T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

KİMYA TEKNOLOJİSİ

KÜTLE ÖLÇÜMÜ

Ankara, 2012

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. PARA İLE SATILMAZ.

 

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3 1. KÜTLE ÖLÇÜMÜ............................................................................................................... 3 1.1. Kütle ve Ağırlık ............................................................................................................ 3 1.1.1. Brüt Ağırlık............................................................................................................ 4 1.1.2. Net Ağırlık ............................................................................................................. 4 1.1.3. Dara ....................................................................................................................... 4 1.2. Laboratuvarda Kullanılan Tartım Araçları.................................................................... 6 1.2.1. Hassas Terazi ......................................................................................................... 7 1.2.2. Analitik Terazi ....................................................................................................... 7 1.3. Tartım İşleminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar .................................................. 8 1.4. Terazilerin Temizliği ve Bakımı ................................................................................... 9 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 10 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 14 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 16 2. BİR MADDEDEN BELİRLİ MİKTARDA TARTIM ...................................................... 16 2.1. Uluslararası Kütle Birimleri ve Dönüştürülmesi......................................................... 16 2.1.1. CGS Birim Sistemi .............................................................................................. 17 2.1.2. Uluslararası Birim Sistemi (SI) ........................................................................... 17 2.1.3. MKS Birim Sistemi ............................................................................................. 18 2.1.4. Diğer Birim Sistemleri ......................................................................................... 20 2.2. Belirli Miktarda Madde Tartımı .................................................................................. 24 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 25 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 31 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 33 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 35 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 36

i

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
ALAN DAL MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK Kimya Teknolojisi Alan Ortak Kütle Ölçümü Bu modül belirli bir miktardaki maddeyi tartabilme, bir maddeden belirli miktarda tartım alabilme ile ilgili bilgilerin verildiği bir öğrenme materyalidir. 40/24 Bu modülün ön koşulu yoktur. Kütle ölçümü yapmak Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında maddelerden tartım işlemi yapabileceksiniz. Amaçlar 1. Belirli bir miktardaki maddeyi tartabileceksiniz. 2. Bir maddeden belirli miktarda tartım alabileceksiniz. Ortam: Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar, kütüphane, atölye, teknoloji sınıfı, bireysel öğrenme ortamları vb. Donanım: Analitik terazi, tartılacak madde, spatül, tartı kabı Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ii

Bu modül ile kazandığınız yeterliği bundan sonraki modüllerde sık sık kullanacağınızı unutmayınız. Kütle Ölçümü modülü ile kütle kavramının ne olduğunu ve madde miktarlarının karşılaştırılmasında ne gibi ölçü sistemlerinin kullanılabileceğini öğreneceksiniz. Evrende yer kaplayan ve kütlesi olan her şey madde olarak tanımlanmaktadır. Bu modülle kütle ölçümünde kullanılan teknolojik cihazları tanıyacaksınız. Bu modülle ölçü sistemlerine uygun olarak belirli miktardaki maddenin tartımını yapabilecek ve bir maddeden belirli miktarda tartım alabileceksiniz.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. 1 . Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeler baş döndürücü hızla ilerlemektedir.

2 .

yüzyıl ortalarında başlatılan çalışmalar 1793 yılında tamamlanmış ve referans ağırlık olarak +4 °C'deki 1dm3 (1 litre) suyun ağırlığının kabul edilmesiyle metrik sistemin temelini oluşturan ilk doğal ve evrensel ifade şekli ortaya çıkmıştır. KÜTLE ÖLÇÜMÜ 1. dünyanın her yanındaki standart laboratuvarlarına gönderilmiştir. Kütle ve Ağırlık Kütle. 1. Cisimlerin kütleleri hassas teraziler yardımıyla bu kopyalarla kıyaslanarak 2 / 108 hassasiyetle ölçülebilir. ARAŞTIRMA   Kütle ve ağırlık kavramlarını araştırarak aralarındaki ilişkiyi açıklayınız. Kütlenin ölçülmesinde belirli bir büyüklük seçip diğerleri ile karşılaştırmak gerekir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında kullanılan batman. Diğer bir deyişle kütle. Yapılan kazılarda bunlara ait örnekler bulunmaktadır.ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak belirli bir miktardaki maddeyi tartabileceksiniz. Eski çağlardan beri insanlar madde miktarlarının karşılaştırılmasında tartının güvenli bir yol olduğuna inanmışlardır. Arkeologlar. bir maddenin değişmez kimliği ve özündeki niceliklerin ölçüsüdür. Bu standarttan kıyaslama ile yapılan çok hassas kopyalar. maddenin değişmez miktarıdır. Sanayide kütle ölçümünde kullanılan cihazları araştırınız. “m” sembolü ile gösterilir. Böyle olunca uluslararası ortak amaca hizmet edebilmek için uluslararası birimleri kullanma gereği doğmuştur.1. Mısır’da tarih öncesi bir mezarda 7000 yıllık olduğu sanılan oyma taştan küçük bir kollu teraziyle kireç taşından yapılmış taş kütleler bulmuşlardır. Arşiv kilogram. 1799 yılında daha pratik bir kullanım sağlamak amacı ile ağırlık biriminin platin ve iridyum alaşımından imal edilen bir referans kütle standardına aktarılması kararlaştırılmıştır. Eşit kollu teraziyle kütleleri karşılaştırılan cisimlerin ağırlıkları da karşılaştırılmış olur. Fransa’nın Sevres kentindeki Uluslararası Ağırlık ve Ölçmeler Bürosu’nda saklanmaktadır. Bu nedenle bilinçli ya da bilinçsiz olarak kütle ve ağırlık kavramları birbiri yerine 3 . Bu yeni ağırlık referans standardı da Fransa Cumhuriyeti'nin arşivlerinde korunduğundan ismi “Arşiv Kilogram” olarak adlandırılmıştır. İlk zamanlar her mil let kendine göre tartı birimleri seçmiştir. okka. Kütle standartlarını oluşturmak için 17. dirhem bunlardan sayılabilir.

Bir cismin ağırlığı. Kütle ölçümünde ilk iş kabın darasını almaktır.2. Hesaplama yapılırken verilerin aynı birimden olmasına dikkat edilmelidir. kavanozun kütlesi 250 gram ise pekmezin net kütlesi ne kadardır? 4 .1.80 m/s2 olan bir yerde ağırlığı 9. Yine g= 9. Kimya laboratuvarlarında tartım ile belirlenen nicelik için kütle terimi tercih edilmelidir.78 m/s2 olan başka bir yerde aynı kütleli cismin ağırlığı 9. 1. Net ağırlık = Brüt ağırlık – Dara bağıntısı kullanılır. (W: ağırlık. Ağırlık bir kuvvet olup vektörel bir büyüklüktür. Net Ağırlık Cismin tek başına tartımı sonucu elde edilen kendi miktarına denir.1. Yeryüzünde aynı yerde bulunan cisimlerin kütleleri eşitse ağırlıkları da eşittir.1. Ağırlık ile kütle arasındaki bağıntı W= m. 1.1. Yer çekimi etkisinde bulunmayan bir uzay gemisinde büyük bir kurşun bloku (W=0) kaldırmak sorun değildir fakat bir astronot. Brüt Ağırlık Cismin bulunduğu kap veya ambalajıyla birlikte tartımı sonucu ölçülen kütleye brüt ağırlık denir. kütle çekim kuvvetinin yönü ile aynıdır. Newton” gibi kuvvet birimleriyle ölçülür. g: yer çekimi ivmesi) Dünya üzerinde farklı yerlerde g’nin değeri değiştiğinden m kütleli bir cismin ağırlığı da dünya üzerinde farklı yerlerde farklı değerlere sahip olur.80 N’dir. Ağırlığın büyüklüğü “Paund. isterse yer çekiminin olmadığı bir yerde olsun cismin üzerine aynı kuvveti etki ettirmek gerekir.kullanılabilmektedir. net ağırlık ve dara terimlerinin iyi bilinmesi gerekir.78 N olur. Farklı birimlerde değerler verildiyse uygun olan birime mutlaka çevrilmelidir. Dara Boş kabın veya ambalajın kütlesine dara denir.3. m: kütle. Örnek: Kabıyla birlikte tartılan bir kavanoz pekmezin brüt kütlesi 1250 gram. Böylece 1 kg kütleli bir cismin g=9. Ağırlık hesaplamalarında kullanılan brüt ağırlık. bloku (m≠0) tekmelemek isterse zorlanacaktır. Net ağırlığı bulmak için.g’dir. Bu vektörün yönü. Bir cismin kütlesi her yerde aynı olduğundan cismi hareketlendirmek için ister dünya üzerinde bir sürtünmesiz yatay yüzey üzerinde olsun. 1. Kütle çekim etkisinin yok olduğu yerlerde bir cismin ağırlığı sıfır olmakla beraber cismin kütlesi her yerde aynıdır. dünyanın cisme uyguladığı kütle çekim kuvvetidir.

385 gramdır.Çözüm Brüt kütle = 1250 g Dara=250 g Net kütle = Brüt kütle -Dara Net kütle = 1250-250 =1000 gramdır.6 kg ise Net ağırlık= Brüt ağırlık – Dara Bir varil petrolün net ağırlığı= 107 – 8. Örnek Bir çay kutusu 500 gramdır.6 kg olduğuna göre 1 varil petrolün net ağırlığı kaç kg’dır? Çözüm 3 varil petrol brüt ağırlığı 321 kg ise 1 varil petrolün brüt ağırlığı= 321/3=107 kg 1 varilin darası 8. Darası 50 gram olan kutuda 100 adet poşet çay bulunduğuna göre 5 poşet çayın net ağırlığı kaç gramdır? Çözüm Brüt ağırlık= 500 g Dara = 50 gram Net ağırlık= Brüt ağırlık – Dara Net ağırlık = 500-50=450 gram ( 100 adet poşet çay) 5 . Örnek 3 varil petrolün brüt ağırlığı 321 kg’dır. Örnek Bir kutu kesme şeker 1 kg’dır.6=98. Bir kutuda 200 adet şeker bulunmaktadır.4 kg’dır.795 x3=14. 3 tane şeker 4. Bir varilin darası 8.795 g’dır. Kesme şeker kutusu 41 gram olduğuna göre 3 tane kesme şekerin net ağırlığı kaç gramdır? Çözüm Brüt ağırlık= 1 kg=1000 g Dara= 41 g Net ağırlık=? Net ağırlık= Brüt ağırlık – Dara Net ağırlık = 1000 g – 41g=959 g (200 tane kesme şeker için) 200 tane şeker 959 g ise 1 tane şeker 959/200= 4.

II. 1. Tartı kabına tartılacak maddeyi koyduktan sonra diğer kefedeki gramların hepsini almış ve ölçüm için bir adet 20 gramlık. ölçülecek kütle bilinen kütlelerle kıyaslanarak yapılır. yer çekimi ivmesinden bağımsızdır. Tartılacak cisim kefeye konulduğunda başlangıç tartım koşulu bozulur.5x 5= 22. iki adet 2 gramlık. ay ve diğer gezegenlerde yapılsa da aynı sonuçlar alınır. Eskiden pek çok alanda sıklıkla kullanılan eşit kollu teraziler artık yerini elektronik terazilere bırakmıştır. tartı kabının kütlesinin ölçülmesi için bir adet 20 gramlık.450 = 2. bir adet 1 gramlık. Eşit kollu terazide tartma. Bu ek akımın büyüklüğü. Bu tartı sisteminde yer çekimi kuvveti her iki kefeye de aynı şiddette etki ettiğinden tartı. YOL 100 adet poşet çay 5 adet poşet çay X= 450 x 5 / 100=22.I.100 =24.75 g 450 g ise x g’dır.5 gramdır. Örnek Kimya laboratuvarında eşit kollu teraziyle tartım yapan bir öğrenci. Günümüzde laboratuvarlarda en çok görülen terazi türü. teraziyle kütle ölçme işlemlerine de tartma denir. bir elektromanyetik devreden elektrik akımı geçirerek oluşturulan bir manyetik kuvvettir.050 = 21. Yani eşit kollu teraziyle tartı dünya.2 + 0. Denge koşulunu yeniden sağlamak için elektromanyetik devreden ek bir elektrik akımı geçirilmelidir. Önce terazi kefesinde bir cisim yokken başlangıç tartım koşulu sağlanır. bir adet 50 miligramlık ağırlık kullanmıştır. hassas ve analitik teraziler olarak anılan elektronik terazilerdir. Elektronik tartıda dengeleme kuvveti.200 – 21.450 g Brüt ağırlık= 20 + 2 x 2 + 2 x 0. 6 .200 g Net ağırlık= Brüt ağırlık – Dara Net ağırlık = 24. Bir kefeye kütlesi ölçülecek cisim diğer kefeye bilinen standart kütleler konularak denge sağlanır. Eşit kollu terazilerde orta noktasında bir bıçak sırtı bulunan terazi kolu ve bu kolun uçlarına asılı duran iki kefe vardır.5 g’dır. iki adet 100 miligramlık kullandığına göre tartı kabına konan maddenin net ağırlığı kaç gramdır? Çözüm Dara= 20 + 1 + 2 x 0. YOL 100 adet poşet çayın net ağırlığı 450 g ise 1 poşet çayın net ağırlığı 450/100=4.5 gramdır. iki adet 200 miligramlık.2. Laboratuvarda Kullanılan Tartım Araçları Bir cismin veya maddenin kütlesini ölçmeye yarayan alete terazi. 5 adet poşet çay 4.

Günümüzde kullanılan elektronik teraziler. Tek kefeli ve elektronik olanlarda kütleyi doğrudan doğruya okumak mümkündür.1 mg ve 0. yapılan analizlerin sonucunu doğrudan etkiler.tartılacak cismin kütlesi ile orantılıdır ve terazi üzerinde görülen bir kütle okunmasına dönüşür.1: Hassas terazi 1. Bunlardan çift kefeli terazilerde ayrı bir kutuda bu lunan gramlar kefelerden birine. çok duyarlık gerektirmeyen işlemler için kullanılan terazilerdir.2. Hassas Terazi Hassas teraziler 0. nicel analitik kimya laboratuarlarında) kullanılır. 1. İki kefeli eşit kollu veya tek kefeli olabilir. laboratuarlarda. Bunlar. 0. Çok hassas tartımlar gerektiren işlerde (örneğin. Laboratuvarlarda kullanılan teraziler. Tek kefeli teraziler ise analog (mekanik) veya dijital (elektronik) olabilir. dijital ve analog veya tek kefeli. Analitik Terazi Analitik teraziler. kuyumcularda kullanılır. Kabinin üst ve yanlarında açılabilen kapakları vardır.001 mg ve daha duyarlı tartım yapabilen terazilerdir. tartılacak madde de öteki kefeye konur. Nitel Analitik Kimya Laboratuvar’ları için hassas teraziler yeterlidir. Analitik teraziler. Resim 1. çalışma prensiplerine ve özelliklerine göre elektrikle veya elektriksiz çalışabilen teraziler. 7 .1. genellikle elektriksiz terazilerdir. Doğru ve hassas tartım alabilme.2. hassas terazi ve analitik teraziler olmak üzere iki grupta incelenir. ilaç ve kimya sanayinde. Bu terazilerde hava akımını önlemek amacıyla kefenin etrafında koruyucu kabin bulunmaktadır. Analitik kimya laboratuvarlarındaki en önemli gereçlerden biri terazidir.01 mg duyarlıkta tartım yapabilen.2. iki kefeli teraziler olmak üzere çeşitli gruplarda incelenebilir. Işıklı rakamlar bu kütleyi belirterek okumada kolaylık sağlar.

maksimum tartım sınırının aşılmamasına özen gösterilmelidir. Terazi yüzeyinin tartım öncesi temiz olması ve tartımdan sonra da temizlenmesi gerekir. direk gün ışığına maruz kalmamalı. Terazinin konumu gelişigüzel değiştirilmemeli. ani ve sert yüklemeler yapılmamalı.) durdurulmalıdır. Terazi kalibrasyonu belli aralıklarla kontrol edilmelidir (Bu işlem sorumlu kişiler tarafından yapılmalıdır. Bozuk olması durumunda laboratuvar sorumlusundan yardım istenmelidir. Deney ve analiz süresince aynı terazi kullanılmalıdır. Tartım İşleminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Tartım işleminin doğru sonuç vermesi için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir:             Terazinin konumu belirlenirken nemsiz. düz ve sarsıntısız bir zemin üzerinde çalıştırılmalıdır. klima vb.3. sert. Terazi içinde mutlaka kurutucu bulundurulmalıdır (Bu amaçla nem çekici olarak genellikle susuz CaCl2 kullanılır.). su terazisinin ayarı mutlaka kontrol edilmeli eğer dengesi bozuksa ayak döndürülerek ayarlama yapılmalıdır.Resim 1. gerekli durumlarda laboratuvar sorumlusundan yardım istenmelidir. 8 . Hassas tartımların alındığı analitik terazilerin kefesine fazla kuvvet uygulanmamalı. korozif maddeler bulundurmayacak bir oda seçilmelidir. esnemeyen. Çok sıcak ve çok soğuk örneklerin tartılmasından kaçınılmalıdır. Terazi.2: Analitik terazi 1. Terazilerin.). Tartım yapılmadan önce ortamdaki herhangi bir hava sirkülasyonu (açık cam. Terazi kullanılmadığında üzerinde ağırlık bırakılmamalıdır.

Kullanma kılavuzundaki temizlik ve bakım ile ilgili talimatlara uyulmalıdır. Bu nedenle alınacak tartımların güvenilirliği ve terazinin uzun ömürlü olması için temizliği ve bakımı büyük önem taşır. korozif maddelerle temizlik yapılmamalı. 9 .4. Terazilerin Temizliği ve Bakımı Elektronik teraziler çok hassas ve pahalı cihazlardır. cihazın çevresi ve kasası temizlenmelidir. Kullanım esnasında dikkatli olunmalı. Kefeye el ile basınç uygulanmamalı. Temizlik yapılırken terazi kefesi yavaşça yerinden kaldırılarak bir fırça veya hafif nemlendirilmiş yumuşak bez yardımıyla kefenin altı. Ancak yerine takılmadan önce iyice kurutulmalıdır. Temizlik ve bakım sırasında. Kefe suyla yıkanabilir. maddenin dökülüp saçılmamasına özen gösterilmelidir. Temizleme için iyi bir fırça ve yumuşak bez kullanılmalı. Aşındırıcı.1. Her kullanımdan sonra temiz bırakılmalı ve belli aralıklarla sorumlu kişilerce bakımları yapılmalıdır.      İşleme başlamadan önce ilk olarak cihazın elektrik bağlantısı kesilmeli.

bakarak terazinin dengesini  Su terazisinin ayarını mutlaka kontrol ediniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Belirli bir miktardaki maddeyi tartınız.  Su terazisine kontrol ediniz. Kullanılacak araç ve gereçler: Terazi. Öneriler  Laboratuvar önlüğünüzü giyerek çalışma ortamınızı hazırlayınız. esnemeyen. tartılacak madde İşlem Basamakları  Teraziyi düz bir zemine yerleştiriniz.  Terazinizi sert.  Dengede değilse ayak vidaları yardımıyla dengeye getiriniz. 10 .  Terazi ayak vidalarını döndürerek ayarlayınız. düz ve sarsıntısız bir zemin üzerinde çalıştırınız.

 Acele etmeyiniz. 11 .  Terazi kapağını uzun süre açık bırakmayınız.  Gösterge sabitlenmeden okumayınız. işlem  Tartım için kullanılacak kâğıdın darasını alınız.  Çalıştığınız cihazın çok hassas olduğunu unutmayınız.  Gösterge sıfırlanmadan yapmayınız.  Terazinin yan camını kapatarak terazinin ekranından ağırlığı okuyarak kaydediniz.  Tartacağınız maddeyi kefeye koyarken dikkatli olunuz.  Göstergenin sıfırlanmasını bekleyiniz.  Terazinin yan camını açarak tartılacak maddeyi terazinin kefesine koyunuz. Teraziyi açınız.  Kullandığınız kabın veya kâğıdın terazinin diğer kısımlarına değmemesine dikkat ediniz.  Olabilecek hava sirkülasyonunu önlemek için kapakları mutlaka kapatınız.

 Rapor yazınız.  Tartılan maddeyi kefeden alınız.  Terazinin kapaklarını uzun süre açık tutmayınız.  Malzemeleri temizleyiniz.  Teraziyi kapatınız.  İşlem basamakları ve aldığınız notlardan faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 12 . Okuduğunuz değeri kaydediniz.  Tartılan maddelere çıplak elle dokunmayınız.  Kullanılan malzemelerin temizliğine dikkat ediniz.  Terazi fişini çekmeyiniz.  Teraziyi temizlerken terazi kefesine baskı uygulamayınız.  Cihazın güç düğmesini kapatınız.  Cihaz ve çevresini temizleyiniz.  Temizleme işleminde fırça kullanınız.

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 7. 4. 12. 5. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 11. 10. 13. 13 . Değerlendirme Ölçütleri İş önlüğünüzü giyip çalışma ortamınızı düzenlediniz mi? Teraziyi düz bir zemine yerleştirdiniz mi? Su terazisine bakarak terazinin dengesini kontrol ettiniz mi? Dengede değilse ayak vidaları yardımıyla dengeye getirdiniz mi? Teraziyi açtınız mı? Göstergenin sıfırlanmasını beklediniz mi? Terazi yan camını açarak tartılacak maddeyi terazinin kefesine koydunuz mu? Terazi yan camını kapatarak terazinin ekranından ağırlığını okuyarak kaydettiniz mi? Teraziyi kapattınız mı? Tartılan maddeyi kefeden aldınız mı? Cihazı güç düğmesinden kapattınız mı? Cihaz ve çevresini temizlediniz mi? Malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi? Raporunuzu yazdınız mı? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 14. 6. 9. 1. 8. 2.KONTROL LİSTESİ Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet. kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 3.

1.0.76 D) 9.2 C) 7.001 D) 0. Kişinin taşıdığı yük kaç gramdır? A) 8000 B) 8500 C) 9000 D) 9500 Bir piknometre boşken 25. darası 3.1 . 3. C) Kefesine el ile basınç uygulanmamalı.60 g.95 Bir teneke içindeki tuzun brüt tartımı 8. 20 oC’de su ile dolu iken 35.1 molarlık HNO3 ile yapılmalı.01 – 0.2 Aşağıdakilerden hangisi analitik terazinin duyarlılığını belirtmektedir? A) 1 – 0.44 B) 8.55 g gelmektedir. 14 . 4. 6.0.6 kilogramdır.5 kg olan sepete konarak taşınıyor.95 C) 9. +4 °C sıcaklıkta 1 dm3 (1 litre) hacimli saf suyun kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 g B) 1 kg C) 1 cg D) 1 hg 2 kg elma ile 4000 gram elma. Teneke darası 840 gram olduğuna göre tuzun net tartımı kaç kilogramdır? A) 9. B) Temizleme için iyi bir fırça ve yumuşak bez kullanılmalı.1 B) 0.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. Buna göre suyun net ağırlığı kaç gramdır? A) 7. 2.95 D) 10.00001 Terazilerin temizliğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A) İşleme başlamadan önce ilk olarak cihazın elektrik bağlantısı kesilmeli.01 C) 0.95 B) 8. 5.001. D) Temizliği 0.

1925 B) 2.0. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.01 mg’dır. Teraziler neyi ölçer? A) Hacim B) Uzunluk C) Basınç D) Kütle 9.1 mg . D) Nicel analitik kimya laboratuvarları için hassas teraziler yeterlidir. Genellikle terazi içinde konulan kurutucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Susuz CaCl2 B) Susuz CaCO3 C) Susuz CaH2 D) Susuz CaC2O2 Hassas teraziler için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Duyarlılık aralığı 0. B) Kefesinin etrafında koruyucu kabin bulunur. C) Çok duyarlık gerektiren işlemler için kullanılan terazilerdir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız.7. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.1987 8.3975 C) 7. 15 . Bir kutuda 400 adet kesme şeker bulunur. Kesme şeker kutusu 41 gram olduğuna göre 3 tane kesme şekerin net tartımı kaç gramdır? A) 7. 10. Bir kutu kesme şeker bir kilogramdır.1063 D) 6.

uluslararası anlaşmalarla önlenmiştir. 2. ölçü sayısı ve birim olmak üzere iki kısımdan oluşur (Vektörel büyüklüklerde ölçü sayısı ve birimi ile birlikte doğrultu ve yönünün de bilinmesi gerekir). Bu büyüklüklere temel büyüklükler denir. MKS mutlak birimler sistemi ve uluslararası birim sistemidir (SI). Sözgelimi. CGS mutlak birimler sistemi.1. Newton’un adını anmak üzere tanımlanan kuvvet birimi newton (N). Ancak bu birimin kısaltılmış işareti mutlaka büyük harfle belirtilir. ARAŞTIRMA   Uluslararası birim sistemini ve birimlerin birbirine dönüşümlerini araştırınız. Bir özel isme 16 . çok eski zamanlardan beri uluslarca kullanılmıştır. Çünkü bütün büyüklükler kütle. Uluslararası birim sistemi dışında kalan ancak ülkemiz sanayi kuruluşlarında kullanılan birimler nelerdir? Araştırınız. Kelvin’in adını anmak üzere tanımlanan sıcaklık birimi kelvin (K) . Bilimin gelişmesine katkıda bulunmuş bir bilim adamını anmak için tanımlanan birimin adı olan kelime.gibi. bilimin anlaşılmasını ve gelişmesini zorlaştırmaktaydı. Her büyüklük. Birim adlarının ve sembollerinin yazılışı konusunda birliği sağlayıcı uluslararası kurallar vardır. Temel büyüklüklerden türetilen büyüklüklere de türetilmiş büyüklükler denir.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak bir maddeden belirli miktarda tartım yapabileceksiniz... uzunluk (veya teknikte kuvvet) ve zamanın bi r fonksiyonu olarak ortaya çıktığından bunlara ait birimlerle ifade edilebilir. Uluslararası Kütle Birimleri ve Dönüştürülmesi Bir cismin kütlesini ve uzunluğunu sadece sayı olarak vermek hiçbir şey ifade etmez.. BİR MADDEDEN BELİRLİ MİKTARDA TARTIM 2. anılan bilimcinin adıyla karışmasını önlemek amacıyla küçük harfle başlayarak yazılır. Sayının yanında birimi verildiğinde ancak bir anlamı olur. Bu durum. Birimler. Bu karışıklık. Birim sistemlerinden uluslararası anlaşmalarla kabul edilen ve en çok kullanılan üç tanesi.. Ulusların kullandığı birimler çok çeşitliydi hatta çoğu bilimsel tanımdan yoksundu. Her bir büyüklük için diğerlerinden apayrı bir birim tanımlamaya da gerek yoktur.

bağlı olmaksızın tanımlanan birim adları ve bunların işaretleri küçük harfle yazılır. zaman) başka dört temel büyüklüğün daha birimlerini içine alan uluslararası birim sistemi tanımlanmıştır. gram. gram (g) gibi.2. Büyüklük Adı Uzunluk Kütle Zaman Elektrik akımı Termodinamik sıcaklık Madde miktarı Işık şiddeti Yüzey Hacim Hız Kuvvet Enerji Birim Sembolü l m t i T n I A V Ѵ F E Adı metre kilogram saniye amper kelvin mole candela metrekare metreküp metre/saniye newton joule Sembolü m kg sn.1. A K mol cd m2 m3 m/s N J Temel Türetilmiş Tablo 2. saniye veya kısaca CGS sistemi adını alır. kütle ve zaman temel kavramları üzerine kurulmuştur. Bu üç temel kavram için temel birim olarak santimetre (cm).2: Uluslararası birim sistemi(SI) 17 . CGS Birim Sistemi Uzunluk. Uluslararası birim sistemi.1.1: CGS mutlak birimler sistemi 2. gram (g) ve saniye (s) kabul edildiğinden santimetre. Ancak gelişen bilim ve teknoloji ile yerini giderek SI birim sistemine bırakmıştır. santimetre (cm).1. Uluslararası Birim Sistemi (SI) Uluslararası Ölçüler Konferansı’nın 1971’de yaptığı toplantıda en temel büyüklüklerden (uzunluk. 2. MKS mutlak birimler sistemini kapsar. Yüzey santimetrekare cm2 Hacim santimetreküp cm3 Türetilmiş Hız santimetre/saniye cm/s Kuvvet dyne dyn Enerji erg erg Büyüklük Tablo 2. Söz gelimi. kütle. Birim Adı Sembolü Uzunluk santimetre cm Temel Kütle gram g Zaman saniye sn. SI birim sistemi en önemli birim sistemidir.

) Erg Dyne Esu/s bar Kelvin (K) Saniye (sn. zaman için saniye (sn. Temel birimler olarak uzunluk için metre (m). kütle için kilogram (kg). İş Kuvvet Akım Basınç Sembol m l. MKS Birim Sistemi Bu sistemde temel kavramlar yine uzunluk. d T t E.) Joule (J) Newton (N) Amper (A) Pascal (Pa) Santimetre (cm) Metre (m) Kelvin (K) Saniye (sn. MKS ve SI birim sistemlerinin karşılaştırılması 18 . m2 m3 m/s N J Türetilmiş Tablo 2. kütle ve zamandır.1. W F I P MKS CGS SI Kilogram (kg) Kilogram (kg) Gram (g) Metre (m) Kelvin (K) Saniye (sn.3.4: CGS. Elektrikte akım şiddeti de temel kavramlar arasına girer.2.) Joule (J) Newton (N) Amper (A) N/cm2 Tablo 2. Aşağıda MKS birim sistemlerinin birimleri gösterilmiştir. Büyüklük Temel Uzunluk Kütle Zaman Yüzey Hacim Hız Kuvvet Enerji Birim Adı metre kilogram saniye metrekare metreküp metre/saniye newton joule Sembolü m kg sn.) ve akım için amper (A) kabul edildiğinden kısaca MKS veya MKSA sistemi olarak bilinir.3: MKS mutlak birimler sistemi Birim Kütle Uzunluk Sıcaklık Zaman Enerji.

001 t Aşağıda SI birim sisteminde birimlerin alt ve üst katları aşağıda verilmiştir. Ön ek ismi Sembol Alt Katlar mikro mili santi desi deka hekto kilo mega μ m c d da h k M 1010-3 10-2 10-1 10+1 10+2 10+3 10+6 6 Çarpan 0.Birimin Adı Ton Kental Kilogram Hektogram Dekagram Gram Desigram Santigram Miligram *Mikrogram Birimin Simgesi t q kg hg dag g dg cg mg µg 1 Birim İçin 1t 1q 1kg 1hg 1 dag 1g 1 dg 1 cg 1 mg 1 µg Kg 1000 kg 100 kg 1 kg 0. 1g 1g 1g 1 dag 1 hg 1 kg 1t = 10 dg = 100 cg = 1000 mg = 10 g = 100 g = 1000 g = 1000 kg 1 dg 1 cg 1 mg 1g 1g 1g 1 kg = 0.000 1 kg 0.1 dag = 0.001 kg 0.01 g = 0.01 0.000 001 0.000 01 kg 0.001 g = 0.1 g = 0.000 001 kg 0.001kg = 0.001 0.01 kg 0.01 hg = 0.1 10 100 1000 1000 000 Üst katlar Tablo 2.000 000 001 kg Kg 103 kg 102 kg 1 kg 10-1 kg 10-2 kg 10-3 kg 10-4 kg 10-5 kg 10-6 kg 10-9 kg Tablo 2.6: Birimlerin az ve çok katları 19 . onar onar küçülür.1 kg 0.5:Kütle temel biriminin üst ve alt katları Kütle ölçüsü birimleri onar onar büyür.

gram gibi) dur.2 .2 lb 454 g ise xg x = 14. Ülkemizde bazı sanayi alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. İngiliz ağırlık ölçü birimi olup sembolü lb’dir.68 g Örnek: 248 lb gelen katı kaç kg’ dır? Çözüm: 1 lb 248 lb 0.55 kg = ? g 2172 μg = ? g Çözüm 642g = 0. 454 = 644. PSI Basınç.4. Pounddan daha küçük ağırlık birimi ise 'ounce' (ons .1. maddenin belirli bir yüzeyine etki eden kuvvet olarak tanımlanır. 1 ons= 1/16 lb = 28. PSI pound/ inç2 olarak basıncı gösterir.454 kg = 454 g Örnek: 1.454 kg ise x kg x = 248.6959 psi =10 N/cm²=1 Bar 20 . 642 g = ? kg 1.454= 112. İngiliz sisteminde birimi psi (pounds per square inch). ülkemizde bazı sanayi alanlarında farklı bir ağırlık ölçü birimi olarak pound kullanılır. 0. uluslararası sistemde (SI) N/cm² (Newton per square inch)’dir. 642 kg 1.55 kg =1550 g 2172 μg =2.349 g 1 pound (lb) = 0.068 atm.172.592 kg 2.1. Libre olarak da adlandırılır.1. Diğer Birim Sistemleri SI birim sistemi dışında da şartlara bağlı olarak değişik birimler kullanılabilir. 1 psi = 0. 1 atm=14.10 -3 g 2.42 lb kaç gramdır? Çözüm: 1 lb 14.Örnek: Aşağıdaki kütle ölçüleri arasındaki çevirmeleri yapınız. Örneğin.4.

Mühendislik ölçülerinde 3" ile gösterildiğinde bunun manası 3 inç’tir.7 = 10 bar 2. Yarda Bir uzunluk ölçüsü birimidir.1.4. bir inç başparmak genişliğini ifade eder.54 = 3 inç’tir.62 cm X X= 7. Metrik sistemin kullanıldığı ülkelerde bile bazı durumlarda inç kullanılmaktadır. 1 inç 2. İnç’in uluslararası standart sembolü in'dir. Genelde mesafeleri ifade etmek için kullanılır.Örnek: Basınç göstergesinde okunan değer 147 PSI’dır. 1 inç yaklaşık 0. Örnek: 7.1. 2. İnç İnch 'parmak' anlamına gelir. Alan hesaplamalarında inç kare.7 psi’dir.9144 m' ye eşit olan "uluslararası yarda"dır. Floppy disketlerin genişliği.) ye eşittir.54 cm 1 inç ise 7. Boruların çapları.3937 uluslararası inç’tir. PSI / 14.54=7. Bu basınç değerinin bar olarak karşılığını bulunuz. Puroların çapı birçok ülkede inç ile ifade edilmektedir. hacim hesaplamalarında ise yarda küp adını alır.).08333 font (1 foot 12 inç’tir.62 cm uzunluğundaki Mg şeridinin boyu kaç inç’tir? Çözüm 2. hacim hesaplamalarında ise inç küp adını alır.       Televizyon ve bilgisayar ekranlarının çerçeve oranları. 1 inç yaklaşık 0. Bugün en büyük sıklıkta kullanılan yarda. Gramofon plakları. Alan hesaplarında yarda kare.3.7 = bar 147 / 14. Uzunluk değeri sistemden sisteme değişebilir. uzunluk değeri 0.4. Bisiklet ve otomobil lastiklerinin çapları.2. Bazı durumlarda inç (") çift kesme işaretiyle gösterilir.62/2.62 cm’dir. 21 . Bu ölçünün değeri ise otomatik olarak 3x2. Çözüm 1 bar yaklaşık olarak 14. Uzunluk değeri sistemden sisteme değişebilir. Örneğin.02778 yardaya (1 yarda 36 inç’tir).54 santimetre (1 santimetre yaklaşık 0. 1 yarda 3 ayak ya da 36 inç’tir.

9144 metreye (1 metre yaklaşık 1.0936 0.3048 metreye eşit (30. 12 inç’e eşittir. İngiliz birim sisteminde kullanılan bir uzunluk ölçüsü birimidir. 3 ayağa (1 ayak yardanın üçte biridir. Fit.) 36 inç’e 0. Örnek: 0.7: Uzunluk birimleri arasındaki dönüşümler 22 . 1 ayak (fit) = 0. 1 yarda'nın uzunluğunu 0. Buna göre laboratuvar kaç m’dir? Çözüm Aşağıdaki tablo size uzunluk birimlerindeki dönüşümler hakkında özet bir bilgi verecektir: 1 metre 1 inç 1 yarda 1 ayak metre 1 0.0833 3 1 Tablo 2.3048 inç 39.2808 0. 1 yarda.     0. İngiliz Milletler Topluluğu Ülkeleri.9144 0.).3 yarda kaç cm ve kaç inç’tir? Çözüm 2.48 cm Örnek: Laboratuvarın uzunluğu 8 ayak olarak ölçülmüştür. 3 fite eşit olup 1 fit.) eşittir.0254 0.37 1 36 12 yarda 1.0936 uluslararası yardadır. Dolayısıyla.4.02778 1 0. Ayak (Fit) Ayak. (ft) veya bazen (') şeklinde kısaltılır.3333 ayak 3.4. Yaklaşık 1 metrenin üçte biri uzunluktadır. 1 fit 0.1 uluslararası yarda.1.48 cm) hâle geldi.5 kulaca (1 kulaç 2 yardadır.9144 metre olarak tanımladılar.3048 m = 30.

00 gram = 0.785 kg ağırlık çeker. genellikle gümüş. Karat. Ons.1 g. normal ons (oz) 28. bir Amerikan galonu: 3.60 g) veya 3.4. Karat Karat elmasın kütle veya ağırlığını ölçmek için kullanılan bir ölçü birimidir.54345 l şeklinde verilebilir. yakut gibi değerli taşların ağırlıklarının belirlenmesi için kullanılan ölçü birimidir.78543 l. değişik ülkelerde kullanılmakta ve her bir ülkede farklı kütlelere tekabül etmektedir.4.00 troy ons Örnek: 5 ons (oz) kaç gramdır? Çözüm: 2. Bir Amerikan galonu su +4°C’de 8.2.4.1.200 gram olarak kabul edilmiş ve metrik karat olarak adlandırılmıştır.1. Amerikan galonu 231 inç3.345 pound (1 pound=453. safir gibi değerli taşlar ve yarı değerli taşlar için de kullanılmaktadır. Karat birimi önceleri sadece elmaslar için kullanılıyor olsa da günümüzde yakut. 23 .5. sıvı maddelerin taşımacılığında kullanılır. Galon Galon bir sıvı hacim ölçü birimi olup çoğunlukla akaryakıt vb. bir İngiliz galonu: 4.349 g gelmektedir. Örnek: 86 karatlık kaşıkçı elması kaç gramdır? Çözüm 2. Ons Ons.035 ons (oz) 28.00 ons (oz) 31. İngiliz galonu 277.7.1 gram = 1.1. troy ons ve normal ons olmak üzere iki farklı şekilde kullanılmaktadır.46 inç3 e eşit bir hacim tutar. Troy ons 31. 1. Metrik birimler cinsinden bir galon değeri.6. 1907 yılında 0. zümrüt.349 gram = 1. altın ve platin gibi değerli metallerin veya elmas.

Göstergenin sıfırlaması beklenir.10-3 2204. 10+3 karat 4998.             Terazinin ayaklarının zemine tam olarak oturduğu kontrol edilir. tartı kabı ile dışarı alınır.10-2 35274 grain 15432 7000 437. Aşağıdaki tablo size ağırlık birimlerindeki dönüşümler hakkında özet bir bilgi verecektir: 1 kg 1 lb 1 ons 1 grain 1 karat 1g 1 ton kg 1 0.10-4 2.20462 1 0.45359 0. Cihaz ve çevresi temiz olarak terk edilir.432 15432.48.0625 lb = 437. Eğer madde istenilen miktarı aşmışsa kapak açılarak spatülle (kefeye baskı uygulamadan) madde istenilen miktara getirilir (Terazi içine madde dökülmemesine özen gösterilmelidir.79 l’dir.). Göstergenin sabitlenmesi beklenir.85026 0.79 = 45. Cihaz kapağı açılır.99885026 - Tablo 2. 24 . Kapak kapatılır. Açma kapama düğmesi (on-off) ile açılır. Kapak açılır. Cihaz güç düğmesinden kapatılır. Temiz bir kâğıt ya da tartı kabı kefenin ortasına konur.32393 1 4.2. Madde. Eğer madde istenilen miktara ulaşmamışsa madde ilavesine devam edilir. Aşırı madde koymamak için gösterge izlenir. Bu şirketin aylık benzin kullanımı kaç litredir? (İşlemlerinizi Amerikan galonu üzerinden yapınız. Belirli Miktarda Madde Tartımı Belirli miktarda madde tartımı. Temiz ve kuru bir spatülle azar azar istenilen madde tartı kabı içine konur. Terazi kapağı kapatılır.0625 1.2857.4286.) Çözüm Bir ayda 4 hafta vardır. Cihaz göstergesinin sıfırlaması beklenir. 1 Amerikan galonu yaklaşık 3.5 grain 2.20462 lb 1 ons = 0. 10-3 1000 lb 2.274 16 1 2. Gösterge sabitlendikten sonra dara (tare) düğmesine basılır.62 ons (oz) 35.10-3 3.10-3 1. laboratuvarlarda sıklıkla kullanılmaktadır. 8: Kütle birimleri arasındaki dönüşümler Tablodaki dönüşümlere örnekler: 1 kg = 2. Bu nedenle doğru ve güvenilir tartım almak için aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat etmek gerekir.2.5 1 15. Kapak kapatılır.5274.Örnek: Bir şirket kullanmak üzere haftalık 3 galon benzin alıyor.10-5 0.3 = 12 galon benzin kullanılır.02835 6. Terazi fişi prize takılarak güç düğmesi ile elektrik bağlantısı sağlanır.48 l benzin kullanılır. Buna göre 12. 3.20462. Haftalık 3 galon kullanıldığına göre bir ayda 4.

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Bir maddeden belirli miktarda tartım alınız. 25 .  Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  Su terazisinin ayarını mutlaka kontrol ediniz.  Terazi fişini prize takarken dikkatli olunuz.  Terazi ayaklarını döndürerek ayarlayınız. Öneriler  İş önlüğünüzü giyiniz. maskenizi ve eldiveninizi takınız. tartı kabı. tartılacak madde. spatül İşlem Basamakları  Teraziyi düz bir zemine yerleştiriniz. Kullanılan araç ve gereçler: Terazi.  Teraziyi ayarlayınız.  Teraziye enerji girişini sağlayınız.

 Terazi kapağını uzun süre açık bırakmayınız.  Gösterge sıfırlanmadan işlem yapmayınız.  Göstergenin sıfırlamasını bekleyiniz.  Tartı kabını ya da temiz bir kâğıdı kefenin ortasına koyunuz.  Çalıştığınız cihazın çok hassas olduğunu unutmayınız.  Kullandığınız kabın veya kâğıdın terazinin diğer kısımlarına değmemesine dikkat ediniz.  Terazinin yan camını açınız. 26 . Teraziyi açınız.

 Terazi yan camını kapatınız.  Tartılacak maddeyi. Gösterge sabitlendikten sonra tare düğmesine basarak göstergeyi sıfırlayınız.  Maddenin etrafa saçılmamasına özen gösteriniz.  Maddeyi ekleme işlemini küçük vuruşlarla yapınız.  Gösterge sıfırlanmadan işlem yapmayınız.  Bir yandan göstergeyi kontrol ediniz. 27 . spatülle azar azar tartı kabı içine ekleyiniz.  Olabilecek hava sirkülasyonunu önlemek için kapakları mutlaka kapatınız.  Gösterge sabitlenmeden okuma yapmayınız.  Göstergenin sabitlenmesini bekleyiniz.

terazi kefesine baskı uygulamadan ve maddeyi dökmeden alınız.  İşleminizi kısa sürede bitirmeye çalışınız.  Dikkatli çalışınız.  İstenilen değere ulaşıldığında teraziyi kapatınız. terazinin kalibrasyonunu ve hassasiyetini bozabilir. İstenilen miktar aşılmışsa spatül yardımıyla.  Yan camları uzun süre açık tutmayınız.  Kapakları kapatarak istenilen değere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol ediniz.  Kefeye yapılan baskı.  İstenilen miktardan az ise ilaveye devam ediniz.  Yan camları açınız.  Dikkatli olunuz.  Maddenin etrafa dağılmamasına dikkat ediniz. 28 .

 Tartım miktarı hesaplayınız. raporunuzu hazırlayınız.  Terazi fişini çekmeyiniz. tartı kabı dışına alınız.  Teraziyi temizlerken terazi kefesine baskı uygulamayınız.  Raporunuzu öğretmeninize teslim ediniz. ediniz. Maddeyi. 29 .  Temizleme işleminde fırça  Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim kullanınız.  İşlem basamakları ve aldığınız notlardan faydalanarak  Raporunuzu teslim ediniz. ile magnezyum miktarını  Dolu krozenin tartımını not ediniz.  Cihazın güç düğmesini kapatınız.  Tartı kabındaki maddelere çıplak elle dokunmayınız.

16. 13. 10. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 7. 6. 19. tartı kabının dışına aldınız mı? Cihazın güç düğmesini kapattınız mı? Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi? Raporunuzu teslim ettiniz mi? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 12. 8. kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 15. 11. 2. 1.KONTROL LİSTESİ Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet. 18. 30 . Değerlendirme Ölçütleri İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? Teraziyi düz bir zemine yerleştirdiniz mi? Teraziyi ayaklarını döndürerek ayarladınız mı? Teraziye enerji girişini sağladınız mı? Teraziyi açtınız mı? Göstergenin sıfırlamasını beklediniz mi? Terazinin yan camını açtınız mı? Tartı kabını ya da temiz bir kâğıdı kefenin ortasına koydunuz mu? Gösterge sabitlendikten sonra tare düğmesine basarak göstergeyi sıfırladınız mı? Tartılacak maddeyi spatülle azar azar tartı kabı içine eklediniz mi? Terazi yan camını kapattınız mı? Göstergenin sabitlenmesini beklediniz mi? İstenilen miktar aşıldıysa spatül yardımıyla terazi kefesine baskı uygulamadan ve maddeyi dökmeden aldınız mı? İstenilen miktardan az ise ilaveye devam ettiniz mi? İstenilen değere ulaşıldığında teraziyi kapattınız mı? Yan camları açtınız mı? Maddeyi. 5. 20. 4. 3. 14. 9. 17.

01 kg kaç gramdır? A) 0. 31 . 1.3 D) 7630 0.63 C) 76.1 kg D) 1000μg = 1 g 763 miligram kaç gramdır? A) 0. 4.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 6.08 kilogram kaç gramdır? A) 8 B) 80 C) 800 D) 8000 2. 5. 3. 7. Aşağıdakilerden hangisi SI birim sistemine göre temel bir büyüklük değildir? A) Zaman B) Uzunluk C) Kütle D) Hız Aşağıdakilerden hangisi SI birim sistemine göre türetilmiş bir büyüklüktür? A) Hız B) Kuvvet C) Hacim D) Hepsi 0.1 g B) 1 g C) 10 g D) 100 g Hangi birim sisteminde kütle birimi gramdır? A) MKS B) CGS C) SI D) Hiçbiri Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır? A) 1000 g = 1 kg B) 1000 kg = 1 t C) 100g = 0.763 B) 7.

8184 Terazinin kullanımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Terazinin ayaklarının zemine tam oturmalıdır.5 inç kaç santimetredir? A) 1. 9.86 D) 2.4092 C) 6. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.8. VE DEĞERLENDİRME 32 . C) Cihaz açılır açılmaz tartılacak madde konur. B) Açma kapama düğmesi (on-off) ile açılır.2046 B) 4.43 C) 22. D) Cihaz ve çevresi temiz olarak terk edilir. 10. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.143 B) 11. 4.286 3 kg kaç pounddur? A) 2.6138 D) 8.

50 g olarak tartılmıştır. 3.194 g 3 varil petrolün bürüt tartımı 319 kilogramdır.44 g geldiğine göre katı miktarı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1.4 D) 327.1 g B) 1 g C) 10 g D) 100 g 4.94g B) 2. Her varilin darası 8.94 g C) 44. Analiz sonunda ise içinde katı madde bulunan kroze 23.2 C) 310.01 kg kaç gramdır? A) 0. Gravimetrik bir tayinde krozenin boş kütlesi 21.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 6.6 kilogram olduğuna göre petrolün net tartımı kaç kilogramdır? A) 344. 1.6 2. (SI) göre madde miktarının sembolü 5.94 g D) 0. Aşağıdakilerden hangisi SI birim sistemine ait değildir? A) gram B) metre C) saniye D) amper Uluslararası birim sistemine aşağıdakilerden hangisidir? A) G B) Kg C) Mol D) lb Kilogram ne birimidir? A) Uzunluk B) Kütle C) Hacim D) Alan 0. 33 .8 B) 293.

9. Aşağıdakilerden hangisi hacim ölçü birimidir? A) Yarda B) Karat C) Ons D) Galon Psi aşağıdakilerden hangisinin ölçüm birimidir? A) Ağırlık B) Hacim C) Uzunluk D) Basınç Aşağıdakilerden hangisi kütle ölçüm birimidir? A) Yarda B) Pound C) İnç D) Günümüzde. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 34 .7. 10. uluslararası ölçüm birim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) CGS B) MKS C) SI D) MKF 8. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B D C C D D A A C D ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D C B D A B B C C MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B A C B C D D B C 35 .

Paşa Yayıncılık. İstanbul. Ankara. Ankara. DEMİR Mustafa. Ankara. 2005. Geoffrey HERRİNG. Fiziğin Temelleri. 2001. 2004. . Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamaları. Kimya 9 Ders Kitabı. KARACA Faruk. 2006. Robert RESNİCK. Ostim Mesleki Eğitim Merkezi. Arkadaş Yayınları. HALLİDAY David. Şahinde DEMİRCİ. Analitik Kimya Laboratuvarı Nitel Bölüm. F. HARWOOD. PETRUCCİ Ralph H. Analitik ve Sınayi Kimya Laboratuvarı. Ankara. Ali USANMAZ. William S. Devlet Kitapları.KAYNAKÇA KAYNAKÇA      DEMİR Mustafa. 1991. Palme Yayıncılık. 36 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful