T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TASAVVUF ANABİLİM DALI

ŞEYH MUHAMMED NAZIM ADİL HAKKÂNİ EL-KIBRISÎ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞI

Doktora Tezi

Selami Erdoğan

ANKARA 2013

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TASAVVUF ANABİLİM DALI

ŞEYH MUHAMMED NAZIM ADİL HAKKÂNİ EL-KIBRISÎ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞI

Doktora Tezi Selami Erdoğan

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu

ANKARA 2013

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TASAVVUF ANABİLİM DALI

ŞEYH MUHAMMED NAZIM ADİL HAKKÂNİ EL-KIBRISÎ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞI

Doktora Tezi

Tez Danışmanı Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu Tez Jüri Üyeleri Adı ve Soyadı: …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… Tez Sınav Tarihi: …………………… İmzası …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

ÖNSÖZ Kâinatın küçük bir numunesi olan insan, dünya sahnesindeki varoluşunun bir gereği olarak, hem iç âlemiyle hem de dışındaki âlem-i kubrâ ile, alakadar olmuştur. İnsanın enfüs ve afak ile kurduğu ilişki, onun varlık anlayışına göre şekillenmektedir. Varlık anlayışının merkezine kendi benliğini oturtan insan, iç dünyasından gelen sesleri kontrol etmeyi, kendi varlığına ihanet bildiğinden; kâinat ile olan alakasındaki ilkeleri aklıyla belirlemeye çalışmıştır. Varlığın merkezine, Allah(cc)’ı yerleştiren insan ise, enfüs ve afâk ile olan muamelatının ilkelerini, vahye tabi olarak belirlemiştir. Zamana, mekâna ve bireyin fıtratına ve içinde bulunduğu enfusî şartlara bağlı olarak söz konusu muamelat ilişkileri, dinamik bir yapı arzetmektedir. Dolayısıyla insanın içindeki mikro âlem ve dışındaki makro âlem ile olan etkileşimini tanımlaması hususunda farklı açılardan yaklaşımlar söz konusudur. İslam düşüncesinde kelam, tasavvuf ve felsefe okulları olarak zuhur eden bu yaklaşımlar ve onların şekillendirdiği; ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, hukuk felsefesi, iktisat felsefesi, tarih felsefesi, bilim felsefesi ve dil felsefesi gibi disiplinler, İslam düşünürlerinin hayata dair sorunlara dinamik olarak ürettikleri çözümlerdir. Muhâsibî, Kuşeyrî, Bayazîd-i Bistâmi, Gazâli, Abdulkâdir-i Geylâni, Şâh-ı Nakşîbendi, Hucvirî, Mevlanâ, İmam-ı Rabbânî ve İbn Arabî gibi birçok mutasavvıfın yaklaşımlarıyla şekillenen tasavvuf okulu ve bu okulun bir kurumu olan Nakşîbendiyye Tarikatı, Şeyh Nazım’ın hayat anlayışının çerçevesini belirlemiştir. Bu bağlamda günümüz sufîlerinden Şeyh Nazım-ı Kıbrısî, iç dünyası ve kâinat ile olan ilişkisini, tasavvuf okuluna dayanan sünnî İslam düşüncesi ile şekillendirmiştir. Bu manada tezimizin konusu olan “Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Tasavvuf Anlayışı” genel çerçevede İslam düşüncesinden zuhur etmiş okulların yaklaşımlarının, özelde ise Nakşîbendi-Hâlidi disiplininin bir ürünüdür. Tezimizde, Kıbrısî’nin düşüncesini genel ya da özel çerçevede şekillendiren yaklaşımların doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılmamıştır. Kıbrısî’nin düşüncelerinin, ehlisünnet itikadında; ittifakla ya da kısmen kabul görmüş, gaybî ya da müşahidi yaklaşımlar içinde nerede olduğu incelenmiştir. Bu manada “Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Tasavvuf Anlayışı” başlıklı çalışmamız, Kıbrısî’nin bir şeyh olduğu ve tasavvuf okulu IV

merkezinde gelişen İslam düşüncesinin hak olduğu ön kabulü üzerine yapılmıştır. Şunu da hemen belirtmemiz gerekir ki, söz konusu ön kabullerimiz, akademik çalışmaların bir ilkesi olan “nesnellik” kaidesinin dışında değildir. Şeyh Nazım -ı Kıbrısî’ye yapılan eleştiriler, çalışma konumuzun dışında gibi görülse de, bu bağlamda, içindedir. Farklı bir ifadeyle Kıbrısî’ye yapılan eleştiriler, onun şeyh olup olmadığını tespit etmek üzere değil; Kıbrısî’nin dünya ve ahiret telakkisinin, genel anlayış içerisindeki yerini görmemize vesile olmasından dolayı tezimizde yer almıştır. Ayrıca, tezimizin konusu olan “Şeyh Nazım’ın Tasavvuf Anlayışı” Şeyh Nazım’ın, deney ve gözlemlerle ulaştığı, salt aklî tecrübe ve anlayış değildir. Bu manada Şeyh Nazım’ın tasavvuf anlayışı, Nakşî-Halidî geleneği ve Hakkânî uygulamalarından bir mirası içermektedir. Bu anlayış ve uygulamalar ise tasavvufun kendi içerisinde oluşan diğer ekollerle olan bir etkileşimin eseridir. Bununla birlikte bu mirasa Kıbrısî tarafından yapılan fikrî ve tatbikî katkılar, nadiren tesbit edilebilen, yeni motifler gibidir. Bu düşünce ve tecrübeler ise, sadece kitabi ve kesbî bilgiler değil, sezgiye dayalı keşfî bilgi ve tecrübeleri de ihtiva etmektedir. Diğer taraftan, Şeyh Nazım’ın söz konusu minvalden teşekkül eden tasavvuf düşüncesi etrafında teşekkül etmiş Hakkâniye müridanı, çalışmamız dışında tutulmamıştır. Nitekim çalışmamızda tespit edilen tüm tarikat düşüncesi ve adetlerinin, müridan üzerindeki etkileri ve müridanın bu konulara yaklaşımları, tespit edildiği derecede paylaşılmıştır. Modern Çağ olarak bilinen 20. Yüzyıl; akılın vahye ikame edilecek derecede kutsandığı, değerlerin dünyevileştiği, insanın ölüm sonrası hayatın varlığını düşünecek vakti ve iç dünyasına yönelecek fırsatı bulamadığı çağ olmuştur. Böyle bir yüzyılda tasavvuf menşeli İslam yaşantısı, dünyevileşme hastalığına tutulmuş insanların reçetesidir. Bu manada Şeyh Nazım’ın insanları davet ettiği anlayış, Nakşibendî geleneğinin günümüzdeki bir temsilcisi olarak; insanları bu hızlı koşturmacada bir anlık durmaya ve nefis muhasebesine davet etmektedir. Avrupa’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Amerika’ya, Anadolu’dan Güney Afrika’ya ve Arab Yarım adasına kadar ulaşan bu davete, iki milyon Mümin icabet etmiştir. Bu kadar çeşitli kültüre hitap etmesi bakımından, Şeyh Nazım’ın tasavvuf yaşantısı ve V

anlayışı, çalışmamıza önem katmaktadır. Bununla birlikte Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin davet ettiği vahiy merkezli değerlerin, modern çağdaki gibi akıl merkezli değerlere rağmen kabul görmesi, çalışmamız esnasında karşılaşılan ve cevabı kısmen bulunan, bir soru olmuştur. Diğer taraftan tasavvuf anlayışı incelediğimiz Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin, yaşıyor olmasından dolayı, çalışmamızda bazı avantaj ve dezavantajlar, bir araya gelmiştir. Mesela Kıbrısî’nin tezimizde kaydedilmiş düşüncesi, dinamik hayatın tabii bir gereği olarak değişime uğrayabilir olması, tezimiz açısından bir dezavantajdır. Ancak şunu da hemen belirtmek gerekir ki; Kıbrısî’nin düşünceleri, ekseriyette, şeyhinden tevarüs eden ve Kıbrısî’nin teslimiyetle kabullendiği değişmez bilgiler mahiyetinde olması, söz konusu dezavantajı önemli derecede izale etmektedir. Bununla birlikte çalışmamızda ulaştığımız kanaatleri, Kıbrısî’nin kendisiyle ve yayım çevresiyle paylaşıyor olmamızdan dolayı, bu kanaatlere bağlı olarak ulaştığımız sonuçların kabul edilme veya reddedilme süreci devam etmektedir. Bir avantaj addettiğimiz bu durumdan dolayı, bu çalışmada, sistematize edilmiş düşüncelerin, müstakbel çalışmalardaki tereddütleri izale edeceği kanaatindeyiz. Dolayısıyla tezimiz, ilerleyen süreçlerde makalelerimiz ile sağlamaları yapılmış ve müstakbel çalışmalara kaynak olacak, hakiki malumatların kaynağı olacak mahiyettedir. Bu çalışmamızdaki temel kaynakları üç kategoride toplayabiliriz. Bunlardan birincisi Şeyh Muhammed Nazım-ı Hakkâni’nin 1970’li yıllardan günümüze kadar yaptığı sohbetlere ait ses ve video kayıtlarıdır. Zikir meclislerini de içeren bu kayıtlara, ilgili internet sayfalarının veri tabanları üzerinden ulaşılabilir. Bu kaynaklardan tezimizde zikredilenler, ses ve video arşivimizde muhafaza edilmektedir. Temel kaynaklardan ikinci grubu, Şeyh Nazım’ın 1970-2000 yılları arasında yaptığı sohbetlerden derlenmiş kitaplar oluşturmaktadır. Bu kitaplardan en önemlisi “Tasavvuf Sohbetleri” adlı kitaptır. Bu kitaptaki görüşlerin detaylarına inmemize vesile olan diğer kaynaklar, Hakkâniyye câmiasında yayınlanan eserlerdir. Bu eserlerden en önemlisi ise Şeyh Nazım’ın Şam vekilinin yazdığı, “Futuhâtu’l Hakkâniyye” adlı eserdir. Üçüncü kategoride olan kaynak ise Şeyh Nazım’ın Kıbrıs ve Şam’daki Dergâhlarına yaptığımız ziyaretler esnasındaki gözlem ve mülakat VI

notlarımızdır. Şeyh Nazım üzerine yapılan sosyoloji alanındaki çalışmalar, gözlem notlarımızın sağlamasını yapmak açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmalardan en önemlisi ise “Batı’da Bir Nakşî Cemaati” adlı eserdir. Tezimiz giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin itikadî ve tatbikî değerlerinin kaynağı olan Nakşibendî Tarikatı ve onun bir kolu olan Hâlidiyye, giriş bölümünde incelenmiştir. Ayrıca Nakşîbendiyye-i Hâlidiyye’den, Şeyh Nazım’a ulaşan silsilenin adı olan Hâlidiyye-i Hakkâniyye, bu bölümde incelenmiştir. Giriş bölümde değinilen hususlar, Kıbrısî’nin tarikat uygulamalarına göre şekillenmiş ve bu uygulamalar Nakşî ve Hâlidi gelenekleri ile mukayese edilmiştir. Birinci bölümde Şeyh Nazım’ın biografisi, bu konuda yapılan çalışmalara bağlı olarak kayıt altına alınmıştır. Bu kaynaklardan bir kısmı, sözlü tarihçilik denilen bilgi ve anekdotlara dayandığından, bazı çelişkili malumatlar, Şeyh Nazım ile yaptığımız mülakatlarda, tasih ve teyit edilmiştir. İkinci bölümde ise, Kıbrısî’nin tasavvuf anlayışı ve uygulamaları, çalışmamızda ele aldığımız temel kaynaklardan yola çıkarak incelenmiştir. Bu bölümde Kıbrısî’nin anlayışının, Kur’ân ve hadislerdeki temellerine değinirken, tasavvuf ıstılahı içindeki mukayeseli konumunu da incelenmiştir. Bu çalışma esnasında bize destek veren, zaman ayıran ve katkı sağlayan başta aileme, dostlarıma, Şam ve Lefke Dergâhlarında alakadar olan İbrahim Efendi ve Metin Efendi’ye, özellikle Dr. Hayati Bice’ye müteşekkirim. Ayrıca ve bilhassa bu konunun belirlenmesi dâhil, çalışmamızın tüm aşamalarında desteğini gördüğüm, muhterem hocam Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu’na minnet ve şükranlarımı bütün kalbimle arz ederim. Rabb olarak Allah(cc)’ı tanımak şeref; O’na kul olmak, izzettir.

Selami Erdoğan

VII

KISALTMALAR : Adı geçen eser : Adı geçen makale : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi : Bölümü : Bakınız : Ayrıca bakınız. : Cilt : Celle Celâluhu : Hicri : Hazırlayan : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Kültür Bakanlığı Yayınları : Kütüphanesi : Miladi : Milli Eğitim Bakanlığı : Neşriyat : Osmanlı Ansiklopedisi : Sayı : Sadeleştiren : Sayfa : Sayfalar arası : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi : Türk Tarih Kurumu VIII

age. agm. AÜİFD. Bl. bkz. ayr. bkz. c. cc. h. haz. İÜEF KBY. Ktp. m. MEB. neşr. OA S. sad. s. ss. TBMM. TDV İA TTK.

v.trz. : Tarihsiz : Vefatı : Yayınları IX . yay.

. Eğitim Hayatı: -------------------------------------------------------------------------------------------.22 a. 1355/1936): ----------------------------------------------.39 X . .3.8.15 a.(37) Ebu Muhammed-i Medeni (v.5. Şeyh Abdullah’tan Tevarüs Eden Tasavvufî Düşünce ve Tarikat Âdetleri: ---. Şam (Cebel Kasiyyûn) Tekkesi: ---------------------------------------------------------. .21 a.34 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------.1.8.3.31 b.37 NAZIM-I KIBRISÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ ------------------------------------. 1393/1973) : -----------------------------------------------.5. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî Hakkındaki İfadeleri: --------------.7. 1247/1832): --------------------------------------.2. Şeyhi Abdullah Dağıstanî ile Buluşması: -------------------------------.7.(38) Şerafeddin-i Dağıstanî (v. Şeyh Adnan Kabbanî: ----------------------------------------------------------------------.(32) İsmail-i Şirvanî (Kurdemirî) (v. Nakşibendî-Hakkânî Yolunun Dış Ülkelerde Kuruluşu ve Yayılması: --------------------.16 a.(35) Seyyid Cemâleddin-i Kumukî Hüseynî Dağıstanî: -------------------------------.37 a. Tasavvufa İntisabı. . TARİKAT-I NAKŞİBENDİYYE: --------------------------------------------------------.(33) Has Muhammed-i Şirvanî (Dağıstanî) (v. . .VIII İÇİNDEKİLER --------------------------------------------------------------------------------.1 1. NAKŞİBENDİYYE-İ HÂLİDİYYE: ----------------------------------------------------.1 TARİKAT-I HAKKÂNİYYE’NİN TEŞEKKÜLÜ ---------------------------------------.37 b.6. 1265/1848): -----------------------.8.6 a.1. . 1260/1844): --------------------------. Şeyh Hişam Kabbanî: ----------------------------------------------------------------------.4. ŞEYH NAZIM ADİL EL-KIBRİSÎ EL HAKKÂNÎ’NİN HAYATI --------------.IV KISALTMALAR ---------------------------------------------------------------------------. .8. Şeyh Nazım’ın.27 a.19 a. Hâlidiyye-i Hakkâniyye’de Silsile: -----------------------------------------------------------------.4.4 3.1.(36) Ebu Ahmed-i Sugurî Dağıstanî (v.X GİRİŞ --------------------------------------------------------------------------------------------. 1332/1913): -----------------------------------------. 1299/1882): -----------------------------------.14 a.(34) Muhammed Efendi (Yerağvî) Dağıstanî (v.29 a.2.29 a.İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ----------------------------------------------------------------------------------------.25 a.38 c.20 a.8.(39) Abdullah-ı Dağıstanî (v. Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî’den Tevarüs Eden Tasavvufî Düşünce ve Tarikat Adetleri:------------------------------------------------------------------------------------------------.8.37 1. HALİDİYYE-İ HAKKÂNİYYE (HAKKÂNÎ DERGÂHLARI): -------------------.17 a. Doğum Yeri ve Ailesi: ---------------------------------------------------------------------------------.13 a.28 a.1 2.

127 b. Hz.88 b. PEYGAMBER(SAV): -------------------------------------------------------------------------. Keramet:---------------------------------------------------------------------------------------------. Levh-i Mahfûz: ----------------------------------------------------------------------------------. ALLAH’IN NÛRU: ----------------------------------------------------------------------------------. Yevmu’l-ezel: ------------------------------------------------------------------------------------.169 d.76 a. KULLUK MAKÂMI (ÂBİD): --------------------------------------------------------------------.YARATILIŞ VE VARLIK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR: -------------------------. Vekilleri: --------------------------------------------------------------------------------------------------.147 d.173 e.2.1.80 b. İlim ve Edeb İlişkisi: -----------------------------------------------------------------------------.62 a. Mürîdlere Tavsiyeler:-----------------------------------------------------------------------------------. MİRAC: -------------------------------------------------------------------------------------------------.3.1. Hz. Lefke (Kıbrıs) Dergâhı: --------------------------------------------------------------------------------.113 a.41 e.2.3. Velayet:----------------------------------------------------------------------------------------------. Evliliği ve Diğer Manevî Vazifeleri İfası: --------------------------------------------------------.201 a. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye Yapılan Eleştiriler: -----------------------------------------------------. VELÎ-EVLİYA: -----------------------------------------------------------------------------------------. Peygamber’in Sırrı: ------------------------------------------------.d.2. Eserleri: ---------------------------------------------------------------------------------------------------.62 1. İLİM VE MARİFET İLE İLGİLİ KAVRAMLAR: ----------------------------------.49 j.142 d.56 l.1.113 a.1.58 ŞEYH NAZIM-I KIBRISÎ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞI ----------------------------.72 a.97 b. SIR: ------------------------------------------------------------------------------------------------------. Peygamber (sav) ve Ümmeti: -----------------------------------------------------------. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Halvetleri: ---------------------------------------------------------------. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Kerametleri: ------------------------------------------------------------. İLİM-ÂLİM: ---------------------------------------------------------------------------------------------.180 3-MAKÂMLAR VE SEYR U SULÛK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR: -------------. Kutub:----------------------------------------------------------------------------------------------. Hz. İlim ve Hikmet İlişkisi: --------------------------------------------------------------------------.201 XI . İlim ve Marifet İlişkisi: --------------------------------------------------------------------------.131 c.139 c.62 a. MİSÂK (YEVMU’L-EZEL): ----------------------------------------------------------------------.105 2. Allah’ın Nuru ve Hz.3.46 h. Peygamber ve Misâk: ---------------------------------------------------------------------.84 b. Şeyhinden Aldığı İlk Manevî Vazife: --------------------------------------------------------------.44 g.48 i.43 f.53 k.1.159 d.

Amerika’nın Irak İşgali: ------------------------------------------------------------------. Siyasî ve Sosyal Olaylara Yaptığı Yorumlar ---------------------------------------------------.365 e.1.4. Toplu Zikrin İcrası: -----------------------------------------------------------------------------. KABZ VE BAST HÂLİ: ----------------------------------------------------------------------------. Modern Çağ ve Eğitim:-------------------------------------------------------------------.2.382 f. MÜRŞÎD: -----------------------------------------------------------------------------------------------.257 g. Bazı Güncel Hadiselere Yaptığı Yorumlar: -----------------------------------------------.3.385 XII .2.1. BEY’AT:------------------------------------------------------------------------------------------------.2.3.1.305 a. İman: -----------------------------------------------------------------------------------------------------.245 g.210 c. Prenses Diana’nın Vefatı: ----------------------------------------------------------------.312 b. İslam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------.317 c.1. NEFS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------.277 j. GAFLET: ------------------------------------------------------------------------------------------------.347 c.380 f.1.324 c.305 a.1.384 f.b.226 d.239 f.233 e. Modern Çağ ve Teknoloji: ---------------------------------------------------------------.1. DECCÂL: -----------------------------------------------------------------------------------------.2.376 f. Mehdi(as)’nin Zuhur Âlametleri: ------------------------------------------------------. Kravat Takmanın Hükmü: ---------------------------------------------------------------. Vahhâbîlik: ---------------------------------------------------------------------------------------------. Mehdi(as)’nin Zuhuru ve İsa Mesih(as): ---------------------------------------------.359 d.1.268 h.371 f.3.2.1.338 c.324 c.1.1. RABITA:------------------------------------------------------------------------------------------------. Modern Çağ ve Hukuk Sistemi: --------------------------------------------------------. Allah’a İman: -------------------------------------------------------------------------------------. MÜRÎD: -------------------------------------------------------------------------------------------------. SOHBET-HALVET: ---------------------------------------------------------------------------------. Mehdi: ---------------------------------------------------------------------------------------------.2.2.272 i.384 f. ZİKR: ----------------------------------------------------------------------------------------------------.292 4.1.2.371 f.341 c.367 f.374 f.384 f.1. Modern Çağ ve Modernizm: ------------------------------------------------------------------. MEHDİ/DECCÂL ANLAYIŞI: -------------------------------------------------------------------.1. DİĞER KONULARDAKİ GÖRÜŞLERİ: -------------------------------------------. Mehdi(as)’nin Özellikleri: ---------------------------------------------------------------. Modern Çağ ve Toplum: -----------------------------------------------------------------. Şeytan: ---------------------------------------------------------------------------------------------------.

Nayef Bin Abdulaziz el Suud’un Vefatı: ------------------------------------------------------------------------------------.407 XIII .2.2.386 SONUÇ ---------------------------------------------------------------------------------------. Necmettin Erbakan’ın Vefatı: -----------------------------------------------------------.6.5.2.f.386 f. Şili’de Maden Göçüğü Altında Kalan Madencilerin Müslüman Olması: ----.405 KAYNAKÇA --------------------------------------------------------------------------------.389 ÖZET ------------------------------------------------------------------------------------------.403 ABSTRACKT -------------------------------------------------------------------------------.4.387 EKLER ----------------------------------------------------------------------------------------. Suudî Arabistan Velihat Prensi (İç İşleri Bakanı).385 f.

İstanbul 1969. Hacegan Tarikatı da denmiştir. 1 Algar. Bahaûddin Nakşbend. s. Safî. Ali Aydın. İslam Tasavvufunda Hacegân Hânedânı. Muhammed Bahaeddin Şah Nakşbendî.. 300-60. İstanbul 2003. Studia Islamica. Muhammed Bahaûddin el-Buharîdir (v. 256. Abdülhalik Gucdevanî (v. Mahir. Mustafa. Muhammed b.2 Tarikat-ı Nakşibendiyye’nin erkân ve terbiye metotları açısından diğer tarikatlardan ayrılan ve kendi içerisinde özgünleşen yönleri.: Necip Fazıl Kısakürek. Necdet. No. Tasavvuf ve Tarikatlar. Doğan Kardeş Yay. s. Hamid. İstanbul 2000. İnsan Yay. Reşahât ayne’l-hayat. 617/1220). 44. 297. Tasavvuf ve Tarikatlar. 217-218. ss. Nefehâtu’l-uns min hadaratu’l-guds. Nakşîliği münferiden ele almaktan ziyade. Hz. Şuşud. Eraydın. ss. s. Şevket Eygi Matbası. Dergah Yay. Nasrullah. s. Taşköprülü. Bahâi. s. Hüseyn. 1241/1826)’den sonraki şubesi olan Hakkâniyye Dergâhlarındaki tasavvuf anlayışı ve tarikat uygulamalarının. 791/1389). Selçuk. 231. 1 . İstanbul 1958. 2 Camî. Hasan Kamil. Abdurrahman Ebu Berekât. Tasavvuf. Ensar Neşriyat. Alem Yay. Şeyh Nazım’ın Nakşibendî Tarikatına dayanan silsilesinde. Ali b. 123-152.. Marifeti’lyeyleri. İstanbul 1966. M..: Lamî Çelebi. bütüncül bakışı temin etme hususunda. ayrıca ele alınması gerektiği kanaatindeyiz.1 Nakşibendiyye Tarikatına adını veren Şâh-ı Nakşibendi’nin tam adı. Hâlidiyye-i Hakkâniyye’deki anlayış ve uygulamalarla mukayeseli olarak değerlendirmeye çalışacağız. Hasan Lütfi. Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi. ss.GİRİŞ TARİKAT-I HAKKÂNİYYE’NİN TEŞEKKÜLÜ 1. 165. 73-77. Ter. (1976). Marifet Yay. Ebu Bekir(ra)’den gelen ve hafî (gizli) zikr esasına dayalı olarak kurulan yoldur. Dolayısıyla Tarikat-ı Nakşibendiyye başlığında. Tosun. İstanbul 2009. Mevlanâ Hâlid-i Bağdadî (v. yeni bir tarikat kurucusu olarak telakki edilmiş ve Nakşibendi Tarikatına daha önceleri. Kara. İz.. Şeyh Nazım’ın Nakşibendî Tarikatına dayanan tasavvuf anlayışını ve tarikat uygulamalarını incelememiz açısından mühimdir.. 418. tarikatın unutulmaya yüz tutan prensiplerini ihya ettiği için. ss. Sad. 1298.. İstanbul 2003. İstanbul 1981. TARİKAT-I NAKŞİBENDİYYE: Buhara’dan neşet etmiş olan Nakşibendilik Tarikatı. Yılmaz. Rahle Yay. The Naqshband Order (A Preliminary Survey of Its History and Significance) .

15-22. Çerhî’nin intisabından önceki gece istihare yaptığı ve istiharenin sabahında. s. zikr olarak hafiyi telkin etmiştir. 532. ss.: Ali Hüsrevoğlu. 802/1399)’a zikr-i cehr-i hakkında sorulduğunda. İstanbul 1996. Şuşud. 74..e. ruh sır.. Abdullah. 244. Bahaûddin Nakşbend. Şeyh Nazım-ı Hakkânî’nin intisab uygulamaları. 26-28. İstanbul 1985. s. telkin etmemiştir. Çağlayan Yay. İmâm-ı Rabbânî’ye kadar tarikat içerisinde. s. 2 . geleneksel Nakşîlik uygulamalarından ayrılmıştır diyebiliriz. Tosun.8 Hakkâniyye içerisinde bugün hafi zikrin yanında.. s. Erkam Yay. Makamlar ve Seyru Süluk ile İlgili Kavramlar/d. İstanbul 1974.g. a. 851/1447)’yi tarikata hemen kabul etmediği. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). Nakşibendilikte. cehrî zikir ve semâ da yapılmaktadır. Ter. kabul ettiği bilinmektedir. hafî ve ahfa olarak zikredilmiştir. 531-569. Marifet Yay.3 Nakşibendiyye içerisindeki benzer uygulamalara dayanarak. 308.: Süleyman Uludağ. Nakşbend.: Sabri Çağlayan. Dolayısıyla Hakkânî Tekkeleri İmâm-ı Rabbânî’den sonraki cehri zikr esasına dayanmaktadır denilebilir. Dimeşkiyye Abdurrahman. Haz. Mustafa Kara. 5 Tafsilatları için bu tezde Bkz. 325-329. 543. cehri zikir ve semahının yaygın olmadığı bilinir. a. Safî.Beyat. Çünkü Şeyh Nazım’ın tarikata mürîdan kabulü esnasında ve uyguladığı intisap usulünde. tarikata intisap öncesi hazırlık dönemine ve bu dönemde yapılan istihareye önem verildiği yönünde kanaatler vardır. İstanbul 1998.. Muhammed b. İmâm-ı Rabbânî’den sonra Nakşibendilik içerisinde ele alınan letâif. s.g. Nakşibendilik.6 Alauddin-i Attar (v. Tevhid Yay. Nakşîbendî Tarikatında semayı Abdulhâlik-ı Gucdevanî gibi kabul etmeyenler.e. Sad. Risale-i Murâkabe. Hakkâniyye içerisinde farklı uygulandığı müşâhede edilmiştir.Bu manada Şâh-ı Nakşibend tarafından uygulanarak gelmiş tarikat usul ve prensiplerinden bazılarının. genel prensip olarak hafî zikrin esas alındığı.5 Şâh-ı Nakşîbend. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri).. Abdurrahman Ebu Berekât.7 Nakşibendilikte zikr mevzuunda. 298. Âdâb. 6 Camî. Tosun. s. caiz olduğunu bildirmiş ancak.9 3 4 Camî. ss. zikrin bedendeki mahalleri olan kalb. yaygın bir kanattir. Ter. Yakûb-u Çerhî (v. Mesela Şâh-ı Nakşibend’in. ss. Nefehâtu’l-uns. s. 4 Bu veriler ışığında değerlendirildiğinde. hazırlık ve istihare telkinleri ile karşılaşılmamıştır. 8 Aynı eser. Hacegân Hânedânı. Muhammed Nuri Şemseddin..: Lamî Çelebi. 437. s. 301. Yusuf Hemedanî gibi kabul edip uygulayanlar ve Ubeydullah Ahrar gibi uygulamayıp fikir beyan edenler olmuştur. 9 Hanî. s. Tosun. 40. 7 Camî. Reşahât.

karma bir usul uygulamaktadır diyebiliriz. a. Nefsi tezkiye ve terbiye etmeyi.. 71-447. Riyazet. genelde Nakşîlik öncesi usulleri tabir etmektedir. ss. Mesela Şeyh Nazım.12 Ancak Nakşibendiliğin irşad usulünde evrâda. 185. İstanbul 2006.13 Hâlidiyye-i Hakkâniyye’de riyazet ve halvet.e. a. 11 Burkay. 7-21. Nakşibendilik ve metodu hakkında yapılan sohbetlerin genelinde. Şeyh Şerafeddin10 (v. Hasan. diğer günlük virtler kadar önem verilmiş ve manevî tekâmül aracı olarak uygulan arak telkin edilmiştir. Şerafeddin-i Dağıstanî.11 Nakşî silsilesindeki büyüklerin.Hakkâniyye içerisinde ahfa letâifi yerine.14 Tarikatlardaki irşad metodolojisini esas alarak yapılan kabul görmüş bir sınıflandırmaya göre iki çeşit tarikat vardır. sohbet. halvet ve çile bu usullerde uygulanan önemli araçlardandır. Tarik-i Nefsâni’ye ait irşad usulü. en az diğer ibadetler kadar telkin edilmiştir. ss. 173. 27-342.. riyazet ve halvetten daha fazla önem atfedilmiştir. matluba ulaşmada usul edinen tarîk-ı nefsâni. İkinci çeşit tarikat. Bu usulde önemlilik arz eden araçlar. 318. 17 Şeyh Nazım Kıbrısî el-Hakkânî. Ankara 1995. Tarikat-ı Hakkânîyye Silsilesi.g. Yolun en önemli bir terbiye metodu olarak vurguladığı sohbeti. 15 Nakşbend. 12 Safî. 34. Kur’ân okumaya ve sohbete. Eraydın. 13 Tosun.15 Hakkâniyye’nin silsilesinde Hâlid-i Bağdadî’den sonra yer alan Dağıstanlı pirlerin içerisinde riyazet ve halvete. s. ss. vird ve zikir vs. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Hayatı. 14 Bu tezde bkz. 321.e. s.g. Menâkıb-ı Şerefiyye (Şerâfeddin Hazretleri’nin Ağzından). namaza.172. 1355/1936)’den itibaren sırru’s-sır letâifi zikredilmiştir.7. halvete girdikleri ve riyazetle meşgul olmalarına yönelik malumat vardır. Abdullah-ı Dağıstanî’nin şeyhidir. Derviş Yay. Camî. 16 Tafsilatları için bu tezde bkz.17 Bununla birlikte halvet ve riyazât. ruhaniyeti güçlendirecek ibadet. Hâlidiyye-i Hakkâniyye’de Silsile. ss.dir.. Reşahât. Şemseddin. 3 . Nefehâtu’l-uns. Giriş/Halidiyye-i Hakkânîyye Tekkeleri/a. Ebediyete Davet. Risale-i Murâkabe. mürîdlerin tekâmülü için telkin etmiştir. ss. ruhu terakki ettirmeyi usul edinen tarîk-ı ruhanî olarak adlandırılmakta ve Nakşibendilik ile ortaya konan usulü tanımlamaktadır. tesbih. bu açıdan tarik-i nefsâni ile ruhanînin benimsediği terbiye metodlarından müteşekkil. Şeyh Hişam’ın sohbetlerinde de sıkça vurgulanmaktadır. Tafsilatı için bu tezde bkz.16 Hâlidiyye-i Hakkâniyye. bir terbiye usulü gerekli görülen mürîdlere telkin 10 Nazım-ı Kıbrısî’nin şeyhi. bir Nakşibendî-Hâlidî kolundan olan Hakkâniyye içerisinde telkin edilmektedir. sohbetin önemini belirtmiştir.

Ebediyete Davet. Hâlidiyye Kolu’nu.21 Bu konuda Şeyh Şerâfeddin’in kıyamete kadar baki olacak yedi tarikat bulunduğunu ve bunlar içerisinde tarikat usulü. 6. devamlı ve yaygın bir irşâd metodu olmamıştır. NAKŞİBENDİYYE-İ HÂLİDİYYE: Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin takip ettiği irşad metodu olarak isimlendirilen Hakkâniyye. 330-332. halvet der encümen anlayışı ile halvet anlayışına yeni bir ufuk kazandırmıştır. Halvet konusunda görülen düşünce ve uygulamaları savunanlar. riyazet konusunda da paralel düşünceleri savunup uygulamalar yapmışlardır. Şeyh Nazım’a göre insanlara manevî feyzi veren ve onları terbiye eden yol Nakşibendîlik’tir.Sohbet -Halvet. Bu kişiler hususiyetle. Hâlidiyye’nin bir şubesidir.18 Dolayısıyla bugün Hakkâniyye Dergâhlarındaki irşâd metodu. 20 Tosun.22 2. Dolayısıyla Nakşilikte asıl olmayan halvet. Camî. Nakşibendî Tarikatında bulunan kuvvet ve salahiyetin yirminci yüzyılda diğer tarikatlarda olmadığını ifade etmiştir. s. Hakkâniyye’nin ve Şeyh Nazım -ı Hakkânî’nin tasavvuf anlayışının incelenmesi için.e. 185. halvet ve riyazet konusunda özgün bir usul tatbik ettiği görülmektedir. Menâkıb-ı Şerefiyye. açıklaması da vardır. Bu başlıkta. 4 . 895/1490) kadar halvet uygulanmasına rastlanmamıştır. 22 Burkay.19 Ubeydullah-ı Ahrar’da halveti uygulamamış ancak. 18 19 Tafsilatları için bu tezde bkz. ss. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/f.edilmiştir.. 531-569. sohbetle vazifelendirilmiş mürîdler olmuştur. a.20 Bu açıdan bakıldığında. Bahauddin Şâh-ı Nakşîbend’den Ubeydullah-ı Ahrar’a (v. Kıbrısî. s. s. Hâlidiyye-i Hakkâniyye’nin. tesiri ve ıstılahıyla en kâmil olanının Nakşibendî Tarikatı olduğuna yönelik. Hakkâniyye ile mukayeseli ele almaya çalışacağız. Hâlidiyye’nin müstakil bir başlıkta ele alınması ihtiyacı hâsıl olmuştur. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri).g. Abdulhâlik Gucdevanî. bu tasniflerdeki usulün ikisini de ihtiva eden bir usul olarak uygulanmaktadır. 21 Hakkânî. uygulayan bazı mürîdlerine de engel olmamıştır.

Irak.24 Vefatından kısa bir süre önce. Hadiykatu’l-verdiyye. Hisham. Bu uygulamanın. bu bildiriyi.19. ss. Hanî. İstanbul Tarihsiz.26 Halvet’in Nakşibendî yoluna Hâlid-i Bağdadî ile girdiği yaygın bir kanaattir.. Chicago 1995. s. Ergin Kitapevi. Hânî. tüm dünyadan gelen talebelerini.e. 316-322.27 Tarikat-ı Hakkâniyye’de uygulanan halvetin ise. Malezya ve Endonezya gibi geniş bir coğrafyada intişar eden tarikatın halifeleri. toplu olarak ve münferiden uygulandığı bilinmektedir. İslam’ı ve Nakşiliği intişar etmeleri için. Nakşibendiyye’nin bu asırda anılan Halidilik kolunun bir kurucusudur. ss. a. Irak ve Anodolu coğrafyasında çoğunlukta olmak üzere.g. Yılmaz. Abdülmecid. Tarikatu’l-Nakşibandiyya ve Ulumiha. İstanbul 1988. s. s. yer yer farklı özellikler arz etmişlerdir. 27 Tosun. halifelerin uygulamaları birbirinden bağımsızlık arzetmiştir. ss. 1242/1826). İsmail elEneranî’yi tayin etmiş ve bunu tüm halifelerine duyurmuştur. Hindistan Delhi’de bulunan Abdullah-ı Dehlevî’den (v. Tah. TDV İA.e.: Abdülrezzâk Abdullah. Tarblus 1987.172-187.25 Bir görüşe göre Bağdadî.. yılın muhtelif zamanlarında. Hamid. ss. terbiye ettikten sonra. Eraydın. ss. Tasavvuf Tarikatlar Silsilesi ve Ahlâk-ı İslamîye. The Naqshbandi Sufi Way (History and Guidebook of the Saints of the Golden Chain). Hadâiku'l-verdiye fi ecilla Nakşibendiyye. mürîdlerini on ile kırk günlük halvetlere almaktadırlar. 24 Hanî. Âdâb. Âdâb. Suriye. 669 -701. tarikatın kollara bölünmesini önlemek için yapmıştır. İrbil 2002. 5 . asır Nakşibendî ricalinden olan Mevlana Hâlid-i Bağdadî (v.e. a. Ancak. Ortadoğu Halidileri arasında pek rastlanmayan bir durum olduğu bilinmektedir.. 693-701. 1252/1824) tarikat terbiyesi gören Bağdadî. 295-296. aslî kimliğini korumayı başarmışsa da. Kazı Pub. 287-315. 701. a. Hadiykatu’l-verdiyye. ss. düzenlediği bir vasiyetname ile yerine baş halife olarak. 330. Halidîlik. Bu yüzden şeriat bilgisi yüksek bir âlimdir. 28 Kabbânî. Kuzey Kafkasya’dan gelen silsilede. Hacı Reşit Paşa.g. Muhammed Ahmed. 26 Algar. 147. Matba’a vizaratu’tterbiyye. kendi beldelerine göndermiştir. ss. Binaenaleyh Halidî kolları. Divantaş Neşriyat.28 Şeyh 23 Hanî.. 284-348. Şam’daki dergâhında görevli olan.g. JurusBurus Yay. bulundukları coğrafyanın ilzam ettiği şartlara göre irşad usullerindeki öncelikleri belirlemiş olabileceklerinden. Türkiye. 83-87. Mesela Malezya ve Endonezya Halidî şeyhleri.23 1238/1822 tarihinden itibaren Şam’da irşad vazifelerini sürdüren Bağdadî. Virnig. iyi bir medrese eğitimi görmüştür. 25 Hanî. Mısır. Muhammed b. ss.. ss. 79-82.

32 Uludağ. Süleyman. 15. Mesela doğu ve güneydoğu bölgesinde. oğlu Mehmet Efendi’yi halifesi olarak ilan etmiştir. 33 www.e. Şeyh Nazım’ın sigara mevzuundaki tutumu da bu hususta bir diğer bir örnek olabilir. usul ve şekle fazla önem vermemekle. Hâlidiyye ile bu durumun tam tersi bir istikamet kazandığı yönünde tespitler vardır. Hâlidiyye kolundan bir yol olan Hakkâniyye. TDV İA.youtube.33 Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde gelenek olmayan bu durum. İçtimai ve tarihi yapısının yanı sıra. Dergâhların dünya üzerinde yayılması. bir ilkdir.Sohbet -Halvet. Uzakdoğu ve Kuzey Kafkasya’da da uygulanmış olması hasebiyle. Halidî’liğe sonradan dâhil edilmiş bir uygulama olmadığı kanaatindeyiz. Diğer Konulara Tasavvufî Yaklaşımlar/Siyasi ve Sosyal Olaylara Yaptığı Yorumlar . melamiliğe yaklaşan tavır sergilemiş olmalarına rağmen. İlgili kayıt. Anadolu’da Halidîlik. Uludağ. şeyhlik babadan oğula geçer. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/f.31 Bununla birlikte Hâlidîliğin Türkiye sınırları içerisindeki kolları arasında da birbirinden farklı uygulamaları vardır. Avrupa. video arşivimizde bulunmaktadır. kayınpederden damada geçen şeyhlik. Asya ve Afrika kıtalarında dergâhları bulunan bir harekettir. seyyidlik inancıyla pekiştiği düşünülen bu uygulamanın. s.. Hâlid-i Bağdadî’den sonraki Hakkâniyye silsilesinde. 6 . Anadolu ve Tırakya’daki Halidî kollarında pek rastlanmadığı tesbit edilmiştir.32 Bu durum Hâlidiyye-i Hakkâniyye için de geçerlidir. Kıbrıs adasında bir Hakkâniyye tekkesinin açılması ve buradan dünyanın muhtelif 29 30 Bu tezde bkz. s. Amerika. 298. 31 Bu tezde bkz. HALİDİYYE-İ HAKKÂNİYYE (HAKKÂNÎ DERGÂHLARI): Nakşibendî Tarikatının. Naşibendiyye’nin büyük şeyhleri. dayıdan yeğene. babadan oğula geçmemiştir. a.g. 29 Ortadoğu Halidîlerinden ayrılsa da. 298. c. Nazım Efendi. Bununla birlikte Şeyh Nazım. Hâlidiliğin şekil ve usul konusundaki belirleyici tavrına daha yakındır.30 Şeyh Nazım’ın Osmanlı kıyafetlerini tercihinde ve batı kıyafetlerini tasvib etmemedeki tavrı. 3. Şeyh Nazım’ın irşad vazifesini Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den almasından sonra başlamıştır.Nazım’ın terbiye metodu olarak zaruri gördüğü halvet anlayışı.com/ Seyh Nazim Mehmet Adil efendiyi Halife ilan etti.

ülkelerinde davet ve irşad faaliyetlerinin yürütülmesi için, Şeyhi Abdullah Dağıstanî’den emir aldığını ifade etmiştir. Şeyh Abdullah’ın bu beyanına tanık olan Şeyh Hişam, söz konusu ifadeleri şöyle nakletmiştir: “Hz. Peygamber (sav)’in emriyle, Nazım Efendi’yi terbiye ile halifeliğe çıkardım. Ziyadesiyle halvete koydum, muhtelif usullerle irşad ettim ve onu halifem olarak tayin ettim. Onun bu yolu müstakbelde maşrıktan mağribe kadar intişar ettireceğini görüyorum. … Londra’dan Avrupa’ya, Uzakdoğu’dan Amerika’ya büyük dergâhlar kurduğunu ve yolumuzu taşıdığını görüyorum… Genç insanların her yönden ona koştuğunu görüyorum… Din Allah(cc)’ındır ve Allah(cc), kullarına hükmedici olarak yeter.”34 Hakkânî müridanının bugünkü sayısı hakkında net bir tespit yoktur. 1996 yılında yapılan bir çalışmada 56 farklı ülkeden müntesib mürîdin bulunduğu tespit edilmiştir.35 Tarikatın nasıl bu kadar yaygınlaştığı, sosyolojik bir çalışmada beş sebebe dayandırılmıştır: 1-Apokaliptik36 gündem. 2-Modern dünyanın beklenmeyen sosyal hadiselerini Şeyh Nazım’ın geleneksel tasavvuf ıstılahıyla birleştirme yeteneği. 3-Müslüman şahsiyet ve ulemalasına referanslar. 4-Şeyh Nazım ve Şeyh Hişam’ın Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’daki çevrelerine yaptıkları tasavvufî yorumların dinleyenlerle ilgili olduğu kadar, dinleyenler tarafından kolay anlaşılması. 5-Armagedon37 ve kıyamet gününe ait mesajların müntesipler için ilgi çekici bir konu olması.38 Hâlidiyye-i Hakkâniyye, bugün Nakşî usullerini esas alan bir irşâd metodolojisini, diğer tarikatların usulleriyle harmanlamış özgün bir metot takip etmektedir. Bu başlıkta Hakkânî Dergâhlarında tesbit edilmiş usul ve adetleri, kendi içerisinde ve Nakşîlik ile mukayeseli ele almaya çalışacağız. Söz konusu usul ve adetlerin, İslam ve tasavvuf düşüncesi açısından değerlendirilmesi, ikinci bölümde yapıldığından burada değinilmeyecektir.
34 35

K. Hisham, Sufî Way, s. 405. Atay, Tayfun, Batı’da bir Nakşî Cemaati: Şeyh Nazım Kıbrısî Örneği, İletişim Yay., İstanbul 1996, s. 86 36 Kıyamete dair, son gün. 37 Hiristiyan kaynaklarında bildirilen ahir zaman savaşı. İyiler ile kötülerin yapacağı büyük savaştır. Şeyh Nazım bu savaşı melhame-i Kubrâ olarak da ifade etmiştir. 38 Stjernholm, Simon, The Struggle for Purity: Nagshbandi-Haqqani Sufism in Eastren London, Basılmamış Y. Lisans Tezi, Lund University, [Scania] 2005, s. 8.

7

Hakkâniyye yolu için Nazım Efendi, “rütbe kazanma yolu değil, nefsi tüketmek yoludur” diyerek yolun gayesinde nefis tezkiyesini öne çıkarmıştır.39 Bu manada Hakkâniyye yoluna girenlerin dikkat etmesi gereken menhiyatın başında “kibir” görülür. Nazım Efendi, Bâyezıd-i Bistami Hazretlerinin sözüne atfederek “kendi nefsini Firavun’dan, Nemrut’tan, Ebu Cehil’den ve İblisten daha aşağı görmeyen kimse bizim yolumuzun kokusunu alamaz” demektedir.40 Kıbrısî’ye göre, Tarikat-ı Hakkâniyye mürîdlerinin, hiçbir mahlûkata karşı üstünlük düşüncesinde bulunmaya salahiyetleri yoktur. Bu durum mirac bahsinde de bildirilen nefsin hakikati olarak vurgulanmıştır. Bu hakikate göre nefs, fırsat bulduğu zaman Rablik ilan edebilecek bir yön taşımaktadır. Nefsin bu yönünü besleyen günah, kibirdir.41 Dolayısıyla yolun en önemli menhiyatı arasında zikredilmektedir. Hakkâniyye içerisinde, kibir ve ucuba sergilenen bu yaklaşım, iman ve küfür anlayışlarında da görülmektedir. İmanı da küfrü de atiyye olarak görmek, kibir ve ucubu izale edici bir anlayış olarak sıkça vurgulanmaktadır. Hakkâniyye içerisinde mürîdin imandan dolayı kendini üstün görmesi ve iman etmeyenlerin hakir görülmesi men edilmiştir. Nazım Efendi bu anlayışı, bir menkıbe ile müşahhaslaştırmıştır.42 Hakkâniyye dergâhlarında sıkça anılan dört düşman nefs, şeytan, hevâ ve dünyadır. Bu düşmanları galip getirecek en tehlikeli sıfat olarak gazab, sıkça ele alınır. Şeyh Şerafeddin’e göre gazab, tüm kötü sıfatların ortaya çıkabileceği zemini hazırlamasından dolayı zemmedilen sıfatların başında gelmektedir.43

39 40

Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 40. Aynı eser, s. 37. 41 Aynı eser, s. 38. 42 Kıbrısî, menkıbeyi, şöyle nakletmiştir: “Veliullah’dan biri, bir Yahudi’yi gördüğü anda kendisinden geçip düşmüş. Ayılttıkları vakitte: ‘Şeyh Efendi size ne oldu? O Yahudiyi gördüğün vakitte niye bayıldınız?’ diye sual etmişler. Şeyh Efendi: ‘Ey evlatlar, sırrıma nida geldi ki; ‘Ey kulum! Onu hakir görme. Ona Yahudilik gömleğini giydiren Benim. İman libasını sana giydirdi isem, onu senden çıkarıp ona giydirmeye, ondakini çıkarıp sanan giydirmeye Kadirim. Edebi gözet!’ dediği vakitte, korkudan düşüverdim.’ demiş.” Ayrıca bkz. Kıbrısî, a.g.e., s. 42. 43 Burkay, Menakıb-ı Şerefiyye, s. 108.

8

Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî44 (v. 1393/1973)’ye göre nefsin, kendini kardeşine tercih etmesi, kendisini kardeşinden üstün görmesi, kendi ayıbını bırakıp kardeşlerinin ayıbını görmesi, tezkiye edilmesi gereken hususi yetlerdir. Bu haldeki mürîdin, her lahzada vazifesinden ve hudutlarından gafil olmaması gerekmektedir. Şeyh Abdullah, Hâlidiyye-i Hakkâniyye’nin şu edeplerini, mürîdana tavsiye niteliğinde saymıştır: Kendisine nimet olarak verilen hiçbir şeyi isyan yolunda sarf etmemek. Bunun için bilhassa dili ve gözü murakabe altında tutmak. Kendisine bahşedilen afiyet ve diğer nimetler için şükrederken, belalara da sabretmek. Şeyh Abdullah’a göre, şeriatın hudutları muhafaza edilmediği zaman, kalbe hastalık girer ve kişiyi ifsat eder. Dolayısıyla mürîdanın öncelikli vazifesi, Nebî(sav)’nin sünnetlerine yapışması ve şeriatın hudutlarını muhafaza etmesidir.45 Şeyh Nazım’ın sohbetlerinde ve Lefke dergâhındaki uygulamalarında dikkatimizi çeken diğer bir menhiyat sigaradır. Sigaraya karşı uzun yıllardır katı bir tutum sergileyen Kıbrısî, küçük görülen sigara günahının, nefs aracılığıyla kula büyük günahları işleteceğini ifade etmiştir.46 Lefke dergâhında ziyarete gelen mürîdanın büyük çoğunluğu sigara kullanmamaktadır. Kullanan birkaç kişi ise, Şeyh Nazım’ın emrinden dolayı, dergâh sınırının beş metre dışında sigara içmektedir. Londra’daki Hakkânî mürîdleri üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, günlük yaşamda riayet edilen edepler konusunda ihtilaflı anlayışlar bulunmaktadır. Mesela kimi mürîde göre bir büyüğün elini öpmek tazim olduğu için edep olurken, kimisine göre küfür telakki edilebilmektedir.47 Londra’daki Hakkânî dergâhlarında müşâhede edilen bu ihtilafı, Şam Dergâhında gözlemlediğimizi belirtmek isteriz. Hakkânî Dergâhlarının geniş bir coğrafyada temsil edilmesi, söz konusu ihtilafın sebebi olmaktadır. Farklı bir ifadeyle, her dergâhın içinde bulunduğu sosyo-kültürel şartlara bağlı olarak gelişen edeb anlayışı, Hakkâniyye içerisinde çeşitlilik göstermektedir. Bununla birlikte mürîdanın hidayete erme ve mürîd olduktan sonraki tarikat içinde
44

Nazım-ı Kıbrısî’nin şeyhidir. Tafsilatı için bu tezde bkz. Giriş/Halidiyye-i Hakkânîyye Tekkeleri/a.8. Abdullah-ı Dağıstanî. 45 Kabbânî Muhammed Adnan, Futuhâtu’l-Hakkâniyye fi menâgibi eclâi’s-silsileti’z-zehebiyyeti’lâliyye, [Şam], Tarihsiz, c. 1, ss. 51, 52, 78. 46 Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 117. 47 Stjernholm, The struggle for Purity, s. 38.

9

yer alma süresi de bu mevzuda etkilidir. Meselâ, yakın zamanda ihtida etmiş müridler için irşad, imani esaslar önceliğine dayanırken; ailesindeki tarikat adabıyla yetişmiş müridler için irşad, edeb ve usul önceliğine dayanmaktadır. Bu durum, geniş coğrafyaya yayılmış Halidilikte gözlemlenmiş çeşitliliğin, bir numunesini teşkil etmektedir. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den nakledilen bir kaynağa göre, mürîdin bu yoldan müstefîd olabilmesi için tarikata riayet etmesi gerekmektedir. Ancak, tarikatın hakiki manası edeptir. Edebe riayet etmesi gerekmektedir fakat; edebin hakiki manası, teslimiyettir. Sırasıyla teslimiyetin hakiki manası, mürebbinin emrini bekleyiştir. Bekleyişin hakiki manası ittibâdır. İttibânın hakiki manası emre sıkıca yapışmaktır. Emre sıkıca yapışmanın hakiki manası, muhabbet; muhabbetin hakiki manası, tüm iradesinde rabıtalı olmaktır. Yani rabıtaya riayet etmelidir. Rabıtaya riayet etmek için, rabıtanın hakiki manasına vusûl etmelidir.48 Rabıtaya hakiki manada vusûl için maksuda iman etmesi gerekmektedir. Maksûda hakiki manada iman için takvaya ve takva için her lahza müşâhede de olmak gerekmektedir.49 Hakkâniyye yolu hakkındaki bu anlayış, Nazım Efendi’nin ilim ve edep konularında izah edildiği gibi,50 onun genel tasavvuf anlayışında mündemictir. Hakkâni Dergâhlarında sıklıkla eleştiri konusu olan bir düşünce ise Vahhâbîliktir. Şeyh Nazım-ı Hakkânî çevresinde, Vahhâbîlik düşüncesinin ehl-i sünnet dışında kalan yönleri, çeşitli vesilelerle ele alınan bir konudur. Londra’daki Hakkânî Dergâhının toplum içindeki işlevi üzerine yapılan sosyolojik bir çalışmada, Vahhâbîlik ve Selefîlik gibi mevzular, grup içindeki birliktelik duygusunu artıran bir unsur olarak görülmüş ve sebep olarak Hakkânî yolunda metafizik unsurların diğer Nakşîbendî yollarına göre daha fazla bulunması gösterilmiştir.51 İslamî erkânı fiziksel kaideler üzerinde yorumlayan Vahhâbîlik düşüncesi ile, diğer İslam ulemaları arasındaki görüş ayrılığı hem tarihi hem de aktüel bir vakıadır. Bu konuda Vahhabî karşıtlığı içinde Hakkânî’nin konumu ise, öğretileri içinde yer alan meta48 49

Üç mertebede vusûl, huzur üzerinden anlatılmıştır: Huzuru İlahî, Huzuru Habib, Huzuru Meşayıh. K. Adnan, Futuhâtu’l-Hakkâniyye, ss. 46-47. 50 Kıbrısî, Hak Dost 4, Dervish Kitapevi, Kıbrıs 2005, ss. 67, 81, 88, 89 . 51 Stjernholm, Struggle for Purity, s. 52.

10

fiziksel unsurların sadece niceliği ile değil, aynı zamanda niteliği ve ehemmiyeti ile ilişkili olduğu kanaatine varılmıştır. Meta-fiziksel dinamikleri modern bilimin fiziksel dinamikleriyle izah ve ispat metodunu sohbetlerinde kullanan Hişam Kabbanî,52 bu çatışmanın sebebini şöyle açıklar: “…Meteryalistik düşüncenin dinî temsilcisi addedilen Vahhâbîlik, bu anlayışı (Peygamber’in nurunu varlık felsefesi ile ilgili olarak, ontolojik olarak izah edildiği yaklaşımı)53 idrâk edemediği için bu düşüncelere karşı çıkmaktadır. Hakkâniyye bu düşüncelerin zıddında olduğu için Vahhâbîlik karşıtıdır.”54 Geleneksel tarikatlar gibi dışa kapalı olmaması, tarikat şeyhinin ve zikirlerinin tarikat dışındakilerle şifahen ya da internet üzerinden video olarak paylaşılmasında kısıtlama olmaması, bey’at yapmak isteyen bir mürîdin kolaylıkla Şeyh Nazım Efendi’ye ulaşabilmesi gibi konulardan dolayı, Hakkânî Dergâhının diğer Halidî şubelerden ayrıldığı yönünde tespitler mevcuttur.55 Hakkâniyy’ye ait internet sayfalarında, internet üzerinden kelime-i şehadet getirme ve Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye bey’at yapılabilmesi için bağlantılar bulunmaktadır.56 Bu uygulamaya, Anadolu’da ya da diğer kıtalarda faal olan Hâlidî şubelerinin internet sitelerinde rastlanmamıştır. Hakkâniyye cemaati üzerine yapılan farklı bir çalışmaya göre, mürîdler arasındaki iletişim ve irtibatın kurulmasında blog ve form sayfaları üzerinden internetin önemli işlevi bulunmaktadır.57 Dolayısıyla bu yönüyle Hakkâniyye, diğer Nakşî ve Hâlidî şubelerden ayrılmaktadır. Hakkânî Dergâhlarındaki irşâd metodunun diğer Nakşî tarikatlarındaki metodlardan nasıl ayrıldığını Nazım Efendi’ye ait şu cümlelerin ifade ettiği kanaatindeyiz: “Senenin dört mevsimi var. Her mevsimde insanlar yediklerini ve giydiklerini değiştirirler ama, gövdeleri değişmez. Tarikat tarikattır. İster Şam’da
52

Hâlidiyye-i Hakkânîyye yoluna, Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî döneminde, intisab etmiştir. Şeyh Nazım’ın dağmadı ve Amerika görevlisidir. Tafsilat için bu tezde bkz. Hâlidiyye-i Hakkâniyye Tekkeleri/a.8.3 Hişam Kabbanî. 53 Tafsilatı için bu tezde bkz. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/d.Hz. Peygamber. 54 www.sufîlive.com, CommingOfMahdi-1; Video Arşivimizde mevcuttur. 55 Aynı eser, s. 8 56 Ayrıca Bkz. http://www.haqqanisoul.com/profile/SHAHADAPAGE; Bkz. www.naqshbandiorder.org.tr 57 Jorgen, S Nilsen, Mustafa, Draper, Galina, Yemeliana, Sufism in West (Transnational Sufism, The Haqqania), Routledge, NY 2006, s. 101.

11

olsun, ister Avrupa’da, ister Amerika’da. Tarikat Allah (ac)’a giden yoldur. Lakin irşâd şekli her bir yerin ve insanların hususiyetlerine bağlı olarak bir yerden diğerine değişir. Mürşid, nasıl bir yol tatbik edip izleyeceğine, buna göre karar verir. Avrupa’da başka, Şam’da başka, Kıbrıs’ta başka, Türkiye’de başka, Mısır’da başka, Uzak Doğularda başka ve Amerika’da başkadır.”58 Hakkânî yolunun kendi içerisinde dahi farklı ülkelerde farklı irşâd metotlarının uygulandığını anladığımız bu metotların, Hakkânî yolu içerisinde ilk defa Şeyh Nazım tarafından uygulanmış olması gerekmektedir. Çünkü Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî, Dağıstan ve Yalova üzerinden gelerek Şam’a yerleşmiş ve daha sonra Şam dışına çıkmamıştır. Yani Şeyh Nazım’a kadar Hakkânî Dergâhı, bu coğrafyalara ulaşmamıştır. Dolayısıyla Şeyh Nazım’ın uygulamaları ile irşâd metodundaki değişme ve çeşitlenme ile bugün incelediğimiz tarikat yapısı teşekkül etmiştir. Ancak hem bu değişime, hem de çeşitlenmeye esas teşkil eden erkân, usul ve edeb, Hâlid-i Bağdadî’den Şeyh Abdullah’a kadar gelen meşâyıhın anlayışları üzerine tesis edilmiştir. İngiltere’de yapılan bir çalışmaya göre söz konusu çeşitlenme kendi içerisinde üç grup olarak tespit edilmiştir. Birbirleriyle uyumlarını esas alarak yapılan bu antropolojik çalışmaya göre Londra’da Türk mürîdler, Hint Alt kıtası göçmenlerinin oluşturduğu mürîdler ve çoğunluğu İngiliz olan Bâtılı mürîdler olmak üzere üç alt gruptan söz edilmiştir.59 Tarikat-ı Hakkâniyye’nin tekkelerinde ve internet sitelerinde öne çıkan en önemli görsel, merkezinde “el-Hakk” esmasının yazılı olduğu bir levhadır.60 Haftalık zikirlerde “el-Hay” ve “Hu” esmalarıyla birlikte zikredilen isim, tekke yakınlarında satılan cevşenlerin içinde de bulunan isimdir. Londra’daki mürîdler, bu cevşeni taşıma maksatlarını, Allah(cc)’tan bekledikleri hayır ve bereket olarak ifade etmişlerdir.61
58 59

Atay, Batı’da Bir Nakşî Cematı., s. 365. Atay, a.g.e., ss. 88-101. 60 Bkz. Ek 01. 61 Stjernholm, Strugle for Purity, s. 37.

12

Nakşibendî-Hakkânî tekkelerinde dikkatimizi çeken bir diğer husus ise yapılan toplu zikirlerde kimilerinin halka ortasında sema ederek dönmesidir.62 Nakşîlik yolunda olmayan bu zikir biçiminin Nazım Efendiyle başlama ihtimalinin yüksek olduğunu ve bununda Nazım Efendi’nin icazetli olduğu Mevlevilik ve Kadirilik tarikatlarıyla ilintili olarak girdikten sonra zikrin, bugünkü biçimini aldığı kanaatindeyiz. Hâlidiyye-i Hakkaniye’nin diğer Anadolu Halidilerinden ayrılan bir yönü ise, silsilelerinde Hızır(as)’ın bulunmasıdır. Nakşîlikte Abdulhâlik Gucdevanî’nin Hızır(as) tarafından terbiye edildiği, bildirilmiş olmasına rağmen silsile listesine eklenmemiştir. Küçük bir yaklaşım farkı olarak görülecek bu mevzu, Hakkânî silsilesindeki meşayıhın silsiledeki sıra sayılarını artırmıştır. Mesela Hâlid-i Bağdadî diğer silsilelerde otuzuncu sıradayken, Hakkâniyye’de otuzbirinci sıradadır.63 Nazım Efendi’den önce mürîdanın umumiyetle tercih ettiği ve bugüne kadar değişime uğramamış bir diğer uygulama ise, Osmanlı usulü kıyafet tarzıdır. Erkek mürîdler arasında standart bir kıyafet tarzı olarak yerleşen bu adet, Nakşibendîlikte prensip olarak esas bir uygulama değildir. Şalvar pantolonlar üzerine dikilen hâkim yaka gömlekler, geniş yelekler üzerine sarıklar ve köstekli saat, Hakkâniyye dergâhları içerisinde genel kıyafet tarzıdır. Her yerden temin edilemeyen bu kıyafet, Hakkâniyye’nin resmî internet sayfasında sipariş edilebilmektedir.64 Şam Dergâhı’nın türbedarı olan İbrahim Efendi, bir Osmanlı muhaciri olarak halen bu tarz kıyafetleri, geleneksel metotlarla dikmektedir.

a. Hâlidiyye-i Hakkâniyye’de Silsile: Mevlana Hâlid-i Bağdadî’den sonra, aşağıdaki sırayla irşad vazifesini devralan meşayıh ve onların tasavvuf anlayışları, Hâlidiyye-i Hakkâniyye ismiyle

62 63

Bkz. www.saltanat.org/hadra; sufilive.com/zikr; naqshbandiorde.org/hadra. Bkz. www.naqshbandiorder.org/silsile. 64 Bkz. www.naqshbandiorder.org.

13

anılmaktadır. Şeyh Nazım Efendi’nin bugünkü tasavvuf anlayışı, Hakkâniyye’nin tarikat uygulamaları ve manevi atmosferi içinde vücud bulmuştur. Tarikatın silsile sırasına göre otuz birinci sırada bulunan Bağdadî’den sonra sırasıyla aşağıdaki isimler, irşâd vazifesini ifa etmişlerdir.

a.1. - (32) İsmail-i Şirvanî (Kurdemirî) (v. 1247/1832): Nakşîbendî silsilesinde Mevlana Hâlid-i Bağdadî’den sonra, İsmail-i Enerânî’den bahsedilmiştir ancak;65 Şeyh Nazım Efendi’nin sohbetlerinde ve Şeyh Adnan’ın66 Tarikat-ı Hakkâniyye hakkında yazdığı eserinde, Şeyh İsmail-i Şirvanî’den önce Şeyh İsmail-i Eneranî’den söz edilir. Fakat Hakkâniyye’nin resmî internet sayfasında yer alan silsile listesinde ve Şeyh Hişam’ın, Hâlidiyye-i Hakkâniyye yolunu anlattığı eserinde, Şeyh Eneranî’nin ismi kaydedilmemiştir. Hâlid-i Bağdadî’nin halifeleri içinde, kendisinin imam olduğu ve sırru’l-a’zâmın tevarüs ettiği şeyh olarak rivayet edilen Eneranî’nin, Hâlid-i Bağdadî’den 17 gün sonra vefat ettiği ve hilafeti, Şeyh Abdullah Herevî’ye bıraktığı bilinmektedir.67 Farklı bir rivayete göre, Şeyh İsmâil Enerânî (v. 1251/1829), yılında vefat etmiştir.68 Şeyh Nazım ile 2011 yılında yaptığımız mülakatta, İsmail-i Eneranî’nin silsilede yer alıp almadığı sorulmuştur. Bu mevzuda Kıbrısî, Eneranî’nin Hakkânî silsilesindeki meşâyıhtan olduğunu ve emanetini Hâlid-i Bağdadî’den aldığını ifade etmiştir.69 İsmail eş-Şirvanî (v. 1201/1786) tarihinde Dağıstan’ın Şirvan bölgesindeki Kurdemir’de doğmuştur. Zamanının en önde gelen âlimlerinden birisi olan babası Şeyh Enver-i Şirvanî’den ilk eğitimini alan Kurdemirî, devrin önemli âlimlerden ders alarak tahsilini tamamlamıştır.70

65 66

Hanî, Hadiykatu’l-verdiyye, s. 701. Hâlidiyye-i Hakkânîyye yoluna, Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî döneminde, intisab etmiştir. Şeyh Nazım’ın Şam görevlisidir. Tafsilat için bu tezde bkz. Hâlidiyye-i Hakkâniyye Tekkeleri/a.8.2 Adnan Kabbanî. 67 Hanî, a.g.e., s. 727, 736. 68 Aynı eser, s. 347. 69 İlgili mülakata ait görüntü, video arşivimizde mevcuttur. 70 K. Adnan, Futuhâtu’l-Hakkâniyye, s. 385.

14

Adnan. Futuhâtu’l-Hakkâniyye.Şeyh Abdullah-ı Dehlevî’ye mürîd olmak amacıyla Hindistan’a yolculuğuna çıkmış ve Basra’ya kadar gitmiştir. oğlu Osmanlı sadrazamlarından Şirvanîzade Rüşdü Paşa tarafından yaptırılan mescit ve bitişiğindeki türbe ziyaretgâhtır. Hisham. 76 Bkz. 725. Dağıstan’ın güneyinde yer alan Şirvan’ın Kulal kasabasında 1201/1786 yılında dünyaya gelmiştir. Bkz.g. Adnan.74 Şeyh İsmail 1255/1839 tarihinde vefat etmiştir. medrese eğitimi ile zahiri din ilimlerini tahsil ettikten sonra İsmail -i Şirvanî’nin halefi olacağı silsileye intisab etmiştir. s. 387.73 Faaliyetleri Rus siyasi politikalarına uymadığı için.(33) Has Muhammed-i Şirvanî (Dağıstanî) (v. 73 Hanî. Sufi Way. Ek 02. 74 http://www. 284. s.naksibendihakkani. 75 Şeyh Adnan’ın eserinde vefat tarihi 1277 olarak geçmektedir.2. 389. s. Mevlana Halid’in dergâhına giderek Bağdadî’ye bağlandığı rivayet edilmektedir.com/?page_id=154. K. s. Riyazet ehli bir sufî olduğu 71 72 http://www.76 a. Şeyh İsmail bu baskılar neticesinde önce Ahıska’ya. Muhammed-i Yerağî.. Evvela Sivas ve sonra da Amasya’ya yerleşen Şeyh İsmail-i Şirvanî. Rusya tarafından baskılara maruz kalır ve yakın mürîdleri hapsedilip sürgün edilmiştir. . Cemaleddin-i Gazikumukî) sırr-ı akdesi aktardığı rivayet edilmektedir.72 Nakşibendî tabakâtında İsmail-i Şirvânî. Ayrıca Şeyh İsmail’in 25 sene Şirvan’da kazdığı yer altında irşad vazifesini ifa ettiği kaydedilmiştir. yaşadığı evin yakınında defnedildiği kabri üzerine. sonra Anadolu’ya göç etmiştir.77 İlk tasavvufî eğitimini ailesinden alan Şirvanî.75 Amasya’da Türbe diye anılan semtte.com/?page_id=154. Bağdadî’nin halifeleri arasında zikredilmektedir. Burada iken Abdullah-ı Dehlevî’den aldığı manevi işaret ile Bağdat’a.71 Bağdadî’nin vefatından sonra Şam’dan Dağıstan’a geri dönerek zaviyesini kurmuştur. 15 . K. Hadiykatu’l-verdiyye. a. halefleri arasındaki üç mürşide (Has Muhammed-i Şirvanî. 1260/1844): Has Muhammed Şirvanî.naksibendihakkani. 77 K.e.

K. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Adnan. Dağıstan’a gönderir. Hayatı hakkında kayda girmiş birkaç menkıbe ve sözler dışında ayrıntılı bir bilginin olmadığı bilinmektedir. Kaynaklarda Şeyh Molla Muhammed adıyla geçtiği 78 79 http://www. s.82 Dağıstan ile Çeçenya’da imamet. s. Sufi Way. Adnan.g.”81 a. imam.78 Şeyh Muhammed.79 Has Muhammed Şirvanî. 81 Aynı eser. Bu yüzden kalb ne zaman bir zikir ya da terennüm duysa. “elest bezmi” ile ilgilidir. Şeyh Muhammed’in ve kurduğu medresenin çalışmaları ile olmuştur. Şam’da medfundur. gazavat. Misak bahsinde incelediğimiz anlayış ile ilgili olabileceğini düşündüğümüz ifadeleri şu şekildedir: “Güzel bir seda duyulduğunda kalblere inen huzur ve güvenin sebebi nedir? Ruhların zerrelerine Allah(ac)’ın huzurunda yapılan. Şeyh Has Muhammed-i Şirvanî. 394.e. O(cc)’nun hitabındaki cemal ruhlara nakşolmuştur. 294. altı ay sonra tekrar Şam’a gelen Şeyh Muhammed’e sırr-ı azamı verdiği kaydedilir.(34) Muhammed Efendi (Yerağvî) Dağıstanî (v.80 Hâlidiyye-i Hakkâniyye’nin tasavvuf uygulamalarında ve Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışında yer aldığını düşündüğümüz Şeyh Has Muhammed Dağıstanî’ye ait bir söz. s. Hâlid-i Bağdadî ile Şam’da görüşüp himmet ister. a. 82 K.nakledilir. ruhunda nakşolan cemali tecrübe ederek ferah ve emniyet hisleri duyar. Bağdadî. 16 .3. talebini tekrar düşünmesi için Şeyh Muhammedi. ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ hitabıdır. Kaynaklarda. 1265/1848): Kafkasya coğrafyasında bulunan Şirvan’ın Kural kasabasında 1191/1777 yılında dünyaya gelmiştir. .naksibendihakkani.com/?page_id=156. 80 K. 1260/1844 yılında ifa ettiği Hacc vazifesi dönüşü ahirete irtihal etmiştir. Hisham. 297.. mürîd ve mürîdizm gibi İslamî terimlerin hayata geçişi. s. 396.

Peygamber(sav)’e ulaşan Cemâleddin-i Gazikumukî. zahirî ve batınî ilimlerde yetkin olduğu ve 15 civarında dili konuşacak düzeyde bildiği rivayet edilmektedir. Adnan. Rus istilasına karşı direnişi kumanda eden Şeyh Şamil’in şeyhi olduğu da rivayet edilmektedir.com/?page_id=158. Nefis bahsinde ve Hakkâniyye şüyuhunun hayatlarında fark edilen halvet ve riyazat şu şekilde ifade edilmiştir: “Dört günlük oruçtan sonra ‘açım’ diyen bir sâlik yolumuza uygun değildir. Ali usta ile yapılan mülakatlar da bazı bilgilere kaynaklık teşkil etmiştir.bildirilen Şeyh Muhammed’in aynı adla kurulmuş medresesi.87 Kafkas İstiklal Mücadelesi. riyazetin önemini vurgulamaktadır. Futuhâtu’l-Hakkâniyye.com/?page_id=160. oğlu Seyyid Abdurrahman’ın yazdığı önsöz bildirilmektedir. 1248/1832) 83 84 http://www.”85 a. 1355/1936) döneminden itibaren Hâlidiyye-i Hakkâniyye’ye müntesip olup. Muhammed Yağravî’ye ait bir söz. 405. Bkz. 1285/1869): Şeceresi Hz.4. www. 85 Aynı yer. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşını Osmanlı’nın kaybetmesinden sonra başlamıştır. 87 Hakkındaki bilgilerin kaynağı olarak Gazikumuk’lu Cemâleddîn’in kendi el yazısı ile kaleme aldığı “el-Âdâbu’l-marzıyye fi’t-tarîkati’n-Nakşîbendiyye” adlı eserinin orijinal nüshasına. Sufi Way.84 Hakkâniyye’nin tasavvuf uygulamalarında ve Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışında yer aldığını düşündüğümüz. bilhassa Osmanlı-İran anlaşmazlıkları döneminde zuhur eden Rus yayılmacılığının önlenmesi için gelişen örgütsel düşüncenin merkezi olduğu rivayet edilmektedir. . 86 K. Osmanlı’nın İran ve Mısır gibi meselelerden dolayı müdahale edemediği Kaskasya’da. s. Hüseyin(ra)’in neslinden Hz.83 1265/1848 yılında vefat eden Şeyh Yerağvî. binlerce hadis-i şerifi tasnif edecek kadar iyi bildiği. K. 17 .86 Kur’ân hafızı olup. Dağıstan’daki Gazikumuk şehrinde 1203/1788 yılında dünyaya gelmiştir. Hisham. bir diğer bilgi kaynağıdır. Şeyh Şerafeddin (v.naksibendihakkani. s.(35) Seyyid Cemâleddin-i Kumukî Hüseynî Dağıstanî (v. Şeyh Nazım dönemine kadar ömür süren Ali Usta adında Dağıstanlı bir mürîd.naksibendihakkani. İmam Gazi Muhammed (v. 303.

Nazım Efendi’nin kendisine Şeyh Kumukî tarafından verildiğini ifade ettiği manevî görev. Dağıstan. şu köyden dört saat sonra bir mürîdim geldiği zaman yapılacak’ der.971 bin Kafkasyalı’nın (2727 hane).. c. 92 K. 89 K. 317. Sufi Way. 1860 -1864 seneleri arasında 400 bine ulaşan göçmen sayısı. İstanbul 1995. Bkz. s. İstanbul’a yerleşmiştir. Samsun. ss. Bununla birlikte 1860 senesinde 100 bin kişin deniz yoluyla.92 Şeyh Gazikumukî için rivayet edilen bir kerametin93 ihtiva ettiği zımni mananın. 1840 yılında Avar hanları soyundan olan Hacı Murat’ın Şâmil’e iltihakı ile iyice güçlenen hareket.komutasında. 18 . 317. Budak Mustafa. Kırım ve Kafkas Göçleri. 90 Tarih kaynaklarında İmam Şâmil’in teslim olduğu 1859 senesinde. İşlediğim fiilin izahını. Bu sırada Şeyh Cemaleddin onlara bakarak ‘hadiseleri zahirinde gördüklerinizden dolayı yanlış tevil etme hatasına düşmeyin. Kayıhan Yay. Bkz. Hisham. Sinop. Saydam. s.: Sedat Özden. Baddeley F.88 Şeyh Şamil’in Rus kuvvetleri tarafından esir alınmasından sonra Seyyid Cemâleddin-i Gazikumukî.89 Bu göç dalgasıyla kendisi ve damadı Şeyh Şamil’in ailesi. Hisham. imamlığa geçen Şâmil ile. Buna göre Şeyh. ss. Kazan. 317. 1249/1829)’ın şehid edilmesinden sonra. 1856-1876 olarak ele alındığında. TDV İA.g. Gazî Muhammed ve İmam Hamzat (v.e. Mürîdlerin hayretle anlam vermeye çalıştıkları süreçte bir daha elma alır ve aynı yere doğru fırlatır. 63-93. Trabzon. müridinin son nefeste imanlı gitmesi için bu hareketleri yapmıştır… Söz konusu rivayetlerde İslamî kaynaklara muhtelif bir anlayış rivayet edildiğinden tezimizde nakledilmemiştir. 41-62. 67-70. pek çok başarılara sahne olmuştur. Çeçenistan.90 1285/1869 yılında İstanbul’da vefat eden Şeyh Cemâleddin’in kabri91 Üsküdar’dadır. adam dört saat önce der. mürîdleriyle birlikte oturup elma yerlerken aniden tabaktan bir elma alır ve karşısındaki boşluğa doğru fırlatır. Ermenistan. Abdullah. Ankara 1997. İstanbul. Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876). Rize gibi iskelelere. 1829 senesinden itibaren. 93 Rivayet edildiğine göre Şeyh Cemaleddin. Azerbaycan dâhil tüm Kafkasya’dan Müslümanların göç etmelerini tavsiye etmiştir. ss. Hisham. Dediği gibi bir adam işaret ettiği köyden gelerek ‘Ey Şeyhim kardeşim biraz önce vafat etti’ der. Sufi Way. 91 Bkz. Ter. s.39. Şeyh Şâmil. kara yoluyla Kars ve Batum sınırından girdikleri bilinmektedir. Şeyh Cemâleddin Gazikumukî’den manevî destek görmüştür. 17. Şeyh Cemaleddin bunun üzerine açıklama yapar. Kırım üzerinden Osmanlı’ya göç ettiği bilinmektedir.. John. Şeyh ne zaman vefa t etti diye sorunca. Ek 03. Türk Tarih Kurumu Yay.. Tarikat-ı Hakkâniyye içeresinde ve Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışında da yer aldığı kanaatindeyiz. Nakşîbendî tarikatına mensub müridlerin başlattığı bu hareket. Rusların Kafkasya’yı İstilası ve Şeyh Şamil. Mürîdler kendi kendilerine anlam veremedikleri bu hadiseyi lüzumsuz olarak adderler. a. Kafkasya’daki mücadele hız kazanmıştır. Batum. K. bey’at anlayışında önemli derecede yer 88 Saydam. 600 bin ile 2 milyon arasında olduğu görülmüştür.

Fenâ. dünyaya gelmiştir.com/?page_id=162. Hazreti Peygamber(sav)’in Nuru ve Kulluk Makâmı (âbid) gibi başlıklara kaynaklık ettiği kanaatindeyiz. Kemâlâtın üç makâmını ve yedi hakikatini Şeyhim Cemaleddin-i Kumukî’den aldım. Peygamber(sav)’in verdiği manevi telkin anlayışlarına temel teşkil ettiği kanaatindeyiz.94 Bey’atin tarikat içerisindeki uygulamalarına şekil veren bu anlayış. 321. s. Adnan. . Hisham.95 a.g. s. 417. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/d.99 Tarikat-ı Hakkâniyye’nin ve Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışında yer aldığını düşündüğümüz. Rabıta ve Hazret-i Peygamber(sav) bahislerinde yapılan yorumların. Sufi Way. 100 K.. 19 . son nefesinden önce mürşidinin ve Hz.5.etmiştir. halk arasındaki şöhreti Rusları rahatsız etmesinden dolayı. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Dağıstan’ın Gazamiş köyünde. Ebu Bekir’e dayandığı rivayet edilmektedir. 97 Aynı eser. aynı zamanda.(36) Ebu Ahmed-i Sugurî Dağıstanî (v. s. Sugurî’nin.e. 94 95 Bu tezde bkz. Bu tezde bkz.Bey’at. 96 K. 99 K. 323. Dağıstan’dan sürgün edildiği rivayet edilmektedir. 1299/1882 yılında ahirete intikal etmiştir. s. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/d. ona. yardım anlamına gelmektedir. Hisham. 1207/1793’te. sekerât-i mevt halinde olan bir mü’minin iman üzere can vermesi yönünde.naksibendihakkani. bekâ ve marifet. Peygamber .Hz.98 Şeyh Ahmed Sugurî. 1299/1882): Ebu Ahmed Sugurî Dağıstanî.96 Nesebinin Hz. 425. Hakkâniyye meşayıhı arasındaki kaynağa işaret eden ifade şu şekildedir: “Üç derecede kulluğa vasıl oldum. a.”100 “Allah’ın Nûru ve Hz. Mürîde yapılan bu yardımın. Bu makâmları Hazreti Peygamber’in (sav) nûrundan aldım. Peygamber(sav)’in Sırrı” başlığında incelenen “Hakikat-i Ahmediyye” ve “Nûr-i Ahmediyye” anlayışları Şeyh Sugurî’den naklettiğimiz ifadede mündemictir. Ahmet Sugurî’ye ait bir sözün.97 İmam Şamil ile birlikte Ruslara karşı savaşan Ebu Ahmed es-Sugurî’nin. Dağıstan’ın Sugural köyünde. 98 http://www.

Mesela Şeyh Ahmed. Peygamber(sav)’e arz etmekle vazifelidir.Velî -Evliya 103 K. bir gereklilik olarak zikredilmektedir.e. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b.105 101 102 K.104 Bugünkü Yalova-Orhangazi arasında. Hisham..6.g. Bkz.103 Ebu Muhammed Medenî gençliğinde Ruslarla mücadele etmiştir. .101 Nazım Efendi’nin evliya ve kutup bahislerinde belirginleşen bu durum. Adnan. Bu durum. Perşembe ve Cuma geceleri ümmetin ahvalini Hz. a.naksibendihakkani. 1332/1913): Ebu Muhammed el-Medeni bin Osman-ı Dağıstanî. 1859 ile 1864 seneleri arasında yapılan yoğun göç ile ilgili bilgiler mevcuttur. ss. s. 326331. genel olarak. ss. 20 . Kırım ve Kafkas Göçleri. 325. Hakkâniyye içerisinde kutbaniyet makâmının gereği addedilmektedir. s. kutbaniyet makâmının bir vazifesi olarak addedilmektedir. Sibirya’ya kadar sürülmesine ve orada idamdan kurtularak Türkiye’ye hicretine kadar sürmüştür.com/?page_id=165. 105 Tarih kaynaklarında. 418 Bu tezde Bkz. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Bkz. Ebu Muhammed-i Medenî’nin bu durumu hakkında malumat yoktur. kabul edilmektedir. http://www. Sufi Way. her Salı. Hakkânîyye’nin internet sitesine göre Türkiye’ye yapılan bu toplu göç. 104 Kaynaklar bu süreçte şahit olunan pek çok kerametinden bahseder. tüm Sibirya muhacirleri ile yerleştiği bilinmektedir. Bkz. Hisham.(37) Ebu Muhammed-i Medeni (v. tüm Nakşilerin devam eden ana kolu. Ahmet Sugurî’den nakledilen bir manevî vazifeyle alakalıdır. 1896 yılında olmuştur. Şeyh Adnan’a göre Şeyh Sugurî. Kırk sene kutbaniyet makâmında olduğu ifade edilen Sugurî’nin halleri ve sözleri. Saydam. 102 Hâlid-i Bağdadî’den sonraki Hakkâniyye silsilesi. 63-93. Ancak bu kaynaklarda. K.Hakkâniyye’nin tasavvuf uygulamalarında yer aldığını düşündüğümüz bir diğer malumat ise. şimdiki Güney köyünün bulunduğu yere. Dağıstan’ın Temirhanşura vilâyeti Gunib kazasının Kikuni köyünde 1251/1835 yılında dünyaya gelmiştir. Medenî’nin bu mücadelesi. bizzat kendisi ümmettin kötü halleri için şefaat ve mağfiret niyazlarında bulunmakla vazifeli olduğunu ifade etmiştir. a.

. dördü kayda geçmiştir. Medenî tarafından ifade edildiği belirtilen bu nimetin. Dağıstan’ın Temirhanşura vilayeti.112 Şeyh Şerafeddin. 1299/1882). Damadı ve halefi Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî ile birlikte metfun bulundukları türbe. dünyaya gelmiştir. 81 yaşında iken ahirete irtihal etmiştir. a. Menâkıb-ı Şereffiyye. İmam Şâmil ile birlikte Ruslara karşı 106 107 K.naksibendihakkani. Ebu Muhammed Medenî’ye Cenab-ı Hakk’tan ihsan edilen yedi keramet üzerine yapılan bahiste geçmiştir. 325. Gunip kazasının Kikuni köyünde. 108 Bkz.106 Bilhassa ömrünün son demlerinde yüzünü bir nikap ile kapatarak gezdiği de nakledilmektedir. altı-yedi yaşlarında iken Ebu Ahmed-i Sugurî’nin manevi eğitimine girmiştir. Ebu Ahmed-i Sugurî (v. http://www. s. 2-Dünyanın yaratılışından itibaren gelmiş ve gelecek insan ve ruh sahiplerinin iyi ve kötü amellerine vakıf olmak. 111 Burkay. 21 . 4-Evrenin başındaki ve sonundaki şuûnata vakıf olmak. Hisham.naksibendihakkani.e. Ek 04. Adnan. 1.. Güney (Reşadiye) köyündedir. 1-Hz. 435.111 a. özelliklerine.107 1332/1913 senesinde.108 günümüzde ziyaretgâhtır. s. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. 3-Dünyanın yaratılışından itibaren gelmiş ve gelecek bitki ve ağaçların kendilerine mahsus hallerine.109 Nakşîbendî Tarikatının incelikleri hakkında bilinmektedir.g. 110 “Ya Veledi” isimli bir eseri Hakkâniyye’nin mürşid ve keramet anlayışlarında yer aldığını düşündüğümüz bir malumat.com/?page_id=165. kendisinin de bir mürîd gibi Şeyh Şerafeddin’e itaat ederek. s.Ebu Muhammed-i Medenî.com/?page_id=165. Peygamber (sav)’in ve 124 bin evliyanın ahlakına varis olmak.(38) Şerafeddin-i Dağıstanî (v. 109 http://www. s. ömrünün sonlarına doğru damadı Şeyh Şerafeddin’e tasarrufunda olan altı tarikatın tamamından irşâd izni vererek bütün bağlılarını kendisine devrettiği. emir ve tavsiyelerine riayet ettiği ifade edilmektedir. 112 Aynı eser.7. 110 K. Kabri Yalova’nın. 21. zikr ve tesbihâtına vakıf olmak. 1355/1936): Şerafeddin Zeynelabidin-i Dağıstanî 1292/1875 yılı.

naksibendihakkani. sohbetlerini yaptığı salon. 118 Bkz. 22 . Hisham. 115 http://www. Kafkasya’ya ve Dağıstan’a baskılarını artırmışlardır. Ek 08. Mürşid.114 İmam Şâmil imametindeki direnişinin kırılmasından sonra Ruslar.e. Hisham. kutub. mirac ve feyz konularındaki anlayışa önemli derecede kaynak teşkil ettiği kanaatindeyiz. 344. Şeyh Şerafeddin’in görüşlerine değinilen müstakil başlıklardandır. Hâlidiyye-i Hakkâniyye içerisinde hâlen uygulanmaya devam etmektedir. Ek 07. şeyhi Muhammed-i Medenî ve yakınları.g.7. Yalova ilinin Reşadiye (Güneyköy) köyünde 1355/1936 yılında vefat etmiştir.118 a.. Sufî Way. “Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Tasavvuf Anlayışı” başlığında. 116 K. ss. 5 ay süren kara yolculuğuyla Türkiye’ye göç etmiştir. 335. o günkü haliyle muhafaza edilmiştir. Dağıstan’ı terk ederek. yevmu’l-misak.117 Şeyh Şerafeddin’in köy merkezinde.113 Ebu Ahmed-i Sugurî’nin halifesi olan Muhammed Medenî’nin (v. sohbet. ss. 117 Bkz. 334-337. mehdi.116 Şeyh Şerafeddin’in kabri. mürîd. evliya. Şeyh Ebu Muhammed el-Medeni.savaştığı için. Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî’den Tevarüs Eden Tasavvufî Düşünce ve Tarikat Adetleri: Hakkâniyye’nin tasavvuf uygulamalarında ve Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışında yer aldığını düşündüğümüz Şeyh Şerafeddin’e ait bazı sözlerin. K. Yalova’nın Reşadiye (Güneyköy) köyünde bulunmaktadır. yeri geldikçe değindiğimiz konular olmuştur. edep. Bununla birlikte. Bununla birlikte. a. 113 114 Bkz. Şeyh Şerafeddin’in öz amcası ve kayınpederidir. Bu dönemde Şeyh Şerafeddin.115 Şeyhi Muhammed-i Medenî’den beş tarikat üzere icazet alan Şeyh Şerafeddin. Ek 05. Şeyh Şerafeddin’in tesis ettiği terbiye metodu. Ruslar tarafından vatanı Dağıstan’dan sürgün edildiğinde Şeyh Şerafeddin. 1332/1913) terbiyesi altına girmiştir. kalabalık bir cemaat halinde.1. mirâc.com/?page_id=167.

Hakkâniyye mürîdleri.naksibendihakkani. İnsanın yaratılışı. Nazım Efendi’nin daima üç huzurda manen bulunduğunu ifade etmektedirler. 122 Duha: 93/11.124 119 120 http://www. Nazım Efendi hakkında görülmektedir.121 Bu anlayışın gelişmesine vesile olan anlayış. 447. Hakkâniyye’nin tasavvuf anlayışını şekillendirmiştir. a.” diyerek “Ve Rabbinin nimetini anlat”122 ayetini bu makâma atfen tefsir etmiştir. Adnan. Mesela 124 bin evliyanın yevmu’l-ahd ve misâk günündeki ahdleri. 124 Bu tezde bkz.g. s. s. gaflet. Şeyh Şerafeddin. sırru’s-sır.. tevfik kapısını kapatır. yevmu’l-misak. Şeyh Şerafeddin’in Nakşibendilikle ilgili görüşleri. Bununla birlikte kalb. Şeyh Şerafeddin’in daima Allah(cc)’ın ve Peygamber(sav)’in huzurunda bulunduğu anlayışı mevcuttur. Tarikat-ı Hakkâniyye’de yer alan mürşid. s. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Şeyh Şerafeddin’in ifadelerinde mevcuttur. 438.e. mirâc gibi konularda Şeyh Şerafeddin Dağıstanî’ye ait beyanlar silsile içerisinde ulaşılmış en kadim ve temel anlayışı temsil etmektedir. 441.e. “Adab-ı tarikatta birinci şart kir ve ayıp görmemektir. Bu ifadeler. evliya. ilgili başlıklarda paylaşılmıştır. Kir ve ayıp görmek kırk gün feyiz kapısını kapatır. K. 121 K.120 rabıta bahsinde incelenen makâmlara kaynak teşkil ettiği şüphesizdir. Mesela Hâlidiyye-i Hakkâniyye müridleri arasında. Adnan. 23 .123 Bugün Hakkâniyye mürîdleri içerisinde benzer anlayış. Abdullah-ı Dağıstanî’nin ve Şeyh Nazım’ın edep mevzuundaki anlayışlarında mündemictir. Adnan. nefs ile ilgili görüşleri. Hakkâniyye’nin genel tasavvuf anlayış ve uygulamalarına temel olmuştur. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/c. yeri geldikçe. sır. hafî ve ahfa ile ilgili makâmların. mürîd. Evliyaullah’ın nazarları kesilir”119 sözü edep bahsinde incelenen edep anlayışına kaynak teşkil etmektedir. “Peygamber(sav) ile hicapsız her lahza bir araya gelme makâmı bana verildi.Mürîd . evliyalar içerisinde mürşid-i kâmillerin ve ricalin vazifeleri ve kerametleri hakkında Şeyh Şerafeddin’in görüşleri önemli yer almaktadır.g. a. 123 K.com/?page_id=167.Şeyh Şerafeddin’in edep konusundaki şu ifadeleri.

Nakledilenlere göre.. Menâkıb-ı Şerefiyye. yevmu’l-ahd gününden itibaren bu güne kadar ümmet-i Muhammed’e hizmet etmekte olan ricalin isimlerini beyan etmiştir. iki öğün yerse muttaki.131 125 126 K. Futuhâtu’l-Hakkâniyye.126 Hz. Hz. 442.. 343-344. Bu uygulamaya vesile olabilecek vurgular. Bu uygulamalar.127 Detayları ve mahiyeti hususunda izahı bulunmayan bu ifade. bu manevi tecrübeden sonra Şeyh Şerafeddin. Adnan. “Kim günde bir öğün yerse sıddık. Şeyh Abdullah’a verdiğini ifade etmiştir. 127 K. a.e. 130 Aynı eser. Şeyh Şerafeddin’in de beyanları bulunmaktadır. Mesela Sırru’l-a’zamın Muhammed-i Medenî’den sonra kendisine verildiğini ifade etmiştir. Nazım Efendi’nin mirac ile ilgili bahislerinde yer almıştır. seyr ü sülûk uygulamalarında da müşâhede edilmektedir. s. Peygamber(sav) tarafından kendisine verilen Mehdi(as)’nin eğitilmesi vazifesini.e. 24 .Mürîdin tekâmülü hususunda.Nefs.g. vefatından kısa bir süre önce En’am Sûresi ne murakabe yaparak 7007 Nakşîbendî şeyhinin isimlerini tahric etmiş ve bu malumatı yakınındaki müridanıyla paylaşmıştır. Nakşî tarikatlara nisbeten daha ileri seviyededir.Mirac. bu bilginin kaynağı olarak gösterilmiştir. Nazım Efendi’nin hayatında ve tasavvuf anlayışında da önem arz ettiği şüphesizdir. 443-444.130 Mehdi(as)’nin yedi vezirinin ve kırk halifesinin isimlerinin zikredildiği sohbetlerde. ss. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/i. 17-20. tezimizde. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde vurgulanan riyazet.129 Hakkâniyye müridleri arasında yaygın olan bir görüşe göre Şeyh Şerafeddin. 131 Burkay. 128 Bu tezde bkz. Adnan.128 Bununla birlikte Nakşibendiyye’nin imamlık vazifesinin Hakkâniyye yolunun mürşidlerine verildiği hususunda. s. kalbinin daha fazla dayanamayacağını ifade ederek vefatını bir hafta öncesinden haber vermiştir. üç öğün yerse hayvandır”125 gibi ifadeler sohbetlerde zikredilirken.g. Şeyh Şerafeddin tarafından da yapılmıştır. ss. ss. bir sohbetinde. a. Şeyh Şerafeddin. 129 K. Bu tezde bkz. Bununla birlikte Şeyh Şerafeddin. Peygamber(sav)’in 12 bin miracı olduğuna dair görüşleri Şeyh Şerafeddin’den rivayet edilmiştir. Şeyh Şerafeddin. 443. Adnan. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/e.

Kars 2010. 13-31. Nazım Efendi’ye tevarüs ettiğini söyleyebiliriz. Karadağ. 21 yaşında iken gördüğü bir rüya üzerine Şeyh Şerafettin’in halifelerinden Şeyh Mehmet Necati Simavî’ye bağlanır. a. Mesela Şeyh Şerafeddin’in talebesi olan Şeyh Hasan Burkay’ın (v.8. Şeyh Abdullah’ın sohbetine gider. Mustafa İhsan Karadağ. 1-13. Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışına tevarüs eden öğretiler içerisinde önemli derecede belirleyici olduğu görülmektedir. Ethem-Baz. Mustafa İhsan. Şeyh Şerafeddin ve Şeyh Abdullah ile sohbet edip. Cebecioğlu. s. Hasan Burkay’ın Hayatı ve Görüşleri. Şeyhinin 1964 yılında vefatından sonra.Şeyh Şerafeddin döneminde kayda geçen bu ifadelerin tamamı düşünüldüğünde. O evliyalığın sırrını taşıyacaktır. Abdullah-ı Dağıstanî. 1426/2005)132 eserlerine yansıyan tasavvuf görüşleri. Haz. Şeyh Hasan kabrinin bulunduğu bu köyde 2005 yılında vefat etmiştir. Bkz. 1944 yılından itibaren İstanbul’a yerleşen Şeyh Turabî. Hâlidiyye-i Hakkâniyye cemaatinde muteber olan kaynaklar ve Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin tasavvuf anlayışıdır. 1393/1973) : Rivayete göre Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî. Şeyh Nazım’ın sohbetlerinde.: Yavuz Selim Uzgur. Bu kaynakların yanısıra. İbrahim. 1958 yılında Şam’a gönderir. o mürid vesıtasıyla Şeyh Turabî’ye Arapça bir risale gönderir. Miladi 1938 yılında Muharrem Hilmi Efendi’nin (v. en fazla Şeyh Şerafeddin’in anlayışının. Bu bilgilerin Şeyh Nazım’a intikaline delalet eden eserler. Şeyh Abdullah’tan tevarüs eden bazı görüşler ise. Bununla birlikte Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den icazet alan Şeyh Turabî’nin133 beyan ve sohbetleri de Şeyh Abdullah’ın anlayışına geniş açıdan bakmamıza imkân vermiştir. çalışmamızda yardımcı olmuştur. Tezimizde kullanılan bu eserlerin haricinde. Âb-ı Hayat Sohbetleri. Şeyh Nazım’ın. 1967 yılında Ankara’ya yerleşir.(39) Abdullah-ı Dağıstanî (v. Yukarı Sölez köyünde doğmuştur. . 1384/1964) terbiyesine girmiştir. kız kardeşi hamile iken ona: “Bebeğin adını Abdullah koy. 25 . Hâlidiyye-i Hakkâniyye silsilesinde olmayan ancak. nakledildiği görülmüştür. Başka bir ifade ile Hakkâniyye üstatları içeresinde. Şeyh Abdullah’ın tasavvuf anlayışı. 133 Şeyh es-Seyyid Hace Beyzade Turabî lakabıyla bilinen. 1957 yılında Şeyhi Simavî’nin vefatından sonraki ikinci yıl rüyasında Şeyhini görür ve mürîdleri kendi etrafında toplar. Ankara 1995. ss. Bkz. Semih Ofset. 1977 yılında Gölbaşı ilçesine 7 km uzaklıkta bir alana evlerin kurulmasına öncülük eder ve Hacı Hasan Köyü oluşur. risalenin şu anki hamilince neşredilmiştir. irşad vazifesini sürürmüştür. bunları nakleden kaynaklar vardır. Şeyh Adnan ve Şeyh Hişam’ın eserlerinde mevcuttur. 1914 Erzincan Kemaliye’de dünyaya gelmiştir. Bu risalede Şeyh Turabî’ye hafî koldan irşad yetkisi verildiği. Tarikatımızı Arap 132 1930 yılında Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı. bir müridini.

Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî daha sonra Kasiyyûn Dağının eteklerine taşınmış ve tekkesini kurduğu tepede 1393/1973’te Hakk’a rücû etmiştir. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî Gelibolu Cephesinde birinci Cihan Harbine katılmıştır. 136 Bkz.137 Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî’nin emriyle 15 yaşında evlenmiş138 ve altı ay sonra. ss. Bir sene kadar Bursa’da ikamet ettikten sonra Yalova yakınlarında Şeyh Muhammed-i Medenî’nin de ikamet ettiği Reşadiye’ye (Güneyköy) yerleşmişlerdir. ss. Ek 06. 162. 354-359.142 134 135 Fatıma Mehlika Mısıroğlu. K.naksibendihakkani.âleminde yeniden yayacak ve onun vekili de garb ve uzak şarka taşıyacaktır. 137 http://www. Oğlun yedi yaşına basınca bana getir.135 Rus yönetiminin baskılarından dolayı Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî ve Şeyh Abdullah. 354-359. a. beş sene sürecek ilk itikâfa girmiştir. s. o zamanda Rus işgali altında olan Dağıstan’da dünyaya gelmiştir. Hisham. 348. Sufî Way. seferberlik ilan edildiğinden. Hisham. İnsan Yayınları.140 Şeyh Adnan’a göre bu vasiyette Şam Şehri de zikredilmiştir. s.141 Bu vasiyetten dolayı Şeyh Abdullah.com/?page_id=169. “Eğer benim ölümümden sonra buradan hicret etme imkânın olursa git. 26 . s. 370. Ayrıca bkz.. İstanbul 1996.g. Semamızda Bir Yıldız.266-267. otuz yaşında ailesi ile birlikte Şam’a yerleşmiş ve orada. Ayrıca bkz.139 Şeyh Şerafeddin.e. a. Şeyh Abdullah’ın vefatı esnasında yanında bulunan Şeyh Hişam’a göre Dağıstanî. Adnan. Hisham.g. tekrar beş senelik bir itikâfa girmiştir. onu ben yetiştireceğim” demiştir. K. 138 Bice. 142 K. Futuhâtu’l-Hakkâniyye.. Sufi Way. 481. İstanbul 2006. 472. Hisham. 141 K. 140 K. Yirmi yaşında itikâftan çıktığında. vefat tarihini haber vermiştir.136 aileleriyle beraber Türkiye’ye hicret etmiştir.g. s.com/?page_id=169. Hayatî. a.e.134 Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî 1309/1891 senesinde. vefatından bir hafta önce 30 Eylül 1973 tarihini zikrederek.e. İşaret Taşları. s. 139 K. Adnan. http://www...” diye vasiyet etmiştir.naksibendihakkani. ss. Sebil Yay.

Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Ek 09. s. bu makâmların Şeyh Nazım’a. 364.145 Şeyh Abdullah’ın kendi ifadelerinden oluşturulan bir eserde sultanu’l-evliya. Hâlid-i Bağdadî’den kendisine kadar gelen meşâyıha atfen beyan edilen manaları tazammun etmektedir: “Benden sonraki halifem.146 Hâlid-i Bağdadî’den sonraki silsile üstadlarına atfedilerek beyan edilen sırr-ı azam. Nakşibendî imamlığı gibi makâmların. www. evliyaya Hz. Peygamber(sav)’den aldığı manevî bir emirle bu mescidi inşa etmiştir. feyzu’l-akdes gibi kavramlar. Kim ona itaat ederse. bu mescidin Mehdi(as)’nin merkezi olacağını ifade etmiştir. Adnan. sırr-ı azam ile birlikte intikal ettiğini ifade etmiştir. evladım Abdullah Efendi Dağıstanîdir. Şeyh Şerafeddin’in irşâd vazifesini devrederken söylemiş olduğu şu ifadeler. Sufî Way.1. Şeyh Abdullah. Şubat 2009 tarihinde Şam’da yapılan görüşmeye ait ses kayıtları arşivimizde mevcuttur. 146 K. Peygamber(sav) tarafından verildiğini bildirmiştir. Şeyh Abdullah’ın vefatından önce üç 143 144 Bkz. Şam (Cebel Kasiyyûn) Tekkesi: Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin kabri bugün Şam’da Cebel Kasiyyûn olarak bilinen bir tepededir. s. s. kim asi olursa bana asi olmuştur. 496.”147 Hakkâniyye tarikatında Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin yetiştirdiği iki talebesi. K. 145 K. 480. kare biçimli bu alanın inşasından önce Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî.e. s.com. 488. Bu kavramlar Şeyh Şerafeddin’den itibaren izah edilmiştir. Nazım Efendi’nin vazifeli vekilleri olarak hizmet etmektedirler: Şeyh Adnan Kabbani. 27 .. Vazifeniz ona itaat etmektir. İbrahim Efendi. Şeyh Hişam Kabbanî.a.g. mescidin Kâbe ölçüleriyle bire bir olduğunu söylemiştir. yüce Nakşîbendî Tarikatına nisbet edilen sırru’l-azam’ın ve en mukaddes nefesin tevarüs ettiği. Hisham. bana itaat etmiştir. Adnan.144 Şeyh Abdullah. bugün.8. Muhyiddin Arabî Camisi civarında yaşamış ve Hz. Kabrin türbedarı İbrahim Efendi ile yaptığımız bir mülakata göre.143 Kare biçiminde bir mescidin köşesinde bulunan kabrin bulunduğu alan ek bir bina ile genişletilmiş olup bugün namaz ve zikir için kullanılmaktadır. 091708-fenton-rs14thepowerofpatienceasexemlifiedbyProphedSahabaAwliyaMehdias. görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. Nakşibendîliğin imamlığına delalet etmektedir. gavs. a. 147 Aynı eser.sufîlive.

o zamanlar on yaşlarında olan Adnan Kabbanî ve abisi ile karşılaşmıştır. 150 2006 yılında yaptığımız ziyarette öğrenilmiştir.”152 Şeyh Adnan Kabbanî’nin Arapça olarak kaleme aldığı Fütuhâtu’l-Hakkâniyye adlı eseri.151 Şeyhinin emriyle Lübnan’a ziyarete giden Kıbrısî. Şeyh Adbullah-ı Dağıstanî’nin sohbetlerinden derlenmiş ve ilmi 148 149 K. Ek 11. Şeyh Adnan Kabbanî: Tarikat-ı Hakkânî’nin tebliğ ve duyurularının yapıldığı internet sayfalarında Şeyh Adnan Kabbanî’nin fotoğrafı vardır149 ancak.8. Bu hadise Şeyh Nazım ile ilk karşılaşmamızdı. s. ikindi namazında sağında bulunacak üç kişiyi Nakşî’lik yoluna davet etme vazifesinin kendisine. yanımıza namaza durdu. Amcam da çok şaşırmıştı. amcam ve kardeşlerim ile Beyrut’taki Mescide’l-Umeri El-Kabri’ye namaza gittik… Amcam imamlık yaptı. Arap coğrafyasının irşadıyla vazifeli kişi olduğu bilinmektedir. Adnan. O sırada bir şeyh gelip.2. s.150 Şeyh Hişam Kabbanî’nin abisi olan Şeyh Adnan genç yaşlarında iken Şeyh Nazım-ı Kıbrısî ile daha sonra Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî ile tanışmış ve Şam’daki sohbet meclislerine devam etmiştir. hayatı hakkında bilgi paylaşılmamıştır. Şeyh Abdullah tarafından emredildiğini söylemiştir. 151 K. Kıbrısî’den icazetli olarak.148 a. 496. Bkz. 386.kişiden razı olduğunu söyleyerek Nazım Efendi ile birlikte Şeyh Adnan ve Şeyh Hişam’ı zikrettiği rivayet edilmektedir. Büyük abimin ısrarıyla Şeyhi evimize misafir ettik. Bu karşılaşmayı Şeyh Hişam şöyle nakletmiştir: “1955 yılı… ikindi namazı vaktiydi. Şeyh Adnan Kabbanî’nin. 28 . Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Hisham. s. Daha sonra diğer abime adıyla hitap etti ve sonra bana da adımla hitap etti. 385 152 Aynı eser. Sufi Way. Namazdan sonra abime dönerek sen falan değil misin? diye adıyla hitap etti. isimlerle birlikte. ben ve iki biraderim namaza durduk. Şeyh Nazım. Bu şahsı daha önce hiç görmediğimiz için çok şaşırmıştık.

org/wiki/Hisham_Kabbani.naqshbandi. Tüm bu farklı mahiyetteki ilimler. tezimizdeki temel kaynaklardan biri olmuştur. ben değil sadece Peygamber(sav) vardı. Kendimi Hazreti Peygamber’in(sav) bütünü içinde bir parça olarak hissettim. Şeyh Hişam Kabbanî: 1945 yılında Beyrut.org. Bu anlayışa göre Hz. 155 Bkz.sufilive.156 Şeyh Nazım’ın damadı olan Şeyh Hişam. http://en.3. Ek 12. 156 http://www. yeşil renkle başlayıp mora dönüşen bir nûr olarak kalbime döküldüğünde.wikipedia. Çocukluğundan itibaren Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin ve Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin sohbet ve zikir meclislerinde bulunmuştur.03.8. 158 Hazreti Peygamber(sav)’i 124 bin ashabı ile bana doğru geldiğini gördüm… Peygamber’in(sav) bana sarıldığı anda. 1991 yılında Şeyh Nazım’ın emriyle Amerika’ya giderek Amerika Naşibendî-Hakkânî Sufî Yolu derneğini kurmuştur. ilmin manaları ölçülemeyecek bir nicelikte idi./sohbet/ashq/ 10. Amerika’daki Hakkânî dergâhlarının idaresini ve irşâd vazifesini yürütmektedir. Lübnan’da doğmuştur. O günden itibaren Kanada ve Amerika’da 13 sufî merkezi açmıştır. Şam’da İslam Hukuku eğitimi almıştır.2012. 158 miracın sırları olarak ifade edilen anlayışa kaynak teşkil etmektedir.154 Beyrut 155 Amerikan Üniversitesinin Kimya bölümünden mezun olan Şeyh Hişam. Bu kayboluştan hemen sonra kendimi Peygamber’in(sav) isrâ gecesi yükseldiği kayanın üzerinden yükselirken gördüm. İlahî divandan gelen “Ey Kulum huzuruma yaklaş” nidasını duydum.dayanaklarıyla izah edilmiş olması hasebiyle. Peygamber(sav)’in 29 .8. kendimi onda eriyerek kaybolduğunu gördüm.153 a. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’tan Tevarüs Eden Tasavvufî Düşünce ve Tarikat Âdetleri: Şeyh Abdullah’ın sohbetinden kayda geçen bir istihare rüyası. 157 www..htm. Peygamber(sav)’i taşıyan Burak’ın beni taşıdığını tecrübe ettim.157 a. 153 154 Bkz.4. Bu yolculukta Peygamber(sav) miraç gecesinde nail olduğu hakikatleri kalbime aktardı. “kab-ı kavseyn” makamındaki hakiki görüşe ulaştığımı gördüğümde. Lefke Dergâhında bulunduğu süre zarfında sohbet yaptığı ve hadralarda zakir başı olduğu görülmektedir.org/about/biohmk.com/LivingMasters. Şeyh Adnan halen Şam’da ikamet etmektedir. Kıbrısî’yi Lefke’deki evinde dönem dönem ziyaret eden Şeyh Adnan. saltanat.

Mesela Mehdi(as)’nin doğumunu ilk defa Şeyh Şerafeddin. Sufi Way. ümmetinin evliyalarını beraberine alarak uruc etmiştir. Peygamber(sav)’in ruhanî hakikati dahil her şey yok oldu. Şeyh Abdullah’a müjdelemiş ve İstanbul’da yeraltı Camiîni gözetmesini emretmiştir.g. bu haberlerden bir kısmı gerçekleşmiş. halka ayan olacağı yönündeki anlayış. 361. Şeyh Abdullah’tan duyduğu ifadeleri bir eserde toparlayan Şeyh Hişam’a göre. Diğer Konulardaki Görüşleri/c. Bunların bir kısmına Şeyh Şerafeddin’in ve Abdullah Dağıstanî’nin gelecekle ilgili ifadelerinin kaynaklık ettiği kanaatindeyiz. Şeyh Abdullah’ın ifadeleri mühimdir. a. Bu savaştan dolayı bir parçası olarak yaklaştığımda. 476. Her ev akıtılacak kandan müteessir olacak. kurtulan olmayacak” şeklindeki ifadeleriyle 1975 yılında başlayacak savaşı haber vermiştir. 1936 yılında.. s. 161 Bu tezde bkz. Adnan. Mehdi(as)’nin zuhurundan önceki alametlerin ilk defa Şeyh Şerafeddin tarafından Şeyh Abdullah’a haber verildiği rivayet edilmektedir. bir kısmı da gerçekleşmeyi beklemektedir. 160 K.160 Kur’ân’da bulunan birçok sırların. Hakkâniyye silsilesinde ilk defa Şeyh Abdullah tarafından zikredilmiştir. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Mirac başlığında incelenen bu anlayış ve bu anlayışa temel teşkil eden manevî tecrübe. miraca. Mehdi(as)’nin zuhuruyla izhar olunup. Rusya’nın gelecekte Türkiye’ye saldıracağı. Hisham. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde önemli bir yeri olan Mehdi(as) anlayışının terkibinde. s. Şeyh Nazım’ın Mehdi(as) ve ahir zaman bahislerinde. bir kısmını da ilk defa kendisi zikretmiş olduğu kanaatindeyiz. Nazım Efendi’nin beyanlarında yer almaktadır. melhametu’l-kubrânın gerçekleşeceği büyük harp bu haberlerdendir.Peygamber(sav). 159 K.159 Bununla birlikte Şeyh Abdullah. Bu ifadelerden bir kısmını şeyhi Şerafeddin-i Dağıstanî’den nakletmiş. Allah(ac)’tan başka hiçbir şey kalmadı. 1972’de “Beyrut kana boyanacak.161 Bu anlayışın tevarüs ettiği kaynak olarak Şeyh Abdullah’ın kendi ifadelerinin toparlandığı eserler gösterilebilir. Mesela 1966 yılından bir sene önce Arap-İsrail savaşı sonucuyla birlikte haber verilmiştir.Mehdi-Deccâl Anlayışı 30 . 352. “Körfez’de savaş olacaktır. s. Hisham. umuma izhar olunacağını ifade etmiştir. K. Mehdi bahsinde incelenen alametlerden diğerleri ilk defa Şeyh Abdullah tarafından açıklanmıştır. Yasin Sûresi’ne ait sırların. Bkz.e. gelecekle ilgili ifadeleri ve hadisatı yorumlamaları yer almaktadır. Mehdi(as) geldiği zaman.

. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî Hakkındaki İfadeleri: Kıbrısî. Uludağ’ın yeniden faaliyete geçeceği. Kur’ân-ı Kerîm’in yaklaşık 60 bin harfi başına. kader-i mutlakı değiştirebilir.163 Hakkâniyye içinde ilk defa Şeyh Şerafeddin’in ifadelerinde karşılaştığımız. Şeyh Abdullah’a göre bu tasarruf.999 kez hatmetmiştir. Hisham. bazıları dokuz kez hatmedebilir. İmâm-ı Rabbânî 9. Sufi Way. Şeyh Şerafeddin ise 19. Şâh-ı Nakşîbendî’nin ömründe 999 kez hatmettiği sultanu’z-zikri. Kahire’nin sular altında kalacağı. bu şekilde bir “hatim” türüne rastlamadık. ss. K. Aynı eser. Mehdi(as) ve İsâ(as) tarafından işaret edilen bir velînin Almanya’da halk arasında gizli olarak yaşadığını. Ek 10. “sultanu’zzikr” kudreti ile tasarruf ederler.164 Nitekim. Peygamber(sav)’den bu güne kadar sayıları hiç değişmeyen bu zâtlar. Peygamber(sav)’in aracılığıyla verilmiştir. olaydan haberdar edilmeyen Şeyh Abdullah’ın huzuruna dua istemek için giderler. Kalbinden ve gülümseyen yüzünden sıcaklık akıyordu.e.162 Bunların haricinde.”166 162 163 K. Hisham. bu velinin vakti geldiğinde insanları manevî irşâd için ortaya çıkacağı bilgileri. 164 Bu konuda şöyle bir menkibe rivayet edilmektedir: Beyrut’ta silahla vurulan bir mürîdin cerrahi ameliyata alınmasından sonra hadiseyi yaşayanlar. Kardeşimiz yaşayacak. 165 O yıllardaki fotoğraf için Bkz. ilahî huzurdaki en büyük dokuz evliyaya Hz. yaptığımız tasavvufî literatür çalışmasında. şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî ile ilk karşılaşmasındaki hislerini şöyle açıklamıştır:165 “Daha önce hiç böyle bir şeyh görmemiştim. Hz. Şeyh Abdullah’a göre bu kudrete haiz evliya.5. Şeyh Abdullah’ın gelip kendisini ameliyat ettiğini söylemiştir. 371-372. 12 bin ilmi ihtiva etmektedir. Bu yönüyle Kur’ân-ı Kerim’i bazıları ömründe üç kez. Şeyh Abdullah’a göre bu kudret. Bkz. a. Yüzünden ve alnından nûr akıyordu. 365. Şeyh Abdullah’ın ve Şeyh Nazım’ın çeşitli ifadeleri bulunmaktadır. evliyanın dokuz büyük tasarrufu konusunda. s. Ameliyat başarılı geçecek’ der. 372-373.999 kez. Şeyh Nazım’ın. a. gelecekle ilgili diğer ifadeleridir. Ertesi gün komadan çıkarak iyileşen mürîd.8. Rabbine niyazıyla mürîdinin defterinde yazılı. 31 . Huzura girdikleri anda Şeyh Abdullah ‘Geri dönün! Kaderinde ölümü yazılmış kardeşimize yaptığımız dualar müstecab oldu.g. ss.dünyanın geri kalanını etkileyecek büyük bir ateş yükselecektir” şeklindeki ifadeleriyle de 1991’de olan Irak harbini haber verdiği beyan edilmiştir.

380. a. Ethem. 1970’li yıllarda yaptığı sohbetlerde Nazım Efendi.172 166 167 K. Sufî Way. Ondan (şeyhinden) işitiyorum ve işittiğimi naklediyorum. Nazım Efendiye göre bu durum. böyle işittim de öyle işitiyorum. Sultanlar içerde”171 Nazım Efendi. 010909-msh-london-priority-know-ur-shaykh-is-looking-at-you. Kıbrısî. Yalnız hüviyetini sorarım. Anka Yay. Efendimizin bulunduğu meclislerde Abdullah-ı Dağıstanî’nin ruhanî zerresi de hazır olmuştur. 119. s. Bizde böyle bir tahta kutu (Lefke Dergâhı) uydurduk orada oturuyoruz… İşte o kadardır. sohbeti. 171 Hakkânî. bizi kapıcı koymuşlar. “medet ya sultane’l-evliya” şeklindeki ifadeleri ile Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’ye hitap etmektedir. Hak Dost 4. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde nasıl gördüğüyle izah edilebilir. Kıbrısî’nin kendisini. kendisi yerine şeyhinin yaptığını sıklıkla ifade etmiştir ki bu. sohbetlerinde.com. 210 . 45. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’ye geçmiş asırlardaki evliyalara verilmeyen dokuz büyük kerametin verildiğini söylediği bir sohbetinde bunların bir kaçını mürîdleriyle paylaşmıştır. fenâ fi’ş-şeyh makâmıdır.Mürşid. Şeyh Abdullah’a verilen dokuz büyük kerametten biridir. s.170 Bu anlayış. Istılahta fenâ fi’ş-şeyh kavramıyla izah edilen bu tür beyanlar. Görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur.sufilive. Peygamber Efendimize(sav) nübüvvet gönderildiği andan itibaren. 32 .168 Kıbrısî’nin günümüzde yaptığı sohbetlerde dahi müşâhede edilmektedir.e. Tasavvuf Sohbetleri.Bu ifadeler. 170 www. Sultan (Abdullah-ı Dağıstanî) içerdedir... Kıbrısî’nin. 18. s.169 Mesela Şeyh Nazım. 169 Şeyh Nazım’ın tasavvuf anlayışında bu ifadelerin ihtiva ettiği mana için bu tezde bkz. içeri kim isterse girer. s. 168 Cebecioğlu. 172 Kıbrısî. Hisham. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözcüğü(TTDS).g. Bu manada Kıbrısî. s. İstanbul 2004. Mesela 1976 yılında yapılan bir sohbette “Zaten konuşan o ya. şeyhinden kalbî bir tesir aldığına delalet etmektedir. Bizim başka bir şeyimiz yok. tarikat içerisindeki mevcudiyetini ve konumunu. Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/c. 2008 yılında yaptığı bir sohbette. sadece şeyhinin emrine istinad ettirerek şu cümlelerle ifade etmiştir: “… Ben kapıda duran adamım. Aslında konuşan odur”167 diyerek benzer manalardaki ifadeleri sohbetlerinde ve dualarında sarf etmiştir.

miraç gibi konularda Şeyh Abdullah’a ait düşünceler. bu söze mezun olan şeyh 173 174 Kıbrısî. ilgili bahislerde incelenmiştir. 51. evliya. Şeyh Abdullah’ın. Nazım Efendi bu tür beyanların manevî izin olmadan yapılamayacağını ancak. Mehdi ile görüşme için. Medine-i Münevvere’den Rubu’l-Halî’ye (Necid ile Yemen arasında bir çöl) tayy-i mekân ile gitmesi. Yemanî ile kimsenin anlamadığı bir lisanda konuşmuştur. bu beyanlardan bir kısmını manevî tecrübelerine dayandırmıştır. Şeyh Abdullah. 33 . ss.173 1970’lerde yaptığı bir sohbette Nazım Efendi. 136-137. bu hadisenin dokuz büyük keramet ile ilgili olduğu beyan edilmemişse de. ya da buradaki meşayıhdan bu hakikat membalarını söyleyecek bir kimse. varis-i Muhammed(sav) olan mürşidin yoluna ve ziyaretine gelirler. Şeyhi Dağıstanî’nin tanık olduğu başka bir kerametini bu dokuz keramet içinde saymaktadır. Şeyh Şerafeddin’in Mehdi(as)’ye ilim nakletmiş olması ve Şeyh Abdullah’ın Mehdi(as)’den sorumlu evliya olması174 bu anlayışın misalleridir. 176 Aynı eser. şöyle ifade etmiştir: “Şimdi ya Anadolu’da.176 Mehdi(as).175 Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî’nin yetiştirdiği mürşidler içinde sırr-ı azamın Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’ye verildiğini ifade eden Kıbrısî. Aynı eser. bu manayı tazammun etmektedir.Kıbrısî. Dağıstanî’nin Sahibü’z-zaman (Mehdi) ile görüşmeye gittiğinde kendisini de götürdüğünü söylemiştir. mürşîdlerin tümü. ss. bir hadise üzerinden anlatmıştır. ya Arabistan’da. Şam/Suriye’ye ziyarete gelen Abdu’r-Raûf-ı Yemanî ile yaptığı sohbette tercümanı devreden çıkarıp. s. Her ne kadar. s. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisindeki Mehdi telakkisi. tarikata ayrıcalık kazandıran bir anlayıştır. 119. Bununla birlikte. Dolayısıyla hiçbir mürşidin yoluna gitmez. Buna göre murad olan kul. tüm mürşîdlerin mürşîdi bir makâmdadır. Buna göre Şeyh Dağıstanî. 175 Aynı eser. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’nin bu izine sahip olduğunu. Tasavvuf Sohbetleri. Şeyhinin mürîd değil murad olduğunu. 119-120.

178 Atay. Kıbrısî. Kendisi sakal -ı şerifini düzeltip.’ Peygamber(sav) izin verdi ve oturdular. Bu. Rasûlullah(sav) izin verip ‘oturun’ dedi Onlar oturdular. Ruh Rabbimin emrindedir’ ayetini okudu…” Bkz. Peygamber (sav) ile yakazen bulunduğu meclisteki bir tecrübesini Nazım Efendi. resmî olaraktan oturdu. Hz. onlara takdim edip. s. ikinci sırada Türk mürîdler ve üçüncü sırada bâtılı mürîdler oluşturmuştur. şöyle nakletmiştir: “Bir defasında Rasûlullah(sav) mecliste üzüm yiyormuş. saygı göstermeleri. Onların huzuru merhamet etmeleri. ‘Hırsız viraneye mi gelir. 126-127. s. Şeyhimiz Hazretlerine açılmış bir kapıdır. 1980’lerin başından itibaren ise. izinle söyleniyor. yani şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’nin vefatından üç sene önce gerçekleşmiştir. çoğunluğu ilk sırada Güney Asyalı mürîdler.178 Nazım Efendi’nin 1980’lere kadar Londra’daki irşâd meclislerine iştirak edenlerin çoğunluğunu. Kıbrıslı Türkler oluşturmuştur.yoktur. O gelen heyet içeri girdi. Tasavvuf Sohbetleri. Bu. 77. Dışarıdan bir Sahabe-i Kiram gelip. lakin Sultanu’l Enbiya benden hesapsız büyüktür’ … Sonra demişler ki: ‘Ya Muhammed (sav). devrinin gavsı olduğunu savunan Şeyh Nazım. Nakşibendî-Hakkânî Yolunun Dış Ülkelerde Kuruluşu ve Yayılması: Şeyh Nazım’ın Londra’ya ilk ziyareti 1972’de. Bütün Sahabe -i Kiram da resmî olarak ayakta durdular. Salkımı tutup ağzıyla topluyormuş. Peygamberi(sav) yakazen görebilmektedir. kalplerine imanın işlemesine neden oldu. altından topluyorsun?’ Efendimiz(sav): ‘Bizim sonumuz hayatımızın en tatlı günü olsun.179 1996 yılında yapılan bir çalışmaya göre Londra’daki mürîdlerin 177 Şeyhi Dağıstanî’nin. Deki. 95. Dediler ki ‘Ya Muhammed(sav). Batı’da bir Nakşî Cemaati. O gelen heyetin kalplerine. gavs anlayışını Nazım Şeyhi Efendiye Abdullah-ı göre Şeyh Dağıstanî’nin Abdullah-ı özellikleri Dağıstanî. neden oradan yemiyorsun da. şekillendirmiştir. ‘Ya Muhammed(sav). ile Hz. daha tatlı. yoksa hazineye mi gelir?’… sonra dediler ki: ‘Ya Muhammed bize ruhtan haber ver’ Efendimiz(sav): ‘Sana Ruhtan soruyorlar.’ Peygamber Efendimiz(sav) ‘Ya Ebu Bekir! Sen cevap ver’ demiş… Hz. Peygamber-i Zi’şan üzümü indirdi. Sahabe öyle duruyor. Halbuki biz ibadet ederken. bizim kalbimize hiç havatır gelmiyor. biz işitiyoruz ki senin Sahabelerin namaz kılarken kalplerine bir sürü havatır geliyor. hemen o üzümü oraya koyup yukarı kaldırtmış. sen mi ondan büyüksün?’ Sıddık demiş ki: ‘Benim ömrümün günleri ondan çok. 179 Aynı eser. Rabbimize kavuştuğumuz gün olsun diye’ … H z. Ebu Bekir ‘Ey Yehud’ demiş. hamâmesini başına koyup. ‘Ya Rasûlullah! Yahud’dan bir heyet geliyor’ dediğinde. söyleyen odur bizi zannetme” Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin.177 b. daha İslam’a girmeden merhamet düştü. Peygamber(as). üzümün bu üst tarafındaki taneler daha olgun. Ebu Bekir(ra) o mecliste hazır iken demişler ki: ‘O mu senden büyük. sahabelerine izin ver otursunlar. ss. üzümü alttan alta yemeye başladı. kendisinin gavs olmasından kaynaklanan dokuz büyük kerametinden birisidir. 34 . 97. O gelen heyetin reisi demiş ki. Ona izin vardı.

183 Bkz. Şeyh Nazım’ın Londra ziyaretleri süresince artmıştır. Hindistan. dünyadaki mürid sayısının iki milyon olduğu beyan edilmiştir.g. Ancak bir internet sayfasında. Batı’da bir Nakşî Cemaati. Aynı eser.e. 187 K. Londra.185 Kıbrısî. Bu ziyaretler. ifade edilmektedir. 15. Hisham. s. Malezya. 1. 17. s. 396. Bu gayretleri neticesinde Kuzey Amerika’da 10 binden fazla kişinin İslam’a girip.. devlet ricali ve halk tarafından ilgiyle karşılanmıştır. İlk ziyaretinde 15’ten fazla eyalette değişik din. babası tarafından beyni yıkandı gerekçesiyle.187 Dünyadaki dergâh ve mürîd sayısı hususunda rakamlar.com/ 35 . 186 Bkz.181 2000’li yıllarda bâtılı mürid sayısında düşüş olduğu yönünde bir görüş de bulunmaktadır. resmi olabilecek bir kaynak tarafından beyan edilmemiştir. 185 Aynı eser.büyük çoğunluğu Pakistan. Amerika’yı ziyaret ettiği bilinir. 1990’lı yılların sonuna kadar sürmüştür. 1991’den itibaren.184 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî Amerika’ya ikinci ziyaretini 1993’te yapmış ve orada pek çok yeri dolaşmıştır. s. 93. Anglo-Sakson kökenli mürîdler arasında bir İngiliz Lordunun da bulunduğu ve bu kişinin tercih ettiği alışılmadık münzevî hayatından sonra. 14. aynı rakamı 180 181 Atay.186 Buralarda. Şeyh Hişam. Mehdi hususunda bildirilen bazı haberlerin gerçekleşmemesiyle alakalıdır. 1986’da Uzakdoğu seyahatini gerçekleştirmiş ve Bruney. Hakkânî’nin bâtılı müridlerinin sayısındaki azalma. Singapur. a. 188 http://www. Nakşibendîlik metoduyla irşad edildiği. Hisham. 396. 184 K. Bangladeş gibi Güney Asya ülkelerinden gelen göçmenlerden oluşmaktadır. s. Pakistan ve Sri Lanka’yı ziyaret etmiştir. Ek 16. Sufism in West. mezhep ve kültürden insanlarla görüşerek onların hidayetine vesile olmuştur.188 2000’li yıllarda yapılan bir röportajda.183 Kuzey Amerika’da aldığı desteklerle Nakşibendî tarikatına ait 15 merkez açmıştır. 396.haqqanisoul. psikolojik tedaviye tabi tutulduğu kaydedilir. Ek 13. s. s. Hindistan. Beyrut ve Dağıstan üçgeninin ele alındığı bir yazıya göre. Sufi Way. 182 Jorgen.180 Bâtılı mürîdler.182 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin. 99.

tanınmış simalarında bey’at aldığı ya da Şeyh Nazım’dan dua istediği görülmektedir.youtube. video arşivimizde mevcuttur.com/Shaykh Nazim Habib Ali Jifri.youtube.195 189 190 Jorgen. Hakkânî dergâhlarının sayısının bir veri teşkil edebileceğini söylemek mümkündür. 118. dünyanın farklı köşelerinden.sufilive. medya ve ilim adamlarının da ziyaretlerine yönelik çok sayıda video kaydı arşivlerde mevcuttur. Sufism in West.youtube. Muhammed Ali bu bey’atı.org/archive. 193 www. elimizde kaynaklara dayalı.Talaa Badru. Mesela internette paylaşılan bir videoda eski boksör. İlgili kayıt. www. dünyadaki Hakkânî müridlerinin sayısı hususunda. 192 www. Ek 18. İnternette. 194 www.193 Türkiye’nin çeşitli illerinden maneviyat.com/Shaykh Nazim Parvaz Musharraf.com/Shaykh Nazim Cat Stevens .189 Her ne kadar. Bu röportajda 60 bin Amerikalının ihtida ettiği ve 20 bin Müslümanın Nakşîbendî bey’atı aldığı da söylenmiştir. Şeyh Nazım’ı Lefke’de ziyaret etmişlerdir.190 Pakistan Başbakanı Pervez Müşerref.192 Suriye âlimlerinden Habib Cibril. kesin bir rakam olmasa da. Ayrıca Bkz. Nakşibendî bey’atı almaktadır.telaffuz etmiştir. 191 www. farklı insanların Tarikat-ı Hakkâniyye çatısı altında toplandıkları bir vakıadır. 195 Baknz. siyaset.194 Her şeye rağmen dünyadaki Hakkânî müridlerinin sayısı hususunda. bir harita üzerinde bulmak mümkündür.com/Boxer Muhammad Ali taking Bayah in Naqshbandi Order!. http://www. Hakkânî dergâhlarının dünya üzerindeki yerleri. İlgili kayıt. s.youtube. Muhammed Ali. Şeyh Nazım’ın Amerika vekili Şeyh Hişam’dan almaktadır.com/centers/ 36 . video arşivimizde mevcuttur. dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen müridlerin yanı sıra.saltanat. Lefke Dergâhı’na.191 Yusuf İslam (Cat Stevens).

mevlevî şair Kaytaz-zade Nazım Efendi ve Zehra Hanım’ın kerimesidir. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. Ek19. anne tarafından ise Mevlana Celalettin Rumî’ye dayandığı bilinmektedir. Hatice Hanım. Doğum Yeri ve Ailesi: Şeyh Muhammed Nazım Adil el-Kıbrisî el-Hakkânî en-Nakşîbendî’nin hayatı hakkındaki bilgileri. Ek 20. dolayısıyla nesebinin Hz. yakınlarının ve halifelerinin kendisi hakkında yazdığı kitaplardaki malumatlara dayanmaktadır. Larnaka’daki Hala Sultan Türbesinin imamı olduğu bilinmektedir. Peygamber(sav)’e dayandığı. Atay.197 Adil Efendi. araştırmacıların kendisiyle yapılan şahsi mülakatlara istinaden yazdıkları makale ve otobiografilerden.BİRİNCİ BÖLÜM NAZIM-I KIBRISÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 1. 199 K. 376. http://www. Kadirî olduğu bilinen Hacı Hasan Efendi’nin validesi Hatice Hanımdır. bir kız olan ailenin.com/?page_id=171. 23 Nisan 1340/1922’de.199 Baba tarafının Şeyh Abdülkadir Geylanî torunu olduğu. Sufi Way. 200 K. Bu tarihte babası Ahmet Adil Efendi. Ayrıca Bkz. s. ŞEYH NAZIM ADİL EL-KIBRİSÎ EL HAKKÂNÎ’NİN HAYATI a. s. Şeyh Nazım Kıbrısî (ks) Hayatı ve Eserleri. Digital Production (Belgesel Film). Hisham. 502. s.200 196 197 Bkz. Hacı Hasan Efendi198 ile Fatma Hanım’ın oğuludur. s.naksibendihakkani. Kıbrıs’ın Larnaka Köyünde dünyaya gelmiştir. 70. bu mülakatlara ait paylaşılan ses ve video görüntülerinden. Ayrıca Bkz. Semamızda Bir Yıldız. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. 54 37 . üç erkek. Tatlıcan İsa. Mısıroğlu. yedinci bireyi olarak. Adnan. 198 Bkz.196 tapu dairesinde memur olarak çalışmaktadır. Kıbrısî’nin dedesi Hacı Hasan Efendi’nin. Batıda bir Nakşî Cemaati.

maddi ilimlerdeki eğitim hayatını yarıda bırakarak. 205 K. 503-504. şiddetli bir Medine arzusunda bulunduğunu ifade etmiştir. ss. ss. 1359/1940 senesinde liseyi bitirerek İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesine kayıt olmuştur. a. 204 http://www. Dervish Yay.e. 70. Atay. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Bu yıllarda ikinci cihan harbinden dolayı Kıbrıs’a gidemeyen Kıbrısî. Batı’da Bir Nakşî Cemaatı. 38 .. s. Aynı zamanda Nakşîbendî meşayıhından Şeyh Süleyman Erzurumî’den (v. 5-6. 7.com/?page_id=171. diğer abilerinin ise vefat edene kadar Şeyh Nazım’ın müridleri olduğu bilinmektedir. Bkz. Adnan.205 Bu dönemde vaktinin çoğunu tefekkür ve manevi dersler ile Sultan Ahmet Camiî’nde geçiren Kıbrısî. München 2007. Eğitim Hayatı: Şeyh Nazım Efendi ilkokula 1928 yılında başlamıştır.202 Bugün kardeşlerinden hayatta olan yoktur. fakülte haricindeki vakitlerinde Hacı Fuat Efendi’nin dini sohbetlerine katılmış. 203 1996 yılında bir erkek kardeşinin İstanbul’da yaşadığı ve Şeyh Nazım’ın müridi olduğu bilinmektedir.naksibendihakkani. Cuma Hutbeleri. Şeyh Cemalettin El-Lasunî Efendi’den Arapça ve hadis dersleri almıştır. Nefi ve Hasan isimli üç erkek kardeşi201 ve bir kız kardeşi ile birlikte yedi kişilik bir ailede büyümüştür. s. Ek 21.. Atay. manevi ilimlerdeki terbiyesi için Suriye.203 b. 1368/1948) tasavvuf terbiyesi almıştır. Abilerinden birinin genç yaşta vefat ettiği.207 201 202 Bkz.206 Bu dönemde yaşadığı bir manevi tecrübe üzerine.Cemaleddin.g. 207 Aynı yer. 70. 2011 yılında yapılan ziyarette ağabeyinin vefat ettiği söylenmiştir. Şam yolculuğuna çıkmıştır. 206 Hakkânî. Hakkânî Şeyh Muhammed. s. Ebediyete Davet. Başladığı sene Türkiye’de harf inkılabı yapılmış olduğundan okulda sadece 204 birkaç ay Osmanlıca’dan sonraki eğitim hayatı latin alfabesiyle okumuştur.

Fakat henüz şeyhimden izin yoktu. Beni eğitiyor ve kalbime manevî ilim yerleştiriyorlardı. Gelip beni omzumdan sarsarak ‘Şimdi müsaade geldi. İstanbul) şeyhlerim Şeyh Cemalettin El-Lasunî ve Şeyh Süleyman Erzurumî ile birlikte kılıyordum. Şam’da bulunan Şeyhine git. Oradan eski bir kent olan Hamâ’ya geçtim. Bana ahfadımdan birisi buraya gelecek. Bende Humus’daki Halid Bin Velid (ra) kabrini ziyaret ettim ve mescidinde namaz kıldım. Sabah namazlarını o camide (Sultan Ahmed Camiî. Şam’a gidişi denedim ancak imkânsızdı. Bu izin sana benden ve Peygamberimiz (sav)’den geliyor’ dedi Zuhurat bitmişti.c. Sonra bir adam bana gelerek ‘Dün gece rüyamda Peygamber(sav)’i gördüm. Seni benim de şeyhim olan Abdullah-ı Dağıstanî’ye havale edinceye kadar emanet aldım. Yanına koştum. saldırı için hazırlanıyordu. gördüğü manevî bir işaretin Süleyman Efendi tarafından onaylanması üzerine yola çıkışını ve Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî ile buluşmak üzere Şam’a yolculuğunu şöyle ifade etmektedir: “Orda kalbime rahmet ve selamet geliyordu. İstanbul’dan Halep’e trenle gittim. Sırların ve manevî terbiyen bende değildir. Sırların ve irşâdın onun elindedir. Şeyhi Abdullah Dağıstanî ile Buluşması: Kıbrısî. O senin anahtarlarını tutuyor. Onu misafir et diye emrederek senin suretini bana gösterdi. Bu olayı söylemek için şeyhimi aradım. 39 . Birçok kez rüyalarımda Peygamber Efendimiz(sav)’i beni mübarek huzuruna çağırırken gördüm. O kişinin sen olduğunu görüyorum’dedi Söylediklerinden çok müteessir olmuştum. Şam’ı işgal etmiş Fransızlar’a karşı İngiliz kuvvetleri. O zamanlar beni Şam’ın mübarek topraklarına çağıran birçok rüyalar gördüm. Camide bana tahsis ettiği odada bir sene kaldım. Bir gün kalbimdeki bu hasretin çok yoğun olduğu bir günde Şeyhim Süleyman Erzurumî Hazretlerini gördüğüm bir zuhurat hâsıl oldu. Bana kollarını açıp ‘Evladım zuhurattan memnun musun?’ dedi Olan biten her şeyden haberdar olduğunu anladım. Bana başka bilgi vermemişti. Tasavvufa İntisabı. Süleyman Efendi’yi yaklaşık iki saat sonra camiye gelirken buldum. Sadece Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî demişti. Kalbimde her şeyi bırakıp Peygamber(sav)’in mübarek şehrine göç etmek için derin bir arzu vardı. Davetini kabul ettim.

378-379. bu buluşmaya Şeyh Said Sabaî adında bir zat ile birlikte Humus’tan gidilmişt ir.g..210 Şeyh Hişam’ın yazdığı otobiyografide ise Kıbrısî. Hz. İstanbul’dan ayrılışından sonra bir sene sürmüştür. Kıbrısî. bu buluşmaya yalnız gitmiştir.211 Şeyh Nazım ile 2011 yılında yaptığımız mülakatta bu durumu sorduğumuzda.209 Kıbrısî’nin. Mesela Şeyh Adnan’nın naklettiği ifadelere göre. Adnan. Büyük 208 209 K. Şeyh Abdullah’ın ve Şeyh Nazım’ın uzun süreler sohbetlerinde bulunan Şeyh Adnan ve Şeyh Hişam’ın yazdıkları eserlerde rivayet ettikleri bazı hadiselerin detayları birbirinden farklılık arz etmektedir. Her adım bir makâmdı ve her makâmda kalbime daha önce hiç bilmediğim ve duymadığım bilgiler geliyordu. oradan da Şam’a geçmiştir. Kıbrısî’nin bu yolculuğu.Namaz kılmak ve Humuslu iki büyük âlimin meclislerinde bulunmak dışında odamdan çıkmıyordum. Bu rüyayı kendisi şöyle anlatmıştır: “Sonra bir zuhurat hâsıl oldu ve namaz kıldığımız yerden gökyüzünün kabesi olan beytu’l-mamur’a merdivenle tırmandığımı gördüm. Beytu’l-mamura varıncaya kadar kelimeler ve cümleler muhteşem bir şekilde bir araya geliyor ve yükseldiğim her makâmda kalbime veriliyordu. 210 K. Hisham. kendisinin Süleyman Efendi tarafından yönlendirdiğini zaman zaman ifade etmiştir. Sufi Way.”208 Şeyh Nazım savaş şartlarından dolayı. Karşılaşmada Şeyh Abdullah. s. Nazım Efendi şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî ile buluştuğu gece bir rüya görmüştür. Humus’tan kara yoluyla Tripoli’ye. 505. s. s. Peygamber Efendimizin(sav) imam olduğu namaza durmuş peygamberleri(as) gördüm. Hisham. 133. Nazım Efendi’ye önce “Matlubuna hoş geldin” demiş sonra “Emniyete vasıl oldun” demiştir. Onların da arkasında evliyaları (gördüm).e. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. 40 . Onların arkasında safa durmuş Peygamberimizin 124 bin sahabesini(ra) gördüm. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî ile ilk karşılaşmalarından şeyhinin: “Oğlum! Seni biz teslim aldık” dediğini bir sohbetlerinde ifade eden Kıbrısî. kendisinin Şeyh Sa’id Sabaî adlı bir refakatçi ile gittiğini söylemiştir. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî ile buluşması hususu. Ebu Bekir’in(ra) hemen sağ yanında iki kişilik boş yer kalmıştı. ss. Orda. 211 K. a. 380. Tasavvuf Sohbetleri.

Şeyhinden Aldığı İlk Manevî Vazife: Kıbrısî’nin şeyhiyle beraber geçirdiği bir günün sonunda. Sese yöneldiğimde heybet. Kıbrısî’nin bu konudaki tasavvuf anlayışı için. Bu vaziyette garaja vardığımda yanıma bir kişi geldi ve ‘Şeyh Efendi Trablus’a gidiyorsun? Şuradaki otobüs hemen kalkacak’ dedi Bir halime bir de adama baktım. mürşid-i teberrük makâmına vasıl olduğun manasını tazammun etmektedir. Çünkü bu ilahî bir şeydi. bir günde manevi tekâmülünü tamamladığı ve irşad için ulaşılması gereken. Buluştuğu gecenin sabahında manevi makâmlara nail olduğunu ifade eden Kıbrısî. bu tezde bkz. Peygamber Efendimiz(sav) namazı kıldırırken kıraatinin güzelliği tarif edilemezdi. s. irşad vazifesiyle görevlendirilmesi. Gözleri biçimli ve menekşe rengiydi. 41 . Ona döndüm ve dedim ki ‘Kıbrıs yolculuğuna azmettim.Mürşid. Ona ‘evet. celâlli bir şeyh gördüm. Beni de oraya çekti ve sabah namazını beraber kıldık. Şeyh Sa’id Sabaî. Şeyhinin “Evladım halkının sana ihtiyacı var. Humus’a vardığımda fukaraya dağıttım. Dünya malına el sürmeyeceğim diye yeminimden dolayı para namına dirhem yok’ dedim ve Lübnan’a gidecek garaja yönlendim.”212 d.213 Ancak Kıbrısî. Hisham. vakar ve nûr sahibi. 383. Bu namazın tatlılığını daha önce hiç yaşamamıştım. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/b. Bugün Kıbrıs’a git!” diye emrettikten sonraki dönüş yolculuğunu şöyle anlatır: “Elini öptükten sonra yola çıktım. O sırada adam tebessüm ederek ‘Bin hele! İnşaallah öderiz’ dedi Allah’a hamdederek otobüse bindim. bu mananın tasavvuf ıstılahında karşılığı olan icazetnameden bahsetmemiştir. Hiçbir kelime tarif edemezdi.Şeyh Efendi o boş yere gitti. Fransızlar Şam’ı işgal etmişler ve İngilizler de Fransız’ları çıkarmak için şehri kuşatmışlardı. Sabah namazı bitince zuhurat da sona erdi ve şeyhim benden sabah namazı için ezan okumamı istedi. İkinci Dünya Savaşının en şiddetli zamanıydı. Tripoli limanına indiğimde ‘Sen Şeyh Nazım değil misin?’ diye nida eden bir ses duydum. Şimdilik sana yeterli olanı verdim. Dünya metaına ait her şeyi. 212 213 K. Sufî Way. Şeyh Efendinin emrine hürmeten bana refakat ediyordu.

383. yaklaşık sekiz günde tamamladık… Kıbrıs sahiline ayak bastığımda çok şiddetli bir hâle girdim. 509. Onun hizmetini yap ve misafir et’ diyerek. Rüyamda Hazreti Nebî(sav)’yi gördüm. 215 Bkz. 217 K. Bu davaların sonuçlanacağı zamanlarda. Bkz. Tüm cehdini sarf ederek bir küçük balıkçı sandalı buldu215 ve ona yüklü miktarda para verdi. Normal bir gemi ile altı saat sürmeyen yolculuğu. 507-508. s. Türkiye’deki gibi. bir hafta hapsedilmiştir.benim’ dediğimde bana: ‘Üç gündür seni bekliyorum. ss. Bu esnada Nazım Efendi. Hisham.g. yaptığı ilk şey. Allah(ac) onu. a. Digital Production (Belgesel Film).218 2011 yılında yaptığımız bir mülakatta bu durum 214 Şeyh Hişam’ın naklettiğine göre Şeyh Münir. Mela-i âlâ’daki tüm makâmlar açılıyordu.217 Şeyh Adnan’ın eserinde Nazım Efendi’nin beraati. Şeyh Hişam’ın eserinden farklı bir nedene dayanmaktadır.e. Ayrıca Bkz. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Adnan. Şeyh Adnan’ın eserinde Kıbrıs’ta Arapça ezanın serbest olması. Nazım Efendi’yi seven Kıbrıslıların protestoları sonucunda gerçekleşmiş ve Nazım Efendi serbest bırakılmıştır. Kıbrıs’taki tüm camileri dolaşarak ezan okumaya devam ettiğinden hakkında 114 dava açıldı.214 Beni üç gün misafir etti. Bana kalk ve evladım Nazım’ı karşıla. Şam’dan dönüşte de balıkçı sandalı bulan ve yardımcı olan kişidir..”216 Şeyh Nazım’ın Kıbrıs’a vasıl olduğu dönem Arapça ezan okumak. Kalbim patlayacak gibiydi. Kıbrısî’nin. Yanımda afakı kaplayan bir şekilde şeyhimin ruhaniyetini gördüm. Okuduğu Arapça ezandan dolayı tutuklanan Kıbrısî. Sufi Way. Nazım Efendi ile bu karşılaşma Şam’a gidişte olur. Tatlıcan. camide ezan okumak olmuştur. s. Adnan. Türkiye’de Adnan Menderes ezanın Arapça okunabilmesi ile alakalı kanunu çıkarmasından dolayı tüm davalar düşmüştür. Akdeniz’in doğusundaki muhasaradan dolayı gemi bulamıyordu. Tripoli Müftüsüdür ve aynı zamanda şehirdeki tüm tarikatların Şeyhidir. Bu süre zarfında Kıbrıs’a gidecek gemi araştırıyordu. Manevî ilimler ve ledunî hakikatlere ait makâmlar bana keşfoluyordu. Kıbrıs’ta da yasaklanmıştı. bana ve enbiyanın sırlarına varis kılmıştır. Şeyh Nazım Kıbrısî. Bu durumdan dolayı resmi makâmlar tarafından kendisine dava açıldı. 42 . doğduğu beldeye girdiğinde. 218 K. s. Ek 23. senin suretini gösterdi dedi Bana kendisini Şeyh Münir el-Melîk olarak tanıttı. Muhammad Hisham Kabbani. 380. 216 K. The Naqshbandi Sufi Way. Hapisten çıktığında Lefkoşa Camiî’ne giderek tekrar ezan okudu.

1952’de tekrar Şam’a döndüğünde Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin mürîdlerinden Hacı Âmine Hanımefendi ile evlenmiştir. 224 Atay.224 Evlendikten sonra Şam’da şeyhinin yanında bir eve yerleşen Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. hukuki beratın gerçekleştiğini söylemiştir. insanlara maddeciliği bırakmalarını telkin etmiş.naqshbandi. Peygamber’e dayandığı rivayet edilen Hacı Âmine. Şeyhinin emri ile mesafesi 400 kilometre olan Şam Halep arasını.com/group/the-heart/message/2574(2005-08-21)...219 e. 76. İslam’ı yaşamaya davet etmiş ve Nakşîbendî zikrini 219 220 İlgili mülakat video arşivimizde mevcuttur.221 2004 yılında vefat eden Hacı Âmine Hanım’ın. Hisham. Bu ziyaretlerinde Medine halvetleri olmuştur.org/hajjah__amina__adil.sorulduğunda Kıbrısî. O dönemdeki komünist Rus yönetiminin baskısından dolayı önce Erzurum’a sonra da Şam’a hicret etmişlerdir. ss. Kazan’da doğmuş ve küçük yaşlarda iken ailesiyle hicret etmişti r.. Şaban ve Ramazan aylarını geçirmek üzere gitmiştir. Şeyh Abdullah’ın tavsiyesiyle 23 yaşında iken Şeyh Nazım ile evlenmiştir.htm. a.70–72. Şam’da Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin sohbetlerinde ve taliminde bulunmuştur. 222 http://www.com/Hacı Emine Adil_Hayatı. Evliliği ve Diğer Manevî Vazifeleri İfası: Nazım Efendi tekrar Şam’a döneceği 1952 senesine kadar Kıbrıs’ta manevi irşad ve İslamî eğitim ile meşgul olmuştur.225 Bu zaman zarfında Şeyh Nazım. Rusya. s. zikirleri yönettiği de internet üzerindeki yazışmalarda geçmektedir.e. o dönemin TC. Semamızda bir Yıldız. Yirmi yedi hac vazifesi ifa etmiştir.yahoo. a. 221 http://www. 166 225 K. Benzer şekilde çeşitli ziyaretlerde bulunan Kıbrısî. Eşi Hacı Âmine Hanım tarikatın kadınlarla ilgili tüm faaliyetlerini yürüten ve eserler yayınlamış bir kişidir. Kıbrıs’a sadece Recep. 383 43 . Başbakanı Adnan Menderes tarafından çıkarılan kanun vesilesiyle. ss. Mısıroğlu.e. her sene Kıbrıslı kafilelere lider olarak hacca gitmiştir.g. 223 http://groups.154–156. Bkz. Ayrıca bkz.222 bayanlar arasındaki sohbetleri yaptığı.223 Şeyh Nazım’ın bu evlilikten iki oğlu ve iki kızı olmuştur. köy köy dolaşmıştır.220 Nesebinin Hz.g.hakkanipost. Ek 22.

Sonra beni bir odaya götürdü ve ‘sana her gün bir tas mercimek çorbası ve bir parça ekmek getireceğim dedi’ odamdan sadece beş vakit namaz için çıkıyordum. s. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’nin emriyle yapmıştır ve halvette altı ay kalmıştır. Beni tanıyıp ‘Şeyh Nazım nereye gidiyorsun’ dedi ‘Bağdat’a’ dedim. 44 . Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’nin emriyle. Hisham.226 f. paraya veya erzaka ihtiyacım var diye hiç düşünmedim. birer hafta ikamet ederek. 124 bin salavat ve bütün delail-i hayratı okuyordum. Bu halveti Şeyh Nazım şöyle anlatmıştır: “Şeyhime hiçbir soru sormadım. Oraya git ve altı ay halvete gir” demiştir. Bana git deyince ben de gittim. Buna ek olarak günde 313 bin Allah çekiyor ve bana vazife verilen diğer namazları kılıyordum. Dahası 124 bin kelime-i tevhîd. Türkiye ve Lübnan’a da. Şeyh Hişam’ın rivayetine göre Şeyh Abdullah: “Bağdat’ta Abdülkadir-i Geylani Camisinde halvet yapman için Peygamber Efendimizden(sav) emir aldım. 397-398.”227 226 227 K. Şeyh Nazım’ın iki çocuğu bulunmaktaydı. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Halvetleri: İlk halvetini 1955 senesinde. Bunun haricinde Mısır. Ürdün’ün Süeyl Köyünde. Beni de beraberinde götürdü. Elbiseye. Şehir merkezine varınca bana bakan bir adam gördüm. irşad ziyaretleri düzenlemiştir. Eve bile uğramadan şehir merkezine doğru yürümeye başladım. Bana ‘Ben de Bağdat’a gidiyorum’ dedi Bağdat’a bir tır dolusu eşya götürüyordu. bütün Kur’ân-ı Kerîm’i dokuz saatte okuyabiliyordum. Öyle bir duruma gelmiştim ki. Her gün zuhurat üzerine zuhurat oluyordu. ss. Abdülkadir Hazretlerinin camisine ulaştığımda caminin kapısını kapatan kocaman bir adam vardı.neşretmiştir. Onu takip ederek Gavsu’l-Azam’ın kapısına yaklaşıp. İki günlük yürüyüşle ulaştığı köylerde. Bu kişi Şeyh Hazretlerinin müridiydi. Sufi Way. 385. ta ki ilahî huzurda yok olana kadar. bir makâmdan diğerine taşımışlardı. bu vazifeyi bir yılda tamamlanmıştır. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’nin emri ile ikinci halvete girdiğinde. büyük dedem olan Abdülkadir-i Geylanî Hazretlerine selam verdim. Abdülkadir hazretlerinin huzurunda halvet yapmayı çok istiyordum. Aynı eser. Bunlar beni.

Buna göre Gucdevanî. Zikrederek kabre vardığımda ‘Es-selamu aleyke ya ceddi’ dedim. bu nehrin her bir damlası için 228 229 K. 230 http://www.”229 Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin vefatına kadar en az kırk gün en fazla bir sene olmak üzere defalarca Ürdün’de. Kayaya vurduğunda kayadan muazzam bir nehir fışkırır. Şu tahta oturalım’ dedi Dede ve torun gibi o tahta oturduk. O sırada birden Şeyh Abdullah Dağıstanî zuhur etti. Bana ‘Benimle beraber gel.naksibendihakkani.Şeyh Hişam’a göre Nazım Efendi. 617/1220)’yi gördüğü bir zuhuratını anlatmıştır.230 Medine’de Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî ile bir seneliğine girdiği halvetinde Şeyh Nazım. Şeyh Abdullah o zamandaki yaşayan Nakşî Şeyhi olması hasebiyle sorunun en uygun muhatabıydı. sonra Hazreti Peygamber(sav) ve Şâh-ı Nakşîbendî zuhur etti. Adbülhalik Gucdevanî (v. Hisham. Gavsu’l-azam olarak taşıdığım at’aları sana havale ediyorum. s. Abdülkadir Geylanî’nin sırlarına ekleyerek bana havale etti. Gel!’ dedi Hemen boy abdesti alıp. Bu nehrin kıyamete kadar akacağını bildiren Gucdevanî. iki rekât namaz kıldım ve halvet odama birkaç adım mesafede olan kabre yürüdüm. Sufi Way. 45 . Medine-i Münevvere’de ve Şam-ı Şerif’ te halvete girdiği bilinmektedir.228 Nazım Efendi bu tecrübesini şöyle anlatmaktadır: “…Bir gün Abdülkadir Geylanî’nin beni kabrine çağırdığı bir zuhurat gördüm. yanımda durduğunu gördüm. 561/1166) görmüştür. O sırada Hazreti kabrinden bana doğru gelerek. Abdülkadir-i Geylanî Peygambere(sav)’e hürmeten ayağa kalktığı sırada ben de huzurdakilere hürmeten ayağa kalktım. Geylanî Peygamber(sav)’e hitaben ‘Ey Peygamber’im. Ebubekir(ra) yoluyla Şâh-ı Nakşîbendî’ye tevarüs eden tüm sırları.com/?page_id=171. Onun Nakşîbendî yolunda ulaştığı derecelerden çok memnunum. bu halvetin son gecesi rüyasında Abdülkadir-i Geylanî Hazretlerini (v. Peygamber(sav) tebessüm ederek Şâh-ı Nakşîbendi’ye baktı. Bana tebessüm ederek ‘Biz senden memnunuz. Bana ‘Evladım seni kabrimde bekliyorum. Bağdat’ ta. Nazım Efendi’yi bir kayanın yanına götürür. Ben senin dedenim. o da Şeyh Abdullah’a. Manevi at’alarımı Nakşî yoluna katmak istiyorum. Peygamber(sav)’den Hz. Ya Rasulallah şu evladın dedesi benim. Aynı yer. Seni Kadirî Tarikatına ben davet ediyorum. Şeyh Abdullah. Arkasında nadirane taşlar ile bezenmiş bir taht vardı. 385. Şeyhin Abdullah-ı Dağıstanî’nin Nakşîbendî Tarikatı içindeki makâmı âlâdır.

Yasin Sûresini okumaya başladı.bir melek yaratıldığını ve kıyamete kadar Allah(ac)’ı tesbih edeceğini bildirmiştir. a.g. Sufi Way. s. Kıbrısî.232 Nazım Efendi’nin kerameti olarak Şeyh Hişam. Biz de babama Şeyh Efendi’nin kendisini görmeye geldiğini söyledik. Akşam altı buçuk civarı babamın bulunduğu eve gitmiştik.e. bu hizmette devamlı olmak. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Kerametleri: Evliya bahsinde geçtiği üzere deniz üstünde yürümek. Ailemizdeki kardeşlerimizin çoğu doktor olduğu için müdahale için koşuşturmaya başladılar. Şeyh Efendi havaalanında söylediği gibi tüm işlemleri kendi ifa etti ve döndü.”233 231 232 Detaylı anlatım için bkz. babamın yanına girdi ve selam verdi. Babanız bugün vefat edecek. Bu sırada Şeyh Efendi. Sûreyi bitirmesine müteakiben birkaç saniye içinde babam son nefesini verdi. Babam tüm ailenin toplandığını görünce çok mutlu oldu. 399-401. s. Havalimanına giderek kendisini karşıladıktan sonraki olayı şöyle anlatmıştır: “Hikmet-i ziyaretlerini anlamak için ‘Efendim siz bu ayda Lübnan’a gelmezdiniz?’ dediğimde şeyhim (Kıbrısî) ‘Rasu’l-lullah(sav) Efendimizden ve Sultanu’l-evliya’dan (Abdullah Dağıstanî) emir aldım.37. Nazım Efendi’nin Lübnan’a yaptığı bir ziyaretten bahseder. Bu meleklerin her birine farklı isimler vermekle vazifeli olduğunu söyleyen Gucdivanî. Babamla sohbet ederken birkaç dakika geçmeden kalbine ağrı girdi.. Cenaze işlerini ben yapacağım’ dedi Şeyh Efendi’nin geldiğini duyunca tüm aile toplandı. Altı ellibeş gibi Şeyh Efendi. 46 . Hisham. bu vazifeyi Nazım Efendi’ye devreder. Şeyh Nazım’a göre ümmet-i Muhammed’i dünyada ve ahrette gözeterek hidayet yoluna sevk etmek. Şeyh Hişam hiç beklenmeyen bir zaman olan Şaban ayında Nazım Efendi’nin Lübnan’a kendilerini aniden ziyarete geldiğini ifade etmiştir. muteber kerameti. Hisham. 233 K. 401-402.231 g. insanlara hizmet etmek olarak görmektedir. ss. havada uçmak nevinden kerametleri itibarsız bulan Kıbrısî. K. Tasavvuf Sohbetleri. muteber keramettir.

bu ilahlardan alınan bir ruhaniyet varsa görmek istediğini söyler. olmayanlar da olmuştur. O gece kızı.com/1-Büyük Budayi Devirmesi. Şeyh Nazım dünya üzerindeki büyük bir tapınak olan Tibet tapınağına ziyarete giderler. ziyarete gider. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur.com./Şeyh Nazım Kıbrısi .”235 Nazım Efendi’nin müstakbel hadiseler hakkında söylemleri ekseriyetle. Niye taptıklarını sorar. isterlerse tütsü söyler. Mesih(as) ve kıyametten haber veren hadislerin manevî tecrübelerle yorumlanarak. yanındaki müritleriyle birlikte oradan uzaklaşır. 1980’li yıllardaki bir hatırası. Bu haberlerden tahakkuk edenler olduğu kadar. kendisi tarafından nakledilen Tibet hatırası esnasında beyan edilmiştir. Mısıroğlu. Kıbrısî. Şeyh Nazım’ın kerametini ihtiva etmektedir. riskli olacağı söylenen bir amaliyat tarihi verilir. Deccâl. kızının ricasıyla. hastaneye giderler. Bunun üzerine Kıbrısî. 1355/1936)’den itibaren bulabildiğimiz ahir zaman anlayışına dayanmaktadır. 235 www. Görevli bir cevap veremeyince yaşananları Şeyh Nazım şöyle ifade etmiştir: “…Benim üzerime kuvvet giydirildi o vakit.234 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin bir başka kerameti. Amaliyat öncesi son kontrol için çekilen filmde timör görülmez.youtube. heykelin sağ ve soluna doğru paymağını havada kaydırarak) Gümbür gümbür bir böyle gitti. rüyasında Şeyh Nazım’ı görür. Şeyh Nazım.youtube. Mehdi(as). Orda Buda Heykelini görür. bir böyle. Buna göre Mısıroğlu’nun kız çocuğunun bacağında timör teşhis edilir. Timörün alınması için. O sırada. Dedim ki ‘Bir böyle.” Bu olaya tanık olan görevli bayılınca. Görevli kadın yakabileceklerini söyler. günümüzün olaylarının gidişatı ve sonucu hakkında verilen haberlerle karşılaştık. kızın timörlü bacağını çeker. Mesela 2010 yılının Kasım 234 http://www. Kız çekilen bacağında duyduğu acıdan duyarak uyanır. 47 . Kıbrısî. bir böyle gel’ (İşaret parmağıyla.Kadir Mısıroğlu. tapınak görevlisi etmelerine bayan. oradaki putun ona inanların nazarında ilah kabul inanamadığını ruhaniyetlerinin terakki etmesi için olduğunu söyler. Rüyasını hayra yorumlayarak birkaç gün sonra amaliyat için. Hakkânî yolunun Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî (v. Londra’ya gelmeye başlayan Kıbrısî’yi. Şeyh Nazım’ın yanına gelerek.Kadir Mısıroğlu’nun Londra’da yaşadığı. Amaliyat öncesi Kıbrısî’nin yakın ilgisini görür ve duasını alırlar. Başını eğ! Başını eğdi.

h. 2011 yılının Şubat ayında Tunus Cumhuriyeti’nde başlayan. 238 K. mahdumu Mehmet Efendi239 olduğunu ifade etmiştir. Ek 24. mevcuttur. benzeri yorumlarını yapmaktadır. Gittiği yerlerde halk ve hükümet yetkilileri tarafından saygıyla karşılanan Kıbrısî. içerisinde Kuzey Afrika ülkeleri ve Türkiye olan bazı İslam ülkelerinin isimlerini saymış ve bu ülkelerdeki rejimlerin çökeceğini beyan etmiştir. sosyal paylaşım sitelerinde Kıbrısî’nin bir kerameti olarak da yorumlanmıştır. Vekilleri: Şeyh Nazım. vazifeliler 236 http://www. 237 Kıbrısî.youtube. Sufi Way. 1978’den beri Türkiye’yi. Hak Dost 4. 239 Bkz. 1990 yılında çıkan Körfez Savaşından sonra yine İstanbul’un Ruslar tarafından işgal edileceğini söylemiştir.236 Bununla birlikte. aslî halifesinin. 240 Bu ziyarete ait görüntü kayıtları.238 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî ile 2011 yılında yaptığımız mülakaatta. irşadla görevli vekiller yetiştirmiştir. irşad ve terbiyeden sorumlu görevlilerin yanısıra. 04. Mısır ve Suriye’yi de etkilemiştir. Bu halifelerin toplu olarak isimleri ve vazifeli oldukları yerleri bildiren bir internet sayfası. 1980’lerin ortalarında Afganistan’ı işgal eden Rusya’nın (o zamanki Sovyetler Birliğinin) sırasıyla İran’ı ve Türkiye’yi de işgal edeceğini söylemiştir. Libya. s.2012 tarihinde görüldü. Hisham. 241 http://halilurrahman.com/“Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Devletler çökecek!” İlgili sohbet.ayında paylaşılan bir videoda Kıbrısî. Bu hadise. rejim değişiklikleri. 385-396. 1974’ten itibaren Avrupa’yı. ss. 1986’dan beri Uzak Doğuyu. buralarda Nakşibendî-Hakkânî Dergâhları ve İslam Merkezleri açmış ve birçok ülkede. Türkiye’nin muhtelif vilayetlerinde de vekilleri olduğu bilinmektedir. 103-105.241 Bununla birlikte münferiden karşılaşılan internet sayfalarında da.com/. video arşivimizde mevcuttur.240 Şeyh Nazım’ın müridleri bulunan her ülkede.237 Kıbrısî. video arşivimizde mevcuttur. İstanbul’un ahir zamanda işgal edileceği yönündeki bir hadise dayanarak. 1991’den itibaren ABD’yi ziyaret ederek her inançtan insana İslam’ı tebliğ etmeye gayret etmiştir. 48 . Bu konular Mehdi bahsi içinde tafsilatlı bir şekilde incelenmiştir.

The Healing Power of Sufi Meditation. http://www.246 Şah İbn Sultan Aslan247 Malezya’da.com/. Ek 26. Ek 31.hakkında malumatlar bulunmaktadır. Kanada. Ek 25. 245 http://haqqani-dergah. Srilanka.255 i. Portekiz. Bu konuda tarikat içinde ve mürîdler arasındaki uygulamaları biraz daha dikkatli bir şekilde incelemeye çalıştık. Ek 29. Bosna Hersek. 248 Bkz. Şili. Belçika. Londra’daki müntesipler ve tekke adetleri üzerine yapılan bir çalışmada da kadın ve erkeklerin tüm bu faaliyetlerde ayrı olduğu 242 243 Bkz. İngiltere. Ek 27. Senegal. Şeyh Hişam244 Chikako’da. Lefke ve Şam tekkelerinde şahsen yaptığımız müşâhedelerde.2012 tarihinde görüldü 253 Bkz.tripod. Ek 30.2012 tarihinde görüldü. Şeyh Lutfi ve Şeyh Mustafa248 Endonezya’da. 04. Rusya.naksibendi.254 Bunların haricinde müstakil sitelerine ulaşamasak da. İtalya. İsviçre. Sayyid Nurjan and Dr. 246 Bkz. Norveç. kadın ve erkek müridler bir arada olabilmektedirler.za/. 251 Bkz. kadın ve erkek müridlerin. Naqshbandi Haqqani Sufi Order. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye Yapılan Eleştiriler: Şeyh Nazım’a ve Hâlidiyye-i Hakkâniyye’ye yönelik eleştiriler. Bangladeş.245 Şeyh Şerif Hollanda’da. ss. 247 Bkz.2012 tarihinde görüldü. Lübnan.250 Şeyh Yusuf251 G. meclislerinde kadın ve erkeklerin karışık oturmalarına ve Nazım Efendi’nin elini bayanlara öptürmesine yönelik yapılmaktadır. 1-4. 252 http://www. BAE.Afrika’da. Hedieh. 04. Bununla birlikte Şam Dergâhı içerisinde bulunan Şeyh Abdullah’ın kabrine yapılan ziyaretler sırasında. 254 Mirahmadi.com/form/dergah ve vekiller. Arjantin ve Pakistanda bulunan dergâh ve vekil isimleri bilinmektedir. zikir ve hatme-i haceganlar için ayrı alanlarda toplandıkları görülmüştür.2012 tarihinde görüldü . 04. 249 Bkz. Hindistan. Şeyh Hasan249 ve Şeyh Cemâleddin Almanya’da.org/.243 Şeyh Adnan Suriye’de. Japonya.org. Ek 28. Mesela Şeyh Abdülkerim242 NewYork’ta. sohbet. 244 Bkz. Ek 33. 04. 255 http://halilurrahman.naqshbandi. Ek 32. Avustralya.252 Şeyh Ömer253 İspanya’da vazifeli oldukları bilinmektedir. 49 . Katar. Miami 2005. 250 Bkz. Fransa.

sufilive. s.e. Batı’da Bir Nakşî Cemaatı.256 Cemaat içinde yapılan farklı bir çalışmada da.. 260 Atay. İspanyalı bir mürîd’in evinde yapılan bu sohbetin. Görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur.org/060607MiracleNaqshSaints.g.e.257 Henüz İslam olmamış bazı gurplara yapılan sohbet ve tebliğ esnasında. Ek 13. Genellikle bu bayanlar erkek katılımcıların ailesi. evlerine yaptığı yemekli davette dahi ayrı oturmalardan dolayı görüşemediğini yazmıştır. yani erkek müşterilerin olmamasından dolayı izin verdiği yazmaktadır. Londra’da yapılan bu çalışmaya göre Doğu-Batı Merkezi adındaki Hakkânî dergâhında kadınların. s. tarikattaki bayanları da anlayabilmek için görüşme yapmak istediğini ancak. hanımın bayan kuaförü olmasından dolayı.g. bayan ve erkekler karışık oturmuşlardır. Mürîdlerden bir tanesi eşinin çalışması için Nazım Efendi’den izin istediğinde Nazım Efendi.259 Dolayısıyla eleştiriler bu tür toplantılara yönelik yapılmış olabilir. Aynı çalışmada. a. 86 50 . 26 Atay. 14 259 www. a. Şeyh Nazım’ın kadınların çalışmalarını beli koşullar dışında uygun bulmadığı görülmüşdür. 1996 yılında yapılan bir çalışmaya göre Türk mürîdlerin eşleri ekseriyetle ev hanımı olduğu görülmüştür.258 Bu konuda Şeyh Hişam’ın sohbetlerinde de aynı durum gözlenmiştir. erkeklerin hemen arkasında oturduğu görülmüştür. İslam ve tasavvufu merak edenlere düzenlenmiş küçük bir ev topalntısı olduğu gözlemlenmiştir. Nazım Efendi’nin bu konudaki görüşünü anlamamıza vesile olabilecek bir diğer örnek ise Türk mürîdlerin eşlerinin çalışmaları konusunda görüyoruz.yazmaktadır. ya da zikri izlemek amacıyla gelen kişilerdir. 130 258 Bkz. s.260 256 257 Stjernholm. kadın erkek ayrımının kesin bir şekilde uygulandığı gözlenmiştir.. Bir kısmının gayri müslüm olduğu anlaşılan bir sohbete ait video görüntülerinde. Bu çalışmayı yapan kişi. kadın ve erkeklerin karışık oturdukları da görülmüştür.

İncelediğimiz videolarda.youtube.com/Cübbeli Ahmet Hoca . Mesela Kıbrısî’nin. söylenmiştir. video arşivimizde mevcuttur. 265 Görüşmeye ait kayıt. Peygamber(sav). genellikle tasavvuf anlayışıyla da alakalıdır. Batı’da Bir Nakşî Cemaatı. söz konusu davranışın sünnete muhalif olmasıdır. 262 Atay. s. Şeyh Nazım’a Lefke’de yaptığı ziyaret görüntüleri mevcuttur. ilgili kayıt ses arşivimizde mevcuttur. Kıbrısî’nin selefî ve vahhabî düşünce diye tanımladığı ve eleştirdiği kesimden gelmektedir. genellikle resmi internet sayfalarında paylaşılmaktadır. Peygamber(sav)’in zevcelerinin(ra).com/ Sahte Seyh Nazim Kibrisi Kadina el öptürüyor (yeni).com/kadınlara el öptüren şeyhler. bu mevzu açılmamıştır. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî ile 2011 yılında yaptığımız kısa mülakatta birkaç konu arasında bu mevzu da arz edilmiştir. Şeyh Nazım. elinin bayanlar tarafından öpülmesine müsaade etmiştir. bu mevzu konuşulmamıştır. Hz.Bununla birlikte Şeyh Nazım-ı Kıbrısî.youtube. kerameti zahir olmuş şeyhlerin dahi bu eleştiriden beri olmayacakları.264 Nazım Efendi’ye diğer cemaatler tarafından yapılan ziyaretlere ait video görüntüleri. Bu eleştirinin temel dayanağı. 278 263 www.263 İsmail Ağa çevresinde vaaza icazetli bir görevlisi olan Cübbeli Ahmet Hoca’nın. hanım sahabelere el öptürmemiş. Bu eleştiride. İlgili kayıt video arşivlerimizde mevcuttur. Bayan müridlere el öptürme hususundaki eleştrilere nasıl yaklaştığı sorulmuştur. 264 http://www. Bu eleştiriler. her nekadar “Şeyh Nazım” ismine yönelik olsa da.Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri Ziyareti. evliyanın tasarrufları mevzuundaki görüşleri İslamî naslarda ve selef âlimlerinin yaşantılarında bulunmadığı gerekçesiyle eleştirilmekte ve tüm 261 www. Hz. 2000’li yıllarda yapılan bu ziyaretlerle ilgili görüntülerde.265 Şeyh Nazım’a yönelik diğer eleştiriler. Bu ziyaret videolarının önemli bir kısmı incelenmiştir.262 Bu eleştirilerin bir örneği. Hanefî mezhebine göre bayanlar ile tokalaşmanın. 51 .youtube. erkek sahabelerle perde arkasından görüşmüş olmalarından hareketle. abdesti bozmadığını beyan etmiş ve bu mevzuda tafsilatlı bir beyanda bulunmamıştır.261 Nazım Efendi’nin. elini bayanlara öptürmesi 1990’larda özellikle İsmail Ağa çevresi tarafından çok eleştirilmiştir. internette ses kaydı olarak mevcuttur. tokalaşmamıştır.

buraya gelin. İlgili kayıt. naslara dayalı selefi anlayışını. 268 Tafsilatı için bu tezde bkz.”269 Bunların haricinde yapılan bazı eleştiriler. Gazze Şeridi'ne insani yardım olduğu teyit edilmiş malzeme taşımakta olan ve 37 ülkeden sivil toplum örgütlerini bir araya 52 . Mehdi’nin Çıkış Alametleri. onun bir video kayıttında. 266 267 www. şu şekilde tespit edilmiştir. 270 31 Mayıs 2010 tarihinde günün ilk saatlerinde İsrail askeri kuvvetlerinin. Yaratılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/d. şe yhleri tarafından verilen iman telkini. onların anladığı mula’ane yapabilirim. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin bu eleştirilere cevabı. evliya. Hazreti Peygamber (sa v)/d.1. onlara lanetini indir.com/LOL . İslam telakkisinin merkezine. Mesela “Mavi Marmara” gemisine yapılan İsrail saldırısına yönelik270 Şeyh Nazım’ın açıklamalarına istinaden.268 Tarikat-ı Hakkâniyye meşayıhı tarafından beyan edilmiş görüşler ise giriş bölümünde.Mehdi-Deccâl/c.2.266 Şeyh Nazım’ın bu konudaki ve benzer eleştirilere hedef olabilecek görüşleri.3.tasavvuf anlayışının sıratu’l-mustakîm çizgisinde olmadığı iddia edilmektedir.youtube. Kıbrısî. Diğer Konulardaki Görüşleri/c. Kıbrısî bu davetini şu ifadelerle yapmaktadır: “… Sadece Vahhâbî ve selefilere. mürid. ölülerden medet isteme eleştirilen diğer konulardandır.youtube. 269 www. ‘Ya Rabbi! Eğer onlar doğru yol üzere iseler. Cesaret edemezler. mürşid. konusunda olmaktadır. Tafsilatı için bu tezde bkz. siyasi ve güncel meselelere yöneliktir. onları muhafaza et. bu eleştirileri yapanları lanetleşmeye davet etmektedir. direkt olarak itikadi ve ameli yaşantıya dair değil. özellikle Tarikat-ı Hakkâniyye başlığında incelenmiştir. üç farklı açıdan bakılmaya çalışılmıştır. misak gibi başlıklarda tafsilatlı olarak incelenmiş ve bu tür konulara. Mehdi konusunda ayrıca beyan edilmiştir. Bunun haricinde şeyhe teslimiyet. Kim bâtıl üzere ise Allah(cc)’ın laneti onun üzerine olsun… Diyorum ki. bu konuda hakkın ve bâtılın temyiz edilmesi için.267 Bu mevzuya bilginin kaynağı açısından bakışımız. Eğer onlar bâtıl olan yolda ve ben hakikat yolunda isem. Bu konudaki eleştiri özellikle müridlere.‘Shaykh’ Nazim’s Challenge to the ‘Wahabis’ ‘Salafis’ and to the Whole World!. video arşivlerimizde mevcuttur.com/ Beware of Shaykh Nazim. akla dayalı kelâm anlayışını ya da keşfe dayalı tasavvuf anlayışını yerleştiren yaklaşımlara mukayeseli olarak değinilmiştir. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur. son nefesleri esnasında. bey’at. Hz. Peygamber ve Misak. İki rekât namaz kılacağım.

Bunların tamamının bulunması ve tahkik edilmesi muhal olduğundan. İlgili kayıt. dünya ve siyaset görüşleri. YeniŞafak Gazetesi. bir Hristiyanlık tarikatı olan illuminate üyesi olmakla da suçlamaktadır. Nitekim Kıbrısî’nin ahiret anlayışından bağımsız olmayan. 1948 senesinden itibaren aktif olarak irşad vazifesi sürdüren Kıbrısî. Diğer Konulardaki Görüşleri/ g. Farklı bir ifadeyle. Ek 38 53 . Ek 37 276 Bkz. birçok şeyhe icazet vermesine rağmen.271 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin bu suçlamalarla ilgili bir açıklamasına rastlanmamıştır. Şeyh Nazım’ın Papa ile tokalaşma şekli gösterilmiştir.275 Mescidin kıble tarafında avlu ve avlunun bitiminde meyve bahçesi başlar. 11 Şubat 2011. 273 Atay. kendi yerine geçmek üzere Şeyh İsmail’e el verdiğini belirten Kıbrısî.276 Şeyh’in getiren bir koalisyon tarafından organize edilen. Bu iddiaya istinad edilen. videoda. 1242/1826)’nin. zikir ve sohbetlerin yapıldığı iki katlı mescit bulunmaktadır. münferiden bir başlık olarak ele alınmıştır. bu silsile ile sırr-ı azamın kendisine tevarüs ettiğini ifade etmektedir. aynı zamanda. bu süre zarfında geçen aktüel mevzularda ziyadesiyle beyanları vardır.Şeyh Nazım’ın Yahudi dostu olduğu iddia edilmiştir. Nazım Efendi’nin ikamet ettiği eviyle274 iç içe olan tekkenin yola bakan cephesinde namaz.Siyasî ve Sosyal Olaylara Yaptığı Yorumlar. vide arşivimizde mevcuttur. Batı’da Bir Nakşî Cemaatı.273 Dolayısıyla Hakkâni müntesiblerince Lefk Dergâhı.youtube. 272 Tafsilatı için bu tezde Bkz. Şeyh Nazım’ın hayatından sadece bir kesiti temsil etmektedir. altı gemiden oluşan uluslararası ve farklı inançlara sahip insanların yer aldığı konvoya uluslararası sularda saldırdı.com/Sahte Seyh Nazim Kibrisi ve Adnan Oktar (israili sevindirecek aciklamalar). s. Lefke (Kıbrıs) Dergâhı: Anadolu’da Nakşibendîliği yayan Hâlid-i Bağdadî (v. j. Ek 36 275 Bkz. 271 www.272 Bu incelemeler esnasında karşılaştığımız veriler. son kırk yıldaki beyanları daha sık ele alınmaya çalışılmıştır. Bkz. 75. Bu iddianın yapıldığı video. Bağdadî’den günümüze tevarüs eden Halidî Dergâhının temsilcisi addedilmektedir. 274 Bkz. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin.

Uzun süreli gelen mürîdlerden bir kısmı ise Lefke Tekkesinin civarında kiralık evlerde ya da pansiyonlarda ikamet etmektedirler. özel görüşmelerini ve kabullerini yaptığı bu odanın kapısı ile mescidin kapısı arasında kalan koridor. Ek 40. namaz ve zikir ayinlerinde bayanlara tahsis edilmiştir. Macar’ı var. Nazım Efendi’nin görüşü.278 Bayan mürîdler için geceleme ve abdest için evin bir katı ayrılmıştır. Dergâha gelen ziyaretçiler hususunda. Tekke dışında Nazım Efendi’nin olduğu söylenen bir bahçeden de mutfakta kullanılmak üzere meyve ve sebze yetiştirildiği için. onların ismi de resmi de beraber yetişir. Buraya gelip bir saat 277 278 Bkz. Bahçeye girmeden önce bulunan küçük mutfakta. Demek ki ruhaniyetleri bir şey sezip de geliyorlar. hizmet sorumlularının uygulamalarında da müşâhede edilmiştir. Arnavut’u var. Bkz. 54 . mürîdlerden birileri kıdemlerine göre. şu ifadelerle özetlemektedir: “… Bunun içinde Ruslar’da var.279 Dergâha ait bu adab. Kompütere (!) ismi alındıktan sonra. civarda bu tür konaklama imkânın diğer köylere nispeten daha yaygınlaşmış olduğunu. Türk asıllı Hollanda vatandaşı bir mürîdin söylediğine göre tekkedeki misafirlik süresi üç gündür. Çeçen’i var. Bende içeri havale ediyorum. Erkek mürîdlerin uyku tulumları ile gece uyudukları mescidin277 ikinci katına dışarıdan bir merdiven ile ulaşıldığı için. mutfak başı görevini ifa ederek avluda sabah ve akşam verilen yemeklere yardım ederler.evinin iç kapısı bu avluya açıldığından namazlara bazen bu kapıyı kullanarak avlu üzerinden. Mescidin doğu kapısı ise avlunun da doğu sınırını oluşturan banyo ve tuvaletlerin bulunduğu tarafa açılır. Batı kapısının karşısında yaklaşık yirmi kişilik bir toplantı odası bulunur. 2011 yılında yaptığımız ziyarette. bazen da evinin dış kapısı tarafından gelir. Ek 39. 279 İlgili mülakata ait kayıt ses arşivimizde mevcuttur. her kabilenin her türlüsü geliyor. tekkenin bahçesine uzanır. Bu sürenin sonunda herkes günlük yapılan işlerden kendisine bir vazife alır. Nazım Efendi’nin. Şeyh Efendi hangi kapıdan gelirse o tarafta kendisini ziyarete gelen mürîdler ile selamlaşarak kısa sohbetl erle ilerler. Boşnak’ı var. Gelen ziyaretçilerin bu talepleri kendi piyasasını oluşturmuş olacak ki. Mescidin doğu ve batı cephesinden iki kapı açılır. yaptığımız çeşitli ziyaretlerde müşâhede ettik. orada da görevler alındığı söylenmiştir.

Güney Afrika. Onları dışarıda bırakmayız. Eskiden büyükler öyle dermiş. Mısır. maişetini nasıl kazandığını şöyle ifade etmiştir: “Burada her şeyimiz var. Kalbine verilir de gelir”280 Şeyh Nazım’ın ifade ettiği bu ülkelerin haricinde. Bunun haricinde dergâha tahsis edilmiş. Endonezya ve Malezya’dan müridler ile karşılaşılmıştır. Çeşitli ülkelerden gelen çok sayıdaki müridlerin. İngiltere. Kayda geçmişlerdir. farklı bahçe ve mandıralardan da söz edilmiştir. Dergâhta istihdam edilen daimi görevlilerin. Boğazımızdan hükümet parası. 55 . Para pul istemeyiz biz. Burunay Krallığı. Cenab-ı Hakk’ın lütfu keremidir. Katar. Cezayir. kimileri tarlada. s. dergâhtaki ziyaretinin üçüncü gününü dolduran müridler yardımcı olmaktadırlar. Avusturya. Rızkımız. kimileri çevrenin temizlik ve düzenlemelerinde. Şeyh Nazım’a. 280 281 Kıbrısî. Buna göre kimileri bahçelerde. dergâh hayatının bir diğer yüzüdür. s. Kendi kendine buraya kimse gelmez. maişeti için bir işte çalışmamıştır.dursalar tamamdır. Nijerya. ‘Eğer mümkünse beylik çeşmesinden su içme!’. Şeyh Nazım-ı Hakkânî. hükümet lokması geçmedi. Dergâh ve bahçe alanlarının kira giderleri olmadığını ve Kıbrıs ikliminde kışlık ısınma ihtiyacı için ciddi bir maliyet olmayacağını düşünürsek. Hollanda. Kamu işinden hiç gelir elde etmediğini bildiren Kıbrısî. İspanya. Aynı eser. kimileri de mutfakta vazife almışlardır. günlük hayatlarını idame etmeleri için gerekli olan asgari giderlerin nasıl finanse edildiği hususu. İran. 18. Lefke dergâhında bulunduğumuz süre zarfında bu yapılan işleri gözlemleme fırsatımız da olmuştur. Belçika.”281 Ziyaretçilere sunulan ikramların dergâh civarındaki arazisinden ve bahçelerden mürîdlerin emek gücüyle elde edildiği ve bu bahçelerin. Hak Dost 4. geliyor elhamdülillah. pederinden tevarüs ettiği bilinmektedir. Amerika. Lefke Dergâhında. Bahreyn. 26. müridler için günlük çıkarılan yemekler haricinde yüksek maliyetli bir harcama görülmemektedir. Almanya. yürüttükleri günlük işlere.

Eserleri: Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin irşad mevzuuna yaklaşımından dolayı.Mürşid . 56 . zikir. ziyaretlerimiz süresince dergâhtaki müridlerin. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/b. internette paylaşılmaktadır. Şeyh Nazım.org/ 284 Tafsilatı için bu tezde bkz.Dolayısıyla bu harcamalar. Dergâhtaki namaz. www. www. hutbe ve vaazlarından derlenmiş. talep üzerine birebir ve grup olarak özel görüşmeler de 2009 yılına kadar yapılmıştır. 1974 ile 1983 yılları arasında. saltanat. mescide çıkmaktadır. zikirlerde ve özel sohbetlerde Şeyh Nazım-ı Kıbrısî ile birlikte olma fırsatı yakalarlar. “Tasavvuf Sohbetleri”dir. Mürşid konusunda detaylarını incelediğimiz bu anlayışa284 rağmen Kıbrısî. mescidte görüşemediği müridleri. Bununla birlikte. kısa süreler için evinde kabul etmektedir. Dolayısıyla Şeyh Nazım-ı Kıbrısî adıyla telif edilmiş kitapların bir kısmı. hadra ve hatmelere daha seyrek iştirak eden Kıbrısî. rahatsızlığından dolayı 2009’dan beri namazlarının bir kısmını evinde kılmaya başlamış ve sadece Cuma Namazları için.org/ adresinden canlı olarak paylaşılmaktadır. kitap yazılmasını tamamen reddetmemektedir. bugün dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen mürîdleri tarafından ziyaret edilmektedir. eser yazmak yerine müridlerin terbiyesi ve yetişmesine zaman ayırmıştır diyebiliriz. hayırsever müridlerin yardımları ile finanse edilebilecek bedelde olduğu kanaatindeyiz. Gerek kendisini ziyaret edenlerin. Ziyaretçiler namaz vaktinde. Bu malumatlar.282 2009 yılından itibaren Şeyh Nazım kendisini ziyarete gelenlerden.saltanat. 1999’dan itibaren Lefke’deki dergâhından çıkmayan Kıbrısî. gerekse iştirak ettiği zikirlere ait video görüntüleri. Şeyh Nazım’ın sohbetlerinden derlenen ve tasavvuf anlayışına kaynak teşkil eden en temel eser. Cuma namazlarından sonra yapılan hadranın başlatılması için asasını. paylaştıkları ifadelere dayanmaktadır.283 k. bir kısmı ise müridleri tarafından Şeyh Nazım’a atfen yazılmıştır. Şeyh 282 283 Cuma Namazları ve Hadra. zâkir başına teslim edererek istirahate çekilmektedir. Kıbrısî’nin sohbet.

Sebil Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Bu eserin ilk baskısı 1983 yılında. 1998 ile 2005 yılları arasındaki bazı Cuma Namazlarında irad ettiği hutbelerinden toparlanmıştır. bir kısmı Arapça. Tasavvuf Sohbetleri adlı eserinin daha net anlaşılmasına vesile olacak bir çalışmadır. bey’at. diğer 2. 2006 yılında Sistem Matbacılık tarafından yapılmıştır. bir kısmı Türkçe ve anlamları İngilizce olarak basılmıştır. Nush Yayınları tarafından yapılmıştır. Türkçe olarak derlenmiştir. Müridin günlük olarak uygulaması gereken namaz. Bu eser. âlim. Şeyh Nazım’ın 1990’lı yıllardaki fikri ve ruhanî seyrine ışık tutan ifadeleri. Tasavvufî konulardan ziyade. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî el-Hakkânî’nin bir diğer eseri. 1997 yılında yapılan sohbetlerden. Eserin ilk baskısı. mürîd gibi tasavvufî kavramlara bakışını yansıtan bu eser aynı zamanda. Şeyh Nazım’ın genel olarak İslam telakkisini arz etmesi bakımından mühimdir. “Müridin El Kitabı (Hand Book of Mureed)”dır. Aynı eserin Bizim Yayıncılık tarafından da bir baskısı. 2007 yılında Derviş Yayınevi tarafından yapılmıştır. iman. Bu kitap tüm müridler tarafından anlaşılması için. 3 ve dört serileri 1998 ve 1999 yıllarındaki Türkçe sohbetlerinden derlenmiştir. Şeyh Nazım’ın sohbetlerinden derlenen ve tasavvuf anlayışını ortaya koyan diğer bir eser ise “Hak Dost Sohbetleri” serisidir. genel İslamî hükümlere değinilmiştir. Eserin birinci baskısı. Serinin dördüncüsü. İslam. ikinci baskısı 2008 yılında. “Ebediyete Davet”dir.Nazım’ın yaptığı Türkçe sohbetlerden. Yayınevi tarafından 2005 yılında basılmıştır. “Cuma Hutbeleri” adındaki bu eserde. Şeyh Nazım’ın 1998 ile 2006 yılları arasında yaptığı sohbetlerin bir kısmından derlenen diğer eseri. 2010 yılında yapılmıştır. Bu seriden Hak Dost Sohbetleri1. tezimizde kullanılmıştır. dua ve zikrileri bildiren bu eser. Şeyh Nazım’ın sohbet. Derviş 57 . eş-Şeyh Muhammed Nazım Hakkânî en-Nakşibendî adıyla müellif ismi belirtilen bir diğer eser ise. Mehdi ve Deccâl gibi diğer konularındaki tasavvufi yaklaşımını ortaya koymaktadır. velî. Bu hütbeler. mürşid.

“Mercy Ocean (Rahmet Deryası)” adlı İngilizce kitaptır. dünya. gerekse ticari ve sosyal hayatlarına yönelik mevzuların Kıbrısî’ye arz edildiği videolar mevcuttur. Mürîdlere Tavsiyeler: Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin müridleri için hususi ve umumi birçok tavsiye ve telkinleri olmaktadır. Lefke Dergâhının girişindeki bir görüşme odasında tanık olunmuştur. hevâ. 08/2012 tarihinde görüldü. yakîn.Şeyh Nazım’ın bir diğer eseri “Camiu’l-İrşadu eş-Şerif” adında Arapça bir eserdir. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî en-Nakşibendî’nin Öğretilerinden derlendiği belirtilen bu iki ciltlik eser. 2009 yılındaki neşri Haqqanians Yayınevi tarafından Pakistan’da basılmıştır. Müellifleri. Hedieh Mirahmedi’dir. Beyrut. saltanat. Haqqani Yayınevi tarından Fanton’da neşredilen eserin ilk baskısı 2005 yılında yapılmıştır. nefis murakabesi. Şeyh Nazım’ın Amerika halifesi tarafından yazılmıştır. Lefke Dergâhının internet sayfası üzerinden duyurulmaktadır. örtünme emrini hatırlatarak. Müslüman kadınlar ve bayan müridleri için Kıbrısî. Zira gerek irşad ve hizmet faaliyetleri.285 Bu çalışmamız süresince yapılan ziyaretlerimizde de bu tür görüşmelere. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî tarafından şerh edildiği ifade edilen bir başka eser ise. l. Trablus. Eserin önsözü. Şeyh Nazım’ın Lefkedeki Dergâhında satılan bu eserde. Nurjan Mirahmedi ve Dr. 58 . Bu tavsiyelerden umumi olduğunu söyleyebileceğimiz bazıları. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Amerikadaki müridleri tarafından yazılıp. Şeyh Nazım’ın 1997-1999 yılları arasında. saçlarını uzatmalarını tavsiye 285 www. tay-i zaman gibi konulara değinilmiştir.org/müridlere tavsiyeler. Haleb gibi şehirlerde yaptığı Arapça sohbetlerden derlenmiş ve şerh düşülmüştür. Şeyh Nazım’a atfen yayınlanan ve kapağına Kıbrısî’nin fotoğrafı konulan bir eser. tay-i mekân. ilk defa 1980 yılında neşredilmiştir. “The Healing Power of Sufi Meditation”dır.

Kıbrısî bu düşüncesini.aspx. 1986 yılında yaptığı bir sohbetinde tafsilatlı olarak izah etmiştir.org/Borc-Alma-6-Kâsım-2010.etmiştir: “…Saçlarınızı kestirmeyin. yapılan telkinlerin detaylarıyla ilgilenilmeme yönündedir. Ortadan ikiye ayırıp gamze (örgü belik) yapsınlar. bizden destek vardır. Müslüman hanımlar iki gamze yaparak Hıristiyan hanımlar ayrılırlardı. esnaf ve sanayici mürîdlerinin iş hayatlarına yönelik şu tavsiyelerde bulunmuştur: “Ayağınızı yorganınıza kadar uzatın. Tebliğe dayanır. borç ile iş büyütmeye girişenler. Saçlarını ahşap taraklarla tarasınlar. Kuaföre gitmesinler. Bununla birlikte günde 100 besmelenin de ihmal edilmemesi gerektiğini söylemiştir. nasihat isteyenlere bir tavsiyesi. Krediyle iş yapmayın. Böyle bir durum olmadığı halde. Bakara Sûresi nde Ben-i İsrail’e emredilen bir inek 286 http://saltanat. Peygamberlerinin ve Evliyanın sevdiği kadın. Bizim kelamımız değildir. kadının güzelliğine delalettir. Kıbrısî. irdeleyen müridlere. 288 http://saltanat. erkeği kadından ayıran hassanın bıyık ve sakal olduğunu söylemiştir. Saç uzunluğu.”286 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî.aspx. Bu tavsiyeleri esnasında namaza dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Kendilerine yapılan telkinleri uygulamak yerine. İşiniz kendi kendine açılırsa o başka. evinde olan kadındır. evlenmeyi tavsiye etmektedir. Kuaför erkek de olsa. gece dışarıya çıkılmamasıdır. 08/2012’de görülmüştür. tüccar. Eskiden Hristiyan hanımlar. tek gamze yaparlardı. kadın da olsa gitmeyin. Kuaför haramdır. Bu ölçüler ilahîdir. bizden himmet beklemesinler. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur.org/Butun-Musluman-Hanimlara-Nasihat-29-Ekim-2010. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur. bıyıkları kesmenin ayıp olduğunu. 287 http://saltanat. Fazlasına çıkarsanız biz karışmayız. Şeyh Nazım’ın tüm müridlerine yönelik yaptığı tavsiyesi. Kendiliğinden zuhuratla büyümeye giden işler için. Onlara kredimiz yok. Allah’ın. genç bir müride bıyıklarını kesmemesini tavsiye ederken.”287 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî.aspx. Onlar korunur ve gözetilirler. daha muteberdi. Eskiden saçları topuklarına kadar uzun olan kadınlar. 288 Nazım Efendi’nin. İşinizi büyütmek için dahi olsa borç almayın. gençlere. akıl baliğ olduktan sonra.org/Genclere-Nasihat-1532011. 59 .

bir müridine evliliği tavsiye eder.’ (Onlar) ‘İşte şimdi gerçeği getirdin!’ dediler. namaza. Binaenaleyh. Kusursuzdur. haça tapanların olduğunu ifade ederek. onun ne olduğunu bize iyice açıklasın! Çünkü bize göre sığırlar birbirine benzer geldi. Şeyh Efendi onunla evlen der. Sohbete ait kayıt ses arşivimizde mevcuttur. 2010 yılında yaptığı bir sohbette. Mürîdi. bu tavsiyesinde bulunmuştur. onun ne olduğunu bize iyice açıklasın!’ dediler. kavmine: ‘Şübhe yok ki Allah. rengi sapsarı. Şeyh Nazım. tesbihata devam etmelerini ve dışarıda yemek yememelerini tavsiye eden Kıbrısî.290 Gürbetçi Müslümanlara ve bilhassa mürîdlerine. saygıları yok. ne de (su taşıyarak) ekin sular bir sığırdır. (Onlar) ‘Bizim için Rabbine duâ et. Kıbrısî Anadolu’da maddi ve manevi yatırımlara ihtiyaç olduğunu da belirttiği ifadeleri şöyledir: “Kendisini toparlayabilen kimse İslam ülkelerine dönsün… Zayi ettiğimizin haddi hesabı yoktur. 290 www. bu (ikisi)nin arası (orta yaşta) bir sığırdır. nasihatin ittiba edilmesi için yapıldığını beyan etmiştir.289 Bu düşünceden hareketle Kıbrısî. şübhesiz biz elbette doğruyu bulan kimseler (olur)uz. (Mûsâ) şöyle dedi: ‘Muhakkak ki O (Rabbim) buyuruyor ki: ‘Doğrusu o. vergi alacak değilim. Avrupa’da İslam’ın el uzatacağı kişi sayısından daha ziyade Anadolu’da. Şeyh Nazım bu hususun anlaşılması için Şeyh Şerafeddin ile müridi arasında yaşanmış bir hadiseyi nakletmiştir. Benim bir ayağım çukurdadır… 289 “Yine bir zaman Mûsâ. edebleri yok. bakanların hoşuna giden bir sığırdır. kızlarımız berbad oluyor. İnsana benzer tarafları yok. Ahlakları yok. birincil derecede önemi haiz değildir. nasihatın incelenmesi gereken fikrî yanları. güçleri yok. (Mûsâ) şöyle dedi: ‘Şübhesiz O (Rabbim) buyuruyor ki: ‘Doğrusu o. Kıbrısî. Mürîd sorduğu sualin yüküne tabî olur ve mecnun kadın ile meşakkatli bir evlilik hayatı yaşarken 2 çocuk sahibi olur. fakat nerede ise (bunu) yapmayacaklardı. Oğlan çocukları haşhaş içmekten sapsarı kesilmiş.’ Artık ne emrolunuyorsanız. sevgileri yok. ne yeri sürmek üzere boyunduruğa vurulan. yapın! (Onlar bu defa) ‘Bizim için Rabbine duâ et. şuan evlilik sırrına vakıf âlimler zümresinden olduklarını söylemiştir.kurbanı misalini vermiştir. (Mûsâ şöyle) dedi: ‘Şübhesiz O (Rabbim) buyuruyor ki: Doğrusu o. ne yaşlı ne de genç. Sizden komisyon alacak değilim. ond a bir alaca yoktur.saltanattv. Dağıstan’da yaşayan bu iki çocuğun. “kiminle evleneyim sultanım” diye sorunca. orada bulundukları müddetçe temizliğe. Gençlerimiz gidiyor. Ne kârı var bize Avrupa’nın… Bizim nasihatımız Allah içindir.’ (Onlar tekrar şöyle) dediler: ‘Bizim için Rabbine duâ et. işleri yok. mahallede avret yerleri açık gezen bir mecnun kadın vardır. Anadoluya dönmelerini tavsiye etmiştir. 60 .org/Arşiv/Audio/EdepBuKapıda(1986). Bununla berâber eğer Allah dilerse. onun renginin ne olduğunu (da) bize açıklasın!’ dediler.” Bakarâ: 2/67-71. size bir bir sığır kesmenizi emrediyor!’ demişti. Bunun üzerine onu (bulup) kestiler. Bu hadiseye göre Şeyh Şeraffedin.

org/tr_YurtDisinda_30-10-10_600. 61 . 08/2012 tarihinde görüldü.”291 291 http://saltanat.Anadoluda’ki Müslümanlar takviye bekler… Kazandıkları serveti Anadolu için sarfetsinler.

502 Beyrut Tarihsiz.”298 ayeti ile 292 İbn Manzûr. Muhammed eş-Şerif. Beyrut 2005. Uludağ Süleyman. sıfatlarını. ilim sahibi olarak bilen kişi. ss. Kitâbu’t-ta’rifât. Kur’ân-ı Kerîm’de her âlimin sahip olduğu ilme göre diğer âlimlere üstünlüğü “Her bilenin üstünde bir bilen vardır.292 İlimin manası olan idrak.. 149.” Bakara: 2/46 . İLİM VE MARİFET İLE İLGİLİ KAVRAMLAR: a. c. 1140. Lisânu’l-Arab. Ârif. vâkıf. 44.. 9.” Mücâdele: 58/11 .294 Ârif. Istılahâtu’s-sûfiyye. s. 298 Yûsuf: 12/76. anlayışlı. 153-157. Kâhire 1992. Keşşâfu’l-ıstılahâti’l-funûn ve’l-ulûm. c. s. bir şeyin zatını bilmek ve o şeyin varlığına ve/veya yokluğuna ait kaide ve hikmetleri bilmek olarak tasnif edilmiştir. 297 “Onların içinden bir grup Hak ve hakikati bile bile gizlerler. 9. 293 Isfehanî Râgıb.295 Kur’ân-ı Kerim’de birçok yerde zikredilen ilim. Kâşânî Abdulrezzâk. tanıyan. 1215-1219. Tah. 1140. 343. Arapça bir kelime olarak. yakinen tasdik etmek. bir şeyi hakikatiyle idrak etmek. Kamûsu’l-muhît. ss. kendi zatını. Kamûsu’l-muhît. Firuzebadî Mecdeddin Muhammed b. Yakub. İstanbul 2012.İKİNCİ BÖLÜM ŞEYH NAZIM-I KIBRISÎ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞI 1. Allah’ın (cc). irfan ve marifet sahibi anlamlarına gelir. Beyrut 1996. isimlerini ve fiillerini müşâhede ettirdiği kimselere denir. 294 Firuzebadî. 62 . Müessesetu’r-risale. 295 İbn Manzûr. İLİM-ÂLİM: Anlamak. 296 “… Kendilerine ilim verilenler için ise dereceler vardır. Tehânevî Muhammed Ali. 124. Dâru’l-Ma’rifet. s.: Ali Dehrûc. gibi anlamlar taşıyan ilim.2. Dâru’l-ma’rife. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (TTS). hem iman gibi Allah tarafından bahşedilen bir atiyye. cehaletin zıddıdır. s. s. bilmek. ilim kelimesinin ism-i faîli olarak bir şeyi idrak eden kişi. kavrayışı mükemmel. Beyrut 1983. Beyrut 1999.296 hem de gayret neticesinde kesbedilen bilgi. age. Kabalacı Yay. bilen.293 Çoğulu ulemâ olan âlim ise. âşinâ. yakinen tasdik eden kişi manalarına gelmektedir. Mektebetu’l-Lubnan. s.297 anlamlarında zikredilmiştir. Curcanî Ali b. Dâru’l-minat. Dâru’l-ihyâ. s. c. el-Müfredât fi Garibi’l-Kur’ân. 370-375.

âriflerin dolaşmalarının bile Hakk’ın dolaştırmasıyla olduğunu söyler.”304 hadis-i kutsisini delil gösteren Mısrî.. ss. Dâru’l-kitâb elilmiyye. 301 İsfehanî. 49-51. habersiz. Ter. “Allah’tan ancak âlim olan kullar korkar”299 ayetinde âlim. İsmâil. Bu ilmin kalbine ulaştığı kişi. sıfatsız ve perdesiz olarak görür. 304 Buhârî Ebu Abdullah Muhammed b. dünya âlimleridir. Bu ilim. onun işiten kulağı. Tah. Tezkiretü’l-evliyâ.: Muhammed Fuad Abdülbaki. Sünen-i İbn Mâce. Sahihu’l-Buhârî. Kalblerine şek ve şübhenin bulunmadığı. Semerkant Yayınları. peygamberlerinden dilediğini seçer (gaybı ona bildirir). Fiten. Dimeşk-Beyrut 2002. Hususi ilim. kutsal 299 300 Fâtır: 35/28. el-Müfredât. 305 Attar Ferdüddîn. er-Risaletu’l-Kuşeyriyye. Bursa 1984. bu ilmi haiz kişileri ârif olarak tanımlamıştır. Bu mahiyetteki ilmin doğruluğundan şüphe olmaz. Dâru’l-İbn Kesîr. 344. Allah’tan hakkıyla korkan ve O’na şükredendir. onların diliyle ifade edilmektedir. s. Dâru İhyâu’l-Kutûbu’l-Arabiyye. ilme yüklenen diğer manalar ehemmiyet arz etmektedir. yakîn ilmine sahip olanlardır.302 Sühreverdî. Bu ilmin sahipleri. Bu yüzden onların sözü Hakk’ın sözü olup. kulu Allah(cc)’ın kurbiyyetine iten kuvvettir. İlim ve Kültür Yay. Dolayısıyla lügavî manasının yanında. 38. Süleyman Uludağ. Rikak. Meselâ Zinnûn-i Mısrî’ye göre ârif. ilimsiz. gören gözü. Fakat Allah.303 Bazı Sufîler. “…Allah. size gaybı bildirecek de değildir. ilim sahibinin kalbine ilham olunan ve inzal edilen sekinettir. artışı olur. 1-2. Bununla birlikte sadece Allah’ın bildiği ve seçtiği peygamberlerine bildirdiği gayb ilimi vardır. İbn Mâce Ebu Abdullah Muhammed b. haşyet sahibi kişiler olarak bildirilmiştir. Yezîd Gazvîniyyi. ayne’l-yakîn ve hakke’l-yakîn derecesinde olduğundan. s. Beyrut 2001. Âl-i İmrân: 3/179. 302 Kuşeyrî Ebu Kâsım Abdulkerim. 16. Nazar ve istidlalle ulaşılan umumi ilime sahib olanlar.: Dilaver Selvi. Bu bilgi. 214-215. 303 Sühreverdî Şihâbuddin. Haleb Tarihsiz. gaybi müşâhedeler tecelli eder. ss.. Avarifu’l-meârif (Gerçek Tasavvuf). müşâhedesiz. c.”300 ayeti bu bilgiye delalet eder.: Halil Mensuk. Ter.301 Kuşeyrî’ye göre âlimler. 190. hususi ve umumî olmak üzere iki çeşit ilimden bahsetmiştir. 63 . ahiret âlimleridir. Umumi ilim ilme’l-yakîn derecesindeki bilgidir. gözsüz. ilimdir. İstanbul 1999.bildirilmiştir. bulunduğu kalbde iman. Nazım Efendiye göre ilim. konuşan dili ve tutan eli olurum. Tah. Bu düşüncelerine “Bir kulumu sevince Ben.305 Nazım Efendi’nin âlim veya velî tanımlamalarında temel teşkil eden kavram.

Sahip olduğu bilgi ile ilahî kudretin ve düzenin arasında bağ kuramayan. Nazım Efendi’ye göre mahlûku bilmeden Hâlık(cc)’ı bilmeye yol yoktur. Aynı eser. velî tanımına yaklaşan bir âlim anlayışından söz edebiliriz. s. bu ilme itibar etmedikleri için. bilimsel bilgiyi ve tekniği putlaştırırlar. o bilgilerin hamilleri.308 Bu düşünceyi tersinden okuduğumuz zaman. ciltlerle kitap yüklenmiş eşeğe benzer…”310 ayeti. onun ihtiva ettiği bilgiyi tanımazlar. 308 el-Hakkânî. ilmin kurbiyyete itici gücünden nasipleri yoktur.306 Nazım Efendi’nin tanımladığı bu ilmin. Tasavvuf Sohbetleri. kendilerine fayda vermeyen hayırları yüklenmesine rağmen. cennetten gelir. imana muhalif olmayan bilgileri içerir. ilmin kuvvetiyle. kuru bilgi hamili halk arasında âlim olarak bilinse de âlim değildir. 309 Kıbrısî. Cuma Sohbetleri. profesör unvanına sahip dahi olsa cahildir. 31.307 Başka bir ifadeyle Şeyh Nazım’a göre ilim. 185. Kutsal kitaplarda bildirilen bu ilahî ilme zıt olan bilgi ve idrakler. ilmi temsil etmemektedir. Nazım Efendi’ye göre. insan idrakini Allah(cc)’ın kurbiyyetine itmez. ilmiyle semavî bilgilere ulaşan bilim adamları ise. Şeyh Nazım’a göre. Dolayısıyla bu bilgiler. ezberlenmiş. bilgi hamillerinin âlim olarak vasıflandırıldıklarını söyleyen Nazım Efendi: “Âlim. İmana muhalif bilgiler ilim olmadığı için. Bu bilginin doğruluğuna inanmayanların. ârif-i billah olan kimsedir. kula dönük yönünde her şeyden önce iman vurgulanmaktadır. Bu semavî olan ilme iman etmeyenler. Sonradan unutulacak olan. s. s. kurbiyyete sevk olunurlar diyebiliriz. 167. günlük hayatta kullanılan âlim tanımlamasından ayrılan. Kutsal kitaplardaki bu bilgi ise. Şeyh Nazım’ın âlim tanımlamalarında zımnen bulunduğu şüphesizdir.” der. 185. İlim olarak haiz olduğu tüm bilgilerle Yaratıcıyı tanıyan kişi ârif -i billah olan âlimdir. 64 . 310 Cum’a: 62/5.kitaplarda mevcuttur. s. “Kendilerine Tevrat verildiği halde onun yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin durumu. Dolayısıyla. Batıda bir Nakşî Cemaati.309 Şeyh Nazım’ın bu tanımlamasına dayanarak. Hakk’ı bulamamıştır. ilmiyle amil olmayanlar. Bilim adamları. O ilmiyle masivayı ve yaratılmış her şeyi adedi ve hikmeti ile bilir. 306 307 Atay.

başkasının yüzündeki sinekle meşgul olması en büyük ahmaklık. kendi hayatını düşünmeyerek. Yahut verdiğiniz ilaçlar. faydasız ilim sahibi âlimlerdir ki bunların ilmi. 1970’li senelerdeki Müslüman toplumların ictimaî durumlarını delil gösterilerek. İhyâ-i ulûmu’d-dîn. o ilmi içselleştirip geliştiremeyen kişilerdir. 65 . c.Bununla birlikte. Gazalî’ye göre başkasının düzelmesi uğruna kendini helak eden kimse gibi ahmaklardan sayılır. 1-4 (cüz1-16). umum tarafından âlim olarak bilinen zatların. c. Dâru’ş-şaâb. şu cevabı verir: “Maşallah hem sana. 5963. teşhis. Peygamber(sav)’in “Allah'tan faydalı ilim dileyiniz ve (sahibine) fayda sağlamayacak ilimden Allah'a sığının”312 tavsiyesinde işaret ettiği faydasız ilme sahip olanlar. bu ilimle âmil olmayan. Dolayısıyla her iki durumda da ilmiyle benlik dönüşümünü tamamlayıp. Hz. tedavi ve ilaç ilimleri olmayan kişilerdir.1 (cüz 1). Giydiği elbisenin cepleri yılan ve akrepler gibi öldürücü şeylerle dolu olan kimsenin. İlahî kitaba muhalif olamayan ilim de iki şekilde ele alınmaktadır. elEzher’de 150 bin âlim var deyince Şeyh Nazım. Bkz. kâlden hâle dönüştürülmemiş ilim gibi değildir. Gazalî Ebu Hâmid Muhammed b. Hz. kendisi tabib zannedilen ancak. 132. 313 İmam Gazalî bu manada ilmi farz olan ilimler ve makbul olmayan ilimler olarak tasnif etmiştir. s. hâle dönüştürülmüş ilmin bir kudreti ve şerefi vardır. yaşadığı bir hadise üzerinden ifade etmiştir. Şeyh Nazım’ın misalinde. Birincisi. İsa’nın şöyle dediği rivayet edilir: “Hepsi meyve vermedikten sonra ağaçların çokluğu ne işe yarar? Hepsi mürşîd olmadıktan 311 312 Kıbrısî. Tasavvuf Sohbetleri. Kıbrısî. kulluğa ve iki cihan saadetine sevk etmez.”311 Şeyh Nazım’ın bu ifadelerinden iki çeşit ilim ve âlim tanımlamasına ulaşmaktayız. hepsi müddeti geçen ilaçlar. hidayete. Şeyh Nazım-ı Hakkânî’ye göre. bu halde mi olacak? Nerede sizin ilmî kudretiniz? Demek ki sıfırdır… 150 bin doktor! Yüz elli bin doktor olduğu memlekette bu kadar hasta olur mu? Demek ki sizin hiç tedavi ettiğiniz yok. Muhammed. tılsım ve yıldız falları olarak saydığı ilimlerin yanı sıra hacet miktarının üzerinde talim edilen ilim-i zahirin makbul olmadığını belirtmiştir. Mısır/İskenderiye’de karşılaştığı bir âlim.313 İkincisi faydalı ilimi bilmelerine rağmen. hem o 150 bin âlime… 150 bin âlimin bulunduğu memleket. Sihir. Muhammed b. Arif-i billah olan hakiki âlimin hayatındaki marifet ilimi. İbn Mâce. Kitâbu’d-duâ. toplumu da dönüştürmekten aciz kalmış bir kişi portresi çizilmiştir. Bu derecede ilimle uğraşanlar. 3843. ss. kişinin kendisini ve çevresini. taşıdıkları ilimlerde kuvvet ve kudret bulunmadığını.

İbn Arabî Muhyiddin. dikkat çekmiştir. gerçek âlim olan kişi. “Bizim uğrumuzda cihat edenlere (çaba harcayanlara) şüphesiz yollarımızı göstereceğiz. Şeyh Nazım. İstanbul 2011. ıstılahta ilmin çeşitli tasnifleri yapılmıştır. 66 . hakiki ilmi haiz olduğu için âlim olarak nitelendirilmesi gereken kişidir. 500. “Ümmetimin en şereflisi Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyen ve onu yaşayanlardır. âlim kavramını velî ile ilintili olarak izah etmiştir. Ma’rifet ve Hikmet. akıl ilmi. âlim ve velî tanımlamalarındaki benzerlik ve ayrılıkları. kesbî ilim sahibini âlim-i lisan. 102. meyvelerin çokluğunu kim neylesin? Hepsi faydalı olmayınca. ilmin çokluğu. s. 317 Münavî.318 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. 318 Kıbrısî (Qubrusi). yaşadıkları ilmin ötesindeki vehbî hakikatlere ulaşırlar. umumun genel olarak kullandığı âlim terimini tam olarak karşılamadığı için Nazım Efendi. Pakistan 2009. velî kul anlamına gelmektedir. Dolayısıyla hakiki ilmin kaynağı bakımından esas olan kesbî ilim değil. Feyzu’l-Kadîr. haller ilmi ve sırlar ilmi olmak üzere yaptığı tasnifin yanı sıra. Söz konusu yaklaşıma istinaden. Mercy Oceans.: Abdülkadir Akçiçek. ss. 58. bu anlayışa temel teşkil ettiği kanaatindeyiz. 314 315 Semerkandî Ebu’l-Leys. Bir sohbetinde. s.sonra. vehbî ilim sahibini ise âlim-i kalb olarak tanımlamaktadır. Allah(cc)’a yakın olmuş.315 İnsanları Allah(cc)’ı tanımaya ve ahiret saadetine sevk eden ilimleri bilenler ve bu ilimlerle benlik dönüşümleri yaşayanlar. tatbik edildiği zaman şeref kazandırdığına. ne fayda sağlar”314 Nazım Efendi tarafından yapılan ilim yorumunu temel alırsak. İslam Enstitülerinde eğitim görevlisi olan gayri-müslim profesörler ile Müslüman profesörler misali üzerinden izah etmiştir. Kur’ân ilminin dahi. nebevî ilim ve nazarî ilim şeklinde de tasnif etmiş ve ilmin zirvesi olarak marifeti göstermiştir. Book Two. âlimlerin çokluğundan ne fayda var? Hepsi olgun olmayınca. Ter. Tenbihu’l-gâfilîn ve bustanu’l-arifîn. Mesela İbn Arabî ilmi. Ancak bu anlayış. Yani vehbî ilim sahibi. 316 Ankebût: 29/69.”316 Ayetinin. Zira Allah iyilik yapan ve iyi kulluk edenlerle beraberdir. Ter. Haqqani Publishers. Şeyh Nazım’a göre İngiltere’deki İslâmî ilimleri okutan gayr-i Müslim akademisyenlerin.”317 hadis-i şerifine atfen.: Mahmut Kanık. İz Yayıncılık. 1/522. 64. vehbî ilimdir.

59. kalbiyle câhil olan münâfıklardır. Tasavvuf Sohbetleri. evliyaların kalbine indiğini ve bu ilmin Peygamber(sav)’in ilmine nisbeten okyanustan bir damla gibi olduğu yazmaktadır. Câmiu’l-kebîr. ledunnî ilim olan ilm-i kalb bakımından mukayese edildiklerinde gerçek ilim sahibi olan evliyalara müşterek olamazlar. Bu hadisi-i şeriften hareketle. İbn Mâce. zahir uleması arasında fark yoktur. 12. 67. Dâru’l Karbu’lİslâmî. Hakkâniyye yayınlarında. 24. Bu hadis. video arşivimizde mevcuttur. 124 . İsâ . sözüyle âlim fakat. 319 Bu manadaki âlimlere Kıbrısî’nin vekilleri. TDV Yay. Beyrut 1996.325 319 320 Kıbrısî.: Süleyman Uludağ. Ank. Diğerine gelince onu meydana çıkaracak olsa idim şu boğazım kesilir. Şeyh Nazım’ın ilm-i zahir ve ilm-i batın anlayışında etkili olduğu şüphesizdir. Bunlardan birini (size) açıkladım. Oysa biz ilmimizi. 21. 67 . 1994. Hakkâniyye Dergâhlarında. Tah. Ölümsüz Diri’den almış bulunuyoruz ”323 Ebu Hureyre(ra)’nin “Nebî(sav)’den iki kab (dolusu) ilim belledim.”322 hadis-i şerifinin etkili olduğu şüphesiszdir. ilimle alakalı sohbetlerde sıkça tekrarlanmıştır. 324 Buharî. 325 www. 321 www.Görüntülü sohbet video arşivimize mevcuttur. s.com/video/archive/100808-signs-of-the-knower-in-Allah. Ancak Gayr-i Müslim profesörler.: Beşşâr Avvâl Ma’rûf. veliler olduğunu ifade etmişlerdir. Zümmer: 39/09. 42.com/020909-msh-oakland-gssl-intro-noonecandenywhatawliyahsay. bildiğini yaşamayan. Fiten. ilimleri ölünün ölülerden yaptığı rivayetlerden elde etmişler.Müslüman akademisyenlerden ilm-i lisan bakımından farkı yoktur. Haz. Bu anlayışa ıstılahta temel teşkil edecek görüşünü Bâyazıd-ı Bistâmî şöyle ifade etmiştir: “Miskinler. Zühd. Hudûd. 2008 yılına ait bu sohbet. Kıbrısî’nin ilahiyatçı akademisyen ile zahir uleması arasında yaptığı mukayesenin manası daha açık görülmektedir. “Hiç bilen ile bilmeyen bir olur mu?”320 ayetini delil getirmiş ve ayette de zikredilen bilenlerin (âlimleri).”324 rivayeti. İlim. bu ilmin Hakikat-i Ahmedîyye’den. Bu manada pozitivist bilgiyle kendisini dönüştüremeyen bir ilahiyatçı akademisyen ile.. 61. s. 323 Bistâmî Bâyezîd.sufilive. Zühd. 322 Tirmizî Ebu İsâ Muhammed b.sufilive. Hudûd. Hayatı Eserleri Fikri.321 Şeyh Nazım’ın âlim-i lisân ve âlim-i kalb tasnifinde ve ıstılahtaki ilim tasniflerinde “Ümmetim içinde en çok korktuğum kimseler.

Buna göre kim halka ilim (zahir ilmiyle) ile bakarsa. 329 Kıbrısî. bu kabahatleri onlara yükler ve onlara buğz eder.”327 Hakikat ilmine vakıf âlim. Allah (cc)’ın velî kulları ise insanlara hakikat gözüyle baktığı için onları mazur görür. s.328 Yine bu hususla ilgili olarak. Tasavvuf Sohbetleri. zaman z aman halkın tanımladığı mânâda da kullanarak. velî ile mukayeseli olarak farklarını ifade etmiştir. a. örtünmeye uygun giyinmediği için tekfir edilmediği bildirilmiştir. 100. Mekke’nin fethinden sonra Mekkeli müşrikleri af etmesini misal getirerek. nazarı Peygamber(sav)’den almadır. Bu nimet ise Kıbrısî’ye göre ayrıcalıklı bir keyfiyettir diyebiliriz. Hayatı Eserleri Fikri. velî ile aynı manada ifade ettiği âlim kelimesini. yani velî kulda doğal olarak bir arada bulunan merhamet. Peygamber(sav). evliyalar mazur görür dedik. Şeyh Nazım’a göre Hz. onlara merhamet eder.. 33. 328 Bistâmî. yine Peygamber(sav)’in sözlerinden. onları mazur görür. 68 . Sonra biz. hal ü şanından bildiriyoruz. Yani halka halk gözüyle bakan. s. Kendilerine malik değiller. onlardan nefret eder. insanlara ilim gözüyle baktığı için onların kabahatlerini görerek.329 326 327 Kıbrısî.g.326 Hz.Nazım Efendi. 32. şu cümleler ile evliyayı. halka Halik’ın gözüyle bakan.e. Peygamber(sav)’in sıfatı ile vasıflandırmaktadır: “Demek ki Peygamber(sav)’de ilim gözünün sertliği yokmuş. Evliyalar. s. onları Allah(cc)’tan uzaklaştırmış olur. Peygamber(sav)’in örtünmeye uygun giyinmeyen Müslüman kadınlarına olan hitabı misal verilmiştir. Hz. Peygamber(sav)’in Taif’te ve Uhud Gazvesinde yaralandığında ettiği duayı. Kim halka hakkikat (sufî) gözüyle bakarsa. Mesela âlim. Bu misalde ahir zamanda yaşayacak Müslüman kadınların. Hızır(as)’a verilen ledunnî nimeti anımsatmaktadır. s. bu kadınları ümmetimin kadınları olarak tabir etmiştir. Aynı eser. yakinen bilmiyorlar diyerek onlara şefkat gösterir. 112. onlar için Hakk’a giden yol olur. Şeyh Nazım’ın anlayışına temel teşkil edecek bir terminoloji ile ıstılaha kaydetmiştir. Onu nereden icat ettin derlerse. Bu yön peygamberlerde daha ağır basar. Ledunnî ilim sahiplerinin ayrıcalıklı keyfiyetlerini Bâyazıd-i Bistâmî.

Libas. Ramûz el-Ehâdîs. Farklı bir nakli için Bkz. Eş’as es-Sicistânî.: Abdülaziz Bekkine. ucub. Mektebetu’l-marife. gadap ve 330 Ümmetimin son dönemlerinde giyimli. karşılığı ödenmemiş bir atiyye.: Muhammed Nasıri’d-dîn Albânî. Bu açıdan bakıldığında. o imana sahip olmayanlara merhamet eder. Cennet 52. 112. olmayana karşı merhamet gerektirir. Tah. Milsan Basın. Şeyh Nazım’ın bu anlayışı. s. Bkz. Bu hediyenin kimlere ne şeklide dağıtıldığı hususunda sorgulama ise kulun edeb sınırını aştığı yerdir. Dolayısıyla Allah dostları. cehennem ehli kulların ahirette ateşe atılmasındaki mana ve hikmete Kulluk Makamı (Âbid) Konusunda değinilmiştir. Tasavvuf Sohbetleri.332 Nazım Efendi’nin bu düşüncelerindeki temel anlayışı. 125.333 Dolayısıyla iman gibi önemli bir atiyyeye sahib olmak. 332 Kıbrısî. İman hediyesi verilmemiş kullara gadap ve buğz ile yaklaşmak. Müt. Bu ise kulda kibir. Yersiz 1982.Söz konusu hadisle ilgili farklı nakiller vardır. yevmu’l-ezel anlayışından. kula karşılıksız verilmiş bir hediyedir. takdir-i ezelî ve lütfu ilahî olması hasebiyle. kucaklayıcı manaları bulunan hadislerin. onları işledikleri günahlardan vazgeçirmek için gayret etmek ve dua etmek gerekir. Riyad Tarihsiz. fakat çıplak birtakım kadınlar olacaktır. 69 . bu kadınların Cehennemlik oldukları haber verilmiştir. aynı zamanda.330 Dolayısıyla nakiller içerisinde. Yani. Bunların başlarının üstü deve hörgücü gibi bulunacaktır.331 Nazım Efendi’ye göre Müslümanları. Sünen-i Ebu Dâvud. s. Ebu Davud’un eserinde bildirilen rivayete göre. günahlarından dolayı tekfir etmek yerine. kendine hediye olarak bahşedilmiş iman ile başkasını hor görmez. Ancak bu rivayette haber verilen kadınların. sadece o kula mal edilemeyeceği ile ilgilidir. Yani nasıl haram fiil işleyen bir kul hemen tekfir edilemez ise. yaratılış akidesine kadar genel tasavvuf anlayışıyla ilgili olarak ele almak gerekmektedir. faziletli davranış işleyen kul da yüceltilmez. sahip olduğu imanı bile kendine atfetmediği için. Kıbrısî’nin söz konusu yaklaşımının etkili olduğu şüphesizdir. zımnî olarak hak edildiği anlamına da gelmektir. Bu tercihte ise. Mirac bahsinde de değinildiği üzere evliya. Bu sırlardan birine göre insanların hepsinde rablik ilan edebilecek derecede. gizli bir şirkin bulunmasıdır. kendinde bulunan imanın. cennetin kokusunu bile alamazlar. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/Mirac Konusu. Gümüşhanevî Ahmed Ziyâüddin. 333 İman ve küfür gibi ezelde yapılan bir rızk taksimine rağmen. Müslüman olup olmadıkları cümle kuruluşunda belli olmamaktadır. Allah(cc)’ın zâtı gibi sorgulanamaz mahiyettedir. Kendi derinliklerindeki gizli şirkin en küçük zerrelerini temizlemeye çalışır.. 303. Kıbrısî tarafından tercih edildiği görülmektedir. Ancak onlar cennete giremez. kulun dünya hayatında iman dairesinde olması. Ebu Dâvud Süleyman b. 331 Kıbrısî’ye göre evliyanın bir vasfı da miracdaki sırları bilmektir. iyilik ya da kötülüğün zahiren tayin edildikten sonra.

Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/e. 90. tafsilatlı değildir. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. Suçu kendine atfeden Âdem. 70 . ss. 113. ledunî ilimlerden ve bu ilimlerin beraberindeki engin merhametten zuhur ettiği görülmektedir. ehl-i küfüre merhametle bakarlar. Bu açıklamaya göre Şeyh Nazım tarafından kerih görülen. Kenzu’l-Ummâl fi Sünen-i’l-Egvâli ve el-ef’âl. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/b. “Allah Teâlâ’nın ‘Her şeye yaratılışını veren Rabbinizdir’339 sözü de Hakîm isminden meydana gelmiştir. 334 335 Bu tezde bkz. sizleri dişleri sararmış ve ağızları kokuyor olarak görüyorum. Tah. bu sırrı ve hikmeti haiz oldukları için. Ancak Allah(cc) bu konuda insanın ihtiyarını serbest bırakmıştır. kişiler değil. söz konusu ilgiyi açıklayıcı mahiyettedir. Yersiz Tarihsiz.335 Bu ilim peygamberlerin ilmi olduğu için onlar.334 Âdem ile azazil (iblis) bu noktada birbirinden ayrılırlar. Peygamberlerin varisleri olan evliyalar. c. Şeyh Nazım’ın görüşünü anlamak bakımından mühimdir.şirk gibi potansiyel günahlara işarettir.Mirac. Dolayısıyla ıstılahta bu anlayışı ihtiva eden görüşler. Aliyyu’l-Muttakî Alâddîn b. hidayetleri için uğraşırlar.: Bekir Hayyâbî. insanlar harama düşmezler. 638/1240)’nin şu ifadeleri. 112. meleklere ve cinlere kıblegâh olurken. Tasavvuf Sohbetleri. 26207.338 Allah(cc)’ın el-Hakîm isminden dolayı insanların hatalarını mazur görmek mevzuundaki ifadeler. başkalarında zahiren görünen hataları bile kendine izafe etmeye yönelmiştir. s. Peygamberimiz(sav). Hüsâmeddîn.Veli-Evliya. Hak Dost 4. Müessesetu’r-risâle. “Bana ne oluyor ki. Allah(cc) hükmetmedikçe. 337 Bendî. 338 Kıbrısî. Şeyh Nazım bu düşünceleri. İnsan ihtiyarını şeytanın ve nefsinin telkinlerinden yana kullandığında günahlar işlenmiş olur. Allah(cc)’ın el-Hakîm ismiyle izah etmiştir. Kıbrısî. Dolayısıyla bu tavırlar. Bu düşünceye göre. Bu mevzuda Muhyiddin-i Arabî (v. 9. hikmetin gerektirdiği şeyi vermekle “hakim” diye adlandırılabilir… Demek ki hikmet ehli için bu âlemde.336 Bu tavırlarda Mü’minlere zirve derece model teşkil eden ve usve-i hasene diye tabir edilen Hz.Sır Konusu. iblis kovulanlardan olmuştur. Makamlar ve Seyr-i Sülûk ile İlgili Kavramlar/Mürşîd. 339 Tâha: 20/50. İşte insan da ancak. Misvak kullanınız!”337 diyerek. 336 Ayrıca bu tezde bkz. inanmayanlara karşı peygamberane tavır takınırlar. nefislerin ve şeytanın kullara işlettikleri kötü fiillerdir.

Peygamber(sav)’den itibaren bugüne kadar sahabeler ve mürşidler aracılığıyla gelen nûrdur ki o. kıyamete kadar yeryüzünde bulunacaktır.341 Allah’ın nûru başlığında detaylarıyla incelediğimiz üzere bu nûr. Marifet ve Hikmet. onlara bizim ilmimizden 340 341 İbn Arabî. hakiki ilimleri bilmede. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’den (1407/1973) naklettiği şu cümlelerle ifade etmiştir: “Bize bir dinleyecek kimse gösteriniz de. Çünkü kesin delile. Bu noktada ilm-i lisanı ve ilm-i kalbi temyiz etmede. 342 Neml: 27/40. s. Nazım Efendi’ye göre bu kulların kalblerine nûru Nübüvvetten nûr tahsis olunur. Bu kimse halk arasında ister âlim. Bu şereften dolayı hikmet ilimleri.”340 Bu ifadelerden hareketle Şeyh Nazım’ın söz konusu anlayışı şöyle ifade edilebilir. 173-176. Bu hikmetlere bakınca şerrin dahî. yani hakiki âbid olan kimselerin kalblerine Kur’ân’la inen ve Hz. tanımına bağlı olarak. Hakiki ilmin kuvvet ve kudreti. 31. idrakte belli bir kemale ulaşmamış kişilere anlatılmaz. Nazım Efendiye göre. irfan. Şeyh Nazım Efendi’ye göre hakiki ilmin şerefi vardır. 71 . yaratılıştaki hikmetleri de görür.Allah’ın kulları için koyduğu meşru yollarla bir siyaset söz konusudur. hayrı izhar eden bir sayfa olduğunu görür. bu konuyu. ss. Hakikat ilmine vakıf âlim. Böylelikle şerri izhar eden kullarda gördüğü. yine ilim. Süleyman Peygamber’in(as) Belkıs ile olan hadisesini haber veren ayet kadar yücedir. Cilve-i Rabbânîlerdir. Bu durumdaki tavrını yine şeri’at-i Muhammedî belirler. “Gözünü açıp kapamadan ben sana onu (kraliçenin tahtını) getiririm dedi”342 Dolayısıyla bu mahiyetteki ilmin. yani Kur’ân’a göre kendisine ilim verilen zat. âlim ve ârif gibi kavramlar tanım kazanmaktadır. Şeyh Nazım’ın bu konudaki tabirlerinin geneline göre âlim olarak nitelendirilen zât. Nazım Efendi. Tasavvuf Sohbetleri. Onları meşru yollarla hayra davet eden bir siyaset izler. isterse velî olarak adlandırılsın. hikmet ve marifet kavramları belirleyici olarak karşımıza çıkmaktadır. onlar Allah(cc)’ın veli kullarıdır. Kıbrısî. aslında velî olandır. kulluk makâmında bulunan.

tasavvur veya tasdik yoluyla olan kesin bilgiye denir. s.söyleyelim. kulun Allah(cc)’a yaklaşmasında ilmi. birleşik ve çok yönlü de olabilir. marifet.. Sûfilerin ruhâni halleri yaşayarak. sezgi. Marifet Allah(cc)’ı tanıma konusunda kesin bilgi. sağlam görüş.g. hikmet ve edeb ile ilgileri müstakil başlıklar altında incelenmeye çalışılmıştır. Bu manada bilme. hakikate vâkıf olma. Ta’rifat. bir şeyi tefekkür ederek.345 Mutlak idrak olarak da tanımlanan marifet. biz o ilmi zayi etmiş oluruz. a. 346 Tahânevî. idrakin cüz’i ya da küllî olmasına göre de ilim ile marifet tanımlaması yapılmıştır. Bilmenin basit ya da bileşik olması. 343 344 Kıbrısî. ma la-yânî yapmış oluruz. 1583. 345 Isfahânî. 2. manevi ve ilahi hakikatleri tadarak elde ettikleri bilgi ve irfan ıstılahî olarak yine marifet olarak tanımlanır. 154. hakikati anlama ve şuur halidir. 836. 72 . Allah(cc) bilgisi anlamına gelmektedir. s. 133. kavrama. Firuzebadî. bileşik ve çok yönlü ise ilim. Marifetullah.346 Istılahta marifet. hikmet ve edeb gibi kavramlarla beraber zikretmiştir. iç tecrübe. Kamûsu’l-muhît. Cürcanî. anlama.”343 Şeyh Nazım.344 Bu bakımdan “ilim” kelimesinden manaca farklılaşır. Bu manada bilmek basit ve tekyönlü olabileceği gibi. bilinen şeye yönelen ve bilinen şeyden sadır olan işlere bağlıdır. s. 331. Bununla birlikte. a. 837. idrâk etmek ve aklın şehadetiyle nefsin istikrar kazanması demektir. Firuzebadî. hikmet ve edeb kavramlarından temyiz edilmesi gayesiyle ilmin. Hakkı isim ve sıfatlarıyla bilip. Bizi dinlemeyen bir kimseye bir söz söylediğimizde. el-müfredât. bilmenin mahiyetine göre anlam kazanmaktadır.1. Ayrıca lügatte. bilme. c. basit ve tek yönlü ise marifet olarak tanımlanmıştır. s.e. s. Keşşâf. İlim ve Marifet İlişkisi: Marifet lügatte. marifet. s. Allah(cc)’ı bilme. görüp yaşayıp tadarak elde edilen bilgi olarak da tarif edilir. İlmin daha net anlaşılması ve marifet. Tasavvuf Sohbetleri.

38. ârif Allah(cc) ile nazar eder. a. 73 .353 Arif.. el-Müntekâ. s. âlimlerin ayrıntısını bilmediği. İman nûr. bazı sufîlerin irfan tanımı ile benzeşmektedir. 354 İbn Arabî.78. ss. Ma’rifet ve Hikmet. marifet.. İbn Meserre. 124.sonra muameleleriyle Allah(cc)’ı tasdik etmek. Hakk’ın vechi açılır.354 347 Kâşânî. s. Âlimler. Necmettin Bardakçı.349 Ona ancak ibadet ve taatlardaki ihlâs ve takvâ ile riyâzet ve nefis tezkiyesi ile nâil olunur. kalbi Hak için ayna olan. Mü’minin kalbi zikr-i ilahî ile mutmain olurken.. s. Mısır 1960.347 Tasavvuf ıstılahında âlim ve ârif tanımlamalarında belirleyici olan ilim.e.e.g. daima Rabbinin emirleri üzerine olan. Istlahatu’s-sufiyye. Cebecioğlu. Kur’ân’nın taşıyıcısı olan arif. esmasını ve fiillerini gören kişidir. a. ss. el-Lumâ. genellikle irfan ve marifetle birlikte ele alınmıştır. ihsan-ı ilâhi. 236. zatını. 154-164. 101. 353 Kaşânî. Allah(cc)’ın bilinmesi “ilim” olarak nardır.350 Dolayısıyla mü’min Allah(cc)’ın nûru ile bakar. Dâru’l -kutubu’lhâdîs. 348 Uludağ. ârif in kalbi Allah(cc)’tan başkasıyla itminan duymaz denilir. ss. Ebu Nâsır es-Sirrâc. İstanbul 1999. Denilmiştir ki marifet. şahit olduğu her şeyde. 350 İbn Arabî. sonra ilimleriyle bilirler. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözcüğü (TTDS). 363-364. s.: Abdulhalîm Mahmud. bir Hakk vergisidir.352 Arif. İnsan Yay.: M. TTS. ahlâktaki kötülükleri gidermek ve kalbine sahip olmak anlamlarına da gelmektedir. eşya onu kaplayamaz. Hak ehli sûfîlerin üzerinde. nur sahibidir. er-Risâle. ss. el-Lumâ. Bundan sonra Hakk ehline. Anka Yay. 342-343. 351 Tusî. 352 Kuşeyrî. tanımlanırken. 247. İstanbul 2004s. Abdülbâki Surûr. Ter. gönüldeki vecdtir. Allah(cc)’tan başkasını müşâhede etmeyen.351 Marifetin bu tanımı. 348 Allah(cc)’ı tanıma eylemi ise “marifet” olarak tanımlanmıştır.. merhametlidir.g. marifet İman. sıfatlarını. marifet keşfolunur. Meselâ Kuşeyrî’ye göre ilimle kâim olan âlim ile. Mektebe lemisnâ bîgidâr. şöyledir. Hakk’ın hükmünden bir şey cereyan eder. s. 349 Tusî. eşyayı kendine sığdırır ancak. kalbine hakkı da bâtılı da sokmayandır. önce bir şeyi tanır. 38 . 486. Ethem. Allah(cc)’ın. Tah. Hakk’la kâim olan ârif arasındaki fark.

Bu tanımlamaların anlaşılmasında. 64. olgunluk bakımında en yüksek özelliklere sahip olarak gördükleri ârifi. sufîler arasındaki anlayıştan farklı değildir. Ebediyete Davet. İbadeti ve kulluğu en tabi bir görev bilir. 357 http://saltanat. ilk anda öfkelenme gibi.355 Şeyh Nazım’ın marifet anlayışı. s. Allahü Teâlâ’ya cehennemden kurtulmak veya cennete girmek için değil. ulaşılır. kendi varlığında fani. sıfatlarını. edep ve hikmetle Marifet düşüncesi tasavvufî düşüncenin en zirve noktasını gösterir. c. s.org/Ilim-Ve-Edep-3042011. Bundan dolayı ârif. Zamanla sûfîler. hikmet ve marifet. duraksamadan bilen ve tüm hadiselerden razı olan kişidir. ruhâni hallerle manevi ve ilahi hakikatleri tecrübe etmek ve vasıtasız bilgi elde etmek olarak tanımlanmıştır. O’na ibadet eder. buna sahip olan kişiye ârif veya ârif-i billah denmiştir. hiçbir karşılık beklemeden ibadet eder. Süleyman. edep ve hikmetle beraber anılan marifet. ruhâni gücün idraki ile marifete varılır. âbid ve zâhidlerin aksine dünya i le birlikte âhireti hedeflemeyen kişidir. Arif Md.aspx. gafil. Cenab-ı Hakk’ın. Ârif. Hak olmasından dolayı. TDV İA. 355 356 http://www. daha sonra bu halini idrak ederek. Hakk ile bakidir. aynı zamanda. Marifet için aklın aciz kaldığı yerde. Yani edep ve hikmet sahibi olunmadan marifet sahibi olunamaz ancak. 358 Uludağ. 933/1532)’ye göre ârif.com/?page_id=2072. rızaya muhalif hal zuhur eden.Hakkâniyye’nin resmi internet sayfasında irfan.naksibendihakkani.358 Lamî Çelebi (v. Bu üç hususiyet içerisinde en üst makâmda elde edilecek olan marifettir. Şeyh Nazım’a göre evliyanın hususiyetlerindendir. şirk-i hafî sahibi). Ârif. (08/2012’de görüldü). Genellikle ilim. 357 Marifete kul. 74 . 3. Âlemde görülen tesirleri vasıtalara bağlayan kişi. Allahu Teâlâ’nın kendi zatını. 361. Ârif. tamamlayıcı olan bir diğer kişi ise müşrik-i hâldir (dalgın. taşınmadan. düşünmeden.356 Edep. marifet sahibi olmadan edeb sahibi olunabilir. tevbe eden kişi muteriftir (itiraf eden). Bu yoldan elde edilen bilgiye marifetullah.. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur. akılla elde edilmez. Şeyh Nazım’a göre. isimlerini ve fiillerini müşâhede ettiği kimse olarak tanımlanmıştır. yaşadığı her hadisenin Fâil-i Mutlak(cc)’tan olduğunu. abid ve zâhidden üstün tuttular. Çelebi’ye göre bu hadiselerden gâfil olan. el-Hakkânî.

Mirahmadi. Altıncısı.360 Bu makâmlar mürîdin amel dünyasına yansımaya başladığında ilk olarak nefsin hevâ ve heveslerine muhalefet gözlemlenir. ruhanî varlıkların zuhur ettiği bedenler âleminin 359 360 Camî. s. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). mürşîd rehberliğinde kendini tanımasıdır. âlemdeki noksanlıktır. Hakkın tecellisi ile ilgili olan ilim. insandaki noksanlık. Dördüncüsü Allah(cc)’a layık bir mükemmellik ve bu mükemmelliğin insan idrakindeki noksanlığına dair ilimdir. ilme’l-yakîn makâmındaki bilgilere haiz olurken. ilaçlar ve hastalıklarla ilgili ilimdir. fiillerine delalet eden isimlere ait ilimlerdir. 71. Allah(cc)’ın kendini kullarına tanıttığı ayetleri ve peygamberlerin getirdiği ilimleri kapsar. Rabıta ile desteklenen bu nefis mücadelesinden sonra. tazammun ettiği ıstılahî manalar. Fena makâmında olan mürîd ise. insanın kendisini tanımasıyla ilgili olan ilim. Bunlardan birincisi olan hakikatler ilmi. Abdurrahman. Bu marifet aşamalarının herbirinde sâlik. Allah(cc)’ın zatına. şeri’atin bildirdikleriyle ilgili olan ilim. Üçüncüsü.361 İbn Arabî’ye göre seyr ü sulûk ile elde edilen marifet. İnsan âlemin kapsamına girdiğinden.359 Bu yaklaşımları göz önünü aldığımızda. 36. Beşincisi. Kıbrısî’nin ilim ve marifet mevzuundaki görüşü. Bunlar. huzur makâmında olan. Sufi Meditation. bu tecellilere göre değişen hallerine ait ilmidir. sâlikin ilmî tekâmülünü ve marifet derecelerini gösteren üç makâmdan bahsedilir ki bunlar. hakke’l-yakîn makâmındaki tecrübeleri edinir. Yani muhabbet makâmındaki mürîd. Şeyh Nazım’ın marifette yüklediği anlamın. sıfatlarına. daha açık görülmektedir. huzur ve fenâ makâmlarını ikmal eder. ruhanî varlık olduğunu murakabe ile kabul eder.müşrik-i hâl olarak tanımlamıştır. muhalefet bu dünyanın hakiki olduğu algısına karşı olur. yedi şeyi bilmekle olur. 75 . ayne’l-yakîn makâmındaki tecrübeleri edinir. s. ilme’l-yakîn. hakikatler ilmi. ayne’l-yakîn ve hakke’l-yakîn makâmlarıdır. muhabbet. Şeyh Nazım adına yazılan ve Hakkâniyye yayınlarında yer alan bir eserde izah edilmiştir. Allah(cc)’ın tecellisi ile mütessir olan tüm varlığa ait kudsî ruhların. 361 Aynı eser. bütün âlemin ibadetlerini kendinde toplayan insanın. Düşünsel olarak kul hakiki varlığın maddî varlık değil. 31. Bu eserde. hayal âlemine ait ilim. varoluş içindeki mükemmellik ve noksanlık ile ilgili olan ilim. İkincisi. s.

Hakk kelamı ve Kur’an ahkâmı manasına gelir. Sâd 38/20. en-Nisâ 4/ 113.. s. 370 “Biz Âl-i İbrahim'e Kitap ve hikmet vermiştik. aynı zamanda. onun varlığının ve mevcudiyetinin beşerî kader içindeki yerini idrak etmektir. İsfehanî. s. 338340. 128.1. söz ve davranıştaki isabet ve her şeyin en mükemmeli anlamlarına gelmektedir.362 Özetle Şeyh Nazım’a göre marifet.364 Eşyanın hakikatini bilmek. a. ss. varlıkların hakikatini kavrama olan hikmet ilimlerini ve bu ilmin getirdiği zâhiri ve bâtıni edebi de ihtiva eder.ilmidir. a. 369 “Her birine hüküm vermiştik. Kur’ân Terimleri Sözlüğü. tecrübe ile kazanılan doğru bilgi. 367 “Rabbinin yoluna hikmet ile çağır” Nahl: 16/125. el-Bakara 2/251. 85-154. 366 “Ona Kitabı öğretecek…” Âl-i İmrân: 3/48. İşaret Yayınları. 368 “Size indirdiği Kitap'tan ve Hikmet'ten. Kur’ân ayetlerinde. Marifet ve Hikmet. c.363 Adalete. 1095. Bu bilginin özelliği vehbî olması ve hakikate ters olmayan kesbî ilim ile çelişmemesidir. İstanbul Tarihsiz.371 362 363 İbn Arabî. İsfehanî. 126-127. Çünkü marifet.365 Hikmet kelimesi. insanların sözlerinde.g. ss.2. kötülükten korumak ve adaletle hüküm vermek anlamındaki “ha-ke-me” kökünden türemiştir. Bu açıdan marifet. s.369 nübüvvet370 gibi anlamlarda meal edilmiştir. ıslah etmek üzere menetmek.e.366 Kur’ân-ı Kerîm’in kendisi.. ihtiva ettiği ilmin doğrudan Allah(cc)’a dair olmasıdır. hikmet ve edepden üstündür. Yedincisi..” Enbiyâ: 21/79. Süleyman. mü’minin arınmışlık mertebesine nisbeten ulaştığı hakikat bilgisidir. Kendisiyle amel edilen bilgi neticesinde.” Nisa: 4/54.367 Kur’ân’daki emir ve nehiylerden oluşan nasihatlar. 76 . Berzah âlemine ait ilimdir. İlim ve Hikmet İlişkisi: Hikmet kelimesi. ss. el-Müfredât.368 insanların fehmi yani anlayışı.” Bakara: 2/231. 365 Cürcanî. 371 Mukâtil b. Al-i İmrân 3/48. Hakka uygun düşen kelam. Suretler ilimidir. Meryem 19/12. 364 Firuzebadî. 96. Marifet ilminin bir diğer hususiyeti ise. fiillerinde. hallerinde olan hastalıkları ve tedavilerini bilmeye dair ilimdir. Kamûsu’l-muhît. ilime ve hilme esas olan nübüvvet ilmi olarak tanımlanan hikmet. Ta’rifat. peygamberin vaaz ve irşadları.

Kâşânî. mülk âleminden daha geniş ve kapsamlı olduğu gibi. a. Ona göre hikmet.375 Yine onun anlayışına göre ilim. 276.. 75. Cebecioğlu.376 Osmanlı sufîlerinden İsmail Hakkı Bursevî (v.377 Melekût âlemi. ilahî isimler adedince hakikatler bulunur. Şerh-i Salavât-ı İbn Meşîş. Dolayısıyla ilahî kurbiyyete vesile olmayan bilgilerin ruhu yoktur. hikmeti. hikmet ehli tarafından bilinmektedir. Tasavvuf Sohbetleri. 290-291. TTDS. Çünkü kendileri semavî ilimle çatıştıkları müddetçe hakiki ilim değil. dünya ve ahiret umûrunu hakikatleriyle gördüğü için. 377 İsmail Hakkı Bursevî. 135. Haz. İstanbul 2010.e. ulemâ tarafından değil. hakikatler de suretlerden daha fazladır. hakkı hak olarak bilmek ve ona ittiba etmek. İz Yay. 376 Aynı eser. s. tasavvuf literatüründeki genel tanımlardan farklı değildir. Merkez Kitabu’l-neşr. 320/940). s. 375 Kıbrısî. Bursevî’ye göre hikmet. Bunun için kabiliyetli olanlar ve ince işaretleri kavrayanlar. 135. 35-37. O’na göre hikmet sahibi kişi. Tah.: Ahmed Abülrahim Sâyih.378 372 373 Kâşânî. 83.Tasavvuf tabiri olarak hikmet. bâtılı. 1137/1713). olduğu gibi bilinmesi ve ona göre hareket edilmesidir. ss.. Beyânu’l-fark beyn el-sadır ve’l-kalb. Kâhire Tarihsiz. eşyanın hakikatlerini bilmek.g. s. 374 Tirmizî. Şerh-i Salavât-ı İbn Meşîş (Varlığın Dili). Yani görünen her bir surette. ss.: M. 74. Hâkim. Nedim Tan. 378 Bursevî. ilmin ruhudur. s. nesnelere ait hakikatlerin dış âlemde (afakta). s. s. anlaşılması gayret isteyen ikinci ve üçüncü dereceli derin manaları da beyan ederler. 77 . bâtıl olarak bilmek ve ondan kaçınmaktır.372 Hikmet. bu görüşe ontolojik izah da getirmiştir. ilmin ruhu olarak tanımlamıştır.373 İlk dönem sufîlerinden olan Hakim-i Tirmizî (v. bir sözde ilk anlaşılan mana ile yetinmezler. Nesnelerin hakikati olan sırlar. Istlahatu’s-sufiyye. bu bilmenin gereği ile iş yapmak ve Allah(cc)’ı ilimlerin en büyüğü olan ilm-i ilâhi ile bilmektir. kulu Allah’ın kurbiyyetine iten kuvveti haizdir. bâtıl bilgidirler.374 Nazım Efendi’ye göre hikmet. dünyayı terk etmiştir.

606/1209). 385 Âl-i İmrân: 3/48. 402. ilahî kitaplara ait sırlardır ve bu sırlara. 81.379 Bu anlayışı Muhyiddin İbn Arabî. 135. s. 173-192. o mutluluğu elde eder. Tasavvuf Sohbetleri. 88. Bu ilme vakıf olanlarda güzel ahlak ve onların davranışlarında. bu bilgiye sahip olanların ellerindeki ilmi. Hikmet Md.382 Nazım Efendi’ye göre hikmet olmadığı zaman. hikmete uygun olduğunu bilir. Hikmete göre yaşantısını tanzim eden hâkim ise. aslında atomlar dahil her mevcudatın yaratılışındaki hikmetlere binaen zuhur eder. 59. Suyutî. bu ahlakın belirtileri gözlenir. c. s. 15.. 89. Razî’ye göre “Allah ona (İsâ’ya) kitabı (yazmayı). ruhu olmayan cesede benzetmektedir. Bu rıza. İbn Mace. beraberinde edebi ihtiva eder. Mercy Oceans. 338/950)’ye göre hikmet. hikmet sahibi hâkimi. hikmeti Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek. Bu ahlak. eşyanın düzen ve işleyişinin. Marifet ve Hikmet. İlmin hikmetleri ise. 505-506. hal olarak his ve amellerinde bir rıza ahlakını oluşturur. 386 Razî. ss. ss. 383 Kıbrısî. Mü’minin yitik malıdır.386 379 380 Kıbrısî (Qubrusi). Bu ise ruhun var oluş amacıdır. Buna göre hâkim.”381 hadis-i şerifinde ifade edilen yitik mal bulunulduğu zaman. hâkime yeni faziletler edindirir. 384 Kıbrısî. İbn Arabî. bunlardan razı olur. ss. daimî saadete vasıl olur. Fahreddin. 382 Kutluer İlhan.383 O. 78 .384 Bu manada Fahreddin-i Razî (v. Hak Dost 4. gerçek mutluluğun ne olduğunu gösterir. Dâru’l-fikir. 15.Şeyh Nazım’a göre bugün ekoloji olarak bilinen tabiat dengesi. İlim. Bu manada hâkim. s. c. rıza ahlakıyla ifade etmiştir. hikmet ehli. 17. hakiki ilimin dahi kişiye faydası yoktur. 381 Tirmizî. faydalarını görür. s. hikmet ve edebin edinileceği kaynağın sadece ilahî kelam olduğunu beyan eder. Bu manada Farabî (v. Tefsiru Fahri Râzî (Mefatihu’l-Gayb). eşyanın ve hadisatın hareket etmesi gereken yörüngede olduğunu bildiğinden.”385 ayetindeki hikmet. Bu hikmetleri gören en zararlı mahlûkatın dahi. 8. el-Camîu’s-sagîr. TDV İA. Zühd. c. ancak akli ve şer’i ilimlerin kavranmasıyla vakıf olunur. 1. ilim. 380 Bu açıdan bakıldığında “Hikmet. 105.

Bu anlayışı Yunus Emre’nin şu dizeleriyle ifade etmiştir:387 “İlim. c. 2648. nesnelere dair elde edilen hakiki ilimle çelişmeyen ancak. Muhammed b. Faruk. o bir kuru ekmektir.aspx. Haz. Okumanın manası ne. s. marifet ilminde olduğu gibi direkt bilgi değildir. caizdir. 389 Mevlânâ. Sen kendin bilmezsen. demen bunu bilmen gerek!”389 Binaenaleyh Şeyh Nazım’a göre hikmet. Mesnevî-i Şerîf. ne hâle geleceğim. doğrudur. Yunus Emre Divanı. Kültür Bakanlığı Yay. 51. İstanbul 2000. Celâleddîn. Bu bilgi ile dolaylı olarak.: Amil Çelebioğlu. Âlim. uygundur. yoksa cemcenabetbiri misin? Buna bakmıyorsun bile? Bütün bilgilerin ruhu budur bu. bilgilerin yüz binlerce çeşidini bilir de zâlim herif. kişinin kendini bilmesi başlar. ilim ilmektir.org/Player/TabId/266/VideoId/1325/Ilim-Ve-Edep-3042011. kendi cevherine gelince bir eşeğe döner! Be hey âlim. mahşer günü ben kimim.Şeyh Nazım’a göre hikmeti ihtiva eden ilim.. ilim kendin bilmektir. manası ne demektir?”388 Kulun kendini bilmesiyle ilgili şu Mesnevî dizeleri. 3. Rabbini tanır. kulun kendini bilmesiyle başlar. içsel tecrübelerle yakîn ve derinlik kazanmış ilimdir. yoksa acuze bir kocakarı mısın? Bundan haberin yok! Bu. eğri mi? Bir de kendine iyice bak! Her kumaşın değeri nedir? Biliyorsun da kendi değerini bilmiyorsun. uygun değildir bunu biliyorsun ama sen doğru musun. Ankara 1980. bu nice okumaktır. 79 . O her cevherin mahiyetini bilir de.. sen. hikmetin ilimdeki gerekliliğine misal olabilecek mahiyettedir. s. Hakk’ı bilmektir. 387 http://saltanat. b. Bu ilim Allah(cc)’ı tanımada araç olan dolaylı bilgi olsa da. Uğurlu yıldızlarla uğursuz yıldızları biliyorsun. 388 Timurtaş. video arşivimizde mevcuttur. Sen elif dersin hoca. kendisini bilmez. işe yarar mısın. Okudun bilmezsin ya. Hikmet ilminin kesbedilmesinde. Dört kitabın manası bellidir bir elifte. Muhammed el-Belhî er-Rûmî. Sohbet. şu caiz değildir. Aslı ve Sadeleştirilmişiyle Manzûm Nahifî Tercümesi. fakat sen uğurlu musun. ben caiz olan şeylerle caiz olmayanları bilirim dersin ama kendin caiz misin. Bu ahmaklıktır. 56. yanlıştır. MEB Yay.

Peygamber: “Beni Rabbim eğitti (eddebeni) ve eğitimimi (te’dibi) en iyi şekilde yaptı”393 hadisini zikretmiş ve edeb kelimesini. s. havf-recâ. Avarifu’l-Mearif. alışkanlık. el-Lumâ. Bu tasnife göre güzel konuşma. s.391 Kabz-bast. 2. Haz. 353. adet. c. 505/1111) bu kelimeyi ele alış biçimiyle. Haddini bilme. s.395 Mutasavvıflar. 116. Peygamber(sav)’in hadis-i şeriflerinde. s. onun en zengin manasını tanımlamıştır.396 Sufîler genelde iki 390 391 Firuzebadî. c. Kuşeyrî Risâlesi. ahlakî ve sosyal yaşamı sistemetize eden. Ta’rifat. Ter. tasavvufî. Dindarların edebine ek olarak. izlenmesi gereken esaslar. 70. ss. c. 272-273.e ss. Tah. Dâru’l-Ma’rife. zarafet. dünya ehlinin. arasında bulunarak. görgü kuralları gibi manaları da ihtiva eder. 392 Kâşânî. Keşful’l-hafâ. kulu her türlü hatadan koruyan. Sühreverdî Şihâbuddin. Lisânu’l-Arab. eğitme manasında kullanmıştır. 2.390 Edeb. 80 . davet. Kendisine muhtelif kabilelerin lehçelerini nasıl anlayabildiğini sorduğunda Hz. Dergah Yayınları. 1. 14.3. Kahir. Peygamber(sav)’in sünnetleri ile tanımlanmıştır. 58.392 Kur’ân-ı Kerîm’de edeb kelimesi veya türevleri geçmez. Farklı bir ifadeyle bu terim. dindarların ve ariflerin edebi olmak üzere üç sınıfta tarif etmiştir. kötü hâl ve hareketlerden vazgeçirir. fikrî ve örfî değerler olarak tabir edilmiştir. Bununla birlikte edeb.: Süleyman Uludağ. dindarların edebidir. 394 Cürcanî. iyi ahlâk. ariflerin edebidir. 93-94. 1-89. s. ilmî. kibarlık. 393 Aclunî. Kamûsu’l-muhît. terbiye.: Yedevî Tebbâna. İbn Manzûr. ifrat-tefrit. dünya ehlinin edebidir. Kuşeyrî. dini. s. geleneksel tutum gibi manalarda kullanılmış olsa da İslam literatüründe anlamı Kur’ân ölçüleri ve Hz. sanat ve siyaset bilgileriyle muamele. ss. ilke ve kuralları ihtiva ederek mana hududlarını genişletmiştir. Bu öyle bir melekedir ki. 395 Serâc. İstanbul 1999. TTS. Ashab-ı kiram. Istılahatu’s-sufiyye. kişiyi. İlim ve Edeb İlişkisi: Lügatte edeb.a. Mektebe ve’s -tebe’a keriata fevterâ semmarâ. güzel muamele ve davranış gibi anlamlara gelmektedir. Mahmud b. kötü hâl ve hareketlerden korunma olarak da tanımlanmıştır.394 Tüsterî edebi. 372.: Cibir Halîm Mahmud. Cahiliye döneminde edeb. ruhu korumaya ve gönül temizliğine dikkat de. 1. 195. içinde İmâm-ı Gazalî (v. eğitme anlamında kullanılmıştır. s. Kâhire. Uludağ. Şerîf. İhyâ’i ulûmu’d-dîn. 396 İmam-ı Gazalî. Hz. Ebu Kâsım Abdulkerim. arzu ve istekleri kontrol ve nefis terbiyesi. c. dünyevî. bu anlamlarının dışında.

edebin bir diğer tasnifi edebi yaşayan kulun manevi makâmına göre olmaktadır. İlmin hikmet ve edebine haiz olma konusunda Nazım Efendi’nin. kenara koyması icab eder.”400 diyerek zelleyi kendine atfetti ve istiğfarda bulundu.saltanattv. 88. 10. Ancak her kul. münafıklıktan. riyâdan. TD İA. “…Öyleyse beni azdırmana karşılık…”399 diyerek işlediği suçu Allah’a atfetti ve kovulanlardan oldu. kulun edepsizliği olarak addedilmiştir ki bu sual. kalbî olursa bâtınî edebe muhaliftir.org/Arşiv/Audio/EdepBuKapıda(1986). Âdem(as) ile şeytan misallerini verdiği ifadeleri şöyledir: “İlim sahibi olmasına rağmen hikmetten ve edepten uzak olan şeytan. zımnen edebin zahiri ve bâtınî yönlerine değinilmiştir. kendini kusursuz görmesi. Bu tasnife ek olarak Kıbrısî’ye göre edebler insanların avamına ve havasına göre de değişmektedir. Mustafa.283-285. 81. irâdede zayıflık vs. Âdâb. c. kibir.”401 Şeytan’ın kendine noksanlık izafe etmemesi yani. 412-414. 89. Aynı durumda olan Âdem Peygamber(as) ise. kavlî olursa zahiri. “…Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Edeb. Meselâ mutlak gayb âleminde iman nimetinin kullara nasıl dağıtıldığı hususunda sual etmek. ss.397 Edebin ıstılahtaki bu tasnifi hususunda Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin herhangi bir ifadesiyle karşılaşmasak da. ss. Ona göre insan-ı kâmilin riayet ettiği edebler. İkincisi de bâtınî edebdir ki bu. takip ettiği edeb için nefsine muhalefet eder. eliyle alarak. kalblerdeki. şehvet. 399 Arâf: 05/16. İnsan-ı kâmil. zâhirî edeb ki bu. Yani. ss. yağcılıktan korumaktır. avam-ı nâsın riayet ettiği edeplerden farklıdır. Mesela insanlara eziyet veren bir taşı yoldan kaldırırken avam-ı nâsın ayağıyla taşı itmesi edepsizlik olmaz ancak insan-ı kâmil için edepsizlik olur. Hak Dost 4.türlü edeb kabul etmişlerdir: Birincisi şeklî. belki buna bağlı olarak tekebbür. gibi olumsuz şeyleri temizlemekten ibarettir. amelleri. Sohbete ait ses kaydı arşivimizde mevcuttur. itiraz.398 Bu misal aynı zamanda zahiri edebe delalet eder. 81 . www. fail-i mutlaka hürmeten o taşı. o taşın orada bulunmasının ardındaki hikmetlere ve Rabbânî tecellilere vakıf olduğu için. 401 Kıbrısî. 400 Arâf: 05/23. Çağrıcı. öfke ve gurur sahibi olması bâtınî edebi haiz 397 398 Hanî.

Peygamber(sav)’in vardığı makâm olarak miracı. Suçu Allah’a yüklemesi ise. 21. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur. Süleyman. 402 403 Ta Hâ: 20/14. c. Hz.”404 ayetinde Peygamber’in (sav). Kur’ân Ansiklopedisi. çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren (Allah) her türlü eksiklikten münezzehtir. Nazım Efendi. insan ancak edeple ve tevâzuyla gider. 405/1015) yorumu. Tevâzunun zıddı olan tekebbür. İlim. Peygamberini(sav) onunla isimlendirirdi405 Benzer şekilde Şeyh Nazım. hatırlanmaktadır. Allah’ım”402 Hz. Kıbrısî’nin bu ifadeleri ile ilgili görülmektedir. 405 Ateş. fahr-i kâinat (kâinatın övüncü) olan Hz. kovulur. mutlak manada azamet ve izzet gerektirir. kullukla kıyam ettiği anlamı çıkmaktadır. fiilde edebi terkine sebep olmuştur.olmamasından kaynaklanmaktadır diyebiliriz. "Kulunu bir gece Mescid-i Harâm’dan. 404 İsrâ: 17/01.org/Ilim-Ve-Edep-3042011. Ben demedi. bu durumu şöyle izah etmektedir: “el-Azametu lillah ve el-izzetu lillah ve el-heybetu lillah. Allah’a benlikle varan. Kuba Yayınları. edepsizliktir. kâinatı temsilen çıktığı divanda benlikle değil. dünyada en şerefli vakti olan Mirâc gecesindeki halinin. kulluktan daha şerefli bir şeyin olmadığını söylemiştir. kullukla nitelendirildiğine dikkat çekerek. bâtında yaşanan edep zaafının. Ebû Alî Dekkak. Peygamber o makâma kulluk davası ile vardı. c. İstanbul Tarihsiz. Şeyh Nazım’a göre. miracı anlatırken. edepsiz kulda benliğe (megalomania) ve ucuba (narsizm) sebep olur. Tekebbüre bürünmek. ss. http://saltanat. 1-19. 391392. eğer kulluktan daha değerli bir isim olsaydı Allah(cc) ayetinde. 82 . Mirâc hadisesini haber veren ayete Ebu Ali Dekkak’ın (v.”403 Şeyh Nazım’ın bu ifadelerini genel tasavvuf anlayışı ile birlikte düşündüğümüzde. Bu edeb. yalnız Allah’ındır. Ben demeye kullun hakkı yoktur.aspx. Ene deme hakkı. Peygamber(sav)’in dâhi. Bu sıfatları mutlak manada haiz olan Allah(cc)’ın kapısına. “Şüphesiz ki Ben. Âdem’in cennetten dünyaya gönderilme sebebi. edep talimidir. Bundan dolayı Dekkak’a göre. Hiçlikle varan kabul görür. tevâzu talimiyle başlar.

89. Hak Dost 4. sadece şeriata sıkıca bağlanmaya bağlıdır. Zeburu ve Tevratı da bilir ancak. mü’minin Rabbiyle ve kâinat ile olan muamelatındaki 406 407 Kıbrısî. Bu bağlamda. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. video arşivimizde mevcuttur. onu maksuduna vasıl edeceğine inandığı için değil. K. Edebe riayet ise.409 Şeyh Nazım ilim ile edep arasındaki farkı Yunus Emre’nin bir şiiri ile şöyle ifade etmektedir: “… ‘ Ehli irfan meclisinde aradım. 408 Aynı eser. edebi de haiz olur. tefekkürün cazibesi ise zikrullah ile artar. Çünkü tarikat. s. 142. şeriatın ve tarikatın emri olmasından dolayı olmalıdır. Şeyh Nazım Efendi’ye göre kul. hikmet gibi. Şeytan ilmi çoktur. illa edep…’ İlimle insan yürümez. 2011 yılında yapılan sohbet. hikmet ile varlıkları ve marifet ile Rabbini tanır. 409 Kıbrısî. ss. edebe muhalif söz ve fiiller sergileyebilirler. edebi olmadığı için kovulmuştur.408 Edebin ikmaline vesile olan tefekkür konusunu. 63. İlim en geridedir. tefekkür ile gafletten kurtulur ve içinde bulunduğu anı idrâk ederek. amelde cehdetmek edebi ikmal eder.406 Edeb sahibi sâlikin. Şeyh Abdullah’a göre.org/Ilim-Ve-Edep-3042011. makâmlar kat eder. 83 . 81. ss. Ancak kulun cehde sarılması.Nazım Efendi’ye göre ilme hikmetiyle vakıf olan kul. tarikat ve zikr kavramları ile izah etmiştir. 61. Ayrıca Bu tezde bkz. Kulluk Makamı (Âbid). İncili. Hakk Teâla için yaşar. İblis gibi. Şeyh Nazım. ilmin ruhu olarak tabir edilmiştir. kıldım talep. hikmet ve marifete nasıl vasıl olacağını Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî şeriat. edebe riayettir. Adnan. Yani bu anları zaman zaman idrâk eden ve bu anları kendinde daim bir idrâk kılanlar. 88. illa edep.”410 Özetle Şeyh Nazım’a göre mü’min. gaflet ve zikirle birlikte ele almıştır.407 Edebin ikmali tefekkürle. 410 http://saltanat. Her anıda Hakk(cc)’ın rızasını tefekkür etmek. 62. Bu noktada edep kavramı da. edebin ruhudur. s. Bu makâmların üst derecelerinde Allah’a kul olma vardır. Bu izaha göre marifete vasıl olmanın en önemli kanunu. Edeb ile yol alır. Tasavvuf Sohbetleri. Hikmetsiz ilim sahipleri ise.

3. düşmanın zıddı. Tasavvufta veli. mâlik. Meryem: 19/5. hem alenî hem 411 412 Firuzebadî. s. Allah(cc) için velî ve mevlâ. Çoğulu evliya olan veli. 413 Mâide: 5/57. 416 Ateş. Bu edebin esası kulluk ve tevazudur.”415 ayetinde olduğu gibi velî kelimesi mef'ûl olarak geldiğinde.411 Hakk’ı müşâhede ile O’nda fânî olmak manalarına gelmektedir. edebi de artar. Bazı yerlerde kelime manasıyla413 meal edilen bu kelimeye. O. arkadaş. Kamûsu’l-muhît. sadece fâil olarak gelmiştir. Velî kelimesi. Ta’rifat. ayetlerde fâil ve meful olmasına göre de değişik manalar alır. Sâdık ve yardım eden ve gören kişi anlamına gelmektedir. c. bu kelimenin Kur’ân’daki hem fâil hem de. ss. Allah’a bağlı. 275. mef’ûl anlamlarını ihtiva etmektedir. işlerini gördüğü kul olan velî. 15. O’nu seven. O’nu seven kişidir. s. Yakınlık ve kurb anlamındaki “ve-la” kökünden türemiş olan velî. bütün salihlere velilik eder. Allah(cc)’a bağlı. dost. Kul hakkında velî kelimesi hem fail hem de meful anlamında kullanılır. 1344. dost. efendi414 gibi anlamlar da verilmiştir. 1805. Dolayısıyla hikmeti ve marifeti artan mü’minin. ss. Yani Allah(cc)’ın kendisini sevdiği. işlerini gören. Keşşâf.416 Tasavvuf ıstılahında velî. koruyup kolladığı kimse anlamında meal edilir. kendi nefsine bırakmadığı.ölçüyü. 414 Nahl: 16/76. “Çünkü benim velim. 22. sevilen. Allah’ın nimetleri üzerine devamlı olan kuldur. 415 A’raf: 7/196. 401-402. Kur’ân Ansiklopedisi. gizlide ve açıkta Allah(cc)’ın buyruğuna uyması gerekir. Muhammed: 47/11 Bakara: 2/257. yöneten olarak anlamlandırılır. Tehânevî. yar. Âl-i İmran: 3/50. edeb belirler. İsfehanî. Velî. VELÎ-EVLİYA: Çoğulu evliya olan velî kelimesi lügatte. 190-194. c. Nisâ: 4/33. 84 . isyanlardan uzak duran. kulunu seven. Kitab'ı (Kur'an'ı) indiren Allah'tır. s. Lisânu’l-Arab. Velî fail olarak geldiğinde. İbn Manzûr. Cürcanî. işlerini Allah(cc)’ın gördüğü. Bu ayetlerde velî. b. s. O’na karşı kulluk görevini yerine getiren kimse olarak meal edilmiştir.412 Bu kelime müştaklarıyla birlikte Kur’ân-ı Kerîm’in birçok yerinde zikredilmiştir. c. el-Müfredât. 533.

sıkça kullandığı bir terimdir. el-Müfredât. 426 Kıbrısî. 358. 424 Kıbrısî. s. Nazım Efendi’nin ifadesiyle. Uludağ. 419 Şeyh Nazım’a göre velî.422 Şeyh Nazım-ı Hakkânî’nin ilham manasında kullandığı hatifü’r-Rabbânî. s. Ta’rifat.424 Nazım Efendi’nin sohbetlerinde ve Hakkâniyye yolunun farklı meclislerinde yapılan sohbetlerde425 evliya sayısının 124 bin olduğu ifade edilmektedir. 422 Aynı yer.418 Yani velî ilham alır. 533. Ebu Abdurrahman Muhammed b. İsfehanî. 418 Kıbrısî. Isfehânî. 367/977)’nin Tabakat’ında. Tah. 35. Allah tarafından feyz yoluyla kalbe dolan. kalbine gelen ilhamlar ile konuşsa bile. s. Evliyanın sözlerinin senedi Kur’ân ve hadis olur. 417 Cürcanî. Ta’rifât. et-Tabakâtu’s-sufîyye ve yeleyhi zikru’nnisveti’l-muteabbidâti’s-sufiyye. c. İlgili sohbetler. Çünkü velayet sırrı. 305. 425 Şeyh Hişam Kabanî’nin görüntülü sohbetleridir. el-Müfredât. s. TTDS.: Mustafa Abdülkadir Ata.de gizli hallerde Hakk’ın hukukuna riayet eden ve devamlı taat üzere olan.426 Hakkâniyye silsilesi içerisinde bu rakam Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî (v. a. s. 184. TTS. Cebecioğlu. s. Keşşâf. 420 Bu tezde bkz. s. 29. s. 421 Kıbrısî. duyulan ve keşfedilen şeye Arapça’da ilham denir.421 Nazım Efendi’ye göre velî. Hatifü’r-Rabbânî’ye (Rabbânî telefon/bağ) tabi olan kimsedir. TTS. s. 2. 85 . Hz. s. Bu terim. senetsiz söz söylemez. s. mirac gecesinin esrarını ilham ile anlar. Peygamber(sav)’e giden ve Allah(cc)’a ulaşan saadet yolunun kılavuzlarıdır. video arşivimizde mevcuttur. Tasavvuf Sohbetleri. vefat eden evliyanın yerine yenisinin getirildiğini ifade etmiştir. 1805. 1368/1936) ve Ebu Muhammed-i Medenî (v. 38.417 Veli. 216. 423 Sülemi. Hak Dost 4. 555. Beyrut 2003. 419 Firuzebadî. Huseyn. 275. 91.423 Evliyalar. Sülemî (v. ilk dönem sufîlerinden.g. mirac sırrı420 kalbine keşfolan kimsede olur. Bayezîd-i Bistâmî (v. ârif kişi gibi anlamlara da gelmektedir. s. 69. Dâru’l-kutubu’l-ilmiyye. Nazım Efendi bu sayının hiç değişmediğini. s. Cürcanî. Diğer Konulardaki Görüşleri/Mirac. 1160. Kamûsu’l-muhît. Tasavvuf Sohbetleri. Tehânevî. 261/875)’nin “hatefe liy hatifen” şeklindeki ifadesi olarak zikredilmiş ve ilham manasında kullanılmıştır. s.e. Allah(cc)’ın hitabına. Uludağ.

Peygamber(sav).org. ss. 39. 432 www. müjde ve recadır. yabanî atlara benzetmiştir. Vakfu’l-İhlâs. No: 251.tr/arşiv/ses kaydı/edep. Mek. Eski şeriatlerde. İstanbul 2002. 430 İmam-ı Rabbânî. bu hakikatlere sevk etmek gayesiyle hem müjdeleyici. aynı usul ile çevresindekilere havf-reca dengesi oluşturmuşlardır. 431 Aynı eser. Kıbrısî. Bu ilmin varisleri ve peygamber yardımcıları olarak velî kullar ise. Mektubât. Peygamber(sav). Yani şeriati güçlendirmek işi. emin sıfatıyla ilgili olarak incelenmiştir. Hz. o peygamberin şeriatini güçlendirecek yeni bir peygamber gönderilirdi.1345/1913) tarafından zikredildiği tesbit edilmiştir. Peygamber(sav)’in ilk peygamberlik yükünü taşıyanlar. 1034/1624)’ye göre evliyanın bu vazifesi. kavimlerini ve ümmetlerini. 1986 yılında yapılan sohbetin ses kayıtları. No: 209. halka sadece müjdelemekle vazifelidir. Bu misale göre kaçmakta olanları korkutmak. O’nun ümmetinin âlimleri. hem de korkutucu olmuşlardır. evliyaya tevdi edildi. arşivimizde mevcuttur.nakşibendi.Hz. Ebu Bekir ve Hz. Tasavvuf Sohbetleri. bunun için kement vazifesi görecek şey. s. dini değerlerleri yaklaşılmayacak kadar korkutucu. Bu husus Hz. peygamberler gibi oldu. Hz. tüm peygamberlerin sonuncusu olduğu için ve O’nun şeriati hiç değiştirilmeyeceği için. Peygamber(sav). Dolayısıyla onların önce yakalanması gerekir ki.430 Hz. Kıbrısî’ye göre günümüz evliyası. maddî değerleri ise. Ömer(ra)dir. Şeyh Nazım insanların bu kaçışını. bir sünnetullahın devamı gibidir. Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî 124 bin evliyayı misak bahsi ile ilgili olarak zikretmiştir. 69.428 Ümmetinin işleyeceği günahları gören Hz.429 İmâm-ı Rabbânî (v.427 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre Hz. onların daha ziyadesiyle kaçmasına sebep olur. ulu’lazm peygamberlerin vefatından sonra. 25. Zira çağımız insanları. Menakıb-ı Şerefiyye. zarurî ve sevimli telakki etmektedirler. kendisine yardımcılar olarak 124 bin evliyayı almıştır.431 Allah(cc)’ın haber vermesiyle dünyanın ve ukbanın hakikatlerini gören Peygamberler(as). 86 .432 427 428 Burkay. 429 Bu tezde bkz. Mek. Yaratılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/d. ümmetini yevmu’lezelden beri tanımaktadır. Peygamberin(sav). Peygamber(sav).

Şeyh Nazım’a göre. akşamla yatsı arasındaki vakit ve teheccüd vaktidir.. 115. rıza. a. Nazım Efendi. 199. “Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki. Allah(cc) tarafından terbiye edilmiş muttaki kullar.g. a. şehvet. Bu velayet ilmi. Allah(cc)’ın kalblere indirdiği ilim olarak ifade etmiştir. 435 Bakarâ: 2/194. bu işe memur melâike ile inzâl olduğunu ifade etmiştir. Zikri ise kendisine bahşedilen en büyük nimet olan imana. riyâ. 434 Kıbrısî. Nazım Efendi. imanı atiyye olarak gördüğü için. 437 Bistâmî. Allah dostlarında vurgulanan bir diğer husus ise. 87 . takva sahibi olan kulu. s. 47.437 Şeyh Nazım’a göre evliya. Ank. yani Allah dostları. bu yolda takva üzere olmalarıdır. Bâyezid-i Bistâmi’nin görüşlerinden hareketle.Şeyh Nazım Efendi. Şentürk. hased.438 Bu manada evliya ile âbid kavramları 433 Teheccüd namazının kılındığı vakittir. 2009. Allah yolunda cihat edildiği. evliyaullahın şu üç vakte çok önem vererek o vakitlerdeki tecelliyi kazanabilmek için gayret sarf ettiklerini söylemiştir. kibir. Sevabı pek çok olan bu namaza Peygamberimiz (sav) devam ederdi. 436 Kıbrısî. s. istihzâ gibi ahlak-ı zemîmelerden arındığı zaman velayet ilmine ulaşır ve kendisine velayet sırları açılır. nefsin ve şeytanın davet ettiği hevâ ve heveslere dalınmadığı zaman elde edilebilir. Seyfettin. öfke.e. En az iki. Allah(ac)’ın hazinelerinden hediyelerin. tevekkül ve sabır halinde olması ve kerameti bulunmasıdır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. 438 Kıbrısî.433 Özellikle teheccüd vakti evliyanın ortak kurbiyyet vaktidir. DİB Yay. bu sırrı.. Tasavvuf Sohbetleri.g. ikindi ile akşam arasındaki vakit. s. s. zulmeti kaldırıcı. Bkz. Hayatı Eserleri Fikri. tamah. Yatsı namazından sonra henüz uyumadan veya bir süre uyuduktan sonra kalkılıp kılınan gece namazıdır. 41. hırs.e. muhabbeti celbedici ve mahlukâta faydalı olan kullardır.434 Her evliyanın kendisine has bir sırrı olduğunu söyleyen Kıbrısî.”435 ayetini delil getirerek. s. en fazla sekiz rekattır. imanın kendisinden alınması korkusunu yaşayandır. 68. Lütfi-Yazıcı. velînin en belirgin özelliği. Bunlar. gıybet.436 Bu ifadelere göre mü’min. o vakitte kâim bulunan evliyaya.. İslam İlmihali. şükretmek için yapar. Allah(cc)’ın terbiye edeceğini ifade etmiştir.

1344.441 “İşte o durumda velayet yalnız hak olan Allah’a mahsustur"442 ayetinde geçtiği gibi velayet. birbirine yaklaşma. ss. Kamûsu’l-muhît. mahbubuna vuslat ile kalbi ferah bulmuş. Mansûr. istediğini şerre havale ettiği için âlim. Lisânu’l-Arab. ss. Hallac’ın bakışıyla. belaların büyükleriyle imtihan olan. c. Aynı şekilde Şeyh Nazım’ın ifadelerinde Hatifü’r-Rabbânî’ye (Rabbânî telefon/bağ) tabi olan kimse. b.440 Bu tarif üzerinden Şeyh Nazım’ın ifadelerini değerlendirecek olursak velî. Velayet: “Velâ” fiilinin masdarı olan velâyet. Tasavvuf Sohbetleri. s. her an rıza halindedir. Özetle tüm bu ifadeler müşterek bir anlayışı temsil eden velî kavramının. 88 . farklı açılardan tarifleridir. 15. ilahî tecellilere ve sırlara vakıf olan zâttır. Allah(cc)’ın hükmünü sorgulamadan sadece kulluğuna karşı şükrün edebiyle meşgul olandır. Meselâ Hallac-ı Mansûr’a göre evliyâ. emirlik. abiddir.1. Hallâc. anlamları ihtiva eden bir kelimedir. 221-222. nefsinin tasallutunu iradesinin kontrolüne almış. Beyrut 2002.aynı şekilde kullanılır. valilik vb.: Kâsım Muhammed Abbas. sultanlık. Hayrın da şerrin de Allah’tan olduğunu idrak ederek. halleri kendi tasarrufunda. el-A’mâlu’l-kâmile. hayrın da şerrin de Allah(cc)’tan olduğunu bilerek ubudiyeti terk etmeyendir. koruyuculuk anlamında kullanılmıştır. Peygamber(sav)’e varis olan evliyâ.439 Sonuç olarak velî kavramının tanımı. 82.443 439 440 Kıbrısî. s. 401. haşmet ve heybet sahibi. belâ ve nusubetlerin büyüklerine uğrayanlardır. Hallac’ın ifadelerinde. akrabalık. Çünkü peygamberler. yakınlık. Şeyh Nazım’ın ifadelerinde Hz. ilahî tecellilere ve sırlara vakıf olandır. Firuzebadî. her sufînin bakış açısına göre. çeşitlenmiş olsa da. 441 İbn Manzûr. Tah. yardımcı. ıstılahtaki velî kavramı teşekkül etmiştir. dost olma. birkaç yerde. 83. Riyad el-Rayyes. diğer insanlara nisbeten bela ve musibetlerin büyüklerine uğramışlardır. Hallac’ın ifadelerine göre. Çünkü hakiki kul. Allah(cc) kullarından istediğini hayra. hakiki kulluk şerefine vasıl olmuş. Bu ifadelerde tarif edilen zât. koruma. vuslata eren ve ferah bulandır.

” Enfâl: 08/72. kurb ve temkin makâmlarına vasıl olmak. kulun da Mevlâsını dost edinmesi. Ta’rifat. s. Nübüvvetin bâtınî yönüdür. s. Seven. Hak ile kaim olmasıdır. Bu manada evliyâ. keramet zuhur ettiği anlarda. 89 . kişinin en yakını demektir. 446 Kâşânî. nefsinin tasallutundan kurtulan kulun. Allah’ın. velî kelimesinin gramer yapısına da değinerek. c. kullarının ve hiçbir zaman isyana düşmeyip taat üzere olanların mütevellisidir”448 anlamında meal etmiştir. Velayetin şartı. Kur’ân’da Allah(cc). Allah(cc)’ın kulunu. Nübüvvet. er-Risâle. 447 A’râf. bunu mef’ul manasıyla fail kalıbında bir kelime olup “Allah’ın işini üzerine aldığı kişi” olarak tanımlar.449 442 443 Kehf: 28/44. bâtında ise nefislerde tasarrufta bulunmaktır. Hak ile halkta tasarruf etmektir. Yüzyıl Bir Türk Sufisi: Yakub-ı Çerhî. zâhirde haber vermek. nefsi terbiye etmek ve Hakk’ın dostluğunu kazanmak anlamına gelir. fakat inananlar hakkında sadece Allah’ın velîsi oldukları belirtilmiştir. TTDS. 7/196. enbiyâ gibi gönüllerde tasarrufta bulunur. Dolayısıyla âyette “O. Basılmamış Doktora Tezi. 444 Cürcanî. 248. Ahmet Cahit. kuluna isimleriyle tecellisi. TTS. Bu durumdaki korku. s. s. koruyan yahut sevilen korunan anlamına gelen velî aynı zamanda. 449 Haksever. Ankara 2005. 292-293. 533. Cebecioğlu. 79.446 Yakûb-u Çerhî. Tasavvuf ıstılahında velayet. kulun Hak ile halkta tasarruf etmesi gibi manalar verilmiştir.”447 âyetini verir ve burada geçen “yetevellâ” kelimesinin mübalağa bildirdiğini. Istlahatu’s-sufiyye.444 Tehânevî için velâyet. 2. hem de mevlâsı olarak kullanılmış. failinin O (Allah) olduğunu belirtir.Velayet kavramı. “İnanıp da hicret etmeyenlere gelince. kendi kökünden türemiş bir sıfat olan velî kelimesi ile de anlamlandırılır. ss. 1805. onlar hicret edinceye kadar onların velayetinden size bir şey yoktur. 275. mü’minlerin hem velîsi. 378. Keşşâf.445 Dolayısıyla velayet. Konuyla ilgili “Ve O (Allah) Salihlerin mütevellisidir. el-Müfredat. 448 A’râf. 15. Uludağ. Isfehanî. s. Kuşeyrî. ss. bunun bir tuzak olabileceğini düşünmek ve imtihan şuuruyla korkuya kapılmaktır. 445 Tehânevî.696. s. 7/196. Hakk’a olan yakınlığı ve dostluğu kaybetme korkusudur.

“Kün” emrinden doğan fiillere ve bu fiillerin sonuçlarına yönelik olan hakikatler bunlardandır. 456 Şeyh Nazım’ın şahsi tay tecrübesi “şeyh Abdullah Dağıstanî” başlığında incelenmiştir. Kaya. Velayet makâmı ise nübüvvet makâmı gibi vehbî değil.460 Bu bağlamda Şeyh Nazım’ın hakikatu’l-irşad ve cezbe kavramları. 450 İşrâkıyye terimi. zevk. c. daha önce nüveleri bulunan “insan-ı kâmil” kavramıyla ilişkilendirilmiştir. 68. 460 İbn Arabî. İnsan-ı Kâmil. hads) dayanan teosofik düşünce sisteminin adıdır.Hz. hakikatu’t-tay456. Mehmet S.451 Şeyh Nazım’a göre velî. Peygamber(sav) . velayet makâmında olan kişidir. hakikatu’ttevessül457. Yani nübüvvet makâmı çalışılarak kazanılmaz lakin velayet mertebeleri kulların gayret ve cehdine bağlıdır. 638/1240) hakikat ilimleri mevzuundaki izahları. 454 Allah’ın Nûru Bahsinde “feyz” anlayışı incelenmiştir. 458 Bu tezde bkz. Marifet ve Hikmet. Mukaddes Zât’a. kesbîdir. İşrâkiyye.459 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin eserlerinde ve sohbet kayıtlarında bu hakikatlerin tafsilatı ile ilgili ifadelere rastlanmamıştır. İbn Arabî bu hakikatleri. Makamlar ve Seyr u Sülük ile İlgili Kavramlar/e. 457 Bu tezde bkz. İran’daki İslam öncesi din anlayışları ve Yeni Eflatunculuk olmak üzere çeşitli kültürler ile İslam işrak felsefesi. s. 452 Kıbrısî. 435. s. hakikatu’l-cezbe. 451 Aydın. Mahmut. hakikatu’l-irşad455. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/d.Rabıta-Murakabe. İbn Arabî ile birlikte.23. ulvî hakikatler. süflî hakikatler ve berzahla ilgili hakikatler olmak üzere. insanların manevî hastalıkları ve tedavilerine yönelik hakikatler de bunlardandır. 23. bu bağlamda. 459 Bu konuda tafsilatlı izaha rastlanmamıştır. İbn Arabî’nin (v. TDV İA. 450 tasavvuf kültürü ve ayetlerle hadislerin uzlaştırılmasından ortaya çıkmıştır. 27. üç mertebe üzerinden ele almıştır. bilginin kaynağı olarak akıl yürütmeyi (istidlal) temel alan rasyonalist Meşşâî felsefeye karşı mistik tecrübe ve sezgiye (keşf. İslam düşünce tarihinde. hakikatu’t-teveccüh458. 330-331. 453 Aynı eser. Bir görüşe göre insan-ı kâmil düşüncesi. s. münezzeh sıfatlara. s. 455 Mürşid-mürîd Bahsinde “irşâd” anlayışı incelenmiştir. Bu kavramın tasavvuf literatürüne yerleşmesinde İbn Arabî’nin önemli derecede tesiri olduğu bilinmektedir. ss. Bunların berzah âlemindeki karşılığı olan hayali keşiflerinin bilinmesine yönelik hakikatler.452 Nazım Efendi velayet ilmi için şu altı ilmin şart olduğunu ve velî kalbine döküldüğünü ifade etmektedir:453 Hakikatu’l-feyz454. manevi hastalıklar ve devalarıyla ilgili hakikatler olarak düşünülebilir. 69-73. Tasavvuf Sohbetleri.Velayet kavramı.. 90 . bizler için açıklayıcı olmaktadır. c. TDV İA.

Yersiz 1351. Filozoflar. her marifet ehlinin tasdik ettiği doğrulardır.com/02262007-AwliyaTelepathy.sufilive. Tah. Cemu’l-fevâid. s. evliyalar arasında kalbî iletişim vesilesiyle olduğunu ifade etmiştir. Nazım Efendi “…Âlimler hiç şüphesiz Peygamberler’in varisleridir. Keşfu’l-hafâ ve muzîlu’l-ilbâs. 1137/1725) göre 461 Aclunî. kişiden kişiye değişen doğrular değil. c. 2. Muhammed Süleyman. Görüntülü sohbet video arşivimize mevcuttur. Görüntülü sohbet video arşivimize mevcuttur. Muhammed el-Cerrâhî. İsmâil b. İstanbul 2009. 83. İz Yay. b.464 Hakkâniyye vekilleri ve yayınları tarafından savunulan bu anlayış. birbirini tasdik ederek doğruları tebliğ ederler. c.sufilive. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den nakledilen ve yorumlanan bu bilgiler. Mektebetu’l-Kudus.Bununla birlikte hakikatu’l-feyz. münezzeh sıfatlara yönelik hakikatler olarak düşünülebilir.sufilive. berzah âlemindeki hakikatlerin bilinmesi ve bunların müşâhede âlemine indirilmesi ile ilgili hakikatler olarak incelenebilir. 49.462 Bu bilgilerin özünü semavî hakikatler oluşturduğu için. cezbe ve irşad. Evliyanın nasıl Peygamber(sav) varisleri oldukları. her evliyanın bu hakikati kendi derecesi nisbetinde tanıyabileceğini söylemektedir. Peygamber(sav)’e ait bu hakikati hiçbir evliyanın idrak edemeyeceğini ifade eden Şeyh Hişam.463 Her ne kadar evliyalar Hakikat-i Ahmediyye’den beslenseler de. Hâfız. Şeyh Nazım’ın hakikatu’t-tay ve teveccüh gibi kavramları.. 91 . Her çağda yaşayan evliyaya tevarüs eden bu sırların hakikât-i Ahmediyye’den yansıdığını söyleyen Şeyh Hişam. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde önemli yer teşkil eder. Bu tür izahlar Nazım Efendi’nin vekillerinden olan Şeyh Hişam ve Şeyh Adnan tarafından yapılmaktadır.com/060507SeektruthandReality. Şeyh Hişam bunun en bariz örneği olarak Peygamberlerden ve filozoflardan bugüne kadar gelen bilgileri örnek vermiştir. 1.com/020909-msh-oakland-gssl-intro-noonecandenywhatawliyahsay. 462 www. sufîler tarafından benzer yollarla ifade edilmiştir. Muhammed. Görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. birbirini tenkit ederek doğruları arar ancak nübüvvet ilmini haiz nebîler. s. İbn Arabî terminolojisinde.: Said b. söz konusu tevarüsün. velîlerin Peygamber varisleri olduklarını söyler. Mesela Bursevî’ye (v. 463 www.”461 hadis-i şerifine dayanarak. 464 www. misak (yevmu’l-ezel) bahsinde ontolojik yönden ele alınmıştır.

Bu yüzden evliya 465 466 Bursevî. İlkharf Yay. haber verilen bu alametlere kendi dönemlerinde muhalif ameller işlemekten hâyâ ettikleri için. ss. Ter. s. s. Tah. Tasavvuf Sohbetleri. Velâyet nûru ise. O’nun nûrundan doğmuş ve yayılmıştır. Hz. 468 Kıbrısî. velinin nuru ise ışığını güneşten alan ayın nuru gibidir.466 Evliyanın tasarruf ve manevî kudretlerini örneklerle izah ettiği bir sohbetinde467 Nazım Efendi.. velinin kendi haliyle ilgili iddiaya kalkışması yasak bilinmiş ve yerilmiştir. bu tasarrufların kullanılmadaki yetkilerini Peygamber Efendimizin(sav) Muhbir-i Sâdık sıfatıyla ilişik anlatmıştır. Muhammedî kemalâtı bulunduğu hal üzere değil. Nazım Efendi bu düşüncesini şu şekilde ifade etmiştir: “Peygamber’den evliyaya ‘Sizin isminiz zikrolunan meclise bir hizmette bulunacaksınız’ diye emir vardır. Zira Hz. kendi özel makâmında. İstanbul 2011. velayet tasarruflarını kullanmazlar. Kendisinin dışında kimse görmeye güç yetiremez. ss. Kemâlâtu’l-ilâhiyye fi’s-sıfati’l-Muhammediyye. Peygamber(sav)’in velâyet nûrunu müşâhede eden velî kullar. Şerh-i Salavât. 66. Peygamber(sav)’in nûru güneş gibi. Velîler bu nurdan feyz alırlar. hakikat-i Muhammediyye’dir. 832/1428) göre. diğer nurlar zıllî olduğundan. Buna göre kıyamete kadar olacak hadisattan haber vermiş olan Hz.: Asım İbrahim eŞazalî edDekavî. 467 Ellerindeki velayet nûrunu açtıkları zaman herkesin hakla bâtılı kolayca ayırt edebileceğini.465 Abdülkerim-i Çili’ye (v. Peygamber(sav)’in fanî âleme vedasıyla. nazarlarıyla ümmet-i Muhammed üzerindeki zulümatı kaldırmakla görevli velilerden bahsettiği bir sohbetinde evliyanın tasarrufları yönünde örneklerin verildiğini görüyoruz. Hz. Peygamber(sav)’in ruhaniyeti aşikâr olmuştur. Peygamber(sav)’in birisi nübüvvet. nübüvvet nûrunun zahire ait kısmı şeriatta kalmıştır. Batınına ait sırrı ise.468 Nazım Efendi’ye göre evliya. Peygamber(sav)’in yolunda olan veli kullar. Bursevî’ye göre Hz. Nebî’nin nûru aslî. 67. Hz.ilahî zuhurun ilk başlangıcı olan mutlak gaybdan sonra.: Cevher Caduk. Kıbrısî. 67. benî İsrâil’in peygamberleri gibidir. Bu hikmete binaen ümmetin âlimleri. 299. Yani varlık âlemindeki her şeyin başlangıcı ve kaynağı. Peygamber(sav)’i. 84-88. diğer velâyet nûru olmak üzere iki nûru vardır. gören kişinin kendi kabiliyeti miktarınca görür. 92 . Peygamber(sav)’in emriyle tasarrufta bulunur. nübüvvet nûrunun batınıdır. Tasavvuf Sohbetleri. Hz. Abdülkerim. Cilî. Hz. Alâddin-i Atâr’ın sözünü de örnek vermiştir: “Eğer Şeyhim Şah-ı Nakşbendî Hazretleri teveccüh yaparsa yeryüzündeki bütün kulları velayet makamına oturtabilecek kudreti vardır” Bkz.

Hz. İnsanlığın akaidini. Hz. Tasavvuf Sohbetleri. daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler. 470 nihayete erdirmektir. ümmetin uleması ile ifâ edilmektedir. Abdullah-ı Dehlevî (v. Bu manada velayet. kimi 200 milyon Mü’minin 469 470 Kıbrısî.” Âl -i İmrân: 3/164. 472 Simakulunî. batında. onlara âyetlerini okuyan. Teheccüd namazlarında sorumlu mü’minleri Peygamber(sav)’e arz eden evliyaların kimi bir Mü’min. 93 . mü’minlere kendi içlerinden. Abdullah-ı Dehlevî. Peygamber ile insanlığa inen nûru tamamlamak. onları arıtıp tertemiz yapan. velayet ve velî kavramlarının mahiyetini anlamada mühimdir. Allah(cc)’ın kullarına lütfu olan nurun tamamlanması. nûrunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. 2. 1240/1824)’ye göre velayet ve evliyâ’nın hizmeti. Zahirde meliklerin eliyle yürütülen hilafet. müjdelediği ve vadettiği işleri tamamlamak. Oysa onlar. ihlas ve ihsanlarını ıslah etme vazifesini bu dünyada ifâ eden son Peygamber(sav)’den sonra hilafet başlamıştır. Peygamber(sav)’in başlattığı. Kâfirler isterse hoşlanmasınlar!” Tevbe: 9/32 . Hz. Daru İbn Hazım. s. ss. emrettiği. asr-ı saadet toplumunu yeniden teşekkül etmek.”469 Evliyânın hizmeti mevzusu. Peygamber(sav)’in nübüvvetinin ve insanlığa hizmetinin halefidir. Peygamber(sav)’in yardımcılarıdır. amellerini.Hz. Dehlevî şahu’l-velîyullah. onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. 85. Allah ise. 471 evliyanın insanlara bir hizmeti olarak da ifade edilmiştir. sünnetlerini yaşatmak ve övgüye layık bir rahmet toplumu olmak. Esere göre olduğu evliya. âlem-i berzahtan nazar ederler. “Onlar Allah’ın nûrunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler.Ümmet olarak bu amaçlar doğrultusunda.472 Evliyânın söz konusu vazifesi hakkında benzer açıklama Nazım Efendi hakkında dua yazılmış bir eserde paylaşılmıştır. Hz. Hz. Allah.bu meclislerde ya ruhaniyetleri ile hazır olurlar ya da. 156160. Peygamber(sav)’e layık olmak.Nübüvvet yolundaki barış. Muhammed Beşîr. şeriat ve siyaset usulüyle. harb. Evliyalar bulundukları çağdaki ümmetin affı için edenlerdir. evliyanın hizmetini üç ana maddede özetlemiştir: 1. 471 “Andolsun. kelimetu’llahı alî etmek ve Allah(cc)’ın vadini yerine getirmek olan nübüvvet gayesini. Beyrut 1999. 3.

Hz. Rasullulah(sav) zehir katılmış bir koyun hediye etti… Rasulullah(sav) zehirli lokmayı alır. kalbte toplanmıştır. a. Bu halden daha kemal makâmlarda ise kuvvet. 191. Bu suretle ahdu misakı alındı.g. Peygamber(sav)’i gölgeler şeklinde görür. tüm azalarında bulunmaktadır. lokomotife yakın vagonlar gibi Peygamber(sav)’e çok yakındır. İbrahim. kaç kişiyi davet ve irşâda memur olunduğu bildirdi.. 14. Durumu sofradaki ashaba duyurur ama.476 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre evliyada da enbiyada olduğu gibi bir kuvvet-i tevhîd bulunmaktadır. Ebu Hureyre(ra) anlatıyor. s. Ali Efendimiz (ra) hepsini yese bir şey olmazdı. Bu velî kullar. Allah’ın Nuru. Menâkıb-ı Şerefiyye. Bu kuvvet nebîlerin kalblerinde toplanmışken. Bu makâmda bulunan nebinin vücudu ve azaları.473 Bu anlayışı Şeyh Şerafeddin şöyle ifade etmiştir: “İla yevmi’lkıyam. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/a. Bu temsile göre kimi velî. Akçağ Yayınları. 475 Mirahmadi.”474 Şeyh Nazım Efendiye göre. bu kuvvetin hiç bulunmadığı beşerin vücudu ve azaları ile aynı olduğunu Şeyh Nazım şöyle ifade etmektedir: “Peygamber (aleyhi salatu ve’s-selam) bir lokma yese ona dokunurdu. Bu hikmeti Peygamberimize(sav) ikram edilen zehirli kuzu hadisesi477 üzerinde Hz. s. 24. Bera zehirin tesiriyle ölür (4974). Bu muhabbet ile kalb kandili tutuşur ve etrafını aydınlatır. Bırak o zehirli koyunu. aynı zamanda. Mü’minin kalbindeki nurun parlamasına. vesiledir. velîlerin vücutlarında dağınık olarak bulunmaktadır. Hz. Sufi Meditation. Peygamber(sav)’le doğrudan irtibat halindedirler. Ayrıca Bkz. Bu izaha göre velayet makâmında bulunan kulların tevhîd kuvvetleri. Peygamber(sav) ile evliya arasındaki bu bağı rabıta ile başlayan muhabbet oluşturmaktadır. c. ancak vahyen zehirli olduğu bildirilir. s.e.475 Kıbrısî’ye göre bu muhabbet. 476 Kıbrısî. 477 Hz. Tasavvuf Sohbetleri. s. Peygamber(sav) ile evliya arasındaki ilişki.” Bkz. bu esnada lokmasını yutmuş olan Bişr b. “Yahudilerden bir kadın. Canan. Kimileri ise arka vagonlar gibi lokomotife uzaktır yani.affı için dua eder. Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi.16. s. bütün dünyadaki 473 474 Mirahmadi. Ankara 1995. Ali(ra) ile mukayeseli izah etmiştir. 94 . sonraki asırlarda ümmet-i Muhammed’i irşâd ve hidayet etmek için Rasullullah(sav)’ın havass-ı ümmetinden mürşid-i kiramı tayin ve tahsis buyurdu. Her mürşîde. bir lokomotif ile ona bağlı 124 bin vagon şeklinde temsil edilmiştir. 15. yutmada n tükürür. Burkay.15.

s. Ali Efendimiz daha bütün azasında olduğu için ona tesir olmazdı. Eh şimdi Hz. Herevî. ilmen sonra cehden. Bütün varlığı ile halka bakamamaktadır. yükselme makâmlarının hepsini bitirip de indiği için. Lakin kemal makâmına doğru o kuvvet.479 Hucvirî (v. ss. İstanbul 2008. Zira Allah’ın nûru. 86. Evliyalıktaki inişde. Kulun ubudiyetinin hakikatine tekrar vasıl olması. Onun kılına bir şey olmazdı. 308-309. Bu manada Hucvirî’ye göre fenâ halinin manası. nefs. ondaki beka göstergesidir. Menâzilü’s-sâirîn. velayet. kulun içinde bulunduğu fenâ anında. Bu konuda önemli bir çalışma olan “Menâzilü’s-Sâirîn” eserinin müellifi Abdullah-ı Ensarî (v. Emin Yay. Ali’nin derecesi daha mı fazla? Hayır! Şimdi sizin sorunuza münasip hikaye ile cevaptır bu. 465/1072)’nin fenâ ve bekâ tanımlaması. Bu durum kulun ubudiyetini bile unuttuğu. Ona o zehrin hükmü yok. Ensarî’ye göre beka. İnişte de mahlûklara doğrudur. vücut yine eski halinde olur. Hz. 481/1089) fena kavramını. Hakka doğrudur. çıkış makâmlarını bitirmeden inişe başlamıştır. Onun her azasında hal kuvveti var.ne kadar zehirler varsa. 1034/1625)’velayet ve nübüvvet seyri arasındaki farkı şöyle ifade etmiştir: “Her iki çıkışta da insan. 142-143. Batını Hak ile. Ali hepsini yese. kalbin içine doğru indiği vakitte. Yakar. Ter. Bunun için gözü hep yukardadır. bütün varlığı ile insanları Hak teâlaya 478 479 Kıbrısî. Nübüvvet sahibi ise. 480 Hucvirî. kalanın ismidir. zahiri halk ile olur. Hakkın dışındaki şeylerin. 95 . yakar bitirirdi. Şeyh Nazım tarafından altı çizilen misak anlayışı. ulûhiyette fani olduğu andır. Çünkü velayet sahibi (velî). sonra da hakkan fenâ bulması olarak tanımlamıştır.”478 Kıbrısî’nin fena ve bekâ anlayışları ıstılahtaki tanımlamalardan farklı değildir. şehvetlerin fenâ olmasından ve onların hükmünün ortadan kalkmasından sonra. bütün bütün mahlûklara karşıdır. Kıbrısî’nin genel tasavvuf anlayışına daha yakın görünmektedir. Keşfu’l-mahcûb (Hakikat Bilgisi). tüm hal ve sıfatlarıyla elest bezminde yaşadığı hal ve sıfatlara bürünmesidir. Hz. gaflet. Peygamber-i Zişan ona tahammül edemezdi.. ss.480 İmâm-ı Rabbânî (v. Böyle olmakla birlikte peygamberlikteki inişte insan. Hâce Abdullah el-Ensârî. Peygamber-i Zişan o kuvvet-i tevhîdi azadan kalbe toplamış bulunuyordu. mürşid konularında.: Abdurrezak Tek. bütün bütün mahlûklara değildir. Hucvî’nin fenâ-bekâ anlayışıyla bütünleşen bir mahiyettedir. Tasavvuf Sohbetleri.

batında Allah(ac)’ın yeryüzündeki hilafetini giyen zâtlardır.”481 İmâm-ı Rabbânî’ye göre bu durum aynı zamanda Hz.. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’den aktardığı bu bilgiden hareketle Nazım Efendi. Peygamber(sav). fena makâmında halktan uzaklaşıp. Peygamber(sav)’in miraçtan inişi. s. yürür.”484 Kıbrısî’ye göre velayet makâmlarının en yüceleri olan bu makâmdaki evliya yani. 483 İmam-ı Rabbanî. Bununla birlikte velayet makâmı olan fenâ ve 481 482 İmam-ı Rabbanî. Kıbrısî’ye göre Fahr-i Kâinat Efendimiz(sav).486 Yani. 88. 96 . Mek. Yaratılış ve Varlık İle İlgili Kavramlar/e. Bu zatlar zahirde avam.no: 260. Bu yüzden evliyâ. 86. geri dönmek istememiştir. 486 Bkz. Hz. şüphesizdir. Binaenaleyh Şeyh Nazım-ı Hakkâni’ye göre velayet.Mirac Konusu.no: 209. avam sınıfından başlar. Ancak bana vahyolunur…”482 ayetinde bildirilen bu yön. nübüvvet nûrunun ve kudretinin varisidir. sidre-i münteha. tevhîd kuvvetini kalbinde toplayan velîler. “Onlara söyle Ben de sizin gibi bir insanım. 485 Aynı eser. nübüvvet nuruyla verilen haberlerin muhalifinde tasarrufta bulunamaz. Hakk’ta fena olması farkı söz konusudur. a. Nazım Efendi’nin ifadesiyle “velî. miracda sidre-i müntehadan içeri girerken kalbinde yokluk kaygısı yoktur. Peygamber(sav) anlayışlarına dayandığı. tasavvuftaki beka anlayışıyla ilgilidir. bekâ ve Hz. aşk. kabirlerinde çürümeyecektir. fenâ ve bekâ gibi ıstılahî kavramlar açıklayıcı olmaktadır. Mek. s. Peygamber(sav)’in insanî yönünün. Tasavvuf Sohbetleri. beka makâmında bedenen halka karışıp halk olan kul.çağırmaya bakmaktadır. sufîlerin bu çerçevedeki fenâ.485 Bu konuyu Şeyh Nazım’ın mirac anlayışıyla ilgili düşündüğümüzde. Mektubât.e. âlem-i halkta yapılan davetin kuvveti içindir. ruhanî yönünden daha kuvvetli olmasıyla da ilgilidir. yol alır.483 Dolayısıyla. Evliya kemal makâmlarında ilerlediği nispette üzerindeki harikulade halleri gizler ve o nispette avam gibi görüntü ve yaşantı arz eder. evliya makâmâtı hakkında şöyle bir anlayışa ulaşır. Kalbinde kavuşma arzusuyla alevlenmiş bir aşk ile sidre-i müntehadan girdiğinde.g. 484 Kıbrısî. Binaenaleyh Hz. Şeyh Nazım’ın verdiği zehirli kuzu misali. Kehf: 18/111. kemale geldiğinde başlangıca dönmüş olur.

"Sizden önceki milletlerde mukaddesi kendisine ilham olunan 487 488 Firuzebadî. Keramet: Keramet lugatta. lütufta bulunmak. cömertlik. Kur’ân-ı Kerîm’e istinad edilen dayanaklarıdır. Kur’ân Ansiklopedisi. b. c. “Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu. velî fenâ makâmına varır. 26. Meryem de bunların Allah(cc) katından geldiğini söylemiştir.2.488 Dolayısıyla peygamber olmadığı halde Meryem’e manâ âleminden rızıkların gelmesi. Zekeryâ(as) üstlenmişti. velî bekâ makâmına indiği dairesel seyrini yapar.490 Hz. “Ey Meryem. dağa!" diye nida ettiği ve bu sesin. itibar. 489 Ateş. onun yanına. 1154. lütuf gibi anlamlara gelmektedir. Yani nübüvvet nuru ile Hz. ss. Zekeryâ. Meryem’in odasına girdiğinde gayb âleminden gelen rızıkları görünce bunların nereden geldiğini sormuş. Meryem biraz büyüyünce. ordu kumandanına "Ey Sâriye dağa bak. (O da) “Bu Allah katından” derdi. Nihavend’de çarpışan İslâm ordusunun arkadan çevrildiğini görüp. eniştesi Hz. şeref. Doğduğunda yetim olan Meryem'in bakımını. 490 Kuşeyrî. 97 . Ömer’in Medine’de hutbe okurken İran.489 Bununla birlikte Kehf Sûresi nde haber verilen Ashab-ı Kehfin hadisesi ve Musa(as) ile Hızır(as) arasında yaşananlar bu kavramın kazandığı anlamda. dilediğine hesapsız rızık verir.487 Kur’ân’da keramete delil olarak Meryem kıssası gösterilir. Peygamber(sav). sâlih kişilerin böyle tanrısal lütuflara erebileceklerini gösteren delil olarak kabul edilmiştir. Kamûsu’l-muhît. Zekeryâ. “Zira Allah. ihsanda bulunmak. İsfehanî. miraçtan inerken. s. s. bir bakıma nübüvvet dairesinin küçük bir numunesidir. izzet. el-Müfredât. 380. Hz. er-Risâle. s. 429. Peygamber(sav). Nihavend’e duyurduğu hadisesi keramete sahabe örneği olarak verilir. onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeryâ’da onun bakımım üstlendi. bu sana nereden?” derdi. annesinin vadinin yerine gelmesi için Zekeryâ(as) onu Kudüs mabedindeki mihraba yerleştirdi. 156-161. mihraba her girdiğinde yanında bir rızık bulurdu. sidre-i müntehaya çıkarken. Hz. mevsiminde bulunmayan meyvelerle müşerref olmuştur.bekâ. Meryem burada eğitim ve ibadet ile meşgul iken.” Âl-i İmrân: 3/37.

bitkiler 491 Buhârî. 184. er-Risale.kimseler vardı. ıstılahta. Ter. Asıl fiil sahibi. 495 Cebecioğlu. bazen irade dışı gerçekleşir. Ali b. 280-285. 497 Hucvirî.Yavuz Yusuf Şevki."491 hadis-i şerifi ise kerametin delili addedilir. Nefehâtu'l-uns(Evliyâ Menkıbeleri). Keramet. 496 Kuşeyrî. İstanbul 2010. Allah’ın velî kullarına bahşettiği bir lütuf ve keramet olarak tanımlanır. s.495 Kerametin gayri-iradî olduğu genel kabul görse de. kerametlerden bahseder.. Keşfu’l-mahcûb (Hakikat Bilgisi). Peygamber(sav)’in vefatından sonra. 118-119. s. yaşa nan bir tay-i mekan tecrübesi olarak ifade edilmiştir. nefsini dize getirdiği için diğer mahlukâtın zikrine ve lisanına vakıf olur. 6. TDV İA. Ebu Hüseyn b. 98 .: Süleyman Uludağ. Tah. TTDS. Allah dostlarından sâdır olan harikulâde haller olarak anlam bulmuştur. s. Tasavvuf Sohbetleri. bir işin içine girip idare etmek anlamları olan tasarruf. 23. gözden kaybolur.492 Velilerin kerametlerinin hak olduğu kelam uleması tarafından kabul edilmiştir. ss.496 Bu kerametler. s. tayy-ı zaman ve manevî dilleri konuşmak gibi olağan dışı fiillerin arız olması anlamında kullanılmıştır.. Buna göre keramet.: Muhammed Fuâd Abdüldaki. Sufîlere göre bu tasarruf esnasında kul. tayy-ı mekan yapar.379.494 Bir işte hareket etmek.: Süleyman Uludağ. 269. Yani velî. ss. Enbiya. kendisinden farklı mekanda bulunanların yardımına koşar. O’nun devam eden hissi mucizeleridir. fiziksel imkanlar dâhilinde olmayan bereketli sofralar kurar. et-Ta’rifat. 494 Curcanî. Hz. İstanbul 2010. sobadan ateş alan maşa gibi bir fonksiyonu haizdir. Dâru’l-hadîs. c. 25. Osman.493 Tasavvuf ıstılâhında keramet.497 Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’yi anlattığı bir sohbetinde Nazım Efendi. bazen iradî. 140. 492 Câmî. o maşayı tutan adamdır. 493 Taftazanî. Kıbrısî. hayvanlar. mesafeyi kısaltarak bir yere vasıl olma manasına gelen. Dergah Yay. ateşi alan maşa gibi dolaylıdır. Beyrut 1991. tayy-ı mekan. Ayrıca Bkz. keramet kavramını genel terminolojideki manasıyla kullanmıştır. Sahihu Muslim.498 Istılahtaki sayısız menkıbe. Şerhu’l-Akâid (İslam Akâidi). s. Benim ümmetimde de varsa Ömer’dir. Fezâil. Müslim. 498 Şeyh Abdullah Dağıstanî bahsinde detayıyla belirtilmiş olan hadisede keramet. 629. Fezailu’s-Sahabe. 54. kalbten geçeni okur. 248. Bunlara göre keramet sahibi veli. Sa’düddin. Haz. Haccâc. s.

54. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. 65-66. Bayramî Tarikatlerine Bağlı Dört Evliya Menkibeleri Üzerine Bir İnceleme.499 Şeyh Nazım’a göre velî. Hadikatü’l-Evliyâ. İsmaîl. elbiseleri eski ve kendilerine önem verilmez nice insan vardır ki. Peygamber Efendimizin(sav) “Üstleri başları toza toprak. keramete örnek olarak vermiştir. Boğaziçi Ünv. onları hidayete sevk edecek hizmetleri görmek olarak tanımlanmıştır.”501 Hz. İstanbul 1989. keramet sahibidir. 1993.37. İstanbul 1958. Osmanlı Yay. Keramet ıstılahtaki manasıyla kullanılmış olsa da. Mesela. Kabalacı Yay. bir velinin kerametini Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’den naklederek ifade etmiştir. Adbülbaki... Başka bir ifadeyle keramet. Zeyneb. Bu evliyânın bakışlarının farz olduğunu söyleyen Şeyh Nazım. Ehl-i Sünnet İ’tikadı. ss. Kuşeyrî. Kıbrısî kerameti. Ahmed Hocazade. Said es-Sevrî. Üzerinde ne kadar zulmet olursa olsun onun nazarının altına giren kimseler temize çıkar. Tah. Ahmed Ziyauddin. 40. Menâkibu’l-imâm el-a’zâm ebu Adbullah Süfyan b. Hilmi. Tasavvuf Sohbetleri. Gümüşhanevî. Basılmamış Doktora Tezi. Şeyh Nazım’ın keramet anlayışında bu hadis-i şerifin etkili olduğu kadar. özel bir anlama da sahiptir.. İstanbul 1988. Menâkıb. Haz. 66. Onlar böyle ümmet-i Muhammed(sav)’e bakar. Câmiu kerâmati’l-evliyâ. 1979.: İbrahim Utve Avvad. Onların nazarı değen kimse. Ebu Abdullah Muhammed b..: M. c. Annemarie. Onlar. Bahar Yay. 214-228. Başka bir ifadeyle keramet sahibi veli kullar. s. Bedir Yay. Tezkiretü’l-evliyâ. Dâru’l-Ma’rife. ss. gözleri ile ibâdullahı ve ümmet-i Muhammedi temizleyecek nûr sahipleridir. İstanbul 1980. Beyrut 1994. a. temize çıkar.ve taşlar ona itaat eder. onların vazifelerini şöyle ifade etmiştir: “Onlar. İstanbul 2004. Birr. 500 Kıbrısî. Gölpınarlı. hidayete vesile olma kudreti manasında da tanımlanmıştır. Feridüddîn-i. 1-2. Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Velî. Zihebî. olgular dünyasına indirme gücüne sahiptirler. Tirmizî.. ‘Allah’ım şu işi şöyle yapacaktır’ diye yemin etseler. 99 .K. s. Dâru’s-sahâbe li’t-Turâs. Nebehânî Yusûf b. 502 Müslüm. Sabuncu.e. alem -i misal’deki olayları. 499 Attâr. Schimmel.”502 hadis-i şerifi naz ehli Allah dostlarının tasarruflarına ve indi ilahîdeki makbul dualarına işaret etmektedir. İslamın Mistik Boyutları. 382-424.Z. Mevlevî. ümmet-i Muhmmed’i dünyada ve ahirette gözetmek. Fahr-i Kâinat efdalu’s-salatu ve’s-selam Efendimizin varisleridirler.. Allah onları yeminlerinde yalan çıkarmaz. 501 Kıbrısî. er-Risale. Ahmed.500 Ümmet-i Muhammed’i hidayete sevk edecek hizmeti sürekli olarak gören velî zatların vazifelerini Nazım Efendi. İnkiyap Kitapevi. Bektaşî.g. ss.

c. kullarımı bana. Keramet sahibi kulda ledünnî ilimlerin zuhur etmesi ve onun dualarının makbul olması ise.Misak Bahsi (Yevmu’l-ezl). Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/a. Rikak. Fiten. 507 Kıbrısî.507 bazı yerlerde levh-i mahfuzu okuyabilen âbid. 511 Yavuz. gören gözü. bu kerametin işaretlerini gözlemledikleri manevi bir durumdur. Bu gayretinin neticesi olarak ben onu severim. Kulum bana devamlı olarak nafile ibadetlerle de yaklaşır. 25. Bu halin yaşandığı anda kul. s.508 bazen de irşâd sahibi mürşîd509 olarak tanımlamıştır. bu olay. İbn Mâce. kendi algı dünyalarında tecrübe ettikleri maddi bir tecrübe değil. 269. tutan eli. 38.“Hiçbir amel. 510 Tafsilat için bkz. 14. farz kıldığım amellerin yaklaştırdığı derecede sevimli bir şekilde yaklaştırmamıştır. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre bu kerametin ehli zat. c.510 Keramet. ilahî esmanın tecelli ettiği hane olur. 672. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/a. yürüyen ayağı olurum.Allah’ın Nuru. maddî keramet kadar. 16. Bununla birlikte bu tecrübeyi yaşayan kişi açısından. Onu sevdiğim zaman da işiten kulağı. aynı zamanda. 100 . Kütüb-i Sitte. Bu tasnife göre çevredeki mevcudatın.”503 Hadisinin de etkili olduğu şüphesizdir.511 Şeyh Nazım’ın misalindeki keramet sahibi zatın. c. 14. somut olduğu da söylenebilir. Allah’ın nûru ile bakan kullardandır. Çünkü bu keramete şahit olanların. elest bezmindeki hitabı her an işitenlerdir. Bu nûrla bakan kullar aynı zamanda. bu tasnif üzerinden değerlendirildiğinde. varoluş adetlerinin dışında fiiller sergilemeleri. TDV İA. s. Allah’ın nûruyla bakar”505 hadis-i şerifine atfen bu konuyu Allah’ın nûru ile farklı bir açıdan izah etmiştir. s. 509 Aynı eser. 40.Allah’ın Nûru. s. 13. Enfâl: 8/17. s. nazarlarıyla insanları hidayete sevk etmesi. maddî ve manevî olmak üzere iki çeşit bir tasnif dâhilinde de ele alınmıştır. 503 504 Buhârî. “Mü’minin firasetinden sakının zira o. Tasavvuf Sohbetleri. 506 Bkz.506 Nazım Efendi bu nûrla bakan kulu bazı yerlerde mü’min. Ancak Allah attı”504 ayetindeki sırlara mazhar olurken. manevî keramet nev’indendir. 4. 505 Canan. maddi keramettir. sobadaki koru taşıyan maşa misali “Attığın zaman sen atmadın. Kıbrısî. 508 Aynı eser. Keramet Md. manevî keramet nev’inden misallerdir.

e. sonuçta ve başlangıçta tam olarak mazharı olduğu esmaî ve kevnî hakikatlerin neticesini değiştirebilir. s. 516 Konevî. Bu durumda insanın işi ve hali. Bu büyük aslî cem’iyet. 515 Kıbrısî.514 Günümüzdeki evliyanın keramet ve tasarrufuna örnek olarak Nazım Efendi. İz Yay. Mehdi(as)’ye ait emanetlerin gözetilmesinden sorumludur. Kıbrısî. “Benim ümmetimden fesat zamanında bir sünnetimi dirilten kimseye yüz şehid sevabı vardır” hadis -i şerifiyle tanımlamakta ve bugünkü evliyânın tasarrufuyla ilişkilendirmektedir. 120. a. Söz konusu tasarrufa esas teşkil eden 512 513 Casiye: 88/13. velayet sırrına vakıf olan evliyaya.g. Peygamber(sav)’den doğrudan emir alan tek velî olduğunu ifade ettiği bu zât.: Ekrem Demirli. âlem-i berzahta dahi devam eder. Sadreddin.513 Nazım Efendi’ye göre bu ikram..e. Kıbrısî. s. (Aladdin-i Attar’ın ifadesine göre) bir teveccühüyle insanları velayet makamına çıkarabilecek tasarruf kudreti verilmiştir. s. s. Şeyh Nazım’ın sır anlayışıyla bir bütünlük oluşturur mahiyettedir. 126. 673/1274)’ye göre söz konusu keramet. vazifesinden bahsetmiştir. İstanbul 2002. 122.”516 İbn Arabî (v. her evliyanın Rabbinden aldığı tasarruf kuvveti nispetindedir ki bazıları.g. Bu anlayışa göre Allah(cc). Bu açıdan keramet. “Ve yeryüzünde ve gökyüzünde bulunanların tümü size musahhar kılındı”512 ayetinde bildirildiği gibi yerde ve gökteki her şeyin musahhar kılındığını ifade etmiştir. Bugünün evliyalarına ise bugünün zorlu fesat zamanlarından dolayı daha âlâ bir tasarruf kudreti verilmiştir. 140. 69. Ter. her evliyada farklı zuhur eden tasarrufa. evliyalarına ne verilmiştir” şeklindeki bir fikir yürütmedir. Şeyh Nazım bu konuda geçmişteki ve günümüzdeki Allah dostlarının tasarruflarını misal getirmiştir. büyük ve aslî cem’iyet (insanın esmaî hakikatleri) ve hükmü tashih edilen cem’iyetine (insanın kevnî hakikati) göre değişir.Şeyh Nazım. s. halifelik yönüyle ilgilidir. insana bu âlemde hükmetme gücü vermiştir. Miftâhu Gaybi’l-cem ve’l-vücûd (Tasavvuf Metafiziği). Bu ilişki “ümmetin avamına bu fazilet verilirse..515 Sadreddin Konevî (v. 101 . İstanbul’da yaşayan Allah dostu bir zâttan ve o zatın sırrı olarak da ifade edilen. 68. a. “hakikatü’l-hakaik” diye isimlendirilir ve insan-ı kâmillerin halleri.517 Bu kerametler. Nazım Efendi bugünü. Tasavvuf Sohbetleri. 517 İbn Arabî.. bunun sırları ve tafsili hükümlerinin suretlerinden ibarettir. insan-ı kâmilin gerçekleştirdiği sır anlayışı ile ilgili izah etmiştir. 514 Bu örneğe göre Şah-ı Nakşibendî’ye. 638/1240)’ye göre bu tasarruf insanın. Bu güç verilene bir şeref değil. keramete ve sırra delalet eder. Konevî bu anlayışı şöyle ifade etmiştir: “İnsan. bir sınamadır. Marifet ve Hikmet.

Aynı yer. 121-122. 1324/1906) da keramet ile ibadet arasındaki benzer ilgiyi kurmuştur.518 Nazım Efendi.522 Kıbrısî’nin bu düşüncesinden hareketle. Nazım Efendiye göre tasarruf Rabbi’nin izniyle olur ve bu Allah(cc)’ın dostlarına bir lütfudur. kalbin titremesi.g. Âbidin Paşa’nın Mesnevî Şerhi ve Tasavvufî Düşünceleri. ss. Basılmamış Doktora Tezi. bir ürperme halinin meydana geldiğini ifade etmiştir. inayet ihsan etmiştir. Abidin paşaya göre velayetin ilk işareti. 523 el-Hakkânî. 37. c.524 518 519 Kıbrısî. Bu halini muhafaza eden evliyaya Allah(cc). İsa.. 524 Çelik. 520 Enfal: 8/2. Kerameti manevî bir güç ve tasarruf olarak tanımlayan Kıbrısî’ye göre bu güç. 15. 15.. Kur’ân-ı Kerîm’in lafzı ile beraber okunmuş ve Kur’ân lafzından o nûru alanlar olduğu için ümmet içinde bu güne kadar yayılarak gelmiştir. kendilerine O'nun âyetleri okununca bu. Erzurum 2001. Atatürk Ünv. 129 -130. Ebediyete Davet. haşyet ise. zemmedilen ahlaklardan sıyrılmış olmak ve çok fazla ibadet yapmaktır.519 “Gerçek Mü’minler ancak o Mü’minlerdir ki yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir. ss. s.523 Osmanlı dönemi mutasavvıflarından Âbidin Paşa (v. onların imanlarını artırır ve yalnız Rab'lerine güvenip dayanırlar.”520 Razî’ye göre bu ayetteki ürperme.521 Nazım Efendi’ye göre bu ürperti Allah’ın nûru. ile ilgili görülmektedir. Allah’ın nûru Peygamber Efendimiz(sav)’e Kur’ân-ı Kerîm ile birlikte indirilmiş.e. Allah(cc)’a duyulan sevgi ve ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. 521 Razî. ümmet-i Muhammed(sav)’in misak günündeki ahidlerini yerine getirmelerine yol açmaktır. nûrun ayetten ya da nûr sahiplerinin (evliyânın) nazarından çıkıp. onların duasıyla yoldan geri döner. ibadetle artar ve taatla korunur. evliyanın ruhâni olarak hazır bulunduğu veya nazar ettiği meclislerde bulunan kişilerde. Allah(cc)’a duyulan haşyetten. 21-22. gelir. Mü’minin kalbine tesir etmesi şeklinde anlaşılmaktadır.husus. ss. a. Bu inayet ile atıldığı zaman dönmeyen kaza ve bela okları. s. Tasavvuf Sohbetleri. 102 . Mefâtihu’l-gayb. 522 Kıbrısî. Berzah âlemindeki bir evliyanın adının zikredildiği meclislerde onun ruhaniyeti hazır olarak bulunabilir.

527 www. ss. Bu muvaffakiyet. s. Giriş/Halidiyye-i Hakkaniyye Tekkeleri/a. tevarüs üzerinden izah eder. o hâtırdan dolayı gusül abdesti alıp. 103 .sufilive. tüm bu kalbî birikimi miras alır ve dokuz büyük keramete de sahip olurlar.Şeyh Abdullah Dağıstanî. kalbinde bir lahza dahi masivallahtan havatırın girmemesidir. Bu mürîdan içerisinde dünyada görüşülmeden vefat edenleri dahi bu fazilet ve kemâlâttan mahrum etmemek. 119.com/02182007-earh-awliyah. Yedinci keramet. bu vazifeler arasında gösterilmişse yapılır. İkinci keramet. Bu izaha göre birinci keramet. mürîdleri içerisinde amel ve itikat cihetinden en zayıf olanını bile hidayete sevk edebilmektir. bugüne kadar tüm gelmiş geçmiş ümmet-i Muhammed(sav)’in tamamını. kendine ait hak ve hukuktan dolayı ümmet-i Muhammed(sav)’den bir şahsın dahi intikam-ı ilahîyeye mazhar olmasına razı olmamaktır.8. kendisinden sonrakilere tevarüs ederek kümülatif olarak artar. kelime-i tevhide “Muhammedu’r-Rasulullah” kelimesi ne zaman eklenmişse. Peygamber(sav)’in nübüvvetten önce ve sonra. kendisine hakaret ve iftira ile övgünün müsavi olmasıdır. Böylelikle son zamanın büyük velileri.Nazım Efendi’ye göre bu asırdaki büyük evliya ya.526 Bu çağdaki velilere verilen dokuz büyük kerametin neden geçmişteki evliyaya verilmediğini. 44-49. o zamandan beri olmalıdır.528 525 526 Kıbrısî. hidayete ve kemâlata sevk etmektir. kendi ve ümmeti için yaptığı tüm dua ve münacâtlarını. bir Kur’an hafızının bildiği gibi bilmektir. geçmiş velilere verilmeyen dokuz büyük keramet verilmiştir. ailesini tanır gibi bilerek. Bu izaha göre önceki evliyanın sır ve marifetleri. Hz. onlara dua ve münacatta bulunabilmektir. Menakıb-ı Şerefiyye.525 Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî bu dokuz büyük kerameti haizdir. bu kerametin gereğidir. Şeyh Nazım. Şeyh Şerafeddin’e göre irşâd. Dördüncü keramet. Sekizinci keramet. Altıncı keramet. görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. Bu tezde bkz. Dokuzuncu keramet. tevhîd-i ilahî’ye ve tasdik-i nebevî’ye muvaffak olmaktır. Beşinci keramet.527 Evliyaya ve mürşid-i kirama bahşedilen dokuz büyük keramet hakkında Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî’nin tafsilatlı izahı mevcuttur. tövbe etmedikçe ilahî huzura durmayı kendilerine haram kılarlar. Üçüncü keramet kendisine yevmu’l-misakta emanet edilen mürîdanı. 528 Burkay. yevmu’l-misakta gösterilen vazifenin eksiksiz ifa edilmesidir. Tasavvuf Sohbetleri. Bu keramete sahip zatlar kendilerinde masivallah görürlerse.

Tehanevî’ye göre bu durumda evliyâ. hizmetlerindeki devamlılığı sağlarlar. insanları hidayete sevk etme hizmeti ve bu hizmetin devamlılığıdır. et-Taarruf. Bu haller Allah’ın nûru ile bakan velî kullardan sadır olur.529 Şeyh Şerafeddin tarafından Şâh-ı Nakşîbend hakkında ifade edilen bir menkıbe. Allah(cc) tarafından doğrulanması ise kerametle olur.. ahdine sâdık olarak bir hayat yaşadığı zaman. tarikat içerisinde hakikate vasıl olan zümrenin makâmına idhâl etmiştir. misafirlerinin tümünü bir nazar ile. velî kullarına musahhar kılınmıştır. bu hayatın başkalarını irşâd etmesiyle de alakalıdır. keramet sahibinin zikir ve dua üzerine inşa ettiği takva ve merhamet hayatıyla ilgili olduğu kadar. Burkay. yerde ve gökteki her şeyi.g. 79-87. Bu açıdan bakıldığında keramet. Peygamber(sav)’in merhametinden bir şube olma kerametine vasıl olur. Bu kudret. evliya tasarrufuna örnek olacak mahiyettedir. bir amaç ya da sebeb değil. Allah(cc) onları mucizeleriyle doğrular. Allah(cc). keramet sahibi. 80. Kıbrısî’ye göre. Allah dostlarından sâdır olan harikulâde hallerdir. peygamberleri yalanladıklarında. bir sonuç olmaktadır.Şeyh Şerafeddin tarafından sayılan bu tüm bu kerametler. ibadetle hizmetlerini artırırlar. sâdıklardan olur. s. Mürşîd-i A’zâm(sav) ile kurbiyet ve ayniyet kerametine ve bunun neticesinde Hz. a. Şeyh Şerafeddin’in belirttiği dokuz keramet üzerinden bakacak olursak. enbiyâ gibi doğru sözlü. kalbini havatırdan daima koruma kerametine vasıl olur. Bu kerametle birlikte. Bu menkıbeye göre Şâh-ı Nakşîbend. Gördükleri hakikatlere ve güzelliklere insanları davet ederler. ss. Peygamber gibi doğru sözlü olan Evliyâ’nın. Kıbrısî’ye göre velî kulun en önemli kerameti. veli kullar için tasarruf kavramıyla izah edilmiştir. 104 . Davet edildikleri hakikatleri idrak acziyeti yaşayan insanlar. Keramet ehli zatlar.530 Özet olarak Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre keramet.e. irşad vazifesi başladığından. taatla 529 530 Kelâbâzî.

s. c. Dünyâmızın alt ve üst tepe noktalarıdır. 126. Bir kavmin kutbu. herkeste bi’l-kuvve vardır. s. ss. 223. Tehânevî. Kutub olabilme özelliği.3. s. Kamûsu’l-muhît. velî. s.b. yani kutbu şu cümlelerle tanımlamıştır: “Kutup. 186. âbid vasıflarını ihtiva etmektedir. emaneti. Emaneti tahakkuk ettirebilen yani onu kuvveden fiile çıkarabilen kâmil velî. Kâhire 1987. kendi asrında bulunan ümmet-i Muhammed(sav)’in yerine kendini fedâ eden kimse olarak da tanımlanmıştır. halkı Hakk’a götürmekle görevlidir. 35.534 Nazım Efendi kutbaniyet makâmında bulunan velî kulu. Allah(cc). hâkimi gibidir. Mıknatısın eksi artı uçları da kutub adını alır. değirmende alt taşa yerleştirilen ve üst taşın dönmesini sağlayan demir anlamına gelmektedir. Bu iki ucu birleştiren eksenin merkez noktasına da kutub denilir. Curcânî. manevî derecesi büyük. Istılahatu’s-sufiyye. 31. 105 . 3.533 Nazım Efendi’ye göre kutub. Nazım Efendi.532 Allah(cc)’ın yeryüzünde her zaman kendisine baktığı kutub. 129. Geometride kutub. Emir âleminden halk âlemine doğru meydana gelen tenezzül olayları. Zira mutlak bağımsız yetki ve güç sadece Allah(cc)’ındır. s. ss. Tasavvuf Sohbetleri. Ancak kutub kendi ihtiyarı ile hareket edemez. Ama bunu gerçekleştirebilmek çok az kişiye nasib olmaktadır. s. Keşşâf. TTDS. bütün inâyet üzerine inzal olup içinden gerek ulvî 531 532 Firuzebadî. s. 235. varlıklar içinde sadece insana vermiş ve buna bağlı olarak cümle kâinatı da onun emrine boyun eğdirmiştir. Yani onlar. kuzey kutupları.531 Istılahta kutub. Cebecioğlu. 533 Kâşânî. Müessesetü’l-muhtar. Uludağ. buyruğunca hareket ettikleri lideridir. dünya hayatında bu temennide bulunan Bâyazîd-i Bistâmî’yi bu fedailere örnek olarak vermiştir. Mu’cemu’l-fazu’ssufiyye. âlim. Cürcanî. 386. kendi ekseni çevresinde dönen kürenin sabit kalan iki noktasıdır. Ta’rifât. Tüm bu tanımlamalara ek olarak kutub. kendindeki bu özellikle kâinatın mahkûmu değil. velî bir kuldur ve âlemin ruhu olarak değerlendirilir. hesap gününde noksanları bulunan ümmetin azabına talip olarak kendilerini feda eden kimselerdir. kutub üzerinden cereyan ederek vuku bulur. Sargavî Hasan. 534 Kıbrısî. Güney. TTS. 162. Kutub: Çoğulu aktâb olan kutub kelimesi. Ta'rîfât. 1326-1327.

e. Tasavvuf Sohbetleri. Rasûlullah(sav) “Dua etmem seni sevindirdi mi?” diye sordu. onu sorardı. Bestamî.”535 Nazım Efendi bir menkıbe536 üzerinden kutubların yaşadığı en acılı ve en çetin çilenin. c. ancak rahmet olarak gönderdik. “Biz Seni âlemlere. gerek yerlere dair ve içerisinde olan bütün mahlûkatı yaşatacak. Beyrut. gizli ve açık bütün günahlarını mağfiret eyle!” diye dua etti. c. hasta ise “geçmiş olsun” demeye giderdi. Peygamber(sav).541 Şeyh Nazım’a göre kutub.Velayet. Hz.g. sendeki ateş nedir deyince. İbn-i Hibbân. (sen) razı oluncaya kadar vereceğiz’ buyurmuştur. mahşer gününde bunca isyanları ile ümmet-i Muhammed’in hali nice olcak? Diyerek çocuk gibi hüngür hüngür ağlamış. Rasûlullah(sav) “Allah’ım. Peygamber(as) bütün âlemlere 535 536 Kıbrısî. Cebrail(as)’e “Git ona de ki: ‘Biz sana ihanet edecek değiliz.1. gelecek. Hazretin geldiğini gören demirci işini bırakıp Hazretin ellerini öpmek ister. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. gayelerine döndürecek. “Vallâhi bu. gerek semâvata.. Sahîh. Peygamber(sav)’in “Ümmetim. İdaretu’l-Minyeriyye. 537 Kıbrısî. Çünkü Hz. Demirci: Ah Sultanım. sevincinden başı önüne düştü. Âişe’nin geçmiş. o bir tek olur. evindeyse ziyaret eder. gerek süfli âlemlere. benim için Allah’a dua ediver!” demişti. s.âlemlere.16.”540 Bu manada Hz. 538 Hz. Vaktin kutbu odur.: Seyyid Muhammed Dişkeri el-Alusî. 541 Hz. Âişe vâlidemiz o kadar mesrûr oldu ki. ss. beni bir lahza rahat bırakmayan. Peygamber(sav)’e varis olması ile direkt olarak ilgilidir. Uzaktaysa onun için duâ eder. 106 . Âişe(ra). alev alev tutuşan. Heysemî. Ümmeti için sürekli gözyaşı ile dua eden Hz. 30. O da: “Senin duan beni neden sevindirmesin ki?” dedi. evliyanın ve onlar içerisinde kutbun. Bkz. 540 Alusî Ebu Fadıl Şehabeddin Seyyid Mahmud. benim elimi öpmekle benim içindeki ateş sönmez ki der. Peygamber Efendimiz(sav)’i neşeli gördüğü bir gün: “Ey Allah’ın Rasûlü. Ruhu’l-me’anî fi tefsiri’l-Kur’âni’l-Azim ve’sseb’e’s-mesâni. Tas. Ümmetin hakkında sana. bu halleri bulunduğu çağda en derinden yaşayan kişi olduğu anlaşılmaktadır. 29 Kutupluk vazifesinin ümmî bir demircide olduğunu bilen Beyazıd -ı Bestamî Hazretleri onu ziyarete gider. Peygamber(sav)’e vâris olanlar içerisinde evliyânın hizmetleri konusunda. 47/7111 539 Heysemî.537 Şeyh Nazım’ın kutub için tanımladığı bu çile. demirci: Ey Sultanım! Benim içimde olan. 542 Enbiya: 21/107. benim ümmetim için her namazda yaptığım duâmdır” buyurdu.538 ashabından birini üç gün göremezse. a. O asırda binlerce evliya olsa da. Bestamî: Sen benim elimi öpme ben senin elini öpeyim der.”542 ayetindeki sırda olan zâttır. s. onları vücutta tutacak inâyeti taksim eden zât demektir. 9/243. ümmet-i Mahammed(sav)’in ahretteki halleri ve çileleri olduğunu beyan etmiştir. 29. 2/295. 160-161. Şeyh Nazım’ın tafsilatlı görüşü için bu tezde bkz. Bunun üzerine Rasûlullah(sav). kalbimi daima mahzun eden.539 Hz. Hz. ümmetim” diye ağladığı gecelerin birinde Allah(cc). Peygamber(sav)’e vâris olanlar içerisinde kutub.

makâmında sabit durur. Bunların içinde bulunan 543 544 Kıbrısî. Bin seçilmiş evliyanın içerisinde 313 zâtın. Bir yerde fazla durmazlar. s. 27.544 Ricâlullah’tan pek çok zat ile görüştüğünü bildiren Abdurrahman Camî (v. s. abdal sınıfına girmeden evvel nikâhlanırlar. Şeyh Şerafeddin’e göre bu kimseler. kutbaniyet makâmının Hz.545 124 bin evliya hiyerarşisi içerisinde kutbun nasıl bir makâmı olduğu konusundaki bir sohbet Hakkâniyye’nin resmi internet sayfasında paylaşılmaktadır. ona hürmet eder ve onun arkasında namaz kılarlar. Yükseklik ve bina gibi bir alametleri yoktur. tedavi görürler. yerin sathi ile aynı seviyededir. emlak ve malları bulunur. tasarruf sahibi oldukları ve dünyadaki diğer evliyaya vazife dağılımlarını emrettikleri ifade edilmiştir. onun ömrü uzun olur. Peygamber(sav) tarafından verilecek bir görev olduğunu ifade etmiştir. değişir. Hz. 31. Hz. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). içerler. Menakıb-ı Şerefiyye. Hz. Peygamber(sav)’in sünneti olduğu rivayet edilen her hususta çok titiz davranan abdallar taifesinin mezarları. Onlar çokça hasta olurlar. Lakin abdal tabakasına dâhil olduktan sonra. 898/1492). Mezarlarını. başkaları bilmez. 545 Câmî. Camî’ye göre. s. Hızır ve İlyas(as) kutbu ziyaret eder. Tasavvuf Sohbetleri. Buna göre ricâlullahın hali. Kutbun haricindeki abdallar. beşeriyet itibariyle diğer insanlar gibidir. Burkay. Kutbiyyet vazifesini almadıkları halde kutupluk iddiasında bulunanlardan veya mürîdanın kutupluk yakıştırmalarından razı olanlardan. 124 bin evliyanın bin tanesi millet meclisindeki mebuslara benzetilmiştir. Peygamber(sav)’in gönderildiği tüm insanlara rahmettirler. kendilerini tedavi ederler. hasta olurlar.543 Nazım Efendi’nin silsile şeyhlerinden olan Şeyh Şerafeddin. Hakkâniyye câmiasında görülen kutup telakkisine kaynak olan bir terminolojiye sahip olduğu görülmektedir. 90. tebeddül eder. kutub. 107 . Yerler.rahmet olarak geldiği gibi kutuplar ise Hz. o gibi nesneleri terk etmişlerdir. evladı. Peygamber(sav)’in mahşerde davacı olacağını ifade etmiştir. ümmeti ziyana götürürler. Bunların evleri. Şeyh Nazım’ın Almanya vekili tarafından yapıldığını düşündüğümüz bu sohbette.

Bu ifadelere göre Şâh-ı Nakşîbend’e irşâd vazifesinin verildiği günden itibaren. Kırklar Kur’ân’a mükellef olan herkesten sorumlu olsalar da. kutub tabiri ile birlikte kullanılır. Bunlardan Hz. 04/2011 tarihinde görüldü. gavsu’l-a’zâm denir. Allah(cc). İstanbul 1996. Bazılarına göre de gavs kutbun da üstünde bir velîlik makâmıdır. Ebu Bekir(ra). kurtarıcı velî olan kutbun unvanıdır. geçmiş peygamberlerin fıtratı üzere olan evliyalardır.547 Başka bir görüşe göre kutub. Ebu Bekir fıtratı üzerine olan velî kula ise. Ebu Bekir’in(ra) ruhaniyeti. Nefs Mertebeleri. Zehra Dedeoğlu. hem ricalullahın başı Gavsul Azam. 177. Biri kuzeyde. 548 Nakşıbendî. Ali(ra) ve Hz. manevî mertebelerin en yükseğine erişmiş. Muhammed Mustafa(sav)’ya vekâleten iş yapar. Osmanlı Yayınevi. Ömer(ra). Hz. Kırklardan başka ricâlu’l-gayb erleri denilen yedi zât vardır. her gün imsak vaktinde efrad-ı ümmettin isimlerini sayarak hatmetmiş ve 546 547 http://www. Muhammed(sav). Fatıma’ya(ra) vekâleten vazifeli olan bu zâtların haricinde “evtad” denilen dört tane evliya vardır.naksibendihakkani. Peygamber(sav)’e vakt-i saadetlerinde ihsan edilen dört ashabın.kırkların vazifelerinin bilinemeyeceği. sadece kendisinden manevî yardım istenilen zâta verildiği için. Sad: F. Nakşibend’in sağ omzundan eksik olmamıştır. Bu unvan. onları bilmek için onlara manen yakın olmak gerektiği ifade edilmiştir. darda kalanlara yardım edebilen. s.com/?page_id=2212. yerdeki karıncadan. Bunlar içerisinde. kutbu’l-aktâbdır. Peygamber(sav) kademi üzere olan velî. Curcânî. 9495. feryâdetmek anlamına geldiğinden tasavvufta. 371. 108 .546 Tasavvufta kutub. biri güneyde biri doğuda ve biri batıda bulunan bu zâtlar. Şâh-ı Nakşîbend. Hz. Bütün bunlara emir veren bir kişi vardır ki gavsul azamdır. Hz. gavs olarak da isimlendirilmiştir. halifetullah olarak da anılan. bu sorumluluklarının mahiyeti bilinemez. iman etmeyen insanlara kadar herkesin yiyeceğinden içeceğine kadar sorumlulukları vardır. Hem kutupların. ss. Osman(ra). Hucvîrî.548 Bu konudaki benzer ifadeler Şeyh Şerafeddin tarafından da zikredilmiştir. Hz. Keşfu'l-mahcûb. fıtratı üzere olan evliya ise kutubdur. Ta'rîfât. Hz. Hz. Gavs yardım istemek. Bunların haricinde her biri 12 yüce peygambere vekâleten hizmet eden kutuplar vardır. Hz.

Hz. kutbu’lirşad gibi kavramlarla birlikte kullanılmıştır. alt derecelerden üstte doğru nücebâ. Ankara 2009. Kutbu’l-mutasarrıf bu vazifeyi. Peygamber(sav)’i davet etmektir. Beytu’l-efkâru’d-devliyye. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde de yaygın olan bu anlayışa istinad 549 Tafsilatı için bu tezde bkz. 554 Ahmed b. İmanî noksanlıklar ikmal edildikten sonra. Ahmet. ss. beş kişi Cibril meşrebi üzerine. Keşfu’l-hafâ. kırk kişi Musa meşrebi. Suudi Arabia 1998. dünyadan çıkacak kulu noksanlardan arındırıp ikmal ettikten sonra. Tasavvuf Sohbetleri. ss. 552 Bu konuda bkz. Hucvirî. s. ümmete hâsıl olan belalardan emanete. Yersiz 1975. üç kişi Mikail meşrebi üzere. s.”554 Tarikat-ı Hakkâniyye’de kutub. Mur. Şeyh Nazım’a göre.: Osman Yahya. Keşfu’l-mahcûb(Marifet Bilgisi). İkinci Bölüm/Makamlar ve Seyru Sülûk İle İlgili Kavramlar/c. 223. ss. Aclunî.: İbrahim Harkûr. bir Mü’minin ruhunun kabz olunması halinde hazır bulunan kişidir. c. s.550 İbn Arabî’ye göre. Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları. Cebecioğlu. evtâd. Musned. 385-387. s. 251-254. 553 Yıldırım. eimme ve kutup şeklinde551 sıralanan ricâlu’l-gayb’ın yapısı içerisindeki hiyararşik düzen konusunda ortak bir görüş bulunmamaktadır. 551 İbn Arabî Muhyiddin. 80. 550 Burkay. Yılmaz. Hz. Tah.549 Bu münacat Şeyh Şerafeddin’e göre. kutbu’l-aktab. 585-601. 276. 55-56. Menâkıb-ı Şerefiyye.Mürşid/Kutup. 25. 2. son yedi nefese sığdırılmış lahzalarda. 555 Hz. abdal adıyla nakledilen hadislere isitnad edilerek oluşmuştur. Kara. 322.. Peygamber(sav)’in “abdal” olarak bahsettiği şahısların özelliklerine istinaden diğer kavramlar gelişmiş ve bu zâtların vazifeleri hususunda muhtelif tasarruf ve vazifeler atfedilmiştir. s. Hambel Ebi Abdullah. 1. Peygamber(sav)’i davet eder.onlar için münacatta bulunmuştur. Tasavvuf ve Tarîkatlar. abdal. nükebâ. kademe kademe ifâ eder. TDV Yay. c. selamete ve saadete vesile olur. mutasavvıflar arasında. Futuhâtu’l-Mekiyye. Uludağ. bir kişi İsrafil meşrebi üzere bulunur. Hz. 157-183. ss. el hey’etu’s-Suriyyetu’l-âmetu’l-kitâb. kutbu’l-mutasarrıf. 555 Kıbrısî. yedi kişi İbrahim meşrebi üzere. Peygamber(sav) başlığında da değindiğimiz bu anlayış. TTDS. 109 . s. Tasavvuf ve Tarikatlar. s. TTS. Görevi. Kutbu’l-mutasarrıf.552 Ancak ıstılahta ricâlu’l-gayb anlayışına istinad edilen hadis-i şeriflerden bir tanesi şöyledir:553 “Bu ümmet içerisinde üçyüz kişi Âdem meşrebi üzerine. 322.

ilahî mizan ile icra eden mürşîdler arasında. Keramet hususunda verilen örnekte de olduğu gibi bu kişiler. kullarına inzal edeceği merhamete.”556 Bu hadis-i şerifte bildirilen yardım. 3032. 558 K. s. 470. s. en büyük ve en kâmil imam olur. Bu mürşîd-i kâmillerden birisinin iradesi. “müstaid” olarak nitelendirdiği zatlarda görüyoruz. kalbine dünya ve ahiret işlerinden bir havatır gelmeden zikretmeye muktedir olan kişidir. Kutub. Cebecioğlu. Nakşibendiyye usul ve ıstılahına göre 12 bin kelime-i tevhidi. Allah(cc)’ın tüm esma ve sıfatlarının tecelligahı olur. en şerefli. akl-ı külün dışında değildir. yardıma vesile olan bu kişilerin. ilk aslî irade ile birleştiğinde. Dolayısıyla ateşten közü alan. Kutublar. Konevî. TTDS. Birincisi.558 Bu anlayışın Hakkâniyye içerisinde dayanakları olabilecek ifadeleri Şeyh Şerafeddin.559 556 557 Suyutiî. 110 . Camiu’s-sagir. s. c. Tasavvuf Metafiziği.edilebilecek bir hadis-i şerif şöyledir: “Ümmetimde Abdallar otuz tanedir. 559 Burkay. Peygamber(sav)’in ümmeti içindeki manevî kuvveti gibidir. o maşayı elinde tutan kudrettir. s. 1. “ekmellik” derecesine yükselmiş mürşid-i kâmiller vardır. 140. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Adnan. Onlar sebebiyle yağmura mazharsınız. s. 629. sufiler içerisinde muhtelif şekillerde örneklendirilmiş olsa da. gerçekleşir. Hz. Kutub olarak anlaşılan bu kişinin aklında irade ettiği şey. Bunların fiilleri sadece birkaç esmanın değil. Müstaid. müstaid zatın zikri esnasında ortaya çıkmaz. Dolayısıyla Allah(cc). 673/1274)’ye göre. el-Muktedir ve el-Muksir isimlerinden kaynaklanan adaleti. kutbu’l-irşâd. Menâkıb-ı Şerefiyye. Allah(cc)’ın iradesi dışında zuhur edemez. kutbu’l-bilâd ve kutbu’l-mutasarrıf. kendisinde el-Adl. müstaid derecesindeki kimselere fitne ve fesatlık fısıldar. Yeryüzü onlar sebebiyle ayaktadır. ikincisi de. kutbu’l-aktab. 49. Şeyh Adnan’a göre. boğazından beş gün lokma geçmemiş zatın rızkını düşünmesi. sureti ve zahir varlığı. iradelerini Allah(cc)’ın iradesinde erittikleri için. bu kullarını vesile kılar. Şeyh Şerafeddin’e göre “Seridyakin” namındaki cin taifesi. genel olan görüş. onlardan zahir olan keramet veya yardımlar. Peygamber(sav)’in şefaatte bulunduğu lahzayı düşünmesidir. şeriate göre kötü gördüğü dahi olsa. abdallar değil. en faziletli. ateşten közü alan maşaya benzetilmesidir. Şeyh Şerafeddin’e göre iki havatır. Çünkü onun aklı. onlar sebebiyle yardıma nail olursunuz.557 Nazım Efendi’ye göre kutbu’l-mutasarrıf ile birlikte beş kutub vardır. Konevî (v. 50.

Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî. Kutbu’l-irşad mertebesi. Yan yana on kişinin sığabileceği kapının diğer kaidesinden Şeyh Abdullah fiziki koşulları hiç düşünmeden ellerini kaldırdığında. ahirette Peygamber-i Zişan’ın Sancağı altında toplanacağını bildirilmiştir. 1920’lerde yaşanan bu olay. Çarşı kapılarından birine varınca. K. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde kutbu’l-aktab ve hatemu’l-evliya olarak nitelenmiştir. “nübüvvetin mührü” olmasından dolayı olduğunu savunmuştur. Tirmizî. nebilerin sonuncusu olmasından dolayı değil. Şeyh Hişam’ın bahsettiği şu hadise. Allah(cc)’a verdiği sözde sâdık kalan ricalden olduğunu ifade etmiştir. birbirinden farklı niteliklere sahip evliyâ içinde nübüvvetten en fazla payı alandır. halifesi Şeyh Abdullah’ı aldığı bir manevî vazife icabı İstanbul Kapalıçarşı’ya götürmüştür. s. velîler hiyerarşisinde yer alan. aynı kalıbı velâyetle ilgili olarak da kullanmakta ve bu ifadenin “velilerin sonuncusu” değil “velilerin mührü” anlamına geldiğini ima etmektedir.560 Tasavvuf ıstılahında kutbu’l-aktab.561 Bununla birlikte Şeyh Hişam Kabbanî. 386.com adresinde neşredilen sohbet video arşivimizde mevcuttur. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin. Hz. Cebecioğlu. Şeyh Abdullah’ın kendisinden naklettiğini ifade etmiştir. Adnan.562 Istılahta ilk defa Hakim-i Tirmizî tarafından tanımlanmış olan kutub kelimesi. nübüvvetin batını olarak tabir edilmiştir. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. o gün o kemer altından geçen yerli ya da yabancı herkesin. Dolayısıyla Hakim Tirmizî’ye göre hâtemu’l- 560 561 Bkz. kutbu’lekber ve kutbu’l-irşâd. Tirmizî. havada Şeyhinin eli ile bir kemer oluşturduğunu Şeyh Hişam’a söylemiştir. diğer kaidesinde de Şeyh Abdullah’ı durdurarak elini havaya kaldırmasını istemiştir. hatemu’l-evliya ile de ilgili tanımlanmıştır. Muhammed(sav)’e ihsan edilen bu peygamberlik lütfu. Şeyh Şerafeddin. Hz. Şeyh Abdullah ile şeyhi Şerafeddin Efendi’nin İstanbul’da ikamet ettikleri bir döneme tekabül etmektedir. onu şeytandan ve nefsin desiselerinden koruyan özel bir mühürdür. en büyük velîlere verilen isimdir. Hakîm Tirmizî’ye göre hâtemu’l-evliyâ. ricalin vazifelerinin Hakkâniyye’de nasıl yorumlandığı hususunda ehemmiyet arz etmektedir.sufilive. 562 www. 111 . Şeyh Abdullah. Peygamber’in nübüvveti ile alakalı olarak tanımladığı “hâtemu’l-enbiyâ” kavramını. orada kapının bir kaidesine kendisi. Şeyh Hişam bu olayı. TTDS.

Hatem. Ulaşabileceği en son menzil ise kurb hazinesidir.563 İsmail Hakkı Bursevî’ye göre her asırda mevcut olan kutub döneminin hatemu’l-evliyâsıdır. Matba’a Kasulikiyye.567 Özetle Şeyh Nazım’a göre kutub. her dönemde var olan ve adeta tasavvuf tarihinde “kutub” sıfatıyla anılan kişidir. 567 Aynı eser. 565 Tirmizî Hâkim. ss. Adem ile idi. O ebedi olarak sa’y halindedir. 421-422.. 259. Matba’a Kasulikiyye. Beyrut. 49. İstanbul 2003.: Osman İsmail Yahya. alemlere rahmet olan. O şöyle demektedir: “Allah. s. 1. Çift. kırk sene kutbaniyet makâmında kaldığını ifade etmiştir. c. Hakkâniyye meşayıhının özellikleriyle de tavsif edilmiştir. Beyrut Tarihsiz.566 Şeyh Nazım’a göre bu makâmın bir mutasarrıfı olan Şeyh Suhurî. ss. âlemi halife ile.565 Şeyh Nazım’ın kutub anlayışının. Dergah Yay. bulunduğu vakitte tek olan. bütün velilerden sonra gelecek olan tek bir veli değil. Başlangıç Hz. 50. s. ss. Hâtemu’l-evliyânın makâmı ihsan hazinelerindedir. Enbiyânın makâmından perdeler ona açılmıştır. 564 Bursevî. Ferdaniyet makâmıyla beraber zikrettiği.”564 Hakim Tirmizî’nin yer yer zikrettiği ve ferdaniyyet makâmında bulunduğunu ifade ettiği “münferid” de Hatem ile aynı zattır. İsa ile olacaktır. Hakîm Tirmizî ve Tasavvuf Anlayışı. Tasavvuf Sohbetleri. Tah.: Osman İsmail Yahya.evliyâ olan kişi. her asırda yalnızca bir tane olan kutubdur. 563 Hakîm Tirmizî. 120-121. s. Tah. 260. 112 . hazineleri ise hatem ile muhafaza etmektedir. Hakîm Tirmizî ve Tasavvuf Anlayışı. 45. Rûhu’l-beyân. 93. s. kutbaniyet makâmını şeyhi Ahmet Suhurî’ye atfen zikrederek. Çift. imanı nakşetmiştir. mahlukâta gelen inayeti taksim eden zâttır. ıstılahta Hakim Tirmizî anlayışına en yakın olduğu kanaatindeyiz. Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi. Kitâbu hatmetu’l-evliya. Kara Mustafa. 421. Gavs ve hatemu’l-evliya olarak da anılan kutub. ss. huzurunda kelime-i şehadet getiren herkesin kalbine. ümmetin hidayetini dert edinen. Kitâbu hatmetu’l-evliya. sonuç da Hz. 566 Kıbrısî.

568 dünyevî ve uhrevî olmak üzere iki çeşittir. Kur’ân terimi olarak nûr.577 Bununla birlikte Allah(cc)’ın nûru Kur’ân-ı Kerim’de. nebi neslinden gelen nebidir). 572 “Sizin için kendisiyle yürüyeceğiniz bir nûr (yani. Lisânu’l-Arab. 579 Tevbe: 9/32.. c. hidayet olarak da tefsir edilmiştir. Bu tasnife göre Allah(cc)’ın ismi olan “en-Nûr” uhrevidir. 491. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nûrunu tamamlayacaktır”578 mealinde zikredilmiştir. Hadîd: 57/28. 573 “Nûr üstüne nurdur (yani. 577 Mukâtil b. ayetlerdeki yerine göre. c. Ter.: Vahdettin İnce. Isfehanî. s.571 imân.580 568 569 İbn Manzûr. Muhammed Hüseyin. ilahî mizanı. el-Mu’cemu’l-vasît. Allah’ın mesajı. adaleti. hidayetin yolu gibi manalar verilmiştir. s. 5. “Allah’ın nuru” şeklindeki ifadeye tefsir kitaplarında. 578 Saff: 61/8. İslam dini. Nebi’nin(sav) beraberindekine) tâbi olanlar.569 Allah’ın nûru konusunda muhtelif anlayışlara kaynak olan “Allah göklerin ve yerin nûrudur. 570 Nûr: 24/35. 508.” A'râf: 7/157 “De ki: “Musa’nın getirdiği o kitabı (yani. (yani. 574 “Bize bakın da nurunuzdan iktibas edelim. s. tevhid esasına dayalı düzeni. Tevrat’ı) kim indirdi?” En’âm: 06/91 . 575 “Ve O’nun beraberinde indirilen nura (yani. Kevser Yayınevi. Allah’ın nûrunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmayacağı579 bildirilmiştir.572 Hz.574 Kur’ân ve Tevrat’taki hükümler. c.. akılla idrak edilen Kur’an’ın nuru ve gözle idrak edilen kamerin nuru gibidir. Peygamber(sav). s.. Allah’ın esmasından biri olan nûr.14. Firuzebadî. 125. c. İşaret Yay. 630. Başka bir ayette ise.2. “Onlar ağızlarıyla Allah’ın nûrunu söndürmek istiyorlar. aydınlık mânâlarına gelen nur. ss.575 Allah(cc)’ın nûru576 olarak mana kazanmıştır. Kur’ân Terimleri Sözlüğü. Dünyevî nûr ise. 402-407. ss. 571 Tevbe: 9/32.” Nûr: 24/35. ALLAH’IN NÛRU: Arapça’da ışık. 576 “Arz Rabbinin nuruyla aydınlanacak” Zümer: 39/69. kendisiyle hidâyet bulacağınız îmân) kılsın. el-Müfredat.YARATILIŞ VE VARLIK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR: a. Süleyman. el-Mîzân fî tefsîri’l-Kur’ân. ışığınızın aydınlığında yürüyelim)” Hadîd: 57/13. s. 3. 580 Tabatabaî. 321-324. Hakk’ın adı. 526. eşyanın görülmesine ve idrakine vesilesidir.”570 ayetinde geçen nûr.573 Mü’minlerin ışığı. 113 . 1.

1731-1732. 584 Kıbrısî.Nûr. Ter. Kâşânî. 204-208. mutasavvıflar tarafından. ledün ilmiyle ortaya çıkmasına denildiği gibi.1. Nazım Efendi’nin ifadelerinde.e. 587 K.sufilive. Âdem(as)’in. güneş ışığıdır. Kâinattaki suretlerde ortaya çıkan vücûdtur. Cebecioğlu. el-kıstâsu’l-müstakîm (Mirâcu’s-sâlikin). eşyanın hakikatlerini idrâk eden akıl ve nefs nurudur. 317. s. ilahi vâridât olarak da tanımlanmıştır.581 İmâm-ı Gazalî (v. Tasavvuf Sohbetleri.584 her kulda bulunan ve ortaya çıkarılmayı bekleyen hazine. s. s.: Yaman Arıkan. s.583 Peygamberlere(as) indirilen İlahî feyz. Uludağ.582 Allah’ın nûru. 505/1111). Futuhâtu’l-Hakkâniyye. d. Bu anlamda Allah’ın nûru Allah’ın mesajının kendisi değil ancak. 30-31. c.585 kulun dünya hayatında gerçekleştirdiği iman. 2. kâinattaki suretlerde ortaya çıkan vücûd olarak tanımlanmıştır. Eskin Matbası. TTDS. Bu nûr. bu düzenin temini için gerekli olan imandır. Hakk esmasının tecelli ettiği bir hidayet yolu olarak anlaşılmıştır. Hakk’ın adı değil. Duyular âleminde ışık olarak bilinen nur ve bu nûrun idraki için insanda bulunan göz nûru. Rasûl(sav) ve ilim için kullanılır. Peygamber’in Sırrı. meleklere ve cinlere kıblegâh olma sebebi. 15. sır ve hidayet. Ebediyete Davet. ayet ve hadislere işarî tefsir ekolüyle yaklaşımı ve bu yaklaşım içerisinde. Tehânevî. mutlak nûr olan Allah’dır. 118.com/CommingofMahdi.586 Allah(cc)’ın merhametinin semeresi gibi manalara gelmektedir. ss. s. Bu iki nûr maddîdir.587 Bu anlayışı şekillendiren kavramları müstakil olarak ele aldığımızda. İlahî mizanın ve tevhide dayalı düzenin kendisi değil. 46. Keşşâf.g. s. Adnan. 1971. a. 581 Cürcânî. gizlenmiş bir şeyin. 585 el-Hakkânî. 280. 562. Nur. Istlahatu’s-sufiyye. Ta’rifât. Peygamber(sav)’e verilen feyzu’l-akdes.. 79. 586 Kıbrısî. İbn Arabî’nin varlık anlayışına benzer bir yaklaşım görmekteyiz. Kur’ân-ı Kerim. TTS. kalpten masivayı çıkarıp atılması sonucunda nâil olunan. 582 Gazalî. Dünya üstü olan ülvî âlemlerden olan üçüncü nûr. Dördüncü nûr. nûru altı farklı manada izah etmiştir. 114 .Allah’ın nuru ve Hz. Görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. Bu tezde bkz. diğer iki nurdan daha şereflidir. Allah(cc)’ın ez-Zahir isimli tecellisi. ss. 583 www. Altıncı nûr. s. Hz. s. onun ihtiva ettiği feyiz olduğu anlaşılmaktadır. Beşinci nûr. Kavâidu’l-akâid.

Bu anlayışın detayları Yaratılış ve Varlık Nûru ile İlgili Kavramlar/d. Yaratılış ve Varlık Nûru ile İlgili Kavramlar/d. 15. Hakkâniyye içerisindeki ortak terminoloji ile yapmıştır. 30-31. Bu bağlamda Hakkâniyye içerisindeki yapılmış ontolojik ifadeler.com. Ancak vahdaniyet âlemi ‘Muhammedu’r-rasu’lullah’ da denen nasutî âleme yansıması. bu nûrun taşıyıcılarıdır. 590 Nazım Efendi’nin Şeyhi Abdullah Dağıstanî’nin halifelerinden olan Şeyh Hişam. ss.593 Bu nûr kalb-i Muhammedî’den ümmetinin kalbine aktarılan feyzu’l-akdes olarak da ifade edilmiştir. a. 593 www. Şeyh Hişam’a ait görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. Allah’a mahsusuz ve şüphesiz O’na döneceğiz”592 ayeti. Dolayısıyla bu nûrun ehadiyet âleminde bulunması sebebiyle. Mesela Şeyh Hişam’ın590 bu konudaki özet açıklamasına göre Hz. Hz. Bütün Peygamberler(as). tasavvuf anlayışındaki varoluşsal yönleri genel ifadelerle ancak. 589 K. Peygamberlere verilen nûrlar. 592 Bakara: 02/156. s. Bkz. Peygamber(sav)’in nûrundan (Hakikat-ı Ahmediyye) olur. Âdem(as) kendisindeki bu nûrdan dolayı meleklere ve cinlere kıblegâh olmuştur. Nazım Efendi’ye göre bu nûrun kendisine eriştiği kişi 588 el-Hakkânî. Peygamber . Bu anlayışa göre “Şüphesiz ki biz. bütünü tamamlayan cüzler olarak önem taşımaktadır.589 Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde bu nûrun ontolojik izahı detaylı yapılmıştır. Şeyh Nazım’ın tasavvuf anlayışını incelememize ışık tutmaktadır. Peygamber Efendimiz(sav)’e verilen aslî nurdan yansımalardır.Hz.e. ashabın ve diğer Mü’minlerin kalbine nakletmiştir. Kulun dönüşü işte bu nûra olacaktır.. CommingofMahdi. Giriş/Halidiyye-i Hakkaniyye/Şeyh Hişam. aynı zamanda Şeyh Nazım’ın damadıdır.g. Bu konulara izahat getirmeyen Şeyh Nazım. bu yansımalar bittiği zaman.sufilive.588 Bu nûrun taşıyıcıları şeref sahibi kullardır. Cenab-ı Hakk’kın kullarına ilahî bir lütuftur. Peygamber(sav) başlığında incelenmiştir. Ebediyete Davet. Hz. Peygamber(sav) bu nûru.Nazım Efendi’ye göre bu nûr. onun mahiyetini hiçbir evliya bilemez591 ancak. 115 . Dağıstanî’den tevarüs eden ve Şeyh Nazım’ın ifade ettiği bazı anlayışları detaylandırmamız hususunda. Şeyh Hişam’ın Şeyh Abdullah’tan naklettiği bazı ifadeler. Adnan. kulun kendi sırrına dönüşüne işaret edilmektedir. 591 Bu tezde bkz. Âdem(as)’e konulan bu nûrun kaynağı ehadiyet âlemi ‘La ilahe illallah’ da denen âlem-i hakikidir. her kulun gerçek sırları (nûru) zuhur eder.

insanlık için bir nurdur.”595 hadis-i şerifinde bildirilen sahabenin tamamı.e. İnsanlığa hidayet rehberi ve nûr olarak gelen tüm peygamberler.594 Bu mazhariyete nail olanların başında Ashâb-ı Kirâm gelir. kalemu’l-a’lâ ve akl-ı evvel olarak da ifade edilen. Peygamber(sav)’in ise bu nûru. hakikî aşk ve şevk makâmlarına mazhar olur. Farklı bir ifadeyle varlıkta. ontolojik anlayışında. Hz.”598 ayetinde bildirildiği gibi.596 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin bu görüşü ve vekillerinin şerh ettikleri ontolojik yaklaşım. nurlarını. hakikatte tek olduğu anlaşılmaktadır. Hangisini rehber edinirseniz. 290. Canan. 598 Enbiyâ: 21/107. nûru Ahmedî’nin âlemlere rahmet olduğu. 15. Abdülkerim-i Cilî (v. Hz. s. Hakkânî çevresinde ise bu durum.. ss. ümmetine getirdiği anlaşılmaktadır. a. c. Muhammed(sav)’dir. zımnen bulunmaktadır. 596 Kıbrısî. Kıbrısî’nin vekilleri tarafından getirilen ontolojik yaklaşımda. 270. Bu anlayışa göre en-Nûr ismi. Kur’ân-ı Kerîm’in lafzı ile beraber okunmuş ve Kur’an lafzından o nûru alanlar olduğu için ümmet içinde bu güne kadar yayılarak 594 595 Kıbrısî. 4. Bu yönüyle Hz. 116 .g. Farklı bir ifadeyle Cilî. 46. 597 Mâide: 5/15.599 Bu mana. Hz. “Gerçekten size Allah’tan bir nur geldi”597 ayetinde zikredilen nûr. Kutub-i Sitte. hidayet bulursunuz. s. Nazım Efendi’ye göre “Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Allah(cc)’ın zatî isimlerindendir. Peygamber Efendimiz(sav)’e Kur’ân-ı Kerîm ile birlikte indirilmiş. Âlem.hakikî iman. Kemâlâtu’l-ilâhiyye. nûru Ahmedî ile Hz. Nazım Efendi’ye göre bu nûr. Tasavvuf Sohbetleri. Peygamber(sav)’den daha kadim bir zât bulunmamaktadır. s. varlık mertebelerine göre iki ayrı mevcudiyet olsa da. Peygamber(sav)’in aynı varlık düzeyi olarak ele alınmıştır. 832/1428) tarafından da savunulmuştur. nûru Ahmedî’den yaratılmıştır. elest bezmindeki hitabı an be an işitip Allah’ın nûruyla nûrlanan kişilerdir. 306.1. Kıbrısî’nin anlayışında açıkça ifade edilmemekle birlikte. 599 Cilî. nûru Ahmedî’den alırlar. Peygamber(sav) “Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

Hz.e. Hakim Tirmizî (v. s. o nûru taşıyanlar olarak meal edilmiş olduğunu söyleyebiliriz. takva ve muhabbetin nurları. nûrun anlaşılmasında önemli görülmektedir. Sıddık’ın nûru ise bütün Sahabe-i Kiram’ın kalblerindeki kandilleri tutuşturdu. Kalbi bir kandil olarak tasvir eden Kıbrısî. 605 A’raf: 07/157. açığa çıkması olarak anlaşılmaktadır. “Onu. Allah o nûru taşıyan erbabının kıyamet gününe kadar devam edeceğini vâdetmiştir. kandilin tutuşmasına benzetmiştir. s.”604 “… O’nun peygamberliği ile birlikte indirilen bu nûrun ardından giden kimseler var ya…”605 ayeti. Senin kalbine Rûhu’l-Emîn indiriyor”602 ayetine istinaden. 15. Nitekim Bursevî. 1135/1725) de savunmuştur. Bu nûrun tutuşma mahalli kalbtir. Ebu Bekir Sıddık’ı(ra) tutuşturdu. kandil. Allah’ın nûru bugüne kadar kalblerden kalblere intikal ederek bu güne kadar gelmiş ve yevmu’l-kıyamete kadar devam edecektir. Şerh-i Salavât. 604 Kıbrısî. 603 Bursevî. yağ ve fitil misaliyle izah etmiştir. nurun iniş mahallinin. kandillerin tutuşturulması. a. Hz. Peygamberlerin kalplerinden Mü’minlerin kalplerine bu nurun aktarıldığını. kalb kandilindeki 600 601 Kıbrısî. 79. kulun yaratılışına dercedilmiş olan nurun. Peygamber(sav)’in “aydınlatan bir kandil”606 olarak tarif edildiği ayetin. haşyet. Peygamber’in kalbi olduğunu savunmuştur. 15. Istılahta bu anlayışı İsmail Hakkı Bursevî (v. 117 . 606 Ahzâb: 33/46.603 Nazım Efendi’ye ait ifadelerin genelinden anladığımız kadarıyla. Şeyh Nazım’ın genel tasavvuf anlayışı ile birlikte düşündüğümüzde. Nazım Efendi şöyle ifade etmektedir: “Rasulullah Efendimiz’in(sav) kalbine inen bu nûr. bu ifadelere kaynak olduğu şüphesizdir. Bu ifadelerdeki anahtar kelime olarak tanımlayabileceğimiz “kandillerin tutuşması”. kalpteki nurun parlamasını. bu nûrun iniş yeri Peygamberlerin(as) kalpleridir. 602 Şuarâ: 26/193. Nazım Efendi’ye göre. Nisa: 4/174. Peygamber(sav)’e indirilen nûr olarak tefsir edilmiş diyebiliriz.600 “… Biz size apaçık bir nûr indirdik”601 ayeti Kur’ân-ı Kerim’de Hz. s.. 318/932) kalbi ve içindeki nûru. Kur’ân bu nûru ihtiva etmektedir ancak. Tasavvuf Sohbetleri. Bu izaha göre iman.g.gelmiştir.

ss. Zahir oluncaya kadar mevcudiyeti. Kulun kalıbı (cismanî bedeni). Bunlar.607 Nakşî meşayıhı içerisinde Yakûb-u Çerhî (v. 17-20. Beyânu’l-fark. bu nûrla dirilen hücrenin (bedenin) ölmeyeceğini ve çürümeyeceğini dolayısıyla. gizlidir. velîler ve Mehdi(as) ile olacaktır. Çerağı almış. kalbtir. 607 608 Hâkim. Tasavvuf Sohbetleri. ss.e. içinde bulunduğu cisimleri de kıyamete kadar ebedîleştirdiği söylenebilir. 33-35. Allah(cc)’ın rahmeti olarak ifade etmiştir. kıyamet gününde kabrinden çürümemiş olarak kıyam edeceğini ifade etmiştir.g. fitilini ve yağını hazırlamış.610 Ayrıca Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. s. bir azizin hizmetine geldiği zaman Ubeydullah gibi gelmesi gerekir. Bu nûrun parlaması.fitil tutuşunca çıkar. gözden akan yaş gibidir. bu nûrdan.609 Bu nûrun tamamlanması Peygamberler. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). Bu nûrun madeni.”612 Bununla birlikte Nazım Efendi’nin ifadeleri genel olarak değerlendirilirse. doğudakiler gibi istifade edebileceklerini şöyle ifade etmektedir: “Bu rahmetin cezbesi insan fıtratına ve ruhaniyetine tesir eder. şöyle kullanmıştır: “Bir tâlib. Allah(cc)’ın rahmetinin ezelî ve ebedî olmasından dolayı kıyamete kadar devam edecektir. kalıpları batıda bulunsa bile kalbin doğuya yöneldiği bir anda bu nûrla buluşması anında iman hâsıl olur. garp beldelerinde yaşayan kulların da. Peygamberlerin(as) yaşadığı mekânlara. Ebediyete Davet. Adnan. 118 . 550. bu rahmanî cezbeden ne kadar uzakta olursa olsun ruhaniyeti nasiplenebilir. Nefis. Bu rahmet nûru o kadar kuvvetlidir ki. Allah(ac) nûrunu tamamlayacaktır. ss. 609 Saff: 61/8. yani şark (Ortadoğu) beldelerine inen bu nûr. Onlar bu nûrun vahdaniyet âleminden mülk âlemine tenziline vesile olanlardır. dünya ve hevâ yaratılışın başladığı hakikî nûrun mülk âlemindeki yansımalarını izale etmek istese de. 612 Kıbrısî. 611 el-Hakkânî. bu misali. bir kıvılcım beklerdi”608 Nazım Efendi’nin genel ifadelerine dayanarak bu nûrun mahiyeti itibariyle ebedî olduğu. şeytan. 79. bu nura ait şuaların bulunduğu kalbde iman hâsıl olmaktadır. 851/1447). Şeyh Nazım.611 Nazım Efendi 1977 yılında yaptığı bir sohbetinde nûru.. s. 30-31. a. 610 K. sıddıklar. Camî.

Bu durum. gelmiştir. Çünkü tasavvuf literatürüne göre mürşidler. Bu yönüyle kalb. 14. bir irşâd vazifesi ifa ettiği için mûrşid olarak nitelendirebiliriz. insan kalbinden yaklaşık 50–70 cm mesafeden SQUID (Süperiletken Kuantum İnterference Cihazı) tabanlı magnetometreler ile ölçülebildiği Psikofizyolojik çalışmalarda tesbit edilmiştir. sadece tasavvuf konularında değil. 119 . Hak Dost 4. Kalbde üretilen biyoelektromanyetik sahalar. Allah’ın birliğine tam iman olarak zuhur etmesi. İçindeki nûr ile etrafındakileri aydınlatan kişi. Tasavvuf Sohbetleri. irşâd vazifelerini Peygamber(sav)’den itibaren Hz. dokular tarafından 613 614 Hadîd: 57/13.614 Bu nûrun aranacağı adres ise.aydınlattığı kalbde. vücut sarayında en güçlü ve geniş elektromanyetik alanın üretildiği bir sistemdir. Ali(ra) aracılığıyla bu güne kadar gelen silsile üzerinden ifâ etmektedir. 254-260. 615 Kıbrısî. nurun bir kandil gibi tutuşturduğu kalbin. ‘Arkanıza dönün de. kalbin ürettiği elektirik alanın. Şeyh Nazım’a göre. s. ss. Nazım Efendi bir sohbetinde bu nûrun aranması gerektiğini belirterek “O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar şöyle diyeceklerdir: ‘Bize biraz bakınız da nurunuzdan alalım!’ Onlara. Kıbrısî. kendine has kompleks ve sırlı bir sinir sistemine sahip olan kalb. Bu manada insan kalbi. nûr üzerinden tabir etmiştir. bu sinir sistemi ile.615 Kıbrısî’nin ifadelerinde. aynı zamanda bu nuru nakletme görevini de icra ettiği görülmektedir. Allah(cc)’tan Resulüne(sav) inen nûr. bugüne kadar kalbten kalbe aktarılarak. beyinde üretilen manyetik bileşenden yaklaşık 5 bin kere daha güçlüdür. nûr araştırın!’ denilecek”613 ayetini delil göstermektedir. tıp çalışmalarında da yer almıştır. O’ndan aldığı nûru bu güne kadar getirenler vardır. Nazım Efendi bu vazifeyi. manyetik bileşeni de. anlamına gelmektedir. o nûru kendisinde bulunduran zatlardır. Ebu Bekir(ra) ve/veya Hz. “kalbdeki beyin” olarak tanımlan bir siteme sahiptir. Bu nûru en ziyade kemiyette ve en kâmil keyfiyette taşıyan Peygamber Efendimizdir(sav). Bu çalışmalara göre kalbde elektrokardiyogram olarak (EKG) ölçülebilen elektrik alanı. Beyinden bağımsız en az 40 bin sinir hücresinden yapılmış. beyinde kaydedilen elektroencephalogramdan (EEG) genlik (amplitud) bakımından ortalama 60 misli daha büyük.

Aydın. Hatırlanacağı üzere. şöyle ifade etmektedir: “İnsan kalbi latif (cisimden uzak) tarafıyla ruhun ışığını alıp. aynı zamanda o enerjinin yayılma sahası içinde bulunan kişiler tarafından da hissedilebilir olduğu tesbit edilmiştir. kıyamete kadar bu mekanizma içinde devam edeceği söylenebilir. geldiği yere. Bulanlar ise dünya hayatından bir nûr alarak. Institute of HeartMath.616 Bu manada nurunu gerçekleştirmiş bir kalb. Nazım Efendi. 617 Bursevî.. Kalbde yaratılan bu elektromanyetik enerji. s. Selim. Sızıntı Dergisi. sayı Mayıs 304. 616 Rollin. ses basıncı ve elektromanyetik dalgalardaki değişiklikler ile kalbin dışına ulaşır. bu ifadelerde zımnen bulunduğu şüphesizdir. Kalbin Keşfedilen Yeni Boyutu. Atkinson-Dana. Publication No. sadece bedenin her tarafına iletilmekle kalmaz. 120 . 254-260. 126. ruh ile cesed arasında bir birliktelik oluşur ve böylece insanın bir düzen çerçevesinde sürekliliği sağlanır. cismiyle kesif (iç içe) olan tarafıyla cesede ulaştırmasından ötürü. tutuşmuş bir kandil gibi. Kalbin bu vasıtalığı iledir ki. kulun dünya hayatında bu nûru alarak. Aynı şekilde felekler ile hareketleri arasında vasıta olan nüfus-ı nâtıka-i felekiyye (nefisleri)dir. CA 2001. kalbin ritmik aktivitesi ile üretilen kan basıncı. İstanbul 2004. ruh ile cesed arasında bir vasıtadır. geldiği yere dönmesini Şeyh Hişam. bu nûru aramaktan gafil oldukları için bulamazlar. bu nûrun aranacağı yerin dünya hayatı olduğunu şöyle ifade etmektedir: “Dünya hayatının araçlarını amaç edinenler. Bulamayanlar ise iki âlemde de telaş içindedir. Biaenaleyh nûr. 618 Kıbrısî. Işık Yay. ışığını diğer kandillere nakledebilecek mahiyettedir. Vücuttaki bir verici istasyonuna benzetebileceğimiz kalb. ahrette de ferah içinde olurlar. ehadiyet âlemi. Şerh-i Salavât. Tomasino. hakikat âlemi ve hakikat-ı Ahmediyye üzerinden izah etmiştir.”617 Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den tevarüs ettiğini düşündüğümüz “nûru aramak” ifadesi Hakkâniyye yolunun temel sohbet mevzularındandır. ss. Bilimsel verilerle bir yönü ispat edilmiş bu hakikatin tasavvufî yönünü Bursevî. vücuttaki her organ ve hücre tarafından algılanan sinyaller üretir. Hak Dost 4. yani Rablerinin huzuruna çıkarlar. Bu nûru bulanlar dünyada da. Bu sinyaller.emilerek yok edilemeyeceği ve bir iletici güç olduğu anlamına gelmektedir. 01-001. McCraty-Mike. Science of The Heart.”618 Nûr konusunda Şeyh Hişam’dan nakledilen ontolojik anlayışın.

Burkay. şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî tarafından şöyle beyan edilmiştir: “Ebubekir Sıddık Hazretleri’ne nakledilen feyz-i kudsiyyenin. onları azgınlıkları içinde bırakır. Bu manada âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. ss. Kula düşen. Ebu Bekir(ra)’e neden nakledildiği konusundaki hikmet. aksi ise. bu rahmetin umumi olması için. 4. Hz. zuhur etmeyecektir. Peygamber(sav) . ebedî hüsrana sebeptir. Rabbânîdir.622 Bazen manevî bir hazine veya sır olarak ifade edilen bu nûr. “…Allah. Allah’ın nûru. Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî sohbetlerinde. dünya hayatında gafil olanların. Hazinesi olmayan insan olmaz. kendindeki bu hazineyi nûr sahiplerinin rehberliğinde bulmaktır.”621 Nurun naklinde umumiyet temennisi. Buraya kadar değinilen nûr. “feyz-i akdes” olarak ifade edilmiş ve bu nûr. Peygamber(sav). her kulda birbirinden farklı kemiyet ve keyfiyettedir. Menâkıb-ı Şerefiyye. Nazım Efendi bu düşünceleri şöyle ifade etmektedir: “Senin de hazinelerin var. ehadiyet âleminde olan Nuru Ahmediyye ve nasutî âlemde bulunan Nuru Muhammediyye kavramları bulunmasa da. 3. 121 . Dolayısıyla ahiret âleminde gaflet ehlinin fıtrî nurları (Nuru Ahmediyye).620 Bu nûrun Hz. kendilerindeki nuru (Nuru Muhammediyye) aramaktan gafil olacağına işaret etmiştir. insanlığa adanmış bir hayat yaşamıştır. 622 Bu tezde bkz. Abdullah-ı Dağıstanî’nin şeyhi Şerafeddin-i Dağıstanî de sohbetlerinde Allah’ın nûrundan bahsetmiştir. kulun yaratılışında bulunan ve dünya hayatında iman olarak zuhur edebilecek bir potansiyel olarak. Yaratılış ve Varlık Nûru ile İlgili Kavramlar/d. Lakin gafil 619 620 A’raf: 07/186. ahiret saadetine. ümmetine yani.Şeyh Nazım-ı Hakkânî’nin ifadelerinde. Dolayısıyla bu kullar. bocalayıp dururlar”619 ayetine atfen bir bocalama ve telaş içinde oldukları ifade edilmiş olabilir. Kıbrısî’nin nûr anlayışına getirdiğimiz bütüncül yorumları destekleyen ve besleyen bir veçhi olması hasebiyle mühimdir. hakikât-i tevhîd ve esrar-ı mahz-ı tevhîd ifadeleriyle tarif edilmiştir. Bu nurun kulda zuhur etmesi. bütün ümmet-i merhûmeye ve mâsivâullâha umumî olmasını tekrar temin için ve bu feyz-i kudsiye ile ta’zim için bu nûr nakledilir. 621 Aynı yer.

ontolojik olarak Hz. her vücud mertebesi farklı şekilde ele alınmış ve izah edilmiştir. Cilî hakikatte varlık mertebelerinin olmamasından hareketle. gaflete düşendir. Hz. sıfatların açığa çıktığı zamanlarda bildiler. Peygamber(sav). Allah’tan gaflete düşmemiştir. Abdülkerim-i Cilî’ye göre Hz. Peygamber(sav) ve O’nun varisleri olan insan-ı kâmillerin bulunmasıyla olmaktadır. Farklı bir ifadeyle Hz. gaflete düşmedi. göz açıp kapayıncaya kadar. Peygamber(sav)’in tüm insanlar için bu nurun kaynağı olmasıyla ilgilidir. mürşîdler ve gaflet konusuyla birlikte değerlendirilmiştir. sıfatların açığa çıkışında da. Peygamber(sav)’in nasuti âlemdeki varlığı ile taayyünü evveldeki varlığının aynı olduğunu esas alarak. Onları bulamazsa insan. Bu manada nûr konusu. Hz. Hz. batınlığında da değişmediğinden. Peygamber(sav).insan hazineyi geçer. varlık mertebeleri açısından ele alınıp alınmamasına göre oluşmaktadır. melekût âleminin.624 Hakkânî içerisinde bu konulara getirilen ontolojik izahlar ile Cilî’nin bu yaklaşımı arasındaki ince farklılık. Hz. Yaratılış ve Varlık Nûru ile İlgili Kavramlar/d. kendindeki bu nurdan dolayı. yorum yapmıştır. rahimlerde ve sülblerde dahi bir peygamber vasfını haiz oldu ve gaflete düşmedi. Peygamber(sav). Cilî. kendindeki nur ile diğer insanları da gafletten uyandırmaktadır. Kendisindeki nurun zatî olmasından dolayı Hz. Peygamber(sav) . Peygamber(sav). Peygamber(sav). 122 . yiyeceği bir lokma için meşakkate düşer… Fakat bu manevi hazine ki. şehadet âlemi üzerinden idraki için. Abdülkerim. kuldaki nurun bir hazine gibi ortaya çıkarılması. ss. Bu değerlendirmeye göre söz konusu gafletten mahfuz olan Hz. Bu yaklaşım. Kemâlâtu’l-ilâhiyye. Ebediyete Davet. insanoğlunun kendisine tayin olunan kemal mertebesine ulaştırmak için gönderilmiş zatlarla o yollar bulunur. Hakk’ın Zat’ından aldığı nûr ile diğer insanlığa tecelli etmekte ve onları gafletten uyandırmaktadır. ss. 263-264. 56-57. 625 Bu tezde bkz. Bu arayıştan uzak insan. Hakkânî çevresinde.625 623 624 el-Hakkânî. dünyanın günlük telaşıyla uğraşarak. Peygamber(sav). insan-ı kâmil olamaz… Onun için gayret etmek ve inanmak lazımdır… Sahabe Peygamberi buldu ve ‘sana inandık ve seni tasdik ettik’ dedi”623 Şeyh Nazım’ın bu ifadelerinde de görüldüğü gibi. Allah(cc)’ı sıfatlarla bildiği için. bu iki farklı varlık mertebesinin hakikatte aynı olduğu kabul edilmiş ancak. Hz. Ancak zat. Diğer tüm insanlar.

Peygamber(sav). s. sövdüğü zina isnadında bulunduğu. ondaki hasletlere ait kemal derecesinin bir göstergesi olduğu anlaşılmaktadır. onda tahakkuk eden içsel olgunluk düzeyi ile orantılı olduğu söylenebilir. kulda parlayan nurun. Şeyh Nazım-ı Hakkânî’nin “iman ve tasdik” hadisiyle birlikte ele aldığı bu yaklaşımda. 630 Resulullah(sav). Birr. 628 Hanbel. İslam ve Kur’an’ın nûru kulda ya parlayacak ya da kul. aksinde ise sönen bir mahiyettedir. 2608. 4779. Kıbrısî. en zor anlarda dahi memnuniyet halinin muhafaza edilmesi şeklinde yorumlamıştır.Nazım Efendi. haksız yere mal yediği ve haksız yere kan akıttığı ve ona buna vurduğu şerlerde ortaya konacaktır. 629 Kıbrısî. 236. insanların en zor anlarındaki tepkileri. zor anlarında belli olmaktadır. “Siz aranızda kimi pehlivan addedersiniz?” diye sordu Ashab(ra): “Erkeklerin yenmeye muvaffak olamadığı kimseyi!” dediler Resulullah(sav) deki: “Hayır gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hâkim olabilen kimsedir. kulun Allah(cc)’tan razı olduğu hallerde parlayan. bir sohbetlerinde iman nûrunun Allah(cc)’tan razı olunmadığı zaman karardığını ifade ederek bu anlarda kulun “Tasalanma. ahirette karanlık içinde olacaktır.629 Burada izah edilen nûr. öfkesini yenen. tavır ve davranışlarındaki memnuniyet hali.” Bkz. s. Bu düşüncelerden hareketle. Bunun üzerine Rasûlullah(sav) şöyle buyurdu: “Ümmetimin müflisi o kimsedir ki kıyamet günü kıldığı namazıyla tuttuğu orucuyla ve verdiği zekatıyla getirilecek aynı zamanda işlediği günahlardan. Hak Dost 4. Ebedî âlemde taşınacak bu nûru kazanma yeri. 40. Razı olma dereceleri ise kulun zorlandığı hadiselerde zuhur eder. uhrevî açıdan yorumlandığı görülmektedir. müflis mefhumunu ise. pehlivan mefhumunu. Peygamber(sav)’in hadis-i şeriflerinde sıkça açıkça görülmektedir. ahirette kaybeden olarak tanımlamıştır.627 Buradan hareketle Nazım Efendi “İmanın alameti tasdik etmektir. Allah bizimle beraberdir”626 ayetindeki hale dönüş yapılarak sürekli parlak tutulması gerektiğini söylemektedir. dünyevî mefhumların. müflis parası ve malı olmayan kimsedir” dediler. daru’l imtihan olan dünyadır. Kulun Allah’tan ne derece razı olduğu ise. c. Kulun bu anlarında zuhur eden. 3. his.630 Böyle bir yaklaşımla günlük hayatın en zor anlarında dahi kalbi 626 627 Tevbe: 9/40. hayatının kolay anlarında değil. s.”628 hadisini. Ve böylece o kişi yaptıklarının hesabını vermeye oturacak ve 123 . Farklı bir ifadeyle. 52. Müslim. onların içinde gizli olan potansiyel hasletlere delalet etmektedir. Musned. Nazım Efendi’ye göre geçici olan bu dünya hayatı sona erdiğinde ya iman. Tasavvuf Sohbetleri. Ebû Hüreyre(ra)’den rivâyete göre. Bu yaklaşım ise Hz. Rasûlullah(sav) şöyle buyurdu: “İflas eden kimdir? Biliyor musunuz?” Ashab: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bize göre. Edeb. Bu manada Hz. Ebu Davud.

Beyânu’l-fark. Şerh-i Akaid. aynı zamanda ilmin kaynağı olduğundan. kendindeki nûru ashabına. 40. miras bıraktığı anlaşılmaktadır. Bu nur. imanın eksilmesine delalet etmektedir. Feyzin aktarıldığı ortam olarak sohbet. Söz konusu aktarış. Hakîm Tirmizî. Allah(cc)’tan razı olunduğu zaman kalpteki nur parlayarak genişler. sır. s. ss. her bir sahabenin kabiliyeti ve nasibi nisbetinde bu nûrdan ahiret hayatına taşıdığı ve ümmetin gelecek kuşaklarına. ilmin artması için. Çift. 124 . Peygamber(sav). aksi durumda sönerek karanlığa bürünür. Sufilerden benzer görüşü Hakim-iTirmizî de savunmuştur. İşte müflis budur. yıldızlar gibi parlayan numuneleri. Bu duruma Ashab-ı kiram yönünden bakıldığında. imanın artmasına. feyzin ve imanın aynı ifadelerde iç içe kullanılmalarına rağmen farklı içerikli oldukları görülmektedir. nurun da artması gerekir. 212-213. nasipleri miktarında aktarmıştır. Sonucunda da cezasını ateşle çekmek üzere Cehenneme atılacaktır. bu nurun söneceği anlaşılmaktadır. ss. Kurân-ı Kerim’de şöyle bir hitab vardır: “Ey nefs-i mutmainne! Râzı olan. 631 Fecr: 89/27-30. Mesela Peygamberler(as) içerisinde en kutsal nûra sahip olan Hz. Allah’ın nûru olarak ifade edilen iman.632 Nazım Efendi’ye göre açıktır. Birr ve Sıla. kendisinden râzı olunan olarak Rabbine dön! Artık (sâlih) kullarımın arasına katıl! Ve (onlarla) Cennetime gir!”631 Kelam âlimlerinin tartışma konularından biri durumundaki imanın artıp eksilmesi hususu. gafletten uzak olunduğu ve zor anlarda Hakk’tan razı olunduğu hayatta olur. 74. zikr ve halvet vurgulanmıştır.mutmain olan ve Allah(cc)’tan razı olan kullara. hidayet feyz ve feyzu’l-akdes gibi tanımlamaların birbirlerinden hangi manalarda farklılaştığı konusu önemlilik arz etmektedir.” Müslim. Tirmizî’ye göre kalbte yer alan nûrun artması. alış ve tevarüs esnasında genellikle nûr kavramı yerine “feyz” kavramı kullanılmıştır. İyilikleri bitince takas işlemi onun günahlarının buna verilmesi bunun sevaplarının da ona verilmesiyle devam edilecektir. 632 Taftazanî. 633 Tirmizî Hâkim. zulmetin nûra galebe çalması ise. Nazım Efendi’nin bu konudaki ifadeleri ve genel tasavvuf anlayışıyla değerlendirildiği zaman nûrun. insan-ı kâmillerin model alındığı. Tersi durumun yaşandığı hayatta ise. 30-45.633 Kıbrısî’nin anlayışına göre bu nurun artması. Bu ortamlar yaptığı kötülüklere karşılık iyilikleri takas edilecektir.

Ebu Bekir(ra)’den bugüne kadar gelen Nakşîbendî meşayıhı içerisinde altın silsile olarak tabir edilen mürşîd silsilesi ile gelmiştir ki. Feyzi idrak edenler 634 635 Bu mevzudaki detaylar. ss. Hz. nûrun bulunduğu zaman ve mekânın bereketi ve bunların idrâki. şeyh tarafından zikr. 25-39. sohbet. Bu izaha göre Allah. nûra sebep olan şey olarak zikredilmiştir. Mü’minin sadrı ve bunun içinde yer alan kalbi nûr ve zulmetin mücadele alanıdır. ss. Şeyh ve mürîdlere.635 Nazım Efendi’nin feyz manası yüklediği nur. Giriş/3. g. onlar feyzu’l-akdesin taşıyıcılarıdır. İman. Ebu Bekir(ra)’in göğsüne aktarılan nûr ise “feyzu’l-akdes” ile ifade edilmiştir. zikr ve konularında da yapılmıştır. 636 Yılmaz. Nakşîbendî silsilesi içerisindeki diğer mürşîdler. 638 Tirmizî Hâkim. hidayete ve mü’minin sırrını gerçekleştirmesine vesiledir.Hâlidiyye-i Hakkaniyye Tekkeleri. bazen de “iman nuru” olarak. onun kalbine bilgi ve manevî hal gelir. sened ve silsile yoluyla ulaşan irfan olarak tanımlanan bu feyz.kuldaki imanın zuhur etmesine. 125 . feyz ile manasındaki telakkisi hususundaki inter-disipliner incelemeler. bu feyzu’l-akdesten hâsıl olan feyzi alırlar ve Mü’minlerin gönüllerine dağıtırlar. 634 Sahabenin(ra) içerisinde Hz.Zikr . Tirmizî’ye göre Mü’minin ruhu nûrdan.637 Nûrun iman ve hidayet ile ilgisini. Tasavvuf ve Tarikatlar.636 Bu manada nûrun. feyiz olarak anlaşılmaktadır diyebiliriz. ıstılahtaki istinâdî feyz kavramıyla anlaşılacak mahiyettedir. 637 Bu tezde bkz. Sır. Hakîm Tirmizî. Tafsilatı için bu tezde bkz. Sadrını iman nûru istila eden kişiye mü’min denir. Bazen kalbteki bu nûrun bizzat kendisi iman olarak isimlendirilmiş. Beyânu’l-fark beyn el-sadır ve’l-kalb. sohbet ve halvet esnasında mürîdin gönlüne yansıtılır. İdrâk edemeyenler ne nûrdan ne de onun kendisindeki tesiri olan feyizden bahsedebilirler.638 Tüm bu tanımlamalara göre. Bu feyz vesilesiyle müridin çaba ve iktisabı olmadığı halde. her kim de bundan mahrum kaldıysa dalalete düşmüştür. nâr ile birlikte ele alarak. bütün mahlûkatı zulmetin içinde yaratmış ve sonra da kendi nûrunu onların üzerine yaymıştır. kâfirinki ise “nâr”dan. Peygamber(sav) başlıklarında incelenmiştir.Sohbet. Kime bu nûrdan isabet ettiyse o hidayete ermiş. ontolojik yönden izah etmiştir. yani ateştendir. Makamlar ve Seyr u Sûluk ile İlgili Kavramlar/f. 223-224. Hz.

“Biz ona iki de yol gösterdik” Beled: 90/10. ama sinelerin içindeki kalbler kör olur. Buna “Vech-i has” denir. itaat ederek. Mevcut olan her şey O’nun zatî tecellisinden nasibini alır. etmeyenler de olabilir. Yani Allah(ac)’a inanmasına rağmen.644 Hidayetin ikinci menzili. Allah onların muvaffakiyetlerini artırmış.640 İnsanlar bu imanı tercih ettikleri gibi.645 Üçüncü menzil ise. meratib kat ederek sırrını gerçekleştiren olabildiği gibi. Esasen kulun iman etmesi. içinden çıkamaz bir halde karanlıkta kalan kişi gibi olur mu hiç?” En’am: 6/122. ss. iman. 895/1489). hidayete ermesi ve ahiret sırrını gerçekleştirmesi yönündeki bu anlayışı İmâm-ı Gazali. 644 “Fakat hakikat şudur ki. şöyle ifade etmiştir: “Feyzin tezahürleri pek çoktur. hidayetin üç menzili olarak izah etmiştir. Ama onlar körlüğü hidayete tercih ettiler” Fussilet: 41/17.646 “De ki: ‘Allah’ın hidayeti. itikadî ve amelî bütünlüğe ulaşanlar da olabilir. hakiki hidayete işaret etmektedir. Biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. gözler kör olmaz. nefis tezkiyesinde bulunanlar içerisinde. onlara kaçınacaklarını ilham etmiştir. feyz ve feyzu’l-akdes gibi ifadelerin kullanıldığı kanaatindeyiz. 642 “Gerçek şu ki.” Muhammed: 47/17. biz atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk” Zuhruf: 43/22. mücâhedenin kemale ermesinden sonra nübüvvet ya da velayet âleminde ulaşılan mutlak ve gerçek nûr ve hidayettir. hidayet. 646 “Bir ölü iken kendisini dirilttiğimiz. “Hidayeti kabul edenlere gelince. hidayette esastır. 648 Gazalî. ona insanların arasında yürüyeceği bir nûr verdiğimiz kimse. 643 “Şu Kur’ân iki memleketin birindeki büyük bir adama indirilmeli değil miydi?” Zuhruf: 43/31 . “… Eğer O’na (Allah’a ve Peygamber’e) itaat ederseniz.643 dünya sevgisi.içinde iman edenler de.641 İnsanları imandan meneden hased. Bunun incizabı da 639 640 Nûr: 24/54. 641 “Semûd’e gelince. basiret körlüğü veren sebeplerdendir.”647 ayeti. Biz onlara da doğru yolu gösterdik. mücâhedenin neticesinde kulun halden hale çekilmesidir. Rabbinden bir nûr üzeredir. İnancının gereği gibi yaşayan kullar içerisinde sûlûka girip. Allah(cc)’ın her kula akıl ya da peygamberleri vasıtasıyla gösterdiği iman nurudur. 2249. sır. Allah(cc)’ın emir ve yasaklarına itaat etmeyenler olabildiği gibi. ancak o hidayettir’. erişemeyenler de olabilir. gerçekleştiremeyenler de olabilir.” Zümer: 39/22 647 Bakara: 2/120.648 Bu anlayışın bütününü Ubeydullah-ı Ahrar (v. Aynı şekilde iman ettikten sonra hidayete erişenler olabildiği gibi. 126 .” Hacc 22/46 .” Ankebût: 29/69. Allah’ın nûrunun kullar arasında bu şekilde farklılaşmasına bağlı olarak. 3 (cüz 12). İzaha göre birinci menzil. c. küfrü de tercih edebilirler.642 kibir. Allah’ın göğsünde Müslümanlık için inşirah verdiği bir kimse ki o. hidayeti bulursunuz”639 ayetinde de işaret edildiği gibi inanılana itaat. İhyâ. 645 “Bizim uğrumuzda mücahede edenlere gelince. “Öyle ya.

el-Mu’cemu’l-Arabî el-Hadîs (Arapça-Türkçe Sözlük). yazıt anlamına gelmektedir. bu nurun kulda parlaması ve kemale ermesi anlamına gelmektedir. a. Isfehanî. 127 .”649 Binaenaleyh nûr. İstanbul 1995 s. Cenab-ı Hakk’ın kullarına ilahî bir lütuftur. Mü’minlerin kalplerine nurun aktarılmasını tanımlayan ifadelerde feyz kelimesi kullanılmıştır. el-Müfredat. 653 Isfehanî.653 649 650 Camî. s. s. bekçilik etmek anlamına gelen “hafaza” kelimesinden türemiş mahfuz kelimesi ise.1. korunmuş anlamına gelmektedir. 240. sınıfta üstüne yazı yazılan kara tahta (sebbûre) anlamını ifade etmektedir. 456. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). s. her kulda birbirinden farklı kemmiyet ve keyfiyettedir. kendinden tamamen geçip.g. Mudil isminin tasarrufundan kurtulur. İman bu nurun kulda tahakkuk etmesidir. fenâ bulup. Teveccühün devam şekline göre Hâdî ism-i şerifinin tesiriyle. s. hayret ve cezbe ehline kavuşur.651 Modern Arapçada el-levh.. Manevî bir hazine veya sır olarak ifade edilen bu nûr. aynı zamanda kulun kendi sırrını gerçekleştirmesi anlamına gelmektedir. Kuldaki bu nurun parlaması. velîler ve Mehdi(as) ile olacaktır.650 Korumak. Peygamberlerin kalplerinden. Serdar. Levh-i Mahfûz: Arapça bir kelime olan levh.Hak Subhanehu ve Teâla hazretlerinedir. 561. bu nûrun iniş yeri Peygamberlerin(as) kalpleridir. a. Dağarcık Yay. 695. 811. Kamûsu’l-muhît. kemik ya da ahşaptan yapılmış levha manasına gelmektedir. s. kitabe. hakikî aşk ve şevk makâmlarına mazhar olur. 651 Firüzebadî. Firüzebadî. kader sırlarının yazıldığı ve insanlara gösterilenlerin dışında bilinemeyecek bir levha olarak tanımlanmıştır. Bu nûrun kendisine eriştiği kişi hakikî iman. Bu nûrun tamamlanması Peygamberler. 652 Mutçalı. sıddıklar. Nuru Muhammedî’den ümmetinin kalbine aktarılan feyzu’l-akdes olarak da ifade edilmiştir. el-Müfredat.e. Seyr-i sülûk ile nefis tezkiyesi. 456. Kudsî varlığa olan devamlı incizabı vasıtasıyla. Kur’ân bu nûru ihtiva etmektedir ancak. “el-Levha” ise.652 Levh-i mahfûz. manevi mertebelerin kat edilmesi ile olur ki bu.

kitâb-ı mübîn659 ve kitâb660 diye ifade edilen. o şerefli bir Kur'ân'dır. bilgi hazînesi olduğunu da söylemişlerdir. nefsu’l-kulliyye olarak da bilinen levh.” Vâkıa 56/77-78. diğer ayetlerde zikredilen ve imâm-ı mübîn658. DİA. bazen fa’âl akıl. TTDS. Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen “saklı bir kitap (kitabun meknun)”661 ve “saygı ile yükseltilen sayfaların (suhufin mukerremeh)”662 da levh-i mahfuz olduğuna yönelik tefsirler olmuştur. 658 “Her şeyi açık bir imamda (Kitâb) saymışızdır. gayb âlemine ait bir meseledir. Mehmed. levh’i-lkader. 151.665 Mukadderatın Levh-i mahfûzdaki yazılarını. 204.” Abese 80/13 -14 663 Ateş. 657 Bürûc: 85/21-22. hafızların ezberlerindeki 654 655 Kamer: 54/13. 665 Cürcanî. Cebecioğlu. Levh-i Mahfûz. üzerine yazı yazılan yassı bir şey.655 “Onun için (Tevrat) levhalarında her türlü öğüdü ve her şeyin açıklamasını yazdık”656 ayetinde geçen el-vâh kelimesine dayanarak levh. 128 . c.27. Kabalcı Yay. “Hayır. c. 151. 27. c. 470-476. Hakîm Suâd. meselâ kanun levhaları olarak da tanımlanmıştır. Levh-i mahfuz ise. Ta’rifât. Çev. Müfessirler. Saklı bir Kitap’tadır. bir Kitapta olmasın. geminin tahtalarından her birine levh denildiği gibi. c. 1-8. levh’i-kaza. 5669. 2005. Üçdal Neşriyat. İstanbul. 399. 659 “Ne yaş. 664 Yavuz Yusuf Şevki. Çoğu mutasavvıfa göre bu levhada olmuş ve olacak her şey yazılıdır. 662 “(O öğüt) sahifeler içindedir. Yavuz Yusuf Şevki. Levh-i Mahfûz. İbnü’l-Arabî Sözlüğü. Genel kabul gören anlayışa göre levh-i mahfuz. s. s. levh-i mahfuz gibi türleriyle de anılmıştır. ulvî âlemde bulunan bir levha olarak tanımlanmıştır. Kur’ân Ansiklopedisi. c.: Ekrem Demirli.”657 ayetinde geçen levh-i mahfuzu. ss.” Yâsin: 36/12 . s. değer verilen. Korunan bir levhadadır (yazılı). ne kuru hiçbir şey yoktur ki açık bir Kitapta olmasın” En’am 06/49 . Doğrusu bu.. Dolayısıyla onun mâhiyeti tam olarak bilinemez. bazen de külli nefs olarak izah edilmiştir.” Hadid 57/22 .663 İslâm âlimleri levh-i mahfûzun mâhiyeti ve keyfiyeti ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. tasavvufî kaynaklarda kâinat sistemine sokulmuş. Vehbî. ss. 14. 660 “Ne yeryüzünde ne de nefislerinizde meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce. Hulasatu’l-Beyan fi tefsiri’l-Kur’ân. 12. TDV İA. tasavvuf ıstılahında. Kitabu’l-mubiyn. İstanbul 1979. 656 A’raf: 07/145. levh’i-akıl. s. Allah’a kolaydır. 661 “O.“Biz onu (Nuh’u) levhaları olan (gemiye) bindirdik”654 ayetinde geçen levhalar kelimesinden dolayı. 440 -443. mükerrem sayfalar(dadır). elbette değerli bir Kur’ân'dır. s.664 Levh. üzerine yazı yazılan tahta ve sair malzemeye de levh denilmiştir.

a. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/c.Misak (Yevmu’l -Ezel). Canan.672 Söz konusu hadisin şerhi mahiyetinde cereyan eden bir hadiseden sonra.. Allah’ın nûrunu taşıyan kulun O’nun nûruyla baktığını söyler. 672 Bu tezde bkz. s. 2937. c. s. “Nereden bildin?” dedi Hz. kulların misak gününde verdikleri ahidler. 4 (cüz 16). 505/1111). s. Kütüb-i Sitte. 672. Kulun sırrı ve hidayeti ise Kıbrısî’nin anlayışına göre. Bu nûrla bakan kullar aynı zamanda. İhyâ.668 Nazım Efendi bu nûrla bakan kulu bazı yerlerde mü’min.Kur’ân-ı Kerîm yazısına benzeten İmâm-ı Gazalî (v. dünyada vuku bulacak hadiseler ve her söz sahibi kulun. 13. 4. s. c. Kıbrısî’nin anlayışında etkili olduğunu düşündüğümüz bu hadisede Hz. Allah(cc)’ın nuru ile bakmayı tanımlamaktadır. 670 Aynı eser.669 bazı yerlerde levh-i mahfuzu okuyabilen âbid. O kimse. 40. Tefsîru`l-Kur`ân. s. s. Osman’ın ifadeleri. şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî’ye göre kulun sırrı ile de ilgilidir. 13. Bir kadına bakmışsın” buyurdu. 14.e.g. 14. kulun dünyada karşılaşacağı hadiselerle ve bu hadiselere göre sergileyeceği kulluk 666 667 Gazalî. 16. dar-ı dünyada nasıl kulluk yapacağıdır. 129 . Osman da.”673 Nazım Efendi’ye göre levh-i mahfûz’da üç şey yazılıdır. 13. 671 Aynı eser. “Gözünde zina eseri var. kendisine elest bezminde çizilen hat ile ilgilidir. Câmi-ul-keramat.670 bazen de irşâd sahibi mürşîd671 olarak tanımlamıştır. Allah’ın nuru ile ilgili olduğu görülmüştür. Şeyh Şerafeddin’e göre kulun hidayeti. kula elest bezminde çizilen manevi rotanın âlem-i dünyada kemal derecede vuku bulması. Bunlar. 674 Kıbrısî. s. Allah(cc)’ın levhinin ve kitabının bizim bildiğimiz levha ve kitaplardan farklı olduğunu ifade etmiştir. Allah’ın nuru ile bakar” hadis-i şerifini bildirdi. Tasavvuf Sohbetleri. Tirmizi. o. Allah’ın nûruyla bakar”667 hadisine atfederek Nazım Efendi.666 “Mü’minin firasetinden sakının zira o.674 Kulların misak gününde verdikleri ahidler. elest bezmindeki hitabı her an işitenlerdir. 673 Buhârî. yanına gelen birine. 669 Aynı eser. 668 Kıbrısî. Osman(ra). “Mü’minin firasetinden korkun. Hz. Şeyh Şerafeddin’e göre.

c. O levh-i mahfûz bizim gündemimizdir… Melaike baksın bakmasın.678 Özet olarak levh-i mahfuz.675 Bu anlayışı ihtiva eden bir menkıbede. s. Orada olanlar benî Adem’in ahitleridir. levh-i mahfûza bakmaya muhtaç olsaydı Allah olmazdı (haşa).Sır. Nazım Efendi levh-i mahfûzun kullara yol göstermek üzere yaratıldığını şöyle ifade eder: “Cenab-ı Allah levh-i mahfûza bakmaya muhtaç değildir. önceden hazırladığı plana göre inşaatı yapıyorsa. Levh-i mahfuz.e. Kıbrısî’ye göre bu programda yazılı olan şeylerden bir kısmı.. Allah dünya âleminin tüm vakitlerini içeren bir nüshasını.rolüyle ilgilidir. bir kısmı da. Tasavvuf Sohbetleri. Senin adını o listeden şimdi Ben siliyorum seni saidlerin başı yazdım. Mûrîdinin secdedeki duasıyla ismi tekrar şekavet listesine yazılan şeyhe şöyle bir ilham geliyor: “Ya âbidim! Sen benim muhlis kulumsun. levh-i mahfûz’da yazmıştır.g. etbasını bu işaretlere göre irşad eder. Orası senide beni de ilgilendirmez. şeyhinin adı ehli cennet tarafına yazılmış. O tecelli makamına mazhar mûrîdin duası kabul olunup. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/b. 2 (cüz 8). misak gününde Rablerine verdikleri ahidler. Kıbrısî. Mûrîd sabah mürşîdine mazhar olduğu tecelli ve neticesini anlattığında şu cevabı almış: “ Ya veledi! 37 senedir ben orada şekavetimi gördüğüm halde ubudiyeti terk etmedim. 13. sen bir gece dayanamadın. yapılacak işlerin yazılı olduğu bir programa benzetilmiştir. dünyada vuku bulacak hadiseler ve her 675 676 Bu tezde bkz. Kıbrısî. Çocuk ona bakar ve ne yapacağını. Onu ehli cennet kıl Ya Rabbi!” diye dua etmiş. gayb âlemine ait varlıktır. Kıbrısî’ye göre Allah(cc)’ın nuruyla bakan zatlar. 677 Kıbrısî. s. İhyâ. ehl-i cennet olarak değiştirildiğini belirtmiştir. Şimdi mekteplerde ne gün ne ders okurlar diye program var. levh-i mahfuzda ehl-i cehennem yazılmış bir zâtın. 1374. bu haline rıza göstermesinden dolayı. Kulların.” diyerek yazının eskisi gibi olması yönünde dua etmesi için mûrîdine emir buyurmuş. 86.676 Binaenaleyh. gerçekleşmeyi beklemektedir. Onu kendisi için yapmadı. 678 Gazalî.”677 Benzer bir misali İmâm-ı Gazalî. zaman mefhumuyla tanımlanamayan yevmu’l-ezelde gerçekleşmiş. 130 . a. O. Mahiyeti itibariyle cismaniyet âlemindeki levhalardan olmayan levh -i mahfuz. Çocukların eline bir program veriyorlar. s. Hemen secdeye kapanıp: “Ya Rabbel izzeti ve’l azame! Beni bu rutbeye yetiştiren şeyhimi ehl-i nâr olmaktan kurtar. Bir mûrîd halvet halindeyken kendisine ayân olan levh-i mahfuzda şeyhini şekavet içinde ehli cehennemlikler arasında görmüş. ne okuyacağını bilir. Bu misale göre nasıl bir mühendis.” Bkz. Allah’ın ilmi ezelisini ihata edemez. melaikeninki (orada) yazılı değil. Kıbrısî’ye göre. mühendis üzerinden vermiştir.

b. kuldaki potansiyel iman derecesi olarak anlaşılmıştır.681 Sır için mutasavvıflar. 131 . cehrî olarak bilinen şeylerin batınıdır. nasıl kulluk yapacağı bunlardandır. hakkı bilmektir. Bu ayetin tefsirinde Razî (v. s. s. Çoğulu esrar olan bu kelime. ruh sevginin. 430.söz sahibi kulun. sırrı da ahfâyı da bilir. rububiyyetin sırrının sırrından bahsedilmiştir. 8-9. ss. hâlin içindeki ilâhi muradın bilindiği sırdır. s. 682 Cürcanî.679 “O. c.685 Sır. mevcud ile yokluk arasındaki bir gizlilik olarak tanımlanmıştır. Bunlardan bir kısmı gayret ile kesbedilir ile bir kısmı vahiy ile bilinir. Buna göre birincisi cehrî bilgidir ki. c. irşad sahibi mürşîdler okuyabilir. Ta’rifat. ahfâyı da yani. TTDS. 234-239. 606/1209). Lisânu’l-Arab. İkincisi. 121. içte gizlenen söz. 22. er-Risale.”680 âyetinde Allah'ın sırrı da. 684 Serrâc. Kullara yol göstermek üzere yaratılan levh-i mahfûzu. 228. tecelliyatın sırrı. Tahâ: 45/7. Bu gizliliğin bilindiği alana göre. s. Mefâtihu’l-gayb. 685 Kâşânî. el-Müfredat. el-Lümâ. Üçüncüsü ise gayretle kesbedilemeyen bilgi olan ahfadır. Mü’minler içerisinde. izhar olmayan ve kendisine delalet eden şeylerle bilinen şey anlamına da gelmektedir. 124. 123. gizliden gizliyi de.682 Kul ile Hakk Teâlâ arasında saklı ve gizli kalan hallere de sır denilir. ilmin sırrı. ss.683 Sır. ilmi üç derecede ele almıştır. aynı zamanda kıymetli vadinin orta yeri. s. SIR: Arapça gizli şey demek olan sır. 683 Kuşeyrî. bildiği vurgulanmaktadır. s. 569.684 Kaşanî’ye göre bu gizliliği bilmek. Isfehanî. asıl. Istlahatu’s-sufiyye. Cebecioğlu. insanlar bu bilgiye tecrübe ve gözlemle ulaşabilirler. Allah(cc)’ın indirdiği nurdan ve feyzden nasibini 679 680 hakikatin sıırı. Kalb marifetin. “Allah’ın Nûru” başlığında. 681 Razî. rububiyyetin sırrı. Mesela hâlin sırrı. bir şeyin hâlisi gibi anlamları ihtiva eder. kalbte bulunan Rabbânî bir latifedir derler. 6. nikâh. dar-ı dünyada. İbn Manzûr. sır da müşâhedenin mahalli olduğu söylenir.

nitelikler ve işlerinin hepsi kabiliyetlere bağlıdır. ilahî nur ve kabiliyet ile olan ilgisinin yanı sıra. 688 Köle. 690 Arâf: 07/172.686 Bu anlayışı ıstılahta besleyen yaklaşımlardan birini. 618/1221)’nın görüşü. 145. savunmuştur. Nazım Efendi’ye göre her kul farklı nitelik ve nicelikteki sır ile donatıldığı için. yevmu’l-ezelde kulun ne derece aşkla misak ettiğiyle alakalıdır. esma ile ilgisi üzerine Necmeddin-i Kübrâ (v. Hafî’ye göre “Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol belirledik. Tasavvuf Sohbetleri. onlara bahşettiği istidad ve kabiliyet kadar verir. Allah(cc) kulunun kaderini. Bu yüzden sâlik. Kıbrısî’nin tasavvuf anlayışına bütüncül bakışımızı desteklemektedir. Doktora Tezi. kulun dünya hayatında ulaşabileceği makâmlar ve imanî kemâlat dereceleri için potansiyel istidatlar olarak da tarif edebiliriz. Ankara Ünv. Şeyh Nazım’ın genel tasavvuf anlayışı çerçevesinde sır. dünya hayatında imana dönüştürdüğü nisbette Mü’mindir ve iman ettiklerini tatbik ettiği nisbette hidayettedir. kula yaratılışında dercedilen sıfat ve esmalar olarak tanımlanabilir. nûr ve feyz konularında Hafî’nin görüşü. yevmu’l-ezelde her kul ilahî divana farklı isimle çağrılacaktır. 838/1435). 689 Şeyh Bedrreddin-i Mahmud. ss. Allah(cc)’ın 686 687 Kıbrısî. s.. 10-19. 823/1420)’e göre kulların isimleri. Kabiliyet ise yaratılışındaki bir âtiyedir.. Bu sıfat ve esmaları. 132 . Allah(cc)’ın kendisi için belirlediği tarîk ve makâmdan öteye de geçemez. Varidât.alanlarda iman.689 Sırrın. 30. Ankara 2009. Nur sahipleri olan mürşidlerin terbiyesiyle nefslerini tezkiye edenler.: Cengiz Ketene. bu kabiliyetlerini ortaya çıkarması yönünde çizmiştir. 691 Bakarâ: 02/31. Kâf: 50/35. Bu imanın dünyada gerçekleşebilecek potansiyeli ise sır olarak anlaşılmaktadır. herkese ilâhî nûrların feyzi olan sırları. Bu iman derecesi. Zeynuddin-i Hafî (v. Ankara 1990. Zeynüddin-i Hâfî ve Eserlerinde Tasavvuf. Kulun yaratılışına bağlı olarak ulaşabileceği makâmlar ve bu makâmlara ulaşmasına vesile olan iman. s. farklı kemal derecelerinde zuhur edeceği anlaşılmıştır.688 Şeyh Bedreddin (v. nurlarını ortaya çıkarır ve sırlarına vakıf olurlar. Kültür Bakanlığı Yay. Kübrâ’ya göre Allah(cc)’ın elest bezmindeki hitabı690 ve Âdem(as)’e öğretilen esma691. Bekir. sır ile birlikte ele alınmış olması hasebiyle mühimdir. Bu anlayışa göre Allah(cc). Mü’min yevmu’l-ezelde donandığı sırrını. Ter.”687 ayeti bu anlayışa işaret etmektedir.

âlem-i sıfattan âlem-i esmâya indirilmek suretiyle insana hediye edilmiş bir atiyedir. Kısaca tevhîd. 693 Hucvirî. Latiftir. Allah’ın nuru veya Allah’ın boyası697 olarak mevcut olduğuna inanılmaktadır. ilmi ledün olarak zuhur eder.e. “Kâbe her ne kadar O’nun evi ise de. ruhânî bir latife olarak.g. 698 K.692 İnsan. benim yaratılışım da O’nun sır hanesidir… Gözünü iyi aç da bana öyle bak ki beşerde Allah nurunu göresin” diyerek sırrın bu yönünü vurgulamıştır.” Mülk: 67/14. seyr ü sülük ile saflaşan ve maddi varlığından gaybete düşen mü’minde.695 Letâif. s. 1279/1862). Hucvirî’ye göre bu sır tevhîddir.e.: Yusuf Zeydân. haberdardır. a. Üçüncü makâm olan sırru’s-sır. Tah. insana doğuştan tevdi edilen istidatlarının benliğinden sıyrılmak suretiyle Allahu Teâlâ adına geliştirilmesidir. 138. 694 Mevlânâ. kalbin letâiflerindendir. ezelî olanla olmayanı ayırma şuuruna sahip olabilmektedir. Necmeddin. birleme. 697 “Allah’ın boyasıyla boyanın…” Bakara: 2/138. a.694 Hakkâniyye yayınlarında ruh konusunda incelenen ontolojik ifadelerde de sır. 696 K. Âdemoğluna ruh vesilesiyle bahşedilen letâif-i hamsenin.693 Mevlanâ Celaleddin ise. s. Mesela. Keşfu’l-Mahcûb (Hakikat Bilgisi). O’ndan başka ilâh olmadığını kabul etme potansiyeliyle donatılmıştır. 20.698 Abdullah-ı Hanî (v. Adnan. 2. Adnan. Sır makâmındaki ilmin kaynağı. Bu makâmdaki kulun kalbine vahdaniyet âleminden doğuşlar olur. bno: 2245-2252. Bu ilim. c. Hızır(as)’dan Hz Ali(ra)’ye ve kırklara tevarüs eden sırr-ı hakîkîdir. 695 “Yaratan hiç bilmez olur mu? O. marifet ilmini zahir eden ve ledunnî ilimlere kapı olan ilimdir. s. Allah(cc)’ın el-Latîf isminin tecellisi olduğu ifade edilmiştir.. Bu bütünlük kul ile Allah arasında bir sırdır.. 59. 342-349. 133 .g. ss. Kulun vücud karanlığında setretilmiş vaziyette olan bu ilim.696 İnsan ruhundaki bu ilahî yönün. Bu potansiyelin gerçekleşmesine göre aşkın olan Allahu Teâlâ’yla bir bütünlük oluşturur. müşâhede makâmı anlamında kullanılmıştır. Dâr Suâd Sabbâh. fıtratının gereği olarak Allah’ın zatını bilme. Mesnevî Tercümesi.ruhlara talim ettiği ilm-i ezelîdir. bu letâifleri sayarken sırru’s-sır yerine hafî zikrini saymış ve her bir letâifin bazı peygamberin kademinde olduğunu ifade 692 Kubrâ. Fevaihu’l-Cemâl ve fevâtihu’l-Celâl. Kuveyt 1993. Bu durumda insan.

aslına varamama durumu. bu makâmdaki sırlar. bu letâiflerin zıllerini geçer ve asıllarına varır. Tasavvuf Sohbetleri. manalar cümlesinden olduğuna inanırlar. Ter. Varlık. mevcut olduğu mertebeye göre bir taayyünü vardır. insandan başka her şey demek olan. Seyru sülûk ile Mü’min. o sırru’s-sır makâmında. 1034/1624)’ye göre âlem-i sügrâ olan insanda bulunan bu beş letâifin asılları. Buna göre latife-i kalb. latife-i hafî. 99-100.: Hakkı Uygur. ondan ileride ahfa makâmlarında olan sır vardır. latife-i ruh. Bu konuda Hakkâniyye meşayıhı içerisinden Şeyh Şerafeddin-i 699 700 Hanî.702 Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışında ise her iki mananın da bulunduğu kanaatindeyiz. Bu daire. Mektubât. bir grup da sırrın ayan cümlesinden değil. 702 Kâşânî. 79. 701 Konevî.700 Sadreddin-i Konevî (v. İsâ(as). Musa(as). 673/1274)’ye göre her varlığın. kul ile Allah arasında meydana gelen örtülü bir haldir. s.etmiştir. Onun ötesinde olan haberler vardır ki. kul için noksanlıktır. Bu anlayışın devamında sıru’s-sır gelir ki. 134 .699 İmâm-ı Rabbânî (v. mürşid-i kâmilin bu sırra vakıf olup olamayacağı diğer bir husustur. 703 Kıbrısî. peygamberler ve meleklerden başka bütün mahlûkatın mebde-i taayyünleridir. daha sonra seyri fillah (velayet-i kübrâ) ile tam fenaya vasıl olur. Nazım Efendi’nin şu ifadeleri. 35. sırrın ruhanî latifelerden bir latife olduğuna ve müşâhede makâmı olduğuna inanırlarken. âlem-i kebirdedir. Sırrın kul ile Allah arasındaki gizli bir hal olduğu anlayışını. Kurtuba Kitap. ss. kulun kendisine dahi sırdır. ondan ileride hafi. Mektun no: 160. İzzeddin. latife-i sırr. Hakikat talibi.”703 Sırrın kul ile Allah(cc) arasında meydana gelen örtülü bir hal olduğu anlaşılmasına rağmen.701 Mutasavvıflardan bir grup. Tasavvuf Metafiziği. Tasavvufun Ana Esasları. dünkü haberdir buyuruyor. ss. Allah(cc)’ın isimlerinin zıllerinden pay alırlar. bir mürşîd rehberliğinde bu letâifiler arasında seyri illallah ile fenaya (velayet-i sugray). ihtiva etmektedir: “Cennet mekan Şeyhim Hazretleri o zerrelere olan hitap. Şeyh Nazım’ın sır olarak tanımladığı bu letâifin asılları. İstanbul 2010. Yani sır. Nuh ve İbrahim(as). Adem(as). Kendi yaratılışına uygun letâifin. Muhammed(sav)’in kademindedir. latife-i ahfa. İmam-ı Rabbanî. bu taayyününde baskın olan hüküm açısından Rabbini bilebilir. Âdâb. 244. s. Bu halden başkasının haberi ve bilgisi olmaz.

706 Bu açıdan bakıldığında. Bu makâmın ötesindeki bir arınma ile kul. mahşere de aynı isimler ile çağrılacaktır. Menâkıb-ı Şerefiyye. Bu ifadelere göre bu sırlar kişinin kim olduğunun cevabıdır. 293-294. ss. 42. 30. Hz. 707 Kıbrısî. Kemâlâtu’l-ilâhiyye. O’nun batınının feyzinden yaratılmıştır. bazı sufîlerin anlayışlarına yaklaşmakta ve bu anlayışın bina görülmektedir. s. Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî. 298. 26. gayb âlemi de. kulu velayet makâmına çıkaracak kuvvettedir.704 Bununla birlikte Hz. mühürlenir. Peygamber(sav) Abdulkerim-i anlayışı Cilî’ye ile birlikte Hz. Kıbrısî’nin edildiği zemin bu anlayışı. Çünkü Nazım Efendi’ye göre bir sünnete hakkıyla ittibâ edildiği zaman ortaya çıkan Muhammedî sır.e.707 Şeyh Nazım’a göre. dünyadan 704 705 Burkay. Bu anlayış şöyle ifade edilmiştir: “Muhakkak ve muhakkak herkeste olan sır… Dünyada sırrı zahir olmazsa. sünnete hakkıyla ittibâ eden kul. misak günü çağrıldıkları isimlerde sırları gizli olan kullar. Bu karşılaşma. Kişinin kim olduğu ise dünya hayatındaki kimlik bilgileri veya toplumdaki statüsü değil. Allah ile kul arasındaki bu hale. Tasavvuf Sohbetleri. s. Gaybın gaybı ise. Peygamber(sav). bu görüştedir.Dağıstanî. velayet ve kemalat makâmlarına erişmiş olur. Allah(cc) ile olan muhabbeti ve misak gününde Rabbi’nin huzuruna hangi isimlerle çağrıldığına bağlıdır. Bu müşâhedenin neticesinde. Kıbrısî. s. “ruhanî latife” manasında da kullanıldığı kanaatindeyiz. Peygamber(sav)’in hakikatinden ibarettir. Muhammedî suretle aniden karşılaşma konumuna yükselir. velinin kabiliyetinde bulunan Muhammedî kemaller. Meselâ göre. Kul bu sureti kalbinde aklederse. Şehadet âlemi. mürşid-i kâmilin vakıf olabileceğini ifade etmiştir. Peygamber(sav) bahsinde izah edilen Muhammedî Sırr705 ifadelerine dayanarak sırrın. ufuk-i a’lâda müşâhededir. manaların heyulası ve varlıksal suretleridir. O’nun zahirinin feyzinden.. a. Hz. 135 . düşünüldüğünde. Böylece sâlikin varlığı kâmil olur.g. 706 Cilî. kendisiyle Peygamber(sav) arasında vasıta olmaksızın yardım isteme kanalı açılır.

Peygamber(sav)’in sadece ruhanî değil. Peygamber(sav)’in biri ruhanî diğeri cismanî olmak üzere iki vechi vardır. Yani. Bu küllî hakikatin izahına göre Hz. 1135/1725) savunmuştur. Müşâhede âlemi olan cisimler âleminin kaynağı. Peygamber (sav). s. 30. bitkilerin ve hayvanların kaynağı olan cism -i küll suretindedir. Peygamber(sav)’in cismanî yönü de tüm mevcudattan öncedir. Hz. yaratılışta her şeyden önce gelir. cismanî tarafı da her şeyden önce olmuştur. Tasavvuf Sohbetleri. Onun için bütün peygamberler. Biz henüz kendi sırrımıza agâh değiliz. Bursevî. kabirde sırrı zahir olmazsa. Bütün mükemmelliğin mazharı sayılan Hz. 136 . Peygamber(sav)’in zuhuru. Biz henüz kendimizi tanımış değiliz. ontolojik olarak “Allah’ın Nûru” ve “Hz. ilahî sırların güzelliği görülemezdi. hangi isimlerle çağırdı seni. 76-78. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/d. Hz. Kendimi tanımıyorum Kimsin sen? Ben filancayım. Muhakkak o insanlara verilmiş olan sır zahir olacaktır. kabir âleminde ya da mahşerde zahir olması. Hakkânî’ye göre mahiyeti âlem-i gaybda olan bu kimlik. Bu kimlikteki sırların şehadet âleminde. veliler ve diğerlerinin ruhları.giderken (olacak). kulun varoluşunu temsil eden asıl kimliktir. Hz. Efendimiz(sav)’in güzelliğinin aynasında görmüşlerdir. Deyaları için bu tezde bkz. Peygamber(sav)” konularıyla da ilgilidir. bu âlemin hem suret hem de mana bakımından bütün sırlarını kendinde toplamış ve onların hakikatlerine kaynak olmuştur. biliyor musun? Kaç isimle çağırdı?”708 Şeyh Nazım-ı Hakkânî’nin belirttiği isimler ve sırrı. Kıbrısî’nin üç farklı başlık altında toplanan bu anlayışına temel teşkil edebilecek yaklaşımı. Dolayısıyla tüm ruhanî sırlar. Binaenaleyh. Peygamber(sav)’in önceliğine nisbetle sonra gelirler. Hz. sıfatlarına. kullar kendindeki sırları. mahşerde (olacak). kulda zahir olacak sırlar. heyulau’l-kulldür. Peygamber(sav). varlığı oluşturan ateş. Dünyadan giderayak sırrı zahir olmazsa. Peygamber(sav) gelmeseydi. kabirde. toprak ve hava gibi unsurların ve madenlerin. Peygamber(sav)’in ruhaniyetinden doğup yayılmıştır.709 Bursevî’ye göre Hz. İsmail Hakkı Bursevî (v. su. Ruhanî tarafıyla Efendimiz(sav). Bu anlayışa göre Hz. isimlerine ve fiillerinin zuhuruna kaynak olduğundan. Allah(cc)’ın zatına. ss. Sen kimsin ve nesin? Sırrın nedir? Allah ile olan muaheden nedir? ‘elestu bi Rabbikum? Kalu bela’ da Allahu zü’l-celal seni çağırdığı günde. Şerh-i Salavât. kulun manevî kimliği olarak tanımlayabiliriz. onun yaratılışında 708 709 Kıbrısî. Hz.

Şeyh Nazım’a göre bu muhabbetin dereceleri ise.”711 Şeyh Nazım Efendi. ezelî isimi ile aynı olması halinde kuldaki zekâ ve idrakinin. 42. Şerh-i Salavât. ona isim verecek kimselere ism-i hakikisini ilham için Cenab-ı Hakk (cc) melekler hâlketmiştir. 713 Bu 710 711 Bursevî. sırrın gerçekleşmesine vesile olur. mücessem ve tam azalı suret bulunursa. Bebeğin kundaklanma şeklindeki edebin derecelerine göre tesmiyede hazır bulunan meleklerin adedinin bir ile bin arasında değişebileceğini ifade etmiştir. bu melekler oraya girmez. 76-78. Muhabbet ehli. Şeyh Şerafeddin.710 Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî. çocuğun ismi de hakiki ismin muhalifi bir isimle tesmiye olunur. 133-135. maksudunda fenâ bulduğu için.bulunan ve Hz. Kuşeyrî’ye göre muhabbet. ezelî isimden farklı tesmiye edilen kullara nisbeten yedi derece daha kâmilâne olacağını beyan etmiştir. muhalifu şeria’ ahval ile harir döşemeler. uyulan sünnetin çokluğuna bağlı olarak. Menâkıb-ı Şerefiyye. s. mahbubun kişideki sırrı istilâ etmesidir. “Muhammedu’rRasulu’llah” kelimesi olduğunu ifade etmiştir. Peygamber(sav) sevgisinin Allah(cc) sevgisinden olduğunu ve Peygamber(sav) sevgisinin en temel göstergesinin. s. ss. sırrın tahkikinde ismin önemini esma-i beşer başlığıyla irdelemiş ve yeni doğan çocuklara yapılan tesmiye merasimi üzerinden izah etmiştir. 137 . 712 el-Hakkânî. Muhabbetle kulun kalbi daimî zikre girer ve masivayı düşünmekten uzaklaşır. kulların hakiki isimlerinin dünyada da konulması için ilham veren görevli melekler olduğunu şöyle ifade etmiştir: “… ‘el-Esmau tenezzelu mines-semai’ fehvasınca. Kuşeyri Risâlesi.712 Nazım Efendi’nin sır tanımında “muhabbet” ehemmiyet arz etmektedir. âlem-i ahd u misâkda takdir ve tayin buyrulmuştur. 713 Kuşeyrî. 410. Ebediyete Davet. Bu düşünceye göre dünyada verilen isimlerin. bilumum asnaf-ı beşerin esmaisi. Sır ile muhabbet arasındaki ıstılahi bağ. Kışeyrî’de görülmektedir. Peygamber(sav)’in nurundan akseden esma ve sırların tezahürüdür. mahbubun gayrısındaki her türlü mensubiyet bağlarını koparır. İsim tesmiye olunacak mahalde. Burkay. ss. Bir çocuk doğduğu vakit.

Sırrın bu yönüne. 714 715 nurdan yansıyan sırların. O sevgiyle daha canlı. Kuldaki sırrın zuhurunda anahtar kelime. Benzer kanaati Muhammed İkbal (v. Hz. Sırrın sadece kul ile Allah(cc) arasındaki gizli bir hal olan yönü de vardır. Şerh-i Salavât-ı İbn Meşîş. Hz. 1394/1973) “aşk” üzerinden şöyle tanımlamıştır: “Adı benlik olan nur. muhabbetin kalbi istilası. Peygamber(sav)’in kalbidir.715 Binaenaleyh. Kulun Allah(cc)’a olan muhabbeti ve misak gününde Rabbi’nin huzuruna hangi isimlerle çağrıldığına bağlıdır. iman mertebelerine vasıl olur. kulun cismani varlığındaki zuhuru “ruhanî latife”dir. İslamî Benliğin İçyüzü. Peygamber(sav)’in kalbi olmasa. toprağımızın altında hayat kıvılcımlarıdır. diğer varlıklara verilmiştir. Şeyh Nazım’ın Hz. 79-80. Bu yaklaşımlar. kulun fena fillah makâmında ortaya çıkan nûr olarak da anlaşılmaktadır. 138 . masiva karanlığından sıyrılmasına İkbâl. afak. daha yakıcı ve daha pırıl pırıl olarak ebedileşir… O’nun özü. kalbe Muhammedî benzetilmiştir. Allah(cc)’ın karşılıksız varlık verdiği Rahmân isminden. ne toprak var. ss. mürşid-i kâmiller vakıf olur.çerçevede yapılan muhabbet tanımı üzerinden bakıldığında sır. Varlık âlemi olan âfâk ve insanın iç dünyası olan enfüsün. ontolojik bir izah getirmiştir. 35. kimse Kur’ânı ve onun ihtiva ettiği sırları bilmezdi. yevmu’l-ezelde kulun ne derece aşkla misak ettiğiyle alakalıdır. nasıl muhabbetle zahir olduğuna Bursevî. öz olarak varoldukları icmal mertebesinde zuhurun mahalli. Sırrın dünyada gerçekleştirilmesine göre kul. Bu muhabbetten kaynaklanan ilahî sırlar ise. Kur’ân’ın iniş mahalli. muhabbettir. Aşk kılıçtan ve oktan korkmaz. muhabbetin kaynağı ilahîdir. Hz. Bursevî. ne de rüzgâr…”714 Kuldaki sırrın. Sufiler tarafından bu anlayışa benzer anlayışlar açısından ele alındığında. Aşk ona dünyayı aydınlatmayı öğretir. Kulun yaratılışında decredilmiş sırrın. Şeyh Nazım’ın ifadelerinde bulunmasa da. Peygamber(sav)’in hakikatidir. anlayışına temel teşkil edebilecek bu izaha göre. Binaenaley Nazım Efendi’ye göre her kul farklı nitelik ve nicelikteki sır ile donatılmıştır. Aşkın kökeninde ne su var. aşktan ateş alır. sırrın hakikat-i Muhammedî ve nûru ilahî ile ilgili yönleri de görülmüştür. İman derecelerine delalet eden bu sır. s. enfüs ve Kur’ân olmak üzere üç nüshada yazılıdır.

Kur’an’da zikredilmiştir. s. Bunu kıyamet gününde ‘Bizim bundan haberimiz yoktu’ demeyesiniz diye yapmıştık”721 mealindeki ayete dayanmaktadır. 301. Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan. Mutasavvıfların çoğuna göre bu ahid hakikidir. Kamûsu’l-muhît.” El -Arâf: 7/172. s. Lisânü’l-Arab. Başka bir ifadeyle “şahit olduk” şeklinde cevap verenlerin Âdem(as)’in sulbundan kıyamete kadar vücut 716 İbn Manzûr. Bu ayette bildirilen misâk. 721 A’râf: 7/172. bazen genel. Bununla birlikte Peygamberlerden alınan misak da. 718 “. Nûh’dan. (Böyle yaptık) ki (Allah). çünkü Kur’ân’da mîsâk kelimesi.. İbrahim’den.Peygamber(sav) ve Allah(cc)’ın Nûru anlayışlarıyla bir bütünlük oluşturmakta ve Kıbrısî’nin anlayışına paralel diğer tasavvufi ıstılahı göstermektedir.. ahd. Isfehanî. akd ve and anlamlarına gelmektedir.717 Kur’ân-ı Kerim’de Allah(cc)’ın İsrailoğullarından aldığı misak718 ve ahidlerini yerine getirmemeleri719 ile ilgili pek çok ayet bulunmaktadır. doğruları tasdik etmek. “Biz İsrâîloğullarından şöyle söz almıştık: Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. gerçekten başkasını söylememeleri hususunda kendilerinden Kitâb mîsâkı alınmamış mıydı” A’raf: 07/169.15. 139 . 719 “Sözlerini bozdukları için onları la'netledik ve kalblerini katılaştırdık…” Maide: 4/13 720 “Biz peygamberlerden. MİSÂK (YEVMU’L-EZEL): “Ve-se-ka” kökünden müştak olan “misâk” kelimesinin çoğulu “mevâsîk” olup sözlükte. c.” Ahzâb: 33/7 -8. o doğrulara doğruluklarından sorsun. bazen de özel bir sözleşmeyi ifade eder. 523 717 “Rabbin Âdemoğullarından. yoksullara iyilik edeceksiniz. kâfirleri ise ateşe atmak için alındığı bildirilmiştir. yakınlara. elMüfredat. c. Böyle yaptık ki kıyamet gününde.” Bakara: 2/83... ‘Bizim b undan haberimiz yoktu’ demeyesiniz. onları kendilerine karşı şahit tutarak ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ (demişti Onlarda) ‘Evet buna şahit olduk’ demişlerdi. (evet) onlardan sapasağlam söz almıştık. Firuzebadî. Âyette bu ahdin. anlaşma. unların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu: Ben sizin rabbiniz değil miyim? ‘Elbette öyle!’ dediler.“Hani Rabbin. Senden. Kâfirlere de acı bir azâb hazırlamıştır.720 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin misâk anlayışı.716 Terim bakımından Misâk kelimesi bir takım farklılıklar içerir. anaya-babaya. onların bellerinden zürriyetlerini almış. bazı İslam ulemasına göre temsilî iken bazı ulemaya göre de hakiki olarak gerçekleşmiş bir haberdir. Allah hakkında. s. kuvvetle ahidlerini almıştık. Âdemoğullarından. 928. yetimlere.

hayat ve nutuk sahibi olarak. İstanbul Tarihsiz. Zerreler bu ilahî hitaba cevap verdikten sonra tekrar Hz. Âdem(as) yere uzanmış bir haldeyken gerçekleşmiştir. deriden çıkan ter damlacıkları gibi çıktığını beyan etmiştir. hem yaratılışa dair hakiki bir vakıa. 9.722 Farklı bir görüşe göre ise ayetin yaratılışa işaret eden ifadeleri temsilî bile olsa.. 6.: İsmail Karaçam ve diğ. irdelemeden geçilmeyecek bir önemi haizdir. Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışı içerisinde bütünün gözardı edilemez bir parçası olarak. 723 Yazır. Sühreverdî’ye göre bu vakıa zerrelere hitaptır. hem de ruhanî bir hakikat olduğu savunulmuştur. ss. Hz. Başka bir ifadeyle “Âdemoğullarının zürriyetlerinin alınması” ontolojik olarak bir temsildir. Mekke ile Taif arasındaki Numan vadisinde. Şeyh Nazım Efendi bu mukaveleyi. Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışında misâk. Bursevî. Şihabuddîn Sühreverdî’ye göre bu hadise. Dolayısıyla ayette hem tekvinî bir temsil. Sad.. c. diğer tüm kavramlar ile sıkı ilişkilidir. hem de ruhanî bir hakikattir. Ruhu’l-Beyân. zerrelere hitap olarak ifade etmektedir. Âdem(as)’in belinden ihraç olundukları ifade edilmektedir. ss. 106. 412-421.. Çünkü Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde gelişen varlık felsefesi içinde bu ayete atfedilen anlamın önemli bir yeri vardır. s. Sühreverdî.726 Bu hitabın nerede vuku bulduğu hususunda Şeyh 722 Vehbî. s. Hulasatu’l-Beyan. Bu suale muhatap olunduğunda Âdemoğullarının akıl. Âdem(as)’in sırtı sıvazlandığında onun vücudundan gelecek bütün zürriyetin. 725 Kıbrısî. ss. 1799-1800.723 Misâk. Ancak mukavele bir hakikattir. Komisyon. Hamdi. hakiki bir mukaveledir. 30.725 Şeyh Nazım Efendi’nin bu konuyla ilgili beyanlarının genlinden anlaşıldığına göre misâk hadisesi. Avarifu’l-Mearif (Gerçek Tasavvuf). Âdem’in sulbuna konmuşlardır. Hz. Aziz Dağ.bulacak zürriyetlerin olduğu beyan edilmektedir. Yani misâk bu tefsire göre temsilî değil. “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”724 ayetinde Allah(cc) ile Âdemoğulları arasında olan bu misâk. 106. Tasavvuf Sohbetleri. Hz.e. c. Elmalılı M. s. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî ve Nazım-ı Kıbrısî’nin sohbetlerinde çok sık bahis konusu olan bir husustur.g. Sühreverdî. a. 724 A’râf: 7/172. 726 Sühreverdî. 140 . bu mukavele ile iman hakikatleri insan ruhuna deruhte edilmiştir. 170-171. Hak Dini Kur’ân Dili.

e. 2. 69.734 Kulun kemal derecede hidayetine vesile olacak misak sırrı şöyle ifade edilmiştir: “Binaenaleyh. c. “Ben gizli bir hazine idim. Kulun yevmu’l-ezelde Allah(cc) tarafından çağrıldığı isimlerinin nitelik ve nicelikleri kulun sırrı ile de ilgilidir. Nazım Efendi.g. Bir diğer görüşe göre misâk. Aralarında muhalefet olduğu takdirde maksat ve netice hâsıl olmaz. 733 Aynı eser. Bkz. 69. 42. Menâkıb-ı Şerefiyye. Şeyh Nazım’a göre. 732 Kıbrısî. 79.Nazım’ın ifadelerine rastlanmamıştır ancak Şeyh Şerafeddin. daru’t-teklif olan âlem-i dünyada. 25 Elmalılı.732 Bütüncül izahı ontolojik bir bahis olan yevmu’l-ezel. Nazım Efendi’nin genel tasavvuf anlayışıyla ilgili olarak müstakil bir başlıkta incelenmiştir. Hz. Ayrıca bu tezde bkz.. s.728 Nazım Efendi’ye göre bu misâk. buluğa erme çağında olduğunu savunanlar da olmuştur. Yapılan amel ve 727 728 Burkay.e. 734 Burkay. s. s. c. Ayrıca Bu tezde bkz. o yevmu’l-ahd ve misakta gösterilmiş ve çizilmiş hatt-ı harekete göre amel edilmesi lazımdır. Hakk Dini.Hz. s. 729 Kıbrısî. 30. ana rahmine girince başlamış. a. Ana rahmine düşmeden baba sulbunda olduğunu savunanlar olduğu kadar. yevmu’l-ezelde gerçekleşmiştir.g. Menâkıb-ı Şerefiyye. baba sulbundan çıkıp. a. s. 174-175.Sır. Keşfu’l-hafa. Şeyh Şerafeddin’e göre. bu hitabın “âlem-i zerrede” olduğunu ifade etmiştir. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/d.729 Yevmu’l-ezel. kulun sırrı ile alakalı mütalaa edilen hidayetin. ruh üflendiği zaman tamamlanmıştır. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/b.733 Şeyh Şerafeddin. Tasavvuf Sohbetleri. misak ile ilişkisine biraz daha tafsilatlı izah getirmiş tir. Yartılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/d. Peygamber(sav) .727 Bu misâkın ne vakit olduğu konusunda genel olarak üç görüş öne çıkmaktadır. 9. kulun dünyada tesmiyesi ile başlar ve son nefesine kadar devam eder. yevmu’l-ezel’de vuku bulan hadisatın bir cüz’üdür. Peygamber(sav). kula elest bezminde çizilen manevi rotanın âlem-i dünyada kemal derecede vuku bulması. Peygamber(sav)’in ümmetini iman eder vaziyette Allah(cc)’tan emanet aldığı gündür. Bu izaha göre kulun hidayeti.. 730 Kıbrısî. bilinmeyi istedim ve mahlûkatı yarattım”731 hadis-i kutsisindeki hitabında yevmu’l-ezel’de olduğunu ifade etmiştir. s. s.Hz. 173. ss. 730 Bu bağlamda misak.” 141 . kendisine elest bezminde çizilen hat ile ilgilidir. 731 Taberânî.

sır ve tevhid ile ele aldığı olmuştur. 1816-1817.işlenen ibadet. Şeyh Nazım’a göre. mürid olsun. Şu halde mürşid olsun. A’râf: 7/172. c. Allah(cc) ile Âdemoğulları arasında yapılan misâkı haber vermektedir.e. s. 16. Cenab-ı Hakk bilip ezelde takdir ve tahdid etmiştir.”735 Özet olarak “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”736 ayeti. ezelî olan ile hadis olanı birbirinden ayırmak suretiyle kul. a. 739 Taftazânî.739 Sufilerin ezel ve ezelî olan bahisleri. makbul ve maksad-ı ilahiyyeye vasıl olmaya vesile olamaz. c. Peygamber’in ümmetini iman eder vaziyette Allah(cc)’tan emanet alması. Hucvirî’ye göre. 144-150. Ta’rifât. Keşşâf. Tehânevî. yevmu’l-ezel’de gerçekleşen diğer hadisattan biridir. Yani ezelî değildir.738 Mâturidîlere göre.1. c. s. Hucvirî’ye göre sır olarak 735 736 Burkay. hem de ruhanî bir hakikattir. ss. Bu ahid. öncesizlik ve mazinin yanında varlığın devamlılığı anlamına gelmektedir. Cürcanî. s. Vuku bulacak şeylerin zaman ve mekânını. doğuşu ile batışına göre belirlenen zaman dilimi olarak. 738 İbn Manzûr. 142 . 134-135. 2. 25. hem yaratılışa dair hakiki bir vakıa. yevmu’l-ezelde gerçekleşmiş ve yevmu’l-ezel’de vuku bulan hadisatın bir cüz’üdür. 737 İbn Manzûr. gün anlamına gelmektedir.g. Şerhu’l-Akâid. bütün özellikleriyle. hadistir.1. ezelî olmayan nesne hadistir. Dolayısıyla Allah(cc) ezelîdir ve Allah(cc)’ın gayrısındaki mahluk. Lisânu’l-Arab. 465-467. Yevmu’l-ezel: Arapça bir kelime olan ezel kelimesi. ss.. ss. Menakıb-ı Şerefiyye.737 “Yevm” kelimesi ise güneşin dünyada. Nazım Efendi’ye göre misâk. c.15. zahir itibariyle ne kadar yüksek ve mukaddes olsa da hakikat itibariyle. o âlem-i zerrede mesbuk olan ahd ü misakına göre çalışması lazımdır… Başka türlü hakiki hidayet vâsıl olmaz. Allah’ın zatını tanıma potansiyelini gerçekleştirmiş olur. Hz. sâlik olsun ve hatta avamm-ı nas olsun.

diğer makâmlardaki sırlar olduğu ifade edilmiştir. büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla. acz ve fakr dairesinde. Ancak kevnî konulardaki malumatlara Nazım Efendi pek fazla değinmemiş ve yeni yorumlar getirmemiştir. Siz de O’na döndürüleceksiniz. hadisesidir. Nazım Efendi. 79. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin sohbetlerinde karşılaştığımız bu öğreti. Allah(ac) ile kaim olan bu melekût âlemi. s. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Taberânî. Nakşibendî-Hakkânî yolunda. 744 Yâsin: 36/83. s. Tasavvuf Sohbetleri. c. bilinmeyi istedim ve mahlûkatı yarattım”741 hadisi kutsisinde bildirilen hitabda. bu inceleme bizi yaratılış ve varlık ile ilgili tüm başlıklara götürmüştür. yevmu’l-ezel için bahsedilen mevcudiyetin mekânı ve mahiyeti tafsilatlı olarak irdelenmesi gerekmektedir ki. Keşfu’l-mahcûb (Hakikat Bilgisi).740 Nazım Efendi’nin yevmu’l-ezel hakkındaki ifadeleri. Bu ifadelere göre yevmu’l-ezel’de vuku bulan hadisatın bir cüzü misak. âlem-i esmada zuhur eden her hakikatin makâmıdır. hitabın muhataplarının mevcut olduğunu söylemektedir. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin tasavvuf görüşlerinin izah edildiği “Futuhâtu’l-Hakkâniyye” adlı eserde.742 Yevmu’l-ezel olarak çeşitli sohbetlerde ve kaynaklarda geçen bu kavramın nasıl anlamlandırıldığı. Dolayısıyla. Mesela misâk hadisesinin yevmu’lezel’de gerçekleştiğini. 143 . 2. s. melekût âleminde olduğu yazmaktadır. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den bu konudaki en fazla nakli Şeyh Adnan Kabbanî ve Şeyh Hişam Kabbanî yapmıştır. Keşfu’l-hafâ. 742 Kıbrısî. masivâdan olan her şeyin melekût âleminde bir hakikati ve melekûtu (egemenliği) var olduğu yazmaktadır. “Ben gizli bir hazine idim. 14. genellikle Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’den nakil şeklindedir. yevmu’l-ezel için bahsedilen mevcudiyetin. Onun da ötesinde vuku bulan öyle hadisat vardır ki onlar. 173. 743 K. Bu durumda insan. sıfatlar âleminde mevcut olup. 345. Hakkâniyye içerisinde Nazım Efendiye tevarüs ederken şu ayete istinat edilmiştir:743 “Her şeyin mülkü (saltanatı) kendi elinde olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir. ezelî olanla olmayanı ayırma şuuruna sahip olabilmektedir. s. Adnan. şeyhinden nakletmektedir. buna bağlı olarak Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışında.”744 740 741 Hucvirî.tanımlanan bu potansiyelin gerçekleşmesi tevhiddir.

Habibu’llah’ın saltanatı. bu anlayışın aksine ifadelerle de karşılaşmadık. Efendimizin(sav) saltanatından seyrederiz. misal âlemine ve duyular âlemi de denen mülk âlemine kadar gelen bir vücud mertebeleri zuhur etmiştir.746 Nûru Muhammedi. ebedî ve mutlak saltanatın sahibi olan ‘la ilahe illallah’. müstakil bir başlık olarak ele alınmıştır. Habibu’llah(sav)’a zahir olur… Onun içindir ki. “La ilahe illallah” âlemi. İstanbul 2003. Hakikat-i Ahmedi. hatta melekler. Yartılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/d. 144 .. Bu varlıktan önceki varlık mutlak gayb olarak mahiyeti kesinlikle bilinemeyen Allah(cc)’ın zatına dair oluştadır. Allah’ın Nuru ve Hz.”745 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin bu ifadeleri. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde yapılan ontolojik ifadeler ile birlikte düşünüldüğünde. madde-i evvel. Ter: Ahmed Avni Konuk. Âriflerin Tevhidi. 747 Demirci. 156. Salavatullahi ve Selamu aleyh’tir. Şeyh Nazım-ı Hakkâni’nin bu husustaki ifadeleri şöyledir: “Cenab-ı Hakk’ın saltanatının azametini hiç kimse. Füsus. daha bütüncül bir çerçevede 745 746 Kıbrısî. Bkz. 9-36. Mehmet. kitap kavramlarıyla da ifade edilen bu anlayışa göre bütün yaratıklar. İz Yay. ss. hakikat-ı Âdem. c. ss. kalem. bu hakikatten ve bu hakikat için yaratılmıştır. 748 Muhyiddin b. Ancak o saltanatın azametinden bir şua. o ezelî.1. Bu manaları tazammun eden anahtar kavramlar.748 Şeyh Nazım’ın yevmu’l-ezel anlayışı. Biz Cenab-ı Halik’in(cc) saltanatının azametini. 1. Tasavvuf Sohbetleri. “la taayyün” olarak da bilinen bu varlıktan sonra ilk varlık olan Nûru Muhammedî ve onun nurundan. Peygamber’in Sırrı . Allah(cc)’ın vücud mertebelerinde ilk oluşu temsil eder. ne nebiyyü’lmürsel ne veliyyü’l-kâmil ne de melikü’l-mukarreb anlayacak değildir. s. Yaratılışa dair anlayışın en önemli cüz’ünü oluşturan bu kavrama Şeyh Nazım’ın yaklaşımı. Bununla birlikte bu ontolojik anlayışın anahtar kavramları. Allah(cc)’ın saltanatı. “Muhammedur’-rasulullah” âlemidir. Nazım Efendi’nin farklı ifadelerinde. Ter. melekût âlemine. zımnen Şeyh Dağıstanî’den tevarüs eden manalar ile kullanılmıştır. Celle ve Alâ’dır. TDV İA. Hakikat-i Muhammediyye Md. vücud mertebeleri ve varlık anlayışı içerisindeki Nûru Ahmediyye anlayışını tazammun etmektedir. 747 Muhyiddin İbn Arabî’ye göre bu nûr. 179-180.. Nablusî Abdulganî. Arabî.Şeyh Nazım Efendi’nin bu hususta ontolojik izahları ile karşılaşmasak da. Huzurunda duran ‘Muhammedu’r-rasulu’llah’.: Ekrem Demirli. akl-ı kül.

Bu sırra dâhil olanlar ise. kendisi gibi muhdes olan varlığın tüm hareketlerinde. Adnan. Sâlik seyri esnasında.Mürşîd . Kulun mülk âlemindeki kemâlata doğru seyrinden bazı hakikatler tecelli eder ki bunlar. Peygamber(sav)’in ümmetini iman eder vaziyette Allah(cc)’tan emanet aldığı gündür. 345. Peygamber(sav) . 19.753 Hz. tevhîde ulaşmış olan kullardır. Çünkü Allah(cc) esma saltanatında “İsmu’l-A’zam” ile kaimdir. Kıbrısî. Bu izaha göre aslî varlık. Yartılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/d. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. 60-66. Peygamber(sav) ümmetini yevmu’l-misâktan beri tanımaktadır. Bu anlayışı Nazım Efendi bir sohbetlerinde aslî varlık ve gölge varlık terimleriyle izah etmiştir. Sureti Allah(cc)’ın yed-i kudreti ile şekillenen gölge varlıktan biri de insandır. İnsan ahir zaman Peygamberi(sav)’nin getirdiğine tabi olduğu zaman gölge varlıklar arasında ilahî kudrete haiz olur. Hz. 751 Hucvirî. Bu tezde bkz. Makamlar ve Seyr u Sülûk ile İlgili Kaynaklar/b. s.754 749 750 K. 69. 18. s. Hak Dost 4. Varlık iddiasında bulunmadığı müddetçe şirk ve kibir bataklarından korunur.e. sâlikte İsmu’llahi A’zam’ın tecelli etmesi anlamına gelmektedir. s. Hz. Meselâ kulun ahdini doğrulayarak kemale erme ya da yalanlayarak esfele düşme yeri mülk âlemidir. nefsine ve Şeytan’a yenik düşmez. Âlem-i esmadaki bu tenzilatın ikmali. ikmal etmektedir.752 Bununla birlikte yevmu’l-ezel.Hz. Dolayısıyla Hz. âlemin-i esmaya tenzilini. âlem-i esmada (isimler âlemine) zuhur eder. Cenâb-ı Hakk’a aittir. Peygamber(sav)’in saltanatından (nurundan) seyredilebilir. Diğer varlıklar Allah(cc)’ın kudret aynasında yansıyan gölge varlıklardır. Kendi varlığını yok bilen kul olur.g.750 Çünkü Hücvirî’ye göre gafletten uyanan insan. 754 Bu tezde bkz.. kendindeki sırrı gerçekleştirmiş olan yani. kadim olan Allah(cc)’a şahit olduklarına. kendisine ait hakikatlerin sıfatlar âleminden. ss. Tasavvuf Sohbetleri. mürşid-i kâmiller ile ilişkilendirerek izah etmiştir. Peygamber(sav)’e ümmetinin gösterilmesini ve emanet edilmesini Şeyh Şerafeddin -i Dağıstanî. hakiki varlığın tecellileri ne mazhar olur. a. Şeyh Nazım’a göre.749 Bu saltanatın azameti. Keşfu’l-mahcûb (Hakikat Bilgisi). tanık olur.751 Bu tanıklık aynı zamanda. 752 Kıbrısî. ss. 753 Kıbrısî.kavram tanımlaması yapabiliyoruz. Şeyh Nazım’a göre. 145 . yevmu’l-ezelin idrakidir. 156.

hani onlar mağradaydı. ifade edilmemiştir. ilim kaynağı yönüyle ifade edilmiştir. her an misâk günündeki ahdine Sâdık kalır. Mirahmadi.Allah’ın Nûru. Allah’ın ilahî tecellilerinden ve “el -Âlim” isminin hakikatinden aldığı ilmi. Nefsine 755 756 Bu tezde bkz. 758 Bu tezde bkz.760 Bu nûr ile levh-i mahfuzu okur. Şeytan. Nasuti âlem yönünden bakıldığında iki farklı zaman olarak yevmu’l-ezel ve mirac tarihleri vardır. Yartılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/a. 757 “Eğer siz ona (Rasûlullah’a) yardm etmezseniz. Sufi Meditation. Lahuti âlemden bakıldığında bu iki hadisenin de zamanı yoktur. zaman olmayan zaman olarak telakki edilmiş ve iki kavramda anlaşılan bir zaman olarak telakki edilmiştir. Ehl-i tevhid diyebileceğimiz bu kul.758 zerreler âleminden beri taşıdığı bu sırrı sahiplerinin kalplerine tevarüs ettirmesini emretmiştir. Allah ona yardım etmişt i. Makamlar ve Seyru Süluk ile İlgili Kaynaklar/b. Hani kâfirler onu. 760 Bu tezde bkz. hakiki ilimdir. yevmu’l-ezel’e vakıf olur. nefis. Başka bir ifadeyle Kıbrısî’ye göre zamansızlık için ifade edilen hadiselerin tamamı tek bir hadise midir. Peygamber. nasutî âleme dair olan bu hadiseleri de tek bir zamansızlık anlayışında toplamamıştır. iyi bilinki. yoksa hadiselerin ayrı ayrı zuhuru mudur. Sıddıklar ve evliyalar ile tamamlayacaktır. Kıbrısî’ye göre bu durumun iki veçhi vardır.757 Allah(cc)’ın mübarek göğsüne aktardığı nûru Sevr Mağarasında Ebu Bekir(ra)’e aktaran Peygamber(sav). o arkadaşına: “Üzülme Allah bizimle beraberdir” diyordu. 146 .Hz.759 Mürşidlerden bu sırları alarak. Bu tezde bkz. hakikatleri değişmeyen. 759 Nazım Efendi’ye atfen yazılan bir eserde bu durum. sahabelerine verdiği gibi evliyalarının kalblerine de vermeye devam etmektedir. Yartılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/d.756 Allah(cc) nurunu Peygamber(sav). s. Peygamber(sav)’den akseden bu ilim birikerek büyüyen. kendi sırlarını gerçekleştiren kullarda Allah’ın nûru tecelli eder. Bkz.Mirac Konusu. nurlar ve zerreler âlemindeki fıtratlarını vâhidiyet âlemindeki haliyle muhafaza eden ve mülk âlemine tenzil edenlerdir. Çünkü onlar ehâdiyete gark olmuş nakışları. dünya ve hevâ yaratılışın başladığı hakikî nurun mülk âlemindeki yansımalarını izale etmek istese de.Bu hususta Kıbrısî’nin Amerika halifesi tarafından yevmu’l ezel ile miractaki sidre-i münteha.755 Nazım Efendi’nin ve Tarikat-ı Hakkâniyye’nin genel tasavvuf anlayışı içerisinde yevmu’l-ezel anlayışını diğer kavramlar ile ilgili olarak şöyle değerlendirebiliriz. İşte o zaman Allah ona emniyetini indirdi ve onu. Yartılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/e. iki kişiden biri (Ebu Bekir ile birlikte yurdundan) çıkarmışlardı. Mehdi(as).Mürşid. sizin görmediğiniz askerlerle destekledi ve inanmayanların sözünü alçalttı…” Tevbe: 09/40 . 11. Ancak Kıbrısî. Allah(cc) nurunu tamamlayacaktır. Buna göre Peygamber(sav)’in kalbi.

Peygamber(sav).Velî-Evliyâ. kendini gaflette terk etmez. Peygamber(sav) anlayışında sıkça vurgulanan bir ayettir. 147 . 72. c. belirginleşmektedir. 34. Peygamber(sav) ve Peygamber sevgisi büyük önem arz eder.Gaflet. sohbetle imana. c. ss. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Hz. Makamlar ve Seyru Süluk ile İlgili Kaynaklar/i. j.761 Bu kişi gerçek ilim sahibi velî kullar olarak miracın sırlarını bilirler. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/a. Çünkü: ‘Af yolunu tut. 762 Bu tezde bkz.763 d.Şeytan. İslamî ilimlerden edebiyata. Tasavvuf Sohbetleri. s. Onlar. Ben onun bu emrini kabul edip yerine getirince: ‘Ve şüphe yok ki sen çok büyük bir ahlâka sahipsin’ diye buyurdu. Keşfu’l-hafâ. 1. Kurtubi. 768 Aclunî. “Muhakkak ki Sen. Gönüllerini zikirle ihya edip onları. 764 İnşirâh: 94/4.”768 hadis-i şerifi bu ayetin tefsiri mahiyetindedir. şiirlerin yazıldığı Hz. şeytanın.ve şeytana yenik düşerek. ilimleri hikmeti ve edebiyle yaşayan irfan ve marifet ehilleridir. divanların. yüce bir yaratılış üzeresin”765 ayeti Şeyh Nazım’ın Hz. s. Hz.Kerâmet.2. b. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. Yaratılış anlamına gelen “halk” kelimesinin manası olarak ahlak ve edep olduğuna dair tefsirler de 761 Bu tezde bkz. Tasavvuf tarihinde de Hz. bazı ayet ve hadiseler. 17. Yani kendisine bey’at eden mürîdanı.İlim-Âlim. Camiu’l-ahkâm.Nefs. dünyanın ve hevâların pençesinden kurtarma kerametini gösterirler. 767 A’raf: 7/199. 763 Bu tezde bkz. nefsin. Diğer Konulardaki Görüşleri/f. bu manada. felsefeden psikolojiye kadar çeşitli bilim dallarında anlaşılmaya ve anlatılmaya çalışılmıştır. Peygamber(sav) tasavvurunda. maruf olanı emret ve cahillerden yüz çevir’767 diye buyurmuştur.766 "Rabbim beni en güzel bir şekilde te’dib etmiştir. Buruç Yayınları. 533-534.762 Onlar velayet makâmında bulundukları için Allah(cc)’ın onlara musahhar kıldığı tasarruflar ile insanları hidayete sevk ederler. 766 Kıbrısî. hidayete ve tevhide sevk ederler. 765 Kalem: 68/4. PEYGAMBER(SAV): “Senin adını yükseltmedik mi?”764 ayetinin bir tecellisi olarak adına kitapların.

ss. kişilerin bakış açılarına göre ayette geçen yüce yaratılışa bir mana kazandırmaktadır. hem korkmaktan başlarını nereye saklayacaklarını bilmeden. Tasavvuf Sohbetleri. Erkam Yay. onları yalan çıkarması Peygamber’in(sav) şanından değildir: ‘Ben de Yusuf’un kardeşlerine söylediğini size söylerim. Kaya Murat. 772 Kıbrısî. Kıbrısî’nin bu misali verdiği ifadeleri şöyledir: “Peygamber(sav) ahlakı bu. 8 s. boşboğazlık edenler. Şeyh Nazım Efendi’ye göre.769 Bu manada Hz. Peygamber(sav) kılıçtan geçirecek olsaydı. Kurtubi. ss. görünmesek’ diyorlardı. c. Mekke’yi fethettiği gün. 1-2. Yani sizin yaptığınız kabahatleri sizin yüzünüze vurarak.’ dedi O Peygamber’in ahlakı budur. Peygamber(sav)’in edep ve ahlaka işaret eden tüm ifade ve davranışları bu ayetin bir yönden tefsiri olmaktadır diyebiliriz.bulunmaktadır. c. 771 “Şüphesiz ki kıyamet gününde aranızdan en çok sevdiğim ve bana en çok yakın olanlar arasında. Tirmizî.. Bkz. diliyle insanlara eziyet ederek çirkin. yüce ahlakın bir nişanesidir. Peygamber’in(sav) kavliyle ortaya koyduğu. Mekke-i Mükerreme’nin fetih gününde hepsini kılıçtan geçirecekti. ‘Ne ümit ediyorsunuz ey Kureyş böyle?’ Kureyşliler. Herkes. hürdür. Allah sizi affetsin. hem utanmaktan. 32-33. c.”772 769 770 Taberî. ambargo ve eziyette rağmen Hz. aftan başka bir şey ümit etmeyiz’ dedirtti Allah(ac). Öztürk Mustafa. iyi ve kötü ahlak anlayışımıza ölçü olabilecek örneklerden sadece biridir. Peygamber-i zişân’ın(sav) bir işaretine bakıyordu. Hatem-i Şerif’te toplanıp hem acaletten. Peygamber(sav)’in. Mesela Mekkelilerin kendisine yaptığı zulüm. Kur’an’da övülmüş ahlak için arz edilebilecek en bariz örneklerdendir. kerim olan kardeşimizsin senden lütfu keremden.771 Bu manada Peygamber(sav)’in Uhud Gazasın’da ve Mekke-i Mükerreme’nin fethindeki hal dili ile beyan ettikleri. Çelik Ömer. 534-535. onları bağışlaması. 148 . Kılıç ile mimbere çıkıp makâmı teşrif ettiklerinde: ‘Ne ümit ediyorsunuz ey Kureyş? Benden size ne muamele edeceğimi bekliyorsunuz?’ dedi Allah söyletiyor onlara (Kureyşlilere): ‘Ehlü’l-Kerim. ahlâk itibariyle en güzel olanlarınızdır ve yine kıyamet gününde kendisine en çok buğzedip meclis itibariyle benden en uzakta olacak olanlar. 4/370. Herkes affolunmuştur. Üsve-i Hasene. ‘yer bizi yutsa da. 383. İstanbul 2003. 17. Hz. Camiu’l-ahkâm. sizi azarlamam. öyle zannettiği vakit. sözler söyleyenler ve mütekebbirlerdir” hadisi.770 Bu manada ahlak ve edep ölçüsü olan sünnet ve hadisler. Onlar öyle söylediği vakit. Taberi Tefsiri. Size serzenişte bulunmam.

s.” sözlerinin döküldüğü duyulmuştur. zirve bir modeldir. Kütübü Sitte. Müsned. s. Âl-i İmran. Enes(ra) bildirmiştir: “Ben Allah Resulü’nün on sene kadar hizmetinde bulundum. en özet ifadeyle. zırhının halkaları yanağına batmış Hz. 430. bunu yapan kavminin felahını düşünmek. Kütübü Sitte. 94. 4/369. kendilerini Allah'a davet eden peygamberlerinin (başını) yarıp. Tefsir. Müslim. 53. dişinin kırıldığı ve yüzünün kanlar içinde kaldığı bir anda. Celaleddin.777 ilahî adalet ve tevazudur. 111. Buhârî. Tasavvuf Sohbetleri. Vatandaş. c. Uhud Gazasında dişi kırılan ve yüzü kanlar içinde kalan Hz. ss. 777 Bu husustaki farklı bir örneği Hz. Şeyh Nazım’ın yüce ahlaka örnek olarak gösterdiği bu iki hadise içerisinde dikkatimizi çeken diğer ahlak ölçüleri ise hilm. 7. Peygamber’i (sav) kanlar içinde gören ashabı. kayda geçmemiş sohbetlerde zikredilmiş olabilir. 87. Müslim.775 Uhud Gazvesinde dikkatimizi çeken bir diğer ahlak ölçüsü Hz. 21. Fetih günü Mekke’ye 773 Şâmî. 3005-3006. onların zarar görmemesi için. Çünkü başının kanatıldığı. Cuayl b. Peygamber(sav)’in diğergâmlığıdır. Peygamber’in (sav ) dudaklarından sadece: “Ben lanetleyici olarak gönderilmedim. 149 . Hz. mazur görme hususunda örnek alınacak. Çünkü onlar zâlimlerdir.774 Şeyh Nazım’a göre bu hal. Canan. Cihâd. Ebû Dâvûd. 4. 2/40. 776 Hz. Canan. dişini kıran (ve yüzünü kana bulayan) bir kavmi nasıl iflâh eder?’ diyordu. Bkz. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah’ındır. 2/72. Vâkidi. c. Bu hadiseler. ss. Kıbrısî’nin Hz. Kıbrısî’nin yüce ahlak hususunda verdiği bir diğer örnek. Dilediğini bağışlar. Hz. 51. 219. Tirmiz. Aişe (ra) arz etmiştir: “Onun ahlâkı Kur'ân -ı Kerim'den ibaretti” Bkz. 775 Kıbrısî. bu mevzuda hatırlanan başka misaldir. Hz. İbn Mâce. Peygamber(sav)’in tavrıdır. 1/513. Müslim. c. c. Subûlu’l-Huda ve’r-reşâd. Hiçbir zaman öf dememiş.776 diğerkâmlık kelimesinin üzerinde mana ihtiva eden bir hal ve davranıştır. 104/1791. Peygamber’in yüce yaratılışını. Birr. s.Mekke’nin fethine giden 10 bin kişilik ordunun seyir güzergâhında yavrularını emziren bir köpeğe rastlandığında. bunu niye yapmadın dememiştir.. Allah’ım kavmime doğru yolu göster. Pınar Yay. 3/199. merhamet edendir” (Âl-i İmran: 3/128-129).773 Bu misaller içinde görülen merhamet. 34. Enes (ra) anlatıyor: “Resulullah’ın (sav) Uhud günü dişi kırıldı. Yüzü parçalanmış. Ben davet edici ve merhamet ediciyim. Süraka(ra)’yı köpeğin yanına nöbetçi koyması. 11. Onlar bilmiyorlar. Peygamber(sav) anlayışını şekillendiren numuneler olarak. cömertlik ve affedicilik. 2/804. 125. Bkz. yüce ahlakın sadece bir kısmıdır. 12. İstanbul 2005. Nesâî. savaşın en kızgın anında. Tirmizî. müşrikler için beddua etmesini istediler. 774 Hz. Hambel. (Yüzüne akan) kanı. dilediğine azab eder. s. Megazî. başından yaralandı.” Bkz. Mekke’nin fethi hadisesinde bunun gibi birçok yüce ahlak temsili hadisler mevcuttur. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti. Allah bağışlayandır. hiçbir zaman bana bunu niye yaptın. Bunun üzerine Allah şu âyeti indirdi: “Allah'ın onların tevbelerini kabul veya onlara azab etmesi işiyle senin bir ilgin yoktur. yüzünden siliyor ve: ‘Allah.

Bkz. Ebî Bekr b. Ter. sizin hatalarınızı bağışlayayım. s. İstanbul 1982. s. s. 133. Sizi birbirinizle tanışmanız için büyük büyük topluluklara. 7. 1999 s. Tasavvuf Sohbetleri.781 Bu davranışlardaki görülen adalet. 280. İnsanlar Âdem’dendir. Hz. Osman İbn-i Talha’ya(ra) vermiştir. Hz. Peygamber’e (sav) korku ve heyecandan titreyerek yaklaşan bir adama: “Sakin ol! Korkma! Ben bir kral değilim. Nazım Efendi’ye göre. Hz. bir kimsenin bağışlanmasını istemek. secde edin ve ‘Ya Rabbi bizi affet’ deyin ki. Vatandaş.783 Kur’ân-ı Kerîm’de tek anlamındaki vitr’in karşıtı olarak 778 Tebbara. Mekkenin Valiliği görevini Attab b. Et’ime. sizden cahiliyyet gururunu ve atalarla böbürlenmeyi gidermiştir. ‘Ey insanlar! Gerçekten biz. nereye çıktı” şeklindeki ifadelerle henüz idrak edemeyenler de olmuştur. 412. Ben ancak güneşte kurutulmuş et yiyen Kureyşli bir kadının oğluyum. Karaman. Mea’l-Enbiyâ. O’na verilen şefaat makâmıdır. ŞİA.779 siyahî olan Hz. Tabbara. Ta’rifat. aile yakınlarına değil. 614. Esed adlı bir Mekkeliye bırakmıştır. Muhittin. Ankara 2005 s. s. Yayha Alkın. Bilal’e Kâbe üzerinde ezan okumasını emrettiğinde. Âdem ise topraktandır. Mea’l-Enbiyâ.780 Yönetim düzeyindeki yetki ve görevleri Hz. Şüphesiz ki sizin Allah katında en şerefliniz. Razî. Sünen.. s. Bilal’e yapılan bu emir aynı zamanda bir ikram olarak değerlendirilir. bir başkasını desteklemek üzere ona katılmak. 32. Bu hal dili tevazuunun göstergesidir. İstanbul 1990. devesinin üzerinde neredeyse secde eder haldedir. Ku’ân’da yüce yaratılış olarak vasıflandırılmış ve insanlığa bir usve-i hasane olarak model teşkil etmiştir.: Ali Rıza Temel. her şeyden haberdar olandır” (Hucurât: 49/13). Peygamber tarafından tüm Mekke halkına yapılan konuşmada ifade edilmiş. Muhtâru’s-sıhah. s. insanî akla dayalı adalet anlayışından ayrıldığı yönler Mekke’nin fethedildiği gün Hz. renklerine bakılmaksızın tüm insanların eşit olduğunu göstermiştir. Aynı gün. Dini Kavramlar Sözlüğü. Hz. orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bolca yiyin. 780 Hz. s. 263. Bkz. 300. “Bu kasabaya girin. Kur’ân’da Peygamberler ve Peygamberimiz. dua ve niyazda bulunmak gibi manalara gelir. Peygamberin(sav) 782 yüce ahlakının ve merhametinin bir tecellisi de. ilgili kişilere tevdi etmiştir. s. Muhammed’in Hayatı. zira iyi davrananlara karşılığını fazlasıyla vereceğimi vaat etmiştim” (Bakarâ: 2/58) ayetiyle de izah edilmiştir.778 İlahî adaletin. Şefaat kelimesi Arapçada “şe-fe-a” fiilinden gelmekte olup lugatta. Gonca Yay.” ifadeleri tevazuunun göstergeleridir. c. Tabbara. sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Cürcanî. Muhammed b. Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. Abdülkadir. Peygamber(sav). aracılık yapmak. s. Şefaat md. 779 “Ey Kureyş topluluğu! Hiç şüphesiz ki Allah. Hakikaten Allah. 782 Kıbrısî.giren ihtişamlı ordunun başındaki Hz. 783 Isfehanî. Şamil Yayınevi. Sarıçam. 781 Kabenin perdedarlık vazifesini. s. Bkz. rica etmek. kasabanın kapısından girerken eğilip. Beyrut. Bağçeci. Ayrıca bkz. 179. 410. 150 . Muhammed. Ali(ra) yerine. Mea’l-Enbiyâ. Bkz. Şefaat edene şâfî veya şefî denir. Hz. bu vazifeyi kalabalık önünde isteyen amcaoğlu Hz. Tebbara. küçük küçük kabilelere ayırdık. Bütün müslümanların gıbta ettiği bu davranışı: “Şu köleyi görüyor musun. Peygamber’in(sav) bu hali. 30. takvaca en ileride olanınızdır. 544. 437. Fikret ve Diğerleri-Komisyon... Bkz. her şeyi bilen. Peygamber(sav). el-Müfredat. 412. İbn Mace.

795 Canan. “O'nun izni olmadan kimse şefaat edemez” Yûnus: 10/3 . İslam âlimleri tarafından. 24/4741) İbn Mace. 5. Zühd. 793 Duhâ: 93/5. Rasulu Kibriya(sav)’ya vererek ve razı edeceği şey. ss. 37/4310. 19. aracılık yaparak ona mevki.” Zümmer: 39/44. s. s. “Şefaatim. Tasavvuf Sohbetleri.787 etmeyeceği bir gündür” 788 “O gün kimsenin kimseye yardım 789 gibi ayetlerden dolayı da şefaatin ahirette gerçekleşmeyeceği de savunulmuştur. 32. c. “O gün kimsenin kimseye yardım etmeyeceği bir gündür”791 ayetinin kâfirler için olduğunu. Ateş.792 Sufîler arasındaki genel anlayışı temsil eden bu görüşü İmâm-ı Gazalî (v.. 4. s. 787 Taberi.” Tâhâ: 20/109. c. birinin huzurunda iltimas. 276-291. İstanbul 1986. mü’minlere hak olduğunu savunmuştur. rahman olan Allah’tan izin alandan başka kimse şefaatte bulunamayacaktır. Ebu Davud.794 Şeyh Nazım Efendi. s. s. ss. 796 Kıbrısî. 788 İnfitâr: 82/19. 945. enbiyâ ve evliyânın şefaatinin. Tefhimu’l-Kur’ân. 4521. 505/1111).”785 ayetinden ve bu anlamdaki ayetlerden786 dolayı. 151 . c. c. İnsan Yay. menfaat sağlamak veya onu cezadan kurtarmak anlamına da gelir. 791 İnfitâr: 82/19. şefaattir. Yakub-ı Çerhî. Kıbrısî’ye göre Rasulullah(sav). Tirmizi. 433-435. yardımsız olan kişiye destek olup onu yalnızlıktan kurtarmak. 256. 5090. 786 “O gün Rahman’ın izin verip sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefaati fayda vermez.” Müddessir: 74/48 790 Mevdudî. Ebu’l A’la. ss. Sünnet. Taftazanî. Kur’ân Ansiklopedisi. 792 Haksever. ümmetimin büyük günah sahiplerinedir”795 hadis-i şerifini örnek vermiştir. c.796 784 785 Isfehanî. Kutûb-i Sitte. 7. 794 Gazalî. şefaatin ahirette vuku bulacağı savunulduğu gibi. ümmetine duyduğu derin merhameten dolayı şefaatini ümmetinin büyük günah sahiplerine saklamıştır. “De ki: Şefaat tamamen Allah’ındır. Gazalî’ye göre Allah(cc)’ın. “Onlara şefaatçilerin şefaati bir yarar sağlamaz. Taberi Tefsiri. Hz. Meryem: 19/87. İnsan Yayınları. 58. 213.790 Hicri ikinci dönem mutasavvıflarından Yakûb-ı Çerhi (851/1447) tefsirinde. Tefhimu’l-Kur’ân. "Allah sana verecek ve sen razı olacaksın"793 ayetiyle savunmuştur. 216-219.784 “O gün. Kıyamet. Mevdudi Ebu’l A’la. o da onu görecek. 263. her kim de zerre miktarı bir kötülük yaparsa. s. çift yapmak anlamına geldiği gibi. Şerhu’lAkâid (İslam Akâidi). 3. 789 “Her kim zerre miktarı bir iyilik yaparsa onu görecek. Peygamber(sav)’in engin merhametiyle ilgili ele aldığı şefaat konusunda.kullanılan şefaat. el-Müfredat. İstanbul 1987. 12/2437. İhyâ.” Zilizâl: 99/7-8.

152 . 160-161. 51. ümmetim” diye ağlamıştır. 30. her daim Muhammedî Nûr üzerinden gelmektedir. Peygamber(sav) bu zikri. zikrin ihtiva ettiği ilahi nurdan dolayıdır. Hz. 802 Bu tezde bkz. s. Çünkü Hz. 801 Bu tezde bkz. Kim de bana karşı gelirse. İhyâ. Peygamber Efendimizin bir kelime-i tevhid zikrinden hâsıl olan nuru dahi iktifa eder. İbrahim’in(as) duası: “Rabbim çünkü onlar insanlardan birçoğunu baştan çıkardılar. tefsirinde geçen bir hadis-i şerifte mevcuttur. ellerini kaldırarak: “Ümmetim. Kıbrısî’ye göre zikrin faziletleri ve zâkire kazandırdıkları. İsâ(as)’nın ümmeti için yaptığı duaları bildiren ayetleri797 okuduktan sonra. şefaat ile merhamet arasında beyan ettiği kuvvetli ilişki hususunda tafsilatlı izah yapmamıştır. ss. 798 Alusî. Peygamber(sav) tarafından zikredildiğinde. İsâ’nın(as) duası: “Eğer onlara azab edersen. şeriki olmayan bir kıymeti haiz olur.” Mâide: 5/118. 4. Bu nur cehennemin içine konulsa. 800 Kıbrısî. Cebrail(as)’i Rasûl-i Ekrem(sav)’e göndererek: “Git ona de ki: ‘Biz sana ihanet edecek değiliz. Binaenaleyh Hz. s. Yaratılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/Allah’ın Nûru. hakikat sen çok yargılayıcı. Rasûl-i Ekrem Efendimizin(sav) şefaatinin ahirette nasıl tecelli edeceğini Nazım Efendi Şöyle ifade etmektedir: “Ümmetin günahlarının tartıldığı kefenin karşısında Hz. sadece 797 Hz.”800 Bu ifadeler Kıbrısî’nin hem zikr hem de Hakikat-i Ahmediyye (Muhammedî nûr) anlayışıyla ilgidir. Bu hadiste Hz. muhakkak onlar senin kullarındır. c. bir misal olduğu şüphesizdir. Bu mevzunun istinad edilebileceği bir nass. Tasavvuf Sohbetleri. Hz. İbrahim(as)’in ve Hz. zikreden her kulun sırrına ve ihlasına göre tesir oluşturur. Alusî (v. Bundan sonra kim bana uyarsa. Peygamber(sav). çok esirgeyicisin.” İbrahim: 14/36. Ümmetin hakkında sana.799 Kıbrısî’nin de şefaat-merhamet kurgusunda. yedi cehennem ateşini söndürebilecek kuvvettedir.801 Nasuti âleme inen bu nûr ise. 799 Gazalî. Allah(cc). işte o. c. Makamlar ve Seyru Sulûk ile İlgili Kavramlar/Zikr Konusu. (sen) razı oluncaya kadar vereceğiz’ buyurmuştur”798 Gazalî’nin şefaat anlayışında etkili olan ve nebevî merhameti sergileyen bu hadise. 509. Ruhu’l-me’anî.802 Tüm Peygamberlerin(as) ve insanların söylediği en güzel söz olan kelime-i tevhid. 1270/1853)’nin.Kıbrısî. bendendir.

birinci taayyün mertebesinde vücûd bulan bu nûrdan var edilmiştir. ‘La ilahe illallah. Peygamber’in ikincisi yoktur. Yaratılışın son mertebesi olan nasuti âlemde ise bu nûr. Peygamberin Sırrı 806 Peygamberler. Peygamber(sav) hususunda “la şerikeleh” anlayışından neşet etmektedir. 803 804 Bu tezde bkz. Kıbrısî. yedi cehennemi söndürebilecek kuvvettedir. Bir tek hadisin kaynağını bilen peygamber olur. Allah tarafından korunmuşlardır. Dolayısıyla bu zikr. Kıbrısî’ye göre. Peygamber Efendimizin(sav). İki tane değil ki. dünyanın evvelinden ahirine bize ömür verilse. Hz. Nûru Ahmediyye anlayışına dayanmaktadır ve bu konudaki ontolojik anlayış.Allah’ın Nuru ve Hz. Allah’tan gayrı kimse bilemez. Peygamber(sav) için “la şerike leh” demiştir. Kıbrısî açısından Hz. Hz. Yaratılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/Allah’ın Nûru. Onların bu özellikleri ismet sıfatlarıyla tabir edilmiştir.”804 Şeyh Nazım’ın bu anlayışı yine. Peygamber’in Sırrı” başlığında incelenmiştir. Buna göre yaratılışın ikinci taayyün mertebesinde vücud bulan tüm kullar. Hz. Muhammedün Resulullah’ Orada Resul denildiği vakitte.Allah’ın Nûru. Muhammedün Rasulullah’. birtakım hikmetlere uygun olarak kendilerinden sehven zelle denilen küçük 153 . ss.1. Peygamber de. la şerikeleh’tir. değerlerini düşürecek hatalardan korunmuşlardır ancak. O Muhammedun Resulullah sırrını. Allah bir. Peygamber bir tanedir. İkinci Peygamber yok. gerek sözlerinde ve gerek fiillerinde kendilerini lekeleyecek.806 “göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma”807 diye dua etmiş olması. Yaratılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/a. Hz. d. Zira Peygamberler.803 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin sözkonusu anlayışı. 26-27. mutlak manasıyla Peygamber’e aittir. Allah’ın şeriki olmadığı gibi. bir tek hadisin hakikatine inemeyiz. Peygamber Efendimizin(sav) yüce bir yaratılış üzere olmasını ve şefaat makâmının Peygamberler içinde sadece ona bahşedilmiş olmasını da bu düşünceyle izah eden Kıbrısî. Peygamber Efendimize(sav) Kur’ân-ı Kerîm ile birlikte indirilmiş ve kalb-i Muhammedî’den ümmetinin kalbine aktarılan feyz olmuştur. şöyle ifade etmiştir: “Peygamber(sav) kelamını biz anlamaya. 805 Bkz. Tasavvuf Sohbetleri. insan olmaları itibariyle günah işleme gücüne sahip oldukları halde.805 Masum olan Hz. Şeyh Nazım bu anlayışı. Muhammed(sav) birdir.Allah(cc)’ın ve Kendisinin bildiği bir mahiyette yapar. ‘Ve Kefa billahi şehida. “Allah’ın nûru ve Hz.

Hicazî Muhammed Mahmud. c. 809 “…Hiçbir şey hakkında sakın ‘yarın şunu yapacağım’ deme! Ancak. Müsned. Bir izaha göre. Rabbanî metod denmiştir. böyle münacatta bulunup bizi talim ediyor. temiz tutmuştur. Allah Celle ve Âla. Peygamberlerin amel defterleri tertemizdir. Peygamber(sav)’in bu duasını mutasavvıflar.809 Bununla birlikte Hz. ismetin mahiyeti ve kapsamı noktasında farklı görüşler beyan etmişlerdir. Peygamber(sav)’in bu duası. Onun nefsinden aykırı bir şeyin husule gelmesi mümkün değildir.”808 Günah işlemeyen Hz. kendi mutlak iradesi ve kudretiyle gerçekleştireceği (ve gerçekleştirdiği) bir fethi. Hz. Ebu Davud. 154 . 42.Çünkü Peygamber-i Zişan(sav) masumdur. İstanbul 1996. ‘Allah dilerse yapacağım’ de…” (Kehf: 18/23-24) ayetinde bildirilen emri Allah(cc). Haz. Yüce Yaratıcı(cc)’ya ayna olmasıdır. başka bir ayettinde uygulamış ve zımnen bir eğitim usulü göstermiştir. İsmet sıfatıyla. var olan bütün bu âlemi zahiretti” Bkz. ilahî himayesinde tutmuştur. Onlara günah adına bir şey yazılmaz.: Saadettin Ekici. Ancak peygamberler. bizim nefsimiz.. 340. Tasavvuf Sohbetleri. “Allah dilerse” diye ifada etmesi. 808 Kıbrısî. 5.” (Fetih: 48/27) suresinde Allah(cc). İnsan Yay. Furkan Tefsiri. İtikadî mezhepler. ss. (Bkz. Ona masumluk verip. Şerhu’l-Âkaid. İlim Yayınları. ss. mutlak varlığın tecellisine bağlı olarak irdelenir. bu muhafazanın yani. “Allah dilerse (İnşaallah). 240-241 807 Hanbel. İsmet sıfatı var.. farklı açılardan izah etmişlerdir. 810 “Âlemi ayna yaptı ve kendini gösterdi.Peygamber(sav)’i tanımada önemli bir ölçü mahiyetindedir. Ankaravî. Rabbânî bir usûlü olarak da izah edilebilir. 169. Hz. evrenin. İsmail. Nazım Efendi. Hz. peygamberlerin günahtan korunmuş olduklarında görüş birliği içinde olmalarına rağmen. Gizli ve açık olan her şey. 600-601). Peygamber Efendimizin(sav) bu duasını ümmetine yol göstermek için olduğunu şu ifadelerle bildirmektedir: “. korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. 101/5090. Cemâl-i Mutlak(cc)’ın tecellisi ile zahir olduğu noktasından hareketle. Bir açıdan. Edeb. Onun hüsnü cihan nakşında tecellisi. ashabını eğitmek içindir. siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak. kâinatın ve âlemlerin varlığı. müridine ayna olması olarak açıklanmış ve iki veçhi olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu usulü ihtiva eden Peygamber(sav) uslubuna. Lakin biz nefs sahipleri. Peygamber(sav)’in sergilediği bu eğitim metodu. fetih gerçekleşmeden önce indirdiği bu ayetinde. Bu durum ıstılahta. Yani tüm âlemler. peygamberliklerinden önce ve sonra en büyük günah olan Allah'a şirk (ortak) koşmaktan korunmuşlardır. Peygamber(sav)’in. bu duayı etme sebebi. Minhâcu’l-fukara. s. Bkz. 5. Taftazanî. s. boyuna aksi yola bizi meylettirmek istediği için. Onun cemâlinin aksidir. insanlara yapacakları işlerde bu ifadeyi kullanmalarını öğretmek için olduğu yönünde tefsir mevcuttur. c. insan-ı kâmiller tarafından da tatbik edilmiş ve tasavvuf ıstılahına girmiştir. ‘Ya Rabbi! Göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma’ diyor.. Peygamber(sav)’in. Peygamber-i Zişan. s.810 İkinci hatalar meydana gelebilir. Yani Cenâb-ı Allah Onu nefsin kötü vasıflarından arıtmış. kendi benliğinden arınmış mürşîdin.

İnsanın helal olarak yiyeceği 811 Ârifin gönlü varlık sırrını bilir. nefsiyle ve şeytanla mücadelesinde. Zülfi. her yerde mutlak varlığı görmesi. Sana yüzünü sensiz gösterir. say. Kendisine dost olmadığı için herkese dost kesilir.812 Mevlana Celaleddîn-i Rumî (678/1273). ilahî yardımı verir. s.. Ankara 1980. İstanbul 1991. Hz.814 Hz. O’nda benliğini harab etmesi ve kendisinin de cuz’î bir ayna olmasıdır. bütün peygamberlere. Yüksel. resullere ve bütün ruhlara makâmlarını veren nurdur. İnsan Yay. insanın.: Mahmut Kanık. Hz. 1214/1799)’in divânında açıkça vurgulanan bu iki veçhi. 357.811 Şeyh Gâlib (v. 814 İbn Arabî. mutlak varlığı görür.”813 Bu konuda özetle incelenen itikadî ve tasavvufî ıstılaha binaen Şeyh Nazım. Sos. Türkiye İş Bankası Kültür Yay. Ankaravî. 813 Mevlanâ. b. Ter. değer kazanır. Minhâcu’l-Fukara. Şeyh Nazım’a göre. Elazığ 2004. Hz. Bunların tümünü at gönlünden. 5. tevhîd ve marifet makâmlarına ulaşan arif kişinin. edebi ve hikmeti öğretendir. bu hadisi vurgularken. şu beyitlerle ifade etmiştir: “Kim benliğinden kurtulursa bütün benlikler onun olur. İttihâdu’l-kevni Risalesi. Şeyh Nazım bu öğretilerden bir örnek olarak. Başka bir açıdan nefs muhasebesi yapan insanlara. Ebubekir(ra)’den silsile yoluyla bu güne kadar gelen bu öğretiler Tarikat-ı Hakkâniyye’nin öğretilerinin temelini oluşturur.veçhi ise. sâliklerinin kendilerine Hz.. O gelir. 14. Peygamber(sav)’in kemaline delalet eden Nûru Muhammedî ise. 103-121. 812 Güler. s. Fahr i Kâinat(sav) kadar mükemmel bir aynanın tutulması. İbn Arabî’ye göre bu nur. çerden çöpten ibarettir. 1. varlık sırrını anlaması. c. Çünkü o bütün nakışları aksettirir. ss. Bil. 31. c. Şeyh Galip Eserlerinin Dil ve Sanat Değeri. Sedit. Senin varlığın dikenden. Nakışsız bir ayna haline gelir. kulların nefislerde tevbe ile tezkiye edilmesi gereken yönlerin ne derece çok ve gizli olduğunu göstermek için olduğu söylenebilir. 155 . Peygamber(sav). Dergisi. Mesnevî. insana bahşedilen yiyecek ve içecek nimetine gösterilmesi gereken saygıyı misal vermiştir. 2662-2666. Şeyh Galip Divanında Ayna Sembolü . O evden çıktı mı. Peygamber(sav). nebilere. İbn Arabî tarafından da aynı şekilde ele alınmıştır. Peygamber(sav) aynasıyla bakmalarını murad etmiştir. evliyaya hakiki ilimleri. Fırat Ünv.

Tasavvuf Sohbetleri. edep. çöpe dökmez ve israf etmez. ben beğenmiyorum demez. bir yönden ulaşmış oluyoruz. er-Rezzâk olan Yüce Yaratıcısını(cc). 300 meleğin hizmet etmesi. içerisinde hikmeti. Bu şükranın bir gereği olarak. tasavvufî dayanaklarına da. s. Kıbrısî’ye göre. Peygamberler insanlara helali (iyiyi) ve haramı (kötüyü) öğrettikleri gibi. 92. irtifa. semavî ilimle ve hikmetle edeblenmiş. hikmet. Rasulu Ekrem Efendimizin(sav) nebî olması ve nübüvvet kudretini haiz olması. Mercy Oceans. s.815 Şeyh Nazım’ın bu düşüncelerini. Şeyh Nazım’ın verdiği misali şöyle yorumlayabiliriz. Dolayısıyla bu davranışlar. hayırlı. o yiyeceğe saygıyı gerektirir.816 Bu bilgi ve icatların hamilleri. içerisinde semavî hakikatleri ihtiva eden vehbî ilimdir. hakir görmez. Bu durumda nebî kelimesi. edebi ihtiva eden bilgilerdir. Modernizm ve Çağdaş Batı Uygarlığı. ariflerin davranışlarıdır. Yani o ikramı. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre. yüce makâmdan gelen ikrama saygısızlık etmez. 35. temiz ve helal olan yiyeceğinde semavî lütfu ve ikramı görür. 817 Kıbrısî. daha yakından tanır ve daha yakın bir hal ve his ile şükranlarını arz eder. tesbih ve tenzih ile zikrettiği. yalnızca 815 816 Qubrusi. güzel ve büyük haber anlamındaki “ne-be-e” kökünden Arapça dilinin kaidelerine bağlı olarak türetilmiş ve sıfat olmuştur. Bu manada Şeyh Nazım Efendi’ye göre hakiki ilim. marifet anlayışıyla beraber değerlendirdiğimiz zaman. temiz olanı ve necis olan şeyleri bilmedeki ölçüleri bildirirler. âlim değil. ilim. 156 . bir yerden bir yere çıkmak. Diğer Konulardaki Görüşleri/g. sebep-sonuç ilişkisine bağlı olarak formüle eden bilgilerdir.817 Nebî kelimesi.temiz rızıkların her bir parçasına. Allah’tan gelen. Peygamberlerin(as) bildirdikleri semavî ilimler ise.2. bu bilgilere dayanarak ilahi hakikatleri reddediyorsa. Bu bilgi ile kul. onu tanımada göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Yediği yemeğin bir parçasına hizmetkâr edilmiş melekleri bilince. vehbî ilimlerin bildirdikleri hakikatleri. Modern bilimler ise. cahildirler. 4. Bu açıdan bakıldığında. Bu anlayışın tafsilatı için bkz. modernizim ve çağdaş batı uygarlığı başlığında incelediğimiz görüşlerin.

“Benden sonra hulefa.820 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre nebî. s. nebî kelimesinin mastarıdır ve bilinmeyeni haber vermek demektir. 821 Kıbrısî. İbn Manzûr. fail ya da meful anlamı almıştır. Cürcanî. uzaklara gitmek. 94. kelime anlamının bir cüz’üdür. Firuzebadî. ss. Istlahatu’ssufiyye. Lisânu’l-Arab. ss. Ramûz el-Ehâdis’te şöyle geçmektedir.819 Kelam ulemasına göre nebî. ahkâmın tebliği. hikmetin. Nübüvvet ise. ss.9-10. haberleri kendisine gelen kimse.822 Peygamberimizin(sav) gelecekle ilgili haber vermesi hususunda Şeyh Nazım Efendi’nin bahsettiği hadis. geçmişte olduğu gibi bugün de Nazım Efendi’nin senelerdir tebliğ ettiği mevzulardandır.kendisinin bildiği şeyi haber veren kişi. 92.2006 tarihli röportaja ait video kayıtları arşivimizde mevcuttur. s. Allah(cc)’ın sözleri. Bu kuvvetle insanların manevî vicdanları üzerinde saltanatını devam ettirir. Kamûsu’l-muhît. Kâşânî. Bu durumda ise nebî kelimesi.821 Peygamber’in nebî sıfatıyla gelecekten haber verdiği bazı hadisleri Nazım Efendi’nin ve Tarikat-ı Hakkâniyye’nin temel anlayışlarına veri teşkil eder. resul denir. 53. insanüstü kuvvettir. 2006 yılında kendisiyle yaptığımız mülakatta da dile getirmiştir. 1974 yılında yaptığı sohbetlere konu olan bu temel anlayışı. tarafından gönderilen bir insandır. 157 . nübüvvet sahibi kişi gibi manalara gelir.e. a. s. Şerhu’l-Akâid. Ta’rifat. 482-483. daha önceden var olmayan bir şeyi ortaya koyan. uzaklaşmak. 114. hulefadan sonra 818 819 Isfehanî. Hz. 822 19. ırak olmak. Peygamber Efendimiz(sav) bu kuvvetle kendisinden bin dört yüz sene sonra gelen bir milyar insanın tasdikini kazanır.818 İkinci bir görüşe göre kelime. 820 Taftazanî. nübüvvet kuvveti istikbalden haber veren kimsedir. sıfata ve esmaya dair marifetin paylaşılması. c. el-Müfredat. s. Mehdi(as) anlayışı. Ancak Allah(cc)’tan gelen haberlerin sessizce elde edildiği. ahir zamanda vuku bulacak hadiseler ve bu yöndeki beklentiler. kendisine güç yetirilemeyen. “ne-be-ve” kökünden türetilerek.g. 258-259. Nebîler içerisinde kendisine Allah(cc) tarafından kitap verilenlere. Zata. Nübüvvet ise. halka dini hükümleri tebliğ etmesi için Allah(cc). ahlakın ve edebin talimidir. gibi manalara gelir. uzak.. 14. Abdurrahman İbn Kays(ra)’ın rivayet ettiği şekilde. Allah(cc)’tan vahiy alan şahıs ve aldığı bu vahiyle gelecekten ve gayptan haber veren.05.

c. Dünya’nın ücra bir yerinde. Fiten. Rasulu Kibriya Efendimizin(sav) istikbalden haber verdiği bu gibi hadisler. s. Peygamberin(sav) nübüvvet kudretine delalet etmektedir. umeradan sonra melikler. Peygamber kendi nübüvvetinin hakikatine göre Allah(cc)’tan taleb ediyor. 273. Kıbrısî bu hususu. Ramûz el-Ehadis. Demek oluyor ki. Müsned. Kıbrısî’ye göre nübüvvet kudreti. meliklerden sonra Cebâbire. Tirmizi. O. sidretü’l-münteha’da ümmet-i Muhammed için yapılan niyaza atfen şöyle ifade etmiştir: “Peygamberin isteyişi bizim isteyişimize benzemez. Peygamberin talebi bizim talebimize hiç benzemez. Ahir zaman Peygamberi. c. 4. 824 Kıbrısî. 1400 sene öncesinden. O yeryüzünü adaletle doldurur. hal ve şanından haber vermiştir. diğerlerinden aşağı değildir. Tasavvuf Sohbetleri. bugün O’nun doğruluğunu. Rabbine takındığı edebi de içerir. s. “Mehdi” başlığında incelendiğinden burada tekrar edilmeyecektir. Fahri Kâinat olan Efendimiz(sav). Başka bir ifadeyle mirac esnasındaki her lahzada ve tüm muamelatta kâmiline ölçüyü sergilemeye vesile bu kudrettir. Ondan sonra da "Kahtani" gelir.”823 Nazım-ı Kıbrısî’nin bu hadis hakkındaki düşünceleri ve genel tasavvuf anlayışındaki yeri. Münacat. Peygamber(sav). Hz. 158 . s. onda istikbale bakan gözler vardır. Kimde nübüvvet kuvveti varsa. 823 Gümüşhanevî. 5. 48. Allah(cc)’ı en iyi tanıyan kul olmuştur. Alelade bir insan olacak olsa. Peygamber(sav)’in Sırrı başlığında tafsilatlı olarak incelediğimiz bu kudreti Şeyh Nazım şu ifadeler ile izah etmiştir: “Nebiler insanlara istikballerinden haber veren kimsedir. Cebâbireden sonra ise Ehli Beytimden bir kimse gelir de. Şeyh Nazım Efendi’ye göre. Hambel. 1400 sene öncesinden onun sözünün bize gelmesi mümkün olmazdı. ilahî kudrettir. bir kimse çıkmış. Peygamber(sav)’in mirac hadiselerinde ve sidre-i müntehada.umera. manevî yani. Nübüvvet kuvveti ile insanüstü bir kuvvete delalettir. Eğer O’nda insanüstü vasıflar bulunmamış olsa. bir milyar insanın tasdik etmesine imkân ve ihtimal olmazdı. Hz. Çünkü Fahr-i Kâinat(sav) bu ilim sayesinde. bir kimse yaşamış ve 1400 sene sonra bir milyar insanın tasdikini kazanmış olsun. Beni gönderen Zata kasem ederim ki. ss. bütün insanlığın medarı iftiharı. Allah’ın Nûru ve Hz. 92. 220-221. manevî kuvvetle insanların vicdanları üzerinde hüküm ve saltanatını devam ettirmektedir. 518.”824 Bununla birlikte Kıbrısî’ye göre nübüvvet ilmi.

benlikleri dönüştürücü ve nefisleri tezkiye edici yönüne delalet etmektedir. Allah(cc)’ı Peygamberimiz kadar bilen kimse yok…”825 Tüm bu ifadelerin genelinden anlaşıldığı üzere. elini uzatmış ve Fadale’nin göğsüne koyarak: ‘Allah’tan af dile’ demiştir. Hişam.” demiştir.insanın Allah(cc)’a. Peygamber(sav)’in kalbinden etrafındaki tüm beşerin kalbine dökülmesi ise. Umeyr. Peygamber(sav) ve Hz. Allah’ı zikretmekle meşgulüm’ diye cevap vermiştir. miraçtaki edebi de bu nurdan gelen ilimle bilmiştir. şeriki olmayan Hakikat-i Ahmediyye’den akseden bir nübüvvet nurudur. sır. Hz. Onun azamet. cesaret. Mekke’de dolaşırken Hz. Bu hasletlerin zıdları. Peygamber(sav)’i tanımlayamaz. merhamet. Allah’ın yarattıkları içinde bana ondan daha sevimli kimse kalmamıştı. velî anlayışıyla ilgili olduğu kadar. Abdülmelik b. Dolayısıyla nebî olmasının yanı sıra sıdk. Peygamber(sav) bu nurdan gelen ilimle gelecekten haber verdiği gibi. Peygamber’in Sırrı: Kıbrısî’nin tasavvuf anlayışında yer alan “Allah’ın Nûru” anlayışı. “ne-be-ve” kökünden türetilmiş kelimenin lugavî manasıyla ele alınmış görünmektedir. d. Beyrut 1993. Fadale diyor ki: “Vallahi! O (sav) göğsümden elini kaldırdığı zaman. emin olan Hz. benlik dönüşümüne bariz bir misal teşkil eder. s. manevî kudretine delalet eder. Onu da.1. Hz. latiflik. o nisbette taleb etmesidir. cömertlik. tasdik edilen bu üstün vasıfların ardındaki kaynak. Bkz. Peygamber gülümseyip. Bir ara iyice yaklaştığında elini belindeki bıçağa götürmek üzereyken Allah’ın Rasulü durup: ‘Sen Fadale misin?’ diye sormuştur. aynı zamanda Hz.826 Allah(cc)’ın Kendisini razı etmek için şefaat makâmını verdiği Fahr-i Kâinatın(sav) yüce yaratılışında. Peygamber’e (sav) suikast yapmak için yaklaşan Fadale b. peygamberî ahlakın tesir edici. onun vericiliğinin. Tasavvuf Sohbetleri. irşad edici. Hz. ‘Evet ben Fadaleyim’ diyen Fadalenin yüzüne imalı bir şekilde bakıp: ‘Ne düşünüyosun Fadale?’ demiştir. tükenmezliğinin hakikatini bildiği zaman. hilim. doğruluk ve kanaat gibi hasletler vardır. 52. Hz. o zuhur edecektir. Peygamber’e yaklaşmaya çalışmıştır. 159 . Bu kuvvet Hz. misâk. bilhassa yalan. Peygamber(sav)’in. Peygamber(sav)’in 825 826 Kıbrısî. Muhammed(sav). Fadale ‘Hiçbir şey düşünmüyorum. suikast yapmak amacıyla Hz. var olanın hakikatini bildiği derecede ister. gelecekten bir haber verdiyse. Bu. Şeyh Nazım Efendi için nübüvvet anlayışı. Siretu’nNebeviyye. Hz. Peygamber(sav)’in hal ve davranışlarında gözlemlenip. kudret ve sonsuzluğuna bakarak. Allah’ın Nuru ve Hz. Kalbi kin ve öfkeyle dolu olan Fadale.

Peygamber(sav)’in sırrı konusu. Hz.831 Şeyh Nazım Efendi’nin anlayışına göre sır. Hz Muhammed(sav)’in bir benzeri olmadığını bildiren Nazım Efendi. “la şerike lehu” diye ifade etmiştir. Daha önce de ifade edildiği gibi Hz. Hz. Tasavvuf Sohbetleri. Bu iki ayeti beraber ele alarak. 27. s. 28. kendisini gönderenin sözü ile elçi olabilir. 829 Kıbrısî.. Peygamber(sav)’in sırrı mevzuunda anahtar kavram konumunda yer alan bu anlayış. c. Tasavvuf Sohbetleri. a. Peygamber(sav)’in rasul oluşunu tekit için olduğunu beyan eden bir görüşe göre. önem arz etmektedir. resul ancak.827 Hz. manevî tecrübelerle de bilinebilirdir. Yani Hz. özgünlüğü açısından.829 Bu ayetler. ilâhî nûrların feyzi olan sırları. Kıbrısî tarafından. Muhammed Allah’ın Rasuludur… ”828 ayetlerini delil göstermiştir. Allah(cc) her kuluna. s. merhameti ve kendisine bahşedilen şefaat makâmı. Bu mevzudaki beyanların bütünü değerlendirildiğinde.830 Şeyh Nazım’ın bu ayetlere getirdiği işarî yorum. öncesindeki ve sonrasındaki ayetlerle birlikte. 830 Râzi. 27. Peygamber(sav)’in yüce ahlakı. Cenâb-ı Peygamber(sav)’in sırrınadır. ruhanî latifelerden bir latife olduğu için. tefsirlerde genellikle. Allah(cc)’ın şahitliğinin. O’na ait Ahmedî sırla ilgilidir ve bu sır sadece Allah(cc) tarafından bilineceği ile ilgilidir. ayetin nüzul sebebi olan Hudeybiye Antlaşması’nda yaşanan hadiselerle ilgili ele alınmıştır. Dolayısıyla. Cenâb -ı Hakk’ın tasdikine muhalif reddiyeler hiçbir mana ifade etmez. 831 Kıbrısî. Binâenaleyh bir hükümdar.g. “…Şahit olarak Allah yeter. s. Kıbrısî’ye göre Hakk Teâlâ’nın bu ayetteki tanıklığı. onların reddiyeleri hiçbir şey ifade etmez. onun elçi olduğunu kabul etmese bile. onlara bahşettiği istidad ve kabiliyet kadar vermiştir ancak 827 828 Kıbrısî. ss. dünyadakilerin tamamı. 160 . 107. Allah(cc)’ın nûru ile birlikte ele alınmış ve müstakil bir başlık hâsıl olmuştur. "Bu benim elçimdir" dediği zaman. onun benzeri olmadığına istinat edilmiştir. Mefâtihu’l-Gayb. 32-34.e. kul ile Allah(cc) arasında meydana gelen örtülü bir hal olarak anlaşılamaz olduğu kadar. Muhammed(sav)’in bir olduğu. Feth: 48/28-29.sırrı anlayışıyla da ilgilidir.

Peygamber(sav)’in şeriki yoktur anlayışı çıkmaktadır. Dolayısıyla Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde Hakikat-i Ahmediyye’ye dair zikredilen bilgiler dahi. birbirine şekil ve renk yönünden benzer. ne de bir Mürsel Peygamber yetişemez”835 hadisinin söz konusu sırr anlayışına temel olduğu kanaatindeyiz. Binaenaleyh bu anlayıştan. Diğer taraftan kendindeki bu sırları bilen mürşidler. Tirmizi. çeşit çeşit hurma ve ekinleri. tanımlamalar bir açıdan mahiyeti bilinemeyen nûru tanımlama çabasıdır.” Aliyyü’l-Karî. “Benim Allah ile aramda öyle özel bir vakit vardır ki Allah’tan başka hiçkimse beni ihata edemez. daha önce de ifade ettiğimiz gibi. tanıyabilirler. ne bir yakın Melek. s. 173. 835 Aclunî. 291-292. şerik olmanın bilmeye istinad edilmesidir diyebiliriz. Bkz. mahsûlleri. Ancak bu sırlar. Beyrut 1986. el-Esrâru’l-merfûa. Peygamber(sav) haricindeki diğer kullara gizlidir. Bu konuyu Nazım Efendi’nin sır anlayışıyla birlikte ele aldığımızda. s. bir Hakikat-i Ahmediyye vardır. “Benim Allah ile aramda öyle özel bir vakit vardır ki. bir şeyi bilmeden. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde. Sır. tat bakımından benzemez tarzda yaratıp yetiştiren hep O'dur. 834 En’âm: 06/141. o anda bana. Hz. Keşfu’l-Hafa. Muhammedî Nûr’dan aksetmektedir. Hz.bu sırrın kula yansıması Sırr-ı Ahmedî de denen. Yaratılış ve Varlık Nûru ile İlgili Kavramlar/Allah’ın Nûru. lahutî âlem ya da ehadiyyet âlemi (la ilahe illa’llah) olarak adlandırılan 832 833 Bu tezde bkz.833 Bu manada kullara ait sırların tamamına ortak. Çünkü bu sırların tamamı buradan inikâs eder. insanlar içinde benzer sırları görüp. o şeye ortak olamaz” önermesi üzerinden savunulmuş bir tezdir. sadece kul ile Rabbi arasında kalan örtülü sırrı da vardır sonucuna varılmıştır. Hakikat-ı Ahmediyye olarak da adlandırılan bu sırrın. Bu konuda “Asmalı-asmasız bağ ve bahçeleri.”834 ayeti yaratılıştaki söz konusu umumi ve hususi yönlere işaret etmektedir. Yaratılış ve Varlık Nûru ile İlgili Kavramlar/Sır. tanımlanan Hakikat-i Ahmediyye’nin sırrından evliyaya yansımalarından tecelli etmiştir. Bu ise.832 Bu düşüncelerden hareketle ulaşabileceğimiz mantıksal çıkarım. aslında her kulun ortağı olmayan ve sadece mahşer günü ortaya çıkacak sırlarının olduğu kadar. Şema’il. Başka bir ifadeyle “kişi. 161 .

Hz. Demirci. bütünsel bakış açısına ulaşabilmek açısından ehemmiyetlidir. Peygamber(sav)’in diğer Peygamberlere 836 837 www.com/021009-msh-oakland. hatta melekler. ss.837 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin tasavvuf anlayışındaki bazı konuların detaylarını ikmal edici açıklamaları. muhabbet ve marifetlerini bu sırrın yansımalarında bulmuşlardır.âlemde bulunduğu ifade edilmektedir. Abdullah et-Tüsterî (v. tüm peygamberlerin(as) manevi babası manasına gelen. bütün yaratıklar.sufilive. “Hakikat-i Muhammediyye” kavramıyla ifade edilmiştir. Tüm peygamberlerden de önce yaratılan bu nurdan dolayı Hz. Bu açıklamalara göre. kalem. Hakikat-i Muhammediyye. “la şerike lehu” anlayışının. Hz. tüm yaratılışlardan. “ebu’l-ervah” olarak da anılmıştır. kendisinden önceki Peygamberlerden(as) sonra gelmesine ve onları bu dünya gözüyle görmemesine rağmen onlara. Peygamber(sav). İbrahim b. her ne kadar sufilerin hususi olarak tecrübe ettikleri keşfî bilgilere dayansa da ana hatlarıyla. bu hakikatten ve bu hakikat için yaratılmıştır. Çünkü beşerin varlığı. Şeyh Nazım’ın halifeleri tarafından yapılmıştır. Görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. Ethem. kitap kavramlarıyla da ifade edilen bu anlayış. bu cevherden süregelen yansımalardır. ilk olarak Sehl b. sonraki evliyalar da. Sufyan es-Servî tarafından değinilmiş ve Muhyiddin İbn Arabî ve Abdülkerim Cili tarafından açıklanmıştır. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisindeki delilleri ve ontolojik izahları. 283/896) tarafından. tasavvuf ıstılahındaki umumî olan terminolojiye işaret etmektedir. hakikat-ı Âdem. Daha sonra Hallac-ı Mansur. esma ve sıfatların zuhurundan önce olduğu için hakikati bilinmeyen bir âlemdir. Bu âlem. akl-ı kül. Tarikat-ı Hakkâniyye’nin öğretilerini paylaşan diğer kaynaklarla birlikte ele almak.836 Bu mertebeler. Bu izahlara göre. Peygamber(sav) için savunduğu. Fahr-i Kâinattan(sav) önceki Peygamberler(as) de. Vahdaniyet âleminde vücûd bulan tüm kullara ait cevherin kaynağı Hakikat-i Ahmediyyedir. madde-i evvel. 179-180 162 . Nûru Muhammedi/Ahmedî. tüm sırlara kaynaklık yapan Muhammedî nurun şeriki yoktur. Dolayısıyla her kula ait sırrın diğerinden farklı olması hasebiyle tektir ancak. Hakikat-i Muhammedî/Ahmedi. Dolayısıyla Şeyh Nazım’ın Hz.

Peygamberi) kendine halil kıldı….841 Mutasavvıflar arasında benzer görüş.838 onun yaratılışındaki önceliğe delil olarak getirilmiştir. ”843 hadis-i şerifine istinaden Kuşeyrî. Peygamber(sav). farklı açılardan ele alınmış ve savunulmuştur. Müslim.com/video arşiv/msh-suhbat-092003-isra. İstanbul 2011. diğer Peygamberlere(as) bu hitap.com/msh-48-secretMiraj_2-102406.com/021009-msh-oakland. bakalım onların hâli nice olacak!” Nisâ: 4/41. peygamberler ve insanlar arasında bir sebebtir. Bu sebeb. Hz.sufilive. 841 www. 842 Cilî. Menâkıbu'l-Ensâr. Meselâ Abdülkerim-i Cilî (v.sufilive. Bu görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. Hz. Hz.840 Miracta Cebrail(as)’e verilmeyen Kur’ânî sırların Hz.: Cevher Caduk. onun aldığı vahiyle de ilgili görülür. 71. Peygamber(sav)’in nuru ise. Kitâbu’l-Mirâc.845 838 “Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni (Habibim) de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman. ben Rabbimden başkasını halil (dost) tutacak olsaydım. Bu görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. Hz. Peygamber(sav)’e verilmesi ve varlıklar içerisinde sadece Hz. Mesâcid. 41. Hakikat-i Ahmediyye üzerindendir. 265. Peygamber(sav)’den geldiğinden..sufilive. Ter. şeriki yoktur.sufilive. Peygamber(sav)’in beden gözüyle Rabbini ve 99 esmanın tecellilerini müşâhede etmesi “la şerike lehu” anlayışının dayanaklarıdır. 45. ontolojik yönüyle izah etmiştir. Ayrıca bkz. kendinde zahir olmuştur. Çünkü Fahr-i Kainat(sav)’a gönderilen vahiyler Allah Teâlânın direk zâtından olurken. 3. Peygamber(sav)’in şerikinin olmaması. 843 Buharî.ve ümmetlerine şahit olarak getirilmesi. Fezâilu’s-Sahâbe 2/2382. www. sırrında zahir olmuştur. 93. s. ss.839 Hâlidiyye-i Hakkâniyye içerisinde Hz. 840 www. 845 Kuşeyrî. Menâkıb. Harf Yay. s. Kitâbu’l-Mirâc. 163 . mutlaka Ebubekir’i halil edinirdim. 844 Kuşeyrî Abdülkerim.842 “Şayet. 839 www. 80. Musa(as)’ın nurları elinde. Fezâilu'l-Ashâb. zahir olmuştur. Hâlidiyye-i Hakkâniyye ile aynı ontolojik usulle izah edilen bu anlayışa göre Hz. görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. Yusuf(as)’un nurları zahirinde. Allah Arkadaşınızı (Hz. Allah(cc) ile melekler. Peygambe(sav)’e aittir. Tirmizî. Peygamber(sav)’in sırrında şerikin olmadığını savunmuştur.844 Sır mevzusunu nur ile birlikte ele alan Kuşeyrî’ye göre üç peygamberin nuru. Kemâlâtu’l-ilâhiyye. Allah(cc)’ın zatının mazharı olması hasebiyle. 3661. Diğer kullara mazhariyet. 832/1428) bu anlayışı.com/022009-msh-oakland-ca-jibril-was-given-what-the-ummah-could-take.

Demirli-A. Bununla birlikte eşya. yani varlıklar bazı insanlarda bil-kuvve. 832/1429)’nin. 849 Cilî Abdülkerim. yapabilecekleri bütün taatın faziletini terazinin bir kefesine koysalar. unutulmuş ilimleri.kâmil. s. s. şöyle ifade etmiştir: “Min evveli ilâ’l-ahirihi bütün enbiya ve bütün ümmetlerin kılacakları bütün namazlar. insan-ı kâmil sözüyle kastedilen Hz. kemâliyle taayyün eden başka bir şahıs zuhur etmemiştir849. 6. 851 Aynı eser.848 Bu dizelerin tasavvufî şerhi olabilecek bir anlayışı Abdülkerim el-Cîlî (v. diğer fertlerin bir nüshası olduğunu. Peygamber-i zişânın kıldığı iki rekât namaza yetişemez. birinde bulunan şeyin diğerinde de bulunduğunu belirtir. Peygamber(sav)’deki bir tecellisi olarak O’nu tüm insanlardan ayıran yönü Kıbrısî. Öğrenmekle bir ömre sığmayacağını ifade ettiği bu ilimin ihtiva ettiği manevi kuvvet. bel-hüve yakutetün beyne’lhacer” dizeleri üzerinden Peygamber Efendimizin(sav) beşeriyet yönü görülürken. Varlık âleminde Hz. bugünkü ilimleri ve kıyamete kadar bulunacak ilimleri ihtiva ettiğini söylemiştir. 850 Kıbrısî.: A.850 Başka bir ifadeyle Kıbrısî. Bu bakımdan bazıları kâmil. Çev. her insanın insan olmak yönüyle. İstanbul 1998. s. insan-ı kâmil tanımında görmekteyiz. Aynı eser. bazıları ekmeldir.851 Şeyh Nazım’ın bu anlayışına göre Hz. Muhammed(sav)’dir.”846 “Muhammedun beşerun ve leyse ke’l-beşer. Kendilerinde eşyanın bilfiil bulunduğu şahıslar peygamberler ve kâmil olan velîlerdir. Muhammed(sav) kadar. Bunlardaki kemâlde de farklılıklar vardır.: S. 164 . 848 Mevlitlerde takip edilen okumalar listesi. ss. bazılarında bil-fiil mevcuttur. 846 847 Kıbrısî. 51.847 Bu dizeler Şam’daki Hakkânî dergâhında yapılan mevlitlerde de zikredilmektedir. Kartal. Peygamber(sav). arşivimizde mevcuttur. Tasavvuf Sohbetleri. nebevî sırrı ihtiva eden nûru göz ardı edilmemiştir. Cîlî. 339-340. Haz. Nazım Efendi her bir Sünnet-i Seniyyenin. Eraydın -E.Bu sırrın Hz.Mecdi Tolun. bir hadisin işaret ettiği yola hakkıyla giren bir kişinin velayet makâmına ulaşacağını söylemiştir. Tasavvuf Sohbetleri. 27. 26. Sırr-ı Muhammedî’dendir. Bu tanımda. 256. s. manevi kudret ve tasarrufunu. el-İnsanü’l.

s. 853 Hucurat: 49/7.sufilive. İlim ve Marifet ile İlgili Kaynaklar/Velî-Evliya. Hucvirî.sufilive. Mirac Konusunda değinildiğimiz bu hadis. ”854 demiştir.one-breath-of-Holly-Prophet-saw. Ayrıca bkz. Bu izahlara göre Hakikat-ı Ahmediyye. Bazen Hz. ss. Hz. İbn Arabi.852 Hz. 64. Peygamber(sav) bu nûr ile ümmetinin ulemasını. Dolayısıyla onun hali Hz.2. Keşfu’l-Hafa. “Ve o gün her ümmetin içinden kendilerinin üzerlerine bir şahit göndereceğiz. 264. mülk) âleminde insanlık tarafını fazla açıklayarak davetini mükemmelleştirmiştir. Muhammed’den gelmiş olur. tıpkı Hz. 165 . Muhammed(sav)’den geldiği gibi… Hz. İstanbul 1991.”856 Benzer anlayışı İmâm-ı Rabbânî (v.devrin gavsu’l-azamı ve evliyaları üzerinden kullanmaktadır. halk (şehadet. Musa(as)’nın nurundan değil de Hz. Onların peygamberleri ise. 1. Muhammed(sav)’in ümmetinden olan veliler. görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. Peygamber’in fiziki doğumundan önce gelen peygamberlerin ümmetlerindeki velileri de aynı şekilde manevi miraslarını kendi peygamberlerinden alırlar. Muhammed’den alırlar. Miraç Sırları içerisinde ayrıca şerh edilmişt ir. Tafsilatı için Bkz. Musa(as)’nın halinin Hz. Müslümanlar diye adlandırdı. c. Tefsir. www. 854 Razi. Sufi Meditation. Binaenaleyh Hz. Peygamber(sav). Hz. Ayrıca bkz. 856 Kur’ânda Müslümanlar ve Hz. Peygamber size şahit olsun. s. insanların ilgisi ve istifadeleri kolaylaştı ve imanları.: Mahmut Kanık. 1034/1624). Peygamber(sav) ve ümmetinin evliyaları ile devam eden bu manevi tasarruf. görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. Nurlar Risalesi. Mefâtihu’l-gayb. benzer terminolojiyle ifade etmiş ve bu hadisin izahını şöyle yapmıştır: “Muhammed(sav) ümmetinin velileri arasında –ki bunlar tüm peygamberlerin(as) makâmlarının birleştiricileridir.855 Istılahta bu görüşü İbn Arabî. Peygamber(sav)’in insaniliği ve ruhaniliği ile izah etmiştir. Bu izaha göre Hz. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde “Bilin ki Rasulullah sizin içinizdedir… ”853 ayeti üzerinden tefsir edilir. o mirası Hz. Neysaburi.com/022509-msh-oakland-ca-levels-of-understanding-of-hadith.. Ayrıca seni (Ya Muhammed) de onların üzerine şahit olarak göndereceğiz. İsrailoğullarının peygamberleri gibi yüceltmiş ve “Ümmetimin âlimleri Ben-i İsrail’in Peygamberleri gibidir. İbn Arabî. 13. Çev. bu hadisin delilinde ayrıca belirtmiştir: “Allah bu Kur’ân’dan önceki kitaplarda da bu Kur’ân’da da sizi. 855 www. fakat o veli bu mirasa Hz. 8/302. Muhammed(sav)’in nurundan konar. Hz. Peygamber(sav)’i görerek 852 Bu tezde bkz. s. Peygamber(sav)’in bu yönünden dolayı. c. İnsan Yay. Peygamber için olan şu hitapları. Musa(as)’ya.” Nahl: 16/89. Mirahmadi. Hızır(as)’a ve balığın karnında Yunus(as)’a bilmediklerini öğreten nurdur.com/022609-msh-oakland-ca. Musa(as)’nın makâmına ve haline varis olan bir veli çıkabilir. Böylece Hz. siz de insanlara şahit olasınız diye…” Hacc: 22/78. 30-32. o manevî mirası ondan alma konusunda diğer peygamberlerle aynı şeyi ortaklaşa paylaşırlar.

c. Kötü amelleriniz için de istiğfar ederim. no: 209. Peygamber(sav) ölürse ümmet kalmaz. Hz. Rûhu’l Beyân. ss. bütün kâinatın hayatı odur. Peygamber(sav)’in ruhanî tarafı çoğaldı. Bütün kâinat onun yüzü suyu hürmetine vardır. Olan da onun hürmetine.”859 (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”860 ayetini bazı sufîler. Kıbrısî. Hz.857 Bu düşünceler zımnen Şeyh Nazım tarafından şöyle ifade edilmiştir: “Peygamberimiz(sav) Hayy’dır. Hakiki hayatla hayat sahibidir. bütün varlıklar için rahmettir.” 858 Muhammedî nuru tazammun eden bu ifadelerde. Komisyon. Ümmetlere hayat Peygamber sayesinde (yani). O Peygamber(sav) yalnız ümmetinin hayatı değil. Hz. 860 Enbiyâ: 21/107. Hz. 46. insanlara bağlılığı azaldı. bu ruhaniyettin yardımıyla dine yardım ettiler. s. Hz. Dolayısıyla O(sav)’nun varlık ve şuhûd âlemine göndermesi. Bu anlayış. Peygamber(sav)’in Hayy olmasıdır. Tasavvuf Sohbetleri. Feyzu’l-kadîr. ondan gelir. Peygamberdir(asv). Bir manada bu durum. 400-401. Ahmedî Nûr anlayışı ile tefsir etmişlerdir. Bunu böyle bilmeyen gafildir. Allah’ın ilk yarattığı şey olan bu nurun. Onlardan hayır olanlar için Allah’a hamd ederim. dine çağırma nuraniyeti değiştiğinden evliyâ.oldu. Peygamber(sav)’e kendisi için 857 858 İmâm-ı Rabbanî. olmayacaktı. olacak da onun hürmetinedir. O olmasa kâinat yok idi. 861 Bursevî. Bu anlayışın sufiler tarafından istinad edildiği hadis-i şerif Şeyh Nazım’ın eserlerinde karşılaşmasak da. bu öğretinin teşekkülünde şu hadis-i şerif meknuz olduğu şüphesizdir: “…Her Pazartesi ve Perşembe akşamları amelleriniz bana arz olunur. Mek. Hakikat-i Ahmediyye anlayışından neş’et etmektedir. İsâ(as) ve Mehdi(as) bu makâma gelerek dini kuvvetlendirecektir. Allah(cc)’ın bütün yaratılmışlara rahmetinin sebebidir. 3. Peygamber(sav)’in vefatından bin sene sonra. 166 . öne çıkan bir diğer anlayış. 615. 859 Münavî. s.861 Sufiler arasındaki bu anlayış. Mektubât. bir kısmından arştan yere kadar olan tüm mahlûkat yaratılmıştır. Varlığa can.

s.peygamberliğin ne zaman sabit olduğunun sorulduğu hadise istinat edilir. müşterek bir anlayışı temsil etmektedir. Peygamber-i Zişan giydirecektir… Onun için güzel isimlerinden birisi de Rasûl’dür… Ahiretin ilelebet rütbeleri de yine Efendimiz(sav) tarafından bütün evliyalara.e. 545/3609. 1. Buna göre Hz. tasavvuf ıstılahında oluşan. 167 . 866 Kıbrısî. Mekâsıd. Delâilu’n-nubuvve. ebedî ve mutlak saltanatın sahibi olan ‘la ilahe illallah’. s. rahmetini indirmiştir. 2. Menâkıb.”864 Bu anlayış. ne nebiyyü’l-mürsel. 2007. Peygamber(sav)’den şöyle rivayet edilmiştir: “Ben yaratılışta nebîlerin ilki. yaşadığı. 3. 865 Deylemî.”863 Şeyh Nazım Efendi. Ancak o saltanatın azametinden bir şua. Tirmizî.866 Bu rahmet. o ezelî. Efendimiz(sav)’in saltanatından seyrederiz… Aslında Efendimiz(sav)’e verilen saltanatı da idrak etmeye imkân yok.g. Salavatullahi ve Selamu aleyh’tir. Keşfu’l-hafa. Tasavvuf Sohbetleri.. salihlere verilir. sürekli iner. oturduğu. Hz. 832. c. Allah(cc). ne de melekü’l-mukarreb anlayacak değildir. O rütbeyi. İslamî naslar yer almaktadır. Huzurunda duran ‘Muhammedu’r-rasulu’llah’. peygamber olarak gönderilme yönünden sonuncusuyum. Hz. Sehavî. 42. Peygamberlerin(as) hayatlarında yaşadıkları mekânlara sürekli olarak 862 863 Yıldırım. 864 Kıbrısî. Herkes kendi derecesine göre o saltanattan bir rütbe giyecektir. yürüdüğü. Allah’ın Nûru ile alakalı olarak izah etmiş ve hususiyetini bildirmiştir. Ebu Hureyre(ra). 134. Ebu Nuaym. Bu anlayışa istinad edilen hadis-i şeriflerden birini. Aclunî. 4883. Tasavvuf Sohbetleri. 156. a. her ne kadar sufilerin hususi olarak tecrübe ettikleri keşfî bilgilere dayansa da ana hatlarıyla. c. Ancak tüm bu ilhama dayalı bilgilerin temelinde. Allah’ın(cc) indirmiş olduğu rahmet kesilmez. Peygamber(sav) şöyle cevap vermiştir: “Adem ruh ile cesed arasında iken.862 Bu suale Hz. 79. Habibu’llah’a zahir olur… Onun içindir ki. Firdevsu’l-ahbar. defnolunduğu her yere Hz. Peygamber(sav)’in doğduğu. s. ne veliyyü’l-kâmil. Biz Cenab-ı Halık’ın(cc) saltanatının azametini. c. şeriki olmayan Muhammedî Sırrı. s. Celle ve Alâ’dır.”865 Şeyh Nazım. mü’minlere. Peygamber(sav)’in manevî kuvvetini salt anat rumuzu ile izah etmiştir: “Cenab-ı Hakk’ın saltanatının azametini hiç kimse.

ss.70. Bu izaha göre Hz. Kelam-ı kadim ne demek? Ezeldeki Allah’ın şahadetidir o. Hakikat-i Ahmedî ise. “…Şahit olarak Allah yeter. yevmu’l-ezelden beri mevcuttur. Hz. bu. 40 yaşına geldi. bu şa’nın mebdei olan isimdir. Kıbrısî. Peygamber(sav)’in yevmu-l ezel’den beri peygamber olduğunu şu cümlelerle ifade etmiştir: “… O zaman yevmu-l ezeldir. ilgili başlıkta tafsilatlı bir şeki lde ele alınmıştır. bu nûr ezelîdir. Bir insanın hakikati. Bu nurun mahiyeti. Peygamber’in Nûrunun ebedî olmasıyla da alakalıdır. Kıbrısî. Peygamber(sav)’in de her insan gibi. onun ta’yyün-i vücubîsine denildiği gibi. Şeyh Nazım’a göre bu nurun kıyamete kadar bulunacak olması. Muhammedî Sırrın başka bir özelliğini Nazım Efendi. Bu isim Kâbenin hakikatidir. Hz. o kimsenin ta’ayyün-i imkanisi (âlem-i halktadır) olur. Hakikat-i Muhammedî. Tasavvuf Sohbetleri. Allah(cc)’ın bu ismi. Bu şahadeti ne zaman yaptı Allahu Azimu’ş-şan? Kelam-ı kadiminde yaptı. Ta’ayyün-i vücubî’nin zıllî görüntüsü. Ta’ayyün-i vücubî Allah(cc)’ın isimlerinden bir isimdir. Âlem-i halktaki rabbi olan ism-i ilâhisi Âlim şa’nıdır. Binaenaleyh. Yani. 168 . 79.inmeye devam etmektedir. O Peygamber(sav) dünkü peygamber değil… Evet. ıstılahtaki anlayışların paralelinde olmasına rağmen. Başka bir ifadeyle şeriki olmayan Muhammedî Nûr. 570 tarihinde doğdu. Âlim şa’nıdır. ta’ayyün-i vücubîdir (âlem-i emirdir). Hz. Peygamber(sav)’in ontolojik varlığı mevzuunda İmâm-ı Rabbânî (v. ta’ayyün-i imkanîsine de denir. âlem-i halk ile âlem-i emirden varolmuştur. bazı kavramlar ve bu kavramlar ile vardığı sonuçları itibariyle İbn Arabî’den ayrılmış ve terminoloji içerisindeki özgün yaklaşımını korumuştur. Âlim şa’nının üstünde (âlem-i emirde). Allah(cc)’ın bu tanıklığı yevmu’l-ezelde olmuştur. çocuklara elif-be okuttukları kitapların ilmidir. Meselâ hakikat-i Muhammedî ve/veya Ahmedî kavramlarıyla ifade edilen hakikat. peygamberlik verildi. 1034/1624)’nin izahatı. Muhammed Allah’ın Rasuludur… ”867 ayetini delil göstererek izah etmiştir. 867 868 Feth: 48/28-29. Allah yok şeye mi şahadet ediyor?”868 Hz. ona gelen feyz bu isimden gelir. o kimsenin rabbidir.

bir sünnete hakkıyla ittiba eden. bu üstünlüğü ihtiva eden manevî kudreti temsil etmektedir. Mek. o sünnet içerisindeki sırra ve nura gark olarak velayet makâmına çıkabilir. c. Keşfu’l-hafâ. Lisânu’l-Arab. İbn Arabî kavramlarına ve yaklaşımına daha yakın olduğu görülmektedir. tüm kâinata dirilik olmaktadır. millet. İmam-ı Rabbanî. Hz. Dolayısıyla Hz. Peygamber (sav) ve Ümmeti: Arapça “emm” kökünden türemiş bir isim olan ümmet kelimesinin çoğulu “ümem” dir. Mektubât. Yani Sırr-ı Muhammedî’den akseden bir kudretten dolayı. 288. talep etmek. Isfehanî. bazen de Hakikat-i Muhammedî dediği bu nura. hakikatte manevî bir üstünlüğün. başı çekmek. 27. Kıbrısî’nin vekilleri tarafından yapılan izahın. Yani Onun diri oluşu sadece ümmetine değil. topluluk. Hakkâniyye yayınlarında kullanılmasa da. Allah’ın Nûrunu kullara aksettiren bir ayna gibidir. şeriki olmayan Sırr-ı Muhammedî. s. Acluni. bir şeyi hedef almak. Aliyyu’l-Kâri.2. 1. 871 İbn Manzûr. ss. 164. c. diğer insanların ve peygamberlerin varlığına kaynak olduğu yönündeki. Hakikî hayatla hayat sahibidir. Çünkü O’nun nûru. niyet etmek. Komisyon. Binaenaleyh. Özetle Şeyh Nazım’a göre. Ancak. anlayış ile aynıdır. Cenâb-ı Allah’ın “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım”870 hitabı ise bu anlayışa temel teşkil ettiği şüphesizdir. dünya hayatındaki tecellileridir. Âdem(as) yaratılmadan önce bulunan peygamberlik bu idi. 22. Fevâidu’lmecmua. 385. no: 209. s. 2. s. Peygamber(sav). el-Müfredât. 2123. aynı zamanda Hayy’dır yani. Esrar. d.Hz. Dolayısıyla şeriki olmayan Hz. yönelmek. el-Hayy olan Allah’a ayna olmakta ve aynaya düşen Cemal-i Mutlak’ı kâinata aksettirmektedir. bir topluluğun önünde olmak. 326/1012. 869 870 din. Peygamber(sav)’in insan ve peygamber olarak varlığı. 216. öne geçmek. Hz. Hz.869 Bu izahda kullanılan kavramlar. Peygamber(sav)’in dünya hayatında öne çıkan tüm üstünlükler. 287. 169 .871 “Lügatlerde ümmet kelimesinin. Allah(cc) tanıklık etmektedir. Şevkani. Mu’cemu’l-Vasît. s. Kıbrısî’nin bazen Ahmedî Nûr. “Emm” kökü. Peygamber(sav)’in yaşadığı her hal ve davranış. Binaenaleyh. sevk ve idare etmek gibi anlamlara sahiptir.

23/44) “Her ümmet peygamberini cezalandırmaya azmetmişti” (Mü’min. “(Ey Ümmet -i Muhammed!) Siz. 1. 883 Tehanevî. Allah’a itaat üzere bulunan bir önder (ümmeten kâniten) idi” (Nahl. el-Müfredât. Hangi ümmete peygamberi geldiyse onlar onu yalancı saydılar. 170 . 1034/1624)’ye göre bir peygambere uyanların en üstünleri. zat-ı ilahînin tecellisi. aynı zaman diliminde yaşayan topluluk. rehber. c. (Allah onlara:) “Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan ümmetleri arasında (siz de) ateşe girin!” buyurur. 6/38) . Ne zaman (Cehennem’e) bir ümmet girse. kanatlarıyla uçan hiç bir kuş türü yoktur ki sizin gibi birer toplum (ümem) teşkil etmesinler” (En’âm.880 toplum içindeki iyiliğe çağıran kötülükleri engelleyen bir grup. kendi arasındaki tefrikaları gideren. canlı türlerinden bir grup. c. peygamber gönderilen toplum.872 Kur’ân’da ümmet kelimesi din. 878 “İşte böylece insanlığa şahitler olmanız. topluluk. 876 “Her ümmet (ümmetün) oraya girdikçe. 877 “Kendilerine azap göndermeyi belirli bir zamana kadar (ilâ ümmetin) ertelersek…” (Hûd. Bununla birlikte ümmetlerden hiçbiri. hayvan cinslerinden biri gibi anlamlara geldiği belirtilmektedir. yoldaşına lânet eder” (A’raf. iyilikleri yayıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun” (Âl-i İmrân. belirli bir gaye etrafında toplanan cemaat. önder. peygamberlere çok uydukları ve sevdikleri için. Mek. sonra (hepsi) ancak Rablerinin huzûrunda toplanacaklardır. nesil. en düşük peygamber derecesine yükselemez. 7/38) . 74. 881 “Sizden. ana. yalnız ümmet-i Muhammed(sav)’e olduğundan onlar. sizin gibi birer ümmet olmasınlar! (Biz) kitabda (Levh-i Mahfûz’da) hiçbir şeyi eksik bırakmadık. 13/30).” (Mü’minûn.881 bütün hayırlı halleri kendinde toplayan önder insan882 gibi anlamlara gelmektedir. Hakk’a yönelen. ss. No: 248-249. insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz” (Âl-i İmrân.874 kuşaklar. 216.883 İmâm-ı Rabbânî (v. 27. hayra çağıran. 879 “Sonra resullerimizi peş peşe gönderdik.873 sınıf. 2/143). 16/120). Mektubât. 875 “Seni de kendilerinden önce nice ümmetler (ümemun) geçmiş olan bir ümmete (fî ümmetin) gönderdik” (Ra’d.875 kavim. 11/8) . 874 “Yerde hareket eden hiç bir canlı. s. Ancak ümmetler içerisinde. Keşşâf.877 Müslüman toplum. “Biz babalarımızı bir dine bağlanmış bir yol üzere (alâ ümmetin) gördük” (Zuhruf. 21/92). 3/104). Mu’cemu’l-Vasît. En’âm: 6/38. Lisanu’l-Arab. ümmetlerin en hayırlıları oldular. s. 40/5) 880 Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş da yoktur ki. tür.876 zaman dilimi. Isfehanî. Resulün de size şahit olması için sizi mutedil bir ümmet kıldık” (Bakara. s. 43/22). bir dinin mensupları. Komisyon.878 inkârcı toplum.879 cin ve hayvan toplulukları. 1. 873 “İşte sizin bu dininiz/yolunuz bir tek dindir/yoldur (ümmeten vahide)” (Enbiyâ.884 872 İbn Manzûr. yol. yeni anlayış ve değerlere topluca vasıl eden ve toplum içindeki hastalıkları tedavi eden değerler etrafında toplanan Mü’min topluluğudur. Tasavvuf ıstılahında ümmet. kendi (din) kardeşine (yoldaşına) lâ‘net eder…” A’râf: 7/38 . 23. kemal sahibi olurlar. 882 “Gerçekten İbrahim. 3/110). 884 İmam-ı Rabbanî. yol.cemaat. peygamberlerden birinin kavmi.

891 Bahis konusu üstünlüğü bazı müfessirler. 888 “Şüphesiz Allah.Şeyh Nazım’a göre her ümmet. Tefsiru’l-munîr. Muhammed(sav)’e de Habibullah özelliğinin ve İsra’nın lütfedilmesi örnek vermişlerdir.” En’âm: 06/86. Hz. 9. c. Onları karada ve denizde taşıdık. Bu misale göre sofra. 892 Vehbe. peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Dâvûd'a da Zebûr'u verdik”890 ayetine istinaden bu üstünlüğün. hakkıyla bilendir. kendi peygamberinin kadri derecesinde ilahî divanda takdir olunacaktır. sizi yeryüzünde halifeler (oraya hâkim kimseler) yapan. Andolsun. Lâkin ihtilafa düştüler de onlardan bir kısmı iman. Musa’ya (Kelamullah) konuşma özelliği. Zuhayli. Her birini âlemlere üstün kılmıştık. c. çok bağışlayandır. Tasavvuf Sohbetleri.885 Kur’ân-ı Kerimde. onların. ss. Meryem'in oğlu Îsâ'ya da o açık belgeleri. cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki O. Hz. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Allah onlardan bazısına hitap buyurdu. Şayet Allah dileseydi onlar birbirleri ile savaşmazlardı. her şeyi hakkıyla işitendir. 3009. mûcizeleri verdik ve onu Rûhul-Kudüs ile destekledik. İsâ(as)’ya indirilen sofrayı vermiştir. lâkin şu var ki Allah dilediği her şeyi yapar. s. size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Davud’a indirilen Zebur olduğu yönünde görüşler vardır. Çünkü İsâ(as). 891 Vehbi. Eğer Allah dileseydi. İbrahim’e (Halilullah) dostluk özelliği. Şüphesiz Rabbin. İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı.” Âl-i İmrân: 03/33-34. Risale Yayınları. Dolayısıyla ümmet-i Muhammed’in sair ümmetlere olacak üstünlüğü. kendilerine açık delillerin gelmesine rağmen. Tasavvuf Sohbetleri. “İsmail'i. 887 “O. 890 İsrâ: 17/55. Âdem'i. s. Hz. biz insanoğlunu şerefli kıldık. çok merhamet edendir. bir kısmı ise inkâr ett i. 8. Nûh'u.” Bakarâ: 2/253. Elyasa'ı.” En’âm: 06/165 . Süleyman’a verilen saltanat ve mülk ile değil. Peygamber(sav)’i tevessül ederek istemiştir. Peygamber Efendimiz(sav) hürmetine indirilmiştir. Allah. “Andolsun. sofranın indirilmesi için yaptığı duada.887 Peygamberlerin diğer insanlardan üstün olduğu888 ve Peygamberlerin kendi aralarında birbirlerine üstünlüğü bildirilmiştir.886 insanlardan kimilerinin kimilerinden üstün olduğu. Hz. Yûnus'u ve Lût'u da doğru yola erdirmiştik. Hülasâtu’l-beyân. 893 Kıbrısî. 171 .889 “Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Peygamber(sav)’in diğer peygamberlere(as) üstünlüğü derecesinde olacaktır. 86-87. insanların yaratılan birçok mahlûktan daha üstün olduğu.892 Şeyh Nazım bu üstünlüğe misal olarak. 8.893 885 886 Kıbrısî. peşlerinden gelenler birbirleriyle savaşmazlardı. s. 8. Hz. bazısını birçok derecelerle yükseltti. 889 “İşte şimdiye kadar zikrettiğimiz resûllerden kimini kimine üstün kıldık.” İsrâ: 17/70 . Hz. Hz.

‘Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki.895 Sufiler. 2. ahir zaman ümmetidir. o iki asırda bulunan evliyadan daha yüksek olması. no: 209.com/video arşiv/MSH-47-secretsMiraj-1-102406. Peygamber’e verilen en gizli sırlar. Hicazî. Ancak ahir zamanda gelenler arasında bulunan birkaç evliyanın. Nazım Efendi bu durumu. Binaenaleyh. İsâ(as)’nın sofra indirilmesi için yaptığı duayı bildirmektedir. önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve Senden (gelen) bir mucize olsun. Hz. ashab-ı kirâm döneminde evliyâ sayısının çok olması ve bid’at sahiblerinin az olması.898 İmâm-ı Rabbânî (v. sofranın indirilmesine ve bu mucizenin illet ve sonuçlarına değinmişlerdir. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın’ dedi”894 ayeti. bu konuyu Mehdi(as) ve Mirac konularıyla ilgili izah etmiştir. 52. Şeyh Abdullah. Hz. Mehdi(as)’nin gelmesiyle açığa çıkacaktır. genellikle. bu sırların içinde zuhur ettiği toplum.896 Bu manada Şeyh Nazım’ın. ahir zamandaki ümmetin. Mek. bu anlayışın temel taşıdır. 897 Kıbrısî. bu dua hususunda ifade ettikleri. onları ümmetin en faziletlisi yapar. c.sufilive. bu duadaki “Allahumme” adıyla Allah(cc)’ın bütün isimlerine tevessül ederek. Bu görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. Furkan Tefsiri. 129-131. Bu ayetlerle ilgili izahlarda müfessirler. duanın yapıldığına değinmişlerdir.899 894 895 Mâide: 5/114. c. 172 .897 Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî de. ümmet-i Muhammed(sav)’in en faziletlisi olacağını ifade etmiştir. 185-186.“Meryem oğlu İsa.. Muhammed(sav) ümmeti içerisinde ise en kıymetli olanlar. 1034/1624) benzer görüşü. a. Mektubât. ss. Şeyh Nazım’a göre. 898 www. ümmetin en faziletlisi olacaktır. Buna göre. Bu izaha göre miracta Hz. bu anlayışa kapı aralar.e. Bizi rızıklandır. sütün en üstünde bulunan kaymağına benzetmiştir. Mehdi. 899 İmam-ı Rabbanî. s. ashab-ı kiram ve tabiin ile mukayese ederek savunmuştur. ss. 896 Bursevî.g. 5. silsiledeki meşayıhın manevî tecrübelerinden edindikleri bir keşfî bilgi olabilir. Rûhu’l-beyân. havariler tarafından yapılan bu talebe.

Kamûsu’l-muhît. anaya-babaya. Bu ayet Âdemoğulları ile Allah(cc) arasındaki ahdi anlatmaktadır. Cürcanî. Hz. doğru sözlü olduğu derecede (sıdk). ümmet-i Muhammed(sav)’in imanlı olarak can verip vermeyecekleri. Lisânu’l-Arab. Peygamber Efendimizin(sav) manevî kuvvetiyle ilgili ele alınmıştır. Firuzebadî. Isfehanî. Hz. elMüfredat.902 Nazım Efendi.” El -Arâf: 7/172. 173 . beşerin en güveniliri olan Emin vasıflı Hz. Farklı bir ifadeyle kişi. 902 “Rabbin Âdemoğullarından. el-Müfredat. 16. ‘Bizim bandan haberimiz yoktu’ demeyesiniz. “Biz İsrâîloğullarından şöyle söz almıştık: Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Peygamber’in bu sıfatlarının tamamı. “Ben sizin Rabbiniz değil miyim” sualine “bela” diyen903 her bir Ümmet-i Muhammed’in. Muhammed(sav). s.. kıymetli eşyalarını O’na emanet ettikleri bilinmektedir.d.904 Peygamberlerdeki üstün ahlakı değerlendirecek olursak. bu emaneti aldığı gibi teslim edecektir. îsârı ve hilmi gerektirir. Ta’rifat.3. müşriklerin dahi nübüvvetten sonra. 523. yalandan uzaktır. doğru ve güvenilir olduğu için halk içinde “Muhammedu’l-Emin” lakabıyla bilinmiştir. Hz. s. yoksullara iyilik edeceksiniz. yakınlara. 901 “. ahd. kanaati. yetimlere. s. Isfehanî. 340. unların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu: Ben sizin rabbiniz değil miyim? ‘Elbette öyle!’ dediler. Peygamber ve Misâk: Misâk kelimesi lugatta. mert. emindir. cömertliği. Bencillik yerine diğergamlığa işaret eden bu sıfatlar. Allah hakkında. Bu vasıflardan bir tanesinin eksikliği. Peygamber(sav). akd ve and anlamlarına gelmektedir. 903 A’râf: 7/172. tavır ve davranış olarak 900 İbn Manzûr. O’nun bu sıfatından dolayı. 928.900 Kur’ân-ı Kerim’de bu manalarla meal edilen ayetler olduğu gibi. Peygamber Efendimize(sav) imanlı olarak teslim edildiği şeklinde yorumlamıştır. s.15. gerçekten başkasını söylememeleri hususunda kendilerinden Kitâb mîsâkı alınmamış mıydı” A’raf: 07/169. c. nübüvvetten önce dahi sözünde duran.. Kıbrısî. beraberinde merhameti. Mea’l-Enbiyâ. güvenilirdir yani. Yani üstün vasıflardan biri diğerinden bağımsız değildir. anlaşma. duyular âleminde his. o vasfın zıddı olan ahlakın varlığını zaruri kılar.. Yalandan uzak olduğu nisbette ise. 301. s. 904 Tabbarâ. bunların hepsinin bir arada olması mantıkî bir gerekliliktir. 523.901 terim manasının dayandırıldığı özel bir manaya delalet eden ayet de vardır. Bu yoruma göre. s. Böyle yaptık ki kıyamet gününde.” Bakara: 2/83.

misak kavramının mükâşefe ilmine dayandığını ve bu kavramın. 71. ss. çeşitli itikadî ve ameli mezheplerle tarikatlar tarafından farklı telakki edilmiştir. ıstılahtaki anlayışı te’kid ederken. şeytanın eline ümmetini mi bırakacak? Haşa. Tasavvuf Sohbetleri. 174 . bireysel mükaşefelerden doğan yeni manalar ekler mahiyettedir. bu sistemin teşekkülünde yer alan nascılık (selefiye). Tasavvuf. 144-147. Muhammed(sav)’de bulunan üstün ahlakın. s. delillerle anlatılmasının zor olmadığını şöyle ifade etmiştir: “Elestu bi Rabbikum. ‘Günahsız veriyorum. İslam Düşüncesinin Yapısı (Selef. Kelam. ahd-i misak gününde. Gayb âlemi. İslam. o meydanda onlara hitap ettiğinde. Daha sen yavrusun. İstanbul 1979.. temiz alacağım… Sen eminsin’ dedi Allah’ın eminliğine şehadet ettiği zat. İslam dairesinin içinde kalan daha küçük daireler gibi. Peygamberimizin(sav) ümmetini teslim etti. temiz veriyorum. İslamî düşünce sistemin teşekkülünde bu alt sistemlerin her biri. Peygamber(sav)’in manevî kudretine de esas teşkil eder. özellikle “emin” sıfatının duyular âleminde müşâhede edilmesinden önce.gözlemlenmiş davranışlardır. sümme kella! İşte onun için bu söylediğimiz kelamı sen çok büyük görme.e. Kıbrısî tarafından getirilen bu yorum. yaratılışla ilgili ontolojik yönlerinin yanı sıra mahşerde zuhur edecek yönleri. Peygamber(sav)’in “elEmin” sıfatına. Hakikat-i Ahmediyye ile ilgili olan bu anlayış. bir kısmı ıstılaha. Kıbrısî’ye göre. a.g. daha çok büyükleri var.”907 905 Uludağ. sınırları ve çerçevesi çok geniş olan bir inanç. 906 Uludağ. 907 Kıbrısî. ıstılaha bir katkı mahiyetindedir. bu sıfatların. zamana ve savunduğu öğretiye göre hakikati arz etmiş ve genel sistem içerisinde adeta fikrî düzeyde. bir tür ekolojik denge oluşturmuştur.. sırdır. mana âleminde halk edilmiş asılları vardır. Felsefe). Hz. yutamıyorsun diye vermeyiz onları. ss. bu tür gaybî konular. Süleyman. 263-264. Hz. bizim zerrelerimizi Cenâb-ı Allah halk edip.905 Bunlardan hiçbiri tek başına İslam’ı temsil etmez ancak. Hz. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. akılcılık (kelamiye) ve ilhamcılık (sufîye) içerisinde en fazla sufîlerin değindiği bir mevzudur.906 Bu anlayış üzerine Şeyh Nazım tarafından getirilen işarî yorumların bir kısmı. İslam âlimleri için gaybtır yani. fikir ve hareket sistemi olmasından dolayı. Dergah Yay.

bu tasarrufuyla. Hz. Yani Şeyh Nazım. Nazım Efendi Hz. O’nun “Emin” sıfatının nişanesi olacaktır. Peygamber(sav) tek bir ümmetinin dahi cehenneme girmesine râzı değildir. Peygamber(sav). Bununla birlikte bu anlayış. 43. İmâm-ı Gazalî. Aynı eser. keşfî bir yapı içerisinde görülmektedir. 81. anne kalbi. Yani O(sav)’nun şerikinin olmaması. Bu son yedi nefesin her birine çok uzun zamanların sığabileceğini belirten Kıbrısî. Kıbrısî’ye göre Efendimizin(sav) orada hazır bulunma sebebi.909 Bu mevzu tasavvuf ıstılahında son nefes. o bir çocukla meşgul olacaktır. Bu bilgi. Peygamber(sav)’in bu merhametini. husn’u-hatime veya su-i hatime kavramlarıyla ilgilidir.Nazım Efendi’nin Peygamber(sav) anlayışı içinde önemli yer tutan bu anlayışa göre. Allah(cc). bu aşamayı “imanın ikmali” olarak tanımlamaktadır. Bu fikir mevcut naslarda. Peygamber(sav)’in tasarrufunun mahiyeti önemlilik arz etmektedir. genel olarak ele alınan Hz. Peygamber(sav)’in ümmetini Allah(cc)’a Mü’min olarak iade etmesi. Tasavvuf Sohbetleri. 175 . ruhunu teslim etmek üzere olan mü’mini Hz. Peygamber(sav)’e ümmetini Mü’min olarak teslim etmiştir. Buna göre Kutbu’l-Mutasarrıf. ümmetini son yedi nefes kala. 52. Peygamber(sav)’e teslim eder. zamanın Kutbu’l Mutasarrıfını destekler. hayy olması bu anlayışın diğer cüzleridir. bu konuda kalbî bilgiye dayalı olan. iman telkin ederek kulun ahdini almaktır. Peygamber(sav) anlayışının bir cüz’üdür. sekeratu’l-mevt.908 Bu merhametin bir tecellisi olarak. 69. yüce ahlak ve merhamet sahibi Hz. Bu misale göre. Kur’ân ve hadis literatüründe bulunmamaktadır. ss. insanın can çekişmesi esnasında gördüklerini. rahmet ve emanet anlayışlarıyla izah edilen düşünceye işarî olarak istinad edildiği görülmektedir. annenin evlatlarına duyduğu sevgiye benzetmiştir. annenin kırık evladından otuz dokuzu evde olup bir tanesi hapiste olsa. Çünkü Hz. Hz. (can çekişme esnasında) 908 909 Kıbrısî. Şeyh Nazım’a göre Hz. 80. Şeyh Nazım’ın ifadelerinde görülen bu mana şu şekilde izah edilebilir. Hz. “Hesaba katmadıkları birçok şey. âlemlerin Rabbi olan Allah(ac)’ın huzuruna teslim eder. Peygamber(sav). ss.

912 Kıbrısî. 913 Aynı eser. yine Kur’ân ve hadis ilimlerine dayanan anlayışların mukayesesi yoluyla doğruladığını görmekteyiz. Tüm Peygamberlerin iblise karşı böyle bir vazifesi 910 911 Zümer: 39/47. Gazalî.911 Hz. Gazalî’ye göre arş. 81. tasavvuf ıstılahı içerisinde bir yönden ifade edilmiş olabileceği gibi. 176 . 4. Şeytanın mü’minlerin imanlarını almak için harcamakta olduğu kuvvetten her daim üstündür. Şeyh Nazım’ın öğretilerindeki özgün yönleri teşkil etmektedir. s. Bu izaha göre kulun. İhyâ. keşfiyât ile ledünnî yorum ve bilgi olarak ortaya çıkmaktadır. İnsan ne hal üzereyse. Yani nasların yüzeysel anlam katmanlarında görülmeyen deruni mana açılımları. Peygamber(sav)’in dünya hayatında tasdik edilmiş sıfatlarının. çocuklara elif-be okuttukları kitapların ilmi değildir”913 şeklinde ifade etmektedir. bu düşüncelerin İslamî ilimler içerisindeki dayanaklarıyla ortaya koymaya çalışıyoruz. s. bu iddiasını. Farklı bir ifadeyle Hz. Hz. Hz. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. gördüğü hevâları ya da zikrullahı tekrar edecektir. bu öğretilerin bir kısmı. c. bunlar Şeyhlerimizden öğrendiğimiz ledunnî ilimlerdendir”912 ya da “bu. Kıbrısî. ortaya konacaktır”910 ayetine istinaden izah etmiştir.Allah tarafından. Şeyh Nazım’ın bu mevzudaki doğrulama usulü.Velî-Evliya. 321-327. 914 Bkz. Ancak Şeyh Nazım. ss. ölüm sarhoşluğu esnasında gördükleri şeyler. bir ömür boyunca kalbinde yer etmiş sevgiler olacak ve dili. Tasavvuf Sohbetleri. bu tür özgün yönleri: “Bu söylediklerimiz. manevî tasarrufuyla ilgili izahları. 79. Bu manada Kıbrısî. Peygamberin(sav) bu vazifeyi ifa etmek için sarf ettiği kuvvet. kitaplarda bulunmaz. nur gibi parlayan bir cevherdir. Ölüm anında arştaki sureti kendine keşfolunur ve çok kimseler kendilerini isyan üzere görür. Nazım Efendi’nin bu konudaki ifadelerine göre iblis. Daha önce de ifade edildiği gibi. Peygamber(sav)’e her zaman mağlup olacaktır. Peygamber Efendimize(sav) ve şeytana verilen kuvvetin mukayesesi şeklindedir. “Velî senetsiz söz söylemez. onun sözünün senedi Kur’ân-ı Kerîm ve Hadis-i Şeriflerdir”914 ifadesini de göz ardı etmeden. bir kısmı da Tarikat-ı Hakkâniyye silsilesindeki meşayıhın manevî tecrübeleriyle edindikleri keşfi bilgiye de dayanmaktadır. o hali arşta sûretlenir.

Hepsi mağluptur. c. Hz. “Kur’an okunduğu zaman. Peygambere(sav) yapılsa da. Araya İblis mi girecek? İblis. Ümmetini çaldırdı zannetme. ben sadece sizi davet ettim. 10. göre şeytan Mü’min ya da kâfir. ss. s. yuvada yavrularını öyle gözetir ki. Âdem’in şeytana olan üstünlüğü konusunda gösterilen delil ve yorumlarla da ortaya konmuştur. şeytanın davet etme ve süslü gösterme anlamında bir gücü vardır. Hz. s. Peygamberin(sav)’in şeytana olan üstünlüğü ise. Ümmetini böyle gözetiyor. hiçbir insan üzerinde. ne iblisi? Bütün mahlûkatın sayısında bile olsa onlarda Peygamber(sav)’in karşısında galip gelecek kuvvet yoktur.919 Hz. şeytan şöyle diyecek. 67. 917 Vehbî. O. kovulmuş Şeytan’dan Allah’a sığın. Bu müjdeyi de al. Dolayısıyla bu ayetler. 43. “(Hesaplar görülüp) iş bitince. Hulasâtu’l-beyân.”915 Kıbrısî’nin ifade ettiği bu fikirler. siz de davetimi kabul ettiniz. 918 İbrahim: 14/22. 1137/1725). dağın eteğine bile insan veya vahşi hayvan bırakmaz yaklaşmaya. Peygamber(sav)’in elindedir. nasların derin anlam katmanlarında bir hakikat olarak meknûzdur. Ancak kâfirler üzerinde. Kendinizi kınayın… ”918 Bu iki ayeti beraber ele alan Bursevî’ye (v. 919 Bursevî. ona dost olanlara (Şeyâtine’l-ins veya Evliyâu’şşeytan) olacağı yönünde tefsir edilir. En edna peygamberin sıfatını böyle bil.”916 Bu ayetteki hitap. ancak onu dost ve koruyucu edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.. iman edip Rablerine tevekkül edenler üzerinde gücü ve etkisi yoktur.917 Bu konu ile alakalı başka bir ayet şöyledir. Beni kınamayın. 2895-2896. Hz.olduğunu ve kendi nübüvvet kuvvetleri nisbetinde ümmetlerini savunduğunu şu ifadelerle beyan etmiştir: “Peygamber(sav)’in temsili nedir? Dağ başında bir arslan olsa. c. Mesela bu konuyla alakalı bazı ayetler oldukça vazihtir. Rûhu’l-beyân. Şeytan’ın tasallutunun ancak ona itaat edip. Kaçanlar da bir yere kaçamaz. Nahl: 16/98-100. Onun gücü ve etkisi. muradın ümmet-i Muhammed(sav) olduğu görüşü yaygındır. Tasavvuf Sohbetleri. elestü bi-rabbikum kalu bela’dan teslim etmiş olduğu ümmetleri gene öyle teslim alacaktır. Peygamber(sav)’e Allahu Zülcelâl.. Gerçekten onun. 7. 177 . 915 916 Kıbrısî. dağın başına adam bırakmayı. Peygamber(sav)’in şeytanın vesveselerinden mahfuz olmasına dayanarak. kahır ve galebe anlamında bir hâkimiyeti yoktur.

insanlar açısından. şeytana olan üstünlüğü. Bu şart. Hz. zahiri âlametlere bağlı olarak tahmin edilse de. Peygamber(sav)’in imanını son nefeste ikmal edeceği kişinin kim olacağı. Peygamber(sav)’e muhabbet duyan kişi olarak arz edilmiştir. 178 . Dolayısıyla Hz. 81. Bizim halimiz ona malumdur. dünya hayatında hiç kimsenin hayatını nasıl sonlandıracağının bilinmemesi. bir bakıma elest bezminde emanet edilen Müslümanları dünya hayatında teşhis etme metodu olmaktadır. Hz. zelil etmiştir. Peygamber(sav)’e duyulan sevgidir. hiçliğimiz sana malum. Kıbrısî’ye göre bir de şarta bağlanmıştır. 923 Bkz. Peygamber(sav) muhabbetini aşıla ve korkma. sahip olduğu ilim. Mevcudiyeti ve kemmiyetinin ölçülmesi tam olarak mümkün olmayan muhabbetten dolayı.e. Peygamber(sav)’e atfedilen bu manevî vazife. Çünkü Hz.Mesela hikmet ve edeb sahibi olmayan şeytanın. 43. Peygamber(sav)’in. onu ucûb ve kibre iterek.922 Şeyh Nazım’a göre bu ayet. 89. Hz. Zaafımız. Peygamber(sav) sevgisine sahip olduğunun bilinmemesi açısından gizlidir. Kıbrısî bu hususu şöyle ifade etmiştir: “Evlatlarımıza Peygamber(sav) muhabbetini aşılayın. s. şeytanın insanlara telkin ettiği bâtıl düzene galip geleceği yönündedir. s. imtihan sırrı ifşa edilmemiştir diyebiliriz. 922 Kıbrısî. Ya Rabbi sen Kadir ve Muktedirsin. 88. meçhul 920 921 Kıbrısî. O aşı. Mehdi(as)’nin gelmesiyle. bâtıl zail oldu”921 ayetinin de bu üstünlüğe işaret ettiği söylenmiştir. bozulmaz. Cenâb-ı Allah(cc)’ın. Hak Dost 4. Müslümanların son nefesindeki imanı garantiler mahiyette olmasına rağmen.g. Farklı bir ifadeyle. Ya Rabbi! Sen bizi teyyid eyle”924 Şeyh Nazım’ın bu mevzudaki düşüncelerine ek olarak. Başka bir ifadeyle. Peygamber(sav) muhabbetini aşıla. Peygamberleriyle tebliğ ettiği hak düzenin.. kimin Hz. beyan ettiği Peygamber(sav) sevgisi. Diğer Konulara Tasavvufî Yaklaşımlar/Mehdi. a. Tasavvuf Sohbetleri.923 Hz. Âdem(as) ise zelleyi kendine atfederek bağışlanma dilemiştir. Peygamber(sav) tarafından son nefeste imanı ikmal edilecek Müslümanın nişanesi.920 Ayrıca “De ki: Hak geldi. İsrâ: 17/81. ss. zayıflığımız. 135. Hz. muhabbetin kimde olduğunun bilinmemesi kadar gizlidir. 924 Kıbrısî.

Peygamberine.929 Sonuç olarak Şeyh Nazım’a göre. Hz. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir içtenlikle selam verin. muhabbet noksanlığı yaşamaktadırlar. Kur’ân-ı Kerîm’deki birçok misallerinden bazılarıdır. maddî emanetler için olduğu kadar. Cenâb-ı Peygamber’in dünya hayatında sergilediği ve müşriklerin bile tasdik ettiği emin sıfatı. 925 “O. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin!”926 veya “İnsanlardan öyleleri vardır ki. Peygamber(sav)’in cemalini ve dolayısıyla Cemalu’llah’ı göremeyecektir. manevî emanetler için de geçerlidir. O sinelerin özünü. Peygamber(sav)’e olan muhabbetlerinin bir nişanesi olarak. 926 Nisâ: 04/136. 927 Bakarâ: 02/08.org/Makam-Mahmud-Al-Maqam-al-Mahmud-tr. Peygamber(sav)’in nûru ve nebevî tasarrufuyla da alakalıdır.olmaktadır. Allah(cc)’ın ve Meleklerinin salat ettiği Hz. 179 . Hz. söz konusu meçhul yönün. 929 www.” Ahzab: 33/56. kalbte olan tüm duygular için geçerlidir. gönüllerin ta künhünü de bilir. Peygamber(sav)’e ait yüce ahlakın. Özellikle tazim hususunda. yaratılışa müteallik manevî yönleri vardır ki bu yönler.925 Muhabbettin bilinmesi yönündeki bu meçhul durum. Allah’a ve ahiret gününe iman ettik derler. başta iman olmak üzere. mü’minlerin Hz. Cenab-ı Allah’ın Muhammedî Nûra. “Allah’ın Nûru ve Hz. yevmu’l-ezelde verdiği edep talimidir.” Teğâbün: 64/4 . Kıbrısî’ye göre. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur. Vahhabî düşüncenin yasaklamalarını sert dille eleştiren Kıbrısî’ye göre. kıyamette Hz. Dolayısıyla bu anlayışta olanlar. Hz. Peygamber(sav)’i928 tazim etme konusunda Vahabiler. Peygamber’in Sırrı” başlığında. 928 “Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygambere hep salat ederler. Manevî emanetlerin ne olduğu konusu ise.aspx. Hz. göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. inanmadıkları halde. Dolayısıyla “Ey iman edenler! Allah'a. tazimi ve sünnetlerine ittiba etmeyi göstermiştir.saltanat. Peygamber(sav)’e gösterilen hürmeti. Gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi de bilir. Hz. Çünkü kalblerin özünü Allah.”927 ayetleri. Peygamber(sav)’in emin sıfatına verilen işarî manaya dayanmaktadır. Peygamber(sav) ile misak anlayışı arasındaki ilgi. hakkıyla bilir.

s. oradan göğe mirac edip peygamberler ve melekler ile görüştüğü. merdiven. Hz. 74-75. çıkılacak yer. O(sav)’na özgü.”934 ayetinde bildirilen temâşâyı bazıları Fetih Sûresi’nde gelecek olan Mekke fethi rüyası. Firuzebadî. 180 . yukarı çıkma aleti. 329. 120. çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksaya götüren O zatın şanı ne yücedir! Bütün eksikliklerden uzaktır O! Gerçekten. Isfehanî. bazıları da Bedir’de müşriklerin ileri gelenlerinden her birinin yıkılacakları yerleri gösteren Bedir’le ilgili rüyadır. ss. 198. diye tefsir etmişlerdir. Kamûsu’l-muhît.”931 ayetiyle bildirilen yolculuk. 931 İsrâ: 17/1. 3. 934 İsrâ: 17/60.930 Kur’ân-ı Kerîm’de “Bir gece. her şeyi işiten. s. korkutuyoruz. Bu temâşânın ayette “rüya” olarak ifade edilmesinden dolayı Miracın uykuda meydana gelen bir rüya olduğunu zannedenler 930 İbn Manzûr. ism-i mekân olarak. Kitâbu’l-mirâc. 933 Kuşeyrî.932 Tasavvuf terminolojisinde bedensel olduğu kabul edilen bu yolculuk. âyeti ile ve Necm Sûresinin bazı âyetleri ile birlikte ele alınan miraç bahsi hakkında İslam uleması. 932 Mevdûdî.e. c. ss. muhtelif görüşler beyan etmişlerdir. Tefhîmu’l-Kur’ân. Biz onları. s. Hz. Lisânu’l-Arab. MİRAC: Mirac kelimesi Arapça olup “uruc” mastarından ism-i alet. fakat bu onlara ancak büyük bir taşkınlıktan başka bir sonuç vermiyor. 9. Peygamber’in Burak ile Kudüs’deki Beytu’l-Makdis’e vardığı. kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu Muhammedi. göğe çıkma.933 İsra Sûresi’nin 60. 70-71. c. şeref nişanesi olan bir yolculuktur. “… Sana açıkça gösterdiğimiz o temâşâyı ve Kur'ân'da lanet edilen ağacı da. el-Müfredat. Mescid-i Haramdan. Cenâb-ı Allah(cc) ile kab-ı kavseyn yakınlığına vardığı bir yolculuktur. Peygamber(sav) ve ümmetinin yakin kuvvetini ziyadeleştirdiği gibi. yalnız insanlara bir imtihan için yapmışızdır. Mi’râcu’n-nebî anlamlarına gelmektedir. her şeyi gören O’dur.

İbn Hişam. 1/148. Muteber kaynaklarda nakledilen hadis-i şeriflerde miraç hadisesi bir nevi hazırlık ile başlamıştır. Müslim. Sire. 940 Peygamberimiz(sav) Mescid-i Aksa’ya girdi. 939 Cebrail(as) Burak’a: ‘Ey Burak! Vallahi sana Allah’ın kulları içinde Muhammed’den(sav) daha hayırlı ve şerefli birisi binmemiştir’ dedi bkz. Tirmizi. Mirac hakkındaki genel kabul görmüş beyana göre Miractaki tüm temâşânın fiziksel bir görüş olduğu yönündedir. diğeri şarap olan iki bardak içecek getirild i. Tüm peygamberler buraya toplanmışlardı. mirac hadisesinin rüyada olmadığını. Sünen. 5. Büyük Kur’ân Tefsiri. Orada Hz. İsmail Hakkı Bursevî (v. tüm Peygamberlerin(as) toplandığı Mescid-i Aksa’ya Cebrail(as) ile varmıştır. Arslan Yayınları. 243-247. Peygamber(sav). Cebrail(as).olmuşsa da. Şerhu’l-akâid. 2/39. Peygamberimiz(sav) gelince hep birden ayağa kalkarak karşıladılar. bu görüşünü savunmuştur. 938 Buhârî. ss. Sonra Peygamberimizin(sav) kılınacak iki rekat namazda imam olmasını istediler. dolayısıyla rüya olması durumunda mucize olmayacağını ifade etmiştir. Menâkıb.10. ss. Bkz. kalbini çıkarması. c. Arslan. 38. 102. 5/301. zemzem suyuyla yıkayıp iman ve hikmetle doldurması ve göğsünü kapamasıdır. 1/91. “Bu şeref sana Allah’ın bir ikramıdır” diyerek öne çıkardı. tüm Peygamberlere imam olarak iki rekât namaz kıldırmıştır. sütü içtikten sonra Cebrail (as). s. Kureyş ehlinin rüyada yaşanan bir Mirac hadisesi için ayağa kalkmayacağı yönünde yürütülen bir mantıkî çıkarım ile Kıbrısî. Bu hazırlıkta Cebrail(as). 941 Orada Fahr-i Kâinat Efendimize (sav) biri süt. İstanbul. 1/221. 21-24. Nesai. Bu anlayışa göre abd yani kul. Peygamber(sav). alışılmadık şekilde yolculuklar yaşayabileceğini. uyku halinde herkesin semada ziyaretler yapabileceğini. 2/39. “Hoş geldiniz! Miracınızı tebrik ederiz!” dediler. 936 Kıbrısî. ruh ve bedenden müteşekkil cismin adıdır. Sünen.935 Miracın uyku halinde olduğunu savunan bazı âlimleri eleştiren Kıbrısî. Bursevî. Ayrıca Kıbrısî’nin bu tezinin istinad edildiği hadis kaynakları ziyadesiyle mevcuttur.936 Mutasavvıflar arasında bu görüş. Ruhu’l-Beyân. 935 Taftazanî. Peygamber Efendimizin(sav) göğsünü açıp. Peygamber(sav). Tasavvuf Sohbetleri.938 Sonra adımları gözün ulaştığı son nokta olan Burak939 adlı binek ile Hz. ayette geçen “abdihi” kelimesiyle de savunmuştur. c. İbn Hişam. 937 Bursevî. Ali. Seni fıtrata 181 . Sahih. “Sen fıtratı t ercih ettin ve isabet ettin. 1135/1725) tarafından da ifade edilmiştir. İçlerinde babası İbrahim(as) ve Mürsel Peygamberlerin olmasından dolayı utanan ve çekinen Peygamberi(sav) Hz. s. Sire.940 Kendisine yapılan ikramdan941 sonra Hz.937 Esasen ayette miracın Mekke-Kudüs arasının maddi oluşu kesindir. Hz.

1/79. Sidretü’lMünteha’nın her şeyin sonu olduğunu ve kendisinin geçemeyeceğini söylemiştir. 4/249. Peygamber(sav). 1. 4/249. Hâkim. Delâil. Tüm varlıkların sonu oraya dayanıyordu. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi‟l aliyyül azîm” zikrini ve tesbihini çok söylesinler. 1/92. 145. Cennetin fidanları bu kelimelerdir. suyu tatlı. sonra bir sahra (kaya) üzerine çıkarılmış ve göğe yükselen bir merdiven manasında olan miraca götürülmüştür. Oranın bekçisi olan melek ile Cebrail(as) arasında şöyle bir muhavere cereyan etti: “Sema kapısını aç!” “Kimsin?” “Ben Cebrail‟im. Bunun için sağa bakınca güler. Sidretu’l-Menteha’ya Cenneten getirilen Burak ile çıkarılmıştır. 2/469. Yahya(as) ve İsâ(as). Sahih. 141. Dünyada bunu söylerlerse. İbn Hacer. Peygamber buradan Refref ile “Kab-ı Kavseyn” makâmına ve hiçbir mahlûkun yaklaşamadığı ve yaklaşamayacağı makâm olan “Kurbiyet-i İlahî’ye yaklaşmıştır. Bkz. Sana ve ümmetine haram kılındı” dedi. Harun(as). Müstedrek.942 ikinci kat semada Hz. Oraya bol bol fidan dikmelerini söyle. Mecmau’z-zevâid. Peygamber(sav)’e asli suretiyle görünmüştür. dördüncü kat semada İdris(as) ve Azrail(as) ile görüşmüştür. 945 Buhârî. 944 Buhârî. 48/4. 8/204. Peygamberimiz(sav) öyle bir yere ulaştı ki orada “kaderi ve kazayı” yazan kalemin cızırtısını ve sesini işitti.946 yönlendiren Allah’a hamdolsun. 1/146–149. Sağına bakarak gülüyor.945 Cenâb-ı Allah burada ru’yetini nasib etmiştir. Bundan böyle şarap. yâ Cebrail! Hoş geldin yâ salih peygamber Muhammed!” diye karşıladı. s. Davud ve Süleyman(as) ile. Müsned. Mahlûkat içinde güzelliğini tasvir etmek imkânsız idi. Sağında ve solunda bir takım gölge gibi karartılar vardı. Müslim. Yakûb(as). Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin senden sonra azar ve yoldan çıkardı. cennette de bunun meyvelerini yerler” dedi.” “Yanında kimse var mı?” “Yanımda Muhammed(as) var. Bkz. soluna bakınca da ağlar” dedi. Onlara „Cennetin toprağı güzel. Âdem(as).Peygamber(sav) oradan ayrılmış. 946 Hambel. 182 .” Peygamberimiz(sav) sordu: “Cennete nasıl fidan dikilir?” İbrahim(as) buyurdu: “Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve la ilahe İllaallahu vallahü ekber. 4/209. Kitâbu’l-Enbiyâ.944 Sonra Cebrail(as) Cennetten Refref adında yeşil bir binek getirmiştir ve Hz. Buhârî. Sünen. 8/468. üçüncü kat semâda Hz. Sünen. Kitâbu’l-Enbiya. 942 Önce “Dünya” semasına varıldı. 74/1. Sağında ve solundaki karartılara gelince sağındakiler cennetlik olan çocuklarıdır. Orada bir adamı gördü. dalları ise tüm mükevvenâtı kuşatmıştı. Peygamberimiz(sav) birinci kat semada pek çok hikmetli işleri gördü ve pek çok acaib şeyleri temaşa etti. Hambel. Hz. 1/149. 1/129. Son olarak da şöyle dedi: “Ümmetine benden selam söyle. Müslim. 1/92. altıncı kat semada Hz. O da selamı “Hoş geldin ya salih peygamber.” “Kendisine gelsin diye izin verildi mi?” “Evet! İzin verild i” Bunun üzerine sema kapısı açıldı ve melek: “Hoş geldin. solundakiler ise cehennemi hak edenlerdir. İbrahim’i ziyaret etmiştir. Buhârî. soluna bakarak ağlıyordu. Tüm varlıkların sonu oraya dayanıyor ve o kaynaktan besleniyordu. arzı da düz ve geniştir‟ de. Musa(as) ile görüşmüş ve konuşmuştur. Beşinci kat semada Hz. 1/148. Müslim. 943 İbrahim(as) peygamberimize(sav) tavsiyelerde bulundu. Bu öyle bir ağaç şeklinde bir âlem idi ki kökleri arştan kaynaklanıyor.943 Buradan Hz. 5/510. Müsned. c. 5/387. Sahih. Buhârî. Buhârî. Sahih. Peygamberimiz(sav) Cebrail’in(as) ilamı ile ona selam verdi. Tirmizi. Cebrail(as) orada. Heysemî. Yusuf(as). Müslim. Bkz. salih oğlum!” dedi Peygamberimiz(sav) Cebrail’e(as) sordu: “Bu kimdir?” Cebrail(as): “Bu atan Âdem(as)’dir. Sahih. Beyhaki. Birinci kat semada Hz. Tirmizi. Bkz. Yedinci kat semada bulunan ve meleklerin kıblesi olan Beytu’l-Mamur’da Hz. 285. Fethu’l-bâri.

maddî değerleri ise zarurî ve sevimli telakki etmektedirler. senâlar. İstanbul 1989.952 Kıbrısî’ye göre miraçta. c. Ter. Hak Dost 4. üç paydır. s. yine şehadet ederim ki Muhammed. mülk.2. halka sadece müjdelemekle vazifelidir. 948 Bu nâkile göre Hz. Allah(cc)’ın sonsuz rahmet denizinden ümit kesmemektir. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar . Kıbrısî. Allah’ın Rasulü’dür. Peygamberler(ra) bu dengeyi. bu ağacın kâinatı. 208-210. Ter.947 Bunlardan tahricini bulamadığımız bir hadisi nakleden Kıbrısî. Kıbrısî’ye göre günümüz evliyası. ss.951 Hz. Cebrail(as). 9. Buna göre bu mesajlardan bir tanesi.: Bekir Karlığa. Sağlam Kitabevi. Tefsirû’l-Kur’âni’l-azîm. Meali: Bütün dualar.tr/arşiv/ses kaydı/edep.: M. Müslümanlara namazın oturuşlarında okunmasını tavsiye ettiği tahiyyat..953 Şeyh Nazım’a göre. Peygamber(sav)’in müşâhedelerine yönelik çok fazla hadis-i şerif vardır. Sahih-i Buharî Muhtasarı. 262.950 Kıbrısî’nin bu mevzudaki görüşünün tafsilatlı incelemesi. 146-147.949 Şeyh Nazım’ın bu görüşü. 949 Qubrusi. 183 . c. Mercy Oceans. ss. Peygamber(sav). ss. kuşun ümmet -i Muhammed(sav)’i gagasındaki çamurun ise ümmetin günahlarını temsil ettiğini söylemiştir. Envâru’l-Aşıkîn. Ankara 1984. Ahmed b. Ey Nebi! Selam. 950 www. Hz. Bkz. 951 Bu tezde bkz. 4602-4650. Peygamber(sav) arasında geçen muhadeseden bir paydır. dini değerlerler yaklaşılmayacak kadar korkutucu. Peygamber(sav)’in. havf-reca arasındaki dengeyi sağlamada evliyanın vazifesi hususundaki anlayışına da aksetmiştir. Ahmet Bican. TTK Yayımevi. Rahmi. Abdi’l-Latif. miracta Peygamber Efendimize(sav) tebliğ olunan ilim. Sad. azamet Allah’a mahsustur. Allah’ın rahmet ve bereketi Sen’in üzerine olsun. 261-280.Genel hatlarıyla özetlediğimiz miraç hadisesi içerisinde. “Mürşid” başlığında yapılmıştır. Çağrı Yay. c. 2. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. bir payın ümmetin havas olan sınıfına (evliyaların kalblerine) tebliğ için olduğunu ve bir payının da Peygamber Efendimize(sav) mahsus olduğunu 947 İbn Kesîr. miracında bir ağacın üzerinde bir kuş ve gagasında bir parça çamur görmüştür. Selam bizim üzerimize ve Allah’ın salih kulları üzerine de olsun. ss. İstanbul 1974.: Ahmed Naim. Bedrettin Çetiner.948 bu hadise göre de miracın mesajlarını tahlil etmiştir. arşivimizde mevcuttur. 953 Kıbrısî. 1986 yılında yapılan sohbetin ses kayıtları. Yazıcıoğlu.nakşibendi. cehennem ile korkutarak ve cennetle müjdeleyerek yapmıştır. Zira çağımız insanları. malî ve bedenî ibâdetler. Allah(cc) ile Hz. 952 Zebidî. Bu hadise tasavvuf edebiyatında da atıf vardır. bunlardan bir payın doğrudan ümmete tebliğ için.org.

ifade etmiştir. Kıbrısî’nin bu görüşüne.”956 Miractan ümmete tebliğ edilen ilimler hususunda İslam ulemasının ittifakıyla nakledilenler sabittir. Allah(cc)’ın saadet-i ebediyeye medâr olan cenneti müjdelemesidir. 957 Peygamber. ferman-ı ilahî olarak Bakara Sûresi ’nin son ayetlerini957 doğrudan Peygamberimize(sav) vahyetmesi bu tebliğden biridir. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet. dayanak olduğu şüphesizdir. Dön yine hafifletmesi için niyazda bulun!” deyince Hz. 959 Peygamberimiz(sav) mirac dönüşünde Hz. Tefsir. Diğeri Ümmet-i Muhammed(sav)’den şirk koşmadan iman üzere vefat edenlere. Bir daha geri dönemem” buyurdu. Nesai. 38. kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz. 1/138.958 Hz. 2/122. Hadis-i şerifte bu anlayış şöyle ifade edilmiştir: “…Rabbim beni öncekilerin ve sonrakilerin ilmine varis kıldı. s. Şifa. Bu nakiller. Şeyh Nazım’ın ifadesiyle.955 Hz. miracın bu sırrını anlamayanlar. Bir ilimde de beni muhayyer bıraktı. Musa(as): “Rabbine dön ve bunu hafifletmesini iste. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Kadı İyaz. Ben bu hususta çok sıkıntı çektim. 1/224. Onun kazandığı iyilik kendi yararına. b ir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. evliya sınıfından değildirler. Peygamber (sav): “Ben artık Rabbimden utanıyorum. Tasavvuf Sohbetleri. 956 Tirmizî. benim dışımda hiçbir beşerin taşımaya muktedir olamayacağı bir ilimdir. Mirac dönüşünde. Bir ilmi gizleme konusunda benden ahid aldı. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. 1/422. Musa(as) ile karşılaştı. Sahih. 5 vakte düşürümüştür. Allah(cc)’ın. Musa’nın tavsiyesi üzerine. Müminler de (iman ettiler). Aynı eser. Allah’a. Musa(as) “Ümmetin buna da güç yetiremez. 1/93. Bana muhtelif ilimler öğretti.959 954 955 Kıbrısî. 2-4. Peygamber(sav)’in sidretü’l-müntehayı anlattığı bir hadis-i şerif.954 Kıbrısî’ye göre velayet sırrı.’ Şöyle de dediler: ‘İşittik ve itaat ettik. geri dönerek Rabbine niyazda bulunmuş ve 50 vakit namazı. 1/147. Hambel. Müsned. Sonra kullarına kılmaları için 50 vakit namaz bir emir ve hediyedir.” dedi Peygamberimiz(sav) hafifletmesi için yüce Allah’a niyazda bulundu. s. Sahih. Sünen. doğrudan ümmete tebliğ için olan payı anlatmaktadır. bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Musa(as) sordu: “Yüce Allah size ne emretti?” Peygamberimiz(sav) buyurdu: “Elli vakit namazı emir buyurdu. Mesela.’ Allah. Diğer bir ilmi de. Zira ümmetin buna güç yetiremez. mirac esrarı kalbinde keşfolan kimsede olduğu için. Bkz. Her biri. 39. altıncı kat semâda görüştüğü Hz. Delâil. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Şifa. 1/142. 38. 5/393–39. Müslim. 1/157. Ta ki beş vakte kadar yüce Allah indirdi. Tirmizi. bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize. Peygamber(sav). (Şöyle diyerek dua ediniz): ‘Ey Rabbimiz! Unutur. 958 Müslim. ümmetimin avam ve havasına tebliğ etmemi emretti. Bakarâ: 2/285 -286. Rabbinden kendilerine indirilene iman ettiler. meleklerine. ümmeti ilgilendiren hususta. İman. kötülük de kendi zararınadır. Buhârî.” Hz. bizi bağışla. 184 . Beyhaki. Çünkü o. Sünen.

5. sadece hakikat ilmidir. Senin indinde olan ihsanınla bize muamele et. Miracta ümmetin havassı için bildirilen payı.‘Ne istersen daha ziyadesini vereceğim’ buyurur. s.962 960 961 Bursevî İsmail Hakkı. şeriat ilmidir. Futuhatû’l-Hakkaniyye. ameller iken Hak Teala’nın atiyyesinde gözetilen kriter. Farklı bir ifadeyle ümmetten her kulun küçük miracı olan namazında. 962 K. Senin ümmetin. Hz. Ondan ver Ya Rabbi!’ diye dua eder. Var mı başka?’ buyurduğunda Rasullullah(sav) Efendimiz ‘Ey ihsanında nihâyeti olmayan Rabbim! Sen bilirsin varacağım yere vardım’ der.960 Şeyh Nazım’ın bu görüşünü şeriat. daha yakındır. Allah(ac) ‘Ne istiyorsan ey Habib! Veriyorum. hepsi onlara verilecektir’ buyurur. İstanbul 1330. Peygamber(sav)’in önünde ucu. c. Benim kullarımdır. marifet ilmidir. Tasavvuf Sohbetleri. Kıbrısî. s. bucağı ve haddi olmayan öyle bir deniz açılır ki. Kıbrısî. 121. ümmetin bu ilimlerden aldıkları paylarının nasıl değişebileceği. 185 . Bu izaha göre Peygamber’in(sav) taleplerinde gözettiği kriter. niyetlerdir. mükâfat ve makâmlardır. Bak!’ der. Peygamberimizin(sav) ümmeti için istedikleri bir nokta gibi göründüğünde ‘Allah’ım! Beni göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsime bırakma. Bana. Rasullulah Efendimiz(sav) ümmeti için nübüvvet ilminin hakikatine göre hayırlı gördüğü her şeyi katıyla ve ziyadesiyle talep eder. Adnan. s. Buna göre Allah(cc). Tefsiru Ruhu’l-beyân. 54. ikinci ilim. bir makâm açar.”961 Abdullah-ı Dağıstanî’ye atfen yazılan bir eserde bu mukabele şerh edilmiştir. Musabaka. büyük miraçtan aldığı paylar vardır. Kıbrısî’nin görüşü Bursevî’nin tasnifi ile aynıdır. marifet ve hakikat ilimleri açısından düşündüğümüzde. makâm ve kabiliyetleri ile ilgili olduğu görülmektedir. onu gördüğü vakit Efendimize(sav) hayâ gelir. Hakk Teâla ‘Ey Habibim! Senin ümmetin. Bu tasnife göre birinci ilim. 70. senin ümmetin. Bu payların bir kısmı ise. Allah(cc)’ın miracta Peygamber Efendimize(sav) bir bâb açarak ikramda bulunması yönünde ifade etmiştir. marifet ve hakikat ilimlerine ait sırları ihtiva etmektedir. üçüncü ilim ise. Allah(ac) ‘Ey Habibim! Bu sonsuz deniz. Onlar için hazır olmuş.Miracta verilen paylar hususunda. benim kullarıma vereceğim rahmetler.

Cebrail’in(as) tavsiyelerine müracaat etmemiş olması bu husustaki bir dayanak olarak ele alınması durumunda. hatta daha fazla bile yazılır. son (vahyetti) fiilinin fâilinin kim olduğuna göre şu iki meal yapılır.“Bir iyilik yapana on misli verilir. 186 . Cebrail(as)’in. Şeyh Nazım’ın mirac mevzuundaki ifadelerine bakıldığında. Cebrail(as) olup ayet. Hz. Niyet eder ve yaparsa. Peygamber(sav)’in şanını yüceltmek ve ululamak 963 964 En’am: 6/160. Peygamber(sav) olup. Ya vahyedilen şeyin şan ve şerefinin yüceliğini göstermek için.”965 ayetinde geçen birinci (vahyetti) fiilin failinin kim olduğu hususunda şu iki izah yapılmıştır. orada (Allah yanında) (meleklere) itaat edilen ve güvenilir olandır. de. hiç kimseye haksızlık yapılmaz.”963 ayetinin tefsiri mahiyetindeki “Her kim ki iyi bir işi işlemeye niyet eder de onu yapmazsa. 965 Necm: 53/10. Kötü bir işe niyet edip. emîn bir zat olduğunun beyanı yatmış olur. Mananın böyle olması durumunda. Hz. Şeyh Abdullah’ın mirac hususundaki söz konusu keşfi yaklaşımının. niyetin ilahî takdirdeki değerini izhar etmesi açısından mühimdir. Miracın “kâbe kavseyn” kısmını anlatan Necm Sûresi’nin “Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Hz. hiçbir şeye hainlik etmeyen. ona tam bir iyilik olarak yazılır. Buharî. yapmayana tam bir hasene sevabı. Kıbrısî’nin Necm Sûresi’ndeki görüşü belirginleşmektedir. on mislinden yediyüz misline kadar. Allah Teâlâ’dır.” Tekvir: 81/21 . “Allah(cc) Cebrail(as)’e vahyetti” manasındadır. Buna göre. 31. Cebrail(as)’in her peygambere vahyettiği şeyi vahyetti şeklinde olur. Peygamber(sav)’in kendisine ve ümmetinin havasına verilen bilginin kâbe kavseyn’de verildiği görülmektedir. 966 Bu manayı destekleyen diğer ayetler şöyledir: “Onu Ruhul -Emîn indirdi” Şuarâ: 26/193 ve “O. "Allah Teâlâ Cebrail(as)’e vahyedeceğini vahyetti" anlaşılır ya da. Böyle olması halinde de. Binaenaleyh bu naslar. Bu kul. ayette geçen “abdihi” ifadesi ile ilgili olarak şu iki izah yapılır. bir kötülük ise ancak misli ile cezalandırılır. Peygamber(sav)’in.”964 hadis-i şerifi.966 Ayette geçen “abdihi” için yapılan ikinci izaha göre "kul". Birinci izaha göre bu vahyi yapan. senedleri mahiyetindedir. Rikak. niyet edip yapana ise bir günah olarak yazılır. yine vahyedenin Allah oluşuna göre. kendisine vahyedilen şeyler hususunda. Muhadesenin Cebrail(as) aracılıyla aktarılmamış olması ve Hz.

. birçok açıdan diğer esmadan ayrılan özelliklerine dikkat çekilmiştir. O’nun özel ismi olması bakımından diğer güzel isimlerinin delâlet ettiği 967 968 Râzi. Muhammed'e. Peygamber(sav)’in kendisi için olanı.”968 Allâh(cc)’ın isimleri ister ism-i fail. O ifadelere göre Allah(ac). Miracın bu yönüne Nazım Efendi. Allah(cc) doksan dokuz Esmaü’l Hünsası ile tecelli edip Zâtını tarif ettikten sonra İsm-i Âzam tecellisini açmıştır. Bir kimse Benim kullarımı. c. 2. hepsinde vasıf anlamı gözetildiğinden bunlara “sıfat” denir. Zatını bildirmek için Habibi’ni(sav) miraca davet etmiştir.967 Kıbrısî tarafından da savunulan bu ikinci görüşe göre Sidretü’lMünteha’da Cenâb-ı Allah ile Fahr-i Kâinat(sav) arasında geçen hususi mükâlemeyi bu ayet bildirmektedir. ayette bildirilen bu mükâlemeye atfen ifade edilmiş olması şüphesizdir. bunlar isim derecesine çıkmış kabul edilir.969 Bu esma içerisinde “Hu” ve “Rabb” ism-i şerifleri ayrıca ele alınmışsa da Allah ism-i şerifinin. Beni kullarıma böyle bildir. c. 1977 senesinde yaptığı bir sohbette değinmiştir. böylelikle göreceli olarak zatını tarif etmiştir. Bu durumda ayetin meali. Allâh bu sıfatlarla o derece mevsuftur ki.içindir. Allah Md. 288. Bu isim. Diğer taraftan vasfın medlulü ile muttasıf Zat’a delaletleri dikkate alındığında “Esma” denmektedir. Hadis olarak rivayet edilmeyen bu bilgiyi. Kıbrısî’ye göre Allah(cc). isterse masdardan menkul surette olsun. 81-82. ss. Tasavvuf Sohbetleri. 28. Benim hürmetimde bilmedikten sonra. Mefâtihu’l-gayb. ilâhî mevcudun en büyük ismi olup. İnsanlar çeşit çeşit (Mü’min-kâfir) olduğu halde bütün insanlara ‘Benim Kullarım’ dedi Allah(ac). Diğer doksan dokuz esmânın tecellisi İsm-i Âzam tecellisi içinde kaybolmuştur. Başka bir yönden bakıldığında. Yani. ss. ister sıfat-ı Müşebbihe olsun. 969 Toploğlu Bekir. ss. “Allah. vahyedeceğini vahyetti” şeklinde olur. ss. 91-101. Kıbrısî’ye göre üçe ayrılan ilimden havas ve Hz. 187 . Beni hakkıyla takdir etmekten uzaktır’ diyor. ‘Ey Habibim! Beni yine hakk-ı marifet ile bilmek istersen. Kıbrısî. Marifet ve Hikmet. Peygamber(sav)’e verilen pay olarak vasıflandırıldığı kanaatindeyiz. ledunnî ilim olarak tanımlamasından dolayı bu bilginin miracta ümmetin havaslarına ve Hz. Bu tariften sonrasını Kıbrısî şöyle ifade etmiştir: “Cenâb-ı Allah zatını 99 Esması ile miraç gecesinde bildirdikten sonra. 471-477. TDV İA. İbn Arabî.

Allah(cc)’ın İsm-i A’zam ismine tevessül ederek. söz konusu bilgide vurgulanan şey. bu isimle dua etmemiştir. tahtın getirilmesi için. Şüphesiz ben bunu yapabilecek güçteyim. 974 Bu konuda birçok örnek vardır ancak şu hadis -i şerif insana hizmetin önemini açıkça izhar etmektedir: “Allah Teâla kıyamet gününde ‘Ey kulum! Senden yiyecek istedim.972 İsm-i A’zam. Süleyman(as) ile ilgili kıssada bu isimle dua yapılmıştır. Kul. Berhiya. Yemen melikesinin tahtını n. İlahi kıskançlık (el-Gayret) bunların açıklanmasına direnir. sidre-i müntehâ’da. 88. Binaenaleyh Allah ehli olanlar. sen onu doyurmadın. s. bu esma içerisindeki İsm-i A’zam diye adlandırılan bir ismi bilmesine rağmen. Allah Teâla ‘Hatırlasana.bütün vasıfları içine alır. 99 esmanın müşâhede edilmiş olmasına yönelik nasların bulunmaması. 972 “Cinlerden bir ifrit. Hz. sen yerinden kalkmadan getiririm. insandır. Marifet ve Hikmet.971 Müfessirlerin çoğunun kanaatine göre. beni niçin doyurmadın?’ der. aynı zamanda kulların Rabblerini tanıması ve insanın ilahî dergâhtaki kıymetinin takdir edilmesidir. güvenilirim’ dedi Yanında kitaptan bir bilgi olan biri. ‘Ben onu (tahtı) sana. Cenâb-ı Hakkın bütün kemâl sıfatlarını. c. 973 Kurtubi. Ve tekrar. Şeyh Nazım’ın da ifadelerinde görüldüğü üzere mirac. İnsan-ı Kâmil. ss. (yaptığın hayrı) Benim katımda bulacaktın. 13. Peygamber(sav)’in Hz. Peygamber(sav). 974 970 971 Cilî. Kudüs’e göz açıp kapama süresinde getirilmesi. Hz. Allah(cc)’ın sıddık kullarından olan Âsaf b. Bu sebeple. eğer onu doyursaydın. ilâhî vasıflarını toplar ve onlara delâlet eder. onun şeyhlerinden naklettiği keşfi bilgi olduğu şüphesizdir. Ebu Bekir(ra) ve Hz. ‘Ey Âdemoğlu! 188 . Hz. bu sırları açığa vurmalarına izin yoktur. Bu açıdan bakıldığında. 182-190. dua yapmıştır. Bilmiyor musun. Bu ilimleri haiz Allah ehli ariflerin. ‘Ya Rabbi! Sen âlemlerin Rabbi olduğun halde ben Seni nasıl doyururum?’ diye sorar. ‘Ben onu Sana göz açıp kapayıncaya kadar getiririm’ dedi Onu (tahtı) yanında hemen hazır bulunca. duasıyla olmuştur. İbn Arabî. İslam’ın merkezindedir. Ali(ra) ile paylaştığı sırları içeren bu bilgi türü.970 İbn Arabî (v. (Onun ihtiyacını görüp sevindirmekle beni memnun etmiş olacaktın)’ diye cevap verir. Ahkami’l-Kur’ân. İbn Arabî’ye göre Hz. tasavvufta esasın değil. bu benim Rabbimin ihsan ve ikramındandır…” Neml: 27/39-40. 243-246. ss. Peygamber(sav) tarafından.973 Sidretü’l-Münteha’da Cenâb-ı Allah ile Fahr-i Kâinat(sav) arasında geçen hususi mükâleme mevzuunda Şeyh Nazım’ın ifadeleri. hakikat ilimlerindendir. 86. usulün muhteviyatındadır. 638/1240)’ye göre ilahî isimlere ait havassı bilmek. bazıları kelimelerden oluşan isimlerdir. Dolayısıyla Allah(cc)’ın yeryüzündeki halifesi olan insan. Allah(cc) ism-i şerifi. falan kulum senden yiyecek istedi. Bu isimlerden bazıları haflerden. söz konusu kanaatimizi desteklemektedir. bunları bilirler ve Allah(cc)’a rağmen kullanmazlar.

s. Hayatı Eserleri Fikri. Hâlbuki bu eve. Senden su istedim Bana su vermedin’ der. c. sûfilerin ziyadesiyle ifadeleri vardır. Mesela Bâyazid-i Bistâmî’ye göre insanlar. Eğer ona su verseydin bunu Benim indimde bulurdun’ der. 976 Mevlanâ. beşerde Allah nurunu göresin”976 Bu konuya şerh olabilecek mahiyetteki açıklamaları. b. doğruluk Kâbe’sinin. Abdullah-ı Dağıstanî’nin ifadelerinde görmekteyiz.977 Bu ifadeleri Şeyh Nazım’ın sır konusundaki anlayışıyla birlikte değerlendirmek. filan kulum senden su istedi. ilahî bir cevher taşıyan insana göstermezler. İlahi muhabbet ile ulaşılan sırrın alameti imandır. Ali(ra) ve Hz. www. ilahi muhabbetle olur.com. 671/1273) bu anlayışı şöyle ifade etmiştir: “Kâbe her ne kadar onun lütuf ve ihsan evidir ama benim vücudum da onun sır evi. kulun yaratılışında dercedilen kabiliyet ve esmadır. Cibril(as)’in dahi bilmediği Kur’ânî sırların verildiği makâmdır. Abdullah-ı Dağıstanî’den “Hamîsu’l-Kur’ân” ismiyle nakledilen bu makâmda. Kâbe kadar değerli ve şereflidir.sufilive. onu övmektir. Ebu Bekir(ra) vesilesiyle bugüne intikal etmişse de tamamı. hakikî Kâbe’nin etrafında tavaf ettin. Bu sırların bir kısmını Hz. Allah Teâla ‘Hatırlasana. Allah’a itaat etmek. Bunların dünya hayatında tahakkuku. taş ve topraktan bina edilen Kabe’ye gösterdikleri ihtiramı. o ebedi diri olan Allah’dan başka kimse gelmedi.no: 2245. Sakın Hakkı benden ayrı sanma.İnsanın söz konusu önemine binaen. 43. hem miraç anlayışının daha net anlaşılması.com. 2. MSH-47secretsMiraj-1-102406. 189 . Bu sohbetler ses ve video arşivimizde mevcuttur. Bu manada Hz. 69. 975 Bistâmî. Şeyh Nazım’a göre sır.” Bkz. Birr. Müslim. Allah. Beni gördün ya. Kul. Gözünü iyi aç da bana öyle bak ki. Buna göre Kâbe Kavseyn makâmı. Hz. ‘Ya Rabbi! Sen âlemlerin Rabb’i olduğun halde ben Sana nasıl su verebilirim?’ diye sorar.975 Celâleddin-i Rumî (v. Mesnevî. Peygamber(sav)’e mahsus olan. 99 esmanın tecellilerini beden gözüyle izlemiş ve Kur’ân’ın her bir harfinde bulunan 24 bin sırra vakıf olmuştur. Peygamber(sav). sen vermedin.sufilive. Hz. understandingAwliyah-Genny(mp3). Mehdi(as)’nin gelişi ile zuhur edecektir. hem de bütünselliğin temini açısından zaruri görülmektedir. Kıbrısî’nin şeyhi. 977 www. benim vücuduma. Bana hizmet. Oysa kalbi nazargah-ı ilahî olan insan. bil ki Allah’ı gördün. Kâbe’yi kurdu ama kurdu kuralı ona gitmedi.

iman ile mütalaa ederken. bir fenâ haliyle varılan makâmda elde edilen. harflerin münferiden önemlerini vurgulamıştır. 979 Tirmizi. Ter. Ancak Kur’ânda sırları bilinmeyen. huruf-ı mukattaa hakkında nakledilen “Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa. c. ss. 1. fenâ. İstanbul 1996. Müteahhirîn âlimleri ise çeşitli görüşler beyan etmişlerdir.”979 hadisi. ‘elif’ bir harf. Hurûf-ı Mukattaa Md. pek garip ve alışılmadık bir şeyin mukaddimesi ve keşif kolları olduklarına işarettir. Hz. ss. Her sevap da on misli kadar artar. marifete dönüşmektedir. Risale Yay. 32. ancak Hazret-i Muhammed(sav)’dedir. vecde ve sırra yönelik her şey.. Mesela bir görüşe göre huruf-ı mukattaa. İbrahim Kaçar. Zünnun-ı Mısrî (v. İbn Arabî (v. ‘mîm’ de bir harftir. TDV İA. Zeki. Fezailu’l-Kur’ân.Peygamber(sav)’in miracta şahit olduğu sır.980 Miladdan önce üçüncü yüzyıldan itibaren görülen Hurufilik. 243/857). Anahtarı. 13701405 yılları arasında. ‘lâm’ bir harf. 190 . Diğer bir görüşe göre bu harfler. ‘Elif-lâm-mîm’ bir harftir. Selef âlimleri bu konuda. sır ve marifet membaıdır. Tirmizî. harflerle sayıların kutsallığı anlayışı üzerine inşa edilen sembolik anlatımlar sistemidir. Fezâilü’l-Kur’ân. Muhasibi (v. 261/875) ilahî aşkı fenâ ile. Altundağ Mustafa.: H. Şeyh Nazım’ın bu anlayışı. söz konusu harflerin indirilmesinde hikmetlerin bulunmasının mutlak olduğu. Beşer fikri ona yetişemez. müntesipleri idam edilmiş ve varlığı sona ermiştir. 18. Bu aşk ile. Sevabu’l-İcaz. Tasavvuf terminolojisinde ilahî aşk. Cüneyd-i Bağdadî (v. 16. M. Ebu’l-Ala. Fazlullah-ı Hurufî (v. Zaman içinde bu sistemin şeriata muhalif ve şeriatten âli tutulmasından sonra. Tasavvuf ve İslam’da Manevî Devrim. demiyorum. Kur’ân’ın her bir harfinde bulunan 24 bin sırrın detayıyla ilgili bir açıklama ile karşılaşmadık. iman ve marifet ile ele alınmıştır. 980 Duman.978 Bu manada Kıbrısî’ye göre mirac. ancak insanların idrakinin bu hikmeti kavrayamayacağını söylemekle yetinmişlerdir. Bu sistemin geliştiği dönemlerde. 245/860). Murat Sülün. 237-256. Darimî. onun için bir sevap vardır. ilâhî birer şifredir. ilahî aşktır. Peygamber(sav)’i Kâbe Kavseyn makâmının ötesine yürüten. 406-407. tasavvuf ıstılahındaki anlayışların bir sentezi gibidir. 638/1240) ve bazı sufiler de bu etkiye 978 Afifî.. 796/1394) tarafından İslamî bir sistem haline getirilmiştir. zevke dayalı marifet ile müteala etmektedir. 297/909) ve Bâyezîd-i Bistâmî (v.

miracın doğrudan doğruya ifade ettiği mana ile meydana gelmiş olan mucizeyi kabul edebilmekte çok kimseler şüphe ediyor. İsâ(as)’ya verilen ölüleri diriltme mucizesi de bu ilimdendir. ss. aynî varlığa çıkan her hangi bir şey. kendilerini bilenlerin nefsinde şekillenmeleri açısından ele alındığında. İbn Arabî. melekût âleminden. ss. Marifet ve Hikmet. Peygamber(sav)’in 12 bin miracı olduğunu şöyle ifade etmiştir:985 “Senin bildiğin. kelam ile sarf edilebilirler. 985 Kıbrısî. Nakşibendî sâdâtına göre. onu bir kez kullanmış ve ashabından bazılarına bu sırrı bildirmek istemiştir. kelimenin fiilindendir. 73-74. Hüsamettin. ıstılahtaki söz konusu telakkiler çerçevesinde olabilir. Bu şey. Hurûfîlik Md. Tasavvuf Sohbetleri. ss. kelamın suretinin kendisi ile zuhur ederek. 24 bin sırrın mahiyeti hakkında.981 Binaenaleyh İbn Arabî’ye göre harfler tabiatler. 18.”986 981 982 Tafsilatlı bilgi için bkz. Tasavvuf Metafiziği. harflerin fiilinden değil. batın harf olur. kökler ve nesneler gibidir. 89. Nazım Efendi. 408-412. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin izahıyla karşılaşılmamıştır. Maddenin hariçte somutlaşmadığı malumları. harici varlıkta takipsiz taayyün ederse. Mülk âleminde hakikatler. ss..kapılmıştır. 128-129. 986 Aynı yer. senin işittiğin bir miraçtır.984 Binaenaleyh miracta. hariçte somutlaştırdığı şeydir. Dolayısıyla Kıbrısî’nin Kur’ânî sırlar hususundaki telakkisi. Madde. suretler üzerine bina edildiği gibi. 983 Konevî.983 İsmail Hakkı Bursevî’ye göre hakikatler. Hz. 191 . yaratma ve var etme konusundadır. Tebük savaşında Hz. Bu kelimenin havası (özelliği). zahir harf olur. Onlar içerisinde. 684/1274)’ye göre harf ve kelimeler. Bir tek miractaki olan hakikatten söylendiği vakitte. TDV İA. Kemâlâtu’l-ilâhiyye. 196. Allah(cc)’a rağmen onu kullanmaktan teeddüp ederler. 984 Cilî. Peygamber(sav)’e Kur’ân-ı Kerim’in harflerinden açılan sırların mahiyetini bu çerçevede değerlendirebiliriz. suretler de mülk âlemindendir. Hz. Lakin Sıddık-ı Ekber’e(ra) vâris olan Sâdât-ı Nakşibendiyyun Meşayıh-ı İ’zam’ın malumatı olan 12 bin mirac vardır. Mesela “Kun” (Ol) kelimesi.982 Sadreddin-i Konevî (v. Ancak ehlullah. Bununla birlikte harf ve kelimelerin her birisine ait manevî mertebeler vardır. Peygamber(sav). c. s. 38. Aksu. Her birisinin tek başına ve birleşik olarak hususiyetleri vardır.. 90. manalar da kelimeler üzerine bina edilmiştir. sadece taşıyıcı bir madde ve maddenin kendisi ile tahakkuk ettiği surette olur. ilmî varlıktan.

Bu anlayış Muhyiddin İbn Arabî’nin yaptığı önemli katkılardan sonra. Hz. Peygamber(sav)’in Allah(cc)’ı bilmesindeki dereceleri üzerinden izah etmiştir. farklı kanaatleri söz konusudur.990 Cuneyd-i Bağdadî’nin bir gaybet ve fena hali olarak tanımladığı bu hali Serrâc. sadece ehlinin bileceği hal olarak tanımlamış ve bu hali. Hz. Kıbrısî’nin 12 bin miraç anlayışında etkili olduğunu düşündüğümüz keşfî bilginin izleri.. 1393/1973) hayatında buluyoruz. reddedilen bir konudur. O esnada Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî. Detayları için bkz. cephede yedi gün baygın kalır. Peygamber’in arkasında namaz kılması yönündeki tecrübesi. Bice Hayati. Çanakkale Harbinde Dağıstanî. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’nin (v. ruhun Hakka yücelmesi. ravilerin mirac hadisesini ayrı ayrı nakletmelerinden dolayı birçok isrâ ve miracın ileri sürüldüğünü savunmuştur. 9. Beytü’l-Mamur’a yükselmesi ve orada Hz. miractaki fiziksel rüyetin kabul edilmediği gibi. Kaynaklarında ilk defa mirac edip. Meselâ İbn Kesîr (v. Tasavvuf ıstılahında benzer tecrübeler paylaşılmıştır. Peygamber(sav) ile birlikte bir mirac tecrübesi yaşar. Başka bir ifade ile biri tek başına din-i İslam’ı temsil etmeyecek üç yaklaşımın (nas. c. Hz. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Hayatı/Şeyhi Abdullah Dağıstanî ile Buluşması.Bu mevzu da. 990 Bistâmî. akıl ve ilham). ss. semaya yükseldiğini ve orada Allah(cc) ile mülakatta bulunduğunu söyleyen Bâyazîd-i Bistâmî olmuştur. 269-271. bu hususta ittifak olunan miracın bir kere olduğunu ancak. Peygamberine(sav) “Secde et ve yaklaş”991 diye emretmiştir. bir tür mirac görülür. kalbine saplanan bir şaraplen parçasıyla aldığı yaradan dolayı. 4650. Hayatı Eserleri Fikri. İnsan Yay. cezandan 987 988 İbn Kesîr. 192 . 774/1373). İstanbul 2006. 155-161.987 Bu hususta nasların incelenmesinden sonra ulaşılan kanaat ile manevî tecrübeye dayanarak elde edilen keşfî bilginin iki ayrı beyanı bulunmaktadır.989 zamansız bir zaman olarak da telakki edilen miracın 12 bin defa olması yönündeki kanaati destekleyici mahiyetteki tecrübelerdir. Peygamber(sav) önce “Senin gazabından senin rızana. Hakka doğru yapılan manevî mirac olarak anlaşılmıştır. s. ss. 991 Alâk: 96/16. İşaret Taşları. Bu izaha göre Allah(cc).988 Aynı şekilde Kıbrısî’nin hayatında bahsettiğimiz bir tecrübesinde. Tefsiru’l-Kur’ân. 989 Bu tezde bkz.

”994 hadis-i şerifinin hikmetini sormuş ve o âlimlerden birini görmeyi murad etmiştir. c. Ter. Keşfu’l-hafa. Görüntülü Sohbet Video Arşivimizde mevcuttur. Şeyh Hasan Şâzeli (v. Musa(as): “Sana sadece adını sordum. bu soruyu cevaplamak üzere Gazalî’nin zerreleri orada cem olmuştur. Bkz. o kadar uzun cevap vermenizin sebebi hayatınızın en şerefli lahzasını mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışmaksa. Aclunî. Peygamber(sav)’den “Ümmetimin âlimleri Benî İsrail’in peygamberleri gibidir. Hz.. 656/1258) tarafından görülen bir rüya olduğu beyan edilmekte ve Bursevî’nin Bakarâ: 2/143 tefsirinde zikredilmektedir.993 Kendisinden sonra gelecek ümmetin. ss. Efendim. benim gayemde benzer şeref içindir. Kıbrısî’nin Amerika vekili Şeyh Hişam. Peygamber(sav) kurbiyetinde daha kemal bir makâma geldiğinde. İstanbul 1996. Bunun üzerine Hz. “Senden Sana sığınırım” diyerek. 505/1111) görüşmesi üzerinden anlatmıştır. miracın zamansızlığına delalet etmektedir. gaybet ve fenanın da zirvesine vasıl oldu. Peygamber’e(sav) dönerek: “Eğer ümmetinin her âlimi böyleyse şahitlik ederim ki. Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Muhammed Ebu Hamid el-Gazalî” demiştir. Hz. Bunun üzerine Musa(as) Hz. 072408-cyprus-MSH-warith-Muhammady2. Bu mülakatın. Kıbrısî’nin bir vekili tarafından yazılan bir eserde.992 Bu anlayışa müteallık bir konu ise Hz. vecd ehlinin. Altınoluk Yay. ariflerin ve tevhid ehlinin anlayışları ulaşamaz. Ben -i İsrail’in peygamberleri gibidir. 249-250. 994 Neysaburi. Benim için ziyadesiyle mesrur olduğum bir lahzadır. www. “Sana övgü sayamam” dediği makâmdan daha ötelere vardığında yakınlık. senin ümmetinin uleması. Bu kıssaya göre Musa(as). Musa(as) ile İmâm-ı Gazalî’nin (v.” der. Benzer bir anlayışı. Rûhu’l-beyân. Hz. Peygamber(sav)’in kendini aradan çıkardığı bu hale. ümmetini ve ümmetinin evliyalarını da yükseltmesidir. sığınmaktan utanmış ve O’nu övmeye sığınmıştır. nesebini oğlunun adıyla beraber birlikte söyledin? diye sorduğunda Gazalî: “Efendim siz beş büyük Peygamberden birisiniz. Bkz. 13. s. Şuan Peygamberlerin Sultanı ve Hateminin huzurundayız. Burada Kendini(sav) aradan çıkardı ve “Sen Kendini sena ettiğin gibisin” demiştir.995 992 993 Tusî.” der. Peygamber(sav)’in duasıyla. size elinizdeki nedir diye her şeyi bilen Allah(cc) sual ettiğinde. Peygamberin(sav) bu yolculukta. 193 . mirac hadisinde bulunması. 995 Musa(as) İmam-ı Gazalî’ye adını sorduğunda. Bursevî. 116-117. Hz.bağışlamana sığınırım.com. Serrâc’a göre. huzur-u ilahîye ümmetini kalbine alarak yükselmiştir. 1. el-Lumâ. 1/264. Mirahmadi. Allah(cc)’ın kendisine sığındığı makâma vasıl olmuştur.: Hasan Kamil Yılmaz. Peygamber(sav).sufilive. Gazalî: “Benim adım. ss. Mescidu’l-Aksa’da Hz.. 2/64.” dediği bir makâmda Allah(cc)’ın sıfatlarından yine Allah(cc)’ın sıfatlarına sığındıysa da sonra. neden bu kadar uzun bir yolla künyeni. Sufi Meditation. Tefsir.

124 bin evliyayı vermiştir. 14. Peygamber(sav)’e teslim edilmesini. Hz. Hz. yadsınmayacak bir durum olarak kabul edilmiştir. 1000 Nakşıbendî. Kıbrısî’nin Amerika’da görevli bir müridi tarafından yazılmıştır..996 Sufilerin bu tür tecrübelerine getirilen bir izah ise “izafî gayb” kavramıyla ele alındığı olmuştur.Velî-Evliyâ Konusu. bu veliler içerisinde her zaman biri. Sufi Meditation. kutubu’l-aktâb makâmındadır. Hz. Peygamber(sav)’in varisi olarak. Bu izaha göre miracla ilahî huzura vardığında. s. İstanbul 1993. Kitâbu’l-mirâc. Buna göre A şahsı için gayb olan. Kur’ân’da İnsan-Gayb İlişkisi. s. hem de bu gücünün dâhilinde olan bilgidir. 166. Peygamber(sav)’e. s. Bu bilgi türü. 1001 Kıbrısî. İlim ve Marifet ile ilgili Kaynaklar/b. 998 Mirahmadi. hiç kimse tarafından yaşanmadığı sabittir. nefislerinin ve şeytanın peşinden nasıl gidecekleri göstermiştir. Dolayısıyla ümmetten bazı havas kulların uyku ile uyanıklık arasında yaşadıkları bu tecrübeler. 194 .998 Kıbrısî 124 bin evliya hususunda beyanlarda bulunmuştur ancak. B şahsı için şehadet olur. Albayrak Halis.999 Istılahta 124 bin evliya mevzuunda fazla bahis yoktur. Paygamber(sav)’e ümmetin hakikatlerini yani. bu durumun miraca gerçekleştiğini belirtmemiştir. 999 Bu tezde bkz.997 Mirac olayına Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde getirilen farklı bir bakış. Şemseddin-i Nakşibendî (v. hem insanın mevcudu bilme potansiyelini aşan. Emaneti yüklendikten sonra Allah(cc). 124 bin evliyanın Hz.1001 996 997 Kuşeyrî. 85. s. peygamberlere varis olan evliya ihsan edilmiştir. Hz. Ümmetini korumak için Peygamber(sav). Peygamber(sav)’e geçmişteki peygamberlerin sayısınca. Allah(cc)’tan yardımcılar istediğinde Allah Tealâ. 1280/1864)’ye göre Hz. Nefs Mertebeleri. Mirac ile ilgili olmayan bu görüşe göre de. Peygamber(sav)’in bedenle yaptığı miracın. s. beden ile miraca çıktıklarını ifade etmemişlerdir. 94. Tasavvuf Sohbetleri.Velilerin beyan ettikleri mirac tecrübelerinin dinen caiz olup olmadığı tartışılmıştır ancak sufiler. yevmu’l-ezelde olduğunu ifade etmiştir. ümmeti saf ve temiz olarak arz edilmiş ve Peygamber(sav)’in kabul etmesi üzerine ona emanet edilmiştir.1000 Bununla birlikte Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. 69. Şule Yay.

Zamana ve mekâna bağlı olan nasutî âlemden bakıldığı zaman. müşterek bir hadiseye kaynak teşkil ettiğinden. Kâbe Kavseynde de. iki zamanın nasıl birbirinden temyiz edileceği önem arz etmektedir. 1003 Cebecioğlu. Uludağ. tamamlayıcı cüzleri Nazım’ın oluşturmaktadır.1003 Istılahta bu konuda sayısız menkıbe nakledilmiştir. Bu açıdan bakıldığında zamanlar arası kronolojinin olmaması. TTS. ss. yevmu’l-ezelin vuku bulduğu zaman. 1004 Attâr. Ehl-i Sünnet İ’tikadı. Video kaydı arşivlerimizde mevcuttur. telkinler. 7000 Burak’ın tamamı Allah’ı tesbih ediyorken. ss. Bast-ı zaman olarak bilinen bu keramet. Kıbrısî’nin ABD vekili tarafından zamansız bir zaman olarak tanımlanıp bu şekilde değerlendirilmiş olsa da. 636-637. Kıbrısî’nin Amerika Halifesi olan Şeyh Hişam.1002 Bu değerlendirmelerin geneline bakıldığında Kıbrısî’nin yevmu’l-ezel ile mirac anlayışı bir açıdan benzer. tez konumuzun dışında kalmaktadır.org. Zamandan ve mekândan münezzeh Hakk’ın âlemi olan lahutî âlemden bakıldığında. Gölpınarlı. Menakıb-ı Hacı 195 . miracı zaman olamayan zaman olarak nitelendirirmiştir. Dolayısıyla miracta Hz. TTDS.Mirac ile Elest bezmi (yevmu’l-ezel) konuları. bu zamanların tek bir tarifte toplanmaları anlamına da gelip gelmeyeceği farklı bir mevzudur. www. 65-66. tayy-ı zaman ile de ilgilidir. Hadikatü’l-evliyâ. Hilmi. Allah(cc)’ın velî kuluna bir anda uzak mesafeler katettirmesi olarak anlaşılmıştır.’ dediğinde Cibril(as) ‘O sensin’ dedi Bkz. ss. miracın vuku bulduğu zamandan öncedir. Gümüşhanevî. nasıl tayin edildiği. yevmu’l-ezelde de zamanların önceliği ve sonralığı yoktur.1004 1002 Cibril(as) Cennetten. 66. Allah bizi yarattığında biriniz benim Peygamberim’i İsra gecesinde taşıyacak dedi O zaman olmayan andan beri Ya Rabbi beni o Burak yap diye yalvardım. 7000 Burak’tan bir tanesini seçmek için çıktı. Câmiu kerâmat. Hakkani.tr msh-suhbat-09202003-Isra. Nebehânî. bir açıdan muhtelif zaman telakkileri içermektedir. Mirac ve yevmu’l-ezel anlayışına bağlı olarak ele alınan zamansızlık mevzuu. Ona ‘Niye ağlıyorsun’ diye sordu. Kuşeyrî. bir tanesini ağlar buldu. yerin dürülmesi. zaman olmayan zamanda. Peygamber(sav)’i taşıyacak Burak’ın. ss. Şeyh Mirac konusunda Hakkâniyye Tekkesi ve muhitindeki anlayışını incelememizde. O da ‘Ya Cibril. tasavvufta tayy-ı zaman ve tayy-ı mekân kavramlarıyla da kesişmektedir. Tezkiretü’l-evliyâ. Allah(cc) dilerse velî kulu için. Bu kavramlar. zaman içinde zaman halkeder. er-Risale. 345. Kıbrısî tarafından böyle bir ifadenin zikredilmemiş olmasından dolayı. miracın anlaşılması hususunda tamamlayıcı bir vecihtir. 382-424. zamanın işleyişinin değişmesi.

Bunun için tayy-ı mekân yaptırılan velî kulun. Ulûhiyyet vasıflarının en önemlisi. ruh ile ve cesed ile olur.1006 Miracta Hz. akıl (idrak) ile. Kıbrısî’nin mirac anlayışını incelemek açısından mühimdir. 114-124. 1410/1989) tasavvuftaki tayy-ı zaman/mekan kavramını. Peygamber(sav)’in Mekke ile Kudüs arası yaptığı ruh mea’l-cesed nev’indendir. nizam ve hukuk belirleyen olmasıdır. nefsanî kirlerin yükünden arınıp. Kısaca televizyondaki tayy-ı mekân. bir nevi tayydır. Sabuncu. Bunların her biri ruha binerek tayy ederler. ss. Birinin rüyasına girmek. Hz. tayy-ı ses.. Tasavvuf Sohbetleri. Hz. Hz. Ulûhiyyetin gerektirdiği otorite mülkü.Cumhuriyet dönemi mutasavvıflarından Münir Derman (v. televizyon tayy-ı renk ve suret olarak adlandırılmıştır. Sidre-i münteha’dan içeri yokluğa düşme kaygısıyla giremeyen bir Cebrail(as) varken. ulûhiyettir. Bunun için insan ruhu. Peygamber(sav)’e ulûhiyet sıfatının giydirilmesini anlamak. “Bu sıfat Peygamber(sav)’e niçin giydirildi?” şeklindeki bir soruya Nazım Efendi cevap olarak. s. ss. tayy tecrübesini. havada sabit duruyormuş gibi hissetmeye benzetmiştir. Çünkü ulûhiyyet ve otorite birbirini gerektirir.1005 Şeyh Nazım’a göre Miracta. 214-228. Allah(cc)’ın hayatımız için kanun koyan. Peygamberdeki ilahî aşkı göstermiştir. Menâgibu’l-İmâm el-A’zâm. 88. aşkla varlığından geçen Peygamberin(sav) içeri girdiğini ifade etmiştir. Schimmel. ses ile. izzeti ve kudreti murad Bektaş-ı Velî. Cesed ile olan tayy. Münir Derman. beraberindeki eşyaya da yaptırılır. 1006 Kıbrısî. suret ile. Peygamber(sav)’e ulûhiyet sıfatı giydirilmiştir. Zihebî. 196 . Ankara 1989. Bir Allah Dostu Diyor ki. saniyede 300 bin kilometre olan ışık hızına. Bunlarla beraber insan aklı ve ruhu ışık hızından daha hızlıdır. Dört Evliya Menkibeleri. 1005 Derman. Benzer şekilde insanın da tayy’ı. 1980’li yıllardaki bilim ve teknoloji ile izah etmiştir. uçakta 900 km/saat ile hız alırken. ilahî kudret denize düşen bir damla gibi olması gerekir. rüya ile. Bu izaha göre günümüzdeki radyo. ses ve görüntünün yüklenerek dolaştırılmasıdır. ys. koku ile. İslamın Mistik Boyutları. Münir. Bu ifadede anahtar kelime ise. Zira ruhun hızı her yerde her an olabilme kuvvetindedir.

197 .” Zuhruf: 43/84. bunların hepsini içtiği halde hâlâ. Metin. ruhları. Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Onların buralarda hiçbir ortaklığı olmadığı gibi. Binaenaleyh. aşktır. Şamil Yay.” Mümtehine: 60/6. hüküm verilecek her şeyi. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve Ona yaklaşmaya yol arayın”1011 ayetinde belirtilen vesilelerde ve model insanlarda1012 söz konusu sıfat görülmektedir.”1010 ayetinde belirtilen bir ortaklık değil. 27-29. onun da bunlardan bir yardımcısı yoktur. Ahmet.1008 Ortağı olmamak. Şâmil İA. ateşin onda ilerleyişi başlar. O’nun nezdinde kendisine izin. 1008 “Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz her Peygambere: “Benden başka ilâh yoktur.” Enbiyâ: 21/25 . 1009 “O hüküm ve hikmet sahibidir. temiz sırları ve yüce insanlardan gelen şeyi algılamak ve bununla ferahlanmaktır. ateşe âşıktır. İlah Md. yegâne hüküm verici olmayı.” Âl -i İmran: 3/26. 1014 Tusî. 1011 Mâide: 5/35. Bana kulluk edin!” diye vahyetmişizdir. maşukun gönlüne derya misali dolmasıdır.ettiği gibi dağıtır1007 çünkü ulûhiyet. Sevgiliyi görememe güçlüğü dışında bütün güçlükler. Hz. Mâşuklarını müşâhede esnasında. Kimi dilersen onun kadrini yükseltir. İstanbul 2010. Allah’ın Sıfatları (Esmâü’l-Hüsnâ). ss. kime dilersen ona verirsin. Peygamber(sav)’e ulûhiyet sıfatının giydirilmesine vesile olan şey. 76-79.1009 Dolayısıyla Kıbrısî tarafından bahsedilen bu ulûhiyet sıfatı. 1012 “Onlarda sizin için. 1010 Sebe: 34/22-23. ilâhi sevgi ile kavrulur. Kıbrısî’ye göre. maşuka kolay gelir. c. hikmetleriyle beraber bilmeyi gerektirir. Hucvirî’ye göre aşk. Yaşar .. Keşfu’l-Mahcûb(Hakikat Bilgisi).1013 Sûfîlere göre içmek. 321. el-Lumâ. bu müşâhedeyi içmeye benzetirler.1014 Âşık pervane gibidir. Canânı düştüğünden. s. Yurdagür. “Allâh’ı bırakıp da O’nun ortağı olduklarını kupkuru iddia ettiklerinize istediğiniz kadar yalvarın. ateşe ulaşıncaya kadar birkaç kanat çırpar. âlemin bütün denizleri muhabbet denizi olsa. 4. Pervane kendi gayret kanadıyla ateşi özleyerek uçar. Marifet Yay. 449. 1013 Hucvîrî. Her şeyi hakkıyla bilendir.. Ama kim de aksine giderse bilsin ki Allah. ss. s. maşukun nurundan kendi kalplerine ferahlık ve sevinç doğduğu için. kime dilersen mülkü ondan çekip alırsın. Pervane bir anda maşukun 1007 “De ki: Ey mülkün sahibi Allâh’ım! Sen mülkü. Bu haldeki sufînin cânı içine.. ortağı olmamayı gerektirir. ganî ve hamiddir. ona ulaşınca da uçuş biter. verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Onların ne göklerde ne yerde bir zerre miktarına bile güçleri yetmez. aşk düşüncesinin bilinci kaplayıp. “tevessül” kavramı dahilinde anlaşılan bir ortaklık olduğu görülmektedir. kimi dilersen onu alçaltırsın. İstanbul 1984.

Bu durum zaman söz konusu olmaksızın. ilahî sıfatlarda yok eden Hz. Bu halde kendisine ait nefs. s. Peygamber(sav)’in miractan dönüşü ise. Firavunun 1015 1016 Gazâlî.1018 Şeyh Nazım Efendi’nin sohbetlerinde mirac bahsiyle ilgili paylaştığı bir bilgi. Nefs bahsinde teferruatı bulunan bu bilgiye göre tüm kullar. kulluk sıfatlarında bekâ olmuştur. Firavun’un dünya hayatında bulunduğu durumda imtihana tabi olsaydı. Çetinkaya.: Turan Koç. Sufîlerin detaylı beyanları vardır. Kıbrısî’ye göre aşk. Bu yüzden Hz. Hz. Peygamber(sav) Hakk’ın vasıflarını almakla kendi vasıflarından soyutlanmıştır. Hz. Farklı bir ifadeyle. ruyetullah. Hz. Mustafa(sav)’in Hakk Teâlâ’ya nazar ettiğinde. Daha sonra bunun evrende ihsas ve temyize döndürmesi ise farkın aynıdır. Kuşeyrî’ye göre bu durum bir gurup âlimlerin cem ve mahv ile işaret ettikleri şeyin kendisidir. zehirden etkilenmeyecek bir maneviyatı vücudunda taşırken. Aşkıyla kendi sıfatlarını. Velî-Evliya konusunda incelenen fenâ-bekâ anlayışına istinaden. 1018 Kuşeyrî. Kıbrısî’nin ifadesiyle ulûhiyet sıfatı giydirilmiştir. 134-135. İstanbul 2004. ilim. M. kişinin nefsine dairdir.kendisi olmuştur. cem halinin yaşadığı hal bu haldir.. Gelenek yay. 86. Aşkın Halleri. Yani fark halinin yok olup. beka ve uluhiyet gibi kavramlarla birlikte ele alınmıştır. Kuşeyri. o tevhîd kuvvetini kalbinde toplamış ve bedenen sıradan insanlar gibi olmuştur. er-Risâle. Resul(sav) beka makâmında. Kitabu’l-mirâc. âşığın mâşuğunda kaybolup O’nda fani olmasıdır. Peygamber(sav)’i fenaya taşıyan hal olmuştur. Tasavvuf Sohbetleri. 1017 Kıbrısî. Hz.1017 Miracın Kabe Kavseyn anı. beka olarak adlandırılmıştır.1016 Ancak bu anlayışın ihtiva ettiği fena-beka hususunda.1015 Aslında bu aşk. fena. fena halinde zuhur eden ulûhiyet sıfatları tekrar fena olunca. Hakk ile Hak’la beraber kalmadır. Peygamber(sav). aşk. Ali(ra) fenâ makâmında. zaman ve beyan kalmamıştır. 70. Çünkü her eşyada O’ndan bir işaret var ve bu da O’nun birliğine bir kanıttır. ss. 198 . kendi sıfatlarına daha kemal bir dairede geri dönüş olması hasebiyle. sidretü’l-menteha’nın sahibi olan Allah(ac)’ta olmuştur. Ter. Bu an Kuşeyrî’ye göre. 102-106. ss. Peygamber(sav)’in kendindeki hal ve sıfatlarındaki fenası. Ahmed. Hakk’ı Hakk ile görmesidir. s.

Rûhu’lBeyân. ilim sahibi olmak. Ter. nefs başlığında yapıldığından burada tekrar edilmeyecektir. 1025 İbn Arabî. ss. Bu şer’î şartları ruh ve nefsle mukayeseli ele alan Arabî. müttaki olmak ve Sâdıklarla beraber olmak gibi kesbî şartlar halifeyi belirler.. 1024 İbn Arabî’ye göre insanî vücudun tedbiri için hangisinin imam olacağını ise. s.: Hasan Almaz. İbn Arabî. Kureyşî olmak ve engelli olmamak gibi fıtrî şartların yanı sıra. 79-87. Tasavvuf Sohbetleri.1025 Nefsin bu yönü ile ilgili irdeleme. şer’an imamet şatları belirlemiştir. potansiyel olarak bir firavun nefsi taşımaktadır. s. s. 45-46. 10. Firavunvarî bu yönünden dolayı esfele’s-safilîn’ne düşebilecek ve hayvanî bedenin bile hakkını yerine getiremeyerek. melekût âleminde itibar görebilecek bir mahlûk olarak değer kazanır. İstanbul 2011. erkek olmak. akıl sahibi olmak. Pârsâ Muhammed. her bir şartta ruhun üstünlüğünü izah ederek. Bunun gibi tüm şartlar ele alındığında görülüyor ki. 547-564.e. Fuad Başer. Meselâ ruh. Nuranî bir yapıda olan ruh ile. c. 23. 67. Böylesi nefis her fiilde kendisini hâkim bilerek hak üzere olduğunu zanneder. İstanbul 1973. 18. Nefs Mertebeleri.: Selahaddin Alpay. ss. 52. Alem Yay. İstanbul. nefsine ait bâtıllarının hak olduğunu iddia eder. nefsin değil. s. aynı anda mana vücuduna imam olamayacağından. 1021 Aynı eser.. narî olan nefsin muharebesi. Sümer Kitapevi. ruhun nefse imamlığını isbat etmeye çalışmıştır. s. 113. 88-89. Uludağ.. ss. Aynı eser. 18. ruhundur. İnsan vücudunda ruha hükmedecek tek kudret. Ter. nefsin tahakkümü bir nev’i kalbî şirk telakki edilmiştir. akıl tahtına hâkim olmak ve nefsin benliğinden kurtulmak için yapılmıştır. 199 .g. Allah(cc)’tır. 1023 Şirk-i Esbâb da denir.1024 Nefs-i emmâre ile ruh. manen hayvanlardan bile düşük bir derecede bulunabilecektir. “la ilahe illa ene” demesidir. Semerkand Yay. Ancak Kıbrısî’ye göre insan. İbn Arabî. Bursevî. ss. İnsanın. “Biz. Risâle-i Kudsiyye(Şah-ı Nakşibend^den Sözler).1019 Kıbrısî’ye göre bu nefsin vasfı. 1022 Furkan: 25/43. et-Tedbirâtu ilâhiyye. vücud sarayındaki imamet hakkı. Bu anlayışı. Bkz. Sad. M.1020 Buna göre kul bu halde iken Hakkı Hak olarak kabul etmeyip. Buna göre ergen olmak. Her şeyi sebeplere bağlamaya ve sebeblerin arkasındaki müsebbibi görmemeye denir.1023 Mutasavvıflara göre bir vücudda. 336. 1026 Kıbrısî. zahiri imamet emirine istinaden izah etmiştir. yaratılışındaki ahsenu’l-takvim kodları ile kulluk görevini yüklendiği zaman. TTS. bir imam olmalıdır. ss. s. Tafsilatı için bkz.1021 Bu durum ıstılahta “Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü?”1022 ayetinde bildirilen bu hakikatte bağlı olarak. elest bezminde ergenliğine ermiştir. 38. Allah(cc) ile daimi bağı bulunan ruh. Erzurumî. a. mana vücudunun. Marifetname. “şirk-i hafî” kavramıyla da ele alınmıştır.1026 Bununla birlikte insan. Nakşibendî. Başka bir ifadeyle her kul. hür olmak. 1019 1020 Kıbrısî. diğergam olmak. Erzurumî İbrahim Hakkı. et-Tedbirât.yaptığı gibi rablik ilan edeceklerdi. akıl sahibidir.

Peygamber(sav)’in 12 bin miracı vardır.”1027 ayetiyle bildirilen bu yönünü. mirac ilimlerinden olan üçüncü payı da Hz. ikinci paydan keşfen haberdar olur. Firavun ile Hamân olur. Efendimize(sav) miracta. Bunlardan bir payın doğrudan ümmete tebliğ içindir ki bu pay. Peygamber(sav) ile birlikte yaşadığı mirac tecrübesi ve Kıbrısî’nin hayatında bahsettiğimiz bir tecrübesinde. Evliya. rahmet saçar her mahfile. Yunus Emre Divanı. Bu mevzudaki Yunus Emre (v. Peygamber(sav)’in arkasında namaz kılması bu bilgilerin temelindeki manevî tecrübelere misallerdir. Bir dem varır deyre girer. Kıbrısî’ye göre miraçtan iniş ise bekâ makâmını temsil eder. s. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin Hz. Kâbe Kavseyn’e dair malumatlar. Firavunun yaptığı gibi rablik ilan edeceklerdi. Söz konusu bu mahrem bilgilere göre Allah(cc). 5. Üçüncü pay ise. Allah(cc)’ın sonsuz rahmetini vurgulamaktadır. 200 . Bir dem girer kibir evine. 1027 1028 Tîn: 95/4. Şeyh Nazım’a göre. ilmen bilebilir.gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.”1028 Şeyh Nazım’ın mirac anlayışının temeli. İncil okur ruhban olur. Bir dem gelir İsa gibi. miracta Peygamber Efendimize(sav) tebliğ olunan ilim. aşağıların aşağısına indirdik. Bir dem gelir gümrah olur. Firavun’un dünya hayatında bulunduğu durumda imtihana tabi olsaydı. doksan dokuz Esmaü’l Hüsnası ile tecelli edip Zâtını tarif ettikten sonra İsm-i Âzam tecellisini açmıştır. bugüne tevarüs edenleri. kaynaklarda mirac hediyeleri olarak sabittir. Timurtaş. Bir dem döner Cebrail’e. 43. Peygamber(sav)’in aşk ile fenaya düştüğü makâmdır ki burada Efendimize(sav) ulûhiyet sıfatı giydirilmiştir. tasavvuf ıstılahında farklı açılardan ele alınmıştır. yüz sürer anda yerlere. İkinci pay. Sonra onu. üç kısımdır. Bu makâm Hz. Hz. miractaki tüm temâşânın fiziksel bir görüş olduğuna dayanmaktadır. Ali(ra)’ye bildirilen sırlardan. 720/1321) mısralar şöyledir: “Bir dem varır mescidlere. evliyaların kalblerine tebliğ içindir. Peygamber Efendimize(sav) mahsustur. Kıbrısî’ye göre evliya. Bu bilgilerden bir başkasına göre insanlar. ölmüşleri diri kılar. Beytü’l-Mamur’a yükselmesi ve orada Hz. Ebu Bekir(ra)’e ve Hz. miskin Yunus hayran olur.

s. el-Müfredat. 1033 Zâriyât: 51/56. 319. s. 2778. Isfehanî. hevâlarının ve dünyanın kulu olurlar.”1033 ayetinde kulluğu izhar edici fiilin ibadet etmek olmasından hareketle. İbn Manzûr. Kulluğun gereği olarak.”1034 âyeti de hiçbir mükellef kulun ölünceye kadar ibadet vazifesinin sakıt olmayacağı yönünde anlaşılmıştır.1029 İbadet. 1037 “Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman’a kul olarak gelecektir. kul olmanın bir gereği olarak. abidin ruhunu diriltir ve ona ehadiyet makâmlarını tecrübe ettirir. c. “Ben cinleri ve insanları. el-Müfredat. KULLUK MAKÂMI (ÂBİD): Âbid kelimesinin Arapçadaki kökü olan “abd” köle. kulluğa kuvvet kazandırmak ve bunu rahat yapabilmek içindir. Müfessirlere göre hayatta uğraşılan diğer işler. Kulluk ve ibadet. İbadet ise. “Sana yakın gelinceye dek Rabbine kulluk et.3-MAKÂMLAR VE SEYR U SULÛK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR: a. Kâşânî. ss. kul demektir. s. 319. 296. 1031 Zümer: 39/11. 1036 Kâşânî. nefsin hevasına muhalefet etmek ve Allah(cc)’ı tazim etmek anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Allah(cc)’a yapılır. O'na kulluk etmem emredildi. kulluk etmek. Dünyanın kulu olanlar. 1034 Hicr: 15/99.1037 tercihleriyle. insanın asıl görevinin kulluk olduğu. kendisine kul olmaya ve ibadet edilmeye tek layık olan. Kamûsu’l-muhît. Kur’ân’a dayalı anlayıştır. itaat etmek.9. Istlahatu’s-sufiyye. 1038 Isfehanî. 7. 1032 “De ki: ‘Ben dinimi Ona özgü kılarak Allah’a kulluk ederim’…” Zümer: 39/14 . 1035 Vehbî. varoluşları bakımından Allah(cc)’ın kulu olsalar da. dünyaya da kulluk yapmaktadırlar. 125. ubudiyet bakımından Allah(cc)’a kulluk yaptığı gibi.1030 “Bana dini yalnız Allah(cc)'a hâlis kılarak. s.1035 Mutasavvıflara göre ubudiyet. boyun eğmek.1036 Ancak insanlar. 201 . s. bedenî ibadetlerin yanında. Hulasat’ul-beyân. izharıdır.1038 Allah(cc)’a kulluk. Istlahâtu’s-sufiyye. tevhîd dininin gereği olarak yalnız Allah’a taptığı vurgulanmıştır. c. 126. Lisânu’l Arab. acziyetin ve kulluğun. ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”1031ayetinin devamında1032 Peygamber(sav)’in.” Meryem: 19/93 . kalbin Allah(cc)’tan ayrılmaması gibi yüce bir anlam ifade ettiği için tasavvuf ıstılahında 1029 1030 Firuzebadî. s. 10-16.

Cebecioğlu.”1042 Kur’ân’da iyi ya da kötü olarak vasıflandırılan tüm insanlar. Yani benlik kişiyi Allah(cc)’a ve Peygamber(sav)’e hakkıyla tâbi olmaya engeldir. s. TTDS. getirenler hakiki kulluk makâmına bulunan âbidler olarak tanımlanmıştır. Peygamber varislerine yani. s. ubûdiyyet ve ubûdet olmak üzere üç derece olarak da tasnif edilmiştir. TDV İA. Kişi benlik gösterdiği yerde hakiki kulluk vasfını kaybeder. ubûdiyyet. ilme’l-yakîn.1041 Nazım Efendi kul kelimesini. ubûdet de. s. mürşîd ve evliyalara tâbi olmakta da aynı durum söz konusudur.e. 151. yani Âdemoğlu anlamında kullanılmıştır. 10. Taarifat. 151.e. İbadet. Benlik kişinin kendi iradesini izhar ettiği yerde olur. hakik i manada tâbi olan etba’adan olamaz. 1042 Kıbrısî. yani âbid vardır. Allah(cc)’ın iradesinde gölge gibi olandır. c. s. Allah(cc)’a kul olmaları gayesiyle yaratıldıkları için kul. a. sâlikin seyru sülûkünü tamamlamak için gösterdiği çabadır.g.g. Cürcani. 247-248.1040 Ubudiyet ise. peygamberlerin Kur’ân’da anıldıkları isimdir.kulluk. Dolayısıyla benlik sahibi. Tasavvufta ibadet. 1043 Kıbrısî. Tasavvuf Sohbetleri. ahde vefa göstermek. Mahlukâtın içerisinde sahip olunabilecek en yüce makâm olan kulluk makâmı.1043 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin tabirine göre hakiki kul. 10. 202 . insanoğlu manasıyla şöyle ifade eder. 1041 Cürcanî. s. a.1039 Istılahta âbid ise. Böylelikle kişi hakiki kul olmaktan düşer. bazen de manevî makâmları ifade etmiştir. TTS. hakke’lyakîn seviyesinde.. kalbini Allah(cc)’tan başka her şeyden ayıran kul olarak anlaşılmıştır. Nazım Efendi bu durumu şöyle ifade 1039 1040 ve yitirilene sabretmek olarak Uludağ.. ibadet. 1044 Aynı yer. Yani. kendisine yaratılışla verilmiş kulluk vazifesini yerine getirmeyen Âdemoğlu kul ise de. 179. s. Ancak insanlar içerisinde yaratılış gayesine ve kul olmaya göre hayatını yaşayan veya yaşamayan insanlar olduğu için Nazım Efendi’ye göre bir de hakiki kul olarak ifade ettiği kul. Bu tasnife göre ibadet. Farklı vasıflar ile tabir edilen kul. ayne’l-yakîn. Peygamber(sav)’e has ümmet olmada da belirleyicidir. “Her kulun farklı sureti olduğu gibi farklı şahsiyetleri vardır. Uludağ.1044 Nazım Efendi’nin kul anlayışında mühim bir husus olan benlik.151. 19. vuku bulana rızayı gözetmek tanımlanmıştır. hakikat bilgisine vasıl olmuş sâlikler için söz konusudur. s.

1052 Kıbrısî. Hakka tâbi olan kimsenin sıfatındadır. 11. mukarreb kullar1052 olarak da nitelendikleri olmuştur. Manevî Devrim.VelîEvliya. Bu tezde bkz. 1051 yakin ehli. Keşfü’l-hafa. 1051 Kıbrısî. 1047 Bu yolculukta kul. s. hakiki kul olarak nitelenen kişilerinde rical. 203 . TTDS. Zaten tevhid âleminde her şey bir görünür. Peygamber(sav)’in hakiki ümmeti kimdir? Peygamber’in iradesi önünde iradesi olmayan kimsedir… Evliyaların etbaı. 24. kendi iradesini Allah(cc)’ın iradesi önünde yok etmesi fena fi’llah gibi ileri bir kemal derecesi olarak önemli ve uzun bir seyirdir. s.1053 Şeyh Nazım. Bizler davranışlarımızla bu hitabı tasdik/ikrar eder ya da etmeyiz. s.” Bkz.. Baktım aşıkı ve maşuku bir olarak gördüm. 2. 15.e. o nurla bakan kişilerdir.g. 1050 Aynı yer. hiçbir ihtiyar taşımayan kimse Abdu’llahtır.g. ss. Afifî. a. Bu kişiler hakiki kul1050 olarak nitelendikleri gibi.eder: “Allah’ın iradesinin önünde hiçbir irade. ss. 1048 Bistâmî. 10. Nazım Efendi. s. 210. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b.”1048 Yevmu’l ezeldeki misakla başlayan vücûd mertebelerinin sonu yine başlangıcıdır. 308-309.e.”1046 Kulun benliğini izale etmesi.”1049 Hakikat ehli olanlar. Dolayısıyla kul dünya hayatının her lahzasında ya tekâmül.g. a. kulun hakiki kul olan ricallerden olabilmesi için. 1049 Kıbrısî Tasavvuf Sohbetleri. Aclûnî. ss. s.. 1047 Herevî. 152. a. bu hitabı her daim ikrar edenlerdir..g. s. Hucvirî. Sahabe-i Kirâm bu taifeye yol gösteren yıldızdırlar. acizliğini idrak etmesi gerektiğini ve daha sonra tüm fiil ve halleriyle. Keşfu’l-mahcûb(Hakikat Bilgisi). Elest bezmindeki hitabı an ve an işiten kişiler Allah(cc)’ın nuruyla nurlanan. Hayatı Eserleri Fikri. 83 hadis-i şerifindeki âlimler.e. Menâzilü’s-sâirîn.. Rabbi ile arasındaki bir perdesi olan nefsini ve benliğini çıkarttığı zaman ulaştığı fenâ makâmını Bistâmî şöyle tanımlamıştır: “Yılan gömleğinden nasıl çıkarsa ben de Bayezîdliğimden (benliğimden) öyle çıktım. 147. bu durumu misak ile ilintili olarak şöyle ifade etmektedir: “Bizim (kulların) hareket ve sükûnumuzda sürekli ‘elestu bi rabbikum’ hitabı vardır. Nazım Efendiye göre evliyalardır. 1053 Kıbrısî. 142-143. a. 1046 Kıbrısî. s. s.e. 237-256. peygamber varislerine tâbi olan kimseler1045 de. bu idrakini izhar etmesi 1045 “Âlimler Peygamberlerin varisleridir. c.. Cebecioğlu. ya da tekerrür içindedir.

Allah(cc)’a en sevgili hâl olduğunu ifade etmiş1056 ve bunu bir menkıbe üzerinden izah etmiştir.” diyerek yazının eskisi gibi olması yönünde dua etmesi için mûrîdine emir buyurmuş. Tasavvuf Sohbetleri. Kul niye dediği anda.e.e. Hemen secdeye kapanıp: “Ya Rabbel izzeti ve’l azame! Beni bu rutbeye yetiştiren şeyhimi ehl-i nâr olmaktan kurtar. sen bir gece dayanamadın. Kıbrısî. ilim. Mûrîdinin secdedeki duasıyla ismi tekrar şekavet listesine yazılan şeyhe 204 . ne hacetin vardır derler’ deyince doğru söyledi açın kapıları gelsin içeriye! Diyerek beni karşıladılar. Çünkü Allah(cc)’a şükrün manası bu edebi gözetmektir.g. ‘Halin nasıl oldu’ demişler. ne getirdin demezler. Dolayısıyla kendindeki fani varlıkla gururlanan kişiler. a. Kendisini gördüğü kadar da ondan imdat çekilir… Gavî olan Allah(cc)’tır.1058 Acziyetini idrâk eden kulun. şeyhinin adı ehli cennet tarafına yazılmış.g. bunun nedenini Allah(cc)’tan sual edip edepsizlik yapmaz. ‘Ben Allah’ın bâbına çıktığımda Cenab-ı Hakk’ın huzuruna açılan kapıya geldiğim vakitte bana ne getirdin diye sordular. Orası senide beni de ilgilendirmez. bir kısmı şerre yönlendirildiğinde hakiki kul. 1057 Beyazıd-ı Bestâmi’nin vefatından sonra rüyada görüldüğü menkıbeyi Nazım Efendi şöyle anlatır: “Sultanûl Arifin (B. Nazım Efendi bu ayrıntıyı bir sohbetlerinde menkıbe1059 ile daha anlaşılır bir düzeye indirgemiştir. Aczini bildiği kadar ona imdat gelir. Mûrîd sabah mürşîdine mazhar olduğu tecelli ve neticesini anlattığında şu cevabı almış: “ Ya veledi! 37 senedir ben orada şekavetimi gördüğüm halde ubudiyeti terk etmedim. akıl. 108. 155. 1058 Kıbrısî. Onu ehli cennet kıl Ya Rabbi!” diye dua etmiş. a. s. “İnsan zayıf yaratılmıştır”1054 ayetine atfen kulun aciz olduğunu söyleyerek bu acziyeti bilmeyi kulluğun bir gereği olarak şöyle ifade etmektedir: “Kul acizdir. s. s. Şeyh Nazım. iradesini izale etmesinde bir diğer husus ise Fâil i Mutlak’ın Allah(cc) olduğunu tasdik etmesi ve kulun tüm fiillerde Allah(cc)’a tâbi olmasıdır. 149.. kul olmaktan uzaklaşır. ne istersin. ubudiyet hududunun dışına çıkmış olur.gerektiğini. ‘Sultanın kapısına gelen dilenciden. Şeyh Nazım Efendi’ye göre insanlardan bir kısmı hayra. Bana ilham oldu.1060 1054 1055 Nisâ: 4/28.1057 Bu manada kul olabilmek için.”1055 Nazım Efendi. Biz zayıfız. Bunun için kul hayır ve şerri Allah(cc)’tan bilmelidir. Bestâmi) Hazretlerini rüyada görmüşler. mülk ve rütbe gibi insanı varlık iddiasına sevk eden her şeyin kalbten izale edilmesi gerekir. düşünür. Mutlak varlık Cenâb-ı Allah’ındır. O tecelli makamına mazhar mûrîdin duası kabul olunup. acziyetini idrak eden kuldaki halin. 1056 Kıbrısî. Bu manada hakiki kulun iradesi. 1059 Bir mûrîd halvet halindeyken kendisine ayân olan levh-i mahfuzda şeyhini şekavet içinde ehli cehennemlikler arasında görmüş. Allah(cc)’ın iradesinde kaybolmuş kişi olabilmek için benliğini izale etmek yönünde mühim bir hususu idrak etmektedir.

sıhhatin hastalıkla.g. İşte bu denizin sonunda. c. s. İstanbul Tarihsiz. Hayrı ve şerri yevmu’l-ezelde yazılı bir vazife olarak addeden Kıbrısî. kudret. Bu manada hayvanların insanlara feda edilmesi. huzur. Bu izaha göre tüm mahlûkatın özünü en iyi şekilde bilen Allah(cc)’ın ezeldeki rızık. a. zıtlıklar ile izah etmiştir. yevmu’l-ezelde cehennem için yaratılmış ruhların. genişlikte tevhid deryasına yakın bir deryadır. Çünkü bunun derinliğini ancak âlimler bilir. “ilahî adalet” kavramıyla izah etmiştir. küfür. 1062 Kıbrısî. sohbette bulunanlara şöyle bir tavsiyede bulunmuştur: “Ne hikmetler var… İşte böyle herkes bir vazife yüklenmiştir.e.1061 Gazalî’ye ait söz konusu düşünceler. ss. Sen ona karışma. Mü’min kardeşler! Herkes bu âlemde bir vazife yüklenmiştir.” 1060 Kıbrısî. Bu ezelî taksimattan daha adilane bir taksimat ihtimalinin olması veya Allah(cc)’ın yarattığı kullarına hak etmediği bir taksimin yapılması. ecel. Hacı efendiler. 205 .. hoca efendiler. Tasavvuf Sohbetleri. O (iman etmeyen) vazifesini yapmaktadır. adalet olduğu gibi. Senin adını o listeden şimdi Ben siliyorum seni saidlerin başı yazdım. Kıbrısî’nin kulluk anlayışında açıkça görülmektedir. Gazalî. hayatı kurtarmak için kangren olan eli kesmek de bu cihetten bir adalettir. dalgaları sert. İlahi adaletdeki hikmeti anlamada en önemli konu. ehl-i Cennet’e nimetlerin arz edilmesi ise aynı çeşit adalettir.” Tafsilat için bkz. Gazali. acziyet. Ter. 1061 “Bu da etrafı geniş. sıkıntı. gecenin gündüzle. ya da dü nya hayatında eksik olan bir nimetin.. Sen kendi kulluğuna bak”1062 Nazım Efendi bu şöyle bir ilham geliyor: “Ya âbidim! Sen benim muhlis kulumsun. Onlar bunun derinliğini bilemiştir. cehenneme gidecek kullardır. edeb ve kulluk kavramlarıyla ele aldığı söz konusu düşüncesinin temeli mahiyetindeki anlayışı İmâm-ı Gazalî (v. ahirette bir kemalinin olması. Cehennem ehline azab edilirken. dünyada tamamlayıcı nimetlerle desteklenmesi. 86. Bedir Yay.Kıbrısî’nin şükür. 474-475. İhyâ’i ulûmu’d-dîn. 4. Bu ise İslam’ın Allah(cc) anlayışına göre muhaldir. Allah(cc)’a noksanlık izaf etmektir. cennetin cehennemle bilinmesi gibidir. dünya hayatlarında işlediği fiillerin karşılığında ateşe düçar olmalarındaki hikmeti. Binaenaleyh bu denge içerisindeki hikmet. 505/1111). Çünkü kemal ve noksanlık birbirine nisbetle belli olur. bir zulüm değil. 86. iman. çoklarının hayret ettiği ve kâşiflerin açıklamada bulunmadan menedildiği kader sırrı vardır. taat ve masiyet gibi kullarına taksim ettiği her şey tamamen adilane ve kusursuzdur. bu taksimattaki adalet ölçülerinden biridir.: Ahmed Serdaroğlu. Dolayısıyla ahirette eksik olan bir nimetin. s. Çokları bu denizde boğulmuştur.

Ayıp işleyen kişiye bakmak da ayıptır. Hicaz’dan memlekete dönüş yapan hacılardan birisi oturmuş sakalını traş ediyordu. 1067 Kıbrısî. Şerafeddin-i Dağıstanî’nin ifadelerinde şu şekilde buluyoruz. Vapurda. şahit olma. Mesela bir sohbetinde hakiki kul olan âbid kişiyi Allah’ın nuru ile bakan ve o bakışla levh-i mahfuzu okuyabilen kul olarak tanımlamıştır. Tâbi memur kiş i. Kınama.> 1065 Kıbrısî. 14. Bununla birlikte misâk gününde Allah(cc)’a verilen ahid üzerine olanlar da. 1068 Aynı eser. Yani toplumda umumileşmiş küçük münkerler için nehy-i anil münker uygulamak olmayacağı için o ayıptan yüz çevirmek ve işlendiği yerden uzaklaşmak uygunken.g. büyük ayıpları işleyiş esnasında durdurmak dinî vazifedir. 14.. Hakikat ehli olanlar (kul olanlar) bu hitabı her daim ikrar edenlerdir. s. baktım sakalını traş ediyordu. Bu mevzu Kur’ân’da “Belki (alay edilenler) kendilerinden daha hayırlıdırlar. Nazım Efendi bu kulluğu misâk ile ilişkili olarak şöyle ifade etmiştir: “Bizim her hareket ve sükûnumuzda sürekli ‘elestu bi rabbikum’ hitabı vardır.> Hemen bana dedi ki: <Nazım Efendi! Oraya Bakma. Bu konudaki beyanı Şeyh. bu tarafa bak. 1064 Şeyh Nazım bu anısını şöyle anlatmıştır: “Hicaz’dan geliyoruz. Menakıb-ı Şerefiye. 109. a. “ayıplayan ayıplanır”1063 hadis-i şerifini delil getirerek şeyhi Âbidullah Dağıstanî ile bir anısı1064 üzerinden bu tavsiyelerini mürîdleri ile paylaşmıştır. Şeyh Efendi Hazretlerine dedim ki: <Ya Seyyidî ! Sakalını traş ettiriyor. 1066 Burkay. aynısını işlemedikçe ölmez” Tirmizi. Orada bulunduğu müddetce sakalını bırkmıştı. ss.tavsiyesine. s.”1066 Nazım Efendi kul kelimesine genel tasavvuf anlayışı içerisinde farklı kavramlar ile ilişkilendirerek mana vermiştir.1067 Allah’ın nuru bahsinde izah edildiği üzere. Tasavvuf Sohbetleri. Ancak her münkerin menhiyat derecelerine göre hak ettiği bir sevilmeme haddi vardır. 15. hakiki kullukla vasıflandırmıştır. 11. 53. bu nuru taşıyan veya bu nur ile bakan kişileri. Haram işleyene bakmakta haramdır. s.e. Gözünü ondan çevir. Gözüm oraya değdi. Şeyhim Hazretleri Sultanûl Evliyanın mahiyetindeyim.1065 Bu noktada İslam’ın şiarlarından olan “iyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmek” vazifesi ile ayıplardan yüz çevirmek arasındaki ince çizginin nasıl belirlendiği önem arz etmektedir. Peygamber(sav)’in varisleri olan mürşîdlerdir. 206 . Hz.”1068 1063 Bu manayı ihtiva eden hadis kaynaklarda şöyledir: “Kim din kardeşini tevbe ettiği bir günahtan dolayı ayıplarsa. “Münker görüldüğünde buğz-u fillah lazım değil midir? Lazımdır. Bizler davranışlarımızla bu hitabı tasdik eder ya da etmeyiz.” Hucurât: 49/11 ayeti ile vurgulanmıştır.

s.1073 Âbid. mahkeme-i kübrâ gibi olayları dünya gözüyle seyretmiş gibidirler. Dolayısıyla hayatlarındaki hiçbir an ve durumu hafife almazlar.1071 Bu hadis-i şerifte hizmette bulunmayı ve hadim olmayı da. abdu’nnefs.”1070 hadisini delil göstererek izah etmiştir. ölüm. 152. Nazım Efendi’nin farklı bir ifadesiyle. Allah(cc)’a sevgili kul olma yolundadırlar. s. sen hadim ol. 1075 Tafsilatlı bilgi için bkz. 3/196. Tâbi olmayı aynı zamanda hoşnut etme ile ilişkili anlatan Şeyh Nazım. ag. 1074 Aynı eser. Hilye. Abdu’n-nefs veya Abdu’ş-şeytan olur. Onlar. Şeyh Nazım bu ifadelerini “Ey dünya! Benim hizmetimde bulunana. Çünkü onlar.3. kıyamet. Bu tanıma dayanarak kendini yaratan Allah(cc)’a ve dolaysıyla emirlerine tâbi olmayan kul.1077 Nazım Efendi bu nurla bakan 1069 1070 Kıbrısî. nefsine. Şeyh Nazım’a göre bir kişi Allah’ın kulu (abdu’llah) değilse. ss. Çünkü çok değerli olarak tanımlanmış ameller. abdu’d-dünya ya da abdu’l-hevadır.e. kul olmak olarak anlam vermiştir. Bu yolda niyetler.Kulluk makâmındaki âbidler. 12. kulun Allah’ı hoşnut etmeyen amellerinde nefsi ya da şeytanı hoşnut edeceğini söyler. 153. 48. Ebu Nuaym.g.. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. abdu’ş-şeytan. 1071 Aynı eser. 1076 Kıbrısî. Her daîm ahiret odaklı yaşadıkları için. s. şeytana.e. Senin hizmetinde koşanları.1069 1974 yılında yaptığı bir sohbetlerinde Nazım Efendi. 1073 Aynı eser. 57. dünyaya veya hevâsına kul olmayandır. Tasavvuf Sohbetleri.1076 velî olarak da tanımlar. yakîn ehlidirler. hesap ve ceza sebebi olabilir.Kutub. a. s. dünyanın hizmetinde koşanın. dünyaya hakikat gözüyle bakanın dünyaya kul olmayacağını. s. Nazım Efendi. tâbi olma ve tâbi olduğunu hoşnut etme gayreti içinde olma olarak da tanımlamıştır. kendine hadim et. nefsinin ya da şeytanın emirlerine tâbi olacaktır. 12. Allah(cc)’ın mukarreb kullarındandır. Allah(cc)’ın hizmetinde memur olamayacağını ifade etmiştir. sâlih olmayan niyetlerden hâsıl olduğu zaman kul için kazanç değil. Bu vasıflardaki kul. 207 . amellerden daha önemlidir.1072 Bu kavramlarla Nazım Efendi kul olmayı. 24. 1072 Kıbrısî..1074 Bu manalardaki kulluğu yaşayan kişiyi “Erkek” ya da “Ricâlullah”1075 olarak da tanımladığı gibi.

Ancak kutub kendi ihtiyarı ile hareket edemez. Keşşâf. o gün ‘ya Eba Yezid’ dediğini işiteyim Habibimin ben. 12.1078 bazı yerlerde mü’min. 1082 Tehânevî. Bütün millet mahşerde Allah(cc)’ın huzurunda hesap vermekten titreyip dururken. onun mahkûmu değil hâkimi gibidir. s. 14. s.g. velî bir kuldur ve âlemin ruhu olarak değerlendirilir. alt derecelerden üstte doğru nücebâ. eimme ve kutup şeklindedir. 2.. Bâyezîd-i Bistâmî’yi vermiş ve şöyle ifade etmiştir: “…Eba Yezid öyle derdi. 585-601. nükebâ. benim kalbimin içinde yedi cehennemi söndürecek ferah var.e. 3. 1084 Kıbrısî. abdal. Istılahta ricâlullah. ss. 1326-1327. c.kişiyi bazı yerlerde levh-i mahfuzu okuyabilen âbid (hakiki kul). İbn Arabî’ye göre.. Emir âleminden halk âlemine doğru meydana gelen tenezzül olayları. Kullarının hepsini dışarıya at… O günü bekliyorum. Zira mutlak bağımsız yetki ve güç sadece Allah(cc)’ındır. c. 35. "Kulunu bir gece Mescid-i Harâm'dan. nuceba gibi zâtlar olarak da bilinir. evtâd. Tasavvuf Sohbetleri. gavs. 208 . 41. manevî derecesi büyük. ss. müstakil bir başlıkta ele alınmıştır. 1085 Kıbrısî. 1080 Aynı eser. 1079 Aynı eser. a. s. kutub. yedi cehennemi dolduracak kadar büyült. 1083 Bu tezde bkz. kendindeki bu özellikle bütün kâinatın üzerinde. O zaman yedi cehennemin içerisine beni atarsa.e.1082 Şeyh Nazım-ı Hakkânî’nin ricâl anlayışı. Bu kulun ismi Cenâb-ı Allah’ın mülk ve melekûtunda zikrolunur. Şeyh Nazım.1084 Bu makâmın şeref ve yüceliğine misal olarak. çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren (Allah) her türlü 1077 1078 Kıbrısî. s. Yedi cehennemi benimle doldur. Onu işittikten sonra yedi cehennem bana dokunmaz. evtad. s. s. Ya Rabbi! Benim vücudumu büyült. ‘Ya Âbdi! Hesaba gel’ dediğini işiteyim. Kâmil velî olan kutub.g.1081 Bunlar içerisinde kutub. el-Futuhât.”1085 Istılahta kulluğun önemini Ebû Alî Dakkak. a. 13. kutub üzerinden cereyan ederek vuku bulur. 25.1079 bazen de irşad sahibi mürşîd1080 olarak tanımlanmıştır.1083 Nazım Efendi’ye göre kul olma şerefiyle şeref ve izzet sahibi olan kulun makâmı çok yücedir.Kutub . 1081 İbn Arabî. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. Aynı eser.

1090 Şeyh Nazım’a göre kul genel olarak Âdemoğlu manasında. hem Rabbin fermanına razı olmamak.eksiklikten münezzehtir. “sana kul olmak izzet olarak yeter. Onlar. eğer kulluktan daha değerli bir isim olsaydı Allah(cc).. Ateş. şeytana. Allah’ın iradesinde gölge gibi yapmıştır. 209 . Bu manada hakiki kulun iradesi. Kur’ân Ansiklopedisi. ss. s. 24. yani âbiddir. Peygamber(sav)’in şerefli vakti mirâctır. bir kısmı şerre yönlendirilmiştir. c. Çünkü Allah(cc)’a şükrün manası bu edebi gözetmektir. levh-i mahfuzu okuyabilen. dünyaya veya hevasına kul olmayandır. Allah(cc)’ın nuru ile bakan. Bu izaha Bu göre. Kulun bu hallerdeki derecelerine göre mukarreb kullardan olurlar. hem de hakkı olmayan bir şeyi elde ederek haksızlık yapmak olur.. 1089 Kıbrısî. Hz. Tasavvuf Sohbetleri.1088 Bu makâmdaki zat.”1086 dünyada ayetiyle en izah etmiştir. Peygamber(sav)’in kullukla nitelendirilmesi. şeref olarak bana yeter” diyendir. Allah(cc)’a verilen ahid üzerine olan. kullanılmıştır. 391-392. kıyamet. Hakiki kul. 25. 1086 1087 İsrâ: 17/01. benliğini. benlik gösterdiği yerde hakiki kulluk vasfını kaybeder. 1090 Kıbrısî. Hz.g.g. vakitte. Bununla birlikte insanlar içerisinde yaratılış gayesine göre hayatını yaşamayan kullar ile. Hakiki kul olan âbid kişi. nefsine. bu memleket senindir. Kul. kulluktan daha şerefli bir makamın olmadığı anlamına gelmektedir. Rabbim olman. bu memlekette senin hükmün geçer başkasının hükmü geçmez” diyerek bu söylevleri hal ve makâm edinendir. 99. Hakiki kul. a.1087 Allah(cc)’a kulluğun üzerinde daha şerefli bir makâm yoktur. bunun nedenini Allah(cc)’tan sual edip edepsizlik yapmaz. ölüm. 21. Çünkü kendi hakkına razı olmamak. miracı anlatırken.e. Şeyh Nazım Efendi’ye göre insanlardan bir kısmı hayra. s. Kul niye dediği anda. ubudiyet hududunun dışına çıkmış olur. a. yaşayan kulları bazı terimler ile birbirinden ayırmıştır. 1088 Kıbrısî. Allah’ın iradesinde kaybolmuş kişidir. Bundan dolayı Dakkak’a göre. hakiki kul. Çünkü bu makâmdaki kişi Nazım Efendi'nin cümleleriyle her daim “Buyur ya Rabbi! Ferman senindir.1089 İnsanın kendi hakkına razı olmaması ise kişiyi şeref makâmından düşürür.e. Nazım Efendi’ye göre hayatını varoluş gayesine göre yaşayan kul. s. Peygamberini(sav) onunla isimlendirirdi.

kendi iradesini Allah’ın iradesi önünde yok etmesi fena fi’llah gibi ileri bir kemal derecesi olarak önemli ve uzun bir seyirdir. c. Niyazî-i Mısrî ve Tasavvuf Anlayışı. s. 13. Ebu Fazıl Cemaleddin. 289. tasavvuf sisteminin müessesesi addedilen tarikat sisteminin temel taşlarındandır. s. pîr. s. Kâhire 2004. mürşid de kendisine başvuran kimseleri aynı şekilde tedavi eder. Aşkar. va’z eden. Mısrî..1. c. O. 196.1095 1091 Ası Efendi. Cebecioğlu Ethem. s. Mu’cem. bir komutan gibidir. ahiret hayatında elde edilecek saadete rehberlik ederler. Tasavvuf ve Tarikatlar.” ayetinde zikredilmiş bu kelime “doğru yolu gösterecek dost” anlamında tercüme edilmektedir. Lisânu’l-Arab. Mu’cemu’l-vasît. Kulun benliğini izale etmesi. c. sen onu koruyucu bir mürşid bulamazsın. öğüt veren. TC Kültür Bakanlığı Yay. 1092 Kehf: 17/18. Neşr Edeb. Bunlardan bazıları ricâlullah ya da velî olarak da tanımlanmıştır. 263. Ankara 1998. Cürcani. Mustafa. el-Müfredat. hekime benzetilmiştir. şeyh. Lisânu’l-Arab. İran 1405. s. kullara Allah(cc)’ı. yakîn ehlidirler. 735. din ve şeriatı mürîdin kalbine yerleştiren. MÜRŞÎD: İrşad kelimesinin ism-i fâili olan mürşid. Nefis ve şeytan düşmanına açılan harbte.. Hekim nasıl kendisine başvuran hastayı. Kimi de sapıtırsa. gemiye yol gösteren gibi anlamlara gelmektedir. kendi hakkına razı olandır.1094 Bu kavramlar. 3. Mektebetu’ş-şurûgu’d-devliyye. s. 1093 Isfehanî.1092 Kur’ân’da zikredilen mürşîdler.1. Kamus Tercemesi. 175. Tehânevî. s. uyaran. 1095 Yılmaz. 184. 1. b. 342. s. hastalığına ve bünyesinin kuvvetine göre tedavi ederse. c. Dâru’l-da’ve.mahkeme-i kübra gibi olayları dünya gözüyle seyretmiş gibi olduklarından. 221. 346. TTS. Arapça’da. Komisyon. irşâd eden. Allah(cc)’a da kulları sevdiren kişi olarak tanımlanmakla birlikte. 172.1142. mürîdinin taktik ve stratejilerini belirler. Ankara 1994. Keşşâf. hidayete ermiştir. s.1091 “… Allah kime hidayet etmişse o. 1094 Kâşânî. 279. s. c. velî ve eren kelimelerinin haiz olduğu manaları da ihtiva eder. hakiki kul. s. Bu sistem içerisinde mürşid. Tarifat. Semih Ofset. s. Uludağ. sapıklık karşısında doğru yolu gösteren. Hacı Bayram Velî ve Tasavvuf Anlayışı. 210 . Bu makâmlardan hangisinde olursa olsun.1093 Istılahta mürşid.

1097 İrşâda mezun kişi olan mürşid.Nazım Efendi’nin mürşid anlayışı. Kıbrısî tarafından.. bazen fena fi’ş-şeyh makâmında mürşidi ile kalben oluşmuş daimî bağ. Bu makâmlarda mürîd. Allah(cc)’ın nuru kendisinde bulunan kişidir. 1102 İmam-ı Birgivi. kullara yol gösteren kişidir. ss. Her daim “elestu” hitabını duyan ve yaşantısının her anını o hitaba verdiği cevaba layık yaşayan kişidir.1096 O nur ile levh-i mahfuzu okuyan kişidir. s. fenâ fi’lrasul ve fenâ fi’lllah olarak geçmektedir. Nazım Efendi’nin tabiriyle. mürşid değillerdir. Bu hatif. Tasavvufta Kırk Makam. fenâ fi’ş-şeyh. TTDS. irşâda mezuniyetin. Yasin Yay. 13. Levh-i Mahfuzda okuduklarıyla. onların görüş ve okuyuşlarının yol göstermek için yetersiz olduğunu söyler. fani olduğu zatın şahsiyetinde yok eder ve fani olduğu zatın üstün vasıfları. İstanbul 1983. İstanbul 1999. hatif -ı rabbani (Rabbânî ses/telefon) olarak da tabir etmiştir. Erbilî Muhammed Es’ad. 1099 Aynı eser. bu bağlantıyı. 1100 Bu tezde bkz. mürşid kavramını.1101 Istılahta bu makâmlar sırasıyla. s. Mesela mürşid.1099 Nazım Efendi’nin bu açıklamalarla genel çerçevesini çizdiği mürşîd kavramı. s.1100 Nazım Efendi’nin bu mevzudaki ifadelerine baktığımızda. bazen de fena fi’r-rasul makâmında Hz. Peygamber(sav) ile kurulmuş kalbî bağ manasında kullanılmıştır. 14. kendisine bir hatif bağlanan kişidir. hususiyetle. izin verilen anlamına gelen mezun kişidir. s. hem alıcı hem verici olan yani. 12-15.1102 1096 1097 Kıbrısî. Ter. Cebecioğlu.1098 Bu makâma gelmeden diğerlerini irşada koşanlar. ss. ıstılahtaki bu geniş kapsamlı mana ile paraleldir.12. 1101 Bu tezde bkz. Mesela mürşîd.Veli -Evliyâ Konusu. Tasavvuf Sohbetleri. Evliya ile ilgili bahislerinde Şeyh Nazım. Mürşidler aynı zamanda Peygamber(sav)’e de tabi olmuş kişilerdir.: Muhlis Akar. Nazım Efendi onları. Aynı eser. kendi zatında teşekkül eder. biraz daha açmıştır.17. Bunlara ek olarak Kıbrısî. 211 .Veli -Evliyâ Konusu. İrşâda mezun kişi diyebileceğimiz mürşîd. hatif-i Rabbânî kavramıyla bir bağı olduğu görülür. aynı zamanda çevresindekilere “elestu” hitabını işittirendir. 1098 Aynı eser. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. 195.. gaflet içinde karanlıkta yazı yazanlara benzeterek. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. Mektûbât. “mezuniyet” ve “elest bezmindeki hitab” ile ele alınmıştır. bütün varlığını. 210.

Mürşîd. irşada yetkili mürşîd olarak görevine başlar.Gaflet. 1105 İbn Manzûr.Şeyh Nazım’a göre fenâ fi’ş-şeyh makâmında bulunan mürîde izin. o 1103 1104 Kıbrısî. Firuzebadî. 1108 irşâd için mezun ve vazifeli olamaz. o zaman başkalarına da yardım etmeye. s.”1103 Kıbrısî’nin bu anlayışı Nakşî geleneği içerinde. Eraydın. rabıta kavramıyla izah edilmektedir.1107 Nazım Efendi’ye göre mezuniyet gafletten kurtulduktan sonra gelir. Peygamber(sav) emriyle şeyhinden gelir. TTDS. ıstılahta. Lisânu’l-Arab. Istılahta rabıta ile ruhanî bir olgunluğa erişen mürîdin. Ubeydullah-ı Ahrar (v. 212 . ss. c. 1106 Refig el-Acem. kalbine söylenenlerle hitapta bulunandır. o. rabıtasını mürşidine yapması uygun olmaz çünkü bu halde Allah(cc)’a rabıta yapmak manasında olan murakabe tavsiye edilir. Mektebetu’l-Bünan. s. 895/1489)’ın mürşîd tanımında görülmektedir. Mustalahatu’t-tasavvufi’l-İslamî. Hz. tefekkür ve muhayyile gücünü kullanarak mürşidiyle birlik halinde olmasını ifade eder. Bu durumu Kıbrısî şöyle ifade eder: “Mezun olduğumuz vakitte biz yoğuz. ss. Gafil kul. 561. Resûl(sav)’in razı olmadığı şeylerden uzak duran. 667. 230. Mürşid. s. 58.1106 Kıbrısî bu haldeki mürîd için kendinden değil. Cebecioğlu. 507. Bunu kemaliyle yaptıktan sonra. Beyrut 1999. 69. Hak Teâla’nın tasarruf ve kerametine mazhar olan. Gündüz İrfan. ahlak ve vasıfları. 1107 Erbilî Muhammed Es’ad. Mektubât. Tasavvuf ve Tarikatlar. s. kendinden kurtulan ve fiillerinde Hak Teâla’nın muradı olan kişidir. 379. Bu mezuniyeti. Kamusu’l-Muhit. mürşidinin kalbine fısıldamasıyla konuşacağını ifade etmiştir. Tasavvuf İlmi ve Akademik Tasavvuf Dergisi. iki şeyi birbirine bağlayan. o zaman her şey ona ait… bu bağ kalbten kalbedir. Tasavvuf Sohbetleri. O ruh onun (şeyhinin).1105 Tasavvuf ıstılahında rabıta. s. s. nebevî sıfatlar ile muttasıf olan kimsedir. müridin kalbini ilâhî sıfatlarla muttasıf kâmil bir mürşide bağlamasını. Camî. 23-53. 112-113.1104 Mürîdi fenâ fi’ş-şeyh makâmına hazırlayan bağ. sayı: 19. Makamlar ve Seyr ü Sülûk ile İlgili Kavramlar/j. Kelime olarak ra-ba-ta kökünden gelen rabıta. Ankara 2007. 1108 Gafil kul anlayışı için bu tezde bkz. Hz. Bu manada pîr. aynı zamanda peygamberî nurdan hisse almak olarak Kıbrısî şöyle ifade eder: “… Senin bileceğin budur (gafletten kurtulmak için her hak sahibine hakkını vermek).14. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). rapteden anlamlarına gelmektedir. Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta. s. sana izin geldiğinde. Bu makâmda mürîde vazife verilirse.

Isfehanî. s. Peygamber(sav)’in iradesinde yok olmuştur ve seyri fenâ fi’llah ve bekâ billah makâmlarına doğru devam etmektedir. izn-i Peygamberî gelir. mezuniyet olarak nitelendirmiş ve bu anlayışını şöyle ifade etmiştir: “…Sana (kendindeki noksanlar dururken başkalarının hatalarıyla uğraşan kişi) nereden salahiyet verildi? Sen kendi vazifeni bitirdin mi? Sana vazifeni bitirdiğine dair nişan verildiğinde ki. Tasavvuf ve İslam’da Manevî Devrim. elestü birabbikum galu bela hitabıdır. gafil olma. habersiz bulunma. kudreti ve nizamı görememe halidir. misaktaki hitabı sürekli işitme olarak tarif edilen makâm. TTDS. Kamûsu’l-muhît. Cebecioğlu. ötekilere de işittir. Uludağ.e. Hucvirî. Tasavvuf Sohbetleri. ss. 1112 Bkz.1110 Tasavvuf ıstılahında gaflet. uyanık olmama. 1113 Afifî.g. Kıbrısî. İşitmeye başladın mı? Başladıysan tamamdır işin. Dolayısıyla hakikî ya da misalî olarak getirilen bu örnekten hareketle. Istılahta Fena fi’r-rasul makâmı olarak ifade ettiğimiz mürşidin iradesi. O zaman bak. el-Müfredat. dünyanın hayal olduğu hakikatini idrak eren. Firuzebadî. TTS. s.sende tutuşan nurdan onları da tutuşturmağa. onun alameti işte o. Menâzilü’s-sâirîn. 409. Kıbrısî’nin gaflet anlayışıyla birlikte düşünüldüğünde. 507. Allah(cc)’ı müşâhede halinde şekillenir. farkına varmama hali anlamlarına gelmektedir. 142-143. ss. s. Hz. Makamlar ve Seyru Suluk ile İlgili Kavramlar/j.17. s. s. Değilse vazifeni bil. 1049. 213 . s.”1109 Arapça bir kelime olan gaflet.1112 Bu makâmdaki kul. Hz.Gaflet Konusu.1113 Bununla birlikte kulun elest bezmindeki hitabı daima işittiği makâmı. Farklı bir ifadeyle bu kulun tüm hal ve davranışları. 1114 Kıbrısî. 12. 508. misâka sürekli muhatap olmanın bir çeşit mezuniyet ve irşad 1109 1110 Kıbrısî. s. 308-309. Herevî. ss. Keşfu’l-mahcûb(Hakikat Bilgisi). 134. Onunla iş görürsün. a. Peygamber(sav)’den direkt emir alan ve mezun edilen mürşiddir diyebiliriz. yaşantısının her lahzasında inancının gereği gibi yaşayandır. Tasavvuf Sohbetleri.1111 Gafletten kurtulmuş kul.”1114 Bu ifadelerde de açıkça görülmektedir ki. Değilse sen kendi nefsine ağla. dünyadaki hadisatın arkasındaki ilahî muradı. 222. 1111 Cebecioğlu.. aynı zamanda mezuniyet telakki edilmekte ve bu durum mürşidi tasvir etmektedir. 237-256.

icazetname denir. Peygamber(sav)’in hayatına benzetmişlerdir. Hz. Hz. Hz. vilayet i kubrâ olarak tarif etmiştir.e. pir velî kavramlarıyla aynı manada kullanılmasından dolayı.”1117 Şeyh Şerafeddin’in bu anlayışı.vazifesi olduğu da görülmektedir. Mürşid kelimesinin şeyh. Yılmaz Sevim. Menâkıb-ı Şerefiyye. 130 . mürşid-i kâmil. Peygamber(sav)’in emin sıfatı. 1995. a. yevmu’l-ezelde Mü’min olarak emanet aldığı ümmetini. ıstılahta “icazet” kelimesi ile kavramlaşmıştır. 24. 1355/1936) ait biraz daha tafsilatlı izah bulunmaktadır.1116 Mürşid mefhumunun ahd-i misak mevzusu ile ele alınması hususunda. mürîdanını ahd ü misak gününden itibaren emanet alandır. Kıbrısî’nin mezuniyet kelimesiyle belirtiği durum. sonraki asırlarda ümmet-i Muhammed’i irşâd ve hidayet etmek için Rasullullah’ın (as) havass-ı ümmetinden mürşid-i kiramı tayin ve tahsis buyurdu. nefsanî varlığından tam anlamıyla geçtikten sonra gerçekleşen. Belli bir olgunluğa erişmiş müride. Peygamber(sav)’in bu emanetini ve vazifesini paylaştığı seçkin ruhaniyetlerdir. Kıbrısî’nin Hz. Peygamber(sav). Bu suretle Rasul-i Ekrem Hazretlerine(as) de gösterdi. 296. Bu anlayış. yevmu’l-kıyamette Mü’min olarak ulaştırması anlamına gelmektedir. 1117 Burkay. 1426/1991) müridin icazet ve mutlak hilafete hak kazanmasını. Musa(as)’ya Benî İsrail kavmi. s. Basılmamış Doktora Tezi. s. Yani Şeyh Nazım’a göre. M İhsan Oğuz’un Tasavvuf Anlayışı. bu kavramları tazammun ettiği şüphesizdir. ve’l-hasıl hangi kavme meb’us olacak ise ve kaç kişiye rasul olacak ise gösterdi (yevmu’l-ezelde).1115 Yakın dönem mutasavvıflarından İhsan Oğuz (v. kaç kişiyi davet ve irşâda memur olunduğu bildird i. 214 .. Bu manada nasıl Hz. hayatını ve dualarını ümmetin affı ve kurtuluşu için ümmetine 1115 1116 Cebecioğlu. Her mürşîde. Ank. Kıbrısî’nin silsilesinde bulunan. İla yevmi’l-kıyam. mürşid-i kiramın misak günündeki ahdlerini şöyle ifade etmiştir: “Mesela. Şeyh Şerafeddin. s. Dolayısıyla 124 bin evliya. Şeyh Şerafeddin’e (v. Kıbrısî’nin veli anlayışını güçlü bir bir şekilde etkilemiştir. Bu suretle ahd ü misakı alındı.g. mürşid için ifade edilmemiş olsa bile. Hz. Peygamber(sav) anlayışında da mevcuttur. Hz. terbiye ve irşad için verilen icazete. bu ifadeler Kıbrısî tarafından. İsâ(as)’ya kendi ümmeti. Kıbrısî’nin halifeleri de mürşidlerin bu vazifelerini.

1119 Nazım Efendi’ye göre mürşid de. mürîdlerin kalblerini tedavi edecek olan mürşid de herkesin nabzına. 1121 Burkay. nefsini tezkiye etmiştir. elest bezmindeki suale belâ diyen zerreler. 010909-msh-london-priority-know-ur-shaykh-is-looking-at-you. doktorun uygulayacağı tedavide. s. 632/1234) maddî ve manevî doğum anlayışıyla birlikte ele almıştır. Bu tohumlardan bazıları. nefsindeki hastalıkları tedavi etmiş kişidir. hastalıklarını ve irşâd yollarını bilmeyen onları görecek basireti olmayan kul.sufilive. mizaç ve bünyesine. 1120 Kıbrısî. hastalığının cinsine göre tedavi cihetine gider. konmayarak. zürriyetini devam ettiriyor. hastalığa göre tedavinin değiştiği gibi. 1119 Sühreverdi. Hz. 26. Avarif(Hakikat Bilgisi). Mürşîd-i kâmiller de. babalarının sulbünde taşınarak. Peygamber(sav)’in kıyamete kadar devam edecek manevî neslini devam ettiren silsile de kıyamete kadar devam edecektir. mürşid olamaz ve misâk ahdinin muktezası ile hareket edemez.1121 Hasta ve doktor misali üzerinden bu konuyu anlatan Gazalî. dertlerini.com.1120 Şeyh Şerafeddin bu kabiliyetin neleri ihtiva edeceğini saymış ve bunları mürşid olmanın gereği olarak beyan etmiştir.adadıysa. Tasavvuf Sohbetleri. bazıları da. Yani bedenî hastalıklarda. ss. Bu manada kendisine emanet edilmiş mürîdanın sayısını. Âdem’in sülbüne kondular. gözünü melekût âlemine açarak. mürîd. Menâkıb-ı Şerefiyye. şeyhine tabî olarak. nesli kesiliyor. hastasını tanıma kabiliyetini de ele almıştır. manevî evlatlarına. Mürşid. Dolayısıyla kendi hastalıklarını tedavi esnasında tanıdığı devaları. 215 . mürîdlerin hepsine aynı öğüt ve tavsiyede bulunursa. diğer hastaları iyileştirmek için tavsiye edebilecek kabiliyetedir. çoklarını helâk eder ve kalblerini öldürür. mürşidler de mürîdlerini huzuru ilahîye temiz çıkarmak için hayatlarını onlara adamış kullardır. Meselâ. tekrar Hz. seyru sulûkunu tamamlayıp. manevî bir doğuş yaşar. sahabenin(ra) Hz. Şâyet şeyh. 103-112.1118 İrşadın misak ile birlikte değerlendirildiği bu yaklaşımı. şeriatın 1118 www. manevî ilim ve halleri intikal ettirmektedirler. Peygamber(sav)’e tabî olduğu gibi. 18. Sühreverdî (v. Bu ilimler ile mürid. s. Görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. Bu anlayışa göre.

geri döndürülmeyeceklerini.saltanattv. önce abdest.1123 Nazım Efendi’ye göre mürşîd. Mesnevî. Kur’ân-ı Kerîm’den. her gece Kadir gecesi değildir ama bütün geceler de ondan hâli değildir. Kıymetsiz bir şey diyerekten kimse cebine alıp koymaz. şöyle ifade eder: “İşte onları (mürşidleri) arayınız. gusul ve namaz gibi zahiri ibadetleri öğretir. temsilen ifade etmiştir. yabani atlara şeker vermek suretiyle. 59-61. www. 2. Ey delikanlı.. c. Tasavvuf Sohbetleri. ta ki can. Hırka giyenler arasında da bir Hak fakiri vardır (sana düşen onu arayıp bulmandır). aranmadan meydana çıkmaz.hududunu bilmeyen ve bu yola yeni sülûk eden cahil bir kimse ise mürşid. elmas. müşîdin. arşivimizde mevcuttur. s.”1124 Mevlanâ. diğer günlere üstünlüğü misali üzerinden anlatırken. yabani atların kaçışına benzeten Kıbrısî.1122 Şeyh Nazım’a göre. öyle kolay ele geçmez. Ötekiler çok bulunduğu için hemen ayağının ucuyla tepip geçersin. mürşidin de aranması ve bulunması gerektiğini şöyle ifade etmiştir: “Hak gecelerde gizlenen Kadir gecesi gibidir. onları kamçıyla. O hemen hazır bulunmaz. Peygamber(sav)’den ve İslam’dan kaçışını. bu devrin insanları için irşâd vazifesi. Çakıl taşını beleş topla. Şeyh Nazım. atın üstüne binilince vurulur. b. Hz. insanlara göre değerlidir. Kolay ele geçmedikleri için pahalıdır zaten. 1125 Mevlanâ.. 2933-7. beleş olur. ss. c.org/Arşiv/Audio/EdepBuKapıda(1986). diğer kullara üstünlüğünü. yani korkutmakla. 1124 Kıbrısî. yakutun diğer taşlara göre değeri nisbetinde. 216 . amma yakut. Bu yüzden eşine nadir rastlanan mücevherlerin arandığı gibi aranmaları ve bulunmaları gerektiğini. korkutmaktan ziyade müjdelemek ile yapılmalıdır. hakikate cezbetmeye ve sevk etmeye benzer. Bu temsile göre mürşidin müjdelemesi. 15. İhyâ. İnsanların Allah(cc)’tan. Kolay bulunan şey ucuz olur. her bir geceyi imtihan edip O’nu bulabilsin diye. kadir gecesinin. Ses dosyası. Onun hak olduğu sence anlaşıldı mı ona yapış!”1125 1122 1123 Gazalî. zümrüt.3. Kamçı.

”1128 Kelâbâzî’ye göre mürîd. “Eğer yenimi hareket ettirirsem. 1129 Kelabâzî. Büyük küçük bütün Buharalılar benim aşıkım ve hayranım olur. a. Tasavvuf Sohbetleri. o anda yaşadıklarını şöyle ifade etmiştir: “O anda benim bakışım yenlerin ucuna takıldı. Her murâd müriddir. 139. Allah(cc)’tan kullarına. Sonra zahir oldu. Dolayısıyla aranıp bulunması tavsiye edilen mürşidler. yeninin içine çektiği nakledilmiştir. Durum bu olmakla beraber. 238. Kendimden geçtim.1130 Nakşîbendilikte. barkını. Yani muhabbet. Çünkü mürîd. 158-159. Dükkânın içine düşmüşüm. Peygamber(sav)’den mürşidlere. mürîdin murâd oluşuyla açıklamakta ve şöyle ifade etmektedir: “Her hakiki mürid aynı zamanda murâddır. Allah(cc)’ın istemediği şeyi nefsi için murad etmez.. Şâh-ı Nakşîbend’in bir mecliste. onlardan da mürîdlerine akar.e.g. aslında seyru sülûka istendiği için murâddır. Beni buldunuzsa niye burada bulamadınız? Bkz.1127 Kuşeyrî mürîdin mürşîdi tarafından bulunması mevzunu. 1128 Kuşeyrî. onu mürid olmaya muvaffak kılar. dükkânını bırakıp ardıma düşer” dedikten sonra ellini sallayıp. 217 . Uzun 1126 Nazım Efendi menkıbeyi şöyle nakletmiştir: “Mûrîdleri elhamdu lillah sizi (Şah-ı Nakşîbendî) bulduk ya seyidi demişler. keramet ve/veya tasarruf kavramlarıyla da ele alınmıştır. 1127 Kıbrısî. ben buradayım. Ben de bir acayip hal vaki oldu. Keşfu’l-mahcûb(Hakikat Bilgisi). s. evini. Nazım Efendi bu görüşünü. sûfiler mürid ile murâd arasında fark görmüşlerdir. s. Siz mi beni buldunuz yoksa ben mi sizi buldum. görevlerini ve mesul olacakları mürîdlerini yevmu’l-ezelde emanet almışlardır. mürîdlerini yevmu’l-ezelde bulmuşlardır. ss. Bu menkıbeyi nakleden dükkân sahibi. kendisini kaybett i. 139. Çünkü Hakk Sühanehû ve Teâlâ onu hususi bir şekilde irade edince.Velayet bahsinde incelendiği üzere evliyalar. Zira Allah Teâlâ’nın irade etmediği hiçbir şey olmaz. bir Şâh-ı Nakşîbend menkıbesi1126 üzerinden izah ederek. 1130 Hucvirî. Hz. Taarruf. 173. Onlar nerededir diyerekten oraya buraya koşup aramaya başladılar. mürîdin mürşidine duyduğu muhabbet de. Çünkü Allah Teâlâ onu irade etmeseydi mürid olamazdı. s. Mürşîdden mürîde bu muhabbetin aktarılması.1129 Zira Allah istemedikçe kişi mürîd olma arzusu duymaz. dediki. s. hakikatte mürşîdin mürîdini bulduğunu ifade etmiştir. Kıbrısî. Hazret o vakit bir perde yaptı. Hz. er-Risâle. bu açıdan ele alınmıştır. Peygamber(sav)’in yardımcıları olarak.

Maneviyat yolunda ricalin yetişmesi için.. “Menâsık-ı Hacc” kitabını yazacak kadar âlim olmasına rağmen Hacca gittiğinde. Hz. peygamber olmayan ve inanan Mü’min kimse olarak bildirilmiştir. İstanbul 1985. Cenab-ı Allah peygamber göndermezdi”1133 demiştir. dokuz yaşındaki bir rehberin. Nefehâtu’l-uns. s. ne kadar çok şey bilirse bilsin. o yolda yetişmiş ve yolu bilen bir mürşide ihtiyaç duyulduğunu şöyle ifade eder: “Bir bina kurulacağı vakitte veyahut bir motorun monte edileceği vakitte veyahut bir saati yerli yerinde yerleştireceğini ustası bilir. din için peygamberlerin gönderilmesine istinat ederek izah etmiş ve “Hakka giden yolda delilsiz gidilebilseydi. 1131 1132 Camî. Nerede kaldı ki bozulduğu vakitte onu tamir edebilelim. Nazım Efendi’ye göre mürîd. mürşide ihtiyacı vardır. el-Fethu’r-Rabbâni ve’l-feyzu’r-Rahmani. müridin nazırıyla ve onun tarafıyla olur. 1135 Geylanî Abdülkâdir. Kıbrısî bu anlayışını. 677/1278) hac yolculuğunda rehberlik yapan. zamanının büyük muhaddislerinden olan İmâm-ı Nevevî Hazretleri’ne (v. 59. Gelişi güzel korsa. s. 218 . ben onu çalıştırmayı bilmem.bir zaman sonra kendime geldim. Evi ve dükkânımı bıraktım. bu yolculuğunda yolunu kitap rehberliğinde bulamaz. İrşada yetkili mürşîdlerin Kur’ân’daki deliline de bu örnek verilmiş ve mürşidin gerekliliği savunulmuştur. 1134 Mü’minûn: 23/38. bu mevzudaki diğer husustur. 422-424. Kıbrısî.1135 Mürîdin mürşide olan ihtiyacını. “O inanan kimse dedi ki: Ey Kavmim! Bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. 64. o radyolar teypler bozulur. Bu ayette doğru yola iletecek kişi (mürşîd). Peygamberlerden başka insanları irşad edecek zatların olmadığını düşünen kişilere karşı sufîler. İmâm-ı Nevevî’yi düzeltmesidir. kitapların ikame etmeyeceği. Bana getirse ben ne bilirim. değil mi?”1132 Şeyh Nazım bu görüşünü.”1134 ayetini savunmuşlardır. 1133 Aynı eser. s.”1131 Mürşidi tanımlamanın bir diğer vechi ise. Haz: Yaman Arıkan. dokuz yaşındaki çocuğu misal getirerek izah etmiştir. Bu mi salde işaret edilen nokta. Nazım Efendi’ye göre hakikat talibi olan mürid. Uyanış Yay. 462. ss. Hoca (Nakşibend)’nın muhabbet saltanatı bütün vücudumu kaplamış buldum. Tasavvuf Sohbetleri.

Bunlardan ilki mürşidin lugavî manasını karşılarken. bütün Ehadisi Nebevîyye’nin hepsini iç. Sen istersen allame-i cihan ol. dört mezhebin imamının bütün ahkâmını ezberinde tut… İlla o yolu yürüyüp geçmiş. 219 . Nevevî’nin kendi kitabından delil getirmiştir. Bununla birlikte aşk-ı ilahî ve Allah(cc)’ın cemalinin taleb edildiği düzeyde bir mürîd olunduğunda ise. 851/1447). İslam’ın temel şia’rlarını anlatan kitaplar. bütün Kur’ân-ı Kerîm’i tefsirleriyle beraber ezber et.1138 Bu hakikati de göz önüne aldığımızda. Bahauddin. Mâide: 5/3. Yakûbu Çerhî (v. mürşidlerin rehberliği zaruri olmaktadır. bu görüşünü o dönem Bahauddin Nakşîbed’e arz etmiş ve onun tarafından da beğenilip. bunların öğretildiği medreseler ve rahleler.”1136 Bu noktada Kur’ân ve hadis ışığında hayatını şekillendiren bir mü’minin. müridin hakikat yolundaki talebi. 15-16. Şeyh Nazım bu misal üzerinden. kendisini cehennem azabından koruyacak ve cennet nimetlerinin ilk katmanlarına taşıyacak bir düzeyde taleb ile mürid olduğunda. irşâd için nazarî ve lisanî ilimlerin yetersiz kaldığını. Mürşidin lüzumuna fazla vurgu yapıldığı ve intisâb olmadan hiçbir ilerleme olmayacağının savunulduğu bir dönemde. mürşidi olmadan. cüz’î bir mürşid vazifesine ikame edilebilir diyebiliriz. Kıbrısî’nin ifade ettiği gibi. ss. manevi tekâmülü olup olmayacağı söz konusu olmaktadır. iradesi ve muhabbetinin şiddeti mürşidin gerekliliğini belirleyici bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur’ân ve sünnet ile amel ettikten sonra bir şeyhe intisap etmenin gerekli olmadığını savunan Yakûb-ı Çerhi. Farklı bir ifadeyle Mü’min. varmış olan kimselerin elinden tutmaya sen mecbursun. 1136 1137 Kıbrısî. tasdik edilmiştir. 298. “Bugün sizin için dininizi tamamladım”1137 âyetini delil göstererek. 1138 Tosun. Değilsen olduğun yerde kalırsın. Tasavvuf Sohbetleri. bu meclislerdeki vâizler ve imamlar. dokuz yaşındaki delile muhtaç oldu. imam olduğu halde orada şaşırdı. O. yerinde tatbikatını görmediği için dokuz yaşındaki çocuk onu ilzam etmiş. Bundan ne mana alacağız? Yalnız kitap okumakla kimse delil olamaz.İmâm-ı Nevevî Hazretleri çocuğa hüccetini sorduğunda çocuk. bu görüşe karşı çıkmıştır. mürşidin tatbiki ve kalbî ilimlere ayne’l-yakîn ve hakke’l-yakîn mertebelerinde vakıf olması gerektiğini şöyle ifade eder: “O kitabı kendisi yazdığı halde. s.

Şeyh Nazım’a göre tasavvuf terbiyesiyle icazet almayan kişinin mürşid olarak telakki edilmediği aşikârdır. Ahfası zikir halinde olan mürşid. 28. Ahfau’l-Ahfa makâmındaki mürşid. Aynı eser. istediği zaman Hz. arzu ettiği lahzada tüm meşayıhın ervahını davet ederek görüşebilir. Dolayısıyla onun. ss. Melaike ile ülfet edebilir ve hatif-i Rabbaniye muhatab olabilir. ümmet-i Muhammed(sav)’in hidayet yolunu kesen. muttali olur. Bu izaha göre mürşid. yol kesicidir. zemmedilen tüm kötü ahlaktan kalbini temizlediği için kalb letâifi zâkirdir. Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî beş letâif üzerinden izah etmiştir.ikincisi ıstılahtaki manasını karşılamaktadır. Bu makâmdaki mürşîd. Sırr letâifi zâkir olan mürşid. tüm Kur’ân ayetlerini en aşağı üçer mana ile tefsir edebilecek ilme ve namazın hakikatlerine vakıf olması gerekir. yol kesici olarak tanımlamaktadır. Şeyh Şerafeddin. s. mürşidden farkı ehemmiyet arz etmektedir. bir hardal tanesi kadar dahi olsa. 32-35. Peygamber ile sohbet ve mülakat edebilir. halk içinde mürşidlere ikame edilen vaiz ve imamların. Levh -i Mahfuz’a. Menâkıb-ı Şerefiyye. Mesela mürşid. müşid-i sâdık ile mürşid-i kezzabın temeyyüz edilmesi gerekir. şu şekilde izah etmiştir: “O mürşid-i kâzib. 616/1220) tarafından kullanıldığını ifade ettiği yol kesiciliği. tüm kabir ehlinin ahval-i berzahiyyelerine vakıf olabilir. tüm mahlûkatın tesbihâtına ve takdisâtına vakıf olması gerekir.1140 1139 1140 Burkay.”1139 Bununla birlikte hakiki mürşid ile yol kesici mürşidin temeyyüz edilmesindeki şart ve alametleri. Sırru’s-sırrı zâkir olan mürşid. elest bezmindeki misakı daima hatırlaması ve hatırlatması gerekmektedir. Kıbrısî’nin mürşid tasvirinin dışında kalanlar bu temyizde bir göstergedir. Dolayısıyla Kıbrısî’nin bahsettiği zorunluluk. 220 . bu misakı tanımadan irşâd vazifesini üstlenenleri. hidayete ve saadete nail olacak kimseyi alıkoyarak hakiki saadetten mahrum kalmasına sebep olur. hicapsız bulunur. ikincisi için olduğu görülmektedir. Ancak söz konusu vâiz ya da hocaların mürşidlik iddiasında bulunması durumunda. Peygamber’in huzurunda. Abdulhâlik-ı Gucduvanî (v. Kıbrısî’ye göre. Ulaşılan bu düşünceden hareketle. Kendi mürşid-i hakikisine tesadüf ve mülakat ettiği takdirde. daimi suretle Hz. ümmi bile olsa. Böylece yol kesici olur.

olgunlaşma sürecinde mürşid ve/veya kitabın rehberliğini bir misal üzerinden izah eden İmâm-ı Kuşeyri. er-Risale. Tasavvuf Sohbetleri. 483-484. Peygamber(sav)’e varis evliya ve mürşidler. s. tasavvuf ıstılahının en temel kavramlarından biri olarak ele alınmış ve onun haricindeki manaları da kullanılmamıştır. hevâ ve hevesine tapar. 221 . 1144 Kıbrısî. bu husussu. mürşidliğin ileri makâmlarında bir bağ olarak ifade edilmiştir. Bu durumda olan mürîd. bir bakıma bu mevzunun ıstılahtaki çizgisini belirlemiştir: “Bir başkası tarafından dikilmeksizin kendiliğinden yetişen ağaç.1142 Dolayısıyla Nazım Efendi’ye göre mürşidin bulunması. maksutlarına vasıl ederler. Yani ashabı diğer Müslümanlardan farklı olarak temeyyüz ettiren şey. ss. kıyamet gününe kadar insanlara rehber olacaklardır. Hz.Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin yaptığı bu tevcih. Hakikat yolcusu bir Mü’minin. 1143 Kuşeyrî. Hakk’a ulaştıran yoldaki uygun usulle yaklaşmayı temsil eden kapılar. 17.1144 Onları arayıp bulan ve onlara tabi olanlar. Onların gayesi Allah(cc) olduğu için kendilerine tâbi olanları. s. 317. Nazım Efendi. Peygamber(sav) ve mürşîdler olarak tefsir edilmiştir. Nazım Efendi’ye göre. seyru sulûkun başladığı andır. Hz. Sufi Meditation. Tasavvuf ve Tarîkatlar. sözlük anlamı olarak hiçbir zaman kabul edilmemiş. s. Kıbrısî’nin mürşid telâkkisi. Yılmaz. “… Evlere kapılarından girin”1141 ayetinin tefsiriyle izah edilmiştir. Peygamber(sav)’i görerek tâbi olan ashab misaliyle izah etmiştir.”1143 Kıbrısî’nin ıstılahtaki manasıyla ele aldığı mürşid anlayışı. Hz. başka bir kurtuluş yolu bulmaz. Hz. Peygamber(sav)’i görmeleridir. Nefes nefese ve tedrici bir surette tarikatın adâbını öğretecek bir üstada sahip olmayan mürîdin durumu da böyledir. 41. onun irşad anlayışına dayanmaktadır. Mirahmadi. Bununla birlikte Kıbrısî’nin beyan ettiği hatifu’r-Rabbânî. Dolayısıyla. Sahabe-i Kiram’ın Peygamber Efendimize(sav) tabi olduğu gibi merâtib 1141 1142 Bakara: 2/189. yapraklansa bile meyve vermez. irşadda mürşidi görmenin önemi hususunda da görülmektedir. Nazım Efendi’ye atfen yazılan bir eserde irşâd.

iki kavram arasında derecelenmiştir. Eşrefoğlu Rumî. b. 222 . Bu yüzden bakışları Allah(cc)’ın nuru. Ebediyete Davet.1147 Istılahta mürşidin ulaştığı manevî makâm ve kemâlat derecelerine göre tanımlanan. nasıl yok edeyim der miydi? Bir de gördü ki bir karga. tutuşları Allah(cc)’ın yed-i kudretiyle olur. yol alırlar. 671/1273). Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin tasnifi. 186. mürşid-i teberrük. Eşrefoğlu Rumî’ye (v. Mustafa. düzenden. 17. ss. toprağa karışmış ölüyü ne yapayım. TDV yay. Meselâ Mevlanâ Celaleddin-i Rumî (v. düşünceden. bir mürşid-i kâmil kavramı vardır. 1147 Hakkâni. Ank. usta olmadıkça öğrenebiliyor mu? Hile kılı kırk yarar ama usta olmadıkça hiçbir sanatı elde edemez! Mezar kazmak. onların mertebelerine göre tasnifidir. amel ve tasarruf sahibi kişidir. Mevlanâ... ölü bir kargayı ağzına almış. Birisi mürşid. Tasavvuf Sohbetleri. fikirden doğacak değil ya! Fakat Kabilde bu anlayış olsaydı Hâbili başı üstünde taşır mıydı? Ben bu ölüyü. c. 1298-1304.. hemen geldi. s. mürîdlerini de Allah(cc)’a sevdirir. ilim. diğeri mürşid-i kâmil olan bu iki kavram arasında sırasıyla. mürîdin kişisel gelişim sürecinde. 889/1484) göre mürşid-i kâmil.”1146 Hakiki mürşidin tanımlanmasından sonraki husus.1145 Istılahta mürşidin önemi farklı açılardan ifade edilmiştir.1148 1145 1146 Kıbrısî. Tabi olmayanlar ise İmâm-ı Nevevî’nin şaşırıp kaldığı gibi kalırlar. sahih bir silsileye dayanan. Yanına gelenlerin müşkülleri çözülür.. mürşid-i tasfiye ve mürşid-i terbiye gibi kavramlar manevi mertebelere delalet etmektedir. mürşid-i tezkiye. 1995. 1148 Kara. şu dizelerle ifade etmiştir: “Dikkat et de bak! Bizim bu aklımız. en bayağı bir sanat. s.. bu kana. Mesnevî.kateder. hiçbir sanatı. Böylelikle Allah(cc)’ı mürîdlerine. 4. 167-168. şeyhin önemini.

velayet mertebelerindeki bir noksanlıktır. mürîdlerini kemâl derecelerine vasıl etmedeki tasarruflarına göre yapılmıştır. 673/1274)’ye göre mürşîd-i kâmil. bu hal ve makâmlardan hiçbirinin kendisini sınırlamadığı. yani ne kadar zikirle yürüdüğünü bilmeyen mürşid. Bu yüzden mürîdlerinin manevî ilerleyişlerinin gerisinde kalan mürşidler. ilahi isim ve sıfatların bazılarını idrak edebilecek düzeydeyken. Mürşid mertebesindeki marifet. ibtidaî kemalât mertebelerinin tamamını kat etmiştir. s. Bazı mürşidler yolu atıyla alır. Bu kemal derecesine varmış bir mürşîd. kullandığı vasıtalara göre çeşitlenmektedir. Çünkü mürîdinin hangi süratle seyrettiğini. taşı bile kendi lisanından konuşturan kişidir. Farklı bir ifadeyle mürşîd. hiç şüphesiz.1151 Nazım Efendi’ye göre mürşidlerin bir diğer tasnifi ise. Bu manada Sadreddin-i Konevî (v. Mürşid-i kâmil ise. Tasavvuf Metafiziği. Şeyh Nazım. mürşîd-i kâmil mertebesindeki marifet. Bu mertebede. Ebediyete Davet. Kıbrısî’nin ifadesiyle.Nazım Efendi’ye göre bir mürşîdin kemali. bu durumu bir teşbih üzerinden ifade eder. Şeyh Nazım’ın terminolojisinde mürşîd olarak tanımlanmadığı bilinmektedir.1150 Bununla birlikte Şeyh Nazım’a göre mürşid-i kâmil. müridlerini mürşid-i kâmile yönlendirmesi gerekmektedir. s. onun kendi lisanı ile konuşacak zatları yetiştirmesiyle ölçülür. Buna göre bazı mürşidler yol bilir. diğer mürşidlerin tasarrufunda olmayan bir mertebeye ulaşmıştır. Tasavvuf Sohbetleri. vefatında dahi noksandır. kendinden sonra kendi lisanından konuşacak birisi olmayan mürşîd.1149 Nazım Efendi’nin ifade ettiği bu noksanlık. Farklı bir ifadeyle. tüm mürîdlerin manevî tekâmülünü murakabe edebilecek yetide olmalıdır. Hakka giden yolda mürşidlerin tasarrufları. dilediği kimseyi kemâle erdirebilir. Zira itikadî veya amelî noksanlığa haiz bir kulun. s. Nitekim mürşid-i kâmil. 140. hallerinin pek çoğunda kendisine hâkim olan. ilahi isim ve sıfatların bütünü idrak edebilecek düzeydedir. 223 . mürîdinin tekâmülü hususunda kifayetsiz kalır ki onlar irşadda noksandırlar. bazılarının 1149 1150 Kıbrısî. 1151 el-Hakkânî. yalnız bindirecek vasıtası olmadığı için yürütür. kendisini gören ve huzur halini yaşayandır. “ekmellik” makâmına ulaşmış mürşiddir. Konevî. 120. 186.

Kıbrısî’nin düşüncelerini besleyen tasavvuf terminolojisinden bir misaldir. tesir bakımından ikisinin de birliğini gör! Bir zaman seni toprak gibi yeşertir. 224 .da mürîdlerini taşıdıkları traktörleri vardır. 124-125. cennetin kokusunu alamaz!”1155 1152 1153 Kıbrısî. s.e.. 1154 Sühreverdî. 1155 Mevlanâ.1154 Bu irşad metodları. nesrinler bitirir! Fakat bunları o görür. yüzeysel ise mürîd tedavinin acısını dahi duymaz. mürşidin müridine olan muamelatına göre de tasnif edilebilir. götürür! Kahrını. mürîdin canı yanar ve mürşidinden hoşnutsuz olur. Mürşîdin tedavi ettiği bu hastalık derin ise. mürîdin zahiri kabiliyetlerine ve batınî hallerine göre faydalı olanı emretmektir. bu durumdaki mürîde şöyle nasihat etmiştir: “Bir zaman olur. 4..g. bir an gelir. a. ss. 632/1234)’nin görüşleri. içi temizden başkası. a. “(Rasûlüm!) Sen.. Kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O. Tasavvuf Sohbetleri. Bu muamelatı belirleyen durum. kahır ateşi seni taşır. Mevlana Celaleddin-i Rumî’ye göre.. başkası değil.. sadece nasihatla değil. 60. 545-549. Mevlanâ. Kimilerinin treni.”1153 ayetine istinaden savunmuştur. Sühreverdî’ye göre mürşidler. Nahl: 16/125.g. her mürîdin ihtiyaç ve kabiliyetine göre ayrı ayrı irşâd usulü seçebileceğini. Her insanın durumunun farklı olmasından hareketle Sühreverdî.. c. kimilerinin de uçağı vardır. hidâyete erenleri de çok iyi bilir.1152 Bu mevzuda Sühreverdî (v. Bu manada hikmetle davet. sana kanat kesilir. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin. lütfunun zıddı sayma pek. mürîdin terbiyesinde kendine has metotları kullanabilir..e. şişirir! Arifin bedenine cemad vasfını verir de orada neşeli güller.. onun lûtuf dalgaları. mürîdin tedavi edilecek manevi hastalığına göre çeşitlenmektedir. bir zaman seni sevgilinin havasıyla doldurur. b.

Birr. sokak serserilerinden. 24 binden 70 bine kadar zikr telkin etmeye mezun olmalıdır. Beş adet irşada mezun 1156 1157 Atay. 1158 Atay. Mürşid-i terbiye. dört mezhebin menhiyatından sakınması gerekmektedir. Batı’da bir Nakşî Cemaati. Mürşid-i tezkiye olan zat. a. mürşîdlerin kemal mertebelerine anlam kazanmıştır. bir saat zarfında 700 bin adet zikre tayy-i lisan ile muvaffak olmalıdır. Çünkü Nazım Efendi’ye göre memnuniyetsizlik ifadesi olan kabz hali ve onun çehrelerdeki yansımaları. Nazım Efendi’nin bu hali.Nazım Efendi’ye göre irşâd makâmında bulunan şeyh. 81. Tirmzî..Kabz ve Bast Hali .1158 bize göre kabz ve bast hallerinin nasıl anlaşıldığı ile de ilgilidir. mürşid-i teberrük. 82. Mürşid-i tasfiye olan zat. Söz konusu izaha göre bu kavramlar. bunlara nazar ve iltifatı olmaması gerekmektedir. tüm kâinat ve melekût içinde kaybolmuş olsa dahi. s.g. mürşid-i tasfiye ve mürşid-i terbiye kavramları hakkında. 60. 1159 Bu tezde bkz. Bu zat 24 saat içerisinde 24 bin lafza-i celâli ve beş bin salavat-ı şerifeyi ifaya muktedir ve müdavim olmalıdır. s. mizah duygusuna sahiptir… Dahası Şeyh Nazım. her zaman cebinde çevresinde doluşan çocuklara vermek üzere şeker bulundurur ve her şeyden önemlisi. Şeyh Şerafeddin’e göre bu zat. Allah(cc)’ın razı olmadığı bir haldir. ss. Peygamber(sav)’in özelliği olan rıfk ile muamele etmesi gerekir. Ayrıca etbâsını ve mürîdanını.1159 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin tanımlamasını yapmadan beyan ettiği. nefsin ve şeytanın hilelerinden muhafaza etmeye muktedir olmalıdır. Makamlar ve Seyr u Sülûk ile İlgili Kavramlar/h. bazı mürîdleri tarafından “Tebessüm sadakadır. Hz. 1160 Kıbrısî. mürşidin en yüksek mertebesidir.1160 Şeyh Şerafeddin’e ait izahat mevcuttur. uyuşturucu kullananlara ve punkçulara kadar her tür insanla konuşmaktan kaçınmaz”1156. beş bin lafza-i celâli ve beş bin salavat-ı şerifeyi telkin ve tavsiyeye mezun olmalıdır. Hemen her zaman neşelidir.e.”1157 hadis-i şerifiyle ilgili yorumlansa da. Tasavvuf Sohbetleri. Meselâ mürşid-i teberrük olan zat. 225 . 36. Şeyh Nazım’ın mürîdleriyle ve diğer insanlarla olan muamelelerinde gözlemlediğimiz rıfk özelliği bir antropolojik çalışmada şöyle ifade edilmiştir: “Genel olarak Şeyh Nazım’ın cana yakın ve sevimli bir kişiliğe sahip olduğu söylenebilir. 82. mürşid-i tezkiye. şakalaşmayı sever. Bu zat müctehid-i mutlak mertebesine ermiştir.

Kâhire 2004. Şergavî Hasan. irade etmek anlamında kullanılmıştır. bu okumalarla insanlara yol gösteren kişidir. mürşid-i tasfiye ve mürşid-i terbiye gibi tasnifleri vardır. 1164 Zubî. hepsinin imdadına aynı anda yetişmesi gerekmektedir. 226 . 22.5. bir an bile Allah(cc)’tan 1161 1162 Burkay. Peygamber(sav)’in misak günü yüklendiği emaneti paylaştığı seçkin ruhaniyetlerdir. hidayet nuruyla kendi kusurlarının farkına varıp kemâle ulaşma arzusunda olan ve bu olgunluk eğitimini verecek bir mürşide bağlanan kişi için kullanılır. Hz. 124 bin evliya. Mucemu’lfaz es-sufiyye. Asım Efendi.1161 Nazım Efendi’nin genel tasavvuf anlayışı içerisinde telakki edilen mürşîd tanımını. s. Her daim “elestu” hitabını duyan ve o ahde sâdık yaşayan mürşîd.. Menâkıb-ı Şerefiyye. Müessesetu’l-muhtar. Mucemu’s-sufiyye. Lisânu’l-Arab. c. Mürşîd. nazarı ve iradesini sırf Allah’a yönelten kişi demektir. c. 381. s. MÜRÎD: Mürîd. İbn Manzûr. Memduh. irade etmek. Bahriye Yay. s. Mu’cemu’l-vasît. Kâhire 1987. Dâru’l-Cebel. ss. O nur ile levh-i mahfuzu okuyan. Kamus Tercümesi. 40-43. mürşid-i tezkiye. Komisyon. nefsindeki hastalıkları tedavi edip nefis tezkiyesini tamamlayan. İstanbul 1852. Allah(cc)’ın nuru kendisinde bulunan. yaklaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Enbiyâ: 21/17. istemek. s. Mürîd ismi taşıyan kişi. muhtelif yerlerde istemek. 376. c. mürşid-i teberrük.1163 Tasavvuf ıstılahında mürîd. s.1164 Farklı bir ifadeyle mürîd. birbiriyle ilintili bir şekilde şöyle yapabiliriz. Tevbe: 9/107. 248.olmalıdır. Bir saat zarfında 24 bin müridi can çekişmekte dahi olsa. Mürşidler aynı zamanda Peygamber(sav)’e de tabi olmuş kişilerdir. 2. Mürşidlerin mürşid-i kâmil olma yolundaki mertebelerine göre sırasıyla. 368. irşâda icazetli manasındaki mezun kişidir. 1163 Hûd: 11/34.1162 Her ne kadar Kuran-ı kerimde mürîd kelimesi geçmiyorsa da kelime kökü olan “e-ra-de”.

g. et-Taarruf. onu taleb eden olduğu için. Üveys-i Karanî ile mukayesesi şeklinde de savunulmuştur.. Muhammed ümmeti içinde. ss. Nazım Efendi’nin görerek tâbi olma hususundaki görüşü. Ünal. mürşidinin sohbetinde bulunması ve onun maddî nazarlarından feyz alması gerekmektedir. 6. s. Kervan Yay. 158-159. soyut ve lisanî bilgileri. s. Bu açıdan bakıldığında Üveys-i Karanî. s. mürşidini sureten görmesi. imdat taleb edendir. Bu misale göre. Cürcanî. a. Londralı mürîdlere göre. İradesi Allah(cc)’ın iradesiyle tecerrüd ettiği için onun. 62. nefsini tezkiye etmek isteyen. Peygamber’i) görerek Sahabe olanların farkı irşada görmenin önemi için kullanır. ss. 1168 Kıbrısî. Ta’rifat. Mürîd.başkasına yönelmeyen kişi anlamına da gelmektedir. s. Cebecioğlu. Erzincan 1997.e.1166 Mürîd. 526. TTDS. Pîr-i Sami Hazretleri Hayatı ve Sohbetleri. mürîdin tekâmülü için. acziyetini bilip medet isteyen. İstanbul 1985. 132. 227 . c. Sahabe-i Kirâm’ın. Kelâbâzî. Uludağ. Kur’ân-ı Kerim’i okuyarak İslam dinini yaşayan Müslümanlar ile Kur’ân-ı Kerîm’i (Hz. Ayrıca bu tezde bkz. Hz. O’nun batınından manevî feyz aldıysa da. Kıbrısî bu durumu Kur’ân misali üzerinden izah eder. TTS. s. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlae/c. s. 1166 Kıbrısî. İslam’ın öz bilgisine ancak tarikat disiplini içerisinde ve mürşîd-mürîd ilişkisiyle 1165 Tehânevî. 263. mürşîdi vesilesiyle. c. sahabe derecesinden aşağıda ve tabiîn cümlesinden olmuştur. mürşid ihtiyacını izale etmez aksine. Peygamber(sav)’i madden hiç görmediği halde. tatbikî ve kalbî ilme tebdil eder. 1167 Aynı eser s. 1. 64. ıstılahtaki mürîd anlayışından farklı değildir. Kıbrısî’nin mürşîd anlayışından hareketle.1168 Sufîler içerisinde bu görüş.1165 Nazım Efendi’nin mürîd tanımı. Allah(cc)’ın nuruna ihtiyaç duyan. nur sahiplerine tâbi ve teslim olandır. Tuygun. Mürîd. Musâhabe.Mürşîd. 221. Tasavvuf Sohbetleri. 1169 Ramazanoğlu Samî. s. maneviyattan gelecek nuranî feyze ve ilme ihtiyaç duyan. her iki cihanda da Allah(cc)’tan başka muradı yoktur. 174. Hakkâniyye içerisindeki mürîdler tarafından da ileri sürülmektedir. Keşşâf. O’nun sohbetiyle müşerref olmadığından.1169 Farklı bir ifadeyle mürîdin.. 124. bu tanımı şöyle yapabiliriz. 15-16. sahip olduğu kitabî.1167 Nazım Efendi’ye göre mürîd için görerek rehber edinme onun yakînini artırır.

228 . Onun için şeyh. mürîdleri yakınlaştıran her türlü fiil.1172 Bu gayelere vasıl olan şeyhe. Bir mürîdin şeriat bilgisine sahip olması elzemdir ancak. Müridler taat. Farklı bir ifadeyle. 56. Nagshbandi-Haqqani.000 tesbih çekerse buna mukabil şeyh 1000 tesbih çekerse mürîdler deli olur. 1172 Stjernholm. hal tutar ve kendisi hallenmeye başlar. Yani onlara göre amaç. 1170 1171 Atay. ibadet ve zikir vesilesiyle saflığa ve duruluğa ulaşmayı hedeflemektedirler. canlı olarak paylaşılan sohbet videolarının. 37. Mürîdin himmeti şeyhi geçti mi mürîd zapt olmaz. O şeyhin kuvvetinin yetişmediğine delalettir. Bâyezid-i Bestamî’nin 99 şeyh değiştirdiğini misal veren Kıbrısî. mürîdi maksuduna ulaştıracak olan şey. Lefke Tekkesine her fırsatta gelerek.vasıl olunur. Avrupa’daki mürîdlerin Tarikat-ı Hakkâniyye’de bulunma gayeleri. Aynı eser. s. rabıta kurar. bu anlayışla Şeyhlerine yakın olurlar. s. Mürîd 10. mürşid-i kâmillere havale edilmelidir. başka âlemlere düşer. batınî ve zahirî libaslar ile ona benzemeye çalışırlar. ss. kalbi masivâdan arındırma ve cilalamadır. Batı’da bir Nakşî Cemaati. 1173 Aynı eser. şeyhini madden mi yoksa sureten mi gördüğü konusu. s. bu ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı. nefsin tezkiye edilmesi ve kalbin sevgiyle doldurulması şeklinde genel olarak ifade edilmiştir. Hakkânî mürîdleri arasında net değildir. arınma. kendinden geçer. mürîdin önünde yürüyen adamdır. onları arınmaya ve saflığa götürür. bu dönem için vuzuha kavuşmamış bir mevzudur. Son yirmi yılda yaygınlaşan bu teknolojiye bağlı olarak günlük hayatımıza giren bu durumun tasavvufî boyutu.1171 İnternet üzerinden.1170 Mürîdlere göre İslamî bilginin öz kaynağı olan şeyhin (Kıbrısî’nin) belli bir ortamda sadece bulunması bile İslamî bilginin tezahürüdür. 112-113. Hâlidiyye-i Hakkâniyye mürîdlerinden. ziyerette bulunanlar da olmaktadır. bu konuyu şu ifadelerle izah eder: “… Onun için mürşîd-i kâmil.1173 Nazım Efendi’ye göre tâbi oldukları mürşidleri makâm olarak geçen mürîdler. mürşidine ait görüntüleri izleyen bir mürîdin. 297. şer’î bilgi ve amellere ek olarak mürşîdin gösterdikleridir. Mürîdler. Şeyh Nazım’a ait videolar ile kifayet edenler olduğu kadar. dinamik bir süreçten geçmektedir.

şöyle ifade etmiştir: “Eğer sâlikte muhabbetullah bundan (fenâ fi’ş-şeyh muhabbetinin. şeyhine muhabbet duyar. o salike. 1176 Mirahmadi. huzur halidir. bu durum zamanı ve mekânı aşkın bir birliktelik olarak. Muhabbet. s. huzur ve fena olarak ifade edilen bu üç makâmın üçüncüsü ise aşığın iradesinin.manevî kuvvetiyle mürîdlerin hangi süratle seyrettiğini yani. ikinci makâm olan Peygamber(sav)’de muhabbet. maşukun iradesinde kaybolması olarak tanımlanmıştır. Bu izaha göre.”1174 Nakşibendiyye yolunda savunulan bu anlayışı. kötürüm olur. Adnan. Hakk’ta bu üç dereceyi yaşar ve fenâ fi’llah makâmına gelir. tarikat-ı râbıta 1174 1175 Hakkânî.1177 Bu muhabbetten ötürü Hâlidiyye-i Hakkâniyye. ne kadar zikirle yürüdüğünü bilmesi lazımdır ve de bilir. Hakkâniyye’yi. Yani şeyhi derecesinde muhabbet. Sufi Meditation. meczubu ilahî olur. huzur ve fenayı (fenâ fi’r-rasul) yaşadıktan sonra. Bu üç makâm. Yani gerek letâiften. aşığın maşukundaki daimî huzur hali başlar ki. Peygamber(sav) seviyesinde ve Allah(ac) seviyesindedir. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. s. üç derece ayrı ayrı tahakkuk eder. 1177 K. mürîd. Hakkâniyye yayınları içinde olan ve Nazım Efendi adına yazılan bir eserde yer almaktadır. rüyet-i Rasulullah nasib olmayıp. huzur ve fena makâmlarını geçen mürîd (fenâ fi’ş-şeyh). Eğer sâlikte muhabbetullah’tan eser bulunmazsa. Bu muhabbetten kaynaklanan rabıtanın devamı neticesinde.1176 Mürîdin mürşîdine olan muhabbetteki öneme atfen Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî. Eserde bu durum üç makâm olarak izah edilmiştir. 20-39. s. 28. Risale-i Murâkabe. tarikat-ı cezbe veya tarikat-ı muhabbet olarak nitelendirmiştir. Mürşid seviyesinde. ss. gerekse seyri murakabeden bihaber olur. Şemseddin-i Nakşibend (v. 1280/1866). 92. cezbenin ziyade ifradı dahi zuhur edip. muhabbetullaha dönüşmek yerine şeyhte ifrada düşmesi) daha fazla olursa. Meğer mürşîdi kâmil ola…”1175 Mürîdin. Ebediyete Davet. Nakşbendî. Şeyhinin makâmına yaklaşması ve o makâmı geçmesine izah olabilecek süreç. 229 . 186.

sudan. bu ilişki muhabbet. ünsiyet ve rıza olarak izah etmiştir. Bu durumda mürîddeki muhabbet. ateşten ve topraktan değildir. Allah(cc)’a duyulan. dünyayı aydınlatmayı muhabbetten öğrenir. çile ve nefs mücadelesinden geçmesi şarttır. daha parlak ve diri hâle getiren muhabbettir. Cezbe olmaz ise ünsiyet (bağlılık) hâsıl olmaz. o nisbette kendinden gâib olup. 230 . 542. muhabbet. Kendinden gâib olarak Hak Teâla’nın huzurunda olmak. 1178 1179 K. ateşini aşktan alır. İhyâ. 92. Nakşîbendî yolunda katedeceği mertebeleri. 27-29. ss. kendisine perde olunca. Muhabbetin aslı ise maddi alanı meydana getiren unsurlardan. 1182 Kara. İslamî Benliğin İç Yüzü. Âlauddîn-i Attar (v. rüzgârdan. fenâda fenâ hasıl olur. Buna izaha göre mürşîd ile mürîd arasında muhabbet olmaz ise. fenâ hasıl olur. Kendinde yürümenin alameti. 802/1399) şöyle ifade etmiştir: “İşin başı kendinde yürümek (teemmül ve tefekküre dalmak) ve kendinden gitmek (kendinden geçmek)dir. ss. Tasavvuf ve Tarikatlar. Bu yolda geçerli olan esas budur. Mülk ve melekut âlemleri talibe örtülü olup ona (masivayı) unutturursa. Sevgi H. 286-350. bir mıknatıs gibi şeyhindeki ilahî marifetleri ve Rabbânî tecellileri kalbinde toplar.1181 Mürîd Allah(cc)’tan gayrı herşeyden ilgisini kesmelidir.35-36. 505/1111). birçok manevi egzersizden. ss.1178 Futuhâtu’l-Hakkâniyye adlı eserde. c. kendinden geçmektir. ss. Aynı eser. Adnan. 1181 İkbâl. 4. cezbe ve ünsiyet üzerinden izah edilmiştir. s. 75. 1183 Camî. şevk.1179 İmâm-ı Gazalî (v. en kolay vasıta ile taşıyan mürşidin vasıtasına geçişi tavsiye eder. aşk nisbetinde olur ve aşırı muhabbetin neticesidir. 74. Çünkü mürîd bu bağ sayesinde enâniyetinden sıyrılıp şeyhinin iradesinde fanî olur. muhabbetten aldığı kuvvetle. ss.1182 Mürîdin. Kayseri 1995. Seyyid Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizî. mürîd için bu süreci sırasıyla. sevgilisinin huzurunda bulunur.”1183 Her mürşidin farklı bir tasarruf ve vesileyle mürîdini maksuda götürdüğünü söyleyen Kıbrısî. İnsanın yaradılışı. cezbe hâsıl olmaz. 1180 Gazalî. s.olarak da adlandırılmıştır. Sâlikin kendisi. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). 72-73. Futuhâtu’l-Hakkâniyye.1180 Maddi varlığı bir avuç topraktan başka bir şey olmayan insanın aslî varlığını. Ahmet. Bir kimse ne kadar çok aşıksa. Bu yeteneği elde etmesi için.

2225. ‘Yok canım işte bizimki var ya. Hangisini istersen bul bir tane de. Arabalıyı bulursan parayla değil ya bu.1187 “O. gözünü yum. a.e. s. Sürücüler ‘sizden bir karşılık istemem’1184 sınıfındandır. Ancak. Buna göre yorulan. Mesnevî. Kıbrısî. “İnsanların gözbebeği olan insanı ara. Bu amacı unutmadan yolda ilerlemek gerektiğini Kıbrısî şöyle ifade etmektedir: “Onların içerisinde. 1189 Kıbrısî. göklerde ve yerde ne varsa. Hakkâniyye içerisinde evliya bahsinde sıkça telaffuz edilmiştir. 61-62.2. bazısı vapur sahibi. İlerlemek için yorgunluk değil gayret gereklidir.Maksuda en kolay yoldan götüren mürşîdlere tâbi olmakdaki temel amaç ilahî rızadır. s. adamı atla yürüten var. ne yapalım ağır ağır yol keseriz. duran derviş de gerilemeye. insanların gözbebeğini!”1186 ifadesiyle belirtmiştir. bu ayetin kendisinde tahakkuk ettiği ana ve sonrasındaki mertebelerine kadar devam etmelidir.g. mahkûmdur. 1186 Mevlanâ. durmağa. ss. 91. Bazılarının traktörü var. bazısı tren sahibi.. 91. nasıl olsa aynı yolda yürüyüp gidiyoruz’ Yahu arabalı da var. Nazım Efendi’nin bu konudaki tavsiyesi. c. Yoldaki mürîdin edebi konusunda bir düsturu Şeyh Nazım-ı Hakkânî. Bunda düşünecek bir toplum için ibretler vardır.1189 1184 1185 Sebe: 34/47. hepsini sizin emrinize vermiştir. 231 . Yolda yayan giderken arabalı rast gelirse arabalıya bin. O yolda sefer Allah rızası içindir.e. Mürîdin mürşîdine karşı edebleri ile de. 1187 Kıbrısî. tırnak miktarı dahi olsa ilerleme yönünde gayrettir.g.. 1188 Casiye: 88/13. bazılarının arabası var. insanların gözbebeği olan insanı. Tasavvuf Sohbetleri.”1185 Bu anlayışı Rumî. Bazı yol göstericiler de ‘elimi tut. yorulan da bizden değildir. mürîdin yolda olup olmadığının bir göstergesidir.”1188 ayeti. Nazım Efendi’ye göre mürîdin yoldaki cehdi. aç’ deyip arşa bastıracak adam da var.” sözüyle ifade etmiştir. b. a. Bu yürüyüş yerleri ve gökleri fethedinceye kadar olmalıdır. bazısının tayyaresi var. bu mevzu aynı zamanda mürîdin yolda olmasıyla alakalıdır. “Duran da.

87. Amerikalı ve Afrikalı mürîdlerin kırmızı renk sarıkları.g. 79. uzak Asya ülkelerinin. a. İslam’ın en iyi yolunda olmanın (Nakşibendiyye) verdiği gururla. tekkedeki tüm zikirlerin zakirbaşılık görevini ifa etmiştir. kimileri ise bulundukları ülkelerdeki tüm mürîdlerden sorumlu.Seyru sulûktaki şart olarak beyan edilen devamlılık ve neticesinde tüm mevcudatın kula musahhar kılındığı mertebe. c. Almanya’da vazifeli olan bir mürîd. sakal. s. ss.1190 Bu makâma erişmek için kulun nefsinde fanî olması ve Hakk’ta bekâya ermesi gerekir. Keşşâf. 1158/1744)’ye göre velayet. Bu mürid. ülkelere göre şöyle dağıldığı söylenmektedir. 1192 Atay. Arap ve Afrika ülkelerinin yerel kıyafetleri de tercih edilmiştir. Osmanlı usulü şalvar. Nazım Efendi’nin Osmanlı usûlü kıyafet tarzını tercih ettiği gözlemlenmiştir. Tanık olduğumuz bu mürîdlerden kimileri yeni ihtida etmiş. Şeyh Nazım tarafından ifade edilmiştir. 3. Şeyh Nazım’a vekillik vazifeleri yüklenmişlerdir. 1528-1529. gömlek ve geniş yelek üzerine giyilen çeşitli renklerde sarık olsa da. Kâşânî. ıstılahta. Almanların mor. Mürîdlerin Lefke dergâhında da tercih ettikleri kıyafet usûlü genelde aynıdır..1192 Bâtılı mürîdlerin tekkelerinde ve evlerinde giydikleri bu kıyafeti neden tercih ettikleri sorulduğunda genelde üç cevap gelmiştir. Istılahâtu’s-sufiyye. Hak ile halkta tasarrufta bulunmaktır. Allah’ın 1190 1191 Tehânevî. umumiyetle tercih ettikleri. Türklerin beyaz. 232 . kıyafet ve sarık gibi dış görünüş itibariyle. Mürîdlerin tamamen özgür tercihleriyle çeşitlen bu renklerin. Tehânevî (v. Bu kıyafet genelde.1191 Tarikat-ı Hakkâniyye yolunda yaptığımız araştırmalarda farklı etnik köken ve ulusa mensup mürîdler ile karşılaştık. velayet kavramıyla mana kazanmıştır. Şeyh Nazım’ı hatırlayarak ruhanî ve fizikî yakınlık kurmak ve berekete nail olmak amacıyla giyinenler olduğu kadar. Arapların yeşil. İngiliz mürîdlerin mavi. s. kimileri seyru sulûkun başında.e. 2008 yılında Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin Şamdaki tekkesine yaptığımız çalışmalar süresince.

1. Batı’da Bir Nakşî Cemaatı. 50. Allah’a verdiği sözü yerine getirene.1194 Londra’daki mürîdlere göre Şeyh Nazım. Mu’cemu’l-vasiyt.1198 bey’at edenlerden Allah(cc)’ın razı olduğu bildirilmiştir. Hz. 1197 Curcanî. Hz. Peygamberimiz(sav)’in davranış ve görgüsüne sahiptir.övdüklerinden olmak için giyenler de vardır. c. 83. Atay. s. ruhunu kuşatan kafesten kurtulmuş bir nûr gibi olduğundan. 557-558.1193 Hâlidiyye-i Hakkâniyye mürîdlerine göre Şeyh Nazım. kendilerini vahhabî ve selefî gruplardan ayıran bir tarzdır. 41. Ta’rifat. Peygamber(sav)’in gücü. Lisânu’l-Arab. üç ayette. 1198 “Sana bey’at edenler ancak Allah'a bey’at etmiş olurlar. akid yapma anlamlarına gelmektedir. mürîdleriyle beraber olsa bile yirmi dört saat boyunca aynı anda üç yerde ruhanî olarak hazır olur. s. Allah büyük bir mükâfat verecektir. Komisyon. BEY’AT: Satın almak manasına gelen bey’ kelimesinden türemiş bey’at kelimesi. Kabe’de Haceru’l-esvedin Medine’de altında. 1196 İbn Manzûr.1197 Kur’ân-ı Kerîm’de bey’at.” Feth: 48/10. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. aynı Peygamber(sav)’in anda ve daima bulunmaktadır. Peygamber(sav)’e yapılan bey’atın. miraç ve mehdi gibi hadiselerin manevî boyutu hakkında yegâne bilgi kaynağıdır. Firüzebadî. Şeyh Hişam’ın ifadesiyle. 79. 233 . ss. 705. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. 219. s. Onlara göre Kıbrısî. 220. Kamûsu’l-muhît. s. Peygamber(sav)’in bu asırdaki manevî mirasçısıdır.1196 El ele tutuşarak yapılan bu fiilden dolayı bey’at. Hz. 1193 1194 Stjernholm. Bazı mürîde göre ise bu kıyafetler. Şeyh Nazım-ı Hakkânî. Allah(cc)’a yapıldığı. lügatta. Ondan başka bu bilgilerin kaynağı olan evliya yoktur. s. ss. Ayrıca bu ayetlerde. ve Sahibu’z-Zaman(as)’ın. söz verme.1195 d. onda zuhur etmiştir. bu yüzyılda. Hz. The Struggle for Purity.1199 Hz. 1195 Aynı eser. tokalaşma ve musafaha manasına da gelir. söz verme manasında zikredilmiştir. Şeyh Hişam’ın da ifade ettiği bu anlayışa göre Şeyh Nazım-ı huzurunda Kıbrısî.

234 .1203 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. Mu’cemu’s-sufiyye. Kıbrısî’nin ve Hakkâniyye vekillerinin bey’at alış şekilleri. Müslim. ss. Allahu. TDV İA. Tasavvuf. haramlardan ve münkerden kaçıp. bey’at almıştır. Uludağ. tasavvuf ıstılahındaki manasıyla kullanmış ve genel uygulamalara benzer bir şekilde gerçekleştirmiştir. mürîdin. 43. Tarikatlar döneminde yaygınlaşan bey’at uygulaması. iftira atmamak.75-76. s. 1204 www. 1201 Buharî. mürşidine sâdık ve bağlı kalacağına. 6. el verme). Peygamber(sav)’e Kur’ân-ı Kerîm’de bildirilen emirdir. ss. İlk halkaya dâhil olamadığı için dış halka veya halkalara yetişen mürîdler. Bu bey’at hükümleri Hz. Hakk” esmalarını mutedil 1199 1200 Feth: 48/18. hayırlara ve faziletlere sarılacağına söz vermesidir. oluşan bu manevi ortama. Müslim. s. s. İlgili görüntüler video arşivimizde mevcuttur. 99-100.1204 Hakkâniyye içerisindeki uygulamalarda. Rasulünü ve mürşidini şahit tutmasıdır. Abdülkadir-i Geylanî (v.org/be’at. hicri birinci asırda. İz. İmarât. Osman. en yakınında bulunan mürîdin sırtlarına ellerini koyarak. evlatlarını öldürmemek. 124. mürşîdine verdiği söze. Allah(cc)’a hiçbir şeyi eş koşmamak. Ahkâm. tevbe edip bir daha günahlara dönmeyeceğine.Peygamber(sav) Mü’minlerden. kendisine kayıtsız şartsız teslim olacağına. asasını uzatarak da bey’at vermiştir. Allah(cc)’ı. Mümtehine: 60/12 . Allahu. 123. hırka giyme töreni şeklinde icra edilmiştir. el alma. Bu halkada şeyhle birlikte bulunan herkes üç defa “Allahu. TTS.1201 Tasavvuf ıstılahında bey’at (inâbe. bey’at veren şeyhin eli üstüne. Biat Maddesi. video kaydı olarak arşivimizde ve bazı internet sayfalarında mevcuttur. intisab. tasavvufun ilk dönem eserlerinde bu konuya yer verilmemiştir. 72. 41-42. hemen hemen bütün tarikatlarda aynıdır.1202 Bey’atın yapılışı ve gayesi. hırsızlık yapmamak. madden iştirâk ederler. Bey’at töreni uygulaması tasavvufun ilk dönemlerinde icra edilmediğinden. 2. 88. Buharî. 561/1166) tarafından tarikat geleneği olarak uygulanan bey’at.1200 kendisine itaat etmek ve her zaman Hakkı konuşmak üzere. İmare. Cebecioğlu. TTDS. Talak. bu bey’ati alan kişi elini koyar. c. Şeyh Nazım. mürîdin. Bu esnada bu olaya tanık olan diğer mürîdler bir halka oluşturarak ellerini bey’at alan kişinin üzerine koyarlar. bey’atı. 1202 Zubî. 1203 Türer. saltanat.

Adnan Kabbanî’nin yazdığı bu esere göre şeyh.bir ses ile tekrar ederler. s. Beyhakî. s. saltanat. ashabla el tutuşurdu. Kâmil. 2/99.org/be’at. Hakkâni Dergâhlarının yaygınlaşdığı ve mürîdân sayısının hızlı arttığı bir süreçte.1205 Hz. Gerek şahsen tanık olduğumuz. 1207 Razî. Sonra şeyh bir defa “Şüphesiz Sana bey’at edenler gerçekte Allah’a bey’at etmektedirler. 98. İbn Esîr. yoksa İslam dininde sebat için mi olduğuyla ilgili bir bilgiye rastlamadık. 235 . Bu uygulama şeklinin. c. diz dize gelmeksizin yapılmaktadır. Delâil. Yani bey’at. halkanın ekseriya. Hz. c. İlgili görüntüler video arşivimizde mevcuttur. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur.1206 Bayan sahabelere bey’atı. 2/447-448. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. 81. Köksal. 363-364. s. 267. Peygamber(sav)’in bu uygulaması. Bundan sonra Şeyh mürîde dua yapar ve halkada bulunan herkes dağılır. kadın vekil tayin ederek. Asım. 607. tasavvufî anlayışta yer almış ve sufilerin bey’at uygulamalarına temel teşkil etmiştir. 1. Alusî. gerekse internet üzerinde yayımlanan bey’at hadiselerinde. ihtida etmiş gayr-i müslimler olduğu dikkatimizi çekmiştir. 186.1210 Burada tarif edilen bey’at. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. bey’at başlangıcında mürîd ile beraber üç defa. Mefâtihu’l-gayb. Bu bey’atin tarikat yolunda alınan ders için mi.1207 Hz. s. 1210 K. Ancak Müslüman bir ailede dünyaya 1205 1206 www. Rûhu’l-meânî. Ve kim Allah’a vermiş olduğu sözü tutarsa Allah ona büyük bir mükafat verecektir”1209 ayetini okur. bir su kabına el batırarak. M. “Estağfiru’llah e’l-Azîm ellezi la ilahe illa huve’l-Hayyu’l-Kayyûm ve etubu ileyh” tevbesini okur. Şeyh Nazım’ın uygulamasından şeklen farklılaşmaktadır. s. doğal olarak gelişmiş olduğu kanaatindeyiz. Adnan.1208 Fütuhât-ı Hakkâniyye adlı eserde bey’atın yapılış şekli tarif edilirken. c. ucundan tutarak. 14. Bununla birlikte bu değişimin. Kıbrısî’nin irşâd vazifesini devralmasından sonra oluştuğu şüphesizdir. Afifi. 1209 Fetih: 48/10. s. 1208 Yılmaz. Peygamber(sav) bey’at alırken elini uzatır. Tasavvuf ve Tarikatlar. kapı veya pencere arkasından sözle yapmıştır. ortaya bir bez parçası uzatıp. Me’a’l-Enbiyâ. eline bez sararak. Muhammed(as) ve İslamiyet. şeyh ile mürîdin bire bir ve diz dize oturduğu bir meclis anlatılmıştır. 28.

namaz ve zikir meclislerine devam etmişlerdir. Ancak. Olanlar benim beklediklerim değildi. ilk akşam dergâh şeyhiyle konuşmak isterken yaşadığı bey’ati şöyle anlatmaktadır: “Beni Şeyh’in (Abdul Hamid. toplum içinde ne tür bir işleve sahip olduğunu anlamak amacıyla yapılan bir tezde. 236 . benim Müslüman oluşuma ve Nakşibendî-Hakkânî tarikatına girişimde bulunuyordu…”1212 Lefke Dergâhında yaptığımız gözlemlerde ve video görüntüleri üzerinden şahit olduğumuz bey’atlerde. aldığına şahit olduk. etrafındaki mürîdlerle kucaklaşması ve müsafaha yapması gibi gözlemlerimize istinaden. İhtida eden mürîdlerin bey’attan sonraki sevinçli tavırları. Londra Dergâhında yaşanan. bir Türkiye vatandaşının Lefke Tekkesinde/Kıbrıs Nazım Efendi’den tarikat bey’atını. orada Şeyhe anlayamadığım Arapça bir şeyler söyledi. bu kanaate varılmıştır. 1212 Stjernholm. Gözlemlediğimiz bu kişiler. bizzat yaşadığı bey’at tecrübesine yer vermiştir. araştırmacı. bey’attan sonraki zamanlarında. Totenham Dergâhına giden araştırmacı. The Struggle for Purity. Şeyh. Aniden. hepsi şahadetime tanık oluyorlardı.1211 Dolayısıyla bu ritüelin hem mühtediler. hem de zaten Müslüman olup da tarikata girenler için yapıldığını söyleyebiliriz. aynı şekilde icra edilen ritüelle. doğal yollarla aralarından çıkamayacağım bir grup adamın içinde kaldım ki. istisnai bir durum olduğu kanaatindeyiz. Bunun üzerine Şeyh Abdul Hamid elimi tuttu ve diğer kardeşler etrafımda halka oluşturacak şekilde toplandılar. Şeyh. mühtedilerin.gelmiş. Dolayısıyla araştırmacının yaşadığı hadisenin. 36. Londra’daki gibi oldubittiye getirilerek yapılan bir şehadet ve bey’at dikkatimizi çekmemiştir. Müşâhede ettiğimiz bey’atlerin tamamında. heyecanlı ve istekli oldukları görülmüştür. Tez araştırması için Londra. Yani bey’at her iki gruptaki insanlara aynı şekilde uygulanmaktadır. dergâh Şeyh’inin de bilinçli bir şekilde iştirak ettiği bu olayın ardındaki anlayışı analiz 1211 2006/Mayıs ayında yapılan bir görüşme esnasında tanık olunmuştur. tekrar etmem için söylemeye başladı. Tez araştırması için yapılan bu ziyaretten elde edilen ses ve görüntü kayıtları ses arşivimizde mevcuttur. Müslüman olmayı ikrar ve tasdik eden şahadet kelimelerini. s. Nakşibendî-Hakkânî Cemaati’nin Londra’daki faaliyetlerini inceleyerek. Lonrdra görevlisi) önünde beklemem için götüren hoca (dergahın eğitmeni).

hiç çıkmayacak nakışla nakşediyor. Her kim girer çıkmaz ise. 1299/1882)’nin. Firdevs. 5. her türlü korktuğundan kurtulur.”1216 Kelime-i şehadetin Hakkâniyye yolunda nasıl anlaşıldığı ile ilgili karşılaşılan diğer misal ise. Kıbrısî’ye göre Allah(ac)’ın kalesi gibi olan bu dairede bulunan bir kimseyi. tesirini göstermeden. son nefeste o imanı ondan almaya imkân yoktur. s. 1216 Aynı eser. iblis. 6. 96. Tasavvuf Sohbetleri. Kelime-i şehadeti söyledikten sonra onun imanını bütün dünyada insu cinnin adedince şeytan olup üzerine gelse. kelime-i şehadet getirmek suretiyle dâhil olurlar. Bu tefsire göre kelime-i şehâdet. Öyle büyük bir zât huzurunda kelime-i şehadeti okuyan kimsenin kalbine. ayeti. 5/244. emin olunan dairedir. 1215 Kıbrısî. kelime-i şehadetten sonra şöyle dua ederdi: ‘Ya Rasulallah! 1213 Âl-i İmrân: 3/97. İbrahim’in(as) dininden. Şakayla tetik atan adamın attığı kurşun vurmaz mı? Öldürmez mi? Yahu ben şakayla tetiğe dokunmuş idim! Şaka diye vurmadan. tüy gibi tartar. benim bir metin kalemdir. s. Bu daireye. isterse şaka yoluyla söylesin. “…kim oraya girerse güvenlik içinde olur…”1213 ayetini Nazım Efendi. O.etmek için. Hilye. cin ve ins topluluğu dışarı çıkaramaz. kurşun kalır mı? Sen ne zannettin “La ilahe illallah” demeyi? Peygamber-i Zişan’ın “La ilahe illallah” dediği bir tevhidini mizanın bir kefesine koysalar. hiç ehemmiyeti kalmaz. bir âdeti ile ilgilidir. ayeti.”1214 hadîs-i şerîfi ile tefsir etmiştir. insanlar. incelememiz gerekir. kelime-i şehâdetin şaka yoluyla söylenmiş olsa dahi bu daireye girileceğini şu cümlelerle ifade etmiştir: “Bir kere söyledi mi. Nakşibendî-Hakkânî yolunda kelime-i şehadetin nasıl anlaşıldığını. onun kalbine saadet mührünü basıyordu. 237 . bitti. Ebu Nuaym. “La ilahe illallah kelimesi. bütün ümmet-i Muhammed’in(sav) ve onunla birlikte bütün geçmiş ümmetlerin hepsinin günahlarını öbür kefeye koysalar. 1214 Deylemi. Aynı Surenin 95. 3/192. âlemler için mübarek ve doğru yol gösteren Kâbe’den bahsetmektedir. her kim huzuruna gelirse diz be diz oturtup kelime-i şehadeti getirtirdi. bütün beni âdem için. Azabımdan emin olur. Nazım Efendi bir sohbetinde bu durumu şöyle anlatır: “Sugurî Hazretlerinin âdeti oydu ki. silsilede Nazım Efendi’den önceki üçüncü Şeyh olan Ahmed Sugurî (v.1215 Nazım Efendi.

Peygamber(sav)’in emriyle. insanları ebedî saadete sevk etmektir.Bu okuduğumuz kelime-i şehadeti sizin hazineye koyduk. 1220 www. Şeyh Nazım’ın velî.. Tasavvuf Sohbetleri. Şeyh Saruhî’nin. Nazım Efendi.. 49. insanların imanları ve ahiret sadetleri için kullanırlar. Şeyh Nazım Efendi’nin yaptığı hafî duanın. Aynı yer. bu vazifenin devam ettirilmesi için. Peygamber(sav)’e emanet etmekte ve mürîdin. rahmanî tecellilere ayna olan evliyâ. s. Hz. Dolayısıyla bey’at ayinlerinin akabinde. Şeyh Ahmed-i Sugurî’den sonra devam ettiği görülmektedir. görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. ifade etmiştir.1218 Bugün karşılaştığımız bey’at ritüellerinin.com.”1220 1217 1218 Kıbrısî.2. bu şehadeti. Hakkâniyye’ye Camiâsına ait bir özgünlük olarak nitelendirebileceğimiz bu anlayış. Farklı bir ifadeyle. keramet sahibi velî kulun amacı. emir aldığını ve Şeyh Ahmed-i Sugurî’nin bu vazifeyi manen tasdik etmiş olduğunu. bey’at esnasında kelime-i tevhid-i ikrar ettirdiği zaman. kerâmet. Bu manada velayet mertebesinde. Kıyamet gününde bu emanetimizi isteriz’. Farklı bir ifadeyle Şeyh Nazım -ı Hakkânî. Hakkâniye içerisindeki uygulanışında. Hâlidiyye-i Hakkâniyye içerisinde manevi bir vazife olarak yerini almıştır. Abdullah-ı Dağıstanî’den bununla ilgili şu ifadeleri nakletmiştir: “Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’ye şeyhlik vazifesi ve icazeti verilirken. tasarruf ve hizmet gibi anlayışlarla bir bütünlük teşkil etmektedir. bu anlayışın da etkili olduğu kanaatindeyiz.1219 Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin bey’at anlayışında ve uygulamalarında. tasarrufunu.”1217 Bey’at anlayış ve uygulamalarını şekillendiren bu anlayış. Bu vazifenin ise. şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’den. Hz. kendisiyle beş dakika dahi olsa görüşenlere kurtuluş müjdesi verildiği söylenmiştir. Ahmet Sugurî’nin duasındaki temennileri içerdiği şüphesizdir. Kerâmet. son nefesindeki imanı için dua etmektedir. kelime-i tevhide verdiği bu anlam görülmektedir. 238 . 1219 Tafsilatı için bu tezde bkz. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b.sufilive. Kıbrısî’nin vekili Şeyh Hişam. 092508-msh-fenton-6am-comeasyouare. size emanet eyledik.

parça bütün ilişkisinden kaynaklanmaktadır. bir cüz olarak nitelendirebileceğimiz bey’atın. 1224 Enfâl: 8/60. İbn Manzûr. o dönemin kutupları. Bu yönü şöyle özetleyebiliriz: Yevmu’l-ezelde Hz. “rabitune” ile ifade edilmiştir.1225 metanet bağlama. Kur’ân-ı Kerîm’de. taklidî bir uygulama olduğu şüphesizdir. noksan olarak Rablerine dönmeleri. Hz. Dolayısıyla bey’at alan zatlar. Bir vakit namazdan sonra diğer vakti bekleme fiili. 1226 Kehf: 18/14. ss. bitiştirmek.1223 bağlanıp beslenen atlar. 239 . Mü’min olarak teslim edilmiştir. 667.1227 manalarında tercüme edilmiştir.1222 Bu kökten türeyen kelimeler. kelime-i şehadetin ikrar edilmesiyle. RABITA: Arapça’da birleştirmek. Yaratılış ve Varlık Nûru ile İlgili Kavramlar/d. Lisânu’l-Arab. Son nefesten önce imanı tamam olmamış ümmetin imanlı dönüş yapmaları için. Rabıta. Peygamber(sav). 5. bu anlayış üzerine inşa edilmiş. rabıta kelimesinin köküdür. Kur’ân-ı Kerim’de. Bey’at ve kelime-i şehadet hususu ile ilgili olarak dikkatimizi çeken bir diğer konu ise. muhkem bir kale gibi görülmekte ve şakayla dahi söylendiğinde bu kaleye sığınıldığı anlaşılmaktadır. Peygamber(sav)’e. kutub.Binaenaleyh bey’at esnasında ikrar edilen kelime-i tevhid. Kamûsu’l-muhît.3. Bu düşünceden hareketle. savaşa hazırlıklı ve uyanık bulunma. Bu bağlamda Nazım Efendi’nin küllî tasavvuf anlayışı içerisinde.Hz.1221 e. 1222 Firuzebadî. s.1226 kalbini pekiştirme. Peygamber(sav) tarafından vazifelidir. 1223 Âl-i İmran: 3/200. böyle bir vazifeyi ifa etmiş olmaktadırlar. Kutub. ümmeti. Londra’da gerçekleşen bey’at hadisesinin. emin ismine mugayirdir. Rabıta 1221 Tafsilatı için bu tezde bkz. İman etmiş olarak emanet edilen ümmetin. 112-113.1224 kalbleri (birbirine) bağlamak. Peygamber(sav) ve misâk gibi konularla ilgili yönleri vardır. iki şeyi birbirine bağlayan. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. iliştirmek manalarına gelen “ra-ba-ta”. c. Muhammedu’l-Emîn’in. 1225 Enfâl: 8/11. Hz. rapteden anlamlarına gelmektedir.

Uludağ. kâmil evliyanın huzurunda hissetmesidir. Buna göre rabıta mürîdin basiret gözüyle mürşidine nazar etmesidir. 1233 Safî. mürşid ve mürîdler arasındaki ilahî akışlara vesile olur. Peygamber(sav)’in huzurunda ya da O’nun varisleri olan. Sey-Tac Yay. ss. s. Allah’a rabıta yapmak manasında olan murakabe tavsiye edilir.1234 Fütuhatu’l-Hakkâniyye adlı eserde “Ey iman edenler! Sabredin. Adnan. Tasavvuf Sohbetleri. 231. Cebecioğlu.1237 Bu akışın mahiyeti hususundaki izah. 113-115. İstanbul 2000. s. 149. Mirahmadi. Abdulbâki. s. 240 . 1237 Kıbrısî. 74. Şergavî. Sahib Esad.1228 Tasavvuf ıstılahında rabıta. Hz. Süleymaniye Vakfı Yay. Çünkü bu haldeyken. 1242/1826) ile ihdas edilmiş olduğu iddiasına istinaden. s. Mektubât-ı Mevâna Hâlid. ss. 299-300.. zihnî planda mürşidi ile beraberlik halinde olmaya başlar.: Dilaver Selvi. c. Reşahât. rabıtasını mürşidine yapması uygun olmaz. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. 1. 70-75. Gündüz. 326-327.. rabıta edin ve Allah’tan sakının ki. Râbıta. 23-53. 289. Şeyh Abdullah’ın 1227 1228 Kasas: 28/10. Keşşâf. 838. ss. s. felaha ulaşın”1235 ayeti delil getirilerek sufîler ve evliyalar açısından rabıtanın tanımı yapılmıştır. Rabıta ile ruhanî bir olgunluğa erişen mürîdin. s. Rabıta ve Nakşibendilik. 8.1236 Nazım Efendi’ye göre rabıta. Mutasavvıflara göre “Sâdıklarla beraber olunuz”1230 ayeti bu konudaki ölçüdür. 507. 62. kulun kendini ilahi huzurda. s. ss. Adıyaman 2000. Rabıta ve Nakşibendilik. TTDS. 791/1389) tarafından tavsiye edildiği bilinmektedir. ss. Tasavvuf ve Tarikatlar. Kemal Yıldız. 1229 Tehanevî. Tasavvuf ve Tarikatlar. TTS. sevgi anlamı yüklenerek diğer tasavvuf okullarında mana olarak vardır.kelimesinin Kur’ân-ı Kerîm’deki manaları. Bu sevgi vesilesiyle mürîd. 1235 Âl-i İmrân: 3/200. 1236 K. Yılmaz. ss. Haz.1233 Dolayısıyla Rabıtayı şirk olarak görmek.1231 Hâlid-i Bağdadî (v. s. Sufi Meditation. 1230 Tevbe: 9/119. mutasavvıfların rabıtadan ne kastettiğini bilmemeye ve onu tasavvufi bir hal olarak yaşamaya bağlı olarak ulaşılmış bir yargı olduğu görülmektedir. 18-19. el-Mu’cemu’l-mufehres. 1234 Aydın. 1231 Eraydın. bid’at ve şirk olduğu savunulan rabıtanın. 1232 Aydın Ferit. Mu’cemu’l-faz. 75.1229 Nakşibendîlikte asıl olmamakla birlikte önem atfedilen rabıta. tasavvuftaki rabıta anlayışının temelini oluşturmuştur.1232 aslında Şâh-ı Nakşibend (v.

Şeyh Esad-ı Erbilî’ye (v. Çünkü mâsivanın girmemesi için gözetlenmesi gereken yer kalbdir. Üçüncü olarak da gıyabında mürşid ile manevî birlik ve muhabbet tesis etmektir. Bazı Nakşibendîler rabıtayı “şeyhe tam muhabbet” diye tarif etmişlerdir. Risale. Mürşid Peygamber(sav)’den aldığı marifet ve muhabbeti. Şeyh Nazım’ın vekilleri tarafından yapılan izahlara göre bu akış. Vahit. bir bölgeye internet sağlayan ana sunucular ile onlardan veri alan bireysel internet kullanıcılarına benzetir. Allah(cc)’a yaklaştırıcı bir rabıta gibidir. Muhammed Es’ad-ı Erbilî’nin Hayatı. 316 1241 Kuşeyri. kulu. www. Lisans Tezi. cezbe ve ünsiyet üzerinden izah edilmiştir..1238 Şeyh Hişam mürîd ile mürşidi arasındaki bu bağı. 1396/1975) göre doğa ve sanata duyulan 1238 1239 K. 010909-msh-london-priority-know-ur-shaik-is-looking-at-you.e.1239 Nakşîbendilikte rabıtanın özet olarak üç gaye için yapıldığı kanaati yaygındır. s.g. “kişi neyi düşünüyorsa onunladır ve odur” düşüncesinden dolayı rabıtanın da mahalidir. 92. rabıtanın genel kabul görmüş tanımında da yer almıştır. 241 . görüntülü sohbet video kayıtlarımızda mevcuttur. Cezbe olmaz ise ünsiyet (bağlılık) hâsıl olmaz. şeyhindeki ilahî marifetleri ve Rabbânî tecellileri kalbinde toplar. Çünkü mürîd bu bağ sayesinde enâniyetinden sıyrılıp şeyhinin iradesinde fanî olur.1240 Rabıtanın tesir mahali olan kalb. Beden ile nefsin irtibatını sağlaması dolayısıyla. 1242 Göktaş. Basılmamış Y. kalbî bağ ile kendisine rabıtalı olanlara aktarır. 1350/1931) göre rabıta. Bu manada kula Allah(cc)’ı sevdiren her şey bir vesiledir. sevgi ve muhabbetin neticesidir. Bahauddin Nakşîbend. Bu durumda mürîddeki muhabbet.1241 Muhabbetin mahalli olan kalb. Bu gayelerde önem kazanan muhabbet. 1240 Tosun.com. Eserleri ve Tasavvuf Felsefesi. s. ağ üzerinden. s.sohbetlerinden derlenen eserlerde mevcuttur. cezbe hâsıl olmaz. Ankara 2002. Bu birliktelik ve muhabbet vesilesiyle mürşîdin hali mürîde yansıtılır. Adnan. Kalbi dünyevî düşüncelerden temizlemek ve korumak. 140. Nurettin Topçu’ya (v. şahsî bilgisayarlara veri aktarmasına da benzetilmiştir. mürşîdin ruhaniyetinden feyz almak ve onun vasıtası ile Allah(cc)’ı hatırlamak. “ribât” denilmiştir.1242 İradesi olmayan cemadata. kalbe. Buna göre mürşid ile mürîd arasında muhabbet olmaz ise. a. nebata ve hayvanata duyulan sevgide. Bu aktarış sunucu bilgisayarın. rabıta ile aynı kökten türemiş. s.sufilive.593. “ribat” kelimesiyle ifade edilmiştir. muhabbet.

Allah(ac)’ın huzuruna dağınık gidilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. 75.1247 Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin Hakkâniyye’yi tarikat-ı cezbe veya tarikat-ı muhabbet olarak da nitelendirdiği olmuştur. 1250 Mirahmadi. s. Şeyh Nazım-ı Hakkâni’ye göre rabıta. bir mürşîd elinde. yaratılanların hizmetine hazırlayan vesilelerdendir. insanda terapi etkisi oluşturan. Hz. 92. Bu misalde Kıbrısî. 82.1245 Şeyh Nazım’ın bu hususta verdiği bir diğer misal ise tren üzerinden olmuştur. s. 242 . tarikat-ı râbıta olarak adlandırılır. mürîdlerin kendi içlerinde de bir ahenge vesile olur. insan ruhuna decredilmiş muhabbet duygusunu harekete geçirir.1246 Hâlidiyye-i Hakkâniyye. bir mürîdin. nefsindeki hastalıkları gideren ve onu. 1247 K. s. Kıbrısî. mürşîdi ve yolunda olanlarla râbıtayı kesmemesi yönünde tavsiyelerde bulunur. ss. 62. Nurettin. 1249 Âl-i İmrân: 3/103. Hak Dost 4. Degah Yay. Adnan. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. 30.1248 Nazım Efendi’ye atfedilerek yazılan başka bir eserde “Hepiniz Allah’ın ipine sarılın. evliyaları.1244 Nazım-ı Kıbrısî rabıtanın temin ettiği harmoniyi. Sufi Meditation. Bu muhabbet ise. Nakşibendilikteki üç gaye için yapılmaktadır. bu ahenge vesile olan rabıtayı. kul ile Allah ilişkisini izah edecek yönden Topçu. mürîdan arasındaki uyumu temin etmektir. Kültür ve Medeniyet.. 1246 Kıbrısî. polislerin merkezle ve birbirleriyle olan telsiz bağlantılarına benzeterek. vagonlardaki yolculara ve tüm ümmet arasındaki muhabbet ve bağı da rabıtaya benzetmiştir. Peygamber(sav)’in nurunu. vagonlara. Çünkü doğada ve sanatta bulunan ilahî nakışlar. Şeyh Nazım. Kalbi dünyevî düşüncelerden temizlemek. 1245 Aynı yer. lokomotife.sevgi. Tasavvuf Sohbetleri. aynı zamanda inci tanelerini bir arada tutan ipe benzeterek. 74. mürîdleri.1243 Hâlidiyye-i Hakkâniyye’de telkin edilen ve uygulanan rabıta. ayrılmayın”1249 ayeti bu konuda delil gösterilmiş1250 1243 1244 ve rabıta. s. mürşîdin ruhaniyetinden feyz almak ve onun vasıtası ile Allah(cc)’ı hatırlamak olan bu üç gayenin haricindeki bir gaye ise. ilahî sevgiye dönüşebilir. 1248 Aynı eser. İstanbul 2004.

Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın”1252 ayeti ifade edilmiştir. “icabet” olarak isimlendirilmiştir. onlardan her birisi seven ve sevilen olur.1251 Bu yolculuğun Kur’ân-ı Kerîm’deki delili olarak “Deki.g. ss.1253 Sadreddin-i Konevî (v. er-Risâle. Sufi Meditation. Allah onları sever. a. 16. 100-101. şeyhlerine olan yakınlıklarını muhafaza etmek için. s. 1255 Mâide: 5/54. vagon ve yolcular arasındaki bağı. s. 238. s. bazen iki taraftan birisini cezbeder. Kıbrısî’nin görüntülü sohbetlerini izlediklerini ve Avrupa’daki vekillerini ziyaret ettiklerini ifade 1251 1252 Mirahmadi. onlar da Allah'ı severler…”1255 ayetinde Allah(cc)’ın onları sevmesi önce. Rabıta bu münasebet hükmünün ve suretinin mecrasıdır. “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse.1254 Bununla birlikte. (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki. Bu anlayışa göre muhabbet. ilahi divana doğru yolculuk yapmaktadırlar. eğer Allah’ı seviyorsanız Bana uyun. onların Allah(cc)’ı sevmesi sonra zikredilmiş olduğu. Konevî’ye göre talep edenle edilen arasındaki teveccüh aynı zamanda ortaya çıkarsa ve muhabbet her iki cihetten birden gelirse.örneklendirilmiştir. Âl-i İmrân: 3/32. 673/1274)’ye göre talep edenle edilen arasındaki münasebet. ikisinin arasındaki rabıta ile olur. kul tarafından Hakka doğru olduğunda “teveccüh”. 1254 Konevî. rabıta oluşturmaktadır. muhabbetin yukarı makâmlardan aşağıya doğru olduğu yönünde kanaat daha yaygındır. 1253 Mirahmadi. 1256 Kelâbâzî. bazen de ikisini birden cezbeder. Buna göre Peygamber(sav).1256 1991’den beri Nazım Efendi’nin Londra ziyaretleri gerçekleşmediğinden. ss.e. bu kanaate delil getirilmiştir. Hakk’tan kula doğru olduğunda ise. Bu örnekte belirtilen lokomotif. Rabıta. Buna göre cezbe. Avrupalı mürîdler. Tasavvuf Metafiziği. mutasavvıfa içerisinde. Rabıta ve muhabbet ile yolcular vagona. lokomotife odaklanarak. Kuşeyrî. Allah(cc)’ın muradından sonra kulda zuhur etmektedir. Ümmetin evliyalarını temsil eden vagonlarda ise her evliyanın affı için dua ettiği Mü’minler vardır. 158-159. vagonlar. 243 . 30. Allah(ac)’tan aldığı ilahî kuvvet ve kudret ile bir trenin lokomotifi gibi kendisine bağlı 124 bin vagonu çekmektedir.. et-Taarruf.

1259 Kıbrısî.1257 Bununla birlikte Kıbrısî’nin görüntülü sohbetleri ya da vekilleri ile tatmin olmayan müridlerin. semadan dikey olarak uzanan gökkuşağı gördüğünü söylemiştir. 103.g. Hakkâniyye mürîdânı tarafından verilen farklı bir örnekte rabıta.1260 Misallerdeki vurgudan anlaşıldığı üzere kul açısından rabıtanın nihaî amacı. Çevresindekilere göstermek istediği gök kuşağını. 49. 1260 Mirahmadi. nefsin kalbte bıraktığı kirlerden temizler. mürîdin sürekli mürşidinin huzurunda bulunmak istemesi olarak ifade edilir. s. bu işaretin Allah(cc)’tan olduğu kanaatine ulaşmıştır. bu tür tecrübelerin birçok mürîd tarafından yaşandığı ifade edilmiştir. 1261 Aynı eser. uçaktan. 47. şeyhi vasıtasıyla tüm silsile şeyhlerinden Peygamber(sav)’e ruhanî olarak bağlantı kurması gerektiği. sürekli beraber olma haline benzetilir ve rabıtayla mürîdin fiziki mekânları aşkın bir buluşma içinde olacağı düşünülür. kimsenin görmediğini fark edince. Bu amaçla. geliş terminaline yaya olarak ilerlerken. Allah(cc)’ın nuruyla nurlanmak. güneş ışığının bir kâğıt üzerinde mercekle toplanmasına benzetir. 244 . bu ziyaretin uygun olup olmadığını görmek için. Sufi Meditation. Bu bağlantının amacı ilahi enerjinin kalbte toplanması ve toplanan nur ile nefsin ve şeytanın kalbte bıraktığı süfli kirlerden arınmak olarak ifade edilmiştir. a. hatme izahlarında geçmektedir. aynı zamanda hatme-i hacegan zikirlerinin başlangıcında toplu olarak yapılmaktadır. Bu tecrübenin nakledildiği çalışmada. Hakkâni mürîdleri. zamanlamasının doğru olup olmadığından emin olmadığı için. s. Bu manada kâğıtın tutuşmasına vesile olan mercek. ss. Allah(cc)’tan bir işaret istemiştir. Şeyh Nazım’ı ziyarete giden bir mürîd. s. Dolayısıyla her yerde bulunan ilahi nur.etmişlerdir.1261 Rabıta ile ulaşılan ilahî vuslatı.1258 Mürîdler tarafından bir vird olarak yapılan rabıta. nurun kalbi kandilini tutuşturması ve 1257 1258 Stjernholm.1259 Hatme-i haceganda yapılan rabıta esnasında mürîdin. Mürîdin El Kitabı. ilahî huzura vâsıl olmaktır. sevgilisiyle geçirdiği anlarla itminana ulaşmayan bir âşık açısından. . ss. Lefke ziyareti yaptıkları görülmüştür. Bu tecrübeyi paylaşan Londra’lı mürîd. 76. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. Bu durum. 48.e. kalbte toplanan bu enerjiyi. 61. 48. Kıbrıs havaalanına indiğinde. rabıta ve murakabe gibidir. rabıta ve murakabe vesilesiyle kalbte toplanarak. Aynı eser.

1271 Mutasavvıflara göre sohbet. sahib olduğunda tasarrufta bulunmak ve sahib olduğu ile mukayyed olmak anlamına gelen “sa-ha-be” kökünden müştaktır. el-Müfredat. Lisânu’l-Arab. Peygamber(sav)’in manevi meclisinden alırlar. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. s.7.1266 iman edenler (ashab-ı Musa). gemiye binenler (ashab-ı sefine).1263 İmanla Hz. s. 287. ‘Eyvah yakalandık’ dediler…” Şuarâ: 26/61. Firuzebadî. Sohbet. 46. s. Ta’rifat. Kamûsu’l-muhît. beraber oturmak. 245 . Kim nefsinin cimriliğinden. Hz. 1271 Bu mallar özellikle. Onunla beraber bulunan ve bu imanla ölen kimselere verilen sahâbî kelimesi. f.7. 137. 1269 “Eyke halkı da peygamberleri yalanladı…” Şuarâ: 26/176 . Isfehanî. mürşid-i kâmilin ruhundaki kabiliyetleri. Bir kimse ile dostluk kurup onunla yar ve hem dem olmak. Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar. Lisânu’l-Arab. bu halleri Hz. İbn Manzûr. Peygamber(sav)’den bugüne kadar evliyaullah ile gelmiş ve kıyamete kadar sürecek olan ilahî nuruna vasıl olmak için yapılır. c.1269 arkadaş. İbn Manzûr.1265 mağraya girenler (ashab-ı kehf). Allah’tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah’ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. malik olmak. mürşidler Hz. 104. müridine yansıttığı meclistir. dost olmak.aydınlatması şeklinde de ifade etmiştir.1270 olarak da tercüme edilmiştir. beraber yürümek gibi manaları da vardır. s. 275. işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir…(Haşr: 58/8-9) ayetleri Hz. Tasavvuf Sohbetleri. Ruhâni kabiliyetlerin aktarıldığı bu mecliste aktarıcı olan mürşidler. hicret edenleri severler. Peygamber’i gören. 1262 1263 Kıbrısî. 286. eşlik etmek anlamına gelen mastardır. 1265 “Biz de onu ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret kıldık. 1264 Cürcanî. Sufilere göre.1262 Bu manada düşünüldüğünde. SOHBET-HALVET: Sohbet kelimesi. c. Isfehanî. 15. s.1268 halk (ashab-ı Eyke). 1268 “Medyen ehline…” A’râf: 7/85.1264 Bu kelime. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. hırsından korunursa.1267 ehil (ashab-ı Medyen). 275. Bu yansıma kabiliyet aktarımı olarak da anlaşılır. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. s. sahib olmak. 1270 “Kendisiyle konuşmakta iken arkadaşı ona dedi ki…” Kehf: 18/37. zikredildiği ayetlere göre. aynı kökten türemiştir.” Ankebût: 29/15 1266 “Yoksa gerçekten Ashâb-ı Kehf ve Rakīm’in…” Kehf: 18/9. el-Müfredat. s. 1267 “İki topluluk birbirini görünce Mûsâ’nın ashabı. Peygamber’in ashabı için indirilmiş ayetlerdir. rabıta.

119-120. Cebecioğlu. TTS. TTS. sohbeti uzlet ve halvetin zıddı bir manada da kullanmışlardır. Yılmaz. Sohbette istifade edilen sufiye. 1275 Uludağ. s. 1277 K. 246 . s.’ Derd i. s. Avarif (Gerçek Tasavvuf). gidip durumu Haz ret-i Peygamber(sav)’e anlattı. s. Efendimiz(sav) de ona: ‘Allah. Tasavvuf Sohbetleri. 28. Hanbel. el-Lumâ. anlamını sohbet kelimesinden almaktadır. bu tanıma misal olarak. ss. Tasavvuf ve Tarikatlar. sohbette bulunan Mü’minlerin kalplerini. sosyal 1272 Sühreverdî. 3/265. Uludağ. 1278 Zâriyât: 51/55. Allah yolunda hizmete hazırlamaktadır. 577. şeyh-i sohbet. sahabelerin yaptığı gibi. Müsned. s. Mü’minlere fayda verir. s.1277 Hz.1273 Ancak ilk dönem sûfîleri de sohbete büyük önem verir.”1278 emr-i ilahisi ile Kur’ân’a atfedersek.Peygamberle(sav) manen sohbet ve beraberlik yaşarlar ve bu sayede kendilerine ulaşan manevi hal ve ilimleri aynı yolla müridlerine intikal ettirirler. Dolayısıyla Sahabe kelimesi. Bununla birlikte ilk dönem sufileri. Sahabe-i Kiram(ra)’ı vermiştir. tebliğ ve sohbet açısından ele almıştır. Çünkü öğüt. “Şüphesiz ki Sen doğru bir yola iletiyorsun. sohbettir. İslam’ın tebliğinde en yüce modelleri oluştururlar.1274 ehil ve hevesli gördükleri muhiblerle özel sohbetler yapar. Peygamberlere(as) tebliğin emredilmesi gibi ehemmiyetlidir. Bu manada sohbet. 189.1276 Sahabe-i Kiram’ın talimi ve sohbet arasında kurulan bu ilgiyi. 1273 Tusî. Peygamber(sav). Abdullah bin Revâha'ya rahmet etsin. Bununla birlikte bir günü sadece hanım sahabelere tahsis eden Hz. Abdullah-ı Dağıstanî.1272 Sohbetin bir eğitim aracı olarak kullanılması özellikle tarîkatların ortaya çıkışından sonraki döneme rastlamıştır. Bunun ne demek olduğunu anlamayan bir sahabe. eğitim ve öğretimde sohbeti esas alırdı. “Sen onlara öğüt ver. göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna…”1279 ayeti ile düşünebiliriz. s. 1279 Şûâra: 42/53. 1276 Kıbrısî. 46. 505. ashâb-ı kiramdan biriyle karşılaştığı zaman: ‘Gel (kardeşim!) Allah için bir müddet oturup Rabbimize imanımızı tazeleyelim (O’nu zikredelim).’ diye karşılık verdi. Peygamber(sav)’in sohbetinde bulunarak gönüllerini insanlığa hizmete açan Sahabe-i Kiram(ra). 1274 Abdullah bin Revâha(ra).1275 Nazım Efendi’ye göre sohbet. Hz. sahabe açısından bu önemi.506. istifade edene sâhib denirdi. O. meleklerin methettiği zikir meclislerini çok sever. Kıbrısî. Peygamber açısından sohbetin önemini. 436. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. TTDS. 322. Adnan. Nazım Efendi’ye göre Sahabe(ra)’ye ümmet içindeki yüce makâmlarını kazandıran haslet.

Nazım Efendi tarafından da aynı manada kullanılmıştır. irşâd edici ve toplumu ıslah edici bir mahiyette olduğu görülmektedir. 370. suret de olabilir. İsnâdî feyz. s.1283 Arapça’dan Türkçe’ye geçmiş olan cevher ise. akıl.. cisim.1280 Bu çerçeveden bakıldığında sohbetin. ss. o gün toplanıp Allah’ın sana öğrett iklerinden bize de öğretsen!” dedi Hz. 1282 Firuzebadî. 1281 el-Hakkânî. kulun çaba ve iktisabı olmadan kalbe taşan bilgi ve manevî hal olarak tanımlanmaktadır. s. Istılahta mürşidin mürîde kabiliyet aktardığı meclis olarak tanımlanan sohbet.1281 Arapça taşmak anlamına gelen feyz. Kamûsu’l-muhît. Dolayısıyla Kıbrısî’nin sohbet anlayışında da etkili olduğu şüphesiz olan bu çerçeveye göre sohbet. Bizlere de bir gün ayırsanız da. Sohbet meclisinde bulunan feyzi cevher olarak tanımlayan Kıbrısî. s. nebevî bir usul olarak tanımlanmıştır. feyz olarak 1280 Bir kadın Rasûlullâh(sav)’e geldi ve “Ey Allah’ın Rasulü! Senin sözlerinden hep erkekler yararlanıyor.e. sohbet. Cürcanî. 36. zikr. Cebecioğlu. her kulun nasibi miktarında bu cevherden gıda aldığını söyler. şeyh ve müridlere silsile yoluyla ulaşan irfandır.yaşamda Müslüman kadın tipolojisinin çerçevesini çizmiş ve diğer kadınlara model teşkil edecek şahsiyetleri eğitmiştir. 176. 388. kıymetli taş anlamına gelmekte ve “asıl. 126-127. Nazım Efendiye göre feyz. Hakk’ın esmasının kulda tecellisi olarak da bilinir. Tasavvuf ve Tarikatlar.g. 65. 651. zikr ve halvet ile mürekkeb olduğu zaman. Ta’rifat. TTDS. 1285 Cürcanî. cevher olarak kendiyle kaim değildir. 83. 1284 Firuzebadî. a. s. İlim. Hz. Ebediyete Davet. Kadınlar toplandılar. mücerred ya da mürekkeb (bileşik) olabileceği gibi hal ya da mahal de olmasına göre nefs. Isfehanî. Feyz. Peygamber(sav): “Peki şu gün şurada toplanınız!” buyurdu. halvet ve seyahat sırasında mürîdin gönlüne yansıtır.1284 Cevher. Çünkü Şeyh Nazım’a göre feyz ve feyzu’l-akdes şeklinde tanımlanan bu nur. s. Allah(cc)’ın nuru ile mürekkeb ve heylula (asıl madde) olan Allah’ın nurudur. ss.1285 Bu manada Nazım Efendinin tanımladığı cevher.1282 Mutasavvıflara göre feyzin bir de isnâdî olanı vardır. bedensel gıda kadar zaruridir. s. sohbet. Nebi(sav) de gidip Allah’ın kendisine öğrettiklerinden onlara öğrett i. Farklı bir ifade ile asıl cevher olarak Allah’ın nuru. Kıbrısî’ye göre söz konusu gıda. el-Müfredat. Şeyh bu tür feyzi. 1283 Yılmaz. Bkz. Peygamber(sav)’den Ashaba(ra) ve tüm Müslümanlara inmeye devam etmektedir. 247 . Buhârî. Ta’rifat. mürekkebtir. öz” manasında kullanılmaktadır. 223-224. Şeyh Nazım bu anlayışı feyz ve cevher kavramlarıyla izah etmiştir.

28. Onun içerisinden bir cevher almış. Mürid her gün veya iki günde bir şeyhinin sohbetine katılmalıdır. s.. Allah’ın rahmet ve inayetiyle kıyamete kadar inecek ve tecelli edecektir. Buna göre Şeyh Nazım. 1289 Tosun. ss. 1288 Camî. Hayatı boyunca Şâh-ı Nakşîbendî Hazretleri. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/a. halvetin zıddı bir manada kullanmıştır. 1290 Kıbrısî. celvete atfedilmiş ve halvetin zıddı olarak kullanılmıştır. bir saat içerisinde sohbetten alır. 12 bin defa bunu söylemiş. Şâh-ı Nakşîbendî’nin sohbet hakkındaki görüşlerini şöyle ifade etmiştir: “Şâh-ı Nakşîbendî Hazretleri de öyle demiş.”1287 Nakşibendî geleneği içerisinde halvet fazla uygulanmamış. Eğer 1286 Kıbrısî. Bkz.g. Sohbet ise Nakşîlik içerisinde. Ehemmiyetine binaen bu mübarek sözü 12 bin defa tekrar etmiş.g. s. “Yolumuz sohbet yoludur. s. a. sohbetteki feyz ve bereketin. a. şöhrette afet vardır”1288 diyerek sohbeti. “Sohbet sünnet-i müekkededir. ‘Bizim yolumuz sohbetle kâim ve hayrı da cemaattedir. 126-127. insanlarla bir arada bulunmak önem kazanmıştır. Allah’ın nuru ve feyz.Allah’ın Nuru Bahsi.”1290 Nakşilik içerisinde bu önemi teyit eden görüşlerden diğerini de Şâh-ı Nakşibend’in postnişini Alaeddin Attar (v. üçlü bir mukayese. Ancak bir sohbetinde Kıbrısî.’ buyurmuş. 322. 802/1400) ifade etmiştir. bunun tersi olan celvet yani. halvette şöhret. 1287 Kıbrısî. 248 . Bu manada Şâh-ı Nakşibendî. bizim idraklerimize göre bildirmiş. Şeyh Nazım tarafından yapılmamıştır. Nefehâtu’l-uns.tanımlanmıştır. 28. yüz senede alamayacağı rütbeyi..1289 Nazım Efendi. halvetten daha efdal olduğunu şöyle ifade eder: “…Onun için olur ki. Tasavvuf Sohbetleri. Nakşibend. s. sohbet ve halveti feyz yönünden mukayese etmiştir. halvet ve zikir esnasında zuhur eden füyûzâttan hangisinin daha efdal olduğu yönünde.e. 420-421.e.1286 Sohbet. bir kimse yüz sene halvette ibadet eder de.

g. Bu hayır bir yönü ile “Din nasihattır. 2. Ebu Rukayye Temîm İbn Evs ed-Darî(ra)’den rivayet edildiğine göre. 27. Zikir meclisi de denen bu sohbet ortamı için Ebu 1291 1292 Safi. 1294 Aynı eser. Müslim. 31. 505/1111) sohbetin içtimai yönünü.”1291 Nazım Efendi’ye göre sohbet. Tosun. 249 .1296 Kıbrısî sohbeti. Gazalî’ye göre halvet-sohbet üstünlüğü. İmâm-ı Gazalî (v. Peygamber Efendimiz.. “Kimin için nasihattir?” dedik. s. 59. 2/282. ss. Kıbrısî bu hususu Şâh-ı Nakşîbendî’den tevarüs eden nasihatları ve bu günlere kadar intikal eden cevheri misal olarak vermiştir. 1295 Süyûtî. Allah’ın yolunu takip eden varsa. 17. Nesaî. 42. Onların üzerine inzal olan rahmet ve inayete. insanların arasına girmeyen ve onların eziyetlerine katlanmayan Mü’minden daha faziletlidir. Biz kendisine. Câmiu's-sağîr. İman. “Allah Kitabı ve Resulü. İman.1293 Bu durumu rahmet. Ebu Davud. 89. sohbetin celvet olarak anlaşıldığı ve halvete nisbeten ne gibi faziletleri olduğunu anlatan klasik eserlere umumiyetle kaynak olarak görülebilir.”1294 “İnsanların arasına karışan. a. Allah(cc)’ın anıldığı sohbet meclislerinden. 41. iki kişi olduğu zaman o hayır ve bereket oraya inzal olur. 170-243. Birr. ss.” buyurdu. Tasavvuf Sohbetleri. Buhârî. İki kişi ile beraber bütün dünyada ne kadar peygamber yolu. cemiyette hayır ve bereketin zuhuruna vesile olmaktadır. ss. c.”1292 hadis-i şerifine istinad edilmiş. 1296 Gazalî. 28. 124-125. biz de müşterek oluyoruz… Hakk üzerine olan cemiyete ma beyne’l-magrib ve’lmeşrık arasında olan ehl-i Hakk üzerine gelmekte olan inayet ve füyûzâtın hepsi bizim üzerimize de aynen gelir. Nebî (sav). halvet ile mukayeseli ele almış ve her iki ibadetin de bireysel ve toplumsal fayda/zararlarını tafsilatlı olarak ele almıştır. toplumu ıslah edici bir amel olarak beyan edilmiş. Mü’minlerin yöneticileri ve tüm müslümanlar için nasihattir. 1293 Kıbrısî. feyz ve inayet ile ilgili olarak şöyle ifade etmektedir: “Tek başına olmuyor da. Tirmizî. 320.e.”1295 hadis-i şerifi. Edeb. s. 95. İhyâ. Bkz.” buyurdu. onların ezâ ve cefâsına katlanan Mü’min. Allah(cc)’ın anıldığı meclis olarak görür. bu güne gelen nur olarak ifade edilmiştir. “Din nasihattir.bulunduğu yer uzaksa her ay. Reşahât. bir yönü ile de. ya da iki ayda bir zahiri ve manevî hallerini mektup yazarak bildirmelidir. hepsi bizimle beraber oluyor. kulun içinde bulunduğu haricî ve batınî şartlara göre değişir. Bizim cemiyetimiz iki kişiye münhasır kalmaz. Bey’at.

onları affettim!’ Resûlullah (sav) sözüne devamla şunu anlattı: ‘Onlardan bir melek der ki: ‘Bunların arasında falanca günahkâr kul dahi var. Sohbet vakti hazır ol. onu daha ısrarla isterler.’ Allah Teâla sormaya devam eder: ‘Neden istiâze ediyorlar?’ ‘Cehennemden istiâze ediyorlar’ derler. 1298 Müslim. 2700. ‘Hayır Rabbimiz. mutlaka melekler etraflarını sarar. “Allah’ın. birbirlerini ‘Aradığınıza gelin!’ diye çağırırlar. 1300 Nifferî Muhammed b. 120. sana tekbir okuyorlar. çok daha fazla ta'zim. 49-51. s. ‘Hayır. Kıbrısî’nin feyz ve inayet ile ilişkilendirdiği ifadelerine dayanak teşkil etmiş olabilir. 964. c. Kâhire. Sana ta’zim (temcîd) ediyorlar’ derler. Tirmizî. Allah'ın rahmeti onları bürür. 1299 Hususi ilim sahibinin kalbine ilham olunan ve inzal edilen sekinet. ss. halis sohbet ederler O sohbette marifet incilerin saçarlar.: Atrhur Yuhanna Erbi. ahiret âlimleridir. Ta’rifât. üstlerine sekine iner ve Allah onları.” Bkz. Tah. O başka bir maksatla uğramıştı. (Hepsi gelip) onları kanatlarıyla kuşatarak dünya semasına kadar arayı doldururlar…”1297 Kıbrısî’nin bu meclislere atfen beyan ettiği rahmet ve inayet. Daavât.Hureyre(ra)’den rivayet edilen şu hadis. mutasavvıflar arasında ilk döneme kadar uzanan bir ıstılahı temsil etmektedir. ss. derler. Bu ilmin sahipleri. Bunun üzerini Rabb Teâla şunu söyler: ‘Sizi şâhid kılıyorum. Allahu Teâlâ'yı zikreden bir cemaate rastlarlarsa. Dolayısıyla sekine. ‘Eğer cehennemi görselerdi ondan daha şiddetli kaçarlar. 78-79. daha şiddetli korkarlardı’ derler. Zikr. ‘Eğer görselerdi. s. Tirmizî. Tehanevî.’ ‘Cenneti gördüler mi?’ der. onlar öyle bir cemaat ki onlarla oturanlar da onlar sayesinde bedbaht olmazlar’ buyurur. yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır. cennet istiyorlar. ey Rabbimiz!’ derler. çok daha fazla tesbihde bulunurlardı’ derler. bulunduğu kalbde iman. Daavât. ‘Ya görselerdi ne yaparlardı?’ der. bir hadis-i şerifte Allah(cc)’ın rahmeti ve sekine olarak zikredilmiştir: “Bir cemaat oturup Allah’ı zikrederse. Müslim. oturuverdi. Kutub-i Sitte. 195-196. 3595. görmediler!’ derler. c. ss. kalbe inen bir nurdur ve yakîn bilginin kaynağıdır. 250 . Buhârî. 7. yanında bulunan (büyük melek)lere anar. Sühreverdi.”1298 Istılahta sekine. (onları en iyi bilen olduğu halde) meleklere sorar: ‘Kullarım ne diyorlar?’ ‘Seni tesbih ediyorlar. ona daha çok rağbet gösterirlerdi. Daavât.’ Allah Teâla: ‘Onu da affettim. “Ey dostlarım! arifler. sana tahmid okuyorlar. 66. ‘Ya görselerdi ne yaparlardı?’ ‘Eğer seni görselerdi ibâdette çok daha ileri giderler. Mektebu’l-meşnebî. Zikr. 3375. ‘Onu gördüler mi?’ der. 1. erenlere nazır ol 1297 Hadis-i şerif’in devamında Allah. Hasan. ayne’l-yakîn ve hakke’l-yakîn derecesinde olduğundan. nurunu parlatır. kalbe gaybî bilgilerin akışı esnasında duyulan itminan hissidir. ‘Ya görselerdi ne yaparlardı?’ der. Allah tekrar sorar: ‘Onlar ne istiyorlar?’ ‘Senden.1300 Kıbrısî’nin sohbet mevzuundaki bu anlayışı. Keşşâf. Canan. derler. Avarifu’l-Meârif (Gerçek Tasavvuf). 1299 Cürcânî. Abdülcebbar b. 2689. Kitâbu’l-mevâgif. cennet için daha çok hırs gösterirler. Bu onlardan değil. Rabb Teâlâ sormaya devam eder: ‘Onlar beni gördüler mi?’ ‘Hayır!’ derler.

: Hayati Bice.” (Bakarâ: 2/51) gibi istinad edilen ayetler vardır. 195. dilinden dökülür. Haktan yana olmalısın. 200. ss. 345. 2/8361. TDV. c. Musa’ya kırk gece vadetmiştik. 27. Ebediyete Davet. halvet etmek manalarına gelir. onu dinleyip itaat etmelisin.1307 Hz. Hakk ile sırren (mânen) konuşmak. Onun için izinli olan kimse. 1303 el-Hakkânî. Cerrâhîlik.1304 Halvete çekilmek deyimi ise. s. onların sohbetlerinde bulunmayı tavsiye etmiştir. 1308 Aclunî. sohbeti yapacak kişinin izinli olması gerektiğini ve izinsiz yapılan sohbetin zarar vereceğini şu cümlelerle ifade etmiştir: “… İzinsiz eline neşter alan adam. kalb hastalıklarını tedavi edicidir. halvete girmek.”1301 Şeyh Nazım’a göre sohbet. Allah(cc)’ın yanılması yoktur. tasavvuf ıstılahında. Keşfu’l-hafa. s. ibadet. s. Camiu’s-sagir. riyazet ve murakabe ile meşgul olmak üzere tenha bir hücreye kapanmak. Hak Dost 4. sohbetinde bulunanları da hasta edeceğini ifade etmiştir. 251 . ss. başkasını öldürür.O hâlette erenler. Haz. s. Süyutî. Hoca Ahmed. İzinsiz sohbet yapan adam da insanların maneviyatını bozar.1306 kalbten masivanın çıkarılması ve kalbin Allah(cc) muhabbeti ile dolması gayesiyle yapılır. 49-50. s. izinli olduğunda. 156. 1307 Yılmaz. Kendi nefsin tarafına çekmeyip. gizlenmiş olan ehlullahı bulup. Lugavî manası tenha bir yere çekilme. İstanbul 2004. ruhen sohbet etmek manalarına gelir.”1303 Nazım Efendi’nin bu anlayışı. TTS. Bu yüzden Kıbrısî. sohbetinde bulunan kişinin hasta olması durumunda. 1305 Cebecioğlu. Tafsilat için bkz. sevgiliyle baş başa kalma anlamına gelen halvet. Ankara 2009.1305 Istılahta kırk gün olarak kabul gören halvet. 65. Kıbrısî.1302 Bu konuda Nazım Efendi.. Öztürk Mehmet Cemâl. Fayda yerine zarar hâsıl olur. Divan-ı Hikmet. 1304 Uludağ. Kalbinde hastalık bulunmayanların sâlih kullar olduğunu belirten Kıbrısî. Peygamber(sav)’in Cebel-i Hirâ’daki mağara içinde halvete girip muayyen günlerde ibadet etmesi ve “Kırk gün kendini samimiyetle ibadete veren kimsenin kalp menbaından zuhura gelen hikmetler. sohbet anlayışının halvet anlayışı ile kesiştiği hususlara dayandığı kanaatindeyiz.”1308 şeklindeki hadis-i şeriflerinden dolayı halvet. s. Gelenek Yay. ere nazar kılarlar. Tasavvuf ve Tarikatlar. Kendi nefsin yanılır ancak. İslam 1301 1302 Yesevi. TTDS. 2. 1306 Halvetilik içerisinde 40 gün anlayışı “Hani biz. zikir. 165-166.

Kıbrısî bu anlayışını. Dolayısıyla halvetin amacı.800/1397) tarafından kurulan tarikatın adıdır. tarikata ait sırların alındığı bir çile ve bu sırlar ile irşada ve sohbete yetkili müridlerin yetiştirildiği bir ibadet olarak tanımlamıştır. nefsini gizli kirlerden arındırmamış vaiz. 1310 Zamanının büyük bir kısmını halvette geçirmesinden dolayı halvetî lakabıyla tanınan Şeyh Ebu Abdullah (v. irşada vesile olan halveti. Farklı bir ifadeyle.. az konuşma. s.1311 Bununla birlikte Kıbrısî. Uludağ. bu amaca vesile olma bakımından sohbet. Sohbette. sohbet ile vuslata erecek kişinin. Bu düşünceyi tersinden okumak şeklinde bir mantıki çıkarım yapan Kıbrısî’ye göre. şöyle ifade etmiştir: “Erbain. az uyuma. Yani vaizin yaptığı sohbetin. ıstılahtaki bu manasıyla kullanmıştır. müridler için de bir terbiye metodu olarak telkin edilmiştir. H. şeyhe gönülden bağlı olma ilkelerine Halvetîlik’te hassasiyetle uyulur. Öztürk. inzivâ. amacına hizmet etmesi bakımından önem kazanmaktadır. Receb ayının başından itibaren otuz gün ve Şaban ayından on gün olmak üzere. Halvetîlikte müşâhede mertebesine ulaşmak için mücâhedenin şart olduğu anlayışı hâkimdir. akademik bilgilendirmenin ötesine geçer ve benlik inşa eder. Tasavvuf ve Tarikatlar. halvet. Yılmaz. kendisini ve sohbet meclisinde bulunanları manevî tekâmüle sevk edebilmesi için. Tafsilat için Bkz. Bu düşüncemize dayanak olacak uygulamalar. 195-199. 1311 Tafsilatı için bu tezde bkz. Cerrahilik. sohbet eden ve dinleyen olmak üzere iki taraf olduğunu göz önüne alacak olursak. Bkz. Giriş/Halidiyye-i Hakkaniyye’nin Teşekkülü. zikir. Bektaş-ı Velî tarikattalar döneminden önce halvet ibadeti yapmış büyük sufîler olarak bilinmektedir. sohbet eden kişinin. halvet manasında ifade eden Kıbrısî. 252 . Kırk manasına gelen “erbain” kelimesini. Tasavvuf ve Tarikatlar. ss. Hâlidiyye-i Hakkâniyye içerisinde mevcuttur. Hâlid-i Bağdadî’den sonraki silsilenin tüm meşayıhı tarafından uygulanan halvet. İbn Arabî. fikir. İmam Gazalî. TTS. 27-101. Halvetîlikte1310 halvet. 394. Kıbrısî’ye göre halvet. Kıbrısî’ye göre halvet. Eraydın. vusulu ila’llahtır. sohbet meclislerinde bulunan vaizin ve hazirûnun gönüllerini terakki ettirir. Nakşîbendî tarikatının bir gereği addetmektedir. Hz Peygamber(sav)’den meşayıh-ı izâm aracılığıyla talim edilmiş bir hizmettir. Ancak Kıbrısî’ye göre. mürîdlerin terbiyesi için 1309 Ahmed Yesevî. Cerrahiyye. 28. s. nefsindeki gizli masiyetlerden arınması gerekmektedir. Genellikle tasavvufta önem verilen az yeme. nefsi tezkiyede ve maksuda ulaşmada bir metod iken. Dolayısıyla bu sohbet. sohbet meclisine manevî hastalıklar saçar.1309 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî halvet kelimesini. halvetten daha tesirlidir. toplamda kırk gün süren bir riyazet ve çiledir. sohbete hazır hale gelmesine vesile olan araçtır.âlimlerince uygulanan bir ibadet olmuştur. 236. Öztürk. s. ss. halveti. Bu ibadet vesilesiyle gönle dolan irfan. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî.

253 . halvet hakkındaki bu görüşünü Şâh-ı Nakşibend’e dayandırır ve Şâh-ı Nakşibend’in “Ömründe bir defa erbain çıkarmayan. Çile çekmeyen bir şey bilmez. sohbet esnasında gelecek füyûzâtın bu tevazu derecesiyle orantılı olduğunu bildirmek için su dağ ve vadi metaforunu kullanır: “…Sular dağın tepesine doğru yürümez.com/12955344. tüm hazirunun Fâtiha-i Şerife okumaları ile sona ermektedir. en aşağıda olan vadilere doğru akar gider. bizi dinleyicilerden kıl ya Rabbi! Dinleyip de en iyisine tabi olanlardan kıl… bizim lisanımızı Sen doğrult. Şeyh Nazım.zaruridir. çiledir. sohbete atfettiği manalar açısından da önem arz etmektedir. Müridlerin terbiyesi denildiğinde. Yukarıdakiler mahrum kalır ama aşağıdakiler o feyzi 1312 1313 http://vimeo. Nakşî olduğunu söyleyen kimselere teklif olunur. O. 1314 Kıbrısî. genellikle Allah(cc)’a istigfar. söyleten Sensin. ben Nakşîyim demeyen utansın” dediğini nakleder. vaizin sohbet esnasında kendisinin de manevi tekâmüle tabi olacağı anlayışını gösterir. toplatan Sensin.. Sohbetler. 7. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin sohbetlerinde yaptığı bu dualar. http://vimeo. nefislerinin kontrol altına alınması. Kitap okuyarak şeyh olmaz kimse. Bununla birlikte Kıbrısî’ye göre bu edeb.”1314 şeklinde sohbet için toplananlara da acziyetlerini hatırlatmaktadır. riyazat yapmayanın. Besmele-i Şerife ile başladığı tüm sohbetlerin devamında Nazım Efendi.1313 Nazım Efendi’nin sohbetlerinde uyguladığı usul.”1312 Kıbrısî. Erbaiin.com/12955344. “… Senin kulluğunun şerefine ulaştıracak ilhamdan bizi mahrum eyleme ve bizi nefsimizin şerrinden sakla… Ya Rabbi burada bulunan kullarını toplayan Sensin. Görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. Tasavvuf Sohbetleri. dinleten Sensin. hamd. s. müteaddid defalar. Bu acziyet şuuruyla sohbet ortamında oluşacak ilahî feyizin ilhamıyla doğruyu konuşma ve anlamayı ve bu doğruları hayatlarında uygulayıcı bireyler olmak da temenni edilmektedir. Bazı sohbetlerde Fâtiha’dan sonra.. Sohbetinin başında. zabtu rabt altına alınması. ta’zim veya dua yer vermiştir. Fâtiha okunur. ortasında ya da sonundaki dualarında genel olarak acziyetin vurgulanması yer almaktadır. tevazu göstergesidir. Kıbrısî tarafından yapılan kısa eklemelerden dolayı. Nefsine hükmedecek kuvvet menbaı açılır. Görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur.

Kıbrısî tarafından. Bu anlayışı Kıbrısî. s. ss. mecliste bulunanlarda zuhur eden marifet. feyzin akışı için imdat edilmesinin elzem olduğunu savunur.1316 Allah’ın nuru konusu ile ilişkili olarak ele aldığımız ve yeri geldikçe değindiğimiz feyz. Nazım-ı Kıbrısî sohbetin bu edebini. nereden bize söyletecekti Cenâb-ı Hak dilerse taşı da söyletir. Hz. biz cemaatle şerefleniyoruz.1317 Bu tabiri sohbet mevzusunu esas aldığımızda. 254 . 1318 Aynı eser. Tasavvuf Sohbetleri. hepimizin ruhaniyeti bu hakikatlere talip olmasa idi. Biz sizinle şereflendik. feyizle birlikte gelecek irfanı ve/veya huzuru bir can simidi gibi görerek. benlik ve ucubtan arınmış olmalıdır. kendisini boş bilerek. Peygamber Efendimize(sav) salât ve salâvat ile hitapta bulunur. idrak ve irade olarak değerlendirilir. bu hakikatin. ihtiyaç arz etmeyen kimse olduğundan. Aynı yer. Sohbet meclisine inen feyzin hakikat diliyle aktarılması için. Birincisi. maddî olarak dinleyenler tarafından manevî bir idrake dönüşmesidir. sohbet meclisine inen nurun. füyûzâtla gelen marifeti.”1315 Kıbrısî feyzi. Bu değerlendirmeden hareketle tevazu sahibi kimse. Kıbrısî’ye göre vaiz. muhabbet. kulun nefsini tezkiye etme derecesine bağlı olarak değişir. hakikat diliyle aktarabilmektir ki bu. Nazım Efendi’ye göre kendi kendisiyle iktifa eden kimse. Hâzır olan cemaatin her ferdi bu cemaatle şerefleniyor… Bu hazır olan cemaatin. yani sohbettekileri kendi ilmiyle doyuracağını sanan kimse. Bu manada Kıbrısî. sohbetin vaiz açısından da ifade ettiği anlamı. iki temenni ile açıklayabiliriz. onun sohbetinde feyz olmaz. Bu idrakle vücûd bulan idrakin gereğini tatbik etmek ise. İkincisi.alır. 8-10. tüm sohbetlerine Hz. İsâ(as)’ya indirilen sofraya benzeterek izah etmiştir: “…sizin bereketinize biz de bu manevî mâideden yedik… manevî mâide inmiş olan bir mecliste bulunup şereflendik. bizim.”1318 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. hiç bir şey bilmeyen ve muhtaç sıfatında gören kişi olarak görmelidir. “füyûzâtı içmek” tabiri ile ifade etmiştir. 1317 Aynı yer. “…Ya Seyidi. Ya Resulullah. vaizin nefsinde benlik görmemesidir. 8. feyz mevzusunu esas alarak beyan etmiştir. …medet ya Sultanu’l 1315 1316 Kıbrısî.

o zatın vazifesidir… İşte o. başımı kaldırdım ve arşın direkleri üzerinde ‘La ilahe illallah. Peygamberden ve civardaki evliyalardan medet istemenin bir tür edep olduğunu ve bu edebi İmâm-ı Şarânî’nin öğrettiğini Kıbrısî. Bize şefkat nazarınızdan lütfen bir nazar kılınız…”1319 Sahabelerini sohbet ile yetiştiren Hz. 1321 Aynı yer. 9. size de teveccüh edip sizden de destur taleb ederek burada hazır olan cemaate lüzum eden mâideyi taleb ediyoruz. s. o belde bu vazife üzerinde asaleten uhdesinde tutan mutasarrıftan destur talep etmeyeyim. şöyle ifade etmiştir: “İmâm-ı Şarânî Hazretleri buyurdu. “Nazar kılınız ki. Biliyorum ki.’ dedi Allah: ‘Ey Âdem! Ben Muhammed’i cismen yaratmadığım halde sen onu nasıl biliyorsun’ dedi (Allah bildiği halde sorar). o asırda. sohbet yapılan bölgedeki manevî tasarruf sahibinden bir destur taleb edilir. İsa’ya(as) indirilen sofrayı örnek vermiştir. Hz. 255 . peygamberler ve evliyalar arasında da var olan bir edep olduğunu söyleyerek. bu edebin sadece sohbete has olmadığını. Bu konuda verilen bir diğer misal ise Hz. Eğer Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım’ buyurdu.”1320 manasında bir temennidir.Enbiya. Mustedrek.1323 Hz. ‘Hiçbir zaman cemaate bir söz söylemek üzere oturmadım ki. Âdem dedi ki: ‘Ya Rabbi’ Sen beni elinle yaratıp.” 1322 Kıbrısî. bana ruhundan üflediğin vakit.’ Yüce Allah ‘Doğru söyledin ey Âdem. s. hazır olan cemaatin kalbine nakşetmesi. “…Bu beldede tasarrufa müvekkel olan zat.”1321 Bir sohbete başlamadan Hz. 1322 Aynı eser. İsâ(as) gökten sofra indirilmesi için yaptığı duayı Hz. Sen kendi ismini ancak yarattıklarının en sevgilisine izafe edersin.’ Bu da bütün vaizlere olan edeptir… O desturu verdikten sonra. 1323 Aynı eser. Tasavvuf Sohbetleri. İmâm-ı Şarânî Hazretlerinin bize talim ettiği mükemmel bir edeptir. hakikat ikliminde yetişen Ümmet-i Muhammed şâd olsun. Peygamber(sav)’i tevessül ederek yapmıştır. Bu temenniden sonra. Bkz. onun söylediği kelamı. Onun hakkı için istiyorsan bağışladım seni. Âdem(as)’in cennetten kovulduktan sonra Hz. 8. Nebi(sav)’nin manevi makâmından nazar etmesini münacat eder. 2/4248.1324 1319 1320 Kıbrısî. 7. Peygamber(sav)’e tevessül ederek yaptığı istiğfar ve duadan sonra af olunmasıdır. s. Hakim. Peygamber bahsinde de ifade edildiği üzere Hz. 1324 Âdem o bilinen hatayı işlediği zaman ‘Ya Rabbi! Muhammed hakkı için beni bağışlamanı istiyorum. Muhammedur-Rasulullah’ın yazılı olduğunu gördüm. Aynı yer.

Allah yolunda. 345-347. "1325 ayetinde zikredilen vesilenin neler olabileceği hususuna dayanak teşkil eden hadislere selefilerin yaklaşımı. hep aynısını. Ardından Hz. nefsi tezkiyede ve maksuda ulaşmada bir metod iken. Selefiler bu konuya temel teşkil eden bazı hadislerin1326 zayıf olduklarını arz ederek.” Bu olaydan sonra adamın gözleri açılmıştır.” (18/Kehf. Deavat. tevessülün Allah(cc)’ın esması ve hayır ameller haricinde yapılamayacağını iddia etmişlerdir. Tasavvuf ve Tarikatlar.. meşru addetmişlerdir. 1325 1326 Mâide: 5/35. Şâmil İslâm Ansiklopedisi. 4/138. hizmete hazırlamaktır. iki rekat namaz kıl.1328 Bu manada Kıbrısî. Bu ibadet vesilesiyle gönle dolan irfan. Hz. kendisini hiç bir şey bilmeyen ve muhtaç sıfatında gören kişi olarak görmelidir ki. müride kabiliyet aktardığı meclis olarak telakki edilen sohbet. sohbet eden vaizin gönlünün hizmete aç olması gerekir. Kıbrısî’ye göre vaizde bulunması gereken bir diğer haslet. sohbetlerinde. 1328 Yılmaz. sohbete hazır hale gelmesine vesile olan araçtır. Tafsilatı için Bkz. ss. ss. feyz ve cevherdir ve her kul nasibi miktarında bu cevherden gıda alır. Bkz. sufîlerin yaklaşımından daha farklı olmuştur. İbn Hambel. Kıbrısî’ye göre. gözlerim kapandı. 110) ayetinde bildirilen salih amelin dışında kaldığını ve şirk olduğunu iddia etmektedirler. Peygamber şöyle ilave etti: Bir ihtiyacın olduğu zaman. 245-246. s. Dımeşkî. gözümün açılması için şefaatçi olmanı istiyorum. şifa arayan hastanın doktora gitmesi ancak. c. Ebû Eymen. Ateş. Gözleri kapanan bir adam Peygamber’e gelerek. yap. Tevessül Md. Allah’ım O’nun hakkımdaki şefaatini kabul buyur. Ancak bunun için. 531-535. Özetle Şeyh Nazım Efendi’ye göre sohbet. sâlih amel işlesin ve Rabbine olan ibâdetinde hiç bir şeyi ortak koşmasın. Benim için dua buyur” dedi Peygamberimiz şu karşılığı verdi: “Abdest al. Ey Muhammed. sohbet ile vuslata erecek kişinin. Kıbrısî’ye göre halvet. “Ey iman edenler. Vaiz. sohbet meclislerinde bulunan vaizin ve hazirûnun gönüllerini terakki ettirir. Hz. Vahhâbîlik ve selefi âlimlerine.. Mü’minlerin kalplerini. selefi ulema tarafından ağır tenkitler yapılmıştır. 6. Allah’ım Peygamberim Muhammed ile sana tevessül ediyorum. hiçliktir. sonra şöyle de. Allah’tan korkun ve O’na vesile (yaklaşma yolu) arayın ve O’nun yolunda cihâd edin. Dolayısıyla Halvetîlikte halvet. İbn Mace. c. 22. Peygamber(sav)’e ve Allah dostlarına tevessül ederek dua etmeyi.1327 Sufiler bu mevzuyu. İkame. Tirmizî. Mürşidin. umulur ki böylece kurtuluşa erersiniz. “Ya Rasulallah. 1327 Selef âlimleri tevessülü “Artık her kim Rabbine kavuşmak istiyorsa. Kur’ân Ansiklopedisi. Bu ise halvet ve riyazat ile olur.Tevessül ve istimdat kavramlarıyla tasavvuf ıstılahında yer bulmuş bu anlayışa. sık sık reddiyede bulunmuştur. şifayı Allah(cc)’tan beklemesi kabilinde gördükleri için. 256 . 49. Peygamber(sav)’in sahabelerine yaptığı gibi. 5.

152. Allah’ın dışında her şeyi unutmasıdır. Allah’ı anmak. İhyâ. 5. c. 257. unutmanın zıddı olup.ona sohbet esnasında Hz. 1337 Âraf: 7/63.1340 1329 Firuzebadî. Kuşeyrî. 1330 Âl-i İmran: 3/135. Müfredât. 1340 Isfahânî. Araf: 7/130. Gazâlî. sağlam ve şerefli mânâlarına gelir. c. Peygamberden(sav) ve civardaki evliyalardan inayet gelsin. 1339 Hicir: 15/9. 1. hatırlanması gereken bir şeyi korumak. 825. 1338 İnşirah: 84/4. Lisânü’l-Arab. Kur’ân-ı Kerîm veya semâvî kitaplardan biri anlamına da gelmektedir. açıklamak1332. ZİKR: Zikir. Kelâbazî. Nefsin terbiyesi için yapılan zikir. 1. ss. s. Bu inayet ile hem kendisi hem de sohbeti dinleyenler. Tehânevî. Uludağ. öğüt. İbn Manzûr. 257 . s. Keşşâf. ibret almak1333. c.1339 Tasavvuf terminolojisinde zikir. dua ve övgü anlamlarına gelir. namaz. ss. Enbiya: 21/24. manevi tekâmüle ersin. Hud: 11/24. 1334 Âl-i İmrân: 3/7. Allah(cc)’ı anmak da zikirdir. ss. Taarruf. 1336 Bakara: 2/282. 1. düşünmek1334. Tehânevî. Bir şeyin dilde dolaşıp akması. edebe riayet ederek.1329 Kur’ân-ı Kerîm’de zikr kelimesi hatırlamak1330. er-Risâle. En’am: 6/68. 1335 Enam: 6/70. tasavvuf ve tarikat ehli kişilerin belli kelime ve ibareleri çeşitli miktar ve yerlerde. TTS. 179-180. düzeltmek1336 olarak tercüme edildiği gibi bazı ayetlerde haber1337. s. öğüt vermek1335. 290-305. hatırlamak. her türlü ihtilaf ve çelişkiden uzak. ss. 825. Kur’ân’ın sıfatlarından biri olan Zikr-i Hakîm. c. ss. Zikrin hakikati. ferdî ya da toplu olarak söylemeleridir. devamlı olması. lügatte bir şeyi ezberleyip korumak. Zikr. şan ve şöhret1338 gibi mecazî anlamlarıyla da tercüme edilmiştir. 90. 122-123. g. 393-394. hatırdan çıkarmamak ve unutmamak şeklinde ifade edilir. Keşşâf. 1332 Bakara: 2/221. zikreden kişinin kendisinden geçip. anmak1331. 1333 Âraf: 7/57. s. 396. şeref. 1331 Bakara: 2/114. 49-51. Kamûsu’l-muhît.

179. “Cenâb-ı Hakk’tan neler almaz neler!” diyerek. Ebubekir’in(ra) kulağına üç kez Allah isminin zikir telkininde bulunmuştu. Şeyh Nazım’a göre kulun Rabbini hatırlamasıdır. Ebubekir(ra) de ayaklarını önde kavuşturarak oturmuş vaziyetteydiler. Cehriye: Hz. yüksek sesle veya çevrede bulunanların işitebileceği şekilde. Cebecioğlu. Bu zikr ile kul. 3. ss. divâne) desinler. Hz. Kul Rabbini zikrettikçe. s. 783. 258 . Ebediyete Davet.1344 “Bir topluluk oturup Allah(cc)’ı zikrederse. Davaât. bazı zikirler her vakitte ve mekânda yapılır. Osman(ra)’a telkin ettiği harfsiz ve sessiz kalbî zikir çeşididir. “Lâ ilâhe illallah” kelime-i tevhidini cehrî(sesli) olarak ona telkin etmiştir. Nurbahşiye: Hz. Fakat Hz. Kara. Daha sonra da aynı cümleyi üç kere de ona tekrarlattırmıştır. Cehrî zikir. tarikat kurumlarının teşekkülünden sonra da her tarikat bu dört usule göre zikirlerine şekil vermişlerdir. 47. dilin zikri. Rabbi onunla birlikte olur. 728-729. zikrettiği de kulu sever. O. kalbin zikri. hafî (gizli) ve cehrî (açık) olarak iki kısma ayrılır. s.1341 Başka bir sınıflamaya göre zikir. Davaât. s. TTDS. genellikle silsileleriyle Hz. Hafî zikir. Peygamber(sav) uylukları üzerinde. Bu sırada Hz. Muhammed(sav) yapmıştır. 1347 Tirmizî.1342 Zikr. 2. Kübrevîler ayaklarını önde kavuşturmuş vaziyette oturarak zikrederler.”1345 hadisinde övülen zikir. Ali’ye(ra) bağlıdırlar. TTS. zikredenin sadece kendisinin işitebileceği alçak bir sesle yaptığı zikirdir. Hafî(gizli) zikir bu hadiseye dayanır. Hz. zikrettiğini sever. el-Müfredat. Kübreviye: Hz. namaz ve zekât ibadetleri gibi belli bir şekil ve sayı söz konusu iken. Peygamber Mekke’den Medine’ye hicret ederken. “Allah’ı o kadar çok zikredin ki. Musned. melekler onları kuşatır. rahmet onları kaplar. sırrın zikri olmak üzere üç çeşittir. Ömer(ra) Müslüman olduğu sırada Hz. TTDS. 139. Rabbini hatırlayan kula zikir vesilesiyle çeşitli nimetler bahşedilir. 4. Sıddîkiye: Hz. Peygamberin(sav). tasavvufi manada zikir telkinini ilk olarak Hz. Tasavvuf ve Tarikatlar. ss. 1344 el-Hakkânî. 6. 8. Bazı zikirlerde oruç. zikr ile kulu daimi huzurdan alınacak manevî gıdaya davet eder. 1345 Muslim. s. size mecnun (deli. 394. gözlerini kapattırmış ve üç defa “Lâ ilâhe illallah” demiştir. bu esnada Peygamber Efendimiz(sav).”1346 hadisinde tavsiye edilmiştir. s. Mutasavvıflara göre. “Size amellerinizin en hayırlısı haber vereyim mi? Allah’ı zikretmek.”1347 hadis-i şerifiyle diğer amellere nisbeten önemi belirtilen zikir. 1346 Hanbel. Ben kullarımla beraberim.Mutasavvıflara göre zikr.” Buhârî. Bu nedenle cehri(sesli) zikir yapan tarikatlar. Kıbrısî’nin anlayışını şekillendiren naslardan olduğu 1341 1342 Isfehanî. Hz. Ali’yi(ra) diz üstü oturtturup. 3/68. dört halifesine de değişik usullerde zikir telkin etmiş. Bu dört çeşit zikir telkini şunlardır: 1. Uludağ. Peygamber(sav) ile kucaklaşmış. 71. Cebecioğlu. 1343 “Kullarımın dudakları hareket ederken (Kulum Beni zikrederken). Ömer(ra) ayakta duramayıp yere çöktüğü için. 213-215. Hz.1343 Binaenaleyh zikir ile daimi ilahî huzurda oturmayı tavsiye eden Kıbrısî. Peygamber(sav). Cevâhiru’l-İslâm. sesli olarak yapılan zikirdir.

abidlerin fiilinde ve ariflerin hallerinde olur. er-Risâle.Evliya-Evliyâ. Ayrıca bkz. 259 . bu iyiliği yapanı övme ve nankör olmamak şeklinde tarif edilmiştir. bu hadis üzerinden bakacak olursak. imanın parlayacağı düşüncesini hatırlayacak olursak. Lisânu’l-Arab. s. 1351 Tafsilatı için bu tezde bkz. kabrinde çürümeyecek olarak tanımladığı kullar ile. 88.1351 bu hediyeyi en büyük nimet addeder ve bu nimet için yapılacak şükre en güzel vesile olarak zikri tavsiye etmektedir. Kâmusu’l-muhît. iyiliğin kıymetini bilme ve nimeti dile getirme anlamlarına gelen şükür.Velî-Evliya. bu anlayış ile de alakalıdır. Hak Dost 4. s. s.1355 Bu manada imanı bir nimet addeden Kıbrısî.7. İman ise zikr için bir fırsattır. muhakkak artırırım. 170. Davaât.1353 tasavvufta yapılan iyiliği anıp. 66. b. s. Istılahta ilim. zikir ile İslam’ın ve Kur’ân’ın nûrunu ahirete taşır 1348 1349 Buhârî.” İbrahim: 14/7 .g. “İçinde Allah’ın anıldığı ev ile içinde Allah’ın zikredilmediği ev. 40. Kıbrısî’nin “manevî gıda” anlayışına. Kıbrısî’ye göre. üç türlü olan şükür. zikir ehlinin kabrinde çürümeyecek olması. Ayrıca bu tezde bkz. Ebediyete Davet. 1353 İbn Manzûr. 41. 1354 “Şükrederseniz. 210. şekûr denir. hal ve amel ile olmak üzere.şüphesizdir. Muslim. Tasavvuf Sohbetleri. Farklı bir ifade ile Kıbrısî’nin. s. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/e. c. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. aşikar bir mana ilişkisi görülmektedir. a.1350 İmanın Allah(cc)’tan bir âtiye ve hediye gibi görülmesi gerektiğini tavsiye eden Şeyh Nazım. Nazım Efendi’ye göre zikr. 1356 Kıbrısî. 1352 el-Hakkânî. Nimetin artmasına vesile olan şükrü1354 ifa etmede acziyetini hisseden kula.1349 zikrin manevî gıdasını tadanlar diye tanımladıkları arasında.1352 Lügatte teşekkür etme. s. diri ile ölü gibidir. Firuzabadî.e. 1355 Kuşeyrî. 615. İlim-Âlim.Allah’ın Nuru. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/a. âlimin dilinde. mü’minin kendisine verilen iman nimetine şükür içindir.Mirac.1356 Kıbrısî’ye göre kul. TTDS. 211. O’nun ilâhî esmasından ve dolayısıyla “el-Hay” isminden manevi gıda alır. Kıbrısî. s. Allah(cc)’tan her hal üzere razı olma haline bağlı olarak. Salâtu’l-Musâfîrîn. Cebecioğlu.. 1350 Kıbrısî.”1348 hadisi ise Kıbrısî’nin işaret ettiği manevi gıdaya örnek teşkil etmektedir. bu nimetlere şükür için zikri tavsiye etmiş ve bu vesileyle imanın artacağını ifade edilmiştir. basit bir mantıkî çıkarım yapabiliriz. s. 419. Bu manada hakiki hayat sahibi olan Allah(cc)’ı zikreden kul. 47. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/a.

nefiy ve isbat (la ilahe illallah) zikri de denmektedir. Sadece mabud olarak Allah(cc)’a ve tevhide iman edenlerin. zikrin faziletleri sayılamayacak kadar çoktur. 42. ism-i Celâl’dir. Kulun fenâ fillah makâmında ve bu makâmdan sonrasındaki bekâ makâmlarındaki zikri. Kul. 2. kelime-i tevhîd zikriyle. “Lâ mabûde illallah” olarak birincil bir anlamı vardır. 1359 K. Bu iman mertebesinden sonraki 1357 1358 Kıbrısî.”1358 hadis-i şerifi bu izahta tevhid zikrinin önemine atfedilmiştir. Mezkûr ismi kalble ya da lisanla anan kulu. 101. maksut olarak da sadece Allah(cc)’ı istemeleri gerekmektedir. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî. s. Allah’a iman ediniz”1361 ayetine işaret ederek izah etmiştir. hevâlarını da ilah telakki eder ve gönlünü masivadan arındırarak. 1360 Cebecioğlu. zikr ile Allah’tan her daim razı olma haline erişir ki bu. Gümüşhanevi. “Zikirde “la ilahe illallah”dan duada “istiğfar”dan efdali yoktur. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre her zikrin farklı faziletleri vardır. c. Nefy-isbat zikriyle mertebe kateden Mü’mine göre kelime-i tevhid. Hak olan mabûd. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. s. Bu. Tevhid-i Avâmdır. bâtıl olan mabud nefy edilir. iman nurunun parlamasıdır. TTDS. 382. “Ey iman edenler. vird olarak telkin edilmektedir. 260 . Bu anlama göre Hak olan mabud isbât. s. 1361 Nisâ: 4/37.1357 Nakşîbendiyye tarikatının Hâlid-i Bağdadîden sonra Şeyh Abdullah Dağıstanî’ye ve Şeyh Nazım’a ulaşan şubesi olan Hâlidiyye-i Hakkâniyye’de bu iki zikre önem atfedilerek. şüphesiz ki Allah(cc)’tır. Bu makâmda sâlik. Ramûzu’l-ehadîs. Bu mantıksal çıkarıma göre kul. Tasavvuf Sohbetleri. sırasıyla.1359 Kelime-i tevhîdin mealen manası. Kur’ân-ı Kerîm’de Allah(cc)’ın zatî kavli için kullanılan. hakiki tevhide vasıl olur. Şâh-ı Nakşibend (v. Mezkûra(cc) götüren yolda. İsm-i Celâl’in önemini. manevî mertebelere göre kazandığı bu anlamları. Adnan. Hakkâniyye meşayıhı içerisinde telkin edilen ve önem atfedilen kelime-i tevhîd zikrine. Bâtıl olan mabûd ise insanların yapıp taptığı put ve benzeri şeylerdir. 791/1388). Zikirler içinde kelime-i tevhîd (la ilahe illallah) ve ismi Celâl (Allah) kulun manevi makâmlar arasında seyrine vesile olur. “Lâ maksûde illallah” ve “Lâ mevcude illallah” manalarına gelir. “gala’llahu” ayetleriyle açıklamıştır. fena makâmına doğru seyreder.diyebiliriz. 441.1360 Kelime-i tevhidin. s.

Binaenaleyh hakiki kelime-i tevhid.”1362 Farklı bir ifade ile nefy.1364 Nazım Efendi’ye göre adedine ve devamına riayet edilen zikrin başka bir fazileti ise kalbe serinlik vermesidir. c. Kalbin ve dilin zikri şeklinde yapılan bu tasnif. Allah(cc)’tan başka hakiki mevcut yoktur. Risâle-i Kudsiyye. Mesela Allah isminin zikredilmesi esnasında kul. içerisinde Allah(cc) muhabbeti ve şevkinin birleştiği kalbte olur ve bu zikr dilin değil. s. ağır ağır kalbimizi açacaktır… her gün zikir yapanların kalbine o serinlik verilecektir. 1. c. 212-122 1365 el-Hakkânî. batınında bulunan gizli şirkleri ve esbabı izâle olur. vird zikr. Bu makâmda sâlikin müşâhede. açılmasından sonra yapılan zikirlerin mahiyetleri ve tesirlerine göre çeşitlendirilmiştir diyebiliriz. lâ ilahe (İlah yoktur) ile. 1364 İmâm-ı Rabbanî.makâmda kul için. illallah (Allah’tan başka) ile olur. Mektubat.1366 Kalbin zikri ise. Şeyh Nazım bu hususu şöyle ifade eder: “Zikir azar azar da olsa. ondan nasibini almaya bak” diyerek zikirde devamlılığı ve adette istikrarlı bir artışı tavsiye eder. Aynı şekilde ihlasla zikredilen isbât ile kalbi temizlenir ve daimi Hakka müteveccih olur. Allah(cc)’a kavuşturan yolda ilerler. 1034/1624) ise seyru sulûkta Allah zikrini. 261 . Ebediyete Davet. Kulun ihlasla zikrettiği nefy ile. Nefehâtu’l-uns. 130. Pârsâ. 1362 1363 Camî. yolculukta. letâifler ile birlikte ele almıştır. Mesela mübtedî mürîdlere telkin edilen ve onların uyguladıkları esnasında zikirler. kalb letâifine terkiz etmek suretiyle. Batı’da bir Nakşî Cemaati. 418-419. 59-62. isbât. ss.1365 Bu ifadelere göre kalbin açılmasından önce yapılan zikirle. Nakşibend. Parkta bir bankın üzerinde otururken.1363 İmâm-ı Rabbânî (v. bir meşguliyet yapılabilecek tarafından tanımlanmıştır. 35. hakiki Mabudu isbât edesin. zikrin ihtiva ettiği nur ile kalbin ferah duyması. ss. s. kalbin işlediği bir sâlih ameldir. 1366 Atay. gibi bâtılı anlaşılmaktadır mürîdler ki bunlar vird dilin olarak zikri da kategorisindedirler. irade ve sıfatları Allah(cc)’ta yok olmuştur. bu mertebeyi şöyle ifade etmiştir: “Her göz açıp kapamada bu maddî vücudu red edip. gafletten kurtulması ile ilgilidir. Şeyh Nazım’ın diğer ifadelerinde zımnen bulunmaktadır.

1369 Gazâlî ise zikri. Kur’ân-ı Kerîm okumadan sonra en üstün ibadet olarak değerlendirir. Bu haldeki salikin derisi ve kemiğinde hareket başlar. Çünkü zikir. zamanla ünsiyet ve muhabbet meydana gelir. ss.: İbrahim Besyunî. c. dilin ve kalbin zikri olmak üzere ikiye ayrılır. Kıbrısî’nin düşünce atmosferini şekillendiren tasavvuf ıstılahınının çerçevesini ortaya koymaktadır. devamlı ve kalb huzuruyla yapılan zikirdir. ss. İhyâ. kâinat düzeninin suretini görür ve huzur-u ilahînin adabını talim eder. Bu sesi etrafındakiler idrak edemez. Kalbin gafil olduğu bir sırada sadece dil ile yapılan zikrin faydası olsa da bu azdır. Tah. dilin zikriyle ulaşılır. kalbî zikre vasıl olur. madenler âlemini. Bu keşiflerden sonra sahih keşifler başlar. 1. Dolayısıyla bu zikre ulaşan kul. Nazım Efendi’nin buraya kadar paylaştığımız görüşlerine dayanak 1367 “Beni zikrediniz. er-Risâle. levhi keşfedip. kendisini zikredeni O da zikredeceğini bildirmiştir. s. 32-34. 1370 Gazalî. İbn Arabî de zikri. 1368 Kuşeyrî.1367 zikrin özellikleri arasındadır. Bunun neticesinde de kişi yaptığı zikirden zevk almaya başlar. Azimle devamı neticesinde kalbinde haşyetullah zuhur eder. Dolayısıyla zikir için belli bir vaktinin olmayışı ve zâkirin. Tüm cevherlerinden ve kalbinden sürekli zikrin sesini duyar. hayvanlar âlemini keşfeder. bitkiler âlemini.1368 Bununla birlikte lisanla yapılan zikr. namaz gibi belli bir vakti yoktur.Kuşeyrî’ye göre zikir. 21-27. ss. Kalble yapılan zikre herhangi bir sınırlama yoktur. Ona göre faydalı olan zikir. Nurlar Risalesi. 295-305. nefsinde. Kul daimî zikir mertebesine. zikri doğurmaktadır. Bu halin de zikirle muhafazası neticesinde kul. Çünkü zikrin. yıldızların nurlarını görür.1370 İbn Arabî’ye göre kalbî zikrin sonunda kula. Kenzu’t-turâsi es-sufî. Bu tecelliyât ile hayal âleminde olan perdeler kuldan kalkar ve sırasıyla. Bkz. eşyaların nurlarına vakıf olur. 2. Başlangıçta her ne kadar zikirden bir tat alınmasa da. ibadetlerin en şereflisi olmakla beraber bazı vakitlerde kılınması caiz değildir. 1371 İbn Arabî. İbn Arabî. günahlardan alıkoyar. ss. manalar âlemi tecelli eder. Sadece kendisi ve ehli duyar. c.1371 Zikir mevzuunda paylaşılan söz konusu yaklaşımlar. 1369 Kuşeyrî Abdulkerîm. Tertîbu’s-sulûk fî tarîgi’-llahi te’alâ. Bununla birlikte. 367-370. Namaz. başlangıçta kulu. 302. zikrine karşılık bulması. 262 . ilâhî bir sıfat olarak nitelendirir. duyuşunda ve görüşünde sadece zikrini bulur. 2/152) âyetiyle kendi zikrini kulun zikriyle irtibatlandırmış. Ona göre Allah. Ben de sizi zikredeyim” Bakara: 2/152. Her zaman ve her yerde yapılabilir. “Beni anın ki Ben de sizi anayım” (Bakara. el-Futuhâtu’l-Mekkîyye.

“Beni zikredin ki. “Bunlar. s. Hakk’a şahit olur. 1374 Ankebût: 29/45. 791/1388)’e göre zikrin amacı. kulun kalbini itminana erdirir. Çünkü huzur vasfından haberdar değildir. ss. Allah ne yaparsanız bilir”1374 ayetiyle diğer ibadetlere göre öne çıkarılmış olan zikr. iman edip kalbleri Allah’ın zikriyle huzur bulan kimselerdir. 1375 Ra’d: 13/28. Âl-i İmrân: 3/191. Allah(cc)’ın kullarına emridir. zikrin faziletlerine nail olur ve onun gönlü. Futuhatu’l-Hakkâniyye adlı eserde bulunmaktadır. 100. müşahit derler. kelime-i tevhidin hakikatine erişmek. Alâadin-i Attar’a göre zikir kalble yapılmalı ve zikrle beraber. 533. zira huzurdan haberdar olduğun nisbette Hak ile huzurun eksik olur. Şâh-ı Nakşibend (v.teşkil edecek açıklamalar. ayakta. 1376 K. itminana erer. 1377 Camî. Nakşbend. zikrin kalpteki ve hallerdeki tesiri açısından ifade etmiştir: “Kalb huzuru bu zikre devamla öyle bir dereceye yükselir ki. O zaman bu müşâhededen tam bir zevk alır. Huzurundan haberdar olmama anlamında bir huzur hâsıl olur. masivayı tamamen yok etmektir. oturarak ya da yanları üzerinde zikrederek. zikr ehlinin mutmain olduğunu ve kalblerinde zikirden dolayı sürekli itminanın bulunduğunu ifade etmiştir. Nefehâtü’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). 895/1489). Şeyh Abdullah’a göre “… Muhakkak ki Allah’ın zikri en büyüktür. nankörlük etmeyin”1372 ayetinde bildirildiği üzere. 1378 Aynı eser. mücahede devam etmelidir. kalbte gizli olan Allah sevgisini çıkarmaktır. ss.1379 Toplu olarak yapılan cehrî zikir ve bu esnada semahların yapıldığı 1372 1373 Bakara: 2/152.1376 Söz konusu anlayışın kaynakları mahiyetindeki bir görüşü Ubeydullah-ı Ahrar (v. 301. kalbler sadece Allah’ın zikriyle huzur bulur”1375 ayetine işaret ederek. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. 263 .”1377 Nakşibendî geleneğinde Allah(cc)’ı hatırlamak için yapılan zikrin nihai amacı. Ben de sizi zikredeyim ve Bana şükredin. Bu haldeki kalbe. gerçekten kalbte (başka bir şeyin sığması için) yer kalmaz. Adnan.1373 daima zikir üzere olunmalıdır. 559. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî. Bu emrin bir gereği olarak Allah(cc)’ı. 1379 Tosun. 542. Bu hal üzere olan kul. Buna göre zikr.1378 Ubeydullah-ı Ahrar’a (859/1490) göre zikirden maksad. haberiniz olsun ki. Çünkü zikrin hakikati kalbten gafleti uzaklaştırır. zâkirin daima Allah’ın huzurunda olduğu bilincine ermesidir. 307. Şeyhi Abdullah Dağıstanî’nin görüşlerinin şerh edildiği. s.

s. 1385 Aynı eser. zikrin amacı hususunda ayrılmamışlardır. kalbler sadece Allah’ın zikriyle huzur bulur. Ancak kulun cehde sarılması. gafletten ve nefsinin tasallutundan kurtulmuş olacağı da söylenebilir ki. Şeyh Abdullah’a göre. gafletten ulaşılan anları. amelde cehdetmek edebi ikmal eder. ss. Bu esere göre. 264 . onu maksuduna vasıl edeceğine inandığı için değil. Ayrıca Bkz. a.1384 Ancak bu makâmlarda terakkinin en önemli kanunu. kulun içinde bulunduğu anın idrakinde olduğu. haberiniz olsun ki. yaratılış gayesine göre1383 yaşayan bir kul olarak dereceler kat eder ve ilahî huzura vasıl olur.1385 Edebin ikmali tefekkürle. Kıbrısî. 1386 Aynı eser. 63. s. içinde bulunan Allah(cc) sevgisini çıkarmak ve gafletten uzaklaşmaktır.”1382 ayeti bu makâmdaki kula işaret eder. tefekkür üzere olduğu. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî adına yazılmış bir eserde. gaflet ve zikirle birlikte ele almıştır. Bu haldeki kul.Gaflet. Hâlidiyye öncesi geleneksel uygulamadan ayrılsa da. 1384 K. ss. Yani zikrin amacı kalbin mutmain olması. edebe riayettir. zikrin nihayetindeki kulun. Edebe riayet ise. şeriatın ve tarikatın emri olmasından dolayı olmalıdır. Şeyh Nazım. Şeyh Nazım Efendi’ye göre kul. 63. zikr telkin eden mürşîdinin emirlerine sıkıca sarılmak icap eder. Her anında Hakk(cc)’ın rızasını tefekkür etmek. “Bunlar.1386 Edebin ikmaline vesile olan tefekkür konusunu. zikrin zâkirdeki beş letâife nakşolması için. Adnan. Adnan. Çünkü tarikat. 62.Hakkâniyye hadraları.1380 Kıbrısî. 1383 “İnsanlar ve cinleri yalnız Bana kulluk etsinler diye yarattım. misaktaki ahdine sâdık olduğu ve yaratılışının manasına uygun olduğu lahzalar olarak tanımlamasından1381 hareketle. bu sıfatlar velayet makâmlarında müşâhede edilir. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. edebin ruhudur.. tefekkür ile gafletten kurtulur ve içinde 1380 1381 K. iman edip kalbleri Allah’ın zikriyle huzur bulan kimselerdir. tefekkürün cazibesi ise zikrullah ile artar. 61. Bu anlayış. sadece şeriata sıkıca bağlanmaya bağlıdır. “zikrin beş letâife nakşolması” şeklinde izah etmiştir. 101. 142.” Zâriyât: 51/56.g.e. 62. Tasavvuf Sohbetleri. 1382 Ra’d: 13/28. Makamlar ve Seyru Sulûk ile İlgili Kavramlar/j. s. zayıflık ve acziyetini noksansız izhar ve ikrar ederse.

Şeyh Abdullah Dağıstanî’ye göre Allah. 79. 1388 el-Hakkânî.. zikrin kuvvetini aşılar. “Bu Allah’ın ayetlerindendir. s. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Hucvirî. 345. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu. Ayrıca bkz.Kulluk Makamı (Âbid). s. Hakk Teâla için yaşar.bulunduğu anı idrâk ederek.Mürşîd .1387 Nazım Efendi’ye göre zikrin manevî bir kudreti vardır. Bir mürşid-i kâmil tarafından telkin edilen zikirle zâkir. s. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/a. 1389 Kadim olanı. Kıbrısî’nin manevî gıda anlayışıyla ilgili olduğu kadar. tüm mürşîdlere. 1391 Kıbrısî. Peygamber(sav)’in yardımcılarıdır ve her birinin derecelerine göre manevî tasarrufları vardır. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/b. bütün dünyanın yiyeceklerini yesen o kuvvete bedel olmaz”1388 Burada bahsedilen zikrin manevî kudreti. idrakin getirdiği bir zikr hali vardır. 1392 Kehf: 18/17. Hucvirîye göre t evhid yolunda bir adımdır. Nazım Efendi. doğru yola götürecek bir dost bulamazsın”1392 1387 Kıbrısî. Zikirde bir kuvvet vardır ki. 100. Keramet bahsinde de geçtiği üzere kuldan sadır olan kerametin manevi kuvveti zikirden hâsıl olur. a. bu kuvveti şu ifadelerle izah etmiştir: “Dünyada Allah(cc)’ın emrini ulu tutan. Tafsilatı için bkz. 18. s. kemâl mertebesine ulaşamaz. Peygamber(sav)’den ise. Dolaysıyla bir mürşîdten telkin almayan bir kul. 142. yani Allah’ı zikredip. Tasavvuf Sohbetleri. 1390 K. Dolayısıyla mürşidler tarafından telkin edilmeyen zikrin manevî makâmlara eriştirici fazileti yoktur. Hz. telkin edilerek gelmiştir. Hz. ona zikir kapısını.1390 Bu makâmlarda bulunan velî kullar. evliyâ konusunda incelediğimiz manevî tasarruf ile de alakalı görülmektedir. Allah’ı yâdından bırakmayan. Keşfu’l-mahcûb(Hakikat Bilgisi). 265 . Peygamber(sav)’e telkin etmiştir. sayısıyla birlikte. hadis olandan tefrid etmek olan Ferdaniyyet. Ebediyete Davet. gece gündüz tüm ezkar ile zikretse. Bkz. Yani bu anlarda.1391 Bu manada kalbî zikrin şekil ve adedi. s. zikrin esrarını bilen bir mûrşid-i kâmil tarafından telkin edilmesi gerekmektedir. bir kulunu velî edinmek isterse. Adnan. Allah kime hidayet ederse işte o hakka ulaşmıştır. Allah ile beraber olana Cenâb-ı Allah. zikrin telkin edildiği silsileye girer ve merâtib kateder. Allah(cc) esmâsına ait sırların keşfi için anahtar mahiyetinde olan zikr. sonra kurb kapısını açarak kulu tevhid kürsüsüne oturtur ve ondaki hicabı kaldırarak “ferdaniyyet makâmına”1389 sokar.e.g. Bu manada Şeyh Abdullah. Hz.

Şeyh ve mürîdlere sened ve silsile yoluyla ulaşan irfan olarak tanımlanan bu feyz.1396 Allah(cc)’ın nûru ve feyz konularına Nazım Efendi’nin yaklaşımlarından hareketle. Tasavvuf ve Tarikatlar. 2.1395 Zikrin bir mürşid tarafından telkin edilmesine atfedilen ehemmiyet. onu silsileye dâhil eder ve mertebeler kat ettirir. tasavvuf ıstılahında isnâdî feyz kavramıyla ilgilidir. şu dört nesneyi kendinde toplayan kişiler olarak tanımlamıştır: 1. itaatinde muvaffak olma. zikr ve halvet ile mürekkeb olduğu zaman. “Şayet bilmiyorsanız zikir ehline sorun”1394 ayetinde bildirilen zikir ehlini Şeyh Şerafeddin. Bir mürid için zikir. ona değer kazandıran mahiyetinde bulunan cevher. 266 . 101. Sohbet bahsinde de belirtildiği üzere. 1395 Burkay. 223-224.Yevmu’l-ahd ve’l-misakta olan tecelli-i ilahiye vakıf olma. zikir ve halvet ile paylaşıldığını söyleyebiliriz. şeyh tarafından zikr. istinâdî feyz telakkisinin zikr anlayışında yer aldığını belirtebiliriz. ss. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Yani zikir önemli bir vesile olsa da. s.Allah(cc)’ın yardımı ile beş yüz ilahî emire imtisal ederek. mürşidler olarak tefsir etmiştir. Enbiya: 21/7. Menâkıb-ı Şerefiyye.Rabbânî inayet ile Kur’ân-ı Kerim’de mezkûr sekiz yüz menhiyattan korunmuş olma. 3. sohbet. Bu feyz vesilesiyle mürîdin çaba ve iktisabı olmadığı halde. Adnan. sohbet ve halvet esnasında mürîdin gönlüne yansıtılır. Allah’ın nuru ile kaim olan feyzin (istinâdî). 132 1396 Yılmaz.ayetinde bildirilen “doğru yola ulaştıracak dostları”. Londra’da 2005 yılında yapılan bir çalışmaya göre oradaki Hakkâni mürîdleri zikri birkaç çeşitte tanımlamaktadırlar. onun kalbine bilgi ve manevî hal gelir. sohbet. feyz olarak mürîdin gönlüne dolarak.1393 Zikrin manevî kudreti ve mürşîd ile ilgisini tamamlayacak bir husus “ehl-i zikrin” kimler olduğudur. s. mezkûr olan Allah(cc)’tan gelen nûrdur diyebiliriz. asıl cevher olarak Allah’ın nuru. kalbi cilalama ve 1393 1394 K. 4Dünya ve ahiret işlerinin tamamından zâhid olma.

Zikrin amacı kalbin mutmain olması. ss. Ancak kula manevî makâmlar kazandıracak kalbî zikrin şekil ve adedi. The Struggle forPurity. Şeyhlerinin varlığını en çok hissettikleri andır. Mesela kelime-i tevhîd (la ilahe illallah) ve ism-i Celâl (Allah) zikirleri kulun manevi makâmlar arasında seyrine vesile olur. Bir başka mürîde göre zikr anı. Bâtılı bir mürîde göre ise zikr. 40. Ancak zikir bizatihi kudreti haiz değildir. 1399 Aynı eser. 123. Başka bir mürîd için zikir. cemaat bireylerini ortak bilince vardırır. kalbin aşkla dolması ve masivâdan temizlenmesi olarak ifade etmiştir. Zikrin nihayetinde kul. Batı’da Bir Nakşi Cemaatı.Allah(cc)’ın nurunu yansıtma olarak tanımlanırken bir başkası. zikrin haricinde sohbet ve halvet esnasında kalbe dökülen feyz olarak telakki edilir. 267 . ruhun nefs üzerine galip gelmesine vesile olur. modern dünyanın özellikle batıda doğurduğu psikososyal rahatsızlıklara karşı tek etkili tedavidir. Şeyhin Londra’da olmadığı uzun dönem boyunca dahi grup içindeki dinamizmi sağlar. bu kudretle zuhur eder. Zâkiri daimi huzura ve manevî gıdalara vasıl eden her zikrin.1398 Bu çalışmayı yapan bir antropolog nazarıyla zikr. Atay. Yani zikir seyru sulûkta önemli bir vesile olsa da. farklı faziletleri vardır. onun mahiyetinde bulunan cevherdir. Dolayısıyla mürşidler tarafından telkin edilmeyen zikrin manevî makâmlara eriştirici fazileti yoktur. iman nimetine şükür içindir. 125. s. 122. içindeki Allah(cc) sevgisinin açığa çıkarılmasıdır. gafletten ve nefsinin tasallutundan kurtularak velayet makâmlarında seyrine devam eder. zikrin esrarını bilen bir mûrşid-i kâmil tarafından telkin edilmesi gerekmektedir. ona değer kazandıran. Kıbrısî’nin genel tasavvuf anlayışında bu nûr. kalbi dinlemenin yolu ve genellikle kalbî cilalamak olarak anlaşılmaktadır. Nazım Efendi’ye göre bu seyr. Bu bilinç cemaatin ortak değeri olarak. s. zikrin manevî kudreti ile olur ve velayet makâmındaki tasarruf. 1397 1996 yılında Lefke Dergâhında (Kıbrıs) yapılan farklı bir antropolojik çalışmada görüşülen mürîdlere göre zikr.1399 Özet olarak Şeyh Nazım’a göre kulun Rabbini hatırlaması olan zikr. 1397 1398 Stjernholm. Bu cevher ise mezkûr olan Allah(cc)’tan gelen nûrdur.

salavatlar ve kelime-i tevhidler toplu olarak zikredilir.1400 18. ss. yüzyıldan itibaren periyodik hale gelen bu hafî zikirin sonunda. Ya Halim. 100 Salavat. 3 kelime-i şehadet. Ya 1400 1401 Cebecioğlu.. Ya Hafız. Pazartesi günü akşam namazından sonra yapılan hatm-i haceganın yanı sıra. sıkıntılı durumlara son vermek niyetiyle yapılan ilk uygulamalara dayanmaktadır. Toplu Zikrin İcrası: Lefke ve Şam’da bulunan Hakkânî tekkelerinde gözlemlediğimiz kadarıyla. Cehri olan ikinci kısmında. 33 Hay zikirleri yapılır. Tosun. Nakşibend. 321. Hatm-i kebir. 256. 100 “la ilaha illallah”. ku’udî ve hafî zikr olarak başlar. şeyhin huzurunda bir grup müridin halka olmasından sonra. Daha sonra Ya Daim. Reşahât. bazı surelerin tertib üzere okunması ve belli miktarda zikrin çekilmesiyle yapılır. a. 33 Hakk.1402 Hakkânî dergâhlarında. 7 Fatiha. 268 . Hadralar. 100 Salavat. 79 İnşirah Sûresi. TTDS. s. cehrî zikr de yapıldığı bilinmektedir. 70 estağfirullah. Perşembe günü akşam namazından sonra yapılan hadralar. Bununla birlikte günlük olarak yapılan seher virdleri ve namazlardan sonra yapılan tesbihatlar. 1001 İhlas Sûresi sessizce okunurken. şeyhin işaretiyle başlayan ritüelin adıdır. Sâfî. Bakî Billah’a nisbet edilen terkibe “hatm-i Hacegân-ı sagir” adı verilmiştir. Pazartesi ve Perşembe günleri akşam namazından önceki kırk dakika içinde yapılır. s.e. Hatm (bitirmek) ismi verilmesinin sebebi. Bu iki zikirden sonra 10’ar defa “Allah Hu! Allah Hakk”. 7 Fatiha. “Allah Hu! Allah Hayy” ve “Allah Hayy! Ya Kayyum” söylenir. belli bir güne ve vakte bağlı olmadan her zaman yapılabilirken. Zâkir başının yönlendirmesine göre temposu ve şiddeti değişen bu zikirlerin geçişleri esnasında silsile üstadlarına dualar okunur.g.1401 Gucdevanî’ye nisbet edilen terkibe “hatm-i Hacegân-ı kebir”. Kısaca hatim deneden bu ayin. 1402 Tosun. hatmeler. kıyam zikri ile devam eder ve tekrar oturuşla yapılan Kur’an tilaveti ve dua ile sona erer. 321. 100 Hu. s. mübarek gecelerde yapılan hadralar ve hatmelerden farklıdır. 100 Allah.1. toplu zikir ayinleridir. 177-203. Hafî ve cehrî olmak üzere 2 kısım olan hatm-i kebirin birinci kısmında sırasıyla. Nakşîlik ıstılahında olan hatm-i hacegân. dağıtılan taşlar ile zikr adetleri takip edilir.g.

e. Lefke’de. 1407 Londra’da yapılan zikirde de Perşembe günü. 10 Salavat.e.naqshbandi.1406 2008 yılındaki iki aylık ziyaretimiz süresince. 11 İhlas Sûresi. 146-150. 7 Fatiha. Atay. ss. 121-146. Mesela 1970’li yıllara kadar Londra’da da hafi yapıldığı bilinen hatmeler. Londra’da. dualar aynı şekilde Hz.1403 Hatme-i sagir sırasıyla. Ya Mu’id. Son olarak okunan 10 salavat ve Kur’an tilaveti. 269 . sırasıyla. Bu hatmeler esnasında okunan virdler. Şam Dergâhında. okunduktan sonra “Ya Daîm! ya Daîm! ya Daîm! Ya Allah” şeklinde yapılan esma zikirleri üçer defa yapıldıktan sonra 25 Besmele ve 10 salavat okunur.Latîf.1407 icra edilmiştir. Ya Gaffâr. Ya Deyyân. Aynı çalışmada “Hatm-i Hacegân” başlığında izah edilen zikrin ise1405 hatme-i kebir olduğunu düşünüyoruz. zaman içinde de değişime tabi olmuştur. Peygamber(sav)’in ve silsile üstadlarının ruhlarına hediye edilir ve hatme dağılır. 7 İnşirah Sûresi. 1406 Atay. ss. Ya Fettâh. olduğu gözlemlenmiştir. yetmişlerden sonra Nazım Efendi’nin uygulamaya başlamasıyla. Şam’da ve New York’ta arz ettiği farklılık.. Ya Mucîb. Batı’da Bir Nakşî Cemaatı. Ya Subhân. Bu uygulamalar. cehri olduğu bilinmektedir. 33 Hakk.g.org/zikr/khatma-i huwacegan. Londra’da bulunan Hakkânî dergâhında yapılan bir antropolojik incelemede izah edilen ve ku’udî olarak yapıldığı bildirilen zikrin1404 hatm-i sagir olduğu kanaatindeyiz. 100 Allah. ikişer kez şu formatta tekrarlanır. 33 Hay. Ya Mu’izz. hatme-i kebir düzenli olarak Perşembe günü. a. s. Ya Sultân esmaları. “Ya Daîm! ya Daîm! ya Daîm! Ya Allah”. Bazı geçişlerde ve sonda Kur’ân tilaveti. ss. 33 Hu. Ya Mennân. 132-138. 1403 1404 http://www. 148.. Ya Rahmân. halkada bulunanlar tarafından. 7 Fatiha.g. 25 estağfirullah. el kitapçıklarından takip edilmiştir. yani Cuma gecesi.. Peygamber (sav)’e ve silsile üstadlarına hediye edilir. 1405 Aynı eser. Atay. Bu hatmelerin başında kahve ikramı yapılıp. sonunda ise şeker ve sandviç ekmeği dağıtılmıştır. Ya Vedûd. Bkz. Hz. Ya Settâr. 10 Salavat. Ya Hennân. 100 kelime-i tevhid. a.

270 .Hatme ve zikirler mihrabın önünde duran zâkir başının sağına ve soluna halka oluşturarak olur. Hadra. kıyam zikri olarak başlar ve biter. diğer grup kıyam zikri yapar. 1001 İhlas Sûresi. Bu zikirler hem oturarak hem de ayakta icra edilebilir. üçüncü ve dördüncü halkayı oluştururlar. Genellikle loş bir ışık ortamında yapılan zikirlerde. www. Melâmetiler ve Nakşîbendiler hafî zikri. rabıta. 7 Fatiha Sûresi. 15 istiğfar. 7 Fatiha Sûresi. 500 “ya hafiyye’leltaf edrikni bi-lutfike’l-hafi.saltanat. Tarikat-ı Hakkâniyye’de uygulanan hatmeler. 100 salavat ve aşr-ı şeriftir. Meselâ Gucdivanî’ye nisbet edilen hatmede. ellerini iki yanda kenetli olmadığı halde kenetliymiş gibi tutarak zikreder ve halkadaki diğerlerinin önünde durarak dolaşır. Hatmelerde oturularak yapılan kelime-i tevhid zikrinde baş ve gövde ile salınarak yapılırken. 7 Fatiha Sûresi. 79 İnşirah Sûresi. buna “devr” 1408 1409 Tosun. Her iki salınımda da esas olan kalbin bulunduğu sol tarafa “illa’llah” zikrinin vurulmasıdır. kıyam zikrinde eller iki yandaki zâkir ile kilitlendikten sonra belden yapılan salınım ile öne doğru eğilerek yapılır. 100 salavat ve duadır.org/Video&Audio/Dhikr-Hadra. Lefke ve Şam tekkelerinde kıyam zikri olarak da gözlemlediğimiz hadralar da.org/zikr. Zâkir başına dönük olarak oluşturulan halkada yer bulamayanlar. kıdemli mürîdler zâkir başının sağı ya da solunda daha yakın olanlardır. Yaklaşık otuz dakika süren hadralar ve diğer hatmeler çeşitli internet sayfalarında da paylaşılmaktadır. bir grup ilahi ve medhiye okurken. 321. 100 salavat. hemen arkada katılanların sayısına göre ikinci. Kıyam zikrinde halkanın ortasında dolaşarak zikreden müridler. Abdülhalik Gucdevanî’ye veya Bahâuddin Nakşbend’e nisbet edilen hat-i hacegân tertiblerinden farklılaşmıştır. Rifâîler ve Kâdirîler ise cehrî zikri esas almışlardır.naqshbandi. s. Şayet ayakta dönerek yapılırsa. Hadralarda bazen bir ya da birkaç zâkirin ortada semah ettik leri de olmuştur.1408 Hatm-i hacegânların haricinde Cuma günleri ve mübarek gecelerde hadra adı verilen zikirler yapılır.1409 İslâm tasavvufunun kurumlaşmasından sonra. hatme gibi başında okunan ayetler olmaksızın. http://www. 100 salavat. Nakşbend. Nakşbend’e isnad edilen hatmede.

Ebediyete Davet. s. kulak vermek. 1414 el-Hakkânî. Müridler. hançereden testere ve bıçkı sesi gibi ses çıkarılarak yapılan zikre ise “zikr-i erre” denilir.ve “deverân” adı verilir. s. Seher virdinden önce iki rekât abdest namazı kılınlar da olmaktadır. 1415 Tüm bu zikirlerin adetleri ve duaları ile ilgili detayları için bkz. s. 262. yedi defa döndükten sonra ayakları yerden kesilerek döner. Yesevîlikte. s. s. Uçak havalandıktan sonra tekerlere ihtiyaç duymadığı gibi. 1415 Bu tesbihatların sonunda sabah namazına geçmeden sağ omuz üzerine uzanarak. Minhâcu’l-Fukarâ. Kamûsu’l-Muhît. s. TTS.1410 Bununla beraber farklı bir zikr biçimi olan semâ lügatte. kâinattaki atomlardan galaksilere kadar dairesel bir hareket olduğu için. TTDS. Nazım Efendi’nin ifadesiyle tayyarenin uçması için çalışan yer tekerler değil motordur. Keşşâf.1414 Lefke tekkesinde seher virdleri. 121. 1413 Cebecioğlu. 1. bu namazın Müslüman olarak vefat edip de cenaze namazı kılınmayan tüm dünyadaki 1410 1411 Zikir ve zikir çeşitleri için bkz. 312. Müridin El Kitabı. Yılmaz. 271 . gınâ. Lümâ. 555. makâm ve nağmelerle okunan dinî metinleri ve ilâhîleri. 1412 Serrâc. çalgı. beste. musiki eşliğinde dinlerken ilâhilerin ruhta bırakmış olduğu tesirle coşup dönerek raks etmek ve deverân etmektir. ss. “işitmek. c. s. 369-371.1411 Tasavvuf ıstılahında ise. Ta’rifât. 974. toplanan uyku tulumları ve alınan abdestlere müteakiben başlar. hakiki olarak semâ eden zâkir. İbn Manzûr. tegannî. c. Cürcânî. raks. Tasavvuf ve Tarikatlar. İki rekât necat namazı kılındıktan sonra secdede dua edilir. 162. Bir müezzinin duasından sonra imamın müezzinliğinde sırası ile Ya Halim.1412 Bu dönüş. 20. Uludağ. mescitte uyuyanların uyandırılmasına. kendi kuvveti ile orada bulunmamaktadır. Kıbrısî. 364. 21. Ankaravî. insan ile diğer mahlûkatın aynı dilden yaptığı zikri temsil eder. s.6.1413 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre semâ taklit ve tahkik olmak üzere iki çeşittir. şarkı dinlemek. Firuzabadî. Tehânevî. birkaç saniye için tefekkürü mevt yapılır. Bunlardan bağımsız olarak Lefke tekkesinde ise akşam namazından sonra toplu olarak cenaze namazı kılınır. Tahkiki semâda hakikaten dönen zâkir. 730. Lisânu’l-Arab. Ya Hafız yüzer defa hafî olarak okunur. Taklidi semânın baştan sona kadar ayaklar üzerinde olduğu ifade etmiştir. vecde gelmek ve üns meclisi” manalarında kullanılmıştır.

ferahlık ve sevinç duyma meydana gelir. Komisyon. ss. Allah’ın lütuf ve cemâlini düşünmesinden dolayı bir genişleme. 56. el-Müfredât.Müslümanlar için niyet edilerek gıyaben yapılan bir namaz olduklarını söylerler. ss.1418 Kur’ân-ı Kerim’de kabz ve bast kelimeleri daha çok lügatteki manalarıyla meal edilmiştir. ss. neşeli olmak. endişeli olmak gibi manalarına gelen kabz. 20/96. 46. s. kulun geçmişte işlemiş olduğu iyi amelleri hatırlanması sonucunda. s. Istlahatu’s-Sufiyye. zihni açık olmak. Nazım Efendi’nin manevi bir vazifesi olduğu için kılınır. Allah’ın gazabının korkusuyla dolar. lügat anlamıyla tercüme edilmektedir. 1421 Yılmaz. karşı konulamayan bir endişe ve korku hisseder. a. ses arşivimizde mevcuttur. 210-211. Kâşânî. s. salikin yaşadığı bir halet-i ruhiyedir. c.g. Komisyon. Allah’ın celâlini tefekkür etmekten dolayı. 651. TTDS.1421 Istılahta kabz. tutulmak. genişleten (bast) de. Kehf. Kâmûs. 9/67. a.. 18/18 . sevinçli olmak. bu manaların üzerine inşa edilmiştir. 710-711. Furkân. s. s. daralmak. yeme ve içme duygusu yok denecek kadar zayıflar. ruhun dertli olması. Bakara. 1422 Bast halini yaşayan sâlikin kalbinde ise. 25/46. 659. Tevbe. Bu ayete yapılan işarî tefsirler. a. s.”1420 ayetinde bu kelimeler. keyifli olmak. 1418 İbn Manzûr. âriflerin 1416 1417 Mürîd ile yapılan mülakata ait kayıtlar. İbn Manzûr. 1422 Isfehanî.. Lisânü’l-Arab.e.1417 Bast ise lügatte genişlemek.e. Tasavvuf ve Tarikatlar. 1. 1419 Bkz. 1420 Bakara: 2/245. Kabz hâlindeki sâlikte. ondan alınacak mükâfat beklentisinden dolayı ferahlaması ve Mevlâ’sına yakınlığını göstermesidir. Bu halde salikin kalbi. Yine O’na döndürüleceksiniz. 272 . Firuzebadî. bast kelimesinin zıddıdır. Sufîlerin yüklemiş oldukları manalar ise. Firuzebadî. Tâhâ. üzüntülü olmak. Mu’cemu’l-vasît. Bir mürîde göre bu namaz. 67/19. s.1416 h. Bast.1419 “Rızkı daraltanda (kabz) Allah’tır. Maide. tutmak. 333.g. 352-354. Bast. Mülk. 11. kapanmak. rahat ve huzûr içinde olmak gibi anlamlara gelir. Cebecioğlu. 2/245. KABZ VE BAST HÂLİ: Lügatte sıkıntılı olmak. c. 5/11. 408-409.e. bu kelimelerin tasavvuf ıstılahındaki anlamlarında önemli olmuştur.g. 13. 39/67.. Zümer. açılmak.

Tasavvuf ve Tarikatlar.1425 Kabz ve bast hallerinden hangisinin üstün olduğu konusunda Şeyh Nazım’ın görüşü kesindir. Kabz ve bast hallerinin sonuçlarını ve tesirlerini esas alarak ulaşılan bu görüşlere göre. bast haline bir üstünlük atfetmiştir. el-Lümâ. 1427 Yılmaz. Allah(cc)’tan razı olmamaya delalet etmektedir. 121. Sühreverdî. basttan haz alıp. 1425 Aynı eser. ss. 1428 Kâşânî.1426 Kabz ve bast hallerinden hangisinin daha üstün olduğu konusunda. daima rahat olması ve kalbinin ferah olması olarak tanımlar. Kıbrısî. 1424 Kıbrısî. 420-421. Çünkü bu çehre Allah(cc)’tan razı olmaya delalettir ki. Bu durumda kul. Avârif.1423 Nazım Efendi bast halini. mutasavvıflar değişik görüşler beyan etmişlerdir. s. ferah 1423 Serrâc. s. bu konuda Şeyh Nazım’ın aksine bir görüş beyan etmişlerdir. 85-86. 67.sıfatlarından biri olarak tabir edilir. bu kulların mekânları cennettir. zihin de açık durumdadır. her mecliste ve işte kulun kendini genişlikte bulması. güler yüzlü ve mütebessim çehreli olmayla ilişkili olarak anlatır. dış görünüşünü ve fiillerini ilmine göre ayarlar. ss. Tasavvuf Sohbetleri. Bu çehrenin zıttı olan abus şekli (somurtma. Allah(cc)’ın sevdiği hâl olarak tanımladığı bast hâlini.1427 Mesela İzzeddîn Kâşânî (v. 342. 120. Nazım Efendi’ye göre bast. 121. kulun kalbine ve etrafına sıkıntı vermemesi. kabz makbul olmayan ve kerih görülen bir haldir. kulun ahiret azabına sebebiyet verir. bu hallerin zuhur etme sebeplerine bakarak. Bast hâlinde gönül şen. 643-645. s.g. kalbin önünden nefs hicabının kalkması ile olur. kabz hali. Uludağ.. ekşitilmiş surat) ise. yaşadığı halin aynası olur. kalbin ferahlı olması.1424 Şeyh Nazım’a göre kabz hali ise. 735/1334).e. bu genişliği etrafına yansıtması. Bu hali yaşayan sâlikin çehresi. TTDS. s. 1426 Kıbrısî. basttan evladır. nefsin sıfatlarının zuhur etmesi ve kalbe hicab olmasından dolayı olur. Çünkü nefs. 336-337. Kalb ve nefs ilişkisi ile izah ettiği bu hallerden kabz. s. ss. kuldaki makbul ve muteber bir hal iken. 273 .1428 Çoğu sufî. a. Ankaravî. Misbahu’l-hidâye. Minhâc. Bastın sebebi ise. Bu neşe hali kalbte inbisata ve ferahlamaya sebep olur. s. 210-211. Bu hallin devamlılığı. kulun daralma ve sıkıntı halinde bulunmasıdır. TTS. Cebecioğlu. s.

g. bu durumun sıkıntı ve neşe durumu olduğunu belirtir. terakki eder ve bast hâlini görecek. 274 . Minhacu’l-fukarâ. 1431 Sühreverdî. Sühreverdî’ye göre bu yanılgı.1431 Sühreverdî’nin izahına bağlı olarak düşünecek olursak. kabz hali basttan üstün görülmüştür. havasın hallerinden. haz almaz. c. 1432 Ankaravî. kabz hâlini kışa. Avârif (Gerçek Tasavvuf). bast hâlini de yaza benzeterek. imtihanları geçer. havasın halleri olmaktadır. s. bir yanılgıdan ibarettir. Bast hâlinin yüzü ise güleçtir.1432 Bu hali Kuşeyrî. kabz hali daha evladır. nefs-i levvâmeye yükselme ve muhabbet makâmından nasiplenme sayesinde meydana gelir. s. bu halleri tecrübe ettiği varsayılan kesimin çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. 341. Farklı bir ifadeyle avamın tecrübe ettiği haller. sâlike kabz hâli geldiğinde onun üzülmemesi gerektiğini. ancak bunun gerçek manada kabz ve bast hâlleri olmayacağını. yaşadıkları hâllerden dolayı. Kendi varlıklarını aşmış kullar için. 669. s. nefsinin sıkıldığı yerde olduğundan. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin üstün gördüğü bast hali. Çünkü bazı mutasavvıfa göre ise kabz ve bast hali. bağı ve bahçeyi kavuracağını belirtir. Allah’ın gayrısındaki her şeyden sıyrılmış kullar (havasu’l-havas) üzerinden izah 1429 1430 Ankaravî. Zira avamın ve havasu’l-havasın halleri bu değerlendirmelerin dışında kalmıştır. Mesela Sühreverdî (v. havasu’l-havasın yaşadığı bir hal olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla umum görüşe göre. Yine o. Bu açıdan bakıldığında sufilerin umumiyetle bahsettiği.1430 Bu konudaki görüş ayrılıklarının sebebi. yaz mevsiminin devamlılığının. 3757-3762b. kabz ve basta benzer duyguların Mü’minlerin avâmında görüleceğini. fenafillahda yaşanan zevk. 696-699. Yani bu kişiler. Hakk’ta fenâ ve bekâ makâmlarına vasıl olmamış sâliklerin halleridir.. Mesnevi. hâlâ nefs-i emmâreye ait sıfatların etkisinde bulunmasına bağlıdır. her halin fevkindedir. onların halleri ise havasu’l-havasın hallerinden faklı olmaktadır. ama yakıcıdır. a. onların.bulurken. 632/1234). bu hâlin onun kurtuluşu olduğunu belirtir. 343. Mevlânâ. s. 3. ama şefkatlidir. Nitekim kabz ve bast. kendilerinin kabz ve bast hâllerini yaşadığı zannına kapılsalar da bu durum. Ona göre kabzın yüzü ekşidir . kabzdan sıkılır. Sâlike yol aldıran işler ise. Bundan dolayı mürid kabz hâlinde.e.1429 Aynı görüşü savunan Mevlânâ.

etmiştir. Kuşeyrî’ye göre, sufîde, bast hâli hâkim olduğu zaman, en şiddetli ve elem verici hadiseler, onu hiçbir şekilde etkilemez. Böylesi sufîler, ona göre, ilahî kaderin cilvesi ve Allah(cc)’ın rahmeti ile eşyaya kul olmaktan kurtulmuş kimselerdir.1433 Nazım Efendi, eşyanın esaretinden kurtulmuş kulu, rıza makâmıyla ilintili ele almaktadır. Kıbrısî’ye göre kabz halinde bulunan kişi Rabbinden razı değildir, bir daralma ve kasıntı haliyle etrafına da aynı hâli yayar. Bu hali hayatı boyunca yaşayan kişi cehennem ehlinin sıfatıyla sıfatlanır. Dolayısıyla kabz hali, kulda devamlı olmamalıdır.1434 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî tarafından, bast haline yüklenen rıza halinin de kendi içinde dereceleri olduğu görülmektedir. Kıbrısî’ye göre mahlûkun Hâlik’ı ile olan ilişkisinde insan, kendisi kadar mûkerrem olmayan diğer mahlûkun yaşadığı rıza makâmından daha alt seviyede olmamalıdır. Mahlûkun içinde bulunduğu halde duyduğu memnuniyet ve rıza, ilah-kul ilişkinin uygunluğunu belirlemektedir. Şeyh Nazım’a göre Âdemoğlunun hizmetine tayin edilen tüm hayvanat, nebatat ve madde; her durum ve zamanda, ferah içindedirler. Onlardan daha mükerrem bir yaratılış içinde olan insan ise, her halinde razı olmalıdır. İnsana giydirilmiş bu şeref, onu her hal üzere razı etmeye kâfi derecede ferah sebebidir. Başka bir ifadeyle kulluk, Âdemoğlu için en büyük şereftir ki, takdir edildiği zaman kişiyi her daim genişlik, mutluluk ve ferah içinde bırakır. Nazım Efendi bu düşüncelerden hareketle kabz halini neden kerih gördüklerini ve Allah(ac)’ın neden bu halden hoşnut olmayacağını şöyle ifade etmektedir: “Âdemoğluna minel-ezeli ile’l ebed bu kadar şerefi giydiren Allah(ac), verdiği hesaba gelmez bu şeref dururken dünya için mahzun olan kullundan razı olmaz.”1435 Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere, Kıbrısî’nin tarif ettiği rıza ve şükür, karşılaşılan dünyevî hadiseler içindir. Bu ise Sühreverdî’nin tarif ettiği nefs-i emmare seviyesindeki avamın halleridir. Şeyh Nazım, “el-hamdulillah” zikrini, bu kişilere tavsiye etmiştir. “Gönlün açılması için” diyerek tavsiye ettiği bu zikir ile kul, dünya
1433 1434

Kuşeyrî, er-Risâle, ss. 94-95. Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 122. 1435 Aynı yer.

275

için olan hadiselerden sıyrılmaya çalışır. Kıbrısî, bunu başarmış kulları, rıza makâmı ile ilintili bir şekilde anlatmıştır. Bizim havas olarak nitelendirdiğimiz bu kişileri Kıbrısî, “hammadûn” olarak nitelendirmiş ve onları övmüştür.1436 Buradan da anlaşıldığı üzere havasın kabız ve bast halleri, dünya için değil de, Allah (cc) için ve O’nun rızası için olmaktadır. Bu misal üzerinden havasu’l-havas ise, Allah(cc) ile birlikte olma hazzı yaşadığından; ne dünya için, ne de Allah için bir hal yaşamaz. Zira o, Allah(cc) ile birlikteliğin neşvesinden başka bir şey duymamaktadır. Istılahta kabz ve bast hali, keşif ve şükür gibi kavramlarla da ele alınmıştır. Mesela her iki halin bir birine göre zuhur edebileceklerini savunan Kuşeyrî, hangi halde olursa olsun kulun, sebepleri araştırmak yerine hal geçinceye kadar sükûneti muhafaza etmesi gerektiğini ifade etmiştir. Cüneyd-i Bağdadî, her iki hali de Allah’a sığınılması gereken haller olarak görür. Bağdadî’ye göre bu haller, Allah’ta fenaya ve bekâya giden yolculuğunda, kulun tekâmülüne, tekerrüre ya da tenziline sebep olur.1437 İbn Arabi’ye göre, Allah(cc)’ın “zahir” ve “batın” isimlerinin tecellilerinin müşâhedesine bağlı olarak kullarda kabz ve bast hali deveran eder.1438 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî, bast hâlini rıza makâmına ait olarak tanımladıktan sonra, bu makâma ulaştıran vesile olarak tefekküre işaret etmiştir. Tefekkürün Allah(ac) muhabbetini ve gurbîyeti artırdığını şu şekilde ifade etmektedir: “Hadsiz ve hesapsız nimetin ve lütfun içindeyiz. İşte insan onu (tefekkürle) bildiği vakit ferahlıyor. Neşeli insanı, ferahlı insanı Allah seviyor ve ona bast hâli derliyor. Kabz hâli bütün zulmetlerin membaıdır”1439 Gaflet başlığında da incelenen tefekkür, kulu Allah(cc)’tan gaflete düşmekten korur. Kıbrısî tefekkürü, sürekli teyakkuzda bulunmak üzere tavsiye etmiştir.1440 Tefekkürü aynı zamanda rıza makâmına ulaşmak için tavsiye eden Kıbrısî, bu makâmdaki salike ait halin, bast olduğunu söylemektedir. Buradan da anlaşılmaktadır ki bu hal, avama ve havasa aittir. Avam, dünyevi amaçlarla yapılan
1436 1437

Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 122. Kuşeyrî, er-Risâle, s. 94. 1438 İbn Arabî, Nurlar Risalesi, s. 23. 1439 Kıbrısî, a.g.e., s. 122. 1440 Aynı eser, s. 142.

276

işlerden sıyrılmak için tefekkürde bulunur ve ilahî rıza için işlediği fiilerden dolayı bast hali yaşar. Havas ise, ilahi rıza için işlediği fiilerden sıyrılarak, fenâ fillah hali yaşamak için tefekkürde bulunur. Fenâyı yaşadığı vakitlerde bast hali yaşar. Fenâdan uzaklaştığı vakitlerde, eski makâmı olan rıza halline dönüş yapar. Bunun sâlik açısından bir ayrılık olduğu düşünüldüğünde, sâlikte, kabz haline sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre, kalbin ferahlı olması, bast hali; daralma ve sıkıntı halinde bulunması ise, kabz halidir. Nazım Efendi’ye göre bast, Allah’ın sevdiği, kuldaki makbul ve muteber bir hal iken; kabz bu halin tersidir. Mü’mindeki bast hâli, onun gülen yüzünde ve mütebessim çehresinde görülür. Şeyh Nazım, bu hale ulaştıran vesile olarak tefekküre işaret etmiştir. Allah(ac)’ın hadsiz ve hesapsız nimetlerini ve lütfunu hatırlamak anlamında kullanılan tefekkür, kuldaki muhabbeti ve gurbîyeti artırarak, ondaki bast halini, muhafaza eder. Böylesi nimetlere rağmen kabz halinde bulunan kişi, esasen Rabbinden razı değildir. Bazı mutasavvıflara göre kabz hali, Mü’minin manevi terakkisi için, bast halinden daha muteberdir. Sufiler arasındaki bu görüş ayrılığı, bu hallerin sebepleri ve sonuçlarına bağlı olarak oluştuğu kadar; bu halleri yaşayanın avam, havas ya da havasu’l havas olmasına göre de oluşmuştur.

i. NEFS: Arapça bir kelime olan nefs; can, ruh, kan, ceset, izzet, hamiyet, herhangi bir şeyin özü, nazar değdiren göz gibi manalara gelmektedir.1441 Kur’ân-ı Kerîm’de nefs; kötülüğü emreden,1442 kıskançlıktan yana,1443 cimrilik ve hırs sahibi1444 gibi menfî vasıflarla zikredildiği gibi; kötü arzulardan
1441

Firuzebadî, Kamûsu’l-muhît, s. 577; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. 15, Dâru’s-sadır, s. 117; Isfehanî, el-Müfredât, s. 502. 1442 “Rabbimin muhafazası dışındaki nefs, daima kötülüğü emretmektedir.” Yusuf: 12/53 . 1443 “Derken nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de (nefsine uyarak) onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu.” Mâide: 5/30.

277

kurtulmuş, itminana ermiş1445 gibi müsbet sıfatlarla da tavsif edilmiştir. Nefse tasavvuf ıstılahında yüklenen manayı en açık şekilde ifade eden ayette Hz. Musa(as), buzağıyı ilâh edinen kavmine şöyle seslenmiştir: “…Gelin yaratıcınıza tövbe edin, nefislerinizi öldürün.”1446 Mutasavvıflar tarafından kulun Allah(cc)’a dönüşünden önce tezkiye ve terbiye etmesi gereken bir yönü manasında kullanılan nefs, İmam Kâşânî’ye (v. 730/1329) göre kendisinde irâdî hareket, his ve hayat kuvveti bulunan latîf buharlı bir cevherdir. Hakîm Tirmizî bu tanıma şunu ekler: “O, hayvanî ruhdur, kalb (nefs-i natıka) ile beden arasında vasıtadır.”1447 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin yayın ve sohbetlerinde, nefs teriminin ontolojik yönüne dair izahat ile karşılaşılmamıştır. Kıbrısî’nin sohbetlerinde nefs, genellikle nefs-i emmare manasında kullanmaktadır. Tasavvuf ıstılahında nefs-i emmare, genel olarak hevâ ve heveslerinin peşinden koşan nefs mertebesi olarak tanımlanmaktadır.1448 Şeyh Nazım Efendi’ye göre bu derecedeki nefs; insanı, insanlık şerefinden mahrum eden, kendi hevâ ve arzularını ilah edinen nefstir.1449 Çünkü kişi kendi manevî memleketi olan yaşantısında, Rabbi’nin isteklerine tabi olmazsa, o emirlerin gayrını emreden nefsinin, şeytanın, hevâlarının veya dünyanın isteklerine tabi olur. Böylelikle kul, Rabbi’ne değil nefsine kulluk etmiş olduğundan, kulluk şerefinden düşer.1450 Seyru sulûkta nefsin, hevanın ve şeytanın tuzakları üzerinde sufîlerin görüşleri, İslam düşüncesindeki çerçeveyi şekillendirmiştir. Bu manana nefis, şeytan ve hevâ, insanın batınî düşmanları olarak telakki edilmiştir. Bunlardan iblisin düşmanlığı, Hz. Âdem(as)’e secde etmediği günden beri bilinmektedir. Ancak hevâ,
1444

“Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” Haşr: 59/9. 1445 “Ey mutmain nefs! Sen Rabbinden razı, O senden razı olarak dön Rabbine! Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime!” Fecr: 89/27-30. 1446 Bakara: 2/54. 1447 Cürcanî, Ta’rifat, s. 262; Kâşânî, Istlahatu’s-Sufiyye, s. 115; Cebecioğlu, TTDS, s. 472. 1448 el-Nakşıbendî el-Hac Mehmed Nuri Şemsüddin, Miftâhu’l-kulûb, Haz.: Salah Bilici K.Evi, İstanbul 1983, ss. 135-136. 1449 Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 18. 1450 Aynı eser, s. 24.

278

insanın nefsindeki hükmedici yönün habercisidir. Şeytan, Âdem(as)’in bu zafını kullanarak, onu yasak ağaca yaklaştırmış ve Cennet’ten kovulmasına sebep olmuştur.1451 Nefs, şeytan ve hevanın söz konusu durumlarına yönelik anlayış, Kıbrısî’nin de anlayışını şekillendiren yaklaşımlardandır. Bu hususu Kıbrısî’nin âbid anlayışıyla birlikte değerlendirdiğimizde, onun abid tanımında etkili olan ve nefs tezkiyesi ile ilgili yönlerini görüyoruz. Mesela nefsini en üst derecede arındıran kul, kendi iradesini, Rabbinin iradesinde kaybedendir. Bunu yaparken âbid, kendini aciz bilerek, Rabbinden gelecek inayete dayanır. Binaenaleyh bu makâmdaki kul, nefsine, şeytana ve dünyaya kul olmadığı için, Rabbine, teslimiyet ve tevekkül ile kul olur.1452 Nefsin, insanı kulluk şerefinden düşüren bir diğer fiil ise, kişinin kendine vacip olan vazifeyi bırakıp, üzerine lazım gelmeyen vazifelerle iştigal ettiği anda olur. Kendisini ehli cennet sayan bu kişi, Kıbrısî’nin ifadesiyle, ahiretini garantilemenin ferahıyla, kendisi haricinde her şeye müdahale eder. Hükümetlerden devlete, yerden göğe kadar her olaya akıl verirken, kendisini dünyada Allah(cc)’ın vekili olmaya yetkin görür.1453 Kıbrısî’nin tavsif ettiği bu karakteri, Abdul Bakî Gölpınarlı (v. 1403/1982) iman ile ilişkili olarak analiz etmiştir. Gölpınarlı’ya göre, gayba iman etmeyen kula, gayb âleminden yol gösterici bir kapı açılmaz. Dolayısıyla kula açılan kapılar, kontrolü nefsin elinde olan bir âlemden açılır ki, bu kulu, rablik iddiasına kadar götürür. Benlik ve bencillik ile başlayan bu yol, kulu hayvanlık seviyesine ve “keşke toprak olsaydım”1454 dediği pişmanlığa götürür.1455 Bununla birlikte bazı sufîlere göre, gayba iman eden kulun dahi nefsinde ilahlaşma iddiasının görülmesi olasıdır. Celvetiye tarikatı piri Üfdade (v. 988/1580)’ye göre, mü’min kulun nefsinde müşâhede edilen ilahlaşmaya en temel sebeb, kibirdir. Kulun nefsini bilmemesinden kaynaklanan kibir, gazab ve haset gibi tüm hastalıkların menşeidir. Bu mertebedeki

1451

Razî, Yahyâ b. Muâz, Cevâhiru’t-tasavvuf, Tah.: Saîd Hârûn Âşık, Mektebetu’l -Arab, Kâhire 2002, s. 172. 1452 Bu tezde bkz. Makamlar ve Seyru Süluk ile İlgili Kavramlar/a.Kulluk Makamı (Âbid ). 1453 Kıbrısî, a.g.e., s. 18. 1454 Nebe: 78/40. 1455 Mevlâna Celâleddîn, Mecâlis-i Seb’a, Ter.: Abdülbakî Gölpınarlı, Konya Turizm Derneği Yay., Konya 1965, ss. 85-86.

279

kul, kendi ayıplarını bırakıp, başkalarının ayıplarıyla ilgilenir. Kibir ve enâniyete dair tüm hastalıklardan kurtulmanın yolu, nefis tezkiyesi ve seyru sulûktur. Her kulun ayıp ve hataları olduğu kadar, fazilet ve kemale müteveccih yönleri de olduğundan; Üfdade’ye göre, nefsini tezkiye etmeye çalışan kul, insanların faziletlerini görmeye çalışmalıdır. Böylelikle tüm insanları kâmil, kendisini nâkıs bilerek, bu hastalıktan kurtulur.1456 “Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler”1457 ayeti tasavvuf terminolojisinde ve Kıbrısî’nin düşüncesinde yer alan söz konusu anlayışın dayandığı naslardandır. Bu ayette işaret edilenler; namazı derin saygı içinde kılanlar, zekâtı verip, ırzlarını koruyanlarla birlikte kurtuluşa eren Mü’minler zümresinde sayılmışlardır.1458 Bununla birlikte “Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir.”1459 ayetinde boş işlerden yüz çeviren kişiler olarak bildirilenler, tevbe edip, sâlih amel işleyen ve Allah(cc)’a, tevbesi kabul edilmiş olarak dönenler1460 olarak anılmışlardır. Boş iş ve sözlerden yüz çevirenler, Kur’ân-ı Kerîm’de, birçok faziletli amel ve âmillerle birlikte zikredilerek ve Cennetin yüksek makâmlarıyla müjdelenmiştir.1461 Bununla birlikte boş konuşma, “Ey îmân edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir gazab (sebebi) oldu.”1462 ayetiyle Cenâb-ı Allah(cc)’ın sevmediği bir fiil olarak zikredilmiştir. Şâh-ı Nakşîbend (v. 791/1389)’e göre boş konuşmayla ilgili bu ayet, kulun seyrindeki hedefini ve istikametini belirlemektedir. Hak için yapılmayan tüm
1456 1457

Bahadıroğlu Mustafa, Hz. Üftâde ve Dîvânı, Üfdade Kur’ân Kursu Yay., Bursa 1995, ss. 220 -221. Mü’minûn: 23/3. 1458 “Müminler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, zekâtı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar.” Mü’minûn: 23/1 -5. 1459 Furkân: 25/72. 1460 “Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah'a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.” Furkân: 25/71. 1461 “Onlar, kendilerine Rabblerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ‘Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle’ diyenlerdir. İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükâfatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selâmla karşılanacaklardır. Orada ebedî kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır!” Furkân: 25/73-75. 1462 Saff: 61/1-2.

280

konuşmalar, kulu Hakk’ın gayrına götürür. “O halde siz Beni hatırlayın ki, Ben de sizi hatırlayayım”1463 ayeti, kul için malayağni yapmadığı anlarda geçerlidir. Binaenaleyh Nakşibend’e göre, Hakka’a müteveccih istikamet, kulu malayaniden koruyan ve gayret isteyen bir iştir. Bu gayretin mükafâtı ise kulun, Hakk Teâla tarafından anılmasıdır.1464 Nefsin boş konuşması mevzuunda, Şeyh Nazım’ın anlayışı, iblis ve gaflet anlayışıyla da ilgilidir. Yani ayetlerde zemmedilen bu hal ve davranışlar, kulun sadrına iblis tarafından fısıldansa da, insan nefsine uyup, gaflete düşmedikçe bu fiili işlemez. Çünkü İblis Mü’minlere bir fiili yaptırmada acizdir, o fiilin işlenmesinde nefis daha etkindir.1465 Nefsin kul üzerinde etkin olmadığı anlar, kulun yaşadığı hayatın anlamın idrakinde olduğu anlardır. Allah ve ahiret yörüngesinden çıkmış tüm aklî, kalbî ve hissî lahzalar, kulun gaflet anlarıdır. Binaenaleyh kul, bu anlarda kendisini bırakıp başkalarıyla ya da boş söz ve fiillerle meşgul olmaktadır.1466 “Kur’ân okunduğu zaman, kovulmuş Şeytan’dan Allah’a sığın. Gerçekten onun, iman edip Rablerine tevekkül edenler üzerinde gücü ve etkisi yoktur. Onun gücü ve etkisi, ancak onu dost ve koruyucu edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.”1467 ayetinde de belirtildiği üzere şeytanın, mü’minler üzerinde bir hâkimiyet kuramayacağı, kâfirler üzerinde ise, davet etme ve süslü gösterme yoluyla bir tesiri olduğu anlaşılmıştır.1468 Mü’min kulun gafleti, iç dünyasında şehveti ile aklının muharebesine bağlı olarak olur. Farklı bir ifadeyle, şehvetin akla tahakkümü esnasında kul, gaflete düşer ve iblisin davetine kapı aralar.1469 Bu anlayış, Şeyh Nazım’ın boş konuşma hususundaki bu yaklaşımının, ıstılahtaki karşılığı olması bakımından önemlidir.

1463 1464

Bakara: 2/152. Parsâ, Risâle-i Kudsiyye, s. 52. 1465 Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 162. 1466 Aynı eser, ss. 141-142. 1467 Nahl: 16/98-100. 1468 Bursevî, Rûhu’l-beyân, c. 10, s. 67. 1469 Aynı eser, c. 3, ss. 281-282.

281

Gaflet konusunda gafil kul için nitelendirilen bu durum, nefsine yenik düşen mü’min için de geçerlidir diyebiliriz. Çünkü Nazım Efendi, hem gaflete düşmüş, hem de nefsine yenik düşmüş kul için, kendi noksanlıklarının gayrında her şeyle uğraştığını ifade etmiştir. Muhasibî’ye göre fıkıh gibi İslamî ilmlere sahip olanlar, zahitler, kendini ibadete verenler, uzlete çekilenler, uzlet ve verâ hayatı yaşayanlar dahi kendi noksanlıklarını bırakıp, başkalarının kusuruyla uğraşabilirler. Zira onlar sahip oldukları ilim ya da yaptıkları ibadetten dolayı kendilerinde kibir, hased ve riya gibi kötü huyların olmadığını düşünürler. Bu aldanışlarının sebebi, bildiklerinin ya da vaaz ettiklerinin gerçekten kalblerinde olup olmadığına bakmamalarıdır.1470 Nazım Efendi’ye göre nefs-i emmarenin karakteristik özelliği haramlarla hoşnut olmasıdır. Nefis her ne kadar dünya hayatının çeşitli arzularıyla ferah bulsa da, bu arzulardan helal olanlarını elde etmesinde bir yasaklama olmadığı için, yasaklanmış olanları arzular. O ulaşılması daha zor olan haramları elde ettiği müddetçe nefs, haramlarla ferah bulmaya başlar. Bu hal üzere devam edince haramlara bağımlılık başlar. Bu aşamada kul, bağımlılığını giderdiği için ferah bulur hale gelir ki, bağımlılıkları haramlardır.1471 Nazım Efendi nefsin bu hali için “…şüphesiz ki nefs kötülüğü emreder”1472 ayetini delil göstermektedir.1473 Şeyh Nazım’a göre nefs-i emmare manası ima edilen nefsin diğer karakteristik özelliklerinden biri yalnız olduğu zamanlarda günahlara daha fazla temayüllü, kalabalıkta ise çekingen bir tavırda olmasıdır.1474 Nazım Efendi’ye göre bu mertebedeki nefiste gençlik iştahı gibi iştah olur. Dünya şehvetlerinin hepsini birden elde etmek için hücum eder. Bu karakterin neticesinde nefs makine gibi olur. İhtiyar ve iradesini kaybeden nefs, esaret içinde bir kişilik ortaya koyar. Nefsin bu karakterine esir olmuş kişi, artık lezzet aldığı için değil o duyguların esiri olduğu için hevâ ve heveslerinin peşinden ayrılamaz.1475

1470

Muhâsibî Ebu Abdullah Hâris, Nefs Muhasebesinin Temelleri (Er-Riâye), Şahin Filiz-Hülya Küçük, İnsan Yay., İstanbul 2004, ss. 522-531. 1471 Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 20. 1472 Yusûf: 12/53. 1473 Kıbrısî, a.g.e., s. 21. 1474 Aynı eser, s. 22. 1475 Aynı eser, s. 23.

282

Dâru’l-beşâiru’l-İslâmiyye. Bu ayette işaret edilen bu kimseler. Dehlevî’ye göre. kavmi küfre dönse. hayvanî ruh ve sultanî ruh da denilmiştir. 1481 Nakşıbendî. dünyevî sevgiden ve bu sevgiden neş’et eden hırsa müteallik bir mizacı olur. Abdülrahîm. Bu hallere bağlı olarak zuhur eden amelleri. 37-38.Söz konusu ifadeler.: Selam Hüseynî en-Narvî. toplum içinde nifak olur. kavmî değerleri belirlediğinden. nefs-i emmâredeki halleri temsil ettiğinden.1480 Sufiler arasında genel kabul gören söz konusu iki ruha. farklı bir ayette şaşkınlıkla. toplum ahlakını zedeleyici olurlar. nitelendirilmişlerdir. gözünü de bir perdeyle örtmüş…”1479 ayeti ise zamanla mühürlenmiş ve perdelenmiş olarak hevâlarına esir olan nefs-i emmare için dayanak teşkil etmektedir. 283 . ss. İmanî belirsizliklerin sebeb olduğu münafıklık. nefs-i emmarede görülen riyanın da sebebi addedilebilir. 1478 “…Allah’tan doğru bir delil olmaksızın. İslamî değerler ile kabile değerlerinin çatıştığı mevzularda. Şeyh Abdullah-ı Dehlevî (v. tarafı kabilesinden yana olduğundan. Kalbinde Allah(cc)’a ve Hz. Yaşantısındaki hukuku. nefse kul olma ifadesinin “Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü?”1477 ayetine dayandığı aşikardır. kendisi de hemen döner. Tah. kulun imanındaki eksiklik ve belirsizlikten zuhur etmektedir. nefsin riya ve bağımlılık ile ilgili yönlerini tebarüz etmektedir. Nefs Mertebeleri. Marifetname. münafıklığın sebepleri. Ahmed b. Beyrut 1987. 1479 Câsiye: 45/23. 1477 Furkan: 25/43. Allah da onu bir ilimle saptırmış. şehvanî ruhun. insanî ruhu tasallutu altına almasıyla olur. Fevzu’l-kebîr fî sülûku’t-tefsîr. boş 1476 Dehlevî. sonra da kulağını ve kalbini mühürlemiş. 1176/1855)’ye göre nefs-i emmarenin riyâ ile ilgili yönü. İbrahim Hakkı Erzurumî (v. hased. 1480 Erzurumî. s. kötülüğü tahrik edici olduğundan kirlenmiştir. Peygamber(sav)’e yönelik muhabbet tohumları ekilmediğinden.1481 Cehalet.1478 “Şu kimseye bir baksana: Arzusunu ilah edinmiş. 547-564. 1195/1780)’ye göre nefs-i emmare.1476 Şeyh Nazım Efendi’nin sohbetlerinde karşılaştığımız. 7. Kulluk şerefinden ve hazzından bihaber olur. ss. iman ettiği değerleri ya mecburiyetten ya da çevresindeki sosyal şartların gereğinden kabul etmiştir. salt kendi arzusu peşinden giden kimseden daha şaşkın kim olabilir?” Kasas: 28/50. Bu durumdaki nefs. şehvet. mü’min olduğunu beyan eden münafık.

Bu merkez. onlardan tamamen uzaklaşmıştır. eroin. Tıp biliminde bu kimyasallardan bazılarının. Bu duyu merkezi. şeytanın yardımcısı olmuştur. alay etmek vs. esrar. duygu ve heyecanlar zuhur eder. a. Sadece sıfat-ı hayvaniyye ile muttafıs olan bu kişiler. nefsinin kulu olarak tanımlar. 48. genel süreçler şeklinde ifade etmiştir. 284 . Dolayısıyla bu haldeki kişi. 45-46. Bu duyguların kaynağı nefs olduğu için. bunlarla hoşnut olarak iftihar eder ve bunları yeniden yapmak için gayret sarfederler. Marifetnâme. Kul olmayı tâbi olma ve tâbi olduğunu hoşnut etme olarak tanımlayan Şeyh Nazım. biyolojik bir varlık olarak insan. gibi sıfatlar kendisinde görülen nefs -i emmare.e. duygularının oluşumunda görev alan kimyasal tetikleyicilerin oluşturduğu..1484 Söz konusu ruhanî yanının yanı sıra. hayvanî ruhla bir olmuş ve onda kaybolmuş olduğundan. bedenin psikofiziksel faaliyetlerini düzenleyen Endokrin Sistemi (hormonlar sistemi) ile arasındaki iletişimi. “hipotalamus” denmektedir. ss. ss. hedef organlara gönderir ve vücuttaki bazı fizyolojik fonksiyonlar sonucu his. beyninin ürettiği “nörotransmiter” denen kimyasallar ile temin eder. Duygusal ihtiyaçların beyne iletilmesinden sonra bu ihtiyaçların tatmin ya da kontrol edilir. kokain. Tasavvuf Sohbetleri. 547-564.şeylerle uğraşmak. İnsan beyninde bulunan nohut büyüklüğündeki duyu merkezine tıp literatüründe. Bu ihtiyaçların tatmin edilmesinden sonra yeniden zuhur etmesi yine “nörotransmiter” kimyasalları beyne iletilir. gayesi Rabbinin hoşnutluğu değil. hayvanî nefsin hükmü altında kaldığından. kafein veya alkol ile eşdeğer bağımlılıklar oluşturduğu bilimsel bir gerçek kabul 1482 1483 Erzurumî. hayat sermayesini tüketirken. bu durumdaki kulu Rabbinin değil. 1484 Kıbrısî. kulu birçok ahiret faziletlerinden mahrum bırakan nefsin arzuları. Nakşibendî. nefsinin hoşnutluğu olur. s.1483 Nefsanî duyguların nasıl esiri olunduğunu Kıbrısî. bu kişilere ihsan olunan insaniyet sıfatı. kendilerinden sadır olan tüm kötü amelleri olağan fiiler karşılar. hakkı bâtıldan.g. hayrı şerden ayıramayıp. vücuttaki salgı bezlerinin ürettikleri hormonları. ekstasi. Aksine daha da çok ziyadeleştiği için kişi.1482 Bu durumdaki kişilerde sultanî ruh. vazgeçilemez bağımlılıkların esiri olabilecek bir varlıktır. yerine getirildikçe nihayetlenmez. tatmin etmek istediği müddetçe bu duyguların esiri olur. Buna göre. nefsinin esiri olur.

Ekim 2002. Kocaeli Ünv. Şeyh Nazım’a göre nefsin bu yönü. Dehlevî ve Gölpınarlı gibi mutasavvıfların bakış açısıyla incelenen nefsanî haller. ona kulluk yapar. 2008 -2009/5. Ümit. Dönem. miraç gecesi. nefsini rab olarak tanımış gibidir.1485 Binaenaleyh insanın biyolojik yapısı. s. nefisdeki benlik ile mücadeleye devam etmelidir. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. Firavunvarî Rablik ilan ettiği potansiyel bir küfür yönü. iman etse de. bulunmaktadır. 39. Dolayısıyla seyru sulûk ile nefsini tezkiye eden kulun. ss. Tıp Fak. Akfer. Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları. Asena-Örsel. Hz. nefsanî istekler için çalıştırılırsa insan. sâlik için zâhir olur. nefs-i emmâre vasıflarındaki nefse ait bir yönün.” diye ifade etmiştir. Klinik Psikiyatri Dergisi. etmese de. Dünya ve 1485 Akdemir. gövde verir ve bir dane iken yedi başak üzerinde yüzler daneler olurdu.edu. varlık âlemindeki eşyaların nasıl Allah(cc)’la birlikte olduğu hakikati lütfedilmiştir. Erzurumî. her kulda istisnasız bulunmaktadır. bu hal (velâyet-i sugrâ). Depresyon Etiyolojisinde Nöropeptidler. bu durumdan tamamen mi. Tasavvuf Sohbetleri. Ayrıca bkz. Nazım Efendi bu metaforu kullanarak nefsin şu an olmasa bile potansiyel olarak firavun’un nefsiyle ortak yönünü bildirmektedir.1486 Buraya kadar Muhasibî. nefislerdeki potansiyel olarak bulunan firavunvarî hastalığın mahiyeti hakkında bir bakış açısı sağlamıştır. hevâ ve heveslerinin kölesi olan kul. Sibel-Karaoğlan. Tural. nefsinin hevasına makine gibi tabi olarak.pdf. Bu açıdan bakıldığında. 24-29. Hâlid-i Bağdadî’ye göre. 285 . hal sahibi ile Allah(cc) arasındaki Rabbânî bir sırdır. Psikiyatri Anabilim Dalı Ders Notları. yoksa kısmen mi kurtulacağı hususu. http://tip.tr/docs/ders_notlari/u_tural/alkol.kocaeli. Bağdadî’ye göre. 1486 Kıbrısî. Nazım Efendi’nin ifadesiyle. nefis tezkiyesi tavsiye edilmiştir. toprakta açılır. şöyle ifade edilmiştir: “…Güneşin gündüz zâhir olmasından daha fazla. bu mevzunun farklı bir boyutudur. velâyet-i sugra makâmındaki kula. Üfdâde. Miracta verilen bu ilme göre her kulun nefsinde istisnasız. Bu sırra vakıf olmuş kulun nefsinde zuhur edebilecek benlik. tarlasına ekilmemiş tohum olarak nitelendirerek: “Eğer ekilseydi.edilmektedir. Varlıkların birbirleriyle olan beraberliği gibi olmayan bu beraberlik. Bu manada kulun nefsinde bulunan söz konusu firavunvarî potansiyelden kurtulması için. fenâ fillah ile velâyet-i sugra makâmına vasıl olduktan sonra dahi sâlik. Peygambere(sav) bildirildiğini ifade etmiştir. Nazım Efendi nefsin bu yönünü.

velâyet-i kübrâ makâmıdır. 1489 Yûnus: 10/78. ilahî mucizeleri gördükten sonra iman etmemelerine yönelik gerekçeleri. ıstılahta incelenen nefs-i emmâreden pek farklı olmadığı görülmüştür. bir ilahlık beyanına dönüşecek yapıdadır. Mektubât-ı Mevlâna Hâlid. benlik iddiası. arş. "Bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hâkimiyet (devlet) ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz.içindekiler gökler. 1487 1488 Erbilî. Bununla birlikte firavun ve çevresindekilerin. imana perde olan. enâniyet ile dâimdir. enâniyetin hafî kirlerinden temizlendiği makâm. 33. 1490 “Firavun kavmine seslenerek dedi ki: ‘Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor (değil mi?) Hâlâ görmüyor musunuz? Yoksa ben. cennet. s. nefislerdeki kibir. su-i zanna dayalı kötülüktür. Halbuki nefis. Şeyh Nazım’ın Mirac sırrı olarak bahsettiği nefis hastalığı ise. Dolayısıyla firavunvarî nefsin mahiyeti. s. (biz) ona bir şeytanı musallat ederiz de o. Zira nefsi bütün mülkün maliki. bütün mevcudât. bütün fiilerin kemâlatıyla ve zahiri isimlerle müzeyyen olmuştur. sizin en yüce Rabbinizim!”1491 ayetinde ifade edilen. kendisini tamamlayan mürşîdi ile ruhanî irtibatını kuvvetlendirmektir. bütün tasarrufların kendi emir ve iradesine göre olduğunu görür. Aynı eser. “Kim Rahmân’ın zikrini görmezlikten gelirse. nefisin gerçek fenaya vasıl olup. 1491 Nâziât: 79/24. “velayet-i sugrâ” makâmında dahi zuhur edebilmektedir. Bu durumda yapılması gereken. bu nefsin bir nev’î tahlilidir. nerede ise maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim? (Eğer doğru söylüyorsa) ona altın bilezikler atılmalı yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi?’ Zuhruf: 43/51-53.”1487 Özetle Bağdâdî’ye göre. bunları mutlaka (doğru) yoldan çıkarırlar da. Sâlik kendini terbiye eden mürşidini unutup. tevhîd-i şuhûdînin zâhir olduğu. 286 . nefs-i emmâreye müteallik bir mevzu olarak karşımıza çıkmaktadır. güneşin ışığında görülen bir zerre hükmündedir. Hakikati yalanlamak olarak neş’et eden bu aldanma. bu ifadeleri netleştirmemizde önem kazanmaktadır.1488 Bu durumda kulun nefsinde zuhur edebilecek rablik iddiası. İnsanın bu aldanışı. 195. Bu makâmda şu tehlikeden korkulur. 196."1489 yönündeki cevapta görüldüğü üzere. Firavunvarî nefsin. cehennem hâsılı. Hâlbuki şüphesiz onlar (o şeytanlar). şu zavallı. ona arkadaş olur. gurur ve tekebbürle birleşince1490 “Ben. nefs-i emmârede görülürken. sâlikin basireti yanında. Riyaset ile kâim. kendini de kâmil görebilir.

eğer ahirette dirilme olur da. hak üzere olduğunu zanneder. Nefs. Ebu Abdullah Hâris. Tasavvuf Sohbetleri.”1492 ayetinde bildirildiği şekilde cereyan eder. s. Hâlbuki (böyle demeniz) bugün size asla fayda vermez. doğrusu siz. Buna göre kâfir. Hakkı Hak olarak kabul etmeyip. Kıbrısî nefsin sıfatını. 23. Dâru’l kitâbu’l-ilmiyye. doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı. Tasavvuf Sohbetleri. Bu noktada insanı aldatanın şeytan ve onun yolunda giden insan-şeytanlar olduğu yönünde görüşler vardır. 1495 Aynı eser. Nazım Efendi’nin 1492 1493 Zuhruf: 43/36-39. ant olsun ki orada bundan daha iyisini bulurum”1496 ayetini örnek vermiştir. 113. Nazım Efendi’ye göre. Beyrut Tarhsiz. Nihâyet (o kimse şeytanıyla beraber) bize geldiğinde (şeytanına): ‘Keşke benimle senin aranda. bu nimetlerden pay almaya kendisini diğer kullardan daha layık bilerek. s. 287 .gerçekten kendilerinin hidayete erdirilmiş kimseler olduklarını sanırlar. onun “la ilahe illa ene” demesidir diyerek de ifade etmiştir.. 1494 Kıbrısî. şeytan ile işbirliği yaparsa kulu haram bataklığına saplar.1494 Nefisin insanı küfre nasıl götürdüğü konusundaki bir açıklamaya göre kul. Ateş. Demek (sen) ne kötü arkadaşmış(sın)!’ der. nefsine ait bâtıllarının hak olduğunu iddia eder. 18. iman etmeyen kuldaki nefsanî ve şeytanî telkine “…Eğer Rabbime döndürülürsem. şeytanın içerideki yardımcısıdır.1495 Muhasibî. 6. ss.1493 İnsandaki bu aldanmaya sebep olan nefs.1498 Bu bataklıkta kişiler. Hakikati görmezlikten gelmekle başlayan bu yanılgı insanı aldatmaktadır. Kur’ân Ansiklopedisi. söz konusu halde iken. ss. Tah: Abdulkadir Ahmed Atâ. c. 1498 Kıbrısî. 329-334. 1497 Muhasibî. 382-383. azapta ortak olan kimselersiniz. s. er-Riâyetu li’l-hukûki’llah. 1496 Kehf: 18/36. çünkü zulmettiniz. orada da birilerine ödül olarak nimetler taksim edilirse. onu rablik ilanına kadar götürür.1497 Kıbrısî’ye göre nefs. kendini ferahlatır. Böyle nefis her fiilde kendisini hâkim bilerek.

rical ve veli sıfatları ile de nitelendirilmişlerdir. Bu kulların özelliği. 86.saltanat. Âlim-Velî bahsinde detaylarıyla incelediğimiz bu kulların nefislerine veya şeytana yenik düştükleri gaflet anlarındaki hataları. dünyaya. Tasavvuf Sohbetleri. hevâ ve dünya insandaki bu zulmanî sıfatlardan dolayı düşman olarak sayılmıştır. su ve hava nesnelerinde bulunan zulmanî kısımlar ile izah etmiştir.1499 “Kulluk Makâmı” başlığında değinildiği üzere hakiki kul olanlar. Hz. s. hakiki kul olma vasfını kaybedenlerdir.e. hakiki kul olma vasıflarını kaybetmez. bu hallerini hemen fark edip. Bir parça ona koymaya çalış ki. 1501 Kıbrısî. dünyaya veya hevâsına kul olanlardır ki bunlar. 39. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde dört düşman olarak vurgulanan nefs. Allah(cc)’a giden 1499 Kıbrısî. eğilmeye gelmez”1501 diyerek ifade etmiştir. www. Daimi zikir halinde bulunan bu kişilerin. Kuzu gibi arkasından yürüme. iblis tarafından aldatılması da güçleşir. Âdem’in Allah(cc)’a münacatından sonra. toprak.1500 Nefsin arzularını küçük dahi olsa yerine getirme hususunda imtina edilmesi gerektiğini Nazım Efendi: “Kişinin en büyük düşmanı olan nefsin tarafına. s. Nefs. Nefis tarafına eğilmemeyi onunla mücadele etmek anlamında kullanan Kıbrısî. a. Bu izaha göre insanın yaratılışında bulunan altı adet zulmanî kısım. Menâkıb-ı Şerefiyye. 288 . Binaenaleyh. s. heva ve heveslerine meyletmeyen bir kulun. amelî olmaktan ziyade kalbîdir. hevâ ve dünyaya ait beyan hakkındaki ontolojik izah Şeyh Şerafeddin’in sohbetlerinde geçmektedir.g. içindeki nefsini tezkiye edip. hiçbir zaman. şeytan.ifadesiyle. nefsine. onunla sana yol açılır. Şeytan.org/Audio/entr_AllahinSifatlari_The_4_Enemies_Dec1986_mp3 (ilgili sohbet ses arşivimizde mevcuttur). hiçbir zaman nefislerine yenik düşmeyecekleri ya da şeytan tarafından aldatılmayacakları anlamına gelmemektedir. Şeyh Şerafeddin bu dört düşmanı insanın yaratılışında yer alan ateş. Böylelikle kul. dörde indirilmiştir. 1500 Burkay. şeytana. 12. Bir parça mücadele et. onunla mücadelenin başlangıcı olabileceğini düşündüğümüz şu tavsiyelerde bulunur: “…Nefsin dediğinin arkasından gitmemeye gayret et.. istiğfarla yeniden kalbî zikre dönmeleridir.

masum olmasına 1502 1503 Kıbrısî. bu konuda sigarayı örnek vermiştir. Çünkü nefs kulu.e.g. mutlaka felah bulacaktır. 79. Buna göre kul nefsini temizlemek konusundaki gayretini. hayvanî sıfatlardan temizlenerek ve Rabbânî esrarları müşâhede etmesinde kısmi olarak kadirdir. Hakiki oluş Hakk Teâlâdandır. “Nefsini günah kirinden temizleyen felaha ermiştir.” Bakara: 2/54 . Hiç şüphesiz O. hidayet buyursun. fail-i mutlak olan Allah(ac) o kulunu tezkiye eder. Küçük günahlara alışan kişi büyüklere düşer. a. Rabbini zikredip namaz kılan. Şems: 91/9-10.” A’lâ Sûresi. tövbeleri çokça kabul eden merhameti sonsuz olandır. s. Kıbrısî’ye göre sigara. Abdullah-ı Dağıstanî. 1505 Nisâ: 4/49. “Hani bir zamanlar Musa kavmine demişti ki: Ey kavmim! Buzağıyı tanrı edinmekle hiç şüphesiz kendinize zulmettiniz.”1505 ayetinin tefsirine göre kul. “Kendini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. hem büyük hem de küçük günahlara sürükler. 42. Peygamber(sav).. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. 289 . Kıbrısî’ye göre.1506 Nefsin bu yönlerinden dolayı ona her konuda muhalefet etmek için çaba sarf edilmelidir. 1506 K.yolda öyle gidebilirsin. yalnız Allah dilediğini temize çıkarır ve onlara kıl kadar haksızlık edilmez. 1507 Kıbrısî. tövbenizi kabul eder. Adnan. ismet sıfatını haiz Hz. Allahu Zü’l-celal bize inayet buyursun. nefsin günahlara olan küçük temayüllerinden dahi sakınılması gerektiği konusundaki hassasiyetin bir misali olarak Hz. Küçük günahlara alışmamış olsaydı büyüklerine düşüren kapıları kapatırdı diyen Nazım Efendi. 1504 “Nefsini tezkiye eden. 117.1507 Şeyh Nazım. nefs bahsinde ayrıca vurgulanmıştır. Tasavvuf Sohbetleri. insan vücuduna girecek şeytana kapı olarak tabir edilmiştir. Böyle yapmanınız Yaratanınız katında sizin için daha iyidir. s.”1502 Nazım Efendi’nin tavsiye ettiği bu küçük gayretin tafsilatlı izahını Fütuhatu’lHakkâniyye adlı eserde görüyoruz. acziyet içinde Allah(cc)’a bir kurban gibi takdim ederse. Peygamber(sav)’i örnek verir. s. Kendini günahlara gömen kimse de hüsrana uğramıştır”1503 gibi benzeri ayetleri1504 nefis tezkiyesi için delil göstererek tefsir etmiştir. Sahibine zarardan başka bir şey vermeyen nefsin tezkiyesi için takip edilecek yegâne yolun tasavvufî tarikatların olduğu. Ayet. 1415. Hemen Yaradanınıza tövbe edin ve nefislerinizi öldürün.

Buna göre nefret. Ateşin ateşle söndürülmeyeceği misaliyle de izah edilebilecek bu durumda Kıbrısî. Adnan. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. kibir. s. gadap (öfke) olarak sıklıkla beyan edilmiştir. şikâyet eden nefsi zemmetmiştir. 169. nefs. Müsned. Bununla birlikte Kıbrısî. 1511 K. insanların nefislerine muhalefet hususunda ne derece dikkatli olmaları gerektiğine işaret etmiştir. 1512 Burkay. 5/ 42. kibir ve benliktir. Menakıb-ı Şerefiyye. müridlerine eksikliklerini gösterme gayreti içinde olduğu görülmüştür. haset.1510 Nefse muhalefet konusunda yapılan tavsiyelerde. Fâil-i Mutlak olan Hakk(cc)’ı mutlak varlık bilmesi anlamlarına gelmektedir. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/e. izah edilmiş ve bunların izale edilmesi için tavsiyelerde bulunulmuştur. cimrilik. hırs.1509 Aynı zamanda mirac konusuyla birlikte zikredilen bu hadis ile Kıbrısî. nefsini aciz ve yok bilmesi. “nefse teslim olmama” temel hedef olarak ele alındığı görülmektedir. 79-81. Allah(cc)’a dayanmayı tavsiye etmektedir.Mirac Konusu. öfke. kendini beğenme. azim ve kudretine dayanması. ss. Şeyh Şerafeddin bu hususu şöyle ifade etmiştir: “Gadab-ı nefsanî. 290 .1511 Bununla birlikte Tarikat-ı Hakkâniyye’de nefse ait zemmedilen sıfatları hususunda en temel sebep. Tasavvuf Sohbetleri. Başka bir ifadeyle nefse muhalefet ederken dahi. 1510 Bkz. Bu anlayışı. Ahlak-ı zemime.”1512 Nazım Efendi’nin sohbetlerinde en fazla zemmedilen kötü ahlak. gadab mevzuunda. bi’l-cümle ahlak-ı zemimenin sebebi ve vasıtadır. s. Başına gelen her halden razı olan nefsin gadablanmayacağı ve sürekli 1508 1509 Hanbel. Bu tavsiye kul olmanın bir gereği olarak her işte Kadir-i Mutlak olan Kudred(cc)’e dayanmayı. Kıbrısî. 5090. nefis tezkiyesi için izale edilmesi gereken kötü sıfatlardır. Ebu Davud. nefs alameti olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Edeb. tamah. nefs ile tezkiye edilmez şeklinde de ifade edebiliriz. tembellik. nefsanî ateşi söndürmek mevzuunda. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin sohbetlerinin şerh edildiği Fütuhâtu’lHakkâniyye adlı eserde zemmedilen şu ahlaklar. bir kimsenin kalbindeki imanı ve nuru İslamı söndürmek için gadab-ı nefsâniyyeyi delil ve vasıta kılar.rağmen “Beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsime bırakma”1508 diye dua ederken. kişinin kendi irade. korkaklık ve dünya sevgisi. 108.

levvame. mülhime. Boş sözlerle. insanî ruh denmiştir. tasavvuf ıstılahında genel kabul gören nefsin mahiyeti ile ilgili olduğu kanaatindeyiz. emmare. nefsi aslana benzetir ve mürebbi olmadan aslanın terbiye olmayacağını anlatır. mürşîdin gerekliliği ile ilgili mevzunun bir cüzüdür. ruhun ferahladığı şeylerde nefs sıkılır. Ona göre nefsin sıkıldığı şeylerde ruh ferahlar. ahirette mükâfat karşılığı olmayan. kendine vacip olan vazifeyi bırakıp. Nazım-ı Kıbrısî nefs ve ruh arasında tezat bir denge olduğunu savunur. 1515 Kıbrısî. üzerine lazım gelmeyen vazifelerle iştigal eden. Nefsin hayat. ss. nefs-i mutmainne denmiştir.1515 Şeyh Nazım Efendi’nin bu anlayışı. bütün hallerde ona muvafakat eden insanî nefs. haramlarla hoşnut olan. gerçek kulluk makâmına ulaştıysa. Kendini. nefs-ruh mücadelesi olarak ifade edildiği kanaatindeyiz.bast halinde olacağı vurgulanmış ve tavsiye etmiştir.Kabz-Bast Hali. bu işin bir mürebbi ile yapılacağını ifade etmiştir. his. el-Hakkânî.1513 Nefsdeki bu kötü hasletleri izale etmeyi “nefis terbiyesi” olarak tanımlayarak. s.1516 Bu iki nefs arasındaki mücadelenin Kıbrısî tarafından. 1516 Erzurumî. 182-184. nefs o derece sıkılır. Mesela şehvanî nefse boyun eğip. mutmainne. 1513 1514 Bu tezde bkz. hareket ve iradesini yüklenen cevhere. Tasavvuf Sohbetleri. s. 547. Bu iki ruhun birbirine üstünlüğüne göre nefs. ilah olarak kendi hevâ ve arzularını edinen. Marifetname. Nefis kalabalıkta malayani ile ferahlar. nefs-i emaredir. Nefsanî nefsin hükmünden çıkıp. 22. hesabı sorulacak işlerle ferahlar. Zikirle ruh ne derece ferahlarsa. yalnız olduğu zamanlarda günahlara daha fazla temayülü olan. 291 . boş konuşan. radiye gibi vasıflarla derecelendirilmiştir.1514 Nefsin tezkiyesinde mürebbinin lüzumu. Kıbrısî’nin bu husustaki görüşleri ve tafsilatlı izahları mürşîd konusunda yapılmıştır. Özet olarak Kıbrısî’nin sohbetlerinde genellikle nefs-i emmare manasında kullanılan nefs. kitap okuyarak terbiye edebileceğini düşünenlere hitaben. Maddeden mücerred bir cevher olarak kabul edilen nefs-i natıkaya. hayvanî ruh denilmiştir. Makamlar ve Seyru Suluk ile İlgili Kavramlar/h. Ebediyete Davet. Nefsin ferahladığı malayani ile ruh sıkılır ve daralır.

Çünkü nefs kulu. vurmak. Keşşaf. Bu durumun en dip noktasında Firavunvarî Rablik ilan ettiği potansiyel bir küfür yönü vardır. Kıbrısî’ye göre nefs ve ruh arasında ters orantılı işleyen bir denge vardır ve kulun gafleti ve inzi’âcı arasındaki gelgitleri esnasında nefsin sıkıldığı şeylerde ruh ferahlar. 1049. s. Kulu Rablik beyanına kadar götürebilecek nefsle mücadelede küçük ve büyük günah yoktur. gaflet anlayışından bağımsız değildir. 1254. hem büyük hem de küçük günahlara sürükler. yalvararak ve ürpererek.kalabalıkta ise çekingen olan vasıflarla tasvir edilmiştir. Gafil ise gaflet içinde olan kimsedir. habersiz bulunma. s. Gaflet kelimesi lügatte. 292 . ekildiği zaman açılıp. Kıbrısî’nin nefs anlayışını. Araf: 7/205.1517 “Kendi kendine. zikrin terki manasında zikredilmiştir. Nefsdeki bu kötü hasletleri izale etmeyi “nefis terbiyesi” olarak tanımlayan Kıbrısî. Mirac sırlarından olan bu yön. gafil olma. ruhun ferahladığı şeylerde ise nefs sıkılır. s. Çünkü nefsin hâkimiyeti Mü’min olan ve olmayan kulda farklı olmaktadır. Isfehanî. kilitlemek anlamına gelen “ga-fe-le” kökünden türemiştir. 2. Nefsin ferahladığı anların devamlılığı durumunda. uyanık olmama. Mü’min kulun nefsine yenik düşmediği lahzalar. Farklı bir ifadeyle bu anlar Mü’minin. j. Kıbrısî bu durumdaki kullar için. Kamûsu’l-muhît. kulun yaşadığı hayatın anlamın idrakinde olduğu anlardır. Allah ve ahiret odaklı hayat yörüngesinden sapmadığı anlardır. Rabbinin değil. GAFLET: Arapça bir kelime olan gaflet. Küçük günahlara alışan kişi büyüklere düşer. nefsinin kulu olarak tanımlar. bu işin bir rehbersiz yapılamayacağını savunur. gövde verecek daneler gibi bulunmaktadır. Müfredat. yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Allah’ı an. her kulda. farkına varmama hali anlamlarına gelmektedir. yardım etmek.”1518 ayetine göre Kur’ân-ı Kerîm’de gaflet. Gaflet kelimesinin çeşitli ism-i fâil kiplerinde 1517 1518 Firuzebadî. 409. Mü’min kul için dahi haramlara bağımlılık başlar ki bu durum Mü’min kulu da iman etmeyen kul ile aynı sona götürür. Gâfillerden olma. c. Tehânevî.

gaflet denir. İstanbul 2011. küfre girenler olarak bildirilmektedir. “Onlar. ahiret hayatını unutmaya.: Ali Pekcan. 58. iman etmeyenler1519 ve ibadetlerinde gafil olan Mü’minler1520 için zikredilmiştir. öyleleri Allah’ın gazabına uğrar.geçtiği ayetlerde gafil. onların hakkı büyük bir azaptır. Dolayısıyla avamın tevbesi işlediği günahlardan iken.1521 Tasavvuf ıstılahında gaflet. 112. 162. Geleceğini kesin bir şekilde bildikten sonra.” Rûm: 30/7. onların dünya hayatını seve seve âhirete tercih etmeleridir. 251.” Nahl: 16/106-107. 73-82. Öldükleri zaman uyanırlar”1525 hadis-i şerifi. Allahu Teâlâyı unutmak. Keşfu’l-Hafâ. Muhasibî. işte gerçek hayat odur. kula karşı kazandığı tüm zaferlerin müsebbibi gaflettir. ss. Ta’rifat. 191. Keşfu’l-Mahcûb(Hakikat Bilgisi). sadece görünen dünya hayatı bilirler.” Yûnus: 10/7-8. 1522 Curcanî. dünya hayatının bir oyun ve rüya gibi olmasıyla ilintili yapar. s. 293 . Allah(cc)’ı.1523 “Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince. Hâris. 1525 Aclunî. Nefsini Bilen Rabbini Bilir. Hucvirî. Kuşeyrî Risalesi. s. Allah(cc)’a ve ahirete inanan ya da inanmayan tüm kullara yönelik bir gaflet tarifini Şeyh Nazım. varacakları yer ateştir. 1520 “Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız kimseye uyma” Kehf: 18/28 . dünyanın bir serap gibi. 1523 el-Hakkânî. 1519 “Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimseler ile ayetlerimizden gafil olanlar var ya. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin anlayışına temel teşkil eden nasslardan olduğu şüphesizdir. onlar ahiretten gafildirler. Gelenek Yay. havasın tevbesi gafletten olur. 1524 Ankebût: 29/64. nefsin arzularına uyarak. kim iman ettikten sonra kâfir olur ve gönül rızasıyla inkârı benimserse. dünyadaki hadisatın arkasındaki ilahî muradı. Çünkü Allah. Ebediyete Davet. iman edenlerin ve etmeyenlerin gafleti şeklinde iki açıdan ele alır. Buna sebep. hayal olduğu hakikatini bilmeyen kişidir. Buna göre bu ayetteki gafiller.. kudreti ve nizamı görememedir. kâfirler güruhuna yol göstermez. 2/795. O’nun emir ve yasaklarını unutma hâlidir. s. ss. iman ettikten sonra dünya hayatını sevmesinden dolayı ahirete tercih edip. Bu hal. Nazım Efendi’ye göre gafil. Keşke bilselerdi!”1524 ayeti ve bu ayetin tefsiri mahiyetinde olan “İnsanlar uykudadır. Kuşeyrî. Ter.1522 Nazım Efendi bu mevzuyu. işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden. 1521 “Kalbi imanla huzura ermiş olduğu halde inkâra zorlanan kimse hariç. Binaenaleyh nefsanî arzuların.

Fadâil ve Rezâil. zevklerin tatminine dayanmaktadır. pratik ateizm olarak adlandırılır. 1530 Muzâhirî. ölümden ve ölüm ötesi hayatın emirlerinden gafil olurlar. kendisinin üstündeki bir ilahi otoriteyi kabul etmeme potansiyelindedir. insanın yaşadığı hayatın anlamından uzaklaştığı anda olur. iman edenin gafletidir.: Dâru’s-saffe. İbn Ata’ya göre Rabbinin emir ve yasaklarından gafil olan kul. psikoloji literatüründe de ifade edildiği olmuştur. dinin tekliflerini süzgeçten geçirme ve onları uzakta tutmak şeklinde bir tutum sergiler. İkinci ise. 1529 Uludağ.. Bu durumda kişi. inancının gereği gibi yaşama hususunda gaflete düşer. Ter. ss. Uludağ Ünv.1529 Her iki şirk de. 37-55. küfürdür. Bu anlayışa göre insan. yaşayan diğer canlıl ar olan hayvan ve nebattan farklı olmaz. dünyanın tüm düzenini hakiki varlık addeder ve Hâlık(ac)’ı inkâr etmek suretiyle büyük gaflete düşer. şirk-i esbâb olarak da tanımlanmıştır. 231-245. o kudreti günlük hayatından çıkarır.1528 Bu hallerden birincisi iman etmemek yani. 1528 Vergote. c.Bu manada inanmayan kul. er-Risale. Kuşeyrî. Dolayısıyla kabilesi.1527 Söz konusu anlayışın. 3. İlahiyat Fak.1530 Nazım Efendi’ye göre gaflet. Ter. Çünkü o anda insan hayata anlam veremediği için. s. İnan kul ise “Dünya hayatı zaten sadece aldatıcı bir geçinmeden ibarettir. Bu durumda İbn Ata’nın (v. Bir görüşe mü’minler nefislerine yenik düştüklerinden ve şeytanın hilelerinden aldandıklarından dolayı dünya zevklerine dalarlar. Beyrut 1994. 319/931) gaflet tanımı da inanan ve inanmayan tüm kullar için kullanılabilecek bir tanımlamadır. s. 294 . Kalben iman eden bir Mü’min içine düştüğü 1526 1527 Âl-i İmran: 3/185. 336. en derin gaflette gark olmuştur. içinde bulunduğu cemiyeti ve gençliği gibi değerlere aldanarak. İman ettiği halde zevklerine yenik düşen insanın gafleti ise. kendi var oluşuna bir ihanet olarak görmesidir. ss. Bu bakış açısıyla ilahî kudreti tabiata indirgeyen insan. 64. Bursa 1991.: Hayati Hökelekli. Bu gaflet. TTS. Dâru’s-saffe. kendi varoluşundaki güçlerinin ve zevklerinin efendisi olarak. Der. Üstad. Antonie. Ateizmin Psikolojisi. sufiler tarafından. dünyanın oyun ve eğlencesine dalarak.”1526 ayetine ve Kur’ân’ın tüm ayetleri gibi iman etmesine rağmen. Bunun sebebi kendisinde meşru gördüğü ve zevk addettiği fiillerinin kısıtlanmasını. Farklı bir ifadeyle inanmaktan gaflet eder.

Dolayısıyla Kıbrısî’nin. Hani Rabbin meleklere demişti ki: ‘Ben biçimlenmiş kupkuru balçıktan bir beşer yaratacağım.” Hicr: 15/26-29. 1135/1725)’ye göre bir yanı ruhanî. aksi durumda hayvanlardan aşağı mertebeye düşer. hisleri ve tutkuları ile. Aklıyla. madde ve bedenden beslenen tutkuya hâkim bir iktidar kurabileceğini 1531 1532 Kıbrısî. diğer yanı cismanî olan insanın iç âlemi daima şehvet ile aklın muharebe yeridir.gaflet durumunda ise. Felsefe literatüründe. Arâf: 7/179. fıtratlarında bulunan marifet cevherine ihanet ederler. s. İnsanı hayvandan ayıran bu cevherin ortaya çıkmamasından dolayı. karşısında secdeye kapanın. 295 . küfürle iman arasında bir çizgide bulunur. 1534 “Biz insanı biçimlenip kupkuru hal almış bir balçıktan yarattık. insanın maddî ve manevî yönlerini düalist çizgilerle ikiye ayıranlar olmuşsa da Descartes (v. şehvetini ve nefsini tahakküm altına alan insan. “Hâsılı. Rûhul-Beyân.1534 iç dünyasındaki algıları. Cinleri ise daha önce zehi rli ateşten yaratmıştık. dış dünyayla ilişki içerisinde bir varlıktır. Onu güzelce düzenleyip insan şekline koyduğum ve ona ruhumdan üflediğim zaman. c. İsmail Hakkı Bursevî (v.1531 Hayatın anlamından uzaklaşan kulun gafil olduğu ve bu durumda insanî vasıfları kaybetmiş olduğu hususundaki bu beyanlar. ss. Bu mertebe. bu manaya ışık tutmaktadır. Hem maddî hem de manevî boyutta yaratılışı temsil eden bir varlık olan insan. hatta onlardan da şaşkındırlar. 1533 Bursevî.1533 Hayatın manasından uzaklaşmanın nasıl olabileceği hususunda felsefî ve tasavvufî açıklamalar. 3. İşte asıl gafil olanlar onlardır.”1532 ayetini hatırlatmaktadır. onlar hayvanlar gibi. Tasavvuf Sohbetleri. tutku ve akıl arasındaki ilişkiyi madde-beden ve ruhdüşünce açısından ele alarak incelemiştir. 281-282. Bu mertebedeki insanlar dünya ziynetlerine ve heveslerine olan düşkünlüklerinden dolayı. Nazım Efendi bu haldeki kulun imanını tecdit etmesi gerektiğini ifade etmiştir. söz konusu gafil tanımını bu ayete atfen yapmış olduğu şüphesizdir. 141. 1379/1960). Bu bağlamda ruh ve düşünceden beslenen akılın. Âraf Sûresinde gâfil olarak bildirilen insanlara aittir. meleklerden üstün olurken. Allah(cc)’ı sevmezler ve O’nu tanımayı arzulamazlar.

Sayı 10. Duygu. 1997. Uyanın! Uyanmanız lazım. küfre mi ayak basıyorsun. etrafınıza bakınız. Press. İnsanın. Şeytan bu dinamiğe dışardan müdahil olmaya çalışır. Bu manada mü’min. Ebu Davud. Bu davete uymayanların gaflette olduklarını şöyle ifade eder: “Sen nereye ayak bastığının farkında değilsen. imana mı? Hakk’a mı. günlük yaşantısında sergilediği hal. Çünkü mevcudat içerisinde bu şuura sahip olarak yaşayan tek varlık. Bedenle Düşünmek Konusunda Descartes. insanî vasıflarını yitirdiği lahzalardır. akıl ve kalbtir. Cogito. dışsal olarak gözlemlenebilen amel ve tepkilerde bulunur. insanoğludur. Yerlere bakınız. Öyleyse kimin hicreti Allah’a ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulu’nadır. Rotry Amelie Oksenberg. kaybedilen imanın tecdid ile kazanılması anlamına gelmektedir diyebiliriz. Avârifu’l-meârif. Tirmizî. Sizin bu hayattan bir şey öğrenmeniz lazım. Rotry Amelie. dolayısıyla. Müslim. s. Kitâbu’t-talak. Gelenleri. his ve tutkularını inancına göre kontrol edip. bir bakıma imanın yitirildiği andır. gökleri. Buhârî. 1647.” Bkz. nefs. konanları ve boyuna göçenleri gördünüz. 208 . Cambridge Unv. Bu anlar. iç dünyasındaki algı. her ne kadar gaflet haliyle olsa da. Ter. onun dış dünyada (duyular âlemi. 1537 Sühreverdi. söz konusu bir ruhanî mekanizma işlemektedir. göklere bakınız. insanın hayatın anlamından uzaklaştığı. Kitabu’l-fazâili’lcihad. 1535 Oksenberg.savunmuştur.1537 Binaenaleyh Mü’minin küçük dahi olsa sergilediği bir hal. 2201. bâtıla mı? İşlediğin sevap mıdır. 296 .: Doğan Şahiner. 1536 “Ameller niyetlere göredir. ss. günah mı? İşlediğin taat mıdır.1535 “Ameller niyetlere göredir”1536 hadis-i şerifinin özetlediği bu düşünceden hareketle insanın iç dünyasında işlettiği manevi mekanizmanın. December 2012. Dolayısıyla bu dinamikleri düşündüğümüz zaman. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikâhlanacağı bir kadına ise onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir. 1. 572-592. Kıbrısî’nin imanın yenilenmesi noktasındaki görüşü. arasındakileri ve yaratılışı gösteren ayetleri göstererek tüm insanların imana ve İslam’a davet edildiklerini söyler. 632/1234) göre bu içsel dinamiğin oluşundaki aktörler ruh. Herkese niyet ettiği şey vardır. tavır ya da davranış şeklinde gözlemlenebilecek bu çıkış. oluşturduğu içsel sistemle ve murakabe dinamikleriyle. The Cambiridge Companion to Descartes. 155. Nazım Efendi yerleri. tavır ya da amelin arka planında iman ettiği sisteme aykırı bir çıkış yaşamış olabilir. Sühreverdî’ye (v. üryan mı? Bunu ayırt edemeyen kimselerin imanı tecdit etmesi vaciptir… Binaenaleyh bakınız. tavır ve davranışların arka planında. Kitab’u Bedu’lvahyi. Kitâbu’l-İmara. Descartes on Thinking With the Body. şehadet âlemi) tepki ve amellerine kaynaklık ettiği söylenebilir.

Çünkü Nazım Efendi’ye göre Mü’min. Bu kontrolün kaybolduğu an. kulun aldığı nasihatın etkisiyle Allah(cc)’a yönelmesi demektir.. s. Tûsî. 297 .Çünkü siz dört ayaklıların sınıfından değilsiniz. s. s. zikirden gaflete düştüğü vakitte. Ancak gaflet anından uyandıktan sonra. TTDS. 358-359. inanan kulun gafletidir. 1540 Cebecioğlu. 1541 İbn Arabî. nefislerinin ve Şeytanın aldatmasıyla ahiretten gafil olmaktır. Tasavvuf Sohbetleri.”1538 Nazım Efendi’nin iman etmiş kulları davet ettiği bu uyanma. her hareketinin hak yolunda olup olmadığını kontrol etmek zorundadır.1541 İnsanlara gaflet konusunda Kur’ân-ı Kerîm’de yapılan uyarılardan yola çıkarak. Arabî’ye göre kul. a.1540 İbn Arabî (v.1542 Bu düşüncelerden hareketle inanmayan insanın gafleti küfür olarak anlaşılırken. Zikir kulu. istiğfar ve nedamet halleri duyar. Bu dünyadan kaybolmadan uyanınız. 144. 142. iman edenlerin ise her hareketlerindeki teyakkuz ile gafletten kurtulabileceğini ifade eden Kıbrısî. 1543 Lokman: 31/31.1539 Arapça rahatsız ve endişeli olmak anlamında bir mastar olan inzi’âc. 316. onu hayaller âlemine hapseder. Nurlar Risalesi. ss. el-Lumâ.g. “Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın… Allah’ın affına güvendirerek şeytan sizi aldatmasın”1543 ayetleri bu aldanışa işaret etmektedir. 1538 1539 Kıbrısî. zikrin geride bıraktığı lezzeti hatırlar. Allah’ı müşâhede etmekten gafil olduğu tüm hal ve davranışlar olarak anlaşılmaktadır. İkincisi kula bahşedilen hayır. 638/1240) gafleti. s. zikirle birlikte ele almıştır. 33. İman etmeyenlerin gafleti iki çeşittir. inanan insanın gafleti. Siz onların bakışı ile bu âleme bakmayınız. dünya hayatına dalmak ve ahiretten gafil olmaktır. Bakıp uyanmanız gerekir. Ebu Nasr Serrâc Tusî tarafından “inzi’âc olarak tanımlanmıştır. Küfür ve imanı esas alarak gaflet tanımını yapan Hâris el-Muhasibî’ye göre iman etmeyenlerin aldanması. mevki ve ihsanın. iman etmeyenlerin gaflette olduğunu. 1542 Kıbrısî.e. teyakkuz. onu hem Allah’tan hem de ahiretten gafil etmesidir. inanan kimselerin gafletinin inanmayan insanların gafletinden daha tehlikeli görmektedir. Birincisi Allah’ın affına güvenerek. 21. rızık. hayaller âlemi olan bu duyular âleminden çıkarırken gaflet.

s. 145. tüm insanlık olduğunu ve insanların uyanabilmeleri için asgari düzeyde hak ve bâtıl konularını içeren hakiki bilgilerinden sorumlu olduklarını söylemiştir. hakikatte mutsuz olur.: Abdulhalîm Muhammed. orada da birilerine ödül olarak nimetler taksim edilirse. kendisini diğer kullardan daha layık bilir. Bu farkın farkında olanlar. er-Riâye. dünya hayatında ahiret arzusu yaşar. Her iki zevkinde hakikatine vakıf olmak. 1. bu nimetlerden pay almaya. Muhâsibî. Mevlânâ Celaleddîn-i Rumî (v. Mesnevî. 1547 Aynı eser. no: 895. Dâru’l meârif.Bu durumda kul. Kâhire.1551 1544 1545 Kehf: 18/36. 1546 Kıbrısî. O zaman iman ile küfür arasındaki fark da belirginleşir. c. “…Eğer Rabbime döndürülürsem. insanın bu değerleri bilmesine perde olan dünyevî ve uhrevî zevklerin hakiki değerleriyle bilinmesine de dayandığı görülmektedir.1547 Bu noktada dünya ile ahiretin hakiki değerleriyle bilinmesi hususu.1546 Nazım Efendi bu konuda muhatabın. Rumî’ye göre ahiret âleminin dünyadaki manevî zevklerini tadan kul. c. dünya ile ahiretin gerçek değerleri ile bilinmesidir. (Dikkat edin!) Dünyaya aldanmaktan sakının. 3. 1550 Aynı eser.”1548 hadis-i şerifi bizim için süslü görünen dünyevî zevklerin aslında aldatıcı olduğunu göstermektedir. Ebu Abdullah Hâris. 99. 472-475. dünya ile ahiretin gerçek değerleri ile bilinmesi manasına gelmektedir. Zikr. Allah onu sizin kullanımınıza verecek ve nasıl davrandığınıza bakacaktır. b. 3460. 143. “Dünya hayatı tatlı. no: 1555. Tah. Bu şuura sahip olanlar uyanmıştır.1545 Nazım Efendi’ye göre gafletten kurtulmakla ilgili esas mesele. Muhasibi.1549 Ahiret nimetlerine kavuşuncaya kadar. ss. 1549 Mevlanâ. ant olsun ki orada bundan daha iyisini bulurum”1544 ayetinde işaret edildiği gibi düşünmektedirler. 298 . Tasavvuf Sohbetleri.1550 Manâ âleminin zevkini tatmayan kul ise. göz kamaştırıcı ve çekicidir. 1. bu husussa ahiret zevkleri açısından yaklaşmıştır. 1551 Aynı eser. dünya zevkleriyle eğlense bile. 603/1273). bu zevkleri hakikatlerine perde olan dünya hayatını istemez. er-Riâyetu li’l-hukûki’llah. en ağır işkencelerde bile imanı bırakmamışlardır. Yani eğer ahirette dirilme olur da. s. c. ss. 1548 Müslim. Sahip olmayanlar ise olmadıkları miktarda gaflettedirler. bir açıdan. 382-383.

hatırlanmalıdır. Böyle bir yardımı dileyen kula Allah’ın yardım edeceğini. Sonunda Cenâb-ı Hakk senden yardımını esirgesin. Kıbrısî’ye göre bu bilgi. Daavât. küfürden kurtuluş. kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar Rabbinden istesin. insanın kendisini ziyadesiyle muktedir bildiği bir ihtiyacını teminde dahi.Gafletten kurtulmanın ilk aşaması kişinin dünya ve ahiret hayatına mana ve yön veren hakiki ilimle olduğu anlaşılmaktadır. c. Farklı bir ifadeyle imanı öğrenen kimse. Ya Rabbi! Bu hususta yardımını dilerim. gafletten kurtulma hususunda. 1555 İbn Mes’ud(ra) hazretleri anlatıyor: “Resûlullah(asv) buyurdular ki: ‘Allahu Teâla Hazretleri’nin fazlından isteyin. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/a. İman dairesine girdikten sonraki gafletten çıkış için gereken ilim daha farklıdır. Zira Allah. Bu Allah’a büyük bir bühtan olur. Kulu Hakk(cc)’a yaklaştıran ilim olarak özetleyebileceğimiz hakiki ilim.1552 İmanı tanıyan kimse.”1554 hadis-i şerifi. 6.”1553 Hz. kurtuluş olduğu bildirilmiştir.İlim-Âlim. Nazım Efendi şu cümlelerle ifade etmiştir: “Sen. 144. Talimin kendisinden yapılacağı kul ise.1555 Binaenaleyh.’ Canan. Nazım Efendi’ye göre kişinin idrak ettiği bu bilgi. bu bilginin kitapla okunarak değil. aynı zamanda kulu imana sevk eder. 1554 Tirmizî. 3608. kendi rızası yolunda bir hizmete niyet edesin ve kıyam edesin ve diyesin ki. küfrün temelde ne olmadığını öğrenmektedir. Başka bir hadis-i şerifte ise dua içinde istenebilecek en faziletli şeyin. Tasavvuf Sohbetleri. s. Kutub-i Sitte. yaşanarak öğrenilir olduğu. kendisinden istenmesini sever. onun için men olundu. İbadetin en efdali de (dua edip) kurtuluşu beklemektir. şeytan ve nefsin hilelerini bilen ve onlara galib gelebilen mürşidlerdir. Peygamber(sav)’in “Sizden herkes. Kadîr-i Mutlak(cc)’a muhtaç olduğunu ve bu ihtiyacını gidermede de duanın önemini bildirir. (işte) bu Cenâb-ı Hakk’ın şanına layık değildir. Herhalde senin talebine baktığı vakitte onda ihlassız bir nokta bulundu. Rabbinden yardım dilemelidir. ss. ihtiyaçlarının tamamını hatta. imanı tanıdığı nisbette küfrü tanımaktadır. kulun gaflet anlarından önce ve sonra 1552 1553 Bu tezde bkz. iman dairesine giriş olduğu söylenebilir. Kıbrısî’nin mürşid ve nefs anlayışlarını incelediğimiz başlıklara dayanarak. 3607. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre kul. 5481786. Kıbrısî. 299 . gafletin küfür ihtiva eden manasından bir çıkış yani. talimle edinilebilir.

Cebecioğlu. s. Minhâcu’l-fukarâ. günahtan vazgeçmesi gerekirken. Mü’minin uyanıklık halinden. Tasavvuf Sohbetleri. Bu gaflete sebep olan nesfin ve şeytanın aldatmasıdır. ya da yaptıkları ibadetten dolayı. Bunlar sahip oldukları ilimden. kurtuluşa ermesi konusunda tek dayanaktır. s. kendini ibadete verenlerin. Yılmaz. 224-225. Bu durumda kul. Dünya nedir? Ahiret nedir? Bunların hakikatleri nelerdir? Hangisi fânî. ya da vaaz ettiklerinin 1556 1557 gerçekten kalblerinde olup olmadığına bakmadıkları için Araf: 7/205. hangisi bâkîdir? gibi konular üzerinden imana kavuşturucu tefekkür. ıstılahta ashab-ı şuhûda mahsus tefekkür olarak da nitelendirilebilir. kişiyi küfür gafletinden çıkarır. aynı zamanda bir mürşidin yanında. “hayatı anlayın ve ölmeden önce uyanın” şeklinde tüm insanlara hitaben telkinlerde bulunmuştur. Tasavvuf ve Tarîkatlar. iki açıdan izah etmiştir. gaflete düşmesine mani olur. 203.sığınacağı Allah(cc). 142. kendilerinde kibir. 300 . ss. İlki Müslümanlardan günahkâr olanların ve avamın gafletidir. TTDS. Akıl ile düşünmek manasında kullandığı tefekkürü tavsiye ederek. s. 643.1558 Nazım Efendi’nin tefekkür üzerinden izah ettiği bu gafleti Muhasibî.1557 Bu durumda gafletten kurtulmak için tefekkür etmeye yüklenen anlam da iki şekilde anlaşılmaktadır. İkincisi ise iman etmiş bir kişinin içinde bulunduğu her hali daim tanımlayabilecek bir düşünce düzeyinde olmasıdır. uzlete çekilenlerin. Bildiklerinin. uzlet ve verâ hayatı yaşayanların gafletidir. recâ duygularına yaklaşıp. yaşadığı manevî daireden uzaklaşmaz. kulun gafletten kurtulup. hal diliyle öğrenilecek bir ibadettir. 1558 Ankaravî. Başka bir ifade ile tefekkür. İkinci açıdan gaflet ise fıkıh gibi ilime sahip olanların. “… Sakın gafillerden olma”1556 ayetini hatırlatarak gafletten sakınmayı tavsiye eden Kıbrısî. Bu durumda Mü’min recâ ile aldanır. Bir kalb ibadeti olan tefekkür. Kıbrısî’nin tavsiye ettiği tefekkür. zahitlerin. tefekkürü bu sakınma için tavsiye etmiştir. hased ve riya gibi kötü huyların olmadığını düşünürler. Kıbrısî. Yani Mü’min günah işlemeden önce havf duygularına yaklaşıp. affolunacağı zannıyla o günahı işler.

tüm yaratılmışlar içerisinde sadece insanlara ve cinlere mahsustur. Nefs Muhasebesinin Temelleri (Er-Riaye). âbid başlığında beyan edilen hususlar. 125. Mecmau’z-zevaid. s. Bu irşâda yetkili mürşid. “La ilahe illallah ile imanınızı yenileyiniz”1563 hadis-i şerifi anlayışına istinad edebiliriz. ss. karşılığı 1559 Muhâsibi. 1561 Kıbrısî. Bu tavsiye. Gaflet. 301 . Kıbrısî’nin imanı bir atiyye olarak görmesi ile de mutlak surette alakalıdır. Nazım Efendi’ye göre rehberlik. s. bir kapıdan imanı yenilemek isteyen kimseler girse. Mü’minin bu zikiri duymamasıdır. 522-531. Allah(cc)’a secde etmekte ve Allah(cc)’ın kendilerine belirlemiş olduğu bir tarzda. gafletten uyanıklığa taşıyıcı bir irşadı da içermektedir. Muhâsibi. tekrar edilmeyecektir ancak burada şu hususu hatırlamakta fayda vardır. öteki de kâfirlerin imânâ girmesi için olsa. 1560 İbn Arabî. kendi bulunduğu hali bilen mürşid. 123.1561 Mûrşid bahsinde detayları ile izah edildiği üzere. Tasavvuf Sohbetleri. 2/359.1560 Nazım Efendi’nin gafletten korunmak için tavsiye ettiği mürşidler. Müsned. gafletlerden ve gafilken düşülen haklardan mezun olmuş kuldur. Heysemi. 3278. 1562 Aynı eser. Müttaki. Bu mevzuda. 382-383. ss. bu manada. diğer kapıdan İslam olacak kimseler için açılmış olsa. Marifet ve Hikmet. 168. yani tecdid-i iman için bir kapı ki Müslümanların imanlarını yenileyip girmeleri için.aldanmaktadırlar ancak. ss. içinde bulunduğu hali tanımlama zafiyeti yaşayan mürîde rehber olandır. Ayrıca bkz. ibadet ve zikir halinde olurlar. şöyle bir tavsiyede bulunur: “İmânâ girmek için iki kapı olsa. teyakkuz haline tekrardan dönüş yapan Mü’mine Nazım Efendi. sen kendini o kafirlerin İslam’a girmeleri için açık duran kapıdan girmeye müstahak say. bu ikinci çeşit gafletten korunma hususunda daha fazla ehemmiyetti haizdir. Kenzu’l-ummal. 1768. Gafletini fark ettiği anda tevbe ederek. Kulun dünya hayatında iman dairesinde olması.”1562 Şeyh Nazım-ı Hakkânî’nin bu tavsiyesi. Çünkü onların dışında kalan bütün âlem.1559 İbn Arabî’ye göre gaflet. 144. bundan gafillerdir. er-Riaye. Gaflet halindeyken yerine getirilmeyen hakların neler olduğu ileride ele alınacaktır. 1563 Hanbel.

53. kendi derdine bak. bu durumun bir göstergesi olarak. sorgulanamaz mahiyettedir. a. bu hediyeyi bir defa kaybetmiş ya da zedelemiş birisinin bu hediyeyi yeniden alma garantisi.”1566 Hadis-i Şerifinde bildirilen duruma düşmemek için “Bütün sırların ortaya döküleceği günde”1567 ayıp ve günahlarının setredilmesi için. yoksa vakit var mı?’ Öbür Hintli. Tasavvuf Sohbetleri. s. 1569 Kıbrısî. 1568 Bendî. takdir-i ezelî ve lütf-i ilahî olması hasebiyle. 347.. aynı zamanda. yitirdiği imanın yeniden kendisine hediye edilmesini istemektir.. kula karşılıksız verilmiş bir hediyedir. kendini kına!’ Dördüncü: ‘Hamd olsun ben. 171-173. Camiu’s-sagir. Zamane Müslümanlarının çoğunun gaflette olduğunu söyleyen Kıbrısî. 1567 Tarık: 86/9. Bu mevzu Kur’ân’da “Belki (alay edilenler) kendilerinden daha hayırlıdırlar. namazda olduğu hâlde ‘Sus yahu. Bu konuda “Bakana da baktırana da lanet olsun”1568 hadis-i şerifini delil göstererek bunu bilerek yapan Müslümanın gaflette olduğunu söyler.1564 Dolayısıyla. 302 . başkalarının ayıp ve günahlarının dünya hayatında iken görülmemesi gerektiğini söyler ve bu şekilde kusura bakmanın. aynısını işlemedikçe ölmez” Tirmizi. ama insanlar mutlaka sorgulanacaklardır. ezanı okudun mu. Üçüncü Hintli. Binaenaleyh o anda hayatın manasını kaybetmiş Mü’min.ödenmemiş bir atiyye. yoktur. 13.1569 Bu durumu Rumî.g. 1565 Kıbrısî. gaflet olduğunu söyler. ikincisine der ki: ‘Onu ne kınıyorsun baba.” Hucurât: 49/11 ayeti ile vurgulanmıştır. Hintlilerin birisinin ağzından bilâihtiyâr şu söz çıkar: ‘Müezzin.e. s. Suyuti. 19162/26634. konuştun. üçünüz gibi 1564 “O yaptıklarından sorumlu değildir. Kenzu’l-ummâl. namazın bozuldu’ der. varlık kapısında.” Enbiyâ: 21/23. Kınama.1565 “Ayıplayan ayıplanır. İsteme hususundaki en uygun edebin. O'nu sorguya çekecek kimse yoktur. ss. Yani Allah’ın zâtı gibi. Gümüşhanevî. kendilerindeki noksanlıkları gidermeden başkalarının kusurlarıyla uğraşan Müslümanların durumlarını misal olarak göstermiştir. bir mescitte Allah(cc)’a ibâdet için namaza durmuş dört Hintli kıssası üzerinden anlatmıştır. 6/8869. yoklukla durmak olduğu dolaylı olarak vurgulanmıştır. Kıssaya göre rükû ve secdeye koyulmuş Hintlilerin her biri niyet edip tekbir alarak huzur ve huşuyla namaz kılarken müezzin içeriye girer. Ramûz el-ehâdis. Bu hediyenin kimlere ne şeklide dağıtıldığı hususunda sorgulama ise kulun edeb sınırını aştığı yerdir. 1566 Bu manayı ihtiva eden hadis kaynaklarda şöyledir: “Kim din kardeşini tevbe ettiği bir günahtan dolayı ayıplarsa.

kuyuya düşmedim’ der. Dördünün de namazı bozulan bu kıssayı, Rumî şöyle değerlendirir: “Başkalarının ayıbını söyleyip (onlarla uğraşanlar, kınadıklarından) daha fazla yollarını kaybetmişlerdir. Ne mutlu o kişiye ki kendi ayıbını görür. Her kim, birisinin ayıbını söylerse o ayıbı, kendine satın aldı demektir. Çünkü insanın yarısı ayıptandır (yani o ayıbı işleyeninki gibi bir nefsi bulunmaktadır), yarısı gayb âleminden! (zira ruhu gayb âlemindendir)… Şu işe bak Şeytan, belâlara düştü de sana ibret oldu. Sen belâya uğrayıp ona ibret olmadın. O zehri içti; sen şerbetini iç (yani ibret almaya bak).”1570 Kıbrısî’ye göre, Mü’minlerin bir diğer gafleti ise hak sahiplerine haklarını verme hususunda zuhur eder. Nazım Efendi’ye göre gaflette iken verilmeyen haklar; Allah(cc)’ın, Peygamber(sav)’in, devletin, evladın, ailenin, komşunun, milletin, insanoğlunun, mahlûkatın haklarıdır. Şeyh Nazım’a göre bu haklar teslim edilmeden gafletten tam mânâsıyla çıkılmaz.1571 İbn Arabî (v. 638/1240)’ye göre hakikat ehlini, hakikate vasıl eden üç haktır. Allah(cc)’ın hakkı, kendilerinin hakkı ve yaratılmışların hakkıdır. İnsanların yalnızca Allah(cc)’a ibadet etmeleri, O’na kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi ortak koşmamaları, Allah(cc)’ın kulu üzerindeki hakkıdır. Şeriat yasaklamadığı müddetçe, yaratıklara eza vermemeleri, yaratılmışların insan üzerindeki hakkıdır. İnsanın, insan üzerindeki hakkı ise, kurtuluşlarının ve mutluluklarının olduğu yola rehberliğidir.1572 Allah(cc)’ın hakkını vermek, âbid konusunda belirtilen bir kul olmayı, Hz. Peygamber(sav)’in hakkını vermek, kendisine Ahmedî bir aynayı tutmayı gerektireceği kanaatindeyiz. Zira Kıbrısî, bu başlıklarda ilgili konuya sıkça değinmiştir. Diğer haklar, Müslümanın içinde bulunduğu toplumsal ilişkilerinde, dinamik olan hükümlere göre, mürşidlerden öğrenilir. İslam dini kulun, aile, evlat, komşu, akraba, millet ve devlet ile olabilecek hukukun sınırlarını bildirmiştir.
1570 1571

Mevlana, Mesnevî, c. 2, b. 3027-45. Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, ss. 171-173. 1572 İbn Arabî, Marifet ve Hikmet, ss. 67-68.

303

Dolayısıyla muallim ya da talebe, amir ya da memur, seçilmiş ya da seçmen olsun toplumun her statüsünde bulunan Mü’minlerin, vazifelerini ifa esnasındaki hukuka riayeti, o hukukun hakkını vermektir. İslamî hukuka muhalif olmayan ve ihlal edilen hukuk, aynı zamanda kul hakkıdır. Bu ise amelde gözlemlenen bariz bir gaflettir.1573 Hâlidiyye-i Hakkâniyye içerisinde gafletin ontolojisi ile ilgili beyan, Kıbrısî’nin şeyhinin şeyhi Şerafeddin Dağıstanî’nin sohbetlerinde mevcuttur. Şeyh Şerafeddin gafleti, insanın hilkati ile ilişkili olarak izah etmiştir. İnsanın hilkatinde yer alan ateş, toprak, su, hava gibi nesnelerin zulmanî ve nûranî yönleri bulunduğunu ifade eden Şeyh Şerafeddin, bu nesnelerden zulmanî kısımları nefsinde toplayan kimselerin küffar grubundan olacağını ifade etmiştir. Şeyh Şerafeddin’e göre bu nesnelerin sadece nûranî kısımlarını nefsinde cem etmiş kimseler, ümmetin havas kısmından olan ricâllerindendir. Bunların haricinde kullarda zulmanî ve nûranî kısımlar birbirine galebe çalar. Zulmanî kısmın baskın gelmesini Şeyh Şerafeddin, kuldaki gaflet anı olarak tanımlamıştır.1574 Özet olarak Nazım Efendi’ye göre gaflet, dünyanın hayal olduğu hakikatini idrak edememektir. O anda insan hayata anlam veremediği için, hayvandan farklı olmaz. Bu idrakin yokluğu, iman edenlerde ve etmeyenlerde farklı tezahür eder. İnanmayan kul, dünyanın tüm düzenini hakiki varlık addeder ve Hâlık(cc)’ı inkâr etmek suretiyle gaflete düşer. İnanan kul ise inancının gereği gibi yaşama hususunda gaflete düşer. Bu gaflet, Mü’minin Allah’ı müşâhede etmekten gafil olduğu, tüm hal ve davranışlar olarak anlaşılmaktadır. Kendindeki noksanlıkları gidermeden başkalarının kusurlarıyla uğraşanlar ve içtimai hayatta mükellef olduğu hak ve hukuku yerine getirmede yetersiz olanlar Kıbrısî’ye göre gaflete düşen Mü’minlerdendir. Bu durumda Mü’minler; Allah(cc)’ın, Peygamber(sav)’in, devletin, evladın, ailenin, komşunun, milletin, insanoğlunun, mahlûkatın haklarını yerine getirmede noksanlık arz ederler. Gafletten kaynaklanan bu haktan kurtulma hususunda, Cenâb-ı Allah(cc)’tan aman dilemek gerekir.

1573 1574

Muzâhirî, Fadâil ve Rezâil, ss. 17-75. Burkay, Menâkıb-ı Şerefiyye, ss. 85-86.

304

4. DİĞER KONULARDAKİ GÖRÜŞLERİ:

a. İman: İman; güven içinde bulunmak, korkusuz olmak anlamına gelen “e-me-ne” kökünden türemiş, Arapça bir kelimedir. Küfür kelimesinin zıttı olan iman, güven duygusu içinde tasdik etmek, inanmak, huzur duymak, adaletli olmak, şeriati ve tevhidi kabul etmek gibi manalara gelmektedir. Farklı bir ifadeyle iman, İslam erkânını kalb ile tasdik, dil ile ikrar edilmesi ve İslam’ın emirleri ile amel edilmesidir.1575 Kur’ân-ı Kerîm’de iman, 800’den fazla yerde zikredilmiştir. Allah(cc)’a, peygamberlerine(as), ahiret gününe iman edenler, sâlih amel işleyenlerin kurtuluşa ereceği bildirilmiştir.1576 Kur’ân’da Mü’minlerin; başka bir ilaha ibadet etmedikleri, cana kıymadıkları ve haram yemedikleri,1577 oruç tuttukları, iyiliği emredip, kötülüğü nehyettikleri, namaz kıldıkları,1578 bildirilmiştir. Farklı ayetlerde ise bu ibadetlerin incelikleri bildirilerek, bu inceliklere bağlı olarak, gerçek Mü’minler bildirilmiştir. Mesela Mü’min namaz kılar dediğimiz zaman, gerçek Mü’min namazlarının karşılığını sadece Rablerinden bekleyerek kılarlar. Mü’min infak eder ancak gerçek Mü’min, sevdiği şeylerden infak ederler. Onlar, Allah(cc)’ın adı anıldığı zaman kalbleri titreyenlerdir.1579 Ehl-i sünnet ulemasına göre iman; Hz. Peygamber(sav)’in Allah(cc) tarafından getirdiği zarurî ve kesin olarak bilinen şeylerin tümünü dil ile ikrar etmek,
1575

Firuzebadî, Kamûsu’l-muhît, s. 1177; Isfehanî, el-Müfredat, s. 25; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. 1, s. 223; Cürcanî, Ta’rifât, s. 41; Isfehanî, a.g.e., s. 26. 1576 “Onlar gayba iman edip, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Onlar hem sana hem de senden once indirilene iman ederler, ahirete de şüphesiz iman ederler. İşte bunlar Rablerinden birdoğruluk üzerindedir ve bunlar kurtuluşa erenlerdir.” Bakara: 2/35. 1577 “Onlar başka bir ilaha dua etmezler. Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar…” Furkan: 25/68. 1578 “(Onlar) tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rüku edenler, iyiliği emredenler, kötülüğü menedenler ve Allah’ın çizdiği sınırları koruyanlardır. Müminlere müjdele.” Tevbe: 9/112. 1579 “Müminler; Allah anıldığı zaman yürekleri ürperen, kendilerine O’nun ayetleri okunduğu zaman imanları artan, bir de Rablerine tevekül edenlerdir.” Enfâl: 8/2.

305

taat ve ibadetleri tatbik etmek ve kalble tasdik etmenin terkibi olarak değerlendirilir. Taftazanî (v. 797/1395)’ye göre bu terkibin içerisinde en önemli olanı, gönüllü olarak benimseme ve kabul etmektir. Zira dil ile ikrar etmeyen ve amel etmeyenler, dünyevî ve hukukî hükümler itibariyle mü’min olmasalar bile, Allah(cc) nezdinde mü’mindirler. “Onların çoğu, sadece şirk koştukları halde Allah’a iman ederler.”1580 ayetinde buna işaret edilmiştir. Ayrıca “İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah(cc)’a ve ahiret gününe iman ettik derler, halbuki onlar mü’min değillerdir”1581 ayeti, kalbi tasdikin iman esasındaki önemine delildir.1582 Taftazanî’nin bu anlayışına düşülen haşiyede iman, kalbin tam meyili manasına gelen sevgi esasına dayandırılmıştır.1583 Mutasavvıfların iman anlayışında önemli yeri bulunan sevgi, imanın artıp eksilmesinde belirleyicidir. Bu anlayışı Ziyâuddîn-i Gümüşhanevî (v. 1311/1893) şöyle ifade etmiştir: “Yerdeki ve göktekilerin imanları, dünya ve ahirette iman edilmesi gereken şeylere, iman etmeleri bakımından eksiklik ve fazlalık kabul etmez. Ancak, tasdikte, marifette, yakinde, tevekkülde, sevgide, rızada, korku ve ümidde iman, noksanlık ve fazlalık kabul eder.”1584 Bu manada iman dört derecede tasnif edilebilir. Birincisi imân-ı istidlalidir. Bu imana ilmi delillerle ulaşılır. İkincisi, bu inancın yakîn (güçlü inanç) derecesinde olan, imân-ı yakînîdir. Üçüncüsü, kalb zevkleriyle iman hakikatlerinin müşâhede edildiği, imân-ı şuhûdîdir. Sonuncusu Hakk ile mütehakkık olunan (Hakk vasıtasıyla, Hakk’a ulaşma), imân-ı huzûrîdir. Bu iman çeşitlerinden son üçü, seyr-u sülük ile elde edilir.1585 Şeyh Nazım-ı Hakkânî’ye göre iman, kulun en önemli cevheridir. Dolayısıyla iman sahibi kul, kıymetli mücevher bulunduran dükkân gibidir. Şeytan ise bu mücevheratı çalmaya çalışan hırsız gibidir. Nasıl ki dünyanın geçici mücevheratının çalınması önlemek için güvenlik tedbirleri alınıyorsa, ahret hayatının

1580 1581

Yusuf: 12/106. Bakarâ: 2/8. 1582 Taftazanî, Şerhu’l-Akâid, ss. 220-223. 1583 Aynı eser, s. 227. 1584 Gümüşhanevî, Ehl-i Sünnet İtikâdı, s. 63. 1585 Gazalî, İhyâ, c. 4, ss. 202-205; Hucvirî, Keşfu’l-mahcûb(Hakikat Bilgisi), s. 371; Cebecioğlu, TTDS, s. 309.

306

sonsuz mücevheri olan imanın da koruma altına alınması gerekir. Nazım Efendi, imanın korunması için namaz kılmak, zikir çekmek, iyilik yapmak, öfke halinde susmak, kavgayı terk etmek gibi amelleri güvenlik tedbiri olarak ifade etmiştir.1586 Bu ifadelerde anahtar kavram addedebileceğimiz cevherin mahiyeti, nur kavramı ile ifade edilecek ve kuldaki delaletleri üzerinde durulacaktır. Bununla birlikte burada imânın, amel olmadan da, tasdikle elde edildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Hakkânî’ye göre ameller, kulun imanını inşa edici değil, muhafaza edici mahiyette olduğu şüphesizdir. İslam âlimleri arasında iman ile amel arasında kurulan alakaya göre iman anlayışı şekillenmiştir. Hârici, Mu’tezilî ve Şiî kelamcıları, amel olmadan imanın olmayacağını kabul etmişken Sünnîler, amel olmaksızın iman teşekkülünün mümkün olacağını kabul etmişlerdir. Sünnî inanışa göre, iman etmenin, sâlih amel işlemekle birlikte olacağı bildirilmekle birlikte, cürme düşenleri tekzib etmek yerine kucaklamayı esas almaktadır.1587 Sünnî Mâtüridî itikat ekolünün kurucusu olan İmam Mâtüridî, “Ey İman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda savaşa çıkın denilince, yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip değersiz dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının zevk ve sefası, ahiretin yanında pek az bir şeydir.”1588 ayetinde bildirilen emirlere uymayanlara, Mü’minler diye hitab edilmiş olmasını, bu anlayışa delil göstermiştir.1589 Farklı bir ifadeyle Sünnî inanışa göre amel, imana dâhil değildir. Şeyh Nazım’ın iman ve amel arasında kurduğu ilgi de bu anlayış çerçevesindedir. İbrahim b. Edhem (v. 162/779), Hâtem Asamm (v. 237/852), Ebu Süleyman Daranî (v. 205/820), Zünnûn Mısrî (v. 245/859), Bayezid Bistâmî (v. 262/875), Hâris Muhasibî (v. 243/857), Cuneyd-i Bağdadî (v. 298/911), Sehl b. Abdullah Tüsterî (v. 283/896) gibi mutasavvıflar da imanı dil ile ikrar, kalb ile tasdik olarak kabul etmiştir. Nitekim Fudayl b. İyaz (v. 187/803), Bişr-i Hafî (v. 227/841), Hayru’n-Nessâc (v. 322/933) gibi zevat imânı, ikrar, tasdik ve amel olarak tanımlamıştır.1590 Hakim Tirmizî’ye göre iman; tasdik, ilim ve amel olarak İslam’dır.1591
1586 1587

Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 52. Taftazanî, Şerhu’l-Akâid, ss. 209-223. 1588 Tevbe: 9/38. 1589 Sinanoğlu, Mustafa, İmân, TDV İA, c. 22, s. 213. 1590 Hucvirî, Keşfu’l-mahcûb(Hakikat Bilgisi), s. 350. 1591 Hâkim, Beyânu’l-fark beyn el-sadır ve’l-kalb, s. 51.

307

Şeyh Nazım-ı Hakkânî’ye göre iman, taklidî ve hakikî olmak üzere iki çeşittir. İlim ile elde edilen iman, kalben tasdik edilir düzeyde olmadığı müddetçe taklididir. İlim ile elde edilen ve akıl ile tasdik edilen imanın üzerine, keşf ve ilham ile yapılan eklemeler kulu, hakiki imana vasıl eder. Kıbrısî bu anlayışını şöyle ifade etmiştir: “İmanın hakikati bir kimsenin kalbine ne zaman yerleşir? Gökler de kapansa, yerler de kaya ile döşense rızkın nereden geleceğine şüphesi olmayan kuvvet sahibi, hakiki imana mazhar olan kimsedir. Bunun altındaki iman sayılmaz, o taklittir. İman mertebesi oradan başlar. Allah’a böyle bir imanı varsa, o zaman ona Mü’min denir. Yoksa gökler de yağar, yerler de her şeyi bitirir, daha (rızık) korkumuz olur. Aldığı aylıkla geçinemiyorum diye şikâyet ediyor. Seni geçindiren aylık mı ki, bir de şikâyet ediyorsun. Aylıkla geçinen adam var mı hiç? Allah erRezzaku’l-mutlaktır, geçindirir. Öyle bileceğiz.”1592 Şeyh Nazım’ın hakiki iman terimine yüklediği bu anlam, ıstılahta tevekkül kavramıyla birleşmektedir. Lügatlerde güvenmek, vekil tayin etmek, bel bağlamak, havale etmek, terk etmek, bırakmak, teslim etmek, bir işte acizliğin ve yetersizliğin ortaya çıkması sebebiyle başka birine güvenerek işi ona teslim etmek, itimat etmek gibi anlamlara gelen tevekkül,1593 sufîlerin üzerinde çok durdukları bir kavramdır. Mutasavvıfların nazarında tevekkül, Allah’ın katında olana güvenip, insanların elinde olana ümit bağlamamak şeklinde özetlenebilir. Bu halin tam manasıyla olması durumunda, tevekkül eden kişi, kendisinin böylesi bir hal içinde olduğunun farkına bile varmaz.1594 Tevvekkül ile iman kavramları arasındaki söz konusu ilgiyi Sühreverdî (v. 632/1234), “Haydi eğer inanıyorsanız Allah’a dayanıp tevekkül edin.”1595 “...Mü’minler Allah’a dayanıp tevekkül etsinler.”1596 âyetlerini açıklarken

1592 1593

Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 42. Firuzebadî, Kamûsu’l-muhît, s. 1069; Isfehanî, el-Müfredat, s. 531; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. 15, s. 387; Cürcânî, Ta’rifât, s. 254. 1594 Serrâc, Lümâ, s. 78; Kelâbâzî, Taarruf, ss.118-119; Kuşeyrî, er-Risâle, s. 199; Kaşânî, Mu’cem, s. 28; Kübrâ, Necmeddin, Usûlu aşere (Tasavvufî Hayat), Ter.: Mustafa Kara, Dergah Yay., İstanbul 198, ss. 49-50; Uludağ, TTS, ss. 357-358; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatlar, s. 166; Yılmaz, Tasavvuf ve Tarîkatlar, s. 174; Cebecioğlu, TTDS, s. 658. 1595 Maide: 5/23. 1596 Maide: 5/11.

308

kurmuştur. Ayette tevekkülle imanın bir arada zikredilmiş olmasından hareketle Sühreverdî, tevekkülü imanın bir neticesi olduğunu, bu hale ise marifet ile vasıl olunabileceğini savunur. Allah’ın yapmış olduğu taksimde, adalet sahibi olduğunu bilmeyi gerektiren marifet, nefs kaybolunca zuhur eder. Bu makâmda olan kulda cehaletin kökü kazınmış, tevekkül gerçekleşmiş, hatta tevekkülünü dahi göremeyecek hâle gelmiş olur. Binaenaleyh mütevekkil, Allah(cc)’ın vaat ettiklerini sükûnetle bekleyendir.1597 Nazım Efendi’nin şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî, taklidi ve hakiki iman yönünde yapılan bu tasnifi, “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberi’ne ve Kitabına iman edin.”1598 ayetine dayandırarak izah etmiştir. Şeyh Abdullah’a göre “ey iman edenler” hitabı, taklidi iman edenler içindir. “İman edin” emri ise hakiki imana girilmesi içindir.1599 Şeyh Nazım’a göre, böylesi bir iman ile taklidi imandan hakiki imana yükselen kulun kalbi, nûr ile dolar. Nazım Efendi, iman nûru diye ifade ettiği bu nûrun, Allah(cc)’tan razı olunmadığı zaman karardığını ifade eder. Kıbrısî bu hale düşen kulun, “Tasalanma şüphesiz ki Allah, bizimle beraberdir.”1600 ayetindeki hale dönüş yaparak, kalbinde nûrun sürekli parlak tutulması gerektiğini ifade etmiştir.1601 Buradan hareketle Nazım Efendi “İmanın alameti tasdiktir.”1602 hadisini en zor anlarda dahi memnuniyet halinin muhafaza edilmesi şeklinde yorumlamıştır.1603 Allah(cc)’tan razı olunduğu zaman kalpteki nurun parlayarak genişlemesi, aksi durumda sönerek karanlığa bürünmesi, imanın artıp eksilebileceği anlamına gelmektedir. Istılahta benzer görüşü Hakîm Tirmizî (v. 318/932) de savunmuştur. Kalbte yer alan nûrun artması, imanın artmasına, zulmetin nûra galebe çalması ise, imanın eksilmesine delalet etmektedir. Dolayısıyla Hakim Tirmizî’ye göre, sadrını iman nûru istila eden kul, Mü’mindir. Çünkü kalbteki bu nûrun bizzat kendisi, iman olarak isimlendirilmektedir.1604 Mâtüridî ve Eş’arîlerin çoğunluğu, imanın artıp
1597 1598

Sühreverdî, Avarifu’l-mearif, c. 2, ss. 291-293. Nisâ: 4/136. 1599 Qubrusi, Mercy Oceans Book 2, s. 11. 1600 Tevbe: 9/40. 1601 Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 52. 1602 Hambel, Müsned, 3/236. 1603 Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 52. 1604 Çift, Hakîm Tirmizî ve Tasavvuf Anlayışı, ss. 212-213.

309

eksilmesini mümkün görmemişken, Selef âlimleri imanın artıp eksilebileceği görüşünü benimsemişlerdir.1605 Şeyh Nazım’a göre hakiki iman olarak ifade edilen bu makâm dahi gizli şirk ihtiva eder. Asıl olan iman, kulun nefy-isbat zikriyle, kendini yok bildiği makâmda olur.1606 Kıbrısî, hakiki imanın üç alametinden bahseder. Hakiki imanın ilk alameti, Şeyh Nazım’a göre, tüm mevcudatın tesbihini duymaktır. İkinci alameti, yaratılmış tüm mahlûkun varlığındaki hikmeti görmektir. Üçüncü alameti ise, berzah ile kul arasındaki perdelerin kalkmasıdır. Berzah âlemindeki peygamberler ve evliyalar ile görüşebilir bir hale gelmektir.1607 Hakiki imanın alametleri olarak, Şeyh Nazım tarafından sayılan bu haller, taklidi imanı, hakiki imandan ayıran keşfî bilginin mahiyetini göstermektedir. İmanın keşfî bilgiyle ilgili ele alınması, Mü’minin tevhid anlayışına da delalet etmektedir. Bu manada düşünüldüğünde, Kıbrısî’nin iman tanımında kullandığı cevherin mahiyeti görülmektedir. Farklı bir ifadeyle kul, tevhid ile hakiki imana vasıl olmakta ve kendindeki en önemli cevheri bulmaktadır. Tasavvuf erbabı, bu manada imanı, ulûhiyeti temâşâ etmek, vuslat derecesine ulaşmak, Bir’den başkasını görmemek şeklinde de tarif etmiştir.1608 İmâm-ı Gazalî, imanın bu durumu hidayet ile ilgili ele almış ve üç menzili halinde izah etmiştir. İzaha göre birinci menzil, Allah’ın her kula akıl ya da peygamberleri vasıtasıyla gösterdiği iman nurudur.1609 Hidayetin ikinci menzili, mücâhedenin neticesinde kulun halden hale çekilmesidir.1610 Üçüncü menzil ise, mücâhedenin kemale ermesinden sonra nübüvvet ya da velayet âleminde ulaşılan

1605 1606

Sinanoğlu, İmân, TDV İA, c. 22, s. 213. Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 42. 1607 Kıbrısî, a.g.e., s. 52. 1608 Hucvirî, Keşfu’l-mahcûb (Hakikat Bilgisi), s. 371. 1609 “Biz ona iki de yol gösterdik” Beled: 90/10. 1610 “Bizim uğrumuzda mücahede edenlere gelince; Biz onlara elbette yollarımızı gösteririz.” Ankebût: 29/69; “Hidayeti kabul edenlere gelince; Allah onların muvaffakiyetlerini artırmış, onlara kaçınacaklarını ilham etmiştir.” Muhammed: 47/17.

310

” Zümer: 39/22 . 30. 202-205.1611 “De ki: ‘Allah’ın hidayeti. taat ve mücahede ile korunması ve gelişmesi. Allah’ın göğsünde Müslümanlık için inşirah verdiği bir kimse ki o. Detaylarını “Sır” başlığında ele aldığımız bu anlayışı1615 taklidi ve hakiki iman açısından değerlendirdiğimizde. 311 . onun. ancak o hidayettir’. Tasavvuf Sohbetleri. 4.Sır. ilahî divana farklı isimlerle çağrılacaktır. “Öyle ya. hakiki iman olarak tanımlamıştır. taklidi iman seviyesine ulaşır. nur. cevher. 1613 Gazalî. kuldaki potansiyel iman derecesi olarak tanımlanmıştır. onların diğer kavramlardan olan farklarını görmeye vesile olmaktadır. hakiki hidayete işaret etmektedir.mutlak ve gerçek nûr ve hidayettir. İhyâ.1614 Mü’min yevmu’l-ezelde donandığı sırrını. ıstılahtaki yeri belirginleşmektedir. Bu manada şimdiye değin imanı tarif etmede ele alınan. ss. 1611 “Bir ölü iken kendisini dirilttiğimiz. Yarartılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/b. Bu seviyedeki inancın. ibadet. 1612 Bakarâ: 2/120. c. Mesela iman. Seyru sulûk ile ulaşılan müşâhede ve keşfî hallerin bu taklidi iman seviyesine eklenmesiyle. “Allah’ın Nûru” başlığında ulaşılan sonuca göre Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin sır anlayışı. ona insanların arasında yürüyeceği bir nûr verdiğimiz kimse. s. içinden çıkamaz bir halde karanlıkta kalan kişi gibi olur mu hiç?” En’am: 6/122. şöyle bir sonuçla karşılaşmaktayız. Kul yevmu’l-ezelde donandığı imanı ilmi delillerle izhar ederek. 1615 Bkz. dünya hayatında imana dönüştürdüğü nisbette Mü’mindir ve iman ettiklerini tatbik ettiği nisbette hidayettedir. 1614 Kıbrısî. kulun hidayet sürecidir. Rabbinden bir nûr üzeredir.1613 Her mutasavvıfın hususi olan keşfî tecrübelerini izah ederken kullandıkları kavramlar. Nazım Efendi’ye göre her kul farklı nitelik ve nicelikteki sır ile donatıldığı için. büyük ehemmiyet arz etmektedir. ıstılahtaki genel anlam yapısına katkı sağlarken. yevmu’l-ezelde.”1612 ayeti. tevekkül ve hidayet gibi kavramların yanı sıra. kulda ileri bir tevekkül ve iman hali hâsıl olur. cevher ve hidayet gibi kavramlarla birlikte ele alındığı zaman. nur. Bu hali Şeyh Nazım. Kıbrısî’nin feyz ve sır gibi kavramlara verdiği anlamlar.

Hak Teâlâ’nın ‘Rabb’ ismi de Kur’ân’da en çok zikredilen ism-i şeriflerdendir. Mustalahâtu’t-tasavvufi’l-İslâmî. Cenâb-ı Hakk’ın bu özel ismi. 312 . İbn Arabî. Tapılan yüceliğin karşısında hayrete düşme. Refig. Allahu Teâlâ’nın Yüce Zâtına işaret etmektedir. ‘Hüve’ zamiri takdirinde olup. Kur’ân-ı Kerîm’in ilk sûresi olan ‘Fâtiha’da. Marifet ve Hikmet. Bu lafz-ı şerifi başından itibaren de bu şekilde tahlil etsek. Yani la ilahe illallah yerine. ss. ss. 1619 Aydın. Isfehanî. Kur’ân-ı Kerîm'de. Cilî. denilemez. Başka hiçbir kelimede bulunmayan bu husus. s. İslam İnançları (Tevhid ve İlm-i Kelam).1618 Nitekim saydığımız bu harflerle ile başlayan birçok ayet-i kerimeler mevcuttur. s.a. ortadaki ‘lâm’ harfiyle birleşince ‘lehu’ olmuş olur ki. Ali Arslan. 91. ss. 243-246. 21. Arab harfleriyle her harfi Allahü Teâlâ’ya delâlet eder. Ta’rifât. bütün isimlerden önce ‘Allah’ ism-i şerifi. Buna rağmen Kur’ân’da ancak 960 defa geçmekte ve başka hiçbir isim. ss. s. Bu harflerden sonuncusu olan ‘He’.1. Bu harf. Allah’a İman: Allah kelimesi. 264-268. 1. İnsan-ı Kâmil. diğer güzel isimlerin hepsinden çok olarak 2800 defa zikredilmiştir. ondan sonra da sıfat ve isimlerin en mühimi olan ‘Rabb’ ism-i şerîfi gelmektedir. Üçüncü harf olan ‘lâm’ ile birlikte okunduğu takdirde ‘Lillâhi’ olur ki. illarahman. el-Müfredât. Arapça’da kulluk etmek manasına gelen “e-le-he” ve idrak ötesinde olmak manasına gelen “e-li-he” kökünden türemiş bir ism-i meful manasında mastardır. Lisânu’l-Arab. 59-60 1618 Cürcanî. bu da yine Cenâb-ı Hakk’ın Yüce Zâtına işaret eder. Hak Teâlâ’nın Zâtına ve Sıfatlarına delâlet eden ve O Yüce Varlığın has (özel) ismi olan ‘Allah’ lafz-ı şerifini meydana getirmektedir. el-Acem. 24.1619 1616 1617 İbn Manzûr. Dördüncü harf ‘elîf’ ile birlikte ise. 188-189. Allah yerine kullanılacak diğer esmâ. gönülden bağlanıp sığınma anlamına gelmektedir.1617 Müslümanlığın izharı olan kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid’de. c. bu da yine Cenâb-ı Hakk'a işaret eder.1616 ‘Allah’ ism-i şerifi. yine aynı mânâ inceliğini görürüz. zâta delalet eden ‘Allah’ ism-i celâlinin ilâhî bir özelliği olarak kabul edilir. bu ikisi kadar kullanılmamaktadır. İslâm’a girişi temsil etmez.

Evrendeki nesnelerde hem birlik hem de çokluk özelliğinin bulunmasının yanı sıra. 471-477. vacib ve mümkün varlık esasına dayandırdıkları imkân deliliyle ele almıştır. Sizin bu hayattan bir şey öğrenmeniz lazım. talî hususlardan olmuştur. TDV İA.1622 bu çalışmamız süresince incelediğimiz kaynaklarda. insanın en güzel surette yaratılışını ele aldığı bazı sohbetlerinde. 1986 yılında yapılmış sohbetin ses kaydı 12. konanları ve boyuna göçenleri gördünüz. Allah(cc)’ı bilme mevzu. fıtrat üzerinden ispata değindiğinden bahsedebiliriz.com/Allah’ınSıfatları. insanoğlunun O’nu fıtraten bulabileceğine dayalı delil usulü ise “fıtrat” delilidir. Farklı bir ifadeyle bu mevzular. 142. Siz onların bakışı ile bu âleme bakmayınız.02. Bakıp uyanmanız gerekir. Toploğlu. bâtıla mı? İşlediğin sevap mıdır. sohbet ve hizmetleriyle gayr-i Müslimlerin hidayetine vesile olması açısından bakıldığında. Çünkü siz dört ayaklıların sınıfından değilsiniz. etrafınıza bakınız.sufilive. parantez içinde verilen. Allah Md. Şeyh 1620 www. Kıbrısî’nin ana tema olarak.2011 tarihinde dinlenmiştir. 2. Allah(cc)’ın varlık ve birliğini ispatlayıcı mevzuların olması beklendiğinden. Bkz. 313 . günah mı? İşlediğin taat mıdır. göklere bakınız. küfre mi ayak basıyorsun. ss. 1623 Kıbrısî. Gelenleri. 1622 www. Yerlere bakınız.1620 Hudûs ve nizam usûlüyle de varlığın yaratılışından. 1621 Allah’ın varlığının bilinmesi ve isbatedilmesi bazı âlimlere göre enfus ve afaktaki düzenin akılla bilinebilecek kadar açık olduğu yönündedir. Her şeyin Allah’ı tesbih etmesi ise (İsrâ: 17/44).Şeyh Nazım Efendi. Meselâ 1980’li yıllarda yaptığı bir sohbetinde. nadiren. Tasavvuf Sohbetleri. Tabiatta. s. sohbet ve telkinlerinin merkezinde. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur.com/A Perfect Creation-Mükemmel Bir Yaradılış (en). Bu dünyadan kaybolmadan uyanınız. Allah’ın varlığını ispatlamak mevzuunu ele aldığı görülmemiştir. bir diğer usûl olmuştur. Uyanın! Uyanmanız lazım. Bu sohbette Allah(cc)’ın varlığı ve birliğini isbata dair geçen ifadeler şöyledir: “Sen nereye ayak bastığının farkında değilsen.”1623 İrşad. “cevher (öz)” ve “araz (özün taşıdığı vasıflar)” esaslarına dayandırarak izah etmişlerdir. yaratılmış olması esasına dayanan “hudüs” metoduyla bu isbatı yapmışlardır. imana mı? Hakk’a mı. İlk dönem selef uleması ve mutezile âlimleri evrenin kendi kendine var olamayacağından. Konuyu felsefe uleması. bu durum enteresandır.1621 Yaratanın varlığı ve birliği delillendirilmiş olsa da.sufilive.. kendini bilmenin bir gereği olarak ifade edilmiş ve burada Allah(cc)’ın varlığını isbat hususunda tafsilata girilmemiştir. Bu delillerden hareketle Allah’ın(cc) birliği de isbat edilmiştir. fevkalade hassas ve ince bir nizamın hâkim olmasına ve bunun şuursuz varlıklar tarafından yaratılmayacak olmasına dayalı “nizam” delili. c. birlik ve çokluk karakterleri arasındaki uyumun bir dış müessirle gerçekleşebileceğine dayanan bu usulü kelamcılar. isyan mı? Bunu ayırt edemeyen kimselerin imanı tecdit etmesi vaciptir… Binaenaleyh bakınız.

insanları hakiki imana irşad etmeye dair mevzulara değinmektedir diyebiliriz. 42. Allah Teâla vasıtasıyla tanıdım. kalben tasdik edilir düzeyde olmadığı müddetçe taklididir. 314 . insanlara Allah(cc) inancını ve imanı telkin ederken. s. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin iman anlayışıyla ilgili olduğu kanaatindeyiz. Tasavvuf Sohbetleri. Şeyh Nazım’ın son yıllarda paylaşılan video sohbetlerinde. O’nu gösteren bir şey yoktur. bu anlayışla paralel olduğundan. birliğini ve diğer iman esaslarını kabul etmiş olur. tüm mahlûkun varlığındaki hikmeti görecek. Nitekim Mü’min. umumiyetle. Allah’ın varlığı ve birliğini isbatlayıcı delil getirmelerden daha fazladır. delilleri. ilim ile elde edeceği temel imandan sonra. İmâm-ı Rabbânî (v. Daha doğrusu. akli delil ve isbat temalarının işlendiği taklidi ve aklî bir platformu değil. O’nun varlığıdır. Dolayısıyla nefsiyle mücadeleye ve şeytana mukavemete azmetmiş bir kişi. kendisiyle berzah arasındaki perdelerin kalkacağı bir iman düzeyine ulaşır. insanları irşad etmek istediği iman seviyesi. bunlardan önceki merhalede. dünya hayatında tabi olunan imtihanlarının şiddetine bağlı olarak yitirilebilir. Çünkü delil olanın. Bu müşâhedeyi yaşayan Mü’min. tüm mevcudatın tesbihini duyacak.Nazım-ı Kıbrısî’nin sohbet ve telkinleri. İman konusunu incelerken değindiğimiz gibi. her şeyin varlığını gösteren. Şeyh Nazım’ın Allah’a iman akidesini bina etmek istediği esasa ışık tutmaktadır: “Allahu Teâla’yı delilsiz. seyru sulûk ile müşâhede ve keşfî hallere ulaşır ki bu. Taklidi olan iman ise. O’ndan daha açıkta ne vardır? Çünkü her şey. tevekküle ve muhabbete dayalı hissi bir zemini esas almıştır. gösterilenden daha çok meydanda olması lazımdır. Bu açıdan bakıldığında Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. 1034/1624)’nin şu ifadeleri. Allah(cc)’ın varlığını. Bu durumun sebebi. vesilesiz olarak tanıdım. Allah(cc)’a imandan sonra kabul edilen kulluk hususunda olmaktadır. O’nunla 1624 Kıbrısî.1624 Binaenaleyh Şeyh Nazım’ın. Çünkü her şeyin delili. nefs ve şeytana yapılması gereken muhalefet mevzuları. ileri bir tevekküle ve imana delalet eder. gösterenin. Kıbrısî’ye göre Allah(cc)’ın varlığı ve birliğini idrak manasında olan iman.

”1625 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Şam vekili Şeyh Adnan. 315 . Bunun gibi acziyet içeren sıfatlara da sahip olması imkânsızdır.1630 Bu isim ve sıfatların Hz. Semî’. bekâ. Bunun içindir ki. O’nunla tanıdım deriz… Doğrusu ise.e. Her şeyden daha açıktır. Peygamber(sav) döneminde nasıl 1625 1626 Rabbanî. Adnan. ss. a. Melsela el-Kudret ya da Kâdir sıfatına haiz olan Allah aynı zamanda aciz olamaz. el-İrade. es-Semî’. âlimler tarafından isim veya sıfat kelimeleriyle ifade edilmiş ve ilk defa Ebu Hanife (ra)’dan (v. Basir ve Mütekellim sıfatlarının sayılması gerekmektedir. 1629 K. el-Hayat. Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şerifi esas alarak isimleri. Ancak.” İsrâ: 17/85.1627 Çünkü zayıf olan insana ilimden çok az verildiğinden1628 Allah(cc) bize icap ettiğinden fazla marifet ile mesul kılmamıştır.1626 Manevî sıfatlar ise meanî sıfatlardan her birinin olabilmesi için gerekli olan sıfatlardır. ss. 1628 “Size çok az ilim verilmiştir. K. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Buna göre vücûd. el-Basîr. Âlim.1629 Bu tür kavramlara isim ya da sıfat denilmesi. Rabbim vasıtasıyla tanıdım ve her şeyi. Mürîd. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. sıfatları ve bunların sayıları belirlenmiştir. her şeyi de göstermektedir.g. 66. Çünkü Allahu Teâla’nın varlığı. terminolojiyle ilgilidir.” Nisâ: 4/28 . subutî ve iradî olmak üzere üç grubta ele almış. kıdem. 1630 Allah’ın zât-ı ilâhiyyesini nitelendiren kavramlar. el-İlim. Mek. başka bir ifadeyle edilgenleri ise Allah(cc)’da olmaması gereken sıfatlar olarak sayılabilir. No: 247. insanın idrâk yükünü hafifletmek içindir. kalbi hasta. Meydanda olmasında hiç şüphe yoktur. Allah(ac)’ın tecellilerini tam olarak görebilmek için yirmi sıfatın lüzum ettiği beyan etmiştir. Bu izaha göre el-Kudret sıfatı için nasıl Kâdir sıfatı gerekiyorsa diğer sıfatlar için sırasıyla. Allah(cc)’da bulunması gereken sıfatların ve bir o kadar da bulunması imkânsız olan sıfatların sayısı çok fazla olmasına rağmen bu yirmi sıfatı bilmek. 65. Rabbimi. gözünde perde olan. Mektubât. meydandadır. Adnan. 67. Her şeyin varlığı O’ndandır. 64. kıyamuhu bizâtihi ve vahdaniyet olmak üzere altı sıfatın yanı sıra yedi adet meanî sıfatlar ve yedi adet manevî sıfatlardan bahsedilmiştir. el-Kelam meanî sıfat olarak ayrılmıştır. 1627 “Allah yükünüzü hafifletmek istiyor. anormal kimse göremez. el-Kudret. Selef uleması sıfatları tenzihi. O.meydandadır. konunun mahiyetiyle değil. burada delil aramanın yeri yoktur. muhâlefetuhu li’l-hevâdisi. Kendini de. 148/767) itibaren bu kelimelerin arasındaki ayrım yapılmaya çalışılmış. Bu sıfatların zıtları.. Hay.

Allah. ilim ile elde edeceği temel imandan sonra. hüve) ayrı. Bkz. Cevâd (cömertlik Eden). ism-i a’zam. Vehhâb (karşılıksız veren).1633 İbn Arabî (v. el-Aziz. 316 .1631 İmâm-ı Gazalî (v.1634 Allah(cc)’ın zât. Âlim. Nitekim vekillerinin bu konudaki yazılarına izin vermiştir. ss.. 638/1240) ise zata delalet eden isimleri (isim-i hâs. diğer altı ismi Kur’ân’da yer almış farklı kelimelerle ifade edilen manalara izafe edilmiştir. İslam dünyasında. 2. Bu açıdan bakıldığında Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. 93’ü hadis-i şerifte zikredilen bu esmanın (Tirmizî. Toploğlu. kelam başlıklarında tanıtıldığı gibi fiilleri. 86-101. Mustalahâtu’t-tasavvufi’l-İslâmî. hem sıfat hem de fiile yönelik birkaç ismi mana olarak ihtiva eder. bu mevzu ashab devrinin sonlarından itibaren gündeme gelmiştir. Mu’ti (bağış veren). Bununla birlikte bu isimlerden birkaçında ortak olan isimler. 1633 Cilî. sohbetlerinde ana tema olarak ele almayan Kıbrısî. Allah(cc)’ın varlığını ispatlamak yönündeki mevzuları. Allah Md. insanlara Allah(cc) inancını ve imanı telkin ederken. Binaenaleyh bize göre Kıbrısî. Kadir. Semi’ gibi)ayrı ve el-Musavvir gibi fiillere delalet eden isimleri ayrı ele almıştır. el-Âlim. 1634 İbn Arabî. 55-157. Bunlar. zat-sıfat-esma konularında öğretilerini geliştirmişlerdir. 1631 Refig el-Acem. Şeyh Nazım’a göre kul. ileri bir tevekküle ve imana delalet eder. akâid esaslarını ele aldığı eserinde Allah(cc). umumiyetle. c. c. İbn Mace.. Toploğlu. sıfat ve esmayı ayrı ayrı ele alarak. ss. 10). 486. ayrı başlıkta ele alınmıştır. 1632 Gazalî. 481-494. akli delil ve isbat temalarının kelamcılar ve İslam filozofları. TDV İA. Allah’ın(cc) 99 ismidir (esmâu hüsna). Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin ifade ettiği bir görüşü ile karşılaşmadık. ss. Mün’in (bol nimet veren) gibi isimlerin manalarını da ihtiva eder. 505/1111)’nin. zatla kaim olup.anlaşılıp yorumlandığı hususunda bilgi sahibi olmasak da. ss. ilim. ss. Daavât. hayat-kudret. eıl-Hakîm gibi 26 isim arasından belirlenmektedir. İnsan-ı Kâmil. Kavâidu’l-akâid. Mesela el-Kerim ismi. Bu manada Allah’ın subuti sıfatları hususundaki görüşler. bu konu ile ilgili en yaygın bilgi. Allah(cc)’a imandan sonra kabul edilen kulluk hususlarına değinmektedir. el-Kadir. seyru sulûk ile müşâhede ve keşfî hallere ulaşır ki bu. Marifet ve Hikmet. s.1632 Abülkerim Cilî ise zât. sıfat ve esmaları mevzuunda. 255-268. insanları irşad etmek istediği iman seviyesi ile alakalıdır. 82. Allah(cc)’ı tanımaya çalışmıştır. insanları hakiki iman diye adlandırdığı seviyedeki bir imanı hedeflemekte ve bu hedefe göre bir irşad usulü uygulamaktadır. 2. TDV İA. 56. el-Hayy. Bu yaklaşım ise Şeyh Nazım’ın. sıfatlara delalet eden isimleri (Hayy. Allah Md. Duâ. iştime-görme. dördüncü kısmı oluşturur. irade.

Allah’a (varacak)tır. Ta’rifât. sizin İlâhınızın ancak bir tek İlâh olduğu vahyediliyor. Lugatta İslam.” Lokman: 31/22. itaat etmek anlamına gelmektedir. “De ki: ‘Doğrusu ben Rabbimden bana apaçık deliller gelince.1638 O’na teslim olmak. Musa(as). Bunlar gerçekten gelip geçmiş bir ümmettir. Zekeryya(as) ve İsâ(as) ve diğer peygamberlerin(as) getirdikleri tevhid inancını tasdik eden ve getirdikleri şeriatları tamamlayan dinin adıdır. s. Zaten biz. İbrahim(as). teslim olmak. 1640 “De ki: ‘Bana sâdece. Şimdi siz Müslüman kimseler (olacak) mısınız?” Enbiyâ: 21/108. Allah’dan başka (kendisine) yalvarmakta olduklarınıza ibadet etmekten yasaklandım ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.1636 Kur’ân-ı Kerim’de İslam. Kamus el-Muhit. 345-346. Ve (siz) onların yapmakta olduklarından sual olunmayacaksınız! (Onlar:) ‘Yahudi veya 317 . İslam: İslam kelimesi.” Mü’min: 40/66. 1637 Âl-i İmrân: 3/19. Ayrıca bkz. En’am: 125. 1638 “Halbuki kim. Yakûb(as). 1639 Bakara: 2/131. Adem(as)’den itibaren. c. O’na teslim olan kimseleriz!’ dediler.işlendiği taklidi ve aklî bir platformu değil. İsmail ve İshâk’ın İlahı olan tek bir İlaha (Allah’a) ibadet edeceğiz. b. 20. teslim etmek. Tevbe: 29. 1122. tevekküle ve muhabbete dayalı hissi bir zemini esas almıştır.1642 Bu tevhid dini 1635 1636 İbn Manzûr. (Bütün) işlerin akıbeti ise.1635 İslam. 1641 “Kim de İslâm’dan başka bir din ararsa. boyun eğmek. imânın dil ile ikrar ve kalb ile tasdikidir.1639 tevhid inancında olmak1640 gibi anlamlarda tercüme edilmiştir. Feyrüzebadi. İslâm’dır!”1641 ayetinde Allah(cc) katındaki tek hak din olduğu bildirilen İslam. 23. Hz. Bakara: 2/112. Nuh(as). Allah(cc)’a yönelmek. barış yapmak manalarına gelen “se-le-me” kökünden türemiştir. kurtuluşa ermek. Allah(cc) katında seçilen. 60.” Âl-i İmrân: 3/85. (Oğulları da:) ‘Senin İlâhın ve ataların İbrahîm. hidayete iletilen insanların göğüslerinin açıldığı ve insanların davet edildiği bir din manalarında zikredilmiştir. o takdirde muhakkak ki en sağlam kulpa tutunmuştur. ss. iyi bir kimse olarak kendini Allah’a teslim ederse. Zümer: 22. Mâide: 5/3. Hz. “Muhakkak ki Allah katında (yegâne) din. 85. 1642 “Yoksa siz Yakub’a ölüm geldiği zaman yanında mı idiniz? O zaman oğullarına: ‘Benden sonra neye ibâdet edeceksiniz?’ demişti. 100. Saff: 7. artık kendisinden aslâ kabul edilmeyecektir. Yusuf(as). 6.1637 Kelime kökünün ve müştaklarının kullanıldığı diğer ayetlerde. (Onların) kazandıkları kendilerine. Lisânu’l-Arab. Cürcanî. boyun eğmek. s. (sizin) kazandıklarınız da sizedir.

TDV İA. 23. 1643 Âl-i İmrân: 3/64. bu günkü Yahudilik ve Hristiyanlık isimleri verildiğinden. s. Çünkü biz. Dolayısıyla bu oluşu sağlayan İslam’ın manevî gücüdür. Bkz. İslam kelimesine kavramsal yaklaşım olarak nitelendirebileceğimiz bu anlayışa göre. O’na teslîm olan kimseleriz’ deyin! İşte (onlar da) böyle sizin kendisine imân ettiğiniz gibi imân ederlerse. kelimelerin sözlük anlamlarından hareketle. 22. İslam’ın manevî gücü vardır. Mûsâ’ya ve İsâ’ya verilenlere ve Rableri tarafından (diğer) peygamberlere verilenlere îmân ettik. 26. İbrahîm’e. emirleriyle birlikte adları da değiştirilmiş. (Harman. el-Lümâ. s. Şerhu’l-akâid. Peygamber (sav) ve evliyalar için hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız!’ dediler. Peygamber(sav)’in yaşamında izhar olan hal. bize indirilene. mukayeseli olarak. Onlardan hiçbirinin arasında (Allah’ın birer peygamberi olmaları cihetiyle) ayırım yapmayız. İlahi hakikatın zahirini İslam. 318 . Hz. kanunla. Kıbrısî’ye göre İslam’ın kelime olarak anlamının yanı sıra. İslam ve iman kelimelerinin içerik ve ayrımı mevzularında görüş beyan etmemiştir. (Biz) Allah’a. tavır ve davranışlardır.. farklı olduklarını savunmuşlardır . 23. İslam. Serrâc. s. kelimelerin terim anlamlarını göz önünde bulundurarak bunların aynı şeyi ifade ettiğini savunmuş. s.1646 dünya üzerinde bulunan milyonlarca mescidde görev yapan müezzinlerin dakikası dakikasına okudukları ezan. Kur’ân-ı Kerîm tüm insanları bir olan Allah(cc) inancına davet etmektedir. s. bütün İslam tarihi boyunca kabul görmüştür. Bu kaynaklardan biri olan sünnet.1647 İslam’ın en temel kaynaklarının Kur’ân-ı Kerîm ve sünnet-i seniyye olduğu. İsmaîl’e.1644 İman ile İslam’ı. Bununla birlikte İslam kelimesine atfettiği zahiri mananın yanı sıra. İslam Md. 1311/1893)’ye göre bunlar. İshak’a. 1644 Taftazanî.1645 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. bâtını iman ve ihsan olarak izah etmiştir. s. Eşarî ve Selefiyye âlimleri ise. karın ile sırta benzeten Gümüşhanevi (v. Ebediyete Davet. 1648 Harman.1648 Şeyh Nazımı Kıbrısî’nin İslam için ifade ettiği manevi güç.” Bakara: 133 -137. 1646 İslâm uleması. ele almışlardır. Mutezile ve Maturidi kelamcıları. 5. TDV İA. 227. c. 1645 Gümüşhanevî. şeriatın bütününü oluşturur ve birbirinden ayrılamazlar. İslam ile iman konularını. Ehl-i Sünnet İtikadı. c. 1647 el-Hakkânî. Hz. (Ey Resûlüm!) De ki: ‘Hayır! (Biz) Hanîf. askerle ve polisle yapılmaya dahi çalışılsa yapılamaz. 1) Bu dönemin mutasavvıflarından Cürcanî. Onun manevi hakikatinin ve gücünün olduğunu savunmaktadır. Ömer Faruk. 63.tebliğ edildikten sonra. Yakub’a ve (onun) torunlar(ın)a indirilenlere. o takdirde gerçekten hidâyete ermiş olurlar.1643 Ehl-i sünnet ulemasına göre iman ile İslam birdir. içeriği ve sınırı açısından.

toplumsal bir adaletin 1649 1650 Kıbrısî. 67. eğitimi.1650 Bu manada İslam’ın diğer kaynağı olan Kur’an’nın d a manevi gücünden bahsedildiği için. Aynı eser. Hz. insana verdiği değer. insan olmaları bakımından. bu kuvvettin dayandığı mutlak kudreti göstermesi açısından ve Kıbrısî’nin anlayışına dayanak teşkil etmesi açısından mühimdir. İslam’ın zahiri ve batını kavramlarını. d. dini. başkalarının haklarını gözetmekle mükelleftir.”1652 ayetinde belirtildiği gibi nefsini ve kalbini Allah’a bağlamış kuldur. Binaenaleyh İslam’ın ortaya koyduğu kâinat ve hakikat anlayışı. “Hayır! Kim tam bir teslimiyetle yüzünü Allah'a döner ve güzelce kullukta bulunursa. 319 . Hz. vahye dayalı hakikatlere dayanır. ırkı. Müslüman olanlarla mukayeseli ele almıştır.Hz. İslam’ın en temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm hakkında. Bu manada rengi. hukuk ve ahlak ilkeleri. kendi hakkını gözettiği şekilde. s. Kur’ân-ı Kerîm’de bulunduğu gibi. Ebu Bekir(ra)’in sadrına ve tüm evliyaların kalblerine aktarılarak gelmiştir. hem de kendinden sonra bir din ve kitab gelmeyeceği için. elde ettikleri hakları vardır. onun Rabbi katında ödülü vardır. 1653 Hâkim. Buna göre dil ile ikrar kulun Müslümanlığına ve imanına delalet eder. Peygamber(sav)’in sadrından. Bu yüzden iman dairesine giren insan. ss. Hakim Tirmizî. “Muhakkak ki o Zikr’i (Kur’ân’ı) biz indirdik ve muhakkak onu koruyucu olanlar da elbette biziz”1651 ayeti. Ancak hakiki Müslüman. hem kendinden öncekilere varis olmuş ve onları kuşatmış. 1651 Hicr: 15/9.de ifade edilmiş ve tasarruf kavramıyla izah edilmiştir. s. Böylelikle insanlık. Kıbrısî bu durumu. Beyânu’l-fark beyn el-sadır ve’l-kalb. 15. Tafsilatı için bkz. 20-22. Peygamber. Tasavvuf Sohbetleri. Bu haklar.1653 Şeyh Nazım’a göre İslam’ın bu batınî kudreti.Allah’ın Nuru. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/a. zahirî emir ve yasakların oluşturduğu bireysel ve toplumsal düzende muzahhar olur ve o iklimde müşâhede edilebilir. çağlar üstü ve evrensel boyuta ulaşmıştır. adalet kelimesiyle izah etmiştir.1649 Bu gücün cevheri olarak ifade edilen nûr. siyasi düşüncesi ne olursa olsun bütün insanların. bütüncül bir manevî güç anlayışı görülmektedir. 1652 Bakara: 2/112. 66.

şeytanlaşır”1655 “O halde yüzünü hanif olan dine (İslam’a) çevir. hayvanlaşır demeyeceğim çünkü hayvanların bir seviyeleri vardır ve her hayvan kendi yaratılış hikmetine agahtır. 108-110. Bu dosdoğru sağlam bir dindir. 1656 “…Allah’ın yaratmasında bir değişiklik yoktur. Ancak insanların çoğu (bunu) bilmezler. 1659 Bursevî. Bu hitaba tabi olan Allah’ın kulları. 468. 320 . Ruhu’l-beyân. (Bu) Allah’ın. 18. s. c. ısıtılahtaki bu ve benzeri anlayışlar çerçevesinde olduğu görülmektedir. el-Hakkâni. bilir… Allah(cc)’ı bırakıp şeytanın arkasından giden hayvanlaşmaz. Sonra onu aşağıların en aşağısına düşürdük…”1658 ayetinde bildirilen en güzel sureti. Sonra onu aşağıların en aşağısına döndürdük” Tîn: 95/4-5. aksi durumda şeytanlık vasfına bürünür. Herkese hakkını.zirvesine ulaşılır. çok daha fazla misalle desteklenebilir. s.1659 Binaenaleyh Şeyh Nazım’ın insanlık şiarı olarak beyan ettiği İslam anlayışı. insanların kalbinde kök salmasıyla ilgilidir. İslam olmakla. insan olma şerefine yükselirken. 1657 Râzi. İnsanların fıtratlarında bulunan bu tevhide iman etmenin birinci basamağı olan kavli iman (dil ile ikrar) Razî tefsirinde “fıtrî iman” olarak isimlendirilmiş ve ibadetle beslenip kemal seviyelere yükseltilmedikçe kâfi olmadığı beyan edilmiştir. 48. ss. 1658 “…Biz insanı en güzel surette yarattık. s. Kıbrısî. c. hak ettiği miktarda vermek üzerine kuruludur. kullarını bu kemale erişebilecek bir potansiyelde halketmiştir. yani bir insan doğruyu takip ediyorsa o derece kıymet kazanır. bu anlayışını şöyle ifade etmiştir: “İslamiyet insaniyet şiarıdır. akıl ve ihtiyar kudreti olan tüm insanlar ve cinlerdir.1654 Şeyh Nazım’a göre İslamiyet’in muhatabı. İnsanların kıymet ölçüleri onunla ölçülür. aşağıların aşağısı seviyesini Bursevî. 1654 1655 Kıbrısî. Allah’ın bir oluşuyla ve bu birliğin. Dolayısıyla İslam’dan uzaklaşıldığı nispette adaletten uzaklaşılır.1657 “…Biz insanı en güzel surette yarattık. Tasavvuf Sohbetleri. Mutasavvıfanın işarî tefsir anlayışlarıyla temelini oluşturdukları bu anlayış içerisinde. Ebediyete Davet. 10. Çünkü mahlûkatı Kendisine ibadet etsinler diye yaratan Allah(cc). batınî olduğunu beyan etmiştir. insanları onun üzerine yarattığı fıtrattır…”1656 ayetinde bildirilen insan fıtratının İslam dini üzere olması. Mefâtihu’l-gayb. Ne derece doğrudan uzaklaşırsa o kadar insanlığından kaybeder. 98.” Rûm: 30/30.

Dolayısıyla. Ebediyete Davet.” Nazım Efendi’ye göre secdeyle bu dünyaya gelen kul secdeyle dönecektir. 87-88. ss.com/Eserler/Allah’ın Gücü. biz bunu dışarı alamıyoruz’ O zaman Cenab -ı Hakk’ın tecellisiyle çocuk secdeye kapanır. Ayrıca Bkz. İslam tasavvuruna getirilen tüm batınî yorumların kaynağı olmuştur. 321 . Secdeyi gözetmek kulluk gereğidir. Şeyh Nazım’ın hikmet ve marifet tanımları dâhilindeki bir bakış açısı olduğu şüphesizdir. dışarıda kim bilir başıma neler gelir diye çıkmak istemez… Neticede melaike der ki: ‘Ey Rabbim. Bu iş için iki melaike gönderilir. sufilerin ilhama dayalı yaklaşımlarını temsil edecek bir mahiyettedir. Rahmana secde etmeyen. zahiri hayatta yaşanan her fiilin arkasındaki gizli kudret üzerinden görmeyi.1661 İslam’ın emir ve yasaklarını.İlim-Âlim. ss. yani yaratıldığı İslam fıtratı üzerine yaşamayan kul. şeytana secde eder yani. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/a. edebleriyle birlikte anlama ve uygulamada mutasavvıfların merkeze aldıkları kalbî hayat.1660 Her insanın doğuştan itibaren İslam üzere olduğunu Nazım Efendi. Doğan çocuk secde halinde doğar. İslam telakkisinin merkezinde yaşanan batınî hayat. el-Lumâ. kemale ulaşmaya ve kalbi arındırmaya bir vesile addetmişlerdir. 1664 Bu tezde bkz. Birinci Bölüm/m. İslam’ın emirlerini. bu senin kulun itaat etmiyor. Modern tıb biliminde vuzuha kavuşmuş bu mevzu hususundaki ifadeler.1663 Binaenaleyh. 1661 el-Hakkânî. Orada çok rahattır. “Rablarına dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalbleri çarparak yaparlar. Anne karnındaki yerinden çıkmak istemez. Bir melek bir taraftan tutup çıkarmak ister. 1663 Tusî. fıtratının aksine yaşar.”1662 ayetinde bildirilen erbâb-ı kulûb. 79-80. sadece zahiri bir vazife olarak ifa etmemiş.1664 1660 http://www. 1662 Mü’minûn: 23/60.halilurrahman. o başka tarafa kaçar. İslam’ın inanç esaslarına iman etmek ve emirlerini yerine getirmek olarak özetlenebilir. Kıbrısî’nin anne karnındaki bebekle ilgili bu ifadeleri. bebeklerin doğumundaki secde pozisyonu üzerinden şu şekilde ifade eder: “Çocuk dünyaya gelirken anne karnındaki hareketinden ana sancılanır.Müridlere Tavsiyeler. beraberinde getirmiştir.Şeyh Nazım’a göre İslam üzere olmak. Bu emir ve yasaklar insan fıtratına en uygun kurallardır.

Şeyh Nazım’a göre Hakk Teâla. şeriat. İlim. kalan bedel yine sigortalılara aittir. müşâhede edilen tarikatlar.1667 İslam fıkhına dair olan bu mevzuu. Karaman. bu sistem meşru değildir. Popovic Alexandre. İstanbul 1999.1668 şeriatın zahirine ters düşmediği gibi. Şeriatın zahirinden. toplumsal bir dayanışma şeklinde olduğu zaman. s. mal ya da emlak alındığında veya mahsullün bereketi için de verilir. infak eden kulunu. zaruri durumlarda üye olunabilir. kulun. Çiftçi Cemil. meşru sistemlerin kurması ve yaygınlaştırmasında. faiz geliri gibi haram yollarla yapıldığından ve sigortalılardan her yıl yeniden prim istediğinden. Tasavvufta Kırk Makam. korur. sigorta sistemlerine duyacağı ihtiyacı izale eder. kültür ve sanattan. günümüzde ikame edilmeye çalışılan sigorta sistemi. somut bir misal üzerinden incelemeye çalışacağız. İslam Dünyasında Tarikatlar. yüzyıldan sonra. 19. 1669 Müslümanların İslamî hükümlere ittiba etmeleri için. şeriatın hükümleridir ve bu hükümlere ittiba. siyaset. 118-120. hakikat ve marifet açısından bakarak. İstanbul 2003. riziko durumlarına göre. zorunlu olunması durumunda sigortadan istifade etmek caizdir. ölüm ve sakatlık gibi zarar ve ziyandan sonra olur.. kitlesel çözüm arayışı ve hizmeti içinde olur. Tasavvuf ve Tarikatlar.: Muhlis Akar. Yasin Yay. ss. Bu meblağ. her Müslümanın mükellefiyetidir. bu meblağdan ve onun nemasından ödenir.1669 Hakikat 1665 1666 Kıbrısî. genel kanaate göre. Bkz. Farklı bir ifadeyle bu sistem içerisinde bir şirket işletmek caiz değildir ancak. Hak Dost 4. Bununla birlikte sigorta sisteminde. 1668 Yılmaz. meşru görülmüştür. çok önemlidir.1665 Kıbrısî’nin sigorta mevzuundaki bu anlayışına sırasıyla. din-i İslam’ı ayakta tutan müessesedir. ss. batınına (hakikate) giden yol olarak tanımlanan tarikatta insan. İstanbul 2003.1666 Kıbrısî’nin İslam anlayışını şekillendiren aşamaları. bir görüşe göre. düğün. düşenleri kurtarma mesuliyetiyle. yeniden ödeme yapmadan sigortalı olmaya ve gelire ortak olmaya devam ederler. 1667 İslam’da sigorta. Ter. sünnet ve hastalıklarında verildiği gibi. Ter. hem önce hem de sonra. Belirli bir müddet içinde yatırılan para ile bunun geliri. İslamî değildir. günümüzdeki gibi çalışan sigorta şirketleri işletmek caiz değil. doğum. Dolayısıyla ihtiyaç sahiblerine rıza -ı ilahî gözetilerek yapılan infaklar. Hayreddin. Meydana gelecek zarar ve hasarlar. sadaka ve vakıf gibi müesseselerinin yerine. havuza belli meblağ öderler. Kitabevi. İmam-ı Birgivi. Doğumdan ölüme Müslümanların hayatında olan sadaka. gebelik. yüzyıldan itibaren sosyal hayattaki bu etkisini kaybetmiştir. Uludağ. 229-232. tarikat. sigortalıya yapılan ödeme. Veinstein Gilles. bazı zararların tazmin edilmesi yönünde. 12. İslam Işığında Günün Meseleleri. Tasavvuf Kitabı. spor ve cihada kadar her sahada. s. Istılahtaki bu makamlar için Bkz. (Bkz. tarikatların oynadığı rol. TTS. Bu işlemi yöneten kurumun giderleri çıkarıldıktan sonra. üyelerin tamamı adına nemalandırılır. sair zarar ve ziyandan. Sufî 322 . 1018. Gerçek Hayat. Şeyh Nazım’a göre.Nazım Efendi’ye göre sadaka. öngörülen riziko oranına göre muhtemel hasarı ödemeye kâfi geldiğinde üyeler. Ancak günümüzdeki mevcut primli sigorta sisteminde nemalandırma. İslam hukuku açısından bakıldığında. Bu sigortaya dâhil olanlar. 110. Osman Türer.

izin verilmedikçe. İslam anlayışı içerisinde dünya. Rabbinin iradesinde kaybolmuştur. ebedidir. Hakiki tevhidin yaşandığı bu makâm. Aldanma. 66. Şeyh Nazım’ın tasavvuf anlayışı içinde düşündüğümüzde kul. bu durumu evliyanın tasarrufu ile ifade etmiş ve izinsiz bu tasarrufun kullanılamayacağını ifade etmiştir. kendisi için. dünyanın başından sonuna kadar kibrit çöpünün yanıp sönmesi kadardır. s.ilmi açısından bakıldığında. 323 . 1670 Bu tezde bkz. asli vazifeleri olan insan ruhunu terbiye etmeye devam etmektedir. Tasavvuf Sohbetleri. Peki sonra ne olacak?.. ne tazmin edilecek zarardan. Cenâb-ı Hakk’ın divanına yüzün ak çıkasın. Cennet ehlinin ferahı ebedidir.1670 Şeyh Nazım-ı Hakkânî’nin İslam anlayışı daima hakikat ve marifet derecelerinden olmamıştır. biz dışarı çıkacağız diye kahırlanır… Dünya hiç manasındadır. Cennet ehli de günlerimiz azalıyor. Ebediyete Davet. Çünkü cennet. Kıbrısî. yüzyılda oluşan sigorta ve bankacılık sistemine alternatif bir sistem geliştiremese de tarikatlar. ss. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar. ihtiyarlamanın olmadığı. Cehennem ehline şu kadar trilyon cehennemde kalacaksınız ve çıkacaksınız dense çok iyi bize hiçbir zararı yok derler… Cehennem ehline sonu görünmeyecek bir rakam bile verseler. acıkmanın. naru’l-hasretle yanma… Dünyadaki hayatını Allah için kullan. manevî tasarrufuyla (kitlesel) sorunlara çözüm üretmez. Allah için çalış. Murad -ı İlahînin aksine ceryan edemez. yokluk makâmı olduğu için orada. kulun iradesi. Mesela bir sohbetinde Şeyh Nazım. Farklı bir ifadeyle nefis tezkiyesi ve tarikat terbiyesi ile hakikat ve marifet ilmine ulaşan velî kul. Farklı bir ifadeyle hakikate vasıl olan kul. Mizan başında sonra hüsran olma. 67. 70-71. Yay. insanı dış dünyanın tesirlerinden kurtarma ve iç dünyadaki mutlak hakikate ulaştırma hizmetini sürdürmektedir. tarikat terbiyesine devam eder ancak.. 76. şeriata muhalif olmaz. Bu dünya hayatı. bunları en temel düzeydeki bilgilerle ele almıştır. İstanbul 2004) 20. sadece temizler girebilir…1671 Katrilyon kere katrilyon sene cennette kaldınız. Bununla birlikte tarikatların toplumsal değişimleri. nimet bitecek. insana hiçbir eziyetin olmadığı Cennette.”1672 Bu ifadelerde de görüldüğü üzere. hakikat ilmine ulaşan kulun tüm işlerindeki dayanağı ve sığınağı sadece Allah(cc) olur. ss. 1672 Aynı eser. Bu manada tarikat. sigorta sistemi gereksiz olur. Yani buraların ebedi ya da fani olmaları üzerinden şöyle ifade edilmiştir: “Uyumanın. bu hakikat ilminden sonra marifete ulaşır. Kıbrısî. yorulmanın. Cennet ve Cehennemi konumlandırırken. sığınılan ve matlub olan tek şey Allah (cc)’tır. Çünkü hakikat ehli için. 1671 el-Hakkânî.. Bkz. Yani marifet ilmi açısından bakıldığında. günlerimiz azalıyor diye sevinirler. ne sigortada sisteminden ne de kuldan bahsedilir.

manalara gelir. İbn Mace. doğru yolu bulmak. hidayet. cennet ve cehennem mevzuundaki beyan. Ta’rifât. s.dünya. Müslim ve Nesâi gibi hadis âlimlerinin rivayetlerinde ve İmam Malik’in Muvatta’sında da Mehdi(as) ile ilgili hadis rivayeti yer 1673 Firuzebadî. ss. 212. Allah(cc)’ın yol göstericiliğine delalet eden bu kelime1676 ve Hz. c. hidayete ermek. Bakara: 2/143. Rum: 30/53. 369-370. rehberlik etmek vb. 540-542. 6/42. Nahl: 16/36. ehl-i sünnet anlayışının en temel inançları arasındadır. 1677 Ra’d: 13/7. 28. c.1678 Malik b. 241. İslam kültüründe bir kurtarıcı olarak kavramsal bir anlam kazanmadan önce.1677 Bununla birlikte hidayete eren anlamında mühtedi kelimesi. s.1673 Mehdi ismi. Buhârî. Raşit ve Mehdi halifelerin yoluna teşvik ederim. MEHDİ/DECCÂL ANLAYIŞI: c. c. TDV İA. 1678 A’raf: 7/178. 59. bu kökten türetilmiştir ve Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilmiştir. 226. Mehdi: Mehdi kavramı. gerçek dine erişmek anlamına gelmiş ve Mehdi ismiyle anılmıştır. Isfehanî. Lisânu’l-Arab. 1676 Furkan: 25/31. farklı isimlerle doğru yolu gösterecek ve adaleti sağlayacak bir kurtarıcı beklentisi olmuştur. En’am: 6/90. Sarıkçıoğlu Ekrem. dini ve siyasi liderleri. 15. 1674 Tirmizi.1675 Mehdi kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de bulunmamaktadır. Bu kökten türeyen ve hidayete erdirici anlamında olan el-Hâdi kelimesi Allah’ın isimlerinden biridir. Mehdi. Hac: 22/54. Enes. Benim sünnetime sarılmaya. İlim. Mukaddime. 16/2676. ism-i mefuldur. Cürcanî.”1674 hadis-i şerifindeki mehdi halifelerden kastın.1. s. Kamûs. Anlam olarak. ilk dört halife olduğu açıklanmıştır. kelime anlamı olarak “hidaye” masdarından türemiş. Bu kurtarıcı İslam ile dini bir anlam kazanmış. el-Müfredat. 1675 İbn Manzûr. yol göstermek. 324 . ifade etmek için de kullanılmıştır. Mesela “Sizi. İslam öncesi toplumlarda. Peygamber(sav)’in bir vasfı olarak da zikredilmiştir.

Nusayrilerin İnanç Dünyası ve Kutsal Kitabı. Abdülhamit. 1682 Yavuz. teşbîh (İlah ile kul benzerliği).1682 Hadis tahkiklerine dayanarak Mehdi(as)’yi ve ahir zaman hadislerini kabul etmeyenler. ailevî. İslam İnancında Mehdi Md. Eser Matbası. Müslim. Mehdi hadislerinin kabulü ya da reddindeki kriterler. Ebu Seleme’ye(ra) dua ederken “Allah’ım O’nun derecesini mehdilerin derecesine yükselt” dediği nakledilmektedir. Mehdi kişiliğini kabul etmeyen âlimler tarafından savunulur. Ebu Davud. Buna bağlı olarak Mehdi’nin. hulûl (İlahî ruhun intikali). İslam tarihinde lider kabul edilen kişiler olarak ilan edilmiş ve kabul edilmiştir. rivayetlerdeki farklılıkları ve bazı ravilerin zayıf olmalarına istinaden. İstanbul 1998.. Şiilik inancından ve onun fırkalarından çıkmıştır. Ahmet. Hanbel. amelî. Turan. 7. Allah(cc) tarafından doğru yola iletilmiş. tahlillerine dayanmaktadır. Tabatabaî. Yusuf Şevki. Şiîlikteki ve Şiî fırkaların itikadî çerçevesine nisbeten farklılaşmaktadır. Ter: Zakir Kadiri Ugan.1683 1679 1680 İbn Haldun. 138-139.: Bahri Akyol. Isparta 2006. kendi görüşlerini savunmuşlardır. Ahmed b. ss. Cenâiz.. Hâkim ve Taberanî gibi muhaddislerin rivayetlerine dayanılarak da Mehdi anlayışı kabul görmüştür. Sinanoğlu. İstanbul 1997. haz. 371-374. hadislerin sened ve metinlerindeki problemleri. ss. İslami Kültür ve İlişkiler Mer. Ahmet Emin. Bu manada Şiîliğin bazı aşırı fırkalarında görülen. bedâ (Bir şeyin yaratılışının aksi yönde zuhuru etmesi). hudûsü’l-ilim (İlahın bir şeyi sonradan öğrenmesi). İbn Mace. ahir zamanda geleceği ve dünyayı adaletle dolduracağına inanılmaktadır. Bununla birlikte Mehdi anlayışının Sünnî itikad çerçevesindeki yeri. 28. Hadislerde Kıyamet Alâmetleri (Envâru’l-Âşikîn Örneğinde). Tüm hadis çalışmalarında olduğu gibi. Seyyid Muhammed Hüseyin. gerekse Şiî âlimlerince Mehdi’nin. rec’at (İmamların gözden uzaklaşması ve geri dönmeleri).almadığından dolayı. 105-230. ahir zamanda gönderileceğine ve Müslüman bir dünya düzeni kuracağına inanılan bir şahıs. Mehdi anlayışı kabul görmezken. Bu görüşlere göre İslam tarihindeki Mehdilik inancı.. Tirmizi. Samsun 1994. c. 1681 Gerek Sünnî. Yezidiler. İstanbul 1989. Peygamber(sav)’in. 1683 Seyhan. TDV İA. Mukaddime. 1679 yaşantılarına ve günlük alışkanlıklarının detaylı Müslim’de yer alan bir hadis-i şerifte Hz. ya da ahir zaman alametleri arasında kısaca değinmişlerdir. İslam’da Şi’a. Tuğra Ofset. ehli sünnet görüşüyle arasındaki kesin çizgiyi teşkil etmiştir. Bu anlayış zaman içinde.1680 Bu gibi hadislere istinaden Mehdi. tenâsüh (ruh göçü) ve ibâha (Haramları helal sayma) gibi anlayışlar. MEB. 325 .1681 Bu anlayıştan dolayı Sünni kelamcılar ya bu mevzuya hiç temas etmemiş. Tafsilatı için bkz. Esra Yayınları. sosyal. c. hadis ravilerinin ilmî. vas’i (İmametin Nübüvvet’e varis olması). 2. Yay. itikadî. ss. bir hükümdar manası kazanmıştır. hicri üçüncü (miladi dokuzuncu) asırda ihdas edildiği yönünde görüşler.

870/1465)’ın eserlerinde de mevcuttur: “Olısar Mehdi’ye İsâ mülakaat Ezan okuna çünkim ola evkaat Diye Mehdi ki Bismi’llah imamet Senindir kıl kim okundu ikamet…”1689 Misallerde görülen Mehdi(as) bekleyişinin yanı sıra. 673/1274) ve Abdurrahmân-ı Camî (v. kendisinden önce zulüm ve haksızlıkların hâkim olduğu bir zamanda zuhur edecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak kimsedir. s.371. Sünen. Tasavvuf ve Tarikatlar. s.. Mevlanâ Celaleddin-i Rumî (v. cehaletin yerine ilmi.Mehdi(as) inancını savunanlara göre Mehdi(as). s. İslam coğrafyasında Mehdilik iddiasıyla ortaya çıkan kişiler de olmuştur. 910/1504) ve onun takipçilerinden olan Alâî (v.1684 “Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah. Istlahâtu’s-sûfiyye.”1685 hadis-i şerifi bu anlayışa istinad edilen naslardan biridir.1686 Mutasavvıflar arasında Feridüddin-i Attâr (v. 320. İstanbul Tarihsiz. Muhyiddin İbn Arabî (v. Niyazi-i Mısrî (v. 1688 Mısrî Niyazî. zaafın yerine kuvveti getirecek kişi olarak kabul görmüştür. 853/1449) ve kardeşi Ahmed-i Bican (v. c. Muhyiddin İbn Arabî ve ondan sonraki tasavvuf çevrelerinde Mehdi(as). ss. 898/1492) gibi zevatın kanaatlerinde Mehdi(as) anlayışı mevcuttur. 155. 1689 Yazıcızade Mehmet. Allah’ın(cc) kendisine vereceği kudretle zulmün yerine adaleti. ?)’nin yanı sıra. 140-147. Marif Kitaphanesi. 1106/1694)’nin divanında1688 ve iki kardeş olan Yazıcızâde Mehmed (v. Abdullah Niyazî (v. İslam İnancında Mehdi Md. Özellikle sosyo-kültürel altyapısı bu duruma müsait olan Hint topraklarında. 151. s. ss. 1684 Yazıcıoğlu. 326 .: Ahmed Çelebioğlu. Mukaddime. s. mekânda kabz/bast. 589/1193).. Mehdi Seyyid Muhammed (v. 638/1240). İstanbul 1996. Şevki. 1687 Yılmaz. İbn Haldun. zamanda tay/neşr tasarrufuna sahib zat olduğundan sahibu’zZaman olarak da anılır. Sadreddin-i Konevî (v. Kaşanî’ye göre Mehdi(as). Envâru’l-aşıkîn. 2. MEB Yay. fakirliğin yerine zenginliği. 1685 Ebu Davud. 544. 5/92. benim Ehl-i Beytimden (soyumdan) bir zatı gönderecek. Tam ve Tekmil Divânı. Sad. 506-507.1687 Bu anlayış. 671/1273). 1686 Kâşânî. yeryüzü zulümle dolduğu gibi o. Muhammediye. yeryüzünü adaletle dolduracak.

1690 Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışı içerisinde önemli yer tutan Mehdi anlayışı.naksibendihakkani. bu coğrafyada. 327 . Mehdi(as)’nin zuhur edeceği ve içinde bulunacağı dönemin alametleri ile Mehdi(as)’nin fiziksel ve kişisel özellikleri. Bununla birlikte İmâm-ı Rabbânî (v. lakabı Şihâbüddîn’dir.1566/974) “El-Kavlu’lmuhtasar fî Alamati’l-Mehdiyyi’l-muntazar”. mehdilik iddiasında bulunmuşlardır. Hakkâniyye’de. Yine bu anlayışın.. Nakşibendi-Hakkânî internet sayfasında paylaşılmaya başlanmıştır. Giriş. 1034/1624)’den sonra da. Dedelerinden birisinin ismine nisbetle İbn-i Hacer nisbesiyle meşhur olmuştur. 709/1310) talebesidir. 638/1240) “el-Futûhâtü’l-Mekkiyye”. Mısır’da Heytem denilen yerde doğduğu için Heytemî. Ahmed bin Muhammed’dir. ss. detaylarıyla birlikte ele alınmıştır. 985/1577) gibi zâtlar. Erkam Yay. 1692 http://www. mehdi enflasyonu yaşanmıştır. İmâm-ı Rabbanî Hareketi ve Tesirleri.1691 Mehdi anlayışının isnat edildiği hadisler ve bu hadislerin şerh edildiği kaynak kitaplar 2010 yılında.?) ve Meyan Mustafa (v. Şeyh Şerafeddin Dağıstanî’den Tevarüs Eden Tasavvufî Düşünce ve Tarikat Adetleri. 1690 1691 Cebecioğlu. İstanbul 1999. Heytemî Ahmed İbn Hacer-i Mekkî1694 (v. 714/1314) “Kitâbu’l-Burhân fî Alameti’l-Mehdiyyi’lAhiri’z-zaman. bir kısmı da bu asli kaynaklardan istifade ederek şerh içeren tâli eserlerden oluşturulmuştur. Muhyiddin İbn Arabî (v.1692 Hakkâniyye içerisindeki Mehdi telakkisinin naslara dayandırılarak ele alındığı “The Approach of Armageddon” adlı eser. Mekke’ye yerleştiği için Mekkî nisbeleriyle tanınmıştır. 1970’lerden beri onun sohbetlerine konu olmuştur. Kıbrısî’nin Amerika vekili olan Şeyh Hişam tarafından yazılmıştır. 1694 Adı. Künyesi Ebu’l-Abbâs. Bu kaynaklardan bir kısmı direkt olarak aslî hadis kaynaklarından belirtilmişken. Bkz. Ethem. Hâfızuddîn Ebû’l -Berekât Abdullah İbn Ahmed en-Nesefi’nin (v. 41-44. Hakkâniyye meşayıhı içerisinde. Şeyh Abdullah’tan Tevarüs Eden Tasavvufî Düşünce ve Tarikat Âdetleri. Şeyh Abdullah ve Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî tarafından da önemli bir bahis konusu olarak ele alındığı bilinmektedir.com/?page_id=2563. 1693 Mâverâünnehir bölgesinin yetiştirdiği âlimlerdendir. Bu tâli eserler içinde en sık kullanılanlar şunlardır: Ali bin Hüsamüddîn1693 (v.

1697 Bu sırrın ortaya çıkması. Dolayısıyla Hakkânî varlığa ait parıltılar zuhur edince. Allah(cc) için. 135. Mezâlim. Tasavvuf Sohbetleri.sufilive.1701 Bursevî ise Hakk’ı.”1696 Nazım Efendi bâtılın yok oluşunu. Hz. www.1698 Mekke’nin fethinden sonra Hz. el-Müntekâ. bâtıl zail oldu. 135. Cibril(as)’in dahi bilmediği Kur’ânî sırların verildiği bir makâmdır. bu ayetle alakalı olarak şöyle izah edilmiştir: “Bu ayetin sırrının hakikati. Kıbrısî’nin mirac anlayışıyla da ilişkilidir. 244. 238. Kâbe’deki putları kırarken “De ki: Hak geldi. Hz. Allah(cc)’a mahsus olan şeydir.com. Bu ilim her kişide iman derecelerine göre farklı derecelerde zuhur edecektir. Ebu Bekir(ra) vesilesiyle bugüne intikal etmişse de tamamı. Hazret (Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî) bana bunu da söyledi. Hz. Mehdi(as) geldiği zaman.com. bâtıl kayboldu”1699 ayetini okumuştur. Yeryüzünde bâtıl namına zahir ve batında bir şey kalmayacaktır. 1697 Aynı eser. Hak geldi. 1698 www. yanında mevhum ve mümkün varlık kaybolur. 1701 İbn Meserre. 1699 İsrâ: 17/81. 1702 Bursevî. Rûhu’l-beyân.1702 Şeyh Nazım’ın hak ve bâtıl anlayışı. Bu sırların bir kısmını Hz. sabit ve vacib olan. 319/931)’ye göre Hak. Kıbrısî.1700 İbn Meserre (v. Bâtıl ise beşeri ve mümkün varlık olduğundan. Miracdaki Kâbe Kavseyn makâmı. Hakk’ın ahir zamanda zuhurunu. s. Peygamber(sav)’e mahsus olan.sufilive. c.Nazım Efendi’ye göre “De ki. tereddüttü olmayan Kıbrısî. Kâbe’deki putları temizleyen Hz. Şüphesiz bâtıl yok olmaya mahkûmdur”1695 ayeti. Peygamber. ıstılahtaki bu tefsirler üzerine bina edildiği görülmektedir. 1695 1696 İsrâ: 17/81. 1700 Buhârî. understandingAwliyah-Genny(mp3). zeval ve fenâ kabul eder. hakiki manada tecelli edecek ve gerçekleşecektir. 32. Hatta bâtılı kalbinde tutan kimseyi de süpürüp götürecek. Bâtıl ise O’ndan başkası için olan şeydir. Sahibü’z-Zaman olarak da anılan Mehdi(as)’nin ilmî kudreti. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz zamanın ahir zaman olduğu hususunda. Mehdi(as)’nin gelişi ile zuhur edecektir. s. ezel ve ebed olan varlık olarak tanımlamıştır. Cihad. MSH-47- 328 . s. cehaletin yok olması ve ilmin insanlar üzerinde hâkim olması olarak açıklamaktadır. 11. Müslim. secretsMiraj-1-102406. Bu sohbetler ses ve video arşivimizde mevcuttur. ss. 245. Ali(ra) ve Hz. 87. Mehdi’de ortaya çıkacaktır.

ahiret hayatının bâki olduğuna iman eden kulun. Hâris el-Muhâsibî (v. gel de Allah’ın burhanını gör ki. Gerçi zâhirde ateş içinde isem de ben burada iyiyim. Allah(cc). Ana.1703 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. temaşânın zevkini. ilahî muhabbetin zevklerini temaşâ eder. Muhasibî’ye göre bu durumun sebebi. gönüllerindeki masivaya ait muhabbetleri temsil ettiği görülmektedir. hakiki hayata ait zevkleri dünyada tadan bir çocuğun. Mehdi(as)’nin zuhuruna benzetmiştir. inancının gereği taat ve ibadeti bildiği kadar tatbik ederse ve bunu gayretle bir tabiat haline getirirse. Mehdi(as)’nin gelişi ile kalblerde zuhur etmesini beklediği sırrın mahiyetini belirtmemiştir. Bu sırrın kalbleri dolduracak hakikat bilgisi olmasından hareketle. bu suretle Hak haslarının zevk ve işaretini de göresin. Ana. Benzer şekilde Mevlâna Celâleddin-i Rumî’ye göre hakikat bilgisi. 243/892)’ye göre ahirete ait manevî zevklerin dünya hayatında bilinmemesinden dolayı. Hâlbuki senden doğunca havası hoş. Senden doğarken ölümü görüyordum. Simdi şu ateş içindeki 1703 1704 Muhâsibî. hoşum. hakikatte ateş olan. senden ayrılmaktan pek korkuyordum. 44-45. Rumî. fakat zâhiren suya benzeyen bir âlemden çık. 329 . ss. gel. perde olarak zâhirde bir göz bağıdır. Ana. dünya hayatının fâni. dünya ateşi içerisinde yanarken bile zevk duyacağını. iman dâhilinde bildiği ile amel etmemesinden kaynaklanır. Nefsini Bilen Rabbini Bilir. şöyle ifade etmiştir: “Kadın. onun gönlünü temizler ve onu hevânın putlarından arındırır. bu ateşe gir de ateşe benzeyen suyu gör! Ateşe gir de ateş içinde gül ve yasemin bulan İbrahim’in sırlarını gör. Bu temaşaya dalan Mü’min.Peygamber(sav)’in zuhuru gibi. Allah(cc) sevgisine perde olmaktadır. rengi güzel bir âleme gelip dar bir zindandan kurtuldum. Burûc: 85/4-9. Bu manada putların. Başka bir ifade ile kulların gönüllerine yerleşen mâsiva sevgisi. zaman içinde yaşadığı gibi inanmaya başlar. Burûc Sûresi nde bildirilen kıssa1704 üzerinden. Bu arınmaya bağlı olarak mü’min. madde sevgisi. Bu ateş. dünyanın zevk ve lezzetlerine değişmez. put önünde secde etmek isteyince çocuk ateş içinde ‘Ben ölmedim’ diye haykırdı. Muhasibî’nin görüşü. bize sırrın ve hakikatin çerçevesini göstermektedir. Ancak Mü’min. fıtratlarındaki Allah(cc) muhabbetine galib olmaktadır. zuhur etmiş bir rahmettir. Fakat hakikatte mâna yakasından baş çıkarmış. ilahî zevki temaşâ etmeyle başlamaktadır. Nitekim inandığı gibi yaşamayan kul.

1708 Ebu Davud. Bediüzzaman Said-i Nursî’ye (v. ahir zamanda zuhur edecek Mehdi(as)’nin üç büyük vazifesi olacaktır. 337-340. İstanbul 2006. b. O da onu doğruluk ve adaletle doldurur. Birincisi. tarikat-ı Hakkâniyye içinde sıkça 1705 1706 Mevlanâ. Said Nursî. 129.1707 “Mehdi bendendir. bu roller içinde Hazreti Mehdi(as)’nin rolünün. www. saltanat ve hâkimiyet lazımdır. s. Kur’ân ahlakının esaslarını ve Peygamberimiz(sav)’in sünnetini icra ve tatbik etmek olan bu ikinci vazifenin ifa edilebilmesi için. bu tür vazifeler beyan edilmiştir. 5/93.1711 Nazım Efendi’ye göre Mehdi(as)’nin vazifesini yapması için gerekli güç. Mesela Kıbrısî’ye göre.org/video/Bleif-In-Mahdi-082106. ss. s. 244. iletişim araçları bir araç olarak kullanılmayacaktır. Söz Basım Yay. Mesela. Kıbrısî. ifade etmiştir. 1. Sünen. 1707 Aynı yer. 1379/1960) göre. 1710 Bediüzzaman. Allah(cc)’ın varlığından haberdar etmek olduğunu.”1705 Allah(cc)’ın misak gününde herkesi bir vazife ile vazifelendirdiğini. yeryüzü nasıl zulüm ve işkence ile dolduysa. kalblere açılacak tevhîd için.”1709 gibi hadislerin geneline atfen. herkesin kendi rolüne uygun şekilde yaratıldığını ifade eden Kıbrısî. Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî. İkincisi İslam Birliğini kurmak ve tüm dünya Müslümanlarının önderi olmaktır. Söz Basım Yay.saltanat.”1708 ve “Bu Emir (yani Hz.. 1711 Nursî. Mesnevî. yeryüzünü adaletle dolduracaktır. 785-795. İstanbul 2006. tüm insanlar tarafından mânen duyulacağı.. Mehdi) de insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurdukları gibi. Allah(cc)’tan haberi olmayan herkesi. görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur.1706 Nazım Efendi’ye göre Mehdi(as)’nin kalblere açacağı marifetten sonra. şeytanlar topluluğu o inancın içine şüphe düşüremeyecektir. 330 . Tasavvuf Sohbetleri. insanların imanını kurtarmaktır. Sünen. 10/348. c. 1709 İbn Mace. dünyayı ana rahmi gibi görmeye başladım.sükûn ve rahatı bulunca. Mehdi(as)’nin zuhur etmesinden sonra getireceği tekbirin.1710 Nursî’ye göre. Said-i Nursî’nin ifade ettiği kuvvete nisbeten daha çok manevî dinamikleri içermektedir. Üçüncüsü ise Kur’ân ahlâkını tüm dünyaya hâkim kılmak ve Hristiyanlarla ittifak kurmaktır. gayet büyük bir maddi kuvvet. Emirdağ Lâhikası. Bu ateş içinde bir âlem gördüm ki her zerresinde bir İsâ nefesi var.

com. O makama indiğimizde Sahip oradaydı. Görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. Bu manevî işaretlerin bir kısmı. ahir zamanda imanı güçlendirecek bir kişidir. Yani. Şeyh Nazım Kıbrısî’nin beyan ettiği bu bilgi. 331 .1715 Şeyh Nazım’ın Mehdi(as) hususundaki beyanlarının tamamını üç kategoride toparlayabiliriz. şeyhimizle böyle kavuşup dedi ki: “Ya Seyyidi! Sizinle görüşmek için emrolundu. 100507-MI-MSH-PreparitionforCommingofMehdi. Dolayısıyla bu. Nazım Efendi’ye göre bu makâm.” Bkz. a. gayet heybetli. O surette bizi beraberine aldı. onun yüz yapısına da kimse bakmaya doyamaz. yürüyüşle değil. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî ile birlikte yaşadığı bir ta-i mekân tecrübesi esnasında. 135. Göz açıp kapayıncaya kadar oraya vardırdı. manen edindiğini söylemiştir. bilimsel doğrulanabilirliği söz konusu olmayan bilgidir. Mesela Mehdi(as)’ye ömrünün ilk altı aylık devrinde nakşedilen ilimlerin temelinin. 1981 yılında orada bulunan “Kubbetü’ş-Şüheda” (şehitler kubbesi) dediği bir makâmdan da bahsetmiştir. 1714 Kıbrısî. Cismanî vücut ile davet edildiğinde avcı kelbi ile çıkar (hâşa minel huzur).1713 Bütün bunlara göre Mehdi. bir kısmı da kendisinin manevî işaretlerine ve bunları teviline dayanmaktadır. video.e. bu imanı “La ilahe illallah” ve “Muhammedun Rasulu’llah”tan açılacak bir damla sır olarak tasvir edilmiştir.sufilive. kalbî olan ve doğrudan bilgidir. Sizi onun için davet ettik. Kucaklayıp öptüğü vakit yukardan öper. video. yedi veziri ve Nebî Râzil ile oradadır. Kıbrısî. Üçüncüsü ise bu hadislerin ve şerhlerinin delalet ettiği güncel hadiseler ve keşfî bilgilere dayanan manevî işaretlerdir. kırk halifesi.1712 Kıbrısî. Bunlardan birincisi Mehdi hususundaki hadis-i şeriflerdir.sufilive. 136-137. meleklerin bina ettiği bir kubbenin altındadır ve Sahibü’z-Zaman. Sahibüzzaman boylu boslu. Kıbrısî’nin vekili Şeyh Hişam. bu tekbirden sonra gönüllerde açılacak imanın içine hiçbir şeytanın şüphe düşüremeyeceğini beyan etmiştir. keşfî tecrübeye dayandığı kanaatindeyiz. Tasavvuf Sohbetleri.com. Tay ile bizi oraya aldı. 1713 www.ifade edilmektedir. kimsenin geçemediği bir kum denizi olduğunu söylen Kıbrısî. Kıbrısî’nin şeyhlerinden naklettiği tecrübeler iken. İkincisi bu hadislere yapılan şerhlerdir. Mehdi(as) Hicaz’da Necid ile Yemen arasında Rub’u’l-Halî çölünde bulunmaktadır. 1715 Nazım Efendi bu tecrübesini şöyle ifade etmektedir: “Biz Medine -i Münevvere’de iken Şeyh Efendi Hazretlerine bir haberci gelip Sahib’in (Mehdi) kendisini davet ettiğini söyled i. ss. Şeyh 1712 www. Nazım Efendi’ye göre. Kıbrısî bu bilgiyi. Görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. s. İşte.g.. Yemen ile Umman arasında uzanan bu çöl için hayat olmayan. 100507-MI-MSH-PreparitionforCommingofMehdi.1714 Istılahta Nebî Râzil hakkında malumat bulunmamaktadır.

Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî tarafından yapıldığı yönündeki bilgiler. ne de kervan geçer. Orası seyyar kum denizleridir. o mıntıkada bir makâmda duruyor. bazılarının da bulunamadığı yer almaktadır.tr. 332 .com/news/three-men-missing-in-saudi-empty-quarter-2011-05-24 1722 Bkz. insanların kaybolduğu. bunlardan bazılarının bulunduğu. Orası bomboş bir yer. MÖ 30 yıllarında bir kentin. Tasavvuf Sohbetleri.waleg.e. 1720 http://islamhukukusayfasi.1718 Yüz ölçümü 620 bin km2 olan Rubu’l-Hali çölü. http://news. 1990.google. s. http://www.g. mağaranın cin taifesi tarafından korunduğunu ifade etmiştir. Kayıp kent söylentilerinin olduğu bu çölde.com/archives/024363. 1719 Bkz. Nebatta yoktur. içerisinde kaleler. bahçe ve nehirlere kavuşmadıkça kıyamet kopmayacaktır” hadisi üzerine.”1717 Şeyh Nazım ikinci cihan harbinden önce Suudi Arabistan’ın İngilizler tarafından işgale uğradığı dönemde. Oradan geçmek memnu’. s.1719 Bu bölgede yapılan bir arkeoloji çalışması sonucunda. 1718 Aynı eser. Mehdi(as).com/newspapers/Spoken Chronickle/July 16.Şerafeddin-i Dağıstanî tarafından verildiği ve Mehdi(as)’nin altı aydan sonraki hizmetinin. 1716 1717 Kıbrısî. MÖ dokuz bin yıllarına kadar uzandığı ve bu tarihten kalma yüzey şekillerinin.1716 silsile şeyhlerinin manevi tecrübelerine dayanmaktadır. Kıbrısî’nin Rub’u’l-Halî çölünde yaşadığı manevî tecrübenin haricindeki diğer tecrübeleri ve Mehdi(as)’nin zuhuru ile ilgili tevilleri müstakil bir başlık halinde incelenmiştir.1720 Çöldeki yaşamın. basın taramasında kaybolan İngiliz bölüğü ile ilgili habere rastlanmamıştır. devriye kuvvetlerini orada dolaşılırken kayboluşlarını ve onları aramak için o mağaraya giren bir bölük İngiliz askerinin kaybolduğunu ifade etmiştir. su sarnıçları ve barınaklarıyla Ubar medeniyetinin bulunduğu iddia edilmektedir. şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’den naklederken. dünyanın en büyük çöllerinden biridir.1722 Genel olarak yaptığımız. 51. Kıbrısî. uydudan tespit edildiği bilinmektedir.gg /“Arap toprakları yeniden bağ. a.1721 Çölle ilgili güncel haberlerde.. 135.emirates247. http://www.html. s. 1721 Bkz. Kıbrısî. kum fırtınasından sonra kaybolduğu iddialarını araştırmak üzere çalışmalar 1990’larda başlamıştır. 136. Oradan ne kuş uçar. Nazım Efendi tayy-i mekân tecrübesi ile ziyaret ettiğini söylediği bu mekânda bulunan mağarayı ve Kubbetu’ş-Şuheda makâmını şöyle ifade etmiştir: “Orada hayat namına hiçbir şey yoktur.

http://groups. Abdu’r-Rauf el-Yemenî.google.google. Safiullah Murşi. Ebu Zekerya Ahmede’s-Saffa. Zeyne’l-Âbidin Rasafî.Mehdi(as)’nin kırk halifesi ve vezirleri hususunda tafsilatlı malumatı Amerika vekili vermektedir. Ayrıca Bkz. Ebu Davudu’l-Ebharî.sufilive. 333 . Ziau’d-dîn Kerkenî. Yunusu’s-sanî. İmamu’l-Vahiddin Ebu Kâsıme’s-sâcid. Lisânu’l-Mutekellimin Avnu’llah es-Sakavî. Burhanu’d-din Şazili.sufilive. Abdulkadiri’lAvhadî. Sadarunî’s-sâcid. Sibagu’l-Ahrar. Şemsu’d-dini’l-Mehlevî. Muhammed Sarafu’d-dini’l-Haddanî. Ebu Yusuf Hasballah Darkaşî. Zahidi’d-din Mannavî. Yasin Durrediu’d-din. Habibullahi Fanavî. Buna göre Şeyh Şerafeddin. Abdulazimu’l-Harezmî. Arifu Tayyar El-Merufe’lMunhar Adi Saybani Ayan. Şeyh Hişam 2003 yılında. Fakaru’d-dîn Haytemî. Ayrıca Bkz. Samiru’l-Hak. Mansuru’l-Vahavî. Zekiu’d-din Helvanî. Vaktu’l-Ani Ridattavî. Ruknu’d-dîn Bâkî. Ebu Hazfızu’l-Athar. Ebu’l -Abbas Er-Rasafî. Şakiku’l-Cuveyn. Ebu Abbas Muhammed Sahip. video. Ebu Cafer İbn Hafî. Nabibu’d-dini’lAtavî. Mutiu’d-din el-Feredanî. Azimu’d-din Tahkanî. Abdurvasiyu’r-Rıfaî. Muşkuru’d-din es-Semedânî. Celaluddîn-i Buharî. Arifu’t-Tahayyar elMa’ruf bi Mulhan. Şeyh Nazım’a bu isimlerin zikredilmesi için ruhsat verildiğini söyleyerek. Yusufu’s-sıddık el-Zercenî. Ebu Yahyâ Medenî. Ebu’l Hayyuti’l-Kuayyubî. 100307-MI-MSH-TheAgeofMahdiBegins.1727 1723 www. Ebu Meâli Vaymur Selâmi. Atau’r-rageya. video. http://groups. İmamu’l-Cebe Abdu’l-varisu’l-ceberrut.1724 Nazım-ı Kıbrısî ve Abdullah-ı Dağıstanî’den aldığı bilgileri nakleden Şeyh Hişam Kabbanî. Amenu’llah Şekavî. Hammâd Ebu Şeyban Nasafî. Rumuzu’d-din Kurayye. Ebu Rahimu’l-Keremî.com/group/naqshbandi/msg/1bd64b4fecdf7523. Ebu’l-Aşıkin Ahmedi’lMunji. Emacu’d-dîn Rabbânî. Nizamu’d-dîn Şahanî. Bu isimler. 112003-lailatulQadr-Mahdi(as).com. İmamu’d-din Ebu Mevhebu’l-Harezmî. Şeyh Zekiyyu’d-din. Seyyid Hasballah Burdancı. Bediru’d-dîni Suyutî. Ebu Süleyman Şarati’l-Harrav. Amenu’d-dîni’l-Ensarî. Zekiyu’d-din’er-Reşafî. Yusuf Es-Sıddık. Zaine’l-Âbidin es-Sanusî. Mürîdin El Kitabı. Seyyid Keramu’d-din. Zeynu’l-Abidin. Mişabu’d-din Şarnubî. İbrahimu’l-Nasavî. kırk halifenin1725 de ismini zikrettiği bir sohbetinde. Şahabu’d-dîni’l-Behrevî. Kemalu’d -din Ercahî. Muradu’llahi Cekir. İmâmu’l-fukara emanu’lHak. Ebu Cumla Ömer İbn Muhlas. Faru’d-dîn el-Azra. elli dokuz da yardımcının1726 ismini sayarak bu bilgilerin kendilerine Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî’den tevarüs ettiğini bildirmiştir. Asani’l-Karmani. Abdulata Ataullah Nebevî.com/group/naqshbandi/msg/1bd64b4fecdf7523. bu isimleri En’âm Sûresi’den üç ay zarfında tahric etmiş ve bu listeyi halifesi Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’ye vermiştir. Babullahi Hacı. İbrahimu’l-azad. Mucamurullahî Barakişî. Bisharatullahi’l-Lübnanî. Ömeri’l-Hasnayiin. Bashiru’ddini’l-Baridî. Sadiu’d-dine’s-şahavî. yedi vezirin isimlerini saymıştır:1723 Şahamedu’l-Fardanî. Ebu Zeynel Murşî. Ebu Usmanî Dujajî. Sadraru’d-dini’l-Asharî. Yakutu’l-kavvat. Keramu’d-dîn Heramî. Muhammedî Kayyimî’l-Kasaraî. Sıbgatullah-ı Tirmizî. Ebu’l-Vasa Bediu’d-dîn. Abdî Cemretu’s-sabikîn. İbn Aşni’l-Cebavî. Aliye’d-din Semerkandî.com. Nasru’d-din Dasukî. s. Moinu’d-din. 1727 www. “Mürîdin El Kitabı” adlı eserde de geçmektedir. Abdu’l-Hadil Askalanî. Ebu’l-fukara Halid Lahorî. Ebu İshak Nizamu’d -din Barvadî. Abdu’r-Râhil Kufî. 1725 Muhyiddin Tavafî. Samit Ebu İshak İttaurî. Burhanu’d-din Hazretullahi’l-Muhlas. 103. Tacu Arifin Nafiyu’d -din. Habibu’r-Rahman Ebu’l-fevarişi’l-Adabî. Ebu’l-Zabbari Bistamî. İsmail San’ânî. Abdullahi Yafeî. Bahau’d-dini Dehlevî. İmanu’l-Arifîn Emanu’l-Hak. Lutfu’l-lahi’l-Anaranî. 1724 Nakşibendî. Burhanu’l-kuramâ sultânu’l-evliyâ Gavsi’l-enam’dır. Nasru’l -Hakk Ebu Zakvayni’l-Haveydî. 1726 Kelimu’llahî Kurtubî. Monjuru’l-Hakk Abdulhayyi’l-Kaşî. İmamu’l-Ahrar Abdu’r-Rezzâk.

Menâkıb-ı Şerefiyye. misâk gününden itibaren ümmet-i Muhammed(sav)’e hizmet etmekte olan ricallerin isimleri olarak zikretmiştir. s. s. Bununla birlikte Şehâmedu’l-Ferdânî. 59 yerine 68 olarak sayılmıştır. manevî bir şahsiyete delalet etmektedir. Atay. Batıda bir Nakşî Cemaati. kırk olarak hesaplanması ise. beşerî bir kişiliğe delalet etmiştir. Farklı bir ifadeyle nesebi. Kıbrısî’nin şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’nin birinci ve ikinci cihan harblerine tanık olmuş ve şeyhi Şerafeddin-i Dağıstanî’den bazı haberlerin önceden bildirilmiş olmasından dolayı. bir manevi şahsiyete delalet ettiği de ifade edilebilir. Mesela Nazım Efendi. beşeri bir kişilik. 19. 1730 Kıbrısî. dünyaya geldiğini ifade etmiştir. 1728 1729 Burkay. yoksa sonraki isme idgam edildiği anlaşılmadığından.1730 Bu ifadelerden hareketle Kıbrısî’nin Mehdi telakkisinin. Tasavvuf Sohbetleri. beyan edilen vakitlerde zuhur etmemiştir.1728 Mehdi mevzuunda Kıbrısî ve silsile şeyhleri tarafından muvakkat olarak beyan edilen bazı malumatlar. Kıbrısî’nin silsilesinden tevarüs eden anlayışlarda. fiziksel görünümü evliliği gibi hususiyetleri göz önüne alındığında. 220.1729 Nazım Efendi. Bazı isimlerin lakab ile beraber zikredilmesi. Ancak diğer taraftan. fizikî hususiyetler ön plana çıktığından. Ali(ra) soyundan gelen bir kadınla evlendiğini söylemiştir. isimler arasında zikredilen lakabların kendisinden önceki mi. Vekili Şeyh Hişam ise 1980’lerde yaptığı bir sohbette Mehdi(as)’nin on sekiz yaşındayken Hz.Kaynaklarda bu isimler ile ilgili malumatlara rastlanmamıştır. Mekke yakınlarında Vadi el-Fatıma denilen yerde. s. Dolayısıyla zikredilen isimler. Kıbrısî’nin Mehdi(as) hususundaki ifade ve beklentilerinde bir değişiklik olmamıştır. kırk ile elli yaş arasının kırk diye hesaplandığını ifade etmiştir. 138. ya da sadece lakab olarak tesmiye edilmesine bağlı olarak 59 sayısı değişebilmektedir. Abdurrauf el-Yemenî gibi benzer isimlerin içerisinde bulunduğu 49 ismi Şeyh Serafeddin-i Dağıstanî. isimler arası duraklamalar esas alınarak yazılmıştır. Mehdi(as)’nin kırk yaşında olduğunu. Bu isimlerin zikredildiği sohbette. 1941 yılında. 1981 yılında yaptığı bir sohbette. Ancak. Mehdi(as)’nin. 334 . ömründe geçen on yıllık zamanın.

335 . Peygamber(sav)’in sahabesine Mehdi(as)’yi göreceksiniz diye haber verdiği rivayet edilen bir hadis -i şerife istinad edilmiştir. Görüntülü Sohbet Video Arşivimizde mevcuttur. Dolayısıyla Kıbrısî’nin vekilleri ve müridleri tarafından bu mevzunun nasıl anlaşıldığı da önemlilik arz etmektedir. kendilerine de bir bekleme modeli oluşturmuştur. 1733 www. Şeyh Şerafeddin ve Şeyh Abdullah -ı Dağıstanî son nefeslerine kadar Mehdi(as)’yi bekleyerek ve dua ederek. Dolayısıyla Mehdi(as)’nin zuhuru hususunda tevil edilen hadisatın beklenen zamanda tecelli etmemiş olması.1733 Kıbrısî’nin bu manayı tazammun eden ifadesi ise şudur: “. Mehdi(as)’yi bu günün Mü’minleri olan torunlarının gözüyle görecektir. Mehdi(as)’yi görmeden bu dünyadan irtihal ettiler ise. 1732 www. GSS-6Blief-In-Mahdi-082106. Şeyh Hişam. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin. her mürîdin manevî makâmları nisbetinde elzem olduğunu ifade etmiştir. bu durum Peygamber(sav)’in emin sıfatına gölge düşürmez. Bu anlayış.aspx.com. Görüntülü Sohbet Video Arşivimizde mevcuttur. Görüntülü Sohbet Video Arşivimizde mevcuttur. Kıbrısî’nin vekilleri tarafından bu anlayışın nasıl şekillendiği.. Şeyh Hişam’a göre bunlardan şüphe duyan mürîd derecesinden. evliya ise makâmından düşer. Bu manada.1732 Bu konudaki bir diğer görüş. şüphesiz iman etmenin. önceki Mehdi(as) telakkilerinin bir manevî şahsiyet.cihan harblerinin. Şeyh Hişam’ın bir sohbetinde açıkça görülmektedir.com. Mehdi(as) mevzuunda da değişmemiştir. (Mehdi’yi) Burada mı görürüz. şeyhe teslimiyet anlayışı önemlidir. Bununla birlikte Kıbrısî’nin ta-i mekân tecrübesinde görüştüğünü ifade ettiği Mehdi(as) ve kendisine şeyhinin verdiği haberler ise. Kıbrısî açısından.org/Ilim-Ve-Edep-3042011.. Tam metni okunmadan bahsedilen bu hadis-i şerife getirilen izaha göre Sahabe-i Kiram. Kıbrısî bu harbten kısa bir süre sonra Mehdi’nin(as) zuhurunu beklemektedir. Çünkü Sahabe-i Kiram(ra). 1734 http://saltanat. şimdi beklenenin ise. tasavvuf anlayışında. maneviyatta Şeyhlerine bildirilen ve onlardan da kendilerine nakledilen tüm bilgiye. kabir de mi görürüz Allahu â’lem”1734 1731 Mehdi’nin(as) Çıkış Alametleri başlığında belirtilen çok çetin bir cihan harbidir. kuvvetli bir ihtimaldir. şek ve şüphe duyulmayan bir tecrübedir.sufilive. o manevi şahsiyetin tecessüm etmiş kişisi olabileceği şeklinde telakki edilmesi. GSS-6Blief-In-Mahdi-082106. Mehdi(as)’nin zuhuru için beklenen “melhame-i kübra”1731 olarak tevil edile ihtimali yüksektir.sufilive.

1737 Firavun’un zulmüne maruz kalan kavmi için mahsun olan Musa’ya(as) Hakk Teâla o gece Firavun’u helak edeceğini bildirir. Ağaçlar ham olduğu vakit meyvesini ağzına alırsan ağzını burar. vekili Şeyh Hişam’ın 2008 yılında yaptığı sohbette görüyoruz. O gece sabaha kadar dua eden Firavun.”1736 Nazım Efendi’nin 1974 yılında mürîdlerine yaptığı bu telkini anlamamıza yardımcı olabilecek açıklayıcı ifadeleri. Mehdi’yi müjdelediği ve görmeyi beklediği halde göremediyse bu durum. Zira onların arasında Allah’ın halifesi Mehdi vardır. Olan şeyden siz üzülmeyiniz. Musa(as) ile Allahu Teâla arasındaki bir kıssa1737 üzerinden izah etmiştir. karnına sancı verir. Nereye müncer olacak. Hiç merak etme. Hakkâniyye içerisindeki anlayışa bir yorum getirmiş olabilir. olana pişman olmayın. Onun için buruk buruk işler görülür. Sevban(ra)’dan nakledilen şu ifadeleri telaffuz edebiliriz: “Yakında size Horasan tarafından siyah bayraklılar gelecek. Allah Teâla: 336 . imtihan sırrı olarak bunların bir kısmını gizlemiştir. öyle şeylere aldırma. Kıbrısî. Şeyh Hişam. Sabah Firavun’u yaşar halde bulan Musa(as): “Ya Rabbi. No. cilve-i Rabbânîsi olarak mahlûka ait hakikatleri olduğu gibi aşikâr etmemiş. 4082. 51. Hz. Firavun hâlâ yaşıyor” der. Bu hakikatlere bağlı olarak. daru’l-imtihan olan dünyadaki tecelliyat. daha sonraki müridleri tarafından görüleceği anlamı da ihtiva etmektedir. Hz. Ramûz el-ehadis.Bu anlayışa istinad edilebilecek bu hadis-i şerifin ne olabileceği açısından bakıldığında.1738 Bu izahı destekleyici 1735 1736 İbn Mace. Kar üzerinde emekleyerek olsa da onlara iltihak ediniz.”1735 Kıbrısî’nin vekili Şeyh Hişam. insanlarla belli bir sure eğlenmek için imanını açıklamasa bile helak olmamak için Musa’nın Rabbinden mühlet ister. O hareket buruk tatları tatlandırmak içindir. Tasavvuf Sohbetleri. Sabredersen o. ondan üzüntü duymayın. nereye munkalib olacak. s. Yalnız size bir vasiyetim olacak. bu anlayışı. 298. bu hadise muhatap olan sahabelerin Mehdi(as)’yi görmeden ahirete intikal etmeleri üzerinden. Şeyh Hişam’ın ifade ettiği anlayışa açıklama getirir: “Siz olacak işlere bakınız. bal olur. Fiten. iman ettiğini. s. işin sonuna dikkat ediniz… Olacak şeyden bize böyle söylenmiş iken bambaşka şeyler oldu diye taaccüpte kalmayın. Gümüşhanevî. Nazım Efendi’nin ahir zaman ve Mehdi(as) mevzuunda müridlerine bulunduğu şu vasiyet. İşin sonuna bakın. Farklı bir ifadeyle Şeyh Şerafeddin. bazen peygamberlere bile değişebilir niteliklerde arz edilmiştir. Ne olacaksa da. Buna göre manevîyatta ve maddiyatta kudreti sorgulanamayacak olan Allah(cc).

1739 Tabbarâ.1743 Özet olarak Şeyh Nazım’ın Mehdi anlayışı. 232.sufilive. Bkz. Görüntülü Sohbet Video Arşivimizde mevcuttur.”1740 Ahir zaman ve Mehdi mevzûunun Hakkâni müridleri arasında nasıl anlaşıldığı da ehemmiyet arz etmektedir. yani Mehdi ve şakirtleri Cenâb-ı Hakk’ın izniyle gelir. Mea’l-enbiyâ. Mehdi hususundaki hadis-i şerifler. Mekke’nin fethinde görülmektedir. Ruhunu kuşatan kafesten kurtulduğu için her yere ulaşabilir.com. hac yapılamayıp ve Hudeybiye antlaşması ile Medinetu’l-Munevvere’ye dönmesi1739 farklı bir misal olarak ifade edilmiş olabilir. 368. Mürîdlere göre. hayatın geniş dairesinde.1741 Mürîdlere göre Nazım Efendi. s. Mehdi(as)’in kendisinden sonraki asırda gelmesi durumunda da görüleceğini. Ben ona mühlet verdim” der. 394-401. 1742 Aynı eser. s. 244. Görüntülü Sohbet Video Arşivimizde mevcuttur. topluluğun son derece önemli olduğu inancını pekiştirirken. 1743 Aynı eser. 040709-Lefke-MSH-QA-HowtoprepareforMahdi. Sikke-i tasdîk-ı gaybî. s. Hz.com. şüphe etmeden tasdik etmektir. 337 . 1741 Atay. o daireyi genişlendirir ve tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip. kimileri için bu bahis olmasa bile Hakkâniyye yolunun değeri değişmez. üç kaynaktan teşekkül etmiştir. bu hadislere yapılan şerhler ve üçüncü olarak bu hadislerin ve şerhlerinin delalet ettiği güncel hadiseler ve keşfî bilgilere dayanan “Ya Musa! Sen uyurken Firavun bana iltica ederek. s. 219. geçmişte pek çok defa Şeyh önce Mehdi(as)’nin belirmesinin çok yakın olduğunu ifade edip. Allah’a şükrederiz.mahiyetteki bir diğer misal ise. asıl sahipleri. Topluluk üzerine yapılan bir çalışmaya göre Mehdi(as) bahsi. mürîdlere haysiyet ve güven aşılayan bir olgudur. Said-i Nursî. 040709-Lefke-MSH-QA-HowtoprepareforMahdi. şöyle ifade etmiştir: “…Ta ahir zamanda.1742 Hâlidiyye-i Hakkâniyye içerisindeki Mehdi(as) öğretisi kimi mürîdler için en önemli bahis olarak görülürken. Batıda bir Nakşî Cemaati. 1740 Nursî.sufilive. ss. Peygamber(sav)’e Kâbe anahtarlarının rüyada teslim edildiği sene. Benden mühlet isted i. www. daha sonra bunun ertelendiğini söylese de asıl olan huşu. 1738 www. yanlarında olduğu zamanlarda bile Mehdi(as) ile beraberdir.

Bu anlayış çerçevesinde Mehdi(as) hususu. 338 .manevî işaretlerdir. iki uyluk arası açık. Onun alnı açıktır. Omuzunda Hz. Tirmizî. Mehdi(as)’nin Özellikleri: Hakkâniyye yolunda ve Nazım Efendi’nin ifadelerinde Mehdi(as)’nin fiziksel özellikleri Deylemî. 1393/1973) ve Şerafeddin-i Dağıstanî’nin (v. Çünkü Mehdi(as)’nin beklenmesi. s. kemer burunludur. âlim olarak adlandırılan kişilerin tesirsiz ilimleri gibi 1744 1745 http://www. bir açıdan Hz. Mehdi’nin zuhuru hususunda beklenen hadiseler bu manevî tecelliyata bağlı olarak te’cil edebilir. Ebû Said(ra) tarafından şöyle rivayet edilmiştir: “Benim Ehli Beytimden bir adam yeryüzüne hâkim olmadıkça kıyamet kopmaz. sakalı bol ve sık.”1745 Nazım Efendiye göre Allah(cc). 1355/1936) keşfi bilgilerine dayanan haberlere bağlı olarak manevî ve beşeri Mehdi(as) telakkisi görülmektedir. aynı zamanda bir tasdik ve teslimiyet mevzûudur. mahlûka ait hakikatleri olduğu gibi aşikâr etmemiş. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî (v.1744 Bu özelliklerin ikisi. Peygamber(sav)’i tasdik. Buna göre adı Muhammed b. O yeryüzünün daha evvel zulümle doldurulduğu gibi. c. 477.naksibendihakkani.com/?page_id=2563. Hanbel ve İbnu’l-Cevzî ve Ziyauddin-i Gümüşhanevî’nin eserleri kaynak gösterilerek belirtilmiştir. Abdullah olan Mehdi’nin yüzü. alnı geniş. Ebu Davud. Orta boylu. Dolayısıyla Mehdî(as) hususunda tecrübe edilen keşfi bilgiler manevî kişiliği. Çünkü cilve-i Rabbânîsinden dolayı Allah(cc). Ahmed b. Mehdi(as)’ye hakikat membaından yedi yüz ilim vermiştir.1. Ramûz el-ehadis. Peygamber(sav)’in alameti vardır. burnu ise ince.1. zuhuru beklenen Mehdi ise. dişleri parlak olacaktır. gökyüzünde parlayan yıldız gibidir ve yüzünde bir ben bulunmaktadır. karnı büyük. bir açıdan şeyhe teslimiyet ile bir sadakat ve bekleme imtihanıdır. Gümüşhanevî. Hz. İdaresi yedi sene sürer. imtihan sırrı olarak bunların bir kısmını gizlemiştir. manevi kişiliğin tecessüm ettiği beşeri kişiliği temsil eder. Mehdi mevzuundaki hadisler ve bunların şerhlerinin yanı sıra. Bu ilim. dünyayı adaletle doldurur.

s. Müfessirlerin çoğunun kanaatine göre. Ali(ra) gibi velayet yönü ağır basacağından. bâtıl zail oldu…”1750 ayetine verilen işarî anlam ile Mehdi(as) anlayışı arasında kurulan ilişki.1749 Bu çeşit bir ilmin. tahtı getirmiştir. bu sırların ise kalbine Peygamber(sav) tarafından konduğunu söylemiştir. İsm-i A’zam. ta’ayyün-i imkanilerin birleşmesiyle olur. Sıddîklardan olan Berhiya. nezdinde kitap bilgisi bulunan kişinin adı. âlem-i halk ve emirdeki. 1748 Neml: 27/39-40. Dolayısıyla Mehdi(as)’ye tecelli eden kuvvet. www. İmâm-ı Rabbânî’ye göre Mehdi(as).com. bu benim Rabbimin ihsan ve ikramındandır…”1748 ayeti. Sohbet video arşivimizde mevcuttur. sen yerinden kalkmadan getiririm. 1750 İsrâ: 17/81. 134. Hakikat-i Muhammedî ile Hakaikat-i Ahmedî’nin birleşmesidir. karşılaşılmamıştır. tevessül edildiği zaman.olmayıp. Dolayısıyla “De ki. manevî bir tasarrufa ve otoriteye delalet etmektedir. Mehdi(as) telakkisinde ziyadesiyle. Şüphesiz ben bunu yapabilecek güçteyim. 182-190. Benzetmeye göre 1746 1747 Kıbrısî. ss. 1749 Kurtubî. güvenilirim’ dedi Yanında kitaptan bir bilgi olan biri. istenilenin verildiği ve duaların kabul edildiği bir isimdir. el-Camiu li-ahkâmi’l-Kur’ân. Bu konuya ilmin kudreti yönünden değinen Nazım Efendi. c. Hak geldi. bu ayette de görülmektedir.1746 Bu konuda Kıbrısî’nin bir vekili. Berhiya'dır ve bu İsrailoğullarındandır. video. Timeofmehdi-AleyhiSalam-SecretofQuran. Şeyh Nazım’ın Mehdi(as)’de zuhur edeceğini beklediği ilme misal olması hasebiyle önemlidir.1747 “Cinlerden bir ifrit. Tasavvuf Sohbetleri. 339 . Peygamber(sav)’in vefatından sonra ruhanileşen. yüce Allah(cc)’ın İsm-i A’zamına tevessül ederek yaptığı duayla. 13. Mehdi(as)’ye verilen ilmin bu türden ilim olduğunu ifade etmiştir. Mehdî(as). Kur’ân-ı Kerîm’in sırlarıyla geleceğini. Mehdi(as)’de bulunacağı ile ilgili bir tefsirle. Asaf b. ‘Ben onu (tahtı) sana. ‘Ben onu Sana göz açıp kapayıncaya kadar getiririm’ dedi Onu (tahtı) yanında hemen hazır bulunca. Bu görüşe göre ruhanileşme. Hakikat-i Muhammedî’den alır. İsâ(as)’ya bağlıdır. Hz. Bu ayete verilen mânâ. Hz. Neml Sûresi nde geçen ilim türündendir. Mehdi(as)’nin.sufilive. İmâm-ı Rabbânî’ye göre. bu tasarrufunu.

no: 209. Neml ve İsrâ Surelerinde zikredilen ayetlere atfen beyan edilmese de. İkinci tekbiri ne radyo ne de televizyona gerek kalmadan magripten maşrıka bütün dünya işitecektir. ss. 103-105. burnu ise ince. Çünkü İsâ(as). kâfirlerin kalplerine korku sarılır. Üçüncü tekbirde Şam’a ayak basılır. Tasavvuf Sohbetleri. Kâfirler kurtulmak. Mehdi(as)’nin başı üzerindedir. Hz. Mektubât. Buna göre sakalı bol ve sık. Bu ise Mehdî(as)’nin manevî hususiyetidir. Ali(ra) ve Hz. Bkz. Makine devri diye bir şey kalmaz. onun tasarruf ve kuvvetine delâlet etmektedir. diğer sufilere nisbeten nerede olduğunu görmemize olanak sağlar. 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. dişleri parlak olması fiziksel özellikleri olarak beyan edilmiştir. şalteri şırak diye aşağı döndürdü mü. Hz. Kuvvet membaını bitirdi mi biter. diğeri Hz. O birinci tekbirde gider. insanların gönlünün imanla dolması. Mehdi’nin zuhurundan sonra getireceği ilk tekbirde teknolojinin ve makina devrinin yıkılması.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir. Mehdî(as) bu makina devrini yani teknoloji denilen insanlığı yıldıran ve kendisine taptıran sahte ilâhı yıkacaktır. Kıbrısî. ruhullah ve kelimetullahtır. alnı geniş. Ali(ra)’nin. ifa edeceği işler. başlarının çaresine bakmak için paniğe düşerler. ilk tekbirde teknoloji diye bir şey kalmaz. Şeyh Nazım’ın bu konudaki anlayışının. www. Kıbrısî’nin bu ifadeleri şöyledir: “Onun şimdiki makâmı Hicaz’dadır… Orada tekbir alındığında. peygamberlik yüzünden daha kuvvetlidir. dünyada adaletin hâkim olması beklenmektedir. Yani kendisinde. Mek. Mehdi(as)’nin bu bağlarından dolayı velayet yüzleri daha kuvvetlidir.İsâ(as)’nın iki ayağından biri Hz. hiçbir alet edevat işlemez.izleveindir.”1752 Özet olarak Mehdi(as)’nin beşer olarak fiziksel hususiyetleri ve manevi kudreti olmak üzere iki tür hususiyetinden bahsedilir. 1751 1752 İmam-ı Rabbanî. 340 . velayet yüzü. O da bir kutup elindedir. Allâhuekber! Bütün Mü’minlere hakiki îman nuru ve aslandaki gibi şecaat giydirilecek. Mehdi(as)’nin bulunduğu makâmdan zuhur etmesinden sonra.1751 Her ne kadar İmâm-ı Rabbânî’nin bu görüşü.

Mehdi(as)’nin Zuhur Âlametleri: Mehdi(as)’nin çıkış alametleri. İsa’nın nüzulüne bir işarettir. Deccâl ve ordularına karşı gerçek cihadı başlatmak üzere Şam’a geri döner. kaynaklarda ahir zaman alametleri ve İsa Mesih(as)’in nüzûlü konularıyla bağlantılı olduğundan. hem Mehdi(as)’nin hem de Hz. Hz. birlikte ele alınmış mevzulardır. Ancak Mehdi’nin zuhurundan sonra sırasıyla Deccâl’in zuhûru ve Hz.1. 2/492 341 . “Mehdi(as)’nin Zuhuru ve İsâ Mesih(as)” başlığında incelenmiştir.c. Hak Dost 4. dünyayı kapsayan ve üç ay süren büyük savaştır. İsâ(as)’nın 1753 1754 Kıbrısî. Hanbel. Kıbrısîye göre tüm kıyamet alametleri.”1753 Mehdi(as)’nin tekbir getirerek zuhur etmesinden sonraki hadisat. İsâ(as)’nın nüzûlünden önce beklenen bu duruma bir misaldir. Bu hadiselerin genel hatlarıyla vuku bulacak tertibini. Müsned. Ahir zamana ve İsa Mesih(as)’in inişine dair ayetlerin tefsirleri ve hadislerin tahricleri yapılmış. İsâ(as)’nın nüzulü hadiseleri arasındaki kronolojinin nasıl olduğu biraz daha göreceli olabilmektedir. Bir habere göre. Ölecek olanlar zalimler ve kâfirlerdir. Mehdi Şam ve Konya üzerinden İstanbul’a vararak Mukaddes Emanetleri teslim alır ve Deccâl’ın Horasan (İran)’dan ortaya çıkmakta olduğunu ilan eder. ss. Mehdi(as)’nin zuhur etmesi ve Hz. Bu kaynaklar göz önüne alındığında.. “Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır. Daha sonra. kıyamet alametlerinin gerçekleşmesi. ayrıca Mehdi(as) mevzuna atfedilen naslardan. Kıbrısî. Bu savaş üç ay sürer ve dünya nüfusunun büyük bir kısmı telef olur. daha muteber kaynaklarda ve daha fazla sayıda zikredilmiştir.2. 3/211. 103-105. Savaş durduktan sonra. Aynı zamanda dünyada teknolojiye hayat veren enerji yok olur. Câmiu’s-sagîr. Mehdi(as) Medine’de zuhur eder ve üç kere "Allahu Ekber" diye tekbir aldığında bütün ateşli silahlar durur. yedide altı nisbetindedir. Hz. savaş biter. dünyayı kaplayacak olan bütün zamanların en büyük savaşı çıkar. Suyûtî.”1754 hadis-i şerifi. Mehdi'nin zuhurundan önce. Mehdi(as)’nin zuhurundan önceki alamet. şöyle ifade etmiştir: “Hz. Çünkü bunlar birbirine bağlı gerçekleşecek hadiselerdir. Mehdi(as)’nin ve Hz..

İstanbul 1986. bu Benî Asfar (Rus) kabilesinin Türk kavmine saldırmasıyla başlar. Kitâbu’l-fiten. 972/1565) “Ölüm-Kıyamet. Mehdi(as)’nin çıkışından önce yaygın katliamların meydana gelmesi. Adına ‘Büyük Budama’ denilen öyle büyük bir savaş olur ki.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir. 1759 www. Bu manada Mehdi(as)’nin zuhurundan önceki savaş hususunda. Tasrîh. (v. 1756 Canan. şerh ederek şöyle nakletmiştir: “…Lakin ondan önce bir Melhame-i Kübra olur ki. Kütüb-i Sitte. 714/1314) “Kitâbu’l-burhan fî alameti’l-Mehdiyyi’l-âhir zaman”1757 ve İmam Şarânî’nin.1755 Buhârî ve Müslim’de de bu nevi hadisler nakledilmiştir. Bu kaynakların dışında kalan. haramların helal sayılması. Nuaym b. 77. 14. Hz. savaşın tarafları ve sonuçları. Kıbrısî’nin diğer beyanları. Durru’l-mensûr. s. Allah(cc)’ın açıkça inkar edilmesi. Müslümanlara baskının artması. İkda’ddürer fî ahbâri’l-muntazar. Hz. ehemmiyet arz etmektedir. 2. ahir zaman kurtarıcısı manasında zikredilmediğinden. Nitekim doğu’nun batı’ya karşı yapacak olduğu bu savaşta insanların yedide altısı telef olur. yolların kesildiği bir dönem olması. 1757 Gonca Yayınevi. mescit ve camilerin yıkılması.Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri” adlı kaynaklardan nakledilmiştir.izleveindir. Mehdinin zuhur alametleri açısından.1756 Kıbrısî’nin bahsettiği Mehdi(as) hadiselerine ve hususiyetlerine işaret edebilecek Buhârî ve Müslim hadislerini yeri geldikçe paylaşmaya çalışacağız. Ancak Buhârî ve Müslim’de Mehdi ismi. Üç ile yedi ay kadar sürecek olan bu müthiş ve görülmemiş savaşta Benî Asfar kabilesi Amik ovasında1758 tamamen imha edilir. Hammad. Sülemi. dünya doğu ve batı olmak üzere iki cepheye ayrılır. Ali bin Hüsâmüddin’in (v.nüzûlü beklenmektedir. 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. c. İran-Irak 1755 Keşmirî. 1758 İskenderun ilinde bulunmaktadır. İsâ(as)’nın nüzulü hadisesi temel hadis kaynaklarının çoğunda etraflıca zikredilmiş. Şeyh Nazım bu harb hususundaki hadisi. dünyanın her yerini karışıklık ve kargaşanın kaplaması. Suyûtî. 342 .”1759 Hakkâniyye’nin internet sayfasına göre Mehdi(as)’nin çıkış alametleri şöyledir: Fitnelerin çoğalması. kadınlar ve çocukların dahi katledildiği fitnelerin yaşanması. yani Kıbrısî’nin Mehdi(as) telakkisini şekillendiren hadislerin önemli bir kısmı ise.

Mehdi(as)’nin zuhuruna delalet edecek bazı fiziksel alametlerden de bahsedilmiştir. kıyamet kopmaz. Kıbrısî’nin esas aldığı hadisler aynı dahi olsa.1762 Kıbrısî’nin vekili Şeyh Hişam. Ramazan’da ay ve güneş tutulmaları. 1763 www.”1761 Bu hadis-i şerifte de görüldüğü üzere. s.com/?page_id=2563.savaşı. Subbuhun Kuddusun. depremler çoğalmadıkça.naksibendihakkani. farklı telakkilere sebep olabilmektedir. umumiyetle tevil edilmiştir.1760 Buhârî’de kıyamet alametlerinden haber veren hadis-i şeriflerden biri şöyledir: “Ve kıyamet. 1762 Kıbrısî. 343 . Rabbuna ve Rabbu’l-Melâiketi ve’r-Ruh. Kıbrısî’ye göre bu renkler. Mehdi(as)’nin çıkış alametlerindendir. aranızda mal mülk çoğalmadıkça… ve binalar konusunda insanlar büyüklük yarışı yapmadıkça. Fiten.”1763 Kendisindeki malumatın kaynağının Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî ve Şeyh Nazım-ı Kıbrısî olduğunu sık sık belirten Şeyh Hişam. 25. 100307-MI-MSH-TheAgefMehdiBegins. ilim (din alimleri ve ilimleri) kaldırılmadıkça. dumanın zuhuru. büyük ve hayret verici şeylerin meydana gelmesi. zikirden çıkacaktır ve bu nurlarla dünya. dinin şahsî çıkarlar için kullanılması. Buna göre Mehdi’nin gelişi. ehl-i sema tarafında şu zikirlerle kutlanacaktır: “Subhâne zi’l-İzzeti ve’l-Ceberrût. çölde batan ordu ve tüm bu alametlerin arka arkaya gelmesi.sufilive. semada yapılacak zikirden. kıyamete dair hadisler. Kıbrısî. Buhârî. sahte peygamberlerin çoğalması. Bununla birlikte Fırat’ın suyunun kesilmesi. fitneler hakim olmadıkça. depremlerin çoğalması. bu konuda Şeyh Abdullah’tan bazı malumatlar nakletmiştir. karışıklık. 129. büyük şehirlerin yok olması. Kabe’de kan akıtılması. bu alametler arasında yazılmıştır. yani ölüm artmadıkça. zaman yakınlaşmadıkça (vakitler bereketsizleşmedikçe). mağripten maşrığa. Mehdi’nin zuhurundan sonra ortaya çıkan nûr ile insanların şimdiye kadar görmedikleri renkleri göreceklerini beyan etmiştir. Tasavvuf Sohbetleri. Bu açıdan bakıldığında. Görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. 101. video. kuyruklu yıldızın doğması. Hz. gece gündüz aydınlanacaktır. bir kişi bir kimsenin mezarına uğrayıp ‘keşke ben senin yerinde olsaydım’ demedikçe (intihar düşüncesi ve intihar artmadıkça) ve güneş batıdan doğmadıkça. doğu tarafından bir ateşin görülmesi.com. bilim 1760 1761 http://www. Afganistan’ın işgali. Subhâne zi’l-Kudreti ve’lMelekût. 8. güneşten bir alametin belirmesi.

ifade etmiştir. 2012 yılında yapılan görüntülü sohbet. Nazım Efendi’nin İslam. 5/94. tasavvuf ve dünya anlayışıyla birlikte gelecekle ilgili konuşmalarında da önemli yer almaktadır. yeni ses dalgalarının zuhur edeceğini söylemiştir. o fiziki şartların gerçekleşmesi durumunda değerlendirilebilecek bir husustur. teknolojisi sıfırlanmış bir dünyada.1766 1970’li yıllardan beri Şeyh Nazım’ın güncel olayları ahir zaman hadisleriyle tevilini şöyle özetleyebiliriz: 1764 www. Buna göre insanlar. saltanat. kimilerine göre tabiat kanunlarının değişmezliğine bağlı olarak imkân dairesi dışındayken. Bu manada maddenin atom yapısına dayalı köklü bir değişimden söz edildiği için. 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. 344 . nasıl tüm insanlar tarafından duyulacağı. bu tevilinin kendisine ait keramet olarak telakki edilmemesi gerektiğini. kendisinin ahir zaman hadislerini naklettiğini.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir.izleveindir. ne şekildeki doğudan batıya duyulacağı. gelecek zamanda zuhur edecek hadiseler ile yorumlayan Kıbrısî. Görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. 100507-MI-MSH-PreparitionforCommingofMehdi. müzikal bir titreşime sahip olacak bu ses dalgalarını duyacaklar ve evliyalar. o ortamda getirilen bir tekbirin. Dolayısıyla bu dinamik bugün için. Mehdi(as)’ye bey’at edeceklerdir. video. bu beklenti de imkân dairesindedir. 1765 Ebu Davud. Hakkâniyye’nin internet sayfasında Mehdi(as)’nin çıkış alametleri olarak özetlenen hadislerin bir kısmı kıyamet alametlerini tasvir eden hadislerdir.1764 Mehdi(as)’ye yapılacak bey’at hususuna istinad edilecek hadis-i şerifler mevcuttur.com.sufilive. kimilerine göre ise. Güncel hadiseleri. yeri geldikçe vurgulamıştır.org/6 mayıs ilahi ihtar geldi. 1766 www. www. Bu hadislerin nasıl tevil edildiği. Sünnetullah’ın dışına çıkan her mucizevi hadise gibi. bu hadislerden hareketle yapılan şerhlere ve yorumlara dayanmaktadır. video arşivimizde mevcuttur. Bu konuda İslam ulemasının çalışmalarında ve yayınladığı eserlerinde duyarsız ve yetersiz kaldıklarını düşünen Kıbrısî. Sünen.adamlarını hayrete düşürecek.1765 Ancak Mehdî’nin zikrinin ya da zuhur ettiğinde getirdiği ilk tekbirin.

06. Kâbe basıldı ve çok sayıda Müslümanın kanı akıtıldı. Mexico City şiddetli bir depremle yıkıldı.naksibendihakkani. Hindistan Başkanı Gandi. 1986’da.000 kişi öldü. Ozon tabakasının delinmesi.000 kişinin ölümüne yol açtı.2011 tarihinde görülmüştür. infilak etti. Soğuk Savaşın sembolü olan Berlin duvarı inşasından tam 28 yıl sonra yıkıldı. Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santralında. İki Müslüman ülke olan İran ve Irak arasında 8 yıl sürecek bir savaş başladı. fırlatılışından sonraki çok kısa bir sürede. Irak’ın Kuveyt’i ilhak etmesinden sonra Körfez Savaşı başladı.com/?page_id=2563/17.1767 c. Mısır Devlet başkanı Enver Sedat. 345 . 1986’da. Çin’de. Mehdi(as)’nin zuhuruna delalet eden hadiseler olarak tevil edilmiştir. ölü sayısı 40 bini aştı.com/?page_id=2563/17. Papa II. Afganistan’ı işgal etti.c. Ermenistan’daki depremde kent harabeye dönüştü. Ruslar. Kuzey Kolombiya’daki Nevada Del Ruiz yanardağı 400 yıldır ilk kez patladı.1.000 kişinin ölümüne sebep oldu.2. Eriyen kar ve buzun oluşturduğu çamur yüzünden Armero kentinin sular altında kaldığı afette 20.06. İsveç Başbakanı Olof Palme öldürüldü. http://www.1. küresel iklim üzerinde çok olumsuz etkiler bıraktı.1. Bu olayda. Bu depremde 500 bin kişi evini terk ederken. 1980’li Yıllarda Gerçekleşen ve Mehdi’nin (as) Zuhuruna İşaret Olarak Tevil Edilen Ahir Zaman Alametleri: 1980’li yılların başlarında başlayıp. 1986’da uzay mekiği Challenger. Çin’de.2. 2 bin öğrenci öldü. tarihinin en büyük orman yangını oldu. Hristiyanlığın merkezi Roma’yı sular bastı. Jean Paul vuruldu. 1989 yılında. 2500 yıllık İran şahlığı yıkıldı ve İran Şahı Rıza Pehlevî öldü. Hindistan’ın Bombay kentinde bir fabrikadan sızan gaz 20. şimdiye kadar görülen en büyük nükleer kaza meydana geldi. Mehdi’nin (as) Zuhur Yılı Olan Hicri 1400 (Miladi 1979) Yılı Başlarında Meydana Gelen Büyük Olaylar: Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin resmi internet sayfasında. Bangladeş’teki sel 25.2011 tarihinde görülmüştür.1768 1767 1768 http://www. komünist bölükler tanklarla öğrencilerin üzerine yürüdü.2. şu hadiseler. şu ana kadar on binlerce kişinin ölümüne sebep olan ilk AIDS vakaları (Çağın Vebası) tespit edildi. Sovyetler Birliği yıkıldı ve Gorbaçov’la birlikte Bağımsız Devletler ortaya çıktı.naksibendihakkani.

Şeyh Nazım.com/ “Mehdi. 2000’li Yıllarda Gerçekleşen ve Mehdi’nin (as) Zuhuruna İşaret Olarak Tevil Edilen Ahir Zaman Alametleri: Tunus Cumhuriyetinde. Şeyh Nazım ile paralel görüş ve beyanları bulmaktadır.1771 Şeyh Nazım’ın bu tarihleri öngörmede ebced hesabının da etkisi olduğu kanaatindeyiz. Şeyh Nazım 1769 1770 http://www. ABD’nin Körfez savaşında.06.1770 Kıbrısî’ye göre bu olaylar. halka açık tebliğin yapılmadığını. Mehdi(as)’ın Arafat’ta tekbir aldığını. 1990’lı Yıllarda Gerçekleşen ve Mehdi’nin (as) Zuhuruna İşaret Olarak Tevil Edilen Ahir Zaman Alametleri: 1990 yılında Mekke-i Mükerreme’deki tüneldeki izdihamda 1400’den fazla hacı hayatını yitirdi. bazı Arap ülkelerinin siyasi yapılarını değiştiren halk olayları. halka açık tebliğin çok yakın olduğunu 2012 yılı içinde beyan etmiştir. Muhammed(sav) ümmetinin beş dönem olarak bildirildiği dönemin dördüncüsüdür. “Mehdi’nin Zuhur Âlametleri” konusunda belirtilen cebabire dönemi.naksibendihakkani. Türkiye dâhil birçok İslam ülkelerini saymış ve bu devletlerdeki rejimlerin değişeceğini ifade etmiştir. Kıbrısî bu haberi beyan ederken.c. Bosna ve Kosova’daki katliamda yüz binlerce Müslüman öldürüldü ve yüz binlercesi yurtlarından çıkarıldı. Nazım Efendi tarafından Mehdi(as)’nin çıkış alameti olarak tevil edilmiştir.1. 2011’in Ocak ayında başlayıp. siyah duman çıktı. 120 binin üstünde kişi öldü. milyonlarca kişi evsiz kaldı. Irak petrol kuyuları yandı. Mehdi(as)’ın zuhuru mevzuunda. Tunus’tan başlayan Arap Baharı’nın zuhurundan önce.2011 tarihinde görülmüştür. Ebola virüsü on binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. “cebabire” döneminin sonudur.2. Kıbrısî’ye göre bu dönemin sonunda Mehdi(as) zuhur edecektir. Harun Yahya lakabıyla da bilnen Adnan Oktar. Arafatta tekbiri aldı 2012 de temizliğe başlar”. Bu olayda. 1991 yılında. 346 .1769 c. El-Nino tüm dünya ülkelerine çok büyük felaketler getirdi.3.1. ancak. Bangladeş’te meydana gelen sellerin sonrasında. İnternet sitesindeki bir videoda. http://www.youtube.youtube. 1771 http://www. uzak mesafelerden görülebilir yoğunlukta.com/?page_id=2563/17. Nazım Efendi tarafından haber verildiği görülür.2. video arşivimizde mevcuttur.4.com/“Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Devletler çökecek !” İlgili sohbet.

dailymotion. Kamûsu’l-muhît.05. 55.75. Nil Yay. isim olarak kullanıldığında İsâ(as) manalarına gelir. İsâ(as)’nın ahir zamanda nüzulü anlayışın temelini teşkil etmektedir.1. İstanbul 2011. “Mesih” kelimesi kök itibariyle Arapça’da. 78. Mehdi(as)’nin Zuhuru ve İsa Mesih(as): Arap dili sözlüklerinin birçoğu Mesih kelimenin Arapça asıllı olmadığını İbranice’deki “Meşiha”dan geldiğini kabul etmektedir.1773 Bununla birlikte. Lisânu’l Arab. ayetinin ahir zamana işaret ettiğini ve 135. Bu hadiselerden çıkarılan sonuca göre..2012 tarihinde görülmüştür. 1774 Gülen. ben seni vefat ettireceğim. c. 253. 52. 4/172. 1777 Nisâ. Mâide: 5/46. 1778 Bakara: 2/87. Kur’ân-ı Kerim’de tek başına zikredildiği gibi. Mâide. Mü’minlere rehber olmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’in batınından ebced hesabıyla çıkarılan bazı tevillerin.1775 İsâ kelimesi. Âl-i İmrân: 3/45. batınî yönleri de. gerçekleştiği yönünde pekçok tarihi vakıalar nakledilmektedir.. silmek. 1772 1773 http://www. 110.tarafından manevî oğul olarak bildirilen Oktar. İşarî tefsirler kadar ebced ve Hurufilik de söz konusu batıni yönün muhtemel oluşuna delalet eder. c. ayetinin ebced hesabının göre 1993 yılına tekabül ettiğini belirtmiştir. 9. Cürcanî.1774 c. İbn Manzûr. günahlardan arınmış. göğe çekilmesi ve kıyametten önce yeniden indirilmesine yönelik Kur’ân ayetleri. Kur’ân-ı Kerîm’in muhkemat olarak adlandırılan zahiri yönleri kadar. İsâ(as)’nın öldürülmesi. güler yüzlü. 84. 98.youtube. s. 136. yağlanmış. İsâ Peygamber(as)’in ismi olan bu kelime. s.. Ta’rifât. s. 497. 9/ 30-31.com/En’am Suresinden ahir zamana ait ebced hesabı. Adnan Oktar’ın mehdi olduğuna yönelik bir beyan ya da imâ ile karşılaşılmamıştır. En’âm: 6/85. 72. M. 11.1778 Hz. ss. 205-225. 347 .3. seyahat eden. www. “.Allah demişti ki: ‘Ey İsa. 226. Tevbe. Azhâb: 33/7.com/ “Mehdi. Arafatta tekbiri aldı 2012 de temizliğe başlar” . 5/ 17. 241. Nisâ: 4/156. s. Tevbe: 9/30. benzemek anlamına gelen “a-yi-se” ya da “â-sâ” kökünden müştaktır. 1776 İbn Manzûr. Fethullah.1777 Mesih ismiyle birlikte de anılmıştır.1776 Hz. Meryem: 19/34. 1775 Firuzebadî. fiil olarak kullanıldığında ölçmek. Lisânu’l Arab. Kıbrısî’ye ait yayınlar arasında.1772 En’am Sûresi 134. 13. Çizgimizi Hecelerken. Şûrâ: 42/13 . sıfat olarak kullanıldığında meshedilmiş.

1780 Bununla birlikte. İsâ(as)’nın kıyametten önce yeniden dünyaya indirileceğine yönelik işari tefsirler ise “Şüphesiz ki o (İsa) kıyametin (ne zaman kopacağının) bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun. 348 . İpek Yay. ‘İsa ölmemiştir. s. Feyzu’l-Furkân. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler. 1361/1942). İsâ(as)’nın nüzulüne ve kıyamete dair birçok hadis rivayet edilmiştir. İnsanlarla İslam için savaşacaktır. Benimle İsâ arasında bir peygamber yoktur. O gerçekten inecektir. ayette belirtilen teveffa kelimesinden onun ölümünün kastedilmediğini söylemişlerdir. İsa’nın nüzûlüne işaret etmektedir. Kur’ân Dili. başka bir mana ile tevil edilmesinin gerekli olduğunu savunmuştur. Ankara 2011. Tefhimu’l-Kur’ân. Hülasâtu’l-beyan. Onun nüzulü kıyametin yaklaştığını bildiren bir alamettir. 3. vefat edecek ve ruhu kabzolunacaktır. Çünkü Allah “muhakkak seni öldüreceğim” şeklinde buyurmuştur. anneleri farklı kardeşleridir.. orta boylu.katıma yükselteceğim. Çünkü İsrailoğulları getirdiği apaçık ayetlere rağmen O’nu reddetmiştir.. Her ne kadar inkârcılar suikast sırasında Hz. Mevdudî. Yağmur yağmasa da saçından su damlayacaktır. c. c. Sarıya boyalı iki elbise içindedir. kıyamet alametlerindendir. göğe çekilme düşüncesine istinad edilmiştir. Buna göre söz konusu fiil “uyutmak” anlamına gelmektedir. Bkz. Mesih-i Deccâl’ı helak eder. Müfessirlerin büyük bir kısmı. Bkz. Elmalılı. “Peygamberler birbirlerinin babaları bir.”1779 ayetine ve “teveffa” kelimesinin ifade ettiği anlamlarına atfen Hz. Hz. domuzu öldürür. Mevdudi. o ölmemiştir. Bkz. 262. “. Zira ruhunun eceli gelmemiştir. Çünkü İsa’nın zuhuru. 269.1782 Hz. 1783 Zuhruf: 43/61. İsâ’yı öldürüp astıklarını zannetmişlerse de. inkâr edenlerden üstün tutacağım’. Tefhimü’l Kur’ân. 56-57. c. O da yeryüzünde kırk sene 1779 1780 Âl-i İmran: 3/55. beyaza çalar kırmızı renktedir. Feyizli. Yeryüzüne iniş. ayetin zahiri olarak anlaşılanın dışında. Komisyon.1784 Hz. Allah’tan bir kelime olan ve Ruhu’l-Kudüs ile teyid edilmiş olan Mesih İsâ. İstanbul. Ona göre Hz.Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Meryem’e insanların en yakınıyım. Kur’ân-ı Kerîm Meal ve Kelime Meali. ‘vefat’ görevden alma manasında mecazi olarak kullanılmıştır. s. Elmalılı Hamdi Yazır (v. Bkz. DİB Yay. s. s.1.. henüz Allah’a dönmemiştir. cizyeyi kaldırır. İsâ’yı geri çağırmıştır. İsâ’nın ruhu henüz kabzedilmemiştir. Onun daha dünyada göreceği işler vardır. ayet Hz. Seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve Sana uyanları. Kur’ân-ı Kerîm Meali. Allah Onu katına yükseltti. dünyanın sonunun geldiğine ve ahiretin başlangıcına delildir. 372-373. s.. Mevdudi’ye göre.. Müslümanlar arasında meşhur olan mana ve inanç da budur. 1784 Âlimlerin çoğuna göre Zuhruf. Allah. Feyizli. 503. onlara benzeri gösterildi. 1108. 7.”1783 ayetine yapılmıştır. Ben İsâ b. Feyzu’l-Furkân. 1782 Vehbî. 1781 Nisa: 4/157-158.. kıyamet gününe kadar. Onun zamanında Allah milletlerin hepsini helak eder. Allah daima Aziz ve Hâkimdir.”1781 ayeti ise. Onu gördüğünüz zaman tanıyın! O. 2. s. s. (Hıristiyanların) haçını kırar.. s. İsâ(as)’nın öldürülmediği yaygın bir kanaat olmuştur. Bilakis. Sadece İslam kalır. kıyametten önce tekrar gelecektir’ mealindeki bir hadise atıfta bulunarak. tam bir kuşku içindedirler. 5. 56. ilgili ayetin mealinde. Hak Dini. 43/61. Onu yakinen öldürmediler. c. c. Kıyametten evvel eceli gelecek. Yazır. 62. Aktaş Hamdi..

dört büyük Halife’nin ardarda geleceği devir olan hulefa-i raşidin. Peygamber(sav)’den sonra kıyamete kadar yaşanacak devirler dört devir olarak özetlenmiştir. 2/406. dördüncüsü. noksandan kurtulup kemâle erişesin diye kulağını burar. Muhammed. Kur’ân-ı Kerîm’e riayet edilmeyen cebâbire devridir. Hz. derinliklerindeki Hakk’ı(cc) keşfetmesi. 2. İsâ(as)’nın ölüleri diriltme mucizesi. Lâmekân âleminde de. c. Müslümanlar onun üzerine namaz kılar. sonra vefat eder. İstanbul 1957.: Abdülbaki Gölpınarlı. duruluklar çıkarır. ilahi zevklerle dirilmesi demektir. fanî olan zevklerde ölüp. Divan-ı Kebir. Müsned. zulmün ve küfrün arttığı. Müslümanların halifesiz ve imamsız kalacağı. Mevlanâ. Mesnevî. 920.”1785 hadis-i şerifi ve benzeri hadisler Buhârî ve Müslüm gibi muteber hadis kaynakları arasında yer almaktadır. Mesnevî.” Bknz. üçüncüsü. Hanbel. 920. Mesela Hz. ne İsa gibi göklere ağar(çıkar). yurttan alımdan. s. 2. Cefalarını vefa yerine tutar. Ahir zaman alameti olan bu devir. bir Mü’min için sadece bir kıssa değil. gönül alçaklığı göstermek için eşeğe bindi. Bunlardan birincisi. Bu manada Mü’minler arasındaki ölüleri diriltmesi. 152.kalır. inançsızlığın moda 1785 1786 Buhârî. hiç eşeğe biner mi?”1787 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. o nimeti buldu da hemencecik ayı ikiye böldü…”1786 “İsa. c.1-7. 349 . mana âleminde yol alması. Haz. aynı zamanda kendisine bir hedef ve yol göstermektedir. 1788 Hanbel. Mehdi anlayışını dayandırdığı bir hadis-i şerife1788 göre Hz. mekân âleminde de seninle beraberdir. 4/273. Enbiyâ. mutasavvıflar tarafından bazı mecazî manalar da verilmiştir. ne Karun gibi yerlere geçer. ölümsüzlük vadisinde ikinci doğuş olarak da adlandırılırken. tevazu konusuyla da ele alınır: “Meryem oğlu İsa. Mevlanâ. İsâ(as) anlayışına. Şam’da Emevilerin. Bulanıklardan. merdivenini buldu da dördüncü kat göğün üstüne çıktı. b. Kur’ân ve hadise dayalı bu anlayışın yanı sıra. İsa’nın ölüleri diriltmesi bir metafor olarak ele alınmıştır. satımdan kaldın mı O(cc). “O. Osmanlı Padişahlarının halifeliği devralıp müslümanları idare edecegi mülûk deviri. Ölmeden önce ölmek olarak da tabir edilen bu anlayış. ikincisi. yoksa seher yeli. Sen yerden. o mülkü. Bağdat’ta Abbasilerin emir olacağı umerâ devri. İsâ(as)’da vurgulanan bu üstün varlıklara nisbeten eşeğe binmiş olması ise. 48. Cefakârlıkta bulunursan. Kıbrısî’nin tabiriyle. b. c. Remzi Kitapevi. Müsned. 1787 Mevlanâ.

Cebâbireden sonra ise Ehl-i Beytimden bir kimse gelir de. umeradan sonra melikler. Bunların ilki. 103-105.1790 Daha sonra Mehdi(as). Ramûz el-ehadis. meliklerden sonra Cebâbire. Bu tekbirle. cebâbire devrinin sona ermesine müteakiben. küfür ordusu tarafından işgal edilmiş olan İstanbul’u tekrar fethedecek ve oradan Hz. Hak Dost 4. Peygamber(sav)’in sancağı ve kılıcıyla Şam-ı Şerif’e dönecektir. hulefadan sonra umera. O. 518. Fiten 48. Kıbrısî’nin Mehdi(as) anlayışını dayandırdığı bir kaynak Râmuz el-Ehâdistir. 220-221. cebabire devrinin sonunda çıkacak büyük savaşı sona erdirecektir. s. insanların gurur ve büyüklüğüne vesile olan tüm 1789 1790 Tirmizi. Kıbrısî. Tasavvuf Sohbetleri. Hambel. 103. Bu hadis çerçevesinde Hz. Doğudan batıya tüm insanların duyacağı bu tekbir. Mesela Sahibü’z Zaman(as)’ın (Mehdi) alacağı tekbir.”1789 Bu hadiste bildirilen Kahtani’nin kim olduğu ya da olabileceği hususunda Kıbrısî’nin bir izahı ile karşılaşılmamıştır. 5. ss. Bu esnada Deccâl zuhur ettiği için İsâ(as) nüzûl edecek ve Deccâl’i öldürecektir. s. cebabire dönemine kadar bildiren bir hadis şöyledir: “Benden sonra hulefa. Beşinci devir olan Hazret-i Mehdi ve Hazret-i İsa Devri. diğerlerinden aşağı değildir. Müsned. Kıbrısî’ye göre Mehdi(as)’nin zuhuru ile İsâ(as)’nın nüzûlü arasında bir takım hadisat cereyan edecektir. 1791 Genel hatlarıyla kronolojik olarak ifade etmeye çalıştığımız bu hadisatın detaylarında Kıbrısî’nin beyanları ve şerhleri önem arz etmektedir.olduğu bir devir. Mehdi(as)’nin getireceği tekbirdir. 1791 Kıbrısî. Gümüşhanevî. Muhammed(sav) ümmetini bir sancakta toplayacaktır. İsâ(as)’nın nüzûlü. Mü’minlerin tekrar bir bütün haline gelip tüm dünya üzerinde adaletin ve Allah(cc)’a imanın yayılacağı devirdir. 350 . Kaynakta Hulefa-i Raşidin döneminden. Beni gönderen Zata kasem ederim ki. Mehdi(as)’nin zuhur etmesinden sonra olacaktır. O yeryüzünü adaletle doldurur. ss. Ondan sonra da "Kahtani" gelir. c.

Tasavvuf Sohbetleri. 1796 Müslim. mecazî bir anlatımdır. bir tarafı denizde. www. Bu hadisde tarif edilen Konstantıniyye. 93. s. Kıbrısî. Bu tarih İstanbul’un 1453’ten sonraki ilk Müslüman 1792 Kıbrısî. görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. fethin üç kez “La ilahe illallahu vallahu ekber” denilince Müslümanlara açılacağını ve şehre girileceğini söylemiştir. Buna bağlı olarak Kıbrısî. el-Hakkânî. Ebu Hureyre(ra). 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. Ebediyete Davet.saltanat.izleveindir. 104. 1794 www.”1794 Kıbrısî’nin burada beyan ettiği. Fiten. Mehdi(as)’nin aldığı tekbirlerden sonra İstanbul’u ve Roma’yı fethedeceğini şöyle ifade etmektedir: “… ‘Sonra. kutsal emanetler ve Konya ifadeleri. s. işlemez hale gelecektir.org/video/Bleif-In-Mahdi-082106. 351 .’ Akabinde derhal Konya’ya gelir ve orada ihtişam ve tazim içinde benim kutsal emanetlerimden mübarek kılıcımı son Selim olan Osmanlı Padişahı 4. tekbir ve feth. 58. a. bu anlayışa istinad edilen hadiste geçmediği kanaatindeyiz. Bu görüşe göre. ey Ashabım! Üç tekbir sesi duyulur ve benim temiz soyumdan kırkıncı neslimden. Ayrıca Bkz.teknolojik silahlar. yeryüzünde hakikate dayalı bir adalet ve nizam gelecektir. Tirmizi. İstanbul olduğu düşünülmektedir. İstanbul’un Ruslar tarafından işgal olacağı beklenmektedir. 1296. Sultan Selim Han tarafından bizzat tören ile.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir. yirminci yüzyılın başında kendi teknoloji ve güçlerini ilah gibi gören kuvvetler. 1793 Kıbrısî. 2920.. Osmanlı Padişahı dördüncü Selim. farklı bir sohbette bu silahlara tank ve tabancaların da dâhil olduğunu anladığımız ifadelerle karşılaştık. bir tarafı karada olan bir şehir olarak tarif edildiğinden. bu anlayışını.1796 Bir görüşe göre bu hadis-i şerifte bildirilen tehlil. Fiten.g. hadise yapılan Aziziye Şerhinde geçtiğini ifade etmiştir.e. 30 Ekim 1918’de İstanbul’u işgal ettiler. buyurur ve ‘Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!’ tekbirleriyle hutbesini tamamlar. garbî Roma ile şarkî Roma’yı (Vatikan ve Istanbul) fetheder. Bu ifadeden kitle imha silahları anlaşılmıştı ancak. öz be öz torunum olan Muhammedu’l-Mehdi(as) zuhur eder ve bu savaşı durdurup. Dolayısıyla. s.’. bunun gibi daha birçok Hadisler mevcuddur ki Riyazu’s-Salihin’de yazmaktadır.1795 Ahir zaman hadisatı ile Konstantıniyye’nin fethini haber veren bir hadisi şerifi naklederken. teslim alıp beline kuşanır. 1795 2006 yılında yapılan mülakata ait kayıtlar. video arşivimizde mevcuttur.1793 Mehdi(as)’nin zuhurundan önce bahsedilen büyük savaşta.1792 İnsanların gönüllerindeki tüm iman zaafları gidecek.

Murat. ikinci bölük şehid olur. Sonra üç ay içinde büyük muharebe çıktığında Mehdi(as)’nin çıkmasına üç ay var demektir. Allah indinde şehitlerin en faziletlisi olacaklardır. derken gökten Meryem oğlu İsâ inip onlara imamlık edecek. Cenâb-ı Hakk onlara ilahi nusretini gönderir. Şam hudûdu açılır ve hudut kalmaz. Onların karşısına Medine’den o gün yeryüzü halkının en iyilerinden bir ordu çıkacaktır. Bu işgal Lozan antlaşması ile 1923’te. lâkin bütün Türkiye değil. Peygamber’in Açıklamaları Işığında Deccâl ve Deccâliyyet. 1797 Sarıcık. Nesil Yay. ahali de ordu da ikiye ayrılacaktır. Onlar saflarını teşkil edip savaşa hazırlanırken namaza kamet getirilecek.yönetiminden çıkışıdır. Müslim. birisi Türkiye meselesidir. İbn Mace.1797 Bu konuya benzerlik arz eden bir diğer hadis. İslâm askeri üç bölük olur. 185. Hanbel. üç bölük ordudur. ss. Fiten. Komünist ordularıyla İslâm askeri orada karşılaşacak deniyor. İstanbul’un fethi ve Deccâl’in zuhuru ve Hz. Sonra İstanbul fethedilecektir.” Ortada bir şey yokken hemen çıkacaklardır. Üçüncü bölük sebat eder ve Cenâb-ı Hakk’ın nusreti yetişir ve şol komünist ordularının hepsini süpürür geçer. Müslim’de ve bazı kaynaklarda zikredilmiştir. Türkler sancağa girdikten sonra Allah’ın hikmetiyle kanallar açtılar ve bataklık kurudu. bir bölüğü döner kaçar. İstanbul 2011.. 352 . 34. cevabını vereceklerdir. gayb Alman kuvveti çıkacak dedi. Şam’a geldiklerinde gerçekten çıkmış olacak. Müteakiben onlarla harp edecekler ve üçte biri yenilgiye uğrayıp. O temizlik olacaktır. Müslümanlar da: hayır! Vallahi sizinle din kardeşimizin arasını serbest bırakamayız. Komünistlik öldü ama komünistler hâlâ duruyor. Hz. Fiten.1798 Müslim’de İstanbul’un fethini haber veren bu hadis-i şerif ile Kıbrısî’nin ifade ettiği fetihde benzer olan bir diğer husus ise. fakat daha tam erimeden onu kendi eliyle öldürüp mızrağındaki kanını halka gösterecektir. Büyük Şeyh Efendi Hazretleri. suda tuzun eridiği gibi eriyecek. İsa’nın nüzulü bildirilmiştir. Müsned. Mesihu’d Deccâl çıktı. İskenderun Amik Ovasında büyük muharebe olur. Hz. Onların iflâhı kesilecek ve bitecektir. 1798 Romalılar A’mak’a yahut Dabık’a inmedikçe kıyamet kopmayacaktır. ailelerinizi bastı. silahsız olarak son bulmuştur. diyecekler. Mehdi’nin zuhurundan önceki alamet içinde şöyle ifade etmiştir: “Vaktin sahibine vakit yakın geldi. Gaziler kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış ganimetleri taksim ederken aniden içlerinde şeytan bağıracaktır: “Ne duruyorsunuz. Hadis-i şerifteki tehlil ve tekbir bu silahsız fethi haber vermiştir. 1/180. bizden esir alınanların arasını serbest bırakın: Onlarla harbedelim. Allah’ın düşmanı (Deccâl) onu görünce. Mehdî(as)’nin yetişmesine az kaldı. bir hükümet gelecek üç ay komünist Rus tertibi olacaktır. Eskiden Amik Ovası bataklık içerisinde bir yermiş. Söz konusu hadis-i şerifte de Mehdi(as)’nin ismi zikredilmemiş. Onu o haliyle bıraksa tamamıyla eriyecek. gayb Almanın kuvveti bir taraftan Rus’un üstüne yürür. Bu orduyu Kıbrısî. ta İstanbul’a kadar açılır. Askerler saf bağladıkları vakit Romalılar bizimle. 33. 145-146. Bkz.

” alıntısını yaparak ifade etmiştir. ikinci cihan harbinden sonrası için gerçekleşmediyse. Mehdi(as)’nin İstanbul’dan emanetleri almasını.izleveindir. c. 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur.org/6 mayıs ilahi ihtar geldi. www. Bu anlayışın şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den tevarüs ettiği. Kıbrısî’ye göre böylelikle dağılmış olan ümmetin yeniden hilafet sancağı altında toplanacağını ifade etmiştir. Deccâl’in Horasanda ortaya çıktığına dair haber duyulması üzerine Mehdi(as) İstanbul’dan çıkacak ve Deccâl’in şerrinden kurtulmak isteyenlerin Şam. saltanat. 6.1801 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre Mehdi(as). cebâbire devriyle hilafet yıkılmış olduğu için. ss. 353 . 189 -200. Konstantıniyye’nin fethi ve Deccâl’in çıkışı yedi ay içindedir. ss.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir. 1803 Komisyon. Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi. Tasavvuf Sohbetleri. İstanbul’a Sancak-ı Şerif’i almaya geldiğinde. 1804 2006 yılında yapılan mülakatta beyan edilmiştir.”1800 Bu hadis-i şeriflerdeki haberleri mecazî olarak nitelendiren mezkur görüşe göre yedi rakamı. 14. Daha önce belirttiğimiz gibi “Aziziye Şerhi” olarak ifade edilen kaynağa atfederek iki Selim’den bahsedilir. İstanbul’un tehlil ve tekbirle fethi olan 1923’ten sonra gerçekleşecektir. Canan. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur. 147. s. 147-148. c. Kıbrısî’nin ifadelerinde de açıktır.1802 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. İlki. O vakit Mehdî(as)’ye tekbir alsın diye emir verilir. Mekke ya da Medine’ye gitmelerini söyleyecektir. Dolayısıyla Deccâl’in zuhuru. Daha önce de belirtildiği gibi. Büyük harb olarak tercüme edebileceğimiz “melhametu’l-kubrâ” bir hadis-i şerifte şöyle bildirilmektedir: “Büyük harb. s. 1800 İbn Mace.1803 İkincisi.”1799 Şeyh Nazım’ın bu ifadeleri. video arşivimizde mevcuttur. “Bir Selim gelir emaneti alır ve en son bir Selim daha gelir.. Kütübü Sitte. İhlas Matb. Mehdi(as)’nin zuhurundan önce beklenen bir cihan harbi anlamına gelmektedir. 1802 Kıbrısî. Kıbrısî’ye göre şek ve şüphe taşımayan bu haber. çokluk ifade etmektedir. İstanbul Tarihsiz.Japon ise Çinin üstüne yürür. üçüncü cihan harbinden sonra gerçekleşecektir diyebiliriz. 2012 yılında yapılan görüntülü sohbet. 1801 Sarıcık. İslam hilafetini Mısır fethi ile alan birinci Selim Handır (Yavuz Sultan Selim). emaneti verir. Deccâl ve Deccâliyyet. 139.1804 1799 www. 2/4092. hilafet sancağını kaldıracak başka bir Selim’in deniz yoluyla İstanbul’a geleceğini söyler.

Yedi günlük bebek günde bir ay büyümek suretiyle yedi aylık olarak geldi. Mehdi telakkisini görmemizde onun açısından bir sufî tecrübe olması hasebiyle çok önem arz ederken. tecrübe edenler arasında. Peygamber(sav)’den doğrudan emir alan tek velî olduğunu ifade etmiştir. yaşayabilecek her mü’mine açık olduğu kadar. vazifesi odur”1805 Nazım Efendi’ye göre Mehdi(as)’ye ait emanetler İstanbul’da bulunan evliyadan bir zât tarafından gözetilmektedir. Dolayısıyla. bu bilginin bilimselliği ve bunun gereği olan “yaygınlık” ve “paylaşılırlık” nitelikleri açısından tartışmalı görülmektedir. Mehdi(as)’nin zuhuru hakkında verilen haberlerin. sadece bir zümrenin tanık olduğu vakıayı. Peygamberimiz(sav) onu Muhammedu’l-Mehdi diye tesmiye etti. Dolayısıyla Kıbrısî’nin Mehdi(as) hususundaki beyanlarının bir kısmı. herkes tarafından tecrübe edilmesini gerektirir. Ancak bu tecrübeyle edinilen bilginin paylaşılabilir olması. Onun buraya gelişi Sancak-ı Şerifi teslim almak için olacaktır. Aynı eser. s. Bununla birlikte tasavvuf ıstılahı. tekrar yerine döndürüldü. Hızır(as) o bebeği getirdi. Sonra kendisi mübarek elini koyup. Nazım Efendi bu zâtın. vaktin sahibi olduğuna dair ondan bey’at üzerine durup bütün evliyalar da orada bey’at ettiler.Şeyh Nazım’ın Mehdi telakkisi. diğer kıyamet haberleriyle birlikte şerh ve tevillerine de dayanırken. epistemoloji anlayışı da 1805 1806 Kıbrısî. o bilginin fenomenal (olgusal) değil kavramsal olmasını. s. Hazreti Mehdi(as) yedi günlük olduğunda. bir kısmı da bazı manevi tecrübelerine dayanmaktadır. 138. 354 .1806 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin bu tecrübesi. onu tesmiye için orada Peygamber Efendimizin(sav) ruhaniyeti ve evliyaların hazır olduğu bir mecliste içtima olup. 140. yaygın olması ise. İsâ Mesih(as)’in ve Deccâl’in ahir zamanda zuhuruna işaret eden haberler ile iç içedir. Tasavvuf Sohbetleri. Mehdi(as)’nin İstanbul’a gelmesiyle alakalı bu tecrübelerinden bir tanesini şu ifadelerle paylaşmıştır: “Karaköy’de Yer altı Câmiî vardır. Diğer taraftan bu tecrübe. tanık olmayanlarla paylaşma sürecinde oluşmuştur. bu tecrübeyi tadanların arasında bir kavramlar birliği oluşmuştur. Ondan sonra burada (Yer altı Câmiînde) durdurulmadı. yaygın ve paylaşılırdır. Tecrübe anlayışı duyulara. Nazım Efendi.

” Bkz. Hz. Müslim. mana âlemindeki müşâhedelerin. Fecr Yayınevi. mülk âlemine nisbeten anlamsız olmasınadır. 1. 1809 “Cennet ehli cennete vardığı. ölüm alacalı bir koç suretinde getirilir. mevzu bahis olur. Bölüm/Nazım-ı Kıbrısî’nin Hayatı ve Eserleri. kutuplarla ve evliya-ı kiram ile manen görüşme tecrübeleri yaygındır. bu âlemin varlığı kabul edilmektedir: “Öyleyse o ister sahih olsun. hal ve davranışları. tecrübe ve/veya deneyle isbat edilmesi. Sahih. 1807 Tafsilatlı bilgi için bkz. Sonra bir münâdî. Sufî Tecrübenin Epistemolojisi. mülk âlemiyle çelişmesinden dolayı reddedilse de. diğer bilimsel kanunlara ters olmaması gibi şartları vardır. Mehdi(as) ile görüşme tecrübeleri. İbn Arabî (v. Kıbrısî’nin Mehdi anlayışı İslami kaynaklarla mukayeseli olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. İslamî hükümlere muhalif olmaması. Cennetle cehennem arasında yatırılıp kesilir. cehennem ehli de cehenneme vardığında.1807 Kıbrısî’nin tecrübesine bu açıdan bakacak olursak. ıstılahta yer alması için. Dolayısıyla zahir ulemasının eleştirileri misal âleminin varlığına değildir. benzer tecrübeleri yaşamış büyük sufilerin bildirdiklerine ters düşmemesi icab eder. Peygamber(sav) ve Peygamberlerle(as). Ancak. tecrübeyi yaşayan kişinin hal ve davranışlarının terakki etmesi. Bizim amacımız misalin varlığını ispat etmektir. ‘Ey cennet ahalisi! Artık ölüm yoktur. Ertürk. 6457. Hızırla(as). 638/1240)’ye göre bu tecrübeler. Meşayıh-ı kiram tecrübelerinde ise. Sahih. cehennem ehlinin hüzün ve kederi de bir kat daha artar. Buhârî. hakikatleri orada sembolik olarak bulunur. 1808 Bu tezde bkz. ashab-ı kiramla(ra). hayatı anlatılırken ele alınmıştır. Ey cehennem ahalisi! Artık ölüm yoktur!’ diye nidâ eder. Şeyh Nazım’ın ve Hakkâniyye’nin özgün bir yönü olduğu görülmektedir. 355 . Mesela bir bulgunun bilimsel olması için. Bu başlıkta.1808 Bununla birlikte Mehdi anlayışının İslamî olup olmadığı ve büyük mutasavvıfların tecrübelerine aykırı düşüp düşmediği. Müşâhede âlemine ait her şeyin. Bu hâdise sebebiyle cennet ehlinin ferahı bir kat daha artar. Bu o kadar önemli değil. ister fasid olsun. Ramazan. beş merteben oluşan varlığın.duyu algılarına indirgemiş bilimsellik açısından. yapısal açıdan duyu tecrübesi ile neredeyse aynıdır. Benzer şekilde bir sufi tecrübenin. yaygın ve paylaşılabilir olmadığı gerekçesiyle önemsiz addedilen sufî tecrübe. onu bir yana bırak. dördüncü mertebesi olan misal (hayaller) âleminde gerçekleşir. Ankara 2004. Kıyamette ölümün koç suretinde 1809 getirilip kesilmesinin gerçekleştiği bu âlemdeki müşâhedelerin. Onların eleştirileri. 43/2850.

1811 Kıbrısî’ye göre Mehdi(as). Dolayısıyla manevî bey’at hususu. s. İstanbul. 140. s. Onun şerrinden kendini korumak isteyenler Şam’a gelsin’ Mekke. İstanbul’a yapacağı yolculuk esnasında. istememesine rağmen (bulunduğu yerden) çıkarırlar. 1813 Ebu Davud.”1813 Hadis-i şeriflerde manevî bey’attan söz edilmemektedir. ikincisi. Tasavvuf Sohbetleri. Medine ve Kudüs de dâhildir.Misalde zuhur eden şeylerin sahihliğine veya fasitliğine pek aldırmıyoruz… Bu âlemin mertebelerini bilmeyen. Mehdî(as) kerametle yürür. ey Mü’minler. 356 . 137. İstanbul’da bey’at verir gökyüzünden bir seda gelir ki. bey’attan bahsetmiştir.”1810 Mehdi(as)’nin zuhurundan sonra. hadis şerhlerine ya da Kıbrısî’nin tevilleri dayanmaktadır. 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. Üçüncüsü ise Mehdi(as)’nin maddî zuhurundan sonra Şam’da umumî olarak Müslümanların yapacağı bey’at olacaktır.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir. Hacer-i Esved’le Makâm-ı İbrahim arasında ona bey’at ederler. Halep. Medine halkından bir kişi koşarak Mekke’ye çıkar. manevî ve maddi olmak üzere üç çeşit. 5/94. 129.izleveindir.”1814 1810 1811 İbn Arabî. Humus. Sünen. Trablusgarp. oniki bin evliyanın yaptığı.1812 Mehdi’ye bey’at edilmesi hususunda bazı hadis-i şerifler vardır. Bu keramettir. Marifet ve Hikmet.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir. Hama olarak yedi konakta da bey’at alacaktır. Kıbrısî. Bu bey’at Mehdi(as)’nin halifetullah olduğu yönünde olacaktır. Bey’atlardan sonra Mehdi’nin yedinci konağı olan İstanbul’a varışını Kıbrısî şöyle ifade etmiştir: “Sancağ-ı şerîfi ve mukaddes emanetlerin hepsini alır. Mekke halkından bir grup onu. 1814 www. Bunlardan bir tanesi Ebu Davud’da şöyle geçmektedir: “Halifenin ölümü anında ihtilaf olur.izleveindir. Allah’ın düşmanı Müslümanların düşmanı huruç etmiştir. Kıbrısî. Hz. 1812 www. marifet ehli sayılmaz. Arafat dağında. rüya yoluyla birçok kişinin yaptığı manevî bey’atlardır. Bursa. Bunlardan birincisi. Konya. ‘Ey insanlar. 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. Şam. O emanetlerin pörsümüş hali gidecek ve Efendimizin(sav) zamanında nasılsa aynen öyle olacaktır.

Bu zaman içerisinde kötü ve şeytani hiçbir şey kalmaz ve dünya adeta 1815 www. Îsa(as)’yı gönderdiğinde. Müslümanlar Deccâl’le savaşa hazırlanırken. Fiten. Hz. Ebu Davut. Mehdi(as) namaz için mihrâba girer ama heybetli Îsa Peygamberin(as) geldiğini görünce mihrabtan geri çekilir ve mihrâbı işaret edip Îsa Peygamberi davet eder… Îsa Peygamber(as). İsa nüzul eder. Kıbrısî’nin buluşmaya dair beyan ettiği hadisler. Mehdi(as)’nin arkasında durur ve namaz kılar.1817 Ancak bu eserlerde Mehdi ismi geçmediği için. 34. İsâ(as)’nın nüzulü ile ilgili hadis-i şerif çok fazladır. 1817 Müslim. Kıbrısî’nin beyanlarında doğu ve batı Roma’nın fethi konusunda detaylı izah ile karşılaşılmamıştır.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir. Cenâb-ı Hakk. Hz. 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur.1816 Buhârî ve Müslim’de yer almaktadır. İsâ(as)’nın Deccâl’in çıkışından sonra ortaya çıkacağı. 1. Mehdi ile Şam’da buluşur. Kırk gün sonra Hz. deccâl başlığında incelenecektir. Hz. Bu hadiseler içerisinde Hz. 1816 Buhârî. ümmeti Muhammedîden olduğunu tahakkuk etmek için. 51. Kıbrısî. İmare. Fiten.Bu kronoloji içerisinde İstanbul’un fethi hadisesinden sonra Şam-ı Şerif’e dönüleceğini düşünecek olursak.”1815 Burada beyan edilen deccâl ile ilgili ifadeler. Ondan sonra ise. batı Roma’nın fethine izah getirilmemiş olmaktadır. Kıbrısî bu buluşmayı şöyle ifade etmiştir: “Îsa peygamber gelinceye kadar Şam’da mahsur kalırlar. Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği bir hadisde. Namaz kılacakları zaman ineceği ve Müslümanlara imamlık yaptıktan sonra. Mehdi(as)’nin İstanbul’dan Şam’a dönmesi esnasında Deccâlin Kudüs'e gideceğini ve oradan tüm dünyaya küfrü yaymak üzere kırk günlük bir seyahate başlayacağını söyler. Deccâl’i Şam yakınlarında öldürür ve Hz. Îsa Peygamber(as) gökyüzünden sabah namazında iner. 357 .izleveindir. Deccâl’i kılıcıyla öldüreceği belirtilmektedir. Hz. Hz İsa bütün dünyada kırk yıl hükmeder. Mesela Hz. İsâ(as)’nın İstanbul’un fethinden sonra. Deccâl’in öldürülmesinden sonraki süreci. 11. daha önce belirttiğimiz diğer kaynaklarda mezkûrdur. Müslim: İmare. Şeyh Nazım şöyle ifade etmiştir: “Mehdi(as)’nin hükmü yedi sene sürer.

Hanbel. 62. İman. 508. Tirmizi.1819 Ancak Hz. bazı hadislerde ravinin tereddütüne göre beş. yedi ya da dokuz sene olarak bildirilen hadis-i şeriflerin birine dayandırıldığı kanaatindeyiz. Kırk yılsonunda Hz. geride insanların kötülerinin kalacağı. 1820 Nisa: 4/159.”1822 hadisi ise bu anlayışın muhaddislerce kabul gördüğü kaynaktır. 21. Allah Zülcelal Hazretleri ona rahmetini indirir. Mal sahih olarak verilir ve müsavaat üzere taksim edilir. 431-432. haçı kırıp. 1821 “Nefsimi kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki. c. Mevdudî. Ebû Said ra) tereddüd etmiştir. Hz. 33. s. Mü’minler cennetten gelen rüzgârı teneffüs edip ruhlarını teslim eder ve kıyamet geriye kalan kötülerin ve kâfirlerin üzerine kopar. 24. Sem’an’dan gelen bir hadiste. Tefhîmu’l-Kur’ân. tüm insanların iman edeceği ve asr-ı saâdet misali bir altın çağın olacağı anlayışı kabul görmüştür.” Bkz. Mezâlim. 59. Hülasâtu’l-Beyân.cennet gibi olur. müfessirlere göre bazı ayetlere istinad edilmiştir. ss. Fiten. Müsned. dünya ve içindekilerden tamamından daha hayırlı olur.1823 Dolayısıyla 1818 1819 Kıbrısî. İbn Mace. Enbiya 49. Davar çok olur. 1108. İbn Mace. Ahmed Ziyâüddin. Arz ona nebatını çıkarır. ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir.” Yedi veya sekiz rakamında ravi (Hz. ss. Fiten. tek bir secde. Allah güzel kokulu bir rüzgâr göndereceği ve bütün Mü’minlerin ruhunun kabzedileceği. Ebu Hureyre. umumî müfessirler tarafından Hz. “Kitap ehlinden her biri. 36. Ramûz el-ehadis. 242-243. Sonra kötüler ve şeytaniler dünya üzerinde azar azar yeniden ortaya çıkar ve on yıl boyunca çoğalırlar. 1. 358 . Bkz. 103-105. 1822 Buhârî. Hadisin en sonunda ise. 4084. domuzu öldüreceği.”1820 ayetinde geçen “gable mevtihi” ifadesindeki zamir. cizyeyi kaldıracağı vakit yakındır. 31. İsâ(as) olarak yorumlanmış ve Hz. 59. 1823 Müslim. Ta ki. Mesela. kıyametin de bu insanların üzerine kopacağı ifade edilmektedir. 1821 Konyevî. 4/182. Nevvas b. Bu on yılın sonunda. Peygamberin şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “…Beş.”1818 Mehdi(as)’nin yedi sene yaşaması yönündeki anlayış. Fiten. Fiten. O zaman mal öylesine çoğalır ki kimse onu kabul etmez. uzun uzun bir takım şahıslar ve olaylardan söz edilmektedir. İsâ(as) mevzuunda beyan edilen diğer haberler. Yedi veya sekiz yıl yaşar. Cariyeler bile saygı görür. “Ümmetimin sonunda Mehdi (as) çıkar. İsâ(as) Medine'de ruhunu teslim eder ve Peygamberimizin(sav) yanına defnedilir. Gümüşhanevî. Müslim. Tirmizi. Hak Dost 4.3. s. 110. adaletli bir hükümdar olarak Meryem oğlu İsa’nın aranıza adaletli bir hâkim olarak ineceği. Fiten. 4088. c. yedi ya da dokuz sene hüküm sürecek ve doğu beldelerinden gelen siyah sancaklı adamlar onun (Mehdi’nin) ordusuna katılacaklardır. İsâ(as)’nın ölümünden önce.

onun Mesih gibi bazı kuvvetlerle donanmış olmasından ileri gelmektedir. s. Fiten. 2. 238). 3. s. 16. kadınlar (Hambel. Peygamber(sav)’e miracda verilen ve bugüne kadar açılmayan sırlar açılacaktır. c. 124. c.1831 iri cüsseli olup. sahtekar demektir.1825 Bu manaya bağlı olarak elmesihu’d-deccâl. Feyruzabadi. Lisânu’l-Arab. gönüllerdeki imanlar kemale erecek.2. Müsned. 1825 Buhârî. ahir zaman ümmeti övülmüş olduğundan. Fiten. 1826 Sarıcık.sufilive. 3. Hanbel. 35. Hz. 4. Müsned. manevi tecrübelere ya da hadis şerhlerine değil. Müsned. Hadis-i şeriflerde bildirilen deccâl. münafıklar (Hanbel. hizmet edenlerin. Hz. pis ve necis yapan gübredir. büyük bir baştan çıkarıcıdır ve bu durum.1824 c. Bununla birlikte Mehdi(as)’nin zuhuruyla. Mehdi’nin saltanatını hazırlayacaklardır.Kıbrısî’nin bu ifadeleri. “Doğu tarafından birtakım insanlar çıkıp. 67) ve yahûdîler (Müslim.1832 sağ 1824 www. DECCÂL: Deccâl. Hâlidiyye-i Hakkâniyye müridleri olması beklenmektedir. 25. hadis-i şeriflere dayanmaktadır. 294.” yönündeki bir anlayışa istinaden. Deccâl ve Deccâliyyet.1826 Deccâl’in bir manası da bulunduğu yeri kirleten. Binaenaleyh. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den tevarüs eden bu anlayışa bağlı olarak ahir zaman ümmeti övülmüştür. Bu telakkilerin sonucu olarak Tarikat-ı Hakkâniyye meşayıhından tevarüs eden bir vazife çıkmaktadır. Buna bağlı olarak.1828 Deccâl. s.1827 Deccâl ismi Kur’ân-ı Kerîm’de geçmemektedir. aralarında Mehdi(as)’nin bulunmasıdır. 997-998. s. Farklı bir ifadeyle ahir zaman ümmetine kıymet kazandıracak olan nesne. c. ahir zamanda vuku bulacak alâmetlerdendir. kızılca renkli. s. İbn Mâce. çok yalancı. yalancı mesih anlamına gelmektedir. Bu görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. 1827 İbn Manzûr.com/video arşiv/MSH-47-secretsMiraj-1-102406. onlardan olmak üzere dua etmektedir. Fiten. 224 359 . Kamûsu’l-muhît. sırlar keşfedilecek ve yeryüzü adaletle dolacaktır. 1828 İbn Mâce. Kıbrısî. deccâl olan mesih. c. 33. Fiten. 1829 Ona özellikle inançsızlar.1829 Deccâl. s.1830 kıvırcık saçlı.

İsâ…”1837 “Ey zamanenin İsâ’sı. yazı bilen. Meryem(as)’in vasıtası olmaksızın coşup taşsın da onun yüzünden Hristiyanların gönülleri. 103. 43. 1830 Buhârî. Hz. onu öldürerek ruhu ve azizliği temsilen İsâ(as). Müslim. yani Hz. 33. b. 1839 Kıbrısî. 104. s. 17. 105. 137. söz konusu anlayışa bir misaldir. İsâ(as)’yı. eder ihyâ.1834 Sufilerin deccâl anlayışı. 138-139. c. Yahudiler ve İsrail halkından bir zümrenin ahir zamanda gelecek bir peygamberi beklemekte olduklarını ifade etmiştir. 30. İsâ ve Deccâl anlayışlarının metoforik anlatımını. Buhârî. Ru’yâ. inkâr ettikleri için deccâli beklenen peygamber zannedeceklerdir. 3. Niyazî-i Mısrî(v. 33. İbn Haldun. 544. Yazıcıoğlu. Ru’yâ. 1106/1694)’nin “Kimi İsâ nefestir. İsâ(as) ki. İslam Tasavvufu. 799. 2. Muhammediye. Nerede deccâle hançer çekecek Hz. Fiten. bu baştan çıkarıcıdan korunmayı emretmiştir.1835 Ancak bunlara ek olarak nefs ve zilleti temsilen deccâl. s. Tam ve Tekmil Divânı. Her peygamber ümmetine. bu anlayışlardan farklı değildir. bir metafor olarak zikredilmiştir. 360 . Yılmaz. 20.”1838 Nazım Efendi’nin ifadelerinde. 2/135. 1/195. 1834 Buhârî. Mevlanâ. Envaru’l-Aşıkîn. 8.1833 İki gözü arasında. 1838 Aynı eser. s. İbn Hanbel. söz konusu tanımlamasında. ss. Melâhim. 3/79. Enbiyâ. Enbiyâ. gel de bize güzelliğinin efsununu oku da. Müsned. deccâlin Horasan tarafından Filistin topraklarına geleceğini söylediği bir sohbetinde. Bununla birlikte Mevlanâ. b. 506-507. Mevlanâ’daki gibi. Fiten. Tasavvuf Sohbetleri. İsâ(as)’sı gökten inmiş. sağı ölü eyler”1836 dizeleri. 1836 Mısrî. diğer gözü dışa doğru patlaktır. 1833 Buhârî. 362-363. 320. ahir zaman hadisleri çerçevesinde ele alınmıştır: “Nerde o nefesi kutlu Hz. Libâs. Müslim. Mesela varlık vehmini tamamen ortadan kaldıran kişi.1839 katılacaklardır. Mukaddime. Tevhîd. 1835 Yazıcızade. 173. Libâs. ss. zünnârları koparıp atsın. 87. 14. Ebû Dâvûd. nefis yönünü zayıflatan. Kimi deccâl olup. dirilelim. 68. bilmeyen her Mü’minin okuyabileceği biçimde “kâfir” yazılıdır. Divân-ı Kebîr. deccâlini öldürmüş kişi olarak tanımlar. Hz. Bkz. Kıbrısî’ye göre İsrailoğulları kendilerine gönderilen Peygamberleri. Hac.veya sol gözü kördür. s. 1832 Buhârî. 100. s. s. 1831 Buhârî. 20. Kıbrısî. manevî yanını kuvvetlendiren kişiyi. ahir zaman hadisleriyle birlikte işlemiştir. metoforik kullanımlarla karşılaşılmamıştır. 11. 151. kıyameti kopması. deccâlini öldürmüş İsâ’ya benzetilirken. 1837 Mevlanâ.

toprak da bol ürün verecek. 1845 Müslim. Fiten.1841 Dolayısıyla ahir zamanda zuhur edecek deccâli. sonra bir haftalık ve sonra da. Sahih. bir günde ne yapılabilirse onu yapar manasına gelir. uzak bir yerde ortaya çıkacağı bildirilmiştir. 110. emriyle kendine uyanlara yağmur yağdıracak. kendisine uymayan Mü’min bir genci kılıcıyla ikiye böleceği. İbn Mâce. Farklı bir ifadeyle ilk günü. Mekke ve Medine hariç tüm dün yaya kırk gün hükmedecektir. deccâlin emrine uyacağı bildirilmiştir. toplum hayatından uzaklaştırmaya yönelten her şeydir. adamın her parçası.1843 Hadis-i şeriflerde deccâlin kırk gün hüküm süreceği kaynaklarda şöyle geçmektedir: “Bu kırk günün birinci günü bir yıl gibi. ikinci ise bir ayda yapılabilecek tahribatı yapar. Şam. Bununla birlikte uğradığı harabeler içinden defineler çıkaracağı. sonra ikiye bölünen bu adam deccâlin çağrısıyla yanına geleceği bildirilmiştir. 1840 1841 Hanbel.Hadis kaynaklarında kıyamet alametleri bildiren rivayetlerde deccâlin doğuda. yöneticileri ise. Bunların liderleri. diğer günleri sizin günleriniz gibidir. 1843 Kıbrısî. Bu yer bir rivayete göre Horasan. s. 4. irtidada. kendilerine gönderilen kurtarıcı zannedecekleri yönündeki anlayışın istinad edilebileceği bir hadis-i şerife göre. c. Peygamber(sav)’in meteforik anlatımlarındadır. Ladinilik. Fiten. dünyevilik. dinleri. 1844 Müslüm. üçüncü günü bir hafta gibi. Fiten. deccâlin ekseri tabileri Yahudiler olacaktır. ona uymayanlar son derece kıtlık içine düşeceği bir tasarrufundan bahsedilmiştir. Bu görüşe göre deccâl. 7. 33. Deccâl hâkimiyeti esnasında. kendisine secde edilmesini isteyecektir. 361 . hadislerde devir manasında olup. bir yılda yapılabilecek tahribatı. mucitleri. bir ok atımı kadar birbirinden uzak düşeceği. 137. fitne ve imansızlık ile insanlar arasından hakikatin zıddında olan tüm fikir. 20. 1842 Müslim. Müsned. Tasavvuf Sohbetleri. ikinci günü bir ay gibi. yüzyıl başlarında zuhur eden ve bütün dünyayı dinsizliğe. 1 ss.1840 bir rivayete göre İsfahan’dır. 110. kırk gün uzun bir zamanı ifade etmektedir.1845 Bir görüşe göre deccâlin bu hâkimiyeti ve süresi Hz.1842 Nazım Efendi’ye göre deccâl. gizli/açık şirk. Gün. İsrail’de kendisine ayrılan tahta oturduğunda dünyanın hâkimi olduğunu ilan edip. oluşum ve sistemler deccâlliyetir.”1844 Bu süre zarfında yerin göğün. 362.

Hep tevhîd ehlidir. ruhunu teslim eder.Mürid. tahricen değerlendirilmelerine bağlı olarak. Kâfirlere bir şey olmaz. ss. Kıbrısî açısından bir şey ifade etmez. Ondan sonra yeryüzünde o vakte kadar kırk sene içerisinde tek kâfir yoktur. Bilim ve teknikle yeryüzündeki tüm hazinelerin ortaya çıkması sonucu takipçilerine.Mürşid-d. Hak Dost 4. kıyamet. Ondan sonra İsâ(as)’nın zamanı on sene daha devam eder. hadis ulemasınca zayıf olarak nitelendirilmesi. yine hadislere dayanarak şu şekilde ifade edilmiştir: “…Allah deyenler bulunduktan sonra kıyamet kopmaz. İsâ(as) kırk sene Efendimizin(sav) şeriatı üzerine hükmeder. manevî hayata kördürler. Efendimizi(sav) ziyarete gider ve ruhu orada kabzolunur. aslında bir bakıma üstadlarının ve şahsının tevilleriyle şekillenmiş bir anlayışı beyan etmektedir. Peygamber(sav) hadisleri olduğunu ifade eden Nazım Efendi. İlim. b. Bu yüzden rablik ilan etmeleri.1846 Tüm bu bilgilerin kaynağının Hz. deccâlin Mü’min genci ikiye bölmesi ise. Efendimizin(sav) ayağı ucuna defnolunur. ıslah ve yenilik adına kendine uyanlara hükmetmeleri söz konusudur. mürşidine kalben dahi muhalefet etmez.küçük deccâllerdir. Veli . 362 . ss. Makamlar ve Seyr u Süluk ile İlgili Kavramlar/c. 1848 Bu tezde bkz. onları defneder. arkeolojiden jeolojiye tüm bilimlerin mahsulü olan yer nimetlerini arz etmesidir. mürid ve terbiye anlayışıyla ilgili olduğu kadar. Sonra Cenâb-ı Allah cennetten bir rüzgâr gönderir. sadece maddi hayatı görür. 1846 1847 Sarıcık. âlim ve evliya anlayışıyla da ilgilidir.1849 Şeyhe tam teslimiyet ve bu haberlerden şüphe etmemenin önemli olduğu Hakkâniyye yolunda. Onu koklayan her Müslüman. Farklı bir ifadeyle mürşidin terbiyesinde hakikati arayan mürid. Sonra Allah melaike gönderir. İsâ(as). Bir gözü kör olan bu kişiler ya da akımlar. Bu anlayışa esas teşkil eden hadislerden bir kısmının. Bu görüşe göre. gerçek âlimlerdir. Tekrar küfür orada burada görünmeye başlar. Deccâl ve Deccâliyyet.1847 Bu durum Kıbrısî’nin mürşid. 136-324. Müslümanların iman ve fikir hayatlarını nifakla bölmesi ve öldürmesi ve bâtılla ihya etmesi gibi manalarda tevil edilmiştir. Kıbrısî. 1849 Bu tezde bkz.1848 Çünkü onlar hakikat ilmine haiz. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/a. Çünkü bu bilgi kendisine Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’den tevarüs etmiştir. lakin kıyamet alametleri her tarafta görünmeye başlar. 103-105.

c. kendi gözünün görebildiği yere kadar gidecek ve herkes onun soluğunu duyacaktır. 1853 Bulut. Sem’an’dan gelen bir hadiste. Ebu Bekir’e.”1850 Nevvas b. Müslim. zayıf ve merdud olmak üzere birçok hadis bulunduğundan. 192. s. Hanbel.1852 Kıbrısî. 363 .1854 Dolayısıyla Kıbrısî’nin deccâl konusuna yaklaşımı. deccâlin Hint Okyanusunda bir adada zincirli olduğunu belirtmiştir. s. bazı hadislerin şerhlerine dayandırılma ihtimalleri de vardır. Bu hadisten öğrendiğimize göre Hz. 99.Namazlarını kılarlar. 1854 Sarıcık. bir defasında Hz. söylediği kaydedilir. uzun uzun bir takım şahıslar ve olaylardan söz edilmektedir. 1852 Kıbrısî. soluğu. 110. Bu ve benzeri rivayetlere istinaden.1851 1994 yılında yaptığı bir sohbette Şeyh Nazım. Peygamber(sav) zamanında da sahabeler tarafından beklendiği. Hak Dost 4. bütün mü’minlerin ruhunun kabzedileceği. Tirmizi. Müsned. Deccâl ve Deccâliyyet. Ondan sonra mesih-i deccâlin peşine düşüp onu öldürecektir. 182. Deccâl hakkında sahih. sahabenin de deccâli beklediği ve yanıldığı kanaati vardır. Deccâl. Hak Dost 4. Peygamber(sav)’e haber verdiği ve O’nun da Hz. 4. Mehdi(as) anlayışında da olduğu gibi. Yeryüzünde yalnız kâfir kalır. ss. bu anlayışına dayanak teşkil edebilecek bir hadisi zikretmemiştir. kıyametin de bu insanların üzerine kopacağı ifade edilmektedir.1853 bu ifadelerin hadise dayandırılma ihtimali olduğu gibi. Peygamber(sav)’in bildirdiği ahir zaman haberlerinden şüphe 1850 1851 Kıbrısî. Ebu Bekir’in(ra) deccâl vasıflarına uyan bir çocuğu dikkatlice tahkik ettikten sonra Hz. Hadis’e göre Hz. gelişiyle birlikte tabiatta ne gibi değişikliklerin olacağını anlatmıştır. Peygamber(sav) burada ashabına deccâlden çokça bahsetmiş. 103-105. ayrıca yeryüzünde meydana gelecek bazı güzellik ve bereketlerin görüleceğinden bahsedilmiştir. s. İsâ(as)’nın soluğunu duyan her kâfir hemen ölecek. Fiten. s. Bununla birlikte deccâlin Hz. 59. yeryüzündeki hızını. geride insanların kötülerinin kalacağı. Fiten. onun bedensel özelliklerini ve yeryüzünde ne kadar kalacağını. Allah(cc)’ın güzel kokulu bir rüzgâr göndereceği. 85. İsâ(as) ona uyanların Ye’cuc ve Me’cuc ile savaşmalarından. Rivayetin devamında Hz. kıyamet onların başına kalır. Hadisin en sonunda ise. deccâl hususundaki tevillerinde yanıldığını. Hz.

Müsned. bu hadisler çerçevesindedir ancak. Mü’minler cennetten gelen rüzgârı teneffüs edip ruhlarını teslim eder ve kıyamet geriye kalan kötüler ve kâfirlerin üzerine kopar.1856 Özet olarak Kıbrısî’nin deccâl anlayışı. 59. Sonra kötüler ve şeytaniler dünya üzerinde azar azar yeniden ortaya çıkar ve on yıl boyunca çoğalırlar. İsâ nüzul eder. ss. Fiten. Hanbel. asıl olan şüphe etmeden beklemektir. 1855 1856 Kıbrısî. 4. Kırk gün tamamlandıktan sonra Hz. Kırk yılın sonunda Hz. Şeyhinin de tasdik ettiği bu haberler. şuan gerçekleşmese bile.etmemek üzerine kurulu olduğu görülmektedir. deccâlin öldürülmesinden itibaren. Kıbrısî. Mehdi ile Şam’da buluşur. s. Ancak bunlara ilaveten manevi tecrübelere dayalı teviller de bulunmaktadır. muhtelif tevillerden bir tanesidir diyebiliriz. Şam. 364 . Bu zaman içerisinde kötü ve şeytani hiçbir şey kalmaz ve dünya adeta cennet gibi olur. muhakkak gerçekleşecektir. Müslim. Tirmizi. İsâ(as) Medine'de ruhunu teslim eder ve Peygamberimizin(sav) yanına defnedilir.1855 Deccâl’in öldürülmesinden sonraki hadisatın muteber kaynaklarda geçen hadisi zikretmiştik. Hak Dost 4. 110. c. 182. Mehdi(as)’nin hükmü yedi sene sürer. Mekke ve Medine hariç tüm dünyaya kırk gün hükmetmesi bu çerçeveden haberlerdir. Deccâl’in Hint Okyanusunda bir adada zincirli olması ise tecrübeye dayalı tevil nevinden heber olma ihtimali yüksektir. Mehdi(as) ve İsâ(as) başlıklarında yeri geldikçe değindiğimiz hadisat içerisinde deccâlin malum sonu bildirilmiştir. Bu haberlere bağlı olarak yapılan günlük teviller gerçekleşse de gerçekleşmese de. Ondan sonra ise. Deccâl’in Horasan tarafından zuhur etmesi. Bu on yılın sonunda. deccâlı Şam yakınlarında öldürür ve Hz. Deccâl Kudüs’e gider ve oradan tüm dünyaya küfrü yaymak üzere kırk günlük bir seyahate başlar. 103-105. kıyamete kadar uzanan süreci şöyle ifade etmiştir: “…Bu arada. Fiten. Hz İsa bütün dünyada kırk yıl hükmeder.

18. Allah’ı cismanî varlık olarak tassavvur etmek olan tescim anlayışı ve Allah’ı mahlûkata benzetmek olan müşebbihe anlayışı.1858 Mezhep dışı olan Vahhâbîlik. Hz. Dehlân. Tashihü’lmesâil. es-selefiyyetu’l-Vahhâbîyyetu. İstanbul 1976. Ahmed b. evliyayı ve manevi mertebeleri reddettikleri için Vahhâbîler. Berekat Yay. Sâib.. kabir ziyareti yapmak. Işık. Peygamber(sav)’e seyyidina (efendimiz) demek. ulema ve halk tarafından çok tepki görmüştür. Vahhâbîlik: Vahhâbîlik. Press. Ali b. Abdulhamîd. İstanbul 1977. Vehhâbiyye Nashiyat. Teymiyyeciler ve Vahhâbîler arasında zımnen mevcuttur.1857 Bir görüşe göre Vahhâbîliğin Allah akidesi. Peygamberi normal insanla bir denk gördükleri. günümüz Müslümanlarının maddeperest inanç ve yaşantılarının müsebbibidirler. Teymiyyeci yaklaşımın devamı niteliğinde olan Vahhâbîlik anlayışında ise. Dâru’l-Marife. Allah(cc) üzerine yemin etmek ve isitiğase (imdat dileme) büyük günah addedilerek. Bu görüşü savunan meşhur eseri Kitâbu’t-tevhid. Faruk Meyan. Wahhabi Islam. Hasan. Abdülkerim. Tunus. Delong-Bas. Vahhâbîler hakkındaki bu düşüncelerini 1857 1858 Natana.. yüzyılda. ekser tevhid anlayışını reddeden bir tevhid akidesi üzerine kuruludur. Sagafi. Bu anlayışa göre. İstanbul 1976. 1207/1792) adına nisbet edilen Vahhâbîlik. kabir üzerine türbe yapmak. es-Selefiyyetu. İslam’daki ruhaniyeti reddeden Vahhâbîler için Peygamber. Zeynî. Polat. Muhammed. edDuraru’s-seniyye fî reddi ale’l-Vehhâbîyyeti. İhlas Vakfı.: A. Oxford Unv. 365 . tescim ve teşbih inançlarına dayanmaktadır. Daru’l-İmâm-ı Ravvas. Kıbrısî’ye göre Yahudilerin uydurduğu bir yoldur. Bu anlayışın bir sonucu olarak Teymiyyeciler bir tevhîd anlayışı geliştirmiş. Muhammed Fadlürrasul. İmare. Beyrut 1995. Beyrut. el-Gadiyr. men edilmiştir. mevlid-i şerif okumak. 1744 yılında Suûdî Devletinin kurucu ailesi tarafından destek gören bu düşüncenin kurucusu. ekseri İslam ulemasını tekfir etmiş. 728/1393) sıkı takipçisi addedilen Abdullah İbn Vahhâb’ın (v. New York 2004. Işık Kitabevi. postacıdan ibarettir. İbn Teymiyye’nin (v. Sudi Arabistan’ın Necid bölgesinde ortaya çıkmıştır. Teymiyyecilik ve Vehhâbilik. tevessülü ve nezri (adağı) şirk kabul etmiştir. Fazilet Neşr. İstanbul 2002.d. Ter. Hüseyin Hilmi. 1792 yılında vefat etmiştir. elVehhabiyyetu fî suretiha’l-hakikiyyeti.

108-109. Bu tür konularda genellikle zahiri yorumlar getiren Vahhâbîliğe karşı reddiye ve eleştiriler.1859 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin sohbetlerinde. “…Sizde İbrahim’in makâmından bir namaz yeri edinin.hakkanipost. 1861 Atay. Meryem(as) ile şereflenen mekânda.1864 1859 1860 el-Hakkânî. birbirlerinde gördükleri yanlışlıkları “Vahhâbîlik yapma!” diyerek uyarmaktadır. Dolayısıyla Vahabîlerin bu tür ziyaretleri engellemelerini. 286. Ebediyete Davet. 1863 Âli İmrân: 3/38. 1862 Bakara: 02/125. kendisine oğul istediğini söylemiştir. “Orada Zekeriyya Rabbi’ne şöyle dua etti…”1863 âyetinde orada anlamında olan “hunalike” kelimesine atfen insanların mübarek yerlere gitmesinin İslamî olduğunu ifade etmiştir. Kutsal mekânları red eden selefî düşünceyi eleştirirken Şeyh Nazım. İslam’ın batıni yönüyle ilgili izahlarda. 1864 www. “şerefu’l-mekân bi’l-mekin” ifadesini kullanarak mekândaki kutsiyetin. Vakfu’l-ihlâs. Vahhâbîlerin mukaddes mekânları ve türbeleri İslam dışı addederek yıkmalarını. Kitâbu’lBehceti’s-seniyye. mürîdlerin kötülükleri Vahhâbîlik olarak genelledikleri tespit edilmiştir. Hakkâniyye içinde yapılan bir antropolojik çalışmada. Muhammed b.1860 Hakkâniyye çevresinde de sık sık yapılmaktadır. Mekânın mekîn ile şeref bulmasına bir delili ise Meryem(as) kıssasından getirerek Zekeriyya’nın(as).”1862 âyetine işaret ederek mekânlara atfedilen bu kutsiyete Kur’ân’dan delil getirmiştir. orada mekân tutandan kaynaklandığını söylemiştir. Hani.1861 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. İstanbul 2002. mevzunun Vahhâbîliğe gelme ihtimali çok yüksektir. ss. s. 366 . Batı’da Bir Nakşî Cemaatı. Şeyh Nazım sıklıkla eleştirmiştir. Selamet Yanlız Göklerden Gelir . Bu çalışmaya göre mürîdler.com/İngilizce Sohbet Tercümesi/17. Yahudilerin dinlerini maddeleştirerek yaptıkları buzağı örneğini vermiştir. Abdullah Halidî Nakşibendî.paylaşırken Nazım-ı Kıbrısî. son dönem mutasavvıflarında olduğu gibi.2011. Bu reddiyelerden birisi için bkz.06. birçok sohbetinde tenkid etmiştir.

1868 “O (şeytan) size ancak kötülüğü.1865 Kur’ân-ı Kerîm’de şeytan. 1876 “İblis.1876 iblistir.e. Beni ateşten yarattın. 7. 120.” Yusuf: 12/5. uzaklaşmak anlamına gelen “şe-ta-ne” kökünden türetilmiştir. er-Risale. s. Firuzebadin. ‘Senin şerefine andolsun ki.1868 aldatan. s.1875 insanları saptırmaya and içen. nefisten daha tehlikeli değildir. s. 236. 1870 “O zaman sizi. Mu’cemu’l-vasît. şerri ruh. Hz. 1872 “Ve böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık…” En’am: 6/112 .1877 Şeytan’ın lanetlenmeden önceki üstünlüğü kendinden değil. Lisânu’l-Arab. ardı arkası kesilmez dünyalık emeller) va deder ve kendilerini boş temennîlere sevk eder.1867 insanlara kötülüğü ve çirkin işleri emreden. 1209. 513.1866 Allah’ın emrine asi olan. Fussilet: 41/36 . Şeytan kelimesi lügatte. Havvâ ve Şeytan!) Birbirinize düşman olarak inin!” Bakara: 2/36. saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı. Cennette iken. 1871 “… Çünki şeytan. Bunun üzerine (biz onlara) şöyle dedik: (Ey Âdem.1874 Allah(cc)’tan mühlet isteyen. ateşten yaratılmış mahlûk gibi manalara gelmektedir. Hâlbuki şeytan. ‘Ben ondan daha hayırlıyım. Komisyon. kalblerinizi pekiştirsin (kendine bağlasın) ve bununla ayakları(nızı) sâbit kılsın” Enfal: 8/11 . Isfehanî. insan için apaçık bir düşmandır.1873 buna sebeb olarak kendisinin üstün olduğunu iddia eden. 1873 “Ancak İblis. 1874 “İblis. c. Âdem ve Havvâ(as)’yı harama ikna eden.” Hicr: 15/31 . tarafından bir emniyet olmak üzere hafif bir uykuya bürüyordu ve üzerinize gökten bir su indiriyordu ki. çirkin işleri ve Allah’a karşı. Kamûsu’l-muhit.” Bakara: 2/169. Nisâ: 4/120. 261. Ta’rifât.1869 vesvese veren. Tasavvuf ehline göre şeytan. Âdem(as)’e secde etmeyerek Allah(cc)’a asi olan. 367 .1870 apaçık düşman. s. elbette onların hepsini azdıracağım’ dedi” Sâd: 39/82-83. 1877 Kuşeyrî.1871 insanlardan ve cinlerden bir grup1872 olarak zikredilmiştir. onu ise çamurdan yarattın’ dedi” Sâd: 39/76. İblis olarak da zikredilmiştir. 135.1878 1865 İbn Manzûr. 146. onların Cennet’ten kovulmalarına sebep olan. gadap ateşi. 1875 “İblis. sizden şeytanın pisliğini (vesvesesini) gidersin. Şeytan’ın Cennetten kovulma hadisesini bildiren ayetlerde adı. ‘Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver’ dedi” Sâd: 39/79. içlerinden ihlâslı kulların hariç. İran. s. s. Keşfu’l-mahcûb. Curcanî. bilemeyeceğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Müfredât. onlara aldatmadan başka bir şey vadetmez. s. Allah(cc) kimi seçer ve faziletli kılarsa üstün olan odur. 1867 Meryem: 19/44. Allah(cc)’tandır. bununla sizi temizlesin. 1866 “Derken şeytan onları(n ayaklarını) oradan kaydırdı da içinde bulundukları şeyden (o nimetten) onları çıkardı. Şeytan: Şeytan. 1869 (Şeytan) onlara (uzun ömür. 1878 Hucvirî.

onun haiz olduğu ilmin ruhsuz olmasıdır. kendi beraatını ilan etmiş ve bu suçu Allah(ac)’a yüklemiştir. bu noktada. hikmet ise ilmin ruhu olduğundan.1879 Bu anlayış. Allah’ın af ve merhametine sığınarak. Ancak ondaki ilmin hikmetten uzak bir ilim olmasından dolayı. Tasavvuf Sohbetleri.Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre Şeytan. zahide başka. 33. Böylelikle. edepsizlik yapmıştır. insanları gaflete sürüklemeye çalışır. İlim sahibi olmasına rağmen hikmet sahibi olmayan Şeytan. Hz. Ancak bu anlayışın somut bir göstergesi olarak verilen misal. 368 . Hak Dost 4. s. Bu izaha göre yasak ağaç meyvesinden yiyen Âdem(as).1882 Şeytanın bu aldatmalarına en çabuk düşenler. Âdem(ra)’in ilmine nisbeten izah etmiştir. Ancak İblis. münafıka başka 1879 1880 Kıbrısî. “İlim-Âlim” başlığında ebeb. Tasavvuf Sohbetleri. ilim sahibidir. edep dairesinden dışarı çıkmıştır. Çünkü Kıbrısî’ye göre. hatayı kendinde görür. 144-145. “(İblis): ‘Öyle ise beni azdırmandan dolayı (ben de) mutlaka onlar(ı saptırmak) için. 135.1883 Nazım Efendi’ye göre. 1881 Kıbrısî. fasıka. Bu fiiller vesilesiyle inanları iman dairesinden çıkarır veya çıkanları orada tutar. hikmet sahibinde edeb zaruridir. 90. Kur’ân-ı Kerim’de bildirilen “Şeytan ameli”1884 insanları rahatlık ve özgürlük vaadiyle kandıran Şeytan’ın onlara işlettiği tüm İslam dışı amellerdir. Bu manada İblisin lanetlenmesine sebeb olan. ss. Hak Dost 4. 1882 Kıbrısî. Âdem(as)’e secde etmediği zaman. Âlime. senin dosdoğru yoluna oturacağım!’…”1880 ayetinde iblis. boş duran ve bir işle uğraşmayan kullardır. s. müşrike. bu zelleyi işlediğinde. İnanan insanlar için kurduğu gaflet tuzağında ise bâtıl bir fiili işlemeye sürüklemek vardır. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre. hikmet ve marifet kavramları merkezinde incelenmiştir. Allah’ın emrine uymayarak. Şeyh Nazım’a göre şeytanın ilmindeki hakikat. İnanmayan insanlara kurduğu gaflet tuzağında onları inanmaya sevk edecek düşünce ve fikirlerden gaflete düşürür. secde edenlerden olmamıştır.1881 İblis. 1883 Kıbrısî. iblisin insanlara tuzak kurma konusunda mahareti vardır. âbide. hatayı Allah(cc)’a atfetmiştir. A’raf: 7/16. s. mühimdir. 1884 Kasas: 28/15.

1885 Şeytan’ın bu oyunlarına aldanmayan kişiler. Dolayısıyla şeytan. Tasavvuf Sohbetleri.1888 1885 1886 Kıbrısî. Aynı eser. ss. elest bezmindeki misakından gaflete düşmüş. 145. İman edenlerin gafletleri kalblerinde geçen düşünce ve hislerde başlar. 1887 Çelebi. s.1886 Gaflet bahsinde irdelenen iki çeşit gaflet anlayışından hareketle Şeytanın kuracağı tuzak da iman edenler ve iman etmeyenler için farklı şekillerde olabileceği şeklinde yorumlanabilir. insanların imanlarını almak için onları öfkelendirir ve kavgaya sürükler. süslü gösterme ve aldatma üzerinden yapar. Şeyh Nazım’ın ifadesiyle. İlyas. Nazım Efendi’ye göre Şeytanın hedefi. s. iyi ve kötü arasında temyiz zafiyeti yaşaması için vesveseler verir. şeytana. Bu görüş üzerinde İslam uleması ittifak etmiştir. Çünkü bu aldanmanın içinde bulunduğu müddetçe insan.oyunlarla yaklaşır. fesat ve fitne ortamına sürüklemeye çalışır. ss. nefsine. Bu tuzağa düşen Mü’min içinde bulunduğu durumu anlamlandıramamış olur. şeytanın tuzaklarıyla doludur. 162-165. insanları tarih boyunca karşılaşılan harb. milletleri büyük harplere sokarak imanlarını toplu olarak yok etmektir.1887 Şeyh Nazım’a göre şeytan. elinden almak ister. Şeytan. iman etmeyen insanın iman etmesine vesile olabilecek her türlü fiilden alıkoymak için çabalar. Şeytan. insana işlettiği kötü amelleri cebri bir hâkimiyet üzerinden değil. TDV İA. bunların amel olarak zuhur etmesine kadar geçen süreç. Şeytan. hakiki kul olmaktan da uzaklaşmıştır. İbn Teymiyye’nin de mutabık görüşüne göre şeytan. 12. 39. insanların hayatını kısaltarak. Bu kalbi ehsas ve efkârın müspet iken menfiye dönüşmesinden başlayarak. c. böylelikle teyakkuzdan gaflete düşürmüş olur. Ebediyete Davet. 1888 el-Hakkânî. davet etme. 369 . dünyaya veya hevasına kul olmayandır. İman eden kulun içinde bulunduğu hal ve durumu anlamlandıramaması için çalışan Şeytan. insan üzerinde cebri bir otorite kuramaz ancak. insanı gaflet haline düşürerek. Şeytan. onun bedenî rahatsızlıklara maruz kalmasına sebep olabilecek kuvveti vardır. 99-101.

1891 Kıbrısî bu menkıbeyi şöyle nakletmiştir: “Sultanu’l -arifin Bayezid-i Bistâmî Hazretleri Kâbe-i Muazzama’nın kapısının halkasını tutmuş: ‘Yeter ya Rabbi! Yeter bu şeytanın. Sen kendini bu faziletten mahrum etmek istiyorsun. başka bir kavim yaratacaktım …” Bkz. İçeri girdi namaz kıldı. bu dünyada. İblis hakkında verdiği bir nasihat1890 ve Bayezîd-i Bistâmi Menkıbesi1891 üzerinden Nazım Efendi. bu ümmetin arkasından koşup onları azdırdığı. o şeytana uymalardan tutacak olsa idim.e. onları şerrin en dibine sürükler.. Ali Efendimizin edebi. Paygamberimizin(sav) ‘Allahu Ekber’ diye ikinci rekata kalktığını gördü. O sallana sallana. Kıyamet gününe kadar ümmetler buna tükürsün.g. Allah(cc)’ın rahmetinin tecellisine vesile olur. 74. Tasavvuf Sohbetleri. O zaman ‘Allahümmağfirli’ dedi…” Kıbrısî. Kullarının arkasına düşmesin. Ali Efendimiz sabah namazına çıkıyor. Bilmeyenlerin üzerine binen iblis.1889 Peygamber Efendimiz(sav)’in. s. Sabah namazına giderken kapıyı açtığı gibi önünde bir ihtiyar bulmuş.1892 Şeyh Nazım’a göre iblisin yaratılışında.’ Peygamberimizin ona cevabı: ‘Ya Ali! Yol kesici olma.1895 1889 1890 Kıbrısî. s. Bu şeytanı artık azlet. Kıbrısî. başka bir hikmet daha vardır. Üzerindekine mesafeler kat ederek makâmlar kazandırır. dışarıda taşın altında kıstırılmış bir alamet var… ‘Ya Rasullallah! Bu melanet bana bugün bu hileyi yaptı. 76. a. Farklı bir ifadeyle şeytanın aldatmasıyla Mü’minlerden asi olan kullar. s. Ali Efendimiz öfkesinden onu tutuğu gibi orada bulunan büyük bir taşın altına kıstırdı. Farklı bir ifadeyle şeytan. a. O ihtiyarın da mescide değil de diğer tarafa saptığını görünce anladı ki.g. ‘Ya Ebu Yezid! Bu rahmet denizini Bana asi olan kullar için ayırmışım. baygın düştü.. o iblistir.1893 Kıbrısî’ye göre. 1894 Kıbrısî bu menkıbeyi şöyle nakletmiştir: İbrahim bin Ethem: ‘Ya Rabbi. şeytanın yaratılış hikmetini izah etmiştir. orada aklı başından gidip. Tasavvuf Sohbetleri. Bu rahmeti burada asilere vermek için tutuyorum… Bu kulları. kul için bir şereftir. ss. Dolayısıyla iblis. Masum olduğun vakitte. 73-74. Ben bir rekatı kaybettim. Bu şerefe vesile olan günahların tohumlarını. Allahümmağfirli demesi kula şereftir. sen bana el açmayacaksı n. Hz. Allah(ac)’ın bilinmeyen merhametinin. adım adım yürürken Mescid -i Saadetin kapısına vardığında. Bu senin kullarını rahat bıraksın. Edhem (v.. Bu manada iblis. Hz. ‘Ya İbrahim! Gaffar oluşum kimin için olacaktır?’. Hitâb-ı İzzet geldi ki: ‘Ya Bayezid! yukarı bak’ Ebu Yezid yukarı baktığında.” Bkz. ihtiyar olan kimsenin önüne geçmezdi. ismet istiyorum’ demiş. a. Kıbrısî. indallahtan olan bütün rütbeleri alacaklar. kul için tevbe ve şeref vesilesi olmaktadır. Efendimiz(sav) baktı ki. 73.e.Şeyh Nazım’a göre iblis.g. bilinmesine vesile olur. 370 . Onun için bunu oraya hapsettim. Ali(ra)’ye. 1893 Aynı yer. Bilmeyenler için ise yüktür. Sen bu şereften kendini mahrum etmek istersin. hikmetini bilenler için binektir. kul ile Allah ilişkisinde günah ve tevbe. bu görüşünü ise bir sohbetlerinde İbrahim b. iblis ekmektedir. Kıbrısî bu menkıbeyi şöyle nakletmiştir: “Bir gün Hz. 162/779) menkıbesi1894 üzerinden izah etmişir. Dışarı geldiklerinde. 1892 Kıbrısî. Nazım Efendi. 74. Hz. s. o günahlardan. Ben bu rahmete veya hiçbir şeye muhtaç değilim. Benim ümmetim buna mücahede ederek. O zaman istiğfar fazilettir.e. insanların içindeki muhlis kulların bilinmesine vesile olur.

kahır ve galebe anlamında bir hâkimiyet kuramaz. 2895-2896. deniz ötesi ticaretlerin.1.1897 Kıbrısî’nin bu görüşü. s. 1137/1725) göre şeytan. c. 1898 Nahl: 16/98-100. ona karşı hiç mukavemet göstermediği için. coğrafi keşiflerin. Ancak kâfirler üzerinde. Beni kınamayın. İnsanlar. ulus devletler ve kapitalist üretim sistemi 1895 1896 Kıbrısî. Hulasâtu’l-beyan. hiçbir insan üzerinde. 371 .”1898 ayetine dayandığı şüphesizdir. Rûhu’l-beyân. iblise sorgusuzca teslimiyetin temel sebebidir. 10. Onun gücü ve etkisi. c.Şeyh Nazım’a göre İblis zayıftır. şeytanın davet etme ve süslü gösterme anlamında bir gücü vardır. kovulmuş Şeytan’dan Allah’a sığın. a. 162. s. Modern Çağ ve Modernizm: Bilimsel gelişmelerin. Teknoloji. bilim.e. onu. Siyasî ve Sosyal Olaylara Yaptığı Yorumlar f. “(Hesaplar görülüp) iş bitince. s. Kıbrısî. 1897 Aynı eser. iblise galib gelinir. 1901 Bursevî. 1900 İbrahim: 14/22.1899 Bu konu ile alakalı başka bir ayet şöyledir. demokrasi. “aydınlanma” ve Rönesans gibi hadiselerin bir sonucu olarak Avrupa ve Amerika’da görülen yenileşme hareketi.. iman edip Rablerine tevekkül edenler üzerinde gücü ve etkisi yoktur. modernleşme olarak tabir edilmiştir. Kendinizi kınayın… ”1900 Bu iki ayeti beraber ele alan Bursevî’ye (v..1901 f. siz de davetimi kabul ettiniz. Tasavvuf Sohbetleri. 7. ss. 76. 67. Bu ayette bildirilen dost. şeytan şöyle diyecek. şeytanın tasallutu altına girmiş olanlar ve ona itaat edenler (Şeyâtine’l-ins veya evliyâu’ş-şeytan) olduğu yönünde tefsir edilir. Ben sadece sizi davet ettim. Mü’min ya da kâfir. güçlü zanneder.“Kur’an okunduğu zaman. Allah(cc)’ın yardımıyla. ancak onu dost ve koruyucu edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.g. 162. s. Biraz karşı koymaya çalışılırsa.1896 Ancak Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre günahları olağan bir şey kabul etmek. Gerçekten onun. “yeni olma” anlamına gelen. 1899 Vehbî.

Osmanlı Devleti ve tebası bulunmaktadır. Yüzyıl ve 21. içlerinde milliyetçilik davası girmiş. Yüzyılın başlangıç seneleri. tüm dünyaya yayılan lâdinî düşüncelerdir ve bunlar. Yalnız düşünce akla uygun kabul edilip. Eskişehir 2013. politik veya sosyolojik bir kavram olmamakla beraber geleneksel olana ve geçmiş kültürlere karşı duran ve mentalite değişikliğini öne çıkaran bir kavramdır. Bu durum. Komisyon.. “modern çağ (!)” olarak tabir etmektedir. ss. sanat. Bu bağlamda modernizm. Hak Dost 4.1902 19. Türkiye Cumhuriyeti’ne tevarüs ederken geçmişe ait değerleri tamamen tahribetmiştir. giderek düşünceyle duygunun arasını açtılar. ve 21. 124-125. eleştiri ve edebiyat alanında çıkan akımlar için kullanılırken modernite. “batı” kavramı ile özdeşleşmiş. Osmanlı Devletinden. Çağdaş Sosoyoloji Kuramları. sadece Osmanlı tebasını değil. Bu kavramlar 20. Yüzyıl içerisinde cereyan eden ekser hadisat ile ilgili olduğu için. Modernite. dünyadaki değişimlerle birlikte müşahede etmesiyle alakalı olduğu şüphesizdir.55. Ancak benzer düşünceyi bir bâtılı gözüyle Eric Fromm da şöyle ifade etmektedir: “Descartes’den başlayarak insanlar. Anadolu Üniversitesi Yay. Kıbrısî’nin Osmanlı Devleti vatandaşı olarak dünyaya gelmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecindeki değişimleri. 1902 1903 Bkz. Müslümanların hak olmayan bir davayı gütmeleri ile içlerinde ayrılığın ve bölünmenin getirdiği zulmün acısını yaşamaktadırlar.1904 Kıbrısî’nin bu konulardaki tahlillerinin merkezinde. 56. daha çok düşünce. 1904 Aynı eser. Rönesans’tan beri Avrupa kültür tarihinin geliştirdiği sistematik bir süreci ifade etmektedir. 372 . Modern çağın İslam coğrafyasını etkilemesinden önce Müslümanlar ümmet şuuruyla bir şemsiyede toplanmışken. tüm İslam toplumlarını tahribetmiştir. Kıbrısî. duygu yapısı gereği akıl dışı nitelendi. bugüne kadar süren söz konusu hadisatı ve etkilerini Kıbrısî. Yüzyılın ortalarından başlayıp.1903 Kıbrısî’ye göre modernizm. bu düşünce akımından dolayı ayrılıklar ve bölünmeler başlamıştır.gibi oluşumları hatırlatan modernleşme. sömürgecilik ve Avrupa emperyalizmi ile küresel bir boyut kazanırken. ss. Kıbrısî’ye göre modernizm ve modern çağ olan 20. Kıbrısî’nin içinde bulunduğu zamanı ve olayları tanımlamasında da anahtar kavramlar olmuştur. Avrupa ve Batı sözcükleri ile eş anlamlı olarak kullanılagelmiştir. kendi başına tarihî.

pratik yaşantısındaki tatbikatında görülmektedir. Anlama yeteneğinin yardımıyla doğanın denetim altına alınıbilmiş ve daha çok. Başka bir ifadeyle. Batı’da başlayan değişimleri takip etmeyen Osmanlı Devleti.: İlhan Güngören.”1905 Ahmed Cevdet Paşa (v. daha değişik şeyler üretebilmiş olması. TDV Yay. hulefadan sonra umera. hem de Osmanlı’nın modernleşme sürecinin başlangıcı sayılabilecek Tanzimat’ın saraydaki düzenlemelerinde vazifeler almış olan Cevdet Paşa. Bu hadiste Hz. Yüzyıl hadisatına yönelik eleştirilerinde ve bu çağın içinde yaşayan bir zat olarak. 1313/1895)’nın modernizm mevzuundaki görüşü. Yol Yay. 20. geleneksel yapıya uyarlanmadan taklit edilmelerinden dolayı da eleştirmiştir. Dolayısıyla kanun-ı kadim. bölünüp ayrımlaştı.. hem de o zamanın şartlarına göre İslam Medeniyetinin gelişmesi için gerekli görülmüştür. Mesela Kıbrısî’nin modern çağ anlayışını şekillendiren İslam anlayışı. zamanın şartlarına göre İslam Medeniyetinin terakki imkan ve ihtimalini sekteye uğratmıştır. direkt ya da dolaylı olarak belirlemiş ya da şekillendirmiştir. onun olarak yaptığı kavramsal tanımlamalarında bulunmaktadır. onun hayatındaki tüm düşünce ve görüşlerini. beni ve doğayı denetimi altına alabilecek ve benliği oluşturan anlama ve yargılama yeteneği akıl. Cevdet Paşa’nın dönemindeki İslam toplumuna şamil olmuş bir mütefekkir olmasından dolayı. 68-77. 16-19. ss.kişiliğimizden “benden”. Onun bu konudaki düşünceleri. 373 . Tanzimat’la başlayan modernleşme sürecini hem tenkit etmiş. Ahmet Cevdet Paşa. zamanın hal ve şartlarına göre güncellenmesinin gerekliliğini düşündüğü için Tanzimat’ı savunmuş. Psikanaliz ve Zen Budizm. Hem Osmanlı tebaasında İslam medeniyetinin son dönemlerini yaşamış ve sahip çıkmış. Sempozyum 9-11 Haziran 1995. Kıbrısî’nin düşüncelerini direkt ya da dolaylı olarak şekillendirmesi kuvvetle muhtemeldir.. ss. Bununla birlikte Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin dünya ve ahiret görüşünün merkezinde bulunan İslam tasavvufu anlayışı. kendisinin sözde modern çağ olarak vasıflandırdığı. bu yeniliklerin. Ter. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Benden sonra hulefa. İnsan bu süreç içerisinde kendini bir eşya durumuna dönüştürdü. İstanbul 1978. Eric. İslam toplumunun kıyamete kadar geçireceği evreleri haber veren bir hadis-i şerife dayanmaktadır. Ankara 1997. 1905 1906 Fromm.1906 Kıbrısî’nin modernizm anlayışı. sanki yaşamdaki en önemli şeymiş gibi ele alındı.

Cuma Hutbeleri. Gerek icat eden. hukuk sistemi.. 92. Ramûz.1. melik. 157-159. meliklerden sonra Cebâbire. 5/220-221. toplum.1. modern çağ düşüncesini de şekillendirmiştir. O yeryüzünü adaletle doldurur.g. tasavvuf disiplini merkezli İslam düşüncesi tespit edildikçe paylaşılacaktır. Bu yüzyılın kavramı olan “moda” insanları kibre sürükleyen bir oyundur. içerisinde cereyan eden tüm sosyal ve siyasi olayların genelini içeren bir anlamda kullanmaktadır. Müslüman toplumun yönetiminde. 30. Bu ifadelerin özetine göre. Nazım Efendi sıklıkla vurgulamaktadır. a. Hak Dost 4. hulefâ-i raşidîn devrini. yirminci yüzyılda yapılan teknik ve teknolojik gelişmeler. 518. Bu manada Nazım Efendi’ye göre. Gümüşhanevî. Osmanlı Devletini haber vermiş ve bu devirler gerçekleşmiştir.1909 İnsanın kendisini örtmek için giyindiği kıyafetlerin tarzlarındaki çeşitlilik ile de büyüklenme içine girerler. s.1908 “Modern Çağ” tabirinin muhteviyatı birçok alanla ilgili olsa da. yirminci yüzyılın hastalığı insanoğlunun kibirlenmesidir. Dolayısıyla Kıbrısî’nin modern çağ görüşü. 1910 Kıbrısî. 48.e. umerâ. Cebâbireden sonra ise Ehli Beytimden bir kimse gelir de. 374 . mahiyeti itibariyle teneke olan bu metalarla birbirine karşı büyüklenme içine girerler. Kıbrısî’nin her sahadaki düşüncesini şekillendiren temel İslam düşüncesi. onun görüşlerinde meknuz olan.1910 1907 1908 Tirmizi.”1907 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre hadisde haber verilen hulefa. gerekse tüketen kişiler. ss. Kıbrısî’ye göre modern çağ ile başlayan ve içinde bulunduğumuz dönem cebabire devridir. Modern Çağ ve Toplum: Nazım Efendi bazen “yirminci yüzyıl” terimini. Fiten. s. Detaylarını Mehdi başlığında incelediğimiz bu devir. Müsned. Emeviler ve Abbâsiler devrini.umeradan sonra melikler. münafık şahsiyetlerin bulunduğu ve dini yaşamı baskı altına aldıkları dönemdir. Kıbrısî. 1909 el-Hakkânî. s. Hambel. teknoloji ve eğitim sistemi alt başlıkları olarak incelenirken. f. insanoğlunu kibre sürüklemiştir. Hakkâniyye mürîdanınca önemle veridiğini gördüğümüz bir konu olan kibri.

insanları rahat ettirmekten çok rahatsız ettiğini ifade eden Kıbrısî. 375 . el-Hakkânî.Nazım Efendi’ye göre modanın icat edilmesinin temelinde Peygamber(sav) sünnetini unutturmak yatmaktadır. Bu amaç ile Yahudiler tarafından icat edilen bu olgu. asansörle yatak odasına çıkan insanlarda. Şeyh Nazım’ın moda ve teknoloji konusundaki yaklaşımını şekillendirdiği şüphesizdir. 176-179. 1911 1912 Kıbrısî.1911 İslam düşüncesindeki kibir ve israf ile ilgili kaynaklar. sanal bir ihtiyaç anlayışı oluşturmuştur. ss. sadece İslam âleminin geleneklerini değil. Ebediyete Davet.1912 İslamî yaşamın günlük hayattan çıkarılması. insan hayatına makineleşme ile girmiştir. bu dönemin hastalıklarından ekonomik krizlerine kadar insanlığın tüm çilesi manevî hayattan kopuşun tecellileridir. kibir duygusu ile izah edilmiştir. Modern yaşam. elli sene öncesiyle mukayese edilmeyecek derecede artmış. insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir koşturmaca ve tatminsizlik içindedir. Yani. Moda olgusu yirminci yüzyılın ihtiyaç dışı tüketim anlayışını besleyen bir kaynaktır. sadece sosyal düzenin gelişiminde değil. bireysel huzur ve refahın gelişimini de sekteye uğratmıştır. zenginlerdeki tüm imkânları borçlanarak temin etmeye çalışan orta kesim de. rahat yaşamayı basit yaşama olarak tanımlamıştır. Özet olarak rahatlık adına yaşanan bu hayatın. Günümüzün kanser gibi birçok hastalığının sebebi olan atalet. Nazım Efendi’ye göre bu yüzyılda karşılaşılan ekonomik krizlerin arka planında da iktisat dışı (tasarrufa dayanmayan) bir tüketim anlayışı yatmaktadır. batıda yapılan siyasi ve sosyal düşüncelerden de karşılığını bulacak mahiyettedir. Arabasıyla evin içine girip. toplumsal bir alışkanlık haline gelmesi sürecinde Yahudilerin rolü. İhtiyaç için olmayan harcama ve tüketimin arka planı. Hak Dost 4. ss. Elinde bulunan her eşyanın yenisini almaya çalışan zengin kesim de. bir atalet (tembellik) meydana gelmiştir. Bununla birlikte söz konusu menfi fiillerin. Hıristiyan âleminin de geleneklerini yıkmıştır. sadece İslami düşünceden değil. Nazım Efendi’ye göre bu artışın arkasında tatmin olmayan nefsanî duygular yatmaktadır. 157-159.

Bâtılın Hak’a üstün geldiği bu çağ. 124-125.1917 Osmanlılar. 1916 Kıbrısî. 58.1915 f. ss. a. Âdem’e ulaşır.Osmanlı toplumunda bireysel günlük yaşam gayesi. ss.. Peygamber(sav)’e dolayısıyla Hz. bu uğraşıların uhrevi bir amacı ihtiva etmemesinden dolayı hayal olduklarını şöyle ifade eder: “Hep uğraşıları hayaldir. 1917 Aynı eser. sıfırdır. s. 1915 Kıbrısî. Evi yaparken iskele kurarlar. Nazım Efendi’ye göre Müslümanların kurtuluşu bu temiz ailenin adıyla oluşturulmuş Osmanlılık şemsiyesi altında toplanmalarıdır. “De ki: Hak geldi bâtıl mahvoldu”1914 ayetinin bir işareti olarak bu çağ sona erdiğinde insanlar. 178-179. İslamî nizamın unutulmasına sebep olmuş ve İslamî hukuk sistemlerinin ve İslam Medeniyeti’nin kendi içinde gelişimine sekte vurmuştur. s.1. çoluk çocuk sahibi olmak için.2.g. Nazım Efendi’ye göre Osmanlı’nın uyguladığı hukukî. İslam esas alınarak kurulmuştur.e. Bu varlıkta mevcut oluşumun sebebi nedir? …Vazife elde etmek için. İsrâ: 17/81. modern çağda.g. ümmetçilik şuuruyla yeniden bir araya gelmelerine dayanmaktadır.1916 Osmanlı’nın şeceresi Şeyh Ebebali’ye dayanmaktadır. aradıkları dünyaya aittir. mevki sahibi olmak için. Hak Dost 4. dünyevi sufliklerden uzaklaşacaklardır. 104. sosyal ve ekonomik statü için koşturduklarını söyleyerek. Onlar vasıtadır.e. geleneksel olandan modern olana geçiş gibi anlaşılmıştır diyebiliriz.”1913 Binaenaleyh Nazım Kıbrısî’ye göre. dünyevileşerek bâtıla düşenler ve hakkatten ayrılmayanlar olmak üzere iki millet oluşmuştur. Dolayısıyla modernizmin tesisi esnasında Osmanlı’yı unutturma kastı güden politikalar. 376 . Yani. siyasî ve sosyal nizam. sancaklarında 1913 1914 Kıbrısî. Adnan(as) ve İsmail(as) üzerinden Hz.. a. Şeyh Edebali ise Hz. Modern Çağ ve Hukuk Sistemi: Şeyh Nazım’a göre Osmanlı devletinden. Bina bittikten sonra iskele üstünde kalmaz. Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş. kariyer. Nazım Efendi günümüz insanının meslek. bugün anlamsız amaçlar haline getirilmiştir. sona erecektir.

demokrasideki başbakan görevini ifa eden bir sadrazamın ve bakanların fonksiyonlarını yerine getirecek vezirlerin bir sultan tarafından atandığı yönetim biçimini savunmaktadır. ilahi takdirdir. vahşet ve yıkım uygarlığını meydana getirmişlerdir. Mutlak özgürlüğün arayışı içinde olan insanlar. Batı’da bir Nakşî Cemaati. değişime engel olamamıştır. 1921 Atay. ss. Şeyh Nazım’a göre. Yani. 1922 Aynı eser. Cumhuriyet sonrası bu yazılar kaldırılmış olsa da bu değişim. 1920 Nisâ: 4/59. İslam’ın emridir. “Ey îmân edenler! Allah’a itâat edin.com/2-Seyh Nazim Ilahi takdir önlenemez! Ayette geçen “ûlu’l-emr”. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kurumsallaşmıştır. fikrî olarak müsebbibidir. Atay. yirminci yüzyılın bir cehalet nişanesidir. o dönemin evliya ve ulemaları. Bkz. Mesela Liberalizim özgürlükte sınır bulamadığı için. Farklı bir ifade ile bugünkü idareciler. uygarlığın temelleri İslam’da yatar.1921 Modern çağın geliştirdiği hukuk sistemi olan sekülerizm ya da laiklik. 1919 Bu düşünceleri bir fikri tez olarak savunan Kıbrısî. a.e. Çünkü yönetime itaat. ss. 377 . yirminci yüzyılda kaos. Peygambere ve sizden olan ûlu’l-emre (emir sâhibi idârecilerinize) de itâat edin!”1920 ayetine istinaden emir sahibi ile mücadeleyi uygun bulmamaktadır. insanları geçici olan dünya çıkarlarına göre programladığı için toplumsal sorunların da müsebbibidirler. 251-262. ahlaki açıdan yüce bir seviyede olmak ve bu seviyedeki hukuk sistemlerini teşekkül etmektir. Şeyh Hişam’ın bazı sohbetlerinde. ss. Bu takdir önlenemez olduğu için. Bunun farkında olmayan Müslüman memleketler de batı âleminin kopyası olmaya çalışmaktadır..Kur’ân yazısı taşımışlardır. silahlı ve anarşist mücadele haramdır.1918 Kıbrısî’ye göre geçmişe ait değerleri derinden reddederek gelen Modernizm. 189-193. Bu hukuk sistemi. boşanma oranındaki artışın.g. İslam dünyasının selameti için hilafetin bir sembolü olan sancak-ı şerifin yeniden açılması ve dalgalandırılması gerektiğini düşünmektedir.1922 1918 1919 www. Kendini bir Osmanlı olarak tanımlayan Kıbrısî. 251-262. Avrupa’nın baskısıyla. Bu kurumun hukuk sistemi olan demokrasinin İslamî olmadığını düşünen Kıbrısî. manevî otorite olarak manalandırılmıştır.youtube. gayr-i İslamî bile olsalar. Uygarlığın özü teknolojik gelişmelerde değil.

kesin olarak ve ittifakla. Kanaatimizce. Mehdi(as)’in zuhurundan sonra. Bana iki 1923 Atay.1923 İslam toplumundaki ilk hizipleşmenin Şiilik ile başlaması ve ehl-i sünnet içerisinde Vahhâbilğin zuhur etmesi. hem itikadi he de siyasi boyutları olan. ulemanın ittifak ettiği. ben de doğusunu da batısını da gördüm. Müslümanların arasındaki ayrılık ve bölünme unsurunun müsebbibidir. Kanaatimize dayanak olan gözlemler sadece siyasi partilere bağlı hizipleşmeler değil. Nazım Efendi’ye göre fikrî kökleri Avrupa’ya dayanan particilik. bana gösterilen yerlere kadar uzanacaktır. onun tasavvuf düşüncesiyle şekillenmiştir. Batı’da bir Nakşî Cemaati. İslam ulemasının henüz içinde yaşadığı bir süreç olması hasebiyle. Bu noktada Kıbrısî’nin felsefî. hukukî ve ekonomik bir sistem modeli ortaya koyduğu söylenemez. ss. birleşmiş gibi görünen Avrupa’yı partilere böldüğü gibi İslam âlemini de hiziplere ayırmıştır. hizipleşme olarak addedilmemiştir. Kıbrısî’nin beklediği ideal hukuk sistemine en yakın olanı ise. Şeyh Nazım’a göre. gerçekleşmesini beklediği altın çağda görülecektir. Bu hadis-i şerifte Hz. bu dinamik sürecin sonunda. iki ayrılıktır. henüz daha gelişmiş bir sistem uygulanma ya konmamıştır. yeryüzünü benim için dürüp topladı. 142-143. Ümmetimin mülkü. aynı zamanda cemaat taassubuna bağlı ayrılıkları da içermektedir. Şeyh Nazım’a göre. Osmanlı Devletinden sonra tatbik edilmediği için gelişmemiştir. Farklı bir ifadeyle Kıbrısî’nin ideal hukuk sistemi. mana âlemindeki takdirin cereyan etmesi için madde âleminde husule gelmiş sebepler zinciridir. modern çağın İslam toplumunda bir hizipleşmeye sebebiyet verdiği açıkça görülecektir. Bunlara ilaveten Şeyh Nazım’ın savunduğu söz konusu ayrılık. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ. Modern çağdaki değişimlerin tesiriyle İslam toplumunda görülen söz konusu tüm değişiklikler. Müslüman toplumunun bugünkü sosyal ve siyasî durumuna yönelik söz konusu tespiti Kıbrısî. Ancak Kıbrısî’nin karşı çıktığı demokrasi hukukunun üstündeki bir model. 378 . bir hadis-i şerif üzerinde özetlemektedir.İnsan düşüncesinin geliştirdiği en mütekâmil yönetim biçimi addedilen demokrasinin eksik yönleri tartışılsa da. Modern çağın geliştirdiği hukuk sistemi.

hazine verildi: Kırmızı ve beyaz hazineler. Ben Rabbimden, ümmetimi umumî bir kıtlıkla helâk etmemesini, ümmetime kendi nefislerinden başka bir düşman musallat edip çoğunluğu helâk etmelerine meydan vermemesini talep ettim. Rabbim bu isteklerime şöyle cevap verdi: ‘Ey Muhammed! Bir hüküm verdim, artık o geri alınmaz. Ben, Senin ümmetini umumî bir kıtlıkla helâk etmeyeceğim, kendileri dışında, çoğunu helâk edecek bir düşman da musallat etmeyeceğim, hatta yeryüzünün her tarafında bulunanlar, onlar aleyhinde toplansalar da. Ama, kendi aralarında birbirlerini helâk edecekler.”1924 Bunun bir ilahî ferman olarak önlenemez olduğunu ifade eden Kıbrısî, Muhammed ümmeti içinde ayrılık ve çatışmalardan doğan zulmün hak yolundan sapıldığı müddetçe devam edeceğini söyler. Yani günümüz hadiseleri, bu ilahi ferman dâhilinde cereyan etmektedir.1925 Daha önce de belirtildiği gibi Kıbrısî’ye göre, insanlığın içinde bulunduğu zaman olan 21. Yüzyıl, ahir zamandır ve bu günler, Hz. Peygamber(sav)’in mağlum hadis-i şerifinde1926 haber verdiği üzere cebabire devridir.1927 Söz konusu devir; tek olan İslam reisliğinin kaldırıldığı, her bir İslam devletinin kendi başına buyruk olduğu, başlarında dışa bağımlı reislerle yönetilen ve hiçbir İslam devletinin diğerine tabi olmadığı bir dönemdir. Binaenaleyh, 20. yüzyıldaki sosyal, siyasi ya da ekonomik tüm hadisat, söz konusu durumla ilgilidir.1928 Kıbrısî’ye göre bu zaman, bütün reislerin üzerine reislik yapacak vasıflarda, manevî kuvvet taşıyan bir şahsiyetin bulunmadığı bir zamandır. Bu yüzden içinde bulunduğumuz “cebabire dönemi”, bir nevi bekleyiş ve geçiş dönemidir. Halk böyle bir zâtı bulalım ve seçelim deseler bile sürgün ve cezalara maruz kalacakları bir hukuk sistemine tabidir.1929 Bununla birlikte insanlar, her konuda kendilerini haklı bildikleri gibi, her şeye kendilerini layık kabul etmektedirler. Şeyh Nazım, söz

1924 1925

Müslim, Fiten, 2889; Tirmizî, Fiten, 2177; Ebû Dâvud, Fiten, 4252. Kıbrısî, Hak Dost 4, s. 103. 1926 “Benden sonra hulefa, hulefadan sonra umera, umeradan sonra melikler, meliklerden sonra Cebâbire, Cebâbireden sonra ise Ehli Beytimden bir kimse gelir de, O yeryüzünü adaletle doldurur…” Bkz. Tirmizi, Fiten, 48; Hambel, Müsned, c. 5, ss. 220-221; Gümüşhanevî, Ramûz, s. 518. 1926 Kıbrısî, a.g.e., s. 92. 1927 Tafsilatı için bu tezde bkz. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/d.Hz. Peygamber. 1928 Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 94. 1929 Aynı yer.

379

konusu toplumsal durumu, bireyden başlayan psikolojik bir temele dayandırır. Buna göre, toplumdaki ekser ferdin nefsaniyetine esir düşmesi, bu durumun sebebidir. Binaenaleyh bu çağda söz konusu adaleti insanlara kabul ettirecek bir manevî kudret gereklidir.1930 Sonuç olarak Şeyh Nazım’ın modern çağ anlayışı, onun birnevi bekleme ibadeti addettiği Mehdi anlayışı ile ilgilidir. Detaylarını ilgili başlıkta incelediğimiz bu anlayışa göre, Muhammed ümmetini bu cebabire döneminden çıkaracak ve onları bir sancakta toplayacak şahsiyet, Mehdi(as)’dir. Mehdi(as)’nin zuhuru ile insanlar, bâtıl anlayışların ürünü olan hukuk sistemlerine değil, hakkın zahir olduğu anlayışa tabi olacaktır.1931

f.1.3. Modern Çağ ve Teknoloji: Şeyh Nazım-ı Hakkânî’ye göre içinde bulunduğumuz zaman, her sahada hızlı keşif ve icatların yaşandığı bir dönem olduğu kadar, insanların acziyetlerini unuttukları bir zamandır. Aya çıkan, uzaya uydular gönderen bu insanlık gurur ile Allah(cc)’a başkaldırır bir durumdadır.1932 Günümüzde icat ve imal edilen toplu imha silahlarının insanlığı melhame-i kübraya (büyük harbe)1933 götüreceğini söylemektedir.1934 Teknoloji üreten fabrikalar yaşam dengesini bozarken, temizlik için kullanılan deterjanlar bile, okyanusları kirletir.1935 Dolayısıyla mutlak özgürlüğün arayışı içinde olan insanlar, yirminci yüzyılda kaos, vahşet ve yıkım uygarlığını meydana getirmişlerdir.1936 20. yüzyıl fikir adamlarından Nurettin Topçu (ö. 1975), modernizm akımını; ilim, sanat, siyaset, ticaret ve kültür gibi açılardan yaptığı değerlendirme sonucu sunduğu reçete, Kıbrısî’nin tavsiyesi ile aynıdır. Ona göre Müslümanlardan
1930 1931

Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 102. Aynı eser, s. 104. 1932 Aynı yer. 1933 Kıbrısî’nin ahir zamanda olmasını beklediği dünya savaşı. 1934 Şeyh Nazım Kıbrısî, Hak Dost 4, ss. 103-105; www.izleveindir.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir; 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. 1935 Atay, Batı’da Bir Nakşî Cemaatı, ss. 189-193. 1936 Atay, a.g.e., ss. 189-193.

380

modernleşme konusuna taassup ile yaklaşarak mutlak bir reddiye sınıfında olanlar tefrite düştüğü gibi; modernleşmeyi olduğu gibi kabul edip, eski değerlerin yerine ikame edenler de ifrata düşmüştür. Topçu’ya göre modern olarak adlandırılan bu yüzyıl, maddeci değerler sistemi üzerine inşa edildiğinden, mana yönü eksiktir. Madde ve mâna dengesi üzerine kurulmuş İslam Medeniyeti, modern çağın geliştirdiği medeniyete değil, tekniğe yenik düşmüştür. Dolayısıyla modern çağın Âdemoğlunda açtığı yaranın tedavisi, İslam’dır. Şunu da belirtmek gerekir ki Topçu’nun reçetesi, selefi bir yaklaşımla kalbi hayatı ihmal eden bir İslam anlayışı değil, tasavvufî bir yaklaşımla içsel tekâmüle önem veren İslam olması açısından, Kıbrısî’nin düşünce atmosferi dâhilindedir.1937 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin bu düşüncelerinden dolayı, Hakkâniyye çevresinde, teknolojinin kullanılmadığı düşünülebilir. Ancak Hakkâniyye müridanının günlük yaşantısında teknoloji önemli derecede yer almıştır. Lefke tekkesinde kamera ve dizüstü bilgisayarlarıyla dolaşan mürîdlere tanık olduk. Modern toplumun en önemli ulaşım aracı olan hava taşımacılığı ise Hakkânî yolunun dünyaya yayılışında olduğu kadar, Kıbrısî’nin ve mürîdlerin günlük hayatlarında vazgeçilmez derecede yer aldığı hatırlanmalıdır. Dolayısıyla Kıbrısî’nin bu mevzudaki görüşlerini, aksiyoner mesajlarıyla birlikte değerlendirecek olursak; Şeyh Nazım’ın karşı çıktığı şeyin, teknoloji değil, neden olduğu sonuçlar olduğu görülmektedir. Manevi değerleri tahrip eden düşünce zeminine vesile olması açısından teknoloji, insanları ahiret gayesinden uzak, dünyevi hazlara sürüklüyorsa eleştirilmiştir. Bununla birlikte, bir Müslüman hayatında teknolojinin müsbet katkıları, Kıbrısî’nin konu başlıkları arasında görülmemiştir. Nitekim Kıbrısî’nin kibir başlığıyla ele aldığı değerlendirmesinde teknoloji; insanları benlik, ucûb ve kibir gibi suflî duygulara sürüklemesi bakımından ele alınmış ve menfi görülmüştür.

1937

Topçu, Kültür ve Medeniyet, ss. 1-202.

381

f.1.4. Modern Çağ ve Eğitim: Şeyh Nazım’a göre eğitiminin temelinde ateizm olan modern eğitim kurumları, hiçbir şeye inanmamayı öğretmekte ve Allah(cc)’ın varlığını reddetmektedir. Hakikat ilminden habersiz ve cahil olan bu sistemin, fayda için ürettiği nesneler dahi, bir noktada zarara yol açar. Dolayısıyla uygar olarak nitelendirilen bu eğitim sistemi, ilkeldir. Söz konusu eğitim sistemi, devlet yönetimindeki laiklik ilkesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla yirminci yüzyılın eğitim sistemi, Kıbrısî’nin ifadesiyle bir cehalet nişanesidir ve insanları geçici olan dünya çıkarlarına göre programlamaktadır.1938 Kıbrısî, ahir zamanda tahsil yapanların çok olacağını ve okudukça cahil olacaklarını, ahir zaman alameti olarak kabul etmektedir. Cehalet kelimesi ile, Allah’ı bilmemeyi kasteden Kıbrısî, bu düşüncelerini, 1990’lı yıllardaki bir sohbetinde şöyle ifade etmiştir: “Diplomalı cahil, sonunda en büyük diplomayı aldığında Allah yoktur diyor. Master, doktorluk payesi var ama, Allah’ı tanır mısın? diye sorsan, Ne Allah’ı? Üniversite’de Allah’ı anmak yasaktır. Bizim taptığımız, tabiattır der”1939 Bilhassa Müslüman toplumlardaki materyalist eğitim metodu ve bu eğitim metodunun teşekkül ettiği anlayış, Kıbrısî tarafından eleştirildiği görülmektedir. Benzer eleştirilerin, İslam toplumlarındaki muhtelif mütefekkirler tarafından yapıldığı görülmektedir. Mehmet Akif Ersoy (v. 1356/1936)’un “O vicdan nerededir, lakin? O iman kimde var? Hayhat! Ne olmuş ben de bilmem, pek karanlık şimdi hissiyat!”1940 dizelerindeki serzenişi, günümüz akademisyen ve mütefekkirlerinden Seyyid Hüseyin Nâsır (d. 1352/1933), modernizim tarifi üzerinden yapmıştır. Ona göre modern olan düşünce, vahye dayalı değişmez ilkelerden ayrılmış, ilahî kaynak ile bağını kesmiş, dinin ve geleneğin dışında olan şey demektir. Söz konusu kopukluk, var oluş hakikatlerini hem obje hem de subje alanlarından dışlanmasına sebebiyet vermiş ve bu dışlanmayla birlikte akla dayalı bir
1938 1939

Atay, Batı’da Bir Nakşî Cemaatı, ss. 189-193. el-Hakkânî, Ebediyete Davet, s. 41. 1940 Ersoy, Mehmet Akif, Safahât, Karanfil Yay., İstanbul 2012, s. 349.

382

ilkeler bütünü aranmış ancak, evrensel bir ilkesizliğe sebebiyet vermiştir. Bu durumda aklın, vahiy ve entelektüel sezgiyle olan bağı kopmuş olduğundan, oluşturduğu medeniyette modern insan, kendi kaderinin hâkimi, dünyanın efendisi, ölüm ötesi tüm gerçekliklere gözünü kapamış bir modern insan tipidir.1941 Nazım Efendi’ye göre günümüz eğitim sistemi, dünyada söz sahibi olmuş Yahudilerin kendi değer ve anlayışlarına göre tertip ettikleri bir düzendir. Dolayısıyla bu nizamın temel anlayışı, Yahudilerin dinlerini anladıkları gibi, özü ya da ruhu hiçe sayan bir cismani bir anlayışa dayanmaktadır. Bu anlayış, göz ile görüleni kabul edip, görülmeyeni reddeder.1942 Yüzyıl filozoflarından Karl Heinrich Marx (ö. 1883)’ın bir Yahudi

19.

olması ve ahiret anlayışına dayalı ahlaki, sosyal ve ekonomik sistemleri reddederek, dünya anlayışına dayalı sistemleri önermiş olması,1943 Kıbrısî’nin anlayışını şekillendiren mühim bir misal olduğu şüphesizdir. Bize göre 20. Yüzyılın düşünce ve bilim adamlarını Musevî olanlar ve olmayanlar olmak üzere ayırdığımızda, görülen şey mücerred maddecilik değil, ihtilaf ve kaos olmaktadır. Çünkü kapitalist sistemin kurulumunda önemli rol oynayan Musevî tüccar ve bilim adamlarından sonra, Max’ın fikir babası olan komünist sistem, insanlığın içine düştüğü kaosun arka planı gibidir. Bununla birlikte komünizmin tam zıddı addedilebilecek spritualizmin yine bir Musevî düşünür olan Henry Louis Bergson (ö. 1941) ile bilinirken,1944 insan ruhunu haz ve dürtüler üzerine temellendiren Sigmund Freud (ö. 1939)’da Musevîdir.1945

1941 1942

Nasr, Seyyid Hüseyin, Makaleler 1, Ter.: Şehabettin Yalçın, İnsan Yay., İstanbul 1995, ss. 73 -90. Aynı eser, s. 75. 1943 Robert, Jean Longuet, Büyük Dedem Karl Marx, Ter.: Renan Akman, Yordam Kitap, İstanbul 2012; Marx, Karl, Yahudi Sorunu, ter.: Yayın Kurulu, Sol Yayınları, Ankara 1997; Marx, Ücretli Emek ve Sermaye, ter.: Sevim Belli, Sol Yayınları, Ankara 2008. 1944 Direk, Zeynep, Çağdaş Felsefe II, Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir 2012, s. 4. 1945 Sheppard, Ruth, Zihnin Kaşifi-Sigmund Freud, Ter.: Yonca Aşcı Dalar, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2012; Freud, Sigmund, Cinsiyet ve Psikanaliz, Ter.: Zeki Yıldırım, Yeryüzü Yayınevi, Ankara 2003; Freud, Dinin Kökenleri, Ter.: Ayşen Tekşen Kapkın, Payel Yayınları, İstanbul 2002.

383

f.2. Bazı Güncel Hadiselere Yaptığı Yorumlar:

f.2.1. Amerika’nın Irak İşgali: Irak’ın Amerika tarafından işgali, Şeyh Nazım’a göre, 1958 yılında gerçekleşen kanlı darbe ile Irak Krallığının devrilip, Cumhuriyetin ilan edildiği hadiselerle ilgilidir. Bu düşüncesini şöyle ifade etmiştir: “…(Melik) mütevazi bir ikametgahta oturuyordu. Bugünkü gibi (Saddam Hüseyin), saraylarda oturmuyordu. Kapılarında, yalnız, nöbetçiler var. Başka kimsesi yok. Bir gecede topa tuttular, o yeri (Bağdattaki konağı). O hain Kafir (Abdülkerim Kasım), tayyareden düşüp parçalandı. Sıra sıra, bu (Saddam Hüseyin) geldi… Cehennem ettiler orasını, yandı. İçeriye hücum ettiler, Meliki taradılar, ailesini taradılar, çoluk çocuklarını taradılar. Ehl-i Beyt hepsi. Peygamber(sav) nesli. 90 yaşında nine çıktı. Ben hatırlıyorum. Ben Hicazdan döndüğümde haberi aldık. Elinde Mushaf-ı Şerifle çıktı. Merhamet etmediler ona da, onu da taradılar. Yaktılar. Cehennem yaptılar orasını, o gece, ehl-i beyti Rasul’e. Allah uyur mu be!”1946

f.2.2. Kravat Takmanın Hükmü: Şeyh Nazım-ı Kıbrısî, kravat modasının icadında, çarmıha gerilmiş Hz. İsâ(as)’nın rumuz olarak taşınma kastının olduğunu şöyle ifade etmiştir: “Kravatı, Hristiyanlar uydurdu, İsa Peygamber’in çarmıha gerilmiş şekli diyerekten. Bize sattılar. Kendi papazları bilir bunları… Asıl bu. Maksat bu. Maksat o hatırayı devam ettirmek. İsa Peygamber çarmıhta gibi, göğsümde, kalbimde dedirtmek için. Bizim gibi gafiller onu mecburi yapıyorlar.”1947

1946

www.youtube.com./Şeyh Nazım El’Hakkani-Bağdat Sebepsiz Yanmıyor1; İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur. 1947 www.youtube.com/Seyh Nazim Kibrisi - Kravat takmanin hukmu

384

f.2.3. Prenses Diana’nın Vefatı: İngiliz Kraliyet ailesinin Prensesi Diana’nın 1997’deki vefatından sonra Şeyh Nazım-ı Kıbrısî, bu durumun, her hadise gibi, ibret alınması gereken veçhini ifade etmiştir. İslam’ın rehberlik etmediği tüm insanlar gibi, İngiliz milleti de, bu vefat hadisesinin güçlükleriyle başa çıkamamışlardır. Şeyh Nazım, bu hadisenin sebebi olarak üç şeyden söz etmiştir. Prenses Diana, Müslüman kadının mütevazi kıyafetini giyiyor olsaydı, görünür ve görünmez musibetlerden korunurdu. Kıbrısî’ye göre bu kıyafet tarzı, onu paparazziden uzak tutacak ve öldürülmesine sebeb olan durum, göz önünde olmayacaktı. İkincisi, Diana’nın haram olan alkolden uzak durması gerekirdi. Üçüncüsü, Diana’nın İslam’da belirtilen kadın-erkek mahremiyetine ve nikah emirlerine riayet etmemesiyle alakalıdır. Özet olarak Şeyh Nazım’a göre, kulun başına gelen her hadise, onun yaşantısına rehberlik edecek İslamî, değerlere uygun olması ya da ters düşmesiyle alakalıdır.1948

f.2.4. Şili’de Maden Göçüğü Altında Kalan Madencilerin Müslüman Olması: Bu madencilerden Ömer Regadand ve Daryo Segafiyo, yetmiş gün kaldıkları göçükten kurtulmalarından kısa bir süre sonra Şeyh Nazım’ı Lefkedeki dergâhında ziyaret edip, Müslüman oldular ve Şeyh Nazım’dan bey’at aldılar. Bu hadisenin duyurulduğu haberde Kıbrısî’nin bu konudaki açıklaması, şu ifadelerle olmuştur: “Bir mağaranın içerisinde, bir göçüğün içerisinde kaldı bu adamlar. İlk günde ben yetiştim desem onlara, inanır mısınız? …Bir gün dua ediyordum. Muska hazırladım. Orada bir tanıdığımız var mı diye müritlerime sordum. Evet yanıtını alınca hemen gönderdim” Muskayı göçük altında alan Ömer Regedand, hislerini şöyle ifade etmiştir: “Madene o muskalar gelinceye kadar, kendimi sarhoş gibi hissediyordum. Ama ulaştıktan sonra çok huzurlu ve rahat hissettim.”1949

1948 1949

Jorgen, Sufism in West, ss. 123-124 www.youtube.com/Seyh Nazim Hz. ŞILI'li Madencilere ettiği Manevi yardımını anlatıyor .

385

f.2.5. Necmettin Erbakan’ın Vefatı: Şeyh Nazım’ın, Necmeddin Erbakan’ın vefatıyla alakalı ifadeleri şöyledir: “…Kadirşinas milletimizin gönlünde yer almış olmasaydı, cenazesi bu kadar kalabalık olmazdı. Necmettin Bey’e biz de dua ettik. Merkez Efendi’nin emriyle bizim de ruhaniyetimizin hazır bulunduğu bir mecliste karşılandı. Bizi de davet ettiler. Kabri hoştur.”1950

f.2.6. Suudî Arabistan Velihat Prensi (İç İşleri Bakanı), Nayef Bin Abdulaziz el Suud’un Vefatı: Şeyh Nazım-ı Kıbrısî, “Dün gece (17.06.2012) kalbime varid olan ve veliaht prensi ile ilgili olan haberleri tüm Müslümanlar ve insanlar ile paylaşmam icab ediyor... ” diyerek, Nafey b. Abdülaziz’in ruhunun kabz olduğu mirac gecesinde, kendisine giydirilen elbisenin nurdan olduğunu söylemiş ve onun vasıl olduğu manevi makâmı övmüştür. Bu videoda Kıbrısî, Suud ailesine ve tüm insanlara hitaben, “Her can, ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.”1951 ayeti üzerinden ölümü hatırlatmış ve “Hanginizin daha iyi ameller işlediğini göstermek üzere, ölümü ve hayatı yaratan odur.”1952 ayeti üzerinden nasihat etmiştir: “Ey Suud ailesi! Allah’ın emirlerine dikkat edin, Allah’a kul olun! Nefislerinize hâkim olun! Hakk’ta sabit olun… Bizim hakkımızda sadece hüsn-i zan bekliyoruz. İnsanlar hakkında hüsnü zanda bulunun ve onlara ikram edin. Onlara ikramda bulunursanız, kendinize ikramda bulunmuş olursunuz. Ey doğu, ey batı ehli! Kelamımız kitaplardan değildir. Hz. Peygamber (sav)’in bize ikram ettiği, varidattır. ‘Rabbim bana salât ediyor. Bana salavatı yasaklıyorlar. Kıyamet günü onlardan davacı olacağım.’ Estağfurullah. Tevbe ettim. Tebliğ ettim. Allah(cc) ve Melekleri(as) şahittir…”1953

1950 1951

www.youtube.com./Şeyh Nazım Erbakan Müjdesi; İlgili kayıt video arşivlerimizde me vcuttur. Ankebût: 29/57. 1952 Mülk: 67/02. 1953 www.saltanat.org/The Star of Al-Saud; İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur.

386

Şunu da hemen belirtmemiz gerekir ki. Kökleri İslam dinine dayanan bu anlayışın farklı dil. öze değil kabuğa dairdir. yedi kıtada. 56 farklı ülkenin insanı tarafından kabul görmüştür. dilediğini aziz eder. Çünkü aynı sebepler. Nakşîbendi Tarikatının Geleneksel yaşam tarzında birleştiren nedir?” yönündeki sorunun cevabını. Çünkü Allah(cc). tarikat hizmetlerindeki başarıları bu sebeplere değil. Dolayısıyla Şeyh Nazım’ın teslimiyet anlayışı. “Allah(cc) dilerse” olur. Bununla birlikte “Bu kadar çeşitli kültürden insanı. hayat ve ölüme dair sorularımızın cevabı olur mu? Şeyh Nazım’ın perspektifinden bakıldığında.yy ve modern dünya etkisini de dikkate almamıza vesile olmuştur. Bu yüzden ulaşılan sonuçlar. Modern insanın aklı esas alarak kurduğu. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin ilahî kudrete dayandırdığı tasavvuf anlayışında. dilediğini zelil eder. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin tasavvuf anlayışı ve yaşantısı. sebeb-sonuç ilişkisine bağlı olarak belirlediği maddî yön. 21. İslami düşünce ve tasavvuf ıstılahı içindeki yerini belirlemek amacı üzerine bina edilmiş çalışmamız. ilahi lütfa ve kudrete atfetmiştir. Çünkü modern bilimler. etki ve sinerjiyi oluşturabilir mi/miydi? Akıl merkezli sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ele alındığı zaman. Binaenaleyh bu ilişkiyi anlamamızda önemli derecede belirleyici olduğunu düşündüğümüz yönler. manevî yönün dışında değildir. formülize edilemez ve tamamiyle hukuklaştırılamaz. bizi sosyoloji sahasında aranan sözkonusu sorunun cevabına ulaştırmış oldu. görmemezlikten gelinemez. Ancak Şeyh Nazım’a göre bu sorunun cevabı. bir mana âlemini var eden ve yöneten ilahî kudret.SONUÇ Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin tasavvuf hayatı ve bu yaşantının temelleri olan tasavvuf anlayışı. cevap kesindir. Şeyh Nazım’ın tasavvuf anlayışının. olamaz. bu sorunun cevabı evet olmalıdır. Muhammed Nazım-ı Kıbrısî’nin tasavvuf anlayışının ve yaşantısında görülen madde-mana ilişkisi. Kıbrısî’nin “kulun acziyeti” anlayışıyla da ilgilidir. Nakşibendî tarikatının dünyada yayılmasına vesile olan aklî kriterleri göz ardı etmediği gibi. aynı sonuç. “Hakkâniyye hareketinin nasıl bu kadar yaygınlaştı?” sorusuna cevap arayan sosyolojik çalışmalarda. maddenin manaya bakan yönündeki ilahî kudreti reddedici bir anlayışın üzerine inşa edilmiştir. sonuçlar beş sebebe indirgenmiştir. Bu duruma bir misal üzerinden bakacak olursak. çalışmamız bu sorunun cevabını bulmak amacı üzerine bina edilmemiştir. Yani madde âleminin varoluş dinamiklerinin ardında. Bu anlayış. aynı sonuçları doğurur. Mesela Kıbrısî. bizim tezimizde ulaştığımız sonuçlar olmaktadır. Şeyh Nazım’ın tasavvuf anlayışını incelerken bulduk. din ve kültürlerden oluşan bu kitleyi nasıl İslam şemsiyesinde topladığı mühim bir sorudur. insan-kâinat ilişkisi ve bu ilişkiyi ölçme usulü olan deney ve gözlem sonuçları. Bu sebeblerin tamamını kendisinde toplayan herhangibir kişi/kurum. şöyle söyleyebiliriz. bu açıdan bir maddi ve manevi hayatın 387 . Bu anlayışı tezimizde geçen bir örnekle somutlaştırabiliriz.

gelmektedir. Çünkü bu haberi ashabına veren Hz. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’den aldığı emirleri hiç tereddüt etmeden uygulamaya koyması. teslimiyetin pratikteki göstergesidir. Müstakil bir başlıkta incelenmeyen teslimiyet. O’nun emin sıfatını tasdiktir. Peygamber(sav)’in haberini beklemek. maddi âlem kadar somut olduğu yönündeki bir sonuca işaret etmektedir. 388 . Kıbrısî’ye göre bu bekleme. Bu konuların başında Mehdi(as) beklentisi. günümüz insanı için önemli bir model teşkil etmektedir. Mevzu Şeyh Nazım-ı Kıbrısî olması hasebiyle.dinamikleri arasındaki tercihte bir denge unsurudur. Kıbrısî’nin genel tasavvuf anlayışı ve yaşantısında mündemictir. Peygamber(sav)’e imandaki sıddıkiyeti temsil etmektedir. aynı zamanda Hz. Özetle Şeyh Nazım’ın hayatındaki vahye dayalı hukukun belirlediği yaşam tarzı ve bu hukukun kalbî hayata kadar uzanan inisiyasyon sürecini içeren tasavvuf anlayışı. İslam’ın iman esaslarına dayanan ve geleneksel tasavvuf terminolojisi dâhilinde olması lüzum eder. modern çağın bilimsel dinamiklerinin. Bununla birlikte Kıbrısî. Şeyh Nazım’ın tayy-i mekân ile Mehdi(as)’yi ziyaret tecrübesi. bu haberleri ilk günkü gibi beklemeye ve ilan etmeye devam etmektedir. şeyhinden duyduğu. onun manevî âleme olan imanının. Bununla birlikte. 20. yy.’ın içindeki materyalist kültürle. manevî dinamiklere oturtulduğu bir platform gözetilmelidir. Ancak bu incelemelere. ahir zaman haberlerini yaklaşık olarak kırk senedir beklemekte ve mürîdânına haber vermektedir. bu platformun. genel manada ters düşen bu anlayışın ve etkilerinin daha derinlemesine incelenebileceği bir vakıadır. Bu haberlerden bir kısmının gerçekleşmemesine bağlı olarak mürîd sayısında düşüş olmasına rağmen Kıbrısî.

EKLER Ek 01: Hakk Levhası Ek 02: Şeyh İsmail eş-Şirvanî’nin Kabri. Amasya 389 .

Üsküdar/İstanbul Ek 04: Şeyh Ebu Muhammed Medenî’nin Türbe içindeki Kabri.Ek 03: Şeyh Cemaleddin Kumukî’nin Türbesi. Güneyköy/Yalova 390 .

Güneyköy/Yalova 391 .Ek 05: Şeyh Şerafeddin Dağıstanî Ek 06: Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî Ek 07: Şeyh Şerafeddin ve Şeyhi Muhammed Medenî’nin Kabirlerinin bulunduğu türbenin dışı.

07-08: Şeyh Şerafeddin’in evi (sohbet salonu). Güneyköy/Yalova 09: Şeyh Abdullah’ın Kabri. Şam/Suriye 392 .

Ek 10: Şeyh Abdullah (sağda ) ve Şeyh Nazım (solda) Ek 11: Şeyh Adnan Kabbanî Ek 12: Şeyh Hişam Kabbanî 393 .

1991 394 .Ek 13: New Meksiko. 1991 Ek 14: New York.

USA/Michigam. 1993 Ek 16: Malezya Prensi Rja Aslan’a Bey’at Verirken-Kulalumpur/Malezya 395 .Ek 15: Hakkânî Dergahı.

Ek 17: Hakkânî Degahı. Kulalumpur/Malezya Ek 18: Harita Üzerinde Hakkânî Dergahları 396 .

Ek 20: Şeyh Nazım’ın Büyük Babası Ek 19: Ahmed Adil. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Babası Ek 22: Şeyh Nazım’ın eşi. Ön Sol: Şeyh Nazım. Arka Sağ: Nefi 397 . Arka Sol: Celaleddin. Hacı Âmine Hanım Ek 21:Hasan.

Ek 24: Şeyh Nazım'ın mahdumu. Şeyh Mehmet Efendi Ek 23: Tripoli-Kıbrıs için sandala binerken 398 .

2012) NY Görevlisi Ek 26: Şeyh Adnan (Kıbrısî’nin sağında). Suriye Görevlisi Damadı Şeyh Hişam (Kıbrısî’nin solunda). 2012). Hollanda Görevlisi Ek 28: Şah İbn Sultan Aslan (v. Malezya Görevlisi 399 . Chicago Görevlisi Ek 27: Şeyh Şerif.Ek 25: Şeyh Abdülkerim (v.

Almanya Görevlisi Ek 31: Cemaleddin Almanya Ek 32: Yusuf Da Costa.Ek 29: Şeyh Lutfi (solda) ve Şeyh Mustafa (sağda) Endonezya Görevlisi Ek 30: Şeyh Hasan. Güney Afrika Görevlisi 400 .

Ek 33: Şeyh Ömer. bahçe kısımı 401 . İspanya/Madrid Görevlisi Ek 34: Şeyh Nazım’ın iki katlı evi. Lefke/Kıbrıs Ek 35: Dergahın yola bakan cephesi. Lefke/Kıbrıs Ek 36: Şeyhin evinin Dergah’a açılan.

Lefke/Kıbrıs 402 .Ek 37: Dergah içindeki mescidin mihrap ve minberi Ek38: Mescidin doğu cephesi.

Baba tarafı. Hâlidiyye-i Hakkâniyye’nin Avrupa. yevmu’l-ezelde tevdi edilmiştir. Çünkü bu tür vazifeler. Allah’ın Nûrunun tamamlanacağı güne kadar devam edecektir. Zira bu vazife. 1986’dan beri Uzak Doğuyu. Ebediyete Davet. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin mürîdlerinden Hacı Âmine Hanımefendi ile evlenmiştir. Hak Dost Sohbetleri. irşad ehli bilir ve ehline aktarır. Cuma Hutbeleri. 1978’den beri Türkiye’yi. Kıbrısî’nin velayet ilmi olarak tanımladığı söz konusu malumaltları. dolayısıyla Hz. mürîdler için telkin edilen zikir ve tesbihatın derlendiği eserlerdir. Şeyh Nazım. Nazım-ı Kıbrısî ilkokula 1928 yılında başlamış. Kıbrısî’nin ya da şeyhlerinin bu bilgilere bağlı olarak tevil ettikleri güncel hadiseler ve bu hadiselere bağlı olarak. 1359/1940 senesinde liseyi bitirerek İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’ne kayıt olmuştur. Şeyh Nazım’ın bu evlilikten iki oğlu ve iki kızı dünyaya gelmiştir. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî 1952’de. Şeyh Nazım’ın sohbet ve hutbelerinden derlenmiş eserlerdir. Şeyh Şerafeddin tarafından bildirilmiştir. “Mercy Ocean (Rahmet Deryası)”. Şeyh Abdullah’ın sohbetlerinden. Şam’a gitmiş ve orada Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’ye intisab etmiştir. Söz konusu vazife.1368/1948) tasavvuf terbiyesi almıştır. Asya ve Afrika kıtalarına yayılması. şeyhinden tevarüs eden ve bireysel olarak yaşanan manevi tecrübelerden müterakibtir. Amerika. Bunların haricinde. Kıbrıs’taki irşad vazifesiyle görevlendirilmiştir. İslamî metinlerde verilen haberlerin yanısıra. Kıbrısî’nin Mehdi anlayışı. Şeyh Nazım’ın tasavvuf anlayışının bir cüz’ünü teşkil etmektedir. Bu dönemde yaşadığı bir manevi tecrübe üzerine. Bu bilgilerden bir kısmı. Şeyh Nazım’ın irşad vazifesini Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den almasından sonra başlamıştır. 1991’den itibaren ABD’yi ziyaret ederek iman nurunu her çeşit insana yaymaya gayret etmiştir. Bu rivayet. kendisinin yaptığı işlerden dolayı değil. Şeyhinin kendisine verdiği manevi destekden dolayıdır. “Mürîdin El Kitabı (Hand Book of Mureed)”. Mehdi’nin beklelenen en son irşad ehli addedilmesi hasebiyle. manevî ilimlerle meşgul olmuş ve Şeyh Süleyman Erzurumî’den (v. Peygamber varisleri olan evliyaya. Lübnan’da yaptığı sohbetlerden derlenmiş.ÖZET Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. geleceğe yönelik 403 . 23 Nisan 1340/1922’de Larnaka. “Câmiu’l-irşâduş-şerîf”. Kıbrısî’nin tasavvuf anlayışında belirleyici bir mevzu olmuştur. Şeyh Abdülkadir Geylanî’ye. şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî dünyaya geldiğinde. 1974’ten itibar