.» «Ama imamlar kim oluyor? Benim imamlarla ne işim var? Biz kendimiz imamlardanız. Padişahın yanma yaklaştı kimse ile konuşmadı.» dedi. «Padişahların kahrı kimleredir bilir misiniz?» dedi. «Bu millet ile nasıl kaynaşabilir. «Bedr'e ne yapar?» dedim. Beni bilirler. nasıl gezintiye gidebilir? Onlarla nasıl oturabilir? Sanki o senin koçandır.» dedi. Şahit getireyim. Bunlar kadınların ve Müslüman ailelerinin adlarını kötüye çıkarmasınlar. benim nikâhıma girmiş. ğim icabıdır. söylenir durur.179) O kimse candır. o iyi bir kadındır. külhancı ile kavga eder. elimi eteğimi bağlayan nokta. Benim nazarım. Allahdan üstün kimse var mıdır ki. cariyeme bunu söyledim. «Eğer evet demekte geç kalıyorsam. başkaları da ibret alsın. (M.» dedi.» dedi. Belki onu sevdiğim zamanlarda bile yapmadım. elimde olmadan kendi kendine bana musallat oluyor ve yine elimde olmadan geçip gidiyor. Kemal Mu-arrif'e dedik ki: «Ben bugüne kadar bu şehirde paça yemedim. bir ev tutsun da gitsin. Padişah yolunu çevirdi. Ona. «Ona on gün mühlet ver.» dedi. O kötü huylu koca. «Teferrüç yani gezinti. hem can olsun? Bu imkânsızdır. Ben seninle birlikte azap duyuyorum bunu filan zat ile birlikte konuştuk. (M. Bu itiraz demektir. Bir daha hastalığın bana yol bulmasına fırsat verme. Sonra bu. niçin evet demiyorsun. Bu.

uyanık gönüller uykuda da iş görür.» diye biraz benlik gösterince Allah onu Hızır Aleyhisselâma havale etti ki. Bu söz her iki anlamın dışında değildir. bana olan saygıyı artırmış olurlar. aynı âyetin sonunda.» Ama ulu Allah sevgili Peygam-ber'inin kutlu gönlünü kırmamak için de âyetin sonuna şunu ekledi: «Ancak bana vahiy gelir. bu zehî (ne güzel) kelimesine aşıktır. Bundan bizim sözümüzün kokusu geliyor. Bayezid'in.» buyuruyor ki. ayıplamalar başlar. ama bir kapı açılmıştır. her hangi biriniz gibi değilim. gaflet uykusundan uyanırlar. Güneş yerine çıra yakar o zavallı. «Kendimi kutlarım.» sözü daha kapalıcadır. Senin elin ayağın taklit ile uzanır. Nihayet Allahın öyle kulları da vardır ki. herkes ondan inciniyor? Bunlardan biri benim. ona gülmüştünüz.» Günkü «Bilgide uzman olanlar sözün yorumunu bilirler. şüphesiz ben de sizin gibi bir insanım!. Ama şimdi de kötülük yapmak istiyorlar. böyle söyle.Kuran'da buyurulduğu gibi. Bazı gerçekçi araştırmacılar. soru yönünden söylemişti. O sözden de şu beytin kokusu: Beyit: Evet güneş bir adamdan uzaklaşınca.» Bundan sonra da «Allahsına ulaşmak dileğinde bulunan güzel ameller işlesin. O güzel sözlerden. Senin görüşün onun sıfatları iledir. «ne güzel» sözü uğrunda ölürler. Allahnız tek Allah'dır. Nasıl ki.» diyen Peygamber'ine şunu da hatırlatıyor. Bu sözleşmeyi bozmak olur. İki cihan bu iki şeyle yani ibadet ve akılla bağlanmıştır. . şikâyetler. Çare yoktur. ancak Allah vardır. geri al derim. akılla bayındırlaştırırlar. Bu söz söylenmiş ama nasıl yapar? Ne gibi bir tedbir bulmalı ki.» sözü pervasızcadır. 111) anlamındaki Allah hitabının özeti şudur: «Ey Resulüm! Sen Allahsal tecellî ile dolu olduğun vakit benliği kendinden uzaklaştır. Bu zordur. Pisliklere. bir kaç gün onunla birlikte dolaşsın. ne de maksat ve manâsım anlarlar. hali olur. Bugün sanki bir yıldan beri binanın tapusunu bana vermişler. Bundan bizim sözümüzün kokusu geliyor. Söz yapıcı olduğu zaman uyku getirir. Açık ve kapalı anlatılmıştır.. Lâkin onun bu işin bozulduğuna tanıklık edecek kimsesi yok. insanlar arasında hiç kimse yoktur ki kendinde az çok benlik olmasın. o halin. Yarın vaiz etmek gerekiyor.» buyurdu. ama. aldıkları cevaptan çok faydalanırlar. Bunlar acaba girdikleri çilelerden ne elde ediyorlar? Orada ne yaparlar? «Allahdan başka ilâh yoktur. bir de bilgide uzman olanlar. «Onu bir Allah bilir. Madem ki anlayamıyorlar bu konuda nasıl konuşulabilinir. Keski bunun onlara bir faydası da olsa.» Bu da evvelki hitapların benzeridir. Senin söz üstadın bilmiyorum. 180) Hazreti Muhammed (S. Ne sözün açık anlamını kavrayabilirler. Şimdi bizim evimizin kervansarayında bize cefa veren o adam kimdir ki. O zaman o tapunun ne değeri olur? Eğer gelir de bu kervansaray bana lâzım değil derlerse.) karşı inançları dola-yısiyle onu dinlerken mest olurlardı. Bu.A) Hazreti Ali'ye buyurdular ki. Hallac'ın «Ben Hakkım.» yolundaki sözleri. Bilmiyorum bundan onun elinde kalan kazanç (M. Allah işidir bu. ister olmasın. sonra kendine gelince seni çevik ve canlı bir hale getirir. Bazıları görünüşte onu yok ederler. (M. Eğer sorsalardı. Söylenmesi gerekli bütün sözler söylenmiştir. Herkes. Ama sanki hiç öğüt dinlememiş gibi davranırlar. Onu uygulamak ister. Bunu. öteki âleme ait perdelere bakmak ve böylece bulanıklıklar ve zorluklar içinde yaşamak çocuk oyuncakları ile uğraşmaya benzer. Aman tekrar söyle bu mısranın baş tarafı ne idi? Sahabe (Peygamberin dostları) hiç itiraz etmezlerdi. birçok gizli noktalar açıklanırdı. Söz ancak onun sözüdür. her hangi biriniz gibi değilim. bunu artırabilirler de. Bu bana da yaraşmaz. her iki âlemde tasarruftan gaflettedirler. Ama önce inkâr ettirir. Bilgiye dayanmayan âmelin sonu sapkınlıktır. Kendi dileklerinden başkasını isteme! Senin istediğin şey oradadır. «Ben yeryüzünde olan insanlardan daha bilginim. «Rablerine kulluk vazifesini yaparken hiç bir ortak koşmasın. Bütün zamanlar. «Ben. güçlenir. Olur bu işler olur. Kuran'ın şu âyetinin inmesini araştırmışlar ve demişlerdir ki: «Ey Resulüm. Lâkin iyi kullar cihan yurdunu ibadetle. O beni yedirir içirir. 181) ister değişik olsun. bu da onun aynıdır. Hazreti Ebubekr yedi hadisten başkasını nakletmedi. Hazreti Mustafa'ya (S. bu icar sözleşmesini bozsunlar.» (Kehf sûresi. de ki. Bu kapıyı kapadın mı feryatlar. «Sen niçin vuslat orucu tutmakta bana uydun da böyle arık ve güçsüz düştün?» «Ben.A. karanlıklara ve oburluğa. Hazreti Musa (Allahnın selâmı üzerine olsun). ben miyim? Vardır diyorum. dil işi değil muamele işidir. o benlik davası kendisinden gitsin. Allahmın yanında gecelerim. bunda yoksun kalmak korkusu yoktur.» dedi. Nasıl isterse onu o tarafa çevirir.

Hazreti Peygamber Ayşe ile nasıl birleşti ise. artık bizden vaiz istemiyecek. Ama Mevlânâ bizden daha üstün. belki benim gibi söylersin: Ben Şam' da. hep biricik oğlunu arasın? (M. Gözleri çocuklarına dönük olan peygamberler zümresine de hile ettiler. başka sözlerle meşgul olursun. Allahnın.» dedi. bundan önce kılıyordun. Yolda çeşitli fenlerden söz açmıştım. Ey senin o. âlimler atımın dizginlerini çekiyorlar. Çünkü her ne varsa bir kere ondadır. ayıpladıkları şeyi 'o yaratsın.» derse o başka. gırtlağın ki.» dedi. Allahtan korkmazlar. 182) Nerede o biricik evlât ki. Tahsil ediyorsun ama bana göre hayır. Allahya sığınırım eğer bir şey okudumsa.» dediler. Keski bir şey okusaydı da beni şu medreseden kur-tarsaydı.» dediler. Namaz ve ibadetle meşgul olmak mutluluk nişanesidir. insanoğlu değilsen hayır.» dedi. büyüklük Mevlânâ'dandır. . üstün niteliklerle sade akıl yönünden göreyim? Hazreti Peygamber buyurmuştur ki: «Kul acıkınca onun kalbinden ve dilinden hikmet bulutları yağmur yağdırır.A. Eğer bırakırlarsa işler iyi olur. yeryüzünde değildim. «Bu karanlıklar içinde oldu. dediler ve zamane halkı bunu şehvet âlemine naklettiler.» (Müminun sûresi.» Uzaklık. Kitabım boynumda. Dedi ki: Allahya sığınırım! Henüz gitmediği halde bizi bazı sorularla âciz bırakıyor. Babanın seni tahsile göndermekten maksadı şu idi: Zamane kötüdür halk çocukları azdırır. Senin kuruntuların beni ihtiyarlattı. «Bu böyledir. Nerede o vaizlar? Bu vaizin okuyucuları nerede? Yahut nerede o peygamber ki. Davut Aleyhisselâm ile başka peygamberler hakkında neler söylüyor. yarın yerleri cehennem olacaktır. Diyordum ki: Yol. Ferhat ile Husrev ve Şirin hikâyesini Leylâ ile birlikte söylüyoruz. Bugün bana iyi bakacak mısın? Hiç mü-rüvette sığar mı ki seni bu kadar bilgi ile. «Yiyin için!» emri ile kesilmiştir! Bir kere sor ve de ki: Ey gırtlak söyle bir kere sen hançer misin? Yoksa hançere misin? Az yemek sendeki gücü artırır. O günü baktım ve «Bu hal şehvet halinden ne kadar uzak!» dedim. Sen namaz kılmıyorsun. «Bana bir iş buyur. Eğer ayrılığın herhangi bir şey yüzünden olsaydı. Hazreti Muhammed (S. Bu anda Allahya çok şükürler olsun! Senin elde ettiğin bilgiler yeter derecededir. Bütün dalgınlığımla nice açık gözleri koltuğumda götürmüşüm. onlara kendilerinin Hakta nasıl birleşeceklerini gösteren bir ayna oldu. İyi bil ki. Halifenin ya-kınlarındanım. Bu Lala işidir. Lala hikayesini birinci gün yasakladı. Ben bütün bu divaneliğimle nice akıllıları şarap küpüne sokmuşum.Benim sözümü hatırında tutamadığını anladığın zaman.ve öyle adlandırdılar. «Sizi boş yere mi yarattık sanıyorsunuz? Siz yine bize döneceksiniz. Her gün bir satır okursan böyle olur. Allah korusun ki bir şey okumadım da böyle bir kaç şey yapabildim.» dedi. Sen kendini ta-mamiyle ona vermezsen o da senin olmaz. işte vaiz derler sana! Eğer insanoğlu isen başını bu medreseden yukarı kaldırmazsın. «O pislik yuvasıdır. «İsterse onlar meclisinizde hazır olmasınlar ve bunun için bu yolu açıyor. Şam'a gideyim de tahsil edeyim diyor. 116) anlamındaki âyetin hikmeti aşikâr olur. Biz. «Bir oğlanı seviyor. Eğer oraya gelirsen benim ayağımı kim tırmalayacak. Rum diyarında kadılar kadısıyım. Bu. bunun için hikâyelerin en güzeli. «Şöyle böyle hiç şehvet sözü olmasın öyle bir şey bulunmasın içinde. 183) Yüce Allah kutsal hadiste şöyle buyuruyor: «Bana bir karış yaklaşan kuluma ben bir arşın yaklaşırım. Ancak oturan dinleyicileri etkiledi.)' yüzüğünü çevirince. Şahap diyordu ki: Bu çocukcağız bana. Güya havalarda uçuyordum. bu sıkıntı ona bağlı olurdu.» Şiir: Bu gün kıblesi mutfak olan kimselerin. Onlara dedi ki: «Siz de falanın konuştuğu gibi vaiz edin! Hatta benim kardeşim ve vaizler neler söylerler. ev gibi değildir. tatlı sözlerle tekrar müsaade etti. bir çok yazma eserlerden daha üstün geldik. İçimde bir müjde sevinci vardı. Ben türlü fenlerde yetkili bir bilgin gibi önemli fen konularından konuşuyordum. (M. O bir köşeden geldi. Yakupoğullarına yakışmayacak sözler söylediler. çok yemek hikmet ve düşünce kudretini azaltır. Ama gördük kü bu vaiz. beni kim kötülüyecek? Peygamberlere bile iftira ettiler. ikinci gün bir kaç altın verdi. açık söylüyorum.

anlıyamadım Ötekilerini de bilmiyorum. şuna benzer: iki kişi oruç tutar. yaramazlıklar yapar ki. Bu ayrıcalıktır ama nerede o toplum? Mademki onu göremiyorsun ey sevgili artık ne söyleniyorsun? B'zi biraz yalnız bırak. Bizim aşinamız. «Hoşuna gitmedi mi?» diye sorarsan. sırf sevap kazanması için tutar. bu bana bir başlangıçtır dersin. Belimi. (M. Beyit: Biz sana kulluğumuzu gösterdik. Demir nefsinde demirdir. Senin çirkin huyun köle satın almasını bilmedi! Kuyu kazan kimse sudan nasıl kurtulabilir? Sitemli sözlerle kendilerini ariflerden gösterirler. Allah sizin sayınızı artırsın! Leylâ gibilerdir ki. yahut bir hasta ile güçlü kuvvetli bir erkek perhiz yaparlarsa. hanımının erkek kardeşi de onu görse. Yoksa kendi nefsinde güzeldir. Akıllı adam onu bilir. Allah bilir. ama bir ölçüye göre. oturdu. Ancak bir toplumda yoktur. Deniyor ki. bozuk ve çirkin görünür. bilmiyorum ki üç yüz tane mi yoksa bin tane mi? Bu nasıl bir zor iştir ki. ne çare ki. Bari onun sözü. Şiir: Ey Leylâ'nın vefalı soydaşları. bu öğüdü dinle: Burada bulur da yemezsen. o hoşlanmamak ileride ne etkiler ve ziyanlar meydana getirir. beni bildiğini iddia ediyor? Dünyada hiç çirkin yoktur. Bir de saçlarını hep dışarı fırlatır sonra örter. öteki gibi doğru olabilir mi? Böylece söze de dikkat etmelidir. bütün hayvanlar da dişilerini bulamayınca göremeyince sabrederler. bu nerede? Bu birinin yaptığı. Eğer öteki erkek ve dişi olmasaydı onun sözü de erkek ve dişi olmazdı. Senin güzel bir cariyen olsa. Ancak onu dinleyecek yetenekte kimse bulamazsa neye yarar? Oraya gitti. bunlar. hep uğraşırlar ki. aşka susayanlara karşı cömertçe canlarını bağışlarlar. kimse kendisini tanımasın. Eğer mana yönünden söz açarsak hoş olmaz. Bunun misali. Hareketi de erkekçe ve dişice olmazdı. biri bir şey bulamadığından aç durur. onun sağlam zünnarı ile bağladım. Ama iman ile karşılaştırılınca çirkin olur. Eğer manadan söz açmazsak kutsal hadiste buyurulduğu gibi.» Söz eri olan bir insanın içinde dalgalanan nice sözler. Bir çok kimseler sözü kapalı söylemek isterler. binlerce cilveler. O iman karşısına gelince. Ama hapsinin de zayıf bir tarafı vardır. nükteler vardır. Şiir: Hârâbat ehli oldum.Herkes mademki onunla kendini süsler. Ama onda halk için faydalar vardır. örtünsün diye. hem ışık. gönül açıklığı ve sevap kazanasın! Aradığın sevgili sık sık sana yüz göstersin. kendini öğen ve güzel bulan dadısına. Fakat bakıra . (M. ona. 185) Küfür bile çirkin değildir. onların hangisi erkek hangisi dişidir. geride başka insanlar da var. bizi tanıyan o can kimdir? Şimdi bu sözü açıktan söylüyorum. erkek ve dişidir. Bende hem şarap var. kuvvet yardır. hem güzel var. Bunu öğren ki. öteki ise bu orucu her şey bulduğu halde Allah rızası için. «Benim yüzüm güzelse senin hoşuna gitmeyen çirkin yüz kimin yüzüdür?» demiş. 184) Çünkü bize yakınlık göstermezlerde yalnız kalmanız gerekiyor. O nerede. hiç biri birbirlerine eşit olurlar mı? Nasıl ki. O özgür erlere hizmet yolunda. öte tarafta yersin. Vaıza başlayınca benim hatırıma şu şiir geldi. Çocuğun biri. Her millette erkek de dişi de vardır. «Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Başka bir örneğini daha anlatayım: Bir hadım ağası ile başka bir delikanlı zinadan sakınırlar. ne Kuran okuma kaygısı. Nihayet kendinden insaf et bir kere. Meclisin neşesi üç şeyle gelir derler. Bende ne zabitlik kaldı. Evet Horasan caddesinde develer gördüm. O kimdir ki. O kendi uğursuzluğunu nasıl anlayabilir? Bunu. gamdan kurtuldum. serttir.

Ancak onun vezir ve. su korkusu ile öldüğünü görürsen. Sonunda anlaşıldı. beni bilsinler!» Hama ile Hana arasında Hasana'ya gittim. kıskançlık kaynağından gelmiş olurdu. Eğer bizden ayrılırsa tedbirli davranmamız gereklidir. Görüyorum ki. Vaz geçerse hiç bir şey olmamış gibi davranırız. her kılığa girer. yakınları belki bu töreyi değiştirebilirler. kolun koluma dokundu? Ne zaman benimle oturdun ve bana yoldaşlık ettin? Balığın bilinen tarafı. o balık değildir. korkudan ölür ve bu yüzden sudan çıkmak ister. Eğer buradaki özellik onun hakkında ise ne dersin? «Niçin söylüyorsunuz?» Sözü. Halife kendisi için iyi olanları bilir. göklerden dalga dalga nur yağıyor. sudan çıkmaz. «Pabuçlarını al! Biz bunu kabul etmeyiz. onu affeder. onun hiç bir bilgisi yok demektir. mücevher. biz alçaklaştık Beyit: Sevgilim bundan sonra bizden her ne işitsen. Onun bundan başka işi yoktur. Öyle ise en azından ona. Ama balığın suda yaşadığını isbat için. Hatta bazılarının başlarına geniş kenarlı külahlar koydurmuştur. Ona Al-lahtan bahsedildiği vakit üzüntüden. Gümüşe sıra gelinceye kadar. şahide. Çünkü o suda yaşar. eğer ona karşı bir düşmanlığa kalkışan olursa bunu haber verir. isbata hacet yoktur. Bunlar bir toplumdur . bir zümreye yeşil. Mev-lânâ ile Mecduddin aralarında şöyle konuştular: Biz uyuştuk. Şiir: Ben hep senin köyünde kemik topluyorum ki. Halife bir zümreye beyaz.» buyrulmasının yeri olur muydu? Yeter ki bir sebep olsun. rastgele çıksa bile asıl olan onun suda yaşamasıdır. O zaman bize meşhur Cuha'nın kolu çolak olduğu vakit tamburunu çalarak söylediği şu şarkıyı hatırlamak gerekir. Yakuta sor bir kere: «Neden öyle kıpkızıl oldun? Yoksa sana bu hal güneşten mi geldi? Eğer söz onu küçümserse. benim yüzümden ve gözümden fışkıran nurla tâ ciğerimi görüyorum. yine gider. îsrar edersek evet der. altın. Onlar nerededirler? Onlar kimlerdir? Nihayet ben diyorum ki. «Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız şeyleri söylersiniz. onları ilgilendirir. başka bir zümreye de kırmızı elbise giydirmiştir. onun suda yaşamasıdır. Çünkü bakır her şeye elverişlidir. demirden ziyade. Kutsal hadiste Allah şöyle buyuruyor: «Gizli bir hazine idim. ne iyi olur. bunu kabul edenlere de engel oluruz. O bununla övünür ve onu bozmaz. Evet Şemseddin bizi atlatmaktan hoşlanır. Ama onlar da hep birlikte o halifeye sığınırlar.» deriz. hayınlık ederiz. çok güzeldir ama. 186) Şiir: Ay yükseldi. Başka maksatları da olamaz.» anlamındaki âyetin yorumu şudur: Bu âyet bir kere müminler hakkındadır. dürriyetim denilen değerli inci de sıra ile biri ötekinden üstündür. değerini azaltır ve kırarsa onu başka bir manada.. davaya. O yavrunun yüzünden. Artık el açma bize. Eğer her hangi bir hayvanın sudan kaçtığını. onlar benimkilerdir. Diyelim ki. sen hep şu mısraları mırıldanırdın: (M. başka bir şekilde ayıklar gösterirlerse ne çıkar. Çünkü onların halkı korumaktan başka işleri yoktur. Oraya hiç bir köpek ayak basmasın diye.göre derecesi daha aşağıdır. Ona sordum: Ne zaman beni bildin? Ne zaman beni gördün? Ne zaman eteğin eteğime. Dediniz ki. kimya işinde elverişlidir. Eğer böyle olmasa. kendimi tanıtmak hoşuma gittiği için yaratıkları yarattım ki. çünkü biz gittik elden. Bu niteliği dolayısıyla de demirden üstün sayılır. nefsiyle bilir. Onlar kendi testilerine başkalarının tortusunu doldurmaya hiç razı olurlar mı? O halde «Yapmadığınız şeyler. Vezir. Kuran'da.

beni buna zorluyordu. Horasan'dan gelen büyüklerden biri yönünden üstada bir gönül açıklığı gelmişti. filan kişi filanı istedi. gerçek görüşlü olduğu için gelmedi. Alâeddin'e. Benden çok incindiler. Sen bana şöyle diyorsun: Kiminle çağırdın? Nasıl çağırdın? Seni böylece hoş karşılayınca. onları uzaktan seyretmenin tadı bir olur mu? Ama o uzaklık. Bunun nihayet senin oyunun olduğunu görüyorsun. buraya gelmesini istemediğim bir adamdı dersin. Bu azarlama onlar içindir. o ayırt etsin. Yalnızdır. Artık bir şey söylemez. diyordum. hayır ben. Ona bir peri verdim ki. Şimdi dedim ki: Bizim aramızda bir bilirkişi gerektir ki. ona bir ziyan erişirse yazık olur. «Şem-seddin orada mıdır? Eğer yoksa şimdilik işim var. bu hal ehlinin kulu kölesiyim. O gece kendisini çağırmadıklarından dolayı incinmişti. kaseyi doldurup götürebilirsin. Ondan sordum. Kerim'e söyledim.» «öyleyse. Onların duyduklarını duyanlardanım. bana verdi. Yoksa onun azıcık da bir gücü olamaz. Sordum ona: «Neler söylüyorsun? Benim hatırım için ona gerekli olan şeyi bir kere söylemez misin?» Evet ben çağırdım. Allah'dan Allah'yı istedi. Öfkem geçsin diye. benim babam ol!» diyordu. Şemseddin sizden bahsediyor. Beni de evde zayıf birisi var diye çağırmışlardır. «Hele bir sor. dediler. ben söyledim. bu meseleleri kesip atsın. Eğer bu doğru bir bakış olsaydı iş kolaydı. beni takdir ediyorsun? Şimdi gel ki. Ama nihayet bu kanadı sana ben verdim. fakr mertebesinde biricik bilginden bir kaç kat daha iyidir. ne yapayım. onlara iki akça verip. Ama kendimi tutabildim. O seni açtıkça açılıyorsun. bana sordu. değildir. Ama burada karar iş arasında veriliyor..» der.» O övmeye başladı. onun gönlünde parlayan. Ama bütün içim sözlerle. Bu işareti dinle! Görüyorsun ki. O Hâcegî denilen. «Oyun bundan daha açık olur mu ki. kendine oyun oynuyorsun demektir. ne yaptım ki. manalarla dopdolu idi. beni kurtardı. Ben ona. Bununla beraber zordur. sen Bayezid'in mertebesindesin. ona bir şeyler doğuyordu. îstedim ki o zaman ona sorayım: Kim ne dedi de ona güldün? Sert bir bakışla ona baktım. Eğer iki dost. onun hastası olmuştu. O. deyimlerle. Sen büyükler . Benim sultanlığımda bu türlü şeyler olur. O bizden atılmıştır. kılı kırk yaran. uzaktan huzurda olursa. Şeyhin biri bir gün eline bir elma almıştı. gemiye atlayanlara. Ben meclise geldiğim zaman elini ağzına koyar. Bu ne demektir? Katırın açlıktan kemikleri dışarı fırlamış. 187) Allah bizim aramızdadır.» der.» diyorum. bu hal çocuk yaşında pek az kimselere nasip olmuştuf. hatibin kılıcı gibiyim! Ne keserim ne batarım. 188) Ben çocuktum.» Filan kuyumcu dedi ki: «Senin hakkında uygunsuz sözler söylediklerini işittim. «Düşmanın oyununa dikkat et. kendisi bilir. çünkü hastaydı. O gece. «Susun. seni isterim dedim. uçtu gitti. «Bana gel. «O nasıl olur?» dedi ve ilâve etti: «Sen böyle değildin ancak onun sohbeti bereketi ile böyle oldun. îş arasında el çırpanlara.» dedi. uygunsuz bir toplum içinde tutsak düşmüştür diye beni gönderdiler. Eğer yal-nızsa. «Eğer halvet olur da yalnız ikimiz beraber olursak.. birbirinin yanında yahut karşı karşıya oturmuş konuşuyorlarsa o muhabbetin tadı ile. Sözünden başka hali de değişti. bana on pabuç vurur1 musun? Her açılışta daha parlak bir hale geleyim. hali ile birlikte konuşması da düzgünleşti. falan evde öleceğim. Bu saatte ne var ki. artık hiç bir şey söyleyemedim. Toprak altındaki nazeninlerden birkaç tayfamız var.» Ben hemen atıldım ve dedim ki. Erkeklik odur ki. onu övünce. (M.ki. onun zevkine göre yakınlık zevki nerede kalır? Bir kimse ki. Zey-neddin Kelusî'den sordu ve dedi ki: «Ben Allahyı gördüm.» dedi. ben. Onun çocukları için oldum. Sen Allah' dan ne istersin? Bayezid-i Bistamî. hepsine hüküm veren o bilirkişi olmalı. (M. Bu saatte hastaların başına gidersek orada rahat vardır. «O bilip de sükût ettiğin şeyi bu saatte görürsün. sana bir öpücük vereyim! Ahi'ye dememiş miydin ki. karanlıktadırlar. karara saygı göstermek gereklidir. O kimdir diye sorarlarsa. şahitler meclistekiler benden uzakta. Yaklaştı ve dedi ki: Ben Kerim ile bir tarafa gitmek istiyorum. Söze başladı ve dedi ki: Söyledi ve söylüyoruz. Çünkü ulu Allah karşına ne çıkarırsa onu kendine tam bir mutluluk sayarsın. Bir daha ağzım açılmadı. Öyle nazeninler ki.» dedi. satranç oynayanlara. neye karar verirse inayetle baş eğmek. Siz niçin halinize uygun olmayan bu sözleri söylediniz? Derler ki. biz ne biliyoruz.» Zeyneddin de dedi ki: «Ben de Allah'dan Allahyı istiyorum. eğer sende gönül sefası var da arada engel olmuyorsa. böylece eğildi ve dedi ki: «Sen sohbete lâyık bir insansın. Ona çok inanırdık ve o açık konuşmuştur. ondan bir elma istedim. yakında nasıl olur? Falan yere gidelim derler ona. Bizim nazenin kullarımızdan biri. şimdiye kadar yerinde kalmış olsun. Geçen gün de kendisine gülerek bir göz attım. Başım salladı. Öyle acayip bir hale gelmiştim ki. nurun etkisiydi. Gerekirdi ki. ben de başımla işaret ettim. Şu halde iş böyle olunca size mübarek olsun! Bu çok fena bir haldir.» Parmakla dokundum. Ama o bilirkişi dışardan olmalı. O başka mesele. düşmanın oyununu görebile-sin.

Su dağıtılan yerde bana bir. Ancak iş iyi gitmedi derler. Sizden sonra. iyi olur ama falan kuyumcu da şeyh olmuştur. gazel okumaz. Eğer doğru söylüyorsan. cevapta terbiyesizce davranırdı.hakkındaki sözlerinle sohbete en lâyık bir zatsın. Onunla benim aramda eskiden beri bir1 hekim var ki. Ancak gecenin üçte ikisini yahut daha az bir zamanını uyuyabilmekte. O. bu. «Yârabbî yandım artık. 189) Bana dedi ki: «O. Bazılarına vakit geçirmek hoş gelir.» Şiir: İçi fesat dolu bu köpeklerden size utanç gelmez mi? Siz. neşelenirler. hiç bir şey. elbise ve çamaşır derdi bende olmasın. baş sallıyorsunuz. öteki başıboş ve yularsızdır. dışarıda saman çöpü gibidirler. Şimdi beni kendi halime bırak! Onu en azından zahir yönünden yemekten içmekten yasaklıyorum. şöyledir böyledir.» buyurulmuştur. Vakti gelince gazelden sonra raks edeceksin diye kararlaştırıyorsun. Hutbede okuduğun bütün Allah sıfatları «O öyle bir görücüdür ki. yüz bin dağ gibi ağır.» derler. Her gün gerektir ki. birlikte olalım. «Ben seni bu iş için tutuyorum. velilerin aradıkları vecd (ilâhî sarhoşluk) halini onlara anlatsaydım. gece gündüz yanar yakılır? Tavaya konmuş sığır yağı gibi uzaktan kokusu geçtikten sonra kıpkırmızı olur? Allah erlerinin raksı lâtif ve hafiftir. insan. utancı. bir şey okusun. bu kulundan ne istiyorsun?» diyor. Hak âleminden hiç haberi yoktu. Bunda da zorluklar çıkarırlar size. İçerde dağ gibi.. Bana. «Bu nasıl raks?» deseniz.» deyince. cevheri kırma . Namazda da başka zaman giyinmediğini giyinir.. semâ vaktinde başkalarının giyinmediği elbiseleri giyinir. Başka biri. işimi öğretiyor. büyük bir bilgindir. Şu halde dizgin gerektir ki dikkatle çekesin şimdi başka bir şair de şöyle söyler: Beyit: Âlim ile cahil arasındaki ayrıcalık. Allah sevgililerinin sözüdür. îster ki siz mescitte olasınız. (M. Derviş de. mest olurlar. Şiraz dervişleri biraz insafsızdırlar. Hak benim elimdedir. ne dersiniz?» Herkes kendi makamında büyüktür. Şimdi iyi sohbete dikkat et. (M. ona olgunlaşması için daha yıllar gerektir. o başkalarına söz verir.» buyuruyor. Öteki mülkün kıvancı ama ülkenin de yüz karası. ne malını satan satış yapacak. «Yandım bu ıstıraba. işlerine gelmeyen doğru sözü dinlemezler. Söz Allahnın sözüdür. ürkerler. îşte bu çirkin bir şeydir. yemek içmek düşüncesi.» Evet. Bütün vücudu dil kesilmişti. Onlara bir kâr kokusu gider. bize göre onun âlemi başkadır. üveyk sesi ile bunlar ilham olundu. Mademki yanıyor-sun. bir satır bile olsa bu lâzım. Şimdi nerede o dizgin çekme. bütün bu sıfatlar görüyorum ki benim de sıfatlarımdır. ancak şu kadardır: Birinin dizginini çekersin. Bir yerde ki şeyh bu delikanlıdır.» Ona inanmıştım. ama küfrün de rengi ve kokusu. Onun vakti dardır. sözünden dönerdi. Derviş ham hayaller peşindedir. Alâeddin'e satranç tahtası alma! Mevlânâ'nın dostu isen bunu yapma! Çünkü onun öğrenim çağıdır. Nasıl olur da erlere hizmet eder. söz söylemez. vücutlarında parlar. nede mal alan müşteri alacak mal bulacaktır. «Ne türlü nefesler vuruyor. bu yularsız eşeklerden hiç arlanmaz mısınız? Öbürü dinin süsüdür. oraya gelsin sizi görsün ve beni de övsün. Yani sizin önünüzde olmasın.» demişlerdir. Bu sebepten Hakkı düşman bilirler. Su üstünde yaprak gibi yürürler. böyle yerde nasıl olur? Peygamberlerin. Ama bununla değil. Soruda. Ama onunla ne ilgisi var? Bu hiç kimse hakkında uygunsuz söylemek değildi. bana hiç ayakbağı olmasın. dayanamadım. halkı neye davet ediyorsun? Karayüzlülüğe mi? Eğer yalan söylüyorsan senin tokadın hiç bir şey değildir. işitmiştim ki. Çok düşünüyorum ama gerektir ki. Allah. «Karanlıkta yürüyen yolunu şaşırır. Geceleri uyku uyumuyor. Hak onların yüzlerinde. onlarda açıkça belirirdi. ama benimle birlikte değildir. Bir vakit hizmet etsin. 190) Ama işitirse benden incinir. der. Bu çok garip şeydir. «Tahammül et!» der. onun görüşünden gizli değildir. Kul için bundan daha iyi bir sığınak var mıdır ki. şüphelidir de. elini Allah erlerinin ellerine uzatsın da kurtuluşa ermesin? «Dervişin her iki cihanda yüzü karadır.

o mertebe şarapla dolu bir testi gibidir. günahta direnmek de iblisin ve onun yavrularının sıfatıdır. Zaman zaman dostları anmak ne gariptir. Biri hemen. sonra herkese karşı. 192) Sonra. sefalar getirdin gibi açık sözlerden anlarlar. hep görünüşe bakar. daha üstün bir mertebe ve makam iste! Ama hayır bu onun işi değildir. cevheri benden sorasın diye kırdım.» der. Bu sefer hoşuna gider ve gülmeye başlar. «Allah semaların ve yeryüzünün nurudur. Bazılarını. boğuldu!» derler. Nihayet ırmağın. bir türlü bu işe razı olmuyorlardı. Ancak gülerek. Şah. «Asın şunu!» diye emreder. Adam geri kalan yemeği de Şahın üstüne boşaltır. demek gerektir. ağlayıp feryat etmendir. olduğu yerde sayar. Yani istiğrak (Allah' sal hayale dalmak) makamında kalma. Denize dalan kurbağa gibi bir ses çıkardılar. başka bir yere gidemem!» Halbuki onun küpü onun gibi yüzlercesiyle dolup boşalmıştır. Pek açık bir gerçektir ki. «Allahm! Sen benim ilâhımsın. Başka ne olmalı? Bazıları da geri dönerek haber getirdiler. Kedi kâseyi devirdi ve kırdı. âlemin nasıl idare edildiğinde şüphesi olan kimseler. ben de senin kulunum!» deyip. Şiir: Anne yavrusuna meme verir mi söyle. «Oyun . nakısı ve sureti görürler. bir nakış ve suretten başka bir şey göremezler. Hintliyi. Bunun sebebi de senin yalvarman. Dediler ki: «Oraya kadar gittik. küpün fitnesidir onlara açık ve susturucu bir cevap vermek gerekir. Başka bir şey bilmiyoruz. hiç bir şey demedi. Sen de bu ayıklık makamında mest olup kalma! Ola ki. şeytan işidir. Günahlarından dolayı da mağfiret dilemezler. o «Başın için!» diye ant içer. bütün peygamberlerin mucizeleri. küp. onun maksadı odur. «Yemin et!» deyince.» Anlamındaki âyet ne diyor bize? Mısra: Gönlüm öyle bir yere düştü ki. cevheri niçin kırdın? Sevgili cevap verir: «Ben. dalgalanmak ister. Nasıl ki. Allah ona. yalnız kaldığın zaman.hikâyesini andırır. senin gibi birini doğurmuş. «Sizin en büyük Allahnız benim!» (Naziât sûresi. Onu boşaltırsan kadehe dolar ve der ki: «Yine senin yanında olayım. asılmaya değsin.. Eğer o yüksek mertebeyi isteseydi. güle güle. 191) Allahnın dilemesi yeter mi?» Sonra eğer Allahnın merhametli. Sofracı. taştan daima sakınır. şuradadır: Rahmet deryası daima coşmak. babam da yanımda idi. âmâ arkadaşlar daha önce gitmişler. önemli bir şey değildi.» Bu: sır içindeki hikmet. Çünkü susmak suretiyle verilen cevaptan anlamazlar. Acele edenler. Bu utanç verici hal ana ve babadandır. hiç sorma! Eğer benden faydalanmak istiyorsan gizlice alçak gönüllük gösterip de Firavun gibi. «Görmez misin senin Rabbin gölgeyi nasıl uzattı?» anlamındaki âyetin yorumu nedir? (M. Sevgili âşı-kma sorar. (onlara ne olduğunu Allah bilir). Bugün o sofracı yaptığına tövbe etse bile işlediği hata yine hoşuna gitmezdi. Yavru aç kalıp da ağlamayınca? İçinde ve dışında geçen değişiklikleri göremeyen r görmede. Acele. Senin gamının bulutları gelmedikçe. Tam iki yıl yol yürüdüler. «Ne hoş!» diye çarh vurarak suya atıldı.» Adamların anneleri kardeşleri toplandılar. Yani hoş geldin. velilerin kerametleri ile vahiy ve ilham getirmelerini anladığı halde. Çünkü onlar beni bu kadar naz ve nimet içinde beslediler. Rumî'yi Anadolu halkını ben yarattım. Kuran'da. Sarayın sofracıbaşısı. galiba onları aşağı çektiler. denize girince de beraber girerler. taşın karşısında zavallı kalır. Kırıtırsa. Zahirde de bâtında da. Su kenarına gelenlerden bunları görenler. Ademin ve evlâdının sıfatıdır. yaptığım hata. Yani sır (gizlilik). henüz şüphede olanlar derler ki: «Acaba neden benim kısmetim geç kaldı? Yahut bu iş neden böyle oluyor? Kendiliğinden mi oluyor? (M. Ama yalnız küp. Bir topluluk Fırat ırmağının kaynağını görmeye gittiler. aslındaki parçalar yerinde kalır ama içindeki berbat olur. Hatada. bir dağın tepesinden çıktığını gördüler. ilâhî bilginin denizi dalgalanmaz. Türkü. O. bilgin ve güçlü olduğunu bir âciz görürse işi kabul eder. Arabi da. «Bunu niçin yaptın?» diye sorar. «Mademki beni astıracaksın. damlatır. etrafa yayılır ve bulaşır. coşup köpürmez. Bari daha büyük bir iş yapayım ki. 24) deme. Şahın üstüne yemek. işitmede ve akıldaki hikmeti anlamayan. «Vay yavrucuklar gitti. kaz yavruları yumurtadan çıkınca anneleri karada gezerken yavruları da anneleri ile birlikte dolaşırlar. hayır. Öteki de arkadan atladı. Cevapta biraz düşüneyim de o vezir gibi hataya düşmeyeyim. Çünkü onlar. başka bir şey yapamaz. Tövbe. ama lanet olsun o alçağa ki.

kavmini bin yıldan elli yıl eksik bir süre içinde. sabaha karşı onu döküntülerini. «Ona iyisini verin. hayır hayır! dedim. Niçin olmayasm burada?» Yalvardı: «Birlikte gidelim ki çocuklar sana alışsınlar. terlemeye başladı. söyleyiniz ki. Padişaha haber verdiler. Ansızın bir şey işitildi. Bu nasıl olur? diye yorumluyorlardı. Yüzü güneşten yanmış bir ziyaretçi onun eşiğini öptü. Lütfen anlat! Biri bana diyordu ki: «Bu mantıkçıdır. Ben vaktiyle ikiyüzlülük ederdim.» dedi.» dedim. yarın da Sadreddin Secasî konuşacak. Şiir: Okşaya okşaya şeker kamışından nöbet şekeri yaparlar. o da öğretmenlik yapıyordu. Nuh Peygamber. Ben konuştum. Eğer bu yol uzunluğu bir günden fazla sürseydi. Mademki duvarla konuşmuyorsun ben'mle de konuşmuyorsun o halde kiminle söyleşiyorsun. Başlarını eğdiler. seni ve beni bu yüzden korudu. Yaptığın işi yavaş yavaş yap. Her biri. Vezirlerden birini de işinden atmışlardı. Bu çok zor bir durum. «Acaba bu divane midir?» diyorlardı. çok hayret ederlerdi. Bu sözler hiç kimsede yoktur. öteki boş lâftır. böyle bir söz üstadının izini. imana davet ederdi. İşte Alâeddin konuşuyor. Kimse bana. Bir zaman diyordum ki: «Farzet ki ben burada yokum. Eğer senin ve benim yahut annemin başına bir kaza gelseydi ne olacaktı? Allah. (M. evin selâmlık tarafına gitmelerini tavsiye ediyordum. Evet. Celâleddin de konuşacak. çok uzaktır derlerdi. para ve rahat lâzım değil. Ben bunlardan kaçtım. «Bu adam ne diyor. Bir Allah eri tam bir yıllık yoldan onu ziyarete gelmişti. Kedi savuşturdu. yüz yirmi yıldan . hemen aynı günde geri döndü. Bin seneye yakın bir müddet yaşamak nasıl olur? Filozoflar derler ki. Bazılarım atlatıyor. Ama bu bir kaza idi. 193) Bir ay yüzlünün yanağından ne haber getirdin? Çalıp çağırdığın. Öğretmenlik yapıyordum. Ben bu adamdan ummazdım ki. mantıkçı mı?» dedi. Üzüm koruğundan bir gün gelir helva pişirirler. 194) Gittim çok uygunsuz sözler söyledim. konuşsun. Bütün cihanı kalbinizden geçirseniz de arasanız. tozunu bulamazsınız. Eteğinden yakaladı ve sordu. benim makamım burası olur. Âlemin dört bucağından onun toprağını öpmek arzusunu besleyenler. îşte herkesin kavgası da bundan çıkıyor. îzin almasına imkân kalmadı. Ey seher yeli! Bir semtten haberin var mı? (M. demez. Nuh Peygamber çağında dünya bayındırlaşmıştı öyle ki bir şehirden bir şehire gitmek için bir günden daha az yol yürürlerdi. Eğer söz onun sözü ise bu ne oluyor? Eğer söz bunun sözü ise. âlemde kutup (en yüksek Allah eri) odur. Bana böyle yerler. eteğini öptü. Başka bir aziz uzaklardan bir çok yol teperek geldi. sen fena yaptın. Bir gizli gerçeği açıklıyorum. şöyle yaptın böyle yaptın. Özür dileyerek. çünkü güzel kokuyorsun! Bu saatte. Sana gelinceye kadar çok namaz kılması gerekiyor. Şimdi yapamıyorum. «Evet» dedi. Eğer ben iyi insan isem.» Gülmeye başladı sonra öfkelendi. İpekböceğinden zamanla atlas yaparlar. bize bir cilve gösterdi. Eğer sözleşilen vakitte gelirlerse. Ramazan boyunca böylece bizi yüz kişi davet etti. her gün bir kaç semti dolaşırdı. usandım şu hücreye sığındım ki beni kapıdan görsünler. pisliklerini süpüreyim. Geceleri tahta çıkar otururum. başım sallayarak.» diye tavsiye ettin ama ben oradan almadım. bizimle bir gece iftar eder misin? diyordu. bir de şu duvar var. Ben dışarı çıkayım. içeriye giremedi. bir başkası götürdü. sessizce orada oturayım. biraz sabırlı ol. ama bana nezaketten yahut kötülükten bir mutluluk gelmez. «Onunla konuşurken şimdi burada bir ben varım. başlarını onun eşiğine koyup geri dönenler var. hay huy ettiğin günler var mı? Ey rüzgâr! Daha yavaş es. İşittiler. Dedi ki: «Ona ahmaklık demezler».mu oynuyor sun güzel?» diyebildi.

ona karşı sert davranmak gerekmez. Belki bütün işler ona belirli ve açıkça görünürdü. . İnsan olmadığı için onun karşısına geldi. onların sözlerini kabul ediyorum. gül yerine diken ve çalı diker. Bundan dolayı onun kahrını uzun zamandan beri çekmekteyim. Şiir: Bir kimse ki. Ama o bir insan olsaydı işi tamam olurdu. darağacı yakışır. İşi bozuldu. Ebubekr-i Rababî gibi ses çıkarmayayım. ekmekçi ve kasap değildir. Müslümanların dışında bir topluluk ona karşı içlerinden. Eğer o adam olsaydı işi tamam olurdu. elsiz ayaksız kalırlardı. Onlar nerede. her gün bir semti beş kere dolaşırdı. Bu kadının tuhaf bir isteği var. ateş şeklinde görünmüştü. Onun için bir engel de yoktu. Yolunu şaşıran Bayezid'in hikâyesi: Bayezid öyle bir şehre uğramıştı ki. yaralarlardı. Hele bunda başka bir letafet vardır ki. bütün bunlarla beraber hiç bir şey değildi. kâfir. ayağını hocanın sopasına teslim ederim. o yönden bir kuvvet vardır. benimle iftar ettiler. Binlerce teşekkür ettiler. Müslümanlık doğru sözdür. bütün dalgınlık hallerinde bulunur. iki parça ettiler sanırsın. (M. secdeye kapanmış. Ama dıştan kâfir görünür. elini. Evet. orada dostlarımdan bir takım kâfirler vardı. 196) Ona mimber değil. Onlarda. Nasıl ki. sonra tekrar bütün işlerinde uyanık kalırlar. Nasıl ki Şeyh. cefalı sözler söyleyerek geçip gitti. kendisini yüz bin altına alsan bile yine birisine bir cefada bulunur. sesini kesmez. demiyorum. «Halk kiliseden geri döndüler mi?» demişti. Ama ben açıkça. ona.fazla yaşamak elbette mümkün değildir. Ketenciyi bizim için öldürmüşlerdir. heva ve hevesten uzak yalnız Allah yolunda birleşmeleridir. Ama onlardan en gerçek ve doğru olanı budur. Hazreti Ebubekr de ondan yedi hadisten başkasını rivayet etmedi. o istiğrak yani ilâhi dalgınlık halinden daha aşağıdır. yolunu kaybetmiş değildi. Benim yanıma getirirler ki. O ilâhi dalgınlık bir çoklarında da vardır. Nuh elbette davetten vaz geçmedi. Dışarı atarım. bu uyanıklık. davet doğrudur. dedim. Davet işinde biri vardır ki. Bir şey getirin ki. o adı onun yanına götür. Yüz bin lanet o cariyeye olsun ki. Bizim gidişimizden öfkelenir. Buna hiç benim gönlüm razı olur mu? Eğer buna gücüm yetseydi sonuç daha iyi olurdu. başkalarının düşünceleri de daha başkadır. Benim gönlüm hiç kimsenin hazinesi değildir. nur uğruna ateşe düşüp yandı. işte o hal. Beni davet ettiler. deveci kılığından nasıl kurtulayım? der. yiyeyim. Dünyanın yaratılışından maksat. kâfirle Müslümanın kim olduğu açıklanmaz. Bin yıl imana davet etti. Ancak her kesin bir huyu vardır. mescit nerede? Bunun manadan konuşma ile ne ilgisi var? Bir kâğıt üstüne bir isim yaz. Ama benim için onun kabulünden ne çıkar. Bu saatte ona öylesine vurdular ki. Hazreti Peygamber. . Ancak Şahın hazinesini kendi hesaplarına sarf etmeyi de bilmezler. katlanayım. Yani onlar asla mescit yüzü görmemişlerdir. Ancak o sövdü saydı. işkence yapsınlar. Dedi ki: «Nihayet düşünmüyor musun ki. ekmek. iç âlemlerinde Müslüman yaşarlardı. Çeşitli rivayetler vardır. yalnız kendini şaşırmış. Güya şeyh Evhadüddin onların önüne gelmiş. Akılları başlarındadır. Eğer ona sövüp say-masan böylece susmaz. Çünkü O Hazret kendiliğinden dalgınlık âlemine dalmadı. yediler böylece oruç tutuyorlardı. ancak Hakkın hazinesidir. Meğerse onlara kötü ile iyinin.» Bunu düşünmeye. Nasıl ki. ötekine karşı da çok şiddet ve sertlik göstermek ister. Onların aradıkları. Hazreti Muhammed Mustafa'nın (S. bahane bulmaya ne lüzum var? (M. Buna karşılık yetmiş kişiden fazla kimse de Müslüman olmadı. dediler. Şiir: Mumun pervanesi nuru arayayım derken. Buna güç yetiremezler. gibi bir çok yorumlar yaptılar. bu söze ne özür bulacaksın?» Dedi ki: «Onun boynunu. o halden başkalarına bir zerre sıçratsay-dı. 195) Susayım. ben de bu saatte Mevlânâ'nın yanında rahattayım. Burada. Cebrail kanadını ona sürünce yaraları sağalırdı. Burada iş aksinedir.) halidir. Nasıl ki. A. yüzlerini birbirine dayayan iki sevgilinin. onu döverler. Onlara özürler diledim kiliseye gidiyordum. Şimdi hiç kimse sanır mı ki. Hazreti Musa gibi ona uzaktan bir ışık.

Maymun yavrusu ile kaplumbağa hikâyesini iyice hatırlayamıyorum ama ben de gittim gönül benimle birlikte gelmedi.» der. Çabuk aşağı in konuğumuz ol sana gömeç. bir «Lahavle. «Ama sen nasıl ölüsün ki. «Selâm sana! Sizde yiyecek bir şey bulunur mu?» Değirmenci seslendi: «Sakın bu adam ekmek istemeye gelmesin.» dedi. Gel eğer bir parça bal getirirlerse bununla hoş kaçar. Bu ağır canlı adam nereden geliyor?» «Bugün bir artık ekmek vardır yer misin?» «Getir. Şah nerede? Ben zavallı bir değirmenciğim. Bugün gerekli olmasa bile anlatayım : Bir tamburcu tamburunu kılıfından çıkarır. Çocuk. bugüne kadar Sultan bile onu size vermemiştir.» «Kalk!» dediler. içeri girerek tekrar. «Gözlerin rahatsız olmuştur. Karşılıklı sorular. o türlü yemekleri de sen hesap et! Sonra buyurdu ki: «Sözü geçen değirmenciyi de getirin.» «Burası mescittir. vezirler sıralanmış. 198) Şah oradan ayrıldı. her şeyden önce yemek getirsinler diye. Büyükler nezaketlidirler.» çekti tekrar etrafına bakınca anladı ki Şah budur. konuşuyorsun?» Değirmenci. yemeğini nasıl yiyebilirim. «Günlerden beridir ki yıkanmadım çabuk tamburumu verin de . yüzüğü onlara gösterdi.. Kapıyı çalınca hiç ses çıkarmadı yani. Yine kalkmadı. boynuna bir ip bağladılar. Ona sakın bir şey yapma ki hatırına bir bulanıklık gelmesin. Mevlânâ'yı övmekte onun rahatı için bir sebep bulunsun. işi daha iyi oldu. «Yüzünü yıka!» diye iki elini tutarak oraya oturttu. (M. «Ancak kalan yiyecek budur.» dedi. Çocuğa: «Al şu yüzüğü bundan sonra ben Şahın yakınlarındanım dersin. Şah bunları yedi.» dedi. sonra da konuk ister misin diye sor. bu iş çetindir. «Eyvah geldiler. Onu büyük bir şeyh her zaman ziyarete gelirdi. Sonra tekrar geldi. «Aman.» «Ama çok iyi öğütürüm. Orada boş sözler var. seni övmeye lüzum yok! Sen de övülmeyi bırak! Bunu şundan dolayı söylüyorum ki. Mevlânâ (Allah ona uzun ömürler ver* sin) dışarı çıktı.» diyerek onu inandırmak istedi. «Eğer olsaydı biz yerdik. Yol üzerinde bir değirmenciye uğradı. 197) Mecduddîn ile konuşuyorduk.» buradan gideyim. Kalkmadı.» dedi. «Öğütülen un yetim malıdır. 199) Bugün yüz kişiyi misafir ediyorum. Çocuğa «Selâmün aleyküm. nihayet o da bitmek üzere ben ölmüşüm artık. Onu saygı ile karşıladılar. Şahı o kılıkta görünce şaşırdı. «Sanıyorum ki.» O arada adamın pabuçlarını çalmışlardı. «Sizler çok cömert insanlarsınız. Benim içimde haram lokma olmasından Allahya sığınırım.» dediler. geri döndü. bari tamburumu verin de işime gideyim. Adamcağız. dedi ki. uzaktan duymazsın belki. Şah askerine yetiştikten sonra arkadan çocuk geldi. (M. «Öldüm. yanındakilerine. Adamcağız çepeçevre etrafı süzerek o teşrifatçıyı dedi.» dediler. «Kalk çabuk seni Şah istiyor. Biri sordu: «Değirmenci bu mudur?» «Evet budur. Atının dizginlerini yavaşça çekti geri döndü. Kulağına şunu söyleyeyim de onlar işitmesinler. Ekmek yok un var yer misin?» «Evet getir her ne varsa getir!» Adam tekrar geldi kendi kendine: «Yazık» dedi. Diyorsun ki. «Kalk!» dediler. «Aleyküm selâm.» Bu sefer tekrar döndü ama «Dan karışık. Sonra. Mertebesi yükseldi. Şah emretti: «Altın kemerli kırk köle onun yanına gelsinler!» Artık üst tarafını.» Değirmenci yalvarmaya başladı: «Ey büyük ve saygı değer adamlar! Ben nerede. «Eyvah. eğer vermezlerse ben alır sana veririm.» Bir ırmak kenarına götürdü. «Ne yazık ki koyun kesmedim. Sakın gönlün incinmesin.» Yüzüğe iyi bakınca: «Eyvah!» dedi çocuk. çocuk içinden tekrar. Beni inciten her şey gerçekten Mevlânâ'nın da gönlünü kırar. «Vallah ki bu Şahtır!» dedi. Çeke çeke götürdüler.» «Kalk. o süvari askerleri ve başbuğlar ayakta durmuş. süt. Hepsi yüzüstü kapandılar. «Vallahi bu çocuk doğru söyler. «Bana bir kaç akça harçlık verirseniz size tambur çalarım. incinmesin.aralık geri kalmıştı. beklemeye takat getiremez. Uzaktan bakınca bir dağın doruğunda onu gördüler. (M. Değirmenci giderken pişman oldu. Şahın buğdayı varsa buraya getirir onu öğütürüm!» «Uzatma.» Silâhlı yüz süvari yola çıktı.» Sultan Mahmud (Gazneli) ordusundan bir.» diye kaçtı ve kapıyı kapadı.» «Çok konuşma kalk!» dediler. kapıyı kırdılar. Senden incindi. Mahmud kendi kendine. yoğurt. Çocuk ne görsün bütün beyler. «Bize misafir gelir misin?» derdi. Nihayet tozlu bir pösteki getirdi ve Şahın yüzüne fırlattı. Yolda bir Türk çocuğuna rastladı: «Yiyecek bir şeyin var mı?» dedi. onun da gönlünü hoş edeyim. Köyün ve değirmenin nişanını onlara anlatmıştı. türlü sözlerle muhabbet ediyorduk.» dedi. çok acıkmıştı. Şah konuşmaya başladı. «Seni Şah istiyor. Bana haram olur. Olaki Şahtan senin için bir şey alalım. Değirmenci. ne saçmalar soyuyorsun. kulağına boş sözler söyleyeyim. «Size un vereyim saç ekmeği. «Var ama önce bir selâm ver.» cevabını verdi. «Ben sizin yemeğinizden vazgeçtim konukseverliğiniz de sizin olsun.» dedi.» dedi. Ne yaptım ben?» Her ne kadar bu düşüncelere kapıldı ise de. «Adamcağızın karnı o kadar acıkmış ki unu bile yiyecek. kalmamış. kalk» dediler. peynir ne varsa getireyim. Onlarla yüz yüze gelince hepsi birden: «Bu hangi oymağın beyidir?» diye aralarında konuştular.» der. İçinden bir «Ah!» çekti.» dedi.» dediler. «Bir saat kadar gel de görelim seni. Mevlânâ böyledir.» diyebilir miyim? Eğer seni yiyeme-sem. «Bu ancak bir nefesten başka bir şey değil.Ey yüce bilgin Mevlânâ. onun hoşuna gidecek bir durum olsun da eksik bir şey olmasın. yoğurt vereyim ki.

dedi. Şahın huzuruna götürdüler. daha serseri bir suçlu gelir. ama belki daha beter bir belâya uğratacak. «Be adam. «Söyle bakalım pirinci tane tane mi yersin?» «Oh onu da yerim elime geçerse. Bu onların körlüğünden ileri geliyor.» «Gel. Arkasından koştular. bir melek varmış. «Ham ham. bir kerede ölüp kurtulamayacaksın. her gün beş kilo ekmek yerdi. Çağıranlara yalvarmaya başladı. «Ya semiz kuş eti ile pişmiş kimyonlu yahni yahut şekerkamışı veya hurma da olsa yer misin?» «Ah nerede onlar!» «Sütlü pirinç de yer misin? Hele şekerle iyice pişirilmiş olursa!» «Ah nasıl yemem.» dedi Şah. Kendini deliliğe vurmuştu. Pirlerden biri dedi ki: «Henüz Mevlânâ'nın mec-lisindesin. Sultan dedi ki: «Adamcağız ben seni getirdim ki. O bununla gelmez dedim. «Ham ham. Şu halde benimle senin aramızda ne fark var söyle! Şah gülmeye başladı. «Ah beni kandırdı. «Ah eğer bin tane kellem olsaydı birini bile kurtaramam. cehennem gibi bir işkembesi vardı. Beyit: Ben kötülük yaptım. üç gün üç gece hiç bağını çözmesinler açlık ne demek olduğunu anlasın.» dedi.» Kadı. «Ey ulu Sultan! Beni öldür!» diye yalvarmaya başlayınca Padişahın merhameti ayaklandı. Derler ki. mademki söylüyorsun bir daha söyle! Ne kadar da yedim. Ancak Sultana. «Kalk çık dışarı. «Daha ne kadar yiyeceksin.» dedi. Yüz Bağdat çarşafı. Elimi kalbime koydum. Hep yedim. Sonra «Onu geri çağırın..» diye seslendiler. kabul ettim. Şahın huzuruna çıkardılar.» dedi. Değirmenci. Öteki de kendiliğinden kaçıyordu. Mısra: Bu işten vazgeçmek gerek. üç gün ekmek bulamayınca artık ölümünü bekliyordu. bir kat elbise vermelerim. orada cevabını ver!» dediler. bir zaman da bu adamın şeytanı. adamı kıskıvrak bağlasınlar. Ne hayaller kuruyorsun? Ben ne söylüyorum? Eğer bunu söylemesen.» Böylece bir çok nefis yemek saydılar. «Bari şu altınlarımı alın da canımı bağışlayın.» «El'mize geçse biz de yeriz bunları. öp artık kaçıyorum öp. bir solukluk canım kalmıştır. divane sözüdür bunu tımarhaneye götürsünler. Gece yarısına kadar hiç uykum kaçmadı. çok ağladı ve dedi ki: «İkinci şartı da ben söyleyeyim: Hiç bir konuğu ağırlamakta ihmal göstermeyecek ve küçümsemeyeceğim. O merhamet duygusunun etkisiyle Hayyam'ın şu beytini hatırladı. «Ham ham!» diye söze başladı Kadı ona. bırakın ki öleyim!» dedi. senden davacı var.» Mademki kulağıma söylüyorsun. ne dersin?» diye sordu. bir zaman Ademoğulları bu adamın meleği olurmuş. Uykumu ver ki yemeyeyim. «Gel!» diye seslendiler.» Üç kere dışarı çıktım. geleceğim dedim. yahut edebini takınmak. Ona çocuk kaçtı. Şah şöyle buyurdu: «Şimdi benimle bir sözleşme yapacaksın! (M.» Değirmenci yüzüstü düştü. Kadının önüne oturttular. Bin dirhem bağışta bulunmalarını. Tekrar hücreye gidiyordum.» dedi. elimi de bırakıyorum. «Hayır. karnım davula döndü.» «Saygılarımı sunarım.» dediler.. Adamı tımarhaneye soktular. 200) Bundan sonra kendi boğazının keyfi uğruna kimseye bir şey vermesen bile bari o unlu pöstekiyi kimsenin yüzüne çarpma! Az daha gözümü kör edecektin. «Sen öyle bir adamsın ki. ama onu göremedi.» dedi. söyle ah seni öpeyim! Hasta oldun öpeyim bari. yüz kat başkaca elbise dava . Gizlice ötekilerine emir verdi. Üç gün geçtikten sonra. Adamcağız. Tımarhane onu nasıl serbest bırakır? Biraz sonra Kadıya ondan daha yaman bir yankesici. yeter!» dediler. «Onu getirin!» dediler. senin söylediğin şey çok uzak! Adamın biri halkın malını yerdi. su kuyusuna düşmüş olan yüzüğümü bulasın. sen de kötü mükâfat veriyorsun. onu sevinçli bir halde yola vurmalarını emretti.» dedi. önce bir adam gösterdim. yalvardılar.aradı. «Adamcağız. Nihayet. «Uykum kaçsın diye yiyorum. Allahya şükürler olsun! Ama müritler sizden ayrılmak sevdasında.» «Eyvah!» diye feryadı bastırdı. «Artık benden ne istiyorsunuz.» dedim. yüz top istanbul atlası. uykumu kaçırmak için.

» buyuruyor. isterim ki. on yedi lokma yahut benim hatırım için yetmiş lokma ye.» derim. Onun pek çekingen davrandığını anladı ve sordu: «Niçin böyle çekingen davranıyorsun. (M. Ey tefsirciler. ayın yarılması ve mucizelerdir! Nefislerdeki de. Ona candan dua eder ve memnun olur. Yoksa Kuran'ın tefsiri değil. şu ya da bu kimsenin emanet bırakmasın-san korkuyorum. Müslümanların hakkını ver!» Suçlu. O tarafa düşmem yakındır. O bunu yapmayaydı. nihayet tekrar konuştun. bana uymak gerek.» buyurdu. O zaman bütün hırsızlarla gider o eve hücum ederler.» Mısra: Ben istiyorum ki yüzüm ay gibi ak olsun. Hırkayı yırtmalı. O da. Evet çetin iştir bu. Rahman sûresinde. başka yollardan bir takım cilveler göstermesinden anlıyorum ki.» demek bir yorumdur. 203) Eğer yine bir karışıklık ve bozgunluk varsa. beni de mutlu ettin. Bunu başkaları anlarsa seni ayıplar. Kadı. Kış geliyor Şemseddin'e bir kürk lâzım. Allah kendi arzusu ile iş yapsın. yahut da sana karşı benden. «Zararı yok.» der Kadı. Ben öyle bir Allahyı arıyorum. Ama nereye bıraktı? Sen diyorsun ki. Evet ver diyorsun. bir kaç gün dolaştın. «Bugün ham.» (M. Cehenneme de görsem bu düşünceden utanmam. Onda ihtiyar yoktur. O yorumcuların tefsiri onların kendi halidir. kendinde bir hareket duyarsın. O zaman bizim aramızda yüz kat daha yakınlık olur. orada yer tuttun. 201) Suçlu. «Bunu da Müslümanlık say. gönül açıklığıdır. Şimdi biraz düşünmek zamanıdır.» Çünkü sen benim canımın içindesin.» Kadı tekrar sorar: «Ne diyorsun. anlamazsa sana işinle meşgul olmak gerekir. Bir rastlantı sırasında Mahmud'un annesi oğlunun içkiyi yasakladığım görüyor. Ya bana senden bir gayret ister. Yani şüphesiz Allah Haktır. Can içinde etki yapıyorsun. 202) Kuran'ın sözlü tercümesini beş yaşındaki çocuklar bile yapabilirler. Ne güzel yorum bu! Ama hakikat yolcuları ve Allah erleri içindir bu. «Afiyet olsun sana. evet ver diyorsun. «Ve onların nefislerinde. bunu kabul etmezsin! Ben Kaymaz mevkiine gelirsem. «Allah Kuran'ı ona öğretti. «Ham!» der. bir kimse ile bir gün selâmlaşmış olayım da.» der. Zaten yolda da bunu böyle istedim. bir kaç gün Sarac'ın bağına gittin. Kuran'ın güzelliği onlarda yüz gösterir.» âyetinden anlaşılıyor ki. ona ant içtik dedin. onunla daha çok vakit geçer. Seni evde çocuklar arasında bırakayım. bütün âlemden el çektim. Ben öyle insanlardan de-ğilim ki. Ey Efendi. ona karşı öyle bir davranışta bulunayım. yoldan bir kızcağız geçer. zannetme ki aramızda ayrılık kararı verilmiştir. yatakta uykusu gelmezdi. «Suçunu kabul ediyorsun. onlarla cilveleşir.» Kadı der ki. Her bir âyette bir müjde var. ham. «Mümin pis olmaz. o Buharalının kapısındadır.» buyuruyor. «Hayır. Bunu Haktan başkasından dinleyemezsin. ya içimde bir rahatsızlık var yahut bir sıkıntı var bende.ederler. Şimdi sen de diyorsun ki: «Hiç iyi değdim. bende Allah tarafından yarlıgan-mak nişanesi var. Peygamber. Şüphe yok ki o Haktır. Ona derim ki: Benim aradığım Allah sensin. Kuran'ın tefsirini yine Allahtan dinlemek gerektir. Konuk için. Yolda seni bırakır ve ayrılırsam. Sonra baştan savdık. Hazreti Mustafa (Allahnın selâmı ona olsun) Ebû Hü-reyre'ye uğramıştı. . ham. Muhammed de Haktır. Dedi ki: «Allah kendi iradesi ile hükmeder. ona inkâr etmesini öğretmiştir. Aksaray'a varırım. O ayakkabı seni rahatsız etti. Annesini «Acaba ne olacak?» diye düşünürdü. iyi ama ya ben açlıktan ölürsem. Günahları bağışlanmış kullar arasında dalıp gideceğim bunun belirtileri var. başka bir anlatışa göre de ufuklar-daki âyetler.» deme! «Bu ne Müslümanlıktır?» dedi. Eğer şimdi olduğu gibi araya bir karışıklık girerse. «Hayır. nazım yolu ile. Ulu Allah Kuran'da.» dedim.» demek ne demektir? Yani Allahın kim olduğunu herkes bilsin diye. Hastalık veya sağlık mı? Bunlar ne güzel yorumlardır. niçin inkâr edersin. mutlu ol oğlum.» Bu sözü bütün peygamberler bile söylemiş olsa kabul edemem. Bugün ayrıldık ama bir zaman neler olacağını bilemem.» dedi. «Şüphesiz o Haktır.» diyor. Evet güzel söylüyorsun. bir aşk kitabı gibi! Kuran'ı onlar bilir. «Ben. öyle kara yüzlü durmanın ne gereği var?» Diyelim ki. «Onlara âyetlerimizi ufuklarda göstereceğiz. «O haktır şüphes:'z. Diyorsun ki: «Ben. Fakat kime? Benim gönlüm istiyor ki sen bundan birazını pay eyleyesin ben de böylece bakayım. «Ama efendimiz herkesi temize çıkarıyor. Bunu uygun görmem. Kudsî var iken Tusî'yi ne yapalım. Bununla ne diyor bize? Ufuklarda ayın iki parça olması mı? Yaz mevsimi mi? Sonra aynı âyetin altında. «înkâr ediyorum» der. Mallar eşiğin altındaki kuyudadır. boynumuza sarılıp öpmelerinden. beni eziyor. hoş söylüyorsun. Bir söz söyledin. Ben vaz geçtim. Ye afiyet olsun üç lokma. Bu bana senden dilenmek demektir. O zaman bir şey söylemedin. «Bu hakkın gayretidir. Çelebi! Bu isteklerinden. «Ben böyle bir Allah'yı istemem. bu benim elimde değildir. incinirdi. (M. Her ne kadar yaya yürümek kuvveti vardır ama korkarım ki. perhiz ediyorsun?» «Temiz değilim de ondan.

demek istemiş ve onu yürütmüştür. Kuran'da buyurulduğu gibi: «Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz?» Yarabbi. «Ben Allaha ve Resulüne dedim. doğru yol budur diyorsun. kuduz köpek demek yaraşır mı?» «Evet. O. ömür. yine de. Onun en aşağı kullan. içinde ne varsa onu sızdırır. Hazreti ibrahim dedi ki:. Elif harfinin manası tamam olmaz. (M. Bir topluluk. Ama yanılıyordu. sonra sözü tükenir. Hak sözde buna imkân yoktur. Bunları dünya ve ahirete atarım.Allah için dilediği gibi yapmaz.» anlamındaki âyet gelince.yanılmaz. Bin kelime mi söyledi. Ulu Allahnın. yukarı çıktı ve onları ayırdı. eğer harabat (meyhane) ehli isen hı harfinin ne günahı var? Kâfir küfürden bahseder. dilediğini yapan sensin! Onu ortadan kaldır. Adına fereci dediler. Mısra: Testi. Mimberin son basamağında durdu. Ama daha fazlası elinden gelmez. Bir noktam var. o. Mevlânâ bu kadar söz söyler. konuşmadan geri çevirir.» Öyle ise sen failimuhtarsın. Sen bir yol gösteriyorsun. başka konuşanların sözünü de konuşur. o senin mühürünü canımın içinde saklıyorum. hiç bir şey istemez. Kendi işimizden çok fazla söz söyledik. Hemen Elifin manasıyım. 204) onda Kuran'ın manası vardır. dal harfini düşman bilirler. Onu âciz kılacak. şahadet getirdi. «Akıl . Tevriye sanatı daha çok belirsin diye. hangi hikmet için dışarı fırladı o elif harfi? Onun hikmetinin iç yüzünü.» diyor. Ama ben kabul etmiyorum. Ulu dergâhtan bir elif sıçradı. Musa bir kaç adım geri döner. yüce Allah. «Yani. Saf olur. Adamın biri cübbesini yırttı.» Allah gerçek müminin yalanını doğruya çıkarır. Allah ona. Sonra be harfi geldi. «Yanılmaz. Her saatte binlerce cihanı mahveder. Âyette işaret buyurulduğu gibi denizin suyu tükenir de Rabbimizin sözü bitmez. «Eyvah. Cim daha uzakta idi. (yani failimuhtar) değildir. «Allahya iyilikle ödünç verin. hem de sen hidayet verebilirsin.eder. birbirlerinin gırtlağına sarılarak kavgaya tutuşurlar. yolda seni köpek ısırmıştır. O imanlıdır. Firavun incinmezdi o sözden. Sen. «Başımda iki noktam var. Gelecek günler size mübarek olsun! Kadir gecesi bize kader hazırlamıştır. Cim. Nasıl olur da onun ihtiyarı yoktur diyebilir. der. zina.» Te geldi. söyler.» buyuruyor. onun ayağına düştüler. Bize gerekli olan bunların her biri arasındaki inceliği ve derece farkını görebilmektir.» dedi. sonra tekrar ona yönelerek bir daha gelir. Ona. ona bir ışık ile gölge düşürmüşlerdir.» Ebidderda'nın koca burnuna rağmen yine mümindir. onun gerçek sözlerinden harekete geçiyor. Bu çok âciz ve güçsüz olan kimdir? Ne iş yaparda o işte âciz kalır? O işi çevirmeye gücü yetmez.» dedi. Herkes bir tarafa kaçtı. bir . Onun kâfirliği saf olur.» dedi. 204) Ama elif yolunda beline kemer bağlamıştır. Üç noktalı se harfi de kendini araya soktu. Ancak mümin yalancı değildir. yani ağaç bile. Dal harfine gelince.» dedi. o gün o köpekle onun kocaman beş tane yardımcısı aşağı indiler. o da iki eliftir. Ayrılığın. Elif sordu: «Niye geldin?» «Seni açıklamak için. «Ey mimber! Sana söylemiyorum. saf küfür olur. ama o yine mümindir. iki yönden eliften üstündür. kâfir de küfürden. işte. «Bizi bağışla!» deyince mimber yürümeğe başladı. Boş mu oturur? Musa Peygamber Allah ile konuşan bir söz bilgini idi.» diyebilir misin? Eğer bütün âlem Şahab' m bu sözlerini kabul etseydi. hem sen dilediğini hidayete erdiremezsin. Aralarında. Günler bizim aramızdadır. Fitne hiç yatışmadı.» Vaızdan sonra aşağı iniyordu. «Onu o yoldan çıkaran benim. 205) Benim huyum budur. Çünkü (M. demedim. içinden ona. kendi nefsinde öğüt kabul eder ve yürür. Dilediğini yapandır o. abam yırtıldı bana bir aba verin!» diye sızlandı. küfürden başka ne söyleyebilir? Mümin imandan bahseder. imanla yalan bir arada yürümez. «Beni göremiyeceksin. bu yolda şöyle sorarlar: «Diyelim ki. Size iyi günler! Vakitler mübarek olsun! Mübarek olan sizlersiniz. elif harfin'n ayağına düştü. sözleri arasında çelişki yoktur. Bir mezar taşında. yine o bilir. O dost başka sözleri de bilir. Şu ilâhi uyarma ile karşılaştık. benim fere-cim. elife bağlıdır. Ona başka zaman gel der. ben hangi yalanı söyledim de Allah onu doğru çıkarmadı?» Hazreti Peygambere sordular: «Ey Allah elçisi! Mümin zina eder mi?» Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: «Evet. ona engel olacak bir varlık yoktur. Mimber ağaç olduğu halde. «İhtiyarsız. ayırmanın iç yüzünü söylüyorum. (M. Ona.

bu taifenin ayak tozunu Cebrail bile bulamazdı. Bu gönül arif ile maruf arasında çok kere sözcülük yapar. başını çevirdi. fesahatten nasibim yoktu. Ona hizmette bulunuyoruz. O işten hiç başımı kaldıramam. 206) Kendisinde güzellik olmayan. te . Yani vaktine bağlı insan demektir. Hepsi de gönül elinden feryada gelmişler Bu sözlerden şüpheye düştüm Kendi aklımdan geçtim. Eğer bu dağarcık olmasaydı.» dedi. Sana anlatayım. Nihayet işaret etti ki. gönülden daha üstün bir şey var sanma! (M. Hazreti Mu-hammed'in yüzünü Öper. Ben hep emirle giderim. Başkalarını anmak. Bugün gereken hizmet ve görevi bana işaret ediyorsun. acele gönül tarafına sefer ettim. buna gerek yoktur. ne zaman çağırırsam bana bir işaret et yeter. Şimdi bir yazı yazmak. Sofrayı eğri koymuşlar onu düzgün koyayım dedi. Bir saat.» Hayırlı bir işe aracılık etti. Gönül halinden bir nişan arıyordum.) ve onun yoldaşları gibi ol! Sen kendi sözünü söylüyorsun. Ama tekrar okuyamazsan. «Ne söylüyorsun? Yatakta sofranın ne işi var?» dedi. sordu: «Nereye gideyim?» Şimdilik annen ile babanın yanına gideceksin. Şiir: Hikmet ehli. her şehirde bir destan var. Eğer öyle değilse benimle başkaca hiç bir işin yoktur. erenlerin sözlerini araştırdım. Sofra yatakta tersine kurulmuş dedim. Onlardan her vadide. Çünkü Mevlânâ'nın meclisindeyiz. Cebrail yukarıya bakarsa külahı düşer. «Lüzum yok. Okursan o zaman düşünürsün. bizim işlerimiz var. yavaşça. işaretle. Acaba gönlümün hali nicedir diye anlamak istiyordum. A. vaktin çocuğu derler. Bu. Hiç düzgün konuşmaktan. söze başlar ve der ki: Hazreti Muhammed (S. Bizim de ömürden nasibimiz ancak şu bir saattir. Onun yüzünden cihanı feryat ve figanla dolu görüyordum. onu tekrar okumak içindir. ben bir işe gidiyorum. Ben onun postuna konmuş bir böcek gibiydim. Emir bu! Şiir: Bir zaman gönül semtine doğru yürüdüm. Gönülün kadrini her gönülsüz ve ruhsuz ne bilsin? Gönül hakkında Allah Peygamberi dedi ki: Gönülden daha iyi. ibadete gidiyorum. Sen küfür dinle o benim için başka bir anlam taşır. Onda da hiç boş yer göremedim. Hemen. Sofî için. Böylece diyordum ki: «Mevlânâ'ya Allah hayırlı mükâfat versin.saattir diye yazılı idi. Gönülün ne olduğunu gönül erleri bilir. nazar değmemek içindir. üç saat nihayet ömrün bir sonu vardır.

Acaba ne yapacak diye. Sana göre her parçasında başka bir yön. Birini çalgıcılığa çağırdılar. . Ama sen bu parçaları o bir tek varlıkta toplıyamazsın! Anlayamazsın! O kendi eşsizliğini birliğini tek renkte gösterir mi hiç? Bu sana sır olarak kalsın ve seni sevindirsin. bir konuk geldiği zaman ona tekrar söyle ki.» anlamındaki âyet açıktır. olur. O muratsızlıkta murat umudu vardır. Ağır davrandı. ben onların en zavallısı kalırım. Bir hikmet içindir. hiç gözünü başını çevirme! Tevhid âleminden sana ne? der. Ya benim içimi. Gam içinde sevinç duyar. Ey ulu Allah! Ey efendi! Ey ulu Hünkâr! Ey kâinatın en yüce sultam! Ey huysuz. Şeytan kendi işinden nasıl vazgeçebilir? Ulu Allah.m harcayıp orada Lut ve Dolkes Ama bolca tuz koyarsa her ne getirirse hep tuz yerken ağzından dökülür.harfidir yahut te'dir. O gün benim sıtma nöbetimin günüydü. Ben her ne kadar onu kabul ve sözlerini gerçeklemek istersem. 207) Adem Aleyhisselâm unutkandı hep. Belki o murat içinde de muratsızlık kaygısı gizlenmiştir. Pişmiş et gider. Ey efendi! Hayır. Biliyordu ki. senin muradın o muratsızlık içinde birbiri ile sarmaş dolaştır. bâtın tarafımı ne bilirsin? Ondan nasıl haber verebilirsin? Ey efendi. O Herive ki. haberi de yoktur. unutsun. (M. Meğerse unutsun. ben şeytandan daha iyi bilirdim. Onun. sıkıntılı zamanında da hoş olur. Kuran'da. Çünkü kim bilir ki. Çünkü o kendi işini geri bırakmaz. Sana hoş ve hararetli görünen her inancı korumaya bak! Sana soğukluk veren inançtan da uzak ol! Adam odur ki. Sakalı yemeklerine tuz koymazsa hiç işe yaramaz. onlar ne olmuşlardır? Onlardan biri Herive idi. A. Benim için. onlar yokken bir şey yapsın. O ne görmüştür ki? Madem ki bir şey görmemiştir. Allahsının tek ve eşsiz olmasından sana ne? Çünkü sen onu yüz bin gibi görüyorsun. bize acımazsan ziyanlı çıkarız. Hoş geldin. «Onu benden götürebilirsin ama beni ondan nasıl alabilirsin. sefa geldin dersin. Sen benim görünen tarafımdan bile haber veremiyorsun. O zaman büyük adam olur. Teklif zor değildir ama aceleye gelmez. insaflılar için özür dilemek gerekiyor. gelmez ki. zavallılardan oluruz. vücudu böyle olur. Ertesi günü sağlığıma kavuşacağım diye seviniyordum. bugün böyle ağrı çekmezdim. Ben öyleyim ya.» dedi. azdıracağım. hayır. sert başlı adam. her bir parçasında başka bir âlem var. 208) şeyi eğer dün yememiş olsaydım. Tebrizlilere eşek demiş. Tebriz'de öyle insanlar var ki. ondan sanatı öğrenirse o zaman ne sakalı yanar ne de saçı. inayetini bir tarafa. Ona gel dediler istemiyor musun? Biraz su lâzım ki tencerenin önüne koyayım der. Ona tuz deseler bile halinden ve manasından tuz olmadığı anlaşılmadıkça tuz denilemez. yahut üç noktalı se'dir veya sonuncu harf olan ye harfidir. «Müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Onun olgunluğu bundan anlaşılır. Arif ateşli işlerde hep suyu yanında bulundurur. O uygunsuz adam. Sanki deniz toprağından bir köşeye atılmış gibiyim. Sağlam ve sıhhatte olduğum gün de yarın yine sıtma tutacak diye üzülüyordum. O varlıkla dopdolu olunca. Mert odur ki. ve •Allah erlerini içine almaktadır. herkesi kendi başına yeterli bir hale getirir. Şeytan «Senin izzetin hakkı için onların hepsini yoldan çıkaracağım. O kendi işini yapmalıdır. Ama özrü kabahatından beterdi.» diye yalvardı. hiç kimseye değer vermezdi. Eğer bizim günahımızı bağışlamazsan. daha başka bir şey demedi başka sözle meşgul olmadı. Söylediğin (M. belki H. Hoş hutbeler okursun. nihayet sende de var. «Ya rabbi! Biz nefsimize zulmettik. şeytanı da bir tarafa koydu. bu sözü niçin söyler? Orada. Horasan'dan gelmişti. Cevher gibi olmaz. kâh tutmaz. Halk o öğütleri kâh tutar. «Ey demirci bana demircilik öğret!» diye yalvarır. Ama o neşeli anlarda olur. İblis tutturdu: «Ben yaratılışta ondan hayırlıyım. Neşeli olduğun vakit içinde keder kalmaz. «işte bu Allah eri olgun kişidir. Sen bilmez misin ki. yanmayınca yüz dirhe. Yaptığın secde acaba makbul müdür? Bugün mademki yolu biliyorsun. Onun için hiç bir rl-yazat korunma ve perhiz zevki hasıl olmaz belki daha karanlık bir hale düşer. Allahyı inkâr etti. Eğer bu harfleri okumak zevkini kendinde bulamazsan bu Allah erlerinin gelmesi sana ayıp değildir. Terzi demircilik yaparsa sakalı yanar. eşekliği yönünden. Bizim için en iyisi budur. Onunla oturmaktan çok huzur duyarım. Başka bir tencere lâzım gelir. Ona orada Şahap derler.» dedi. Ancak haberi olanlara haber verir ki. Meğer ki. Kendine bu hususta dikkat etmek gerek. M. Su hazır değilse tencere taşar yağı uçar. sözlerimden ürker ve bana dönerek. Yoksa biri demirciye gelip. nasipsiz kalmasın. Onlar benim gibilerini dışarı atmışlardır. Gönül hoşluğu bulurum onda!» derdi. içinde ne yağ kalır ne de tencere. velileri.» deyince bu söz Peygamberleri.

Peygamber. o defteri tavandan aişağı indirirsen daha sağlam durur. Çulha hikâyesini atarlar. Şiir: Gözüm her gelip geçene bakmakta Rast gelen her yere sıçrayıp durmaktayım..» buyurmuştur. (M. «Ne mutlu beni görene. Bundan başka her ne söylerse bu güfteden bir bölümdür. Ama o. dışarı atarsın. hali perdeler. Keramet odur ki. kaygısız yemek yesin.. Mimber de o anda yürümeye başlar. Peygamber buyurdu ki: «Sen niçin benim kardeşimden yüz çevirdin? Eğer ben ona yüz döndürürsem sen de bana tekrar iltifat buyurur musun?» Evet buyurdu: Eteğine bir avuç kuru üzüm koydu. Kocakarı ne. Bu yoldan söylüyordu. 209) «Bir kişinin yiyeceği iki kişiye de yeter. O avare akıl bulamazsa başka aklın ne yeri var? Seni bu iş için getirdiler. Burada sözün yeri yok. Toprak başına olsun öyle insanların. soğuk lâflar! Sözü o kocakarıdan dinle bakalım ne diyor: Ey sen! Her şey sen! Nihayet aradaki odur. Sofu dedi ki: O eserlerin eseridir. Ama o. Dar demenin ne yeri var. bir ağaç parçasına yürü deyince ağaç hemen yürümeye başlar. Yüksek sözler söylerim hiç kimse miydi ki.» dedi. Dedi ki: Ey Mustafa! (S. Mantık kalmayınca hal meydana çıkar. O mantıki da (cihan farzet. onların tozu nü bulamaz. ne mutlu beni göreni görmüş olana. taze delikanlı ne? Erkek ne? Nerede Cebrail. Hazreti Muhammed (S. Halk zaman kazanmaktadır. Oh dedi.» Ama öteki bir kişi kim? Eğer o Muhammed Aleyhis-selâm ise onun yemeği. «Evet dardır. cehennemde önce buna lüzum görmüyordu. ama ne hemşeri. O. kapalı sözlerle uğraşır. güzel suretler belirdi. eteğindeki kuru üzüm kaybolmuş.şey ki. Çünkü içinden ona engel oluyordu. O vakit zaman nedir ki? Eğer bilsen. çünkü kalkar. Ne saçma sözler? Mantık bilgisi inkârla. Fahreddin-i Razî'ye dil uzatsın. sana puta tapma sebebi olur! Havaya bir çamur parçası attı. Şimdi de öyle oldu ki o çağrıya kimse gelmedi. tekrar onu inkâra kalkıştı. desin. Güzel sanatlardan olduğu için sordu: Onun yaratılışından Hüseyin'in kokusu geliyor ama neden hemen kavgada şehit oldu. Hemen suretler meydana çıkınca kavgaya başladılar. «Acaba eksik kaldı. Yukarıda kocakarı yalan söylüyor demişti Ahme-di Gazâlî. Benim hemşerimdir. Fakat dış görünüşte onu boyuna gönderiyor ve çağırıyordu. Mikailin ne yeri var. Nerede 8 Sofi ki. Adam odur ki. her be cim karşılaşırsa. Şeyh bana de di ki: Eğer. İyi insan odur ki. yüz adam onunla birlikte yokluk âlemine anlatırım kendilerinden geçer. (M. geçip gidenleri birer birer çözdüm. Hayır ama şüpheci olur ve insanı şüpheye düşürürse Hazreti Peygamber Aleyhisselâm halkı kendisine uymaya davet etti. O da artık Müslüman olmuştu.) Benden niçin yüz çevirdin. beni salih kullar arasına karıştır!» diye dua eder. Söz alanı dardır. imkânsızlık kavramı kalmaz. kendi oğlunu iki parça edersin böylece ciğerini parçalar. Şimdi gel şu sözleri dinle: Her. Şimdi ona niçin bağlanıp kalıyoruz? Bir güzel yaratalım. A. Hoşlandığı şeye erişemez. nimeti iki cihana da yetişir.) mübarek ruhu aralarında yoktu. O bütün bu şeylere inanırsa olur hayırdır. Şeyh Muhammed'in işi üstadının yanında artık bitmişti üç kere o güzel çocuğu çağırması için onu gönderdi. cim be ile. ne zevksiz. bu salihlerle beraber olmaktan ne istiyordu. Çünkü o ölmemiştir.» dedim.» anlamındaki âyeti düşün dediler.Seyfeddin-i Zen-ganî kim oluyor ki.) Bunlar ne tatsız sözler. onun yaratılışından Hüseyin'in kokusu geliyor. tabağın içine dolmuştu. «Bismillah» m Allahın cim'i olduğu anlaşılır. nara gitsin. «Yarabbi. bundan... Yani tamamladı. Sofuya başını kaldır da. 210) O henüz Hazreti Muhammed'in huzurunda iken. Uzaktan bütün Peygamberlerin ruhlarını gözden geçirdim. Genişlikten ölür. Tabağı ona gösterince. îçerden şeyh seslendi: Gel. Her kim bana bunu söylerse öyle olayım. kımıldanmaz. «Allahm rahmetinin eserlerini seyret. Ama kuvvetli kâfirlik gerektir ki Allahnın kahir sıfatı olan cehennemde sonsuzluğa kadar kalsın. ağzına. Nihayet kaç kere çerez geldi. gelmedi. . Onun gibi yüzlercesi ha var olmuş ha yok olmuş. A. balığı balığa versin. Ondan bir parça yere düşünce sana söylemiyorum ey mimber yerinde dur desin. hiç kendi varlığı ile uğraşmaz. yüzü hayra ve iyiliğe dönüktür. Aşağı indirdim benden sakladı. Ben onun mezarına.

eski dostluk gereği olarak veda için uğramıştı. MEKTUPLAR Mevlâna'ya malûm olsun ki. Arakliye karışıklığında.. Ama doğan kuşunda ayrı bir himmet görür. Buradaki dostlar da saygılarını sunuyorlar. hernde davranışları yönünden anlarım. Benim gönlüm her gördüğüne baş eğmez. Avcının biri aslan avlardı. . yahut boyunlarından ağızlarına koyalım diye etrafta dolanırlar. Şimdi bu sene. Çünkü o yanımda olmadan yaşayamam. dediklerini işitmiş. Ben onunla öyle anlaştım ve kaynaştım ki. Çünkü ötekiler bir saat uçar. ona iltifat gösterir. bu zayıf kul. İçinden dolaşırsan. ŞimurgHuma kuşu. Her birinin hali. lokmayı kulaklarının ardından. 211) Bir münasip kadınla birleştirmek ve evlendirmek vaadiyle. O yüce dergâhtan ümidimiz bundan fazla bir şey değildir. Buluşmamız sırasında gördüğümüz rahat ve huzur ve candan muhabbetin derin izlerine şahit olduk. Yüz türlü kurnazlık yalvarma ve hilelerle. Bütün bunları söylüyorum ki. eğer o bir tarafa giderse ben de giderim. (M.. soysuzluklarını görür. onun hakkında. doğan. onda bir cevher. Siz de. onun burada yerleşmesini sağladık. Çok beğendiğim ve'seçkîn kimselere de rastlarım. Bunlar arasında aziz. On yıldan fazla bir zamandan beri duacınız burada. bir de mana’yı gör. Dervişler ve azizler arasında böyle bir derviş çok az bulunur.YAZIŞMALAR. kendisinde bazı üstün vasıflar. sana garip bir hal geliyordu. bir lokma gibi ağzına koyaşın. Duacınız. hizmet yolu ite onu burada alıkoyduk.ile. şimdi aslana yakın geldiniz. Bana bir daha geri dönmedi. sözleri yönünden . taklitçi değildir. uzaktan ne baş ağrısı veriyorlar? Bir silleye bile lâyık değillerdir. Birkaç gün beraber kaldık. Bu meclistekiler de bu arık kulun sözlerini işitmişlerdir. Dairenin çevresini kendi kendine dolaşırsın. değişik bir halde idi. sizce de bilinmektedir. Bu gönül kuşu her daneve eğilmez. Bir topluluğun. hep çöllere düşersin. "Tokat'ta geçen bir hadiseden üzüldüm. Ama söz arasında sen çok duygulanıyordun. Burada artık bütün insanlarla ilişkimi kestim. Mevlâna eğer onun halini bilselerdi. onu beğenir. onlarla sohbette bulundum. vazgeçersen yolu daha çok uzatırsın. çocukları yerlerinde bırakırdım. ağzıda budur. bir gönül alçaklığı bulur. damarları patlayabilir. gönlüme bir tiksinti geldi. Doğan 'da her ne kadar Simurgu görecek kuvvet . Yokluk ve ölüm yolunu tutarsın. Büyük bir medresenin kapısından geçiyordum. daireyi dışından dolaşmış gibi olursun. Celâleddin'in oğlu Kadı Şahabeddin de buraya gelmişti. bütün kuşları. Başkaca bazı hadiseler oldu. ama Mustafa Aleyhisselamın sözüne asla itirazda bulunmadın.212) Büyüklerin sözlerine itiraz ettim. Bari gönül almak.görür. Şam'a gittiği zaman. namazdan da el çekiyorlar Rabiai Adeviye dedi ki: Gönlümü dünyaya gönderdim ki dünyayı görsün. o kırgınlık ve küskünlük tozları hatırından uçsun. Sonra tekrar mâna âlemine git dedim.yoktur. Dün Perir geldi. Onların himmetsizliklerini. köpeklerde havlardı. Avcının köpeklere bağırtıp ürkütmemeleri ve ormana kaçırtmamaları için seslenmesi gerekirdi. o sözü onlara nasıl ulaştırayım da sırlardan söz açayım. onun meclisinde aşinalık ve dostluk gördüm. Ben bir çok aziz derviş gördüm. ona tazim ve hürmetten başka bir nazarla bakmazlardı. yahut da bizim bir şeyler söylememizi isterler. hayır dualarıyle meşguldür. ama Simurgun nazarının etkisi .yüksekten seyreder. (M. Yalançı ile gerçek erler arasındakj farkı hem. fıkarayı okşamak gibi elden geldiği kadar onun hatırını hoş etmeye emir buyursunlar ki. diri gönüllü bir derviş var ki. hakikatte yalancı ve hasetçi insandır. Bilmiyorum ki. geri dönersin. Bu bir dairedir ki kapısı. Şam'a gittiğimiz zaman orada da dostluğunu açıkça gösterdi. çok zor ele geçer. Eğer o kurtuluş noktasından geçersen. sonra alçaklara konarlar. Onlar. Eğer kaçacak yerini bulursan." dedi. Bir köşede kendi âleminde meşguldü. Ama.

Adam. karşına." dedi. “ah!" dedi "bütün ömür boyunca kıldığım namazları sana vereyim sen o ahı bana ver. O adamı kim yakalarsa bin dinar verilecekti. Çünkü başlangıçta onun işi gücü budur. Bizim himmetimiz ya vardır. Eminüddin Mikâil sevimlidir. Onu söyleyen' dosttur. hattâ suya düşmüş varsa hepsi de seni dinlemeye can atar. Üzüm asması kar altında kapalı kalırsa orada beslenir. İslamın gözü üzerindedir. Beden sağlam ise bunlar yararlıdır. "Saray halkından hiç kimse bizim konuşmamızı duymasın. "Sen benim karım olursun. Oradaki bir Allah eri. Kendi kendine. Görüyorum kî. Bundan dolayıdır ki hastaya etten perhiz etmesini tavsiye ederler. Bu ilk işin deliliydi. tekrar Şahın yanına döner. diye Senâî'yi yermeye başladı ve dedi ki: "(M. Yavaş yavaş elini onun çenesinin altına götürdü. başlayınca susturmak gerek. Padişah çocukları yalnızken ne yaparlar? Her ne kadar onlar memleket halkından ayrı yaşarlar. Yoksa ayrılık mümkündür demek için değil Eğer o. bir sınavdan geçirelim. Kendini gayeden uzaklaştırı yor. "Şunları bir sınâyalım. müminler emîrinin huzurunda. Hangi oğlan? Nerede o oğlan?" Üzümün bir zamanı vardır içi kıs ona ziyan verir. Çünkü sen söyleyince maksattan uzaklaşıyorsun. Bağdat'ta ne kadar zembilli. Zaten kaçak onun evindeydi. Falan ve senin karının falan arkadaşı. önce balık su tarafına giderdi. "Evet. ona bâz. Şan ondadır. "Bak ki bu ne işarettir. "içmem. dünya ile ahiret bir araya gelmeyen iki hemşiredir. Sevgili . Hazret İbrahim 'in annesi o ergin kadın başını havaya kaldırmış." dedi."dediler. o halini değiştirdi." diye emir verdi"' Amâ o simya ilmi bilirdi. Sevimlidir. ama olgunlaşınca o hal kalmadı. hep ekmek yiyorsun. O babalık dıştan olunca. Onda hemşirelik kalmadı. Sen benim karım olacaksın."Sizin himmetinizle. Hasta ise Bazen zârârlıdır. patlayıncaya kadar söyler. o gayıp âleminin uluları. o bizim adamımızdır. Doğan burada yaşantının ve temaşanın remzi'dir. 0 Söz söylemeye. dedi. kördür. Onda şan vardır. Allah sözü haktır. Allah senin işlerini düzeltir. Ondan sonra korku kalmaz." Halife incindi kendini tutamadı. ama korkudan ölürüm'. "Bu adamı götürün.” buyurulmuştur. aslan avcısı ise ve insan kokusu almış ise başkalarından gizlenir. Eğersen güzelsen bizden vazgeç. Seydî'den. "O halde halvet olsun." dedi. hemşirelik kalmaz. Hem bu taraftan gelir. çok uzaklara koşuyorsun. yoksa ben ne yapayım? Birtakım oğlanlar toplanmışlar bana düşmanlık yapıyorlar. O Seydî şöyle söyledi diye anlatır. Sende de hayırlı niyet varsa. (M. eğer o geri dönmez ve rastgeldiği leşin yanında kalırsa. Adam bir dostunu gönderdi. Benim maksadım seni kızdırmaktı. düşmanlar kötü şeyler söylerlerdi. Devlet büyüklerinin onun makamına gelişi şuna delildir ki. Halife yerinden sıçradı yumruğunu kaldırdı." dedi. bu saatte her nerede bir balık yürürse oradan su da akar.Başın kararlı olsun. "Namaz kılındı mı?'' diye sordu. "Yarabbi kendini bana göster. o velilerin gayıp alemindeki ruhları birlikte gelmiyor. "Onlar sağırdır. kurtuldu. "Bunun nişanı şöyle olacaktır. sağır. O İbrahimin annesi idi. ne kadar Halifenin adamı. Sen yanlış gıda alıyorsun. Bir "ah” çekti.'' sözlerinin tefsiri kâfirler hakkında mıdır? "Hayır" dedi "O senin hakkındadır. bırak Halifeyi. Yedi yüz bin kişide ancak bir kişi senin meclisinde feyz almadan ışık saçabilir. dünya hikâyesi bana pek tatsız gelirdi. dilsiz ve kör olan sensin.' dedi." Lokmayı onun ağzına koydu." dileği hakkındaki sözümüzü başka bir mesele dolayısıyle söyledik. Rûm diyarında hiç dilenci yoktur. 214) O oturmuş tevhid ediyor. bütün Bağdat halkından ta Halifeye kadar. dilsizdir. bedenin sağ veya hasta olmasına göre değişir. Diyorsun ki. gönül hoşluğu ile onu buraya getirsinler. "Benim elimden şerbet içer misin?" diye sordular. yahut yoktur. bütün gün. Kabul etmezdi. şarabın.her gün. Bir cemaate geç geldi. Adam saraya gitti. dedi. karpuzun değeri." Onun sözüne göre bu yollardan bu umutlardan maksat nedir? O nakıştan hangisi çirkin hangisi güzel diyorsun? Bunu neden kabul ediyorsun? Onun sözlerinden bazısı iyidir diyorsun! Etin. Yoksa söyler de söyler. Sonradan dellallâr üst üste bağırmaya başladı." dedi. Tevhidi kime ediyor? Tekrar bir vakitte şahadet getirirdi. çok sevimli. Böyle bir ölüm nasıl olur? . Birbiriyle şakalaşarak çıkarken elini onun şalvarına uzattı. ben onunla birlikte yemek yiyeyim. sen onu karşılayacak yerde geri kaçıyorsun ki. değismez kanundur Bazıları söz söylerken kendilerini kepaze ederler. O hal değişmesi ölümdür ve o hemşireyi boşamaktır." Dedi ki. o hemen şu cevabı verdi: "Görüyorsun ki. ama halk içine çıktıkları zaman da halktan kendilerine verilmiş olan o ululuk mertebesinin mânası onlarca daha belirgin anlaşılmış olur. Allahya yalvarmıştır. yani doğan demezler. Ancak öteden beri âdet böyledir. ferman böyledir. Birine şöyle sordu: . Şüphe yok ki. şüphesiz ki ağırdır diyorsun. bİzi ne kadar çirkin görürler. 213) Bir vakitler. yoksa o çok ucuzdur. oradan sıçradı. Onlar. onun gölgesinde yaşar. hem o taraftan gelmez. Ömrün gölgesi üzerine düştükçe şeytan kaçar. o da geri kaçsın Biz Musa'nın. Doğan kuşuna şundan ötürü bâz demişlerdir: Şahin yanından murdar tarafına gittiği zaman orada durmaz. tam bu saatte birlikte dışarı çıkacağız. Yine “Halk uykudadır. Ben onun yerini biliyorum diyesin. öldükleri vakit uyanırlar.Kur'an'da buyurulan. hûcreye atın.

şimdi anlatayım: Suyun kaynağı birdir. alçak gönüllü davranışlarınızı çok kere övdüm. Ağacın dalına binenler.A. kaynağından kurtulmuş olurlar. Başka hiç kimse yoktu. sizin insafınızı. keyfleri yerindedir. "Eğer ben söylemeden gördüğüm rüyayı bana anlatır ve yorumlarsa bu rüya onun makammdandır. Geri kalanların hepsi yüzlerini kıbleden döndürmüşlerdir. dalı kırar aşağı düşerler. Yeter artık açıkladın. "Tedavisi mümkün olmayan bir hastalık yüzünden. bu müddet içinde beni susuz kalmış balık gibi kurtarıyordun!" Hazreti Peygamber. tutmamışım. Kâh suyun hepsi bu yoldan. bu sözleri sana açıklayayım. işte bu. yemiyorsa da istemiyorum der. ayrı yollara. O yüzdendir ki. sen de kendini o secdeye lâyık görüyorsun. içerler. belki sebeplerini aramış olursun. Ama madem ki bunu benim küstahlığıma bağışlıyorsunuz. Onun yapıldığı deriden deri de kalmadı. Onlar artık o dallardan ve onların kökünden. Şimdi bu hamamda hep melekler toplanmış. Yüksek akıllı ve düşünceliler nasıl olur da istemezler mi ki." diyen kişiye şu cevabı verdi: "Amma nihayet sen galipsin. sonra gönül kırıklığına ulaştılar. Böylece remz ve işaret yoluyla konuşuyorum ben. Daha önce gelip geçen ümmetlerin tenleri kırıktı. sevgiliye de kavuşamazlar. hac ve Kabe ziyaretinden başka ne yapar? Siz yanlış kıbleye yönelmişsiniz. Enel Hak (Ben Hakkım) diyen Hallac. "Taziye ile meşguldüm. arklara ayrılmıştır. biliyorsun ki. 216) Her Cuma gecesinde kendini bana gösteriyordun. Tekrar ona gittim. "Aman elimi tut. dua ederken. söz üstadı olduğunuzu. ama nitelikleri vardır. içine dalarlar. Sizin karşınızda bunları yorumlamak. 12/101) diye yalvardı. ama söylemedim. Dünyayı istersen ziyanlı çıkarsın. Ama nasıl bileyim kabul etmem. Hazreti Yusuf da. Dini de ararsan hiç ziyanlı çıkmazsın." demiş. Allah erlerine hizmet yolunu tutarsın! Mısra: Sana yoldaşlık eden senden üstün olmalı! Bahaeddin Sultan Veled. "Neden böyle arıklaştm?" diye sordular. Yerler.) uymak ona derler ki. bu tarafa akar. Sevgilinin yurdunda. Bu yaptığım belki edep dışıdır. ıslanırlar. Şimdi Mevlâna'yı gör." Şimdi bu sözde gizli bir mâna vardır. der. "Onun yorumunu ancak Allah ve bilgide uzman olanlar bilir" (K. Sen neden korkuyorsan ondan sakın! Nefis. edep dışıdır. Sevgili ise hem nazenin' dir." buyurdular. 3/7) anlamındaki âyetin açık bir misalidir. Hamamda daima şeytan vardır. Orada dalıp gitmiş. ağacın gövdesini yakalayanlar ise bütün dalları elde etmiş olurlar. dedim. Eğer söylemezse bana ait bir rüya sayılır. O Muhammedi idi. Ama onu ilim ve anlaşma yoluyla elde etmek gerektir. Onun işi nedir. ama sevgilinin evine yol bulamazlar. Çalış ki gönüllerde bir yurt kurasın. Şimdi Ayazın çarığından çarık kalmadı. "Halk gelip senin önünde secdeye kapanıyor. "Yarabbi! Beni Müslüman olarak öldür ve salih kulların arasında bulundur!" (K. Alâeddin! Gönlüm istiyor ki. Sordum: "Ne taziyesi? Yâresulallah!" "Kendi ümmetimin taziyesi ile. açıkça gördün. Onun söz dinlemekteki edepli davranışını. ölümü sırasında zünnar (papaz kemeri) istedi. Muhammed ümmeti kırık gönüllü olmalıdır. Amma. "Bu iki yıl içinde ancak yedi kişi yüzlerini gerçek kıbleye çevirmişler ve bana gelmişlerdir. gönül kırıklığı yoluyla. O bir deri bir kabuktur. kâh o yoldan gelen su. Ayrı.Hakkı arar. bu kıble asla hali değildir. Uyanınca kendi kendine demiş ki." Bayezid. demekle yetinmedi. buyurdu." (M. doğru dürüst kendini kurtaramadı. herkeste de bu akıl bulunsun? Biri filozoftur. İşte Bayezid de nefsini arıklaşmış gördü. evet. rüyasında bulanık bir suya düşmüş. bana. Onun niyazı hep naz oldu. hem nâz'dır. Onun bu ilâhi akıldan haberi yoktur. Ona. Cefa görmüştür. ben akla uygun söylüyorum. yorumlayayım." buyurdular. Mevlâna kıbleye döndü. o Miraca gidince sende arkasından yürüyesin. onda ne sır olduğunu anlamak istedi. Zaman olur ki.Hazreti Muhammed’e (S. gönlü kırık bir Müslümandı. Rabbim en büyüktür. onun güzel güzel dinleyişini anlatınca sustu. Çünkü sevgilinin kokusunu aldı. akıldan geçerler. Eğer ." dedi. kâh öteki yoldan akar. kendi yoluna geçer. kıbleye yolculuk yapmaktan. 215) Ta dilimin ucuna geldi. Hazreti Peygamberi (Allanın selât ve selâmı üzerine olsun) on ikinci görüşünden sonra tekrar rüyasında gördü ve dedi ki: "Ey Allah elçisi! (M. işte bu yollardan ve çeşitli arklardan geçip de suyun kaynağına gidenler ondan içerler. benim seni mağlûp etmeye gücüm yetmez. bu yoldan akan su öteki yolu boşaltır.

Peygamberlerin. Diyorum ki. falan zatın ziyaretine gitmeye karar verdiğimi söyledim. Sevgiliyi sevgilisinden (karıyı kocasından) ayıran kimseyi Allah da kendisinden ve kendisini sevenlerden ayırır. Adamın sözüne güleceğim geldi. ben Ramazan'ın kim olduğunu bilmediğim için sizin aranızdan avrıldım. böyle olur diye anlattı. Gönül sahibi olan kimse bu güzel şakalardan hoşlanır. Ben de biliyorum." demedikçe kimse ona iman etmedi. Ancak oğulları hem evlât. Sen benim sırrımın kâhyası mısın? Hele şuna şaşıyorum: Sen niçin geldin? Şimdi kimyayı bana verirler.yüce Peygamberin. üst tarafını siz bilirsiniz. Dedi ki: Onlar köpeklerdir. kalk gel. Mevlâna geliyor dedi. "Alimler. 218) Zikir kabul etmez. O bir sığıntı idi. O halde. ne çocukça bir adamdır! Kendini çocuk yerine koyan adam başka. dedi. Bu iki temele dayanır. (M. Sen de Müslüman. ondan daha büyük. Onu şaraptan vazgeçirmek istedim. Gözünü daha yüksek âlemlere çevir ki. uzun boylu ısrar ediyordun. ihtisap ağası. Sen acemilerin yüzsuyunu götür ki. yani yırtılmıştır. herkes de bilir ki. üstün zekâlı bir insan değildi." sözlerindeki mânayı anlamak istersen ona dair bir şey açıklamayacağım. Bana. Derviş debir söz söyleyemez. Hakkın olduğu yerde harf ve ses yoktur. dedi. dedi. bana işaret ettiler. ne güzel yaptın diyordun. o. senin önün de. Sonra da. kabul etti. Ona dedim ki: Bari Cuma gecesi içme. Ama oraya yüz yıl da gitseler ancak kapı halkası gibi daima dışarda kalırlar. Padişahın biri. Ama asıl gönülalçaklığı ve cömertlik. onun bunlarla ne ilgisi var? Dedi ki: Muhammed'in yüzüsuyu hürmetine Allah beni kurtarır. Cuma gecesi filân kişi onu içmeye çağırdı. yani âleme gülünç olmuştur. Ama bu duacıya henüz bir şey erişmedi. onun yola gelmesi ondandır. sanki kendi değerini buluyorsun. "Allahtan başka ilâh yoktur. vehimleri söküp atmaya bak! Bunlar senin düşüncelerindir. Nasıl olur ki. Şimdi neticede huzurda gerekli olan şeyleri söyledik. O ise. Aciz ve zavallı bir halde geri döndüler. Halife biran bile zavallının sözlerini dinlemez. onunla geceleri gündüze eriştirirsin. O.Eğer başka bir zaman. O söz ona zehirdir. başkalarına söz geçirsin. Hayır. Kalktı ve gitti. Bu her ikisi. cömertliği herkese açıktır. Bu Şemseddin. Ona daha nasıl bakayım. Diyelim ki. bu ay içinde hâzır ve nazır da öteki aylarda gafil ve gaip midir? Hangi ay hâzır ise onu o zaman analım! Ne iyi! Bir avuç ahmak böyle düşünür! Ama uymak gerek. düzgün konuşması. fazilette deryadır. sen. dedim. Mevlâna ilimde. üstün bilgisi ile ünlü bir kişidir. O ibadet zevkini gördün. Kimyayı bana gönderin de. Onun o cevabı. On iki ayda bir geliyor. kitapla gönderilmiş nebilerin de tasavvurlarına sığamayacak kadar büyüktür. 217) Halktan bazıları. bütün akla. Şehir ağası. . Allahın cehennemine! Başıyla tekrar işaret etti. Senin hayaline gelen düşünceleri. halk yoktur. gel." diyerek bunda tartışmaya başladılar. Nereye? dedi. bize gücenirdin. ibadet bundan ibarettir. arkam sana dönük. Bu kadar bilgisi ve üstün kişiliğiyle beraber o kâfir olacaktır. Biliyordum ki. O da hırka sahibiydi. diye öğerdi. Eğer o söz bir Müslümanın kulağına düşerse. o. onun keremi. O bu hitabın ve ululamanın benim için olduğunu bilmez. derdi. Mübarek! Sen ise senede on iki ay içiyorsun. Meğer bir insan başka bir kuvvetle ona işittirsin. Önce. Ben onu öyle okşuyordum ki. Ona zikri öğretti. ben de. âşık mıyım diye soruyorsun. Onu nasıl gönderir? O ayrı mesele.dün gece söylediğim hikâyeyi söylemiş olsaydım. peygamberlerin mirasçısıdır. acemilerin yüzsuyu olasın. başkalarına nasıl güler. Şimdi ulu Allah. hayale gelen şeylerden daha yücedir. önce kendi evinden dışarı çıkmalıdır ki. Âdem evlâdıdır. bir uygunsuzluk oldu. dedi. (M. Bir aralık dediler ki. dedi. Ama şimdi gücenmenin ne yeri var? Bu gün aydınlık içinde aydınlık var. Allahü Ekber! diyesin. başını salladı. Öyle yaptı. Gerekirdi ki sen onu görmeden bulmadan ilâhi âleme dalıp gidesin. ey Melâna. sersem insan daha başkadır. Evet. "Ben şeytanımı Müslüman ettim. Nihayet kıyamete kadar hiç kimse sersemlik etmemelidir. olmasaydı söz harfsiz. işte Ramazan geldi. bu sizin iltifatınız ve kereminizdir. her şey haktır. bilgin ve yetkili adamdır. daha yüz binlercesi gelse yine öyledir. Bana. arkan da aynıdır. Bu da bilinen bir şeydir. Ramazan ayma rastlamıştı. ama benimle ancak bir saat oturursun? Önce hoş geldin ey olgun şeyh! Yani. o benim sırrımdır. Ben diyorum ki. neye güler? Hazreti Peygamber. mazur gör. Ben geldim. Ama eğer halk. ama o kimse ki cihan kendisine güler. Başını kaldırdı. Ama adam dosdoğru konuşan. Mevlâna'nın hiç müridi yoktu. diye bir lahavle çekti. daha yüksek birini bulasın. hem de mürit idiler. sessiz bir şey olurdu. dediler. İşaret etti. bu sersem zahitlerdendir. bu her iki düşünce sahibi görüşsünler diye dergâha gittiler. kendini beğenmişlerden birini halifenin yanma gönderdi. hesap ettik ki. o. Onları aldattım. zavallıların sözlerine kulak vermektedir. Ona. ona beş bin peygamber hadisi bile fayda vermez.

dedi. şehvetle dolu insanlara. sen Şeyh Muhammed'e yakışırsın dememin sebebi bu idi. O. işte şimdi beni öldür. güzeller arasına karışmış çıplak zenci gibi kepaze olur gider. Ne içebiliyor. Gülümsüyordu. yere düştü ve başı yarıldı. ayrı ayrı yatsaydık. Kur'an'da. Mısra: Gece dolanır cihanı seyreder. dilin kesilsin. nasıl gidebilir? dedi. Sen. Şüphesiz ki o zavallı.Muhammed Gazalî. ama bu durumda da iş böyle olacaktı. Kutsal hadiste. Hele şu. bunu ne ile ispat edersin. Mutriplere. Hayyam'a hâlâ anlamadın mı? diye işaret ediyordu. Hemen oradan kaçarlardı. Ama. süslemeye ne uğraşıyorsun? Gerekli olanı al. Bizim aramızda ayrılık olamaz. bu huydan vazgeç dedim.Ibni Sina'dan faydalanmıştı. bu da kutsal hadiste işaret olunmuştur. Ebu Ali Sina' nm Elİşârât vetTenbihat adlı eserini Ömer Hayyam'a okuyordu. Şimdi bu dünya da kadın cinsindendir. Oysa. Gördüm ki. Onu bayındırlaştırmaya. Bu halde. öyle aciz bir hale getireyim ki. 220) Dostluk onun dostluğu idi. Şeyh. (M. 219) Onu tekrar okuyor. ona okuduğu şeyin faydalı olduğu herkesçe bilinsin.Üçüncü kez okudu. derhal azarladı. Dilin ne yeri vardır? Her kimde böyle bir hal belirmeden gelirse. bu ip ile asılır. Allah rahmet etsin. Tövbe et. Şiir: O kimse ki. yabancılık girecekti araya. ne de dökebiliyordu. sana. sarığım yere düşmüş. çalgıcılara. namaz yerine sıçrattı. ne kulaklar işitmiş. eğer gelmeseydim. Onu öyle elimin altına alayım. fesahatte. bütün lâfı Enel Hak. başın çok dönüyor mu? diye soran oldu mu? Muhammed. pislik yuvası gibi dolu olur. böylece hep benim elimde olsun. Kadınlar hakkında demişlerdir ki: Onlara danış. dendi. Şeyh dedi ki: Eğer bizim evlâtlarımızdan olmasaydın pabucunu başıma koyardım. ama asıl sebep başka idi. İhyaûlulum'uddin adlı eserinde Gazalî. (M. Hatırımdan geçti: her pınardan su içmemelidir. yani ben Hakkım'dır. Onlar gerçekte böyle yaparlar. erdem bir insan olduğu için hep kötülemek isterler. çalgılar çalınsın da. "Ben iyi kullarım için öyle bir şey hazırladım ki. Başkalarına yaptığım gibi yapamadım. o kadar yeter sana! Sema!a başladığın o saatte. kendini göstermiş ve perdeyi atmıştır. Allah yolunda kalbini ve malını bağışlar. şüphe yok ki rezil olur. O. Başından fırlayan kan binanın tavanına çarptı. Bir gün semâ ayini sırasında bir mürit. boynun kopsun. Ansızın bir gürültü duyuldu. dedi. sanki ben kendime bakıyorum ve o aydınlıkta bütün kan damarlarımı. Oradaki Hak. yok olacaktı. aramızdan bir şey eksilecek. derviş sözünü aklında tut. parmakla gösterilir. Gönlüm onu bırakmaya. Ansızın gördüm ki. Gerçi o sana sebebini söylemez. sırdan pek az bahsedilmiştir. Bana geldiği vakit bir kadeh doldurdum. geceleri. şaşılacak derecede yetkili bir konuşmacıdır. "Gördüğünü kalbi yalanlamadı" (K. Evet. Allah erlerinin gönülleri çok geniş ve engindir. Gazalî karşısına gelsin. Çocuklar top ve çelik çomak oynarken namaz kılınan yere de atıyorlardı. inşallah Allah dilerse. çok üstün yaratılışlı. ne gözler görmüş. ama düşüncelerine aykırı davran. kaç kere bunu tecrübe etmişlerdi. Kur'an'da. ne de insanın kalbine doğmuştur. Ta ki. Ancak köprü harap ve ateş içinde yanarken öyle bir köprü üstünde binalar yapan güven içinde olamaz. hakikat de mecazın köprüsüdür. Biz eğer bu halin dışında. Orada kimsenin bir beyt söylemeye cesareti yoktu. Çünkü dünya bir köprüdür. diye özür dilemeye başladı. Bir perdenin delilidir bu. 53/11) anlamına gelen âyet bundan daha kuvvetlidir. Hava ve heveslerle. Felekler kadar uçsuz bucaksızdır. hakikat'in köprüsü."anlamına gelen bir müjde vardır. şamdanın içinden fışkıran güneş gibi bir parlaklık göğsüme doldu. Mecaz. Cihanda yaygın bir mısradır bu.başka hiç bir şey göremiyordum. Bu Muhammed de çeliğe vurunca. Bu gece. onu bir an durdurdu. Bey şöyle bir başımı çevirdim. Şeyh Şahabeddin'den bir beyit söyledi. korkusuz yatardık. demediği için hoşuma gitmedi. Orada herşey göz kesilmiştir. dur. Bütün felekler onun gönlünün altında döner. bilirlerdi. orada yer yoktur. geçip gitmeye razı olmuyordu.kemiklerimi ve kendimdeki mânaları görüyordum. . sinirlerimi. söz ustalığında zamanının en uzmanı olmuştur. davulculara seslendi. mademki söylemedi. O. Bundan biraz geçtikten sonra orada yalancılıktan bahsettiniz. o kendi sarığını tuttu.

benim yiyeceğimi de. ama bu kulun böyle bir düşüncesi yok. Yine Peygamber. Hazreti Peygamber buyurdu ki: "Eğer Ebubekir'in imanı bütün halkın imanı ile karşılıklı tartılsaydı. rahatsın. "Israrcılar şeytanın kardeşleridir" buyurulmuştur. ne hamamcı razı olur. istiyorum ki. Ama Müslüman gece yarısı kalktı. yarın yeriz. Çünkü vakit. yoksa hamamdan kirli çıkmak neye yarar? Beni serbest bırakırlarsa böyle yaparım.A.dedi. bu kıssadan ne hisse kaptın? Nihayet niçin demiyorsun ki. elbise lâzım. yolda para buldular. Nasıl ki. başaramadı diyelim. başka bir hal. . Ama bu. madem ki siz bağa gidiyorsunuz. Yol arkadaşları dediler ki: Vallahi en iyi rüya senin gördüğün rüya imiş. dedi. Mümin yalan söyler mi? diyenlere. artık bu hava ve hevese kapılıp da gaflet içinde uyumanın ne yeri var? Seni uyumak için mi buraya getirdiler? Şimdi anlaşıldı ki. 221) Onun için ekmek sevgisi nedir ki? Kur'an'da. ben de kalktım helvayı temizledim. Isa gökten indi beni göklere çekti dedi. eve nasıl döner. sonra zaten pek az. Bunlardan konuşmak hoş değilse de.) geldi ve şöyle dedi: Zavallı Müslüman! Onların birini Isa semanın dördüncü katına çıkardı. Elbette ona uygun hareket edenler faydalanırlar. Şimdi bu hikâyeden ne koku aldın. Ama. sen de zavallı yoksun. Hıristiyan sabah üzeri kalktı. biraz olsun işaret yoluyle söylüyorum. tatlı uykuyu rahat uyuyan yer. 222) Müslüman dedi ki: Bana da Hazreti Muhammed (S. Ama yalanın ne yeri var burada? Hamam suyunu bir adamın üzerine dökersen helaldir. iş Allah bilir. o kirleri nasıl geri götürebilirim? Gerektir ki. ama hepsi birden kımıldanınca. değerli ömürlerini." Yani biri burada bir hizmet yaptı. onu öğütlerle öyle göstermek gerekir ki. kiminin de ayaktan haberleri yoktur. daha üstün bir hal idi. Ayakları uyuşmuştur. Helvayı. çağrıyı herkese karşı yaparsın. Bu inceliklerden herhangi birinin düğümünü çözmek isteyenler nihayet ölmüşlerdir. Büyük efendi. Bizimkiler hep hayal ve batıl şeylermiş. hizmette duraklama olur. öteki Musa cennetlerde dolaştırdı. O. Çünkü kirler yumuşar. bağımsızsın. ondan aydınlanırlar. Ekmek lâzım. Onların maksatları Müslümana yedirmemekti. Biri dedi ki: Onu bana ver ki. âşık ve yoksun zavallı. Nerede o güzel Muhammed ümmeti? Yalan bile söylese. Uyku ne zaman olsa uyunurdedi ve bütün helvayı temizce yedi. bütün bir topluma erişmez. Onun ne değeri var? Asıl israfçılar. demekle tamam olur. Allah onu doğruya çıkarır. ama öteki niçin helâl olmasın. Yahudi. şüphe yok ki. gamsız ve hür yaşıyorsun. Benim işim böyledir. Mısra: Başka bir alıcı daha vardır ki. Dedi ki: Vakit onunla birlikte bulunur. buyurdu. hamama çokça gideyim ama faydasını görebilmek için çabuk çıkmak ve çağrılan yere gitmek gerek. bedenin kirini evden hamama götüreyim. köle olursun! Evet. ondan bir pay alırlar. herkes inancından başını sallasın. dediler. şimdi erkendir. Israfçılar. sırlar var. Bana. Hazreti Peygamber kendisi de ona getirdi? O. benim yolumda yürürler. ne de hamamcıyı yaratan. hamamda çok oturmak gerekiyor ki iş tamam olsun. yahut zehir cinsindendir. ona kul. Kur an'da ne güzel incelikler. Bu işte bir ceza korkusu olmasa bile böyle bir cevheri taş altında parçalayarak yok etmek ne demektir? Buna acımaz mısın? Bütün delillergüneşin bir gün batacağını sana söylerken. insanlıktan haberi olmayan birinin üzerine dökersen haram olur. Sen daveti. sonsuz mutluluk sermayesi olan o hazineyi boşuna harcarlar. bir dönüşün eseridir. Ne mutludur o kimselere ki. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur: "Bu nurdan kendilerine erişmiş olanlar. helâl olsun! Allah bilir. savruklar. giyeceğimi de sağlamaktadır. oradaki acayip şeyleri seyrettirdi. tam vakittir. Bir kaç ahmak haram mal topladılar. bu cevher herkeste yoktur. Ancak.(M. Bir Yahudi ile bir Hıristiyan ve bir Müslüman arkadaş olmuşlardı." Nihayet o ne idi ki. orada nice paralar sarf edenler değildir. Bir adam oğlu da bütün cihanla karşı karşıya gelmiştir. Ey düğümler çözme uğruna ölüp giden zavallı! O hal buna göre bir zehirdir. onunla helva yaptılar.Aşık olacaksan bir güzel ara! Tam bir âşık değilsen o güzelden daha başka bir güzel bul! örtü altına gizlenmiş ne güzeller vardır. Hazreti Peygamber. Bazılarının yürüyecek ayakları yoktur. onunki yine ağır basardı. Uyku ne gezer onda. O zaman. evet yalan söyler. o başka bir yerde hizmet yapmalıdır. Buna. bari kalk da helvayı yemeye bak! O öyle buyurunca. Musa da beni cennetlerde dolaştırdı. (M. sade meyhaneye gidenler. ben de kalkayım bal ve ilâç içeyim.

o zaman da ben oraya giderdim. bu saatten Çabana kadar burada kal. ayı! (Ç))" Acaba bu günahlar ne idi? dediler. Ama ilk konakta hepsini yemişler. artık yazı öğrenmeyi senden kopya ettiğim zamanlar geçti. 224) Zaman zaman yanlışlıklar yapan. Oturdum. şaka ve edepsizlikler eder. Benimle pazara gider. Gündüz uyumadım onunla. Titredim. O çağlar geri kaldı. Vuslat geceleri olsun. Ben damda idim sağıma soluma baktım. benim o kervansarayda bir odam var. Süzme yoğurt ile ekmek ve daha başka şeyler getirdiler. dedi. Öyle bir delikanlı erkek idi ki. çok bile. Aynı sofî şakalarına başlardık. Bütün o noksanlar Ebâyezid'in benzerlerindedir. Ateş yandığı zaman zahmet ve duman kokusundan çaresiz kalır. Her taraf bom boş. dedi. fare. yok bulamazsam elimdesin. onu Allahnın bir lütfü bir ihsanı görür ve iman getirirler. kertenkele. kirpi. Ama halk onlardan daha büyük ve daha çok günah işler. yüzümü doğruca binaya çevirdim."Benim ümmetim israil oğullarının (Musevilerin) peygamberleri gibidir. karnını doyurdu. Eğer başka birisini bulursam sen elimden kurtulursun. Benim hemşehrim oluyorsun. yengeç. Benden ne ücret istiyorsun. (M. onlarla öylesine meşgul olmuş ki. Cüneydi Bağdadî'yi bu işlerde Allahlık mertebesine yükseltmişsin. Kendi makamına çekilince elini eline vurdu. sarığını külahını giymişti. O eksik idi. bu kimden bahsediyor dedim. Hırkasını sırtına almış. Kabe'nin çevresinde halka olup secde ederler. 223) Tebliğ etti. ateş yanmadığı zamanlarda da kıştan perişan olurduk. beyan etti. sana elli dinar ikram edeyim. tilki." buyurdu. o mihenk taşını ve aynayı iyi korursan asla bir tarafa eğilmez ve dolaşmazlar. Elbise karşılığı için ne derler? (M. bu böyledir. Dağıtın. dedi. bildirdi. Evet. 225) O yüksekten beni gördü. elini o duvara atsa duvarı titretirdi. Senden bahsediyorum. Bari sen bir şeyler söyle! Cüneyd için bir şeyler söyleyince.. mümkün olmadı. çok da yiyecek götürmüşlerdi. Gece de kendisine getirilen yiyeceklerin hiç birine dönüp bakmadı. Ondan sonra dedi ki. hemen çarh vurdu. (Hadiste sözü geçen hayvanlar şunlardır: Maymun. iki yüzlü bir dostluk oldu bu. o sırada aşağı gitti. eğer buraya gelmese.Eğer daha altı kişi olsa burada onlara ses çıkarmaz.sen git kendi makamına çekil. evvelce insanken işledikleri günahlar yüzünden kılık değiştirmişlerdir. Ben bir vakit istedim ki. Bu hadisin dış anlamını ele alırlar. iyi olursun! Vallah padişahlıktır bu. domuz. Müminler. şimdi o peygamberlik bunlara yaraşır. Eğer oraya erişebilirsen anlayabilirsin. (M. fil. Ama ümmetimin fukarası demediler. dışarı götürün bunları dedi. Hallacı Mansur gibi olmayayım. ikinci konakta bineklerinden indikleri zaman köylüler aç" olan Zahid'e koyun kesmekle uğraşırken Zahid hemen eve girdi. Ona. Ben o acele yürüyüş sırasında kapıdan girmeye çekindim. gece sevgili ile birlikte uyanık kalasın. Ama faydasız uyku gelince. raksetmeye başladı. Tekrar sordum: Benim için mi söylüyorsun? Evet.Onu odasında görmeye geldiğim zaman karşımda başı kesik tavuk gibiydi. Hele hiç görmeden iman edenler daha başkadır. Seyyid Hattat'ın dediği gibi. dedim. nasıl olur? Nur üstüne nur olur. iki sevgili birbiriyle gizli şeyler fısıldaşır gibi bir sessizlik var. Peygamberlerin sığamadığı bir yerde ki o makamla öğünürler. sevgili ile geceleri halvet olayım. Gezip dolaşma belli olmasın diye. anlaşıldı! Ama geçen geçti. Şimdi de artık mal yiyordu. ama sana anlatacak bir şey bulamıyorum. dedi. bir ah çekti gitti. inledi. Ah ve feryat etti. Öğretmenin biri dedi ki: Her ne kadar hep etrafımı gözden geçiriyorum. Bana bir bakış baktı ve uzaklaştı. o nasıl sığabilir? Dindarlık öyle bir şeydir ki. oradaki pis döküntüleri yerdi. âşık olacağım. kurt. Öğle sıralarında acele ile gidiyordum. koyun kebabını beklemedi. hiç bir şey geri bırakmamışlardı. bu mânada anlarlar. Bu yönelişin farz olduğuna bütün dünya ufuklarında söz birliği etmişlerdir. kime gideceksin? Nereye kaçacaksın? Allah ona rahmet etsin deyiver. hoş bir şey. geri dönmesi mümkün değil. Sanki melekler halkı o kadar oyalamış. çünkü her taraftan Kabe yönüne doğru namaz kılmak gerekiyor. Gönlü her kimi isterse onun devlet kapısında mutlu . Ne söyleyeyim sana! Sen. dedi. Ne yazık ki. Beni çağırdılar ki evimi göreyim. Bir gün onunla müritleri kaplıcaya gitmişlerdi. hep onu gördüm. hayal bozguna uğrar. kaplumbağa. derdi. Hoş geldin sefa geldin. Hadiste buyurulmuştur: "On iki türlü hayvan. Sebebi anlaşılamadı. Ama hep onu değil. Kabe'yi aradan kaldıracak olursan acaba bunlar hep birbirlerine mi secde ederler? Halbuki onlar kendi gönüllerine secde etmiş olurlar. Tebrizli Zahid'e göre. Gündüz akşama kadar uyursun ki. Nihayet kıble tarafına namaz kılmasını emretti. senin için. Ben zahidim dedim. Senin elinden inliyorum. Gönlümde bir şey burkuldu. Gördüm. O teraziyi. Böyle değilse bir şey anlayamasın ondan. demeden öylesine kupkuru davranıyordu. Hüsrev ve Şirin hikâyesi gerçi gayret yönünden bana katı gelir. Bu hadise meydana gelince o küpten aşk şarabını içmiş gibiydim. köpek. pencereyi açarak benim yolu bilmediğimi anladı. Ama anlaşma ve muhabbet yönünden hoşuma gider. Ah. O can dostudur. Biri terazinin önüne geldi dedi ki: Bu yüz dinarı al bana iki yüz dinar ver ki. Hayır! Hallaç gibi olmanın zamanı geçti. Öğle sıralarında da gelmişti. utancından kıpkırmızı kesilen Serkeş dedikleri biri vardı. Üstü kapalı söyleyeyim ki.

taklitçi değildi. Ne gariptir ki. dervişlik vardır. orada sözün ne yeri var? Sürmari'nin oğlu beni öğmeye başladı. geri dönmek de artık mümkün değil. Kılı kırk yarıyordum. Ona. beyaz el mucizesi de ondan daha üstün idi. Siyah bir duman içinde kanadı ve gagası kapandı. Sultan buyurdu ki: Sen de köylülerin gibi haraç ver.yaşamaya razı idi. Nihayet ben de onun için istiyorum. Ama kanatlar açık ve boş olursa. burada hazır olduğunu bilmiyor musun? Bu sözden ona şaşkınlık geldi. senm gözüne bakmakla ne kazanırlar? Ey zülfü aslanlara ayakbağı olan güzel sevgili! Olaki. vah ey Şemseddin! Bu ne hal? Bu ne iş? diye mırıldandı. Bir nazeninin karşısında nasıl naz edersin? diyordum. Belki bir çiftçi. falan gün de ben böyle . Yüce Allah. Onun yaptığını sen de yapıyorsun. diyordum.Ama sen diyordun ki. Orada dileklerimi dinler burada da bana yalvarırdı. 226) Allah nuru ona çakmıştı. dedim. odur. En küçük olan hangisidir? Yani bir kimse kendi kendine bir düşünse: Bir varlık ki. Ceylânlar. açık cefalarda bulunuyor. Gerçi o üzüntü bana göre önemsizdir. her neyim varsa ona vermek istiyorum.Yedi kitap üzerine yemin içti ve dedi ki: Hiç incinmem söyle! Allahya şükür ki. benden bir şeyler geçti. burada söz söylemeye imkân mı var? Başını yere koydu. böyle ağlıyorum. Nihayet kanlı bir sarhoş değildir. o bütün mavi boyaları herkese verdi. bir nazenine naz ediyorsun. Yürekler paralar. Bu gün bir kocakarının evine uçtu. yahut da hal ehli değildir. karnını doyurur. Cennetleri yaratmıştır. Ancak biraz üzüntüsü var. Kutup geldi başını önüne eğdi. Nurları. Bu kancık tabiatlı zavallıyı görüyorsun. Hak ile birlikte rahatça yaşayasın. dedi. Görmüyor musun ki o oturmuştur. deyince. Sen başka bir yerde nazeninsin. Şeyh gülüyordu. dedi. Evet. ayağı bağlı idi. Nihayet o külah benim başıma geçerse başım rahat olur. "kendini bana göster" dedi. Bir yerde ki. Arş'ı. bu şiiri terennüm eden kimsenin ya bundan haberi yoktur. Başını kervansarayda duvara vurunca ağlamaya başlamış ve beni istemiş. Orada bulunan birkaç Arap da. Aman bu adamı yakalayın. onu bana bağışlayasın demeye utanıyorum. Ağlıyordum! Bayezid'in Makamat adlı eseri ile ZâdüsSalik'in kitabını niçin bana vermiyorsunuz. Düşmanlar arasında ona ne yaptım ben? Her ne kadar özür dilese de ona iyilikle cevap vermek gerekmez. Sen ondan daha büyüğünü düşünebilir misin? Durma ondan daha ileri geç ki. benim ondan ayrı kalmam çok çetin. dostun var mı? Evet. dedi. Özgürlük çok hoş. Şu halde halkı neye davet ediyordu? (M. Peyniri Pars denilen canavar da yer. Şamda bir adam vardı. adam. Büyük bir sevinç ve neşe içindedir. Şiir: Ey bir cihanın tok gözlüleri vuslatına susamış olan sevgili! Senden ayrı düşmek korkusu ile cihanın kahramanları titremekte. Bunlardan biri ile de onun alnını ve burnunu işaretledi. O hiç aldırmadı. Sürmari'nin oğluna karısı. kaçtı. Onların halinden anlatmaya başladım. tekrar ona verdi. Ama bunları hep Hakim Senayı. Ama onun evet demesinden anlaşılıyordu ki. Kutup. Musa Paygamber henüz Hakkın içyüzünü anlayamamıştı. bir söz söyle bir şey emret. "Allahım beni Muhammet ümmetinden kıl!" diye yalvardı. bana onsuz yaşamak imkânı kalmadı. var. eğer benden incindi ise bir kere olsun bana getirin. keyfine bak. dedi. ululuk bulasın. ikiüç gündür bana mürit olmuştur. çocukluk etme. yoksulluk. Bana sövüp sayıyor. Allahü Ekber (Allah en yücedir) diyorsun. Nihayet o doğan kuşu bin dinar değer. bu yolda senin yoldaşın. Buyurdu ki: O külahın kimin başında olduğunu sana göstereyim. Hakanî ve Attar mı söyler? (M. onu benim karşıma getirdi. senin makamın nerededir? diyordu. Ne olur açık söyleyemiyorum. ciğerler söker. Ne nazım'dan anlar. o süt de içer. ahmaklık etme. Falan gün başını örttü. Zaten ben bu güne kadar o külahı arıyordum. Nizamî. 227) Onların da o sözlerde birer payı vardır. bizi kabul etmedi. göklerin yaratıcısıdır. niçin bir şey söylemiyorsun. o kadar duman yuttu. demiş. Herkesin bir azığı vardır. Izzeddin. Maksadı bir söz söyletmekti. Kendini ona verdi. Olmaya ki yolda hatırıma gelsin diyordum. Bize daha buna benzer bir çok tatlı diller döktü. Ama başkalarının yanında büyük sayılır. ne de düz yazı bilir. Senin o iyiliğin edebin ve olgunluğun bizce malûm. dedi. Kürsü'yi. her kim sürüsünü hoş tutarsa şehir halkından daha tok gözlü olur. yoktur. yahut bir köylüdür o.

Ben her ne kadar zahirde ona aldırmam. bana başka biri geldi. dedim. başka birisi için kötü şeyler düşünüyordu. Arada üçüncü bir adam Oradan vardı ki. nasıl olur da hayrette kalır9 Hakka kendi mülkünde hayret ve şaşkınlık isnat etmeknasıl caiz olur? Bunu söyleyen bir sofi idi. o yüce Peygambere suret yönünden bakar da. haberim var. ama onu dinlemek istemem. ben Kerimiddin'i severim. Bana açıkla diyordu. Gittim elimi karnına koydum. . sen de benim kalbimin ağrımasını istemezsin. Öküzü gördü. dedi. Dedi ki: Şimdi bu iki hasım karşılaşacak. yoksa Seyid Burhaneddin'i mi? Benden asla ay almayacaksan. dnu götüreyim. Hep onun hikâyesi. Söz söylerken herkes kendi haline ait sözün yorumunu yapmış olur. Derman derdin olduğu yere gider. 23/117) buyurmuştur. Ebubekir'in dostu. Bu o demektir ki sizin yaratılışınız bir tesadüf eseri yahut boşuna değildir. Dedi ki: Hazreti Peygamber. 229) Ama Hak. Ben biliyorum ki." (K. yoksul olarak öldür. övmeye değer. yoksullar topluluğu ile birlikte hasret! ' Sen niçin kendini benlikten kurtaramıyorsun? Eğer o benlik davasından kurtulursan daha ileri gidersin. Allanın huzurunda duygulansın. Her kim. Bu sözün mânası nedir? Herkes sözden bir şey anlar. Nihayet secde öyle birine karşı yapılır ki. sen gitti. yerden maksat da onun vücududur. o da aracı dostun ayağına kapandı. Kalbim ağrıyor. O Arş denilen makam. Başka bir âyette. Öteki de onun hakkında aynı düşüncede idi. (M. Bunları çağıralım. Aşk her ne kadar fazla olursa olsun. keski burada olaydı eteğine yapışırdım. İsterim ki. Burada göklerden maksat. peki sirkenin senin ağzında ne işi var. "Karanlıkta yürüyen yolunu sapıtır. bu ne gebeliktir. Arşa hâkimdir.söyledim. şanım ne yücedir! diyen adam Haktan bahsediyor. Ne var ki. Büyük Kemal'in her üçü de büyüktür. Allah Kur'an'da. Ben de onu istiyorum. "Siz sanır mısınız ki. Büyük Hamid." buyurulmuştur. Hazreti Muhammed'in hikâyesini anlatır. ama gerektir ki o da zahiri korusun. ben de senin kerem sahibi Rabbinim. 2/206) buyurulmuştur. bu Kur'an'ı sana zahmet vermek için indirmedik" buyurulmuştur. dedi. ayıklık halinde derhal Allahdan mağfiret dilerdi. dostumsun demek. Nasıl ki. Afcıa Allah ondan bu sarhoşluğu esirgemedi. Derviş kadınlarına bir şey söylemek. Bu halde gerçek dost seni kabul ederse o gerçek dost değildir. Dedi ki. düşmanı da severim. Hazretle kaç defa konuştuk. Kendine geldiği zaman. Allahındır. sevgili de olgunluğunu ye güzelliğini o kadar hoş gösterir. içi doludur. Bir gün Hazreti Peygamber yolda yürürken kendinden geçmiş. onun dimağı. (M. şu duayı kimin için buyurmuştur? "Allahım. mâna yönünden bakmazsa sapkınlıkta kalır. namaz kılsın. Beni ululayın." Bunu işiten Peygamber yoldaşları hemen adamcağızı öldürmek istediler. 20/3) buyurulmuştur. onların karşılaşacağı bir yerde durdu ve bekledi ki dostu oradan geçsin. utancın ne yeri var? Adamın biri. Büyük Izzeddin. hem onun hem de bunun dostu idi. Bir kimseden incinirsem onu yakala." (K. Eğer sen övüyorsan bu kötüleme ile ne işin var? Sen herkesi kötüledikten sonra. Kuran'da. Peygamberin arkasından su sözleri mırıldanıyordu: Allahım sen benim kulumsun. âşıka daha hoş görünür. ondan önce bu makam yoktu da onun zamanında mı oldu? Kuran'da Tâhâ sûresi. Beni mi daha çok seviyorsun. Arş üzerine hâkim olmakta onun halidir. yani kâinatın elçisi. "Rahman Arşın üstündedir. Ama Muhammed'i. Ben şimdi dostumun dostunu nasıl öldürebilirim? Ali'nin düşmanı. ama herkes kendi halini anlar. onun halinin ifadesidir o sözler. bana hiç ziyanı dokunmadı. dervişin biri. bir dönüş içindir. 228) Ağzın sirke ile doluysa." (K. ama Şehzadeyi göremedi. "İncinme. Yoruma dikkat et ki. Ama o dost ile göz göze gelince onun ayağına kapandı Öteki dost bunları görünce bıçağını yere fırlattı. beni yoksul olarak dirilt. Köpek de yavrular doğurur. kulağını yahut başını okşayayım. Tattım. "Yerde ve göklerde ne varsa. diyelim ki ağzın şeker doludur. Namaz kılmak niçin sana utanç versin? Gördün ki orada arıklar vardır. Şimdi bu saatte sana diyorum ki. Gördüm ki gebedir. onu yakala diyorum. senin namaz kılmayısın sana utanç olmaz. o zehirdir. nasıl beni bırakır da kadınların aybaşı âdetleri ile meşgul olursun9 Sen yoktun. bakalım ne olacak? vah. sizi boş yere yarattım. el kaldırmak yakışmaz. Hazreti Muhammed'in kalbidir. Bir öküz getirdiler Şehzade içerde yoktu.

Benim için pek az ihtiyaç var. Ama Mevlâna için öyle değil. Onun hoş bir tabiatı vardır. Eğer yeni bir şey olursa şöyle der: Bir şey görüyorum nasıldır o? Meseleyi açıkça anlat. Siz, bana inanç gösteriyor musunuz? Ona başka türlü bakıyorsunuz. O, bu kadar bilmez. Kaç kere dedi ki: Biz bir köşeye çekilelim de sizi böyle görmeyelim. Nefislerine uymazlardı, ürkerlerdi. O halde onlat nasıl senin yolunu isteyebilirler? Onlar, nasıl olurda Bayezid'in içtiği kâseden içmek isterler? Eğer ona, ey İbrahim, sen Kerim'in ne halde olduğunu ne biliyorsun? diye sorsam kendini küçük görür, gizlice gönül alçaklığı gösterir. Ben, Elif harfinin dümdüz olduğunu görünce sırtım iki kat oldu. Lam harfi dedi ki: Ben de Elif gibi dosdoğruyum. Sakın dedi, lâf atma! Hiç öyle söyleme! Sen Lamsın. Kendini Lam bil! Bu halkı tanımak, Hakkı tanımaktan daha zordur. Onu delil getirme yolu ile tanıyabilirsin. Yontulmuş bir ağaç görürsün; bilirsin ki, herhalde onu yontan biri vardır. Kendiliğinden yontulmamıştır o. Ama bu halkı, görünüşte, sen kendin gibi sanırsın; fakat içyüzü bambaşkadır. Senin düşündüğünden, tahmin ettiğinden çok uzaktır. Şimdi bu yontulmuş ağacı tanımakta şaşılacak bir şey yoktur. Ama onu yontan kimdir? Onun ululuğu ne mertebededir? Onun sonsuzluğu nasıldır? Bunu ancak bu kimseler bilir, ama açıklamazlar. Mademki sen bu kapıyı kendine açtın, çare yoktur; varsa söyle bu kapıyı nasıl kapayabilirsin? O kapı kendiliğinden kapanmaz. Bu zorluğu sen çıkardın! Bir topluluk vardır ki, gönülleri bağlamıştır. Haftadan haftaya bir kere gel de, Allah şöyle buyurdu, Allahın Resulü böyle dedi, diye hatırına gelenleri onlara anlat. Gece gündüz hayır duanızla meşgulüm, Çünkü yolda kazalar vardır. Biri gelecek kaza, öteki de hemen gelip çatan kazadır.. Gelip çatan kaza dua ile geri dönmez. Ama gelecek olanı dua ile geri çevirebilirsin. Bazıları bizim Allahmız hoştur, bizim Allahmız iyidir, ama başkaları için değildir, jerler. Böyle bir heves içinde bir Allah bulurlar. Bazıları da kendi hayallerini Allah sanırlar. Kur'an'da, "Allah kullarına lütfedicidir," (K. 42/17) buyurulmuştur. (M. 230) Ayette (kullarına) buyuruldu, ama nerede o kullar9 Kumarbazın birini zamanenin adaletli veziri Şemseddini Tuğrai'nin huzuruna götürdüler. Şemseddin, vakti.. Büzrüçmihri idi. Adam, bana inanır mısınız? dedi. Şeyh o adamları bana getirin, buyurdu. Şemseddin sordu: Hangi şeyh? Filân şeyh, dedi. Vezir, eğer başkası olsaydı senin öcünü alırdı. Ama o eğer aranızda ise git onun ayağına kapan! dedi. Kumarbaz, ulu vezirim, dedi, sen eğer bu işi yapacaksan, sana bir sıpa satın almak gerek, ben de senin eşeğini sürerim. Vezir dedi ki: Mübarek gördün ki o bahtsız adam bana ne söyledi. O adam ki sayılı vezirlerin huzurunda konuşuyor, lanet ona olsun. Ben yüz bin kere bu işi yaptım. Hiç benden işittin mi? Yahut hiç kimseye böyle bir şey söylediğimi duydun mu? Sonra sordu: Sen balığı bilir misin? Kumarbaz, evet dedi, bilirim. O halde balığın nişanını anlat. Deve gibi iki başlıdır, dedi. Ha, dedi, Vezir; sen balığı bilmediğin gibi deveyi de bilmediğin anlaşıldı. O kargaya leş verme sonra alışır da her zaman ister. Sana, ölü eti gerekmez, diri eti yaraşır. Bu sözleri, maslahat gereği şaka olsun diye söylüyordu; yoksa cimriliğinden değil. Öğrenmekle elde edilen zahir bilgilerinden kaçınma. Yoksa bana bir yolda yürümek ne kadar zorlaşır di. Bunun en çetin feryat ve şikâyetini Bayezid de yapmıştır. Bunu söylemek ancak Hazreti Peygambere yaraşır, dedin . Önce mazlum ve yumuşak bir halde geldi; görüyorsun ki bu yol için neler söyledi. Ben geldim, dedim; sen ne yaptın? Benim için iki dirhem verdin, o da dağıtırken üç dirhem verdi. Mevlâna buyurdu ki: Başka neyin var? Varsa bana bir kaftan verir misin? Şahap, Şam'da diyordu ki: Benim için en akla yakın düşünce şudur: Allah kendi kendini bağlamıştır. Dilediği gibi hareket etmez. Fahreddin'i Razî ise Sultan Muhammed Harzem Şahın yağlı lokmaları ile, giydirdiği kaftanların, verdiği altınların hatırı için ona, kendi iradesiyle dilediği gibi hareket eder, demiştir. Dedi ki: Hayat benim için öyle bir şeydir ki, ağır bir yük haline geldi mi, ağır bir hammal semeri gibi insanın boynundan asılır, ayağı çamurda kalır. Eğer yaşlı ve arık bir hal almışsa, biri gerektir ki, onun ansızın urganını kessin de, o ağır yük boynundan düşsün, o da böylece kurtulsun. (M. 231) Şahab'm yanına geldiler, binlerce akla yakın sözler dinlediler. Ondan faydalandılar, secde ettiler. Dışarı çıkınca dediler ki: bu bir felsefecidir. Her konuda bilgin olan bir filozoftur. Ben onları kitaptan sildim. O her şeyde bilgin olan ancak Allahdır dedim ve şöyle yazdım: Filozof çok şeylerde bilgindir. Kıyameti anlatırken, dedi ki: Bir gün feleğin dönüşü hareketini durdurursa, kıyamet o zaman kopar. Âlem nasıl yerinde durabilir? dedim. Derler ki peygamberler hikmet ehlidirler, ancak halkın maslahatı icabı böyle söylemişlerdir. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi, eğer iş senin dediğin gibi ise, hep kurtulduk demektir. O konuda insanlar acizdir. O bahsi konuşmaktan kaçınmak ve bu konuyu kesip atmak gerekiyor. Bu, Kur'an'da

buyurulduğu gibi, "Bir gün yeryüzü başka bir yerle değiştirildiği, gökler altüst olduğu zamanda ancak herşeyi yok eden tek Allah kalacaktır," (K. 14/39) ve buna benzer ayetlerde ve yine, "O gün, gökleri kitap yaprakları gibi katlarız." (K. 21 /104) anlamındaki âyette de anlatılmıştır. Şimdi bu görünen yeryüzünü ortadan kaldırır ve gökleri bir araya toplarlarsa, o zaman ne olacaktır? Nihayet bunlar olacaksa o bilginler neyi hesap edecekler. Bunların gereği de yok. Fahreddini Razî, felsefeciydi. Yahut da onlardan sayılırdı. Harzem Şah ile aralarında bir buluşma oldu. Fahreddin söze başladı: Bütün bilgi dallarını inceledim, gelip geçenlerle şimdiki yazarların bütün kitaplarını gözden geçirdim. Eflatun çağından bu güne kadar makbul sayılan her eserin benim nazarımda şüpheli olan taraflarını araştırdım. Her birini de açıkça ve aydın bir görüşle inceden inceye okuyarak kafama yerleştirdim. Daha önce geçenlerin defterlerini altüst ettim. Her birinin yeteneğini öğrendim, kendi zamanımın bilginlerini de çırçıplak meydana çıkardım. Herbirinin bilgi derecesini anladım, dedikten sonra; falan fende, falanca fende diye sayıp döktü. Sonra işi öyle bir noktaya getirdim ki, bende hiç bir vehim kalmasın, dedi. Fahri Razî, sarayın ileri gelen emirlerindendi. Onu kötülemek için diyorlardı ki: Sende o ilimlerden başka bir bilgi daha var, ama biliyoruz ki sen kâfirlerdensin! Korkarak kaçan bir kalabalık gördüm. Biraz daha gidince beni korkutmaya başladılar. Onlar korkuyorlardı ki, sakın bir ejderha ortaya çıkıp da âlemi bir lokma gibi yutmasın. Ama benim ondan yana hiç korkum yoktu. Biraz daha ilerledim, büyük geniş bir demir kapı gördüm; onun karşısında bir kapı daha vardı ki, tavsife sığmaz derecede geniş fakat kapalı idi. (M. 232) Üstüne anahtar konmuş belki beş yüz batman ağırlığında vardı. O yedi başlı ejderha buradaydı. Sakın, dedi, bu kapıya yaklaşma! Benim gayret ve yiğitlik damarım ayaklandı, kapıya vurdum, anahtarı kırdım, içeri girdim. Bir böcek gördüm hemen, aşağı çektim ayağımın altında ezdim. Allah bilir... Bu gün acaba neden onun bütün sözleri böcek üstünedir. Onun bütün kitapları, eserleri hep böcektir. Elif, herkesçe bilinir ki, Eliftir; onu başka harflerle tanımlamaya gerek yoktur. Ama başka bilinmeyen harfleri açıklamak gerektir. B harfi ile beraber bütün Ebced harflerini yorumlamak ister. Başkaları bunu anlamaz. Kur'an'a da yorum gerektir: Elif harfi bağımsızdır. Allah kelimesinin başına oturmuştur. B harfi gönlünde onun sevgisini taşır, onun ayağına baş koymuştur. Şimdi sen insaf et! Böyle bir yaşantıya kimin gücü yeter? Birine alçakgönüllülük gösterdim mi benden ürküyor; düşmanca dışarı fırlıyor. Mısra: Nefsine ziyan verenin kime faydası olur? Nihayet bunu uzaklaştırmak gerek. Bunun misali şudur: Şahlardan biri güzel bir Arap atına binmiş yoldan geçerken köpekler her taraftan havlamaya başlar. Bundan şaha ne ziyan var? Belki faydası vardır. Tebriz'e daha erken varır; işine daha çabuk yetişir. O köpekler, abteshanede geberir giderler. Şah da onlara karşı duyduğu merhametten dolayı der ki: Bana sizin havlamanızın faydası oldu, benim işimi çabuklaştırdınız. Ancak ben kendi menfaatimden vazgeçtim, yemek zamanına daha çabuk yetiştim. Rahman ve Rahim olan Allanın adiyle başlarım. Allah adiyle. Allah adiyle söyle ki, odur, odur. Şimdi bana gereken bu Haşr'in yani kıyamet gününde toplanmanın nasıl olacağını anlatmaktır. Bu ten, bu ceset, ten olduğu müddetçe ne faydası var? Her kim ölürse onun kıyameti kopmuş demektir. O öz, Allah ile birlikte ölümsüzdür. Bunlar da doğarlar. Güneş bütün âlemi aydınlatır. Ağzından içeri giren o aydınlıkla, benim nağmelerimden dışarıya nur fışkırıyor. Siyah harflar altında parlıyor. Nihayet bu güneş geceleri de parlamaktadır. Yerlerin, göklerin yüzü onunla aydınlanıyor. Güneşin yüzü Mevlâna'ya dönüktür, çünkü Mevlâna'nın yüzü de güneşe dönüktür.

(M. 233) "O imanlı kişiler ki, bizi arama yolunda savaşırlar, onları mutlaka yollarımızda hidayete eriştireceğiz," (K. 29/69) anlamındaki âyet, tertip bakımından maklup, yani devriktir. Benim için efendi konağı burada kurulmuştur. Uygunsuz misafir gerekmez. Gazneli Mahmud, Ayaz'a, burada otur, dedi. Ayaz'dan hiç itiraz beklenir mi? Şah istiyordu ki, Ayaz herhangi bir durumda kendisine itiraz etsin. Acaba nasıl itiraz edecek; bunu öğrenmek istiyordu. Şah dedi ki: Benim gibi binlerce insan kafasını bir pul için kestirenler, ibret alsınlar diye yaparlar bunu. Nasıl ki, Kazvinli zabıta âmiri idi ve annesini öldürdü. Zındıklar anlasın ki, o hiç çekinmeden bu işi yapar. Çalgıcılardan birinin sesi kötü idi. Biri kendisine, yahu dedi, sen kendi sesini işitmiyor musun? Çalgıcı dedi ki, şimdi işittiğim benim öz malımdır, konak sahibinin malı değildir, bu başka yerdendir. Düşünmüyor musun ki, benim bu eve yol bulmaklığım, kendi kadınıma kavuşmaklığım gibi, Cebrail'den gelen bir gayret yüzündendir. Bana iyi bakasın diye. Bana öyle yakın oldun karşımda öylesine saygılı oturuyordun ki, tıpkı bir evlâdın babası önünde oturması gibi. Kendisine bir parça ekmek vereyim diye bana yönelmiş bir evlât sanki. Bu kuvveti hiç görmüyor musun? Bu keli nasıl yola getireyim ki şaşıp kalasın! Ben bir maksadın peşinde koşarsam herkes tarafından beğenilirim. Nasıl ki, Hazreti Peygamber (Selât ve selâm ona olsun), şahitlik meselesinde buyurdular ki: Bir şahit daha lâzım; olayda iki kişinin tanıklık etmesi gerektir. Sonra, Zülyedeyn (Çifte elli) diye anılan sahabî, Ebu Muhammed Amr Bin Abd'ın şahitliğini iki kişinin yerine kabul etti. Amr, bu hadiseye ben şahidim, dedi. Bunun üzerine hüküm verildi. Halvet olduktan sonra Hazreti Peygamber ona sordu: Ben biliyorum ki, sen bu işte hazır değildin, nasıl şahitlik ettin? Amr, ey Allanın Resulü! dedi, bizim hiç bilmediğimiz bu kadar gayıp âleminin haberlerini, başlangıç ve son hakkında verdiğin bilgileri kabul ettik, gerçekledik, bunlara şahitlik ettik de, bu kadarcık bir şeyi mi esirgeyeceğiz? Bu sözler asıl konuşulanların tıpkısı değildir. Çünkü sözün aslı gönülden kopmuş olan sözdür. Çünkü bütün gerçek sözler gönülden kopar. Artık gel! Bizim işlerimiz var, ne kaçamak yapıp duruyorsun? Ayağına bir köstek mi vurmalı ki kaçmayasın! Köstek kabul etmiyorsan, canımı, gönlümü ayaklarının altına sereyim. Yine faydası yok, bırakıyorum. Tene de yol yok. Falcının biri Şaha, ey Şah! Adın nedir? dedi. Sana fal açayım. Şah, git, dedi, ey pezevenk! (M. 234) Babanın adı ne? deyince şimdi ona iltifatsız davranmak gerek ki, buraya gelsin dedi. Sen ne kadar önde gidersen, arkadan gelen az olur. Güzel çocuklar böyle yaparlar; öğretmenleri de hep onlara evet derler. Mısra: O tatlı dudaklarınla beni yüzsüz eden sensin! Sen naziksin, bizim bir çok sözlerimize karşı takat getiremezsin! Benim ağzım unla doludur; dışarı püskürürüm. Sen zayıf düştün, bende de öyle bir kuvvet var ki, daracık bir deri içinde dayanıklı ve dirençliyim. Düşman onun önünde ne kadar daha kuvvetli olursa ancak beni incitir. Sen hep inciniyorsun, zayıf düşüyorsun! Beni binlerce kez incitseler bile daha kuvvetli olmaktan, daha yüce ve kudretli olmaktan başka bir etki yapmaz. Ben cehenneme de, cennete de, pazara da gidebilirim; ama sen nazik ve narinsin, gidemezsin! Her ilmi, Arapça olsun.başka dilden olsun Farsçaya çeviririm. Söyle ki söyleyeyim! Farsça odur, Arapça da budur. Onun tabiatına, arzusuna göre konuşurum. Arapça odur ki, üstün bir Arapça olsun, doğru konuşulsun, uyku getirici olmasın. Senin uykun, uyanıklık gibidir, ama yine de uyuma. Nasıl olur? Efendi uyanık, olsun da uşak uyusun! Öyle olsun senin uykun; hep uyanıklık ve ayıklık olsun! Bir bıçağın hatırı için yedi tane bıçağı sattım. Bu bıçak da feryat etti, beni de bırak, dedi, hepsini sattın, dedi. Senin durumun şuna benzer: Hazreti Muhammed Aleyhisselâm, eğer hiç kimseyi İslama davet etmeseydi daha kârlı çıkacaktı. Ondan hiç bir mucize istediler mi? Eğer biz de Şemseddin'e Müslüman ol, demeseydik bize hiç düşman olmaz, belki de çok saygı gösterirlerdi. Her meyvenin pişmiş aşı gelince, onun turfanda zamanındaki tadını vermez. Önce kiraz ve marul çıkar; arkadan zerdali yetişir, daha sonra da karpuz, üzüm gelir. Nasıl ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselâm ile kendinden önce gelen nebilerin şeriatı hükümsüz kaldı. Nice Müslüman, kâfirlerden ilk defa bir şey sınamadıkça yanaşmazlar. O can bile olsa, ondan sakın; ona can ol! deyiver. Can odur ki, ondan rahatlık doğar. Ondan nasıl olur da üzüntü ve ıstırap doğar. Bunu söyleyince kalbim ağrıyor. Nasıl ki, biri bana, sen demiyor

musun ki, gönlüm eziliyor, demişti. Eğer onlardan olsaydın, yüz parçayı yerli yerine getirir içinde yanardın. (M. 235)O zaman ağrı ağrı üstüne gelirdi; sonra dayanılmaz hale gelen bir şeyin üstüne daha hangi yükü yükleyebilirsin. O zaman tek bir ağrı yüz kat daha artar. Dedim ki: O ağrının sona erdiğini görmüyorum ki, ağrı hakkında bir"Varar vereyim. Şimdi ne oldu? Biz Allanın kaza ve kaderine razı olduk, dedi ve gerçekten razı oldu. Allah Şuayib Peygamberi gözleri görmez olarak yarattı. Şuayib ona razı oldu. Aziz kulların yüzlerini göremiyordu, ama mâna âleminde görüyordu. Bu zahirde hoş olur. Bir şey eline geçmeyince, ona da razı olur. Ama razı olmak ona derler ki, insan ağır başlı olsun ve aklını yokluk üzüntüsü ile uğraştırmasın. Eyüp Peygamber, bedeninde yara açan o böceklere razı olmuştu; gönlünü hep onlara vermişti. Düşünmüyordu ki, bu daha ne zamana kadar sürecek? Yahut, Yarabbi bu ıstırabın ne zamana kadar süreceğini bana bildir! demiyordu. Devasız bir hastalığa tutulan herkesin ilâcı şudur: Ben yiyeyim, sen yeme! Ama her zaman, sen yeme, demekliğin erkekliğe yakışmaz. Beni kaç kere sınadın. Son derece perhiz et diyebilirim, ama son derece ne oluyor? O son derece ne ile anlaşılır? Görüyorsun ki, bu artıkça zarar verir. Kendi ıstırabından bahsederken, fazla yediğin o günden beri, rahatım bozuldu diyorsun! Ne semâda, ne konuşmada rahat kalmadı. Sözde, sohbette, hulâsa her şeyde rahatsızlık belirdi. Meğerse gayıp âleminden bir çare olsun. Evet, dedi, gaybe iman ederiz; biz.mümin kullardanız, sonuna kadar inancımızı koruruz. Her şey gayptan meydana gelir, yoktan varolur. Bütün doğuşlar gayp âleminden gelir. Malik hayli paralar sarfetti; kendisine fetâ, ne de ahî (kardeş). yahut anî desinler diye, annesini derviş yapmıştı.Ben biliyorum ki öne feta (yiğit) dır, Oldukça alçakgönüllü ve iyi adamdır, ama onun başında bir sevda var. Annesinin gün görmez yerini

düşünüyor. Yani istiyor ki, ben annesini ziyarete gideyim. Tanıdık, bildik kadınlar; nimet hakkını unutmayan dostlar el pençe divan dursunlar karşımda; sana ne pişireyim, ne istiyorsun, desinler. Ben de her ne olursa olsun diyeyim. Diyorlardı ki: Bizim oğlanlar, bizimle kavga ediyorlar. Eğer ona danışmadan pişmişse bize çıkışıyorlar, şimdi ne arzu ediyorsunuz? (M. 236) Hemedanlı Aynulkuzat'tan bir kaç söz anlatırlar. Adam, olmuş bir şeyi söyledim, ağzım kırılsın keski olmayaydı, dediği için dolu yağmış. Ibni Abbas (Allah ondan razı olsun)'dan da buna benzer sözler iletirler. Halbuki Hazreti Mustafa (Allahnın selât ve selâmı üzerine olsun) bunlardan apayrı konuşurdu. Onlar, Hazreti Mustafanm sırrına erişemediler ve erişemezler de. Isa da Musa da o sırrı kavrayamadıklarından dolayı, "Allahım, bizi Muhammed ümmetinden kıl!" diye yalvarmışlardır. Onların bu can atmaları, hep Hazreti Muhammed'in (S.A.) makamını istedikleri içindir. Ama bu olmaz. Kur'an'da, "Sizin ne yaptığınızı bilen ulu yazıcı melekler vardır," (K. 82/11) buyurulmuştur. iyi bir iş işlersen sağ tarafındaki melek, sol tarafındaki meleğin emri ile yazdırır. Çünkü sol taraftaki melek, düşünceyi, niyeti, iş alanına getirir, yazar. Yedi yüz kat, hattâ sonsuz sevap bile yazar. Bunların her biri yine"Kur'an'da Allahya kavuşmak isteyen, iyi amal işlesin, onun kulluğuna hiç bir kimseyi ortak koşmasın," (K. 18/110) anlamındaki âyette işaret olunan tek Allah odur. Onun varlığının ötekine faydası yoktur. "Allah, nuru ile dilediğine hidayet yolunu gösterir," buyurulması da buna delildir. Kur'an'daki vaidler ve cezalar, başkaları için ayrılmıştır. Mutlak ayırıcı olan ulu Allah bağışlayıcıdır da. Dedi ki: O namazı niçin kılmıyorsun? Allah emrettiği için, dedi. Nerede buyurdu bunu? Sarhoş iken namaza yaklaşmayınız," (K. 4/46) buyurulmadı mı? Onu sen oku, dedi. Herkes, herkese verir, iş ayrı ayrıdır. Bir âyet müminlerin hali hakkındadır; onlar için indirilmiştir. Ondan sonra başka bir âyet de, kâfirler içindir. Ama o aşk âleminde hep lütuf vardır, hiç kahır ve ceza yoktur. Biz çoktan beri kahırdan dışarı çıktık. Ama o buraya yakındır, cehennem bu taraftadır. Cehennemden geçersen öte tarafı cennet yoludur. Sonsuz, uçsuz bucaksız; lütuf ve mutluluk âlemidir. Bir ayakkabıcı vardı. Hazreti Peygamber için güzel bir pabuç dikti. Hazreti Peygamberin hoşuna gitti, güzel dikmişsin, buyurdular. Usta susmadı, dedi ki: Bundan daha iyisini de dikebilirim ey Allah Resulü! Dikmeyi başarabilirim. Buyurdular ki: O halde onu kim için saklıyorsun? Bu daha iyi pabucu kime dikeceksin? Madem ki benim için dikmedin kimin için dikmek istiyorsun? (M. 237) Hazreti Muhammed Aleyhisselâm kırk yaşına kadar davette bulunmadı. Sonra tam yirmi üç yıl halkı Islama davet etti. Bu kadar işler oldu. Evet her ne kadar bu müddet az idi. Allah ile birlikte geçen her an bilirsin ki, ölümsüz ve sonsuzdur. Ben bu zevksiz erişte pilavından yiyorsam, hep onun elindendir. Yarabbi! Onu parmakla göstereyim de gör! Parmak budur, o değildir, budur, budur.

güzel tedbirler alalım.Seyid derdi ki: Lokmayı başının arkasından götüren kimse ola ki. Bu Seyid'in sözüdür: Seyid Burhaneddin. "Mümin de uysal develer gibi sabırlıdır. ama bunlardan konuşmaya lüzum yok. gel gel dedi. Benim ipim uzun. eğer bir an gemide uyusaydım öteki balığı göremeyecektim. Kur'an'da. Allah kuluna inayet ederse bir Hıristiyan çocuğunu bile onun yolunda Müslüman eder. başka bir parıltı daha belirdi. gecenizi örtü kıldım buyurulması ayıklık haline işarettir. . ömür vefa etmiyor. Önünde bir pul değerinde helva var.değerse Müslüman olur. Sen akıllı kişileri dinle. Gündüzü de geçiminizi sağlamak için ayırdık. Burada işi düzeltmek gerektir. Şiir: Dostların ayrılığından ah çekmek. Üstat ve kâmil bir insan idi. Senin buraya gelmen bizim için çok hayırlı oldu. sinirini koparır. hiç bir ses çıkarmadı. Nasıl ki. gemiciden sordum. Hem de söylemek gerektir ki. dedi. Bu söz bu güzelliği ile söylenmeye değer. bir yüce yaratılışlı birisi çıkmaz. Çünkü ben Allahyım. Hangi ağaçtan meyva istersen al! Mademki bu saatte sen konuşuyorsun. Ondan sonra gemici derhal secdeye kapandı. Benim içimde o büyüklük ve genişlik nasıl olur? Bende ne var diye şaşmaktadır. (M. hiç kimse konuşamaz. heybetle bir baktım. Söz sözü açar. Hakîm Senayî'nin hem müridi. demeyesin. kendi yerini de gördün. onu çekmeye başladı. ölü Allahları ne yapacağız? O eşsiz Allahnın mânası aynı mânadır. o zaman geçti. Bunun sırrı başkadır. Ne yazık ki. bazıları da onun bütün hayvanlardan daha uzun boylu olmasına rağmen akıl derecesinin düşkünlüğüne yorarlar. (M. çıkamaz da neden bellidir bu? Şüphesiz konuşmak gerek. Madem ki Hak razı oldu sultan yüzünü sana çevirdi. Bizim canlı Allahmız var. ancak teslim etmek gerek 'o kadar. önce kumaşı ölç. Geldim eteğine yapıştım. yarın vedalaşmasından figan yaraşır. su çok büyük ve derin." buyurulmuştur. bunun sözünü etmeye değmez. küçük balıkları yiyerek geçinen büyük balığın haline şükretmesi gibidir. Sudan geçmek kolaydır. ancak o yalancı Allahlar bozguna uğrar ve bozulur. Biri sordu: iblis kimdir? öteki. 239) Bu şükran secdesidir. Balık her zaman denizde şaşkın bir durumdadır. iri cüsseli hayvan aciz kalamazdı. Allah daima gayretli davranır. Sen kimsin? diyordum ona. 10) buyurulmuştur. başka kim olacak? Düğünler. 238) Allahnın vaadi bozulmaz. Bir gün yine o aydınlıkta gidiyorduk. Gözünün birini bir balığa. Bir dindarın önündeki bir akçe. başka birinin elindeki yüz bin dinardan daha iyidir. Kürklü hırka ile çarığı unutma! Onun arkasından gitmenin ne yeri var! Korku nerede kalır? Rastgele bir şey yeme ki. işlerimizde daima iyi." (K. dedi. benim tersim de sensin. kenara çekildik. derler. o günahları örtücüdür ve en güzel güven yeridir. Dinsizi ateşin üstüne atar cehenneme götürürler. sensin dedi. ama dizden dize fark var. deveyi su kenarına kadar yürüttü. Diyorsun ki: Nice böyle uzun boylu alçaklardan bizim için bir uzun boylu. alçakgönüllüğü ve ağırbaşlılığı yönünden farenin arkasından yürüdü.hem de şeyhi oldu. Fareye sordu: Şimdi burada niçin durakladın? Buradan niçin geçmiyorsun? Sen. dedi. 78/9.dedi. O çabuk yürüyüşlü. sonunda eğer onu yemeseydim daha iyi olurdu. ötekini başka bir balığa dikmiş. Şimdi sen de tövbe et ki. Gündüzü geçim zamanı kıldık buyurulması da. Fare. sonra kes. "Uykunuzu size rahat sebebi. iyi bir iş yaptın. Ama deniz de o balığa şaşmaktadır. Deve uysallığı. artık bağ bekçisini elde ettikten sonra bağ senin oldu demektir. Devenin bu uysallığını onun yumuşak huylu ve alçakgönüllü olmasına. cennette kendine açık bir makam hazırladın. Cihan altınlarla dolu olmalıdır ki onu senin vuslatın şerefine ayaklarına saçayım. dedim. geniş ve ince değilse bile herkes onu görebilir. Denizde sular arasında bir aydınlık belirdi. Uykunuzu rahat. Fare. ölüm bin kat daha hoştur. ben doğru konuşuyorum. yürü bakalım! Fare. evlenmeler bir türlü değildir.Farenin biri devenin yularına yapıştı. Beni Allaha ısmarla. hiç aldırmadı. sen bilirsin. geceyi size örtü kıldık. bir daha böyle yüzsüzlük etmeyesin! Benim semerimin üstüne çık otur! Benim semerimde senin gibi yüz binlerce farenin ağırlığının ne değeri var? Bir anda suyu geçeriz. nihayet dizkapağında. Diyemez ki. benim gibilerin yularına yapışmanın sana yakışmayacağını bilemedin mi? Şimdi nasıl tuttunsa yuları. Bu da nefsin düğünüdür. Eğer söyleseydim ödün patlardı. Bu iki mutsuzluğa uğramaktansa. Ayağını suya basan deve. benim nazarım ona. yahut keski hiç yemeseydim.

Siz şu katırı kulunuza veriniz. önce nereden geliyorsun dediklerini sandığı için değirmenden geliyorum derim. Kuran'da. Ama çok soğuk ve yersiz olur." (K. . yorganımızı başımıza çekelim de altına girelim. Meyhanede böyle bir lahavle çekmek. bu. Eğer yiğitsen tandır başına gel! Mızrakla senin beynini patlatırım gel! Yedi yüz yiğit kişilerdik. kendi kendine. soğuk kaçtı. Yoksa o değerli hazineden faydalanmaya bizim gücümüz yetmez. Sustu. diye düşündü. mahallenin başında havlayan o köpeğe. Halbuki gerçekten adam ona diyordu ki. biz çok sopa yedik. yani kuvvet ve kudretin Allahda olduğunu anlarsa onun Cuma namazı boşa gitmez. ikinci mânasını da benim kulağıma fısıldardı: bunları size anlatsaydım boynumu vururdunuz. Köpek havladı. ne de cin eli değmiştir. hav hav. onun benzeri olur mu hiç? Niçin bu da senin benzerin olsun. Yani ben açık bir iş yaparım. onun heybetinden eve kaçtım. ama o yine de Yahudi'dir. Yedi Tacik üstümüze saldırdı. o geç kalır. Şarapçının biri şarap satıyordu. ama eğer doğru cevap verseydi ilk önce söylediği söz hoşa gitmezdi. Sen bana bakma. şüphesiz ben de sizin gibi insanım. Sahabeler o zaman o sözleri küfür sayar. dedim. yürüdü. bu ayağı da değil.Elimde hafif bir ışık tutuyordum. karının ardı uğursuz mu? Beline kadar işaret ediyordu. şüphesiz ben de sizin gibi insanın ancak bana vahi gelir. Âyetin inmesi sebebi kendiliğinden anlaşılıyor. Efendimiz dediler. Kendi düşünceleri ile doğru yola gelsinler. Bu hırkamın kolunu öptü. bu meseleyi hiç kimseye açmayacaksınız. Nihayet gerektir ki herkes bir işle uğraşsın. sensin. Kur'an'ın sırlarından bazı şeyler açıklardı. Meğerki ben istemiş olayım. birkaç yankesici ağlaya sızlaya ona yanaştılar. Önce bu şekilde yanlış düşününce başından sonuna kadar hep saçmaladı. bu adam benden herhalde nereden geliyorsun. Nihayet adam bu yolcunun sağır olduğunu görünce ilk sözü anlamadığını sezdi. ben sizden herhangi biriniz gibi değilim. diye soracak dedi. Sağırın biri değirmenden geliyordu. Peygambere. hey anneciğim! Silâhımı getir. Selâm vermeyi bile unuttu. falanın başına ant içeceksiniz. ben şimdi onu ve arkadaşları çağırayım. söyleyenlerin boynunu uçurturlardı. yağmur gönderdi ki. Hey anneciğim. Olaki bunlar da bir sebep söylesinler. dışarı çık. görüyorsunuz ki. yine de Yahudi. "Çadırlar içinde öyle huriler var ki. Ali'nin yüzüne bakınca onu iyice zayıflamış gördü. (M. Hazreti Peygamber. onlar da pek çok eşya götürdüler. dedi. şerri ve korkunç manzarası aşikâr olan o günden korkanlar." anlamındaki âyet nedir? Bu herkes hakkında mıdır? Bazıları bunun Hazreti Ali hakkında olduğunu söylerler. Şüphe yok ki ilâhımız tek bir ilâhtır. Ne kadar un yaptın derlerse bir buçuk kile derim. çağlayandan. Onların aralarında yaptığım o işten. İbni Mesut'a (Allah ondan razı olsun) Hazreti Peygamber. Ama o sağırdı her şeyi anlayamazdı. Bunu o söyledi. Bunun anlamı nadir? Hele o cennetler ki Allah âlemidir diye sordum. hav hav senin annen babandır de. O evden başka bir eve sonra da büyük bir tandır ocağının içine sığındım. Onu görmüyor mu? Sana şaka mı geliyor bunlar. Sonra tekrar dili açıldı. Kadının biri bu sevdada idi. değirmene doğru giden birine rastladı." Ama aradaki fark şu kadarcık bir şeydir ki. onlara ne insan eli. ağızlarından hiç bir haber çıkmaz. 55/56) buyurulmuştur. (M. Ama mescitteki lahavleyi ne bileyim. o da bana vahiy gelir. Hazreti Ali (Allah ondan razı olsun) Aşura ayının onuncu gününe kadar Hazreti Peygamberin yaptığı gibi dokuz gün et yemezdi. ama hiç kimse bilmez. Onlar geç kalmışlardı. kâfur ve temiz şaraptan payı var mı? "Sözlerini yerine getirenler. 18/110) anlamındaki âyetin inmesi sebebi nedir? Siz de bilirsiniz ki. benzerler ve eşler niçin olsun." (K. şu hazine işini ancak senin sayende başarabiliriz. öteki yankesici. Kabe'de lâhavlesiz kalmaktan daha hayırlıdır. Gördüğüm rüyayı içim boşansın diye tekrarlamamı mı istiyorsun dedim. Ona göre kıyas et. Anne mızrağımı ve kılıcımı getir. Parmağımı öyle bir sıktı ki. konuşamadı. Şu şartla ki. 240) Biri dedi ki: Efendimiz sarığını versin de kendilerine bir haber getireyim. Dükkândan et getiren o Yahudi'nin yedi ceddi işadamı idi. bunu değil. Ama gönlünü rüyadan boşaltırsan ne ile boşaltacaksın. falanı değil. Onun anlattığına göre falan âyetin mânasını Peygamber arkadaşlarına açık söylerdi. onu onu! dedim. Biri sordu: Yahu sen şarabı satıyorsun ama acaba karşılığında ne alacaksın? Camiden geri kalan kimse lahavle mescidine gider. Benden bir söz işitti. dedi. Yani bu içkiler bu âlemde de bizim elimize geçmez mi? Herkesin mertebesine göre zencefilden. Bunun üzerine âyet geldi: "Söyle ki. Başkaca hiç bir şey söyleyemedi. insan eğer lahavlenin ne demek olduğunu bilirse. Mevlâna'yı değil. Yarabbi onu tut. Dedim ki: insanoğlu ve cin tayfası ona erişememiştir. O söylediğin şeyi anlatır mısın? dedi. dedim. 241) "Söyle ki. Niçin sıkıldın. Ondan sonra hatırına gelen her şeyi söyledi. onun o üç gecelik semâda bir çok günler sürecek olan işleri tamam oldu. dedi.

Bu sefer annesi ve komşu kadınlar yine oğlanın şiddetli kara sevda olması mümkündür. Dervişe yaraşan da dervişlik ve sessizliktir. Bir daha böyle şeyler söylemesin. Ders meclisi tenhalaşınca onu yavaşça yanına çağırdı. En sonunda gerdek gecesi yaklaşınca. güzel kızımı sana ereceğim.Ben de niyet ettim bundan daha iyi bir iş varsa din ve dünya kazancı için o işle meşgul olayım. sonra da seni kendime vekil seçeceğim. Sonra tekrar etrafına bakındı. Oğlan cevap vecdi: Anneciğim. Kadına yaraşan en iyi iş. şimdi ne yapacağım ben? Param da yok ki seni hekime götüreyim. bundan bir uğursuzluk sezdi. Annesi bu haberden çok ürktü. Bundan sonra zavallı bilgi âşığı çömez artık gözlerini oğuşturarak kendi kendine söylenmeye başladı: Acaba bu bir hayal veya rüya mı? Nasıl ki annem ve komşu kadınlar hep birden. yoksa parmak karış gibi ölçülerin ne yeri var? Göz kâğıda bakar ve özellikle kendi yazdığı şeyi beğenmez. Ertesi gün annesi daha fenalaştı. Onlar da hep birlikte söylemişlerdir ki. Komşu kadınlar. anne şaşkın şaşkın bakışıyorlardı. Bu çömezin bir de derviş tabiatlı annesi vardı. Çünkü sözde mâna. dedi. Şiir: İncir satanlar için en güzel şey nedir bilir misin? İncir satmaktır. Neticede delikanlı her ne anlattı ise bunlar hiç birine inanmadılar. Maksat. gümüşler getirmişti. Said'in bir de çömezi vardı. mahalle kadınları ile dertleşmeye başladı. pişman oldum. delikanlı güzel elbiseler giyerek eve geldi. . Hakîm Senayı eceli geldiği sıralarda dilinin altından bir şeyler mırıldanıyordu. diye emredersen. bu ne düş. evinin bir köşesinde kendi iğini eğirmektir. Tekrar evine gitti. insaflı olanlar insaf ederler. kızı gece evine getirdiler. Bana falan şehre git. incir satmak kardeşim! SAİDİ MÜSEYYEBİN HİKÂYESİ (M. sen çok düşünmeden ve akıl yormadan saçmalamaya başladın. ne tuzaklar kurdu. bu güzeli nikahlamak için zulüm ve cefadan başka ne tertipler. Ertesi gün tekrar derse gittiği vakit üstat onu yine çağırttı. kara sevda sana geldi diyorlar. Onun ne yeri var. Güzellikte. Medresede sıraların en gerisinde otururdu. zahmetsiz ve minnetsiz yürürsün. Hal hatır sorduktan sonra. Beyaz kâğıt üzerine bakınca şaşıyorum. henüz şüphesi geçmemişti ki. Eğer başkaları işitecek olsa. O kendi başını. Gerçekten böyle oldu. Annesine altınlar. bütün yollardan ve gidişlerden. ünü halifeye kadar ulaşmıştı. Çünkü onların görüşlerinde ve gidişlerinde Hazreti Muhammed'in (A. Allahnın kutsal sözündeki mânadır. Hazreti Muhammed'in yolu en iyisidir. Onda öyle bir değişiklik gördüler ki. kara sevda ve delilik hiç değil. bari siz ona korku verin de bu hayalden vazgeçsin.) yolu gibi aydınlık yoktur. 243) Anne hâlâ şüpheli idi. dedi. çok ilgi gösterdi. bu nasıl olur? Kız. hem de bizim başımızı yiyecek diye kara bir düşünceye daldılar. 242) Saidi Müseyyeb. dediler. Bir gün büyük üstadın gözü bu çömeze ilişti. Allahya ant içerim ki bu hayal değil. Bağdat müderrislerindendi. bu sözleri onun deliliğine yorar. kendisi ve müderris hiç değişmemiş. ama bir türlü elde edemedi. Talebe arasında en çekingen en alçakgönüllü idi. olanı biteni annesine hikâye etti. Çömez hocasının bu teklifini annesine anlattı. Bayağı divane oldu. O misal yönündendir. Kızı yakından tanıyan kadınlardan bir çoğu yanına gittiler. ne de sayıklamadır. Hayır. bunu rüyada mı gördün? Acaba ne oldu sana.S. Bu oğlan başımızı yiyecek. medrese. hakkında zır delidir diye tanıklık ederler. ne hayal. mânada söz kalmadı. Yoksa ben seni sevenlerdenim. Yavrum. aman Yarabbi! dediler. elime geçeni burada sarfedeyim. şirinlikte eşsiz bir kızcağızı vardı ki. istersem giderim. (M. Kulak verdiler ağzından şu sözler dökülüyordu: Şiir: Söylediğim şeylerin hepsinden vazgeçtim. Çünkü sen Hazreti Allanın yolunda bir parmak yürürsen o sana bir karış yaklaşır. O gayıp ve gizli âlemden papazlar da haber verir. Halife. istemezsem gitmem. her şey yerli yerinde. dedi.

bunu anlattı.) yaratılmasaydı o kadar gölge kalacaktı ki. Evvelce sende ondan var idi getir. var yokluğu ister mi? Ben de ağlıyorum. O öyle arıktır ki. başına su dökerler. Gördüm ki. Derviş evine gitti. biri de olmalı ki beni güldürsün. Keşke onun göğsünde tüy olaydım. Kendi bedenlerine zulmedenler Allahnın has kullarıdırlar. Denize düşer ve yüzmek bilmesen boğulurölürsün. ama o da buradan değil. Soğuk ve donuk şeyler. Baban senin için doğru bir iş yapmıyor. kendi nefsine perde oluyorsun. biz de öyleyiz. Yani onunla savaşa girişen kimse divanedir. mescitten çıkarken Kur'an koltuğunda (M. büyük aşk derdine düşmüşlerdir. Öteki bir hava tutturur. Dünya ahiretin köprüsüdür. Bu da ne oluyor derler. onlara yaraşır. ama sen önüne perde çekiyorsun. Allahu Ekber (Allah en ulu Allahdır). Bu iftiradır. 25/47) anlamındaki âyeti hatırla da yüzünü arkana çevir. Benden bunu öğren ki. Kendinden karıştırdığın ve kendine perde ettiğin hayaller eksik değil. arzularına göre hareket etmeyen islâm çocuklarından tiksinmelerine benzer. Allahnın gölgesidir" sözü Ebul Hasan Harrakanî'nin nazarında doğru değildir. Biri bin istek ve yalvarma ile bir parça rahat ister. Çünkü biz dünya adamıyız. raks eder. Babası dedi ki: Olmaya ki ondan umut kesesin. müsaade et de biraz gönlümü avutayım. onun ise dünyada gözü yoktur. Hem kendin. Bundan dolayı hayalleri dallandırıyorsun. Biz de dünyayı terk etmeliyiz ki ancak onun gibi olalım. Ah ve figan çocukların işidir. acaba işin sonucu ne olur? Yusuf Peygamberin küçük kardeşi Bünyamin'in adı hırsız diye çıksaydı ne olurdu? Derviş Bayezidî Bistami'nin türbesi başfnda diyordu ki: Onun bir perdesi kalmıştı. "Gördün mü. ilâhi söyler. Benim gittiğim bu yolda her ne kadar bir yol arkadaşım var. sözünü biz kendimiz söylüyoruz. diye yalvarır. Yahut onlara sen yaraşırsın! Siz bizimsiniz. Bunu anladım. Senin. Nereden bu söz? Allahya ant içerim ki. Meğer.. Dervişlerin kulları da benden hoşlanıyor. benim de. Fakat bu başkalarının işi değildir. onun gölgesini arşa götüreceklerdi. Bilmiyorum ki namazda ne okuyayım. ne demektir? Yani en küçük Allah kim oluyor ki. Yanındaki altını her ne kadar inkâr etsen.sözü öğünme yönünden değildir.A. Ebubekir onu bilmez. Ben ahvali biliyorum. Evet. dedi. Biri okunu uzağa atar. ey Allahm gönlümün dilediğini ver. Yanında taşıdığın altını inkâr ediyorsun. Eğer başkalarının evine götürüyorlarsa size ne? . o perde içinde dünyadan göçtü gitti. Ondan. ondan getir. başka hayallerle karıştırıyorsun. Hoca Ahmed'in gözü bir dervişe ilişti. dedi. ben bir şey değilim der. bir sofra getiriyorlar. Ben sana bin dinar vereyim. arkanda ne göreceksin? Hazreti Ebubekir arkandan seslenecek: Ey şaşırmışların kılavuzu! Bir taraftan cevap gelir: Eğer Muhammed (S. Derviş. dedi. Rabbin gölgeyi nasıl uzattı?" (K. ne de biz onlardanız. der. dedi. al götür oğlumu da sana yoldaş edeyim. o belki. 245) "Sultan. Böyle bir hazineden kendi fikrinle uzaklaşmak gerekmez. Onun da sakalı var. Kur'an'da. Çünkü Hoca Ahmed'in oğlu yoktu. dünyaya yaramazlar. perhiz edesin ilk işin budur. Şu halde bizden daha erdemli bizden daha şereflidir. senin yanında onlar gerektir. Ben neredeyim? Benden haberi yok. göğsünün her tüyünden ter damlaları boşanır. Şimdi sarhoş olacaksın ki ayılasın. Ötekini bırakmazlar ki ırmaktan dışarı çıksın. onun hiç bir şeyi yok. Hoca keramet göstermişti. bakalım ne olacak? Bunlar dervişlerin hoşlandığı şeyler. ne onlar bizimdir. Hazreti Mustafa Aleyhisselâmdan öğrenmemiş ve haber vermemiştir. "Fatihasız namaz olmaz" emrine uyayım. Şimdi onlar neye yararlar? Dine yaramazlar. Bu nedir zayıflık mıdır? (M. ondan daha yok mu? getir. 244) "Allahdan başka Allah yoktur" diye mırıldandığını. içinden sana bir ses geliyor mu? Mânada için dışından daha iyidir. yahut beni unutan zata uğrayalım. dedi. ona biri. yemeğin karşısında sabredesin. Nasıl savaşabilir? Yedi başlı ejderha onun varlığının gölgesidir. Eğer beni görürsen selâm söyle! Biliyorum. Evet onlar azap çekerler. onu himmeti ile kendine çeksin? "Kuvvet galibindir" demeyesin! Bizim hikâyemiz onların söyledikleridir. tekrar hazinenin anahtarını eline verdim. biz de sizin. O ben bir şey değilim dedi. Biri gerektir ki beni güldürsün. dedi. Yarabbi! Sana ne dua edeyim. Böylece onların adları anılır. Onların seni sevmemesinden sakın gam yeme! Onların senden uzaklaşmak istemesi tıpkı Yahudilerin. alnında bir işaret görüyordu. Yarabbi işimi kolaylaştır. Onun altını da var. urbası da var. başına şarap dökerler. ama yine hoşlanıyorum.onlara yüksek sesle şu cevabı verdi: Bunda şaşılacak ne var? O bilgi ve fazilet ehlidir. Benim gönlüm her şeyi istemez. Dedi ki: Yol senin gittiğin yoldur. Ey sultan kalk! Eğer gelirsen gidelim masrafı bana olsun. İşte böyle şimdi ne yapalım. der. Bir derviş dedi ki: Ben Ebu Abdullah Mustafa Aleyhisselâmdan şunu öğrendim ki. ötekini bırakmazlar ki dışarı çıksın. bir damla yaş çıkaramaz gözünden. bunun başka mânası vardır. Ama zamanenin eli onu gizlemiştir. Biri ağlar. ama belki o bizden daha üstündür. dedi. der. birtakım harfler sayıkladığını görüyorum. hayır. kerem sahibi olur. o yoktan getir! Önce ondan sende vardı.

Eğer o sözlerle meşgul olayım derse kervan gider. Allah bilgini. o yüceliği. Müjdele. o söyler ve en önde gider ve bir hikâye tutturur. işittiğini ya söyler de dinlemez. Deveden düşersin. A. Bugün Semender'in ateşe âşık olması hiç şaşılacak şey değildir. Feryada gücüm yetmiyor. meyve ve mahsûllerden bir şeyin eksikliği ile imtihan ederiz. der. Haccı anmakla da meşgul olma! Çünkü başını kaşımaya bile vaktin yok! Buna imkân bulamasın. Halbuki. Onlar. O oyuncakların her biri için bu ne hoş. Çulha çulhalığını unutmaz ancak o sanatı yapar. Gittiği yerde ne bir. Allah her kemali anlar. Güneş böylece her tarafa bakar. Hiç bir iş yapamıyorum. dedi. Ona dedi ki: Bir yer hazırlayın bu topluluğun yemek pişirmek cihetinden bir zorluğu yoktur. Çölleri aşmak başkadır. Bu da bir imtihandır. aşağı inmek değildir. dediler. "Rabbi Musa'ya göründüğü vakit. çekilen emek nispetinde elde edilir. çulhadır o. çabucak yemek geldi. Yirmi beş gün bu tertiple gitmek gerektir. Ona söylerim ama tekrar unutur. Hazır buldukları ile . Senin bulduğun dostlara taş bile takat getirmez. ikinci hafta. Yani dileği uğrunda uyumazlar. Hak yolunun^ulu önderi sizsiniz! Senet sizindir! Bir zavallıyı Hazreti Muhammed'in (S. Bir işimiz yoktur diyoruz. adamcağız. Sırmalı elbiseden ne anlar? (M. Can ne oluyor? Mal ile oynayan kimse nefsinden daha iyi bir şey mi gördü? Çünkü onun bir tüyünün değeri yüz bin altından daha üstündür. Bu sana uyku getirir. hemen bir hüner gösterdi. onların nazarları senin sabrına çevrilmiştir. Çocuklar. bana nasıl inanır? Eğer Mevlâna Celâleddin desem. bu takdirde o makam pervanenin seyranıdır. dört yüz oda yaraşırdı. ama içinden elini ağzına kapa. Sıcaklığı toprağa bu mertebede verdi. Falan. ötekiler bunların sözlerini anlatırlar. Dil yarası acıklıdır. Halbuki ona iki yüz değil. ilk hamlede üç gün yol yürütürler. bir zerre kaybolmaz. ne de yüzlerce yamalı hırkanın sözü olmaz. bu namaz kılmaz. herkes kendi başının çaresine baksın. yahut dinler de söylemez.)yüce katına getirdiler. Ayaklarının altında öl. Önceden söylemek gerektir ki. 7/139) anlamındaki âyeti okurlar. halinden hoşnut musun diye. Nihayet onların dostluğu beni yolda koymaz. bunlara sabredenleri müjdele. 248) Perdenin arkasına git. Hiç şüphe yok ki. 156) buyurulmuştur. Her zaman her bir varlık bir şeye âşıktır. Haccın zevkine ermek de başkadır. Bu yolda baba çocuklarına bakamaz. şaşkın ve kendinden geçmiş bir halde arkalarına düştü. Kalenderin biri sırmalı bir külah ve mintan giymiş gidiyordu. doğrudur. Binlerce insanı oradan geri çevirirler. Olmaya ki. Bunlar akıllı. Biri diyordu ki: Babam Sultanın katırına çul dokur. (M. sonra candan kıymetli ne gördüler? Kuran'da. çünkü ateşten kaçmaz. mey içerler mest olurlar. Eğer işitirse. Size tekrar söylüyorum. onu düşünmek bile gerekmez. meğer ki atların kolonları çekilirken baş kaşınmış olsun. Cebrail'in kan bahasını hikmet hazinesinden öder. İsa'ya inanan Hıristiyanlar. onu çok yoksul bir Allah elçisi bilirler. Ondan bir feryat kopar. Ötekiler onların sözlerini taklit ederler. Keşke surette uyuyaydık. Ona dediler ki: Ne peşinden koşarsın? Hep ona bağlanmışsın? içlerinden biri onun için yiyecek bir şey getirmelerini söyledi. bunlar da onlardan gelen sözlere ses çıkarmazlarsa kapılar tekrar açılır. Aşktan yüz mü çevireyim. Allah bütün gün Musa ile beraberdi." (Bakara sûresi. Doğrudur. Şu saatte bilgin bir hatun kişi diyordu ki: Biçare! Hacı rüyada gördün de Hac kafilesinin başbuğunu görmedin mi? ilk önce. Bunu sonradan söylemek yalandır. Kabe'nin kapısına kadar gitmeyelim. doğrudur. Ebu Said sonra padişahın huzuruna kabul olundu. başka söze ne lüzum var? Size gerekse teni de terk edeyim. henüz Allah âlemine erişmemiş ise dışarıdan ne söylersen söyle.Uyuyorsan ne bulursun? Yücelikler. ne tuhaf oyuncaktır. Ne yüce kudret! Ben nefsim için ne gibi tasarrufta bulundularsa razıyım. temel onlardır. diyordu. Sonra bir çölün ucuna varılır. Gel demesine imkân kalmaz. Kıyamet peşin kopmuştur. Akıl sahibine bir işaret yeter. Yüksek makamlara ermek isteyenlerin geceleri uyanık yatması gerektir. düşünce şaşkınlığı ile aşağı yuvarlanasm. Hazreti Peygamberin. Evet. evet fena değildir. Çünkü bu ses neyden çıkar." (K. Dostlara yetişeyim diye acele yürüyordu. Çünkü senin ilk konağın burası mıdır derler. ayık sarhoşlardır. Münadiler. Beni okşamasa ne minnet ayağımı bile öpse azdır. Kudret. Namaza çağırmayı da gizli işaretle yapıyoruz. Bunların gördükleri ve konuştukları ancak bu gibi şeylerdir. 247) Münadinin bu sözünden erkeklerin erkekliği artar. içtikleri zaman daha çok ayılırlar. bak ki. O mintanın içine de bir yamalı hırka saklamıştı. (M. madem ki biliyorsun. ancak Allahyı ve onun Peygamberini seviyorum. Akla ve akıl sahiplerine diyorum ki: Bırak o delileri. mal yüzünden canlarını yele veriyorlar. kuvvetli dayanağın var. 246) Üç kız bir arada oturmuş konuşuyorlardı: Herbiri babasının işinden söz etmişti. O çocuk yolda kalır. işte bir iş çıktı. dedi. "Sizi korkudan. Tam yedi gün onların halinden hayrette kaldı. açlıktan veya can ve maldan. çığırtkanlar bağırırlar. Ebu Said bir topluluğa rastladı. bir titreme bir sıtma başından ellerine kadar yayılır. ululuğu ve kudreti ile beraber bir odacığı bile yoktu. Onlar nefisten daha değerli bir şey mi gördüler ki canlarını feda ettiler. çocuk babasını göremez.

bana nasıl inanır? Eğer Mevlâna Celâleddin desem. ancak. A. Önceden söylemek gerektir ki. Olmaya ki. Tam yedi gün onların halinden hayrette kaldı. Anlarım. bu namaz kılmaz. neresi yarı düzlük. Doğrudur. Tekke. (M. Halbuki ona iki yüz değil. doğrudur. Namaza çağırmayı da gizli işaretle yapıyoruz. Aşktan yüz mü çevireyim. ne tuhaf oyuncaktır. meyve ve mahsûllerden bir şeyin eksikliği ile imtihan ederiz. halinden hoşnut musun diye. Çölleri aşmak başkadır. Haccın zevkine ermek de başkadır. çabucak yemek geldi. Bu yolda baba çocuklarına bakamaz. dedi. Hak yolunun ulu önderi sizsiniz! Senet sizindir! Bir zavallıyı Hazreti Muhammed'in (S. Sonra bir çölün ucuna varılır. Münadiler. ben yüce himmetliyim. lokma derdinden uzak olmayan tekke adamları için değil. Ayaklarının altında öl. mey içerler mest olurlar. çığırtkanlar bağırırlar. o söyler ve en önde gider ve bir hikâye tutturur. ancak. Binlerce insanı oradan geri çevirirler. 247) Münadinin bu sözünden erkeklerin erkekliği artar. Ona dediler ki: Ne peşinden koşarsın? Hep ona bağlanmışsın? içlerinden biri onun için yiyecek bir şey getirmelerini söyledi. yahut dinler de söylemez. Ona dedi ki: Bir yer hazırlayın bu topluluğun yemek pişirmek cihetinden bir zorluğu yoktur. sonra candan kıymetli ne gördüler? Kuran'da. henüz Allah âlemine erişmemiş ise dışarıdan ne söylersen söyle. Gittiği yerde ne bir. ilk hamlede üç gün yol yürütürler. Müjdele. Hiç bir iş yapamıyorum. Yüksek bir başım. işittiğini ya söyler de dinlemez. "Sizi korkudan. Ebu Said bir topluluğa rastladı. 156) buyurulmuştur. dediler. O mintanın içine de bir yamalı hırka saklamıştı. neresi düzlük. Çünkü bu ses neyden çıkar. adamcağız. Kalenderin biri sırmalı bir külah ve mintan giymiş gidiyordu. ancak Allahyı ve onun Peygamberini seviyorum. Şu saatte bilgin bir hatun kişi diyordu ki: Biçare! Hacı rüyada gördün de Hac kafilesinin başbuğunu görmedin mi? ilk önce. Hiç şüphe yok ki. Bunu sonradan söylemek yalandır. Yirmi beş gün bu tertiple gitmek gerektir.)yüce katına getirdiler. böyle bir topluluk için açılmalıdır. dört yüz oda yaraşırdı. Katır. neresi bozuk yoldur. Akıl sahibine bir işaret yeter. dedi. 248) Perdenin arkasına git. ötekiler bunların sözlerini anlatırlar. aydın bir gözüm vardır. Kudret. der. Yokuşun başından bakınca sonuna kadar görebilirim. Allah bilgini. onu düşünmek bile gerekmez. . Onlar. (M. Çünkü senin ilk konağın burası mıdır derler. böyle bir topluluk için açılmalıdır. aşağı inmek değildir. diyordu. Eğer o sözlerle meşgul olayım derse kervan gider. herkes kendi başının çaresine baksın. Her zaman her bir varlık bir şeye âşıktır. Gel demesine imkân kalmaz. Deve cevap verdi: Birinci sebep şu ki. Feryada gücüm yetmiyor. Nihayet onların dostluğu beni yolda koymaz. Onlar nefisten daha değerli bir şey mi gördüler ki canlarını feda ettiler. Kıyamet peşin kopmuştur. ayık sarhoşlardır. başım havadadır. Haccı anmakla da meşgul olma! Çünkü başını kaşımaya bile vaktin yok! Buna imkân bulamasın. Bu sana uyku getirir. açlıktan veya can ve maldan. Tekke. bunlarda onlardan gelen sözlere ses çıkarmazlarsa kapılar tekrar açılır. Can ne oluyor? Mal ile oynayan kimse nefsinden daha iyi bir şey mi gördü? Çünkü onun bir tüyünün değeri yüz bin altından daha üstündür. O çocuk yolda kalır. ben ise çok kere kervanın başındayım. onu çok yoksul bir Allah elçisi bilirler. bak ki. deveye dedi ki: Nasıl oluyor da sen pek az önde gidiyorsun. temel onlardır. Ona söylerim ama tekrar unutur.ihtiyaçlarını giderirler. Kabe'nin kapısına kadar gitmeyelim. bir titreme bir sıtma başından ellerine kadar yayılır. mal yüzünden canlarını yele veriyorlar. hemen bir hüner gösterdi. Dostlara yetişeyim diye acele yürüyordu. çocuk babasını göremez. Eğer işitirse. Ebu Said sonra padişahın huzuruna kabul olundu. meğer ki atların kolonları çekilirken baş kaşınmış olsun. evet fena değildir. Evet. Bugün Semender'in ateşe âşık olması hiç şaşılacak şey değildir. O oyuncakların her biri için bu ne hoş. Allah her kemali anlar. Bunlar akıllı. Bu da bir imtihandır. deveye dedi ki: Nasıl oluyor da sen pek az önde odacığı bile yoktu." (Bakara sûresi. Bir işimiz yoktur diyoruz. işte bir iş çıktı. Cebrail'in kan bahasını hikmet hazinesinden öder. şaşkın ve kendinden geçmiş bir halde arkalarına düştü. Akla ve akıl sahiplerine diyorum ki: Bırak o delileri. Dil yarası acıklıdır. ikinci hafta. Ötekiler onların sözlerini taklit ederler. kuvvetli dayanağın var. Katır. düşünce şaşkınlığı ile aşağı yuvarlanasm. ne de yüzlerce yamalı hırkanın sözü olmaz. doğrudur. Deveden düşersin. içtikleri zaman daha çok ayılırlar. Falan. lokma derdinden uzak olmayan tekke adamları için değil. bunlara sabredenleri müjdele. Hazır buldukları ile ihtiyaçlarını giderirler. onların nazarları senin sabrına çevrilmiştir. isa'ya inanan Hıristiyanlar. ama içinden elini ağzına kapa.

110) buyuruyor. diye sesleniyorlar. falan medreseye yerleşelim dediler. yani Allahya. denilebilir.. Bilgiyi.Bir kaç kişi vardır ki. gel git. dedim. Bir topluluk da hem onu taklit etmez. ne de ayık iken görülemeyeceğini söylerler. Biri doğrudan doğruya ona. Bunlar taklitçilerdir. Bir başkası da Allah kendisi için o zamirini kullanıyor ki bu onun için saygı ifadesidir. aynı şekildedir. Allah rüyada görünebilir derler. Rabbimin sözleri diye söyleyen odur. Halbuki şimdi yürümek zamanıdır. bir şey okuyayım ki. kardeşlerim var. eğer o sırada yanımda olaydın. Bari sen gel. Marifet öğrenelim. sana nasıl yaklaşayım! Ona öyle şeyler söyledim ki. bu varlığa doğru her an ayrılık var. bunları iyi anlamak için sıkıntıya katlanayım. ürkeklik gösteriyor. eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsaydı ve onun bir katı da eklenseydi yine Rabbimin sözleri bitmezden önce deniz tükenirdi. Kur'an' da. beni uğursuz bir kapıcının oğlu farzet. tıpkı sultanın yanında bulunan has kölesinin. kendime geldim. (M. dedi. karşıma geçer. Armut boğazda düğümlenir. O devreleri iyi değerlerdirmek gerektir. ama nihayet kendi isteğimle o maksada eriştiğime bakmaz. semiz bir delikanlı da olsaydı. Gıybet ise büyük günahlardandır. Derler ki: O. billahi. yani gıybet. Karşı taraf hakkını bağışlamadıkça bu günahları işleyen kimse azaptan kurtulamaz. Zavallı kapıcı. En çok gerçeği arayanlar en çok taklitçidirler. o ulu Allahnın temiz zatı hakkı için o kimseler de. derler. iki halin dışında değildir. Falan yeri tutalım. benim de tanıdıklarım. Evet. gönül taklitçisidir. Eğer bende masal dinleme arzusu yoksa.A. Ya hazırdır. Her nerede ki. öteki de onun hakikatine işarettir. Allahdan söz açarlar. Bu toplulukta hep bundan bahsederler. Her lâhza. böylece söz daha tatlı ve lâtif oluyor. dünya lokması uğrunda niçin tahsiLetmeli? Benim kim olduğumu. yani Allahya işaret eden zamir. Pabuçsuz dışarı fırladım. Bir çoğu da onun ne rüyada. niçin geldiğimi nereye gideceğimi. Beni kurtarırlar mı. kimbilir ne hale gelirdim! Eğer kuvvetli. ant içme için Arapça'da üç harf vardır: Vav. böyle konuşmayı ayıp sayarlar. B. ayrıca. bu işin sonunun neye varacağını sorarsam. ben de bizzat oraya kadar gitmek yüzünden helak olurum. şu duvara vursan delerdi. bir zümre safa taklitçisi. Evet dediler. ya gaiptir. Müjde dediler. hazır ise vahşet. Meğer ki sultan ona yardım etsin. O taraf aynı renkte. hoşa gitmez. o medresede o ciheti öğrendiler. Ey Adem oğlu! Şimdi yanına geleyim. zulümdür. neredeydin ki. iki kısımdır. ancak kendiliklerinden konuşurlar. dostlarla bir arada bulunmak gençlik çağlarından daha tatlıdır. Çünkü o taraftan. Ancak böylece arkasından gidersem başını kaldırır. Eğer git derlerse. gelmedin? dedim. Maksat Arapça öğrenmekten başka bir şey değildir. Gaibi anmak.) taklitçisidir. ondan uzaklaşmak. işin içyüzüne bakarım. Ama şimdi onlardan hiç biri hatırıma gelmiyor. yoksa kurtaramazlar mı? Eğer onların hatırları benimle beraber ise. hazır olanı anmak da ürkmektir. Bir zümre vardır ki. şimdi geri geliyor. (M. 250) Bir zaman din bilgini idim. tallahi derler. Acaba nasıl edeyim de yanına geleyim? Bir aptal sana erişemez mi? Ben bu nefsin elinden acizim. . kan dökme. Biri dedi ki: Bize söz söyletmezler." (Kehf Sûresi. boynuma bir yumruk vurur beni harap ederdin. Şah mı geliyor? dedim. Şimdi bizim nasibimiz armut değildir. bühtan. istiyorum ki. sultan şöyle yaptı. Zikreden bir kimse. yolcuları da umutsuzluğa uğratayım. o hal sırasında hiç bir şey yapamaz. Öyle bir yumruk vur ki. Arap kılığına bürünmüştür. Zavallı ben. ah git der. Dışarı çıktım. Gaip ise gıybet ediyor (arkadan konuşuyor). Divane oldum. diyorlar. öyle kendimden geçmiş bir halde idim ki. Bu bir nevi küstahlık olur. Bazıları vallahi. dediler. gideyim danışayım. Şah gitti. Arap dilindeki mânalar. 249) sultan böyle söyledi deyip durmasına benzer. halbuki karpuzun tadı hoştur. Diyelim ki. aslımın nereden olduğunu öğretmeyen bir tahsil neye yarar? Eğer bu mânalar bir testide su gibi ise ben testisiz su arıyorum. vaktin hoş geçsin! sözleri vardır. Bu der ki: o mekândan münezzehtir. ancak terbiye ile ayağıma kapanırdı. bir tayfa da Mustafa (S. Onun yanında çok zikretmek. Yemin. Hak âlemi hoş bir âlemdir. Safilerin fıkhı olan Tenbih adlı kitabı ve daha başka fıkıh kitaplarını da okumuştum. hem de ondan söz nakletmezler. işin içyüzü böyledir.' Dört büyük günah. çabuk meşhur olalım derler. O der ki: Allah arş üzerindedir. Bir zümre de Allah taklitçisidir. Allah karpuz gönderdi. Artık biz de şaşırdık. önüne koştum. cevherimin ne olduğunu. "Ey Resulüm söyle ki. acaba ne olacak diye o kapıcıkta oturmuştur. yaşa! Ömrün uzun olsun. Onun arı ve yüce benliği. Yeniden canlandım. T harfleri.

o aşk ile pek çok kıvrak ve hareketli rakslar etse. Musa'ya. Celâleddin'in vazında geçen bu söz çok doğrudur. çevreleyen bir kâse de yok. Su diz kapaklarını geçmiyor. dizden dize fark var senin için diz boyu olan su. Allah olasın demiyorum sana! Küfür söz söylemiyorum. alırdım ama yenimin içine saklardım» Bu aşk haliyle semada iken. Kayıplara karışır. Hazreti Resul. kendi kendine yansın dedi. 252) Beni dolaştırıyordu. Allahnın sözünü. senden hiç yüz çevirmesin. yarım selâm bile vermez. Ola ki o seni görür. (M. Kanadımızı çırptıkça daha çok yapışıyoruz. ama imanlı bir kulumun gönlüne sığdım. Gerektir ki o selâm versin. Ta ki ayrandan bir kenara çıkalım. Onu. Bu mim ise mânanın perdesidir. elini tutar. kendisini uzaktan selamlayanlara karşı hem selâm alsın. Ben böyle birine selâm vermek isterim ki. Bu aşk yüzünden otuz kırk gün hiç bir şey yemek istemiyordum. ucu bucağı yok. Onun etrafında toplanarak birlikte yürümek isterler. Ebu Necip'e (Sühreverdî) dediler ki: Madem ki sen Allahyı göremiyorsun. O nasıl ayrandır ki. Hele Adem oğullarından Muhammed ümmeti olanlara ne mutlu! Muhammed'in gözü Muhammed değil mi? Muhammed'in gözü aydın ki. Ona ümmet olunca. Ahmed'den Ahad'e kadar açık bir mimden fazla bir şey yoktur. Birisi yanımda yemek sözünü etse ben hemen elimi ve başımı geri çekerdim. Arş üzerinde ve Arş sakinlerine göstererek. doğu tarafı mümin ve Muhammedi olarak raksetmeye başlarsa. Karınca. Deve ayağını suya soktu. Henüz çocukluk çağında idim. "Göklerim ve yerim beni kapsayamadı.Mısra: Kâbeden. Allahnın dilini ve sözünü anlayabilesin. Devenin biri bir karınca ile yoldaş olmuştu." (Kutsal hadis) buyurmuştur. Yemek zamanı geldiği vakit bana lokma verseler kabul ederdim. dedi. gitmeyi düşünürler ve o zamanı korurlar. o. Üç gün yemek yememiş bir delikanlı. cansız şeyler. İki gözüm iki kan çanağı gibi idi. Bugün. . Bu şiirin kelimeleri. Bir aralık ansızın bir Sütun gözüne erişir. sana ne yapabilir? O bir kaç kişiye bak ki. gel gel. Henüz hamdır diye bir ses geldi. gönülalçaklığı göstersin. senin gibi yirmi tanesini beslemeye yetişir. hem de secde etsin. Hak Peygamber seninle iftihar eder. bütün varlıklara değer. Ancak yakınlık yönünden olsun. onun dilini. yedi gök ve yeryüzü ve bunların sakinleri raksa gelirler. puthaneden maksadım sensin! Benim puthaneden maksadım senin yanağının hayali ve cemalindir. bari çileyi boz da dışarı çık. görünüz der. Bir su kenarına geldiler. bakınız. meyhaneden bir kötü kadını getirsen. Nihayet ondan ne çıkar ki ona umut bağlayacaksın. Erginlik yaşına varmamıştım. bu sana müyesser olmuyor. Tertip ehli erenler. Karıncacık hemen ayağını geri çekti. Onu kendi köşesine salıver ki. Yahut bal içindeyiz. der. Kör Bedreddin'in damadı. Yüce âlem sensin. Bir kuş yavrusu gibi beni dolaştırdı. Canlı varlıklar. ama dadi. onun nazarına uğrarsın da çetin işlerin kolaylaşır. istediğim o mânaları vermek bakımından gönlüme yar değilse elbet de bar olacaktır. Her tarafı dolaş. Şimdi nereye gidelim? Kendimizi nerede kurtaralım9 Bir ayranın içine düşmüşüz. eline geçirdiği bir ekmek parçasını nasıl kapar ve çabucak parçalarsa ben de onun elinde öyle olmuştum. ayıptır söylemesi. o da sevinçle raksa başlar. bunlar hep insanlarda vardır. isa'ya göstererek seninle öğünür. Şahabeddin'in yanında sana başbuğluk erişmez diyordu. sonra görünmez olur. Mısra: Sen aradan kalkan o mimi cihan farzet! Adem oğlu ne kutludur! Yedi iklime. gerçek budur! Nasıl ki Allah. benim başımdan aşar. insanlarda olan hassalar ise bunlarda yoktur. sen ona ümmet oldun. kolayca geçilir. eğer Muhammed batıda olsa. o geniş yenleri ile. onun kulu nasıl bilir? Allah kulu ol ki. Bunların gerçek raksa başladığı saatte. bu adam benim ümmetimdir. o coşkun dost beni yakaladı. Deve sordu: Ne oldu sana? Karınca cevap verdi: Su var. felek boşluğunun güzelliği. Şimdi hale ve işe bak ki.

sen kimin elinde görüyorsun. Musa sordu: Cüz ile cüzî ve kül ile külli arasında ne fark vardır. ağırdır. evet. Onlar bir dirhem bulurlarsa ferahlanırlar. "Ferahlandılar. Gelin! Bizim işimiz hep doğrudur. Sıkıntıdan kurtulurlar. kulluk ondadır. nefsime taatten. Musa Aleyhisselâm. Talip için dedi ki. çabuk su getir. Zamane onu da götürür. Şeyh dedi ki: Pabuçlarınızı iyi yoklayın. dedi. En iyi öğütçüler. Çünkü ben iddia etsem ve desem ki: Bu birleşme sırasındaki bir avuç toprak yabancılarla bulunduğun zamandaki altından daha hoştur. cevap vermedi. Ruhuna binlerce rahmet olsun. ve nereye gideceğini bilsin. sevinirler. Derviş şaşırarak. Dilencinin isteği üzerine vereceğin bir akçe. o zaman zorlanma zamanı değildir. Musa. Allah sevgisi gecikmez. Şüphe ne oluyor! Ben kendim için feryat etmiyorum sizin için ağlıyorum. Dünya cevap verdi ve dedi ki: Evet. ona göre ağlayayım. "Benim katımda söz değiştirilemez. Bunun ayrılıktan başka ne faydası var? Ama niçin gidip özür diliyorsun. fakat bizi unuttular. Musa tekrar sordu: Ne fark vardır. son günlerinde şunu söylemişlerdir: Dünyada elimizde kalan son nasip cefa ve günahtır. burada güvenlik kazanılmaz. (M. ben sana iki kat kulluk edeyim. bir dervişin eline iki testi verdi. güvenlik yolu buradan çıkmaz. Gerçeklense de gerçeklenmese de. dervişe. 254) Kuran'da. Bir sema âleminde idi. Çünkü o erkek bir asıldan doğmuştur.Üstatsız kalırsam inancım başkalaşır." (Enam 44) sözü de dünya nimetlerine işarettir. Bu bütün cihana karşı verilmiş bir öğüttür ki. Çünkü dünyamızın kazancı zahmet ve günahtır. Etrafında toplanırlar. "Yarabbi sen verdiğin sözden dönmezsin" (Ali Ümran. Yahut sözü biraz açıklayarak derler ki: Ruhlarımız bedenlerimizden ürkmektedir. Yine âyetteki ferahlanmadılar" sözünde de onları ebedî hayata yaklaştıran milyonlarca hikmet vardır. dedi. Yemekte bile aramızda ayrılık yoktur. Burada sonunda pişman olacaksan daha önce olmalısın. Derviş. Hayatı neşeli olmayınca insan kendisini emniyette bulmaz. Eğer senin sadece böyle bir çoğalıp üreme gücün varsa onlardan farkın yoktur. Sonra kendimizi terbiye bahsine gelelim. İlim ile uğraşmak dünya işlerinin en iyisidir. Melek. Bize vaat ettiler. farkı yoktur. Beni nefsimin hoşuna gidecek şeyle teklif etme çünkü teklifte ürküntü vardır. evin yolunu çıkarır. Matlup dedi ki: Kırmızı ve beyaz suyu nefsinden iste. Ona da akıl perdedir. 194) buyurmuştur. ama gönülde hiç yer tutmuyordu bunlar. nimet sayarlar ve yeri öperler. . dedi. sana konuk geleceğim. ama başka bir işte de kullanırlar. Dedi ki: Bunu şeyh söylemedi. İki defa doğmamış olan mahlûk." ve sonra (kulunun dilinden).Sonra eline bir ekmek parçası verdi. "Allahı ululuğuna yaraşır bir halde takdir etmediler'". önünden sonundan haberi olmaz. Çünkü bu duygular. işte benim üstadım budur. Allahsına dedi ki: Yarabbi! Beni bir şeyle görevli kılma. Bu üreme konusunda seninle bütün hayvanlar ortaktır. ama evin içinde yol çıkmaz. 91) Kur'an'daki. Allah buyurdu ki: Sana pek az teklif yükletilmesi. Şüphesiz seni terbiye etmek gerektir. İç ve dış duyguları da bunun için verildi. Sen bu birleşmenin değerini bilmezsin. Bu birliği. nihayet gittiğime pişman oldum diyorsun?"Biz de öyleyiz senden ayrılıyoruz. İkinci "gün derviş Musa'ya yalvararak: Ey Musa! dedi Allah. sözdür. (Enam Sûresi. bu fark hangisidir? Güldü ve hoştur. Ey niyaz ehli olmayan ulu peygamber! Bu nasıl olur? dedi ve ilâve etti: Ey Musa çabuk hayrete düşme. sofiler temiz yürekli idi. Mısra: Ey düğümler çözme yolunda ölen kahraman! (M." (K. "Sizin ve Benim düşmanımı dost tutmayın. O uzaklaşmaya yol açar. Nasıl ki Allah. şaşırırlar. Şimdi o ölünün vasıflarını say ki. dedi. nereden geldiğini. 2^3) İnsan bir maksat için yaratıldı ki. kendi nefsini unutmaktır. bu yolda gerekli araştırmayı yapabilmek için lüzumlu birer araçtır. kulluktan sorular sordum. başkalarına öğüt vermek. O sağlam imanım başka bir şey olur. gönül perdedir. Dedi ki: Sözü kendinden uzak söylemek. Bir yabancının pabucu araya karışmış olmasın! Akıl. senin için teklifsiz olan milyonlarca ibadetten daha hayırlrdır. Cevap verdim: Biz bize nakledilmiş olan sözden bahsettik. Bu kadar hoşumuza giden perdeler de kiliselerde ve puthanelerde bulunur. yahut parçaları ve nesilleri ıslâh eden Buhar'ı ara ki. melekût üzerine çıkamaz. Çalanlar hoş sesli ve güzel yüzlü. Bu gerçeklenmemiş. 60/1) buyurdu. bütün işlerimiz hattâ yiyip içmemiz bile aramızda danışma ile olur. kendi arzunla verdiğin bin akçeden hayırlıdır.

Kaf veTe bulunmadığı zaman da böylece Eliften bir ışık belirir. Gönül için. dertsiz bir kimse daima böyle ıstırap çeksin. mühlet vermiyor ki. münkir olmaz. benim evimde bir sofra donatsınlar ve o sofrada her şey. söz söyleyelim. ama öteki cihet ne oluyor.Yer sarsıntısı. Vav. ama bizimkini geri bırakırlar. Bu Zehra ile o.)vahi kâtibi yani ilâhi emirler yazıcısı oldular. öküzün bacağından olsaydı. ben ondan batkın bir haldeyim. bir kaç kişi de vahyin indiği yer." (Zilzal Sûresi. Ben de diyorum ki: Madem ki sana böyle haber verdiler. ey edepsiz çocuk ibret al ve ey kocamış kişi. Uyku gelmediği vakitler en güzel bir vakittir. Mademki böyle oluyor. "Ibrahimin makamına giren güven bulur. bilmem ki maksatları nedir? Eğer söylemiş olsam işi açıkladığım için bütün cihan beni sakalımdan asar. söylediğimiz evliya sırları yeterli değildi. Ben Mevlâna'dan vazgeçtim. önce korku gelir. Bakayım topal mıyım. teklif de fazlalaşır. şeriat hükümleri tarafına kulak versin! Yoksa bilse ki taş gibi bir yüzü var. genişlik bulur" buyurmuştur. sonra da zevk ve gönül hoşluğu başlar. yüzünü gördükçe iğreniyorum. Şüphe yok ki aradan bin yıl da geçse bu söz ancak benim istediğim kimselere söylenebilir. dedim ve ilâve ettim: Ona bir tokat vursam elini namazdan çeker. Bu da ruhun gıdası ve amelin sağlamlığı içindir. Mümin için bunun ötesinde başka bir şey olamaz. Şimdi Allah sebep halketti de seni seviyorum! O iğrenme düşmanlıktan değildi. Sana bir hikâye anlatayım. ta Musul'a kadar bir yolculuk yapacağım. Güzellik çağında iken gözünü öpeyim. Bu tatlı baldır. Biri dedi ki: Bir iğneci isa'nın yolunu kesmiş. her ikisi düşmanlığa kalkışmışlar. yani onun muhatabı oldular. diyeyim. ne oluyor? dedim. bütün yeryüzünü titretirdi. Halbuki bir şehir alt üst olurken. tutarsam dışarı atarım dedi. Bu güzel cevaptır. Musa Peygamber çağında ölenlerden başkalarıdır. Çalış ki her ikisi de sen olasın! Yani vahyin hem muhatabı. bir şeftali vermedin! Ben. 255) Istırap. bundan sonra her kim bu teklifin artmasından zevk alırsa. O ister adam oğlu olsun. Göz yerine gözyaşı ve ıstırap görüyorum. hiç olmasa kırk gün evde tutmak gerektir ki orada bir hayal görsün. A. bunu inkâr etmişti. Peygamberler için bu ne iftira! Güya. sanki onun gözünden dışarı fırlamıştır. Onların zannına göre marifet saydıkları şeyde ya Hıristiyan. Bu kancık tabiatlı insanın acaba kadınlarla ne işi var dedim. Kâfir olan Nasranî. Kur'an'ın "Oku!" hitabındaki işaret bir ışıktır. Gerektir ki. ama gelmedi. şimdi nebilerinkine başlayalım. 3/197) buyurulmuştur. dediğinden bahsediyorsun.yahut yaz diye önüne bıraktığım yazıyı uykun gelinceye kadar yazasın! Nihayet ona diyorum ki: Benim dilediğim insan sen idin. Harfleri arasında Elif ile Nün bulunmayan şeyin vasıflarını söyleyemem. su küpü ve her tarafta yüzlerce nimetler bulup yesinler. o kahpe. Ona bu gün Allah adamı böyle konuşur. "Yer sarsıldığı zaman. Yani. Çünkü o aşk ile yanıp tutuşuyor diyorsun. demiş. Bundan sonra dedi ki:O ne acayip bir kimsedir ki insanın yüzüne karşı söylüyor. o nasıl Müslüman olur? O kimsenin ki bir sırrı ve bir hakikati vardır. ister cuma günü. Ben göremiyorum ne yapayım. demedim mi? Şimdi elinle sakalını yoluyorsun. dedim. Orada . Hazreti Muhammed. Bir saat oturdum. "Genişleten kimse. Allahyı takdis ederek böyle bir manayı nasıl inkâr eder? Şimdi o bize bu cefayı yaparken. Bu bahiste benimle kavga etmişti. Tebriz'e de gideceğim. Bu işle Muhammed dininin ne ilgisi var? Marifet davası güden bu insanlar. bir kimse halinden şikâyet ediyor mu'. bilir misin ne olur? Maddenin çirkinliği hilâfına. Hakkın sözünü dinle. Dedi ki: Ondan hiç kimse büyük suç işliyor diye şikâyet etmedi. asılmış üzüm hevenkleri. yahut Yahudi olurlar. diyor. 256) Tavîl. hem de kalbe gelen vahyin kâtibi olasın. Lut Peygambere o cihetten Lut derler ki. gözle görünmeyen lâtif bir kudret olur. Peygamber idi." (K. Lehaverli Şeyh Şeref. Şimdi sofinin sözünü söylüyorum: ister salı günü işitmiş olalım. Bir kimseyi. ister başka biri olsun. O. bana dedi ki: Ben çabuk sıyrıldım. başkalarından bana ne? Her ne söyledimse bundan sonra kaleme vuracağım. Şimdi gerektir ki. hangi marifetten bahsediyorlar. yenini namazdan indirir. Kâbedir. 1) buyuruldu. Eğer bir parça daha kımıldatsalar. Bir öğüt yetişmez. cinsî sapık değildi. onlar nasiplerini alırlar. bana niçin içerde söylemedin? O şeriat önderidir. Acaba senin kaç evin var? Hiç çare yok ki. kâfir olmaz da ne olur? Hıristiyan ve Yahudi olur. (M. insanları iyiliğe nasıl istidatlı kılar? Eğer ıstırap olmasa. gel bir kenara çekelim. O kadıncık. Bir kaç kimse Hazreti Peygambere(S. Ona uymayan bir insan. (M. (M. Kâfir olan Yahudiler de. cinsî sapık ümmetinden değilim ki! O kıl. Burada kuvvet olduğunu ne bilsin! Mevlâna buradadır. Ben konuşayım. Kudret Allahnın elindedir. Yere düştüğün zaman niçin yoksun kalasın! Niçin onun tev'ili kendini buraya atmak olmasın? Ayette. Diyelim ki. Çünkü bunların arasına düşmüştür. bunu görüşme yönünden çok arzu ediyorduk. İsa zamanında yaşayan ve ölen kimse değildir. Yenine vursam. benlik ona perde olurdu. kolaylıkla saçasın diye. Artık dışarı çıktın. ben kendimi kör ve sağır ettim diyordu. yoksa etmiyor mu diye sınamak âdeti vardır. Ancak bu. beni nasıl tutar da dışarı atar diye bekledim. Lut Peygamberin o ahlâksız. âfetlerden kurtulsun. Onlarda o kadar düşünce yoktur ki. 257) Oraları görmedim. Sözü çevirince* de bana sövmeye başladı: Topaldır. öteki selâmette kalır. Senin işini düzeltirler. çocukluk etme! Ey Hakkı arayan adam! Arama yolunun şartlarını bil! Kur'an'da. kalender ve malenderin birbirine karışmış olmasındandır. Ne kör ve sağır ediyorsun. Her ikisi de olabilir. Buyurdu ki: Bütün kâfirlerde ve Tatarlarda.

Görüyorsun ki. bir adam tutayım da onlara bakış görüş etsin. bir sofuyu gönderdi ve ona Şemseddin'i de çağır demedi. Ben senin duacınım. Öteki kardeşinin bir eşeği vardı. dedim. Eğer çok yemek yersem rahat edemem. diye düşünürüm. Eşek misin sen? Evet. Adliye Emirine bir öpücük vereyim. dedim. bizzat bunlar olmaksızın bizim işimizde çok tamahkârlık gösteriyor. Eğer bu satranç oyunu. Ben iki yıldan daha az kalmam geri dönerim. tam denk geliyorsun. dedim. Herkes bir meyvenin başına gidiyor. bu olmasa postumuzu yüzer. Ben gidersem de razı olmuyorsun. dün gece o kadar yedim ki. Daima ayağım ağrıyor. seni sevmişim. ama beni de çamura atıyorsun. bir kısmını da oturarak kıldım. o dedi ki: Geçen sabah namazında gönlümden geçti ki. ayağını ayağımın üzerine koymuşsun. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HU! . Duydum ki. sevgimi açıklayamam. Dedi ki: Öyle ise yarın ben de hamama gideyim. Cinsî sapığın kardeşine ait hikâyede sözü geçen sıpayı satmak gerektir. Şimdi Emiri Dad'ın (Adliye emirinin) bu davetten maksadı.falan minberde vaaz ediyordum. ertesi günü daima hamama gider. Önce ona şaka yaptım: Niçin tahtayı okumuyorsun? Çocukça özür diledi. O. aşikâr olan nifak o güvenden geliyor. kendi yaslı yuvamıza gidelim. Ben geçen gün o ihtiyarı yolda gördüm. Yemekten içmekten başka bir işi olmayan kimse. Çok çok iki yıldan eksik değil bu yolculuk. 258) Üzülme. onu oyalarsa yetişir. (M. dedi. Olaki eksik bir şey yaparım da aramızdaki muhabbet eksilir. ben idim. Şimdi sen. çünkü şairin dediği gibi: Mısra: Ömrümüzün defterinden bir yaprak kalmıştır. Ben eşit. Ancak sizin düşünceniz içten ve dıştan öyle değildir. Ben her şeyden el çekmiş gibiyim. bir yıllık günahını giderir. ancak bir saygı gösterme vardır ki. Onun elde edilmesi kolay değildir. bu eşek benim her yükümü çeker diyordu. benim huyumu bilenler zahirde ve batında üzüntü duymazlar. Bir kaç gün veya iki üç gün daha baş ağrılarımızı çekersin. Nihayet denk geliyorsun. bu cemaati görüyor ve onların halvetinde bulunuyordum. ama seni dükkâna atıyorum bu hep feragat yönündendir. Ondan sonra Bağdat'a. yıkanır. bana da ver diyor. Bu acizi de birlikte götür. Öküzlerini al diyeyim. Ancak diyorsun ki. sonra Şam'a gideceğim. Sakalını öptüm. Evet. teravih namazını kılarken ayağım ağrıdı. Şimdi tamah etmez ondan af dilersen her gün suçunu bağışlar. para toplamak sevdasında değilsin. bir çok eşekler geldi geçti. dedim. denk geliyorum.

Bir gün birisi ile konuşuyorduk. yani Peygamberimizin yoldaşları. Geri kalan dörtte üçü güneşin sıcağında yanar. Bütün cihan halkı bir tarafa geçsin. korku içinde kalırlar. ister tertemiz su ile. dedi. Murad ise benim. 259) Peygamberimiz buyurdu ki: "Kardeşlerimle buluşacağım günü çok özlüyorum. Çünkü onun kutsal adlarından biri de mürid'dir. ister hendek suyu ile söndür. daldan dala sıçramam. buyurdular. Bunlar uykulu uykulu birtakım sorular sordular. Bu her iki söz de bir anlamdadır. şerh içinde şerh yazmışlardır. Neticede hakikat böyledir. Çünkü bunlar hayret ve taaccub ifade eden sözlerdir. Şu bizim insanlarımız nerede görülmüştür? Eğer arada Mevlâna olmasaydı bizim ile onlar arasında (paylaşılamayacak) ne vardı? İşte bu sebeple bir tek dost gözü görüyorum. orada halk yurt tutamaz. yeteneklerinin eksikliğindendi. Ama şöyle bir yalan olmalı: Biri sana gelir. Ben onun gibi bir müridi nerede bulayım ki Allah benim müridimdir. konuşmadan yüz çevirmem. Zeyneddin benim müridim idi. Allah Allah nasıl oldu da ben falan zat hakkında terbiyesizlik ettim? Aklım başımdan gitmiş. O kimse ki hem bu adama gelir. biraz önce filânla birlikte idim. O sözler uyanıklığın yankısı idi." Sahabe. "Seninle tanıştıktan sonra bu kitaplar nazarımda pek tatsız kaldı. O. her zaman beni kutlayın. aralarını bulmak ister. şimdi onun yanından geliyorum.Ancak onların bilgileri onların olsun. hem öteki hasma gider. hiç kendime sahip değildim. Benden sonra gelecek bir toplumdur onlar. bana. Sözden. ondan halvette bazı şeyler sordu. Allah. ben öbür tarafa geçeyim. Bu millet ise aksini yapıyor. sonra tekrar uykuya vardılar." buyurdular. karşılığını peşin alırlar. işte o fitne ateşini söndürmek kutlu bir iştir. Çünkü her müridin bir muradı. hiç kimsenin bedeninin boşluğunda iki yürek yaratmadı (herkesde bir kalp yarattı).diyeyim. hepsine cevap vereyim ve hiç kaçmayayım. Hak nasıl olur da hayret ve taaccub beyan eder? Eğer kuluna ait bir ilgi dolayısıyle taaccüp ifade eden süphan kelimesini kullanırsa doğru olabilir. Bu dörtte bir parçada yerleşmiş olanlar. Tarîrı. — Hayır.(M. Hak yüce Allah asla "Enel Hak". Bana bu zahir bilgileri ve bu çabuk anlayış kudreti gerektir ki. çok üzüntülü idi. Ey Allah elçisi. yani ben Hakkım demez. Benim sözümde ise bunların herbirine on türlü cevap vardır. ister yalanla. kayıd içinde kayd. Bu. pişman oldum. ister idrar ile. o kardeşler bizler miyiz? dediler. . divane oldu. ister doğru sözle olsun! Ateşi söndür de. güzelliği ve o tatlı edası ile hiç bir kitapta yazılı değildir. beni kutlayın! da demez. 260) Rubi Meskûn yeni yerin dörtte bir parçası halkın üzerinde yerleştiği parçadır. Ben çok uğraşıyordum ki bu müritler gibi başımı aşağı indireyim. Bir başka topluluk da kan ter içinde bunalmıştır. Gerçi kıyamet gününde bütün yaratıklar şaşkına dönerler. Her ne zorlukları varsa benden sorsunlar. ateşi söndürünceye kadar çabalar ki. bunların yardımı ile. dileği vardır. Onları bu değersiz bilgileri ile meşgul etmek gerektir. Hayırseverliğin iki mislini yapar. on beş gün için Şeyhi ziyarete gelmişti. bana ne kadar zor meseleler sorarlarsa sorsunlar. gördükleri bir çok korkunç manzaradan ürkmüş bir halde kızgın gün ışığında yanarlar. ama yüz düşman gözünü de görmek zorunda kalıyorum ve şüphesiz ki görüyorum. Yukarıda sözü geçen yedi zümre her şeyden selâmette kalırlar. Kavga koparmak için yalan söylüyor. Yaptıklarımın farkında değilim. Bu arşın gölgesi altında yedi zümre vardır. Nasıl olur da o kadar yankı gelsin de ondan ayılmasınlar ve başka yankılar vermesinler. yazıktır şu benim bilgimi onlara söylemek gerekmez. Nihayet onu halvetten dışarı çıkardılar yolcu ettiler. senden yana utanarak diyordu ki. Nasılki Mevlâna. (M. — Yoksa nebiler mi? — Hayır. Zeyneddini Tusî on.kimseyi yakmasın. Bu yedi zümreden birisi yalancılardır. Onlar için pek zor görünen sorulara karşı cevap içinde cevap. Bizim her neyimiz varsa hep onundur.

Sen başka bir dostundan işittiğin garip konuşma tarzının sende de belirmesini istedin. Derken tartışma uzadı. Hazreti Muhammed (S.) şöyle buyurdular: Ben. Yoksa başka emeller ve hevesler uğruna kulluk etmek değildir. onunla tartışmaya koyuldum. ama kendi söyleyeceğime göre hiç bir şey söyleyemedik. Ne zahir. içi ta tavana kadar camlar ve şişelerle. âhir. Falan dosta öyle bir hal geldi ki.) şikâyet etti. ön ve son. Can ve gönülden Kulluk etmenin şartı. Bize inanan bir topluluğa dedim ki: Allah sizi çok bahtiyar yaratmıştır. 23) buyurulmuştur. Bu ipek deriye kıyasla ipeğin yumuşaklıkta ne değeri olur? Nereden nereye gidiyoruz? . Siz ise. "Orada giyimleri ipektir. Benim bu gönlümü sana versinler. dostlarından biri kırk gün kendi kendine ibadetle uğraştı. Ben de burada ipek giyinmişim. Senin sözünde de hâşa yalan olmaz. Yedikleri de haram. Bilgisizlerin yoldaşlığı büsbütün haramdır. Şiir: Ben aşk yolunda bir kural koyayım ki." (K. kısa olmuşuz ne çıkar? Uzun ve kısa cismin. Hazreti Peygamber (S.Geçen gün hayalini karşıma getirdim. Yani irfanı eksik insanların sözlerine nispetle herşeyi söyledik. Önce Elif nedir? Onu söyle. 2/286) buyurulmuştur. balığın karnında mirac'ta idi. Bir ilâhi hadiste. şöyle buyurdu: Bir kimse kırk sabah Allahya can ve gönülden kulluk etse onun kalbinden diline doğru hikmet pınarları akmaya başlar. Peygamberimiz bu sözü kendi yoldaşları arasında açıklarken. Habersiz olanlar bu yola ayak basmasınlar. tembihtir.Bu yüzden asla beni ondan üstün görmeyiniz! Hakkı bulmayı.) buyurdu ki:"Beni Meta oğlu Yunus'tan üstün görmeyiniz. Bahtiyar yaratılmış olanların yolları aydın olur." buyurmuştur. "Allah insana gücünün yettiği kadar teklif koyar. Mısra: Ey insanlar bu hâdiseler yurdundan sakınınız! Bu söz değildir. Söylemediğim ne kaldı ki! Hayır.A. bilgisizlikten ileri gelir. Duygusuzların yoldaşlığı çok zararlıdır. her şeyi parçalar. Çünkü böyle insanlar sizin içinize düşmüş. ne de gizli. (M. Ben de buna karşılık verdim. maddenin sıfatıdır. ne batın. dedim.A. dedim. 261) Hazreti Peygamber (Allahnın salât ve selâmı üzerine olsun). Hayalin bana şu cevabı verdi: Onlardan utanıyorum. "Her günahın bağışlanır. Ben gittim tam kırk gün elimden geldiği kadar uğraştım. ulu Allah. Ey Allah Resulü! dedi. Haram yemek ki. Bu namaz ile meşgul olursan namaz gider. yani ne açık var idi. Dedi ki: Bir âlem vardır. Sonra Hazreti Peygambere (S. Niçin bunların karşılığını açıkça ve olduğu gibi vermiyorsun. Nitekim Kur'an'da. âletlerle dolu bir sırçacının dükkânına çarpar. gözü. ayışığı kapılarına vurur. Bu ince deri sanki ipek oldu. benim için ha o cihan. Söz üstüne söz söyleme davet'tir. sonra B'ye gelirsem iş uzar. söylediklerim ne idi ki! Sanki hiç bir şey konuşmadık. Allah bana böyle bir yoldaş verdi. bu azim ile meşgul olursan azim gider. ne de son. can ve gönülden kulluk ederse. Sen ipeğin letafetinden beni göremiyorsun. bunu ancak Allah için yapmaktır. Kur' an'da. istemiyorum ki incinsinler. Senin dostluğun dan ne kadar sevinçliyim ki. Sıfat ile mekân sonradan yaratılmıştır. Evvel. Allahsız ne evvel var idi. o lokma benim boğazımdan geçmez. bu isteğin yerine geldi. haramdır.A. yüksek diye bir fark yoktur. Bana göre yerin dibi ile gökyüzü birdir. rengi değişti. mekânın yüksekliğinde veya alçaklığında aramak hakkı mekâna bağlı sanmaktır." Çünkü o denizin dibinde. öteki âleme çağırmadır. sözü. siz de onlarla birlikte bulunmanın değerini anlamışsınız. Bugün bizim için uzun kısa hep birdir. Allahdan belirdi. ancak benden yüz çevirenin günahı af olunmaz. Alçak. bu hali beyan ederken yukarıda andığımız hadisi buyurmuştunuz. ben ise yedi kat göklerin ötesinde miraca çıktım. ha bu cihan. Uzun olmuşuz ne çıkar. oraya koşun. Onun yemeğini yesem." (Hac Sûresi. sanki bir mancınık taşı gelir.

Birer birer kâseleri önlerine koyup yemeğe başladılar. "Rabbine dön!" (Fecr Sûresi. ya bir çıplağa örtü. Kendin de evden1 çık. 264) Soru ve karşılık istekleri devam ettikçe orada başka sorular. Vezir sordu ve Şeyh cevap verdi: Eğer yetişecek kadar olsaydı ben de sağ kalmazdım. Her şey aslına döner kaidesine göre. Onlara evi terk etmiş gibi görünerek yukarıda bir odaya çekildi. Eğer bunu anlamış olsaydı." (Maide Sûresi. yahut Yemen'de akik olsun. kendini anma demektir. beni görüyorsan o üzüntüleri niçin anıyorsun? Eğer hoş olmak benim elimde ise niçin kendini sıkıyorsun! Benimle beraber isen. gizlice bir delikten bunların nasıl yemek yediklerini seyre daldı. Ötekilerin sözlerine nasıl sıra gelsin? O zaman onun bu sözü ötekinden daha iyi ve tamam olurdu. Aylar gerektir ki. niçin kendi kendine dost oluyorsun? Yıllar geçer de. (M. Ya Bedahşan'da yakut. ikincisini alıyorlardı. Ev sahibinin sabrı tükenmişti. size nimetimi tamamladım. Şiir: Mertçe ve mert huylu olmaya bak! Yoksa bin türlü utanca uğrarsın. Aşağı indi. Bunlar yedi kişidir. Kapıyı kapadı ve dışarı çıktı. ancak birisiyle dost olur ve huzura kavuşuruz. Ben ona bakıyordum ve görüyordum ki. Allah vardır. Uzaktan gelerek yüzünü yere koydu. daha yüz sene iman ve küfür konusundan bir koku alamayacaktır. Tam karnı doymuş olanın cevabı ancak iç kapının hiç bir tarafından bir soru ve karşılık gelmemesidir. söz nerede kalır? (M. Güya dışarıdan geliyormuş gibi bir durum takındı ve sordu: Nasıl oldu Şeyhim? Yemekler kâfi geldi mi? İstediğiniz gibi yediniz mi? Şeyh. ben ihtiyat olarak yirmi kişilik bir sofra hazırlayayım. Ansızın içlerinden biri sofradan yuvarlanıp düştü. Beni görüyorsan niçin kendine bakıyorsun? Beni anıyorsan kendi nefsini niçin anıyorsun? öğüt sözleri öğütleri anma işi. niçin kendinle meşgulsün! Benim dostum isen. evi boşalt. "Bugün dininizi kemal çağına eriştirdim. 28) emrini işitti. O perde sayesinde onu burada gördüler. içlerinde ancak bir kişi sağ kaldı. senin kalıbında olgunluğa erişti demektir. Kâseler boşalınca. içmeye ihtiyaçları vardı. Bu can. dedi. O zaten doğruluk makamında idi. bir pamuk çekirdeği toprak altında Gelişsin de. Geri kalan altı kişi yemeğe devam ettiler. yedi sofî arkadaş vardı. başka cevaplar bulundukça yeterlik olmaz. hayır. dedi.Kur'an'da. hem de burada o renksiz perdenin arkasında kalmıştı. 263) Birkaç gün birlikte oturmuş. Vezir öyle yaptı. Hiç kimse kapıyı çalmasm. 5) buyuruldu. Bir gün Şeyh Hamid küfür ve iman bahsini yorumluyordu. Öteki arkadaşı da evvelkinin ardından yürüdü. hem orada. Vezirin biri bunların halini haber aldı. Bunların yemeğe. ekmekleri sof raya yerleştirdi. istek baki kaldıkça yemek yeter derecede sayılmaz. hemen kapıyı açtı. Bunun delili de içinde bir kuşku olması ve bunun cevaba muhtaç bulunmasıdır. Allah rahmetine kavuştu. Ayrıca şöyle dedi: Bu gün hiç kimse bu evin etrafında dolaşmasın. küçükten kimse bulunmasın. dedi. Beni tanıyorsan. büyükten. Artık müsaadenizi diliyorum. ya bir şehide kefen olsun. . ev halkını da akrabaların evlerine göndereyim. Bir yerde ki rahat vardır. onları eve çağırdı. öğüt nerede. Böylece yedinci kişiye kadar hepsi gitti. yerlerine oturttu. Bir saat daha geçmişti. bu gece sabaha kadar sizden ayrılıyorum. varlığını anmadır. ne arzu ediyorsunuz? içlerinden biri. Dervişler huzurunda bahsettiği o hikmet ve edep meselelerinde kendi düşüncelerini gizler ve derdi ki: Görüyorum ki benim sözlerim bir neticeye ermiyor. Kâseleri doldurdu. ama aralarındaki sohbetin tadından bir türlü yerlerinden ayrılıp yemeğe gidemiyorlardı. Şiir: Yıllar gerektir ki güneş altında bir taş. bize yetecek derecede bolca lokma hazırla. şöyle dedi: Canınız ne istiyor. git dedi.

Bazı kulaklar da boğaza kadar tıkalı idi. 266) Bugün gördüğün ve bildiğin her lâtif ki bu lâtif ondan var olmuş ve meydana gelmiştir. Diyelim ki. Nasıl ki biri Ibni Abbas'dan sordu: Ey Peygamberin amcası oğlu! Gönlüm şöyle biraz gezip dolaşmak istediği vakit nerelere gideyim? Ibni Abbas buyurdu: Gündüzleri mezarlıkları dolaş. Çünkü bu basit aritmetik sorusunu düşünmek kolaydır. Eğer biraz ağır davranır. öteki sünnet düğünüdür der. ne dışında. Biri bu gelen askerdir der. Neticede. Sinesinde her an yeni yeni hikmet kaynakları fışkırmalıdır. "Herkim sırrını gizlerse işine sahip olur.Nasıl ki sofî. işitenler arasında yüz türlü fikir ayrılığı belirir. Her ikisi de bir kere der. Ancak o kul nerede? Ey sevgili! Görmediğin kimseye ne cefa ediyorsun? diyebilsin! Bir felsefeci zümresi. yeni yeni ilhamlarla eli hiç bir işe değmez. aynı cevabı verir. Eline al ve dikkatle bak denildi. eğer senden daha iyi başka birisini bulsaydım. ne ahırın içinde. Aralarında bu cihetten ayrılık yoktur. Ama bize anlattıkları peygamber mucizelerinden akla uygun olanlarını kabul ediyoruz. Orada çamurlanmış insan başlarına rastladı. Peygamberlerin kadın almasını da bir nevi eksiklik ve uygunsuzluk sayarlar. dolaşıyordu. çamurla tıkanmış. Ancak bu hususta nebiler hiç bir zaman yollarını şaşırmazlar. Çünkü akıl Allanın hücceti (Senedi)'dic. Bir başkası. o hal. eğer başkası benim yerimde olsaydı üstündeki elbiseyi parça parça ederdi. melekleri nebilerden daha üstün tutarlar. konuşan kimse hoş sözlü olmalıdır. der. Bundan daha lâtif ve bundan daha iyidir. Kuran'da. Gönlüne bir ilham geldi. Bu yüz kişi arasında hiç bir fikir ayrılığı olmaz. aynayı bir kere eğri tuttun mu. Ben yenimi çözdüm ve bir saat başımı önüme eğdim. işte ben bu saatte bir şey yedim ki. bazı kulak delikleri de öteki kulağa kadar açık idi." buyurmuştur. halk bunların hepsini eşit görür. geceleri de gökyüzünü seyret. Bugün o şey ki. Mevlâna Şemseddini Tebrizî de sırrını açıklayan işine sahip olur demişti. paranı. Başka biri de. yanıltıcı bir sorudur. hiç bir an boş kalmaz hep coşkunluklar. gülelim. yüz kişi güneş altında durmuş. Bazı kulaklara baktı. NURLAR HEP BİRBİRİNİN DOSTUDUR Diyelim ki. "Biz sana kendinden önce gelen kitaplarla senin yanında olanları gerçeklendiren kitap gönderdik." (Mâide Sûresi. Sen inayet ve rahmette kimden daha üstünsün? Allah dedi ki: Her kim benim Allahlığımı çok anarsa ya dilden anar ya candan. Evet bir kul vardır ki. diye. (M. ikide iki kaç defa vardır. ne atı yem yerken. ne de terslerken. Şimdi padişah bu attan aşağı inmiyor. halbuki sen bana değişik halde gösterdin! Şimdi niçin o topraklar bana ayrı sıfatlarda göründü? . Melekler peygamberlere yardım ederek yüzlerini dünyaya çevirirler. akıllar yetmiş iki millete göre değişiktir. Her ne kadar. Nasıl ki. Yoksa sen eldesin. Derler ki: Allahdan bir nişan var ki. şunu da söylerler ki. 265) Ama yedide yedi veya on yedide on yedi kaç kere vardır deseniz. 49) buyurulmuştur. bunu niçin gizleyeyim. Allanın lâtif kulları vardır. Derler ki: Su dökerken Allah adını söylemek (Besmele çekmek) gerekmez. Bundan dolayıdır ki. ben de senden kurtulmuş olurduk. hülâsa herbiri bir fikir yürütür. Ama karanlık bir gecede veya sisli ve bulutlu bir havada bu davul sesi gelse. toplantıda güzel öğütler've konuşmalar yapmadıkça meclis kızışmaz. "Yolunu. Çünkü bu daha zor. felsefeciler de peygamberleri halk ile meşgul olduklarından ve peygamberlik makamının şerefini koruduklarından dolayı meleklerden noksan görürler. Yarabbi! dedi. bu Haktan uzaklaşmak veya onu unutmak demek değildir. Allanın hüccetlerinde ise bozukluk olmaz. mucize sizin aklınızın göremeyeceği bir şeydir. orada yüz binlerce doğru ayna olsa artık ondaki görüntüyü düzeltemezsin. Akla uygunsuz olanları da kabul etmiyoruz. ondan bütün âlem bir şey elde eder ve o şeyden her şey meydana gelir. Bayezid kabristandaydı. Hazreti Mustafa'yı ve nebileri halk ile meşgul olduklarından dolayı (hâşâ) eksik görürler. o iki akıllının cevapları değişebilir. orada dolaşmak isterdi. gidişini gizli tut" derler. Nihayet erlik kuvvetinden Tur dağı parça parça oldu. bir davul çalıyor ve raks ediyor. kuvvettendir desen de öteki der ki. (M. Akıl ise Allahnın insanda bir hüccetidir. der ve ekmeğini de hırkasının yeninde gizler. Nasıl ki. Meselâ iki kişiye sorarsınız. ancak uyumak ve oturup su dökmekle vakit geçirir. Biri birini yanıltmaktadır. Bayezidi Bistamî (Allah ruhunu kutlu kılsın) hangi şehre gitse önce o şehrin kabristanlarını ziyaret eder. uzaktan bir kişi de aydın gözleri ile yalnızca onlara doğru bakınarak geliyor. aklı yerinde kullanmazlarsa doğru cevap veremezler. Lâkin tecrid ve halvet mertebesinde kalırlar. Onu yerinde kullanmasan seni yanıltır. Onları halka öğüt vermeye gönderirler ki. sen benden. Hazreti Peygamberde. (Hepsi onu aynı durumda görür).

kurumuş olan ancak sütün kalıbıdır. (M. halk ile konuşuyordu. "Biz Musa'ya başka süt anneleri haram kıldık ve Musa'nın annesine onu emzirmesi için vahyettik. Cehennemde zülüf neye yarar? Gerektir ki. Biri dedi ki: O dervişi ziyarete niçin gitmedin? Allahnın. "Elinin emeği ile ve alın teri ile geçin. Nasıl ki. çok zorluğa da katlanmadım. anneleri ölmemiş kendileri ölmüşlerdir. Onlar Kur'an ve hadislerin mânalarını ne bilirler? Kur'an onlara yüz türlü nikab bağlar. diyorsun! Dedi ki: Biz şad olmayanların gamını istiyoruz. Onun takati buna yeter. o asla aziz olmayacaktır. Yani el emeği ve alın teridir. hayvan yavruları da annelerinin bacaklarının arasından emerler. bir kişinin ölümünü ister. sütü annesinin göğsünden emer. Nihayet dinde pirlik mertebeyledir. Her yere dağılır. çünkü o vaktini bilir. Bir gün babam benden yüz çevirmişti. Asla zar oynamadım. derler. Bu varlık ki. ama başkaca konuşmadı. gaipten haber verirdi. Olaki bir gönül ehli. Asıl odur. Gamın başka bir dalı daha yoktur. Ondan dolayı daha hararetli olmak gerektir. Tıpkı Isa Peygamber gibi. 79) buyurulmuştur. salih bir kişiyi dışarı atarlar. öbür kulağından çıkmış olanlardır. Fakat annesi ölmüş olan birini de mahalledeki bir köpekçiğe emzirirler. "Allahtan başka Allah yoktur. Onlarla birlikte vere oturur. der. yüzü kara olmasın. Halbuki aksine olarak annesi ölenlerin. Halbuki. Yani ruh gıdası ye! demektir. Saygı göstererek uzaklaştı. Bizim kuyudan çıkardığımız." hitabını işitmedin mi? öteki cevap verdi: Yüreğim yufkadır. Çünkü o iş için dünyaya gelmiştim. (M." (Kasas Sûresi. Ancak maKsatsız olarak cisminin ölmesini değil. Isa Peygamber. Anne. Çocuk bu köpeğin sütünü emer. bir kulağından girmiş. Sütü kurumamıştır. Allah yolunda çözülsün. O böyledir. yoksa bu çocuk hakkında mı konuşuyorsun? dedi ve beni işaret ederek hoşça kal! dedi. ama değilim. içimden doğmadı. Beyit: Sütten yavruya geçen bir huy Can ile birlikte cesetten gelmiştir. Ama kulağından boğazına kadar delik olanlar. Halbuki sevinç saf ve lâtif bir su gibidir. Bir divane vardır ki. şüphesiz kusursuzum. Allah Peygamberi (Allahın selât ve selâmı üzerine olsun) bütün nazik ve nazenin kalbi ile Allah dervişlerinin selâmını kutlu sayarlardı. insan oğlunun bildiği şey. Annesinin memesine sarıldı. Şüphesiz iyiyim. 268) ünce söylediği kendi isteği ile değildi. Her nerede bir vaaz ve konuşma varsa oraya gidiyordum. Kur'an'da Hazreti Musa hakkında. "Hasta oldum beni görmeye gelmedin. Ancak bazıları . Eğer ona değer vermemiş olsak bir fitne olur. ben nerede. der. Çünkü Allahya tapmak kendine tapmaktan vazgeçmek demektir. sözlerini dinlerdi." buyurulmuştur. 7/12) anlamındaki âyetler malûmdur. Çünkü onu arkada bırakmıştır. Adem oğlu ne bilir ki! Bir zülüf ve ben görünce bir teşbih yapar. yumruklarını kaldırarak. istidattan ve kabiliyetten ileri gelmektedir. onunla mağrurlanmak bütün gam ve kederdir! Sen bu saatte gamlısın. Aslını kurtarır ama dalını kuvvetlendirmek için kendini alçaltır. Şair şöyle diyor: Zülfünü cehennemdekilerin ellerine kaptırırsan. fakat onun huyunu da kapar. Nasıl ki.Bayezid'e şöyle ilham olundu: Kulağında hiç delik olmayan başlar. 'Koyun. yoksa zülüf nerede. gama taparlar. Kur'an'da. yüzüm ak alnım açıktır. Tecrübe için onu eve kapatırlardı. başını iki yüz bin altın değerinde görür de yattığı ağılın kapısını görmez. "Ona ancak temiz ve abdestli olanlar el sürebilirler" (Vakıa Sûresi. öğretip yetiştirdiğimiz kimseler var ki. Bir kulağından öbür kulağına kadar delik olanlar ise sözlerimiz. Bir günahkâr için. ilk süt emdiği günlerde bir tek söz söyledi. Halbuki gerçekte bunun aksini söyler. Çünkü ilk sütün tadını o tattı. Ama sonra dışarda bulurlardı. kendine tapmaktan kurtulsun. 267) Dervişin kadrini bilmeyenler bir bahane uydururlar. Günahsız. Divane hiddetle babamın üzerine yürüdü. Açılmak üzere olan bir çiçeğin açılmasına engel olmaz. Ancak tabiatım icabı elim bir iş tutmuyordu. bizim sözümüzü işitmemiş olanlardır. İnsanoğlu. Arada sütten korkanlar da vardır ki bunlar önce söylediğim gibi annesi ölmüş olanlardır." sözüdür. Göz ve kulak açılsın. sütüm kurudu. sözümüzü kabul etmiş olan başlardır. Cennet güzellerinin benlerinden bana utanç gelir. ruhunun ölmesini ister. Atıcısı olmadan fırlatılan ok gibi. Sevinçten kurtulur. Bu ruhun gıdasıdır. yedikleri mutlak helâldir. Bir kuş yavrusunu karanlık bir kuyuya bile atsanız vakti gelince öter. Allah Erenleri ile birleşsin.

"Allahya ödünç verin. öteki mânası. Hayvanî ruh. eğer başka bir şey bulursam sen kurtulursun. hem değildir. Hayır Allahdır. Cüziyat." buyurulmadı mı? Hakkın eli vardır diyorlar. iyi bir adam tevekkül ettim der. mütabaat sözünü söylüyorum. ona verdi ve ilâve etti: Bir daha gel! Dalgıç mademki bu benim niyetimin bozukluğundan oldu. ben de şimdi niyetimi düzelttim. ama o bunu göremiyor. Bilmiyor. sofinin biri her gün yeninin içine bir nevale saklardı. Zahir bilginlerinin aldanmış oldukları o farktan başka bir şeyi. kendisinde garip bir hal belirdi. Fakat ayna kirli ve kötü tozlarla örtülmüş olursa. gökyüzü ve kendi kalıbı onun örtüsü oldu.Kürsi. "önce yoldaş. "Sadaka yoksunun eline düşmeden önce Allahnın eline düşer. toplu varlıklar da âlem değildir. Şeyhi gamlı gördüğün zaman bile ona bağlan! Daima ona yapış ki. perde perde içinde ta marifet'in bulunduğu yere kadar gizlenmiştir.Kur'an'ın o güzel yüzünün duvağını nasıl açarlar? Mütabaat. tüm yerinde kalmaz. O şeyh gelerek bir köşede oturdu. seni tatlı ve olgun bir meyve gibi yetiştirsin. Bu kadar savaşlarla uğraştı. Çünkü o da bunu böyle bir hayıra sarf edecektir. hatırı nerelere dağılıyor. diye bir dervişin eline bir testi vermişti. Musa Mülekat'a gitti. böyıece önü örtü içinde. yani. sevilen de bu tarafa gidiyor. Arif değil miydi? En iyi adam değil miydi o? Gerçek bir Allah adamının eline sıkıştıracağın bir akçe. . Dalgıç dedi ki: Ben çok uğraştım. Arif de sevgilisine nispetle hem bir perdedir. arif onun önünde düşkündü"?. demektir. Nasıl ki. Çünkü bu helâl rızık yiyenlerin sözüdür. Orada inci vardı. Biri açıktır. başkalarına vereceğin yüz akçeden daha makbuldür. tekrar önüne düşmüştür. Muhammed (S.) mütabaatı tanıdı. O dervişi görünce iltifata lâyık buldu. Onun bu gerçek kararı doğru çıktı. Suyu ve çamuru olmayan bir çöl. Çünkü o denizin dibini biliyordu. Allahya ant içerim ki. Bunu eğer kendin elegeçirebilirsen keyfine bak. Bir mescidin kenarında oturdu. yemesi kolaydır. Hayır Allahnın kuludur. yani Peygambere uyma konusunu yorumluyorum. Çünkü tümden bütün parçaları çıkarırsanız. Arif kimdir.A. ama bilgisizdir. git su getir. Yüzünü ona çevirerek ey nevale derdi. (M. dostların önüne tutmuşsun. Resul (kitapla gönderilmiş peygamber) ile mertebesi yüce peygamber arasındaki farkı sormuyorum. ona uygun sözler söyledi: Açlık çekiyor musun? Safa buluyor musun? Aynayı temizleyerek dostların yüzüne tutuyor musun ki kendilerini görsünler. Bir kapı açıldı. Bu yol için nasıl yoldaşlar gerektir? Bütün bu âlem perdeler ve örtülerdir. Musa Peygamber. Derim ki: Bunda iki mâna vardır. eğer bana hiç bir şey kalmadı ise giyindiğim şu elbiseleri al. yani parçalar ile değildir. ama bilgisi yoktur ki tevekkülün yeri neresi olduğunu anlayabilsin. hayır söyler: Alem külliyat (tüm) iledir. Şeyhe yaklaştığı zaman sordu: Sevilen kimdir? Seven kim? Şeyh şu cevabı verdi: Seven öte yandan geliyor. ama bilemedi. Yoksa Allahya iyi ödünç verme bahsini tefsir eder ve size iyi ödüncün ne demek olduğunu anlatırdım. O nasıl sevgilidir ki. (Allahnın selâmı üzerine olsun) nebi idi. dedi. 270) Yani Hazreti Peygamber tevekkül göstermedi. Nihayet mütabaat odur ki. Mehtabın aşağı indiğini gördü. kim gelecek diye bekledi. Falan şeyh çilede idi. iyi kişi vardır. Elbisesini sırtından çıkardı. dünyaya ayak basınca Arş. hayvanî örtü. yedi kat gökler. Şaşırıyor. ama senin kısmetine bu çıktı! Bezirgan. Onlar bu halin onun çile dışındaki hali olduğunu sandılar." Yüzlerini Allah erlerinin hizmetine çevirmiş olanların ellerindeki bir akçe böylece değer kazanır. acaba bu mütabaat nedir ki? Mütabaat önünde duruyor. yoksa elimdesin. ne çıkar? Vakit müsait değil. Kendini geniş bir çölde yürürken gördü. yahut yiyenin yolu aydındır. (M. 269) Mütabaat evinin kapısına geldi. Eğer bu adamların niyetleri bozuk değilse ben de aldığım malları geri vereyim diye. başkaları için bulursan elini onun boynuna uzat! Ama başka birini bulamazsan elini kendi boynuna götür! Nasıl ki. Çünkü o bir akçe hayır yoluna gider. sonra yol" derler. inci tüccarı. (M. kutsal örtü. ama mütabaatı göremedi. parçalar âlem olmadığı gibi. kendi kendine söyleniyor. sonra Allahya tevekkül et nüktesine uygun olsun. öte taraftan başka bir şeyhin geldiğim gördü. deveyi dizinden bağla. Adem oğlu. kendi kendine böyle bir niyette bulundu. Musa. Nasıl ki sen de insaf ederek dersin ki: Bu sözü kürsüden konuşmak yazık olur. sevilen kimdir? diye düşünceye dalmıştı. Çünkü senin olgunlaşman ve beslenmen o bulutun bereketindendir.

dedi. Daha edepli konuşabilmek için bir saat oturmalıyız ki. şunun bunun çanağını yalamakla meşgul olduğuna pişman olur. Onlar kâfir oldular. Söyleyen bunu söylemişse sonradan utanç duyar. bir hakkın yerine getirilmesi için söylenmiş olsun. ben bu kadar büyüklere hizmet ettim. Şiir:(M. Bütün nebilerin. Söylenmemiş söz de ortada kalmaz. iki saat bekle ki. Yolda Hazreti Peygamber ve hepsi su yolunda birleştiler. nefsim sakinleşsin deyince. Çünkü onlar bunu işitseydi hoşlarına giderdi. Nasıl ki her zaman da bu hal belirmekte idi. Ama yine onun parçası idiler. Bir gönül sahibi sebebini sordu. Müslüman derim sana. Gönül kapısını açık tutmak gerektir. Yüzüme atıldı. hiç biri ayrılmama razı olmamıştır. Yüzünü ona çevirdi. Dün birisi geldi. Çünkü onlar karanlıkta yarı ölmüş bir halde yürürler. Hazreti Peygamber bunlardan sordular.271) Çilede olunca bu halin neye varacağını düşündüler. Eğer söylememişse nebilerin daha çok sevgilisi olur. Birinci fayda şudur : Bunu haber veren kişi söz taşımaktan vazgeçer. her kim bir kimseden seni incitecek bir şey naklederse. abdest üstüne abdest." yolundaki dilek benim parçalarımı doğru yola yönelt demektir. onlardan öğrenmekte büyük bir perdedir. (M. mustarip olduğumu anla. "Kavmini hidayete eriştir. O zaman kül (tüm) nasıl olurdu? Yukarıda. şerefli yarattık. Sözün ve sesin sonu. Abdest sensin. Tatarlık sendedir. isterse bir hiddet zamanında. "Hiç şüphesiz semaları. belleri kırılmaz. Çünkü onlar bilmezler. dönme ve daha aşağılık şeyler söylerim. ikinci fayda şudur: O söz söyleyene de erişir. Buyurur ki: Abdest üzerine abdest. nur üstüne nurdur. cevabını verdim. O kendini bildiği için her şeyi de bilir. O hale böylece katlanıyordu. "Şüphesiz Arş'ı şerefli halkettik. bunu arıyorlar. Bugün eğer nefsine uymadan söz söylüyorsan söyle. Eğer parçası olmasaydılar. Bir kimse sana bir söz naklederse. Bütün âlem bir kişinin elindedir." yahut. Evet. dedi. Güya bir kuyuya veya bir hendeğe düşmüş gibi olur. âlem külliyat iledir. Allah. benim hakkımda niçin böyle söylemişsin. buyurdun. gel. Külliyat deyince hangi parça dışarıda kalır? Çıplak bir derviş yola gidiyordu. Sorunu daha edepli sor ki. hattâ bunun bir kaç misli de fazla sözler söylemiş bulunsun! Sevgili bin bir sevgiden ve muhabbetten sonra tek bir günah ile gelse ona nasıl yardım edilmez? Şu halde bu tavsiyeyi korumaktan da sana faydalar vardır. Yarım görenlere bu öğütleri vermek gerekmez. Bir saat oturdu ve hemen söze başladı: Herkes yanında beğenilmiş ve iyi tanınmıştım. denedin. cüziyat ile değildir diyorduk. insan onunla alçalır. dediler. Benden ona bazı şeyler anlatmışlar. Acıktığı zaman ne kadar zorlasalar hiç kimseden bir lokma yiyecek almıyordu. Meğerse onda bir vecd hali belirmiş. Senden işittik ki. Tatar huyluluk da sendeki kahir sıfatıdır." buyurdu mu? Arşa çıksan hiç bir faydası yoktur. keşke söylemeseydim. Çünkü onlar yine de görürler. O inkâr ediyordu. Bu sözleri ve bu öğütleri körler için söylüyorum. hepsi beni beğenmiş ve aramıştır. Sonra ilâve etti: Şimdi sen bana ne ad takacaksın? Ona dedim ki: Eğer Müslüman olursan. abdest üstüne abdest yine sensin! Hasan ve Hüseyin. velilerin ve erenlerin can attıkları bunun içindir. sana gereken cevabı vereyim dedim. kâsedir demiştim. Bugün. yoksa kâfir. Nakledilen bu sözümü tekrarlamak için dinlemek gerekmez. nefsin sakinleşsin. Yüzünü yıkadığın vakit şüphe yok ki yıkayan Allahtır. Ancak ellerinde bir deynek olursa çukura düşmezler. bu tavsiyeyi muhafaza et. 272) Bakî ve ebedî gıdadan mahrum kalır. Arşın yücesine çıksan da yerin yedi kat altına girsen de faydası yoktur. nur üstüne nurdur. abdest ne ile tekrarlanır? Ey Allahın Resulü. Abdestler su ile tazelendi. O zaman sen abdest alıyordun ve vecd halinde idin! Allah hayatını bahtiyar etsin. sen o nakleden kişiden incin! Çünkü ona karşı öfke ve incinme gösterirsen burada fadalar vardır. Şeyh bu halin ne olduğunu anladı ve gülümsedi. Sahabelerin arkalarından yürüyorlardı. herkes beni iyi adlarla anıyordu. O zaman sonunda. Senin yanında niçin böyle kötü duruma düştüm. ayrı ve bağımsız olurlardı. yoksa sana başkaca cevap veremem! Sübhanallah! Her şey insan oğluna fedadır. 273) . Nitekim bir söz söylenmedikçe nasıl duyulur. o sözde cefa ve ürküntü varsa onu söyleyene iade et ve eğer derse ki: Bu bir maslahat ve bir şerrin giderilmesi için söylenmiştir. Bil ki. der. insanoğlu da kendi nefsine. ben.

Derler ki: Hazreti Hamza ile Abdurrahman birlikte uzun bir yolculuğa çıkmışlardı. Eğer sen elini bu dağarcığa sokcaydın dağarcığın başı elini sıkıştırmış ve yaralamış olsaydı. Bu senin işin değil. Yeryüzündeki acayip şeyleri görmek ve gezmek arzu ediyorlardı. Böylece on tanesini vurdu. bir çıbanı deşiyorlar. . ay kim oluyor? Can onun kulu oldu ve yalnız o kaldı. yoksa gizli ibadette lütuf olmaz. içindeki cerahatlar. karıncalara bir ok attı. seninle bir yerde otursun? Sen cihanı dolanmış. önce Hamza fırladı. diye buyurulmuştur. parmakla gösterilen bir güzelsin! Allah adamları bütün ömürlerinde bir defa özür dilerler. ben de gözümle görünce. bundan dolayı da bir defa pişmanlık duyarlar. Biri ağlıyordu: Kardeşimi Tatarlar öldürdü. hayır nereden nereye. ancak bir kişiye hücum ederlerdi. bir kaç fil kadar korkunç idi. bir yerden başka bir yere göçmüştür. ama oku bir işe yaramadı. Dünya müminin zindanıdır derler. Vaızlar o hayatı ne bilsinler? Kürsüye otururlar. Çünkü ulu Allah kutsal hadiste. Ben de dükkâncıya bu derviş azizdir. Bunların âdeti de savaş zamanında herkese karşıdan saldırmamaktı. "Ben kalbi kırıkların yanındayım " buyurmuştur. demek arif ve kâmilin hizmetinde bulunun anlamına da gelir. pislikler dışarı çıksın diye. Yani bilgisiz ve aklı eksik olanların sohbeti kast edilmemiştir. günah işlerken verilir. diye ağlıyorsun! O taşa niçin vurdular diyorsun! Onlara acınmaz. Altın madenine benzer. bu kuş kendini kurtarsın. ne bilgin adam idi o! Ona şöyle söyledim: Eğer sende de bilgiden eser varsa onu Tatarlar kılıç darbesi ile ebediyen diriltmişlerdir. Daha sonra da Abdurrahman'ın hayatını kurtarmaya uğraştı. Herbiri. O da dışarı fırladı. Mısra: Uzun külahım var. geceleri uzun konuşuyorum. Ay dün gece yastığının üstüne düşmüştü Kıskançlığımdan elimi. geri kaç dedi. Yazık niçin buradan kaçtı diye acınır ona. Zindana Tatarlar delik açtılar. Eğer o başka sebepten kaçtı ise. Dükkâncı onu savmak için hazır bir şey yok dedi. Sonra gerisin geriye kaçarak gemiye sığındı. Dervişin biri bir dükkân sahibinden sadaka istedi. başını yüzünü yumrukluyor. evet derdim. Görünmeyen lütuf odur ki. Galip gelenin tarafında değildir. yahut savaş ediyorlar. ona da attı. Yahut içine düştüğün kafesi kırsalar eyvah niçin bu kafesi parçalasınlar ki. Gözümle gördüğüm bir şeyi nasıl gerçekleyeyim. Yahut da. Halbuki sen feryat ediyorsun. bağırmaya başlarlar. bunlardan hangisi yenilgiye uğrarsa Hak onun tarafındadır. Abdurrahman da kaçarak gemiye sığındı. Biri zindan kaçmışsa ona ağlamak gerektir. Allah istemedi. ayağımı yere vurarak çırpınmaya başladım. Allah korusun. Halk madenler gibidir. Allah kısmet etmemiş cevabını verdi. 274) Fakat gittikleri yerde birtakım karıncalar peyda oldu. ama bu yolculuğun önemli tarafı onların deniz yolculuğu idi. Karada bir acayip şef er oldu. ama sen engel oldun dedim. dedim. Tekrar dükkâncıya Allah kısmet etmiş idi. ne yazık ki o tomruğu kestiler! diyorsun. Aman köylüye de ikram edin. Hamza bağırdı. (M. Ay kimdir ki.Ayda onun yüzünden bir eser kaldı O melek huyludan ayda bir iz kaldı Hayır. Okunu yaya yerleştirdi iki karınca onun tarafına saldırdı. Sen hemen feryadı bastırıyorsun: O çıbanı niçin deşsinler? içinde birikmiş olan cerahat niçin dışarı aksın? Hak erenlerin ziyaretini ihmal etmeyin. diye sızlanıyorsun. O güzel mermer belki onun ayağına takılmış bir tomruk idi. Sonra başka bir aslan geldi. İki kişi bir gemi yakalıyorlar. çünkü ona bir şey vermedin. Halbuki sen o kazmayı o zindanın duvarına niçin vurdular. Ey görünmeyen lütuflar sahibi.

Onun sözlerini hatırlamak istiyorum. Yahut beni nasıl belâya soktuğunu açıkça anlarsın! Zaman zaman arzuladığın şey bu gün eline geçti. Şiir: Nerde o yeminler. Kur'an tefsiri okuyorsun. kuvvetli küfürler. kulu Allahdan uzaklaştırır. Biz de ona ağlıyorduk. gülmekten de. Ailesi için ne ağlıyor! Biri Allahsına kavuştu diye ona ağlıyor. dedi. Benim için bunda bir zorluk yoktur ama. falan mümin kulun sana bu kadar yalvarır. Ben onu seviyorum ve onun sesinden hoşlanıyorum. kendisine ağlamıyor. Yüz bin peygamber onun gönlünü boşaltamaz. ağlayarak yardım diler. onların yanında bütün sövmeler. Şimdi açıkça söyle. aslanlar ava çıkar. Tam âlim olan her insan da büyük adamdır. Diyelim ki: Bu saatte bir Rum Müslüman oldu. hakaretler pek kolaydır. Allah kokusunu aldı. Yani bu güne ne oldu ki. Bazı kulların dileklerinin en geç kabul edilmesi. Senden davacı olcağım. Bir çok ağlayışlar vardır ki. kendisi için ağlardı.Bir zümre vardır ki. bana zulmettin! Olaki. Ama Allahdan tamamiyle boşanmış ve kendi benliği ile dolmuştur. Yemin nerede kaldı? Yani konuştuğumuz sözlerin sonucu ne oldu? Sözlerimiz böylece geçti gitti. hesap dışı kaldı? derler. muhabbet ve sevgi yönündendir. Halbuki başka bir saatte ağlamaktan da incinir. sonra yine bir an olur ki. Sen büyük adamsın. sen bunu günlerden saymadın! Bu günün ne günahı vardı ki. akraba ve hısımlarını toplar için için ağlardı. Belki bütün ailesi fertlerini çağırır. Söz tekrar geri sıçrar. övmek ve beğenmek kula zahmet ve hicap olur. ama çabuk kaçtın! Aşkınla beni tutsaklar gibi bağlamıştın. Onun sözlerinin tatlılığından. nerde o verilen sözler? Aşkta ağır davrandın. gönlünü o koku ile doldurdu. Ona dedim ki: Sözlerin nişanı nedir ki. eğer beğenmezse ister ki onu parça parça etsin. gel kulağıma söyle! Şiir: Dost söze başlayınca kulağımı sağır ettim. sen sevgiyi bana bırakırsın! (M. Bir vakit olur ki. Şöyle buyurmuşlardır: Melekler Allahya yalvardılar. . ama o. söylüyorsun? Onlar nasıl cevap veriyorlar? Kulağım ağır işitir. konuştuğumuz mesele hakkında ne yaptın. Anladım ki ancak ben sana âşığım. Allahya perde olur. 275) Şimdi yol üstünde oturup mazlum kılığına bürüneceğim. Hocentli Şemseddin ailesi için ağlıyordu. O kendi halini bilseydi. ağlamak ona hoş gelir. hakaretler onlara göre bütün işlerini yarına bırakmış olduğun içindir. Sen yabancıların bile duasını kabul edersin! Onun dileğini de kabul etsen ne olur? Ulu Allah buyurdu: Beni kulumla başbaşa bırakın! Siz benden daha merhametli değilsiniz. bu ayrılıktan kurtulup sana ulaştığım zaman bana acırsın. Bir zaman olur ki.

Nasıl Ki filozofun biri şöyle diyor: Bir hakîm var idi. Ama her gün baba ve annesinden kaçıyordu. Sükûtlarının sebebini anladı.A. Mısra: Kendi nefsine tapanlara bir yudum su bile vermezler. ağzı burnu. Onlar derler ki: Görmediğimiz şeyin arkasından koşmayalım. Öyle köleleri vardı ki. Bizim hayranlarımız arasına girmişti. Gözümle görmediğim şeyde bile o düşünceye aykırı hareket edemem. Ama kendinin çok çirkin bir kılığı ve çok iğrenç bir çehresi vardı. Halbuki o görünmeyen şey de der ki: Onlar arkamdan koşup yorulmadıkça kendimi göstermeyeyim. bazan da ondan bıkar. gözleri sanki belirsiz gibi görünüyordu." (Isra sûresi. Cebrail bile gelse göz yaşını içine dökerek. yüz çevirirsin. Mecliste bizim sözlerimizi dinleyen bir çocuk vardı. biricik sevgilin odur. yine zevksizdirler. konuşmak bile istemiyorlardı. Ey Allah Peygamberi! dedi. Hazreti Peygamber öfkelenerek ona bir göz aktardı. Diyordu ki: Benim size hizmet edebilmekliğim için daima yanınızda olmam gerektir. Kuran'da."Bu dünyada kör olan ahirette de kör olur. Onu yemek gerekli ama bir kere zavallı hasta bunu çok sever. Benim dostlar hakkımdaki düşüncem dürüsttür. bir dost ile bazan muhabbeti kızıştırırsın. Nihayet bu kör insan. Bu hakîm devasız bir hastalığa tutuldu. Bu iş böylece devam edip . 72) buyurulmuştur. Aksaray'a gider ama Aksaray'a vardığını bilmez. o da ben bu hali öğrenirim de kendisini bırakırım diye korkuyordu. Hakkı. birbirlerine bakışıyorlar.)'dan bir haber bile veremedim. Kalp huzuru olmadan namaz olmaz. Bir huzur ki. Onlarda bir zevk ve bir mâna bulunmaz. ancak insan pisliği ile oynuyor. annesi ağlayıp sızlıyor. O düşünceye dalmaktan maksat. "Bir saat düşünceye dalmak atmış yıl ibadetten hayırlıdır. O hale erginlik derler. Birçok hekimler etrafında oturmuşlardı. Ama oraya efişinceye kadar da hep korku ve yalvarma içindedir. Dünyanın dört bucağında eşi yoktu. pek az şehirde onun eşi çirkin suratlı insan görülmüştür. kendisine Rabbinden gel diye çağrılmadıkça.A. huzursuzluk içinde yapılan aşikâr ibadetten daha üstün sayılır. Eğer taklit etmek gerekiyorsa bari Kuran'ı taklit etsinler.Hakta değişme yoktur. özü doğru bir dervişin yanında bulunmaktır ki o ibadette hiç bir yapmacık olmasın. kırk yıl putlara hizmet etti. Fakat Allah ona. "Kalbin Rabbimi görünceye kadar". O derece ki. Hazreti Muhammed'in (S. Namazın kazası vardır ama huzurun kazası yoktur. Ama nasıl olur da. ama değişme sendedir. ben malımın yarısını ona vereyim de beni bundan ayır dedi Hazreti Muhammed Mustafa (S. puta karşı ey put! diye çağırdı. Kureyşî ile Kuşeyrî ve daha başkaları da yüz binlerle yıllar geçse yine tatsız. Acaba varacak mıyım? Yoksa varamayacak mıyım? diye şüphede kalır. Halbuki hasta hakîm hepsinin üstadı idi. Diyorum ki: Hakikatte ve en sonunda onların da Müslüman olmayacağını kim iddia edebilir? Hazreti Ömer (Allah ondan hoşnut olsun). Bazı fakir dervişler namazı terkederler.) meclisine bir yoksun girdi. Nasıl ki Fatiha okunmadan namaz kılınmaz buyrulmuştur. Sanırsın ki. Zengin bir adamda. sana çok^sevimli görünür. hele tıp ve tecrübeye bağlı bilgilerde çok ileri idi. hayır der. Hastanın anlamaması için onun şu çirkin hareketlerinden bahsetmek istemiyorlardı. Kâfirlerin hakkında bile fena düşünülemez. söyle Ey Ömer! diye cevap verdi. her tel saçları yüzlerce insan değerinde idi. Şüphesiz ki o ibadet. 277) Onlara göre Fatiha o huzurdur. mağrurlanarak eteğini fakirin eteği üzerine açtı. 276) Eğer sen evvelki o dürüst hal üzerinde kalsaydın daima istenilen ve sevilen adam olurdun. (M. onlara evet dedi biliyorum ki falan şeyi yemek lâzım. (M. Zengin. Eğer bir parmak daha yanaşırsam yanarım der. bir saat sonra duyguların başkadır. onu sergilere kilimlere bulaştırıyordu. henüz küçüktü. diye öğünebilir? Erginleşen kimse erdiğini bilmez. Hal böyle olunca onlar önce kendi sözlerini söylemeden o iş olmaz." buyurmuştur. o dosta düşmanlık gösterirsin. Nasıl ki ekmeği bazan sever ve ararsın. Yüzü gözü birbirine karışmış. dünya gözü ile açıkça görüldüğü gibi göremeyecek bir halde kalacaktır. Halbuki babası. Dileğini puttan diledi. Acaba bu erginlikten ne anlaşılıyor? işte bu erginlik hakikati açıkça görmek demektir.

Ben Hakkım diyerek Hazreti Peygambere uymaktan geri kalmaları. oraya şeytan giremez. o daima o tabaklar ve takımlar tahtadan olaydı da. 278) Ona ne söylüyorsun yavrum. Siz kerem edin de dışarı çıkın. Herkes içinden geçen bir düşünceyi ondan soruyordu. içine melek de girebilir. Firavun. "Sana erişen bir fenalık.Halbuki kalp yani gönül öyle değildir. Nasıl ki. Hazreti Fatıma (Allah ondan razı olsun). Çocuk bütün gün başını dizime bırakıyor. Her şeyi kendinde görürsün. "De ki. Bu Levhi Mahfuz'da yazılmış olan yazıların etkisidir. Biri şeytan yuvası olan kalplerdir ki. Onun mânası daha engindir. İsa. şeytanı kaçırır. vesveseden arınmış olan bir kalbe. 4/80) hikmeti gereğince bir şeyi ayıplarken yukarda söylediğimiz o senin nefsindendir nüktesine dikkat etmek gerektir. Büyük Allah erlerinin bazı sebeplerle bir takım sözler söylemesi ayıptır. Temiz bir vicdan ne düşünür? Şeytandan. letafeti ve kudreti nasıl tasvir edeyim. bu sözlerin halkın ağzına düşmesi gerekmez. bir daha söyle. (M. öteki Cennetin vasıflarından söz açmasını istiyordu. Biri Allahyı görmekten." Yani beni semalarda bulamazsın Arş üzerinde bulamazsın! Nerede Allahyı halka benzeten o sapkın ki. Yoksa başkaları rüzgâr gibi gelip geçerler. Asiya. göğüslerinde vesvese veren. bazan da melek girer. Nemrut ve başkaları hep sendedir. ben onu bilmem. Hayır dedi konuşmadı. Bazan melek dışarı çıkar. İslam'ın sadri terimi. Levhi Mâhfuz'un gözlerinin bulunaydı.Musa. Yani Fatıma anamızdan maksadı kendisini kusurlu göstermekti. "Görmezsiniz ki. ne devletler istiyoruz onlara! Önümüze can atarlardı. Ben senin kapında toprak gibi oturmuşum. Ama su içinde tamamiyle batarsa ağız ve burun su düzeyinden aşağıda kalır. Hıdır. Hazreti Süleyman'dan (Allah'nın selat ve selâmı ona olsun) edep öğrenmişti. bir defa pişman olsun ömründe bir kere tövbe etsin.ben belki mümin bir kulumun kalbine sığarım. İbrahim." (Nisa sûresi79) anlamındaki âyette buyrulduğu gibi Fatıma'nm inancı da böyle idi. rahmetime mekân kıldım.gidiyordu. O kalpte daima melek yerleşir. bir vaiz. Nasıl ki. kalpden daha geniş bir mâna taşır. mütalaasından bıkıldı mı buna ba karlar. diye buyurmadı. On sekiz yaşında öldü. bu bir defalık tövbe ve pişmanlık da ona çok utanç versin. her şey Allah'nın katmdandır. Nihayet kalpler üçe ayrılır. Onda bu iğreti dirilik gitti ama edebî hayat başladı. Her ikisi de doğrudur. boğulur. dirilmiş. içindeyemek önündedir. Hayvan üzerine kusur bulmadı kusuru kendi nefsinde buldu. Nasıl ki Allah Şeytan için "halkın kalplerinde vesvese veren". gönlü nerede! Suyun derinliği ağzı ve burnu geçmedikçe insan onun içinde bir derece güvenli olur. O zaman ona. Hazreti Peygamber. 279) Nasıl ki Allah. altın ve mücevher işlemeli tepsiler vardır. vah Pir Baba! Vah Allah! diye feryada gelsin.dedi. Keşke . 45) anlamındaki ayetin mânası nedir? Akıllı insan gerektir ki." (Fürkan sûresi. asla şeytan giremez. Nuh." buyurmuştur. Allahyı altı yönde sanmayın. dedim. vesvese veren şeytanın durağıdır. şeytan girer. Bu tıpkı şuna benzer: Bir sofra döşenir. Bir aralık kapıya kulak verdim. der. "Ben kalbi. Havva. Sen sonsuz bir âlemsin yerlerin göklerin ne yeri var? Allah buyurmadı mı: "Göklerim ve yerlerim beni kapsayamaz. Onun tabiatındaki parlak istidadı. annesi ve babası bu halinden dolayı ona itiraz etmeye de cesaret edemiyorlardı. Mirac'dan gelmişti. ben korkuyorum. (M. altın tabaklar. "Hüdhüdü göremiyorum ne oldu?" (Nemil sûresi 21) dedi. yalnız melekler yuvasıdır. aralıktan şu beyti dinledim: Beyit : Senin yanında âşıklar kanatlanır uçarlar." (K. ikinci bir kalp de. Bu sözleri söyleyenleri köpekler bile olsa ya öldürürler. zekâyı. Ağız ve burun su üstünde oldukça insan kendi kendine yürür ve yaşar. llyas. Ama başka bir mânası ile göğüs. ipek ibrişimlerden örtü. Gözlerinden ciğer kanı saçarlar. Şimdi islâm'ın o göğsü nerede. ölmüş derler. şu cehennemi bir anlat dedi. Dostlar bilselerdi biz onlar hakkında neler düşünüyoruz. Bir zümre de hiç Levhi Mahfuzdan gözlerini ayırmaz lar.Ama ortada ye mekten eser yok. kendi nefsindendir. ya tövbe ettirirler. Rabbin alaca karanlığı nasıl açıp yaydı. Bazıları da bilâkis.

Üstünü başını yırtarak feryada başladı. Celali Verkam'yi sıkıştırdım. O ben vereyim diye seslendi. bu dervişlere ulaşmaz. Benim söylediğimden başka. Senin söylediğin şeyleri herkes herkese söylemiştir. Sen diyorsun ki. Allahya benzer bir şey yoktur. Bugün daima hal üzere olanlar hiç bir zaman ondan kurtulamazlar. Bayezid'e ilham geldi. (M. Derler ki: Deccal koyun. iyi ile kötü. kolunu büker. Sonra artırdılar: Yaya olarak yapılmış beş hac sevabı. Yetmiş defa hac etmişti. Bütün bu kuşlar Kaf dağına erişebilmek için can verirler. yerinden sıçradı. bu şeydan nedir? dedim. örtülü ve gizli kalarak onun canına erişir. Bahsettiğim o dostları sizin de görmeniz gereklidir. o da benden hoşnuttur. onlarla yemek istiyor. yedi derken yetmiş haç sevabına kadar artırdılar. kuşları parçalar. (M. o haberi.281) Ey Allahm! Firavun yapacağım davete uymazsa ne faydası olur? Allah. Hacıların toplanmış oldukları bir kuyu başında bir köpek gördü. Hazreti Muhammed'in (S. Kıptiye tokat vururken. Bu köpeğe su yetiştir diyor ve bağırıyordu: Makbul bir hac sevabına bir bardak suyu kim satar.'1 Ama bu şeytan külâhlı Türkmen suretinde değildir ki tanımak mümkün olsun. dervişler üstüne konuşmak ve şunu anlatmaktır: Eğer isteğim yoktur desem. Bütün bu kuşlar sürüsünden iki kuş kalmıştı. Bir gün hac yolcularının. Musa Aleyhisselâma gelen hiddet şeytan idi. O taklid öyle bir kuvvet bulur ki. bir köpek için aldığım bir bardak su ile yetmiş piyade hac sevabı satın aldım. "Şeytan Adem oğullarının sinirlerinde. o bir aptala erişebilesin. Bunlar gerçi taklitçidirler. Kuran'da "Bu şeydan işidir" (Kasas sûresi. Ona karşı can ve gönülden bağlılıkta. Dinin sağlamlığı ile ilgili bütün ilimler. onu korumada gösterdiğin derin ilgi ile o candan bağlılığın. ben de yiyemem. Bizden biri Abdal kılığındadır. Yarabbi! dedi. Allah inayetidir.ne de pınardan su taşırken o hal ondan ayrılmaz. Onun yoldaşları vardır. 280) Ömrü boyunca ve ancak bir gün hal mertebesini bulan kişi. Bugün onun kim olduğunu söylemedim. bu Deccalın bin kat kuvvetli görüşü bile veremez. bundan daha çok olsaydı diye acınmaya başladın. deyince bir teşbihci. onların konuşmalarını kendi aralarında yine kendileri dinler ve anlarlar. Herkes nihayet herkestir. Utanırım derim. kancık diye dil uzatıyorlar. Ne mutlu bana ki. 15) anlamındaki ayetin yorumunu anlatırken dedim ki: Allah Resulü buyuruyor ki. iki adım sonra yetişirsin! Bir gün nükte söylüyordum. Ben ona akla uygun diyorum. Diyordu ki: SenAllahya oynayarak mı erişebilirsin? Dedim ki: Sen de oyna da Allahya eriş. O kadın da der ki. Hakkın dürüst kulları ve Muhammed'in izinde yürüyenler. Yani son derece meşgul bulunman yüzünden keşke bundan daha iyi olsaydı. tüyünü kanadını yolar. Hele bana öyle külah eder ki. Bunlar mağrurlanarak dediler ki: Bütün yoldaşlarımız döküldü. Maksadım. Nerede ise susuzluktan ölüyorlardı. Kıptiyi öldürmekteki sebep ne idi? Söylediğin doğrudur sen de benim söylediğim şu şeytan suretini kabul ve itiraf et. Ama onun o taraftan nereye uçacağını Allah bilir. Onun hali nasıl olur? Biri dedi ki: Bu Sema ile ilim adamlarının adını kötüledin! Cevap verdim: Bilmiyor musun ki. mucizeyi andıran hallerinden dolayı mağrur olmazlar. Diyor ki: Bana. Yüz aptala hizmet etmelisin ki. ancak biz Simurg'a erişebildik. Musa Peygamber diyordu ki: (M. Yolları üstünde yedi deniz vardij bazıları yolda kıştan öldüler. ancak şu oyuncu kadınla düşüp kalkmak gerçi bana yaraşmaz ama benim için onunla birlikte bulunmak hoştur. Bana niçin yemiyorsun? der.o ne Arş üstünde ne de Kürsi üstündedir.282) Hiç kimse bu çağrıya aldırış etmedi. cihandan kayıp mı oluyorsun? Pirimizi cihandan dışarı attığın gibi gizleniyor musun? Bütün kuşlar Simurg'u (Huma kuşunu) görmeye gittiler. Bayezid'in hatırından şöyle geçti. hal ehli olduğunu sanır. kan damarlarında dolaşır. bazıları denizin kokusundan döküldüler. Ancak her şeyi yerine göre herkese vermişlerdir. Halbuki" ben kancık değilim. burada yemekten utanırım desem ettiğin aptallıktan utanmıyorsun da yemek yemeden mi utanıyorsun? derler. çölde su sıkıntısından çok perişan olduğunu gördü. verdiğin sadakanın zevkinden bile haberi olmadı. Ne yiyip içerken. Zaman zaman o inayetin eseri. canı başkalaşır. Muhammed'e de mi herkes diyorsun? O daima bunun iyi olduğunu söylerdi.A) bildiği şeylerdir. Ama bu taklitçi müminlerin koruyucusu. SUYU . kâfirle Müslüman arasındaki fark. sorma! Gerçi benimle yatıp kalkması yoktur ama bana yağlı yemekler sunar. Kaf dağının ötesinde yerleşmiştir. Kendisi ile birlikte devam eder. Bayezidi Bistami hacaa çok defe yaya olarak giderdi. Allahnın öyle kullan vardır ki. ancak onlara yani sema edenlere aşikâr olur. altı. keçi ne bulursa öldürür. Ama Simurg'u görünce de gagalarından iki damla kan süzüldü ve can verdiler. Bu Simurg. sen vazifeni geri bırakma buyurdu. ne uyurken. Hayvan bitkin bir halde kendine bakıyordu. Onun başının sadakası olsun.

Bu ayete "Bil!" hitabı ile gelmiş bir emirdir. Ateşteyanmaz ama suda boğulur. daha ne kadar zaman. Ama ateşte yanar. Kurbağa. ilk doğuşta. Yine aynı ayette. Kılavuzsuz yola düşmüş ölüm yolunu tutmuştur. 283) Derler ki: Sen Aydan söz aç. Kendisine ilahi bir ses geldi: Allah için yaptığın bir iş dolayısiyle. yüz türlü yalvarışlarımla. Yarabbi! dedi. bulunmaz bir yaratıktır. Bundan böyle bir daha yanlış düşünceye kapılmam. "Günahına tövbe et. susuzluktan eline geçen bir avı yer. Ayağına bir öpücük kondurayım diyorum bırakmıyorsun. Daha sonra da gözünü açmak. Ama kendisinde görecek göz yoktur. Ne ateşin yakabileceği. şüphesiz o Allah. Bunun üzerine Bayezid.hemen bir çanağa döktü. büyüklük arzusu ile bir gidişi ve bir yolu ortadan kaldırmak isteyen kimseden daha iyidir. Öyle ise ben bundan fazla bir yapmayayım dedi ve dışarı çıktı. şunu yaptım. ne de suyun boğabileceği bir hayvan. gözü Güneşin kaynağına açılmış ve onun ışığına alışmış olmak demektir. zekât da öyledir. buyurdular. Semender garip bir yaratıktır. köpeğin önüne koydu. Yahut açlıktan. suyu içmeye başladı. Bu Ayı herkes görür. Arap tekrar sordu. (M. Köpek yüzünü çevirdi. Bana bunlardan başka bir teklif var mı? Hayır. Şiir: Sen yüz öyle türlü bir sevgilisin ki. Evhadüddin Kirmani'yi andıran bir hayalatcı önce yolu nü ilimden sapkınlık yönüne çevirir. Göz açıklığı demek. Bunun üzerine derhal köpek başını çanağa batırdı. Gezegenler de. Yazıklar olsun onlara ki." . ona bakarlar ama Güneş ile Ay arasında ışık cihetinden hiçbir nisbet yoktur. Bunlar da derler ki: Ne âlâ! Öyle ise biz de bu kadarla yetinelim Mütabaat'tan yani peygamberin izinde yürümekten vazgeçerler. denizde boğulmaz ve sudan ona bir ziyan gelmez. Çünkü hiç kimse Güneş yuvarlığına bakmaz. Ben bir kör gördüm ki. Bayezid yüz üstü kapanarak tövbe etti. Ya oruç? Otuz gündür. uyanık davranmak ister. Yani ilim tavsiye eder. O hem yokluk içinde ömür sürer. Nasıl söyleyebilirim? Güneşin alemde bir ay olup olmadığından haberi yoktur. göz buna güç yetiremez. kendisinden başka Allah olmayan Allahtır. Başka bir kör de gördüm ki. Hazreti Muhammed'e uymaktan kendilerini uzaklaştırmalardır! Bir Çöl Arabi Peygamberden sordu: Ey Allah elçisi Allahın emri nedir? Beş vakit namazdır. bunu yaptım diyeceksin? Görüyorsun ki bir köpek bile bunu kabul etmiyor. Arap dışarı çıktıktan sonra Hazreti Peygamber buyurdular ki: O bunları yapmakla kendini kurtarır. doğru ve çok iyi hayalat gelir. Gerçek taklitçi. hem yokluk içinde can verir. elini gözü açık birinin sırtına koyar ta Aksaray'a kadar yürürdü. Kuran'da "Bil ki. azaptan kurtulsunlar. Ay da böyle bir zavallılık içindedir. Şu Avam denilen topluluk beş vakit namız kılarlar ki.Ondan sonrası ilimdir. Ütaritten bahset. " (Muhammed sûresi. şefaat dileklerim. ilimden sonra da. o da bir gözü açığın arkasına katılmıştır. tövbe ettim. 19) buyurulmuştur.

Bunu yüz bin yıl saysan yine azdır. Söndür. okunuşunu araştıralım. bir vuruşu ile aslanı geri kaçırır. Ben her kimi sevdimse çok cefasını çektim dedi. Kendimden geçmiş olayım. Ayrılık demi geldi dediğim zaman bunu söz olarak söyledim. Söylediğim bu sözden sen ne anlıyorsun? Kendimden geçmiş olayım dedim. hayır dedi. Anlamını. o benden daha mülhid imiş. Gelelim o çetin ve anlaşılması zor olan Peygamber sözüne. Yoksa senin ateşinden duman tüter. Onun mânasını ve ne demek istediğini elayası gibi açık ÇOK gösterelim. güneş. gramerini. Yoksa iğneciye göre değil. ama size cefa da eder. Hazreti Peygamber onun düşüncesini anladı. Derler ki: Bu söz yepyeni bir sözdür. Fakat Mâ harfi. Hazreti Peygamber. Kendi cinsimden birini istiyorum. zındıklar bilsinler ki.A. onu kıble edineyim. Nasıl ki hıfz yani saklama. o halde fazla bile gördün. Ben buna inanırım. "Bana bilgin ve her şeyden haberi olan ulu Allah bildirdi. Ama senin dostluk alanına ayak bastıktan sonra çok saygısız ve cesur oldum. Örnek olarak onun bir sözünü ele alalım. Ama size göre'.Ben de böylece onun çomağında bir top olayım. demedim. Allah vergisi ise âsilere verilmez. yaklaşmayayım. o arkadaşla konuştuğumuz sözleri işittim mi? Anladın mı? Ömer. yoksa hakikatte değil. her önüne gelen şeyde fazlalık. hemen fazlalık. Abdalın biri zındık olduğunu işitmiş. dedi. Ruhunu da bir kaç gün daha önce yaratılmış farzet. Sonradan var olan bu vücud nasıl olur da başlangıcı olmayan âlemi görebilir? Senin cismin daha dünküdür. 285) İlim Allahdan bir vergidir. Derler ki: Alemde ne varsa Adem'de de vardır. Ey Allahın Resulü! ancak mübarek dudaklarınızın kımıldadığını gördüm. Hiç bunları düşünmedim. acele anasının başını kesmiş. onun korkusundan şarap sirke olurdu. istemiyorum! Ya tamam yanar ya tamam söner. dedi. öyle bir kahraman idi ki. Bunu işiten bir mülhid. Yahut bu işte bu noktayı hatırıma getirmedim. çünkü azap verir. Peygamber biriyle ağ ir ağ ir konuşuyordu. Ancak ben bu incelikleri düşünürsem onların kaçtığını görürüm. Allah elçisi olan Hazreti Muhammed ile sohbet etmek istediğim zaman bütün bu söz inceliklerine dikkat eder. felsefeci inanmazsa ben ne yapayım! Bu Ömer. çünkü mutlak olumsuzluk ekidir. harflerin ağızdan çıkış durumuna göre konuştuğumuzu kıyas edebilirsin. Ömer bu durumda Peygamberin yanına varmaya cesaret edemedi. Şiir: Hafızamın bozukluğundan Veki'a yakındım Bana günahları terk etmek vahyolundu. Hazret! Peygamberin o uyarısını kabul etti. 284) Ömer.hem olumsuzluk edatıdır. Bunu istesem de yapamam. Allah vergisinden isteyin! buyurulmuştur. Ömer (Allah ondan razı olsun). Ya tamamiyle alim olmalı.) Mescidine geldi. Yani bilgi yönünden bütün artışlara razı olma. Ömer yüzüstü kapandı.hitabı da bu geçici varlıktan kurtulmak için ayrı bir emirdir. Evet yepyenidir. Ben asla bunu yapmadım. 66/3) gereğince. Ya Ömer! buyurdu. yüzümü ona çevireyim. onu beş yaşındaki çocuğa karşı gösterseniz inanır ve sizi sever. Meselâ olmaz. Sofiden hangi fazlalığı istiyorum. Henüz ilk gençlik çağındaydım. Birisine sorduıelindeki nedir? Sirkedir dedi. dedi. hem haber edatı. Bu sözden ne mâna çıkar diye ihtiyatlı konuşayım. (M. Görüyorsun ki. Gidemem hayır bununla mağrur olmamalı. Bu vergide artış vardır. Şimdi kendime kıble edindiğim o adam söylediklerimi anlayan ve kavrayan" kim isedir. demiş. saklamayı terketmektedir." (K. onunla hesaplı konuşurum. La (olmaz) demek ihtiyata ve dostluğa yaraşmaz. Güneş onun omuzu üzerine düşmüştü göz ucu ile ona bakınca Güneş karardı. Kendi kendine dedi ki: Ben mademki o konuşmaya mahrem değilim. Analık hakkı nerede kaldı? diye soranlara şu cevabı vermiş: Mülhidler. (Yani varlığı terk etmek)(M. yok anlamına gelen La sözü için yorum olmaz. Bu yedi felek insanda hangisidir? Bu yıldızlar. kendilerinden korkum yoktur. hem de başka mânalarda kullanılabilir. yahut da ilgisiz bir köylü gibi olmalı. ay insanın neresinde? . bir gün Hazreti Muhammed'in (S. Ariflikte fazlalık. Vefa öyle bir şeydir ki.

kuyruğuna da ebed adını koydular. diye seslendi. Her kimin yüzünü o tarafa çevirirsek bütün dostlarına ve sevgililerine yabancı olur. Bütür âlem halkı yüzlerini ona bütün âlemi nur kapladı. bunlar fenadır diyorsun.286) Mevlâna da başka bir şey söylüyor. Hazreti Muhammed'e (haşa) sihirbaz dediler. Alemin eskiliği yeniliği bahsinde ne ömür harcıyorsun? Allahyı tanıma bahsi derindir. H bağı da emmâre (kınayıcı) bağıdır. ben yüzüne güler. yine aldırmadım. Çünkü yüzlerini bir taşa veya bir duvardaki resme çevirirler. Şu halde Hazreti Muhammed'in söylediği şu nükteyi sen anlamıyorsun: "Kabe. Yolda uğrular var. Git diyordu. Ey ahmak derin sensin! Derin olan bir şey varsa. kıbleden yüz çevirmiş olarak sazcıların arasına geldim. Bir yerde ki. Herkese söylerim. oraya aslanlar bile giremez. diyor. Şu halde beni nasıl tanıyorsun? Öyle bir ormana daldım ki. Dedi ki: Ben. karşımda oynanmasını istemediğim o oyun için bir şey söylemiyorum. onunla sahradan. dedi.Ona y uzumuzu gösterelim ama delil yüzü göstermeyelim. Gerçek yürekli Yusuf sağ olsaydı. bir ses çınlıyordu. Sen böyle diyorsun ama o ne diyor? Yahut o böyle söylüyor. şeyhimizsin. akşam namazına durduk. sana uyalım. Başka bir incelik daha var ki. ondan fışkırırken sihir onda nasıl yer bulur? Onun için buyurmuştu khŞeyhin gerçek olmadığının nişanı şudur ki. o sensin! Sen nasıl bir dostsun ki. damarlarının içine kadar girmiş olan sevgilinin sırrını el ayası gibi açık bilemiyorsun! Sen nasıl Allah kulusun ki. Bana şöyle bir fikir geldi: Bunlar ne garip insanlar ki ezelden ebedden doğmuş bir güneşten habersizdirler. hiç bu maceradan ve bu oyundan bir şey anlatmaz ve habersizdir. Bana gelince. Ezel nedir. (M. Eyvallah. Onu kahr içinde bıraktım gittim. Güneş . ne adamdır o. Nasıl ki gerçek mü'minin nişanı nedir? diye soranlara Hazreti Peygamber. senin dizginlerini taşırdı. emmâre. Kendime macera söyleyeyim de.287) Bir Güneş doğdu. içerisi baştanbaşa nur doludur. O daima onların macerasından bir başkasını anlatayım diye düşünür.yoksa hadis mi? Sana verilen bu kadarömrü kendi halini araştırmaya sarf et. Muhammed şöyledir. Bir delikanlı gitti. Bizde cevher var. Hadislerin yorumunu nasıl bilmiyorsun? Biliyorsun ama bilmemezlikten geliyorsun. ona bu işten dolayı bir utanç gelmez. Elimde henüz hiç bir silâhım yoktu. bu adamla öğünürler. Önce tekrar ona doğru yürüdüm. sen ne söylüyorsun? Alemin eskiliğinden. Bu sözüm onu şaşırttı. Bunlar daha dün meydana çıktı. Halbuki Allah adının anıldığı her yerde sihir bozulur. Ayın. Biz hep kalktık. Her kime yüzümü dönersem.Ben Kadı Şemseddin'den şu sebepten ayrıldım: bana istediğimi öğretmedi. Benim seninle işim yok. şeyhim. ne söyleyelim. Hayır dedim zikri göbekten değil canın içinden getirmeli. senin için korkuyorum dedi. Işteıbunefsin inanç ve güven mertebesinde bulunması yani mutmainne bağıdır: C bağı. ebed ne? (M. taşa vursa parçalardı. O olgun sofî müridine diyordu ki: Zikrederken ta göbekten getir. Sen de yüzünü duvara çeviriyorsun. O zaman şeytan da bu adam kiminle uğraşıyor diye gülmez. Bundan sonra bir kere daha. Zamanın başına ezel dediler. ne de resullük ve marifet makamına benzer. ne adamdır ki şeytan ile daima savaştadır diyerek. Bu kadar hayat yağmuru ve canlılık iksiri. Biz kimiz ki? Dedi ki: Başını Hazreti Muhammed'in (S. Bana böyle şeyler gerekmez. bengi sular ondan yağar. Ben Allahya karşı mahcup düşemem o seni nasıl yarattı ise öyle korur. Falan kimse iblis ile şöyle yaptı. O ki. emrine boyun eğelim! Yoksa şimdi uymanın ne yeri var? Mevlâna oturmuştu. dedi. şu aldatıcı dünyadan hoşlanmamasıdır. Ama o ben. sana ne yapayım. Güneşin sözü mü olur? Bu halkın O Ay. başlangıcı olmamasından sana ne? Sen kendi kıdemini bil ki kadim misin. onun sırlarını ve iç yüzünü bilmiyorsun! Seninle konuştuğum bu sözleri senin şeyhinle konuşmadım. Ona hiç aldırmadım ve bakmadım bile. Muhammed ümmetinden olanlar söyle olmalıdır. sonra geldi ve bana yazık olur sana. buyurmuştur. Rüzgâr ağaçlara vuruyor. Nihayet taşa tapanlara. yani emredici (istekli) nefis. Beni korkutsun diye bir kaç kere seslendi. Sihir orada nasıl barınabilir? Yağmur yağmaya başladığı vakit sihir kaçar. ona Allah hayatınızı size mübarek kılsın! der geçerim.) yakasından çıkar ki. Ezel ve ebed nedir ki! Bunların her ikisi de senin sıfatındır. Bir kaç kere baktım gördüm ki. imam ve bütün cemaat arkamızı kıbleye çevirmişiz. Arka üstü yere düştü. yüzü nü butu n cihandan çevirir. bu ne nebilik. karanlığında bundan hiç haberi yok. âlemin içindedir. Hocanın biri namaz vaktidir. Kul vardır ki şeytana uymaz. gözümüzsün! diyerek ondan ayrılıyor ki. Eliyle işaret ediyordu.A. yüz yıl sonra da sana gelecektir. Namazı bitirmeye uğraşıyorduk. Ben ne diyeyim! Allahnın gizli velileri derler ki: Biz niçin kendimizi açıklayalım. o tarafta ışık yok. Elinde öyle bir baltası vardı ki. Mevlâna kendi âlemine dalmıştı. yazık sana. oyundan dönersin de. bir daha onları çağırdığımız zaman gelmesinler. Allah sana ömürler versin.

cılızlık ona yaraşmaz. tümden bahsettim. Şahap dedi ki: Öyleyse. (M. cüzî âlemi parçaları bilmez. riyazat ile. dedim. ses çıkarmadı.buyurmuştur.289) Öteki. tekrar Müslüman olur. O." anlamındaki âyetlerden konuşmak istedi. o. cemalini göstermiştir. cüzî şeyleri bilmez dediğimiz zaman noksan söz söylemiş olmaz mıyız? Meselâ benim karnımda uyuyan bir üzüm tanesi var. ben yanlış hareket etmiyorum. Yoksa her şeyhi kâmil sanan müritleri istemiyorum. küllî âlemi yani tümü bilir diyorsun. ona soğup saydım. sonra. herkes ancak birbirinin gönlüne secde eder. arkamdan bir konak mesafeye kadar geldiler. Bizim önümüzde bir kimse bir defada Müslüman olamaz. katlandı. Getirdiklerini oraya döktüler. bize gel! Dedim ki: C gizliden Müslümandır. "Biz Adem'i mükerrem yarattık. Her defasında. o kâfirdir dediler. runanî ve safi idi. sözü ağzımdan kaçtı. Şiir: Diyorsun Mademki ki. perhiz ile ne ilgisi var? Her kim.çevirirler. Evet cüz. Farsçaya ne olmuştur ki. ama Arapçaya ne olmuştur ki! Eğer Hintli onu işitse.bunun secdesi onun gönlüne olur. Ben kendime bir şeyh edineyim ki. Mısra: . mutmainne (kanmış) durumuna geldikten sonra. ne gam! Bütün âlemden korkusu yoktur onun. Kara nerede. Onun bu hararetli konuşması üzerine bir feryat kopardılar. yani emredici olan o nefis ben de. sana mürid olalım. oradan uzaklaştım. Dedim ki: Bu gece. bize hırka ver dediler. Bazı açıklamalarda bulunuyordum. yuvarlanıyor ve nara atıyordu. yuvarlanıyor. Hak. bu kadar güzelliği ve hoşluğu ile beraber bu lisandaki sözler. Mananın ona gizli kalmasını istemiyordum. her şeyden dışarı çıkar. O günü bir toplantıda o şeyh ile cenkleştim. onu denizde. sen neredesin? Sormak istedim. şu hali riyazattan bilirse.288) Söz bahanedir. dedi ve gitti. Kaçtım. Hak sözleri deryasının coşkunluğundan bir Elif nakş olundu. benden sen ne soracaksın? Ne itiraz edeceksin? Ben mürid tutmam. Asla ağaçları içinde olmayan bir yere bağ denilmez. yani parça denildiği vakit kül yani tüm yahut bütün bunun içinde yoktur. dediler. maksattan daha çok uzaklaşır. onunla tartışayım. O zaman orası bağ olmaz dağ olur. öz ruh olmuş. Sevdanın kanlı yaşı gönlüme dökülüyor. Gerçekte mazlum budur. dedi. Beni bırakın. Faydası olmadı. hiç bir parça bilmiyorum ki o küllün dışında olsun. sohbet ile olur. düzeltirim. yanlış. sonra kâfir olur. olgunlaşıncaya kadar böyle devam eder. Bu küllî âlemden neyi kastediyorsun? dedi. Çünkü yazmadığım şeyler bende kalır ve her an bana başka türlü yüz gösterir. yüzünü yere sürerek bana doğru geliyordu. Arapçada yoktur. dedim. Şahap kaçtı. Halbuki sizde teslim yoktur. yine sustu. Bu yolda atılacak adımın hangi adım olduğunu bilemez. kaçıyor ve kaçarken acayip şey diyordu. tecrübe ediniz! (M. Bilmiyor musun ki. Müslüman olur. O kafasını kırdığım şeyh ileri yürüdü. Biz Müslümanız. duvağı çözmüş. Nihayet mazlum falandır ki. göz yaşların niçin gül rengine boyandı? sordun neden olduğunu dosdoğru anlatayım sana. Müslümanlık ise teslimdir. Dediler ki: Sen gel teslim. Çünkü teslim makamındadır. Ben o üzümü bilmezsem onu bilmek veya bilmemek bana ne noksan verir. Adı emmare. kendisine söz vermiş olduğum Hıristiyanı ziyarete gideceğim. Ben külden. Yani. Ne oldu da. Sus dedim. Ona yanlış. karada taşıdık. Henüz sözümü tamamlamamıştım ki. Ama eğer bu kâbeyi aradan kaldırırsan. Bu acizliğimden değil. Şimdi ben Hintçeyi bilmiyorum. Konuşan kuvvetlidir. Bana çok ısrar ettiler. Benim yönümden hiç bir perde ve hicap yoktur. Artık senin yüzüne bakmaya takat getiremedim. gülümsüyor. Şimdi bu halin amel ile ne ilgisi var. Ferman geldi: Ey Ruhanî Cebrail! Allahsal levhadan şu kutsal sözü oku. der. Başımda coşkunlaşarak gözlerimden taşıyor. bu çok hoş bir dildir. Nefsini bilen mutlakaRabbini de bilir. Bir gün de bir nükte anlatıyordum. Ben asla yazmayı âdet edinmedim. gıda ondan uzaklaşmıştı. Başını kırdım. bu kadar sabretti. bu âyetten nasip yoktur. Başka biri. Bismillah. bahis konusu ettiğim her sözü inceler. onun secdesi bunun gönlüne.Şahap her ne kadar küfür söylüyordu ama.

Nihayet biraralık kervan geçip gitti. Musa Aleyhisselâm. oku attı. dedi. İnayet erişince iki adım sonra maksada erişebilirsin. gelen adam eliyle zavallının ayağını oğuşturdu. elime yapış. Zincirini kımıldattılar. fakirin bu sevincine o güler.291) cihandan geçti. Bu arada karşıdan çölün koyu perdesi arasından bir insan belirdi. artık. bana hac seferi görünüyor. Ailesi olsun yabancılar olsun elinden kan ağlıyorlardı. halbuki bu adam şer ve kötü işlerle tanınmış. Bu haberi padişaha ulaştırdılar. Ailesi dedi ki: Biz senin bu kadar zahmetlerini çektik. O da benim baştan sonuna kadar söylediğim bir şey olmadığını bildi. yalvarmaya başladı. kemiklerim yücelerde kalsın ki. bu ya Hızır olacak ya llyas Peygamber. Padişaha döndükleri zaman ona şöyle ilham olundu. bir kervana katılmıştı. sevinir ama o nazlı Şehzade ki devlet ve varlık içinde doğmuştur. acayip haller görünebilir. Bu ergin kul hürmetine şu umutsuzluk saatlerinde elimden tutuyorsun! Uzatmayalım. okun düştüğü yerde bir hazine saklıdır. Umutsuzluk gittikçe artıyordu. gerçek inanç bekleyenlere de böyle garip cilveler. Hemen yerinden fırlayarak can korkusu ile yola koyuldu. oku yaya koyarak atacaksın. seni seçkin insanlardan kılmış. inanan bir kimse herhangi bir şahıs .292) Ben. şimdi senden nasıl ayrılalım? Adamcağız. Ne kadar uzağa ok atabilen okçular varsa toplandılar. feryada başladı. Yani nefsimi bilemedim demektir. vaizlerin kürsüde. biz seni bilemedik. Beyit: (M. (M. bir saat da yalvarmakla vakit geçiriyordu. ünümü işitenler hakaret gözü ile bakmasınlar. 290) İrfanım öyle bir mertebeye yükseldi ki Bilgisiz olduğumu şimdi anladım. Rüstem beyaz dev'e demişti ki: Tenimi dağ başına göm. candan ve (M. Elinizi eteğinizi benden çekin. çocuklann kitapta okudukları ve Allahnın. ihtişam içinde büyümüştür. Biri hafızlar halkasında otururken ansızın vecd'e tutuldu. o ışık içinde bayıldı düştü. Adam o anda iki elini o kurtarıcının eteğine vurdu. O kadar da değil. Bunu sana anlatmaya ne lüzum var! Adam korku ve ıstırap içinde bir saat kendinden geçiyor. Hakkın çehresi. "Kıyamet gününe kadar lanetim üzerine olsun" dediği kimseyim. Ey aile efradı! dedi. gelirler. Diyordu ki: Allah hakkı için yemin ederim ki. yalnız kendilerini görürler. Birinin eline bir definenin planı geçmişti. dedi. Ağlamaya. deniliyordu Adam gitti. Kendisine yaklaşınca bir anda ona doğru koştu. bir gün böyle bir saate kavuşmak umudu ile bekledik. dedi. yani nefsime kulluk edemedim anlamınadır. karanlık. Sık sık deveden iniyor. işte böyle bir kimseye. halka da böylece yayılır. yüzünü doğuya döneceksin. imamların mihrapta. Artık benim için hac ümidinden bahsetmeye bile takat kalmadı. hemen yola çıkmalıyım. ne oluyor diye merak ederler. Hah! dedi. Belki de Allahya yakın meleklerden biri olmalı. benim artık insanlarla alışverişim kalmadı. çünkü ona bir şey gösterdiler. sağalttı. Hasta kendine gelince. diyordu. işte bunlar gelirler. bu yürüyüş insan yürüyüşüne benzemiyor. Çöl yolunu tutmuş. her ne kadar aradı ise de bulamadı. Fakat yine bir şey çıkmadı. Dünya halkının hali ve yücelik peşinde koşanların akıbeti şuna benzer. Nasıl ki Hakîm Senayî buyurmuştur. dedi. Şeytan. Önce gerçi dileği yerine gelmedi. yayı çek diye emir vermedik. kovucu bir insandı. Kendilerine bakarlar. kervanı gitmiş buldu. onu arayanlar için insanlık ışığıdır. Şaka değil.Ey bedenine hizmet eden gafil! Onun hizmetinde daha ne kadar uğraşacaksın? Derler ki bu mısra Ebülalai Maarri'nindir. bu sene yüz dinar bulur. Kendisi gelerek oku yaya koydu. temizleniyordu. onu sapasağlam kervana yetiştirdi. Bu sevdanın baskısı altında hiç sabrım kalmadı. bir kul'dan bakarlar. Sana kulluk edemedim. Onun bu sözünden bir şey kokusu geliyor. Koşarken yolda bir ağaç dikeni ayağına saplandı. ok hemen önüne düştü. Falan kabristandan dışarı çıkınca arkanı falan büyük kubbeye çevireceksin. Kendi kendine diyordu ki. Dilencinin o sevinci. Ey Ulu Allahm! dedi. Ey dost. bu ululuğu ve kudreti sana vermiştir. Biri. Sen kimsin? O eteğini çekti ve beni bırak. yalvarmadan da takati kesilmişti. karanlık üstüne çökmüştü. Biz. Nihayet şu cevabı verdi. yerinde kalakaldı. bu sene açlıktan öleceği hakkında bir şikâyeti olmadığındandır. Adam yolda bir kanlı ishale tutuldu. onun sözü kuvvetli şahsiyetlerin söyledikleri sözler den değildir. Oklarını sınadılar. Asıl kötülük zamanlarında sana yakın idik. Gece yaklaşınca umutsuzluktan.

fakircik. Bir sıfat. bu emaneti taşımak bizim işimiz değildir. Nasıl ki Kuran'da "Biz emaneti yerlere ve göklere gösterdik. onların halinden. henüz rıza mertebesine erişmemiştir. Bu kadar para kimde var. o git işareti. yalnız başına yolculuk yapmaktan daha zevkli olacaktır. keşke dedi onu göreydik. Bizim ardımızda biri vardır ki. Ama bizim ilk görüşümüz onu nasıl geçebilir? Her kimin sıfatı ilk defa gözümüze ilişse o bir şey söylemese bile biz cefa yönünden kendi kendimize o neye yarar. ey ahmak! dedi. uygunsuz bir kimse ile yol arkadaşlığı yapmak istemezdi. diyordu." (72/33) buyurulmuştur. Yüzünü Allaha çevirse henüz Allahın halkasına ulaşamamıştır. Ona bakınca yürüyüşü hoşuna gitti. utanmıyorlar mı bunlar Ona göre ucuzdu. Şimdi bu insan Muhammed'in veya İsa'nınsıfatını anlatıyor. onu yüklenmekten kaçındılar. Gönlünden geçen gizli düşünceleri anlatan o şahıs acele ile oradan uzaklaştı. Bunlar deselerdi ki: Eğer yay sert ise onu biz nasıl elimize alabiliriz. hacca gittiği zamanlarda daima yalnız gitmek isterdi. Yüzünü rıza yönüne çevirse. ancak Hazreti Muhammed'e ve ona uyanlarda olabilir. bir kere bütün karınları doyurursam bu kadar mülkü nereden bulayım. Olur ki. Peygamberler halk ile pek az düşüp kalktılar. Yahut büyüklerden birinin vasıflarından bahsediyor. Çünkü onların (M. "Adem henüz su ile toprak arasında iken. Gerçi görünüşte halk onların çevresinde toplanmıştı. İki akçe nedir ki dedi. Harzemşah'a dediler ki: Halk ekmek pahalılığından.) hakkında beslesin. ulaşmak aynı şeydir. kıtlıktan Niçin? dedi. ben Peygamber idim" buyuran Hazreti Muhammed (S. Şu iyi arkadaşla Hak rızası için dost olayım. Şimdi din bahsinde de böyle olur. yerler ve gökler bile. ta atadan dededen ve hayatının ilk çağlarından beri. Peygamber sözlerinin yorumlamaları. Bir gün kendinden daha önce yola çıkmış olan bir yolcuya rastladı. Ama yüzü o tarafa çevirmekle. ama yüzünü kapamıştır. Onun yayını semalar bile çekemez. açıklamaları vardır. "Yoksulluğum benim kıvancımdır. . Öteki. "Geç ey mümin! şüphesiz senin nurun benim ateşimi söndürecek. uzun ömür gerek ki bunu bir daha elde edeyim. Ama ona göre kolaydır her şey. ona göre bir açın karnını doyurmak için senin bütün mülkünü veririz demek çok ağır gelecekti." demesi ne kadar ibret vericidir. Hak yolu değildi. sırlarından söz açıyordu. Sonra görüyorum ki öyle bir arkadaşın yoldaşlığı. bunu ancak o çekebilir. insan yüklendi. dediler.293) gözleri başarı kazanmakta değildir. Şah cevap verdi: Vah vah bu ne cimriliktir. o halde dervişcik diyenler hakkında ne söylersin! Bunlar. Allah sevgisi nuru ile yetişmiştir diye zan beslerse.A. dediler. İki akçe şu kadar para eder. onların ardından yürüyorsun. ben seni arkadaşlığa kabul ediyor muyum? dedi ve başını önüne eğdi. Bir okka arpa ekmeği iki akçeye satılıyor. işte o görüş ve Hakka dayanma kuvveti. dediler. gerçekte gitme manasındadır. dervişcik diye onları küçümserler." sözündeki hikmetten bir koku almamış olanlardır. git derler ama. Önce. Kendi kendine acaba bu adamla yoldaşlık yapayım mı? diye düşündü. O bundan korkuyordu. Halka karşı yavaş yavaş yabancı ol! Çünkü Hakkın halk ile hiç bir yoldaşlığı ve ilgisi yoktur. Eğer biri bir din adamına alicik dese bu küfürdür. işte böylece hangi tarafı seçeyim diye kendi kendine hayal kurarken. Ne küfürdür bu! Sonra cehennemin. Bu ilâhî işarete göre. Birine coşkunluk geldi. onlar Hak ile ilgilendiler. bak gör ki. hiç olmazsa şu yalnız yürümek âdetini terk ederim". Onların vasıflarından bahseden bu zatı niçin görmüyorsun? Belki de bu odur. feryat ediyor. baktı ki o adam yüzünü geri çevirdi. deriz. Yoksa nasıl olur da. Bayezid. Bilmem ki onlardan ne elde edebilir? Bir kimseyi neden kurtarır veya neye yaklaştırabilirler? Nihayet sen peygamberlerin yolunu tutmuşsun.hakkında. Çünkü çok hoş bir arkadaşa benziyor. bir makam halka korku verir. İbrahim Peygamber yüzünü öyle bir şeye çevirmişti ki.

onu aç köpek un dağarcığına yapmaz! Bu şeytanı hiç bir şey yakmaz. benim bundan haberim yok." buyurulmuştur. yüzümü yine ondan çevirdim. kulaklarda sevgi var. ancak Allah erlerinin ark ateşi yakar.Ebû Ali Sina yarım filozoftur. Elinde bir bardak buzlu su olduğu halde etrafımda dolaşıyordu ve soruyordu: Susuz musun? Evet. bu ne hal? Müridler meseleyi anlattılar. ah diyorlardı. Ateşe nur yaraşmaz. Müridleri." (K. Gerçi şeytan cismi olan bir varlık değildir. Ben de ondan yüz çevirdim. bu ne iştir başımıza gelen? Bu ne karanlık iş. Şeyh kendine geldi ve sordu: Ne oldu size. Güneş yerine karşısında mum yakar. Bu da doğrudur. Çünkü o şehvet ateşinden yaratılmıştır. Onların bildikleri bir sır vardır. istiyorlardı ki. seni Hazreti Muhammed'e uymakla (M. Gerektir ki başbuğluğundan vaz gecesin! (M. Nasıl ki. Şeyh. keşke dinlemeyi bilseydik. Ayağını çekti ve dedi ki: Ya Ömer. Onu mescide götürdü. . Şiir: Gündüzleri senin yüzünden gözlerimden inciler saçılır. Şeyhin biri can çekişirken çok ıstırap çekiyordu. Sen de şu şiiri söylüyordun: Başkaları ile içki derneğine. çevresindekiler ısrar ettikçe. eğer ondan korkmasam. bağ sefasına gitsem bile Hiç kimsenin sevgisini gönlümde saklayamam. Ömer baktı. (Allah ondan razı olsun) şeytanın bir gözüne vurarak kör etti derler. dedim. Hazreti Ömer'e geldi." diye feryat eder. hem de onun kullarını incitir. onlar o tarafa gittikleri zaman da bu tarafa dönüyor. O bu tarafa geldi yine aynı şeyi söylüyordu. tam dinlemek gerektir. öteki mesci din köşesinde uyuyor. söylemiyorum. ne gördün? dedi. nankörlük ederseniz azabım şiddetlidir. Henüz bizim konuşmaya gücümüz yetmiyor. onu düşünmesemşu namaz kılan adama öyle bir is yaparım ki. Ve cevap gelir: "Eğer şükrederseniz nimetimi artırırım. "Allahm bize eşyayı olduğu gibi göster" der. dedi. dillerde sevgi var. dedi. şehadet getirsin. Geceleri sabaha kadar gözlerim semalarda dolaşır. "Şeytan. Kanımı dökersin diye beklemiyorum belki. sana karşı beslediğim son derece sevgim dolayısıyle başka bir vakit gizlice şeyhin yanına varalım diyecektim. gel de sana garip bir şey göstereyim. ona inananlar çevresini kuşatmışlardı. Ya Ömer! dedi. Döner misin diye o umutla bekliyorum. Evet güneşten ayrı düşen insan. Hazreti Ömer. Tam filozof Eflatun'dur aşk davası eder insaf et ki makbul olasın! Bu naklolunmuş sözlerdendir. has kulların vakitleri geldiği zaman şeytan onların etrafında dolaşmaya nasıl cesaret edebilir? Melek bile onların çevresinde hesap ile dolaşır. Ademoğullarının kan damarları içinde dolaşır. ama Allah kullarının. Nasıl ki hadiste. halimiz ne olacak? Allahya yalvararak ağlaştılar. Şükretmek hal dili ile olursa. Şeyh yüzünü onlardan öte tarafa çeviriyor. O haldeAllahya ortak koş ki şu suyu sana vereyim. Halbuki o hem Allahyı. Ya Ömer! Şu kapının yarığından bak dedi. asıl bu saatte şehadet getirmek lâzım. bir kişi namaz kılıyor. Allahtan başka Allah yoktur desin. Gönüllerde sevgi var. Az bir ışık varsa şükredince artar. Bir gün şeytan. Nurun ateşimi söndürdü. Müridler arasında feryat ve figanlar yükseliyor. yalvardıkça hayır diyordu. Bu açıktan görünmez ama buradaki mana başkadır. Niceleri birçok riyazatlar yaparlar. 3/7) Ben gelmiştim. Tam olarak söylemek.29) aziz kılan ve seni benden kurtaran Ulu Allah hakkı için. Der ki: Ben bir sivrisineğin bile benim yüzümden ezilmesini ve incinmesini istemem. Ama yanıma şeytan gelmişti. onu bağlayamazlar: belki daha kuvvetli olur.2 4) Çocukluğumda bir kitapta bir hikâye okumuştum. Nasıl ki cehennem.

Başka peygamberlerin bin senede elde edemediklerini Hazreti Muhammed (S. (M. Yüce Peygamberimizin yoldaşları ve onlara uyanlar da değil. yüzüne bir tokat vururum: Aç isen işte ekmek. dünyanın içindedir. halbuki kendisi de aynı sevgide idi. İnsanın gıdası ekmektir. öğüt kâr etmez. Zaman zaman çorba ile et de olur. kulu ile. Ama ben babasını sormuyorum. Onun terle dışarı çıkması zor olur. Tıp budur. bu zorluk bendendir demelisin! Allah. Toprağı harap etmesen. bununla beraber bütün güzel şeyler ve bütün hoşa gidecek şeyler hazırdır. Hikmet ve bilgi sahibi Yüce Allahnın katından imdat olmasaydı velilerin işi nasıl olurdu? işleri belki kırk bin yılda düzelmezdi. sen işitmiyorsun. bu perde gariptir. Meğerki büyük üstat olmalı. Adam tekrar şu cevabı verdi: Babası çok olgun adamdı.) en kısa bir süre içinde elde etti. başka biri geldi. O başını nereden kaldırırsa kaldırsın. Dışarı çıkalım. Ona. Benim nefsimin işi çoktan beri sona ermiştir." sözündeki sırrın mânası nedir? Bu mânayı halka anlatmak çok güçtür dedim. Yüzünü bize çevirirsen gönül açıklığı seni bekliyor! Açılan her perdeden. Üst tarafı oyuncaktır. Güneş battı diyor. Görenler.Kendi kendime dedim ki: O gecedir. dedi. dünya sevgisinden bahsediyordu. Güneş yerinde duruyor. onun değeri nispetinde ilgilenir. bu insan oğlu değildir desinler. bu sağlam toprağı niçin harap ediyorsun diye çıkıştı. Biri benden sordu. Her ne zorluk görürsen kendi noksanından bilmeli. Hikmet ve bilgi sahibi Allah katından ona kudret verildi. şu bıyıkları kestirelim. Bunlar. artık öfke yönünden bir şey yapamaz. ne söylüyorum? deyince. Savaşa gitmeyeceğiz ki. Biri. kendisini soruyorum. Barış zamanında bak ki nasıl oluyorsun? Vaizin önünde öğüt vermek hanendenin karşısında şarkı söylemek olmaz. 297) Adamın biri toprağı kazıyordu. 296) Gel! Tekrar gel ki. bu melektir. yüzünü gözünü yırtmazsan o zaman harap olur. olduğundan daha ileri gidesin! Bu güne kadar olmadınsa şimdi olasın! Savaş zamanında bir can ve cihan değerdin. Ölünceye kadar hasta olmaz. derisinin açık mesamelerinden ter çıkıncaya kadar üzüm yer. O yapmakla yıkmak ne demek olduğunu bilmiyordu. yoksa saçmalama derim. parmakla ağzından çıkarırlar. dedi. ama sana açılmamıştır. fakat benimki öyle değil. Rubai: (M. O yırtıp kazmak toprak için bayındırlıktır. dense. Güneş batmadı. Kedi bir yere pisleyince nasıl pisliği ona gösterir sonra yüzüne sürerlerse ben de öyle yaparım. Yolcu. kâfirler bıyıklarımızdan korksunlar. Kul ne yaparsa Allah da öyle yapar. çok acayip bir insan olur. Başka bir şey yerse onu zorlukla yakar. işitmeseydim ne sorduğunu bilmezdim. Küçük yaşta iken seni düşkünlüğünden kurtarayım ki. olgun bir adamdı. işitmiyor musun. Kur'an'da sözü geçen secde edenler acaba hangileridir? Önce gelmiş geçmiş peygamberler değildir. Meğer ki onu öldüresin veya ölünceye kadar dayak atasın. Hattâ dört yüz kırk veli de değil. Ben senin sözünü işittim. büyüdüğün zaman oyunun ne olduğunu anlayasın. O benden badem istese. beliren ışıklar sizin tarafınızdan gelir. Çünkü böyle olmazsa büyüdüğü zaman kendi bildiğine göre hareket eder. Yoksa ekin bitmez.A. ne de bunu. Yirmi misli daha ömür sürseler bile yine yetmezdi. Ama içimizdeki kâfirlerin her birinde bu kıllar sayısınca birer mızrak çeksen yine korkmazlar. "Halkın en kötüsü. ne onu istesin. Nihayet dünya sevgisi. Eğer bu çocuğu bana verirlerse onu öyle yetiştiririm ki. dinler. Emirsiz ağzına bir lokma komaz. Onu böylece kısa bir zaman içinde yetiştirirsem. Biri ötekine sordu: Falan kişi olgun bir adam mıdır? Babası çok faziletli. Ben görüyorum ki. tek başına yiyendir. İşte şu sert tavsiyeden maksadım ancak nefsin terbiyesidir. .

İsa' nın sıfatını söyleyin. tekrar yarasının üzerine koyarmış. yarısı da su için. kuvvetli üç tokat vurur. her birinin başına altın taç giydirseler bile gerektir ki razı olmasınlar. kolay zannediyorlar. derler. Ben saymadığım için bunların sayılarını bilmem. Hümameddin daima insanlar nazarında hoş görünür. Nefes de ister bunun üstünde kalsın ister kalmasın. hep tasalısın? diyorlardı. haydudun biri oğlunu pek üzüntülü buldu. iki yüz bin kurt ve böcek onu ısırıyordu. Aradan epeyce bir zaman geçti. Vahy. Hakkın nefesi beliriyor. o ötekilerin tarafındandır. Yoksa bu gönül karanlığı azapların en beteridir. diyoruz. O zaman bizim onlara yol göstermemiz nasıl olur? Derler ki. gerektir ki bizim kılavuzluğumuz olmadan yürüsünler. yeri yarattı. Aşırı konuşurlar. dilerse gider. onun tarafından değil. (M. çünkü orada ekmek pahalıdır. nefes lâtif ve hafif şeydir. Akıllı olan satıcılar. bizim yolumuzda savaşanlardır.A. su lâtiftir üstünde kalır. Bir üçüncüsü de şöyle demiş: Ben karnımı ekmekle doldurayım da. Bu ne? diye aşağıdan bir ses gelince hiç derler suya bir parça şarap düştü. semaları yarattı. ekmeği ye. Calinos hekim bu âlemi bilir ve tanırdı ama öteki âlemden haberi olmadığı için söz açmazdı. Sana elbise mi lâzım. Peygamberin dilinden söylenmemiş doğruca Allah yönünden söylenmiş olan." denilmesinden maksat bedenimizin görünürdeki savaşı ve hizmetidir. çiviyi alnına çakmalı. beni bir katırın karnına koysunlar ki onun arkasından şu cihanı seyredeyim. Biz ise içimizi sevgi ile dolduralım da başka bir şeyimiz olmasın. Hint kılıncı bile ona yetişemez. duvara vuran ışık daha başka. oğlana üzüntüsünün sebebini sordu. Sanki göklerin ve yerin Allahsı ile sevişir. Siz hep bildiklerinizi söylüyorsunuz. Sanki saymışlar da ona göre söylüyorlar! Kurtlardan biri yere düştü mü onu alır.) sıfatını söyleyin. Perşembe ve karışık günlerde aç durur. Pazar. demiş. Bu tutmaç suyu mudur ki getiresin de içesin ve bitiresin. netice aynıdır. pek acayibime geliyorîBu kimseler ki o müjdeyi almadan sevinç içindedirler. Ama ölmek bana daha hoş gelir. Meğerse bir tanecik pul varmış. Eğer ölmezsem. duvarda yansılandı. Biz bunu ne yapacağız? desinler. İsfahan'da ekmeği demir çivilerle satarlar. 299) Kul gerektir ki Allah'yı görsün. Çocukluğumda bana. "Allah onlara azap vermedi. elbette secdeye kapanır. İşte insan böyle bir zamanda ondan ayrılıp gitmenin neler kaybına sebep olacağını bilemez. Bildiğiniz bütün bu şeyleri söylemeyin. Onu öldürmek ister. Şimdi bunlar birer sır söylüyorlar. ne türlü aşk oyunları oynar. Gönüle vuran ışık başkadır. o sayede devlete erişti. (M. ekmeği de tabutla beraber satmalı. Yüzünden saçılan o niyaz ve ihlâs ışığı beni doyurmuyordu. Nasıl ki.İçimde bir müjde var. derdi. çiviyi pabucuna vur. onu görür. Üçte ikisini ekmek. bakarlar ki. Eyyub Peygamber (Allah'nın selât ve selâmı ona olsun) bedenini kemiren kurtlara o cihetten sabrediyordu ki. Yoksa bu yolda savaşanlar. görsün ki nasıl olur. Keşke her neyimiz varsa hepsini alsalardı da ancak hakikatte bizim olanı bize verselerdi. Onun sevgisini. omuz vurarak denize atarlar. lâzım olur. yoksa paran mı yok?Keşke dedim üstümdeki elbisemi de alsalar. 29/69) buyurmuştur. şeklinde de okuyabilirsin. sen de onlarla birliktesin" hikmeti gereğince bu kadar azap ve ayrılık içinde olunca Allah nasıl seninle birlikte olur? Meğerse surette seninle nifak halinde olsun. geminin yükü ağır olunca. Ey kancık evlât! der. bu âlemi meydana çıkardı. Ulu Allah. Hazreti Muhammed'in (S. derler. "Bizim yolumuzda savaşanlar. onunla konuşuyor ve onu dinliyormuş gibi. yarısı ekmek. kaba saba bir adam var. Anladım ki. Yani yollarımızı kendilerine göstermiş olduğumuz müminler. derler. gönül sefası gerektir. "Bizim yolumuzda savaşanlara elbette yollarımızı gösteririz" (K. Babası yerinden sıçrar. 298) Sofunun biri şöyle demişti: Karnımı üç bölmeye böldüm. Şu halde biz ne iş yapalım? İhlas (bağlık) perdesi arkasından bir ışık sıçradı. Bize o iç aydınlığı. Onlara yollarımızı gösteririz buyurulmasmdan kasıt da ruhlarımızın veya gerçek inancımızın yollarıdır. Bıçak öylesine keskinlik gösterir ki. istersen sonundan başına doğru. Nefsin . Acaba bunlar bu Allah sevgisi yolunda neler neler biliyorlar? Allah ki. Zır deliler de. Nasıl okursan oku. Ona bakarken birçok engel araya giriyordu. O kendi yerini kendi yapar eğer ona can lazımsa gelir. desinler. Bu âyeti ister başından sonuna kadar oku. belinde bir kemer gördüm içi altın doludur sandım. O kendisi ölmek isteseydi onu biraltına bile öldürmezdim! Gemiciler de. Başka bir sofu da ben midemi ikiye böldüm. şu cevabı aldı: Bir delikanlıyı öldürdüm. Nihayet o engeller aradan kalktı. Biri sırasız oruç tutar. Maksat Allah yolunda savaştır. latif bir şeydir. Tabutu ne yapayım? diyenlere de bir gün ölecek değil misin. Güneş ışığında vücudunun bir tarafından bakılınca öteki tarafı görünürmüş. üçte birini nefes için ayırdım. Derler ki.

değil midir. Şeyh Muhammed'in sohbeti sırasında. onu günün birinde Müslüman edesin! Peygamber. Başını önüne eğer ve derdi ki: Oğlum sen kuvvetle dağı kamçılıyorsun. Mademki bana ders vermiyorsun. dağı. Benim bunda hiç bir maksatım. sevgili mallarını bağışlarlardı. Sordum. Alemin çaresini biz bulalım. Diğer bir defasında. yahut bu yüz arşın derinliğinde bir kuyudur. 302) büyük bir halk kümesi bana mürid olurlardı. falan hata etti. elinden ve dilinden. 27) anlamındaki ayetlerden örnekler söyler. Halbuki . Hazreti Peygambere daima. sözleri. Yani burada oğul hitabının ne yeri var demek isterdi. Ama her defasında bunlar gibi yüz bin söz tekrarlanır dururdu. "Halk ile onların akılları (M. ta ki Allahlığına açık şahit olsun. Kadı Şemseddin'e dedim ki. Daima oğul! diye hitap ederdi ve gülerdi. dileğim yok. Bilginler tek bir insan gibidir". bağlılığımla beraber. Bir aralık onun da hata ettiğini gördüm. kamçıyı kuvvetli vuruyorsun. benim maksadım soru sormak değildi. ah! dedim bana iş hususunda cömertlik gösteriyorsun. iman nedir diye sorarlardı. Şiir: Ey düğümler çözme sevdasında olan ölü! Kavuşma sırasında doğmamış. Ben bir şey düşündüm. içinde bulunduğu o ayrılık âleminden cem âlemine yani birlik makamına getirmek istiyordum. Başkaca her ne söyledilerse o Elifin açıklanması konusunda söylediler."buyurmuştur. Zaman zaman bunu kendisine anlatırdım. şu makam ve saltanat içinde nasıl çalışıyor? derler. Ey hazinenin başında dilencilikten ölen miskin! Biliyorum ki fenadır. dedi. (M. "Gideyim bir iş tutayım." âyetini ele alalım. falan yanıldı gibi sözler çok geçerdi. Bunları eğer şehirde bir topluluğa söyleseydim bana yüz binlerce saygı gösterir. nedir? Bir iş yapmayayım mı? iş yapmak bilir misin? dedi ve ilâve etti: Bu kadar dalgınlık ve bu derece incelikle. Bütün bu inancımla. "Gökleri elimizle kurduk.sırtına bin ki. Ama ziyana sokuyorsun! Sabah ona yakın gelmişti geri döndü. Kuran'da bir benzeri olursa işte o hadis gerçek hadis sayılır. Bizde bir çare bulalım çaresiz değiliz. yahut bu bir yılan yuvasıdır. sonra yine kendi âlemine dalardı. ayrılıkta ölmüş zavallı Ey deniz kıyısında susuz uyuyan gafil. zekâtını veren kimsedir". Bir Elifin ne olduğunu bilsen bütün Kuran'ı biliyorsun demektir. Bu Kâdim'dir. Bütün sırlardan ancak bir Eliften başka bir şey açıklanmadı. benim işim. Bazan öyle bir hal içinde bulunurdu ki.hep sana söyledim. "Güneşi gördüğün zaman onu şahit kıl" ve yine Kuran'da "Biz seni görücü müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik. onu hikâye ettiği vakit ben o makamda nasıl durabildiğini kendisine anlatırdım. Bu nasıl sözdür? Biliyorum ki. Bir zümre de birbirinin saçlarını yolarak kavga çıkarırlardı. bu deniz boğucudur kendimi içine mi atayım? Yahut bu ateş yakıcıdır. bilmiyorsan bu nasıl bilgi olur? Buna nasıl akıl veya bilgi denilebilir? Bu kadar öğütleri. Benim maksadım neydi? Bana. gerçek hadis midir. Sizin aklınız derecesine göre dememiştir. başlangıcı yoktur denilmez. cevabını verirlerdi. Bilirdi ki. diyorduk ki: Peygamber sözü olan hadisin. Buyurmuş olduğunuz bu hadis. Onu. başka yere varayım. ama engel olmaya gücüm yetmiyor. ya da bu tehlikeli çöldür! Bildiğim halde nasıl giderim? Biliyorsan gitme. anlamına gelen hadise benzeyen âyetlerin Kuran'ın neresinde olduğunu sorduğum zaman derhal cevap verir. (M. işte "Halk ile akılları derecesinde konuşun" diye buyurulmasının yeri burasıdır. 33/44) buyrulmuştur. Biri sordu: Peygamberlik nedir? Peygamberliğin iç yüzü nedir? Peygamberlik kapısı nasıl kapandı? Yoksa insan oğulları mı kalmadı? Bir başkası ibahat yani her şeyi serbest ve mubah saymak ne oluyor? dedi. Nefsine şiddetli davran ki. mollalarım nazarında hayretle karşılanır. ama bütün külhancıların bahsettiği sabah değil. Müslümanların güvende olduğu kimsedir" buyururlar. bunda ihtilâf vardır diyordum. bu öldürücü zehirdir. "Şüphesiz müminler kardeştirler. "Namazını kılan. Hele şu adama bakın. oruç tutuyorum diyebilesin." (K. 300) derecesine göre konuşunuz. Meselâ bir gün şu bahse dalmıştık. Sorularını uygun sözlerle oyalıyordum. O Elif de hâlâ anlaşılamadı. tekrar yaratılır. O bir hadis anlatıyor ve soruyordu: Bunun benzeri Kuran'ın neresindedir? O sırada ben kendisine garip bir hal geldiğini görüyordum. Her şey onun katında mahvolur." (K. 301) Bir defasında "Müslüman. ey oğul! derdi. 30/10) ve ayrıca "Sizi ancak tek bir nefisten yarattık" (Lokman sûresi. tatlı canlarını. Kendi kendime. O da soranın haline göre cevaplar verirdi ki ona lâyık bir cevap olsun.

senin huyundan başka bir huy ile yaşamıyorum. dostu sözü ile boğmak ister. geri dönsünler. 303) Kuş şeklinde şeker helvası satan bir tatlıcıya rastladı. Allah'ın sırlarından bir sır olan kullar. Tekrar söze başladı: Alaeddin Honcî falan şeyhden şöyle nakletti ve dedi ki: Bizim Hak yolunu aradığımız sıralarda idi. Fakat halk peşine takılmıştı. Halk hep birden toplanmış o kuşlardan birkaç tanesinin uçtuğunu seyretmişlerdi. Ey hoca! Şunu da söylemiştim ki. diyen olursa. insanda iz bırakır. Kırlara doğru yollandı. Bana fena söylediğini isbat etmiş olman. Vaaz etme sırası geldiği vakit bize haber verin. Dostun mazeretini kötü hayale kapılanlara anlatarak hem dostlarını rahata kavuştururlar. ondan. Başka biri de. yine arkasından ayrılmadılar. beni hapsetti. ben de derim ki. Eğer fena söyledinse ben razıyım. Kuş şekeri diye bağırıyordu. Bunu seyreden halk acaba Şeyh ne yapacak diye hayretle bakmıyordu.sende hiç bir iz bırakmadı. 304) Devlet de bundadır. hem de kahir'dir. kalbin yumuşamadı. Eğer dostluğumuzun ayağı havada olduğu o günden beri bu bilinmiyordu ise. içimizi temiz tutalım. o konuda henüz dem vurmaktan geri kalmamıştır. Kendi sözünü hep ileri sürme ki. maksadın ne olduğunu anlamak için düşünceye daldı."(K. diyordu. her ne kadar gelmeyin bizim işimiz halvet yaşamaktır dediyse de. öbürü bir şey değildir. halk birbirine bakıştılar. sanki taş veya ondan daha katı dedikleri gibi. kardeşlik ve yoldaşlık yönünde hareket ediyorum. Yarabbî. Şeyh karnından bir yel çıkardı. O bütün ululuğu ile bizim nüktemizi dinlemekte ve işitmektedir. O yel. dışarı çık. o gitmiyordu. bir dervişin hizmetini görüyordum. Şeyh bir zaman düşünceye daldı. benim için hayrın tam kendisidir. "O." (Fetih sûresi. kendini halka göster. Dedim ki. başlarını sallayarak uzaklaştılar. sana İsa nefesi verdik. Hep birden onu inkâr anlamında. daha olgun bir sözdür." yani ilâhi ahlâk ile vasıflanın buyurmuştur. Hazreti Muhammed'le (S. ona üfledi. yine aynı yel ile gideyim. Belki Şeyhi bir heybet kapladı. 3/43) âyeti gereğince kuşta bir kımıldanma oldu. Başka bir Allah gerektir ki onu dile getirsin. "Allah ahlâkı ile ahlâklanın. Allah için ne söyleyebilirler? Her ne söyleseler çirkin düşer. diyordu bu ne keramet idi ki. Camsız varlıkları bile söyletir. derhal eti. Bu sesten maksat ne idi? Bir imtihan mı? Ne istediğimi sınamak için mi? ikinci defa daha heybetli bir ses çınladı: Vesveseden vazgeç! dedi. Şeyhin biri Bağdat'ta çileye çekilmişti. Çünkü onun üstünde biri daha var. Bir yumuşak huyluluktan bahsederler ki. 29) buyurulmuştur. Halbuki ulu Allah. biraz murakabeye varmak istedi. Çünkü bu yel ile mübarek zatınız rahata kavuştu. Şu helvacıyı bir sınayayım dedi. derisi ve kanadı belirdi ve uçtu. Nasıl ki müminler vasfında. Kuş şeklinde yapılmış olan helvayı tabaktan aldı elinin içine koydu. Tek bir kişi kalmıştı. dedim. daha olgun olan sözleri uzaklaştırmasın! O eksik sözü anmak bu olgun sözün anılmasına engel olur. öyle bir vakit olur ki o derviş . her şeyi dile getiren ve kendisi hiç konuşmayan o yüce kudret sahibidir. Zaman olur ki. sonu olmayan yüce Allah. Ancak o bir eşeklik sayılır. Bayram gecesi geldi. (M. Bu sözün karşısında yapılacak iş ancak onu dışarı atmak ve bununla kendini doldurmaktır. Çünkü Şeyh helvadan uzakta idi. Nihayet bu sözün geçmiyor mu? Bak ki bu söz mü. O söyledikçe ben de dudağımı kımıldatıyordum. aciz bıraktı? O sırada bir ilham geldi. Olaki tekrar bir yol bulabilirsiniz. halk arasına karış ki sana İsa nefesi verdik! Şeyh. durmadan yerinden fırla! diye gürledi. diye düşündü. şimdi bizim mazeretimiz var. onun yüceliklerini anarım. O yol tozlarla doludur. bunun delili senin gevelenmiş sözler söylemendir. Yoksa öğüt. bir söz ile dostlarını ıstıraptan kurtarırlar. Dedim ki.) ilgilenmekte. Eğer sırasında konuşursa. o gerçekte yumuşaklık değildir. Şeyh halkın bu kalabalığından. sözsüz ve sessiz konuşur.A. Bir başkası da bir iki lâkırdıyı esirger. dedi. çileden bir ses işitti. hayranların gösterdiği saygı ve sevgiden sıkılmıştı. Allah ahlâkı ise hem lütuf. Bu saygı ve ululama yönündendir. Başka bir âlemden gelen bu ses. "Kâfirlere karşı şiddetli. Haktır" sözü Hallacın "Ben Hakkım" sözünden çok daha yüksek bir deyimdir. Size yaraşan şimdi susmaktır. (M. bu yelden daha iyidir bana göre. dışarı çık. Bayram günü idi. Tek bir çeşnisi yoktur. Bağdad'ın kalabalığına karışarak yürümeye başladı. onlara karşı bir hareket göster ki. Halbuki o yelden zahmet ve ıstırap duydunuz. karşısında secde edenlerin. Onun niyazındaki parlaklık ve inancındaki aydınlıktan Şeyhe utanç geldi. Kırda uzun müddet yürüdü. Bütün bu hale rağmen sebebini sordu. kendi aralarında merhametli. o tozdan geçer ama henüz eğri konuşmaktan vaz geçmemiş. Şeyh dışarı fırladı. Ona seslendi. yoksa öteki mi? Bu mu daha tamam sözdür? Yoksa öteki mi? Eğer bu söz daha olgun ve daha tamam ise. hem de kendileri rahat ederler. yoksa bir dilek için değildir. Allah konuşmaz fakat kendi kudreti ile bütün varlıkları konuşturur. Adam şu cevabı verdi: Ben önce o yel ile gelmedim ki. Kuran'da buyurulduğu gibi. Fakat üçüncü defa daha sert ve keskin bir ses: Çabuk dışarı çık. Şeyh ona niçin öteki arkadaşları ile birlikte dönmediğini sormak istedi. Ne dostlar vardır ki. Bundan yani iyi sözden dem vur. kötü sözden dem vurma! Sizin nişanınızı söyleyen ve size ulaştırılan sözlerden bahsetmemen. "Size çamurdan kuş şeklinde bir mahlûk yaratayım.

onu da öldürdüler. Kaleye geldikleri vakit hikâye malûmdur: Bir duvar gördüler üzerinde padişahın kızının resmi vardı. Dervişlik gururu başıma vurup da sertleştiğim zaman ipimi asla çekmez. Sıra küçük kardeşe gelmişti. sana kaderiyeci diyor. Ben doğrudan doğruya nişanı gösterirsem. O kul yönünden gelir. Çünkü emir ve nehy'in gereği. kendi kardeşlerinin akıbetinden de mi ibret almadın? dedi. Cebir inancası dışında bir hoş nükte vardır. Gidip babasından kızı istediler. görenekte olgunlaşır. Aralarında eğer padişah ona kastedecek olursa. Sabırlı olmak hoş bir erginliktir ama Gönül hiç kimsenin fermanı altına girmiyor. siz de ayağından tutar dışarı atarsınız. . Şart koştu. içi kesik başlarla dolu olan hendeği gösterin. Fakat bu ısrarlı tavsiyelerden onlarda gizli bir merak ve heyecan uyandı. geçip gideceklerdi. (M. "Kişi yasak edilen şeye düşkündür" derler. biz de padişaha kastedelim dediler. Çünkü çok sevimli bir gençti. ben konuştuğum zaman o konuşmaz mı? O zaman ben mahrum olurum. Babaları onlara birkaç gün. Şu âyetteki mâna nedir? Allah arş üstüne yükseldi" (Tâhâ süresi 5). hile ile kızın bulunduğu köşke götürüldü. kızı istemekte ısrar etti kızın dadısı. ilâve ettim: Bizim öyle bir yularımız vardır ki. Görür görmez âşık oldular. sen kendine niçin cebriyeci diyorsun? Allah. dedi ve söze tekrar başladı: Kendi kendime dedim ki. kul da pek çabuk hak tarafına gitmektedir. kızın bir bileziğini aldı. mumlar yanıyor. kızın babası. Şöyle bir kaledir. asla o kaleye girmeyin! Padişah bu öğüdü vermeseydi. O da aynı sevdada idi. ama bu ariflerin yolu başka yoldur. Nasıl ki sofi elbisesini yırttı denildiği vakit. şaraplar dolanıyor. sana kudret sahibi diyor. oğullarında. içine girerek saklanmasını söyledi. vaadin ve korkutmanın icabı. Şehzade gece öküz heykelinden dışarı çıkıyor. Büyük şehzade. bütün bunlar kaderiyecilik inan casını destekleyen şeylerdir. O da hesap ve ölçü ile hareket eder. zaten Padişah ölür. ama ortada hiç kimse yoktu. yüz gün içinde iyi hale getirdiğimiz. Gündüz olunca bazı nişanlar görüyorlardı. 306) sevgi şarabı ile ıslanıyordu. onu çekmeye hiç kimsenin kudret ve cesareti yoktur. Diyelim ki olgunlaşmamış olsun niye susturayım? işitmiştim ki. Sabır feryada yetişmiyor. ona içten bağlanmıştı. Oraya varınca Allah Allah diyerek geçin. Ancak Allah Resulü olan Hazret! Muhammed çeker. ben gideyim oradan nişan getireyim diye iddia etti ama aciz kaldı. eğer başkalarından ibret almadınsa. belki de o kale tarafına bakmak için hiç bir merak ve heyecan uyanmayacak. 305) Cebir hakkında birkaç âyet vardır ama azdır. meclisten biri sormuş: Allah kitabında elbise yırtmak var mıdır? Sofî şu cevabı vermiş: Allah kitabında ayaklara ve boyuna mesh etmek var mıdır? Büyükler hep cebir tarafına giderler. oğlanın bu içten sevgisini anlayınca gönlü yumuşadı ona kılavuzluk ederek altından bir öküz heykeli yaptırmasını. Babasına kızından nişan getirdim diye gösterecekti. kızın kıvırcık saçları (M. Oğlan bu vuslatın bir nişanı olarak. dedi. Halk onda hiç bir nişan ve alâmet görmeden de gerçek ve samimî sevgisine vurulmuş. düzelttiğimiz şeyleri o bir lâhzada alt üst ediyor. Peygamber göndermek. Padişah emir verdi: Bunları götürün. Oğlan şu cevabı verdi: Şiir: Aşkta sabır yeterli değil. Acaba bu kalede ne var da babamız bizi bu kadar ısrarla oraya girmekten menediyor. engel olalım. Geceleri halk uykuya vardıktan sonra yeni sevgililerin aşk ışıkları ile dağılan gece uykuları yerine aşk lezzeti faslı başlıyordu. dinlemek can beslemektir.yükselir. Ama ona sormalıdır ki. Bu öküz. belki de üst üste on kere vasiyette bulundu: Yol üzerinde falan kale vardır. İşi haber alan şehzade buna lüzum yok. bilgide. Ortanca da böylece kurban gitti. Bir padişahın üç oğlu vardı. çocuklar önemli bir iş için sefere çıkacaklardı. Allah sana kaderiyeci demiştir. konuşmak can yıkmak.

içimizdeki hesap soran kuvvet dışarı çıksın. Din bilgini geçinenler dervişliğe yabancıdırlar derdim. Bununla beraber. Bana perde olacak bir şeyin karşıma çıkmaması için kendimi nasıl koruyayım? Haydi o kuruntuyu içimden atayım. Mevlâna'nın son günlerinde mizacına arız olan hastalıklar yüzünden kendi deyimince "Söz devesi bir daha kalkmamak üzere çökmüş. Biri derviş diyordu. nerede nişan? dedi. (Allahnın selâmı üzerine olsun) o yüce mertebesi ile Hızır Peygamberden. aklın başından gitsin. Bunlar ise ben dervişim diye yan çizerler. Tövbeler ediyordu. (Ç)) Şiir: Gam. Bu tuhaf bir iştir. (M. vezir ve ben. onlardan bir tarafa çekildim. Ondan bir parçayı görmek gerçi sana hayret verdi ama tamamını görmenin zevki derecesinde olamaz. yüzük ve başka armağanları ortaya attı ve onlara gösterdi. çabuk dışarı atın. her üçümüz halvete çekilelim. Beni ve başkalarını hayretle süzüyordu. Aşk. Halvete çekildiler. Büyükler yanında da susmak yaraşır. Şems'in kısa bir özetini verdiği hikâye bu suretle tamamlanmıştır. Ama dervişliğin ne olduğunu anladıktan sonra onların nerelerde oturduğunu gördükten sonra şimdi dervişliğe meylim kalmadı. ama yine de hoştur. Ne mutlu Farsça Kuran ve kutlu konuşan. Aşk ile uğraşmak çok çetin bir iştir ama. Senin gibi bir sevgili ile gönül alışverişi pek tatlıdır. Muhammed ümmeti olanlara göre. beni uğraştırır. iş pek nazik bir duruma girmişti. derviş bütün ömrü boyunca bir kerre tövbe etsin ve ettiğine pişman olsun da niçin şu hatalı iş benim yioluma rastladı diye üzülsün. işitiyor musun bu münadi ne söylüyor? Minarenin başından şöyle sesleniyor: Birini şehirden dışarı atıyorlar. Musa Peygamber. Saz başlamıştı. Çünkü fakihler bir kerre zahmet ve meşakkat çekmişlerdir. Şehzade cevap verdi: Getirdim. zan ve yanlış bir düşünce kalmasın. Temaşa ancak Ayı tamam görenlere yaraşır. sana öyle bir nişan göstereyim ki. Kendimi savunmaya. yoksa büyükler can sıkıntılarını gidermek için hikâye yolu ile konuşmuş değildir ki maksatlarını o hikâyede belirtsinler. (Bu hikâye Mesnevi'nin altıncı cildinde sonu gelmemiş olan Kale ve Üç Şehzade hikâyesinin aslıdır. onun yoldaşlığından kendi peygamberlik sıfatını olgunlaştırmak için yardım diliyordu. artık hikâye de bu yüzden eksik kalmıştır. her kıssanın. her ne kadar zamanın belâsı ise de hoştur. "Susan selamete erdi" derler. Ona dedim ki. 307) eğer atmazsanız şehir halkı bütün evlerini bırakıp kaçacaklar. O anda öyle yaptım. Mtisâ Peygamberde. Fakihleri bu dervişlerden daha üstün tutuyordum. öteki sema diye İsrar ediyordu. Bir şeyh gördüm etrafına şaşkın ve dalgın bakmıyordu. Gerektir ki. Ansızın ağzımdan şu sözler fırladı: Ne gör ne işit. sen. Başını önüne eğdi. Sağ kaldığın müddetçe ecel münadisi gelmeden önce çalış. Ömür. ama daha fazlası gelir. Bu şarap baş ağnlarıyle doludur. biraz sonra arka arkaya secde ediyor daha sonra yerlerde yuvarlanıyor. o saatte et yemekten vaz geçerim." diye feryat etmiştir. Şehzade kızdan aldığı baş örtüsü. getirdim ama. Hikâye ve fıkra da bu nükte için anlatılır. fıkra veya hikâyenin bir özü ve nüktesi vardır. Önce fakihlerle düşüp kalkmaz. kendi işimle uğraşmaya imkân bulamam. dervişlik aşkı ile yanıp yakılmışlardır. Nihayet dervişlik nerede? Bütün ulu Peygamberler. .Padişahın yanına girince. Gerektirir ki. başkalarının yanında keramet ve mucizedir. hep dervişlerle otururdum. sana tamamiyle yakın hasıl olsun. senin iltifatınla sonsuzluğu kazanır. temiz ilâhi ilham! Bir aralık bir mahalleden geçiyordum bir çalgı sesi işittim. "Yarabbi beni Muhammed ümmetinden kıl. Tâki bununla başka bir güzellik daha elde etsin. Kedi benden eti kaptıktan sonra hep onu yakalamakla uğraşır. pabucunu başına vuruyordu. senin lütfün ile sevinç içinde kalır. Bunda hiç bir şüphe.

senin için zaten şu bir tek perde kalmıştı ki. Delikanlıyı Şeyhin yanına getirdiler. hem de büyük bir utangaçlık. kaçacaktı. Her insanoğlunda bir benlik vardır. 309) O şimdi her tarafı duvar görüyor. Ben mürid olacağım dedi. insan sonunun neye varacağını önceden görse idi. Nasıl ki: "Bana her şeyi bilen ve her şeyden haberi olan Ulu Allah bildirdi". ben de onu kaldırayım düşüncesi ile konuşmalı ve mecliste niyazsın olmalıdır. Bunu size de göstereceğim. Tecrübeli Pir. bu makama erişesin. Gizlice diyordu ki: Bu delikanlıda hem büyük bir cevher var. belki vahiy ve ilham yolu ile de haber alır. Hemen dışarı çıkmak istedi.66/3) buyrulmuştur. onlarla hoş geçin! Allahnın yumuşak huyluluğuna özen çirkin şeyleri at! Seven delikanlı. Ona. ona deyiniz ki. Gidiniz. Koca karıların âdetlerini benimseyin! Çünkü onlara göre. Ama o baş örtüsüne de yazık olur. halvete çağırmalarını emretti. Onlar ki gerçeği arayan ve yol gösteren erenlerdir Fakat güzel huyları dolayısıyla kimsenin perdesini yırtmazlar. Şeyh seni istiyor. odayı kan içinde gördüler ama bir türlü feryat etmeye cesaret edemediler. Korkulur ki ödü patlasın. kaçmak istiyor biz onun yolunu kesmişiz kapıyı bulamaz. (K. zamanenin gidişini onlar yürütüyor. Çocuğu içeriye. Nasıl ki. Allah huyları ile bezenin: "Sevgili Peygamberim! Şüphe yok ki sen en yüce huylarla bezenmişsin!" (Kalem sûresi. Bir gece çocuğa saldırdı ve nihayet çocukcağızı öldürdü.) üstünlüğü buradadır. Sanki. 'Allah nuru ile görür””Gördüğünü kalbi yalanlamadı" (Necim sûresi.A. kendilerinden bir dilekte bulunan kadınların baş örtülerini düzeltsinler. Şeyh dervişleri uyandırdı. yaptıklarını da biliyor. Ama önceden sonunu göremedi. hiç benlik davası eder miydi? Muhakkak ki sakınırdı. onlara şöyle dedi: Falan mürit şöyle bir harakette bulunmuştur. benliğini sevmek sevdasından kendini kurtarırsa sevilen ve istenilen sevgili de benlik sevdasından vazgeçer. Onu kendi yakınları ve güvendiği insanlar arasında bıraktı. pişmiş tuğlada görür. Şeyh gülerek neşeli neşeli ileri doğru yürüdü. 4) Beyit : Geçinme sırasında halk ile ol. Birisiyle konuşmanın manası şöyle olmalı: Senin gözünün önünde ve gönlünde sanki bir perde var. kapıyı açtılar. Bir delikanlının gönlü ona kaymıştı. dedi. getirip kendi makamına oturttu. Şeyhin bu söylentilerden haberi yoktu. 308) Genç delikanlının aynada gördüğü şeyleri. "Onun kulağı ve gözü olurum ". Aşık. hepsinden evvel Fahri Razî ve onun gibi yüzlercesi gerektir ki. Halbuki Şeyhlerin gönlü yalnız dış duygular yolu ile haber almaz. . Ben iki halini de bilmekteyim. (M. Çünkü Şeyhin işaretinden korkmuşlardı. kolundan tuttu kendi hırkasını sırtından çıkararak ona giydirdi. İşte Peygamberlerin sultanı ve sonuncusu olan Hazreti Muhammed'in (S. Şiir: Feleğin bütün hallerini bilirler.Beyit: (M. 12) anlamındaki âyetlerde de böyle işaret buyurulmuştur. aşk ateşi içinde Şeyhin yanına geldi. Şeyh Ebu Mansur'un çok yakışıklı bir çocuğu vardı. Şeyh de kabul etti. Dervişler geldiler. delikanlıyı gizli bir yerden gözetlediler. onlardan öğünerek söz açsınlar.

Her kimi işitse koşardı ama hiç bir kapı açılmıyordu.Bütündostlarıma sonsuz ömürler diliyorum: Ondan başka dua etmiyorum. Arada taş yerine bir gül demeti de atılmıştı. Arapça şiir: Fakat kalbim ağladı. Bana seninle geçmeyen zaman daha hoştu. ne kadar uzak! Sana sonsuz ömür mü versinler? Ben görüyorum ki ölüm yabancılıkla dolu birâj lemdir. Ne kadar uzak. Nasıl ki Hallacı Mansur vak'asında başkaları gökten buz yağdığından bahsetmişlerdir. "Bizim sizi boş yere yarattığımızı mı sanıyorsunuz?" (K. ululuk artık ölmüştür. önce elini şu tuğlaya sür. Bir gün başını bir tuğla üstüne koyarak uyudu. Hallaç derin bir inilti çıkardı feryada geldi. Her sabrı yüz yıl. Parmağında yüzüğünü çevirirken Peygambere şöyle hitap olundu. Üstünlük ilk davranandadır. bir yabancı yüz kere de vursa. Bu hali seyredenlerden birihayretle ondan sordu: Niçin o taş yağmurundan hiç bir ses çıkarmadın da bir gül demeti atılınca inledin? Bilmiyor musunuz ki. benim sıfatım da onun sıfatı demektir. sözündeki ilk davranan ile geç kalanın anlamı şudur: Sevgili için ilk azığı hazırlayıp saklayan ilk davranan demektir. şu cevherime söyle! Yanına bir ziyaretçi gelse de el sıkmak istese. ancak iyi kişilerde bulunur. dedi. Şiir: Ey sevgili! Ey can! Gönlüm buna nasıl inanır ki. fena kişilerde bulunmaz. Eğer şimdi ağlayacağıma. baş sağlığına. yetiştirdin. doğdun ve parladın. bizim hem dışımızı hem içimizi besledin. 311) Benim bilgim onun bilgisi ve onun sıfatıdır. bin yıl sürer. (M. dün gece başımı bu tuğlanın üzerine koyunca onu tekrar elde ettim. bulunmaz bir şeydir. 310) dostlarını da bu işe zorladı. Hastalıkta bile dışarı çıkarken tuğlasız durmazdı. 23/117) Bana. ona dedim ki. R ü b a î: Ey ay parçası. ama o biricik sevgiliden bir kıl ucu yakalayayım o rahmet ve şefkattir. derdi. çocukluk ve gençlik çağlarımda ağlasaydım. ağlamaktan öyle coştu ki. Derler ki. senden bize binlerce faydalar ulaştı. Uyanınca hemen tuğlayı öpmeğe başladı. Geç kalsa bile yine önceden davranmış sayılır. Herkes bir kaç mancınık taşı atmakla beraber (M. düğüne hattâ uyumaya hep tuğla ile beraber giderdi. Sadi'nin başı için şu pişmanlıktan önce nefsimi şifaya kavuştururdum. Dirilik de budur. Hele sana ki.sevgilinin cefası çok çetindir. misafirliğe onsuz gitmez.o olmadan namaz kılmaz. Bu nedir? diyenlere. Aradığını düşünde görmüştü. O da ağladı.derdi. Adamın biri yıllardan beri kendine bir mürşid arıyordu. felek bu halimi beğenmedi. Biri gelse de kendisini övmek istese derdi ki: Bunu önce benim şu tuğlama. Ama benim bu haberimden hayret ettinse ben hakkın sıfatıyım. . Hal ehli olan bir kişiden nakledilen bu hikâye ise daha hoştur. halbuki. otuz sene idi ki bir şeyi kaybetmiştim. koltuğuna kıstırarak her nereye gitse asla yanından ayırmaz. Sana kavuşmayı asla ummazdım! Gamdan uzaktım.Şiir: Her ne derlerse onun içyüzü budur. Derler ki: Hallacı astıkları zaman şeriat ulularının fermanı şöyle idi: Hallaç darağacına çekilince Bağdat halkından her biri ona bir taş atacaktır. hiç bir şey demem. Allahnın yumuşak huyluluğu ve sabrı vardır. Çaresiz herkes buna katıldı. üstünlük ilk davranandadır.

Baba (M. Nasıl ki Kuran'da "Her şeyi bilici olan Allah onların imanlarını sınar. Kuran okuyan öğretmen kimdir? Diye soruyor ve Allahya yalvararak Kuranuzmanı veAllah adamı has kullardan bir öğretmenle tanıştırmasını diliyordu. kuvvetimiz ve varlığımız Kuran'dır. yaramazlıktır. işte bak bütün paraların buradadır al dedi ve oradan ayrıldı. Eğer o hatırayı kendinden uzaklaştırmamış olsaydın öğüde muhtaç olmazdın ve zahirde senden köprü geçmez bir merkep sıpası istememize bile lüzum kalmazdı. En iyi Bir ge'nç Kuran öğrenmek istiyordu. o da.dedi. Kuvvetli ihtimale göre su içindedir. misafir etti. Ama canlı olan bir mahlûk suç işlemekten nasıl kendini korur? Çünkü burası onun yeri olduğunu bilmektedir. öğretmene karşı şu şartı ileri sürdü: benim babamın adeti her sahife için bir altın vermektir. Ne olursa olsun dedi. Arapça beyit: Veki'a beni korumamasından şikâyet ettim. dünyayı canına bağlar. işte onu burada tecrübe et kf. kamerin ne yeri var? . üzüntüsünün sebebini sordu. gölgeden kaçar. Eğer köprü geçerse ne iyi. altınları gönül hoşluğu ile veriyordu. Mısra: Nihayet kedi delik başlarından ayrılmaz. Hazret! Peygamber. ama arkadaşları köprüyü geçtikleri halde o geçmez. Geri dönmeye imkân yok. can ile beraberdin. Şeyh ayva yer. Ancak başkalarının parası ile ticaret edenlere falanın sofrası seferdedir. Çok zahmet çekmiş. O da günahları terk edeyim diye beni uyardı. Kuran öğrencisi baktı ki ömrünü boşuna harcamış. Bizim altınımız Kuran'dır. O sırada bir ihtiyara rasladı.Kendi feleğinin çevresinde salınarak gezdin! Bilirsin ki. Sen kayboluyorsun.60/10) buyrulmuştur. anlayasın. Ansızın Bağdat'ta bir öğretmen haber aldı ve derhal yanına gitti. Oğlumun altına ihtiyacı yoktur. Sen ona ne yapayım diyorsun! O teslim damarı kayboldu ama altın damarı yerinde duruyor. şekerin ne faydası var? Bana senin cemalin lâzım. Kuran'ı ezberlemişti. Biz Kuran'ı böyle öğrenmedik ki ondan başka bir şeye muhtaç olalım. yoksa hemen geri göndermeli. Herkesin kendine göre bir günahı vardır. Genç öğrenciye Kuran'ın sırlarını öğretiyor. madeni belli değildir." buyurmuştur. Bezirganın biri bütün malını harcadı elli defa memleketinden dışarıya sefer yaptı. Onun işi gizli kalmaktır. bir yetim inci çıkarmak umudu ile durmadan para harcarlar. ihtiyar sizin o öğretmeniniz benim oğlumdur. 312) canının sıkıntısından yemek yemiyordu. senin verdiğin altınlar da şu halının altındadır. Ansızın battın ve görünmez oldun. dedi. işe yeniden başlamak gerekli. Toprak vardır ki. Onu sürersin. Baba üzülüyordu. zaman zaman ayaklanır. bazan da gizlenir. altın damarına kayıp diyorsun. ancak içinden bir şey çıkaramazlar. gerektir ki biraz yük taşısın. Öğretmen. Çünkü o bir aralık seni yol ortasına kadar götürür. Ötekinin günahı da Allahdan uzak kalmaktır. içinden altın çıkarırlar ama o yetim incinin ocağı. ahvali anlatınca ihtiyar güldü. O sana Yasin okuyor. Ezberindeki her âyeti ona tekrar ediyor o da şöyle oku böyle oku diye düzeltiyordu. öğrenci. Onu burada sınayın. dalgıçlar da batıp çıkmaktan aciz kalırlar. Onu evine götürdü. mülkümüz. köprü üzerinde ayakları titrer. "Kuran'ı güzel ses ve ahenk ile okumayan bizden değildir. onun haline uygun düşer." (K. ticaret ederlerdi. derler. ileri gitmeye imkân yok. vah şeyhim. Birinin günahı sarhoşluk. 313) Bana senin akik gibi dudağın gerek. vah müridim! dersin ama o senin müridin değil sen onun müridi oldun. Öteki bezirganlar da onun parası ile etrafı dolaşır. Ama bir gün geldi ki verecek altını kalmadı. Beyit: (M. Ama hâlâ arzusu vardı. Bunlar paralarını dalgıçlara yedirirler. peki. Bu ancak seni sınamak içindir. sedefleri dışarı çıkarırlar. Bir öfke vardır ki.

o da bizim dengimiz değil. Ama bugün kendimden ayıramadığım içimdeki pislikleri ne yapayım? Şah bu attan aşağı inmek istemiyor. Allah kılığında da görünür ki. Hele bir kere daha dal. şeytan onu önüne katmış. Yenini aşağı sarkıtsa yüz Ebusaid (Ebülhayır) dökülür. olaki o yüzbinlerce para değerinde olan sedefi yakalayabilirsin. O sümbül (saçlarla) gül (yanaklar) atlarların neşesini kaçırdı. Onda hem ruhani. Rubai: Aşk. Onun kitabından yüz Bayezid'in künyesi okunur. Eğer oraya yetişebilirsen aheste git. askerini toplamış. der. güzelliği söz konusu olunca. evlâtlarını incitmezler ama Akıl ve ruh velilerdedir. O adama dedim ki. Biz ona lâyık değiliz. Şehvet nereden geliyor? Ancak bir kimsenin yüzünü kapıyan şu zümrenin zihnini bulandırır ve der ki: Kendini göster de hatırından şu düşünceler çıksın. Şah ise. hiç olmazsa ayağımda bir pabuç kaldı. sen ise hep onunla diz dizesin. Şimdi bunların hizmetini ancak anasından ve babasından görmüş olanlar yerine getirebilirler. Çünkü şeytan. benden onun tarafına bir selâm götür. hem de cismanî kudretler vardır. Yâr geldi meyler dostların kadehlerine boşandı. elinden gelirse bir gececik onun yurdundan geç! Gönlün isterse. gül yapraklan mey tiryakilerinin başlarına saçıldı. şeytan nasıl Allah kılığına girebilir. vuslat sana haram olsun! Ben böylece senden uzakta. yardımcı gibi kullanıyor. O mest nergis (mavi gözler) ayıkların kanını döktü. . Gönlümü orada görürsen. Hatıra gelen bir şeyi yapmamak veya geciktirmek nedir? Gecikme. Şiir: Ey sabah rüzgârı. ancak eşeğin köprüden geçmediği zaman olur. bizim ölçümüze göre başımızda değil işin garibi bizim yükümüz bineğimizin yükünden daha ağır Dilberlerimizin cemali. kendisini kabul etsinler. Hazineden anlayamayan yalnız onun sözünü işiten ve gören kimse için hazine ancak bir armağandır. zülüflerinin kıvrımları dağılıp da birbirine karışmasın! Rubai: (M. o muhakkak Allahdır diyor. O zaman onu kovarsın! Derler ki: Ayakyolunda Allah adını söylemek gerekmez: yavaş da olsa Kuran okumak yaraşmaz. yavaş yürü! Tâ ki.Dalgıç nihayet işin sonuna bakar. 314) Yel esti. de ki. Beyit: Ana ve baba.

senin çağında açıkça küfür söylensin. Beyit: Ey cihanın canı. sonsuz bir olay var mı? Alemde hangi mihnete uğramış zavallı var ki. saçlarının kıvrımlarında bulurum. benim mahmurluğumdan yüzlerce küp parçalanır. Götürürlerken Halifeye sordu: Benim hakkımda bu cezayı neden reva gördün? Halife halkın maslahatı icabı (Müslümanların selâmeti için) seni suya attıracağım. bu derece sarhoş oldun? Rubai: (M. bunu Dicle'ye atın dedi. Adam o. Ama ben bir imanlı kulumun Gönlüne sığdım". Acaba bir koku almadın mı ki. Rübaî: Bundan daha perişan gönül hali olur mu? Yahut bundan daha başsız. Halife. ölmek ne hoştur. Muhammed dini harap olsun. Kâsede yüzünün hayalini görürüm. 315) Ey gönül git sonunu düşünenlerden ol! Yabancılık âleminde yakinlerden ol! Sabah rüzgârına binip dolaşmak istersen. Ey sevgili can. Bu sefer de adam bir alay ayaktakımı ile dost olmuş. yüz yüze gelince. senin semtinde görürüm. Hele kılıç senden. gerdan da benden olursa! Alemin güzelliklerine değer biçmişler her biri için şu kadar değer vermişler. Ayağına bir desti bağladılar. Bir aralık falan kimse açıkça küfür söylüyor. Bir kaç kerre bu isnadı tekrarladılar. halde benim maslahatım için benim selâmetim namına . bu olur mu? diye Halifeye tekrar ısrarda bulundular. bundan daha şaşkın olsun. Bundan daha başı dönmüş. halkı yoldan çıkarıyor. Halife işe ehemmiyet vermedi. Çok susuz kalırda su içersem. Can istersem. Bu senin hakkında uğursuzluk getirir. Dervişlerin bineklerine ayak toprağı ol! "Göklerim ve yer yüzü beni kapsayamadı.R ü baî: Gönül ararsam. bunları doğru yoldan saptırmış dediler. anlamındaki kutsal hadis malumdur. acaba bu hoşa gitmeyen çirkinin değeri nedir? Şiir: Diyorsun ki. dedi. dediler. adamı sarayına çağırdı.

adama acıdı." buyuruyor. sen doğru yol tarafını koru. buyurun herkes başını dizleri arasına koysun. Evet kâfir idi. İsterse Kabe'nin damına götürsünler. Bir şeyhe dedim ki: Allah seni (M. birdir diyorsun. Niyetiyle gönülden. Ey şeyh sana renkten sıyrıl. de ki Allah görücüdür. Halk (M. Her kim benim kaleme sığınırsa selâmette olur. Bir kerre dergâhın. Kürsiye yükselirsin. yolundaki vaade hacet yoktur. Ama her kim ancak bu kalenin adını söyler de geçerse. biz de Muhammed'e (S. sor yol bu mudur? diye araştır. Orada adil bir Sultan vardır. Senin yanında benim o kadar itibarım yok mu? Bu sözden halifenin içine bir korku düştü. Arşın. Kâbenin damında namaz kılmaktan daha üstündür.) Ahad'i (tek Allahyı) bulabilirsin ama Ahad'de Muhammed'i bulamazsın! Sofi evden dışarı çıkar. Başka biri benim nazarım Arşı de Kürsiyi de . Bununla beraber vaizin öğütlerini o kadar çok tekrarlama ki halka soğukluk gelmesin. Sen nazar ehli ol. hangi şey en büyük şahadettir.A. 6/19) sözlerindeki hikmete bakalım: Kuran tefsiri yapıyoruz. Bundan bir müddet sonra biri başını kaldırır. Rabbini de bilir. her zerrende) bir hayâl taşıyorsun. Bunu yapabildi ise Cennete girer. ama içindeki Şehzadeyi göremediler.halkı suya at. benim yanımda o ne derse öyle yapacağım. işleri ya açık sözlerle konuşursun. o şaşırtıcı uğrular birer hırsız olmasınlar. aklı ile tam içten bağlılık gösteren cennete girer. yahut yedi renkli hırka ile! Tahkik ehli kişilere feryad yaraşır. Bahsi geçen Şehzadeler hikâyesinde de böyle oldu. (Tâhâ süresi. mümin oldu. O. der. Burada huy huyun ne yeri var? yani kuş uçtuktan sonra gel gel demek neye yarar? Bir zümre vardır ki. bunu bilmek lâzımdır.A. Cehennemin de benim nurumla nasıl karardığını görmüş olurdum. huzura murakabeye varalım. Öküz heykelini gördüler. vaz geç dediler! önce tekkede de anlayışlı olmuyorlar." (K. Çünkü nefsi ile alışverişi olan kimse ne kendini ne de başkalarını düzeltebilir "EY RESULÜM! Sözü istersen açık konuş o gizli ve kapalı her şeyi bilir" buyurulmuş. Biri bu yoldan gelir öteki o yoldan gider. bir şey söylemez. yoksa zaten elimdesin! Onlar hep Ahad'e uyanlardır. secdeye kapanmış insanlar görüyorsun. bırakmazlar. Yedi renge boyanmış. Sen kimsin? Sen altı binden daha fazlasın! Sen bir ol! Yoksa onun birliğinden sana ne? Sen yüz bin zerresin ki. dedi. Kafes demirden olmalı ki kuş uçtuğu 'zaman huy huy etmeyesin." buyurulmadı mı? Her kim bu tevhid kalesine bu Lâilaha illallah hisarına girerse. Bu. Kalenin adını söylemek çok kolaydır. derler. Dedi ki: Bundan sonra. Şimdi sen otur da söyle: O." nüktesini de anlatsın. Gizli benlik duyguları onları bağlamıştır. o bir şeyler anlatmak ister. tekken var ama o doğanın şahı. bir zaman murakabeye varsın. Kutsal hadiste "Lâilahe illallah inancı benim kalemdir. Ancak yolu ara. Açıklansın da hiç anlaşılmayan bir tarafı kalmasın. "Nefsini bilen. Dikkat et ki. Muhammed'e uymak daha doğrudur. O bir parmaklık yoldan geri kaldın!-Üst tarafı yokluk çölüdür. hayır deriz. Konya'ya eriştikten sonra başkaca düşünceye lüzum yoktur. Bir parmaklık yoldan. Bunu yapabildi ise Cennetin tam kendisidir. Aksaray'dan Konya'ya geliyorsun. Şimdi dışarı çıkayım. Bunu kimin yanında söyledi? derlerse gerektir ki biraz kerem etsinler. Bu sözde gizli bir hazine vardır. "De ki. "Allah arş üzerine hakim olmuştur" anlamındaki âyeti şerh eden gerektir ki. 317) daha isdidatlı olsun.) "Tam içten ve gönülden Lâilaha illallah diyen mümin Cennete girer. Arşa. Muhammed'de (S. Benim dilimle ben kaleye girdim veya Şam'a gittim dersen. 6) Nefsin yeri ancak ayak altıdır. bir anda semaları ve yerleri dolaşırsın. Zeyneddin Sadaka dedi ki: Başlarımızı eğelim. Yüzünü o ekmeğe çevirerek: Ey ekmek der eğer başka bir şey bulabilirsem elimden kurtulursun. Hazreti Muhammed (S. ya kafestedir yahut kafesten kaçmıştır. hırkasınınyenine bir dilim ekmek yerleştirir. bendeki nurun Cehennem ateşi ile ne hale geldiğini. Bir parmak mesafe için yoldan kadın. her zerrende bir heves. A) uymuşuz. Derler ki: Hiç bir Müslüman. doğruyu eğriden ayır! Çünkü yol arada bir takım dallara ayrılır. (tanımadığı kimseye) bu zındıktır der mi? Kendi mektuplarını okumazlar da falan kâfir oldu derler. Bundan ötesi ıssız çöllerdir. 316) cehenneme atsın! Keşke. Yoksa kimbilir onu nasıl öldürürlerdi. kimse kimseye zulmetmez. (Mahkemede) hasım tarafın suçunu açıkça söylemesi seksen tanık dinlemekten daha iyidir. dedi: o zaman. Kürsi'nin yüceliklerini-seyrettim.

. Evet asılmışım.geçti. Artık altınım gümüşüm kalmadı. Ben iğ istemiyorum. (M. sonsuz rahmete bitişiktir. B ey i t : Gülden değil dikenden hoşlananlara Mimber yaraşmaz darağacı yaraşır. Haktan başkasından kaçıran yine yoksulluktur. yiyemediklerinizi de köpeklere dökün. Ben. Zahidin önüne ekmek ve yoğurt getirdi. O. Hatta bu öküzü. Köylüler. Başka biri de ben yer öküzünün sırtını.. Şiir: Ey sevgili bak bir kere candan pek az bir şey kaldı Bugün biraz daha derdimi çek! Ancak bir şafak vakti kaldı Güzel yanağının renginden gül fidanı gibi boyundan. Gönlümü dava ettin ama. iki türlü maden istiyorum! Altın ve gümüş madeni. asılmışım ama sevgilinin tuzağında asılıyım. Köpeklere verin. insanı Haktan kaçırır. Ansızın bir köye geldi. ansızın o bağlantı artık bir karşılık beklemeden olur. Yani bir yoksulluk da vardır ki. onlara varlık yaraşır. Rubai: . kah inkâr yoluna saparak ondan baş çevirdiler. Çünkü şeyhin rahmet ve şefkati. der. yarına bırakmak olmaz deyince köylüler Şeyhin meclisinden ayak çektiler. bir çok ağırlamalar oldu? Köyün hocası koştu. ay da sıkıntı içinde. 319) O zaman kendilerinden de sebepten de vaz geçer ve şöyle söyler. kâh nazlanarak. Şu bir kaç gün de bari bizim zahmetimizi çek! Çünkü ömrümüzün defterinden tek bir yaprak kaldı! Şehrimizde hatırı sayılır bir zahid vardı.sanki (M. der gider. Bu adam bizi daha ne zamana kadar aldatacak diyerek. Çünkü birzaman olurki. ondan başkası benim işime yaramaz. belki de madenden de mekândan da kurtulma yolunu arıyorum ki. Ancak insanı hakka götüren de yoksulluktur. Şeyh onlarda bir bozukluk görürse bunu kendi tarafına çeker. Fakat Zahid ne yapayım dedi artık iştaham kalmadı. yiyebildiğinizi yiyin. Zahid ve müridleri çok yorulmuş ve acıkmışlardı. balığı koruyan melekleri görüyorum der. çabucak evlerine koştular. kuzular çevirdiler. iki ayağından asılmış bir kuş gibiyim. denizde balığı seyrediyorum. Mutluluk o kimsededir ki. o da iş böyledir. halka götürür. yolunda canımı da feda ettim. kebaplar hazırladılar. fezadan sonsuz boşluklara daldım. Bırakalım yesinler bunu. 318) Gül ter içinde kaldı. bizden ne götürebilirsin? Aşkımdan hatıra ancak kapında bir altın tabak kaldı. kaba tabi atlı değildir ki. Eğer şeyhin onlara karşı meyli kalmazsa bu sefer onlar Şeyhe itibar etmeye başlarlar. Bir gün kırlara doğru yollandı. Belki ancak Hakkın işareti ile ileri atılır. bir sebeple ve maksatla bir Şeyhe bağlanmıştır. Geçe yarısından sonra gelen köylüler de kebapları yaptılar. Nasıl ki başkalarına yoksulluk yaraşmaz. Çok aç oldukları için iştiha ile tatlı tatlı yediler. Artık kime hoşgeldin diyeyim? Ben zaten bunu istiyordum. zavallılığımdan başka bir şey göremiyorum. Bundan daha büyük söz olur mu? Üzerimizde bir hakkın kaldı. herhangi bir sebeple öne geçsin. sofraları döşediler. Ben her görüşümde kendi arıklığımdan.

Yani mürşidimiz ve elimizden tutan kılavuzumuz diyor ki: Kocakarıların âdetini koruyun sözünü bir kocakarıdan öğren. O miskindir.) bütün yüceliği ile Allahya şöyle yalvarırdı: Ey Allahm beni miskin olarak yaşat. Ey sevgili senin zülfünün zencirini şundan dolayı seviyorum ki O bizim divane gönlümüzün ayağına yaraşır. selâmımı söyleyin ve deyin ki: Efendimiz senin yüzünü görmeyi çok arzulamaktadır.) yanına geldiler. Başka bir toplulukta yine onu anlatmaya başladı. eşek midir göreceksin. Karnı boş olan. buna batmıştır Kocakarıların âdetini koruyun! Yani ey sen. Bir saat sonra onlara cesaret geldi. dediler. Yani sayısızlık da sayının delilidir. Burada bir kişi var ki. Akıllıların kısmetlerini arama yolundaki çabaları da!. ne kâfirlerle uyuşur. kendisi sayıdan olmayan Ahad'de bu sayıların delilidir. dediler ki: Falan derviş senin arkandan hakaret etti. hem bizden eksik. dedi. Allah. Menekşe filizlenmedikçe kokusu dışarı çıkmaz. miskin olarak öldür ve beni miskinler topluluğunda hasret. Samed. o da bunun eşidir. şu hitabta bulundu: "Ey resulüm söyle ki.A..' göreyim o dervişi. Efendimizin içine bir acıma duygusu geldi. getirir su içinde saklardı. ama yine menekşenin işini görürler. Şeyhe dedim ki: Yüz müridim var diyorsun.keşke bir tek müridin olaydı ve ilâve ettim: Onunla da kaynaş. Halbuki bizimkiler böyle değil tamamıyla aksinedir." demeleridir." sözüne gelelim. Tozlar yatışınca altındaki at mıdır. Başka bir delil de Allanın varlığı hakkında onların sadece "Allah vardır. ne Müslümanlarla kaynaşır. Nasıl ki. ama ney gibi içimiz boştur İyi bakar ve kendimize gelirsek. demişsin!. Samed ulu Allahdır. O yani görünmeyen Allah. Şimdi tekrar. Bir gün bazı Sahabe (Peygamberimizin dostları) Hazreti Muhammed'in (S. Hazreti Mustafa (S. iyi bir öğütçülük ediyorsun ama ötekinin elinde de uzun bir ney var. O öyle bir mumdur ki. dedi. her şey sen! der. iş o tarafta. 1) Çünkü dedi ama. Hakka ermiş olsan da. Onda divânelerin sıfatını da göremiyoruz. olmayana delâlet eder ki. Naiblerinden biri. Ahmağın biri daima karları toplar. hep bizim pervanemizi yakar. o miskindir dedi. hele bir gideyim.. Hakkın hakikatina. fazlaca incitmemeye çalışın! Adamın yanına geldiler. Şu halde bu sözü söylemek "Ben Hakkım" demekten daha iyidir. Bu onun eşidir. ben tek ve eşsiz Allahyım" demedi de. Kadı öfkelendi. Nihayet o miskinlerin işi ile uğraşır. Namaz kıldığını görüyoruz. . "Nefsini bilen rabbini de bilir. hem de biziz. eşsiz ve tek olan Allahtır. Doğruca yanıma geldi ve sordu: Kadı Efendimizi niçin yermişsin? Bunu nasıl düşündün? Ne söylemişim ki? dedim. Buyurdu ki: Şimdi onu görün. dedim. beraber ol! Kadı Bahaeddin'e geldiler.A. içi boş karınsız demektir. ondan şu ciheti soracaktı: sen niçin bize benzemiyorsun? Her ikimiz de aynı asıldanız yani sen cisimsin. eğer hakkın hakikatinden haberin olsaydı "Ben Hakkım" demezdin. yahut ben cisim sen de ruhsun demedin! Başka biri bunu ben söyliyeyim. O zaman anlaşılır ki biz. Onu buraya çağırmayın. Şeyhin biri dedi ki: Yüz tane has müridim var ki açlıktan ölsem hiç biri bana bir ekmek vermez.. Oyunla ve gereksiz işlerle uğraştığını da görmüyoruz . İşimiz çok. Peygamberine niçin "De ki. önce selâm vermeye cesaret edemediler. 320) Senin güzelliğin belâ tuzağında bizi avlayan bir danedir. Eğer kalırsa. ben ruhum. o da. Menekşeler öldükten sonra ırmak kenarında şarap içmenin ne tadı olur! Beyit: (M. bu çünkü kelimesi peltek idi. iç yüzüne eremezsin. Madem ki her şey diyor kocakarı da bu herşey kavramına girer." (ihlâs suresi.Biz hiç bir hesaba sığmayız. Nefiste şüphe vardır.

diyorlardı. Şimdi (M. dedi. O hep susuyordu. Sıkıntı ve kalabalık çoğalınca gönül penceresi açılır. Hazreti Peygamber (S. Allah ise bin türlü yoldan kendini açıklamak ister. Basra'da bir dervişin yanına uğradı. 321) Adama hem gelişinde hem de gidişinde gönül alçaklığı gösterdi. Bir saat sonra da adamın Hazreti Peygamberi (S. Şu gelen Hızir'ın hürmetine Yarabbi beni kurtar! diye yalvardı. 323) bak ki. Şeyh tekrar söze başladı. kim olduğunu söylemezsen yakanı bırakmam! Kurtarıcı cevap verdi: Bana İblis derler. O umutsuzluk içinde uzaktan bir yolcunun geldiğini gördü. (M. (M. ona güvenle bakan kimse muradına erdi. Karşıdan gelen yolcu ayağına yapışarak onu kervan kafilesine ulaştırdı.bütün bu işler senin erdemli davranışının eseridir. Onun sevgisini. gönlünü birlikte bağışlar. eşek midir göreceksin. Öyle ise kalk yedi defa benim çevremde dolan. Sonradan dediler ki. Bugün olaki. yaralandı kafile gitmişti.) yerinden kalktı. nerede ise evin tavanını tutuşturacaktı. Çünkü kadıncağız erken bir seher vaktinde öyle birah çekti ki.A) kendisine zahmet vermemeleri hususundaki emirlerine uyarak fazla bir şey konuşmadılar. hiç kimse. Allah evini ziyarete gidiyorum. . günahlarına tövbe etti. Bir aralık mecliste sessizce oturdu. Derviş ona sordu: Ya Ebayezid? nereye gidiyorsun? Bayezid cevap verdi: Mekke'ye. hemen yerinden fırladı. Şeyh şu cevabı verdi: Allah dilerse sizi ve bizi rindlik makamına eriştirir. Bayezid-i Bistami (Allahnın rahmeti üzerine olsun) daima hacca gidiyordu. İste İblise inanç besleyen. Ulu Allah hem o evin hem de bu evin sahibidir. işte bütün gece Allah yolunda uyanık duran adam.Allah erleri kendilerini gizlemek yolunu araştırırlar. Ona "Senin üzerine bir ışık saçıldı. Allahnın sekiz yönlü gözü vardır ki. Karısına. Daha önce her gün gece yarısına kadar uyumazken. gözlerini verir. O susuyor. ilerisi yokuş olmasın! İstesen de. bu sana. Kasıtsız olarak biri kapıyı çalar. O ses çıkarmadı ve kızardı. Ama bu ev yapıldıktan sonra hiç bir zaman buradan ayrılmamıştır. . Nasıl ki bazı Allah erleri "Kalbim bana Rabbimden haber verdi" demişlerdir. Bu etten yapılmış dört duvarın müderrisi büyüktür. Yine sordu: Ey Bayezid! Nereye gidiyorsun? Gideceğin yer Allahnın evidir ama şu benim gönlüm de Allah evidir. Onun mabedi de gönüldür. gözünü. O evi yaptırdıktan sonra orada hiç oturmamıştır. Şimdi tam birbirimizi tanıyıp anlaştıktan sonra ayrılığın ne yeri var? Ben de hacca giderim. "Ondan gizlenmeye" güç yetiremez. Bir mürid geldi. O paraları bana ver! Bayezid yerinden fırladı para çıkısını kuşağından çözdü öperek Şeyhin önüne bıraktı." buyurdu. Yanında ne kadar yol harçlığı var? İki yüz dirhem.A. Ey Hoca! onların içinde bir şey olmadığı için böyle rahatça konuşurlar. kendisini görmek hususundaki derin arzusunu açıkladılar. Yazıklar olsun onlara ki. Allah elçisine imansızlıkla bakanlar da bu halin aksine olarak Ebucehil gibi düşkünlük ve perişanlık içinde yollarını sapıttılar. o kimsede tesirini gösterir. Ama kapalı olunca geçenlerin seslerini işitirsin bir zevk duyarsın. gönüllerini vermezler.A. Tövbe eden ve hacca gitmeye karar veren bir adam. Kim olduğunu söyleyemem. istemesen de pencere açılınca her geçeni görürsün. Çocukların kitaplarında. artık ben aile hayatından vaz geçtim. Adam bu kurtarıcıya sordu: Eşsiz Allah hakkı için söyle sen kimsin ki.kapı açılır. olmaya ki onların zannını yanlış çıkaralım. dedi. imanlı kişilerin inançları. Halbuki onun tövbesi daima incittiği karısının Allah'ya yalvarışının hayırlı bir sonucu olmuştu. Çocuklar birbirlerine Çüneyd-i Bağdadî'yi göstererek. Ama nereye Nereye gidiyorlar? Şairin dediği gibi: Tozlar yatışınca altındaki at mıdır. Bizim medresemiz budur.A. yüzümü hac yoluna çevireyim. ailesine de dua etti. Vardığı bu şehirde önce oradaki şeyhleri ziyaret etmeyi sonra da başka işlerle uğraşmayı âdet edinmişti. Bahtiyar odur ki. Uyanıklık önce Çüneyd'in canı gibi idi. hacca gideyim diye düşünüyorum ama seni böyle ayaı bağlı bırakmak da elimden gelmiyor. Çüneyd bunu işitince.sana lanet olsun. büyük bir saçıdır. Şeyhe dedi ki: Rindler gibi geldik. Hazreti Peygamber (S. sonra şöyle dedi: Bunu neden merak ediyorsun? Nihayet belâdan kurtuldun dileğine kavuştun! Hac yolcusu: Allah hakkı için dedi.) selâmını söylediler. ağlamaya başladı. Kadın şu cevabı verdi: Yabancılık günlerimizde birlikte yaşıyorduk. Hazreti Peygamberin (S. sen çok zayıfsın. O gece kocası bir düş görüyordu. bereketi.) de susuyordu. o geceden sonra sabaha kadar uyanık kalmayı adet edindi.Kendisine iltifat göstererek Hazreti Peygamber'in (S.diye beddua ettikleri iblis. 322) Çölde erkeğin ayağına bir Muğaylan dikeni saplandı.A. geceleri rahatça uyumaya bak! Önce daima çalışmak gerektir.) ziyarete geldiğini gördüler.

bu hendek tamamiyle dolmuştu. başını bedeninden ayırdı. iki şehzadenin başı da aynı hendeğe atıldı. içimden kovarım. Bu topluluğun büyük savaşı. ev ve bütün şehir halkı onun çevresinde dolanıyorlar. 28/56) dedi. diye homurdandı. bu gün şu varlık tozundan silkin! Sen kancık huyluları tam olarak bilmiyorsun. Onun aş evinde çuvallarla tuz sarfolunurdu. Bir kaç yoksulu yanına alarak onlarla birlikte yerdi.olmaya ki. sözden ibaret olan ben de harflerle birleştiğim için kara yüzlü oldum. Madem ki erkeği tanıyorsun. insan bedeninin bir örneğidir. Ama bu saltanata rağmen zenbil satar. toprak üstünde otururdu. erkekleri de tanımıyorsun! Firavunun sihirbazları gibi sana erkeklik kudreti bağışlanmıştır. Padişahlar için "Hayır. Benim için de incinmenin hiç yeri yoktur. kutsal hadisinde "Göklerim ve yerlerim beni kapsayamadı ama ben bir mümin kulumun gönlüne sığdım. evin tavanını göremedim-.Bu tozlar kaç defa çekildi. Üst tarafı hep ruh olmuştur. ondan kızı istedi. (M. 71) hitabını işitmiştir. (Bilki) böyle hatalı gören herkes erkekliğe lâyık değildir." (Aynı âyet) buyurduğu bal meydana gelir. O hal içinde başka bir şey de söylemek istedi. onlara. kâfirden daha sapkın. yola getirir. ötekilerine karıştı." deniliyor. çarh vuruyorlar." demek doğru olmaz. diyen gafil kişi.daima incinen ve hiç incitmeyen biri varsa o da ancak eşektir. gönül dediği nihayet bir et parçasıdır. Benim bedenim ise hoş duygularla doludur. Bu dünya evi. sert sözlerden maksadım şudur ki: O sertlik ve kabalık onların içlerinden dışlarına çıksın da onlara bir ziyanı dokunmasm. şuraya koy.. Ey Allahm.A. (M.A. ah! dedi: Tatar akıncıları yetişti. İnsan bedeni de başka birâlemin örneğidir. Niçin dış sıkıntılarını kendime mal edeyim. dilediği yere konar. iki şahzâde bu yolda başlarını verdiler. toplu geçinmektir.. Kancıklık senden uzaklaşmıştır. derler. falan kaleden gecesiniz! diye öğüt vermişti. Yarabbi! derdi. Çünkü varlığım kalmamıştır. Şehzadeler gittiler. ama maya olmayınca neyi yola getirsin? Gördüm ki. Bunu herkese söylemek nasıl doğru düşer? Anadan doğma köre "Göreceksin. kınama gibi duyguları atar. Kasap. Yanıltma mı yapıyor? Herkese "Göreceksin. Köpeklere birer kemik atarsın uğraşsın dursunlar. iş o iştir ama herkes bu cinsten olsaydı! Ben şöyleyim. her yere konma. Isa Peygambere Allahnın oğlu diyen Nasranî'den Hıristiyan'dan daha beterdir. 325) Biri geldi.nasıl ki yine Ulu Allah. Yani senin konuşman boştur. oradan gitti.ben böyleyim diye benlik davasına kalkışanlar beyinsiz kişilerdir. bunu yapma diye emreder. Yukarı baktım. Eğer o öğüdü vermeseydi onların da oraya uğramak hatırlarından bile geçmeyecekti. Hazreti Peygamber (S.Artık üst tarafını hesap' . Çünkü o şunu yap. Tufan'dan niçin bu kadar titriyorsun? Ördek olababildinse keyfine bak! Üç oğlu olan o Padişah. Kel.et. Bugün beni daha ne zamana kadar yüzü kara bırakacaksın? Mayası olan herkesin mayasını Allah elçisi geliştirir. Burada Allahnın kalp. oturur. namaz değildir." buyurmuştur. yapmaktan çekindiğin şeyleri yeme ve yapma! Ademoğlunun kara yüzlülüğü yüzünden. Halbuki şöyle demek gerektir: Ey Ulu Padişah! O testiyi al. sen yemeğini ye. sövüp sayma. yatıştı." buyurmuşlardır. Yani kalk. O bal arısı insanla beraber Allahnın "Her türlü meyveden yeyin!" (Nahil sûresi. büyük savaşa başladık.. Ancak Allah dilediğini hidayete kavuşturur. Gördük ki altımızdaki Arap atıdır. . Allah da ona: "Sen sevdiklerini doğru yola yöneltemezsin. arı yere yuvarlandı çırpınmaya başladı. Onda katlanma ve hoş görme son kertesindedir." (K. bana o sırada babam ah ey oğul! dedi ve gözlerinden iki ırmak gibi kanlı yaşlar boşandı. aman sakının. Üçüncü defasında kafasına bir nacak darbesi indirdi. Büyük savaş nedir? Oruç değildir. Bu yermelerden. Şüphe yok ki her ne yerse yüce Allahnın. ben sana demedim mi.. olmaz" demek kutlu düşer. ben yoksulum yoksullarla düşer kalkarım. ama ağzı kilitlendi. "Onda insanlar için şifalar vardır. incinme varlıktan olur. ne fena olay! Utanmıyor musun? dedim. Bu kadar zamandır kurbağalık davası güdüyorsun. Kasap kaç kere onu ete konmaktan vaz geçirmek istedi ise de aldırmadı. 324) Yemekten korktuğun. Dudakları uçukladı.) benim elimde ne var? ben ancak Allah'elçisiyim buyurdu. Ancak yeter ki kendisinde varlığından biraz bir şey kalmış olsun.) savaş dönüşünde "Artık küçük savaştan döndük. Arıyı görmez misin. Karşılık verme. şöyle yap yahut şöyle yapma derler. Biri geldi. Orada anlatılması imkânsız olan bir dilber sureti gördüler. kele demiş ki: Bana derman bul! Öteki kel de şu cevabı vermiş: Eğer bende derman olsaydı kendi başıma sürerdim. nasıl ki Hazreti Peygamber (S. Kızı isteyenlerin başları bir hendeğe atılmış. Kerametleri arasında bir nur gördüm ki hiç bir dille tasvir ve tavsif edilemez. Altında falan Padişahın kızı diye adı yazılı. Padişah benim kızım yoktur dedi. Hem kim onu ister de ondan bir nişan getirmezse kafasını uçururum.

Allahya ant içerim ki. yani önde yürüyorsun. bize niçin baş ağrısı veriyorsun? Hayır diyor. bir kalabalık toplandı. O bir bahane buluyor ve istemiyor? "Fakat bir çokları bilmezler. Gönlünde öyle bir şey vardı ki açıklayamadı. Bana demişlerdi ki: Yetmiş yaşındaki bir kâfir eline bir desti su verir. ne de başkaları." Ben. üç türlü yazı yazardı. Böylece kalacağım. hem de başkaları. sormam. Derler ki: Melekler kıskançlıklarından onun yüzünü halka çevirir. ama asıl işin çetin tarafı da odur. dedim. Ancak Allah dilediğini hidayete eriştirir. Allahyı bilen kimsedir. Yoksa üstünde lütuf deryasını nasıl dalgalandı-rırdı? Rastladığı herkesi Allah kulları ile birlikte düşünen. benim varlığım bile hana zahmettir demişti. Bana Allah elçisi hazreti Muhammed'in (S. o bengi suyu içen. Yoksa bu nükte ilejlgili âyetler de vardır.A. Bir saat başını önüne eğdi. Müslümanlığı örtmektir. Bu Şahabeddin ile hiç kimse halvete girmenin yolunu bulamazdı. "Sen sevdiğini doğru yola yöneltemezsin. birbirlerine Pehlevî dilinden manzum sözler yazıyorlar. Asıl gerekli olan şey." (K. madem ki beni böyle vasıflandırıyor ona bir soru sorayım dedim ve şunu söyledim: Bu söz bana ikilik getiriyor.)'ı Ebu talib besledi. "Araştırma Müslümanlık değildir. Cebrail bile. Nihayet en düşkün biri varsa o da benim. şu anlamdaki âyette buyurulan. Herkes bir hayal karıştırarak o sözlerin sahibini suçlar. Bunu inkâr eden benim nefsimdir. Yoksa bin kitap da okusam yine karanlıkta kalırım.A. Ben Levhi Mahfuz'a (Gizli levhaya) kadar levhasına baktım gördüm ki. Bir şeyi bal içinde saklarsan taze ve hoş kalır. ama bunu ne ben bilirim. Üçüncü çeşit yazıyı da ne kendisi okur. Biri o mümin değildir dedi: Münafıkların başkanı o idi. O belki bizim bilgisizliğimizden ve hayal kurmamızdandır. Aşk gelince onların parlaklığı kalmaz. ne de Allahdan söz açarız. 327) Nihayet benim soruma geldik. derdi. hayır. Ona diyorum ki: Münkirlerdensin! Git kendini kurtar. Demezler ki. o sözde yoktur. 326) kendi kitabı (kalb) gerektir.) kitabı fayda vermez. Orada gördüm ki. Bana Kur'an-ı tefsir et. bu nasıl oluyor? . Niçin kurtarıyorsun? Yani bu kolaydır. Bu konuda ne dersin diye sorarlarsa. Birbirlerinin yanlarında salınıp gezerler. bu bir yanıltma (Safsatadır) dedim." derim. Yani gerekli görmüyorlar. onun aksini meydana koydu ve ilâve etti. gitmem. Söz söyleyen benim. yüce sıfatlarını o terbiye etti. "Araştırmak dindir. 63/7) anlamındaki âyete göre de o Müslümandır. çünkü sen gönlümün huzurusun! Ben de. dediler. o imanı. yüzlerini gösterirler. ne de başkaları bilir! Bazı âyetleri tefsir etmiyorlar. bana önce Allahnın (M. Bir gün de. altın öküz heykeli. bu küfür söz ve yanlış anlayış. Ben de kendi kendime dedim ki: Sana o sayıları pek az olanlardan sorayım da buradan başla. Bana cihanı dolaştırsan o tarafı hiç istemem." (Kasas sûresi. Hava bal ile bu cisim arasına girmek için yol bulamaz ki onu bozabilsin. nasıl olur da sözümü anlamaz? Bir yazı üstadı. Burada ben de kendimi inkâr ediyorum. hele. Ama hiç kimse kendini suçlamaz. onların kitaplarını okurlar. o zaman içeriden iki yüz yerden yüz bin söz kapısının açıldığını tekrar kapandığını anlatmaya başladı. Şam'da Heratlı Şahabeddin riyazetten o kadar yanıp tutuşmuştu ki. "Allahm kavmini doğru yola yönelt!" diyen Peygamberin yalvarması ancak Allahya uymaktır. o zaman birer birer aralarında bir sevgi belirmeye başlar.Bütün bu hikâyelerle huzurunuzu bozmayayım. halk ile oyalamak isterlerdi. senin kendini kurtarmandır. Nasıl hoşa gider mi bu manzara? Bilsek ki hoşluk denilen şey dostlar derneğindedir. sanki bütün Peygamberlere göz kırpardı. falan münkir olmuş.Allah velilerinin sırlarını bilenler. kendini kurtarır. Ne Muhammed'den. Bu sözün açıklanmasında sonuna kadar konuştu ve dedi ki: Böylece kendilerine ikilik gelen bir zümre vardır ki kuvvetli olurlar Ama bunlar pek az kimselerdir. (M. sen gel dedi. Hazreti Muhammed'i (S. bu yönden de söyleyecek sözü yoktu. Bizim tefsirimiz bildiğiniz gibidir dedim. ötekini hem kendisi okur. bana zahmettir. Katır deveye dedi ki: Sen pek az başa geçiyorsun. Birini yalnız kendisi okur başkası okuyamaz. 56) anlamındaki hitapta da bir işaret vardır. Bütün bu yaslı hali ile bana. dadı ile kız ve nihayet nişan göstermek gibi fıkralarda. Bunların açıklanmasında ve Peygamber sözlerinin anlatılmasında. bizzat onda buldu.

Kadı. gerçek dostlara karşı çok alçagönüllüyüm. Yoksa boşuna girmiş oluruz. âyette. dediler. sevgiler koparan güzel! Ey Allahları. hep hoş geçindik. Asıl surettir. şu işittiğin şeyi kimseye söyleme! Adam bin altını alır ve şöyle bağırır: Biliniz ki vezirin çıkardığı bu yeli ben çıkardım. Sanırsın ki bütün varlıklar onundur. Ben on tanık birden getirdim. nihayet ben helâl süt emmişim. görelim de gelelim. benim bir bakışım bütün varlıkları kavramıştır. o zaman bağın kapısına kadar gidersiniz. Şeyh sordu: Kaç yıldan beri birbirinizle dostsunuz? Birkaç yıldan beri. Allah inciten sevgili! (M. yani. onunla yüzünü kapamaksızın bir nefes alabilsin." (Bakara Sûresi. ne de dıştan. Allahm bilgimi artır" diyor. Eğer üstat o taraftadır derlerse. her ikisi tek bir isimdir ki. çok kere ben de kaçarım. Felsefeciler. Eğer derlerse ki: O buradan geçiyordu. Ama ne içten kurtardın. evet. çok hoşa giden şeyler. Şahap nasıl kâfir olabilir? Eğer bu bir nur ise. geçerken kendisini orada bir bağa götürdük. haydi demek lâzım. bir tanık daha getir. içinizden biriniz gönülden hoş görmemiş veya beğenmemiştir. dediler. niçin gelmiyorsun? Ben niyaz ehli. Benim öfkeli zamanımda. Dedi ki: Görmek. Evet hiç bir kimse yoktur ki. selâm sana! derim. Şeyh dedi ki: (M. Birisi başka birini dava etmişti. piçsin! Katır piçliğini benimsedi. başımı eğer. örtünür. kendini göstermez. Allah. cevap vermem. ak'ıl kâfirdir. Başkaca mümkün olan şeyden sormak yok. gözümün keskinliği sayesinde yokuşun başından bakar inişin sonuna kadar alçak. Sen haramzadesin. beni rüsva ettin. Ancak üzüntülerini gidermek için hikâyenin dış anlamına bakmamalı. mürid yani dileyen odur. 329) Bu da öylece yüzü örtülüdür. Halk için. önce onu elde edin o zaman biz hazırız. öz ve halistir. Davacı on sofiyi birden getirdi. Söz. o hatıraya ziyan verir. bana on defa selâm söyler. deyiniz ki: Yanımda üstadım. inkârında idi. Şeyh şöyle dedi: Biliniz ki siz nifak içinde yaşıyorsunuz. dedi. asıl olan mânadır. sevgili ve herkesin kıblesidir. Böyle değerlenir. Murad. kılavuzum olmadan gidemem. dediler. ayrılmaz bir sıfat değildir. 282) Duyurulmuştur. Nasıl ki "Örtmek imandandır" buyuruldu. Kendisinden tanık istediler. Ben böyle bir yoldaşla nasıl yarış yapabilirim? Bu gün dileklerimizden biri şudur ki: Eğer sizi bir yere çağırırlarsa. Dedi ki: Seninle birlikte olmanın faydası yok. Ayaz'ın içi de hep Mahmud'dur. "Sizden iki erkeği tanık getirin. belki hikâyenin suretinde bilgisizliği gidermelidir. Ama başkalarına karşı da çok . 328) işte o beğenmemezliği korkudan dile getirmediniz. niçin bulunmuyorsun? öfkeli vaktimde. Benim gönlüm için bu bilgiyi öğrenme! Akıl buraya nasıl sığar? Burada akıllı kâfirdir. Herhalde aranızda bir olay geçmiştir ki. Ancak bir kimsenin dileği veya mutluluğu için olursa. cevaptan men edersek Allahnın sözü değişiktir: Beyit: Ey sevgileri. deyin! Bu bir tuzaktır. Hey hey. dedi. sonra bedenimin iriliği. O bir yere gitmez. Evet. Allah Peygamberine şöyle öğüt veriyor: "De ki. Derler ki: iki arkadaş yıllarca birlikte yaşadılar. Onun piçliği. dediler. Ben öyle herkesi iğneleyerek incitenlerden değilim. Evet dedim. her şeye katlanırım. Akıl nasıl küfür olur? O köpekler Şahabeddin'e açıkça kâfir diyorlardı. Çünkü haramzâdelik. içeriye girmezsiniz. Tersine de olur.bu ağırlık bırakmaz ki önde gideyim. içerde uyumuştur. Dostlar yine. Şu hikâyeyi anlatmaktan maksadımız da yine hikâye işidir. Murad (istenilen) da budur. Kadı şu cevabı verdi: Bu on kişi bir tanık demektir. Kendimi sağır yerine koyarım. Davacı: Efendimiz. ancak onların iç âlemini görebilmektir. Vezir birine dedi ki: Bin altın al. bana göre çirkin ve iğrenç şeylerdir. Şeyhi gerçeklediler. Şeyh tekrar sordu: Bu zaman içinde aranızda hiç bir çekişme olmadı mı? Hayır. Nasıl dersin ki. Şimdi bize. Çünkü o mal. söz yerine geçer. arzular dünya güzellikleri. Bunlardan yüz bin tane getirsen yine bir sayılır. kabul etmem. Güneşin önünde (Şems'in huzurunda) Şahap kâfir olur. boyumun yüceliği. Söylediklerimi anla! Eksik tarafını düşünüyorum da . bir gün bir şeyhin yanına vardılar. Ama Şems'in yanma gelince de dolunay gibi olur. Eğer Öfkelenir de kaçarsa. yüksek her tarafı görebilirim. Öfkelenmek gerekirse öfkeleniriz. haramzâdeliği kalmadı. dersiniz ki: işitmedik ki. iki görünmüştür. akıl hükmündedirler.öfkeleniyorum. Onuncu defadan sonra. Mahmud'un iç âlemi hep Ayaz'la doludur.Deve cevap verdi: Evvelâ benim üzerimde fazla bir yük var. Bazı vakitlerde maksat mâna da olur. derlerse.

gönlü hoş olsun. der. Onların bütün sözleri Cüneyd'den veya Bayezid'dendir. Bu iş ise asla kadere uygun olmaz. ancak meyhanelerde olur. Hazret! Muhammed'in (S. Bir gün diyordu ki: Padişahın ahırından zaman zaman nice' atlar geçti. "De ki o Allah tek ve eşsizdir. Dedi ki: Biz kendi kullarımızı ve akdoğanlarımızı sizin işleriniz için bu tuzağa attık. Köye geldiğim zaman bütün köylüler gelip ayağıma kapandılar. Benden ona selâm söyleyin. Demişti ki. Hele Balebek pekmezi daha tatlı olur. Veys-EI-Karanî (Allah ondan razı olsun). O havuz. Peygamber dünyadan göçtükten sonra. Bu Celâl'in hikâyesine benzer. Bunu nasıl hesap edelim? Şiir: Kendini bir an için sevgili ile baş başa bulursan. nefsinin ve mizacının havası ile olmadığını söylediyse de anlatamadı. 1) kime işarettir? "De ki ben tek Allahyım. Nihayet Sultana ait olan av doğanının nişanını iyi tanı. öyle bir yerden selâmetle kurtuldu? dediler. Ama aralarında perdeler kalkmıştı. Öte yanda ilerde bir cadde ve bir köy görünüyordu. Bir dağın tepesinden büyük bir pınar. Gizli sadaka ona verilir. öteki öfkeyi bastırsın. o razı olsun. Rum ülkesine-'. fakat onunla fazla konuşmayın." deseydi o derece soğuk düşerdi.) işareti ile olduğunu. Nasıl ki. Rum ülkesine nasıl gidebilir? Şurasını bilmez ki. Böylece üç gün geçmişti. gür bir su kaynağı akıyordu. kaplan mı yoksa başka bir şey mi. Çünkü parmakla tutabilirsin. şekerin özü ve katıksız şeker olan nöbet şekerini yememiş kimseye.A. Ömer'le bazı dostlarının onun halinden haberleri vardı. Veys. yine Hazre-ti Muhammed'in (S. annesine yardım etmek idi." (İhlâs Sûresi.-Uzun bir gecikmeden sonra geldiğini haber verirler. 330) Şimdi bütün ömrü boyunca. diye bakmıyorlardı. Hazreti Muhammed'in (S. Biz de Cüneyd'den ve Bayezid'den konuşuyoruz. O işi de yine Allahnın ve peygamberinin işaretine uyarak yapıyordu. Sultandan bir at armağan etmesini dileyeyim der. üzüm pekmezinin tadı ekşi gelmez.A. sözü uzattılar. mazeretini söyledi. 331) onun işareti şöyledir. ben ona ya bir defa iltifat ederim.) türbesini ziyaret etti. insan oğullarının eşeklerle ne ilgisi var? Nihayet arada bir fark olmamalıdır ki." sözü nasıl soğuk olur? Bu sözde hiç ikiyüzlülük yoktur. o pek aşağılık kertede olan eşeklerde olur. Gönlünü henüz yıkamadınsa. erken sabahtan ilk namaz vaktine kadar yolu şaşırmış gitmiştim. Köylülerden bir kalabalık acaba bu gelen.) sevgisi uğrunda öldürmeyi sivrisinek öldürmekten daha kolay sayarız. Ama hâlâ evime ulaşmadı. konuşmaları kalpte soğukluk yapıyor. "Kendimi kutlarım şanım ne yücedir. Bir ömür boyunca nasibini ancak o an içinde alırsın! O dakikayı sakın elden çıkarmamaya bak! . Onlar daima Veys'i suçlamaya uğraştılar. yüzünü onlara çevirdi ve dedi ki: Sizler ne zamandan beri Hazret! Mustafa (S. O. Eğer benden sonra gelirse (M. Fakat bulunduğum mesafeye göre köy uzaktan bir yüzük halkası gibi dağ tepecikleri de birer çocuk gibi görünüyordu.Keşke üzüm pekmezi de tatlı olaydı.onurlu ve kibirli davranırım H. sudan topraktan ayrılmadı.) ile düşüp kalkıyorsunuz? Her biri ayrı ayrı şu kadar seneden beri diye cevap verdiler ve dediler ki: O günlerin her biri bin yıldan daha değerlidir. Bir gün kendi başıma yola çıkmıştım. Peygamberin sağlığında. Bunlar dediler ki: Ana baba ne demektir? insan Allah Peygamberinin katma varmakta nasıl olur da kusur gösterir? Biz ve dostlarımız bütün yakınlarımızı. zaman zaman beyle konuşmak yaraşır.A. yahut hiç. Ama onların sözleri.Bana karşı hayranlık göstererek. Veys'in annesi öldü. ey bizim has kulumuz. hayvan mı. yoksa Hızır mı idi ? Nasıl mahlûk idi ki. beni on defa kucaklar da ben ancak ya bir kere veya hiç kucaklamam. Bizi değerlendirmek.acaba bu Peri mi. Bir okkasını yerinden kaldırabilirsin. (M. Onun mazereti. gideyim. ne kadar mazeret gösterdi ise. Büyük Sahabelerin hazır bulunmadığı bir sırada Hazret! Muhammed'in (S. Artık ölümü göze alarak yukardan aşağı sekmeye başladım. Sahabeden bir kısmı onun ahvaline dair birçok sorular sordular: O da cevap verdi. dörtte dört murdar oldu. Bizim sözlerimize karşı soğuk düşüyor. kendine değer vermedin. Bir gün kendini soğuk ve tatsız bir kuruntuya kaptırmıştı. Seninle benim aramda bir şey kayboldu.) huzuruna erişemedi. Nihayet insan oğulları niçin ayrı ayrıdırlar? Ayrılık ikiliğe düşmektendir. Öyle bir öfke gerektir ki.A. Kur'an'da. On kere Mevlâna Celâleddin beni arar. Gayet rahat bir inişten aşağı yuvarlanmıştım. ziyaret edememesinin sebebinin. o medrese hocası bu noktada kalmıştır. bizim Allahlığımızı yüceltmektir. Nihayet Veys.A. Şu hale göre.

işte onun bu sözü oraya bir daha gitmeme engel oldu. ayrı düştüm." (Müzemmil Sûresi. gözle görmek gibi değildir. bir ağlama belirdi. böyle cömert. dşdi. Herkesi götürdüler. yemekler getirtti. Uzaktan bir bostan tarlasından bir adam eliyle işaret ederek sesleniyordu. şimdilik elimdesin. bana haber ver. ne diyorsun diye sorar gibi elimizi kımıldattık daha çok yaklaştı ve ısrar gösterdi. dediler. Oyunlar çıkarıyor. dedi. eğer şehri ve yolu sözleşme ile aldınsa. Veys dedi ki: Şimdi soruyorum sizlere. Bunları da sormuyorum. ben oracıkta kalakalmıştım. Beni tanıdıktan sonra da etrafıma toplandılar hep toy. (M. Ona dedim ki: Sakın olmaya ki sen iyilerini yiyesin de dervişlere Allah için ondan daha fenasını veresin. dediler. Bir kaç gün geçmişti. Allah adına ant vererek dervişler buraya gelsinler. şimdi sen söyle. bulamazsam. Veys cevap vermek için ağzını açacağı sırada on yedi kişi yüz üstü düştüler. Kulağımızı ağırlaştırarak. bana bu şehirde bulundukça her gün gel karnını doyur.beni evine götürdü. Hattâ senin emrin olmadıkça birbirimizden incinsek bile hiç bir şey anlatmayacağız.) nişanı ne idi? Bir kaçı boyu şöyle idi. 332) Eğer sahabelerin uluları orada olsalardı.Çünkü böyle bir anı bir daha pek az bulursun. Beni tanımadıkları süre içinde günlerimiz hoş geçti. Baygın bir halde kendilerinden geçtiler. mucizesi böyle idi. düğün ettiler. Beni kimse çağırmadı. Sen yolun kâhyası mısın? dedim. Erzincan'a varınca dostlarda. demiş. Adama dedim ki: Bir şart ile geliriz. Çünkü onlar da onun nişanını görüyordu. diyordu. 3) hükmüne göre namaz kılardı. o asla bu . ne de senden izinsiz sofra kuracağız dediler. Dervişler için karpuz toplamıştı. 333) Azizleri üç gün geri bıraktım. Bir gün beni gördü ve dedi ki: Nihayet beni şu çetin durumdan kurtar! Dostluk asla tek taraflı . Bunları da sormuyorum. Bir şöy söylemelerine imkân olmadı. Yemek yedikten sonra. biz bu nişanlardan başkasını bilmiyoruz. Ayağıma kapandı.A. eğer senden daha iyisini bulursam elimden kurtulursun. gece gündüz şöyle ibadet ederdi. kuzular kesti. Dergâhın kapısında kan gör de sebebini araştırma! Sahabeler bu soruların karşılığını vermekten aciz kalınca. Çünkü pek arıklaşmıştım. iki dizinin üzerine edeple oturdu. Yolda büyük bir adamın gözü bana ilişti. güzel bir yer gösterdi. Ama biz açız dediler.soruları sormayacaktı. Sofilerden bir kaç kişi bana Erzincan yolunda arkadaş olmuşlardı. Kölesini göndererek burada niçin beklediğimi sordurdu. Bunlara acele etmeyin dedim. onları sormuyorum dedi. Zaten hiç kimsede de dinleyecek hal kalmamıştı. Onlara dedim ki: Nihayet orası yerinde duruyor o şimdilik elimizdedir. sen de aç isen gecikme! Keramet inkâr olunmaz. Bir nara atarak yere yuvarlandı. Dervişleri üç gün konakladı. ötekilerde de bir yufka yüreklilik. yiyecek bir şey bulamadılar. Karpuz mevsimi idi. Şiir: Yüzümü zamane altını gibi gör de sorma! Bu göz yaşını nar daneleri gibi gör de sorma! Evin içinde neler olduğunu benden sorma. Sen ne yiyorsan dervişlere de ondan vereceksin. ilmi şöyle idi. ama sana da nasip erişti diyerek ayrıldım. onun nasibi budur dedim. Adam bana alçakgönüllülük gösterdi. Kur'an'ın "Geceleri biraz kalk. şakalaşıyorduk. yüzü rengi böyle idi diye anlatmaya başladılar. (M. Çünkü o bunu rüyasında görmüş ve vaktini bekliyormuş. Senin buyruğun olmadıkça ne bir konakta ineceğiz. Veys. işitmek. Bunlar beni kendilerine başkan seçtiler. dediler. Hazreti Mustafa'nın (S. Nasıl ki sofinin biri ekmeğe yüzünü dönerek. Şöyle gönlü alçak. Üç gün iş aramaya gittim. dedi. Bazıları da.

Çünkü sen ayrılık âlemindesin yüz binlerce zerreden ibaretsin. çaresizdir. Orada birini gördüm. orada söz nasıl yer bulurdu. Beni niçin böyle perde arkasında bırakıyorsun? Hiç demiyorsun ki . ne de en yakın bir melek giremez. Hazreti Peygamber buyurdu ki: Hey hey bu duayı bana etme! Bana dua ederken.) dua ediyordu ve diyordu ki: Allah sana daima topluluk versin. Allahm ona dağınıklık ver diye yalvar! Ben topluluk içinde aciz kaldım. Ben yüzümü hep sana çevirmişim. Ama aynı o ruh âlemini Allahsal âlem sananlar da vardır. her yıl dokuz yüz bin akçe derviş hücrelerinde yatanlar için harcanır. senin bütün varlığınla dolu. Belki ölümsüzlükte ölümsüzlüğe. donuk âlemler var. 334) Çünkü bana öğüt verdin. "Ben Hakkım. öteki." buyuruyor. bana göstermiyorlar. sana izin yoktur derler. Hak ışığı önünde arıktır. iyi ve kötü her şeyimle ona bağlanayım. karmakarışık. her kimi seversem önce ona karşı sert davranırım. (M. sen başka bir yerde uğraşıyorsun. (M." (Haşir Sûresi. O yanıp yakılmanın rahatlığını ancak o bilir. Yüce Allah. Bu Şeyhlere sordum:"Benim Allah ile öyle bir anım olur ki.Allah. dediler. Yoksa nasıl olur da. beş yaşında bir çocuğa karşı bile yapsan o senin çocuğun olur. neticesi iyiliktir. Allahm topluluğu ondan kaldır. Etimle. Öteki de bir saat dışarı çıkmak için sızlanır hayır derler. o dağı Allah korkusundan çökmüş parça parça dağılmış görürdün. Evet o Hak ışığının önünde yoksuldur. âleme sığmaz. derimle. Her zerrede dağınık. Bunlara Allahsal bir ilham yahut gönül çekici bir hal gelir. Dervişin azığı yoksulluktur. "Yoksulluk benim kıvancımdır" diyen yüce bir insandır. Dedim ki: Dervişin biri Hazret! Peygambere (S. Onun karşılığı olarak benim varlığımda bol bol senin varlığın yaşıyor. 21) buyuruyor. Bin kere de Müslüman olsan. sende. Yoksulluk nedir ki. Allah birdir dedi. "Sanır mısınız ki. Bir topluluk ruh âleminde başka bir zevk buldular. parmak kaldırdı. Bunlarda onun başlangıcı olmayan varlığı gizlidir. Hele havadan gelen gelirleri de sayısızdır. Onun göğsü. Sana ne oluyor? Çünkü sen yoksun. bana öğüt vermeye kalkıştı. Sürekli olmaz. ta ki her şeyimle onun olayım. o onunla öğünsün . Allahsına erişiyor. bu nasıl olur? . ona uyarlar. dostluklarına göre nazlan! Doğru söylüyorsun. Giremezsin. Biri kapının önünde içeri girmek için hep ağlayıp sızlar. Sana saygı gösteriyorlar. saçılıp döküleydi. dedim .olmaz. fakat sana cevap veremem. ölümden korkmaz. Hallacı Mansur'a henüz ruh tamamı ile yüzünü göstermemişti. Elif nereye sığar. Ben kendi gönlümün yandığını biliyorum." sözü ile işaret edilen hal. Nün nereye sıyırdı? Biri. Allahsal âlemden söz açtılar. dedim yine sende o küfürden bir şey artık kalır.diye sorabiliriz. Benim bir adetim vardır. Yoksulluk da Allah yolunda dervişliktir. Onu dağ üstüne bile koysalar taşımaya güç yetıre-mez O nur yansılanır. derler. Onu nereye eriştireceğini düşünür de başını o tarafa çevirir. ben nerede? Bu ben nedir? Bu ne sözdür? Eğer ruh âlemine dalmış olsaydı. Ulu. Zevkini ancak o çıkarır. Derler ki: Bazı fenalık vardır ki. peki sana ne? dedi. "Benim Allah ile öyle bir anım otur ki. önderinin nasıl sabırlı olduğunu görür ve onunla başına gelecek belâya da katlanır.). 335)Hazreti Muhammed (S. Kahraman olur.A. aramıza ne bir mahlûk. vereceğim cevabı kavrayacak kafa göremiyorum. Bu âleme niçin indik. Yani ben yüz orduyu yağmaladım. Hep yanar ve der ki: Keşke yüz göğsüm daha olaydı da her gün bu nur içinde yanıp tutuşaydı. yerleştiler. bu nasıldır? Evet dedim." diyebilirdi? Hak nerede. sürekli olur mu? Bu ahmak şeyhler. örs oldum. "Eğer bu Kuran-ı bir dağ üzerine indirseydik. Halk ile onların anlayışları ölçüsüne göre konuş! Sonra onların zevklerine. 115) buyuruyor. belki bin ölümsüzlüğe ulaşır. Ancak er odur ki. Sonradan yüz gösterecek devleti bekler. sen. Dervişliğin hırka ile ne ilgisi var ki. yüzümü sana çevirdim. Aşağı indiler. Benim bütün varlığım. Yoksa niçin o fersiz bakışlarınla hep bana bakıyorsun? Orada bir şeyh vardı. neticede hiç de ölmez. sizi gereksiz yarattık. hayır. Çünkü iyilik öyle bir şeydir ki. Gönülden gönüle pencere vardır. Burada gerçi başka bir incelik vardır." (Müminun Sûresi. Her gün on koyun kesilir.A. tekrar tazeleneydi. yahut onu kolundan tutarak Allahsal âleme çeken bir adam vardır ki.

) ona ne konuştuksa konuştuk der. dedi. Yanar. Gerçek Allah kulu olan Yusuf Peygambere sözleri yorumlama yetkisi verilmişti. yahut yağ asırır.derler. O ışık. Ona şimdi bir kaç gün git Hızır'la görüş denildi. der. Bilmiyorum ki sonradan yaratılan bir nesne yüce Allahnın sözünü nasıl kavrayabilir? Ancak gerektir ki. o sana söyledikleri ne idi. "Yarabbi beni Muhammed ümmetinden kıl!" diye yalvarıyordu. Asıl budur. içine sen düşersin! Biri dedi ki: Falanın cenaze namazına gidelim. Kötülük yapma. çok kere gönül kırılır. "Beni göklerim ve yerim kapsayamaz. "Onları (Velîleri) benden başkası bilmez. Adam. kıskançlıktan ona gönül ehli derler. varlıktan her ne varsa hep orada idi. Seni kimsesiz buluyoruz." buyurulmuştur. Onun büyüklüğünü. sorar ki. Onu Allah yargılasın dedi. seni yalnız bırakmışlar. sen deve ile öküzü de birbirinden ayıramıyorsun! (M. Biri. Bundan dolayı Musa. Daha başkaları aklı ile. Bir aralık Hakkın parlak ışığı gönülde yansılanırsa. selâm sana. Hades'ten yani abdesti bozan şeylerden arınmalıdır ki. Kalpleri kırılmış olanlara gönül sahibi diyorsun. Gönül ara. ruhları tenlerden önce yarattı. Gerçekte cenaze namazı onu Allahnın bağışlaması demektir. Hakka erişince Hakkın nurundan onun yüceliğinin nurunu görürsün. yahu der ben senin yalnız balığı bilmediğini sanırdım. tabiata bakma! Gönülün yeri nerede? Gönül gizlenmiştir. müşteri gittikten sonra de çıraktan gizlermiş. Biri malımı yağmaladılar diye şikâyet ediyordu. "Kendini bana göster sözünden de yine beni Muhammed ümmetinden kıl diye yalvardığı anlaşılıyor. bakkala çıraklık eden Hintli kölenin hikâyesine benzer. Başka biri sus demiş. gizli gizli Hak yolunda yürüsün. ama bir mümin kulumun kalbine sığarım. O aslı. içindeki bal hep dökülmüştü. bu nasıl olur? Yüz binlerce yılı göz önüne getir ki bedenler yaratılmazdan önce geçmiştir. bilindi ki Muhammed ümmetine yaraşan bir dilektir.Efendi. elbet de abdest almayı gerektirir. Peki o halde balığın nişanını söyle nasıldır. geçici varlığı kalmayıncaya kadar bu yolda ilerlesin. o niçin vahyetti diyor. Dedi ki: Ne söyledi ise söyledi. kuluna vahiy yolu ile neler bildirdi ise. Necim Sûresinin başından bu onuncu âyete kadar dışarı çıktı. Allahdan sordu: Seni nerede arayayım? Buyurdu ki. benim yolumda kalpleri kırılmış olanlarla beraberim. "Ben. O işten hoşnut ve memnundur. Akıl da böylece gelir sorar. 337) Tabiat ehli olmamalı.Bu Hadis yani sonradan yaratılan varlıklardan birer perdedir. kökü bilmeyip de dallarla uğraşanlar. o da aynı cevabı alır. "Yarabbi beni Muhammed ümmetinden kıl!" diya yalvarıyor. (M. Ben dostları olmayan bir dostum. Haktan başka herşey orada idi. aradan kalkar. iriliğini anlatırmış. namaza ve Allah katına yol bulasın. bildirdi. gönül sevinçlidir. şimdi tulum tulum boşalt! Kardeşi için kuyu kazan bir gün içine düşer. Onlar arasında gidenlerden şu nükte meşhur oldu: "Allah. donuk ve eksik olmakla beraber şöyle demiştir: Muhammed gerçi orada idi. bir insanın parlak ışığı dağ üstüne inince dağ küçüldü. İsa'ya bakarsın ö nur içinde şaşırmış bir halde bulursun. "Kendini bana göster" dileği. 336) Herkes bir şeyle uğraşır. Çırak içinden kızar. yani sonradan meydana gelen şey.A.Allah kelâmının mânasın söylüyoruz. elbet de tersine ve yanlış söylerler. nefsi ile alışveriştedir. . Musa ile Hızır'ın kapıştıkları başka bir nur daha var. Dedim ki: Bu. Palavracı hemen atılır: Deve gibi iki bacağı var. fakat bir şey söyleyemezmiş. ruhu yok oluncaya kadar. diye sorar. evet. bir anda kaybolur. Nasıl ki o hikmet ehli zat. kendi sevdaları peşine takıl mış gitmişler. Hızırda. kendi ruhu ile uğraşır. Benim işim değildir. gönül ehli olmalı. Bir an dedi ki: Her peygamberin bir mucizesi vardır. Musa'ya bakarsın o nur içinde başı dönmüş görürsün." buyurmuştur. Çünkü ona gönül kırıklığı gerektir. Yine bir hikâye vardır: Biri balıktan bahseder. Şimdi onun alnında bir satır yazı yazılmıştır. bütün dostlar. Evet her şey yok olur. Denilebilir ki o gelir. bu kadar deniz yolculuğu yaptım. Bunu fırsat bilen Hintli köle. Bakkal her müşterinin kâsesinden bal. herkes kendi halini anlatır. Kimi ruh ile ilgilenir. seni yalnız buldum. Çünkü Musa gördü ki." (Necim Sûresi. diye sordu. Bir gün büyük birtulumun ağzı açık kalmıştı. Hazreti Peygamber (S. "Beni Muhammed ümmetinden kıl!" diye tekrar yalvardı. O Allah adamıdır. 10) buyruldu. ancak gönül gönül olmak için çok kere böyle olur. Kötülük görürsün! Kuyu kazma. Allah kalır." Bir de. parmak parmak topladın. şimdi görüyorum ki." buyurmuştur. her ne kadar dışarı çıkmasa bile. demiş. "Allah. Bir derviş dedi ki: Bana aksi gerektir. sen balığın nasıl olduğunu ne bilirsin? Öteki ben bilmez miyim. Ama Muhammed ümmeti için gerektir ki sözleri yorumlama bilgisi yeter derecede olsun. Ruhu gelir. O sırada sofinin ondan çekinir yeri yoktu. Davud Peygamber de bu nükteyi işaret etti: Davud. ama yokluğa ve fanilik ülkesine gitti. Hades. Hele bir hadiste.

Gökten şeker yağıyormuş. en üstünüdür. 340) Simdi onun hali tıpkı o kimsenin haline benzer ki. yahut yüksek bir dağa doğru yürütürler. "Hele. yahut imtihansız ise geri çevrilir? Ama Allah dilerse sonunda iş doğrulur. ulu bir ocağın köleleri olduklarına inanırlarsa. Ama onların hallerinden haberleri olduğu için değil.) öyle bir nurdur ki. hiç Muhammed'e uyma hakkında bir işaret var mıdır? Evet Musa'ya kırk gece diye bir işaret verildi. 338) Belki. ben sana söylemiyorum. Alemde hangi şey vardır ki. Sonra tekrar gölgeye daldı mı. yani Allahnın bize bildirdiği kadar onu anlayabilseydiniz. coşar. Dedi ki: Ölüm bana göre neye benzer bilir misiniz? Artık bir insanın sırtına ağır bir yük vururlar. (M. insan Aksaray'a varınca nasıl olur da vardığını bilmez? Hocendî diyor ki: Ailemin uğradığı acıları görünce kendi acılarımı unuttum. dedi. hem de inkâr etmiştir.A. kendiliğinden gelmez. Muhammed'e uymak ciheti nerede kaldı ki." Bir adam şeker gibi tatlı bir düş görmüş. Allah kulu olan o ailenin ışığı içinde onları alçaltır ve kıskançlık gözüyle bakarlar. Dutun nurların en parlağı. Mansur. böyle pek genç çocuğa karşı neden bu kadar gönülalçaklığı ve iltifat göstersin? diye kuşkulanıyor. diyor. Beyit: Dağ yılanlarla dolu olsa da korkma! Çünkü orada tiryak taşları da var. "Yarabbi beni onun atının terkisine yapışanlardan eyle!" diye yalvarır. Birbirinizin makam ve mansıplarını kapmak için nasıl kıskançlık gösteriyorsanız. diye şüpheleniyor musun? Allah geceyi ve gündüzü değiştirir. iki kere yere eğilir. ancak adları söylendiği için meclis kızışır. onu da öylece benden kıskanırdınız. bir gün ecel gelince ocak ulularının yasını tutarlar. sen yerinde dur! Öğüt meclisleri onları anmakla kızışır. Nasıl ki bir gün o Mansur der ki: Eğer kuru bir ağaca bile yürü dese. sadece inandık demekle kurtulacaklarını mı sanıyorlar?" (Ankebut Sûresi.Muhammed (S. gündüz ışığı karanlık denizinde boğulur. Sonra yine kendi kendine ona ne ziyan gelir ki. Kaç kere. onu yürütür." (M. Şam'da Şahap Herive büyük bir soydan gelmişti.. nasıl yükten kurtulur ve canı tazelenirse. o zaman kim olduğunu da anlarsın! Veli.doğru yolu tutarsın. henüz gelişme yolunda olsun. karanlık kuruntular baş gösterirdi. Bin bir zorluk içinde tırmanmaya çalışırken birisi gelir sırtındaki çuvalın urganını keser. Nihayet gör ki. Musa onu dilememiş olsun! (M. Sanki halkı yoldan çıkarmak. veli olduğunu bilmez mi? Meğerse olgunlaşmamış olsun. Şeyh ona okşayıcı bakışlarla baktı mı. tatlılaşır. içinde parlak düşünceler belirirdi. bir imtihan geçirmeden kabul olunur. kuşku ve düşüncelere sürüklemek bir erkek işi midir? Şeyh onu görünce selâm sana. 339) anlamındaki âyetle müjdelenmiş olanlara ne mutlu. Ben onlara şöyle diyorum: "Bilim Hak yönünden verilir. o çilede ve o zikir âleminde. "İnsanlar bir imtihan geçirmedikçe. panzehir ocağıdır. 1) buyurulmuştur. Çeşitli fenlerde yetişmiş yüzlerce öğrencisi. Mevlâna'nın öğüt meclisinde bir aralık hoş bir şey oldu. İşte o bütün temiz iman ile üstadını eve getirinceye kadar atının başını çekti. yere bıraktırır. ey minber! der. kaç kere de karanlığın deryası nurun alevinde yanar. Yolda kaç kere hem ona gönülden inanmış. Allah onların suçlarını iyiliğe çevirirse. Mansur'un vaaz meclisinde o kadar keramet ile birlikte öfke yer bulmazdı. onu zorla çamura sürüklerler. Bu sırada hemen tahta minber yerinden ayrılır. Kur an'da. atının dizginlerini benim elimden kapardınız. Bütün bu üstün vasıfları ile birlikte şeyhin yanında yaya yürüyordu. İşte o adam birdenbire nasıl hafifler.. seçkin bir topluluk kendisini kınamakta idi. Onlara dedi ki: Varlıkları yaratan ulu Allah hakkı için siz eğer onun bir tüyünü anlayabilseydiniz. bizi düşünmek hususunda nasılsın? Tekrar unutuyor musun? Seni gerçeklemekten veya inkâr etmekten nasıl kurtulalım. . ölüm de insanı öylece rahata kavuşturur. Diyelim ki onun durağı orasıdır. Fetih Sûresinde buyurulduğu gibi Allahnın geçmiş ve geçecek günahlarını yarlıgadığı kimselerden zarar gelmez. Çünkü şeyh. Ondaki insafa bak ki nasıl düşünmüş.

Ey Allah elçisi! Onlara danışın buyuruyorsunuz. Şems'in ona rahmet okumasının hikmeti bu hikâyeden anlaşılmaktadır. yani Arap Muhammed şöyle der. Muhammed-i Razî. şehrin yakınlarında gezdirseler de şehre sokmasalar. Pilâvları getirmişler. Haccac bu adamları çağırmış ve sarayının ahçısına. kendini sat! der. yine kendimden geçtim. 342) Ben bu yolda çok taban tepmişim. o direkler . O kendini niçin incitir?O zaman Allah kullarından hangisinin kılıcı ona acır? Bunlar kendi kendilerine de hiç acımazlar. erenleri sen istemeseydin hepsi de kapı halkası gibi dışarda kalırlardı. Buyurdu ki: "Beni halka satın. eşek köprüden geçsin. dedim. Çizmelerimi giymek istedim. dedim. yaradılışındaki iyilik ve cömertliği ile susamış insan arar. ne de Mevlâna sevmiyor. Hem öyle zındık olur ki: Mazandıran'daki Girdikuh Tapınağı zındıklarını ona köle ve hizmetçi yapmak yaraşır. ben onlara ne yapayım? Yalvarayım mı? Aç kalmış birini arıyorum. ama düşüncelerine aykırı davranın. tekrar dolaştırsalar ne çıkar? dedim. Simdi bana falan ulu kişiyi gösterdin. tekrar bir nara atarak kendime geldim. ey dostlarım beni halka satın ki ben kendi kendime satışa gelmem. Bak ki Hak ne diyor? Beni yüz kere satın diye haykırmıyor mu? "Kullarımın gönüllerinde benim nimetlerimi ve vergilerimi anmaları hoşuma gider. Bir gece sabaha kadar onun harem dairesindeki kürsüsünde otursam. adamın biri kendi makamına imrenirmiş. susamış bir insan arıyorum. "Ne mutlu beni görenlere. onların red ettiği her şeyi de biz kabul ederiz. Bana bir ateş geldi. Bütün evlerin üstünde dolaşıyordum. Hem de öyle bir gerçek dost olur ki. nasıl edelim? (M. Orada kadınlar vardır. Güzel söz. Ama Allah sözü değil. fakirin pabucuna ne dersin? Bana yüz bin dirhem masraf etsen yine sözüme saygı göstermek derecesinde değeri olamaz. Bir zındıkla gören de zındık olur. iyiden kötüden çekinirdi.(Ç)). Sunu da söyledi: (M. dedi." buyurulmuştur. O altın gümüş peşindedir. "Onlara danışın. Bizi her kim bir Müslümanla birlikte görürse Müslüman olur. 341) Buyuruyor ki: "Onlara danışın ama her ne söylerlerse aksini yapın. Olmaya ki. önceleri halktan çok sakmırdı. Kendilerine fenalık edenlere karşı kin beslerler. hoş bir sözdür. Kendimi bir bağda gördüm. ama Allah güzellerinden değil. iki damla yaş dök. bu çağın dönmesi sayılmaz mı? Mutlak kâfir olmaz mı? Meğer ki tövbe etsin. beni görenleri ben de görürüm" buyurmadı mı? Hazreti Peygamber (Selât ve selâm ona olsun). Bu adam. Fahri Kazı'nin ne haddine düşmüştür ki Muhammed-i Tazi. Tam olgunluk çağına erince." Yani. kendimden geçmiş bir vaziyette idim. yüzünü yere koy. kendisine karşı seksen bin âlemin saygısı ve sevgisi ile iki kişinin sevgisi farksız oldu. Onlar büyük adam olmuşlar. Allahm. kadın huyludur. Artık saygısızlıktan vaz geç. yedi renkli pirinç pişirmelerini emretmiş. Ben para peşinde değilim. Dedi ki: Senin küpün her ne kadar sızarsa da suyu temiz saklar. yüksek bir ses işittim. bunlara yeyin diye emir vermiş ve sormuş: Hiç tadları arasında bir fark buluyor musunuz? Mademki âlemin pabucuna pabuççu demek küfürdür. eğer peygamberleri. Berrak ve temiz su. Eğer sende saygı varsa gel. Ben Hakkı arama yolunda bir çok büyük ve küçüklerle düşüp kalktım. gökten yedi kapı açıldı. diye sordum.bin Yusuf (Haccac Bin Yusuf. Hele kamunun menfaati ve sevinci olan bir işte ne yapalım? Şimdi eğer erkeksen gel gidelim. Emreden nefis.A. gayet sert ve zalim bir adam idi." Bir söz söylüyordu. onlarla danışma yapalım. bir başkası da-bir gece sabaha kadar onun harem dairesinde kalsam diye söylenirmiş. Evet bizim işimiz bütün halkın aksinedir. Nitekim Mevlâna Mesnevî'de: Eğer akıl bu yolun kılavuzu olsaydı Fahri Razî dinin inceliklerini bilen bir bilgin olurdu diyor. yani Reyli Muhammed de böyle söyler diyebilsin (Fahreddin-i Razl'nin asıl ismi Muhammed Fahreddin'dir. anlatılması imkânsızdır." buyurulmuştur. Bir adamı bir çok yerlerde dolaştırsalar yirmi fersah alan içinde. Eğer bize saygın varsa bizden işittiğin şeyleri bizim işaretimiz olmadan niçin açıklıyorsun. Saygısızlık edersen git. Hazreti Peygamber. Nefis. Öyle bir insan eğer bir yaprak okursa zındık olur. ben o işin peşindeyim ki. Yerden göğe kadar uzanan direkler gördüm. Emeviler devrinde Şam valisi. halkın kendisine karşı fazla sevgisi biran veya bir saat için perde olur diye düşünürdü. gözümü onunla aydınlat. Çünkü gönüller kendilerine nimet bağışlayanın sevgisini taşır. Anladım ki. Hazreti Mustafa (S.Niçin Allahya yalvarmıyorsun? Gece yarısı kalk ikilik âleminden geç.) böyle buyurmuşsa ne ziyanı var. deyiver. Bir gün Haccac gizlice haber aldı ki.Ya rahat peşinde idin. gözüme başka bir şey göründü. yahut da söz derleme sevdasında idin. Çağdaş tefsirciyi ne Şems. Haccac. (Ç)) Allahnın rahmeti üzerine olsun. Eğer her iki yaprağı okursa Müslüman olur. şeyh olmuşlar. en çok Hak ile dostluk ederdi. Onların kabul ettiği her şeyi biz red ederiz.

Eğer onlara bir ölü için verin desen mezardan mezara kaçarlar. 345) Bu sefer tekrar terbiyeli bir durumda kitabını açtı. gizlice ona seslendim. (M. bir çocuk getirdiler hoppa! Gözleri kıpkırmızı. Ama sen döversen hiç ses çıkarmayız. Bizim çocuğumuza karşı beslediğimiz yufka yüreklilik yüzünden belki kendi elimizle dövmeye gönlümüz razı olmaz. Sonra Mevlâna'yı bir minber üzerinde gördüm. ne kadar uzak olduğunu anladı. ikiyüzlülük ona asla bulaşmamış. bu sönmez. bir kale duvarı üstüne kondu. kırıldı. Şeytandan daha az mı şeytansın? Öğretmenlik yapıyordum. şimdi ben burdayım korkma diye gizlice işaret ederken. sana olan teşekkür borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? dediler. nihayet çocuğu kaldırdılar. Bir toprak çömlek ki. ışık saçan iri gözleri vardı. Ona bir gerçek açıklandı kendisine pek yakın sandığı adamın. öyle bir toprak çömlek ki. Halbuki kendi kendime belki gelmezler de ben de kurtulurum demiştim. dersini okumaya başladı. Yanına havadan iki kişi geldi. Simdi oynadıkları yeri temizlemişler. dersini okumaya başladı. Su halde bir kere ona ayak uydurmak gerek. ayağıma kapanarak. . Gizlice korkak bakışlarla etrafı süzüyordu. Hiç kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini görünce kendi kendine. sanki yalpa vuran bir sarhoş gibi geldi. şakalaşmak. kalfa olacağım. Keşke'o söyleyen gammazlık etmeseydi. ötekine çimdik atar. Herkesten daha terbiyeli ve uslu olmuştu. diye yalvarıyordv Kalfa dudaklarını ısırarak kendisini kurtarmak için fırsat koFıac^ğım anlatmak istiyordu. ellerini kanattım. dediler. bir kenarından biraz yırtılmıştı. Arkası bu tarafa dönüktü. biraz sonra da bana artık bu sefer izin verin de ayaklarını çözeyim diyordu. Ben susuyordum. Alevîlerin büklüm büklüm saçları gibi kıvırcık saçları. sönmemiştir. Öteki çocuklar onunla benim aramdaki vazgeçtiyi bilmedikleri için ona kaç demiyor. Çocuk içinden hele bakın Hoca Reise karşı nasıl davranıyor diye hayret ediyordu. Bu sopayı aldım. Artık ben gideyim üstat! Pek erken geldim. Ben müezzinlik ederim. 344) Gizlice birinin tüyünü çeker. çocuklar da onun oturduğu tarafa oturmak istemezlerdi. elli kere kayalara çarpılsa bile kırılmazdı! Ama yumuşak bir kum üstüne düştü. Orada dışarıdan biri işaret etti. Ona seslendim. Ya boynu kopar. Hoca Reis.diriler için verin desen külhandan külhana gizlenirler. Ertesi sabah namazda idim. içerde çocukları dövmek için değil ancak korkutmak için bir sopa vardı. Eğer eli kırılmış olarak yanınıza gelse bile hiç bir telâş göstermeyeceksiniz. yere vurul-sa kırılmaz. ya çamura düşer. Bir kaç gün sonra yine unuttu. kendisini sınamak için ona şöyle dedim: Senin paran var. Sizi görmek istedim de onun için geldim dedi. iş bu şekilde uzayıp giderken kendimi her şeyden habersizmiş gibi gösteriyordum. biraz sonra yerinden sıçradı. üçüncü tokatı da vurduktan sonra saçlarını yolmaya başladım. dedim. bunlar ne adam-larmış. henüz yeniyim. Nihayet bir hafta sonra oğlan yanımıza geldi uzakça bir yere oturdu. dedi. bana güzel bir kadın bul.Öğrencilerden birini çağırdı. ikinci gün tekrar geldi. ödü koptu. Bir de o insana bak ki. Hayret ettim. (M. müridlik davasında idi. Dışarda aşık oynadığını söylediler. ne gürültü ediyorsunuz? Hiç. şaşılacak bir şey değil. işte bu şımarıklığı yapmak başkalarına yaraşmaz. boyuna aşık atıyorlardı. oynamak istedi. O sevgili bizim yanımızda sanki ana kucağındaymış gibi davranır. Bir hafta evinden dışarı çıkamadı. sonra da falakaya yatırdım. Bu çocuk bizi darağacının başına götürmüştür. Nihayet ey nazlı sevgili! Akıllıdan daha az mı akıllısın. hoş sesim var. yerine otur. Kitabı önümde açtı. babası geldiler. dedim. üç yüz isterse sen dört yüz ver. Mektebimizin çocukları hep başları önlerinde çalışıyor. Adam yerinde donakaldı. dedim. Çünkü niçin geldin diye kalfaya çıkıştım. Annesi. öteki ışıklarla bu nur arasındaki ayrılık şudur: Öteki ışıklar ufak bir tecrübe sonunda kararır söner. benim arkamda kalan çocuğun canı burnuna geliyor. Önce ona bağırdım. Karun gibi alçaldıkça alçalırdı. ikinci. Ellerinde üst üste konmuş içleri mücevherlerle dolu tabaklar getirdiler. Birisi ona atmak üzere yerden bir taş aldı. ben keşke beni görse de kaçsa idi diye düşünüyordum. o ışık öyle bir ışık ki hiç bir sınama ile kararmamış.mümin kulların ibadetleridir. Aramızda Hoca Reis dediğimiz bir kalfa vardı. Ben. (M. Selâm sanaüstat! dedi. iman ışığı yüzünden fışkırıyor. Evet oraya oturdu anne ve babası ile sözleşme yaptım. bir tokat patlattım. bir hamalın sırtında evine gönderdiler. aman bana yardım et. Herkesten daha terbiyeli bir durumda kitabını açtı. yahut bozulur diye korkayım. size senet verelim. Ama o duvar üstünde bir merkep olsaydı ben de bir taş alır onu oradan kaçırmak için atardım. O konuşurken çocuk gizlice yutKunuvor.etrafında bakışıyorlardı. benim bir canım var ama. Fakat hiç aldırış etmiyor gibi görünüyordum. Bir gün geldi. hem suda yaşayan kurbağa değil ki tiksineyim. fakat kuş uçup gitti. Çocuğa yardım etsin diye işaret ettim. Bana dost görünen biri vardı. Sordum kendisine: Paydos vaktine kadar ne okudun? Gel oku. Benden sordular: Yol kesenlerin soyup bana getirdikleri mal helâl olur mu? Benim için helâl olan bir mal ile bu mal arasında ne fark var? Hem karada. 343) Diyelim ki: Bir doğan kuşu geldi. ona işaret ediyor. diye mırıldanıyordu. Hemen yere yuvarlandı. üstat diyorlardı. Çömlek değil ki murdar olur. bilmem ki senin kalıbında mı yaşıyor dedi. dedi. Kitabı nasıl koruyorsun? dedim. Ara sıra ne oldu? diyordum. Mevlâna'nın önüne koydular.

Aman üstat. Açıkça ikimiz birlikte otururuz. ondan yoksundur. öyle cesaretli. . (M. onun mânasını hiç anlayamıyorlar. Bir şey ki başka bir şeyin sebebi olmuş ve onu meydana getirmiştir. 57/4) anlamındaki Allah sözünü yorumluyordu. Onun sakalı. Selâm sana. O vaizdir. Çünkü erlikleri yoktur. Bir arkadaşı kendisine bir işarette bulunsa elini ağzına götürür sus diye mırıldanırdı. yüz adam öldürmüş olan bir kanlıya karşı bile pervasızca davranırdı.Halbuki o kendinden geçmiş haldeydi. Ben ise bahtsız bir günahkâr olurum. Kalfa da bir kaç sopa vurdu. 346) Üstada gidiyorum dedi. ancak yüzünü yüzüne sürer o kadar. kupkuru kesildi. Uçuruma gidiyorsun dikkat et. kalk gidelim. Anne ve babası dua ediyorlar. sen dinle: Bir şüphe bağlamışsın kendine zahmet vermeyi huy edinmişsin. onunla göz göze gelmek için fırsat kolluyordu. Allah sizinle beraberdir demek nasıl olur? Bana şu cevabı verdi: Senin bu sorudan maksadın nedir? Allah yumuşaklık ve merhamet tarafında iken ne ise sertlik yönünde de öyledir." (K. Artık işini bulmuştu. sen müritlerin önünde içki içersin. Kelâm bilgini Esedüddin bir gün. Bundan sonra bir daha gelmedi. insafsızlığı pek ileri götürürlerdi.bahsetsem. çok saygılar gösterdi. ben bu işe katılmam. komşuları hep birden ellerini kaldırmış hem dua ediyorlar. Onu ana tüyü ile süslemek daha uygun düşer. O beni yola getirdi. taş atardı. "Her nerede olursanız olunuz o sizinle beraberdir. Sen niçin içmezsin dedi. Sonra kendi özel hücresine davet etti. Beni tekrar mektebe götürün. halk önünde kendisinden bir şey sorduğum için bana gücendi. Allah! dedi. dedi Allah kulu ile bilgi yönünden beraberdir . Bütün bilgisi ve erdemi ile beraber. "O sizinle beraberdir. Bir gün ne olur dedi bizimle beraber kalsanız? Dedim ki: Bu bir şartla olur. Bu erkekliği olmayan delikanlı ile iğneci arkadaşının hikâyesine benzer ki. Her ne derlerse desinler. öyle bir fedaiydi ki ne kendisini. Kalfaya diyordum ki: Bari sen vur çünkü benim vura vura elim şişti. küçükten hiç kimseyi sağ bırakmayacaktı. kitabının yanına götürdüm. Benim bu soruma karşı maksadın nedir? demek uygun değildir. İçimden sanki bir şey koptu aşağı düştü. hoş bir sesle ezan okuyordu. Onlarla birlikte sırlar konuşur. gizli hikmetler söyleşir. rengi uçtu. Nasıl ki erkekliği olmayan bir adamı bir güzelin yatağına koyarsın ne yapabilir? Tatsız okşayışlardan başka elinden ne gelir? Bir şey yapamaz. ona söverdi. Bir gün tekrar sordum: O sizinle beraberdir diyorsun. Sonra dışarı çıktı annesi sordu nereye gidiyorsun? (M. Kalfaya tutun dedim şöyle vurun. sakal ve bıyığının yalancı şahididir. üç defa elini alnına götürdü. Bundan sonra bir tek söz söyledim. Öyle yumuşadı ki. Benim ne olacağımı. Bir işaret versin de arkadaşını bu tarafa kaçırsın diye çırpınıyordu. Hemen yere yuvarlandı. hangi kuru darağacında kalacağımı Allah bilirdi. hem de diyorlardı ki. Dördüncü sopada ayağının derisi sopayla beraber kalktı. o benim efendimdir. Beyit: Erliği. O bakıyordu bu sefer sopayı kaldırdım kalfaya vurdum. bu. Önüne vardım. Nihayet yine evine götürdüler. Onu falakaya çektiler. daha saygılı olmuştu. Annesi ama nasıJ gideceksin? deyince. onun yerini kim tutar? Ben ölünceye kadar ondan ayrılmam. Bunu yapamam dedi. Kendimce çocuğu dövüyordum sanki. elleri titredi. Dedim ki: Sen bahtiyar bir fasik (günahkâr) olursun. bundan sonra da sopayı suya koydum. öyle korkusuzdu ki.dedim. Şehrin şahından . ne de büyükten. dedi onu Arık bir çocuk bile falakaya çeker. Tek başına on iki çocuğa birden vuruyordu. Birinci ve ikinci sopada bağırmıştı. bir ay dışarı çıkmadı. Bunun mânası nedir. öğütçüdür ne bilir derler." evet ama Allah kul ile nasıl beraber olur? Evet. ne halkın ve ne de başka yakınlarının bu halden haberleri yoktu. sözcüler hâlâ Elif harfinin derisini geveliyorlar. Allahnın perde arkasında gizlediği kullar vardır. bıyığı ile öğünürlerdi. 347) Allah kelâmına bu mânayı nasıl veriyorsun.renkten renge giriyor. ayaklarını sarar. Kalk diyordum. ama ben içmem. Geldi. ötekilerde ses çıkarmadı. Beni Şeyh Evhadüddin-i Kirmani sema meclisine götürdü. Hülâsa bu öğrenci şimdi bütün arkadaşlarından daha uslu. Nihayet kısa bir süre içinde bütün Kuran-ı ona öğrettim. diye annesine babasına yalvarıyordu. öyle bir şey oldu ki hiç sorma.

Akıl gerektir ki. benden selâm söyle. müderrisler. içlerinden iki kişiyi de fesat karıştırdıklarından dolayı öldürttü. Sen biz olunca ulu Allahnın. Başını kestiler. Bir gün onunla bir ordudan söz açan Meliki Zahir sordu: Sen ne bilirsin? Ordu nedir? Yukarıya ve aşağıya bakınca her tarafta yalın kılıçlarını çekmiş askerlerin. işi araştırmadan hemen ona saldırmak için. bana öyle kötü nazarla bakma! dedi. Her şey varlık alanına gelmekte Haktan bir müjdedir. Koca. Onda aklın durağı olan beyin arıklaşmıştı. Mâna bakımından da senin olduğu gibi. onun varlığında yürürsün. çünkü ben çarpışma hususunda çok hünersizim. Güzel bir kitap beş akçeye satılır. Mektup okununca sarığı aşağı düştü. Kendi kendine. ben de can korkusundan seninle çarpışmak istemiştim. Bu külahı taşımak istiyorsan önceden başına giymelisin ki bu er meydanından mertçe başını çıkarabilesin. cezayı gerektirir. iğneci. Çünkü herkes kitaptan anlamaz. bu adam bana kastetmeden önce ben onun işini bitireyim dedi. Dimağı son derece arıklaşmış olmasından dolayı. figan sesleri yükseldi. (M. "Maktul" Şahabeddin de derler). Söz onlardan da geçerdi. Komşu kim oluyor? Senin komşun ancak benim. 349) Halkı Muhammed dinine uymaktan vaz geçirsin. Halim şu durumdadır. Birkaç kişiyi de dışarı göndererek pazarda sattırdı. Anlayabilselerdi hepsi de mürid olurlardı. Eğer o Muhammed'in izinden gidiyor muydu diye benden sorarlarsa. Kızcağız onu kendi zavallı kocası sandı. bunu hiç kimse anlayamaz. (ona. Kıskandılar. emrindeyim. beni şu baş ağrısından kurtarırsın. Dost çok iyidir. Ama hemen pişman oldu. Ey kahpecik! dedi. beni ve bütün Müslümanları da birlikte yarlığa! diye yalvarır. hemen hazineye gitti. O Sahabeddin'in bilgisi aklından üstün idi. aralık hep askerlerle dolu. bilgiden üstün olsun. ama bu yolda bilgisizlikle nasıl yürünür? "Allah cahili kendisine dost edinmedi.Yukarıda sözü geçen delikanlı. Yoksa yolda kalırsın. demiri yırtar. Çok düşkün bir durumda kaldı. Katillere buyurdu: Mazlum Sahabeddin'in kanını köpekler gibi yalasınlar. delik deşik eder. yasaktır. Düğün dernek yapıldı. Bugün gece sularında bana gelir.hay hay! dedi. İğneci yiğitçe yaklaştı. düşmanız derler. Belki bilmiyorduk. alışverişi başka bir şeyle yaptırsın. dedi bir komşu ile. Yarabbi onları günahtan kurtar. 350) Güzel söylüyorsun. İğneci halvete girince hemen ışığı söndürdü yatağa fırladı. Melikin lâkabına Meliki Zahir derlerdi. Bunun üzerine çocukluğundan beri sır yoldaşı olan iğneciye geldi. kendini onda yok edersin. Allahyı görürsen. fitne ve fesata sebep olan. bir bağıştır. Beni mi sandın ki ciğerimi dağlayasın? Ona iğneci derler. (Açıkça) biz kâfiriz. Atlı yaklaşınca yolcuya. O kalmazsa sen de kalmazsın. o zaman bu kelâmcı Esedüddin onu kötülemişti. Uyku sırasında adet olduğu üzere ışıkları da söndürürsün. kapının dışında idi. Şimdi sana dostluğu öğreteyim: Dostlukta yalnızlık haramdır. feryat. Sultana dediler ki: Ey Melik! Falan kimseye bir mektup yaz hep birlikte mancınığa koyalım atalım. Şimdi daha ne kadar onların sakallarına göre tarak vuralım. Sahabeddin-i Sühreverdî. ayakların kesilmesine yol açan altın ve gümüş paraları kaldırsın. ecel kılıcından hem başını. alt tarafı yalan olur. Lâfı çok uzatırsak. Gizlice kırk dinara satın aldılar. şeyhler! O zayıf Allah dostuna karşı gönülalçaklığı göstermeyenler yaralanırlar. hâkim olsun. Yolcu şu cevabı verdi: (M. Nasıl ki. şefkat yönünden gözlerinden ateş saçar. Yerinden sıçradı. derim. Ey kadılar. "Biz onu (Kur'an-ı) Kadir Gecesi indirdik. ellerin. (M. benim en yakın arkadaşım sensin dedi. kızı altına çekti. hem de külahını kurtarır. dostluk iddiasında bulunmazlar. Yer. Ama geline yaklaşamadı. Halep Sultanı katında çok değerli ve olgun bir insan olarak tanınmıştı. O insafsız bu makamda bizdendir." Belki meşgulsünüz acaba bizimle mi? Hayır. hayır gitmiyordu. Bu Şahabeddin istiyordu ki. 1) anlamındaki âyette de aynı veçhile ifade ediliyor. Bu gün din âleminde de iş böyledir. Dost odur ki. bir aralık dimağının gücünü artırmak için bir iki kadeh ferahlatıcı sudan almak isterdi. Bahtiyar odur ki. heybetli kişilerin durmakta olduklarını gördü." (Kadir Sûresi. meseleyi açtı. içinde bir öfke duydu. Nasıl ki siz benim sözlerimin içine daldınız. Şöyledir veya böyledir diye sözü çoğaltalım. tavan. Düşmanların tuzağı açığa çıktı. . Yolcunun biri yolda yürürken karşıdan hafif silâhlar kuşanmış ılgar bir atlı gördü. benim elbisemi giyersin. Sahabeddin'in sözü de yukarı adı geçen o kelâm bilgini Esedüd-din'in sözünden daha aşağı sayılırdı. 348) Fakat halvete girince hiç konuşmazsın ki kız işi çakmasın. Simdi gel artık el ele tutuşalım. Kâfirleri şu cihetten severim ki. Daha fazlası da işe yaramazdı. Burada dava boş lâftır. binlerce genç kız arasında seçtiği güzel bir dilberle evlendi.

düğün dernek şuna benzer: Biri seni ceviz yiyesin diye bağa davet eder.Bugün sen de. uşaklarına emreder: Gidin ağaçtan ceviz indirin. Niçin o dar ve tatsız menzildedir diyordum." (Şems Sûresi. yapma hitabı nerede kalır? Dedim ki: Nihayet. O halden vazgeçesin diye ne kadar çabaladım. Ben bunu yiyemem. Hayyam kendi halinin vasfını söylüyor. 1) anlamındaki âyet ile işaret buyurulan makamdır. ermeyenlerde ise şaşkınlık nasıl olur. Ettiğin bu inkârdan vazgeç. tatlı bir insan olur. Bir türlü uysallık tarafına yanaşmaz. ancak o ve onun Allahsı bilir. Hem davet ediyorsun. Onun hiç bir sebebi yoktur. hiç değilse bu kadar temiz düşünmek de çok iyi olur. O Sems'in (Güneşin) yüzü kara olur. (M. Acaba o yabancılık makamında niçin oturmuştur? diye gönlüm hep seninle idi. benim sana karşı duyduğum şefkatin ne derecede olduğunu bilesin. Misafirin eli ve yeni ceviz boyası ile kararır. işin varsa da şöylece biraz olsun değdir. O güneş ise öyle bir makamdadır ki. Uşaklar da o şekilde temizlenmiş cevizi getirirler. ama bu Şems'in yüzü kararmaz. iyi insan cana yakın. 352) Selâm sana! Bayramın kutlu olsun! Bizim selâmımız bir kaledir. buyur derler. o makam ancak. davet nereyedir? (M. 351) Yap. daha kuvvetlidir. Muhammed'de niçin görmüyorsun? Herkes kendi kendisinin perdecisidir. yoksa biz mi? sana şu cevabı verir: Eğer o bizden daha kuvvetli olmayaydı. Ben seni'o halette ve o makamda gördüm. Allahı görsün. o bu ay ve güneşin varlığı için bir sebeptir. Şimdi bir kere elini şöyle bana sür. aynı cennette görecek kadar kudret yoktur. Muhammed'i gör ki.A. o onun içindir ve bu başkaca fazladan bir fazilettir. Onun içine girersen bütün dertlerden selâmette olursun. 353) Evet dedim. Sair diyor ki: Kimse aşk sırrına eremedi. bu galip ve yüce varlığı görebilsin. Bir zaman kabahati feleğe yükler. Çoktandır sürmemiştin. tekme vurmaya başlar ve sana buyur kendi elinle ye der. gözünü açsın. bütün cihanla top oynayama-sın bütün bu insanlar arasında topunu meydandan dışarı çıkarırsın! Dedi ki: Bazı âşıklar debdebeli ve saltanatlı olur. Ortada bir dönderici olmadan bu çarh döner mi dersin. Dedi ki: O yerdeki marifet hakikati vardır. diyecek kadar hoşgörürlük varsa. Ben böylesin! hiç görmedim. Derler ki: Simdi git. (M. bir kere bu sende onu aynı münacaatta. der. onu Allahya yalvarış halinde gördüğün zaman. ben bu işin sırrını bilmem. hem de davet etmemelidir diyorsun! Bu Cebriye'ciler ne yaparlar? Kuvvetli adam bilmez mi ki. bütün bu varlık Allahındır. Başka biri ise misafiri bağa götürür hoş bir yerde oturtur. misafirin önüne koyarlar. Fakat Şeyh Muhammed bu yolda uygunluk göstermez. Eren de şaşkına döndü. aynı Kabe'de. Hayyam'ın sözüne itiraz etti. Aşk sırrına eren niçin sasırsın. ağaca çıkar. Biri diyordu ki. Bir çocuğa sorarsın: Bizi kim yarattı? Hak yarattı. Dedim ki: Kendinde gördüğün şeyi. Aleme tek başına geldin. kabuğunu soyun. bunu tanırım. Ne söylüyorsun der? Divane misin? Pekâlâ bizi yaratan. Bunun ne olduğunu Allah bilir. temizleyin. bizi hem var. istiyordum ki. Şeyh ibrahim. Muhammed (S. kırılmış olarak getirin. hem yok etmeye kim güç yetirebilirdi? Daima en yüce kudret odur ki. bu tasarrufu bırak ki. bir gün . der. Misafir sorar: Bu nasıl ceviz ki hiç elim kararmadı? Kolum kirlenmedi. "Güneş yuvarlanıp karardığı zaman. Şiir: Her kim Allah inayetinin kalesine girerse Örümcek ona perdecilik eder. var ve yok eden mi daha güçlü. şeyhi meyhanede gördüğün halde. Fakat onun için bir sebep yaratılmadı. O şaşkın ve perişan idi. maşuklar ve sevgililer ise durgundurlar. Çünkü bu hidayet güneşi Hakkın yüceliğinden nur almıştır. bu cevize benzemiyor. Dedim ki: Bu debdebe ve saltanat. perdesiz taklitsiz yaratıcıyı temaşa etsin. davetin tam kendisidir.) bizim perdedarımızdır. İyi insan dert ortağı olur.

Yoksa aslında bilerek değildir.) olsun. Ben buna ancak gülerim. 354) Benim işime kimse takat getirmez. onların haline bakalım. onları da gözden geçirelim. Yoksa o ağırlığını sana yüklemesin! Dedi ki: Simdi sizinle birlikte yiyelim.A. (M. kulluk eder. Halbuki imanlı adam şaşkın ve perişan fikirli değildir. Bir kere Allah yoktur der. (M. Her zaman onların doldurduğu sürahiden içenler bir daha kendine gelemezler. Aslından değil. Bu vasıflar. dışarı kaçarlar. bu acıları ben verdim sen çek. Doğru sözdür: Taklit ehline uysallık yaraşmaz. Ebu Hanife eğer Şafiî'yi göreydi. ama o küpün başında oturur. perdeye yapışmış olan kimsedir. başcağızın kucaklar. mazur gör bu gün bir şey pişiremedik. ister Muhammed (S. Bu gün mümin olan yoksun değildir. Benliğinde hiç şüphesi yoktur. Onu ancak ben yaparım. rahatsızlık veriyor. Başkaları sarhoş olur. dedi. yemek öyle yenmelidir ki sen onu incitesin. yiyorum. ben de onun ıstırabına çalışmış olurum. vehimlerle karışık sözler söyler. Dilimin ucuna geldi. hayır der. inkâr eder. niçin gündüz olmuyor? Sen görüyorsun. Hele naslardan tek mâna çıkarırlardı. bir gece sıkıntı çeker. TANRI TANRIDIR Yaratılmış olan kimse Allah olamaz. hiç tatlılaşmaz. Niçin evet diyeyim? Bunu siz dilediğiniz gibi söyleyin. Çünkü açıkça görüyorum. işaretlerde ve ibarelerde islâm bilginleri uyuşmazlığa düşmezlerdi. ama mümin kimdir? Bir an için meyhaneye 'uğrayalım. bunu yine ben onarırım. Ben onun benimle olan ilişkisini bilirim. Ben sordum: İslâm bilginleri arasında nasıl uyuşmamazlık olabilir? dedim. O iki türlü görüş ve o taassup senin işindir. Ama gamlı zamanımda da istemem ki hiç kimsenin gamı bana bulaşsın. Cevap verdi: Eğer anlayış denilen şey. Ağlayarak niçin söylemiyorsun? Bu ne iştir başımıza geldi? Bu ne belâdır acaba? Bu gün güneş doğmadan. 355) Eğer kaşını eğerse anlarım ki bana değildir. Biri gelir bana yemek yemenin usullerini öğret. değişik olmayaydı. Mümin. diğer bir sefer de ispat eder.zamaneye. Sana bunu yüz bin defa söyleseler ancak onlarla alay eder ve gülersin. çocukluktandır bu yaptığı şeyler. Ben nasıl sevinçli olabilirim? Bütün âlem gamlı olsa bile beni hiç mi hiç ilgilendirmez. ama o seni incitmesin. Nasıl ki koruk ile ham erik acımtırak ve ekşidir. Allah ile nasıl ayrılığa düşerler. Sen nasıl müritsin ki. koruğun henüz tazeliğinden ve eriğin hamlığındandır. Ne istediğini ve ne dilediğini bilir. Mevlâna'nın halka hitap yoluyla söyledikleri bana ait değildir. daima olumsuz düşünür. çocuktur. bende o velilik yoktur. Allahnın öyle kulları vardır ki. Gerek ki sen pişesin! dedim. bir gün de Allahya çatar. O velilik ancak Allahtandır ki. tadıyorum. Cevap verdim. Nasıl ki adamın biri günün birinde tam kuşluk zamanında bir elinde sopası. Ben ye demem. Allah bana bilgi vermiştir. Taklitçiye bu işte bize uymak gerekmez. ister Muhammed'den başkası. Cevap verdim: Ben senin pişirdiğin şeyleri ne yapayım. gözlerini öperdi. der. oradaki biçareleri görelim. Eğer ben bu yiğitliği yapmasam o zavallı mide bir gün. Bu ayrılık nasıl mümkün olur? Sen ayrılık görüyorsan kurban ol ki uzaklıktan kurtulasın. kuşluk vakti her taraf aydınlık içinde. Onu bütün açıklığı ile görmekten. Çünkü Mevlâna'nın benimle olan ilgisini açıkça görüyor ve biliyorum ki o yüz ekşimesi başkalarının işi içindir. Kiliseye de uğrayalım. Allahnın yarattığı o zavallı kadıncıkları ziyaret edelim.Konuşurken bazan karanlık. . işaretten anlamıyorsun dedim. Nasıl pişeyim? dedi. Öyle ye ki sen ağırlığını ona yükleyesin. doğudan batıya kadar bir lezzet duyar. der. Allah kulları. sonu iyi olur dedim. öteki eliyle de duvarı tutarak. bir gün bahtına. ayakları titreye titreye. Allah huzurunda nikabmı atmış. (Ben) sözü ile konuşur. Ancak gerektir ki koruk daima güneşin önünde olsun. Zındık ise. ah vah ederek karşınıza gelir. diye sızlanmaya başlar. İster iyi ister kötü olsunlar. çünkü bana bu iş pek zor geliyor. Ama aslında ekşi kokan koruk da vardır ki taş gibi sert kalır. bundan ne şüphem olabilir der. hiç kimse onların çektiği cefaya güç yetiremez. Evet ben de aynı şaşkınlık içindeyim. Oğlundan çok şikâyet ediyordu. Biri gedi. bir başka şey doğdu.

Ancak oğullarınız sizi hiç anlamazlar. başını ayağını sallamaya başlar. kadıya şikâyete gider. ikiyüzlüler gibi putun koynunda duruyor. Ama sen benimle birlikte olursan irade kalmaz. Dedi ki: İsteyerek veya istemeyerek kimseyi incitmek veya soğukluk etmek fakirin işi değildir. bana gerektir ki serbest davranayım. ötesini Allah bilir. gerekirse oturayım.Sözü geçen bu kurban hikâyesinden nasıl kurtulayım dedi. (M. ona yaklaşmayı dilemelisin! Şimdi daha ne zamana kadar putu koltuğunda taşıyarak namaza geleceksin? Allahu Ekber. Namazda. Ayak pabuç içinde yerleşince. yanında namaz kılmakta olan başka bir Hintli bunu işitince. 358) Çoklarını sınadım beni pek az görenler hemen kınamaya başladılar. sus der. böyle olmalı dediğinden bahsetmek yersizdir. Henüz yeniyken ayağı pabuca uydurmak gerek. kurtulasın dedim. 35?) Yapacağı işi özgürce seçmek kolaylığı kalmaz. kurusa da incinmez. Müridin yolu bu değildir. Dedim ki: Onun bana yakın olmadığını sen ne biliyorsun? Sen ondan daha olgun olmalısın ki bunu an Tayası n! Çünkü o şöyle olmalıdır. İnsaf et ki dervişin hoş bir âlemi vardır. yani Allah uludur diyorsun. Bu ona benzemez. ben sınamaya devam ederim. Sevgi davasında olan kimseden bir aralık bir kaç para iste! Aklı yerinden çıkar. Sen onları böyle çırılçıplak görünceye kadar. Kurban ol ki. Halbuki teslim makamında şöyle olmalı. Benim gitmem gerekli olunca sen gidersin. Dedi ki: Falan kimse sana asla yakın değildir. Davalı tarafın tanığı yoktur. Bayatlayınca iş zorlaşır. Şimdi bu şeyh ile mürit arasında hoş kaçmaz. taze dalın ateşe girmeden doğrultulması kolaydır. gerekirse gideyim. Ben şeriat erlerinin kuluyum derdi. Siz oralarda değilsiniz ki oğul olanlarla. Fedakârlıklar gösterirler. Bu adam bütün gün kendisine inananları soğutmuştur dediler. böyle olmalıdır diye tenkitlerde bulunuyor. (M. ne efendisi olur. ona sen yemin edeceksin. Biri pek çok uğraşır ki kendinden bir şey gösterebilsin. Ya hizmetçi olurum. Dedim ki: Senin benim karşımda konuşman şuna benzer: Sen bilmiyorsun. Tanıdıklar. Aynı zamanda itiraz gelince hürriyet kalmaz. ben de sana öğretiyorum. billahi de. "Allahu Ekber" demek kurban. rükûa varırdı. Mademki itiraz etmek gerekmez. Ama onlara uymazdı. "Benim velilerim kubbelerim altındadır. Allah demelisin. Çünkü bana hayat lâzım. 356) Zaman zaman Şeyh Muhammed secde eder. git ki sana söğmeyelim! Bunu niçin söylüyorsun dedi. Dedim ki: O yapmadı. Ulu Allah halkın beni bilmesini istemiyor. Cevap verir: Vallahi de yemin etmem. Hakir (gerçek yoksul) malı olmayan. derler. Ama sizden faydalandığım gibi değil." anlamındaki . Ben ondan çok faydalandım. yabancılar etrafıma toplanır. ama münafıklar. Ben de dedim ki: Eğer onu bir sınamadan geçirmezsem kendisinin kim olduğunu anlayamaz. Biraz sınamaya başladın mı onların inançlarının senin yanında nasıl çıplak kaldığını görürsün. Halbuki. onun şöyle olmalı. Bu sözle ibadete başlayan kul kendinden geçer.Bir topluluk görürsün bazı inanışları vardır. olmayanları gös