ÇALIŞMA TESTİ 090804

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1. İnsanların istek ve ihtiyaçları sınırsızdır. İnsanlar bu
ihtiyaçlarını karşılamak için büyük ölçüde doğa ile karşılıklı etkileşim içinde olurlar.
P

COĞRAFYA
5. Doğal çevrenin sunduğu olanaklar, insan faaliyetlerinin türünü belirler. İnsanlar bu faaliyetleri sırasında yeryüzü şekillerini az ya da çok değişikliğe uğratırlar. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinde yeryüzü şekillerinde daha fazla değişiklik ortaya çıkar? A) Madencilik B) Tarım C) Turizm D) Hayvancılık E) Endüstri

Aşağıdakilerden hangisi, doğanın insan yaşamı üzerindeki etkileri arasında sayılamaz? A) Orta kuşakta yaşayan insanların yıl içinde giysi değiştirme ihtiyacının fazla olması. B) Sanayi bölgelerinde, denizlere ya da göllere boşaltılan atıkların kirliliğe neden olması C) Kurak bölgelerde yaşayan insanların, evlerini genellikle kerpiçten yapmaları D) Dağlık alanlarda yerleşmelerin dağınık olması E) Ekvator çevresinde yaşayan insanların daha çok 1500 metrenin üzerindeki yükseltileri tercih etmesi

u s u l a e s t

T

Ü
r e t i m

M
e r k e z i

6. Dünya’da farklı bölgelerde, farklı tarım ürünleri
yetiştirilmektedir. Bir bölgede hangi tarım ürününün yetiştirilebileceği ya da tarım ürününün olgunlaşma süresinin ne kadar olduğunu belirleyen en önemli unsur, aşağıdakilerden hangisidir? A) Ulaşım B) Yer şekilleri D) Nüfus E) İklim C) Pazar

2. İnsanlar, ilk çağlardan beri beslenme ihtiyaçlarını
karşılamak üzere doğal çevreden faydalanmışlardır. Besin maddeleri sağlamak için aşağıda verilen; I. toprağı işleme II. çevredeki doğal bitki örtüsünden yararlanma III. doğal çevrede yaşayan hayvanları avlayarak besin temin etme IV. etinden, sütünden ve balından faydalanmak için hayvan besleme etkinliklerinden hangileri daha eski zamanlardan beri sürdürülmektedir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
P
u s u l a e s t

7. İlkçağlardan beri insan ve doğa karşılıklı etkileşim
içindedir. Aşağıdakilerden hangisi, insanın doğaya etkileri arasında sayılamaz? A) Kanallar yapılarak denizler ve akarsuların birbirine bağlanması B) Engebeli alanlarda tarımsal etkinliklerin sınırlanması C) Denizler doldurularak suni limanların yapılması D) Eğimli alanlarda tarım yapabilmek için taraçalama yapılması E) Atmosfere yoğun miktarda karbondioksit salınması

T

3. Yer şekilleri, insan yaşamını etkileyen en önemli
unsurlardan biridir. Engebeli ve dağlık alanlar birçok etkinlik için uygun değildir. Aşağıdaki etkinliklerden hangisinde, yüzey şekillerinin engebeli oluşu bir olumsuzluk ortaya çıkarmaz? A) Endüstri B) Yerleşme C) Tarım D) Hidroelektrik üretimi E) Ulaşım

Ü
r e t i m

M
e r k e z i

8. Yeryüzünde binlerce bitki ve hayvan türü vardır.
Özellikle son yıllarda olmak üzere, bugüne kadar birçok tür de yok olmuştur. Özellikle son yıllarda bitki ve hayvan türlerinin hızla azalmasında; I. II. III. IV. hızlı nüfus artışı sanayileşme tarım alanlarının genişlemesi bilinçsiz avlanma

4. Engebelilik, turizm etkinliklerini de çeşitlendirir.
Aşağıdaki turizm etkinliklerinden hangisinin, engebeli alanlarda daha az gelişmesi beklenir? A) Golf B) Dağcılık C) Kayak D) Rafting E) Avcılık

gibi unsurlardan hangileri daha etkili olmuştur? A) I ve II D) II ve III B) I ve III C) I ve IV E) III ve IV
www.pusulatest.com

Pusula Test Üretim Merkezi

9. Yüksek enlemlerde yaşayan Eskimolar temel gereksinimlerini karşılarken doğanın çetin koşulları ile savaşmak zorundadır. Aşağıdakilerden hangisi, Eskimoların savaşmak zorunda olduğu en önemli doğal koşuldur? A) B) C) D) E) Yer şekillerinin engebeli olması Nem oranının düşük olması Düşük sıcaklıklar Bitki örtüsünün yoğun olması Kuraklığın şiddetli olması

13. İnsanlar bazen, doğal çevrenin uygun koşullar
sunmadığı yerlerde sahip oldukları teknolojiler sayesinde çözümler bulmaktadırlar. Aşağıdakilerden hangisi, doğal çevreye müdahale ederek sağlanan çözümler arasında sayılamaz? A)
P
u s u l a e s t

T

10. Aşağıdakilerden hangisi, insanın doğal çevre
üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler arasında sayılamaz? A) Rüzgâr enerjisinden yararlanma B) Akarsular üzerinde baraj kurulması C) Tarım alanlarının sanayi tesislerine dönüştürülmesi D) Sanayi atıklarının denizlere dökülmesi E) Ormanların tahrip edilmesi

Ü
r e t i m

Dağlık alanlardan yol geçirmek için tünel ve köprü yapmak B) Soğuk bölgede yüksek sıcaklık isteyen tarım ürünleri için sera yapmak C) Kurak bölgelerde su biriktirmek için baraj yapmak D) Eğimli arazilerde tarım alanı açmak için taraçalama yapmak E) Sıcak bölgelerde ince kıyafetler tercih etmek

M
e r k e z i

14. İnsanların gereksinimi olan çeşitli ürünlerin bir yerden başka bir yere taşınması sonucu ulaşım faaliyetleri ortaya çıkmıştır. İnsan bu faaliyetler sırasında zaman zaman doğal ortama önemli müdahalelerde bulunmuştur.

11. Barınma insanların temel gereksinimlerinden biridir.
Konutlarda yapı malzemesi olarak; I. II. III. IV. ahşap beton kerpiç taş Haritada işaretlenen alanlardan hangisinde, ulaşım faaliyetleri için insanın doğal ortama etkisi daha sınırlı olmuştur?
P
u s u l a e s t

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

gibi yapı malzemelerinin kullanıldığı alanlardan hangilerinde, doğanın insan üzerindeki etkisi belirgin değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV

T

15. Asi Nehri Havzasında araştırma yapan bilim insanları, “Asi Nehri’nin yüzeyini simsiyah bir yağ tabakasının kaplaması nedeniyle binlerce balık öldü” raporunu hazırlamışlardır. Bu durumun nedenleri arasında; I. sağanak yağışlarla su seviyesinin yükselmesi II. endüstriyel atıkların suya boşaltılması III. tarımsal üretimde ürün zararlılarına karşı zirai ilaç kullanılması gibi faktörlerden hangileri etkili olmamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 1 2 3 4 B C D A 5 6 7 8 A E B A 9 10 11 12 C A B D 13 14 15 E C A

Ü
r e t i m

M

12. Geniş ve derin akarsu vadilerinde kurulan dev barajlar, yer şekillerini değiştirmekle birlikte doğal sistemlere de etki etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, barajların insanlar ve doğal çevre üzerindeki etkileri arasında sayılamaz? A) Tarım alanları sular altında kalır B) Akarsu ekosistemlerindeki bazı canlıların yaşam alanları bozulur C) Canlılar göç etmek zorunda kalır D) Yeraltı su seviyesi yükselir E) Tarihi kalıntılar su altında kalır
Pusula Test Üretim Merkezi

e r k e z i

www.pusulatest.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful