COĞRAFYA

1. I. Fiyort kıyı tipi II. Skyer kıyı tipi III. Watt kıyı tipi IV. Haliç kıyı tipi Yukarıda Türkiye'de rastlanmayan kıyı tipleri verilmiştir. Bu kıyı tiplerinden hangilerinin ülkemizde görülmemesi matematik konumun bir sonucudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) III ve IV C) Yalnız IV

YERŞEKİLLERİ

6. Aşağıdakilerden hangisi rüzgâr erozyonunun etkili olduğu bölgelerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Fiziksel ufalanmanın fazla olması B) Yağış miktarının az olması C) Yer şekillerinin engebeli olması D) Bitki örtüsünün cılız olması E) Toprakların tuzlu ve kireçli olması 7. Özellikle karstik arazilerdeki akarsular, kireç taşını bir yandan aşındırırken bir yandan da taşı çözer. Bunun sonucunda oluşan derin ve dik yamaçlı vadilere kanyon denir. Buna göre, ülkemizin yer yapısı dikkate alındığında aşağıda verilen bölümlerin hangisinde kanyon vadi tipine daha sık rastlanır? A) Doğu Karadeniz Bölümü B) Erzurum-Kars Bölümü C) Ergene Bölümü D) Antalya Bölümü E) Hakkâri Bölümü 8. Buzullar etkili oldukları alanlardan kopardıkları materyalleri güçlerinin azaldığı vadi tabanındaki çukurlarda ve buzulun uç kısımlarında biriktirirler.

2. Karadeniz’den Marmara Denizi’ne üst, Akdeniz’den Marmara Denizi’ne doğru bir alt akıntı vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu akıntıların sebebi olamaz? A) Karadeniz'in daha derin olması B) Karadeniz Havzası'na daha çok yağış düşmesi C) Marmara Denizi'nin daha tuzlu olması D) Marmara Denizi'nin seviyesinin daha düşük olması E) Karadeniz'e dökülen akarsu sayısının daha fazla olması 3. Doğu Karadeniz kıyılarında dalga aşındırma faaliyetlerinin, Kıyı Ege'de ise dalga birikim faaliyetlerinin daha yaygın olması bu yerlerin; I. Kıta sahanlığı II. İklim özellikleri III. Dağların kıyıya göre konumu IV. Gelgit genliği gibi özelliklerden hangileri bakımından farklı olmalarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır? A) Yalnız II D) II ve IV B) Yalnız III E) III ve IV C) I ve III

Buzultaş (moren) adı verilen bu oluşumlar yukarıdaki haritada işaretli alanlardan hangilerinde görülmez? A) Yalnız I D) III ve IV 9. B) Yalnız V E) I ve V C) II ve III

4.Aşağıda verilen göllerden hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır? A) İznik Gölü B) Tuz Gölü C) Van Gölü D) Manyas Gölü E) Beyşehir Gölü 5. Bir akarsu vadisinin doğal bir setle kapanması sonucu set gölleri meydana gelir. Aşağıda verilen göllerden hangisinin oluşumunda setleşmenin etkili olduğu söylenemez? A) Van Gölü B) Tuz Gölü C) Uzungöl D) Tortum Gölü E) Abant Gölü

Yukarıdaki haritada gösterilen yerlerden hangisinin kıyı şekli yanlış verilmiştir? A) I. Boyuna kıyı B) II. Limanlı kıyı C) III. Ria tipi kıyı D) IV. Dalmaçya tipi kıyı E) V. Enine kıyı

COĞRAFYA
10. Ülkemizdeki kapalı havzaların büyük çoğunluğunun İç Anadolu Bölgesi'nde olmasında, I. Bitki örtüsünün seyrek olması II. Sıcaklık ortalamasının düşük olması III. Etrafının dağlarla çevrili olması gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III

YERŞEKİLLERİ

15. Aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde sıcak su kaynaklarıyla fay hatları arasında paralellik olduğu gözlenir.

11. Ülkemizdeki akarsulardan ulaşım amaçlı faydalanılamamasında, I. Debilerinin yüksek olması II. Yatak eğimlerinin fazla olması III. Denge profiline ulaşmamaları IV. Sulama amaçlı kullanılması gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? A) I ve II D) II ve IV B) I ve III E) III ve IV C) II ve III

Buna göre, haritada gösterilen yörelerin hangisinde depremler ve sıcak su kaynakları daha az görülür? A) I B) II C) III D) IV E) V

16. Kolay eriyebilen kayaçların (karstik) erimesiyle yeraltında boşluklar oluşur. Bu boşlukların tavanlarının çökmesiyle göçme (çöküntü) depremleri meydana gelir. Buna göre, Türkiye'de aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde göçme depremlerine daha fazla rastlanır? A) Karadeniz Bölgesi B) Akdeniz Bölgesi C) Marmara Bölgesi D) Doğu Anadolu Bölgesi E) Ege Bölgesi 17. Aşağıda akarsularımızla ilgili verilen özelliklerden hangisi diğerlerinden farklı bir nedene dayanır? A) Rejimleri düzensizdir. B) Akış hızları fazladır. C) Enerji potansiyelleri fazladır. D) Aşındırma güçleri fazladır. E) Denge profiline ulaşmamışlardır. 18.Karstik arazilerde, yeraltında oluşan boşluk ve mağaralara biriken suların kayalar arasından sızarak kendiliğinden yeryüzüne çıkmasıyla oluşan kaynaklara karstik kaynaklar denir.

12. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki epirojenik faaliyetlere örnek olarak gösterilemez? A) Ergene ve Çukurova havzalarının çökmesi B) Anadolu Yarımadası'nın yükselmesi C) Egeid karasının çökmesi D) Yüksekte kalan düzlüklerin geniş alan kaplaması E) Erciyes Dağı'nın oluşumu 13. Türkiye III. zaman sonu ile IV. zaman başında epirojenezle toptan yükselmeye uğramıştır. Buna göre, I. Kuzey ve güneyde kıvrım dağları oluşmuştur. II. Yüksek düzlükler geniş yer kaplamıştır. III. Kıyı seviyelerinde değişmeler olmuştur. IV. Akarsular derin vadilere gömülmüştür. gibi yargılardan hangilerinin epirojenik hareketler sonucu oluştuğu söylenemez? A) Yalnız I D) I ve IV B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II

14. Horst ve graben sisteminin yaygın olarak görüldüğü bir yer için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez? A) Kaplıca ve ılıcalara sık rastlanır. B) Fay kaynakları görülür. C) Dağlar denize dik olarak uzanır. D) Deprem olma ihtimali yüksektir. E) Genç oluşumlu arazilerdir.

Bu tür kaynaklar yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde numaralandırılmış alanların hangisinde daha fazla görülür? A) I B) II C) III D) IV E) V

COĞRAFYA
19. Türkiye'nin doğal ve beşeri özellikleri düşünüldüğünde akarsulardan aşağıdaki alanlardan hangisinde en az yararlanılır? A) Elektrik enerjisi üretiminde B) Sulama suyunda C) Turizm etkinliklerinde D) Taşımacılıkta E) Kullanma suyu temininde 20. Akarsuların rejimi üzerinde yağış rejiminin yanında kar erimeleri de etkilidir.

YERŞEKİLLERİ

25. Aşağıdaki şekillerde falez oluşumu gösterilmiştir.

Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen kıyılarımızdan hangisinde falez oluşumu daha yaygındır? A) I Yukarıdaki harita üzerinde işaretli alanlardaki akarsuların hangisinin rejiminde kar erimeleri daha fazla etkilidir? A) I B) II C) III D) IV E) V baraj B) II C) III D) IV E) V

26. Ülkemizde Ege Denizi'ne dökülen akarsular delta ovası oluştururken, Karadeniz'e dökülen akarsuların geneli delta ovası oluşturamamıştır. Yukarıda verilen durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Karadeniz kıyı uzunluğunun az olması B) Ege kıyılarında dalga ve akıntıların etkisinin az olması C) Karadeniz'e dökülen akarsuların az alüvyon taşıması D) Karadeniz Bölgesi ile Ege Bölgesi'ndeki dağların kıyıya uzanış doğrultularının farklı olması E) Akarsuların rejimlerinin farklı olması

21.Aşağıda verilen akarsu – eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Manavgat – Oymapınar B) Fırat – Karakaya C) Sakarya – Sarıyar D) Yeşilırmak – Almus E) Dicle – Atatürk 22. Ülkemizdeki akarsuların boylarının kısa olmasında, I. Yağış rejimi II. Yerşekilleri III. Karasallık IV. Bitki örtüsü gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız II D) II ve IV B) Yalnız III E) III ve IV C) I ve II

27. Platolar akarsularca derin yarılmış yüksek düzlüklerdir. Türkiye'de bu tür arazilerin geniş yer tutması; I. III. zaman sonlarında arazinin toptan yükselmesi II. Ege'de kırılma ve çökmelerin oluşması III. Geniş alanlı kıvrılma hareketlerinin gerçekleşmesi gibi olgulardan hangilerine bağlı olarak açıklanabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II

23. Türkiye'de gelgit genliğinin çok fazla olmadığına aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? A) Kıyıların sığ olması B) Akarsuların ağzında haliç olmaması C) Orta kuşakta yer alması D) Bir yarımada ülkesi olması E) Kıyılarda falezlerin yaygın olması 24. Aşağıda Türkiye'de bazı yöreler ve bu yörelerde bulunan toprak türleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Çukurova → Alüvyon B) Bartın → Podzol C) Konya ovası → Çernozyom D) Rize → Kahverengi orman E) Antalya → Terra – rossa

28. Türkiye eğim, engebe ve ortalama yükseltinin fazla olduğu bir ülkedir. Bu durumun; I. Hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olması II. Buzulların etki alanının dar olması III. Akarsuların denge profilinden uzak olması IV. Akarsuların yatağını derine aşındırması V. Erozyonun şiddetli olması gibi özelliklerden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenemez? A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve II D) III ve IV E) IV ve V 29. Ülkemizdeki dağların genel uzanış yönü doğu-

COĞRAFYA
batıdır. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki dağların uzanış yönünün sonuçları arasında yer almaz? A) İç Anadolu'da yağış miktarının az olması B) Karadeniz kıyılarında koy ve körfezlerin az olması C) Buzul etkisinin 2500–3000 m'den sonra görülmesi D) Kıyı bölgelerdeki orman alanlarının iç bölgelerden fazla olması E) Kuzey – güney yönlü ulaşımın zor olması 30.

YERŞEKİLLERİ

yer şekillerinde meydana gelen değişimlere bağlı olarak, Dünya'nın yaşı ve oluşumu çeşitli jeolojik dönemlere ayrılmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin yakın jeolojik dönemde oluşmuş bir ülke olduğuna kanıt olarak gösterilemez? A) Deprem riskinin fazla olması B) Akarsuların hidroelektrik potansiyelinin fazla olması C) Zonguldak çevresinde taşkömürü yataklarının bulunması D) Yüksek plato sahalarının geniş alan kaplaması E) Linyit yataklarının yaygın olarak bulunması 35.

Yukarıdaki hangisinin etkilidir? A) I B) II

haritada işaretli platolardan oluşumunda volkanik faaliyetler C) III D) IV E) V Yukarıdaki haritada işaretli merkezlerin arazi yapıları düşünüldüğünde hangi alanda volkanik kayaçların daha yaygın olduğu söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V

31. Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir Türkiye fiziki haritasında aşağıda verilen ovalardan hangisi diğerlerinden farklı renkte gösterilir? A) Elazığ Ovası B) Malatya Ovası C) Konya Ovası D) Adapazarı Ovası E) Harran Ovası 32. Akarsuların taşıdıkları malzemeleri ulaştıkları yerde biriktirmesi ile delta meydana gelir. Aşağıda verilen akarsu ve delta karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? Akarsu A) B) C) D) E) Kızılırmak Seyhan Yeşilırmak Göksu B. Menderes Delta Ovası Bafra Çukurova Gediz Silifke Balat denize ovaları ovası

36. Tuzluluk oranları : Karadeniz Marmara Ege Akdeniz : %o 18 : %o 23 : %o 32 : %o 39

Yukarıdaki denizlerimizde tuzluluk oranlarının farklı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) B) C) D) E)
37.

Güneş ışınlarının geliş açısı Sıcaklıklarının farklı olması Enine ve boyuna kıyı tiplerinin bulunuşu Buharlaşma oranları Beslenme durumunun farklı oluşu

33. I. Kuzey Anadolu Dağları'nın oluşması II. Zonguldak'taki taş kömürü yataklarının oluşması III. Linyit yataklarının oluşması IV. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşması Yukarıda verilen olaylardan hangileri aynı jeolojik devir içinde oluşmuştur? A) I ve II D) II ve IV B) I ve III E) III ve IV C) II ve III

34. Jeolojik zaman içerisinde canlılarda, iklimde ve

COĞRAFYA
38. Türkiye’nin her bölgesinde sıcak su kaynaklarının bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Arazinin engebeli olması Kaplıca turizminin gelişmiş olması Genç arazilerden oluşması Sondaj ve tesislerin gelişmişliği Deprem hareketliliğinin fazla olması 44.

YERŞEKİLLERİ

39. Ülkemizde heyelanların en fazla görülebildiği mevsim ilkbahardır. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Engebeli arazi Bitki örtüsünün seyrekleşmesi Yağış ve kar erimelerinin fazlalığı Araziyi oluşturan kayaçların dirençsiz olması Arazideki malzemenin (unsurların) ince olması Yalnızca haritadaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Türkiye genelinde deprem riski olan araziler geniş yer kaplamaktadır. B) Konya ve çevresi deprem bakımından tehlikenin en az olduğu alandır. C) Ege Bölgesi'nin büyük çoğunluğu I. derece deprem bölgesidir. D) Deprem riskinin fazla olduğu alanlarda sıcak su kaynakları bakımından zengindir. E) Şanlıurfa – Mardin arası deprem tehlikesi az olan yerlerdendir. 45. Türkiye'de yağış miktarının ve yamaç eğiminin fazla olduğu bölgelerde heyelan olayları artmaktadır.

40. Türkiye’de şiddetli bir deprem olasılığı aşağıda verilen yerlerden hangisinde en azdır? A) Gediz Havzası B) Muş Ovası C)Ceylanpınar Ovası D) Çoruh Kelkit oluğu E) Amik Ovası 41. Bir yerde kalkerli arazi yaygınsa, yer altı suyu bakımından da zengindir. Buna göre aşağıda verilen bölümlerden hangisinde yer altı sularının daha zengin olduğu söylenebilir? A)Antalya Bölümü B)Güney Marmara Bölümü C)Dicle Bölümü D)İç Batı Anadolu Bölümü E)Konya Bölümü 42. Türkiye'de linyit yataklarının çok geniş alanlarda bulunması aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir? A) Yüzölçümünün geniş olmasına B) Bitki örtüsünün çeşitliliğine C) Orta kuşakta bulunduğuna D) Genç oluşumlu olduğuna E) Yüksek düzlüklerin geniş yer kapladığına 43.

Buna göre haritada işaretli alanların hangisinde heyelan olaylarının daha fazla oluştuğu söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V

46. Erozyonun şiddetli olduğu yerler genellikle dağlık alanlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde erozyon şiddetinin fazla olacağı söylenemez? A) Hakkâri Bölümü B) Yukarı Kızılırmak Bölümü C) Güney Marmara Bölümü D) Menteşe Yöresi E) İç Batı Anadolu Bölümü 47. Türkiye'deki tarım alanlarının büyük bir bölümünde toprak erozyona uğramaktadır. Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için alınması gereken tedbirlerden değildir? A) Ağaçlandırmanın arttırılması B) Yamaçların taraçalandırılması C) Tarlaların eğime dik sürülmesi D) Rüzgâr hızını azaltacak setlerin yapılması E) Tarımda nadas yönteminin teşvik edilmesi 48.

Yukarıdaki yer şekillerinin oluşumunda; I. Epirojenik hareketler II. Kırılma III. Gel-git IV. Kıvrılma hareketlerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız IV D) Yalnız II B) I ve IV E) III ve IV C) I ve III

COĞRAFYA

YERŞEKİLLERİ

erozyonun fazla olduğu yerlerde akarsuların taşıdığı yük miktarı fazlalaşır. Böyle yerlerde yapılmış barajların kullanılma ömrü uzun olmaz. Aşağıdaki bölgelerden hangisinde baraj gölleri için böyle bir tehdidin daha fazla olduğu söylenilebilir? Türkiye haritasında taralı alanlarda erozyonun fazla olmasının nedenlerinden biri aşağıda verilenlerden hangisidir? A) Yağış rejimi B) Karstik arazi C) Bitki örtüsü D) Yer şekillerinin eğimi E) Nüfus yoğunluğu 49. Aşağıda Çoruh Nehri'nin farklı kesitlerinden alınmış akım grafikleri verilmiştir. A) Doğu Anadolu B) Marmara D) Karadeniz E) Akdeniz C) Ege

52. Türkiye akarsuları incelendiğinde genellikle; I. Akış hızlarının fazla olduğu II. Dik ve derin vadilerden aktığı III. Denge profiline ulaşmadıkları görülür. Yukarıdaki özelliklerin ortaya çıkmasındaki temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Dağların doğu-batı yönde uzanmaları B) Yükseltinin ve engebenin fazla olması C) Akarsuların boylarının uzun olması D) Akarsuların açık havza özelliği taşıması E) Çok sayıda fay hattının bulunması 53. Türkiye'de heyelanların oluşumunda eğim, yağış, tabakaların uzanışı, kayacın cinsi ve yapısı gibi faktörler etkili olmaktadır. Bu koşullar dikkate alındığında heyelanların Türkiye'de en az görülmesi gereken bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Akarsu farklı iklim bölgelerinden geçmektedir. B) Düzensiz rejime sahiptir. C) Kış döneminde akarsuyun debisi azalmıştır. D) Akarsu en yüksek debiye ilkbahar mevsiminde ulaşmıştır. E) Akarsuyun aktığı bölge kapalı havzadır. 50. Akarsuların biriktirme kesitlerine bakılarak debi (akım) ve rejim hakkında bilgi edinilebilir.

A) Doğu Karadeniz C) Konya E) Erzurum – Kars 54.

B) Yıldız Dağları D) Antalya

Haritada işaretli yerlerden hangisinde rüzgârın şekillendirici etkisi daha belirgindir? A) I B) II C) III D) IV E) V

55. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Buna göre yukarıdaki üç farklı akarsuyun biriktirme kesitlerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) I. akarsuyun debisi yüksek, rejimi düzensizdir. B) II. akarsuyun rejimi düzenlidir. C) III. akarsuyun debisi az, rejimi düzenlidir. D) II. akarsuda debi üç kez yükselmiştir. E) III. akarsuda debi fazla, rejim düzensizdir. 51. Bitki örtüsünün seyrek olması nedeniyle Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'yi çevreleyen denizlerle ilgili doğru bilgi değildir? A) Kıyılarında delta oluşumu fazladır. B) Akdeniz'de tuzluluk oranı en fazladır. C) Kuzeye gidildikçe deniz suyunun sıcaklığı azalır. D) Tutulan toplam balık miktarları aynıdır. E) Boğazlarda alt ve üst akıntılar görülür.

COĞRAFYA
56. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri arasında yer almaz? A) Denge profiline ulaşmamışlardır. B) Ulaşımda yararlanılmaz. C) Rejimleri genelde düzensizdir. D) Eğimleri ve akış hızları azdır. E) Enerji potansiyelleri yüksektir. 57. Türkiye'de platoların yükseklikleri farklıdır. Bu nedenle platolar üzerinde yapılan ekonomik etkinlikler de farklılıklar göstermektedir. Buna göre, aşağıdaki platolardan hangisinde büyükbaş hayvancılığın daha fazla yapıldığı söylenebilir? A) Çatalca – Kocaeli B) Gaziantep C) Kars – Ardahan D) Obruk E) Taşeli 58. Aşağıdaki haritada Türkiye'de kırık hatlarının en yoğun olduğu alanlar gösterilmiştir. 61.

YERŞEKİLLERİ

62. Türkiye'de akarsuların genel olarak yatak eğimleri fazladır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan değildir? A) Alüvyon taşıma güçleri fazladır. B) Enerji potansiyelleri yüksektir. C) Ulaşımda kolaylık sağlarlar. D) Akış hızları fazladır. E) Mekanik aşındırmaları fazladır. 63.

Haritada gösterilen yerlerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A) Depremlerin en yoğun olduğu alanlardır. B) Sıcak su kaynakları yaygındır. C) Türkiye'nin yüksek alanlarıdır. D) Genç yapılı arazilerdir. E) Kaplıca ve ılıcalar yaygındır. 59. Karadeniz Bölgesi’nde Kuzey Anadolu Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki küçük akarsuların rejimleri diğer akarsulara göre düzenlidir. Bu akarsuların rejimlerinin düzenli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Boylarının kısa olması B) Su potansiyellerinin az olması C) Yatak eğimlerinin fazla olması D) Yağış rejiminin düzenli olması E) Orman alanlarının fazla olması 60.

Orojenez sonucunda oluşmuş horst ve grabenler haritadaki taralı alanlardan hangisinde görülür? A) I B) II C) III D) IV E) V

64. Akdeniz Bölgesi'nde mağara, obruk, polye, lapya gibi yer şekillerine sıkça rastlanır. Akdeniz Bölgesi'nin hangi özelliği şekillerinin oluşumuna neden olur? A) Ortalama yükseltisinin fazla olması B) Rüzgâr aşındırmasının etkili olması C) Karstik arazinin geniş yer kaplaması D) Çok sayıda göl bulunması E) Kıta sahanlığının dar olması bu yer

COĞRAFYA
65. Aşağıdaki ovalarımızdan hangisi oluşum bakımından delta ovası özelliği taşımamaktadır? A) Adapazarı ovası C) Çukurova E) Menemen B) Bafra ovası D) Silifke ovası

YERŞEKİLLERİ

66. Çözünebilen kayaçların bulunduğu alanlarda meydana gelen oluşumlardan biri de karstik göllerdir. Buna göre, Türkiye'de aşağıda verilenlerden hangisinde karstik göl oluşumu daha fazladır? A) Antalya Bölümü B) Adana Bölümü C) Yukarı Sakarya Bölümü D) Orta Fırat Bölümü E) Ergene Bölümü

69. I. Marmara'da Kapıdağ Yarımadası II. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında falezlerin oluşması III. Marmara'da Büyük ve Küçük Çekmece göllerinin oluşması Yukarıda verilenlerden hangileri dalga ve akıntıların biriktirmesi sonucunda oluşmamıştır? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I ve III C) I ve II

70. Türkiye'deki arazilerin %92'si deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde bulunmasının nedenleri arasında sayılamaz? A) Genç oluşumlu arazilerin yaygın olması B) Alp-Himalaya sistemi üzerinde bulunması C) Kırıklı yapıya sahip olması D) Tabakaların yerleşmemiş olması E) I. jeolojik zaman oluşumlarının bulunması

67.

71.

Doğu Anadolu'da kış mevsimindeki yağışlarının kar şeklinde düşmesi, yukarıda yıllık akım grafiği verilmiş akarsuyun; I. Kış aylarında akımın en düşük düzeye inmesi II. İlkbaharda akımının maksimum düzeye ulaşması III. Kimyasal erimenin artması IV. Rejiminin düzenli olması gibi özelliklerinden hangilerinin ortaya çıkmasında etkilidir? A) I ve II D) III ve IV B) I ve III E) Yalnız IV C) II ve III

Yukarıda yıllık akım durumu mevsimlere göre verilmiş olan akarsuyun aşağıda verilen Türkiye haritası üzerinde taralı yerlerden hangisinde yer aldığı söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

68. Akarsuların taşıdığı maddeyi, denize ulaştırdığı yerlerde falez (yalıyar) oluşumu görülmez.

72. Türkiye akarsularının genel özellikleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ege'ye dökülen akarsularımız menderesler oluştururlar. B) Rejimleri genelde düzensizdir. C) Akdeniz'e dökülenler, denge profiline en yakındır. D) Havzaları dar, boyları kısadır. E) Genelde enerji potansiyelleri fazladır.

Buna göre, taralı kıyılardan hangisinde falez oluşması beklenmez? A) I B) II C) III D) IV E) V

COĞRAFYA
73.

YERŞEKİLLERİ

77. Türkiye kıyılarında gelgit genliği fazla olsaydı, aşağıdaki ovalardan hangisi oluşmazdı? A) Ceylanpınar B) Konya C) Bafra D) Yukarı Sakarya E) Harran 78. Heyelanlar; bol yağışlı, killi ve eğimli arazilerde etkili olurken, erozyon az yağışlı, bitki örtüsünden yoksun ve toprağın kuru olduğu ortamlarda etkilidir.

Yukarıdaki haritada Türkiye'deki jeotermal enerji potansiyeli yüksek olan bölgeler gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden görülebilecek ortak özelliklerden değildir? A) Fay hatları (kırıklı yapı) bulunur. B) Kaplıca turizmi yapılmaktadır. C) Termal kaynaklara sahiptirler. D) Jeolojik açıdan eski kara kütleleridir. E) Jeotermal enerji sağlanabilir. 74. Akarsuların taşıdıkları alüvyonları denize döküldükleri yerlerde biriktirmesiyle oluşan ovalara delta ovası denir. Buna göre; aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz kıyılarında delta ovası oluşumunu engelleyen faktörlerden biridir? A) Gelgit olayının etkili olması B) Kıta sahanlığının dar olması C) Deniz suyu tuzluluğunun az olması D) Yağış miktarının fazla olması E) Kıyı da girinti çıkıntının az olması 75. 80. Nemli ve yağışlı bölgeler ile kalkerli toprak yapısının fazla olduğu yörelerde kimyasal, kurak ve bitki örtüsünün az olduğu yörelerde ise mekanik çözülmeler fazladır.

Haritada işaretli yerlerden hangisinde heyelan hangisinde erozyon daha fazla olur? Heyelan A) B) C) D) E) I II III I IV Erozyon II IV I IV III

79. Jeotermal enerji kaynaklarının dağılımı volkanizma ve fay hatlarıyla paralellik gösterir. Buna göre; jeotermal enerji bakımından en fakir ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? A) Konya D) Kütahya B) Denizli E) Bursa C) İzmir

Her mevsimi yağışlı, kimyasal çözünmenin fazla olduğu yerlerde laterit topraklara rastlanır. Buna göre haritada işaretli noktalardan hangisinde laterit topraklar bulunabilir? A) I B) II C) III D) IV E) V Buna göre haritada işaretli yörelerin iklim bitki örtüsü ve toprak yapısı göz önüne alınarak kimyasal çözünme ile mekanik çözülmelerin en fazla olduğu yerler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kimyasal A) B) C) D) E) I ve II III ve IV I ve IV II ve IV II ve III Mekanik III ve IV I ve II II ve III I ve III I ve IV

76. Rüzgâr erozyonu, bitki örtüsünden yoksun veya bitki örtüsü çok seyrek olan kurak ve yarı kurak yerlerde daha etkilidir.

Buna göre, yöre iklimi göz önüne alındığında, yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangisinde rüzgâr erozyonunun diğerlerinden daha fazla olması beklenir? A) I B) II C) III D) IV E) V

COĞRAFYA
81.

YERŞEKİLLERİ

CEVAP ANAHTARI 1. D 2. A 3. C 4. C 5. B 6. C 7. D 8. A 9. E 10. C 11. C 13. A 14. C 16. B 17. A 18. A 19. D 20. A 21. E 22. A 23. B 24. C 25. E 26. D 27. A 28. A 35. D 36. C 37. B 38. C 39. C 40. C 41. A 42. D 43. D 44. D 45. A 46.C 47. E 48. C 49. E 50. C 51. A 52. B 53. C 54. E 55. D 56. D 57. C 58. C 59. D 60. C 61. B 62. C 63. A 64. C 65. A 66. A 67. A 68. D 69. B 70. E 71. A 72. C 73. D 74. B 75. C 76. C 77. C 78. D 79. A 80. C 81.D 82. C 83. A

Ege Bölgesi'nde orojenez sonucu oluşmuş bir yeryüzü şeklinin kesiti yukarıda gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi X ve Y ile gösterilen yer şekillerine örnek olarak gösterilemez? A) Büyük Menderes Ovası B) Madra Dağı C) Bakırçay Ovası D) Yıldız Dağları E) Bozdağlar 82. Türkiye'deki bazı göller tektonik oluşumların yanı sıra karstik özelliğe sahip olduklarından genişlemektedir. Aşağıdaki göllerden hangisi böyle bir oluşuma örnek değildir? A) Eğirdir C) Tortum E) Beyşehir 83. B) Kovada D) Suğla

12. E 29.C 30. E 31. D

15. E 32. C 33. B 34. C

Yukarıda karstik arazilerde oluşan kanyon vadi şekli gösterilmiştir. Buna göre; haritada işaretli hangisinde kanyon vadi görülür? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 yerlerden

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful