P. 1
Nazım Hakkani

Nazım Hakkani

|Views: 21|Likes:
Yayınlayan: Dinbilim
Şeyh Muhammed Nazım Adil Hakkani el-Kıbrisi'nin Tasavvuf Anlayışı.
Şeyh Muhammed Nazım Adil Hakkani el-Kıbrisi'nin Tasavvuf Anlayışı.

More info:

Published by: Dinbilim on Sep 20, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TASAVVUF ANABİLİM DALI

ŞEYH MUHAMMED NAZIM ADİL HAKKÂNİ EL-KIBRISÎ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞI

Doktora Tezi

Selami Erdoğan

ANKARA 2013

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TASAVVUF ANABİLİM DALI

ŞEYH MUHAMMED NAZIM ADİL HAKKÂNİ EL-KIBRISÎ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞI

Doktora Tezi Selami Erdoğan

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu

ANKARA 2013

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TASAVVUF ANABİLİM DALI

ŞEYH MUHAMMED NAZIM ADİL HAKKÂNİ EL-KIBRISÎ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞI

Doktora Tezi

Tez Danışmanı Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu Tez Jüri Üyeleri Adı ve Soyadı: …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… Tez Sınav Tarihi: …………………… İmzası …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

ÖNSÖZ Kâinatın küçük bir numunesi olan insan, dünya sahnesindeki varoluşunun bir gereği olarak, hem iç âlemiyle hem de dışındaki âlem-i kubrâ ile, alakadar olmuştur. İnsanın enfüs ve afak ile kurduğu ilişki, onun varlık anlayışına göre şekillenmektedir. Varlık anlayışının merkezine kendi benliğini oturtan insan, iç dünyasından gelen sesleri kontrol etmeyi, kendi varlığına ihanet bildiğinden; kâinat ile olan alakasındaki ilkeleri aklıyla belirlemeye çalışmıştır. Varlığın merkezine, Allah(cc)’ı yerleştiren insan ise, enfüs ve afâk ile olan muamelatının ilkelerini, vahye tabi olarak belirlemiştir. Zamana, mekâna ve bireyin fıtratına ve içinde bulunduğu enfusî şartlara bağlı olarak söz konusu muamelat ilişkileri, dinamik bir yapı arzetmektedir. Dolayısıyla insanın içindeki mikro âlem ve dışındaki makro âlem ile olan etkileşimini tanımlaması hususunda farklı açılardan yaklaşımlar söz konusudur. İslam düşüncesinde kelam, tasavvuf ve felsefe okulları olarak zuhur eden bu yaklaşımlar ve onların şekillendirdiği; ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, hukuk felsefesi, iktisat felsefesi, tarih felsefesi, bilim felsefesi ve dil felsefesi gibi disiplinler, İslam düşünürlerinin hayata dair sorunlara dinamik olarak ürettikleri çözümlerdir. Muhâsibî, Kuşeyrî, Bayazîd-i Bistâmi, Gazâli, Abdulkâdir-i Geylâni, Şâh-ı Nakşîbendi, Hucvirî, Mevlanâ, İmam-ı Rabbânî ve İbn Arabî gibi birçok mutasavvıfın yaklaşımlarıyla şekillenen tasavvuf okulu ve bu okulun bir kurumu olan Nakşîbendiyye Tarikatı, Şeyh Nazım’ın hayat anlayışının çerçevesini belirlemiştir. Bu bağlamda günümüz sufîlerinden Şeyh Nazım-ı Kıbrısî, iç dünyası ve kâinat ile olan ilişkisini, tasavvuf okuluna dayanan sünnî İslam düşüncesi ile şekillendirmiştir. Bu manada tezimizin konusu olan “Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Tasavvuf Anlayışı” genel çerçevede İslam düşüncesinden zuhur etmiş okulların yaklaşımlarının, özelde ise Nakşîbendi-Hâlidi disiplininin bir ürünüdür. Tezimizde, Kıbrısî’nin düşüncesini genel ya da özel çerçevede şekillendiren yaklaşımların doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılmamıştır. Kıbrısî’nin düşüncelerinin, ehlisünnet itikadında; ittifakla ya da kısmen kabul görmüş, gaybî ya da müşahidi yaklaşımlar içinde nerede olduğu incelenmiştir. Bu manada “Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Tasavvuf Anlayışı” başlıklı çalışmamız, Kıbrısî’nin bir şeyh olduğu ve tasavvuf okulu IV

merkezinde gelişen İslam düşüncesinin hak olduğu ön kabulü üzerine yapılmıştır. Şunu da hemen belirtmemiz gerekir ki, söz konusu ön kabullerimiz, akademik çalışmaların bir ilkesi olan “nesnellik” kaidesinin dışında değildir. Şeyh Nazım -ı Kıbrısî’ye yapılan eleştiriler, çalışma konumuzun dışında gibi görülse de, bu bağlamda, içindedir. Farklı bir ifadeyle Kıbrısî’ye yapılan eleştiriler, onun şeyh olup olmadığını tespit etmek üzere değil; Kıbrısî’nin dünya ve ahiret telakkisinin, genel anlayış içerisindeki yerini görmemize vesile olmasından dolayı tezimizde yer almıştır. Ayrıca, tezimizin konusu olan “Şeyh Nazım’ın Tasavvuf Anlayışı” Şeyh Nazım’ın, deney ve gözlemlerle ulaştığı, salt aklî tecrübe ve anlayış değildir. Bu manada Şeyh Nazım’ın tasavvuf anlayışı, Nakşî-Halidî geleneği ve Hakkânî uygulamalarından bir mirası içermektedir. Bu anlayış ve uygulamalar ise tasavvufun kendi içerisinde oluşan diğer ekollerle olan bir etkileşimin eseridir. Bununla birlikte bu mirasa Kıbrısî tarafından yapılan fikrî ve tatbikî katkılar, nadiren tesbit edilebilen, yeni motifler gibidir. Bu düşünce ve tecrübeler ise, sadece kitabi ve kesbî bilgiler değil, sezgiye dayalı keşfî bilgi ve tecrübeleri de ihtiva etmektedir. Diğer taraftan, Şeyh Nazım’ın söz konusu minvalden teşekkül eden tasavvuf düşüncesi etrafında teşekkül etmiş Hakkâniye müridanı, çalışmamız dışında tutulmamıştır. Nitekim çalışmamızda tespit edilen tüm tarikat düşüncesi ve adetlerinin, müridan üzerindeki etkileri ve müridanın bu konulara yaklaşımları, tespit edildiği derecede paylaşılmıştır. Modern Çağ olarak bilinen 20. Yüzyıl; akılın vahye ikame edilecek derecede kutsandığı, değerlerin dünyevileştiği, insanın ölüm sonrası hayatın varlığını düşünecek vakti ve iç dünyasına yönelecek fırsatı bulamadığı çağ olmuştur. Böyle bir yüzyılda tasavvuf menşeli İslam yaşantısı, dünyevileşme hastalığına tutulmuş insanların reçetesidir. Bu manada Şeyh Nazım’ın insanları davet ettiği anlayış, Nakşibendî geleneğinin günümüzdeki bir temsilcisi olarak; insanları bu hızlı koşturmacada bir anlık durmaya ve nefis muhasebesine davet etmektedir. Avrupa’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Amerika’ya, Anadolu’dan Güney Afrika’ya ve Arab Yarım adasına kadar ulaşan bu davete, iki milyon Mümin icabet etmiştir. Bu kadar çeşitli kültüre hitap etmesi bakımından, Şeyh Nazım’ın tasavvuf yaşantısı ve V

anlayışı, çalışmamıza önem katmaktadır. Bununla birlikte Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin davet ettiği vahiy merkezli değerlerin, modern çağdaki gibi akıl merkezli değerlere rağmen kabul görmesi, çalışmamız esnasında karşılaşılan ve cevabı kısmen bulunan, bir soru olmuştur. Diğer taraftan tasavvuf anlayışı incelediğimiz Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin, yaşıyor olmasından dolayı, çalışmamızda bazı avantaj ve dezavantajlar, bir araya gelmiştir. Mesela Kıbrısî’nin tezimizde kaydedilmiş düşüncesi, dinamik hayatın tabii bir gereği olarak değişime uğrayabilir olması, tezimiz açısından bir dezavantajdır. Ancak şunu da hemen belirtmek gerekir ki; Kıbrısî’nin düşünceleri, ekseriyette, şeyhinden tevarüs eden ve Kıbrısî’nin teslimiyetle kabullendiği değişmez bilgiler mahiyetinde olması, söz konusu dezavantajı önemli derecede izale etmektedir. Bununla birlikte çalışmamızda ulaştığımız kanaatleri, Kıbrısî’nin kendisiyle ve yayım çevresiyle paylaşıyor olmamızdan dolayı, bu kanaatlere bağlı olarak ulaştığımız sonuçların kabul edilme veya reddedilme süreci devam etmektedir. Bir avantaj addettiğimiz bu durumdan dolayı, bu çalışmada, sistematize edilmiş düşüncelerin, müstakbel çalışmalardaki tereddütleri izale edeceği kanaatindeyiz. Dolayısıyla tezimiz, ilerleyen süreçlerde makalelerimiz ile sağlamaları yapılmış ve müstakbel çalışmalara kaynak olacak, hakiki malumatların kaynağı olacak mahiyettedir. Bu çalışmamızdaki temel kaynakları üç kategoride toplayabiliriz. Bunlardan birincisi Şeyh Muhammed Nazım-ı Hakkâni’nin 1970’li yıllardan günümüze kadar yaptığı sohbetlere ait ses ve video kayıtlarıdır. Zikir meclislerini de içeren bu kayıtlara, ilgili internet sayfalarının veri tabanları üzerinden ulaşılabilir. Bu kaynaklardan tezimizde zikredilenler, ses ve video arşivimizde muhafaza edilmektedir. Temel kaynaklardan ikinci grubu, Şeyh Nazım’ın 1970-2000 yılları arasında yaptığı sohbetlerden derlenmiş kitaplar oluşturmaktadır. Bu kitaplardan en önemlisi “Tasavvuf Sohbetleri” adlı kitaptır. Bu kitaptaki görüşlerin detaylarına inmemize vesile olan diğer kaynaklar, Hakkâniyye câmiasında yayınlanan eserlerdir. Bu eserlerden en önemlisi ise Şeyh Nazım’ın Şam vekilinin yazdığı, “Futuhâtu’l Hakkâniyye” adlı eserdir. Üçüncü kategoride olan kaynak ise Şeyh Nazım’ın Kıbrıs ve Şam’daki Dergâhlarına yaptığımız ziyaretler esnasındaki gözlem ve mülakat VI

notlarımızdır. Şeyh Nazım üzerine yapılan sosyoloji alanındaki çalışmalar, gözlem notlarımızın sağlamasını yapmak açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmalardan en önemlisi ise “Batı’da Bir Nakşî Cemaati” adlı eserdir. Tezimiz giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin itikadî ve tatbikî değerlerinin kaynağı olan Nakşibendî Tarikatı ve onun bir kolu olan Hâlidiyye, giriş bölümünde incelenmiştir. Ayrıca Nakşîbendiyye-i Hâlidiyye’den, Şeyh Nazım’a ulaşan silsilenin adı olan Hâlidiyye-i Hakkâniyye, bu bölümde incelenmiştir. Giriş bölümde değinilen hususlar, Kıbrısî’nin tarikat uygulamalarına göre şekillenmiş ve bu uygulamalar Nakşî ve Hâlidi gelenekleri ile mukayese edilmiştir. Birinci bölümde Şeyh Nazım’ın biografisi, bu konuda yapılan çalışmalara bağlı olarak kayıt altına alınmıştır. Bu kaynaklardan bir kısmı, sözlü tarihçilik denilen bilgi ve anekdotlara dayandığından, bazı çelişkili malumatlar, Şeyh Nazım ile yaptığımız mülakatlarda, tasih ve teyit edilmiştir. İkinci bölümde ise, Kıbrısî’nin tasavvuf anlayışı ve uygulamaları, çalışmamızda ele aldığımız temel kaynaklardan yola çıkarak incelenmiştir. Bu bölümde Kıbrısî’nin anlayışının, Kur’ân ve hadislerdeki temellerine değinirken, tasavvuf ıstılahı içindeki mukayeseli konumunu da incelenmiştir. Bu çalışma esnasında bize destek veren, zaman ayıran ve katkı sağlayan başta aileme, dostlarıma, Şam ve Lefke Dergâhlarında alakadar olan İbrahim Efendi ve Metin Efendi’ye, özellikle Dr. Hayati Bice’ye müteşekkirim. Ayrıca ve bilhassa bu konunun belirlenmesi dâhil, çalışmamızın tüm aşamalarında desteğini gördüğüm, muhterem hocam Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu’na minnet ve şükranlarımı bütün kalbimle arz ederim. Rabb olarak Allah(cc)’ı tanımak şeref; O’na kul olmak, izzettir.

Selami Erdoğan

VII

KISALTMALAR : Adı geçen eser : Adı geçen makale : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi : Bölümü : Bakınız : Ayrıca bakınız. : Cilt : Celle Celâluhu : Hicri : Hazırlayan : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Kültür Bakanlığı Yayınları : Kütüphanesi : Miladi : Milli Eğitim Bakanlığı : Neşriyat : Osmanlı Ansiklopedisi : Sayı : Sadeleştiren : Sayfa : Sayfalar arası : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi : Türk Tarih Kurumu VIII

age. agm. AÜİFD. Bl. bkz. ayr. bkz. c. cc. h. haz. İÜEF KBY. Ktp. m. MEB. neşr. OA S. sad. s. ss. TBMM. TDV İA TTK.

yay.trz. : Tarihsiz : Vefatı : Yayınları IX . v.

8.VIII İÇİNDEKİLER --------------------------------------------------------------------------------.7.8.4. Şam (Cebel Kasiyyûn) Tekkesi: ---------------------------------------------------------.1. 1332/1913): -----------------------------------------.(35) Seyyid Cemâleddin-i Kumukî Hüseynî Dağıstanî: -------------------------------.16 a.8. NAKŞİBENDİYYE-İ HÂLİDİYYE: ----------------------------------------------------. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî Hakkındaki İfadeleri: --------------. Nakşibendî-Hakkânî Yolunun Dış Ülkelerde Kuruluşu ve Yayılması: --------------------.(38) Şerafeddin-i Dağıstanî (v.3. .6. 1260/1844): --------------------------.34 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------.37 a.5.(33) Has Muhammed-i Şirvanî (Dağıstanî) (v.X GİRİŞ --------------------------------------------------------------------------------------------. .1. 1247/1832): --------------------------------------.15 a.21 a.(39) Abdullah-ı Dağıstanî (v. .1 TARİKAT-I HAKKÂNİYYE’NİN TEŞEKKÜLÜ ---------------------------------------. 1393/1973) : -----------------------------------------------.2. . .38 c.4 3. Şeyh Nazım’ın.39 X . Şeyh Abdullah’tan Tevarüs Eden Tasavvufî Düşünce ve Tarikat Âdetleri: ---.31 b. Şeyh Hişam Kabbanî: ----------------------------------------------------------------------.28 a.37 NAZIM-I KIBRISÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ ------------------------------------.5. Doğum Yeri ve Ailesi: ---------------------------------------------------------------------------------. 1355/1936): ----------------------------------------------.2.25 a. Hâlidiyye-i Hakkâniyye’de Silsile: -----------------------------------------------------------------. HALİDİYYE-İ HAKKÂNİYYE (HAKKÂNÎ DERGÂHLARI): -------------------.(36) Ebu Ahmed-i Sugurî Dağıstanî (v.(32) İsmail-i Şirvanî (Kurdemirî) (v. ŞEYH NAZIM ADİL EL-KIBRİSÎ EL HAKKÂNÎ’NİN HAYATI --------------. Şeyhi Abdullah Dağıstanî ile Buluşması: -------------------------------.17 a.İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ----------------------------------------------------------------------------------------. Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî’den Tevarüs Eden Tasavvufî Düşünce ve Tarikat Adetleri:------------------------------------------------------------------------------------------------.14 a.6 a. Eğitim Hayatı: -------------------------------------------------------------------------------------------.29 a.1 2.IV KISALTMALAR ---------------------------------------------------------------------------.27 a. 1299/1882): -----------------------------------.29 a. TARİKAT-I NAKŞİBENDİYYE: --------------------------------------------------------.8.20 a. Şeyh Adnan Kabbanî: ----------------------------------------------------------------------.(37) Ebu Muhammed-i Medeni (v.22 a.1.8.1 1.(34) Muhammed Efendi (Yerağvî) Dağıstanî (v. 1265/1848): -----------------------.13 a. .8.7. .37 1.4.19 a. .3.37 b. Tasavvufa İntisabı.

İLİM-ÂLİM: ---------------------------------------------------------------------------------------------. SIR: ------------------------------------------------------------------------------------------------------.62 a. Keramet:---------------------------------------------------------------------------------------------.159 d. Velayet:----------------------------------------------------------------------------------------------. Peygamber ve Misâk: ---------------------------------------------------------------------.201 a.147 d.139 c. İlim ve Edeb İlişkisi: -----------------------------------------------------------------------------.88 b.80 b. MİRAC: -------------------------------------------------------------------------------------------------.113 a.3.YARATILIŞ VE VARLIK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR: -------------------------.173 e. PEYGAMBER(SAV): -------------------------------------------------------------------------.113 a.43 f.201 XI .56 l. Vekilleri: --------------------------------------------------------------------------------------------------.62 a.46 h. Peygamber’in Sırrı: ------------------------------------------------. Hz.84 b. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye Yapılan Eleştiriler: -----------------------------------------------------.d. Evliliği ve Diğer Manevî Vazifeleri İfası: --------------------------------------------------------. Hz. Mürîdlere Tavsiyeler:-----------------------------------------------------------------------------------.105 2. İlim ve Marifet İlişkisi: --------------------------------------------------------------------------. VELÎ-EVLİYA: -----------------------------------------------------------------------------------------. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Kerametleri: ------------------------------------------------------------. Levh-i Mahfûz: ----------------------------------------------------------------------------------. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Halvetleri: ---------------------------------------------------------------. Eserleri: ---------------------------------------------------------------------------------------------------.3. Peygamber (sav) ve Ümmeti: -----------------------------------------------------------. MİSÂK (YEVMU’L-EZEL): ----------------------------------------------------------------------. Kutub:----------------------------------------------------------------------------------------------.48 i. Yevmu’l-ezel: ------------------------------------------------------------------------------------.1.1.72 a. Şeyhinden Aldığı İlk Manevî Vazife: --------------------------------------------------------------.44 g.53 k.131 c.2.2.180 3-MAKÂMLAR VE SEYR U SULÛK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR: -------------.1.76 a. ALLAH’IN NÛRU: ----------------------------------------------------------------------------------.169 d.142 d.127 b.3. Hz.49 j. KULLUK MAKÂMI (ÂBİD): --------------------------------------------------------------------.2.97 b. Allah’ın Nuru ve Hz. İLİM VE MARİFET İLE İLGİLİ KAVRAMLAR: ----------------------------------. Lefke (Kıbrıs) Dergâhı: --------------------------------------------------------------------------------. İlim ve Hikmet İlişkisi: --------------------------------------------------------------------------.1.58 ŞEYH NAZIM-I KIBRISÎ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞI ----------------------------.1.62 1.41 e.

Prenses Diana’nın Vefatı: ----------------------------------------------------------------. Allah’a İman: -------------------------------------------------------------------------------------. Mehdi(as)’nin Zuhur Âlametleri: ------------------------------------------------------.245 g. DECCÂL: -----------------------------------------------------------------------------------------. Vahhâbîlik: ---------------------------------------------------------------------------------------------.324 c. Toplu Zikrin İcrası: -----------------------------------------------------------------------------.226 d. GAFLET: ------------------------------------------------------------------------------------------------. BEY’AT:------------------------------------------------------------------------------------------------. Modern Çağ ve Hukuk Sistemi: --------------------------------------------------------. KABZ VE BAST HÂLİ: ----------------------------------------------------------------------------.371 f.257 g.1. MÜRÎD: -------------------------------------------------------------------------------------------------.277 j. Kravat Takmanın Hükmü: ---------------------------------------------------------------.2.385 XII . RABITA:------------------------------------------------------------------------------------------------.359 d.1.1.374 f.384 f. Modern Çağ ve Toplum: -----------------------------------------------------------------. DİĞER KONULARDAKİ GÖRÜŞLERİ: -------------------------------------------.384 f.1. SOHBET-HALVET: ---------------------------------------------------------------------------------.365 e.292 4.1.268 h. NEFS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------.305 a.2.376 f.324 c.1.317 c. İslam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------. ZİKR: ----------------------------------------------------------------------------------------------------. Modern Çağ ve Teknoloji: ---------------------------------------------------------------.3. Mehdi(as)’nin Zuhuru ve İsa Mesih(as): ---------------------------------------------.239 f.b.3.305 a.2.371 f. Mehdi: ---------------------------------------------------------------------------------------------.2.1.1.2. Mehdi(as)’nin Özellikleri: ---------------------------------------------------------------.347 c.1. Modern Çağ ve Eğitim:-------------------------------------------------------------------.382 f. MEHDİ/DECCÂL ANLAYIŞI: -------------------------------------------------------------------.2. Modern Çağ ve Modernizm: ------------------------------------------------------------------.4.3. Şeytan: ---------------------------------------------------------------------------------------------------.338 c.1.233 e. MÜRŞÎD: -----------------------------------------------------------------------------------------------. Siyasî ve Sosyal Olaylara Yaptığı Yorumlar ---------------------------------------------------.1. İman: -----------------------------------------------------------------------------------------------------.384 f.272 i.380 f.312 b.367 f.341 c.1. Amerika’nın Irak İşgali: ------------------------------------------------------------------.1.2. Bazı Güncel Hadiselere Yaptığı Yorumlar: -----------------------------------------------.1.2.210 c.

403 ABSTRACKT -------------------------------------------------------------------------------.6.386 f.405 KAYNAKÇA --------------------------------------------------------------------------------.5.387 EKLER ----------------------------------------------------------------------------------------. Şili’de Maden Göçüğü Altında Kalan Madencilerin Müslüman Olması: ----.2. Suudî Arabistan Velihat Prensi (İç İşleri Bakanı).2.f. Necmettin Erbakan’ın Vefatı: -----------------------------------------------------------. Nayef Bin Abdulaziz el Suud’un Vefatı: ------------------------------------------------------------------------------------.386 SONUÇ ---------------------------------------------------------------------------------------.385 f.407 XIII .2.389 ÖZET ------------------------------------------------------------------------------------------.4.

Marifet Yay. Nefehâtu’l-uns min hadaratu’l-guds. Şuşud. Reşahât ayne’l-hayat. Muhammed Bahaûddin el-Buharîdir (v. İslam Tasavvufunda Hacegân Hânedânı.: Lamî Çelebi. 791/1389). 73-77. Tasavvuf ve Tarikatlar. ayrıca ele alınması gerektiği kanaatindeyiz. Tasavvuf ve Tarikatlar. ss. Nasrullah. s. İstanbul 2003. 2 Camî. 1 . Taşköprülü. Ali Aydın. bütüncül bakışı temin etme hususunda. s. Hasan Lütfi. Sad. Bahâi. İnsan Yay. Şeyh Nazım’ın Nakşibendî Tarikatına dayanan silsilesinde. İstanbul 1966. s. Yılmaz. Hz. 297.. tarikatın unutulmaya yüz tutan prensiplerini ihya ettiği için. Mevlanâ Hâlid-i Bağdadî (v.1 Nakşibendiyye Tarikatına adını veren Şâh-ı Nakşibendi’nin tam adı. Selçuk. Alem Yay. Dolayısıyla Tarikat-ı Nakşibendiyye başlığında. Doğan Kardeş Yay. İstanbul 1969. İstanbul 1958. Ter. Ali b. Ensar Neşriyat. 1 Algar. Tasavvuf. İz. 44. (1976). Hamid. İstanbul 2009.. İstanbul 2003.GİRİŞ TARİKAT-I HAKKÂNİYYE’NİN TEŞEKKÜLÜ 1. Bahaûddin Nakşbend. Nakşîliği münferiden ele almaktan ziyade. 256.: Necip Fazıl Kısakürek. Rahle Yay. Studia Islamica. M.2 Tarikat-ı Nakşibendiyye’nin erkân ve terbiye metotları açısından diğer tarikatlardan ayrılan ve kendi içerisinde özgünleşen yönleri. Dergah Yay. 418.. Hacegan Tarikatı da denmiştir. ss. Mustafa. 231. 1298. Muhammed b. Mahir. s. The Naqshband Order (A Preliminary Survey of Its History and Significance) . Abdülhalik Gucdevanî (v. 617/1220). Hâlidiyye-i Hakkâniyye’deki anlayış ve uygulamalarla mukayeseli olarak değerlendirmeye çalışacağız. Eraydın. İstanbul 1981. Şeyh Nazım’ın Nakşibendî Tarikatına dayanan tasavvuf anlayışını ve tarikat uygulamalarını incelememiz açısından mühimdir. Muhammed Bahaeddin Şah Nakşbendî. Necdet. TARİKAT-I NAKŞİBENDİYYE: Buhara’dan neşet etmiş olan Nakşibendilik Tarikatı. 1241/1826)’den sonraki şubesi olan Hakkâniyye Dergâhlarındaki tasavvuf anlayışı ve tarikat uygulamalarının. No. Safî. İstanbul 2000. Ebu Bekir(ra)’den gelen ve hafî (gizli) zikr esasına dayalı olarak kurulan yoldur. ss.. Kara. Abdurrahman Ebu Berekât. 165. 300-60. Marifeti’lyeyleri. 123-152. 217-218. ss.. Şevket Eygi Matbası. s.. Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi. Hasan Kamil. Tosun. yeni bir tarikat kurucusu olarak telakki edilmiş ve Nakşibendi Tarikatına daha önceleri. Hüseyn.

Beyat.. geleneksel Nakşîlik uygulamalarından ayrılmıştır diyebiliriz. Hakkâniyye içerisinde farklı uygulandığı müşâhede edilmiştir. Nakşîbendî Tarikatında semayı Abdulhâlik-ı Gucdevanî gibi kabul etmeyenler. 5 Tafsilatları için bu tezde Bkz. 543. 531-569.g. yaygın bir kanattir. Tosun. telkin etmemiştir. 8 Aynı eser.7 Nakşibendilikte zikr mevzuunda. Safî. Muhammed Nuri Şemseddin. 298. s.e. 7 Camî.Bu manada Şâh-ı Nakşibend tarafından uygulanarak gelmiş tarikat usul ve prensiplerinden bazılarının. cehri zikir ve semahının yaygın olmadığı bilinir. s. tarikata intisap öncesi hazırlık dönemine ve bu dönemde yapılan istihareye önem verildiği yönünde kanaatler vardır. s. Makamlar ve Seyru Süluk ile İlgili Kavramlar/d. Reşahât. ss. İstanbul 1998. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri)..3 Nakşibendiyye içerisindeki benzer uygulamalara dayanarak. 851/1447)’yi tarikata hemen kabul etmediği. Hacegân Hânedânı. Ter. Haz. İstanbul 1996.9 3 4 Camî.g. 301.: Süleyman Uludağ. genel prensip olarak hafî zikrin esas alındığı. caiz olduğunu bildirmiş ancak. ss. Nefehâtu’l-uns. Tosun. 40. Muhammed b. Âdâb. a. Nakşibendilikte. Bahaûddin Nakşbend. Nakşibendilik. İmâm-ı Rabbânî’ye kadar tarikat içerisinde. a. s. İstanbul 1985. s. 532. 437. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). Çerhî’nin intisabından önceki gece istihare yaptığı ve istiharenin sabahında.. 325-329. 74.: Ali Hüsrevoğlu. Yakûb-u Çerhî (v. 244. 2 . Şeyh Nazım-ı Hakkânî’nin intisab uygulamaları. 15-22.6 Alauddin-i Attar (v. zikr olarak hafiyi telkin etmiştir. Abdurrahman Ebu Berekât. Erkam Yay. Nakşbend. 26-28. 802/1399)’a zikr-i cehr-i hakkında sorulduğunda. s. cehrî zikir ve semâ da yapılmaktadır. İstanbul 1974. Mesela Şâh-ı Nakşibend’in.. Dimeşkiyye Abdurrahman.e. Tosun. Yusuf Hemedanî gibi kabul edip uygulayanlar ve Ubeydullah Ahrar gibi uygulamayıp fikir beyan edenler olmuştur. 9 Hanî. Ter.8 Hakkâniyye içerisinde bugün hafi zikrin yanında. s. ruh sır. 308. Sad. Dolayısıyla Hakkânî Tekkeleri İmâm-ı Rabbânî’den sonraki cehri zikr esasına dayanmaktadır denilebilir. İmâm-ı Rabbânî’den sonra Nakşibendilik içerisinde ele alınan letâif. Çünkü Şeyh Nazım’ın tarikata mürîdan kabulü esnasında ve uyguladığı intisap usulünde. 4 Bu veriler ışığında değerlendirildiğinde. ss. Şuşud. Abdullah.: Sabri Çağlayan. kabul ettiği bilinmektedir. s. 6 Camî. s. hafî ve ahfa olarak zikredilmiştir. hazırlık ve istihare telkinleri ile karşılaşılmamıştır. zikrin bedendeki mahalleri olan kalb.5 Şâh-ı Nakşîbend.: Lamî Çelebi. Çağlayan Yay. Mustafa Kara. Risale-i Murâkabe. Tevhid Yay... Marifet Yay.

. en az diğer ibadetler kadar telkin edilmiştir.dir. 12 Safî. a. Risale-i Murâkabe. 3 . bu açıdan tarik-i nefsâni ile ruhanînin benimsediği terbiye metodlarından müteşekkil.13 Hâlidiyye-i Hakkâniyye’de riyazet ve halvet.16 Hâlidiyye-i Hakkâniyye. ruhu terakki ettirmeyi usul edinen tarîk-ı ruhanî olarak adlandırılmakta ve Nakşibendilik ile ortaya konan usulü tanımlamaktadır. 185. Hasan.12 Ancak Nakşibendiliğin irşad usulünde evrâda.11 Nakşî silsilesindeki büyüklerin. sohbet. Tarik-i Nefsâni’ye ait irşad usulü. 318. tesbih. matluba ulaşmada usul edinen tarîk-ı nefsâni. Abdullah-ı Dağıstanî’nin şeyhidir. Ebediyete Davet. 1355/1936)’den itibaren sırru’s-sır letâifi zikredilmiştir. 13 Tosun. Yolun en önemli bir terbiye metodu olarak vurguladığı sohbeti. vird ve zikir vs. ss. ruhaniyeti güçlendirecek ibadet. 11 Burkay. Şeyh Hişam’ın sohbetlerinde de sıkça vurgulanmaktadır. Nakşibendilik ve metodu hakkında yapılan sohbetlerin genelinde.g. diğer günlük virtler kadar önem verilmiş ve manevî tekâmül aracı olarak uygulan arak telkin edilmiştir. Mesela Şeyh Nazım.. ss. riyazet ve halvetten daha fazla önem atfedilmiştir. Nefsi tezkiye ve terbiye etmeyi.. Şemseddin. karma bir usul uygulamaktadır diyebiliriz.17 Bununla birlikte halvet ve riyazât. İstanbul 2006. 15 Nakşbend. Giriş/Halidiyye-i Hakkânîyye Tekkeleri/a.14 Tarikatlardaki irşad metodolojisini esas alarak yapılan kabul görmüş bir sınıflandırmaya göre iki çeşit tarikat vardır. 17 Şeyh Nazım Kıbrısî el-Hakkânî. 173. Tarikat-ı Hakkânîyye Silsilesi. 321. 7-21. ss.7. Ankara 1995. genelde Nakşîlik öncesi usulleri tabir etmektedir.e. Tafsilatı için bu tezde bkz. sohbetin önemini belirtmiştir. Menâkıb-ı Şerefiyye (Şerâfeddin Hazretleri’nin Ağzından). ss. 16 Tafsilatları için bu tezde bkz. ss.172. bir Nakşibendî-Hâlidî kolundan olan Hakkâniyye içerisinde telkin edilmektedir.e. Hâlidiyye-i Hakkâniyye’de Silsile. halvete girdikleri ve riyazetle meşgul olmalarına yönelik malumat vardır. 71-447. s. 14 Bu tezde bkz. Derviş Yay. Reşahât.Hakkâniyye içerisinde ahfa letâifi yerine. Eraydın. Kur’ân okumaya ve sohbete. bir terbiye usulü gerekli görülen mürîdlere telkin 10 Nazım-ı Kıbrısî’nin şeyhi. Şeyh Şerafeddin10 (v. 34.15 Hakkâniyye’nin silsilesinde Hâlid-i Bağdadî’den sonra yer alan Dağıstanlı pirlerin içerisinde riyazet ve halvete. Nefehâtu’l-uns. Riyazet.g. 27-342. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Hayatı. Şerafeddin-i Dağıstanî. halvet ve çile bu usullerde uygulanan önemli araçlardandır. Camî. Bu usulde önemlilik arz eden araçlar. a. s. İkinci çeşit tarikat. namaza. mürîdlerin tekâmülü için telkin etmiştir.

22 2. devamlı ve yaygın bir irşâd metodu olmamıştır. bu tasniflerdeki usulün ikisini de ihtiva eden bir usul olarak uygulanmaktadır. Hakkâniyye’nin ve Şeyh Nazım -ı Hakkânî’nin tasavvuf anlayışının incelenmesi için. 18 19 Tafsilatları için bu tezde bkz.g. Halvet konusunda görülen düşünce ve uygulamaları savunanlar. 21 Hakkânî. Kıbrısî. Menâkıb-ı Şerefiyye. Nakşibendî Tarikatında bulunan kuvvet ve salahiyetin yirminci yüzyılda diğer tarikatlarda olmadığını ifade etmiştir. uygulayan bazı mürîdlerine de engel olmamıştır.edilmiştir.e. 4 .20 Bu açıdan bakıldığında. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). Dolayısıyla Nakşilikte asıl olmayan halvet. halvet der encümen anlayışı ile halvet anlayışına yeni bir ufuk kazandırmıştır. s. 895/1490) kadar halvet uygulanmasına rastlanmamıştır. 20 Tosun. Şeyh Nazım’a göre insanlara manevî feyzi veren ve onları terbiye eden yol Nakşibendîlik’tir. Hâlidiyye-i Hakkâniyye’nin. halvet ve riyazet konusunda özgün bir usul tatbik ettiği görülmektedir. Camî. ss. Hâlidiyye Kolu’nu.Sohbet -Halvet. Bu başlıkta. riyazet konusunda da paralel düşünceleri savunup uygulamalar yapmışlardır. s. Ebediyete Davet. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/f. a. 185. sohbetle vazifelendirilmiş mürîdler olmuştur. Hakkâniyye ile mukayeseli ele almaya çalışacağız. NAKŞİBENDİYYE-İ HÂLİDİYYE: Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin takip ettiği irşad metodu olarak isimlendirilen Hakkâniyye. açıklaması da vardır. 330-332. 22 Burkay. Bahauddin Şâh-ı Nakşîbend’den Ubeydullah-ı Ahrar’a (v. s. 6. Bu kişiler hususiyetle. tesiri ve ıstılahıyla en kâmil olanının Nakşibendî Tarikatı olduğuna yönelik.18 Dolayısıyla bugün Hakkâniyye Dergâhlarındaki irşâd metodu. Hâlidiyye’nin bir şubesidir. Abdulhâlik Gucdevanî. Hâlidiyye’nin müstakil bir başlıkta ele alınması ihtiyacı hâsıl olmuştur.19 Ubeydullah-ı Ahrar’da halveti uygulamamış ancak. 531-569.21 Bu konuda Şeyh Şerâfeddin’in kıyamete kadar baki olacak yedi tarikat bulunduğunu ve bunlar içerisinde tarikat usulü..

Hacı Reşit Paşa. ss.g. Halidîlik. 295-296. Virnig. 1242/1826). 83-87. Âdâb.26 Halvet’in Nakşibendî yoluna Hâlid-i Bağdadî ile girdiği yaygın bir kanaattir.25 Bir görüşe göre Bağdadî.. Hadiykatu’l-verdiyye. Irak. halifelerin uygulamaları birbirinden bağımsızlık arzetmiştir. Ortadoğu Halidileri arasında pek rastlanmayan bir durum olduğu bilinmektedir. 669 -701. 147. Muhammed b..g.28 Şeyh 23 Hanî.: Abdülrezzâk Abdullah. Âdâb. İsmail elEneranî’yi tayin etmiş ve bunu tüm halifelerine duyurmuştur. Irak ve Anodolu coğrafyasında çoğunlukta olmak üzere. 25 Hanî. ss. ss. İrbil 2002. Şam’daki dergâhında görevli olan. 316-322. ss.. 1252/1824) tarikat terbiyesi gören Bağdadî. İslam’ı ve Nakşiliği intişar etmeleri için. 28 Kabbânî.24 Vefatından kısa bir süre önce. Eraydın. ss.e. Binaenaleyh Halidî kolları. tüm dünyadan gelen talebelerini. s. Bu uygulamanın. ss.27 Tarikat-ı Hakkâniyye’de uygulanan halvetin ise. tarikatın kollara bölünmesini önlemek için yapmıştır. 5 . TDV İA. Chicago 1995. bu bildiriyi. ss. Divantaş Neşriyat. s. Hânî. 287-315. ss. Tarikatu’l-Nakşibandiyya ve Ulumiha. 79-82. 693-701. aslî kimliğini korumayı başarmışsa da. Kuzey Kafkasya’dan gelen silsilede.172-187.23 1238/1822 tarihinden itibaren Şam’da irşad vazifelerini sürdüren Bağdadî. Hanî. Mesela Malezya ve Endonezya Halidî şeyhleri. bulundukları coğrafyanın ilzam ettiği şartlara göre irşad usullerindeki öncelikleri belirlemiş olabileceklerinden. 26 Algar. Tasavvuf Tarikatlar Silsilesi ve Ahlâk-ı İslamîye. 330. Nakşibendiyye’nin bu asırda anılan Halidilik kolunun bir kurucusudur. Ancak. yılın muhtelif zamanlarında. Muhammed Ahmed. asır Nakşibendî ricalinden olan Mevlana Hâlid-i Bağdadî (v. Bu yüzden şeriat bilgisi yüksek bir âlimdir. s. ss. Hamid. Hadâiku'l-verdiye fi ecilla Nakşibendiyye. İstanbul 1988. Matba’a vizaratu’tterbiyye. Hisham. 284-348. 24 Hanî.e. Hadiykatu’l-verdiyye. 27 Tosun. Kazı Pub. mürîdlerini on ile kırk günlük halvetlere almaktadırlar. İstanbul Tarihsiz. Hindistan Delhi’de bulunan Abdullah-ı Dehlevî’den (v. Suriye.e. toplu olarak ve münferiden uygulandığı bilinmektedir. yer yer farklı özellikler arz etmişlerdir. JurusBurus Yay. a. Tah. 701. Mısır.. Yılmaz. a. kendi beldelerine göndermiştir. iyi bir medrese eğitimi görmüştür.19. Malezya ve Endonezya gibi geniş bir coğrafyada intişar eden tarikatın halifeleri. Abdülmecid. Ergin Kitapevi. The Naqshbandi Sufi Way (History and Guidebook of the Saints of the Golden Chain). a. Tarblus 1987.. terbiye ettikten sonra. Türkiye.g. düzenlediği bir vasiyetname ile yerine baş halife olarak.

298. video arşivimizde bulunmaktadır. s..30 Şeyh Nazım’ın Osmanlı kıyafetlerini tercihinde ve batı kıyafetlerini tasvib etmemedeki tavrı. Bununla birlikte Şeyh Nazım. Şeyh Nazım’ın sigara mevzuundaki tutumu da bu hususta bir diğer bir örnek olabilir. kayınpederden damada geçen şeyhlik. 33 www.com/ Seyh Nazim Mehmet Adil efendiyi Halife ilan etti. İçtimai ve tarihi yapısının yanı sıra. şeyhlik babadan oğula geçer. babadan oğula geçmemiştir. Halidî’liğe sonradan dâhil edilmiş bir uygulama olmadığı kanaatindeyiz. c. oğlu Mehmet Efendi’yi halifesi olarak ilan etmiştir. HALİDİYYE-İ HAKKÂNİYYE (HAKKÂNÎ DERGÂHLARI): Nakşibendî Tarikatının. 15. 298. melamiliğe yaklaşan tavır sergilemiş olmalarına rağmen. Uludağ.Nazım’ın terbiye metodu olarak zaruri gördüğü halvet anlayışı. Diğer Konulara Tasavvufî Yaklaşımlar/Siyasi ve Sosyal Olaylara Yaptığı Yorumlar . Anadolu’da Halidîlik. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/f. İlgili kayıt.g. Hâlidiliğin şekil ve usul konusundaki belirleyici tavrına daha yakındır.31 Bununla birlikte Hâlidîliğin Türkiye sınırları içerisindeki kolları arasında da birbirinden farklı uygulamaları vardır. 31 Bu tezde bkz. Hâlidiyye kolundan bir yol olan Hakkâniyye. Anadolu ve Tırakya’daki Halidî kollarında pek rastlanmadığı tesbit edilmiştir. Amerika. dayıdan yeğene.youtube.33 Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde gelenek olmayan bu durum. Hâlidiyye ile bu durumun tam tersi bir istikamet kazandığı yönünde tespitler vardır. bir ilkdir. 6 . Hâlid-i Bağdadî’den sonraki Hakkâniyye silsilesinde. Avrupa. Asya ve Afrika kıtalarında dergâhları bulunan bir harekettir. seyyidlik inancıyla pekiştiği düşünülen bu uygulamanın.e. Naşibendiyye’nin büyük şeyhleri. 3. TDV İA. 32 Uludağ. Mesela doğu ve güneydoğu bölgesinde. Kıbrıs adasında bir Hakkâniyye tekkesinin açılması ve buradan dünyanın muhtelif 29 30 Bu tezde bkz. Süleyman. Nazım Efendi. a.32 Bu durum Hâlidiyye-i Hakkâniyye için de geçerlidir. usul ve şekle fazla önem vermemekle. Dergâhların dünya üzerinde yayılması. s.Sohbet -Halvet. 29 Ortadoğu Halidîlerinden ayrılsa da. Şeyh Nazım’ın irşad vazifesini Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den almasından sonra başlamıştır. Uzakdoğu ve Kuzey Kafkasya’da da uygulanmış olması hasebiyle.

ülkelerinde davet ve irşad faaliyetlerinin yürütülmesi için, Şeyhi Abdullah Dağıstanî’den emir aldığını ifade etmiştir. Şeyh Abdullah’ın bu beyanına tanık olan Şeyh Hişam, söz konusu ifadeleri şöyle nakletmiştir: “Hz. Peygamber (sav)’in emriyle, Nazım Efendi’yi terbiye ile halifeliğe çıkardım. Ziyadesiyle halvete koydum, muhtelif usullerle irşad ettim ve onu halifem olarak tayin ettim. Onun bu yolu müstakbelde maşrıktan mağribe kadar intişar ettireceğini görüyorum. … Londra’dan Avrupa’ya, Uzakdoğu’dan Amerika’ya büyük dergâhlar kurduğunu ve yolumuzu taşıdığını görüyorum… Genç insanların her yönden ona koştuğunu görüyorum… Din Allah(cc)’ındır ve Allah(cc), kullarına hükmedici olarak yeter.”34 Hakkânî müridanının bugünkü sayısı hakkında net bir tespit yoktur. 1996 yılında yapılan bir çalışmada 56 farklı ülkeden müntesib mürîdin bulunduğu tespit edilmiştir.35 Tarikatın nasıl bu kadar yaygınlaştığı, sosyolojik bir çalışmada beş sebebe dayandırılmıştır: 1-Apokaliptik36 gündem. 2-Modern dünyanın beklenmeyen sosyal hadiselerini Şeyh Nazım’ın geleneksel tasavvuf ıstılahıyla birleştirme yeteneği. 3-Müslüman şahsiyet ve ulemalasına referanslar. 4-Şeyh Nazım ve Şeyh Hişam’ın Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’daki çevrelerine yaptıkları tasavvufî yorumların dinleyenlerle ilgili olduğu kadar, dinleyenler tarafından kolay anlaşılması. 5-Armagedon37 ve kıyamet gününe ait mesajların müntesipler için ilgi çekici bir konu olması.38 Hâlidiyye-i Hakkâniyye, bugün Nakşî usullerini esas alan bir irşâd metodolojisini, diğer tarikatların usulleriyle harmanlamış özgün bir metot takip etmektedir. Bu başlıkta Hakkânî Dergâhlarında tesbit edilmiş usul ve adetleri, kendi içerisinde ve Nakşîlik ile mukayeseli ele almaya çalışacağız. Söz konusu usul ve adetlerin, İslam ve tasavvuf düşüncesi açısından değerlendirilmesi, ikinci bölümde yapıldığından burada değinilmeyecektir.
34 35

K. Hisham, Sufî Way, s. 405. Atay, Tayfun, Batı’da bir Nakşî Cemaati: Şeyh Nazım Kıbrısî Örneği, İletişim Yay., İstanbul 1996, s. 86 36 Kıyamete dair, son gün. 37 Hiristiyan kaynaklarında bildirilen ahir zaman savaşı. İyiler ile kötülerin yapacağı büyük savaştır. Şeyh Nazım bu savaşı melhame-i Kubrâ olarak da ifade etmiştir. 38 Stjernholm, Simon, The Struggle for Purity: Nagshbandi-Haqqani Sufism in Eastren London, Basılmamış Y. Lisans Tezi, Lund University, [Scania] 2005, s. 8.

7

Hakkâniyye yolu için Nazım Efendi, “rütbe kazanma yolu değil, nefsi tüketmek yoludur” diyerek yolun gayesinde nefis tezkiyesini öne çıkarmıştır.39 Bu manada Hakkâniyye yoluna girenlerin dikkat etmesi gereken menhiyatın başında “kibir” görülür. Nazım Efendi, Bâyezıd-i Bistami Hazretlerinin sözüne atfederek “kendi nefsini Firavun’dan, Nemrut’tan, Ebu Cehil’den ve İblisten daha aşağı görmeyen kimse bizim yolumuzun kokusunu alamaz” demektedir.40 Kıbrısî’ye göre, Tarikat-ı Hakkâniyye mürîdlerinin, hiçbir mahlûkata karşı üstünlük düşüncesinde bulunmaya salahiyetleri yoktur. Bu durum mirac bahsinde de bildirilen nefsin hakikati olarak vurgulanmıştır. Bu hakikate göre nefs, fırsat bulduğu zaman Rablik ilan edebilecek bir yön taşımaktadır. Nefsin bu yönünü besleyen günah, kibirdir.41 Dolayısıyla yolun en önemli menhiyatı arasında zikredilmektedir. Hakkâniyye içerisinde, kibir ve ucuba sergilenen bu yaklaşım, iman ve küfür anlayışlarında da görülmektedir. İmanı da küfrü de atiyye olarak görmek, kibir ve ucubu izale edici bir anlayış olarak sıkça vurgulanmaktadır. Hakkâniyye içerisinde mürîdin imandan dolayı kendini üstün görmesi ve iman etmeyenlerin hakir görülmesi men edilmiştir. Nazım Efendi bu anlayışı, bir menkıbe ile müşahhaslaştırmıştır.42 Hakkâniyye dergâhlarında sıkça anılan dört düşman nefs, şeytan, hevâ ve dünyadır. Bu düşmanları galip getirecek en tehlikeli sıfat olarak gazab, sıkça ele alınır. Şeyh Şerafeddin’e göre gazab, tüm kötü sıfatların ortaya çıkabileceği zemini hazırlamasından dolayı zemmedilen sıfatların başında gelmektedir.43

39 40

Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 40. Aynı eser, s. 37. 41 Aynı eser, s. 38. 42 Kıbrısî, menkıbeyi, şöyle nakletmiştir: “Veliullah’dan biri, bir Yahudi’yi gördüğü anda kendisinden geçip düşmüş. Ayılttıkları vakitte: ‘Şeyh Efendi size ne oldu? O Yahudiyi gördüğün vakitte niye bayıldınız?’ diye sual etmişler. Şeyh Efendi: ‘Ey evlatlar, sırrıma nida geldi ki; ‘Ey kulum! Onu hakir görme. Ona Yahudilik gömleğini giydiren Benim. İman libasını sana giydirdi isem, onu senden çıkarıp ona giydirmeye, ondakini çıkarıp sanan giydirmeye Kadirim. Edebi gözet!’ dediği vakitte, korkudan düşüverdim.’ demiş.” Ayrıca bkz. Kıbrısî, a.g.e., s. 42. 43 Burkay, Menakıb-ı Şerefiyye, s. 108.

8

Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî44 (v. 1393/1973)’ye göre nefsin, kendini kardeşine tercih etmesi, kendisini kardeşinden üstün görmesi, kendi ayıbını bırakıp kardeşlerinin ayıbını görmesi, tezkiye edilmesi gereken hususi yetlerdir. Bu haldeki mürîdin, her lahzada vazifesinden ve hudutlarından gafil olmaması gerekmektedir. Şeyh Abdullah, Hâlidiyye-i Hakkâniyye’nin şu edeplerini, mürîdana tavsiye niteliğinde saymıştır: Kendisine nimet olarak verilen hiçbir şeyi isyan yolunda sarf etmemek. Bunun için bilhassa dili ve gözü murakabe altında tutmak. Kendisine bahşedilen afiyet ve diğer nimetler için şükrederken, belalara da sabretmek. Şeyh Abdullah’a göre, şeriatın hudutları muhafaza edilmediği zaman, kalbe hastalık girer ve kişiyi ifsat eder. Dolayısıyla mürîdanın öncelikli vazifesi, Nebî(sav)’nin sünnetlerine yapışması ve şeriatın hudutlarını muhafaza etmesidir.45 Şeyh Nazım’ın sohbetlerinde ve Lefke dergâhındaki uygulamalarında dikkatimizi çeken diğer bir menhiyat sigaradır. Sigaraya karşı uzun yıllardır katı bir tutum sergileyen Kıbrısî, küçük görülen sigara günahının, nefs aracılığıyla kula büyük günahları işleteceğini ifade etmiştir.46 Lefke dergâhında ziyarete gelen mürîdanın büyük çoğunluğu sigara kullanmamaktadır. Kullanan birkaç kişi ise, Şeyh Nazım’ın emrinden dolayı, dergâh sınırının beş metre dışında sigara içmektedir. Londra’daki Hakkânî mürîdleri üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, günlük yaşamda riayet edilen edepler konusunda ihtilaflı anlayışlar bulunmaktadır. Mesela kimi mürîde göre bir büyüğün elini öpmek tazim olduğu için edep olurken, kimisine göre küfür telakki edilebilmektedir.47 Londra’daki Hakkânî dergâhlarında müşâhede edilen bu ihtilafı, Şam Dergâhında gözlemlediğimizi belirtmek isteriz. Hakkânî Dergâhlarının geniş bir coğrafyada temsil edilmesi, söz konusu ihtilafın sebebi olmaktadır. Farklı bir ifadeyle, her dergâhın içinde bulunduğu sosyo-kültürel şartlara bağlı olarak gelişen edeb anlayışı, Hakkâniyye içerisinde çeşitlilik göstermektedir. Bununla birlikte mürîdanın hidayete erme ve mürîd olduktan sonraki tarikat içinde
44

Nazım-ı Kıbrısî’nin şeyhidir. Tafsilatı için bu tezde bkz. Giriş/Halidiyye-i Hakkânîyye Tekkeleri/a.8. Abdullah-ı Dağıstanî. 45 Kabbânî Muhammed Adnan, Futuhâtu’l-Hakkâniyye fi menâgibi eclâi’s-silsileti’z-zehebiyyeti’lâliyye, [Şam], Tarihsiz, c. 1, ss. 51, 52, 78. 46 Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 117. 47 Stjernholm, The struggle for Purity, s. 38.

9

yer alma süresi de bu mevzuda etkilidir. Meselâ, yakın zamanda ihtida etmiş müridler için irşad, imani esaslar önceliğine dayanırken; ailesindeki tarikat adabıyla yetişmiş müridler için irşad, edeb ve usul önceliğine dayanmaktadır. Bu durum, geniş coğrafyaya yayılmış Halidilikte gözlemlenmiş çeşitliliğin, bir numunesini teşkil etmektedir. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den nakledilen bir kaynağa göre, mürîdin bu yoldan müstefîd olabilmesi için tarikata riayet etmesi gerekmektedir. Ancak, tarikatın hakiki manası edeptir. Edebe riayet etmesi gerekmektedir fakat; edebin hakiki manası, teslimiyettir. Sırasıyla teslimiyetin hakiki manası, mürebbinin emrini bekleyiştir. Bekleyişin hakiki manası ittibâdır. İttibânın hakiki manası emre sıkıca yapışmaktır. Emre sıkıca yapışmanın hakiki manası, muhabbet; muhabbetin hakiki manası, tüm iradesinde rabıtalı olmaktır. Yani rabıtaya riayet etmelidir. Rabıtaya riayet etmek için, rabıtanın hakiki manasına vusûl etmelidir.48 Rabıtaya hakiki manada vusûl için maksuda iman etmesi gerekmektedir. Maksûda hakiki manada iman için takvaya ve takva için her lahza müşâhede de olmak gerekmektedir.49 Hakkâniyye yolu hakkındaki bu anlayış, Nazım Efendi’nin ilim ve edep konularında izah edildiği gibi,50 onun genel tasavvuf anlayışında mündemictir. Hakkâni Dergâhlarında sıklıkla eleştiri konusu olan bir düşünce ise Vahhâbîliktir. Şeyh Nazım-ı Hakkânî çevresinde, Vahhâbîlik düşüncesinin ehl-i sünnet dışında kalan yönleri, çeşitli vesilelerle ele alınan bir konudur. Londra’daki Hakkânî Dergâhının toplum içindeki işlevi üzerine yapılan sosyolojik bir çalışmada, Vahhâbîlik ve Selefîlik gibi mevzular, grup içindeki birliktelik duygusunu artıran bir unsur olarak görülmüş ve sebep olarak Hakkânî yolunda metafizik unsurların diğer Nakşîbendî yollarına göre daha fazla bulunması gösterilmiştir.51 İslamî erkânı fiziksel kaideler üzerinde yorumlayan Vahhâbîlik düşüncesi ile, diğer İslam ulemaları arasındaki görüş ayrılığı hem tarihi hem de aktüel bir vakıadır. Bu konuda Vahhabî karşıtlığı içinde Hakkânî’nin konumu ise, öğretileri içinde yer alan meta48 49

Üç mertebede vusûl, huzur üzerinden anlatılmıştır: Huzuru İlahî, Huzuru Habib, Huzuru Meşayıh. K. Adnan, Futuhâtu’l-Hakkâniyye, ss. 46-47. 50 Kıbrısî, Hak Dost 4, Dervish Kitapevi, Kıbrıs 2005, ss. 67, 81, 88, 89 . 51 Stjernholm, Struggle for Purity, s. 52.

10

fiziksel unsurların sadece niceliği ile değil, aynı zamanda niteliği ve ehemmiyeti ile ilişkili olduğu kanaatine varılmıştır. Meta-fiziksel dinamikleri modern bilimin fiziksel dinamikleriyle izah ve ispat metodunu sohbetlerinde kullanan Hişam Kabbanî,52 bu çatışmanın sebebini şöyle açıklar: “…Meteryalistik düşüncenin dinî temsilcisi addedilen Vahhâbîlik, bu anlayışı (Peygamber’in nurunu varlık felsefesi ile ilgili olarak, ontolojik olarak izah edildiği yaklaşımı)53 idrâk edemediği için bu düşüncelere karşı çıkmaktadır. Hakkâniyye bu düşüncelerin zıddında olduğu için Vahhâbîlik karşıtıdır.”54 Geleneksel tarikatlar gibi dışa kapalı olmaması, tarikat şeyhinin ve zikirlerinin tarikat dışındakilerle şifahen ya da internet üzerinden video olarak paylaşılmasında kısıtlama olmaması, bey’at yapmak isteyen bir mürîdin kolaylıkla Şeyh Nazım Efendi’ye ulaşabilmesi gibi konulardan dolayı, Hakkânî Dergâhının diğer Halidî şubelerden ayrıldığı yönünde tespitler mevcuttur.55 Hakkâniyy’ye ait internet sayfalarında, internet üzerinden kelime-i şehadet getirme ve Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye bey’at yapılabilmesi için bağlantılar bulunmaktadır.56 Bu uygulamaya, Anadolu’da ya da diğer kıtalarda faal olan Hâlidî şubelerinin internet sitelerinde rastlanmamıştır. Hakkâniyye cemaati üzerine yapılan farklı bir çalışmaya göre, mürîdler arasındaki iletişim ve irtibatın kurulmasında blog ve form sayfaları üzerinden internetin önemli işlevi bulunmaktadır.57 Dolayısıyla bu yönüyle Hakkâniyye, diğer Nakşî ve Hâlidî şubelerden ayrılmaktadır. Hakkânî Dergâhlarındaki irşâd metodunun diğer Nakşî tarikatlarındaki metodlardan nasıl ayrıldığını Nazım Efendi’ye ait şu cümlelerin ifade ettiği kanaatindeyiz: “Senenin dört mevsimi var. Her mevsimde insanlar yediklerini ve giydiklerini değiştirirler ama, gövdeleri değişmez. Tarikat tarikattır. İster Şam’da
52

Hâlidiyye-i Hakkânîyye yoluna, Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî döneminde, intisab etmiştir. Şeyh Nazım’ın dağmadı ve Amerika görevlisidir. Tafsilat için bu tezde bkz. Hâlidiyye-i Hakkâniyye Tekkeleri/a.8.3 Hişam Kabbanî. 53 Tafsilatı için bu tezde bkz. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/d.Hz. Peygamber. 54 www.sufîlive.com, CommingOfMahdi-1; Video Arşivimizde mevcuttur. 55 Aynı eser, s. 8 56 Ayrıca Bkz. http://www.haqqanisoul.com/profile/SHAHADAPAGE; Bkz. www.naqshbandiorder.org.tr 57 Jorgen, S Nilsen, Mustafa, Draper, Galina, Yemeliana, Sufism in West (Transnational Sufism, The Haqqania), Routledge, NY 2006, s. 101.

11

olsun, ister Avrupa’da, ister Amerika’da. Tarikat Allah (ac)’a giden yoldur. Lakin irşâd şekli her bir yerin ve insanların hususiyetlerine bağlı olarak bir yerden diğerine değişir. Mürşid, nasıl bir yol tatbik edip izleyeceğine, buna göre karar verir. Avrupa’da başka, Şam’da başka, Kıbrıs’ta başka, Türkiye’de başka, Mısır’da başka, Uzak Doğularda başka ve Amerika’da başkadır.”58 Hakkânî yolunun kendi içerisinde dahi farklı ülkelerde farklı irşâd metotlarının uygulandığını anladığımız bu metotların, Hakkânî yolu içerisinde ilk defa Şeyh Nazım tarafından uygulanmış olması gerekmektedir. Çünkü Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî, Dağıstan ve Yalova üzerinden gelerek Şam’a yerleşmiş ve daha sonra Şam dışına çıkmamıştır. Yani Şeyh Nazım’a kadar Hakkânî Dergâhı, bu coğrafyalara ulaşmamıştır. Dolayısıyla Şeyh Nazım’ın uygulamaları ile irşâd metodundaki değişme ve çeşitlenme ile bugün incelediğimiz tarikat yapısı teşekkül etmiştir. Ancak hem bu değişime, hem de çeşitlenmeye esas teşkil eden erkân, usul ve edeb, Hâlid-i Bağdadî’den Şeyh Abdullah’a kadar gelen meşâyıhın anlayışları üzerine tesis edilmiştir. İngiltere’de yapılan bir çalışmaya göre söz konusu çeşitlenme kendi içerisinde üç grup olarak tespit edilmiştir. Birbirleriyle uyumlarını esas alarak yapılan bu antropolojik çalışmaya göre Londra’da Türk mürîdler, Hint Alt kıtası göçmenlerinin oluşturduğu mürîdler ve çoğunluğu İngiliz olan Bâtılı mürîdler olmak üzere üç alt gruptan söz edilmiştir.59 Tarikat-ı Hakkâniyye’nin tekkelerinde ve internet sitelerinde öne çıkan en önemli görsel, merkezinde “el-Hakk” esmasının yazılı olduğu bir levhadır.60 Haftalık zikirlerde “el-Hay” ve “Hu” esmalarıyla birlikte zikredilen isim, tekke yakınlarında satılan cevşenlerin içinde de bulunan isimdir. Londra’daki mürîdler, bu cevşeni taşıma maksatlarını, Allah(cc)’tan bekledikleri hayır ve bereket olarak ifade etmişlerdir.61
58 59

Atay, Batı’da Bir Nakşî Cematı., s. 365. Atay, a.g.e., ss. 88-101. 60 Bkz. Ek 01. 61 Stjernholm, Strugle for Purity, s. 37.

12

Nakşibendî-Hakkânî tekkelerinde dikkatimizi çeken bir diğer husus ise yapılan toplu zikirlerde kimilerinin halka ortasında sema ederek dönmesidir.62 Nakşîlik yolunda olmayan bu zikir biçiminin Nazım Efendiyle başlama ihtimalinin yüksek olduğunu ve bununda Nazım Efendi’nin icazetli olduğu Mevlevilik ve Kadirilik tarikatlarıyla ilintili olarak girdikten sonra zikrin, bugünkü biçimini aldığı kanaatindeyiz. Hâlidiyye-i Hakkaniye’nin diğer Anadolu Halidilerinden ayrılan bir yönü ise, silsilelerinde Hızır(as)’ın bulunmasıdır. Nakşîlikte Abdulhâlik Gucdevanî’nin Hızır(as) tarafından terbiye edildiği, bildirilmiş olmasına rağmen silsile listesine eklenmemiştir. Küçük bir yaklaşım farkı olarak görülecek bu mevzu, Hakkânî silsilesindeki meşayıhın silsiledeki sıra sayılarını artırmıştır. Mesela Hâlid-i Bağdadî diğer silsilelerde otuzuncu sıradayken, Hakkâniyye’de otuzbirinci sıradadır.63 Nazım Efendi’den önce mürîdanın umumiyetle tercih ettiği ve bugüne kadar değişime uğramamış bir diğer uygulama ise, Osmanlı usulü kıyafet tarzıdır. Erkek mürîdler arasında standart bir kıyafet tarzı olarak yerleşen bu adet, Nakşibendîlikte prensip olarak esas bir uygulama değildir. Şalvar pantolonlar üzerine dikilen hâkim yaka gömlekler, geniş yelekler üzerine sarıklar ve köstekli saat, Hakkâniyye dergâhları içerisinde genel kıyafet tarzıdır. Her yerden temin edilemeyen bu kıyafet, Hakkâniyye’nin resmî internet sayfasında sipariş edilebilmektedir.64 Şam Dergâhı’nın türbedarı olan İbrahim Efendi, bir Osmanlı muhaciri olarak halen bu tarz kıyafetleri, geleneksel metotlarla dikmektedir.

a. Hâlidiyye-i Hakkâniyye’de Silsile: Mevlana Hâlid-i Bağdadî’den sonra, aşağıdaki sırayla irşad vazifesini devralan meşayıh ve onların tasavvuf anlayışları, Hâlidiyye-i Hakkâniyye ismiyle

62 63

Bkz. www.saltanat.org/hadra; sufilive.com/zikr; naqshbandiorde.org/hadra. Bkz. www.naqshbandiorder.org/silsile. 64 Bkz. www.naqshbandiorder.org.

13

anılmaktadır. Şeyh Nazım Efendi’nin bugünkü tasavvuf anlayışı, Hakkâniyye’nin tarikat uygulamaları ve manevi atmosferi içinde vücud bulmuştur. Tarikatın silsile sırasına göre otuz birinci sırada bulunan Bağdadî’den sonra sırasıyla aşağıdaki isimler, irşâd vazifesini ifa etmişlerdir.

a.1. - (32) İsmail-i Şirvanî (Kurdemirî) (v. 1247/1832): Nakşîbendî silsilesinde Mevlana Hâlid-i Bağdadî’den sonra, İsmail-i Enerânî’den bahsedilmiştir ancak;65 Şeyh Nazım Efendi’nin sohbetlerinde ve Şeyh Adnan’ın66 Tarikat-ı Hakkâniyye hakkında yazdığı eserinde, Şeyh İsmail-i Şirvanî’den önce Şeyh İsmail-i Eneranî’den söz edilir. Fakat Hakkâniyye’nin resmî internet sayfasında yer alan silsile listesinde ve Şeyh Hişam’ın, Hâlidiyye-i Hakkâniyye yolunu anlattığı eserinde, Şeyh Eneranî’nin ismi kaydedilmemiştir. Hâlid-i Bağdadî’nin halifeleri içinde, kendisinin imam olduğu ve sırru’l-a’zâmın tevarüs ettiği şeyh olarak rivayet edilen Eneranî’nin, Hâlid-i Bağdadî’den 17 gün sonra vefat ettiği ve hilafeti, Şeyh Abdullah Herevî’ye bıraktığı bilinmektedir.67 Farklı bir rivayete göre, Şeyh İsmâil Enerânî (v. 1251/1829), yılında vefat etmiştir.68 Şeyh Nazım ile 2011 yılında yaptığımız mülakatta, İsmail-i Eneranî’nin silsilede yer alıp almadığı sorulmuştur. Bu mevzuda Kıbrısî, Eneranî’nin Hakkânî silsilesindeki meşâyıhtan olduğunu ve emanetini Hâlid-i Bağdadî’den aldığını ifade etmiştir.69 İsmail eş-Şirvanî (v. 1201/1786) tarihinde Dağıstan’ın Şirvan bölgesindeki Kurdemir’de doğmuştur. Zamanının en önde gelen âlimlerinden birisi olan babası Şeyh Enver-i Şirvanî’den ilk eğitimini alan Kurdemirî, devrin önemli âlimlerden ders alarak tahsilini tamamlamıştır.70

65 66

Hanî, Hadiykatu’l-verdiyye, s. 701. Hâlidiyye-i Hakkânîyye yoluna, Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî döneminde, intisab etmiştir. Şeyh Nazım’ın Şam görevlisidir. Tafsilat için bu tezde bkz. Hâlidiyye-i Hakkâniyye Tekkeleri/a.8.2 Adnan Kabbanî. 67 Hanî, a.g.e., s. 727, 736. 68 Aynı eser, s. 347. 69 İlgili mülakata ait görüntü, video arşivimizde mevcuttur. 70 K. Adnan, Futuhâtu’l-Hakkâniyye, s. 385.

14

73 Hanî. sonra Anadolu’ya göç etmiştir. a.Şeyh Abdullah-ı Dehlevî’ye mürîd olmak amacıyla Hindistan’a yolculuğuna çıkmış ve Basra’ya kadar gitmiştir.naksibendihakkani. Adnan. Bkz. Mevlana Halid’in dergâhına giderek Bağdadî’ye bağlandığı rivayet edilmektedir. Cemaleddin-i Gazikumukî) sırr-ı akdesi aktardığı rivayet edilmektedir. Muhammed-i Yerağî. s. Burada iken Abdullah-ı Dehlevî’den aldığı manevi işaret ile Bağdat’a. 725. s.com/?page_id=154. Riyazet ehli bir sufî olduğu 71 72 http://www.75 Amasya’da Türbe diye anılan semtte.76 a. Evvela Sivas ve sonra da Amasya’ya yerleşen Şeyh İsmail-i Şirvanî. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. oğlu Osmanlı sadrazamlarından Şirvanîzade Rüşdü Paşa tarafından yaptırılan mescit ve bitişiğindeki türbe ziyaretgâhtır. Bağdadî’nin halifeleri arasında zikredilmektedir. Dağıstan’ın güneyinde yer alan Şirvan’ın Kulal kasabasında 1201/1786 yılında dünyaya gelmiştir.77 İlk tasavvufî eğitimini ailesinden alan Şirvanî. K.2. 74 http://www. Ek 02. medrese eğitimi ile zahiri din ilimlerini tahsil ettikten sonra İsmail -i Şirvanî’nin halefi olacağı silsileye intisab etmiştir. 77 K. 1260/1844): Has Muhammed Şirvanî. .e. Şeyh İsmail bu baskılar neticesinde önce Ahıska’ya.(33) Has Muhammed-i Şirvanî (Dağıstanî) (v.74 Şeyh İsmail 1255/1839 tarihinde vefat etmiştir. Hadiykatu’l-verdiyye. 15 .naksibendihakkani.71 Bağdadî’nin vefatından sonra Şam’dan Dağıstan’a geri dönerek zaviyesini kurmuştur. 75 Şeyh Adnan’ın eserinde vefat tarihi 1277 olarak geçmektedir. Rusya tarafından baskılara maruz kalır ve yakın mürîdleri hapsedilip sürgün edilmiştir. halefleri arasındaki üç mürşide (Has Muhammed-i Şirvanî. 387. s.g.. Adnan. Hisham.73 Faaliyetleri Rus siyasi politikalarına uymadığı için. Ayrıca Şeyh İsmail’in 25 sene Şirvan’da kazdığı yer altında irşad vazifesini ifa ettiği kaydedilmiştir. 76 Bkz. yaşadığı evin yakınında defnedildiği kabri üzerine. 284. K.com/?page_id=154. s. 389.72 Nakşibendî tabakâtında İsmail-i Şirvânî. Sufi Way.

1260/1844 yılında ifa ettiği Hacc vazifesi dönüşü ahirete irtihal etmiştir. Adnan.(34) Muhammed Efendi (Yerağvî) Dağıstanî (v.g.com/?page_id=156. 394.”81 a. Şeyh Has Muhammed-i Şirvanî. talebini tekrar düşünmesi için Şeyh Muhammedi. s.3. Adnan.82 Dağıstan ile Çeçenya’da imamet. altı ay sonra tekrar Şam’a gelen Şeyh Muhammed’e sırr-ı azamı verdiği kaydedilir. K. Hisham. Şam’da medfundur. 294. Hayatı hakkında kayda girmiş birkaç menkıbe ve sözler dışında ayrıntılı bir bilginin olmadığı bilinmektedir. O(cc)’nun hitabındaki cemal ruhlara nakşolmuştur. Kaynaklarda. 1265/1848): Kafkasya coğrafyasında bulunan Şirvan’ın Kural kasabasında 1191/1777 yılında dünyaya gelmiştir.79 Has Muhammed Şirvanî.. 81 Aynı eser. Bağdadî. .naksibendihakkani. ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ hitabıdır.e. Şeyh Muhammed’in ve kurduğu medresenin çalışmaları ile olmuştur. a. 80 K. 396. s. 297. Hâlid-i Bağdadî ile Şam’da görüşüp himmet ister. Sufi Way. Bu yüzden kalb ne zaman bir zikir ya da terennüm duysa. imam. s.78 Şeyh Muhammed. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. “elest bezmi” ile ilgilidir. Kaynaklarda Şeyh Molla Muhammed adıyla geçtiği 78 79 http://www. ruhunda nakşolan cemali tecrübe ederek ferah ve emniyet hisleri duyar.nakledilir. gazavat. mürîd ve mürîdizm gibi İslamî terimlerin hayata geçişi. 82 K. Dağıstan’a gönderir.80 Hâlidiyye-i Hakkâniyye’nin tasavvuf uygulamalarında ve Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışında yer aldığını düşündüğümüz Şeyh Has Muhammed Dağıstanî’ye ait bir söz. s. 16 . Misak bahsinde incelediğimiz anlayış ile ilgili olabileceğini düşündüğümüz ifadeleri şu şekildedir: “Güzel bir seda duyulduğunda kalblere inen huzur ve güvenin sebebi nedir? Ruhların zerrelerine Allah(ac)’ın huzurunda yapılan.

s. K. Şeyh Şerafeddin (v.bildirilen Şeyh Muhammed’in aynı adla kurulmuş medresesi. 405. bilhassa Osmanlı-İran anlaşmazlıkları döneminde zuhur eden Rus yayılmacılığının önlenmesi için gelişen örgütsel düşüncenin merkezi olduğu rivayet edilmektedir.87 Kafkas İstiklal Mücadelesi. 87 Hakkındaki bilgilerin kaynağı olarak Gazikumuk’lu Cemâleddîn’in kendi el yazısı ile kaleme aldığı “el-Âdâbu’l-marzıyye fi’t-tarîkati’n-Nakşîbendiyye” adlı eserinin orijinal nüshasına. Nefis bahsinde ve Hakkâniyye şüyuhunun hayatlarında fark edilen halvet ve riyazat şu şekilde ifade edilmiştir: “Dört günlük oruçtan sonra ‘açım’ diyen bir sâlik yolumuza uygun değildir. 17 . Adnan.com/?page_id=158. Ali usta ile yapılan mülakatlar da bazı bilgilere kaynaklık teşkil etmiştir. oğlu Seyyid Abdurrahman’ın yazdığı önsöz bildirilmektedir. riyazetin önemini vurgulamaktadır. Muhammed Yağravî’ye ait bir söz.86 Kur’ân hafızı olup. 303. 1248/1832) 83 84 http://www.(35) Seyyid Cemâleddin-i Kumukî Hüseynî Dağıstanî (v.4.naksibendihakkani.83 1265/1848 yılında vefat eden Şeyh Yerağvî. İmam Gazi Muhammed (v. Bkz. 1355/1936) döneminden itibaren Hâlidiyye-i Hakkâniyye’ye müntesip olup. www. zahirî ve batınî ilimlerde yetkin olduğu ve 15 civarında dili konuşacak düzeyde bildiği rivayet edilmektedir. s. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşını Osmanlı’nın kaybetmesinden sonra başlamıştır. 85 Aynı yer. Peygamber(sav)’e ulaşan Cemâleddin-i Gazikumukî.naksibendihakkani. Sufi Way. Rus istilasına karşı direnişi kumanda eden Şeyh Şamil’in şeyhi olduğu da rivayet edilmektedir. Şeyh Nazım dönemine kadar ömür süren Ali Usta adında Dağıstanlı bir mürîd. Futuhâtu’l-Hakkâniyye.”85 a. 86 K. . bir diğer bilgi kaynağıdır. 1285/1869): Şeceresi Hz. Osmanlı’nın İran ve Mısır gibi meselelerden dolayı müdahale edemediği Kaskasya’da.84 Hakkâniyye’nin tasavvuf uygulamalarında ve Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışında yer aldığını düşündüğümüz. Hisham. Dağıstan’daki Gazikumuk şehrinde 1203/1788 yılında dünyaya gelmiştir. binlerce hadis-i şerifi tasnif edecek kadar iyi bildiği. Hüseyin(ra)’in neslinden Hz.com/?page_id=160.

bey’at anlayışında önemli derecede yer 88 Saydam.g. Nazım Efendi’nin kendisine Şeyh Kumukî tarafından verildiğini ifade ettiği manevî görev. 90 Tarih kaynaklarında İmam Şâmil’in teslim olduğu 1859 senesinde. ss. Samsun. İstanbul. s. Ter. 317.90 1285/1869 yılında İstanbul’da vefat eden Şeyh Cemâleddin’in kabri91 Üsküdar’dadır. müridinin son nefeste imanlı gitmesi için bu hareketleri yapmıştır… Söz konusu rivayetlerde İslamî kaynaklara muhtelif bir anlayış rivayet edildiğinden tezimizde nakledilmemiştir. Buna göre Şeyh. 1829 senesinden itibaren. 93 Rivayet edildiğine göre Şeyh Cemaleddin. İstanbul’a yerleşmiştir. Trabzon. kara yoluyla Kars ve Batum sınırından girdikleri bilinmektedir. 41-62. imamlığa geçen Şâmil ile. 92 K. Kırım üzerinden Osmanlı’ya göç ettiği bilinmektedir. Bkz. 18 . Abdullah. Hisham. 63-93.92 Şeyh Gazikumukî için rivayet edilen bir kerametin93 ihtiva ettiği zımni mananın.. mürîdleriyle birlikte oturup elma yerlerken aniden tabaktan bir elma alır ve karşısındaki boşluğa doğru fırlatır. Mürîdlerin hayretle anlam vermeye çalıştıkları süreçte bir daha elma alır ve aynı yere doğru fırlatır. adam dört saat önce der. şu köyden dört saat sonra bir mürîdim geldiği zaman yapılacak’ der. 67-70. c. John. Ermenistan. İstanbul 1995. 17.. Hisham. Gazî Muhammed ve İmam Hamzat (v. Şeyh Cemâleddin Gazikumukî’den manevî destek görmüştür. 1860 -1864 seneleri arasında 400 bine ulaşan göçmen sayısı. 600 bin ile 2 milyon arasında olduğu görülmüştür. pek çok başarılara sahne olmuştur.89 Bu göç dalgasıyla kendisi ve damadı Şeyh Şamil’in ailesi. Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876). s.: Sedat Özden. ss. 91 Bkz. Nakşîbendî tarikatına mensub müridlerin başlattığı bu hareket.88 Şeyh Şamil’in Rus kuvvetleri tarafından esir alınmasından sonra Seyyid Cemâleddin-i Gazikumukî. Sinop. Azerbaycan dâhil tüm Kafkasya’dan Müslümanların göç etmelerini tavsiye etmiştir. Bkz. K. Sufi Way. Dediği gibi bir adam işaret ettiği köyden gelerek ‘Ey Şeyhim kardeşim biraz önce vafat etti’ der. Tarikat-ı Hakkâniyye içeresinde ve Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışında da yer aldığı kanaatindeyiz. 1856-1876 olarak ele alındığında. Çeçenistan.39. Kafkasya’daki mücadele hız kazanmıştır. ss. 1840 yılında Avar hanları soyundan olan Hacı Murat’ın Şâmil’e iltihakı ile iyice güçlenen hareket. Şeyh ne zaman vefa t etti diye sorunca. Budak Mustafa. 1249/1829)’ın şehid edilmesinden sonra. Kazan.971 bin Kafkasyalı’nın (2727 hane). s. Türk Tarih Kurumu Yay. Şeyh Cemaleddin bunun üzerine açıklama yapar. Ek 03. Rize gibi iskelelere.. Kırım ve Kafkas Göçleri. Ankara 1997. Baddeley F.e. TDV İA. Hisham. Bununla birlikte 1860 senesinde 100 bin kişin deniz yoluyla.komutasında. 89 K. Kayıhan Yay. 317. Saydam. Şeyh Şâmil. Dağıstan. a. 317. Sufi Way. Mürîdler kendi kendilerine anlam veremedikleri bu hadiseyi lüzumsuz olarak adderler. Rusların Kafkasya’yı İstilası ve Şeyh Şamil. Batum. Bu sırada Şeyh Cemaleddin onlara bakarak ‘hadiseleri zahirinde gördüklerinizden dolayı yanlış tevil etme hatasına düşmeyin. İşlediğim fiilin izahını.

Adnan.(36) Ebu Ahmed-i Sugurî Dağıstanî (v.Bey’at. Bu makâmları Hazreti Peygamber’in (sav) nûrundan aldım.Hz. Dağıstan’dan sürgün edildiği rivayet edilmektedir. a. son nefesinden önce mürşidinin ve Hz. 1299/1882 yılında ahirete intikal etmiştir.e. yardım anlamına gelmektedir. s. Mürîde yapılan bu yardımın.97 İmam Şamil ile birlikte Ruslara karşı savaşan Ebu Ahmed es-Sugurî’nin. Hazreti Peygamber(sav)’in Nuru ve Kulluk Makâmı (âbid) gibi başlıklara kaynaklık ettiği kanaatindeyiz.5. 97 Aynı eser. 323. aynı zamanda. . Sugurî’nin. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/d. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/d.96 Nesebinin Hz. 417. s. Hisham. Ahmet Sugurî’ye ait bir sözün. 100 K. 1207/1793’te. 425. Dağıstan’ın Gazamiş köyünde. 1299/1882): Ebu Ahmed Sugurî Dağıstanî. ona. Sufi Way. 19 . Kemâlâtın üç makâmını ve yedi hakikatini Şeyhim Cemaleddin-i Kumukî’den aldım. dünyaya gelmiştir.com/?page_id=162. Dağıstan’ın Sugural köyünde. Peygamber(sav)’in Sırrı” başlığında incelenen “Hakikat-i Ahmediyye” ve “Nûr-i Ahmediyye” anlayışları Şeyh Sugurî’den naklettiğimiz ifadede mündemictir.naksibendihakkani.”100 “Allah’ın Nûru ve Hz. 98 http://www. sekerât-i mevt halinde olan bir mü’minin iman üzere can vermesi yönünde. Hakkâniyye meşayıhı arasındaki kaynağa işaret eden ifade şu şekildedir: “Üç derecede kulluğa vasıl oldum. Hisham. 94 95 Bu tezde bkz. Rabıta ve Hazret-i Peygamber(sav) bahislerinde yapılan yorumların. 99 K. s. Peygamber(sav)’in verdiği manevi telkin anlayışlarına temel teşkil ettiği kanaatindeyiz. Peygamber ..94 Bey’atin tarikat içerisindeki uygulamalarına şekil veren bu anlayış.g. Bu tezde bkz. 96 K.etmiştir.99 Tarikat-ı Hakkâniyye’nin ve Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışında yer aldığını düşündüğümüz. halk arasındaki şöhreti Rusları rahatsız etmesinden dolayı. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. s. bekâ ve marifet.98 Şeyh Ahmed Sugurî.95 a. Fenâ. Ebu Bekir’e dayandığı rivayet edilmektedir. 321.

bir gereklilik olarak zikredilmektedir.105 101 102 K. Hisham. Hakkâniyye içerisinde kutbaniyet makâmının gereği addedilmektedir. her Salı. Dağıstan’ın Temirhanşura vilâyeti Gunib kazasının Kikuni köyünde 1251/1835 yılında dünyaya gelmiştir. 326331. 1859 ile 1864 seneleri arasında yapılan yoğun göç ile ilgili bilgiler mevcuttur. 20 . a. tüm Nakşilerin devam eden ana kolu. şimdiki Güney köyünün bulunduğu yere.(37) Ebu Muhammed-i Medeni (v..g. kabul edilmektedir. s. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. Bkz. Saydam. genel olarak. a. s.Velî -Evliya 103 K.com/?page_id=165. Hisham. Ahmet Sugurî’den nakledilen bir manevî vazifeyle alakalıdır. Sufi Way. Sibirya’ya kadar sürülmesine ve orada idamdan kurtularak Türkiye’ye hicretine kadar sürmüştür. Kırk sene kutbaniyet makâmında olduğu ifade edilen Sugurî’nin halleri ve sözleri. Perşembe ve Cuma geceleri ümmetin ahvalini Hz. K. 418 Bu tezde Bkz. Şeyh Adnan’a göre Şeyh Sugurî. 1896 yılında olmuştur.6. ss. Ebu Muhammed-i Medenî’nin bu durumu hakkında malumat yoktur.e. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. http://www.101 Nazım Efendi’nin evliya ve kutup bahislerinde belirginleşen bu durum. 63-93. 1332/1913): Ebu Muhammed el-Medeni bin Osman-ı Dağıstanî. Ancak bu kaynaklarda. Kırım ve Kafkas Göçleri. Hakkânîyye’nin internet sitesine göre Türkiye’ye yapılan bu toplu göç. Bkz.Hakkâniyye’nin tasavvuf uygulamalarında yer aldığını düşündüğümüz bir diğer malumat ise. Peygamber(sav)’e arz etmekle vazifelidir. Bkz. ss. .104 Bugünkü Yalova-Orhangazi arasında. 104 Kaynaklar bu süreçte şahit olunan pek çok kerametinden bahseder. Adnan. bizzat kendisi ümmettin kötü halleri için şefaat ve mağfiret niyazlarında bulunmakla vazifeli olduğunu ifade etmiştir. tüm Sibirya muhacirleri ile yerleştiği bilinmektedir. 325. 102 Hâlid-i Bağdadî’den sonraki Hakkâniyye silsilesi. Mesela Şeyh Ahmed. Bu durum. kutbaniyet makâmının bir vazifesi olarak addedilmektedir. 105 Tarih kaynaklarında.naksibendihakkani. Medenî’nin bu mücadelesi.103 Ebu Muhammed Medenî gençliğinde Ruslarla mücadele etmiştir.

106 Bilhassa ömrünün son demlerinde yüzünü bir nikap ile kapatarak gezdiği de nakledilmektedir. http://www.Ebu Muhammed-i Medenî. s.108 günümüzde ziyaretgâhtır. 21. 3-Dünyanın yaratılışından itibaren gelmiş ve gelecek bitki ve ağaçların kendilerine mahsus hallerine. 108 Bkz.g. Ek 04.112 Şeyh Şerafeddin. Güney (Reşadiye) köyündedir. 435. İmam Şâmil ile birlikte Ruslara karşı 106 107 K.com/?page_id=165. s. a.111 a. Dağıstan’ın Temirhanşura vilayeti. Ebu Muhammed Medenî’ye Cenab-ı Hakk’tan ihsan edilen yedi keramet üzerine yapılan bahiste geçmiştir. kendisinin de bir mürîd gibi Şeyh Şerafeddin’e itaat ederek.7. 325. zikr ve tesbihâtına vakıf olmak. Ebu Ahmed-i Sugurî (v. 4-Evrenin başındaki ve sonundaki şuûnata vakıf olmak. 21 . Menâkıb-ı Şereffiyye.naksibendihakkani.109 Nakşîbendî Tarikatının incelikleri hakkında bilinmektedir. 110 K. 111 Burkay. Peygamber (sav)’in ve 124 bin evliyanın ahlakına varis olmak. s. 81 yaşında iken ahirete irtihal etmiştir. ömrünün sonlarına doğru damadı Şeyh Şerafeddin’e tasarrufunda olan altı tarikatın tamamından irşâd izni vererek bütün bağlılarını kendisine devrettiği. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Damadı ve halefi Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî ile birlikte metfun bulundukları türbe. 112 Aynı eser.com/?page_id=165. 110 “Ya Veledi” isimli bir eseri Hakkâniyye’nin mürşid ve keramet anlayışlarında yer aldığını düşündüğümüz bir malumat. Gunip kazasının Kikuni köyünde. emir ve tavsiyelerine riayet ettiği ifade edilmektedir. 2-Dünyanın yaratılışından itibaren gelmiş ve gelecek insan ve ruh sahiplerinin iyi ve kötü amellerine vakıf olmak.(38) Şerafeddin-i Dağıstanî (v.naksibendihakkani. 1299/1882). 1. dördü kayda geçmiştir. s. 109 http://www.e. özelliklerine. Hisham. Adnan. 1355/1936): Şerafeddin Zeynelabidin-i Dağıstanî 1292/1875 yılı.107 1332/1913 senesinde.. altı-yedi yaşlarında iken Ebu Ahmed-i Sugurî’nin manevi eğitimine girmiştir. 1-Hz. dünyaya gelmiştir. Medenî tarafından ifade edildiği belirtilen bu nimetin. . Kabri Yalova’nın.

Ek 05. ss. Şeyh Ebu Muhammed el-Medeni.115 Şeyhi Muhammed-i Medenî’den beş tarikat üzere icazet alan Şeyh Şerafeddin. 334-337. Bununla birlikte. yevmu’l-misak.116 Şeyh Şerafeddin’in kabri. Sufî Way. 1332/1913) terbiyesi altına girmiştir. “Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Tasavvuf Anlayışı” başlığında. Ek 08. o günkü haliyle muhafaza edilmiştir. 113 114 Bkz. 22 .113 Ebu Ahmed-i Sugurî’nin halifesi olan Muhammed Medenî’nin (v. Yalova’nın Reşadiye (Güneyköy) köyünde bulunmaktadır. Ruslar tarafından vatanı Dağıstan’dan sürgün edildiğinde Şeyh Şerafeddin.. Şeyh Şerafeddin’in görüşlerine değinilen müstakil başlıklardandır. Bununla birlikte. Kafkasya’ya ve Dağıstan’a baskılarını artırmışlardır.g. 115 http://www. şeyhi Muhammed-i Medenî ve yakınları. Şeyh Şerafeddin’in öz amcası ve kayınpederidir. Bu dönemde Şeyh Şerafeddin. K.1. 118 Bkz. Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî’den Tevarüs Eden Tasavvufî Düşünce ve Tarikat Adetleri: Hakkâniyye’nin tasavvuf uygulamalarında ve Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışında yer aldığını düşündüğümüz Şeyh Şerafeddin’e ait bazı sözlerin. a. sohbet. 344. 5 ay süren kara yolculuğuyla Türkiye’ye göç etmiştir. sohbetlerini yaptığı salon.7. Dağıstan’ı terk ederek.com/?page_id=167. ss. Ek 07. Hisham. Yalova ilinin Reşadiye (Güneyköy) köyünde 1355/1936 yılında vefat etmiştir. 116 K.naksibendihakkani. mehdi. 335. evliya. 117 Bkz. mürîd. kutub.savaştığı için. mirac ve feyz konularındaki anlayışa önemli derecede kaynak teşkil ettiği kanaatindeyiz.e. Mürşid.117 Şeyh Şerafeddin’in köy merkezinde. mirâc. kalabalık bir cemaat halinde.118 a. Hisham. Şeyh Şerafeddin’in tesis ettiği terbiye metodu. yeri geldikçe değindiğimiz konular olmuştur.114 İmam Şâmil imametindeki direnişinin kırılmasından sonra Ruslar. Hâlidiyye-i Hakkâniyye içerisinde hâlen uygulanmaya devam etmektedir. edep.

Kir ve ayıp görmek kırk gün feyiz kapısını kapatır. a. 124 Bu tezde bkz. s..e. 122 Duha: 93/11. Nazım Efendi hakkında görülmektedir.e. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. gaflet.123 Bugün Hakkâniyye mürîdleri içerisinde benzer anlayış. Adnan.” diyerek “Ve Rabbinin nimetini anlat”122 ayetini bu makâma atfen tefsir etmiştir. Evliyaullah’ın nazarları kesilir”119 sözü edep bahsinde incelenen edep anlayışına kaynak teşkil etmektedir.Mürîd . K.g. Mesela Hâlidiyye-i Hakkâniyye müridleri arasında. Şeyh Şerafeddin’in ifadelerinde mevcuttur. Hakkâniyye’nin genel tasavvuf anlayış ve uygulamalarına temel olmuştur. nefs ile ilgili görüşleri. 121 K. sırru’s-sır. “Adab-ı tarikatta birinci şart kir ve ayıp görmemektir. 23 . mürîd. evliyalar içerisinde mürşid-i kâmillerin ve ricalin vazifeleri ve kerametleri hakkında Şeyh Şerafeddin’in görüşleri önemli yer almaktadır. Şeyh Şerafeddin’in daima Allah(cc)’ın ve Peygamber(sav)’in huzurunda bulunduğu anlayışı mevcuttur.124 119 120 http://www.121 Bu anlayışın gelişmesine vesile olan anlayış. Tarikat-ı Hakkâniyye’de yer alan mürşid. Adnan. Hakkâniyye’nin tasavvuf anlayışını şekillendirmiştir. yevmu’l-misak. s. 123 K.com/?page_id=167. 438.120 rabıta bahsinde incelenen makâmlara kaynak teşkil ettiği şüphesizdir. Nazım Efendi’nin daima üç huzurda manen bulunduğunu ifade etmektedirler. sır.Şeyh Şerafeddin’in edep konusundaki şu ifadeleri. Şeyh Şerafeddin. a. hafî ve ahfa ile ilgili makâmların. İnsanın yaratılışı. Şeyh Şerafeddin’in Nakşibendilikle ilgili görüşleri. Adnan. 441. Mesela 124 bin evliyanın yevmu’l-ahd ve misâk günündeki ahdleri. Abdullah-ı Dağıstanî’nin ve Şeyh Nazım’ın edep mevzuundaki anlayışlarında mündemictir. ilgili başlıklarda paylaşılmıştır.g. mirâc gibi konularda Şeyh Şerafeddin Dağıstanî’ye ait beyanlar silsile içerisinde ulaşılmış en kadim ve temel anlayışı temsil etmektedir. Bu ifadeler. evliya. s. 447. tevfik kapısını kapatır.naksibendihakkani. Bununla birlikte kalb. “Peygamber(sav) ile hicapsız her lahza bir araya gelme makâmı bana verildi. Hakkâniyye mürîdleri. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/c. yeri geldikçe.

ss. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. kalbinin daha fazla dayanamayacağını ifade ederek vefatını bir hafta öncesinden haber vermiştir. 127 K. Mesela Sırru’l-a’zamın Muhammed-i Medenî’den sonra kendisine verildiğini ifade etmiştir.127 Detayları ve mahiyeti hususunda izahı bulunmayan bu ifade.129 Hakkâniyye müridleri arasında yaygın olan bir görüşe göre Şeyh Şerafeddin. Şeyh Şerafeddin. 131 Burkay. Şeyh Abdullah’a verdiğini ifade etmiştir. vefatından kısa bir süre önce En’am Sûresi ne murakabe yaparak 7007 Nakşîbendî şeyhinin isimlerini tahric etmiş ve bu malumatı yakınındaki müridanıyla paylaşmıştır. Peygamber(sav)’in 12 bin miracı olduğuna dair görüşleri Şeyh Şerafeddin’den rivayet edilmiştir. s. 128 Bu tezde bkz. Nazım Efendi’nin hayatında ve tasavvuf anlayışında da önem arz ettiği şüphesizdir. Adnan. 17-20. 442. Bu uygulamalar.. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde vurgulanan riyazet. iki öğün yerse muttaki. Adnan. Peygamber(sav) tarafından kendisine verilen Mehdi(as)’nin eğitilmesi vazifesini.130 Mehdi(as)’nin yedi vezirinin ve kırk halifesinin isimlerinin zikredildiği sohbetlerde. Adnan. 24 . 129 K. Bu uygulamaya vesile olabilecek vurgular.Mirac. ss.128 Bununla birlikte Nakşibendiyye’nin imamlık vazifesinin Hakkâniyye yolunun mürşidlerine verildiği hususunda. 443-444. bu bilginin kaynağı olarak gösterilmiştir. Nazım Efendi’nin mirac ile ilgili bahislerinde yer almıştır. bir sohbetinde. Nakledilenlere göre. yevmu’l-ahd gününden itibaren bu güne kadar ümmet-i Muhammed’e hizmet etmekte olan ricalin isimlerini beyan etmiştir. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/e. Bu tezde bkz. Şeyh Şerafeddin. 130 Aynı eser.Nefs. Şeyh Şerafeddin’in de beyanları bulunmaktadır. tezimizde. Bununla birlikte Şeyh Şerafeddin. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/i. üç öğün yerse hayvandır”125 gibi ifadeler sohbetlerde zikredilirken.Mürîdin tekâmülü hususunda. ss. Nakşî tarikatlara nisbeten daha ileri seviyededir. “Kim günde bir öğün yerse sıddık.126 Hz. bu manevi tecrübeden sonra Şeyh Şerafeddin.e. Şeyh Şerafeddin tarafından da yapılmıştır. a. seyr ü sülûk uygulamalarında da müşâhede edilmektedir.g..131 125 126 K. 443.e.g. s. a. 343-344. Hz. Menâkıb-ı Şerefiyye.

Mustafa İhsan Karadağ. Tezimizde kullanılan bu eserlerin haricinde. Abdullah-ı Dağıstanî. Şeyh Abdullah’tan tevarüs eden bazı görüşler ise. nakledildiği görülmüştür.8. ss. Hâlidiyye-i Hakkâniyye cemaatinde muteber olan kaynaklar ve Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin tasavvuf anlayışıdır. Cebecioğlu. 1426/2005)132 eserlerine yansıyan tasavvuf görüşleri. Ethem-Baz. Bkz. Şeyh Şerafeddin ve Şeyh Abdullah ile sohbet edip. Bu bilgilerin Şeyh Nazım’a intikaline delalet eden eserler. 1967 yılında Ankara’ya yerleşir. İbrahim. Şeyh Adnan ve Şeyh Hişam’ın eserlerinde mevcuttur.: Yavuz Selim Uzgur. o mürid vesıtasıyla Şeyh Turabî’ye Arapça bir risale gönderir. Miladi 1938 yılında Muharrem Hilmi Efendi’nin (v. Semih Ofset. 1958 yılında Şam’a gönderir. Hasan Burkay’ın Hayatı ve Görüşleri. Yukarı Sölez köyünde doğmuştur. Şeyh Nazım’ın sohbetlerinde. Ankara 1995. Şeyh Abdullah’ın sohbetine gider. 1944 yılından itibaren İstanbul’a yerleşen Şeyh Turabî.Şeyh Şerafeddin döneminde kayda geçen bu ifadelerin tamamı düşünüldüğünde. Karadağ. . kız kardeşi hamile iken ona: “Bebeğin adını Abdullah koy. Tarikatımızı Arap 132 1930 yılında Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı. Bu risalede Şeyh Turabî’ye hafî koldan irşad yetkisi verildiği. çalışmamızda yardımcı olmuştur. bunları nakleden kaynaklar vardır. 1914 Erzincan Kemaliye’de dünyaya gelmiştir. Nazım Efendi’ye tevarüs ettiğini söyleyebiliriz. Şeyh Nazım’ın. 133 Şeyh es-Seyyid Hace Beyzade Turabî lakabıyla bilinen. Bu kaynakların yanısıra. 1-13. 1393/1973) : Rivayete göre Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî. a. O evliyalığın sırrını taşıyacaktır. 25 . 1957 yılında Şeyhi Simavî’nin vefatından sonraki ikinci yıl rüyasında Şeyhini görür ve mürîdleri kendi etrafında toplar. 1977 yılında Gölbaşı ilçesine 7 km uzaklıkta bir alana evlerin kurulmasına öncülük eder ve Hacı Hasan Köyü oluşur. Şeyh Abdullah’ın tasavvuf anlayışı. 13-31. Mustafa İhsan. Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışına tevarüs eden öğretiler içerisinde önemli derecede belirleyici olduğu görülmektedir. Şeyh Hasan kabrinin bulunduğu bu köyde 2005 yılında vefat etmiştir. irşad vazifesini sürürmüştür. Hâlidiyye-i Hakkâniyye silsilesinde olmayan ancak. Bkz. s. Başka bir ifade ile Hakkâniyye üstatları içeresinde. Mesela Şeyh Şerafeddin’in talebesi olan Şeyh Hasan Burkay’ın (v. 21 yaşında iken gördüğü bir rüya üzerine Şeyh Şerafettin’in halifelerinden Şeyh Mehmet Necati Simavî’ye bağlanır. bir müridini. Şeyhinin 1964 yılında vefatından sonra.(39) Abdullah-ı Dağıstanî (v. Bununla birlikte Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den icazet alan Şeyh Turabî’nin133 beyan ve sohbetleri de Şeyh Abdullah’ın anlayışına geniş açıdan bakmamıza imkân vermiştir. Kars 2010. risalenin şu anki hamilince neşredilmiştir. Haz. 1384/1964) terbiyesine girmiştir. en fazla Şeyh Şerafeddin’in anlayışının. Âb-ı Hayat Sohbetleri.

142 K. onu ben yetiştireceğim” demiştir..141 Bu vasiyetten dolayı Şeyh Abdullah. Bir sene kadar Bursa’da ikamet ettikten sonra Yalova yakınlarında Şeyh Muhammed-i Medenî’nin de ikamet ettiği Reşadiye’ye (Güneyköy) yerleşmişlerdir.140 Şeyh Adnan’a göre bu vasiyette Şam Şehri de zikredilmiştir. vefatından bir hafta önce 30 Eylül 1973 tarihini zikrederek. Hisham. 26 .135 Rus yönetiminin baskılarından dolayı Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî ve Şeyh Abdullah. “Eğer benim ölümümden sonra buradan hicret etme imkânın olursa git. Semamızda Bir Yıldız. 348. ss. 137 http://www. Sebil Yay. 481.com/?page_id=169. 354-359. 162.e.142 134 135 Fatıma Mehlika Mısıroğlu. 472. Ayrıca bkz. o zamanda Rus işgali altında olan Dağıstan’da dünyaya gelmiştir. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî Gelibolu Cephesinde birinci Cihan Harbine katılmıştır. Ek 06. Ayrıca bkz. s. Sufi Way. Hisham.g.134 Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî 1309/1891 senesinde. Hayatî. K. İşaret Taşları. 139 K. 354-359. s. İstanbul 1996. Şeyh Abdullah’ın vefatı esnasında yanında bulunan Şeyh Hişam’a göre Dağıstanî. Hisham.naksibendihakkani. a.. 140 K. Adnan. Hisham.136 aileleriyle beraber Türkiye’ye hicret etmiştir.137 Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî’nin emriyle 15 yaşında evlenmiş138 ve altı ay sonra.naksibendihakkani. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî daha sonra Kasiyyûn Dağının eteklerine taşınmış ve tekkesini kurduğu tepede 1393/1973’te Hakk’a rücû etmiştir. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. ss.g. İstanbul 2006.” diye vasiyet etmiştir. 136 Bkz. a..266-267.com/?page_id=169. Sufî Way. İnsan Yayınları. tekrar beş senelik bir itikâfa girmiştir. ss. s.g. beş sene sürecek ilk itikâfa girmiştir.e. vefat tarihini haber vermiştir. s. Adnan. 141 K.âleminde yeniden yayacak ve onun vekili de garb ve uzak şarka taşıyacaktır. seferberlik ilan edildiğinden. Oğlun yedi yaşına basınca bana getir. a. otuz yaşında ailesi ile birlikte Şam’a yerleşmiş ve orada.e.139 Şeyh Şerafeddin. http://www.. s. 138 Bice. Yirmi yaşında itikâftan çıktığında. K. 370.

Hâlid-i Bağdadî’den kendisine kadar gelen meşâyıha atfen beyan edilen manaları tazammun etmektedir: “Benden sonraki halifem.”147 Hakkâniyye tarikatında Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin yetiştirdiği iki talebesi.com. s. 091708-fenton-rs14thepowerofpatienceasexemlifiedbyProphedSahabaAwliyaMehdias.143 Kare biçiminde bir mescidin köşesinde bulunan kabrin bulunduğu alan ek bir bina ile genişletilmiş olup bugün namaz ve zikir için kullanılmaktadır. evliyaya Hz. Adnan. sırr-ı azam ile birlikte intikal ettiğini ifade etmiştir. Şeyh Şerafeddin’in irşâd vazifesini devrederken söylemiş olduğu şu ifadeler. s. evladım Abdullah Efendi Dağıstanîdir.sufîlive. 147 Aynı eser.144 Şeyh Abdullah. bugün. Peygamber(sav)’den aldığı manevî bir emirle bu mescidi inşa etmiştir. yüce Nakşîbendî Tarikatına nisbet edilen sırru’l-azam’ın ve en mukaddes nefesin tevarüs ettiği. kim asi olursa bana asi olmuştur. 480. bu makâmların Şeyh Nazım’a. Sufî Way. Adnan. bana itaat etmiştir. Bu kavramlar Şeyh Şerafeddin’den itibaren izah edilmiştir. Şubat 2009 tarihinde Şam’da yapılan görüşmeye ait ses kayıtları arşivimizde mevcuttur. Kabrin türbedarı İbrahim Efendi ile yaptığımız bir mülakata göre. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Şeyh Abdullah’ın vefatından önce üç 143 144 Bkz. kare biçimli bu alanın inşasından önce Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî. Nazım Efendi’nin vazifeli vekilleri olarak hizmet etmektedirler: Şeyh Adnan Kabbani.1. görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. s. Ek 09. 496.e. 145 K. İbrahim Efendi. 146 K.. mescidin Kâbe ölçüleriyle bire bir olduğunu söylemiştir. Muhyiddin Arabî Camisi civarında yaşamış ve Hz.g. Nakşibendî imamlığı gibi makâmların. 364. a.8. www. gavs. Şeyh Hişam Kabbanî. Vazifeniz ona itaat etmektir.a.145 Şeyh Abdullah’ın kendi ifadelerinden oluşturulan bir eserde sultanu’l-evliya. bu mescidin Mehdi(as)’nin merkezi olacağını ifade etmiştir. Peygamber(sav) tarafından verildiğini bildirmiştir. Şeyh Abdullah. K. feyzu’l-akdes gibi kavramlar. Kim ona itaat ederse. Hisham. Şam (Cebel Kasiyyûn) Tekkesi: Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin kabri bugün Şam’da Cebel Kasiyyûn olarak bilinen bir tepededir. 27 . Nakşibendîliğin imamlığına delalet etmektedir. 488.146 Hâlid-i Bağdadî’den sonraki silsile üstadlarına atfedilerek beyan edilen sırr-ı azam. s.

Adnan. s. Amcam da çok şaşırmıştı. 385 152 Aynı eser.kişiden razı olduğunu söyleyerek Nazım Efendi ile birlikte Şeyh Adnan ve Şeyh Hişam’ı zikrettiği rivayet edilmektedir. yanımıza namaza durdu.2. Kıbrısî’den icazetli olarak. hayatı hakkında bilgi paylaşılmamıştır. Şeyh Adbullah-ı Dağıstanî’nin sohbetlerinden derlenmiş ve ilmi 148 149 K.150 Şeyh Hişam Kabbanî’nin abisi olan Şeyh Adnan genç yaşlarında iken Şeyh Nazım-ı Kıbrısî ile daha sonra Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî ile tanışmış ve Şam’daki sohbet meclislerine devam etmiştir. isimlerle birlikte. o zamanlar on yaşlarında olan Adnan Kabbanî ve abisi ile karşılaşmıştır. Hisham.151 Şeyhinin emriyle Lübnan’a ziyarete giden Kıbrısî. 28 . ikindi namazında sağında bulunacak üç kişiyi Nakşî’lik yoluna davet etme vazifesinin kendisine. Bu karşılaşmayı Şeyh Hişam şöyle nakletmiştir: “1955 yılı… ikindi namazı vaktiydi. ben ve iki biraderim namaza durduk. 386. s.8. Şeyh Nazım. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Daha sonra diğer abime adıyla hitap etti ve sonra bana da adımla hitap etti. Şeyh Adnan Kabbanî’nin. Bu hadise Şeyh Nazım ile ilk karşılaşmamızdı. Sufi Way. s.148 a. O sırada bir şeyh gelip. Büyük abimin ısrarıyla Şeyhi evimize misafir ettik. Namazdan sonra abime dönerek sen falan değil misin? diye adıyla hitap etti. 150 2006 yılında yaptığımız ziyarette öğrenilmiştir.”152 Şeyh Adnan Kabbanî’nin Arapça olarak kaleme aldığı Fütuhâtu’l-Hakkâniyye adlı eseri. 496. amcam ve kardeşlerim ile Beyrut’taki Mescide’l-Umeri El-Kabri’ye namaza gittik… Amcam imamlık yaptı. Bkz. Şeyh Abdullah tarafından emredildiğini söylemiştir. Arap coğrafyasının irşadıyla vazifeli kişi olduğu bilinmektedir. 151 K. Şeyh Adnan Kabbanî: Tarikat-ı Hakkânî’nin tebliğ ve duyurularının yapıldığı internet sayfalarında Şeyh Adnan Kabbanî’nin fotoğrafı vardır149 ancak. Ek 11. Bu şahsı daha önce hiç görmediğimiz için çok şaşırmıştık.

ilmin manaları ölçülemeyecek bir nicelikte idi. saltanat.naqshbandi.org/wiki/Hisham_Kabbani.. 157 www.157 a.8./sohbet/ashq/ 10. http://en.dayanaklarıyla izah edilmiş olması hasebiyle.2012. O günden itibaren Kanada ve Amerika’da 13 sufî merkezi açmıştır.org/about/biohmk. 158 Hazreti Peygamber(sav)’i 124 bin ashabı ile bana doğru geldiğini gördüm… Peygamber’in(sav) bana sarıldığı anda. “kab-ı kavseyn” makamındaki hakiki görüşe ulaştığımı gördüğümde. 156 http://www.wikipedia. tezimizdeki temel kaynaklardan biri olmuştur.156 Şeyh Nazım’ın damadı olan Şeyh Hişam.8. Şeyh Hişam Kabbanî: 1945 yılında Beyrut. Bu anlayışa göre Hz. Kıbrısî’yi Lefke’deki evinde dönem dönem ziyaret eden Şeyh Adnan. 155 Bkz. Çocukluğundan itibaren Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin ve Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin sohbet ve zikir meclislerinde bulunmuştur. Peygamber(sav)’in 29 . 158 miracın sırları olarak ifade edilen anlayışa kaynak teşkil etmektedir. Ek 12. Şam’da İslam Hukuku eğitimi almıştır. Tüm bu farklı mahiyetteki ilimler.154 Beyrut 155 Amerikan Üniversitesinin Kimya bölümünden mezun olan Şeyh Hişam. Bu yolculukta Peygamber(sav) miraç gecesinde nail olduğu hakikatleri kalbime aktardı.4. kendimi onda eriyerek kaybolduğunu gördüm. Şeyh Adnan halen Şam’da ikamet etmektedir. Lübnan’da doğmuştur.htm. Lefke Dergâhında bulunduğu süre zarfında sohbet yaptığı ve hadralarda zakir başı olduğu görülmektedir.3. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’tan Tevarüs Eden Tasavvufî Düşünce ve Tarikat Âdetleri: Şeyh Abdullah’ın sohbetinden kayda geçen bir istihare rüyası.03. yeşil renkle başlayıp mora dönüşen bir nûr olarak kalbime döküldüğünde. Kendimi Hazreti Peygamber’in(sav) bütünü içinde bir parça olarak hissettim.org. Bu kayboluştan hemen sonra kendimi Peygamber’in(sav) isrâ gecesi yükseldiği kayanın üzerinden yükselirken gördüm.153 a. Peygamber(sav)’i taşıyan Burak’ın beni taşıdığını tecrübe ettim.com/LivingMasters. 153 154 Bkz. Amerika’daki Hakkânî dergâhlarının idaresini ve irşâd vazifesini yürütmektedir.sufilive. 1991 yılında Şeyh Nazım’ın emriyle Amerika’ya giderek Amerika Naşibendî-Hakkânî Sufî Yolu derneğini kurmuştur. ben değil sadece Peygamber(sav) vardı. İlahî divandan gelen “Ey Kulum huzuruma yaklaş” nidasını duydum.

halka ayan olacağı yönündeki anlayış.g. 1936 yılında. 1972’de “Beyrut kana boyanacak. 352.159 Bununla birlikte Şeyh Abdullah. K. melhametu’l-kubrânın gerçekleşeceği büyük harp bu haberlerdendir. Şeyh Nazım’ın Mehdi(as) ve ahir zaman bahislerinde.Mehdi-Deccâl Anlayışı 30 . Mehdi bahsinde incelenen alametlerden diğerleri ilk defa Şeyh Abdullah tarafından açıklanmıştır. 159 K. Bu savaştan dolayı bir parçası olarak yaklaştığımda. Mehdi(as)’nin zuhuruyla izhar olunup. miraca. s. a. 161 Bu tezde bkz.Peygamber(sav). Allah(ac)’tan başka hiçbir şey kalmadı. bir kısmını da ilk defa kendisi zikretmiş olduğu kanaatindeyiz. gelecekle ilgili ifadeleri ve hadisatı yorumlamaları yer almaktadır. Bu ifadelerden bir kısmını şeyhi Şerafeddin-i Dağıstanî’den nakletmiş. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Nazım Efendi’nin beyanlarında yer almaktadır. kurtulan olmayacak” şeklindeki ifadeleriyle 1975 yılında başlayacak savaşı haber vermiştir. umuma izhar olunacağını ifade etmiştir. 476. Mehdi(as) geldiği zaman. Şeyh Abdullah’ın ifadeleri mühimdir. Peygamber(sav)’in ruhanî hakikati dahil her şey yok oldu. s. Şeyh Abdullah’tan duyduğu ifadeleri bir eserde toparlayan Şeyh Hişam’a göre.e. “Körfez’de savaş olacaktır. Bunların bir kısmına Şeyh Şerafeddin’in ve Abdullah Dağıstanî’nin gelecekle ilgili ifadelerinin kaynaklık ettiği kanaatindeyiz. bir kısmı da gerçekleşmeyi beklemektedir. Hisham.160 Kur’ân’da bulunan birçok sırların.. Mirac başlığında incelenen bu anlayış ve bu anlayışa temel teşkil eden manevî tecrübe. Şeyh Abdullah’a müjdelemiş ve İstanbul’da yeraltı Camiîni gözetmesini emretmiştir. Hakkâniyye silsilesinde ilk defa Şeyh Abdullah tarafından zikredilmiştir. Sufi Way. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde önemli bir yeri olan Mehdi(as) anlayışının terkibinde. Rusya’nın gelecekte Türkiye’ye saldıracağı. Diğer Konulardaki Görüşleri/c. s. 361. Her ev akıtılacak kandan müteessir olacak. 160 K.161 Bu anlayışın tevarüs ettiği kaynak olarak Şeyh Abdullah’ın kendi ifadelerinin toparlandığı eserler gösterilebilir. bu haberlerden bir kısmı gerçekleşmiş. Hisham. Mesela 1966 yılından bir sene önce Arap-İsrail savaşı sonucuyla birlikte haber verilmiştir. Bkz. Yasin Sûresi’ne ait sırların. ümmetinin evliyalarını beraberine alarak uruc etmiştir. Mesela Mehdi(as)’nin doğumunu ilk defa Şeyh Şerafeddin. Adnan. Mehdi(as)’nin zuhurundan önceki alametlerin ilk defa Şeyh Şerafeddin tarafından Şeyh Abdullah’a haber verildiği rivayet edilmektedir.

165 O yıllardaki fotoğraf için Bkz. Hisham. 371-372. Yüzünden ve alnından nûr akıyordu. Sufi Way. a. 164 Bu konuda şöyle bir menkibe rivayet edilmektedir: Beyrut’ta silahla vurulan bir mürîdin cerrahi ameliyata alınmasından sonra hadiseyi yaşayanlar. şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî ile ilk karşılaşmasındaki hislerini şöyle açıklamıştır:165 “Daha önce hiç böyle bir şeyh görmemiştim. K. Uludağ’ın yeniden faaliyete geçeceği. Mehdi(as) ve İsâ(as) tarafından işaret edilen bir velînin Almanya’da halk arasında gizli olarak yaşadığını. Ertesi gün komadan çıkarak iyileşen mürîd.999 kez hatmetmiştir.. ss. Bu yönüyle Kur’ân-ı Kerim’i bazıları ömründe üç kez. Kur’ân-ı Kerîm’in yaklaşık 60 bin harfi başına. Şeyh Abdullah’ın gelip kendisini ameliyat ettiğini söylemiştir. s. 31 .5. bu velinin vakti geldiğinde insanları manevî irşâd için ortaya çıkacağı bilgileri. olaydan haberdar edilmeyen Şeyh Abdullah’ın huzuruna dua istemek için giderler.e. Şeyh Abdullah’a göre bu tasarruf. Şeyh Abdullah’a göre bu kudret. Şeyh Şerafeddin ise 19. ilahî huzurdaki en büyük dokuz evliyaya Hz. ss. Hz. Kardeşimiz yaşayacak. Hisham. “sultanu’zzikr” kudreti ile tasarruf ederler. Huzura girdikleri anda Şeyh Abdullah ‘Geri dönün! Kaderinde ölümü yazılmış kardeşimize yaptığımız dualar müstecab oldu.163 Hakkâniyye içinde ilk defa Şeyh Şerafeddin’in ifadelerinde karşılaştığımız. İmâm-ı Rabbânî 9. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî Hakkındaki İfadeleri: Kıbrısî.dünyanın geri kalanını etkileyecek büyük bir ateş yükselecektir” şeklindeki ifadeleriyle de 1991’de olan Irak harbini haber verdiği beyan edilmiştir. Peygamber(sav)’den bu güne kadar sayıları hiç değişmeyen bu zâtlar. 365. bazıları dokuz kez hatmedebilir. a. Aynı eser.8. 12 bin ilmi ihtiva etmektedir.”166 162 163 K. evliyanın dokuz büyük tasarrufu konusunda. Kalbinden ve gülümseyen yüzünden sıcaklık akıyordu. Şeyh Nazım’ın. gelecekle ilgili diğer ifadeleridir.162 Bunların haricinde. kader-i mutlakı değiştirebilir. Rabbine niyazıyla mürîdinin defterinde yazılı. Şâh-ı Nakşîbendî’nin ömründe 999 kez hatmettiği sultanu’z-zikri. 372-373. Ek 10.999 kez. bu şekilde bir “hatim” türüne rastlamadık. Şeyh Abdullah’ın ve Şeyh Nazım’ın çeşitli ifadeleri bulunmaktadır. Ameliyat başarılı geçecek’ der. yaptığımız tasavvufî literatür çalışmasında. Kahire’nin sular altında kalacağı. Şeyh Abdullah’a göre bu kudrete haiz evliya.164 Nitekim.g. Bkz. Peygamber(sav)’in aracılığıyla verilmiştir.

. tarikat içerisindeki mevcudiyetini ve konumunu. Sufî Way. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’ye geçmiş asırlardaki evliyalara verilmeyen dokuz büyük kerametin verildiğini söylediği bir sohbetinde bunların bir kaçını mürîdleriyle paylaşmıştır. Kıbrısî’nin.Bu ifadeler.169 Mesela Şeyh Nazım. bizi kapıcı koymuşlar.168 Kıbrısî’nin günümüzde yaptığı sohbetlerde dahi müşâhede edilmektedir. “medet ya sultane’l-evliya” şeklindeki ifadeleri ile Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’ye hitap etmektedir. Nazım Efendiye göre bu durum. fenâ fi’ş-şeyh makâmıdır. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözcüğü(TTDS). s. Sultan (Abdullah-ı Dağıstanî) içerdedir. Peygamber Efendimize(sav) nübüvvet gönderildiği andan itibaren. kendisi yerine şeyhinin yaptığını sıklıkla ifade etmiştir ki bu. s. 1970’li yıllarda yaptığı sohbetlerde Nazım Efendi. şeyhinden kalbî bir tesir aldığına delalet etmektedir. Bizde böyle bir tahta kutu (Lefke Dergâhı) uydurduk orada oturuyoruz… İşte o kadardır. Bu manada Kıbrısî. Efendimizin bulunduğu meclislerde Abdullah-ı Dağıstanî’nin ruhanî zerresi de hazır olmuştur.. 45. 168 Cebecioğlu. Bizim başka bir şeyimiz yok. Yalnız hüviyetini sorarım. 380.g. 171 Hakkânî. Görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur.172 166 167 K. Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/c. 210 . Ondan (şeyhinden) işitiyorum ve işittiğimi naklediyorum.com. İstanbul 2004. Ethem. Kıbrısî. 172 Kıbrısî. a. sohbetlerinde. Şeyh Abdullah’a verilen dokuz büyük kerametten biridir. 169 Şeyh Nazım’ın tasavvuf anlayışında bu ifadelerin ihtiva ettiği mana için bu tezde bkz. Istılahta fenâ fi’ş-şeyh kavramıyla izah edilen bu tür beyanlar.sufilive. 119. Hak Dost 4. böyle işittim de öyle işitiyorum. s. sadece şeyhinin emrine istinad ettirerek şu cümlelerle ifade etmiştir: “… Ben kapıda duran adamım. Aslında konuşan odur”167 diyerek benzer manalardaki ifadeleri sohbetlerinde ve dualarında sarf etmiştir.e. 2008 yılında yaptığı bir sohbette. 170 www. Hisham. içeri kim isterse girer. Kıbrısî’nin kendisini. s. Tasavvuf Sohbetleri.170 Bu anlayış. Sultanlar içerde”171 Nazım Efendi. s. Anka Yay. Mesela 1976 yılında yapılan bir sohbette “Zaten konuşan o ya. 010909-msh-london-priority-know-ur-shaykh-is-looking-at-you. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde nasıl gördüğüyle izah edilebilir.Mürşid. 18. 32 . sohbeti.

Kıbrısî. Bununla birlikte. Mehdi ile görüşme için. 51. ilgili bahislerde incelenmiştir. varis-i Muhammed(sav) olan mürşidin yoluna ve ziyaretine gelirler. Her ne kadar.176 Mehdi(as). Aynı eser. Buna göre Şeyh Dağıstanî. 136-137. tüm mürşîdlerin mürşîdi bir makâmdadır. miraç gibi konularda Şeyh Abdullah’a ait düşünceler. Buna göre murad olan kul.175 Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî’nin yetiştirdiği mürşidler içinde sırr-ı azamın Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’ye verildiğini ifade eden Kıbrısî. Tasavvuf Sohbetleri. s. ya da buradaki meşayıhdan bu hakikat membalarını söyleyecek bir kimse. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’nin bu izine sahip olduğunu. 175 Aynı eser. bir hadise üzerinden anlatmıştır. ss. bu manayı tazammun etmektedir. Şeyh Şerafeddin’in Mehdi(as)’ye ilim nakletmiş olması ve Şeyh Abdullah’ın Mehdi(as)’den sorumlu evliya olması174 bu anlayışın misalleridir. 176 Aynı eser. Şeyh Abdullah’ın. tarikata ayrıcalık kazandıran bir anlayıştır. Medine-i Münevvere’den Rubu’l-Halî’ye (Necid ile Yemen arasında bir çöl) tayy-i mekân ile gitmesi. evliya. Şeyhinin mürîd değil murad olduğunu. 119-120. Dolayısıyla hiçbir mürşidin yoluna gitmez. ya Arabistan’da. Yemanî ile kimsenin anlamadığı bir lisanda konuşmuştur. Şeyh Abdullah. bu hadisenin dokuz büyük keramet ile ilgili olduğu beyan edilmemişse de. ss. 33 . şöyle ifade etmiştir: “Şimdi ya Anadolu’da. 119. Şeyhi Dağıstanî’nin tanık olduğu başka bir kerametini bu dokuz keramet içinde saymaktadır. Nazım Efendi bu tür beyanların manevî izin olmadan yapılamayacağını ancak. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisindeki Mehdi telakkisi. Dağıstanî’nin Sahibü’z-zaman (Mehdi) ile görüşmeye gittiğinde kendisini de götürdüğünü söylemiştir. bu söze mezun olan şeyh 173 174 Kıbrısî. Şam/Suriye’ye ziyarete gelen Abdu’r-Raûf-ı Yemanî ile yaptığı sohbette tercümanı devreden çıkarıp. s. mürşîdlerin tümü.173 1970’lerde yaptığı bir sohbette Nazım Efendi. bu beyanlardan bir kısmını manevî tecrübelerine dayandırmıştır.

179 Aynı eser. izinle söyleniyor. Peygamber(as). daha tatlı. 1980’lerin başından itibaren ise. söyleyen odur bizi zannetme” Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin. Batı’da bir Nakşî Cemaati. lakin Sultanu’l Enbiya benden hesapsız büyüktür’ … Sonra demişler ki: ‘Ya Muhammed (sav).’ Peygamber(sav) izin verdi ve oturdular.yoktur. kalplerine imanın işlemesine neden oldu.177 b. 77. hamâmesini başına koyup. 178 Atay. devrinin gavsı olduğunu savunan Şeyh Nazım. kendisinin gavs olmasından kaynaklanan dokuz büyük kerametinden birisidir. 95. altından topluyorsun?’ Efendimiz(sav): ‘Bizim sonumuz hayatımızın en tatlı günü olsun. Bu. O gelen heyetin reisi demiş ki. ile Hz. çoğunluğu ilk sırada Güney Asyalı mürîdler. bizim kalbimize hiç havatır gelmiyor. ‘Hırsız viraneye mi gelir. Nakşibendî-Hakkânî Yolunun Dış Ülkelerde Kuruluşu ve Yayılması: Şeyh Nazım’ın Londra’ya ilk ziyareti 1972’de. ‘Ya Rasûlullah! Yahud’dan bir heyet geliyor’ dediğinde. Kendisi sakal -ı şerifini düzeltip. saygı göstermeleri. resmî olaraktan oturdu. Hz. Peygamber (sav) ile yakazen bulunduğu meclisteki bir tecrübesini Nazım Efendi. Ebu Bekir(ra) o mecliste hazır iken demişler ki: ‘O mu senden büyük. O gelen heyetin kalplerine. Ona izin vardı. şekillendirmiştir. Rabbimize kavuştuğumuz gün olsun diye’ … H z. yani şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’nin vefatından üç sene önce gerçekleşmiştir. Bütün Sahabe -i Kiram da resmî olarak ayakta durdular. üzümü alttan alta yemeye başladı. Peygamber-i Zi’şan üzümü indirdi. daha İslam’a girmeden merhamet düştü. Sahabe öyle duruyor. ss. üzümün bu üst tarafındaki taneler daha olgun. biz işitiyoruz ki senin Sahabelerin namaz kılarken kalplerine bir sürü havatır geliyor. Ruh Rabbimin emrindedir’ ayetini okudu…” Bkz. 97. Bu. Kıbrıslı Türkler oluşturmuştur. 126-127.179 1996 yılında yapılan bir çalışmaya göre Londra’daki mürîdlerin 177 Şeyhi Dağıstanî’nin. sen mi ondan büyüksün?’ Sıddık demiş ki: ‘Benim ömrümün günleri ondan çok. s. onlara takdim edip. Dışarıdan bir Sahabe-i Kiram gelip. Onların huzuru merhamet etmeleri. Peygamberi(sav) yakazen görebilmektedir. O gelen heyet içeri girdi. Rasûlullah(sav) izin verip ‘oturun’ dedi Onlar oturdular. Dediler ki ‘Ya Muhammed(sav). Deki. neden oradan yemiyorsun da.’ Peygamber Efendimiz(sav) ‘Ya Ebu Bekir! Sen cevap ver’ demiş… Hz. şöyle nakletmiştir: “Bir defasında Rasûlullah(sav) mecliste üzüm yiyormuş. Halbuki biz ibadet ederken. Ebu Bekir ‘Ey Yehud’ demiş. ‘Ya Muhammed(sav). Salkımı tutup ağzıyla topluyormuş. hemen o üzümü oraya koyup yukarı kaldırtmış. Tasavvuf Sohbetleri. yoksa hazineye mi gelir?’… sonra dediler ki: ‘Ya Muhammed bize ruhtan haber ver’ Efendimiz(sav): ‘Sana Ruhtan soruyorlar. s. Şeyhimiz Hazretlerine açılmış bir kapıdır. 34 . Kıbrısî.178 Nazım Efendi’nin 1980’lere kadar Londra’daki irşâd meclislerine iştirak edenlerin çoğunluğunu. gavs anlayışını Nazım Şeyhi Efendiye Abdullah-ı göre Şeyh Dağıstanî’nin Abdullah-ı özellikleri Dağıstanî. ikinci sırada Türk mürîdler ve üçüncü sırada bâtılı mürîdler oluşturmuştur. sahabelerine izin ver otursunlar.

s. s. a.büyük çoğunluğu Pakistan. resmi olabilecek bir kaynak tarafından beyan edilmemiştir. dünyadaki mürid sayısının iki milyon olduğu beyan edilmiştir. Nakşibendîlik metoduyla irşad edildiği. 14. Aynı eser. Batı’da bir Nakşî Cemaati. s. Anglo-Sakson kökenli mürîdler arasında bir İngiliz Lordunun da bulunduğu ve bu kişinin tercih ettiği alışılmadık münzevî hayatından sonra. aynı rakamı 180 181 Atay.e. 15. babası tarafından beyni yıkandı gerekçesiyle. İlk ziyaretinde 15’ten fazla eyalette değişik din.188 2000’li yıllarda yapılan bir röportajda. 1990’lı yılların sonuna kadar sürmüştür.183 Kuzey Amerika’da aldığı desteklerle Nakşibendî tarikatına ait 15 merkez açmıştır. Şeyh Nazım’ın Londra ziyaretleri süresince artmıştır. 184 K. s. psikolojik tedaviye tabi tutulduğu kaydedilir. 1. Pakistan ve Sri Lanka’yı ziyaret etmiştir. Londra. s. 183 Bkz. 1986’da Uzakdoğu seyahatini gerçekleştirmiş ve Bruney. Bu gayretleri neticesinde Kuzey Amerika’da 10 binden fazla kişinin İslam’a girip. 99. Ek 13. Beyrut ve Dağıstan üçgeninin ele alındığı bir yazıya göre. 396. s.haqqanisoul. Hisham. Malezya. 1991’den itibaren. Şeyh Hişam. 182 Jorgen. Mehdi hususunda bildirilen bazı haberlerin gerçekleşmemesiyle alakalıdır. Sufism in West.g.187 Dünyadaki dergâh ve mürîd sayısı hususunda rakamlar. Amerika’yı ziyaret ettiği bilinir. 185 Aynı eser.180 Bâtılı mürîdler. 17. 396. mezhep ve kültürden insanlarla görüşerek onların hidayetine vesile olmuştur. Ancak bir internet sayfasında. Sufi Way. devlet ricali ve halk tarafından ilgiyle karşılanmıştır. 187 K. 188 http://www. Hindistan. Singapur. Bu ziyaretler.181 2000’li yıllarda bâtılı mürid sayısında düşüş olduğu yönünde bir görüş de bulunmaktadır. Hindistan.184 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî Amerika’ya ikinci ziyaretini 1993’te yapmış ve orada pek çok yeri dolaşmıştır. Ek 16.com/ 35 . ifade edilmektedir. 186 Bkz.185 Kıbrısî. Hakkânî’nin bâtılı müridlerinin sayısındaki azalma.186 Buralarda. Hisham. 396. 93.182 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin.. Bangladeş gibi Güney Asya ülkelerinden gelen göçmenlerden oluşmaktadır.

com/Shaykh Nazim Cat Stevens . Nakşibendî bey’atı almaktadır.youtube. 192 www.youtube. Şeyh Nazım’ı Lefke’de ziyaret etmişlerdir.193 Türkiye’nin çeşitli illerinden maneviyat.Talaa Badru. 194 www.194 Her şeye rağmen dünyadaki Hakkânî müridlerinin sayısı hususunda.sufilive.com/Shaykh Nazim Parvaz Musharraf. Şeyh Nazım’ın Amerika vekili Şeyh Hişam’dan almaktadır. 193 www. bir harita üzerinde bulmak mümkündür. Bu röportajda 60 bin Amerikalının ihtida ettiği ve 20 bin Müslümanın Nakşîbendî bey’atı aldığı da söylenmiştir.com/Shaykh Nazim Habib Ali Jifri. Muhammed Ali. Muhammed Ali bu bey’atı. elimizde kaynaklara dayalı. dünyadaki Hakkânî müridlerinin sayısı hususunda.189 Her ne kadar. Lefke Dergâhı’na. dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen müridlerin yanı sıra. İlgili kayıt. 191 www.org/archive. kesin bir rakam olmasa da.195 189 190 Jorgen. medya ve ilim adamlarının da ziyaretlerine yönelik çok sayıda video kaydı arşivlerde mevcuttur. www.com/centers/ 36 .youtube. 195 Baknz. video arşivimizde mevcuttur. siyaset. Ayrıca Bkz. tanınmış simalarında bey’at aldığı ya da Şeyh Nazım’dan dua istediği görülmektedir. Sufism in West. s. Hakkânî dergâhlarının sayısının bir veri teşkil edebileceğini söylemek mümkündür. farklı insanların Tarikat-ı Hakkâniyye çatısı altında toplandıkları bir vakıadır. dünyanın farklı köşelerinden. İnternette. video arşivimizde mevcuttur.191 Yusuf İslam (Cat Stevens).telaffuz etmiştir.192 Suriye âlimlerinden Habib Cibril. Mesela internette paylaşılan bir videoda eski boksör.190 Pakistan Başbakanı Pervez Müşerref. Hakkânî dergâhlarının dünya üzerindeki yerleri. İlgili kayıt. http://www.youtube.com/Boxer Muhammad Ali taking Bayah in Naqshbandi Order!.saltanat. 118. Ek 18.

Digital Production (Belgesel Film). Adnan. Ek19. 23 Nisan 1340/1922’de.com/?page_id=171. yakınlarının ve halifelerinin kendisi hakkında yazdığı kitaplardaki malumatlara dayanmaktadır. Mısıroğlu.BİRİNCİ BÖLÜM NAZIM-I KIBRISÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 1. dolayısıyla nesebinin Hz. Hacı Hasan Efendi198 ile Fatma Hanım’ın oğuludur. s.199 Baba tarafının Şeyh Abdülkadir Geylanî torunu olduğu. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Atay. Peygamber(sav)’e dayandığı. bir kız olan ailenin. s.naksibendihakkani. Larnaka’daki Hala Sultan Türbesinin imamı olduğu bilinmektedir. anne tarafından ise Mevlana Celalettin Rumî’ye dayandığı bilinmektedir. http://www. 376. Kıbrısî’nin dedesi Hacı Hasan Efendi’nin. Bu tarihte babası Ahmet Adil Efendi. araştırmacıların kendisiyle yapılan şahsi mülakatlara istinaden yazdıkları makale ve otobiografilerden. Sufi Way. 54 37 . yedinci bireyi olarak. Batıda bir Nakşî Cemaati. Doğum Yeri ve Ailesi: Şeyh Muhammed Nazım Adil el-Kıbrisî el-Hakkânî en-Nakşîbendî’nin hayatı hakkındaki bilgileri. Ayrıca Bkz. Kadirî olduğu bilinen Hacı Hasan Efendi’nin validesi Hatice Hanımdır.197 Adil Efendi. Hisham. s. 199 K. s. mevlevî şair Kaytaz-zade Nazım Efendi ve Zehra Hanım’ın kerimesidir. ŞEYH NAZIM ADİL EL-KIBRİSÎ EL HAKKÂNÎ’NİN HAYATI a. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. Ek 20. Şeyh Nazım Kıbrısî (ks) Hayatı ve Eserleri. 198 Bkz. 70. Hatice Hanım. üç erkek. 200 K.200 196 197 Bkz. 502. Ayrıca Bkz. Kıbrıs’ın Larnaka Köyünde dünyaya gelmiştir. Semamızda Bir Yıldız.196 tapu dairesinde memur olarak çalışmaktadır. bu mülakatlara ait paylaşılan ses ve video görüntülerinden. Tatlıcan İsa.

Bkz. fakülte haricindeki vakitlerinde Hacı Fuat Efendi’nin dini sohbetlerine katılmış. Şeyh Cemalettin El-Lasunî Efendi’den Arapça ve hadis dersleri almıştır. manevi ilimlerdeki terbiyesi için Suriye.e. maddi ilimlerdeki eğitim hayatını yarıda bırakarak. 2011 yılında yapılan ziyarette ağabeyinin vefat ettiği söylenmiştir. 70. Adnan. Başladığı sene Türkiye’de harf inkılabı yapılmış olduğundan okulda sadece 204 birkaç ay Osmanlıca’dan sonraki eğitim hayatı latin alfabesiyle okumuştur. Batı’da Bir Nakşî Cemaatı.205 Bu dönemde vaktinin çoğunu tefekkür ve manevi dersler ile Sultan Ahmet Camiî’nde geçiren Kıbrısî. Ek 21.203 b. diğer abilerinin ise vefat edene kadar Şeyh Nazım’ın müridleri olduğu bilinmektedir. 207 Aynı yer. 38 . ss.. Cuma Hutbeleri.g. Atay. 205 K.202 Bugün kardeşlerinden hayatta olan yoktur. 7. 5-6. 70. a. Abilerinden birinin genç yaşta vefat ettiği. München 2007.206 Bu dönemde yaşadığı bir manevi tecrübe üzerine. Ebediyete Davet. s.naksibendihakkani. Atay. 204 http://www. şiddetli bir Medine arzusunda bulunduğunu ifade etmiştir. 1359/1940 senesinde liseyi bitirerek İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesine kayıt olmuştur.207 201 202 Bkz. 206 Hakkânî. Eğitim Hayatı: Şeyh Nazım Efendi ilkokula 1928 yılında başlamıştır.com/?page_id=171. 503-504. Nefi ve Hasan isimli üç erkek kardeşi201 ve bir kız kardeşi ile birlikte yedi kişilik bir ailede büyümüştür.Cemaleddin. 203 1996 yılında bir erkek kardeşinin İstanbul’da yaşadığı ve Şeyh Nazım’ın müridi olduğu bilinmektedir. s. Bu yıllarda ikinci cihan harbinden dolayı Kıbrıs’a gidemeyen Kıbrısî. Dervish Yay. 1368/1948) tasavvuf terbiyesi almıştır.. Aynı zamanda Nakşîbendî meşayıhından Şeyh Süleyman Erzurumî’den (v. s. Şam yolculuğuna çıkmıştır. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Hakkânî Şeyh Muhammed. ss.

Bir gün kalbimdeki bu hasretin çok yoğun olduğu bir günde Şeyhim Süleyman Erzurumî Hazretlerini gördüğüm bir zuhurat hâsıl oldu. İstanbul) şeyhlerim Şeyh Cemalettin El-Lasunî ve Şeyh Süleyman Erzurumî ile birlikte kılıyordum. Davetini kabul ettim. Sabah namazlarını o camide (Sultan Ahmed Camiî.c. gördüğü manevî bir işaretin Süleyman Efendi tarafından onaylanması üzerine yola çıkışını ve Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî ile buluşmak üzere Şam’a yolculuğunu şöyle ifade etmektedir: “Orda kalbime rahmet ve selamet geliyordu. Şeyhi Abdullah Dağıstanî ile Buluşması: Kıbrısî. Bana başka bilgi vermemişti. Kalbimde her şeyi bırakıp Peygamber(sav)’in mübarek şehrine göç etmek için derin bir arzu vardı. O kişinin sen olduğunu görüyorum’dedi Söylediklerinden çok müteessir olmuştum. Bu olayı söylemek için şeyhimi aradım. Şam’a gidişi denedim ancak imkânsızdı. Seni benim de şeyhim olan Abdullah-ı Dağıstanî’ye havale edinceye kadar emanet aldım. Bana ahfadımdan birisi buraya gelecek. Gelip beni omzumdan sarsarak ‘Şimdi müsaade geldi. Tasavvufa İntisabı. Şam’da bulunan Şeyhine git. Beni eğitiyor ve kalbime manevî ilim yerleştiriyorlardı. Bana kollarını açıp ‘Evladım zuhurattan memnun musun?’ dedi Olan biten her şeyden haberdar olduğunu anladım. Sırların ve irşâdın onun elindedir. Birçok kez rüyalarımda Peygamber Efendimiz(sav)’i beni mübarek huzuruna çağırırken gördüm. İstanbul’dan Halep’e trenle gittim. Yanına koştum. Bu izin sana benden ve Peygamberimiz (sav)’den geliyor’ dedi Zuhurat bitmişti. Süleyman Efendi’yi yaklaşık iki saat sonra camiye gelirken buldum. Sonra bir adam bana gelerek ‘Dün gece rüyamda Peygamber(sav)’i gördüm. Sadece Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî demişti. Sırların ve manevî terbiyen bende değildir. O zamanlar beni Şam’ın mübarek topraklarına çağıran birçok rüyalar gördüm. O senin anahtarlarını tutuyor. 39 . Onu misafir et diye emrederek senin suretini bana gösterdi. saldırı için hazırlanıyordu. Bende Humus’daki Halid Bin Velid (ra) kabrini ziyaret ettim ve mescidinde namaz kıldım. Fakat henüz şeyhimden izin yoktu. Camide bana tahsis ettiği odada bir sene kaldım. Oradan eski bir kent olan Hamâ’ya geçtim. Şam’ı işgal etmiş Fransızlar’a karşı İngiliz kuvvetleri.

380.g. Kıbrısî. Bu rüyayı kendisi şöyle anlatmıştır: “Sonra bir zuhurat hâsıl oldu ve namaz kıldığımız yerden gökyüzünün kabesi olan beytu’l-mamur’a merdivenle tırmandığımı gördüm. Adnan. a. Hisham. bu buluşmaya Şeyh Said Sabaî adında bir zat ile birlikte Humus’tan gidilmişt ir. oradan da Şam’a geçmiştir. kendisinin Süleyman Efendi tarafından yönlendirdiğini zaman zaman ifade etmiştir. Sufi Way. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî ile ilk karşılaşmalarından şeyhinin: “Oğlum! Seni biz teslim aldık” dediğini bir sohbetlerinde ifade eden Kıbrısî. İstanbul’dan ayrılışından sonra bir sene sürmüştür. Humus’tan kara yoluyla Tripoli’ye. 505.211 Şeyh Nazım ile 2011 yılında yaptığımız mülakatta bu durumu sorduğumuzda. Orda. bu buluşmaya yalnız gitmiştir. Karşılaşmada Şeyh Abdullah. 40 . Peygamber Efendimizin(sav) imam olduğu namaza durmuş peygamberleri(as) gördüm..209 Kıbrısî’nin. ss. 133. Kıbrısî’nin bu yolculuğu. Her adım bir makâmdı ve her makâmda kalbime daha önce hiç bilmediğim ve duymadığım bilgiler geliyordu. Ebu Bekir’in(ra) hemen sağ yanında iki kişilik boş yer kalmıştı.Namaz kılmak ve Humuslu iki büyük âlimin meclislerinde bulunmak dışında odamdan çıkmıyordum. Mesela Şeyh Adnan’nın naklettiği ifadelere göre. s. Büyük 208 209 K.210 Şeyh Hişam’ın yazdığı otobiyografide ise Kıbrısî. s. Onların arkasında safa durmuş Peygamberimizin 124 bin sahabesini(ra) gördüm. Beytu’l-mamura varıncaya kadar kelimeler ve cümleler muhteşem bir şekilde bir araya geliyor ve yükseldiğim her makâmda kalbime veriliyordu. s. Nazım Efendi’ye önce “Matlubuna hoş geldin” demiş sonra “Emniyete vasıl oldun” demiştir. kendisinin Şeyh Sa’id Sabaî adlı bir refakatçi ile gittiğini söylemiştir. Nazım Efendi şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî ile buluştuğu gece bir rüya görmüştür.e. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Şeyh Abdullah’ın ve Şeyh Nazım’ın uzun süreler sohbetlerinde bulunan Şeyh Adnan ve Şeyh Hişam’ın yazdıkları eserlerde rivayet ettikleri bazı hadiselerin detayları birbirinden farklılık arz etmektedir. Onların da arkasında evliyaları (gördüm). 210 K. Hz. Hisham. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî ile buluşması hususu. Tasavvuf Sohbetleri. 211 K.”208 Şeyh Nazım savaş şartlarından dolayı. 378-379.

Fransızlar Şam’ı işgal etmişler ve İngilizler de Fransız’ları çıkarmak için şehri kuşatmışlardı. Şimdilik sana yeterli olanı verdim. Bu vaziyette garaja vardığımda yanıma bir kişi geldi ve ‘Şeyh Efendi Trablus’a gidiyorsun? Şuradaki otobüs hemen kalkacak’ dedi Bir halime bir de adama baktım.Şeyh Efendi o boş yere gitti. Beni de oraya çekti ve sabah namazını beraber kıldık. Kıbrısî’nin bu konudaki tasavvuf anlayışı için. Ona döndüm ve dedim ki ‘Kıbrıs yolculuğuna azmettim. Sabah namazı bitince zuhurat da sona erdi ve şeyhim benden sabah namazı için ezan okumamı istedi. Şeyhinden Aldığı İlk Manevî Vazife: Kıbrısî’nin şeyhiyle beraber geçirdiği bir günün sonunda. vakar ve nûr sahibi. Hiçbir kelime tarif edemezdi. bir günde manevi tekâmülünü tamamladığı ve irşad için ulaşılması gereken. Buluştuğu gecenin sabahında manevi makâmlara nail olduğunu ifade eden Kıbrısî. s. Hisham. Humus’a vardığımda fukaraya dağıttım. mürşid-i teberrük makâmına vasıl olduğun manasını tazammun etmektedir. Peygamber Efendimiz(sav) namazı kıldırırken kıraatinin güzelliği tarif edilemezdi. Şeyh Sa’id Sabaî. Şeyh Efendinin emrine hürmeten bana refakat ediyordu.213 Ancak Kıbrısî. 41 . O sırada adam tebessüm ederek ‘Bin hele! İnşaallah öderiz’ dedi Allah’a hamdederek otobüse bindim. 212 213 K. Dünya metaına ait her şeyi. Bugün Kıbrıs’a git!” diye emrettikten sonraki dönüş yolculuğunu şöyle anlatır: “Elini öptükten sonra yola çıktım. Bu namazın tatlılığını daha önce hiç yaşamamıştım.Mürşid. Ona ‘evet. İkinci Dünya Savaşının en şiddetli zamanıydı.”212 d. bu mananın tasavvuf ıstılahında karşılığı olan icazetnameden bahsetmemiştir. Sese yöneldiğimde heybet. bu tezde bkz. Sufî Way. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/b. Şeyhinin “Evladım halkının sana ihtiyacı var. irşad vazifesiyle görevlendirilmesi. Dünya malına el sürmeyeceğim diye yeminimden dolayı para namına dirhem yok’ dedim ve Lübnan’a gidecek garaja yönlendim. Tripoli limanına indiğimde ‘Sen Şeyh Nazım değil misin?’ diye nida eden bir ses duydum. 383. celâlli bir şeyh gördüm. Çünkü bu ilahî bir şeydi. Gözleri biçimli ve menekşe rengiydi.

Bu davaların sonuçlanacağı zamanlarda.217 Şeyh Adnan’ın eserinde Nazım Efendi’nin beraati. Şeyh Nazım Kıbrısî. s. s. Nazım Efendi’yi seven Kıbrıslıların protestoları sonucunda gerçekleşmiş ve Nazım Efendi serbest bırakılmıştır. Onun hizmetini yap ve misafir et’ diyerek.. Şam’dan dönüşte de balıkçı sandalı bulan ve yardımcı olan kişidir. senin suretini gösterdi dedi Bana kendisini Şeyh Münir el-Melîk olarak tanıttı. Hisham. Türkiye’deki gibi. doğduğu beldeye girdiğinde. Sufi Way.g.e. 216 K. Rüyamda Hazreti Nebî(sav)’yi gördüm. 215 Bkz. a. 507-508. Şeyh Hişam’ın eserinden farklı bir nedene dayanmaktadır. Kıbrıs’taki tüm camileri dolaşarak ezan okumaya devam ettiğinden hakkında 114 dava açıldı. Hapisten çıktığında Lefkoşa Camiî’ne giderek tekrar ezan okudu. Tatlıcan. Kalbim patlayacak gibiydi. Adnan. Bu esnada Nazım Efendi.benim’ dediğimde bana: ‘Üç gündür seni bekliyorum. Ek 23. Tüm cehdini sarf ederek bir küçük balıkçı sandalı buldu215 ve ona yüklü miktarda para verdi. Ayrıca Bkz. Kıbrısî’nin.”216 Şeyh Nazım’ın Kıbrıs’a vasıl olduğu dönem Arapça ezan okumak. Şeyh Adnan’ın eserinde Kıbrıs’ta Arapça ezanın serbest olması.218 2011 yılında yaptığımız bir mülakatta bu durum 214 Şeyh Hişam’ın naklettiğine göre Şeyh Münir. 217 K. Bu durumdan dolayı resmi makâmlar tarafından kendisine dava açıldı. Manevî ilimler ve ledunî hakikatlere ait makâmlar bana keşfoluyordu. yaptığı ilk şey. 380. Okuduğu Arapça ezandan dolayı tutuklanan Kıbrısî. 218 K. Tripoli Müftüsüdür ve aynı zamanda şehirdeki tüm tarikatların Şeyhidir. bir hafta hapsedilmiştir. Nazım Efendi ile bu karşılaşma Şam’a gidişte olur. camide ezan okumak olmuştur. Bu süre zarfında Kıbrıs’a gidecek gemi araştırıyordu. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. 383. s. Yanımda afakı kaplayan bir şekilde şeyhimin ruhaniyetini gördüm. Muhammad Hisham Kabbani. 509. yaklaşık sekiz günde tamamladık… Kıbrıs sahiline ayak bastığımda çok şiddetli bir hâle girdim.214 Beni üç gün misafir etti. Kıbrıs’ta da yasaklanmıştı. The Naqshbandi Sufi Way. Digital Production (Belgesel Film). Bana kalk ve evladım Nazım’ı karşıla. ss. Mela-i âlâ’daki tüm makâmlar açılıyordu. Akdeniz’in doğusundaki muhasaradan dolayı gemi bulamıyordu. Normal bir gemi ile altı saat sürmeyen yolculuğu. 42 . Allah(ac) onu. Bkz. Adnan. Türkiye’de Adnan Menderes ezanın Arapça okunabilmesi ile alakalı kanunu çıkarmasından dolayı tüm davalar düşmüştür. bana ve enbiyanın sırlarına varis kılmıştır.

htm. Bu ziyaretlerinde Medine halvetleri olmuştur. 76.e.225 Bu zaman zarfında Şeyh Nazım..220 Nesebinin Hz.219 e.e. hukuki beratın gerçekleştiğini söylemiştir. her sene Kıbrıslı kafilelere lider olarak hacca gitmiştir. Peygamber’e dayandığı rivayet edilen Hacı Âmine. Şeyhinin emri ile mesafesi 400 kilometre olan Şam Halep arasını. Benzer şekilde çeşitli ziyaretlerde bulunan Kıbrısî. 222 http://www. Bkz. o dönemin TC. Kıbrıs’a sadece Recep. Şeyh Abdullah’ın tavsiyesiyle 23 yaşında iken Şeyh Nazım ile evlenmiştir.sorulduğunda Kıbrısî.g..222 bayanlar arasındaki sohbetleri yaptığı. 224 Atay. Hisham. O dönemdeki komünist Rus yönetiminin baskısından dolayı önce Erzurum’a sonra da Şam’a hicret etmişlerdir.. İslam’ı yaşamaya davet etmiş ve Nakşîbendî zikrini 219 220 İlgili mülakat video arşivimizde mevcuttur. Şaban ve Ramazan aylarını geçirmek üzere gitmiştir.org/hajjah__amina__adil.g.223 Şeyh Nazım’ın bu evlilikten iki oğlu ve iki kızı olmuştur. Ayrıca bkz. Mısıroğlu. a. 223 http://groups. Yirmi yedi hac vazifesi ifa etmiştir. ss. s. Semamızda bir Yıldız.naqshbandi. Rusya. zikirleri yönettiği de internet üzerindeki yazışmalarda geçmektedir.70–72. ss.yahoo. 383 43 . Başbakanı Adnan Menderes tarafından çıkarılan kanun vesilesiyle. Eşi Hacı Âmine Hanım tarikatın kadınlarla ilgili tüm faaliyetlerini yürüten ve eserler yayınlamış bir kişidir. a. insanlara maddeciliği bırakmalarını telkin etmiş.com/Hacı Emine Adil_Hayatı. Ek 22. Evliliği ve Diğer Manevî Vazifeleri İfası: Nazım Efendi tekrar Şam’a döneceği 1952 senesine kadar Kıbrıs’ta manevi irşad ve İslamî eğitim ile meşgul olmuştur. 221 http://www.224 Evlendikten sonra Şam’da şeyhinin yanında bir eve yerleşen Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. Kazan’da doğmuş ve küçük yaşlarda iken ailesiyle hicret etmişti r. köy köy dolaşmıştır.221 2004 yılında vefat eden Hacı Âmine Hanım’ın.154–156.com/group/the-heart/message/2574(2005-08-21). 166 225 K. 1952’de tekrar Şam’a döndüğünde Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin mürîdlerinden Hacı Âmine Hanımefendi ile evlenmiştir.hakkanipost. Şam’da Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin sohbetlerinde ve taliminde bulunmuştur.

bütün Kur’ân-ı Kerîm’i dokuz saatte okuyabiliyordum. Oraya git ve altı ay halvete gir” demiştir. 397-398. Onu takip ederek Gavsu’l-Azam’ın kapısına yaklaşıp. Beni de beraberinde götürdü. Bana git deyince ben de gittim. birer hafta ikamet ederek. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Halvetleri: İlk halvetini 1955 senesinde. Elbiseye. 385. Şeyh Hişam’ın rivayetine göre Şeyh Abdullah: “Bağdat’ta Abdülkadir-i Geylani Camisinde halvet yapman için Peygamber Efendimizden(sav) emir aldım.neşretmiştir. Buna ek olarak günde 313 bin Allah çekiyor ve bana vazife verilen diğer namazları kılıyordum. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’nin emriyle. Beni tanıyıp ‘Şeyh Nazım nereye gidiyorsun’ dedi ‘Bağdat’a’ dedim. s. ta ki ilahî huzurda yok olana kadar. paraya veya erzaka ihtiyacım var diye hiç düşünmedim. Hisham. bu vazifeyi bir yılda tamamlanmıştır. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’nin emriyle yapmıştır ve halvette altı ay kalmıştır. Aynı eser. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’nin emri ile ikinci halvete girdiğinde. Şehir merkezine varınca bana bakan bir adam gördüm.226 f. Bunlar beni. 124 bin salavat ve bütün delail-i hayratı okuyordum.”227 226 227 K. Her gün zuhurat üzerine zuhurat oluyordu. büyük dedem olan Abdülkadir-i Geylanî Hazretlerine selam verdim. Öyle bir duruma gelmiştim ki. irşad ziyaretleri düzenlemiştir. Abdülkadir Hazretlerinin camisine ulaştığımda caminin kapısını kapatan kocaman bir adam vardı. 44 . Dahası 124 bin kelime-i tevhîd. İki günlük yürüyüşle ulaştığı köylerde. Bana ‘Ben de Bağdat’a gidiyorum’ dedi Bağdat’a bir tır dolusu eşya götürüyordu. Ürdün’ün Süeyl Köyünde. Abdülkadir hazretlerinin huzurunda halvet yapmayı çok istiyordum. Şeyh Nazım’ın iki çocuğu bulunmaktaydı. Türkiye ve Lübnan’a da. Sufi Way. Bu kişi Şeyh Hazretlerinin müridiydi. Eve bile uğramadan şehir merkezine doğru yürümeye başladım. Bu halveti Şeyh Nazım şöyle anlatmıştır: “Şeyhime hiçbir soru sormadım. ss. bir makâmdan diğerine taşımışlardı. Sonra beni bir odaya götürdü ve ‘sana her gün bir tas mercimek çorbası ve bir parça ekmek getireceğim dedi’ odamdan sadece beş vakit namaz için çıkıyordum. Bunun haricinde Mısır.

Manevi at’alarımı Nakşî yoluna katmak istiyorum. Aynı yer. Adbülhalik Gucdevanî (v.230 Medine’de Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî ile bir seneliğine girdiği halvetinde Şeyh Nazım.228 Nazım Efendi bu tecrübesini şöyle anlatmaktadır: “…Bir gün Abdülkadir Geylanî’nin beni kabrine çağırdığı bir zuhurat gördüm. Onun Nakşîbendî yolunda ulaştığı derecelerden çok memnunum. Bağdat’ ta. bu halvetin son gecesi rüyasında Abdülkadir-i Geylanî Hazretlerini (v. Peygamber(sav) tebessüm ederek Şâh-ı Nakşîbendi’ye baktı. 385. Abdülkadir-i Geylanî Peygambere(sav)’e hürmeten ayağa kalktığı sırada ben de huzurdakilere hürmeten ayağa kalktım.Şeyh Hişam’a göre Nazım Efendi. Bana tebessüm ederek ‘Biz senden memnunuz. Kayaya vurduğunda kayadan muazzam bir nehir fışkırır. Bu nehrin kıyamete kadar akacağını bildiren Gucdevanî. o da Şeyh Abdullah’a. Şeyhin Abdullah-ı Dağıstanî’nin Nakşîbendî Tarikatı içindeki makâmı âlâdır. Gel!’ dedi Hemen boy abdesti alıp. Hisham. 45 . bu nehrin her bir damlası için 228 229 K. Zikrederek kabre vardığımda ‘Es-selamu aleyke ya ceddi’ dedim.”229 Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin vefatına kadar en az kırk gün en fazla bir sene olmak üzere defalarca Ürdün’de. iki rekât namaz kıldım ve halvet odama birkaç adım mesafede olan kabre yürüdüm. Şeyh Abdullah o zamandaki yaşayan Nakşî Şeyhi olması hasebiyle sorunun en uygun muhatabıydı.naksibendihakkani. Abdülkadir Geylanî’nin sırlarına ekleyerek bana havale etti. O sırada birden Şeyh Abdullah Dağıstanî zuhur etti. Şeyh Abdullah. Medine-i Münevvere’de ve Şam-ı Şerif’ te halvete girdiği bilinmektedir. Buna göre Gucdevanî. 617/1220)’yi gördüğü bir zuhuratını anlatmıştır. 230 http://www. Geylanî Peygamber(sav)’e hitaben ‘Ey Peygamber’im. Bana ‘Evladım seni kabrimde bekliyorum. Ben senin dedenim. sonra Hazreti Peygamber(sav) ve Şâh-ı Nakşîbendî zuhur etti. Arkasında nadirane taşlar ile bezenmiş bir taht vardı. Peygamber(sav)’den Hz. 561/1166) görmüştür. yanımda durduğunu gördüm. Sufi Way. Ya Rasulallah şu evladın dedesi benim.com/?page_id=171. Nazım Efendi’yi bir kayanın yanına götürür. Gavsu’l-azam olarak taşıdığım at’aları sana havale ediyorum. Bana ‘Benimle beraber gel. Şu tahta oturalım’ dedi Dede ve torun gibi o tahta oturduk. Ebubekir(ra) yoluyla Şâh-ı Nakşîbendî’ye tevarüs eden tüm sırları. Seni Kadirî Tarikatına ben davet ediyorum. O sırada Hazreti kabrinden bana doğru gelerek. s.

Hisham.e. Sufi Way. 233 K. Tasavvuf Sohbetleri. s. bu vazifeyi Nazım Efendi’ye devreder. Havalimanına giderek kendisini karşıladıktan sonraki olayı şöyle anlatmıştır: “Hikmet-i ziyaretlerini anlamak için ‘Efendim siz bu ayda Lübnan’a gelmezdiniz?’ dediğimde şeyhim (Kıbrısî) ‘Rasu’l-lullah(sav) Efendimizden ve Sultanu’l-evliya’dan (Abdullah Dağıstanî) emir aldım. Ailemizdeki kardeşlerimizin çoğu doktor olduğu için müdahale için koşuşturmaya başladılar.”233 231 232 Detaylı anlatım için bkz. Babam tüm ailenin toplandığını görünce çok mutlu oldu.bir melek yaratıldığını ve kıyamete kadar Allah(ac)’ı tesbih edeceğini bildirmiştir. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Kerametleri: Evliya bahsinde geçtiği üzere deniz üstünde yürümek. Şeyh Nazım’a göre ümmet-i Muhammed’i dünyada ve ahrette gözeterek hidayet yoluna sevk etmek. Hisham. Nazım Efendi’nin Lübnan’a yaptığı bir ziyaretten bahseder. Babanız bugün vefat edecek. s. Şeyh Hişam hiç beklenmeyen bir zaman olan Şaban ayında Nazım Efendi’nin Lübnan’a kendilerini aniden ziyarete geldiğini ifade etmiştir.. Yasin Sûresini okumaya başladı. havada uçmak nevinden kerametleri itibarsız bulan Kıbrısî.232 Nazım Efendi’nin kerameti olarak Şeyh Hişam. 399-401. Bu meleklerin her birine farklı isimler vermekle vazifeli olduğunu söyleyen Gucdivanî. muteber kerameti. Akşam altı buçuk civarı babamın bulunduğu eve gitmiştik.37. a.g. insanlara hizmet etmek olarak görmektedir. babamın yanına girdi ve selam verdi. Altı ellibeş gibi Şeyh Efendi. Cenaze işlerini ben yapacağım’ dedi Şeyh Efendi’nin geldiğini duyunca tüm aile toplandı. 401-402. muteber keramettir. Şeyh Efendi havaalanında söylediği gibi tüm işlemleri kendi ifa etti ve döndü. Babamla sohbet ederken birkaç dakika geçmeden kalbine ağrı girdi. Biz de babama Şeyh Efendi’nin kendisini görmeye geldiğini söyledik. Sûreyi bitirmesine müteakiben birkaç saniye içinde babam son nefesini verdi. ss. Bu sırada Şeyh Efendi.231 g. 46 . bu hizmette devamlı olmak. Kıbrısî. K.

günümüzün olaylarının gidişatı ve sonucu hakkında verilen haberlerle karşılaştık. ziyarete gider. Amaliyat öncesi son kontrol için çekilen filmde timör görülmez. tapınak görevlisi etmelerine bayan. bir böyle. kızının ricasıyla. olmayanlar da olmuştur. Şeyh Nazım dünya üzerindeki büyük bir tapınak olan Tibet tapınağına ziyarete giderler. bu ilahlardan alınan bir ruhaniyet varsa görmek istediğini söyler. Görevli bir cevap veremeyince yaşananları Şeyh Nazım şöyle ifade etmiştir: “…Benim üzerime kuvvet giydirildi o vakit. 1980’li yıllardaki bir hatırası. Deccâl.Kadir Mısıroğlu’nun Londra’da yaşadığı./Şeyh Nazım Kıbrısi . Bunun üzerine Kıbrısî. Mehdi(as). O gece kızı. oradaki putun ona inanların nazarında ilah kabul inanamadığını ruhaniyetlerinin terakki etmesi için olduğunu söyler. Şeyh Nazım’ın yanına gelerek. 235 www. rüyasında Şeyh Nazım’ı görür. yanındaki müritleriyle birlikte oradan uzaklaşır. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur. Mısıroğlu.youtube.”235 Nazım Efendi’nin müstakbel hadiseler hakkında söylemleri ekseriyetle. Orda Buda Heykelini görür. Buna göre Mısıroğlu’nun kız çocuğunun bacağında timör teşhis edilir. Mesela 2010 yılının Kasım 234 http://www. Londra’ya gelmeye başlayan Kıbrısî’yi. 1355/1936)’den itibaren bulabildiğimiz ahir zaman anlayışına dayanmaktadır.234 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin bir başka kerameti. Rüyasını hayra yorumlayarak birkaç gün sonra amaliyat için. Amaliyat öncesi Kıbrısî’nin yakın ilgisini görür ve duasını alırlar. Niye taptıklarını sorar.youtube.com. heykelin sağ ve soluna doğru paymağını havada kaydırarak) Gümbür gümbür bir böyle gitti. Mesih(as) ve kıyametten haber veren hadislerin manevî tecrübelerle yorumlanarak. Başını eğ! Başını eğdi. Şeyh Nazım’ın kerametini ihtiva etmektedir. Bu haberlerden tahakkuk edenler olduğu kadar. Hakkânî yolunun Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî (v. Dedim ki ‘Bir böyle. 47 . kızın timörlü bacağını çeker. isterlerse tütsü söyler. Timörün alınması için. Kıbrısî. riskli olacağı söylenen bir amaliyat tarihi verilir. O sırada. Kız çekilen bacağında duyduğu acıdan duyarak uyanır. Görevli kadın yakabileceklerini söyler. Şeyh Nazım. hastaneye giderler. kendisi tarafından nakledilen Tibet hatırası esnasında beyan edilmiştir.Kadir Mısıroğlu.com/1-Büyük Budayi Devirmesi.” Bu olaya tanık olan görevli bayılınca. bir böyle gel’ (İşaret parmağıyla. Kıbrısî.

video arşivimizde mevcuttur. Bu konular Mehdi bahsi içinde tafsilatlı bir şekilde incelenmiştir. 240 Bu ziyarete ait görüntü kayıtları. video arşivimizde mevcuttur. Ek 24. içerisinde Kuzey Afrika ülkeleri ve Türkiye olan bazı İslam ülkelerinin isimlerini saymış ve bu ülkelerdeki rejimlerin çökeceğini beyan etmiştir. 385-396. Gittiği yerlerde halk ve hükümet yetkilileri tarafından saygıyla karşılanan Kıbrısî. sosyal paylaşım sitelerinde Kıbrısî’nin bir kerameti olarak da yorumlanmıştır. Hisham.2012 tarihinde görüldü. İstanbul’un ahir zamanda işgal edileceği yönündeki bir hadise dayanarak.238 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî ile 2011 yılında yaptığımız mülakaatta. 1978’den beri Türkiye’yi.240 Şeyh Nazım’ın müridleri bulunan her ülkede. Bu hadise. 04. aslî halifesinin.youtube. 1980’lerin ortalarında Afganistan’ı işgal eden Rusya’nın (o zamanki Sovyetler Birliğinin) sırasıyla İran’ı ve Türkiye’yi de işgal edeceğini söylemiştir.com/“Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Devletler çökecek!” İlgili sohbet. Mısır ve Suriye’yi de etkilemiştir. irşadla görevli vekiller yetiştirmiştir. 238 K. mahdumu Mehmet Efendi239 olduğunu ifade etmiştir. Hak Dost 4. s. h. mevcuttur. 1991’den itibaren ABD’yi ziyaret ederek her inançtan insana İslam’ı tebliğ etmeye gayret etmiştir. 48 .com/. Libya. Bu halifelerin toplu olarak isimleri ve vazifeli oldukları yerleri bildiren bir internet sayfası. 1974’ten itibaren Avrupa’yı. 103-105. benzeri yorumlarını yapmaktadır. vazifeliler 236 http://www. 1986’dan beri Uzak Doğuyu.ayında paylaşılan bir videoda Kıbrısî. 237 Kıbrısî. irşad ve terbiyeden sorumlu görevlilerin yanısıra. Sufi Way. 241 http://halilurrahman. 239 Bkz. Vekilleri: Şeyh Nazım. ss. buralarda Nakşibendî-Hakkânî Dergâhları ve İslam Merkezleri açmış ve birçok ülkede.237 Kıbrısî. rejim değişiklikleri. 2011 yılının Şubat ayında Tunus Cumhuriyeti’nde başlayan.236 Bununla birlikte. Türkiye’nin muhtelif vilayetlerinde de vekilleri olduğu bilinmektedir. 1990 yılında çıkan Körfez Savaşından sonra yine İstanbul’un Ruslar tarafından işgal edileceğini söylemiştir.241 Bununla birlikte münferiden karşılaşılan internet sayfalarında da.

The Healing Power of Sufi Meditation.243 Şeyh Adnan Suriye’de. Sayyid Nurjan and Dr. sohbet. 04.hakkında malumatlar bulunmaktadır. meclislerinde kadın ve erkeklerin karışık oturmalarına ve Nazım Efendi’nin elini bayanlara öptürmesine yönelik yapılmaktadır. 04.Afrika’da. Lübnan. 247 Bkz.tripod. Rusya. Ek 30. 1-4.2012 tarihinde görüldü . Avustralya. zikir ve hatme-i haceganlar için ayrı alanlarda toplandıkları görülmüştür. Belçika.com/form/dergah ve vekiller.252 Şeyh Ömer253 İspanya’da vazifeli oldukları bilinmektedir. Ek 28. 244 Bkz.com/. 246 Bkz. İngiltere. Şili. Londra’daki müntesipler ve tekke adetleri üzerine yapılan bir çalışmada da kadın ve erkeklerin tüm bu faaliyetlerde ayrı olduğu 242 243 Bkz. Şeyh Hişam244 Chikako’da. 04. Bangladeş. kadın ve erkek müridler bir arada olabilmektedirler. Bu konuda tarikat içinde ve mürîdler arasındaki uygulamaları biraz daha dikkatli bir şekilde incelemeye çalıştık.naksibendi.org. Şeyh Hasan249 ve Şeyh Cemâleddin Almanya’da. Ek 25.2012 tarihinde görüldü. Miami 2005.254 Bunların haricinde müstakil sitelerine ulaşamasak da.naqshbandi. 250 Bkz. 251 Bkz. Senegal. Mesela Şeyh Abdülkerim242 NewYork’ta. Bosna Hersek. Srilanka.245 Şeyh Şerif Hollanda’da. 49 . 252 http://www. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye Yapılan Eleştiriler: Şeyh Nazım’a ve Hâlidiyye-i Hakkâniyye’ye yönelik eleştiriler.2012 tarihinde görüldü. Arjantin ve Pakistanda bulunan dergâh ve vekil isimleri bilinmektedir. ss.za/. Ek 27. Bununla birlikte Şam Dergâhı içerisinde bulunan Şeyh Abdullah’ın kabrine yapılan ziyaretler sırasında. Kanada.2012 tarihinde görüldü 253 Bkz. Ek 33. Japonya. 245 http://haqqani-dergah. İsviçre. 249 Bkz. 04. 248 Bkz. Ek 32. BAE. Katar. 255 http://halilurrahman. Hindistan. Şeyh Lutfi ve Şeyh Mustafa248 Endonezya’da. Norveç. Hedieh. Naqshbandi Haqqani Sufi Order. kadın ve erkek müridlerin. Fransa. Ek 26. İtalya.246 Şah İbn Sultan Aslan247 Malezya’da. Ek 29. 254 Mirahmadi. http://www.250 Şeyh Yusuf251 G. Ek 31.255 i. Lefke ve Şam tekkelerinde şahsen yaptığımız müşâhedelerde.org/. Portekiz.

bayan ve erkekler karışık oturmuşlardır.yazmaktadır.258 Bu konuda Şeyh Hişam’ın sohbetlerinde de aynı durum gözlenmiştir. Şeyh Nazım’ın kadınların çalışmalarını beli koşullar dışında uygun bulmadığı görülmüşdür.. a. 86 50 .org/060607MiracleNaqshSaints. Bir kısmının gayri müslüm olduğu anlaşılan bir sohbete ait video görüntülerinde. 26 Atay.sufilive. 14 259 www. erkeklerin hemen arkasında oturduğu görülmüştür. s. İslam ve tasavvufu merak edenlere düzenlenmiş küçük bir ev topalntısı olduğu gözlemlenmiştir. kadın ve erkeklerin karışık oturdukları da görülmüştür. kadın erkek ayrımının kesin bir şekilde uygulandığı gözlenmiştir.257 Henüz İslam olmamış bazı gurplara yapılan sohbet ve tebliğ esnasında. yani erkek müşterilerin olmamasından dolayı izin verdiği yazmaktadır. Londra’da yapılan bu çalışmaya göre Doğu-Batı Merkezi adındaki Hakkânî dergâhında kadınların.259 Dolayısıyla eleştiriler bu tür toplantılara yönelik yapılmış olabilir.256 Cemaat içinde yapılan farklı bir çalışmada da. 260 Atay.260 256 257 Stjernholm. evlerine yaptığı yemekli davette dahi ayrı oturmalardan dolayı görüşemediğini yazmıştır. Görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. 1996 yılında yapılan bir çalışmaya göre Türk mürîdlerin eşleri ekseriyetle ev hanımı olduğu görülmüştür. Nazım Efendi’nin bu konudaki görüşünü anlamamıza vesile olabilecek bir diğer örnek ise Türk mürîdlerin eşlerinin çalışmaları konusunda görüyoruz. hanımın bayan kuaförü olmasından dolayı. Ek 13.g. s. tarikattaki bayanları da anlayabilmek için görüşme yapmak istediğini ancak. Bu çalışmayı yapan kişi. a.e. 130 258 Bkz. ya da zikri izlemek amacıyla gelen kişilerdir. Aynı çalışmada. Genellikle bu bayanlar erkek katılımcıların ailesi. s.g. İspanyalı bir mürîd’in evinde yapılan bu sohbetin. Mürîdlerden bir tanesi eşinin çalışması için Nazım Efendi’den izin istediğinde Nazım Efendi.. Batı’da Bir Nakşî Cemaatı.e.

söylenmiştir. evliyanın tasarrufları mevzuundaki görüşleri İslamî naslarda ve selef âlimlerinin yaşantılarında bulunmadığı gerekçesiyle eleştirilmekte ve tüm 261 www.youtube.261 Nazım Efendi’nin. kerameti zahir olmuş şeyhlerin dahi bu eleştiriden beri olmayacakları. 278 263 www. Bu eleştiriler. 264 http://www. Batı’da Bir Nakşî Cemaatı. Şeyh Nazım. genellikle resmi internet sayfalarında paylaşılmaktadır. elinin bayanlar tarafından öpülmesine müsaade etmiştir. Mesela Kıbrısî’nin.262 Bu eleştirilerin bir örneği. Bu eleştirinin temel dayanağı. hanım sahabelere el öptürmemiş. 2000’li yıllarda yapılan bu ziyaretlerle ilgili görüntülerde. internette ses kaydı olarak mevcuttur. Bayan müridlere el öptürme hususundaki eleştrilere nasıl yaklaştığı sorulmuştur. video arşivimizde mevcuttur. bu mevzu konuşulmamıştır. erkek sahabelerle perde arkasından görüşmüş olmalarından hareketle.youtube.264 Nazım Efendi’ye diğer cemaatler tarafından yapılan ziyaretlere ait video görüntüleri. elini bayanlara öptürmesi 1990’larda özellikle İsmail Ağa çevresi tarafından çok eleştirilmiştir.com/Cübbeli Ahmet Hoca . s. genellikle tasavvuf anlayışıyla da alakalıdır. söz konusu davranışın sünnete muhalif olmasıdır. 51 . her nekadar “Şeyh Nazım” ismine yönelik olsa da. tokalaşmamıştır. Hz. Kıbrısî’nin selefî ve vahhabî düşünce diye tanımladığı ve eleştirdiği kesimden gelmektedir.youtube.263 İsmail Ağa çevresinde vaaza icazetli bir görevlisi olan Cübbeli Ahmet Hoca’nın.265 Şeyh Nazım’a yönelik diğer eleştiriler. Peygamber(sav). 265 Görüşmeye ait kayıt. İncelediğimiz videolarda.com/ Sahte Seyh Nazim Kibrisi Kadina el öptürüyor (yeni). Bu eleştiride. Hz. Hanefî mezhebine göre bayanlar ile tokalaşmanın. ilgili kayıt ses arşivimizde mevcuttur. Şeyh Nazım’a Lefke’de yaptığı ziyaret görüntüleri mevcuttur.com/kadınlara el öptüren şeyhler. Bu ziyaret videolarının önemli bir kısmı incelenmiştir. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî ile 2011 yılında yaptığımız kısa mülakatta birkaç konu arasında bu mevzu da arz edilmiştir. bu mevzu açılmamıştır. İlgili kayıt video arşivlerimizde mevcuttur.Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri Ziyareti. abdesti bozmadığını beyan etmiş ve bu mevzuda tafsilatlı bir beyanda bulunmamıştır.Bununla birlikte Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. Peygamber(sav)’in zevcelerinin(ra). 262 Atay.

Kıbrısî bu davetini şu ifadelerle yapmaktadır: “… Sadece Vahhâbî ve selefilere. üç farklı açıdan bakılmaya çalışılmıştır. Mehdi’nin Çıkış Alametleri. son nefesleri esnasında. siyasi ve güncel meselelere yöneliktir. İslam telakkisinin merkezine. Hazreti Peygamber (sa v)/d. Mehdi konusunda ayrıca beyan edilmiştir. direkt olarak itikadi ve ameli yaşantıya dair değil. Kim bâtıl üzere ise Allah(cc)’ın laneti onun üzerine olsun… Diyorum ki.266 Şeyh Nazım’ın bu konudaki ve benzer eleştirilere hedef olabilecek görüşleri. bu eleştirileri yapanları lanetleşmeye davet etmektedir. şe yhleri tarafından verilen iman telkini. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin bu eleştirilere cevabı. özellikle Tarikat-ı Hakkâniyye başlığında incelenmiştir. bey’at. akla dayalı kelâm anlayışını ya da keşfe dayalı tasavvuf anlayışını yerleştiren yaklaşımlara mukayeseli olarak değinilmiştir.tasavvuf anlayışının sıratu’l-mustakîm çizgisinde olmadığı iddia edilmektedir.267 Bu mevzuya bilginin kaynağı açısından bakışımız. ölülerden medet isteme eleştirilen diğer konulardandır. Mesela “Mavi Marmara” gemisine yapılan İsrail saldırısına yönelik270 Şeyh Nazım’ın açıklamalarına istinaden. konusunda olmaktadır. İki rekât namaz kılacağım. naslara dayalı selefi anlayışını. İlgili kayıt. 268 Tafsilatı için bu tezde bkz.1.Mehdi-Deccâl/c.268 Tarikat-ı Hakkâniyye meşayıhı tarafından beyan edilmiş görüşler ise giriş bölümünde. evliya. Tafsilatı için bu tezde bkz.youtube. onları muhafaza et. Eğer onlar bâtıl olan yolda ve ben hakikat yolunda isem. misak gibi başlıklarda tafsilatlı olarak incelenmiş ve bu tür konulara. 270 31 Mayıs 2010 tarihinde günün ilk saatlerinde İsrail askeri kuvvetlerinin. mürid. 269 www.‘Shaykh’ Nazim’s Challenge to the ‘Wahabis’ ‘Salafis’ and to the Whole World!. Bu konudaki eleştiri özellikle müridlere. Peygamber ve Misak. Kıbrısî. Cesaret edemezler. bu konuda hakkın ve bâtılın temyiz edilmesi için.2. onların anladığı mula’ane yapabilirim. buraya gelin. video arşivlerimizde mevcuttur. Hz.youtube. Diğer Konulardaki Görüşleri/c. mürşid. şu şekilde tespit edilmiştir. onun bir video kayıttında. Yaratılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/d.”269 Bunların haricinde yapılan bazı eleştiriler.com/ Beware of Shaykh Nazim.3. ‘Ya Rabbi! Eğer onlar doğru yol üzere iseler. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur.com/LOL . onlara lanetini indir. Bunun haricinde şeyhe teslimiyet. Gazze Şeridi'ne insani yardım olduğu teyit edilmiş malzeme taşımakta olan ve 37 ülkeden sivil toplum örgütlerini bir araya 52 . 266 267 www.

kendi yerine geçmek üzere Şeyh İsmail’e el verdiğini belirten Kıbrısî. Bunların tamamının bulunması ve tahkik edilmesi muhal olduğundan. Şeyh Nazım’ın Papa ile tokalaşma şekli gösterilmiştir. bir Hristiyanlık tarikatı olan illuminate üyesi olmakla da suçlamaktadır. Ek 38 53 .276 Şeyh’in getiren bir koalisyon tarafından organize edilen. YeniŞafak Gazetesi. 273 Atay. Ek 36 275 Bkz. 75.youtube. İlgili kayıt. 11 Şubat 2011. Bağdadî’den günümüze tevarüs eden Halidî Dergâhının temsilcisi addedilmektedir.com/Sahte Seyh Nazim Kibrisi ve Adnan Oktar (israili sevindirecek aciklamalar). j. videoda. bu silsile ile sırr-ı azamın kendisine tevarüs ettiğini ifade etmektedir. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin.Şeyh Nazım’ın Yahudi dostu olduğu iddia edilmiştir. Lefke (Kıbrıs) Dergâhı: Anadolu’da Nakşibendîliği yayan Hâlid-i Bağdadî (v.273 Dolayısıyla Hakkâni müntesiblerince Lefk Dergâhı. Bu iddiaya istinad edilen. Diğer Konulardaki Görüşleri/ g. aynı zamanda. birçok şeyhe icazet vermesine rağmen. 272 Tafsilatı için bu tezde Bkz. son kırk yıldaki beyanları daha sık ele alınmaya çalışılmıştır. s. zikir ve sohbetlerin yapıldığı iki katlı mescit bulunmaktadır. Şeyh Nazım’ın hayatından sadece bir kesiti temsil etmektedir. Nitekim Kıbrısî’nin ahiret anlayışından bağımsız olmayan. 271 www. Bu iddianın yapıldığı video. altı gemiden oluşan uluslararası ve farklı inançlara sahip insanların yer aldığı konvoya uluslararası sularda saldırdı. 1948 senesinden itibaren aktif olarak irşad vazifesi sürdüren Kıbrısî. 274 Bkz.272 Bu incelemeler esnasında karşılaştığımız veriler.Siyasî ve Sosyal Olaylara Yaptığı Yorumlar. Farklı bir ifadeyle. vide arşivimizde mevcuttur.271 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin bu suçlamalarla ilgili bir açıklamasına rastlanmamıştır. münferiden bir başlık olarak ele alınmıştır. bu süre zarfında geçen aktüel mevzularda ziyadesiyle beyanları vardır. Bkz. dünya ve siyaset görüşleri. Batı’da Bir Nakşî Cemaatı. Nazım Efendi’nin ikamet ettiği eviyle274 iç içe olan tekkenin yola bakan cephesinde namaz. 1242/1826)’nin.275 Mescidin kıble tarafında avlu ve avlunun bitiminde meyve bahçesi başlar. Ek 37 276 Bkz.

Kompütere (!) ismi alındıktan sonra. yaptığımız çeşitli ziyaretlerde müşâhede ettik. tekkenin bahçesine uzanır. Arnavut’u var. özel görüşmelerini ve kabullerini yaptığı bu odanın kapısı ile mescidin kapısı arasında kalan koridor. Mescidin doğu ve batı cephesinden iki kapı açılır. Ek 40. Bende içeri havale ediyorum. Demek ki ruhaniyetleri bir şey sezip de geliyorlar. hizmet sorumlularının uygulamalarında da müşâhede edilmiştir.278 Bayan mürîdler için geceleme ve abdest için evin bir katı ayrılmıştır. Nazım Efendi’nin görüşü. Tekke dışında Nazım Efendi’nin olduğu söylenen bir bahçeden de mutfakta kullanılmak üzere meyve ve sebze yetiştirildiği için. Batı kapısının karşısında yaklaşık yirmi kişilik bir toplantı odası bulunur. Boşnak’ı var. onların ismi de resmi de beraber yetişir. Bkz. 54 . Bahçeye girmeden önce bulunan küçük mutfakta. Nazım Efendi’nin. Çeçen’i var. bazen da evinin dış kapısı tarafından gelir. mutfak başı görevini ifa ederek avluda sabah ve akşam verilen yemeklere yardım ederler. Uzun süreli gelen mürîdlerden bir kısmı ise Lefke Tekkesinin civarında kiralık evlerde ya da pansiyonlarda ikamet etmektedirler. mürîdlerden birileri kıdemlerine göre. orada da görevler alındığı söylenmiştir. 2011 yılında yaptığımız ziyarette. Ek 39. Erkek mürîdlerin uyku tulumları ile gece uyudukları mescidin277 ikinci katına dışarıdan bir merdiven ile ulaşıldığı için.evinin iç kapısı bu avluya açıldığından namazlara bazen bu kapıyı kullanarak avlu üzerinden. her kabilenin her türlüsü geliyor. Türk asıllı Hollanda vatandaşı bir mürîdin söylediğine göre tekkedeki misafirlik süresi üç gündür. Dergâha gelen ziyaretçiler hususunda. civarda bu tür konaklama imkânın diğer köylere nispeten daha yaygınlaşmış olduğunu. Mescidin doğu kapısı ise avlunun da doğu sınırını oluşturan banyo ve tuvaletlerin bulunduğu tarafa açılır. Buraya gelip bir saat 277 278 Bkz. 279 İlgili mülakata ait kayıt ses arşivimizde mevcuttur. Macar’ı var. Şeyh Efendi hangi kapıdan gelirse o tarafta kendisini ziyarete gelen mürîdler ile selamlaşarak kısa sohbetl erle ilerler. Bu sürenin sonunda herkes günlük yapılan işlerden kendisine bir vazife alır. Gelen ziyaretçilerin bu talepleri kendi piyasasını oluşturmuş olacak ki. şu ifadelerle özetlemektedir: “… Bunun içinde Ruslar’da var.279 Dergâha ait bu adab. namaz ve zikir ayinlerinde bayanlara tahsis edilmiştir.

Cezayir. 26. s. Güney Afrika. geliyor elhamdülillah. kimileri çevrenin temizlik ve düzenlemelerinde. müridler için günlük çıkarılan yemekler haricinde yüksek maliyetli bir harcama görülmemektedir. Boğazımızdan hükümet parası. İran.”281 Ziyaretçilere sunulan ikramların dergâh civarındaki arazisinden ve bahçelerden mürîdlerin emek gücüyle elde edildiği ve bu bahçelerin. Kayda geçmişlerdir. günlük hayatlarını idame etmeleri için gerekli olan asgari giderlerin nasıl finanse edildiği hususu.dursalar tamamdır. Aynı eser. farklı bahçe ve mandıralardan da söz edilmiştir. Para pul istemeyiz biz. Çeşitli ülkelerden gelen çok sayıdaki müridlerin. Hollanda. Bahreyn. Hak Dost 4. hükümet lokması geçmedi. maişeti için bir işte çalışmamıştır. Buna göre kimileri bahçelerde. Dergâh ve bahçe alanlarının kira giderleri olmadığını ve Kıbrıs ikliminde kışlık ısınma ihtiyacı için ciddi bir maliyet olmayacağını düşünürsek. kimileri tarlada. pederinden tevarüs ettiği bilinmektedir. Lefke dergâhında bulunduğumuz süre zarfında bu yapılan işleri gözlemleme fırsatımız da olmuştur. Cenab-ı Hakk’ın lütfu keremidir. dergâh hayatının bir diğer yüzüdür. İngiltere. Dergâhta istihdam edilen daimi görevlilerin. Lefke Dergâhında. ‘Eğer mümkünse beylik çeşmesinden su içme!’. Katar. 18. yürüttükleri günlük işlere. Eskiden büyükler öyle dermiş. Amerika. Almanya. 55 . maişetini nasıl kazandığını şöyle ifade etmiştir: “Burada her şeyimiz var. 280 281 Kıbrısî. Kamu işinden hiç gelir elde etmediğini bildiren Kıbrısî. Belçika. Şeyh Nazım’a. Mısır. Şeyh Nazım-ı Hakkânî. Endonezya ve Malezya’dan müridler ile karşılaşılmıştır. kimileri de mutfakta vazife almışlardır. Onları dışarıda bırakmayız. Nijerya. İspanya. Kendi kendine buraya kimse gelmez. dergâhtaki ziyaretinin üçüncü gününü dolduran müridler yardımcı olmaktadırlar. Burunay Krallığı. Kalbine verilir de gelir”280 Şeyh Nazım’ın ifade ettiği bu ülkelerin haricinde. s. Bunun haricinde dergâha tahsis edilmiş. Avusturya. Rızkımız.

gerekse iştirak ettiği zikirlere ait video görüntüleri. kitap yazılmasını tamamen reddetmemektedir. talep üzerine birebir ve grup olarak özel görüşmeler de 2009 yılına kadar yapılmıştır.Dolayısıyla bu harcamalar. Dergâhtaki namaz. 56 . www. mescidte görüşemediği müridleri. zâkir başına teslim edererek istirahate çekilmektedir. mescide çıkmaktadır. bir kısmı ise müridleri tarafından Şeyh Nazım’a atfen yazılmıştır. kısa süreler için evinde kabul etmektedir. bugün dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen mürîdleri tarafından ziyaret edilmektedir. Dolayısıyla Şeyh Nazım-ı Kıbrısî adıyla telif edilmiş kitapların bir kısmı. eser yazmak yerine müridlerin terbiyesi ve yetişmesine zaman ayırmıştır diyebiliriz. www. Mürşid konusunda detaylarını incelediğimiz bu anlayışa284 rağmen Kıbrısî. hayırsever müridlerin yardımları ile finanse edilebilecek bedelde olduğu kanaatindeyiz.283 k. Bu malumatlar. “Tasavvuf Sohbetleri”dir. ziyaretlerimiz süresince dergâhtaki müridlerin. internette paylaşılmaktadır. hutbe ve vaazlarından derlenmiş. Cuma namazlarından sonra yapılan hadranın başlatılması için asasını.org/ adresinden canlı olarak paylaşılmaktadır.saltanat. 1999’dan itibaren Lefke’deki dergâhından çıkmayan Kıbrısî. saltanat. zikir.org/ 284 Tafsilatı için bu tezde bkz. Eserleri: Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin irşad mevzuuna yaklaşımından dolayı.282 2009 yılından itibaren Şeyh Nazım kendisini ziyarete gelenlerden. zikirlerde ve özel sohbetlerde Şeyh Nazım-ı Kıbrısî ile birlikte olma fırsatı yakalarlar. Ziyaretçiler namaz vaktinde. Şeyh Nazım’ın sohbetlerinden derlenen ve tasavvuf anlayışına kaynak teşkil eden en temel eser. Gerek kendisini ziyaret edenlerin.Mürşid . rahatsızlığından dolayı 2009’dan beri namazlarının bir kısmını evinde kılmaya başlamış ve sadece Cuma Namazları için. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/b. Şeyh Nazım. Kıbrısî’nin sohbet. Bununla birlikte. paylaştıkları ifadelere dayanmaktadır. hadra ve hatmelere daha seyrek iştirak eden Kıbrısî. 1974 ile 1983 yılları arasında. Şeyh 282 283 Cuma Namazları ve Hadra.

Müridin günlük olarak uygulaması gereken namaz. Bu kitap tüm müridler tarafından anlaşılması için. Eserin ilk baskısı. “Cuma Hutbeleri” adındaki bu eserde. tezimizde kullanılmıştır. Şeyh Nazım’ın genel olarak İslam telakkisini arz etmesi bakımından mühimdir. Tasavvuf Sohbetleri adlı eserinin daha net anlaşılmasına vesile olacak bir çalışmadır. Eserin birinci baskısı. Aynı eserin Bizim Yayıncılık tarafından da bir baskısı. eş-Şeyh Muhammed Nazım Hakkânî en-Nakşibendî adıyla müellif ismi belirtilen bir diğer eser ise. mürîd gibi tasavvufî kavramlara bakışını yansıtan bu eser aynı zamanda. Bu eserin ilk baskısı 1983 yılında. mürşid. “Ebediyete Davet”dir. Türkçe olarak derlenmiştir. Bu hütbeler. bir kısmı Türkçe ve anlamları İngilizce olarak basılmıştır. 2010 yılında yapılmıştır. Nush Yayınları tarafından yapılmıştır. genel İslamî hükümlere değinilmiştir. Tasavvufî konulardan ziyade. Yayınevi tarafından 2005 yılında basılmıştır. diğer 2. Sebil Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. velî. Bu eser. “Müridin El Kitabı (Hand Book of Mureed)”dır. 2007 yılında Derviş Yayınevi tarafından yapılmıştır. Şeyh Nazım’ın sohbet. Mehdi ve Deccâl gibi diğer konularındaki tasavvufi yaklaşımını ortaya koymaktadır. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî el-Hakkânî’nin bir diğer eseri. 1997 yılında yapılan sohbetlerden. Şeyh Nazım’ın 1998 ile 2006 yılları arasında yaptığı sohbetlerin bir kısmından derlenen diğer eseri. Serinin dördüncüsü. İslam. ikinci baskısı 2008 yılında. iman. Bu seriden Hak Dost Sohbetleri1. âlim. bey’at. Derviş 57 .Nazım’ın yaptığı Türkçe sohbetlerden. 1998 ile 2005 yılları arasındaki bazı Cuma Namazlarında irad ettiği hutbelerinden toparlanmıştır. Şeyh Nazım’ın sohbetlerinden derlenen ve tasavvuf anlayışını ortaya koyan diğer bir eser ise “Hak Dost Sohbetleri” serisidir. dua ve zikrileri bildiren bu eser. 2006 yılında Sistem Matbacılık tarafından yapılmıştır. Şeyh Nazım’ın 1990’lı yıllardaki fikri ve ruhanî seyrine ışık tutan ifadeleri. bir kısmı Arapça. 3 ve dört serileri 1998 ve 1999 yıllarındaki Türkçe sohbetlerinden derlenmiştir.

Eserin önsözü. Lefke Dergâhının internet sayfası üzerinden duyurulmaktadır. Hedieh Mirahmedi’dir. Şeyh Nazım’a atfen yayınlanan ve kapağına Kıbrısî’nin fotoğrafı konulan bir eser. ilk defa 1980 yılında neşredilmiştir. Şeyh Nazım’ın 1997-1999 yılları arasında. Şeyh Nazım’ın Lefkedeki Dergâhında satılan bu eserde. örtünme emrini hatırlatarak. tay-i mekân. yakîn. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî tarafından şerh edildiği ifade edilen bir başka eser ise. Trablus. Beyrut. Müslüman kadınlar ve bayan müridleri için Kıbrısî. 08/2012 tarihinde görüldü. l. Şeyh Nazım’ın Amerika halifesi tarafından yazılmıştır. “Mercy Ocean (Rahmet Deryası)” adlı İngilizce kitaptır. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Amerikadaki müridleri tarafından yazılıp. tay-i zaman gibi konulara değinilmiştir.org/müridlere tavsiyeler. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî en-Nakşibendî’nin Öğretilerinden derlendiği belirtilen bu iki ciltlik eser. gerekse ticari ve sosyal hayatlarına yönelik mevzuların Kıbrısî’ye arz edildiği videolar mevcuttur. nefis murakabesi. dünya. Haleb gibi şehirlerde yaptığı Arapça sohbetlerden derlenmiş ve şerh düşülmüştür.Şeyh Nazım’ın bir diğer eseri “Camiu’l-İrşadu eş-Şerif” adında Arapça bir eserdir. Nurjan Mirahmedi ve Dr.285 Bu çalışmamız süresince yapılan ziyaretlerimizde de bu tür görüşmelere. saltanat. 58 . Lefke Dergâhının girişindeki bir görüşme odasında tanık olunmuştur. Haqqani Yayınevi tarından Fanton’da neşredilen eserin ilk baskısı 2005 yılında yapılmıştır. “The Healing Power of Sufi Meditation”dır. Müellifleri. Zira gerek irşad ve hizmet faaliyetleri. Mürîdlere Tavsiyeler: Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin müridleri için hususi ve umumi birçok tavsiye ve telkinleri olmaktadır. hevâ. Bu tavsiyelerden umumi olduğunu söyleyebileceğimiz bazıları. saçlarını uzatmalarını tavsiye 285 www. 2009 yılındaki neşri Haqqanians Yayınevi tarafından Pakistan’da basılmıştır.

etmiştir: “…Saçlarınızı kestirmeyin. İşiniz kendi kendine açılırsa o başka. Kendiliğinden zuhuratla büyümeye giden işler için. Onlar korunur ve gözetilirler. Onlara kredimiz yok. esnaf ve sanayici mürîdlerinin iş hayatlarına yönelik şu tavsiyelerde bulunmuştur: “Ayağınızı yorganınıza kadar uzatın. Kıbrısî. Peygamberlerinin ve Evliyanın sevdiği kadın. Saç uzunluğu. Allah’ın. tüccar.org/Borc-Alma-6-Kâsım-2010.org/Butun-Musluman-Hanimlara-Nasihat-29-Ekim-2010. Kendilerine yapılan telkinleri uygulamak yerine. kadın da olsa gitmeyin. Şeyh Nazım’ın tüm müridlerine yönelik yaptığı tavsiyesi. genç bir müride bıyıklarını kesmemesini tavsiye ederken.”286 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî.aspx. Böyle bir durum olmadığı halde. 59 . 288 Nazım Efendi’nin. Krediyle iş yapmayın. yapılan telkinlerin detaylarıyla ilgilenilmeme yönündedir. Bu ölçüler ilahîdir. kadının güzelliğine delalettir. Eskiden Hristiyan hanımlar. 287 http://saltanat. Bakara Sûresi nde Ben-i İsrail’e emredilen bir inek 286 http://saltanat. bizden destek vardır. 1986 yılında yaptığı bir sohbetinde tafsilatlı olarak izah etmiştir. nasihat isteyenlere bir tavsiyesi. Eskiden saçları topuklarına kadar uzun olan kadınlar. Fazlasına çıkarsanız biz karışmayız. Kıbrısî bu düşüncesini. Kuaför erkek de olsa. Müslüman hanımlar iki gamze yaparak Hıristiyan hanımlar ayrılırlardı.”287 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. Bu tavsiyeleri esnasında namaza dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.aspx. Bununla birlikte günde 100 besmelenin de ihmal edilmemesi gerektiğini söylemiştir. Saçlarını ahşap taraklarla tarasınlar. Kuaför haramdır. bizden himmet beklemesinler. İşinizi büyütmek için dahi olsa borç almayın. Bizim kelamımız değildir. Kuaföre gitmesinler. Tebliğe dayanır. 288 http://saltanat. gençlere. evinde olan kadındır.org/Genclere-Nasihat-1532011. tek gamze yaparlardı. bıyıkları kesmenin ayıp olduğunu. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur. Ortadan ikiye ayırıp gamze (örgü belik) yapsınlar. akıl baliğ olduktan sonra. irdeleyen müridlere. erkeği kadından ayıran hassanın bıyık ve sakal olduğunu söylemiştir.aspx. evlenmeyi tavsiye etmektedir. 08/2012’de görülmüştür. daha muteberdi. borç ile iş büyütmeye girişenler. gece dışarıya çıkılmamasıdır.

(Mûsâ şöyle) dedi: ‘Şübhesiz O (Rabbim) buyuruyor ki: Doğrusu o. ond a bir alaca yoktur. edebleri yok. bakanların hoşuna giden bir sığırdır. Benim bir ayağım çukurdadır… 289 “Yine bir zaman Mûsâ. 290 www.290 Gürbetçi Müslümanlara ve bilhassa mürîdlerine. Kusursuzdur. sevgileri yok. Bununla berâber eğer Allah dilerse. mahallede avret yerleri açık gezen bir mecnun kadın vardır. (Onlar) ‘Bizim için Rabbine duâ et.’ (Onlar tekrar şöyle) dediler: ‘Bizim için Rabbine duâ et. saygıları yok. İnsana benzer tarafları yok. Oğlan çocukları haşhaş içmekten sapsarı kesilmiş. Kıbrısî Anadolu’da maddi ve manevi yatırımlara ihtiyaç olduğunu da belirttiği ifadeleri şöyledir: “Kendisini toparlayabilen kimse İslam ülkelerine dönsün… Zayi ettiğimizin haddi hesabı yoktur. Avrupa’da İslam’ın el uzatacağı kişi sayısından daha ziyade Anadolu’da. nasihatin ittiba edilmesi için yapıldığını beyan etmiştir. şübhesiz biz elbette doğruyu bulan kimseler (olur)uz.” Bakarâ: 2/67-71. 60 . orada bulundukları müddetçe temizliğe. fakat nerede ise (bunu) yapmayacaklardı. ne yeri sürmek üzere boyunduruğa vurulan. (Mûsâ) şöyle dedi: ‘Muhakkak ki O (Rabbim) buyuruyor ki: ‘Doğrusu o. Sizden komisyon alacak değilim. Gençlerimiz gidiyor. Bunun üzerine onu (bulup) kestiler. ne yaşlı ne de genç. bu (ikisi)nin arası (orta yaşta) bir sığırdır. Şeyh Nazım. Şeyh Efendi onunla evlen der. rengi sapsarı. Ahlakları yok. Anadoluya dönmelerini tavsiye etmiştir. Mürîdi. Sohbete ait kayıt ses arşivimizde mevcuttur.saltanattv.kurbanı misalini vermiştir. “kiminle evleneyim sultanım” diye sorunca. namaza.org/Arşiv/Audio/EdepBuKapıda(1986). Şeyh Nazım bu hususun anlaşılması için Şeyh Şerafeddin ile müridi arasında yaşanmış bir hadiseyi nakletmiştir. haça tapanların olduğunu ifade ederek. tesbihata devam etmelerini ve dışarıda yemek yememelerini tavsiye eden Kıbrısî. kızlarımız berbad oluyor. Kıbrısî. 2010 yılında yaptığı bir sohbette. kavmine: ‘Şübhe yok ki Allah. vergi alacak değilim.’ (Onlar) ‘İşte şimdi gerçeği getirdin!’ dediler. nasihatın incelenmesi gereken fikrî yanları. birincil derecede önemi haiz değildir. Binaenaleyh. size bir bir sığır kesmenizi emrediyor!’ demişti. şuan evlilik sırrına vakıf âlimler zümresinden olduklarını söylemiştir. bir müridine evliliği tavsiye eder. onun ne olduğunu bize iyice açıklasın!’ dediler.’ Artık ne emrolunuyorsanız. yapın! (Onlar bu defa) ‘Bizim için Rabbine duâ et. ne de (su taşıyarak) ekin sular bir sığırdır. güçleri yok. onun ne olduğunu bize iyice açıklasın! Çünkü bize göre sığırlar birbirine benzer geldi. onun renginin ne olduğunu (da) bize açıklasın!’ dediler. Ne kârı var bize Avrupa’nın… Bizim nasihatımız Allah içindir. (Mûsâ) şöyle dedi: ‘Şübhesiz O (Rabbim) buyuruyor ki: ‘Doğrusu o. Dağıstan’da yaşayan bu iki çocuğun. Bu hadiseye göre Şeyh Şeraffedin. bu tavsiyesinde bulunmuştur.289 Bu düşünceden hareketle Kıbrısî. işleri yok. Mürîd sorduğu sualin yüküne tabî olur ve mecnun kadın ile meşakkatli bir evlilik hayatı yaşarken 2 çocuk sahibi olur.

”291 291 http://saltanat.org/tr_YurtDisinda_30-10-10_600. 61 .Anadoluda’ki Müslümanlar takviye bekler… Kazandıkları serveti Anadolu için sarfetsinler. 08/2012 tarihinde görüldü.

cehaletin zıddıdır. kavrayışı mükemmel.292 İlimin manası olan idrak. Tehânevî Muhammed Ali. 502 Beyrut Tarihsiz. gibi anlamlar taşıyan ilim. Lisânu’l-Arab. İLİM VE MARİFET İLE İLGİLİ KAVRAMLAR: a. âşinâ. Keşşâfu’l-ıstılahâti’l-funûn ve’l-ulûm. s.”298 ayeti ile 292 İbn Manzûr.: Ali Dehrûc. anlayışlı. Kâhire 1992. s.296 hem de gayret neticesinde kesbedilen bilgi. s. ss. Firuzebadî Mecdeddin Muhammed b. Istılahâtu’s-sûfiyye. ilim kelimesinin ism-i faîli olarak bir şeyi idrak eden kişi. Dâru’l-ihyâ. age. Curcanî Ali b.” Mücâdele: 58/11 . Dâru’l-minat. s. bir şeyin zatını bilmek ve o şeyin varlığına ve/veya yokluğuna ait kaide ve hikmetleri bilmek olarak tasnif edilmiştir. 9. s. irfan ve marifet sahibi anlamlarına gelir. ss. 1215-1219. Kâşânî Abdulrezzâk. Kamûsu’l-muhît. hem iman gibi Allah tarafından bahşedilen bir atiyye. Muhammed eş-Şerif. 153-157.” Bakara: 2/46 . 1140. Beyrut 1983.295 Kur’ân-ı Kerim’de birçok yerde zikredilen ilim. Allah’ın (cc). 296 “… Kendilerine ilim verilenler için ise dereceler vardır. İLİM-ÂLİM: Anlamak.2.293 Çoğulu ulemâ olan âlim ise. vâkıf. Tah. Yakub. 1140. 149. Mektebetu’l-Lubnan. 370-375. Kur’ân-ı Kerîm’de her âlimin sahip olduğu ilme göre diğer âlimlere üstünlüğü “Her bilenin üstünde bir bilen vardır. 294 Firuzebadî. İstanbul 2012. 293 Isfehanî Râgıb. 44. 298 Yûsuf: 12/76. sıfatlarını. Kamûsu’l-muhît. Uludağ Süleyman. 62 . bir şeyi hakikatiyle idrak etmek. Beyrut 1996. s. tanıyan. c.İKİNCİ BÖLÜM ŞEYH NAZIM-I KIBRISÎ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞI 1. Arapça bir kelime olarak.294 Ârif. s. el-Müfredât fi Garibi’l-Kur’ân. yakinen tasdik eden kişi manalarına gelmektedir. bilmek. Müessesetu’r-risale. 124. 295 İbn Manzûr. isimlerini ve fiillerini müşâhede ettirdiği kimselere denir.. 343. bilen. c. yakinen tasdik etmek. ilim sahibi olarak bilen kişi. Beyrut 1999. kendi zatını. Beyrut 2005. Kitâbu’t-ta’rifât.297 anlamlarında zikredilmiştir.. 297 “Onların içinden bir grup Hak ve hakikati bile bile gizlerler. Ârif. Kabalacı Yay. 9. Dâru’l-ma’rife. Dâru’l-Ma’rifet. c. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (TTS).

63 . onların diliyle ifade edilmektedir.”304 hadis-i kutsisini delil gösteren Mısrî. 190. hususi ve umumî olmak üzere iki çeşit ilimden bahsetmiştir. gören gözü. dünya âlimleridir. Kalblerine şek ve şübhenin bulunmadığı. Ter. 305 Attar Ferdüddîn. size gaybı bildirecek de değildir. Âl-i İmrân: 3/179. âriflerin dolaşmalarının bile Hakk’ın dolaştırmasıyla olduğunu söyler.bildirilmiştir. gaybi müşâhedeler tecelli eder. artışı olur. 1-2. Bu bilgi.. ayne’l-yakîn ve hakke’l-yakîn derecesinde olduğundan. Allah’tan hakkıyla korkan ve O’na şükredendir. 49-51. habersiz. el-Müfredât. ss. 38. Hususi ilim.: Halil Mensuk. Bu yüzden onların sözü Hakk’ın sözü olup. Beyrut 2001. müşâhedesiz. Tezkiretü’l-evliyâ.302 Sühreverdî. bu ilmi haiz kişileri ârif olarak tanımlamıştır. 303 Sühreverdî Şihâbuddin. Nazım Efendiye göre ilim. İsmâil. Rikak. gözsüz. kutsal 299 300 Fâtır: 35/28. sıfatsız ve perdesiz olarak görür. ilim sahibinin kalbine ilham olunan ve inzal edilen sekinettir. Nazar ve istidlalle ulaşılan umumi ilime sahib olanlar. haşyet sahibi kişiler olarak bildirilmiştir. ahiret âlimleridir. Fiten. Süleyman Uludağ. yakîn ilmine sahip olanlardır. 302 Kuşeyrî Ebu Kâsım Abdulkerim. 214-215. Bu düşüncelerine “Bir kulumu sevince Ben. Bursa 1984. peygamberlerinden dilediğini seçer (gaybı ona bildirir). ss. konuşan dili ve tutan eli olurum. 16.. ilimdir. kulu Allah(cc)’ın kurbiyyetine iten kuvvettir.”300 ayeti bu bilgiye delalet eder. Dâru’l-kitâb elilmiyye. Sahihu’l-Buhârî. Bu ilim. ilimsiz. bulunduğu kalbde iman. İbn Mâce Ebu Abdullah Muhammed b. onun işiten kulağı. s. Dolayısıyla lügavî manasının yanında. “Allah’tan ancak âlim olan kullar korkar”299 ayetinde âlim. Sünen-i İbn Mâce. Dâru’l-İbn Kesîr. Bu mahiyetteki ilmin doğruluğundan şüphe olmaz. s. İstanbul 1999. c.303 Bazı Sufîler. Umumi ilim ilme’l-yakîn derecesindeki bilgidir. Bu ilmin kalbine ulaştığı kişi.301 Kuşeyrî’ye göre âlimler. Bununla birlikte sadece Allah’ın bildiği ve seçtiği peygamberlerine bildirdiği gayb ilimi vardır. Fakat Allah. Haleb Tarihsiz.: Dilaver Selvi. İlim ve Kültür Yay. 301 İsfehanî. Tah.: Muhammed Fuad Abdülbaki. Meselâ Zinnûn-i Mısrî’ye göre ârif. Yezîd Gazvîniyyi. Avarifu’l-meârif (Gerçek Tasavvuf). Ter.305 Nazım Efendi’nin âlim veya velî tanımlamalarında temel teşkil eden kavram. er-Risaletu’l-Kuşeyriyye. Dâru İhyâu’l-Kutûbu’l-Arabiyye. Semerkant Yayınları. Tah. “…Allah. Bu ilmin sahipleri. Dimeşk-Beyrut 2002. ilme yüklenen diğer manalar ehemmiyet arz etmektedir. 344. 304 Buhârî Ebu Abdullah Muhammed b.

ilmi temsil etmemektedir. ilmiyle semavî bilgilere ulaşan bilim adamları ise. s. ilmiyle amil olmayanlar. Tasavvuf Sohbetleri. Dolayısıyla. 64 . profesör unvanına sahip dahi olsa cahildir. kuru bilgi hamili halk arasında âlim olarak bilinse de âlim değildir. İmana muhalif bilgiler ilim olmadığı için. s. bilgi hamillerinin âlim olarak vasıflandırıldıklarını söyleyen Nazım Efendi: “Âlim. 309 Kıbrısî. 185. Sonradan unutulacak olan. Nazım Efendi’ye göre. Bu semavî olan ilme iman etmeyenler. imana muhalif olmayan bilgileri içerir. ilmin kurbiyyete itici gücünden nasipleri yoktur. s.306 Nazım Efendi’nin tanımladığı bu ilmin. 308 el-Hakkânî. günlük hayatta kullanılan âlim tanımlamasından ayrılan. Kutsal kitaplarda bildirilen bu ilahî ilme zıt olan bilgi ve idrakler. 167. Cuma Sohbetleri. 306 307 Atay. Hakk’ı bulamamıştır. Sahip olduğu bilgi ile ilahî kudretin ve düzenin arasında bağ kuramayan. insan idrakini Allah(cc)’ın kurbiyyetine itmez.308 Bu düşünceyi tersinden okuduğumuz zaman.kitaplarda mevcuttur. Bu bilginin doğruluğuna inanmayanların. bilimsel bilgiyi ve tekniği putlaştırırlar.” der. Aynı eser. O ilmiyle masivayı ve yaratılmış her şeyi adedi ve hikmeti ile bilir. kurbiyyete sevk olunurlar diyebiliriz. İlim olarak haiz olduğu tüm bilgilerle Yaratıcıyı tanıyan kişi ârif -i billah olan âlimdir. 185. Nazım Efendi’ye göre mahlûku bilmeden Hâlık(cc)’ı bilmeye yol yoktur. Kutsal kitaplardaki bu bilgi ise.307 Başka bir ifadeyle Şeyh Nazım’a göre ilim. o bilgilerin hamilleri. kendilerine fayda vermeyen hayırları yüklenmesine rağmen. 310 Cum’a: 62/5. bu ilme itibar etmedikleri için. ezberlenmiş. onun ihtiva ettiği bilgiyi tanımazlar. ilmin kuvvetiyle. kula dönük yönünde her şeyden önce iman vurgulanmaktadır. Bilim adamları. s. “Kendilerine Tevrat verildiği halde onun yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin durumu. 31. Dolayısıyla bu bilgiler. cennetten gelir. Batıda bir Nakşî Cemaati. Şeyh Nazım’a göre. velî tanımına yaklaşan bir âlim anlayışından söz edebiliriz.309 Şeyh Nazım’ın bu tanımlamasına dayanarak. ârif-i billah olan kimsedir. ciltlerle kitap yüklenmiş eşeğe benzer…”310 ayeti. Şeyh Nazım’ın âlim tanımlamalarında zımnen bulunduğu şüphesizdir.

Bununla birlikte. Arif-i billah olan hakiki âlimin hayatındaki marifet ilimi. İsa’nın şöyle dediği rivayet edilir: “Hepsi meyve vermedikten sonra ağaçların çokluğu ne işe yarar? Hepsi mürşîd olmadıktan 311 312 Kıbrısî. bu halde mi olacak? Nerede sizin ilmî kudretiniz? Demek ki sıfırdır… 150 bin doktor! Yüz elli bin doktor olduğu memlekette bu kadar hasta olur mu? Demek ki sizin hiç tedavi ettiğiniz yok. taşıdıkları ilimlerde kuvvet ve kudret bulunmadığını. Dolayısıyla her iki durumda da ilmiyle benlik dönüşümünü tamamlayıp. faydasız ilim sahibi âlimlerdir ki bunların ilmi. toplumu da dönüştürmekten aciz kalmış bir kişi portresi çizilmiştir. Yahut verdiğiniz ilaçlar. Şeyh Nazım-ı Hakkânî’ye göre.”311 Şeyh Nazım’ın bu ifadelerinden iki çeşit ilim ve âlim tanımlamasına ulaşmaktayız. Peygamber(sav)’in “Allah'tan faydalı ilim dileyiniz ve (sahibine) fayda sağlamayacak ilimden Allah'a sığının”312 tavsiyesinde işaret ettiği faydasız ilme sahip olanlar.1 (cüz 1). Kıbrısî. Gazalî Ebu Hâmid Muhammed b. kişinin kendisini ve çevresini. 313 İmam Gazalî bu manada ilmi farz olan ilimler ve makbul olmayan ilimler olarak tasnif etmiştir. Giydiği elbisenin cepleri yılan ve akrepler gibi öldürücü şeylerle dolu olan kimsenin. Sihir. hepsi müddeti geçen ilaçlar. Gazalî’ye göre başkasının düzelmesi uğruna kendini helak eden kimse gibi ahmaklardan sayılır. başkasının yüzündeki sinekle meşgul olması en büyük ahmaklık. bu ilimle âmil olmayan. teşhis. 3843. İlahî kitaba muhalif olamayan ilim de iki şekilde ele alınmaktadır.313 İkincisi faydalı ilimi bilmelerine rağmen. Muhammed b. o ilmi içselleştirip geliştiremeyen kişilerdir. Hz. s. kâlden hâle dönüştürülmemiş ilim gibi değildir. ss. tılsım ve yıldız falları olarak saydığı ilimlerin yanı sıra hacet miktarının üzerinde talim edilen ilim-i zahirin makbul olmadığını belirtmiştir. İhyâ-i ulûmu’d-dîn. kulluğa ve iki cihan saadetine sevk etmez. Şeyh Nazım’ın misalinde. 1970’li senelerdeki Müslüman toplumların ictimaî durumlarını delil gösterilerek. hâle dönüştürülmüş ilmin bir kudreti ve şerefi vardır. tedavi ve ilaç ilimleri olmayan kişilerdir. c. Kitâbu’d-duâ. kendisi tabib zannedilen ancak. şu cevabı verir: “Maşallah hem sana. Bu derecede ilimle uğraşanlar. Mısır/İskenderiye’de karşılaştığı bir âlim. İbn Mâce. 132. c. umum tarafından âlim olarak bilinen zatların. hem o 150 bin âlime… 150 bin âlimin bulunduğu memleket. Birincisi. Muhammed. 65 . hidayete. yaşadığı bir hadise üzerinden ifade etmiştir. Tasavvuf Sohbetleri. Hz. Bkz. 1-4 (cüz1-16). elEzher’de 150 bin âlim var deyince Şeyh Nazım. 5963. Dâru’ş-şaâb. kendi hayatını düşünmeyerek.

kesbî ilim sahibini âlim-i lisan.315 İnsanları Allah(cc)’ı tanımaya ve ahiret saadetine sevk eden ilimleri bilenler ve bu ilimlerle benlik dönüşümleri yaşayanlar.: Mahmut Kanık. vehbî ilimdir. Ma’rifet ve Hikmet. Allah(cc)’a yakın olmuş. tatbik edildiği zaman şeref kazandırdığına. Ter. Söz konusu yaklaşıma istinaden.”317 hadis-i şerifine atfen. âlimlerin çokluğundan ne fayda var? Hepsi olgun olmayınca. 317 Münavî. Mercy Oceans. vehbî ilim sahibini ise âlim-i kalb olarak tanımlamaktadır. dikkat çekmiştir. 64. Ancak bu anlayış. 58. Mesela İbn Arabî ilmi. Tenbihu’l-gâfilîn ve bustanu’l-arifîn. 66 . 314 315 Semerkandî Ebu’l-Leys. ilmin çokluğu. hakiki ilmi haiz olduğu için âlim olarak nitelendirilmesi gereken kişidir. ss. âlim ve velî tanımlamalarındaki benzerlik ve ayrılıkları. Feyzu’l-Kadîr. 102. Dolayısıyla hakiki ilmin kaynağı bakımından esas olan kesbî ilim değil. Şeyh Nazım. nebevî ilim ve nazarî ilim şeklinde de tasnif etmiş ve ilmin zirvesi olarak marifeti göstermiştir. “Bizim uğrumuzda cihat edenlere (çaba harcayanlara) şüphesiz yollarımızı göstereceğiz. 1/522. haller ilmi ve sırlar ilmi olmak üzere yaptığı tasnifin yanı sıra. s. 500. bu anlayışa temel teşkil ettiği kanaatindeyiz. gerçek âlim olan kişi. Pakistan 2009.sonra. 318 Kıbrısî (Qubrusi).318 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. Ter. İslam Enstitülerinde eğitim görevlisi olan gayri-müslim profesörler ile Müslüman profesörler misali üzerinden izah etmiştir. Şeyh Nazım’a göre İngiltere’deki İslâmî ilimleri okutan gayr-i Müslim akademisyenlerin. s. İstanbul 2011. Book Two. âlim kavramını velî ile ilintili olarak izah etmiştir. meyvelerin çokluğunu kim neylesin? Hepsi faydalı olmayınca. Yani vehbî ilim sahibi. Zira Allah iyilik yapan ve iyi kulluk edenlerle beraberdir. Haqqani Publishers.”316 Ayetinin. 316 Ankebût: 29/69. akıl ilmi. “Ümmetimin en şereflisi Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyen ve onu yaşayanlardır. velî kul anlamına gelmektedir. İbn Arabî Muhyiddin. İz Yayıncılık. Bir sohbetinde. Kur’ân ilminin dahi. umumun genel olarak kullandığı âlim terimini tam olarak karşılamadığı için Nazım Efendi. ne fayda sağlar”314 Nazım Efendi tarafından yapılan ilim yorumunu temel alırsak.: Abdülkadir Akçiçek. yaşadıkları ilmin ötesindeki vehbî hakikatlere ulaşırlar. ıstılahta ilmin çeşitli tasnifleri yapılmıştır.

59. zahir uleması arasında fark yoktur. 323 Bistâmî Bâyezîd. kalbiyle câhil olan münâfıklardır.. s. Beyrut 1996.”322 hadis-i şerifinin etkili olduğu şüphesiszdir. s.Müslüman akademisyenlerden ilm-i lisan bakımından farkı yoktur. Zühd. Câmiu’l-kebîr. Tasavvuf Sohbetleri. 12.com/020909-msh-oakland-gssl-intro-noonecandenywhatawliyahsay. Şeyh Nazım’ın ilm-i zahir ve ilm-i batın anlayışında etkili olduğu şüphesizdir. Diğerine gelince onu meydana çıkaracak olsa idim şu boğazım kesilir. 325 www. ledunnî ilim olan ilm-i kalb bakımından mukayese edildiklerinde gerçek ilim sahibi olan evliyalara müşterek olamazlar. 1994. 319 Bu manadaki âlimlere Kıbrısî’nin vekilleri. 322 Tirmizî Ebu İsâ Muhammed b. Dâru’l Karbu’lİslâmî.”324 rivayeti.321 Şeyh Nazım’ın âlim-i lisân ve âlim-i kalb tasnifinde ve ıstılahtaki ilim tasniflerinde “Ümmetim içinde en çok korktuğum kimseler. 21. İsâ .com/video/archive/100808-signs-of-the-knower-in-Allah.Görüntülü sohbet video arşivimize mevcuttur. bildiğini yaşamayan. bu ilmin Hakikat-i Ahmedîyye’den. Ölümsüz Diri’den almış bulunuyoruz ”323 Ebu Hureyre(ra)’nin “Nebî(sav)’den iki kab (dolusu) ilim belledim. 124 . evliyaların kalbine indiğini ve bu ilmin Peygamber(sav)’in ilmine nisbeten okyanustan bir damla gibi olduğu yazmaktadır. Fiten.: Beşşâr Avvâl Ma’rûf. Bu hadis. 321 www. Oysa biz ilmimizi. 2008 yılına ait bu sohbet. Hayatı Eserleri Fikri. sözüyle âlim fakat. ilimleri ölünün ölülerden yaptığı rivayetlerden elde etmişler. TDV Yay. 42. Ancak Gayr-i Müslim profesörler. İlim. 67 . 67. 324 Buharî. Ank. Zühd. “Hiç bilen ile bilmeyen bir olur mu?”320 ayetini delil getirmiş ve ayette de zikredilen bilenlerin (âlimleri). Hakkâniyye yayınlarında. Haz.325 319 320 Kıbrısî. İbn Mâce.sufilive.: Süleyman Uludağ. 61. Bu anlayışa ıstılahta temel teşkil edecek görüşünü Bâyazıd-ı Bistâmî şöyle ifade etmiştir: “Miskinler.sufilive. Tah. Kıbrısî’nin ilahiyatçı akademisyen ile zahir uleması arasında yaptığı mukayesenin manası daha açık görülmektedir. Bunlardan birini (size) açıkladım. Bu manada pozitivist bilgiyle kendisini dönüştüremeyen bir ilahiyatçı akademisyen ile. Zümmer: 39/09. 24. Hudûd. Hakkâniyye Dergâhlarında. veliler olduğunu ifade etmişlerdir. ilimle alakalı sohbetlerde sıkça tekrarlanmıştır. Bu hadisi-i şeriften hareketle. Hudûd. video arşivimizde mevcuttur.

329 326 327 Kıbrısî. a. yani velî kulda doğal olarak bir arada bulunan merhamet. 33. Bu yön peygamberlerde daha ağır basar. evliyalar mazur görür dedik. Hz. Mekke’nin fethinden sonra Mekkeli müşrikleri af etmesini misal getirerek. Peygamber(sav)’in sıfatı ile vasıflandırmaktadır: “Demek ki Peygamber(sav)’de ilim gözünün sertliği yokmuş. insanlara ilim gözüyle baktığı için onların kabahatlerini görerek. Mesela âlim. Allah (cc)’ın velî kulları ise insanlara hakikat gözüyle baktığı için onları mazur görür.g. hal ü şanından bildiriyoruz. 329 Kıbrısî. Hızır(as)’a verilen ledunnî nimeti anımsatmaktadır. nazarı Peygamber(sav)’den almadır. zaman z aman halkın tanımladığı mânâda da kullanarak. Buna göre kim halka ilim (zahir ilmiyle) ile bakarsa. velî ile aynı manada ifade ettiği âlim kelimesini. velî ile mukayeseli olarak farklarını ifade etmiştir. 112. Tasavvuf Sohbetleri. Evliyalar. Peygamber(sav). onlardan nefret eder. s. Bu nimet ise Kıbrısî’ye göre ayrıcalıklı bir keyfiyettir diyebiliriz. s. Şeyh Nazım’a göre Hz.”327 Hakikat ilmine vakıf âlim. bu kabahatleri onlara yükler ve onlara buğz eder. onlara merhamet eder. bu kadınları ümmetimin kadınları olarak tabir etmiştir. Şeyh Nazım’ın anlayışına temel teşkil edecek bir terminoloji ile ıstılaha kaydetmiştir. Aynı eser. yine Peygamber(sav)’in sözlerinden. 328 Bistâmî. Peygamber(sav)’in örtünmeye uygun giyinmeyen Müslüman kadınlarına olan hitabı misal verilmiştir. Ledunnî ilim sahiplerinin ayrıcalıklı keyfiyetlerini Bâyazıd-i Bistâmî. şu cümleler ile evliyayı. Onu nereden icat ettin derlerse.326 Hz. örtünmeye uygun giyinmediği için tekfir edilmediği bildirilmiştir.328 Yine bu hususla ilgili olarak. halka Halik’ın gözüyle bakan. onlar için Hakk’a giden yol olur. Peygamber(sav)’in Taif’te ve Uhud Gazvesinde yaralandığında ettiği duayı. 32. Kim halka hakkikat (sufî) gözüyle bakarsa.Nazım Efendi.. Sonra biz. yakinen bilmiyorlar diyerek onlara şefkat gösterir. s. 100. onları Allah(cc)’tan uzaklaştırmış olur. Bu misalde ahir zamanda yaşayacak Müslüman kadınların. Hayatı Eserleri Fikri. s. 68 . onları mazur görür. Yani halka halk gözüyle bakan. Kendilerine malik değiller.e.

o imana sahip olmayanlara merhamet eder. kula karşılıksız verilmiş bir hediyedir. 332 Kıbrısî. kendinde bulunan imanın.332 Nazım Efendi’nin bu düşüncelerindeki temel anlayışı. Gümüşhanevî Ahmed Ziyâüddin. kulun dünya hayatında iman dairesinde olması. Yani nasıl haram fiil işleyen bir kul hemen tekfir edilemez ise. Cennet 52. Ancak bu rivayette haber verilen kadınların. Kıbrısî’nin söz konusu yaklaşımının etkili olduğu şüphesizdir. ucub. zımnî olarak hak edildiği anlamına da gelmektir. Mektebetu’l-marife.: Muhammed Nasıri’d-dîn Albânî. Tasavvuf Sohbetleri. yaratılış akidesine kadar genel tasavvuf anlayışıyla ilgili olarak ele almak gerekmektedir. gizli bir şirkin bulunmasıdır. Allah(cc)’ın zâtı gibi sorgulanamaz mahiyettedir. Mirac bahsinde de değinildiği üzere evliya. Bu hediyenin kimlere ne şeklide dağıtıldığı hususunda sorgulama ise kulun edeb sınırını aştığı yerdir.Söz konusu hadisle ilgili farklı nakiller vardır. Kıbrısî tarafından tercih edildiği görülmektedir. Ramûz el-Ehâdîs. günahlarından dolayı tekfir etmek yerine. kucaklayıcı manaları bulunan hadislerin. 112.333 Dolayısıyla iman gibi önemli bir atiyyeye sahib olmak. Yani. Bu sırlardan birine göre insanların hepsinde rablik ilan edebilecek derecede. karşılığı ödenmemiş bir atiyye. Dolayısıyla Allah dostları. Farklı bir nakli için Bkz. Kendi derinliklerindeki gizli şirkin en küçük zerrelerini temizlemeye çalışır. sahip olduğu imanı bile kendine atfetmediği için. faziletli davranış işleyen kul da yüceltilmez. aynı zamanda..330 Dolayısıyla nakiller içerisinde. Sünen-i Ebu Dâvud. Milsan Basın. Şeyh Nazım’ın bu anlayışı. gadap ve 330 Ümmetimin son dönemlerinde giyimli. Bunların başlarının üstü deve hörgücü gibi bulunacaktır.331 Nazım Efendi’ye göre Müslümanları. Libas. Bu ise kulda kibir. s. Bu tercihte ise. iyilik ya da kötülüğün zahiren tayin edildikten sonra. İman hediyesi verilmemiş kullara gadap ve buğz ile yaklaşmak. s. fakat çıplak birtakım kadınlar olacaktır. kendine hediye olarak bahşedilmiş iman ile başkasını hor görmez. 333 İman ve küfür gibi ezelde yapılan bir rızk taksimine rağmen. yevmu’l-ezel anlayışından. Tah. cehennem ehli kulların ahirette ateşe atılmasındaki mana ve hikmete Kulluk Makamı (Âbid) Konusunda değinilmiştir. sadece o kula mal edilemeyeceği ile ilgilidir. takdir-i ezelî ve lütfu ilahî olması hasebiyle. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/Mirac Konusu. 69 . 125. 303. Ancak onlar cennete giremez. Eş’as es-Sicistânî. 331 Kıbrısî’ye göre evliyanın bir vasfı da miracdaki sırları bilmektir. cennetin kokusunu bile alamazlar. bu kadınların Cehennemlik oldukları haber verilmiştir. Riyad Tarihsiz. Bkz. Müt. olmayana karşı merhamet gerektirir. Yersiz 1982.: Abdülaziz Bekkine. Müslüman olup olmadıkları cümle kuruluşunda belli olmamaktadır. Ebu Davud’un eserinde bildirilen rivayete göre. onları işledikleri günahlardan vazgeçirmek için gayret etmek ve dua etmek gerekir. Bu açıdan bakıldığında. Ebu Dâvud Süleyman b.

İşte insan da ancak. Makamlar ve Seyr-i Sülûk ile İlgili Kavramlar/Mürşîd. Allah(cc) hükmetmedikçe. hidayetleri için uğraşırlar.: Bekir Hayyâbî. insanlar harama düşmezler. Bu açıklamaya göre Şeyh Nazım tarafından kerih görülen. 112. inanmayanlara karşı peygamberane tavır takınırlar. ss. Dolayısıyla ıstılahta bu anlayışı ihtiva eden görüşler. Peygamberlerin varisleri olan evliyalar. Hüsâmeddîn. 113. Şeyh Nazım bu düşünceleri. Dolayısıyla bu tavırlar. Bu düşünceye göre. İnsan ihtiyarını şeytanın ve nefsinin telkinlerinden yana kullandığında günahlar işlenmiş olur.336 Bu tavırlarda Mü’minlere zirve derece model teşkil eden ve usve-i hasene diye tabir edilen Hz. Hak Dost 4. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b.334 Âdem ile azazil (iblis) bu noktada birbirinden ayrılırlar. 339 Tâha: 20/50.şirk gibi potansiyel günahlara işarettir. Kenzu’l-Ummâl fi Sünen-i’l-Egvâli ve el-ef’âl. Bu mevzuda Muhyiddin-i Arabî (v. bu sırrı ve hikmeti haiz oldukları için.Mirac. s. Şeyh Nazım’ın görüşünü anlamak bakımından mühimdir.Sır Konusu. Kıbrısî. 26207. 336 Ayrıca bu tezde bkz. 70 . kişiler değil. hikmetin gerektirdiği şeyi vermekle “hakim” diye adlandırılabilir… Demek ki hikmet ehli için bu âlemde. “Bana ne oluyor ki. 338 Kıbrısî. söz konusu ilgiyi açıklayıcı mahiyettedir. Müessesetu’r-risâle. 638/1240)’nin şu ifadeleri.Veli-Evliya. nefislerin ve şeytanın kullara işlettikleri kötü fiillerdir. başkalarında zahiren görünen hataları bile kendine izafe etmeye yönelmiştir. ledunî ilimlerden ve bu ilimlerin beraberindeki engin merhametten zuhur ettiği görülmektedir. Ancak Allah(cc) bu konuda insanın ihtiyarını serbest bırakmıştır. “Allah Teâlâ’nın ‘Her şeye yaratılışını veren Rabbinizdir’339 sözü de Hakîm isminden meydana gelmiştir. Aliyyu’l-Muttakî Alâddîn b. Misvak kullanınız!”337 diyerek. Peygamberimiz(sav). sizleri dişleri sararmış ve ağızları kokuyor olarak görüyorum. ehl-i küfüre merhametle bakarlar. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/b. 337 Bendî. 9. 90. Allah(cc)’ın el-Hakîm ismiyle izah etmiştir. Tasavvuf Sohbetleri. c. meleklere ve cinlere kıblegâh olurken.335 Bu ilim peygamberlerin ilmi olduğu için onlar. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/e. iblis kovulanlardan olmuştur. 334 335 Bu tezde bkz. tafsilatlı değildir.338 Allah(cc)’ın el-Hakîm isminden dolayı insanların hatalarını mazur görmek mevzuundaki ifadeler. Tah. Yersiz Tarihsiz. Suçu kendine atfeden Âdem.

Onları meşru yollarla hayra davet eden bir siyaset izler. yani Kur’ân’a göre kendisine ilim verilen zat. Şeyh Nazım’ın bu konudaki tabirlerinin geneline göre âlim olarak nitelendirilen zât. 31. Şeyh Nazım Efendi’ye göre hakiki ilmin şerefi vardır. Çünkü kesin delile. onlar Allah(cc)’ın veli kullarıdır. âlim ve ârif gibi kavramlar tanım kazanmaktadır. Bu noktada ilm-i lisanı ve ilm-i kalbi temyiz etmede. Marifet ve Hikmet. Bu durumdaki tavrını yine şeri’at-i Muhammedî belirler. hikmet ve marifet kavramları belirleyici olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şereften dolayı hikmet ilimleri. Nazım Efendi’ye göre bu kulların kalblerine nûru Nübüvvetten nûr tahsis olunur. hayrı izhar eden bir sayfa olduğunu görür. Bu hikmetlere bakınca şerrin dahî. ss. Süleyman Peygamber’in(as) Belkıs ile olan hadisesini haber veren ayet kadar yücedir. Tasavvuf Sohbetleri. Nazım Efendiye göre. yani hakiki âbid olan kimselerin kalblerine Kur’ân’la inen ve Hz. tanımına bağlı olarak. Nazım Efendi. Hakiki ilmin kuvvet ve kudreti. Hakikat ilmine vakıf âlim. kulluk makâmında bulunan. kıyamete kadar yeryüzünde bulunacaktır. aslında velî olandır. 342 Neml: 27/40.”340 Bu ifadelerden hareketle Şeyh Nazım’ın söz konusu anlayışı şöyle ifade edilebilir. Bu kimse halk arasında ister âlim. irfan. yaratılıştaki hikmetleri de görür. 173-176. hakiki ilimleri bilmede.341 Allah’ın nûru başlığında detaylarıyla incelediğimiz üzere bu nûr. Cilve-i Rabbânîlerdir. idrakte belli bir kemale ulaşmamış kişilere anlatılmaz. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’den (1407/1973) naklettiği şu cümlelerle ifade etmiştir: “Bize bir dinleyecek kimse gösteriniz de. yine ilim. isterse velî olarak adlandırılsın. 71 . bu konuyu. onlara bizim ilmimizden 340 341 İbn Arabî. “Gözünü açıp kapamadan ben sana onu (kraliçenin tahtını) getiririm dedi”342 Dolayısıyla bu mahiyetteki ilmin.Allah’ın kulları için koyduğu meşru yollarla bir siyaset söz konusudur. Peygamber(sav)’den itibaren bugüne kadar sahabeler ve mürşidler aracılığıyla gelen nûrdur ki o. Kıbrısî. Böylelikle şerri izhar eden kullarda gördüğü. s.

kavrama. İlim ve Marifet İlişkisi: Marifet lügatte.344 Bu bakımdan “ilim” kelimesinden manaca farklılaşır. İlmin daha net anlaşılması ve marifet. Firuzebadî. Kamûsu’l-muhît. 346 Tahânevî. bilmenin mahiyetine göre anlam kazanmaktadır. ma la-yânî yapmış oluruz. Bu manada bilmek basit ve tekyönlü olabileceği gibi. bilme. kulun Allah(cc)’a yaklaşmasında ilmi. anlama. manevi ve ilahi hakikatleri tadarak elde ettikleri bilgi ve irfan ıstılahî olarak yine marifet olarak tanımlanır. Bununla birlikte. el-müfredât. birleşik ve çok yönlü de olabilir. tasavvur veya tasdik yoluyla olan kesin bilgiye denir. Bu manada bilme.1. Tasavvuf Sohbetleri. biz o ilmi zayi etmiş oluruz. görüp yaşayıp tadarak elde edilen bilgi olarak da tarif edilir. 72 . a. iç tecrübe. Ayrıca lügatte. 1583. Bilmenin basit ya da bileşik olması. 133. s. marifet. bileşik ve çok yönlü ise ilim.söyleyelim.. Ta’rifat. s. 154. Marifet Allah(cc)’ı tanıma konusunda kesin bilgi. bilinen şeye yönelen ve bilinen şeyden sadır olan işlere bağlıdır. Allah(cc)’ı bilme. a. Hakkı isim ve sıfatlarıyla bilip. hikmet ve edeb ile ilgileri müstakil başlıklar altında incelenmeye çalışılmıştır. Allah(cc) bilgisi anlamına gelmektedir. sağlam görüş.e. Marifetullah. 2. Sûfilerin ruhâni halleri yaşayarak.g. s. Bizi dinlemeyen bir kimseye bir söz söylediğimizde. c. s. 837. hakikati anlama ve şuur halidir.”343 Şeyh Nazım. Firuzebadî. marifet.346 Istılahta marifet. 836.345 Mutlak idrak olarak da tanımlanan marifet. Keşşâf. hikmet ve edeb gibi kavramlarla beraber zikretmiştir. idrakin cüz’i ya da küllî olmasına göre de ilim ile marifet tanımlaması yapılmıştır. hakikate vâkıf olma. s. sezgi. Cürcanî. hikmet ve edeb kavramlarından temyiz edilmesi gayesiyle ilmin. 331. basit ve tek yönlü ise marifet olarak tanımlanmıştır. idrâk etmek ve aklın şehadetiyle nefsin istikrar kazanması demektir. 343 344 Kıbrısî. 345 Isfahânî. bir şeyi tefekkür ederek. s.

236. İstanbul 2004s. ss. daima Rabbinin emirleri üzerine olan.350 Dolayısıyla mü’min Allah(cc)’ın nûru ile bakar. âlimlerin ayrıntısını bilmediği.g. Ter. 101.sonra muameleleriyle Allah(cc)’ı tasdik etmek. şöyledir. İnsan Yay. ârif Allah(cc) ile nazar eder. 352 Kuşeyrî. sonra ilimleriyle bilirler. esmasını ve fiillerini gören kişidir. Hakk’la kâim olan ârif arasındaki fark. 38 . Mü’minin kalbi zikr-i ilahî ile mutmain olurken. Allah(cc)’tan başkasını müşâhede etmeyen. Ethem. genellikle irfan ve marifetle birlikte ele alınmıştır. Anka Yay. s. Kur’ân’nın taşıyıcısı olan arif.347 Tasavvuf ıstılahında âlim ve ârif tanımlamalarında belirleyici olan ilim.352 Arif. sıfatlarını. el-Lumâ. tanımlanırken.349 Ona ancak ibadet ve taatlardaki ihlâs ve takvâ ile riyâzet ve nefis tezkiyesi ile nâil olunur. ss. Denilmiştir ki marifet. 124.351 Marifetin bu tanımı. 353 Kaşânî. merhametlidir. Abdülbâki Surûr.g. marifet keşfolunur. marifet İman. marifet.78.. a. Ma’rifet ve Hikmet. İman nûr. s. Ebu Nâsır es-Sirrâc. s. Meselâ Kuşeyrî’ye göre ilimle kâim olan âlim ile. eşyayı kendine sığdırır ancak. 486. Bundan sonra Hakk ehline. kalbi Hak için ayna olan. 73 .: Abdulhalîm Mahmud. ihsan-ı ilâhi. ârif in kalbi Allah(cc)’tan başkasıyla itminan duymaz denilir. eşya onu kaplayamaz. Hak ehli sûfîlerin üzerinde. el-Müntekâ. ahlâktaki kötülükleri gidermek ve kalbine sahip olmak anlamlarına da gelmektedir. 348 Allah(cc)’ı tanıma eylemi ise “marifet” olarak tanımlanmıştır. İbn Meserre.e. 342-343.e. önce bir şeyi tanır. 247. ss. gönüldeki vecdtir.353 Arif. şahit olduğu her şeyde. zatını. bir Hakk vergisidir. Hakk’ın hükmünden bir şey cereyan eder. kalbine hakkı da bâtılı da sokmayandır. İstanbul 1999. Âlimler. s. 351 Tusî. Necmettin Bardakçı. Cebecioğlu.354 347 Kâşânî. TTS. 349 Tusî.: M. 38. 354 İbn Arabî. Mısır 1960. 154-164. Allah(cc)’ın. ss. 363-364. Tah. a.. Istlahatu’s-sufiyye. Hakk’ın vechi açılır.. 350 İbn Arabî. 348 Uludağ. bazı sufîlerin irfan tanımı ile benzeşmektedir.. Allah(cc)’ın bilinmesi “ilim” olarak nardır. Mektebe lemisnâ bîgidâr. Dâru’l -kutubu’lhâdîs. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözcüğü (TTDS). er-Risâle. nur sahibidir. s. el-Lumâ.

abid ve zâhidden üstün tuttular. olgunluk bakımında en yüksek özelliklere sahip olarak gördükleri ârifi. şirk-i hafî sahibi). rızaya muhalif hal zuhur eden. Zamanla sûfîler. Bu üç hususiyet içerisinde en üst makâmda elde edilecek olan marifettir. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur. TDV İA. 355 356 http://www. Ârif. buna sahip olan kişiye ârif veya ârif-i billah denmiştir. s. c. Süleyman. edep ve hikmetle Marifet düşüncesi tasavvufî düşüncenin en zirve noktasını gösterir. 361. Yani edep ve hikmet sahibi olunmadan marifet sahibi olunamaz ancak.com/?page_id=2072.org/Ilim-Ve-Edep-3042011. Genellikle ilim. yaşadığı her hadisenin Fâil-i Mutlak(cc)’tan olduğunu. Âlemde görülen tesirleri vasıtalara bağlayan kişi. 74 .Hakkâniyye’nin resmi internet sayfasında irfan. Hak olmasından dolayı.358 Lamî Çelebi (v.355 Şeyh Nazım’ın marifet anlayışı. Bu yoldan elde edilen bilgiye marifetullah.. Ebediyete Davet. isimlerini ve fiillerini müşâhede ettiği kimse olarak tanımlanmıştır. 357 http://saltanat. Allahü Teâlâ’ya cehennemden kurtulmak veya cennete girmek için değil. Çelebi’ye göre bu hadiselerden gâfil olan. 3.naksibendihakkani. edep ve hikmetle beraber anılan marifet. 358 Uludağ. taşınmadan. Arif Md. Ârif. ruhâni hallerle manevi ve ilahi hakikatleri tecrübe etmek ve vasıtasız bilgi elde etmek olarak tanımlanmıştır. O’na ibadet eder. tevbe eden kişi muteriftir (itiraf eden). Şeyh Nazım’a göre. Cenab-ı Hakk’ın. s. gafil. Bundan dolayı ârif.356 Edep. Allahu Teâlâ’nın kendi zatını. tamamlayıcı olan bir diğer kişi ise müşrik-i hâldir (dalgın. âbid ve zâhidlerin aksine dünya i le birlikte âhireti hedeflemeyen kişidir. ruhâni gücün idraki ile marifete varılır. hikmet ve marifet. el-Hakkânî. Şeyh Nazım’a göre evliyanın hususiyetlerindendir. aynı zamanda. marifet sahibi olmadan edeb sahibi olunabilir. Hakk ile bakidir. ilk anda öfkelenme gibi. sufîler arasındaki anlayıştan farklı değildir. sıfatlarını. kendi varlığında fani. Marifet için aklın aciz kaldığı yerde. İbadeti ve kulluğu en tabi bir görev bilir. (08/2012’de görüldü). Ârif. duraksamadan bilen ve tüm hadiselerden razı olan kişidir. ulaşılır. daha sonra bu halini idrak ederek. 357 Marifete kul. 933/1532)’ye göre ârif. akılla elde edilmez. düşünmeden.aspx. 64. hiçbir karşılık beklemeden ibadet eder. Bu tanımlamaların anlaşılmasında.

Şeyh Nazım adına yazılan ve Hakkâniyye yayınlarında yer alan bir eserde izah edilmiştir. sâlikin ilmî tekâmülünü ve marifet derecelerini gösteren üç makâmdan bahsedilir ki bunlar. yedi şeyi bilmekle olur. hayal âlemine ait ilim.359 Bu yaklaşımları göz önünü aldığımızda. fiillerine delalet eden isimlere ait ilimlerdir. Sufi Meditation. s. huzur makâmında olan. Altıncısı. bu tecellilere göre değişen hallerine ait ilmidir. insandaki noksanlık. ayne’l-yakîn ve hakke’l-yakîn makâmlarıdır. s. ruhanî varlık olduğunu murakabe ile kabul eder. 36. 71. insanın kendisini tanımasıyla ilgili olan ilim. İkincisi. mürşîd rehberliğinde kendini tanımasıdır. ilme’l-yakîn. şeri’atin bildirdikleriyle ilgili olan ilim. ilme’l-yakîn makâmındaki bilgilere haiz olurken. Bu eserde. tazammun ettiği ıstılahî manalar. muhabbet. Düşünsel olarak kul hakiki varlığın maddî varlık değil. bütün âlemin ibadetlerini kendinde toplayan insanın. hakke’l-yakîn makâmındaki tecrübeleri edinir. Yani muhabbet makâmındaki mürîd. sıfatlarına. ayne’l-yakîn makâmındaki tecrübeleri edinir. Rabıta ile desteklenen bu nefis mücadelesinden sonra. Beşincisi.360 Bu makâmlar mürîdin amel dünyasına yansımaya başladığında ilk olarak nefsin hevâ ve heveslerine muhalefet gözlemlenir. muhalefet bu dünyanın hakiki olduğu algısına karşı olur. Mirahmadi. Bunlardan birincisi olan hakikatler ilmi. Allah(cc)’ın zatına.müşrik-i hâl olarak tanımlamıştır. 31. varoluş içindeki mükemmellik ve noksanlık ile ilgili olan ilim. Dördüncüsü Allah(cc)’a layık bir mükemmellik ve bu mükemmelliğin insan idrakindeki noksanlığına dair ilimdir. Şeyh Nazım’ın marifette yüklediği anlamın. 361 Aynı eser. Bunlar. ilaçlar ve hastalıklarla ilgili ilimdir. Hakkın tecellisi ile ilgili olan ilim. âlemdeki noksanlıktır.361 İbn Arabî’ye göre seyr ü sulûk ile elde edilen marifet. İnsan âlemin kapsamına girdiğinden. huzur ve fenâ makâmlarını ikmal eder. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). s. hakikatler ilmi. Allah(cc)’ın tecellisi ile mütessir olan tüm varlığa ait kudsî ruhların. Kıbrısî’nin ilim ve marifet mevzuundaki görüşü. ruhanî varlıkların zuhur ettiği bedenler âleminin 359 360 Camî. Abdurrahman. Bu marifet aşamalarının herbirinde sâlik. 75 . Üçüncüsü. Allah(cc)’ın kendini kullarına tanıttığı ayetleri ve peygamberlerin getirdiği ilimleri kapsar. daha açık görülmektedir. Fena makâmında olan mürîd ise.

Yedincisi. hikmet ve edepden üstündür. peygamberin vaaz ve irşadları. Kur’ân Terimleri Sözlüğü. s. el-Müfredât. fiillerinde.363 Adalete.. aynı zamanda. Sâd 38/20. 76 .. 364 Firuzebadî. a.. 338340. ss. Marifet ve Hikmet. İsfehanî. 1095.366 Kur’ân-ı Kerîm’in kendisi. 85-154. ilime ve hilme esas olan nübüvvet ilmi olarak tanımlanan hikmet. 370 “Biz Âl-i İbrahim'e Kitap ve hikmet vermiştik. Suretler ilimidir.” Bakara: 2/231. Kendisiyle amel edilen bilgi neticesinde. İsfehanî. 365 Cürcanî.ilmidir. en-Nisâ 4/ 113. ihtiva ettiği ilmin doğrudan Allah(cc)’a dair olmasıdır. Ta’rifat. İşaret Yayınları. 366 “Ona Kitabı öğretecek…” Âl-i İmrân: 3/48.364 Eşyanın hakikatini bilmek. Marifet ilminin bir diğer hususiyeti ise. Süleyman.367 Kur’ân’daki emir ve nehiylerden oluşan nasihatlar. s.” Nisa: 4/54. söz ve davranıştaki isabet ve her şeyin en mükemmeli anlamlarına gelmektedir. tecrübe ile kazanılan doğru bilgi. ss. ıslah etmek üzere menetmek. İlim ve Hikmet İlişkisi: Hikmet kelimesi.1.369 nübüvvet370 gibi anlamlarda meal edilmiştir. el-Bakara 2/251.365 Hikmet kelimesi. varlıkların hakikatini kavrama olan hikmet ilimlerini ve bu ilmin getirdiği zâhiri ve bâtıni edebi de ihtiva eder. Kamûsu’l-muhît.g.” Enbiyâ: 21/79. 128. Meryem 19/12. 367 “Rabbinin yoluna hikmet ile çağır” Nahl: 16/125. ss. Kur’ân ayetlerinde. onun varlığının ve mevcudiyetinin beşerî kader içindeki yerini idrak etmektir. mü’minin arınmışlık mertebesine nisbeten ulaştığı hakikat bilgisidir.e. Bu açıdan marifet. Al-i İmrân 3/48. s. 369 “Her birine hüküm vermiştik. Berzah âlemine ait ilimdir. Hakk kelamı ve Kur’an ahkâmı manasına gelir. Bu bilginin özelliği vehbî olması ve hakikate ters olmayan kesbî ilim ile çelişmemesidir. 96. 126-127. kötülükten korumak ve adaletle hüküm vermek anlamındaki “ha-ke-me” kökünden türemiştir. insanların sözlerinde. Hakka uygun düşen kelam.362 Özetle Şeyh Nazım’a göre marifet. hallerinde olan hastalıkları ve tedavilerini bilmeye dair ilimdir. İstanbul Tarihsiz.368 insanların fehmi yani anlayışı. a. Çünkü marifet. 371 Mukâtil b.2.371 362 363 İbn Arabî. 368 “Size indirdiği Kitap'tan ve Hikmet'ten. c.

ss. kulu Allah’ın kurbiyyetine iten kuvveti haizdir. bu bilmenin gereği ile iş yapmak ve Allah(cc)’ı ilimlerin en büyüğü olan ilm-i ilâhi ile bilmektir. Şerh-i Salavât-ı İbn Meşîş (Varlığın Dili). 135. Yani görünen her bir surette.: M. hikmet ehli tarafından bilinmektedir. s.. anlaşılması gayret isteyen ikinci ve üçüncü dereceli derin manaları da beyan ederler. s. ulemâ tarafından değil. bâtıl olarak bilmek ve ondan kaçınmaktır. 77 . Bunun için kabiliyetli olanlar ve ince işaretleri kavrayanlar. 35-37. 75. Kâşânî. bâtılı. bâtıl bilgidirler.e. Dolayısıyla ilahî kurbiyyete vesile olmayan bilgilerin ruhu yoktur. Tasavvuf Sohbetleri. a. bu görüşe ontolojik izah da getirmiştir.378 372 373 Kâşânî. 135. 320/940). 83. dünya ve ahiret umûrunu hakikatleriyle gördüğü için. 74. mülk âleminden daha geniş ve kapsamlı olduğu gibi. Beyânu’l-fark beyn el-sadır ve’l-kalb. İstanbul 2010. s. hikmeti.372 Hikmet. TTDS. eşyanın hakikatlerini bilmek. ilahî isimler adedince hakikatler bulunur. Hâkim.373 İlk dönem sufîlerinden olan Hakim-i Tirmizî (v. ss.375 Yine onun anlayışına göre ilim.. Ona göre hikmet. olduğu gibi bilinmesi ve ona göre hareket edilmesidir. Merkez Kitabu’l-neşr. tasavvuf literatüründeki genel tanımlardan farklı değildir. Tah. İz Yay. 276. Bursevî’ye göre hikmet. 375 Kıbrısî.376 Osmanlı sufîlerinden İsmail Hakkı Bursevî (v.374 Nazım Efendi’ye göre hikmet. Çünkü kendileri semavî ilimle çatıştıkları müddetçe hakiki ilim değil.g. 378 Bursevî. Şerh-i Salavât-ı İbn Meşîş. Nedim Tan. 1137/1713). s. 290-291. hakikatler de suretlerden daha fazladır.Tasavvuf tabiri olarak hikmet.: Ahmed Abülrahim Sâyih. 377 İsmail Hakkı Bursevî. s. nesnelere ait hakikatlerin dış âlemde (afakta). Cebecioğlu. Haz. O’na göre hikmet sahibi kişi. 376 Aynı eser. Istlahatu’s-sufiyye. ilmin ruhudur. Nesnelerin hakikati olan sırlar. dünyayı terk etmiştir.377 Melekût âlemi. hakkı hak olarak bilmek ve ona ittiba etmek. Kâhire Tarihsiz. s. 374 Tirmizî. bir sözde ilk anlaşılan mana ile yetinmezler. ilmin ruhu olarak tanımlamıştır.

Mü’minin yitik malıdır. hikmet ve edebin edinileceği kaynağın sadece ilahî kelam olduğunu beyan eder. 381 Tirmizî. bu ahlakın belirtileri gözlenir. Hak Dost 4.”381 hadis-i şerifinde ifade edilen yitik mal bulunulduğu zaman. 15. Bu manada hâkim. 380 Bu açıdan bakıldığında “Hikmet. 1. s. ancak akli ve şer’i ilimlerin kavranmasıyla vakıf olunur. daimî saadete vasıl olur. Dâru’l-fikir. 89. s. Razî’ye göre “Allah ona (İsâ’ya) kitabı (yazmayı). gerçek mutluluğun ne olduğunu gösterir. 606/1209). Mercy Oceans. ss. 17. hâkime yeni faziletler edindirir. eşyanın düzen ve işleyişinin.379 Bu anlayışı Muhyiddin İbn Arabî. bunlardan razı olur. Zühd. 78 . 402. Fahreddin. Bu ahlak. İlim. İbn Mace.. İlmin hikmetleri ise.384 Bu manada Fahreddin-i Razî (v. İbn Arabî. 59. 505-506.”385 ayetindeki hikmet. hal olarak his ve amellerinde bir rıza ahlakını oluşturur. aslında atomlar dahil her mevcudatın yaratılışındaki hikmetlere binaen zuhur eder. ilahî kitaplara ait sırlardır ve bu sırlara. 88. Buna göre hâkim. hikmet ehli. s. 386 Razî. c.383 O. rıza ahlakıyla ifade etmiştir. 15. TDV İA. 105. hikmet sahibi hâkimi.386 379 380 Kıbrısî (Qubrusi). Tasavvuf Sohbetleri. 173-192. Hikmet Md. Bu ilme vakıf olanlarda güzel ahlak ve onların davranışlarında. c. s. Hikmete göre yaşantısını tanzim eden hâkim ise. 338/950)’ye göre hikmet. ruhu olmayan cesede benzetmektedir. c. ilim. 81.382 Nazım Efendi’ye göre hikmet olmadığı zaman. Bu rıza. faydalarını görür. Suyutî. Bu hikmetleri gören en zararlı mahlûkatın dahi. hikmete uygun olduğunu bilir. eşyanın ve hadisatın hareket etmesi gereken yörüngede olduğunu bildiğinden. 385 Âl-i İmrân: 3/48. Bu ise ruhun var oluş amacıdır. 384 Kıbrısî. 383 Kıbrısî. Marifet ve Hikmet. 135. 382 Kutluer İlhan. 8. hikmeti Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek. hakiki ilimin dahi kişiye faydası yoktur. beraberinde edebi ihtiva eder. bu bilgiye sahip olanların ellerindeki ilmi.Şeyh Nazım’a göre bugün ekoloji olarak bilinen tabiat dengesi. o mutluluğu elde eder. el-Camîu’s-sagîr. ss. Tefsiru Fahri Râzî (Mefatihu’l-Gayb). ss. Bu manada Farabî (v.

Sen elif dersin hoca.aspx. Muhammed el-Belhî er-Rûmî.. s. doğrudur. Faruk. caizdir. demen bunu bilmen gerek!”389 Binaenaleyh Şeyh Nazım’a göre hikmet. yanlıştır. Âlim.: Amil Çelebioğlu. Yunus Emre Divanı. yoksa acuze bir kocakarı mısın? Bundan haberin yok! Bu. Okumanın manası ne.org/Player/TabId/266/VideoId/1325/Ilim-Ve-Edep-3042011. 388 Timurtaş. manası ne demektir?”388 Kulun kendini bilmesiyle ilgili şu Mesnevî dizeleri. eğri mi? Bir de kendine iyice bak! Her kumaşın değeri nedir? Biliyorsun da kendi değerini bilmiyorsun. video arşivimizde mevcuttur. hikmetin ilimdeki gerekliliğine misal olabilecek mahiyettedir. MEB Yay. Kültür Bakanlığı Yay. nesnelere dair elde edilen hakiki ilimle çelişmeyen ancak. ne hâle geleceğim. kendi cevherine gelince bir eşeğe döner! Be hey âlim. Uğurlu yıldızlarla uğursuz yıldızları biliyorsun. Rabbini tanır. c. s. uygun değildir bunu biliyorsun ama sen doğru musun. bu nice okumaktır. Bu ahmaklıktır. 56. Bu ilim Allah(cc)’ı tanımada araç olan dolaylı bilgi olsa da. 387 http://saltanat. Hakk’ı bilmektir. kulun kendini bilmesiyle başlar. ilim kendin bilmektir. Okudun bilmezsin ya. Haz.Şeyh Nazım’a göre hikmeti ihtiva eden ilim. uygundur. Hikmet ilminin kesbedilmesinde. kendisini bilmez. 51. Muhammed b. marifet ilminde olduğu gibi direkt bilgi değildir. bilgilerin yüz binlerce çeşidini bilir de zâlim herif. fakat sen uğurlu musun. O her cevherin mahiyetini bilir de. o bir kuru ekmektir. sen. İstanbul 2000.. ben caiz olan şeylerle caiz olmayanları bilirim dersin ama kendin caiz misin. ilim ilmektir. Ankara 1980. Celâleddîn. Sohbet. Dört kitabın manası bellidir bir elifte. Bu anlayışı Yunus Emre’nin şu dizeleriyle ifade etmiştir:387 “İlim. Aslı ve Sadeleştirilmişiyle Manzûm Nahifî Tercümesi. Sen kendin bilmezsen. şu caiz değildir. kişinin kendini bilmesi başlar. işe yarar mısın. mahşer günü ben kimim. 389 Mevlânâ. 2648. b. 3. Mesnevî-i Şerîf. yoksa cemcenabetbiri misin? Buna bakmıyorsun bile? Bütün bilgilerin ruhu budur bu. içsel tecrübelerle yakîn ve derinlik kazanmış ilimdir. Bu bilgi ile dolaylı olarak. 79 .

395 Mutasavvıflar. el-Lumâ. Mektebe ve’s -tebe’a keriata fevterâ semmarâ. İbn Manzûr. fikrî ve örfî değerler olarak tabir edilmiştir. s. Haddini bilme. sanat ve siyaset bilgileriyle muamele. onun en zengin manasını tanımlamıştır. kötü hâl ve hareketlerden vazgeçirir. Peygamber(sav)’in hadis-i şeriflerinde.: Süleyman Uludağ. İhyâ’i ulûmu’d-dîn. arasında bulunarak. 14. zarafet. Peygamber(sav)’in sünnetleri ile tanımlanmıştır. dünyevî. Dâru’l-Ma’rife.3. ss. Kâhire. havf-recâ. s. güzel muamele ve davranış gibi anlamlara gelmektedir. bu anlamlarının dışında. ilke ve kuralları ihtiva ederek mana hududlarını genişletmiştir. alışkanlık. Şerîf. Tah. Ashab-ı kiram.394 Tüsterî edebi. Bu tasnife göre güzel konuşma.392 Kur’ân-ı Kerîm’de edeb kelimesi veya türevleri geçmez. ruhu korumaya ve gönül temizliğine dikkat de. Ebu Kâsım Abdulkerim. Kuşeyrî Risâlesi. s. 394 Cürcanî. ss. ariflerin edebidir. davet.a. geleneksel tutum gibi manalarda kullanılmış olsa da İslam literatüründe anlamı Kur’ân ölçüleri ve Hz. ahlakî ve sosyal yaşamı sistemetize eden. Kuşeyrî. Kahir. adet. Ta’rifat. 272-273. Mahmud b. TTS. kulu her türlü hatadan koruyan.: Yedevî Tebbâna. kişiyi. 505/1111) bu kelimeyi ele alış biçimiyle. Farklı bir ifadeyle bu terim. arzu ve istekleri kontrol ve nefis terbiyesi. 70. görgü kuralları gibi manaları da ihtiva eder. s. Kamûsu’l-muhît. 372. dini. 353. c. 2. 392 Kâşânî. terbiye. 80 . c. Bununla birlikte edeb. tasavvufî. Cahiliye döneminde edeb. Keşful’l-hafâ. Peygamber: “Beni Rabbim eğitti (eddebeni) ve eğitimimi (te’dibi) en iyi şekilde yaptı”393 hadisini zikretmiş ve edeb kelimesini. s. c. s. Lisânu’l-Arab. ifrat-tefrit. kibarlık. Sühreverdî Şihâbuddin. 93-94. 1-89. Uludağ. Istılahatu’s-sufiyye. dünya ehlinin edebidir. 195. İlim ve Edeb İlişkisi: Lügatte edeb. 393 Aclunî. 395 Serâc. dünya ehlinin. Avarifu’l-Mearif. Dergah Yayınları. 396 İmam-ı Gazalî. Bu öyle bir melekedir ki.390 Edeb. 2. iyi ahlâk. s. Haz. kötü hâl ve hareketlerden korunma olarak da tanımlanmıştır. 1. eğitme anlamında kullanılmıştır.e ss. eğitme manasında kullanmıştır. İstanbul 1999.396 Sufîler genelde iki 390 391 Firuzebadî. 1.391 Kabz-bast.: Cibir Halîm Mahmud. Ter. Hz. Kendisine muhtelif kabilelerin lehçelerini nasıl anlayabildiğini sorduğunda Hz. izlenmesi gereken esaslar. ilmî. 116. dindarların ve ariflerin edebi olmak üzere üç sınıfta tarif etmiştir. c. dindarların edebidir. içinde İmâm-ı Gazalî (v. 58. Dindarların edebine ek olarak.

kalblerdeki.283-285. ss. gibi olumsuz şeyleri temizlemekten ibarettir. riyâdan. Aynı durumda olan Âdem Peygamber(as) ise. 400 Arâf: 05/23. avam-ı nâsın riayet ettiği edeplerden farklıdır. 10. Yani. kulun edepsizliği olarak addedilmiştir ki bu sual.saltanattv. kibir. Çağrıcı. c. yağcılıktan korumaktır. Meselâ mutlak gayb âleminde iman nimetinin kullara nasıl dağıtıldığı hususunda sual etmek. Âdâb. Âdem(as) ile şeytan misallerini verdiği ifadeleri şöyledir: “İlim sahibi olmasına rağmen hikmetten ve edepten uzak olan şeytan. TD İA. irâdede zayıflık vs. Edeb. ss. Ancak her kul. kalbî olursa bâtınî edebe muhaliftir. Ona göre insan-ı kâmilin riayet ettiği edebler. amelleri. İkincisi de bâtınî edebdir ki bu.”400 diyerek zelleyi kendine atfetti ve istiğfarda bulundu. o taşın orada bulunmasının ardındaki hikmetlere ve Rabbânî tecellilere vakıf olduğu için. şehvet. eliyle alarak.org/Arşiv/Audio/EdepBuKapıda(1986). itiraz. “…Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. takip ettiği edeb için nefsine muhalefet eder. 81 . 89. kenara koyması icab eder.397 Edebin ıstılahtaki bu tasnifi hususunda Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin herhangi bir ifadesiyle karşılaşmasak da.”401 Şeytan’ın kendine noksanlık izafe etmemesi yani. Sohbete ait ses kaydı arşivimizde mevcuttur. “…Öyleyse beni azdırmana karşılık…”399 diyerek işlediği suçu Allah’a atfetti ve kovulanlardan oldu. Hak Dost 4.türlü edeb kabul etmişlerdir: Birincisi şeklî. 399 Arâf: 05/16. 88. İnsan-ı kâmil. öfke ve gurur sahibi olması bâtınî edebi haiz 397 398 Hanî. kendini kusursuz görmesi.398 Bu misal aynı zamanda zahiri edebe delalet eder. Mustafa. ss. Bu tasnife ek olarak Kıbrısî’ye göre edebler insanların avamına ve havasına göre de değişmektedir. münafıklıktan. 81. İlmin hikmet ve edebine haiz olma konusunda Nazım Efendi’nin. zâhirî edeb ki bu. belki buna bağlı olarak tekebbür. 401 Kıbrısî. zımnen edebin zahiri ve bâtınî yönlerine değinilmiştir. Mesela insanlara eziyet veren bir taşı yoldan kaldırırken avam-ı nâsın ayağıyla taşı itmesi edepsizlik olmaz ancak insan-ı kâmil için edepsizlik olur. 412-414. fail-i mutlaka hürmeten o taşı. kavlî olursa zahiri. edebin bir diğer tasnifi edebi yaşayan kulun manevi makâmına göre olmaktadır. www.

Ene deme hakkı. fahr-i kâinat (kâinatın övüncü) olan Hz. Kıbrısî’nin bu ifadeleri ile ilgili görülmektedir. kullukla nitelendirildiğine dikkat çekerek. 391392. Peygamber(sav)’in dâhi. Kuba Yayınları. ss. kullukla kıyam ettiği anlamı çıkmaktadır. dünyada en şerefli vakti olan Mirâc gecesindeki halinin.org/Ilim-Ve-Edep-3042011. Bundan dolayı Dekkak’a göre. Ben demedi. Suçu Allah’a yüklemesi ise. c. tevâzu talimiyle başlar. Kur’ân Ansiklopedisi.olmamasından kaynaklanmaktadır diyebiliriz. Allah’a benlikle varan. Allah’ım”402 Hz.”403 Şeyh Nazım’ın bu ifadelerini genel tasavvuf anlayışı ile birlikte düşündüğümüzde. İstanbul Tarihsiz. insan ancak edeple ve tevâzuyla gider. Süleyman. Ben demeye kullun hakkı yoktur. bu durumu şöyle izah etmektedir: “el-Azametu lillah ve el-izzetu lillah ve el-heybetu lillah. 21. Peygamber(sav)’in vardığı makâm olarak miracı. edepsizliktir.”404 ayetinde Peygamber’in (sav). 1-19. eğer kulluktan daha değerli bir isim olsaydı Allah(cc) ayetinde. Mirâc hadisesini haber veren ayete Ebu Ali Dekkak’ın (v. edepsiz kulda benliğe (megalomania) ve ucuba (narsizm) sebep olur. kulluktan daha şerefli bir şeyin olmadığını söylemiştir. edep talimidir. "Kulunu bir gece Mescid-i Harâm’dan. fiilde edebi terkine sebep olmuştur. 405 Ateş. Şeyh Nazım’a göre. 404 İsrâ: 17/01. 82 . mutlak manada azamet ve izzet gerektirir. 402 403 Ta Hâ: 20/14. Peygamber o makâma kulluk davası ile vardı. yalnız Allah’ındır. miracı anlatırken. Tevâzunun zıddı olan tekebbür. Hiçlikle varan kabul görür. Nazım Efendi. çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren (Allah) her türlü eksiklikten münezzehtir. Hz. Tekebbüre bürünmek. İlim. Âdem’in cennetten dünyaya gönderilme sebebi. bâtında yaşanan edep zaafının. c. http://saltanat. Peygamberini(sav) onunla isimlendirirdi405 Benzer şekilde Şeyh Nazım.aspx. Ebû Alî Dekkak. Bu sıfatları mutlak manada haiz olan Allah(cc)’ın kapısına. Bu edeb. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur. kâinatı temsilen çıktığı divanda benlikle değil. kovulur. 405/1015) yorumu. “Şüphesiz ki Ben. hatırlanmaktadır.

83 . ss. Kulluk Makamı (Âbid). Bu bağlamda. 61. Bu izaha göre marifete vasıl olmanın en önemli kanunu. K. Zeburu ve Tevratı da bilir ancak. edebi olmadığı için kovulmuştur. Hikmetsiz ilim sahipleri ise. Çünkü tarikat. video arşivimizde mevcuttur. ss. Bu makâmların üst derecelerinde Allah’a kul olma vardır. İncili. illa edep. makâmlar kat eder. kıldım talep. Her anıda Hakk(cc)’ın rızasını tefekkür etmek. Şeytan ilmi çoktur. hikmet ve marifete nasıl vasıl olacağını Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî şeriat. Hak Dost 4. ilmin ruhu olarak tabir edilmiştir.408 Edebin ikmaline vesile olan tefekkür konusunu. Yani bu anları zaman zaman idrâk eden ve bu anları kendinde daim bir idrâk kılanlar. 408 Aynı eser. Tasavvuf Sohbetleri.Nazım Efendi’ye göre ilme hikmetiyle vakıf olan kul. Hakk Teâla için yaşar. 89.409 Şeyh Nazım ilim ile edep arasındaki farkı Yunus Emre’nin bir şiiri ile şöyle ifade etmektedir: “… ‘ Ehli irfan meclisinde aradım. Edeb ile yol alır. edebe riayettir. tefekkür ile gafletten kurtulur ve içinde bulunduğu anı idrâk ederek. s. sadece şeriata sıkıca bağlanmaya bağlıdır.org/Ilim-Ve-Edep-3042011. gaflet ve zikirle birlikte ele almıştır. 409 Kıbrısî. 410 http://saltanat. 88. hikmet gibi. edebin ruhudur. Şeyh Nazım. hikmet ile varlıkları ve marifet ile Rabbini tanır. Şeyh Nazım Efendi’ye göre kul. tefekkürün cazibesi ise zikrullah ile artar. s. 81. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. onu maksuduna vasıl edeceğine inandığı için değil. 2011 yılında yapılan sohbet. mü’minin Rabbiyle ve kâinat ile olan muamelatındaki 406 407 Kıbrısî. Adnan. edebi de haiz olur. Bu noktada edep kavramı da. illa edep…’ İlimle insan yürümez. Ancak kulun cehde sarılması. Edebe riayet ise. İlim en geridedir. Ayrıca Bu tezde bkz. İblis gibi. amelde cehdetmek edebi ikmal eder. 62.406 Edeb sahibi sâlikin. şeriatın ve tarikatın emri olmasından dolayı olmalıdır. tarikat ve zikr kavramları ile izah etmiştir. 63. 142. Şeyh Abdullah’a göre. edebe muhalif söz ve fiiller sergileyebilirler.407 Edebin ikmali tefekkürle.”410 Özetle Şeyh Nazım’a göre mü’min.

ss. 533.”415 ayetinde olduğu gibi velî kelimesi mef'ûl olarak geldiğinde. 416 Ateş. Velî fail olarak geldiğinde. 275. 1344. Dolayısıyla hikmeti ve marifeti artan mü’minin. O’nu seven kişidir. Muhammed: 47/11 Bakara: 2/257. 413 Mâide: 5/57. Çoğulu evliya olan veli. ss. bu kelimenin Kur’ân’daki hem fâil hem de. kulunu seven. s. Kul hakkında velî kelimesi hem fail hem de meful anlamında kullanılır. hem alenî hem 411 412 Firuzebadî. s.416 Tasavvuf ıstılahında velî. Kamûsu’l-muhît. Lisânu’l-Arab. mef’ûl anlamlarını ihtiva etmektedir. Yakınlık ve kurb anlamındaki “ve-la” kökünden türemiş olan velî. koruyup kolladığı kimse anlamında meal edilir. s. “Çünkü benim velim. isyanlardan uzak duran. b. c. Cürcanî. Allah(cc) için velî ve mevlâ. yöneten olarak anlamlandırılır. VELÎ-EVLİYA: Çoğulu evliya olan velî kelimesi lügatte. 1805. 84 . edeb belirler. O’nu seven. s. kendi nefsine bırakmadığı. 415 A’raf: 7/196.412 Bu kelime müştaklarıyla birlikte Kur’ân-ı Kerîm’in birçok yerinde zikredilmiştir. mâlik. Allah’a bağlı. Kitab'ı (Kur'an'ı) indiren Allah'tır. 414 Nahl: 16/76. O. Kur’ân Ansiklopedisi. bütün salihlere velilik eder. İsfehanî. el-Müfredât. efendi414 gibi anlamlar da verilmiştir.411 Hakk’ı müşâhede ile O’nda fânî olmak manalarına gelmektedir. Yani Allah(cc)’ın kendisini sevdiği. Ta’rifat. ayetlerde fâil ve meful olmasına göre de değişik manalar alır. gizlide ve açıkta Allah(cc)’ın buyruğuna uyması gerekir. 401-402. sevilen. 3. sadece fâil olarak gelmiştir. Bazı yerlerde kelime manasıyla413 meal edilen bu kelimeye. Meryem: 19/5. düşmanın zıddı. Bu edebin esası kulluk ve tevazudur. arkadaş. Velî kelimesi. Bu ayetlerde velî. Keşşâf. 15. dost. işlerini gören. dost. işlerini Allah(cc)’ın gördüğü. c. edebi de artar. Nisâ: 4/33.ölçüyü. Velî. O’na karşı kulluk görevini yerine getiren kimse olarak meal edilmiştir. Tehânevî. yar. Tasavvufta veli. Âl-i İmran: 3/50. İbn Manzûr. Allah(cc)’a bağlı. işlerini gördüğü kul olan velî. Allah’ın nimetleri üzerine devamlı olan kuldur. c. 22. 190-194. Sâdık ve yardım eden ve gören kişi anlamına gelmektedir.

38. Dâru’l-kutubu’l-ilmiyye. Diğer Konulardaki Görüşleri/Mirac. 85 . mirac gecesinin esrarını ilham ile anlar. s.422 Şeyh Nazım-ı Hakkânî’nin ilham manasında kullandığı hatifü’r-Rabbânî. İlgili sohbetler. Nazım Efendi’nin ifadesiyle. el-Müfredât. 417 Cürcanî. a.421 Nazım Efendi’ye göre velî. 358. Tah. ârif kişi gibi anlamlara da gelmektedir. kalbine gelen ilhamlar ile konuşsa bile. 422 Aynı yer. 29. s. video arşivimizde mevcuttur. mirac sırrı420 kalbine keşfolan kimsede olur. s. Huseyn. Hatifü’r-Rabbânî’ye (Rabbânî telefon/bağ) tabi olan kimsedir. el-Müfredât. Hz. 184. s. 555. 1368/1936) ve Ebu Muhammed-i Medenî (v. Nazım Efendi bu sayının hiç değişmediğini. vefat eden evliyanın yerine yenisinin getirildiğini ifade etmiştir. Allah tarafından feyz yoluyla kalbe dolan. 91. Uludağ. 423 Sülemi. Bu terim. 533. s. Çünkü velayet sırrı.e. Bayezîd-i Bistâmî (v. 418 Kıbrısî. et-Tabakâtu’s-sufîyye ve yeleyhi zikru’nnisveti’l-muteabbidâti’s-sufiyye. Sülemî (v. 2. sıkça kullandığı bir terimdir. s. Cürcanî. 1805.417 Veli. 426 Kıbrısî. s. Tehânevî. s.423 Evliyalar. Kamûsu’l-muhît. Tasavvuf Sohbetleri. Allah(cc)’ın hitabına. 424 Kıbrısî. Uludağ. 305. s. 367/977)’nin Tabakat’ında. Evliyanın sözlerinin senedi Kur’ân ve hadis olur. Ta’rifât.418 Yani velî ilham alır. senetsiz söz söylemez. Keşşâf.: Mustafa Abdülkadir Ata. 261/875)’nin “hatefe liy hatifen” şeklindeki ifadesi olarak zikredilmiş ve ilham manasında kullanılmıştır. s. 216. 69. duyulan ve keşfedilen şeye Arapça’da ilham denir. c. Hak Dost 4. s.de gizli hallerde Hakk’ın hukukuna riayet eden ve devamlı taat üzere olan. s. TTDS.g. Isfehânî. 419 Şeyh Nazım’a göre velî. İsfehanî. 275. TTS. s. Tasavvuf Sohbetleri. Ta’rifat. Ebu Abdurrahman Muhammed b. Peygamber(sav)’e giden ve Allah(cc)’a ulaşan saadet yolunun kılavuzlarıdır. 420 Bu tezde bkz. s. 421 Kıbrısî. 425 Şeyh Hişam Kabanî’nin görüntülü sohbetleridir. 1160. 35. Cebecioğlu. 419 Firuzebadî.424 Nazım Efendi’nin sohbetlerinde ve Hakkâniyye yolunun farklı meclislerinde yapılan sohbetlerde425 evliya sayısının 124 bin olduğu ifade edilmektedir. ilk dönem sufîlerinden. Beyrut 2003.426 Hakkâniyye silsilesi içerisinde bu rakam Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî (v. TTS.

evliyaya tevdi edildi. peygamberler gibi oldu. halka sadece müjdelemekle vazifelidir.429 İmâm-ı Rabbânî (v.427 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre Hz. o peygamberin şeriatini güçlendirecek yeni bir peygamber gönderilirdi. bu hakikatlere sevk etmek gayesiyle hem müjdeleyici. Mek. Zira çağımız insanları. Peygamber(sav).430 Hz. ulu’lazm peygamberlerin vefatından sonra. O’nun ümmetinin âlimleri. 429 Bu tezde bkz. Mek. 25. 1986 yılında yapılan sohbetin ses kayıtları. Ömer(ra)dir. Bu husus Hz. ss. 86 . Yani şeriati güçlendirmek işi. Şeyh Nazım insanların bu kaçışını. ümmetini yevmu’lezelden beri tanımaktadır. Tasavvuf Sohbetleri. Peygamber(sav). 432 www. Peygamber(sav).tr/arşiv/ses kaydı/edep. maddî değerleri ise. Hz.1345/1913) tarafından zikredildiği tesbit edilmiştir. Vakfu’l-İhlâs. hem de korkutucu olmuşlardır. arşivimizde mevcuttur. Menakıb-ı Şerefiyye.Hz. 431 Aynı eser. dini değerlerleri yaklaşılmayacak kadar korkutucu. Ebu Bekir ve Hz. Eski şeriatlerde. s. 1034/1624)’ye göre evliyanın bu vazifesi. Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî 124 bin evliyayı misak bahsi ile ilgili olarak zikretmiştir.org. onların daha ziyadesiyle kaçmasına sebep olur. aynı usul ile çevresindekilere havf-reca dengesi oluşturmuşlardır. Yaratılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/d. Dolayısıyla onların önce yakalanması gerekir ki. 39. Kıbrısî’ye göre günümüz evliyası. tüm peygamberlerin sonuncusu olduğu için ve O’nun şeriati hiç değiştirilmeyeceği için. Kıbrısî. Peygamber(sav). 69. 430 İmam-ı Rabbânî. kavimlerini ve ümmetlerini. bunun için kement vazifesi görecek şey.428 Ümmetinin işleyeceği günahları gören Hz.nakşibendi.432 427 428 Burkay. Bu ilmin varisleri ve peygamber yardımcıları olarak velî kullar ise.431 Allah(cc)’ın haber vermesiyle dünyanın ve ukbanın hakikatlerini gören Peygamberler(as). zarurî ve sevimli telakki etmektedirler. bir sünnetullahın devamı gibidir. emin sıfatıyla ilgili olarak incelenmiştir. No: 209. İstanbul 2002. Bu misale göre kaçmakta olanları korkutmak. Mektubât. kendisine yardımcılar olarak 124 bin evliyayı almıştır. müjde ve recadır. Peygamberin(sav). No: 251. yabanî atlara benzetmiştir. Hz. Peygamber(sav)’in ilk peygamberlik yükünü taşıyanlar.

istihzâ gibi ahlak-ı zemîmelerden arındığı zaman velayet ilmine ulaşır ve kendisine velayet sırları açılır. bu işe memur melâike ile inzâl olduğunu ifade etmiştir. İslam İlmihali. Allah(ac)’ın hazinelerinden hediyelerin. “Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki. 435 Bakarâ: 2/194. Lütfi-Yazıcı. s.e.436 Bu ifadelere göre mü’min.g.437 Şeyh Nazım’a göre evliya. zulmeti kaldırıcı. s. bu yolda takva üzere olmalarıdır. Allah(cc)’ın terbiye edeceğini ifade etmiştir. yani Allah dostları. Bu velayet ilmi. 436 Kıbrısî. Allah dostlarında vurgulanan bir diğer husus ise. Bkz.Şeyh Nazım Efendi. imanın kendisinden alınması korkusunu yaşayandır. Yatsı namazından sonra henüz uyumadan veya bir süre uyuduktan sonra kalkılıp kılınan gece namazıdır. ikindi ile akşam arasındaki vakit. 115. a. Bunlar.e. öfke. 437 Bistâmî. nefsin ve şeytanın davet ettiği hevâ ve heveslere dalınmadığı zaman elde edilebilir. 87 . s. akşamla yatsı arasındaki vakit ve teheccüd vaktidir. o vakitte kâim bulunan evliyaya. s. kibir. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. 2009.434 Her evliyanın kendisine has bir sırrı olduğunu söyleyen Kıbrısî.. evliyaullahın şu üç vakte çok önem vererek o vakitlerdeki tecelliyi kazanabilmek için gayret sarf ettiklerini söylemiştir. rıza. DİB Yay. Sevabı pek çok olan bu namaza Peygamberimiz (sav) devam ederdi. velînin en belirgin özelliği. Şeyh Nazım’a göre. muhabbeti celbedici ve mahlukâta faydalı olan kullardır. tamah. hırs.438 Bu manada evliya ile âbid kavramları 433 Teheccüd namazının kılındığı vakittir.g. şükretmek için yapar.. s. Bâyezid-i Bistâmi’nin görüşlerinden hareketle. Allah(cc)’ın kalblere indirdiği ilim olarak ifade etmiştir. 47. Allah(cc) tarafından terbiye edilmiş muttaki kullar. riyâ. Tasavvuf Sohbetleri. imanı atiyye olarak gördüğü için. en fazla sekiz rekattır. bu sırrı. 41. 199. 434 Kıbrısî. Nazım Efendi. 438 Kıbrısî.433 Özellikle teheccüd vakti evliyanın ortak kurbiyyet vaktidir. hased. a. gıybet. şehvet. Hayatı Eserleri Fikri. tevekkül ve sabır halinde olması ve kerameti bulunmasıdır. Şentürk. takva sahibi olan kulu. Ank. Zikri ise kendisine bahşedilen en büyük nimet olan imana. 68. Nazım Efendi. Seyfettin. Allah yolunda cihat edildiği.”435 ayetini delil getirerek.. En az iki.

vuslata eren ve ferah bulandır. Riyad el-Rayyes.443 439 440 Kıbrısî. Özetle tüm bu ifadeler müşterek bir anlayışı temsil eden velî kavramının. ıstılahtaki velî kavramı teşekkül etmiştir. Hallâc. belaların büyükleriyle imtihan olan. el-A’mâlu’l-kâmile. Allah(cc)’ın hükmünü sorgulamadan sadece kulluğuna karşı şükrün edebiyle meşgul olandır. Çünkü peygamberler. çeşitlenmiş olsa da.1. halleri kendi tasarrufunda. Hallac’ın ifadelerinde. mahbubuna vuslat ile kalbi ferah bulmuş. c. 15. ss. Lisânu’l-Arab. anlamları ihtiva eden bir kelimedir. koruma. belâ ve nusubetlerin büyüklerine uğrayanlardır. Aynı şekilde Şeyh Nazım’ın ifadelerinde Hatifü’r-Rabbânî’ye (Rabbânî telefon/bağ) tabi olan kimse. abiddir. Beyrut 2002. Hallac’ın bakışıyla. haşmet ve heybet sahibi. b. 441 İbn Manzûr. ilahî tecellilere ve sırlara vakıf olan zâttır. Velayet: “Velâ” fiilinin masdarı olan velâyet. istediğini şerre havale ettiği için âlim. hayrın da şerrin de Allah(cc)’tan olduğunu bilerek ubudiyeti terk etmeyendir. s. akrabalık.439 Sonuç olarak velî kavramının tanımı. ilahî tecellilere ve sırlara vakıf olandır. Kamûsu’l-muhît. birkaç yerde. ss. s. Hayrın da şerrin de Allah’tan olduğunu idrak ederek. Allah(cc) kullarından istediğini hayra. Çünkü hakiki kul. her sufînin bakış açısına göre. Bu ifadelerde tarif edilen zât. yardımcı. 83. dost olma. 1344. 401. Hallac’ın ifadelerine göre. Tasavvuf Sohbetleri.440 Bu tarif üzerinden Şeyh Nazım’ın ifadelerini değerlendirecek olursak velî. emirlik. Firuzebadî. Meselâ Hallac-ı Mansûr’a göre evliyâ.: Kâsım Muhammed Abbas. Mansûr.441 “İşte o durumda velayet yalnız hak olan Allah’a mahsustur"442 ayetinde geçtiği gibi velayet. her an rıza halindedir. hakiki kulluk şerefine vasıl olmuş. diğer insanlara nisbeten bela ve musibetlerin büyüklerine uğramışlardır.aynı şekilde kullanılır. Peygamber(sav)’e varis olan evliyâ. yakınlık. valilik vb. birbirine yaklaşma. 88 . 82. sultanlık. farklı açılardan tarifleridir. Şeyh Nazım’ın ifadelerinde Hz. 221-222. nefsinin tasallutunu iradesinin kontrolüne almış. koruyuculuk anlamında kullanılmıştır. Tah.

el-Müfredat. kendi kökünden türemiş bir sıfat olan velî kelimesi ile de anlamlandırılır. Istlahatu’s-sufiyye. “İnanıp da hicret etmeyenlere gelince. s. Dolayısıyla âyette “O.444 Tehânevî için velâyet. bunu mef’ul manasıyla fail kalıbında bir kelime olup “Allah’ın işini üzerine aldığı kişi” olarak tanımlar. s. onlar hicret edinceye kadar onların velayetinden size bir şey yoktur. Keşşâf. Seven. Velayetin şartı. Kur’ân’da Allah(cc). kurb ve temkin makâmlarına vasıl olmak. Basılmamış Doktora Tezi. 89 .445 Dolayısıyla velayet.449 442 443 Kehf: 28/44. mü’minlerin hem velîsi. failinin O (Allah) olduğunu belirtir. kulun Hak ile halkta tasarruf etmesi gibi manalar verilmiştir. Nübüvvetin bâtınî yönüdür. kulun da Mevlâsını dost edinmesi. Tasavvuf ıstılahında velayet. hem de mevlâsı olarak kullanılmış. fakat inananlar hakkında sadece Allah’ın velîsi oldukları belirtilmiştir. 446 Kâşânî. 1805. s. Yüzyıl Bir Türk Sufisi: Yakub-ı Çerhî. kişinin en yakını demektir. 378. s. 79. kuluna isimleriyle tecellisi. Bu manada evliyâ. nefsinin tasallutundan kurtulan kulun. Bu durumdaki korku.”447 âyetini verir ve burada geçen “yetevellâ” kelimesinin mübalağa bildirdiğini. kullarının ve hiçbir zaman isyana düşmeyip taat üzere olanların mütevellisidir”448 anlamında meal etmiştir. 444 Cürcanî. 447 A’râf. TTS.Velayet kavramı. 7/196. Cebecioğlu. enbiyâ gibi gönüllerde tasarrufta bulunur. 292-293.696. bâtında ise nefislerde tasarrufta bulunmaktır. s. Nübüvvet. keramet zuhur ettiği anlarda. Ahmet Cahit. ss. bunun bir tuzak olabileceğini düşünmek ve imtihan şuuruyla korkuya kapılmaktır. s. Kuşeyrî. er-Risâle.446 Yakûb-u Çerhî. Uludağ. Ta’rifat. zâhirde haber vermek. 15. velî kelimesinin gramer yapısına da değinerek. 533. Hak ile halkta tasarruf etmektir. 449 Haksever. 275.” Enfâl: 08/72. Hak ile kaim olmasıdır. Konuyla ilgili “Ve O (Allah) Salihlerin mütevellisidir. 445 Tehânevî. nefsi terbiye etmek ve Hakk’ın dostluğunu kazanmak anlamına gelir. Ankara 2005. 7/196. 2. TTDS. 448 A’râf. Allah’ın. 248. c. koruyan yahut sevilen korunan anlamına gelen velî aynı zamanda. Hakk’a olan yakınlığı ve dostluğu kaybetme korkusudur. Isfehanî. ss. Allah(cc)’ın kulunu.

İbn Arabî ile birlikte. s. İbn Arabî bu hakikatleri. s. bu bağlamda. Yani nübüvvet makâmı çalışılarak kazanılmaz lakin velayet mertebeleri kulların gayret ve cehdine bağlıdır. Velayet makâmı ise nübüvvet makâmı gibi vehbî değil. İran’daki İslam öncesi din anlayışları ve Yeni Eflatunculuk olmak üzere çeşitli kültürler ile İslam işrak felsefesi. 330-331.Hz. “Kün” emrinden doğan fiillere ve bu fiillerin sonuçlarına yönelik olan hakikatler bunlardandır. ulvî hakikatler. 435.Velayet kavramı. velayet makâmında olan kişidir. Tasavvuf Sohbetleri. TDV İA. hakikatu’t-tay456. bizler için açıklayıcı olmaktadır. 457 Bu tezde bkz. 638/1240) hakikat ilimleri mevzuundaki izahları. 27. insanların manevî hastalıkları ve tedavilerine yönelik hakikatler de bunlardandır. Makamlar ve Seyr u Sülük ile İlgili Kavramlar/e. İslam düşünce tarihinde. manevi hastalıklar ve devalarıyla ilgili hakikatler olarak düşünülebilir. Mahmut.459 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin eserlerinde ve sohbet kayıtlarında bu hakikatlerin tafsilatı ile ilgili ifadelere rastlanmamıştır.23. 69-73. 453 Aynı eser. İnsan-ı Kâmil.451 Şeyh Nazım’a göre velî. s. s. daha önce nüveleri bulunan “insan-ı kâmil” kavramıyla ilişkilendirilmiştir. Peygamber(sav) . c. zevk. 450 tasavvuf kültürü ve ayetlerle hadislerin uzlaştırılmasından ortaya çıkmıştır. İşrâkiyye. 90 ..452 Nazım Efendi velayet ilmi için şu altı ilmin şart olduğunu ve velî kalbine döküldüğünü ifade etmektedir:453 Hakikatu’l-feyz454. Bu kavramın tasavvuf literatürüne yerleşmesinde İbn Arabî’nin önemli derecede tesiri olduğu bilinmektedir. Bir görüşe göre insan-ı kâmil düşüncesi. münezzeh sıfatlara. hakikatu’ttevessül457.460 Bu bağlamda Şeyh Nazım’ın hakikatu’l-irşad ve cezbe kavramları. 68. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/d. c. 456 Şeyh Nazım’ın şahsi tay tecrübesi “şeyh Abdullah Dağıstanî” başlığında incelenmiştir. TDV İA. 459 Bu konuda tafsilatlı izaha rastlanmamıştır. süflî hakikatler ve berzahla ilgili hakikatler olmak üzere. 23. 450 İşrâkıyye terimi. 454 Allah’ın Nûru Bahsinde “feyz” anlayışı incelenmiştir. 458 Bu tezde bkz. Kaya. 460 İbn Arabî. bilginin kaynağı olarak akıl yürütmeyi (istidlal) temel alan rasyonalist Meşşâî felsefeye karşı mistik tecrübe ve sezgiye (keşf. hakikatu’l-cezbe. 451 Aydın. ss. Mehmet S. Marifet ve Hikmet. 455 Mürşid-mürîd Bahsinde “irşâd” anlayışı incelenmiştir. hakikatu’t-teveccüh458. kesbîdir. 452 Kıbrısî. Bunların berzah âlemindeki karşılığı olan hayali keşiflerinin bilinmesine yönelik hakikatler. Mukaddes Zât’a. İbn Arabî’nin (v. üç mertebe üzerinden ele almıştır.Rabıta-Murakabe. hads) dayanan teosofik düşünce sisteminin adıdır. hakikatu’l-irşad455.

Evliyanın nasıl Peygamber(sav) varisleri oldukları. 462 www. Görüntülü sohbet video arşivimize mevcuttur. 1.”461 hadis-i şerifine dayanarak. c. c. İsmâil b. s. 91 .Bununla birlikte hakikatu’l-feyz. misak (yevmu’l-ezel) bahsinde ontolojik yönden ele alınmıştır. Cemu’l-fevâid.463 Her ne kadar evliyalar Hakikat-i Ahmediyye’den beslenseler de. sufîler tarafından benzer yollarla ifade edilmiştir. 83. birbirini tenkit ederek doğruları arar ancak nübüvvet ilmini haiz nebîler. Muhammed Süleyman.. Tah. Filozoflar. cezbe ve irşad. Her çağda yaşayan evliyaya tevarüs eden bu sırların hakikât-i Ahmediyye’den yansıdığını söyleyen Şeyh Hişam. Görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur.: Said b. Muhammed. s. Nazım Efendi “…Âlimler hiç şüphesiz Peygamberler’in varisleridir. İstanbul 2009. velîlerin Peygamber varisleri olduklarını söyler. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde önemli yer teşkil eder. birbirini tasdik ederek doğruları tebliğ ederler.462 Bu bilgilerin özünü semavî hakikatler oluşturduğu için. 463 www. 1137/1725) göre 461 Aclunî. İz Yay. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den nakledilen ve yorumlanan bu bilgiler. Mesela Bursevî’ye (v. kişiden kişiye değişen doğrular değil. Görüntülü sohbet video arşivimize mevcuttur. 49.com/020909-msh-oakland-gssl-intro-noonecandenywhatawliyahsay.com/060507SeektruthandReality.sufilive. evliyalar arasında kalbî iletişim vesilesiyle olduğunu ifade etmiştir.sufilive. Bu tür izahlar Nazım Efendi’nin vekillerinden olan Şeyh Hişam ve Şeyh Adnan tarafından yapılmaktadır. 2. söz konusu tevarüsün.com/02262007-AwliyaTelepathy. Yersiz 1351. Şeyh Nazım’ın hakikatu’t-tay ve teveccüh gibi kavramları.sufilive. berzah âlemindeki hakikatlerin bilinmesi ve bunların müşâhede âlemine indirilmesi ile ilgili hakikatler olarak incelenebilir. her marifet ehlinin tasdik ettiği doğrulardır. Keşfu’l-hafâ ve muzîlu’l-ilbâs.464 Hakkâniyye vekilleri ve yayınları tarafından savunulan bu anlayış. her evliyanın bu hakikati kendi derecesi nisbetinde tanıyabileceğini söylemektedir. b. Mektebetu’l-Kudus. münezzeh sıfatlara yönelik hakikatler olarak düşünülebilir. Hâfız. Muhammed el-Cerrâhî. Şeyh Hişam bunun en bariz örneği olarak Peygamberlerden ve filozoflardan bugüne kadar gelen bilgileri örnek vermiştir. 464 www. İbn Arabî terminolojisinde. Peygamber(sav)’e ait bu hakikati hiçbir evliyanın idrak edemeyeceğini ifade eden Şeyh Hişam.

466 Evliyanın tasarruf ve manevî kudretlerini örneklerle izah ettiği bir sohbetinde467 Nazım Efendi. Batınına ait sırrı ise. bu tasarrufların kullanılmadaki yetkilerini Peygamber Efendimizin(sav) Muhbir-i Sâdık sıfatıyla ilişik anlatmıştır. Velâyet nûru ise. diğer velâyet nûru olmak üzere iki nûru vardır. Peygamber(sav)’in yolunda olan veli kullar. 832/1428) göre. gören kişinin kendi kabiliyeti miktarınca görür.: Asım İbrahim eŞazalî edDekavî. Peygamber(sav)’in ruhaniyeti aşikâr olmuştur. Cilî. Hz. haber verilen bu alametlere kendi dönemlerinde muhalif ameller işlemekten hâyâ ettikleri için. velinin kendi haliyle ilgili iddiaya kalkışması yasak bilinmiş ve yerilmiştir. Kıbrısî. 468 Kıbrısî. velinin nuru ise ışığını güneşten alan ayın nuru gibidir. 299. ss. 92 . Yani varlık âlemindeki her şeyin başlangıcı ve kaynağı. hakikat-i Muhammediyye’dir. Velîler bu nurdan feyz alırlar. 467 Ellerindeki velayet nûrunu açtıkları zaman herkesin hakla bâtılı kolayca ayırt edebileceğini. Nebî’nin nûru aslî. Tah. Zira Hz. benî İsrâil’in peygamberleri gibidir. Muhammedî kemalâtı bulunduğu hal üzere değil. 84-88. ss. Bu hikmete binaen ümmetin âlimleri. Hz. Kemâlâtu’l-ilâhiyye fi’s-sıfati’l-Muhammediyye.468 Nazım Efendi’ye göre evliya. Şerh-i Salavât. 67. İlkharf Yay. Hz. diğer nurlar zıllî olduğundan. Nazım Efendi bu düşüncesini şu şekilde ifade etmiştir: “Peygamber’den evliyaya ‘Sizin isminiz zikrolunan meclise bir hizmette bulunacaksınız’ diye emir vardır. Peygamber(sav)’in velâyet nûrunu müşâhede eden velî kullar. Hz. kendi özel makâmında. 67. Hz. Buna göre kıyamete kadar olacak hadisattan haber vermiş olan Hz.ilahî zuhurun ilk başlangıcı olan mutlak gaybdan sonra. velayet tasarruflarını kullanmazlar.465 Abdülkerim-i Çili’ye (v. Peygamber(sav)’in emriyle tasarrufta bulunur. s. Tasavvuf Sohbetleri. nazarlarıyla ümmet-i Muhammed üzerindeki zulümatı kaldırmakla görevli velilerden bahsettiği bir sohbetinde evliyanın tasarrufları yönünde örneklerin verildiğini görüyoruz. O’nun nûrundan doğmuş ve yayılmıştır. nübüvvet nûrunun batınıdır. Ter. Kendisinin dışında kimse görmeye güç yetiremez. Bu yüzden evliya 465 466 Bursevî. s. Alâddin-i Atâr’ın sözünü de örnek vermiştir: “Eğer Şeyhim Şah-ı Nakşbendî Hazretleri teveccüh yaparsa yeryüzündeki bütün kulları velayet makamına oturtabilecek kudreti vardır” Bkz. İstanbul 2011..: Cevher Caduk. Peygamber(sav)’in nûru güneş gibi. Peygamber(sav)’in birisi nübüvvet. Bursevî’ye göre Hz. nübüvvet nûrunun zahire ait kısmı şeriatta kalmıştır. Peygamber(sav)’i. Tasavvuf Sohbetleri. 66. Peygamber(sav)’in fanî âleme vedasıyla. Abdülkerim.

Peygamber(sav)’in nübüvvetinin ve insanlığa hizmetinin halefidir. Bu manada velayet. 470 nihayete erdirmektir. Hz.472 Evliyânın söz konusu vazifesi hakkında benzer açıklama Nazım Efendi hakkında dua yazılmış bir eserde paylaşılmıştır. 3. İnsanlığın akaidini. “Onlar Allah’ın nûrunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler. 471 evliyanın insanlara bir hizmeti olarak da ifade edilmiştir. Muhammed Beşîr. Hz. Tasavvuf Sohbetleri. müjdelediği ve vadettiği işleri tamamlamak. batında. ihlas ve ihsanlarını ıslah etme vazifesini bu dünyada ifâ eden son Peygamber(sav)’den sonra hilafet başlamıştır. onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. 93 . daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler. amellerini. onları arıtıp tertemiz yapan. velayet ve velî kavramlarının mahiyetini anlamada mühimdir. Peygamber(sav)’in başlattığı. şeriat ve siyaset usulüyle. Evliyalar bulundukları çağdaki ümmetin affı için edenlerdir. âlem-i berzahtan nazar ederler.” Âl -i İmrân: 3/164. Allah(cc)’ın kullarına lütfu olan nurun tamamlanması. ss. Peygamber ile insanlığa inen nûru tamamlamak.bu meclislerde ya ruhaniyetleri ile hazır olurlar ya da. Allah ise. nûrunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. sünnetlerini yaşatmak ve övgüye layık bir rahmet toplumu olmak.”469 Evliyânın hizmeti mevzusu. 471 “Andolsun. Teheccüd namazlarında sorumlu mü’minleri Peygamber(sav)’e arz eden evliyaların kimi bir Mü’min. harb. Abdullah-ı Dehlevî (v.Nübüvvet yolundaki barış. ümmetin uleması ile ifâ edilmektedir. Esere göre olduğu evliya. Beyrut 1999. Dehlevî şahu’l-velîyullah. mü’minlere kendi içlerinden. Peygamber(sav)’in yardımcılarıdır. Oysa onlar. Daru İbn Hazım. Allah. Peygamber(sav)’e layık olmak. kelimetu’llahı alî etmek ve Allah(cc)’ın vadini yerine getirmek olan nübüvvet gayesini. 85. 2. 1240/1824)’ye göre velayet ve evliyâ’nın hizmeti. Zahirde meliklerin eliyle yürütülen hilafet. Kâfirler isterse hoşlanmasınlar!” Tevbe: 9/32 . Hz. kimi 200 milyon Mü’minin 469 470 Kıbrısî. Hz. 156160. evliyanın hizmetini üç ana maddede özetlemiştir: 1. s. onlara âyetlerini okuyan.Ümmet olarak bu amaçlar doğrultusunda. emrettiği. Abdullah-ı Dehlevî.Hz. asr-ı saadet toplumunu yeniden teşekkül etmek. 472 Simakulunî. Hz.

vesiledir. Hz. “Yahudilerden bir kadın. Allah’ın Nuru. Canan. velîlerin vücutlarında dağınık olarak bulunmaktadır. Bu hikmeti Peygamberimize(sav) ikram edilen zehirli kuzu hadisesi477 üzerinde Hz. Sufi Meditation. s. Ali(ra) ile mukayeseli izah etmiştir.475 Kıbrısî’ye göre bu muhabbet. Bu kuvvet nebîlerin kalblerinde toplanmışken. ancak vahyen zehirli olduğu bildirilir. 477 Hz. Peygamber(sav)’le doğrudan irtibat halindedirler. Hz. 94 . bir lokomotif ile ona bağlı 124 bin vagon şeklinde temsil edilmiştir. Her mürşîde.e. Durumu sofradaki ashaba duyurur ama. aynı zamanda. İbrahim. Bu muhabbet ile kalb kandili tutuşur ve etrafını aydınlatır. Bu velî kullar. bütün dünyadaki 473 474 Mirahmadi. bu esnada lokmasını yutmuş olan Bişr b. Bera zehirin tesiriyle ölür (4974). Bırak o zehirli koyunu. Bu halden daha kemal makâmlarda ise kuvvet. Ali Efendimiz (ra) hepsini yese bir şey olmazdı. Kimileri ise arka vagonlar gibi lokomotife uzaktır yani.473 Bu anlayışı Şeyh Şerafeddin şöyle ifade etmiştir: “İla yevmi’lkıyam.. a. 15.affı için dua eder.15. Bu makâmda bulunan nebinin vücudu ve azaları. 14. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/a. s.g. Tasavvuf Sohbetleri. Rasullulah(sav) zehir katılmış bir koyun hediye etti… Rasulullah(sav) zehirli lokmayı alır. s.”474 Şeyh Nazım Efendiye göre. 475 Mirahmadi. Menâkıb-ı Şerefiyye. tüm azalarında bulunmaktadır. kaç kişiyi davet ve irşâda memur olunduğu bildirdi. Bu izaha göre velayet makâmında bulunan kulların tevhîd kuvvetleri. Ebu Hureyre(ra) anlatıyor.476 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre evliyada da enbiyada olduğu gibi bir kuvvet-i tevhîd bulunmaktadır. Ankara 1995. s. 24. bu kuvvetin hiç bulunmadığı beşerin vücudu ve azaları ile aynı olduğunu Şeyh Nazım şöyle ifade etmektedir: “Peygamber (aleyhi salatu ve’s-selam) bir lokma yese ona dokunurdu. Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi. Peygamber(sav) ile evliya arasındaki ilişki. Peygamber(sav)’i gölgeler şeklinde görür. Mü’minin kalbindeki nurun parlamasına.” Bkz. Akçağ Yayınları. c. Burkay. 476 Kıbrısî. s. kalbte toplanmıştır. Peygamber(sav) ile evliya arasındaki bu bağı rabıta ile başlayan muhabbet oluşturmaktadır. sonraki asırlarda ümmet-i Muhammed’i irşâd ve hidayet etmek için Rasullullah(sav)’ın havass-ı ümmetinden mürşid-i kiramı tayin ve tahsis buyurdu. lokomotife yakın vagonlar gibi Peygamber(sav)’e çok yakındır. Bu temsile göre kimi velî. yutmada n tükürür. Ayrıca Bkz. 191. Bu suretle ahdu misakı alındı.16.

Çünkü velayet sahibi (velî). ulûhiyette fani olduğu andır. İstanbul 2008.. Ona o zehrin hükmü yok. Evliyalıktaki inişde. ondaki beka göstergesidir. s. Hucvî’nin fenâ-bekâ anlayışıyla bütünleşen bir mahiyettedir.480 İmâm-ı Rabbânî (v. zahiri halk ile olur. 95 . Bunun için gözü hep yukardadır. Emin Yay.”478 Kıbrısî’nin fena ve bekâ anlayışları ıstılahtaki tanımlamalardan farklı değildir. 481/1089) fena kavramını. ilmen sonra cehden. Ali’nin derecesi daha mı fazla? Hayır! Şimdi sizin sorunuza münasip hikaye ile cevaptır bu. bütün varlığı ile insanları Hak teâlaya 478 479 Kıbrısî.ne kadar zehirler varsa. şehvetlerin fenâ olmasından ve onların hükmünün ortadan kalkmasından sonra. ss. Hz. Ter. ss. Hakka doğrudur. çıkış makâmlarını bitirmeden inişe başlamıştır. Herevî. Onun her azasında hal kuvveti var. Bu manada Hucvirî’ye göre fenâ halinin manası. Nübüvvet sahibi ise. sonra da hakkan fenâ bulması olarak tanımlamıştır. Şeyh Nazım tarafından altı çizilen misak anlayışı. Kulun ubudiyetinin hakikatine tekrar vasıl olması. Peygamber-i Zişan o kuvvet-i tevhîdi azadan kalbe toplamış bulunuyordu. Böyle olmakla birlikte peygamberlikteki inişte insan. Hâce Abdullah el-Ensârî. yükselme makâmlarının hepsini bitirip de indiği için. Keşfu’l-mahcûb (Hakikat Bilgisi). Kıbrısî’nin genel tasavvuf anlayışına daha yakın görünmektedir. vücut yine eski halinde olur. nefs. tüm hal ve sıfatlarıyla elest bezminde yaşadığı hal ve sıfatlara bürünmesidir. Ensarî’ye göre beka. Bu konuda önemli bir çalışma olan “Menâzilü’s-Sâirîn” eserinin müellifi Abdullah-ı Ensarî (v. gaflet. 1034/1625)’velayet ve nübüvvet seyri arasındaki farkı şöyle ifade etmiştir: “Her iki çıkışta da insan. Tasavvuf Sohbetleri. kalanın ismidir. Bütün varlığı ile halka bakamamaktadır. İnişte de mahlûklara doğrudur. Hakkın dışındaki şeylerin. Bu durum kulun ubudiyetini bile unuttuğu. Zira Allah’ın nûru. Ali hepsini yese.: Abdurrezak Tek. yakar bitirirdi. 142-143. 480 Hucvirî. Yakar. bütün bütün mahlûklara değildir. Peygamber-i Zişan ona tahammül edemezdi. Lakin kemal makâmına doğru o kuvvet. kalbin içine doğru indiği vakitte. mürşid konularında. 308-309. Ali Efendimiz daha bütün azasında olduğu için ona tesir olmazdı. Hz. velayet. 465/1072)’nin fenâ ve bekâ tanımlaması. kulun içinde bulunduğu fenâ anında.479 Hucvirî (v. 86. bütün bütün mahlûklara karşıdır. Menâzilü’s-sâirîn. Eh şimdi Hz. Batını Hak ile. Onun kılına bir şey olmazdı.

s. Peygamber(sav)’in miraçtan inişi. Bununla birlikte velayet makâmı olan fenâ ve 481 482 İmam-ı Rabbanî. Bu zatlar zahirde avam. Binaenaleyh Şeyh Nazım-ı Hakkâni’ye göre velayet. aşk. Kehf: 18/111. Mektubât. 485 Aynı eser. Mek. “Onlara söyle Ben de sizin gibi bir insanım. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’den aktardığı bu bilgiden hareketle Nazım Efendi. evliya makâmâtı hakkında şöyle bir anlayışa ulaşır. tasavvuftaki beka anlayışıyla ilgilidir. miracda sidre-i müntehadan içeri girerken kalbinde yokluk kaygısı yoktur. bekâ ve Hz. Hakk’ta fena olması farkı söz konusudur. 96 . Kalbinde kavuşma arzusuyla alevlenmiş bir aşk ile sidre-i müntehadan girdiğinde. tevhîd kuvvetini kalbinde toplayan velîler. geri dönmek istememiştir. 486 Bkz. Evliya kemal makâmlarında ilerlediği nispette üzerindeki harikulade halleri gizler ve o nispette avam gibi görüntü ve yaşantı arz eder. şüphesizdir. 86. Yaratılış ve Varlık İle İlgili Kavramlar/e.486 Yani.çağırmaya bakmaktadır. Binaenaleyh Hz. nübüvvet nûrunun ve kudretinin varisidir.e. avam sınıfından başlar..483 Dolayısıyla. batında Allah(ac)’ın yeryüzündeki hilafetini giyen zâtlardır.”481 İmâm-ı Rabbânî’ye göre bu durum aynı zamanda Hz. Nazım Efendi’nin ifadesiyle “velî. Peygamber(sav).g.485 Bu konuyu Şeyh Nazım’ın mirac anlayışıyla ilgili düşündüğümüzde. Tasavvuf Sohbetleri. 483 İmam-ı Rabbanî. Peygamber(sav)’in insanî yönünün. sidre-i münteha.no: 260. fena makâmında halktan uzaklaşıp. yürür. sufîlerin bu çerçevedeki fenâ. nübüvvet nuruyla verilen haberlerin muhalifinde tasarrufta bulunamaz. kabirlerinde çürümeyecektir. Hz. ruhanî yönünden daha kuvvetli olmasıyla da ilgilidir. Mek. 88. yol alır. s. Şeyh Nazım’ın verdiği zehirli kuzu misali. Peygamber(sav) anlayışlarına dayandığı. beka makâmında bedenen halka karışıp halk olan kul. Bu yüzden evliyâ. a. Kıbrısî’ye göre Fahr-i Kâinat Efendimiz(sav). kemale geldiğinde başlangıca dönmüş olur. fenâ ve bekâ gibi ıstılahî kavramlar açıklayıcı olmaktadır. âlem-i halkta yapılan davetin kuvveti içindir.”484 Kıbrısî’ye göre velayet makâmlarının en yüceleri olan bu makâmdaki evliya yani. Ancak bana vahyolunur…”482 ayetinde bildirilen bu yön.no: 209.Mirac Konusu. 484 Kıbrısî.

lütufta bulunmak.bekâ. mihraba her girdiğinde yanında bir rızık bulurdu. s. 1154. Hz. Peygamber(sav).490 Hz. onun yanına. Kur’ân-ı Kerîm’e istinad edilen dayanaklarıdır. Kur’ân Ansiklopedisi. b. şeref. 489 Ateş.487 Kur’ân’da keramete delil olarak Meryem kıssası gösterilir. Peygamber(sav). c. Ömer’in Medine’de hutbe okurken İran. Zekeryâ. Meryem de bunların Allah(cc) katından geldiğini söylemiştir. eniştesi Hz. Meryem burada eğitim ve ibadet ile meşgul iken. Doğduğunda yetim olan Meryem'in bakımını. 156-161. Zekeryâ(as) üstlenmişti. "Sizden önceki milletlerde mukaddesi kendisine ilham olunan 487 488 Firuzebadî.” Âl-i İmrân: 3/37. sidre-i müntehaya çıkarken. onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeryâ’da onun bakımım üstlendi. dilediğine hesapsız rızık verir. 490 Kuşeyrî.489 Bununla birlikte Kehf Sûresi nde haber verilen Ashab-ı Kehfin hadisesi ve Musa(as) ile Hızır(as) arasında yaşananlar bu kavramın kazandığı anlamda. Hz. Nihavend’e duyurduğu hadisesi keramete sahabe örneği olarak verilir. ihsanda bulunmak. dağa!" diye nida ettiği ve bu sesin. miraçtan inerken. s. bu sana nereden?” derdi. s. Keramet: Keramet lugatta. 97 . cömertlik. bir bakıma nübüvvet dairesinin küçük bir numunesidir. 26. 380. Meryem’in odasına girdiğinde gayb âleminden gelen rızıkları görünce bunların nereden geldiğini sormuş. Nihavend’de çarpışan İslâm ordusunun arkadan çevrildiğini görüp. izzet. Zekeryâ. mevsiminde bulunmayan meyvelerle müşerref olmuştur. el-Müfredât. lütuf gibi anlamlara gelmektedir. Kamûsu’l-muhît. itibar. “Ey Meryem. velî fenâ makâmına varır. (O da) “Bu Allah katından” derdi. Meryem biraz büyüyünce. “Zira Allah. 429.488 Dolayısıyla peygamber olmadığı halde Meryem’e manâ âleminden rızıkların gelmesi. Yani nübüvvet nuru ile Hz. sâlih kişilerin böyle tanrısal lütuflara erebileceklerini gösteren delil olarak kabul edilmiştir.2. velî bekâ makâmına indiği dairesel seyrini yapar. İsfehanî. annesinin vadinin yerine gelmesi için Zekeryâ(as) onu Kudüs mabedindeki mihraba yerleştirdi. “Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu. er-Risâle. ss. ordu kumandanına "Ey Sâriye dağa bak.

184.kimseler vardı. Asıl fiil sahibi. 54. ıstılahta. s. ateşi alan maşa gibi dolaylıdır.379. Enbiya. s. Buna göre keramet. 494 Curcanî. 492 Câmî. Keramet. Ter. Müslim. s. Benim ümmetimde de varsa Ömer’dir. 629. Ebu Hüseyn b.498 Istılahtaki sayısız menkıbe. yaşa nan bir tay-i mekan tecrübesi olarak ifade edilmiştir. s. Ayrıca Bkz. 498 Şeyh Abdullah Dağıstanî bahsinde detayıyla belirtilmiş olan hadisede keramet. tayy-ı zaman ve manevî dilleri konuşmak gibi olağan dışı fiillerin arız olması anlamında kullanılmıştır. 98 . Dergah Yay. sobadan ateş alan maşa gibi bir fonksiyonu haizdir. hayvanlar. TTDS. Allah’ın velî kullarına bahşettiği bir lütuf ve keramet olarak tanımlanır. Nefehâtu'l-uns(Evliyâ Menkıbeleri). nefsini dize getirdiği için diğer mahlukâtın zikrine ve lisanına vakıf olur. Ali b. bir işin içine girip idare etmek anlamları olan tasarruf. Osman.493 Tasavvuf ıstılâhında keramet. 25. Fezailu’s-Sahabe. TDV İA. Sufîlere göre bu tasarruf esnasında kul. O’nun devam eden hissi mucizeleridir. 248.: Süleyman Uludağ. 280-285. kerametlerden bahseder.. Hz. tayy-ı mekan. Peygamber(sav)’in vefatından sonra.: Süleyman Uludağ. et-Ta’rifat. Keşfu’l-mahcûb (Hakikat Bilgisi). Beyrut 1991.492 Velilerin kerametlerinin hak olduğu kelam uleması tarafından kabul edilmiştir. tayy-ı mekan yapar. 497 Hucvirî. kendisinden farklı mekanda bulunanların yardımına koşar. er-Risale. o maşayı tutan adamdır. Fezâil.496 Bu kerametler. keramet kavramını genel terminolojideki manasıyla kullanmıştır. 495 Cebecioğlu. s. Tasavvuf Sohbetleri. ss. Bunlara göre keramet sahibi veli. 118-119. gözden kaybolur. c. ss. Tah. Sahihu Muslim. 140. 269.497 Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’yi anlattığı bir sohbetinde Nazım Efendi.. 496 Kuşeyrî. mesafeyi kısaltarak bir yere vasıl olma manasına gelen.: Muhammed Fuâd Abdüldaki. Yani velî. s. 23.495 Kerametin gayri-iradî olduğu genel kabul görse de. İstanbul 2010. fiziksel imkanlar dâhilinde olmayan bereketli sofralar kurar."491 hadis-i şerifi ise kerametin delili addedilir. bazen irade dışı gerçekleşir. bazen iradî. Dâru’l-hadîs.Yavuz Yusuf Şevki. 6. Sa’düddin. Allah dostlarından sâdır olan harikulâde haller olarak anlam bulmuştur. İstanbul 2010. 493 Taftazanî. Haz. Haccâc.494 Bir işte hareket etmek. Kıbrısî. kalbten geçeni okur. Şerhu’l-Akâid (İslam Akâidi). bitkiler 491 Buhârî.

‘Allah’ım şu işi şöyle yapacaktır’ diye yemin etseler. Onlar böyle ümmet-i Muhammed(sav)’e bakar. İstanbul 1989. Tezkiretü’l-evliyâ. Zeyneb. Câmiu kerâmati’l-evliyâ. er-Risale. Menâkibu’l-imâm el-a’zâm ebu Adbullah Süfyan b. İsmaîl. c. Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Velî.K. Başka bir ifadeyle keramet sahibi veli kullar. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Kıbrısî kerameti.37. Menâkıb. Fahr-i Kâinat efdalu’s-salatu ve’s-selam Efendimizin varisleridirler. Feridüddîn-i. onları hidayete sevk edecek hizmetleri görmek olarak tanımlanmıştır. keramete örnek olarak vermiştir.”502 hadis-i şerifi naz ehli Allah dostlarının tasarruflarına ve indi ilahîdeki makbul dualarına işaret etmektedir. 382-424. Bektaşî. olgular dünyasına indirme gücüne sahiptirler. Onların nazarı değen kimse. bir velinin kerametini Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’den naklederek ifade etmiştir. Sabuncu. Said es-Sevrî. Başka bir ifadeyle keramet.. Peygamber Efendimizin(sav) “Üstleri başları toza toprak. özel bir anlama da sahiptir. Tasavvuf Sohbetleri. Bu evliyânın bakışlarının farz olduğunu söyleyen Şeyh Nazım.. Bahar Yay. Ebu Abdullah Muhammed b. İnkiyap Kitapevi. Mevlevî. Kuşeyrî. Mesela. Hadikatü’l-Evliyâ. 1-2. Ahmed Hocazade. Haz. s.ve taşlar ona itaat eder. Schimmel. Allah onları yeminlerinde yalan çıkarmaz. Keramet ıstılahtaki manasıyla kullanılmış olsa da. Boğaziçi Ünv. s. ss. Ahmed Ziyauddin. Birr. 1993. Tirmizî. Adbülbaki. Bayramî Tarikatlerine Bağlı Dört Evliya Menkibeleri Üzerine Bir İnceleme. Kabalacı Yay. Basılmamış Doktora Tezi. elbiseleri eski ve kendilerine önem verilmez nice insan vardır ki.: İbrahim Utve Avvad. 214-228.. ss. 54. 500 Kıbrısî. İstanbul 1958.”501 Hz. 66. İstanbul 1988. Dâru’l-Ma’rife. onların vazifelerini şöyle ifade etmiştir: “Onlar. Gümüşhanevî.. 40. Tah.Z. Osmanlı Yay. Dâru’s-sahâbe li’t-Turâs.g. Bedir Yay. Onlar. 65-66.. 502 Müslüm. 501 Kıbrısî. Ahmed. Zihebî.499 Şeyh Nazım’a göre velî. hidayete vesile olma kudreti manasında da tanımlanmıştır. ss. İslamın Mistik Boyutları. Hilmi. Beyrut 1994.e. 99 . keramet sahibidir. temize çıkar. Şeyh Nazım’ın keramet anlayışında bu hadis-i şerifin etkili olduğu kadar. gözleri ile ibâdullahı ve ümmet-i Muhammedi temizleyecek nûr sahipleridir. 499 Attâr.. Annemarie. ümmet-i Muhmmed’i dünyada ve ahirette gözetmek. a. Nebehânî Yusûf b. Üzerinde ne kadar zulmet olursa olsun onun nazarının altına giren kimseler temize çıkar. İstanbul 2004. Gölpınarlı. İstanbul 1980.: M. 1979.500 Ümmet-i Muhammed’i hidayete sevk edecek hizmeti sürekli olarak gören velî zatların vazifelerini Nazım Efendi. alem -i misal’deki olayları. Ehl-i Sünnet İ’tikadı.

elest bezmindeki hitabı her an işitenlerdir. kullarımı bana. c.”503 Hadisinin de etkili olduğu şüphesizdir. 507 Kıbrısî.Allah’ın Nûru. 14. Çünkü bu keramete şahit olanların.506 Nazım Efendi bu nûrla bakan kulu bazı yerlerde mü’min. 508 Aynı eser. 13. 4. 14. 509 Aynı eser. manevî keramet nev’indendir. kendi algı dünyalarında tecrübe ettikleri maddi bir tecrübe değil.508 bazen de irşâd sahibi mürşîd509 olarak tanımlamıştır. 100 . 38. maddî ve manevî olmak üzere iki çeşit bir tasnif dâhilinde de ele alınmıştır. Kıbrısî. İbn Mâce. s. Bununla birlikte bu tecrübeyi yaşayan kişi açısından. varoluş adetlerinin dışında fiiller sergilemeleri. Ancak Allah attı”504 ayetindeki sırlara mazhar olurken. gören gözü. nazarlarıyla insanları hidayete sevk etmesi. 506 Bkz. Keramet Md. bu olay.510 Keramet. 40. 511 Yavuz. Bu tasnife göre çevredeki mevcudatın. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/a. Tasavvuf Sohbetleri. “Mü’minin firasetinden sakının zira o. 16. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre bu kerametin ehli zat. maddî keramet kadar. bu kerametin işaretlerini gözlemledikleri manevi bir durumdur.507 bazı yerlerde levh-i mahfuzu okuyabilen âbid. Allah’ın nûru ile bakan kullardandır.511 Şeyh Nazım’ın misalindeki keramet sahibi zatın. c. c.Allah’ın Nuru. Keramet sahibi kulda ledünnî ilimlerin zuhur etmesi ve onun dualarının makbul olması ise. s. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/a. maddi keramettir. manevî keramet nev’inden misallerdir. TDV İA. 503 504 Buhârî. tutan eli. Kütüb-i Sitte. 505 Canan. Kulum bana devamlı olarak nafile ibadetlerle de yaklaşır. Rikak. ilahî esmanın tecelli ettiği hane olur. Bu gayretinin neticesi olarak ben onu severim. sobadaki koru taşıyan maşa misali “Attığın zaman sen atmadın. Enfâl: 8/17. Allah’ın nûruyla bakar”505 hadis-i şerifine atfen bu konuyu Allah’ın nûru ile farklı bir açıdan izah etmiştir. somut olduğu da söylenebilir. 269.“Hiçbir amel.Misak Bahsi (Yevmu’l-ezl). s. s. Onu sevdiğim zaman da işiten kulağı. Bu nûrla bakan kullar aynı zamanda. 672. Fiten. Bu halin yaşandığı anda kul. s. aynı zamanda. 25. farz kıldığım amellerin yaklaştırdığı derecede sevimli bir şekilde yaklaştırmamıştır. bu tasnif üzerinden değerlendirildiğinde. yürüyen ayağı olurum. 510 Tafsilat için bkz.

140. 120. İz Yay.g. Ter. 673/1274)’ye göre söz konusu keramet. insan-ı kâmilin gerçekleştirdiği sır anlayışı ile ilgili izah etmiştir.: Ekrem Demirli. Nazım Efendi bugünü. Bu açıdan keramet. evliyalarına ne verilmiştir” şeklindeki bir fikir yürütmedir. s.g. Bugünün evliyalarına ise bugünün zorlu fesat zamanlarından dolayı daha âlâ bir tasarruf kudreti verilmiştir. büyük ve aslî cem’iyet (insanın esmaî hakikatleri) ve hükmü tashih edilen cem’iyetine (insanın kevnî hakikati) göre değişir..”516 İbn Arabî (v. Tasavvuf Sohbetleri. 101 .e. Bu güç verilene bir şeref değil. 126. s. 122. Mehdi(as)’ye ait emanetlerin gözetilmesinden sorumludur. 68. Sadreddin. Marifet ve Hikmet. Kıbrısî.e.513 Nazım Efendi’ye göre bu ikram. a. halifelik yönüyle ilgilidir. 515 Kıbrısî. sonuçta ve başlangıçta tam olarak mazharı olduğu esmaî ve kevnî hakikatlerin neticesini değiştirebilir. “Ve yeryüzünde ve gökyüzünde bulunanların tümü size musahhar kılındı”512 ayetinde bildirildiği gibi yerde ve gökteki her şeyin musahhar kılındığını ifade etmiştir. “Benim ümmetimden fesat zamanında bir sünnetimi dirilten kimseye yüz şehid sevabı vardır” hadis -i şerifiyle tanımlamakta ve bugünkü evliyânın tasarrufuyla ilişkilendirmektedir. Bu ilişki “ümmetin avamına bu fazilet verilirse. Şeyh Nazım bu konuda geçmişteki ve günümüzdeki Allah dostlarının tasarruflarını misal getirmiştir. Kıbrısî. İstanbul 2002.Şeyh Nazım. 638/1240)’ye göre bu tasarruf insanın. s. velayet sırrına vakıf olan evliyaya. Söz konusu tasarrufa esas teşkil eden 512 513 Casiye: 88/13. Miftâhu Gaybi’l-cem ve’l-vücûd (Tasavvuf Metafiziği). her evliyanın Rabbinden aldığı tasarruf kuvveti nispetindedir ki bazıları. Konevî bu anlayışı şöyle ifade etmiştir: “İnsan. 69. insana bu âlemde hükmetme gücü vermiştir. âlem-i berzahta dahi devam eder. İstanbul’da yaşayan Allah dostu bir zâttan ve o zatın sırrı olarak da ifade edilen. keramete ve sırra delalet eder. Bu anlayışa göre Allah(cc). vazifesinden bahsetmiştir. Bu durumda insanın işi ve hali. (Aladdin-i Attar’ın ifadesine göre) bir teveccühüyle insanları velayet makamına çıkarabilecek tasarruf kudreti verilmiştir. Peygamber(sav)’den doğrudan emir alan tek velî olduğunu ifade ettiği bu zât.514 Günümüzdeki evliyanın keramet ve tasarrufuna örnek olarak Nazım Efendi. bunun sırları ve tafsili hükümlerinin suretlerinden ibarettir. Şeyh Nazım’ın sır anlayışıyla bir bütünlük oluşturur mahiyettedir. her evliyada farklı zuhur eden tasarrufa. Bu büyük aslî cem’iyet..515 Sadreddin Konevî (v.517 Bu kerametler. a. 517 İbn Arabî. “hakikatü’l-hakaik” diye isimlendirilir ve insan-ı kâmillerin halleri. s. bir sınamadır. 514 Bu örneğe göre Şah-ı Nakşibendî’ye. s.. 516 Konevî.

Allah’ın nûru Peygamber Efendimiz(sav)’e Kur’ân-ı Kerîm ile birlikte indirilmiş. Allah(cc)’a duyulan haşyetten.521 Nazım Efendi’ye göre bu ürperti Allah’ın nûru.523 Osmanlı dönemi mutasavvıflarından Âbidin Paşa (v. Bu halini muhafaza eden evliyaya Allah(cc). ümmet-i Muhammed(sav)’in misak günündeki ahidlerini yerine getirmelerine yol açmaktır. 520 Enfal: 8/2. 521 Razî. ibadetle artar ve taatla korunur. 21-22. Erzurum 2001. 524 Çelik. 129 -130. Kerameti manevî bir güç ve tasarruf olarak tanımlayan Kıbrısî’ye göre bu güç.524 518 519 Kıbrısî. ss. zemmedilen ahlaklardan sıyrılmış olmak ve çok fazla ibadet yapmaktır.e. Aynı yer. onların imanlarını artırır ve yalnız Rab'lerine güvenip dayanırlar. inayet ihsan etmiştir.. Nazım Efendiye göre tasarruf Rabbi’nin izniyle olur ve bu Allah(cc)’ın dostlarına bir lütfudur. Allah(cc)’a duyulan sevgi ve ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır.. evliyanın ruhâni olarak hazır bulunduğu veya nazar ettiği meclislerde bulunan kişilerde. Ebediyete Davet. ile ilgili görülmektedir. Bu inayet ile atıldığı zaman dönmeyen kaza ve bela okları. s.522 Kıbrısî’nin bu düşüncesinden hareketle. ss. 523 el-Hakkânî. Atatürk Ünv. Berzah âlemindeki bir evliyanın adının zikredildiği meclislerde onun ruhaniyeti hazır olarak bulunabilir. bir ürperme halinin meydana geldiğini ifade etmiştir. Âbidin Paşa’nın Mesnevî Şerhi ve Tasavvufî Düşünceleri. 15. Mefâtihu’l-gayb. gelir. kalbin titremesi.g. Kur’ân-ı Kerîm’in lafzı ile beraber okunmuş ve Kur’ân lafzından o nûru alanlar olduğu için ümmet içinde bu güne kadar yayılarak gelmiştir. kendilerine O'nun âyetleri okununca bu. c. 522 Kıbrısî. s. İsa. 37. Abidin paşaya göre velayetin ilk işareti.519 “Gerçek Mü’minler ancak o Mü’minlerdir ki yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir. Basılmamış Doktora Tezi. onların duasıyla yoldan geri döner. 1324/1906) da keramet ile ibadet arasındaki benzer ilgiyi kurmuştur. 121-122. 15. haşyet ise. ss. Tasavvuf Sohbetleri. 102 . nûrun ayetten ya da nûr sahiplerinin (evliyânın) nazarından çıkıp.husus.518 Nazım Efendi. a. Mü’minin kalbine tesir etmesi şeklinde anlaşılmaktadır.”520 Razî’ye göre bu ayetteki ürperme.

Şeyh Nazım. Bu tezde bkz. Sekizinci keramet. bu kerametin gereğidir. tüm bu kalbî birikimi miras alır ve dokuz büyük keramete de sahip olurlar. Bu mürîdan içerisinde dünyada görüşülmeden vefat edenleri dahi bu fazilet ve kemâlâttan mahrum etmemek. geçmiş velilere verilmeyen dokuz büyük keramet verilmiştir. İkinci keramet. yevmu’l-misakta gösterilen vazifenin eksiksiz ifa edilmesidir. Bu keramete sahip zatlar kendilerinde masivallah görürlerse. Üçüncü keramet kendisine yevmu’l-misakta emanet edilen mürîdanı.526 Bu çağdaki velilere verilen dokuz büyük kerametin neden geçmişteki evliyaya verilmediğini.sufilive. ss. 527 www.com/02182007-earh-awliyah. Yedinci keramet. Beşinci keramet. 119. tevhîd-i ilahî’ye ve tasdik-i nebevî’ye muvaffak olmaktır. hidayete ve kemâlata sevk etmektir. ailesini tanır gibi bilerek. o hâtırdan dolayı gusül abdesti alıp. görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. Şeyh Şerafeddin’e göre irşâd. Hz. Giriş/Halidiyye-i Hakkaniyye Tekkeleri/a. kendisine hakaret ve iftira ile övgünün müsavi olmasıdır.Nazım Efendi’ye göre bu asırdaki büyük evliya ya. mürîdleri içerisinde amel ve itikat cihetinden en zayıf olanını bile hidayete sevk edebilmektir. 44-49. 528 Burkay. 103 . o zamandan beri olmalıdır.527 Evliyaya ve mürşid-i kirama bahşedilen dokuz büyük keramet hakkında Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî’nin tafsilatlı izahı mevcuttur. Böylelikle son zamanın büyük velileri. Peygamber(sav)’in nübüvvetten önce ve sonra. Bu muvaffakiyet.525 Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî bu dokuz büyük kerameti haizdir. Tasavvuf Sohbetleri. kendine ait hak ve hukuktan dolayı ümmet-i Muhammed(sav)’den bir şahsın dahi intikam-ı ilahîyeye mazhar olmasına razı olmamaktır. Bu izaha göre birinci keramet. bir Kur’an hafızının bildiği gibi bilmektir. Dokuzuncu keramet. Altıncı keramet.Şeyh Abdullah Dağıstanî. s. bugüne kadar tüm gelmiş geçmiş ümmet-i Muhammed(sav)’in tamamını. tövbe etmedikçe ilahî huzura durmayı kendilerine haram kılarlar. bu vazifeler arasında gösterilmişse yapılır. kendi ve ümmeti için yaptığı tüm dua ve münacâtlarını. kendisinden sonrakilere tevarüs ederek kümülatif olarak artar. kalbinde bir lahza dahi masivallahtan havatırın girmemesidir.528 525 526 Kıbrısî. Dördüncü keramet. onlara dua ve münacatta bulunabilmektir.8. kelime-i tevhide “Muhammedu’r-Rasulullah” kelimesi ne zaman eklenmişse. tevarüs üzerinden izah eder. Menakıb-ı Şerefiyye. Bu izaha göre önceki evliyanın sır ve marifetleri.

Davet edildikleri hakikatleri idrak acziyeti yaşayan insanlar. Bu kerametle birlikte. tarikat içerisinde hakikate vasıl olan zümrenin makâmına idhâl etmiştir. hizmetlerindeki devamlılığı sağlarlar. insanları hidayete sevk etme hizmeti ve bu hizmetin devamlılığıdır. Peygamber gibi doğru sözlü olan Evliyâ’nın. a.e. Keramet ehli zatlar. taatla 529 530 Kelâbâzî. Allah(cc) onları mucizeleriyle doğrular. velî kullarına musahhar kılınmıştır. ahdine sâdık olarak bir hayat yaşadığı zaman. Bu kudret. 80. 104 . Tehanevî’ye göre bu durumda evliyâ.Şeyh Şerafeddin tarafından sayılan bu tüm bu kerametler. evliya tasarrufuna örnek olacak mahiyettedir. Allah(cc) tarafından doğrulanması ise kerametle olur. Bu haller Allah’ın nûru ile bakan velî kullardan sadır olur. kalbini havatırdan daima koruma kerametine vasıl olur. ss. Gördükleri hakikatlere ve güzelliklere insanları davet ederler. bir sonuç olmaktadır. keramet sahibi. Kıbrısî’ye göre. Mürşîd-i A’zâm(sav) ile kurbiyet ve ayniyet kerametine ve bunun neticesinde Hz.. peygamberleri yalanladıklarında.529 Şeyh Şerafeddin tarafından Şâh-ı Nakşîbend hakkında ifade edilen bir menkıbe. enbiyâ gibi doğru sözlü. bu hayatın başkalarını irşâd etmesiyle de alakalıdır. veli kullar için tasarruf kavramıyla izah edilmiştir. 79-87. Bu menkıbeye göre Şâh-ı Nakşîbend. keramet sahibinin zikir ve dua üzerine inşa ettiği takva ve merhamet hayatıyla ilgili olduğu kadar. ibadetle hizmetlerini artırırlar. yerde ve gökteki her şeyi. Şeyh Şerafeddin’in belirttiği dokuz keramet üzerinden bakacak olursak. Burkay. Kıbrısî’ye göre velî kulun en önemli kerameti. bir amaç ya da sebeb değil. sâdıklardan olur.530 Özet olarak Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre keramet.g. irşad vazifesi başladığından. et-Taarruf. Bu açıdan bakıldığında keramet. Allah(cc). s. Allah dostlarından sâdır olan harikulâde hallerdir. Peygamber(sav)’in merhametinden bir şube olma kerametine vasıl olur. misafirlerinin tümünü bir nazar ile.

Bir kavmin kutbu. 31. Ancak kutub kendi ihtiyarı ile hareket edemez. Emaneti tahakkuk ettirebilen yani onu kuvveden fiile çıkarabilen kâmil velî. Curcânî.b. kendi ekseni çevresinde dönen kürenin sabit kalan iki noktasıdır. 1326-1327. Yani onlar. Tüm bu tanımlamalara ek olarak kutub. 3. Zira mutlak bağımsız yetki ve güç sadece Allah(cc)’ındır. Cürcanî. Allah(cc). s. Kamûsu’l-muhît. kutub üzerinden cereyan ederek vuku bulur. 534 Kıbrısî. kendi asrında bulunan ümmet-i Muhammed(sav)’in yerine kendini fedâ eden kimse olarak da tanımlanmıştır. Nazım Efendi. TTS. s. 105 . 223. Kâhire 1987. 129.532 Allah(cc)’ın yeryüzünde her zaman kendisine baktığı kutub. Ta'rîfât. hesap gününde noksanları bulunan ümmetin azabına talip olarak kendilerini feda eden kimselerdir. s. Istılahatu’s-sufiyye. varlıklar içinde sadece insana vermiş ve buna bağlı olarak cümle kâinatı da onun emrine boyun eğdirmiştir. kuzey kutupları. yani kutbu şu cümlelerle tanımlamıştır: “Kutup. dünya hayatında bu temennide bulunan Bâyazîd-i Bistâmî’yi bu fedailere örnek olarak vermiştir. 126. herkeste bi’l-kuvve vardır. Dünyâmızın alt ve üst tepe noktalarıdır. c. Mıknatısın eksi artı uçları da kutub adını alır. manevî derecesi büyük. Ta’rifât. Mu’cemu’l-fazu’ssufiyye. Cebecioğlu. değirmende alt taşa yerleştirilen ve üst taşın dönmesini sağlayan demir anlamına gelmektedir. Ama bunu gerçekleştirebilmek çok az kişiye nasib olmaktadır. Müessesetü’l-muhtar. Sargavî Hasan. ss. Tehânevî. âlim. 186. buyruğunca hareket ettikleri lideridir.531 Istılahta kutub. Tasavvuf Sohbetleri. s. hâkimi gibidir. Kutub: Çoğulu aktâb olan kutub kelimesi.534 Nazım Efendi kutbaniyet makâmında bulunan velî kulu.3. Güney. Bu iki ucu birleştiren eksenin merkez noktasına da kutub denilir. 35. emaneti.533 Nazım Efendi’ye göre kutub. âbid vasıflarını ihtiva etmektedir. Uludağ. kendindeki bu özellikle kâinatın mahkûmu değil. bütün inâyet üzerine inzal olup içinden gerek ulvî 531 532 Firuzebadî. s. Kutub olabilme özelliği. s. ss. 386. Keşşâf. TTDS. halkı Hakk’a götürmekle görevlidir. 162. velî. Emir âleminden halk âlemine doğru meydana gelen tenezzül olayları. velî bir kuldur ve âlemin ruhu olarak değerlendirilir. 533 Kâşânî. 235. Geometride kutub. s.

Sahîh. Peygamber(sav)’e varis olması ile direkt olarak ilgilidir. Hazretin geldiğini gören demirci işini bırakıp Hazretin ellerini öpmek ister.”540 Bu manada Hz. gayelerine döndürecek. gerek yerlere dair ve içerisinde olan bütün mahlûkatı yaşatacak. onları vücutta tutacak inâyeti taksim eden zât demektir. 540 Alusî Ebu Fadıl Şehabeddin Seyyid Mahmud. Peygamber(sav)’e vâris olanlar içerisinde evliyânın hizmetleri konusunda. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. 9/243. mahşer gününde bunca isyanları ile ümmet-i Muhammed’in hali nice olcak? Diyerek çocuk gibi hüngür hüngür ağlamış. Peygamber(sav)’e vâris olanlar içerisinde kutub. evliyanın ve onlar içerisinde kutbun. Âişe(ra). Beyrut.1. Hz. (sen) razı oluncaya kadar vereceğiz’ buyurmuştur. Ruhu’l-me’anî fi tefsiri’l-Kur’âni’l-Azim ve’sseb’e’s-mesâni. Demirci: Ah Sultanım.e.539 Hz. Uzaktaysa onun için duâ eder. alev alev tutuşan. 160-161. 30. s. 47/7111 539 Heysemî. evindeyse ziyaret eder. gerek semâvata. ümmetim” diye ağladığı gecelerin birinde Allah(cc). 538 Hz. demirci: Ey Sultanım! Benim içimde olan. Çünkü Hz. Peygamber(as) bütün âlemlere 535 536 Kıbrısî. o bir tek olur. O asırda binlerce evliya olsa da. 29. kalbimi daima mahzun eden. c. 2/295. Vaktin kutbu odur. c.16. 541 Hz. “Biz Seni âlemlere. İdaretu’l-Minyeriyye. 537 Kıbrısî. Ümmeti için sürekli gözyaşı ile dua eden Hz. Tasavvuf Sohbetleri.”535 Nazım Efendi bir menkıbe536 üzerinden kutubların yaşadığı en acılı ve en çetin çilenin. Rasûlullah(sav) “Dua etmem seni sevindirdi mi?” diye sordu.”542 ayetindeki sırda olan zâttır. benim için Allah’a dua ediver!” demişti. benim elimi öpmekle benim içindeki ateş sönmez ki der.g.. Peygamber Efendimiz(sav)’i neşeli gördüğü bir gün: “Ey Allah’ın Rasûlü. Ümmetin hakkında sana. Tas. Peygamber(sav)’in “Ümmetim. 542 Enbiya: 21/107. O da: “Senin duan beni neden sevindirmesin ki?” dedi. sendeki ateş nedir deyince. Bunun üzerine Rasûlullah(sav).537 Şeyh Nazım’ın kutub için tanımladığı bu çile. Heysemî. Âişe vâlidemiz o kadar mesrûr oldu ki. beni bir lahza rahat bırakmayan. sevincinden başı önüne düştü. Cebrail(as)’e “Git ona de ki: ‘Biz sana ihanet edecek değiliz.âlemlere. Âişe’nin geçmiş. Bestamî: Sen benim elimi öpme ben senin elini öpeyim der. İbn-i Hibbân. hasta ise “geçmiş olsun” demeye giderdi. onu sorardı.Velayet.538 ashabından birini üç gün göremezse. Hz. Bestamî. “Vallâhi bu. Şeyh Nazım’ın tafsilatlı görüşü için bu tezde bkz. Rasûlullah(sav) “Allah’ım.: Seyyid Muhammed Dişkeri el-Alusî. ss. 29 Kutupluk vazifesinin ümmî bir demircide olduğunu bilen Beyazıd -ı Bestamî Hazretleri onu ziyarete gider.541 Şeyh Nazım’a göre kutub. gelecek. ancak rahmet olarak gönderdik. bu halleri bulunduğu çağda en derinden yaşayan kişi olduğu anlaşılmaktadır. gizli ve açık bütün günahlarını mağfiret eyle!” diye dua etti. a. gerek süfli âlemlere. benim ümmetim için her namazda yaptığım duâmdır” buyurdu. Peygamber(sav). Bkz. 106 . s. ümmet-i Mahammed(sav)’in ahretteki halleri ve çileleri olduğunu beyan etmiştir.

Hz. abdal sınıfına girmeden evvel nikâhlanırlar. Lakin abdal tabakasına dâhil olduktan sonra. 31. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). 124 bin evliyanın bin tanesi millet meclisindeki mebuslara benzetilmiştir. ümmeti ziyana götürürler. makâmında sabit durur. Bunların içinde bulunan 543 544 Kıbrısî. Onlar çokça hasta olurlar. tasarruf sahibi oldukları ve dünyadaki diğer evliyaya vazife dağılımlarını emrettikleri ifade edilmiştir. tedavi görürler. kutub. onun ömrü uzun olur. emlak ve malları bulunur. hasta olurlar. Hz. 107 . Buna göre ricâlullahın hali. Tasavvuf Sohbetleri. s. Peygamber(sav) tarafından verilecek bir görev olduğunu ifade etmiştir. kutbaniyet makâmının Hz. 545 Câmî. Mezarlarını. kendilerini tedavi ederler. Yükseklik ve bina gibi bir alametleri yoktur. yerin sathi ile aynı seviyededir.545 124 bin evliya hiyerarşisi içerisinde kutbun nasıl bir makâmı olduğu konusundaki bir sohbet Hakkâniyye’nin resmi internet sayfasında paylaşılmaktadır. Hz. 27. Hızır ve İlyas(as) kutbu ziyaret eder. ona hürmet eder ve onun arkasında namaz kılarlar. içerler. Yerler.543 Nazım Efendi’nin silsile şeyhlerinden olan Şeyh Şerafeddin. Bir yerde fazla durmazlar. 90. Peygamber(sav)’in sünneti olduğu rivayet edilen her hususta çok titiz davranan abdallar taifesinin mezarları. başkaları bilmez. evladı.rahmet olarak geldiği gibi kutuplar ise Hz. Kutbiyyet vazifesini almadıkları halde kutupluk iddiasında bulunanlardan veya mürîdanın kutupluk yakıştırmalarından razı olanlardan. 898/1492). Menakıb-ı Şerefiyye. değişir. Bin seçilmiş evliyanın içerisinde 313 zâtın. Bunların evleri. tebeddül eder. Burkay. s. o gibi nesneleri terk etmişlerdir. Peygamber(sav)’in mahşerde davacı olacağını ifade etmiştir. Hakkâniyye câmiasında görülen kutup telakkisine kaynak olan bir terminolojiye sahip olduğu görülmektedir. Kutbun haricindeki abdallar. Şeyh Nazım’ın Almanya vekili tarafından yapıldığını düşündüğümüz bu sohbette. Şeyh Şerafeddin’e göre bu kimseler. Peygamber(sav)’in gönderildiği tüm insanlara rahmettirler.544 Ricâlullah’tan pek çok zat ile görüştüğünü bildiren Abdurrahman Camî (v. beşeriyet itibariyle diğer insanlar gibidir. s. Camî’ye göre.

Ta'rîfât. Osmanlı Yayınevi. Keşfu'l-mahcûb. Muhammed(sav). Ömer(ra). 04/2011 tarihinde görüldü. halifetullah olarak da anılan. Kırklar Kur’ân’a mükellef olan herkesten sorumlu olsalar da. Hucvîrî. her gün imsak vaktinde efrad-ı ümmettin isimlerini sayarak hatmetmiş ve 546 547 http://www. onları bilmek için onlara manen yakın olmak gerektiği ifade edilmiştir. hem ricalullahın başı Gavsul Azam. Ebu Bekir fıtratı üzerine olan velî kula ise. kutbu’l-aktâbdır. Hz. bu sorumluluklarının mahiyeti bilinemez. 548 Nakşıbendî. gavs olarak da isimlendirilmiştir. Ebu Bekir(ra). geçmiş peygamberlerin fıtratı üzere olan evliyalardır. Muhammed Mustafa(sav)’ya vekâleten iş yapar.kırkların vazifelerinin bilinemeyeceği. 108 . Hz. Osman(ra). biri güneyde biri doğuda ve biri batıda bulunan bu zâtlar. ss. feryâdetmek anlamına geldiğinden tasavvufta. darda kalanlara yardım edebilen. Şâh-ı Nakşîbend. Allah(cc). Bu ifadelere göre Şâh-ı Nakşîbend’e irşâd vazifesinin verildiği günden itibaren. iman etmeyen insanlara kadar herkesin yiyeceğinden içeceğine kadar sorumlulukları vardır. Curcânî. s. Hem kutupların. manevî mertebelerin en yükseğine erişmiş. Bazılarına göre de gavs kutbun da üstünde bir velîlik makâmıdır. Peygamber(sav) kademi üzere olan velî. gavsu’l-a’zâm denir. 177. Bunlardan Hz. Hz. Nakşibend’in sağ omzundan eksik olmamıştır. kutub tabiri ile birlikte kullanılır. Gavs yardım istemek. Ali(ra) ve Hz.548 Bu konudaki benzer ifadeler Şeyh Şerafeddin tarafından da zikredilmiştir. Bütün bunlara emir veren bir kişi vardır ki gavsul azamdır. Kırklardan başka ricâlu’l-gayb erleri denilen yedi zât vardır. yerdeki karıncadan. Bu unvan. fıtratı üzere olan evliya ise kutubdur. sadece kendisinden manevî yardım istenilen zâta verildiği için.com/?page_id=2212. Fatıma’ya(ra) vekâleten vazifeli olan bu zâtların haricinde “evtad” denilen dört tane evliya vardır. Bunların haricinde her biri 12 yüce peygambere vekâleten hizmet eden kutuplar vardır. kurtarıcı velî olan kutbun unvanıdır. Hz. Biri kuzeyde. 371.546 Tasavvufta kutub. Bunlar içerisinde. Nefs Mertebeleri. İstanbul 1996. Sad: F.naksibendihakkani. Hz. Hz. Ebu Bekir’in(ra) ruhaniyeti. Peygamber(sav)’e vakt-i saadetlerinde ihsan edilen dört ashabın. 9495.547 Başka bir görüşe göre kutub. Hz. Zehra Dedeoğlu.

Kara. Hz. Kutbu’l-mutasarrıf. s. ss. Tasavvuf Sohbetleri.onlar için münacatta bulunmuştur. Peygamber(sav) başlığında da değindiğimiz bu anlayış. s. 551 İbn Arabî Muhyiddin. Peygamber(sav)’in “abdal” olarak bahsettiği şahısların özelliklerine istinaden diğer kavramlar gelişmiş ve bu zâtların vazifeleri hususunda muhtelif tasarruf ve vazifeler atfedilmiştir.550 İbn Arabî’ye göre. evtâd. İkinci Bölüm/Makamlar ve Seyru Sülûk İle İlgili Kavramlar/c. 55-56.Mürşid/Kutup. Hz. TTDS. 80. yedi kişi İbrahim meşrebi üzere. Yılmaz. Ankara 2009. Şeyh Nazım’a göre. abdal. Mur. Keşfu’l-mahcûb(Marifet Bilgisi). Tasavvuf ve Tarikatlar. Hucvirî. Beytu’l-efkâru’d-devliyye. 109 . 554 Ahmed b. kutbu’l-aktab. Cebecioğlu. bir kişi İsrafil meşrebi üzere bulunur. 25. Suudi Arabia 1998. 555 Kıbrısî. 157-183. Menâkıb-ı Şerefiyye. 276. kutbu’lirşad gibi kavramlarla birlikte kullanılmıştır. mutasavvıflar arasında. Uludağ. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde de yaygın olan bu anlayışa istinad 549 Tafsilatı için bu tezde bkz.: İbrahim Harkûr. c. s. 2. Yersiz 1975.. son yedi nefese sığdırılmış lahzalarda.552 Ancak ıstılahta ricâlu’l-gayb anlayışına istinad edilen hadis-i şeriflerden bir tanesi şöyledir:553 “Bu ümmet içerisinde üçyüz kişi Âdem meşrebi üzerine. TDV Yay. 251-254. 552 Bu konuda bkz. 1. üç kişi Mikail meşrebi üzere. ss. 322. selamete ve saadete vesile olur. s. bir Mü’minin ruhunun kabz olunması halinde hazır bulunan kişidir. 550 Burkay. 585-601. Ahmet. ümmete hâsıl olan belalardan emanete. 322. c. eimme ve kutup şeklinde551 sıralanan ricâlu’l-gayb’ın yapısı içerisindeki hiyararşik düzen konusunda ortak bir görüş bulunmamaktadır. s. Peygamber(sav)’i davet eder. Hz. Hambel Ebi Abdullah. beş kişi Cibril meşrebi üzerine. Keşfu’l-hafâ. 385-387. ss. s. Peygamber(sav)’i davet etmektir.: Osman Yahya. ss. Futuhâtu’l-Mekiyye. Musned. dünyadan çıkacak kulu noksanlardan arındırıp ikmal ettikten sonra. el hey’etu’s-Suriyyetu’l-âmetu’l-kitâb. Kutbu’l-mutasarrıf bu vazifeyi. TTS. kutbu’l-mutasarrıf. kırk kişi Musa meşrebi. 555 Hz. 223. Görevi.”554 Tarikat-ı Hakkâniyye’de kutub. alt derecelerden üstte doğru nücebâ. kademe kademe ifâ eder. nükebâ.549 Bu münacat Şeyh Şerafeddin’e göre. Tah. Aclunî. Tasavvuf ve Tarîkatlar. abdal adıyla nakledilen hadislere isitnad edilerek oluşmuştur. 553 Yıldırım. Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları. İmanî noksanlıklar ikmal edildikten sonra. s.

en büyük ve en kâmil imam olur. Cebecioğlu. Konevî (v. 50. yardıma vesile olan bu kişilerin. Nakşibendiyye usul ve ıstılahına göre 12 bin kelime-i tevhidi. 558 K. Onlar sebebiyle yağmura mazharsınız. Kutublar. “ekmellik” derecesine yükselmiş mürşid-i kâmiller vardır. “müstaid” olarak nitelendirdiği zatlarda görüyoruz. Peygamber(sav)’in şefaatte bulunduğu lahzayı düşünmesidir. onlardan zahir olan keramet veya yardımlar. o maşayı elinde tutan kudrettir. s. kullarına inzal edeceği merhamete. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Bunların fiilleri sadece birkaç esmanın değil. müstaid zatın zikri esnasında ortaya çıkmaz.”556 Bu hadis-i şerifte bildirilen yardım. iradelerini Allah(cc)’ın iradesinde erittikleri için. 559 Burkay. 1. TTDS. Çünkü onun aklı. 470. Keramet hususunda verilen örnekte de olduğu gibi bu kişiler.559 556 557 Suyutiî. s. müstaid derecesindeki kimselere fitne ve fesatlık fısıldar. s. s. kutbu’l-irşâd. boğazından beş gün lokma geçmemiş zatın rızkını düşünmesi. kalbine dünya ve ahiret işlerinden bir havatır gelmeden zikretmeye muktedir olan kişidir. abdallar değil. Adnan. sureti ve zahir varlığı. 3032. Kutub. Dolayısıyla Allah(cc). Yeryüzü onlar sebebiyle ayaktadır. Konevî. ikincisi de. Allah(cc)’ın iradesi dışında zuhur edemez. c. Kutub olarak anlaşılan bu kişinin aklında irade ettiği şey. 673/1274)’ye göre. Hz. kendisinde el-Adl. en şerefli. s. Şeyh Adnan’a göre. gerçekleşir. Şeyh Şerafeddin’e göre “Seridyakin” namındaki cin taifesi. 140. akl-ı külün dışında değildir. kutbu’l-bilâd ve kutbu’l-mutasarrıf.558 Bu anlayışın Hakkâniyye içerisinde dayanakları olabilecek ifadeleri Şeyh Şerafeddin. ilk aslî irade ile birleştiğinde. 629. Tasavvuf Metafiziği. ateşten közü alan maşaya benzetilmesidir. el-Muktedir ve el-Muksir isimlerinden kaynaklanan adaleti.edilebilecek bir hadis-i şerif şöyledir: “Ümmetimde Abdallar otuz tanedir. Allah(cc)’ın tüm esma ve sıfatlarının tecelligahı olur. ilahî mizan ile icra eden mürşîdler arasında. genel olan görüş. bu kullarını vesile kılar. onlar sebebiyle yardıma nail olursunuz. Birincisi. 49. en faziletli. Bu mürşîd-i kâmillerden birisinin iradesi. Dolayısıyla ateşten közü alan. Peygamber(sav)’in ümmeti içindeki manevî kuvveti gibidir. Menâkıb-ı Şerefiyye. şeriate göre kötü gördüğü dahi olsa. kutbu’l-aktab.557 Nazım Efendi’ye göre kutbu’l-mutasarrıf ile birlikte beş kutub vardır. Şeyh Şerafeddin’e göre iki havatır. sufiler içerisinde muhtelif şekillerde örneklendirilmiş olsa da. Camiu’s-sagir. Müstaid. 110 .

386. Şeyh Hişam bu olayı. Allah(cc)’a verdiği sözde sâdık kalan ricalden olduğunu ifade etmiştir. TTDS. ahirette Peygamber-i Zişan’ın Sancağı altında toplanacağını bildirilmiştir.562 Istılahta ilk defa Hakim-i Tirmizî tarafından tanımlanmış olan kutub kelimesi.561 Bununla birlikte Şeyh Hişam Kabbanî. Yan yana on kişinin sığabileceği kapının diğer kaidesinden Şeyh Abdullah fiziki koşulları hiç düşünmeden ellerini kaldırdığında. hatemu’l-evliya ile de ilgili tanımlanmıştır. Muhammed(sav)’e ihsan edilen bu peygamberlik lütfu. Şeyh Hişam’ın bahsettiği şu hadise. s. Şeyh Abdullah ile şeyhi Şerafeddin Efendi’nin İstanbul’da ikamet ettikleri bir döneme tekabül etmektedir. K. orada kapının bir kaidesine kendisi. “nübüvvetin mührü” olmasından dolayı olduğunu savunmuştur. Şeyh Abdullah. Dolayısıyla Hakim Tirmizî’ye göre hâtemu’l- 560 561 Bkz. o gün o kemer altından geçen yerli ya da yabancı herkesin. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Kutbu’l-irşad mertebesi. birbirinden farklı niteliklere sahip evliyâ içinde nübüvvetten en fazla payı alandır. kutbu’lekber ve kutbu’l-irşâd.sufilive. halifesi Şeyh Abdullah’ı aldığı bir manevî vazife icabı İstanbul Kapalıçarşı’ya götürmüştür. 111 . nebilerin sonuncusu olmasından dolayı değil. Hz. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin. Peygamber’in nübüvveti ile alakalı olarak tanımladığı “hâtemu’l-enbiyâ” kavramını. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde kutbu’l-aktab ve hatemu’l-evliya olarak nitelenmiştir. nübüvvetin batını olarak tabir edilmiştir. en büyük velîlere verilen isimdir. onu şeytandan ve nefsin desiselerinden koruyan özel bir mühürdür.Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî. diğer kaidesinde de Şeyh Abdullah’ı durdurarak elini havaya kaldırmasını istemiştir. Tirmizî. Tirmizî. Şeyh Şerafeddin. Hakîm Tirmizî’ye göre hâtemu’l-evliyâ. Şeyh Abdullah’ın kendisinden naklettiğini ifade etmiştir. 562 www. 1920’lerde yaşanan bu olay.com adresinde neşredilen sohbet video arşivimizde mevcuttur.560 Tasavvuf ıstılahında kutbu’l-aktab. Çarşı kapılarından birine varınca. havada Şeyhinin eli ile bir kemer oluşturduğunu Şeyh Hişam’a söylemiştir. Adnan. velîler hiyerarşisinde yer alan. ricalin vazifelerinin Hakkâniyye’de nasıl yorumlandığı hususunda ehemmiyet arz etmektedir. Hz. aynı kalıbı velâyetle ilgili olarak da kullanmakta ve bu ifadenin “velilerin sonuncusu” değil “velilerin mührü” anlamına geldiğini ima etmektedir. Cebecioğlu.

evliyâ olan kişi. 563 Hakîm Tirmizî. Gavs ve hatemu’l-evliya olarak da anılan kutub. Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi. Hakîm Tirmizî ve Tasavvuf Anlayışı. Hakkâniyye meşayıhının özellikleriyle de tavsif edilmiştir. 564 Bursevî. 259. âlemi halife ile. 260. her dönemde var olan ve adeta tasavvuf tarihinde “kutub” sıfatıyla anılan kişidir. kırk sene kutbaniyet makâmında kaldığını ifade etmiştir. O ebedi olarak sa’y halindedir. İsa ile olacaktır.567 Özetle Şeyh Nazım’a göre kutub. imanı nakşetmiştir. Beyrut. 1. mahlukâta gelen inayeti taksim eden zâttır. Ulaşabileceği en son menzil ise kurb hazinesidir. s.565 Şeyh Nazım’ın kutub anlayışının. Tasavvuf Sohbetleri. Kitâbu hatmetu’l-evliya. Dergah Yay. Hâtemu’l-evliyânın makâmı ihsan hazinelerindedir. hazineleri ise hatem ile muhafaza etmektedir.: Osman İsmail Yahya. Matba’a Kasulikiyye. 567 Aynı eser. ümmetin hidayetini dert edinen. Tah. Başlangıç Hz. sonuç da Hz. 421. ıstılahta Hakim Tirmizî anlayışına en yakın olduğu kanaatindeyiz. huzurunda kelime-i şehadet getiren herkesin kalbine. c. Çift. ss. kutbaniyet makâmını şeyhi Ahmet Suhurî’ye atfen zikrederek. Ferdaniyet makâmıyla beraber zikrettiği. O şöyle demektedir: “Allah. bütün velilerden sonra gelecek olan tek bir veli değil. ss. Beyrut Tarihsiz. 120-121.”564 Hakim Tirmizî’nin yer yer zikrettiği ve ferdaniyyet makâmında bulunduğunu ifade ettiği “münferid” de Hatem ile aynı zattır. İstanbul 2003.563 İsmail Hakkı Bursevî’ye göre her asırda mevcut olan kutub döneminin hatemu’l-evliyâsıdır. 45. s. 49. 93.: Osman İsmail Yahya. Enbiyânın makâmından perdeler ona açılmıştır.566 Şeyh Nazım’a göre bu makâmın bir mutasarrıfı olan Şeyh Suhurî. Matba’a Kasulikiyye. 421-422. ss. 112 . her asırda yalnızca bir tane olan kutubdur.. Rûhu’l-beyân. bulunduğu vakitte tek olan. 565 Tirmizî Hâkim. Çift. 50. Kitâbu hatmetu’l-evliya. Hakîm Tirmizî ve Tasavvuf Anlayışı. ss. s. Tah. s. Adem ile idi. Kara Mustafa. 566 Kıbrısî. Hatem. alemlere rahmet olan.

hidayetin yolu gibi manalar verilmiştir.2. s. 571 Tevbe: 9/32. İşaret Yay. Muhammed Hüseyin. 578 Saff: 61/8. 572 “Sizin için kendisiyle yürüyeceğiniz bir nûr (yani. 526.571 imân.. s. Tevrat’ı) kim indirdi?” En’âm: 06/91 . 570 Nûr: 24/35. nebi neslinden gelen nebidir).574 Kur’ân ve Tevrat’taki hükümler.YARATILIŞ VE VARLIK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR: a. Dünyevî nûr ise. c.580 568 569 İbn Manzûr. Isfehanî. kendisiyle hidâyet bulacağınız îmân) kılsın. 1.573 Mü’minlerin ışığı.568 dünyevî ve uhrevî olmak üzere iki çeşittir. Peygamber(sav). Hadîd: 57/28. İslam dini. 125. 402-407. 630. Ter. ışığınızın aydınlığında yürüyelim)” Hadîd: 57/13. Nebi’nin(sav) beraberindekine) tâbi olanlar. tevhid esasına dayalı düzeni. Kevser Yayınevi.14. Kur’ân terimi olarak nûr. s. 3. 575 “Ve O’nun beraberinde indirilen nura (yani. aydınlık mânâlarına gelen nur.577 Bununla birlikte Allah(cc)’ın nûru Kur’ân-ı Kerim’de. ss. Hakk’ın adı. el-Mu’cemu’l-vasît. adaleti. 579 Tevbe: 9/32. (yani. 574 “Bize bakın da nurunuzdan iktibas edelim. ayetlerdeki yerine göre. el-Mîzân fî tefsîri’l-Kur’ân.” A'râf: 7/157 “De ki: “Musa’nın getirdiği o kitabı (yani. Allah’ın mesajı. 491. 576 “Arz Rabbinin nuruyla aydınlanacak” Zümer: 39/69. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nûrunu tamamlayacaktır”578 mealinde zikredilmiştir. “Onlar ağızlarıyla Allah’ın nûrunu söndürmek istiyorlar. Allah’ın nûrunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmayacağı579 bildirilmiştir. hidayet olarak da tefsir edilmiştir. s. eşyanın görülmesine ve idrakine vesilesidir. 573 “Nûr üstüne nurdur (yani. c. ilahî mizanı. 321-324. s. Firuzebadî..569 Allah’ın nûru konusunda muhtelif anlayışlara kaynak olan “Allah göklerin ve yerin nûrudur. Allah’ın esmasından biri olan nûr. akılla idrak edilen Kur’an’ın nuru ve gözle idrak edilen kamerin nuru gibidir.572 Hz.”570 ayetinde geçen nûr.575 Allah(cc)’ın nûru576 olarak mana kazanmıştır. 508. ALLAH’IN NÛRU: Arapça’da ışık.: Vahdettin İnce. ss. c. 580 Tabatabaî. 577 Mukâtil b. “Allah’ın nuru” şeklindeki ifadeye tefsir kitaplarında.” Nûr: 24/35. Lisânu’l-Arab. Kur’ân Terimleri Sözlüğü. Süleyman. Bu tasnife göre Allah(cc)’ın ismi olan “en-Nûr” uhrevidir. 5. Başka bir ayette ise. 113 .. el-Müfredat. c.

584 Kıbrısî. ilahi vâridât olarak da tanımlanmıştır. Tehânevî. 585 el-Hakkânî.: Yaman Arıkan. s. Ebediyete Davet. 317. Altıncı nûr. Allah(cc)’ın ez-Zahir isimli tecellisi. Keşşâf. İlahî mizanın ve tevhide dayalı düzenin kendisi değil. Bu tezde bkz.com/CommingofMahdi.581 İmâm-ı Gazalî (v. gizlenmiş bir şeyin. Peygamber(sav)’e verilen feyzu’l-akdes. s. nûru altı farklı manada izah etmiştir. 1731-1732. Dördüncü nûr.587 Bu anlayışı şekillendiren kavramları müstakil olarak ele aldığımızda.583 Peygamberlere(as) indirilen İlahî feyz. 79. bu düzenin temini için gerekli olan imandır. Bu anlamda Allah’ın nûru Allah’ın mesajının kendisi değil ancak. eşyanın hakikatlerini idrâk eden akıl ve nefs nurudur. Ta’rifât.584 her kulda bulunan ve ortaya çıkarılmayı bekleyen hazine. diğer iki nurdan daha şereflidir. ayet ve hadislere işarî tefsir ekolüyle yaklaşımı ve bu yaklaşım içerisinde. Beşinci nûr. TTDS.Allah’ın nuru ve Hz. s. s. 505/1111). Görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur.585 kulun dünya hayatında gerçekleştirdiği iman. Nur. c. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Uludağ. 46. el-kıstâsu’l-müstakîm (Mirâcu’s-sâlikin).. Istlahatu’s-sufiyye. Kâşânî. Dünya üstü olan ülvî âlemlerden olan üçüncü nûr. 15. Eskin Matbası. Kavâidu’l-akâid. Adnan. kâinattaki suretlerde ortaya çıkan vücûd olarak tanımlanmıştır. s. Cebecioğlu. Duyular âleminde ışık olarak bilinen nur ve bu nûrun idraki için insanda bulunan göz nûru.Nûr.e. a.1. 280. kalpten masivayı çıkarıp atılması sonucunda nâil olunan. 114 . 583 www. s. Hz. d. 581 Cürcânî. 562. ss. Tasavvuf Sohbetleri.g. onun ihtiva ettiği feyiz olduğu anlaşılmaktadır.582 Allah’ın nûru.586 Allah(cc)’ın merhametinin semeresi gibi manalara gelmektedir. 204-208. güneş ışığıdır. mutasavvıflar tarafından. ledün ilmiyle ortaya çıkmasına denildiği gibi. s. 586 Kıbrısî. mutlak nûr olan Allah’dır. Bu nûr.sufilive. Âdem(as)’in. 2. Bu iki nûr maddîdir. 30-31. Hakk’ın adı değil. 1971. İbn Arabî’nin varlık anlayışına benzer bir yaklaşım görmekteyiz. TTS. Peygamber’in Sırrı. meleklere ve cinlere kıblegâh olma sebebi. 587 K. 118. Ter. 582 Gazalî. Kur’ân-ı Kerim. Rasûl(sav) ve ilim için kullanılır. Hakk esmasının tecelli ettiği bir hidayet yolu olarak anlaşılmıştır. Kâinattaki suretlerde ortaya çıkan vücûdtur. s. sır ve hidayet. Nazım Efendi’nin ifadelerinde. ss.

Bu konulara izahat getirmeyen Şeyh Nazım. Peygamberlere verilen nûrlar. Peygamber(sav) bu nûru.Nazım Efendi’ye göre bu nûr. bütünü tamamlayan cüzler olarak önem taşımaktadır.sufilive. Giriş/Halidiyye-i Hakkaniyye/Şeyh Hişam. Bütün Peygamberler(as).Hz. Adnan. Hakkâniyye içerisindeki ortak terminoloji ile yapmıştır. Bu anlayışın detayları Yaratılış ve Varlık Nûru ile İlgili Kavramlar/d. Allah’a mahsusuz ve şüphesiz O’na döneceğiz”592 ayeti.593 Bu nûr kalb-i Muhammedî’den ümmetinin kalbine aktarılan feyzu’l-akdes olarak da ifade edilmiştir. bu nûrun taşıyıcılarıdır. 589 K. Şeyh Nazım’ın tasavvuf anlayışını incelememize ışık tutmaktadır.com. Peygamber(sav)’in nûrundan (Hakikat-ı Ahmediyye) olur. 115 .. Bu anlayışa göre “Şüphesiz ki biz. ashabın ve diğer Mü’minlerin kalbine nakletmiştir. Hz. Bkz. Hz. Dolayısıyla bu nûrun ehadiyet âleminde bulunması sebebiyle. Kulun dönüşü işte bu nûra olacaktır.g. bu yansımalar bittiği zaman. 590 Nazım Efendi’nin Şeyhi Abdullah Dağıstanî’nin halifelerinden olan Şeyh Hişam. 593 www. Mesela Şeyh Hişam’ın590 bu konudaki özet açıklamasına göre Hz. ss. 591 Bu tezde bkz. Cenab-ı Hakk’kın kullarına ilahî bir lütuftur. Nazım Efendi’ye göre bu nûrun kendisine eriştiği kişi 588 el-Hakkânî.588 Bu nûrun taşıyıcıları şeref sahibi kullardır. Peygamber Efendimiz(sav)’e verilen aslî nurdan yansımalardır. 30-31. tasavvuf anlayışındaki varoluşsal yönleri genel ifadelerle ancak. Şeyh Hişam’a ait görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. aynı zamanda Şeyh Nazım’ın damadıdır. onun mahiyetini hiçbir evliya bilemez591 ancak. Ancak vahdaniyet âlemi ‘Muhammedu’r-rasu’lullah’ da denen nasutî âleme yansıması. Âdem(as)’e konulan bu nûrun kaynağı ehadiyet âlemi ‘La ilahe illallah’ da denen âlem-i hakikidir. Dağıstanî’den tevarüs eden ve Şeyh Nazım’ın ifade ettiği bazı anlayışları detaylandırmamız hususunda. Yaratılış ve Varlık Nûru ile İlgili Kavramlar/d.589 Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde bu nûrun ontolojik izahı detaylı yapılmıştır. a. her kulun gerçek sırları (nûru) zuhur eder. Bu bağlamda Hakkâniyye içerisindeki yapılmış ontolojik ifadeler. Ebediyete Davet. Peygamber(sav) başlığında incelenmiştir. s.e. CommingofMahdi. Şeyh Hişam’ın Şeyh Abdullah’tan naklettiği bazı ifadeler. 592 Bakara: 02/156. 15. Âdem(as) kendisindeki bu nûrdan dolayı meleklere ve cinlere kıblegâh olmuştur. Peygamber . kulun kendi sırrına dönüşüne işaret edilmektedir.

Hangisini rehber edinirseniz. Hz. 15.. Kıbrısî’nin vekilleri tarafından getirilen ontolojik yaklaşımda. Muhammed(sav)’dir. s. ss. Peygamber(sav)’in aynı varlık düzeyi olarak ele alınmıştır. Hz. Allah(cc)’ın zatî isimlerindendir. Peygamber(sav)’in ise bu nûru.e. insanlık için bir nurdur. ümmetine getirdiği anlaşılmaktadır. varlık mertebelerine göre iki ayrı mevcudiyet olsa da. c. hakikatte tek olduğu anlaşılmaktadır. nûru Ahmedî’den yaratılmıştır. nûru Ahmedî ile Hz. s. hidayet bulursunuz. nurlarını. s. zımnen bulunmaktadır. 306. Abdülkerim-i Cilî (v. Nazım Efendi’ye göre bu nûr. Kur’ân-ı Kerîm’in lafzı ile beraber okunmuş ve Kur’an lafzından o nûru alanlar olduğu için ümmet içinde bu güne kadar yayılarak 594 595 Kıbrısî. 599 Cilî. Nazım Efendi’ye göre “Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Bu anlayışa göre en-Nûr ismi. 596 Kıbrısî. hakikî aşk ve şevk makâmlarına mazhar olur. 46. nûru Ahmedî’den alırlar.1.596 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin bu görüşü ve vekillerinin şerh ettikleri ontolojik yaklaşım.”598 ayetinde bildirildiği gibi. “Gerçekten size Allah’tan bir nur geldi”597 ayetinde zikredilen nûr.hakikî iman. Peygamber Efendimiz(sav)’e Kur’ân-ı Kerîm ile birlikte indirilmiş. Âlem. Hz. Tasavvuf Sohbetleri. Bu yönüyle Hz.”595 hadis-i şerifinde bildirilen sahabenin tamamı. Farklı bir ifadeyle varlıkta. kalemu’l-a’lâ ve akl-ı evvel olarak da ifade edilen. 597 Mâide: 5/15. Hakkânî çevresinde ise bu durum.599 Bu mana. a. 4. elest bezmindeki hitabı an be an işitip Allah’ın nûruyla nûrlanan kişilerdir. İnsanlığa hidayet rehberi ve nûr olarak gelen tüm peygamberler.g. ontolojik anlayışında. Kemâlâtu’l-ilâhiyye. Peygamber(sav) “Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. Farklı bir ifadeyle Cilî. Canan. 598 Enbiyâ: 21/107. 290. nûru Ahmedî’nin âlemlere rahmet olduğu. 270. Kutub-i Sitte. Kıbrısî’nin anlayışında açıkça ifade edilmemekle birlikte.594 Bu mazhariyete nail olanların başında Ashâb-ı Kirâm gelir. 832/1428) tarafından da savunulmuştur. Peygamber(sav)’den daha kadim bir zât bulunmamaktadır. 116 .

nûrun anlaşılmasında önemli görülmektedir. 604 Kıbrısî. Sıddık’ın nûru ise bütün Sahabe-i Kiram’ın kalblerindeki kandilleri tutuşturdu. takva ve muhabbetin nurları.g. Bu nûrun tutuşma mahalli kalbtir. 117 . Hakim Tirmizî (v. Peygamber’in kalbi olduğunu savunmuştur. Hz. Istılahta bu anlayışı İsmail Hakkı Bursevî (v.600 “… Biz size apaçık bir nûr indirdik”601 ayeti Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Senin kalbine Rûhu’l-Emîn indiriyor”602 ayetine istinaden. kalb kandilindeki 600 601 Kıbrısî. Nitekim Bursevî. bu nûrun iniş yeri Peygamberlerin(as) kalpleridir.. kulun yaratılışına dercedilmiş olan nurun. bu ifadelere kaynak olduğu şüphesizdir. kandillerin tutuşturulması. Nazım Efendi şöyle ifade etmektedir: “Rasulullah Efendimiz’in(sav) kalbine inen bu nûr.”604 “… O’nun peygamberliği ile birlikte indirilen bu nûrun ardından giden kimseler var ya…”605 ayeti.gelmiştir. Bu izaha göre iman. 602 Şuarâ: 26/193. Nazım Efendi’ye göre. Kur’ân bu nûru ihtiva etmektedir ancak. haşyet. 605 A’raf: 07/157. o nûru taşıyanlar olarak meal edilmiş olduğunu söyleyebiliriz. kandil. s. s. Bu ifadelerdeki anahtar kelime olarak tanımlayabileceğimiz “kandillerin tutuşması”. a. Peygamber(sav)’e indirilen nûr olarak tefsir edilmiş diyebiliriz. açığa çıkması olarak anlaşılmaktadır. 606 Ahzâb: 33/46. Hz.603 Nazım Efendi’ye ait ifadelerin genelinden anladığımız kadarıyla. yağ ve fitil misaliyle izah etmiştir.e. 318/932) kalbi ve içindeki nûru. 15. Şeyh Nazım’ın genel tasavvuf anlayışı ile birlikte düşündüğümüzde. Nisa: 4/174. Peygamberlerin kalplerinden Mü’minlerin kalplerine bu nurun aktarıldığını. 603 Bursevî. Şerh-i Salavât. Kalbi bir kandil olarak tasvir eden Kıbrısî. s. nurun iniş mahallinin. 79. 15. kalpteki nurun parlamasını. Peygamber(sav)’in “aydınlatan bir kandil”606 olarak tarif edildiği ayetin. “Onu. Allah o nûru taşıyan erbabının kıyamet gününe kadar devam edeceğini vâdetmiştir. kandilin tutuşmasına benzetmiştir. Ebu Bekir Sıddık’ı(ra) tutuşturdu. Tasavvuf Sohbetleri. Allah’ın nûru bugüne kadar kalblerden kalblere intikal ederek bu güne kadar gelmiş ve yevmu’l-kıyamete kadar devam edecektir. 1135/1725) de savunmuştur.

609 Bu nûrun tamamlanması Peygamberler. Allah(ac) nûrunu tamamlayacaktır. s. velîler ve Mehdi(as) ile olacaktır. şeytan. s. 611 el-Hakkânî. bu nura ait şuaların bulunduğu kalbde iman hâsıl olmaktadır. bir kıvılcım beklerdi”608 Nazım Efendi’nin genel ifadelerine dayanarak bu nûrun mahiyeti itibariyle ebedî olduğu. 609 Saff: 61/8. 607 608 Hâkim. bu nûrdan. a. dünya ve hevâ yaratılışın başladığı hakikî nûrun mülk âlemindeki yansımalarını izale etmek istese de. gizlidir. şöyle kullanmıştır: “Bir tâlib. garp beldelerinde yaşayan kulların da. Bunlar. 79.e. 30-31. bu nûrla dirilen hücrenin (bedenin) ölmeyeceğini ve çürümeyeceğini dolayısıyla.g. Ebediyete Davet. gözden akan yaş gibidir. Şeyh Nazım. Kulun kalıbı (cismanî bedeni). içinde bulunduğu cisimleri de kıyamete kadar ebedîleştirdiği söylenebilir. 33-35. ss. 17-20. Bu nûrun parlaması. Çerağı almış. Beyânu’l-fark. Adnan. Zahir oluncaya kadar mevcudiyeti. kıyamet gününde kabrinden çürümemiş olarak kıyam edeceğini ifade etmiştir.”612 Bununla birlikte Nazım Efendi’nin ifadeleri genel olarak değerlendirilirse. 550. 851/1447). Peygamberlerin(as) yaşadığı mekânlara. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). ss.fitil tutuşunca çıkar. Nefis.607 Nakşî meşayıhı içerisinde Yakûb-u Çerhî (v. 610 K. Bu rahmet nûru o kadar kuvvetlidir ki. ss. Allah(cc)’ın rahmeti olarak ifade etmiştir. Allah(cc)’ın rahmetinin ezelî ve ebedî olmasından dolayı kıyamete kadar devam edecektir. Camî. Onlar bu nûrun vahdaniyet âleminden mülk âlemine tenziline vesile olanlardır. bu misali. 118 . bu rahmanî cezbeden ne kadar uzakta olursa olsun ruhaniyeti nasiplenebilir. doğudakiler gibi istifade edebileceklerini şöyle ifade etmektedir: “Bu rahmetin cezbesi insan fıtratına ve ruhaniyetine tesir eder. yani şark (Ortadoğu) beldelerine inen bu nûr. kalıpları batıda bulunsa bile kalbin doğuya yöneldiği bir anda bu nûrla buluşması anında iman hâsıl olur. bir azizin hizmetine geldiği zaman Ubeydullah gibi gelmesi gerekir. 612 Kıbrısî. Bu nûrun madeni. sıddıklar.610 Ayrıca Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. fitilini ve yağını hazırlamış..611 Nazım Efendi 1977 yılında yaptığı bir sohbetinde nûru. Tasavvuf Sohbetleri. kalbtir.

İçindeki nûr ile etrafındakileri aydınlatan kişi. s. Hak Dost 4. Kalbde üretilen biyoelektromanyetik sahalar. beyinde kaydedilen elektroencephalogramdan (EEG) genlik (amplitud) bakımından ortalama 60 misli daha büyük. nûr üzerinden tabir etmiştir.615 Kıbrısî’nin ifadelerinde. kalbin ürettiği elektirik alanın. 615 Kıbrısî. Bu durum. ss. bugüne kadar kalbten kalbe aktarılarak. Nazım Efendi bir sohbetinde bu nûrun aranması gerektiğini belirterek “O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar şöyle diyeceklerdir: ‘Bize biraz bakınız da nurunuzdan alalım!’ Onlara. Şeyh Nazım’a göre. Bu yönüyle kalb. kendine has kompleks ve sırlı bir sinir sistemine sahip olan kalb. Kıbrısî. gelmiştir. 254-260. Allah(cc)’tan Resulüne(sav) inen nûr. bir irşâd vazifesi ifa ettiği için mûrşid olarak nitelendirebiliriz. Çünkü tasavvuf literatürüne göre mürşidler. Allah’ın birliğine tam iman olarak zuhur etmesi. dokular tarafından 613 614 Hadîd: 57/13. beyinde üretilen manyetik bileşenden yaklaşık 5 bin kere daha güçlüdür. o nûru kendisinde bulunduran zatlardır. irşâd vazifelerini Peygamber(sav)’den itibaren Hz. Bu nûru en ziyade kemiyette ve en kâmil keyfiyette taşıyan Peygamber Efendimizdir(sav). nurun bir kandil gibi tutuşturduğu kalbin. bu sinir sistemi ile. Ali(ra) aracılığıyla bu güne kadar gelen silsile üzerinden ifâ etmektedir.614 Bu nûrun aranacağı adres ise. “kalbdeki beyin” olarak tanımlan bir siteme sahiptir. manyetik bileşeni de. O’ndan aldığı nûru bu güne kadar getirenler vardır. Tasavvuf Sohbetleri. Beyinden bağımsız en az 40 bin sinir hücresinden yapılmış. ‘Arkanıza dönün de. 119 . anlamına gelmektedir. sadece tasavvuf konularında değil. Bu çalışmalara göre kalbde elektrokardiyogram olarak (EKG) ölçülebilen elektrik alanı. Ebu Bekir(ra) ve/veya Hz. Bu manada insan kalbi. 14. nûr araştırın!’ denilecek”613 ayetini delil göstermektedir.aydınlattığı kalbde. Nazım Efendi bu vazifeyi. aynı zamanda bu nuru nakletme görevini de icra ettiği görülmektedir. insan kalbinden yaklaşık 50–70 cm mesafeden SQUID (Süperiletken Kuantum İnterference Cihazı) tabanlı magnetometreler ile ölçülebildiği Psikofizyolojik çalışmalarda tesbit edilmiştir. tıp çalışmalarında da yer almıştır. vücut sarayında en güçlü ve geniş elektromanyetik alanın üretildiği bir sistemdir.

Aynı şekilde felekler ile hareketleri arasında vasıta olan nüfus-ı nâtıka-i felekiyye (nefisleri)dir. Bu sinyaller. kalbin ritmik aktivitesi ile üretilen kan basıncı.616 Bu manada nurunu gerçekleştirmiş bir kalb. Bilimsel verilerle bir yönü ispat edilmiş bu hakikatin tasavvufî yönünü Bursevî. ahrette de ferah içinde olurlar.”618 Nûr konusunda Şeyh Hişam’dan nakledilen ontolojik anlayışın. ışığını diğer kandillere nakledebilecek mahiyettedir. bu nûrun aranacağı yerin dünya hayatı olduğunu şöyle ifade etmektedir: “Dünya hayatının araçlarını amaç edinenler. Bulamayanlar ise iki âlemde de telaş içindedir. Publication No. Kalbin Keşfedilen Yeni Boyutu.”617 Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den tevarüs ettiğini düşündüğümüz “nûru aramak” ifadesi Hakkâniyye yolunun temel sohbet mevzularındandır. hakikat âlemi ve hakikat-ı Ahmediyye üzerinden izah etmiştir. Institute of HeartMath. 126. ss. Hatırlanacağı üzere. cismiyle kesif (iç içe) olan tarafıyla cesede ulaştırmasından ötürü. Bu nûru bulanlar dünyada da. bu nûru aramaktan gafil oldukları için bulamazlar. s. 01-001. Nazım Efendi. Aydın. 617 Bursevî. ruh ile cesed arasında bir vasıtadır. geldiği yere dönmesini Şeyh Hişam.. Kalbde yaratılan bu elektromanyetik enerji. Şerh-i Salavât.emilerek yok edilemeyeceği ve bir iletici güç olduğu anlamına gelmektedir. Selim. Tomasino. geldiği yere. 618 Kıbrısî. ruh ile cesed arasında bir birliktelik oluşur ve böylece insanın bir düzen çerçevesinde sürekliliği sağlanır. tutuşmuş bir kandil gibi. vücuttaki her organ ve hücre tarafından algılanan sinyaller üretir. sayı Mayıs 304. 616 Rollin. 120 . McCraty-Mike. kıyamete kadar bu mekanizma içinde devam edeceği söylenebilir. ehadiyet âlemi. ses basıncı ve elektromanyetik dalgalardaki değişiklikler ile kalbin dışına ulaşır. 254-260. Işık Yay. kulun dünya hayatında bu nûru alarak. bu ifadelerde zımnen bulunduğu şüphesizdir. Biaenaleyh nûr. aynı zamanda o enerjinin yayılma sahası içinde bulunan kişiler tarafından da hissedilebilir olduğu tesbit edilmiştir. sadece bedenin her tarafına iletilmekle kalmaz. Bulanlar ise dünya hayatından bir nûr alarak. İstanbul 2004. Vücuttaki bir verici istasyonuna benzetebileceğimiz kalb. Kalbin bu vasıtalığı iledir ki. yani Rablerinin huzuruna çıkarlar. Sızıntı Dergisi. Hak Dost 4. Atkinson-Dana. Science of The Heart. CA 2001. şöyle ifade etmektedir: “İnsan kalbi latif (cisimden uzak) tarafıyla ruhun ışığını alıp.

622 Bu tezde bkz. ehadiyet âleminde olan Nuru Ahmediyye ve nasutî âlemde bulunan Nuru Muhammediyye kavramları bulunmasa da.Şeyh Nazım-ı Hakkânî’nin ifadelerinde.622 Bazen manevî bir hazine veya sır olarak ifade edilen bu nûr. Rabbânîdir. bütün ümmet-i merhûmeye ve mâsivâullâha umumî olmasını tekrar temin için ve bu feyz-i kudsiye ile ta’zim için bu nûr nakledilir. zuhur etmeyecektir. Dolayısıyla ahiret âleminde gaflet ehlinin fıtrî nurları (Nuru Ahmediyye). Kula düşen. ahiret saadetine. Buraya kadar değinilen nûr. Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî sohbetlerinde. 4. “…Allah. 121 . Bu manada âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber(sav) . Menâkıb-ı Şerefiyye. kendilerindeki nuru (Nuru Muhammediyye) aramaktan gafil olacağına işaret etmiştir. Burkay. ss. şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî tarafından şöyle beyan edilmiştir: “Ebubekir Sıddık Hazretleri’ne nakledilen feyz-i kudsiyyenin. “feyz-i akdes” olarak ifade edilmiş ve bu nûr. 621 Aynı yer. Peygamber(sav). kulun yaratılışında bulunan ve dünya hayatında iman olarak zuhur edebilecek bir potansiyel olarak. Hazinesi olmayan insan olmaz.”621 Nurun naklinde umumiyet temennisi. onları azgınlıkları içinde bırakır. aksi ise. Bu nurun kulda zuhur etmesi. her kulda birbirinden farklı kemiyet ve keyfiyettedir. Ebu Bekir(ra)’e neden nakledildiği konusundaki hikmet. Hz. Lakin gafil 619 620 A’raf: 07/186. Allah’ın nûru.620 Bu nûrun Hz. Dolayısıyla bu kullar. Yaratılış ve Varlık Nûru ile İlgili Kavramlar/d. bu rahmetin umumi olması için. ebedî hüsrana sebeptir. Nazım Efendi bu düşünceleri şöyle ifade etmektedir: “Senin de hazinelerin var. kendindeki bu hazineyi nûr sahiplerinin rehberliğinde bulmaktır. hakikât-i tevhîd ve esrar-ı mahz-ı tevhîd ifadeleriyle tarif edilmiştir. insanlığa adanmış bir hayat yaşamıştır. 3. bocalayıp dururlar”619 ayetine atfen bir bocalama ve telaş içinde oldukları ifade edilmiş olabilir. Kıbrısî’nin nûr anlayışına getirdiğimiz bütüncül yorumları destekleyen ve besleyen bir veçhi olması hasebiyle mühimdir. ümmetine yani. dünya hayatında gafil olanların. Abdullah-ı Dağıstanî’nin şeyhi Şerafeddin-i Dağıstanî de sohbetlerinde Allah’ın nûrundan bahsetmiştir.

Bu arayıştan uzak insan. Hz. insanoğlunun kendisine tayin olunan kemal mertebesine ulaştırmak için gönderilmiş zatlarla o yollar bulunur. Peygamber(sav). şehadet âlemi üzerinden idraki için. Hakk’ın Zat’ından aldığı nûr ile diğer insanlığa tecelli etmekte ve onları gafletten uyandırmaktadır. Ebediyete Davet. Bu yaklaşım. Onları bulamazsa insan. Abdülkerim-i Cilî’ye göre Hz. Peygamber(sav) . Hz. bu iki farklı varlık mertebesinin hakikatte aynı olduğu kabul edilmiş ancak. insan-ı kâmil olamaz… Onun için gayret etmek ve inanmak lazımdır… Sahabe Peygamberi buldu ve ‘sana inandık ve seni tasdik ettik’ dedi”623 Şeyh Nazım’ın bu ifadelerinde de görüldüğü gibi.insan hazineyi geçer. yorum yapmıştır. Peygamber(sav). Peygamber(sav) ve O’nun varisleri olan insan-ı kâmillerin bulunmasıyla olmaktadır. Abdülkerim. Hz. kendindeki bu nurdan dolayı. Allah’tan gaflete düşmemiştir. Peygamber(sav). Hz. Farklı bir ifadeyle Hz. dünyanın günlük telaşıyla uğraşarak.624 Hakkânî içerisinde bu konulara getirilen ontolojik izahlar ile Cilî’nin bu yaklaşımı arasındaki ince farklılık. rahimlerde ve sülblerde dahi bir peygamber vasfını haiz oldu ve gaflete düşmedi. batınlığında da değişmediğinden. 56-57. Diğer tüm insanlar. sıfatların açığa çıkışında da. her vücud mertebesi farklı şekilde ele alınmış ve izah edilmiştir. Hz. Kemâlâtu’l-ilâhiyye. ontolojik olarak Hz. Bu değerlendirmeye göre söz konusu gafletten mahfuz olan Hz. Peygamber(sav)’in nasuti âlemdeki varlığı ile taayyünü evveldeki varlığının aynı olduğunu esas alarak. Kendisindeki nurun zatî olmasından dolayı Hz. mürşîdler ve gaflet konusuyla birlikte değerlendirilmiştir. varlık mertebeleri açısından ele alınıp alınmamasına göre oluşmaktadır. Cilî hakikatte varlık mertebelerinin olmamasından hareketle. 263-264. göz açıp kapayıncaya kadar. Bu manada nûr konusu. ss. ss. Yaratılış ve Varlık Nûru ile İlgili Kavramlar/d. Cilî. Peygamber(sav)’in tüm insanlar için bu nurun kaynağı olmasıyla ilgilidir. Peygamber(sav). yiyeceği bir lokma için meşakkate düşer… Fakat bu manevi hazine ki. Hakkânî çevresinde. gaflete düşmedi. Peygamber(sav). Ancak zat. kendindeki nur ile diğer insanları da gafletten uyandırmaktadır.625 623 624 el-Hakkânî. Peygamber(sav). 625 Bu tezde bkz. melekût âleminin. 122 . gaflete düşendir. Allah(cc)’ı sıfatlarla bildiği için. sıfatların açığa çıktığı zamanlarda bildiler. kuldaki nurun bir hazine gibi ortaya çıkarılması.

Allah bizimle beraberdir”626 ayetindeki hale dönüş yapılarak sürekli parlak tutulması gerektiğini söylemektedir. 628 Hanbel. Bu düşüncelerden hareketle. Hak Dost 4. haksız yere mal yediği ve haksız yere kan akıttığı ve ona buna vurduğu şerlerde ortaya konacaktır. pehlivan mefhumunu. müflis parası ve malı olmayan kimsedir” dediler. his. Birr. “Siz aranızda kimi pehlivan addedersiniz?” diye sordu Ashab(ra): “Erkeklerin yenmeye muvaffak olamadığı kimseyi!” dediler Resulullah(sav) deki: “Hayır gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hâkim olabilen kimsedir. insanların en zor anlarındaki tepkileri. ahirette kaybeden olarak tanımlamıştır. Farklı bir ifadeyle. en zor anlarda dahi memnuniyet halinin muhafaza edilmesi şeklinde yorumlamıştır. ondaki hasletlere ait kemal derecesinin bir göstergesi olduğu anlaşılmaktadır. 40. hayatının kolay anlarında değil. tavır ve davranışlarındaki memnuniyet hali. Ve böylece o kişi yaptıklarının hesabını vermeye oturacak ve 123 . Müslim. 2608. s. 4779. ahirette karanlık içinde olacaktır. s. Peygamber(sav)’in hadis-i şeriflerinde sıkça açıkça görülmektedir. İslam ve Kur’an’ın nûru kulda ya parlayacak ya da kul. Kıbrısî. Bu yaklaşım ise Hz. öfkesini yenen. Ebedî âlemde taşınacak bu nûru kazanma yeri. Edeb. Kulun Allah’tan ne derece razı olduğu ise. uhrevî açıdan yorumlandığı görülmektedir. kulda parlayan nurun. Tasavvuf Sohbetleri. sövdüğü zina isnadında bulunduğu. müflis mefhumunu ise. Musned. bir sohbetlerinde iman nûrunun Allah(cc)’tan razı olunmadığı zaman karardığını ifade ederek bu anlarda kulun “Tasalanma.629 Burada izah edilen nûr. c.Nazım Efendi. Nazım Efendi’ye göre geçici olan bu dünya hayatı sona erdiğinde ya iman. s. dünyevî mefhumların. Peygamber(sav). Razı olma dereceleri ise kulun zorlandığı hadiselerde zuhur eder. onların içinde gizli olan potansiyel hasletlere delalet etmektedir. Rasûlullah(sav) şöyle buyurdu: “İflas eden kimdir? Biliyor musunuz?” Ashab: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bize göre. 630 Resulullah(sav). aksinde ise sönen bir mahiyettedir. Bu manada Hz. 52. Ebu Davud. zor anlarında belli olmaktadır. Şeyh Nazım-ı Hakkânî’nin “iman ve tasdik” hadisiyle birlikte ele aldığı bu yaklaşımda.627 Buradan hareketle Nazım Efendi “İmanın alameti tasdik etmektir. 236.”628 hadisini. kulun Allah(cc)’tan razı olduğu hallerde parlayan. Kulun bu anlarında zuhur eden. onda tahakkuk eden içsel olgunluk düzeyi ile orantılı olduğu söylenebilir. Ebû Hüreyre(ra)’den rivâyete göre.” Bkz.630 Böyle bir yaklaşımla günlük hayatın en zor anlarında dahi kalbi 626 627 Tevbe: 9/40. 629 Kıbrısî. daru’l imtihan olan dünyadır. Bunun üzerine Rasûlullah(sav) şöyle buyurdu: “Ümmetimin müflisi o kimsedir ki kıyamet günü kıldığı namazıyla tuttuğu orucuyla ve verdiği zekatıyla getirilecek aynı zamanda işlediği günahlardan. 3.

yıldızlar gibi parlayan numuneleri. Söz konusu aktarış. Allah(cc)’tan razı olunduğu zaman kalpteki nur parlayarak genişler. ilmin artması için. bu nurun söneceği anlaşılmaktadır. Sufilerden benzer görüşü Hakim-iTirmizî de savunmuştur. İşte müflis budur. 124 . İyilikleri bitince takas işlemi onun günahlarının buna verilmesi bunun sevaplarının da ona verilmesiyle devam edilecektir. 212-213. sır. Sonucunda da cezasını ateşle çekmek üzere Cehenneme atılacaktır. Bu nur. ss. Bu ortamlar yaptığı kötülüklere karşılık iyilikleri takas edilecektir. zulmetin nûra galebe çalması ise. Nazım Efendi’nin bu konudaki ifadeleri ve genel tasavvuf anlayışıyla değerlendirildiği zaman nûrun. nasipleri miktarında aktarmıştır. Feyzin aktarıldığı ortam olarak sohbet. insan-ı kâmillerin model alındığı. ss. Çift. Mesela Peygamberler(as) içerisinde en kutsal nûra sahip olan Hz. 74. aynı zamanda ilmin kaynağı olduğundan. Peygamber(sav). 632 Taftazanî. alış ve tevarüs esnasında genellikle nûr kavramı yerine “feyz” kavramı kullanılmıştır. 633 Tirmizî Hâkim. s. Kurân-ı Kerim’de şöyle bir hitab vardır: “Ey nefs-i mutmainne! Râzı olan. kendisinden râzı olunan olarak Rabbine dön! Artık (sâlih) kullarımın arasına katıl! Ve (onlarla) Cennetime gir!”631 Kelam âlimlerinin tartışma konularından biri durumundaki imanın artıp eksilmesi hususu. miras bıraktığı anlaşılmaktadır. Birr ve Sıla. Şerh-i Akaid. Tirmizî’ye göre kalbte yer alan nûrun artması. nurun da artması gerekir. 631 Fecr: 89/27-30.” Müslim. gafletten uzak olunduğu ve zor anlarda Hakk’tan razı olunduğu hayatta olur. Hakîm Tirmizî. kendindeki nûru ashabına. imanın artmasına. aksi durumda sönerek karanlığa bürünür. her bir sahabenin kabiliyeti ve nasibi nisbetinde bu nûrdan ahiret hayatına taşıdığı ve ümmetin gelecek kuşaklarına. imanın eksilmesine delalet etmektedir. feyzin ve imanın aynı ifadelerde iç içe kullanılmalarına rağmen farklı içerikli oldukları görülmektedir. zikr ve halvet vurgulanmıştır.633 Kıbrısî’nin anlayışına göre bu nurun artması.mutmain olan ve Allah(cc)’tan razı olan kullara. hidayet feyz ve feyzu’l-akdes gibi tanımlamaların birbirlerinden hangi manalarda farklılaştığı konusu önemlilik arz etmektedir. Beyânu’l-fark. Bu duruma Ashab-ı kiram yönünden bakıldığında. 30-45. Tersi durumun yaşandığı hayatta ise.632 Nazım Efendi’ye göre açıktır. 40. Allah’ın nûru olarak ifade edilen iman.

Makamlar ve Seyr u Sûluk ile İlgili Kavramlar/f. yani ateştendir. 223-224. ıstılahtaki istinâdî feyz kavramıyla anlaşılacak mahiyettedir.637 Nûrun iman ve hidayet ile ilgisini. ss. feyz ile manasındaki telakkisi hususundaki inter-disipliner incelemeler. Nakşîbendî silsilesi içerisindeki diğer mürşîdler. sohbet ve halvet esnasında mürîdin gönlüne yansıtılır. feyiz olarak anlaşılmaktadır diyebiliriz. Peygamber(sav) başlıklarında incelenmiştir. 125 . nâr ile birlikte ele alarak.636 Bu manada nûrun. 636 Yılmaz. nûra sebep olan şey olarak zikredilmiştir. her kim de bundan mahrum kaldıysa dalalete düşmüştür.638 Tüm bu tanımlamalara göre.kuldaki imanın zuhur etmesine. bazen de “iman nuru” olarak. Beyânu’l-fark beyn el-sadır ve’l-kalb. sohbet. onun kalbine bilgi ve manevî hal gelir.Hâlidiyye-i Hakkaniyye Tekkeleri. Şeyh ve mürîdlere. Tasavvuf ve Tarikatlar. şeyh tarafından zikr. Bazen kalbteki bu nûrun bizzat kendisi iman olarak isimlendirilmiş. Hz.Sohbet. hidayete ve mü’minin sırrını gerçekleştirmesine vesiledir. kâfirinki ise “nâr”dan. sened ve silsile yoluyla ulaşan irfan olarak tanımlanan bu feyz. Hakîm Tirmizî. ontolojik yönden izah etmiştir. Tafsilatı için bu tezde bkz. Mü’minin sadrı ve bunun içinde yer alan kalbi nûr ve zulmetin mücadele alanıdır. Bu feyz vesilesiyle müridin çaba ve iktisabı olmadığı halde. Sadrını iman nûru istila eden kişiye mü’min denir. ss. Hz. Bu izaha göre Allah. Feyzi idrak edenler 634 635 Bu mevzudaki detaylar. Kime bu nûrdan isabet ettiyse o hidayete ermiş. nûrun bulunduğu zaman ve mekânın bereketi ve bunların idrâki. g. İdrâk edemeyenler ne nûrdan ne de onun kendisindeki tesiri olan feyizden bahsedebilirler. Ebu Bekir(ra)’den bugüne kadar gelen Nakşîbendî meşayıhı içerisinde altın silsile olarak tabir edilen mürşîd silsilesi ile gelmiştir ki. 634 Sahabenin(ra) içerisinde Hz.Zikr . zikr ve konularında da yapılmıştır. Sır. bütün mahlûkatı zulmetin içinde yaratmış ve sonra da kendi nûrunu onların üzerine yaymıştır. Giriş/3. Ebu Bekir(ra)’in göğsüne aktarılan nûr ise “feyzu’l-akdes” ile ifade edilmiştir. 638 Tirmizî Hâkim. Tirmizî’ye göre Mü’minin ruhu nûrdan. onlar feyzu’l-akdesin taşıyıcılarıdır. bu feyzu’l-akdesten hâsıl olan feyzi alırlar ve Mü’minlerin gönüllerine dağıtırlar.635 Nazım Efendi’nin feyz manası yüklediği nur. 25-39. 637 Bu tezde bkz. İman.

” Hacc 22/46 . İhyâ. 643 “Şu Kur’ân iki memleketin birindeki büyük bir adama indirilmeli değil miydi?” Zuhruf: 43/31 . ama sinelerin içindeki kalbler kör olur. etmeyenler de olabilir. Buna “Vech-i has” denir.” Ankebût: 29/69. 3 (cüz 12). hidayetin üç menzili olarak izah etmiştir. Esasen kulun iman etmesi.645 Üçüncü menzil ise.643 dünya sevgisi. Biz onlara da doğru yolu gösterdik. hidayete ermesi ve ahiret sırrını gerçekleştirmesi yönündeki bu anlayışı İmâm-ı Gazali. Bunun incizabı da 639 640 Nûr: 24/54. “Biz ona iki de yol gösterdik” Beled: 90/10. Rabbinden bir nûr üzeredir.644 Hidayetin ikinci menzili. “… Eğer O’na (Allah’a ve Peygamber’e) itaat ederseniz. feyz ve feyzu’l-akdes gibi ifadelerin kullanıldığı kanaatindeyiz. ancak o hidayettir’. mücâhedenin kemale ermesinden sonra nübüvvet ya da velayet âleminde ulaşılan mutlak ve gerçek nûr ve hidayettir. hidayeti bulursunuz”639 ayetinde de işaret edildiği gibi inanılana itaat. İnancının gereği gibi yaşayan kullar içerisinde sûlûka girip. Aynı şekilde iman ettikten sonra hidayete erişenler olabildiği gibi. meratib kat ederek sırrını gerçekleştiren olabildiği gibi.648 Bu anlayışın bütününü Ubeydullah-ı Ahrar (v. 2249.” Muhammed: 47/17. erişemeyenler de olabilir. nefis tezkiyesinde bulunanlar içerisinde. Allah’ın nûrunun kullar arasında bu şekilde farklılaşmasına bağlı olarak. Allah(cc)’ın emir ve yasaklarına itaat etmeyenler olabildiği gibi.”647 ayeti. Biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. 645 “Bizim uğrumuzda mücahede edenlere gelince. mücâhedenin neticesinde kulun halden hale çekilmesidir.içinde iman edenler de. hidayet. itikadî ve amelî bütünlüğe ulaşanlar da olabilir. 895/1489). Allah’ın göğsünde Müslümanlık için inşirah verdiği bir kimse ki o. şöyle ifade etmiştir: “Feyzin tezahürleri pek çoktur. 126 .” Zümer: 39/22 647 Bakara: 2/120. küfrü de tercih edebilirler. “Hidayeti kabul edenlere gelince. itaat ederek.640 İnsanlar bu imanı tercih ettikleri gibi. 641 “Semûd’e gelince. Allah(cc)’ın her kula akıl ya da peygamberleri vasıtasıyla gösterdiği iman nurudur. “Öyle ya.642 kibir. gerçekleştiremeyenler de olabilir. İzaha göre birinci menzil. sır. c. Yani Allah(ac)’a inanmasına rağmen. hidayette esastır. biz atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk” Zuhruf: 43/22. ona insanların arasında yürüyeceği bir nûr verdiğimiz kimse. onlara kaçınacaklarını ilham etmiştir. Ama onlar körlüğü hidayete tercih ettiler” Fussilet: 41/17. 648 Gazalî. Allah onların muvaffakiyetlerini artırmış. ss.641 İnsanları imandan meneden hased. 644 “Fakat hakikat şudur ki. Mevcut olan her şey O’nun zatî tecellisinden nasibini alır. 642 “Gerçek şu ki. hakiki hidayete işaret etmektedir. basiret körlüğü veren sebeplerdendir. iman.646 “De ki: ‘Allah’ın hidayeti. 646 “Bir ölü iken kendisini dirilttiğimiz. içinden çıkamaz bir halde karanlıkta kalan kişi gibi olur mu hiç?” En’am: 6/122. gözler kör olmaz.

Firüzebadî. aynı zamanda kulun kendi sırrını gerçekleştirmesi anlamına gelmektedir. s. Manevî bir hazine veya sır olarak ifade edilen bu nûr. İman bu nurun kulda tahakkuk etmesidir. kendinden tamamen geçip. manevi mertebelerin kat edilmesi ile olur ki bu. Peygamberlerin kalplerinden. a. Isfehanî. 240.. el-Müfredat. 653 Isfehanî. s. Bu nûrun tamamlanması Peygamberler.g.652 Levh-i mahfûz. s.e.1. 652 Mutçalı. bu nûrun iniş yeri Peygamberlerin(as) kalpleridir. “el-Levha” ise. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). 127 .”649 Binaenaleyh nûr. 456. el-Müfredat. velîler ve Mehdi(as) ile olacaktır. 456. kader sırlarının yazıldığı ve insanlara gösterilenlerin dışında bilinemeyecek bir levha olarak tanımlanmıştır. 811. el-Mu’cemu’l-Arabî el-Hadîs (Arapça-Türkçe Sözlük). sınıfta üstüne yazı yazılan kara tahta (sebbûre) anlamını ifade etmektedir.653 649 650 Camî. her kulda birbirinden farklı kemmiyet ve keyfiyettedir. Kur’ân bu nûru ihtiva etmektedir ancak. 651 Firüzebadî.650 Korumak. İstanbul 1995 s. Cenab-ı Hakk’ın kullarına ilahî bir lütuftur. s. hayret ve cezbe ehline kavuşur. 561. kemik ya da ahşaptan yapılmış levha manasına gelmektedir. s. Dağarcık Yay. hakikî aşk ve şevk makâmlarına mazhar olur. fenâ bulup. bekçilik etmek anlamına gelen “hafaza” kelimesinden türemiş mahfuz kelimesi ise. Teveccühün devam şekline göre Hâdî ism-i şerifinin tesiriyle. 695. Kuldaki bu nurun parlaması. Bu nûrun kendisine eriştiği kişi hakikî iman. sıddıklar. kitabe. Serdar. Kamûsu’l-muhît. a. Seyr-i sülûk ile nefis tezkiyesi. Kudsî varlığa olan devamlı incizabı vasıtasıyla. Mü’minlerin kalplerine nurun aktarılmasını tanımlayan ifadelerde feyz kelimesi kullanılmıştır.651 Modern Arapçada el-levh. yazıt anlamına gelmektedir. korunmuş anlamına gelmektedir. Nuru Muhammedî’den ümmetinin kalbine aktarılan feyzu’l-akdes olarak da ifade edilmiştir.Hak Subhanehu ve Teâla hazretlerinedir. Mudil isminin tasarrufundan kurtulur. bu nurun kulda parlaması ve kemale ermesi anlamına gelmektedir. Levh-i Mahfûz: Arapça bir kelime olan levh.

nefsu’l-kulliyye olarak da bilinen levh. 661 “O. İstanbul. 440 -443.” Abese 80/13 -14 663 Ateş.655 “Onun için (Tevrat) levhalarında her türlü öğüdü ve her şeyin açıklamasını yazdık”656 ayetinde geçen el-vâh kelimesine dayanarak levh. üzerine yazı yazılan yassı bir şey. levh’i-akıl.27. DİA.: Ekrem Demirli. 5669. Levh-i Mahfûz.”657 ayetinde geçen levh-i mahfuzu. 151. geminin tahtalarından her birine levh denildiği gibi. Allah’a kolaydır. tasavvuf ıstılahında. s. s. Hakîm Suâd. c. Üçdal Neşriyat. mükerrem sayfalar(dadır).. 151. 1-8. gayb âlemine ait bir meseledir. Yavuz Yusuf Şevki. TDV İA. elbette değerli bir Kur’ân'dır. 2005. Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen “saklı bir kitap (kitabun meknun)”661 ve “saygı ile yükseltilen sayfaların (suhufin mukerremeh)”662 da levh-i mahfuz olduğuna yönelik tefsirler olmuştur. levh’i-kaza. tasavvufî kaynaklarda kâinat sistemine sokulmuş. 662 “(O öğüt) sahifeler içindedir. Dolayısıyla onun mâhiyeti tam olarak bilinemez. İstanbul 1979. meselâ kanun levhaları olarak da tanımlanmıştır.665 Mukadderatın Levh-i mahfûzdaki yazılarını. Çev. 399. Genel kabul gören anlayışa göre levh-i mahfuz. İbnü’l-Arabî Sözlüğü. Cebecioğlu. s. 664 Yavuz Yusuf Şevki. s. 128 . kitâb-ı mübîn659 ve kitâb660 diye ifade edilen. Levh-i Mahfûz. 660 “Ne yeryüzünde ne de nefislerinizde meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce. Çoğu mutasavvıfa göre bu levhada olmuş ve olacak her şey yazılıdır. “Hayır. Kabalcı Yay. 27. c. c.664 Levh.” Hadid 57/22 . Hulasatu’l-Beyan fi tefsiri’l-Kur’ân. değer verilen. 12. Vehbî. o şerefli bir Kur'ân'dır. Levh-i mahfuz ise. Müfessirler. Korunan bir levhadadır (yazılı). ulvî âlemde bulunan bir levha olarak tanımlanmıştır. 658 “Her şeyi açık bir imamda (Kitâb) saymışızdır. ss.“Biz onu (Nuh’u) levhaları olan (gemiye) bindirdik”654 ayetinde geçen levhalar kelimesinden dolayı. ne kuru hiçbir şey yoktur ki açık bir Kitapta olmasın” En’am 06/49 . Doğrusu bu.” Yâsin: 36/12 . 665 Cürcanî. ss. bazen de külli nefs olarak izah edilmiştir. 14. bilgi hazînesi olduğunu da söylemişlerdir. 659 “Ne yaş. 204. Mehmed. Saklı bir Kitap’tadır. hafızların ezberlerindeki 654 655 Kamer: 54/13. levh-i mahfuz gibi türleriyle de anılmıştır. bazen fa’âl akıl.” Vâkıa 56/77-78. Kitabu’l-mubiyn. 656 A’raf: 07/145. Ta’rifât. üzerine yazı yazılan tahta ve sair malzemeye de levh denilmiştir. bir Kitapta olmasın. c. TTDS. 470-476. s. 657 Bürûc: 85/21-22.663 İslâm âlimleri levh-i mahfûzun mâhiyeti ve keyfiyeti ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. diğer ayetlerde zikredilen ve imâm-ı mübîn658. c. Kur’ân Ansiklopedisi. levh’i-lkader.

“Gözünde zina eseri var. a. 669 Aynı eser.Misak (Yevmu’l -Ezel). Tefsîru`l-Kur`ân. Şeyh Şerafeddin’e göre. c.g. Câmi-ul-keramat. 13. kula elest bezminde çizilen manevi rotanın âlem-i dünyada kemal derecede vuku bulması.Kur’ân-ı Kerîm yazısına benzeten İmâm-ı Gazalî (v. 16. 4. s. 129 . Osman da. 14. Tasavvuf Sohbetleri. Bu nûrla bakan kullar aynı zamanda.672 Söz konusu hadisin şerhi mahiyetinde cereyan eden bir hadiseden sonra. elest bezmindeki hitabı her an işitenlerdir. 2937. 4 (cüz 16).666 “Mü’minin firasetinden sakının zira o.670 bazen de irşâd sahibi mürşîd671 olarak tanımlamıştır. 672 Bu tezde bkz. 13. Allah(cc)’ın nuru ile bakmayı tanımlamaktadır. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/c. İhyâ. dar-ı dünyada nasıl kulluk yapacağıdır.. 674 Kıbrısî. yanına gelen birine. c. dünyada vuku bulacak hadiseler ve her söz sahibi kulun.”673 Nazım Efendi’ye göre levh-i mahfûz’da üç şey yazılıdır. kulların misak gününde verdikleri ahidler. “Nereden bildin?” dedi Hz. Şeyh Şerafeddin’e göre kulun hidayeti.668 Nazım Efendi bu nûrla bakan kulu bazı yerlerde mü’min. kendisine elest bezminde çizilen hat ile ilgilidir. Kulun sırrı ve hidayeti ise Kıbrısî’nin anlayışına göre. s. 670 Aynı eser. Allah’ın nûruyla bakar”667 hadisine atfederek Nazım Efendi. O kimse.e. “Mü’minin firasetinden korkun. Allah’ın nûrunu taşıyan kulun O’nun nûruyla baktığını söyler. 13. Tirmizi. Allah(cc)’ın levhinin ve kitabının bizim bildiğimiz levha ve kitaplardan farklı olduğunu ifade etmiştir. Allah’ın nuru ile ilgili olduğu görülmüştür. s. 671 Aynı eser. 14. 668 Kıbrısî. Bir kadına bakmışsın” buyurdu. 505/1111). 40. Kütüb-i Sitte. s. 673 Buhârî. Osman(ra). s. Osman’ın ifadeleri. o. Canan. Kıbrısî’nin anlayışında etkili olduğunu düşündüğümüz bu hadisede Hz. s. şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî’ye göre kulun sırrı ile de ilgilidir. Allah’ın nuru ile bakar” hadis-i şerifini bildirdi.674 Kulların misak gününde verdikleri ahidler. kulun dünyada karşılaşacağı hadiselerle ve bu hadiselere göre sergileyeceği kulluk 666 667 Gazalî. Bunlar.669 bazı yerlerde levh-i mahfuzu okuyabilen âbid. Hz. 672. s.

mühendis üzerinden vermiştir. önceden hazırladığı plana göre inşaatı yapıyorsa. Şimdi mekteplerde ne gün ne ders okurlar diye program var. şeyhinin adı ehli cennet tarafına yazılmış. 678 Gazalî.676 Binaenaleyh. Kıbrısî’ye göre. Kıbrısî. O levh-i mahfûz bizim gündemimizdir… Melaike baksın bakmasın. dünyada vuku bulacak hadiseler ve her 675 676 Bu tezde bkz. 13. İhyâ.”677 Benzer bir misali İmâm-ı Gazalî. Bir mûrîd halvet halindeyken kendisine ayân olan levh-i mahfuzda şeyhini şekavet içinde ehli cehennemlikler arasında görmüş. Orada olanlar benî Adem’in ahitleridir. Çocuk ona bakar ve ne yapacağını.. Kulların. sen bir gece dayanamadın. Çocukların eline bir program veriyorlar. levh-i mahfuzda ehl-i cehennem yazılmış bir zâtın. Mahiyeti itibariyle cismaniyet âlemindeki levhalardan olmayan levh -i mahfuz. Allah dünya âleminin tüm vakitlerini içeren bir nüshasını. Nazım Efendi levh-i mahfûzun kullara yol göstermek üzere yaratıldığını şöyle ifade eder: “Cenab-ı Allah levh-i mahfûza bakmaya muhtaç değildir. Allah’ın ilmi ezelisini ihata edemez. yapılacak işlerin yazılı olduğu bir programa benzetilmiştir. bu haline rıza göstermesinden dolayı. 2 (cüz 8). 1374. ehl-i cennet olarak değiştirildiğini belirtmiştir. 86. Levh-i mahfuz. gerçekleşmeyi beklemektedir. Bu misale göre nasıl bir mühendis. Mûrîd sabah mürşîdine mazhar olduğu tecelli ve neticesini anlattığında şu cevabı almış: “ Ya veledi! 37 senedir ben orada şekavetimi gördüğüm halde ubudiyeti terk etmedim. Kıbrısî’ye göre bu programda yazılı olan şeylerden bir kısmı. Hemen secdeye kapanıp: “Ya Rabbel izzeti ve’l azame! Beni bu rutbeye yetiştiren şeyhimi ehl-i nâr olmaktan kurtar. O. levh-i mahfûz’da yazmıştır. Mûrîdinin secdedeki duasıyla ismi tekrar şekavet listesine yazılan şeyhe şöyle bir ilham geliyor: “Ya âbidim! Sen benim muhlis kulumsun. ne okuyacağını bilir.e. a. 130 . Onu kendisi için yapmadı. zaman mefhumuyla tanımlanamayan yevmu’l-ezelde gerçekleşmiş. melaikeninki (orada) yazılı değil. etbasını bu işaretlere göre irşad eder.675 Bu anlayışı ihtiva eden bir menkıbede.678 Özet olarak levh-i mahfuz. Onu ehli cennet kıl Ya Rabbi!” diye dua etmiş. c. 677 Kıbrısî. Tasavvuf Sohbetleri. s. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/b.Sır.rolüyle ilgilidir. Orası senide beni de ilgilendirmez. O tecelli makamına mazhar mûrîdin duası kabul olunup.” Bkz. s.g. gayb âlemine ait varlıktır. s.” diyerek yazının eskisi gibi olması yönünde dua etmesi için mûrîdine emir buyurmuş. levh-i mahfûza bakmaya muhtaç olsaydı Allah olmazdı (haşa). misak gününde Rablerine verdikleri ahidler. Senin adını o listeden şimdi Ben siliyorum seni saidlerin başı yazdım. Kıbrısî. Kıbrısî’ye göre Allah(cc)’ın nuruyla bakan zatlar. bir kısmı da.

asıl. İkincisi. ilmin sırrı. 430. hâlin içindeki ilâhi muradın bilindiği sırdır. 123. Ta’rifat. “Allah’ın Nûru” başlığında.söz sahibi kulun. bir şeyin hâlisi gibi anlamları ihtiva eder. s.683 Sır. Tahâ: 45/7. SIR: Arapça gizli şey demek olan sır. içte gizlenen söz. bildiği vurgulanmaktadır. tecelliyatın sırrı. s. dar-ı dünyada.684 Kaşanî’ye göre bu gizliliği bilmek. ss. hakkı bilmektir. c. mevcud ile yokluk arasındaki bir gizlilik olarak tanımlanmıştır. Lisânu’l-Arab. 684 Serrâc. Mefâtihu’l-gayb. ahfâyı da yani. İbn Manzûr. Isfehanî.679 “O. irşad sahibi mürşîdler okuyabilir. Mesela hâlin sırrı. 8-9. 131 . s. 683 Kuşeyrî. 569. Bu ayetin tefsirinde Razî (v. rububiyyetin sırrının sırrından bahsedilmiştir. ruh sevginin. sır da müşâhedenin mahalli olduğu söylenir. 685 Kâşânî. aynı zamanda kıymetli vadinin orta yeri. ss. insanlar bu bilgiye tecrübe ve gözlemle ulaşabilirler.681 Sır için mutasavvıflar. 228. s. nasıl kulluk yapacağı bunlardandır. b. Bunlardan bir kısmı gayret ile kesbedilir ile bir kısmı vahiy ile bilinir. Buna göre birincisi cehrî bilgidir ki. ilmi üç derecede ele almıştır. s. er-Risale. Kullara yol göstermek üzere yaratılan levh-i mahfûzu.682 Kul ile Hakk Teâlâ arasında saklı ve gizli kalan hallere de sır denilir. Üçüncüsü ise gayretle kesbedilemeyen bilgi olan ahfadır. sırrı da ahfâyı da bilir. Çoğulu esrar olan bu kelime. nikâh. 234-239. kuldaki potansiyel iman derecesi olarak anlaşılmıştır. el-Lümâ. cehrî olarak bilinen şeylerin batınıdır. Istlahatu’s-sufiyye. TTDS. Allah(cc)’ın indirdiği nurdan ve feyzden nasibini 679 680 hakikatin sıırı. 121. 606/1209). rububiyyetin sırrı.685 Sır. s. el-Müfredat. c. 124. Kalb marifetin. Bu gizliliğin bilindiği alana göre. Cebecioğlu. 682 Cürcanî.”680 âyetinde Allah'ın sırrı da. 681 Razî. izhar olmayan ve kendisine delalet eden şeylerle bilinen şey anlamına da gelmektedir. kalbte bulunan Rabbânî bir latifedir derler. gizliden gizliyi de. 6. 22. Mü’minler içerisinde.

bu kabiliyetlerini ortaya çıkarması yönünde çizmiştir..alanlarda iman. Bekir. Bu anlayışa göre Allah(cc). Bu yüzden sâlik. onlara bahşettiği istidad ve kabiliyet kadar verir. Varidât. savunmuştur. 618/1221)’nın görüşü. Doktora Tezi. esma ile ilgisi üzerine Necmeddin-i Kübrâ (v. Ankara 1990. Zeynuddin-i Hafî (v. Kabiliyet ise yaratılışındaki bir âtiyedir. kula yaratılışında dercedilen sıfat ve esmalar olarak tanımlanabilir. Nur sahipleri olan mürşidlerin terbiyesiyle nefslerini tezkiye edenler. Ter.: Cengiz Ketene.686 Bu anlayışı ıstılahta besleyen yaklaşımlardan birini. Kulun yaratılışına bağlı olarak ulaşabileceği makâmlar ve bu makâmlara ulaşmasına vesile olan iman. Allah(cc)’ın 686 687 Kıbrısî.. Ankara Ünv.”687 ayeti bu anlayışa işaret etmektedir. Kültür Bakanlığı Yay. nurlarını ortaya çıkarır ve sırlarına vakıf olurlar. nitelikler ve işlerinin hepsi kabiliyetlere bağlıdır. nûr ve feyz konularında Hafî’nin görüşü. Tasavvuf Sohbetleri. Şeyh Nazım’ın genel tasavvuf anlayışı çerçevesinde sır. 690 Arâf: 07/172. Allah(cc)’ın kendisi için belirlediği tarîk ve makâmdan öteye de geçemez. Kâf: 50/35. farklı kemal derecelerinde zuhur edeceği anlaşılmıştır. Bu sıfat ve esmaları. yevmu’l-ezelde her kul ilahî divana farklı isimle çağrılacaktır. Hafî’ye göre “Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol belirledik. Nazım Efendi’ye göre her kul farklı nitelik ve nicelikteki sır ile donatıldığı için. kulun dünya hayatında ulaşabileceği makâmlar ve imanî kemâlat dereceleri için potansiyel istidatlar olarak da tarif edebiliriz. 823/1420)’e göre kulların isimleri. herkese ilâhî nûrların feyzi olan sırları. Ankara 2009. Zeynüddin-i Hâfî ve Eserlerinde Tasavvuf. Bu imanın dünyada gerçekleşebilecek potansiyeli ise sır olarak anlaşılmaktadır. Kıbrısî’nin tasavvuf anlayışına bütüncül bakışımızı desteklemektedir. ss. ilahî nur ve kabiliyet ile olan ilgisinin yanı sıra. Bu iman derecesi. s. 10-19. Kübrâ’ya göre Allah(cc)’ın elest bezmindeki hitabı690 ve Âdem(as)’e öğretilen esma691. 30. 145. yevmu’l-ezelde kulun ne derece aşkla misak ettiğiyle alakalıdır. Mü’min yevmu’l-ezelde donandığı sırrını. 688 Köle. s.689 Sırrın. 132 . Allah(cc) kulunun kaderini. dünya hayatında imana dönüştürdüğü nisbette Mü’mindir ve iman ettiklerini tatbik ettiği nisbette hidayettedir. 691 Bakarâ: 02/31.688 Şeyh Bedreddin (v. 689 Şeyh Bedrreddin-i Mahmud. 838/1435). sır ile birlikte ele alınmış olması hasebiyle mühimdir.

694 Hakkâniyye yayınlarında ruh konusunda incelenen ontolojik ifadelerde de sır. Hucvirî’ye göre bu sır tevhîddir. s..e. Adnan.e.695 Letâif. Bu makâmdaki kulun kalbine vahdaniyet âleminden doğuşlar olur. müşâhede makâmı anlamında kullanılmıştır. 696 K. 133 . Bu bütünlük kul ile Allah arasında bir sırdır. Bu durumda insan. Tah. benim yaratılışım da O’nun sır hanesidir… Gözünü iyi aç da bana öyle bak ki beşerde Allah nurunu göresin” diyerek sırrın bu yönünü vurgulamıştır. Keşfu’l-Mahcûb (Hakikat Bilgisi). ezelî olanla olmayanı ayırma şuuruna sahip olabilmektedir. Dâr Suâd Sabbâh.698 Abdullah-ı Hanî (v. fıtratının gereği olarak Allah’ın zatını bilme. 1279/1862). 693 Hucvirî.g. a. Allah(cc)’ın el-Latîf isminin tecellisi olduğu ifade edilmiştir. 342-349. bu letâifleri sayarken sırru’s-sır yerine hafî zikrini saymış ve her bir letâifin bazı peygamberin kademinde olduğunu ifade 692 Kubrâ. 2. a. Sır makâmındaki ilmin kaynağı. Allah’ın nuru veya Allah’ın boyası697 olarak mevcut olduğuna inanılmaktadır. Kulun vücud karanlığında setretilmiş vaziyette olan bu ilim. Adnan. ilmi ledün olarak zuhur eder. Üçüncü makâm olan sırru’s-sır.692 İnsan.696 İnsan ruhundaki bu ilahî yönün. Bu ilim.693 Mevlanâ Celaleddin ise. Fevaihu’l-Cemâl ve fevâtihu’l-Celâl. Kuveyt 1993. 698 K. Latiftir. seyr ü sülük ile saflaşan ve maddi varlığından gaybete düşen mü’minde. ss. s. insana doğuştan tevdi edilen istidatlarının benliğinden sıyrılmak suretiyle Allahu Teâlâ adına geliştirilmesidir. kalbin letâiflerindendir. 697 “Allah’ın boyasıyla boyanın…” Bakara: 2/138. haberdardır.g. Mesela.: Yusuf Zeydân. âlem-i sıfattan âlem-i esmâya indirilmek suretiyle insana hediye edilmiş bir atiyedir. 59. birleme.ruhlara talim ettiği ilm-i ezelîdir. Mesnevî Tercümesi. s.. Âdemoğluna ruh vesilesiyle bahşedilen letâif-i hamsenin. 20. Bu potansiyelin gerçekleşmesine göre aşkın olan Allahu Teâlâ’yla bir bütünlük oluşturur. Kısaca tevhîd. Necmeddin. marifet ilmini zahir eden ve ledunnî ilimlere kapı olan ilimdir. ruhânî bir latife olarak. 694 Mevlânâ. c. Hızır(as)’dan Hz Ali(ra)’ye ve kırklara tevarüs eden sırr-ı hakîkîdir. “Kâbe her ne kadar O’nun evi ise de. bno: 2245-2252. 138.” Mülk: 67/14. O’ndan başka ilâh olmadığını kabul etme potansiyeliyle donatılmıştır. 695 “Yaratan hiç bilmez olur mu? O.

sırrın ruhanî latifelerden bir latife olduğuna ve müşâhede makâmı olduğuna inanırlarken. dünkü haberdir buyuruyor. latife-i ruh. 134 . Tasavvuf Metafiziği. Seyru sülûk ile Mü’min. kul için noksanlıktır. aslına varamama durumu. insandan başka her şey demek olan. Hakikat talibi. kulun kendisine dahi sırdır. bir mürşîd rehberliğinde bu letâifiler arasında seyri illallah ile fenaya (velayet-i sugray).699 İmâm-ı Rabbânî (v. 702 Kâşânî. bir grup da sırrın ayan cümlesinden değil. mürşid-i kâmilin bu sırra vakıf olup olamayacağı diğer bir husustur. ondan ileride hafi. Tasavvufun Ana Esasları. latife-i sırr. 1034/1624)’ye göre âlem-i sügrâ olan insanda bulunan bu beş letâifin asılları.701 Mutasavvıflardan bir grup. Mektubât. daha sonra seyri fillah (velayet-i kübrâ) ile tam fenaya vasıl olur. İsâ(as). Onun ötesinde olan haberler vardır ki. Nuh ve İbrahim(as). İstanbul 2010. Kurtuba Kitap.700 Sadreddin-i Konevî (v. Sırrın kul ile Allah arasındaki gizli bir hal olduğu anlayışını. İzzeddin. âlem-i kebirdedir. Tasavvuf Sohbetleri. s. 673/1274)’ye göre her varlığın. bu letâiflerin zıllerini geçer ve asıllarına varır. Âdâb. Varlık. Buna göre latife-i kalb. ondan ileride ahfa makâmlarında olan sır vardır. Nazım Efendi’nin şu ifadeleri. 701 Konevî. Adem(as). Bu halden başkasının haberi ve bilgisi olmaz. 35. Şeyh Nazım’ın sır olarak tanımladığı bu letâifin asılları. peygamberler ve meleklerden başka bütün mahlûkatın mebde-i taayyünleridir. bu makâmdaki sırlar. Bu daire. Musa(as). kul ile Allah arasında meydana gelen örtülü bir haldir. ihtiva etmektedir: “Cennet mekan Şeyhim Hazretleri o zerrelere olan hitap. Bu anlayışın devamında sıru’s-sır gelir ki. mevcut olduğu mertebeye göre bir taayyünü vardır. Muhammed(sav)’in kademindedir.”703 Sırrın kul ile Allah(cc) arasında meydana gelen örtülü bir hal olduğu anlaşılmasına rağmen. latife-i hafî. Yani sır. manalar cümlesinden olduğuna inanırlar. Kendi yaratılışına uygun letâifin.: Hakkı Uygur. 244. Allah(cc)’ın isimlerinin zıllerinden pay alırlar. 703 Kıbrısî. İmam-ı Rabbanî. Bu konuda Hakkâniyye meşayıhı içerisinden Şeyh Şerafeddin-i 699 700 Hanî. Ter. ss. 99-100. Mektun no: 160. latife-i ahfa.702 Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışında ise her iki mananın da bulunduğu kanaatindeyiz. s.etmiştir. 79. bu taayyününde baskın olan hüküm açısından Rabbini bilebilir. o sırru’s-sır makâmında. ss.

velinin kabiliyetinde bulunan Muhammedî kemaller. O’nun batınının feyzinden yaratılmıştır. ufuk-i a’lâda müşâhededir. gayb âlemi de. Peygamber(sav). kendisiyle Peygamber(sav) arasında vasıta olmaksızın yardım isteme kanalı açılır. 30.g.. mahşere de aynı isimler ile çağrılacaktır. Hz. Bu anlayış şöyle ifade edilmiştir: “Muhakkak ve muhakkak herkeste olan sır… Dünyada sırrı zahir olmazsa. düşünüldüğünde.e. Çünkü Nazım Efendi’ye göre bir sünnete hakkıyla ittibâ edildiği zaman ortaya çıkan Muhammedî sır.704 Bununla birlikte Hz. bazı sufîlerin anlayışlarına yaklaşmakta ve bu anlayışın bina görülmektedir. 706 Cilî.707 Şeyh Nazım’a göre. Menâkıb-ı Şerefiyye. bu görüştedir. sünnete hakkıyla ittibâ eden kul. a. Peygamber(sav)’in hakikatinden ibarettir. 293-294. Hz.Dağıstanî. Allah(cc) ile olan muhabbeti ve misak gününde Rabbi’nin huzuruna hangi isimlerle çağrıldığına bağlıdır. Kul bu sureti kalbinde aklederse. Şehadet âlemi. 26.706 Bu açıdan bakıldığında. Peygamber(sav) Abdulkerim-i anlayışı Cilî’ye ile birlikte Hz. O’nun zahirinin feyzinden. 42. Muhammedî suretle aniden karşılaşma konumuna yükselir. 707 Kıbrısî. Bu karşılaşma. mühürlenir. Kıbrısî’nin edildiği zemin bu anlayışı. Kıbrısî. dünyadan 704 705 Burkay. ss. Meselâ göre. Peygamber(sav) bahsinde izah edilen Muhammedî Sırr705 ifadelerine dayanarak sırrın. “ruhanî latife” manasında da kullanıldığı kanaatindeyiz. 135 . mürşid-i kâmilin vakıf olabileceğini ifade etmiştir. Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî. kulu velayet makâmına çıkaracak kuvvettedir. s. 298. Kemâlâtu’l-ilâhiyye. Gaybın gaybı ise. Tasavvuf Sohbetleri. s. Allah ile kul arasındaki bu hale. Kişinin kim olduğu ise dünya hayatındaki kimlik bilgileri veya toplumdaki statüsü değil. manaların heyulası ve varlıksal suretleridir. Bu müşâhedenin neticesinde. Bu makâmın ötesindeki bir arınma ile kul. Bu ifadelere göre bu sırlar kişinin kim olduğunun cevabıdır. s. misak günü çağrıldıkları isimlerde sırları gizli olan kullar. Böylece sâlikin varlığı kâmil olur. velayet ve kemalat makâmlarına erişmiş olur.

toprak ve hava gibi unsurların ve madenlerin. isimlerine ve fiillerinin zuhuruna kaynak olduğundan. Peygamber(sav)’in cismanî yönü de tüm mevcudattan öncedir. Hz. kabir âleminde ya da mahşerde zahir olması.giderken (olacak). Allah(cc)’ın zatına. Hz. kabirde sırrı zahir olmazsa. Biz henüz kendimizi tanımış değiliz. Muhakkak o insanlara verilmiş olan sır zahir olacaktır. Dünyadan giderayak sırrı zahir olmazsa. veliler ve diğerlerinin ruhları. Peygamber(sav). Hz. heyulau’l-kulldür. Biz henüz kendi sırrımıza agâh değiliz. Yani. bitkilerin ve hayvanların kaynağı olan cism -i küll suretindedir. hangi isimlerle çağırdı seni. Kendimi tanımıyorum Kimsin sen? Ben filancayım. Müşâhede âlemi olan cisimler âleminin kaynağı. Kıbrısî’nin üç farklı başlık altında toplanan bu anlayışına temel teşkil edebilecek yaklaşımı. Peygamber (sav). kulun varoluşunu temsil eden asıl kimliktir. Bu anlayışa göre Hz. Hakkânî’ye göre mahiyeti âlem-i gaybda olan bu kimlik. Bu kimlikteki sırların şehadet âleminde. Peygamber(sav)’in ruhaniyetinden doğup yayılmıştır. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/d. Hz. kulda zahir olacak sırlar. Peygamber(sav)’in sadece ruhanî değil. ss. Dolayısıyla tüm ruhanî sırlar. Peygamber(sav)’in biri ruhanî diğeri cismanî olmak üzere iki vechi vardır. Binaenaleyh. sıfatlarına. Deyaları için bu tezde bkz. 30. Bursevî. s. İsmail Hakkı Bursevî (v. Hz. cismanî tarafı da her şeyden önce olmuştur. ilahî sırların güzelliği görülemezdi. Peygamber(sav)” konularıyla da ilgilidir. biliyor musun? Kaç isimle çağırdı?”708 Şeyh Nazım-ı Hakkânî’nin belirttiği isimler ve sırrı. kabirde. bu âlemin hem suret hem de mana bakımından bütün sırlarını kendinde toplamış ve onların hakikatlerine kaynak olmuştur. ontolojik olarak “Allah’ın Nûru” ve “Hz. yaratılışta her şeyden önce gelir. su. Onun için bütün peygamberler. Peygamber(sav)’in önceliğine nisbetle sonra gelirler. Ruhanî tarafıyla Efendimiz(sav). Peygamber(sav) gelmeseydi. onun yaratılışında 708 709 Kıbrısî. kulun manevî kimliği olarak tanımlayabiliriz. Bu küllî hakikatin izahına göre Hz. Şerh-i Salavât. Efendimiz(sav)’in güzelliğinin aynasında görmüşlerdir. Peygamber(sav)’in zuhuru. 136 . kullar kendindeki sırları. Sen kimsin ve nesin? Sırrın nedir? Allah ile olan muaheden nedir? ‘elestu bi Rabbikum? Kalu bela’ da Allahu zü’l-celal seni çağırdığı günde. mahşerde (olacak). 1135/1725) savunmuştur. 76-78. varlığı oluşturan ateş. Bütün mükemmelliğin mazharı sayılan Hz. Tasavvuf Sohbetleri.709 Bursevî’ye göre Hz.

Kuşeyri Risâlesi. sırrın gerçekleşmesine vesile olur.712 Nazım Efendi’nin sır tanımında “muhabbet” ehemmiyet arz etmektedir. 713 Bu 710 711 Bursevî. Menâkıb-ı Şerefiyye. Bir çocuk doğduğu vakit. 133-135. ezelî isimden farklı tesmiye edilen kullara nisbeten yedi derece daha kâmilâne olacağını beyan etmiştir. muhalifu şeria’ ahval ile harir döşemeler. 713 Kuşeyrî. s.bulunan ve Hz. 137 . âlem-i ahd u misâkda takdir ve tayin buyrulmuştur. Şeyh Şerafeddin. Şeyh Nazım’a göre bu muhabbetin dereceleri ise. Kuşeyrî’ye göre muhabbet. 712 el-Hakkânî. bu melekler oraya girmez. Peygamber(sav)’in nurundan akseden esma ve sırların tezahürüdür. “Muhammedu’rRasulu’llah” kelimesi olduğunu ifade etmiştir. mücessem ve tam azalı suret bulunursa. Ebediyete Davet. 42. çocuğun ismi de hakiki ismin muhalifi bir isimle tesmiye olunur. Burkay.”711 Şeyh Nazım Efendi. ezelî isimi ile aynı olması halinde kuldaki zekâ ve idrakinin. 76-78. Muhabbet ehli. Şerh-i Salavât. mahbubun kişideki sırrı istilâ etmesidir. bilumum asnaf-ı beşerin esmaisi.710 Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî. mahbubun gayrısındaki her türlü mensubiyet bağlarını koparır. Muhabbetle kulun kalbi daimî zikre girer ve masivayı düşünmekten uzaklaşır. İsim tesmiye olunacak mahalde. maksudunda fenâ bulduğu için. Kışeyrî’de görülmektedir. Bu düşünceye göre dünyada verilen isimlerin. Peygamber(sav) sevgisinin Allah(cc) sevgisinden olduğunu ve Peygamber(sav) sevgisinin en temel göstergesinin. s. 410. Bebeğin kundaklanma şeklindeki edebin derecelerine göre tesmiyede hazır bulunan meleklerin adedinin bir ile bin arasında değişebileceğini ifade etmiştir. ss. kulların hakiki isimlerinin dünyada da konulması için ilham veren görevli melekler olduğunu şöyle ifade etmiştir: “… ‘el-Esmau tenezzelu mines-semai’ fehvasınca. uyulan sünnetin çokluğuna bağlı olarak. ona isim verecek kimselere ism-i hakikisini ilham için Cenab-ı Hakk (cc) melekler hâlketmiştir. sırrın tahkikinde ismin önemini esma-i beşer başlığıyla irdelemiş ve yeni doğan çocuklara yapılan tesmiye merasimi üzerinden izah etmiştir. ss. Sır ile muhabbet arasındaki ıstılahi bağ.

Hz. enfüs ve Kur’ân olmak üzere üç nüshada yazılıdır. Binaenaley Nazım Efendi’ye göre her kul farklı nitelik ve nicelikteki sır ile donatılmıştır. nasıl muhabbetle zahir olduğuna Bursevî. Aşk kılıçtan ve oktan korkmaz. muhabbettir. Sırrın dünyada gerçekleştirilmesine göre kul. afak. Peygamber(sav)’in kalbi olmasa. Benzer kanaati Muhammed İkbal (v. Peygamber(sav)’in hakikatidir. O sevgiyle daha canlı. Sırrın sadece kul ile Allah(cc) arasındaki gizli bir hal olan yönü de vardır. 35. diğer varlıklara verilmiştir. ne de rüzgâr…”714 Kuldaki sırrın. 714 715 nurdan yansıyan sırların. Bursevî. İslamî Benliğin İçyüzü. kulun cismani varlığındaki zuhuru “ruhanî latife”dir. kulun fena fillah makâmında ortaya çıkan nûr olarak da anlaşılmaktadır. Hz. mürşid-i kâmiller vakıf olur. sırrın hakikat-i Muhammedî ve nûru ilahî ile ilgili yönleri de görülmüştür. Hz. Kulun Allah(cc)’a olan muhabbeti ve misak gününde Rabbi’nin huzuruna hangi isimlerle çağrıldığına bağlıdır. Kulun yaratılışında decredilmiş sırrın. 79-80. masiva karanlığından sıyrılmasına İkbâl. Şerh-i Salavât-ı İbn Meşîş. toprağımızın altında hayat kıvılcımlarıdır. ne toprak var. İman derecelerine delalet eden bu sır. s. Varlık âlemi olan âfâk ve insanın iç dünyası olan enfüsün. iman mertebelerine vasıl olur. Aşk ona dünyayı aydınlatmayı öğretir. yevmu’l-ezelde kulun ne derece aşkla misak ettiğiyle alakalıdır.715 Binaenaleyh. Sırrın bu yönüne. Bu muhabbetten kaynaklanan ilahî sırlar ise. Sufiler tarafından bu anlayışa benzer anlayışlar açısından ele alındığında.çerçevede yapılan muhabbet tanımı üzerinden bakıldığında sır. Kuldaki sırrın zuhurunda anahtar kelime. Kur’ân’ın iniş mahalli. Allah(cc)’ın karşılıksız varlık verdiği Rahmân isminden. kimse Kur’ânı ve onun ihtiva ettiği sırları bilmezdi. kalbe Muhammedî benzetilmiştir. muhabbetin kalbi istilası. 1394/1973) “aşk” üzerinden şöyle tanımlamıştır: “Adı benlik olan nur. Peygamber(sav)’in kalbidir. Şeyh Nazım’ın Hz. Aşkın kökeninde ne su var. ontolojik bir izah getirmiştir. anlayışına temel teşkil edebilecek bu izaha göre. muhabbetin kaynağı ilahîdir. ss. daha yakıcı ve daha pırıl pırıl olarak ebedileşir… O’nun özü. Şeyh Nazım’ın ifadelerinde bulunmasa da. aşktan ateş alır. 138 . Bu yaklaşımlar. öz olarak varoldukları icmal mertebesinde zuhurun mahalli.

Firuzebadî. ahd. 523 717 “Rabbin Âdemoğullarından.. bazen de özel bir sözleşmeyi ifade eder. s. doğruları tasdik etmek. 718 “. (Böyle yaptık) ki (Allah).. Bununla birlikte Peygamberlerden alınan misak da. Kâfirlere de acı bir azâb hazırlamıştır. “Biz İsrâîloğullarından şöyle söz almıştık: Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. anlaşma. Mutasavvıfların çoğuna göre bu ahid hakikidir. İbrahim’den. 719 “Sözlerini bozdukları için onları la'netledik ve kalblerini katılaştırdık…” Maide: 4/13 720 “Biz peygamberlerden. çünkü Kur’ân’da mîsâk kelimesi. Bu ayette bildirilen misâk.. ‘Bizim b undan haberimiz yoktu’ demeyesiniz. Nûh’dan.” El -Arâf: 7/172.716 Terim bakımından Misâk kelimesi bir takım farklılıklar içerir. kâfirleri ise ateşe atmak için alındığı bildirilmiştir. Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan. bazı İslam ulemasına göre temsilî iken bazı ulemaya göre de hakiki olarak gerçekleşmiş bir haberdir. Allah hakkında. unların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu: Ben sizin rabbiniz değil miyim? ‘Elbette öyle!’ dediler. anaya-babaya. Senden. (evet) onlardan sapasağlam söz almıştık. 139 . c.720 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin misâk anlayışı. MİSÂK (YEVMU’L-EZEL): “Ve-se-ka” kökünden müştak olan “misâk” kelimesinin çoğulu “mevâsîk” olup sözlükte. kuvvetle ahidlerini almıştık. yakınlara.“Hani Rabbin. Lisânü’l-Arab. s.15.. onların bellerinden zürriyetlerini almış.717 Kur’ân-ı Kerim’de Allah(cc)’ın İsrailoğullarından aldığı misak718 ve ahidlerini yerine getirmemeleri719 ile ilgili pek çok ayet bulunmaktadır. 301. Isfehanî. yetimlere. Kur’an’da zikredilmiştir. yoksullara iyilik edeceksiniz. Bunu kıyamet gününde ‘Bizim bundan haberimiz yoktu’ demeyesiniz diye yapmıştık”721 mealindeki ayete dayanmaktadır. bazen genel. s. Kamûsu’l-muhît. elMüfredat.Peygamber(sav) ve Allah(cc)’ın Nûru anlayışlarıyla bir bütünlük oluşturmakta ve Kıbrısî’nin anlayışına paralel diğer tasavvufi ıstılahı göstermektedir. 928. o doğrulara doğruluklarından sorsun. akd ve and anlamlarına gelmektedir.” Bakara: 2/83. Böyle yaptık ki kıyamet gününde. gerçekten başkasını söylememeleri hususunda kendilerinden Kitâb mîsâkı alınmamış mıydı” A’raf: 07/169.” Ahzâb: 33/7 -8. 721 A’râf: 7/172. Âyette bu ahdin. c. Başka bir ifadeyle “şahit olduk” şeklinde cevap verenlerin Âdem(as)’in sulbundan kıyamete kadar vücut 716 İbn Manzûr. Âdemoğullarından. onları kendilerine karşı şahit tutarak ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ (demişti Onlarda) ‘Evet buna şahit olduk’ demişlerdi.

Hulasatu’l-Beyan. s. Şihabuddîn Sühreverdî’ye göre bu hadise. c. Âdem(as)’in belinden ihraç olundukları ifade edilmektedir. 723 Yazır. zerrelere hitap olarak ifade etmektedir. Elmalılı M. Tasavvuf Sohbetleri.: İsmail Karaçam ve diğ. Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışında misâk. diğer tüm kavramlar ile sıkı ilişkilidir. 412-421. c. s. 724 A’râf: 7/172. bu mukavele ile iman hakikatleri insan ruhuna deruhte edilmiştir. Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışı içerisinde bütünün gözardı edilemez bir parçası olarak. Hz.723 Misâk. Bu suale muhatap olunduğunda Âdemoğullarının akıl. Hak Dini Kur’ân Dili. Hz. Çünkü Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde gelişen varlık felsefesi içinde bu ayete atfedilen anlamın önemli bir yeri vardır. Yani misâk bu tefsire göre temsilî değil. hayat ve nutuk sahibi olarak. Âdem’in sulbuna konmuşlardır. Âdem(as) yere uzanmış bir haldeyken gerçekleşmiştir. Hz.g. İstanbul Tarihsiz. 9. ss. hakiki bir mukaveledir. “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”724 ayetinde Allah(cc) ile Âdemoğulları arasında olan bu misâk. 1799-1800.. 140 . Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî ve Nazım-ı Kıbrısî’nin sohbetlerinde çok sık bahis konusu olan bir husustur. hem de ruhanî bir hakikattir. Sühreverdî.bulacak zürriyetlerin olduğu beyan edilmektedir. Mekke ile Taif arasındaki Numan vadisinde. 6.725 Şeyh Nazım Efendi’nin bu konuyla ilgili beyanlarının genlinden anlaşıldığına göre misâk hadisesi. Dolayısıyla ayette hem tekvinî bir temsil. hem yaratılışa dair hakiki bir vakıa. 725 Kıbrısî. Zerreler bu ilahî hitaba cevap verdikten sonra tekrar Hz. Âdem(as)’in sırtı sıvazlandığında onun vücudundan gelecek bütün zürriyetin. 726 Sühreverdî. 170-171. Komisyon. Aziz Dağ. 106. Bursevî.726 Bu hitabın nerede vuku bulduğu hususunda Şeyh 722 Vehbî. Sühreverdî.. 106. s. Sühreverdî’ye göre bu vakıa zerrelere hitaptır. Şeyh Nazım Efendi bu mukaveleyi.722 Farklı bir görüşe göre ise ayetin yaratılışa işaret eden ifadeleri temsilî bile olsa. 30. a. ss. Ruhu’l-Beyân. Başka bir ifadeyle “Âdemoğullarının zürriyetlerinin alınması” ontolojik olarak bir temsildir.e. irdelemeden geçilmeyecek bir önemi haizdir. ss. deriden çıkan ter damlacıkları gibi çıktığını beyan etmiştir. Avarifu’l-Mearif (Gerçek Tasavvuf). hem de ruhanî bir hakikat olduğu savunulmuştur. Ancak mukavele bir hakikattir. Sad.. Hamdi.

25 Elmalılı. s. Bu izaha göre kulun hidayeti. Yartılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/d. s. 2. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/b. 9. Hz. yevmu’l-ezelde gerçekleşmiştir. s. Yapılan amel ve 727 728 Burkay. baba sulbundan çıkıp. Ana rahmine düşmeden baba sulbunda olduğunu savunanlar olduğu kadar.g. Nazım Efendi. 732 Kıbrısî. 730 Bu bağlamda misak. kulun sırrı ile alakalı mütalaa edilen hidayetin. 174-175.727 Bu misâkın ne vakit olduğu konusunda genel olarak üç görüş öne çıkmaktadır.728 Nazım Efendi’ye göre bu misâk. 79. Ayrıca Bu tezde bkz. Menâkıb-ı Şerefiyye. Bir diğer görüşe göre misâk. ss.Hz.732 Bütüncül izahı ontolojik bir bahis olan yevmu’l-ezel. s. 730 Kıbrısî. 69. Şeyh Şerafeddin’e göre. Peygamber(sav). 729 Kıbrısî.734 Kulun kemal derecede hidayetine vesile olacak misak sırrı şöyle ifade edilmiştir: “Binaenaleyh.. o yevmu’l-ahd ve misakta gösterilmiş ve çizilmiş hatt-ı harekete göre amel edilmesi lazımdır. Peygamber(sav)’in ümmetini iman eder vaziyette Allah(cc)’tan emanet aldığı gündür.e. Peygamber(sav) . buluğa erme çağında olduğunu savunanlar da olmuştur. 42. a. Hakk Dini. kula elest bezminde çizilen manevi rotanın âlem-i dünyada kemal derecede vuku bulması.. Tasavvuf Sohbetleri. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/d. 30. misak ile ilişkisine biraz daha tafsilatlı izah getirmiş tir. 731 Taberânî. 734 Burkay. a. Menâkıb-ı Şerefiyye. yevmu’l-ezel’de vuku bulan hadisatın bir cüz’üdür. Nazım Efendi’nin genel tasavvuf anlayışıyla ilgili olarak müstakil bir başlıkta incelenmiştir. kendisine elest bezminde çizilen hat ile ilgilidir. Ayrıca bu tezde bkz. 173. s.Hz. bilinmeyi istedim ve mahlûkatı yarattım”731 hadis-i kutsisindeki hitabında yevmu’l-ezel’de olduğunu ifade etmiştir. ana rahmine girince başlamış. 69.” 141 . daru’t-teklif olan âlem-i dünyada.Nazım’ın ifadelerine rastlanmamıştır ancak Şeyh Şerafeddin. Aralarında muhalefet olduğu takdirde maksat ve netice hâsıl olmaz.e. ruh üflendiği zaman tamamlanmıştır.g.729 Yevmu’l-ezel. kulun dünyada tesmiyesi ile başlar ve son nefesine kadar devam eder. Bkz. “Ben gizli bir hazine idim.733 Şeyh Şerafeddin. 733 Aynı eser. Şeyh Nazım’a göre. bu hitabın “âlem-i zerrede” olduğunu ifade etmiştir. Kulun yevmu’l-ezelde Allah(cc) tarafından çağrıldığı isimlerinin nitelik ve nicelikleri kulun sırrı ile de ilgilidir. c. c. Keşfu’l-hafa. s. s.Sır.

738 Mâturidîlere göre. 1816-1817. c. hem de ruhanî bir hakikattir. Ta’rifât. 739 Taftazânî. Yani ezelî değildir. 737 İbn Manzûr. öncesizlik ve mazinin yanında varlığın devamlılığı anlamına gelmektedir. Bu ahid. c. Şu halde mürşid olsun. Lisânu’l-Arab. makbul ve maksad-ı ilahiyyeye vasıl olmaya vesile olamaz. ss.15. Hucvirî’ye göre. sır ve tevhid ile ele aldığı olmuştur. zahir itibariyle ne kadar yüksek ve mukaddes olsa da hakikat itibariyle. 465-467. gün anlamına gelmektedir. 16. Peygamber’in ümmetini iman eder vaziyette Allah(cc)’tan emanet alması.işlenen ibadet.”735 Özet olarak “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”736 ayeti. o âlem-i zerrede mesbuk olan ahd ü misakına göre çalışması lazımdır… Başka türlü hakiki hidayet vâsıl olmaz. ss.e. s. mürid olsun. Dolayısıyla Allah(cc) ezelîdir ve Allah(cc)’ın gayrısındaki mahluk. Hz. Tehânevî. Hucvirî’ye göre sır olarak 735 736 Burkay.737 “Yevm” kelimesi ise güneşin dünyada. ezelî olan ile hadis olanı birbirinden ayırmak suretiyle kul. 738 İbn Manzûr. 25.g. yevmu’l-ezelde gerçekleşmiş ve yevmu’l-ezel’de vuku bulan hadisatın bir cüz’üdür. Allah’ın zatını tanıma potansiyelini gerçekleştirmiş olur. sâlik olsun ve hatta avamm-ı nas olsun. A’râf: 7/172. Keşşâf. hadistir. doğuşu ile batışına göre belirlenen zaman dilimi olarak. ezelî olmayan nesne hadistir. Nazım Efendi’ye göre misâk. bütün özellikleriyle. hem yaratılışa dair hakiki bir vakıa. Cürcanî. s. 144-150. c. 2. Şerhu’l-Akâid. Vuku bulacak şeylerin zaman ve mekânını. s. a.. Şeyh Nazım’a göre.739 Sufilerin ezel ve ezelî olan bahisleri.1. Yevmu’l-ezel: Arapça bir kelime olan ezel kelimesi. Allah(cc) ile Âdemoğulları arasında yapılan misâkı haber vermektedir. Cenab-ı Hakk bilip ezelde takdir ve tahdid etmiştir. Menakıb-ı Şerefiyye. yevmu’l-ezel’de gerçekleşen diğer hadisattan biridir. 134-135.1. 142 . ss. c.

buna bağlı olarak Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışında. 744 Yâsin: 36/83. “Ben gizli bir hazine idim. Adnan. s. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den bu konudaki en fazla nakli Şeyh Adnan Kabbanî ve Şeyh Hişam Kabbanî yapmıştır.742 Yevmu’l-ezel olarak çeşitli sohbetlerde ve kaynaklarda geçen bu kavramın nasıl anlamlandırıldığı. diğer makâmlardaki sırlar olduğu ifade edilmiştir. Nakşibendî-Hakkânî yolunda. 173. hadisesidir.”744 740 741 Hucvirî. Onun da ötesinde vuku bulan öyle hadisat vardır ki onlar. s. Nazım Efendi. Tasavvuf Sohbetleri. Allah(ac) ile kaim olan bu melekût âlemi. Bu durumda insan. 14. sıfatlar âleminde mevcut olup. Bu ifadelere göre yevmu’l-ezel’de vuku bulan hadisatın bir cüzü misak. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. 743 K. c. genellikle Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’den nakil şeklindedir. masivâdan olan her şeyin melekût âleminde bir hakikati ve melekûtu (egemenliği) var olduğu yazmaktadır. Mesela misâk hadisesinin yevmu’lezel’de gerçekleştiğini. Keşfu’l-mahcûb (Hakikat Bilgisi). 79. s. Ancak kevnî konulardaki malumatlara Nazım Efendi pek fazla değinmemiş ve yeni yorumlar getirmemiştir. 345. s. melekût âleminde olduğu yazmaktadır.tanımlanan bu potansiyelin gerçekleşmesi tevhiddir. hitabın muhataplarının mevcut olduğunu söylemektedir. 2. bu inceleme bizi yaratılış ve varlık ile ilgili tüm başlıklara götürmüştür. Taberânî. Dolayısıyla. ezelî olanla olmayanı ayırma şuuruna sahip olabilmektedir. 143 . şeyhinden nakletmektedir. Dolayısıyla. yevmu’l-ezel için bahsedilen mevcudiyetin.740 Nazım Efendi’nin yevmu’l-ezel hakkındaki ifadeleri. bilinmeyi istedim ve mahlûkatı yarattım”741 hadisi kutsisinde bildirilen hitabda. yevmu’l-ezel için bahsedilen mevcudiyetin mekânı ve mahiyeti tafsilatlı olarak irdelenmesi gerekmektedir ki. Siz de O’na döndürüleceksiniz. âlem-i esmada zuhur eden her hakikatin makâmıdır. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin sohbetlerinde karşılaştığımız bu öğreti. büyük önem arz etmektedir. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin tasavvuf görüşlerinin izah edildiği “Futuhâtu’l-Hakkâniyye” adlı eserde. Hakkâniyye içerisinde Nazım Efendiye tevarüs ederken şu ayete istinat edilmiştir:743 “Her şeyin mülkü (saltanatı) kendi elinde olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir. acz ve fakr dairesinde. 742 Kıbrısî. Keşfu’l-hafâ.

Arabî. ss. 748 Muhyiddin b. Peygamber’in Sırrı . Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde yapılan ontolojik ifadeler ile birlikte düşünüldüğünde. Allah’ın Nuru ve Hz. kitap kavramlarıyla da ifade edilen bu anlayışa göre bütün yaratıklar. kalem.748 Şeyh Nazım’ın yevmu’l-ezel anlayışı. 144 .. Mehmet. bu hakikatten ve bu hakikat için yaratılmıştır. ebedî ve mutlak saltanatın sahibi olan ‘la ilahe illallah’. Habibu’llah(sav)’a zahir olur… Onun içindir ki. Bkz. Âriflerin Tevhidi. Ter: Ahmed Avni Konuk. Şeyh Nazım-ı Hakkâni’nin bu husustaki ifadeleri şöyledir: “Cenab-ı Hakk’ın saltanatının azametini hiç kimse. 747 Demirci. İz Yay. Salavatullahi ve Selamu aleyh’tir. madde-i evvel. s. “la taayyün” olarak da bilinen bu varlıktan sonra ilk varlık olan Nûru Muhammedî ve onun nurundan. Ancak o saltanatın azametinden bir şua. Huzurunda duran ‘Muhammedu’r-rasulu’llah’. Yartılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/d.: Ekrem Demirli. Bununla birlikte bu ontolojik anlayışın anahtar kavramları. müstakil bir başlık olarak ele alınmıştır. Allah(cc)’ın vücud mertebelerinde ilk oluşu temsil eder. hatta melekler.1.”745 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin bu ifadeleri. 1. İstanbul 2003. Nablusî Abdulganî.Şeyh Nazım Efendi’nin bu hususta ontolojik izahları ile karşılaşmasak da. c. Ter. 179-180. ss. Hakikat-i Muhammediyye Md. Tasavvuf Sohbetleri. Bu varlıktan önceki varlık mutlak gayb olarak mahiyeti kesinlikle bilinemeyen Allah(cc)’ın zatına dair oluştadır.. 156. ne nebiyyü’lmürsel ne veliyyü’l-kâmil ne de melikü’l-mukarreb anlayacak değildir. “Muhammedur’-rasulullah” âlemidir. Celle ve Alâ’dır. melekût âlemine. hakikat-ı Âdem. zımnen Şeyh Dağıstanî’den tevarüs eden manalar ile kullanılmıştır. bu anlayışın aksine ifadelerle de karşılaşmadık. vücud mertebeleri ve varlık anlayışı içerisindeki Nûru Ahmediyye anlayışını tazammun etmektedir. Efendimizin(sav) saltanatından seyrederiz. Nazım Efendi’nin farklı ifadelerinde. Allah(cc)’ın saltanatı. Biz Cenab-ı Halik’in(cc) saltanatının azametini. daha bütüncül bir çerçevede 745 746 Kıbrısî. Habibu’llah’ın saltanatı. Yaratılışa dair anlayışın en önemli cüz’ünü oluşturan bu kavrama Şeyh Nazım’ın yaklaşımı. Hakikat-i Ahmedi. TDV İA. akl-ı kül. o ezelî. misal âlemine ve duyular âlemi de denen mülk âlemine kadar gelen bir vücud mertebeleri zuhur etmiştir. Füsus. 747 Muhyiddin İbn Arabî’ye göre bu nûr.746 Nûru Muhammedi. 9-36. Bu manaları tazammun eden anahtar kavramlar. “La ilahe illallah” âlemi.

Hz. tevhîde ulaşmış olan kullardır. Şeyh Nazım’a göre. Sâlik seyri esnasında.Mürşîd .Hz. Çünkü Allah(cc) esma saltanatında “İsmu’l-A’zam” ile kaimdir. ikmal etmektedir. 156. âlemin-i esmaya tenzilini. 19.750 Çünkü Hücvirî’ye göre gafletten uyanan insan. ss. Bu anlayışı Nazım Efendi bir sohbetlerinde aslî varlık ve gölge varlık terimleriyle izah etmiştir. âlem-i esmada (isimler âlemine) zuhur eder. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. hakiki varlığın tecellileri ne mazhar olur. 60-66. 751 Hucvirî.749 Bu saltanatın azameti.g. a. Makamlar ve Seyr u Sülûk ile İlgili Kaynaklar/b. yevmu’l-ezelin idrakidir.754 749 750 K. Peygamber(sav) ümmetini yevmu’l-misâktan beri tanımaktadır.752 Bununla birlikte yevmu’l-ezel. mürşid-i kâmiller ile ilişkilendirerek izah etmiştir. 753 Kıbrısî. İnsan ahir zaman Peygamberi(sav)’nin getirdiğine tabi olduğu zaman gölge varlıklar arasında ilahî kudrete haiz olur. Bu izaha göre aslî varlık. Varlık iddiasında bulunmadığı müddetçe şirk ve kibir bataklarından korunur. 754 Bu tezde bkz. 345.751 Bu tanıklık aynı zamanda. Peygamber(sav) . Sureti Allah(cc)’ın yed-i kudreti ile şekillenen gölge varlıktan biri de insandır. Bu tezde bkz.. Tasavvuf Sohbetleri. Peygamber(sav)’e ümmetinin gösterilmesini ve emanet edilmesini Şeyh Şerafeddin -i Dağıstanî. s. s.e. kadim olan Allah(cc)’a şahit olduklarına. Bu sırra dâhil olanlar ise. s.kavram tanımlaması yapabiliyoruz. tanık olur. 752 Kıbrısî. kendisine ait hakikatlerin sıfatlar âleminden. 18. Peygamber(sav)’in saltanatından (nurundan) seyredilebilir. kendindeki sırrı gerçekleştirmiş olan yani. Kendi varlığını yok bilen kul olur. Meselâ kulun ahdini doğrulayarak kemale erme ya da yalanlayarak esfele düşme yeri mülk âlemidir. nefsine ve Şeytan’a yenik düşmez. sâlikte İsmu’llahi A’zam’ın tecelli etmesi anlamına gelmektedir. Peygamber(sav)’in ümmetini iman eder vaziyette Allah(cc)’tan emanet aldığı gündür. Adnan. Diğer varlıklar Allah(cc)’ın kudret aynasında yansıyan gölge varlıklardır. 69. Hak Dost 4. Âlem-i esmadaki bu tenzilatın ikmali. Kıbrısî. Dolayısıyla Hz. Şeyh Nazım’a göre. ss. Cenâb-ı Hakk’a aittir. 145 . Yartılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/d. Kulun mülk âlemindeki kemâlata doğru seyrinden bazı hakikatler tecelli eder ki bunlar. Keşfu’l-mahcûb (Hakikat Bilgisi). Hz.753 Hz. kendisi gibi muhdes olan varlığın tüm hareketlerinde.

sahabelerine verdiği gibi evliyalarının kalblerine de vermeye devam etmektedir.Bu hususta Kıbrısî’nin Amerika halifesi tarafından yevmu’l ezel ile miractaki sidre-i münteha. Çünkü onlar ehâdiyete gark olmuş nakışları. ilim kaynağı yönüyle ifade edilmiştir. 760 Bu tezde bkz.756 Allah(cc) nurunu Peygamber(sav). Bkz. Yartılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/e. Ancak Kıbrısî. Peygamber. her an misâk günündeki ahdine Sâdık kalır. Kıbrısî’ye göre bu durumun iki veçhi vardır. Buna göre Peygamber(sav)’in kalbi. yoksa hadiselerin ayrı ayrı zuhuru mudur.760 Bu nûr ile levh-i mahfuzu okur. Ehl-i tevhid diyebileceğimiz bu kul.758 zerreler âleminden beri taşıdığı bu sırrı sahiplerinin kalplerine tevarüs ettirmesini emretmiştir. nefis. Yartılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/a. Nasuti âlem yönünden bakıldığında iki farklı zaman olarak yevmu’l-ezel ve mirac tarihleri vardır. hakiki ilimdir. ifade edilmemiştir. Hani kâfirler onu. o arkadaşına: “Üzülme Allah bizimle beraberdir” diyordu. Lahuti âlemden bakıldığında bu iki hadisenin de zamanı yoktur. Peygamber(sav)’den akseden bu ilim birikerek büyüyen. 758 Bu tezde bkz.Hz. iyi bilinki. Yartılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/d. s. Allah(cc) nurunu tamamlayacaktır. kendi sırlarını gerçekleştiren kullarda Allah’ın nûru tecelli eder. 759 Nazım Efendi’ye atfen yazılan bir eserde bu durum. zaman olmayan zaman olarak telakki edilmiş ve iki kavramda anlaşılan bir zaman olarak telakki edilmiştir. yevmu’l-ezel’e vakıf olur.Mürşid. İşte o zaman Allah ona emniyetini indirdi ve onu. Makamlar ve Seyru Süluk ile İlgili Kaynaklar/b.759 Mürşidlerden bu sırları alarak. Bu tezde bkz. 11. nurlar ve zerreler âlemindeki fıtratlarını vâhidiyet âlemindeki haliyle muhafaza eden ve mülk âlemine tenzil edenlerdir.Mirac Konusu. 146 . Başka bir ifadeyle Kıbrısî’ye göre zamansızlık için ifade edilen hadiselerin tamamı tek bir hadise midir.Allah’ın Nûru. 757 “Eğer siz ona (Rasûlullah’a) yardm etmezseniz. Şeytan. Nefsine 755 756 Bu tezde bkz. sizin görmediğiniz askerlerle destekledi ve inanmayanların sözünü alçalttı…” Tevbe: 09/40 . Allah ona yardım etmişt i. Mirahmadi. Allah’ın ilahî tecellilerinden ve “el -Âlim” isminin hakikatinden aldığı ilmi. hani onlar mağradaydı. dünya ve hevâ yaratılışın başladığı hakikî nurun mülk âlemindeki yansımalarını izale etmek istese de. Sıddıklar ve evliyalar ile tamamlayacaktır. Mehdi(as). Sufi Meditation. hakikatleri değişmeyen. nasutî âleme dair olan bu hadiseleri de tek bir zamansızlık anlayışında toplamamıştır.757 Allah(cc)’ın mübarek göğsüne aktardığı nûru Sevr Mağarasında Ebu Bekir(ra)’e aktaran Peygamber(sav). iki kişiden biri (Ebu Bekir ile birlikte yurdundan) çıkarmışlardı.755 Nazım Efendi’nin ve Tarikat-ı Hakkâniyye’nin genel tasavvuf anlayışı içerisinde yevmu’l-ezel anlayışını diğer kavramlar ile ilgili olarak şöyle değerlendirebiliriz.

764 İnşirâh: 94/4. 1. Buruç Yayınları. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/a. şiirlerin yazıldığı Hz. bazı ayet ve hadiseler. s. Peygamber(sav) tasavvurunda. nefsin. kendini gaflette terk etmez. 17. sohbetle imana. Ben onun bu emrini kabul edip yerine getirince: ‘Ve şüphe yok ki sen çok büyük bir ahlâka sahipsin’ diye buyurdu. 72. Gönüllerini zikirle ihya edip onları. Yani kendisine bey’at eden mürîdanı.Kerâmet.762 Onlar velayet makâmında bulundukları için Allah(cc)’ın onlara musahhar kıldığı tasarruflar ile insanları hidayete sevk ederler. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Hz.İlim-Âlim.2. İslamî ilimlerden edebiyata.”768 hadis-i şerifi bu ayetin tefsiri mahiyetindedir. Kurtubi. 765 Kalem: 68/4. 768 Aclunî. ilimleri hikmeti ve edebiyle yaşayan irfan ve marifet ehilleridir.761 Bu kişi gerçek ilim sahibi velî kullar olarak miracın sırlarını bilirler. PEYGAMBER(SAV): “Senin adını yükseltmedik mi?”764 ayetinin bir tecellisi olarak adına kitapların. ss. yüce bir yaratılış üzeresin”765 ayeti Şeyh Nazım’ın Hz. Keşfu’l-hafâ. Tasavvuf tarihinde de Hz.Gaflet.763 d.Nefs. 533-534. Camiu’l-ahkâm. j.ve şeytana yenik düşerek. 767 A’raf: 7/199.Şeytan. c. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. divanların. Peygamber(sav) ve Peygamber sevgisi büyük önem arz eder. Peygamber(sav). Yaratılış anlamına gelen “halk” kelimesinin manası olarak ahlak ve edep olduğuna dair tefsirler de 761 Bu tezde bkz. 147 . c. bu manada.Velî-Evliyâ. s. 34. Peygamber(sav) anlayışında sıkça vurgulanan bir ayettir.766 "Rabbim beni en güzel bir şekilde te’dib etmiştir. Hz. “Muhakkak ki Sen. Diğer Konulardaki Görüşleri/f. Onlar. Makamlar ve Seyru Süluk ile İlgili Kaynaklar/i. 766 Kıbrısî. dünyanın ve hevâların pençesinden kurtarma kerametini gösterirler. hidayete ve tevhide sevk ederler. maruf olanı emret ve cahillerden yüz çevir’767 diye buyurmuştur. b. 762 Bu tezde bkz. 763 Bu tezde bkz. şeytanın. felsefeden psikolojiye kadar çeşitli bilim dallarında anlaşılmaya ve anlatılmaya çalışılmıştır. Çünkü: ‘Af yolunu tut. Tasavvuf Sohbetleri. belirginleşmektedir.

Mesela Mekkelilerin kendisine yaptığı zulüm. öyle zannettiği vakit. ‘yer bizi yutsa da. Kaya Murat. 383. görünmesek’ diyorlardı. Kurtubi. boşboğazlık edenler. Şeyh Nazım Efendi’ye göre. hürdür. Tasavvuf Sohbetleri. onları bağışlaması. Taberi Tefsiri. Kılıç ile mimbere çıkıp makâmı teşrif ettiklerinde: ‘Ne ümit ediyorsunuz ey Kureyş? Benden size ne muamele edeceğimi bekliyorsunuz?’ dedi Allah söyletiyor onlara (Kureyşlilere): ‘Ehlü’l-Kerim. 771 “Şüphesiz ki kıyamet gününde aranızdan en çok sevdiğim ve bana en çok yakın olanlar arasında. c. Herkes.769 Bu manada Hz. 772 Kıbrısî. onları yalan çıkarması Peygamber’in(sav) şanından değildir: ‘Ben de Yusuf’un kardeşlerine söylediğini size söylerim..bulunmaktadır. yüce ahlakın bir nişanesidir. hem korkmaktan başlarını nereye saklayacaklarını bilmeden. Onlar öyle söylediği vakit. kişilerin bakış açılarına göre ayette geçen yüce yaratılışa bir mana kazandırmaktadır. ss. ahlâk itibariyle en güzel olanlarınızdır ve yine kıyamet gününde kendisine en çok buğzedip meclis itibariyle benden en uzakta olacak olanlar. 17. Erkam Yay. Mekke’yi fethettiği gün.771 Bu manada Peygamber(sav)’in Uhud Gazasın’da ve Mekke-i Mükerreme’nin fethindeki hal dili ile beyan ettikleri. 1-2. ss. Peygamber’in(sav) kavliyle ortaya koyduğu. Çelik Ömer. ‘Ne ümit ediyorsunuz ey Kureyş böyle?’ Kureyşliler. Camiu’l-ahkâm. 4/370. Kıbrısî’nin bu misali verdiği ifadeleri şöyledir: “Peygamber(sav) ahlakı bu. Peygamber-i zişân’ın(sav) bir işaretine bakıyordu. 8 s. Size serzenişte bulunmam. hem utanmaktan. c. Üsve-i Hasene. ambargo ve eziyette rağmen Hz. c. 534-535. Tirmizî. sizi azarlamam. Allah sizi affetsin. Herkes affolunmuştur. Yani sizin yaptığınız kabahatleri sizin yüzünüze vurarak. Öztürk Mustafa. Kur’an’da övülmüş ahlak için arz edilebilecek en bariz örneklerdendir. Peygamber(sav)’in. 32-33. 148 . Hatem-i Şerif’te toplanıp hem acaletten. aftan başka bir şey ümit etmeyiz’ dedirtti Allah(ac). Hz. kerim olan kardeşimizsin senden lütfu keremden.”772 769 770 Taberî. diliyle insanlara eziyet ederek çirkin. Mekke-i Mükerreme’nin fetih gününde hepsini kılıçtan geçirecekti. Bkz.770 Bu manada ahlak ve edep ölçüsü olan sünnet ve hadisler. İstanbul 2003. sözler söyleyenler ve mütekebbirlerdir” hadisi.’ dedi O Peygamber’in ahlakı budur. Peygamber(sav) kılıçtan geçirecek olsaydı. iyi ve kötü ahlak anlayışımıza ölçü olabilecek örneklerden sadece biridir. Peygamber(sav)’in edep ve ahlaka işaret eden tüm ifade ve davranışları bu ayetin bir yönden tefsiri olmaktadır diyebiliriz.

Hambel. ss. Kütübü Sitte. onların zarar görmemesi için. Enes(ra) bildirmiştir: “Ben Allah Resulü’nün on sene kadar hizmetinde bulundum. Hz. 7.775 Uhud Gazvesinde dikkatimizi çeken bir diğer ahlak ölçüsü Hz. Dilediğini bağışlar. zirve bir modeldir. Âl-i İmran. Peygamber’in yüce yaratılışını. kendilerini Allah'a davet eden peygamberlerinin (başını) yarıp.774 Şeyh Nazım’a göre bu hal.773 Bu misaller içinde görülen merhamet. 53. Müslim. 1/513. 4. Tirmiz. c. yüzünden siliyor ve: ‘Allah.” sözlerinin döküldüğü duyulmuştur. hiçbir zaman bana bunu niye yaptın. 2/40. 87. başından yaralandı. 94. Peygamber’i (sav) kanlar içinde gören ashabı. İbn Mâce. bu mevzuda hatırlanan başka misaldir. Çünkü başının kanatıldığı. 774 Hz. Peygamber(sav)’in tavrıdır. 776 Hz. Peygamber’in (sav ) dudaklarından sadece: “Ben lanetleyici olarak gönderilmedim. Ben davet edici ve merhamet ediciyim. Canan. Yüzü parçalanmış.776 diğerkâmlık kelimesinin üzerinde mana ihtiva eden bir hal ve davranıştır. 430. Tasavvuf Sohbetleri. zırhının halkaları yanağına batmış Hz. Vâkidi. savaşın en kızgın anında. Süraka(ra)’yı köpeğin yanına nöbetçi koyması. cömertlik ve affedicilik. kayda geçmemiş sohbetlerde zikredilmiş olabilir. 2/72. 149 .. dilediğine azab eder. Aişe (ra) arz etmiştir: “Onun ahlâkı Kur'ân -ı Kerim'den ibaretti” Bkz. Canan. Enes (ra) anlatıyor: “Resulullah’ın (sav) Uhud günü dişi kırıldı. dişini kıran (ve yüzünü kana bulayan) bir kavmi nasıl iflâh eder?’ diyordu. Şeyh Nazım’ın yüce ahlaka örnek olarak gösterdiği bu iki hadise içerisinde dikkatimizi çeken diğer ahlak ölçüleri ise hilm.” Bkz. Tirmizî. 104/1791. Hiçbir zaman öf dememiş. Hz.Mekke’nin fethine giden 10 bin kişilik ordunun seyir güzergâhında yavrularını emziren bir köpeğe rastlandığında. 34. Müslim. Allah’ım kavmime doğru yolu göster. Cihâd. Kıbrısî’nin yüce ahlak hususunda verdiği bir diğer örnek. Bkz. 11. Fetih günü Mekke’ye 773 Şâmî. Allah bağışlayandır. 12. Çünkü onlar zâlimlerdir. s. ss. Megazî. 111. yüce ahlakın sadece bir kısmıdır. Bunun üzerine Allah şu âyeti indirdi: “Allah'ın onların tevbelerini kabul veya onlara azab etmesi işiyle senin bir ilgin yoktur. İstanbul 2005. Hz. 2/804. c. 4/369. Bu hadiseler. Müslim. mazur görme hususunda örnek alınacak. bunu yapan kavminin felahını düşünmek. 775 Kıbrısî. 3005-3006. c. Pınar Yay. Bkz. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah’ındır. Kıbrısî’nin Hz. Peygamber(sav) anlayışını şekillendiren numuneler olarak. Subûlu’l-Huda ve’r-reşâd. 125. Birr. en özet ifadeyle. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti. c. Peygamber(sav)’in diğergâmlığıdır. Buhârî. Ebû Dâvûd. dişinin kırıldığı ve yüzünün kanlar içinde kaldığı bir anda. Onlar bilmiyorlar. Cuayl b. Celaleddin. Uhud Gazasında dişi kırılan ve yüzü kanlar içinde kalan Hz. 21. merhamet edendir” (Âl-i İmran: 3/128-129). 51. (Yüzüne akan) kanı. Tefsir. s. Nesâî. Mekke’nin fethi hadisesinde bunun gibi birçok yüce ahlak temsili hadisler mevcuttur. Vatandaş. Müsned. 219. s. 777 Bu husustaki farklı bir örneği Hz. 3/199. Kütübü Sitte.777 ilahî adalet ve tevazudur. müşrikler için beddua etmesini istediler. s. bunu niye yapmadın dememiştir.

her şeyden haberdar olandır” (Hucurât: 49/13). s. Ter. bir başkasını desteklemek üzere ona katılmak. İstanbul 1990. s. 150 . Hz. Bağçeci. Esed adlı bir Mekkeliye bırakmıştır. Bilal’e yapılan bu emir aynı zamanda bir ikram olarak değerlendirilir. ŞİA. Aynı gün.781 Bu davranışlardaki görülen adalet. el-Müfredat. 780 Hz. Hz. Abdülkadir. Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. c. 779 “Ey Kureyş topluluğu! Hiç şüphesiz ki Allah. Mekkenin Valiliği görevini Attab b.780 Yönetim düzeyindeki yetki ve görevleri Hz. Mea’l-Enbiyâ. Şefaat md. Sizi birbirinizle tanışmanız için büyük büyük topluluklara. İnsanlar Âdem’dendir. 614. Muhittin. Osman İbn-i Talha’ya(ra) vermiştir. Peygamber’e (sav) korku ve heyecandan titreyerek yaklaşan bir adama: “Sakin ol! Korkma! Ben bir kral değilim. 437. s. s. aracılık yapmak. Sarıçam. Tabbara. Bkz. Kur’ân’da Peygamberler ve Peygamberimiz. 783 Isfehanî. ilgili kişilere tevdi etmiştir. Ben ancak güneşte kurutulmuş et yiyen Kureyşli bir kadının oğluyum. kasabanın kapısından girerken eğilip. Ali(ra) yerine. 7. Karaman.. 32. rica etmek. s.. her şeyi bilen. aile yakınlarına değil. 781 Kabenin perdedarlık vazifesini. Hakikaten Allah. Şamil Yayınevi. Tabbara. 263. nereye çıktı” şeklindeki ifadelerle henüz idrak edemeyenler de olmuştur.giren ihtişamlı ordunun başındaki Hz. Tasavvuf Sohbetleri. Dini Kavramlar Sözlüğü. 544. bu vazifeyi kalabalık önünde isteyen amcaoğlu Hz. Tebbara. Et’ime. Ankara 2005 s. Muhammed’in Hayatı. Âdem ise topraktandır. s. ‘Ey insanlar! Gerçekten biz. Peygamber’in(sav) bu hali.: Ali Rıza Temel. insanî akla dayalı adalet anlayışından ayrıldığı yönler Mekke’nin fethedildiği gün Hz. Bkz. Muhammed b. “Bu kasabaya girin. küçük küçük kabilelere ayırdık. devesinin üzerinde neredeyse secde eder haldedir. 410.. İstanbul 1982. zira iyi davrananlara karşılığını fazlasıyla vereceğimi vaat etmiştim” (Bakarâ: 2/58) ayetiyle de izah edilmiştir. Sünen. Ayrıca bkz. Mea’l-Enbiyâ. Muhammed. secde edin ve ‘Ya Rabbi bizi affet’ deyin ki. Bkz. Mea’l-Enbiyâ. 412. Hz. Yayha Alkın. Bu hal dili tevazuunun göstergesidir. Peygamber(sav). sizden cahiliyyet gururunu ve atalarla böbürlenmeyi gidermiştir. Vatandaş. Bilal’e Kâbe üzerinde ezan okumasını emrettiğinde. s. Peygamber tarafından tüm Mekke halkına yapılan konuşmada ifade edilmiş. 412. orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bolca yiyin. Şüphesiz ki sizin Allah katında en şerefliniz. s. 133.” ifadeleri tevazuunun göstergeleridir. Razî. Fikret ve Diğerleri-Komisyon. Bkz.779 siyahî olan Hz. 1999 s. 179. Beyrut.778 İlahî adaletin. 30. Şefaat edene şâfî veya şefî denir. bir kimsenin bağışlanmasını istemek. sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. O’na verilen şefaat makâmıdır. Bütün müslümanların gıbta ettiği bu davranışı: “Şu köleyi görüyor musun. dua ve niyazda bulunmak gibi manalara gelir. Cürcanî. Gonca Yay. renklerine bakılmaksızın tüm insanların eşit olduğunu göstermiştir. takvaca en ileride olanınızdır. Muhtâru’s-sıhah. Ta’rifat. Şefaat kelimesi Arapçada “şe-fe-a” fiilinden gelmekte olup lugatta. s. İbn Mace. Ebî Bekr b. 300. 280. Bkz. Nazım Efendi’ye göre. Hz. Peygamberin(sav) 782 yüce ahlakının ve merhametinin bir tecellisi de. Ku’ân’da yüce yaratılış olarak vasıflandırılmış ve insanlığa bir usve-i hasane olarak model teşkil etmiştir. Hz. s. Peygamber(sav). sizin hatalarınızı bağışlayayım.783 Kur’ân-ı Kerîm’de tek anlamındaki vitr’in karşıtı olarak 778 Tebbara. 782 Kıbrısî.

24/4741) İbn Mace.” Tâhâ: 20/109. Taberi Tefsiri. İnsan Yay. İhyâ. c. İstanbul 1986. yardımsız olan kişiye destek olup onu yalnızlıktan kurtarmak. c. “Onlara şefaatçilerin şefaati bir yarar sağlamaz.. 945. s. s. s. 5. Taftazanî. birinin huzurunda iltimas. “O'nun izni olmadan kimse şefaat edemez” Yûnus: 10/3 .794 Şeyh Nazım Efendi.790 Hicri ikinci dönem mutasavvıflarından Yakûb-ı Çerhi (851/1447) tefsirinde. Zühd. 37/4310. aracılık yaparak ona mevki. Ebu’l A’la. el-Müfredat. Mevdudi Ebu’l A’la. Şerhu’lAkâid (İslam Akâidi). c. s. 151 .kullanılan şefaat. 276-291.787 etmeyeceği bir gündür” 788 “O gün kimsenin kimseye yardım 789 gibi ayetlerden dolayı da şefaatin ahirette gerçekleşmeyeceği de savunulmuştur. 788 İnfitâr: 82/19. Kur’ân Ansiklopedisi. 791 İnfitâr: 82/19. enbiyâ ve evliyânın şefaatinin. Hz. Tefhimu’l-Kur’ân. 58. 4521.” Müddessir: 74/48 790 Mevdudî. Yakub-ı Çerhî. 787 Taberi. şefaatin ahirette vuku bulacağı savunulduğu gibi. 4. 3. Kutûb-i Sitte. mü’minlere hak olduğunu savunmuştur. 19. 216-219. İslam âlimleri tarafından. “O gün kimsenin kimseye yardım etmeyeceği bir gündür”791 ayetinin kâfirler için olduğunu. 7. 263.792 Sufîler arasındaki genel anlayışı temsil eden bu görüşü İmâm-ı Gazalî (v.” Zilizâl: 99/7-8. 32. “Şefaatim. 789 “Her kim zerre miktarı bir iyilik yaparsa onu görecek. Tasavvuf Sohbetleri.784 “O gün. ümmetimin büyük günah sahiplerinedir”795 hadis-i şerifini örnek vermiştir. Peygamber(sav)’in engin merhametiyle ilgili ele aldığı şefaat konusunda. 795 Canan. Rasulu Kibriya(sav)’ya vererek ve razı edeceği şey. 792 Haksever. Tirmizi. 12/2437. Kıbrısî’ye göre Rasulullah(sav). ümmetine duyduğu derin merhameten dolayı şefaatini ümmetinin büyük günah sahiplerine saklamıştır. 793 Duhâ: 93/5. Sünnet. "Allah sana verecek ve sen razı olacaksın"793 ayetiyle savunmuştur. rahman olan Allah’tan izin alandan başka kimse şefaatte bulunamayacaktır. şefaattir. İnsan Yayınları. Meryem: 19/87. “De ki: Şefaat tamamen Allah’ındır.” Zümmer: 39/44. 794 Gazalî. Ateş. menfaat sağlamak veya onu cezadan kurtarmak anlamına da gelir. 5090. 786 “O gün Rahman’ın izin verip sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefaati fayda vermez. 796 Kıbrısî. İstanbul 1987. ss. c. 505/1111). s. s. her kim de zerre miktarı bir kötülük yaparsa.796 784 785 Isfehanî. 213. ss. ss. Tefhimu’l-Kur’ân.”785 ayetinden ve bu anlamdaki ayetlerden786 dolayı. 433-435. Gazalî’ye göre Allah(cc)’ın. c. o da onu görecek. Ebu Davud. çift yapmak anlamına geldiği gibi. Kıyamet. 256.

hakikat sen çok yargılayıcı. 509.”800 Bu ifadeler Kıbrısî’nin hem zikr hem de Hakikat-i Ahmediyye (Muhammedî nûr) anlayışıyla ilgidir. Tasavvuf Sohbetleri.Kıbrısî. c. s. Peygamber(sav) bu zikri.” İbrahim: 14/36. s. çok esirgeyicisin. Hz. zikreden her kulun sırrına ve ihlasına göre tesir oluşturur. her daim Muhammedî Nûr üzerinden gelmektedir. ss. 51. 4. İsâ(as)’nın ümmeti için yaptığı duaları bildiren ayetleri797 okuduktan sonra. Bundan sonra kim bana uyarsa. İbrahim’in(as) duası: “Rabbim çünkü onlar insanlardan birçoğunu baştan çıkardılar. işte o. Alusî (v. 160-161. Makamlar ve Seyru Sulûk ile İlgili Kavramlar/Zikr Konusu. (sen) razı oluncaya kadar vereceğiz’ buyurmuştur”798 Gazalî’nin şefaat anlayışında etkili olan ve nebevî merhameti sergileyen bu hadise. ellerini kaldırarak: “Ümmetim. 1270/1853)’nin. Binaenaleyh Hz. Ruhu’l-me’anî. 798 Alusî.802 Tüm Peygamberlerin(as) ve insanların söylediği en güzel söz olan kelime-i tevhid. Cebrail(as)’i Rasûl-i Ekrem(sav)’e göndererek: “Git ona de ki: ‘Biz sana ihanet edecek değiliz. Ümmetin hakkında sana. bir misal olduğu şüphesizdir. Peygamber Efendimizin bir kelime-i tevhid zikrinden hâsıl olan nuru dahi iktifa eder. İsâ’nın(as) duası: “Eğer onlara azab edersen. Kim de bana karşı gelirse. Bu hadiste Hz. tefsirinde geçen bir hadis-i şerifte mevcuttur. 799 Gazalî.799 Kıbrısî’nin de şefaat-merhamet kurgusunda. Çünkü Hz. yedi cehennem ateşini söndürebilecek kuvvettedir. Peygamber(sav) tarafından zikredildiğinde. Hz. Bu nur cehennemin içine konulsa. Allah(cc). Bu mevzunun istinad edilebileceği bir nass. şeriki olmayan bir kıymeti haiz olur. bendendir. 152 . ümmetim” diye ağlamıştır. 801 Bu tezde bkz. şefaat ile merhamet arasında beyan ettiği kuvvetli ilişki hususunda tafsilatlı izah yapmamıştır. Yaratılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/Allah’ın Nûru. c. sadece 797 Hz. zikrin ihtiva ettiği ilahi nurdan dolayıdır. 800 Kıbrısî. Rasûl-i Ekrem Efendimizin(sav) şefaatinin ahirette nasıl tecelli edeceğini Nazım Efendi Şöyle ifade etmektedir: “Ümmetin günahlarının tartıldığı kefenin karşısında Hz. Kıbrısî’ye göre zikrin faziletleri ve zâkire kazandırdıkları. 30. İbrahim(as)’in ve Hz. 802 Bu tezde bkz. muhakkak onlar senin kullarındır. İhyâ.801 Nasuti âleme inen bu nûr ise.” Mâide: 5/118. Peygamber(sav).

Allah(cc)’ın ve Kendisinin bildiği bir mahiyette yapar. la şerikeleh’tir. Peygamber’in Sırrı” başlığında incelenmiştir. Tasavvuf Sohbetleri. Peygamber bir tanedir. Yaratılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/Allah’ın Nûru. Allah tarafından korunmuşlardır. Peygamberin Sırrı 806 Peygamberler. şöyle ifade etmiştir: “Peygamber(sav) kelamını biz anlamaya. Dolayısıyla bu zikr. değerlerini düşürecek hatalardan korunmuşlardır ancak. Peygamber(sav) hususunda “la şerikeleh” anlayışından neşet etmektedir. Onların bu özellikleri ismet sıfatlarıyla tabir edilmiştir. yedi cehennemi söndürebilecek kuvvettedir. Kıbrısî’ye göre.1. dünyanın evvelinden ahirine bize ömür verilse. d. 803 804 Bu tezde bkz. Yaratılış ve Varlık ile İlgili Kavramlar/a. Muhammed(sav) birdir. Zira Peygamberler. bir tek hadisin hakikatine inemeyiz.Allah’ın Nuru ve Hz. birinci taayyün mertebesinde vücûd bulan bu nûrdan var edilmiştir. ‘La ilahe illallah. Peygamber de. ‘Ve Kefa billahi şehida. Peygamber(sav) için “la şerike leh” demiştir. Hz. O Muhammedun Resulullah sırrını. Peygamber’in ikincisi yoktur. ss. Kıbrısî. Muhammedün Resulullah’ Orada Resul denildiği vakitte. Peygamber Efendimizin(sav) yüce bir yaratılış üzere olmasını ve şefaat makâmının Peygamberler içinde sadece ona bahşedilmiş olmasını da bu düşünceyle izah eden Kıbrısî. Şeyh Nazım bu anlayışı. birtakım hikmetlere uygun olarak kendilerinden sehven zelle denilen küçük 153 . Buna göre yaratılışın ikinci taayyün mertebesinde vücud bulan tüm kullar.806 “göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma”807 diye dua etmiş olması. Allah bir. Peygamber Efendimize(sav) Kur’ân-ı Kerîm ile birlikte indirilmiş ve kalb-i Muhammedî’den ümmetinin kalbine aktarılan feyz olmuştur. insan olmaları itibariyle günah işleme gücüne sahip oldukları halde. gerek sözlerinde ve gerek fiillerinde kendilerini lekeleyecek. 805 Bkz. Allah’ın şeriki olmadığı gibi. 26-27.803 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin sözkonusu anlayışı. Hz. “Allah’ın nûru ve Hz. Hz. Peygamber Efendimizin(sav).”804 Şeyh Nazım’ın bu anlayışı yine. Allah’tan gayrı kimse bilemez. Muhammedün Rasulullah’.805 Masum olan Hz. mutlak manasıyla Peygamber’e aittir. Nûru Ahmediyye anlayışına dayanmaktadır ve bu konudaki ontolojik anlayış. Kıbrısî açısından Hz. İkinci Peygamber yok. İki tane değil ki.Allah’ın Nûru. Hz. Bir tek hadisin kaynağını bilen peygamber olur. Yaratılışın son mertebesi olan nasuti âlemde ise bu nûr.

Ebu Davud. Hz. 154 . Cemâl-i Mutlak(cc)’ın tecellisi ile zahir olduğu noktasından hareketle. Peygamber(sav)’in sergilediği bu eğitim metodu. 810 “Âlemi ayna yaptı ve kendini gösterdi. boyuna aksi yola bizi meylettirmek istediği için. İtikadî mezhepler. İnsan Yay. s. bu muhafazanın yani. 809 “…Hiçbir şey hakkında sakın ‘yarın şunu yapacağım’ deme! Ancak.. Onun nefsinden aykırı bir şeyin husule gelmesi mümkün değildir. başka bir ayettinde uygulamış ve zımnen bir eğitim usulü göstermiştir. Yüce Yaratıcı(cc)’ya ayna olmasıdır. Peygamber(sav)’in.. müridine ayna olması olarak açıklanmış ve iki veçhi olduğu görülmüştür. ismetin mahiyeti ve kapsamı noktasında farklı görüşler beyan etmişlerdir. ilahî himayesinde tutmuştur. ashabını eğitmek içindir. Yani tüm âlemler. Furkan Tefsiri. Peygamber(sav)’in bu duası. Rabbânî bir usûlü olarak da izah edilebilir. Haz. peygamberlerin günahtan korunmuş olduklarında görüş birliği içinde olmalarına rağmen. Peygamber(sav)’in. 600-601).. Yani Cenâb-ı Allah Onu nefsin kötü vasıflarından arıtmış. Hz. İlim Yayınları. korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Bir açıdan. 169. (Bkz. Ancak peygamberler. insanlara yapacakları işlerde bu ifadeyi kullanmalarını öğretmek için olduğu yönünde tefsir mevcuttur. c. Bkz. peygamberliklerinden önce ve sonra en büyük günah olan Allah'a şirk (ortak) koşmaktan korunmuşlardır.810 İkinci hatalar meydana gelebilir. fetih gerçekleşmeden önce indirdiği bu ayetinde. Onlara günah adına bir şey yazılmaz.Peygamber(sav)’i tanımada önemli bir ölçü mahiyetindedir. ss. Dolayısıyla bu usulü ihtiva eden Peygamber(sav) uslubuna. İstanbul 1996. kendi mutlak iradesi ve kudretiyle gerçekleştireceği (ve gerçekleştirdiği) bir fethi. Taftazanî. bu duayı etme sebebi.Çünkü Peygamber-i Zişan(sav) masumdur. Peygamberlerin amel defterleri tertemizdir. s. Tasavvuf Sohbetleri. ss. Lakin biz nefs sahipleri. kâinatın ve âlemlerin varlığı. Müsned. bizim nefsimiz. siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak. 240-241 807 Hanbel. insan-ı kâmiller tarafından da tatbik edilmiş ve tasavvuf ıstılahına girmiştir. var olan bütün bu âlemi zahiretti” Bkz. Hz. s. temiz tutmuştur. Ankaravî. Şerhu’l-Âkaid. Allah Celle ve Âla. Peygamber(sav)’in bu duasını mutasavvıflar. 808 Kıbrısî. İsmet sıfatı var. Rabbanî metod denmiştir. Minhâcu’l-fukara. evrenin. Bir izaha göre.: Saadettin Ekici. İsmail. 5. Onun hüsnü cihan nakşında tecellisi. mutlak varlığın tecellisine bağlı olarak irdelenir. 101/5090. “Allah dilerse” diye ifada etmesi. 5. ‘Ya Rabbi! Göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma’ diyor.” (Fetih: 48/27) suresinde Allah(cc). 340. farklı açılardan izah etmişlerdir. ‘Allah dilerse yapacağım’ de…” (Kehf: 18/23-24) ayetinde bildirilen emri Allah(cc). Gizli ve açık olan her şey. Bu durum ıstılahta. “Allah dilerse (İnşaallah). Edeb. 42. Hicazî Muhammed Mahmud.809 Bununla birlikte Hz.”808 Günah işlemeyen Hz. böyle münacatta bulunup bizi talim ediyor. Ona masumluk verip. Peygamber Efendimizin(sav) bu duasını ümmetine yol göstermek için olduğunu şu ifadelerle bildirmektedir: “. Peygamber-i Zişan. c. kendi benliğinden arınmış mürşîdin. Onun cemâlinin aksidir. Nazım Efendi. İsmet sıfatıyla.

812 Güler. Ankaravî. Ter. 1214/1799)’in divânında açıkça vurgulanan bu iki veçhi. evliyaya hakiki ilimleri. nefsiyle ve şeytanla mücadelesinde. Şeyh Galip Eserlerinin Dil ve Sanat Değeri. resullere ve bütün ruhlara makâmlarını veren nurdur. Dergisi. İnsan Yay. ss. bütün peygamberlere. sâliklerinin kendilerine Hz. Yüksel.. Sos. bu hadisi vurgularken. Mesnevî. 31. 1. İstanbul 1991. Kendisine dost olmadığı için herkese dost kesilir. 813 Mevlanâ. insanın. Çünkü o bütün nakışları aksettirir.: Mahmut Kanık. Zülfi. İbn Arabî tarafından da aynı şekilde ele alınmıştır. O gelir. Hz. edebi ve hikmeti öğretendir. b. tevhîd ve marifet makâmlarına ulaşan arif kişinin. Türkiye İş Bankası Kültür Yay. O’nda benliğini harab etmesi ve kendisinin de cuz’î bir ayna olmasıdır.veçhi ise. İttihâdu’l-kevni Risalesi. Bil. Elazığ 2004. Bunların tümünü at gönlünden. şu beyitlerle ifade etmiştir: “Kim benliğinden kurtulursa bütün benlikler onun olur.814 Hz. varlık sırrını anlaması. Sedit. Sana yüzünü sensiz gösterir. Şeyh Nazım’a göre. 14. 814 İbn Arabî. Ankara 1980. Şeyh Galip Divanında Ayna Sembolü . 2662-2666. say. her yerde mutlak varlığı görmesi.812 Mevlana Celaleddîn-i Rumî (678/1273). c. O evden çıktı mı. mutlak varlığı görür. Peygamber(sav). 5. Peygamber(sav) aynasıyla bakmalarını murad etmiştir. Şeyh Nazım bu öğretilerden bir örnek olarak. s. İnsanın helal olarak yiyeceği 811 Ârifin gönlü varlık sırrını bilir. değer kazanır. Ebubekir(ra)’den silsile yoluyla bu güne kadar gelen bu öğretiler Tarikat-ı Hakkâniyye’nin öğretilerinin temelini oluşturur. Başka bir açıdan nefs muhasebesi yapan insanlara. 103-121. Fahr i Kâinat(sav) kadar mükemmel bir aynanın tutulması. Nakışsız bir ayna haline gelir. Minhâcu’l-Fukara. nebilere. İbn Arabî’ye göre bu nur. 357..811 Şeyh Gâlib (v. Fırat Ünv. Peygamber(sav)’in kemaline delalet eden Nûru Muhammedî ise. Peygamber(sav). Hz. ilahî yardımı verir. insana bahşedilen yiyecek ve içecek nimetine gösterilmesi gereken saygıyı misal vermiştir. c. Senin varlığın dikenden.”813 Bu konuda özetle incelenen itikadî ve tasavvufî ıstılaha binaen Şeyh Nazım. çerden çöpten ibarettir. s. kulların nefislerde tevbe ile tezkiye edilmesi gereken yönlerin ne derece çok ve gizli olduğunu göstermek için olduğu söylenebilir. 155 . Hz.

edep. bir yönden ulaşmış oluyoruz.temiz rızıkların her bir parçasına. Peygamberler insanlara helali (iyiyi) ve haramı (kötüyü) öğrettikleri gibi. hakir görmez. 300 meleğin hizmet etmesi. Bu manada Şeyh Nazım Efendi’ye göre hakiki ilim. o yiyeceğe saygıyı gerektirir. Allah’tan gelen. yalnızca 815 816 Qubrusi. tasavvufî dayanaklarına da. ben beğenmiyorum demez. 35. ilim. Bu şükranın bir gereği olarak. bu bilgilere dayanarak ilahi hakikatleri reddediyorsa. Modernizm ve Çağdaş Batı Uygarlığı. güzel ve büyük haber anlamındaki “ne-be-e” kökünden Arapça dilinin kaidelerine bağlı olarak türetilmiş ve sıfat olmuştur. Peygamberlerin(as) bildirdikleri semavî ilimler ise. hikmet. Yani o ikramı. çöpe dökmez ve israf etmez. s. 817 Kıbrısî. er-Rezzâk olan Yüce Yaratıcısını(cc). 4. onu tanımada göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Yediği yemeğin bir parçasına hizmetkâr edilmiş melekleri bilince. Dolayısıyla bu davranışlar. âlim değil. daha yakından tanır ve daha yakın bir hal ve his ile şükranlarını arz eder. temiz ve helal olan yiyeceğinde semavî lütfu ve ikramı görür. Bu açıdan bakıldığında. Rasulu Ekrem Efendimizin(sav) nebî olması ve nübüvvet kudretini haiz olması. Bu bilgi ile kul. 156 . Kıbrısî’ye göre.816 Bu bilgi ve icatların hamilleri. tesbih ve tenzih ile zikrettiği. Bu anlayışın tafsilatı için bkz. Mercy Oceans. 92. hayırlı.815 Şeyh Nazım’ın bu düşüncelerini. temiz olanı ve necis olan şeyleri bilmedeki ölçüleri bildirirler. marifet anlayışıyla beraber değerlendirdiğimiz zaman. Modern bilimler ise. irtifa. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre. sebep-sonuç ilişkisine bağlı olarak formüle eden bilgilerdir. cahildirler. bir yerden bir yere çıkmak. vehbî ilimlerin bildirdikleri hakikatleri. Bu durumda nebî kelimesi.817 Nebî kelimesi. yüce makâmdan gelen ikrama saygısızlık etmez. ariflerin davranışlarıdır. içerisinde semavî hakikatleri ihtiva eden vehbî ilimdir.2. edebi ihtiva eden bilgilerdir. modernizim ve çağdaş batı uygarlığı başlığında incelediğimiz görüşlerin. semavî ilimle ve hikmetle edeblenmiş. Diğer Konulardaki Görüşleri/g. s. Tasavvuf Sohbetleri. Şeyh Nazım’ın verdiği misali şöyle yorumlayabiliriz. içerisinde hikmeti.

258-259. 94.819 Kelam ulemasına göre nebî. kendisine güç yetirilemeyen.821 Peygamber’in nebî sıfatıyla gelecekten haber verdiği bazı hadisleri Nazım Efendi’nin ve Tarikat-ı Hakkâniyye’nin temel anlayışlarına veri teşkil eder. haberleri kendisine gelen kimse. fail ya da meful anlamı almıştır. ss. halka dini hükümleri tebliğ etmesi için Allah(cc). Cürcanî. Zata.. 114. Nübüvvet ise. uzaklara gitmek.2006 tarihli röportaja ait video kayıtları arşivimizde mevcuttur.g. a. Istlahatu’ssufiyye. “ne-be-ve” kökünden türetilerek. ss. s. ss. gibi manalara gelir. 820 Taftazanî. geçmişte olduğu gibi bugün de Nazım Efendi’nin senelerdir tebliğ ettiği mevzulardandır. Peygamber Efendimiz(sav) bu kuvvetle kendisinden bin dört yüz sene sonra gelen bir milyar insanın tasdikini kazanır. Allah(cc)’tan vahiy alan şahıs ve aldığı bu vahiyle gelecekten ve gayptan haber veren.818 İkinci bir görüşe göre kelime. 822 19. 482-483. daha önceden var olmayan bir şeyi ortaya koyan. Allah(cc)’ın sözleri. Abdurrahman İbn Kays(ra)’ın rivayet ettiği şekilde. “Benden sonra hulefa. uzak. Mehdi(as) anlayışı. s.e. Ta’rifat.05.9-10. Ramûz el-Ehâdis’te şöyle geçmektedir.822 Peygamberimizin(sav) gelecekle ilgili haber vermesi hususunda Şeyh Nazım Efendi’nin bahsettiği hadis. ahlakın ve edebin talimidir. 821 Kıbrısî. 53. tarafından gönderilen bir insandır. sıfata ve esmaya dair marifetin paylaşılması. ırak olmak.kendisinin bildiği şeyi haber veren kişi. uzaklaşmak. nübüvvet sahibi kişi gibi manalara gelir. Kamûsu’l-muhît. Firuzebadî. kelime anlamının bir cüz’üdür. 157 . el-Müfredat. resul denir. 2006 yılında kendisiyle yaptığımız mülakatta da dile getirmiştir. Bu durumda ise nebî kelimesi. Ancak Allah(cc)’tan gelen haberlerin sessizce elde edildiği. 92. Nübüvvet ise. ahkâmın tebliği. Lisânu’l-Arab. İbn Manzûr. 14. nübüvvet kuvveti istikbalden haber veren kimsedir. s. Bu kuvvetle insanların manevî vicdanları üzerinde saltanatını devam ettirir. s. Hz. hikmetin. insanüstü kuvvettir. c. Nebîler içerisinde kendisine Allah(cc) tarafından kitap verilenlere. 1974 yılında yaptığı sohbetlere konu olan bu temel anlayışı.820 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre nebî. hulefadan sonra 818 819 Isfehanî. nebî kelimesinin mastarıdır ve bilinmeyeni haber vermek demektir. Şerhu’l-Akâid. ahir zamanda vuku bulacak hadiseler ve bu yöndeki beklentiler. Kâşânî.

”824 Bununla birlikte Kıbrısî’ye göre nübüvvet ilmi. manevî yani. Kıbrısî bu hususu. Ondan sonra da "Kahtani" gelir. bir milyar insanın tasdik etmesine imkân ve ihtimal olmazdı. Rasulu Kibriya Efendimizin(sav) istikbalden haber verdiği bu gibi hadisler. 5. Beni gönderen Zata kasem ederim ki. O. Hambel. Dünya’nın ücra bir yerinde. 4. Kimde nübüvvet kuvveti varsa. Peygamberin talebi bizim talebimize hiç benzemez. c. onda istikbale bakan gözler vardır. Peygamberin(sav) nübüvvet kudretine delalet etmektedir. Fahri Kâinat olan Efendimiz(sav).”823 Nazım-ı Kıbrısî’nin bu hadis hakkındaki düşünceleri ve genel tasavvuf anlayışındaki yeri. Rabbine takındığı edebi de içerir. Münacat. Müsned. 92. 158 . Alelade bir insan olacak olsa. s. manevî kuvvetle insanların vicdanları üzerinde hüküm ve saltanatını devam ettirmektedir. Cebâbireden sonra ise Ehli Beytimden bir kimse gelir de. 1400 sene öncesinden onun sözünün bize gelmesi mümkün olmazdı. meliklerden sonra Cebâbire. Peygamber(sav). 518. Allah(cc)’ı en iyi tanıyan kul olmuştur. 824 Kıbrısî. ss. umeradan sonra melikler. O yeryüzünü adaletle doldurur. Şeyh Nazım Efendi’ye göre. Kıbrısî’ye göre nübüvvet kudreti.umera. 220-221. bütün insanlığın medarı iftiharı. Tirmizi. 823 Gümüşhanevî. bir kimse yaşamış ve 1400 sene sonra bir milyar insanın tasdikini kazanmış olsun. 273. Peygamber(sav)’in Sırrı başlığında tafsilatlı olarak incelediğimiz bu kudreti Şeyh Nazım şu ifadeler ile izah etmiştir: “Nebiler insanlara istikballerinden haber veren kimsedir. bir kimse çıkmış. Fiten. Çünkü Fahr-i Kâinat(sav) bu ilim sayesinde. diğerlerinden aşağı değildir. Başka bir ifadeyle mirac esnasındaki her lahzada ve tüm muamelatta kâmiline ölçüyü sergilemeye vesile bu kudrettir. Hz. Peygamber kendi nübüvvetinin hakikatine göre Allah(cc)’tan taleb ediyor. Allah’ın Nûru ve Hz. ilahî kudrettir. hal ve şanından haber vermiştir. Tasavvuf Sohbetleri. Peygamber(sav)’in mirac hadiselerinde ve sidre-i müntehada. Demek oluyor ki. Hz. Nübüvvet kuvveti ile insanüstü bir kuvvete delalettir. “Mehdi” başlığında incelendiğinden burada tekrar edilmeyecektir. Eğer O’nda insanüstü vasıflar bulunmamış olsa. Ahir zaman Peygamberi. c. s. s. bugün O’nun doğruluğunu. 48. Ramûz el-Ehadis. 1400 sene öncesinden. sidretü’l-münteha’da ümmet-i Muhammed için yapılan niyaza atfen şöyle ifade etmiştir: “Peygamberin isteyişi bizim isteyişimize benzemez.

peygamberî ahlakın tesir edici. benlik dönüşümüne bariz bir misal teşkil eder. Şeyh Nazım Efendi için nübüvvet anlayışı. onun vericiliğinin. Bkz. Allah’ın yarattıkları içinde bana ondan daha sevimli kimse kalmamıştı. Tasavvuf Sohbetleri. Bir ara iyice yaklaştığında elini belindeki bıçağa götürmek üzereyken Allah’ın Rasulü durup: ‘Sen Fadale misin?’ diye sormuştur.” demiştir. velî anlayışıyla ilgili olduğu kadar. Siretu’nNebeviyye. Fadale diyor ki: “Vallahi! O (sav) göğsümden elini kaldırdığı zaman. Allah’ı zikretmekle meşgulüm’ diye cevap vermiştir. Peygamber’e yaklaşmaya çalışmıştır. Dolayısıyla nebî olmasının yanı sıra sıdk. Peygamber(sav)’i tanımlayamaz. Peygamber(sav)’in. Hz. şeriki olmayan Hakikat-i Ahmediyye’den akseden bir nübüvvet nurudur. Hz. Mekke’de dolaşırken Hz. tasdik edilen bu üstün vasıfların ardındaki kaynak. suikast yapmak amacıyla Hz.826 Allah(cc)’ın Kendisini razı etmek için şefaat makâmını verdiği Fahr-i Kâinatın(sav) yüce yaratılışında. ‘Evet ben Fadaleyim’ diyen Fadalenin yüzüne imalı bir şekilde bakıp: ‘Ne düşünüyosun Fadale?’ demiştir. Hz. Peygamber(sav)’in hal ve davranışlarında gözlemlenip. manevî kudretine delalet eder. Beyrut 1993. Fadale ‘Hiçbir şey düşünmüyorum. Peygamber(sav) bu nurdan gelen ilimle gelecekten haber verdiği gibi. Bu hasletlerin zıdları. Peygamber(sav) ve Hz. cömertlik. Kalbi kin ve öfkeyle dolu olan Fadale. Peygamber’in Sırrı: Kıbrısî’nin tasavvuf anlayışında yer alan “Allah’ın Nûru” anlayışı. latiflik. Peygamber’e (sav) suikast yapmak için yaklaşan Fadale b. Abdülmelik b. Allah’ın Nuru ve Hz. tükenmezliğinin hakikatini bildiği zaman. cesaret. s. Peygamber(sav)’in 825 826 Kıbrısî. Muhammed(sav). Peygamber gülümseyip. 159 . Peygamber(sav)’in kalbinden etrafındaki tüm beşerin kalbine dökülmesi ise. emin olan Hz. Bu. benlikleri dönüştürücü ve nefisleri tezkiye edici yönüne delalet etmektedir.insanın Allah(cc)’a. 52. Hz. gelecekten bir haber verdiyse. d. kudret ve sonsuzluğuna bakarak. irşad edici. Onun azamet. Bu kuvvet Hz. Hz. o zuhur edecektir. merhamet. var olanın hakikatini bildiği derecede ister. aynı zamanda Hz. Umeyr. “ne-be-ve” kökünden türetilmiş kelimenin lugavî manasıyla ele alınmış görünmektedir. Onu da. Allah(cc)’ı Peygamberimiz kadar bilen kimse yok…”825 Tüm bu ifadelerin genelinden anlaşıldığı üzere.1. miraçtaki edebi de bu nurdan gelen ilimle bilmiştir. hilim. bilhassa yalan. sır. elini uzatmış ve Fadale’nin göğsüne koyarak: ‘Allah’tan af dile’ demiştir. misâk. o nisbette taleb etmesidir. Hişam. doğruluk ve kanaat gibi hasletler vardır.

Allah(cc)’ın nûru ile birlikte ele alınmış ve müstakil bir başlık hâsıl olmuştur. Daha önce de ifade edildiği gibi Hz. Muhammed(sav)’in bir olduğu. Bu mevzudaki beyanların bütünü değerlendirildiğinde. ayetin nüzul sebebi olan Hudeybiye Antlaşması’nda yaşanan hadiselerle ilgili ele alınmıştır.830 Şeyh Nazım’ın bu ayetlere getirdiği işarî yorum. Kıbrısî tarafından. manevî tecrübelerle de bilinebilirdir. O’na ait Ahmedî sırla ilgilidir ve bu sır sadece Allah(cc) tarafından bilineceği ile ilgilidir. Kıbrısî’ye göre Hakk Teâlâ’nın bu ayetteki tanıklığı. c. Hz Muhammed(sav)’in bir benzeri olmadığını bildiren Nazım Efendi. Tasavvuf Sohbetleri. dünyadakilerin tamamı. 27. 831 Kıbrısî. Allah(cc) her kuluna.. öncesindeki ve sonrasındaki ayetlerle birlikte. Feth: 48/28-29.e. s.831 Şeyh Nazım Efendi’nin anlayışına göre sır. 830 Râzi. "Bu benim elçimdir" dediği zaman. “…Şahit olarak Allah yeter.827 Hz. 107.g. a. 27. Hz. Peygamber(sav)’in yüce ahlakı. 32-34. ilâhî nûrların feyzi olan sırları. Peygamber(sav)’in sırrı mevzuunda anahtar kavram konumunda yer alan bu anlayış. Cenâb -ı Hakk’ın tasdikine muhalif reddiyeler hiçbir mana ifade etmez. ss. Binâenaleyh bir hükümdar.sırrı anlayışıyla da ilgilidir. s. onun benzeri olmadığına istinat edilmiştir. 28. önem arz etmektedir.829 Bu ayetler. Hz. onların reddiyeleri hiçbir şey ifade etmez. resul ancak. kendisini gönderenin sözü ile elçi olabilir. kul ile Allah(cc) arasında meydana gelen örtülü bir hal olarak anlaşılamaz olduğu kadar. Mefâtihu’l-Gayb. “la şerike lehu” diye ifade etmiştir. ruhanî latifelerden bir latife olduğu için. Peygamber(sav)’in rasul oluşunu tekit için olduğunu beyan eden bir görüşe göre. onun elçi olduğunu kabul etmese bile. Allah(cc)’ın şahitliğinin. Cenâb-ı Peygamber(sav)’in sırrınadır. Dolayısıyla. tefsirlerde genellikle. Bu iki ayeti beraber ele alarak. Yani Hz. onlara bahşettiği istidad ve kabiliyet kadar vermiştir ancak 827 828 Kıbrısî. Tasavvuf Sohbetleri. Muhammed Allah’ın Rasuludur… ”828 ayetlerini delil göstermiştir. merhameti ve kendisine bahşedilen şefaat makâmı. özgünlüğü açısından. 829 Kıbrısî. Peygamber(sav)’in sırrı konusu. s. 160 .

daha önce de ifade ettiğimiz gibi. Hz. şerik olmanın bilmeye istinad edilmesidir diyebiliriz. birbirine şekil ve renk yönünden benzer. “Benim Allah ile aramda öyle özel bir vakit vardır ki Allah’tan başka hiçkimse beni ihata edemez. el-Esrâru’l-merfûa. ne de bir Mürsel Peygamber yetişemez”835 hadisinin söz konusu sırr anlayışına temel olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde Hakikat-i Ahmediyye’ye dair zikredilen bilgiler dahi. 173. tat bakımından benzemez tarzda yaratıp yetiştiren hep O'dur.”834 ayeti yaratılıştaki söz konusu umumi ve hususi yönlere işaret etmektedir. Keşfu’l-Hafa. Tirmizi. insanlar içinde benzer sırları görüp. Ancak bu sırlar. o şeye ortak olamaz” önermesi üzerinden savunulmuş bir tezdir. sadece kul ile Rabbi arasında kalan örtülü sırrı da vardır sonucuna varılmıştır. Bkz. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde. Peygamber(sav) haricindeki diğer kullara gizlidir. “Benim Allah ile aramda öyle özel bir vakit vardır ki. bir şeyi bilmeden. çeşit çeşit hurma ve ekinleri. Yaratılış ve Varlık Nûru ile İlgili Kavramlar/Allah’ın Nûru.” Aliyyü’l-Karî. lahutî âlem ya da ehadiyyet âlemi (la ilahe illa’llah) olarak adlandırılan 832 833 Bu tezde bkz. Bu konuyu Nazım Efendi’nin sır anlayışıyla birlikte ele aldığımızda. o anda bana. 834 En’âm: 06/141. Çünkü bu sırların tamamı buradan inikâs eder. s. 161 . Şema’il. bir Hakikat-i Ahmediyye vardır. Muhammedî Nûr’dan aksetmektedir.833 Bu manada kullara ait sırların tamamına ortak.832 Bu düşüncelerden hareketle ulaşabileceğimiz mantıksal çıkarım. Beyrut 1986. Yaratılış ve Varlık Nûru ile İlgili Kavramlar/Sır. 291-292. Binaenaleyh bu anlayıştan. Hakikat-ı Ahmediyye olarak da adlandırılan bu sırrın. 835 Aclunî. ne bir yakın Melek. tanımlamalar bir açıdan mahiyeti bilinemeyen nûru tanımlama çabasıdır.bu sırrın kula yansıması Sırr-ı Ahmedî de denen. tanımlanan Hakikat-i Ahmediyye’nin sırrından evliyaya yansımalarından tecelli etmiştir. tanıyabilirler. Başka bir ifadeyle “kişi. Bu konuda “Asmalı-asmasız bağ ve bahçeleri. Bu ise. aslında her kulun ortağı olmayan ve sadece mahşer günü ortaya çıkacak sırlarının olduğu kadar. Hz. s. Peygamber(sav)’in şeriki yoktur anlayışı çıkmaktadır. Sır. Diğer taraftan kendindeki bu sırları bilen mürşidler. mahsûlleri.

Dolayısıyla Şeyh Nazım’ın Hz. Hz. bütünsel bakış açısına ulaşabilmek açısından ehemmiyetlidir. hakikat-ı Âdem. Vahdaniyet âleminde vücûd bulan tüm kullara ait cevherin kaynağı Hakikat-i Ahmediyyedir. Bu açıklamalara göre.com/021009-msh-oakland. Çünkü beşerin varlığı. Hakikat-i Muhammedî/Ahmedi. Daha sonra Hallac-ı Mansur. Demirci. Hz.âlemde bulunduğu ifade edilmektedir. Peygamber(sav)’in diğer Peygamberlere 836 837 www. Tüm peygamberlerden de önce yaratılan bu nurdan dolayı Hz. kendisinden önceki Peygamberlerden(as) sonra gelmesine ve onları bu dünya gözüyle görmemesine rağmen onlara.sufilive. Peygamber(sav). Tarikat-ı Hakkâniyye içerisindeki delilleri ve ontolojik izahları. tüm sırlara kaynaklık yapan Muhammedî nurun şeriki yoktur. her ne kadar sufilerin hususi olarak tecrübe ettikleri keşfî bilgilere dayansa da ana hatlarıyla. tüm peygamberlerin(as) manevi babası manasına gelen. ilk olarak Sehl b. tasavvuf ıstılahındaki umumî olan terminolojiye işaret etmektedir. bu cevherden süregelen yansımalardır. Peygamber(sav) için savunduğu. 179-180 162 . Hakikat-i Muhammediyye. esma ve sıfatların zuhurundan önce olduğu için hakikati bilinmeyen bir âlemdir. Bu izahlara göre. sonraki evliyalar da.836 Bu mertebeler. Görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. “Hakikat-i Muhammediyye” kavramıyla ifade edilmiştir. 283/896) tarafından. hatta melekler. Bu âlem. kitap kavramlarıyla da ifade edilen bu anlayış.837 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin tasavvuf anlayışındaki bazı konuların detaylarını ikmal edici açıklamaları. Fahr-i Kâinattan(sav) önceki Peygamberler(as) de. Dolayısıyla her kula ait sırrın diğerinden farklı olması hasebiyle tektir ancak. bütün yaratıklar. Sufyan es-Servî tarafından değinilmiş ve Muhyiddin İbn Arabî ve Abdülkerim Cili tarafından açıklanmıştır. akl-ı kül. Tarikat-ı Hakkâniyye’nin öğretilerini paylaşan diğer kaynaklarla birlikte ele almak. ss. “la şerike lehu” anlayışının. Ethem. madde-i evvel. Abdullah et-Tüsterî (v. tüm yaratılışlardan. Şeyh Nazım’ın halifeleri tarafından yapılmıştır. Nûru Muhammedi/Ahmedî. “ebu’l-ervah” olarak da anılmıştır. muhabbet ve marifetlerini bu sırrın yansımalarında bulmuşlardır. bu hakikatten ve bu hakikat için yaratılmıştır. kalem. İbrahim b.

Hz.com/video arşiv/msh-suhbat-092003-isra. 843 Buharî. zahir olmuştur. Hz.com/021009-msh-oakland.sufilive. 845 Kuşeyrî. 71.: Cevher Caduk. Peygamber(sav)’in sırrında şerikin olmadığını savunmuştur. görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. s. 842 Cilî. görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. 839 www. Peygamber(sav)’e verilmesi ve varlıklar içerisinde sadece Hz. Peygamber(sav)’in şerikinin olmaması. Musa(as)’ın nurları elinde. 832/1428) bu anlayışı.838 onun yaratılışındaki önceliğe delil olarak getirilmiştir. Meselâ Abdülkerim-i Cilî (v. şeriki yoktur. Peygamber(sav)’in nuru ise. 840 www. Kemâlâtu’l-ilâhiyye. Tirmizî. 3661. Kitâbu’l-Mirâc. diğer Peygamberlere(as) bu hitap. 41. 45.840 Miracta Cebrail(as)’e verilmeyen Kur’ânî sırların Hz. 80. mutlaka Ebubekir’i halil edinirdim.842 “Şayet. Fezâilu'l-Ashâb. Peygamber(sav)’den geldiğinden. sırrında zahir olmuştur. onun aldığı vahiyle de ilgili görülür. Çünkü Fahr-i Kainat(sav)’a gönderilen vahiyler Allah Teâlânın direk zâtından olurken. 841 www. Yusuf(as)’un nurları zahirinde. Allah(cc)’ın zatının mazharı olması hasebiyle. Bu görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. www. Hâlidiyye-i Hakkâniyye ile aynı ontolojik usulle izah edilen bu anlayışa göre Hz.845 838 “Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni (Habibim) de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman. Peygambe(sav)’e aittir. Kitâbu’l-Mirâc. 265. Bu görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. ”843 hadis-i şerifine istinaden Kuşeyrî.sufilive.sufilive. Diğer kullara mazhariyet.com/msh-48-secretMiraj_2-102406. Menâkıbu'l-Ensâr. Menâkıb. ben Rabbimden başkasını halil (dost) tutacak olsaydım. ss. Ayrıca bkz. bakalım onların hâli nice olacak!” Nisâ: 4/41.sufilive. İstanbul 2011. Müslim. Hz. Mesâcid.com/022009-msh-oakland-ca-jibril-was-given-what-the-ummah-could-take. Fezâilu’s-Sahâbe 2/2382. 844 Kuşeyrî Abdülkerim. Peygamber(sav)’in beden gözüyle Rabbini ve 99 esmanın tecellilerini müşâhede etmesi “la şerike lehu” anlayışının dayanaklarıdır.844 Sır mevzusunu nur ile birlikte ele alan Kuşeyrî’ye göre üç peygamberin nuru. Hz. peygamberler ve insanlar arasında bir sebebtir. 3. farklı açılardan ele alınmış ve savunulmuştur. Harf Yay. Allah Arkadaşınızı (Hz.ve ümmetlerine şahit olarak getirilmesi. Peygamber(sav). Peygamberi) kendine halil kıldı….. Ter.841 Mutasavvıflar arasında benzer görüş. kendinde zahir olmuştur. Hakikat-i Ahmediyye üzerindendir. s.839 Hâlidiyye-i Hakkâniyye içerisinde Hz. 93. Allah(cc) ile melekler. 163 . ontolojik yönüyle izah etmiştir. Bu sebeb.

848 Mevlitlerde takip edilen okumalar listesi. Demirli-A.847 Bu dizeler Şam’daki Hakkânî dergâhında yapılan mevlitlerde de zikredilmektedir. Bunlardaki kemâlde de farklılıklar vardır. 256. Aynı eser.848 Bu dizelerin tasavvufî şerhi olabilecek bir anlayışı Abdülkerim el-Cîlî (v.”846 “Muhammedun beşerun ve leyse ke’l-beşer. 26. Öğrenmekle bir ömre sığmayacağını ifade ettiği bu ilimin ihtiva ettiği manevi kuvvet. nebevî sırrı ihtiva eden nûru göz ardı edilmemiştir. Tasavvuf Sohbetleri.: A. birinde bulunan şeyin diğerinde de bulunduğunu belirtir. yani varlıklar bazı insanlarda bil-kuvve. Kendilerinde eşyanın bilfiil bulunduğu şahıslar peygamberler ve kâmil olan velîlerdir. bazıları ekmeldir. manevi kudret ve tasarrufunu. Nazım Efendi her bir Sünnet-i Seniyyenin. Tasavvuf Sohbetleri. insan-ı kâmil sözüyle kastedilen Hz. şöyle ifade etmiştir: “Min evveli ilâ’l-ahirihi bütün enbiya ve bütün ümmetlerin kılacakları bütün namazlar. Varlık âleminde Hz.Bu sırrın Hz. bel-hüve yakutetün beyne’lhacer” dizeleri üzerinden Peygamber Efendimizin(sav) beşeriyet yönü görülürken. 339-340. el-İnsanü’l. 832/1429)’nin. diğer fertlerin bir nüshası olduğunu. Muhammed(sav) kadar. Muhammed(sav)’dir. Çev. kemâliyle taayyün eden başka bir şahıs zuhur etmemiştir849. Bu bakımdan bazıları kâmil. s. 27. her insanın insan olmak yönüyle.Mecdi Tolun. 850 Kıbrısî.851 Şeyh Nazım’ın bu anlayışına göre Hz. 851 Aynı eser. Peygamber(sav)’deki bir tecellisi olarak O’nu tüm insanlardan ayıran yönü Kıbrısî. insan-ı kâmil tanımında görmekteyiz. 6. yapabilecekleri bütün taatın faziletini terazinin bir kefesine koysalar. Peygamber(sav). s. s. arşivimizde mevcuttur.kâmil.850 Başka bir ifadeyle Kıbrısî. Haz. Peygamber-i zişânın kıldığı iki rekât namaza yetişemez. Bu tanımda. s. Eraydın -E. bir hadisin işaret ettiği yola hakkıyla giren bir kişinin velayet makâmına ulaşacağını söylemiştir. bugünkü ilimleri ve kıyamete kadar bulunacak ilimleri ihtiva ettiğini söylemiştir.: S. ss. 849 Cilî Abdülkerim. Bununla birlikte eşya. unutulmuş ilimleri. Cîlî. 51. Sırr-ı Muhammedî’dendir. 846 847 Kıbrısî. Kartal. bazılarında bil-fiil mevcuttur. 164 . İstanbul 1998.

İlim ve Marifet ile İlgili Kaynaklar/Velî-Evliya.com/022609-msh-oakland-ca. Muhammed(sav)’in ümmetinden olan veliler. İsrailoğullarının peygamberleri gibi yüceltmiş ve “Ümmetimin âlimleri Ben-i İsrail’in Peygamberleri gibidir. Binaenaleyh Hz. Musa(as)’nın makâmına ve haline varis olan bir veli çıkabilir.devrin gavsu’l-azamı ve evliyaları üzerinden kullanmaktadır. görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. fakat o veli bu mirasa Hz. Mirahmadi. İbn Arabî. halk (şehadet. Peygamber(sav) bu nûr ile ümmetinin ulemasını. 1034/1624). Onların peygamberleri ise. Tafsilatı için Bkz. mülk) âleminde insanlık tarafını fazla açıklayarak davetini mükemmelleştirmiştir. benzer terminolojiyle ifade etmiş ve bu hadisin izahını şöyle yapmıştır: “Muhammed(sav) ümmetinin velileri arasında –ki bunlar tüm peygamberlerin(as) makâmlarının birleştiricileridir. 13. o mirası Hz. Bu izaha göre Hz. ss. c. Çev. “Ve o gün her ümmetin içinden kendilerinin üzerlerine bir şahit göndereceğiz. 64. 855 www.com/022509-msh-oakland-ca-levels-of-understanding-of-hadith. s. Musa(as)’nın nurundan değil de Hz.” Nahl: 16/89. insanların ilgisi ve istifadeleri kolaylaştı ve imanları. Peygamber(sav)’in insaniliği ve ruhaniliği ile izah etmiştir. 853 Hucurat: 49/7. o manevî mirası ondan alma konusunda diğer peygamberlerle aynı şeyi ortaklaşa paylaşırlar.one-breath-of-Holly-Prophet-saw. s. Hz. Hz. c. Mirac Konusunda değinildiğimiz bu hadis. Musa(as)’nın halinin Hz. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde “Bilin ki Rasulullah sizin içinizdedir… ”853 ayeti üzerinden tefsir edilir. Hucvirî. 8/302. Hz. Ayrıca bkz. Neysaburi. 856 Kur’ânda Müslümanlar ve Hz. Tefsir. İbn Arabi. 264.852 Hz. Peygamber için olan şu hitapları. Dolayısıyla onun hali Hz. Peygamber size şahit olsun. görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. s. Müslümanlar diye adlandırdı. ”854 demiştir. Peygamber(sav)’in bu yönünden dolayı.”856 Benzer anlayışı İmâm-ı Rabbânî (v. 854 Razi. Muhammed(sav)’in nurundan konar. Ayrıca seni (Ya Muhammed) de onların üzerine şahit olarak göndereceğiz.: Mahmut Kanık. Muhammed(sav)’den geldiği gibi… Hz. Peygamber’in fiziki doğumundan önce gelen peygamberlerin ümmetlerindeki velileri de aynı şekilde manevi miraslarını kendi peygamberlerinden alırlar. Mefâtihu’l-gayb. 165 .sufilive. bu hadisin delilinde ayrıca belirtmiştir: “Allah bu Kur’ân’dan önceki kitaplarda da bu Kur’ân’da da sizi. Sufi Meditation. tıpkı Hz.2. Böylece Hz. Bazen Hz. Peygamber(sav)’i görerek 852 Bu tezde bkz.sufilive. Keşfu’l-Hafa. İnsan Yay. Nurlar Risalesi. Muhammed’den alırlar. Miraç Sırları içerisinde ayrıca şerh edilmişt ir. Musa(as)’ya. www. Muhammed’den gelmiş olur. Bu izahlara göre Hakikat-ı Ahmediyye. Peygamber(sav) ve ümmetinin evliyaları ile devam eden bu manevi tasarruf. Peygamber(sav).. Hızır(as)’a ve balığın karnında Yunus(as)’a bilmediklerini öğreten nurdur. 1. İstanbul 1991. 30-32. Ayrıca bkz.855 Istılahta bu görüşü İbn Arabî. siz de insanlara şahit olasınız diye…” Hacc: 22/78.

Peygamber(sav)’in vefatından bin sene sonra. öne çıkan bir diğer anlayış.857 Bu düşünceler zımnen Şeyh Nazım tarafından şöyle ifade edilmiştir: “Peygamberimiz(sav) Hayy’dır. İsâ(as) ve Mehdi(as) bu makâma gelerek dini kuvvetlendirecektir. 859 Münavî. Bunu böyle bilmeyen gafildir. O Peygamber(sav) yalnız ümmetinin hayatı değil. Peygamber(sav)’in Hayy olmasıdır. bu öğretinin teşekkülünde şu hadis-i şerif meknuz olduğu şüphesizdir: “…Her Pazartesi ve Perşembe akşamları amelleriniz bana arz olunur. ondan gelir. Komisyon. ss. Peygamber(sav) ölürse ümmet kalmaz. 46. 860 Enbiyâ: 21/107. bir kısmından arştan yere kadar olan tüm mahlûkat yaratılmıştır. s.” 858 Muhammedî nuru tazammun eden bu ifadelerde. 861 Bursevî. Peygamber(sav)’e kendisi için 857 858 İmâm-ı Rabbanî.oldu. bu ruhaniyettin yardımıyla dine yardım ettiler. Varlığa can. Allah’ın ilk yarattığı şey olan bu nurun. Hz. Hz. Olan da onun hürmetine. Mektubât.861 Sufiler arasındaki bu anlayış. Hakiki hayatla hayat sahibidir. Bütün kâinat onun yüzü suyu hürmetine vardır. Dolayısıyla O(sav)’nun varlık ve şuhûd âlemine göndermesi. bütün kâinatın hayatı odur. Hz. Ahmedî Nûr anlayışı ile tefsir etmişlerdir. Hz. Bu anlayışın sufiler tarafından istinad edildiği hadis-i şerif Şeyh Nazım’ın eserlerinde karşılaşmasak da. 166 . olmayacaktı. Onlardan hayır olanlar için Allah’a hamd ederim. olacak da onun hürmetinedir. Tasavvuf Sohbetleri. Hz. c. 3. Hakikat-i Ahmediyye anlayışından neş’et etmektedir. insanlara bağlılığı azaldı. Bir manada bu durum. Peygamberdir(asv).”859 (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”860 ayetini bazı sufîler. Rûhu’l Beyân. Kıbrısî. s. Bu anlayış. Kötü amelleriniz için de istiğfar ederim. dine çağırma nuraniyeti değiştiğinden evliyâ. O olmasa kâinat yok idi. Ümmetlere hayat Peygamber sayesinde (yani). Mek. no: 209. 615. Feyzu’l-kadîr. 400-401. Peygamber(sav)’in ruhanî tarafı çoğaldı. Allah(cc)’ın bütün yaratılmışlara rahmetinin sebebidir. bütün varlıklar için rahmettir.

O rütbeyi. o ezelî. Allah’ın Nûru ile alakalı olarak izah etmiş ve hususiyetini bildirmiştir. s. Peygamberlerin(as) hayatlarında yaşadıkları mekânlara sürekli olarak 862 863 Yıldırım. mü’minlere. Mekâsıd. ne de melekü’l-mukarreb anlayacak değildir. 134. 4883. a. Biz Cenab-ı Halık’ın(cc) saltanatının azametini. Ancak o saltanatın azametinden bir şua. peygamber olarak gönderilme yönünden sonuncusuyum. Aclunî. 42. Hz. ebedî ve mutlak saltanatın sahibi olan ‘la ilahe illallah’. ne nebiyyü’l-mürsel.862 Bu suale Hz. yaşadığı. Tasavvuf Sohbetleri. 2007. Ebu Hureyre(ra). s. 167 . Tasavvuf Sohbetleri. müşterek bir anlayışı temsil etmektedir. c.g. Allah’ın(cc) indirmiş olduğu rahmet kesilmez. Huzurunda duran ‘Muhammedu’r-rasulu’llah’. 2. s. Peygamber(sav)’den şöyle rivayet edilmiştir: “Ben yaratılışta nebîlerin ilki.peygamberliğin ne zaman sabit olduğunun sorulduğu hadise istinat edilir. Peygamber(sav)’in doğduğu. Habibu’llah’a zahir olur… Onun içindir ki. sürekli iner.. Sehavî. Bu anlayışa istinad edilen hadis-i şeriflerden birini. salihlere verilir. Hz. 832. 866 Kıbrısî. yürüdüğü. her ne kadar sufilerin hususi olarak tecrübe ettikleri keşfî bilgilere dayansa da ana hatlarıyla. s. c. 865 Deylemî. 79. tasavvuf ıstılahında oluşan. Tirmizî. Ebu Nuaym. şeriki olmayan Muhammedî Sırrı. Peygamber(sav)’in manevî kuvvetini salt anat rumuzu ile izah etmiştir: “Cenab-ı Hakk’ın saltanatının azametini hiç kimse. Herkes kendi derecesine göre o saltanattan bir rütbe giyecektir. Firdevsu’l-ahbar. defnolunduğu her yere Hz. İslamî naslar yer almaktadır.866 Bu rahmet.”863 Şeyh Nazım Efendi. Menâkıb. Efendimiz(sav)’in saltanatından seyrederiz… Aslında Efendimiz(sav)’e verilen saltanatı da idrak etmeye imkân yok. 1. c. oturduğu. Celle ve Alâ’dır. 3. 156.”864 Bu anlayış.e. Keşfu’l-hafa. Buna göre Hz. Allah(cc). Ancak tüm bu ilhama dayalı bilgilerin temelinde. Delâilu’n-nubuvve. 545/3609. Peygamber-i Zişan giydirecektir… Onun için güzel isimlerinden birisi de Rasûl’dür… Ahiretin ilelebet rütbeleri de yine Efendimiz(sav) tarafından bütün evliyalara.”865 Şeyh Nazım. Salavatullahi ve Selamu aleyh’tir. rahmetini indirmiştir. Peygamber(sav) şöyle cevap vermiştir: “Adem ruh ile cesed arasında iken. 864 Kıbrısî. ne veliyyü’l-kâmil.

Allah(cc)’ın bu tanıklığı yevmu’l-ezelde olmuştur. peygamberlik verildi. Bu şahadeti ne zaman yaptı Allahu Azimu’ş-şan? Kelam-ı kadiminde yaptı. Âlim şa’nının üstünde (âlem-i emirde). Muhammedî Sırrın başka bir özelliğini Nazım Efendi. 867 868 Feth: 48/28-29. “…Şahit olarak Allah yeter. Kıbrısî. Hz. ta’ayyün-i imkanîsine de denir. Ta’ayyün-i vücubî Allah(cc)’ın isimlerinden bir isimdir. Peygamber(sav)’in yevmu-l ezel’den beri peygamber olduğunu şu cümlelerle ifade etmiştir: “… O zaman yevmu-l ezeldir. 570 tarihinde doğdu. Yani. Peygamber(sav)’in de her insan gibi.inmeye devam etmektedir. Bu nurun mahiyeti. bu. 1034/1624)’nin izahatı. ss. Ta’ayyün-i vücubî’nin zıllî görüntüsü. Tasavvuf Sohbetleri. çocuklara elif-be okuttukları kitapların ilmidir. Bu izaha göre Hz. Peygamber(sav)’in ontolojik varlığı mevzuunda İmâm-ı Rabbânî (v. Şeyh Nazım’a göre bu nurun kıyamete kadar bulunacak olması. Hz. O Peygamber(sav) dünkü peygamber değil… Evet. Allah(cc)’ın bu ismi. onun ta’yyün-i vücubîsine denildiği gibi. ta’ayyün-i vücubîdir (âlem-i emirdir). ıstılahtaki anlayışların paralelinde olmasına rağmen. bu nûr ezelîdir. Hz. Kıbrısî. o kimsenin ta’ayyün-i imkanisi (âlem-i halktadır) olur. Başka bir ifadeyle şeriki olmayan Muhammedî Nûr. âlem-i halk ile âlem-i emirden varolmuştur. Allah yok şeye mi şahadet ediyor?”868 Hz. Kelam-ı kadim ne demek? Ezeldeki Allah’ın şahadetidir o. ona gelen feyz bu isimden gelir. Âlim şa’nıdır. Bir insanın hakikati. bu şa’nın mebdei olan isimdir. 40 yaşına geldi. ilgili başlıkta tafsilatlı bir şeki lde ele alınmıştır. Bu isim Kâbenin hakikatidir. Meselâ hakikat-i Muhammedî ve/veya Ahmedî kavramlarıyla ifade edilen hakikat. yevmu’l-ezelden beri mevcuttur. Hakikat-i Muhammedî. bazı kavramlar ve bu kavramlar ile vardığı sonuçları itibariyle İbn Arabî’den ayrılmış ve terminoloji içerisindeki özgün yaklaşımını korumuştur.70. Peygamber’in Nûrunun ebedî olmasıyla da alakalıdır. 79. Muhammed Allah’ın Rasuludur… ”867 ayetini delil göstererek izah etmiştir. Binaenaleyh. 168 . o kimsenin rabbidir. Hakikat-i Ahmedî ise. Âlem-i halktaki rabbi olan ism-i ilâhisi Âlim şa’nıdır.

bir topluluğun önünde olmak. 871 İbn Manzûr. öne geçmek. Özetle Şeyh Nazım’a göre.869 Bu izahda kullanılan kavramlar. Allah(cc) tanıklık etmektedir. Keşfu’l-hafâ. 216. ss. İmam-ı Rabbanî. Peygamber (sav) ve Ümmeti: Arapça “emm” kökünden türemiş bir isim olan ümmet kelimesinin çoğulu “ümem” dir. Mektubât. bazen de Hakikat-i Muhammedî dediği bu nura. başı çekmek. Fevâidu’lmecmua. Hz. Allah’ın Nûrunu kullara aksettiren bir ayna gibidir. talep etmek. 288. Peygamber(sav). o sünnet içerisindeki sırra ve nura gark olarak velayet makâmına çıkabilir. Mek. s. el-Hayy olan Allah’a ayna olmakta ve aynaya düşen Cemal-i Mutlak’ı kâinata aksettirmektedir. c. el-Müfredât. Komisyon. anlayış ile aynıdır. 169 . Aliyyu’l-Kâri. Peygamber(sav)’in dünya hayatında öne çıkan tüm üstünlükler. Isfehanî. 27. d. niyet etmek. Dolayısıyla şeriki olmayan Hz. Hz. şeriki olmayan Sırr-ı Muhammedî. diğer insanların ve peygamberlerin varlığına kaynak olduğu yönündeki. 164. bu üstünlüğü ihtiva eden manevî kudreti temsil etmektedir. Kıbrısî’nin bazen Ahmedî Nûr. s. 287. Dolayısıyla Hz. İbn Arabî kavramlarına ve yaklaşımına daha yakın olduğu görülmektedir. Binaenaleyh. 1. Âdem(as) yaratılmadan önce bulunan peygamberlik bu idi. Ancak. Hakkâniyye yayınlarında kullanılmasa da. Lisânu’l-Arab. Cenâb-ı Allah’ın “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım”870 hitabı ise bu anlayışa temel teşkil ettiği şüphesizdir.Hz. no: 209. Esrar. Şevkani. 869 870 din. s. Mu’cemu’l-Vasît. “Emm” kökü. c. 326/1012. 22. Yani Sırr-ı Muhammedî’den akseden bir kudretten dolayı.871 “Lügatlerde ümmet kelimesinin. 385. Hakikî hayatla hayat sahibidir. Binaenaleyh. topluluk. 2. s. millet. sevk ve idare etmek gibi anlamlara sahiptir. Çünkü O’nun nûru.2. 2123. yönelmek. Kıbrısî’nin vekilleri tarafından yapılan izahın. tüm kâinata dirilik olmaktadır. hakikatte manevî bir üstünlüğün. bir sünnete hakkıyla ittiba eden. Yani Onun diri oluşu sadece ümmetine değil. bir şeyi hedef almak. Acluni. dünya hayatındaki tecellileridir. Hz. Peygamber(sav)’in insan ve peygamber olarak varlığı. aynı zamanda Hayy’dır yani. Peygamber(sav)’in yaşadığı her hal ve davranış.

sonra (hepsi) ancak Rablerinin huzûrunda toplanacaklardır. 27.880 toplum içindeki iyiliğe çağıran kötülükleri engelleyen bir grup.876 zaman dilimi. Mek. Bununla birlikte ümmetlerden hiçbiri. Resulün de size şahit olması için sizi mutedil bir ümmet kıldık” (Bakara. ümmetlerin en hayırlıları oldular. 1. s. 170 . el-Müfredât. peygamberlerden birinin kavmi. belirli bir gaye etrafında toplanan cemaat. Komisyon. 883 Tehanevî. Mu’cemu’l-Vasît. Ne zaman (Cehennem’e) bir ümmet girse. 74. yoldaşına lânet eder” (A’raf. (Allah onlara:) “Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan ümmetleri arasında (siz de) ateşe girin!” buyurur.873 sınıf. 216. Allah’a itaat üzere bulunan bir önder (ümmeten kâniten) idi” (Nahl.872 Kur’ân’da ümmet kelimesi din. 879 “Sonra resullerimizi peş peşe gönderdik.874 kuşaklar. Ancak ümmetler içerisinde. 881 “Sizden. ss. Isfehanî.884 872 İbn Manzûr. 6/38) . tür. 11/8) . Hangi ümmete peygamberi geldiyse onlar onu yalancı saydılar. önder. 23. insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz” (Âl-i İmrân. 21/92). yol. kendi (din) kardeşine (yoldaşına) lâ‘net eder…” A’râf: 7/38 . 40/5) 880 Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş da yoktur ki. kemal sahibi olurlar. sizin gibi birer ümmet olmasınlar! (Biz) kitabda (Levh-i Mahfûz’da) hiçbir şeyi eksik bırakmadık.883 İmâm-ı Rabbânî (v. c. 1. peygamber gönderilen toplum. 16/120). 23/44) “Her ümmet peygamberini cezalandırmaya azmetmişti” (Mü’min. 7/38) . 2/143). aynı zaman diliminde yaşayan topluluk. peygamberlere çok uydukları ve sevdikleri için. 3/110). hayra çağıran. iyilikleri yayıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun” (Âl-i İmrân. 878 “İşte böylece insanlığa şahitler olmanız. 13/30). Keşşâf. 874 “Yerde hareket eden hiç bir canlı. 876 “Her ümmet (ümmetün) oraya girdikçe.879 cin ve hayvan toplulukları. yeni anlayış ve değerlere topluca vasıl eden ve toplum içindeki hastalıkları tedavi eden değerler etrafında toplanan Mü’min topluluğudur. yol. c. topluluk. zat-ı ilahînin tecellisi. 43/22).881 bütün hayırlı halleri kendinde toplayan önder insan882 gibi anlamlara gelmektedir. en düşük peygamber derecesine yükselemez. rehber. 873 “İşte sizin bu dininiz/yolunuz bir tek dindir/yoldur (ümmeten vahide)” (Enbiyâ. 3/104). hayvan cinslerinden biri gibi anlamlara geldiği belirtilmektedir. ana. bir dinin mensupları.878 inkârcı toplum. 884 İmam-ı Rabbanî. canlı türlerinden bir grup. No: 248-249.877 Müslüman toplum. 875 “Seni de kendilerinden önce nice ümmetler (ümemun) geçmiş olan bir ümmete (fî ümmetin) gönderdik” (Ra’d. “Biz babalarımızı bir dine bağlanmış bir yol üzere (alâ ümmetin) gördük” (Zuhruf. En’âm: 6/38. Lisanu’l-Arab. 882 “Gerçekten İbrahim.” (Mü’minûn. Tasavvuf ıstılahında ümmet. s. “(Ey Ümmet -i Muhammed!) Siz. kanatlarıyla uçan hiç bir kuş türü yoktur ki sizin gibi birer toplum (ümem) teşkil etmesinler” (En’âm. yalnız ümmet-i Muhammed(sav)’e olduğundan onlar. 1034/1624)’ye göre bir peygambere uyanların en üstünleri.875 kavim. Mektubât. nesil. 877 “Kendilerine azap göndermeyi belirli bir zamana kadar (ilâ ümmetin) ertelersek…” (Hûd. s. kendi arasındaki tefrikaları gideren.cemaat. Hakk’a yönelen.

885 Kur’ân-ı Kerimde. Hülasâtu’l-beyân. 891 Vehbi. bazısını birçok derecelerle yükseltti. 8. 890 İsrâ: 17/55.” Bakarâ: 2/253.886 insanlardan kimilerinin kimilerinden üstün olduğu. çok merhamet edendir. Zuhayli. sizi yeryüzünde halifeler (oraya hâkim kimseler) yapan. 893 Kıbrısî.891 Bahis konusu üstünlüğü bazı müfessirler. cezası çabuk olandır. her şeyi hakkıyla işitendir. mûcizeleri verdik ve onu Rûhul-Kudüs ile destekledik. Andolsun.” En’âm: 06/165 . Onları karada ve denizde taşıdık. Tefsiru’l-munîr. Peygamber(sav)’i tevessül ederek istemiştir.887 Peygamberlerin diğer insanlardan üstün olduğu888 ve Peygamberlerin kendi aralarında birbirlerine üstünlüğü bildirilmiştir. s. Çünkü İsâ(as). insanların yaratılan birçok mahlûktan daha üstün olduğu. Davud’a indirilen Zebur olduğu yönünde görüşler vardır.892 Şeyh Nazım bu üstünlüğe misal olarak. Şüphe yok ki O. Lâkin ihtilafa düştüler de onlardan bir kısmı iman. 889 “İşte şimdiye kadar zikrettiğimiz resûllerden kimini kimine üstün kıldık. Risale Yayınları. Musa’ya (Kelamullah) konuşma özelliği. Her birini âlemlere üstün kılmıştık. peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. 887 “O. Hz. s. Elyasa'ı. Hz. 888 “Şüphesiz Allah. s. c. Meryem'in oğlu Îsâ'ya da o açık belgeleri. kendi peygamberinin kadri derecesinde ilahî divanda takdir olunacaktır. çok bağışlayandır.889 “Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. 892 Vehbe. Hz. Muhammed(sav)’e de Habibullah özelliğinin ve İsra’nın lütfedilmesi örnek vermişlerdir. ss.” Âl-i İmrân: 03/33-34. Hz. İsâ(as)’ya indirilen sofrayı vermiştir. 8. İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı. “İsmail'i. Eğer Allah dileseydi. Allah onlardan bazısına hitap buyurdu. 9. Tasavvuf Sohbetleri. size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. lâkin şu var ki Allah dilediği her şeyi yapar.” İsrâ: 17/70 . hakkıyla bilendir. sofranın indirilmesi için yaptığı duada. Şüphesiz Rabbin. İbrahim’e (Halilullah) dostluk özelliği. 3009. Bu misale göre sofra. Peygamber Efendimiz(sav) hürmetine indirilmiştir. bir kısmı ise inkâr ett i. 171 . 86-87.893 885 886 Kıbrısî. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” En’âm: 06/86. Dolayısıyla ümmet-i Muhammed’in sair ümmetlere olacak üstünlüğü. “Andolsun. Allah. Âdem'i. Hz. peşlerinden gelenler birbirleriyle savaşmazlardı. kendilerine açık delillerin gelmesine rağmen. Peygamber(sav)’in diğer peygamberlere(as) üstünlüğü derecesinde olacaktır. Hz. Dâvûd'a da Zebûr'u verdik”890 ayetine istinaden bu üstünlüğün. biz insanoğlunu şerefli kıldık. onların. 8. Yûnus'u ve Lût'u da doğru yola erdirmiştik. Tasavvuf Sohbetleri. Şayet Allah dileseydi onlar birbirleri ile savaşmazlardı. c. Süleyman’a verilen saltanat ve mülk ile değil.Şeyh Nazım’a göre her ümmet. Hz. Nûh'u.

Bu görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur.sufilive.898 İmâm-ı Rabbânî (v. sofranın indirilmesine ve bu mucizenin illet ve sonuçlarına değinmişlerdir. Peygamber’e verilen en gizli sırlar. 52. 2. Mektubât. 129-131. ashab-ı kirâm döneminde evliyâ sayısının çok olması ve bid’at sahiblerinin az olması. Ancak ahir zamanda gelenler arasında bulunan birkaç evliyanın. İsâ(as)’nın sofra indirilmesi için yaptığı duayı bildirmektedir. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın’ dedi”894 ayeti. o iki asırda bulunan evliyadan daha yüksek olması. 896 Bursevî. no: 209. 185-186. duanın yapıldığına değinmişlerdir. Şeyh Nazım’a göre. c. Bizi rızıklandır.895 Sufiler. ahir zaman ümmetidir.896 Bu manada Şeyh Nazım’ın. 1034/1624) benzer görüşü. Hicazî. bu duadaki “Allahumme” adıyla Allah(cc)’ın bütün isimlerine tevessül ederek.com/video arşiv/MSH-47-secretsMiraj-1-102406. Mehdi(as)’nin gelmesiyle açığa çıkacaktır. bu anlayışa kapı aralar. s. genellikle. a. Binaenaleyh. Mehdi. ‘Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki. sütün en üstünde bulunan kaymağına benzetmiştir. Furkan Tefsiri. Şeyh Abdullah.899 894 895 Mâide: 5/114. 899 İmam-ı Rabbanî. ss.g. c. önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve Senden (gelen) bir mucize olsun. silsiledeki meşayıhın manevî tecrübelerinden edindikleri bir keşfî bilgi olabilir. bu konuyu Mehdi(as) ve Mirac konularıyla ilgili izah etmiştir.897 Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî de. 172 . Rûhu’l-beyân. Bu izaha göre miracta Hz. ashab-ı kiram ve tabiin ile mukayese ederek savunmuştur. Hz. 898 www. ümmet-i Muhammed(sav)’in en faziletlisi olacağını ifade etmiştir. ümmetin en faziletlisi olacaktır. 5. Buna göre. Nazım Efendi bu durumu. bu dua hususunda ifade ettikleri. Bu ayetlerle ilgili izahlarda müfessirler. Muhammed(sav) ümmeti içerisinde ise en kıymetli olanlar. ss. Mek. havariler tarafından yapılan bu talebe.. Hz. bu anlayışın temel taşıdır.“Meryem oğlu İsa. ahir zamandaki ümmetin. bu sırların içinde zuhur ettiği toplum. onları ümmetin en faziletlisi yapar.e. 897 Kıbrısî.

akd ve and anlamlarına gelmektedir. Farklı bir ifadeyle kişi. Muhammed(sav).904 Peygamberlerdeki üstün ahlakı değerlendirecek olursak.” El -Arâf: 7/172. Yani üstün vasıflardan biri diğerinden bağımsız değildir. Allah hakkında.902 Nazım Efendi. Böyle yaptık ki kıyamet gününde. bunların hepsinin bir arada olması mantıkî bir gerekliliktir. Bencillik yerine diğergamlığa işaret eden bu sıfatlar. Peygamber ve Misâk: Misâk kelimesi lugatta. güvenilirdir yani. ahd. s. Peygamber Efendimizin(sav) manevî kuvvetiyle ilgili ele alınmıştır. mert. Bu yoruma göre. Hz. O’nun bu sıfatından dolayı. anlaşma. îsârı ve hilmi gerektirir. müşriklerin dahi nübüvvetten sonra. doğru sözlü olduğu derecede (sıdk). Hz.” Bakara: 2/83.901 terim manasının dayandırıldığı özel bir manaya delalet eden ayet de vardır. “Biz İsrâîloğullarından şöyle söz almıştık: Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Yalandan uzak olduğu nisbette ise. kanaati. 928. el-Müfredat. Cürcanî. yakınlara. Ta’rifat. doğru ve güvenilir olduğu için halk içinde “Muhammedu’l-Emin” lakabıyla bilinmiştir. 523. Lisânu’l-Arab. emindir. gerçekten başkasını söylememeleri hususunda kendilerinden Kitâb mîsâkı alınmamış mıydı” A’raf: 07/169. beraberinde merhameti. s. Peygamber(sav). 901 “. Bu vasıflardan bir tanesinin eksikliği. 340. Mea’l-Enbiyâ.. anaya-babaya. ‘Bizim bandan haberimiz yoktu’ demeyesiniz. Kamûsu’l-muhît. o vasfın zıddı olan ahlakın varlığını zaruri kılar. tavır ve davranış olarak 900 İbn Manzûr. 904 Tabbarâ. Peygamber Efendimize(sav) imanlı olarak teslim edildiği şeklinde yorumlamıştır. kıymetli eşyalarını O’na emanet ettikleri bilinmektedir. s. Kıbrısî. 523. Firuzebadî. ümmet-i Muhammed(sav)’in imanlı olarak can verip vermeyecekleri.d. c. Bu ayet Âdemoğulları ile Allah(cc) arasındaki ahdi anlatmaktadır. 903 A’râf: 7/172. 16.. bu emaneti aldığı gibi teslim edecektir.3. Peygamber’in bu sıfatlarının tamamı..900 Kur’ân-ı Kerim’de bu manalarla meal edilen ayetler olduğu gibi. beşerin en güveniliri olan Emin vasıflı Hz. duyular âleminde his. Isfehanî. nübüvvetten önce dahi sözünde duran. Isfehanî. s. cömertliği. yoksullara iyilik edeceksiniz. yalandan uzaktır. “Ben sizin Rabbiniz değil miyim” sualine “bela” diyen903 her bir Ümmet-i Muhammed’in. 173 . s.15. unların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu: Ben sizin rabbiniz değil miyim? ‘Elbette öyle!’ dediler. s. yetimlere. elMüfredat. 301. 902 “Rabbin Âdemoğullarından. Hz.

İstanbul 1979.”907 905 Uludağ. temiz veriyorum. 71. bir kısmı ıstılaha. zamana ve savunduğu öğretiye göre hakikati arz etmiş ve genel sistem içerisinde adeta fikrî düzeyde. bir tür ekolojik denge oluşturmuştur. s. yutamıyorsun diye vermeyiz onları.e. daha çok büyükleri var. Hz. Felsefe). 906 Uludağ. Peygamber(sav)’in manevî kudretine de esas teşkil eder. çeşitli itikadî ve ameli mezheplerle tarikatlar tarafından farklı telakki edilmiştir. Süleyman. Hakikat-i Ahmediyye ile ilgili olan bu anlayış. Kıbrısî’ye göre. Peygamberimizin(sav) ümmetini teslim etti. Kelam. akılcılık (kelamiye) ve ilhamcılık (sufîye) içerisinde en fazla sufîlerin değindiği bir mevzudur.. İslam. bu sıfatların. İslam dairesinin içinde kalan daha küçük daireler gibi. 907 Kıbrısî. şeytanın eline ümmetini mi bırakacak? Haşa. Tasavvuf. bizim zerrelerimizi Cenâb-ı Allah halk edip.gözlemlenmiş davranışlardır. İslam Düşüncesinin Yapısı (Selef. ss. yaratılışla ilgili ontolojik yönlerinin yanı sıra mahşerde zuhur edecek yönleri.906 Bu anlayış üzerine Şeyh Nazım tarafından getirilen işarî yorumların bir kısmı. Hz. Daha sen yavrusun. fikir ve hareket sistemi olmasından dolayı. 263-264. bireysel mükaşefelerden doğan yeni manalar ekler mahiyettedir. Dergah Yay. o meydanda onlara hitap ettiğinde. ıstılahtaki anlayışı te’kid ederken. Muhammed(sav)’de bulunan üstün ahlakın. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. mana âleminde halk edilmiş asılları vardır. özellikle “emin” sıfatının duyular âleminde müşâhede edilmesinden önce. İslamî düşünce sistemin teşekkülünde bu alt sistemlerin her biri. bu sistemin teşekkülünde yer alan nascılık (selefiye). ss. bu tür gaybî konular. a. Tasavvuf Sohbetleri. İslam âlimleri için gaybtır yani. Hz.. ‘Günahsız veriyorum. ıstılaha bir katkı mahiyetindedir. sümme kella! İşte onun için bu söylediğimiz kelamı sen çok büyük görme. 174 . ahd-i misak gününde. misak kavramının mükâşefe ilmine dayandığını ve bu kavramın. delillerle anlatılmasının zor olmadığını şöyle ifade etmiştir: “Elestu bi Rabbikum. Gayb âlemi. sınırları ve çerçevesi çok geniş olan bir inanç.905 Bunlardan hiçbiri tek başına İslam’ı temsil etmez ancak. sırdır. Kıbrısî tarafından getirilen bu yorum.g. 144-147. temiz alacağım… Sen eminsin’ dedi Allah’ın eminliğine şehadet ettiği zat. Peygamber(sav)’in “elEmin” sıfatına.

Şeyh Nazım’ın ifadelerinde görülen bu mana şu şekilde izah edilebilir. Şeyh Nazım’a göre Hz.Nazım Efendi’nin Peygamber(sav) anlayışı içinde önemli yer tutan bu anlayışa göre. Bu misale göre. Peygamber(sav)’e teslim eder. 175 . ss. 69. bu aşamayı “imanın ikmali” olarak tanımlamaktadır. 52. ümmetini son yedi nefes kala. (can çekişme esnasında) 908 909 Kıbrısî. Peygamber(sav). yüce ahlak ve merhamet sahibi Hz. Kur’ân ve hadis literatüründe bulunmamaktadır. zamanın Kutbu’l Mutasarrıfını destekler. Hz. bu tasarrufuyla. Hz. 80.909 Bu mevzu tasavvuf ıstılahında son nefes. genel olarak ele alınan Hz. “Hesaba katmadıkları birçok şey. Nazım Efendi Hz. Yani Şeyh Nazım. Çünkü Hz. Bununla birlikte bu anlayış. âlemlerin Rabbi olan Allah(ac)’ın huzuruna teslim eder. annenin kırık evladından otuz dokuzu evde olup bir tanesi hapiste olsa. annenin evlatlarına duyduğu sevgiye benzetmiştir. Yani O(sav)’nun şerikinin olmaması. Bu fikir mevcut naslarda. O’nun “Emin” sıfatının nişanesi olacaktır. Buna göre Kutbu’l-Mutasarrıf. anne kalbi. bu konuda kalbî bilgiye dayalı olan. o bir çocukla meşgul olacaktır. Peygamber(sav) tek bir ümmetinin dahi cehenneme girmesine râzı değildir. insanın can çekişmesi esnasında gördüklerini. Peygamber(sav)’e ümmetini Mü’min olarak teslim etmiştir. iman telkin ederek kulun ahdini almaktır. hayy olması bu anlayışın diğer cüzleridir. keşfî bir yapı içerisinde görülmektedir.908 Bu merhametin bir tecellisi olarak. husn’u-hatime veya su-i hatime kavramlarıyla ilgilidir. Aynı eser. Peygamber(sav)’in ümmetini Allah(cc)’a Mü’min olarak iade etmesi. Peygamber(sav)’in bu merhametini. Hz. 43. Peygamber(sav)’in tasarrufunun mahiyeti önemlilik arz etmektedir. sekeratu’l-mevt. ss. ruhunu teslim etmek üzere olan mü’mini Hz. İmâm-ı Gazalî. Bu son yedi nefesin her birine çok uzun zamanların sığabileceğini belirten Kıbrısî. 81. Allah(cc). Peygamber(sav). rahmet ve emanet anlayışlarıyla izah edilen düşünceye işarî olarak istinad edildiği görülmektedir. Bu bilgi. Peygamber(sav) anlayışının bir cüz’üdür. Tasavvuf Sohbetleri. Kıbrısî’ye göre Efendimizin(sav) orada hazır bulunma sebebi.

Tasavvuf Sohbetleri. bu öğretilerin bir kısmı. Hz. bir ömür boyunca kalbinde yer etmiş sevgiler olacak ve dili. ortaya konacaktır”910 ayetine istinaden izah etmiştir. 914 Bkz. tasavvuf ıstılahı içerisinde bir yönden ifade edilmiş olabileceği gibi. “Velî senetsiz söz söylemez. kitaplarda bulunmaz. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. Yani nasların yüzeysel anlam katmanlarında görülmeyen deruni mana açılımları. Hz. ss. Peygamber(sav)’e her zaman mağlup olacaktır. Bu izaha göre kulun. ölüm sarhoşluğu esnasında gördükleri şeyler. manevî tasarrufuyla ilgili izahları. Daha önce de ifade edildiği gibi. Farklı bir ifadeyle Hz. Nazım Efendi’nin bu konudaki ifadelerine göre iblis. Ancak Şeyh Nazım. bu iddiasını. o hali arşta sûretlenir. bunlar Şeyhlerimizden öğrendiğimiz ledunnî ilimlerdendir”912 ya da “bu. c. Şeyh Nazım’ın öğretilerindeki özgün yönleri teşkil etmektedir. s. s. 79. 176 . 81.911 Hz.Allah tarafından. bir kısmı da Tarikat-ı Hakkâniyye silsilesindeki meşayıhın manevî tecrübeleriyle edindikleri keşfi bilgiye de dayanmaktadır. bu düşüncelerin İslamî ilimler içerisindeki dayanaklarıyla ortaya koymaya çalışıyoruz. 913 Aynı eser. İnsan ne hal üzereyse. Şeytanın mü’minlerin imanlarını almak için harcamakta olduğu kuvvetten her daim üstündür.Velî-Evliya. Gazalî’ye göre arş. bu tür özgün yönleri: “Bu söylediklerimiz. Kıbrısî. Gazalî. Bu manada Kıbrısî. Peygamber(sav)’in dünya hayatında tasdik edilmiş sıfatlarının. nur gibi parlayan bir cevherdir. 4. Peygamberin(sav) bu vazifeyi ifa etmek için sarf ettiği kuvvet. Tüm Peygamberlerin iblise karşı böyle bir vazifesi 910 911 Zümer: 39/47. İhyâ. yine Kur’ân ve hadis ilimlerine dayanan anlayışların mukayesesi yoluyla doğruladığını görmekteyiz. Şeyh Nazım’ın bu mevzudaki doğrulama usulü. onun sözünün senedi Kur’ân-ı Kerîm ve Hadis-i Şeriflerdir”914 ifadesini de göz ardı etmeden. Ölüm anında arştaki sureti kendine keşfolunur ve çok kimseler kendilerini isyan üzere görür. Peygamber Efendimize(sav) ve şeytana verilen kuvvetin mukayesesi şeklindedir. 321-327. gördüğü hevâları ya da zikrullahı tekrar edecektir. 912 Kıbrısî. çocuklara elif-be okuttukları kitapların ilmi değildir”913 şeklinde ifade etmektedir. keşfiyât ile ledünnî yorum ve bilgi olarak ortaya çıkmaktadır.

c. Ümmetini böyle gözetiyor. Kendinizi kınayın… ”918 Bu iki ayeti beraber ele alan Bursevî’ye (v. Ancak kâfirler üzerinde. Kaçanlar da bir yere kaçamaz. 917 Vehbî. muradın ümmet-i Muhammed(sav) olduğu görüşü yaygındır. Hulasâtu’l-beyân. kahır ve galebe anlamında bir hâkimiyeti yoktur. Ümmetini çaldırdı zannetme. “(Hesaplar görülüp) iş bitince. Dolayısıyla bu ayetler. Bu müjdeyi de al. Hepsi mağluptur. Hz. yuvada yavrularını öyle gözetir ki. 43. kovulmuş Şeytan’dan Allah’a sığın. göre şeytan Mü’min ya da kâfir. Hz. s. 918 İbrahim: 14/22. Gerçekten onun. c. ben sadece sizi davet ettim... En edna peygamberin sıfatını böyle bil.919 Hz. 2895-2896. hiçbir insan üzerinde. Nahl: 16/98-100. Mesela bu konuyla alakalı bazı ayetler oldukça vazihtir. elestü bi-rabbikum kalu bela’dan teslim etmiş olduğu ümmetleri gene öyle teslim alacaktır. Onun gücü ve etkisi. 1137/1725). ss. 67. ancak onu dost ve koruyucu edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir. iman edip Rablerine tevekkül edenler üzerinde gücü ve etkisi yoktur.”915 Kıbrısî’nin ifade ettiği bu fikirler. Âdem’in şeytana olan üstünlüğü konusunda gösterilen delil ve yorumlarla da ortaya konmuştur. Hz. ona dost olanlara (Şeyâtine’l-ins veya Evliyâu’şşeytan) olacağı yönünde tefsir edilir. Şeytan’ın tasallutunun ancak ona itaat edip. 10. ne iblisi? Bütün mahlûkatın sayısında bile olsa onlarda Peygamber(sav)’in karşısında galip gelecek kuvvet yoktur.olduğunu ve kendi nübüvvet kuvvetleri nisbetinde ümmetlerini savunduğunu şu ifadelerle beyan etmiştir: “Peygamber(sav)’in temsili nedir? Dağ başında bir arslan olsa. O. Araya İblis mi girecek? İblis. Peygamber(sav)’in şeytanın vesveselerinden mahfuz olmasına dayanarak. dağın başına adam bırakmayı. 177 . Rûhu’l-beyân. 915 916 Kıbrısî. Peygamber(sav)’e Allahu Zülcelâl. 7. nasların derin anlam katmanlarında bir hakikat olarak meknûzdur.”916 Bu ayetteki hitap. Peygamber(sav)’in elindedir. Beni kınamayın. Peygamberin(sav)’in şeytana olan üstünlüğü ise. Tasavvuf Sohbetleri. Peygambere(sav) yapılsa da. dağın eteğine bile insan veya vahşi hayvan bırakmaz yaklaşmaya. “Kur’an okunduğu zaman. siz de davetimi kabul ettiniz. 919 Bursevî. şeytan şöyle diyecek. şeytanın davet etme ve süslü gösterme anlamında bir gücü vardır. s.917 Bu konu ile alakalı başka bir ayet şöyledir.

89. kimin Hz. şeytana olan üstünlüğü. Âdem(as) ise zelleyi kendine atfederek bağışlanma dilemiştir.923 Hz. s. dünya hayatında hiç kimsenin hayatını nasıl sonlandıracağının bilinmemesi. Mehdi(as)’nin gelmesiyle. ss. imtihan sırrı ifşa edilmemiştir diyebiliriz. Ya Rabbi! Sen bizi teyyid eyle”924 Şeyh Nazım’ın bu mevzudaki düşüncelerine ek olarak. Hz. Cenâb-ı Allah(cc)’ın. sahip olduğu ilim. 924 Kıbrısî. zahiri âlametlere bağlı olarak tahmin edilse de. Peygamber(sav)’e muhabbet duyan kişi olarak arz edilmiştir. s. Peygamber(sav) sevgisine sahip olduğunun bilinmemesi açısından gizlidir. Bizim halimiz ona malumdur. Zaafımız.922 Şeyh Nazım’a göre bu ayet. zelil etmiştir. insanlar açısından. Çünkü Hz. Müslümanların son nefesindeki imanı garantiler mahiyette olmasına rağmen. Peygamber(sav)’e duyulan sevgidir. Başka bir ifadeyle. Peygamberleriyle tebliğ ettiği hak düzenin. Dolayısıyla Hz. Peygamber(sav) muhabbetini aşıla ve korkma. 43.. zayıflığımız. Kıbrısî bu hususu şöyle ifade etmiştir: “Evlatlarımıza Peygamber(sav) muhabbetini aşılayın. Hz. Peygamber(sav)’e atfedilen bu manevî vazife. Hz. şeytanın insanlara telkin ettiği bâtıl düzene galip geleceği yönündedir. 81. 923 Bkz. bir bakıma elest bezminde emanet edilen Müslümanları dünya hayatında teşhis etme metodu olmaktadır.920 Ayrıca “De ki: Hak geldi. Mevcudiyeti ve kemmiyetinin ölçülmesi tam olarak mümkün olmayan muhabbetten dolayı. 135.Mesela hikmet ve edeb sahibi olmayan şeytanın. 178 . Ya Rabbi sen Kadir ve Muktedirsin. İsrâ: 17/81. Tasavvuf Sohbetleri. beyan ettiği Peygamber(sav) sevgisi. 922 Kıbrısî. Kıbrısî’ye göre bir de şarta bağlanmıştır. Hz. Peygamber(sav) tarafından son nefeste imanı ikmal edilecek Müslümanın nişanesi.g. Farklı bir ifadeyle. Peygamber(sav)’in.e. muhabbetin kimde olduğunun bilinmemesi kadar gizlidir. onu ucûb ve kibre iterek. 88. bozulmaz. hiçliğimiz sana malum. Diğer Konulara Tasavvufî Yaklaşımlar/Mehdi. Bu şart. O aşı. a. meçhul 920 921 Kıbrısî. bâtıl zail oldu”921 ayetinin de bu üstünlüğe işaret ettiği söylenmiştir. Hak Dost 4. Peygamber(sav)’in imanını son nefeste ikmal edeceği kişinin kim olacağı. Peygamber(sav) muhabbetini aşıla.

” Ahzab: 33/56. Peygamber(sav) ile misak anlayışı arasındaki ilgi. 179 . Peygamber(sav)’e ait yüce ahlakın. Vahhabî düşüncenin yasaklamalarını sert dille eleştiren Kıbrısî’ye göre. Peygamber(sav)’e olan muhabbetlerinin bir nişanesi olarak. Dolayısıyla “Ey iman edenler! Allah'a. Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin!”926 veya “İnsanlardan öyleleri vardır ki. tazimi ve sünnetlerine ittiba etmeyi göstermiştir. Peygamber(sav)’i928 tazim etme konusunda Vahabiler. Peygamber(sav)’in nûru ve nebevî tasarrufuyla da alakalıdır. Peygamber’in Sırrı” başlığında. Allah(cc)’ın ve Meleklerinin salat ettiği Hz. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. kıyamette Hz. Allah’a ve ahiret gününe iman ettik derler. Peygamber(sav)’e gösterilen hürmeti. inanmadıkları halde.org/Makam-Mahmud-Al-Maqam-al-Mahmud-tr. söz konusu meçhul yönün. mü’minlerin Hz. Çünkü kalblerin özünü Allah.” Teğâbün: 64/4 . 929 www. yaratılışa müteallik manevî yönleri vardır ki bu yönler. yevmu’l-ezelde verdiği edep talimidir. muhabbet noksanlığı yaşamaktadırlar. O sinelerin özünü. Cenab-ı Allah’ın Muhammedî Nûra.925 Muhabbettin bilinmesi yönündeki bu meçhul durum. kalbte olan tüm duygular için geçerlidir. “Allah’ın Nûru ve Hz. manevî emanetler için de geçerlidir. Özellikle tazim hususunda. gönüllerin ta künhünü de bilir.olmaktadır.saltanat. 927 Bakarâ: 02/08. Kur’ân-ı Kerîm’deki birçok misallerinden bazılarıdır. Peygamber(sav)’in cemalini ve dolayısıyla Cemalu’llah’ı göremeyecektir. Hz.”927 ayetleri. 926 Nisâ: 04/136. Dolayısıyla bu anlayışta olanlar. Hz. Peygamberine. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir içtenlikle selam verin. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur.929 Sonuç olarak Şeyh Nazım’a göre. Manevî emanetlerin ne olduğu konusu ise. Peygamber(sav)’in emin sıfatına verilen işarî manaya dayanmaktadır. Hz. maddî emanetler için olduğu kadar. hakkıyla bilir. 925 “O. Cenâb-ı Peygamber’in dünya hayatında sergilediği ve müşriklerin bile tasdik ettiği emin sıfatı. Gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi de bilir. başta iman olmak üzere.aspx. Kıbrısî’ye göre. 928 “Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygambere hep salat ederler. göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Hz. Hz.

s. 70-71.933 İsra Sûresi’nin 60. Cenâb-ı Allah(cc) ile kab-ı kavseyn yakınlığına vardığı bir yolculuktur. Lisânu’l-Arab. korkutuyoruz. 931 İsrâ: 17/1. Isfehanî.e. Peygamber(sav) ve ümmetinin yakin kuvvetini ziyadeleştirdiği gibi. ss. 120. 932 Mevdûdî. c. 329. bazıları da Bedir’de müşriklerin ileri gelenlerinden her birinin yıkılacakları yerleri gösteren Bedir’le ilgili rüyadır. c. 180 . şeref nişanesi olan bir yolculuktur. Peygamber’in Burak ile Kudüs’deki Beytu’l-Makdis’e vardığı. diye tefsir etmişlerdir. Hz. çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksaya götüren O zatın şanı ne yücedir! Bütün eksikliklerden uzaktır O! Gerçekten. 934 İsrâ: 17/60. Kamûsu’l-muhît. ss.932 Tasavvuf terminolojisinde bedensel olduğu kabul edilen bu yolculuk. Biz onları. ism-i mekân olarak. el-Müfredat. Mi’râcu’n-nebî anlamlarına gelmektedir. her şeyi gören O’dur. göğe çıkma. 74-75. âyeti ile ve Necm Sûresinin bazı âyetleri ile birlikte ele alınan miraç bahsi hakkında İslam uleması. oradan göğe mirac edip peygamberler ve melekler ile görüştüğü. kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu Muhammedi. yukarı çıkma aleti. fakat bu onlara ancak büyük bir taşkınlıktan başka bir sonuç vermiyor. Bu temâşânın ayette “rüya” olarak ifade edilmesinden dolayı Miracın uykuda meydana gelen bir rüya olduğunu zannedenler 930 İbn Manzûr. yalnız insanlara bir imtihan için yapmışızdır. Tefhîmu’l-Kur’ân. MİRAC: Mirac kelimesi Arapça olup “uruc” mastarından ism-i alet.”934 ayetinde bildirilen temâşâyı bazıları Fetih Sûresi’nde gelecek olan Mekke fethi rüyası. O(sav)’na özgü. 9. Hz. 198. Firuzebadî. çıkılacak yer. muhtelif görüşler beyan etmişlerdir. 933 Kuşeyrî. s. s.”931 ayetiyle bildirilen yolculuk. her şeyi işiten. Kitâbu’l-mirâc. “… Sana açıkça gösterdiğimiz o temâşâyı ve Kur'ân'da lanet edilen ağacı da. merdiven. Mescid-i Haramdan.930 Kur’ân-ı Kerîm’de “Bir gece. 3.

İbn Hişam. Ruhu’l-Beyân. 21-24. diğeri şarap olan iki bardak içecek getirild i. c. 1135/1725) tarafından da ifade edilmiştir. Nesai.937 Esasen ayette miracın Mekke-Kudüs arasının maddi oluşu kesindir. “Sen fıtratı t ercih ettin ve isabet ettin. mirac hadisesinin rüyada olmadığını. bu görüşünü savunmuştur. Büyük Kur’ân Tefsiri. kalbini çıkarması. 5/301. Mirac hakkındaki genel kabul görmüş beyana göre Miractaki tüm temâşânın fiziksel bir görüş olduğu yönündedir. ruh ve bedenden müteşekkil cismin adıdır. Sire. Peygamber(sav). uyku halinde herkesin semada ziyaretler yapabileceğini. zemzem suyuyla yıkayıp iman ve hikmetle doldurması ve göğsünü kapamasıdır. Sahih. 102. Sünen. Orada Hz. 38. Arslan. Menâkıb. tüm Peygamberlerin(as) toplandığı Mescid-i Aksa’ya Cebrail(as) ile varmıştır. 2/39. Sire. Ali. tüm Peygamberlere imam olarak iki rekât namaz kıldırmıştır. alışılmadık şekilde yolculuklar yaşayabileceğini. s.10. Kureyş ehlinin rüyada yaşanan bir Mirac hadisesi için ayağa kalkmayacağı yönünde yürütülen bir mantıkî çıkarım ile Kıbrısî. Peygamber(sav). İbn Hişam. Tasavvuf Sohbetleri. 1/221.938 Sonra adımları gözün ulaştığı son nokta olan Burak939 adlı binek ile Hz. Sonra Peygamberimizin(sav) kılınacak iki rekat namazda imam olmasını istediler. Tirmizi. 941 Orada Fahr-i Kâinat Efendimize (sav) biri süt. Şerhu’l-akâid. “Bu şeref sana Allah’ın bir ikramıdır” diyerek öne çıkardı. Peygamberimiz(sav) gelince hep birden ayağa kalkarak karşıladılar. Cebrail(as). İstanbul. sütü içtikten sonra Cebrail (as). 936 Kıbrısî. Muteber kaynaklarda nakledilen hadis-i şeriflerde miraç hadisesi bir nevi hazırlık ile başlamıştır. Peygamber Efendimizin(sav) göğsünü açıp. Peygamber(sav). Bkz. dolayısıyla rüya olması durumunda mucize olmayacağını ifade etmiştir. Sünen. Bu anlayışa göre abd yani kul. Tüm peygamberler buraya toplanmışlardı. c. ss. Seni fıtrata 181 . s. Hz. 2/39. 939 Cebrail(as) Burak’a: ‘Ey Burak! Vallahi sana Allah’ın kulları içinde Muhammed’den(sav) daha hayırlı ve şerefli birisi binmemiştir’ dedi bkz. İçlerinde babası İbrahim(as) ve Mürsel Peygamberlerin olmasından dolayı utanan ve çekinen Peygamberi(sav) Hz. Ayrıca Kıbrısî’nin bu tezinin istinad edildiği hadis kaynakları ziyadesiyle mevcuttur. 5. İsmail Hakkı Bursevî (v. “Hoş geldiniz! Miracınızı tebrik ederiz!” dediler. Müslim. ss. 938 Buhârî. ayette geçen “abdihi” kelimesiyle de savunmuştur. Bursevî. Bu hazırlıkta Cebrail(as). Arslan Yayınları. 937 Bursevî.936 Mutasavvıflar arasında bu görüş.olmuşsa da. 243-247. 935 Taftazanî. 1/148. 940 Peygamberimiz(sav) Mescid-i Aksa’ya girdi. 1/91.940 Kendisine yapılan ikramdan941 sonra Hz.935 Miracın uyku halinde olduğunu savunan bazı âlimleri eleştiren Kıbrısî.

Peygamber(sav)’e asli suretiyle görünmüştür. 48/4. Bkz.946 yönlendiren Allah’a hamdolsun. Kitâbu’l-Enbiya. Tirmizi. O da selamı “Hoş geldin ya salih peygamber. Peygamber buradan Refref ile “Kab-ı Kavseyn” makâmına ve hiçbir mahlûkun yaklaşamadığı ve yaklaşamayacağı makâm olan “Kurbiyet-i İlahî’ye yaklaşmıştır. Yahya(as) ve İsâ(as). 1/149. Sağında ve solunda bir takım gölge gibi karartılar vardı. Yusuf(as). Sağında ve solundaki karartılara gelince sağındakiler cennetlik olan çocuklarıdır. İbn Hacer. yâ Cebrail! Hoş geldin yâ salih peygamber Muhammed!” diye karşıladı. Tüm varlıkların sonu oraya dayanıyor ve o kaynaktan besleniyordu. Buhârî. Cebrail(as) orada. 182 . sonra bir sahra (kaya) üzerine çıkarılmış ve göğe yükselen bir merdiven manasında olan miraca götürülmüştür. Beyhaki. dalları ise tüm mükevvenâtı kuşatmıştı. 285. Sünen. c. suyu tatlı. Sahih. 4/209. Onlara „Cennetin toprağı güzel. cennette de bunun meyvelerini yerler” dedi. 5/510. Sidretü’lMünteha’nın her şeyin sonu olduğunu ve kendisinin geçemeyeceğini söylemiştir. 945 Buhârî. 8/468. 1/92. Birinci kat semada Hz. Yakûb(as). 1/79. 946 Hambel. Musa(as) ile görüşmüş ve konuşmuştur. Oranın bekçisi olan melek ile Cebrail(as) arasında şöyle bir muhavere cereyan etti: “Sema kapısını aç!” “Kimsin?” “Ben Cebrail‟im.” “Yanında kimse var mı?” “Yanımda Muhammed(as) var. Fethu’l-bâri. 1. Son olarak da şöyle dedi: “Ümmetine benden selam söyle. Müslim. Bundan böyle şarap. Müsned. arzı da düz ve geniştir‟ de. Müslim. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin senden sonra azar ve yoldan çıkardı. Buhârî. Müsned. soluna bakarak ağlıyordu. 942 Önce “Dünya” semasına varıldı. Sidretu’l-Menteha’ya Cenneten getirilen Burak ile çıkarılmıştır. Mecmau’z-zevâid. Beşinci kat semada Hz. Peygamberimiz(sav) Cebrail’in(as) ilamı ile ona selam verdi. Sahih. 2/469. Heysemî. 5/387. soluna bakınca da ağlar” dedi.” “Kendisine gelsin diye izin verildi mi?” “Evet! İzin verild i” Bunun üzerine sema kapısı açıldı ve melek: “Hoş geldin. Peygamberimiz(sav) birinci kat semada pek çok hikmetli işleri gördü ve pek çok acaib şeyleri temaşa etti. Peygamber(sav).Peygamber(sav) oradan ayrılmış. 944 Buhârî. dördüncü kat semada İdris(as) ve Azrail(as) ile görüşmüştür. 74/1. 4/249. Orada bir adamı gördü. Buhârî. üçüncü kat semâda Hz.945 Cenâb-ı Allah burada ru’yetini nasib etmiştir. Müslim. Sahih. 1/92. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi‟l aliyyül azîm” zikrini ve tesbihini çok söylesinler. Tirmizi. Bunun için sağa bakınca güler. İbrahim’i ziyaret etmiştir. 1/148. 4/249. Sahih. Hz. Buhârî. Tüm varlıkların sonu oraya dayanıyordu. Hâkim.” Peygamberimiz(sav) sordu: “Cennete nasıl fidan dikilir?” İbrahim(as) buyurdu: “Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve la ilahe İllaallahu vallahü ekber. Müslim. Bkz. solundakiler ise cehennemi hak edenlerdir. salih oğlum!” dedi Peygamberimiz(sav) Cebrail’e(as) sordu: “Bu kimdir?” Cebrail(as): “Bu atan Âdem(as)’dir. 141.943 Buradan Hz. 1/129. Kitâbu’l-Enbiyâ. 145. 943 İbrahim(as) peygamberimize(sav) tavsiyelerde bulundu. Harun(as). Âdem(as). Davud ve Süleyman(as) ile.942 ikinci kat semada Hz. altıncı kat semada Hz. Cennetin fidanları bu kelimelerdir. 1/146–149. Sağına bakarak gülüyor. s. Bkz. Sünen. Sana ve ümmetine haram kılındı” dedi. 8/204. Oraya bol bol fidan dikmelerini söyle. Delâil. Mahlûkat içinde güzelliğini tasvir etmek imkânsız idi. Bkz. Peygamberimiz(sav) öyle bir yere ulaştı ki orada “kaderi ve kazayı” yazan kalemin cızırtısını ve sesini işitti. Bu öyle bir ağaç şeklinde bir âlem idi ki kökleri arştan kaynaklanıyor. Yedinci kat semada bulunan ve meleklerin kıblesi olan Beytu’l-Mamur’da Hz. Hambel.944 Sonra Cebrail(as) Cennetten Refref adında yeşil bir binek getirmiştir ve Hz. Dünyada bunu söylerlerse. Müstedrek.

: Ahmed Naim.951 Hz. 183 .org. İstanbul 1974.953 Şeyh Nazım’a göre. Rahmi. Peygamber(sav). 261-280. maddî değerleri ise zarurî ve sevimli telakki etmektedirler.: M. ss. 949 Qubrusi. senâlar. yine şehadet ederim ki Muhammed. Hz. ss. Tefsirû’l-Kur’âni’l-azîm. Ahmet Bican. ss. Mercy Oceans. 948 Bu nâkile göre Hz. bunlardan bir payın doğrudan ümmete tebliğ için.950 Kıbrısî’nin bu mevzudaki görüşünün tafsilatlı incelemesi. Zira çağımız insanları. Müslümanlara namazın oturuşlarında okunmasını tavsiye ettiği tahiyyat. Sad. “Mürşid” başlığında yapılmıştır. Selam bizim üzerimize ve Allah’ın salih kulları üzerine de olsun. Allah’ın rahmet ve bereketi Sen’in üzerine olsun.947 Bunlardan tahricini bulamadığımız bir hadisi nakleden Kıbrısî. 9. s. Hak Dost 4. Peygamberler(ra) bu dengeyi. Envâru’l-Aşıkîn. 208-210.nakşibendi. Bkz. Allah’ın Rasulü’dür. Abdi’l-Latif. ss.952 Kıbrısî’ye göre miraçta. c. Kıbrısî’ye göre günümüz evliyası. dini değerlerler yaklaşılmayacak kadar korkutucu.948 bu hadise göre de miracın mesajlarını tahlil etmiştir. Cebrail(as). Bu hadise tasavvuf edebiyatında da atıf vardır. 262. kuşun ümmet -i Muhammed(sav)’i gagasındaki çamurun ise ümmetin günahlarını temsil ettiğini söylemiştir. 4602-4650. üç paydır. Sağlam Kitabevi. Sahih-i Buharî Muhtasarı. 1986 yılında yapılan sohbetin ses kayıtları. Peygamber(sav)’in müşâhedelerine yönelik çok fazla hadis-i şerif vardır. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. mülk. azamet Allah’a mahsustur. İstanbul 1989. 952 Zebidî. halka sadece müjdelemekle vazifelidir. Ankara 1984. c. Yazıcıoğlu. Çağrı Yay. Ter. Buna göre bu mesajlardan bir tanesi. bir payın ümmetin havas olan sınıfına (evliyaların kalblerine) tebliğ için olduğunu ve bir payının da Peygamber Efendimize(sav) mahsus olduğunu 947 İbn Kesîr. 2. Bedrettin Çetiner.2. 951 Bu tezde bkz.: Bekir Karlığa. Allah(cc)’ın sonsuz rahmet denizinden ümit kesmemektir. arşivimizde mevcuttur.. TTK Yayımevi. Kıbrısî. Allah(cc) ile Hz. miracında bir ağacın üzerinde bir kuş ve gagasında bir parça çamur görmüştür.949 Şeyh Nazım’ın bu görüşü.tr/arşiv/ses kaydı/edep. 146-147. 953 Kıbrısî. Meali: Bütün dualar. havf-reca arasındaki dengeyi sağlamada evliyanın vazifesi hususundaki anlayışına da aksetmiştir. 950 www. malî ve bedenî ibâdetler. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar . Ter. Ahmed b. bu ağacın kâinatı. c. Peygamber(sav) arasında geçen muhadeseden bir paydır. cehennem ile korkutarak ve cennetle müjdeleyerek yapmıştır. miracta Peygamber Efendimize(sav) tebliğ olunan ilim. Ey Nebi! Selam. Peygamber(sav)’in.Genel hatlarıyla özetlediğimiz miraç hadisesi içerisinde.

Zira ümmetin buna güç yetiremez. 1/422. 39. geri dönerek Rabbine niyazda bulunmuş ve 50 vakit namazı. Allah(cc)’ın saadet-i ebediyeye medâr olan cenneti müjdelemesidir. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet. İman. Allah’a. Bir ilimde de beni muhayyer bıraktı. Bir daha geri dönemem” buyurdu. Sonra kullarına kılmaları için 50 vakit namaz bir emir ve hediyedir. Müslim. meleklerine.” Hz. Hadis-i şerifte bu anlayış şöyle ifade edilmiştir: “…Rabbim beni öncekilerin ve sonrakilerin ilmine varis kıldı. miracın bu sırrını anlamayanlar. Musa(as): “Rabbine dön ve bunu hafifletmesini iste. Müminler de (iman ettiler). kötülük de kendi zararınadır. 958 Müslim. Diğer bir ilmi de. 5/393–39. Delâil. ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize. Tirmizi. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Beyhaki. 1/147. Şeyh Nazım’ın ifadesiyle. Bkz. 38. benim dışımda hiçbir beşerin taşımaya muktedir olamayacağı bir ilimdir. Rabbinden kendilerine indirilene iman ettiler. 184 .ifade etmiştir. Ben bu hususta çok sıkıntı çektim. altıncı kat semâda görüştüğü Hz. 2-4. bizi bağışla. 1/157. Peygamber(sav)’in sidretü’l-müntehayı anlattığı bir hadis-i şerif. ferman-ı ilahî olarak Bakara Sûresi ’nin son ayetlerini957 doğrudan Peygamberimize(sav) vahyetmesi bu tebliğden biridir. Şifa. 959 Peygamberimiz(sav) mirac dönüşünde Hz. Her biri. Bir ilmi gizleme konusunda benden ahid aldı.954 Kıbrısî’ye göre velayet sırrı. Hambel. b ir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına. Allah(cc)’ın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. Aynı eser. Musa(as) “Ümmetin buna da güç yetiremez. ümmeti ilgilendiren hususta. 5 vakte düşürümüştür. Musa(as) ile karşılaştı. Şifa. Kıbrısî’nin bu görüşüne. evliya sınıfından değildirler. Mirac dönüşünde. Çünkü o. kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz. 1/138. 1/93.” dedi Peygamberimiz(sav) hafifletmesi için yüce Allah’a niyazda bulundu. Peygamber (sav): “Ben artık Rabbimden utanıyorum.’ Allah. s. 1/224.”956 Miractan ümmete tebliğ edilen ilimler hususunda İslam ulemasının ittifakıyla nakledilenler sabittir. Sünen. Nesai. ümmetimin avam ve havasına tebliğ etmemi emretti. Mesela. dayanak olduğu şüphesizdir. Sünen. Musa’nın tavsiyesi üzerine. Sahih. 957 Peygamber. Buhârî. Dön yine hafifletmesi için niyazda bulun!” deyince Hz. Peygamber(sav). Diğeri Ümmet-i Muhammed(sav)’den şirk koşmadan iman üzere vefat edenlere. 2/122. doğrudan ümmete tebliğ için olan payı anlatmaktadır. Tefsir. Musa(as) sordu: “Yüce Allah size ne emretti?” Peygamberimiz(sav) buyurdu: “Elli vakit namazı emir buyurdu. 38. bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Müsned. 956 Tirmizî. mirac esrarı kalbinde keşfolan kimsede olduğu için.959 954 955 Kıbrısî.958 Hz. s. (Şöyle diyerek dua ediniz): ‘Ey Rabbimiz! Unutur. Bana muhtelif ilimler öğretti. 1/142. Bakarâ: 2/285 -286. bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Bu nakiller. Tasavvuf Sohbetleri.’ Şöyle de dediler: ‘İşittik ve itaat ettik. Kadı İyaz. Ta ki beş vakte kadar yüce Allah indirdi.955 Hz. Sahih.

Adnan. Rasullulah Efendimiz(sav) ümmeti için nübüvvet ilminin hakikatine göre hayırlı gördüğü her şeyi katıyla ve ziyadesiyle talep eder. s.962 960 961 Bursevî İsmail Hakkı. Bu izaha göre Peygamber’in(sav) taleplerinde gözettiği kriter. Kıbrısî. benim kullarıma vereceğim rahmetler. Kıbrısî’nin görüşü Bursevî’nin tasnifi ile aynıdır. büyük miraçtan aldığı paylar vardır. s. 5. Senin indinde olan ihsanınla bize muamele et. Onlar için hazır olmuş. Bu tasnife göre birinci ilim. marifet ilmidir. Buna göre Allah(cc).‘Ne istersen daha ziyadesini vereceğim’ buyurur. Miracta ümmetin havassı için bildirilen payı. Bana. makâm ve kabiliyetleri ile ilgili olduğu görülmektedir. Ondan ver Ya Rabbi!’ diye dua eder. Peygamber(sav)’in önünde ucu. senin ümmetin. Tefsiru Ruhu’l-beyân. onu gördüğü vakit Efendimize(sav) hayâ gelir. ümmetin bu ilimlerden aldıkları paylarının nasıl değişebileceği. Musabaka. İstanbul 1330. c. mükâfat ve makâmlardır. Allah(ac) ‘Ey Habibim! Bu sonsuz deniz. Tasavvuf Sohbetleri.Miracta verilen paylar hususunda. niyetlerdir. 70. bucağı ve haddi olmayan öyle bir deniz açılır ki. üçüncü ilim ise. Bak!’ der. daha yakındır. Futuhatû’l-Hakkaniyye. 121. Var mı başka?’ buyurduğunda Rasullullah(sav) Efendimiz ‘Ey ihsanında nihâyeti olmayan Rabbim! Sen bilirsin varacağım yere vardım’ der. 962 K. şeriat ilmidir. marifet ve hakikat ilimlerine ait sırları ihtiva etmektedir. s. Benim kullarımdır. Farklı bir ifadeyle ümmetten her kulun küçük miracı olan namazında. Allah(cc)’ın miracta Peygamber Efendimize(sav) bir bâb açarak ikramda bulunması yönünde ifade etmiştir.960 Şeyh Nazım’ın bu görüşünü şeriat. Senin ümmetin. Kıbrısî. Bu payların bir kısmı ise. 185 . Allah(ac) ‘Ne istiyorsan ey Habib! Veriyorum. bir makâm açar. Peygamberimizin(sav) ümmeti için istedikleri bir nokta gibi göründüğünde ‘Allah’ım! Beni göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsime bırakma. hepsi onlara verilecektir’ buyurur. ameller iken Hak Teala’nın atiyyesinde gözetilen kriter. ikinci ilim. marifet ve hakikat ilimleri açısından düşündüğümüzde. Hakk Teâla ‘Ey Habibim! Senin ümmetin. Hz. 54. sadece hakikat ilmidir.”961 Abdullah-ı Dağıstanî’ye atfen yazılan bir eserde bu mukabele şerh edilmiştir.

de. son (vahyetti) fiilinin fâilinin kim olduğuna göre şu iki meal yapılır. niyetin ilahî takdirdeki değerini izhar etmesi açısından mühimdir.966 Ayette geçen “abdihi” için yapılan ikinci izaha göre "kul". 186 . Cebrail(as)’in. bir kötülük ise ancak misli ile cezalandırılır. Şeyh Abdullah’ın mirac hususundaki söz konusu keşfi yaklaşımının. hiç kimseye haksızlık yapılmaz. hiçbir şeye hainlik etmeyen. Peygamber(sav) olup. Mananın böyle olması durumunda. Böyle olması halinde de. yine vahyedenin Allah oluşuna göre. Peygamber(sav)’in. emîn bir zat olduğunun beyanı yatmış olur. orada (Allah yanında) (meleklere) itaat edilen ve güvenilir olandır. Buna göre.”964 hadis-i şerifi. Miracın “kâbe kavseyn” kısmını anlatan Necm Sûresi’nin “Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. kendisine vahyedilen şeyler hususunda. Peygamber(sav)’in kendisine ve ümmetinin havasına verilen bilginin kâbe kavseyn’de verildiği görülmektedir. Cebrail(as)’in her peygambere vahyettiği şeyi vahyetti şeklinde olur. Cebrail’in(as) tavsiyelerine müracaat etmemiş olması bu husustaki bir dayanak olarak ele alınması durumunda. ona tam bir iyilik olarak yazılır. Kötü bir işe niyet edip. 965 Necm: 53/10. Şeyh Nazım’ın mirac mevzuundaki ifadelerine bakıldığında. Peygamber(sav)’in şanını yüceltmek ve ululamak 963 964 En’am: 6/160. Rikak. Cebrail(as) olup ayet. Ya vahyedilen şeyin şan ve şerefinin yüceliğini göstermek için.”963 ayetinin tefsiri mahiyetindeki “Her kim ki iyi bir işi işlemeye niyet eder de onu yapmazsa. Muhadesenin Cebrail(as) aracılıyla aktarılmamış olması ve Hz. Hz. yapmayana tam bir hasene sevabı.” Tekvir: 81/21 . Kıbrısî’nin Necm Sûresi’ndeki görüşü belirginleşmektedir. 966 Bu manayı destekleyen diğer ayetler şöyledir: “Onu Ruhul -Emîn indirdi” Şuarâ: 26/193 ve “O.”965 ayetinde geçen birinci (vahyetti) fiilin failinin kim olduğu hususunda şu iki izah yapılmıştır. "Allah Teâlâ Cebrail(as)’e vahyedeceğini vahyetti" anlaşılır ya da. niyet edip yapana ise bir günah olarak yazılır. 31. Buharî. Allah Teâlâ’dır. Birinci izaha göre bu vahyi yapan. senedleri mahiyetindedir. ayette geçen “abdihi” ifadesi ile ilgili olarak şu iki izah yapılır.“Bir iyilik yapana on misli verilir. “Allah(cc) Cebrail(as)’e vahyetti” manasındadır. Binaenaleyh bu naslar. Niyet eder ve yaparsa. on mislinden yediyüz misline kadar. hatta daha fazla bile yazılır. Hz. Bu kul. Hz.

Mefâtihu’l-gayb. Beni hakkıyla takdir etmekten uzaktır’ diyor. Bu tariften sonrasını Kıbrısî şöyle ifade etmiştir: “Cenâb-ı Allah zatını 99 Esması ile miraç gecesinde bildirdikten sonra. 28. O ifadelere göre Allah(ac). ister sıfat-ı Müşebbihe olsun.içindir. Marifet ve Hikmet. 1977 senesinde yaptığı bir sohbette değinmiştir. c. Başka bir yönden bakıldığında. Kıbrısî’ye göre üçe ayrılan ilimden havas ve Hz. Peygamber(sav)’e verilen pay olarak vasıflandırıldığı kanaatindeyiz.. O’nun özel ismi olması bakımından diğer güzel isimlerinin delâlet ettiği 967 968 Râzi. “Allah. böylelikle göreceli olarak zatını tarif etmiştir. Beni kullarıma böyle bildir. vahyedeceğini vahyetti” şeklinde olur. ss. 81-82. TDV İA. ss. ss. İbn Arabî. 2. ‘Ey Habibim! Beni yine hakk-ı marifet ile bilmek istersen. Yani. Diğer taraftan vasfın medlulü ile muttasıf Zat’a delaletleri dikkate alındığında “Esma” denmektedir. Miracın bu yönüne Nazım Efendi. hepsinde vasıf anlamı gözetildiğinden bunlara “sıfat” denir. Hadis olarak rivayet edilmeyen bu bilgiyi. Bu durumda ayetin meali. Diğer doksan dokuz esmânın tecellisi İsm-i Âzam tecellisi içinde kaybolmuştur.967 Kıbrısî tarafından da savunulan bu ikinci görüşe göre Sidretü’lMünteha’da Cenâb-ı Allah ile Fahr-i Kâinat(sav) arasında geçen hususi mükâlemeyi bu ayet bildirmektedir. ss. Allah(cc) doksan dokuz Esmaü’l Hünsası ile tecelli edip Zâtını tarif ettikten sonra İsm-i Âzam tecellisini açmıştır. 187 . İnsanlar çeşit çeşit (Mü’min-kâfir) olduğu halde bütün insanlara ‘Benim Kullarım’ dedi Allah(ac). Tasavvuf Sohbetleri. ayette bildirilen bu mükâlemeye atfen ifade edilmiş olması şüphesizdir. Bir kimse Benim kullarımı. Kıbrısî. isterse masdardan menkul surette olsun. ledunnî ilim olarak tanımlamasından dolayı bu bilginin miracta ümmetin havaslarına ve Hz. 471-477.969 Bu esma içerisinde “Hu” ve “Rabb” ism-i şerifleri ayrıca ele alınmışsa da Allah ism-i şerifinin. Bu isim. 969 Toploğlu Bekir. ilâhî mevcudun en büyük ismi olup. Muhammed'e. 91-101. c. Peygamber(sav)’in kendisi için olanı. Kıbrısî’ye göre Allah(cc). Benim hürmetimde bilmedikten sonra. Allah Md. Zatını bildirmek için Habibi’ni(sav) miraca davet etmiştir. bunlar isim derecesine çıkmış kabul edilir.”968 Allâh(cc)’ın isimleri ister ism-i fail. birçok açıdan diğer esmadan ayrılan özelliklerine dikkat çekilmiştir. 288. Allâh bu sıfatlarla o derece mevsuftur ki.

ilâhî vasıflarını toplar ve onlara delâlet eder. Binaenaleyh Allah ehli olanlar. sen yerinden kalkmadan getiririm. falan kulum senden yiyecek istedi. ‘Ben onu Sana göz açıp kapayıncaya kadar getiririm’ dedi Onu (tahtı) yanında hemen hazır bulunca. Allah(cc)’ın İsm-i A’zam ismine tevessül ederek. Dolayısıyla Allah(cc)’ın yeryüzündeki halifesi olan insan. s. Kudüs’e göz açıp kapama süresinde getirilmesi. duasıyla olmuştur. sidre-i müntehâ’da. tahtın getirilmesi için. Allah Teâla ‘Hatırlasana. bazıları kelimelerden oluşan isimlerdir. (yaptığın hayrı) Benim katımda bulacaktın. ‘Ben onu (tahtı) sana. Ve tekrar. insandır. 638/1240)’ye göre ilahî isimlere ait havassı bilmek. Bu açıdan bakıldığında. tasavvufta esasın değil. onun şeyhlerinden naklettiği keşfi bilgi olduğu şüphesizdir.971 Müfessirlerin çoğunun kanaatine göre. Ali(ra) ile paylaştığı sırları içeren bu bilgi türü. 88. Yemen melikesinin tahtını n. Şeyh Nazım’ın da ifadelerinde görüldüğü üzere mirac. bu sırları açığa vurmalarına izin yoktur.972 İsm-i A’zam. İslam’ın merkezindedir. hakikat ilimlerindendir. Şüphesiz ben bunu yapabilecek güçteyim. Peygamber(sav). ‘Ey Âdemoğlu! 188 . 243-246. Berhiya. 972 “Cinlerden bir ifrit. 86. sen onu doyurmadın.bütün vasıfları içine alır. 973 Kurtubi. 974 970 971 Cilî. (Onun ihtiyacını görüp sevindirmekle beni memnun etmiş olacaktın)’ diye cevap verir. Allah(cc)’ın sıddık kullarından olan Âsaf b. İlahi kıskançlık (el-Gayret) bunların açıklanmasına direnir. Bu sebeple. Hz. eğer onu doyursaydın. 974 Bu konuda birçok örnek vardır ancak şu hadis -i şerif insana hizmetin önemini açıkça izhar etmektedir: “Allah Teâla kıyamet gününde ‘Ey kulum! Senden yiyecek istedim. 99 esmanın müşâhede edilmiş olmasına yönelik nasların bulunmaması. bunları bilirler ve Allah(cc)’a rağmen kullanmazlar. 13. usulün muhteviyatındadır. Ahkami’l-Kur’ân. Hz. İbn Arabî’ye göre Hz. Peygamber(sav) tarafından. Kul.973 Sidretü’l-Münteha’da Cenâb-ı Allah ile Fahr-i Kâinat(sav) arasında geçen hususi mükâleme mevzuunda Şeyh Nazım’ın ifadeleri. 182-190. Allah(cc) ism-i şerifi. bu isimle dua etmemiştir. söz konusu bilgide vurgulanan şey. Marifet ve Hikmet. bu esma içerisindeki İsm-i A’zam diye adlandırılan bir ismi bilmesine rağmen. Bu isimlerden bazıları haflerden. ‘Ya Rabbi! Sen âlemlerin Rabbi olduğun halde ben Seni nasıl doyururum?’ diye sorar. Ebu Bekir(ra) ve Hz. c. dua yapmıştır. beni niçin doyurmadın?’ der. Bu ilimleri haiz Allah ehli ariflerin. ss. Peygamber(sav)’in Hz.970 İbn Arabî (v. ss. aynı zamanda kulların Rabblerini tanıması ve insanın ilahî dergâhtaki kıymetinin takdir edilmesidir. İnsan-ı Kâmil. İbn Arabî. Hz. Bilmiyor musun. Süleyman(as) ile ilgili kıssada bu isimle dua yapılmıştır. güvenilirim’ dedi Yanında kitaptan bir bilgi olan biri. Cenâb-ı Hakkın bütün kemâl sıfatlarını. söz konusu kanaatimizi desteklemektedir. bu benim Rabbimin ihsan ve ikramındandır…” Neml: 27/39-40.

Mehdi(as)’nin gelişi ile zuhur edecektir. Bu sırların bir kısmını Hz. Sakın Hakkı benden ayrı sanma. Mesela Bâyazid-i Bistâmî’ye göre insanlar. Bunların dünya hayatında tahakkuku. b.no: 2245. MSH-47secretsMiraj-1-102406. 69. s.975 Celâleddin-i Rumî (v. Bu manada Hz.com. İlahi muhabbet ile ulaşılan sırrın alameti imandır. Bu sohbetler ses ve video arşivimizde mevcuttur. sen vermedin. 43. Hz. bil ki Allah’ı gördün. hakikî Kâbe’nin etrafında tavaf ettin. filan kulum senden su istedi. Kul. c. onu övmektir. Abdullah-ı Dağıstanî’den “Hamîsu’l-Kur’ân” ismiyle nakledilen bu makâmda. Allah.” Bkz. Kıbrısî’nin şeyhi. Bana hizmet.com. Peygamber(sav)’e mahsus olan. Ebu Bekir(ra) vesilesiyle bugüne intikal etmişse de tamamı. Kâbe kadar değerli ve şereflidir. Müslim. ilahi muhabbetle olur. sûfilerin ziyadesiyle ifadeleri vardır. Gözünü iyi aç da bana öyle bak ki. understandingAwliyah-Genny(mp3). Mesnevî. Abdullah-ı Dağıstanî’nin ifadelerinde görmekteyiz.sufilive. 99 esmanın tecellilerini beden gözüyle izlemiş ve Kur’ân’ın her bir harfinde bulunan 24 bin sırra vakıf olmuştur. Senden su istedim Bana su vermedin’ der.İnsanın söz konusu önemine binaen. doğruluk Kâbe’sinin. 2. 975 Bistâmî. Eğer ona su verseydin bunu Benim indimde bulurdun’ der. hem miraç anlayışının daha net anlaşılması. Şeyh Nazım’a göre sır. kulun yaratılışında dercedilen kabiliyet ve esmadır. Birr. 976 Mevlanâ. Peygamber(sav). www. 189 . Hâlbuki bu eve.sufilive.977 Bu ifadeleri Şeyh Nazım’ın sır konusundaki anlayışıyla birlikte değerlendirmek. Ali(ra) ve Hz. benim vücuduma. Buna göre Kâbe Kavseyn makâmı. 977 www. Hayatı Eserleri Fikri. Allah’a itaat etmek. 671/1273) bu anlayışı şöyle ifade etmiştir: “Kâbe her ne kadar onun lütuf ve ihsan evidir ama benim vücudum da onun sır evi. Hz. hem de bütünselliğin temini açısından zaruri görülmektedir. Beni gördün ya. Kâbe’yi kurdu ama kurdu kuralı ona gitmedi. Allah Teâla ‘Hatırlasana. o ebedi diri olan Allah’dan başka kimse gelmedi. Oysa kalbi nazargah-ı ilahî olan insan. beşerde Allah nurunu göresin”976 Bu konuya şerh olabilecek mahiyetteki açıklamaları. taş ve topraktan bina edilen Kabe’ye gösterdikleri ihtiramı. ‘Ya Rabbi! Sen âlemlerin Rabb’i olduğun halde ben Sana nasıl su verebilirim?’ diye sorar. Cibril(as)’in dahi bilmediği Kur’ânî sırların verildiği makâmdır. ilahî bir cevher taşıyan insana göstermezler.

Anahtarı. Kur’ân’ın her bir harfinde bulunan 24 bin sırrın detayıyla ilgili bir açıklama ile karşılaşmadık. 980 Duman. vecde ve sırra yönelik her şey. 796/1394) tarafından İslamî bir sistem haline getirilmiştir. İbrahim Kaçar. harflerle sayıların kutsallığı anlayışı üzerine inşa edilen sembolik anlatımlar sistemidir. 237-256. Zünnun-ı Mısrî (v. 261/875) ilahî aşkı fenâ ile. 638/1240) ve bazı sufiler de bu etkiye 978 Afifî. 245/860). Risale Yay. 16. 979 Tirmizi. fenâ.980 Miladdan önce üçüncü yüzyıldan itibaren görülen Hurufilik. ‘lâm’ bir harf. Bu aşk ile.. Zaman içinde bu sistemin şeriata muhalif ve şeriatten âli tutulmasından sonra. demiyorum. pek garip ve alışılmadık bir şeyin mukaddimesi ve keşif kolları olduklarına işarettir. Ebu’l-Ala. Mesela bir görüşe göre huruf-ı mukattaa. İstanbul 1996. 13701405 yılları arasında. c.”979 hadisi. 18. 243/857). Ter. Cüneyd-i Bağdadî (v. tasavvuf ıstılahındaki anlayışların bir sentezi gibidir. Fazlullah-ı Hurufî (v. Murat Sülün. Muhasibi (v. huruf-ı mukattaa hakkında nakledilen “Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa. Tasavvuf terminolojisinde ilahî aşk. iman ile mütalaa ederken. 406-407. M. harflerin münferiden önemlerini vurgulamıştır. Beşer fikri ona yetişemez.978 Bu manada Kıbrısî’ye göre mirac. Altundağ Mustafa. ilâhî birer şifredir.Peygamber(sav)’in miracta şahit olduğu sır. Diğer bir görüşe göre bu harfler. Hurûf-ı Mukattaa Md. ‘mîm’ de bir harftir. Tirmizî. Darimî. Şeyh Nazım’ın bu anlayışı. Zeki. sır ve marifet membaıdır. İbn Arabî (v. ‘Elif-lâm-mîm’ bir harftir. ss. 190 . Fezâilü’l-Kur’ân. Hz. Selef âlimleri bu konuda. ancak insanların idrakinin bu hikmeti kavrayamayacağını söylemekle yetinmişlerdir. söz konusu harflerin indirilmesinde hikmetlerin bulunmasının mutlak olduğu. müntesipleri idam edilmiş ve varlığı sona ermiştir. Bu sistemin geliştiği dönemlerde. Her sevap da on misli kadar artar. bir fenâ haliyle varılan makâmda elde edilen.: H.. Ancak Kur’ânda sırları bilinmeyen. Müteahhirîn âlimleri ise çeşitli görüşler beyan etmişlerdir. ss. 297/909) ve Bâyezîd-i Bistâmî (v. TDV İA. Fezailu’l-Kur’ân. onun için bir sevap vardır. zevke dayalı marifet ile müteala etmektedir. 32. ilahî aşktır. marifete dönüşmektedir. ancak Hazret-i Muhammed(sav)’dedir. Tasavvuf ve İslam’da Manevî Devrim. ‘elif’ bir harf. Sevabu’l-İcaz. Peygamber(sav)’i Kâbe Kavseyn makâmının ötesine yürüten. 1. iman ve marifet ile ele alınmıştır.

sadece taşıyıcı bir madde ve maddenin kendisi ile tahakkuk ettiği surette olur. Tasavvuf Metafiziği. Peygamber(sav)’in 12 bin miracı olduğunu şöyle ifade etmiştir:985 “Senin bildiğin. 191 . hariçte somutlaştırdığı şeydir. Hurûfîlik Md. batın harf olur. suretler üzerine bina edildiği gibi. Bu şey.. Ancak ehlullah. Bu kelimenin havası (özelliği). Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin izahıyla karşılaşılmamıştır. melekût âleminden. miracın doğrudan doğruya ifade ettiği mana ile meydana gelmiş olan mucizeyi kabul edebilmekte çok kimseler şüphe ediyor. Mesela “Kun” (Ol) kelimesi. 89. 18. ss. Maddenin hariçte somutlaşmadığı malumları. kelam ile sarf edilebilirler. 984 Cilî. Mülk âleminde hakikatler. Peygamber(sav). Her birisinin tek başına ve birleşik olarak hususiyetleri vardır. kendilerini bilenlerin nefsinde şekillenmeleri açısından ele alındığında. 196.984 Binaenaleyh miracta. 73-74. Tasavvuf Sohbetleri. onu bir kez kullanmış ve ashabından bazılarına bu sırrı bildirmek istemiştir. kelimenin fiilindendir. manalar da kelimeler üzerine bina edilmiştir. Nazım Efendi. Kemâlâtu’l-ilâhiyye. Bununla birlikte harf ve kelimelerin her birisine ait manevî mertebeler vardır. kelamın suretinin kendisi ile zuhur ederek. Hz. İsâ(as)’ya verilen ölüleri diriltme mucizesi de bu ilimdendir. Dolayısıyla Kıbrısî’nin Kur’ânî sırlar hususundaki telakkisi. yaratma ve var etme konusundadır. suretler de mülk âlemindendir. aynî varlığa çıkan her hangi bir şey. Hz. ss. 684/1274)’ye göre harf ve kelimeler. Marifet ve Hikmet. Allah(cc)’a rağmen onu kullanmaktan teeddüp ederler. TDV İA. 983 Konevî. Peygamber(sav)’e Kur’ân-ı Kerim’in harflerinden açılan sırların mahiyetini bu çerçevede değerlendirebiliriz. senin işittiğin bir miraçtır. ilmî varlıktan. Hüsamettin. s. Lakin Sıddık-ı Ekber’e(ra) vâris olan Sâdât-ı Nakşibendiyyun Meşayıh-ı İ’zam’ın malumatı olan 12 bin mirac vardır. c. Tebük savaşında Hz. 986 Aynı yer. Nakşibendî sâdâtına göre. 128-129. ıstılahtaki söz konusu telakkiler çerçevesinde olabilir. zahir harf olur. Aksu. ss. Bir tek miractaki olan hakikatten söylendiği vakitte. Madde.”986 981 982 Tafsilatlı bilgi için bkz.kapılmıştır. harflerin fiilinden değil.. Onlar içerisinde. 38.981 Binaenaleyh İbn Arabî’ye göre harfler tabiatler.982 Sadreddin-i Konevî (v. 985 Kıbrısî. 408-412.983 İsmail Hakkı Bursevî’ye göre hakikatler. kökler ve nesneler gibidir. 24 bin sırrın mahiyeti hakkında. harici varlıkta takipsiz taayyün ederse. 90. İbn Arabî. ss.

Hz. farklı kanaatleri söz konusudur. Hayatı Eserleri Fikri. Peygamberine(sav) “Secde et ve yaklaş”991 diye emretmiştir. Bu izaha göre Allah(cc). Bice Hayati. sadece ehlinin bileceği hal olarak tanımlamış ve bu hali. Peygamber(sav)’in Allah(cc)’ı bilmesindeki dereceleri üzerinden izah etmiştir.990 Cuneyd-i Bağdadî’nin bir gaybet ve fena hali olarak tanımladığı bu hali Serrâc. bu hususta ittifak olunan miracın bir kere olduğunu ancak. ravilerin mirac hadisesini ayrı ayrı nakletmelerinden dolayı birçok isrâ ve miracın ileri sürüldüğünü savunmuştur. 990 Bistâmî. 991 Alâk: 96/16.987 Bu hususta nasların incelenmesinden sonra ulaşılan kanaat ile manevî tecrübeye dayanarak elde edilen keşfî bilginin iki ayrı beyanı bulunmaktadır. Peygamber’in arkasında namaz kılması yönündeki tecrübesi. Çanakkale Harbinde Dağıstanî. ss. 155-161. Bu anlayış Muhyiddin İbn Arabî’nin yaptığı önemli katkılardan sonra. reddedilen bir konudur.Bu mevzu da. Kaynaklarında ilk defa mirac edip. Peygamber(sav) ile birlikte bir mirac tecrübesi yaşar. Hakka doğru yapılan manevî mirac olarak anlaşılmıştır. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Hayatı/Şeyhi Abdullah Dağıstanî ile Buluşması. Tasavvuf ıstılahında benzer tecrübeler paylaşılmıştır. 269-271. ruhun Hakka yücelmesi. İnsan Yay. s. c. akıl ve ilham). ss. cephede yedi gün baygın kalır. cezandan 987 988 İbn Kesîr. 4650. Hz. 774/1373). İstanbul 2006. Kıbrısî’nin 12 bin miraç anlayışında etkili olduğunu düşündüğümüz keşfî bilginin izleri. Başka bir ifade ile biri tek başına din-i İslam’ı temsil etmeyecek üç yaklaşımın (nas. Beytü’l-Mamur’a yükselmesi ve orada Hz. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’nin (v. Peygamber(sav) önce “Senin gazabından senin rızana. miractaki fiziksel rüyetin kabul edilmediği gibi. İşaret Taşları. Meselâ İbn Kesîr (v.988 Aynı şekilde Kıbrısî’nin hayatında bahsettiğimiz bir tecrübesinde. 192 . Tefsiru’l-Kur’ân. O esnada Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî. 1393/1973) hayatında buluyoruz. bir tür mirac görülür..989 zamansız bir zaman olarak da telakki edilen miracın 12 bin defa olması yönündeki kanaati destekleyici mahiyetteki tecrübelerdir. 989 Bu tezde bkz. kalbine saplanan bir şaraplen parçasıyla aldığı yaradan dolayı. Detayları için bkz. Hz. 9. semaya yükseldiğini ve orada Allah(cc) ile mülakatta bulunduğunu söyleyen Bâyazîd-i Bistâmî olmuştur.

Bursevî. senin ümmetinin uleması. Peygamber(sav)’den “Ümmetimin âlimleri Benî İsrail’in peygamberleri gibidir. Musa(as): “Sana sadece adını sordum. Peygamber(sav)..992 Bu anlayışa müteallık bir konu ise Hz. benim gayemde benzer şeref içindir. Musa(as) ile İmâm-ı Gazalî’nin (v. Bkz.sufilive. 1/264.” der. neden bu kadar uzun bir yolla künyeni. Serrâc’a göre. ss. Benzer bir anlayışı. Bu kıssaya göre Musa(as). Kıbrısî’nin Amerika vekili Şeyh Hişam. Bkz. Hz. 2/64. ümmetini ve ümmetinin evliyalarını da yükseltmesidir. Hz.” dediği bir makâmda Allah(cc)’ın sıfatlarından yine Allah(cc)’ın sıfatlarına sığındıysa da sonra. Hz.” der. www. s.com. 193 . 1. Benim için ziyadesiyle mesrur olduğum bir lahzadır. ss. nesebini oğlunun adıyla beraber birlikte söyledin? diye sorduğunda Gazalî: “Efendim siz beş büyük Peygamberden birisiniz.: Hasan Kamil Yılmaz.993 Kendisinden sonra gelecek ümmetin. 995 Musa(as) İmam-ı Gazalî’ye adını sorduğunda. miracın zamansızlığına delalet etmektedir. o kadar uzun cevap vermenizin sebebi hayatınızın en şerefli lahzasını mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışmaksa. el-Lumâ. Altınoluk Yay.. Sufi Meditation. Mirahmadi. Peygamber(sav) kurbiyetinde daha kemal bir makâma geldiğinde. Rûhu’l-beyân. Peygamber’e(sav) dönerek: “Eğer ümmetinin her âlimi böyleyse şahitlik ederim ki. Peygamber(sav)’in duasıyla. Ter. c. 13. Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Muhammed Ebu Hamid el-Gazalî” demiştir. Tefsir. Peygamber(sav)’in kendini aradan çıkardığı bu hale.995 992 993 Tusî. Bunun üzerine Hz. mirac hadisinde bulunması. Aclunî. ariflerin ve tevhid ehlinin anlayışları ulaşamaz. Keşfu’l-hafa.bağışlamana sığınırım. vecd ehlinin. Görüntülü Sohbet Video Arşivimizde mevcuttur.”994 hadis-i şerifinin hikmetini sormuş ve o âlimlerden birini görmeyi murad etmiştir. 072408-cyprus-MSH-warith-Muhammady2. huzur-u ilahîye ümmetini kalbine alarak yükselmiştir. Efendim. Allah(cc)’ın kendisine sığındığı makâma vasıl olmuştur. Hz. 505/1111) görüşmesi üzerinden anlatmıştır. 656/1258) tarafından görülen bir rüya olduğu beyan edilmekte ve Bursevî’nin Bakarâ: 2/143 tefsirinde zikredilmektedir. Şuan Peygamberlerin Sultanı ve Hateminin huzurundayız. 994 Neysaburi. İstanbul 1996. 249-250. bu soruyu cevaplamak üzere Gazalî’nin zerreleri orada cem olmuştur. Kıbrısî’nin bir vekili tarafından yazılan bir eserde. size elinizdeki nedir diye her şeyi bilen Allah(cc) sual ettiğinde. Peygamberin(sav) bu yolculukta. 116-117. sığınmaktan utanmış ve O’nu övmeye sığınmıştır. Ben -i İsrail’in peygamberleri gibidir. Mescidu’l-Aksa’da Hz. “Sana övgü sayamam” dediği makâmdan daha ötelere vardığında yakınlık. Bu mülakatın. “Senden Sana sığınırım” diyerek. Gazalî: “Benim adım. Burada Kendini(sav) aradan çıkardı ve “Sen Kendini sena ettiğin gibisin” demiştir. gaybet ve fenanın da zirvesine vasıl oldu. Şeyh Hasan Şâzeli (v. Bunun üzerine Musa(as) Hz.

Albayrak Halis. Hz. bu durumun miraca gerçekleştiğini belirtmemiştir. Buna göre A şahsı için gayb olan.996 Sufilerin bu tür tecrübelerine getirilen bir izah ise “izafî gayb” kavramıyla ele alındığı olmuştur. yadsınmayacak bir durum olarak kabul edilmiştir. s. Dolayısıyla ümmetten bazı havas kulların uyku ile uyanıklık arasında yaşadıkları bu tecrübeler. İstanbul 1993. 14.998 Kıbrısî 124 bin evliya hususunda beyanlarda bulunmuştur ancak.1000 Bununla birlikte Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. Peygamber(sav)’e geçmişteki peygamberlerin sayısınca. Kıbrısî’nin Amerika’da görevli bir müridi tarafından yazılmıştır. Paygamber(sav)’e ümmetin hakikatlerini yani. 166. Hz. Emaneti yüklendikten sonra Allah(cc). 124 bin evliyanın Hz. 194 . s. s. Bu izaha göre miracla ilahî huzura vardığında. Peygamber(sav)’in varisi olarak. beden ile miraca çıktıklarını ifade etmemişlerdir. ümmeti saf ve temiz olarak arz edilmiş ve Peygamber(sav)’in kabul etmesi üzerine ona emanet edilmiştir.1001 996 997 Kuşeyrî. Peygamber(sav)’in bedenle yaptığı miracın. Hz. Kur’ân’da İnsan-Gayb İlişkisi. s. 1000 Nakşıbendî. 94. Hz. Allah(cc)’tan yardımcılar istediğinde Allah Tealâ. nefislerinin ve şeytanın peşinden nasıl gidecekleri göstermiştir. Peygamber(sav)’e teslim edilmesini. 998 Mirahmadi. bu veliler içerisinde her zaman biri. 1280/1864)’ye göre Hz.Velilerin beyan ettikleri mirac tecrübelerinin dinen caiz olup olmadığı tartışılmıştır ancak sufiler. Kitâbu’l-mirâc. Bu bilgi türü. 999 Bu tezde bkz. peygamberlere varis olan evliya ihsan edilmiştir. 1001 Kıbrısî. Tasavvuf Sohbetleri. B şahsı için şehadet olur. 69. İlim ve Marifet ile ilgili Kaynaklar/b. hiç kimse tarafından yaşanmadığı sabittir.. Mirac ile ilgili olmayan bu görüşe göre de. 124 bin evliyayı vermiştir. hem de bu gücünün dâhilinde olan bilgidir. Peygamber(sav)’e. hem insanın mevcudu bilme potansiyelini aşan. Şule Yay. Ümmetini korumak için Peygamber(sav). Şemseddin-i Nakşibendî (v.999 Istılahta 124 bin evliya mevzuunda fazla bahis yoktur. Nefs Mertebeleri. s.997 Mirac olayına Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde getirilen farklı bir bakış.Velî-Evliyâ Konusu. kutubu’l-aktâb makâmındadır. Sufi Meditation. yevmu’l-ezelde olduğunu ifade etmiştir. 85.

Allah bizi yarattığında biriniz benim Peygamberim’i İsra gecesinde taşıyacak dedi O zaman olmayan andan beri Ya Rabbi beni o Burak yap diye yalvardım. zaman olmayan zamanda. Menakıb-ı Hacı 195 . tamamlayıcı cüzleri Nazım’ın oluşturmaktadır. yerin dürülmesi. zaman içinde zaman halkeder. Ona ‘Niye ağlıyorsun’ diye sordu. Nebehânî. 345. 382-424. ss. ss. Dolayısıyla miracta Hz. tasavvufta tayy-ı zaman ve tayy-ı mekân kavramlarıyla da kesişmektedir.Mirac ile Elest bezmi (yevmu’l-ezel) konuları. telkinler. Bast-ı zaman olarak bilinen bu keramet. bir tanesini ağlar buldu. Bu kavramlar. 7000 Burak’ın tamamı Allah’ı tesbih ediyorken. ss. www. yevmu’l-ezelin vuku bulduğu zaman.org. Kıbrısî’nin ABD vekili tarafından zamansız bir zaman olarak tanımlanıp bu şekilde değerlendirilmiş olsa da. miracı zaman olamayan zaman olarak nitelendirirmiştir.1003 Istılahta bu konuda sayısız menkıbe nakledilmiştir. yevmu’l-ezelde de zamanların önceliği ve sonralığı yoktur. Mirac ve yevmu’l-ezel anlayışına bağlı olarak ele alınan zamansızlık mevzuu. miracın anlaşılması hususunda tamamlayıcı bir vecihtir. TTDS. Hilmi. Kâbe Kavseynde de. Uludağ. TTS. bir açıdan muhtelif zaman telakkileri içermektedir. Ehl-i Sünnet İ’tikadı. Peygamber(sav)’i taşıyacak Burak’ın. 636-637. tayy-ı zaman ile de ilgilidir. Gümüşhanevî. Video kaydı arşivlerimizde mevcuttur.’ dediğinde Cibril(as) ‘O sensin’ dedi Bkz. Câmiu kerâmat. zamanın işleyişinin değişmesi. Bu açıdan bakıldığında zamanlar arası kronolojinin olmaması. Kıbrısî tarafından böyle bir ifadenin zikredilmemiş olmasından dolayı. 65-66. 7000 Burak’tan bir tanesini seçmek için çıktı. O da ‘Ya Cibril. müşterek bir hadiseye kaynak teşkil ettiğinden.1002 Bu değerlendirmelerin geneline bakıldığında Kıbrısî’nin yevmu’l-ezel ile mirac anlayışı bir açıdan benzer.1004 1002 Cibril(as) Cennetten. Zamana ve mekâna bağlı olan nasutî âlemden bakıldığı zaman. er-Risale. bu zamanların tek bir tarifte toplanmaları anlamına da gelip gelmeyeceği farklı bir mevzudur. Kuşeyrî. Hakkani. Allah(cc) dilerse velî kulu için. Zamandan ve mekândan münezzeh Hakk’ın âlemi olan lahutî âlemden bakıldığında. 66. Gölpınarlı. Şeyh Mirac konusunda Hakkâniyye Tekkesi ve muhitindeki anlayışını incelememizde. iki zamanın nasıl birbirinden temyiz edileceği önem arz etmektedir. 1004 Attâr. Tezkiretü’l-evliyâ. 1003 Cebecioğlu. miracın vuku bulduğu zamandan öncedir. nasıl tayin edildiği. ss. Hadikatü’l-evliyâ.tr msh-suhbat-09202003-Isra. Kıbrısî’nin Amerika Halifesi olan Şeyh Hişam. tez konumuzun dışında kalmaktadır. Allah(cc)’ın velî kuluna bir anda uzak mesafeler katettirmesi olarak anlaşılmıştır.

. Peygamber(sav)’in Mekke ile Kudüs arası yaptığı ruh mea’l-cesed nev’indendir. Münir. saniyede 300 bin kilometre olan ışık hızına. televizyon tayy-ı renk ve suret olarak adlandırılmıştır. ilahî kudret denize düşen bir damla gibi olması gerekir. Allah(cc)’ın hayatımız için kanun koyan. nefsanî kirlerin yükünden arınıp. aşkla varlığından geçen Peygamberin(sav) içeri girdiğini ifade etmiştir. Kısaca televizyondaki tayy-ı mekân. Münir Derman. 214-228. s. tayy tecrübesini. ys. Benzer şekilde insanın da tayy’ı. ruh ile ve cesed ile olur. Zira ruhun hızı her yerde her an olabilme kuvvetindedir. Peygamberdeki ilahî aşkı göstermiştir.1006 Miracta Hz. Kıbrısî’nin mirac anlayışını incelemek açısından mühimdir. Cesed ile olan tayy. Menâgibu’l-İmâm el-A’zâm. 88. ses ile. Ankara 1989. ulûhiyettir. izzeti ve kudreti murad Bektaş-ı Velî. koku ile. Bir Allah Dostu Diyor ki. Çünkü ulûhiyyet ve otorite birbirini gerektirir. Hz. Zihebî. Sabuncu. Schimmel. Bu izaha göre günümüzdeki radyo. 1980’li yıllardaki bilim ve teknoloji ile izah etmiştir.1005 Şeyh Nazım’a göre Miracta. Hz. Bunun için insan ruhu. Peygamber(sav)’e ulûhiyet sıfatı giydirilmiştir. Bunlarla beraber insan aklı ve ruhu ışık hızından daha hızlıdır. Sidre-i münteha’dan içeri yokluğa düşme kaygısıyla giremeyen bir Cebrail(as) varken. nizam ve hukuk belirleyen olmasıdır. akıl (idrak) ile. “Bu sıfat Peygamber(sav)’e niçin giydirildi?” şeklindeki bir soruya Nazım Efendi cevap olarak. 114-124. ss. İslamın Mistik Boyutları. Ulûhiyyetin gerektirdiği otorite mülkü. ss. Bunların her biri ruha binerek tayy ederler. Hz. 1006 Kıbrısî. Bu ifadede anahtar kelime ise. tayy-ı ses. Bunun için tayy-ı mekân yaptırılan velî kulun. Ulûhiyyet vasıflarının en önemlisi.Cumhuriyet dönemi mutasavvıflarından Münir Derman (v. Dört Evliya Menkibeleri. rüya ile. havada sabit duruyormuş gibi hissetmeye benzetmiştir. ses ve görüntünün yüklenerek dolaştırılmasıdır. Birinin rüyasına girmek. 196 . Tasavvuf Sohbetleri. 1410/1989) tasavvuftaki tayy-ı zaman/mekan kavramını. Peygamber(sav)’e ulûhiyet sıfatının giydirilmesini anlamak. bir nevi tayydır. uçakta 900 km/saat ile hız alırken. 1005 Derman. suret ile. beraberindeki eşyaya da yaptırılır.

Yurdagür. ateşin onda ilerleyişi başlar.” Mümtehine: 60/6. Hz. “Allâh’ı bırakıp da O’nun ortağı olduklarını kupkuru iddia ettiklerinize istediğiniz kadar yalvarın. verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. 1012 “Onlarda sizin için. maşuka kolay gelir. Şamil Yay.1008 Ortağı olmamak. ortağı olmamayı gerektirir. Ahmet. 197 . 1010 Sebe: 34/22-23. 1014 Tusî. Mâşuklarını müşâhede esnasında.” Âl -i İmran: 3/26. Sevgiliyi görememe güçlüğü dışında bütün güçlükler. maşukun gönlüne derya misali dolmasıdır. hikmetleriyle beraber bilmeyi gerektirir. el-Lumâ. Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu edenler için güzel bir örnek vardır. O’nun nezdinde kendisine izin.” Zuhruf: 43/84. ateşe ulaşıncaya kadar birkaç kanat çırpar. ruhları. Onların buralarda hiçbir ortaklığı olmadığı gibi. 27-29. Şâmil İA. İstanbul 1984.1009 Dolayısıyla Kıbrısî tarafından bahsedilen bu ulûhiyet sıfatı. s. Metin. Yaşar . Peygamber(sav)’e ulûhiyet sıfatının giydirilmesine vesile olan şey. ss. kime dilersen mülkü ondan çekip alırsın. s. 1011 Mâide: 5/35. Ama kim de aksine giderse bilsin ki Allah.. aşktır. ilâhi sevgi ile kavrulur. kimi dilersen onu alçaltırsın. âlemin bütün denizleri muhabbet denizi olsa. 1013 Hucvîrî. Onların ne göklerde ne yerde bir zerre miktarına bile güçleri yetmez. bu müşâhedeyi içmeye benzetirler. Hucvirî’ye göre aşk. Bana kulluk edin!” diye vahyetmişizdir. ganî ve hamiddir. onun da bunlardan bir yardımcısı yoktur. hüküm verilecek her şeyi. Pervane kendi gayret kanadıyla ateşi özleyerek uçar. Canânı düştüğünden. yegâne hüküm verici olmayı. ateşe âşıktır. bunların hepsini içtiği halde hâlâ. 321. 1009 “O hüküm ve hikmet sahibidir. 1008 “Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz her Peygambere: “Benden başka ilâh yoktur. Kimi dilersen onun kadrini yükseltir.. c. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve Ona yaklaşmaya yol arayın”1011 ayetinde belirtilen vesilelerde ve model insanlarda1012 söz konusu sıfat görülmektedir. İstanbul 2010. Allah’ın Sıfatları (Esmâü’l-Hüsnâ).”1010 ayetinde belirtilen bir ortaklık değil. kime dilersen ona verirsin. 4. Marifet Yay. 449.” Enbiyâ: 21/25 .. Bu haldeki sufînin cânı içine. Kıbrısî’ye göre. aşk düşüncesinin bilinci kaplayıp. 76-79.1014 Âşık pervane gibidir. Binaenaleyh. İlah Md. maşukun nurundan kendi kalplerine ferahlık ve sevinç doğduğu için. Keşfu’l-Mahcûb(Hakikat Bilgisi). “tevessül” kavramı dahilinde anlaşılan bir ortaklık olduğu görülmektedir. Her şeyi hakkıyla bilendir.ettiği gibi dağıtır1007 çünkü ulûhiyet. temiz sırları ve yüce insanlardan gelen şeyi algılamak ve bununla ferahlanmaktır. ss.1013 Sûfîlere göre içmek. ona ulaşınca da uçuş biter. Pervane bir anda maşukun 1007 “De ki: Ey mülkün sahibi Allâh’ım! Sen mülkü.

Kıbrısî’nin ifadesiyle ulûhiyet sıfatı giydirilmiştir. Hakk ile Hak’la beraber kalmadır. Peygamber(sav) Hakk’ın vasıflarını almakla kendi vasıflarından soyutlanmıştır. sidretü’l-menteha’nın sahibi olan Allah(ac)’ta olmuştur. Nefs bahsinde teferruatı bulunan bu bilgiye göre tüm kullar. Peygamber(sav). Çetinkaya. zaman ve beyan kalmamıştır. Velî-Evliya konusunda incelenen fenâ-bekâ anlayışına istinaden. s. kendi sıfatlarına daha kemal bir dairede geri dönüş olması hasebiyle. Tasavvuf Sohbetleri. beka olarak adlandırılmıştır. 198 . kişinin nefsine dairdir.: Turan Koç. ss. 1018 Kuşeyrî. Ali(ra) fenâ makâmında. Yani fark halinin yok olup. Firavunun 1015 1016 Gazâlî. cem halinin yaşadığı hal bu haldir. zehirden etkilenmeyecek bir maneviyatı vücudunda taşırken. Resul(sav) beka makâmında. âşığın mâşuğunda kaybolup O’nda fani olmasıdır. kulluk sıfatlarında bekâ olmuştur.kendisi olmuştur. Sufîlerin detaylı beyanları vardır. Kuşeyri. Aşkın Halleri. Hakk’ı Hakk ile görmesidir. Peygamber(sav)’in kendindeki hal ve sıfatlarındaki fenası.1016 Ancak bu anlayışın ihtiva ettiği fena-beka hususunda. 86. Firavun’un dünya hayatında bulunduğu durumda imtihana tabi olsaydı. Ahmed. Bu halde kendisine ait nefs. Ter. fena halinde zuhur eden ulûhiyet sıfatları tekrar fena olunca. ilahî sıfatlarda yok eden Hz. ss. Farklı bir ifadeyle. beka ve uluhiyet gibi kavramlarla birlikte ele alınmıştır. Bu durum zaman söz konusu olmaksızın.1017 Miracın Kabe Kavseyn anı. Kıbrısî’ye göre aşk. M. ilim. aşk. fena. Hz. Aşkıyla kendi sıfatlarını. Gelenek yay. Bu yüzden Hz. s. Çünkü her eşyada O’ndan bir işaret var ve bu da O’nun birliğine bir kanıttır. er-Risâle. Hz. Peygamber(sav)’in miractan dönüşü ise. İstanbul 2004. 102-106. Mustafa(sav)’in Hakk Teâlâ’ya nazar ettiğinde. 1017 Kıbrısî. Bu an Kuşeyrî’ye göre. Hz. Kitabu’l-mirâc. o tevhîd kuvvetini kalbinde toplamış ve bedenen sıradan insanlar gibi olmuştur. 70. Kuşeyrî’ye göre bu durum bir gurup âlimlerin cem ve mahv ile işaret ettikleri şeyin kendisidir. ruyetullah.1015 Aslında bu aşk.1018 Şeyh Nazım Efendi’nin sohbetlerinde mirac bahsiyle ilgili paylaştığı bir bilgi.. Daha sonra bunun evrende ihsas ve temyize döndürmesi ise farkın aynıdır. 134-135. Peygamber(sav)’i fenaya taşıyan hal olmuştur. Hz.

Pârsâ Muhammed. nefsin tahakkümü bir nev’i kalbî şirk telakki edilmiştir. İstanbul 1973. mana vücudunun. akıl sahibidir. s.. Kureyşî olmak ve engelli olmamak gibi fıtrî şartların yanı sıra. müttaki olmak ve Sâdıklarla beraber olmak gibi kesbî şartlar halifeyi belirler.1021 Bu durum ıstılahta “Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü?”1022 ayetinde bildirilen bu hakikatte bağlı olarak. zahiri imamet emirine istinaden izah etmiştir.. Aynı eser. Bu anlayışı. nefsin değil. İnsanın. Allah(cc) ile daimi bağı bulunan ruh. hür olmak. Ter.: Hasan Almaz. s. 1019 1020 Kıbrısî. s. her bir şartta ruhun üstünlüğünü izah ederek. akıl sahibi olmak.1024 Nefs-i emmâre ile ruh. Meselâ ruh. et-Tedbirâtu ilâhiyye. 88-89. Başka bir ifadeyle her kul. melekût âleminde itibar görebilecek bir mahlûk olarak değer kazanır. s. ss. “la ilahe illa ene” demesidir. “şirk-i hafî” kavramıyla da ele alınmıştır.: Selahaddin Alpay. 18. ss. diğergam olmak. 1025 İbn Arabî.yaptığı gibi rablik ilan edeceklerdi. 79-87. s.e. bir imam olmalıdır. 113. nefsine ait bâtıllarının hak olduğunu iddia eder. ruhun nefse imamlığını isbat etmeye çalışmıştır. Ancak Kıbrısî’ye göre insan. Uludağ. Alem Yay. ruhundur. a. 45-46. Bursevî. erkek olmak. Bkz. 23. 10.1025 Nefsin bu yönü ile ilgili irdeleme. elest bezminde ergenliğine ermiştir. İnsan vücudunda ruha hükmedecek tek kudret. Bu şer’î şartları ruh ve nefsle mukayeseli ele alan Arabî. Ter. Erzurumî. Firavunvarî bu yönünden dolayı esfele’s-safilîn’ne düşebilecek ve hayvanî bedenin bile hakkını yerine getiremeyerek. İstanbul 2011. 199 . c.1020 Buna göre kul bu halde iken Hakkı Hak olarak kabul etmeyip. narî olan nefsin muharebesi. s. ilim sahibi olmak. 1026 Kıbrısî. ss. Nakşibendî. aynı anda mana vücuduna imam olamayacağından. Bunun gibi tüm şartlar ele alındığında görülüyor ki. Böylesi nefis her fiilde kendisini hâkim bilerek hak üzere olduğunu zanneder. 336. nefs başlığında yapıldığından burada tekrar edilmeyecektir. “Biz. Risâle-i Kudsiyye(Şah-ı Nakşibend^den Sözler). et-Tedbirât. 52. 67. Tafsilatı için bkz.1019 Kıbrısî’ye göre bu nefsin vasfı. İstanbul. Allah(cc)’tır. akıl tahtına hâkim olmak ve nefsin benliğinden kurtulmak için yapılmıştır. Buna göre ergen olmak. 1024 İbn Arabî’ye göre insanî vücudun tedbiri için hangisinin imam olacağını ise. Tasavvuf Sohbetleri. Erzurumî İbrahim Hakkı. vücud sarayındaki imamet hakkı. 1021 Aynı eser. 547-564. İbn Arabî. potansiyel olarak bir firavun nefsi taşımaktadır. 1022 Furkan: 25/43. Fuad Başer. Nefs Mertebeleri. 1023 Şirk-i Esbâb da denir. manen hayvanlardan bile düşük bir derecede bulunabilecektir. TTS.g. şer’an imamet şatları belirlemiştir. 38. Sad. 18. Rûhu’lBeyân. yaratılışındaki ahsenu’l-takvim kodları ile kulluk görevini yüklendiği zaman. ss.1026 Bununla birlikte insan. İbn Arabî. Marifetname.1023 Mutasavvıflara göre bir vücudda. ss. Her şeyi sebeplere bağlamaya ve sebeblerin arkasındaki müsebbibi görmemeye denir. M. Semerkand Yay.. Sümer Kitapevi. Nuranî bir yapıda olan ruh ile.

43. Firavunun yaptığı gibi rablik ilan edeceklerdi. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin Hz. yüz sürer anda yerlere. Evliya. Firavun ile Hamân olur. Timurtaş. 1027 1028 Tîn: 95/4. Üçüncü pay ise. Efendimize(sav) miracta. Bunlardan bir payın doğrudan ümmete tebliğ içindir ki bu pay.gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.”1028 Şeyh Nazım’ın mirac anlayışının temeli. Kâbe Kavseyn’e dair malumatlar. Bir dem girer kibir evine. Hz. Bir dem döner Cebrail’e. mirac ilimlerinden olan üçüncü payı da Hz. İncil okur ruhban olur. miracta Peygamber Efendimize(sav) tebliğ olunan ilim. Allah(cc)’ın sonsuz rahmetini vurgulamaktadır. ilmen bilebilir. Ali(ra)’ye bildirilen sırlardan. Bir dem gelir gümrah olur.”1027 ayetiyle bildirilen bu yönünü. aşağıların aşağısına indirdik. 5. Peygamber(sav) ile birlikte yaşadığı mirac tecrübesi ve Kıbrısî’nin hayatında bahsettiğimiz bir tecrübesinde. doksan dokuz Esmaü’l Hüsnası ile tecelli edip Zâtını tarif ettikten sonra İsm-i Âzam tecellisini açmıştır. ölmüşleri diri kılar. Sonra onu. ikinci paydan keşfen haberdar olur. Firavun’un dünya hayatında bulunduğu durumda imtihana tabi olsaydı. Bu bilgilerden bir başkasına göre insanlar. bugüne tevarüs edenleri. rahmet saçar her mahfile. kaynaklarda mirac hediyeleri olarak sabittir. Peygamber(sav)’in arkasında namaz kılması bu bilgilerin temelindeki manevî tecrübelere misallerdir. miractaki tüm temâşânın fiziksel bir görüş olduğuna dayanmaktadır. Bu mevzudaki Yunus Emre (v. s. Bir dem varır deyre girer. üç kısımdır. Kıbrısî’ye göre miraçtan iniş ise bekâ makâmını temsil eder. evliyaların kalblerine tebliğ içindir. Beytü’l-Mamur’a yükselmesi ve orada Hz. 200 . Peygamber Efendimize(sav) mahsustur. Peygamber(sav)’in aşk ile fenaya düştüğü makâmdır ki burada Efendimize(sav) ulûhiyet sıfatı giydirilmiştir. Şeyh Nazım’a göre. Söz konusu bu mahrem bilgilere göre Allah(cc). Peygamber(sav)’in 12 bin miracı vardır. Kıbrısî’ye göre evliya. Yunus Emre Divanı. 720/1321) mısralar şöyledir: “Bir dem varır mescidlere. Bir dem gelir İsa gibi. İkinci pay. miskin Yunus hayran olur. tasavvuf ıstılahında farklı açılardan ele alınmıştır. Bu makâm Hz. Ebu Bekir(ra)’e ve Hz.

1038 Isfehanî. Istlahâtu’s-sufiyye.” Meryem: 19/93 . “Ben cinleri ve insanları.1030 “Bana dini yalnız Allah(cc)'a hâlis kılarak. 1034 Hicr: 15/99. dünyaya da kulluk yapmaktadırlar.1036 Ancak insanlar.”1034 âyeti de hiçbir mükellef kulun ölünceye kadar ibadet vazifesinin sakıt olmayacağı yönünde anlaşılmıştır. kul demektir. el-Müfredat. İbn Manzûr. 1036 Kâşânî. boyun eğmek. 319. Kulluğun gereği olarak. 2778.1038 Allah(cc)’a kulluk. c. Müfessirlere göre hayatta uğraşılan diğer işler.9. bedenî ibadetlerin yanında. insanın asıl görevinin kulluk olduğu. 10-16. Allah(cc)’a yapılır. 1032 “De ki: ‘Ben dinimi Ona özgü kılarak Allah’a kulluk ederim’…” Zümer: 39/14 . tevhîd dininin gereği olarak yalnız Allah’a taptığı vurgulanmıştır. s.3-MAKÂMLAR VE SEYR U SULÛK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR: a. 201 . Kur’ân’a dayalı anlayıştır.1029 İbadet. s. itaat etmek. 7. s. 296. c. “Sana yakın gelinceye dek Rabbine kulluk et. izharıdır. 1037 “Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman’a kul olarak gelecektir. el-Müfredat. Kâşânî. KULLUK MAKÂMI (ÂBİD): Âbid kelimesinin Arapçadaki kökü olan “abd” köle. Hulasat’ul-beyân.1035 Mutasavvıflara göre ubudiyet. ss. nefsin hevasına muhalefet etmek ve Allah(cc)’ı tazim etmek anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. 125. 126. 1035 Vehbî. Kamûsu’l-muhît. varoluşları bakımından Allah(cc)’ın kulu olsalar da. kalbin Allah(cc)’tan ayrılmaması gibi yüce bir anlam ifade ettiği için tasavvuf ıstılahında 1029 1030 Firuzebadî. Istlahatu’s-sufiyye. O'na kulluk etmem emredildi. abidin ruhunu diriltir ve ona ehadiyet makâmlarını tecrübe ettirir.”1031ayetinin devamında1032 Peygamber(sav)’in. ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Kulluk ve ibadet. kulluk etmek. Isfehanî. kendisine kul olmaya ve ibadet edilmeye tek layık olan. Lisânu’l Arab. s. kul olmanın bir gereği olarak. hevâlarının ve dünyanın kulu olurlar. ubudiyet bakımından Allah(cc)’a kulluk yaptığı gibi.1037 tercihleriyle. s. İbadet ise. Dünyanın kulu olanlar. 1031 Zümer: 39/11.”1033 ayetinde kulluğu izhar edici fiilin ibadet etmek olmasından hareketle. 319. acziyetin ve kulluğun. kulluğa kuvvet kazandırmak ve bunu rahat yapabilmek içindir. 1033 Zâriyât: 51/56. s.

Tasavvufta ibadet. TTS. ubûdet de.1041 Nazım Efendi kul kelimesini. getirenler hakiki kulluk makâmına bulunan âbidler olarak tanımlanmıştır. hakik i manada tâbi olan etba’adan olamaz. Uludağ. hakikat bilgisine vasıl olmuş sâlikler için söz konusudur. s. Tasavvuf Sohbetleri. kendisine yaratılışla verilmiş kulluk vazifesini yerine getirmeyen Âdemoğlu kul ise de. 1042 Kıbrısî. Kişi benlik gösterdiği yerde hakiki kulluk vasfını kaybeder.1044 Nazım Efendi’nin kul anlayışında mühim bir husus olan benlik. Allah(cc)’a kul olmaları gayesiyle yaratıldıkları için kul. ubûdiyyet.151. TTDS. Nazım Efendi bu durumu şöyle ifade 1039 1040 ve yitirilene sabretmek olarak Uludağ. ilme’l-yakîn. a. mürşîd ve evliyalara tâbi olmakta da aynı durum söz konusudur.g. 19. s.. TDV İA. ubûdiyyet ve ubûdet olmak üzere üç derece olarak da tasnif edilmiştir. s. peygamberlerin Kur’ân’da anıldıkları isimdir. a. 179. 202 .e. Yani benlik kişiyi Allah(cc)’a ve Peygamber(sav)’e hakkıyla tâbi olmaya engeldir. Cürcani. ayne’l-yakîn. s.1040 Ubudiyet ise.g. İbadet. s. “Her kulun farklı sureti olduğu gibi farklı şahsiyetleri vardır. yani âbid vardır. c. Bu tasnife göre ibadet. Yani. 10.. Dolayısıyla benlik sahibi. s. 1041 Cürcanî. ibadet. Mahlukâtın içerisinde sahip olunabilecek en yüce makâm olan kulluk makâmı. hakke’lyakîn seviyesinde. Peygamber varislerine yani.1043 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin tabirine göre hakiki kul. Böylelikle kişi hakiki kul olmaktan düşer.”1042 Kur’ân’da iyi ya da kötü olarak vasıflandırılan tüm insanlar. insanoğlu manasıyla şöyle ifade eder.kulluk. Peygamber(sav)’e has ümmet olmada da belirleyicidir. 247-248. Farklı vasıflar ile tabir edilen kul. 151. Cebecioğlu. Benlik kişinin kendi iradesini izhar ettiği yerde olur. 10. Ancak insanlar içerisinde yaratılış gayesine ve kul olmaya göre hayatını yaşayan veya yaşamayan insanlar olduğu için Nazım Efendi’ye göre bir de hakiki kul olarak ifade ettiği kul. vuku bulana rızayı gözetmek tanımlanmıştır. sâlikin seyru sülûkünü tamamlamak için gösterdiği çabadır. bazen de manevî makâmları ifade etmiştir.1039 Istılahta âbid ise. kalbini Allah(cc)’tan başka her şeyden ayıran kul olarak anlaşılmıştır. 1043 Kıbrısî. ahde vefa göstermek.e. s. 1044 Aynı yer. 151. yani Âdemoğlu anlamında kullanılmıştır. Taarifat. Allah(cc)’ın iradesinde gölge gibi olandır.

e. 2. a.” Bkz. kulun hakiki kul olan ricallerden olabilmesi için. Menâzilü’s-sâirîn.. 1047 Bu yolculukta kul. Manevî Devrim. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. 1053 Kıbrısî. Dolayısıyla kul dünya hayatının her lahzasında ya tekâmül.. Bu tezde bkz. bu durumu misak ile ilintili olarak şöyle ifade etmektedir: “Bizim (kulların) hareket ve sükûnumuzda sürekli ‘elestu bi rabbikum’ hitabı vardır. Bizler davranışlarımızla bu hitabı tasdik/ikrar eder ya da etmeyiz.1053 Şeyh Nazım. 83 hadis-i şerifindeki âlimler. Nazım Efendiye göre evliyalardır. 1046 Kıbrısî. s. 1049 Kıbrısî Tasavvuf Sohbetleri.e. Bu kişiler hakiki kul1050 olarak nitelendikleri gibi. ss. acizliğini idrak etmesi gerektiğini ve daha sonra tüm fiil ve halleriyle. 11. s. bu idrakini izhar etmesi 1045 “Âlimler Peygamberlerin varisleridir. ya da tekerrür içindedir.eder: “Allah’ın iradesinin önünde hiçbir irade. Aclûnî. 152.g. 1051 yakin ehli. Nazım Efendi. 1050 Aynı yer.. 237-256. 210. TTDS. Peygamber(sav)’in hakiki ümmeti kimdir? Peygamber’in iradesi önünde iradesi olmayan kimsedir… Evliyaların etbaı. s.e.g. Zaten tevhid âleminde her şey bir görünür. 308-309.”1046 Kulun benliğini izale etmesi. s. hiçbir ihtiyar taşımayan kimse Abdu’llahtır. kendi iradesini Allah(cc)’ın iradesi önünde yok etmesi fena fi’llah gibi ileri bir kemal derecesi olarak önemli ve uzun bir seyirdir. s. 147. s. bu hitabı her daim ikrar edenlerdir. s. Rabbi ile arasındaki bir perdesi olan nefsini ve benliğini çıkarttığı zaman ulaştığı fenâ makâmını Bistâmî şöyle tanımlamıştır: “Yılan gömleğinden nasıl çıkarsa ben de Bayezîdliğimden (benliğimden) öyle çıktım. 24. Cebecioğlu. Afifî. Keşfu’l-mahcûb(Hakikat Bilgisi).g. 10. Sahabe-i Kirâm bu taifeye yol gösteren yıldızdırlar.g. Hayatı Eserleri Fikri.e. 1051 Kıbrısî. ss. ss.. mukarreb kullar1052 olarak da nitelendikleri olmuştur. Baktım aşıkı ve maşuku bir olarak gördüm. 1052 Kıbrısî. peygamber varislerine tâbi olan kimseler1045 de. a. 15. a. Keşfü’l-hafa..”1048 Yevmu’l ezeldeki misakla başlayan vücûd mertebelerinin sonu yine başlangıcıdır. o nurla bakan kişilerdir. hakiki kul olarak nitelenen kişilerinde rical. Elest bezmindeki hitabı an ve an işiten kişiler Allah(cc)’ın nuruyla nurlanan. Hakka tâbi olan kimsenin sıfatındadır.”1049 Hakikat ehli olanlar.VelîEvliya. Hucvirî. 1047 Herevî. a. s. 1048 Bistâmî. 142-143. 203 . c.

‘Halin nasıl oldu’ demişler. Allah(cc)’ın iradesinde kaybolmuş kişi olabilmek için benliğini izale etmek yönünde mühim bir hususu idrak etmektedir. Nazım Efendi bu ayrıntıyı bir sohbetlerinde menkıbe1059 ile daha anlaşılır bir düzeye indirgemiştir.gerektiğini. ilim. ‘Ben Allah’ın bâbına çıktığımda Cenab-ı Hakk’ın huzuruna açılan kapıya geldiğim vakitte bana ne getirdin diye sordular. akıl.g. mülk ve rütbe gibi insanı varlık iddiasına sevk eden her şeyin kalbten izale edilmesi gerekir. Bunun için kul hayır ve şerri Allah(cc)’tan bilmelidir.1058 Acziyetini idrâk eden kulun. 1056 Kıbrısî. Mûrîdinin secdedeki duasıyla ismi tekrar şekavet listesine yazılan şeyhe 204 . 1057 Beyazıd-ı Bestâmi’nin vefatından sonra rüyada görüldüğü menkıbeyi Nazım Efendi şöyle anlatır: “Sultanûl Arifin (B. Mûrîd sabah mürşîdine mazhar olduğu tecelli ve neticesini anlattığında şu cevabı almış: “ Ya veledi! 37 senedir ben orada şekavetimi gördüğüm halde ubudiyeti terk etmedim. iradesini izale etmesinde bir diğer husus ise Fâil i Mutlak’ın Allah(cc) olduğunu tasdik etmesi ve kulun tüm fiillerde Allah(cc)’a tâbi olmasıdır. 155. 1058 Kıbrısî. Şeyh Nazım. ne istersin. 108. 1059 Bir mûrîd halvet halindeyken kendisine ayân olan levh-i mahfuzda şeyhini şekavet içinde ehli cehennemlikler arasında görmüş. Onu ehli cennet kıl Ya Rabbi!” diye dua etmiş. ne hacetin vardır derler’ deyince doğru söyledi açın kapıları gelsin içeriye! Diyerek beni karşıladılar. Allah(cc)’a en sevgili hâl olduğunu ifade etmiş1056 ve bunu bir menkıbe üzerinden izah etmiştir. ubudiyet hududunun dışına çıkmış olur. a. Hemen secdeye kapanıp: “Ya Rabbel izzeti ve’l azame! Beni bu rutbeye yetiştiren şeyhimi ehl-i nâr olmaktan kurtar. O tecelli makamına mazhar mûrîdin duası kabul olunup. Dolayısıyla kendindeki fani varlıkla gururlanan kişiler. bir kısmı şerre yönlendirildiğinde hakiki kul. “İnsan zayıf yaratılmıştır”1054 ayetine atfen kulun aciz olduğunu söyleyerek bu acziyeti bilmeyi kulluğun bir gereği olarak şöyle ifade etmektedir: “Kul acizdir. Bana ilham oldu. ne getirdin demezler. sen bir gece dayanamadın.e. Kıbrısî. a. Aczini bildiği kadar ona imdat gelir. s.”1055 Nazım Efendi. Orası senide beni de ilgilendirmez.1057 Bu manada kul olabilmek için. Kendisini gördüğü kadar da ondan imdat çekilir… Gavî olan Allah(cc)’tır.1060 1054 1055 Nisâ: 4/28. şeyhinin adı ehli cennet tarafına yazılmış. kul olmaktan uzaklaşır. Kul niye dediği anda. Çünkü Allah(cc)’a şükrün manası bu edebi gözetmektir. düşünür. Biz zayıfız. s. 149. Bestâmi) Hazretlerini rüyada görmüşler. acziyetini idrak eden kuldaki halin. Şeyh Nazım Efendi’ye göre insanlardan bir kısmı hayra. ‘Sultanın kapısına gelen dilenciden. Bu manada hakiki kulun iradesi. s. Tasavvuf Sohbetleri.g.e. Mutlak varlık Cenâb-ı Allah’ındır.” diyerek yazının eskisi gibi olması yönünde dua etmesi için mûrîdine emir buyurmuş.. bunun nedenini Allah(cc)’tan sual edip edepsizlik yapmaz.

Onlar bunun derinliğini bilemiştir. 86. ecel. Sen kendi kulluğuna bak”1062 Nazım Efendi bu şöyle bir ilham geliyor: “Ya âbidim! Sen benim muhlis kulumsun. İlahi adaletdeki hikmeti anlamada en önemli konu. Bu manada hayvanların insanlara feda edilmesi. Tasavvuf Sohbetleri. 1061 “Bu da etrafı geniş. yevmu’l-ezelde cehennem için yaratılmış ruhların. sohbette bulunanlara şöyle bir tavsiyede bulunmuştur: “Ne hikmetler var… İşte böyle herkes bir vazife yüklenmiştir.e. kudret. bu taksimattaki adalet ölçülerinden biridir. s. Bedir Yay. Çokları bu denizde boğulmuştur. ss. hayatı kurtarmak için kangren olan eli kesmek de bu cihetten bir adalettir. s. acziyet. hoca efendiler. a. dünyada tamamlayıcı nimetlerle desteklenmesi. Dolayısıyla ahirette eksik olan bir nimetin. Bu ezelî taksimattan daha adilane bir taksimat ihtimalinin olması veya Allah(cc)’ın yarattığı kullarına hak etmediği bir taksimin yapılması. Ter. Bu ise İslam’ın Allah(cc) anlayışına göre muhaldir. dünya hayatlarında işlediği fiillerin karşılığında ateşe düçar olmalarındaki hikmeti. genişlikte tevhid deryasına yakın bir deryadır. İstanbul Tarihsiz. iman. sıkıntı. 86. 4. c. Cehennem ehline azab edilirken. Bu izaha göre tüm mahlûkatın özünü en iyi şekilde bilen Allah(cc)’ın ezeldeki rızık. 1062 Kıbrısî. Hayrı ve şerri yevmu’l-ezelde yazılı bir vazife olarak addeden Kıbrısî. cehenneme gidecek kullardır. çoklarının hayret ettiği ve kâşiflerin açıklamada bulunmadan menedildiği kader sırrı vardır. zıtlıklar ile izah etmiştir. İhyâ’i ulûmu’d-dîn. Sen ona karışma. O (iman etmeyen) vazifesini yapmaktadır.. Hacı efendiler. ehl-i Cennet’e nimetlerin arz edilmesi ise aynı çeşit adalettir. adalet olduğu gibi. taat ve masiyet gibi kullarına taksim ettiği her şey tamamen adilane ve kusursuzdur. Gazali. bir zulüm değil.g.. cennetin cehennemle bilinmesi gibidir. Binaenaleyh bu denge içerisindeki hikmet. 505/1111). ahirette bir kemalinin olması.1061 Gazalî’ye ait söz konusu düşünceler. küfür.: Ahmed Serdaroğlu. 474-475. edeb ve kulluk kavramlarıyla ele aldığı söz konusu düşüncesinin temeli mahiyetindeki anlayışı İmâm-ı Gazalî (v. “ilahî adalet” kavramıyla izah etmiştir. gecenin gündüzle. İşte bu denizin sonunda. Allah(cc)’a noksanlık izaf etmektir. Çünkü bunun derinliğini ancak âlimler bilir.” 1060 Kıbrısî. Gazalî. Mü’min kardeşler! Herkes bu âlemde bir vazife yüklenmiştir. Çünkü kemal ve noksanlık birbirine nisbetle belli olur. 205 . Kıbrısî’nin kulluk anlayışında açıkça görülmektedir.Kıbrısî’nin şükür. Senin adını o listeden şimdi Ben siliyorum seni saidlerin başı yazdım. ya da dü nya hayatında eksik olan bir nimetin. sıhhatin hastalıkla. dalgaları sert.” Tafsilat için bkz. huzur.

Bu konudaki beyanı Şeyh. Mesela bir sohbetinde hakiki kul olan âbid kişiyi Allah’ın nuru ile bakan ve o bakışla levh-i mahfuzu okuyabilen kul olarak tanımlamıştır. bu nuru taşıyan veya bu nur ile bakan kişileri. 14. Bu mevzu Kur’ân’da “Belki (alay edilenler) kendilerinden daha hayırlıdırlar. 1067 Kıbrısî.1067 Allah’ın nuru bahsinde izah edildiği üzere. 1066 Burkay.”1068 1063 Bu manayı ihtiva eden hadis kaynaklarda şöyledir: “Kim din kardeşini tevbe ettiği bir günahtan dolayı ayıplarsa. büyük ayıpları işleyiş esnasında durdurmak dinî vazifedir. 109. aynısını işlemedikçe ölmez” Tirmizi. “Münker görüldüğünde buğz-u fillah lazım değil midir? Lazımdır. şahit olma. Bizler davranışlarımızla bu hitabı tasdik eder ya da etmeyiz. baktım sakalını traş ediyordu. Şeyh Efendi Hazretlerine dedim ki: <Ya Seyyidî ! Sakalını traş ettiriyor. 1064 Şeyh Nazım bu anısını şöyle anlatmıştır: “Hicaz’dan geliyoruz. Orada bulunduğu müddetce sakalını bırkmıştı. a. Şerafeddin-i Dağıstanî’nin ifadelerinde şu şekilde buluyoruz. Peygamber(sav)’in varisleri olan mürşîdlerdir.. Haram işleyene bakmakta haramdır. Hakikat ehli olanlar (kul olanlar) bu hitabı her daim ikrar edenlerdir. Tâbi memur kiş i.” Hucurât: 49/11 ayeti ile vurgulanmıştır. Gözüm oraya değdi.tavsiyesine.> Hemen bana dedi ki: <Nazım Efendi! Oraya Bakma.”1066 Nazım Efendi kul kelimesine genel tasavvuf anlayışı içerisinde farklı kavramlar ile ilişkilendirerek mana vermiştir. Nazım Efendi bu kulluğu misâk ile ilişkili olarak şöyle ifade etmiştir: “Bizim her hareket ve sükûnumuzda sürekli ‘elestu bi rabbikum’ hitabı vardır. Yani toplumda umumileşmiş küçük münkerler için nehy-i anil münker uygulamak olmayacağı için o ayıptan yüz çevirmek ve işlendiği yerden uzaklaşmak uygunken. Menakıb-ı Şerefiye. 206 .> 1065 Kıbrısî. 1068 Aynı eser. Hz. “ayıplayan ayıplanır”1063 hadis-i şerifini delil getirerek şeyhi Âbidullah Dağıstanî ile bir anısı1064 üzerinden bu tavsiyelerini mürîdleri ile paylaşmıştır. Kınama.1065 Bu noktada İslam’ın şiarlarından olan “iyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmek” vazifesi ile ayıplardan yüz çevirmek arasındaki ince çizginin nasıl belirlendiği önem arz etmektedir. s. Ayıp işleyen kişiye bakmak da ayıptır. 15. 11. ss. Şeyhim Hazretleri Sultanûl Evliyanın mahiyetindeyim. Bununla birlikte misâk gününde Allah(cc)’a verilen ahid üzerine olanlar da. 14.g. s. Ancak her münkerin menhiyat derecelerine göre hak ettiği bir sevilmeme haddi vardır. hakiki kullukla vasıflandırmıştır. Vapurda. 53. Hicaz’dan memlekete dönüş yapan hacılardan birisi oturmuş sakalını traş ediyordu. Tasavvuf Sohbetleri.e. bu tarafa bak. s. Gözünü ondan çevir.

ss. ölüm. Allah(cc)’ın mukarreb kullarındandır. 207 . Şeyh Nazım’a göre bir kişi Allah’ın kulu (abdu’llah) değilse.1077 Nazım Efendi bu nurla bakan 1069 1070 Kıbrısî.1069 1974 yılında yaptığı bir sohbetlerinde Nazım Efendi.1072 Bu kavramlarla Nazım Efendi kul olmayı. a. Allah(cc)’a sevgili kul olma yolundadırlar. amellerden daha önemlidir. Çünkü çok değerli olarak tanımlanmış ameller. Tasavvuf Sohbetleri. kulun Allah’ı hoşnut etmeyen amellerinde nefsi ya da şeytanı hoşnut edeceğini söyler. Bu yolda niyetler. sâlih olmayan niyetlerden hâsıl olduğu zaman kul için kazanç değil. Abdu’n-nefs veya Abdu’ş-şeytan olur.1074 Bu manalardaki kulluğu yaşayan kişiyi “Erkek” ya da “Ricâlullah”1075 olarak da tanımladığı gibi. Dolayısıyla hayatlarındaki hiçbir an ve durumu hafife almazlar.1071 Bu hadis-i şerifte hizmette bulunmayı ve hadim olmayı da. 1074 Aynı eser. sen hadim ol. Bu vasıflardaki kul. Tâbi olmayı aynı zamanda hoşnut etme ile ilişkili anlatan Şeyh Nazım. 153. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. Senin hizmetinde koşanları. 1073 Aynı eser. 24. Onlar. s. nefsine. 3/196. 48. abdu’ş-şeytan.Kulluk makâmındaki âbidler. kul olmak olarak anlam vermiştir. Nazım Efendi’nin farklı bir ifadesiyle. abdu’d-dünya ya da abdu’l-hevadır. 12.e. 12.Kutub.e.1076 velî olarak da tanımlar. kıyamet.. tâbi olma ve tâbi olduğunu hoşnut etme gayreti içinde olma olarak da tanımlamıştır. abdu’nnefs. 152. Ebu Nuaym. 1075 Tafsilatlı bilgi için bkz. s. Her daîm ahiret odaklı yaşadıkları için. şeytana.”1070 hadisini delil göstererek izah etmiştir.g. Hilye. Allah(cc)’ın hizmetinde memur olamayacağını ifade etmiştir.3. hesap ve ceza sebebi olabilir. yakîn ehlidirler. dünyaya hakikat gözüyle bakanın dünyaya kul olmayacağını. 1071 Aynı eser. Şeyh Nazım bu ifadelerini “Ey dünya! Benim hizmetimde bulunana. 1076 Kıbrısî. Bu tanıma dayanarak kendini yaratan Allah(cc)’a ve dolaysıyla emirlerine tâbi olmayan kul. ag. 57. s. dünyanın hizmetinde koşanın. kendine hadim et..1073 Âbid. Çünkü onlar. nefsinin ya da şeytanın emirlerine tâbi olacaktır. Nazım Efendi. dünyaya veya hevâsına kul olmayandır. 1072 Kıbrısî. s. mahkeme-i kübrâ gibi olayları dünya gözüyle seyretmiş gibidirler. s.

1079 bazen de irşad sahibi mürşîd1080 olarak tanımlanmıştır.1081 Bunlar içerisinde kutub.e. Onu işittikten sonra yedi cehennem bana dokunmaz. 1080 Aynı eser. s. Istılahta ricâlullah. 41. abdal. ‘Ya Âbdi! Hesaba gel’ dediğini işiteyim. O zaman yedi cehennemin içerisine beni atarsa.e. kutub üzerinden cereyan ederek vuku bulur. Tasavvuf Sohbetleri. nuceba gibi zâtlar olarak da bilinir. Kâmil velî olan kutub. 1083 Bu tezde bkz. gavs. 2. s. ss. nükebâ. Ancak kutub kendi ihtiyarı ile hareket edemez. 1326-1327. 1082 Tehânevî. manevî derecesi büyük. 1085 Kıbrısî. Bütün millet mahşerde Allah(cc)’ın huzurunda hesap vermekten titreyip dururken. 208 . İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. 35.1083 Nazım Efendi’ye göre kul olma şerefiyle şeref ve izzet sahibi olan kulun makâmı çok yücedir. çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren (Allah) her türlü 1077 1078 Kıbrısî. s. 14. s.1082 Şeyh Nazım-ı Hakkânî’nin ricâl anlayışı. ss. evtâd. Aynı eser. c. alt derecelerden üstte doğru nücebâ. kendindeki bu özellikle bütün kâinatın üzerinde. müstakil bir başlıkta ele alınmıştır.. s. Ya Rabbi! Benim vücudumu büyült.kişiyi bazı yerlerde levh-i mahfuzu okuyabilen âbid (hakiki kul). evtad. s. eimme ve kutup şeklindedir. 1079 Aynı eser. İbn Arabî’ye göre. o gün ‘ya Eba Yezid’ dediğini işiteyim Habibimin ben. 13.g. Kullarının hepsini dışarıya at… O günü bekliyorum. kutub. 12. velî bir kuldur ve âlemin ruhu olarak değerlendirilir. 3.1084 Bu makâmın şeref ve yüceliğine misal olarak.g. a. Şeyh Nazım. el-Futuhât. 1081 İbn Arabî. onun mahkûmu değil hâkimi gibidir. "Kulunu bir gece Mescid-i Harâm'dan. a. Bu kulun ismi Cenâb-ı Allah’ın mülk ve melekûtunda zikrolunur. benim kalbimin içinde yedi cehennemi söndürecek ferah var.”1085 Istılahta kulluğun önemini Ebû Alî Dakkak. c.. Bâyezîd-i Bistâmî’yi vermiş ve şöyle ifade etmiştir: “…Eba Yezid öyle derdi.1078 bazı yerlerde mü’min. 1084 Kıbrısî.Kutub . Zira mutlak bağımsız yetki ve güç sadece Allah(cc)’ındır. 25. Yedi cehennemi benimle doldur. 585-601. yedi cehennemi dolduracak kadar büyült. Keşşâf. Emir âleminden halk âlemine doğru meydana gelen tenezzül olayları.

Rabbim olman. kullanılmıştır. Tasavvuf Sohbetleri. Allah(cc)’a verilen ahid üzerine olan.g. levh-i mahfuzu okuyabilen. şeytana. 1086 1087 İsrâ: 17/01. 24. a. Peygamberini(sav) onunla isimlendirirdi.e. ölüm. eğer kulluktan daha değerli bir isim olsaydı Allah(cc). Hz. Allah’ın iradesinde gölge gibi yapmıştır. dünyaya veya hevasına kul olmayandır. ss. Bu manada hakiki kulun iradesi. yaşayan kulları bazı terimler ile birbirinden ayırmıştır. benlik gösterdiği yerde hakiki kulluk vasfını kaybeder. Bundan dolayı Dakkak’a göre. 1088 Kıbrısî. Hakiki kul. hem Rabbin fermanına razı olmamak. Kul niye dediği anda. vakitte. 25. Hakiki kul olan âbid kişi. bu memleket senindir. bunun nedenini Allah(cc)’tan sual edip edepsizlik yapmaz. Çünkü kendi hakkına razı olmamak. Allah(cc)’ın nuru ile bakan. Peygamber(sav)’in şerefli vakti mirâctır. 391-392. a. Ateş. Peygamber(sav)’in kullukla nitelendirilmesi. 1090 Kıbrısî. 209 . miracı anlatırken. yani âbiddir. Kul. Allah’ın iradesinde kaybolmuş kişidir. s. 1089 Kıbrısî. Çünkü Allah(cc)’a şükrün manası bu edebi gözetmektir.1087 Allah(cc)’a kulluğun üzerinde daha şerefli bir makâm yoktur. bu memlekette senin hükmün geçer başkasının hükmü geçmez” diyerek bu söylevleri hal ve makâm edinendir.1088 Bu makâmdaki zat.. Bununla birlikte insanlar içerisinde yaratılış gayesine göre hayatını yaşamayan kullar ile. bir kısmı şerre yönlendirilmiştir. hem de hakkı olmayan bir şeyi elde ederek haksızlık yapmak olur.1090 Şeyh Nazım’a göre kul genel olarak Âdemoğlu manasında. Bu izaha Bu göre.eksiklikten münezzehtir.”1086 dünyada ayetiyle en izah etmiştir. hakiki kul. ubudiyet hududunun dışına çıkmış olur. Kulun bu hallerdeki derecelerine göre mukarreb kullardan olurlar. Onlar. Çünkü bu makâmdaki kişi Nazım Efendi'nin cümleleriyle her daim “Buyur ya Rabbi! Ferman senindir. Kur’ân Ansiklopedisi.g..1089 İnsanın kendi hakkına razı olmaması ise kişiyi şeref makâmından düşürür.e. kıyamet. Şeyh Nazım Efendi’ye göre insanlardan bir kısmı hayra. 99. “sana kul olmak izzet olarak yeter. Hakiki kul. s. benliğini. şeref olarak bana yeter” diyendir. nefsine. kulluktan daha şerefli bir makamın olmadığı anlamına gelmektedir. s. Hz. c. Nazım Efendi’ye göre hayatını varoluş gayesine göre yaşayan kul. 21.

Kimi de sapıtırsa. şeyh. Lisânu’l-Arab. Tasavvuf ve Tarikatlar. öğüt veren. Tarifat. ahiret hayatında elde edilecek saadete rehberlik ederler. Kulun benliğini izale etmesi. s. 210 .1142. s.1091 “… Allah kime hidayet etmişse o. kullara Allah(cc)’ı. 1093 Isfehanî. 735.1093 Istılahta mürşid. Neşr Edeb. el-Müfredat. c. pîr.1. Kamus Tercemesi. s. 1095 Yılmaz. irşâd eden. Ebu Fazıl Cemaleddin. 196. Ankara 1994. Komisyon. sen onu koruyucu bir mürşid bulamazsın. TTS. 1092 Kehf: 17/18. Mu’cem. s. Nefis ve şeytan düşmanına açılan harbte. s. kendi iradesini Allah’ın iradesi önünde yok etmesi fena fi’llah gibi ileri bir kemal derecesi olarak önemli ve uzun bir seyirdir. s. yakîn ehlidirler. s. 221. Semih Ofset.. c. sapıklık karşısında doğru yolu gösteren. tasavvuf sisteminin müessesesi addedilen tarikat sisteminin temel taşlarındandır. Cebecioğlu Ethem. hastalığına ve bünyesinin kuvvetine göre tedavi ederse. Bunlardan bazıları ricâlullah ya da velî olarak da tanımlanmıştır. hidayete ermiştir. Mektebetu’ş-şurûgu’d-devliyye. Ankara 1998. 3.” ayetinde zikredilmiş bu kelime “doğru yolu gösterecek dost” anlamında tercüme edilmektedir. Keşşâf. 175. bir komutan gibidir. 263. 279. gemiye yol gösteren gibi anlamlara gelmektedir. uyaran. kendi hakkına razı olandır. O. c. 346. c. Mustafa. s.1. s. İran 1405. Lisânu’l-Arab. c. va’z eden. TC Kültür Bakanlığı Yay. Bu makâmlardan hangisinde olursa olsun. Arapça’da. s. Niyazî-i Mısrî ve Tasavvuf Anlayışı.1095 1091 Ası Efendi. 172. 184.1094 Bu kavramlar. s. Tehânevî. din ve şeriatı mürîdin kalbine yerleştiren. 1. velî ve eren kelimelerinin haiz olduğu manaları da ihtiva eder. 342. Mu’cemu’l-vasît. hakiki kul. Bu sistem içerisinde mürşid. mürîdinin taktik ve stratejilerini belirler. MÜRŞÎD: İrşad kelimesinin ism-i fâili olan mürşid. Aşkar. hekime benzetilmiştir. 289. 13.1092 Kur’ân’da zikredilen mürşîdler. 1094 Kâşânî. s. Hacı Bayram Velî ve Tasavvuf Anlayışı. Mısrî. b. Hekim nasıl kendisine başvuran hastayı. mürşid de kendisine başvuran kimseleri aynı şekilde tedavi eder. Cürcani.. Uludağ.mahkeme-i kübra gibi olayları dünya gözüyle seyretmiş gibi olduklarından. Allah(cc)’a da kulları sevdiren kişi olarak tanımlanmakla birlikte. Kâhire 2004. Dâru’l-da’ve.

Her daim “elestu” hitabını duyan ve yaşantısının her anını o hitaba verdiği cevaba layık yaşayan kişidir. s.1096 O nur ile levh-i mahfuzu okuyan kişidir.: Muhlis Akar. s. Nazım Efendi onları. Mektûbât. Mürşidler aynı zamanda Peygamber(sav)’e de tabi olmuş kişilerdir. onların görüş ve okuyuşlarının yol göstermek için yetersiz olduğunu söyler.. kendisine bir hatif bağlanan kişidir. İstanbul 1999.1102 1096 1097 Kıbrısî. 195. Ter. bu bağlantıyı. hatif-i Rabbânî kavramıyla bir bağı olduğu görülür. 14. 1099 Aynı eser. kullara yol gösteren kişidir. İrşâda mezun kişi diyebileceğimiz mürşîd. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. Bu hatif. ıstılahtaki bu geniş kapsamlı mana ile paraleldir. 12-15. 210.17. Tasavvuf Sohbetleri. Aynı eser. mürşid kavramını. bazen fena fi’ş-şeyh makâmında mürşidi ile kalben oluşmuş daimî bağ. Yasin Yay. “mezuniyet” ve “elest bezmindeki hitab” ile ele alınmıştır. izin verilen anlamına gelen mezun kişidir. Kıbrısî tarafından.12. Bu makâmlarda mürîd.Nazım Efendi’nin mürşid anlayışı. kendi zatında teşekkül eder. hatif -ı rabbani (Rabbânî ses/telefon) olarak da tabir etmiştir. s. irşâda mezuniyetin. ss. mürşid değillerdir. Mesela mürşid. Allah(cc)’ın nuru kendisinde bulunan kişidir. İstanbul 1983.1097 İrşâda mezun kişi olan mürşid. 1102 İmam-ı Birgivi.Veli -Evliyâ Konusu. bazen de fena fi’r-rasul makâmında Hz. 211 . fani olduğu zatın şahsiyetinde yok eder ve fani olduğu zatın üstün vasıfları. Bunlara ek olarak Kıbrısî. Tasavvufta Kırk Makam. hususiyetle. Nazım Efendi’nin tabiriyle. biraz daha açmıştır. Peygamber(sav) ile kurulmuş kalbî bağ manasında kullanılmıştır. Evliya ile ilgili bahislerinde Şeyh Nazım. gaflet içinde karanlıkta yazı yazanlara benzeterek. ss. s. aynı zamanda çevresindekilere “elestu” hitabını işittirendir. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. 1098 Aynı eser. 13. fenâ fi’lrasul ve fenâ fi’lllah olarak geçmektedir. 1100 Bu tezde bkz. 1101 Bu tezde bkz. Cebecioğlu.1100 Nazım Efendi’nin bu mevzudaki ifadelerine baktığımızda. fenâ fi’ş-şeyh.1099 Nazım Efendi’nin bu açıklamalarla genel çerçevesini çizdiği mürşîd kavramı.1098 Bu makâma gelmeden diğerlerini irşada koşanlar.1101 Istılahta bu makâmlar sırasıyla.Veli -Evliyâ Konusu. Erbilî Muhammed Es’ad. TTDS. Levh-i Mahfuzda okuduklarıyla.. Mesela mürşîd. bütün varlığını. hem alıcı hem verici olan yani.

Firuzebadî. Gafil kul. s. Mustalahatu’t-tasavvufi’l-İslamî. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). Tasavvuf Sohbetleri. rabıtasını mürşidine yapması uygun olmaz çünkü bu halde Allah(cc)’a rabıta yapmak manasında olan murakabe tavsiye edilir. 1105 İbn Manzûr. aynı zamanda peygamberî nurdan hisse almak olarak Kıbrısî şöyle ifade eder: “… Senin bileceğin budur (gafletten kurtulmak için her hak sahibine hakkını vermek). nebevî sıfatlar ile muttasıf olan kimsedir. sana izin geldiğinde. ahlak ve vasıfları. iki şeyi birbirine bağlayan. TTDS. Hak Teâla’nın tasarruf ve kerametine mazhar olan. 112-113. Gündüz İrfan. Mektebetu’l-Bünan. Tasavvuf İlmi ve Akademik Tasavvuf Dergisi. Hz. sayı: 19. Hz. ss.1107 Nazım Efendi’ye göre mezuniyet gafletten kurtulduktan sonra gelir. Makamlar ve Seyr ü Sülûk ile İlgili Kavramlar/j. s. Bunu kemaliyle yaptıktan sonra.”1103 Kıbrısî’nin bu anlayışı Nakşî geleneği içerinde. Bu durumu Kıbrısî şöyle ifade eder: “Mezun olduğumuz vakitte biz yoğuz. Kelime olarak ra-ba-ta kökünden gelen rabıta.Gaflet. Cebecioğlu. o. 1107 Erbilî Muhammed Es’ad. 1108 irşâd için mezun ve vazifeli olamaz. 1106 Refig el-Acem. müridin kalbini ilâhî sıfatlarla muttasıf kâmil bir mürşide bağlamasını. ıstılahta.1106 Kıbrısî bu haldeki mürîd için kendinden değil. irşada yetkili mürşîd olarak görevine başlar.14. Mektubât. Istılahta rabıta ile ruhanî bir olgunluğa erişen mürîdin. 561. rapteden anlamlarına gelmektedir. 1108 Gafil kul anlayışı için bu tezde bkz. Mürşîd. Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta. tefekkür ve muhayyile gücünü kullanarak mürşidiyle birlik halinde olmasını ifade eder.1104 Mürîdi fenâ fi’ş-şeyh makâmına hazırlayan bağ. 23-53. Beyrut 1999. Ubeydullah-ı Ahrar (v. 895/1489)’ın mürşîd tanımında görülmektedir. 58. c. s.Şeyh Nazım’a göre fenâ fi’ş-şeyh makâmında bulunan mürîde izin. Lisânu’l-Arab. Bu mezuniyeti. 230. 667. s. mürşidinin kalbine fısıldamasıyla konuşacağını ifade etmiştir. s. Eraydın. Kamusu’l-Muhit. o 1103 1104 Kıbrısî. Ankara 2007. 379.1105 Tasavvuf ıstılahında rabıta. Camî. Bu manada pîr. o zaman her şey ona ait… bu bağ kalbten kalbedir. s. Bu makâmda mürîde vazife verilirse. Mürşid. kalbine söylenenlerle hitapta bulunandır. 69. 212 . 507. O ruh onun (şeyhinin). Resûl(sav)’in razı olmadığı şeylerden uzak duran. rabıta kavramıyla izah edilmektedir. o zaman başkalarına da yardım etmeye. kendinden kurtulan ve fiillerinde Hak Teâla’nın muradı olan kişidir. Peygamber(sav) emriyle şeyhinden gelir. Tasavvuf ve Tarikatlar. ss. s.

1111 Cebecioğlu. s. Menâzilü’s-sâirîn.1111 Gafletten kurtulmuş kul. Farklı bir ifadeyle bu kulun tüm hal ve davranışları. Tasavvuf ve İslam’da Manevî Devrim. Cebecioğlu.Gaflet Konusu. Allah(cc)’ı müşâhede halinde şekillenir. habersiz bulunma. TTDS. aynı zamanda mezuniyet telakki edilmekte ve bu durum mürşidi tasvir etmektedir. Kamûsu’l-muhît. ss. s.sende tutuşan nurdan onları da tutuşturmağa. Keşfu’l-mahcûb(Hakikat Bilgisi). Makamlar ve Seyru Suluk ile İlgili Kavramlar/j.g. Firuzebadî. Peygamber(sav)’den direkt emir alan ve mezun edilen mürşiddir diyebiliriz. mezuniyet olarak nitelendirmiş ve bu anlayışını şöyle ifade etmiştir: “…Sana (kendindeki noksanlar dururken başkalarının hatalarıyla uğraşan kişi) nereden salahiyet verildi? Sen kendi vazifeni bitirdin mi? Sana vazifeni bitirdiğine dair nişan verildiğinde ki. s. ötekilere de işittir. farkına varmama hali anlamlarına gelmektedir. uyanık olmama. ss. Değilse sen kendi nefsine ağla. dünyadaki hadisatın arkasındaki ilahî muradı. elestü birabbikum galu bela hitabıdır. 237-256. TTS. 508. Istılahta Fena fi’r-rasul makâmı olarak ifade ettiğimiz mürşidin iradesi. s. gafil olma. Tasavvuf Sohbetleri. Hucvirî.”1109 Arapça bir kelime olan gaflet. 1114 Kıbrısî. izn-i Peygamberî gelir. Peygamber(sav)’in iradesinde yok olmuştur ve seyri fenâ fi’llah ve bekâ billah makâmlarına doğru devam etmektedir. Onunla iş görürsün. a. ss. dünyanın hayal olduğu hakikatini idrak eren.1112 Bu makâmdaki kul. Hz. Uludağ. İşitmeye başladın mı? Başladıysan tamamdır işin.1110 Tasavvuf ıstılahında gaflet. misaktaki hitabı sürekli işitme olarak tarif edilen makâm. Herevî. Isfehanî.”1114 Bu ifadelerde de açıkça görülmektedir ki. yaşantısının her lahzasında inancının gereği gibi yaşayandır. 134. kudreti ve nizamı görememe halidir. misâka sürekli muhatap olmanın bir çeşit mezuniyet ve irşad 1109 1110 Kıbrısî. 12. 308-309. s. Kıbrısî. 142-143. 213 . s. 1112 Bkz. Değilse vazifeni bil.17.e. Tasavvuf Sohbetleri. Hz. Dolayısıyla hakikî ya da misalî olarak getirilen bu örnekten hareketle. 1113 Afifî. 1049. 222. onun alameti işte o. Kıbrısî’nin gaflet anlayışıyla birlikte düşünüldüğünde. O zaman bak. el-Müfredat. 409.1113 Bununla birlikte kulun elest bezmindeki hitabı daima işittiği makâmı. 507. s..

vilayet i kubrâ olarak tarif etmiştir. Kıbrısî’nin Hz. Musa(as)’ya Benî İsrail kavmi. terbiye ve irşad için verilen icazete. Hz. Kıbrısî’nin veli anlayışını güçlü bir bir şekilde etkilemiştir. Peygamber(sav)’in hayatına benzetmişlerdir. Hz. Peygamber(sav). Kıbrısî’nin silsilesinde bulunan. Kıbrısî’nin halifeleri de mürşidlerin bu vazifelerini. Şeyh Şerafeddin. kaç kişiyi davet ve irşâda memur olunduğu bildird i.. Peygamber(sav) anlayışında da mevcuttur. s. Mürşid kelimesinin şeyh. ve’l-hasıl hangi kavme meb’us olacak ise ve kaç kişiye rasul olacak ise gösterdi (yevmu’l-ezelde). İsâ(as)’ya kendi ümmeti.1115 Yakın dönem mutasavvıflarından İhsan Oğuz (v. Hz. sonraki asırlarda ümmet-i Muhammed’i irşâd ve hidayet etmek için Rasullullah’ın (as) havass-ı ümmetinden mürşid-i kiramı tayin ve tahsis buyurdu. yevmu’l-kıyamette Mü’min olarak ulaştırması anlamına gelmektedir. 130 . 24. Peygamber(sav)’in emin sıfatı. Hz. mürşid-i kiramın misak günündeki ahdlerini şöyle ifade etmiştir: “Mesela. Bu anlayış. Bu suretle ahd ü misakı alındı. Menâkıb-ı Şerefiyye. Basılmamış Doktora Tezi.1116 Mürşid mefhumunun ahd-i misak mevzusu ile ele alınması hususunda.e. mürşid için ifade edilmemiş olsa bile. pir velî kavramlarıyla aynı manada kullanılmasından dolayı. İla yevmi’l-kıyam. Kıbrısî’nin mezuniyet kelimesiyle belirtiği durum. Her mürşîde.”1117 Şeyh Şerafeddin’in bu anlayışı. 1426/1991) müridin icazet ve mutlak hilafete hak kazanmasını. bu ifadeler Kıbrısî tarafından. Bu manada nasıl Hz. Yılmaz Sevim. M İhsan Oğuz’un Tasavvuf Anlayışı. Belli bir olgunluğa erişmiş müride. Şeyh Şerafeddin’e (v. mürîdanını ahd ü misak gününden itibaren emanet alandır. hayatını ve dualarını ümmetin affı ve kurtuluşu için ümmetine 1115 1116 Cebecioğlu.vazifesi olduğu da görülmektedir. nefsanî varlığından tam anlamıyla geçtikten sonra gerçekleşen. icazetname denir. 1117 Burkay. ıstılahta “icazet” kelimesi ile kavramlaşmıştır. yevmu’l-ezelde Mü’min olarak emanet aldığı ümmetini. s. s. bu kavramları tazammun ettiği şüphesizdir. Hz. 1995. 214 . Ank. Dolayısıyla 124 bin evliya. Yani Şeyh Nazım’a göre. 1355/1936) ait biraz daha tafsilatlı izah bulunmaktadır. mürşid-i kâmil. a. Peygamber(sav)’in bu emanetini ve vazifesini paylaştığı seçkin ruhaniyetlerdir. Bu suretle Rasul-i Ekrem Hazretlerine(as) de gösterdi. 296.g.

Âdem’in sülbüne kondular. şeyhine tabî olarak. mürîdlerin hepsine aynı öğüt ve tavsiyede bulunursa. hastalığının cinsine göre tedavi cihetine gider. Bu ilimler ile mürid.1119 Nazım Efendi’ye göre mürşid de. tekrar Hz. manevî bir doğuş yaşar. seyru sulûkunu tamamlayıp. nefsini tezkiye etmiştir. Şâyet şeyh.sufilive. 1119 Sühreverdi. 1120 Kıbrısî. Görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. mürîdlerin kalblerini tedavi edecek olan mürşid de herkesin nabzına. bazıları da. hastalığa göre tedavinin değiştiği gibi. babalarının sulbünde taşınarak. nefsindeki hastalıkları tedavi etmiş kişidir. Avarif(Hakikat Bilgisi). ss. Bu manada kendisine emanet edilmiş mürîdanın sayısını. manevî ilim ve halleri intikal ettirmektedirler. Tasavvuf Sohbetleri. 215 . Menâkıb-ı Şerefiyye. elest bezmindeki suale belâ diyen zerreler.1118 İrşadın misak ile birlikte değerlendirildiği bu yaklaşımı. 18. s.1121 Hasta ve doktor misali üzerinden bu konuyu anlatan Gazalî. şeriatın 1118 www. 1121 Burkay. doktorun uygulayacağı tedavide.adadıysa. Mürşid. 632/1234) maddî ve manevî doğum anlayışıyla birlikte ele almıştır. manevî evlatlarına. gözünü melekût âlemine açarak. Yani bedenî hastalıklarda.1120 Şeyh Şerafeddin bu kabiliyetin neleri ihtiva edeceğini saymış ve bunları mürşid olmanın gereği olarak beyan etmiştir. mizaç ve bünyesine. sahabenin(ra) Hz. Dolayısıyla kendi hastalıklarını tedavi esnasında tanıdığı devaları.com. Mürşîd-i kâmiller de. dertlerini. çoklarını helâk eder ve kalblerini öldürür. mürşid olamaz ve misâk ahdinin muktezası ile hareket edemez. Bu anlayışa göre. 010909-msh-london-priority-know-ur-shaykh-is-looking-at-you. Peygamber(sav)’e tabî olduğu gibi. nesli kesiliyor. Meselâ. Hz. 26. hastalıklarını ve irşâd yollarını bilmeyen onları görecek basireti olmayan kul. zürriyetini devam ettiriyor. Sühreverdî (v. Bu tohumlardan bazıları. konmayarak. mürîd. s. diğer hastaları iyileştirmek için tavsiye edebilecek kabiliyetedir. hastasını tanıma kabiliyetini de ele almıştır. Peygamber(sav)’in kıyamete kadar devam edecek manevî neslini devam ettiren silsile de kıyamete kadar devam edecektir. 103-112. mürşidler de mürîdlerini huzuru ilahîye temiz çıkarmak için hayatlarını onlara adamış kullardır.

Çakıl taşını beleş topla. her bir geceyi imtihan edip O’nu bulabilsin diye. ss. gusul ve namaz gibi zahiri ibadetleri öğretir. Kolay ele geçmedikleri için pahalıdır zaten. Şeyh Nazım. Hz. Mesnevî. O hemen hazır bulunmaz. yabani atlara şeker vermek suretiyle. Ses dosyası.”1124 Mevlanâ. temsilen ifade etmiştir. Kamçı. onları kamçıyla. 15. yabani atların kaçışına benzeten Kıbrısî. öyle kolay ele geçmez. önce abdest. arşivimizde mevcuttur. İnsanların Allah(cc)’tan. 2. yakutun diğer taşlara göre değeri nisbetinde. her gece Kadir gecesi değildir ama bütün geceler de ondan hâli değildir.hududunu bilmeyen ve bu yola yeni sülûk eden cahil bir kimse ise mürşid. Kıymetsiz bir şey diyerekten kimse cebine alıp koymaz. amma yakut. Onun hak olduğu sence anlaşıldı mı ona yapış!”1125 1122 1123 Gazalî. c. Bu temsile göre mürşidin müjdelemesi. 59-61.org/Arşiv/Audio/EdepBuKapıda(1986). şöyle ifade eder: “İşte onları (mürşidleri) arayınız. www.1122 Şeyh Nazım’a göre. s. zümrüt. elmas. insanlara göre değerlidir. beleş olur. Hırka giyenler arasında da bir Hak fakiri vardır (sana düşen onu arayıp bulmandır).3. mürşidin de aranması ve bulunması gerektiğini şöyle ifade etmiştir: “Hak gecelerde gizlenen Kadir gecesi gibidir. 216 . geri döndürülmeyeceklerini.saltanattv. Peygamber(sav)’den ve İslam’dan kaçışını. 2933-7. yani korkutmakla. kadir gecesinin. korkutmaktan ziyade müjdelemek ile yapılmalıdır. diğer günlere üstünlüğü misali üzerinden anlatırken. bu devrin insanları için irşâd vazifesi. 1124 Kıbrısî. atın üstüne binilince vurulur. aranmadan meydana çıkmaz. Ey delikanlı. Kur’ân-ı Kerîm’den.. Bu yüzden eşine nadir rastlanan mücevherlerin arandığı gibi aranmaları ve bulunmaları gerektiğini. hakikate cezbetmeye ve sevk etmeye benzer. c. ta ki can. Tasavvuf Sohbetleri. diğer kullara üstünlüğünü.1123 Nazım Efendi’ye göre mürşîd.. 1125 Mevlanâ. b. müşîdin. Ötekiler çok bulunduğu için hemen ayağının ucuyla tepip geçersin. Kolay bulunan şey ucuz olur. İhyâ.

mürîdin mürşidine duyduğu muhabbet de. Durum bu olmakla beraber. 1129 Kelabâzî. 139. Siz mi beni buldunuz yoksa ben mi sizi buldum. Hazret o vakit bir perde yaptı. ss.Velayet bahsinde incelendiği üzere evliyalar. dükkânını bırakıp ardıma düşer” dedikten sonra ellini sallayıp.g. er-Risâle. mürîdlerini yevmu’l-ezelde bulmuşlardır. sûfiler mürid ile murâd arasında fark görmüşlerdir. s. Keşfu’l-mahcûb(Hakikat Bilgisi).e. görevlerini ve mesul olacakları mürîdlerini yevmu’l-ezelde emanet almışlardır. Kendimden geçtim. hakikatte mürşîdin mürîdini bulduğunu ifade etmiştir.1129 Zira Allah istemedikçe kişi mürîd olma arzusu duymaz. Her murâd müriddir. 173. dediki. Uzun 1126 Nazım Efendi menkıbeyi şöyle nakletmiştir: “Mûrîdleri elhamdu lillah sizi (Şah-ı Nakşîbendî) bulduk ya seyidi demişler. keramet ve/veya tasarruf kavramlarıyla da ele alınmıştır. Beni buldunuzsa niye burada bulamadınız? Bkz. Kıbrısî. Şâh-ı Nakşîbend’in bir mecliste. evini. s. Dolayısıyla aranıp bulunması tavsiye edilen mürşidler.1127 Kuşeyrî mürîdin mürşîdi tarafından bulunması mevzunu. 217 . Dükkânın içine düşmüşüm. onlardan da mürîdlerine akar. Ben de bir acayip hal vaki oldu. a. Taarruf. Hz. Bu menkıbeyi nakleden dükkân sahibi. Zira Allah Teâlâ’nın irade etmediği hiçbir şey olmaz. 1127 Kıbrısî. Tasavvuf Sohbetleri. Nazım Efendi bu görüşünü. Mürşîdden mürîde bu muhabbetin aktarılması. yeninin içine çektiği nakledilmiştir. onu mürid olmaya muvaffak kılar. 1130 Hucvirî. Allah(cc)’ın istemediği şeyi nefsi için murad etmez. 139. s. Çünkü mürîd. s.1130 Nakşîbendilikte. Büyük küçük bütün Buharalılar benim aşıkım ve hayranım olur. “Eğer yenimi hareket ettirirsem. 238. Allah(cc)’tan kullarına. bu açıdan ele alınmıştır. o anda yaşadıklarını şöyle ifade etmiştir: “O anda benim bakışım yenlerin ucuna takıldı. kendisini kaybett i. Çünkü Allah Teâlâ onu irade etmeseydi mürid olamazdı. Yani muhabbet. Onlar nerededir diyerekten oraya buraya koşup aramaya başladılar. Peygamber(sav)’in yardımcıları olarak. aslında seyru sülûka istendiği için murâddır. barkını. 158-159.”1128 Kelâbâzî’ye göre mürîd. mürîdin murâd oluşuyla açıklamakta ve şöyle ifade etmektedir: “Her hakiki mürid aynı zamanda murâddır. Çünkü Hakk Sühanehû ve Teâlâ onu hususi bir şekilde irade edince.. Peygamber(sav)’den mürşidlere. ben buradayım. bir Şâh-ı Nakşîbend menkıbesi1126 üzerinden izah ederek. 1128 Kuşeyrî. Hz. Sonra zahir oldu.

bir zaman sonra kendime geldim.”1131 Mürşidi tanımlamanın bir diğer vechi ise. İstanbul 1985. dokuz yaşındaki bir rehberin. 422-424. Kıbrısî. “O inanan kimse dedi ki: Ey Kavmim! Bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. değil mi?”1132 Şeyh Nazım bu görüşünü. 64.. bu mevzudaki diğer husustur. Tasavvuf Sohbetleri. Nazım Efendi’ye göre hakikat talibi olan mürid. o yolda yetişmiş ve yolu bilen bir mürşide ihtiyaç duyulduğunu şöyle ifade eder: “Bir bina kurulacağı vakitte veyahut bir motorun monte edileceği vakitte veyahut bir saati yerli yerinde yerleştireceğini ustası bilir. s. din için peygamberlerin gönderilmesine istinat ederek izah etmiş ve “Hakka giden yolda delilsiz gidilebilseydi. bu yolculuğunda yolunu kitap rehberliğinde bulamaz. el-Fethu’r-Rabbâni ve’l-feyzu’r-Rahmani. mürşide ihtiyacı vardır. 59. 462. kitapların ikame etmeyeceği. 218 . ben onu çalıştırmayı bilmem. Uyanış Yay. 1135 Geylanî Abdülkâdir. o radyolar teypler bozulur.1135 Mürîdin mürşide olan ihtiyacını. 1134 Mü’minûn: 23/38. Nazım Efendi’ye göre mürîd. Nerede kaldı ki bozulduğu vakitte onu tamir edebilelim. Evi ve dükkânımı bıraktım. Bana getirse ben ne bilirim. Hoca (Nakşibend)’nın muhabbet saltanatı bütün vücudumu kaplamış buldum. peygamber olmayan ve inanan Mü’min kimse olarak bildirilmiştir. ss. Bu ayette doğru yola iletecek kişi (mürşîd). 677/1278) hac yolculuğunda rehberlik yapan. Cenab-ı Allah peygamber göndermezdi”1133 demiştir. ne kadar çok şey bilirse bilsin. 1131 1132 Camî. Gelişi güzel korsa. zamanının büyük muhaddislerinden olan İmâm-ı Nevevî Hazretleri’ne (v. Maneviyat yolunda ricalin yetişmesi için. Bu mi salde işaret edilen nokta. İmâm-ı Nevevî’yi düzeltmesidir. s. İrşada yetkili mürşîdlerin Kur’ân’daki deliline de bu örnek verilmiş ve mürşidin gerekliliği savunulmuştur. Kıbrısî bu anlayışını. dokuz yaşındaki çocuğu misal getirerek izah etmiştir. Hz. s. 1133 Aynı eser. “Menâsık-ı Hacc” kitabını yazacak kadar âlim olmasına rağmen Hacca gittiğinde. Peygamberlerden başka insanları irşad edecek zatların olmadığını düşünen kişilere karşı sufîler. müridin nazırıyla ve onun tarafıyla olur. Haz: Yaman Arıkan.”1134 ayetini savunmuşlardır. Nefehâtu’l-uns.

Bahauddin. Nevevî’nin kendi kitabından delil getirmiştir. dört mezhebin imamının bütün ahkâmını ezberinde tut… İlla o yolu yürüyüp geçmiş. bu görüşe karşı çıkmıştır. Bundan ne mana alacağız? Yalnız kitap okumakla kimse delil olamaz. Değilsen olduğun yerde kalırsın. bütün Kur’ân-ı Kerîm’i tefsirleriyle beraber ezber et. varmış olan kimselerin elinden tutmaya sen mecbursun. bu görüşünü o dönem Bahauddin Nakşîbed’e arz etmiş ve onun tarafından da beğenilip. Yakûbu Çerhî (v. 1138 Tosun. “Bugün sizin için dininizi tamamladım”1137 âyetini delil göstererek. O. müridin hakikat yolundaki talebi. 298. cüz’î bir mürşid vazifesine ikame edilebilir diyebiliriz. bütün Ehadisi Nebevîyye’nin hepsini iç. mürşidi olmadan. yerinde tatbikatını görmediği için dokuz yaşındaki çocuk onu ilzam etmiş. Sen istersen allame-i cihan ol. 851/1447). 219 .1138 Bu hakikati de göz önüne aldığımızda. dokuz yaşındaki delile muhtaç oldu. mürşidin tatbiki ve kalbî ilimlere ayne’l-yakîn ve hakke’l-yakîn mertebelerinde vakıf olması gerektiğini şöyle ifade eder: “O kitabı kendisi yazdığı halde. irşâd için nazarî ve lisanî ilimlerin yetersiz kaldığını. Farklı bir ifadeyle Mü’min. Mâide: 5/3. manevi tekâmülü olup olmayacağı söz konusu olmaktadır. bu meclislerdeki vâizler ve imamlar. kendisini cehennem azabından koruyacak ve cennet nimetlerinin ilk katmanlarına taşıyacak bir düzeyde taleb ile mürid olduğunda. imam olduğu halde orada şaşırdı. s.İmâm-ı Nevevî Hazretleri çocuğa hüccetini sorduğunda çocuk. Bununla birlikte aşk-ı ilahî ve Allah(cc)’ın cemalinin taleb edildiği düzeyde bir mürîd olunduğunda ise. 15-16. mürşidlerin rehberliği zaruri olmaktadır. Kur’ân ve sünnet ile amel ettikten sonra bir şeyhe intisap etmenin gerekli olmadığını savunan Yakûb-ı Çerhi. iradesi ve muhabbetinin şiddeti mürşidin gerekliliğini belirleyici bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Mürşidin lüzumuna fazla vurgu yapıldığı ve intisâb olmadan hiçbir ilerleme olmayacağının savunulduğu bir dönemde. Bunlardan ilki mürşidin lugavî manasını karşılarken. Şeyh Nazım bu misal üzerinden. tasdik edilmiştir. bunların öğretildiği medreseler ve rahleler. 1136 1137 Kıbrısî.”1136 Bu noktada Kur’ân ve hadis ışığında hayatını şekillendiren bir mü’minin. Tasavvuf Sohbetleri. İslam’ın temel şia’rlarını anlatan kitaplar. ss. Kıbrısî’nin ifade ettiği gibi.

yol kesicidir.”1139 Bununla birlikte hakiki mürşid ile yol kesici mürşidin temeyyüz edilmesindeki şart ve alametleri. tüm Kur’ân ayetlerini en aşağı üçer mana ile tefsir edebilecek ilme ve namazın hakikatlerine vakıf olması gerekir. hidayete ve saadete nail olacak kimseyi alıkoyarak hakiki saadetten mahrum kalmasına sebep olur. Bu izaha göre mürşid. yol kesici olarak tanımlamaktadır. bir hardal tanesi kadar dahi olsa. arzu ettiği lahzada tüm meşayıhın ervahını davet ederek görüşebilir. Peygamber ile sohbet ve mülakat edebilir. ikincisi için olduğu görülmektedir. Ahfau’l-Ahfa makâmındaki mürşid. Aynı eser. 220 . Şeyh Nazım’a göre tasavvuf terbiyesiyle icazet almayan kişinin mürşid olarak telakki edilmediği aşikârdır. Bu makâmdaki mürşîd. s. Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî beş letâif üzerinden izah etmiştir. Dolayısıyla onun. ss. Kendi mürşid-i hakikisine tesadüf ve mülakat ettiği takdirde. daimi suretle Hz. Abdulhâlik-ı Gucduvanî (v. tüm kabir ehlinin ahval-i berzahiyyelerine vakıf olabilir. muttali olur. Böylece yol kesici olur. Levh -i Mahfuz’a. istediği zaman Hz. elest bezmindeki misakı daima hatırlaması ve hatırlatması gerekmektedir. Kıbrısî’nin mürşid tasvirinin dışında kalanlar bu temyizde bir göstergedir.1140 1139 1140 Burkay. müşid-i sâdık ile mürşid-i kezzabın temeyyüz edilmesi gerekir. ümmi bile olsa. Menâkıb-ı Şerefiyye. halk içinde mürşidlere ikame edilen vaiz ve imamların. Sırru’s-sırrı zâkir olan mürşid. 28. Sırr letâifi zâkir olan mürşid. zemmedilen tüm kötü ahlaktan kalbini temizlediği için kalb letâifi zâkirdir. 32-35. 616/1220) tarafından kullanıldığını ifade ettiği yol kesiciliği. Şeyh Şerafeddin. Kıbrısî’ye göre. Ancak söz konusu vâiz ya da hocaların mürşidlik iddiasında bulunması durumunda. bu misakı tanımadan irşâd vazifesini üstlenenleri. mürşidden farkı ehemmiyet arz etmektedir. Melaike ile ülfet edebilir ve hatif-i Rabbaniye muhatab olabilir. Ahfası zikir halinde olan mürşid. şu şekilde izah etmiştir: “O mürşid-i kâzib. ümmet-i Muhammed(sav)’in hidayet yolunu kesen. Ulaşılan bu düşünceden hareketle. Peygamber’in huzurunda. tüm mahlûkatın tesbihâtına ve takdisâtına vakıf olması gerekir. Mesela mürşid. Dolayısıyla Kıbrısî’nin bahsettiği zorunluluk.ikincisi ıstılahtaki manasını karşılamaktadır. hicapsız bulunur.

Yılmaz. bu husussu. Peygamber(sav)’i görmeleridir. 221 . başka bir kurtuluş yolu bulmaz. Yani ashabı diğer Müslümanlardan farklı olarak temeyyüz ettiren şey. Onların gayesi Allah(cc) olduğu için kendilerine tâbi olanları. 17. Tasavvuf ve Tarîkatlar. s. “… Evlere kapılarından girin”1141 ayetinin tefsiriyle izah edilmiştir. Hakk’a ulaştıran yoldaki uygun usulle yaklaşmayı temsil eden kapılar. bir bakıma bu mevzunun ıstılahtaki çizgisini belirlemiştir: “Bir başkası tarafından dikilmeksizin kendiliğinden yetişen ağaç. s. Nazım Efendi. onun irşad anlayışına dayanmaktadır. Nazım Efendi’ye göre. 1144 Kıbrısî. Bununla birlikte Kıbrısî’nin beyan ettiği hatifu’r-Rabbânî. er-Risale. olgunlaşma sürecinde mürşid ve/veya kitabın rehberliğini bir misal üzerinden izah eden İmâm-ı Kuşeyri. Nefes nefese ve tedrici bir surette tarikatın adâbını öğretecek bir üstada sahip olmayan mürîdin durumu da böyledir. 41. Hakikat yolcusu bir Mü’minin.”1143 Kıbrısî’nin ıstılahtaki manasıyla ele aldığı mürşid anlayışı. Hz. Sufi Meditation.Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin yaptığı bu tevcih. sözlük anlamı olarak hiçbir zaman kabul edilmemiş. Peygamber(sav)’i görerek tâbi olan ashab misaliyle izah etmiştir. mürşidliğin ileri makâmlarında bir bağ olarak ifade edilmiştir. Hz.1144 Onları arayıp bulan ve onlara tabi olanlar. Hz. ss. tasavvuf ıstılahının en temel kavramlarından biri olarak ele alınmış ve onun haricindeki manaları da kullanılmamıştır. Peygamber(sav) ve mürşîdler olarak tefsir edilmiştir. 483-484. irşadda mürşidi görmenin önemi hususunda da görülmektedir. 1143 Kuşeyrî. Kıbrısî’nin mürşid telâkkisi. seyru sulûkun başladığı andır. hevâ ve hevesine tapar.1142 Dolayısıyla Nazım Efendi’ye göre mürşidin bulunması. Nazım Efendi’ye atfen yazılan bir eserde irşâd. Bu durumda olan mürîd. Tasavvuf Sohbetleri. Sahabe-i Kiram’ın Peygamber Efendimize(sav) tabi olduğu gibi merâtib 1141 1142 Bakara: 2/189. Peygamber(sav)’e varis evliya ve mürşidler. yapraklansa bile meyve vermez. Hz. maksutlarına vasıl ederler. 317. kıyamet gününe kadar insanlara rehber olacaklardır. Dolayısıyla. Mirahmadi. s.

1147 Istılahta mürşidin ulaştığı manevî makâm ve kemâlat derecelerine göre tanımlanan. mürşid-i tezkiye. Mustafa. 4. 889/1484) göre mürşid-i kâmil. Tabi olmayanlar ise İmâm-ı Nevevî’nin şaşırıp kaldığı gibi kalırlar. Mevlanâ. düzenden. 222 . Böylelikle Allah(cc)’ı mürîdlerine. 167-168. düşünceden. Ank. en bayağı bir sanat. iki kavram arasında derecelenmiştir. bir mürşid-i kâmil kavramı vardır. Bu yüzden bakışları Allah(cc)’ın nuru. Birisi mürşid. 1995. diğeri mürşid-i kâmil olan bu iki kavram arasında sırasıyla. şu dizelerle ifade etmiştir: “Dikkat et de bak! Bizim bu aklımız. s. 1147 Hakkâni. onların mertebelerine göre tasnifidir. TDV yay. amel ve tasarruf sahibi kişidir.”1146 Hakiki mürşidin tanımlanmasından sonraki husus. hemen geldi.1148 1145 1146 Kıbrısî. 17. ilim. Eşrefoğlu Rumî. Meselâ Mevlanâ Celaleddin-i Rumî (v.1145 Istılahta mürşidin önemi farklı açılardan ifade edilmiştir. ss. Mesnevî. şeyhin önemini. 1148 Kara. fikirden doğacak değil ya! Fakat Kabilde bu anlayış olsaydı Hâbili başı üstünde taşır mıydı? Ben bu ölüyü. mürîdin kişisel gelişim sürecinde. Eşrefoğlu Rumî’ye (v. toprağa karışmış ölüyü ne yapayım. b. 1298-1304... Tasavvuf Sohbetleri. 671/1273). mürşid-i tasfiye ve mürşid-i terbiye gibi kavramlar manevi mertebelere delalet etmektedir. sahih bir silsileye dayanan. tutuşları Allah(cc)’ın yed-i kudretiyle olur.. mürîdlerini de Allah(cc)’a sevdirir. c. yol alırlar.kateder.. ölü bir kargayı ağzına almış. Yanına gelenlerin müşkülleri çözülür. 186. bu kana. hiçbir sanatı. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin tasnifi. s. usta olmadıkça öğrenebiliyor mu? Hile kılı kırk yarar ama usta olmadıkça hiçbir sanatı elde edemez! Mezar kazmak.. nasıl yok edeyim der miydi? Bir de gördü ki bir karga. mürşid-i teberrük. Ebediyete Davet.

Nitekim mürşid-i kâmil. Bu manada Sadreddin-i Konevî (v. yalnız bindirecek vasıtası olmadığı için yürütür. 140.1149 Nazım Efendi’nin ifade ettiği bu noksanlık. Bu yüzden mürîdlerinin manevî ilerleyişlerinin gerisinde kalan mürşidler. tüm mürîdlerin manevî tekâmülünü murakabe edebilecek yetide olmalıdır. bu durumu bir teşbih üzerinden ifade eder. s. mürşîd-i kâmil mertebesindeki marifet. kendinden sonra kendi lisanından konuşacak birisi olmayan mürşîd. dilediği kimseyi kemâle erdirebilir. mürîdinin tekâmülü hususunda kifayetsiz kalır ki onlar irşadda noksandırlar. Bazı mürşidler yolu atıyla alır. Şeyh Nazım. s. taşı bile kendi lisanından konuşturan kişidir. Farklı bir ifadeyle mürşîd. “ekmellik” makâmına ulaşmış mürşiddir. Tasavvuf Sohbetleri.1151 Nazım Efendi’ye göre mürşidlerin bir diğer tasnifi ise. mürîdlerini kemâl derecelerine vasıl etmedeki tasarruflarına göre yapılmıştır. Farklı bir ifadeyle.1150 Bununla birlikte Şeyh Nazım’a göre mürşid-i kâmil. kendisini gören ve huzur halini yaşayandır. 120. Ebediyete Davet. 673/1274)’ye göre mürşîd-i kâmil. Konevî. Kıbrısî’nin ifadesiyle. onun kendi lisanı ile konuşacak zatları yetiştirmesiyle ölçülür. ilahi isim ve sıfatların bütünü idrak edebilecek düzeydedir. müridlerini mürşid-i kâmile yönlendirmesi gerekmektedir. ilahi isim ve sıfatların bazılarını idrak edebilecek düzeydeyken. diğer mürşidlerin tasarrufunda olmayan bir mertebeye ulaşmıştır. Hakka giden yolda mürşidlerin tasarrufları. Zira itikadî veya amelî noksanlığa haiz bir kulun. Mürşid mertebesindeki marifet. 1151 el-Hakkânî. vefatında dahi noksandır. kullandığı vasıtalara göre çeşitlenmektedir. velayet mertebelerindeki bir noksanlıktır. Tasavvuf Metafiziği. Mürşid-i kâmil ise. Bu kemal derecesine varmış bir mürşîd. Çünkü mürîdinin hangi süratle seyrettiğini. Bu mertebede. ibtidaî kemalât mertebelerinin tamamını kat etmiştir. 186. bu hal ve makâmlardan hiçbirinin kendisini sınırlamadığı. Şeyh Nazım’ın terminolojisinde mürşîd olarak tanımlanmadığı bilinmektedir. yani ne kadar zikirle yürüdüğünü bilmeyen mürşid. 223 .Nazım Efendi’ye göre bir mürşîdin kemali. s. Buna göre bazı mürşidler yol bilir. bazılarının 1149 1150 Kıbrısî. hiç şüphesiz. hallerinin pek çoğunda kendisine hâkim olan.

1154 Sühreverdî. cennetin kokusunu alamaz!”1155 1152 1153 Kıbrısî.. kimilerinin de uçağı vardır. 4. bu durumdaki mürîde şöyle nasihat etmiştir: “Bir zaman olur.. Tasavvuf Sohbetleri. 545-549. bir an gelir. hidâyete erenleri de çok iyi bilir.e.e.da mürîdlerini taşıdıkları traktörleri vardır. içi temizden başkası.g. Mevlanâ. mürîdin terbiyesinde kendine has metotları kullanabilir. bir zaman seni sevgilinin havasıyla doldurur. götürür! Kahrını. 224 . s. her mürîdin ihtiyaç ve kabiliyetine göre ayrı ayrı irşâd usulü seçebileceğini. ss.g. Nahl: 16/125. tesir bakımından ikisinin de birliğini gör! Bir zaman seni toprak gibi yeşertir. mürşidin müridine olan muamelatına göre de tasnif edilebilir. kahır ateşi seni taşır. mürîdin canı yanar ve mürşidinden hoşnutsuz olur. Kimilerinin treni. b. a. onun lûtuf dalgaları. mürîdin zahiri kabiliyetlerine ve batınî hallerine göre faydalı olanı emretmektir. nesrinler bitirir! Fakat bunları o görür. “(Rasûlüm!) Sen. Kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O.. 1155 Mevlanâ. Kıbrısî’nin düşüncelerini besleyen tasavvuf terminolojisinden bir misaldir. sadece nasihatla değil. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin. başkası değil. yüzeysel ise mürîd tedavinin acısını dahi duymaz. Mevlana Celaleddin-i Rumî’ye göre. Her insanın durumunun farklı olmasından hareketle Sühreverdî. lütfunun zıddı sayma pek. şişirir! Arifin bedenine cemad vasfını verir de orada neşeli güller... Bu muamelatı belirleyen durum.1154 Bu irşad metodları... mürîdin tedavi edilecek manevi hastalığına göre çeşitlenmektedir. a. sana kanat kesilir. Sühreverdî’ye göre mürşidler.1152 Bu mevzuda Sühreverdî (v.”1153 ayetine istinaden savunmuştur. Mürşîdin tedavi ettiği bu hastalık derin ise. c. Bu manada hikmetle davet. 124-125. 60. 632/1234)’nin görüşleri..

nefsin ve şeytanın hilelerinden muhafaza etmeye muktedir olmalıdır.1159 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin tanımlamasını yapmadan beyan ettiği. 82. Meselâ mürşid-i teberrük olan zat. bazı mürîdleri tarafından “Tebessüm sadakadır. Bu zat 24 saat içerisinde 24 bin lafza-i celâli ve beş bin salavat-ı şerifeyi ifaya muktedir ve müdavim olmalıdır. mürşid-i tasfiye ve mürşid-i terbiye kavramları hakkında. a. sokak serserilerinden. mizah duygusuna sahiptir… Dahası Şeyh Nazım. Ayrıca etbâsını ve mürîdanını. mürşîdlerin kemal mertebelerine anlam kazanmıştır. dört mezhebin menhiyatından sakınması gerekmektedir. her zaman cebinde çevresinde doluşan çocuklara vermek üzere şeker bulundurur ve her şeyden önemlisi. mürşid-i tezkiye. Tasavvuf Sohbetleri. Söz konusu izaha göre bu kavramlar. 36.Kabz ve Bast Hali .g. Mürşid-i tezkiye olan zat. Şeyh Nazım’ın mürîdleriyle ve diğer insanlarla olan muamelelerinde gözlemlediğimiz rıfk özelliği bir antropolojik çalışmada şöyle ifade edilmiştir: “Genel olarak Şeyh Nazım’ın cana yakın ve sevimli bir kişiliğe sahip olduğu söylenebilir. bir saat zarfında 700 bin adet zikre tayy-i lisan ile muvaffak olmalıdır. 225 . 82. 24 binden 70 bine kadar zikr telkin etmeye mezun olmalıdır. 1158 Atay. Peygamber(sav)’in özelliği olan rıfk ile muamele etmesi gerekir. Mürşid-i terbiye. 60. 1160 Kıbrısî. Allah(cc)’ın razı olmadığı bir haldir. şakalaşmayı sever.1158 bize göre kabz ve bast hallerinin nasıl anlaşıldığı ile de ilgilidir. tüm kâinat ve melekût içinde kaybolmuş olsa dahi.. beş bin lafza-i celâli ve beş bin salavat-ı şerifeyi telkin ve tavsiyeye mezun olmalıdır.e. Hemen her zaman neşelidir. 1159 Bu tezde bkz. Nazım Efendi’nin bu hali. Hz. Bu zat müctehid-i mutlak mertebesine ermiştir.1160 Şeyh Şerafeddin’e ait izahat mevcuttur.Nazım Efendi’ye göre irşâd makâmında bulunan şeyh. Beş adet irşada mezun 1156 1157 Atay. Birr. Tirmzî. 81. Mürşid-i tasfiye olan zat. bunlara nazar ve iltifatı olmaması gerekmektedir. Batı’da bir Nakşî Cemaati. Makamlar ve Seyr u Sülûk ile İlgili Kavramlar/h. mürşid-i teberrük. ss. s. s. uyuşturucu kullananlara ve punkçulara kadar her tür insanla konuşmaktan kaçınmaz”1156. mürşidin en yüksek mertebesidir.”1157 hadis-i şerifiyle ilgili yorumlansa da. Çünkü Nazım Efendi’ye göre memnuniyetsizlik ifadesi olan kabz hali ve onun çehrelerdeki yansımaları. Şeyh Şerafeddin’e göre bu zat.

İstanbul 1852.5. 1163 Hûd: 11/34. 124 bin evliya. Şergavî Hasan. 368. c. Komisyon. nefsindeki hastalıkları tedavi edip nefis tezkiyesini tamamlayan. irşâda icazetli manasındaki mezun kişidir.1161 Nazım Efendi’nin genel tasavvuf anlayışı içerisinde telakki edilen mürşîd tanımını. 226 . irade etmek anlamında kullanılmıştır. Kamus Tercümesi. mürşid-i tasfiye ve mürşid-i terbiye gibi tasnifleri vardır. Mürîd ismi taşıyan kişi. O nur ile levh-i mahfuzu okuyan.1162 Her ne kadar Kuran-ı kerimde mürîd kelimesi geçmiyorsa da kelime kökü olan “e-ra-de”. s. istemek. MÜRÎD: Mürîd. ss. mürşid-i teberrük. bu okumalarla insanlara yol gösteren kişidir. Hz. Asım Efendi. Dâru’l-Cebel. irade etmek.olmalıdır. 381. 376. 248. Mucemu’lfaz es-sufiyye. s. 40-43. Bahriye Yay. Mürşidlerin mürşid-i kâmil olma yolundaki mertebelerine göre sırasıyla. Mürşîd.1164 Farklı bir ifadeyle mürîd. s. bir an bile Allah(cc)’tan 1161 1162 Burkay. Menâkıb-ı Şerefiyye. Enbiyâ: 21/17. Allah(cc)’ın nuru kendisinde bulunan. s. nazarı ve iradesini sırf Allah’a yönelten kişi demektir. Her daim “elestu” hitabını duyan ve o ahde sâdık yaşayan mürşîd. mürşid-i tezkiye. Kâhire 1987. Mu’cemu’l-vasît.1163 Tasavvuf ıstılahında mürîd. hepsinin imdadına aynı anda yetişmesi gerekmektedir. Kâhire 2004.. Lisânu’l-Arab. İbn Manzûr. hidayet nuruyla kendi kusurlarının farkına varıp kemâle ulaşma arzusunda olan ve bu olgunluk eğitimini verecek bir mürşide bağlanan kişi için kullanılır. 2. Peygamber(sav)’in misak günü yüklendiği emaneti paylaştığı seçkin ruhaniyetlerdir. Mucemu’s-sufiyye. 22. c. birbiriyle ilintili bir şekilde şöyle yapabiliriz. Mürşidler aynı zamanda Peygamber(sav)’e de tabi olmuş kişilerdir. Bir saat zarfında 24 bin müridi can çekişmekte dahi olsa. 1164 Zubî. Memduh. c. s. Tevbe: 9/107. yaklaşmak gibi anlamlara gelmektedir. muhtelif yerlerde istemek. Müessesetu’l-muhtar.

. 124. Cebecioğlu. soyut ve lisanî bilgileri. s. Kur’ân-ı Kerim’i okuyarak İslam dinini yaşayan Müslümanlar ile Kur’ân-ı Kerîm’i (Hz. O’nun batınından manevî feyz aldıysa da.e. ıstılahtaki mürîd anlayışından farklı değildir. Kelâbâzî. Tuygun. 64. mürîdin tekâmülü için.1165 Nazım Efendi’nin mürîd tanımı. acziyetini bilip medet isteyen. s. 132. 1. Londralı mürîdlere göre. c. s. 174. Kıbrısî’nin mürşîd anlayışından hareketle. 526. Bu misale göre. TTDS. 15-16. Ünal. Ta’rifat. s. Cürcanî. TTS. Sahabe-i Kirâm’ın. İradesi Allah(cc)’ın iradesiyle tecerrüd ettiği için onun. s. Peygamber’i) görerek Sahabe olanların farkı irşada görmenin önemi için kullanır. 158-159. s. tatbikî ve kalbî ilme tebdil eder. Kervan Yay. sahip olduğu kitabî. a. 1167 Aynı eser s. bu tanımı şöyle yapabiliriz. sahabe derecesinden aşağıda ve tabiîn cümlesinden olmuştur. 227 . her iki cihanda da Allah(cc)’tan başka muradı yoktur. Kıbrısî bu durumu Kur’ân misali üzerinden izah eder. Muhammed ümmeti içinde. imdat taleb edendir. 1168 Kıbrısî.. nur sahiplerine tâbi ve teslim olandır. Allah(cc)’ın nuruna ihtiyaç duyan. mürşîdi vesilesiyle.başkasına yönelmeyen kişi anlamına da gelmektedir.Mürşîd. Musâhabe. Tasavvuf Sohbetleri. ss. Nazım Efendi’nin görerek tâbi olma hususundaki görüşü. Hz. mürşid ihtiyacını izale etmez aksine. Peygamber(sav)’i madden hiç görmediği halde. İstanbul 1985. 6. 62. Keşşâf. 221.1168 Sufîler içerisinde bu görüş. Üveys-i Karanî ile mukayesesi şeklinde de savunulmuştur. Pîr-i Sami Hazretleri Hayatı ve Sohbetleri. Mürîd. 263. Ayrıca bu tezde bkz. Bu açıdan bakıldığında Üveys-i Karanî. mürşidinin sohbetinde bulunması ve onun maddî nazarlarından feyz alması gerekmektedir. Uludağ. 1166 Kıbrısî. s. 1169 Ramazanoğlu Samî. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlae/c. et-Taarruf.g. nefsini tezkiye etmek isteyen. mürşidini sureten görmesi. Erzincan 1997. onu taleb eden olduğu için. ss. Mürîd.1166 Mürîd. c. İslam’ın öz bilgisine ancak tarikat disiplini içerisinde ve mürşîd-mürîd ilişkisiyle 1165 Tehânevî.1169 Farklı bir ifadeyle mürîdin.1167 Nazım Efendi’ye göre mürîd için görerek rehber edinme onun yakînini artırır. maneviyattan gelecek nuranî feyze ve ilme ihtiyaç duyan. O’nun sohbetiyle müşerref olmadığından. Hakkâniyye içerisindeki mürîdler tarafından da ileri sürülmektedir.

000 tesbih çekerse buna mukabil şeyh 1000 tesbih çekerse mürîdler deli olur. 1170 1171 Atay. bu konuyu şu ifadelerle izah eder: “… Onun için mürşîd-i kâmil. kendinden geçer. 297. Mürîdler. başka âlemlere düşer.1170 Mürîdlere göre İslamî bilginin öz kaynağı olan şeyhin (Kıbrısî’nin) belli bir ortamda sadece bulunması bile İslamî bilginin tezahürüdür. Son yirmi yılda yaygınlaşan bu teknolojiye bağlı olarak günlük hayatımıza giren bu durumun tasavvufî boyutu. 56. kalbi masivâdan arındırma ve cilalamadır. Bâyezid-i Bestamî’nin 99 şeyh değiştirdiğini misal veren Kıbrısî. canlı olarak paylaşılan sohbet videolarının. 1173 Aynı eser. Hâlidiyye-i Hakkâniyye mürîdlerinden. Mürîdin himmeti şeyhi geçti mi mürîd zapt olmaz. Müridler taat. s. şer’î bilgi ve amellere ek olarak mürşîdin gösterdikleridir. şeyhini madden mi yoksa sureten mi gördüğü konusu. Nagshbandi-Haqqani. hal tutar ve kendisi hallenmeye başlar. mürîdin önünde yürüyen adamdır. rabıta kurar. Batı’da bir Nakşî Cemaati. ibadet ve zikir vesilesiyle saflığa ve duruluğa ulaşmayı hedeflemektedirler.vasıl olunur. bu anlayışla Şeyhlerine yakın olurlar. mürîdleri yakınlaştıran her türlü fiil. onları arınmaya ve saflığa götürür.1173 Nazım Efendi’ye göre tâbi oldukları mürşidleri makâm olarak geçen mürîdler. Aynı eser. 37. Mürîd 10. bu dönem için vuzuha kavuşmamış bir mevzudur. Bir mürîdin şeriat bilgisine sahip olması elzemdir ancak. mürîdi maksuduna ulaştıracak olan şey. nefsin tezkiye edilmesi ve kalbin sevgiyle doldurulması şeklinde genel olarak ifade edilmiştir. s. 1172 Stjernholm. 112-113.1171 İnternet üzerinden. Şeyh Nazım’a ait videolar ile kifayet edenler olduğu kadar. arınma. O şeyhin kuvvetinin yetişmediğine delalettir. 228 . mürşidine ait görüntüleri izleyen bir mürîdin. ziyerette bulunanlar da olmaktadır. batınî ve zahirî libaslar ile ona benzemeye çalışırlar. s. Lefke Tekkesine her fırsatta gelerek. bu ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı. ss. Yani onlara göre amaç. Onun için şeyh. Farklı bir ifadeyle. Avrupa’daki mürîdlerin Tarikat-ı Hakkâniyye’de bulunma gayeleri. Hakkânî mürîdleri arasında net değildir. mürşid-i kâmillere havale edilmelidir.1172 Bu gayelere vasıl olan şeyhe. dinamik bir süreçten geçmektedir.

186. 1177 K. ne kadar zikirle yürüdüğünü bilmesi lazımdır ve de bilir.”1174 Nakşibendiyye yolunda savunulan bu anlayışı. ss. Nakşbendî. bu durum zamanı ve mekânı aşkın bir birliktelik olarak. huzur ve fena makâmlarını geçen mürîd (fenâ fi’ş-şeyh). 229 . Mürşid seviyesinde. üç derece ayrı ayrı tahakkuk eder. Eğer sâlikte muhabbetullah’tan eser bulunmazsa. Bu izaha göre. Eserde bu durum üç makâm olarak izah edilmiştir. şöyle ifade etmiştir: “Eğer sâlikte muhabbetullah bundan (fenâ fi’ş-şeyh muhabbetinin. Şemseddin-i Nakşibend (v. 28. Ebediyete Davet. tarikat-ı râbıta 1174 1175 Hakkânî. gerekse seyri murakabeden bihaber olur. Adnan. 20-39. meczubu ilahî olur. huzur ve fena olarak ifade edilen bu üç makâmın üçüncüsü ise aşığın iradesinin. Şeyhinin makâmına yaklaşması ve o makâmı geçmesine izah olabilecek süreç. Hakkâniyye yayınları içinde olan ve Nazım Efendi adına yazılan bir eserde yer almaktadır. maşukun iradesinde kaybolması olarak tanımlanmıştır.manevî kuvvetiyle mürîdlerin hangi süratle seyrettiğini yani. aşığın maşukundaki daimî huzur hali başlar ki. Peygamber(sav) seviyesinde ve Allah(ac) seviyesindedir. s. Hakkâniyye’yi. s. Hakk’ta bu üç dereceyi yaşar ve fenâ fi’llah makâmına gelir.1176 Mürîdin mürşîdine olan muhabbetteki öneme atfen Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî. 1280/1866). huzur halidir. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. o salike. tarikat-ı cezbe veya tarikat-ı muhabbet olarak nitelendirmiştir. huzur ve fenayı (fenâ fi’r-rasul) yaşadıktan sonra. Yani şeyhi derecesinde muhabbet. Risale-i Murâkabe. mürîd. Meğer mürşîdi kâmil ola…”1175 Mürîdin. cezbenin ziyade ifradı dahi zuhur edip. Bu üç makâm.1177 Bu muhabbetten ötürü Hâlidiyye-i Hakkâniyye. 1176 Mirahmadi. rüyet-i Rasulullah nasib olmayıp. 92. Sufi Meditation. Yani gerek letâiften. şeyhine muhabbet duyar. s. kötürüm olur. muhabbetullaha dönüşmek yerine şeyhte ifrada düşmesi) daha fazla olursa. Bu muhabbetten kaynaklanan rabıtanın devamı neticesinde. Muhabbet. ikinci makâm olan Peygamber(sav)’de muhabbet.

dünyayı aydınlatmayı muhabbetten öğrenir. 802/1399) şöyle ifade etmiştir: “İşin başı kendinde yürümek (teemmül ve tefekküre dalmak) ve kendinden gitmek (kendinden geçmek)dir. Nefehâtu’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). Bu durumda mürîddeki muhabbet. Mülk ve melekut âlemleri talibe örtülü olup ona (masivayı) unutturursa.1182 Mürîdin. 1182 Kara. Kendinden gâib olarak Hak Teâla’nın huzurunda olmak. Tasavvuf ve Tarikatlar. s. daha parlak ve diri hâle getiren muhabbettir. Ahmet. kendisine perde olunca. ünsiyet ve rıza olarak izah etmiştir. 27-29. 505/1111).olarak da adlandırılmıştır. mürîd için bu süreci sırasıyla. fenâda fenâ hasıl olur. Muhabbetin aslı ise maddi alanı meydana getiren unsurlardan. o nisbette kendinden gâib olup. 1181 İkbâl.1178 Futuhâtu’l-Hakkâniyye adlı eserde. 1178 1179 K. cezbe ve ünsiyet üzerinden izah edilmiştir. Seyyid Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizî. Âlauddîn-i Attar (v. fenâ hasıl olur. 230 . Futuhâtu’l-Hakkâniyye. çile ve nefs mücadelesinden geçmesi şarttır. 542. Aynı eser. Bir kimse ne kadar çok aşıksa. ateşini aşktan alır.”1183 Her mürşidin farklı bir tasarruf ve vesileyle mürîdini maksuda götürdüğünü söyleyen Kıbrısî. cezbe hâsıl olmaz. Allah(cc)’a duyulan. 75. s. Bu yolda geçerli olan esas budur. ss. Kendinde yürümenin alameti. şevk. Çünkü mürîd bu bağ sayesinde enâniyetinden sıyrılıp şeyhinin iradesinde fanî olur. İhyâ. 286-350.1180 Maddi varlığı bir avuç topraktan başka bir şey olmayan insanın aslî varlığını. 72-73. sudan. ss. sevgilisinin huzurunda bulunur. ateşten ve topraktan değildir. rüzgârdan. 4. Kayseri 1995. ss. en kolay vasıta ile taşıyan mürşidin vasıtasına geçişi tavsiye eder. birçok manevi egzersizden. aşk nisbetinde olur ve aşırı muhabbetin neticesidir. Bu yeteneği elde etmesi için. Buna izaha göre mürşîd ile mürîd arasında muhabbet olmaz ise. kendinden geçmektir.35-36. 1180 Gazalî.1181 Mürîd Allah(cc)’tan gayrı herşeyden ilgisini kesmelidir. Sevgi H.1179 İmâm-ı Gazalî (v. muhabbetten aldığı kuvvetle. Adnan. 74. ss. bir mıknatıs gibi şeyhindeki ilahî marifetleri ve Rabbânî tecellileri kalbinde toplar. İnsanın yaradılışı. bu ilişki muhabbet. muhabbet. Nakşîbendî yolunda katedeceği mertebeleri. İslamî Benliğin İç Yüzü. ss. 92. 1183 Camî. Sâlikin kendisi. c. Cezbe olmaz ise ünsiyet (bağlılık) hâsıl olmaz.

61-62. Mürîdin mürşîdine karşı edebleri ile de.g. bazısının tayyaresi var. Bazı yol göstericiler de ‘elimi tut. Sürücüler ‘sizden bir karşılık istemem’1184 sınıfındandır. ss.”1188 ayeti. Nazım Efendi’ye göre mürîdin yoldaki cehdi. Mesnevî. mahkûmdur.e. “İnsanların gözbebeği olan insanı ara. göklerde ve yerde ne varsa.1187 “O.” sözüyle ifade etmiştir. İlerlemek için yorgunluk değil gayret gereklidir.”1185 Bu anlayışı Rumî. 2225. yorulan da bizden değildir. 91. bazısı tren sahibi. 1187 Kıbrısî. Bazılarının traktörü var.e. O yolda sefer Allah rızası içindir.g. Hakkâniyye içerisinde evliya bahsinde sıkça telaffuz edilmiştir. Buna göre yorulan. Yolda yayan giderken arabalı rast gelirse arabalıya bin. Nazım Efendi’nin bu konudaki tavsiyesi. c.1189 1184 1185 Sebe: 34/47. Ancak. Bunda düşünecek bir toplum için ibretler vardır. bazılarının arabası var. Bu yürüyüş yerleri ve gökleri fethedinceye kadar olmalıdır. Hangisini istersen bul bir tane de. ne yapalım ağır ağır yol keseriz. Tasavvuf Sohbetleri. a. gözünü yum. tırnak miktarı dahi olsa ilerleme yönünde gayrettir. aç’ deyip arşa bastıracak adam da var. Arabalıyı bulursan parayla değil ya bu. 1189 Kıbrısî. a. 91. s. insanların gözbebeğini!”1186 ifadesiyle belirtmiştir. nasıl olsa aynı yolda yürüyüp gidiyoruz’ Yahu arabalı da var.. hepsini sizin emrinize vermiştir. mürîdin yolda olup olmadığının bir göstergesidir. ‘Yok canım işte bizimki var ya. bu ayetin kendisinde tahakkuk ettiği ana ve sonrasındaki mertebelerine kadar devam etmelidir. bu mevzu aynı zamanda mürîdin yolda olmasıyla alakalıdır. bazısı vapur sahibi. insanların gözbebeği olan insanı. Yoldaki mürîdin edebi konusunda bir düsturu Şeyh Nazım-ı Hakkânî. 1186 Mevlanâ. b. durmağa. 231 . 1188 Casiye: 88/13.Maksuda en kolay yoldan götüren mürşîdlere tâbi olmakdaki temel amaç ilahî rızadır. “Duran da. s. duran derviş de gerilemeye. Kıbrısî.. adamı atla yürüten var.2. Bu amacı unutmadan yolda ilerlemek gerektiğini Kıbrısî şöyle ifade etmektedir: “Onların içerisinde.

Mürîdlerin tamamen özgür tercihleriyle çeşitlen bu renklerin. s. 87. ülkelere göre şöyle dağıldığı söylenmektedir. Türklerin beyaz. İslam’ın en iyi yolunda olmanın (Nakşibendiyye) verdiği gururla. Arap ve Afrika ülkelerinin yerel kıyafetleri de tercih edilmiştir. Almanya’da vazifeli olan bir mürîd. Bu mürid. 3. Şeyh Nazım’ı hatırlayarak ruhanî ve fizikî yakınlık kurmak ve berekete nail olmak amacıyla giyinenler olduğu kadar. tekkedeki tüm zikirlerin zakirbaşılık görevini ifa etmiştir.1192 Bâtılı mürîdlerin tekkelerinde ve evlerinde giydikleri bu kıyafeti neden tercih ettikleri sorulduğunda genelde üç cevap gelmiştir. Hak ile halkta tasarrufta bulunmaktır. Amerikalı ve Afrikalı mürîdlerin kırmızı renk sarıkları. Şeyh Nazım tarafından ifade edilmiştir. 1158/1744)’ye göre velayet. c. 1192 Atay. 232 . Osmanlı usulü şalvar. uzak Asya ülkelerinin. kimileri seyru sulûkun başında. velayet kavramıyla mana kazanmıştır. İngiliz mürîdlerin mavi. Bu kıyafet genelde. kıyafet ve sarık gibi dış görünüş itibariyle. 1528-1529. Tehânevî (v. ıstılahta. gömlek ve geniş yelek üzerine giyilen çeşitli renklerde sarık olsa da.g. Almanların mor. 2008 yılında Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin Şamdaki tekkesine yaptığımız çalışmalar süresince. Mürîdlerin Lefke dergâhında da tercih ettikleri kıyafet usûlü genelde aynıdır. Kâşânî.e. Şeyh Nazım’a vekillik vazifeleri yüklenmişlerdir. sakal. kimileri ise bulundukları ülkelerdeki tüm mürîdlerden sorumlu. 79. Nazım Efendi’nin Osmanlı usûlü kıyafet tarzını tercih ettiği gözlemlenmiştir. Allah’ın 1190 1191 Tehânevî.1190 Bu makâma erişmek için kulun nefsinde fanî olması ve Hakk’ta bekâya ermesi gerekir. Istılahâtu’s-sufiyye.Seyru sulûktaki şart olarak beyan edilen devamlılık ve neticesinde tüm mevcudatın kula musahhar kılındığı mertebe. Tanık olduğumuz bu mürîdlerden kimileri yeni ihtida etmiş. ss. Arapların yeşil. s. umumiyetle tercih ettikleri..1191 Tarikat-ı Hakkâniyye yolunda yaptığımız araştırmalarda farklı etnik köken ve ulusa mensup mürîdler ile karşılaştık. a. Keşşâf.

ss. Onlara göre Kıbrısî. 1193 1194 Stjernholm.1197 Kur’ân-ı Kerîm’de bey’at. Ondan başka bu bilgilerin kaynağı olan evliya yoktur. Şeyh Hişam’ın ifadesiyle. Şeyh Nazım-ı Hakkânî. aynı Peygamber(sav)’in anda ve daima bulunmaktadır. tokalaşma ve musafaha manasına da gelir. c. mürîdleriyle beraber olsa bile yirmi dört saat boyunca aynı anda üç yerde ruhanî olarak hazır olur. 557-558. kendilerini vahhabî ve selefî gruplardan ayıran bir tarzdır. BEY’AT: Satın almak manasına gelen bey’ kelimesinden türemiş bey’at kelimesi. Batı’da Bir Nakşî Cemaatı. Şeyh Hişam’ın da ifade ettiği bu anlayışa göre Şeyh Nazım-ı huzurunda Kıbrısî. 83. 219. Atay. Allah(cc)’a yapıldığı. 220. Kabe’de Haceru’l-esvedin Medine’de altında. ruhunu kuşatan kafesten kurtulmuş bir nûr gibi olduğundan. Peygamberimiz(sav)’in davranış ve görgüsüne sahiptir. söz verme manasında zikredilmiştir. Hz. 233 . Peygamber(sav)’e yapılan bey’atın. 79. 1197 Curcanî. Bazı mürîde göre ise bu kıyafetler. miraç ve mehdi gibi hadiselerin manevî boyutu hakkında yegâne bilgi kaynağıdır. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. s. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir.1198 bey’at edenlerden Allah(cc)’ın razı olduğu bildirilmiştir. Allah büyük bir mükâfat verecektir. Komisyon. üç ayette. akid yapma anlamlarına gelmektedir.övdüklerinden olmak için giyenler de vardır. s. bu yüzyılda. The Struggle for Purity. Peygamber(sav)’in bu asırdaki manevî mirasçısıdır. s. ve Sahibu’z-Zaman(as)’ın. lügatta. 1. söz verme. Ta’rifat. s.” Feth: 48/10.1196 El ele tutuşarak yapılan bu fiilden dolayı bey’at. 1195 Aynı eser. ss. 50. Hz. 1198 “Sana bey’at edenler ancak Allah'a bey’at etmiş olurlar. 705. Lisânu’l-Arab. Allah’a verdiği sözü yerine getirene. 1196 İbn Manzûr. Ayrıca bu ayetlerde.1195 d. 41. Kamûsu’l-muhît. Mu’cemu’l-vasiyt.1193 Hâlidiyye-i Hakkâniyye mürîdlerine göre Şeyh Nazım. onda zuhur etmiştir.1194 Londra’daki mürîdlere göre Şeyh Nazım. Firüzebadî. Hz. Peygamber(sav)’in gücü.1199 Hz. Hz. s.

mürîdin. tevbe edip bir daha günahlara dönmeyeceğine. hayırlara ve faziletlere sarılacağına söz vermesidir. 123. Biat Maddesi. 2. el alma. Mu’cemu’s-sufiyye. Uludağ. c. 41-42. kendisine kayıtsız şartsız teslim olacağına. Tarikatlar döneminde yaygınlaşan bey’at uygulaması. hırsızlık yapmamak. 561/1166) tarafından tarikat geleneği olarak uygulanan bey’at. intisab. video kaydı olarak arşivimizde ve bazı internet sayfalarında mevcuttur. iftira atmamak. ss. Osman. tasavvufun ilk dönem eserlerinde bu konuya yer verilmemiştir. hicri birinci asırda. bey’at veren şeyhin eli üstüne. Kıbrısî’nin ve Hakkâniyye vekillerinin bey’at alış şekilleri. en yakınında bulunan mürîdin sırtlarına ellerini koyarak. 1201 Buharî. bu bey’ati alan kişi elini koyar. mürşîdine verdiği söze. Buharî. ss. TTDS. Müslim. TDV İA. TTS. Bu halkada şeyhle birlikte bulunan herkes üç defa “Allahu.1201 Tasavvuf ıstılahında bey’at (inâbe. bey’at almıştır. Allah(cc)’a hiçbir şeyi eş koşmamak. Bu bey’at hükümleri Hz.1200 kendisine itaat etmek ve her zaman Hakkı konuşmak üzere. s. 124. Hakk” esmalarını mutedil 1199 1200 Feth: 48/18. Cebecioğlu. 1204 www.1203 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. Ahkâm.75-76. Şeyh Nazım. madden iştirâk ederler. evlatlarını öldürmemek. Allah(cc)’ı. 88. Abdülkadir-i Geylanî (v. Peygamber(sav)’e Kur’ân-ı Kerîm’de bildirilen emirdir. Rasulünü ve mürşidini şahit tutmasıdır. saltanat. 234 . İlk halkaya dâhil olamadığı için dış halka veya halkalara yetişen mürîdler. mürîdin. asasını uzatarak da bey’at vermiştir. Bey’at töreni uygulaması tasavvufun ilk dönemlerinde icra edilmediğinden. İmarât. Bu esnada bu olaya tanık olan diğer mürîdler bir halka oluşturarak ellerini bey’at alan kişinin üzerine koyarlar.Peygamber(sav) Mü’minlerden. 1203 Türer. mürşidine sâdık ve bağlı kalacağına. 6. Allahu. İlgili görüntüler video arşivimizde mevcuttur. bey’atı. 1202 Zubî. Talak. el verme). hemen hemen bütün tarikatlarda aynıdır. İz. hırka giyme töreni şeklinde icra edilmiştir. tasavvuf ıstılahındaki manasıyla kullanmış ve genel uygulamalara benzer bir şekilde gerçekleştirmiştir. s. s. Müslim. İmare. oluşan bu manevi ortama. Tasavvuf.1202 Bey’atın yapılışı ve gayesi. 43. Allahu. haramlardan ve münkerden kaçıp. Mümtehine: 60/12 .1204 Hakkâniyye içerisindeki uygulamalarda. 99-100. 72.org/be’at.

1206 Bayan sahabelere bey’atı. şeyh ile mürîdin bire bir ve diz dize oturduğu bir meclis anlatılmıştır. eline bez sararak. Peygamber(sav) bey’at alırken elini uzatır. 607. 363-364. Yani bey’at. ortaya bir bez parçası uzatıp. s. s.1210 Burada tarif edilen bey’at. Peygamber(sav)’in bu uygulaması. bir su kabına el batırarak. 1210 K. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. 1207 Razî. İlgili görüntüler video arşivimizde mevcuttur. s. yoksa İslam dininde sebat için mi olduğuyla ilgili bir bilgiye rastlamadık. Beyhakî.1207 Hz. Gerek şahsen tanık olduğumuz. Ve kim Allah’a vermiş olduğu sözü tutarsa Allah ona büyük bir mükafat verecektir”1209 ayetini okur.org/be’at. 1209 Fetih: 48/10. doğal olarak gelişmiş olduğu kanaatindeyiz. saltanat. Kâmil. Şeyh Nazım’ın uygulamasından şeklen farklılaşmaktadır. Asım.1205 Hz. Bununla birlikte bu değişimin. Adnan Kabbanî’nin yazdığı bu esere göre şeyh. 28. 235 . tasavvufî anlayışta yer almış ve sufilerin bey’at uygulamalarına temel teşkil etmiştir. “Estağfiru’llah e’l-Azîm ellezi la ilahe illa huve’l-Hayyu’l-Kayyûm ve etubu ileyh” tevbesini okur. Ancak Müslüman bir ailede dünyaya 1205 1206 www. 98. c. Hz. Bu uygulama şeklinin. Sonra şeyh bir defa “Şüphesiz Sana bey’at edenler gerçekte Allah’a bey’at etmektedirler. 1. 186. halkanın ekseriya.1208 Fütuhât-ı Hakkâniyye adlı eserde bey’atın yapılış şekli tarif edilirken. Muhammed(as) ve İslamiyet. Rûhu’l-meânî. bey’at başlangıcında mürîd ile beraber üç defa. s. 81. Me’a’l-Enbiyâ. ucundan tutarak. Tasavvuf ve Tarikatlar. Kıbrısî’nin irşâd vazifesini devralmasından sonra oluştuğu şüphesizdir. Bu bey’atin tarikat yolunda alınan ders için mi. Alusî. c. Hakkâni Dergâhlarının yaygınlaşdığı ve mürîdân sayısının hızlı arttığı bir süreçte. s. Delâil. s.bir ses ile tekrar ederler. 267. 2/447-448. Mefâtihu’l-gayb. Adnan. 14. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. diz dize gelmeksizin yapılmaktadır. gerekse internet üzerinde yayımlanan bey’at hadiselerinde. M. Köksal. kapı veya pencere arkasından sözle yapmıştır. İbn Esîr. Afifi. 2/99. c. ashabla el tutuşurdu. 1208 Yılmaz. kadın vekil tayin ederek. Bundan sonra Şeyh mürîde dua yapar ve halkada bulunan herkes dağılır. ihtida etmiş gayr-i müslimler olduğu dikkatimizi çekmiştir.

namaz ve zikir meclislerine devam etmişlerdir. mühtedilerin. 36. Totenham Dergâhına giden araştırmacı. Olanlar benim beklediklerim değildi. Aniden. Yani bey’at her iki gruptaki insanlara aynı şekilde uygulanmaktadır. istisnai bir durum olduğu kanaatindeyiz. Ancak. bey’attan sonraki zamanlarında. Londra Dergâhında yaşanan. etrafındaki mürîdlerle kucaklaşması ve müsafaha yapması gibi gözlemlerimize istinaden. bir Türkiye vatandaşının Lefke Tekkesinde/Kıbrıs Nazım Efendi’den tarikat bey’atını. The Struggle for Purity. Müşâhede ettiğimiz bey’atlerin tamamında. orada Şeyhe anlayamadığım Arapça bir şeyler söyledi. heyecanlı ve istekli oldukları görülmüştür. bu kanaate varılmıştır. Şeyh. hepsi şahadetime tanık oluyorlardı. s. Bunun üzerine Şeyh Abdul Hamid elimi tuttu ve diğer kardeşler etrafımda halka oluşturacak şekilde toplandılar. Dolayısıyla araştırmacının yaşadığı hadisenin. dergâh Şeyh’inin de bilinçli bir şekilde iştirak ettiği bu olayın ardındaki anlayışı analiz 1211 2006/Mayıs ayında yapılan bir görüşme esnasında tanık olunmuştur. hem de zaten Müslüman olup da tarikata girenler için yapıldığını söyleyebiliriz. Nakşibendî-Hakkânî Cemaati’nin Londra’daki faaliyetlerini inceleyerek. tekrar etmem için söylemeye başladı. aldığına şahit olduk. bizzat yaşadığı bey’at tecrübesine yer vermiştir. 236 . İhtida eden mürîdlerin bey’attan sonraki sevinçli tavırları. Tez araştırması için yapılan bu ziyaretten elde edilen ses ve görüntü kayıtları ses arşivimizde mevcuttur. aynı şekilde icra edilen ritüelle. araştırmacı. 1212 Stjernholm. Tez araştırması için Londra. ilk akşam dergâh şeyhiyle konuşmak isterken yaşadığı bey’ati şöyle anlatmaktadır: “Beni Şeyh’in (Abdul Hamid. Londra’daki gibi oldubittiye getirilerek yapılan bir şehadet ve bey’at dikkatimizi çekmemiştir. Lonrdra görevlisi) önünde beklemem için götüren hoca (dergahın eğitmeni). doğal yollarla aralarından çıkamayacağım bir grup adamın içinde kaldım ki.1211 Dolayısıyla bu ritüelin hem mühtediler. benim Müslüman oluşuma ve Nakşibendî-Hakkânî tarikatına girişimde bulunuyordu…”1212 Lefke Dergâhında yaptığımız gözlemlerde ve video görüntüleri üzerinden şahit olduğumuz bey’atlerde. Gözlemlediğimiz bu kişiler.gelmiş. toplum içinde ne tür bir işleve sahip olduğunu anlamak amacıyla yapılan bir tezde. Şeyh. Müslüman olmayı ikrar ve tasdik eden şahadet kelimelerini.

kelime-i şehadet getirmek suretiyle dâhil olurlar. Azabımdan emin olur. Kelime-i şehadeti söyledikten sonra onun imanını bütün dünyada insu cinnin adedince şeytan olup üzerine gelse.”1214 hadîs-i şerîfi ile tefsir etmiştir. s. iblis. Ebu Nuaym. her türlü korktuğundan kurtulur. silsilede Nazım Efendi’den önceki üçüncü Şeyh olan Ahmed Sugurî (v. 1214 Deylemi. bitti. 1216 Aynı eser. ayeti. Tasavvuf Sohbetleri. hiç çıkmayacak nakışla nakşediyor. 6. tesirini göstermeden. emin olunan dairedir. kelime-i şehadetten sonra şöyle dua ederdi: ‘Ya Rasulallah! 1213 Âl-i İmrân: 3/97. kelime-i şehâdetin şaka yoluyla söylenmiş olsa dahi bu daireye girileceğini şu cümlelerle ifade etmiştir: “Bir kere söyledi mi. 1215 Kıbrısî. bütün ümmet-i Muhammed’in(sav) ve onunla birlikte bütün geçmiş ümmetlerin hepsinin günahlarını öbür kefeye koysalar. Öyle büyük bir zât huzurunda kelime-i şehadeti okuyan kimsenin kalbine. Bu tefsire göre kelime-i şehâdet. Hilye. s. bütün beni âdem için. ayeti. Aynı Surenin 95. kurşun kalır mı? Sen ne zannettin “La ilahe illallah” demeyi? Peygamber-i Zişan’ın “La ilahe illallah” dediği bir tevhidini mizanın bir kefesine koysalar. Her kim girer çıkmaz ise. 237 . 5/244. 5. İbrahim’in(as) dininden. son nefeste o imanı ondan almaya imkân yoktur. Bu daireye.1215 Nazım Efendi.etmek için.”1216 Kelime-i şehadetin Hakkâniyye yolunda nasıl anlaşıldığı ile ilgili karşılaşılan diğer misal ise. isterse şaka yoluyla söylesin. benim bir metin kalemdir. Firdevs. cin ve ins topluluğu dışarı çıkaramaz. Kıbrısî’ye göre Allah(ac)’ın kalesi gibi olan bu dairede bulunan bir kimseyi. 96. O. onun kalbine saadet mührünü basıyordu. insanlar. hiç ehemmiyeti kalmaz. “La ilahe illallah kelimesi. Nakşibendî-Hakkânî yolunda kelime-i şehadetin nasıl anlaşıldığını. Şakayla tetik atan adamın attığı kurşun vurmaz mı? Öldürmez mi? Yahu ben şakayla tetiğe dokunmuş idim! Şaka diye vurmadan. Nazım Efendi bir sohbetinde bu durumu şöyle anlatır: “Sugurî Hazretlerinin âdeti oydu ki. her kim huzuruna gelirse diz be diz oturtup kelime-i şehadeti getirtirdi. “…kim oraya girerse güvenlik içinde olur…”1213 ayetini Nazım Efendi. 1299/1882)’nin. incelememiz gerekir. 3/192. tüy gibi tartar. bir âdeti ile ilgilidir. âlemler için mübarek ve doğru yol gösteren Kâbe’den bahsetmektedir.

Peygamber(sav)’e emanet etmekte ve mürîdin. 238 . Tasavvuf Sohbetleri.sufilive. bey’at esnasında kelime-i tevhid-i ikrar ettirdiği zaman.. Kerâmet. Peygamber(sav)’in emriyle.com. tasarruf ve hizmet gibi anlayışlarla bir bütünlük teşkil etmektedir. 092508-msh-fenton-6am-comeasyouare. bu anlayışın da etkili olduğu kanaatindeyiz.1218 Bugün karşılaştığımız bey’at ritüellerinin. Nazım Efendi. tasarrufunu. insanların imanları ve ahiret sadetleri için kullanırlar.2. emir aldığını ve Şeyh Ahmed-i Sugurî’nin bu vazifeyi manen tasdik etmiş olduğunu. kerâmet. Aynı yer. Bu manada velayet mertebesinde. 49. Bu vazifenin ise. kendisiyle beş dakika dahi olsa görüşenlere kurtuluş müjdesi verildiği söylenmiştir. kelime-i tevhide verdiği bu anlam görülmektedir. görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur.”1217 Bey’at anlayış ve uygulamalarını şekillendiren bu anlayış. 1220 www. Farklı bir ifadeyle.. bu vazifenin devam ettirilmesi için. bu şehadeti. ifade etmiştir.1219 Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin bey’at anlayışında ve uygulamalarında. Kıbrısî’nin vekili Şeyh Hişam. insanları ebedî saadete sevk etmektir. Şeyh Nazım’ın velî. Şeyh Saruhî’nin. Hakkâniyye’ye Camiâsına ait bir özgünlük olarak nitelendirebileceğimiz bu anlayış. Dolayısıyla bey’at ayinlerinin akabinde. Abdullah-ı Dağıstanî’den bununla ilgili şu ifadeleri nakletmiştir: “Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’ye şeyhlik vazifesi ve icazeti verilirken. Şeyh Nazım Efendi’nin yaptığı hafî duanın. Hz. Farklı bir ifadeyle Şeyh Nazım -ı Hakkânî. Hz. şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’den. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. size emanet eyledik.”1220 1217 1218 Kıbrısî. Hakkâniye içerisindeki uygulanışında. Kıyamet gününde bu emanetimizi isteriz’. Ahmet Sugurî’nin duasındaki temennileri içerdiği şüphesizdir. son nefesindeki imanı için dua etmektedir. keramet sahibi velî kulun amacı. s.Bu okuduğumuz kelime-i şehadeti sizin hazineye koyduk. 1219 Tafsilatı için bu tezde bkz. rahmanî tecellilere ayna olan evliyâ. Şeyh Ahmed-i Sugurî’den sonra devam ettiği görülmektedir. Hâlidiyye-i Hakkâniyye içerisinde manevi bir vazife olarak yerini almıştır.

Peygamber(sav) tarafından vazifelidir. Son nefesten önce imanı tamam olmamış ümmetin imanlı dönüş yapmaları için.Hz. taklidî bir uygulama olduğu şüphesizdir. Kur’ân-ı Kerim’de.Binaenaleyh bey’at esnasında ikrar edilen kelime-i tevhid. böyle bir vazifeyi ifa etmiş olmaktadırlar. iliştirmek manalarına gelen “ra-ba-ta”. Bu düşünceden hareketle. 5. Bir vakit namazdan sonra diğer vakti bekleme fiili. savaşa hazırlıklı ve uyanık bulunma. Kutub. Bey’at ve kelime-i şehadet hususu ile ilgili olarak dikkatimizi çeken bir diğer konu ise. rabıta kelimesinin köküdür. Rabıta. Kur’ân-ı Kerîm’de.1225 metanet bağlama. İman etmiş olarak emanet edilen ümmetin. 112-113. Dolayısıyla bey’at alan zatlar. Yaratılış ve Varlık Nûru ile İlgili Kavramlar/d. parça bütün ilişkisinden kaynaklanmaktadır. 667. kutub. Peygamber(sav). Rabıta 1221 Tafsilatı için bu tezde bkz. Hz.1224 kalbleri (birbirine) bağlamak. o dönemin kutupları. Muhammedu’l-Emîn’in. muhkem bir kale gibi görülmekte ve şakayla dahi söylendiğinde bu kaleye sığınıldığı anlaşılmaktadır. s.1226 kalbini pekiştirme.1227 manalarında tercüme edilmiştir. ss. 1225 Enfâl: 8/11. Peygamber(sav) ve misâk gibi konularla ilgili yönleri vardır. 1223 Âl-i İmran: 3/200. Bu yönü şöyle özetleyebiliriz: Yevmu’l-ezelde Hz.1223 bağlanıp beslenen atlar. 1226 Kehf: 18/14.3. kelime-i şehadetin ikrar edilmesiyle.1221 e. noksan olarak Rablerine dönmeleri. iki şeyi birbirine bağlayan. bu anlayış üzerine inşa edilmiş. 239 . Londra’da gerçekleşen bey’at hadisesinin. c. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b. Peygamber(sav)’e. Bu bağlamda Nazım Efendi’nin küllî tasavvuf anlayışı içerisinde. 1224 Enfâl: 8/60.1222 Bu kökten türeyen kelimeler. “rabitune” ile ifade edilmiştir. Mü’min olarak teslim edilmiştir. RABITA: Arapça’da birleştirmek. Kamûsu’l-muhît. bitiştirmek. emin ismine mugayirdir. 1222 Firuzebadî. ümmeti. İbn Manzûr. bir cüz olarak nitelendirebileceğimiz bey’atın. Lisânu’l-Arab. Hz. rapteden anlamlarına gelmektedir.

Şergavî. 23-53. mutasavvıfların rabıtadan ne kastettiğini bilmemeye ve onu tasavvufi bir hal olarak yaşamaya bağlı olarak ulaşılmış bir yargı olduğu görülmektedir. ss. kâmil evliyanın huzurunda hissetmesidir. bid’at ve şirk olduğu savunulan rabıtanın. Mektubât-ı Mevâna Hâlid. Tasavvuf Sohbetleri.kelimesinin Kur’ân-ı Kerîm’deki manaları. ss. Abdulbâki. 1229 Tehanevî. 838.1234 Fütuhatu’l-Hakkâniyye adlı eserde “Ey iman edenler! Sabredin. Cebecioğlu.1233 Dolayısıyla Rabıtayı şirk olarak görmek. 240 . 1237 Kıbrısî. s. 149. s. s. s. 75.. Kemal Yıldız. Mirahmadi. Süleymaniye Vakfı Yay. 113-115. Tasavvuf ve Tarikatlar. Peygamber(sav)’in huzurunda ya da O’nun varisleri olan.1236 Nazım Efendi’ye göre rabıta. Adıyaman 2000. Buna göre rabıta mürîdin basiret gözüyle mürşidine nazar etmesidir. 1242/1826) ile ihdas edilmiş olduğu iddiasına istinaden. Keşşâf. s. Şeyh Abdullah’ın 1227 1228 Kasas: 28/10. s. rabıtasını mürşidine yapması uygun olmaz.: Dilaver Selvi. 62.1237 Bu akışın mahiyeti hususundaki izah.1229 Nakşibendîlikte asıl olmamakla birlikte önem atfedilen rabıta. İstanbul 2000. 74. el-Mu’cemu’l-mufehres. Yılmaz. 289. 1235 Âl-i İmrân: 3/200. Râbıta. 1234 Aydın.1228 Tasavvuf ıstılahında rabıta. Hz. Mutasavvıflara göre “Sâdıklarla beraber olunuz”1230 ayeti bu konudaki ölçüdür.. Mu’cemu’l-faz. Sufi Meditation. Gündüz. 791/1389) tarafından tavsiye edildiği bilinmektedir. 18-19. Rabıta ve Nakşibendilik. 1236 K. s. ss. felaha ulaşın”1235 ayeti delil getirilerek sufîler ve evliyalar açısından rabıtanın tanımı yapılmıştır. Rabıta ve Nakşibendilik. mürşid ve mürîdler arasındaki ilahî akışlara vesile olur. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Allah’a rabıta yapmak manasında olan murakabe tavsiye edilir. kulun kendini ilahi huzurda. 507. ss. 1231 Eraydın. Bu sevgi vesilesiyle mürîd. 1230 Tevbe: 9/119.1232 aslında Şâh-ı Nakşibend (v. c. 1232 Aydın Ferit. Tasavvuf ve Tarikatlar. ss. tasavvuftaki rabıta anlayışının temelini oluşturmuştur. TTS. zihnî planda mürşidi ile beraberlik halinde olmaya başlar. 231. 1233 Safî. 70-75. Sey-Tac Yay. Adnan. Uludağ. Sahib Esad. s. Haz. sevgi anlamı yüklenerek diğer tasavvuf okullarında mana olarak vardır. 8. 1. 299-300. TTDS. Reşahât. Rabıta ile ruhanî bir olgunluğa erişen mürîdin. ss. Çünkü bu haldeyken. 326-327.1231 Hâlid-i Bağdadî (v. rabıta edin ve Allah’tan sakının ki.

Eserleri ve Tasavvuf Felsefesi.com. 1240 Tosun. rabıtanın genel kabul görmüş tanımında da yer almıştır. şahsî bilgisayarlara veri aktarmasına da benzetilmiştir. www. Mürşid Peygamber(sav)’den aldığı marifet ve muhabbeti. sevgi ve muhabbetin neticesidir. “kişi neyi düşünüyorsa onunladır ve odur” düşüncesinden dolayı rabıtanın da mahalidir. Bu birliktelik ve muhabbet vesilesiyle mürşîdin hali mürîde yansıtılır. Buna göre mürşid ile mürîd arasında muhabbet olmaz ise. Bu durumda mürîddeki muhabbet.sufilive. Ankara 2002. şeyhindeki ilahî marifetleri ve Rabbânî tecellileri kalbinde toplar. rabıta ile aynı kökten türemiş.g. Vahit. cezbe ve ünsiyet üzerinden izah edilmiştir. s.1239 Nakşîbendilikte rabıtanın özet olarak üç gaye için yapıldığı kanaati yaygındır. Bu gayelerde önem kazanan muhabbet. Bu aktarış sunucu bilgisayarın. “ribât” denilmiştir.1241 Muhabbetin mahalli olan kalb. mürşîdin ruhaniyetinden feyz almak ve onun vasıtası ile Allah(cc)’ı hatırlamak. Lisans Tezi. s. 1242 Göktaş. Nurettin Topçu’ya (v. 316 1241 Kuşeyri. Bazı Nakşibendîler rabıtayı “şeyhe tam muhabbet” diye tarif etmişlerdir. 92. Bu manada kula Allah(cc)’ı sevdiren her şey bir vesiledir. 1396/1975) göre doğa ve sanata duyulan 1238 1239 K. Kalbi dünyevî düşüncelerden temizlemek ve korumak.593. kalbe. 140. Üçüncü olarak da gıyabında mürşid ile manevî birlik ve muhabbet tesis etmektir. Adnan. Çünkü mürîd bu bağ sayesinde enâniyetinden sıyrılıp şeyhinin iradesinde fanî olur. 010909-msh-london-priority-know-ur-shaik-is-looking-at-you.. Bahauddin Nakşîbend. ağ üzerinden. bir bölgeye internet sağlayan ana sunucular ile onlardan veri alan bireysel internet kullanıcılarına benzetir. Allah(cc)’a yaklaştırıcı bir rabıta gibidir. 241 . muhabbet. Cezbe olmaz ise ünsiyet (bağlılık) hâsıl olmaz. Çünkü mâsivanın girmemesi için gözetlenmesi gereken yer kalbdir. s. 1350/1931) göre rabıta. s.sohbetlerinden derlenen eserlerde mevcuttur.e.1238 Şeyh Hişam mürîd ile mürşidi arasındaki bu bağı. kalbî bağ ile kendisine rabıtalı olanlara aktarır. Şeyh Nazım’ın vekilleri tarafından yapılan izahlara göre bu akış. “ribat” kelimesiyle ifade edilmiştir. Basılmamış Y. Muhammed Es’ad-ı Erbilî’nin Hayatı. nebata ve hayvanata duyulan sevgide. Şeyh Esad-ı Erbilî’ye (v. kulu.1240 Rabıtanın tesir mahali olan kalb. görüntülü sohbet video kayıtlarımızda mevcuttur. Risale.1242 İradesi olmayan cemadata. Beden ile nefsin irtibatını sağlaması dolayısıyla. a. cezbe hâsıl olmaz.

ayrılmayın”1249 ayeti bu konuda delil gösterilmiş1250 1243 1244 ve rabıta. 82. 1246 Kıbrısî. mürşîdi ve yolunda olanlarla râbıtayı kesmemesi yönünde tavsiyelerde bulunur. vagonlardaki yolculara ve tüm ümmet arasındaki muhabbet ve bağı da rabıtaya benzetmiştir. mürîdleri.1244 Nazım-ı Kıbrısî rabıtanın temin ettiği harmoniyi. evliyaları. bir mürşîd elinde. Tasavvuf Sohbetleri. 1248 Aynı eser. Adnan. kul ile Allah ilişkisini izah edecek yönden Topçu.1247 Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin Hakkâniyye’yi tarikat-ı cezbe veya tarikat-ı muhabbet olarak da nitelendirdiği olmuştur. bu ahenge vesile olan rabıtayı. mürîdan arasındaki uyumu temin etmektir. Nakşibendilikteki üç gaye için yapılmaktadır. nefsindeki hastalıkları gideren ve onu.. Bu misalde Kıbrısî.1245 Şeyh Nazım’ın bu hususta verdiği bir diğer misal ise tren üzerinden olmuştur. 74. s. Hz. mürşîdin ruhaniyetinden feyz almak ve onun vasıtası ile Allah(cc)’ı hatırlamak olan bu üç gayenin haricindeki bir gaye ise. lokomotife. Nurettin. Peygamber(sav)’in nurunu. vagonlara. s. Bu muhabbet ise. 1250 Mirahmadi. Kıbrısî. Şeyh Nazım-ı Hakkâni’ye göre rabıta. Kalbi dünyevî düşüncelerden temizlemek. yaratılanların hizmetine hazırlayan vesilelerdendir. Sufi Meditation. Kültür ve Medeniyet.1248 Nazım Efendi’ye atfedilerek yazılan başka bir eserde “Hepiniz Allah’ın ipine sarılın. tarikat-ı râbıta olarak adlandırılır. Allah(ac)’ın huzuruna dağınık gidilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. s. 30. Şeyh Nazım. bir mürîdin. polislerin merkezle ve birbirleriyle olan telsiz bağlantılarına benzeterek. Degah Yay. 1245 Aynı yer. insan ruhuna decredilmiş muhabbet duygusunu harekete geçirir. ss.sevgi. 242 . 1247 K.1246 Hâlidiyye-i Hakkâniyye. Çünkü doğada ve sanatta bulunan ilahî nakışlar. 1249 Âl-i İmrân: 3/103. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Hak Dost 4. 92. 75. ilahî sevgiye dönüşebilir. 62. mürîdlerin kendi içlerinde de bir ahenge vesile olur. s. aynı zamanda inci tanelerini bir arada tutan ipe benzeterek. İstanbul 2004.1243 Hâlidiyye-i Hakkâniyye’de telkin edilen ve uygulanan rabıta. insanda terapi etkisi oluşturan.

Kuşeyrî. ss. 100-101. 30.e.g. s. Tasavvuf Metafiziği.1256 1991’den beri Nazım Efendi’nin Londra ziyaretleri gerçekleşmediğinden. şeyhlerine olan yakınlıklarını muhafaza etmek için. ss. Allah(ac)’tan aldığı ilahî kuvvet ve kudret ile bir trenin lokomotifi gibi kendisine bağlı 124 bin vagonu çekmektedir. vagon ve yolcular arasındaki bağı. Allah onları sever. Bu örnekte belirtilen lokomotif. 16. Rabıta ve muhabbet ile yolcular vagona. 158-159. Hakk’tan kula doğru olduğunda ise.. s. 1254 Konevî. lokomotife odaklanarak. 1253 Mirahmadi. mutasavvıfa içerisinde. 1256 Kelâbâzî. onlardan her birisi seven ve sevilen olur. 243 .1251 Bu yolculuğun Kur’ân-ı Kerîm’deki delili olarak “Deki. Avrupalı mürîdler. Buna göre Peygamber(sav). Âl-i İmrân: 3/32.1253 Sadreddin-i Konevî (v. rabıta oluşturmaktadır. Rabıta. s. “icabet” olarak isimlendirilmiştir. kul tarafından Hakka doğru olduğunda “teveccüh”. eğer Allah’ı seviyorsanız Bana uyun. Kıbrısî’nin görüntülü sohbetlerini izlediklerini ve Avrupa’daki vekillerini ziyaret ettiklerini ifade 1251 1252 Mirahmadi. et-Taarruf. muhabbetin yukarı makâmlardan aşağıya doğru olduğu yönünde kanaat daha yaygındır. onların Allah(cc)’ı sevmesi sonra zikredilmiş olduğu. vagonlar. Ümmetin evliyalarını temsil eden vagonlarda ise her evliyanın affı için dua ettiği Mü’minler vardır. bazen iki taraftan birisini cezbeder. bu kanaate delil getirilmiştir. bazen de ikisini birden cezbeder. Allah(cc)’ın muradından sonra kulda zuhur etmektedir. Rabıta bu münasebet hükmünün ve suretinin mecrasıdır. “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse. (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki.örneklendirilmiştir. 1255 Mâide: 5/54.1254 Bununla birlikte. Bu anlayışa göre muhabbet. Konevî’ye göre talep edenle edilen arasındaki teveccüh aynı zamanda ortaya çıkarsa ve muhabbet her iki cihetten birden gelirse. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın”1252 ayeti ifade edilmiştir. 673/1274)’ye göre talep edenle edilen arasındaki münasebet. onlar da Allah'ı severler…”1255 ayetinde Allah(cc)’ın onları sevmesi önce. Buna göre cezbe. ikisinin arasındaki rabıta ile olur. 238. er-Risâle. ilahi divana doğru yolculuk yapmaktadırlar. a. Sufi Meditation.

bu ziyaretin uygun olup olmadığını görmek için. 47. s. s. rabıta ve murakabe gibidir. 49. Bu durum. Bu manada kâğıtın tutuşmasına vesile olan mercek. geliş terminaline yaya olarak ilerlerken. Sufi Meditation. 1260 Mirahmadi. 76.1258 Mürîdler tarafından bir vird olarak yapılan rabıta. Mürîdin El Kitabı. Allah(cc)’tan bir işaret istemiştir.1260 Misallerdeki vurgudan anlaşıldığı üzere kul açısından rabıtanın nihaî amacı. ss. şeyhi vasıtasıyla tüm silsile şeyhlerinden Peygamber(sav)’e ruhanî olarak bağlantı kurması gerektiği. Bu bağlantının amacı ilahi enerjinin kalbte toplanması ve toplanan nur ile nefsin ve şeytanın kalbte bıraktığı süfli kirlerden arınmak olarak ifade edilmiştir. Bu tecrübeyi paylaşan Londra’lı mürîd. ilahî huzura vâsıl olmaktır. Şeyh Nazım’ı ziyarete giden bir mürîd. Hakkâni mürîdleri. zamanlamasının doğru olup olmadığından emin olmadığı için.etmişlerdir. s. mürîdin sürekli mürşidinin huzurunda bulunmak istemesi olarak ifade edilir.1261 Rabıta ile ulaşılan ilahî vuslatı. Dolayısıyla her yerde bulunan ilahi nur. nurun kalbi kandilini tutuşturması ve 1257 1258 Stjernholm. 48. Bu amaçla. Kıbrıs havaalanına indiğinde. Hakkâniyye mürîdânı tarafından verilen farklı bir örnekte rabıta. ss. bu işaretin Allah(cc)’tan olduğu kanaatine ulaşmıştır. kalbte toplanan bu enerjiyi. sevgilisiyle geçirdiği anlarla itminana ulaşmayan bir âşık açısından. 1259 Kıbrısî.g. 103.1257 Bununla birlikte Kıbrısî’nin görüntülü sohbetleri ya da vekilleri ile tatmin olmayan müridlerin. güneş ışığının bir kâğıt üzerinde mercekle toplanmasına benzetir. Aynı eser. . uçaktan. Çevresindekilere göstermek istediği gök kuşağını. hatme izahlarında geçmektedir. nefsin kalbte bıraktığı kirlerden temizler. rabıta ve murakabe vesilesiyle kalbte toplanarak. 244 . 61. Allah(cc)’ın nuruyla nurlanmak. 48. Lefke ziyareti yaptıkları görülmüştür.1259 Hatme-i haceganda yapılan rabıta esnasında mürîdin. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî.e. sürekli beraber olma haline benzetilir ve rabıtayla mürîdin fiziki mekânları aşkın bir buluşma içinde olacağı düşünülür. bu tür tecrübelerin birçok mürîd tarafından yaşandığı ifade edilmiştir. Bu tecrübenin nakledildiği çalışmada. kimsenin görmediğini fark edince. semadan dikey olarak uzanan gökkuşağı gördüğünü söylemiştir. a. 1261 Aynı eser. aynı zamanda hatme-i hacegan zikirlerinin başlangıcında toplu olarak yapılmaktadır.

s. bu halleri Hz. Onunla beraber bulunan ve bu imanla ölen kimselere verilen sahâbî kelimesi. 1267 “İki topluluk birbirini görünce Mûsâ’nın ashabı.1263 İmanla Hz. aynı kökten türemiştir. eşlik etmek anlamına gelen mastardır. Peygamber(sav)’den bugüne kadar evliyaullah ile gelmiş ve kıyamete kadar sürecek olan ilahî nuruna vasıl olmak için yapılır. ‘Eyvah yakalandık’ dediler…” Şuarâ: 26/61. SOHBET-HALVET: Sohbet kelimesi. dost olmak. Ta’rifat. Lisânu’l-Arab.1265 mağraya girenler (ashab-ı kehf). Peygamber’i gören. mürşidler Hz. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Tasavvuf Sohbetleri. Sohbet. zikredildiği ayetlere göre. müridine yansıttığı meclistir. İbn Manzûr. sahib olduğunda tasarrufta bulunmak ve sahib olduğu ile mukayyed olmak anlamına gelen “sa-ha-be” kökünden müştaktır. 1268 “Medyen ehline…” A’râf: 7/85. 15.1270 olarak da tercüme edilmiştir.1264 Bu kelime. 104. s.aydınlatması şeklinde de ifade etmiştir.7. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. el-Müfredat. Isfehanî.1262 Bu manada düşünüldüğünde. Peygamber’in ashabı için indirilmiş ayetlerdir. işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir…(Haşr: 58/8-9) ayetleri Hz.1267 ehil (ashab-ı Medyen).7. c.” Ankebût: 29/15 1266 “Yoksa gerçekten Ashâb-ı Kehf ve Rakīm’in…” Kehf: 18/9. 275. 245 . 286. 1270 “Kendisiyle konuşmakta iken arkadaşı ona dedi ki…” Kehf: 18/37.1271 Mutasavvıflara göre sohbet. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.1269 arkadaş. 137. Ruhâni kabiliyetlerin aktarıldığı bu mecliste aktarıcı olan mürşidler. 1264 Cürcanî. hırsından korunursa. 275. s. 1269 “Eyke halkı da peygamberleri yalanladı…” Şuarâ: 26/176 . s. hicret edenleri severler. Sufilere göre. s. Kamûsu’l-muhît. beraber oturmak. Isfehanî. Bir kimse ile dostluk kurup onunla yar ve hem dem olmak. Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar. f. s.1266 iman edenler (ashab-ı Musa). sahib olmak. 46. Allah’tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah’ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir.1268 halk (ashab-ı Eyke). Firuzebadî. c. mürşid-i kâmilin ruhundaki kabiliyetleri. el-Müfredat. malik olmak. Hz. 1265 “Biz de onu ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret kıldık. Lisânu’l-Arab. 287. 1271 Bu mallar özellikle. rabıta. Kim nefsinin cimriliğinden. s. Bu yansıma kabiliyet aktarımı olarak da anlaşılır. İbn Manzûr. Peygamber(sav)’in manevi meclisinden alırlar. gemiye binenler (ashab-ı sefine). beraber yürümek gibi manaları da vardır. 1262 1263 Kıbrısî.

sohbettir. 1276 Kıbrısî. Avarif (Gerçek Tasavvuf).’ Derd i. TTS. Mü’minlere fayda verir. s. Peygamber(sav)’in sohbetinde bulunarak gönüllerini insanlığa hizmete açan Sahabe-i Kiram(ra). 246 . Peygamber açısından sohbetin önemini. istifade edene sâhib denirdi. ashâb-ı kiramdan biriyle karşılaştığı zaman: ‘Gel (kardeşim!) Allah için bir müddet oturup Rabbimize imanımızı tazeleyelim (O’nu zikredelim). gidip durumu Haz ret-i Peygamber(sav)’e anlattı.1277 Hz. ss. Hanbel. s. eğitim ve öğretimde sohbeti esas alırdı. Yılmaz. 119-120. şeyh-i sohbet. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna…”1279 ayeti ile düşünebiliriz. 1279 Şûâra: 42/53. 1274 Abdullah bin Revâha(ra). Tasavvuf Sohbetleri. 28. TTS. Bu manada sohbet. TTDS.1274 ehil ve hevesli gördükleri muhiblerle özel sohbetler yapar.1276 Sahabe-i Kiram’ın talimi ve sohbet arasında kurulan bu ilgiyi. 1275 Uludağ. “Sen onlara öğüt ver. Cebecioğlu. Bunun ne demek olduğunu anlamayan bir sahabe. el-Lumâ.”1278 emr-i ilahisi ile Kur’ân’a atfedersek. s. Dolayısıyla Sahabe kelimesi. Bununla birlikte ilk dönem sufileri. 189. s.1273 Ancak ilk dönem sûfîleri de sohbete büyük önem verir. Kıbrısî. s. sohbette bulunan Mü’minlerin kalplerini. İslam’ın tebliğinde en yüce modelleri oluştururlar. Abdullah-ı Dağıstanî. Abdullah bin Revâha'ya rahmet etsin. Sahabe-i Kiram(ra)’ı vermiştir. 1278 Zâriyât: 51/55. Bununla birlikte bir günü sadece hanım sahabelere tahsis eden Hz. anlamını sohbet kelimesinden almaktadır. O.1275 Nazım Efendi’ye göre sohbet. Çünkü öğüt. tebliğ ve sohbet açısından ele almıştır. Adnan. 3/265. meleklerin methettiği zikir meclislerini çok sever. sosyal 1272 Sühreverdî. Sohbette istifade edilen sufiye. 1277 K.’ diye karşılık verdi. Allah yolunda hizmete hazırlamaktadır. 322. s. bu tanıma misal olarak. Efendimiz(sav) de ona: ‘Allah. s. 505. Tasavvuf ve Tarikatlar. Uludağ. Hz. 577.Peygamberle(sav) manen sohbet ve beraberlik yaşarlar ve bu sayede kendilerine ulaşan manevi hal ve ilimleri aynı yolla müridlerine intikal ettirirler.506. Peygamberlere(as) tebliğin emredilmesi gibi ehemmiyetlidir. Peygamber(sav). sohbeti uzlet ve halvetin zıddı bir manada da kullanmışlardır. 436. sahabelerin yaptığı gibi. 1273 Tusî. “Şüphesiz ki Sen doğru bir yola iletiyorsun.1272 Sohbetin bir eğitim aracı olarak kullanılması özellikle tarîkatların ortaya çıkışından sonraki döneme rastlamıştır. sahabe açısından bu önemi. Nazım Efendi’ye göre Sahabe(ra)’ye ümmet içindeki yüce makâmlarını kazandıran haslet. Müsned. 46.

Şeyh bu tür feyzi.1284 Cevher. 651. Kıbrısî’ye göre söz konusu gıda. el-Müfredat. Tasavvuf ve Tarikatlar. Cürcanî. Kamûsu’l-muhît. 370. sohbet. Bizlere de bir gün ayırsanız da. Ta’rifat. zikr ve halvet ile mürekkeb olduğu zaman. Hakk’ın esmasının kulda tecellisi olarak da bilinir. suret de olabilir. ss. 223-224. Cebecioğlu. s. Nebi(sav) de gidip Allah’ın kendisine öğrettiklerinden onlara öğrett i. akıl. öz” manasında kullanılmaktadır. Allah(cc)’ın nuru ile mürekkeb ve heylula (asıl madde) olan Allah’ın nurudur. şeyh ve müridlere silsile yoluyla ulaşan irfandır. Şeyh Nazım bu anlayışı feyz ve cevher kavramlarıyla izah etmiştir. s. Dolayısıyla Kıbrısî’nin sohbet anlayışında da etkili olduğu şüphesiz olan bu çerçeveye göre sohbet.. Bkz. TTDS. s. irşâd edici ve toplumu ıslah edici bir mahiyette olduğu görülmektedir. Buhârî. zikr. mücerred ya da mürekkeb (bileşik) olabileceği gibi hal ya da mahal de olmasına göre nefs. Farklı bir ifade ile asıl cevher olarak Allah’ın nuru. Nazım Efendiye göre feyz.yaşamda Müslüman kadın tipolojisinin çerçevesini çizmiş ve diğer kadınlara model teşkil edecek şahsiyetleri eğitmiştir. Peygamber(sav): “Peki şu gün şurada toplanınız!” buyurdu.1281 Arapça taşmak anlamına gelen feyz. 1285 Cürcanî. bedensel gıda kadar zaruridir. 65. 247 . Sohbet meclisinde bulunan feyzi cevher olarak tanımlayan Kıbrısî.1285 Bu manada Nazım Efendinin tanımladığı cevher. Ebediyete Davet. cevher olarak kendiyle kaim değildir. o gün toplanıp Allah’ın sana öğrett iklerinden bize de öğretsen!” dedi Hz. s. 126-127. 1284 Firuzebadî. 36. s.g.1282 Mutasavvıflara göre feyzin bir de isnâdî olanı vardır. halvet ve seyahat sırasında mürîdin gönlüne yansıtır.1280 Bu çerçeveden bakıldığında sohbetin. Çünkü Şeyh Nazım’a göre feyz ve feyzu’l-akdes şeklinde tanımlanan bu nur.1283 Arapça’dan Türkçe’ye geçmiş olan cevher ise. İsnâdî feyz. s. 1283 Yılmaz. Istılahta mürşidin mürîde kabiliyet aktardığı meclis olarak tanımlanan sohbet. Hz. Nazım Efendi tarafından da aynı manada kullanılmıştır. feyz olarak 1280 Bir kadın Rasûlullâh(sav)’e geldi ve “Ey Allah’ın Rasulü! Senin sözlerinden hep erkekler yararlanıyor.e. Feyz. cisim. kıymetli taş anlamına gelmekte ve “asıl. Isfehanî. a. 388. Peygamber(sav)’den Ashaba(ra) ve tüm Müslümanlara inmeye devam etmektedir. sohbet. kulun çaba ve iktisabı olmadan kalbe taşan bilgi ve manevî hal olarak tanımlanmaktadır. her kulun nasibi miktarında bu cevherden gıda aldığını söyler. Kadınlar toplandılar. 1282 Firuzebadî. 176. mürekkebtir. nebevî bir usul olarak tanımlanmıştır. 83. Ta’rifat. İlim. 1281 el-Hakkânî. ss.

802/1400) ifade etmiştir. a. Bkz.g.”1287 Nakşibendî geleneği içerisinde halvet fazla uygulanmamış.”1290 Nakşilik içerisinde bu önemi teyit eden görüşlerden diğerini de Şâh-ı Nakşibend’in postnişini Alaeddin Attar (v. 126-127. s. a. s.. s. 12 bin defa bunu söylemiş.1286 Sohbet.e. 1289 Tosun. 1290 Kıbrısî. Eğer 1286 Kıbrısî. Ehemmiyetine binaen bu mübarek sözü 12 bin defa tekrar etmiş. Şâh-ı Nakşîbendî’nin sohbet hakkındaki görüşlerini şöyle ifade etmiştir: “Şâh-ı Nakşîbendî Hazretleri de öyle demiş. 1287 Kıbrısî. 28. “Yolumuz sohbet yoludur. 420-421. 1288 Camî. Bu manada Şâh-ı Nakşibendî. Allah’ın nuru ve feyz.Allah’ın Nuru Bahsi. Nefehâtu’l-uns. Onun içerisinden bir cevher almış. bir saat içerisinde sohbetten alır.tanımlanmıştır. Mürid her gün veya iki günde bir şeyhinin sohbetine katılmalıdır. halvetten daha efdal olduğunu şöyle ifade eder: “…Onun için olur ki. Tasavvuf Sohbetleri. ss.’ buyurmuş. Nakşibend. Sohbet ise Nakşîlik içerisinde. 248 .g. bizim idraklerimize göre bildirmiş. halvet ve zikir esnasında zuhur eden füyûzâttan hangisinin daha efdal olduğu yönünde. insanlarla bir arada bulunmak önem kazanmıştır.e. Şeyh Nazım tarafından yapılmamıştır. sohbet ve halveti feyz yönünden mukayese etmiştir. s. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/a. Buna göre Şeyh Nazım.1289 Nazım Efendi. Ancak bir sohbetinde Kıbrısî. celvete atfedilmiş ve halvetin zıddı olarak kullanılmıştır. Hayatı boyunca Şâh-ı Nakşîbendî Hazretleri. üçlü bir mukayese. halvette şöhret. sohbetteki feyz ve bereketin. halvetin zıddı bir manada kullanmıştır. “Sohbet sünnet-i müekkededir. 322. yüz senede alamayacağı rütbeyi. bir kimse yüz sene halvette ibadet eder de.. 28. bunun tersi olan celvet yani. ‘Bizim yolumuz sohbetle kâim ve hayrı da cemaattedir. şöhrette afet vardır”1288 diyerek sohbeti. Allah’ın rahmet ve inayetiyle kıyamete kadar inecek ve tecelli edecektir.

iki kişi olduğu zaman o hayır ve bereket oraya inzal olur. “Kimin için nasihattir?” dedik. Allah(cc)’ın anıldığı meclis olarak görür. Câmiu's-sağîr. 17. kulun içinde bulunduğu haricî ve batınî şartlara göre değişir. “Din nasihattir. insanların arasına girmeyen ve onların eziyetlerine katlanmayan Mü’minden daha faziletlidir.bulunduğu yer uzaksa her ay. 41.” buyurdu. 42. s. 2/282. Mü’minlerin yöneticileri ve tüm müslümanlar için nasihattir.”1291 Nazım Efendi’ye göre sohbet. Allah(cc)’ın anıldığı sohbet meclislerinden. Peygamber Efendimiz.1296 Kıbrısî sohbeti. 320. biz de müşterek oluyoruz… Hakk üzerine olan cemiyete ma beyne’l-magrib ve’lmeşrık arasında olan ehl-i Hakk üzerine gelmekte olan inayet ve füyûzâtın hepsi bizim üzerimize de aynen gelir. ya da iki ayda bir zahiri ve manevî hallerini mektup yazarak bildirmelidir. 1295 Süyûtî. ss. hepsi bizimle beraber oluyor. sohbetin celvet olarak anlaşıldığı ve halvete nisbeten ne gibi faziletleri olduğunu anlatan klasik eserlere umumiyetle kaynak olarak görülebilir. Tirmizî. Reşahât. Birr. 1294 Aynı eser. 31.1293 Bu durumu rahmet. İman. Onların üzerine inzal olan rahmet ve inayete. a. 95. Bey’at. İmâm-ı Gazalî (v. bir yönü ile de. Buhârî. Ebu Davud. 2. s. toplumu ıslah edici bir amel olarak beyan edilmiş. 1296 Gazalî. Kıbrısî bu hususu Şâh-ı Nakşîbendî’den tevarüs eden nasihatları ve bu günlere kadar intikal eden cevheri misal olarak vermiştir. 249 . ss. Ebu Rukayye Temîm İbn Evs ed-Darî(ra)’den rivayet edildiğine göre. cemiyette hayır ve bereketin zuhuruna vesile olmaktadır.” buyurdu. onların ezâ ve cefâsına katlanan Mü’min. Nebî (sav). 59. 89. Bizim cemiyetimiz iki kişiye münhasır kalmaz. Bu hayır bir yönü ile “Din nasihattır.g. Tosun. c.”1295 hadis-i şerifi. Zikir meclisi de denen bu sohbet ortamı için Ebu 1291 1292 Safi. 1293 Kıbrısî. ss. Edeb. 28.e. Bkz. halvet ile mukayeseli ele almış ve her iki ibadetin de bireysel ve toplumsal fayda/zararlarını tafsilatlı olarak ele almıştır. bu güne gelen nur olarak ifade edilmiştir. Gazalî’ye göre halvet-sohbet üstünlüğü. 505/1111) sohbetin içtimai yönünü. Biz kendisine.”1292 hadis-i şerifine istinad edilmiş. Tasavvuf Sohbetleri. 170-243. Nesaî. İhyâ. 27.. İman. 124-125. Allah’ın yolunu takip eden varsa.”1294 “İnsanların arasına karışan. Müslim. feyz ve inayet ile ilgili olarak şöyle ifade etmektedir: “Tek başına olmuyor da. İki kişi ile beraber bütün dünyada ne kadar peygamber yolu. “Allah Kitabı ve Resulü.

sana tahmid okuyorlar. ahiret âlimleridir.”1298 Istılahta sekine. 1300 Nifferî Muhammed b. mutlaka melekler etraflarını sarar. daha şiddetli korkarlardı’ derler. Dolayısıyla sekine. 3375. ‘Hayır. Abdülcebbar b. Daavât. ayne’l-yakîn ve hakke’l-yakîn derecesinde olduğundan. Kutub-i Sitte. 1. c. birbirlerini ‘Aradığınıza gelin!’ diye çağırırlar.’ ‘Cenneti gördüler mi?’ der. 250 . Hasan. “Allah’ın. ‘Ya görselerdi ne yaparlardı?’ ‘Eğer seni görselerdi ibâdette çok daha ileri giderler. onu daha ısrarla isterler. (Hepsi gelip) onları kanatlarıyla kuşatarak dünya semasına kadar arayı doldururlar…”1297 Kıbrısî’nin bu meclislere atfen beyan ettiği rahmet ve inayet. Daavât. 964. ‘Eğer görselerdi. onları affettim!’ Resûlullah (sav) sözüne devamla şunu anlattı: ‘Onlardan bir melek der ki: ‘Bunların arasında falanca günahkâr kul dahi var. Sana ta’zim (temcîd) ediyorlar’ derler. ‘Ya görselerdi ne yaparlardı?’ der. cennet için daha çok hırs gösterirler.: Atrhur Yuhanna Erbi. c. 195-196. “Ey dostlarım! arifler. Zikr. Allah'ın rahmeti onları bürür. Canan. yanında bulunan (büyük melek)lere anar. halis sohbet ederler O sohbette marifet incilerin saçarlar. görmediler!’ derler. 1299 Hususi ilim sahibinin kalbine ilham olunan ve inzal edilen sekinet. Sühreverdi. 66. üstlerine sekine iner ve Allah onları. erenlere nazır ol 1297 Hadis-i şerif’in devamında Allah. ‘Hayır Rabbimiz. 3595. Bu onlardan değil. 120. ona daha çok rağbet gösterirlerdi. ‘Eğer cehennemi görselerdi ondan daha şiddetli kaçarlar. 2689. yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır. oturuverdi. ey Rabbimiz!’ derler. 1299 Cürcânî. ‘Onu gördüler mi?’ der.’ Allah Teâla: ‘Onu da affettim. ss.’ Allah Teâla sormaya devam eder: ‘Neden istiâze ediyorlar?’ ‘Cehennemden istiâze ediyorlar’ derler. Sohbet vakti hazır ol. kalbe inen bir nurdur ve yakîn bilginin kaynağıdır. 7. Tirmizî. mutasavvıflar arasında ilk döneme kadar uzanan bir ıstılahı temsil etmektedir. kalbe gaybî bilgilerin akışı esnasında duyulan itminan hissidir. Bunun üzerini Rabb Teâla şunu söyler: ‘Sizi şâhid kılıyorum. Tirmizî.1300 Kıbrısî’nin sohbet mevzuundaki bu anlayışı. nurunu parlatır. Müslim. ss. ‘Ya görselerdi ne yaparlardı?’ der. Buhârî. Kitâbu’l-mevâgif. 2700. çok daha fazla ta'zim. 78-79. çok daha fazla tesbihde bulunurlardı’ derler. Tah. Allah tekrar sorar: ‘Onlar ne istiyorlar?’ ‘Senden. Kıbrısî’nin feyz ve inayet ile ilişkilendirdiği ifadelerine dayanak teşkil etmiş olabilir.Hureyre(ra)’den rivayet edilen şu hadis. 49-51. sana tekbir okuyorlar. Daavât. Ta’rifât. Kâhire. Tehanevî. Keşşâf.” Bkz. (onları en iyi bilen olduğu halde) meleklere sorar: ‘Kullarım ne diyorlar?’ ‘Seni tesbih ediyorlar. Mektebu’l-meşnebî. cennet istiyorlar. ss. Avarifu’l-Meârif (Gerçek Tasavvuf). s. derler. O başka bir maksatla uğramıştı. s. bulunduğu kalbde iman. 1298 Müslim. Allahu Teâlâ'yı zikreden bir cemaate rastlarlarsa. onlar öyle bir cemaat ki onlarla oturanlar da onlar sayesinde bedbaht olmazlar’ buyurur. derler. Bu ilmin sahipleri. bir hadis-i şerifte Allah(cc)’ın rahmeti ve sekine olarak zikredilmiştir: “Bir cemaat oturup Allah’ı zikrederse. Zikr. Rabb Teâlâ sormaya devam eder: ‘Onlar beni gördüler mi?’ ‘Hayır!’ derler.

Divan-ı Hikmet. TDV. İslam 1301 1302 Yesevi.” (Bakarâ: 2/51) gibi istinad edilen ayetler vardır. 195. 2/8361. onların sohbetlerinde bulunmayı tavsiye etmiştir. 27. Lugavî manası tenha bir yere çekilme. onu dinleyip itaat etmelisin. 1307 Yılmaz. sohbeti yapacak kişinin izinli olması gerektiğini ve izinsiz yapılan sohbetin zarar vereceğini şu cümlelerle ifade etmiştir: “… İzinsiz eline neşter alan adam. başkasını öldürür. Kalbinde hastalık bulunmayanların sâlih kullar olduğunu belirten Kıbrısî. sohbetinde bulunan kişinin hasta olması durumunda. s. s. Cerrâhîlik. 49-50. ss. Gelenek Yay. 200. 2. Bu yüzden Kıbrısî. ere nazar kılarlar. İstanbul 2004. kalb hastalıklarını tedavi edicidir.. Hak Dost 4. ruhen sohbet etmek manalarına gelir. 1308 Aclunî. TTS. 1303 el-Hakkânî. halvet etmek manalarına gelir. 65. Keşfu’l-hafa. tasavvuf ıstılahında.1304 Halvete çekilmek deyimi ise.O hâlette erenler. Süyutî. riyazet ve murakabe ile meşgul olmak üzere tenha bir hücreye kapanmak. Tasavvuf ve Tarikatlar. izinli olduğunda. Kendi nefsin tarafına çekmeyip. halvete girmek. 1305 Cebecioğlu. s. TTDS. Ankara 2009. Peygamber(sav)’in Cebel-i Hirâ’daki mağara içinde halvete girip muayyen günlerde ibadet etmesi ve “Kırk gün kendini samimiyetle ibadete veren kimsenin kalp menbaından zuhura gelen hikmetler. 156. 345. ibadet. 1304 Uludağ. s. s.1306 kalbten masivanın çıkarılması ve kalbin Allah(cc) muhabbeti ile dolması gayesiyle yapılır.1302 Bu konuda Nazım Efendi. Hakk ile sırren (mânen) konuşmak. c. s. Ebediyete Davet. 165-166. Haktan yana olmalısın.1305 Istılahta kırk gün olarak kabul gören halvet. Camiu’s-sagir. Haz. Kıbrısî. Hoca Ahmed.”1301 Şeyh Nazım’a göre sohbet. Tafsilat için bkz. zikir. 251 . İzinsiz sohbet yapan adam da insanların maneviyatını bozar. Öztürk Mehmet Cemâl. Onun için izinli olan kimse.1307 Hz. Kendi nefsin yanılır ancak.”1303 Nazım Efendi’nin bu anlayışı. ss. sohbetinde bulunanları da hasta edeceğini ifade etmiştir. Allah(cc)’ın yanılması yoktur. gizlenmiş olan ehlullahı bulup. 1306 Halvetilik içerisinde 40 gün anlayışı “Hani biz. dilinden dökülür.: Hayati Bice.”1308 şeklindeki hadis-i şeriflerinden dolayı halvet. Fayda yerine zarar hâsıl olur. sohbet anlayışının halvet anlayışı ile kesiştiği hususlara dayandığı kanaatindeyiz. sevgiliyle baş başa kalma anlamına gelen halvet. Musa’ya kırk gece vadetmiştik.

Kıbrısî’ye göre halvet. Receb ayının başından itibaren otuz gün ve Şaban ayından on gün olmak üzere. TTS. 394. Bu düşüncemize dayanak olacak uygulamalar. Kıbrısî bu anlayışını. Öztürk. Ancak Kıbrısî’ye göre. Giriş/Halidiyye-i Hakkaniyye’nin Teşekkülü. irşada vesile olan halveti. akademik bilgilendirmenin ötesine geçer ve benlik inşa eder. Genellikle tasavvufta önem verilen az yeme. halvet. Kıbrısî’ye göre halvet. 236. halvetten daha tesirlidir. Bkz. bu amaca vesile olma bakımından sohbet. sohbet eden kişinin. müridler için de bir terbiye metodu olarak telkin edilmiştir. Farklı bir ifadeyle. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî. sohbet meclisine manevî hastalıklar saçar.800/1397) tarafından kurulan tarikatın adıdır. 252 . nefsini gizli kirlerden arındırmamış vaiz.1309 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî halvet kelimesini. kendisini ve sohbet meclisinde bulunanları manevî tekâmüle sevk edebilmesi için. sohbete hazır hale gelmesine vesile olan araçtır. ıstılahtaki bu manasıyla kullanmıştır. Eraydın. 195-199. şöyle ifade etmiştir: “Erbain. Yılmaz. Sohbette. Bu ibadet vesilesiyle gönle dolan irfan. Cerrahiyye. zikir. nefsindeki gizli masiyetlerden arınması gerekmektedir. Dolayısıyla halvetin amacı. s. Hâlidiyye-i Hakkâniyye içerisinde mevcuttur. Tasavvuf ve Tarikatlar. Bu düşünceyi tersinden okumak şeklinde bir mantıki çıkarım yapan Kıbrısî’ye göre. Cerrahilik. Yani vaizin yaptığı sohbetin.. Hâlid-i Bağdadî’den sonraki silsilenin tüm meşayıhı tarafından uygulanan halvet. sohbet eden ve dinleyen olmak üzere iki taraf olduğunu göz önüne alacak olursak. az konuşma. tarikata ait sırların alındığı bir çile ve bu sırlar ile irşada ve sohbete yetkili müridlerin yetiştirildiği bir ibadet olarak tanımlamıştır. sohbet ile vuslata erecek kişinin. s. az uyuma. Dolayısıyla bu sohbet.1311 Bununla birlikte Kıbrısî. 28. şeyhe gönülden bağlı olma ilkelerine Halvetîlik’te hassasiyetle uyulur. İmam Gazalî. nefsi tezkiyede ve maksuda ulaşmada bir metod iken. ss. Tasavvuf ve Tarikatlar. İbn Arabî. vusulu ila’llahtır. Öztürk. Bektaş-ı Velî tarikattalar döneminden önce halvet ibadeti yapmış büyük sufîler olarak bilinmektedir. Nakşîbendî tarikatının bir gereği addetmektedir. mürîdlerin terbiyesi için 1309 Ahmed Yesevî. halvet manasında ifade eden Kıbrısî. H. 27-101. ss. toplamda kırk gün süren bir riyazet ve çiledir. inzivâ. amacına hizmet etmesi bakımından önem kazanmaktadır. 1311 Tafsilatı için bu tezde bkz.âlimlerince uygulanan bir ibadet olmuştur. s. fikir. 1310 Zamanının büyük bir kısmını halvette geçirmesinden dolayı halvetî lakabıyla tanınan Şeyh Ebu Abdullah (v. Halvetîlikte1310 halvet. halveti. Tafsilat için Bkz. Kırk manasına gelen “erbain” kelimesini. Hz Peygamber(sav)’den meşayıh-ı izâm aracılığıyla talim edilmiş bir hizmettir. sohbet meclislerinde bulunan vaizin ve hazirûnun gönüllerini terakki ettirir. Halvetîlikte müşâhede mertebesine ulaşmak için mücâhedenin şart olduğu anlayışı hâkimdir. Uludağ.

Şeyh Nazım. Görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. 7. hamd. 1314 Kıbrısî.com/12955344. müteaddid defalar. tevazu göstergesidir. Besmele-i Şerife ile başladığı tüm sohbetlerin devamında Nazım Efendi.”1312 Kıbrısî. Bununla birlikte Kıbrısî’ye göre bu edeb.zaruridir. Çile çekmeyen bir şey bilmez. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin sohbetlerinde yaptığı bu dualar. çiledir. sohbet esnasında gelecek füyûzâtın bu tevazu derecesiyle orantılı olduğunu bildirmek için su dağ ve vadi metaforunu kullanır: “…Sular dağın tepesine doğru yürümez. en aşağıda olan vadilere doğru akar gider. halvet hakkındaki bu görüşünü Şâh-ı Nakşibend’e dayandırır ve Şâh-ı Nakşibend’in “Ömründe bir defa erbain çıkarmayan. toplatan Sensin. Erbaiin. http://vimeo. Sohbetler. ortasında ya da sonundaki dualarında genel olarak acziyetin vurgulanması yer almaktadır. tüm hazirunun Fâtiha-i Şerife okumaları ile sona ermektedir. Bazı sohbetlerde Fâtiha’dan sonra. O. Tasavvuf Sohbetleri. riyazat yapmayanın.”1314 şeklinde sohbet için toplananlara da acziyetlerini hatırlatmaktadır. Müridlerin terbiyesi denildiğinde. Nakşî olduğunu söyleyen kimselere teklif olunur.. genellikle Allah(cc)’a istigfar. vaizin sohbet esnasında kendisinin de manevi tekâmüle tabi olacağı anlayışını gösterir. sohbete atfettiği manalar açısından da önem arz etmektedir. Bu acziyet şuuruyla sohbet ortamında oluşacak ilahî feyizin ilhamıyla doğruyu konuşma ve anlamayı ve bu doğruları hayatlarında uygulayıcı bireyler olmak da temenni edilmektedir. s.1313 Nazım Efendi’nin sohbetlerinde uyguladığı usul. ben Nakşîyim demeyen utansın” dediğini nakleder. ta’zim veya dua yer vermiştir. 253 . Yukarıdakiler mahrum kalır ama aşağıdakiler o feyzi 1312 1313 http://vimeo.. Görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. bizi dinleyicilerden kıl ya Rabbi! Dinleyip de en iyisine tabi olanlardan kıl… bizim lisanımızı Sen doğrult. Fâtiha okunur. Nefsine hükmedecek kuvvet menbaı açılır. Kitap okuyarak şeyh olmaz kimse.com/12955344. “… Senin kulluğunun şerefine ulaştıracak ilhamdan bizi mahrum eyleme ve bizi nefsimizin şerrinden sakla… Ya Rabbi burada bulunan kullarını toplayan Sensin. Kıbrısî tarafından yapılan kısa eklemelerden dolayı. nefislerinin kontrol altına alınması. söyleten Sensin. dinleten Sensin. zabtu rabt altına alınması. Sohbetinin başında.

Nazım-ı Kıbrısî sohbetin bu edebini. ihtiyaç arz etmeyen kimse olduğundan. Birincisi. Sohbet meclisine inen feyzin hakikat diliyle aktarılması için. feyz mevzusunu esas alarak beyan etmiştir. idrak ve irade olarak değerlendirilir. feyizle birlikte gelecek irfanı ve/veya huzuru bir can simidi gibi görerek. Bu anlayışı Kıbrısî. feyzin akışı için imdat edilmesinin elzem olduğunu savunur. Hâzır olan cemaatin her ferdi bu cemaatle şerefleniyor… Bu hazır olan cemaatin. Bu değerlendirmeden hareketle tevazu sahibi kimse. vaizin nefsinde benlik görmemesidir. iki temenni ile açıklayabiliriz. muhabbet. onun sohbetinde feyz olmaz. yani sohbettekileri kendi ilmiyle doyuracağını sanan kimse. bizim. Biz sizinle şereflendik. mecliste bulunanlarda zuhur eden marifet.1317 Bu tabiri sohbet mevzusunu esas aldığımızda. İsâ(as)’ya indirilen sofraya benzeterek izah etmiştir: “…sizin bereketinize biz de bu manevî mâideden yedik… manevî mâide inmiş olan bir mecliste bulunup şereflendik. nereden bize söyletecekti Cenâb-ı Hak dilerse taşı da söyletir. 1317 Aynı yer. sohbetin vaiz açısından da ifade ettiği anlamı. 1318 Aynı eser.”1315 Kıbrısî feyzi. Aynı yer. bu hakikatin. hepimizin ruhaniyeti bu hakikatlere talip olmasa idi. Kıbrısî’ye göre vaiz. kulun nefsini tezkiye etme derecesine bağlı olarak değişir. Hz. İkincisi. ss. s.1316 Allah’ın nuru konusu ile ilişkili olarak ele aldığımız ve yeri geldikçe değindiğimiz feyz. 254 . füyûzâtla gelen marifeti. …medet ya Sultanu’l 1315 1316 Kıbrısî. 8. tüm sohbetlerine Hz. Peygamber Efendimize(sav) salât ve salâvat ile hitapta bulunur. Tasavvuf Sohbetleri.”1318 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. “füyûzâtı içmek” tabiri ile ifade etmiştir. benlik ve ucubtan arınmış olmalıdır. 8-10. biz cemaatle şerefleniyoruz. “…Ya Seyidi. Bu manada Kıbrısî.alır. hiç bir şey bilmeyen ve muhtaç sıfatında gören kişi olarak görmelidir. kendisini boş bilerek. maddî olarak dinleyenler tarafından manevî bir idrake dönüşmesidir. sohbet meclisine inen nurun. Ya Resulullah. hakikat diliyle aktarabilmektir ki bu. Kıbrısî tarafından. Nazım Efendi’ye göre kendi kendisiyle iktifa eden kimse. Bu idrakle vücûd bulan idrakin gereğini tatbik etmek ise.

s. “Nazar kılınız ki. Bize şefkat nazarınızdan lütfen bir nazar kılınız…”1319 Sahabelerini sohbet ile yetiştiren Hz. Onun hakkı için istiyorsan bağışladım seni. peygamberler ve evliyalar arasında da var olan bir edep olduğunu söyleyerek. Peygamber(sav)’e tevessül ederek yaptığı istiğfar ve duadan sonra af olunmasıdır. 1323 Aynı eser.’ Bu da bütün vaizlere olan edeptir… O desturu verdikten sonra. 9. Tasavvuf Sohbetleri. Biliyorum ki. 1321 Aynı yer. Aynı yer. Âdem dedi ki: ‘Ya Rabbi’ Sen beni elinle yaratıp.’ dedi Allah: ‘Ey Âdem! Ben Muhammed’i cismen yaratmadığım halde sen onu nasıl biliyorsun’ dedi (Allah bildiği halde sorar). İsâ(as) gökten sofra indirilmesi için yaptığı duayı Hz. 8. Peygamber(sav)’i tevessül ederek yapmıştır.1324 1319 1320 Kıbrısî. 255 . o zatın vazifesidir… İşte o.” 1322 Kıbrısî. s. şöyle ifade etmiştir: “İmâm-ı Şarânî Hazretleri buyurdu. “…Bu beldede tasarrufa müvekkel olan zat.”1320 manasında bir temennidir.Enbiya. Âdem(as)’in cennetten kovulduktan sonra Hz. Eğer Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım’ buyurdu. Sen kendi ismini ancak yarattıklarının en sevgilisine izafe edersin. Muhammedur-Rasulullah’ın yazılı olduğunu gördüm.’ Yüce Allah ‘Doğru söyledin ey Âdem. Nebi(sav)’nin manevi makâmından nazar etmesini münacat eder. 7. bana ruhundan üflediğin vakit. başımı kaldırdım ve arşın direkleri üzerinde ‘La ilahe illallah.”1321 Bir sohbete başlamadan Hz. o asırda. s. 1324 Âdem o bilinen hatayı işlediği zaman ‘Ya Rabbi! Muhammed hakkı için beni bağışlamanı istiyorum. hakikat ikliminde yetişen Ümmet-i Muhammed şâd olsun. Bu temenniden sonra. 1322 Aynı eser. Hz. o belde bu vazife üzerinde asaleten uhdesinde tutan mutasarrıftan destur talep etmeyeyim. Bu konuda verilen bir diğer misal ise Hz. Peygamberden ve civardaki evliyalardan medet istemenin bir tür edep olduğunu ve bu edebi İmâm-ı Şarânî’nin öğrettiğini Kıbrısî. İsa’ya(as) indirilen sofrayı örnek vermiştir. Mustedrek. Bkz. bu edebin sadece sohbete has olmadığını. sohbet yapılan bölgedeki manevî tasarruf sahibinden bir destur taleb edilir. hazır olan cemaatin kalbine nakşetmesi. size de teveccüh edip sizden de destur taleb ederek burada hazır olan cemaate lüzum eden mâideyi taleb ediyoruz. onun söylediği kelamı. Hakim. İmâm-ı Şarânî Hazretlerinin bize talim ettiği mükemmel bir edeptir.1323 Hz. ‘Hiçbir zaman cemaate bir söz söylemek üzere oturmadım ki. 2/4248. Peygamber bahsinde de ifade edildiği üzere Hz.

Peygamber şöyle ilave etti: Bir ihtiyacın olduğu zaman. Bu ise halvet ve riyazat ile olur. Tafsilatı için Bkz. nefsi tezkiyede ve maksuda ulaşmada bir metod iken. 245-246. Benim için dua buyur” dedi Peygamberimiz şu karşılığı verdi: “Abdest al.Tevessül ve istimdat kavramlarıyla tasavvuf ıstılahında yer bulmuş bu anlayışa. Dolayısıyla Halvetîlikte halvet.” (18/Kehf. 1325 1326 Mâide: 5/35. “Ya Rasulallah. Allah yolunda. Mürşidin. 110) ayetinde bildirilen salih amelin dışında kaldığını ve şirk olduğunu iddia etmektedirler. Hz. 531-535. Ancak bunun için. umulur ki böylece kurtuluşa erersiniz. hep aynısını. Ateş. Allah’ım Peygamberim Muhammed ile sana tevessül ediyorum. sonra şöyle de. Kıbrısî’ye göre halvet. Peygamber(sav)’e ve Allah dostlarına tevessül ederek dua etmeyi. hiçliktir. feyz ve cevherdir ve her kul nasibi miktarında bu cevherden gıda alır. sohbet ile vuslata erecek kişinin. tevessülün Allah(cc)’ın esması ve hayır ameller haricinde yapılamayacağını iddia etmişlerdir. meşru addetmişlerdir. sohbet meclislerinde bulunan vaizin ve hazirûnun gönüllerini terakki ettirir. Kıbrısî’ye göre. Bu ibadet vesilesiyle gönle dolan irfan. Gözleri kapanan bir adam Peygamber’e gelerek. kendisini hiç bir şey bilmeyen ve muhtaç sıfatında gören kişi olarak görmelidir ki. c. Vaiz. Mü’minlerin kalplerini. Peygamber(sav)’in sahabelerine yaptığı gibi. ss. sohbetlerinde. 345-347. Kıbrısî’ye göre vaizde bulunması gereken bir diğer haslet. Tasavvuf ve Tarikatlar. selefi ulema tarafından ağır tenkitler yapılmıştır. Kur’ân Ansiklopedisi. s. ss.” Bu olaydan sonra adamın gözleri açılmıştır. 6. iki rekat namaz kıl. yap. Tevessül Md. İkame. Ey Muhammed. Allah’ım O’nun hakkımdaki şefaatini kabul buyur. "1325 ayetinde zikredilen vesilenin neler olabileceği hususuna dayanak teşkil eden hadislere selefilerin yaklaşımı. Ebû Eymen. Allah’tan korkun ve O’na vesile (yaklaşma yolu) arayın ve O’nun yolunda cihâd edin. müride kabiliyet aktardığı meclis olarak telakki edilen sohbet.. şifayı Allah(cc)’tan beklemesi kabilinde gördükleri için. İbn Hambel. sık sık reddiyede bulunmuştur. 1327 Selef âlimleri tevessülü “Artık her kim Rabbine kavuşmak istiyorsa. Selefiler bu konuya temel teşkil eden bazı hadislerin1326 zayıf olduklarını arz ederek. c. İbn Mace. “Ey iman edenler. Deavat. Vahhâbîlik ve selefi âlimlerine. 256 .1328 Bu manada Kıbrısî. sâlih amel işlesin ve Rabbine olan ibâdetinde hiç bir şeyi ortak koşmasın. sohbete hazır hale gelmesine vesile olan araçtır. Ardından Hz. hizmete hazırlamaktır. şifa arayan hastanın doktora gitmesi ancak. 49. Hz. Özetle Şeyh Nazım Efendi’ye göre sohbet. gözlerim kapandı. Şâmil İslâm Ansiklopedisi. 4/138. Dımeşkî. Bkz. sohbet eden vaizin gönlünün hizmete aç olması gerekir. 1328 Yılmaz. Tirmizî. gözümün açılması için şefaatçi olmanı istiyorum..1327 Sufiler bu mevzuyu. 22. 5. sufîlerin yaklaşımından daha farklı olmuştur.

s. 1. manevi tekâmüle ersin. Tehânevî.1339 Tasavvuf terminolojisinde zikir. hatırlamak. Taarruf. 1340 Isfahânî. Keşşâf. 1339 Hicir: 15/9. Enbiya: 21/24. Nefsin terbiyesi için yapılan zikir. her türlü ihtilaf ve çelişkiden uzak. Allah’ı anmak. En’am: 6/68. Zikrin hakikati. İhyâ. 825. 122-123. 1333 Âraf: 7/57. ss. dua ve övgü anlamlarına gelir. Kur’ân-ı Kerîm veya semâvî kitaplardan biri anlamına da gelmektedir. düzeltmek1336 olarak tercüme edildiği gibi bazı ayetlerde haber1337. 1336 Bakara: 2/282. 1331 Bakara: 2/114. g. 1. sağlam ve şerefli mânâlarına gelir. ss. Zikr. tasavvuf ve tarikat ehli kişilerin belli kelime ve ibareleri çeşitli miktar ve yerlerde. c. Bir şeyin dilde dolaşıp akması.ona sohbet esnasında Hz. Keşşâf. namaz. 1334 Âl-i İmrân: 3/7. edebe riayet ederek. 257. TTS. 49-51. 825. 1. anmak1331. 290-305. 152. 396. s. c. 1335 Enam: 6/70. Peygamberden(sav) ve civardaki evliyalardan inayet gelsin. ss. düşünmek1334. Hud: 11/24. şan ve şöhret1338 gibi mecazî anlamlarıyla da tercüme edilmiştir. hatırdan çıkarmamak ve unutmamak şeklinde ifade edilir. ss. ferdî ya da toplu olarak söylemeleridir. şeref. devamlı olması. Lisânü’l-Arab. Müfredât. 257 . Gazâlî. 1338 İnşirah: 84/4. c. er-Risâle. açıklamak1332. lügatte bir şeyi ezberleyip korumak. Kur’ân’ın sıfatlarından biri olan Zikr-i Hakîm. s. unutmanın zıddı olup. öğüt. Tehânevî. Allah’ın dışında her şeyi unutmasıdır. Kamûsu’l-muhît. c. Araf: 7/130. ss. 90. ibret almak1333. 179-180. 1330 Âl-i İmran: 3/135. 1332 Bakara: 2/221. zikreden kişinin kendisinden geçip. Bu inayet ile hem kendisi hem de sohbeti dinleyenler.1329 Kur’ân-ı Kerîm’de zikr kelimesi hatırlamak1330. öğüt vermek1335. ZİKR: Zikir. 393-394. Kuşeyrî. 1337 Âraf: 7/63.1340 1329 Firuzebadî. Kelâbazî. Allah(cc)’ı anmak da zikirdir. s. İbn Manzûr. 5. Uludağ. hatırlanması gereken bir şeyi korumak.

s.” Buhârî. Ebubekir(ra) de ayaklarını önde kavuşturarak oturmuş vaziyetteydiler. Kübrevîler ayaklarını önde kavuşturmuş vaziyette oturarak zikrederler. yüksek sesle veya çevrede bulunanların işitebileceği şekilde. “Cenâb-ı Hakk’tan neler almaz neler!” diyerek. Ebubekir’in(ra) kulağına üç kez Allah isminin zikir telkininde bulunmuştu.”1346 hadisinde tavsiye edilmiştir. Ömer(ra) Müslüman olduğu sırada Hz. Peygamber Mekke’den Medine’ye hicret ederken. Rabbini hatırlayan kula zikir vesilesiyle çeşitli nimetler bahşedilir. Bazı zikirlerde oruç. Peygamber(sav) uylukları üzerinde. Sıddîkiye: Hz. bu esnada Peygamber Efendimiz(sav). Davaât.1342 Zikr. Hz. Hafî zikir. s. ss. Cebecioğlu. Kul Rabbini zikrettikçe. Fakat Hz. 783. Nurbahşiye: Hz. O. melekler onları kuşatır. Ali’yi(ra) diz üstü oturtturup. Ali’ye(ra) bağlıdırlar. 2. kalbin zikri. 1346 Hanbel. Şeyh Nazım’a göre kulun Rabbini hatırlamasıdır. 258 . Bu nedenle cehri(sesli) zikir yapan tarikatlar. 179. 1347 Tirmizî. Peygamberin(sav). Bu dört çeşit zikir telkini şunlardır: 1. Kıbrısî’nin anlayışını şekillendiren naslardan olduğu 1341 1342 Isfehanî. Ebediyete Davet. Hz.”1345 hadisinde övülen zikir. Mutasavvıflara göre. zikrettiğini sever. 1343 “Kullarımın dudakları hareket ederken (Kulum Beni zikrederken). Bu sırada Hz. TTDS. Kara.1341 Başka bir sınıflamaya göre zikir. Tasavvuf ve Tarikatlar. bazı zikirler her vakitte ve mekânda yapılır. 394. TTS. Ömer(ra) ayakta duramayıp yere çöktüğü için. Hz. 71. s. 1344 el-Hakkânî. Bu zikr ile kul. 6. Hz. Cehrî zikir. hafî (gizli) ve cehrî (açık) olarak iki kısma ayrılır. zikredenin sadece kendisinin işitebileceği alçak bir sesle yaptığı zikirdir. s. Peygamber(sav) ile kucaklaşmış.1344 “Bir topluluk oturup Allah(cc)’ı zikrederse. Osman(ra)’a telkin ettiği harfsiz ve sessiz kalbî zikir çeşididir. gözlerini kapattırmış ve üç defa “Lâ ilâhe illallah” demiştir. Cevâhiru’l-İslâm. 47. “Allah’ı o kadar çok zikredin ki.Mutasavvıflara göre zikr. 8. Uludağ. dilin zikri. Ben kullarımla beraberim. Rabbi onunla birlikte olur. zikrettiği de kulu sever. s. 1345 Muslim. 139. sırrın zikri olmak üzere üç çeşittir. rahmet onları kaplar. Kübreviye: Hz. ss. Cebecioğlu. 4. “Size amellerinizin en hayırlısı haber vereyim mi? Allah’ı zikretmek. zikr ile kulu daimi huzurdan alınacak manevî gıdaya davet eder. Davaât. el-Müfredat.1343 Binaenaleyh zikir ile daimi ilahî huzurda oturmayı tavsiye eden Kıbrısî. sesli olarak yapılan zikirdir. genellikle silsileleriyle Hz. Muhammed(sav) yapmıştır. Hafî(gizli) zikir bu hadiseye dayanır. TTDS. tasavvufi manada zikir telkinini ilk olarak Hz. 3/68. Musned. dört halifesine de değişik usullerde zikir telkin etmiş. Cehriye: Hz. tarikat kurumlarının teşekkülünden sonra da her tarikat bu dört usule göre zikirlerine şekil vermişlerdir. 3. “Lâ ilâhe illallah” kelime-i tevhidini cehrî(sesli) olarak ona telkin etmiştir.”1347 hadis-i şerifiyle diğer amellere nisbeten önemi belirtilen zikir. Peygamber(sav). namaz ve zekât ibadetleri gibi belli bir şekil ve sayı söz konusu iken. Daha sonra da aynı cümleyi üç kere de ona tekrarlattırmıştır. 728-729. size mecnun (deli. 213-215. divâne) desinler.

iyiliğin kıymetini bilme ve nimeti dile getirme anlamlarına gelen şükür. bu nimetlere şükür için zikri tavsiye etmiş ve bu vesileyle imanın artacağını ifade edilmiştir. Cebecioğlu. bu anlayış ile de alakalıdır. 615. Kıbrısî’ye göre. Istılahta ilim. b. 259 . Hak Dost 4. zikir ile İslam’ın ve Kur’ân’ın nûrunu ahirete taşır 1348 1349 Buhârî. Davaât. Kıbrısî.7.1353 tasavvufta yapılan iyiliği anıp. mü’minin kendisine verilen iman nimetine şükür içindir.1351 bu hediyeyi en büyük nimet addeder ve bu nimet için yapılacak şükre en güzel vesile olarak zikri tavsiye etmektedir. basit bir mantıkî çıkarım yapabiliriz. hal ve amel ile olmak üzere.Evliya-Evliyâ. 1354 “Şükrederseniz. 1350 Kıbrısî. Kıbrısî’nin “manevî gıda” anlayışına.Velî-Evliya. Salâtu’l-Musâfîrîn.1350 İmanın Allah(cc)’tan bir âtiye ve hediye gibi görülmesi gerektiğini tavsiye eden Şeyh Nazım. 40. Muslim. 211. c. s. Lisânu’l-Arab.”1348 hadisi ise Kıbrısî’nin işaret ettiği manevi gıdaya örnek teşkil etmektedir. üç türlü olan şükür. Ebediyete Davet. “İçinde Allah’ın anıldığı ev ile içinde Allah’ın zikredilmediği ev. zikir ehlinin kabrinde çürümeyecek olması. Farklı bir ifade ile Kıbrısî’nin. İman ise zikr için bir fırsattır.1355 Bu manada imanı bir nimet addeden Kıbrısî. Ayrıca bkz. şekûr denir. 210. 1351 Tafsilatı için bu tezde bkz. a. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/e.1352 Lügatte teşekkür etme. kabrinde çürümeyecek olarak tanımladığı kullar ile.şüphesizdir.Allah’ın Nuru.Mirac. 419. 1355 Kuşeyrî. diri ile ölü gibidir. imanın parlayacağı düşüncesini hatırlayacak olursak. 1353 İbn Manzûr. Tasavvuf Sohbetleri. Firuzabadî. Nazım Efendi’ye göre zikr.g. Bu manada hakiki hayat sahibi olan Allah(cc)’ı zikreden kul. 1352 el-Hakkânî. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/b.1356 Kıbrısî’ye göre kul. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/a.” İbrahim: 14/7 . 170. s. âlimin dilinde. er-Risâle. Kâmusu’l-muhît. 66. muhakkak artırırım. s. aşikar bir mana ilişkisi görülmektedir. s. bu iyiliği yapanı övme ve nankör olmamak şeklinde tarif edilmiştir. s. s. Ayrıca bu tezde bkz. bu hadis üzerinden bakacak olursak. s. Nimetin artmasına vesile olan şükrü1354 ifa etmede acziyetini hisseden kula. İlim-Âlim. 88.e. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/a. TTDS. O’nun ilâhî esmasından ve dolayısıyla “el-Hay” isminden manevi gıda alır. abidlerin fiilinde ve ariflerin hallerinde olur.1349 zikrin manevî gıdasını tadanlar diye tanımladıkları arasında. 41.. s. 1356 Kıbrısî. Allah(cc)’tan her hal üzere razı olma haline bağlı olarak. 47.

Hakkâniyye meşayıhı içerisinde telkin edilen ve önem atfedilen kelime-i tevhîd zikrine. Nefy-isbat zikriyle mertebe kateden Mü’mine göre kelime-i tevhid. iman nurunun parlamasıdır. Bu mantıksal çıkarıma göre kul. Bu makâmda sâlik. 382. Bu. Bu iman mertebesinden sonraki 1357 1358 Kıbrısî. Adnan. “Lâ maksûde illallah” ve “Lâ mevcude illallah” manalarına gelir. s. “Zikirde “la ilahe illallah”dan duada “istiğfar”dan efdali yoktur. Ramûzu’l-ehadîs. manevî mertebelere göre kazandığı bu anlamları. 2. fena makâmına doğru seyreder. Kulun fenâ fillah makâmında ve bu makâmdan sonrasındaki bekâ makâmlarındaki zikri. TTDS. hevâlarını da ilah telakki eder ve gönlünü masivadan arındırarak.1357 Nakşîbendiyye tarikatının Hâlid-i Bağdadîden sonra Şeyh Abdullah Dağıstanî’ye ve Şeyh Nazım’a ulaşan şubesi olan Hâlidiyye-i Hakkâniyye’de bu iki zikre önem atfedilerek. kelime-i tevhîd zikriyle. maksut olarak da sadece Allah(cc)’ı istemeleri gerekmektedir. Zikirler içinde kelime-i tevhîd (la ilahe illallah) ve ismi Celâl (Allah) kulun manevi makâmlar arasında seyrine vesile olur. Bâtıl olan mabûd ise insanların yapıp taptığı put ve benzeri şeylerdir. Kul. İsm-i Celâl’in önemini. hakiki tevhide vasıl olur. “gala’llahu” ayetleriyle açıklamıştır. Mezkûra(cc) götüren yolda. Hak olan mabûd. 260 . Sadece mabud olarak Allah(cc)’a ve tevhide iman edenlerin. 42. ism-i Celâl’dir. sırasıyla. Bu anlama göre Hak olan mabud isbât. “Lâ mabûde illallah” olarak birincil bir anlamı vardır. zikr ile Allah’tan her daim razı olma haline erişir ki bu. 1359 K. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî. “Ey iman edenler. Mezkûr ismi kalble ya da lisanla anan kulu. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. 1361 Nisâ: 4/37.1360 Kelime-i tevhidin.1359 Kelime-i tevhîdin mealen manası. 441. Tasavvuf Sohbetleri. Tevhid-i Avâmdır. zikrin faziletleri sayılamayacak kadar çoktur. bâtıl olan mabud nefy edilir. vird olarak telkin edilmektedir. 1360 Cebecioğlu. s.diyebiliriz. Allah’a iman ediniz”1361 ayetine işaret ederek izah etmiştir. nefiy ve isbat (la ilahe illallah) zikri de denmektedir. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre her zikrin farklı faziletleri vardır. 791/1388). şüphesiz ki Allah(cc)’tır. s.”1358 hadis-i şerifi bu izahta tevhid zikrinin önemine atfedilmiştir. Gümüşhanevi. 101. c. Şâh-ı Nakşibend (v. s. Kur’ân-ı Kerîm’de Allah(cc)’ın zatî kavli için kullanılan.

Şeyh Nazım bu hususu şöyle ifade eder: “Zikir azar azar da olsa. isbât. 1034/1624) ise seyru sulûkta Allah zikrini. c. s. 212-122 1365 el-Hakkânî. zikrin ihtiva ettiği nur ile kalbin ferah duyması.1364 Nazım Efendi’ye göre adedine ve devamına riayet edilen zikrin başka bir fazileti ise kalbe serinlik vermesidir. Parkta bir bankın üzerinde otururken. kalbin işlediği bir sâlih ameldir. illallah (Allah’tan başka) ile olur. hakiki Mabudu isbât edesin. s. c.1363 İmâm-ı Rabbânî (v. ağır ağır kalbimizi açacaktır… her gün zikir yapanların kalbine o serinlik verilecektir.”1362 Farklı bir ifade ile nefy. Mesela Allah isminin zikredilmesi esnasında kul. Kulun ihlasla zikrettiği nefy ile. letâifler ile birlikte ele almıştır. gafletten kurtulması ile ilgilidir. gibi bâtılı anlaşılmaktadır mürîdler ki bunlar vird dilin olarak zikri da kategorisindedirler. lâ ilahe (İlah yoktur) ile. 130. açılmasından sonra yapılan zikirlerin mahiyetleri ve tesirlerine göre çeşitlendirilmiştir diyebiliriz.1366 Kalbin zikri ise. bir meşguliyet yapılabilecek tarafından tanımlanmıştır. 35. Şeyh Nazım’ın diğer ifadelerinde zımnen bulunmaktadır. Allah(cc)’tan başka hakiki mevcut yoktur. Mesela mübtedî mürîdlere telkin edilen ve onların uyguladıkları esnasında zikirler. vird zikr. Pârsâ. 418-419. Risâle-i Kudsiyye. Mektubat. 1. Binaenaleyh hakiki kelime-i tevhid. ondan nasibini almaya bak” diyerek zikirde devamlılığı ve adette istikrarlı bir artışı tavsiye eder. Kalbin ve dilin zikri şeklinde yapılan bu tasnif. 1362 1363 Camî. Batı’da bir Nakşî Cemaati. ss. Allah(cc)’a kavuşturan yolda ilerler. Aynı şekilde ihlasla zikredilen isbât ile kalbi temizlenir ve daimi Hakka müteveccih olur. içerisinde Allah(cc) muhabbeti ve şevkinin birleştiği kalbte olur ve bu zikr dilin değil. Nakşibend. batınında bulunan gizli şirkleri ve esbabı izâle olur. irade ve sıfatları Allah(cc)’ta yok olmuştur. Bu makâmda sâlikin müşâhede. 1366 Atay. 261 . kalb letâifine terkiz etmek suretiyle. ss. bu mertebeyi şöyle ifade etmiştir: “Her göz açıp kapamada bu maddî vücudu red edip. Ebediyete Davet.1365 Bu ifadelere göre kalbin açılmasından önce yapılan zikirle.makâmda kul için. 59-62. Nefehâtu’l-uns. 1364 İmâm-ı Rabbanî. yolculukta.

Nurlar Risalesi. c. Bu haldeki salikin derisi ve kemiğinde hareket başlar. ss. 2/152) âyetiyle kendi zikrini kulun zikriyle irtibatlandırmış. manalar âlemi tecelli eder. ss. kendisini zikredeni O da zikredeceğini bildirmiştir. Dolayısıyla zikir için belli bir vaktinin olmayışı ve zâkirin. er-Risâle. bitkiler âlemini. Dolayısıyla bu zikre ulaşan kul. zamanla ünsiyet ve muhabbet meydana gelir. kalbî zikre vasıl olur. devamlı ve kalb huzuruyla yapılan zikirdir. Nazım Efendi’nin buraya kadar paylaştığımız görüşlerine dayanak 1367 “Beni zikrediniz. Namaz. Bu tecelliyât ile hayal âleminde olan perdeler kuldan kalkar ve sırasıyla. Kalble yapılan zikre herhangi bir sınırlama yoktur. levhi keşfedip. yıldızların nurlarını görür. günahlardan alıkoyar. İbn Arabî. 32-34. Tah. başlangıçta kulu. 367-370. 1371 İbn Arabî. Kıbrısî’nin düşünce atmosferini şekillendiren tasavvuf ıstılahınının çerçevesini ortaya koymaktadır. 1369 Kuşeyrî Abdulkerîm.1368 Bununla birlikte lisanla yapılan zikr. duyuşunda ve görüşünde sadece zikrini bulur.1367 zikrin özellikleri arasındadır.Kuşeyrî’ye göre zikir. Ona göre faydalı olan zikir. 1368 Kuşeyrî. ibadetlerin en şereflisi olmakla beraber bazı vakitlerde kılınması caiz değildir. kâinat düzeninin suretini görür ve huzur-u ilahînin adabını talim eder. 1. ss. Kur’ân-ı Kerîm okumadan sonra en üstün ibadet olarak değerlendirir. 302. Kenzu’t-turâsi es-sufî. Tertîbu’s-sulûk fî tarîgi’-llahi te’alâ. ss. eşyaların nurlarına vakıf olur. Her zaman ve her yerde yapılabilir. 2. Bu halin de zikirle muhafazası neticesinde kul. Başlangıçta her ne kadar zikirden bir tat alınmasa da. c. 295-305. 1370 Gazalî. Sadece kendisi ve ehli duyar. hayvanlar âlemini keşfeder. İhyâ. 262 . s. Kul daimî zikir mertebesine. el-Futuhâtu’l-Mekkîyye.1371 Zikir mevzuunda paylaşılan söz konusu yaklaşımlar. Bu sesi etrafındakiler idrak edemez. Çünkü zikir. nefsinde. madenler âlemini. Bu keşiflerden sonra sahih keşifler başlar. zikri doğurmaktadır. dilin zikriyle ulaşılır. “Beni anın ki Ben de sizi anayım” (Bakara.1370 İbn Arabî’ye göre kalbî zikrin sonunda kula. İbn Arabî de zikri.: İbrahim Besyunî. Bunun neticesinde de kişi yaptığı zikirden zevk almaya başlar. 21-27. dilin ve kalbin zikri olmak üzere ikiye ayrılır. Bkz. Ben de sizi zikredeyim” Bakara: 2/152. zikrine karşılık bulması. Çünkü zikrin. ilâhî bir sıfat olarak nitelendirir. Bununla birlikte. namaz gibi belli bir vakti yoktur. Kalbin gafil olduğu bir sırada sadece dil ile yapılan zikrin faydası olsa da bu azdır.1369 Gazâlî ise zikri. Azimle devamı neticesinde kalbinde haşyetullah zuhur eder. Ona göre Allah. Tüm cevherlerinden ve kalbinden sürekli zikrin sesini duyar.

301. mücahede devam etmelidir. Ben de sizi zikredeyim ve Bana şükredin. Bu emrin bir gereği olarak Allah(cc)’ı. Alâadin-i Attar’a göre zikir kalble yapılmalı ve zikrle beraber.1373 daima zikir üzere olunmalıdır. kalbte gizli olan Allah sevgisini çıkarmaktır.1379 Toplu olarak yapılan cehrî zikir ve bu esnada semahların yapıldığı 1372 1373 Bakara: 2/152. iman edip kalbleri Allah’ın zikriyle huzur bulan kimselerdir. ayakta. ss. 791/1388)’e göre zikrin amacı. gerçekten kalbte (başka bir şeyin sığması için) yer kalmaz. Futuhatu’l-Hakkâniyye adlı eserde bulunmaktadır. Çünkü huzur vasfından haberdar değildir. “Beni zikredin ki. itminana erer. kalbler sadece Allah’ın zikriyle huzur bulur”1375 ayetine işaret ederek. masivayı tamamen yok etmektir. 1378 Aynı eser. 100. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî. müşahit derler. Nefehâtü’l-uns (Evliyâ Menkıbeleri). Huzurundan haberdar olmama anlamında bir huzur hâsıl olur. 263 .1378 Ubeydullah-ı Ahrar’a (859/1490) göre zikirden maksad. Bu haldeki kalbe. Nakşbend. haberiniz olsun ki. 1375 Ra’d: 13/28. zikrin kalpteki ve hallerdeki tesiri açısından ifade etmiştir: “Kalb huzuru bu zikre devamla öyle bir dereceye yükselir ki. 307. zira huzurdan haberdar olduğun nisbette Hak ile huzurun eksik olur. Şâh-ı Nakşibend (v. Allah ne yaparsanız bilir”1374 ayetiyle diğer ibadetlere göre öne çıkarılmış olan zikr. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. 1376 K. Şeyhi Abdullah Dağıstanî’nin görüşlerinin şerh edildiği. O zaman bu müşâhededen tam bir zevk alır. Bu hal üzere olan kul. 1377 Camî.”1377 Nakşibendî geleneğinde Allah(cc)’ı hatırlamak için yapılan zikrin nihai amacı. ss. zâkirin daima Allah’ın huzurunda olduğu bilincine ermesidir. s. 559. Hakk’a şahit olur. kelime-i tevhidin hakikatine erişmek. zikrin faziletlerine nail olur ve onun gönlü. s. 895/1489). Âl-i İmrân: 3/191. 1379 Tosun. 542.teşkil edecek açıklamalar. oturarak ya da yanları üzerinde zikrederek. 1374 Ankebût: 29/45. Allah(cc)’ın kullarına emridir. nankörlük etmeyin”1372 ayetinde bildirildiği üzere. Adnan. zikr ehlinin mutmain olduğunu ve kalblerinde zikirden dolayı sürekli itminanın bulunduğunu ifade etmiştir. Buna göre zikr. Şeyh Abdullah’a göre “… Muhakkak ki Allah’ın zikri en büyüktür. Çünkü zikrin hakikati kalbten gafleti uzaklaştırır. kulun kalbini itminana erdirir. 533. “Bunlar.1376 Söz konusu anlayışın kaynakları mahiyetindeki bir görüşü Ubeydullah-ı Ahrar (v.

Çünkü tarikat. 1382 Ra’d: 13/28. “zikrin beş letâife nakşolması” şeklinde izah etmiştir. tefekkür üzere olduğu. gafletten ve nefsinin tasallutundan kurtulmuş olacağı da söylenebilir ki. zayıflık ve acziyetini noksansız izhar ve ikrar ederse. yaratılış gayesine göre1383 yaşayan bir kul olarak dereceler kat eder ve ilahî huzura vasıl olur. a. Yani zikrin amacı kalbin mutmain olması. Makamlar ve Seyru Sulûk ile İlgili Kavramlar/j.1386 Edebin ikmaline vesile olan tefekkür konusunu. 1385 Aynı eser.e. “Bunlar. Ayrıca Bkz. sadece şeriata sıkıca bağlanmaya bağlıdır. Kıbrısî. gaflet ve zikirle birlikte ele almıştır. onu maksuduna vasıl edeceğine inandığı için değil. Şeyh Nazım Efendi’ye göre kul.” Zâriyât: 51/56. zikrin zâkirdeki beş letâife nakşolması için.1385 Edebin ikmali tefekkürle. edebin ruhudur. 63. Adnan. s. ss. 63. tefekkürün cazibesi ise zikrullah ile artar. Her anında Hakk(cc)’ın rızasını tefekkür etmek. Şeyh Nazım. Ancak kulun cehde sarılması. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî adına yazılmış bir eserde.g. amelde cehdetmek edebi ikmal eder. 142. 62. misaktaki ahdine sâdık olduğu ve yaratılışının manasına uygun olduğu lahzalar olarak tanımlamasından1381 hareketle. Şeyh Abdullah’a göre. Hâlidiyye öncesi geleneksel uygulamadan ayrılsa da. Tasavvuf Sohbetleri.Gaflet. kalbler sadece Allah’ın zikriyle huzur bulur. 61. Bu esere göre. 1383 “İnsanlar ve cinleri yalnız Bana kulluk etsinler diye yarattım. 1384 K. zikrin nihayetindeki kulun. Bu anlayış. zikr telkin eden mürşîdinin emirlerine sıkıca sarılmak icap eder. iman edip kalbleri Allah’ın zikriyle huzur bulan kimselerdir.. gafletten ulaşılan anları. s. edebe riayettir.1380 Kıbrısî. 1386 Aynı eser.Hakkâniyye hadraları. s. Bu haldeki kul. kulun içinde bulunduğu anın idrakinde olduğu. haberiniz olsun ki. Adnan. zikrin amacı hususunda ayrılmamışlardır. ss. tefekkür ile gafletten kurtulur ve içinde 1380 1381 K. 264 . Futuhâtu’l-Hakkâniyye. 101.”1382 ayeti bu makâmdaki kula işaret eder.1384 Ancak bu makâmlarda terakkinin en önemli kanunu. bu sıfatlar velayet makâmlarında müşâhede edilir. Edebe riayet ise. içinde bulunan Allah(cc) sevgisini çıkarmak ve gafletten uzaklaşmaktır. şeriatın ve tarikatın emri olmasından dolayı olmalıdır. 62.

Bu manada Şeyh Abdullah.g. 345. yani Allah’ı zikredip. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. 142. kemâl mertebesine ulaşamaz. “Bu Allah’ın ayetlerindendir.bulunduğu anı idrâk ederek. Keramet bahsinde de geçtiği üzere kuldan sadır olan kerametin manevi kuvveti zikirden hâsıl olur. Allah(cc) esmâsına ait sırların keşfi için anahtar mahiyetinde olan zikr. ona zikir kapısını. Hucvirîye göre t evhid yolunda bir adımdır. 1390 K. Hz. Ebediyete Davet. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/a. 100. bütün dünyanın yiyeceklerini yesen o kuvvete bedel olmaz”1388 Burada bahsedilen zikrin manevî kudreti. doğru yola götürecek bir dost bulamazsın”1392 1387 Kıbrısî. sayısıyla birlikte. zikrin telkin edildiği silsileye girer ve merâtib kateder. 1392 Kehf: 18/17. Adnan. s. Allah’ı yâdından bırakmayan. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu. Bir mürşid-i kâmil tarafından telkin edilen zikirle zâkir.e. 1389 Kadim olanı. Hz. Bkz. Yani bu anlarda.1391 Bu manada kalbî zikrin şekil ve adedi. s. 1391 Kıbrısî. Allah ile beraber olana Cenâb-ı Allah. Şeyh Abdullah Dağıstanî’ye göre Allah. Nazım Efendi. Peygamber(sav)’in yardımcılarıdır ve her birinin derecelerine göre manevî tasarrufları vardır.1390 Bu makâmlarda bulunan velî kullar. bir kulunu velî edinmek isterse. Peygamber(sav)’den ise. Tasavvuf Sohbetleri. Dolaysıyla bir mürşîdten telkin almayan bir kul. Hucvirî. telkin edilerek gelmiştir. Hz. sonra kurb kapısını açarak kulu tevhid kürsüsüne oturtur ve ondaki hicabı kaldırarak “ferdaniyyet makâmına”1389 sokar. Allah kime hidayet ederse işte o hakka ulaşmıştır. Kıbrısî’nin manevî gıda anlayışıyla ilgili olduğu kadar. Makamlar ve Seyru Sülûk ile İlgili Kavramlar/b.. zikrin kuvvetini aşılar. Tafsilatı için bkz. a. Hakk Teâla için yaşar. evliyâ konusunda incelediğimiz manevî tasarruf ile de alakalı görülmektedir. 18. Ayrıca bkz. idrakin getirdiği bir zikr hali vardır. Zikirde bir kuvvet vardır ki.Mürşîd . s. gece gündüz tüm ezkar ile zikretse. tüm mürşîdlere. 1388 el-Hakkânî. Peygamber(sav)’e telkin etmiştir.1387 Nazım Efendi’ye göre zikrin manevî bir kudreti vardır. zikrin esrarını bilen bir mûrşid-i kâmil tarafından telkin edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla mürşidler tarafından telkin edilmeyen zikrin manevî makâmlara eriştirici fazileti yoktur. 79. Keşfu’l-mahcûb(Hakikat Bilgisi).Kulluk Makamı (Âbid). s. hadis olandan tefrid etmek olan Ferdaniyyet. s. bu kuvveti şu ifadelerle izah etmiştir: “Dünyada Allah(cc)’ın emrini ulu tutan. 265 .

şu dört nesneyi kendinde toplayan kişiler olarak tanımlamıştır: 1. Tasavvuf ve Tarikatlar. zikir ve halvet ile paylaşıldığını söyleyebiliriz.1395 Zikrin bir mürşid tarafından telkin edilmesine atfedilen ehemmiyet. Futuhâtu’l-Hakkâniyye.Allah(cc)’ın yardımı ile beş yüz ilahî emire imtisal ederek. s. s. 132 1396 Yılmaz. ss.Yevmu’l-ahd ve’l-misakta olan tecelli-i ilahiye vakıf olma. Adnan. 2.Rabbânî inayet ile Kur’ân-ı Kerim’de mezkûr sekiz yüz menhiyattan korunmuş olma. mürşidler olarak tefsir etmiştir. şeyh tarafından zikr. onu silsileye dâhil eder ve mertebeler kat ettirir. Yani zikir önemli bir vesile olsa da. mezkûr olan Allah(cc)’tan gelen nûrdur diyebiliriz. 4Dünya ve ahiret işlerinin tamamından zâhid olma. kalbi cilalama ve 1393 1394 K. onun kalbine bilgi ve manevî hal gelir. Sohbet bahsinde de belirtildiği üzere. itaatinde muvaffak olma.1396 Allah(cc)’ın nûru ve feyz konularına Nazım Efendi’nin yaklaşımlarından hareketle. Allah’ın nuru ile kaim olan feyzin (istinâdî). Bir mürid için zikir. sohbet ve halvet esnasında mürîdin gönlüne yansıtılır. 3. zikr ve halvet ile mürekkeb olduğu zaman.ayetinde bildirilen “doğru yola ulaştıracak dostları”. 1395 Burkay. “Şayet bilmiyorsanız zikir ehline sorun”1394 ayetinde bildirilen zikir ehlini Şeyh Şerafeddin. feyz olarak mürîdin gönlüne dolarak. ona değer kazandıran mahiyetinde bulunan cevher. asıl cevher olarak Allah’ın nuru. tasavvuf ıstılahında isnâdî feyz kavramıyla ilgilidir. sohbet. sohbet. 101.1393 Zikrin manevî kudreti ve mürşîd ile ilgisini tamamlayacak bir husus “ehl-i zikrin” kimler olduğudur. Londra’da 2005 yılında yapılan bir çalışmaya göre oradaki Hakkâni mürîdleri zikri birkaç çeşitte tanımlamaktadırlar. Enbiya: 21/7. Şeyh ve mürîdlere sened ve silsile yoluyla ulaşan irfan olarak tanımlanan bu feyz. 266 . Menâkıb-ı Şerefiyye. 223-224. Bu feyz vesilesiyle mürîdin çaba ve iktisabı olmadığı halde. istinâdî feyz telakkisinin zikr anlayışında yer aldığını belirtebiliriz.

122. farklı faziletleri vardır. Atay. Kıbrısî’nin genel tasavvuf anlayışında bu nûr. 40. 1397 1398 Stjernholm. ruhun nefs üzerine galip gelmesine vesile olur. Zikrin amacı kalbin mutmain olması. Bu bilinç cemaatin ortak değeri olarak.Allah(cc)’ın nurunu yansıtma olarak tanımlanırken bir başkası. Zâkiri daimi huzura ve manevî gıdalara vasıl eden her zikrin. 1399 Aynı eser. kalbin aşkla dolması ve masivâdan temizlenmesi olarak ifade etmiştir. cemaat bireylerini ortak bilince vardırır. kalbi dinlemenin yolu ve genellikle kalbî cilalamak olarak anlaşılmaktadır. Şeyhin Londra’da olmadığı uzun dönem boyunca dahi grup içindeki dinamizmi sağlar. Ancak zikir bizatihi kudreti haiz değildir. s. Zikrin nihayetinde kul. zikrin esrarını bilen bir mûrşid-i kâmil tarafından telkin edilmesi gerekmektedir. Mesela kelime-i tevhîd (la ilahe illallah) ve ism-i Celâl (Allah) zikirleri kulun manevi makâmlar arasında seyrine vesile olur. Batı’da Bir Nakşi Cemaatı. 125. bu kudretle zuhur eder. The Struggle forPurity. iman nimetine şükür içindir.1399 Özet olarak Şeyh Nazım’a göre kulun Rabbini hatırlaması olan zikr. ss. 1397 1996 yılında Lefke Dergâhında (Kıbrıs) yapılan farklı bir antropolojik çalışmada görüşülen mürîdlere göre zikr. 267 . zikrin manevî kudreti ile olur ve velayet makâmındaki tasarruf. Şeyhlerinin varlığını en çok hissettikleri andır. 123. s. Ancak kula manevî makâmlar kazandıracak kalbî zikrin şekil ve adedi. içindeki Allah(cc) sevgisinin açığa çıkarılmasıdır. ona değer kazandıran. Nazım Efendi’ye göre bu seyr. Bâtılı bir mürîde göre ise zikr. onun mahiyetinde bulunan cevherdir. gafletten ve nefsinin tasallutundan kurtularak velayet makâmlarında seyrine devam eder. Yani zikir seyru sulûkta önemli bir vesile olsa da. Bir başka mürîde göre zikr anı. zikrin haricinde sohbet ve halvet esnasında kalbe dökülen feyz olarak telakki edilir. Dolayısıyla mürşidler tarafından telkin edilmeyen zikrin manevî makâmlara eriştirici fazileti yoktur. Başka bir mürîd için zikir. modern dünyanın özellikle batıda doğurduğu psikososyal rahatsızlıklara karşı tek etkili tedavidir.1398 Bu çalışmayı yapan bir antropolog nazarıyla zikr. Bu cevher ise mezkûr olan Allah(cc)’tan gelen nûrdur.

Bu iki zikirden sonra 10’ar defa “Allah Hu! Allah Hakk”. sıkıntılı durumlara son vermek niyetiyle yapılan ilk uygulamalara dayanmaktadır. 1402 Tosun. Pazartesi günü akşam namazından sonra yapılan hatm-i haceganın yanı sıra.g. Reşahât. 268 . Perşembe günü akşam namazından sonra yapılan hadralar. ss. s. yüzyıldan itibaren periyodik hale gelen bu hafî zikirin sonunda.. Bakî Billah’a nisbet edilen terkibe “hatm-i Hacegân-ı sagir” adı verilmiştir. 256. Ya Halim. 100 Hu.g. s. 100 Salavat. Kısaca hatim deneden bu ayin. TTDS. dağıtılan taşlar ile zikr adetleri takip edilir. 33 Hay zikirleri yapılır. 100 Allah.e. Cehri olan ikinci kısmında. 79 İnşirah Sûresi. 1001 İhlas Sûresi sessizce okunurken. Toplu Zikrin İcrası: Lefke ve Şam’da bulunan Hakkânî tekkelerinde gözlemlediğimiz kadarıyla. s. Zâkir başının yönlendirmesine göre temposu ve şiddeti değişen bu zikirlerin geçişleri esnasında silsile üstadlarına dualar okunur. Ya 1400 1401 Cebecioğlu. kıyam zikri ile devam eder ve tekrar oturuşla yapılan Kur’an tilaveti ve dua ile sona erer. ku’udî ve hafî zikr olarak başlar.1. Nakşîlik ıstılahında olan hatm-i hacegân. Pazartesi ve Perşembe günleri akşam namazından önceki kırk dakika içinde yapılır. 177-203. toplu zikir ayinleridir. Ya Hafız. 321. hatmeler. Hadralar.1401 Gucdevanî’ye nisbet edilen terkibe “hatm-i Hacegân-ı kebir”.1400 18. 100 “la ilaha illallah”. Hatm (bitirmek) ismi verilmesinin sebebi. 7 Fatiha. Hafî ve cehrî olmak üzere 2 kısım olan hatm-i kebirin birinci kısmında sırasıyla. Nakşibend. Sâfî. Bununla birlikte günlük olarak yapılan seher virdleri ve namazlardan sonra yapılan tesbihatlar. 3 kelime-i şehadet. “Allah Hu! Allah Hayy” ve “Allah Hayy! Ya Kayyum” söylenir. a. salavatlar ve kelime-i tevhidler toplu olarak zikredilir. belli bir güne ve vakte bağlı olmadan her zaman yapılabilirken. Tosun. mübarek gecelerde yapılan hadralar ve hatmelerden farklıdır. Daha sonra Ya Daim. Hatm-i kebir. şeyhin işaretiyle başlayan ritüelin adıdır. cehrî zikr de yapıldığı bilinmektedir. şeyhin huzurunda bir grup müridin halka olmasından sonra. 321. bazı surelerin tertib üzere okunması ve belli miktarda zikrin çekilmesiyle yapılır. 100 Salavat. 33 Hakk. 7 Fatiha. 70 estağfirullah.1402 Hakkânî dergâhlarında.

okunduktan sonra “Ya Daîm! ya Daîm! ya Daîm! Ya Allah” şeklinde yapılan esma zikirleri üçer defa yapıldıktan sonra 25 Besmele ve 10 salavat okunur.Latîf. el kitapçıklarından takip edilmiştir. Londra’da. ss.1403 Hatme-i sagir sırasıyla. cehri olduğu bilinmektedir.e. a. Ya Mu’id. Peygamber (sav)’e ve silsile üstadlarına hediye edilir. halkada bulunanlar tarafından. zaman içinde de değişime tabi olmuştur. Atay.naqshbandi. 7 Fatiha. Son olarak okunan 10 salavat ve Kur’an tilaveti. 11 İhlas Sûresi. Ya Rahmân. 1405 Aynı eser. Ya Mu’izz. a. ss. ss. Ya Hennân. 1406 Atay. Ya Vedûd. hatme-i kebir düzenli olarak Perşembe günü.1407 icra edilmiştir. Ya Mennân. dualar aynı şekilde Hz. Ya Fettâh.1406 2008 yılındaki iki aylık ziyaretimiz süresince. Peygamber(sav)’in ve silsile üstadlarının ruhlarına hediye edilir ve hatme dağılır. 1407 Londra’da yapılan zikirde de Perşembe günü.. s. Bkz. Mesela 1970’li yıllara kadar Londra’da da hafi yapıldığı bilinen hatmeler. ikişer kez şu formatta tekrarlanır. Aynı çalışmada “Hatm-i Hacegân” başlığında izah edilen zikrin ise1405 hatme-i kebir olduğunu düşünüyoruz. 148. 10 Salavat. 7 İnşirah Sûresi. Ya Sultân esmaları.g.e. Şam Dergâhında. Ya Deyyân. olduğu gözlemlenmiştir. Atay. Ya Subhân. Ya Settâr. Bazı geçişlerde ve sonda Kur’ân tilaveti. 10 Salavat. Ya Gaffâr. yani Cuma gecesi. Batı’da Bir Nakşî Cemaatı. Lefke’de. Şam’da ve New York’ta arz ettiği farklılık. 132-138. 121-146. 7 Fatiha. Bu hatmelerin başında kahve ikramı yapılıp. 100 kelime-i tevhid. sırasıyla.. 1403 1404 http://www. 269 .org/zikr/khatma-i huwacegan. 33 Hakk.. Londra’da bulunan Hakkânî dergâhında yapılan bir antropolojik incelemede izah edilen ve ku’udî olarak yapıldığı bildirilen zikrin1404 hatm-i sagir olduğu kanaatindeyiz. “Ya Daîm! ya Daîm! ya Daîm! Ya Allah”. 100 Allah. 146-150. 33 Hay. Hz.g. sonunda ise şeker ve sandviç ekmeği dağıtılmıştır. yetmişlerden sonra Nazım Efendi’nin uygulamaya başlamasıyla. Bu uygulamalar. Ya Mucîb. Bu hatmeler esnasında okunan virdler. 33 Hu. 25 estağfirullah.

100 salavat ve aşr-ı şeriftir. 100 salavat. kıyam zikri olarak başlar ve biter. 7 Fatiha Sûresi. Hadralarda bazen bir ya da birkaç zâkirin ortada semah ettik leri de olmuştur. kıdemli mürîdler zâkir başının sağı ya da solunda daha yakın olanlardır.org/zikr. Zâkir başına dönük olarak oluşturulan halkada yer bulamayanlar. 79 İnşirah Sûresi. 100 salavat. bir grup ilahi ve medhiye okurken. hatme gibi başında okunan ayetler olmaksızın. Yaklaşık otuz dakika süren hadralar ve diğer hatmeler çeşitli internet sayfalarında da paylaşılmaktadır. 321.saltanat. Şayet ayakta dönerek yapılırsa. Lefke ve Şam tekkelerinde kıyam zikri olarak da gözlemlediğimiz hadralar da. 15 istiğfar. 7 Fatiha Sûresi. rabıta. Hatmelerde oturularak yapılan kelime-i tevhid zikrinde baş ve gövde ile salınarak yapılırken.1409 İslâm tasavvufunun kurumlaşmasından sonra. 100 salavat ve duadır. Nakşbend’e isnad edilen hatmede. buna “devr” 1408 1409 Tosun. http://www. Meselâ Gucdivanî’ye nisbet edilen hatmede. Kıyam zikrinde halkanın ortasında dolaşarak zikreden müridler. 270 . diğer grup kıyam zikri yapar.1408 Hatm-i hacegânların haricinde Cuma günleri ve mübarek gecelerde hadra adı verilen zikirler yapılır. üçüncü ve dördüncü halkayı oluştururlar.naqshbandi. ellerini iki yanda kenetli olmadığı halde kenetliymiş gibi tutarak zikreder ve halkadaki diğerlerinin önünde durarak dolaşır. Genellikle loş bir ışık ortamında yapılan zikirlerde. Rifâîler ve Kâdirîler ise cehrî zikri esas almışlardır. 1001 İhlas Sûresi. 500 “ya hafiyye’leltaf edrikni bi-lutfike’l-hafi. kıyam zikrinde eller iki yandaki zâkir ile kilitlendikten sonra belden yapılan salınım ile öne doğru eğilerek yapılır. Nakşbend. Bu zikirler hem oturarak hem de ayakta icra edilebilir. Tarikat-ı Hakkâniyye’de uygulanan hatmeler. Hadra. Her iki salınımda da esas olan kalbin bulunduğu sol tarafa “illa’llah” zikrinin vurulmasıdır. www. Melâmetiler ve Nakşîbendiler hafî zikri. Abdülhalik Gucdevanî’ye veya Bahâuddin Nakşbend’e nisbet edilen hat-i hacegân tertiblerinden farklılaşmıştır.org/Video&Audio/Dhikr-Hadra. 7 Fatiha Sûresi. hemen arkada katılanların sayısına göre ikinci. s.Hatme ve zikirler mihrabın önünde duran zâkir başının sağına ve soluna halka oluşturarak olur.

s. Kamûsu’l-Muhît. Lümâ. Müridler. Seher virdinden önce iki rekât abdest namazı kılınlar da olmaktadır. s. 1415 Tüm bu zikirlerin adetleri ve duaları ile ilgili detayları için bkz.1414 Lefke tekkesinde seher virdleri. Cürcânî. 262. 364. makâm ve nağmelerle okunan dinî metinleri ve ilâhîleri. c. Tasavvuf ve Tarikatlar.1410 Bununla beraber farklı bir zikr biçimi olan semâ lügatte. 730. kulak vermek. Ta’rifât. 974. 21. vecde gelmek ve üns meclisi” manalarında kullanılmıştır. musiki eşliğinde dinlerken ilâhilerin ruhta bırakmış olduğu tesirle coşup dönerek raks etmek ve deverân etmektir. hançereden testere ve bıçkı sesi gibi ses çıkarılarak yapılan zikre ise “zikr-i erre” denilir. Uçak havalandıktan sonra tekerlere ihtiyaç duymadığı gibi. ss. gınâ. 1414 el-Hakkânî. Taklidi semânın baştan sona kadar ayaklar üzerinde olduğu ifade etmiştir. TTS. 121.1411 Tasavvuf ıstılahında ise. Firuzabadî. “işitmek. Bunlardan bağımsız olarak Lefke tekkesinde ise akşam namazından sonra toplu olarak cenaze namazı kılınır.6. 1. Tehânevî. s. kendi kuvveti ile orada bulunmamaktadır. birkaç saniye için tefekkürü mevt yapılır. İbn Manzûr. 312. şarkı dinlemek. Lisânu’l-Arab. TTDS. çalgı. Ya Hafız yüzer defa hafî olarak okunur. s. 1412 Serrâc. 555. Kıbrısî. Yesevîlikte. Bir müezzinin duasından sonra imamın müezzinliğinde sırası ile Ya Halim. beste. 369-371.1413 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre semâ taklit ve tahkik olmak üzere iki çeşittir. Müridin El Kitabı. raks. s. insan ile diğer mahlûkatın aynı dilden yaptığı zikri temsil eder. Tahkiki semâda hakikaten dönen zâkir. s. s. s. yedi defa döndükten sonra ayakları yerden kesilerek döner. tegannî. c. 162. Uludağ. Keşşâf. kâinattaki atomlardan galaksilere kadar dairesel bir hareket olduğu için. Yılmaz. Nazım Efendi’nin ifadesiyle tayyarenin uçması için çalışan yer tekerler değil motordur. 1415 Bu tesbihatların sonunda sabah namazına geçmeden sağ omuz üzerine uzanarak. hakiki olarak semâ eden zâkir. bu namazın Müslüman olarak vefat edip de cenaze namazı kılınmayan tüm dünyadaki 1410 1411 Zikir ve zikir çeşitleri için bkz. mescitte uyuyanların uyandırılmasına. Minhâcu’l-Fukarâ. İki rekât necat namazı kılındıktan sonra secdede dua edilir. Ebediyete Davet. Ankaravî.1412 Bu dönüş.ve “deverân” adı verilir. 271 . toplanan uyku tulumları ve alınan abdestlere müteakiben başlar. 1413 Cebecioğlu. 20.

1419 Bkz.1417 Bast ise lügatte genişlemek. üzüntülü olmak. salikin yaşadığı bir halet-i ruhiyedir. Maide. Bast. Kehf. kapanmak. 272 .1418 Kur’ân-ı Kerim’de kabz ve bast kelimeleri daha çok lügatteki manalarıyla meal edilmiştir. s. Mu’cemu’l-vasît. keyifli olmak. Furkân. 408-409. 18/18 . kulun geçmişte işlemiş olduğu iyi amelleri hatırlanması sonucunda. bu manaların üzerine inşa edilmiştir. 352-354. a. lügat anlamıyla tercüme edilmektedir. 39/67. ondan alınacak mükâfat beklentisinden dolayı ferahlaması ve Mevlâ’sına yakınlığını göstermesidir. 2/245.e. 333. a. Tevbe. tutmak. âriflerin 1416 1417 Mürîd ile yapılan mülakata ait kayıtlar.1421 Istılahta kabz. ss. Zümer. Bu halde salikin kalbi. Cebecioğlu. 67/19. bast kelimesinin zıddıdır. 1. Komisyon. 20/96..1419 “Rızkı daraltanda (kabz) Allah’tır. Bast.g. s. 651. Tasavvuf ve Tarikatlar. Kâşânî. 13.e..Müslümanlar için niyet edilerek gıyaben yapılan bir namaz olduklarını söylerler. zihni açık olmak. Komisyon. 1422 Isfehanî. c. 25/46. s. s. 1422 Bast halini yaşayan sâlikin kalbinde ise. 710-711. Firuzebadî. 11.1416 h. Nazım Efendi’nin manevi bir vazifesi olduğu için kılınır. TTDS.”1420 ayetinde bu kelimeler. 659. s. tutulmak. İbn Manzûr. Sufîlerin yüklemiş oldukları manalar ise.g. ss. yeme ve içme duygusu yok denecek kadar zayıflar. 5/11. ferahlık ve sevinç duyma meydana gelir. bu kelimelerin tasavvuf ıstılahındaki anlamlarında önemli olmuştur. Kabz hâlindeki sâlikte. 9/67. Istlahatu’s-Sufiyye. açılmak. Kâmûs. Tâhâ. Firuzebadî. daralmak. s. Mülk. el-Müfredât. c. Bakara. 1420 Bakara: 2/245. a. Allah’ın lütuf ve cemâlini düşünmesinden dolayı bir genişleme. ses arşivimizde mevcuttur. Allah’ın gazabının korkusuyla dolar. rahat ve huzûr içinde olmak gibi anlamlara gelir. Lisânü’l-Arab. Allah’ın celâlini tefekkür etmekten dolayı. endişeli olmak gibi manalarına gelen kabz. sevinçli olmak. karşı konulamayan bir endişe ve korku hisseder. Bu ayete yapılan işarî tefsirler. genişleten (bast) de..e. KABZ VE BAST HÂLİ: Lügatte sıkıntılı olmak. Yine O’na döndürüleceksiniz. 1418 İbn Manzûr. ruhun dertli olması. 1421 Yılmaz. ss. 210-211. 46. Bir mürîde göre bu namaz.g. 56. s. neşeli olmak.

Allah(cc)’tan razı olmamaya delalet etmektedir.1423 Nazım Efendi bast halini. ss. 420-421. Çünkü nefs. Kıbrısî. zihin de açık durumdadır. kuldaki makbul ve muteber bir hal iken. 67.1425 Kabz ve bast hallerinden hangisinin üstün olduğu konusunda Şeyh Nazım’ın görüşü kesindir. Misbahu’l-hidâye. 735/1334). el-Lümâ. a. ss. Nazım Efendi’ye göre bast. güler yüzlü ve mütebessim çehreli olmayla ilişkili olarak anlatır. 1427 Yılmaz. 1425 Aynı eser. Bu çehrenin zıttı olan abus şekli (somurtma. TTS. s. Bastın sebebi ise. ss. kulun daralma ve sıkıntı halinde bulunmasıdır. Çünkü bu çehre Allah(cc)’tan razı olmaya delalettir ki. Uludağ. Tasavvuf Sohbetleri. basttan evladır. her mecliste ve işte kulun kendini genişlikte bulması.g. TTDS. 85-86. s. s. mutasavvıflar değişik görüşler beyan etmişlerdir. Kabz ve bast hallerinin sonuçlarını ve tesirlerini esas alarak ulaşılan bu görüşlere göre. kulun kalbine ve etrafına sıkıntı vermemesi. Bu durumda kul.1427 Mesela İzzeddîn Kâşânî (v. kabz makbul olmayan ve kerih görülen bir haldir. s.. 121. kalbin ferahlı olması.e. bu hallerin zuhur etme sebeplerine bakarak. Avârif. Allah(cc)’ın sevdiği hâl olarak tanımladığı bast hâlini. bu konuda Şeyh Nazım’ın aksine bir görüş beyan etmişlerdir. bast haline bir üstünlük atfetmiştir. 273 . 210-211. 120. daima rahat olması ve kalbinin ferah olması olarak tanımlar. 643-645. kalbin önünden nefs hicabının kalkması ile olur. Tasavvuf ve Tarikatlar. Kalb ve nefs ilişkisi ile izah ettiği bu hallerden kabz.1424 Şeyh Nazım’a göre kabz hali ise. yaşadığı halin aynası olur.1428 Çoğu sufî. Bu hallin devamlılığı. nefsin sıfatlarının zuhur etmesi ve kalbe hicab olmasından dolayı olur. Sühreverdî. Bast hâlinde gönül şen. ekşitilmiş surat) ise. kabz hali. bu kulların mekânları cennettir.sıfatlarından biri olarak tabir edilir. Cebecioğlu. bu genişliği etrafına yansıtması. kulun ahiret azabına sebebiyet verir. 342. Bu hali yaşayan sâlikin çehresi. 336-337. ferah 1423 Serrâc. 121. s. basttan haz alıp. s. 1424 Kıbrısî. 1428 Kâşânî. Bu neşe hali kalbte inbisata ve ferahlamaya sebep olur. Minhâc.1426 Kabz ve bast hallerinden hangisinin daha üstün olduğu konusunda. s. Ankaravî. dış görünüşünü ve fiillerini ilmine göre ayarlar. 1426 Kıbrısî.

bulurken. Kendi varlıklarını aşmış kullar için. Sâlike yol aldıran işler ise. havasın hallerinden. 341. s. 696-699. ama yakıcıdır. 1431 Sühreverdî. ama şefkatlidir. c. sâlike kabz hâli geldiğinde onun üzülmemesi gerektiğini. Mevlânâ. Zira avamın ve havasu’l-havasın halleri bu değerlendirmelerin dışında kalmıştır. ancak bunun gerçek manada kabz ve bast hâlleri olmayacağını.g. kabz hâlini kışa. 632/1234). Mesnevi. 3757-3762b. yaşadıkları hâllerden dolayı. her halin fevkindedir.. kabz hali daha evladır. Bu açıdan bakıldığında sufilerin umumiyetle bahsettiği. Farklı bir ifadeyle avamın tecrübe ettiği haller. havasın halleri olmaktadır. yaz mevsiminin devamlılığının. Yine o. fenafillahda yaşanan zevk. 3. bu durumun sıkıntı ve neşe durumu olduğunu belirtir. Avârif (Gerçek Tasavvuf). Bast hâlinin yüzü ise güleçtir. Sühreverdî’ye göre bu yanılgı.1430 Bu konudaki görüş ayrılıklarının sebebi. bu halleri tecrübe ettiği varsayılan kesimin çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. bast hâlini de yaza benzeterek. 274 . Çünkü bazı mutasavvıfa göre ise kabz ve bast hali. onların halleri ise havasu’l-havasın hallerinden faklı olmaktadır. Minhacu’l-fukarâ. terakki eder ve bast hâlini görecek. havasu’l-havasın yaşadığı bir hal olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla umum görüşe göre. kabz hali basttan üstün görülmüştür. Ona göre kabzın yüzü ekşidir . kendilerinin kabz ve bast hâllerini yaşadığı zannına kapılsalar da bu durum. Mesela Sühreverdî (v.1432 Bu hali Kuşeyrî. 669.1429 Aynı görüşü savunan Mevlânâ. s. nefs-i levvâmeye yükselme ve muhabbet makâmından nasiplenme sayesinde meydana gelir. hâlâ nefs-i emmâreye ait sıfatların etkisinde bulunmasına bağlıdır. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin üstün gördüğü bast hali. haz almaz. imtihanları geçer. kabz ve basta benzer duyguların Mü’minlerin avâmında görüleceğini. Hakk’ta fenâ ve bekâ makâmlarına vasıl olmamış sâliklerin halleridir. Yani bu kişiler. onların. Allah’ın gayrısındaki her şeyden sıyrılmış kullar (havasu’l-havas) üzerinden izah 1429 1430 Ankaravî.1431 Sühreverdî’nin izahına bağlı olarak düşünecek olursak. s. bağı ve bahçeyi kavuracağını belirtir. kabzdan sıkılır. a. Nitekim kabz ve bast. bu hâlin onun kurtuluşu olduğunu belirtir. nefsinin sıkıldığı yerde olduğundan. bir yanılgıdan ibarettir. 343. s. Bundan dolayı mürid kabz hâlinde. 1432 Ankaravî.e.

etmiştir. Kuşeyrî’ye göre, sufîde, bast hâli hâkim olduğu zaman, en şiddetli ve elem verici hadiseler, onu hiçbir şekilde etkilemez. Böylesi sufîler, ona göre, ilahî kaderin cilvesi ve Allah(cc)’ın rahmeti ile eşyaya kul olmaktan kurtulmuş kimselerdir.1433 Nazım Efendi, eşyanın esaretinden kurtulmuş kulu, rıza makâmıyla ilintili ele almaktadır. Kıbrısî’ye göre kabz halinde bulunan kişi Rabbinden razı değildir, bir daralma ve kasıntı haliyle etrafına da aynı hâli yayar. Bu hali hayatı boyunca yaşayan kişi cehennem ehlinin sıfatıyla sıfatlanır. Dolayısıyla kabz hali, kulda devamlı olmamalıdır.1434 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî tarafından, bast haline yüklenen rıza halinin de kendi içinde dereceleri olduğu görülmektedir. Kıbrısî’ye göre mahlûkun Hâlik’ı ile olan ilişkisinde insan, kendisi kadar mûkerrem olmayan diğer mahlûkun yaşadığı rıza makâmından daha alt seviyede olmamalıdır. Mahlûkun içinde bulunduğu halde duyduğu memnuniyet ve rıza, ilah-kul ilişkinin uygunluğunu belirlemektedir. Şeyh Nazım’a göre Âdemoğlunun hizmetine tayin edilen tüm hayvanat, nebatat ve madde; her durum ve zamanda, ferah içindedirler. Onlardan daha mükerrem bir yaratılış içinde olan insan ise, her halinde razı olmalıdır. İnsana giydirilmiş bu şeref, onu her hal üzere razı etmeye kâfi derecede ferah sebebidir. Başka bir ifadeyle kulluk, Âdemoğlu için en büyük şereftir ki, takdir edildiği zaman kişiyi her daim genişlik, mutluluk ve ferah içinde bırakır. Nazım Efendi bu düşüncelerden hareketle kabz halini neden kerih gördüklerini ve Allah(ac)’ın neden bu halden hoşnut olmayacağını şöyle ifade etmektedir: “Âdemoğluna minel-ezeli ile’l ebed bu kadar şerefi giydiren Allah(ac), verdiği hesaba gelmez bu şeref dururken dünya için mahzun olan kullundan razı olmaz.”1435 Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere, Kıbrısî’nin tarif ettiği rıza ve şükür, karşılaşılan dünyevî hadiseler içindir. Bu ise Sühreverdî’nin tarif ettiği nefs-i emmare seviyesindeki avamın halleridir. Şeyh Nazım, “el-hamdulillah” zikrini, bu kişilere tavsiye etmiştir. “Gönlün açılması için” diyerek tavsiye ettiği bu zikir ile kul, dünya
1433 1434

Kuşeyrî, er-Risâle, ss. 94-95. Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 122. 1435 Aynı yer.

275

için olan hadiselerden sıyrılmaya çalışır. Kıbrısî, bunu başarmış kulları, rıza makâmı ile ilintili bir şekilde anlatmıştır. Bizim havas olarak nitelendirdiğimiz bu kişileri Kıbrısî, “hammadûn” olarak nitelendirmiş ve onları övmüştür.1436 Buradan da anlaşıldığı üzere havasın kabız ve bast halleri, dünya için değil de, Allah (cc) için ve O’nun rızası için olmaktadır. Bu misal üzerinden havasu’l-havas ise, Allah(cc) ile birlikte olma hazzı yaşadığından; ne dünya için, ne de Allah için bir hal yaşamaz. Zira o, Allah(cc) ile birlikteliğin neşvesinden başka bir şey duymamaktadır. Istılahta kabz ve bast hali, keşif ve şükür gibi kavramlarla da ele alınmıştır. Mesela her iki halin bir birine göre zuhur edebileceklerini savunan Kuşeyrî, hangi halde olursa olsun kulun, sebepleri araştırmak yerine hal geçinceye kadar sükûneti muhafaza etmesi gerektiğini ifade etmiştir. Cüneyd-i Bağdadî, her iki hali de Allah’a sığınılması gereken haller olarak görür. Bağdadî’ye göre bu haller, Allah’ta fenaya ve bekâya giden yolculuğunda, kulun tekâmülüne, tekerrüre ya da tenziline sebep olur.1437 İbn Arabi’ye göre, Allah(cc)’ın “zahir” ve “batın” isimlerinin tecellilerinin müşâhedesine bağlı olarak kullarda kabz ve bast hali deveran eder.1438 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî, bast hâlini rıza makâmına ait olarak tanımladıktan sonra, bu makâma ulaştıran vesile olarak tefekküre işaret etmiştir. Tefekkürün Allah(ac) muhabbetini ve gurbîyeti artırdığını şu şekilde ifade etmektedir: “Hadsiz ve hesapsız nimetin ve lütfun içindeyiz. İşte insan onu (tefekkürle) bildiği vakit ferahlıyor. Neşeli insanı, ferahlı insanı Allah seviyor ve ona bast hâli derliyor. Kabz hâli bütün zulmetlerin membaıdır”1439 Gaflet başlığında da incelenen tefekkür, kulu Allah(cc)’tan gaflete düşmekten korur. Kıbrısî tefekkürü, sürekli teyakkuzda bulunmak üzere tavsiye etmiştir.1440 Tefekkürü aynı zamanda rıza makâmına ulaşmak için tavsiye eden Kıbrısî, bu makâmdaki salike ait halin, bast olduğunu söylemektedir. Buradan da anlaşılmaktadır ki bu hal, avama ve havasa aittir. Avam, dünyevi amaçlarla yapılan
1436 1437

Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 122. Kuşeyrî, er-Risâle, s. 94. 1438 İbn Arabî, Nurlar Risalesi, s. 23. 1439 Kıbrısî, a.g.e., s. 122. 1440 Aynı eser, s. 142.

276

işlerden sıyrılmak için tefekkürde bulunur ve ilahî rıza için işlediği fiilerden dolayı bast hali yaşar. Havas ise, ilahi rıza için işlediği fiilerden sıyrılarak, fenâ fillah hali yaşamak için tefekkürde bulunur. Fenâyı yaşadığı vakitlerde bast hali yaşar. Fenâdan uzaklaştığı vakitlerde, eski makâmı olan rıza halline dönüş yapar. Bunun sâlik açısından bir ayrılık olduğu düşünüldüğünde, sâlikte, kabz haline sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre, kalbin ferahlı olması, bast hali; daralma ve sıkıntı halinde bulunması ise, kabz halidir. Nazım Efendi’ye göre bast, Allah’ın sevdiği, kuldaki makbul ve muteber bir hal iken; kabz bu halin tersidir. Mü’mindeki bast hâli, onun gülen yüzünde ve mütebessim çehresinde görülür. Şeyh Nazım, bu hale ulaştıran vesile olarak tefekküre işaret etmiştir. Allah(ac)’ın hadsiz ve hesapsız nimetlerini ve lütfunu hatırlamak anlamında kullanılan tefekkür, kuldaki muhabbeti ve gurbîyeti artırarak, ondaki bast halini, muhafaza eder. Böylesi nimetlere rağmen kabz halinde bulunan kişi, esasen Rabbinden razı değildir. Bazı mutasavvıflara göre kabz hali, Mü’minin manevi terakkisi için, bast halinden daha muteberdir. Sufiler arasındaki bu görüş ayrılığı, bu hallerin sebepleri ve sonuçlarına bağlı olarak oluştuğu kadar; bu halleri yaşayanın avam, havas ya da havasu’l havas olmasına göre de oluşmuştur.

i. NEFS: Arapça bir kelime olan nefs; can, ruh, kan, ceset, izzet, hamiyet, herhangi bir şeyin özü, nazar değdiren göz gibi manalara gelmektedir.1441 Kur’ân-ı Kerîm’de nefs; kötülüğü emreden,1442 kıskançlıktan yana,1443 cimrilik ve hırs sahibi1444 gibi menfî vasıflarla zikredildiği gibi; kötü arzulardan
1441

Firuzebadî, Kamûsu’l-muhît, s. 577; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. 15, Dâru’s-sadır, s. 117; Isfehanî, el-Müfredât, s. 502. 1442 “Rabbimin muhafazası dışındaki nefs, daima kötülüğü emretmektedir.” Yusuf: 12/53 . 1443 “Derken nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de (nefsine uyarak) onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu.” Mâide: 5/30.

277

kurtulmuş, itminana ermiş1445 gibi müsbet sıfatlarla da tavsif edilmiştir. Nefse tasavvuf ıstılahında yüklenen manayı en açık şekilde ifade eden ayette Hz. Musa(as), buzağıyı ilâh edinen kavmine şöyle seslenmiştir: “…Gelin yaratıcınıza tövbe edin, nefislerinizi öldürün.”1446 Mutasavvıflar tarafından kulun Allah(cc)’a dönüşünden önce tezkiye ve terbiye etmesi gereken bir yönü manasında kullanılan nefs, İmam Kâşânî’ye (v. 730/1329) göre kendisinde irâdî hareket, his ve hayat kuvveti bulunan latîf buharlı bir cevherdir. Hakîm Tirmizî bu tanıma şunu ekler: “O, hayvanî ruhdur, kalb (nefs-i natıka) ile beden arasında vasıtadır.”1447 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin yayın ve sohbetlerinde, nefs teriminin ontolojik yönüne dair izahat ile karşılaşılmamıştır. Kıbrısî’nin sohbetlerinde nefs, genellikle nefs-i emmare manasında kullanmaktadır. Tasavvuf ıstılahında nefs-i emmare, genel olarak hevâ ve heveslerinin peşinden koşan nefs mertebesi olarak tanımlanmaktadır.1448 Şeyh Nazım Efendi’ye göre bu derecedeki nefs; insanı, insanlık şerefinden mahrum eden, kendi hevâ ve arzularını ilah edinen nefstir.1449 Çünkü kişi kendi manevî memleketi olan yaşantısında, Rabbi’nin isteklerine tabi olmazsa, o emirlerin gayrını emreden nefsinin, şeytanın, hevâlarının veya dünyanın isteklerine tabi olur. Böylelikle kul, Rabbi’ne değil nefsine kulluk etmiş olduğundan, kulluk şerefinden düşer.1450 Seyru sulûkta nefsin, hevanın ve şeytanın tuzakları üzerinde sufîlerin görüşleri, İslam düşüncesindeki çerçeveyi şekillendirmiştir. Bu manana nefis, şeytan ve hevâ, insanın batınî düşmanları olarak telakki edilmiştir. Bunlardan iblisin düşmanlığı, Hz. Âdem(as)’e secde etmediği günden beri bilinmektedir. Ancak hevâ,
1444

“Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” Haşr: 59/9. 1445 “Ey mutmain nefs! Sen Rabbinden razı, O senden razı olarak dön Rabbine! Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime!” Fecr: 89/27-30. 1446 Bakara: 2/54. 1447 Cürcanî, Ta’rifat, s. 262; Kâşânî, Istlahatu’s-Sufiyye, s. 115; Cebecioğlu, TTDS, s. 472. 1448 el-Nakşıbendî el-Hac Mehmed Nuri Şemsüddin, Miftâhu’l-kulûb, Haz.: Salah Bilici K.Evi, İstanbul 1983, ss. 135-136. 1449 Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 18. 1450 Aynı eser, s. 24.

278

insanın nefsindeki hükmedici yönün habercisidir. Şeytan, Âdem(as)’in bu zafını kullanarak, onu yasak ağaca yaklaştırmış ve Cennet’ten kovulmasına sebep olmuştur.1451 Nefs, şeytan ve hevanın söz konusu durumlarına yönelik anlayış, Kıbrısî’nin de anlayışını şekillendiren yaklaşımlardandır. Bu hususu Kıbrısî’nin âbid anlayışıyla birlikte değerlendirdiğimizde, onun abid tanımında etkili olan ve nefs tezkiyesi ile ilgili yönlerini görüyoruz. Mesela nefsini en üst derecede arındıran kul, kendi iradesini, Rabbinin iradesinde kaybedendir. Bunu yaparken âbid, kendini aciz bilerek, Rabbinden gelecek inayete dayanır. Binaenaleyh bu makâmdaki kul, nefsine, şeytana ve dünyaya kul olmadığı için, Rabbine, teslimiyet ve tevekkül ile kul olur.1452 Nefsin, insanı kulluk şerefinden düşüren bir diğer fiil ise, kişinin kendine vacip olan vazifeyi bırakıp, üzerine lazım gelmeyen vazifelerle iştigal ettiği anda olur. Kendisini ehli cennet sayan bu kişi, Kıbrısî’nin ifadesiyle, ahiretini garantilemenin ferahıyla, kendisi haricinde her şeye müdahale eder. Hükümetlerden devlete, yerden göğe kadar her olaya akıl verirken, kendisini dünyada Allah(cc)’ın vekili olmaya yetkin görür.1453 Kıbrısî’nin tavsif ettiği bu karakteri, Abdul Bakî Gölpınarlı (v. 1403/1982) iman ile ilişkili olarak analiz etmiştir. Gölpınarlı’ya göre, gayba iman etmeyen kula, gayb âleminden yol gösterici bir kapı açılmaz. Dolayısıyla kula açılan kapılar, kontrolü nefsin elinde olan bir âlemden açılır ki, bu kulu, rablik iddiasına kadar götürür. Benlik ve bencillik ile başlayan bu yol, kulu hayvanlık seviyesine ve “keşke toprak olsaydım”1454 dediği pişmanlığa götürür.1455 Bununla birlikte bazı sufîlere göre, gayba iman eden kulun dahi nefsinde ilahlaşma iddiasının görülmesi olasıdır. Celvetiye tarikatı piri Üfdade (v. 988/1580)’ye göre, mü’min kulun nefsinde müşâhede edilen ilahlaşmaya en temel sebeb, kibirdir. Kulun nefsini bilmemesinden kaynaklanan kibir, gazab ve haset gibi tüm hastalıkların menşeidir. Bu mertebedeki

1451

Razî, Yahyâ b. Muâz, Cevâhiru’t-tasavvuf, Tah.: Saîd Hârûn Âşık, Mektebetu’l -Arab, Kâhire 2002, s. 172. 1452 Bu tezde bkz. Makamlar ve Seyru Süluk ile İlgili Kavramlar/a.Kulluk Makamı (Âbid ). 1453 Kıbrısî, a.g.e., s. 18. 1454 Nebe: 78/40. 1455 Mevlâna Celâleddîn, Mecâlis-i Seb’a, Ter.: Abdülbakî Gölpınarlı, Konya Turizm Derneği Yay., Konya 1965, ss. 85-86.

279

kul, kendi ayıplarını bırakıp, başkalarının ayıplarıyla ilgilenir. Kibir ve enâniyete dair tüm hastalıklardan kurtulmanın yolu, nefis tezkiyesi ve seyru sulûktur. Her kulun ayıp ve hataları olduğu kadar, fazilet ve kemale müteveccih yönleri de olduğundan; Üfdade’ye göre, nefsini tezkiye etmeye çalışan kul, insanların faziletlerini görmeye çalışmalıdır. Böylelikle tüm insanları kâmil, kendisini nâkıs bilerek, bu hastalıktan kurtulur.1456 “Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler”1457 ayeti tasavvuf terminolojisinde ve Kıbrısî’nin düşüncesinde yer alan söz konusu anlayışın dayandığı naslardandır. Bu ayette işaret edilenler; namazı derin saygı içinde kılanlar, zekâtı verip, ırzlarını koruyanlarla birlikte kurtuluşa eren Mü’minler zümresinde sayılmışlardır.1458 Bununla birlikte “Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir.”1459 ayetinde boş işlerden yüz çeviren kişiler olarak bildirilenler, tevbe edip, sâlih amel işleyen ve Allah(cc)’a, tevbesi kabul edilmiş olarak dönenler1460 olarak anılmışlardır. Boş iş ve sözlerden yüz çevirenler, Kur’ân-ı Kerîm’de, birçok faziletli amel ve âmillerle birlikte zikredilerek ve Cennetin yüksek makâmlarıyla müjdelenmiştir.1461 Bununla birlikte boş konuşma, “Ey îmân edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir gazab (sebebi) oldu.”1462 ayetiyle Cenâb-ı Allah(cc)’ın sevmediği bir fiil olarak zikredilmiştir. Şâh-ı Nakşîbend (v. 791/1389)’e göre boş konuşmayla ilgili bu ayet, kulun seyrindeki hedefini ve istikametini belirlemektedir. Hak için yapılmayan tüm
1456 1457

Bahadıroğlu Mustafa, Hz. Üftâde ve Dîvânı, Üfdade Kur’ân Kursu Yay., Bursa 1995, ss. 220 -221. Mü’minûn: 23/3. 1458 “Müminler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, zekâtı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar.” Mü’minûn: 23/1 -5. 1459 Furkân: 25/72. 1460 “Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah'a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.” Furkân: 25/71. 1461 “Onlar, kendilerine Rabblerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ‘Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle’ diyenlerdir. İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükâfatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selâmla karşılanacaklardır. Orada ebedî kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır!” Furkân: 25/73-75. 1462 Saff: 61/1-2.

280

konuşmalar, kulu Hakk’ın gayrına götürür. “O halde siz Beni hatırlayın ki, Ben de sizi hatırlayayım”1463 ayeti, kul için malayağni yapmadığı anlarda geçerlidir. Binaenaleyh Nakşibend’e göre, Hakka’a müteveccih istikamet, kulu malayaniden koruyan ve gayret isteyen bir iştir. Bu gayretin mükafâtı ise kulun, Hakk Teâla tarafından anılmasıdır.1464 Nefsin boş konuşması mevzuunda, Şeyh Nazım’ın anlayışı, iblis ve gaflet anlayışıyla da ilgilidir. Yani ayetlerde zemmedilen bu hal ve davranışlar, kulun sadrına iblis tarafından fısıldansa da, insan nefsine uyup, gaflete düşmedikçe bu fiili işlemez. Çünkü İblis Mü’minlere bir fiili yaptırmada acizdir, o fiilin işlenmesinde nefis daha etkindir.1465 Nefsin kul üzerinde etkin olmadığı anlar, kulun yaşadığı hayatın anlamın idrakinde olduğu anlardır. Allah ve ahiret yörüngesinden çıkmış tüm aklî, kalbî ve hissî lahzalar, kulun gaflet anlarıdır. Binaenaleyh kul, bu anlarda kendisini bırakıp başkalarıyla ya da boş söz ve fiillerle meşgul olmaktadır.1466 “Kur’ân okunduğu zaman, kovulmuş Şeytan’dan Allah’a sığın. Gerçekten onun, iman edip Rablerine tevekkül edenler üzerinde gücü ve etkisi yoktur. Onun gücü ve etkisi, ancak onu dost ve koruyucu edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.”1467 ayetinde de belirtildiği üzere şeytanın, mü’minler üzerinde bir hâkimiyet kuramayacağı, kâfirler üzerinde ise, davet etme ve süslü gösterme yoluyla bir tesiri olduğu anlaşılmıştır.1468 Mü’min kulun gafleti, iç dünyasında şehveti ile aklının muharebesine bağlı olarak olur. Farklı bir ifadeyle, şehvetin akla tahakkümü esnasında kul, gaflete düşer ve iblisin davetine kapı aralar.1469 Bu anlayış, Şeyh Nazım’ın boş konuşma hususundaki bu yaklaşımının, ıstılahtaki karşılığı olması bakımından önemlidir.

1463 1464

Bakara: 2/152. Parsâ, Risâle-i Kudsiyye, s. 52. 1465 Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 162. 1466 Aynı eser, ss. 141-142. 1467 Nahl: 16/98-100. 1468 Bursevî, Rûhu’l-beyân, c. 10, s. 67. 1469 Aynı eser, c. 3, ss. 281-282.

281

Gaflet konusunda gafil kul için nitelendirilen bu durum, nefsine yenik düşen mü’min için de geçerlidir diyebiliriz. Çünkü Nazım Efendi, hem gaflete düşmüş, hem de nefsine yenik düşmüş kul için, kendi noksanlıklarının gayrında her şeyle uğraştığını ifade etmiştir. Muhasibî’ye göre fıkıh gibi İslamî ilmlere sahip olanlar, zahitler, kendini ibadete verenler, uzlete çekilenler, uzlet ve verâ hayatı yaşayanlar dahi kendi noksanlıklarını bırakıp, başkalarının kusuruyla uğraşabilirler. Zira onlar sahip oldukları ilim ya da yaptıkları ibadetten dolayı kendilerinde kibir, hased ve riya gibi kötü huyların olmadığını düşünürler. Bu aldanışlarının sebebi, bildiklerinin ya da vaaz ettiklerinin gerçekten kalblerinde olup olmadığına bakmamalarıdır.1470 Nazım Efendi’ye göre nefs-i emmarenin karakteristik özelliği haramlarla hoşnut olmasıdır. Nefis her ne kadar dünya hayatının çeşitli arzularıyla ferah bulsa da, bu arzulardan helal olanlarını elde etmesinde bir yasaklama olmadığı için, yasaklanmış olanları arzular. O ulaşılması daha zor olan haramları elde ettiği müddetçe nefs, haramlarla ferah bulmaya başlar. Bu hal üzere devam edince haramlara bağımlılık başlar. Bu aşamada kul, bağımlılığını giderdiği için ferah bulur hale gelir ki, bağımlılıkları haramlardır.1471 Nazım Efendi nefsin bu hali için “…şüphesiz ki nefs kötülüğü emreder”1472 ayetini delil göstermektedir.1473 Şeyh Nazım’a göre nefs-i emmare manası ima edilen nefsin diğer karakteristik özelliklerinden biri yalnız olduğu zamanlarda günahlara daha fazla temayüllü, kalabalıkta ise çekingen bir tavırda olmasıdır.1474 Nazım Efendi’ye göre bu mertebedeki nefiste gençlik iştahı gibi iştah olur. Dünya şehvetlerinin hepsini birden elde etmek için hücum eder. Bu karakterin neticesinde nefs makine gibi olur. İhtiyar ve iradesini kaybeden nefs, esaret içinde bir kişilik ortaya koyar. Nefsin bu karakterine esir olmuş kişi, artık lezzet aldığı için değil o duyguların esiri olduğu için hevâ ve heveslerinin peşinden ayrılamaz.1475

1470

Muhâsibî Ebu Abdullah Hâris, Nefs Muhasebesinin Temelleri (Er-Riâye), Şahin Filiz-Hülya Küçük, İnsan Yay., İstanbul 2004, ss. 522-531. 1471 Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 20. 1472 Yusûf: 12/53. 1473 Kıbrısî, a.g.e., s. 21. 1474 Aynı eser, s. 22. 1475 Aynı eser, s. 23.

282

dünyevî sevgiden ve bu sevgiden neş’et eden hırsa müteallik bir mizacı olur. Nefs Mertebeleri. şehvanî ruhun. Kulluk şerefinden ve hazzından bihaber olur. ss. Fevzu’l-kebîr fî sülûku’t-tefsîr. münafıklığın sebepleri. Peygamber(sav)’e yönelik muhabbet tohumları ekilmediğinden. 1481 Nakşıbendî. 1176/1855)’ye göre nefs-i emmarenin riyâ ile ilgili yönü. insanî ruhu tasallutu altına almasıyla olur. Abdülrahîm. Kalbinde Allah(cc)’a ve Hz. 547-564. Şeyh Abdullah-ı Dehlevî (v. toplum ahlakını zedeleyici olurlar. şehvet. hayvanî ruh ve sultanî ruh da denilmiştir. 283 . Bu ayette işaret edilen bu kimseler. tarafı kabilesinden yana olduğundan. 1477 Furkan: 25/43. hased. kulun imanındaki eksiklik ve belirsizlikten zuhur etmektedir.1481 Cehalet. 37-38. 1195/1780)’ye göre nefs-i emmare. nefs-i emmarede görülen riyanın da sebebi addedilebilir. 1479 Câsiye: 45/23. iman ettiği değerleri ya mecburiyetten ya da çevresindeki sosyal şartların gereğinden kabul etmiştir. İmanî belirsizliklerin sebeb olduğu münafıklık. nefsin riya ve bağımlılık ile ilgili yönlerini tebarüz etmektedir. gözünü de bir perdeyle örtmüş…”1479 ayeti ise zamanla mühürlenmiş ve perdelenmiş olarak hevâlarına esir olan nefs-i emmare için dayanak teşkil etmektedir. s. mü’min olduğunu beyan eden münafık.: Selam Hüseynî en-Narvî. kötülüğü tahrik edici olduğundan kirlenmiştir. 1480 Erzurumî. kavmi küfre dönse. Bu durumdaki nefs. Tah. Bu hallere bağlı olarak zuhur eden amelleri. kendisi de hemen döner. Allah da onu bir ilimle saptırmış. nitelendirilmişlerdir. sonra da kulağını ve kalbini mühürlemiş.1478 “Şu kimseye bir baksana: Arzusunu ilah edinmiş. toplum içinde nifak olur. nefs-i emmâredeki halleri temsil ettiğinden. 1478 “…Allah’tan doğru bir delil olmaksızın. ss. Dâru’l-beşâiru’l-İslâmiyye.Söz konusu ifadeler. Ahmed b. İslamî değerler ile kabile değerlerinin çatıştığı mevzularda. salt kendi arzusu peşinden giden kimseden daha şaşkın kim olabilir?” Kasas: 28/50.1476 Şeyh Nazım Efendi’nin sohbetlerinde karşılaştığımız. 7. Beyrut 1987. Dehlevî’ye göre. Marifetname. Yaşantısındaki hukuku. nefse kul olma ifadesinin “Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü?”1477 ayetine dayandığı aşikardır. İbrahim Hakkı Erzurumî (v.1480 Sufiler arasında genel kabul gören söz konusu iki ruha. kavmî değerleri belirlediğinden. boş 1476 Dehlevî. farklı bir ayette şaşkınlıkla.

a. kokain. hayvanî ruhla bir olmuş ve onda kaybolmuş olduğundan. Bu ihtiyaçların tatmin edilmesinden sonra yeniden zuhur etmesi yine “nörotransmiter” kimyasalları beyne iletilir. duygu ve heyecanlar zuhur eder. Sadece sıfat-ı hayvaniyye ile muttafıs olan bu kişiler. 284 . Kul olmayı tâbi olma ve tâbi olduğunu hoşnut etme olarak tanımlayan Şeyh Nazım.g. gibi sıfatlar kendisinde görülen nefs -i emmare. Dolayısıyla bu haldeki kişi. hakkı bâtıldan. kulu birçok ahiret faziletlerinden mahrum bırakan nefsin arzuları. ekstasi. bu kişilere ihsan olunan insaniyet sıfatı. vücuttaki salgı bezlerinin ürettikleri hormonları. şeytanın yardımcısı olmuştur. esrar. onlardan tamamen uzaklaşmıştır. kendilerinden sadır olan tüm kötü amelleri olağan fiiler karşılar. Aksine daha da çok ziyadeleştiği için kişi. bu durumdaki kulu Rabbinin değil. nefsinin esiri olur. Buna göre. 1484 Kıbrısî. hedef organlara gönderir ve vücuttaki bazı fizyolojik fonksiyonlar sonucu his. 48. nefsinin hoşnutluğu olur. ss. genel süreçler şeklinde ifade etmiştir.1482 Bu durumdaki kişilerde sultanî ruh. gayesi Rabbinin hoşnutluğu değil. Tasavvuf Sohbetleri. eroin. beyninin ürettiği “nörotransmiter” denen kimyasallar ile temin eder. Bu duyguların kaynağı nefs olduğu için. “hipotalamus” denmektedir. yerine getirildikçe nihayetlenmez. Bu merkez. nefsinin kulu olarak tanımlar. Marifetnâme. Tıp biliminde bu kimyasallardan bazılarının. İnsan beyninde bulunan nohut büyüklüğündeki duyu merkezine tıp literatüründe. 45-46. duygularının oluşumunda görev alan kimyasal tetikleyicilerin oluşturduğu. vazgeçilemez bağımlılıkların esiri olabilecek bir varlıktır. hayvanî nefsin hükmü altında kaldığından. bedenin psikofiziksel faaliyetlerini düzenleyen Endokrin Sistemi (hormonlar sistemi) ile arasındaki iletişimi. alay etmek vs.e. hayrı şerden ayıramayıp. Bu duyu merkezi. bunlarla hoşnut olarak iftihar eder ve bunları yeniden yapmak için gayret sarfederler.1483 Nefsanî duyguların nasıl esiri olunduğunu Kıbrısî.1484 Söz konusu ruhanî yanının yanı sıra.şeylerle uğraşmak. s. 547-564. Duygusal ihtiyaçların beyne iletilmesinden sonra bu ihtiyaçların tatmin ya da kontrol edilir. kafein veya alkol ile eşdeğer bağımlılıklar oluşturduğu bilimsel bir gerçek kabul 1482 1483 Erzurumî. Nakşibendî. biyolojik bir varlık olarak insan. ss. tatmin etmek istediği müddetçe bu duyguların esiri olur.. hayat sermayesini tüketirken.

Nazım Efendi’nin ifadesiyle. şöyle ifade edilmiştir: “…Güneşin gündüz zâhir olmasından daha fazla. Tasavvuf Sohbetleri. http://tip. Dünya ve 1485 Akdemir. varlık âlemindeki eşyaların nasıl Allah(cc)’la birlikte olduğu hakikati lütfedilmiştir. bu durumdan tamamen mi. Nazım Efendi bu metaforu kullanarak nefsin şu an olmasa bile potansiyel olarak firavun’un nefsiyle ortak yönünü bildirmektedir. bu hal (velâyet-i sugrâ). Bu manada kulun nefsinde bulunan söz konusu firavunvarî potansiyelden kurtulması için. Hâlid-i Bağdadî’ye göre. 39.kocaeli. Dolayısıyla seyru sulûk ile nefsini tezkiye eden kulun. Üfdâde. bulunmaktadır. Sibel-Karaoğlan. s. Miracta verilen bu ilme göre her kulun nefsinde istisnasız. Bağdadî’ye göre. Klinik Psikiyatri Dergisi. nefs-i emmâre vasıflarındaki nefse ait bir yönün. nefsini rab olarak tanımış gibidir.pdf. Tıp Fak. nefis tezkiyesi tavsiye edilmiştir. Ümit. toprakta açılır. nefsanî istekler için çalıştırılırsa insan. yoksa kısmen mi kurtulacağı hususu. 1486 Kıbrısî. fenâ fillah ile velâyet-i sugra makâmına vasıl olduktan sonra dahi sâlik. Psikiyatri Anabilim Dalı Ders Notları. nefsinin hevasına makine gibi tabi olarak.tr/docs/ders_notlari/u_tural/alkol. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. Asena-Örsel.1485 Binaenaleyh insanın biyolojik yapısı. her kulda istisnasız bulunmaktadır. 285 . Peygambere(sav) bildirildiğini ifade etmiştir. hal sahibi ile Allah(cc) arasındaki Rabbânî bir sırdır. Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları. 24-29. nefisdeki benlik ile mücadeleye devam etmelidir. Nazım Efendi nefsin bu yönünü. bu mevzunun farklı bir boyutudur. ss. gövde verir ve bir dane iken yedi başak üzerinde yüzler daneler olurdu. nefislerdeki potansiyel olarak bulunan firavunvarî hastalığın mahiyeti hakkında bir bakış açısı sağlamıştır. Ayrıca bkz.edu. Bu açıdan bakıldığında. hevâ ve heveslerinin kölesi olan kul. Dehlevî ve Gölpınarlı gibi mutasavvıfların bakış açısıyla incelenen nefsanî haller. Bu sırra vakıf olmuş kulun nefsinde zuhur edebilecek benlik. tarlasına ekilmemiş tohum olarak nitelendirerek: “Eğer ekilseydi. Akfer. etmese de. ona kulluk yapar. Hz. Firavunvarî Rablik ilan ettiği potansiyel bir küfür yönü. Ekim 2002. Şeyh Nazım’a göre nefsin bu yönü.1486 Buraya kadar Muhasibî. iman etse de. Kocaeli Ünv. Tural. Depresyon Etiyolojisinde Nöropeptidler.” diye ifade etmiştir.edilmektedir. Dönem. sâlik için zâhir olur. Erzurumî. velâyet-i sugra makâmındaki kula. miraç gecesi. 2008 -2009/5. Varlıkların birbirleriyle olan beraberliği gibi olmayan bu beraberlik.

tevhîd-i şuhûdînin zâhir olduğu. Firavunvarî nefsin. benlik iddiası. "Bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hâkimiyet (devlet) ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Dolayısıyla firavunvarî nefsin mahiyeti. Riyaset ile kâim.içindekiler gökler. 1489 Yûnus: 10/78. ilahî mucizeleri gördükten sonra iman etmemelerine yönelik gerekçeleri. s. kendisini tamamlayan mürşîdi ile ruhanî irtibatını kuvvetlendirmektir. 33. Hâlbuki şüphesiz onlar (o şeytanlar). bunları mutlaka (doğru) yoldan çıkarırlar da. İnsanın bu aldanışı. Bu durumda yapılması gereken. Bu makâmda şu tehlikeden korkulur."1489 yönündeki cevapta görüldüğü üzere. Sâlik kendini terbiye eden mürşidini unutup. “Kim Rahmân’ın zikrini görmezlikten gelirse. nefislerdeki kibir. arş. 196. (biz) ona bir şeytanı musallat ederiz de o. şu zavallı. bu nefsin bir nev’î tahlilidir. 1490 “Firavun kavmine seslenerek dedi ki: ‘Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor (değil mi?) Hâlâ görmüyor musunuz? Yoksa ben. bütün mevcudât.”1487 Özetle Bağdâdî’ye göre. velâyet-i kübrâ makâmıdır. 1487 1488 Erbilî. bütün tasarrufların kendi emir ve iradesine göre olduğunu görür. Hakikati yalanlamak olarak neş’et eden bu aldanma. nefisin gerçek fenaya vasıl olup. Aynı eser. ona arkadaş olur. Bununla birlikte firavun ve çevresindekilerin. cennet. su-i zanna dayalı kötülüktür. cehennem hâsılı. güneşin ışığında görülen bir zerre hükmündedir. gurur ve tekebbürle birleşince1490 “Ben. ıstılahta incelenen nefs-i emmâreden pek farklı olmadığı görülmüştür. Zira nefsi bütün mülkün maliki. bu ifadeleri netleştirmemizde önem kazanmaktadır. 286 . 1491 Nâziât: 79/24. Mektubât-ı Mevlâna Hâlid. s. bir ilahlık beyanına dönüşecek yapıdadır. sâlikin basireti yanında.1488 Bu durumda kulun nefsinde zuhur edebilecek rablik iddiası. sizin en yüce Rabbinizim!”1491 ayetinde ifade edilen. enâniyetin hafî kirlerinden temizlendiği makâm. 195. imana perde olan. nerede ise maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim? (Eğer doğru söylüyorsa) ona altın bilezikler atılmalı yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi?’ Zuhruf: 43/51-53. bütün fiilerin kemâlatıyla ve zahiri isimlerle müzeyyen olmuştur. nefs-i emmârede görülürken. Şeyh Nazım’ın Mirac sırrı olarak bahsettiği nefis hastalığı ise. kendini de kâmil görebilir. enâniyet ile dâimdir. nefs-i emmâreye müteallik bir mevzu olarak karşımıza çıkmaktadır. “velayet-i sugrâ” makâmında dahi zuhur edebilmektedir. Halbuki nefis.

onun “la ilahe illa ene” demesidir diyerek de ifade etmiştir. Hakkı Hak olarak kabul etmeyip. kendini ferahlatır. Demek (sen) ne kötü arkadaşmış(sın)!’ der. Kıbrısî nefsin sıfatını. Nefs.1494 Nefisin insanı küfre nasıl götürdüğü konusundaki bir açıklamaya göre kul. söz konusu halde iken. ss.”1492 ayetinde bildirildiği şekilde cereyan eder. ant olsun ki orada bundan daha iyisini bulurum”1496 ayetini örnek vermiştir. doğrusu siz. Kur’ân Ansiklopedisi. iman etmeyen kuldaki nefsanî ve şeytanî telkine “…Eğer Rabbime döndürülürsem. onu rablik ilanına kadar götürür. 113.1497 Kıbrısî’ye göre nefs. 1498 Kıbrısî. Hâlbuki (böyle demeniz) bugün size asla fayda vermez. şeytanın içerideki yardımcısıdır. 287 .1498 Bu bataklıkta kişiler. s. s. Buna göre kâfir. Bu noktada insanı aldatanın şeytan ve onun yolunda giden insan-şeytanlar olduğu yönünde görüşler vardır. c. eğer ahirette dirilme olur da. 18.. 382-383. orada da birilerine ödül olarak nimetler taksim edilirse. şeytan ile işbirliği yaparsa kulu haram bataklığına saplar. Ateş. 6. nefsine ait bâtıllarının hak olduğunu iddia eder. azapta ortak olan kimselersiniz.gerçekten kendilerinin hidayete erdirilmiş kimseler olduklarını sanırlar. er-Riâyetu li’l-hukûki’llah. 1496 Kehf: 18/36. 329-334. Nazım Efendi’nin 1492 1493 Zuhruf: 43/36-39. Böyle nefis her fiilde kendisini hâkim bilerek. bu nimetlerden pay almaya kendisini diğer kullardan daha layık bilerek. Tah: Abdulkadir Ahmed Atâ. Beyrut Tarhsiz. doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı. Hakikati görmezlikten gelmekle başlayan bu yanılgı insanı aldatmaktadır.1493 İnsandaki bu aldanmaya sebep olan nefs. Ebu Abdullah Hâris. çünkü zulmettiniz. Nazım Efendi’ye göre. Dâru’l kitâbu’l-ilmiyye. Tasavvuf Sohbetleri. Nihâyet (o kimse şeytanıyla beraber) bize geldiğinde (şeytanına): ‘Keşke benimle senin aranda.1495 Muhasibî. 1494 Kıbrısî. 23. Tasavvuf Sohbetleri. s. ss. hak üzere olduğunu zanneder. 1495 Aynı eser. 1497 Muhasibî.

1499 “Kulluk Makâmı” başlığında değinildiği üzere hakiki kul olanlar.org/Audio/entr_AllahinSifatlari_The_4_Enemies_Dec1986_mp3 (ilgili sohbet ses arşivimizde mevcuttur). su ve hava nesnelerinde bulunan zulmanî kısımlar ile izah etmiştir. s. hiçbir zaman nefislerine yenik düşmeyecekleri ya da şeytan tarafından aldatılmayacakları anlamına gelmemektedir. Âdem’in Allah(cc)’a münacatından sonra. amelî olmaktan ziyade kalbîdir. 86. Bir parça ona koymaya çalış ki. Şeytan. toprak. www. istiğfarla yeniden kalbî zikre dönmeleridir. dünyaya veya hevâsına kul olanlardır ki bunlar. Binaenaleyh. dünyaya.. heva ve heveslerine meyletmeyen bir kulun. nefsine. hiçbir zaman. Nefs. hevâ ve dünya insandaki bu zulmanî sıfatlardan dolayı düşman olarak sayılmıştır. Menâkıb-ı Şerefiyye. bu hallerini hemen fark edip.1500 Nefsin arzularını küçük dahi olsa yerine getirme hususunda imtina edilmesi gerektiğini Nazım Efendi: “Kişinin en büyük düşmanı olan nefsin tarafına. eğilmeye gelmez”1501 diyerek ifade etmiştir. Hz. 288 . hevâ ve dünyaya ait beyan hakkındaki ontolojik izah Şeyh Şerafeddin’in sohbetlerinde geçmektedir. 1501 Kıbrısî. 39.e. s. rical ve veli sıfatları ile de nitelendirilmişlerdir. Böylelikle kul. onunla sana yol açılır. Tarikat-ı Hakkâniyye içerisinde dört düşman olarak vurgulanan nefs. Tasavvuf Sohbetleri. hakiki kul olma vasıflarını kaybetmez. 12. şeytan. iblis tarafından aldatılması da güçleşir.ifadesiyle. 1500 Burkay. Bu kulların özelliği. Bir parça mücadele et. Daimi zikir halinde bulunan bu kişilerin. hakiki kul olma vasfını kaybedenlerdir. Allah(cc)’a giden 1499 Kıbrısî.saltanat. içindeki nefsini tezkiye edip.g. a. s. Kuzu gibi arkasından yürüme. dörde indirilmiştir. onunla mücadelenin başlangıcı olabileceğini düşündüğümüz şu tavsiyelerde bulunur: “…Nefsin dediğinin arkasından gitmemeye gayret et. Âlim-Velî bahsinde detaylarıyla incelediğimiz bu kulların nefislerine veya şeytana yenik düştükleri gaflet anlarındaki hataları. Nefis tarafına eğilmemeyi onunla mücadele etmek anlamında kullanan Kıbrısî. şeytana. Bu izaha göre insanın yaratılışında bulunan altı adet zulmanî kısım. Şeyh Şerafeddin bu dört düşmanı insanın yaratılışında yer alan ateş.

Peygamber(sav)’i örnek verir. 79..1507 Şeyh Nazım. ismet sıfatını haiz Hz.1506 Nefsin bu yönlerinden dolayı ona her konuda muhalefet etmek için çaba sarf edilmelidir. Peygamber(sav).”1502 Nazım Efendi’nin tavsiye ettiği bu küçük gayretin tafsilatlı izahını Fütuhatu’lHakkâniyye adlı eserde görüyoruz. insan vücuduna girecek şeytana kapı olarak tabir edilmiştir. hidayet buyursun. Allahu Zü’l-celal bize inayet buyursun. acziyet içinde Allah(cc)’a bir kurban gibi takdim ederse. Rabbini zikredip namaz kılan. tövbenizi kabul eder. Kendini günahlara gömen kimse de hüsrana uğramıştır”1503 gibi benzeri ayetleri1504 nefis tezkiyesi için delil göstererek tefsir etmiştir. Çünkü nefs kulu. 1415. Tasavvuf Sohbetleri. masum olmasına 1502 1503 Kıbrısî. Hiç şüphesiz O. 289 . nefsin günahlara olan küçük temayüllerinden dahi sakınılması gerektiği konusundaki hassasiyetin bir misali olarak Hz. 1507 Kıbrısî.g. tövbeleri çokça kabul eden merhameti sonsuz olandır. 1506 K. Kıbrısî’ye göre. nefs bahsinde ayrıca vurgulanmıştır. 1505 Nisâ: 4/49. Ayet. s. hem büyük hem de küçük günahlara sürükler. Küçük günahlara alışmamış olsaydı büyüklerine düşüren kapıları kapatırdı diyen Nazım Efendi. s. mutlaka felah bulacaktır. yalnız Allah dilediğini temize çıkarır ve onlara kıl kadar haksızlık edilmez.e. bu konuda sigarayı örnek vermiştir. Sahibine zarardan başka bir şey vermeyen nefsin tezkiyesi için takip edilecek yegâne yolun tasavvufî tarikatların olduğu. 1504 “Nefsini tezkiye eden. Abdullah-ı Dağıstanî. Buna göre kul nefsini temizlemek konusundaki gayretini. Küçük günahlara alışan kişi büyüklere düşer. “Nefsini günah kirinden temizleyen felaha ermiştir.” A’lâ Sûresi.”1505 ayetinin tefsirine göre kul. “Hani bir zamanlar Musa kavmine demişti ki: Ey kavmim! Buzağıyı tanrı edinmekle hiç şüphesiz kendinize zulmettiniz. fail-i mutlak olan Allah(ac) o kulunu tezkiye eder. Böyle yapmanınız Yaratanınız katında sizin için daha iyidir. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. Adnan. Şems: 91/9-10. Kıbrısî’ye göre sigara.yolda öyle gidebilirsin. hayvanî sıfatlardan temizlenerek ve Rabbânî esrarları müşâhede etmesinde kısmi olarak kadirdir. 42. “Kendini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. s. Hemen Yaradanınıza tövbe edin ve nefislerinizi öldürün. Hakiki oluş Hakk Teâlâdandır. a.” Bakara: 2/54 . 117.

öfke. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin sohbetlerinin şerh edildiği Fütuhâtu’lHakkâniyye adlı eserde zemmedilen şu ahlaklar. hırs. nefs ile tezkiye edilmez şeklinde de ifade edebiliriz. Edeb. Buna göre nefret. Müsned. 1510 Bkz.”1512 Nazım Efendi’nin sohbetlerinde en fazla zemmedilen kötü ahlak. 1511 K. Ebu Davud. tamah. Ateşin ateşle söndürülmeyeceği misaliyle de izah edilebilecek bu durumda Kıbrısî. 108. Fâil-i Mutlak olan Hakk(cc)’ı mutlak varlık bilmesi anlamlarına gelmektedir. izah edilmiş ve bunların izale edilmesi için tavsiyelerde bulunulmuştur. 1512 Burkay. Menakıb-ı Şerefiyye. gadab mevzuunda. azim ve kudretine dayanması.1511 Bununla birlikte Tarikat-ı Hakkâniyye’de nefse ait zemmedilen sıfatları hususunda en temel sebep. haset. kişinin kendi irade. nefs. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. “nefse teslim olmama” temel hedef olarak ele alındığı görülmektedir. nefis tezkiyesi için izale edilmesi gereken kötü sıfatlardır.1510 Nefse muhalefet konusunda yapılan tavsiyelerde.Mirac Konusu. nefs alameti olarak görüldüğü anlaşılmaktadır.1509 Aynı zamanda mirac konusuyla birlikte zikredilen bu hadis ile Kıbrısî. nefsanî ateşi söndürmek mevzuunda. Bu tavsiye kul olmanın bir gereği olarak her işte Kadir-i Mutlak olan Kudred(cc)’e dayanmayı. kibir. Allah(cc)’a dayanmayı tavsiye etmektedir. Bu anlayışı. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/e. Kıbrısî. 79-81. insanların nefislerine muhalefet hususunda ne derece dikkatli olmaları gerektiğine işaret etmiştir. tembellik. Adnan.rağmen “Beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsime bırakma”1508 diye dua ederken. 290 . Şeyh Şerafeddin bu hususu şöyle ifade etmiştir: “Gadab-ı nefsanî. kibir ve benliktir. şikâyet eden nefsi zemmetmiştir. bi’l-cümle ahlak-ı zemimenin sebebi ve vasıtadır. Başka bir ifadeyle nefse muhalefet ederken dahi. gadap (öfke) olarak sıklıkla beyan edilmiştir. Tasavvuf Sohbetleri. 169. Başına gelen her halden razı olan nefsin gadablanmayacağı ve sürekli 1508 1509 Hanbel. bir kimsenin kalbindeki imanı ve nuru İslamı söndürmek için gadab-ı nefsâniyyeyi delil ve vasıta kılar. 5090. müridlerine eksikliklerini gösterme gayreti içinde olduğu görülmüştür. ss. nefsini aciz ve yok bilmesi. s. Ahlak-ı zemime. Bununla birlikte Kıbrısî. s. 5/ 42. cimrilik. kendini beğenme. korkaklık ve dünya sevgisi.

s. Nefsanî nefsin hükmünden çıkıp. 547. 291 . Bu iki ruhun birbirine üstünlüğüne göre nefs. 1513 1514 Bu tezde bkz. Tasavvuf Sohbetleri.1516 Bu iki nefs arasındaki mücadelenin Kıbrısî tarafından. Makamlar ve Seyru Suluk ile İlgili Kavramlar/h. bu işin bir mürebbi ile yapılacağını ifade etmiştir. ruhun ferahladığı şeylerde nefs sıkılır. 182-184. ahirette mükâfat karşılığı olmayan. 1515 Kıbrısî. kitap okuyarak terbiye edebileceğini düşünenlere hitaben.1515 Şeyh Nazım Efendi’nin bu anlayışı. kendine vacip olan vazifeyi bırakıp. insanî ruh denmiştir. mülhime. nefs o derece sıkılır. his. nefs-i emaredir. Zikirle ruh ne derece ferahlarsa. nefs-i mutmainne denmiştir. ilah olarak kendi hevâ ve arzularını edinen. s. nefs-ruh mücadelesi olarak ifade edildiği kanaatindeyiz. boş konuşan. levvame. mürşîdin gerekliliği ile ilgili mevzunun bir cüzüdür. Ebediyete Davet. tasavvuf ıstılahında genel kabul gören nefsin mahiyeti ile ilgili olduğu kanaatindeyiz. nefsi aslana benzetir ve mürebbi olmadan aslanın terbiye olmayacağını anlatır. hesabı sorulacak işlerle ferahlar. Özet olarak Kıbrısî’nin sohbetlerinde genellikle nefs-i emmare manasında kullanılan nefs. mutmainne. Marifetname. 22. Maddeden mücerred bir cevher olarak kabul edilen nefs-i natıkaya. Kıbrısî’nin bu husustaki görüşleri ve tafsilatlı izahları mürşîd konusunda yapılmıştır. Nazım-ı Kıbrısî nefs ve ruh arasında tezat bir denge olduğunu savunur. radiye gibi vasıflarla derecelendirilmiştir. Ona göre nefsin sıkıldığı şeylerde ruh ferahlar. haramlarla hoşnut olan. Boş sözlerle. hareket ve iradesini yüklenen cevhere. 1516 Erzurumî.1514 Nefsin tezkiyesinde mürebbinin lüzumu.1513 Nefsdeki bu kötü hasletleri izale etmeyi “nefis terbiyesi” olarak tanımlayarak. yalnız olduğu zamanlarda günahlara daha fazla temayülü olan. ss. emmare. Nefsin ferahladığı malayani ile ruh sıkılır ve daralır. Kendini. üzerine lazım gelmeyen vazifelerle iştigal eden.Kabz-Bast Hali. Mesela şehvanî nefse boyun eğip. el-Hakkânî. Nefsin hayat. bütün hallerde ona muvafakat eden insanî nefs. Nefis kalabalıkta malayani ile ferahlar.bast halinde olacağı vurgulanmış ve tavsiye etmiştir. hayvanî ruh denilmiştir. gerçek kulluk makâmına ulaştıysa.

j. Gaflet kelimesi lügatte. Kıbrısî bu durumdaki kullar için. gafil olma. 409. Keşşaf. Farklı bir ifadeyle bu anlar Mü’minin. s. gövde verecek daneler gibi bulunmaktadır. c.kalabalıkta ise çekingen olan vasıflarla tasvir edilmiştir. zikrin terki manasında zikredilmiştir. GAFLET: Arapça bir kelime olan gaflet. Allah ve ahiret odaklı hayat yörüngesinden sapmadığı anlardır. Nefsdeki bu kötü hasletleri izale etmeyi “nefis terbiyesi” olarak tanımlayan Kıbrısî. Kıbrısî’ye göre nefs ve ruh arasında ters orantılı işleyen bir denge vardır ve kulun gafleti ve inzi’âcı arasındaki gelgitleri esnasında nefsin sıkıldığı şeylerde ruh ferahlar. Tehânevî. 1049. Çünkü nefs kulu. vurmak. Gâfillerden olma. Gaflet kelimesinin çeşitli ism-i fâil kiplerinde 1517 1518 Firuzebadî. Araf: 7/205. Çünkü nefsin hâkimiyeti Mü’min olan ve olmayan kulda farklı olmaktadır. yardım etmek. Rabbinin değil. hem büyük hem de küçük günahlara sürükler. s. Bu durumun en dip noktasında Firavunvarî Rablik ilan ettiği potansiyel bir küfür yönü vardır.1517 “Kendi kendine. Mü’min kulun nefsine yenik düşmediği lahzalar. Gafil ise gaflet içinde olan kimsedir. 292 . Isfehanî. Müfredat. kulun yaşadığı hayatın anlamın idrakinde olduğu anlardır. ekildiği zaman açılıp. her kulda. s. uyanık olmama. kilitlemek anlamına gelen “ga-fe-le” kökünden türemiştir. Nefsin ferahladığı anların devamlılığı durumunda. Kamûsu’l-muhît. Küçük günahlara alışan kişi büyüklere düşer. gaflet anlayışından bağımsız değildir. bu işin bir rehbersiz yapılamayacağını savunur. yalvararak ve ürpererek. Mü’min kul için dahi haramlara bağımlılık başlar ki bu durum Mü’min kulu da iman etmeyen kul ile aynı sona götürür. ruhun ferahladığı şeylerde ise nefs sıkılır.”1518 ayetine göre Kur’ân-ı Kerîm’de gaflet. Kıbrısî’nin nefs anlayışını. nefsinin kulu olarak tanımlar. yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Allah’ı an. Mirac sırlarından olan bu yön. 1254. Kulu Rablik beyanına kadar götürebilecek nefsle mücadelede küçük ve büyük günah yoktur. 2. farkına varmama hali anlamlarına gelmektedir. habersiz bulunma.

Nefsini Bilen Rabbini Bilir. gaflet denir. Allah(cc)’a ve ahirete inanan ya da inanmayan tüm kullara yönelik bir gaflet tarifini Şeyh Nazım. dünyadaki hadisatın arkasındaki ilahî muradı. Çünkü Allah. s. 1524 Ankebût: 29/64. sadece görünen dünya hayatı bilirler. Dolayısıyla avamın tevbesi işlediği günahlardan iken.1523 “Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. s.. Keşfu’l-Mahcûb(Hakikat Bilgisi). Ahiret yurduna gelince. 1519 “Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimseler ile ayetlerimizden gafil olanlar var ya. Nazım Efendi’ye göre gafil. Geleceğini kesin bir şekilde bildikten sonra. Ebediyete Davet. Buna göre bu ayetteki gafiller. hayal olduğu hakikatini bilmeyen kişidir.1521 Tasavvuf ıstılahında gaflet. O’nun emir ve yasaklarını unutma hâlidir. Allahu Teâlâyı unutmak.geçtiği ayetlerde gafil. 1521 “Kalbi imanla huzura ermiş olduğu halde inkâra zorlanan kimse hariç. ss.1522 Nazım Efendi bu mevzuyu. onların hakkı büyük bir azaptır. 58. 162. s. 293 . Kuşeyrî Risalesi. Ter. Gelenek Yay.” Yûnus: 10/7-8. Buna sebep. Ta’rifat. Muhasibî. işte gerçek hayat odur. öyleleri Allah’ın gazabına uğrar.” Nahl: 16/106-107. Keşke bilselerdi!”1524 ayeti ve bu ayetin tefsiri mahiyetinde olan “İnsanlar uykudadır. 1523 el-Hakkânî. 73-82. ss. kim iman ettikten sonra kâfir olur ve gönül rızasıyla inkârı benimserse. 191. ahiret hayatını unutmaya. dünya hayatının bir oyun ve rüya gibi olmasıyla ilintili yapar. 251. 1525 Aclunî. kâfirler güruhuna yol göstermez. varacakları yer ateştir. iman etmeyenler1519 ve ibadetlerinde gafil olan Mü’minler1520 için zikredilmiştir.” Rûm: 30/7. Kuşeyrî. işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden. Hucvirî. iman ettikten sonra dünya hayatını sevmesinden dolayı ahirete tercih edip. 2/795. 112. onların dünya hayatını seve seve âhirete tercih etmeleridir. Binaenaleyh nefsanî arzuların. Hâris. 1522 Curcanî. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin anlayışına temel teşkil eden nasslardan olduğu şüphesizdir. havasın tevbesi gafletten olur. küfre girenler olarak bildirilmektedir. kudreti ve nizamı görememedir.: Ali Pekcan. Allah(cc)’ı. Öldükleri zaman uyanırlar”1525 hadis-i şerifi. İstanbul 2011. Keşfu’l-Hafâ. dünyanın bir serap gibi. Bu hal. “Onlar. nefsin arzularına uyarak. 1520 “Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız kimseye uyma” Kehf: 18/28 . iman edenlerin ve etmeyenlerin gafleti şeklinde iki açıdan ele alır. onlar ahiretten gafildirler. kula karşı kazandığı tüm zaferlerin müsebbibi gaflettir.

Ter. kendisinin üstündeki bir ilahi otoriteyi kabul etmeme potansiyelindedir. 37-55. 294 . dinin tekliflerini süzgeçten geçirme ve onları uzakta tutmak şeklinde bir tutum sergiler.1530 Nazım Efendi’ye göre gaflet. er-Risale. yaşayan diğer canlıl ar olan hayvan ve nebattan farklı olmaz. İbn Ata’ya göre Rabbinin emir ve yasaklarından gafil olan kul. ss. Bu durumda kişi. Dâru’s-saffe. şirk-i esbâb olarak da tanımlanmıştır.Bu manada inanmayan kul. 3. Kuşeyrî. Bir görüşe mü’minler nefislerine yenik düştüklerinden ve şeytanın hilelerinden aldandıklarından dolayı dünya zevklerine dalarlar. TTS. Bunun sebebi kendisinde meşru gördüğü ve zevk addettiği fiillerinin kısıtlanmasını. Üstad. s. Bursa 1991. İkinci ise. İlahiyat Fak. Uludağ Ünv.. kendi varoluşundaki güçlerinin ve zevklerinin efendisi olarak. insanın yaşadığı hayatın anlamından uzaklaştığı anda olur. Fadâil ve Rezâil. Ateizmin Psikolojisi.1528 Bu hallerden birincisi iman etmemek yani. içinde bulunduğu cemiyeti ve gençliği gibi değerlere aldanarak. 319/931) gaflet tanımı da inanan ve inanmayan tüm kullar için kullanılabilecek bir tanımlamadır. c. 336. Farklı bir ifadeyle inanmaktan gaflet eder. İnan kul ise “Dünya hayatı zaten sadece aldatıcı bir geçinmeden ibarettir. sufiler tarafından. Beyrut 1994. Antonie. Ter. pratik ateizm olarak adlandırılır.: Dâru’s-saffe. Bu anlayışa göre insan. Çünkü o anda insan hayata anlam veremediği için. Kalben iman eden bir Mü’min içine düştüğü 1526 1527 Âl-i İmran: 3/185. 1528 Vergote. s.1529 Her iki şirk de. İman ettiği halde zevklerine yenik düşen insanın gafleti ise. 1530 Muzâhirî. inancının gereği gibi yaşama hususunda gaflete düşer. en derin gaflette gark olmuştur. Bu durumda İbn Ata’nın (v. Bu gaflet. dünyanın tüm düzenini hakiki varlık addeder ve Hâlık(ac)’ı inkâr etmek suretiyle büyük gaflete düşer. Der. kendi var oluşuna bir ihanet olarak görmesidir. Dolayısıyla kabilesi. küfürdür. 64. zevklerin tatminine dayanmaktadır.”1526 ayetine ve Kur’ân’ın tüm ayetleri gibi iman etmesine rağmen. Bu bakış açısıyla ilahî kudreti tabiata indirgeyen insan. psikoloji literatüründe de ifade edildiği olmuştur. dünyanın oyun ve eğlencesine dalarak. o kudreti günlük hayatından çıkarır. 231-245. ölümden ve ölüm ötesi hayatın emirlerinden gafil olurlar. iman edenin gafletidir. ss. 1529 Uludağ.1527 Söz konusu anlayışın.: Hayati Hökelekli.

1534 iç dünyasındaki algıları. diğer yanı cismanî olan insanın iç âlemi daima şehvet ile aklın muharebe yeridir. İşte asıl gafil olanlar onlardır. karşısında secdeye kapanın. 1379/1960). Tasavvuf Sohbetleri.”1532 ayetini hatırlatmaktadır. tutku ve akıl arasındaki ilişkiyi madde-beden ve ruhdüşünce açısından ele alarak incelemiştir. 1533 Bursevî. Allah(cc)’ı sevmezler ve O’nu tanımayı arzulamazlar. söz konusu gafil tanımını bu ayete atfen yapmış olduğu şüphesizdir. Felsefe literatüründe. Rûhul-Beyân.1533 Hayatın manasından uzaklaşmanın nasıl olabileceği hususunda felsefî ve tasavvufî açıklamalar. ss. İsmail Hakkı Bursevî (v. Hem maddî hem de manevî boyutta yaratılışı temsil eden bir varlık olan insan. Hani Rabbin meleklere demişti ki: ‘Ben biçimlenmiş kupkuru balçıktan bir beşer yaratacağım. Aklıyla. şehvetini ve nefsini tahakküm altına alan insan. Bu mertebe. Onu güzelce düzenleyip insan şekline koyduğum ve ona ruhumdan üflediğim zaman. onlar hayvanlar gibi. 295 . Bu mertebedeki insanlar dünya ziynetlerine ve heveslerine olan düşkünlüklerinden dolayı. fıtratlarında bulunan marifet cevherine ihanet ederler. meleklerden üstün olurken. “Hâsılı.1531 Hayatın anlamından uzaklaşan kulun gafil olduğu ve bu durumda insanî vasıfları kaybetmiş olduğu hususundaki bu beyanlar.gaflet durumunda ise. 141. Cinleri ise daha önce zehi rli ateşten yaratmıştık. c.” Hicr: 15/26-29. Arâf: 7/179. Dolayısıyla Kıbrısî’nin. madde ve bedenden beslenen tutkuya hâkim bir iktidar kurabileceğini 1531 1532 Kıbrısî. 3. s. Nazım Efendi bu haldeki kulun imanını tecdit etmesi gerektiğini ifade etmiştir. insanın maddî ve manevî yönlerini düalist çizgilerle ikiye ayıranlar olmuşsa da Descartes (v. bu manaya ışık tutmaktadır. dış dünyayla ilişki içerisinde bir varlıktır. 1135/1725)’ye göre bir yanı ruhanî. 281-282. 1534 “Biz insanı biçimlenip kupkuru hal almış bir balçıktan yarattık. İnsanı hayvandan ayıran bu cevherin ortaya çıkmamasından dolayı. hatta onlardan da şaşkındırlar. aksi durumda hayvanlardan aşağı mertebeye düşer. küfürle iman arasında bir çizgide bulunur. Bu bağlamda ruh ve düşünceden beslenen akılın. Âraf Sûresinde gâfil olarak bildirilen insanlara aittir. hisleri ve tutkuları ile.

dışsal olarak gözlemlenebilen amel ve tepkilerde bulunur. kaybedilen imanın tecdid ile kazanılması anlamına gelmektedir diyebiliriz. insanoğludur. Duygu. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikâhlanacağı bir kadına ise onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir. Uyanın! Uyanmanız lazım. Buhârî. tavır ya da amelin arka planında iman ettiği sisteme aykırı bir çıkış yaşamış olabilir. Yerlere bakınız. Kitab’u Bedu’lvahyi. 572-592. s. 208 . 1535 Oksenberg. üryan mı? Bunu ayırt edemeyen kimselerin imanı tecdit etmesi vaciptir… Binaenaleyh bakınız. Ebu Davud. Kitâbu’l-İmara. Kitabu’l-fazâili’lcihad. 296 . ss. söz konusu bir ruhanî mekanizma işlemektedir. Herkese niyet ettiği şey vardır. tavır ya da davranış şeklinde gözlemlenebilecek bu çıkış. bir bakıma imanın yitirildiği andır. Avârifu’l-meârif. insanî vasıflarını yitirdiği lahzalardır. 632/1234) göre bu içsel dinamiğin oluşundaki aktörler ruh. Descartes on Thinking With the Body. Cogito. günlük yaşantısında sergilediği hal. Müslim. Sayı 10. Rotry Amelie. Sühreverdî’ye (v. Gelenleri. Sizin bu hayattan bir şey öğrenmeniz lazım. oluşturduğu içsel sistemle ve murakabe dinamikleriyle.” Bkz. Press.1537 Binaenaleyh Mü’minin küçük dahi olsa sergilediği bir hal. nefs. arasındakileri ve yaratılışı gösteren ayetleri göstererek tüm insanların imana ve İslam’a davet edildiklerini söyler. gökleri. Kıbrısî’nin imanın yenilenmesi noktasındaki görüşü. insanın hayatın anlamından uzaklaştığı. Bedenle Düşünmek Konusunda Descartes. 1647. Çünkü mevcudat içerisinde bu şuura sahip olarak yaşayan tek varlık. Kitâbu’t-talak. his ve tutkularını inancına göre kontrol edip. Bu manada mü’min. bâtıla mı? İşlediğin sevap mıdır. Dolayısıyla bu dinamikleri düşündüğümüz zaman. onun dış dünyada (duyular âlemi. December 2012. akıl ve kalbtir. 1.savunmuştur. 1536 “Ameller niyetlere göredir. Öyleyse kimin hicreti Allah’a ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulu’nadır. her ne kadar gaflet haliyle olsa da. Şeytan bu dinamiğe dışardan müdahil olmaya çalışır. göklere bakınız. günah mı? İşlediğin taat mıdır. 155. etrafınıza bakınız. dolayısıyla. 2201.: Doğan Şahiner. iç dünyasındaki algı. imana mı? Hakk’a mı. şehadet âlemi) tepki ve amellerine kaynaklık ettiği söylenebilir. 1537 Sühreverdi. Rotry Amelie Oksenberg. İnsanın.1535 “Ameller niyetlere göredir”1536 hadis-i şerifinin özetlediği bu düşünceden hareketle insanın iç dünyasında işlettiği manevi mekanizmanın. Bu anlar. 1997. küfre mi ayak basıyorsun. Ter. Cambridge Unv. Nazım Efendi yerleri. Tirmizî. The Cambiridge Companion to Descartes. Bu davete uymayanların gaflette olduklarını şöyle ifade eder: “Sen nereye ayak bastığının farkında değilsen. tavır ve davranışların arka planında. konanları ve boyuna göçenleri gördünüz.

onu hem Allah’tan hem de ahiretten gafil etmesidir.g. Birincisi Allah’ın affına güvenerek. onu hayaller âlemine hapseder. Ebu Nasr Serrâc Tusî tarafından “inzi’âc olarak tanımlanmıştır. Çünkü Nazım Efendi’ye göre Mü’min. 638/1240) gafleti.1539 Arapça rahatsız ve endişeli olmak anlamında bir mastar olan inzi’âc. Siz onların bakışı ile bu âleme bakmayınız. her hareketinin hak yolunda olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. rızık. ss. Bakıp uyanmanız gerekir. iman etmeyenlerin gaflette olduğunu. teyakkuz. inanan kimselerin gafletinin inanmayan insanların gafletinden daha tehlikeli görmektedir. inanan insanın gafleti. Bu kontrolün kaybolduğu an. İkincisi kula bahşedilen hayır. Tasavvuf Sohbetleri.1540 İbn Arabî (v. 358-359. 1541 İbn Arabî. TTDS. zikirle birlikte ele almıştır. Arabî’ye göre kul. inanan kulun gafletidir.. 1538 1539 Kıbrısî.1542 Bu düşüncelerden hareketle inanmayan insanın gafleti küfür olarak anlaşılırken.Çünkü siz dört ayaklıların sınıfından değilsiniz. Küfür ve imanı esas alarak gaflet tanımını yapan Hâris el-Muhasibî’ye göre iman etmeyenlerin aldanması. dünya hayatına dalmak ve ahiretten gafil olmaktır. Zikir kulu. hayaller âlemi olan bu duyular âleminden çıkarırken gaflet. a. zikrin geride bıraktığı lezzeti hatırlar. s. 316.e. s. zikirden gaflete düştüğü vakitte. 1540 Cebecioğlu. Bu dünyadan kaybolmadan uyanınız. İman etmeyenlerin gafleti iki çeşittir. 33. Nurlar Risalesi. 144. el-Lumâ. 1543 Lokman: 31/31. Tûsî. s. 297 . “Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın… Allah’ın affına güvendirerek şeytan sizi aldatmasın”1543 ayetleri bu aldanışa işaret etmektedir. 142. s. Allah’ı müşâhede etmekten gafil olduğu tüm hal ve davranışlar olarak anlaşılmaktadır.1541 İnsanlara gaflet konusunda Kur’ân-ı Kerîm’de yapılan uyarılardan yola çıkarak.”1538 Nazım Efendi’nin iman etmiş kulları davet ettiği bu uyanma. 1542 Kıbrısî. iman edenlerin ise her hareketlerindeki teyakkuz ile gafletten kurtulabileceğini ifade eden Kıbrısî. nefislerinin ve Şeytanın aldatmasıyla ahiretten gafil olmaktır. mevki ve ihsanın. kulun aldığı nasihatın etkisiyle Allah(cc)’a yönelmesi demektir. Ancak gaflet anından uyandıktan sonra. 21. istiğfar ve nedamet halleri duyar.

Bu şuura sahip olanlar uyanmıştır. 1546 Kıbrısî. 143. s. bu zevkleri hakikatlerine perde olan dünya hayatını istemez. no: 1555. Sahip olmayanlar ise olmadıkları miktarda gaflettedirler. tüm insanlık olduğunu ve insanların uyanabilmeleri için asgari düzeyde hak ve bâtıl konularını içeren hakiki bilgilerinden sorumlu olduklarını söylemiştir. 3. Allah onu sizin kullanımınıza verecek ve nasıl davrandığınıza bakacaktır. 1. kendisini diğer kullardan daha layık bilir. “Dünya hayatı tatlı. 1550 Aynı eser. Tasavvuf Sohbetleri. 472-475.1550 Manâ âleminin zevkini tatmayan kul ise. Kâhire. O zaman iman ile küfür arasındaki fark da belirginleşir. Her iki zevkinde hakikatine vakıf olmak. Bu farkın farkında olanlar. Rumî’ye göre ahiret âleminin dünyadaki manevî zevklerini tadan kul. ss. dünya hayatında ahiret arzusu yaşar.1547 Bu noktada dünya ile ahiretin hakiki değerleriyle bilinmesi hususu. er-Riâye. dünya ile ahiretin gerçek değerleri ile bilinmesidir. no: 895.1549 Ahiret nimetlerine kavuşuncaya kadar. bir açıdan. c. 603/1273). s. c. b. 1547 Aynı eser. dünya ile ahiretin gerçek değerleri ile bilinmesi manasına gelmektedir. er-Riâyetu li’l-hukûki’llah.Bu durumda kul. Mevlânâ Celaleddîn-i Rumî (v.: Abdulhalîm Muhammed. ss. göz kamaştırıcı ve çekicidir. Muhâsibî. Ebu Abdullah Hâris. bu husussa ahiret zevkleri açısından yaklaşmıştır. Mesnevî.1546 Nazım Efendi bu konuda muhatabın. Yani eğer ahirette dirilme olur da. ant olsun ki orada bundan daha iyisini bulurum”1544 ayetinde işaret edildiği gibi düşünmektedirler. 298 . Tah. hakikatte mutsuz olur. 99. 1548 Müslim.1551 1544 1545 Kehf: 18/36.1545 Nazım Efendi’ye göre gafletten kurtulmakla ilgili esas mesele. en ağır işkencelerde bile imanı bırakmamışlardır. 1549 Mevlanâ. c. 1. 3460. bu nimetlerden pay almaya. 382-383. Muhasibi. dünya zevkleriyle eğlense bile. Zikr. 1551 Aynı eser. 145. “…Eğer Rabbime döndürülürsem. insanın bu değerleri bilmesine perde olan dünyevî ve uhrevî zevklerin hakiki değerleriyle bilinmesine de dayandığı görülmektedir. (Dikkat edin!) Dünyaya aldanmaktan sakının.”1548 hadis-i şerifi bizim için süslü görünen dünyevî zevklerin aslında aldatıcı olduğunu göstermektedir. Dâru’l meârif. orada da birilerine ödül olarak nimetler taksim edilirse.

c. İman dairesine girdikten sonraki gafletten çıkış için gereken ilim daha farklıdır. 3608. Tasavvuf Sohbetleri. kendi rızası yolunda bir hizmete niyet edesin ve kıyam edesin ve diyesin ki. kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar Rabbinden istesin. kendisinden istenmesini sever. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/a. imanı tanıdığı nisbette küfrü tanımaktadır.Gafletten kurtulmanın ilk aşaması kişinin dünya ve ahiret hayatına mana ve yön veren hakiki ilimle olduğu anlaşılmaktadır. iman dairesine giriş olduğu söylenebilir. Kıbrısî. Kulu Hakk(cc)’a yaklaştıran ilim olarak özetleyebileceğimiz hakiki ilim. s. Rabbinden yardım dilemelidir. Zira Allah. 299 . 5481786. şeytan ve nefsin hilelerini bilen ve onlara galib gelebilen mürşidlerdir. küfrün temelde ne olmadığını öğrenmektedir. Kutub-i Sitte. gafletin küfür ihtiva eden manasından bir çıkış yani. kurtuluş olduğu bildirilmiştir.”1553 Hz. Böyle bir yardımı dileyen kula Allah’ın yardım edeceğini.1552 İmanı tanıyan kimse. aynı zamanda kulu imana sevk eder. Nazım Efendi’ye göre kişinin idrak ettiği bu bilgi. ss. küfürden kurtuluş. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre kul. Daavât. Sonunda Cenâb-ı Hakk senden yardımını esirgesin. onun için men olundu.’ Canan.1555 Binaenaleyh. Ya Rabbi! Bu hususta yardımını dilerim. bu bilginin kitapla okunarak değil. 144. (işte) bu Cenâb-ı Hakk’ın şanına layık değildir. 1555 İbn Mes’ud(ra) hazretleri anlatıyor: “Resûlullah(asv) buyurdular ki: ‘Allahu Teâla Hazretleri’nin fazlından isteyin.İlim-Âlim. Herhalde senin talebine baktığı vakitte onda ihlassız bir nokta bulundu. yaşanarak öğrenilir olduğu. gafletten kurtulma hususunda. Başka bir hadis-i şerifte ise dua içinde istenebilecek en faziletli şeyin. Nazım Efendi şu cümlelerle ifade etmiştir: “Sen. Bu Allah’a büyük bir bühtan olur. Kadîr-i Mutlak(cc)’a muhtaç olduğunu ve bu ihtiyacını gidermede de duanın önemini bildirir. 3607. Kıbrısî’ye göre bu bilgi. talimle edinilebilir.”1554 hadis-i şerifi. ihtiyaçlarının tamamını hatta. 6. insanın kendisini ziyadesiyle muktedir bildiği bir ihtiyacını teminde dahi. 1554 Tirmizî. kulun gaflet anlarından önce ve sonra 1552 1553 Bu tezde bkz. Kıbrısî’nin mürşid ve nefs anlayışlarını incelediğimiz başlıklara dayanarak. Farklı bir ifadeyle imanı öğrenen kimse. İbadetin en efdali de (dua edip) kurtuluşu beklemektir. Peygamber(sav)’in “Sizden herkes. hatırlanmalıdır. Talimin kendisinden yapılacağı kul ise.

1557 Bu durumda gafletten kurtulmak için tefekkür etmeye yüklenen anlam da iki şekilde anlaşılmaktadır. “hayatı anlayın ve ölmeden önce uyanın” şeklinde tüm insanlara hitaben telkinlerde bulunmuştur. Tasavvuf Sohbetleri. tefekkürü bu sakınma için tavsiye etmiştir. Bunlar sahip oldukları ilimden. zahitlerin. Kıbrısî’nin tavsiye ettiği tefekkür. günahtan vazgeçmesi gerekirken. ss. Mü’minin uyanıklık halinden. 224-225. Cebecioğlu. affolunacağı zannıyla o günahı işler. ıstılahta ashab-ı şuhûda mahsus tefekkür olarak da nitelendirilebilir. iki açıdan izah etmiştir. 643. İlki Müslümanlardan günahkâr olanların ve avamın gafletidir. 300 . TTDS. hal diliyle öğrenilecek bir ibadettir. yaşadığı manevî daireden uzaklaşmaz. “… Sakın gafillerden olma”1556 ayetini hatırlatarak gafletten sakınmayı tavsiye eden Kıbrısî. Akıl ile düşünmek manasında kullandığı tefekkürü tavsiye ederek. Bu durumda Mü’min recâ ile aldanır. 203. İkinci açıdan gaflet ise fıkıh gibi ilime sahip olanların. Yılmaz. kendilerinde kibir. kişiyi küfür gafletinden çıkarır. Minhâcu’l-fukarâ. Tasavvuf ve Tarîkatlar.sığınacağı Allah(cc). Bu gaflete sebep olan nesfin ve şeytanın aldatmasıdır. gaflete düşmesine mani olur. Dünya nedir? Ahiret nedir? Bunların hakikatleri nelerdir? Hangisi fânî. uzlete çekilenlerin. s. kendini ibadete verenlerin. s. İkincisi ise iman etmiş bir kişinin içinde bulunduğu her hali daim tanımlayabilecek bir düşünce düzeyinde olmasıdır. recâ duygularına yaklaşıp. s. kurtuluşa ermesi konusunda tek dayanaktır.1558 Nazım Efendi’nin tefekkür üzerinden izah ettiği bu gafleti Muhasibî. Bir kalb ibadeti olan tefekkür. Yani Mü’min günah işlemeden önce havf duygularına yaklaşıp. Bu durumda kul. hased ve riya gibi kötü huyların olmadığını düşünürler. aynı zamanda bir mürşidin yanında. uzlet ve verâ hayatı yaşayanların gafletidir. hangisi bâkîdir? gibi konular üzerinden imana kavuşturucu tefekkür. Bildiklerinin. ya da vaaz ettiklerinin 1556 1557 gerçekten kalblerinde olup olmadığına bakmadıkları için Araf: 7/205. 142. ya da yaptıkları ibadetten dolayı. Başka bir ifade ile tefekkür. Kıbrısî. kulun gafletten kurtulup. 1558 Ankaravî.

ss. karşılığı 1559 Muhâsibi.1560 Nazım Efendi’nin gafletten korunmak için tavsiye ettiği mürşidler. sen kendini o kafirlerin İslam’a girmeleri için açık duran kapıdan girmeye müstahak say. bu manada. er-Riaye. diğer kapıdan İslam olacak kimseler için açılmış olsa. ss. Marifet ve Hikmet. Müsned. Kulun dünya hayatında iman dairesinde olması. âbid başlığında beyan edilen hususlar. Çünkü onların dışında kalan bütün âlem. 144.1559 İbn Arabî’ye göre gaflet. 3278. Heysemi. ibadet ve zikir halinde olurlar. içinde bulunduğu hali tanımlama zafiyeti yaşayan mürîde rehber olandır. Mecmau’z-zevaid. öteki de kâfirlerin imânâ girmesi için olsa. 301 . 1561 Kıbrısî. “La ilahe illallah ile imanınızı yenileyiniz”1563 hadis-i şerifi anlayışına istinad edebiliriz. Tasavvuf Sohbetleri. s. Müttaki. Allah(cc)’a secde etmekte ve Allah(cc)’ın kendilerine belirlemiş olduğu bir tarzda. 123. 125. gafletten uyanıklığa taşıyıcı bir irşadı da içermektedir. bir kapıdan imanı yenilemek isteyen kimseler girse. ss. gafletlerden ve gafilken düşülen haklardan mezun olmuş kuldur. Nazım Efendi’ye göre rehberlik. 1562 Aynı eser. Mü’minin bu zikiri duymamasıdır. 1563 Hanbel. bu ikinci çeşit gafletten korunma hususunda daha fazla ehemmiyetti haizdir. 2/359. 168. tekrar edilmeyecektir ancak burada şu hususu hatırlamakta fayda vardır. Gafletini fark ettiği anda tevbe ederek. bundan gafillerdir. Bu irşâda yetkili mürşid.aldanmaktadırlar ancak. Gaflet. Muhâsibi. s.”1562 Şeyh Nazım-ı Hakkânî’nin bu tavsiyesi. Kenzu’l-ummal.1561 Mûrşid bahsinde detayları ile izah edildiği üzere. tüm yaratılmışlar içerisinde sadece insanlara ve cinlere mahsustur. teyakkuz haline tekrardan dönüş yapan Mü’mine Nazım Efendi. 382-383. Gaflet halindeyken yerine getirilmeyen hakların neler olduğu ileride ele alınacaktır. Kıbrısî’nin imanı bir atiyye olarak görmesi ile de mutlak surette alakalıdır. yani tecdid-i iman için bir kapı ki Müslümanların imanlarını yenileyip girmeleri için. 1768. 522-531. kendi bulunduğu hali bilen mürşid. Ayrıca bkz. 1560 İbn Arabî. Bu mevzuda. Bu tavsiye. şöyle bir tavsiyede bulunur: “İmânâ girmek için iki kapı olsa. Nefs Muhasebesinin Temelleri (Er-Riaye).

aynı zamanda. kendi derdine bak.”1566 Hadis-i Şerifinde bildirilen duruma düşmemek için “Bütün sırların ortaya döküleceği günde”1567 ayıp ve günahlarının setredilmesi için.1565 “Ayıplayan ayıplanır. 53. Hintlilerin birisinin ağzından bilâihtiyâr şu söz çıkar: ‘Müezzin. İsteme hususundaki en uygun edebin. s.” Enbiyâ: 21/23. Bu mevzu Kur’ân’da “Belki (alay edilenler) kendilerinden daha hayırlıdırlar. 1565 Kıbrısî. ezanı okudun mu.1569 Bu durumu Rumî. Ramûz el-ehâdis. 1566 Bu manayı ihtiva eden hadis kaynaklarda şöyledir: “Kim din kardeşini tevbe ettiği bir günahtan dolayı ayıplarsa. ss. Yani Allah’ın zâtı gibi. 6/8869. 1568 Bendî. başkalarının ayıp ve günahlarının dünya hayatında iken görülmemesi gerektiğini söyler ve bu şekilde kusura bakmanın. O'nu sorguya çekecek kimse yoktur. aynısını işlemedikçe ölmez” Tirmizi. takdir-i ezelî ve lütf-i ilahî olması hasebiyle. Üçüncü Hintli. kendini kına!’ Dördüncü: ‘Hamd olsun ben. ikincisine der ki: ‘Onu ne kınıyorsun baba. 347. namazın bozuldu’ der.1564 Dolayısıyla. namazda olduğu hâlde ‘Sus yahu. konuştun. yoksa vakit var mı?’ Öbür Hintli..e. yitirdiği imanın yeniden kendisine hediye edilmesini istemektir. yoklukla durmak olduğu dolaylı olarak vurgulanmıştır. s. bu hediyeyi bir defa kaybetmiş ya da zedelemiş birisinin bu hediyeyi yeniden alma garantisi. Kınama. kendilerindeki noksanlıkları gidermeden başkalarının kusurlarıyla uğraşan Müslümanların durumlarını misal olarak göstermiştir. 13. Gümüşhanevî. bir mescitte Allah(cc)’a ibâdet için namaza durmuş dört Hintli kıssası üzerinden anlatmıştır. Camiu’s-sagir.g. yoktur. 302 . Kıssaya göre rükû ve secdeye koyulmuş Hintlilerin her biri niyet edip tekbir alarak huzur ve huşuyla namaz kılarken müezzin içeriye girer. kula karşılıksız verilmiş bir hediyedir. Binaenaleyh o anda hayatın manasını kaybetmiş Mü’min.” Hucurât: 49/11 ayeti ile vurgulanmıştır. Bu konuda “Bakana da baktırana da lanet olsun”1568 hadis-i şerifini delil göstererek bunu bilerek yapan Müslümanın gaflette olduğunu söyler. bu durumun bir göstergesi olarak. üçünüz gibi 1564 “O yaptıklarından sorumlu değildir.. Suyuti. 1569 Kıbrısî. varlık kapısında. 19162/26634. 171-173. a. 1567 Tarık: 86/9. gaflet olduğunu söyler. Tasavvuf Sohbetleri. Zamane Müslümanlarının çoğunun gaflette olduğunu söyleyen Kıbrısî. Bu hediyenin kimlere ne şeklide dağıtıldığı hususunda sorgulama ise kulun edeb sınırını aştığı yerdir. ama insanlar mutlaka sorgulanacaklardır. Kenzu’l-ummâl. sorgulanamaz mahiyettedir.ödenmemiş bir atiyye.

kuyuya düşmedim’ der. Dördünün de namazı bozulan bu kıssayı, Rumî şöyle değerlendirir: “Başkalarının ayıbını söyleyip (onlarla uğraşanlar, kınadıklarından) daha fazla yollarını kaybetmişlerdir. Ne mutlu o kişiye ki kendi ayıbını görür. Her kim, birisinin ayıbını söylerse o ayıbı, kendine satın aldı demektir. Çünkü insanın yarısı ayıptandır (yani o ayıbı işleyeninki gibi bir nefsi bulunmaktadır), yarısı gayb âleminden! (zira ruhu gayb âlemindendir)… Şu işe bak Şeytan, belâlara düştü de sana ibret oldu. Sen belâya uğrayıp ona ibret olmadın. O zehri içti; sen şerbetini iç (yani ibret almaya bak).”1570 Kıbrısî’ye göre, Mü’minlerin bir diğer gafleti ise hak sahiplerine haklarını verme hususunda zuhur eder. Nazım Efendi’ye göre gaflette iken verilmeyen haklar; Allah(cc)’ın, Peygamber(sav)’in, devletin, evladın, ailenin, komşunun, milletin, insanoğlunun, mahlûkatın haklarıdır. Şeyh Nazım’a göre bu haklar teslim edilmeden gafletten tam mânâsıyla çıkılmaz.1571 İbn Arabî (v. 638/1240)’ye göre hakikat ehlini, hakikate vasıl eden üç haktır. Allah(cc)’ın hakkı, kendilerinin hakkı ve yaratılmışların hakkıdır. İnsanların yalnızca Allah(cc)’a ibadet etmeleri, O’na kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi ortak koşmamaları, Allah(cc)’ın kulu üzerindeki hakkıdır. Şeriat yasaklamadığı müddetçe, yaratıklara eza vermemeleri, yaratılmışların insan üzerindeki hakkıdır. İnsanın, insan üzerindeki hakkı ise, kurtuluşlarının ve mutluluklarının olduğu yola rehberliğidir.1572 Allah(cc)’ın hakkını vermek, âbid konusunda belirtilen bir kul olmayı, Hz. Peygamber(sav)’in hakkını vermek, kendisine Ahmedî bir aynayı tutmayı gerektireceği kanaatindeyiz. Zira Kıbrısî, bu başlıklarda ilgili konuya sıkça değinmiştir. Diğer haklar, Müslümanın içinde bulunduğu toplumsal ilişkilerinde, dinamik olan hükümlere göre, mürşidlerden öğrenilir. İslam dini kulun, aile, evlat, komşu, akraba, millet ve devlet ile olabilecek hukukun sınırlarını bildirmiştir.
1570 1571

Mevlana, Mesnevî, c. 2, b. 3027-45. Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, ss. 171-173. 1572 İbn Arabî, Marifet ve Hikmet, ss. 67-68.

303

Dolayısıyla muallim ya da talebe, amir ya da memur, seçilmiş ya da seçmen olsun toplumun her statüsünde bulunan Mü’minlerin, vazifelerini ifa esnasındaki hukuka riayeti, o hukukun hakkını vermektir. İslamî hukuka muhalif olmayan ve ihlal edilen hukuk, aynı zamanda kul hakkıdır. Bu ise amelde gözlemlenen bariz bir gaflettir.1573 Hâlidiyye-i Hakkâniyye içerisinde gafletin ontolojisi ile ilgili beyan, Kıbrısî’nin şeyhinin şeyhi Şerafeddin Dağıstanî’nin sohbetlerinde mevcuttur. Şeyh Şerafeddin gafleti, insanın hilkati ile ilişkili olarak izah etmiştir. İnsanın hilkatinde yer alan ateş, toprak, su, hava gibi nesnelerin zulmanî ve nûranî yönleri bulunduğunu ifade eden Şeyh Şerafeddin, bu nesnelerden zulmanî kısımları nefsinde toplayan kimselerin küffar grubundan olacağını ifade etmiştir. Şeyh Şerafeddin’e göre bu nesnelerin sadece nûranî kısımlarını nefsinde cem etmiş kimseler, ümmetin havas kısmından olan ricâllerindendir. Bunların haricinde kullarda zulmanî ve nûranî kısımlar birbirine galebe çalar. Zulmanî kısmın baskın gelmesini Şeyh Şerafeddin, kuldaki gaflet anı olarak tanımlamıştır.1574 Özet olarak Nazım Efendi’ye göre gaflet, dünyanın hayal olduğu hakikatini idrak edememektir. O anda insan hayata anlam veremediği için, hayvandan farklı olmaz. Bu idrakin yokluğu, iman edenlerde ve etmeyenlerde farklı tezahür eder. İnanmayan kul, dünyanın tüm düzenini hakiki varlık addeder ve Hâlık(cc)’ı inkâr etmek suretiyle gaflete düşer. İnanan kul ise inancının gereği gibi yaşama hususunda gaflete düşer. Bu gaflet, Mü’minin Allah’ı müşâhede etmekten gafil olduğu, tüm hal ve davranışlar olarak anlaşılmaktadır. Kendindeki noksanlıkları gidermeden başkalarının kusurlarıyla uğraşanlar ve içtimai hayatta mükellef olduğu hak ve hukuku yerine getirmede yetersiz olanlar Kıbrısî’ye göre gaflete düşen Mü’minlerdendir. Bu durumda Mü’minler; Allah(cc)’ın, Peygamber(sav)’in, devletin, evladın, ailenin, komşunun, milletin, insanoğlunun, mahlûkatın haklarını yerine getirmede noksanlık arz ederler. Gafletten kaynaklanan bu haktan kurtulma hususunda, Cenâb-ı Allah(cc)’tan aman dilemek gerekir.

1573 1574

Muzâhirî, Fadâil ve Rezâil, ss. 17-75. Burkay, Menâkıb-ı Şerefiyye, ss. 85-86.

304

4. DİĞER KONULARDAKİ GÖRÜŞLERİ:

a. İman: İman; güven içinde bulunmak, korkusuz olmak anlamına gelen “e-me-ne” kökünden türemiş, Arapça bir kelimedir. Küfür kelimesinin zıttı olan iman, güven duygusu içinde tasdik etmek, inanmak, huzur duymak, adaletli olmak, şeriati ve tevhidi kabul etmek gibi manalara gelmektedir. Farklı bir ifadeyle iman, İslam erkânını kalb ile tasdik, dil ile ikrar edilmesi ve İslam’ın emirleri ile amel edilmesidir.1575 Kur’ân-ı Kerîm’de iman, 800’den fazla yerde zikredilmiştir. Allah(cc)’a, peygamberlerine(as), ahiret gününe iman edenler, sâlih amel işleyenlerin kurtuluşa ereceği bildirilmiştir.1576 Kur’ân’da Mü’minlerin; başka bir ilaha ibadet etmedikleri, cana kıymadıkları ve haram yemedikleri,1577 oruç tuttukları, iyiliği emredip, kötülüğü nehyettikleri, namaz kıldıkları,1578 bildirilmiştir. Farklı ayetlerde ise bu ibadetlerin incelikleri bildirilerek, bu inceliklere bağlı olarak, gerçek Mü’minler bildirilmiştir. Mesela Mü’min namaz kılar dediğimiz zaman, gerçek Mü’min namazlarının karşılığını sadece Rablerinden bekleyerek kılarlar. Mü’min infak eder ancak gerçek Mü’min, sevdiği şeylerden infak ederler. Onlar, Allah(cc)’ın adı anıldığı zaman kalbleri titreyenlerdir.1579 Ehl-i sünnet ulemasına göre iman; Hz. Peygamber(sav)’in Allah(cc) tarafından getirdiği zarurî ve kesin olarak bilinen şeylerin tümünü dil ile ikrar etmek,
1575

Firuzebadî, Kamûsu’l-muhît, s. 1177; Isfehanî, el-Müfredat, s. 25; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. 1, s. 223; Cürcanî, Ta’rifât, s. 41; Isfehanî, a.g.e., s. 26. 1576 “Onlar gayba iman edip, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Onlar hem sana hem de senden once indirilene iman ederler, ahirete de şüphesiz iman ederler. İşte bunlar Rablerinden birdoğruluk üzerindedir ve bunlar kurtuluşa erenlerdir.” Bakara: 2/35. 1577 “Onlar başka bir ilaha dua etmezler. Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar…” Furkan: 25/68. 1578 “(Onlar) tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rüku edenler, iyiliği emredenler, kötülüğü menedenler ve Allah’ın çizdiği sınırları koruyanlardır. Müminlere müjdele.” Tevbe: 9/112. 1579 “Müminler; Allah anıldığı zaman yürekleri ürperen, kendilerine O’nun ayetleri okunduğu zaman imanları artan, bir de Rablerine tevekül edenlerdir.” Enfâl: 8/2.

305

taat ve ibadetleri tatbik etmek ve kalble tasdik etmenin terkibi olarak değerlendirilir. Taftazanî (v. 797/1395)’ye göre bu terkibin içerisinde en önemli olanı, gönüllü olarak benimseme ve kabul etmektir. Zira dil ile ikrar etmeyen ve amel etmeyenler, dünyevî ve hukukî hükümler itibariyle mü’min olmasalar bile, Allah(cc) nezdinde mü’mindirler. “Onların çoğu, sadece şirk koştukları halde Allah’a iman ederler.”1580 ayetinde buna işaret edilmiştir. Ayrıca “İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah(cc)’a ve ahiret gününe iman ettik derler, halbuki onlar mü’min değillerdir”1581 ayeti, kalbi tasdikin iman esasındaki önemine delildir.1582 Taftazanî’nin bu anlayışına düşülen haşiyede iman, kalbin tam meyili manasına gelen sevgi esasına dayandırılmıştır.1583 Mutasavvıfların iman anlayışında önemli yeri bulunan sevgi, imanın artıp eksilmesinde belirleyicidir. Bu anlayışı Ziyâuddîn-i Gümüşhanevî (v. 1311/1893) şöyle ifade etmiştir: “Yerdeki ve göktekilerin imanları, dünya ve ahirette iman edilmesi gereken şeylere, iman etmeleri bakımından eksiklik ve fazlalık kabul etmez. Ancak, tasdikte, marifette, yakinde, tevekkülde, sevgide, rızada, korku ve ümidde iman, noksanlık ve fazlalık kabul eder.”1584 Bu manada iman dört derecede tasnif edilebilir. Birincisi imân-ı istidlalidir. Bu imana ilmi delillerle ulaşılır. İkincisi, bu inancın yakîn (güçlü inanç) derecesinde olan, imân-ı yakînîdir. Üçüncüsü, kalb zevkleriyle iman hakikatlerinin müşâhede edildiği, imân-ı şuhûdîdir. Sonuncusu Hakk ile mütehakkık olunan (Hakk vasıtasıyla, Hakk’a ulaşma), imân-ı huzûrîdir. Bu iman çeşitlerinden son üçü, seyr-u sülük ile elde edilir.1585 Şeyh Nazım-ı Hakkânî’ye göre iman, kulun en önemli cevheridir. Dolayısıyla iman sahibi kul, kıymetli mücevher bulunduran dükkân gibidir. Şeytan ise bu mücevheratı çalmaya çalışan hırsız gibidir. Nasıl ki dünyanın geçici mücevheratının çalınması önlemek için güvenlik tedbirleri alınıyorsa, ahret hayatının

1580 1581

Yusuf: 12/106. Bakarâ: 2/8. 1582 Taftazanî, Şerhu’l-Akâid, ss. 220-223. 1583 Aynı eser, s. 227. 1584 Gümüşhanevî, Ehl-i Sünnet İtikâdı, s. 63. 1585 Gazalî, İhyâ, c. 4, ss. 202-205; Hucvirî, Keşfu’l-mahcûb(Hakikat Bilgisi), s. 371; Cebecioğlu, TTDS, s. 309.

306

sonsuz mücevheri olan imanın da koruma altına alınması gerekir. Nazım Efendi, imanın korunması için namaz kılmak, zikir çekmek, iyilik yapmak, öfke halinde susmak, kavgayı terk etmek gibi amelleri güvenlik tedbiri olarak ifade etmiştir.1586 Bu ifadelerde anahtar kavram addedebileceğimiz cevherin mahiyeti, nur kavramı ile ifade edilecek ve kuldaki delaletleri üzerinde durulacaktır. Bununla birlikte burada imânın, amel olmadan da, tasdikle elde edildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Hakkânî’ye göre ameller, kulun imanını inşa edici değil, muhafaza edici mahiyette olduğu şüphesizdir. İslam âlimleri arasında iman ile amel arasında kurulan alakaya göre iman anlayışı şekillenmiştir. Hârici, Mu’tezilî ve Şiî kelamcıları, amel olmadan imanın olmayacağını kabul etmişken Sünnîler, amel olmaksızın iman teşekkülünün mümkün olacağını kabul etmişlerdir. Sünnî inanışa göre, iman etmenin, sâlih amel işlemekle birlikte olacağı bildirilmekle birlikte, cürme düşenleri tekzib etmek yerine kucaklamayı esas almaktadır.1587 Sünnî Mâtüridî itikat ekolünün kurucusu olan İmam Mâtüridî, “Ey İman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda savaşa çıkın denilince, yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip değersiz dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının zevk ve sefası, ahiretin yanında pek az bir şeydir.”1588 ayetinde bildirilen emirlere uymayanlara, Mü’minler diye hitab edilmiş olmasını, bu anlayışa delil göstermiştir.1589 Farklı bir ifadeyle Sünnî inanışa göre amel, imana dâhil değildir. Şeyh Nazım’ın iman ve amel arasında kurduğu ilgi de bu anlayış çerçevesindedir. İbrahim b. Edhem (v. 162/779), Hâtem Asamm (v. 237/852), Ebu Süleyman Daranî (v. 205/820), Zünnûn Mısrî (v. 245/859), Bayezid Bistâmî (v. 262/875), Hâris Muhasibî (v. 243/857), Cuneyd-i Bağdadî (v. 298/911), Sehl b. Abdullah Tüsterî (v. 283/896) gibi mutasavvıflar da imanı dil ile ikrar, kalb ile tasdik olarak kabul etmiştir. Nitekim Fudayl b. İyaz (v. 187/803), Bişr-i Hafî (v. 227/841), Hayru’n-Nessâc (v. 322/933) gibi zevat imânı, ikrar, tasdik ve amel olarak tanımlamıştır.1590 Hakim Tirmizî’ye göre iman; tasdik, ilim ve amel olarak İslam’dır.1591
1586 1587

Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 52. Taftazanî, Şerhu’l-Akâid, ss. 209-223. 1588 Tevbe: 9/38. 1589 Sinanoğlu, Mustafa, İmân, TDV İA, c. 22, s. 213. 1590 Hucvirî, Keşfu’l-mahcûb(Hakikat Bilgisi), s. 350. 1591 Hâkim, Beyânu’l-fark beyn el-sadır ve’l-kalb, s. 51.

307

Şeyh Nazım-ı Hakkânî’ye göre iman, taklidî ve hakikî olmak üzere iki çeşittir. İlim ile elde edilen iman, kalben tasdik edilir düzeyde olmadığı müddetçe taklididir. İlim ile elde edilen ve akıl ile tasdik edilen imanın üzerine, keşf ve ilham ile yapılan eklemeler kulu, hakiki imana vasıl eder. Kıbrısî bu anlayışını şöyle ifade etmiştir: “İmanın hakikati bir kimsenin kalbine ne zaman yerleşir? Gökler de kapansa, yerler de kaya ile döşense rızkın nereden geleceğine şüphesi olmayan kuvvet sahibi, hakiki imana mazhar olan kimsedir. Bunun altındaki iman sayılmaz, o taklittir. İman mertebesi oradan başlar. Allah’a böyle bir imanı varsa, o zaman ona Mü’min denir. Yoksa gökler de yağar, yerler de her şeyi bitirir, daha (rızık) korkumuz olur. Aldığı aylıkla geçinemiyorum diye şikâyet ediyor. Seni geçindiren aylık mı ki, bir de şikâyet ediyorsun. Aylıkla geçinen adam var mı hiç? Allah erRezzaku’l-mutlaktır, geçindirir. Öyle bileceğiz.”1592 Şeyh Nazım’ın hakiki iman terimine yüklediği bu anlam, ıstılahta tevekkül kavramıyla birleşmektedir. Lügatlerde güvenmek, vekil tayin etmek, bel bağlamak, havale etmek, terk etmek, bırakmak, teslim etmek, bir işte acizliğin ve yetersizliğin ortaya çıkması sebebiyle başka birine güvenerek işi ona teslim etmek, itimat etmek gibi anlamlara gelen tevekkül,1593 sufîlerin üzerinde çok durdukları bir kavramdır. Mutasavvıfların nazarında tevekkül, Allah’ın katında olana güvenip, insanların elinde olana ümit bağlamamak şeklinde özetlenebilir. Bu halin tam manasıyla olması durumunda, tevekkül eden kişi, kendisinin böylesi bir hal içinde olduğunun farkına bile varmaz.1594 Tevvekkül ile iman kavramları arasındaki söz konusu ilgiyi Sühreverdî (v. 632/1234), “Haydi eğer inanıyorsanız Allah’a dayanıp tevekkül edin.”1595 “...Mü’minler Allah’a dayanıp tevekkül etsinler.”1596 âyetlerini açıklarken

1592 1593

Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 42. Firuzebadî, Kamûsu’l-muhît, s. 1069; Isfehanî, el-Müfredat, s. 531; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. 15, s. 387; Cürcânî, Ta’rifât, s. 254. 1594 Serrâc, Lümâ, s. 78; Kelâbâzî, Taarruf, ss.118-119; Kuşeyrî, er-Risâle, s. 199; Kaşânî, Mu’cem, s. 28; Kübrâ, Necmeddin, Usûlu aşere (Tasavvufî Hayat), Ter.: Mustafa Kara, Dergah Yay., İstanbul 198, ss. 49-50; Uludağ, TTS, ss. 357-358; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatlar, s. 166; Yılmaz, Tasavvuf ve Tarîkatlar, s. 174; Cebecioğlu, TTDS, s. 658. 1595 Maide: 5/23. 1596 Maide: 5/11.

308

kurmuştur. Ayette tevekkülle imanın bir arada zikredilmiş olmasından hareketle Sühreverdî, tevekkülü imanın bir neticesi olduğunu, bu hale ise marifet ile vasıl olunabileceğini savunur. Allah’ın yapmış olduğu taksimde, adalet sahibi olduğunu bilmeyi gerektiren marifet, nefs kaybolunca zuhur eder. Bu makâmda olan kulda cehaletin kökü kazınmış, tevekkül gerçekleşmiş, hatta tevekkülünü dahi göremeyecek hâle gelmiş olur. Binaenaleyh mütevekkil, Allah(cc)’ın vaat ettiklerini sükûnetle bekleyendir.1597 Nazım Efendi’nin şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî, taklidi ve hakiki iman yönünde yapılan bu tasnifi, “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberi’ne ve Kitabına iman edin.”1598 ayetine dayandırarak izah etmiştir. Şeyh Abdullah’a göre “ey iman edenler” hitabı, taklidi iman edenler içindir. “İman edin” emri ise hakiki imana girilmesi içindir.1599 Şeyh Nazım’a göre, böylesi bir iman ile taklidi imandan hakiki imana yükselen kulun kalbi, nûr ile dolar. Nazım Efendi, iman nûru diye ifade ettiği bu nûrun, Allah(cc)’tan razı olunmadığı zaman karardığını ifade eder. Kıbrısî bu hale düşen kulun, “Tasalanma şüphesiz ki Allah, bizimle beraberdir.”1600 ayetindeki hale dönüş yaparak, kalbinde nûrun sürekli parlak tutulması gerektiğini ifade etmiştir.1601 Buradan hareketle Nazım Efendi “İmanın alameti tasdiktir.”1602 hadisini en zor anlarda dahi memnuniyet halinin muhafaza edilmesi şeklinde yorumlamıştır.1603 Allah(cc)’tan razı olunduğu zaman kalpteki nurun parlayarak genişlemesi, aksi durumda sönerek karanlığa bürünmesi, imanın artıp eksilebileceği anlamına gelmektedir. Istılahta benzer görüşü Hakîm Tirmizî (v. 318/932) de savunmuştur. Kalbte yer alan nûrun artması, imanın artmasına, zulmetin nûra galebe çalması ise, imanın eksilmesine delalet etmektedir. Dolayısıyla Hakim Tirmizî’ye göre, sadrını iman nûru istila eden kul, Mü’mindir. Çünkü kalbteki bu nûrun bizzat kendisi, iman olarak isimlendirilmektedir.1604 Mâtüridî ve Eş’arîlerin çoğunluğu, imanın artıp
1597 1598

Sühreverdî, Avarifu’l-mearif, c. 2, ss. 291-293. Nisâ: 4/136. 1599 Qubrusi, Mercy Oceans Book 2, s. 11. 1600 Tevbe: 9/40. 1601 Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 52. 1602 Hambel, Müsned, 3/236. 1603 Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 52. 1604 Çift, Hakîm Tirmizî ve Tasavvuf Anlayışı, ss. 212-213.

309

eksilmesini mümkün görmemişken, Selef âlimleri imanın artıp eksilebileceği görüşünü benimsemişlerdir.1605 Şeyh Nazım’a göre hakiki iman olarak ifade edilen bu makâm dahi gizli şirk ihtiva eder. Asıl olan iman, kulun nefy-isbat zikriyle, kendini yok bildiği makâmda olur.1606 Kıbrısî, hakiki imanın üç alametinden bahseder. Hakiki imanın ilk alameti, Şeyh Nazım’a göre, tüm mevcudatın tesbihini duymaktır. İkinci alameti, yaratılmış tüm mahlûkun varlığındaki hikmeti görmektir. Üçüncü alameti ise, berzah ile kul arasındaki perdelerin kalkmasıdır. Berzah âlemindeki peygamberler ve evliyalar ile görüşebilir bir hale gelmektir.1607 Hakiki imanın alametleri olarak, Şeyh Nazım tarafından sayılan bu haller, taklidi imanı, hakiki imandan ayıran keşfî bilginin mahiyetini göstermektedir. İmanın keşfî bilgiyle ilgili ele alınması, Mü’minin tevhid anlayışına da delalet etmektedir. Bu manada düşünüldüğünde, Kıbrısî’nin iman tanımında kullandığı cevherin mahiyeti görülmektedir. Farklı bir ifadeyle kul, tevhid ile hakiki imana vasıl olmakta ve kendindeki en önemli cevheri bulmaktadır. Tasavvuf erbabı, bu manada imanı, ulûhiyeti temâşâ etmek, vuslat derecesine ulaşmak, Bir’den başkasını görmemek şeklinde de tarif etmiştir.1608 İmâm-ı Gazalî, imanın bu durumu hidayet ile ilgili ele almış ve üç menzili halinde izah etmiştir. İzaha göre birinci menzil, Allah’ın her kula akıl ya da peygamberleri vasıtasıyla gösterdiği iman nurudur.1609 Hidayetin ikinci menzili, mücâhedenin neticesinde kulun halden hale çekilmesidir.1610 Üçüncü menzil ise, mücâhedenin kemale ermesinden sonra nübüvvet ya da velayet âleminde ulaşılan

1605 1606

Sinanoğlu, İmân, TDV İA, c. 22, s. 213. Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 42. 1607 Kıbrısî, a.g.e., s. 52. 1608 Hucvirî, Keşfu’l-mahcûb (Hakikat Bilgisi), s. 371. 1609 “Biz ona iki de yol gösterdik” Beled: 90/10. 1610 “Bizim uğrumuzda mücahede edenlere gelince; Biz onlara elbette yollarımızı gösteririz.” Ankebût: 29/69; “Hidayeti kabul edenlere gelince; Allah onların muvaffakiyetlerini artırmış, onlara kaçınacaklarını ilham etmiştir.” Muhammed: 47/17.

310

s. nur.”1612 ayeti. ancak o hidayettir’. 4. ona insanların arasında yürüyeceği bir nûr verdiğimiz kimse. Kıbrısî’nin feyz ve sır gibi kavramlara verdiği anlamlar. ıstılahtaki genel anlam yapısına katkı sağlarken. Bu hali Şeyh Nazım. İhyâ. 30. Bu seviyedeki inancın.mutlak ve gerçek nûr ve hidayettir. 1611 “Bir ölü iken kendisini dirilttiğimiz. yevmu’l-ezelde. nur. “Allah’ın Nûru” başlığında ulaşılan sonuca göre Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin sır anlayışı.Sır. 1614 Kıbrısî. ibadet. hakiki hidayete işaret etmektedir. Kul yevmu’l-ezelde donandığı imanı ilmi delillerle izhar ederek. Tasavvuf Sohbetleri. onun. büyük ehemmiyet arz etmektedir.1614 Mü’min yevmu’l-ezelde donandığı sırrını. tevekkül ve hidayet gibi kavramların yanı sıra. 311 . c. 1615 Bkz. Seyru sulûk ile ulaşılan müşâhede ve keşfî hallerin bu taklidi iman seviyesine eklenmesiyle. hakiki iman olarak tanımlamıştır. 202-205. Mesela iman. Allah’ın göğsünde Müslümanlık için inşirah verdiği bir kimse ki o. ilahî divana farklı isimlerle çağrılacaktır. taklidi iman seviyesine ulaşır.” Zümer: 39/22 . “Öyle ya. ss. cevher.1613 Her mutasavvıfın hususi olan keşfî tecrübelerini izah ederken kullandıkları kavramlar. ıstılahtaki yeri belirginleşmektedir. kuldaki potansiyel iman derecesi olarak tanımlanmıştır. Detaylarını “Sır” başlığında ele aldığımız bu anlayışı1615 taklidi ve hakiki iman açısından değerlendirdiğimizde.1611 “De ki: ‘Allah’ın hidayeti. Rabbinden bir nûr üzeredir. içinden çıkamaz bir halde karanlıkta kalan kişi gibi olur mu hiç?” En’am: 6/122. Bu manada şimdiye değin imanı tarif etmede ele alınan. 1613 Gazalî. onların diğer kavramlardan olan farklarını görmeye vesile olmaktadır. 1612 Bakarâ: 2/120. kulun hidayet sürecidir. dünya hayatında imana dönüştürdüğü nisbette Mü’mindir ve iman ettiklerini tatbik ettiği nisbette hidayettedir. Yarartılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/b. taat ve mücahede ile korunması ve gelişmesi. Nazım Efendi’ye göre her kul farklı nitelik ve nicelikteki sır ile donatıldığı için. şöyle bir sonuçla karşılaşmaktayız. cevher ve hidayet gibi kavramlarla birlikte ele alındığı zaman. kulda ileri bir tevekkül ve iman hali hâsıl olur.

188-189. Yani la ilahe illallah yerine. 91. Başka hiçbir kelimede bulunmayan bu husus. 21. Hak Teâlâ’nın Zâtına ve Sıfatlarına delâlet eden ve O Yüce Varlığın has (özel) ismi olan ‘Allah’ lafz-ı şerifini meydana getirmektedir. yine aynı mânâ inceliğini görürüz. Üçüncü harf olan ‘lâm’ ile birlikte okunduğu takdirde ‘Lillâhi’ olur ki. Bu harflerden sonuncusu olan ‘He’. bütün isimlerden önce ‘Allah’ ism-i şerifi. Tapılan yüceliğin karşısında hayrete düşme. Mustalahâtu’t-tasavvufi’l-İslâmî. ss. ss. Bu lafz-ı şerifi başından itibaren de bu şekilde tahlil etsek. denilemez. bu ikisi kadar kullanılmamaktadır. diğer güzel isimlerin hepsinden çok olarak 2800 defa zikredilmiştir. s. gönülden bağlanıp sığınma anlamına gelmektedir.1619 1616 1617 İbn Manzûr. İslam İnançları (Tevhid ve İlm-i Kelam).1617 Müslümanlığın izharı olan kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid’de. İnsan-ı Kâmil. 1619 Aydın. 264-268. bu da yine Cenâb-ı Hakk'a işaret eder. Arapça’da kulluk etmek manasına gelen “e-le-he” ve idrak ötesinde olmak manasına gelen “e-li-he” kökünden türemiş bir ism-i meful manasında mastardır. İslâm’a girişi temsil etmez. Kur’ân-ı Kerîm'de. zâta delalet eden ‘Allah’ ism-i celâlinin ilâhî bir özelliği olarak kabul edilir. 59-60 1618 Cürcanî. Cenâb-ı Hakk’ın bu özel ismi. Bu harf. ortadaki ‘lâm’ harfiyle birleşince ‘lehu’ olmuş olur ki. el-Müfredât. Hak Teâlâ’nın ‘Rabb’ ismi de Kur’ân’da en çok zikredilen ism-i şeriflerdendir. illarahman. 1. Refig. ss.1618 Nitekim saydığımız bu harflerle ile başlayan birçok ayet-i kerimeler mevcuttur. 24. Kur’ân-ı Kerîm’in ilk sûresi olan ‘Fâtiha’da. Isfehanî. ‘Hüve’ zamiri takdirinde olup. Allah’a İman: Allah kelimesi. el-Acem. c.1. Allahu Teâlâ’nın Yüce Zâtına işaret etmektedir. s. Lisânu’l-Arab. ondan sonra da sıfat ve isimlerin en mühimi olan ‘Rabb’ ism-i şerîfi gelmektedir. Arab harfleriyle her harfi Allahü Teâlâ’ya delâlet eder. Ali Arslan. ss. İbn Arabî. s. Buna rağmen Kur’ân’da ancak 960 defa geçmekte ve başka hiçbir isim. bu da yine Cenâb-ı Hakk’ın Yüce Zâtına işaret eder. Cilî. 243-246. 312 . Dördüncü harf ‘elîf’ ile birlikte ise. Ta’rifât.a. Marifet ve Hikmet. Allah yerine kullanılacak diğer esmâ.1616 ‘Allah’ ism-i şerifi.

142. TDV İA. sohbet ve telkinlerinin merkezinde. 471-477. fevkalade hassas ve ince bir nizamın hâkim olmasına ve bunun şuursuz varlıklar tarafından yaratılmayacak olmasına dayalı “nizam” delili. Gelenleri. Allah Md.. Şeyh 1620 www.Şeyh Nazım Efendi. 313 . Konuyu felsefe uleması. bu durum enteresandır. Kıbrısî’nin ana tema olarak. Allah(cc)’ın varlık ve birliğini ispatlayıcı mevzuların olması beklendiğinden. ss. bâtıla mı? İşlediğin sevap mıdır. “cevher (öz)” ve “araz (özün taşıdığı vasıflar)” esaslarına dayandırarak izah etmişlerdir. birlik ve çokluk karakterleri arasındaki uyumun bir dış müessirle gerçekleşebileceğine dayanan bu usulü kelamcılar. Bakıp uyanmanız gerekir. insanın en güzel surette yaratılışını ele aldığı bazı sohbetlerinde. Tasavvuf Sohbetleri. etrafınıza bakınız. Evrendeki nesnelerde hem birlik hem de çokluk özelliğinin bulunmasının yanı sıra. Bkz.1620 Hudûs ve nizam usûlüyle de varlığın yaratılışından. Farklı bir ifadeyle bu mevzular. nadiren.1622 bu çalışmamız süresince incelediğimiz kaynaklarda. s.com/Allah’ınSıfatları. Sizin bu hayattan bir şey öğrenmeniz lazım.”1623 İrşad. imana mı? Hakk’a mı. c. Tabiatta. Her şeyin Allah’ı tesbih etmesi ise (İsrâ: 17/44). fıtrat üzerinden ispata değindiğinden bahsedebiliriz. Toploğlu. 1986 yılında yapılmış sohbetin ses kaydı 12. İlk dönem selef uleması ve mutezile âlimleri evrenin kendi kendine var olamayacağından. 1623 Kıbrısî. Bu sohbette Allah(cc)’ın varlığı ve birliğini isbata dair geçen ifadeler şöyledir: “Sen nereye ayak bastığının farkında değilsen. günah mı? İşlediğin taat mıdır. vacib ve mümkün varlık esasına dayandırdıkları imkân deliliyle ele almıştır. 1622 www.sufilive. göklere bakınız. kendini bilmenin bir gereği olarak ifade edilmiş ve burada Allah(cc)’ın varlığını isbat hususunda tafsilata girilmemiştir. parantez içinde verilen. sohbet ve hizmetleriyle gayr-i Müslimlerin hidayetine vesile olması açısından bakıldığında. Bu delillerden hareketle Allah’ın(cc) birliği de isbat edilmiştir. konanları ve boyuna göçenleri gördünüz. insanoğlunun O’nu fıtraten bulabileceğine dayalı delil usulü ise “fıtrat” delilidir.sufilive. küfre mi ayak basıyorsun. Çünkü siz dört ayaklıların sınıfından değilsiniz. talî hususlardan olmuştur.2011 tarihinde dinlenmiştir. Allah(cc)’ı bilme mevzu. Yerlere bakınız. Allah’ın varlığını ispatlamak mevzuunu ele aldığı görülmemiştir. Uyanın! Uyanmanız lazım.1621 Yaratanın varlığı ve birliği delillendirilmiş olsa da. 2.02. Siz onların bakışı ile bu âleme bakmayınız. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur. isyan mı? Bunu ayırt edemeyen kimselerin imanı tecdit etmesi vaciptir… Binaenaleyh bakınız. 1621 Allah’ın varlığının bilinmesi ve isbatedilmesi bazı âlimlere göre enfus ve afaktaki düzenin akılla bilinebilecek kadar açık olduğu yönündedir. yaratılmış olması esasına dayanan “hudüs” metoduyla bu isbatı yapmışlardır. Bu dünyadan kaybolmadan uyanınız. bir diğer usûl olmuştur.com/A Perfect Creation-Mükemmel Bir Yaradılış (en). Meselâ 1980’li yıllarda yaptığı bir sohbetinde.

birliğini ve diğer iman esaslarını kabul etmiş olur. kendisiyle berzah arasındaki perdelerin kalkacağı bir iman düzeyine ulaşır. Dolayısıyla nefsiyle mücadeleye ve şeytana mukavemete azmetmiş bir kişi. ilim ile elde edeceği temel imandan sonra. Allah(cc)’a imandan sonra kabul edilen kulluk hususunda olmaktadır. umumiyetle. gösterilenden daha çok meydanda olması lazımdır. Kıbrısî’ye göre Allah(cc)’ın varlığı ve birliğini idrak manasında olan iman. tüm mevcudatın tesbihini duyacak. s. Bu açıdan bakıldığında Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. Nitekim Mü’min. dünya hayatında tabi olunan imtihanlarının şiddetine bağlı olarak yitirilebilir. İmâm-ı Rabbânî (v. tüm mahlûkun varlığındaki hikmeti görecek. Şeyh Nazım’ın Allah’a iman akidesini bina etmek istediği esasa ışık tutmaktadır: “Allahu Teâla’yı delilsiz.Nazım-ı Kıbrısî’nin sohbet ve telkinleri. Taklidi olan iman ise.1624 Binaenaleyh Şeyh Nazım’ın. Allah Teâla vasıtasıyla tanıdım. bu anlayışla paralel olduğundan. Şeyh Nazım’ın son yıllarda paylaşılan video sohbetlerinde. Tasavvuf Sohbetleri. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin iman anlayışıyla ilgili olduğu kanaatindeyiz. bunlardan önceki merhalede. insanları hakiki imana irşad etmeye dair mevzulara değinmektedir diyebiliriz. Çünkü her şeyin delili. Bu durumun sebebi. Çünkü delil olanın. Daha doğrusu. Allah(cc)’ın varlığını. Allah’ın varlığı ve birliğini isbatlayıcı delil getirmelerden daha fazladır. insanları irşad etmek istediği iman seviyesi. akli delil ve isbat temalarının işlendiği taklidi ve aklî bir platformu değil. O’nunla 1624 Kıbrısî. İman konusunu incelerken değindiğimiz gibi. kalben tasdik edilir düzeyde olmadığı müddetçe taklididir. O’ndan daha açıkta ne vardır? Çünkü her şey. Bu müşâhedeyi yaşayan Mü’min. tevekküle ve muhabbete dayalı hissi bir zemini esas almıştır. gösterenin. ileri bir tevekküle ve imana delalet eder. nefs ve şeytana yapılması gereken muhalefet mevzuları. insanlara Allah(cc) inancını ve imanı telkin ederken. delilleri. vesilesiz olarak tanıdım. 1034/1624)’nin şu ifadeleri. O’nun varlığıdır. 42. her şeyin varlığını gösteren. seyru sulûk ile müşâhede ve keşfî hallere ulaşır ki bu. 314 . O’nu gösteren bir şey yoktur.

Ancak. ss. a. el-Kudret. gözünde perde olan. Peygamber(sav) döneminde nasıl 1625 1626 Rabbanî. ss.meydandadır. muhâlefetuhu li’l-hevâdisi. Basir ve Mütekellim sıfatlarının sayılması gerekmektedir. başka bir ifadeyle edilgenleri ise Allah(cc)’da olmaması gereken sıfatlar olarak sayılabilir. Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şerifi esas alarak isimleri. terminolojiyle ilgilidir. Bu izaha göre el-Kudret sıfatı için nasıl Kâdir sıfatı gerekiyorsa diğer sıfatlar için sırasıyla.1626 Manevî sıfatlar ise meanî sıfatlardan her birinin olabilmesi için gerekli olan sıfatlardır. Allah(ac)’ın tecellilerini tam olarak görebilmek için yirmi sıfatın lüzum ettiği beyan etmiştir.” Nisâ: 4/28 . Âlim. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. el-İlim. burada delil aramanın yeri yoktur. 1627 “Allah yükünüzü hafifletmek istiyor. 315 . Meydanda olmasında hiç şüphe yoktur.1629 Bu tür kavramlara isim ya da sıfat denilmesi. anormal kimse göremez. Bunun içindir ki. Her şeyin varlığı O’ndandır. Allah(cc)’da bulunması gereken sıfatların ve bir o kadar da bulunması imkânsız olan sıfatların sayısı çok fazla olmasına rağmen bu yirmi sıfatı bilmek. 1628 “Size çok az ilim verilmiştir. âlimler tarafından isim veya sıfat kelimeleriyle ifade edilmiş ve ilk defa Ebu Hanife (ra)’dan (v. Kendini de. Bunun gibi acziyet içeren sıfatlara da sahip olması imkânsızdır. O’nunla tanıdım deriz… Doğrusu ise. sıfatları ve bunların sayıları belirlenmiştir. 148/767) itibaren bu kelimelerin arasındaki ayrım yapılmaya çalışılmış.. Melsela el-Kudret ya da Kâdir sıfatına haiz olan Allah aynı zamanda aciz olamaz. No: 247.e. Selef uleması sıfatları tenzihi. Futuhâtu’l-Hakkâniyye. el-İrade. Her şeyden daha açıktır. insanın idrâk yükünü hafifletmek içindir. meydandadır. O. Semî’. Buna göre vücûd. Hay. Mektubât. subutî ve iradî olmak üzere üç grubta ele almış. bekâ. kıyamuhu bizâtihi ve vahdaniyet olmak üzere altı sıfatın yanı sıra yedi adet meanî sıfatlar ve yedi adet manevî sıfatlardan bahsedilmiştir. Adnan. el-Hayat. Rabbim vasıtasıyla tanıdım ve her şeyi.” İsrâ: 17/85. 65. Adnan. 66.g.1627 Çünkü zayıf olan insana ilimden çok az verildiğinden1628 Allah(cc) bize icap ettiğinden fazla marifet ile mesul kılmamıştır. 64. 1629 K. konunun mahiyetiyle değil. her şeyi de göstermektedir. Mürîd. kalbi hasta. Mek. el-Basîr. 1630 Allah’ın zât-ı ilâhiyyesini nitelendiren kavramlar. Bu sıfatların zıtları. Rabbimi. 67. kıdem. Çünkü Allahu Teâla’nın varlığı. es-Semî’.”1625 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin Şam vekili Şeyh Adnan.1630 Bu isim ve sıfatların Hz. K. el-Kelam meanî sıfat olarak ayrılmıştır.

Âlim. Marifet ve Hikmet.. diğer altı ismi Kur’ân’da yer almış farklı kelimelerle ifade edilen manalara izafe edilmiştir. Allah(cc)’ın varlığını ispatlamak yönündeki mevzuları. 255-268. Mün’in (bol nimet veren) gibi isimlerin manalarını da ihtiva eder. akâid esaslarını ele aldığı eserinde Allah(cc). seyru sulûk ile müşâhede ve keşfî hallere ulaşır ki bu. Bunlar. 1634 İbn Arabî. Şeyh Nazım’a göre kul. hayat-kudret. ss. Kadir. Bu açıdan bakıldığında Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. bu konu ile ilgili en yaygın bilgi. el-Aziz. Bu manada Allah’ın subuti sıfatları hususundaki görüşler. irade.anlaşılıp yorumlandığı hususunda bilgi sahibi olmasak da. 316 . Mesela el-Kerim ismi.1634 Allah(cc)’ın zât. Mu’ti (bağış veren).1631 İmâm-ı Gazalî (v.1633 İbn Arabî (v. el-Âlim. ilim ile elde edeceği temel imandan sonra. umumiyetle. 1633 Cilî. zatla kaim olup. bu mevzu ashab devrinin sonlarından itibaren gündeme gelmiştir.. TDV İA. ism-i a’zam. insanları hakiki iman diye adlandırdığı seviyedeki bir imanı hedeflemekte ve bu hedefe göre bir irşad usulü uygulamaktadır. 481-494. eıl-Hakîm gibi 26 isim arasından belirlenmektedir. 2. Semi’ gibi)ayrı ve el-Musavvir gibi fiillere delalet eden isimleri ayrı ele almıştır. Vehhâb (karşılıksız veren). Allah Md. el-Hayy. Allah(cc)’a imandan sonra kabul edilen kulluk hususlarına değinmektedir. 1631 Refig el-Acem. el-Kadir. Cevâd (cömertlik Eden). 82. hüve) ayrı. 56. Duâ. Allah’ın(cc) 99 ismidir (esmâu hüsna). 2. sohbetlerinde ana tema olarak ele almayan Kıbrısî. iştime-görme. hem sıfat hem de fiile yönelik birkaç ismi mana olarak ihtiva eder. 10). ayrı başlıkta ele alınmıştır. İslam dünyasında. Nitekim vekillerinin bu konudaki yazılarına izin vermiştir. 86-101. c. İbn Mace. Bununla birlikte bu isimlerden birkaçında ortak olan isimler. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin ifade ettiği bir görüşü ile karşılaşmadık. Binaenaleyh bize göre Kıbrısî. Mustalahâtu’t-tasavvufi’l-İslâmî. insanları irşad etmek istediği iman seviyesi ile alakalıdır. 93’ü hadis-i şerifte zikredilen bu esmanın (Tirmizî. ileri bir tevekküle ve imana delalet eder. 638/1240) ise zata delalet eden isimleri (isim-i hâs. Bkz. 55-157. ss. sıfatlara delalet eden isimleri (Hayy. c. ilim.1632 Abülkerim Cilî ise zât. ss. 1632 Gazalî. Daavât. akli delil ve isbat temalarının kelamcılar ve İslam filozofları. Toploğlu. Allah Md. ss. 505/1111)’nin. TDV İA. Kavâidu’l-akâid. kelam başlıklarında tanıtıldığı gibi fiilleri. dördüncü kısmı oluşturur. insanlara Allah(cc) inancını ve imanı telkin ederken. Allah(cc)’ı tanımaya çalışmıştır. Toploğlu. zat-sıfat-esma konularında öğretilerini geliştirmişlerdir. Allah. 486. İnsan-ı Kâmil. sıfat ve esmayı ayrı ayrı ele alarak. Bu yaklaşım ise Şeyh Nazım’ın. sıfat ve esmaları mevzuunda. ss. s.

“Muhakkak ki Allah katında (yegâne) din. Lisânu’l-Arab.1642 Bu tevhid dini 1635 1636 İbn Manzûr. 1640 “De ki: ‘Bana sâdece. En’am: 125. Lugatta İslam. 345-346.” Lokman: 31/22. “De ki: ‘Doğrusu ben Rabbimden bana apaçık deliller gelince.” Âl-i İmrân: 3/85. Tevbe: 29. b. o takdirde muhakkak ki en sağlam kulpa tutunmuştur. Cürcanî. 1639 Bakara: 2/131. Bunlar gerçekten gelip geçmiş bir ümmettir. 100. hidayete iletilen insanların göğüslerinin açıldığı ve insanların davet edildiği bir din manalarında zikredilmiştir. Allah’a (varacak)tır. Hz. itaat etmek anlamına gelmektedir. teslim etmek. 1637 Âl-i İmrân: 3/19. Bakara: 2/112. Yusuf(as). teslim olmak. iyi bir kimse olarak kendini Allah’a teslim ederse.1635 İslam. ss. İslam: İslam kelimesi. 23. 1638 “Halbuki kim. (sizin) kazandıklarınız da sizedir. Hz. Saff: 7. tevekküle ve muhabbete dayalı hissi bir zemini esas almıştır. (Oğulları da:) ‘Senin İlâhın ve ataların İbrahîm. boyun eğmek. Feyrüzebadi. İslâm’dır!”1641 ayetinde Allah(cc) katındaki tek hak din olduğu bildirilen İslam. s. Mâide: 5/3.işlendiği taklidi ve aklî bir platformu değil.1637 Kelime kökünün ve müştaklarının kullanıldığı diğer ayetlerde. boyun eğmek.1638 O’na teslim olmak. Zekeryya(as) ve İsâ(as) ve diğer peygamberlerin(as) getirdikleri tevhid inancını tasdik eden ve getirdikleri şeriatları tamamlayan dinin adıdır. Allah’dan başka (kendisine) yalvarmakta olduklarınıza ibadet etmekten yasaklandım ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum. 60. Şimdi siz Müslüman kimseler (olacak) mısınız?” Enbiyâ: 21/108. barış yapmak manalarına gelen “se-le-me” kökünden türemiştir. İsmail ve İshâk’ın İlahı olan tek bir İlaha (Allah’a) ibadet edeceğiz. 1642 “Yoksa siz Yakub’a ölüm geldiği zaman yanında mı idiniz? O zaman oğullarına: ‘Benden sonra neye ibâdet edeceksiniz?’ demişti. kurtuluşa ermek. Ayrıca bkz.” Mü’min: 40/66. 1641 “Kim de İslâm’dan başka bir din ararsa. O’na teslim olan kimseleriz!’ dediler. s. 20. Musa(as). Kamus el-Muhit. (Onların) kazandıkları kendilerine. Ta’rifât.1639 tevhid inancında olmak1640 gibi anlamlarda tercüme edilmiştir. Adem(as)’den itibaren. Allah(cc)’a yönelmek. Ve (siz) onların yapmakta olduklarından sual olunmayacaksınız! (Onlar:) ‘Yahudi veya 317 . 85. artık kendisinden aslâ kabul edilmeyecektir. 6. 1122. Zaten biz. İbrahim(as). Zümer: 22. imânın dil ile ikrar ve kalb ile tasdikidir. sizin İlâhınızın ancak bir tek İlâh olduğu vahyediliyor. (Bütün) işlerin akıbeti ise. c. Allah(cc) katında seçilen. Yakûb(as).1636 Kur’ân-ı Kerim’de İslam. Nuh(as).

1644 Taftazanî.1643 Ehl-i sünnet ulemasına göre iman ile İslam birdir. 23. İslam’ın manevî gücü vardır. Peygamber (sav) ve evliyalar için hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız!’ dediler. bu günkü Yahudilik ve Hristiyanlık isimleri verildiğinden.1645 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. 22. mukayeseli olarak. Ömer Faruk. Onun manevi hakikatinin ve gücünün olduğunu savunmaktadır. 1) Bu dönemin mutasavvıflarından Cürcanî. 318 . şeriatın bütününü oluşturur ve birbirinden ayrılamazlar.tebliğ edildikten sonra. bize indirilene. el-Lümâ. kelimelerin sözlük anlamlarından hareketle. Eşarî ve Selefiyye âlimleri ise. askerle ve polisle yapılmaya dahi çalışılsa yapılamaz. 1647 el-Hakkânî. tavır ve davranışlardır. 1646 İslâm uleması. Ebediyete Davet. bâtını iman ve ihsan olarak izah etmiştir. 227. c. İlahi hakikatın zahirini İslam. Bu kaynaklardan biri olan sünnet. Kur’ân-ı Kerîm tüm insanları bir olan Allah(cc) inancına davet etmektedir. ele almışlardır.” Bakara: 133 -137. emirleriyle birlikte adları da değiştirilmiş. c. Serrâc. İbrahîm’e. farklı olduklarını savunmuşlardır . İslam ve iman kelimelerinin içerik ve ayrımı mevzularında görüş beyan etmemiştir. İslam. Yakub’a ve (onun) torunlar(ın)a indirilenlere. 5. s. 26. o takdirde gerçekten hidâyete ermiş olurlar. Şerhu’l-akâid.1647 İslam’ın en temel kaynaklarının Kur’ân-ı Kerîm ve sünnet-i seniyye olduğu. s. s.1648 Şeyh Nazımı Kıbrısî’nin İslam için ifade ettiği manevi güç. TDV İA. Mûsâ’ya ve İsâ’ya verilenlere ve Rableri tarafından (diğer) peygamberlere verilenlere îmân ettik. 1645 Gümüşhanevî. İslam kelimesine kavramsal yaklaşım olarak nitelendirebileceğimiz bu anlayışa göre. s. s. (Harman. İshak’a. Dolayısıyla bu oluşu sağlayan İslam’ın manevî gücüdür.1646 dünya üzerinde bulunan milyonlarca mescidde görev yapan müezzinlerin dakikası dakikasına okudukları ezan. O’na teslîm olan kimseleriz’ deyin! İşte (onlar da) böyle sizin kendisine imân ettiğiniz gibi imân ederlerse. Hz. Çünkü biz. Ehl-i Sünnet İtikadı.. içeriği ve sınırı açısından. Onlardan hiçbirinin arasında (Allah’ın birer peygamberi olmaları cihetiyle) ayırım yapmayız. 1643 Âl-i İmrân: 3/64. s. İsmaîl’e. Mutezile ve Maturidi kelamcıları.1644 İman ile İslam’ı. 1648 Harman. İslam Md. İslam ile iman konularını. Hz. Bkz. 63. (Biz) Allah’a. karın ile sırta benzeten Gümüşhanevi (v. Peygamber(sav)’in yaşamında izhar olan hal. kanunla. TDV İA. bütün İslam tarihi boyunca kabul görmüştür. kelimelerin terim anlamlarını göz önünde bulundurarak bunların aynı şeyi ifade ettiğini savunmuş. (Ey Resûlüm!) De ki: ‘Hayır! (Biz) Hanîf. Kıbrısî’ye göre İslam’ın kelime olarak anlamının yanı sıra. 1311/1893)’ye göre bunlar. 23. Bununla birlikte İslam kelimesine atfettiği zahiri mananın yanı sıra.

15. ss. siyasi düşüncesi ne olursa olsun bütün insanların. Peygamber. zahirî emir ve yasakların oluşturduğu bireysel ve toplumsal düzende muzahhar olur ve o iklimde müşâhede edilebilir. Beyânu’l-fark beyn el-sadır ve’l-kalb. 319 . Peygamber(sav)’in sadrından. bütüncül bir manevî güç anlayışı görülmektedir. Bu yüzden iman dairesine giren insan. Müslüman olanlarla mukayeseli ele almıştır. Buna göre dil ile ikrar kulun Müslümanlığına ve imanına delalet eder. adalet kelimesiyle izah etmiştir. Binaenaleyh İslam’ın ortaya koyduğu kâinat ve hakikat anlayışı.1649 Bu gücün cevheri olarak ifade edilen nûr. Aynı eser. s. 1651 Hicr: 15/9. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/a. Kur’ân-ı Kerîm’de bulunduğu gibi. Hz.1650 Bu manada İslam’ın diğer kaynağı olan Kur’an’nın d a manevi gücünden bahsedildiği için. Tasavvuf Sohbetleri. toplumsal bir adaletin 1649 1650 Kıbrısî. hem kendinden öncekilere varis olmuş ve onları kuşatmış.Hz. insan olmaları bakımından.1653 Şeyh Nazım’a göre İslam’ın bu batınî kudreti. 1652 Bakara: 2/112. eğitimi. Hz. “Hayır! Kim tam bir teslimiyetle yüzünü Allah'a döner ve güzelce kullukta bulunursa. çağlar üstü ve evrensel boyuta ulaşmıştır.Allah’ın Nuru. İslam’ın en temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm hakkında. “Muhakkak ki o Zikr’i (Kur’ân’ı) biz indirdik ve muhakkak onu koruyucu olanlar da elbette biziz”1651 ayeti. İslam’ın zahiri ve batını kavramlarını. Böylelikle insanlık. 20-22. ırkı. d. Ancak hakiki Müslüman. bu kuvvettin dayandığı mutlak kudreti göstermesi açısından ve Kıbrısî’nin anlayışına dayanak teşkil etmesi açısından mühimdir. Tafsilatı için bkz. vahye dayalı hakikatlere dayanır.de ifade edilmiş ve tasarruf kavramıyla izah edilmiştir. Kıbrısî bu durumu. dini. 67. Ebu Bekir(ra)’in sadrına ve tüm evliyaların kalblerine aktarılarak gelmiştir. hukuk ve ahlak ilkeleri. elde ettikleri hakları vardır. 1653 Hâkim. kendi hakkını gözettiği şekilde. onun Rabbi katında ödülü vardır. Bu manada rengi. insana verdiği değer. Hakim Tirmizî. 66. Bu haklar. hem de kendinden sonra bir din ve kitab gelmeyeceği için. s.”1652 ayetinde belirtildiği gibi nefsini ve kalbini Allah’a bağlamış kuldur. başkalarının haklarını gözetmekle mükelleftir.

el-Hakkâni. Bu hitaba tabi olan Allah’ın kulları. 10.1659 Binaenaleyh Şeyh Nazım’ın insanlık şiarı olarak beyan ettiği İslam anlayışı. s. Bu dosdoğru sağlam bir dindir. hak ettiği miktarda vermek üzerine kuruludur. s. yani bir insan doğruyu takip ediyorsa o derece kıymet kazanır. insanları onun üzerine yarattığı fıtrattır…”1656 ayetinde bildirilen insan fıtratının İslam dini üzere olması. ısıtılahtaki bu ve benzeri anlayışlar çerçevesinde olduğu görülmektedir. bilir… Allah(cc)’ı bırakıp şeytanın arkasından giden hayvanlaşmaz. 468. kullarını bu kemale erişebilecek bir potansiyelde halketmiştir. Ruhu’l-beyân. (Bu) Allah’ın. akıl ve ihtiyar kudreti olan tüm insanlar ve cinlerdir. Herkese hakkını. aşağıların aşağısı seviyesini Bursevî. Sonra onu aşağıların en aşağısına döndürdük” Tîn: 95/4-5. Allah’ın bir oluşuyla ve bu birliğin. bu anlayışını şöyle ifade etmiştir: “İslamiyet insaniyet şiarıdır. çok daha fazla misalle desteklenebilir. İnsanların kıymet ölçüleri onunla ölçülür. 48. insan olma şerefine yükselirken. c. aksi durumda şeytanlık vasfına bürünür. 98. Ebediyete Davet. Çünkü mahlûkatı Kendisine ibadet etsinler diye yaratan Allah(cc). hayvanlaşır demeyeceğim çünkü hayvanların bir seviyeleri vardır ve her hayvan kendi yaratılış hikmetine agahtır. 1659 Bursevî. Kıbrısî. 1658 “…Biz insanı en güzel surette yarattık. 1654 1655 Kıbrısî. Ancak insanların çoğu (bunu) bilmezler. c. batınî olduğunu beyan etmiştir. İslam olmakla.1657 “…Biz insanı en güzel surette yarattık. İnsanların fıtratlarında bulunan bu tevhide iman etmenin birinci basamağı olan kavli iman (dil ile ikrar) Razî tefsirinde “fıtrî iman” olarak isimlendirilmiş ve ibadetle beslenip kemal seviyelere yükseltilmedikçe kâfi olmadığı beyan edilmiştir.” Rûm: 30/30. 320 . 108-110. Tasavvuf Sohbetleri. ss.1654 Şeyh Nazım’a göre İslamiyet’in muhatabı. Sonra onu aşağıların en aşağısına düşürdük…”1658 ayetinde bildirilen en güzel sureti.zirvesine ulaşılır. s. Dolayısıyla İslam’dan uzaklaşıldığı nispette adaletten uzaklaşılır. Ne derece doğrudan uzaklaşırsa o kadar insanlığından kaybeder. 18. 1656 “…Allah’ın yaratmasında bir değişiklik yoktur. Mefâtihu’l-gayb. Mutasavvıfanın işarî tefsir anlayışlarıyla temelini oluşturdukları bu anlayış içerisinde. şeytanlaşır”1655 “O halde yüzünü hanif olan dine (İslam’a) çevir. insanların kalbinde kök salmasıyla ilgilidir. 1657 Râzi.

halilurrahman. İslam’ın inanç esaslarına iman etmek ve emirlerini yerine getirmek olarak özetlenebilir.İlim-Âlim. “Rablarına dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalbleri çarparak yaparlar. 1663 Tusî. fıtratının aksine yaşar. sufilerin ilhama dayalı yaklaşımlarını temsil edecek bir mahiyettedir. yani yaratıldığı İslam fıtratı üzerine yaşamayan kul. beraberinde getirmiştir.Şeyh Nazım’a göre İslam üzere olmak. 87-88. İslam tasavvuruna getirilen tüm batınî yorumların kaynağı olmuştur. Şeyh Nazım’ın hikmet ve marifet tanımları dâhilindeki bir bakış açısı olduğu şüphesizdir. Rahmana secde etmeyen. ss. o başka tarafa kaçar.1663 Binaenaleyh.1660 Her insanın doğuştan itibaren İslam üzere olduğunu Nazım Efendi. Kıbrısî’nin anne karnındaki bebekle ilgili bu ifadeleri. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/a.com/Eserler/Allah’ın Gücü. kemale ulaşmaya ve kalbi arındırmaya bir vesile addetmişlerdir. Ayrıca Bkz. 321 .Müridlere Tavsiyeler. 79-80.1664 1660 http://www. dışarıda kim bilir başıma neler gelir diye çıkmak istemez… Neticede melaike der ki: ‘Ey Rabbim.”1662 ayetinde bildirilen erbâb-ı kulûb. edebleriyle birlikte anlama ve uygulamada mutasavvıfların merkeze aldıkları kalbî hayat. 1661 el-Hakkânî. şeytana secde eder yani. bebeklerin doğumundaki secde pozisyonu üzerinden şu şekilde ifade eder: “Çocuk dünyaya gelirken anne karnındaki hareketinden ana sancılanır.” Nazım Efendi’ye göre secdeyle bu dünyaya gelen kul secdeyle dönecektir. Secdeyi gözetmek kulluk gereğidir. ss. el-Lumâ. Anne karnındaki yerinden çıkmak istemez. Bu emir ve yasaklar insan fıtratına en uygun kurallardır. bu senin kulun itaat etmiyor. sadece zahiri bir vazife olarak ifa etmemiş. İslam’ın emirlerini. 1662 Mü’minûn: 23/60. Orada çok rahattır. Bir melek bir taraftan tutup çıkarmak ister. biz bunu dışarı alamıyoruz’ O zaman Cenab -ı Hakk’ın tecellisiyle çocuk secdeye kapanır. zahiri hayatta yaşanan her fiilin arkasındaki gizli kudret üzerinden görmeyi. Dolayısıyla. 1664 Bu tezde bkz.1661 İslam’ın emir ve yasaklarını. Bu iş için iki melaike gönderilir. Modern tıb biliminde vuzuha kavuşmuş bu mevzu hususundaki ifadeler. Doğan çocuk secde halinde doğar. Birinci Bölüm/m. Ebediyete Davet. İslam telakkisinin merkezinde yaşanan batınî hayat.

sadaka ve vakıf gibi müesseselerinin yerine. meşru görülmüştür. müşâhede edilen tarikatlar. 110. Kitabevi. (Bkz. din-i İslam’ı ayakta tutan müessesedir. İslam hukuku açısından bakıldığında. havuza belli meblağ öderler.1665 Kıbrısî’nin sigorta mevzuundaki bu anlayışına sırasıyla. Belirli bir müddet içinde yatırılan para ile bunun geliri. her Müslümanın mükellefiyetidir.1669 Hakikat 1665 1666 Kıbrısî. yüzyıldan sonra. tarikatların oynadığı rol. kültür ve sanattan. hem önce hem de sonra. günümüzde ikame edilmeye çalışılan sigorta sistemi. hakikat ve marifet açısından bakarak. infak eden kulunu. Ancak günümüzdeki mevcut primli sigorta sisteminde nemalandırma. bazı zararların tazmin edilmesi yönünde. Bkz. Tasavvuf ve Tarikatlar. şeriat. Şeyh Nazım’a göre. meşru sistemlerin kurması ve yaygınlaştırmasında. spor ve cihada kadar her sahada. İstanbul 2003. Çiftçi Cemil. Bu meblağ. batınına (hakikate) giden yol olarak tanımlanan tarikatta insan.1667 İslam fıkhına dair olan bu mevzuu. günümüzdeki gibi çalışan sigorta şirketleri işletmek caiz değil. TTS. Istılahtaki bu makamlar için Bkz. s. bu sistem meşru değildir. öngörülen riziko oranına göre muhtemel hasarı ödemeye kâfi geldiğinde üyeler. 1018. 1669 Müslümanların İslamî hükümlere ittiba etmeleri için. ss. Farklı bir ifadeyle bu sistem içerisinde bir şirket işletmek caiz değildir ancak. Bu sigortaya dâhil olanlar. somut bir misal üzerinden incelemeye çalışacağız.. Tasavvufta Kırk Makam. kulun.Nazım Efendi’ye göre sadaka. zorunlu olunması durumunda sigortadan istifade etmek caizdir. Veinstein Gilles. riziko durumlarına göre. Ter. doğum. 1667 İslam’da sigorta. düğün. kalan bedel yine sigortalılara aittir. toplumsal bir dayanışma şeklinde olduğu zaman. faiz geliri gibi haram yollarla yapıldığından ve sigortalılardan her yıl yeniden prim istediğinden. ss. Sufî 322 . sair zarar ve ziyandan. Hayreddin. İlim. 19. Yasin Yay. çok önemlidir. Dolayısıyla ihtiyaç sahiblerine rıza -ı ilahî gözetilerek yapılan infaklar. Tasavvuf Kitabı. İstanbul 2003. Şeriatın zahirinden. üyelerin tamamı adına nemalandırılır. kitlesel çözüm arayışı ve hizmeti içinde olur. Karaman. İslamî değildir. şeriatın hükümleridir ve bu hükümlere ittiba. Uludağ. İstanbul 1999. zaruri durumlarda üye olunabilir. yeniden ödeme yapmadan sigortalı olmaya ve gelire ortak olmaya devam ederler.1668 şeriatın zahirine ters düşmediği gibi. sigortalıya yapılan ödeme. bir görüşe göre.1666 Kıbrısî’nin İslam anlayışını şekillendiren aşamaları. Popovic Alexandre. mal ya da emlak alındığında veya mahsullün bereketi için de verilir. Osman Türer.: Muhlis Akar. sünnet ve hastalıklarında verildiği gibi. s. yüzyıldan itibaren sosyal hayattaki bu etkisini kaybetmiştir. korur. Ter. ölüm ve sakatlık gibi zarar ve ziyandan sonra olur. 12. Bununla birlikte sigorta sisteminde. İslam Işığında Günün Meseleleri. İmam-ı Birgivi. Bu işlemi yöneten kurumun giderleri çıkarıldıktan sonra. Hak Dost 4. Doğumdan ölüme Müslümanların hayatında olan sadaka. 229-232. genel kanaate göre. Meydana gelecek zarar ve hasarlar. İslam Dünyasında Tarikatlar. siyaset. 118-120. sigorta sistemlerine duyacağı ihtiyacı izale eder. düşenleri kurtarma mesuliyetiyle. tarikat. 1668 Yılmaz. gebelik. bu meblağdan ve onun nemasından ödenir. Şeyh Nazım’a göre Hakk Teâla. Gerçek Hayat.

ilmi açısından bakıldığında. Cennet ve Cehennemi konumlandırırken. ne sigortada sisteminden ne de kuldan bahsedilir. Peki sonra ne olacak?. 323 . Rabbinin iradesinde kaybolmuştur. 66. Mesela bir sohbetinde Şeyh Nazım. Yay. Çünkü cennet. Cehennem ehline şu kadar trilyon cehennemde kalacaksınız ve çıkacaksınız dense çok iyi bize hiçbir zararı yok derler… Cehennem ehline sonu görünmeyecek bir rakam bile verseler. 70-71. ss.”1672 Bu ifadelerde de görüldüğü üzere. tarikat terbiyesine devam eder ancak. Kıbrısî. kendisi için. nimet bitecek. Bu dünya hayatı. ihtiyarlamanın olmadığı. sigorta sistemi gereksiz olur. Kıbrısî. bu hakikat ilminden sonra marifete ulaşır. dünyanın başından sonuna kadar kibrit çöpünün yanıp sönmesi kadardır. İstanbul 2004) 20. manevî tasarrufuyla (kitlesel) sorunlara çözüm üretmez. Şeyh Nazım’ın tasavvuf anlayışı içinde düşündüğümüzde kul.. biz dışarı çıkacağız diye kahırlanır… Dünya hiç manasındadır. 1672 Aynı eser. naru’l-hasretle yanma… Dünyadaki hayatını Allah için kullan. Ebediyete Davet. İslam anlayışı içerisinde dünya. 1671 el-Hakkânî. izin verilmedikçe. 1670 Bu tezde bkz. Çünkü hakikat ehli için. Yani buraların ebedi ya da fani olmaları üzerinden şöyle ifade edilmiştir: “Uyumanın. Farklı bir ifadeyle nefis tezkiyesi ve tarikat terbiyesi ile hakikat ve marifet ilmine ulaşan velî kul. ne tazmin edilecek zarardan. 67. Bununla birlikte tarikatların toplumsal değişimleri. hakikat ilmine ulaşan kulun tüm işlerindeki dayanağı ve sığınağı sadece Allah(cc) olur. ss. Mizan başında sonra hüsran olma. Cennet ehli de günlerimiz azalıyor. bunları en temel düzeydeki bilgilerle ele almıştır. insana hiçbir eziyetin olmadığı Cennette.1670 Şeyh Nazım-ı Hakkânî’nin İslam anlayışı daima hakikat ve marifet derecelerinden olmamıştır.. Aldanma. Hakiki tevhidin yaşandığı bu makâm. Allah için çalış. Bu manada tarikat. 76. Bkz.. Yani marifet ilmi açısından bakıldığında. Murad -ı İlahînin aksine ceryan edemez. kulun iradesi. yokluk makâmı olduğu için orada. sadece temizler girebilir…1671 Katrilyon kere katrilyon sene cennette kaldınız. s. yüzyılda oluşan sigorta ve bankacılık sistemine alternatif bir sistem geliştiremese de tarikatlar. ebedidir. Tasavvuf Sohbetleri. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar. asli vazifeleri olan insan ruhunu terbiye etmeye devam etmektedir. insanı dış dünyanın tesirlerinden kurtarma ve iç dünyadaki mutlak hakikate ulaştırma hizmetini sürdürmektedir. Cennet ehlinin ferahı ebedidir. sığınılan ve matlub olan tek şey Allah (cc)’tır. günlerimiz azalıyor diye sevinirler. şeriata muhalif olmaz. Farklı bir ifadeyle hakikate vasıl olan kul. yorulmanın. Cenâb-ı Hakk’ın divanına yüzün ak çıkasın. bu durumu evliyanın tasarrufu ile ifade etmiş ve izinsiz bu tasarrufun kullanılamayacağını ifade etmiştir. acıkmanın.

6/42. 15.1675 Mehdi kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de bulunmamaktadır. 324 . Lisânu’l-Arab. Kamûs. 540-542. s. Cürcanî. gerçek dine erişmek anlamına gelmiş ve Mehdi ismiyle anılmıştır. Sarıkçıoğlu Ekrem. Anlam olarak. cennet ve cehennem mevzuundaki beyan. 16/2676. 1677 Ra’d: 13/7.1677 Bununla birlikte hidayete eren anlamında mühtedi kelimesi. c. c.1673 Mehdi ismi. Raşit ve Mehdi halifelerin yoluna teşvik ederim. doğru yolu bulmak.”1674 hadis-i şerifindeki mehdi halifelerden kastın. Allah(cc)’ın yol göstericiliğine delalet eden bu kelime1676 ve Hz. dini ve siyasi liderleri. rehberlik etmek vb. En’am: 6/90. 212. ism-i mefuldur. ilk dört halife olduğu açıklanmıştır. 1675 İbn Manzûr. bu kökten türetilmiştir ve Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilmiştir. Mukaddime. İbn Mace. Mehdi: Mehdi kavramı. ss. 241. ehl-i sünnet anlayışının en temel inançları arasındadır. Hac: 22/54. Mesela “Sizi. s. Ta’rifât. 1676 Furkan: 25/31. c. İslam kültüründe bir kurtarıcı olarak kavramsal bir anlam kazanmadan önce. Nahl: 16/36. yol göstermek. el-Müfredat. Peygamber(sav)’in bir vasfı olarak da zikredilmiştir. İlim. Rum: 30/53. İslam öncesi toplumlarda. ifade etmek için de kullanılmıştır. 369-370. TDV İA. Bu kökten türeyen ve hidayete erdirici anlamında olan el-Hâdi kelimesi Allah’ın isimlerinden biridir. Enes. 226. Müslim ve Nesâi gibi hadis âlimlerinin rivayetlerinde ve İmam Malik’in Muvatta’sında da Mehdi(as) ile ilgili hadis rivayeti yer 1673 Firuzebadî. farklı isimlerle doğru yolu gösterecek ve adaleti sağlayacak bir kurtarıcı beklentisi olmuştur. MEHDİ/DECCÂL ANLAYIŞI: c. Bakara: 2/143. Bu kurtarıcı İslam ile dini bir anlam kazanmış. hidayet. 28. 1674 Tirmizi. hidayete ermek.1. manalara gelir. kelime anlamı olarak “hidaye” masdarından türemiş. s. Mehdi. Buhârî.1678 Malik b. 59. Isfehanî.dünya. Benim sünnetime sarılmaya. 1678 A’raf: 7/178.

Müslim. ss. İstanbul 1989. Tafsilatı için bkz. tahlillerine dayanmaktadır.. 28. Cenâiz. İslam İnancında Mehdi Md. tenâsüh (ruh göçü) ve ibâha (Haramları helal sayma) gibi anlayışlar. bedâ (Bir şeyin yaratılışının aksi yönde zuhuru etmesi). Sinanoğlu.. hadis ravilerinin ilmî. Abdülhamit. rivayetlerdeki farklılıkları ve bazı ravilerin zayıf olmalarına istinaden. itikadî. Ebu Davud.1680 Bu gibi hadislere istinaden Mehdi. Buna bağlı olarak Mehdi’nin. 1679 yaşantılarına ve günlük alışkanlıklarının detaylı Müslim’de yer alan bir hadis-i şerifte Hz.: Bahri Akyol. 7. Ahmet.1682 Hadis tahkiklerine dayanarak Mehdi(as)’yi ve ahir zaman hadislerini kabul etmeyenler. Yusuf Şevki. ss. ahir zamanda gönderileceğine ve Müslüman bir dünya düzeni kuracağına inanılan bir şahıs. İstanbul 1998. 371-374. Peygamber(sav)’in. hadislerin sened ve metinlerindeki problemleri. Nusayrilerin İnanç Dünyası ve Kutsal Kitabı. Hanbel. ahir zamanda geleceği ve dünyayı adaletle dolduracağına inanılmaktadır. TDV İA. amelî. Ter: Zakir Kadiri Ugan.1681 Bu anlayıştan dolayı Sünni kelamcılar ya bu mevzuya hiç temas etmemiş. c. Seyyid Muhammed Hüseyin. Mehdi kişiliğini kabul etmeyen âlimler tarafından savunulur. Esra Yayınları. kendi görüşlerini savunmuşlardır. İslam tarihinde lider kabul edilen kişiler olarak ilan edilmiş ve kabul edilmiştir. haz. 138-139.almadığından dolayı. hulûl (İlahî ruhun intikali). Isparta 2006. vas’i (İmametin Nübüvvet’e varis olması). Ahmet Emin. 105-230. Allah(cc) tarafından doğru yola iletilmiş. İstanbul 1997. Tuğra Ofset. Hadislerde Kıyamet Alâmetleri (Envâru’l-Âşikîn Örneğinde). Eser Matbası. Tüm hadis çalışmalarında olduğu gibi. sosyal. Tirmizi. Turan. Ahmed b. Samsun 1994. ehli sünnet görüşüyle arasındaki kesin çizgiyi teşkil etmiştir. Yay. 1681 Gerek Sünnî. Bununla birlikte Mehdi anlayışının Sünnî itikad çerçevesindeki yeri. Ebu Seleme’ye(ra) dua ederken “Allah’ım O’nun derecesini mehdilerin derecesine yükselt” dediği nakledilmektedir. Bu görüşlere göre İslam tarihindeki Mehdilik inancı. Tabatabaî.. ailevî. Mukaddime. Bu anlayış zaman içinde. Hâkim ve Taberanî gibi muhaddislerin rivayetlerine dayanılarak da Mehdi anlayışı kabul görmüştür. Şiîlikteki ve Şiî fırkaların itikadî çerçevesine nisbeten farklılaşmaktadır. 325 . teşbîh (İlah ile kul benzerliği). Mehdi hadislerinin kabulü ya da reddindeki kriterler. Bu manada Şiîliğin bazı aşırı fırkalarında görülen. 2. ss. c. rec’at (İmamların gözden uzaklaşması ve geri dönmeleri). hudûsü’l-ilim (İlahın bir şeyi sonradan öğrenmesi). hicri üçüncü (miladi dokuzuncu) asırda ihdas edildiği yönünde görüşler. MEB. bir hükümdar manası kazanmıştır.1683 1679 1680 İbn Haldun. İbn Mace. Yezidiler. gerekse Şiî âlimlerince Mehdi’nin. İslami Kültür ve İlişkiler Mer. 1683 Seyhan. 1682 Yavuz. Mehdi anlayışı kabul görmezken. Şiilik inancından ve onun fırkalarından çıkmıştır. İslam’da Şi’a. ya da ahir zaman alametleri arasında kısaca değinmişlerdir.

155.371. İbn Haldun. kendisinden önce zulüm ve haksızlıkların hâkim olduğu bir zamanda zuhur edecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak kimsedir. 506-507.: Ahmed Çelebioğlu. zaafın yerine kuvveti getirecek kişi olarak kabul görmüştür. 853/1449) ve kardeşi Ahmed-i Bican (v. Niyazi-i Mısrî (v.. 1684 Yazıcıoğlu.1687 Bu anlayış. yeryüzü zulümle dolduğu gibi o. 140-147. 2.Mehdi(as) inancını savunanlara göre Mehdi(as). 870/1465)’ın eserlerinde de mevcuttur: “Olısar Mehdi’ye İsâ mülakaat Ezan okuna çünkim ola evkaat Diye Mehdi ki Bismi’llah imamet Senindir kıl kim okundu ikamet…”1689 Misallerde görülen Mehdi(as) bekleyişinin yanı sıra. Mehdi Seyyid Muhammed (v. s. Mevlanâ Celaleddin-i Rumî (v. ?)’nin yanı sıra.”1685 hadis-i şerifi bu anlayışa istinad edilen naslardan biridir.. 1687 Yılmaz. mekânda kabz/bast. Tasavvuf ve Tarikatlar. benim Ehl-i Beytimden (soyumdan) bir zatı gönderecek. Marif Kitaphanesi. İstanbul Tarihsiz. 673/1274) ve Abdurrahmân-ı Camî (v. 1688 Mısrî Niyazî. s. 1106/1694)’nin divanında1688 ve iki kardeş olan Yazıcızâde Mehmed (v. Muhammediye. fakirliğin yerine zenginliği. MEB Yay. Envâru’l-aşıkîn. 1689 Yazıcızade Mehmet. Muhyiddin İbn Arabî (v. Özellikle sosyo-kültürel altyapısı bu duruma müsait olan Hint topraklarında. 910/1504) ve onun takipçilerinden olan Alâî (v. yeryüzünü adaletle dolduracak. Sadreddin-i Konevî (v. Sünen. ss. 1686 Kâşânî.1686 Mutasavvıflar arasında Feridüddin-i Attâr (v. 320. 898/1492) gibi zevatın kanaatlerinde Mehdi(as) anlayışı mevcuttur. 1685 Ebu Davud. İslam İnancında Mehdi Md. Mukaddime. İstanbul 1996. s. Sad. 544. s. c.1684 “Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah. Allah’ın(cc) kendisine vereceği kudretle zulmün yerine adaleti. cehaletin yerine ilmi. Şevki. zamanda tay/neşr tasarrufuna sahib zat olduğundan sahibu’zZaman olarak da anılır. 5/92. 589/1193). 638/1240). Kaşanî’ye göre Mehdi(as). 151. Abdullah Niyazî (v. Muhyiddin İbn Arabî ve ondan sonraki tasavvuf çevrelerinde Mehdi(as). 671/1273). 326 . s. ss. Istlahâtu’s-sûfiyye. İslam coğrafyasında Mehdilik iddiasıyla ortaya çıkan kişiler de olmuştur. Tam ve Tekmil Divânı.

Nakşibendi-Hakkânî internet sayfasında paylaşılmaya başlanmıştır. 1692 http://www. Bununla birlikte İmâm-ı Rabbânî (v. Bkz. Hakkâniyye meşayıhı içerisinde. İmâm-ı Rabbanî Hareketi ve Tesirleri.naksibendihakkani. mehdi enflasyonu yaşanmıştır. 1694 Adı. 327 . Bu tâli eserler içinde en sık kullanılanlar şunlardır: Ali bin Hüsamüddîn1693 (v. Mehdi(as)’nin zuhur edeceği ve içinde bulunacağı dönemin alametleri ile Mehdi(as)’nin fiziksel ve kişisel özellikleri. 638/1240) “el-Futûhâtü’l-Mekkiyye”. 1034/1624)’den sonra da. Ethem. Şeyh Şerafeddin Dağıstanî’den Tevarüs Eden Tasavvufî Düşünce ve Tarikat Adetleri. Heytemî Ahmed İbn Hacer-i Mekkî1694 (v.com/?page_id=2563. Şeyh Abdullah’tan Tevarüs Eden Tasavvufî Düşünce ve Tarikat Âdetleri. Mısır’da Heytem denilen yerde doğduğu için Heytemî. İstanbul 1999. 709/1310) talebesidir. 1693 Mâverâünnehir bölgesinin yetiştirdiği âlimlerdendir. 1690 1691 Cebecioğlu.. Bu kaynaklardan bir kısmı direkt olarak aslî hadis kaynaklarından belirtilmişken. Hakkâniyye’de.1690 Nazım Efendi’nin tasavvuf anlayışı içerisinde önemli yer tutan Mehdi anlayışı. ss. Ahmed bin Muhammed’dir. bir kısmı da bu asli kaynaklardan istifade ederek şerh içeren tâli eserlerden oluşturulmuştur. Dedelerinden birisinin ismine nisbetle İbn-i Hacer nisbesiyle meşhur olmuştur.1692 Hakkâniyye içerisindeki Mehdi telakkisinin naslara dayandırılarak ele alındığı “The Approach of Armageddon” adlı eser. Erkam Yay. 714/1314) “Kitâbu’l-Burhân fî Alameti’l-Mehdiyyi’lAhiri’z-zaman. Yine bu anlayışın.?) ve Meyan Mustafa (v. lakabı Şihâbüddîn’dir. 1970’lerden beri onun sohbetlerine konu olmuştur. Şeyh Abdullah ve Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî tarafından da önemli bir bahis konusu olarak ele alındığı bilinmektedir.1566/974) “El-Kavlu’lmuhtasar fî Alamati’l-Mehdiyyi’l-muntazar”.1691 Mehdi anlayışının isnat edildiği hadisler ve bu hadislerin şerh edildiği kaynak kitaplar 2010 yılında. Hâfızuddîn Ebû’l -Berekât Abdullah İbn Ahmed en-Nesefi’nin (v. Muhyiddin İbn Arabî (v. Künyesi Ebu’l-Abbâs. mehdilik iddiasında bulunmuşlardır. detaylarıyla birlikte ele alınmıştır. Giriş. Mekke’ye yerleştiği için Mekkî nisbeleriyle tanınmıştır. bu coğrafyada. 41-44. 985/1577) gibi zâtlar. Kıbrısî’nin Amerika vekili olan Şeyh Hişam tarafından yazılmıştır.

zeval ve fenâ kabul eder. ezel ve ebed olan varlık olarak tanımlamıştır. Kıbrısî. bâtıl kayboldu”1699 ayetini okumuştur. Ebu Bekir(ra) vesilesiyle bugüne intikal etmişse de tamamı. yanında mevhum ve mümkün varlık kaybolur. Ali(ra) ve Hz. Sahibü’z-Zaman olarak da anılan Mehdi(as)’nin ilmî kudreti. cehaletin yok olması ve ilmin insanlar üzerinde hâkim olması olarak açıklamaktadır. Mehdi(as)’nin gelişi ile zuhur edecektir. Mehdi’de ortaya çıkacaktır. 11. ss. Kâbe’deki putları kırarken “De ki: Hak geldi. 319/931)’ye göre Hak. Bu sırların bir kısmını Hz. Hz. Müslim. sabit ve vacib olan. MSH-47- 328 . Hakk’ın ahir zamanda zuhurunu. Allah(cc) için. Kıbrısî’nin mirac anlayışıyla da ilişkilidir. hakiki manada tecelli edecek ve gerçekleşecektir. Allah(cc)’a mahsus olan şeydir.1702 Şeyh Nazım’ın hak ve bâtıl anlayışı. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz zamanın ahir zaman olduğu hususunda. el-Müntekâ. Bâtıl ise beşeri ve mümkün varlık olduğundan. Peygamber(sav)’e mahsus olan. 244.1701 Bursevî ise Hakk’ı. 238. Cihad. Rûhu’l-beyân.com. 245. tereddüttü olmayan Kıbrısî. www. bu ayetle alakalı olarak şöyle izah edilmiştir: “Bu ayetin sırrının hakikati. 1698 www.”1696 Nazım Efendi bâtılın yok oluşunu. Mehdi(as) geldiği zaman.1697 Bu sırrın ortaya çıkması. Bâtıl ise O’ndan başkası için olan şeydir. s.com.Nazım Efendi’ye göre “De ki.sufilive. bâtıl zail oldu. Mezâlim.1698 Mekke’nin fethinden sonra Hz. Miracdaki Kâbe Kavseyn makâmı. s. 135. 1697 Aynı eser. Bu ilim her kişide iman derecelerine göre farklı derecelerde zuhur edecektir. 1702 Bursevî.1700 İbn Meserre (v. c. ıstılahtaki bu tefsirler üzerine bina edildiği görülmektedir. Hak geldi. s. Hz. Dolayısıyla Hakkânî varlığa ait parıltılar zuhur edince.sufilive. Bu sohbetler ses ve video arşivimizde mevcuttur. understandingAwliyah-Genny(mp3). Yeryüzünde bâtıl namına zahir ve batında bir şey kalmayacaktır. Hz. Peygamber. 87. Hazret (Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî) bana bunu da söyledi. Tasavvuf Sohbetleri. 1695 1696 İsrâ: 17/81. 1699 İsrâ: 17/81. secretsMiraj-1-102406. Şüphesiz bâtıl yok olmaya mahkûmdur”1695 ayeti. 1700 Buhârî. Kâbe’deki putları temizleyen Hz. 32. 1701 İbn Meserre. 135. Cibril(as)’in dahi bilmediği Kur’ânî sırların verildiği bir makâmdır. Hatta bâtılı kalbinde tutan kimseyi de süpürüp götürecek.

dünya hayatının fâni. zaman içinde yaşadığı gibi inanmaya başlar. 243/892)’ye göre ahirete ait manevî zevklerin dünya hayatında bilinmemesinden dolayı. Bu manada putların. Nitekim inandığı gibi yaşamayan kul. onun gönlünü temizler ve onu hevânın putlarından arındırır. Başka bir ifade ile kulların gönüllerine yerleşen mâsiva sevgisi. Ana. Allah(cc). gel de Allah’ın burhanını gör ki. Hâris el-Muhâsibî (v. hakiki hayata ait zevkleri dünyada tadan bir çocuğun. gönüllerindeki masivaya ait muhabbetleri temsil ettiği görülmektedir. Bu arınmaya bağlı olarak mü’min. Ancak Mü’min. Nefsini Bilen Rabbini Bilir. Burûc Sûresi nde bildirilen kıssa1704 üzerinden. temaşânın zevkini. Ana. hakikatte ateş olan. put önünde secde etmek isteyince çocuk ateş içinde ‘Ben ölmedim’ diye haykırdı. Bu ateş. Hâlbuki senden doğunca havası hoş. senden ayrılmaktan pek korkuyordum. hoşum. bize sırrın ve hakikatin çerçevesini göstermektedir. rengi güzel bir âleme gelip dar bir zindandan kurtuldum. fıtratlarındaki Allah(cc) muhabbetine galib olmaktadır. Allah(cc) sevgisine perde olmaktadır. bu suretle Hak haslarının zevk ve işaretini de göresin. iman dâhilinde bildiği ile amel etmemesinden kaynaklanır. Bu sırrın kalbleri dolduracak hakikat bilgisi olmasından hareketle. dünyanın zevk ve lezzetlerine değişmez. Burûc: 85/4-9. Muhasibî’nin görüşü. 329 . Rumî. Simdi şu ateş içindeki 1703 1704 Muhâsibî. Bu temaşaya dalan Mü’min. zuhur etmiş bir rahmettir. Fakat hakikatte mâna yakasından baş çıkarmış. ss. Muhasibî’ye göre bu durumun sebebi. Benzer şekilde Mevlâna Celâleddin-i Rumî’ye göre hakikat bilgisi. bu ateşe gir de ateşe benzeyen suyu gör! Ateşe gir de ateş içinde gül ve yasemin bulan İbrahim’in sırlarını gör. inancının gereği taat ve ibadeti bildiği kadar tatbik ederse ve bunu gayretle bir tabiat haline getirirse. dünya ateşi içerisinde yanarken bile zevk duyacağını. Gerçi zâhirde ateş içinde isem de ben burada iyiyim.1703 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî.Peygamber(sav)’in zuhuru gibi. ahiret hayatının bâki olduğuna iman eden kulun. ilahî zevki temaşâ etmeyle başlamaktadır. Ana. perde olarak zâhirde bir göz bağıdır. Mehdi(as)’nin zuhuruna benzetmiştir. gel. 44-45. madde sevgisi. fakat zâhiren suya benzeyen bir âlemden çık. Mehdi(as)’nin gelişi ile kalblerde zuhur etmesini beklediği sırrın mahiyetini belirtmemiştir. şöyle ifade etmiştir: “Kadın. Senden doğarken ölümü görüyordum. ilahî muhabbetin zevklerini temaşâ eder.

”1708 ve “Bu Emir (yani Hz. İstanbul 2006. Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî. Birincisi. tüm insanlar tarafından mânen duyulacağı. ifade etmiştir. kalblere açılacak tevhîd için.”1709 gibi hadislerin geneline atfen. s. yeryüzünü adaletle dolduracaktır.1707 “Mehdi bendendir.1706 Nazım Efendi’ye göre Mehdi(as)’nin kalblere açacağı marifetten sonra.1711 Nazım Efendi’ye göre Mehdi(as)’nin vazifesini yapması için gerekli güç. Mehdi(as)’nin zuhur etmesinden sonra getireceği tekbirin. saltanat ve hâkimiyet lazımdır. bu roller içinde Hazreti Mehdi(as)’nin rolünün. 5/93. Mesela. şeytanlar topluluğu o inancın içine şüphe düşüremeyecektir.org/video/Bleif-In-Mahdi-082106. 1.saltanat. ss. Emirdağ Lâhikası. Kur’ân ahlakının esaslarını ve Peygamberimiz(sav)’in sünnetini icra ve tatbik etmek olan bu ikinci vazifenin ifa edilebilmesi için. 1708 Ebu Davud. Söz Basım Yay. iletişim araçları bir araç olarak kullanılmayacaktır. İstanbul 2006. yeryüzü nasıl zulüm ve işkence ile dolduysa. tarikat-ı Hakkâniyye içinde sıkça 1705 1706 Mevlanâ.1710 Nursî’ye göre. 337-340.”1705 Allah(cc)’ın misak gününde herkesi bir vazife ile vazifelendirdiğini. Bediüzzaman Said-i Nursî’ye (v. ahir zamanda zuhur edecek Mehdi(as)’nin üç büyük vazifesi olacaktır. Bu ateş içinde bir âlem gördüm ki her zerresinde bir İsâ nefesi var. 1711 Nursî. Allah(cc)’ın varlığından haberdar etmek olduğunu. Tasavvuf Sohbetleri. Üçüncüsü ise Kur’ân ahlâkını tüm dünyaya hâkim kılmak ve Hristiyanlarla ittifak kurmaktır. Said-i Nursî’nin ifade ettiği kuvvete nisbeten daha çok manevî dinamikleri içermektedir. 1707 Aynı yer. www.sükûn ve rahatı bulunca. 129. 244. insanların imanını kurtarmaktır. Sünen. Mesnevî. b.. Kıbrısî. gayet büyük bir maddi kuvvet. 1710 Bediüzzaman. Sünen. O da onu doğruluk ve adaletle doldurur. İkincisi İslam Birliğini kurmak ve tüm dünya Müslümanlarının önderi olmaktır. 1379/1960) göre. 330 . herkesin kendi rolüne uygun şekilde yaratıldığını ifade eden Kıbrısî. 785-795. dünyayı ana rahmi gibi görmeye başladım. Allah(cc)’tan haberi olmayan herkesi. 10/348. c.. Mesela Kıbrısî’ye göre. görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. Söz Basım Yay. bu tür vazifeler beyan edilmiştir. Mehdi) de insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurdukları gibi. 1709 İbn Mace. s. Said Nursî.

Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî ile birlikte yaşadığı bir ta-i mekân tecrübesi esnasında. Dolayısıyla bu. 331 . bu tekbirden sonra gönüllerde açılacak imanın içine hiçbir şeytanın şüphe düşüremeyeceğini beyan etmiştir. İkincisi bu hadislere yapılan şerhlerdir. Görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. kimsenin geçemediği bir kum denizi olduğunu söylen Kıbrısî. Yemen ile Umman arasında uzanan bu çöl için hayat olmayan. şeyhimizle böyle kavuşup dedi ki: “Ya Seyyidi! Sizinle görüşmek için emrolundu. 1713 www. a. Mehdi(as) Hicaz’da Necid ile Yemen arasında Rub’u’l-Halî çölünde bulunmaktadır. Kıbrısî’nin vekili Şeyh Hişam. Nazım Efendi’ye göre.sufilive. O makama indiğimizde Sahip oradaydı. bu imanı “La ilahe illallah” ve “Muhammedun Rasulu’llah”tan açılacak bir damla sır olarak tasvir edilmiştir.e. 100507-MI-MSH-PreparitionforCommingofMehdi. Tasavvuf Sohbetleri.ifade edilmektedir.1713 Bütün bunlara göre Mehdi. Mesela Mehdi(as)’ye ömrünün ilk altı aylık devrinde nakşedilen ilimlerin temelinin. onun yüz yapısına da kimse bakmaya doyamaz. bir kısmı da kendisinin manevî işaretlerine ve bunları teviline dayanmaktadır. 135.” Bkz. kalbî olan ve doğrudan bilgidir.1715 Şeyh Nazım’ın Mehdi(as) hususundaki beyanlarının tamamını üç kategoride toparlayabiliriz. video. video. manen edindiğini söylemiştir.1714 Istılahta Nebî Râzil hakkında malumat bulunmamaktadır. Göz açıp kapayıncaya kadar oraya vardırdı. bilimsel doğrulanabilirliği söz konusu olmayan bilgidir. 1715 Nazım Efendi bu tecrübesini şöyle ifade etmektedir: “Biz Medine -i Münevvere’de iken Şeyh Efendi Hazretlerine bir haberci gelip Sahib’in (Mehdi) kendisini davet ettiğini söyled i. 136-137. Bunlardan birincisi Mehdi hususundaki hadis-i şeriflerdir. Şeyh 1712 www. 1714 Kıbrısî. Sahibüzzaman boylu boslu. Üçüncüsü ise bu hadislerin ve şerhlerinin delalet ettiği güncel hadiseler ve keşfî bilgilere dayanan manevî işaretlerdir. Nazım Efendi’ye göre bu makâm.g. Cismanî vücut ile davet edildiğinde avcı kelbi ile çıkar (hâşa minel huzur). Bu manevî işaretlerin bir kısmı. Tay ile bizi oraya aldı. Kıbrısî’nin şeyhlerinden naklettiği tecrübeler iken. Yani. Kıbrısî bu bilgiyi. kırk halifesi.com. Sizi onun için davet ettik. 100507-MI-MSH-PreparitionforCommingofMehdi. İşte. O surette bizi beraberine aldı.com. Kucaklayıp öptüğü vakit yukardan öper. Görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. Şeyh Nazım Kıbrısî’nin beyan ettiği bu bilgi. ss.. gayet heybetli. yürüyüşle değil. meleklerin bina ettiği bir kubbenin altındadır ve Sahibü’z-Zaman.1712 Kıbrısî. Kıbrısî. ahir zamanda imanı güçlendirecek bir kişidir. 1981 yılında orada bulunan “Kubbetü’ş-Şüheda” (şehitler kubbesi) dediği bir makâmdan da bahsetmiştir.sufilive. yedi veziri ve Nebî Râzil ile oradadır. s. keşfî tecrübeye dayandığı kanaatindeyiz.

dünyanın en büyük çöllerinden biridir. Orası bomboş bir yer. insanların kaybolduğu. 136.1720 Çöldeki yaşamın. Kıbrısî’nin Rub’u’l-Halî çölünde yaşadığı manevî tecrübenin haricindeki diğer tecrübeleri ve Mehdi(as)’nin zuhuru ile ilgili tevilleri müstakil bir başlık halinde incelenmiştir.g.waleg.1718 Yüz ölçümü 620 bin km2 olan Rubu’l-Hali çölü. bunlardan bazılarının bulunduğu.com/news/three-men-missing-in-saudi-empty-quarter-2011-05-24 1722 Bkz. Kıbrısî.1722 Genel olarak yaptığımız. Nebatta yoktur. kum fırtınasından sonra kaybolduğu iddialarını araştırmak üzere çalışmalar 1990’larda başlamıştır. Tasavvuf Sohbetleri. MÖ dokuz bin yıllarına kadar uzandığı ve bu tarihten kalma yüzey şekillerinin.com/newspapers/Spoken Chronickle/July 16. içerisinde kaleler. http://www.1721 Çölle ilgili güncel haberlerde.e. devriye kuvvetlerini orada dolaşılırken kayboluşlarını ve onları aramak için o mağaraya giren bir bölük İngiliz askerinin kaybolduğunu ifade etmiştir. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî tarafından yapıldığı yönündeki bilgiler.com/archives/024363. s.Şerafeddin-i Dağıstanî tarafından verildiği ve Mehdi(as)’nin altı aydan sonraki hizmetinin.. uydudan tespit edildiği bilinmektedir.1719 Bu bölgede yapılan bir arkeoloji çalışması sonucunda.”1717 Şeyh Nazım ikinci cihan harbinden önce Suudi Arabistan’ın İngilizler tarafından işgale uğradığı dönemde. s. mağaranın cin taifesi tarafından korunduğunu ifade etmiştir. Orası seyyar kum denizleridir. su sarnıçları ve barınaklarıyla Ubar medeniyetinin bulunduğu iddia edilmektedir. 1720 http://islamhukukusayfasi. a. ne de kervan geçer. MÖ 30 yıllarında bir kentin. Oradan ne kuş uçar. 1990. Kayıp kent söylentilerinin olduğu bu çölde. s. Mehdi(as).html. şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’den naklederken.1716 silsile şeyhlerinin manevi tecrübelerine dayanmaktadır. 1721 Bkz. http://www. bazılarının da bulunamadığı yer almaktadır.emirates247.google. Kıbrısî. 332 . 1719 Bkz. o mıntıkada bir makâmda duruyor.tr. bahçe ve nehirlere kavuşmadıkça kıyamet kopmayacaktır” hadisi üzerine. 51.gg /“Arap toprakları yeniden bağ. 1716 1717 Kıbrısî. 1718 Aynı eser. http://news. 135. Oradan geçmek memnu’. basın taramasında kaybolan İngiliz bölüğü ile ilgili habere rastlanmamıştır. Nazım Efendi tayy-i mekân tecrübesi ile ziyaret ettiğini söylediği bu mekânda bulunan mağarayı ve Kubbetu’ş-Şuheda makâmını şöyle ifade etmiştir: “Orada hayat namına hiçbir şey yoktur.

Yakutu’l-kavvat. Ebu İshak Nizamu’d -din Barvadî. Muhammedî Kayyimî’l-Kasaraî. Nasru’l -Hakk Ebu Zakvayni’l-Haveydî. Seyyid Hasballah Burdancı. 1727 www. kırk halifenin1725 de ismini zikrettiği bir sohbetinde. Lutfu’l-lahi’l-Anaranî. video. Zekiyu’d-din’er-Reşafî. Vaktu’l-Ani Ridattavî.com. Azimu’d-din Tahkanî. Babullahi Hacı. Ebu Yahyâ Medenî. Sıbgatullah-ı Tirmizî. İsmail San’ânî. Tacu Arifin Nafiyu’d -din.Mehdi(as)’nin kırk halifesi ve vezirleri hususunda tafsilatlı malumatı Amerika vekili vermektedir. Ebu Rahimu’l-Keremî. Şakiku’l-Cuveyn. Zeyne’l-Âbidin Rasafî. Ebu Zeynel Murşî.sufilive. Kemalu’d -din Ercahî. Muradu’llahi Cekir. İbn Aşni’l-Cebavî. Celaluddîn-i Buharî. Mucamurullahî Barakişî. Bu isimler. Abdu’r-Râhil Kufî. Yusufu’s-sıddık el-Zercenî. Muşkuru’d-din es-Semedânî. 333 . Şahabu’d-dîni’l-Behrevî. Ebu Zekerya Ahmede’s-Saffa. Buna göre Şeyh Şerafeddin. Habibu’r-Rahman Ebu’l-fevarişi’l-Adabî. Ebu’l Hayyuti’l-Kuayyubî. Ebu’l-Vasa Bediu’d-dîn. Bediru’d-dîni Suyutî. İbrahimu’l-Nasavî. Faru’d-dîn el-Azra. İmamu’l-Vahiddin Ebu Kâsıme’s-sâcid. Yunusu’s-sanî. Abdulazimu’l-Harezmî. 1724 Nakşibendî. Nabibu’d-dini’lAtavî. Ömeri’l-Hasnayiin. http://groups. Arifu Tayyar El-Merufe’lMunhar Adi Saybani Ayan. 103. İmâmu’l-fukara emanu’lHak. Ebu Meâli Vaymur Selâmi. bu isimleri En’âm Sûresi’den üç ay zarfında tahric etmiş ve bu listeyi halifesi Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’ye vermiştir. Ruknu’d-dîn Bâkî. Ebu’l-fukara Halid Lahorî. Lisânu’l-Mutekellimin Avnu’llah es-Sakavî. s. Fakaru’d-dîn Haytemî. Mansuru’l-Vahavî. Abdu’r-Rauf el-Yemenî.com/group/naqshbandi/msg/1bd64b4fecdf7523. Burhanu’d-din Hazretullahi’l-Muhlas. Bahau’d-dini Dehlevî. Bisharatullahi’l-Lübnanî. Mürîdin El Kitabı. Nizamu’d-dîn Şahanî.com/group/naqshbandi/msg/1bd64b4fecdf7523. Keramu’d-dîn Heramî. Burhanu’l-kuramâ sultânu’l-evliyâ Gavsi’l-enam’dır. Ebu Hazfızu’l-Athar. Sibagu’l-Ahrar. Sadraru’d-dini’l-Asharî. yedi vezirin isimlerini saymıştır:1723 Şahamedu’l-Fardanî. Ebu Abbas Muhammed Sahip.1727 1723 www. Hammâd Ebu Şeyban Nasafî. Abdu’l-Hadil Askalanî. Ziau’d-dîn Kerkenî. elli dokuz da yardımcının1726 ismini sayarak bu bilgilerin kendilerine Şeyh Şerafeddin-i Dağıstanî’den tevarüs ettiğini bildirmiştir. video. Ebu Usmanî Dujajî. Ebu Cumla Ömer İbn Muhlas. Şeyh Hişam 2003 yılında. Sadarunî’s-sâcid.google. Mişabu’d-din Şarnubî. Abdulata Ataullah Nebevî. Yasin Durrediu’d-din.com. İmanu’l-Arifîn Emanu’l-Hak. Bashiru’ddini’l-Baridî. Amenu’llah Şekavî. Abdurvasiyu’r-Rıfaî. Sadiu’d-dine’s-şahavî. Şeyh Zekiyyu’d-din. Zekiu’d-din Helvanî. Abdullahi Yafeî. Burhanu’d-din Şazili. Abdulkadiri’lAvhadî.google.1724 Nazım-ı Kıbrısî ve Abdullah-ı Dağıstanî’den aldığı bilgileri nakleden Şeyh Hişam Kabbanî. Emacu’d-dîn Rabbânî. İmamu’d-din Ebu Mevhebu’l-Harezmî. Ebu Davudu’l-Ebharî. İbrahimu’l-azad. Ayrıca Bkz. Zeynu’l-Abidin. Ebu’l-Aşıkin Ahmedi’lMunji. Moinu’d-din. 1725 Muhyiddin Tavafî. Ebu’l -Abbas Er-Rasafî. Samit Ebu İshak İttaurî. Ebu Yusuf Hasballah Darkaşî. Atau’r-rageya. Ebu Cafer İbn Hafî. Ayrıca Bkz. Seyyid Keramu’d-din. 100307-MI-MSH-TheAgeofMahdiBegins. “Mürîdin El Kitabı” adlı eserde de geçmektedir. İmamu’l-Ahrar Abdu’r-Rezzâk. Asani’l-Karmani. Safiullah Murşi. İmamu’l-Cebe Abdu’l-varisu’l-ceberrut. Abdî Cemretu’s-sabikîn. Rumuzu’d-din Kurayye. http://groups. Samiru’l-Hak. 1726 Kelimu’llahî Kurtubî. Yusuf Es-Sıddık. Şemsu’d-dini’l-Mehlevî. Habibullahi Fanavî. Ebu Süleyman Şarati’l-Harrav. Monjuru’l-Hakk Abdulhayyi’l-Kaşî.sufilive. Aliye’d-din Semerkandî. Nasru’d-din Dasukî. Amenu’d-dîni’l-Ensarî. Mutiu’d-din el-Feredanî. 112003-lailatulQadr-Mahdi(as). Ebu’l-Zabbari Bistamî. Zaine’l-Âbidin es-Sanusî. Muhammed Sarafu’d-dini’l-Haddanî. Şeyh Nazım’a bu isimlerin zikredilmesi için ruhsat verildiğini söyleyerek. Zahidi’d-din Mannavî. Arifu’t-Tahayyar elMa’ruf bi Mulhan.

kırk olarak hesaplanması ise. isimler arası duraklamalar esas alınarak yazılmıştır. Mehdi(as)’nin. misâk gününden itibaren ümmet-i Muhammed(sav)’e hizmet etmekte olan ricallerin isimleri olarak zikretmiştir. 1730 Kıbrısî.1728 Mehdi mevzuunda Kıbrısî ve silsile şeyhleri tarafından muvakkat olarak beyan edilen bazı malumatlar. 1981 yılında yaptığı bir sohbette. isimler arasında zikredilen lakabların kendisinden önceki mi. Kıbrısî’nin şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’nin birinci ve ikinci cihan harblerine tanık olmuş ve şeyhi Şerafeddin-i Dağıstanî’den bazı haberlerin önceden bildirilmiş olmasından dolayı. Abdurrauf el-Yemenî gibi benzer isimlerin içerisinde bulunduğu 49 ismi Şeyh Serafeddin-i Dağıstanî. Bununla birlikte Şehâmedu’l-Ferdânî. Ancak diğer taraftan. fizikî hususiyetler ön plana çıktığından. Mekke yakınlarında Vadi el-Fatıma denilen yerde. Kıbrısî’nin silsilesinden tevarüs eden anlayışlarda. manevî bir şahsiyete delalet etmektedir. 19. ömründe geçen on yıllık zamanın.1730 Bu ifadelerden hareketle Kıbrısî’nin Mehdi telakkisinin. yoksa sonraki isme idgam edildiği anlaşılmadığından. 59 yerine 68 olarak sayılmıştır.Kaynaklarda bu isimler ile ilgili malumatlara rastlanmamıştır. 334 . Bazı isimlerin lakab ile beraber zikredilmesi. Dolayısıyla zikredilen isimler. beyan edilen vakitlerde zuhur etmemiştir. Tasavvuf Sohbetleri. Vekili Şeyh Hişam ise 1980’lerde yaptığı bir sohbette Mehdi(as)’nin on sekiz yaşındayken Hz. Ancak. Kıbrısî’nin Mehdi(as) hususundaki ifade ve beklentilerinde bir değişiklik olmamıştır. 138. Mesela Nazım Efendi. s. Batıda bir Nakşî Cemaati.1729 Nazım Efendi. bir manevi şahsiyete delalet ettiği de ifade edilebilir. ya da sadece lakab olarak tesmiye edilmesine bağlı olarak 59 sayısı değişebilmektedir. kırk ile elli yaş arasının kırk diye hesaplandığını ifade etmiştir. 1941 yılında. Menâkıb-ı Şerefiyye. Mehdi(as)’nin kırk yaşında olduğunu. s. Farklı bir ifadeyle nesebi. Bu isimlerin zikredildiği sohbette. s. 220. beşeri bir kişilik. 1728 1729 Burkay. dünyaya geldiğini ifade etmiştir. Ali(ra) soyundan gelen bir kadınla evlendiğini söylemiştir. Atay. fiziksel görünümü evliliği gibi hususiyetleri göz önüne alındığında. beşerî bir kişiliğe delalet etmiştir.

1732 www. Görüntülü Sohbet Video Arşivimizde mevcuttur. Bununla birlikte Kıbrısî’nin ta-i mekân tecrübesinde görüştüğünü ifade ettiği Mehdi(as) ve kendisine şeyhinin verdiği haberler ise. Görüntülü Sohbet Video Arşivimizde mevcuttur. kendilerine de bir bekleme modeli oluşturmuştur.com. Bu anlayış. 1733 www. Dolayısıyla Kıbrısî’nin vekilleri ve müridleri tarafından bu mevzunun nasıl anlaşıldığı da önemlilik arz etmektedir. şimdi beklenenin ise. (Mehdi’yi) Burada mı görürüz. GSS-6Blief-In-Mahdi-082106. kuvvetli bir ihtimaldir. Görüntülü Sohbet Video Arşivimizde mevcuttur. Mehdi(as)’yi bu günün Mü’minleri olan torunlarının gözüyle görecektir. Dolayısıyla Mehdi(as)’nin zuhuru hususunda tevil edilen hadisatın beklenen zamanda tecelli etmemiş olması. Bu manada.aspx.com. Şeyh Şerafeddin ve Şeyh Abdullah -ı Dağıstanî son nefeslerine kadar Mehdi(as)’yi bekleyerek ve dua ederek. Kıbrısî açısından. Peygamber(sav)’in sahabesine Mehdi(as)’yi göreceksiniz diye haber verdiği rivayet edilen bir hadis -i şerife istinad edilmiştir. her mürîdin manevî makâmları nisbetinde elzem olduğunu ifade etmiştir.1733 Kıbrısî’nin bu manayı tazammun eden ifadesi ise şudur: “.. Kıbrısî bu harbten kısa bir süre sonra Mehdi’nin(as) zuhurunu beklemektedir.sufilive. Şeyh Hişam’ın bir sohbetinde açıkça görülmektedir. şüphesiz iman etmenin. GSS-6Blief-In-Mahdi-082106. o manevi şahsiyetin tecessüm etmiş kişisi olabileceği şeklinde telakki edilmesi. Şeyh Hişam. kabir de mi görürüz Allahu â’lem”1734 1731 Mehdi’nin(as) Çıkış Alametleri başlığında belirtilen çok çetin bir cihan harbidir. önceki Mehdi(as) telakkilerinin bir manevî şahsiyet. 1734 http://saltanat. bu durum Peygamber(sav)’in emin sıfatına gölge düşürmez. 335 . Mehdi(as)’yi görmeden bu dünyadan irtihal ettiler ise.1732 Bu konudaki bir diğer görüş.org/Ilim-Ve-Edep-3042011. şeyhe teslimiyet anlayışı önemlidir. tasavvuf anlayışında.. maneviyatta Şeyhlerine bildirilen ve onlardan da kendilerine nakledilen tüm bilgiye.sufilive. Çünkü Sahabe-i Kiram(ra). Şeyh Hişam’a göre bunlardan şüphe duyan mürîd derecesinden. şek ve şüphe duyulmayan bir tecrübedir. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin. Tam metni okunmadan bahsedilen bu hadis-i şerife getirilen izaha göre Sahabe-i Kiram. Mehdi(as) mevzuunda da değişmemiştir. evliya ise makâmından düşer.cihan harblerinin. Kıbrısî’nin vekilleri tarafından bu anlayışın nasıl şekillendiği. Mehdi(as)’nin zuhuru için beklenen “melhame-i kübra”1731 olarak tevil edile ihtimali yüksektir.

s. Kıbrısî. Yalnız size bir vasiyetim olacak. Sevban(ra)’dan nakledilen şu ifadeleri telaffuz edebiliriz: “Yakında size Horasan tarafından siyah bayraklılar gelecek. O hareket buruk tatları tatlandırmak içindir. imtihan sırrı olarak bunların bir kısmını gizlemiştir. Şeyh Hişam. öyle şeylere aldırma. Buna göre manevîyatta ve maddiyatta kudreti sorgulanamayacak olan Allah(cc). cilve-i Rabbânîsi olarak mahlûka ait hakikatleri olduğu gibi aşikâr etmemiş. Ramûz el-ehadis. bu hadise muhatap olan sahabelerin Mehdi(as)’yi görmeden ahirete intikal etmeleri üzerinden. daru’l-imtihan olan dünyadaki tecelliyat. Zira onların arasında Allah’ın halifesi Mehdi vardır. O gece sabaha kadar dua eden Firavun. 1737 Firavun’un zulmüne maruz kalan kavmi için mahsun olan Musa’ya(as) Hakk Teâla o gece Firavun’u helak edeceğini bildirir. 51. bal olur.Bu anlayışa istinad edilebilecek bu hadis-i şerifin ne olabileceği açısından bakıldığında. Hakkâniyye içerisindeki anlayışa bir yorum getirmiş olabilir. Hz. bu anlayışı. No. Ağaçlar ham olduğu vakit meyvesini ağzına alırsan ağzını burar. daha sonraki müridleri tarafından görüleceği anlamı da ihtiva etmektedir.”1736 Nazım Efendi’nin 1974 yılında mürîdlerine yaptığı bu telkini anlamamıza yardımcı olabilecek açıklayıcı ifadeleri. Allah Teâla: 336 . Bu hakikatlere bağlı olarak. işin sonuna dikkat ediniz… Olacak şeyden bize böyle söylenmiş iken bambaşka şeyler oldu diye taaccüpte kalmayın. bazen peygamberlere bile değişebilir niteliklerde arz edilmiştir. 4082. Tasavvuf Sohbetleri. s. Fiten. insanlarla belli bir sure eğlenmek için imanını açıklamasa bile helak olmamak için Musa’nın Rabbinden mühlet ister. Kar üzerinde emekleyerek olsa da onlara iltihak ediniz. 298. Şeyh Hişam’ın ifade ettiği anlayışa açıklama getirir: “Siz olacak işlere bakınız. nereye munkalib olacak. karnına sancı verir. İşin sonuna bakın. Olan şeyden siz üzülmeyiniz. Hz. Nereye müncer olacak. Ne olacaksa da. Mehdi’yi müjdelediği ve görmeyi beklediği halde göremediyse bu durum. Sabah Firavun’u yaşar halde bulan Musa(as): “Ya Rabbi. Hiç merak etme. Gümüşhanevî. vekili Şeyh Hişam’ın 2008 yılında yaptığı sohbette görüyoruz. Sabredersen o.1738 Bu izahı destekleyici 1735 1736 İbn Mace. olana pişman olmayın. Firavun hâlâ yaşıyor” der. Onun için buruk buruk işler görülür. iman ettiğini.”1735 Kıbrısî’nin vekili Şeyh Hişam. Nazım Efendi’nin ahir zaman ve Mehdi(as) mevzuunda müridlerine bulunduğu şu vasiyet. Farklı bir ifadeyle Şeyh Şerafeddin. ondan üzüntü duymayın. Musa(as) ile Allahu Teâla arasındaki bir kıssa1737 üzerinden izah etmiştir.

şüphe etmeden tasdik etmektir. s. topluluğun son derece önemli olduğu inancını pekiştirirken. 040709-Lefke-MSH-QA-HowtoprepareforMahdi. 232. bu hadislere yapılan şerhler ve üçüncü olarak bu hadislerin ve şerhlerinin delalet ettiği güncel hadiseler ve keşfî bilgilere dayanan “Ya Musa! Sen uyurken Firavun bana iltica ederek. Benden mühlet isted i. Allah’a şükrederiz. Topluluk üzerine yapılan bir çalışmaya göre Mehdi(as) bahsi. yanlarında olduğu zamanlarda bile Mehdi(as) ile beraberdir. Ruhunu kuşatan kafesten kurtulduğu için her yere ulaşabilir. Mehdi(as)’in kendisinden sonraki asırda gelmesi durumunda da görüleceğini.com. Ben ona mühlet verdim” der. yani Mehdi ve şakirtleri Cenâb-ı Hakk’ın izniyle gelir. 040709-Lefke-MSH-QA-HowtoprepareforMahdi. 1742 Aynı eser. Said-i Nursî. s. Batıda bir Nakşî Cemaati. o daireyi genişlendirir ve tohumlar sümbüllenir. 1739 Tabbarâ. www. geçmişte pek çok defa Şeyh önce Mehdi(as)’nin belirmesinin çok yakın olduğunu ifade edip.1743 Özet olarak Şeyh Nazım’ın Mehdi anlayışı.sufilive.1741 Mürîdlere göre Nazım Efendi. daha sonra bunun ertelendiğini söylese de asıl olan huşu. Bkz. Görüntülü Sohbet Video Arşivimizde mevcuttur. kimileri için bu bahis olmasa bile Hakkâniyye yolunun değeri değişmez. 1740 Nursî. s.1742 Hâlidiyye-i Hakkâniyye içerisindeki Mehdi(as) öğretisi kimi mürîdler için en önemli bahis olarak görülürken. mürîdlere haysiyet ve güven aşılayan bir olgudur. 1741 Atay. Mehdi hususundaki hadis-i şerifler. Bizler de kabrimizde seyredip. asıl sahipleri.mahiyetteki bir diğer misal ise. üç kaynaktan teşekkül etmiştir. Görüntülü Sohbet Video Arşivimizde mevcuttur.”1740 Ahir zaman ve Mehdi mevzûunun Hakkâni müridleri arasında nasıl anlaşıldığı da ehemmiyet arz etmektedir. 219. Mürîdlere göre. s. 244. şöyle ifade etmiştir: “…Ta ahir zamanda. 1743 Aynı eser. hac yapılamayıp ve Hudeybiye antlaşması ile Medinetu’l-Munevvere’ye dönmesi1739 farklı bir misal olarak ifade edilmiş olabilir. Mea’l-enbiyâ. Mekke’nin fethinde görülmektedir. Sikke-i tasdîk-ı gaybî. Peygamber(sav)’e Kâbe anahtarlarının rüyada teslim edildiği sene.sufilive. 394-401.com. 368. ss. 337 . 1738 www. Hz. hayatın geniş dairesinde.

Bu anlayış çerçevesinde Mehdi(as) hususu. zuhuru beklenen Mehdi ise. Tirmizî. Bu ilim. Çünkü Mehdi(as)’nin beklenmesi. iki uyluk arası açık. Mehdi mevzuundaki hadisler ve bunların şerhlerinin yanı sıra. Ramûz el-ehadis.”1745 Nazım Efendiye göre Allah(cc). 1355/1936) keşfi bilgilerine dayanan haberlere bağlı olarak manevî ve beşeri Mehdi(as) telakkisi görülmektedir. Abdullah olan Mehdi’nin yüzü. Hz. 1393/1973) ve Şerafeddin-i Dağıstanî’nin (v. âlim olarak adlandırılan kişilerin tesirsiz ilimleri gibi 1744 1745 http://www. kemer burunludur. bir açıdan Hz. Omuzunda Hz. gökyüzünde parlayan yıldız gibidir ve yüzünde bir ben bulunmaktadır. Buna göre adı Muhammed b. manevi kişiliğin tecessüm ettiği beşeri kişiliği temsil eder.1. Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî (v. alnı geniş.com/?page_id=2563. s. Orta boylu. 477. sakalı bol ve sık. bir açıdan şeyhe teslimiyet ile bir sadakat ve bekleme imtihanıdır. Onun alnı açıktır. Hanbel ve İbnu’l-Cevzî ve Ziyauddin-i Gümüşhanevî’nin eserleri kaynak gösterilerek belirtilmiştir. Peygamber(sav)’i tasdik. İdaresi yedi sene sürer. Çünkü cilve-i Rabbânîsinden dolayı Allah(cc). O yeryüzünün daha evvel zulümle doldurulduğu gibi.manevî işaretlerdir. Mehdi’nin zuhuru hususunda beklenen hadiseler bu manevî tecelliyata bağlı olarak te’cil edebilir. Ebu Davud. Ebû Said(ra) tarafından şöyle rivayet edilmiştir: “Benim Ehli Beytimden bir adam yeryüzüne hâkim olmadıkça kıyamet kopmaz. Mehdi(as)’ye hakikat membaından yedi yüz ilim vermiştir. 338 . aynı zamanda bir tasdik ve teslimiyet mevzûudur. mahlûka ait hakikatleri olduğu gibi aşikâr etmemiş.naksibendihakkani. karnı büyük.1744 Bu özelliklerin ikisi. burnu ise ince. Dolayısıyla Mehdî(as) hususunda tecrübe edilen keşfi bilgiler manevî kişiliği. dünyayı adaletle doldurur. Mehdi(as)’nin Özellikleri: Hakkâniyye yolunda ve Nazım Efendi’nin ifadelerinde Mehdi(as)’nin fiziksel özellikleri Deylemî. dişleri parlak olacaktır. imtihan sırrı olarak bunların bir kısmını gizlemiştir. c. Ahmed b. Peygamber(sav)’in alameti vardır.1. Gümüşhanevî.

Sıddîklardan olan Berhiya. bâtıl zail oldu…”1750 ayetine verilen işarî anlam ile Mehdi(as) anlayışı arasında kurulan ilişki. 339 . İsm-i A’zam. Bu konuya ilmin kudreti yönünden değinen Nazım Efendi.olmayıp.1746 Bu konuda Kıbrısî’nin bir vekili. tahtı getirmiştir. Şeyh Nazım’ın Mehdi(as)’de zuhur edeceğini beklediği ilme misal olması hasebiyle önemlidir. 13. Ali(ra) gibi velayet yönü ağır basacağından. karşılaşılmamıştır. Benzetmeye göre 1746 1747 Kıbrısî. Mehdî(as). ‘Ben onu Sana göz açıp kapayıncaya kadar getiririm’ dedi Onu (tahtı) yanında hemen hazır bulunca.sufilive.1747 “Cinlerden bir ifrit. Berhiya'dır ve bu İsrailoğullarındandır. Mehdi(as)’nin. Dolayısıyla Mehdi(as)’ye tecelli eden kuvvet. 182-190. bu ayette de görülmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’in sırlarıyla geleceğini. Timeofmehdi-AleyhiSalam-SecretofQuran. video.com. İsâ(as)’ya bağlıdır. sen yerinden kalkmadan getiririm. 1749 Kurtubî. Bu ayete verilen mânâ. Hakikat-i Muhammedî’den alır. bu benim Rabbimin ihsan ve ikramındandır…”1748 ayeti. tevessül edildiği zaman. Şüphesiz ben bunu yapabilecek güçteyim. bu tasarrufunu. s. Mehdi(as)’de bulunacağı ile ilgili bir tefsirle. Asaf b.1749 Bu çeşit bir ilmin. ta’ayyün-i imkanilerin birleşmesiyle olur. Bu görüşe göre ruhanileşme. Dolayısıyla “De ki. Tasavvuf Sohbetleri. İmâm-ı Rabbânî’ye göre. 134. bu sırların ise kalbine Peygamber(sav) tarafından konduğunu söylemiştir. İmâm-ı Rabbânî’ye göre Mehdi(as). yüce Allah(cc)’ın İsm-i A’zamına tevessül ederek yaptığı duayla. Hz. 1748 Neml: 27/39-40. www. Mehdi(as) telakkisinde ziyadesiyle. ‘Ben onu (tahtı) sana. Neml Sûresi nde geçen ilim türündendir. c. âlem-i halk ve emirdeki. Peygamber(sav)’in vefatından sonra ruhanileşen. Sohbet video arşivimizde mevcuttur. Müfessirlerin çoğunun kanaatine göre. nezdinde kitap bilgisi bulunan kişinin adı. istenilenin verildiği ve duaların kabul edildiği bir isimdir. 1750 İsrâ: 17/81. Mehdi(as)’ye verilen ilmin bu türden ilim olduğunu ifade etmiştir. Hakikat-i Muhammedî ile Hakaikat-i Ahmedî’nin birleşmesidir. güvenilirim’ dedi Yanında kitaptan bir bilgi olan biri. el-Camiu li-ahkâmi’l-Kur’ân. manevî bir tasarrufa ve otoriteye delalet etmektedir. Hz. ss. Hak geldi.

Bkz. velayet yüzü. diğer sufilere nisbeten nerede olduğunu görmemize olanak sağlar. kâfirlerin kalplerine korku sarılır. ss. burnu ise ince. İkinci tekbiri ne radyo ne de televizyona gerek kalmadan magripten maşrıka bütün dünya işitecektir.”1752 Özet olarak Mehdi(as)’nin beşer olarak fiziksel hususiyetleri ve manevi kudreti olmak üzere iki tür hususiyetinden bahsedilir. 103-105. Buna göre sakalı bol ve sık. Şeyh Nazım’ın bu konudaki anlayışının. onun tasarruf ve kuvvetine delâlet etmektedir. alnı geniş. Neml ve İsrâ Surelerinde zikredilen ayetlere atfen beyan edilmese de. peygamberlik yüzünden daha kuvvetlidir. Ali(ra)’nin. Mehdi(as)’nin bu bağlarından dolayı velayet yüzleri daha kuvvetlidir. Mehdi(as)’nin başı üzerindedir. Mehdi’nin zuhurundan sonra getireceği ilk tekbirde teknolojinin ve makina devrinin yıkılması. diğeri Hz. O birinci tekbirde gider. O da bir kutup elindedir. başlarının çaresine bakmak için paniğe düşerler. Kâfirler kurtulmak. Ali(ra) ve Hz. www. Yani kendisinde. Allâhuekber! Bütün Mü’minlere hakiki îman nuru ve aslandaki gibi şecaat giydirilecek. ilk tekbirde teknoloji diye bir şey kalmaz. Tasavvuf Sohbetleri. 1751 1752 İmam-ı Rabbanî. dişleri parlak olması fiziksel özellikleri olarak beyan edilmiştir. ifa edeceği işler. Mektubât. Kıbrısî. Çünkü İsâ(as). şalteri şırak diye aşağı döndürdü mü. Hz.1751 Her ne kadar İmâm-ı Rabbânî’nin bu görüşü. 340 . Mehdî(as) bu makina devrini yani teknoloji denilen insanlığı yıldıran ve kendisine taptıran sahte ilâhı yıkacaktır. hiçbir alet edevat işlemez. Bu ise Mehdî(as)’nin manevî hususiyetidir. Mek.izleveindir. insanların gönlünün imanla dolması. dünyada adaletin hâkim olması beklenmektedir. no: 209. Kuvvet membaını bitirdi mi biter.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir. Kıbrısî’nin bu ifadeleri şöyledir: “Onun şimdiki makâmı Hicaz’dadır… Orada tekbir alındığında.İsâ(as)’nın iki ayağından biri Hz. 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. Hz. ruhullah ve kelimetullahtır. Mehdi(as)’nin bulunduğu makâmdan zuhur etmesinden sonra. Üçüncü tekbirde Şam’a ayak basılır. Makine devri diye bir şey kalmaz.

Çünkü bunlar birbirine bağlı gerçekleşecek hadiselerdir. 103-105. dünyayı kapsayan ve üç ay süren büyük savaştır. kıyamet alametlerinin gerçekleşmesi.. İsâ(as)’nın nüzulü hadiseleri arasındaki kronolojinin nasıl olduğu biraz daha göreceli olabilmektedir. Suyûtî. Mehdi'nin zuhurundan önce. Mehdi(as)’nin ve Hz. “Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır. şöyle ifade etmiştir: “Hz. dünyayı kaplayacak olan bütün zamanların en büyük savaşı çıkar. İsâ(as)’nın nüzûlünden önce beklenen bu duruma bir misaldir. Hz. savaş biter. ayrıca Mehdi(as) mevzuna atfedilen naslardan. kaynaklarda ahir zaman alametleri ve İsa Mesih(as)’in nüzûlü konularıyla bağlantılı olduğundan. Aynı zamanda dünyada teknolojiye hayat veren enerji yok olur. ss. Daha sonra. 3/211. Bu hadiselerin genel hatlarıyla vuku bulacak tertibini. Câmiu’s-sagîr. Kıbrısîye göre tüm kıyamet alametleri. Hak Dost 4.. Deccâl ve ordularına karşı gerçek cihadı başlatmak üzere Şam’a geri döner. Mehdi(as)’nin Zuhur Âlametleri: Mehdi(as)’nin çıkış alametleri. Ölecek olanlar zalimler ve kâfirlerdir. Bu kaynaklar göz önüne alındığında. İsâ(as)’nın 1753 1754 Kıbrısî. Mehdi(as)’nin zuhur etmesi ve Hz. hem Mehdi(as)’nin hem de Hz. Mehdi Şam ve Konya üzerinden İstanbul’a vararak Mukaddes Emanetleri teslim alır ve Deccâl’ın Horasan (İran)’dan ortaya çıkmakta olduğunu ilan eder. “Mehdi(as)’nin Zuhuru ve İsâ Mesih(as)” başlığında incelenmiştir. Hanbel. Mehdi(as) Medine’de zuhur eder ve üç kere "Allahu Ekber" diye tekbir aldığında bütün ateşli silahlar durur. 2/492 341 .c.2. Savaş durduktan sonra. yedide altı nisbetindedir. Ahir zamana ve İsa Mesih(as)’in inişine dair ayetlerin tefsirleri ve hadislerin tahricleri yapılmış.”1754 hadis-i şerifi. Bu savaş üç ay sürer ve dünya nüfusunun büyük bir kısmı telef olur.”1753 Mehdi(as)’nin tekbir getirerek zuhur etmesinden sonraki hadisat. birlikte ele alınmış mevzulardır. Ancak Mehdi’nin zuhurundan sonra sırasıyla Deccâl’in zuhûru ve Hz. Müsned. İsa’nın nüzulüne bir işarettir. Mehdi(as)’nin zuhurundan önceki alamet. daha muteber kaynaklarda ve daha fazla sayıda zikredilmiştir. Bir habere göre. Kıbrısî.1. Hz.

mescit ve camilerin yıkılması. İkda’ddürer fî ahbâri’l-muntazar.1755 Buhârî ve Müslim’de de bu nevi hadisler nakledilmiştir. 2. Allah(cc)’ın açıkça inkar edilmesi. bu Benî Asfar (Rus) kabilesinin Türk kavmine saldırmasıyla başlar. İstanbul 1986.nüzûlü beklenmektedir.”1759 Hakkâniyye’nin internet sayfasına göre Mehdi(as)’nin çıkış alametleri şöyledir: Fitnelerin çoğalması.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir. Hz. Nitekim doğu’nun batı’ya karşı yapacak olduğu bu savaşta insanların yedide altısı telef olur. kadınlar ve çocukların dahi katledildiği fitnelerin yaşanması. İran-Irak 1755 Keşmirî. Durru’l-mensûr. Tasrîh. Mehdi(as)’nin çıkışından önce yaygın katliamların meydana gelmesi.Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri” adlı kaynaklardan nakledilmiştir. Kıbrısî’nin diğer beyanları. 1757 Gonca Yayınevi. 342 . Üç ile yedi ay kadar sürecek olan bu müthiş ve görülmemiş savaşta Benî Asfar kabilesi Amik ovasında1758 tamamen imha edilir. yolların kesildiği bir dönem olması. 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. Ancak Buhârî ve Müslim’de Mehdi ismi. 14. yani Kıbrısî’nin Mehdi(as) telakkisini şekillendiren hadislerin önemli bir kısmı ise. Hammad. Ali bin Hüsâmüddin’in (v. dünya doğu ve batı olmak üzere iki cepheye ayrılır. 1756 Canan. Bu manada Mehdi(as)’nin zuhurundan önceki savaş hususunda. ahir zaman kurtarıcısı manasında zikredilmediğinden. savaşın tarafları ve sonuçları. c. Bu kaynakların dışında kalan. İsâ(as)’nın nüzulü hadisesi temel hadis kaynaklarının çoğunda etraflıca zikredilmiş. Suyûtî. Nuaym b. s. şerh ederek şöyle nakletmiştir: “…Lakin ondan önce bir Melhame-i Kübra olur ki. Adına ‘Büyük Budama’ denilen öyle büyük bir savaş olur ki. 77. Müslümanlara baskının artması. Kütüb-i Sitte. Hz. 1758 İskenderun ilinde bulunmaktadır.1756 Kıbrısî’nin bahsettiği Mehdi(as) hadiselerine ve hususiyetlerine işaret edebilecek Buhârî ve Müslim hadislerini yeri geldikçe paylaşmaya çalışacağız. Şeyh Nazım bu harb hususundaki hadisi. 714/1314) “Kitâbu’l-burhan fî alameti’l-Mehdiyyi’l-âhir zaman”1757 ve İmam Şarânî’nin. Mehdinin zuhur alametleri açısından. Sülemi. ehemmiyet arz etmektedir. (v.izleveindir. Kitâbu’l-fiten. dünyanın her yerini karışıklık ve kargaşanın kaplaması. 972/1565) “Ölüm-Kıyamet. 1759 www. haramların helal sayılması.

Afganistan’ın işgali.1762 Kıbrısî’nin vekili Şeyh Hişam. Bu açıdan bakıldığında. 100307-MI-MSH-TheAgefMehdiBegins. Mehdi(as)’nin zuhuruna delalet edecek bazı fiziksel alametlerden de bahsedilmiştir. kıyamete dair hadisler. Subhâne zi’l-Kudreti ve’lMelekût. Ramazan’da ay ve güneş tutulmaları. 343 . Hz. Bununla birlikte Fırat’ın suyunun kesilmesi. Görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. yani ölüm artmadıkça. çölde batan ordu ve tüm bu alametlerin arka arkaya gelmesi. 8. Subbuhun Kuddusun. depremler çoğalmadıkça. 129. semada yapılacak zikirden. video. bu konuda Şeyh Abdullah’tan bazı malumatlar nakletmiştir. 25. dumanın zuhuru. karışıklık. Mehdi’nin zuhurundan sonra ortaya çıkan nûr ile insanların şimdiye kadar görmedikleri renkleri göreceklerini beyan etmiştir.sufilive. depremlerin çoğalması. 1762 Kıbrısî. 101.”1761 Bu hadis-i şerifte de görüldüğü üzere. Mehdi(as)’nin çıkış alametlerindendir. Kıbrısî. dinin şahsî çıkarlar için kullanılması. bir kişi bir kimsenin mezarına uğrayıp ‘keşke ben senin yerinde olsaydım’ demedikçe (intihar düşüncesi ve intihar artmadıkça) ve güneş batıdan doğmadıkça. zaman yakınlaşmadıkça (vakitler bereketsizleşmedikçe). mağripten maşrığa. Kabe’de kan akıtılması. Kıbrısî’ye göre bu renkler. kuyruklu yıldızın doğması. s. doğu tarafından bir ateşin görülmesi. güneşten bir alametin belirmesi. büyük ve hayret verici şeylerin meydana gelmesi. ilim (din alimleri ve ilimleri) kaldırılmadıkça. umumiyetle tevil edilmiştir.1760 Buhârî’de kıyamet alametlerinden haber veren hadis-i şeriflerden biri şöyledir: “Ve kıyamet. Buna göre Mehdi’nin gelişi. gece gündüz aydınlanacaktır. aranızda mal mülk çoğalmadıkça… ve binalar konusunda insanlar büyüklük yarışı yapmadıkça. Buhârî. sahte peygamberlerin çoğalması. bu alametler arasında yazılmıştır. fitneler hakim olmadıkça. Kıbrısî’nin esas aldığı hadisler aynı dahi olsa. Fiten.naksibendihakkani. büyük şehirlerin yok olması. Rabbuna ve Rabbu’l-Melâiketi ve’r-Ruh. bilim 1760 1761 http://www.com/?page_id=2563.”1763 Kendisindeki malumatın kaynağının Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî ve Şeyh Nazım-ı Kıbrısî olduğunu sık sık belirten Şeyh Hişam. 1763 www. kıyamet kopmaz.savaşı. zikirden çıkacaktır ve bu nurlarla dünya. farklı telakkilere sebep olabilmektedir.com. ehl-i sema tarafında şu zikirlerle kutlanacaktır: “Subhâne zi’l-İzzeti ve’l-Ceberrût. Tasavvuf Sohbetleri.

yeri geldikçe vurgulamıştır.1765 Ancak Mehdî’nin zikrinin ya da zuhur ettiğinde getirdiği ilk tekbirin. yeni ses dalgalarının zuhur edeceğini söylemiştir. ifade etmiştir. tasavvuf ve dünya anlayışıyla birlikte gelecekle ilgili konuşmalarında da önemli yer almaktadır. www. Dolayısıyla bu dinamik bugün için.com. saltanat. Nazım Efendi’nin İslam. o fiziki şartların gerçekleşmesi durumunda değerlendirilebilecek bir husustur. nasıl tüm insanlar tarafından duyulacağı. Sünen. Güncel hadiseleri.org/6 mayıs ilahi ihtar geldi. müzikal bir titreşime sahip olacak bu ses dalgalarını duyacaklar ve evliyalar. 5/94. video arşivimizde mevcuttur. Mehdi(as)’ye bey’at edeceklerdir. 1766 www. Bu konuda İslam ulemasının çalışmalarında ve yayınladığı eserlerinde duyarsız ve yetersiz kaldıklarını düşünen Kıbrısî. kimilerine göre ise. 2012 yılında yapılan görüntülü sohbet.1766 1970’li yıllardan beri Şeyh Nazım’ın güncel olayları ahir zaman hadisleriyle tevilini şöyle özetleyebiliriz: 1764 www.izleveindir. bu beklenti de imkân dairesindedir. 344 . kimilerine göre tabiat kanunlarının değişmezliğine bağlı olarak imkân dairesi dışındayken. ne şekildeki doğudan batıya duyulacağı. Bu hadislerin nasıl tevil edildiği. o ortamda getirilen bir tekbirin. Bu manada maddenin atom yapısına dayalı köklü bir değişimden söz edildiği için. Hakkâniyye’nin internet sayfasında Mehdi(as)’nin çıkış alametleri olarak özetlenen hadislerin bir kısmı kıyamet alametlerini tasvir eden hadislerdir.sufilive. Görüntülü sohbet video arşivlerimizde mevcuttur. 100507-MI-MSH-PreparitionforCommingofMehdi. bu hadislerden hareketle yapılan şerhlere ve yorumlara dayanmaktadır.adamlarını hayrete düşürecek. Sünnetullah’ın dışına çıkan her mucizevi hadise gibi. 1765 Ebu Davud. gelecek zamanda zuhur edecek hadiseler ile yorumlayan Kıbrısî. Buna göre insanlar. video.1764 Mehdi(as)’ye yapılacak bey’at hususuna istinad edilecek hadis-i şerifler mevcuttur. 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. kendisinin ahir zaman hadislerini naklettiğini. teknolojisi sıfırlanmış bir dünyada.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir. bu tevilinin kendisine ait keramet olarak telakki edilmemesi gerektiğini.

Soğuk Savaşın sembolü olan Berlin duvarı inşasından tam 28 yıl sonra yıkıldı.2011 tarihinde görülmüştür.com/?page_id=2563/17. şimdiye kadar görülen en büyük nükleer kaza meydana geldi.naksibendihakkani. Çin’de. 345 .2. fırlatılışından sonraki çok kısa bir sürede. 1980’li Yıllarda Gerçekleşen ve Mehdi’nin (as) Zuhuruna İşaret Olarak Tevil Edilen Ahir Zaman Alametleri: 1980’li yılların başlarında başlayıp.000 kişinin ölümüne sebep oldu.1768 1767 1768 http://www.2. infilak etti.000 kişinin ölümüne yol açtı. Ozon tabakasının delinmesi. Bu olayda. Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santralında. 1986’da. Mehdi’nin (as) Zuhur Yılı Olan Hicri 1400 (Miladi 1979) Yılı Başlarında Meydana Gelen Büyük Olaylar: Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin resmi internet sayfasında.06. ölü sayısı 40 bini aştı. Mexico City şiddetli bir depremle yıkıldı. şu ana kadar on binlerce kişinin ölümüne sebep olan ilk AIDS vakaları (Çağın Vebası) tespit edildi.1. Bangladeş’teki sel 25. Irak’ın Kuveyt’i ilhak etmesinden sonra Körfez Savaşı başladı. Papa II. Ruslar. Hindistan Başkanı Gandi. Sovyetler Birliği yıkıldı ve Gorbaçov’la birlikte Bağımsız Devletler ortaya çıktı.06. Kâbe basıldı ve çok sayıda Müslümanın kanı akıtıldı. Jean Paul vuruldu. küresel iklim üzerinde çok olumsuz etkiler bıraktı. İsveç Başbakanı Olof Palme öldürüldü. Hristiyanlığın merkezi Roma’yı sular bastı. tarihinin en büyük orman yangını oldu. http://www. Çin’de.1767 c. komünist bölükler tanklarla öğrencilerin üzerine yürüdü. 1986’da. Mehdi(as)’nin zuhuruna delalet eden hadiseler olarak tevil edilmiştir. Kuzey Kolombiya’daki Nevada Del Ruiz yanardağı 400 yıldır ilk kez patladı. 2 bin öğrenci öldü.2011 tarihinde görülmüştür.1.000 kişi öldü. Eriyen kar ve buzun oluşturduğu çamur yüzünden Armero kentinin sular altında kaldığı afette 20. 1986’da uzay mekiği Challenger.2. Ermenistan’daki depremde kent harabeye dönüştü. 2500 yıllık İran şahlığı yıkıldı ve İran Şahı Rıza Pehlevî öldü.1.c. Hindistan’ın Bombay kentinde bir fabrikadan sızan gaz 20.com/?page_id=2563/17.naksibendihakkani. İki Müslüman ülke olan İran ve Irak arasında 8 yıl sürecek bir savaş başladı. Bu depremde 500 bin kişi evini terk ederken. Afganistan’ı işgal etti. 1989 yılında. Mısır Devlet başkanı Enver Sedat. şu hadiseler.

“cebabire” döneminin sonudur.2011 tarihinde görülmüştür.com/ “Mehdi. Kıbrısî’ye göre bu dönemin sonunda Mehdi(as) zuhur edecektir.2.1. Irak petrol kuyuları yandı. Bangladeş’te meydana gelen sellerin sonrasında.2. El-Nino tüm dünya ülkelerine çok büyük felaketler getirdi. halka açık tebliğin yapılmadığını. video arşivimizde mevcuttur.3. 1771 http://www. Tunus’tan başlayan Arap Baharı’nın zuhurundan önce. bazı Arap ülkelerinin siyasi yapılarını değiştiren halk olayları.com/“Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi Devletler çökecek !” İlgili sohbet. ABD’nin Körfez savaşında. Harun Yahya lakabıyla da bilnen Adnan Oktar. Muhammed(sav) ümmetinin beş dönem olarak bildirildiği dönemin dördüncüsüdür.06. Şeyh Nazım 1769 1770 http://www.youtube. İnternet sitesindeki bir videoda. “Mehdi’nin Zuhur Âlametleri” konusunda belirtilen cebabire dönemi.com/?page_id=2563/17. http://www. Mehdi(as)’ın zuhuru mevzuunda. Nazım Efendi tarafından haber verildiği görülür. Türkiye dâhil birçok İslam ülkelerini saymış ve bu devletlerdeki rejimlerin değişeceğini ifade etmiştir. 2011’in Ocak ayında başlayıp. Ebola virüsü on binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Mehdi(as)’ın Arafat’ta tekbir aldığını. 346 .1769 c. uzak mesafelerden görülebilir yoğunlukta. 1990’lı Yıllarda Gerçekleşen ve Mehdi’nin (as) Zuhuruna İşaret Olarak Tevil Edilen Ahir Zaman Alametleri: 1990 yılında Mekke-i Mükerreme’deki tüneldeki izdihamda 1400’den fazla hacı hayatını yitirdi. Şeyh Nazım. 1991 yılında. 120 binin üstünde kişi öldü.naksibendihakkani. halka açık tebliğin çok yakın olduğunu 2012 yılı içinde beyan etmiştir.1770 Kıbrısî’ye göre bu olaylar. Nazım Efendi tarafından Mehdi(as)’nin çıkış alameti olarak tevil edilmiştir. 2000’li Yıllarda Gerçekleşen ve Mehdi’nin (as) Zuhuruna İşaret Olarak Tevil Edilen Ahir Zaman Alametleri: Tunus Cumhuriyetinde.4. Arafatta tekbiri aldı 2012 de temizliğe başlar”. siyah duman çıktı. Şeyh Nazım ile paralel görüş ve beyanları bulmaktadır. ancak. Bu olayda.1.c. milyonlarca kişi evsiz kaldı. Kıbrısî bu haberi beyan ederken. Bosna ve Kosova’daki katliamda yüz binlerce Müslüman öldürüldü ve yüz binlercesi yurtlarından çıkarıldı.1771 Şeyh Nazım’ın bu tarihleri öngörmede ebced hesabının da etkisi olduğu kanaatindeyiz.youtube.

1774 Gülen. seyahat eden. Arafatta tekbiri aldı 2012 de temizliğe başlar” .1772 En’am Sûresi 134. ben seni vefat ettireceğim. c.75. 226.youtube. 253. 136. Tevbe.com/En’am Suresinden ahir zamana ait ebced hesabı. İşarî tefsirler kadar ebced ve Hurufilik de söz konusu batıni yönün muhtemel oluşuna delalet eder. s. 1776 İbn Manzûr. İsâ(as)’nın öldürülmesi. İsâ(as)’nın ahir zamanda nüzulü anlayışın temelini teşkil etmektedir. dailymotion. ayetinin ebced hesabının göre 1993 yılına tekabül ettiğini belirtmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de tek başına zikredildiği gibi. ss. sıfat olarak kullanıldığında meshedilmiş. 4/172. 55. Mâide: 5/46. 1778 Bakara: 2/87.com/ “Mehdi. 1772 1773 http://www.1773 Bununla birlikte. Bu hadiselerden çıkarılan sonuca göre. Şûrâ: 42/13 . Kur’ân-ı Kerîm’in muhkemat olarak adlandırılan zahiri yönleri kadar. 205-225. 11. 1777 Nisâ. Lisânu’l Arab. günahlardan arınmış.1775 İsâ kelimesi. Tevbe: 9/30. Âl-i İmrân: 3/45. silmek. Mâide. 72.. “. s. ayetinin ahir zamana işaret ettiğini ve 135. İsâ Peygamber(as)’in ismi olan bu kelime. göğe çekilmesi ve kıyametten önce yeniden indirilmesine yönelik Kur’ân ayetleri. fiil olarak kullanıldığında ölçmek. Mehdi(as)’nin Zuhuru ve İsa Mesih(as): Arap dili sözlüklerinin birçoğu Mesih kelimenin Arapça asıllı olmadığını İbranice’deki “Meşiha”dan geldiğini kabul etmektedir.1776 Hz. 52. 13. 9/ 30-31. İbn Manzûr. Çizgimizi Hecelerken.tarafından manevî oğul olarak bildirilen Oktar. Cürcanî. gerçekleştiği yönünde pekçok tarihi vakıalar nakledilmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’in batınından ebced hesabıyla çıkarılan bazı tevillerin. 84.1778 Hz. Nil Yay. c. 347 . Adnan Oktar’ın mehdi olduğuna yönelik bir beyan ya da imâ ile karşılaşılmamıştır. Kıbrısî’ye ait yayınlar arasında. Ta’rifât. Meryem: 19/34.. Mü’minlere rehber olmuştur. Fethullah. 9.05.1777 Mesih ismiyle birlikte de anılmıştır. güler yüzlü. isim olarak kullanıldığında İsâ(as) manalarına gelir. 497. Azhâb: 33/7. 5/ 17. 1775 Firuzebadî. Nisâ: 4/156.Allah demişti ki: ‘Ey İsa. 241.1774 c. İstanbul 2011. yağlanmış. batınî yönleri de. Lisânu’l Arab. 110. 98. 78.3. Kamûsu’l-muhît. En’âm: 6/85.1. benzemek anlamına gelen “a-yi-se” ya da “â-sâ” kökünden müştaktır.2012 tarihinde görülmüştür. “Mesih” kelimesi kök itibariyle Arapça’da. M. s. s.. www.

İsâ(as)’nın öldürülmediği yaygın bir kanaat olmuştur. 348 . İpek Yay. “Peygamberler birbirlerinin babaları bir. İstanbul.. s. Elmalılı Hamdi Yazır (v. İsa’nın nüzûlüne işaret etmektedir.1.1782 Hz. Sarıya boyalı iki elbise içindedir. s. c. Buna göre söz konusu fiil “uyutmak” anlamına gelmektedir. s. Çünkü İsrailoğulları getirdiği apaçık ayetlere rağmen O’nu reddetmiştir. ayette belirtilen teveffa kelimesinden onun ölümünün kastedilmediğini söylemişlerdir. Çünkü İsa’nın zuhuru. c. Kur’ân-ı Kerîm Meal ve Kelime Meali. 1784 Âlimlerin çoğuna göre Zuhruf. Kur’ân Dili. s. Bilakis. Allah’tan bir kelime olan ve Ruhu’l-Kudüs ile teyid edilmiş olan Mesih İsâ. 1783 Zuhruf: 43/61. İnsanlarla İslam için savaşacaktır. domuzu öldürür. Allah Onu katına yükseltti. Aktaş Hamdi. göğe çekilme düşüncesine istinad edilmiştir. O da yeryüzünde kırk sene 1779 1780 Âl-i İmran: 3/55. ilgili ayetin mealinde. Müslümanlar arasında meşhur olan mana ve inanç da budur. Onu yakinen öldürmediler. İsâ’yı geri çağırmıştır. DİB Yay. Bkz. s. Mevdudî. Her ne kadar inkârcılar suikast sırasında Hz. Onun nüzulü kıyametin yaklaştığını bildiren bir alamettir. s. Sadece İslam kalır. tam bir kuşku içindedirler. 5... 269. vefat edecek ve ruhu kabzolunacaktır.”1779 ayetine ve “teveffa” kelimesinin ifade ettiği anlamlarına atfen Hz. kıyamet gününe kadar.. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun.. Mevdudi. Yazır. 7.1780 Bununla birlikte.. Tefhimü’l Kur’ân. İsâ’nın ruhu henüz kabzedilmemiştir. ayetin zahiri olarak anlaşılanın dışında.. c. Feyzu’l-Furkân. ‘vefat’ görevden alma manasında mecazi olarak kullanılmıştır. Ben İsâ b. İsâ’yı öldürüp astıklarını zannetmişlerse de. Müfessirlerin büyük bir kısmı. anneleri farklı kardeşleridir. İsâ(as)’nın kıyametten önce yeniden dünyaya indirileceğine yönelik işari tefsirler ise “Şüphesiz ki o (İsa) kıyametin (ne zaman kopacağının) bilgisidir. Komisyon. onlara benzeri gösterildi. kıyamet alametlerindendir. inkâr edenlerden üstün tutacağım’. Onu gördüğünüz zaman tanıyın! O. cizyeyi kaldırır. Feyizli. Onun zamanında Allah milletlerin hepsini helak eder. c. 56. Ankara 2011. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler. Kur’ân-ı Kerîm Meali. Benimle İsâ arasında bir peygamber yoktur.Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Tefhimu’l-Kur’ân. beyaza çalar kırmızı renktedir. 372-373. başka bir mana ile tevil edilmesinin gerekli olduğunu savunmuştur. kıyametten önce tekrar gelecektir’ mealindeki bir hadise atıfta bulunarak. 1781 Nisa: 4/157-158. o ölmemiştir. Bkz. orta boylu. Yağmur yağmasa da saçından su damlayacaktır. Allah. (Hıristiyanların) haçını kırar. s. Seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve Sana uyanları. 503.. 262. O gerçekten inecektir. Allah daima Aziz ve Hâkimdir. Kıyametten evvel eceli gelecek. Bkz. Hülasâtu’l-beyan. Hak Dini. 56-57. dünyanın sonunun geldiğine ve ahiretin başlangıcına delildir. İsâ(as)’nın nüzulüne ve kıyamete dair birçok hadis rivayet edilmiştir. 1108.1784 Hz. Zira ruhunun eceli gelmemiştir. Çünkü Allah “muhakkak seni öldüreceğim” şeklinde buyurmuştur. 43/61. Elmalılı. 62. Bkz. 1361/1942). Meryem’e insanların en yakınıyım. 2. Feyzu’l-Furkân. henüz Allah’a dönmemiştir. Hz. Mesih-i Deccâl’ı helak eder. 3. s. Ona göre Hz.”1781 ayeti ise. “. Mevdudi’ye göre.”1783 ayetine yapılmıştır. ‘İsa ölmemiştir. ayet Hz. 1782 Vehbî. Feyizli. c. Onun daha dünyada göreceği işler vardır. Yeryüzüne iniş.katıma yükselteceğim.

“O. Mevlanâ. Müslümanlar onun üzerine namaz kılar. 349 . Kıbrısî’nin tabiriyle. yurttan alımdan. 48. s. İsâ(as)’nın ölüleri diriltme mucizesi. Bunlardan birincisi. ne Karun gibi yerlere geçer. İsa’nın ölüleri diriltmesi bir metafor olarak ele alınmıştır. Ölmeden önce ölmek olarak da tabir edilen bu anlayış. 2. Müsned. o mülkü. Ahir zaman alameti olan bu devir. Mevlanâ.1-7. İsâ(as)’da vurgulanan bu üstün varlıklara nisbeten eşeğe binmiş olması ise. inançsızlığın moda 1785 1786 Buhârî. 920. ikincisi. Lâmekân âleminde de. Enbiyâ. Bulanıklardan. 1787 Mevlanâ. Muhammed. Hanbel. dört büyük Halife’nin ardarda geleceği devir olan hulefa-i raşidin. c. satımdan kaldın mı O(cc). ne İsa gibi göklere ağar(çıkar). fanî olan zevklerde ölüp. derinliklerindeki Hakk’ı(cc) keşfetmesi. Divan-ı Kebir. Şam’da Emevilerin. aynı zamanda kendisine bir hedef ve yol göstermektedir. 4/273. 2. b. yoksa seher yeli. o nimeti buldu da hemencecik ayı ikiye böldü…”1786 “İsa. ölümsüzlük vadisinde ikinci doğuş olarak da adlandırılırken. Müslümanların halifesiz ve imamsız kalacağı. Hz. 920. zulmün ve küfrün arttığı. Mesnevî. sonra vefat eder.kalır. Cefakârlıkta bulunursan. 1788 Hanbel. hiç eşeğe biner mi?”1787 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. dördüncüsü. Bu manada Mü’minler arasındaki ölüleri diriltmesi. İsâ(as) anlayışına. mekân âleminde de seninle beraberdir. merdivenini buldu da dördüncü kat göğün üstüne çıktı. Kur’ân ve hadise dayalı bu anlayışın yanı sıra. Remzi Kitapevi. İstanbul 1957. Kur’ân-ı Kerîm’e riayet edilmeyen cebâbire devridir.: Abdülbaki Gölpınarlı. duruluklar çıkarır. Sen yerden. noksandan kurtulup kemâle erişesin diye kulağını burar. Haz. Müsned. gönül alçaklığı göstermek için eşeğe bindi. c. ilahi zevklerle dirilmesi demektir.”1785 hadis-i şerifi ve benzeri hadisler Buhârî ve Müslüm gibi muteber hadis kaynakları arasında yer almaktadır. Mesela Hz. Cefalarını vefa yerine tutar. c. 152. Peygamber(sav)’den sonra kıyamete kadar yaşanacak devirler dört devir olarak özetlenmiştir. bir Mü’min için sadece bir kıssa değil. Bağdat’ta Abbasilerin emir olacağı umerâ devri. b. tevazu konusuyla da ele alınır: “Meryem oğlu İsa. Mehdi anlayışını dayandırdığı bir hadis-i şerife1788 göre Hz. üçüncüsü. mana âleminde yol alması. Mesnevî.” Bknz. 2/406. Osmanlı Padişahlarının halifeliği devralıp müslümanları idare edecegi mülûk deviri. mutasavvıflar tarafından bazı mecazî manalar da verilmiştir.

Ondan sonra da "Kahtani" gelir. O. Mesela Sahibü’z Zaman(as)’ın (Mehdi) alacağı tekbir. Kaynakta Hulefa-i Raşidin döneminden. Müsned. Beşinci devir olan Hazret-i Mehdi ve Hazret-i İsa Devri. Kıbrısî’nin Mehdi(as) anlayışını dayandırdığı bir kaynak Râmuz el-Ehâdistir. hulefadan sonra umera. Peygamber(sav)’in sancağı ve kılıcıyla Şam-ı Şerif’e dönecektir. Bu hadis çerçevesinde Hz. Bu tekbirle.”1789 Bu hadiste bildirilen Kahtani’nin kim olduğu ya da olabileceği hususunda Kıbrısî’nin bir izahı ile karşılaşılmamıştır. Mehdi(as)’nin zuhur etmesinden sonra olacaktır. küfür ordusu tarafından işgal edilmiş olan İstanbul’u tekrar fethedecek ve oradan Hz. İsâ(as)’nın nüzûlü. 1791 Kıbrısî. Bu esnada Deccâl zuhur ettiği için İsâ(as) nüzûl edecek ve Deccâl’i öldürecektir. Fiten 48. s. Hambel. Tasavvuf Sohbetleri.olduğu bir devir. Ramûz el-ehadis. Doğudan batıya tüm insanların duyacağı bu tekbir. c. Kıbrısî. Beni gönderen Zata kasem ederim ki. Bunların ilki. 350 . insanların gurur ve büyüklüğüne vesile olan tüm 1789 1790 Tirmizi. umeradan sonra melikler. 103-105. 5. cebabire dönemine kadar bildiren bir hadis şöyledir: “Benden sonra hulefa. ss. meliklerden sonra Cebâbire. Mü’minlerin tekrar bir bütün haline gelip tüm dünya üzerinde adaletin ve Allah(cc)’a imanın yayılacağı devirdir.1790 Daha sonra Mehdi(as). 1791 Genel hatlarıyla kronolojik olarak ifade etmeye çalıştığımız bu hadisatın detaylarında Kıbrısî’nin beyanları ve şerhleri önem arz etmektedir. Kıbrısî’ye göre Mehdi(as)’nin zuhuru ile İsâ(as)’nın nüzûlü arasında bir takım hadisat cereyan edecektir. Muhammed(sav) ümmetini bir sancakta toplayacaktır. O yeryüzünü adaletle doldurur. cebabire devrinin sonunda çıkacak büyük savaşı sona erdirecektir. 220-221. 103. ss. Hak Dost 4. 518. Mehdi(as)’nin getireceği tekbirdir. diğerlerinden aşağı değildir. Gümüşhanevî. cebâbire devrinin sona ermesine müteakiben. Cebâbireden sonra ise Ehl-i Beytimden bir kimse gelir de. s.

Mehdi(as)’nin aldığı tekbirlerden sonra İstanbul’u ve Roma’yı fethedeceğini şöyle ifade etmektedir: “… ‘Sonra. 2920. Osmanlı Padişahı dördüncü Selim. bir tarafı denizde. bunun gibi daha birçok Hadisler mevcuddur ki Riyazu’s-Salihin’de yazmaktadır. Fiten. 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. bu anlayışa istinad edilen hadiste geçmediği kanaatindeyiz. 1796 Müslim. s.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir. Tirmizi. 93. İstanbul’un Ruslar tarafından işgal olacağı beklenmektedir. Kıbrısî. Dolayısıyla. www. 104.teknolojik silahlar. buyurur ve ‘Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!’ tekbirleriyle hutbesini tamamlar. yirminci yüzyılın başında kendi teknoloji ve güçlerini ilah gibi gören kuvvetler. 1795 2006 yılında yapılan mülakata ait kayıtlar.1793 Mehdi(as)’nin zuhurundan önce bahsedilen büyük savaşta. yeryüzünde hakikate dayalı bir adalet ve nizam gelecektir.1796 Bir görüşe göre bu hadis-i şerifte bildirilen tehlil. Bu ifadeden kitle imha silahları anlaşılmıştı ancak. ey Ashabım! Üç tekbir sesi duyulur ve benim temiz soyumdan kırkıncı neslimden. Sultan Selim Han tarafından bizzat tören ile. farklı bir sohbette bu silahlara tank ve tabancaların da dâhil olduğunu anladığımız ifadelerle karşılaştık.saltanat. Ebu Hureyre(ra). İstanbul olduğu düşünülmektedir.org/video/Bleif-In-Mahdi-082106. s. Ebediyete Davet. kutsal emanetler ve Konya ifadeleri. Buna bağlı olarak Kıbrısî. hadise yapılan Aziziye Şerhinde geçtiğini ifade etmiştir.”1794 Kıbrısî’nin burada beyan ettiği. görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. bu anlayışını. 58. Bu tarih İstanbul’un 1453’ten sonraki ilk Müslüman 1792 Kıbrısî. Ayrıca Bkz. video arşivimizde mevcuttur.1792 İnsanların gönüllerindeki tüm iman zaafları gidecek. Bu hadisde tarif edilen Konstantıniyye.’ Akabinde derhal Konya’ya gelir ve orada ihtişam ve tazim içinde benim kutsal emanetlerimden mübarek kılıcımı son Selim olan Osmanlı Padişahı 4. bir tarafı karada olan bir şehir olarak tarif edildiğinden. Tasavvuf Sohbetleri. garbî Roma ile şarkî Roma’yı (Vatikan ve Istanbul) fetheder. Bu görüşe göre. teslim alıp beline kuşanır. 351 .’..g. işlemez hale gelecektir. el-Hakkânî. öz be öz torunum olan Muhammedu’l-Mehdi(as) zuhur eder ve bu savaşı durdurup. mecazî bir anlatımdır.izleveindir. 30 Ekim 1918’de İstanbul’u işgal ettiler. 1793 Kıbrısî.e. s. Fiten. 1296. 1794 www.1795 Ahir zaman hadisatı ile Konstantıniyye’nin fethini haber veren bir hadisi şerifi naklederken. fethin üç kez “La ilahe illallahu vallahu ekber” denilince Müslümanlara açılacağını ve şehre girileceğini söylemiştir. a. tekbir ve feth.

Allah indinde şehitlerin en faziletlisi olacaklardır. 1798 Romalılar A’mak’a yahut Dabık’a inmedikçe kıyamet kopmayacaktır. ahali de ordu da ikiye ayrılacaktır. Onların iflâhı kesilecek ve bitecektir. Fiten. Onlar saflarını teşkil edip savaşa hazırlanırken namaza kamet getirilecek. Müslümanlar da: hayır! Vallahi sizinle din kardeşimizin arasını serbest bırakamayız..1798 Müslim’de İstanbul’un fethini haber veren bu hadis-i şerif ile Kıbrısî’nin ifade ettiği fetihde benzer olan bir diğer husus ise. Bu orduyu Kıbrısî. 34. birisi Türkiye meselesidir. Eskiden Amik Ovası bataklık içerisinde bir yermiş. bir bölüğü döner kaçar. Mehdi’nin zuhurundan önceki alamet içinde şöyle ifade etmiştir: “Vaktin sahibine vakit yakın geldi. derken gökten Meryem oğlu İsâ inip onlara imamlık edecek. Müslim’de ve bazı kaynaklarda zikredilmiştir. Cenâb-ı Hakk onlara ilahi nusretini gönderir. 33. Hanbel. Hadis-i şerifteki tehlil ve tekbir bu silahsız fethi haber vermiştir. ailelerinizi bastı. Türkler sancağa girdikten sonra Allah’ın hikmetiyle kanallar açtılar ve bataklık kurudu. İbn Mace. gayb Almanın kuvveti bir taraftan Rus’un üstüne yürür. gayb Alman kuvveti çıkacak dedi. Hz. İstanbul 2011. 1797 Sarıcık. lâkin bütün Türkiye değil. cevabını vereceklerdir. Mesihu’d Deccâl çıktı.” Ortada bir şey yokken hemen çıkacaklardır. Bu işgal Lozan antlaşması ile 1923’te. Müteakiben onlarla harp edecekler ve üçte biri yenilgiye uğrayıp. Nesil Yay. Şam hudûdu açılır ve hudut kalmaz. 145-146. bir hükümet gelecek üç ay komünist Rus tertibi olacaktır. fakat daha tam erimeden onu kendi eliyle öldürüp mızrağındaki kanını halka gösterecektir. Peygamber’in Açıklamaları Işığında Deccâl ve Deccâliyyet. suda tuzun eridiği gibi eriyecek. 1/180. Sonra üç ay içinde büyük muharebe çıktığında Mehdi(as)’nin çıkmasına üç ay var demektir. Allah’ın düşmanı (Deccâl) onu görünce.1797 Bu konuya benzerlik arz eden bir diğer hadis. Bkz. diyecekler. Fiten. 185. Onu o haliyle bıraksa tamamıyla eriyecek. Büyük Şeyh Efendi Hazretleri. Müslim. İslâm askeri üç bölük olur. bizden esir alınanların arasını serbest bırakın: Onlarla harbedelim. Onların karşısına Medine’den o gün yeryüzü halkının en iyilerinden bir ordu çıkacaktır. Komünistlik öldü ama komünistler hâlâ duruyor. silahsız olarak son bulmuştur. Müsned. Murat. Şam’a geldiklerinde gerçekten çıkmış olacak. üç bölük ordudur. ikinci bölük şehid olur. 352 .yönetiminden çıkışıdır. Mehdî(as)’nin yetişmesine az kaldı. Gaziler kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış ganimetleri taksim ederken aniden içlerinde şeytan bağıracaktır: “Ne duruyorsunuz. İskenderun Amik Ovasında büyük muharebe olur. Komünist ordularıyla İslâm askeri orada karşılaşacak deniyor. İstanbul’un fethi ve Deccâl’in zuhuru ve Hz. İsa’nın nüzulü bildirilmiştir. Sonra İstanbul fethedilecektir. O temizlik olacaktır. Söz konusu hadis-i şerifte de Mehdi(as)’nin ismi zikredilmemiş. Askerler saf bağladıkları vakit Romalılar bizimle. ss. Üçüncü bölük sebat eder ve Cenâb-ı Hakk’ın nusreti yetişir ve şol komünist ordularının hepsini süpürür geçer. Hz. ta İstanbul’a kadar açılır.

”1800 Bu hadis-i şeriflerdeki haberleri mecazî olarak nitelendiren mezkur görüşe göre yedi rakamı. İstanbul Tarihsiz. Kütübü Sitte. Kıbrısî’ye göre böylelikle dağılmış olan ümmetin yeniden hilafet sancağı altında toplanacağını ifade etmiştir. O vakit Mehdî(as)’ye tekbir alsın diye emir verilir. Kıbrısî’ye göre şek ve şüphe taşımayan bu haber.1801 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre Mehdi(as). İlki.org/6 mayıs ilahi ihtar geldi. s. İslam hilafetini Mısır fethi ile alan birinci Selim Handır (Yavuz Sultan Selim).. Mekke ya da Medine’ye gitmelerini söyleyecektir. ikinci cihan harbinden sonrası için gerçekleşmediyse. 353 . c. 189 -200.Japon ise Çinin üstüne yürür. 1801 Sarıcık.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir. Büyük harb olarak tercüme edebileceğimiz “melhametu’l-kubrâ” bir hadis-i şerifte şöyle bildirilmektedir: “Büyük harb. Deccâl ve Deccâliyyet. Dolayısıyla Deccâl’in zuhuru.1802 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî.izleveindir. 14. s. 1800 İbn Mace. 2/4092. Canan. “Bir Selim gelir emaneti alır ve en son bir Selim daha gelir. emaneti verir. 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. Daha önce belirttiğimiz gibi “Aziziye Şerhi” olarak ifade edilen kaynağa atfederek iki Selim’den bahsedilir. İhlas Matb. üçüncü cihan harbinden sonra gerçekleşecektir diyebiliriz. 147. 1803 Komisyon. saltanat. Tasavvuf Sohbetleri. ss. cebâbire devriyle hilafet yıkılmış olduğu için. Konstantıniyye’nin fethi ve Deccâl’in çıkışı yedi ay içindedir.”1799 Şeyh Nazım’ın bu ifadeleri. İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur. Mehdi(as)’nin zuhurundan önce beklenen bir cihan harbi anlamına gelmektedir.1804 1799 www. 2012 yılında yapılan görüntülü sohbet. çokluk ifade etmektedir. ss. İstanbul’a Sancak-ı Şerif’i almaya geldiğinde. Bu anlayışın şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den tevarüs ettiği. Daha önce de belirtildiği gibi. www.1803 İkincisi. 1802 Kıbrısî.” alıntısını yaparak ifade etmiştir. c. 147-148. İstanbul’un tehlil ve tekbirle fethi olan 1923’ten sonra gerçekleşecektir. Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi. 6. 139. Mehdi(as)’nin İstanbul’dan emanetleri almasını. Deccâl’in Horasanda ortaya çıktığına dair haber duyulması üzerine Mehdi(as) İstanbul’dan çıkacak ve Deccâl’in şerrinden kurtulmak isteyenlerin Şam. hilafet sancağını kaldıracak başka bir Selim’in deniz yoluyla İstanbul’a geleceğini söyler. 1804 2006 yılında yapılan mülakatta beyan edilmiştir. Kıbrısî’nin ifadelerinde de açıktır. video arşivimizde mevcuttur.

yaygın ve paylaşılırdır. tanık olmayanlarla paylaşma sürecinde oluşmuştur. sadece bir zümrenin tanık olduğu vakıayı. Yedi günlük bebek günde bir ay büyümek suretiyle yedi aylık olarak geldi. 138. Tecrübe anlayışı duyulara. bir kısmı da bazı manevi tecrübelerine dayanmaktadır. Diğer taraftan bu tecrübe. tekrar yerine döndürüldü. tecrübe edenler arasında. Dolayısıyla. Dolayısıyla Kıbrısî’nin Mehdi(as) hususundaki beyanlarının bir kısmı.Şeyh Nazım’ın Mehdi telakkisi.1806 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin bu tecrübesi. Ancak bu tecrübeyle edinilen bilginin paylaşılabilir olması. İsâ Mesih(as)’in ve Deccâl’in ahir zamanda zuhuruna işaret eden haberler ile iç içedir. o bilginin fenomenal (olgusal) değil kavramsal olmasını. epistemoloji anlayışı da 1805 1806 Kıbrısî. Hazreti Mehdi(as) yedi günlük olduğunda. 140. Nazım Efendi. onu tesmiye için orada Peygamber Efendimizin(sav) ruhaniyeti ve evliyaların hazır olduğu bir mecliste içtima olup. Mehdi telakkisini görmemizde onun açısından bir sufî tecrübe olması hasebiyle çok önem arz ederken. Peygamber(sav)’den doğrudan emir alan tek velî olduğunu ifade etmiştir. vaktin sahibi olduğuna dair ondan bey’at üzerine durup bütün evliyalar da orada bey’at ettiler. Sonra kendisi mübarek elini koyup. herkes tarafından tecrübe edilmesini gerektirir. diğer kıyamet haberleriyle birlikte şerh ve tevillerine de dayanırken. Ondan sonra burada (Yer altı Câmiînde) durdurulmadı. s. Mehdi(as)’nin İstanbul’a gelmesiyle alakalı bu tecrübelerinden bir tanesini şu ifadelerle paylaşmıştır: “Karaköy’de Yer altı Câmiî vardır. Bununla birlikte tasavvuf ıstılahı. vazifesi odur”1805 Nazım Efendi’ye göre Mehdi(as)’ye ait emanetler İstanbul’da bulunan evliyadan bir zât tarafından gözetilmektedir. bu bilginin bilimselliği ve bunun gereği olan “yaygınlık” ve “paylaşılırlık” nitelikleri açısından tartışmalı görülmektedir. Aynı eser. Tasavvuf Sohbetleri. Peygamberimiz(sav) onu Muhammedu’l-Mehdi diye tesmiye etti. Nazım Efendi bu zâtın. Onun buraya gelişi Sancak-ı Şerifi teslim almak için olacaktır. yaşayabilecek her mü’mine açık olduğu kadar. Mehdi(as)’nin zuhuru hakkında verilen haberlerin. yaygın olması ise. s. Hızır(as) o bebeği getirdi. bu tecrübeyi tadanların arasında bir kavramlar birliği oluşmuştur. 354 .

Bu o kadar önemli değil. Bölüm/Nazım-ı Kıbrısî’nin Hayatı ve Eserleri. Sonra bir münâdî. Buhârî. Cennetle cehennem arasında yatırılıp kesilir. Meşayıh-ı kiram tecrübelerinde ise. benzer tecrübeleri yaşamış büyük sufilerin bildirdiklerine ters düşmemesi icab eder. cehennem ehlinin hüzün ve kederi de bir kat daha artar. Ertürk. Bu başlıkta. ölüm alacalı bir koç suretinde getirilir. tecrübe ve/veya deneyle isbat edilmesi. yaygın ve paylaşılabilir olmadığı gerekçesiyle önemsiz addedilen sufî tecrübe. Ramazan. bu âlemin varlığı kabul edilmektedir: “Öyleyse o ister sahih olsun. Sufî Tecrübenin Epistemolojisi. Bu hâdise sebebiyle cennet ehlinin ferahı bir kat daha artar. hal ve davranışları. Benzer şekilde bir sufi tecrübenin. Bizim amacımız misalin varlığını ispat etmektir. 1.1807 Kıbrısî’nin tecrübesine bu açıdan bakacak olursak. Mesela bir bulgunun bilimsel olması için. 1809 “Cennet ehli cennete vardığı. Müşâhede âlemine ait her şeyin. dördüncü mertebesi olan misal (hayaller) âleminde gerçekleşir. ashab-ı kiramla(ra). cehennem ehli de cehenneme vardığında. mülk âlemine nisbeten anlamsız olmasınadır. Peygamber(sav) ve Peygamberlerle(as). onu bir yana bırak. Mehdi(as) ile görüşme tecrübeleri. Ey cehennem ahalisi! Artık ölüm yoktur!’ diye nidâ eder. Hızırla(as). Ankara 2004. kutuplarla ve evliya-ı kiram ile manen görüşme tecrübeleri yaygındır. Onların eleştirileri. hayatı anlatılırken ele alınmıştır. Şeyh Nazım’ın ve Hakkâniyye’nin özgün bir yönü olduğu görülmektedir. ıstılahta yer alması için. hakikatleri orada sembolik olarak bulunur. 6457.1808 Bununla birlikte Mehdi anlayışının İslamî olup olmadığı ve büyük mutasavvıfların tecrübelerine aykırı düşüp düşmediği. İslamî hükümlere muhalif olmaması. 43/2850. ‘Ey cennet ahalisi! Artık ölüm yoktur. ister fasid olsun.duyu algılarına indirgemiş bilimsellik açısından. Sahih. diğer bilimsel kanunlara ters olmaması gibi şartları vardır. 638/1240)’ye göre bu tecrübeler. tecrübeyi yaşayan kişinin hal ve davranışlarının terakki etmesi. İbn Arabî (v. Sahih. yapısal açıdan duyu tecrübesi ile neredeyse aynıdır. 1808 Bu tezde bkz. Müslim. Ancak. beş merteben oluşan varlığın. Kıbrısî’nin Mehdi anlayışı İslami kaynaklarla mukayeseli olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kıyamette ölümün koç suretinde 1809 getirilip kesilmesinin gerçekleştiği bu âlemdeki müşâhedelerin. 1807 Tafsilatlı bilgi için bkz. Hz. mülk âlemiyle çelişmesinden dolayı reddedilse de.” Bkz. mevzu bahis olur. Fecr Yayınevi. 355 . Dolayısıyla zahir ulemasının eleştirileri misal âleminin varlığına değildir. mana âlemindeki müşâhedelerin.

izleveindir.”1810 Mehdi(as)’nin zuhurundan sonra. Marifet ve Hikmet. s. Dolayısıyla manevî bey’at hususu.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir. ikincisi. 129. 1814 www. Hz. 1813 Ebu Davud. hadis şerhlerine ya da Kıbrısî’nin tevilleri dayanmaktadır. rüya yoluyla birçok kişinin yaptığı manevî bey’atlardır. Trablusgarp. Kıbrısî. Humus. Allah’ın düşmanı Müslümanların düşmanı huruç etmiştir. Bu keramettir. Sünen. Halep. istememesine rağmen (bulunduğu yerden) çıkarırlar. Bu bey’at Mehdi(as)’nin halifetullah olduğu yönünde olacaktır. Mehdî(as) kerametle yürür. 5/94. İstanbul’a yapacağı yolculuk esnasında. Mekke halkından bir grup onu. Tasavvuf Sohbetleri. Hacer-i Esved’le Makâm-ı İbrahim arasında ona bey’at ederler. 137. Bursa. ‘Ey insanlar.Misalde zuhur eden şeylerin sahihliğine veya fasitliğine pek aldırmıyoruz… Bu âlemin mertebelerini bilmeyen. 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir. ey Mü’minler.”1814 1810 1811 İbn Arabî. İstanbul’da bey’at verir gökyüzünden bir seda gelir ki. marifet ehli sayılmaz. manevî ve maddi olmak üzere üç çeşit.1812 Mehdi’ye bey’at edilmesi hususunda bazı hadis-i şerifler vardır. 1812 www. Bunlardan bir tanesi Ebu Davud’da şöyle geçmektedir: “Halifenin ölümü anında ihtilaf olur. Medine halkından bir kişi koşarak Mekke’ye çıkar. Şam. s.1811 Kıbrısî’ye göre Mehdi(as). Bey’atlardan sonra Mehdi’nin yedinci konağı olan İstanbul’a varışını Kıbrısî şöyle ifade etmiştir: “Sancağ-ı şerîfi ve mukaddes emanetlerin hepsini alır. Hama olarak yedi konakta da bey’at alacaktır. Üçüncüsü ise Mehdi(as)’nin maddî zuhurundan sonra Şam’da umumî olarak Müslümanların yapacağı bey’at olacaktır. Kıbrısî. bey’attan bahsetmiştir. 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. O emanetlerin pörsümüş hali gidecek ve Efendimizin(sav) zamanında nasılsa aynen öyle olacaktır. 356 . Arafat dağında. İstanbul. Bunlardan birincisi. Onun şerrinden kendini korumak isteyenler Şam’a gelsin’ Mekke. Medine ve Kudüs de dâhildir. Konya.”1813 Hadis-i şeriflerde manevî bey’attan söz edilmemektedir. 140. oniki bin evliyanın yaptığı.izleveindir.

Mehdi(as) namaz için mihrâba girer ama heybetli Îsa Peygamberin(as) geldiğini görünce mihrabtan geri çekilir ve mihrâbı işaret edip Îsa Peygamberi davet eder… Îsa Peygamber(as). Fiten. Hz. deccâl başlığında incelenecektir.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir. Fiten. Mehdi(as)’nin İstanbul’dan Şam’a dönmesi esnasında Deccâlin Kudüs'e gideceğini ve oradan tüm dünyaya küfrü yaymak üzere kırk günlük bir seyahate başlayacağını söyler. Şeyh Nazım şöyle ifade etmiştir: “Mehdi(as)’nin hükmü yedi sene sürer. Hz. 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. Mehdi ile Şam’da buluşur. Bu zaman içerisinde kötü ve şeytani hiçbir şey kalmaz ve dünya adeta 1815 www. Îsa(as)’yı gönderdiğinde. İsâ(as)’nın nüzulü ile ilgili hadis-i şerif çok fazladır. İsâ(as)’nın İstanbul’un fethinden sonra. 11. İsa nüzul eder.izleveindir. Kıbrısî bu buluşmayı şöyle ifade etmiştir: “Îsa peygamber gelinceye kadar Şam’da mahsur kalırlar. Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği bir hadisde. Ebu Davut.”1815 Burada beyan edilen deccâl ile ilgili ifadeler. Mehdi(as)’nin arkasında durur ve namaz kılar.1816 Buhârî ve Müslim’de yer almaktadır. Ondan sonra ise. 1. Müslim: İmare. 1816 Buhârî. Deccâl’i Şam yakınlarında öldürür ve Hz. Kırk gün sonra Hz. Hz. Kıbrısî’nin beyanlarında doğu ve batı Roma’nın fethi konusunda detaylı izah ile karşılaşılmamıştır. 1817 Müslim. Kıbrısî’nin buluşmaya dair beyan ettiği hadisler. Îsa Peygamber(as) gökyüzünden sabah namazında iner. Müslümanlar Deccâl’le savaşa hazırlanırken. 34. Bu hadiseler içerisinde Hz. Deccâl’in öldürülmesinden sonraki süreci. İsâ(as)’nın Deccâl’in çıkışından sonra ortaya çıkacağı.1817 Ancak bu eserlerde Mehdi ismi geçmediği için. Hz İsa bütün dünyada kırk yıl hükmeder. Deccâl’i kılıcıyla öldüreceği belirtilmektedir. Hz.Bu kronoloji içerisinde İstanbul’un fethi hadisesinden sonra Şam-ı Şerif’e dönüleceğini düşünecek olursak. Mesela Hz. ümmeti Muhammedîden olduğunu tahakkuk etmek için. Cenâb-ı Hakk. 51. daha önce belirttiğimiz diğer kaynaklarda mezkûrdur. Namaz kılacakları zaman ineceği ve Müslümanlara imamlık yaptıktan sonra. İmare. 357 . batı Roma’nın fethine izah getirilmemiş olmaktadır. Kıbrısî.

33.1823 Dolayısıyla 1818 1819 Kıbrısî. İsâ(as) Medine'de ruhunu teslim eder ve Peygamberimizin(sav) yanına defnedilir. cizyeyi kaldıracağı vakit yakındır. Fiten. 103-105. Ta ki. geride insanların kötülerinin kalacağı. Mezâlim. yedi ya da dokuz sene olarak bildirilen hadis-i şeriflerin birine dayandırıldığı kanaatindeyiz. 358 . Tefhîmu’l-Kur’ân. Allah Zülcelal Hazretleri ona rahmetini indirir. Davar çok olur. adaletli bir hükümdar olarak Meryem oğlu İsa’nın aranıza adaletli bir hâkim olarak ineceği. tüm insanların iman edeceği ve asr-ı saâdet misali bir altın çağın olacağı anlayışı kabul görmüştür. Hak Dost 4. Fiten. Nevvas b. 31. Fiten. İsâ(as) olarak yorumlanmış ve Hz. Allah güzel kokulu bir rüzgâr göndereceği ve bütün Mü’minlerin ruhunun kabzedileceği. Hadisin en sonunda ise. 242-243.”1820 ayetinde geçen “gable mevtihi” ifadesindeki zamir. Ebû Said ra) tereddüd etmiştir. Müsned. c. 59. 59. s. 4088. O zaman mal öylesine çoğalır ki kimse onu kabul etmez. Mesela. 21. Kırk yılsonunda Hz. 24.3. Hz. 110.”1822 hadisi ise bu anlayışın muhaddislerce kabul gördüğü kaynaktır. Sonra kötüler ve şeytaniler dünya üzerinde azar azar yeniden ortaya çıkar ve on yıl boyunca çoğalırlar. ss. İbn Mace. Yedi veya sekiz yıl yaşar. Tirmizi.cennet gibi olur. Bu on yılın sonunda. Fiten. Mevdudî. s. 1821 “Nefsimi kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki. Mal sahih olarak verilir ve müsavaat üzere taksim edilir. bazı hadislerde ravinin tereddütüne göre beş. 4/182. Bkz. İman. 431-432. dünya ve içindekilerden tamamından daha hayırlı olur. 62. “Kitap ehlinden her biri. Sem’an’dan gelen bir hadiste.” Bkz. Gümüşhanevî. 508.” Yedi veya sekiz rakamında ravi (Hz. c. Hanbel. 1108. 1820 Nisa: 4/159. Ebu Hureyre. 1821 Konyevî. Peygamberin şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “…Beş. yedi ya da dokuz sene hüküm sürecek ve doğu beldelerinden gelen siyah sancaklı adamlar onun (Mehdi’nin) ordusuna katılacaklardır. Cariyeler bile saygı görür. 1822 Buhârî. İsâ(as) mevzuunda beyan edilen diğer haberler. 1823 Müslim. ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. ss. haçı kırıp. domuzu öldüreceği. Ramûz el-ehadis. tek bir secde. İbn Mace. “Ümmetimin sonunda Mehdi (as) çıkar.”1818 Mehdi(as)’nin yedi sene yaşaması yönündeki anlayış. kıyametin de bu insanların üzerine kopacağı ifade edilmektedir. umumî müfessirler tarafından Hz. Enbiya 49. İsâ(as)’nın ölümünden önce. uzun uzun bir takım şahıslar ve olaylardan söz edilmektedir. 4084. Ahmed Ziyâüddin. Arz ona nebatını çıkarır.1819 Ancak Hz. Mü’minler cennetten gelen rüzgârı teneffüs edip ruhlarını teslim eder ve kıyamet geriye kalan kötülerin ve kâfirlerin üzerine kopar. Hülasâtu’l-Beyân. 36. 1. Fiten. Tirmizi. müfessirlere göre bazı ayetlere istinad edilmiştir. Müslim.

pis ve necis yapan gübredir. Buna bağlı olarak. Bu telakkilerin sonucu olarak Tarikat-ı Hakkâniyye meşayıhından tevarüs eden bir vazife çıkmaktadır. Hadis-i şeriflerde bildirilen deccâl.2. s. münafıklar (Hanbel. Binaenaleyh.1825 Bu manaya bağlı olarak elmesihu’d-deccâl. “Doğu tarafından birtakım insanlar çıkıp. kızılca renkli. yalancı mesih anlamına gelmektedir. çok yalancı. onun Mesih gibi bazı kuvvetlerle donanmış olmasından ileri gelmektedir. 1825 Buhârî. s.1827 Deccâl ismi Kur’ân-ı Kerîm’de geçmemektedir. Kamûsu’l-muhît. 2. Bu görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. Fiten. c. 224 359 . c.” yönündeki bir anlayışa istinaden. 1829 Ona özellikle inançsızlar. 16. s. 35. 238).1826 Deccâl’in bir manası da bulunduğu yeri kirleten.1828 Deccâl. Müsned.com/video arşiv/MSH-47-secretsMiraj-1-102406. sırlar keşfedilecek ve yeryüzü adaletle dolacaktır. onlardan olmak üzere dua etmektedir. Kıbrısî. 124. Peygamber(sav)’e miracda verilen ve bugüne kadar açılmayan sırlar açılacaktır. hadis-i şeriflere dayanmaktadır. 3. 67) ve yahûdîler (Müslim. Deccâl ve Deccâliyyet.1824 c. gönüllerdeki imanlar kemale erecek.1831 iri cüsseli olup. kadınlar (Hambel. hizmet edenlerin. 294. Mehdi’nin saltanatını hazırlayacaklardır. c. ahir zaman ümmeti övülmüş olduğundan. Hâlidiyye-i Hakkâniyye müridleri olması beklenmektedir.1829 Deccâl. sahtekar demektir. Hanbel. manevi tecrübelere ya da hadis şerhlerine değil. s. İbn Mâce. 1826 Sarıcık. Lisânu’l-Arab. Feyruzabadi. 4.Kıbrısî’nin bu ifadeleri. Hz.1832 sağ 1824 www. büyük bir baştan çıkarıcıdır ve bu durum. 1828 İbn Mâce.sufilive.1830 kıvırcık saçlı. Bununla birlikte Mehdi(as)’nin zuhuruyla. 997-998. Farklı bir ifadeyle ahir zaman ümmetine kıymet kazandıracak olan nesne. 3. 1827 İbn Manzûr. deccâl olan mesih. c. Fiten. aralarında Mehdi(as)’nin bulunmasıdır. s. 33. Fiten. Fiten. Hz. Müsned. s. DECCÂL: Deccâl. ahir zamanda vuku bulacak alâmetlerdendir. Müsned. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’den tevarüs eden bu anlayışa bağlı olarak ahir zaman ümmeti övülmüştür. 25.

söz konusu anlayışa bir misaldir. 1835 Yazıcızade. 43. 17. 506-507. Enbiyâ. 100. Libâs. ahir zaman hadisleri çerçevesinde ele alınmıştır: “Nerde o nefesi kutlu Hz. söz konusu tanımlamasında. 320. s. 138-139. İsâ ve Deccâl anlayışlarının metoforik anlatımını. bu baştan çıkarıcıdan korunmayı emretmiştir. 799. 544. b. 11. Buhârî. metoforik kullanımlarla karşılaşılmamıştır. 14. 1831 Buhârî. 87. İsâ(as)’yı.veya sol gözü kördür. nefis yönünü zayıflatan. 1832 Buhârî. Ru’yâ.”1838 Nazım Efendi’nin ifadelerinde. Mukaddime. 68. bilmeyen her Mü’minin okuyabileceği biçimde “kâfir” yazılıdır. 20. s. 105. Mevlanâ. 1830 Buhârî. Ebû Dâvûd. 33. gel de bize güzelliğinin efsununu oku da. 1838 Aynı eser. Hz. Ru’yâ. Yazıcıoğlu. Muhammediye. kıyameti kopması.1839 katılacaklardır. sağı ölü eyler”1836 dizeleri. Fiten. Müsned. Kimi deccâl olup. deccâlin Horasan tarafından Filistin topraklarına geleceğini söylediği bir sohbetinde. Envaru’l-Aşıkîn. Müslim. Kıbrısî. 1837 Mevlanâ. 33. Tam ve Tekmil Divânı. 8. yazı bilen. Nerede deccâle hançer çekecek Hz. 1836 Mısrî. b. Meryem(as)’in vasıtası olmaksızın coşup taşsın da onun yüzünden Hristiyanların gönülleri. 103. İslam Tasavvufu. 151. Hac. ss. İsâ…”1837 “Ey zamanenin İsâ’sı. 30. dirilelim. 173. inkâr ettikleri için deccâli beklenen peygamber zannedeceklerdir.1835 Ancak bunlara ek olarak nefs ve zilleti temsilen deccâl. c. 137. s. Müslim. Mesela varlık vehmini tamamen ortadan kaldıran kişi. bu anlayışlardan farklı değildir. Yılmaz. s. Hz. s. 2. Tasavvuf Sohbetleri. bir metafor olarak zikredilmiştir.1833 İki gözü arasında. Enbiyâ. 1839 Kıbrısî. Divân-ı Kebîr. 104. manevî yanını kuvvetlendiren kişiyi. İbn Haldun. Libâs. Yahudiler ve İsrail halkından bir zümrenin ahir zamanda gelecek bir peygamberi beklemekte olduklarını ifade etmiştir. İsâ(as)’sı gökten inmiş. Bkz. 1833 Buhârî. eder ihyâ. zünnârları koparıp atsın. Tevhîd. 360 . 20. İbn Hanbel. diğer gözü dışa doğru patlaktır. ss. Bununla birlikte Mevlanâ. deccâlini öldürmüş İsâ’ya benzetilirken. s. deccâlini öldürmüş kişi olarak tanımlar. Fiten. 2/135. Her peygamber ümmetine. Niyazî-i Mısrî(v. onu öldürerek ruhu ve azizliği temsilen İsâ(as). Mevlanâ’daki gibi. 1/195.1834 Sufilerin deccâl anlayışı. 362-363. 3. Kıbrısî’ye göre İsrailoğulları kendilerine gönderilen Peygamberleri. ahir zaman hadisleriyle birlikte işlemiştir. 1106/1694)’nin “Kimi İsâ nefestir. yani Hz. 3/79. İsâ(as) ki. Melâhim. 1834 Buhârî.

mucitleri. kendilerine gönderilen kurtarıcı zannedecekleri yönündeki anlayışın istinad edilebileceği bir hadis-i şerife göre. İsrail’de kendisine ayrılan tahta oturduğunda dünyanın hâkimi olduğunu ilan edip. 110. Sahih. Deccâl hâkimiyeti esnasında. 1844 Müslüm. c. 361 . bir günde ne yapılabilirse onu yapar manasına gelir. dinleri. s. irtidada. gizli/açık şirk. Gün. 33. üçüncü günü bir hafta gibi. uzak bir yerde ortaya çıkacağı bildirilmiştir. 7. Ladinilik. sonra ikiye bölünen bu adam deccâlin çağrısıyla yanına geleceği bildirilmiştir. Şam. hadislerde devir manasında olup. deccâlin ekseri tabileri Yahudiler olacaktır. bir ok atımı kadar birbirinden uzak düşeceği. 1 ss. Mekke ve Medine hariç tüm dün yaya kırk gün hükmedecektir. Fiten. sonra bir haftalık ve sonra da. 1843 Kıbrısî. toprak da bol ürün verecek. oluşum ve sistemler deccâlliyetir. Tasavvuf Sohbetleri.1842 Nazım Efendi’ye göre deccâl. kendisine uymayan Mü’min bir genci kılıcıyla ikiye böleceği. Fiten. 1840 1841 Hanbel. adamın her parçası. 362. yüzyıl başlarında zuhur eden ve bütün dünyayı dinsizliğe. emriyle kendine uyanlara yağmur yağdıracak. kendisine secde edilmesini isteyecektir. 1845 Müslim. Bu görüşe göre deccâl. Bu yer bir rivayete göre Horasan. Peygamber(sav)’in meteforik anlatımlarındadır. Bunların liderleri. kırk gün uzun bir zamanı ifade etmektedir. Fiten. 110. 4. 137.1840 bir rivayete göre İsfahan’dır. 20. Farklı bir ifadeyle ilk günü. ikinci günü bir ay gibi.”1844 Bu süre zarfında yerin göğün. Müsned.Hadis kaynaklarında kıyamet alametleri bildiren rivayetlerde deccâlin doğuda. diğer günleri sizin günleriniz gibidir. dünyevilik. Bununla birlikte uğradığı harabeler içinden defineler çıkaracağı. ikinci ise bir ayda yapılabilecek tahribatı yapar.1843 Hadis-i şeriflerde deccâlin kırk gün hüküm süreceği kaynaklarda şöyle geçmektedir: “Bu kırk günün birinci günü bir yıl gibi. ona uymayanlar son derece kıtlık içine düşeceği bir tasarrufundan bahsedilmiştir. yöneticileri ise. fitne ve imansızlık ile insanlar arasından hakikatin zıddında olan tüm fikir. 1842 Müslim. İbn Mâce. toplum hayatından uzaklaştırmaya yönelten her şeydir. deccâlin emrine uyacağı bildirilmiştir. bir yılda yapılabilecek tahribatı.1845 Bir görüşe göre deccâlin bu hâkimiyeti ve süresi Hz.1841 Dolayısıyla ahir zamanda zuhur edecek deccâli.

Deccâl ve Deccâliyyet. manevî hayata kördürler.1847 Bu durum Kıbrısî’nin mürşid. aslında bir bakıma üstadlarının ve şahsının tevilleriyle şekillenmiş bir anlayışı beyan etmektedir. 103-105. İlim ve Marifet ile İlgili Kavramlar/a.Mürid. Bu yüzden rablik ilan etmeleri. 1849 Bu tezde bkz.1849 Şeyhe tam teslimiyet ve bu haberlerden şüphe etmemenin önemli olduğu Hakkâniyye yolunda. Müslümanların iman ve fikir hayatlarını nifakla bölmesi ve öldürmesi ve bâtılla ihya etmesi gibi manalarda tevil edilmiştir. yine hadislere dayanarak şu şekilde ifade edilmiştir: “…Allah deyenler bulunduktan sonra kıyamet kopmaz.Mürşid-d. ıslah ve yenilik adına kendine uyanlara hükmetmeleri söz konusudur. Ondan sonra İsâ(as)’nın zamanı on sene daha devam eder. Bilim ve teknikle yeryüzündeki tüm hazinelerin ortaya çıkması sonucu takipçilerine. Bu anlayışa esas teşkil eden hadislerden bir kısmının. 1846 1847 Sarıcık. İsâ(as) kırk sene Efendimizin(sav) şeriatı üzerine hükmeder. Çünkü bu bilgi kendisine Şeyhi Abdullah-ı Dağıstanî’den tevarüs etmiştir. Sonra Allah melaike gönderir. kıyamet. deccâlin Mü’min genci ikiye bölmesi ise. 1848 Bu tezde bkz. Makamlar ve Seyr u Süluk ile İlgili Kavramlar/c. Kıbrısî. Bu görüşe göre. arkeolojiden jeolojiye tüm bilimlerin mahsulü olan yer nimetlerini arz etmesidir. Hep tevhîd ehlidir. Bir gözü kör olan bu kişiler ya da akımlar. Sonra Cenâb-ı Allah cennetten bir rüzgâr gönderir. b. Efendimizi(sav) ziyarete gider ve ruhu orada kabzolunur.küçük deccâllerdir. 362 . Ondan sonra yeryüzünde o vakte kadar kırk sene içerisinde tek kâfir yoktur. ss. Efendimizin(sav) ayağı ucuna defnolunur. Kâfirlere bir şey olmaz. İlim. Onu koklayan her Müslüman. 136-324. tahricen değerlendirilmelerine bağlı olarak.1846 Tüm bu bilgilerin kaynağının Hz. Tekrar küfür orada burada görünmeye başlar. Farklı bir ifadeyle mürşidin terbiyesinde hakikati arayan mürid. mürid ve terbiye anlayışıyla ilgili olduğu kadar. gerçek âlimlerdir. onları defneder. Veli . sadece maddi hayatı görür. Hak Dost 4. Peygamber(sav) hadisleri olduğunu ifade eden Nazım Efendi. İsâ(as). hadis ulemasınca zayıf olarak nitelendirilmesi. âlim ve evliya anlayışıyla da ilgilidir. Kıbrısî açısından bir şey ifade etmez. mürşidine kalben dahi muhalefet etmez. ss.1848 Çünkü onlar hakikat ilmine haiz. lakin kıyamet alametleri her tarafta görünmeye başlar. ruhunu teslim eder.

Hak Dost 4. zayıf ve merdud olmak üzere birçok hadis bulunduğundan. onun bedensel özelliklerini ve yeryüzünde ne kadar kalacağını. ss. Bu ve benzeri rivayetlere istinaden.1852 Kıbrısî. Mehdi(as) anlayışında da olduğu gibi. geride insanların kötülerinin kalacağı. bütün mü’minlerin ruhunun kabzedileceği. 110. Hadisin en sonunda ise. sahabenin de deccâli beklediği ve yanıldığı kanaati vardır. kendi gözünün görebildiği yere kadar gidecek ve herkes onun soluğunu duyacaktır. soluğu. 1853 Bulut. Sem’an’dan gelen bir hadiste. ayrıca yeryüzünde meydana gelecek bazı güzellik ve bereketlerin görüleceğinden bahsedilmiştir. uzun uzun bir takım şahıslar ve olaylardan söz edilmektedir. Bu hadisten öğrendiğimize göre Hz. Fiten. bu anlayışına dayanak teşkil edebilecek bir hadisi zikretmemiştir. gelişiyle birlikte tabiatta ne gibi değişikliklerin olacağını anlatmıştır. bazı hadislerin şerhlerine dayandırılma ihtimalleri de vardır. 363 . Allah(cc)’ın güzel kokulu bir rüzgâr göndereceği. Hz. Peygamber(sav) zamanında da sahabeler tarafından beklendiği. yeryüzündeki hızını. Deccâl hakkında sahih. 99. Bununla birlikte deccâlin Hz. Yeryüzünde yalnız kâfir kalır.”1850 Nevvas b. Rivayetin devamında Hz. 182. 4. 103-105. Deccâl. kıyamet onların başına kalır.1854 Dolayısıyla Kıbrısî’nin deccâl konusuna yaklaşımı. Müslim.1851 1994 yılında yaptığı bir sohbette Şeyh Nazım. Peygamber(sav) burada ashabına deccâlden çokça bahsetmiş. Hanbel. 85. Fiten. bir defasında Hz. Deccâl ve Deccâliyyet. 59. Hak Dost 4. c. 1852 Kıbrısî. deccâl hususundaki tevillerinde yanıldığını. İsâ(as)’nın soluğunu duyan her kâfir hemen ölecek. s. Ondan sonra mesih-i deccâlin peşine düşüp onu öldürecektir. söylediği kaydedilir. kıyametin de bu insanların üzerine kopacağı ifade edilmektedir. s. İsâ(as) ona uyanların Ye’cuc ve Me’cuc ile savaşmalarından. 192. Ebu Bekir’e. Hadis’e göre Hz.1853 bu ifadelerin hadise dayandırılma ihtimali olduğu gibi. Peygamber(sav)’e haber verdiği ve O’nun da Hz. 1854 Sarıcık. Tirmizi.Namazlarını kılarlar. s. Peygamber(sav)’in bildirdiği ahir zaman haberlerinden şüphe 1850 1851 Kıbrısî. s. Ebu Bekir’in(ra) deccâl vasıflarına uyan bir çocuğu dikkatlice tahkik ettikten sonra Hz. deccâlin Hint Okyanusunda bir adada zincirli olduğunu belirtmiştir. Müsned.

deccâlı Şam yakınlarında öldürür ve Hz. muhtelif tevillerden bir tanesidir diyebiliriz. Mehdi ile Şam’da buluşur. deccâlin öldürülmesinden itibaren. 182. şuan gerçekleşmese bile.etmemek üzerine kurulu olduğu görülmektedir.1856 Özet olarak Kıbrısî’nin deccâl anlayışı. 103-105. Bu zaman içerisinde kötü ve şeytani hiçbir şey kalmaz ve dünya adeta cennet gibi olur.1855 Deccâl’in öldürülmesinden sonraki hadisatın muteber kaynaklarda geçen hadisi zikretmiştik. Şeyhinin de tasdik ettiği bu haberler. Mekke ve Medine hariç tüm dünyaya kırk gün hükmetmesi bu çerçeveden haberlerdir. Ondan sonra ise. Müsned. Mü’minler cennetten gelen rüzgârı teneffüs edip ruhlarını teslim eder ve kıyamet geriye kalan kötüler ve kâfirlerin üzerine kopar. kıyamete kadar uzanan süreci şöyle ifade etmiştir: “…Bu arada. Hanbel. Fiten. 4. Şam. ss. 110. Ancak bunlara ilaveten manevi tecrübelere dayalı teviller de bulunmaktadır. Müslim. Sonra kötüler ve şeytaniler dünya üzerinde azar azar yeniden ortaya çıkar ve on yıl boyunca çoğalırlar. Mehdi(as)’nin hükmü yedi sene sürer. s. 364 . Deccâl Kudüs’e gider ve oradan tüm dünyaya küfrü yaymak üzere kırk günlük bir seyahate başlar. Deccâl’in Horasan tarafından zuhur etmesi. Kırk gün tamamlandıktan sonra Hz. bu hadisler çerçevesindedir ancak. asıl olan şüphe etmeden beklemektir. Bu on yılın sonunda. 1855 1856 Kıbrısî. Bu haberlere bağlı olarak yapılan günlük teviller gerçekleşse de gerçekleşmese de. Fiten. Mehdi(as) ve İsâ(as) başlıklarında yeri geldikçe değindiğimiz hadisat içerisinde deccâlin malum sonu bildirilmiştir. c. Hz İsa bütün dünyada kırk yıl hükmeder. 59. Hak Dost 4. muhakkak gerçekleşecektir. İsâ nüzul eder. Kırk yılın sonunda Hz. Deccâl’in Hint Okyanusunda bir adada zincirli olması ise tecrübeye dayalı tevil nevinden heber olma ihtimali yüksektir. Tirmizi. Kıbrısî. İsâ(as) Medine'de ruhunu teslim eder ve Peygamberimizin(sav) yanına defnedilir.

ekser tevhid anlayışını reddeden bir tevhid akidesi üzerine kuruludur. Hz. Tunus. Ter. Oxford Unv. İbn Teymiyye’nin (v. men edilmiştir. es-selefiyyetu’l-Vahhâbîyyetu. Press. Beyrut 1995.: A. ekseri İslam ulemasını tekfir etmiş. Vehhâbiyye Nashiyat. Zeynî. Peygamberi normal insanla bir denk gördükleri. Tashihü’lmesâil.1857 Bir görüşe göre Vahhâbîliğin Allah akidesi. İmare. Faruk Meyan. tevessülü ve nezri (adağı) şirk kabul etmiştir. elVehhabiyyetu fî suretiha’l-hakikiyyeti. İhlas Vakfı. Peygamber(sav)’e seyyidina (efendimiz) demek. Hasan. tescim ve teşbih inançlarına dayanmaktadır. Dâru’l-Marife. Berekat Yay. Ali b. Allah(cc) üzerine yemin etmek ve isitiğase (imdat dileme) büyük günah addedilerek. Teymiyyeci yaklaşımın devamı niteliğinde olan Vahhâbîlik anlayışında ise. 1792 yılında vefat etmiştir.. postacıdan ibarettir. mevlid-i şerif okumak. 18. Teymiyyeciler ve Vahhâbîler arasında zımnen mevcuttur. Abdülkerim. Muhammed Fadlürrasul. Teymiyyecilik ve Vehhâbilik. günümüz Müslümanlarının maddeperest inanç ve yaşantılarının müsebbibidirler. Fazilet Neşr. 365 . Abdulhamîd. İstanbul 2002. 1744 yılında Suûdî Devletinin kurucu ailesi tarafından destek gören bu düşüncenin kurucusu. 728/1393) sıkı takipçisi addedilen Abdullah İbn Vahhâb’ın (v. Sâib. New York 2004. kabir ziyareti yapmak. Polat. Dehlân. kabir üzerine türbe yapmak. yüzyılda. Sagafi. Işık.d. Bu anlayışa göre. İstanbul 1976. es-Selefiyyetu. Muhammed. Delong-Bas. Wahhabi Islam. Sudi Arabistan’ın Necid bölgesinde ortaya çıkmıştır.1858 Mezhep dışı olan Vahhâbîlik. Vahhâbîler hakkındaki bu düşüncelerini 1857 1858 Natana. Kıbrısî’ye göre Yahudilerin uydurduğu bir yoldur. Vahhâbîlik: Vahhâbîlik.. Hüseyin Hilmi. el-Gadiyr. 1207/1792) adına nisbet edilen Vahhâbîlik. edDuraru’s-seniyye fî reddi ale’l-Vehhâbîyyeti. İstanbul 1976. ulema ve halk tarafından çok tepki görmüştür. İslam’daki ruhaniyeti reddeden Vahhâbîler için Peygamber. Allah’ı cismanî varlık olarak tassavvur etmek olan tescim anlayışı ve Allah’ı mahlûkata benzetmek olan müşebbihe anlayışı. evliyayı ve manevi mertebeleri reddettikleri için Vahhâbîler. Ahmed b. Beyrut. Bu görüşü savunan meşhur eseri Kitâbu’t-tevhid. Işık Kitabevi. İstanbul 1977. Bu anlayışın bir sonucu olarak Teymiyyeciler bir tevhîd anlayışı geliştirmiş. Daru’l-İmâm-ı Ravvas.

Ebediyete Davet. “şerefu’l-mekân bi’l-mekin” ifadesini kullanarak mekândaki kutsiyetin.1859 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin sohbetlerinde. Meryem(as) ile şereflenen mekânda. Selamet Yanlız Göklerden Gelir . ss. Kutsal mekânları red eden selefî düşünceyi eleştirirken Şeyh Nazım. Kitâbu’lBehceti’s-seniyye. Vakfu’l-ihlâs.1864 1859 1860 el-Hakkânî. kendisine oğul istediğini söylemiştir.1861 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî. Vahhâbîlerin mukaddes mekânları ve türbeleri İslam dışı addederek yıkmalarını. 286. Batı’da Bir Nakşî Cemaatı. “…Sizde İbrahim’in makâmından bir namaz yeri edinin. Dolayısıyla Vahabîlerin bu tür ziyaretleri engellemelerini. İstanbul 2002. Muhammed b. Abdullah Halidî Nakşibendî. Mekânın mekîn ile şeref bulmasına bir delili ise Meryem(as) kıssasından getirerek Zekeriyya’nın(as).2011.com/İngilizce Sohbet Tercümesi/17. “Orada Zekeriyya Rabbi’ne şöyle dua etti…”1863 âyetinde orada anlamında olan “hunalike” kelimesine atfen insanların mübarek yerlere gitmesinin İslamî olduğunu ifade etmiştir.paylaşırken Nazım-ı Kıbrısî. Hani. mürîdlerin kötülükleri Vahhâbîlik olarak genelledikleri tespit edilmiştir. 1864 www. Bu reddiyelerden birisi için bkz. son dönem mutasavvıflarında olduğu gibi. 366 . Bu çalışmaya göre mürîdler. birbirlerinde gördükleri yanlışlıkları “Vahhâbîlik yapma!” diyerek uyarmaktadır. 1862 Bakara: 02/125. 1861 Atay. s. Yahudilerin dinlerini maddeleştirerek yaptıkları buzağı örneğini vermiştir. Hakkâniyye içinde yapılan bir antropolojik çalışmada.1860 Hakkâniyye çevresinde de sık sık yapılmaktadır.hakkanipost. 108-109. birçok sohbetinde tenkid etmiştir.”1862 âyetine işaret ederek mekânlara atfedilen bu kutsiyete Kur’ân’dan delil getirmiştir.06. İslam’ın batıni yönüyle ilgili izahlarda. mevzunun Vahhâbîliğe gelme ihtimali çok yüksektir. Bu tür konularda genellikle zahiri yorumlar getiren Vahhâbîliğe karşı reddiye ve eleştiriler. Şeyh Nazım sıklıkla eleştirmiştir. 1863 Âli İmrân: 3/38. orada mekân tutandan kaynaklandığını söylemiştir.

e. Curcanî. Bunun üzerine (biz onlara) şöyle dedik: (Ey Âdem.1867 insanlara kötülüğü ve çirkin işleri emreden. çirkin işleri ve Allah’a karşı. ardı arkası kesilmez dünyalık emeller) va deder ve kendilerini boş temennîlere sevk eder. s. ateşten yaratılmış mahlûk gibi manalara gelmektedir. s. Fussilet: 41/36 . tarafından bir emniyet olmak üzere hafif bir uykuya bürüyordu ve üzerinize gökten bir su indiriyordu ki. 1209. 236. Şeytan kelimesi lügatte. 513. onların Cennet’ten kovulmalarına sebep olan. bilemeyeceğiniz şeyleri söylemenizi emreder. 1868 “O (şeytan) size ancak kötülüğü.1878 1865 İbn Manzûr. saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı.” Yusuf: 12/5. s. 1877 Kuşeyrî. Keşfu’l-mahcûb.1870 apaçık düşman. Ta’rifât. 1876 “İblis. onlara aldatmadan başka bir şey vadetmez. Allah(cc)’tandır.1866 Allah’ın emrine asi olan. Havvâ ve Şeytan!) Birbirinize düşman olarak inin!” Bakara: 2/36. uzaklaşmak anlamına gelen “şe-ta-ne” kökünden türetilmiştir. Komisyon. içlerinden ihlâslı kulların hariç. er-Risale. 120. Âdem ve Havvâ(as)’yı harama ikna eden.1869 vesvese veren.1874 Allah(cc)’tan mühlet isteyen. İran. elbette onların hepsini azdıracağım’ dedi” Sâd: 39/82-83. Allah(cc) kimi seçer ve faziletli kılarsa üstün olan odur. insan için apaçık bir düşmandır. kalblerinizi pekiştirsin (kendine bağlasın) ve bununla ayakları(nızı) sâbit kılsın” Enfal: 8/11 . nefisten daha tehlikeli değildir.1876 iblistir. Nisâ: 4/120. 1869 (Şeytan) onlara (uzun ömür. 1878 Hucvirî. ‘Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver’ dedi” Sâd: 39/79. Beni ateşten yarattın. Lisânu’l-Arab. ‘Senin şerefine andolsun ki.1877 Şeytan’ın lanetlenmeden önceki üstünlüğü kendinden değil.1873 buna sebeb olarak kendisinin üstün olduğunu iddia eden. 1867 Meryem: 19/44. Müfredât. s. Isfehanî. 7. 1872 “Ve böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık…” En’am: 6/112 . Cennette iken.1875 insanları saptırmaya and içen. 135. bununla sizi temizlesin.1865 Kur’ân-ı Kerîm’de şeytan. ‘Ben ondan daha hayırlıyım. 1875 “İblis. gadap ateşi. 367 . 146. Hz. 1871 “… Çünki şeytan. 261. Şeytan: Şeytan. Hâlbuki şeytan.” Hicr: 15/31 . İblis olarak da zikredilmiştir.1868 aldatan. Âdem(as)’e secde etmeyerek Allah(cc)’a asi olan. s. c. sizden şeytanın pisliğini (vesvesesini) gidersin. Firuzebadin. 1874 “İblis. 1866 “Derken şeytan onları(n ayaklarını) oradan kaydırdı da içinde bulundukları şeyden (o nimetten) onları çıkardı. 1870 “O zaman sizi. Kamûsu’l-muhit. s. şerri ruh.” Bakara: 2/169. Mu’cemu’l-vasît. s.1871 insanlardan ve cinlerden bir grup1872 olarak zikredilmiştir. onu ise çamurdan yarattın’ dedi” Sâd: 39/76. Tasavvuf ehline göre şeytan. Şeytan’ın Cennetten kovulma hadisesini bildiren ayetlerde adı. 1873 “Ancak İblis.

Bu fiiller vesilesiyle inanları iman dairesinden çıkarır veya çıkanları orada tutar. münafıka başka 1879 1880 Kıbrısî. 1884 Kasas: 28/15. âbide. Çünkü Kıbrısî’ye göre. Hz. Âlime. Hak Dost 4. 144-145. İnanan insanlar için kurduğu gaflet tuzağında ise bâtıl bir fiili işlemeye sürüklemek vardır. Tasavvuf Sohbetleri. iblisin insanlara tuzak kurma konusunda mahareti vardır. Ancak ondaki ilmin hikmetten uzak bir ilim olmasından dolayı. edepsizlik yapmıştır. mühimdir. Hak Dost 4.1883 Nazım Efendi’ye göre. 135. müşrike. Böylelikle. Allah’ın emrine uymayarak. Ancak bu anlayışın somut bir göstergesi olarak verilen misal. fasıka. hikmet sahibinde edeb zaruridir. ss. bu noktada. Âdem(as)’e secde etmediği zaman. Şeyh Nazım’a göre şeytanın ilmindeki hakikat. İlim sahibi olmasına rağmen hikmet sahibi olmayan Şeytan. onun haiz olduğu ilmin ruhsuz olmasıdır.1881 İblis. 90. 368 . insanları gaflete sürüklemeye çalışır. hatayı Allah(cc)’a atfetmiştir. Tasavvuf Sohbetleri. ilim sahibidir. edep dairesinden dışarı çıkmıştır. hikmet ve marifet kavramları merkezinde incelenmiştir. kendi beraatını ilan etmiş ve bu suçu Allah(ac)’a yüklemiştir. s. bu zelleyi işlediğinde. s. Bu izaha göre yasak ağaç meyvesinden yiyen Âdem(as). 1882 Kıbrısî. 1883 Kıbrısî. “(İblis): ‘Öyle ise beni azdırmandan dolayı (ben de) mutlaka onlar(ı saptırmak) için. Bu manada İblisin lanetlenmesine sebeb olan. A’raf: 7/16. hikmet ise ilmin ruhu olduğundan. 1881 Kıbrısî. s.Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre Şeytan.1882 Şeytanın bu aldatmalarına en çabuk düşenler. zahide başka. 33. İnanmayan insanlara kurduğu gaflet tuzağında onları inanmaya sevk edecek düşünce ve fikirlerden gaflete düşürür.1879 Bu anlayış. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre. senin dosdoğru yoluna oturacağım!’…”1880 ayetinde iblis. Ancak İblis. hatayı kendinde görür. Kur’ân-ı Kerim’de bildirilen “Şeytan ameli”1884 insanları rahatlık ve özgürlük vaadiyle kandıran Şeytan’ın onlara işlettiği tüm İslam dışı amellerdir. secde edenlerden olmamıştır. Allah’ın af ve merhametine sığınarak. “İlim-Âlim” başlığında ebeb. Âdem(ra)’in ilmine nisbeten izah etmiştir. boş duran ve bir işle uğraşmayan kullardır.

Çünkü bu aldanmanın içinde bulunduğu müddetçe insan. insanların imanlarını almak için onları öfkelendirir ve kavgaya sürükler. böylelikle teyakkuzdan gaflete düşürmüş olur. süslü gösterme ve aldatma üzerinden yapar. 39. 145. Dolayısıyla şeytan. şeytanın tuzaklarıyla doludur.1886 Gaflet bahsinde irdelenen iki çeşit gaflet anlayışından hareketle Şeytanın kuracağı tuzak da iman edenler ve iman etmeyenler için farklı şekillerde olabileceği şeklinde yorumlanabilir. 1888 el-Hakkânî.1885 Şeytan’ın bu oyunlarına aldanmayan kişiler. Aynı eser. insana işlettiği kötü amelleri cebri bir hâkimiyet üzerinden değil. şeytana. milletleri büyük harplere sokarak imanlarını toplu olarak yok etmektir. c. Bu tuzağa düşen Mü’min içinde bulunduğu durumu anlamlandıramamış olur. Şeyh Nazım’ın ifadesiyle. Tasavvuf Sohbetleri. İbn Teymiyye’nin de mutabık görüşüne göre şeytan. davet etme. insanları tarih boyunca karşılaşılan harb. TDV İA. s. Şeytan. insan üzerinde cebri bir otorite kuramaz ancak. hakiki kul olmaktan da uzaklaşmıştır. 99-101. elest bezmindeki misakından gaflete düşmüş. insanların hayatını kısaltarak. insanı gaflet haline düşürerek. iyi ve kötü arasında temyiz zafiyeti yaşaması için vesveseler verir. fesat ve fitne ortamına sürüklemeye çalışır. 12. ss. bunların amel olarak zuhur etmesine kadar geçen süreç. onun bedenî rahatsızlıklara maruz kalmasına sebep olabilecek kuvveti vardır. nefsine. Şeytan. ss. İman edenlerin gafletleri kalblerinde geçen düşünce ve hislerde başlar. 162-165. 1887 Çelebi.1887 Şeyh Nazım’a göre şeytan. Şeytan. Şeytan. iman etmeyen insanın iman etmesine vesile olabilecek her türlü fiilden alıkoymak için çabalar. İlyas. Bu görüş üzerinde İslam uleması ittifak etmiştir. elinden almak ister. Ebediyete Davet. s.1888 1885 1886 Kıbrısî. Nazım Efendi’ye göre Şeytanın hedefi. 369 .oyunlarla yaklaşır. dünyaya veya hevasına kul olmayandır. İman eden kulun içinde bulunduğu hal ve durumu anlamlandıramaması için çalışan Şeytan. Bu kalbi ehsas ve efkârın müspet iken menfiye dönüşmesinden başlayarak.

a. Ali Efendimizin edebi. Üzerindekine mesafeler kat ederek makâmlar kazandırır. Ali Efendimiz öfkesinden onu tutuğu gibi orada bulunan büyük bir taşın altına kıstırdı. bu ümmetin arkasından koşup onları azdırdığı. insanların içindeki muhlis kulların bilinmesine vesile olur. Kullarının arkasına düşmesin. Ali(ra)’ye. O ihtiyarın da mescide değil de diğer tarafa saptığını görünce anladı ki. Bu şerefe vesile olan günahların tohumlarını. s.g. 1892 Kıbrısî. 73. Tasavvuf Sohbetleri. Allah(cc)’ın rahmetinin tecellisine vesile olur. ss. bu dünyada. s. indallahtan olan bütün rütbeleri alacaklar.. Nazım Efendi. ismet istiyorum’ demiş. orada aklı başından gidip. dışarıda taşın altında kıstırılmış bir alamet var… ‘Ya Rasullallah! Bu melanet bana bugün bu hileyi yaptı. Bu şeytanı artık azlet. o iblistir. Efendimiz(sav) baktı ki. Hz. Onun için bunu oraya hapsettim.g. kul için bir şereftir. Kıbrısî. Edhem (v. ‘Ya Ebu Yezid! Bu rahmet denizini Bana asi olan kullar için ayırmışım. Sen kendini bu faziletten mahrum etmek istiyorsun.1892 Şeyh Nazım’a göre iblisin yaratılışında. Hitâb-ı İzzet geldi ki: ‘Ya Bayezid! yukarı bak’ Ebu Yezid yukarı baktığında.’ Peygamberimizin ona cevabı: ‘Ya Ali! Yol kesici olma. Farklı bir ifadeyle şeytan. Masum olduğun vakitte. Bilmeyenler için ise yüktür. O sallana sallana. başka bir hikmet daha vardır. 76. İçeri girdi namaz kıldı. Ali Efendimiz sabah namazına çıkıyor. 162/779) menkıbesi1894 üzerinden izah etmişir. Ben bu rahmete veya hiçbir şeye muhtaç değilim. ‘Ya İbrahim! Gaffar oluşum kimin için olacaktır?’. 1891 Kıbrısî bu menkıbeyi şöyle nakletmiştir: “Sultanu’l -arifin Bayezid-i Bistâmî Hazretleri Kâbe-i Muazzama’nın kapısının halkasını tutmuş: ‘Yeter ya Rabbi! Yeter bu şeytanın.e.” Bkz. Kıbrısî bu menkıbeyi şöyle nakletmiştir: “Bir gün Hz.1893 Kıbrısî’ye göre. Sabah namazına giderken kapıyı açtığı gibi önünde bir ihtiyar bulmuş. Dolayısıyla iblis. Bu senin kullarını rahat bıraksın. bilinmesine vesile olur. 1894 Kıbrısî bu menkıbeyi şöyle nakletmiştir: İbrahim bin Ethem: ‘Ya Rabbi. adım adım yürürken Mescid -i Saadetin kapısına vardığında.1889 Peygamber Efendimiz(sav)’in. s. 73-74. Allah(ac)’ın bilinmeyen merhametinin. onları şerrin en dibine sürükler.e. kul ile Allah ilişkisinde günah ve tevbe. o şeytana uymalardan tutacak olsa idim. ihtiyar olan kimsenin önüne geçmezdi. bu görüşünü ise bir sohbetlerinde İbrahim b. Benim ümmetim buna mücahede ederek. Farklı bir ifadeyle şeytanın aldatmasıyla Mü’minlerden asi olan kullar. Dışarı geldiklerinde. Sen bu şereften kendini mahrum etmek istersin. Kıyamet gününe kadar ümmetler buna tükürsün. Ben bir rekatı kaybettim. Bu rahmeti burada asilere vermek için tutuyorum… Bu kulları. o günahlardan. Paygamberimizin(sav) ‘Allahu Ekber’ diye ikinci rekata kalktığını gördü.Şeyh Nazım’a göre iblis. Bu manada iblis. s. 74. O zaman istiğfar fazilettir. Bilmeyenlerin üzerine binen iblis. a. Hz. a.. İblis hakkında verdiği bir nasihat1890 ve Bayezîd-i Bistâmi Menkıbesi1891 üzerinden Nazım Efendi. kul için tevbe ve şeref vesilesi olmaktadır. Hz. 74.. 370 . iblis ekmektedir.g. şeytanın yaratılış hikmetini izah etmiştir.1895 1889 1890 Kıbrısî. hikmetini bilenler için binektir. baygın düştü. sen bana el açmayacaksı n. Kıbrısî. O zaman ‘Allahümmağfirli’ dedi…” Kıbrısî. başka bir kavim yaratacaktım …” Bkz.e. 1893 Aynı yer. Tasavvuf Sohbetleri. Allahümmağfirli demesi kula şereftir.

s. Kıbrısî. bilim. şeytan şöyle diyecek. kahır ve galebe anlamında bir hâkimiyet kuramaz. 1137/1725) göre şeytan. 162.1901 f. ss. 10. ulus devletler ve kapitalist üretim sistemi 1895 1896 Kıbrısî. c. “yeni olma” anlamına gelen. 76. siz de davetimi kabul ettiniz.1896 Ancak Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre günahları olağan bir şey kabul etmek. Rûhu’l-beyân. güçlü zanneder.e.1897 Kıbrısî’nin bu görüşü.”1898 ayetine dayandığı şüphesizdir. Modern Çağ ve Modernizm: Bilimsel gelişmelerin. coğrafi keşiflerin. iblise sorgusuzca teslimiyetin temel sebebidir. “(Hesaplar görülüp) iş bitince. hiçbir insan üzerinde. 67. 1901 Bursevî. modernleşme olarak tabir edilmiştir. Siyasî ve Sosyal Olaylara Yaptığı Yorumlar f. 1900 İbrahim: 14/22. 1898 Nahl: 16/98-100. Tasavvuf Sohbetleri. Kendinizi kınayın… ”1900 Bu iki ayeti beraber ele alan Bursevî’ye (v. “aydınlanma” ve Rönesans gibi hadiselerin bir sonucu olarak Avrupa ve Amerika’da görülen yenileşme hareketi. deniz ötesi ticaretlerin. 1897 Aynı eser. iman edip Rablerine tevekkül edenler üzerinde gücü ve etkisi yoktur. Gerçekten onun. İnsanlar. ona karşı hiç mukavemet göstermediği için. c. Bu ayette bildirilen dost. Biraz karşı koymaya çalışılırsa. şeytanın tasallutu altına girmiş olanlar ve ona itaat edenler (Şeyâtine’l-ins veya evliyâu’ş-şeytan) olduğu yönünde tefsir edilir. Teknoloji. Ancak kâfirler üzerinde.Şeyh Nazım’a göre İblis zayıftır..g. 7. s. 371 . Allah(cc)’ın yardımıyla. kovulmuş Şeytan’dan Allah’a sığın. 1899 Vehbî. Ben sadece sizi davet ettim. Onun gücü ve etkisi. ancak onu dost ve koruyucu edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.1899 Bu konu ile alakalı başka bir ayet şöyledir. şeytanın davet etme ve süslü gösterme anlamında bir gücü vardır. Hulasâtu’l-beyan.“Kur’an okunduğu zaman. s. iblise galib gelinir. Mü’min ya da kâfir. s. a. onu.1. 2895-2896. Beni kınamayın.. demokrasi. 162.

Kıbrısî’nin Osmanlı Devleti vatandaşı olarak dünyaya gelmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecindeki değişimleri. bugüne kadar süren söz konusu hadisatı ve etkilerini Kıbrısî. tüm dünyaya yayılan lâdinî düşüncelerdir ve bunlar.gibi oluşumları hatırlatan modernleşme. ss.1904 Kıbrısî’nin bu konulardaki tahlillerinin merkezinde. sadece Osmanlı tebasını değil. ve 21. “batı” kavramı ile özdeşleşmiş. 124-125. Bu kavramlar 20. Kıbrısî’ye göre modernizm ve modern çağ olan 20. Bu bağlamda modernizm. Yüzyılın ortalarından başlayıp. Komisyon. duygu yapısı gereği akıl dışı nitelendi. Yüzyıl içerisinde cereyan eden ekser hadisat ile ilgili olduğu için. içlerinde milliyetçilik davası girmiş. Ancak benzer düşünceyi bir bâtılı gözüyle Eric Fromm da şöyle ifade etmektedir: “Descartes’den başlayarak insanlar.1902 19. sanat. Modernite. bu düşünce akımından dolayı ayrılıklar ve bölünmeler başlamıştır. Yalnız düşünce akla uygun kabul edilip. Avrupa ve Batı sözcükleri ile eş anlamlı olarak kullanılagelmiştir. tüm İslam toplumlarını tahribetmiştir. Müslümanların hak olmayan bir davayı gütmeleri ile içlerinde ayrılığın ve bölünmenin getirdiği zulmün acısını yaşamaktadırlar. 1902 1903 Bkz. kendi başına tarihî. Yüzyıl ve 21. Yüzyılın başlangıç seneleri. Türkiye Cumhuriyeti’ne tevarüs ederken geçmişe ait değerleri tamamen tahribetmiştir. dünyadaki değişimlerle birlikte müşahede etmesiyle alakalı olduğu şüphesizdir. Kıbrısî’nin içinde bulunduğu zamanı ve olayları tanımlamasında da anahtar kavramlar olmuştur. 56. 372 . giderek düşünceyle duygunun arasını açtılar.. Bu durum. Hak Dost 4. Modern çağın İslam coğrafyasını etkilemesinden önce Müslümanlar ümmet şuuruyla bir şemsiyede toplanmışken. eleştiri ve edebiyat alanında çıkan akımlar için kullanılırken modernite. politik veya sosyolojik bir kavram olmamakla beraber geleneksel olana ve geçmiş kültürlere karşı duran ve mentalite değişikliğini öne çıkaran bir kavramdır.55. Anadolu Üniversitesi Yay. Kıbrısî. Eskişehir 2013. sömürgecilik ve Avrupa emperyalizmi ile küresel bir boyut kazanırken. Çağdaş Sosoyoloji Kuramları. Osmanlı Devletinden. daha çok düşünce. 1904 Aynı eser. ss.1903 Kıbrısî’ye göre modernizm. Osmanlı Devleti ve tebası bulunmaktadır. “modern çağ (!)” olarak tabir etmektedir. Rönesans’tan beri Avrupa kültür tarihinin geliştirdiği sistematik bir süreci ifade etmektedir.

kişiliğimizden “benden”. Başka bir ifadeyle. Anlama yeteneğinin yardımıyla doğanın denetim altına alınıbilmiş ve daha çok. hem de Osmanlı’nın modernleşme sürecinin başlangıcı sayılabilecek Tanzimat’ın saraydaki düzenlemelerinde vazifeler almış olan Cevdet Paşa. Yüzyıl hadisatına yönelik eleştirilerinde ve bu çağın içinde yaşayan bir zat olarak. Cevdet Paşa’nın dönemindeki İslam toplumuna şamil olmuş bir mütefekkir olmasından dolayı. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Benden sonra hulefa.”1905 Ahmed Cevdet Paşa (v.. Onun bu konudaki düşünceleri. İslam toplumunun kıyamete kadar geçireceği evreleri haber veren bir hadis-i şerife dayanmaktadır. Ahmet Cevdet Paşa. Psikanaliz ve Zen Budizm. 16-19. Eric. İstanbul 1978. Bu hadiste Hz. pratik yaşantısındaki tatbikatında görülmektedir. Hem Osmanlı tebaasında İslam medeniyetinin son dönemlerini yaşamış ve sahip çıkmış. Yol Yay. sanki yaşamdaki en önemli şeymiş gibi ele alındı. 1313/1895)’nın modernizm mevzuundaki görüşü. Bununla birlikte Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin dünya ve ahiret görüşünün merkezinde bulunan İslam tasavvufu anlayışı. kendisinin sözde modern çağ olarak vasıflandırdığı. daha değişik şeyler üretebilmiş olması. hem de o zamanın şartlarına göre İslam Medeniyetinin gelişmesi için gerekli görülmüştür. TDV Yay. onun hayatındaki tüm düşünce ve görüşlerini. 20. İnsan bu süreç içerisinde kendini bir eşya durumuna dönüştürdü. beni ve doğayı denetimi altına alabilecek ve benliği oluşturan anlama ve yargılama yeteneği akıl. Sempozyum 9-11 Haziran 1995. Ankara 1997. bölünüp ayrımlaştı. Dolayısıyla kanun-ı kadim. Batı’da başlayan değişimleri takip etmeyen Osmanlı Devleti. zamanın şartlarına göre İslam Medeniyetinin terakki imkan ve ihtimalini sekteye uğratmıştır. direkt ya da dolaylı olarak belirlemiş ya da şekillendirmiştir. 68-77. Ter. zamanın hal ve şartlarına göre güncellenmesinin gerekliliğini düşündüğü için Tanzimat’ı savunmuş.. geleneksel yapıya uyarlanmadan taklit edilmelerinden dolayı da eleştirmiştir.: İlhan Güngören. onun olarak yaptığı kavramsal tanımlamalarında bulunmaktadır. 1905 1906 Fromm. Mesela Kıbrısî’nin modern çağ anlayışını şekillendiren İslam anlayışı. Kıbrısî’nin düşüncelerini direkt ya da dolaylı olarak şekillendirmesi kuvvetle muhtemeldir. ss. ss. 373 . hulefadan sonra umera. Tanzimat’la başlayan modernleşme sürecini hem tenkit etmiş.1906 Kıbrısî’nin modernizm anlayışı. bu yeniliklerin.

onun görüşlerinde meknuz olan. Cebâbireden sonra ise Ehli Beytimden bir kimse gelir de. 48.e. Modern Çağ ve Toplum: Nazım Efendi bazen “yirminci yüzyıl” terimini. gerekse tüketen kişiler. melik. Gerek icat eden. ss. 92. tasavvuf disiplini merkezli İslam düşüncesi tespit edildikçe paylaşılacaktır.1. s. insanoğlunu kibre sürüklemiştir.umeradan sonra melikler. Gümüşhanevî. 1909 el-Hakkânî. s. Nazım Efendi sıklıkla vurgulamaktadır.g. Müslüman toplumun yönetiminde.1908 “Modern Çağ” tabirinin muhteviyatı birçok alanla ilgili olsa da. f. yirminci yüzyılın hastalığı insanoğlunun kibirlenmesidir. O yeryüzünü adaletle doldurur.1910 1907 1908 Tirmizi. hulefâ-i raşidîn devrini. Hakkâniyye mürîdanınca önemle veridiğini gördüğümüz bir konu olan kibri. Osmanlı Devletini haber vermiş ve bu devirler gerçekleşmiştir. 5/220-221. 518. münafık şahsiyetlerin bulunduğu ve dini yaşamı baskı altına aldıkları dönemdir. Bu ifadelerin özetine göre. Kıbrısî. umerâ. hukuk sistemi. Dolayısıyla Kıbrısî’nin modern çağ görüşü.”1907 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’ye göre hadisde haber verilen hulefa. mahiyeti itibariyle teneke olan bu metalarla birbirine karşı büyüklenme içine girerler. a. Cuma Hutbeleri. içerisinde cereyan eden tüm sosyal ve siyasi olayların genelini içeren bir anlamda kullanmaktadır. 374 . Detaylarını Mehdi başlığında incelediğimiz bu devir. 157-159. meliklerden sonra Cebâbire. Kıbrısî’ye göre modern çağ ile başlayan ve içinde bulunduğumuz dönem cebabire devridir. Bu yüzyılın kavramı olan “moda” insanları kibre sürükleyen bir oyundur. Hak Dost 4. Bu manada Nazım Efendi’ye göre.1. 1910 Kıbrısî. Emeviler ve Abbâsiler devrini.. Fiten. toplum. Kıbrısî’nin her sahadaki düşüncesini şekillendiren temel İslam düşüncesi. s. Hambel. teknoloji ve eğitim sistemi alt başlıkları olarak incelenirken. modern çağ düşüncesini de şekillendirmiştir.1909 İnsanın kendisini örtmek için giyindiği kıyafetlerin tarzlarındaki çeşitlilik ile de büyüklenme içine girerler. 30. Ramûz. Müsned. yirminci yüzyılda yapılan teknik ve teknolojik gelişmeler.

rahat yaşamayı basit yaşama olarak tanımlamıştır. sadece sosyal düzenin gelişiminde değil. bir atalet (tembellik) meydana gelmiştir. Günümüzün kanser gibi birçok hastalığının sebebi olan atalet. Bununla birlikte söz konusu menfi fiillerin. Şeyh Nazım’ın moda ve teknoloji konusundaki yaklaşımını şekillendirdiği şüphesizdir. ss. 157-159. elli sene öncesiyle mukayese edilmeyecek derecede artmış. kibir duygusu ile izah edilmiştir. insan hayatına makineleşme ile girmiştir. Nazım Efendi’ye göre bu yüzyılda karşılaşılan ekonomik krizlerin arka planında da iktisat dışı (tasarrufa dayanmayan) bir tüketim anlayışı yatmaktadır. sadece İslam âleminin geleneklerini değil. 375 . sanal bir ihtiyaç anlayışı oluşturmuştur. Ebediyete Davet. bireysel huzur ve refahın gelişimini de sekteye uğratmıştır. Modern yaşam.Nazım Efendi’ye göre modanın icat edilmesinin temelinde Peygamber(sav) sünnetini unutturmak yatmaktadır. Nazım Efendi’ye göre bu artışın arkasında tatmin olmayan nefsanî duygular yatmaktadır. 176-179. toplumsal bir alışkanlık haline gelmesi sürecinde Yahudilerin rolü. Bu amaç ile Yahudiler tarafından icat edilen bu olgu. insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir koşturmaca ve tatminsizlik içindedir.1911 İslam düşüncesindeki kibir ve israf ile ilgili kaynaklar. el-Hakkânî. 1911 1912 Kıbrısî. Hak Dost 4. Arabasıyla evin içine girip. sadece İslami düşünceden değil.1912 İslamî yaşamın günlük hayattan çıkarılması. bu dönemin hastalıklarından ekonomik krizlerine kadar insanlığın tüm çilesi manevî hayattan kopuşun tecellileridir. zenginlerdeki tüm imkânları borçlanarak temin etmeye çalışan orta kesim de. Moda olgusu yirminci yüzyılın ihtiyaç dışı tüketim anlayışını besleyen bir kaynaktır. ss. insanları rahat ettirmekten çok rahatsız ettiğini ifade eden Kıbrısî. asansörle yatak odasına çıkan insanlarda. İhtiyaç için olmayan harcama ve tüketimin arka planı. Hıristiyan âleminin de geleneklerini yıkmıştır. Özet olarak rahatlık adına yaşanan bu hayatın. Elinde bulunan her eşyanın yenisini almaya çalışan zengin kesim de. Yani. batıda yapılan siyasi ve sosyal düşüncelerden de karşılığını bulacak mahiyettedir.

g.Osmanlı toplumunda bireysel günlük yaşam gayesi. ss. mevki sahibi olmak için.”1913 Binaenaleyh Nazım Kıbrısî’ye göre. Bina bittikten sonra iskele üstünde kalmaz. ss.1.e.g. 178-179. Dolayısıyla modernizmin tesisi esnasında Osmanlı’yı unutturma kastı güden politikalar. bu uğraşıların uhrevi bir amacı ihtiva etmemesinden dolayı hayal olduklarını şöyle ifade eder: “Hep uğraşıları hayaldir. 124-125. siyasî ve sosyal nizam.e. Adnan(as) ve İsmail(as) üzerinden Hz. Onlar vasıtadır. Hak Dost 4. Evi yaparken iskele kurarlar. Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş. Bu varlıkta mevcut oluşumun sebebi nedir? …Vazife elde etmek için.1915 f. “De ki: Hak geldi bâtıl mahvoldu”1914 ayetinin bir işareti olarak bu çağ sona erdiğinde insanlar.2.1916 Osmanlı’nın şeceresi Şeyh Ebebali’ye dayanmaktadır. 1917 Aynı eser. çoluk çocuk sahibi olmak için. dünyevi sufliklerden uzaklaşacaklardır. 104. 1916 Kıbrısî. dünyevileşerek bâtıla düşenler ve hakkatten ayrılmayanlar olmak üzere iki millet oluşmuştur. İslam esas alınarak kurulmuştur. Nazım Efendi’ye göre Müslümanların kurtuluşu bu temiz ailenin adıyla oluşturulmuş Osmanlılık şemsiyesi altında toplanmalarıdır. sona erecektir. İslamî nizamın unutulmasına sebep olmuş ve İslamî hukuk sistemlerinin ve İslam Medeniyeti’nin kendi içinde gelişimine sekte vurmuştur. geleneksel olandan modern olana geçiş gibi anlaşılmıştır diyebiliriz.. Peygamber(sav)’e dolayısıyla Hz. s. 58. İsrâ: 17/81. Nazım Efendi günümüz insanının meslek. Nazım Efendi’ye göre Osmanlı’nın uyguladığı hukukî. Yani. sıfırdır. Bâtılın Hak’a üstün geldiği bu çağ. Âdem’e ulaşır. sosyal ve ekonomik statü için koşturduklarını söyleyerek.1917 Osmanlılar. aradıkları dünyaya aittir. 376 . s.. 1915 Kıbrısî. sancaklarında 1913 1914 Kıbrısî. a. Modern Çağ ve Hukuk Sistemi: Şeyh Nazım’a göre Osmanlı devletinden. a. Şeyh Edebali ise Hz. kariyer. modern çağda. ümmetçilik şuuruyla yeniden bir araya gelmelerine dayanmaktadır. bugün anlamsız amaçlar haline getirilmiştir.

Bu kurumun hukuk sistemi olan demokrasinin İslamî olmadığını düşünen Kıbrısî. o dönemin evliya ve ulemaları. ss.youtube.1921 Modern çağın geliştirdiği hukuk sistemi olan sekülerizm ya da laiklik.g. ss. insanları geçici olan dünya çıkarlarına göre programladığı için toplumsal sorunların da müsebbibidirler. Uygarlığın özü teknolojik gelişmelerde değil. silahlı ve anarşist mücadele haramdır. Atay. 1919 Bu düşünceleri bir fikri tez olarak savunan Kıbrısî. Peygambere ve sizden olan ûlu’l-emre (emir sâhibi idârecilerinize) de itâat edin!”1920 ayetine istinaden emir sahibi ile mücadeleyi uygun bulmamaktadır. 377 . “Ey îmân edenler! Allah’a itâat edin. Batı’da bir Nakşî Cemaati. Yani. Mesela Liberalizim özgürlükte sınır bulamadığı için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kurumsallaşmıştır. Bkz. Şeyh Hişam’ın bazı sohbetlerinde. Çünkü yönetime itaat.Kur’ân yazısı taşımışlardır. fikrî olarak müsebbibidir. ahlaki açıdan yüce bir seviyede olmak ve bu seviyedeki hukuk sistemlerini teşekkül etmektir.1918 Kıbrısî’ye göre geçmişe ait değerleri derinden reddederek gelen Modernizm. yirminci yüzyılda kaos. 1922 Aynı eser. 189-193. Kendini bir Osmanlı olarak tanımlayan Kıbrısî. gayr-i İslamî bile olsalar. a. Cumhuriyet sonrası bu yazılar kaldırılmış olsa da bu değişim. Bu hukuk sistemi.1922 1918 1919 www.e. değişime engel olamamıştır. 1921 Atay. ss. İslam’ın emridir. Mutlak özgürlüğün arayışı içinde olan insanlar. 1920 Nisâ: 4/59. Bu takdir önlenemez olduğu için. İslam dünyasının selameti için hilafetin bir sembolü olan sancak-ı şerifin yeniden açılması ve dalgalandırılması gerektiğini düşünmektedir. 251-262. Avrupa’nın baskısıyla.. 251-262. uygarlığın temelleri İslam’da yatar. Şeyh Nazım’a göre. Farklı bir ifade ile bugünkü idareciler. demokrasideki başbakan görevini ifa eden bir sadrazamın ve bakanların fonksiyonlarını yerine getirecek vezirlerin bir sultan tarafından atandığı yönetim biçimini savunmaktadır. manevî otorite olarak manalandırılmıştır. Bunun farkında olmayan Müslüman memleketler de batı âleminin kopyası olmaya çalışmaktadır. boşanma oranındaki artışın. ilahi takdirdir. yirminci yüzyılın bir cehalet nişanesidir. vahşet ve yıkım uygarlığını meydana getirmişlerdir.com/2-Seyh Nazim Ilahi takdir önlenemez! Ayette geçen “ûlu’l-emr”.

hizipleşme olarak addedilmemiştir.İnsan düşüncesinin geliştirdiği en mütekâmil yönetim biçimi addedilen demokrasinin eksik yönleri tartışılsa da. bu dinamik sürecin sonunda. birleşmiş gibi görünen Avrupa’yı partilere böldüğü gibi İslam âlemini de hiziplere ayırmıştır. Müslüman toplumunun bugünkü sosyal ve siyasî durumuna yönelik söz konusu tespiti Kıbrısî. kesin olarak ve ittifakla. ben de doğusunu da batısını da gördüm. İslam ulemasının henüz içinde yaşadığı bir süreç olması hasebiyle. Kanaatimize dayanak olan gözlemler sadece siyasi partilere bağlı hizipleşmeler değil. hem itikadi he de siyasi boyutları olan. ss. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ. Ümmetimin mülkü. Mehdi(as)’in zuhurundan sonra. mana âlemindeki takdirin cereyan etmesi için madde âleminde husule gelmiş sebepler zinciridir. henüz daha gelişmiş bir sistem uygulanma ya konmamıştır. 378 . 142-143. Modern çağdaki değişimlerin tesiriyle İslam toplumunda görülen söz konusu tüm değişiklikler. Bana iki 1923 Atay. Batı’da bir Nakşî Cemaati. bir hadis-i şerif üzerinde özetlemektedir. Farklı bir ifadeyle Kıbrısî’nin ideal hukuk sistemi. onun tasavvuf düşüncesiyle şekillenmiştir. iki ayrılıktır. Modern çağın geliştirdiği hukuk sistemi. hukukî ve ekonomik bir sistem modeli ortaya koyduğu söylenemez. Bu noktada Kıbrısî’nin felsefî. modern çağın İslam toplumunda bir hizipleşmeye sebebiyet verdiği açıkça görülecektir. Şeyh Nazım’a göre. Kıbrısî’nin beklediği ideal hukuk sistemine en yakın olanı ise. aynı zamanda cemaat taassubuna bağlı ayrılıkları da içermektedir. bana gösterilen yerlere kadar uzanacaktır. gerçekleşmesini beklediği altın çağda görülecektir. Ancak Kıbrısî’nin karşı çıktığı demokrasi hukukunun üstündeki bir model. ulemanın ittifak ettiği.1923 İslam toplumundaki ilk hizipleşmenin Şiilik ile başlaması ve ehl-i sünnet içerisinde Vahhâbilğin zuhur etmesi. Şeyh Nazım’a göre. Osmanlı Devletinden sonra tatbik edilmediği için gelişmemiştir. Nazım Efendi’ye göre fikrî kökleri Avrupa’ya dayanan particilik. Müslümanların arasındaki ayrılık ve bölünme unsurunun müsebbibidir. Bu hadis-i şerifte Hz. yeryüzünü benim için dürüp topladı. Bunlara ilaveten Şeyh Nazım’ın savunduğu söz konusu ayrılık. Kanaatimizce.

hazine verildi: Kırmızı ve beyaz hazineler. Ben Rabbimden, ümmetimi umumî bir kıtlıkla helâk etmemesini, ümmetime kendi nefislerinden başka bir düşman musallat edip çoğunluğu helâk etmelerine meydan vermemesini talep ettim. Rabbim bu isteklerime şöyle cevap verdi: ‘Ey Muhammed! Bir hüküm verdim, artık o geri alınmaz. Ben, Senin ümmetini umumî bir kıtlıkla helâk etmeyeceğim, kendileri dışında, çoğunu helâk edecek bir düşman da musallat etmeyeceğim, hatta yeryüzünün her tarafında bulunanlar, onlar aleyhinde toplansalar da. Ama, kendi aralarında birbirlerini helâk edecekler.”1924 Bunun bir ilahî ferman olarak önlenemez olduğunu ifade eden Kıbrısî, Muhammed ümmeti içinde ayrılık ve çatışmalardan doğan zulmün hak yolundan sapıldığı müddetçe devam edeceğini söyler. Yani günümüz hadiseleri, bu ilahi ferman dâhilinde cereyan etmektedir.1925 Daha önce de belirtildiği gibi Kıbrısî’ye göre, insanlığın içinde bulunduğu zaman olan 21. Yüzyıl, ahir zamandır ve bu günler, Hz. Peygamber(sav)’in mağlum hadis-i şerifinde1926 haber verdiği üzere cebabire devridir.1927 Söz konusu devir; tek olan İslam reisliğinin kaldırıldığı, her bir İslam devletinin kendi başına buyruk olduğu, başlarında dışa bağımlı reislerle yönetilen ve hiçbir İslam devletinin diğerine tabi olmadığı bir dönemdir. Binaenaleyh, 20. yüzyıldaki sosyal, siyasi ya da ekonomik tüm hadisat, söz konusu durumla ilgilidir.1928 Kıbrısî’ye göre bu zaman, bütün reislerin üzerine reislik yapacak vasıflarda, manevî kuvvet taşıyan bir şahsiyetin bulunmadığı bir zamandır. Bu yüzden içinde bulunduğumuz “cebabire dönemi”, bir nevi bekleyiş ve geçiş dönemidir. Halk böyle bir zâtı bulalım ve seçelim deseler bile sürgün ve cezalara maruz kalacakları bir hukuk sistemine tabidir.1929 Bununla birlikte insanlar, her konuda kendilerini haklı bildikleri gibi, her şeye kendilerini layık kabul etmektedirler. Şeyh Nazım, söz

1924 1925

Müslim, Fiten, 2889; Tirmizî, Fiten, 2177; Ebû Dâvud, Fiten, 4252. Kıbrısî, Hak Dost 4, s. 103. 1926 “Benden sonra hulefa, hulefadan sonra umera, umeradan sonra melikler, meliklerden sonra Cebâbire, Cebâbireden sonra ise Ehli Beytimden bir kimse gelir de, O yeryüzünü adaletle doldurur…” Bkz. Tirmizi, Fiten, 48; Hambel, Müsned, c. 5, ss. 220-221; Gümüşhanevî, Ramûz, s. 518. 1926 Kıbrısî, a.g.e., s. 92. 1927 Tafsilatı için bu tezde bkz. Yaratılış ve Varlık Nuru ile İlgili Kavramlar/d.Hz. Peygamber. 1928 Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 94. 1929 Aynı yer.

379

konusu toplumsal durumu, bireyden başlayan psikolojik bir temele dayandırır. Buna göre, toplumdaki ekser ferdin nefsaniyetine esir düşmesi, bu durumun sebebidir. Binaenaleyh bu çağda söz konusu adaleti insanlara kabul ettirecek bir manevî kudret gereklidir.1930 Sonuç olarak Şeyh Nazım’ın modern çağ anlayışı, onun birnevi bekleme ibadeti addettiği Mehdi anlayışı ile ilgilidir. Detaylarını ilgili başlıkta incelediğimiz bu anlayışa göre, Muhammed ümmetini bu cebabire döneminden çıkaracak ve onları bir sancakta toplayacak şahsiyet, Mehdi(as)’dir. Mehdi(as)’nin zuhuru ile insanlar, bâtıl anlayışların ürünü olan hukuk sistemlerine değil, hakkın zahir olduğu anlayışa tabi olacaktır.1931

f.1.3. Modern Çağ ve Teknoloji: Şeyh Nazım-ı Hakkânî’ye göre içinde bulunduğumuz zaman, her sahada hızlı keşif ve icatların yaşandığı bir dönem olduğu kadar, insanların acziyetlerini unuttukları bir zamandır. Aya çıkan, uzaya uydular gönderen bu insanlık gurur ile Allah(cc)’a başkaldırır bir durumdadır.1932 Günümüzde icat ve imal edilen toplu imha silahlarının insanlığı melhame-i kübraya (büyük harbe)1933 götüreceğini söylemektedir.1934 Teknoloji üreten fabrikalar yaşam dengesini bozarken, temizlik için kullanılan deterjanlar bile, okyanusları kirletir.1935 Dolayısıyla mutlak özgürlüğün arayışı içinde olan insanlar, yirminci yüzyılda kaos, vahşet ve yıkım uygarlığını meydana getirmişlerdir.1936 20. yüzyıl fikir adamlarından Nurettin Topçu (ö. 1975), modernizm akımını; ilim, sanat, siyaset, ticaret ve kültür gibi açılardan yaptığı değerlendirme sonucu sunduğu reçete, Kıbrısî’nin tavsiyesi ile aynıdır. Ona göre Müslümanlardan
1930 1931

Kıbrısî, Tasavvuf Sohbetleri, s. 102. Aynı eser, s. 104. 1932 Aynı yer. 1933 Kıbrısî’nin ahir zamanda olmasını beklediği dünya savaşı. 1934 Şeyh Nazım Kıbrısî, Hak Dost 4, ss. 103-105; www.izleveindir.net/2010/08/02/Osmanlıdan Bir Sultan Selim Gelecektir; 1990’larda yapılan görüntülü sohbet video arşivimizde mevcuttur. 1935 Atay, Batı’da Bir Nakşî Cemaatı, ss. 189-193. 1936 Atay, a.g.e., ss. 189-193.

380

modernleşme konusuna taassup ile yaklaşarak mutlak bir reddiye sınıfında olanlar tefrite düştüğü gibi; modernleşmeyi olduğu gibi kabul edip, eski değerlerin yerine ikame edenler de ifrata düşmüştür. Topçu’ya göre modern olarak adlandırılan bu yüzyıl, maddeci değerler sistemi üzerine inşa edildiğinden, mana yönü eksiktir. Madde ve mâna dengesi üzerine kurulmuş İslam Medeniyeti, modern çağın geliştirdiği medeniyete değil, tekniğe yenik düşmüştür. Dolayısıyla modern çağın Âdemoğlunda açtığı yaranın tedavisi, İslam’dır. Şunu da belirtmek gerekir ki Topçu’nun reçetesi, selefi bir yaklaşımla kalbi hayatı ihmal eden bir İslam anlayışı değil, tasavvufî bir yaklaşımla içsel tekâmüle önem veren İslam olması açısından, Kıbrısî’nin düşünce atmosferi dâhilindedir.1937 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin bu düşüncelerinden dolayı, Hakkâniyye çevresinde, teknolojinin kullanılmadığı düşünülebilir. Ancak Hakkâniyye müridanının günlük yaşantısında teknoloji önemli derecede yer almıştır. Lefke tekkesinde kamera ve dizüstü bilgisayarlarıyla dolaşan mürîdlere tanık olduk. Modern toplumun en önemli ulaşım aracı olan hava taşımacılığı ise Hakkânî yolunun dünyaya yayılışında olduğu kadar, Kıbrısî’nin ve mürîdlerin günlük hayatlarında vazgeçilmez derecede yer aldığı hatırlanmalıdır. Dolayısıyla Kıbrısî’nin bu mevzudaki görüşlerini, aksiyoner mesajlarıyla birlikte değerlendirecek olursak; Şeyh Nazım’ın karşı çıktığı şeyin, teknoloji değil, neden olduğu sonuçlar olduğu görülmektedir. Manevi değerleri tahrip eden düşünce zeminine vesile olması açısından teknoloji, insanları ahiret gayesinden uzak, dünyevi hazlara sürüklüyorsa eleştirilmiştir. Bununla birlikte, bir Müslüman hayatında teknolojinin müsbet katkıları, Kıbrısî’nin konu başlıkları arasında görülmemiştir. Nitekim Kıbrısî’nin kibir başlığıyla ele aldığı değerlendirmesinde teknoloji; insanları benlik, ucûb ve kibir gibi suflî duygulara sürüklemesi bakımından ele alınmış ve menfi görülmüştür.

1937

Topçu, Kültür ve Medeniyet, ss. 1-202.

381

f.1.4. Modern Çağ ve Eğitim: Şeyh Nazım’a göre eğitiminin temelinde ateizm olan modern eğitim kurumları, hiçbir şeye inanmamayı öğretmekte ve Allah(cc)’ın varlığını reddetmektedir. Hakikat ilminden habersiz ve cahil olan bu sistemin, fayda için ürettiği nesneler dahi, bir noktada zarara yol açar. Dolayısıyla uygar olarak nitelendirilen bu eğitim sistemi, ilkeldir. Söz konusu eğitim sistemi, devlet yönetimindeki laiklik ilkesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla yirminci yüzyılın eğitim sistemi, Kıbrısî’nin ifadesiyle bir cehalet nişanesidir ve insanları geçici olan dünya çıkarlarına göre programlamaktadır.1938 Kıbrısî, ahir zamanda tahsil yapanların çok olacağını ve okudukça cahil olacaklarını, ahir zaman alameti olarak kabul etmektedir. Cehalet kelimesi ile, Allah’ı bilmemeyi kasteden Kıbrısî, bu düşüncelerini, 1990’lı yıllardaki bir sohbetinde şöyle ifade etmiştir: “Diplomalı cahil, sonunda en büyük diplomayı aldığında Allah yoktur diyor. Master, doktorluk payesi var ama, Allah’ı tanır mısın? diye sorsan, Ne Allah’ı? Üniversite’de Allah’ı anmak yasaktır. Bizim taptığımız, tabiattır der”1939 Bilhassa Müslüman toplumlardaki materyalist eğitim metodu ve bu eğitim metodunun teşekkül ettiği anlayış, Kıbrısî tarafından eleştirildiği görülmektedir. Benzer eleştirilerin, İslam toplumlarındaki muhtelif mütefekkirler tarafından yapıldığı görülmektedir. Mehmet Akif Ersoy (v. 1356/1936)’un “O vicdan nerededir, lakin? O iman kimde var? Hayhat! Ne olmuş ben de bilmem, pek karanlık şimdi hissiyat!”1940 dizelerindeki serzenişi, günümüz akademisyen ve mütefekkirlerinden Seyyid Hüseyin Nâsır (d. 1352/1933), modernizim tarifi üzerinden yapmıştır. Ona göre modern olan düşünce, vahye dayalı değişmez ilkelerden ayrılmış, ilahî kaynak ile bağını kesmiş, dinin ve geleneğin dışında olan şey demektir. Söz konusu kopukluk, var oluş hakikatlerini hem obje hem de subje alanlarından dışlanmasına sebebiyet vermiş ve bu dışlanmayla birlikte akla dayalı bir
1938 1939

Atay, Batı’da Bir Nakşî Cemaatı, ss. 189-193. el-Hakkânî, Ebediyete Davet, s. 41. 1940 Ersoy, Mehmet Akif, Safahât, Karanfil Yay., İstanbul 2012, s. 349.

382

ilkeler bütünü aranmış ancak, evrensel bir ilkesizliğe sebebiyet vermiştir. Bu durumda aklın, vahiy ve entelektüel sezgiyle olan bağı kopmuş olduğundan, oluşturduğu medeniyette modern insan, kendi kaderinin hâkimi, dünyanın efendisi, ölüm ötesi tüm gerçekliklere gözünü kapamış bir modern insan tipidir.1941 Nazım Efendi’ye göre günümüz eğitim sistemi, dünyada söz sahibi olmuş Yahudilerin kendi değer ve anlayışlarına göre tertip ettikleri bir düzendir. Dolayısıyla bu nizamın temel anlayışı, Yahudilerin dinlerini anladıkları gibi, özü ya da ruhu hiçe sayan bir cismani bir anlayışa dayanmaktadır. Bu anlayış, göz ile görüleni kabul edip, görülmeyeni reddeder.1942 Yüzyıl filozoflarından Karl Heinrich Marx (ö. 1883)’ın bir Yahudi

19.

olması ve ahiret anlayışına dayalı ahlaki, sosyal ve ekonomik sistemleri reddederek, dünya anlayışına dayalı sistemleri önermiş olması,1943 Kıbrısî’nin anlayışını şekillendiren mühim bir misal olduğu şüphesizdir. Bize göre 20. Yüzyılın düşünce ve bilim adamlarını Musevî olanlar ve olmayanlar olmak üzere ayırdığımızda, görülen şey mücerred maddecilik değil, ihtilaf ve kaos olmaktadır. Çünkü kapitalist sistemin kurulumunda önemli rol oynayan Musevî tüccar ve bilim adamlarından sonra, Max’ın fikir babası olan komünist sistem, insanlığın içine düştüğü kaosun arka planı gibidir. Bununla birlikte komünizmin tam zıddı addedilebilecek spritualizmin yine bir Musevî düşünür olan Henry Louis Bergson (ö. 1941) ile bilinirken,1944 insan ruhunu haz ve dürtüler üzerine temellendiren Sigmund Freud (ö. 1939)’da Musevîdir.1945

1941 1942

Nasr, Seyyid Hüseyin, Makaleler 1, Ter.: Şehabettin Yalçın, İnsan Yay., İstanbul 1995, ss. 73 -90. Aynı eser, s. 75. 1943 Robert, Jean Longuet, Büyük Dedem Karl Marx, Ter.: Renan Akman, Yordam Kitap, İstanbul 2012; Marx, Karl, Yahudi Sorunu, ter.: Yayın Kurulu, Sol Yayınları, Ankara 1997; Marx, Ücretli Emek ve Sermaye, ter.: Sevim Belli, Sol Yayınları, Ankara 2008. 1944 Direk, Zeynep, Çağdaş Felsefe II, Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir 2012, s. 4. 1945 Sheppard, Ruth, Zihnin Kaşifi-Sigmund Freud, Ter.: Yonca Aşcı Dalar, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2012; Freud, Sigmund, Cinsiyet ve Psikanaliz, Ter.: Zeki Yıldırım, Yeryüzü Yayınevi, Ankara 2003; Freud, Dinin Kökenleri, Ter.: Ayşen Tekşen Kapkın, Payel Yayınları, İstanbul 2002.

383

f.2. Bazı Güncel Hadiselere Yaptığı Yorumlar:

f.2.1. Amerika’nın Irak İşgali: Irak’ın Amerika tarafından işgali, Şeyh Nazım’a göre, 1958 yılında gerçekleşen kanlı darbe ile Irak Krallığının devrilip, Cumhuriyetin ilan edildiği hadiselerle ilgilidir. Bu düşüncesini şöyle ifade etmiştir: “…(Melik) mütevazi bir ikametgahta oturuyordu. Bugünkü gibi (Saddam Hüseyin), saraylarda oturmuyordu. Kapılarında, yalnız, nöbetçiler var. Başka kimsesi yok. Bir gecede topa tuttular, o yeri (Bağdattaki konağı). O hain Kafir (Abdülkerim Kasım), tayyareden düşüp parçalandı. Sıra sıra, bu (Saddam Hüseyin) geldi… Cehennem ettiler orasını, yandı. İçeriye hücum ettiler, Meliki taradılar, ailesini taradılar, çoluk çocuklarını taradılar. Ehl-i Beyt hepsi. Peygamber(sav) nesli. 90 yaşında nine çıktı. Ben hatırlıyorum. Ben Hicazdan döndüğümde haberi aldık. Elinde Mushaf-ı Şerifle çıktı. Merhamet etmediler ona da, onu da taradılar. Yaktılar. Cehennem yaptılar orasını, o gece, ehl-i beyti Rasul’e. Allah uyur mu be!”1946

f.2.2. Kravat Takmanın Hükmü: Şeyh Nazım-ı Kıbrısî, kravat modasının icadında, çarmıha gerilmiş Hz. İsâ(as)’nın rumuz olarak taşınma kastının olduğunu şöyle ifade etmiştir: “Kravatı, Hristiyanlar uydurdu, İsa Peygamber’in çarmıha gerilmiş şekli diyerekten. Bize sattılar. Kendi papazları bilir bunları… Asıl bu. Maksat bu. Maksat o hatırayı devam ettirmek. İsa Peygamber çarmıhta gibi, göğsümde, kalbimde dedirtmek için. Bizim gibi gafiller onu mecburi yapıyorlar.”1947

1946

www.youtube.com./Şeyh Nazım El’Hakkani-Bağdat Sebepsiz Yanmıyor1; İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur. 1947 www.youtube.com/Seyh Nazim Kibrisi - Kravat takmanin hukmu

384

f.2.3. Prenses Diana’nın Vefatı: İngiliz Kraliyet ailesinin Prensesi Diana’nın 1997’deki vefatından sonra Şeyh Nazım-ı Kıbrısî, bu durumun, her hadise gibi, ibret alınması gereken veçhini ifade etmiştir. İslam’ın rehberlik etmediği tüm insanlar gibi, İngiliz milleti de, bu vefat hadisesinin güçlükleriyle başa çıkamamışlardır. Şeyh Nazım, bu hadisenin sebebi olarak üç şeyden söz etmiştir. Prenses Diana, Müslüman kadının mütevazi kıyafetini giyiyor olsaydı, görünür ve görünmez musibetlerden korunurdu. Kıbrısî’ye göre bu kıyafet tarzı, onu paparazziden uzak tutacak ve öldürülmesine sebeb olan durum, göz önünde olmayacaktı. İkincisi, Diana’nın haram olan alkolden uzak durması gerekirdi. Üçüncüsü, Diana’nın İslam’da belirtilen kadın-erkek mahremiyetine ve nikah emirlerine riayet etmemesiyle alakalıdır. Özet olarak Şeyh Nazım’a göre, kulun başına gelen her hadise, onun yaşantısına rehberlik edecek İslamî, değerlere uygun olması ya da ters düşmesiyle alakalıdır.1948

f.2.4. Şili’de Maden Göçüğü Altında Kalan Madencilerin Müslüman Olması: Bu madencilerden Ömer Regadand ve Daryo Segafiyo, yetmiş gün kaldıkları göçükten kurtulmalarından kısa bir süre sonra Şeyh Nazım’ı Lefkedeki dergâhında ziyaret edip, Müslüman oldular ve Şeyh Nazım’dan bey’at aldılar. Bu hadisenin duyurulduğu haberde Kıbrısî’nin bu konudaki açıklaması, şu ifadelerle olmuştur: “Bir mağaranın içerisinde, bir göçüğün içerisinde kaldı bu adamlar. İlk günde ben yetiştim desem onlara, inanır mısınız? …Bir gün dua ediyordum. Muska hazırladım. Orada bir tanıdığımız var mı diye müritlerime sordum. Evet yanıtını alınca hemen gönderdim” Muskayı göçük altında alan Ömer Regedand, hislerini şöyle ifade etmiştir: “Madene o muskalar gelinceye kadar, kendimi sarhoş gibi hissediyordum. Ama ulaştıktan sonra çok huzurlu ve rahat hissettim.”1949

1948 1949

Jorgen, Sufism in West, ss. 123-124 www.youtube.com/Seyh Nazim Hz. ŞILI'li Madencilere ettiği Manevi yardımını anlatıyor .

385

f.2.5. Necmettin Erbakan’ın Vefatı: Şeyh Nazım’ın, Necmeddin Erbakan’ın vefatıyla alakalı ifadeleri şöyledir: “…Kadirşinas milletimizin gönlünde yer almış olmasaydı, cenazesi bu kadar kalabalık olmazdı. Necmettin Bey’e biz de dua ettik. Merkez Efendi’nin emriyle bizim de ruhaniyetimizin hazır bulunduğu bir mecliste karşılandı. Bizi de davet ettiler. Kabri hoştur.”1950

f.2.6. Suudî Arabistan Velihat Prensi (İç İşleri Bakanı), Nayef Bin Abdulaziz el Suud’un Vefatı: Şeyh Nazım-ı Kıbrısî, “Dün gece (17.06.2012) kalbime varid olan ve veliaht prensi ile ilgili olan haberleri tüm Müslümanlar ve insanlar ile paylaşmam icab ediyor... ” diyerek, Nafey b. Abdülaziz’in ruhunun kabz olduğu mirac gecesinde, kendisine giydirilen elbisenin nurdan olduğunu söylemiş ve onun vasıl olduğu manevi makâmı övmüştür. Bu videoda Kıbrısî, Suud ailesine ve tüm insanlara hitaben, “Her can, ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.”1951 ayeti üzerinden ölümü hatırlatmış ve “Hanginizin daha iyi ameller işlediğini göstermek üzere, ölümü ve hayatı yaratan odur.”1952 ayeti üzerinden nasihat etmiştir: “Ey Suud ailesi! Allah’ın emirlerine dikkat edin, Allah’a kul olun! Nefislerinize hâkim olun! Hakk’ta sabit olun… Bizim hakkımızda sadece hüsn-i zan bekliyoruz. İnsanlar hakkında hüsnü zanda bulunun ve onlara ikram edin. Onlara ikramda bulunursanız, kendinize ikramda bulunmuş olursunuz. Ey doğu, ey batı ehli! Kelamımız kitaplardan değildir. Hz. Peygamber (sav)’in bize ikram ettiği, varidattır. ‘Rabbim bana salât ediyor. Bana salavatı yasaklıyorlar. Kıyamet günü onlardan davacı olacağım.’ Estağfurullah. Tevbe ettim. Tebliğ ettim. Allah(cc) ve Melekleri(as) şahittir…”1953

1950 1951

www.youtube.com./Şeyh Nazım Erbakan Müjdesi; İlgili kayıt video arşivlerimizde me vcuttur. Ankebût: 29/57. 1952 Mülk: 67/02. 1953 www.saltanat.org/The Star of Al-Saud; İlgili kayıt video arşivimizde mevcuttur.

386

maddenin manaya bakan yönündeki ilahî kudreti reddedici bir anlayışın üzerine inşa edilmiştir. ilahi lütfa ve kudrete atfetmiştir. hayat ve ölüme dair sorularımızın cevabı olur mu? Şeyh Nazım’ın perspektifinden bakıldığında. Çünkü Allah(cc). Bu anlayışı tezimizde geçen bir örnekle somutlaştırabiliriz. Binaenaleyh bu ilişkiyi anlamamızda önemli derecede belirleyici olduğunu düşündüğümüz yönler. 56 farklı ülkenin insanı tarafından kabul görmüştür. Şeyh Nazım’ın tasavvuf anlayışının. etki ve sinerjiyi oluşturabilir mi/miydi? Akıl merkezli sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ele alındığı zaman. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin ilahî kudrete dayandırdığı tasavvuf anlayışında. görmemezlikten gelinemez. çalışmamız bu sorunun cevabını bulmak amacı üzerine bina edilmemiştir. Kökleri İslam dinine dayanan bu anlayışın farklı dil. Çünkü aynı sebepler. Dolayısıyla Şeyh Nazım’ın teslimiyet anlayışı. aynı sonuç.SONUÇ Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin tasavvuf hayatı ve bu yaşantının temelleri olan tasavvuf anlayışı. cevap kesindir. şöyle söyleyebiliriz. Muhammed Nazım-ı Kıbrısî’nin tasavvuf anlayışının ve yaşantısında görülen madde-mana ilişkisi. Bu yüzden ulaşılan sonuçlar. Bu sebeblerin tamamını kendisinde toplayan herhangibir kişi/kurum. insan-kâinat ilişkisi ve bu ilişkiyi ölçme usulü olan deney ve gözlem sonuçları. Nakşîbendi Tarikatının Geleneksel yaşam tarzında birleştiren nedir?” yönündeki sorunun cevabını. dilediğini zelil eder. bizim tezimizde ulaştığımız sonuçlar olmaktadır. öze değil kabuğa dairdir. sebeb-sonuç ilişkisine bağlı olarak belirlediği maddî yön. “Hakkâniyye hareketinin nasıl bu kadar yaygınlaştı?” sorusuna cevap arayan sosyolojik çalışmalarda. 21. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin tasavvuf anlayışı ve yaşantısı. bu sorunun cevabı evet olmalıdır. sonuçlar beş sebebe indirgenmiştir. aynı sonuçları doğurur. tarikat hizmetlerindeki başarıları bu sebeplere değil. bir mana âlemini var eden ve yöneten ilahî kudret. manevî yönün dışında değildir. bu açıdan bir maddi ve manevi hayatın 387 . Ancak Şeyh Nazım’a göre bu sorunun cevabı. olamaz. din ve kültürlerden oluşan bu kitleyi nasıl İslam şemsiyesinde topladığı mühim bir sorudur. Modern insanın aklı