P. 1
Buyuk Turkce Sozluk

Buyuk Turkce Sozluk

|Views: 12|Likes:
Yayınlayan: Yusuf Gürsey
Grand Turkish Dictionary

Turkish - Turkish
Grand Turkish Dictionary

Turkish - Turkish

More info:

Published by: Yusuf Gürsey on Aug 25, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2013

pdf

text

original

Büyük Türkçe Sözlük

Sürüm No: 1.0 Açı klama Farabi

(veya a ğ zı nı n içine) bakmak * ne söyleyeceğ ini beklemek. * onun sözüne göre davranmak. ... (bir) hâl almak * bir duruma gelmek. ... canl ı sı * düş künü. ... damgası nı vurmak * (biri için) kötü bir yargı ya varmak. ... -e kuvvet * herhangi bir ş eye a ğ ı rl ı k verildi ğ inde kullanı lı r. ... f ı rı n ekmek yemesi lâzı m * bir duruma eriş mek için pek çok emek vermesi, çalı ş mas ı gerekir. ... gözüyle bakmak * yerine koymak. ... ile beraber * ile birlikte. ... kim ... kim * yakı ş tı rı lan ş eyin uygunsuzlu ğ unu belirtmeye yarar. ... olsun, ... olsun, * sözü geçen her ş ey. ... süsü vermek * gerçeğ e ayk ı rı olarak, kendisinde veya herhangi bir ş eyde üstün bir nitelik veya değ er varm ı ş gibi göstermek. ... ziyafeti çekmek * herhangi bir ş eyi en iyi biçimde baş armak, herhangi bir yönüyle doyurmak. ...-a veya ...-e gelince * sı ra gelince anlam ı na gelerek bir konu bittikten sonra sözü baş ka bir konuya geçirmeye yarar. * ayrı cal ı k gösteren bir dü ş ünceye geçildi ğ ini anlatı r. ...-a, ...-ya getirmek * birini bir duruma getirerek istediğ i gibi davranmak. ...-den eylemek * yoksun bı rakmak. ...-ı nda / ...-inde değ il * bir ş eyin söylenen niteli ğ ine önem vermeyi anlatı r. ...i tutmak * bir iş i yapacağ ı ve göreceğ i o zamana rastlamak. ...ikinci plâna düş mek * bir kimsenin veya topluluğ un gözünde eski önemini, değ erini yitirmek.

...ile beraber * -dı ğ ı / -diğ i anda. * -dan / -den baş ka. * -dı ğ ı / -diğ i hâlde. ...-ması yla, ...-mesi bir olmak * aynı anda, çabucacı k, birden. ...maya veya ...meye görsün (veya gör) * söz konusu fiilin doğ uraca ğ ı sonuca kesinlik kazand ı rmak için kullanı lı r. ...n ı n resmidir... * bir durumun olacağ ı kesin ve bellidir. 19 May ı s 30 A ğ ustos * Zafer Bayram ı . a a * (a:) Ş aş ma, hat ı rlama, sevinme, acı ma, üzülme, kı zma gibi duyguları güçlendirir, cümlenin baş ı nda veya sonunda kullanı lı r. a/e * Çekimli fiilin sonuna gelerek anlamı pekiş tirir. -a- / -e-a / -e -a / -e *İ simden fiil türeten ek. * Yönelme durumu eki: dağ a, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer. * Seslenme bildirir.

* Fiilden zarf türeten ek: yaza yaza, gide gide, koş a ko ş a, dü ş e kalka, güle oynaya. Ünlü ile biten fiillerden sonra araya y sesi girer: ya ş aya yaş aya, bekleye bekleye, okuya okuya, yürüye yürüye. Bu ek göre, kala, geçe, sapa örneklerinde kal ı plaş mı ş tı r. a, A

* Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakı mı ndan kalı n ünlülerin düz ve geni ş olanı nı gösterir. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde lâ sesini bildirir. * Su. * Yünden, dövülerek yapı lan kalı n ve kaba kumaş . * Bu kumaş tan yapı lmı ş yakası z ve uzun üstlük. * Bu kumaş tan yapı lmı ş olan. * Eskiden derviş lerin giydiğ i abadan yapı lmı ş , önü aç ı k hı rka. * Abla. * Anne.

ab aba

aba altı ndan değ nek (sopa) göstermek * yumuş ak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak. aba gibi * (kumaş için) kaba ve kalı n.

aba güre ş i * Aba giyilerek ve bele kuş ak bağ lanarak yapı lan bir tür güreş . aba vakti yaba, yaba vakti aba * kiş i, ihtiyaçları nı vaktinden önce ve ucuz olduğ u zaman karş ı lamal ı dı r. abac ı * Aba yapan veya satan kimse. * Abadan giyecek yapan veya satan kimse. * Bedavacı , asalak. abac ı kebeci, ara yerde sen neci? * "anlamadı ğ ı n bu iş e ne karı ş ı yorsun?" anlamı nda kullanı lan bir söz. abac ı lı k * Aba yapma veya satma iş i. * Abadan giyecek yapma veya satma iş i. abadî * Kalı nca ve açı k saman renginde, yar ı mat bir yazı kâğ ı dı türü. abajur * Iş ı ğ ı bir yere toplamak, doğ rudan doğ ruya gözlere vurmas ı nı önlemek için kullan ı lan lâmba siperi. * Genellikle üzeri siperli masa lâmbası veya ayaklı lâmba. * Abajur yapan veya satan kimse.

abajurcu

abajurculuk * Abajurcunun iş i veya mesle ğ i. abajurlu abaküs * Sayı boncu ğ u, çörkü. abal ı * Abas ı olan, aba giymiş olan. * Abajuru olan.

aband ı rma * Abandı rmak iş i. aband ı rmak * Bir kimsenin bir yere abanması nı sağ lamak. * Bir hayvanı yere çöktürmek. abandone * Dövüş emeyecek duruma gelen (boksör). abandone etmek * dövüş emeyecek duruma getirmek. abandone olmak * dövüş emeyecek duruma gelmek. abanî * Sarı mt ı rak dallı nakı ş larla iş lenmi ş bir tür beyaz, ipek kumaş . * Bu kumaş tan yapı lmı ş . * Abanmak iş i.

abanma

abanmak

* Eğ ilerek bir ş eyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. * Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. * Bir ş eyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. * Birine yük olarak onun sı rtı ndan geçinmeye bakmak. * Abanozgillerin ağ ı r, sert ve siyah renkli tahtası .

abanoz

abanoz gibi * çok sert. abanoz kesilmek * sertleş erek dayanı klı lı ğ ı artmak. * kirden matlaş mak, rengini kaybetmek. abanozgiller *İ ki çeneklilerden, sı cak ülkelerde yetiş en ve kerestesine abanoz denilen bir bitki familyası . abanozlaş ma * Abanozlaş mak durumu alma. abanozlaş mak * Ağ aç ve benzeri maddeler uzun süre suda kalarak kararmak. * (insan) uzun süre güneş te kalarak kararmak, yanmak. abart ı abart ı cı * Bir ş eyi oldu ğ undan büyük veya çok gösterme huyunda olan (kimse), abartmacı , mübalâğ acı . abart ı cı lı k * Abartı cı olma durumu, abartmacı lı k, mübalâ ğ acı lı k. abart ı lı * Olduğ undan fazla gösterilen, mübalâğ alı . * Abartma, mübalâğ a.

abart ı lma * Abartı lmak iş i. abart ı lmak * Abartmak iş ine konu olmak, mübalâ ğ a edilmek. abart ı sı z abart ı ş abartma * Olduğ undan fazla gösterilmeyen, mübalâğ ası z. * Abartmak iş i veya biçimi. * Abartmak iş i, mübalâ ğ a.

abartmac ı * Abartı cı , mübalâğ acı . abartmac ı lı k * Abartı cı lı k, mübalâğ acı lı k. abartmak * Bir ş eyi oldu ğ undan büyük veya çok göstererek anlatmak, mübalâğ a etmek.

abartmal ı * Abartı lmı ş , mübalâğ alı . abartması z * Abartı lmamı ş , abartmadan, mübalâğ ası z. abası z aba ş o * Alt, alttaki, aş ağ ı . * Gemiyi baş tan veya kı çtan halatla karaya bağ lama. abat * Bayı ndı r, mamur. *Ş en, rahat. abat etmek * mamur etmek, rahata kavuş turmak, zenginleş tirmek, gönendirmek. abat eylemek * abat etmek. abat olmak * mutlu olmak, rahata kavuş mak, gönenmek. abay ı sermek * bir yere teklifsizce yerleş mek. abay ı yakmak * gönül vermek, tutulmak, âş ı k olmak. Abaza Abazaca abazan * Kuzeybatı Kafkasya'da ya ş ayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse. * Abazalar tarafı ndan kullanı lan dil. * Karnı aç olan (kimse). * Uzun süre kadı ns ı z kalan (erkek). * Abası olmayan, aba giymemiş olan.

abazan kalmak * uzun süre cinsel iliş kide bulunmamak, kad ı ns ı z kalmak. abazanlı k * Abazan olma durumu. Abbas yolcu * yola çı kacak kimse. Abbasî * Abbas bin Abdülmuttalib soyundan gelen, Bağ dat merkez olmak üzere Ön Asya ve Kuzey Afrika'da 7501258 tarihleri aras ı nda hüküm süren sülâle. abd * Kul. * Köle. * Safevîler devrinde İ ran'da yaş ayan Türk oymakları ndan biri.

Abdal

* Anadolu'da yaş ayan birtakı m oymaklara verilen ad. abdal * Eskiden bazı gezgin derviş lere verilen ad. * Dilenci kı lı klı , üstü baş ı periş an kimse. * Bkz. aptal. abdala malûm olur * bir ş eyin olacağ ı nı önceden sezen kimseler için ş aka yollu söylenir. abdallı k * Abdal olma durumu. abdest * Müslümanları n, baz ı ibadetleri yapabilmek için el, ağ ı z, burun, yüz, kol, ayak yı kama ve baş a, enseye ı slak el gezdirme, kulağ ı temizleme biçiminde yaptı kları ar ı nma. *İ drar yapma ve kalı n bağ ı rsağ ı boş altma. abdest almak * abdest yoluyla arı nmak. * namaz kı lmak için gerekli y ı kama kuralları nı yerine getirmek. abdest bozmak * ayak yoluna gitmek. abdest bozulmak * yeniden abdest alma gereğ i ortaya çı kmak. abdest tazelemek * yeniden abdest almak. abdestbozan *Ş eritgillerden, vücudu yassı , birbirine kenetlenmiş boğ umları bulunan ve bazı sı metrelerce boyda olan bir bağ ı rsak asala ğ ı , tenya, ş erit. abdestbozan otu * Gülgillerden, siyah ve yeş il boya ç ı karı lan bir bitki (Poterium spinosum). abdesthane * Abdest bozacak yer, ayak yolu, tuvalet. abdesti gelmek (veya olmak) * abdest bozmaya ihtiyaç duymak. abdesti kaçmak * abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak. abdestinde namazı nda * dindar. abdestinden ş üphesi olmamak * yaptı ğ ı iş te kusuru olmad ı ğ ı nı kesin olarak bilmek. abdestini vermek * azarlamak. abdestli abdestlik * Abdest almı ş bulunan veya abdesti bozulmamı ş olan. * Abdest alı nacak yer. * Abdest alı nı rken giyilen ve kolsuz hı rkaya benzeyen bir tür giyecek.

* Abdest almaya yarayan. abdestsiz * Abdest almamı ş veya abdesti bozulmuş olan. abdestsiz yere basmamak * din buyrukları na titizlikle uymak. abdiâciz * Alçak gönüllülük bildirmek üzere "ben" yerine kullanı lı r.

abdülleziz * Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yeti ş en çok yı ll ı k ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). * Bu bitkinin yemiş gibi yenilen, tatlı ve ya ğ lı ürünü. abece * Bkz. alfabe.

abece sı rası * Bkz. alfabe sı rası . abecesel * Bkz. alfabetik.

aberasyon * Sapı nç. abes * Akla ve gerçeğ e ayk ı rı . * Gereksiz, lüzumsuz, yersiz, boş .

abes bulmak * gereksiz, saçma saymak. abes kaçmak * uygunsuz düş mek. abesle uğ raş mak (veya abesle iş tigal etmek) * yersiz, yararsı zş eylerle vakit öldürmek. abeslik abı hayat * Abes olma durumu. * Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağ layan bir su, bengi su.

abı hayat içmiş * yaş ı çok ilerlemiş oldu ğ u hâlde genç görünen (kimse). abı kevser * Cennette bulunduğ una inan ı lan Kevser ı rmağ ı nı n ad ı . abı ru * Yüz suyu. * Irz, namus, ş eref, haysiyet. * Anı t.

abide

abideleş me * Anı tlaş ma.

abideleş mek * Anı tlaş mak. abideleş tirme * Anı tlaş tı rmak iş i. abideleş tirmek * Anı tlaş tı rmak. abidemsi abidevî abis abiye * Bayanları n özel gecelerde giydiğ iş ı k giysi veya tuvalet. abla * Bir kimsenin kendinden büyük olan kı z kardeş i. * Büyük kı z kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen k ı z veya kadı n. * Genel ev veya randevu evi iş letmecisi kadı n, çaça, mama. * Yayvan ve dolgun yüz veya yüzü böyle olan (kimse). ablakça ablakl ı k ablalı k * Ablak gibi, ablak tarzı nda. * Ablak olma durumu. * Abla olma durumu. * Anı t benzeri. * Anı tla ilgili, anı tsal, anı ta benzer, an ı t gibi. * Okyanusları n çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ı ş ı ğ ı nı n eriş emediğ i kesim.

ablak

ablalı k etmek * abla gibi yak ı n ve koruyucu davranı ş ta bulunmak. ablâtif ablatya abli * Çı kma durumu. * Uzunluğ u 150, geni ş li ğ i 4-10 kulaç olan bir balı k ağ ı . * Yarı m serenleri sağ a, sola veya ortaya çevirmek için bunları n ucuna ba ğ lı bulunan donanı m.

abliyi kaç ı rmak (veya bı rakmak) *ş aş ı rmak, soğ uk kanlı lı ğ ı nı yitirmek, ipin ucunu kaçı rmak. abluka * Bir ülkenin veya bir yerin dı ş dünya ile olan her türlü bağ lantı sı nı kuvvet kullanarak kesme, kuş atma, ihata.

abluka altı nda tutmak * ablukayı devam ettirmek. abluka etmek * genellikle denizden kuş atmak. * etrafı nı çevirmek, bulunduğ u yerden ayı rmak.

ablukaya almak * Bkz. abluka etmek. ablukay ı kaldı rmak * abluka kararı ndan ve uygulaması ndan vazgeçmek. ablukay ı yarmak * abluka bölgesini zor kullanarak yarı p geçmek. abone * Önceden ödemede bulunarak süreli yayı nlara alı cı olma iş i. * Peş in para ile bir ş eye belli bir süre için alı cı olan kimse. * Bir yere gitmeyi alı ş kanlı k hâline getirmek. abone etmek * peş in para ile belli bir süre için bir ş eyi sürekli olarak almay ı sa ğ lamak. abone olmak * peş in para ile belli bir süre için bir ş eyi sürekli olarak almay ı önceden üstlenmek. abone yapmak * abone olmayı sağ lamak.. abonelik * Abone veya aboneler için kullanı labilecek kadar olan.

abonman * Bir satı cı veya kamu kuruluş u ile alı cı lar arası nda yapı lan anla ş ma. aborda * Bir deniz teknesinin baş ka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rı htı ma yan ı nı vererek yana ş mas ı . aborda etmek * (gemi için) yanlaması na yanaş mak. abra * Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş , demir, çivi gibi a ğ ı rlı k, dara. * Bir değ iş tokuş ta üste verilen ş ey.

abrakadabra * Eski çağ larda bazı hastalı klara iyi geldiğ ine inanı lan büyülü söz. * Sihirbazları n sı kça kullandı ğ ı büyülü söz. abrama abramak abra ş * Alaca benekli. * (bitki yaprakları nda) Klorofil azlı ğ ı ndan dolay ı açı k renkte lekeleri olan. * Çilli, çopur yüzlü, açı k renk gözlü, çapar. * Deseni ve atkı sı bozuk halı . * Çarpı k, eğ ri, düzgün olmayan. * Ters, kaba, görgüsüz. abril * Nisan, april. abstraksiyonizm * Abramak iş i, idare. * (deniz taş ı tları için) Yönetmek, idare etmek.

* Bkz. soyutçuluk. abstre * Soyut, somut karş ı tı , mücerret. abstre say ı * Bkz. soyut sayı . absürt * Saçma.

absürt tiyatro * Bkz. saçma tiyatro. abu *Ş aş ma ve korku bildirir. abuhava *İ klim.

abuk sabuk * Akla, mantı ğ a uymayan, dü ş ünmeden söylenen, saçma sapan (söz). abuk sabuk konuş mak * saçma sapan söz söylemek. abuk sabukluk * Ciddiyetsizlik, saçmalı k. abuli abullabut *İ stenç yitimi, irade kaybı . * Hantal, kaba ve anlayı ş sı z (kimse). * Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

abullabutluk * Abullabut gibi davranma, abullabut olma durumu. abur cubur * Sı rası , tad ı , yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen ş eyler. *İ ş e yaramayan, boş . abus * Ası k suratlı , somurtkan (kimse). * Somurtkan, çatı k, ası k (yüz). * Niteliğ i bilinmeyen, garip, acayip. * Aktinyum'un kı saltmas ı . * Merak, kararsı zl ı k veya kuş ku anlatı r.

Ac acaba

-acak / -ecek * Fiil çekim eki (gelecek zaman eki). * Fiilden isim ve sı fat yapma eki. Acar * Güneybatı Kafkasya'n ı n Türkiye sı nı rı na yakı n bölgesinde yaş ayan bir halk. acar

* Atı lgan, gözü pek, yiğ it, kabadayı , yı lmaz, kabı na s ı ğ maz. * Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. * Yeni. Acara * Bkz. Acar.

acarlaş ma * Acarlaş mak iş i. acarlaş mak * Acar duruma gelmek. acarlı k * Acar olma durumu.

acayibine gitmek * yadı rgamak, tuhafı na gitmek. acayip * Sağ duyuya, göreneğ e, olağ ana aykı rı ,ş aş ı lacak, ş aş maya değ er, garip, tuhaf, yadı rganan, yabansı . *Ş aş ma anlat ı r.

acayip olmak * yadı rganacak bir duruma girmek. acayiple ş me * Acayipleş mek durumu. acayiple ş mek * Baş kalaş mak, yad ı rganacak bir duruma girmek. acayiple ş tirme * Acayipleş tirmek iş i. acayiple ş tirmek * Acayip, yadı rganacak bir duruma getirmek. acayiplik * Acayip olma durumu, yabansı lı k, gariplik, tuhaflı k. accelerando * Parçanı n çalı nı rken gittikçe hı zlanacağ ı nı anlat ı r. acele * Çabuk davranma zorunluluğ u, ivedi, ivecenlik. * Vakit geçirmeden, tez olarak.

acele acele * Çabuk çabuk, hı zl ı olarak, büyük bir çabuklukla. acele etmek * çabuk davranmak, ivmek. * telâş etmek, sabı rsı zlanmak. acele iş eş eytan karı ş ı r * düş ünüp taş ı nmadan, ivedi olarak yap ı lan iş ten iyi sonuç beklenmemesi gerektiğ ini anlat ı r. aceleci * Tez iş gören, çabuk davranan, telâş lı , ivecen. acelecilik

* Aceleci olma durumu, ivecenlik. acelele ş tirme * Aceleleş tirmek iş i. acelele ş tirmek * Çabuklaş tı rmak. aceleye gelmek * çabuk yapı ld ı ğ ı için gereken özen gösterilmemi ş olmak. aceleye getirmek * zaman darlı ğ ı ndan yararlanarak birini aldatmak veya bir iş i üstünkörü yapmak. Acem *İ ranlı . *İ ran'a özgü. *İ ran ülkesi. acem * Türk müziğ inde mi notası na yakı n bir perde.

Acem halayı * Güney Anadolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. Acem kı lı cı gibi * hem birinden yana, hem ona karş ı olabilen. Acem lâlesi * Taş kı rangillerden, turuncu ve sar ı renkte çiçekli, yı llı k ve çok yı ll ı k türleri olan, tohumla saksı da ve tarlada üretilebilen bir süs bitkisi, güneş topu. Acem pilâv ı * Safran ve zencefil ile yapı lan İ ran usulü bir pilâv çeş idi. acema ş iran * Klâsik Türk müziğ inde kullan ı lan ş et makamları ndan biri. acemborusu * Canlı kı rmı zı çiçekler açan bir süs bitkisi (Bigonia radicams). acembuselik * Klâsik Türk müziğ inde kullan ı lan birleş ik bir makam. Acemce acemi * Farsça. * Bir iş in yabancı sı olan, eli iş e alı ş mam ı ş , bir iş i beceremeyen. *İ ş inde, mesleğ inde ilerlememi ş . * Bir yerin, bir ş eyin yabancı sı . * Saraya yeni alı nmı ş cariyelere verilen ad.

acemi ağ ası * Hareme yeni al ı nan cariyelerin a ğ ası . acemi çaylak * Tecrübesiz, toy, beceriksiz. acemi er * Askere yeni alı nan ve eğ itim dönemini henüz tamamlamam ı ş er.

acemi oca ğ ı * Osmanlı ordusuna kapı kulu eri yetiş tirmek için kurulan okul. acemi oğ lanı * Yeniçeri ocağ ı nda yetiş tirilmek üzere tutsaklardan veya devş irme yoluyla Hristiyanlardan toplanan çocuk. acemice * Toyca, beceriksizce. acemileş me * Acemileş mek durumu. acemileş mek * Beceriksizlik göstermek, bocalamak. acemilik * Acemi olma durumu, aceminin çekingenliğ i ve ürkekliğ i, acemice davranı ş , toyluk.

acemilik çekmek * henüz alı ş madı ğ ı bir i ş te zorluk çekmek, bocalamak. acemilik etmek * düş üncesizce hareket etmek, acemice davranmak. acemkürdi * Klâsik Türk müziğ inde birle ş ik bir makam. acemle ş me * Acemle ş mek durumuna gelmek. acemle ş mek * Kültür ve medeniyet bakı mı ndan İ ran'ı veya İ ran halkı nı örnek almak. * Kendini İ ranlı gibi hissetmek veya İ ranlı gibi davranmak. acemle ş tirme * Acemleş tirmek iş i. acemle ş tirmek * Kültür veya medeniyet bakı mı ndan İ ran'ı veya İ ran halkı nı örnek ald ı rmak, Acem kültürünü yaygı nlaş tı rmak. acente * Bir kuruluş un malî veya ticarî iş lerini kazanç karş ı lı ğ ı nda yürüten ticarethane. * Vapur ortaklı ğ ı veya banka ş ubesi. * Bir kurumun veya ş ubelerinin baş ı nda bulunan kimse. * Bir kuruluş a ba ğ lı olmaksı zı n sözleş meye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya iş letmeyi ilgilendiren iş lerde arac ı lı k eden, bunları o iş letme adı na yapan kimse. acentelik * Acentenin yaptı ğ ı iş . * Acente kuruluş u. * Acaba. * Acizler, güçsüzler, eli ermezler, düş künler. * Tat alma organı nda bazı maddelerin bı raktı ğ ı yakı cı durum, tatlı karş ı tı . * Tadı bu nitelikte olan. * Keskin, hoş a gitmeyen, ş iddetli.

acep aceze ac ı

* Renk için, koyu. * Ağ rı , sancı . * Dı ş arı dan gelen bir etki ile dı ş organlarda birdenbire oluş an ve o etkilerin kalkmas ı ile duyulan rahatsı zl ı k, ı stı rap. * Kı rı cı , üzücü, incitici, dokunakl ı , korkunç. * Ölüm, yangı n, deprem gibi olayları n yarattı ğ ı üzüntü, keder, elem. * Acı olarak, ac ı vererek, ac ı duyurarak, üzüntü içinde. * Dokunaklı , kı rı cı , üzücü olarak, üzüntü içinde.

ac ı ac ı

ac ı ağ aç

* Sedef otugillerden, sı cak ülkelerde yeti ş en, kabu ğ u ve odunu hekimlikte kullan ı lan küçük bir ağ aç, kavasya (Quassia amara). ac ı badem * Gülgillerden bir meyve ağ acı (Amygdalus amara). * Bu ağ acı n acı mt ı rak, keskin kokulu meyvesi. ac ı badem kurabiyesi *İ rmik ve ş ekerle yoğ rularak üzerine acı badem konduktan sonra fı rı nda piş irilen bir çeş it kurabiye. ac ı bakla * Baklagillerden, acı olan taneleri suda tatlı laş tı rı larak yenilen otsu bir bitki, Yahudi baklası (Lupinus termis). ac ı bal ac ı bal ı k amarus). ac ı ceviz * Deli bal. * Sazangillerden, Avrupa'da ve ülkemiz göllerinde yaş ayan, 8-10 cm uzunlu ğ unda bir bal ı k, gördek (Rhodeus

* Genellikle Kuzey Amerika'da yetiş en, güzel görünüş lü bir ceviz türü.

ac ı çekmek (veya duymak) * ağ rı , sı zı duymak. * üzülmek, üzüntü içinde kalmak. ac ı çi ğ dem * Zambakgillerden, 10-30 cm boyunda, ş erit yapraklı ve açı k renk çiçekli, tohumları romatizma tedavisinde kullan ı lan zehirli bir çiğ dem türü, güz çiğ demi (Colchicum autumnale). ac ı elma * Bkz. ebucehil karpuzu.

ac ı gelmek * dokunaklı , kı rı cı , üzücü gelmek. ac ı görmü ş * kötü günler yaş amı ş . ac ı hı yar * Bkz. ebucehil karpuzu.

ac ı karpuz * Bkz. ebucehil karpuzu. ac ı kavak * Dağ kava ğ ı veya titrek kavak (Populus tremula). ac ı kavun

* Bkz. eş ek hı yarı . ac ı kök * Loğ usa otu köklerinin kurutularak dövülmesiyle elde edilen acı bir toz. ac ı kuvvet * Sert, etkili, zorlu kuvvet. ac ı marul * Birleş ikgillerden, tad ı acı , diş li yapraklı , sürgününden çı kan sütü uyu ş turucu ve yatı ş tı rı cı olarak kullanı lan iki yı llı k bir bitki (Lactuca virosa). ac ı meyan * Bkz. dikenli meyan. ac ı ot * Kuzey Anadolu dağ lar ı nı n ormanlar ı nda yeti ş en, toprak altı nda bilek kalı nlı ğ ı nda kökü bulunan çok yı ll ı k ve otsu bir bitki (Tamus communis). ac ı patl ı canı kı rağ ı çalmaz * kötü durumda olan bir kimseyi yeni kötü durumlar etkilemez. ac ı sak ı z * Çam sakı zı . ac ı söylemek * olumsuz bir davranı ş a kar ş ı gerçe ğ i olduğ u gibi söylemek. ac ı söz ac ı su ac ı tatl ı *İ yi kötü. ac ı vermek * üzüntüye sebep olmak, incitmek. ac ı yavş an * Tüylü dalak otu. ac ı yitimi * Sinir bozukluğ u, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle ac ı duyumunun birazı nı n veya tamamı nı n yok olması , analjezi. ac ı yonca * Kı zı l kantarongillerden, bataklı k yerlerde yetiş en, kötü kokulu ve çok acı olan yaprakları hekimlikte kullan ı lan bir bitki (Menyanthes trifoliata). ac ı ca ac ı kı lma * Acı kı lmak i ş i veya durumu. ac ı kı lmak * Acı kmak iş ine konu olmak. ac ı klı * Acı ndı racak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı , koygun. * Oldukça acı . * Kiş inin onuruna dokunan gönlünü inciten söz. *İ çindeki minerallerin etkisiyle tadı sert olan kuyu veya pı nar suyu.

* Acı görmü ş , yaslı , kederli. ac ı klı komedi * Eğ lendirici olmayı amaçlamayan, dramatik yönü ağ ı r basan, duygusal bir oyun türü, trajikomik. ac ı kma ac ı kmak düş ünür. ac ı ktı rma * Acı kt ı rmak i ş i. ac ı ktı rmak * Açlı k duyması na sebep olmak. * Aç bı rakmak, yeterince doyurmamak. ac ı lanma * Acı lanmak iş i. * Acı kmak iş i. * Açlı k duymak, yemek yeme ihtiyac ı duymak. * Uzun süre bir ş eyin yokluğ unu çeken kimse, o ş eyden ne kadar çok elde etse, yine kendisine yetmeyece ğ ini

ac ı lanmak * Tadı ac ı olmak, acı laş mak. * Acı lı durumda olmak, üzüntüye kapı lmak, üzülmek. ac ı laş ma * Acı laş mak iş i.

ac ı laş mak * Tadı bozulmak, acı olmak. * Dokunaklı duruma gelmek. * (konuş ma) Kı rı cı , sert bir durum almak. * Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek. ac ı laş tı rma * Acı laş tı rmak iş i. ac ı laş tı rmak * Acı bir duruma getirmek. ac ı lı * Acı kat ı lmı ş olan. * Acı sı olan, kederli. * Acı olma durumu. * Dokunaklı lı k, kederlilik, yaslı lı k. * Acı lı olma durumu. * Acı mak iş i. * Baş ka bir kimsenin veya canl ı nı n mutsuzluğ una karş ı duyulan üzüntü, merhamet. ac ı mak * Tadı ac ı duruma gelmek, acı laş mak. * Acı lı , ağ rı lı olmak. * Baş kas ı nı n acı sı na ortak olmak veya durumundan üzüntü duymak.

ac ı lı k

ac ı lı lı k ac ı ma

* Baş kas ı nı n uğ rad ı ğ ı veya u ğ rayacağ ı kötü bir duruma üzülmek, merhamet etmek. * Bir ş eyi vermeye kı yamamak veya verdiğ ine, elden ç ı kardı ğ ı na üzülmek. ac ı ması z * Acı maz, katı yürekli, merhametsiz.

ac ı ması zca * Acı ması z olarak, ac ı ması z bir biçimde, zalimce, zalimane. ac ı ması zlı k * Acı maz olma durumu, merhametsizlik, zulüm. ac ı mı k ac ı msı * Buğ day tarlaları nda yeti ş en, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir. * Acı ya yakı n tadı olan, tadı az acı olan, acı mtı rak. * Dokunaklı .

ac ı mtı rak * Acı msı . ac ı nacak * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek. ac ı ndan ölmek * açlı ktan ölmek. * çok acı kmak. ac ı ndı rma * Acı ndı rmak i ş i. ac ı ndı rmak * Bir kimsenin acı ması na yol açmak, merhamete getirmek. ac ı nı lacak * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek durumda bulunan. ac ı nı lma * Acı nı lmak i ş i. ac ı nı lmak * Acı nmak iş ine konu olmak. ac ı nma ac ı nmak * Acı nmak iş i. * Acı mak iş ine konu olmak. * Baş kas ı nı n hesab ı na üzülmek, yazı klanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek. * Az acı , acı mtı rak. * Yaban turpu. ac ı sı çı kmak * olumsuz, kötü sonucu ortaya çı kmak. ac ı sı içine (veya yüre ğ ine) çökmek (veya iş lemek) * bir ş eyin ac ı sı nı pek çok duymak.

ac ı rak ac ı rga

* olmadan olacağ ı düş ünerek çok üzülmek. ac ı sı na dayanamamak * bir kimse bir yakı nı nı n ölümünden büyük üzüntü duymak. ac ı sı nı almak * acı lı ğ ı nı gidermek. * sı zı yı dindirmek. * kederini azaltmak. ac ı sı nı bağ rı na basmak *ş ikâyet etmeden üzüntüye katlanmak. ac ı sı nı çekmek * yapı lan yanl ı ş bir i ş in kötü sonucunu görmek. ac ı sı nı çı karmak * (tat için) acı lı ğ ı nı yok etmek. * uğ radı ğ ı maddî veya manevî zararı kar ş ı layacak bir i ş yapmak. * öç almak, intikam almak. ac ı sı nı görmek * bir yakı nı nı n ölümünü görmek. ac ı sı z * Tadı ac ı olmayan. * Ağ rı , sı zı duyulmayan. * Üzüntü, sı kı ntı olmayan, kedersiz. * Acı tmak iş i veya biçimi. * Acı tmak iş i. * Acı lı k vermek. * Ağ rı ve sı zı duymas ı na sebep olmak. * Acı ma duygusu olan (kimse). * Acı mak iş i veya biçimi. acibe acil * Hiç görülmemiş , alı ş ı lmamı ş ,ş aş ı lacak veya yadı rganacak ş ey. *İ vedi, ivedili.

ac ı tı ş ac ı tma ac ı tmak

ac ı yı cı ac ı yı ş

acil servis * (hastanelerde) Vakit yitirilmeden bakı lmas ı gereken hastaları n ilk tedavilerinin yapı ld ı ğ ı yer. acil ş ifalar dilemek * hastanı n kı sa sürede iyileş mesi dileğ inde bulunmak. acilen aciyo * Hemen, hiç zaman yitirmeden, tez elden, gecikmeden, ivedilikle. * Bkz. acyo.

aciz

* Gücü bir iş e yetmez olanı n durumu, güçsüzlük. * Beceriksizlik. * Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu. * Gücü bir iş e yetmez olan, güçsüz. * Beceriksiz.

âciz

âciz kalmak * çok uğ ra ş maya rağ men o iş i yapamamak. âcizane * Söz söyleyen kimsenin kendi yaptı klar ı nı abartmamak için kullandı ğ ı "acizlere yak ı ş acak biçimde" anlamı nda bir nezaket sözü. âcizleri âcizlik acube acul * Tez canlı , içi tez, ivecen. * Hı zlı , çabuk. acun * Dünya. acur acur * Bkz. ajur. * Alçak gönüllülük göstermek için "ben" zamiri yerine kullanı lan bir söz. * Beceriksizlik, güçsüzlük. * Tuhaf kimse.

* Kabakgillerden, kabuğ u çizgili ve tüylü, sarı mt ı rak, ye ş il veya sar ı , üzeri ye ş il lekeli, irice bir çeş it hı yar (Cucumis flexuosus). acurlu acuze acyo * Herhangi bir paranı n gerçek de ğ eriyle sürüm değ eri arası nda veya bir ticaret senedinin üzerinde yaz ı lı miktar ile indirimden sonraki tutarı aras ı nda doğ an fark. * Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alı nan komisyon. * Senetli kredi iş lemlerinde bankaları n yaptı kları tahsilât. acyocu * Borsa veya piyasada tahvil için çeş itli hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse. * Bkz. ajurlu. * Huysuz, çirkin, yaş lı kadı n, cadı karı .

acz içinde olmak * gücü yetmemek, becerememek. acze düş mek * çaresiz kalmak, elinden birş ey gelmemek. aç

* Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karş ı tı . * Yiyecek bulamayan, yoksul kimse. * Gözü doymaz, haris. * Çok istekli, çok hevesli. * Karnı doymamı ş olarak. -aç / -eç *İ simden isim ve sı fat yapma eki: bakr-aç, top-aç, kı r-aç vb. * Fiilden sı fat yapma eki: gül-eç vb. * Fiilden isim yapma eki: tı ka-ç, say-aç, sür-eç vb. aç acı na * aç olarak, bir ş ey yemeden.

aç açı k kalmak * yoksulluk içinde, evsiz barksı z kalmak. aç ayı oynamaz * kendisinden iş beklenilen kimseden emeğ inin karş ı lı ğ ı esirgenmemelidir. aç bı rakmak * yiyecek vermemek veya karnı nı doyurması na engel olmak. aç bîilâç * Sürekli olarak aç ve bakı msı z. * Sürekli olarak aç ve bakı msı z.

aç doymam, tok ac ı kmam san ı r * aç insan elde ettiğ inden çoğ unu ister, varlı klı insan ise var olanla yetinir gibi görünür. aç doyurmak * yoksulları beslemek. aç gezmektense tok ölmek ye ğ dir * yoksulluk ölümden de beterdir. aç göz aç gözlü aç gözlü * karş ı tı . aç gözlülük * Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakı ş acak davranı ş , doymazlı k, tamahkârlı k, tamah. aç gözlülük * karş ı tı . aç gözlülük etmek * bir ş eye karş ı aş ı rı istek duymak, doyumsuzca davranmak, tamahkârlı k etmek. aç gözünü, açarlar gözünü * "uğ raş ı larda uyan ı k bulunmak gerekir, yoksa umulmadı k bir anda büyük zararlarla yüz yüze gelirsin" anlamı nda kullanı lı r. aç kalmak * karnı nı doyuramamak. * yoksulluğ a düş mek. * Gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris. * Mala veya yiyecek içecek ş eylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz.

aç karnı na * mide boş ken henüz birş ey yiyip içmemiş ken. aç kurt gibi (yemek, üş üş mek veya saldı rmak) * büyük bir istekle. aç susuz kalmak * yoksulluktan yaş ayamayacak bir duruma gelmek, yoksul bir duruma düş mek. aç tavuk kendini arpa ambarı nda sanı r * insanlar, yokluğ unu, yoksulluğ unu çektikleri ş eyler için olmayacak hayaller, düş ler kurar. açacak * Açmaya yarayan araç. * Anahtar. * Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki, açelya, azelya. * Açmak iş ini yapan. * Oynak kemiklerin arası ndaki açı ları geniş letmeye yarayan kasları n genel adı , büken kar ş ı tı . * Anahtar. *İ ş tah açmak için yemekten önce içilen alkollü içki, aperitif. * Bkz. açalya. * Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğ runun oluş turdu ğ u çı kı ntı . * Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan ç ı kan iki yar ı m doğ runun oluş turduğ u geometrik biçim, * Görüş , bak ı m, yön.

açalya açan

açar

açelya aç ı zaviye.

aç ı ölçüm * Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik. aç ı cı * Açmak iş ini yapan.

aç ı ğ a alı nmak * görevine son verilmek. aç ı ğ a alma * bir görevliyi geçici bir süre iş ten alma. aç ı ğ a almak * görevine son vermek. aç ı ğ a çı karmak * iş inden ç ı karmak. aç ı ğ a çı kmak * belli olmak, anla ş ı lmak. * iş inden ç ı karı lmak. aç ı ğ a vurmak * belli etmek, ortaya çı karmak. * gizli bir durumu ortaya çı karmak.

aç ı ğ ı çı kmak * saklamakla görevli bulunduğ u paranı n veya mal ı n eksik olduğ u anlaş ı lmak. aç ı ğ ı nı kapatmak * eksiğ ini tamamlamak. aç ı k * Açı lmı ş , kapalı olmayan, kapal ı karş ı tı . * Engelsiz. * Örtüsüz, çı plak. * Boş . * Görevlisi olmayan, boş (iş , görev), münhal. * Aralı ğ ı çok. *İ ş ler durumda olan. * Kolay anlaş ı lı r, vazı h. * Gizliliğ i olmayan, oldu ğ u gibi görünen. * Her türlü düş ünceyi hoş görüyle karş ı layabilen, etkisinde kalabilen. * (renk için) Koyu olmayan. * (kitap, resim, film için) Seviş me sahnelerini bütün çı plaklı ğ ı yla anlatan. * Kapalı olmayan (hava, iş yeri). * Belli bir yerin biraz uzağ ı . * Denizin kı yı dan uzakça olan yeri. * Doğ ru olarak, açı kça. * Bir ihtiyacı n kar ş ı lanamaması durumu. aç ı k açı k * Saklamaksı zı n, gizli yer bı rakmaksı zı n, içtenlikle.

aç ı k ağ ı l * Koyunları n ve keçilerin bar ı ndı rı ldı kları üstü açı k, etrafı taş duvar veya ölü çitlerle çevrili basit barı nak. aç ı k ağ ı zlı * Aptal, sersem, ahmak. aç ı k alı nla * baş ar ı ve övünç ile. aç ı k artı rma * Bir malı n satı ş ı nda alı cı lar aras ı nda fiyat artı rma yar ı ş ı na dayanan satı ş . aç ı k bilet * Yolculuklarda dönüş tarihi kararlaş tı rı lmamı ş , belirli bir dönem için geçerli, gidiş dönüş bileti.

aç ı k bono * Para hanesi boş bı rakı larak imza edilen bono. aç ı k bono vermek * sı nı rsı z yetki tan ı mak. aç ı k bölge * Gümrük sı nı rlamalar ı nı n olmadı ğ ı bölge, serbest bölge, serbest mı ntı ka. aç ı k celse * Açı k duruş ma. aç ı k ciro aç ı k çek * Üzerine para miktarı yaz ı lmamı ş , çek. aç ı k deniz * Senet veya çek arkası na kime ödeneceğ i belirtilmeden imzalanma yoluyla yapı lan ciro.

* Denizin, kara suları nı n dı ş ı nda kalan bölümü. * Yakı n karalarla çevrili olmayan deniz, engin. aç ı k devre *İ çinden sürekli akı m geçmeyecek bir yalı tkanla kesilmi ş elektrik devresi. aç ı k dola ş ı m sistemi * Genellikle bütün eklem bacaklı larda ve birçok yumuş akçada bulunan atardamar ve kan boş luğ undan olu ş mu ş açı k bir dolaş ı m sistemi. aç ı k duruş ma * Mahkemede herkesin duruş mayı dinleyebileceğ i oturum. aç ı k düş me * Yağ lı güreş te pehlivan ı n kı ç üstü dü ş erek yenilmiş sayı lması . aç ı k eksiltme * Yaptı rı lacak bir iş in veya satı n alı nacak bir malı n ucuza sağ lanması için i ş i yapacak veya malı satacak kiş iler arası nda fiyat düş ürme yarı ş ı na dayanan iş lem. aç ı k elli * Cömert.

aç ı k ellilik * Cömertlik. aç ı k fikirli * Olayları ve özellikle yenilikleri iyi anlayı p gereğ i gibi karş ı layabilen, düş ündüğ ünü olduğ u gibi söyleyebilen (kimse). aç ı k fikirlilik * Açı k fikirli olma durumu. aç ı k hava * Bulutsuz hava. * Bahçe, park gibi yapı dı ş ı olan yer. aç ı k hava sineması * Yazı n veya iklimi elveriş li yerlerde sürekli olarak çalı ş an, üstü açı k, yanlar ı kapal ı sinema. aç ı k hava tiyatrosu * Yazı n veya iklimi elveriş li yerlerde sürekli olarak çalı ş an, üstü açı k, yanlar ı kapal ı tiyatro. aç ı k hece * Ünlü ile biten hece.

aç ı k hesap * Peş in para veya bono vermeden yap ı lan alı ş veri ş . aç ı k imza * Üzeri boş bı rakı lan bir kâğ ı dı n altı na, dolduracak olana güvenilerek atı lan imza. aç ı k iş letme * Maden yatağ ı nı örten verimsiz topraklar kaldı rı ldı ktan sonra açı k havada yapı lan i ş letme. aç ı k kahverengi * Kahverenginin bir veya birkaç ton açı ğ ı . aç ı k kalp ameliyatı * Kalbin içi açı lmadan önce dolaş ı m sun'î kalp denilen bir ayg ı ta devredildikten sonra yapı lan kalp ameliyat ı . aç ı k kalpli

* Bkz. açı k yürekli. aç ı k kalplilik * Bkz. açı k yüreklilik. aç ı k kapamak * (bütçe) gider fazlası nı para sağ layarak gidermek. aç ı k kapı bı rakmak * gereğ inde, bir konuya yeniden dönebilme imkânı bı rakmak, kesip atmamak. aç ı k kapı politikası * Yabancı malları bir ülkeye serbestçe sokma politikası . aç ı k kapı siyaseti * Açı k kapı politikas ı . aç ı k konuş mak * gerçeğ i çekinmeden söylemek. aç ı k kredi * Bankaları n güvendikleri mü ş terilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para. aç ı k liman * Bütün gemilerin formalite yönünden kolayca girip çı kt ı klar ı liman. * Hava ş artları ndan kolayca etkilenen liman. aç ı k maaş ı * Görevinden alı nan birine yasaca tan ı nan, belirli bir süre içinde ödenen aylı k. aç ı k mavi * Mavinin bir ton açı ğ ı . aç ı k mektup * Zarfı yap ı ş tı rı lmamı ş mektup. * Yazı ldı ğ ı kimseye gönderilmeyip bası n yoluyla açı klanan mektup. aç ı k olmak * (o yerde) kendisi her zaman iyi karş ı lanmak. aç ı k ordugâh * Kı rda kurulan ordugâh. aç ı k oturum * Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuları n veya sorunları n herkesin izleyebilece ğ i bir biçimde aç ı k olarak tart ı ş ı ldı ğ ı toplantı . aç ı k oy * Verenin adı nı gösteren ve konu ş ulan sorun üzerindeki düş üncesini belli edecek yolda verilen oy.

aç ı k öğ retim * Ders konuları radyo ve televizyon gibi araçlarla yay ı mlanan veya posta ile ilgililere ulaş tı rı lan öğ retim yöntemi. aç ı k önerme *İ çerisinde değ iş ken bulunan ve bu de ğ iş kenin alaca ğ ı değ erle doğ ruluğ u veya yanlı ş lı ğ ı kesinleş en önerme. aç ı k pazar * Gümrük kaydı olmayan, her devletin malı nı serbestçe satabileceğ iş ehir veya ülke. aç ı k pembe * Pembenin bir ton açı ğ ı .

aç ı k poliçe * Eksik bilgileri sonradan tamamlanmak üzere düzenlenen poliçe. aç ı k rejim * Parlâmenter rejim. aç ı k saçı k * Göreneğ e ayk ı rı derecede çı plak veya örtüsüz. aç ı k saçı k konuş mak * cinsî konularla ilgili sözler söylemek. aç ı k sarı * Sarı nı n bir ton açı ğ ı . aç ı k sayı m * Bir seçim sonunda verilen oyları n açı k olarak sayı lmas ı , aleni tadat. aç ı k seçik * Çok açı k, çok belirgin. aç ı k senet * Bkz. açı k bono. aç ı k söylemek * anlaş ı lmamı ş yönünü bı rakmadan anlatmak veya çekinmeden söylemek. aç ı k sözlü * Her ş eyi olduğ u gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen. aç ı k sözlülük * Açı k sözlü olma durumu. aç ı kş ehir * Düş man saldı rı sı na karş ı savunma önlemleri alı nmam ı ş , içinde herhangi bir askerî hedef bulunmayan ve bu durumu önceden ilân edilmi ş olan ş ehir. aç ı k taş ı t * Üstü örtülmemiş taş ı t (araba, otomobil vb.). aç ı k teş ekkür * Herhangi birine bası n yoluyla edilen teş ekkür. aç ı k tohumlular * Tohumları kozalak pullar ı üzerinde açı k olarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrı ld ı ğ ı iki büyük daldan biri. aç ı k tribün * Açı k havadaki spor müsabakaları nda seyircilerin oturduğ u ve üstü kapalı olmayan bölüm. aç ı k tutmak * bir iş yerinin çal ı ş ı r durumunu sürdürmek. aç ı k vermek * gelir, gideri karş ı lamamak. * gizlenmek istenen bir olayı , bir düş ünceyi veya durumu elde olmayarak ortaya koymak, açı klamak. aç ı k yara aç ı k yeş il * Kapanmamı ş , sürekli iş leyen yara. * Yeş ilin bir ton açı ğ ı .

aç ı k yürekle * özü sözü bir olarak, hiçbir ş ey saklamaksı zı n. aç ı k yürekli * Düş ündüğ ünü olduğ u gibi söyleyen, içi temiz, gizli yönü olmayan (kimse), samimî, aç ı k kalpli. aç ı k yüreklilik * Açı k yürekli olma durumu, samimiyet, açı k kalplilik. aç ı k zaman * Tutkalı n yüzeye sürüldüğ ü an ile pres edilip, s ı kı lmas ı gereken an aras ı nda geçen süre. aç ı kağ ı z aç ı kça * Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris). * Gizli bir yönü kalmaksı zı n, kolay anlaş ı lı r bir biçimde.

aç ı kçası * Doğ rusu, açı k olanı , anlaş ı lı r biçimi, gizli kapakl ı olmayan yanı . * Açı k olarak. aç ı kçı aç ı kgöz * Uyanı k davranarak ç ı karı nı sağ layan, imkânlardan kurnazca yararlanmas ı nı bilen. aç ı kgözlük * Açı kgözlülük. aç ı kgözlülük * Açı kgöz olanı n durumu, açı kgöze yakı ş acak davranı ş . aç ı klama * Açı klamak iş i, izah. * Borsada fiyat dalgalanmaları ndan yararlanarak açı ktan para kazanan (kimse).

aç ı klama cümlesi * Bir önceki cümleyle bağ lantı kuran yani, demek ki, öyle ki gibi bağ layı cı larla ba ş layan, söz konusu duygu veya dü ş ünceyi bütünleyen cümle. aç ı klama yapmak * herhangi bir konuyu aydı nlı ğ a kavuş turmak amac ı yla konuş mak veya yazmak. aç ı klamak * Bir konuyla ilgili olarak gerekli bilgileri vermek, izah etmek. * Bir sorunla ilgili olarak aydı nlatı cı bilgi vermek, tavzih etmek. * Bir sözün, bir yazı nı n ne anlatmak istediğ ini belirtmek, yorumlamak. * Açı kça söylemek, ifş a etmek. * Belirtmek, göstermek, açı ğ a vurmak, izhar etmek. aç ı klamalı * Birtakı m aç ı klamalarla anlaş ı lması , öğ renilmesi kolaylaş tı rı lmı ş , izahlı . aç ı klanan * Açı klamalar sonunda ortaya çı kması beklenen kavram. aç ı klanma * Açı klanmak iş i. aç ı klanmak

* Açı klamak iş i yapı lmak, izah edilmek, ifş a edilmek. aç ı klar livası *İ ş i gücü olmayan, boş ta kalan kimse. aç ı klar livası * iş i gücü olmayan, bo ş ta kalan kimse. aç ı klar livası olmak * iş bulamayarak iş siz ve kazançsı z kalmak. aç ı klaş ma * Açı klaş mak durumu almak. aç ı klaş mak * Açı k duruma gelmek. * Rengi açı lmak. aç ı klaş tı rma * Açı klaş tı rmak iş i. aç ı klaş tı rmak * Açı k duruma getirmek. * Rengini açtı rmak. aç ı klatma * Açı klatmak iş i. aç ı klatmak * Açı klaması nı sa ğ lamak. aç ı klayan * Açı klamalar sonucunda elde edilen kavram.

aç ı klayı cı * Bir sorunu gerekli açı klı ğ a kavuş turan. * Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açı klayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk yeni Türkiye'nin kurucusu, daima sayg ı ile an ı lacaktı r" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk ad ı nı n açı klayı cı sı dı r. aç ı klayı ş * Açı klamak iş i veya biçimi. aç ı klı ğ a kavuş turmak * (bir konu veya sorunu) aydı nlatmak, kapal ı lı ktan kurtarmak, anlaş ı lı r duruma getirmek. aç ı klı k * Açı k olma durumu. * Uzaklı k, mesafe. * Örtüsüz, çı plak yer. * Boş ve geniş yer. * Bir yerin uzaklara kadar bakı labilecek ve bakanı n içinde ferahlı k doğ uracak durumda olması . * Gerçeğ i olduğ u gibi yansı tma durumu. * Bir söz veya yazı da maksadı n açı k olması özelliğ i, vuzuh. * Dürbün, fotoğ raf makinesi gibi optik araçlarda ağ ı z çapı ,ı ş ı ğ ı n girebildiğ i delik.

aç ı klı k getirmek (veya kazandı rmak) * (bir konu veya sorunu) anlaş ı lı r duruma getirmek. aç ı klı kölçer * Bir mikroskobun açı klı ğ ı nı ölçmeye yarayan alet. aç ı kta bı rakmak

* iş ve görev vermemek, yersiz yurtsuz bı rakmak veya birkaç kiş iye birlikte sağ lanan bir iyilikten birini yararland ı rmamak. aç ı kta kalmak (veya olmak) * iş ve görev bulamamak, yersiz yurtsuz kalmak veya birkaç kiş inin birlikte eri ş tiğ i bir iyilikten yararlanamamak. aç ı ktan * Bir yerin uzağ ı ndan. * Sı ra ve aş ama gözetilmeden, dı ş ar ı dan atayarak. * Emek ve para harcamadan.

aç ı ktan (para) kazanmak * emek ve sermaye olmadan para kazanmak. aç ı ktan açı ğ a * Belirgin olarak, göz göre göre. aç ı ktan kazanmak * emek ve sermaye koymadan kazanç sağ lamak. aç ı ktan para almak * bir iş veya mal için, kararlaş tı rı lmı ş ücret veya değ er dı ş ı nda para almak. aç ı ktan tayin * Derece ve belli bir sı ra gözetilmeksizin yapı lan atama. aç ı lama aç ı lı m ölçülür. * Açı lma. * Bir yı ld ı zla gök ekvatoru arası ndaki uzaklı k; kuzeye doğ ru olan ı art ı , güneye doğ ru olanı da eksi iş aretiyle *İ leride, içlerinde en uygununun seçilebilmesi için, güç bir sahnenin çeş itli açı lardan çekiminin yapı lması .

aç ı lı p saç ı lmak * (kadı n için) çok aç ı k saçı k giyinmeye baş lamak. * (kadı n için) eskisine göre ölçüsüz davranı ş larda bulunmaya ba ş lamak. aç ı lı ş * Açı lmak iş i veya biçimi. * Yeni bir yapı nı n, yerin veya yeni bir kurulu ş un çalı ş maya ba ş laması , küş at.

aç ı lı ş konuş ması * Herhangi bir toplantı nı n açı lması sı rası nda yapı lan ilk konuş ma. aç ı lı ş töreni * Bir açı lı ş ı kutlamak için yapı lan toplantı , resmiküş at. aç ı lma * Açı lmak iş i. * Bir film çekiminde karanlı kta baş layı p gittikçe ayd ı nlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. * Bir grupta, sı raları n jimnastik alı ş tı rmaları için dağ ı nı k düzene girmesi. * Çatlama. * Açmak iş i yapı lmak veya açmak iş ine konu olmak. * (renk için) Koyuluğ unu yitirmek. * Kendine gelmek, biraz iyileş mek, ferahlamak. * (gemi) Gitmek, uzaklaş mak. * Sı kı lmas ı , çekinmesi, tutukluğ u kalmamak. * (kuruluş lar için) İ lk kez veya yeniden iş e baş lamak.

aç ı lmak

*İ ş ini gereğ inden veya götürebileceğ inden geniş tutmak. * Geniş lemek, bolla ş mak. * Delinmek, yı rtı lmak. * (sis, karanlı k, duman için) Da ğ ı lmak, yo ğ unluğ unu yitirmek. * Gereken güce ulaş mak. * Sı rrı nı , üzüntüsünü, sorunları nı birine söylemek. * (pencere, kapı , yol için) Geçit vermek. * Ayrı ntı ya girmek. * (yüzerken) Kı yı dan uzaklaş mak. aç ı m * Açma, açı lı ş , küş at. aç ı mlama * Açı mlamak iş i, teş rih, ş erh. aç ı mlamak * Bir sorunu veya konuyu ele alı p en ince noktaları na kadar gözden geçirerek anlatmak, ş erh etmek, teş rih etmek. aç ı mlanma * Açı mlanmak iş i. aç ı mlanmak * Açı mlamak iş ine konu olmak. aç ı ndı rma * Açı ndı rmak i ş i. aç ı ndı rmak * Açı nması nı sa ğ lamak. * Bir cismin yüzeyini açarak bir düzlem üzerine yaymak. aç ı nı m * Açı nmak iş i, inkiş af. * Bir cismin yüzeylerinin açı lı p bir düzlem üzerine yayı lmas ı . * Açı nmak iş i. * Geliş mek. * (tohum, hastalı k için) İ çindeki yetenekler uyanarak amacı na varmak, geliş mek, inki ş af etmek. * Açı nsamak iş i, istikş af.

aç ı nma aç ı nmak

aç ı nsama

aç ı nsamak * Bir yerin özelliklerini ortaya çı karmak için araş tı rma ve inceleme yapmak, istikş af etmek. aç ı ortay * Bir açı sal bölgeyi, ölçüleri birbirine e ş it olan iki açı sal bölgeye ayı ran do ğ ru. aç ı ortay düzlemi *İ ki düzlemli bir açı yı iki komş u ve eş it açı ya bölen düzlem. aç ı ölçer aç ı sal * Bkz. iletki. * Açı ile ilgili.

aç ı sal bölge * Açı ile iç bölgesinin birle ş iminden olu ş an düzlem parçası . aç ı sal çap * Ay ve Güneş gibi gök cisimlerinin iki do ğ rusu arası ndaki açı . aç ı sal hı z * Hareket eden bir cismi duran bir noktaya birleş tiren do ğ ru parçası nı n birim zamanda taradı ğ ı açı . aç ı sal ivme * Açı sal hı zı n birim zamanda değ iş en niceliğ i. aç ı sal sapma * Belli bir açı düzeyinde gerçekleş en sapma. aç ı sal uzakl ı k * Gök cisimlerinin (yı ldı z veya gezegen) birbirlerinin karş ı laş ma düzlemine göre uzaklı ğ ı . aç ı sal yol * Hareket eden cismin birim zamanda gözlemciye göre aldı ğ ı yol. aç ı ş * Açmak iş i veya biçimi. * Bir kuruluş u çalı ş maya ba ş latma.

aç ı ş konu ş mas ı * Herhangi bir toplantı yı baş latmak için yapı lan ilk konu ş ma. aç ı t açkı * Bir duvarda açı k bı rakı lmı ş bulunan kap ı , pencere, kemerleme benzeri aç ı klı k. * Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleş tirip parlatma, perdah. * Demircilikte delik büyütmekte kullanı lan araç. * Anahtar ve her türlü açma aracı . * Açkı yapan (kimse), perdahçı . * Anahtarcı . * Açkı lamak i ş i.

açkı cı

açkı lama

açkı lamak * Açkı ile parlatmak. açkı lanma * Açkı lanmak i ş i. açkı lanmak * Açkı yapı lmak, perdahlanmak. açkı latma * Açkı latmak i ş i. açkı latmak * Açkı iş i yaptı rmak, perdahlatmak. açkı lı * Açkı yapı lmı ş , perdahlanm ı ş , perdahlı . açkı sı z

* Açkı yapı lmamı ş , perdahlanmam ı ş , perdahsı z. açl ı ğ ı öldürmek * açlı k hissini geçiş tirmek, yatı ş tı rmak. açl ı k * Aç olma durumu. * Kı tlı k. * Yoksulluk. * Aş ı rı istek içinde bulunmak.

açl ı k çekmek * yoksulluk içinde bulunmak. açl ı k grevi * Kendisine veya baş kalar ı na yapı lan bir haks ı zlı ğ ı protesto için bir kimsenin aç durarak gösterdiğ i tepki. açl ı ktan gözü (veya gözleri) kararmak (veya dönmek) * çok acı kmak. açl ı ktan imanı gevremek * çok acı kmak. açl ı ktan nefesi kokmak * yoksulluk içinde bulunmak. açl ı ktan ölmek * dayanı lmaz derecede acı kmak, çok ac ı kmak. açl ı ktan ölmeyecek kadar * (yiyecek, içecek için) pek az (yemek, içmek). * gereğ inden az. açma * Açmak iş i. * Orman içinde ağ aç kesme veya yakma yoluyla tarı ma elveriş li bir duruma getirilen arazi. * Bir çeş it susamsı z, kalı nca yağ lı simit. * Açma yapan veya satan kimse. açmak * Bir ş eyi kapalı durumdan kurtarmak. * Bir ş eyin kapağ ı nı veya örtüsünü kaldı rmak. * Engeli kaldı rmak. * Sarı lmı ş , katlanmı ş , örtülmüş veya iliklenmi ş olan ş eyleri bu durumdan kurtarmak. * Oyarak veya kazarak çukur, delik oluş turmak. * Tı kalı bir ş eyi, bu durumdan kurtarmak. * Çevresini geniş letmek. * Birbirinden uzaklaş tı rmak. * Yarmak. * Düğ ümü veya dola ş mı ş bir ş eyi çözmek. * Bir kuruluş u, bir iş yerini, bir yeri iş ler veya ilk defa kullanı lı r duruma getirmek. * Bir aygı tı , bir düzeni vb.lerini çalı ş ı r duruma getirmek. * Alı ş veriş i baş latmak. * Rengin koyuluğ unu azaltmak. * Yakı ş mak, güzel göstermek. * Ferahlı k vermek. * Bir konu ile ilgili konuş mak. * Savaş la almak, fethetmek. * Avunmak veya danı ş mak için söylemek. * Yapmak, düzenlemek.

açmac ı

* Ayı rmak, tahsis etmek. * Sı kı lganl ı ğ ı nı , utangaçl ı ğ ı nı gidermek. * Görünür duruma getirmek. * (hava için) Bulutları n da ğ ı lması yla gök yüzü aydı nlanmak. * Geçit vermek. *İ çini dökmek. açmal ı k açmaz * Satranç oyununda ş ahı koruyan taş lardan birinin yerinden oynat ı lmamas ı durumu. *İ çinden zor çı kı lı r durum. * (tulûatta) Karş ı sı ndakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolayl ı ğ ı nı veren söz. açmaz halatı * Gemilerin limana bağ lanması ve sahilden esecek rüzgârla r ı htı mdan uzaklaş maması için kı yı ya dikine bağ lanan halat. açmaza düş mek * içinden çı kı lmas ı güç durumda kalmak. açmaza getirmek (veya dü ş ürmek) * düzen, hile yapmak, bir kimseyi oyuna getirmek, zor duruma sokmak. açmazl ı k * Açmaz olma durumu. * Ağ zı pek sı kı olma durumu, ketumiyet. açtı ağ zı nı , yumdu gözünü * öfkelenerek veya kı zarak ağ ı r sözler söyledi. açtı rma * Açtı rmak iş i. * Kiri çı karmak veya eş yay ı iyice temizlemek için kullanı lan her türlü madde.

açtı rma kutuyu, söyletme kötüyü * kötü konuş abilecek birine, bildiklerini açı klama fı rsatı verilmemesi gerektiğ ini öğ ütler. açtı rmak * Açmak iş ini yapt ı rmak. ad * Bir kimseyi, bir ş eyi anlatmaya, tan ı mlamaya, açı klamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağ aç, düş ünce, iyilik, Ahmet, Ertu ğ rul birer addı r. * Herkesçe tanı nmı ş veya iş itilmiş olma durumu, ün, nam, ş öhret. * Anı lacak değ er, önem. *İ sim. ad ad almak * Sayma, sayı lma. * kendisine ad verilmek. * ün kazanma.

ad bilimi

* Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî geliş me, dil ve kültür sorunlar ı aç ı sı ndan inceleyen bilim dal ı . ad cümlesi * Bkz. isim cümlesi.

ad çekilmek * ad çekmek iş i yapı lmak. ad çekilmek * ad çekmek iş i yapı lmak. ad çekimi * Bkz. isim çekimi. ad çekme * Ad çekmek iş i, kur'a. ad çekmek * raslantı ya ve talihe bağ lı bir ay ı rma yapmak için, her birinde birer ad yazı lmı ş kâğ ı tlardan birini çekmek, kur'a çekmek. ad çekmeye girmek * kur'aya tâbi olmak. * oyunun baş langı cı nda, oyuncular arası nda alan seçimi, baş lama at ı ş ı veya karş ı lama hakkı için öncelik sa ğ layan i ş . ad çektirmek * ad çekmek iş ini yaptı rmak. ad değ iş imi * Bkz. mecazimürsel. ad durumu * Bkz. isim hâli. ad gövdesi * Bkz. isim gövdesi. ad koymak * çağ ı rmak veya anmak için bir canl ı ya, bir yere, bir ş eye ad vermek, adlandı rmak, isim koymak, tesmiye etmek. ad kökü * Bkz. isim kökü.

ad takmak * adlandı rmak, ad koymak. ad tamlaması * Bkz. isim tamlaması . ad vermek * ad koymak, adlandı rmak, tesmiye etmek. * bir iş i kimin yaptı ğ ı nı söylemek. ad yapmak * isim yapmak. ada * Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası . * Trafiğ e açı k bir yol üzerinde sola dönüş leri sağ layan, sa ğ tarafta veya yol ortası nda yer alan kaldı rı m taş ı yla ayr ı lmı ş alan. * Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yap ı lar toplulu ğ u. ada balı ğ ı * Bkz. amber balı ğ ı .

ada çayı * Ballı babagillerden, yurdumuzda çok yetiş en tüylü ve beyazı mtı rak yaprakları olan ı tı rl ı bir bitki (Salvia oflicinalis). * Bu bitkiden yapı lan sı cak içecek. ada gibi gemi * pek büyük (gemi). ada so ğ anı * Zambakgillerden, soğ anı ndan ilâç olarak yararlan ı lan birtakı m maddeler elde edilen çok yı llı k bir bitki (Urginea maritima). ada tav ş anı * Evcil cinsleri de olan tavş ana yakı n bir kemirici memeli (Oryetolagus cuniculus). adab ı mua ş eret * Terbiyeli, ince davranmak için tutulması gereken yollar, davranı ş töresi, davran ı ş bilgisi, topluluk töresi, görgü. adac ı k adac ı lı k * Kavramları n gerçek varlı klar oldu ğ unu kabul eden, kavram gerekli ğ ine karş ı t olarak, tümel kavramlar ı n yaln ı zca nesnelerin adları olduğ unu ileri süren görü ş , nominalizm. adagio * Yavaş , ağ ı r olarak. * Bu biçimde çalı nan beste. adak * Adamak iş i veya adanı lan ş ey, nezir. adak adamak * bir dileğ in gerçekleş mesi amacı yla kurban kesip yoksullara dağ ı tmak veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak. adaklama * Adaklamak durumu. * Küçük ada.

adaklamak * Küçük çocuk yürümeye baş lamak. adaklanma * Adaklanmak iş i veya durumu. adaklanmak * Niş anl ı duruma gelmek, niş anlanmak. adaklı * Adağ ı olan, adak adamı ş olan. * Niş anl ı , yavuklu, sözlü. * Adak olarak ayrı lmı ş (hayvan). * Adak adanan yer. * Adağ ı olmayan, adak adamamı ş olan. * Niş anl ı olmayan.

adaklı k

adaks ı z

adale

* Kas. adaleli * Kaslı , kasları sı kı , geliş miş . adalesiz adalet * Kassı z. * Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, do ğ ruluk, türe. * Bu iş i uygulayan, yerine getiren devlet kuruluş ları . * Herkese kendine uygun düş eni, kendi hakk ı olanı verme.

adalet da ğ ı tmak * kanunları n sayd ı ğ ı haklar ı sahiplerine vermek, tanı nmak. adalet divan ı * Devletler arası ndaki birtakı m hukuk anla ş mazlı klar ı na bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslar arası mahkeme. adalet kapı sı * Hak ve hukukun aranması için ba ş vurulan merci, mahkeme. adalet mahkemesi * Bkz. adliye mahkemesi. adalet örgütü * Adliye teş kilât ı . adalet saray ı * Mahkemelerin bulunduğ u büyük yapı . adalete teslim etmek * sanı ğ ı , adalet iş leriyle uğ raş an kuruluş a götürmek. adalete teslim olmak * sanı k, adalet iş leriyle uğ raş an kuruluş a gidip hakk ı nda gerekli iş lemin yap ı lması nı istemek. adaletine s ı ğ ı nmak * (birinden) anlayı ş , hoş görü, yak ı nlı k beklemek. adaletli * Adalete uygun düş en veya adaletli olan, adil.

adaletlilik * Adaletli olma durumu. adaletsiz * Adalete aykı rı düş en veya adaleti olmayan.

adaletsizlik * Adalete aykı rı davranı ş . adal ı adalî * Ada halkı ndan olan (kimse). * Kas niteliğ inde olan; kasla ilgili olan, kas ı l. * Kasları iyi geliş miş , adaleli, kaslı . *İ nsan.

adam

* Erkek kiş i. *İ yi yetiş miş , değ erli kimse. * Birinin yanı nda ve iş inde bulunan kimse. * Birinin yararlandı ğ ı , kullandı ğ ı kimse. * Birinin sözünü dinleyen, nazı nı çeken kimse, kayı rı cı . *İ yi huylu, güvenilir kimse. * (belirsizlik zamiri yerine), Herkes, kim olursa olsun. * Görevli kimse. * (isim tamlamaları nda) Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanı benimseyen. * Eş , koca. adam adama (savunma) * futbolda, basketbolda karş ı takı m oyuncusunu kollama, rahat hareket etmesini, sayı yapması nı engelleme. adam akı llı * Bkz. adamakı ll ı . adam almamak * son derece kalabalı k olmak. adam azmanı * Çok iri yapı lı kimse. adam ba ş ı na * her kiş iye, her birine. adam be ğ enmemek * herkesi değ ersiz görmek. adam boyu * Yaklaş ı k olarak normal bir adam boyunda. *İ nsan boyunca. adam de ğ ilim * herhangi bir durumun gerçekleş memesi hâlinde, kendisinin insan say ı lamayaca ğ ı anlamı nda kullanı lan ant, göz da ğ ı sözü. adam etmek * eğ itmek, yetiş tirmek, topluma yararlı duruma getirmek. * bir yeri düzene sokmak veya bir ş eyi i ş e yarar duruma getirmek. adam evlâd ı *İ yi bir ailenin iyi yetiş miş çocu ğ u. adam gibi * terbiyeli, akı llı uslu. * adamlı ğ a, insanl ı ğ a yara ş ı r yolda. * iyice. adam hesab ı na koymak * birine değ er vermek, saygı göstermek. adam içine çı kmak * topluluğ a kar ı ş mak, değ erli insanları n bulunduğ u yerlere gitmek, e ş e dosta gitmek. adam içine karı ş mak * değ erli bir topluluğ a girmek, kendisine değ er verilir olmak. adam kı tlı ğ ı nda (veya yokluğ unda) * iş e yarar kimselerin bulunmad ı ğ ı durumda. adam kullanmak

* iyi çalı ş tı rması nı bilmek. adam olmak * geliş mek, büyümek, ş iş manlamak. * iyi yetiş mek, iyi bir duruma gelmek. adam sarrafı *İ nsanlar ı n karakterini çabuk anlayacak duruma gelmiş kimse, insan sarraf ı . adam sen de! (veya yalnı z adam) * bir iş in önemsenmediğ ini anlatmak için söylenir. adam sı rası na geçmek (veya girmek) * daha önce toplumda önemli bir yeri veya özel bir de ğ eri yokken artı k kendisine önem ve de ğ er verilmek. adam yerine koymak * adamdan saymak, varlı ğ ı nı kabul etmek. adama * Adamak iş i. adama dönmek (veya benzemek) * düzelmek. adamak * Bir dileğ in gerçekleş mesi amacı yla kurban kesip yoksullara dağ ı tmak veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak, nezretmek. * Kutsal saydı ğ ı bir ş ey uğ runa kendini feda etmek, ant niteliğ inde söz vermek. * Ayı rmak. adamak ı ll ı * Gereğ inden çok, iyice. adamakla mal tükenmez * büyük vaatlerde bulunanlar için alay yollu söylenir. adamca *İ nsana yaraş ı r biçimde. *İ nsan sayı sı olarak.

adamcağ ı z * Kendisine karş ı sevgi veya acı ma duyulan adam. adamcası na * Adamca. adamcı k * Yerilen, küçümsenen; acı nan (kimse). adamcı l *İ nsandan ürkmeyen, insana al ı ş mı ş olan, insana sokulan, sı cakkanlı , munis.

adamcı llı k * Adamcı l olma durumu. adamdan saymak * bir kimseye değ eri olmadı ğ ı hâlde değ er vermek, saygı duymak. adamı * (bir iş i) ustalı kla yapan. adamı n adı çı kacağ ı na canı çı ks ı n

* Bkz. insanı n adı çı kacağ ı na canı çı ksı n. adamı n alacası içinde, hayvanı n alacası dı ş ı nda * Bkz. insanı n alacası içinde, hayvanı n alacası dı ş ı nda. adamı n iyisi al ı ş veriş te (veya i ş baş ı nda) belli olur * bir kiş iyi iyi bir insan olarak de ğ erlendirebilmek için al ı ş veri ş te veya i ş baş ı nda ahlâk dı ş ı davranı ş larda bulunmamas ı gerekir. adamı na çatmak * Bkz. tam adamı na çatmak. adamı na dü ş mek * (yapı lacak bir iş ) güzel bir rastlantı sonunda anlayanı na, uzmanı na verilmiş olmak. adamı na göre * kiş iler arası nda ayrı calı k gözeterek. * herkesin yeteneğ ine uygun olarak. adamı nı bulmak * Bkz. tam adamı nı bulmak (veya adamı na dü ş mek). adamkökü * Bkz. adamotu. adamlı k *İ nsana yakı ş acak durum, tutum ve davran ı ş . * Yabanlı k.

adamlı k sende kalsı n * iyilik bilmese de sen yine iyilik et. * bu iş i nası l olsa sana yaptı racaklar, bari kendiliğ inden yap da onurunu koru. adamotu adams ı z * Patlı cangillerden, geniş yapraklı , kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis). * Yardı mcı sı z, hizmetçisiz. * Erkeksiz, kocası z.

adams ı zl ı k * Adamsı z olma durumu. a'dan z'ye kadar * baş tan a ş ağ ı , bütünüyle. Adana kebab ı * Kı ymas ı na bolca acı biber katı larak haz ı rlanan ş iş köfte. adanma adanmak adap * Adanmak iş i. * Adamak i ş ine konu olmak. * Töre. * Yol yordam, yol yöntem.

adap erkân * Yol yöntem.

adaptasyon * Uyarlama. * Bir eseri çevrildiğ i dilin, konuş uldu ğ u toplumun yaş ayı ş ı na, inançlar ı na uyarlama. * Uyma. adapte * Uyarlanmı ş .

adapte etmek * uyarlamak. adapte olmak * uymak. adaptör * Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçaları ndan birini ötekine geçirebilmek için yararlanı lan bağ lay ı cı . ada ş ada ş lı k adatepe * Adları aynı olanlardan her biri. * Adaş olma, ayn ı ad ı taş ı ma durumu.

* Genellikle tropikal bölgelerde görülen ve çevresindeki alçak alanlar üzerinde dik yamaçlarla bir ada gibi yükselen, aş ı nı mdan dolayı ortaya ç ı kmı ş tepe. adatma adatmak * Adamak iş ini yapt ı rmak. adavet aday * Düş manlı k, ya ğ ı lı k. * Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya baş kalar ı tarafı ndan ileri sürülen kimse. * Bir iş için yetiş tirilmekte olan kimse, namzet. * Adatmak iş ini yaptı rmak.

aday aday ı * Herhangi bir iş i yapmak, bir görevi yüklenmek için adayl ı k aş aması nı kazanmak amac ı yla baş vuran kimse. * Milletvekili ve senatör seçimlerinde, partinin adayı olmak için, partisinde yapı lan ön seçimlere adaylı ğ ı nı koyan kimse. aday göstermek * bir iş veya bir görev için birini aday olarak belirlemek: Anayasa. aday olmak * herhangi bir iş e alı nmak veya seçilmek için istekli olmak. adayavrusu *İ ki veya üç çifte kürekli küçük balı kçı teknesi. adayl ı ğ ı nı koymak * bir iş veya göreve seçilmek için kendini ileri sürmek. adayl ı k * Herhangi bir iş , bir görev için kendini ileri sürme veya baş kaları tarafı ndan ileri sürülme, namzetlik. * Bir görevde yetiş tirilme.

adc ı

* Adcı lı k öğ retisiyle ilgili olan. * Bu öğ retiye bağ lı kimse. adc ı lı k * Kavramları n gerçek varlı klar oldu ğ unu kabul eden, kavram gerçekliğ ine kar ş ı t olarak, tümel kavramlar ı n yaln ı zca nesnelerin adlar ı olduğ unu ileri süren görü ş , isimcilik, nominalizm. addan türeme fiil * Bkz. isimden türeme fiil. addedilme * Addedilmek iş i. addedilmek * Sayı lmak. addetme * Addetmek iş i.

addetmek * Saymak. addolunma * Addolunmak i ş i veya durumu. addolunmak * Sayı lmak. adedî adem * Adetçe, sayı ca. * Yokluk, hiçlik, ölüm. * Osmanlı ca sözlerle birleş erek "-siz, -lik" anlamı nda kullanı lı r. * Dinî inançlara göre ilk yaratı lan insan ve ilk peygamber. *İ nsan, insanoğ lu, adam. *İ nsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan.

Âdem

Âdem baba *İ nsanlı ğ ı n babas ı , Hz. Âdem. * Hapishanede çevresindeki mahkûmları haraca ba ğ layan kimse. * Afyonkeş . Âdem elması * Gı rtlak çı kı ntı sı . Âdem evlâd ı * Bkz. âdemoğ lu. Âdemci * Âdemcilik yanlı sı olan kimse.

Âdemcilik * XX. yüzyı lı n baş ı nda simgeciliğ e karş ı bir tepki olarak Rusya'da ortaya ç ı kan bir edebiyat akı mı . ademimerkeziyet * Yerinden yönetim. ademimerkeziyetçi * Yerinden yönetimci.

ademimerkeziyetçilik * Yerinden yönetimcilik. ademiyet âdemiyet * Yokluk. *İ nsanlı k. * Doğ ru dürüst insana yakı ş ı r durum, adamlı k.

âdemoğ lu *İ nsan denilen yarat ı kları n hepsi. âdemotu * Bkz. adamotu. adenit adese * Lenf düğ ümleri iltihabı . * Mercek. * Kovucuk. * Görüş derecesi, inceliğ i. * Sayı . * Herhangi bir sayı da olan ( ş ey), tane. * Bir kimsenin yapmaya alı ş mı ş oldu ğ uş ey, al ı ş kı . * Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre. * Ay baş ı .

adet

âdet

âdet edinmek * bir ş eyi al ı ş kanlı k ve huy durumuna getirmek. âdet görmek * (kadı n) ay ba ş ı olmak. âdet olmak * öteden beri yapı lı r olmak. * bir ş ey gelenek durumuna gelmiş olmak. âdet yerini bulsun diye * gerekli görüldüğ ü için değ il, yalnı z alı ş ı lmı ş oldu ğ u için. âdeta * Bayağ ı , basbayağ ı , hemen hemen, sanki. * Bayağ ı yürüyü ş le. * Sayı bakı mı ndan, sayı ca.

adetçe

adetimürettep * Bkz. tam sayı . adezyon kuvveti * Yan yana duran veya sürtünen iki cismin molekülleri arası ndaki çekiş kuvveti. adı (veya ismi) gibi bilmek * çok iyi bilmek.

adı batası (veya adı batası ca) * "yok olası " anlamı nda bir ilenme. adı batmak * (sevilmeyen bir ş ey veya kimse için) unutulmak, adı anı lmaz olmak, art ı k sözü edilmemek. adı belirsiz * ünü olmayan, tanı nmayan, kim ve ne oldu ğ u bilinmeyen. adı bile okunmamak * birine hiç önem verilmemek. adı çı kmak * kötü bir ün kazanmak. * hakkı olmayan bir ün kazanma. adı çı kmı ş dokuza, inmez sekize * birinin bir kere adı çı kt ı ktan sonra onun hakkı ndaki yayg ı n inanç artı k kolay kolay düzelemez. adı deliye çı kmak * deli olmadı ğ ı hâlde deli olarak tan ı nmak. adı duyulmak * tanı nmak, ünlenmek. adı geçmek * anı lmak, söz konusu olmak, ismi geçmek. * adı yaz ı lmak. adı kaldı rı lmak * anı lmaz olmak, silinip gitmek. adı kalmak * bir kimse veya bir ş ey ortadan çekildikten, öldükten sonra dillerde yalnı z adı dolaş mak. adı karı ş mak * (kötü) bir iş le birinin ilgisi bulundu ğ u söylenilmek. adı kötüye ç ı kmak * ünü kötü olarak yayı lmak. adı olmak * gereksiz, yersiz ünü olmak. adı sanı * bir kimsenin kimliğ i. adı üstünde * adı ndan belli olduğ u gibi. adı var * yaş amayan, yaln ı zca hayalde var olan.

adı verilmek * ad takı lmak. adı l adı m * Zamir. * Yürümek için yapı lan ayak at ı ş ları nı n her biri.

* Bir adı mda al ı nan yol (bu uzunluk 75 cm sayı lı r). * Giriş im, hamle. * Bir gösterge ucunun eş olarak ayr ı lmı ş yaylardan biri boyunca aldı ğ ı yol. * Ayakta temel duruş tan, bir ayağ ı n türlü yönlerde iki ayak boyu kadar ara ile yer de ğ iş tirmesi. * Teknolojide iki diş li arası ndaki aral ı k. adı m adı m * Ağ ı r ağ ı r, yavaş yavaş . adı m adı m gezmek * her yerini dolaş ı p görmek. adı m adı m izlemek * arkası ndan izlemek. * gizlice takip etmek. adı m atmak * yürümek için ayağ ı nı öne doğ ru uzatı p basmak. * bir iş e ilk kez giriş mek. adı m atmamak * gitmemek, uğ ramamak, aramamak. adı m baş ı * Birbirine yakı n yerlerde, s ı k sı k. adı mı nı attı rmamak * bir yere girmesine engel olmak. adı mı nı geri almak * baş lad ı ğ ı bir i ş ten geri dönmek. adı mlama * Adı mlamak i ş i. adı mlamak * Adı mla ölçmek. * Bir yerde ileriye geriye doğ ru giderek dolaş mak. adı mları nı açmak * yürürken hı zlanmak. adı mları nı seyrekle ş tirmek * hı zlı yürürken adı mları nı yavaş latmak. adı mları nı sı klaş tı rmak * daha küçük ve çabuk adı mlar atarak h ı zl ı yurümek, ivmek, acele etmek. adı mlı k * Adı m uzunlu ğ unda olan. * Bir yerin çok uzak olmadı ğ ı nı belirtmek için kullanı lı r.

adı msayar * Yürüme sı rası nda gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğ unu anlayabilmek amacı yla aya ğ a tak ı lan alet, pedometre. adı na *oş eyin veya o kimsenin yerinde olarak, namı na, onun hesabı na.

adı nı ağ zı na almamak * dargı nlı k, kı rgı nlı k, kı zgı nlı k gibi bir sebeple bir kimseden hiç söz etmemek.

adı nı almak * ad takı lmak, ad verilmek. adı nı anmak (veya anmamak) * birinden söz etmek (veya etmemek). adı nı bağ ı ş lamak * bir baş kası ndan adı nı söylemesini istemek. adı nı bozmak * andı na uymamak, andı na ayk ı rı davranmak. adı nı kirletmek (veya lekelemek) * adı nı n kötüye çı kması na yol açmak. adı nı koymak * karş ı lı ğ ı nı veya fiyatı nı kararlaş tı rmak. adı nı taş ı mak * birinin adı yla anı lmak, sahip oldu ğ u ad ı n sorumlulu ğ unu yüklenmi ş olmak. adı nı vermek * birinin adı nı bildirmek. * biri tarafı ndan sal ı k verildiğ ini söylemek. adı yla sanı yla * bilinen ün ve niteliğ iyle. adî * Sı radan, hiçbir özelliğ i olmayan. * Aş ağ ı lı k, bayağ ı , alçak. * Adı mda uygunluk, beraberlik gerektirmeyen ve grup olarak yap ı lan bir tür yürüyü ş .

adî adı m

adî defter * Bir iş letmenin veya ticarethanenin yaptı ğ ı iş lemlerinin muhasebe kay ı tlar ı nı n geçirildiğ i ticarî defter. adî kesir * Bayağ ı kesir. adî suçlu adil * Basit suçları iş leyen kimse. * Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrı lmayan, hakkı yerine getiren, adaletli. * Hakka uygun, haklı . * Adalete uygun olarak, hakça. * Adîleş mek durumu.

adilâne adîleş me

adîleş mek * Adî bir duruma girmek, bayağ ı la ş mak. adîleş tirme * Adîleş tirmek iş i. adîleş tirmek * Adîleş mesine yol açmak.

adîlik adisyon

* Bayağ ı lı k, dü ş üklük, aş ağ ı lı k. * (lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap.

adland ı rı lma * Adlandı rı lmak iş i. adland ı rı lmak * Ad vermek iş i yapı lmak. adland ı rma * Adlandı rmak i ş i. adland ı rmak * Bir kimseyi veya bir ş eyi kullanarak belli etmek, ad vermek, ad koymak, tesmiye etmek. * Ad koyma, ad vermeyi sağ lamak, tesmiye etmek. adlanma * Adlanmak iş i.

adlanmak * Kendisine ad verilmek. * Kötü ün kazanmak. adla ş ma adla ş mak * Ad durumuna gelmek. adla ş tı rma * Adlaş tı rmak i ş i. adla ş tı rmak * Ad durumuna getirmek. adl ı * Adı olan. * Ünlü. * Adlaş mak durumu.

adl ı adı yla * herkesin bilip tanı dı ğ ı biçimde. adl ı sanlı * Ünlü. adlî * Adaletle ilgili.

adlî makam * Adalet iş lerinin görüldüğ ü ve sonuca bağ land ı ğ ı kamuya ait yönetim yeri. adlî merci * Adaletle ilgili sorunları n çözümü için ba ş vurulan resmî daireler. adlî polis * Adliye içerisinde güvenliğ i sağ lay ı p adlî iş lere yard ı mcı olan kolluk gücü. adlî sicil

* Bir kimsenin mahkûmiyetinin olup olmadı ğ ı nı n anlaş ı lması için konulmuş olan kayı t yöntemi. adlî tabip * Adlî tı pta görevli doktor. adlî tatil * Her yı l 20 Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arası nda, kanunda yazı lı durumları n dı ş ı nda, hiçbir adlî iş lemin yap ı lmadı ğ ı süre. adlî tı p adlî y ı l * Tı bbı n adalete yard ı m eden kolu; adaletin bu iş le uğ raş an kuruluş u. * Mahkemelerin bir yı l içindeki çalı ş ma süresi.

adlî zab ı ta * Bir suç sonrası sanı ğ ı ve suç delillerini adlî yetkililere sunan kolluk kuvveti. adliye * Hukuk ve adalet iş lerini gören devlet kurulu ş lar ı . * Hukuk ve âdalet iş lerinin görüldüğ ü resmî yapı . adliye encümeni * Adalet komisyonu. adliye mahkemesi * Anayasa mahkemesi, genel mahkemeler, askerî ve idarî mahkemeler dı ş ı nda kalan ve denetim mahkemesi olan Yarg ı tay ile hüküm mahkemeleri. adliye nezareti * Osmanlı İ mparatorluğ unda adliye teş kilâtı nı n ba ğ lı olduğ u en üst makam. adliye te ş kilâtı * Yargı organları ve bu organlar ı n birbirleriyle olan iliş kilerini, derecelerini, görev ve yetkilerini düzenleyen ve yürüten mekanizman ı n bütünü. adliye vekâleti * Adalet bakanlı ğ ı . adliyeci adrenalin * Böbrek üstü bezlerinin etkili bir maddesi; hekimlikte damarları daraltma, bronş ları açma, kanamaları kesme gibi amaçlarla kullan ı lı r. adres * Bir kimsenin arandı ğ ı nda bulunabileceğ i yer, oturdu ğ u yer. * Gönderilen ş eyin üzerine, alı cı nı n ad ı nı ve bulundu ğ u yeri bildirmek için yazı lan yazı . adres bı rakmak (göstermek veya vermek) * arandı ğ ı nda bulunabileceğ i, oturduğ u yeri bildirmek. adres defteri * Kiş ilerin kendilerine lâzı m olan adresleri topladı kları defter. adres kartı * Adres defteri. adres kitabı * Genellikle belli bir iş veya meslekte olanları n iş ve ev adreslerini toplu olarak gösteren kitap. * Adliye kuruluş unda meslek görevlisi.

adres makinesi * Posta gönderilerinin üzerine kâğ ı t, plâstik veya madenden, adres basan alet. adres rehberi * Adres defteri. adsı z * Adı olmayan, isimsiz. * Türklerde, ailesinden ayrı ldı ğ ı için art ı k onun adı nı taş ı mak, onun adı ile an ı lmak hakkı nı yitirmiş olan ve ancak bir yararlı k gösterince ad kazanabilen delikanlı . adsı z parmak * Orta parmak ve serçe parmak arası ndaki parmak, yüzük parmağ ı . aerobik * Hı zl ı müzik temposu eş liğ inde yapı lan, vücudun çevikliğ ine ve hareketliliğ ine dayanan bir tür jimnastik. aerobik solunum * Hücrede yalnı z moleküler oksijenin kullan ı ldı ğ ı bir solunum ş ekli. aerodinamik * Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanı n yarattı ğ ı etkiyi inceleyen bilim. * Aerodinamik bilim alanı yla ilgili. * Fizik biliminin gazları n hareketini inceleyen dalı . af * Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağ ı ş lama. * Mazur görme veya görülme. * (görevden) çı karı lma.

af buyurun! * "affedersiniz" veya "affı nı zı rica ederim" anlamı nda bir söz. af çı karı lmak * bir suçun bağ ı ş lanması için Türkiye Büyük Millet Meclisinden kanun çı karmak. af dilemek * bağ ı ş lanması nı istemek. af kapsamı na alı nmak * af kanununa girmek. afacan * Zeki ve yaramaz (çocuk). afacanlaş ma * Afacanlaş mak iş i. afacanlaş mak * Yaramazlaş mak, yaramaz, ele avuca sı ğ maz duruma gelmek. afacanlı k * Afacan olma durumu, yaramazlı k. afak * Ufuklar, dört bir taraf. afakan afakî * Bkz. hafakan. * Belli bir konu üzerine olmayan (konuş ma), dereden tepeden.

* Nesnel, objektif. afakîlik * Bkz. objektiflik. afal afal afallama *Ş aş kı n bir biçimde. * Afallamak iş i.

afallamak *Ş aş kı nlı ktan sersemleş mek. afallaş ma * Afallaş mak iş i. afallaş mak *Ş aş kı nlı k içinde kalmak, ş aş ı rı p bir ş ey yapamaz olmak. afallaş tı rma * Afallaş tı rmak i ş i. afallaş tı rmak *Ş aş kı nlı k içinde bı rakmak, birini ş aş ı rı p bir ş ey yapamaz duruma sokmak. afallatma * Afallatmak iş i. afallatmak *Ş aş kı nlı ğ a dü ş ürerek sersemleş tirmek. afat afazi aferin * Okş ama, alkı ş lama, beğ enme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo. * Eskiden öğ rencilere verilen beğ enme ve takdir kâ ğ ı dı . aferin almak * değ erli görülüp be ğ enilmek. aferist afet * Vurguncu, dalavereci, çı karı nı bilen, ç ı karc ı . * Doğ anı n sebep oldu ğ u yı kı m. * Kı ran. * Çok kötü. * Güzelliğ i ile insanı ş aş kı na çeviren, akl ı nı baş ı ndan alan kadı n. * Hastalı klar ı n dokularda yaptı ğ ı bozukluk. * Afete uğ ramı ş , afet görmüş . * Afetler, belâlar, kı ranlar. * Bkz. söz yitimi.

afetzede

affa uğ ramak * bağ ı ş lanmak, affedilmek. affedersin veya affedersiniz

* özür dilemek için söylenir. * karş ı çı kmak için söylenir. affedilme * Bağ ı ş lanma. affedilmek * Bağ ı ş lanmak. affetme affetmek * Bağ ı ş lama. * Bağ ı ş lamak. * Hoş görü ile karş ı lamak, mazur görmek. * Görev veya iş ten çı karmak.

affetmemek * bağ ı ş lamamak, hoş görmemek. affetmi ş sin * "hiç de öyle değ il", yan ı lı yorsun" anlamı nda kullanı lı r. affettirme * Affettirmek iş i. affettirmek * Bağ ı ş lanması nı sa ğ lamak. affettuoso * Bir parçanı n yumuş ak ve duygulu bir biçimde çalı nacağ ı nı anlatı r. affeyleme * Affeylemek iş i. affeylemek * Affetmek. aff ı nı dilemek (veya istemek) * bir iş veya görevi yerine getiremeyeceğ ini nezaketle bildirmek. aff ı nı za s ı ğ ı narak * "bağ ı ş layacağ ı nı za güvenerek" anlamı nda bir nezaket sözü. affolunma * Affolunmak iş i. affolunmak * Bağ ı ş lanmak, affedilmek. Afgan * Afganistan halkı ndan veya bu halkı n soyundan olan kimse. * Afganistan'a ve Afganistan halkı na özgü olan. Afganlı * Afgan. afi * Gösteriş , çalı m, caka.

afi kesmek (satmak veya yapmak) * birine karş ı gösteriş yapmak, kabadayı lı k etmek.

afif afife afili afis

*İ ffetli. * Namuslu, iffetli, saygı değ er (kad ı n). * Gösteriş li, çalı mlı . * Gümüş balı ğ ı nı n küçüğ ü.

afi ş

* Bir ş eyi duyurmak, tanı tmak için haz ı rlanan, çoğ u resimli duvar ilân ı .

afi ş asmak * duvarlara ilân yapı ş tı rmak. afi ş yutmak * yalana dolana kanmak. afi ş çi * Afiş yapan sanatçı . afi ş çilik afi ş e * Afiş yapma sanatı . * Açı ğ a çı km ı ş , duyulmuş .

afi ş e etmek * açı ğ a vurmak, belirtmek, duyurmak, dile düş ürmek, reklâm etmek. afi ş e olmak * (bir kimse) bilinmeyen bir yönüyle tanı nmak. afi ş leme * Afiş asma iş i, afiş lemek iş i.

afi ş lemek * Afiş ası p duyurmak. * Nitelemek, göstermek. afi ş te kalmak * (oyun için) ilgi görerek günlerce oynanmak. afiyet * Hasta olmama durumu, sağ lı k, esenlik.

afiyet bulmak * iyileş mek, sağ lı ğ ı nı kazanmak. afiyet olsun * bir ş ey yiyip içenlere "yarası n" anlamı nda söylenen iyi dilek sözü. afiyet ş eker olsun * "yarası n, ağ ı z tadı yla yensin'" anlamı nda söylenir. afiyet üzere olmak * sağ lı klı , rahat yaş amak.

afiyetle afoni aforizm

* ağ ı z tad ı yla, keyifle. * Bkz. Ses yitimi. * Özlü söz, özdeyiş .

aforoz

* Hristiyanlı kta kilise taraf ı ndan verilen "cemaatten kovma" cezas ı .

aforoz etmek * kilise birliğ inden çı karmak. * darı lı p biriyle konuş mamak, yakı nı olmaktan ç ı karmak, ilgiyi kesip uzaklaş tı rmak, ad ı nı duymak bile istememek. aforozlama * Aforozlamak iş i. aforozlamak * Aforoz etmek, kovmak. aforozlu afra tafra * Çalı m. * Çalı mlı . afralı tafralı * Çalı mlı . Afrika çekirgesi * Değ iş ik boyda ve renkte genellikle kuzey Afrika'da ekilmemiş arazilerde rastlanan zararsı z bir çekirge (Locusta migratona). Afrika domuzu * Çift parmaklı lardan, kal ı n derili, Afrika'da yaş ayan ve yaban domuzuna benzer bir hayvan (Phacochoerus aethiopicus). Afrika menek ş esi *İ ki çeneklilerden, tüylü yaprakl ı , mor, pembe, beyaz renkli çiçekleri olan, evlerde saksı da yetiş tirilen çok yı llı k bir süs bitkisi (Saintpaulia ionantha). Afrikal ı * Afrika kökenli olan kimse. * Afrikalı oyuncu. Afrikal ı lı k * Afrikalı olma. afsun afsuncu * Büyü, füsun. * Büyücü, üfürükçü. * Aforoz edilmiş , kovulmuş , uzaklaş tı rı lmı ş .

afsunculuk * Afsuncunun yaptı ğ ı iş . afsunlama

* Afsunlamak iş i. afsunlamak * Büyülemek. afsunlanma * Afsunlanmak i ş i. afsunlanmak * Büyülenmek. afsunlu Afş ar * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri. aft aftos * Pamukçuk. * Oynaş , metres. * Büyülü, sihirli, füsunkâr.

afur tafur * Çalı m. afur tafura gelmemek * çalı m satmadan ho ş lanmamak; böyle bir davran ı ş a karş ı tepki göstermek. afyon * Olgunlaş mamı ş haş haş kapsüllerine yapı lan çizintilerden s ı zan, sonradan katı laş an süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuş turucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanı lan değ erli bir ilâç. afyon çekmek * keyif için afyon yutmak. afyon ruhu * Yatı ş tı rı cı olarak kullanı lan afyon tentürü. afyonke ş * Keyif için afyon yutan veya çeken (kimse), afyon tiryakisi. afyonke ş lik * Afyon çekmeye düş künlük. afyonlama * Afyonlamak iş i. afyonlamak * Afyon vererek uyuş turmak, uyutmak. * Telkin yoluyla doğ ru düş ünmeyi önleyerek zararlı bir yola sürüklemek. afyonlanma * Afyonlanmak iş i. afyonlanmak * Afyonlamak iş i yapı lmak. afyonlu *İ çinde afyon bulunan. * Afyon yutmuş . * Dalgı n, uyuş muş , uyuş uk (kimse).

afyonu baş ı na vurmak * aş ı rı davranı ş larda bulunacak kadar öfkelenmek, ne yaptı ğ ı nı bilememek. afyonunu patlatmak * kendi keyfine dalmı ş olan birini öfkelendirmek. Ag aga * Ağ a. agâh * Bilir, bilgili, haberli, uyanı k. * Gümüş 'ün kı saltmas ı .

agâh olmak * bilgi edinmiş olmak. agami aganta emir. agaragar * Deniz yosunları ndan çı karı lan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanı lan bir tür jelâtin, jeloz. agel * Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağ lad ı kları , yünden örülmüş kalı n çember bağ . agitato * Bir parçanı n canlı ve coş kulu çalı naca ğ ı nı anlat ı r. * Yı sa veya lâçka edilmekte olan bir halatı n ve zincirin kı sa bir süre elde tutulup bı rakı lmamas ı için verilen * Güney Amerika'da yaş ayan, mavi ve yeş il metalik yans ı malı bir kuş .

aglütinasyon * Kümeleş im. aglütinin agnosi * Tanı sı zlı k. agnostik * Bilinemezci. * Bilinemezcilikle ilgili. * Serumda meydana gelen antikor.

agnostisizm * Bilinemezcilik. agnozi * Duyularda herhangi bir bozukluk olmamas ı na rağ men sı nav sisteminin belirli bir yerindeki doku bozuklu ğ undan ileri gelen algı kaybı veya yokluğ u. Agop'un kaz ı gibi bakmak * aptal aptal bakmak. agora * Yunan klâsik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret iş lerini konuş mak için halkı n topland ı ğ ı alan, halk meydanı .

agorafobi * Bkz. alan korkusu. agraf agrafi * Kanca, kopça. * Bkz. yazma yitimi.

agrandisman * Büyültme. agrandisör * (fotoğ rafçı lı kta) Büyülteç. agreje agreman agu * Süt çocukları nı n neş elendikleri zaman ç ı kardı klar ı ses. agu bebek * Büyüdüğ ü hâlde bebekliğ e özenen çocuklara alay yollu söylenir. agucuk * Süt çocu ğ u. * Süt çocuğ unu sevmek için söylenir. * Agulamak iş i. * Yeni doğ muş bebeklerin çı kardı ğ ı ses. * (yabancı ülkelerde) Doçent olmak için sı nav vermi ş kimse, doçent. * Bir elçinin bir ülkeye atanması ndan önce o ülkeden istenen uygun görme yazı sı .

agulama

agulamak * (bebek) Agu agu diye ses çı karmak. agu ş ağ *İ plik, sicim, tel gibi ince ş eylerden kafes biçiminde yapı lmı ş örgü. * Örümcek gibi birtakı m hayvanları n salgı ları yla oluş turdukları örgü. * Ülke yüzeyine yaygı nla ş tı rı lmı ş örgü, ş ebeke. * Tuzak. * Oyun alanı nı ortadan ikiye bölen iple yapı lmı ş örgü. * Çaprazlama örgü ile yapı lan ve kale direkleri arkası na gerilen örgü, file. ağ * Donun veya pantolonun apı ş aras ı na gelen yeri, apı ş lı k. ağ atmak (veya b ı rakmak) * balı k avlamak için denize ağ salmak. ağ benek * Açı klı koyulu kahverengi a ğ görünüş ünde olan, arpa yaprakları na yerleş erek oldukça önemli zararlara yol açan askl ı mantar. * Bu mantarı n ortaya çı kardı ğ ı ekin hastal ı ğ ı . ağ çekmek * Kucak.

* yakalanan balı klar ı toplamak için ağ ı sudan çı karmak. ağ iğ nesi * Ağ ı n örülmesinde kullanı lan i ğ biçiminde tahtadan veya plâstikten yapı lmı ş alet. ağ ipliğ i * Keten, kenevir, naylon gibi maddelerden ağ yapı mı nda kullanı lan iplik.

ağ kayı ğ ı * Balı k ağ lar ı nı taş ı yan kayı k. ağ kepçe ağ kurdu * En çok elma ve erik gibi yemiş ağ açları na zarar veren bir kurt. ağ kurş unu * Balı k ağ lar ı nı suda tutmaya yarayan zeytin çekirdeğ i biçiminde delikli kurş un madde. ağ mantarlar *İ nsan ve hayvanlarda hastalı ğ a yol açan ve birçok türü içine alan ilkel bitkiler topluluğ u. ağ tabaka ağ tonos * Gotik mimaride kullanı lmı ş , ağ biçiminde parçal ı tonos. ağ torba * 25 cm geniş li ğ inde ve 50 cm uzunluğ unda a ğ dan yapı lmı ş kı rmı zı yosunlar ı n suya dalı narak avlamada kullan ı lan, bir ip ve kayı ktaki makara yardı mı ile suyun yüzeyine çı kı p inebilen bir torba. ağ yatak ağ a * Hamak. * Kı rl ı k kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlı klı kimse. * Halk arası nda say ı lan ve sözü geçen erkeklere verilen san. * Büyük kardeş , ağ abey. * Okur yazar olmayan yaş lı ca kiş ilerin adları yla birlikte kullanı lan san. * Osmanlı İ mparatorluğ unda bazı kurulu ş lar ı n ba ş ı nda bulunanlara verilen resmî san. * Göz yuvarları nı n iç yüzeyinde görme sinirinin yayı lması ile beliren, ı ş ı ğ a duyarl ı , ağ ı msı bölüm, retina. * Balı kçı lı kta kullanı lan, ağ dan örülerek yapı lan uzun sapl ı sepet.

ağ a borç eder, uş ak harç * ağ a para sı kı nt ı sı içinde olup borç etse de, uş ak, hâlden anlamaz ve bol harcamay ı sürdürür. ağ a kapı sı * Yeniçeri ağ ası nı n dairesi. ağ a yamağ ı * Yeniçeri ağ ası na bağ lı emir çavuş u. ağ ababa * Dede, ata. * Sanı "ağ a" olan babaya çocuğ unun sesleni ş i. * Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse). * Bir kimsenin kendinden yaş ça büyük olan erkek kardeş i. * Kardeş olmayanlar arası nda da genellikle yaş ça büyük olanlara bir sayg ı sesleni ş i olarak kullanı lı r.

ağ abey

ağ abeylik

* Ağ abey olma durumu. ağ abeylik etmek (veya yapmak) * Birini ağ abey gibi korumak, gözetmek. ağ aca çı kan keçinin dala bakan oğ lağ ı olur * çocuklar ana ve babaları ndan öğ rendiklerini yapmaya özenirler. ağ aca çı ksa pabucu yerde kalmaz * davranı ş ları na engel olacak hiçbir takı ntı sı yok. ağ aca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür * insan yapacağ ı iş te ba ş kalar ı na değ il, kendine güvenmelidir. ağ acı kurt, insanı dert yer * kurt ağ ac ı nası l içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir. ağ aç * Gövdesi odun veya kereste olmaya elveriş li bulunan ve uzun yı llar yaş ayabilen bitki. * Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dalları ndan yapı lan. * Direk.

ağ aç arı sı * Düzgün kanatlı , kuyruğ unda yumurtlama hortumu olan, 3-4 cm boyunda ağ aç zararlı sı . ağ aç balı * Erik, kayı sı gibi ağ açlardan sı zan zamk. ağ aç biti * Yarı m kanatlı lardan, bitkiler üzerinde ya ş ayan, sı çrayı cı bir böcek türü (Psylla).

ağ aç çileğ i * Ahududu. ağ aç ebegümeci * Ebegümecigillerden, boyu yüksek bir ot (Fr. lavatere). ağ aç kaplama * Konut duvarları nı yal ı tma ve güzelleş tirme amacı yla ağ aç veya ağ aç ürünlerinden yararlan ı larak yapı lan kaplama. ağ aç kavunu * Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetiş en, taç yaprakları mavimsi pembe, küçük bir ağ aç (Citrus medica). * Bu ağ acı n iri bir limon görünüş ündeki buruş uk kabuklu yemi ş i. ağ aç kurbağ ası * Kurbağ agillerden, boyu 3-5 cm olan, s ı rtı yaprak yeş ili, ağ açlara tı rmanan bir kurbağ a türü (Hyla arborea). ağ aç kurdu * Ağ açları kemirerek beslenen birtak ı m sinek kurtçukları na verilen ad. ağ aç küpesi * Hatmi. ağ aç mantarı * Ağ açta biten bazitli mantarlara verilen ad. ağ aç minesi * Mine çiçeğ igillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiş tirilen, kı rmı zı , mor çiçekli bir ağ aççı k (Lantana). ağ aç mobilya

* Oturma, yemek yeme, çalı ş ma, yatma vb. iş lerin yapı lması nda kolayl ı k ve rahatlı k sağ layan, parçaları nı n büyük ço ğ unluğ u masif, lifli, yangalı ve tabakalı ağ aç malzemeden yapı lan, taş ı nabilir veya sabit olarak kullan ı lan eş ya. ağ aç nemi * Ağ açta bulunan su miktarı nı n, aynı ağ acı n mutlak kuru ağ ı rl ı ğ ı na oranı . ağ aç olmak * bir yerde ve ayakta çok beklemek. ağ aç oyma * Oyma baskı sanatları ndan düz bir baskı tekniğ i. ağ aç sakı zı * Reçine. ağ aç sansarı * Sansargillerden, sı rtı koyu esmer, karnı daha açı k, iyi tı rmanan, postu de ğ erli bir memeli türü (Martes martes). ağ aç yaş iken eğ ilir * çocuklar küçük yaş ta kolay eğ itilir, büyük insan kolay kolay eğ itilemez. ağ aççı k * Taflan gibi, dalları dibinden baş layarak çatallanan küçük ağ aç. ağ aççı lı k * Ağ aç yetiş tirme iş i.

ağ açdelen * Yuva yapmak için ağ açları oyan böcek. ağ açkakan * Serçegillerden, ağ aç kurtları ile geçinen bir kuş (Picus). ağ açkesen * Zar kanatlı lardan, kurtçukları en çok gül fidanları üzerinde yaş ayarak yapraklara zarar veren, kara renkli bir böcek (Hylotoma). ağ açlama * Ağ açlamak iş i. ağ açlamak * Ağ açlandı rmak. ağ açland ı rı lma * Ağ açlandı rı lmak i ş i. ağ açland ı rı lmak * Ağ açlı duruma getirilmek. ağ açland ı rma * Ağ açlandı rmak iş i. ağ açland ı rmak * Bir yeri ağ açlı duruma getirmek. ağ açlanma * Ağ açlanmak iş i. ağ açlanmak * Ağ açlı duruma gelmek.

ağ açlaş ma * Ağ açlaş mak durumu. * Bitki ş ekilleri gösteren ve akiklerde olduğ u gibi maden filizlerinin gerek yüzeyinde gerek içlerinde rastlanan tabiî desen. ağ açlaş mak * Ağ aç durumuna gelmek. ağ açlı ağ açlı k * Ağ acı olan. * Ağ aç öbeğ i. * Ağ acı bol olan (yer).

ağ açlı klı * Ağ açları bol olan (yer). ağ açsı * Ağ aca benzeyen, ağ acı andı ran. ağ açsı z * Ağ acı olmayan.

ağ alanma * Ağ alanmak iş i. ağ alanmak * Ağ a tavrı tak ı narak çalı m yapmak. ağ alı k * Ağ a olma durumu. * Kibar ve cömertçe davranı ş . -a ğ an / -eğ en * Fiilden sı fat ve isim yapma eki: yat-ağ an, gez-eğ en, ol-a ğ an, dur-ağ an, piş -eğ en vb. ağ anı n alnı terlemezse ı rgadı n burnu kanamaz * iş veren iş çisi ile birlikte çalı ş mazsa iş çi iş e var gücüyle sarı lmaz. ağ anı n eli tutulmaz * cömertliğ i, elinin açı klı ğ ı , tartı ş ı lmaz. ağ arı k ağ arma * Ağ armak iş i. * Tan atma, ş afak sökme. ağ armak * Ak olmak, ak duruma gelmek, beyazlanmak, solmak. * Aydı nlanmak. ağ artı * Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklı k. * Süt, yoğ urt, peynir, ayran gibi yiyecek ve içecekler. ağ artı lma * Ağ artı lmak i ş i. ağ artı lmak * Aklaş mı ş , rengi solmu ş .

* Temizlenmek, beyazlatı lmak. ağ artma * Ağ artmak iş i. * Kuyumculukta gümüş ü temizleme iş i. ağ artmak * Ak duruma getirmek, beyazlatmak. ağ beneklilik * Arpa bitkisinde görülen mantar hastalı ğ ı (Pyrenophora). ağ cı ağ cı k ağ cı lı k * Ağ ile bal ı k tutma. ağ da * Kaynatı larak çok koyu ve yap ı ş kan bir macun durumuna getirilen pekmez veya limonlu ş eker eriyiğ i. * Ağ ile bal ı k tutarak geçinen kimse. * Palmiyelerde çiçeklerin dibinin çevresindeki telli kı n.

ağ da yapmak * vücuttaki fazla tüyleri ağ da ile almak, temizlemek. ağ dacı *Ş eker, tatlı ve helva yap ı mı nda ağ da hazı rlayan iş çi. * Ağ da ile vücuttaki fazla tüyleri veya kı lları temizlemeyi meslek edinmiş kimse.

ağ dalanma * Ağ dalanmak iş i. ağ dalanmak * Ağ da durumuna gelmek, ağ dala ş maya ba ş lamak. * Ağ da bulaş mak. ağ dalaş ma * Ağ dalaş mak durumu. ağ dalaş mak * Ağ da durumuna gelmek, ağ dalanmak. * (sohbet) Tam tadı na varı lı r durum almak, koyula ş mak. ağ dalaş tı rma * Ağ dalaş tı rmak i ş i. ağ dalaş tı rmak * Ağ da durumuna getirmek. ağ dalı * Ağ dalanmı ş . * (deyiş için) Bilinmeyen kelimelerle, anlaş ı lmas ı güç, dolambaçl ı cümlelerden oluş an. * Karmaş ı k. * Pekmez yapmaktan baş ka iş e yaramayan üzüm. * Ağ dı rmak i ş i.

ağ dalı k ağ dı rma

ağ dı rmak

* Ağ ması na sebep olmak. * Aş ağ ı inmek, yük veya terazide denge bozularak bir yan ı ağ ı r gelmek.

ağ ı

* Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarı na göre canlı yı öldürebilen madde, zehir. ağ ı ağ acı * Zakkum. ağ ı çiçeğ i * Zakkum. ağ ı gibi * acı veren, çok etkileyen. * çok sert, keskin. ağ ı otu * Baldı ran. ağ ı l * Koyun ve keçi sürülerinin gecelediğ i, çit veya duvarla çevrili yer. * Bazı yı ldı zları n, özellikle ayı n çevresinde görülen geniş ve ayd ı nl ı k teker, ayla, hale. * Bazı görüntülerdeki çok ı ş ı klı cisimleri çevreleyen ı ş ı klı teker. * Ağ ı verme, zehirleme. ağ ı lamak * Ağ ı vermek, zehirlemek. * (bir ş eye), Ağ ı katmak.

ağ ı lama

ağ ı land ı rma * Ağ ı landı rmak iş i. ağ ı land ı rmak * Ağ ı lı duruma getirmek. ağ ı lanma * Ağ ı lanmak iş i.

ağ ı lanmak * Bilmeden veya farkı nda olmadan zehirli bir ş ey yemek veya içmekle zehirlenmek. ağ ı laş ma * Ağ ı laş mak durumu.

ağ ı laş mak * Ağ ı lı duruma gelmek. ağ ı lda oğ lak doğ sa ovada otu biter * Tanrı her yarattı ğ ı nı n rı zkı nı verir. ağ ı lı *İ çinde ağ ı bulunan, zehirli. ağ ı lı böcek * Kı n kanatl ı lardan, baş ka böcekleri yemesi bak ı mı ndan yararlı bir böcek. (Carabus). ağ ı llanma * Ağ ı llanmak durumu.

ağ ı llanmak * Toplanı p bir arada durmak. * Çevresinde ağ ı l denen hale oluş mak, halelenmek. ağ ı m ağ ı mlı * Ayağ ı n üstündeki tümsek yer. * Üstü aş ı rı tümsek olan (ayak).

ağ ı na dü ş ürmek * tuzağ ı na dü ş ürmek. ağ ı nma * Ağ ı nmak iş i. ağ ı nmak ağ ı r * (hayvan) Yere yatı p yuvarlanmak. * Tart ı da çok çeken, hafif kar ş ı tı . * Davranı ş lar ı yavaş olan. * Değ eri çok olan, gösteriş li. * Çapı , boyutlar ı büyük. * Çetin, güç. * Tehlikeli, korkulu, vahim. * Sı kı nt ı veren, bunalt ı cı . * Dokunaklı , insanı n gücüne giden, k ı rı cı . * Yavaş . * Ağ ı rbaş lı , ciddî. * (koku için) Keskin, boğ ucu. * (yiyecek için) Sindirimi güç. * Yoğ un. * (uyku için) Uyanı lmas ı güç, derin. * Kı sı k, alçak. * Güç iş iten, sağ ı r. * Ağ ı r siklet. * Acele etmeden. * Fazlası yla.

ağ ı r ağ ı r

ağ ı r aksak yürümek (veya gitmek) * pek yavaş olarak. ağ ı r almak * bir iş te yavaş davranmak. ağ ı r araç ağ ı r ayak * Ağ ı r vası ta. * Doğ urması yakı n (gebe kad ı n).

ağ ı r basmak * ağ ı rl ı ğ ı fazla gelmek. * bir iş te gücü ve etkisi üstün gelmek. ağ ı r basmak * gücü, etkisi veya özelliğ i daha üstün ve belirgin olmak. * bir iş te gücü ve etkisi üstün gelmek.

ağ ı r basmak * bir kimse kâbusa uğ ramak. ağ ı r canl ı * Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan. * Varlı ğ ı sı kı ntı veren sevimsiz. * Tembel. * Gebe (kadı n). ağ ı r canl ı lı k * Hareketlerin yavaş olması , hı mbı ll ı k, tembelce davranı ş biçimi. ağ ı r ceza * Ağ ı r hapis ve beş yı ldan yukarı olan hapis cezaları .

ağ ı r çekmek * tartı da a ğ ı r gelmek. ağ ı r durmak * ciddî, ağ ı rbaş lı , oturaklı , soğ ukkanlı hareket etmek. ağ ı r elli * Bkz. eli ağ ı r. ağ ı r ellilik * Eli ağ ı r olma durumu. ağ ı r ezgi * Çok ağ ı r, yavaş yavaş , ahenkli.

ağ ı r gelmek * gücüne gitmek, onuruna dokunmak. * yapı lmas ı güç gelmek. ağ ı r hapis cezası * 2-24 yı l veya ömür boyu hapis cezası . ağ ı r hastalı k * Ölümle sona erebilecek gibi olan hastalı k. ağ ı r hidrojen * Döteryum. ağ ı r iş * Büyük tehlikeler yaratan ve fazla güç isteyen her türlü iş .

ağ ı r iş itmek (veya duymak) * kulakları iyi iş itmemek, kulakları az iş itmek. ağ ı r kaçmak * gücendirici olmak. ağ ı r kayba u ğ ramak * maddî ve manevî büyük zarar görmek. ağ ı r kayı p * (savaş , deprem, sel gibi do ğ al afetlerde) Büyük kayı p. * Maddî zarar. ağ ı r küre * Yer yuvarlağ ı nı n, yoğ unluğ u ve katı lı ğ ı çok olan bölümü, barisfer.

ağ ı r ol!

* ciddî, ağ ı rbaş lı , so ğ ukkanl ı , sab ı rl ı ol!. * acele etme, yavaş ol!.

ağ ı r oturmak * uslu durmak. ağ ı r para cezası * Bazı suçlara göre takdir edilen para cezası . ağ ı r sanayi * Üretim araçları yapan sanayi. ağ ı r satmak * nazlanmak, gönülsüz davranmak. ağ ı r sı klet * Bazı spor dalları nda yarı ş macı lar ı n ağ ı rlı ğ ı ile sı nı rlandı rı lan kategori, baş ağ ı rl ı k. ağ ı r söylemek * acı , dokunaklı , sözler söylemek. ağ ı r söz ağ ı r su * Bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaş latı cı sı olarak kullan ı lan, içinde hidrojen atomları yerine döteryum izotopları bulunması sonucu oluş an su (DO). ağ ı r top * Güçlü, ünlü, tanı nmı ş kimse. ağ ı r uyku * Uyanı lmas ı güç, derin uyku. * Kiş inin onuruna dokunan, dayanı lmas ı güç söz.

ağ ı r vası ta * Motoru, ağ ı r yük veya birden fazla römork taş ı mak amacı yla güçlendirilmiş kamyon ve benzeri araç. ağ ı r vası ta ehliyeti * Ağ ı r vası ta sürücülerine verilen kullanma belgesi. ağ ı r yağ * Kalı n yağ . ağ ı rba ş lı * Davranı ş lar ı ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî. ağ ı rba ş lı lı k * Ağ ı rbaş lı olma durumu, vakar, ciddiyet. ağ ı rca ağ ı rdan * Ağ ı r olarak. ağ ı rdan almak * bir iş i gereken süre içinde bitirmemek. * bir iş i gönülsüz, isteksiz yapmak, geciktirmek. ağ ı rkanl ı * Oldukça ağ ı r.

* Hippokrates'in ortaya attı ğ ı ağ ı r canlı lı k, soğ ukluk, kolayca duygulanmayı ş gibi nitelikleri kendinde toplayan kiş ilik tipi. * Bkz. ağ ı r canl ı . ağ ı rkanl ı lı k * Ağ ı rkanlı olma durumu. ağ ı rlama * Ağ ı rlamak iş i, ikram, izaz. * Gelin veya güvey karş ı lanı rken çalı nan k ı vrak bir hava.

ağ ı rlamak * Konuğ a saygı göstererek onun her türlü rahat ı nı , ihtiyacı nı sa ğ lamak, ikram etmek, izaz etmek. ağ ı rlanma * Ağ ı rlanmak iş i. ağ ı rlanmak * Ağ ı rlamak iş ine konu olmak. ağ ı rla ş ma * Ağ ı rla ş mak durumu.

ağ ı rla ş mak * (hava) Sı kı cı ve bunaltı cı bir durum almak, bozulmak. * (hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaş mak. * Yavaş lamak. * (gebe kadı n için) Do ğ urmas ı yaklaş mak. * Ağ ı rbaş lı olmak. * (yiyecek) Bozulmaya yüz tutmak. * Güçleş mek, zorla ş mak. * (organ için) Görevini yapamaz duruma gelmek. ağ ı rla ş tı rma * Ağ ı rla ş tı rmak i ş i. ağ ı rla ş tı rmak * Bir ş eyin a ğ ı rla ş ması na yol açmak. ağ ı rlatma * Ağ ı rlatmak iş i.

ağ ı rlatmak * Ağ ı rlamak iş ini yaptı rmak. ağ ı rl ı ğ ı nca altı n değ mek * çok değ erli olmak. ağ ı rl ı ğ ı nı (ortaya) koymak * kimliğ ini ve ki ş iliğ ini kabul ettirmek. ağ ı rl ı k * Ağ ı r olma durumu. * Değ erli olma durumu. * Ağ ı rbaş lı lı k. * Tehlikeli olma durumu. * Sı kı nt ı lı , bunaltı cı durum. * Orduda bir birliğ in cephane, yiyecek ve eş ya yükleri. * Çeyizini düzmek için güveyin geline verdiğ i para, kalı n. * Uyuş ukluk ve gevş eklik durumu. * Uykuda iken gelen ve insana boğ ulur gibi bir duygu veren durum. * Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluş turduğ u bile ş ke.

* Takı . * Yük, külfet. * Sorumluluk. * Etki, yetki, baskı , güçlük. * Dikkati ve önemi bir ş ey üzerinde yoğ unlaş tı rmak. * Terazilerde tartma iş i yapı lı rken bir kefeye konulan nesne. * Değ erlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağ an ı n üzerinde ve belli oranda, fazladan bir değ er tanı nması . ağ ı rl ı k basmak (veya çökmek) * gevş eklik ve uyku gelmek. * (uykuda) sı kı ntı lı duruma girmek. * Ağ ı r bir hava kaplamak, sessizlik olu ş mak. ağ ı rl ı k merkezi * Bir cismin bütün noktaları na ayrı ayrı etki yapan yer çekimi kuvvetlerinden oluş mu ş tek kuvvet durumundaki bile ş kenin uygulama noktas ı . * Bir iş in en önemli bölümü. ağ ı rl ı k olmak * birine yük olmak, kendi masrafı nı baş kası na çektirmek, s ı kı ntı vermek. ağ ı rl ı klı (değ er). ağ ı rsama * Ağ ı rsamak hareketi. ağ ı rsamak * Birine karş ı soğ uk davranarak sı kı ntı verdiğ ini anlatmak. * Bir iş i yavaş yapmak, önemsememek, ilgilenmemek. * Bir iş i ağ ı r bulmak, yük saymak, yüksünmek. ağ ı rş ak * Yün, iplik eğ irilen i ğ i ağ ı rla ş tı rmak için alt ucuna geçirilen yar ı m küre biçiminde, ortas ı delik a ğ aç veya kemik parça. * Teker biçiminde yassı nesne, kurs. ağ ı rş aklanma * Ağ ı rş aklanmak iş i veya durumu. ağ ı rş aklanmak * Çı banda veya (ergenlik sı rası nda) memede ağ ı rş ak biçiminde bir tümsek oluş mak. ağ ı ş * Ağ mak iş i veya biçimi. * (su buharı nı n ve baş ka gazlar ı n) Yerden havaya doğ ru çı kı ş ı , yağ ı ş karş ı tı . * Değ erlendirmelerde, herhangi bir konu veya evreye olağ an ı n üzerinde ve belli bir oranda, fazladan tanı nan

ağ ı t

* Ölen bir kimsenin gençliğ ini, güzelliğ ini, iyiliklerini, değ erlerini, arkada bı raktı kları nı n acı lar ı nı veya büyük felâketlerin ac ı lı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazı lan yaz ı , sa ğ u, mersiye. * Ağ lama, gelin olan bir kı zı n arkas ı ndan meziyetlerini sayı p dökerek a ğ lama. ağ ı t yakmak (veya tutturmak) * ağ ı t söylemek, ağ ı t düzmek. ağ ı tçı ağ ı tçı lı k * Ölüye ağ ı t söylemek için para ile getirilen kimse, sağ ucu. * Ağ ı tçı nı n iş i veya mesle ğ i.

ağ ı tlama ağ ı z boş luk.

* Ölmüş leri anmak için düzenlenen törende okunan övgü. * Yüzde, avurtlarla iki çene arası nda, ses çı karmaya, soluk alı p vermeye ve besinleri içine almaya yarayan * Bu boş luğ un dudakları çevreledi ğ i bölümü. * Kapları n veya içi bo ş ş eylerin aç ı k yan ı . * Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğ ü yer, munsap. * Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açı k yan ı . * Birkaç yolun birbirine kavuş tuğ u yer, kavş ak. * Kesici aletlerin keskin yanı . * Bir dilin sı nı rlar ı içinde, bölgelere ve s ı nı flara göre de ğ iş en söyleyi ş özelliğ i. * Birini yanı ltmak, kandı rmak amac ı yla dolambaçlı birtakı m sözler söyleme özelli ğ i. * Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. * Bazen "kez" anlam ı na gelir. * Üslûp, ifade özelliğ i. * (tehlikeli ş eyler için) Pek yakı n yer.

ağ ı z

* Yeni doğ urmuş memelilerin ilk sütü.

ağ ı z açmak * söz söylemek, konuş mak. * azarlamak, paylamak. ağ ı z açmamak * tek bir söz olsun söylememek, susup kalmak. ağ ı z açtı rmamak * çok konuş arak baş kaları nı n söz söylemesine, konuş ması na engel olmak. ağ ı z ağ ı za * ağ zı na kadar, tamamen. ağ ı z ağ ı za vermek (veya konuş mak) * iki kiş i birbirine pek yakı n durarak baş kalar ı iş itmeyecek biçimde konuş mak. ağ ı z alı ş kanlı ğ ı * Çok söylendi ğ i için bir sözü s ı k sı k kullanma durumu. ağ ı z aramak (veya yoklamak) * öğ renmek istenilen ş eyi söyletecek yolda dil kullanmak. ağ ı z birliğ i * Bir konuda anlaş arak aynı biçimde konuş ma, söz birliğ i. ağ ı z birliğ i etmek * bir konuda anlaş arak aynı ş ekilde konuş mak, söz birliğ i etmek. ağ ı z birliğ i etmek * bir konuda anlaş arak aynı biçimde konuş mak, söz birliğ i etmek. ağ ı z burun birbirine karı ş mak * dayak yeme sonunda yüzü, yara bere içinde kalmak. * yüzde aş ı rı öfke, üzüntü, yorgunluk gibi durumlar ı n izleri görünmek. ağ ı z dalaş ı * Ağ ı z kavgası , karş ı lı klı atı ş ma, bağ rı ş ma, dil dalaş ı . ağ ı z değ iş ikli ğ i

* Yemeğ in çe ş idinde de ğ iş iklik. ağ ı z değ iş tirmek * önce söylediğ ini baş ka türlü anlatmak. ağ ı z dil vermemek * hiç konuş mamak, susmak. ağ ı z dolusu * Ağ zı n alabilece ğ i kadar. * (küfür için) Birbiri ardı nca, birçok. ağ ı z kâhyas ı * Birinin söyleyeceğ i sözlere karı ş an kimse. ağ ı z kalabalı ğ ı * Birbirini tutmayan gereksiz sözler. ağ ı z kalabalı ğ ı na getirmek * birini gereksiz sözler söylemek yolu ile ş aş ı rtmak. * söz söyleme becerisine sahip olma. ağ ı z kavaf ı * Karş ı sı ndakini kandı rmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen. ağ ı z kavgası * Karş ı lı klı ağ ı r sözler söyleyerek yapı lan çekiş me, at ı ş ma, dil kavgası . ağ ı z kokusu * Bir kimsenin çekilmez davranı ş ları , istekleri, sözleri. ağ ı z kullanmak * duruma, ortama göre söz söylemek, sözünü amacı na göre de ğ iş tirmek. ağ ı z niş anı * Yalnı z sözle yapı lan niş anlanma. ağ ı z satmak * yüksekten atarak kendini övmek. ağ ı zş akas ı * Sözle yapı lan ş aka. ağ ı z tad ı * (ailede veya toplumda) Dirlik düzenlik, iyi geçinme veya rahatlı k. ağ ı z tad ı yla * huzurla, rahatlı k içinde, içine sine sine, lezzetini duyarak. ağ ı z tamburas ı çalmak * sözle avutmaya, oyalamaya çalı ş mak. ağ ı z tatsı zlı ğ ı * Bir topluluk içindeki geçimsizlik, huzursuzluk. ağ ı z tı kamak * konuş ma imkânı vermemek. ağ ı z tüfeğ i * Mermileri ş iddetle üflenerek f ı rlat ı lan bir çeş it tüfek taslağ ı . ağ ı z tütünü

* Keyif için ağ ı zda çi ğ nenen bir tür tütün. ağ ı z ünlüsü * Geniz yoluna kaymadan çı kan ünlü, a ğ ı zsı l ünlü. ağ ı z yapmak * birini kandı rma, yan ı ltma amacı yla duyguları nı , düş üncelerini olduğ undan baş ka türlü gösterecek biçimde konu ş mak. ağ ı z yaymak * açı k ve dürüst konu ş maktan kaçı nmak. ağ ı z yer, yüz utanı r * armağ an alan, armağ anı verenin isteğ ini yerine getirmeye çal ı ş ı r. ağ ı z yoklamak * Bkz. ağ ı z aramak. ağ ı zda dağ ı lmak * (genellikle hamur iş i için) iyi piş miş ve lezzetli olmak. ağ ı zda sakı z gibi çiğ nemek * bir söz veya düş ünceyi sı k sı k tekrarlayı p durmak. ağ ı zdan * Yazı lı olmayarak, sözle, sözlü, ş ifahî.

ağ ı zdan ağ ı za * Herkes birbirine söyleyerek. ağ ı zdan ağ za dolaş mak (veya geçmek) * herkes birbirine söylemek. ağ ı zdan burun yak ı n, kardeş ten karı n yakı n * "insanı n kendi yararı her ş eyden önemlidir" anlamı nda kullanı lı r. ağ ı zdan dolma * (top veya tüfek için) Namlusu ağ zı ndan doldurulan. ağ ı zdan kapmak * baş kalar ı ndan dinlemek yolu ile yar ı m yamalak birtakı m bilgiler edinmek. ağ ı zlama * Ağ ı zlamak iş i. ağ ı zlamak * Bir iş i kolaylamak. * Bir parçayı yuvas ı na geçirmek için önce yuvan ı n ağ zı nı ayarlamak. * Bir boğ az ı n veya bir limanı n ağ zı nı ortalamak. ağ ı zlara sakı z olmak * herkesin diline düş mek. ağ ı zla ş ma * Ağ ı zlaş mak iş i veya durumu. ağ ı zla ş mak *İ ki kan damarı , birbiri içine açı lmak. ağ ı zl ı * Ağ zı herhangi bir biçimde olan.

ağ ı zl ı k

* Bir ucuna sigara takı lan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. * Nefesli çalgı larda ağ za gelen yer. * Yemiş küfelerinin üzerine yaprakl ı dallarla yapı lan kapak. * Kuyu bileziğ i. * Su tesisatı nda su alı p vermeye yarayan vanalı uç. * Hayvanı nı sı rması na, zararlı bir ş ey yemesine engel olmak için ağ zı na tak ı lan tel, deri gibi kafes. * (dokumacı lı kta) Çözgünün açı lı p kapandı ğ ı ve içinde mekiğ in geçtiğ i yer. * Telefon ve benzeri cihazlarda ağ za yaklaş tı rı lan bölüm. * Bir ş eyin ba ş lad ı ğ ı yer. * Huni.

ağ ı zl ı kçı * Ağ ı zlı k yapan veya satan kimse. ağ ı zotu ağ ı zsı l * Ağ ı zla ilgili. ağ ı zsı l ünlü * Bkz. ağ ı z ünlüsü. ağ ı zsı z * Ağ zı olmayan. * Yumuş ak huylu, sessiz. * Topları ateş lemek için falyaya konulan ve barutun patlaması na sebep olan madde.

ağ ladı ağ layacak * ağ lamak üzere olan. ağ lama ağ lamak * Üzüntü, acı , sevinç, pi ş manlı k aldanma vb.nin etkisiyle göz yaş ı dökmek. * Ağ aç budandı ğ ı nda kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak. * Sı zlanmak, yakı nmak. * Bir duruma karş ı üzüntü duymak. ağ lamak para etmez * üzülmenin yararı olmaz. ağ lamaklı * Ağ lar gibi olan, üzüntülü. ağ lamaklı olmak * ağ layacak duruma gelmek. ağ lamalı * Ağ lar gibi olan, ağ layacak gibi. * Acı ma duygusu uyandı racak hâlde, sı zlamal ı . ağ lamayan çocuğ a meme vermezler * hakkı nı araması nı bilmeyen kimsenin i ş i görülmez. ağ lamsı ağ lanma * Ağ layacak gibi, ağ lamalı . * Ağ lanmak iş i. * Ağ lamak iş i.

ağ lanmak * Ağ lamak iş i yapı lmak. ağ lantı * Hafif hafif ağ lama.

ağ lar gözden, sahte sözden kendini sakı n * "kendini acı ndı ranlardan kork" anlamı nda kullanı lı r. ağ laş ma ağ laş mak * Ağ laş mak iş i. * Birlikte ağ lamak. * Sı zlanmak.

ağ lata ağ lata * Sürekli ağ latarak, devamlı eziyet ederek, üzerek. ağ latı ağ latı cı * Ağ lamaya yol açan. ağ latı ş ağ latma ağ latmak * Ağ latmak iş i veya biçimi. * Ağ latmak iş i. * Ağ laması na yol açmak. * Trajedi.

ağ laya ağ laya * Ağ layarak. ağ layanı n malı gülene hayretmez * birinden haksı z olarak alı nan malı n onu alana yararı olmaz. ağ layı cı ağ layı ş ağ lı * Ağ ı bulunan. ağ ma * Ağ mak iş i. * Akan yı ldı z, ş ahap. * Sarkmak, aş ağ ı ya inmek, e ğ ilmek, meyletmek. * Yükselmek, yukarı çı kmak. * Koyun ve keçi baş ı na alı nan vergi, sayı m vergisi. * Ağ namak i ş i. * Ölünün ardı ndan ağ lamak için para ile tutulan kimse, ağ ı tçı , yasçı . * Ağ lamak iş i veya biçimi.

ağ mak

ağ nam ağ nama

ağ namak

* (hayvan) Yere yatı p yuvarlanmak.

ağ namcı * Ağ nam vergisi toplayan kimse. ağ raz ağ rı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve ş iddetli acı . ağ rı kesici * Acı yı , sı zı yı dindirici (ilâç). ağ rı kesimi * Ağ rı duyusunun kendiliğ inden veya tedavi sonucu yok olması , analjezi. ağ rı sı zı * Rahatsı zlı k veren acı , sanc ı . ağ rı kesen * Ağ rı duyusunu ortadan kald ı ran, dindiren (ilâç vb.), analjezik. ağ rı larda göz a ğ rı sı , her kiş inin öz ağ rı sı * herkesi en çok ilgilendiren ş ey kendi derdidir. ağ rı lı ağ rı ma * Ağ rı yan, ağ rı sı olan. * Ağ rı mak i ş i. * Memeli hayvanlarda görülen ara konakçı kenelerin bulaş tı rdı ğ ı ağ rı ma asalakları ndan ileri gelen hastalı k. * Kötü niyet ve düş manlı klar.

ağ rı ma asalakları * Omurgalı lardan alyuvar asala ğ ı olarak yaş ayan türlü biçimlerdeki sporlular toplulu ğ u. ağ rı mak * (vücudun bir yeri) Ağ rı lı olmak. ağ rı na gitmek * onuruna dokunmak veya gücüne gitmek. ağ rı sı tutmak * (gebe kadı n için) doğ um sancı ları baş lamak. * (hasta bir organ) ağ rı maya ba ş lamak. ağ rı sı z * Ağ rı sı olmayan. * Ağ rı vermeden. * Dertsiz, tasası z.

ağ rı sı z baş ı na ka ş bast ı bağ lamak * kendine gereksiz yere iş çı karmak. ağ rı tma ağ rı tmak * Ağ rı tmak iş i. * Ağ rı mas ı na yol açmak.

ağ sı ağ u

* Ağ görünüş ünde olan, ağ gibi örülmüş olan. * Ağ ı .

ağ ulamak * Ağ ulamak. ağ ustos * Yı lı n 31 gün süren sekizinci ayı .

ağ ustos böceğ i * Eş kanatlı lardan, erkeğ i yazı n karnı nı n altı ndaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çı karan bir böcek, orak böceğ i (Cicada plebeja). ağ ustos böcekleri * Genç sürgünlerden öz su emerek tarı m ve orman bitkilerine zarar veren birçok türün bulunduğ u eş kanatlı lar familyası . ağ yar * Baş kalar ı , yabancı lar, eller.

ağ za alı nmaz (veya a ğ za alı nmayacak) * söylenmesi ayı p, çirkin (söz, küfür). ağ za almamak * anmamak, sözünü etmemek. ağ za düş mek * dedikodu konusu olmak. ağ za koyacak bir ş ey * yiyecek bir ş ey. ağ za tat, boğ aza feryat * (yiyecek için) miktarı çok az olan. ağ zı açı k *Ş aş kı n, alı k, bön. * Hayranlı kla, büyülenmiş olarak. ağ zı açı k (veya ağ zı bir karı ş aç ı k) kalmak * çok ş aş ı rmak, ş aş akalmak. ağ zı açı k ayran delisi (veya budalas ı ) * yeni gördüğ ü her ş eye ş aş kı nl ı kla bakan, ş aş ı ran. * saf, bön. ağ zı bir * Söz birliğ i etmiş .

ağ zı bozuk * Sövmeyi alı ş kanlı k edinmiş olan, küfürbaz. ağ zı burnu yerinde * oldukça güzel, yakı ş ı klı . ağ zı çiriş çanağ ı na dönmek * ağ zı kuruyup acı laş mak. ağ zı dili bağ lanmak

* herhangi bir sebeple konuş amaz olmak. ağ zı dili kurumak * herhangi bir sebeple tükürük az olmak. ağ zı dili tutulmak * beklenmedik bir durum karş ı sı nda heyecanlanmak, hayranl ı k duymak. ağ zı dolu dolu konuş mak * heyecanlı söz söylemek. ağ zı gevş ek * Sı r saklamaz, sı r tutmaz. ağ zı havada * çevresindekilerden habersiz, alı k, ş aş kı n. ağ zı kalabalı k * Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuş an, boş boğ az. ağ zı kara * Kara haber vermekten hoş lanan, ş om a ğ ı zl ı . * Bir yerde konuş ulanı veya yapı lanı duyup görmesi istenilmeyen (kimse).

ağ zı kenetli * Sı r tutan, sı r saklayan (kimse). ağ zı kilitli * Dudakları beyaz (at). * Sı r saklayan. ağ zı kulakları na varmak * çok sevinmek. ağ zı kulakları nda * çok sevinçli, mutlu. ağ zı kurumak * bir konuyu çok söylemek sebebiyle, ondan b ı kmak. * içecek ihtiyacı duymak. ağ zı kurusun * felâket dileğ inde bulunanlara karş ı kullanı lan bir ilenme. ağ zı lâf (veya lâk ı rdı ) yapmak * kolay konuş ma yeteneğ i olmak. * inandı rı cı söz söyleme yeteneğ i olmak. ağ zı oynamak * bir ş eyler yemek. * konuş mak. ağ zı pek ağ zı pis * Sı r vermeyen, ketum. * Sövmeyi huy edinmiş olan.

ağ zı sı kı * Bkz. ağ zı pek. ağ zı sulanmak

* imrenmek. ağ zı süt kokmak * çok genç ve toy olmak. ağ zı teneke kaplı (olmak) * çok sı cak veya çok acı ş eyleri kolayl ı kla içebilen veya yiyebilenler için ş aka yollu söylenir. ağ zı torba değ il ki büzesin * herkesin dedikodu yapması nı n önüne geçilemeyeceğ ini anlatı r. ağ zı var, dili yok * pek sessiz, kendi hâlinde. * konuş mayan, derdini anlatamayan. ağ zı varmamak * söylemeye, açı klamaya gönlü elvermemek. ağ zı yanmak *oş eyden büyük zarar görmek. ağ zı na (veya diline) kira istemek * söylemesi beklenen ş eyi söylemekte nazlı davranmak. ağ zı na (veya diline) sa ğ lı k * bir sözü yerinde söyleyen kiş ilere söylenir. ağ zı na (veya önüne) bir kemik atmak * birini küçük bir çı kar göstererek susturmak. ağ zı na abdestle almak * o kiş iyi anarken çok saygı lı davranmak. ağ zı na almak * söylemek. ağ zı na almamak * adı nı ağ zı na almamak. ağ zı na almamak * söz konusu etmemek, anmamak, söylememek. ağ zı na atmak * yemek için ağ za koymak. ağ zı na bakakalmak * sözlerine hayran olmak. ağ zı na bakt ı rmak * kendini zevk ile dinletmek. ağ zı na bir parmak bal çalmak * birini tatlı sözlerle veya çeş itli hediyelerle bir süre için kandı rmak, oyalamak. ağ zı na bir ş ey (veya bir çöp) koymamak * hiçbir ş ey yememek. ağ zı na bir zeytin verir, altı na (veya ardı na) tulum tutar. * yaptı ğ ı küçük iyiliklere kar ş ı lı k büyük ç ı kar bekler. ağ zı na burnuna bulaş tı rmak * bir iş i beceremeyip berbat etmek, bozmak.

ağ zı na dü ş mek * çok yaygı n olarak bilinip konuş ulmak. ağ zı na etmek * haddini bildirmek. ağ zı na geldiğ i gibi * önünü sonunu düş ünmeden. ağ zı na geleni söylemek * nezaket dı ş ı na çı karak ağ ı r ve kı rı cı sözler söylemek. * çok ve düş üncesizce konuş mak. ağ zı na gem vurmak * susturmak, söyletmemek. ağ zı na kadar * boş yeri kalmayacak biçimde. ağ zı na kilit takmak (veya vurmak) * susturmak. ağ zı na koymamak * yememek veya içmemek. ağ zı na lây ı k * bir yiyeceğ in tadı anlatı lı rken "sen de yesen, beğ enirsin" anlam ı ile söylenir. ağ zı na sakı z olmak * dedikodusuna konu olmak. ağ zı na sürmemek * bir ş eyden hiç yememek. ağ zı na ta ş almı ş * söze karı ş mayı p susanlar için kullanı lı r. ağ zı na t ı kamak * susturmak, fazla konuş ması na engel olmak. ağ zı na tükürmek * birini küçültmek üzere küfür olarak kullanı lan uygunsuz sözler sarf etmek. * birine benzemek. ağ zı na verilmesini beklemek (veya istemek) * çalı ş mayı p, iş lerinin baş kaları taraf ı ndan yapı lmas ı nı beklemek. ağ zı na vur, lokması nı al * yumuş ak huylu kimseye her istenileni kolaylı kla yaptı rabilme anlamı nda bir atasözüdür. ağ zı na yak ı ş mamak * söylemesi ayı p kaçmak, uygun düş memek, yakı ş ı k almamak. ağ zı nda bakla ı slanmamak * hiç sı r saklamamak. ağ zı nda bı rakmak * Bkz. lâf ağ zı nda kalmak. ağ zı nda büyümek * sevmediğ inden veya içi almadı ğ ı ndan yutamamak.

ağ zı nda gevelemek * açı kça söylememek. ağ zı nda yaş kalmamak * bir düş üncesini bir kimseye birçok kez söylemiş olmak. ağ zı ndan * birisinden dinleyerek. * adı na.

ağ zı ndan baklay ı çı karmak * Bkz. baklayı ağ zı ndan çı karmak. ağ zı ndan bal akmak * çok tatlı konuş mak. ağ zı ndan çı kanı (veya çı kan sözü) kula ğ ı duymamak (iş itmemek) * sözlerini tartmadan söylemek. ağ zı ndan çı kmak * bir sözü istemeden, farkı na varmadan söylemek, söylemi ş bulunmak. ağ zı ndan çı t çı kmamak * hiçbir ş ey söylememek. ağ zı ndan dirhemle ç ı kmak * çok az konuş mak. ağ zı ndan dökülmek * açı kça söylemekten çekindiğ iş ey, konuş ması ndan belli olmak. ağ zı ndan dü ş memek (veya düş ürmemek) * her zaman sözünü etmek. ağ zı ndan girip burnundan çı kmak * türlü yollara baş vurarak birini bir ş eye razı etmek, kandı rmak. ağ zı ndan hayı r çı kmazsa bari ş er söyleme * "lehte konuş muyorsun, bari aleyhte de konuş ma" anlam ı nda kullanı lı r. ağ zı ndan kaç ı rmak * istemediğ i hâlde boş bulunup söyleyivermek. ağ zı ndan kapmak * birinin bildiğ iş eyleri, ustalı klı konu ş malarla ona sezdirmeden öğ renmek. * birinin konuş ması nı keserek kendi söze ba ş lamak. ağ zı ndan lâkı rd ı (veya lâf) almak (veya çekmek) * karş ı sı ndakini konuş turarak birtakı m gizli ş eyleri öğ renmek. ağ zı ndan lokmas ı nı almak * birinin hakkı olan ş eyi ondan almak. ağ zı ndan yel alsı n * ağ zı nı hayra aç. ağ zı nı (veya çenesini) tutmak * boş boğ azl ı k etmemek. * kötü söz söylememe. * bir konuda arzu edilmeyen düş üncelerin aç ı ğ a çı kması nı bir ş ekilde önlemek.

ağ zı nı açaca ğ ı na gözünü aç * dikkatsiz kiş ileri uyarmak için "dikkatli ol uyan ı k ol!" anlam ı nda kullanı lı r. ağ zı nı açı p gözünü yummak * öfke ile, sonunu düş ünmeden ağ zı na gelen bütün ağ ı r sözleri söylemek. ağ zı nı açmak * konuş maya ba ş lamak. * ağ ı r sözler söylemeye ba ş lamak. * alı k al ı k bakmak. ağ zı nı açmamak * hiçbir söz söylememek, ses çı karmamak. ağ zı nı aramak (veya yoklamak) * Bkz. ağ ı z aramak. ağ zı nı bı çak açmamak * üzüntüsünden söz söyleyecek durumda olmamak. ağ zı nı bozmak * kaba sözler söylemek, küfretmek. ağ zı nı burnunu çar ş amba çanağ ı na (veya pazarı na) çevirmek * kı rı p parçalamak, dövmek. ağ zı nı burnunu dağ ı tmak * birinin yüzüne ş iddetle tokat, yumruk indirmek. ağ zı nı dilini bağ lamak * birini konuş amaz duruma getirmek. ağ zı nı havaya (veya poyraza) açmak * umduğ unu elde edememek. ağ zı nı hayra aç! * kötü ihtimaller söz konusu edildiğ inde gerçekle ş memesi dileğ i ile söylenir. ağ zı nı hayra açmak * Bkz. ağ zı nı hayra aç!. ağ zı nı kapamak * kendisine ç ı kar sağ layarak bir kimseyi susturmak. ağ zı nı kapamak (veya kilitlemek) * susmak, bir ş ey söylemek istememek. ağ zı nı kiraya vermek * kendini de ilgilendiren bir konuda düş üncesini söylememek. ağ zı nı koklamak * niyetini ve durumunu öğ renmek. ağ zı nı kullanmak (veya satmak) * birinin söylediklerini kendi düş üncesi gibi göstermeye çal ı ş mak. ağ zı nı mühürlemek * konuş mamak, susmak. ağ zı nı öpeyim (veya seveyim) * sevindirici bir söz söyleyene "ne güzel söyledin" anlamı nda kullanı lı r.

ağ zı nı sı kı (veya pek) tutmak * sı r vermemek. ağ zı nı tı kamak * sözünü kesmek susturmak. ağ zı nı toplamak * söylemekte olduğ u kötü söz veya küfürleri kesmek. ağ zı nı yoklamak * birinin bir ş ey hakk ı nda bildi ğ ini kendisine sezdirmeden söyletmeye çalı ş mak. ağ zı nı n içi yangı n yerine dönmek * ağ zı nı n tad ı bozulmak, tat alma duyusunu yitirmek. ağ zı nı n içine baktı rmak * sözlerini seve seve ve dikkatli dinletmek. ağ zı nı n içine girmek * çok yanaş mak, iyice sokulmak. * hayranlı kla, büyük bir zevkle seyredip dinlemek. ağ zı nı n kaş ı ğ ı (kalı bı veya lokmas ı ) olmamak * bir ş ey bir kimsenin u ğ ra ş abilece ğ i konulardan olmamak. * bir ş ey, bir kimsenin sözünü edemeyece ğ i kadar de ğ erli olmak. ağ zı nı n kokusunu çekmek * bir kimsenin çekilmez davranı ş ları na katlanmak. ağ zı nı n mührü ile * oruçlu olarak. ağ zı nı n payı nı (veya ölçüsünü) vermek * verilen karş ı lı kla bir kimseyi söylediğ ine veya yaptı ğ ı na piş man etmek. ağ zı nı n perhizi yok * ağ zı na geleni söyler. ağ zı nı n suyu akmak * çok beğ enip istemek, imrenmek. ağ zı nı n tadı bozulmak (veya kaçmak) * bir kimsenin kurulu düzeni dirliğ i bozulmak. ağ zı nı n tadı nı almak *oş eyin acı tecrübesini geçirmiş bulunmak. ağ zı nı n tadı nı bilmek * güzel yemeklerden anlamak. * her ş eyin güzelini, iyisini bilmek, anlamak. ağ zı nı n tadı nı bilmek * güzel yemeklerden anlamak. * her ş eyin güzelini, iyisini bilmek, anlamak. ağ zı nı n tadı nı kaçı rmak * bir kimsenin kurulu düzenini bozmak; neş esini, keyfini bozmak. ağ zı yla ku ş tutsa... * ne yapsa, ne kadar çaba ve ustalı k gösterse. ah

* Sesin tonuna göre piş manlı k, öfke, özlem, beğ enme, sevgi gibi duygular anlatı r. * (a:h) Ağ rı , acı duyulduğ unda söylenir. * (â:h) İ lenme, beddua. ah alan onmaz * "kötülük ettiğ i için beddua alan iflâh olmaz" anlam ı nda kullanı lı r. ah almak * birinin ilenmesini üstüne çekmek.

ah çekmek * derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek. ah etmek * acı ile içini çekmek. * ilenmek.

ah vah etmek * piş manlı ğ ı nı , üzüntüsünü dile getirmek. ah yerde kalmaz * "kötülük cezası z kalmaz" anlam ı nda kullanı lı r. aha ahac ı k * Dikkati çok yakı n bir noktaya çekmek için kullanı lı r. ahali * Araları nda aynı yerde bulunmaktan baş ka hiçbir ortak nitelik düş ünülmeksizin bir ülkede, ş ehirde veya semtte oturanları n tamamı . * Bir yerde toplanan kalabal ı k, halk. ahar * Hattatları n kâğ ı t cilâlamak için kullandı kları niş asta ve yumurta akı ndan yapı lan özel bir kar ı ş ı m. aharlama * Aharlamak iş i. *İ ş te burada.

aharlamak * Ahar sürmek. aharlı ahbap * Kendisiyle yakı n iliş ki kurulup sevilen, sayı lan kimse. * Seslenme sözü olarak da kullanı lı r. ahbap çavu ş lar * her vakit birlikte görülen ve birbirine çok bağ lı olan arkada ş lar için söylenir. ahbap çı kmak * önceden tanı ş mı ş olmak. ahbap kusuruna bakan ahbaps ı z kalı r * "dostları n ufak tefek kusurları na bakmamak gerekir" anlam ı nda kullanı lı r. ahbap olmak * arkadaş olmak, dostluk kurmak, yakı nlı k kurmak. * Aharı olan, üzerine ahar sürülmüş olan.

ahbapça

* Dostça, içten, teklifsizce.

ahbapl ı ğ a dökmek * yerli yersiz yakı nlı k göstermek. ahbapl ı k * Ahbap olma durumu, ünsiyet. ahbapl ı k etmek * arkadaş lı k etmek, arkadaş ça konu ş mak. ahcar ahç ı * Taş lar. * Aş çı .

ahç ı baş ı * Aş çı baş ı . ahç ı lı k * Aş çı lı k.

ahde vefa (etmek) * (devletler hukukunda) devletlerin, katı ldı klar ı milletler arası antla ş malara uyma zorunluluğ unda olduklar ı nı belirten kural. * sözünde durma. ahdetme * Ahdetmek iş i.

ahdetmek * Bir ş eyi yapmak için kendi kendine söz vermek. * Yemin etmek. ahdî Ahdiatik * Antlaş maya göre olan, antlaş ma gereğ i olan. * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan önceki kutsal kitaplar.

Ahdicedit * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan sonraki kutsal kitaplar. ahengi bozulmak * dirliğ i, düzeni bozulmak. ahenk * Uyum. * Uyuş ma, anlaş ma. * Çalgı lı eğ lence.

ahenk almak * uyumlu hâle gelmek. ahenk kaidesi * Bkz. ünlü uyumu. ahenk kurmak * uyuş ma sağ lamak, anla ş ma sağ lamak.

aheste beste * Yavaş yavaş . ahenk yapmak * çalgı lı eğ lence düzenlemek. ahenk vermek * düzeni. ahenkle ş tirme * Ahenkleş tirmek iş i. * Eğ lencesiz.ahenk sa ğ lamak * düzene sokmak. aheste aheste * Yavaş yavaş . ahenklilik * Ahenkli olma durumu. ahenksiz * Uyumsuz. usul usul. uyumluluk. ahenktar aheste * Ahenkli. birliğ i sağ lamak. ahenkli * Uyumlu. Ahfe ş 'in keçisi gibi baş ı nı sallamak * söylenen sözü anlamadan kafa sallayarak onaylamak. ahı çı kmak * yaptı ğ ı ilenme etkisini göstermek. değ er verilecek bir ş ey değ il. ahenk tahtas ı * Telli çalgı lardan üzerine teller gerilmi ş bulunan kapak tahtası . ağ ı r. ağ ı r ağ ı r. ahı mş ahı m * Beğ enilecek. ahı tutmak * birinin ilenmeleri gerçekleş mek. uyumu sağ lamak. ahenkle ş tirmek * Ahenk sağ lamak. ağ ı r ağ ı r. ahenksizlik * Uyumsuzluk. düzenli. ahı yerde kalmamak * yaptı ğ ı ilenme er geç etkisini göstermek. * Yavaş . düzensizlik. düzensiz. . * Eğ lenceli. ahfat * Torunlar. soy.

en sonra. son olarak. ahı rlama * Ahı rlamak i ş i. çiftçi gibi bütün çal ı ş ma kolları nı içine alan ocak. ahı ra çevirmek * bir yeri pis. ahret. * Son zamanlarda. ahir vakit ahir zaman * Son zaman. Ahı ska Türkleri * Gürcistan'ı n Türkiye sı nı rları na yakı n bölgelerinde yaş amı ş olan. sonunda. * Bkz. ancak 2. zaman. son günlerde. . ahı ra çekmek * bir sürüyü ahı ra kapamak. dağ ı nı k. değ er verilecek bir ş ey değ il. zanaatçı . * Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu'da yüksek bir geliş im gösteren esnaf. bakı msı z. ahı r * Evcil büyük baş hayvanları n barı ndı ğ ı kapalı yer. ahi Ahilik * Cömert. Muhammed. ahı rlamak * (hayvan) Ahı rda uzun süre kalı p hamlaş mak.ahı mş ahı m bir ş ey değ il * beğ enilecek. sonraki. * Sonra. eli açı k. cömertlik. ahir zaman peygamberi * Müslümanlarca son peygamber olduğ una inanı lan Hz. ant. * Antlaş ma. ahilik ahir * Eli açı k olma durumu. ahiren ahiret ahiretlik ahit * Kendi kendine söz vererek bir iş i üzerine alma. hayvan damı . *İ nsan ömrünün son y ı lları . * Devir. * Bkz. harap duruma getirmek. ahı r. kı yametin kopmak üzere bulunduğ u günler veya yı llar. bir hayvan ı ahı ra bağ lamak. Dünya Savaş ı sonlar ı nda Sovyetler Birli ğ inin de ğ iş ik bölgelerine sürülen Türkler. ahretlik. * Son. * (halk inanı ş ı na göre) Dünyanı n son günleri. Ahi * Ahilik ocağ ı ndan olan kimse. yakı nlarda.

* Birinin yerine geçenler. neyin hayata anlam kazandı rdı ğ ı . * Bir toplum içinde kiş ilerin benimsedikleri. neyin uğ runda sava ş ı lmaya de ğ er. hangi davran ı ş ı n iyi ve hangisinin kötü olduğ u gibi sorunları kendine konu edinen bilim. ahize * Bir elektrik akı mı nı alı p baş ka bir kuvvete çeviren âlet. ahitname ahiz * Alma. ahkâm kesmek * çekinmeden kesin yargı larda bulunmak. alı cı . ahitleş mek * Antlaş mak. hükümler. ahkâm * Yargı lar. ahlâk d ı ş ı cı lı k * Ahlâk bilimine aykı rı davranma. ahlâf ahlâk bilim. eslâf kar ş ı tı . güzel huylar. etik. ahlâk bilimi * Yarar. uymak zorunda bulundukları davranı ş biçimleri ve kuralları . halefler.ahitleş me * Ahitleş mek iş i. . ahlâkça ahlâkç ı * Ahlâk anlayı ş ı na göre. ahlâk zabı tası * Büyük ş ehir halk ı nı n sosyal ve sağ lı k durumunu koruyan. kuş aklar. * Her ş eyi ahlâk açı sı ndan değ erlendiren kimse. kötü gibi sorunları inceleyen. ahkâm ç ı karmak * kendi düş üncelerine dayanarak birtakı m yargı lara varmak. ahkâm yürütmek * (bir sözden) kendi anlayı ş ı na göre sonuçlar ç ı karmak. kendine uyulması ahlâk açı sı ndan gerekli olan genel ve geçer kural. * Ahlâk konuları nı inceleyen filozof veya bu konularla uğ ra ş an kimse. anlaş ma. ş ehir düzeni için çalı ş an te ş kilât. törelere dayanan bir davranı ş yasası geliş tiren. ahlâk yasas ı * Ahlâk iş lerini belirleyen. iyi. * Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davran ı ş kuralları nı tespit eden ve inceleyen *İ yi nitelikler. bilir bilmez konu ş mak. antla ş ma. * Kabul etme. ahlâk d ı ş ı * Töre dı ş ı . ahlâk değ erlerine bağ lı lı kla. * Antlaş ma belgesi. reseptör.

* Dürüst davranmayan. kötü huylu. ahlâksı z * Ahlâk kuralları na uymayan. * Bu ağ acı n. ahlât ahlât ı erbaa * Bedende bulunduğ u var sayı lan dört öge. törecilik. * Beden yapı sı nı n temelini oluş turan ögeler. ahlâksı zl ı k etmek * ahlâksı zca davranmak. ahlat ı n (veya armudun) iyisini (dağ da) ayı lar yer * kendilerine yakı ş mayan güzel bir ş eyi eline geçirenler için kullan ı lı r. bir amaç sayan ö ğ reti. * Ahlâk kuralları na uymama. ahlâksı zca * Ahlâksı z biçimde veya tarzda. ahlâksı zl ı k * Ahlâksı z olma durumu. ahlâken ahlâkı yat ahlâkî * Ahlâka uygun. abdala söz vermeye gelmez * ahmağ a gereğ inden çok ilgi gösterirseniz sizi sı k sı k uğ ra ş tı rı r. * Bir karı ş ı m içindeki parçalar. bunlara uygun davranan (kimse). yasaları ile uyum içinde olma. yaban armudu (Pirus piraster). ahmak . yol iz bilmez kimse. * Ahlâka uygunlukla. üzerine armut aş ı lanan ağ aç.ahlâkç ı lı k * Ahlâkı bir araç de ğ il. * Kaba adam. ah etmek. ahmağ a yüz. moralizm. * Ahlâk bilimi. *İ ç çekmek. ahlâkl ı * Ahlâk kuralları na bağ lı . ahlama ahlamak ahlat * Ahlamak iş i. doğ ru bilindi ğ i için yapı lması gereken iş ler. ahlâkl ı lı k * Bir insanı n veya bir insan grubunun iyi ve kötü aç ı sı ndan davranı ş biçimi ve ahlâkî dü ş ünüş ü. ahlâkî vazife * Kanunun zorlaması olmaksı zı n. armuda benzeyen ve ancak iyice olgunlaş tı ktan sonra yenilebilen yemiş i. ahlâkla ilgili. ah çeker gibi ses çı karmak. ahlâksı zca davranı ş . kendi kendine yetiş en. * Ahlâk kuralları . * Gülgillerden. ögeler. terbiyesiz.

ahmakça * Biraz ahmak. ahreti (veya öbür dünyay ı ) boylamak * ölmek. ahmaklaş tı rmak * Ahmaklaş ması na sebep olmak. * Ahret kardeş i olan kad ı nlardan her biri. ahrette on parmağ ı yakası nda olmak * kendisine karş ı sorumlu olan kimseden ahrette davacı olmak. ahretlik * Besleme kı z. bön. ahmak ı slatan * Yavaş yavaş ve ince ince yağ an yağ mur. ahmaklaş tı rma * Ahmaklaş tı rmak i ş i. öbür ahret adamı * Dünya iş lerinden el çekip sürekli ibadetle uğ raş an kimse. ahret suali * Gereksiz ve usandı rı cı soru. * (ahmak'ça) Ahmağ a yak ı ş ı r nitelikte. aptalla ş tı rmak. aptal. aptallaş mak. * Bir an için ş aş alay ı p bocalamak. sağ ı r ve dilsiz. * Dilsiz. ahmaklaş ma * Ahmaklaş mak durumu. ahraz ahret dünya. ahret karde ş i *İ nanç ve ibadette birbirinden ayrı lmayan ve bu ili ş kiyi ahrette de sürdüreceklerini düş ünen kadı nlara verilen ad. * Dinî inanı ş a göre. akı lsı zlı k. budalalı k. ahş a . budala.* Aklı nı gere ğ i gibi kullanamayan. çisenti. ahmaklı k * Zekâsı az geliş miş olma durumu. aptalca. ahmak yerine koymak * bir kimseye aptalmı ş . insanı n öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağ ı ve Tanrı 'ya hesap vereceğ i yer. anlamazmı ş gibi davranmak. ahmaklaş mak * Ahmak duruma gelmek. ahretini yapmak (veya zenginle ş tirmek) * hayı r iş leri yaparak sevap kazanmak. anlayı ş sı zl ı k. ahret yolculuğ u * Ölüm.

yapı ş kan kimse. alı m satı m. karaca. ahtapot * Kafadan bacaklı lardan. koca. ahu gibi ahu gözlü * Güzel gözleri olan. ahzetme * Ahzetmek iş i. vaziyetler. ahş ap * Ağ açtan. polip. aidat * Ödenti. çekici. * Güzel. tahtadan yapı lmı ş . çocuklar. dikenli bir bitki (Rubus idaeus). * Birlikte oturan hı sı m ve yak ı nları n tümü. . * Kesenek. ağ aç çileğ i. kı rmı zı renkli. * Olaylar. * Davranı ş lar. * Genellikle burun zarı üzerinde çı kan bir çeş it ur. * Aynı soydan gelen kimseler zinciri. karı . ahzüita * Alı ş veriş . * Ait olma durumu. * sömürmek amacı yla birçok iş e. kabul etmek. aksata. ahval * Durumlar. çekici. * Eş . sulu ve kokulu yemiş i. * Bu bitkinin duta benzeyen. ahu parçası * Çok güzel. * Araları nda kandaş lı k veya hı sı mlı k bulunan kimselerin tümü. bağ ı rsak.*İ nsanı n veya hayvan ı n göğ sü ve karnı içindeki organlar. koca ve çocuklardan olu ş an topluluk. ciğ er gibi ş eyler. karı . zarif kadı n. * çok güzel. konuya el atan. ince. ahtapot gibi * sı rna ş ı k. ahzükabz * Kendine mal etme. ahududu * Gülgillerden. ahzetmek * Almak. hâller. kardeş ler arası ndaki ili ş kilerin oluş turduğ u toplum içindeki en küçük birlik. aidiyet aile * Evlilik ve kan bağ ı na dayanan. ahu * Ceylan. * Karı . yayı lan. iliş kinlik. dokunaçlı bir mürekkep balı ğ ı türü (Octopus).

aile plânlamas ı * Ailede çocuk edinmeyi sı nı rlama. aile bahçesi * Ailelerin rahatlı kla gidebileceğ i. koca bazen de büyükler ve çocuklar arası ndaki uyum. ailece ailecek ailelik * Aile sayı sı nı n bütünü. -e dü ş en. yak ı n. * Ailece. * Aile ile ilgili. * Bütün aile birlikte. aile bütçesi * Kı sa bir süre içinde bir iş çinin veya iş çi ailesinin hayat seviyesinde meydana gelen değ iş meleri belirlemek amacı yla yapı lan istatistik çal ı ş ması . ilgili. aile meclisi * Aile makamı nı n görevini yerine getiren kan veya soy h ı sı mlar ı ndan en az üç kiş iden olu ş an heyet. için. *İ lgilendiren.* Aynı gaye üzerinde anla ş an ve birlikte çal ı ş an kimselerin bütünü. aile gazinosu * Sadece evlilerin girebildiğ i ve birlikte eğ lendikleri yer. sevgi ve hoş görü. birine düş mek. yerleş tiğ i. geliş tirdiğ i ev. anlaş ma. aile saadeti * Genellikle karı . iliş kin. . ajan * Ailesi olmayan. aile oca ğ ı * Ailenin kurduğ u. aile dostu * Ailece tanı ş ı lan ve evlerine gidilip gelinen ahbap. aile hukuku * Aileyi oluş turan kiş ilerin karş ı lı klı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı . aile ad ı * Soyadı . genellikle içkisiz yer. * Temel niteliğ i bir olan dil. aile reisi * Kanunlara göre aile yükümlülüğ ünü ta ş ı yan kimse. iliş ik. doğ um kontrolu. hayvan veya bitki topluluğ u. aile hayat ı * Aile bireylerinin bütün iş lerini düzenli olarak ev içinde yapma durumu. birinin olmak. ailesiz ailevî ait ait olmak * ilgilendirmek.

görmeyi derece derece azaltan beyaz . * Ajanı n görevi. * Beyaz leke. tara-k. * Kar. ak don kara don geçitte belli olur * Gözün saydam tabakası nda bir yara veya çı ban sonucunda olu ş mu ş . * Fiilden alet isimleri türeten ek: or-ak. ajitasyon ajur * Delikli örgü. perde. * Bir ticarî kuruluş u tanı tan. -ak / -ek -ak / -ek -ak / -ek * Arap sözcüğ ü "zenci" anlamı na da geldi ğ inden ası l Araplar ı n söz konusu oldu ğ u anlatı lmak istenirken kullan ı lı r. iş görevlisi. gözenekli. *İ simden isim türeten ek (küçültme eki): baş -ak. ak demir * Dövme demir. ben-ek vb. * Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter. ak benek benek. bir ortaklı ğ ı n veya bir devletin bazı iş lerini gören kimse. * Bu iş kollar ı nı n çalı ş tı ğ ı büro. ajanda ajanlı k * Ajan olma durumu. ak basma * Ak su. ajurlu ak * Ajuru olan veya her yanı ajur biçiminde iş lenmiş bulunan. * Bu renkte olan. küre-k vb. * Sı kı nt ı sı z. ak a ğ a ak Arap * Saraylarda hizmet gören hadı m ağ aları nı n beyaz ı rktan olan ı . * Bazı ş eylerde beyaz bölüm. kara ve siyah kar ş ı tı . onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağ layan iş kolu. * Fiilden yer isimleri türeten ek: dur-ak. ele-k. * Bir kimsenin. katarakt. temsilci. ajans * Haber toplama ve yayma iş iyle uğ raş an kurulu ş . ak basmak * Göze beyaz leke inerek görme yetisini yitirmek. * Temiz namuslu. gözenek. rahat. andaç.* Bir devlet veya kuruluş un gizli amaçları için çalı ş an kimse. süt gibi ş eylerin rengi. * Ruhsal gerginliğ in dı ş a vurması . b ı ç-ak. beyaz. yat-ak vb. casus.

akabe * Güneyden esen rüzgâr. ak yazı lı * Bahtlı . *İ zmarit. parlak. lodos. ak köpek kara köpek geçit baş ı nda belli olur * kimin ne olduğ u deney veya sı nav sonunda anlaş ı lı r. akı karası geçitte belli olur. ak kan * Lenf.* Bkz. ak sakaldan yok sakala gelmek * çok yaş lanı p iyice kuvvetten düş mek. mutsuz bir ya ş ayı ş ise yı prat ı r. ak madde * Demet durumundaki sinir liflerinden oluş an beynin iç. * saçı sakalı ağ armı ş . süblime.ş anslı . ş algam. ak koyunun kara kuzusu da olur * iyi bir aileden kötü bir çocuk da çı kabilir. temiz. ak yel ak yem ak y ı ldı z aka * Büyük kardeş . ak gözlü * Gözlerinin rengi pek açı k olan ve nazar ı nı n hemen değ diğ ine inan ı lan (kimse). turp. karnabahar gibi bitkilerin kök dı ş ı ndaki bütün bölgelerine yerle ş ebilen. uskumru gibi balı klar ı n beyaz etinden yapı lan ve oltada kullan ı lan yem. çok zehirli. ak gün a ğ artı r. özellikle semiz otugillerde karş ı la ş ı lan yosunumsu mantar (Albugo candida). sonuç belli olduğ u zaman anlars ı n. sülümen. * Bembeyaz. omuriliğ in dı ş tabakası . ak pak ak pas * Lâhana. ak pak * tertemiz. beyaz bir toz. ağ abey. ak mı kara mı önüne dü ş ünce görürsün *ş imdiden boş una düş ünme. kara gün karartı r * mutlu bir yaş ayı ş kiş iyi dinç kı lar. ak kan yang ı sı * Adenit. ak dü ş mek * (saç ve sakal) tek tük ağ armaya baş lamak. * Çoban yı ldı zı . . ak sülümen * Cı va ile klorun birle ş imi olan. istavrit.

yatak. akak . sarp ve zor geçit. sanatç ı lar kurulu. ardı ndan. akaç * Bir yerde birikip kalan sı vı lar ı . bir i ş lem sonunda geriye kalan artı kları . kerestesinden yararlanı lan beyaz kabuklu bir türü (Betula alba). * (su için) İ vinti yeri. * Bilimsel niteliğ i olan. akademik * Akademi ile ilgili. * Çı plak modelden yapı lmı ş insan resmi. mecra. * Kanal. * Akarsu yatağ ı . * Irmak. yazarlar. * Yer altı su oluğ u. * Yer altı suları nı toplayan tesisat. akademisyen * Akademi üyesi. akademici * Kurallara bağ lı resim ve heykel çalı ş ması yapan kiş i veya sanatçı . * Yüksek okul. akait akaju * Bir dinin öğ renilmesi gereken inançları nı n ve tapı nma kurallar ı nı n tümü veya bunları toplayan kitap. akaçlatmak * Akaçlama iş ini yaptı rmak. akabinde * Arkası ndan. hemen arkadan. çay. akademicilik * Resim veya heykel çalı ş mas ı nda kurallara bağ lı lı k. gereksiz nesneleri dı ş ar ı ya ak ı tmak için kullan ı lan boru. drenaj. küçük akarsu. * Eğ imi. akademi * Bilginler. hemen ardı ndan. su yolu.* Tehlikeli. * Maun. tefcir. dere. akaçlatma * Akaçlatmak iş i. akaçlamak * Bir yerde birikmiş suları akı tmak. akağ aç * Gürgengillerin. ini ş i fazla olan yer. ark. * Bataklı kları akaç yoluyla kurutmak. akacak kan damarda durmaz * herhangi bir zarar karş ı sı nda bunun kaçı nı lmaz olduğ unu anlatarak avundurmak için söylenir. akaçlama * Akaçlamak iş i. * Maundan yapı lmı ş . oluk veya ba ş ka araç.

gaz yağ ı . kül renginde. tarla.akala akamber * Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü. akasma * Düğ ün çiçe ğ igillerden. sonuçsuzluk. odunu ceviz ağ acı nı nkine benzeyen. akarca * Kemik veremi. fistül. meteor. güzel kokulu öz suyu olan büyük bir ağ aç (Liquidambar orientalis). gövdeleri halkası z. * Kaplı ca. ağ ma. bahçelerde süs çiçeğ i olarak yetiş tirilen sarı lı cı bir bitki. akarsu * Yeryüzünde ve yer altı nda belirli bir yatak içinde. akan y ı ld ı z * Güneş sistemine ba ğ lı . sonuçsuz kalmak. baş lar ı göğ üsle birleş ik. söyleyeceğ i söze yer kalmamak. * Baklagillerden. * Kiraya verilerek gelir getiren ev. beyaz çiçek veren. gaz. boya gibi maddelerinden yararlan ı lan bir ağ aç (Acacia). * Tek sı ra elmastan veya inciden gerdanlı k. yurdumuzda yetiş en bir süs ve gölge a ğ acı . * Sı cak üİ kelerde yetiş en bir ağ açtan (Hymenea) elde edilen kat ı . * Ba ş ar ı sı zlı k. salkı m ağ acı (Robinia pseudoacacia). akamete u ğ ramak * baş ar ı sı z. akaryakı t * Benzin. motorin gibi yakı tları n satı ldı ğ ı yer. akaryakı t istasyonu * Benzin. akan sular durmak * itiraza. akar * Kiraya verilerek gelir getiren ev. aralı ks ı z. akar amber * Asya ve Amerika'da yetiş en. * Sürekli iş leyen ç ı ban. kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanları na girince ate ş külçesi durumuna dönü ş en küçük gök cismi. mazot gibi s ı vı durumunda olan yakacak. ş ahap. akasya * Baklagillerden. * Kesintisi olmayan. verimsizlik. . Meryem ana asması (Clematis vitalba). eğ im boyunca sürekli veya zaman zaman akan su. * Küçük akarsu. yaban asması . zamk. * Özellikle amber balı ğ ı nı n ba ğ ı rsakları ndan çı karı lan. bükülgen ve misk gibi kokulu olan bir ta ş . yapı ş kan. güzel kokulu reçine. sı cak iklimlerde birçok çeş itleri yetiş en ve tanen. dükkân. akamet * Kı sı rl ı k. a ğ ı z yapı lar ı ı sı rı cı . akaret akarlar * Tı knaz yapı lı . bağ gibi mülk. dükkân gibi mülk. sokucu veya emici örümce ğ imsiler takı mı .

* İ htiyar. eti kı lç ı klı . ı rmak ve göl k ı yı lar ı nda yaş ayan. akbakla akbalı k * Kuru fasulye. çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen. akça akça * Oldukça beyaz. iç yan yüzünün hemen arkası nda bronş . akburçak akci ğ er organ. le ş le beslenen. akci ğ er zar ı * Göğ üs boş luğ unun içini ve bu boş luğ un içinde bulunan akciğ erin d ı ş ı nı kaplayan ince zar. sinir ve damarları n girip ç ı kt ı ğ ı yer. akça pakça . * Akya balı ğ ı . kanatları geniş ve büyük olan. akça armudu *İ nce kabuklu. akbalı kçı l * Leyleksilerden. akci ğ er lopçu ğ u * Birçok akci ğ er keseci ğ inin birle ş erek oluş turduğ u parça. kı sa ve ince gagalı . ekmeklik bu ğ day. * Göğ üs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organı nı n temeli olan. etli ve sulu bir tür armut. deniz kazı (Bemicla). kı ş ı nı lı k kı yı lara göçen. akbu ğ day * Kurak iklime dayanı klı . akçe. akci ğ er peteğ i * Akciğ erlerde solunumda gaz alı ş veri ş ini sağ layan. * Sazangillerden. iri ve y ı rt ı cı bir kuş (Vultur monachus). yumurtas ı ile tarama yapı lan bir bal ı k (Leuciscus). plevra. dağ lı k yerlerde ya ş ayan. akci ğ erliler * Karı ndan bacakl ı yumu ş akçaları n tek ciğ erle soluk alan bir takı mı . sarı . hava borucukları nı n sonunu oluş turan kesecik. burçağ a yakı n bir bitki cinsi (Lathyrus sativus). * Bkz. siyah bacaklı yabanî bir tür ku ş . akbabagiller * Gündüz yı rtı cı lar ı alt takı mı nı n.akbaba * Akbabagillerden. iyi uçan büyük kuş ları içine alan bir familyas ı . bataklı k. sağ lı sollu iki parçalı * Baklagillerden. akbaş * Yazı n kutup bölgelerinde yaş ayan. beyazca. akci ğ er kesecikleri * Akciğ er lopçuğ unun parçaları . akci ğ er göbeğ i * Akciğ erin. ak renkli bir ku ş türü (Egretta alba). oldukça büyük. bronş çuklar ı n son bölümü. beyaz kabuklu. baş ı ve boynu çı plak olan.

akçaağ aç * Akçaağ açgillerden süs ağ acı olarak da dikilen tahtası hafif ve sa ğ lam bir ağ aç. akçakavak * Akkavak. Akdeniz mavisi * Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü. akçaağ açgiller *İ ki çeneklilerden. akçı llı k * Akçı l olan ı n durumu. malî. Akdeniz humması * Malta hummas ı . akçı llaş ma * Akçı llaş mak iş i veya durumu. çiçeklerinin güzelliğ i dolay ı sı yla bahçe çiçekleri arası na giren zehirli bir bitki cinsi (Veratrum album). akçal ı * Paraya bağ lı . yaprakları nı n uzun. akçı llanmak * Akçı l duruma gelmek. * Her tür madenî para. * Rengini atmı ş . akça yel * Güneydoğ udan esen yel. akçe * Küçük gümüş para. güzel (kadı n). rengini atmak veya atmı ş gibi olmak. akçı llaş mak * Akçı l duruma gelmiş olmak. akdedilmek * Akdetmek iş i yapı lmak. akdetme * Akdetmek iş i. akçöpleme * Zambakgillerden. akdar ı * Buğ daygillerden. isfendan (Acer). parayla ilgili. örneğ i akçaağ aç olan bir bitki familyası . içinde ak renk bulunan. akdetmek . ağ arm ı ş . akçı l akçı llanma * Akçı llanmak iş i. bir yı llı k veya daha uzun yaş ayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum). geni ş olması .* Beyaz tenli. akdedilme * Akdedilmek durumu. keş iş leme.

ğ . akdoğ an * Kartalgillerden bir doğ an türü. akı cı lı k ölçeğ i * Bir sı vı nı n belli sı caklı ktaki akı cı lı ğ ı nı ölçmekte kullanı lan alet. akı seyelân. anlamca açı k (anlat ı m). * Düş ünce. l. * Söz. selis. * Herhangi bir kuvvet alanı nda. * Tütsü olarak yakı lan bir tür ağ aç sakı zı . selâset. ağ ı z boş luğ undaki yarı kapalı bir engele çarpmas ı yla oluş an bol sesli ünsüz (r. gel çengele takı l * bir sorunun nası l çözümleneceğ ini düş ünememe durumu. sonuç. * Kolay söylenebilen. * Beyaz renkte olan dut. us. akı betine uğ ramak * birinin içinde bulunduğ u kötü duruma düş mek. akdut akemi akgünlük akhardal * Hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanı lan hardal türlerinden biri (Sinapis alba). akı karası geçitte belli olur * bir iddiadaki doğ rulu ğ un ancak deney veya s ı nav sonunda belli olacağ ı nı anlatmak için söylenir. akdiken * Hünnapgillerden. kara saçlı . aksungur. kara gözlü. akı l ak ı l.* (mukavele. güvem eriğ i. anlama ve kavrama gücü. muahede. ittifak gibi karş ı lı klı ba ğ lanma anlamı taş ı yan Arapça sözlerle) Yapmak. hekimlikte ve boyacı lı kta kullanı lan bir bitki cinsi. bellek. * Öğ üt. *İ ki elemanlı mermer yapı ş tı rı cı sı . * Sonunda. eninde sonunda. yazı ve anlatı mı n akı cı olma özelliğ i. akı ak karası kara * beyaz tenli. salı k verilen yol. belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiğ i var sayı lan güç çizgileri. akı cı * Akma özelliğ i olan. akı bet * (bir iş veya durum için) Son. . akı cı ünsüz * Ciğ erlerden gelen havanı n. akı l * Düş ünme. kanı . okunabilen. y). * Hafı za. geyik dikeni (Rhamnus cathartica). akı cı lı k * Akı cı olma durumu.

ajanda. us d ı ş ı cı lı k.akı l ak ı ldan üstündür * bir kimsenin aklı na gelmeyen bir çare. akı l danı ş mak * bir konuda birinin görüş ünü sormak. akı l almaz * inanı lacak gibi olmayan. akı l hastası * Ruh hastası . akı l almak * danı ş mak. akı l durdurmak * bir ş ey çok ş aş ı rtı cı nitelikte olmak. akı l almamak * inanı lacak gibi olmamak. muhtı ra defteri. akı l hastahanesi * Akı l hastaları nı n yatı rı ldı ğ ı hastahane. yirmi ya ş diş i. gerçeğ e. irrasyonel. not defteri. akı l havsala almamak * akla mantı ğ a sı ğ mamak. insanı ş aş ı rtmak. herhangi birinin aklı na gelebilir. akı l doktoru * Psikiyatrist. akı l defteri * Hatı rlanı p yapı lması gereken ş eylerin yazı ld ı ğ ı küçük defter. vaktinde hatı rlamak. . inanı lmaz. uygun olmayan. irrasyonalizm. sı rr ı nı çözmek. akı l etmek * herhangi bir önlem veya çareyi zamanı nda düş ünmek. * Herkese akı l öğ retmeye meraklı kimse. gayriaklî. akı l hocası * Birine yol gösterip akı l öğ reten kimse. doğ ru değ il. akı l erdirememek (veya ermemek) * ne olduğ unu anlayamamak. akı l dı ş ı * Akla. görü ş almak. deli. akı l iş i değ il * akla uygun değ il. en içeride çı kan azı diş i. akı l için yol (veya tarik) birdir * iyi düş ünülünce ayr ı ayrı kimselerce varı lacak sonuç hep aynı dı r. akla uygun gelmemek. akı l dı ş ı cı lı k * Akı l dı ş ı davranma yanlı sı görüş . sı rr ı nı çözememek. * Us dı ş ı . akı l diş i * Yirmi yaş sı raları nda altlı üstlü ve sağ lı sollu. akı l erdirmek * anlamak.

* Bilginin evrensellik ve zorunlulu ğ unun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değ il. akı l var. ba ş tadı r * akı ll ı olma ile yaş lı olma arası nda ilgi yoktur. düş ünmede ve tümden gelimli çı karmalarda bulan öğ retilerin genel adı . akı ldan ç ı karmak * düş ünmemek. gizli yönlerini anlayamamak. yalnı zca akı ldan çı kartı labilece ğ ini savunan öğ reti. akı l yürütmek * herhangi bir konuda fikir vermek. akliye. zeki kimse. akı ldan ç ı kmak * unutulmak. yol göstermek. rasyonalizm. davranı ş beklenmeyen (kimse). akı l öğ retmek * nası l davranaca ğ ı nı göstermek. rasyonalizm. * Akı lc ı lı ktan yana olan kimse. rasyonalizm. rasyonalist. akı lc ı lı k * Akla dayanan. yak ı n var (veya ak ı l var. akı l kumkuması * Çok bilmiş kimse. akı l sı r ermemek * bir iş in niteliğ ini. akı l vermek * bir konuda yol göstermek. doğ rulu ğ un ölçütünü duyularda değ il. akı l terelelli * pek deliş men. . unutulmamak. * Akla ve akı l yolu ile varı lan yargı ya inanma. akı l zay ı flı ğ ı * Deliliğ e kadar varmayan akı l bozukluğ u. umudunu kesmek. akı l kethüdas ı * Herkese akı l öğ retme merakı nda olan kimse. usçuluk. zihnini zorlamak. unutmak. akı lda kalmak * akı lda yer etmek. akı l yaş ta de ğ il. usçu. akı l yormak * hatı rlamaya çalı ş mak. akla aykı rı veya akı l dı ş ı hiçbir ş eyi tanı mama davranı ş ı ve tutumu. akı lc ı * Akı lc ı lı kla ilgili. akı l vermek. bazı küçükler büyüklerden daha ak ı ll ı olabilir. kendisinden ciddî bir düş ünce. akı l kutusu * Çok akı ll ı . izan var) * kafa yormaya gerek yok. akı l öğ retmek. akı lda tutmak * unutmamak. akliye.akı l kârı olmamak * akı ll ı bir kiş inin yapacağ ı iş olmamak.

akı ll ı uslu * Akı ll ı olarak. akı ldan geçirmek * bir ş ey yapmayı düş ünmek. akı ll ı olmak * gerçeklere uygun davranmak. yaramazlı k etmeyerek. * Karş ı sı ndakinin düş üncesizliğ ini belirtmek için söylenilen uyarma sözü. akı lsal * Düş ünceyi ve gerçeğ i somut değ erlerle birbirine bağ layan hakikati içine alan ş ey. akı llanmak * Karş ı la ş ı lan olaylar ı n sonuçları ndan yararlanarak davranmak. * Akla yakı n. * Uslanmak. aptal. . doğ ru. akı ll ı köprü arayı ncaya dek deli suyu geçer * atak kiş i tehlikeyi göze alarak iş e giriş ir ve çabuk sonuç alı r. akı ll ı geçinmek * kendini çok akı ll ı sanmak. akı llanma * Akı llanmak iş i. durumu. tasarlamak.akı ldan ç ı kmak * unutmak. akı llara durgunluk vermek * çok ş aş ı lacak bir sey olmak. akı ldan ç ı kmamak * unutamamak. akı ll ı * Gerçeğ i iyi gören ve ona göre davranan. * (alay yollu) Düş üncesiz. uyanı klı k. akı lları pazara ç ı karmı ş lar. doğ ru olarak. akı ll ı lı k akı ll ı lı k etmek * yerinde ve uygun davranmak. akı lland ı rmak * Aklı nı kullanması nı sa ğ lamak. akı ll ı ca * Akla yakı n. akl ı nı baş ı na getirmek. akı ll ı düş ününceye kadar deli çocu ğ unu (veya oğ lunu) everir * kendini akı llı sananlar çok kez akı lsı z diye tanı nanlardan daha az baş arı gösterir. makul. herkes yine kendi akı lı nı almı ş (veya akı llar gelin olmuş . akı lland ı rma * Akı llandı rmak i ş i. dengeli. * Akı ll ı olma durumu. herkes kendininkini beğ enmiş ) * "insan kendi aklı nı baş kası nı nkinden üstün görür" anlamı nda kullanı lı r.

* Düş man toprakları na tedirgin etme. akümülâtör. akı n * Kalabalı k bir ş eyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olmas ı . akı lsı z baş ı n cezası nı ayak çeker (veya akı lsı z iti veya köpeğ i yol kocatı r) * düş üncesizlik veya tedbirsizlik yüzünden. su gibi akı ş kan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akı ş ı . * Akı ncı olma durumu. hareket.akı lsalla ş tı rma * Akı lsalla ş tı rmak durumu. çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapı lan bask ı n. * Kazak-Kı rgı z Türklerinin saz ş airlerine verdiğ i ad. amperölçer. forvet. akı mcı * Belli bir akı ma ba ğ lı kiş i. * düş man ülkesine sald ı rmak. * Debi. baskı n yapmak. üş üş mek. akı n etmek * toplu olarak gitmek. akı n ak ı n * Arkası kesilmeyen kalabalı k öbekler durumunda. akı m ölçümü * Bir akarsuyun veya kanalı n su yolunda bir saniyede akan su hacmini ölçme. * Görevi karş ı tarafa top sürmek ve sayı yapmak olan ön sı radaki oyuncu. gereksiz yere gidip gelme zahmetine katlanı lı r. akı m * Akmak iş i. akı lsalla ş tı rmak * Bir ş eyi akı lsa duruma getirmek. akı nc ı * Düş man ülkesine akı n yapan savaş çı . gerçe ğ i görüp ona göre davranmaya elveriş li olmayan. akı lsı zlı k etmek * düş üncesiz ve yersiz davranmak. düş ünce hayatı nda ortaya çı kan yeni bir görü ş . akı m derken bokum demek * sözünü yolunca söyleyememek. siyasette. yöntem. düzensiz ş eyler söylemek. * Futbolda sayı yapmak amacı yla karş ı takı m kalesine doğ ru genellikle topluca giri ş ilen saldı rı . akı n akı nc ı lı k . * Sanatta. hücum. cereyan. yer değ iş tirmesi. * Akı lsı zca yap ı lan iş veya davranı ş . y ı ld ı rma. akı lsı zlı k * Akı lsı z olma durumu. akı mölçer * Bir elektrik akı mı nı nş iddetini ölçmeye yarayan araç. * Hava. cereyan tarz. akı lsı z * Aklı . akı mtoplar * Akü. * Bilinç dı ş ı olayları n mantı k ve akla dayalı olarak açı klanmas ı . anlayı ş ı kı t.

çam sakı zı . * Eğ iklik. akı nkayası * Kaya balı ğ ı giller familyası ndan derin ve uzaklarda yaş ayan ince. . akı ntı lı * Akı ntı sı olan. akma. akı ndı rı k * Reçine. * Sı vı yapı ş tı rı cı lar ı n ağ aç yüzeylerine gereğ inden çok sürülmesi ile oluş an durum. * Çam türü ağ açlarda bulunan reçinenin eriyerek akmas ı olayı .akı nc ı lı k etmek * düş man ülkesinde karş ı güçleri yı ld ı rmak. eğ ik. akı ntı ya kürek çekmek * olmayacak bir iş uğ runda boş una çabalamak. meyil. * Vücudunda göze çarpacak bir çarpı klı k bulunan kimseler için kullanı lı r. cereyan. tedirgin etmek. akı ntı çağ anozu * Akı ntı ya kap ı lmı ş yengeç. * Geçip gitme. akı ntı bilimi * Deniz akı ntı ları nı inceleme konusu edinen bilim dalı . * Havanı n veya suyun herhangi bir yöne doğ ru yer değ iş tirmesi. e ğ im. akı ş kanlaş mak * Akı ş kan duruma gelmek. sürüp gitme. seyyal. akı ntı ya kapı lmak * bir akı ntı nı n etki alan ı na girmek. akı ş kan * Kendilerine özgü bir biçimleri olmayı p içinde bulundukları kabı n biçimini alan ve yı ğ ı n oluş turmayan (sı vı veya gaz). akı m. akı ş kanlaş ma * Akı ş kan duruma gelme. akı ntı ölçer * Bir akarsuyun ve kanal ı n akı ntı hı zı nı ve düzeyini ölçmeye yarayan alet. akı p gitmek * (zaman için) çabuk geçmek. * Akı n. akı ş * Akmak iş i veya biçimi. uzun bir balı k türü. akı ntı * Akmak iş i. akı ş kanlaş tı rı cı lı k * Akı ş kan duruma getirme özelliğ i olma. akı ş kanlaş tı rı cı * Akı ş kan duruma getirme özelliğ i olan. meyilli. akı ntı ile birlikte sürüklenmek. * Hastalı k sebebiyle vücudun bir yerinden sulu madde akması . * etki altı nda kalarak bir topluluğ un davranı ş ı na katı lmak.

akideyi bozmak * doğ ru bilinen bir inanı ş veya gidiş ten ayrı lmak. akide. süt. akil * Akı ll ı . akı ş ma * Kulağ a hoş gelen veya kolayca söylenen seslerin özelli ğ i. yumurta. * Bir ş eye inanarak ba ğ lan ı ş . parlak ve değ erli bir ta ş . daha çok akide ş ekeri yerine kullanı lı r. akı tma * Akı tmak iş i. türlü renklerde. akik * Yüzük taş ı .akı ş kanlaş tı rma * Akı ş kanlaş tı rmak iş i. * Enli bilezik. akı tmalı * Alnı nda akı tması olan (hayvan). kalseduan kuvarsı nı n bir türüdür. özellikle atlar ı n alı nları nda bulunan ve burunları na doğ ru uzanan beyaz leke. akı ş mazlı k * Akı ş maz veya durağ an maddenin durumu. * Hayvanları n. akide akide *Ş ekerin kaynatı larak ağ da durumuna getirilmesi yolu ile yap ı lmı ş renkli ve kokulu. akı ş malı * Akı ş ma özelli ğ i olan. * Un. ş eker veya pekmezle yoğ rularak c ı vı k bir duruma getirilen hamurun k ı zg ı n saç üzerinde piş irilmesiyle yapı lan bir çeş it tatlı . akı ş kanlı k * Akı ş kan olma durumu. akide ş ekeri * Bkz. mühür gibi ş eyler yapmakta kullanı lan. akil bali ğ olmak . yar ı saydam. akil bali ğ * Döl verebilecek duruma gelmiş olan. ağ ı zda güç eriyen ş eker. inanç. * Akı ş kanları n niteliğ ini düzeltmek için yoğ unlaş an akı mı içinde parçac ı kları n as ı ltı sı nı sa ğ layan yöntem. din inancı . erin. dura ğ an. yağ . akı tmak * Akması nı sa ğ lamak. akı ş maz * Dı ş etkenlerin tesiriyle akı ş mazlı ğ ı değ iş meyen. dökmek. akidesi bozuk *İ nancı zay ı f olan (kimse). akı ş kanlaş tı rmak * Akı ş kan duruma getirmek. akması na yol açmak.

kulak ve ayaklarda siyah lekeler bulunabilen. burun. akkelebek * Hemen bütün meyve ağ açları nda tomurcuk düş manı sayı lan. akkor akkorluk * Iş ı k saçacak beyazlı ğ a var ı ncaya de ğ in ı sı tı lmı ş olan. * Bir ş eyin ba ş ka bir ş ey üzerinde yaratt ı ğ ı etki. iri baş lı . akçakavak. kaba kar ı ş ı k yapağ ı lı . * Sazangillerden bir cins tatlı su bal ı ğ ı (Alburnus). Hollanda kavağ ı (Populus alba). akkirpani * Ak. akkaraman * Vücudu beyaz. akkavak akkefal * Söğ ütgillerden.* döl verebilecek eriş kin duruma gelmiş olmak. ağ ı z. termit (Termes). akis uyand ı rmak * bir konunun üzerinde düş ünülmesine. * Akkor olma durumu. göz etrafı . ilgi veya tepki yaratmak. yansı ma. * Sonuçsuz. sözleş me. akis * Iş ı k veya ses dalgaları nı n yans ı tı cı bir yüzeye çarparak geri dönmesi. . bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi. parlak bir yüzeyde görünmesi. akkarı ncalar * Ağ ı z parçaları iyi geliş miş . kara damarlı bir kelebek (Aporia crataegi). mukavele. Orta Anadolu ve Do ğ u Anadolu'nun batı kesimlerinde yaygı n olarak yetiş tirlen yerli bir tür koyun. sözleş me veya mukavele yapan. baş arı sa ğ layamamak. * Bir cismin. akilâne akim * Kı sı r. * Akı ll ı ca. iri ak kanatlar ı kalı n. baş arı sı z. akkarı nca * Düz kanatlı lardan. akit * Hukukî sonuç doğ urmak amacı ile iki veya daha çok kimsenin veya kuruluş un karş ı lı klı ve birbirine uygun irade beyanları ile gerçekle ş en iş lem. tartı ş ı lması na yol açmak. evirtim. kontrat. * Evirme. sı cak veya ı lı man ülkelerde yaş ayan. yankı .ı sı rı cı böcekler topluluğ u. âkit * Bir iş i karş ı lı klı olarak kararlaş tı rı p üstlerine alan taraflardan her biri. yaprakları nı n altı beyaz olan bir kavak türü. fakat kirli. termitler. döl veremeyen. akim kalmak * sonuca ulaş amamak. * Nikâh. verimsiz. * rüş tünü ispat etme ya ş ı na gelmiş olmak. akit vaadi * Ön sözleş me.

ibraname. aklama * Aklamak iş i. * Baş arı lı gösterilmek.. yı rtı cı bir kuş . temizlenmek.vb. * Tadı nı artı rmak için çay harmanı na katı lan beyaz bir çay türü. ibra. akla s ı ğ ar gibi * aklı n kabul edebileceğ i biçimde. it-ekle. akla zarar (veya ziyan) * çok ş aş ı lacak. aklan aklanma aklanmak * Ak olmak. düş ünülemez. aklamak * Suçsuz veya borçsuz olduğ u yarg ı sı na vararak birini temize çı karmak. * Aklanmak iş i. akla gelmedik * düş ünülemeyen. makul. değ erli olarak nitelendirilmek. maile. akla hayale gelmez * inanı lmaz. zı vanadan çı kmak.akku ş akkuyruk * Atmaca. tebriye etmek. akı llı ca. aklı n kabul edebileceğ i. * Suları nı bir denize veya göle gönderen bölge. akla fenal ı k vermek * çok ş aş ı rmak. düş ünmediğ iş eylerle daima karş ı laş abilir. akla yak ı n * aklı n benimseyebileceğ i. akla gelmez * hatı rlanamaz. -akla / -ekle * Bazı fiillerin sı klı k çatı lar ı nı türeten ek: tart-akla. aklama belgesi * Alacak verecek kalmadı ğ ı nı gösteren belge. ç ı ldı racak gibi olmak. güçlüklerle kar ş ı laş mak. akla yatk ı n * uygun. ibra etmek. akla s ı ğ mak (veya sı ğ mamak) * inanı lacak gibi olmamak. . ş aş kı nlı ğ a uğ ratacak (ş ey). makul. akla karayı seçmek * (bir iş i baş arı ncaya değ in) çok sı kı ntı çekmek. akla gelmeyen ba ş a gelir * insan ummadı ğ ı . * Bir dağ sı rası nı n yamaçlar ı ndan her biri.

aklı baş ı nda * sürekli akı ll ı davranan. kendine gelmek. aklı almamak * anlayamamak. beyazlaş mak. çok korkmak. aklı durmak * düş ünemez bir duruma gelmek. beraat etmek. ş aş ı rmak. aklaş tı rmak * Aklaş ması nı sağ lamak. beyazlaş tı rmak. kavrayamamak. * Akı bulunan.* Bir dava sonunda temiz ve iliş iksiz çı kmak. aklaş mak * Ak duruma gelmek. aklı baş ı ndan gitmek * çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağ ı nı ş aş ı rmak. aklı baş ka yerde olmak * baş ka ş eyler dü ş ünmek. temize çı kmak. * bir ş eyin olabileceğ ine inanmamak. . aklaş ma * Aklaş mak iş i. aklı baş ı nda olmamak * iyi düş ünebilir durumda olmamak. akı l gereğ ince. aklı baş ı ndan bir karı ş yukarı (veya yukarı da) * düş ünmeden akl ı na geleni yapan. aklı çı kmak * titizlikle üzerinde durmak. ağ armak. ak renkli. * uygun bulmamak. sorun üzerinde toplayamamak. * ayı lmak. aklaş tı rma * Aklaş tı rmak i ş i. aklı bir yerde olmak * düş ünülmesi gerekenden baş ka bir ş ey düş ünmek. aklı dağ ı lmak * düş ünceyi belli bir konu. aklı baş ı na gelmek * davranı ş ları nı n yanlı ş lı ğ ı nı sezerek do ğ ru yolu bulmak. aklen * Akı l icab ı . aklı bokuna kar ı ş mak * korkudan ş aş ı rı p ne yapacağ ı nı bilememek. * doğ ru dürüst. çok korku geçirmek. kusursuz. aklevrek aklı * Tatlı su levreğ i.

ş aş ı rmak. * çok beğ enmek. * Kendisini en akı ll ı sanan. düzgün. ilerisini görememek. . sağ duyu sahibi olmayan. aklı karal ı * Akı ve karası olan. olacağ ı na inanmak. sandı ğ ı na göre. bayı lmak. tatmin olmak. aklı k aklı ma gelen baş ı ma geldi * olması ndan korktuğ um ş ey oldu. aklı zı vanadan çı kmak * delirmek. aklı sı ra * Aklı nca. * Kadı nları n makyaj için yüzlerine sürdükleri beyaz bir sı vı . aklı kesmemek * sonucu tahmin edememek. beyazlı siyahlı . aklı evvel * Akı ll ı geçinen.aklı ermek * anlayabilmek. aklı tak ı lmak * zihni bir ş eyle uğ raş mak. aklı tam ayar * aklı yerinde. münasebetsiz. * akı lca olgunla ş mak. aklı gitmek *ş aş ı rmak. aklı karı ş mak * ne yapacağ ı nı bilememek. aklı fikri bir ş eyde olmak * bütün düş ündüğ ü bir konuda yoğ unla ş mak. aklı sı ra * aklı nca. aklı nı oynatmak. aklı kalmak * beğ enilen bir ş eyi düş ünmekten kendini alamamak. aklı kesmek * bir ş eyin olabileceğ ine inanmak. aklı evvel * Densiz. aklı yatmak * anlamaya baş lamak. bocalamak. korkmak. aklı sonradan gelmek * verdiğ i karar ı n yanlı ş olduğ unu anlay ı p vazgeçmek. umduğ una göre. düş ünüş üne göre. * Ak olma durumu.

aklı na esmek * daha önce düş ünmemiş olduğ uş eyi birden yapmaya karar vermek. . aklı na turp sı kayı m * birinin düş üncesini ve yaptı ğ ı nı beğ enmemek. * kafası nda bir düş ünce doğ mak. aklı na sı ğ dı rmak * bir ş eyin olabileceğ ine inanmak. aklı na koymak * bir ş ey yapmaya kesin olarak karar vermek. aklı almak. kavrayamamak. bir düş ünceye saplanı p kalmak. anı msamak. aklı na uymak * birinin uygun olmayan görüş üne göre iş yapmak. aklı na takmak (veya aklı nı takmak) * sürekli olarak bir ş eyi düş ünmek. aklı na sı ğ mamak * anlayamamak. aklı na yelken etmek * düş üncesizce davranmak veya aklı na geleni hemen yapmak. aklı na düş mek * hatı rlamak. aklı na geleni söylemek * rastgele konuş mak. tasarlamak. davranmak. çok istemek. aklı na gelmek * hatı rlamak. aklı na geleni yapmak * her istediğ ini düş ünmeden yapmak istemek. * olabileceğ ine inanmamak. aklı na tükürmek * birinin düş üncesini beğ enmemek. aklı na getirmek * hatı rlatmak.aklı mda! söz. kı namak. bir ş ey telkin etmek. * lâdes oyununa katı lanlardan biri ötekine bir ş ey verirken karş ı dakinin "unutmad ı m" anlam ı nda söylediğ i aklı na birş ey gelmek *ş üphelenmek. aklı na ş aş ayı m (veya ş aş ar ı m) * adı geçen kimsenin ak ı lsı zca bir davranı ş ta bulundu ğ unu anlatı r. * düş ünmek. * kararlaş tı rmak. * bir ş eyi yapmay ı düş ünmek. aklı na koymak * bir kimse birine. aklı na vurmak * birden düş ünüvermek.

. devş irmek) * akı lsı zca davranı ş larda bulunmaktan kendini kurtarmak. aklı nda tutmak * öğ renmek. çok ş aş ı rtmak. * gereksiz. aklı nı çalmak * ilgisini aş ı rı derecede çekmek. aklı nı ba ş ka yere vermek * konuş ulan konudan baş ka bir ş ey düş ünür olmak. * hatı rlamak. * unutmamak. aklı nı ba ş ı ndan almak * düş ünemeyecek bir duruma getirmek.aklı nca * (küçümseme yollu) Düş üncesine göre. aklı ndan geçirmek * bir ş ey yapmayı düş ünmek. aklı nı çelmek * niyetinden. aklı ndan çı karmamak * devamlı hatı rlamak. tasarlamak. aklı ndan geçmek * düş ünmek. aklı ndan tutmak * bir ş ey düş ünmek. * ayartmak. aklı nı kaçı rmak * delirmek. aklı nı peynir ekmekle yemek *ş aş kı nca ve akı lsı zca i ş ler yapmak. aklı nda kalmak * unutmamak. yersiz iş yapmak. aklı sı ra. aklı nı ba ş ı na almak (veya toplamak. aklı ndan zoru olmak * arada bir durum ve ş artları n gerektirdi ğ i gibi davranmamak. aklı nı (bir ş eyle) bozmak * bir ş ey üzerine dü ş erek hep onunla u ğ raş ı p durmak. kararı ndan cayd ı rmak. hiç unutmamak. baş tan çı karmak. * akı l dı ş ı iş ler yapmak. aklı nı oynatmak * çı ldı rmak. aklı nda olsun! * unutma!. aklı ndan çı kmak * unutmak. bellemek.

* (bu gibi maddeler) Aş ağ ı ya. * (zaman için) Çabuk geçmek.aklı nı ş aş ı rmak * yerinde olmayan bir iş yapmak. katı lmak. çam sakı zı . * Art arda ve toplu olarak gitmek. akliye * Akı l hastalı klar ı ile ilgili hekimlik kolu. * Çabucak savuş mak. rasyonalizm. aklı nla bin yaş a * akla yakı n görülmeyen bir dü ş ünce ileri sürene söylenir. * Reçine. * Akı l hastalı klar ı ile ilgili hastahane bölümü. aklı selim aklî akliyat * Akı l yolu ile kazanı lan bilgiler. aklı nı n köş esinden geçmemek * hiçbir zaman düş ünmemek. * (sı vı bir madde için) Bir yerden çı kmak. * (kumaş için) Yı pran ı p iplikleri erimeye ba ş lamak. aklı nı takmak * sürekli olarak aklı bir ş eyle uğ raş mak. akla dayanan. * (boya için) Birbirine karı ş mak. yersiz düş ünmek. ortadan kaybolmak. usçuluk. * Karı ş mak. akma * Akmak iş i. * Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar. * Sağ duyu. akmak * (sı vı maddeler veya çok ince taneli katı maddeler için) Bir yerden baş ka bir yere doğ ru gitmek. * Akı l hastalı klar ı uzman ı . * (bir kap veya bir yer) İ çindeki veya üstündeki sı vı yı sı zdı rmak. * Akı lla ilgili. akı ndı rı k. * Akı lc ı lı k. aklı nı n terazisi bozulmak * akı ll ı ca olmayan davranı ş larda bulunacak bir duruma düş mek. akliyeci akma hançer * Ortası oluklu hançer. . akmantar akmasa da damlar * çok değ ilse bile. keçi mantar ı (Agaricus campestris). az çok bir gelir veya kazanç sağ lar. yere düş mek. * Sürüp gitmek. akma s ı nı rı * Malzemenin belirli bir gerilme uygulanması yla sı nı rlı ve kal ı cı deformasyona uğ raması veya belirlenen toplam uzamaya maruz kalmas ı durumundaki mukavemeti.

elde ta ş ı nabilir bir çalg ı . akort edilmiş . * Armoniyi sağ layan seslerin birleş mesi. akortçu * Piyano ve org gibi müzik aletlerini ayarlamayı meslek edinmi ş kimse. akordeoncu * Akordeon çalan kimse. düzenlemek. akortsuz. akordeon. akort * Bir çalgı yı doğ ru ses vermesi için ayarlama. akompanyatör * Bir parça çalı ndı ğ ı zaman ses veya bir âletle ona katı lan kimse. akordu bozuk * Birbirini tutmayan. gölet. metal dilcikleri titretme yolu ile çalı nan körüklü.akmaz * Durgun su. akordiyon * Bkz. akort etmek * çalgı ları n seslerini ayarlamak. akortlatmak * Akortlamak iş ini yapt ı rmak. eş lik eden. * Boğ an otundan ç ı karı lan ve hekimlikte kullan ı lan zehirli bir madde. akortsuz . akort yapmak * çalgı ları n tellerini. ses veren araçları nı ayarlamak. hesabı daha sonra görülmek üzere yapı lan kı smî ödeme. akortlanmak * Akortlanmak iş i yapı lmak. akortlatma * Akortlatmak iş i. akordiyoncu * Bkz. akonitin akont * Bir borca karş ı lı k. akortlanma * Akortlanmak iş i. akordeoncu. akortlu * Akordu olan. uyumsuz. * Kumaş larda makine ile yap ı lmı ş kı rma. akordeon * Üstündeki düğ melere veya tuş lara basarak. akortlama * Akortlamak iş i.

akrep gibi * her fı rsatta sözleriyle baş kalar ı nı incitme veya onlara kötülük etme durumunda olan. * Saatin iki ibresinden küçüğ ü. akrobatl ı k * Cambazlı k. sı cak ve nemli yerlerde ya ş ayan. akromatik . akrepler akrobasi akrobat * Örümceğ imsilerin. boydaş . * Cambaz. Zodyak. Akrep * Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arası nda yer alan burç. akraba çı kmak * önceden tanı ş madan veya bilmeden konu ş arak akraba oldukları nı anlamak. * Biri. * Kredi mektubu. akran akranl ı k * Akran olma durumu. akrobatlı k.* Akordu olmayan. akraba diller * Aynı ana dilden gelen diller. akort edilmemiş . * Oluş ma yönünden aynı kaynağ a dayanan ş eyler. yaş ı tlı k. akreditif * Belirli bir nicelikteki para için. bir bankanı n yükümlülüğ ü altı nda. akraba olmak * evlilik yoluyla yakı nl ı k kurmak. öğ ür. * Yaş ça denk. diğ erinin sonucu olan ş eyler. üçüncü bir kiş i yararı na bir baş ka bankada veya aracı sı nda açtı rı lan kredi. hı sı m. akrabal ı k * Akraba olma durumu. akortsuzla ş tı rmak * Radyoda bir ayar frekansı nda sapma meydana getirmek. * Radyoda gerçek ayar frekansı ile do ğ ru değ eri arası ndaki sapma. * Cambazlı k. akraba * Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağ lı olan kimseler. kı vrı k ve kalk ı k kuyruğ unda zehirli bir iğ nesi olan böcek (Scorpio). akortsuzluk * Ses düzensizliğ i veya ayarsı zl ı ğ ı . yaş ı t. uyumsuz. akrep * Akreplerden. örneğ i akrep olan takı mı . * Birbirini tutmayan.

akropol * Eski Yunan ş ehirlerinde. aksan * Bir ülkenin insanları na veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliğ i. grup vurgusu. çene. evliya. * Eski Yunan ve Lâtin ş iir ölçüsünde. * Türk müzi ğ inde oldukça kı vrak bir usul. * (bir iş ) Gereğ i gibi yürümemek. hafifçe topallayan. aks aksak * Dingil. aksak eş ekle yüksek dağ a çı kı lmaz * eksik araçlarla sağ lı klı iş yapı lmaz. * Hafif topallamak. büyümesi veya uzamas ı . geri kalmak. akromatopsi * Bkz. * Kı sı mlar. * Hücrede boyayı kabul etmeyen (bölüm). akromatin * Hücre çekirdeğ i içindeki ince iplikçiklerden yap ı lmı ş . * Aksayan. aksakal * Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. * Vurgu. akrostiş * Her dizenin ilk harfi yukarı dan aş ağ ı ya doğ ru okununca ortaya bir söz çı kacak biçimde düzenlenmiş manzume. * Aksak olma durumu.* Beyaz ı ş ı ğ ı çözümlemeden geçiren. aksata aksakl ı k aksam aksama aksamak . burun gibi vücudun sivri kı sı mlar ı ndaki kemiklerin kalı nlaş ması . renk körlüğ ü. tev ş ih. sondan bir önceki hecesi kı sa olacak yerde uzun olan dize. *İ yi gitmeyen. akromatik i ğ iplik * Mitozun ilk evresi sonunda bütün hücrelerde beliren ve hücre boyaları yla pek boyanamayan iğ biçimindeki olu ş um. iyi iş lemeyen. en önemli yapı ları n ve tapı nakları n bulunduğ u iç kale. aksan ı bozuk * Bir dildeki kelimeleri doğ ru söyleyemeyen. kromatin ile boyanmamı ş olan kromozomları olu ş turan bölüm. akromegali * Genel geliş me bittikten sonra el. renksemez. * Aksamak iş i. muvaş ş ah. kelime vurgusu. * Ermiş .

* Aksamak iş i veya biçimi. ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet. * (ses) Bir yere çarpı p geri dönmek. bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gere ğ i kullandı ğ ı çe ş itli e ş ya.* "alma ve verme" Alı ş veriş . eldiven. duyulmak. hapş ı rı k. aksettirmek * (sesi) Yankı lamak. bir makinenin iş levine katı lmayan. kemer. yaymak. * (ı ş ı ğ ı ) Yansı tmak. gürültülü soluk bo ş alması olay ı . aksı rma. aksetme aksetmek * Aksetmek iş i. ş apka. yankı vermek. mücevher gibi eş ya. duyurmak. ulaş tı rmak. yay ı lmak. durumu. * Poliçelerin üzerine "kabulümdür" biçiminde yazı larak altı imzalanan açı klama. akselerometre *İ vmeölçer. * Bir aletin. tersine çevirmek. * Ulaş mak. aks ı rı k * Herhangi bir sebeple burun zarı nı n gı cı klanmas ı sonucu solunum kasları nı n birdenbire kası lması yla ağ ı z ve burundan hı zlı . aksat ı ş * Aksatmak iş i veya biçimi. * Aksatmak iş i. yansı lanmak. * Aksesuar kullanması nı seven. * Evirmek. akselerograf *İ vmeyazar. * Haberi. * Kadı n giyiminde giysiyi bütünleyen ayakkabı . yankı lanmak. aksedir * Kaplaması mobilyacı lı kta kullan ı lan. aksesuar nesne. hapş ı rma. * (ı ş ı k) Bir yere vurmak. . aksesuarc ı * Aksesuarı haz ı rlayan kimse. aksatma aksatmak aksay ı ş akse * Hastalı k nöbeti. * (bir ı ş ı k veya bir ş ekil) Düz ve parlak bir yüzeye çarp ı p orada aynen görünmek. akseptans * Yabancı ülkelerde okuyacak öğ renciler için gönderilen kabul belgesi. açı k kahve rengi öz odunlu olan bir ağ aç (Thuya occidentalist). aksettirme * Aksettirme iş i. * Aksaması na yol açmak. bir i ş i gere ğ i gibi yürütmemek. çanta. kriz. araç veya * Konunun gerektirdiğ i ölçüde kullanı lan.

aks ı rı klı tı ksı rı klı * Yaş lı . hap ş ı rı klı . aksili ğ i tutmak * güçlük çı karmak. olumsuz. inad ı nda direnmek. aksi tesadüf * "ş anss ı zlı ğ a bak" anlamı nda kullanı lı r. münasebetsiz" anlamı nda kullanı lı r. aksı rma biçimi. aksileş mek * Huysuzlanmak. hastalı klı . aks ı rmak * Burun zarları nı n gı cı klanmas ı ile solunum kasları nı n birdenbire kası lması üzerine. ters ve kı zg ı n olarak. hapş ı rmak. * Olumsuz bir biçimde. kar ş ı t. inatçı lı k etmek. aksilik olarak. * Aksı rma. *İ natçı . aksili ğ i üstünde . aksileş me * Aksileş mek i ş i. öyle olmazsa. aksi * Ters. ağ ı z ve burundan hı zl ı . aksı rı ğ ı olan. aks ı rı ş aks ı rma * Aksı rmak iş i. zı t. aksi hâlde. menfi. gürültülü soluk bo ş altmak. aksi takdirde * yoksa. aksi ş eytan * iş ler yolunda gitmedi ğ i zaman "ne kadar ilgisiz. * istenmediğ i hâlde. sı k sı k aks ı ran. aks ı rtmak * Birinin aksı rması na sebep olmak. hapş ı rtmak. hı rçı n. huysuz. aks ı rtma * Aksı rtmak iş i. aksilenme * Aksilenmek iş i. ters davranmak. * Uygun olmayan. aksilenmek * Aksileş mek. huysuzluk etmek. aksi aksi aksi gibi aksi hâlde * yoksa.aks ı rı klı * Aksı rı ğ a tutulmuş . huysuzlanmak.

ters davranmak. * Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi. huysuzluk. akş am akş am . * Yankı . * Akş am vakti k ı lı nan namaz. akş am ahı ra sabah çayı ra * hayatta yiyip içip yatmaktan baş ka kayg ı sı olmayanlar için söylenir. elveriş sizlik. * Bir iş in yolunda gitmemesi durumu. sinir hücrelerinin uzantı lar ı ndan en belirli ve uzun olanı . aksö ğ üt aksu aksungur * Söğ ütgillerden. * Sermayenin belirli bir bölümü. aksiyon * Bir kuvvetin. bu hareketten ortaya çı kan geliş im. bir düş üncenin ortaya ç ı kmas ı . * Hisse senedi. perde. aksilik ç ı kmak * engel ortaya çı kmak. kabukları eczacı lı kta kullan ı lan bir söğ üt türü (Salix alba). reaksiyon. * Tersine. aksülâmel * Tepki. geli ş im. pay senedi. * Hareket. hikâye. iş . aksilik etmek * güçlük çı karmak. * Gözdeki billûr cismin saydamlı ğ ı nı yitirerek ağ arması ndan ileri gelen körlük. * Gece. huysuzluk etmek. maddî bir etkenin. uygunsuzluk. aksine aksiseda aksiyom * Kendiliğ inden apaç ı k olan ve böyle olduğ u için öteki önermelerin ön dayanağ ı olan temel önerme. belit. uyuş maya yanaş mamak. * Oyunun teması nı geliş tiren ba ş lı ca olay. akso ğ an akson * Sinir uyarmaları nı sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan. aksilik * Terslik. * Ada soğ anı . * Akdoğ an. inatçı lı k etmek. *İ nsan etkinliğ inin veya iradesinin açı ğ a çı kması . akş am * Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri. katarakt. aksona * Vurgun hastalı ğ ı na karş ı uygulanan emniyet durakları . inatçı lı k. ak basma.* olumsuz davranı ş lı . mütearife.

akş ama doğ ru * Gündüzün akş ama yak ı n bir zamanı nda. ak ş amleyin.* Akş amı n olduğ uş u dar zamanda. özellikle akş ama doğ ru yapı lan gazete. akş amcı lı k etmek * akş amcı lar içki içmek amacı yla bir araya gelmek. k ı sa bir zaman içinde. akş ama sabaha * Neredeyse. akş am karanlı ğ ı * Alaca karanlı k. akş am gazetesi * Baskı sı öğ leden sonra. akş am simidi *İ kindi üzeri ç ı karı lan s ı cak. pek yakı nda. akş am piyasası * Akş am üzerleri belli bir yerde yapı lan gezinti. * Yaş lı lı k dönemi. akş ama kadar * bütün gün. akş ama kalmak * (iş ) gecikmek. bitmemek. ara vermeden. Çulpan. akş amcı * Akş amlar ı içki içme alı ş kanlı ğ ı nda olan kimse. güneş in battı ğ ı sı ralar. ders paydosu. * Çalı ş ması akş ama rastlayan. Ak ş am Yı ld ı zı * Venüs. akş am pazarı * Pazarlarda. iş portalarda ak ş ama do ğ ru tezgâhta kalmı ş malları n ucuz fiyatla satı lı ş ı . akş am saati * Akş am vakti. akş am yeli * Akş amlar ı esen serin rüzgâr. akş am ezanı * Günün dördüncü namaz vaktini bildiren ezan. . * Çalı ş malar ı nı daha yoğ un olarak ak ş am saatlerinde yapan. akş amcı lı k * Akş amcı olma durumu. akş am güneş i * Etkisi azalmı ş gün ı ş ı ğ ı . susamlı simit. akş am namazı *İ kindi ile yatsı namazı arası nda kı lı nan namaz. akş am azadı * Ders çı kı ş ı .

akş amlatma * Akş amlatmak i ş i. akş amı bulmak. ak ş am için. akş amları * Akş am vakti. akş amlı k * Akş ama özgü olan. akş amı bulmak (veya ak ş amı etmek) * akş amlamak. akş amsefası * Gecesefası . akş amlama * Akş amlamak durumu. akş amlı sabahlı * Her akş am ve her sabah. akş amki * Akş am olan. akş amlı k sabahlı k * Nerede ise. iyi akş amlar!. akş amleyin * Akş am saatlerinde. akş am oldu ğ unda. * (ay) Dolun ay durumundan sonra geç doğ mak. sabaha savur * kazandı ğ ı nı günü gününe harcayan tutumsuz kimselerin durumunu anlatmak için kullanı lı r. ak ş am vakti. * Akş amı bir yerde geçirmek. akş ama doğ ru. akş ama do ğ ru. akş amdan kalmı ş (veya kalma) * geceki sarhoş luğ un mahmurlu ğ unu ta ş ı yan. akş amı buldurmak veya ettirmek. akş amlatmak * Akş amı yaptı rmak. akş amdan kavur. akş amdan akş ama * Her akş am üst üste. akş amlar (veya akş am ş erifler) hayrolsun! * akş am vakti kullanı lan esenleme sözü. akş amlamak * Bütün günü bir yerde veya bir iş te geçirerek akş ama eriş mek. . kaçı nı lmaz sonuç pek yak ı n. iş i. olan olduktan sonra gösterilen ilgi için söylenir. günü bitirmek. akş amüstü * Güneş in battı ğ ı sı ralarda. akş amı n iş ini sabaha (veya yarı na) b ı rakma * bu gün yapı lması gereken bir iş i ertesi güne bı rakmak sak ı ncal ı dı r.akş amdan * akş am olmak üzere iken. akş am yaklaş ı rken. * Her akş am. akş amdan sonra merhaba (veya sabahlar hayrolsun) * iş iş ten geçtikten. ak ş am yapı lan.

ev ilâçları . aktarı cı aktarı lma * Aktarı lmak i ş i. albino. aktarma etmek * aktarmak. aktarma iş iyle uğ ra ş ma. satan kimse veya dükkân. * Anadolu'da iğ ne. * Aktarı n sattı ğ ı ş eyler. * Bir hesaptan baş ka bir hesaba para havale etme. * Bir taş ı ttan baş ka bir taş ı ta geçme. * Dam kiremitlerini aktarı p kı rı klar ı yenileyen kimse. * Bir oyuncunun topu kendi takı mı ndan bir baş ka oyuncuya göndermesi. baharat. aktarı ş aktariye aktarl ı k aktarma * Aktarmak iş i. aktarı m * Aktarma iş i. akş ı n * Kı lları nda ve gözlerinde. ağ ı n üzerine yükselten oyuncu. akş amüstü. aktarmacı * Aktarma iş ini yapan kimse. * Alı ntı . aktarı lmak * Aktarmak iş ine konu olmak. aktarmak * Bir yerden. virman. * Baharat. nakil. * Arı lar ı bir kovandan ötekine geçirme. aktarmacı lı k * Aktarma iş i. * bütçede bir bölümden baş ka bir bölüme ödenek geçirmek. tütün vb. iplik. bir kaptan baş ka bir yere veya kaba geçirmek. bazen de derisinde do ğ uş tan boya maddesi bulunmadı ğ ı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar. * Aktarı n yaptı ğ ı iş .ak ş amüzeri * Bkz. . kâğ ı t. iktibas. gereçleri satan kimse veya dükkân. * Voleybolda öbür oyuncuları n vurması için topu. zarf. aktarma yapmak * bir taş ı ttan ötekine geçmek. * Aktarmak iş i veya biçimi. akş ı nlı k aktar * Akş ı n olma durumu. * Görüntüyü bir bölgeden baş ka bir bölgeye ileten araç. * Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme.

aktiflik * Etkinlik. küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak ad ı . * Bir tekniğ e göre biçimlendirmek. aktartma * Aktartmak iş i yaptı rmak. çalı ş kan. aktartmak * Aktarmak iş i yaptı rtmak. aktif rol oynamak * etkili olmak. aktif metot * Öğ rencilerin. * Bir kitabı . daha çok Kur'an'ı baş ı ndan sonuna kadar okumak. * Etken fiil. plûtonyum. toryum. canlı . etken. aktinit * Aktinyum. tulyum. aktifle ş tirmek * Aktifleş mesini sa ğ lamak. tercüme etmek. aktarmalı * (taş ı tlar için) Belli bir süre sonra inilip ba ş ka bir taş ı ta binilmesini gerektiren. aktav ş an aktif * Bir cins iri çöl sı çanı (Jaculus). * Bir ticarethanenin. protaktinyum. iktibas etmek. * Sürülmemiş tarlayı ilk ve ikinci kez sürmek. aktif duruma getirmek. kiş isel çal ı ş maları nı ve i ş yapma yeteneklerini geliş tirmeyi sağ layan bilimsel yöntem. aktifle ş me * Aktif duruma gelme. aktifle ş mek * Canlı hareketli. aktif ta ş ı ma * Bir maddenin hücre zarı ndan enerji harcanarak hücre içine veya dı ş ı na taş ı nmas ı . * Bir kitaptan veya bir yazı dan bir bölümü almak. * Bir dilden baş ka bir dile çevirmek. amerikyum. * Etken. yönünü de ğ iş tirmek. ortaklı ğ ı n para ile değ erlendirilebilen mal ve haklar ı nı n tümü. * Etkin. *İ letmek. aktarmas ı z * (taş ı tlar için) Belli bir süre sonra inilip ba ş ka bir taş ı ta binilmesini gerektirmeyen. hareketli. aktinoloji aktif fiil . bildirmek. etkili olmak. * Çatı kiremitlerini gözden geçirerek kı rı k ve bozuk olanları nı n yerlerine sağ lamları nı koymak. aktifle ş tirme * Aktifleş tirmek iş i. * Etkili. aktif duruma gelmek. uyarlamak.* Bir ş eyin yolunu.

istenildiğ inde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz. edimselcilik. akuzatif akü * Yükleme durumu. aktris aktüalite aktüalitesini kaybetmek * güncelliğ ini yitirmek. akur akustik akümülâtör * Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden. * Akümülâtörün kı saltı lmı ş adı . yank ı bilimi. * Etkinlik. aktüalizm * Geçmiş jeolojik olaylar ı n bugünkülere bakarak açı klanabilece ğ ini ileri süren öğ reti. acil (hastalı k). * Edimsel. aktivite aktivizm aktör * Erkek oyuncu. * Fizik biliminin konusu ses olan kolu. atom ağ ı rl ı ğ ı 227 olan. * Olduğ undan baş ka türlü görünme. kendini baş ka türlü gösterme.* Güneş ı ş ı nları nı n hem insan hem de bütün canlı lar üzerinde etkisini inceleyen bilim dal ı . ses da ğ ı lı mı . akı mtoplar. * Kadı n oyuncu. k ı zgı n (hayvan). radyoaktif bir element. aktinyum * Atom numarası 89. akut *İ lerlemiş . aktörün yaptı ğ ı iş .Kı saltması Ac. * Kuvveden fiile geçmiş olan hâl (Aristo felsefesi). aktöre * Ahlâk. ş imdiki. aktüel * Güncel. . aktinyumlu * Özünde aktinyum bulunduran. yank ı lan ı m. * Olduğ undan baş ka türlü görünen kimse. * Etkincilik.ş iddetli. * Azgı n. * Güncellik. * Kapalı bir yerde seslerin dağ ı lı m biçimi. * Günün olayı veya konusu. aktörlük * Aktörün görevi.

lökosit. sağ lam. * Kavimler. akbal ı k (Lichia amia). tuzak. akya balı ğ ı * Uskumrugillerden. akvaryumcu * Akvaryum iş iyle u ğ raş an kimse. * Yüze sürülen pembe düzgün./ -el*İ simden fiil türeten ek. k ı zı l. düzen. * Bir tür sı rmal ı ve köstekli bı çak. * Bu renkte olan. * Sulu boya resim. akyuvar * Kan ve lenf gibi vücut sı vı ları nda bulunan çekirdekli. çiçeğ i di ş ve yüz ş iş lerinin tedavisinde kullan ı lan bir bitki (Lilium candidum). öz-el vb. akvaryumculuk * Akvaryumcunun mesleğ i. 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balı k. al (veya kanl ı ) gömlek gizlenemez * gizli tutulması elde olmayan ş eyler için söylenir. allı k. * (at donu için) Dorunun açı ğ ı . -al / -el *İ simden sı fat türeten ek: gen-el. * Kanı n rengi. güz-el (<gözel). al basmak * loğ usa albastı hastalı ğ ı na tutulmak. kı zı la çalan. süs bitkisi olarak yeti ş tirilen. akvam akvarel akvaryum * Tatlı veya tuzlu su hayvanları nı n. gövel (< gök-el). al (veya alı n) * iş te. Al * Alüminyum'un kı saltması . kı rmı zı . -al. akzambak * Zambakgillerden. al bayrak (veya sancak) . yuvarlak hücre.aküpunktür * Vücudun belirli noktaları na genellikle altı n iğ ne batı rarak yapı lan Çin'de yayı lmı ş olan tedavi. do ğ -al. akva * Kuvvetli. al al * Aldatma. hile. su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiğ i cam su kabı . ufak pullu. * Süs balı ğ ı beslemecili ğ i.

* Açı k kestane renginde olan. suluca (yemek). * Yazı n güneş bulut arkası nda kald ı ğ ı nda oluş an gölgeli durum. ala gün ala sulu * Yeni olgunlaş maya ba ş lamı ş (meyve). al karı sı * Loğ usalara musallat olarak onları boğ duğ u sanı lan görüntü. it-ele-.vb. *İ yi. ş aş -ala-. çok renkli. parajin. al kanlara boyanmak * yaralanmak.* Türk bayrağ ı . hepsi bir ayarda. al elmaya taş atan çok olur * değ erli kimselere sataş an çok olur. al birini. ala * Karı ş ı k renkli. al gülüm ver gülüm * iki sevgilinin birbirine sevgi gösterisinde bulunmaları ./ -ele* Fiilden sı klı k (tekerrür) çatı sı türeten ek: çalk-ala-. al takke ver külâh * uzun bir çekiş meden sonra. *İ yi piş memiş . al benden de o kadar * ben de aynı durumdayı m veya ben de aynı düş üncedeyim. beklenilmeyen ş eylerin de olabileceğ ini anlatı r. ş ehit olmak. al kiraz üstüne kar yağ mı ş * düş ünülmeyen. kak-ala-. . ala alaya kalkmak * bağ rı ş arak gürültü etmeye kalkmak. al kan * Doymuş alifatik hidrokarbonları n genel adı . * bir kimseye yapı lan hizmetin hemen karş ı lı ğ ı nı bekleme durumu. al giymedim ki alı nayı m * "bu iş le hiçbir ilgim olmadı ğ ı için söylenen sözleri kendi üzerime almad ı m" anlamı nda kullanı lı r. al sana bir daha * yeni bir aksilik olunca bezginlik bildirmek için "i ş te" anlamı nda söylenir. vurularak ölmek. * Alabalı ğ ı n kı saltı lmı ş adı . * Kekliğ in boynundaki siyah halka. kov-ala. pek iyi. silk-ele-. alaca. âlâ -ala. ala ala * Toplu olarak yapı lan iş lerde ba ğ rı ş arak söylenen ala ala hey! ünleminde geçer. elâ (göz). çekiş e çekiş e. vur ötekine (veya birine) * hiçbiri iş e yaramaz. * araları ndaki senli benli iliş kiyi sürdürerek.

haş lamak. soğ uk ve duru sularda yaş ayan. * iş ler alt üst olmak. dönek. *İ yice piş memiş (yemek). sonuna kadar çevirmek. alabildi ğ ine * Sı nı rsı z. paylamak. alabanda iskele * Dümeni sol yana doğ ru sonuna kadar çevirme komutu. * Ara bozucu. alabros * Fı rça gibi dik kesilmi ş (erkek saçı ). alaba ş * Turpgillerden. alabalı kgiller * Omurgalı hayvanlardan. sonuna kadar çevirme komutu. alabanda ate ş * Geminin bir yanı nda bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu. alabanda sancak * Dümeni sağ yana do ğ ru. uçsuz bucaksı z. ala tavlı * Bitkinin çimlenmesi için yeterli tavı bulmam ı ş (toprak). alabanda vermek * azarlamak. ş algama benzeyen bir bitki. 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su bal ı ğ ı (Trutta faris). gereğ inden çok. . Ala Yuntlu * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri. alabora * Geminin devrilecek kadar yan yatması . alabacak * Ayağ ı sekili (at). uğ ursuz (kimse). alabalı k * Ala balı kgillerden. alabanda * Deniz teknelerinin iç yanlar ı . * Selâmlamak için filika küreklerinin yukarı ya kaldı rı lması . kemikli balı kları n bir familyası . deniz araçları devrilip ters dönmek. alabanda etmek * dümeni sağ a veya sola. yar ı ya ş yarı kuru olan (toprak). alabora olmak * tekne. * Olanca hı zı ile. sandal vb. alabandayı yemek * adamakı ll ı azarlanmak.ala tav * Az tavlı . eti turuncu ve lezzetli. * Balı ğ ı toplamak için dalyan a ğ ı nı n yukarı ya alı nmas ı . * Bir serenin yatay durumdan düş ey duruma getirilmesi. borda karş ı tı . * Aş ı rı derecede.

daha çok üzüme düş en ben. borçlu karş ı tı . alacakl ı olmak * birinden alacağ ı bir ş ey bulunmak. * Keklik. alaca ğ ı olmak * birinden alı nacak parası olmak. bı ldı rcı n gibi kuş lar ı avlamak için kullanı lan iki renkli bez. alaca ğ ı olsun! * "günün birinde ondan öcümü alı rı m" anlamı nda göz korkutma sözü. alaca a ş alaca bulaca * Çok karı ş ı k renkli. alacakl ı * Birinden alacağ ı olan. * vakit darlı ğ ı ndan bir öneriyi kibarca geri çevirmek. alaca karanlı k * Güneş doğ madan önce veya battı ktan hemen sonraki aydı nlı k. * Kötü huy. alacakl ı çı kmak * alacağ ı vereceğ inden çok olmak. alacak verecek * alı ş veri ş iliş kisi. * Para verilerek alı nacak ş ey. alacabalı kçı l * Balı kçı lgiller familyası ndan. alacakarga * Saksağ an. *İ ki veya daha çok renkli. uzunluğ u 50 cm. vereceğ ine karga (veya kuzgun) * alı rken kolaylı k gösteren. mal veya ba ş ka ş ey. yarı karanl ı k. * Birinden alacağ ı olan kimse. sazl ı klarda ya ş ayan bir ku ş türü (Ardeola ralloides).alaca * Birkaç rengin karı ş ı mı ndan oluş an renk. alaca ğ ı na ş ahin. alaca ğ ı m olsun da ala kargada olsun * alacaklı olmak iyi bir ş eydir. * Meyvelere. akla kara karı ş ı k. alaca ğ ı na tutmak * bir ş eyi vereceğ e veya borca karş ı lı k saymak. * Birkaç renkli iplikten yapı lmı ş dokuma. matlûp. . alacak * Bir hesap gereğ ince daha alı nmamı ş olan para. kül rengi. alaca dü ş mek * (meyve) olgunlaş maya ba ş lamak. * Aş ure. * Ağ açta ilk olgunlaş an meyve. verirken de güçlük çı karan kimse.

* Herhangi bir heyecan dolayı sı yla benzi kı zar ı p bozarmak. * Eriyen karlar arası ndan yer yer toprak görünmek. alacalanma * Alacalanmak iş i. alacalandı rma * Alacalandı rmak iş i. * Üzeri dal ve hası rla örtülmü ş kulübe. alacasansar * Benekli sansar türü. alacalandı rmak * Alaca duruma getirmek. Avrupa eğ itimiyle yeti ş miş (kimse).alacalama * Alacalamak iş i. alacalamak * Renk renk. renkten renge girmek. günün baş lay ı ş ı nı gece yarı sı 01 olarak kabul eden saat sistemi. alaturka karş ı tı . rengârenk. alacalı * Alaca. alafrangacı lı k . üzerine oturulabilen klozetli tuvalet. * Alafranga saat. * Avrupa uygarlı ğ ı nı benimsemiş . alacalı k * Alacalı olma durumu. alacalanmak * Alaca bir duruma gelmek. alafranga saat * Günü 24 saat sayarak. Frenklerle ilgili. alaca bulaca. alacalı bulacalı * Çok karı ş ı k ve çiğ renkli. * Keçeden yapı lan çadı r. alafrangacı * Alafranga hayatı benimsemi ş olan. âdet ve hayatı na uygun. alafranga alafranga müzik * Batı tarz ı nda ve ölçülerinde yap ı lmı ş müzik. alacamenek ş e * Hercaî menekş e. çardak. * Frenklerin töre. alafranga tuvalet * Batı tarz ı nda kapakl ı . alaçam alaç ı k * Rengi kı zı la yakı n bir çam türü (Picea excelsa). benek benek boyamak. * Renkli ve renksiz kı lları n bütün vücutta düzenli ş ekilde da ğ ı lmayarak büyük ve küçük parçalar hâlinde birleş mesiyle meydana gelen bir at donu.

alâgarson * Kı sa kesilmiş saç. ilgili bulunulan. * Gönül bağ ı . alafrangalaş tı rma * Alafrangalaş tı rmak i ş i. alâkadar olmak * ilgilenmek. sı ğ ı n (Dama dama). alâimisema * Gök kuş ağ ı . * Oğ lan saçı biçiminde kesilmi ş (kadı n saç ı ). çök-elek vb. alâkadar etmek * ilgilendirmek. ilginç. alâkaland ı rma * Alâkalandı rmak i ş i. alafranga olma. alafrangalaş ma * Alafranga usulleri benimseme. alâka duymak * ilgi duymak. postu benekli. alâkabah ş *İ lgilendirici. as-alak. Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaş ayan bir cins geyik. . alâkalanma * Alâkalanmak iş i. alâka çekmek (toplamak veya uyandı rmak) * ilgi çekmek. ilgi çeken. alafranga davranmak. alafrangalaş mak * Alafranga olmak. alageyik * Geyikgillerden. alafrangalı k * Alafranga olma durumu. alâkaland ı rmak *İ lgilendirmek. -alak / -elek * Fiilden sı fat türeten ek: yat-alak. alafrangalaş tı rmak * Alafrangalaş ması na sebep olmak. erkeklerinin boynuzları uca doğ ru kürek biçiminde geni ş leyen. alâkadar *İ lgili. alâka *İ lgi.* Alafrangacı olma durumu.

irilik bakı mı ndan ş aş ı lacak durumda olan ş ey. alan * Düz. uzunluğ u 200 ile 250. düzlük. * Orman içinde düz ve ağ açsı z yer. niş an. o eş yayı üreten veya satanı tanı tan resim. * Ayı rı cı nitelik. saha. * Yemek listesinden yemek seçerek. alâmetifarikal ı * Alâmetifarikası olan. yakı nl ı k duymak. tabldot karş ı tı . ş ipş ak. tüyleri alacalı bir kuş türü. alâmet * Belirti. iş aret. alamana * Rafadan. *İ lgisiz. alâminüt * Çarçabuk. kamuflâj. * Beneklerle. çizgilerle veya renklerle bezeyerek bir ş eyi bulunduğ u çevreye uydurmak. iz. * Bir ş ey çekici gelmek. kamufle * Balı k avlamakta veya yük taş ı makta kullanı lan büyük kayı k. meydan. ilgisini kesmek. * Büyüklük. ay ı rı cı özellik. fiyatları ayr ı ayrı hesaplanan (yemek). ayrı lmak. anı nda. . kestane kargası (Garrulus glandarius). maskelemek. * Gönül bağ lamak. geniş li ğ i 7 ile 25 kulaç olan büyük ağ . açı k ve geni ş yer. * Yemek listesinden seçilen. iliş kisi kalmamak. * Saksağ an. * Kargagillerden. kayran. alâmetifarika * Bazı ticaret eş yası üzerine konulan.alâkalanmak *İ lgilenmek. zevk almak. alâkay ı (veya alâkası nı ) kesmek * ilgiyi. ilgisi olmayan. alamana ağ ı * Kı yı lardan uzak sularda avlanmak için iki alamana kayı ğ ı tarafı ndan kullanı lan. iri gövdeli. marka. harf gibi özel iş aret. ötücü. alâkok alalama alalamak etmek. * Alalamak iş i. alâminüt yemek * Kolayca hazı rlanı p tüketilebilen yemek. alâkal ı alakarga *İ lgili. alâkart alâkası z alâkası zl ı k *İ lgisizlik. hemen.

* Uzaktan. uzaklaş mak. * Eski Roma'da açı k hava gösterisi yapı lan geniş yer. karı ş mak istememek. sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastal ı ğ ı . Te gibi elementlerden olu ş an metal görünümünde katı veya sı vı karı ş ı m. park. . dayanabilecek duruma gelmek. alan hı zı * Hareket eden bir cismi. yetkilerini elinden alı p yerinden uzaklaş tı rmak. agorafobi. alârma geçmek * beliren tehlikeye karş ı direnebilecek. P. * Yüz ölçümü. duran bir noktaya birleş tiren do ğ ru parçası nı n birim zamanda taradı ğ ı alan. darmada ğ ı nı k.* Bir konu veya çalı ş ma çevresi. bazı durumlarda metallerle. alan talan etmek * allak bullak etmek. atmak. alan talan olmak * her biri bir yana dağ ı lmak. ala ş ı mlama * Alaş ı mlamak iş i. *İ çinde birtak ı m kuvvet çizgilerinin yayı lmı ş bulundu ğ u var sayı lan uzay parçası . * Bir alı cı merce ğ inin net bir görüntü sağ layabildiğ i derinlik ve geniş li ğ in bütünü. alarga * Açı ktan geç. ilgisiz davranmak. dağ ı tmak. alan topu * Tenis. alt üst etmek. C. allak bullak. ala ş ı m *İ ki veya daha çok metalden. engine açı lmak. açı ktan. ala ş ağ ı vur yukarı * çekiş e çekiş e (pazarl ı k). alargadan seyretmek * Uzaktan bakmak. alan talan * Karmakarı ş ı k. * kapı p yere vurmak. yaklaş ma. engin. alarga etmek * açı k denize çı kmak. alarga durmak * uzak durmak. saha. ala ş ağ ı etmek * birini. * Açı k deniz. alan korkusu * Bazı kiş ilerin alan. alargada durmak * uzakta durmak. karş ı laş maları n ve oyunları n yapı ldı ğ ı yer. * Yarı ş malar ı n. alârm * Bir tehlike olduğ unda bunu herkesin haber alması için verilen i ş aret. kovmak. ya ğ ma etmek. * geri çekilmek.

* Vapurlarda bu biçimde taş ı ma i ş i için bordalarda kurulan basamaklı iskele. alaturkala ş tı rma * Alaturkalaş tı rmak iş i. yöntemsiz. alaturkac ı lı k * Alaturkac ı olma durumu. alaturka saat * Güneş in batı ş ı nda 12'yi gösterecek biçimde ayarlanmı ş saat. alaturkal ı k * Alaturka olma durumu. abra ş . * Düzensiz. alavere * Bir ş eyin elden ele geçmesi. alafranga karş ı tı . * Eski Türk gelenek. alaturkac ı * Alaturka bilen. alaturkala ş tı rmak * Alaturkalaş mas ı nı sa ğ lamak. alavere dalavere yapmak (veya çevirmek) * hileli. alaturka eser veren kimse. alaten alaturka * Cüzamlı . * Türk müziğ inden yana olan. * Bir ş eyi elden ele vererek aktarma. yalanla dolanla iş görmek. alaturka müzik * Türk müziğ i. * Bu töre ve hayatı benimsemi ş (kimse).ala ş ı mlamak * Çözen metale. * Kargaş al ı k. görenek. alaş ı m elementlerini eriterek katmak. alavere tulumbası * Emme basma tulumbası . ezanî saat. * Alaturka saat. andavallı . alavereci . düzenli bir iş yapmak. * Bu tür müziğ i seslendiren veya çalan. töre ve hayatı na uygun. söyleyen. alavandal ı * Bkz. alaturkala ş mak * Alaturka olmak. alaturkala ş ma * Alaturkalaş mak durumu. alaturka tuvalet * Tuvalet ihtiyacı nı gidermek amac ı yla çömelme usulüne göre yapı lan tuvalet.

küçümseyerek eğ lenen. alaycı lı k alay ı nda olmak * iş i önem vermeyerek yapmak. fazla sayı da. alaycı * Alay etme huyu olan. alâyiş * Gösteriş . gülünç. bir ş eyin. * Genel olarak üç tabur (süvarilerde dört veya beş bölük) ve bunlara bağ lı birliklerden oluş an asker toplulu ğ u. kusurlu. alaybozan * Bir çe ş it fitilli tüfek. birlikte. eğ lenmek. alay etmek * bir kimsenin. âlây ı vâlâ ile * bütün gösteri ş i ile. alay geçmek * alay etmek. * Alay eden. eksik vb. bir durumun. * Ses tonu. * Bütünü. alay * Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. alâyiş li . küçümseyen. i ş iş aka konusu yapmak. alay alay alay * Kalabalı k olarak.* Piyasada fiyatı düş ünce yükselir umuduyla mal alan ve fiyat yükselince malı satan toptanc ı . yönlerini küçümseyerek e ğ lence konusu yapmak. alay beyi * Albay rütbesinde jandarma alay komutanı . onu küçümseme. * Çok kalabal ı k. söz. spekülâtör. alaya ç ı kmak * askerî bir okulda baş arı gösteremeyerek k ı taya gönderilmek. alaya almak * alay etmek. * Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu. davranı ş gibi yollarla biriyle. alay gibi gelmek * inanı lacak gibi olmamak. müstehzi. pek çok. hepsi. bir ş eyle eğ lenme. * Çok miktarda. göz kama ş tı rma. alaya bozmak * alay niteliğ i vermek. vurguncu. alay malay * hep birden.

çekicilik. küçümseyici. *İ nsan derisi için. albatr albatros exulans). aleve tutmak. yakmak. * Alev alev. ciddî olmayan. * Sı zlatmak. albasma albastı * Albastı . * Kaymak taş ı . ilgi toplamak. * Vücutta kı zı ll ı k veya k ı zı l lekeler belirmesi durumu. * Gerekli okul eğ itimini görmeden kendini yetiş tirmiş olan (kimse). alaylı * Erlikten yetiş miş subay. üstünde kı zı llı k veya kı zı l lekeler belirmek. görkemli. acı vermek. alaz alaz alaz alaza alazlama * Alazlamak iş i. albasma.* Gösteriş li. Atlantik Okyanusu'nda yaş ayan iri bir kuş türü (Diomedea * Rütbesi yarbay ile tuğ general arası nda bulunan ve ası l görevi alay komutanlı ğ ı olan üstsubay. albay albaylı k * Albay rütbesi veya albayı n görevi. albeni * Alı m. . alazlanma * Alazlanmak iş i. su mermeri. loğ usa humması . müstehzi. albeni vermek * çekiciliğ ini art ı rmak. alazlamak * Bir ş eyin yüzünü alevden geçirmek. * Doğ um sı rası nda temizli ğ e dikkat edilmemesi yüzünden loğ usanı n tutulduğ u ateş li hastalı k. * Fı rt ı na kuş ugillerden. alaylı alays ı * Alaya benzer. 1 m uzunluğ unda. * Alay edici. soğ an vb. cazibe. debdebeli. hoş ve güzel göstermek. alazlanmak * Alazlamak iş ine konu olmak. * Alev. mektepli karş ı tı . yalaz. * Gösteriş li. miralay. * Dökülen tohumlarla ertesi yı l kendiliğ inden çı kan tah ı l.

özellikle böbrek hastalı kları nda idrarda albümin bulunması durumu. * Bir sanatçı nı n eserlerinin bir bölümünün yer ald ı ğ ı kaset. yüksek olmayan (yer). rezil hain. para vb. hidrojen ve kükürt olan. * (boy için) Kı sa. suda eriyen. * Değ eri ve gücü az olan elektrik potansiyeli. ak tutma. * Kalı n ses. uzunçalar. alçak gönüllü * (makam. alçak gerilim * Düş ük voltajlı elektrik hattı . birleş imi karbon. tekerçalar. durumlarda) A ş ağ ı olanları kendisiyle eş it tutan veya kendi değ erini olduğ undan a ş ağ ı gösteren (kimse). alçak kavu ş um * Kavuş umda gezegenin güne ş le yer aras ı nda bulunması . mütevazı . alçak yaylak . kendini çok beğ enmek. yüzeyden ç ı kı ntı sı az olan kabartma. yüksek karş ı tı . albüminli *İ çinde albümin bulunan. alçacı k * Çok alçak. oksijen. * Akş ı n. beyaza yak ı n renkte. azot. albinos albüm * Resim. hayvanları n doku ve sı vı lar ı nda bulunan. kötü havaya iş aret olan hava durumu. alçak bas ı nç * Barometrede 760 mm altı nda bulunan. aş ağ ı lı k. alçak ses * Hafif ses. soysuz. albümin * Bitkilerin. alçak kabartma * Heykel sanatı nda. fotoğ raf. alçak * Yerden uzaklı ğ ı az olan. pul gibi ş eyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter. albümin iş eme * Birçok hastalı klarda. alçak gönüllülük * Alçak gönüllü olma durumu. * Herhangi bir konu ile ilgili kı sa aç ı klamalar verilerek resimler bası lmı ş olan kitap. çekici. * Aş ağ ı . cazibeli. * Bile bile en kötü. en ahlâksı zca davran ı ş larda bulunan. alçacı k da ğ lar ı ben yarattı m demek * çok kurumlu olmak. namert. albenisi olmak * çekiciliğ i bulunmak. yapı ş kan madde.albenili * Alı mlı .

* (insan için) Değ eri azalmak. inme. alçarak alç ı * Az alçak.* Devamlı oturma bölgesinde. alç ı kalı p * Bir ş eyin üzerine alç ı dökülerek alı nan kalı p. * Düş künlük. alçakla ş ma * Bayağ ı laş mak durumu. alçalı ş alçalma alçaltı alçaltı cı * Küçük düş ürücü. alçalmak * Alçak duruma gelmek. alçakla ş mak * Bayağ ı laş mak. * Alçak. alçaltma * Alçaltmak iş i. alçakla ş tı rmak * Alçaklaş mas ı na sebep olmak. alçaltmak * Alçak duruma getirmek. normal tahı l ziraatı yap ı lan alanları n bitiş iğ inde genellikle deniz seviyesinden 900-1200 metre yükseklikteki yaylak. yüksekten aş ağ ı doğ ru inmek. alçakla ş tı rma * Alçaklaş tı rmak durumu.ş enaat. cezir. mezellet. * Kabarma alçalma olayı nda suları n indiğ i dönem. * Aş ağ ı laş ma. zül. alçakl ı k * Alçak olma durumu. * Alçalmak iş i. * Alçı taş ı nı n piş irilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde. alçaltı ş * Alçaltmak iş i veya biçimi. * Değ erini azaltmak. * Alçakça davranı ş . bayağ ı la ş ma. zillet. * Toprağ ı n çöküp oturması . * Küçük düş ürme. alç ı taş ı . alçakça * Oldukça alçak. aş ağ ı lı k kimselere yaraş ı rcası na. hor görme.

aldanmak * Görünü ş e kap ı larak yanl ı ş bir yargı ya varmak. * Düş kı rı klı ğ ı na uğ ramak. * Alçı lamak i ş i. . * Alçı kar ı ş tı rmak. * Avunmak. kanma. yan ı ltı cı . alç ı cı * Alçı taş ı nı çı karan kimse. alç ı lama alç ı lamak alç ı latmak * Alçı ile kapattı rmak. * Alçı ile sı vamak. sı vatmak. aldat ı cı aldat ı lma * Aldatı lmak iş i. oyalanmak. * (bitkiler için) Havanı n birden ı sı nmas ı yla zamansı z açan çiçek. * Alçı ile sar ı lmı ş olan. tuzak. * Bir hileye. so ğ uk sebebiyle donmak. * Üzeri ot veya kumla örtülmüş çukur. alç ı ya almak (veya koymak) * kı rı lan bir kemiğ i gereğ i gibi kaynaması için alçı ya batı rı lmı ş sarg ı ile sarmak. yanı lmak. jips. alç ı pan * Tavan süslemelerinde kullanı lan ve çe ş itli desenleri olan alç ı dan yapı lmı ş kalı p. aldat ı lmak * Aldatma niteliğ i olan. alç ı latma * Alçı latmak iş i. aldanma * Aldanmak iş i. bir yalana kanmak. alç ı lanmak * Alçı lamak i ş ine konu olmak. alç ı lı *İ çinde alçı bulunan. * Çabuk ve kolay aldatı lan kimse. kandı rı cı . alç ı lanma * Alçı lanmak i ş i. * Tavan ve duvarları n alç ı ile kaplanması nda çal ı ş an iş çi. aldanç aldangı ç aldan ı ş * Aldanmak iş i veya biçimi.* Toprak içinde katman olarak bulunan ve piş irilip toz durumuna getirilerek alç ı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat.

* Karş ı sı ndakinin dikkatsizli ğ inden. ald ı rı ş etmemek * önem vermemek. baş tan çı karmak. * Önem vermek. yalan söylemek. aldatmak * Beklenmedik bir davranı ş la yanı ltmak. ald ı ğ ı abdest ürküttüğ ü kurbağ aya değ memek * sağ ladı ğ ı yarar. * (halk edebiyatı nda) söylemeye baş ladı . kötü yola sürüklemek. ilgi göstermemek. ilgisizli ğ inden. lâkaydî. ilgilenmemek. * Sı ğ dı rmak. ilgisiz kalmak. ihanet etmek. * (karı veya koca) E ş ine sadakatsizlik etmek. değ er vermek (bu fiil. verdi ğ i zararı karş ı lamamak. ald ı rı ş sı z * Aldı rmaz. umursamayan. ald ı rı ş * Aldı rmak iş i veya biçimi. * Elindekini baş kası na kapt ı rmak. tasası zl ı k. o ş eyin niteliğ i bakı mı ndan yanlı ş bir kanı vermek. kayı tsı z. * Aldı rmak iş i. * Getirtmek. aldı rmamak. aldatma * Aldatmak iş i. soru veya ş art biçimlerinde kullanı lı r). ald ı rtma * Aldı rtmak iş i. * Bir ş eyin görünürdeki durumu. aldehit ald ı * Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir s ı vı . aldatı cı oyun. ald ı rtmak * Aldı rmak iş ini baş kası na yaptı rmak.* Aldatmak iş ine konu olmak. i ğ fal etmek. ald ı rma ald ı rmak * Almak iş ini yapt ı rmak. aldatmaca * Aldatmaya dayanan davranı ş . * Ayartmak. aldat ı ş * Aldatma iş i veya biçimi. . bu anlamı ile ancak olumsuz. * Oyalamak. ald ı rmaz * Bir ş eye önem vermeyen. kay ı tsı zlı k. umursamamak. * Birine verilen sözü tutmamak. umursamayan. lâkayt. ald ı rmazl ı k * Aldı rmaz olma durumu. gere ğ i gibi uyanı k olmay ı ş ı ndan yararlanarak onun zararı na kazanç sağ lamak. * Vücuttan herhangi bir parçayı veya organı sa ğ lı k sebebiyle operasyonla ç ı kartmak. avutmak.

âlem yapmak * sazlı sözlü eğ lenmek. özellikle. madenden yap ı lmı ş ay yı ldı z veya lâle biçiminde süs. * Ortam. * Herkes. * Eğ lence. * Minare. çarçabuk. bambaş ka. garip. * Hesaba sayarak. düş gücü. sı radan. en çok. baş kalar ı . yöntem üzere) Yol yordam gereğ ince. * Durum ve ş artlar. alemci . alelâdelik alelhesap alelhusus alelumum * Genel olarak. kubbe. ivedilikle. * Hayvan veya bitkilerin bütünü. alelı tlak * Genel olarak. cihan. çevre. evren. alegorik aleksi * Alegori ile ilgili. alem olmak * sembol olmak. alelâcayip * Acayip üstü çok acayip. * Kendine özgü birçok niteliğ i bulunan ş ey veya farkl ı davran ı ş içinde bulunan kimse. * Aynı konu ile ilgili kimseler veya bu kimselerin uğ raş ları nı n bütünü. * Her zaman görülen. olağ an. * Bayağ ı . sancak direğ i gibi yüksek ş eylerin tepesinde bulunan. alelâcele alelâde * Çok acele ederek. kurala uygun bir biçimde. bir yaş antı veya bir davranı ş ı n daha iyi kavranması nı sağ lamak için göz önünde canlandı rı p dile getirme. âlem * Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluş turduğ u bütün. genellikle. * Okuma yitimi. düş ünce. alelusul alem * Bayrak. * Dünya. * (yöntem gereğ i. * Duygu.alegori * Bir görüntü. tuhaf. * Alelâde olma durumu. * Hele.

alenîle ş mek * Herkesçe bilinir duruma gelmek. * Önder. herkesin gözü önünde. açı kça. sancaktar. alerji * Bazı canlı ları n birtakı m yiyeceklere. alenî * Açı k. âlemin ağ zı torba değ il ki büzesin * Bkz. herkesin içinde. * Bir kimseye veya bir ş eye karş ı olumsuz yönde duyulan aş ı rı duyarlı k. minarelerine alem yapan veya takan kimse. koku gibi nesnelere karş ı hastalı k derecesinde gösterdikleri aş ı rı tepki. üniversel. alet . herkesin içinde yapı lan. * Açı ktan açı ğ a. alesta * Harekete hazı r. alenen alengirli * Gösteriş li. alesta beklemek * hazı r durumda beklemek. tetikte. âleme dalmak * çevre ile ilgisini kesip iç dünyası na kapanmak.* Camilerin kubbelerine. * Herhangi bir maddeye veya kimseye karş ı olumsuz duyguları olan. zevkusefaya kapı lmak. elin ağ zı torba değ il ki büzesin. ortada. aleniyet * Açı k olma durumu. açı klı k. alesta tutmak * hemen kullanı labilecek durumda bulundurmak. âlemi var m ı ? * yakı ş ı k alı r mı . âlem ş ümul * Dünya ölçüsünde. ilâçlara. * eğ lenceye. gizlemeden. alerjisi bulunan. evrensel. alemdar * Bayrağ ı veya sancağ ı taş ı yan. alenîle ş me * Alenîleş mek i ş i veya durumu. yakı ş ı klı . alessabah * Sabah erkenden. alerjik * Alerji ile ilgili olan. uygun olur mu?. alesta durmak * tetikte beklemek. bayraktar. meydanda. toz.

yalaz. ateş bacay ı sarmak. alev lâmbas ı * Gaz veya benzinle çalı ş an. heyecanlanmak. kı vı lc ı m. alev gibi parlamak * canlı . yanmaya baş lamak. vası ta olmak. * Hoş görülmeyen bir i ş e yard ı mcı veya aracı olmayı kabul eden kimse.* Bir el iş ini veya mekanik bir iş i gerçekleş tirmek için özel olarak yapı lmı ş nesne. alet olmak * bilerek bir çı kar karş ı lı ğ ı veya bilmeyerek kötü bir iş te aracı lı k etmek. alev * Yanan maddelerin veya gazları n türlü biçimlerde uzanan ı ş ı klı dili. * Halife Ali yanlı sı olma durumu. öfkelenmek. alet etmek * bir iş te birini uygun olmayan bir biçimde kullanmak. * Bir makineyi oluş turan ve iş lemesine yardı m eden parçalardan her biri. flâma. sı caklı k. * coş mak. alaz. * Bir sanatı yapmaya. aletli * Aleti olan veya aletle yapı lan. heyecana gelmek. aletli jimnastik * Birtakı m aletler kullanı larak yapı lan jimnastik. * Aş k ateş i. * Alevli olarak. ayg ı t. alev saçağ ı sarmak * bir olay. * Ateş . Alevî Alevîlik * Alevîliğ e bağ lı (kimse). * Mı zrak uçlar ı na takı lan küçük bayrak. alevlendirmek . maş a. uygulamaya yarayan özel araç. önüne geçilemez. yalı m. alev almak * tutuş mak. alev bacay ı (veya saça ğ ı ) sarmak * ateş bacayı sarmak. * Vücut ı sı sı herhangi bir sebeple artm ı ş ve bu sebeple k ı zarm ı ş olarak. alev alev alevlendirme * Alevlendirmek iş i. tehlikeli bir duruma gelmek. telâş lanmak. alet edevat * Bu el iş ini veya mekanik bir iş i gerçekleş tirmek için kullanı lan araçlar. alev k ı rmı zı sı * Alev rengi. alev makinesi * Düş man üzerine alevli sı vı lar püskürten taş ı nabilir alet.ı ş ı lı ş ı l olmak. ucundan bir alev püskürterek yanan ve kurş un boru i ş lerinde kullanı lan bir araç.

alfa ı ş ı nları * Radyoaktif maddelerin yaydı klar ı üç ı ş ı ndan biri. çoğ altmak. * Karş ı . öfkeli veya heyecanlı bir durum almak. hararetli. alevlenmek * Alev çı karmaya baş lamak. * Parlamak. belirli bir sı raya göre dizilmiş belli sayı da harflerin bütününe verilen ad. aleyh aleyhe dönmek * karş ı durum almak. aleyhinde (veya aleyhine) söylemek (veya bulunmak) * çekiş tirmek. * Bir iş in baş langı cı . alfabe * Bir dilin seslerini gösteren. * Zorlu. . aleyhine olmak * bir iş . karş ı tçı . alevlenme * Alevlenmek iş i. aleyhtar * Karş ı olan. ş iddetini artı rmak. *Ş iddetli. * Kuzey Afrika'da ve İ spanya'da yetiş en ve kâğ ı t. halı yapı mı nda kullanı lan bir bitki. karş ı duruma geçmek. alfa alfa * Yunan alfabesinin birinci harfi. karş ı tçı lı k. aleykümselâm * Arapça selâmünaleyküm selâmlama sözüne verilen "esenlik. alevlenmiş .* Alevlenmesini sağ lamak. yermek. ip. q harfleri gibi. aleyhte olmak * karş ı durum almak. * Bir dilin harflerini tanı tarak okuma öğ renmeyi sa ğ layan kitap. aleyhine dönmek * destek vermekten vazgeçip karş ı duruma geçmek. tutuş turmak. karş ı t. selâmet üzerinize olsun" anlamı nda karş ı lı k. Türk alfabesinde bulunmayan x. aleyhtarl ı k * Bir iş e. alfabe d ı ş ı * Bir milletin alfabesinde bulunmayan harf. aleyhinde olmak * birine karş ı olumsuz duygu ve davranı ş içinde bulunmak. harekete veya düş ünceye karş ı olma. * Etkisini. onun için iyi olmamak. zı t. w. alevli * Alevi olan. birinin zararı na olmak.

* Su yosunu. algı lanmak * Algı lamak iş ine konu olmak. alfabe sı rası . alfabetik katalog * Eserleri yazarları n soy adları na veya adları na göre sı raya sokan katalog. alfabetik * Alfabe sı rası na göre dizilmiş . *İ çinde bakı r. algı * Kazanç. * Haş haş sütünü toplamakta kullan ı lan ka ş ı k. idrak etmek. * Rüş vet.alfabe sı rası * Harflerin alfabedeki belirli düzene göre diziliş i. idrak ettirmek. * Bir olayı veya bir nesnenin varl ı ğ ı nı duyum yolu ile yal ı n bir biçimde bilinç alanı na almak. * Alfa ı ş ı nları nı n tedavide kullan ı lmas ı na verilen ad. algı bı ça ğ ı * Haş haş kozası nı çizmeye yarayan alet. kı sa ve kal ı n dikme. alfaterapi alfenit alg algarina * Ağ ı r bir ş eyi denizden çı karmak veya denize indirmek iş inde kullanı lan büyük vinçli deniz teknesi. alfabetik sı ralama * Bkz. algı n . çinko. nikel bulunan ve çatal b ı çak takı mı yapmakta kullan ı lan gümüş lü bir ala ş ı m. alacak. algı lay ı cı * Algı yetkisi olan. idrak edilmek. algı latma * Algı latmak i ş i veya durumu. algı lama algı lamak * Algı lamak iş i. algı algı * Bir ş eye dikkati yönelterek. * Bazı gemilerin baş veya k ı ç tarafı ndan eğ ik olarak uzat ı lmı ş bulunan makaralı . algı lanma * Algı lanmak iş i veya durumu. * Vergi. algı latmak * Algı lamak iş ini birine yapt ı rmak. o ş eyin bilincine varma. * Eş itlik ilkesini sağ lamak için uyulan düzen. idrak. idrak etme.

moru mor * telâş veya yorgunluktan yüzü k ı pkı rm ı zı kesilmiş (olarak).. Orta Ça ğ da ondalı k sayı sistemine göre yapı lan ve son zamanlarda belirli herhangi bir kurala ba ğ lı bulunan her türlü hesap iş lemine verilen ad. Harezmli yolu. zayı f. * Azrail. mü ş teri. ebleh.* Cı lı z. al ı cı gözüyle bakmak * inceden inceye gözden geçirmek. al ı k * Akı lsı z. canl ı kanlı .-den beri" anlam ı nda zarf-fiil eki: al-alı . kameraman. alı cı hareketlerini gerçekleş tiren. al ı cı çı kmak * müş teri bulunmak. budala. * Bir elektrik akı mı nı alı p baş ka bir kuvvete çeviren cihaz.. al ı cı verici * Bağ ı ş ladı ğ ı nı geri alan. algler * Su yosunları . almaç. gid-eli. algoritma * IX. al ı al. * Ahize. görme-y-eli vb. görüntülerin filme al ı nması nı sağ layan kimse. sersem. talip olmak. al ı cı ku ş * Atmaca. * Bu ağ acı n mayho ş yemiş i. vurgun. al ı k al ı k . * sağ lı klı . k ı rlarda yetiş en yabanî bir ağ aç (Crataegus). * Eskimiş giyecek. al ı cı yönetmeni * Alı cı yı doğ rudan doğ ruya çal ı ş tı ran ve yöneten. hastalı klı . al ı k * Hayvan çulu. -al ı / -eli * ". tutkun. al ı ç * Gülgillerden. * Görüntüleri alan cihaz. * Birine gönül vermiş . kameraman. * Televizyon alı cı sı nı doğ rudan çalı ş tı ran kimse. * istemek. al ı cı * Satı n almak isteyen kimse. yüzyı lı n ba ş ı nda yaş amı ş olan Türk matematikçilerinden Musaoğ lu Harezmli Mehmed'e Arapları n unvan olarak verdiğ i Elharezmî adı ndan batı da yapı lan bir terim. al ı cı bulmak * müş teri bulmak. * Kendisine bir ş ey gönderilen kimse. al ı cı kı lı ğ ı na girmek * müş teri gibi davranmak. kamera.

çalı m. tatil edilmek. menedilmek. * Ayı rı p saklamak. bekle-y-elim vb. bir ş ey karş ı sı nda aptalla ş ı pş aş ı rmak. al ı klaş tı rma * Alı klaş tı rmak iş i. * Aptalca. baş la-y-al ı m. cazibe. aptallaş mak.* Aptalca. al ı m satı m * Satı n alma ve satma iş i. ş aş kı nş aş kı n. al ı m çalı m * Gösteriş . çekici hareket. * Alı klaş mak i ş i. al ı konulma * Alı konulmak iş i. * Mahrum etmek. alı ş veriş . ş aş kı nlaş mak. al ı koymak * Bir süre için bir yerde tutmak. al ı k salı k * Aptal. yapmakta olduğ u veya yapmak istediğ i iş ten geri tutmak. al ı klaş ma al ı klaş mak * Alı k duruma gelmek. ş aş kı nş aş kı n. al ı m * Almak iş i. al ı mcı * Baş kas ı nı n hesab ı na alacak toplayan veya kabul eden kimse. gid-elim. * Mani olmak. kiş i eki: al-alı m. * Gözü. * Kurum. al ı klaş tı rmak * Alı k duruma getirmek. gurur. al ı m satı m ofisi * Alı m satı m bürosu. gönlü çeken durum. al ı k al ı k bakmak * aptalca. -al ı m / -elim *İ stek kipinin çokluk 1. al ı konulmak * Alı koymak iş ine konu olmak. engel olmak. al ı koyma * Alı koymak iş i. * Birini. . yer. al ı klı k * Alı k olma durumu veya alı kça bir iş . al ı m satı m bürosu * Alı ş veriş iş lerinin yap ı ld ı ğ ı veya düzenlendiğ iş ube.

ön yüz. ar damarı çatlamı ş . * Bir ocakta her türlü ayak. * (bazı ş eylerde) Ön.). al ı nlı k * Kadı nları n alı nları na taktı klar ı alt ı n veya gümüş ten süs eş yası . galeri. al ı mlı lı k al ı msı z * Alı mlı olma durumu. gururlu. alnı n ortası . al ı n * Yüzün. al ı msı zlı k * Alı msı z olma durumu. al ı ndı al ı ndı lı * Para veya baş ka bir ş eyin teslim al ı ndı ğ ı nı gösteren belge. al ı n damarı çatlamak * Bkz. al ı mlı çalı mlı * Gösteriş li. * Yapı larda cephe süsü. çabuk gücenen. güzel. talih. cazibesiz. al ı n yazı sı * Yazgı . emek vererek kazanmak. zahmetli bir iş görmek. çekici. ka ş larla saçlar arası ndaki bölümü. al ı nmak . al ı n teri ile kazanmak * hak ederek. çalı ş arak. * Kurumlu. * Yerine gitmesini sağ lamak için gönderenin ek bir ücret ödeyerek postaya alı ndı karş ı lı ğ ı nda verilen (mektup. kader. al ı nma * Alı nmak iş i. * Alı mı olmayan. k ı rı lan. al ı nganlı k * Alı ngan olma durumu. baca. al ı n teri * Emek. kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi. al ı n teri dökmek * çok emek vermek. * Karş ı .al ı mlı * Alı mı olan. mukadderat. al ı n çatı sı *İ ki kaş ı n arası . cazibeli. makbuz. çalı mlı . al ı ngan * Aş ı rı duygulu. paket vb.

al ı p vermek * yürek çarpı ntı sı geçirmek. derhal. al ı ş fiyatı * Bir mal için alı m kar ş ı lı ğ ı ödenen para ve üretim gereçleri fiyatı . al ı ş ı k olmak . al ı p yürümek * az zamanda çok ilerlemek. artmak. al ı r almaz * hemen. al ı ntı lama * Alı ntı lamak i ş i. al ı ş veri ş i kesmek * biriyle ilgisi kalmamak. münasebet. al ı ş veri ş yapmak * alı m satı m iş ini gerçekleş tirmek. idrak kabiliyeti. iktibas etmek. aktarma. al ı p satmaz görünmek * ilgisiz görünmek veya davranmak. alı ntı yapmak. adapte olunmak. * Baş ka bir dilden alı nmı ş kelime. al ı ntı * Bir yazı ya baş ka bir yazarı n yazı sı ndan alı nmı ş parça. al ı ş ı k * Herhangi bir duruma alı ş mı ş olan. *İ li ş ki. yayı lmak. çekememek. al ı rl ı k al ı ş * Duygusal uyarı mları alabilme yeteneğ i. al ı ntı lamak * Bir yazı ya baş ka bir yazarı n yazı sı ndan cümle veya cümleler almak. al ı ş veri ş e çı kmak * alı m satı m iş i için çarş ı ya gitmek. kı rı lmak veya öfkelenmek. geçinememek. iktibas. ço ğ almak. * Uyarlanmak. * Almak iş i veya biçimi. al ı ş veri ş * Alı m satı m iş i.* Almak iş i yap ı lmak. al ı p sattı ğ ı olmamak * hiç ilgisi bulunmamak. * Elde edilmek. aktarmak. * Bir sözün. al ı p vereceğ i olmamak * bir kimseyle hiçbir ilgisi olmamak. al ı p verememek * anlaş amamak. bir davranı ş ı n kendisine karş ı oldu ğ unu sanarak incinmek.

al ı ş ı klı k * Alı ş ı k olma durumu. ş artlanm ı ş davran ı ş . * Bir ş eye al ı ş mı ş duruma gelinmek. hep aynı biçimde gerçekleş mesi sonucu beliren. * Yakı nlı k. al ı ş kanlı k * Bir ş eye al ı ş mı ş olma durumu. huy hâline getirmek. * Evcilleş mek. al ı ş kı nlı k * Alı ş kı n olma durumu. . itiyat. *İ ç ve dı ş etkilerle davran ı ş ları n tekrarlanması . arkadaş lı k. al ı ş mı ş kudurmuş tan beterdir * alı ş ı lan bir ş eyden kolayca vazgeçilmez. bilinmeyen. al ı ş ı lmı ş * Her zamanki. al ı ş kı al ı ş kı n * Bir ş eye veya bir ş ey yapmaya alı ş mı ş olan. ünsiyet. * Uyar duruma gelmek. huy. * Yadı rgamaz duruma gelmek. al ı ş kanl ı k. az rastlanan. * Tutuş mak. al ı ş ma al ı ş mak * Bir iş i tekrarlayarak kolaylı kla yapabilmek. hiç yabancı lı k çekmemek. * Alı ş mak i ş i.* alı ş kanlı k durumuna gelmek. al ı ş ı lma al ı ş ı lmak * Alı ş ı lmak iş i. * Sürekli ister olmak. al ı ş ı klı ğ ı bı rakamamak. al ı ş kanlı ktan kopamamak * belli bir huydan vazgeçememek. al ı ş kan * Alı ş kı n. intibak etmek. itiyat edinmek. al ı ş ı lmamı ş * Nadir. * Bağ lanmak. uygun gelmek. yanmaya baş lamak. al ı ş kı n olmak * iyice alı ş mak. * Yapı lmaya al ı ş ı lmı ş davran ı ş . mutat. ı sı nmak. * Etkisini yitirmek. al ı ş kanlı k edinmek * bir ş eyi sürekli yapar olmak. al ı ş kanlı ğ ı nda olmak * iyice alı ş ı k bulunmak. ehlîleş mek.

temrin. . bir baş kası ndan aldı ğ ı nı da ona vererek i ş ini yürütmek. al ı ş tı rmak * Alı ş mas ı na yol açmak. * Bilgin. bilici. bilgiyi kazanmak için yapı lan tekrar. * Bir beceriyi. Ali Cengiz oyunu * "kurnazca ve haince düzen" anlamı nda kullanı lı r. sarı msaklı yoğ urt ve kı yma ile yapı lan bir çe ş it yemek. âlicenap * Cömert. alinazik * Közlenmiş patlı can.al ı ş tı rma * Alı ş tı rmak iş i. yüksek. egzersiz. Ali'nin külâhı nı Veli'ye. âlim alimallah âlimane âlimlik * Bilginlik. * Uyar duruma getirmek. söylenen bir sözün do ğ rulu ğ una inandı rmak için kullanı lı r. âli * Yüce. âlicenapl ı k * Âlicenap olma durumu. * Vücudun biyolojik yönden geliş imini sağ layan çalı ş ma. * Onurlu. Ali k ı ran baş kesen * zorba. Veli'nin külâhı nı Ali'ye giydirmek * birinden aldı ğ ı nı öbürüne. Veli'nin külâhı nı Ali'ye giydirmek * (bir kimse) birinden aldı ğ ı nı ötekine. alifatik alil alim * Bilen. Ali k ı ran baş kesen * çok zorba. Ali'nin külâhı nı Veli'ye. ötekinden aldı ğ ı n bir baş kası na vererek i ş ini yürütmek. * Âlime yakı ş an. * Allah "Allah bilir" anlamı na gelen bu söz. ş erefli. âlimin yaptı ğ ı gibi. * Açı k zincirli (organik madde). * Hastalı klı . idman. sakat. Ali * Kiş i adı olarak a ş ağ ı daki deyimlerde geçer.

alkalimetre. Bu maddelerde. alkarna *İ stiridye. alkı ş kopmak * birdenbire güçlü bir biçimde el çı rpı lmak. alkı ş almak * çok beğ enilmek. sezyum elementlerinin sağ ladı ğ ı metaller. alkalölçer * Alkalilerin saflı k derecesini belirtmeye yarayan cihaz. * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri. alkı ş lama. onaylandı ğ ı nı anlatmak için el çı rpma. alkali metaller * Oksitlenmelerini sodyum. lityum. alkalik * Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan. alkı ş ağ ası * Padiş ahı alkı ş lamakla görevli kimse. alkalölçer. kök k ı rmı zı sı .aliterasyon *Ş iir ve nesirde uyum sağ lamak için söz baş ları nda ve ortaları nda aynı ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanmas ı . ağ ı z kı smı demirden bir a ğ . aliyyülâlâ alizarin * Kök boyası . önceden pey verilerek yap ı lan (satı ş ). * Dağ ı tı m. alkı m * Gök kuş ağ ı . rubidyum. kalevî. asitlerin kı rmı zı ya çevirmi ş olduğ u bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliğ i vardı r. * En güzel. alivre * Ürün daha tarladayken. alivre satı ş * Vadeli satı ş . alkalimetre * Bkz. tarak gibi kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanı lan. antiasit. alkaloit * Özellikleri ile alkalileri andı ran organik madde. potasyum. * Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı . alkı ş toplamak . da ğ ı tma. yetiş tiğ i zaman teslim edilmek üzere. midye. alize Alka Evli alkali * Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yı l süresince düzenli esen birtakı m rüzgârlar. mükemmel. alkı ş * Bir ş eyin be ğ enildiğ ini. en iyi.

* Alkolden yapı lmı ş veya içinde alkol bulunan. alkil alkol * Alkol kökü. dalkavuk. etanol. alkı ş çı lı k alkı ş lama alkı ş lamak * Bir ş eyin be ğ enildiğ ini. alkolizm alkollü * Alkollü içkilere hastalı k derecesinde düş kün olma durumu. uçucu. *İ çkili. Rab. alkolölçer * Sı vı lardaki alkol oranı nı ölçmeye yarayan cihaz.* çok alkı ş lanmak. yanı cı . * Alkı ş lamak i ş i. Yaradan. alkı ş tutmak * el çı rparak veya topluca. Mevlâ. * En büyük. alkolik * Alkollü içkilere aş ı rı derecede dü ş kün olan (kimse). renksiz sı vı . alkı ş lanmak * Alkı ş lamak i ş ine konu olmak. yüze gülücü. Allah * Kâinatta var olan her ş eyin yaratı cı sı . * taraftar olmak belli bir görüş ten yana olmak. Allah (bin bir) bereket versin . yağ cı . yüksek sesle "yaş a". "var ol" gibi sözler ile birini alkı ş lamak. en usta. * Beğ enmek. kokulu. * Her türlü alkollü içki. onaylandı ğ ı nı anlatmak için el çı rpmak. ş arap gibi sı vı lar ı n veya pancar. ispirto. koruyucusu olduğ una ve tek oldu ğ una inanı lan yüce ve üstün varlı k. * Allah adı baz ı isim tamlamaları nda tamlanan kelimeyi güçlendirir. alkı ş çı * Alkı ş layan (kimse). * Türk askerinin hücum narası . *Ş akş akç ı . * Alkı ş çı olma durumu. patates ni ş astas ı nı nş ekere dönüş türülmesi sonucu ortaya ç ı kan glikoz çözeltilerin mayalaş mı ş özlerinin dam ı tı lmas ı yla elde edilen. alkı ş tufanı kopmak * sürekli ve coş kun alkı ş baş lamak. Allah Allah! *ş aş ma veya can sı kı ntı sı anlatan bir ünlem. etil alkol. alkı ş lanma * Alkı ş lanmak i ş i. Tanr ı . C2H5OH. * Bira. takdir etmek.

Allah bir dedi ğ inden ba ş ka sözüne inan ı lmaz * birinin çok yalancı olduğ unu anlatmak için söylenir. Allah belâsı nı versin * ilenme sözü. Allah beterinden saklası n (veya esirgesin) * Tanrı daha kötü duruma düş ürmesin. Allah cezas ı nı vermesin (veya Allah cezası nı versin) * yarı ş aka. sevdiğ ini) Tanrı kazadan. ben de sana *ş imdi sana borcumu ödeyecek param yok. Allah (veya Allahı m) * bir ş ey karş ı sı nda hayranlı k veya yakarma bildirir. Allah aratması n * yakı nı lacak bir durumda "Tanrı daha kötüsünü göstermesin" anlam ı nda kullanı lı r. bazen de gerçek öfke ile söylenen ilenme sözü. . Allah bir * yemin yerine kullanı lı r. Allah bağ ı ş lası n * (çocuğ unu. Allah ak ı l fikir versin (veya Allah akı llar versin) * akı lsı zca bir davranı ş ta bulunanlar için kullanı lı r. kazan ı rsam öderim. Allah bahtı ndan güldürsün * (evlenecek kı z için) mutluluk dileğ ini belirtir. Allah bir yastı kta kocatsı n * yeni evlenenlere "bir arada yaş lanı n" anlamı nda söylenen bir iyi dilek sözü. yar ı ş aş ma yollu. Allah can ı nı alsı n * ilenme sözü. Allah büyüktür * günün birinde hakkı nı alaca ğ ı na. Allah bana. belâdan korusun. Allah ac ı sı nı unutturması n * Tanrı bu acı yı unutturacak daha büyük bir acı göstermesin. * bana öyle geliyor ki. kendine yapı lmı ş olan haks ı zl ı kları n düzeleceğ ine inanmak gerektiğ ini anlat ı r. ş aş ma. Allah art ı rsı n * (gerçek veya alay anlamı nda) Tanrı daha çoğ unu versin. Allah (seni) inandı rsı n * inanı lmas ı pek kolay olmayan bir ş ey anlatı lı rken yemin yerine söylenir. Allah aş kı na * birlikte söylendiğ i sözün anlam ı na göre ant vermek veya yalvarmak için "Allah'ı nı seversen" anlamı nda. Allah bilir * belli değ il.* bir kazanç karş ı sı nda durumundan ho ş nut olmayı belirtir. esirgesin. usanç bildirir.

Allah herkesin gönlüne göre versin * Tanrı herkesin dileğ ini yerine getirsin. Allah için * gerçekten. . Allah ecir sab ı r versin * baş sağ lı ğ ı dileğ i olarak söylenir. Allah esirgesin (veya saklas ı n) * Tanrı korusun! Tanrı kötü durumla karş ı laş tı rması n!. Allah göstermesin * Tanrı kötü bir durumla karş ı laş maktan korusun. Allah emeklerini eline vermesin * Tanrı emeklerini boş a çı karmas ı n. Allah dirlik düzenlik versin * Tanrı aile huzuru versin. Allah gecinden versin * "çok yaş ayası n"' anlam ı nda kullanı lan bir iyi dilek sözü. böyle de olsa onun varl ı ğ ı na ş ükredildiğ ini anlatı r. Allah eksikliğ ini göstermesin * pek gerekli olan bir ş eyin kusuru anlatı lı rken. bereket versin. Allah hay ı rlı etsin * genellikle bir olay baş langı cı nda "Tanrı uğ urlu etsin" anlamı nda söylenir.Allah dağ ı na göre kar verir * Tanrı herkese dayanabileceğ i ölçüde sı kı ntı verir. Allah hakk ı için * ant içmek veya ant vermek için kullanı lı r. Allah dört gözden ay ı rması n * "Tanrı . kendisine iyiliğ i dokunan biri için kulland ı ğ ı bir iyi dilek sözü. doğ rusu. * birinin yaptı ğ ı bir hizmet an ı lı rken onun için teş ekkür yollu söylenir. Allah düş manı ma vermesin * anlatı lan bir kötülüğ ün büyüklüğ ünü belirtmek için söylenir. Allah eksik etmesin * Tanrı yokluğ unu göstermesin. Allah Halil İ brahim bereketi versin * Tanrı çok versin. Allah hoş nut olsun * bir kimsenin. çocuğ u yetim veya öksüz bı rakmas ı n" anlamı nda bir iyi dilek sözü. Allah derim * pek bozuk bir iş için sorulan "ne dersin?" sorusuna karş ı "söyleyecek baş ka söz bulamı yorum" anlamı nda kullan ı lı r. Allah dokuzda verdiğ ini sekizde almaz * alı n yazı sı ne ise o olur. Allah etmesin * olması istenilmeyen bir durumdan veya bir olaydan söz edilirken söylenir.

Allah rahmet eylesin * ölüleri hayı rla anmak için söylenir. Allah kahretsin * "Tanrı cezası nı versin" anlamı nda bir ilenme sözü. Tanrı 'ya güvenmeli. Allah r ı zas ı için * dilencilerin para isterken söyledikleri yalvarma sözü. Allah ömürler versin * saygı gösterilen bir kimseye selâm veya teş ekkür olarak söylenir. Allah kazadan belâdan saklas ı n * Tanrı 'nı n insanı türlü kötülüklerden koruması dileğ iyle söylenen bir iyi dilek sözü. Allah rahatl ı k versin * genellikle yatmaya gidilirken söylenen bir iyi dilek sözü. Allah ne verdiyse * yemek olarak evde ne varsa. Allah kabul etsin * sevap sayı lan bir iş yap ı ldı ğ ı nda söylenir. Allah övmü ş de yaratmı ş * çok güzel olanlar için söylenir. Allah sa ğ gözü (veya eli) sol göze (veya ele) muhtaç etmesin * Tanrı kimseyi kimseye. Allah kerim * Tanrı büyüktür. . * onaylanmayan bir durumda alay yollu kullanı lı r. Allah korusun (veya saklası n) * Tanr ı tehlikeye. * ne olursun. Allah müstahakı nı versin * (gerçek veya alay anlamı nda) çı kı ş ma anlatan bir söz. bulunduğ u yerden ayr ı lı nca kalanlara kavuş ma dileğ inde bulunmak için söylenen söz. Allah kavu ş tursun * birinin yakı nı . ya iyi olsun. kötü duruma düş ürmesin!. Allah manda ş ifalı ğ ı versin * çok veya ağ ı r yemek yiyenler için ş aka yollu söylenir. Allah k ı smet ederse * Tanrı izin verirse. Allah iyili ğ ini (veya lâyı ğ ı nı ) versin * hoş a gitmeyen bir davran ı ş karş ı sı nda hoş görü ile söylenir. * karş ı lı k beklemeksizin.Allah iki iyilikten birisini versin * (ağ ı r hasta için) ya ölsün kurtulsun. Allah kuru iftiradan saklas ı n * bir suçlama karş ı sı nda bunun sı rf iftira olduğ unu anlatmak için söylenir. en yakı nları na bile muhtaç etmesin. Allah mübarek etsin * kutlu olsun.

Allah sonunu hay ı r etsin * bir iş in sonucu için kaygı duyuldu ğ unda söylenen bir iyi dilek sözü. Allah yaratt ı dememek * kı yası ya dövmek. * yolda güçlük içinde bulunanlara iyi dilek sözü olarak kullanı lı r. Allah yap ı sı *İ nsanlar tarafı ndan değ il de tabiatta olduğ u gibi. iyiliğ ini senden esirgemesin" anlam ı nda teş ekkür olarak kullan ı lı r. Tanrı tanı ktı r. Allah vere de * iyi dilek anlatı r. Allah taksiratı nı affetsin * (ölüler için) Tanrı kusurları nı bağ ı ş lası n. Allah utandı rması n * bir iş e giriş enlere söylenen baş ar ı dileğ i. Allah var (veya Allah' ı var) * doğ rusunu söylemek gerekirse. Allah son gürlüğ ü versin * Tanrı . Allah senden raz ı olsun * yapı lan bir iyilik karş ı sı nda "Tanrı seninle birlik olsun. bazen de takı lma ve ş aka için söylenir. * "keyfin bilir. Allah vergisi * Tanrı vergisi. Allah vermesin * bir ş eyin olmaması dileğ ini anlatı r. yaş lı lı kta sı kı ntı göstermesin. kul taksimi kar ş ı tı . * birinden pek yana olmayan bir söz söyleneceğ i zaman onun adı ndan önce getirilen giri ş sözü. Allah seni (veya sizi) inandı rsı n * doğ ru söylüyorum. * dilenciyi savmak için söylenir. Allah taksimi * Eş itlik gözetilmeden yapı lan payla ş tı rma kul taksimi karş ı tı . Allah taksimi * eş itlik gözetilmeden yap ı lan payla ş tı rma.Allah selâmet versin * yola ç ı kanlara "Tanrı kazadan belâdan korusun" anlamı nda söylenen bir u ğ urlama sözü. çok hı rpalamak. gidersen git" anlamı nda kullanı lı r. Allah tamam ı na eri ş tirsin * herhangi bir iş veya olayı n iyi sonuçlanması dileğ iyle söylenir. yaradı lı ş tan olan yetenek veya özellik. * uzaktaki tanı dı klar an ı lı rken kullan ı lı r. Allah tekrar ı na erdirsin * tekrar bu günleri görün. Allah versin * iyi bir ş ey ele geçirenlere memnunluk bildirmek için. Allah yazd ı ise bozsun .

saf. Allah'a (bin) ş ükür * "hamdolsun". Allah' ı n evi * cami. Allah ziyade etsin * (kahve ve yemekten sonra) "Tanrı artı rsı n" anlamı nda kullanı lan bir iyi dilek sözü. yerine göre ant verme. Allah' ı n gazabı * çok sı kı ntı veren ş ey. Allaha ı smarladı k * Ayrı lanı n kalan veya kalanlara söylediğ i bir iyi dilek sözü. Allah' ı n cezası * pek yaramaz. Allah yürü ya kulum demiş * az zamanda çok para kazananlar veya iş inde çok ilerleyenler için söylenir. ş irret. Allah'a emanet * "Tanrı esirgesin" anlamı nda birini överken söylenir. benden bir ş ey umma" anlamı nda söylenir. Allah'a yalvar * kendi kusuru yüzünden güç bir duruma düş üp yak ı nan kimseye "ben sana yardı m edemem. Allah' ı n belâsı * varlı ğ ı üzüntü veren. "bereket versin" gibi durumdan memnun olundu ğ unu anlatı r. Allah' ı n binası nı yı kmak * kendini veya baş kası nı öldürmek. * insan gönlü. Allah' ı m! *ş iddetli bir duygulanma anlatan ünlem. Allah' ı n adamı * garip. zavallı (kimse). mescit. Allah'a bir can borcu var * Allah'a vereceğ i canı ndan baş ka hiç kimseye bir borcu yok. . ş aş ma veya usanç gibi duygular da anlat ı r. Allah'a emanet olun * ayrı lan ı n kalana söylediğ i bir esenleme sözü. Allah' ı n (veya Tanrı 'nı n) günü * (bı kkı nl ı k duygusu ile) hemen hemen her gün. Allah' ı çok. yalvarma için kullanı lmakla birlikte. Allah' ı (veya Allah'ı nı ) seversen * "Allah aş kı na" gibi. Allah' ı n emri * kader. insanı az bir yer * pek ı ssı z ve kuytu bir yer.* gerçekleş mesi istenmeyen bir olay veya durum için kullanı lı r.

insafs ı z. Allah'tan * iyi ki. bir olayı n) beklenmedik. kiş i. düzeni bozulmak. Allah'tan umut kesilmez * daha çok ağ ı r hastalar için söylenilen "iyile ş ebilir" anlam ı nda bir iyi dilek sözü. * Kendisinden hiçbir iş te yararlı k umulmayan saf ve zararsı z (kimse). Tanr ı 'nı n varlı ğ ı na inanmayan. Allahüâlem * Tanrı daha iyisini bilir anlamı nda kullanı lı r. Allah' ı ndan bulsun * ben kendisine bir ş ey yapmayaca ğ ı m. * yaradı lı ş tan. sebebi anlaş ı lmayan veya ş aş ı lan ş eyler için kullanı lı r. allak * Sözünde durmaz. * (akı l. allak bullak * Alt üst. vicdansı z. * (aklı nı . . karmakarı ş ı k olmak. allahlı k allahs ı z * Tanrı 'yı tanı mayan. Allah' ı n iş ine bak * (bir iş in. allahs ı zl ı k * Tanrı sı zl ı k. ş aş ı lacak bir durum alması nda kullanı lı r. Allah'tan korkmaz * can yakı cı . yapt ı ğ ı kötülüğ ün cezası nı Tanrı versin. ulu Allah. insafsı z. Allah' ı n kulu * insan. dilek ve yalvarma amac ı yla kullan ı lı r. * Acı ması z. Allah'tan kork! * "yapma. kimse. kar ı ş mak. allama * Allamak i ş i. aldatı cı . düzeni bozmak. ş aş ı rmak. acı mas ı z. Allah' ı nı seversen * istek. Allahütealâ * Yüce Tanrı . zihin) ş aş kı na dönmek.Allah' ı n hikmeti * beklenmeyen. * Kendisine güvenilmesi doğ ru olmayan (kimse). Tanr ı sı z. dönek. allak bullak etmek * karmakarı ş ı k bir duruma getirmek. allak bullak olmak * çok karı ş ı k duruma gelmek. zihnini) dü ş ünemez duruma getirmek. yazı ktı r!". karmakarı ş ı k. altı üstüne gelmek. utan.

alma almaç almak . * Yanı nda bulundurmak. kaldı rmak. alı cı . * Ele geçirmek. * Kadı nları n süs için yanaklar ı na sürdükleri al boya. *İ çine sı ğ mak. * Göz alı cı renkler ve ş eylerle süslenmiş . * Bir ş eyi veya kimseyi bulundu ğ u yerden ayı rmak. * Allanmak iş i. * Al olma durumu. * Satı n almak. allem * Bir iş i istediğ i duruma getirmek için "her türlü kurnazca çareye ba ş vurmak" anlam ı yla allem etmek kallem etmek deyiminde geçer. * Allaş mak iş i veya durumu. * Alı ntı . iktibas. allâme kesilmek * her ş eyi bilir görünmek. * Almak iş i. neş eli ve hı zlı çal ı naca ğ ı nı anlat ı r. allâmelik taslamak * bilgisiz olduğ u hâlde her ş eyi bilir görünmek. * Bir elektrik akı mı nı alı p baş ka bir kuvvete çeviren cihaz. * Bir parçanı n allegrodan biraz daha ağ ı r çalı nacağ ı nı anlatı r. fethetmek. allanma allanmak * Süslenmek. * Bir ş eyi elle veya ba ş ka bir araçla tutarak bulundu ğ u yerden ayı rmak. allâmelik * Allâme olma durumu. ahize.allamak allâme * "Süslemek. * Al duruma gelmek. donatmak" anlamı na gelen allamak pullamak deyiminde geçer. * Derin ve çok bilgisi olan. * Birlikte götürmek. reseptör. all ı all ı pullu all ı k * Üzerinde al renk bulunan. çok bilgili. alla ş ma alla ş mak allegretto allegro * Bir parçan ı n canlı .

* (ölüm sebebiyle) Ayrı lmak. Almancı * Almanya yanlı sı olan (kimse).. * Kendine ulaş tı rmak. koymak. * Soldurmak. ay gibi bölümlerinden baş ka. * Göreve. Alman usulü * Bir topluluk için yapı lan harcamada giderlerin herkese e ş it olarak bölüş türülmesi yöntemi. bayram. sarmak. * Çalmak. kaplamak. çekmek. * Yerini değ iş tirmek. * Temizlemek. banyo için) Yapmak. ile evlenmek. * (yol için) Gitmek. * Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çı karmak. * Gidermek.. Almanya'ya özgü olan ş ey. (mesafe) katetmek. * Kazanç sağ lamak. * Sürükleyip götürmek. gibi anlamak. içine çekmek. Alman gümü ş ü * Çinko. iş e baş latmak. * Alman halkı na. * Davranı ş veya makam değ iş tirmek. * Görevden. Alman papatyas ı * Orta Avrupa'da yetiş en bir papatya türü (Anfhemis mobilis). kadı n için) . elde etmek. * (içeri) Götürmek. yok etmek. * Yutmak. Almanca dil. Avusturya ile İ sviçre'nin bir bölümünde kullanı lan * Almanları n kullandı ğ ı dil. hafta. * Bir yeri savaş la ele geçirmek. * Kazanmak. mayş or. * Kı saltmak. Alman * Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse. iş ten çekmek. kullanmak.* Kabul etmek. yı kanmak. istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim. almanak * Yı lı n gün. * (içecek veya sigara için) İ çmek. * Örtmek. * Zararlı . gümüş ü andı rı r bir ala ş ı m. almamazl ı k * Kabul etmeme durumu. * (süre için) Değ iş tirmek. * (motor) Çalı ş ması için gerekli olan elektrik veya yakı ttan yararlanı r duruma gelmek. * Bürümek. * . * Bu dile özgü olan. * (duş . *İ çeri sı zmak. koparmak. * (tat veya koku için) Duymak.. bakı r ve nikelden yapı lan. . tehlikeli bir ş eye uğ ramak. * Yolmak. * (erkek. * Baş lamak. iletilmek. meteoroloji. yı l dönümü gibi belli günleri ve birtakı m astronomi. * Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan.. eksiltmek. Almanya.

almaş lı alnaç * Almaş niteliğ i olan. * Birinin doğ ru olmas ı ötekinin yanlı ş lı ğ ı nı gerektiren iki önermenin oluş turduğ u sistem. alternatif. bir solda bitmiş yapraklar. * Almaş lı olarak iş leyen. alo * Telefon konuş ması nda kullanı lan seslenme sözü. almaş ı k yapraklar * Sapı n iki yanı nda karş ı lı klı değ il de aral ı klı olarak bir sağ da. tertemiz. ön yüzü. aln ı nda yazı lmı ş olmak * bir olayı n. mütenavip. Almanla ş tı rmak * Almanlara özgü yaş ayı ş tarz ı kazandı rmak. baş ar ı göstermiş olarak. kötü talihi. ke ş ikleme. aln ı nı n kara yazı sı * kötü kaderi. almaş *İ ki veya daha çok ş eyin sı ra ile değ iş tirilerek kullanı lmas ı veya kendiliğ inden değ iş erek çal ı ş ması . takdir etmek. ş erefiyle. Almanla ş ma * Almanlaş mak i ş i veya durumu. aln ı nı karı ş lamak * küçümseyerek meydan okumak. aln ı nı n ak ı ile * ayı planacak bir duruma dü ş meden. Almancı lı k * Almancı gibi davranma. almaş ı k *İ ki veya daha çok ş eyin sı ralanmaları nda değ iş iklik olan. münavebe. kiş inin baş ı na gelmesini Allah' ı n buyurmuş olduğ una inanmak. . Almanla ş mak * Alman yaş ayı ş tarz ı nı benimsemek. * Bir ş eyin ön taraf ı . aln ı ndan öpmek * beğ enmek. Almanla ş tı rma * Almanlaş tı rmak i ş i.* Almanya'da çalı ş an Türk iş çisi. aln ı na kara sürmek * bir kimsenin haksı z yere kötü tanı nması na yol açmak. aln ı açı k yüzü ak * çekinecek hiçbir durumu veya ayı bı olmayan. almaş ı klı k * Dönüş ümlü ve düzenli sı ralanma.

alogami alotropi alp * Bir çiçek tepeciğ inin baş ka bir çiçek tozu ile tozlanmas ı .. altı nda" biçiminde kullan ı ld ı ğ ı nda "bir ş eyin etkisinde" anlamı nı verir. al ş imi al ş imist alt * Elementleri altı na çevirmek isteyen bir iş alan ı . * (kaynatma veya piş irmede) Yanan ocak. simya. kahraman. fiziksel bakı mdan ayrı özellikler gösterebilmesi durumu. alt bölüm * Yazı larda bölümlerin ayrı ldı ğ ı parçalardan her biri. alt alta * Birbirinin altı nda olarak. * Karbon. alt alta üst üste * birbirleriyle itiş ir kalkı ş ı r durumda. Alp eren * Derviş . memeli bir hayvan (Lama glama pacos). . alpaks alpinist alpinizm alpl ı k * Alp olma durumu. b) (sı nı flamalarda) ikinci derecede olan. ocak alevi. * Birkaç ş eyin içinden bize göre uzak olanı .. * Alt bir isimle tamlama kelime oluş turduğ unda a) önceki ismin kavramı na etki veya yer anlamı katar: Ayak alt ı . * Bu hayvanı n yünü veya bu yünden dokunan kumaş . ayr ı m. Alp yı ld ı zı * Dağ ları n çok yüksek yamaçları nda yetiş en bir çiçek (Paradisia liliastrum). * Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü. * (birkaç ş eyden) Yere yakı n olan. * Kolayca bükülebilen alüminyum ve silisyum karı ş ı mı . alpaka * Çifte parmaklı lar takı mı nı n devegiller s ı nı fı ndan. Güney Amerika'da yaş ayan. simyacı . * Bir nesnenin tabanı . fosfor gibi maddelerin. * Mücahit. * Alş imi ile uğ raş an kimse. alt cins * Bir cins içinden ayrı lan ikinci derecede bir cins. * Bir ş eyin yere yak ı n bölümü. * Alt kelimesi ". * Dağ cı . yiğ itlik. * Dağ cı lı k. * Bir ş eyin yere bakan yan ı . kahramanl ı k. uzun tüylü. üst karş ı tı . * Yiğ it.

alt ı rk * Aynı ı rk içinde yeti ş tirme amacı na ve çevreye ba ğ lı kalı narak değ iş me uğ ratı lmı ş ve bu yolla ı rk içinde özellikle fizyolojik nitelikleri bak ı mı ndan kalı tsal sapma gösteren hayvan topluluğ u. oynayabilen çene. alt ş ube * Bir ş ube içinde kurulan ikinci derecedeki ş ube. . alt hava yuvar ı * Dünyamı zı ku ş atan atmosferin 10 km kalı nl ı ğ ı nda olan alt katmanı . çoğ u kez hücre zarlar ı kalı nlaş mı ş özel doku. alt damak * Damaklardan altta olanı . hipoderm. içmek. alt tabaka * Tabakalardan altta bulunan. alt çene oynamak * yemek. alt familya * Bir familyanı n içinden ayrı lan ikinci derecede bir familya. * Belli bir konuyu ele almak amacı yla bir kurul içinden birkaç ki ş i seçilerek oluş turulan kurul. * yenilmek. sı rtı nı yere getirmek. alt etmek * üstünlük sağ lamak. yenmek. alt kat alt kurul alt olmak alt s ı nı f * Bir sı nı f içinden ayrı lan ikinci derecedeki sı nı f. öbürü tikel olumsuz. * Bir yapı nı n veya aracı n katları ndan altta bulunan bölümü. alt geçit * Trafik akı mı nı kesmemek için bir yolun altı ndan geçirilen yol. * Bazı gövde ve yaprakları n üst derilerinin altı nda bulunan.alt çene *İ nsan ve hayvanlarda yiyecekleri çiğ nemeye yarayan. hipoderm. alt karş ı t * Konusu ile yüklemi aynı olan. * Alt çene üzerinde sı ralanmı ş diş lerin biri. alt güverte * Gemilerde güvertelerden altta bulunanı . karş ı karş ı ya konmu ş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değ ildirler" gibi. alt deri * Üst derinin altı nda bulunan ikinci tabaka. biri tikel olumlu. alt diş alt dudak * Dudaklardan altta bulunanı . * Böceklerin ağ ı z sisteminde bulunan alt parça.

* Türk. rahatsı zlı k vermek. * rahatsı zlanmak. görüntü). alt yaz ı layı cı * Alt yazı lamak iş ini yapan (kimse). * iş in daha sonras ı . sonuç alı namayan iş ler için söylenir. yı kmak. * değ eri. alt yaz ı * Gazete. yı kı lmak. * Altayistik ile uğ raş an kimse. alt taraf ı (veya yanı ) * geriye kalanı . alt yaz ı lı * Alt yazı sı bulunan (film. su. alt üst olmak * çok karı ş ı k duruma gelmek. * Yabancı dildeki bir filmin konuş maları nı çeviri olarak görüntünün altı nda veren yaz ı . * Toplumun ekonomik yapı sı nı oluş turan ve insan bilincinden bağ ı ms ı z olarak biçimlenen üretim iliş kilerinin hepsi. alt yaz ı lama * Alt yazı lmak iş i. sonra çevrilerek öbür yüzü kı zartı larak pi ş irilen börek. * huzursuz etmek. * heyecanlanmak. alt üst böre ğ i * Önce bir yüzü. tedirgin olmak. düzenini bozmak. üst yapı karş ı tı . alt yapı * Bir yapı için gerekli olan yol. dergi gibi yayı nlarda çı kan resim ve foto ğ rafları açı klayan yaz ı . elektrik gibi tesisatları n hepsi. * Çok karı ş ı k ve da ğ ı nı k. * çok karı ş ı k duruma getirmek. üzülmek. Altayca * Altay Türkçesi. Mançu-Tunguz. * zarar vermek.alt tak ı m * Bir takı m içinde kurulan ikinci derecedeki takı m. alt yaz ı lamak * Alt yazı ları haz ı rlamak ve gerçekleş tirmek. alt yanı çı kmaz sokak * sonu gelmeyen. Moğ ol. alt tür alt üst * Bir tür içinde ayrı lan ikinci derecedeki tür. alt üst etmek * alt yüzünü üst yüzüne getirmek. kanalizasyon. Kore ve Japon dillerinin kendisinden türediğ i varsayı lan ana dil. olup olacağ ı . Altayist Altayistik .

mütedahil: "Kimi insanlar fanidir" önermesi "Bütün insanlar fanidir" önermesinin alt ı ğ ı olur. altı taneden oluş muş . alternatif * Seçilebilecek bir baş ka yol.* Altay grubuna giren Türk. yöntem. kültür ve tarihleriyle uğ raş an bilim dalı . * Beş ten sonra gelen sayı nı n ad ı ve bu sayı yı gösteren rakam. altı tane alabilen. alt ı lı * Altı parçadan olu ş an. * Dalgalı (ak ı m). alt ı okka etmek * birini kolları ndan ve bacakları ndan tutup yukarı kaldı rarak sallamak veya götürmek. Altı Kardeş * Kuzey kutup yönünde. alt ı lı k * Altı sı bir arada. alt ı dan yemek * hastahanelerde hiç perhizi olmayan hastalara verilen tam yemek. Büyük Ayı 'nı n karş ı sı nda bulunan tak ı m yı ldı z. * Almaş ı k. . alt ı karı ş beberuhi * kı sa boylu olanlar için alay yollu söylenir. üstü ş iş hane * (giyim için) altı . biri tikel olumlu. *İ skambil. seçenek. müseddes. * Divan edebiyatı nda her bendi altı mı sradan oluş an nazı m biçimi. * Beş ten bir art ı k. alt ı alt ı alay üstü kalay * içi dı ş ı gibi özenilmiş olmayan ş eyler için söylenir. alt ı k * Konusu ile yüklemi aynı olan. * Bu unvanı taş ı yan kimse. altes * Prens ve prenseslere verilen ş eref unvanı . biri tümel olumsuz. 6. Moğ ol. Vl. altı kaval üstü ş iş hane. alternatör * Dalgalı elektrik akı mı veren üreteç. alt ı ya ş olmak * iş e birtakı m oyunlar karı ş mak. Japon ve Korelilerin dil. kendinde herhangi bir ş eyden alt ı tane bulunan. Mançu-Tunguz. alt ı gen * Altı kenarl ı çokgen. biri tikel olumsuz iki önerme arası ndaki bağ lantı durumu. alt ı kaval. domino gibi oyunlarda üzerinde altı iş areti bulunan kâğ ı t veya pul. böyle bir iş e giriş mekte sakı ncalar bulunduğ u anlaş ı lmak. edebiyat. biri tümel olumlu. alt ı yol * Altı yolun birleş tiğ i yer. alt ı kaval üstü ş iş hane * Bkz. üstüne uymaz.

alt ı n * Atom sayı sı 79. üstün nitelikte olan. paslanmaz element. alt ı n leğ ene kan kusmak * varlı k içinde hastalı k veya s ı kı ntı çekerek yaş amak. alt ı n ad ı pul oldu. * Niteliğ i iyi olan. yüksek de ğ erli. alt ı n eli bı çak kesmez * varlı klı veya değ erli ki ş ilerin elini kimse bükemez. alt ı n ad ı nı bakı r etmek * kötü iş ler yaparak temiz ve parlak ününü karartmak. alt ı n gibi * altı na benzeyen. alt ı n küpü * Altı n para biriktiren. de ğ erli. atom ağ ı rl ı ğ ı 196. * Altı ndan yapı lmı ş sikke. öteki elleriyle karş ı lı klı olarak birbirlerinin bileklerini tutmaları . ipeka (Cephaelis ipeca cuanha). kı saltmas ı Au. alt ı n keseğ i * Yerden temiz külçe durumunda çı kan altı n. parası çok olan.9 olan. alt ı n suyu . 10640 C de eriyen. k ı z adı dul oldu * uygunsuz davranı ş lar ı yüzünden temiz tanı nan kiş iliğ i lekelendi. prime time. parası çok olan kimse. alt ı n kaplama * Herhangi bir metal altı n suyuna batı rı larak ince bir altı n tabaka ile sar ı larak altı na benzetilmek. kusturucu niteliğ i olan bir kök. alt ı n kesmek * çok para kazanı r olmak. alt ı n kökü * Güney Amerika'da yeti ş en. alt ı n çağ * En parlak ve mutlu çağ . * Altı ndan yapı lmı ş . alt ı n beş ik * Bir elleriyle kendi bileklerini kavrayan iki kiş inin. kolay iş lenen. alt ı n saat *İ zlenme oran ı nı n en çok olduğ u vakit. * Para getiren sanat veya meslek. sarı . alt ı n anahtar her kapı yı açar * para olunca her güçlük yenilebilir. alt ı n bilezik * Altı ndan yapı lmı ş kola takı lan ve pek çok türü olan süs eş yası . alt ı n babası * Çok zengin. alt ı n sarı sı * Altı n rengini andı ran.

alt ı nda kalmamak * karş ı lı ğ ı nı vermek. becerememek. alt ı nda kalmak * ezilmek. altı ncı duygu. alt ı na etmek (veya kaçı rmak) * yatağ ı na veya donuna abdest etmek. * kendini savunamamak. sı rada beş inciden sonra gelen. * turist. alt ı ncı duygu * Ön sezi. alt ı ndan girip üstünden çı kmak * malı . bir sorunla kar ş ı laş mak. alt ı ndan çapanoğ lu çı kmak * bir i ş te baş a dert olacak bir durumla. üzerine dikkati çekmek. alt ı n yürekli olmak * çok iyi niyetli olmak. kalı nca kabuklu güzel bir kavun türü. alt ı nı çizmek * (bir sözün) önemini belirtmek. alt ı n yağ murcun * Bir tür ku ş . gelirli kimse. yuvarlak. alt ı nbaş alt ı ncı * Daha çok Ege bölgesinde yetiş en. üstesinden gelememek. alt ı n yumurtlayan tavuk * mesleğ i. alt ı n yı l * Eş lerin birlikte ulaş tı kları 50. alt ı n tutsa. sanatı . evlilik y ı lı .* Bir kı sı m konsantre nitrik asit ile üç veya dört kı sı m konsantre hidroklorik asitten olu ş mu ş . toprak olur (veya altı na yapı ş sa elinde bak ı r kesilir) * giriş ti ğ i iş lerde büyük talihsizliklere uğ rayan kimsenin durumunu anlatı r. alt ı ncı his * Bkz. alt ı ndan kalkamamak * bir iş i baş aramamak. vurgulamak. parayı düş üncesizce harcayı p tüketmek. özellikle plâtin ve alt ı n gibi metalleri çözmekte kullanı lan bir karı ş ı m. alt ı ndan kalkmak * bir güçlüğ ü yenmek. gördüğ ü iyilik veya kötülü ğ ü kar ş ı lı ksı z bı rakmamak. yumuş ak huylu görünmek. . alt ı ndan Çapanoğ lu çı kmak * giriş ilen iş te baş a dert olacak bir durumla kar ş ı laş mak. * Altı sayı sı nı n sı ra s ı fatı . yağ mur kuş u. alt ı n topu * güzel ve tombul olan kucak çocukları için bir benzetme sözü olarak kullanı lı r. baş armak. parası olan.

dikenli ve kürecikler hâlinde sapları olan bir kaktüs türü (Trollius ranunculoides). *İ ri bir tür palamut bal ı ğ ı . * Yükseklikölçer. greyfrut (Citrus decumana). * Özel diye alı nan bir ş eye. * Sarı kları n üstüne sarı lan sı rma ş erit. alt ı ntop * Turunçgillerden. her seferinde altı sı bir arada olan. * Altı sayı sı nı n üleş tirme biçimi. alt ı noluk *İ ş lemeli kadı nş alvar ı . alt ı nlaş mak * Altı n durumu veya görünümü almak. revolver. * Altı n sı rma veya kı laptanla i ş lenmiş çizgili ipek kumaş ve bu cins kumaş lar ı n üstünde bulunan sı rma iş lemeli yollar. altimetre altlama altlamak altl ı * Altı olan.alt ı nı ı slatmak * yatağ ı na veya donuna küçük abdestini etmek. * Altlamak iş i. alt ı ntop alt ı parmak * Ellerinde veya ayakları nda altı ş ar parmağ ı olan (kimse). * Tabak veya bardak altı . *İ ki çeneklilerden. * Hayvanları n altı na yayı lan ot veya saman. * Alt ve üst katta olmak üzere. altl ı üstlü * Altı ve üstü birlikte. altl ı k . alt ı patlar alt ı ş ar alt ı z * Bir do ğ umda dünyaya gelen altı (kardeş ). * Altı tane fiş ek alan toplu tabanca. her birine altı . * Arabaya koş ulan atları n yolları kirletmemesi için kuyru ğ unun altı na yerleş tirilen torba. sı cak bölgelerde yetiş en bir meyve ağ acı . alt ı nlaş ma * Altı nlaş mak iş i veya durumu. * Bu kumaş tan yapı lan gelin giysisi. * Bu ağ acı n kanarya sar ı sı renginde. birlikte. karmakar ı ş ı k etmek. greyfrut. * bir ş ey bulmak için aramadı k yer b ı rakmamak. uzun. kı z memesi. * Ayrı renkte altı yolu olan kuma ş . genel bir kavramı n altı nda yer vermek. tadı acı msı meyvesi. alt ı nı üstüne getirmek * söz veya tutumuyla çevreyi birbirine düş ürmek.

altmı ş ı ncı * Altmı ş sı fat ı nı n sı ra bildiren biçimi. altmı ş ar * Altmı ş sı fat ı nı n üleş tirme biçimi. * Altı n renginde olan. sı rada elli dokuzuncudan sonra gelen.altmı ş * Elli dokuzdan sonra gelen sayı nı n ad ı ve bu sayı yı gösteren rakam. fakir. altta yok üstte yok * yoksul. viyola. her defası nda altm ı ş ı bir arada olan. alto altta kalanı n canı çı ksı n * "herkes baş ı nı n çaresine baksı n. *İ ffetsiz. 60. olumlu davranmak. altmı ş dörtlük * Bir notanı n altm ı ş dörtte biri değ erinde olan nota. cilveli (kad ı n). elli dokuzdan bir art ı k. altmı ş altı * Altmı ş altı sayı almakla kazanı lan bir çeş it iskambil oyunu. çekiş mede yenilmek. altunî alüfte alüftelik alümin * Suda çözünmeyen. altmı ş altı ya bağ lamak * temelli olmayan bir çözümle durumu kurtarmı ş görünmek. alttan alta * gizlice. 20500 C de eriyen. * Alüfte olma durumu. * Kontralto. her birine altmı ş . gücü yetmeyen ne olursa olsun" anlamı nda kullanı lı r. el altı ndan. altta kalmak * herhangi bir çatı ş mada. beyaz bir toz olan alüminyum oksit (Al2O3). altmı ş lı k *İ çinde altmı ş tane bulunan. alttan (veya a ş ağ ı dan) almak * sert konuş an birine kar ş ı yumu ş ak. * Altı kere on. * Altmı ş yaş ı nda olan veya görünen. alümina * Bkz. oynak. alümin. alüminyum . alttan güre ş mek * gizli gizli yenme yollar ı nı kollamak. * Kemanla viyolonsel arası büyük keman. LX.

amma. gümü ş parlaklı ğ ı nda. alyans alyon alyuvar Am * Amerikyum'un kı saltmas ı .* Atom numarası 13. maksat. * Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilir. alüvyon lı ğ . * Hedef. baş ka bir cümleye bağ lamaya yarar. * Uyarma veya ş artlı bir ifade niteli ğ inde olan bir cümleyi. * Kana al rengini veren. * Torba biçiminde küçük boş luk veya geniş lemiş kı sı m. kil gibi çok ince taneli ş eylerin kum ve çakı lla karı ş ması yla olu ş an yı ğ ı n. hedeflenen amacı n dı ş ı nda. eritrosit. * Bir parçanı n sevimli ve cana yakı n çalı nacağ ı nı anlatı r. * Gaye. ama * Çeliş kili ve tutarsı z iki cümleyi birbirine bağ lamaya yarar. dön-em vb. am * Diş ilik organı . ama ne * ne hoş . K ı saltması Al. * Bir yargı yı veya bir buyruğ u pekiş tirmek için de kullanı lı r. * Alüminyumdan yapı lmı ş . küçük hücre. âmâ amabile amaç amaç d ı ş ı * Gaye dı ş ı . atom ağ ı rl ı ğ ı 26. alvere tulumbası * Emme basma tulumba. çekirdeksiz. *ş aş ı lacak niteliğ i olan.98 olan. -am / -em * Fiilden isim türeten ek: tut-am. alüminyum ta ş ı * Boksit. * Görmez. kör. 6600 C de eriyen hafif bir element. alveol * Akarsuları n taş ı yı p yı ğ dı kları balçı k. * Niş an yüzüğ ü. * Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağ lar. . beyaz. amaç edinmek * bir amaca ulaş ma isteğ inde bulunmak. * Para babası . yuvarlak. * Eriş ilmek istenilen sonuç. ferç.

* Bir suçun bağ ı ş lanması nı n istenildi ğ ini anlat ı r. tutamak. kaç-amak vb. iş lemler. * Fiilden isim türeten ek: bas-amak. amaçs ı z * Amacı olmayan. * (bir iş i) Yapmaya hazı r. hedef alma. istihdaf. amaçlanmak * Amaçlamak iş ine konu olmak. * Usanç ve öfke anlatı r. *İ ş ler. amaçlanma * Amaçlanmak i ş i. amaçlama * Amaçlamak iş i. aman dedirtmek (veya amana getirmek) * karş ı koyan birini boyun e ğ mek zorunda bı rakmak. amaçl ı lı k * Amaçlı olma durumu. beğ enme veya be ğ enmeme. * Dikkat uyandı rmak için kullanı lı r. gayesiz. amaçlamak * Bir amaca ulaş mayı istemek. zor durumda bı rakmak. istihdaf etmek. * Rica anlatı r.amaç gütmek * bir amacı gerçekle ş tirmeye çalı ş mak. . * Bir amaca yönelik. aman Allah (Allahı m) *ş aş ma. amalierbaa * Matematikte dört iş lem terimine verilen ad. * Çok beğ enmeyi anlatı r: Aman ne güzel ş ey! Bu anlamda kullanı ldı ğ ı nda buna da edatı da getirilebilir. *Ş aş ma anlat ı r. korku gibi duyguları belirtmek için kullanı lı r. aman * Yardı m istendiğ ini anlatı r. aman bulmak * kurtulmak. gayeli. amade -amak amal âmâlı k * Âmâ olma durumu. amaçs ı zl ı k * Amaçsı z olma durumu. amaçl ı * Amacı olan.

amans ı zca * Öldürücü bir durumda. yalnı z zevki için yapan kimse. amas ı var * herkesin bilmediğ i sakı ncası veya kusurları var. cana k ı yı cı . savaş safları nda yer alan kad ı n. amanı n * Korkma ve ş aş ma sözü. aman vermek * canı nı bağ ı ş lamak. amans ı z hastal ı k * Kanser. acı ması z olarak. tahta. aman zaman * Karş ı sı ndakini yumuş atmak için söylenen sözleri anlatı r. aman dilemek * önce direnirken zor karş ı sı nda boyun eğ ip canı nı n bağ ı ş lanması nı dilemek. amanname *İ slâm devletlerinde düş mana güvenlik içinde olduğ unu bildirmek üzere verilen belge. Amasya'n ı n bardağ ı . hiç acı mayan. amatör * Bir iş i para kazanmak için değ il. ambalâjc ı * Ambalâj yapan kimse. kâğ ı t. * Hoş görüsüz olarak. aman vermemek * rahat bı rakmamak. * acı mayı p öldürmek. * Ata binen kadı n. öldürmemek. böyle bir iş yapayı m deme. biri olmazsa biri daha * ele geçirilmeyen veya kaçan bir ş eye üzülmek bo ş tur. sand ı klamak. amana gelmek * önce direnirken zor karş ı sı nda boyun eğ mek. amans ı z * Aman vermez. amazon * (eski çağ lar ı n Amazonlar ı na benzetilerek) Erkek gibi.aman derim! * sakı n ha. ambalâj yapmak * (bir ş eyi) bu gibi maddelerle paketlemek. amas ı maması yok! * hiçbir özrün geçerli olamayacağ ı nı anlatı r. göz açtı rmamak. profesyonel karş ı tı . ambalâj * Eş yayı sarmaya yarayan mukavva. plâstik madde gibi malzeme. çünkü her zaman benzeri sağ lanabilir. . hevesli. amatörlük * Amatör olma durumu.

amber bal ı ğ ı . ekonomik. çakı l gibi yapı malzemesini ölçmekte kullanı lan ve her yanı çoğ unlukla 75 cm olan küp ölçek. * Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı . ambalâjlama * Ambalâjlamak iş i. amber * Amber balı ğ ı ndan ç ı karı lan güzel kokulu. amber ağ acı * Baklagillerden bir cins mimoza (Geum urbonum). ambar memuru. * siyasî. ambalâjlamak * Ambalâj yapmak. ambale olmak * Çok yorulup iş göremez. güçlü bir vantilâtör kullanı larak sa ğ lanan hava ak ı mı ile yeş il ve sulu yemlerin kurutulması . * Genellikle tahı lı n çok üretildiğ i yer. ambargo * Bir devletin. ambargoyu kald ı rmak * ambargo ile ilgili yasaklamayı kaldı rmak. ambarlamak * Ambar iş i yapmak. ambargo koymak * gemilerin limanlardan hareketini yasaklamak. ambar * Genellikle tahı l saklanan yer. kül renginde bir madde. * Geminin yük koymaya ayrı lmı ş yeri. * Bir malı n serbest sürümünü engellemek için konulan yasak. * Otomobili fazla gaz vermekten çalı ş maz hâle sokmak. * bir malı n serbest sürümünü engellemek. * Kum. ambarc ı * Ambara bakan görevli. ambarlama * Ambar durumuna gelmek. * Yiyecek ve bazı eş yanı n sakland ı ğ ı yer. ambarc ı lı k * Ambarcı nı n gördü ğ ü iş . bölge. gemilerin kendi limanları ndan ayrı lmas ı nı yasaklama buyru ğ u. * bir mala el koymak. çok yormak. * Eş ya taş ı ma i ş leri yapan kurum veya ortaklı k. ambarda kurutma * Kapalı bir yerde. ambale etmek * Birini düş ünemez duruma getirmek. düş ünemez duruma gelmek. müsadere etmek.ambalâjc ı lı k * Ambalâjcı olma durumu veya iş i. sosyal alanlarda caydı rma amac ı yla yaptı rı m uygulamak.

ambülâns * Hasta arabası . boyu 25 m'ye kadar çı kan. * Hareketle ilgili olan. fiil. altı n sarı sı renginde güzel kokulu çiçeğ i. amca * Babanı n erkek karde ş i. kolay. *İ ş bakı mı ndan. * Yaş lı erkeklere saygı için kullanı lan seslenme. emekçi. iş çe. cankurtaran (arabası ). pratik. belirtke. hepsinden aldı m payı m * yakı nları ndan beklediğ i ilgi ve yardı mı görmeyen bir kimsenin art ı k yeni bir dilekte bulunmaya niyetli olmadı ğ ı nı anlatmak için söylenir. amel * Yapı lan i ş . uygun. ba ş ı büyük. amber çiçeğ i * Amber ağ acı nı n toparlak. amele *İ ş çi. * Atardamarda kanı n pı htı laş ması veya yağ parçacı kları nı n oluş mas ı sonucunda meydana gelen tı kanma. iş üstünde. * Bir kimsenin dinin buyrukları nı yerine getirmek için yapt ı klar ı . * Soyut bir ş eyin. amele taburu * Genellikle yol yapı m iş lerinde görevli amelelerden oluş an birlik. ameliyat . f ı ndı k büyüklüğ ünde. * Amca olma durumu. cankurtaran.* Balinagillerden. amelimanda *İ ş yapamaz durumda olan. iri ve uzun taneli bir tür pirinç. amberbaris * Sarı çal ı . edim. ada bal ı ğ ı (Catodon macrocephalus). *İ ş e dayanan. piş ince güzel bir koku veren. İ ran'da yeti ş en. ötürük. kestirme. * Elveriş li. amcamla dayı m. bir kavramı n sembolü olan varl ı k veya eş ya. amelelik amelî * Amele olma durumu. diş li. çok yı rtı cı bir balı k. amberbu amblem amboli * Hindistan'da. tatbikî. amcazade * Amcanı n oğ lu veya kı zı . ishal. * Sürgün. amcal ı k amcal ı k etmek * birine amca gibi yakı nlı k göstermek. tatbikî. yalnı z dü ş ünce alan ı nda kalmay ı p iş e dönüş en uygulamalı .

* Tabiî kaynakları n iş letilmesi. Amerika'da yetiş en bir a ğ aç. Amerika'da yetiş en bir ağ aç (Persea gratissima). Amerikan bezi biçiminde de kullanı lı r. faaliyetler. Amerika üzümü *Ş ekerci boyas ı . Amerika tavş anı * Kemiricilerden. Amerikan * Amerika Birleş ik Devletleri halkı ndan olan kimse. amenna *İ nandı k anlamı ile "öyledir". * Bu ağ acı n armuda benzer yemiş i. Amerikan bar . Amerika bademi * Aselbent ve zamk gibi maddeler veren bir sı cak iklim ağ ac ı (Styrax americana). hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptı ğ ı müdahale. * ç. Amerika armudu * Defnegillerden. Amerikal ı laş ma * Amerikalı laş mak iş i veya durumu. operasyon. kaput bezi. Amerikal ı laş mak * Amerikalı lar ı n yaş ay ı ş tarz ı nı benimsemek. Amentü * Kur'an surelerinden birinin adı . önceden hazı rlanı p kabul edilmiş esaslara uygun olarak iş letilmesi. iş lem. Amerika ile ilgili olan. amenajman * Devlete ve kiş ilere ait ormanlar ı n. ameliyathane * Hastaları n ameliyat edildiğ i yer. arka ayakları çok uzun. ameliyat masas ı * Üzerinde ameliyat yapı lan özel donan ı mlı masa. ameliyatlı * Ameliyat edilmiş . İ ş ler. Amerika elmas ı * Antep fı st ı ğ ı gillerden.* Operatörün. ameliye * Yapı lan i ş . bilader ağ ac ı (Anacardium occidentale). "doğ ru". * Amerika'ya özgü. "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatı r. armuda benzer yemiş i. ameliyat geçirmek * ameliyat edilmiş olmak. amerikan * Pamuktan düz dokuma. küçük bir memeli kürk hayvanı (Eriomys chincilla). Amerikal ı * Amerika Birleş ik Devletleri halkı ndan olan kimse. * Bu ağ acı n badem biçiminde çekirdekli.

Amerikanvarî * Amerikalı ya yakı ş an biçimde. ye ş il renkli bir silikat grubu. esmer. * Metal olmayan elementler. Kı saltması Am. amfizem amfor *İ ki kulplu. amerikyum * Atom numarası 95. amfor. amfora amigo amigoluk * Bkz. * Süs taş ı olarak kullanı lan mor renkte bir tür kuvars. . * Çoğ unlukla spor yarı ş malar ı nda seyircileri coş turan kimse.* Lokanta. amfibi *İ ki yaş ay ı ş lı . dibi sivri. * Yunan ve Roma'da açı k hava tiyatrosu. Amerikalı gibi. * Toprak parçası . Amerikanist * Amerikan tarihi ve kültürü ile uğ raş an bilimci. * Hem karada hem de suda hareket eden (taş ı t). yüzergezer. Amerikanca * Amerika Birliş ik Devletlerinde kullanı lan İ ngilizce. amfibyumlar * Kurbağ a ve semenderleri içine alan iki yaş ayı ş lı omurgalı lar sı nı fı . amerikan. sı raları arkaya doğ ru basamaklı olarak yükselen salon. yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element. karnı geniş testi. amfibol * Piroksenlere yakı n siyah. ametal ametist amfi * Amfiteatr kelimesinin kı saltı lmı ş ı . * Amigonun yaptı ğ ı iş . Amerikan salatası * Rus salatası . amfiteatr * Dinleyicilerin oturduğ u. amfibi harekât * Kara ve deniz araçları yla yap ı lan manevra. * Vücut organları ndan bir bölümünün hava ile ş iş mesi. otel veya evlerde içki için ayrı lmı ş köş e. Amerikan bezi * Bkz. dar boyunlu.

tek değ erli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluş an ürünlerin genel ad ı . sebep. faktör. * Niş astayı parçalayarak ş ekere çeviren bir enzim. amiral * Deniz kuvvetlerinde. * Sı radan. üst. amir gibi. * Amir olma durumu. * Kibarca olmayan.amil amilâz amin * Yapan. amirallik * Amiral olma durumu. amirane amirce amiriita amirlik amiyane tabiriyle * halk ağ zı ile. vücudunun biçim değ iş tirmesiyle olu ş an geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer de ğ iş tiren. * Bkz. halk deyiş iyle. * Amonyaktaki hidrojen yerine. etken. etmen. * Bir hücreli hayvanları n kök bacaklı lar sı nı fı na giren bir takı mı . bayağ ı . amipler amipli *İ çinde amip bulunan. proteinlerin temel taş ı olan organik bileş ik. aminoasit * Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taş ı yan. * Amiplerin yol açtı ğ ı . * Amire yakı ş ı r biçimde. emreden. * Amiralin makamı . dualar ı n arası nda ve sonunda kullan ı lı r. amire yakı ş an biçimde. ita amiri. * Amip. amit amitoz amiyane * Amonyağ ı n hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluş an birleş iklerin s ı nı f adı . âmin * "Allah kabul etsin" anlamı nda. tatl ı ve tuzlu sularda ya ş ayan bir hücreli canl ı (Amoibe). akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğ alma. * Amir gibi. amip * Amipler takı mı ndan. * Bir iş te emir verme yetkisi olan kimse. amir * Buyuran. . ordudaki general rütbesine eş it rütbedeki subay.

amme menfaati * Kamu yararı . töre d ı ş ı cı lı k. çağ nak. amme hukuku * Kamu hukuku. amonyum karbonat * Hamur kabartmada maya olarak kullanı lan karbonik asidin amonyum tuzu. amonyaklamak * Bazı yemlerin amonyak veya bir amonyum bileş iğ i ile karı ş tı rmak veya doyurmak. bununla beraber. kamu. amonyum * Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleş im kökü (NH4). amor * Bir çe ş it kumaş . amonyaklama * Amonyaklamak iş i. amme idaresi * Kamu yönetimi. * Yanı na getirildi ğ i kelimenin anlamı na a ş ı rı lı k katarak ş aş ma veya hayranlı k anlatı r. *İ çinde bu gaz ı n eritilmiş bulunduğ u su. azotlu gübrelerin en çok kullanı lanı dı r. amme davas ı * Kamu davası . keskin kokulu bir gaz (NH3). amma velâkin * Ancak. * Döl kesesi. amnios suyu * Döl kesesini dolduran ve cenini içinde bulunduran sı vı . n ı ş adı r kayma ğ ı . .amma * Bkz. bellek yitimi. amonyum sülfat * Sanayide sentez yolu ile elde edilen amonyum nötr sülfat. amoralizm * Ahlâk dı ş ı cı lı k. amme efkâr ı * Kamuoyu. amnezi amnios * Hafı za kaybı . amonyak * Azot ve hidrojen birleş imi olan. amme * Halkı n bütünü. nı ş adı r ruhu. ammada yapt ı n ha! * söylenen bir söze pek inanı lmadı ğ ı nı ve ş aş ı ldı ğ ı nı anlatı r. Ama.

dikine. gözleme dayanan. Kı saltmas ı A. havası boş altı lmı ş cam *İ çinde çoğ u kez zerk edilecek. * Piyangoda ödenen para kadar ödenen karş ı lı k. *İ çinde. amper * Elektrik akı mı nda ş iddet birimi. sı vı durumda ilâç bulunan küçük veya büyük cam tüp. yükselteç. amuda kalkmak * iki eli üstüne dayanarak bacakları nı havada dikey tutmak. amortisman * Taş ı nmaz malları n aş ı nmaları na karş ı lı k olarak. mobilya. ampirist * Deneyci. * Herhangi bir bütünden bir parça kesme veya koparma. ş iddetini veya gücünü art ı rmaya yarayan araç. * Birden ödenerek faizinin iş lemesine son verilen tahvil. amper saat * Bir amper ş iddetinde akı m geçiren bir iletkenden bir saat içinde geçen elektrik miktarı . amudî * Dikey. ampermetre * Amperölçer. üslûbu. ampirizm * Deneycilik. * Napoleon döneminde Fransa'da ve Avrupa'da yayı lmı ş olan yapı . amorti etmek * bir giriş imde yatı rı lan parayı zamanla yeniden kazanmak. yumuş atmalı k. cihaz. amudufı karî . * Bu düzeni kuran öge. amplifikatör * Alçak veya yüksek frekanslı akı mları n gerilimini. ampütasyon * Bir organı kesip ç ı karma. dik. ampul ş iş e. y ı llı k kârdan ayrı lan belirli pay. ampir ampirik * Bir kurama değ il de yaln ı zca deneye. giyim vb. yayları n gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen. elektrik akı mı ile akkor durumuna gelerek ı ş ı k verebilen bir iletkeni bulunan. amortisör * Motorlu araçlarda sarsı ntı . sallantı gibi hareketleri en aza indiren. akı mölçer.amorf amorti * Biçimsiz. amperölçer * Bir elektrik akı mı nı nş iddetini ölçmeye yarayan ayg ı t. * Faizin iş lemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi.

faizin dı ş ı nda olan bölümü. * Velinimet. ana bir. anne. ana avrat düz (veya dümdüz) gitmek * sövmek. *İ ki tarla arası ndaki sı nı r. o çizginin. ana baba eline bakmak * ana ve babanı n verdiğ i para ile geçinmek. * Yaş lı kadı nlara sayg ı lı bir seslenme sözü olarak kullanı lı r. ana baba günü * Çok kalabalı k. ana bilim dal ı * Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlı k dalları . esas. kök-en vb. ana baba * Ana ile babanı n oluş turdu ğ u birlik. kı z-an. * Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye s ı fat olarak geldiğ inde. dik durumda. lâhza. * Alacağ ı n veya borcun. belirli bir kural altı nda hareket ederek bir yüzey olu ş turmaya yaradı ğ ı nı anlatı r. * Yavrusu olan diş i hayvan. * Sı kı nt ı lı kalabalı k. bel kemiğ i. * Temel. babalar ı ayr ı olan (kardeş ler). tehlikeli zaman.* Omurga kemiğ i. ana baba bir * aynı ana ve babadan olan (kardeş ler). baba ayr ı * anaları bir. * Dince aziz tanı nan bazı kadı nlara verilen sayg ı unvanı . * Zamanı n bölünemeyecek kadar k ı sa bir parçası . amyant an an an * Zihin. ana baba yavrusu * nazlı büyütülmüş çocuk. amut * Dikme. * Fiilden sı fat türeten ek. ana arı * Arı beyi. -an / -en -an / -en ana *İ simden isim türeten ek: oğ ul-an > oğ lan. küfretmek. * Kolayca bükülen ve ateş e dayanan liflerden oluş mu ş . telâş lı . ası l. yer veya durum. . bir tür ak asbest. * Çocuğ u olan kad ı n.

büyük ön kapı sı . * Bir ülkede büyük kentlerden herhangi biri. k ı ta. ana dü ş ünce * Temel fikir. baht kuramamı ş ) * kocası iyi olmayan bir kadı n. * Gemilerde. ana gibi yâr olmaz. ana kad ı n * Bir ailede veya bir toplulukta en çok sayı lan kad ı n. kı z bahtı kocadan arar (veya ana k ı zı na taht kurmu ş .ana cadde *Ş ehirde ara sokaklar ı n açı ldı ğ ı geniş yol. büyük ş ehir. ana doğ rusu * Dönen silindirin yan yüzünü oluş turan dikdörtgenin bir kenarı . ana dili ana direk *İ nsanı n çocukken anası ndan. metropol. ana deniz * Kı talar ı birbirinden ayı ran engin deniz. aylı k ve bilânço hesapları nı gösteren defter. kendi ne kadar zengin olursa olsun. ağ açç ı k veya çalı larda gövdeden ilk çı kan ve bitkinin çatı sı nı olu ş turan dal. ana kara ana kent * Yeryüzündeki beş büyük kara parçası ndan her biri. ana çizgi ana dal * Ağ aç. * Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleş im yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin baş ka ülkelerle olan her türlü iliş kilerinin sağ landı ğ ı en önemli kenti. umman. . mutlu olamaz. ana duvar * Bir yapı nı n. ana kap ı * Bir yapı nı n süslü. metropol. ana k ı zı na taht kurar. büyük defter. okyanus. büyük ş ehir. ana deniz bilimi * Oş inografi. defterikebir. ana defter * Ticarî bir kuruluş un. dört bir yönünü çevreleyen kalı n dı ş duvar. ekleme direklerde dipteki temel parça. * Dönen koninin yan yüzünü oluş turan dik üçgenin hipotenüsüne verilen ad. * Belli bir kurala göre yürütülerek bir biçimin oluş ması na yarayan çizgi. ana kitap * Bir bilim alanı nda yazı lmı ş temel kitap. Bağ dad gibi diyar olmaz * insanlar içinde bize ana kadar candan bağ lı dost yoktur. ana fikir * Belirli bir konuda bir yazı nı n temeli olan düş ünce. evindekilerden ve soyca bağ lı olduğ u topluluktan öğ rendiğ i dil. ana dil * Baş ka diller veya lehçeler türetmiş olan dil.

ana kraliçe * Kralı n annesi. ana kuca ğ ı * Ananı n sevgi ve sevecenlikle dolu çevresi. ana rahmine düş mek * döl yatağ ı nda cenin olu ş mak. ana muhalefet *İ ktidarı n dı ş ı nda say ı ca en üstün olan parti. ana kubbe * Camilerde ayaklar veya ana duvar üzerindeki kasnağ a oturtulmu ş kubbe. nazlı büyütülmüş çocuk veya genç.ana kök * Tohumun çimlenmesinden sonra kökçü ğ ün toprağ a dalarak geliş mesi sonucu oluş an ilk kök. . ana kuyu * bir ocakta ana çı kı ş ve havalandı rmada kullanı lan kuyu. laytmotif. ana motif * Bir sanat eserinde sı k sı k tekrarlanarak ona özellik kazand ı ran motif. ana toplardamar * Kirli kanı kalbin sa ğ kulakçı ğ ı na boş altan iki büyük toplardamardan her biri. holding. ana saat saat. ana dağ ı tı m boru hattı baş langı cı na tesis edilen sayaç sistemi. anaokulu. ana s ı nı fı * Genellikle beş ya ş ı nı bitirmiş çocukları ilkokul öğ renimine haz ı rlayan sı nı f. * Bir gözlem evi veya kurumda. * Arı beyi. ana sav ana sayaç *İ leri sürülerek savunulan düş üncelerin en belli ba ş lı olanı . saatler içinde en doğ ru giden ve öbür saatlerin ayarlanması nda kullanı lan * Belirli bir yerleş im birimine veya bir ş ehre verilen toplam gazı n ölçülmesi amac ı yla. ana kuzusu * Pek küçük kucak çocuğ u. * Sı kı nt ı ya. ana ş ehir * Ana kent. ana sözleş me * Taraflar arası düzenlenen ilk ve temel sözleş me. ana sanlı * Soyadı nı ana yönünden alan. ana ortaklı k * Birçok ortaklı ğ ı n pay senetlerini elinde bulundurarak onları denetimi altı nda tutan sermaye yatı rı m ortakl ı ğ ı . güç iş lere alı ş mamı ş . ana mektebi * Bkz.

ana yüre ğ i * Annelik duygusu. .ana vatan * Ana yurt. * Kurnaz. bilgili. *İ lk yurt edinilen yer. güney. anabolizma * Özümleme. anadan (yeni) doğ muş a dönmek (veya anadan yeni doğ mu ş gibi olmak) * dertsiz. göründü ğ ü yer. deneyli. ana vatan. *İ ri. * Sevimli. kart. ana yar ı sı * Teyze. * Kuzey. anadan doğ ma * çı rı lçı plak. anaçlaş mak * Anaç duruma gelmek. anadan görme * annesinde gördüğ ü gibi. sempatik anne. ana yön ana yurt anaçlaş ma * Anaçlaş mak iş i. * Cadde. ana yol * Küçük yolları n kendisine açı ldı ğ ı büyük yol. sa ğ lı klı bir duruma gelmek. anaca anac ı k * Küçük anne. anaç * Yavru yetiş tirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki a ğ aç. anaçl ı k * Anaç olma durumu. baş ı na buyruk. * Ana olarak. anac ı l * Anası na dü ş kün (çocuk). ana sevecenliğ i. * doğ uş tan olan. ana yapı * Bir yapı bütünü içinde yükseklik ve biçim bakı mı ndan göze çarpan. tasası z. önemli bölüm. doğ u ve batı yönlerinden her biri. * geleneksel. * Bir ş eyin ilk kez yetiş tigi.

eğ rim. sinirli. yaba. çevri. dirgen. burgaç. anafordan * yolsuz veya emeksiz olarak. komütatör. * Somunları veya vidaları çevirerek sı kı ş tı rı p gevş etmek için kullanı lan çelik saplı araç. *Ş ifre yazmak ve çözmek için kararlaş tı rı lmı ş olan yol. . anaerkillik * Kadı nı n üstünlüğ üne dayal ı toplumsal örgütlenme düzeni. açar. anaforcu * Yolsuz veya emeksiz kazanç peş inde olan (kimse). anaforlu anagram * Bir kelimedeki harflerin yerini değ iş tirerek elde edilen kelime. * Bir ş eyin zembere ğ ini kurmak için kullanı lan araç. matriarkal. açk ı .Anadolu * Ön Asya'nı n bir parçası olarak Türkiye'nin Asya kı tas ı nda bulunan toprağ ı na verilen ad. güç durum. kurgu. uzun saplı araç. ters akı ntı lar ı n olu ş turduğ u dönme. girdap. iste ğ e göre elektrik akı mı nı n geçmesini sağ lamak için kullanı lan düzen. * Ananı n egemen olduğ u aile hayatı . anafora kaptı rmak * emeksiz. karş ı lı ksı z olarak baş kası nı n yararlanması na imkân vermek. mader ş ahîlik. anahtar * Bir kilidi açı p kapamak için kullanı lan araç. anaerobik * Oksijensiz yerde yaş ayabilen. maderş ahî. anadut * Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan. Anadolulu * Anadolu halkı ndan olan (kimse). anafor * Bir engelle karş ı laş an su veya hava akı ntı sı nı n dönerek ve çukurla ş arak yaptı ğ ı çevrinti. yeti ş ebilen. cereyanlı . anaforlamak * Yolsuz veya emeksiz olarak kazanç elde etmek. * Karmakarı ş ı k. *İ stenilen yere veya aygı ta. anaerkil * Anaerki temeline dayanan. * Akı ntı lı . * Notaları n müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunması nı sağ lamak için portenin ba ş ı na konulan i ş aret. anaforculuk * Anaforcu olma durumu. anaforlama * Anaforlamak iş i. anaerki * Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocuklar ı ana klânı na mal eden ilkel bir toplum düzeni. * Yolsuz veya emeksiz elde edilen ş ey.

vası ta. anala ş tı rma * Analaş tı rmak iş i. anahtar bitkiler * Mera üzerinde çok bulunan ve bunları n do ğ ru bir ş ekilde otlat ı lmaları ile tüm meran ı n do ğ ru bir ş ekilde otlanmı ş olaca ğ ı kabul edilen bitki türleri. çağ a uymaz. delikli metal ve plâstik gereç. eskimiş . anakronizm * Tarihe aykı rı lı k. kilit ta ş ı . anahtar uydurmak * bir kilidi açmak için kendi anahtarı ndan baş ka bir anahtar kullanmak. deri ve benzerinden yap ı lan halka veya kı lı f. anahtarlı k * Anahtarları n kaybolması nı önlemek. * Vesile. anakronik * Çağ ı geçmiş . * Çağ a uymama. araç. anahtarcı * Anahtar yapan. -anak / -enek * Fiil köklerinden isim türeten ek. anala ş tı rmak * Annedeki özellikleri kazandı rmak. anakonda * Boğ agillerden tropikal Güney Amerika'da yaş ayan. satan veya onaran kimse. açacak. anal ı * Anası olan. kolayca kullan ı lmas ı nı sa ğ lamak için takı ldı ğ ı maden. anahtar ı beline takmak * evde yönetimi ele almak.* Konserve kutular ı nı n kapa ğ ı nı keserek açmaya yarayan alet. anahtar ağ ı zl ı ğ ı * Mobilya kapakları nı n ve çekmecelerin yüzlerine aç ı lan anahtar deliklerinin üzerine çivilenen paslanmaz çelik veya dökümden yap ı lmı ş ortası anahtara uygun. * Kapı . . analı . anahtar vermek * (tulûat tiyatrosunda) komiğ e nükte yapma kolaylı ğ ı vermek. anahtar taş ı * (yapı cı lı kta) Kemerlerin en üstündeki taş . anahtar kelime * Bir kompozisyonda kullanı lan temanı n ifade edildiğ i baş lı ca kelimelerden biri. anahtarcı lı k * Anahtarcı nı n yaptı ğ ı iş . anal ı kuzu kı nalı kuzu * Bkz. kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hı rsı zlı k yapan kimse. avı nı sararak ve s ı karak öldüren yı lan (Eunectes murinus).

* Ana yerini tutan veya ana kadar yakı nl ı k gösteren kadı n. üzüntü gibi duygular anlatı r. büyük küçük herkese kar ş ı kullanı lan teklifsiz bir seslenmek. benzeş meye dayanan. analiz yapan kimse. * Sermaye. acı yitimi. anam babam * teklifsiz bir seslenme. anal ı k * Ana olanı n durumu. analist * Tahlil. ağ rı kesen. anam avrad ı m olsun * birini kesin olarak inandı rmak için söylenen çok kaba bir ant. benzeş me. * Üvey ana. * Sese verilen tona göre ş aş ma. tahlil. kı nalı kuzu * annesi sağ olan çocukları n mutlulu ğ unu anlatı r. tuz. * Analiz yapan cihaz. analiz etmek * Çözümlemek. kapital. anam! * Kadı n erkek. analitik analiz * Çözümlemeli. analizci * Analizle uğ raş an veya analiz yapan kimse. çözümleyici. su. analojik * Analoji ile ilgili. * Andı rı ş . andı rı ş ma.anal ı kuzu. acı duyumunu yok etme. * Örnekseme. analizör analjezi analjezik analoji * Benzeş im. tahlil etmek. anal ı kı zl ı * Salça. aygı t veya organ. * Anaca davranı ş . * Bkz. anamal . beğ enme. * Ağ rı yı dindirme. * Çözümleme. bulgur ve kı ymanı n yoğ rularak küçük köfteler hâline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile piş irilmesiyle haz ı rlanan yemek. acı . anal ı k etmek * analı k görevini yapmak veya ana gibi yak ı nlı k göstermek. * Ana duygusu.

anamalc ı lı k * Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni. anamalc ı * Üretim araçları nı özel mülkiyetinde bulunduran. * Kargaş a. anan ı n ak sütü gibi (helâl olsun) * anamı n sütü bana nası l helâl ise. * Geleneğ e dayanan. anamal sahibi. an'ane an'aneci * Gelenek. sı cak ülkelerde yeti ş en ve örneğ i ananas olan bitki familyası . anan ı n örekesi * saçma bir söze karş ı verilen karş ı lı k. anamal birikimi * Anamalcı nı n elde ettiğ i artı k de ğ erin bir bölümünü kendi kullanı rken büyük bölümünü anamalı na ekleyerek onu büyütmesi. anaokulu * Öğ renim çağ ı na henüz gelmemiş iki ile alt ı yaş arası ndaki çocuklar ı okul düzenine hazı rlayan eğ itim kuruluş u. bir iş e razı etmek için gereğ inden çok överek yumuş atmak amacı güdüldü ğ ünü ba ş kas ı na anlatı rken kullan ı lı r. geleneksel. baban yahş i * birini. * Bu ağ acı n tad ı . puluçluk. * Anamalcı lı k düzenini benimsemiş . kapitalist. baş ı bo ş luk. sermayedar. ananet an'anevi * Erkekte cinsel güçsüzlük. * Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu. bu da sana öyle helâl olsun. * Bir ticaret iş inin kurulması . ananas * Ananasgillerden. yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malları n bütünü.sermaye. anar ş ik . kokusu çok beğ enilen meyvesi. an'anesiz * Geleneğ e sahip bulunmayan. kapitalizm. sı cak ülkelerde yeti ş en bir ağ aç (Ananas sativus). baş sı zlı k. anapara anar ş i *İ ş letilen paranı n faiz kat ı lmamı ş bütünü. an'anecilik * Gelenekçilik. * Anarş i niteliğ inde olan. gelenekçi. ananasgiller * Bir çeneklilerden. anan yahş i. * Ananeye bağ lı olan.

bezdirmek. anası turp (veya sarı msak). babası ş algam (veya soğ an) * ne olduğ u belirsiz kimselerin çocuğ u. huy vb. üş engeç. bakı mı ndan anası na benzeyen. bütün aile. anası ndan doğ duğ una piş man etmek * çok eziyet etmek. anası yerinde * bir gencin anası kadar yaş lı (kadı n). çok üzmek. anası ndan doğ duğ una piş man * çok tembel. anası nı bellemek * bir kimseye en büyük kötülüğ ü yapmak. iş i. anası ağ lamak * çok sı kı ntı çekmek. anartri * Dil tutukluğ u. * Anarş izm yanl ı sı olan kimse. çok sı kı ntı çektirmek. davranı ş . kı zı nı al. anası na bak. ası l olarak. kenarı na bak. anası ndan emdiğ i sütü burnundan getirmek anası nı ağ latmak * bir kimseye çok eziyet etmek. anar ş istle ş mek * Anarş ist özelli ğ i taş ı mak. anar ş istlik * Anarş ist olma durumu. * canı ndan bezmiş . anası ndan emdiğ i süt burnundan (fitil fitil) gelmek * bir iş i yaparken çok sı kı ntı çekmek. bezini al * bir kı zı n karakterini öğ renmek isteyenler. anar ş istle ş me * Anarş istle ş mek i ş i veya durumu. eziyet çekmek. anası kı lı klı * görüş . . esaslı bir biçimde. anası nı n hâlini göz önüne alı rlarsa aldanmamı ş olurlar.anar ş ist * Anarş i ile ilgili olan. anası danası * soyu sopu. anarş izm * Tarihî ş artlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldı rı lması na çalı ş an öğ reti. anası na avradı na sövmek * birinin anası nı ve kar ı sı nı amaçlayarak çirkin söz söylemek. bitkin duruma gelmek. anası l * Kökten.

anatomik * Anatomi ile ilgili. dikkate almama ve umursamama anlat ı r. * Anayasa konusunda yetkili olan. * Anas ı z olma durumu. teş kilâtı esasiye kanunu. hinoğ luhin. anası nı n kı zı * anası nı n huylar ı kendisinde de görülen kı z. anavaş ya * Göçücü balı kları n Akdeniz'den Karadeniz'e çı kması . * Anası olmayan. * Unsurlar. anası nı n gözü * çok kurnaz. anası nı sat! (veya satay ı m) * önem verme. anatomici * Anatomi uzmanı . anayasa okutan (kimse). kendisinden her türlü soysuzluk beklenebilen (kimse). hayvan ve bitkilerin yapı sı nı ve organları nı n birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. anası nı n körpe kuzusu * pek küçük kucak çocuğ u. aldı rma. anatomist * Anatomiyle uğ raş an bilimci. yurtta ş lar ı n kamu hakları nı bildiren temel yasa. * Bir ş eyin olu ş umunda göze çarpan özel yapı . yargı lama güçlerinin nası l kullan ı laca ğ ı nı gösteren. * Beden yapı sı . anayasac ı * Anayasayı savunan. anayasadan yana olan. yasama. dalavereci. anası r anası z anası zl ı k anason * Maydanozgillerden. ögeler. anası nı n nikâhı nı istemek * bir ş eye de ğ erinden çok para istemek. yürütme. gövde yapı sı . kokulu tohumu hamur iş lerinde ve rak ı yap ı mı nda kullanı lan. kanunuesasî. * Anatomi dersi veren öğ retim üyesi. çok açı k göz. anası nı n ipini satmı ş (veya pazara çı karmı ş ) * ipsiz. anatomi *İ nsan. anayasal . teş rih. bunun için gam yeme (yemem)!. umursama.anası nı eş ek kovalası n! * sözü edilen kimse veya iş için b ı kkı nlı k. *İ nsan vücudunun anatomisi ile ilgili. katavaş ya. yurdumuzda ekimi yap ı lan bitki (Pimpinella anisum). anayasa * Bir devletin yönetim biçimini belirten.

analoji. temsil. gittikçe. anca * Ancak. *İ ki ş ey arası nda bazı noktalardaki uygunluk. sadece" gibi sı nı rlama anlat ı r. anca beraber. andı rı ş mak * (bir ş ey) Baş ka bir ş eyi andı rmak. saş kı n. "ama". * Plâjiyoklâzlı bir yanardağ kültesi. kanca beraber * bir iş te iki veya daha çok kimsenin. * Ajanda. * Genellikle hamsi. ilerisinin olmadı ğ ı nı gösterir. * En erken. beceriksiz. ancak * "Yalnı z.* Anayasa ile ilgili. adagio ile andantino arası . "daha çok". andemi andemik andezit andı k * Sı rtlan. birbirinden ayr ı lmamalar ı gerektiğ ini anlatı r. "güçlükle" gibi. aptal. * Belli bir bölgede sı k sı k görülen hastalı k. daha hı zlı . yadigâr. bir ş eyin daha çoğ unun. * Yarı yavaş . analoji. ançüez andaç andante andantino * Andante'den daha canlı . hat ı rat. andaval * Ahmak. bön. andı rı ş ma * Andı rı ş mak iş i. andı rı ş * Andı rmak iş i veya biçimi. * "Lâkin". . "en çok". anbean * Dakikadan dakikaya. beceriksiz (kimse). andavall ı * Bön ve görgüsüz. her an. "yalnı z" gibi bir düş ünceye karş ı t ikinci bir düş ünceyi anlatı r. * Anı . * Belli bir bölgede sı k sı k görülen. sardalye veya tirsi balı klar ı ndan yapı lan tuzlu ve ya ğ lı ezme. * "Olsa olsa". *İ ltibas. o iş kötü de gitse. benzerlik durumu. * (çoğ ul durumunda) Anı lar. andı rma * Andı rmak iş i. bazen de çaça.

taahhüt etmek.andı rmak * Anmak iş ini yapt ı rmak. anesteziyoloji * Duyum yitimi bilimi. andoskop * Bkz. * Servi ağ acı . angaje etmek * birini söz veya yazı ile bağ lamak. endoskopi. sarı çiçekli. andı z otu * Birleş ikgillerden. * Cı va yerine bir maden kutu kullanmak temeline dayanan kadranlı barometre. * Kansı z. andoskopi * Bkz. duyum yitimi. * Uyuş turucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuları n yok olması . anevrizma * Bir atardamarı n bir noktası nda oluş an ur biçimindeki gevş eme ş iş kinli ğ i. angaje olmak . nemli yerlerde yeti ş en. acı ve kokulu bir ot (İ nula). * Kı rlarda yetiş en yabanî bir otun kökü. * Kansı zlı k. ça ğ rı ş tı rmak. fı kra. anestezist * Anestezi uzmanı . andropoz * Erkeklerde yaş dönümü. anemometre * Yelölçer. anele anemi anemik * Gemilerde türlü iş lerde kullanı lan bir tür demir halka. * Benzer yanları bulunmak. angaje * Sözle veya yazı lı olarak bağ lanan. endoskop. anekdot * Kı sa veya özlü anlatı mı olan güldürücü hikâye. andı z * Yaprakları dikenli olan bir çeş it ard ı ç. anemon aneroit anestezi * Dağ lâlesi.

meş hur. zorla yapı lan iş . ve VI. angajmans ı zl ı k * Angajmanı olmama durumu. tüyleri kiremit renginde. taahhüdü olmayan. angudî angut * Angut kuş unun renginde. * Usandı rı cı . Anglikan *İ ngiliz kilisesine bağ lı olan (kimse). Kı saltması A. üstlenme. kendi suları ndaki yabanc ı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanmas ı . bı ktı rı cı . angarya çekmek * bir iş i isteksizce. * Harman zamanı fazla sap yüklemek için öküz ve at arabaları nı n iki tarafı na takı lan parmakl ı k. Angolalı * Angola'da yaş ayan (kimse). angarya * Bir kimseye veya bir topluluğ a zorla. angajman * Yüklenme.* sözle veya yaz ı lı olarak bir ş eye bağ lanmak. * Ördekgillerden. angajmanlı * Bağ lantı sı . * Olağ anüstü durumlarda veya sı kı yönetimde devletin vatandaş lara ait ta ş ı tlara el koymas ı . angaryaya koş mak * birini zorunlu olmadı ğ ı hâlde bir iş te çalı ş maya zorlamak. hatı r için yapmaya mecbur olmak. yüzyı lda Büyük Britanya'yı ele geçiren Cermen ı rkı ndan oymaklara verilen ad. angström * Metrenin on milyarda biri değ erine eş it olan ı ş ı k dalgaları nı ölçme birimi. taahhüdü olan. *İ ngilizlere has olan. * Ana dili İ ngilizce olan kimse. * Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptı ğ ı zorunlu ücretsiz hizmeti. * Savaş durumundaki bir devletin. angajmans ı z * Bağ lantı sı . angaryac ı * Baş kas ı na ücretsiz iş yapt ı ran kimse. . taahhüt. Anglikanizm *İ ngiliz kilisesinin tuttuğ u inanç yolu. anı lmı ş . Anglosakson * V. ücret vermeden yaptı rı lan iş . bağ lantı . ang ı ç ang ı n * Ünlü. Anglofil *İ ngiliz yanlı sı . evcilleş tirilebilen bir yaban kuş u (Casarca ferruginea).

. anı msanmak * Hatı rlanmak. kaba saba. anha minha * Aş ağ ı yukarı . hatı rlamak. anı klaş ma * Anı klaş mak iş i. anı msatma * Hatı rlatma. anı klı k anı laş ma * Anı laş mak iş i. anı rı ş * Anı rma i ş i veya biçimi. anhidrit anı * Genellikle kaya tuzu ve alçı taş ı yla birlikte bulunan doğ al. * Anı klamak iş i. anı laş mak * Anı niteliğ i kazanmak. anı lma anı lmak * Anı lmak iş i. an ı durumuna girme. anı klaş mak * Hazı r olma durumu. anı msamak * Hatı rlamak. * Hazı r. * Yaş anmı ş olayları n anlatı ldı ğ ı yazı türü. * Anmak iş ine konu olmak. anı msatmak * Hatı rlatmak. anı k anı klama anı klamak * Hazı rlamak. anı msanma * Hatı rlanma. * Hazı rlı k.* Ahmak. * Hatı ra. anı msama * Hatı rlama. susuz kalsiyum sülfat. hatı ra.

anı ş tı rmak * Bir ş eyi aç ı kça söylemeyip üstü kapalı anlatmak. anı ta benzeyen. anı z . dolaylı anlatmak. anı tlaş mak * Anı t durumuna gelmek. * Anı rtmak i ş i. anı tsı * Anı ta benzer. anı t * Önemli bir olayı veya büyük bir kiş inin gelecek kuş aklarca tarih boyunca anı lması için yap ı lan. * (eş ek) Ba ğ ı rmak. anı tlaş tı rı lma * Anı tlaş tı rı lmak durumu. anı t mezar * Görkemli. * (küçük a ile) Tarih değ eri olan kiş ilerin mezarı olarak yap ı lan anı t de ğ erindeki yapı . * Eş eğ in anı rı rken çı kard ı ğ ı ses. telmih. abidevî. anı rtmak anı ş tı rma * Anı rması nı sağ lamak. göze çarpacak büyüklükte. abideleş tirmek. anı t de ğ eri kazanmak. bir atasözünü anlatma veya çağ rı ş tı rma sanatı . anı tsal * Anı t niteliğ inde olan. abidele ş mek. abide. anı tsal mezar. * Anı ş tı rmak i ş i. ima etmek ihsas etmek. * Saygı ve sevgi ile anı lı r duruma gelmek. * Önemi ve değ eri çok olan eser. görkemli. * Büyüklüğ ü.anı rma anı rmak anı rtı anı rtma * Anı rmak iş i. sembol niteliğ inde yapı . anı tlaş tı rı lmak * Anı tlaş tı rmak durumuna getirmek. görünüş ü ve güzelliğ iyle görenleri etkileyen. anı tlaş tı rma * Anı tlaş tı rmak iş i. anı tlaş tı rmak * Anı t durumuna getirmek. Anı tkabir * Atatürk'ün mezarı . anı tlaş ma * Anı tlaş mak i ş i. * Bir yazı da veya ş iirde bilinen bir olay ı .

kaba. hunnak. . anjiyo olmak * anjiyografi çektirmek veya yaptı rmak. * Bir anda oluveren. anî ak ı n anî hı z anîde anilin boyalar * Taş kömürü eterinden elde edilen. apansı z. birden. animato animizm anjin anjiyo * Anjiyografinin kı saltmas ı . * Benzenden türeyen bir amin.* Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. bo ğ ak. bası m iş lerinde. fotoğ rafçı lı kta. birdenbire. * Hemencecik. anjiyografi * Damar içine x ı ş ı nları nı geçirmeyen bir madde ş ı rı nga edildikten sonra damarları n filminin alı nması . animasyon * Canlandı rma. birdenbire. * Ekin biçildikten sonra sürülmemiş tarla. * Sert. * Boğ az mukozası nı nş iş mesi. * Bir andaki hı z. boya sanayiinde kullanı lan organik boya cevheri. bir anda. anjiyoloji * Dola ş ı m organları nı inceleyen anatomi bölümü. * Ansı zı n. * Canlı cı lı k. anı zlı k anî * Anı zı sökülmemiş tarla. * Bir anda gerçekleş tirilen hücum. farenjit. * Bir parçanı n canlı çalı nacağ ı nı anlatı r. yutak iltihabı . anîden anif anilin * Ansı zı n. anı z bozmak * anı zı alt üst etmek için topra ğ ı yüzden sürmek. anı z biçmek * anı zı ve tarla kenarı ndaki otları biçmek.

Zümrüdüanka. bunları n hatı rlatt ı ğ ı düş ünce veya nesne.Anka * Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş . semantik. anlam bilimi * Dili anlam açı sı ndan inceleyen bilim dalı . anket yapmak * bir konuda soruş turma. * Zeki. ankesörlü telefon * Kutulu telefon. anket * Soruş turma. anketçilik * Soruş turmacı lı k. yuvaya yerle ş tirilmiş (tesisat). fehva. anlam bilimsel * Anlam bilimi ile ilgili. Ankara keçisi * Uzun. anlad ı msa arap olay ı m * hiçbir ş ey anlamadı m. anketçi * Soruş turmacı . anlak anlakl ı anlam * Bir kelimeden. mana. sözlerin bir araya gelmesi. tiftik keçisi. . kı vı rc ı k ve ipek gibi yumu ş ak kı lları olan ve Ankara yöresinde yetiş tirilen evcil keçi türü. araş tı rma yapmak. bir davranı ş veya olgudan anla ş ı lan ş ey. anlam bayağ ı laş mas ı * Anlam kötüleş mesi. * Bir önermenin. anketör ankiloz * Oynar eklemlerde oynaklı ğ ı n kalmaması yla eklemin iş lemez duruma gelmesi. sormaca. anlam ayk ı rı lı ğ ı * Karş ı t anlamlı kelimelerin. bir sözden. bir düş üncenin veya eserin anlatmak istediğ iş ey. anlam çı karmak * bir cümlede veya bir metinden yeni ve değ iş ik bir anlam yakalamak veya bulup çı karmak. semantik. Ankara kedisi * Uzun tüylü ve Ankara yöresinde yetiş en kedi ı rkı . ankastre * Bir oyuğ a. eklem kayna ş ması . * Zekâ. bir tasarı nı n. * Anket yapan uzman.

anlamak * Bir ş eyin ne demek oldu ğ unu. farkı na varmamı ş gibi davranmak. anlamamak * hoş lanmamak. yararlanmak. anlamı na gelmek (veya manaya gelmek) * (bir anlam) bildirmek. dileğ inin yerine getirilmesini istemek. yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteli ğ inde baş ka bir bilgi edinmek. anlamazlı k * Bir ş eyi anlamamı ş . neye iş aret ettiğ ini kavramak. anlam daralması * Geniş kavramları olan bir kelimenin. bir söze. * Sahip olmayı istemek. anlam değ iş mesi * Anlamı n daralması . vukuf. anlam kötüleş mesi * Anlamı iyi ve olumlu olan bir kelimenin zamanla kötü veya kötüye doğ ru giden bir anlam kazanması . anlam kayması * Yeni bir anlam vermek üzere kelimelerin gerçek anlamları ndan kayarak kal ı pla ş malar ı . sinonim. anlama * Anlamak iş i.* yersiz ve gereksiz bir yargı ya varmak. * Bkz. * Doğ ru ve yerinde bulmak. müteradif. genel bir anlamdan özel bir anlama geçi ş . söyleyenin aklı ndan geçmeyen bir anlam vermek. kavrayamam ı ş gibi davranmak. anlam iyileş mesi * Kötü ve olumsuz bir anlamı olan bir kelimenin zamanla iyi bir anlam kazanmas ı . anlamland ı rma . dü ş üncelerini sezebilmek. yorumlamak. anlamda ş * Eş anlaml ı . anlam vermek * kendince bir yargı ya varmak. yanl ı ş de ğ erlendirmek. bu kavramlar içinden tek bir anlam bildirmesi durumu. anlam geni ş lemesi * Dar bir anlamda kullanı lan bazı kelimelerdeki anlamı n ilgili kavramlara yayı lmas ı . anlamda ş lı k * Eş anlaml ı lı k. müradif. * Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğ unu görme. geniş lemesi. * Sorup öğ renmek. * Birinin duyguları nı . anlamazlı ktan gelmek * bir ş eyi anlad ı ğ ı hâlde anlamam ı ş . ilgilenmemek. isteklerini. * (olumsuz veya soru biçiminde) İ yilik görmek. anlamamazl ı k * Anlamazlı k. isimden türeme fiil. * Bir ş ey üzerinde bilgisi bulunmak. kayması veya bayağ ı laş ması .

anlaml ı * Anlamı olan. anlaml ı lı k * Anlamlı olma durumu. anlamsı zla ş mak * Anlamsı z duruma gelmek. gerçe ğ i öğ renildi. manidar. bir anlam verilemeyen. anlaş ı ldı Vehbi'nin kerrakesi. itilâf. anla ş ı lma * Anlaş ı lmak iş i. galiba. belli olmak. anla ş ı ldı Vehbi'nin kerrakesi * iş in iç yüzü. anlamland ı rmak * Anlamı nı aç ı klamak. anlamsı zla ş ma * Anlamsı zla ş mak durumu. muğ lâk. anlaml ı anlamlı * Anlamlı olarak. düş ündürücü. . anlamsı zla ş tı rma * Anlamsı zla ş tı rmak durumu. anlamsı zla ş tı rmak * Anlamsı z duruma getirmek. bir ş ey demek isteyen. ortaya çı kmak. anlamsı zl ı k * Anlamsı z olma durumu. kar ı ş ı k. önemli bir ş ey anlatmayan. anlars ı n ya! * açı klanmaması gereken bir olay ı dolaylı yoldan anlatmak için kullanı lı r. anla ş ı lmak * Anlamak iş ine konu olmak.* Anlamlandı rmak i ş i. anlam vermek. manalı . anla ş ı lmaz * Anlaş ı lması güç olan. anlam kazandı rmak. manas ı z. manas ı zl ı k. uyuş ma. kimselerden biri. anla ş ı ldı Vehbi'nin kerrakesi * Bkz. semantik. anla ş ı k * Araları nda anlaş ma bulunan taraflardan. anla ş ı lan * anlaş ı ldı ğ ı na göre. anlamsal * Anlamla ilgili. anla ş ma * Anlaş mak i ş i. anlamsı z * Anlamı olmayan.

anlat ı lmak * Anlatmak iş ine konu olmak. anla ş tı rmak * Anlaş mayı . * Bir duyguyu. uyuş ma. anlat ı m tonu * Anlatı mda mantı k ve dü ş ünce özelli ğ ine göre olu ş an ton. övmek. anlat ı m * Anlatmak iş i. kültürel vb. anlat ı m bilimi * Üslûp yöntemlerini inceleyen edebî araş tı rma. anla ş tı rma * Anlaş tı rmak i ş i. anlat ı mlı * Düş ünce ve duyguyu güçlü ve canlı bir biçimde anlatan. uyu ş mazlı k. ekspresyonizm.* Devletler arası siyasî. uzlaş mayı . . tahkiyeye ağ ı rl ı k veren (yazar). anla ş malı * Anlaş maya dayanan. tahkiye. anlat ı mcı lı k * Bkz. anla ş mazl ı k çı kmak * bir konuda uyuş mazlı k söz konusu olmak. amaç bakı mı ndan birleş mek. ihtilâf. itilâf. anla ş ma yapmak * anlaş ma belgesi düzenleyip imzalamak. stilistik. anla ş mazl ı k *İ ki veya daha çok tarafı n kar ş ı laş an düş ünce ve amaçları arası nda ayrı lı k. bir konuyu söz veya yazı ile bildirme. alanlarda yap ı lan uzlaş ma ve bu uzlaş manı n tespit edildi ğ i belge. * Eserlerinde hikâye etmeye. anlat ı cı anlat ı lma * Hikâye. anla ş maya varmak * bir konuda birisiyle anlaş mak. anla ş mak * Düş ünce. ifade. anlat ı mcı * Yalnı zca hikâye etmeye ağ ı rl ı k veren (eser). inceleme. fı kra gibi ş eyleri anlatan kimse. bir düş ünceyi. * Anlatı lmak iş i. ekonomik. anlata anlata bitirememek * bir ş eyden çok söz etmek. anlat ı * Hikâye etme. duygu. antant. uyuş mayı sağ lamak.

vurdumduymazlı k. kalı n kafalı . zeki. müdrike. vurdumduymaz. anlay ı ş lı lı k * Anlayı ş lı olma durumu. ferasetsiz. belirtmek. * Anlama yeteneğ i. oysa anlay ı ş sı z kimselere ne söylense yararsı zdı r. * Hoş görüsüz. anl ı kçı lı k * Duyu ve irade karş ı sı nda anlı ğ ı n üstünlüğ ünü ileri süren doktrin. yargı lama. * Anlatmak iş i. anlatt ı rmak * Bir konu üzerinde bilgisini ölçmek. feraset. anlay ı ş göstermek * istenilen veya söylenilen bir ş eyi hoş görüyle karş ı lamak. kafası zl ı k. anl ı ş anl ı * Güzel. * Ayı rı cı bir nitelik olmak bak ı mı ndan görü ş . usa vurma. anlay ı ş * Anlamak iş i veya biçimi. anlamayana davul zurna az * anlayı ş lı kimseleri en küçük bir söz bile etkiler. *İ nandı rmak. * Ölmüş bir insan ı hatı rlamak için yapı lan tören. * Söylemek. izanlı . * Hoş görülü. anlayana sivri sinek saz. * Bir konu üzerinde açı klamada bulunmak. gabavet. zihniyet. gösteriş li. izah etmek. kafası z. anlay ı ş lı * Anlayı ş ı olan. kavrayı ş sı z. * Hoş görüsüzlük. bilgi vermek. * Hoş görme. zihniye. gabi. izan. kalı n kafalı lı k. anl ı k entelekt. anlay ı ş sı zlı k * Anlayı ş kı tlı ğ ı . . anlay ı ş sı z * Anlayı ş ı kı t olan. ferasetli. ihtifal. izansı z. anlay ı p dinlemek * (bir olayla ilgili olarak) iyice anlamak. bir an içinde olan. zekâ. nakletmek. anlama gücü. hâlden anlama. telâkki. * Kı sa süren. açı klama yaptı rmak. anlatt ı rma * Anlattı rmak iş i. anma * Birini veya bir ş eyi akla getirerek sözünü etme. ünlü. * Duyu ve iradeden ayrı olarak düş ünülen bilme melekesi. izans ı zl ı k.anlat ı ş anlatma anlatmak * Anlatmak iş i veya biçimi. zihniyet. entelektüalizm. takrir.

anma töreni * Bir kiş iyi veya bir olayı hatı rlamak için yap ı lan tören. * Yaratı cı sı nı n ad ı bilinmeyen (eser). düzgün olmayan. anonim ş irket * En az beş kiş inin kurdu ğ u. anmak * Birini veya bir ş eyi akla getirerek sözünü etmek veya onu düş ünmek. anonim ortaklı k. anofel anomali * Sapaklı k. * Sı tma mikrobunu aş ı layan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis). * Bir sözü ağ zı na almak. alı ş ı lmı ş a ve kurala aykı rı olan. anmalı k anne anne olmak * (kadı n) çocuk sahibi olmak. aykı rı lı k. anorganik *İ norganik. su geçirmeyen spor ceket. bir haberi halka bildirmek. zikretmek. yadigâr. hatı ra. anonim ortaklı k * Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağ ı n sorumluluğ u sermayedeki pay ı yla sı nı rl ı bulunan ortaklı k. anons * Duyuru. annelik * Anne olma niteliğ i veya durumu. sermayesi hisselere bölünmü ş ve her ortağ ı n sorumlulu ğ u sermayedeki hissesi ile sı nı rlı ortakl ı k. anneanne * Annenin annesi. anonsör anorak * Baş lı klı . hatı rlamak. annelik etmek * annelik görevini yapmak veya anne gibi ilgi ve yakı nl ı k göstermek. anons etmek * sözle veya yazı yla bir durumu. * Adlandı rmak. sunucu. * Çocuğ unu dünyaya getiren kad ı n. duyurma. * Bkz. anonim ş irket. gayritabiî. . anonim * Adı sanı bilinmeyen. bergüzar. anormal * Genel olan örneğ e. * Anı lmak için verilen ş ey. * Bir armağ anla gönlünü almak.

* Bkz. * Değ iş ik alanlardaki bilgileri sistemli bir yöntemle bir araya getirme veya toplama iş i. ant içmek (veya etmek) * bir ş eyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek. artı uç. ant * Tanrı 'yı veya kutsal bilinen bir kiş iyi. * Birdenbire. birdenbire. özel adları da içine alan sözlük türü. ansiklopedici * Ansiklopedi hazı rlayan veya satan (kimse). anormallik * Anormal olma durumu. sanat dalları nı tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser. yemin. * Beynin irinsiz iltihaplı hastalı ğ ı . ansefalit ansı ma ansı mak ansı z * Anlayı ş sı z. ansı zı n * Hiç hatı ra gelmedik bir sı rada. yemin etmek. * Kendi kendine söz verme. bir ş eyi tanı k göstererek bir olay ı doğ rulama. anot ansefal * Kafatası içindeki beyin ve yardı mcı organlar ı n hepsi. anormalleş mek * Anormal duruma gelmek. deli. * Bir elektrolitte elektrik akı mı nı n gelip bağ landı ğ ı ve içeri girdi ğ i uç. anî olarak.* Dengesi bozuk. anı msama. * Bkz. anîden. ant verdirmek * bir ş eyi yapması için bir kimseye ant içirmek. akı lsı z. ansiklopedicilik * Ansiklopedicinin yaptı ğ ı iş . * Her konuda biraz bilgi sahibi olan. ansiklopedik * Ansiklopedi ile ilgili. ant kardeş i * Bkz. kan kardeş i. ansiklopedi * Bütün bilim. . ansiklopedik sözlük * Alfabetik sı raya göre kelimelerin karş ı lı kları nı geniş bir biçimde veren. habersiz. bilgilik. anı msamak. anormalleş me * Anormalleş mek iş i.

* Olta ş amandı rası nı n alt ve üst kı sm ı nda bulunan ince uçlar. ince ve sert kabuklu. antet . anten * Boş lukta yayı lan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaları n transmisyon hatları içerisinde yay ı lmas ı nı sa ğ layan cihaz. ya ğ lı yemi ş i. Antep i ş i * Gazi Antep yöresine özgü. yurdumuzda Gazi Antep ve Siirt bölgelerinde yetiş en. uyu ş ma. antant * Anlaş ma. antagonizma * Tezat. iplikleri çı karı lmı ş ve kafes ş eklini almı ş kuma ş üzerine aynı renk iplikle verevine sar ı larak yapı lan bir çe ş it el iş lemesi. anterosel *İ nce bağ ı rsak fı tı ğ ı . antenli * Anteni olan. Antep f ı st ı ğ ı * Antep fı st ı ğ ı gillerin örnek bitkisi. antarktik kara * Güney kutuptaki kara bölgesi. Antep baklavası * Antep yöresinde yapı lan özel bir tatl ı türü. anterostomi * Bağ ı rsak dü ğ ümlenmesinin kesilip alı nması . sı rt yüzgeçleri uzam ı ş kemikli balı k türü.ant vermek * "Allah aş kı na. Antep f ı st ı ğ ı giller * Ayrı taç yapraklı lardan. * Duyarga. antarktik * Güney kutupla ilgili. antant kalmak * anlaş mak. yanlı ş olarak Ş am fı stı ğ ı da denilen bir ağ aç (Pistacia vera). uzlaş mak. anterit *İ nce bağ ı rsak iltihabı . * Bu ağ acı n. anterograf * Bağ ı rsak kas ı lmaları nı ölçmeye yarayan alet. antenli balı k * Göğ üs yüzgeçleri saplı . mutabakat. anten yükselteci * Anten ile alı cı arası nda yer alarak elektromanyetik dalgaları n genliğ ini yükselten cihaz. tipik örneğ i Antep fı stı ğ ı ağ acı olan bir familya. itilâf. iskeleti kemikle ş miş . güney kutup yakı nı nda olan. "çocuklar ı nı n baş ı için" gibi sözlerle karş ı sı ndakini bir ş eye zorlamak.

* Mendil. antibiyotik * Bitkilerde. panzehir. kalevî. antidemokratik * Demokrasiye aykı rı olan. antialerjik * Alerjilerin önlenmesinde veya tedavisinde kullanı lan ilâçları n özelliğ i. antiemperyalizm * Emperyalizme karş ı tutum. penisilin. antikac ı . ajur. antika * Eski çağ lardan kalma eser veya tarihî değ eri olan eski eş ya. üçü bir arada tire ile sar ı larak yapı lan diş diş süs. yatak çarş afı gibi bezlerin kenarları na paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dikey olanları n ikisi. * Antik. antiemperyalist * Emperyalizme karş ı olan. olağ ana. antik *İ lk Çağ daki uygarlı klarla. antiasit * Alkalik. özellikle küf mantarları nda bulunan veya sentezle elde edilen.* Kâğ ı t veya zarf üstüne bası lmı ş ad ve adres. antijen *İ çerisine girdiğ i organizma arac ı lı ğ ı yla antikor olu ş umunu sa ğ layan bakteri. davran ı ş veya öğ reti. örtü. * Bu çağ a özgü olan. virüs. acayip. ana hatlarda herhangi bir değ iş iklik yapı lmamı ş ve belli bir ekole göre isimlendirilen mobilya. antetsiz * Ba ş lı ksı z. antetli * Baş lı klı . streptomisin gibi maddelerin ortak adı . birçok mikroba karş ı kullanı lan. tuhaf. baş lı k. antihijyenik * Sağ lı k kurallar ı na aykı rı olma. geleneğ e ayk ı rı . antika mobilya * En az yüz sene evvel imal edilmiş olan. * Genele. antifriz * Bir sı vı ya katı ld ı ğ ı nda o sı vı nı n donma derecesini düş ürerek donması nı önleyen madde. antik çağ * Eski Yunan ve Roma uygarlı kları nı n geliş ip yay ı ldı ğ ı çağ . antibiyotik tedavisi * Bir veya birçok antibiyotiğ in durdurucu veya öldürücü etkisinden faydalan ı larak yapı lan tedavi. özellikle eski Yunan ve Roma uygarl ı kları ile ilgili olan. parazit gibi protein yap ı sı nda madde. sı çan diş i. antidot * Bkz.

antiloplar * Geviş getiren memeli hayvanları n bir familyası . antinomi antipati * Çatı ş kı . * Bası ncı azaltı lmı ş bir elektrik boş alma tüpünde.* Antika eş ya veya eser satan veya toplayan kimse. * Sevimsizlik. antik devir. katot ı ş ı nları nı alan elektronik lâmbadaki genellikle metal antipatik antipatik bulmak * sevimsiz bulmak. antikapitalizm * Kapitalizme karş ı olma. antisemit . * Hastalı k etkenlerini zararsı z duruma getirmek için vücudun çı kardı ğ ı madde. soğ uk. mavimtı rak beyaz renkte bir element. sevimsiz. * Bu hayvanı n derisinden yap ı lmı ş . antikomünizm * Komünizm aleyhtarlı ğ ı . kanı kaynamamak. * Karş ı t duygu. haddede veya çekiç altı nda iş lenemeyen. soğ ukluk. antipropaganda * Karş ı propaganda. çok h ı zl ı koş an.76 olan. atom ağ ı rl ı ğ ı 121. 6300 C de eriyen. * Antipati uyandı ran. antikatot yaprak. Kı saltması Sb. antikal ı k * Antika olma durumu. * Tuhaflı k. antikapitalist * Kapitalist rejime karş ı olan kimse. antikor antilop * Antiloplardan. antikomünist * Komünizme karş ı . antimon * Atom numarası 51. ço ğ unlukla bası m harfleri alaş ı mı nda kullanı lan. antikas ı nı bilmek * en iyisini bilmek. sı cak ülkelerde ya ş ayan. antikite * Tarihte İ lk Çağ . antikac ı lı k * Antika eş ya veya eserlerle uğ ra ş ma i ş i. boynuzlu bir hayvan (Anthilopus).

seçki. antrenmanl ı *İ dmanlı . idmansı z. * Bir yapı da girip geçilen yer. duman ç ı karmadan. antisiklon * Yüksek bası nçlı atmosfer kütlesi. antitoksin *İ çine giren toksinleri zararsı z hâle getirmek için vücudun çı kardı ğ ı madde.* Yahudilik aleyhtarlı ğ ı . antisemitist * Yahudilere karş ı düş manca duygular besleyen ve Yahudilere karş ı ayı rt edici tedbirler al ı nmas ı nı isteyen görüş e bağ lı olan (kimse). alı ş tı rma yapmak. antitoksik * Antitoksin. savaş ta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve belgede belirtilen durum. antisepsi * Mikropları ilâçla öldürme yolları . pakt. methal. antla ş ma *İ ki veya daha çok devletin saldı rmazlı k. antrakt antrasit antre * Ara. idman. * Güçlükle tutuş an. yazarları n. bestecilerin eserlerinden alı nmı ş seçme parçalardan olu ş an kitap. * Ant içmiş veya ant içirilmiş . . antiseptik * Antisepsi yapmak için kullanı lan veya antisepsi özelli ğ i olan (madde). * Baş langı ç yemeğ i. ahitle ş mek. egzersiz. güldeste. koku. muahede. antisemitizm * Yahudilere karş ı düş manca duygular besleyen ve Yahudilere karş ı ayı rt edici tedbirler al ı nmas ı nı isteyenlerin görüş ü veya tutumu. antrenmansı z * Antrenmanı olmayan. antrenman * Bir spor dalı nda yapı lan al ı ş tı rma veya hazı rlı k çalı ş mas ı . antl ı antoloji *Ş airlerin. antrenman yapmak * spor amacı yla çal ı ş mak. antla ş mak * Antlaş ma yapmak. büyük bir ı sı vererek yanan bir tür taş kömürü. antitez * Karş ı sav. havanı n sarmal biçimli hareketi için kullanı lı r.

sı rası gelmiş ken. antropoitler * Bkz. antropoit * Bkz. çalı ş tı rı cı lı k. antrparantez * Söz arası nda. antrepo * Gümrüklere gelmiş ticarî eş yanı n konuldu ğ u. anut *İ natçı . antropolog *İ nsan bilimi uzmanı . toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim. antroponim * Kiş i adları nı inceleyen bilim dalı . insansı . yetiş tiren ve çalı ş tı ran kiş i. deniz lâlelerinin sapları nı olu ş turan kalsiyum karbonat birleş imli fosil. antrepoculuk * Antrepocunun yaptı ğ ı iş .antrenör * Bir spor dalı nda sporcuyu e ğ iten. * Triyas devri katmanları nda bulunan. antropolojik *İ nsan bilimiyle ilgili. derisi dikenlilerden. antropomorfizm *İ nsan biçimcilik. ardiye. antropoloji *İ nsanı n kökenini. insan bilimi. ayak direyici. antrepocu * Antrepo iş leten kimse. antroposantrizm *İ nsanı tabiatı n merkezi sayan. evrimini. insan bilimsel. * Antrepoya bakan kimse. istitrat. antrkot antrok * Sı ğ ı rı n iki kürek arası ndan ve pirzolalı k yerinden çı kartı lan kemiğ inden sı yr ı lmı ş et dilimi. insansı lar. . antropozoik devir * Antropozoik. insaniçincilik. biyolojik özelliklerini. çalı ş tı rı cı . antropozoik *İ nsanı n belirmesi ve yayı lmas ı nı niteleyen antropozoik devir teriminde geçer. antrenörlük * Antrenörün iş i veya mesleğ i. bütün öbür yarat ı kları n insan için yaratı lmı ş oldukları nı söyleyen dinî nitelikli öğ reti. korundu ğ u yer.

apansı z * Hiç beklenmedik bir sı rada. apar topar * Telâş ve acele ile. * Kör bağ ı rsağ ı n ince bir parmak gibi olan son bölümü. * Aparmak iş i. açı k bir biçimde görünmesi. iri. * Sindirim kanalı nı n doğ ru bağ ı rsak denilen son bölümündeki çı kı ş deliğ i. * (bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul. çok anî olarak. çok belirgin. * Kalbin sol karı ncı ğ ı ndan çı kan ve vücuda kı rmı zı kan dağ ı tan büyük atardamar. aort apac ı apaç ı k apaç ı klı k * Apaçı k olma durumu. eksin. cihaz. apansı zı n * Birdenbire. * Sı cak ülkelerde yetiş en bodur bir ağ aç (Sarcocolla). makat. anüs yüzgeci * Balı klarda anüs bölgesinde tek olarak bulunan yüzgeç. apak * Çok ak. * Çok açı k. . * Bir ş eyin. hiçbir kuş kuya yer bı rakmaksı zı n aydı nlı k. gürbüz. * Çok acı . yaka paça. * Abla.anüri anüs *İ drarı nı yapamama ş eklinde ağ ı r bir böbrek rahatsı zlı ğ ı belirtisi. anyon anzarot * Negatif elektrikle yüklü iyon. * Bu ağ acı n yara tedavisinde kullanı lan reçinesi. aparey * Çeş itli parçalardan meydana gelen alet. ş erç. aparkat aparma * Boksta bükük kolla aş ağ ı dan yukarı ya doğ ru atı lan yumruk. apala apalak apandis apandisit * Apandisin iltihaplanması . pek ansı zı n. * Rakı .

çalmak. apel aperitif apı ş * Butları n iç taraf ı . apaz apazlama apı ş ı k . ayrı k bacaklı . * Doğ ada. * Böyle esen bir rüzgârla. apı ş ak * Bacakları nı açarak yürüyen. güçsüz. * Pupa ile orsa arası nda geminin omurgası na 450 açı ile esen (rüzgâr). apı ş arası *İ ki bacağ ı n arası nda kalan yer. açar. bamba ş ka. içinde flüor veya klor olan doğ al kalsiyum fosfat. * (gemi) Apazlama rüzgârla gitmek. apartman * Birkaç katlı ve her kat ı nda bir veya birkaç daire bulunan yapı . * Çok az. *İ ş tahı açmak için yemekten önce içilen içki. * Bacakları aça aça yürüme. alı p götürmek. iki bacak arası . alı p kaçmak. * Avuç. kabadayı . apart otel * Müş terilerin kendi yeme ve içme ihtiyacı nı karş ı layabilmek için gerekli malzemeler ile donatı lmı ş bağ ı msı z apartman veya villâ tipinde in ş a edilmi ş ancak otel gibi iş letilen konaklama tesisi. * Apazlamak iş i. ş aş kı n. apazlamak * Avuçlamak. * Gizlice almak. * Bir avuç dolusu. * Külhan beyi. * Yelken rüzgârla dolup ş iş mek. apayd ı nlı k * Apaydı n olma durumu. apa ş apatit apayd ı n * Çok aydı nlı k. * Yorgun. hayta. apayrı apaz * Büsbütün ayrı .aparmak * Almak. * Anonim ortaklı klarda sermaye artı rı mı için yap ı lan ödeme çağ rı sı . kemik dokusunda bulunan.

* Derli toplu. duvar lâmbas ı . * Duvar ş amdanı . * Apı ş tı rmak i ş i. * Bir kumaş üzerine baş ka bir kumaş parçası nı veya bir danteli dikme yolu ile uygulayarak yapı lan süs. apolet * Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaları n omuzları na tak ı lan iş aretli parça. * Çifte demir atarak döndükçe geminin bir alan içinde kalması nı sa ğ lamak. apoş i * Çember biçiminde. sonsal. * Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazı klarla belirtme. aplik aplikasyon * Uygulama. omuzluk. büyük gözlü a ğ . kapalı . apoletleri sökülmek * bir suç sebebiyle rütbesi indirilmek veya askerlikten atı lmak. apokrif * Doğ ruluğ una güvenilmez söz veya yazı . aplike * Düz veya desenli bir kumaş tan kesilmiş motiflerin bir baş ka kumaş a iş lenmi ş durumu. * Hayvan yorgunluktan bacaklar ı nı birbirinden ayı rarak çöküvermek. ş aş ı rmak. bacakları ayı rarak çömelmek. ş ı k. torbaya benzer. * Ne yapacağ ı nı kestirememek. * Oturmak. apı ş lı k apı ş ma apı ş mak * Ağ . * Apı ş mak iş i. apı ş tı rma apı ş tı rmak * Hayvanı çok yorarak yürüyecek gücünü bı rakmamak. apı ş ı p kalmak *ş aş ı rmak. apiko * Geminin. * Hazı r. karanlı k (söz veya yazı ). apokaliptik * Anlaş ı lmaz. aposteriori * Deney sonucu ortaya çı kan (bilgi). süslü. tetik. zinciri toplayı p demirini kaldı rmaya haz ı r bulunması .* Kuyruğ unu apı ş arası na alarak yı lgı n yı lgı n giden (hayvan). aport * Avı n veya kendisine gösterilen ş eyin üzerine atı lı p getirmesi için köpeğ e verilen buyruk. telden yapı lma. apotr . * Giysilerin omuzları na süs olarak takı lan parça.

perdahlanması . çı ban. apraksi apre * Bkz. apse yapmak. ahmak. iş lev yitimi. aptal aptal aptal * Aptal gibi. zekâ yoksunu. koordinat. koruyucu. apsent apsis * Pelinle kokulandı rı lmı ş sert bir içki. * Küçümseme belirten seslenme. * Apre yapan kimse. boyacı lı kta cilâ olarak kullanı lan madde. abril. baş langı ç noktası na olan uzaklı ğ ı nı n cebirsel de ğ eri. * Kumaş veya derinin cilâlanması . appassionato * Bir parçanı n coş kunca çalı nacağ ı nı anlatı r. alı k. azarlama. perdahlanmamı ş veya cilâlanmam ı ş . * Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanı n. * Apresi yapı lmamı ş . aval aval. * Dokumacı lı kta. * Nisan ayı . önsel. apsele ş mek * Yara irin ba ğ lamak. apreli apresiz april apriori * Hiçbir denemeye dayanmayan ve akı l yordam ı yla bulunup ortaya konan. havari. . aptalca. * Zekâsı pek geli ş memiş . apse *İ rin birikimi.* Yardı mcı . apreci apreleme aprelemek * Kumaş veya deriyi cilâlamak. * Apresi olan. apsele ş me * Apseleş mek durumu. * Bir noktanı n uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olan ı . aptal olmak * aptal durumda bulunmak. * Aprelemek iş i. perdahlamak. apse yapmak * bir doku içinde iltihap oluş mak.

kivi. abdestlik. . abdestli. aptesli * Bkz. abdest. apteriks aptes * Bkz. aptall ı ğ a vurmak * bir ş eyi bilmez. abdestbozan. Ar * Bkz. aptalcas ı na * Aptala yakı ş ı r biçimde. bilmez sanmak (san ı lmak). aptalla ş tı rma * Aptallaş tı rmak iş i veya durumu. aptalla ş tı rmak * Aptallaş ması na sebep olmak.aptal yerine koymak (veya koyulmak) * anlamaz. * (apta'lca) Aptala yaraş ı r nitelikte. * Et kesimi yortusu. apteslik aptessiz apukurya apul apul * Tombul çocukları n bacaklar ı nı açarak salı na sal ı na yürüyüş lerini anlatı r. * Bkz. ahmaklaş mak. aptal gibi. aptal gibi. aptalca * Biraz aptal. aptalla ş mak * Zekâsı nı iş letemez olmak. aptalla ş ma * Aptallaş mak iş i veya durumu. abdesthane. abdestsiz. aptal duruma getirmek. ahmakla ş tı rmak. aptall ı k etmek * aptalca davranmak veya aptalca iş görmek. apteshane * Bkz. aptall ı k * Aptal olma durumu veya aptalca iş . alı klaş mak. abdestbozan otu. aptesbozan otu * Bkz. * Bkz. aptesbozan * Bkz. ahmakça. anlamaz gibi görünmek.

/ -er*İ simden geçi ş li fiil türeten ek: baş -ar-mak. bir filmde dinlenme süresi. ara bono * Arada ödenen olağ an dı ş ı bono. suv-ar-mak vb. aç ı klı k. boş luk. Bu ekle yap ı lmı ş isimler de vard ı r: keser./ -er*İ simden geçi ş siz fiil türeten ek. * Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi. ar etmek * utanmak. açar "anahtar". mola. biç-er. -ar. * Toplu jimnastik dizilmelerinde. sı radakilerin birbirlerinden yanlamas ı na olan uzaklı kları ./ -er* Fiilden ettirgen çatı türeten ek: çı k-ar-mak. -ar./ -er* Belirli fiillere gelen geniş zaman eki: aç-ar. antrakt. gid-er-mek vb. ara bozucu . ölç-er vb. ar * Utanma. fası la. yüzsüzlük etmek. bat-ar. utanç duyma. yat-ar. * Kiş ilerin veya toplulukları n birbirine kar ş ı olan durumu veya ilgisi. iki olayı birbirinden ayı ran zaman. aralı k. ar namus tertemiz * utanması olmayan. haftayı m. -ar. ara açmak * dostluğ u bozmak.* Argon'un kı saltması . utanmaz. kâr yı lı * birinin sı kı lmay ı bir yana b ı rakarak yalnı z çı karı na bakt ı ğ ı anlat ı lı rken söylenir. utanç duymamak. -ar. ara *İ ki ş eyi birbirinden ayı ran uzakl ı k. kalk-ar. ar * Tarı m alanlar ı için yüz metre kare de ğ erinde yüzey ölçü birimi. ar belâsı * namus ve onuru için baş kası söz eder korkusu. çı kar "menfaat" vb. ar damar ı çatlamı ş * utanç duyulacak ş eyleri hiç sı kı lmadan yapan. ara baş lı k * Esas bölümün alt baş lı kları nı anlatmak için kullanı lı r. ar yı lı değ il. ar ve hayâ perdesi y ı rtı lmak * utanmamak. anlaş mazlı ğ a yol açmak. * Aralı k. mesafe. * Futbol oyununun kı rk beş er dakikalı k iki devresi arası nda oyunculara verilen on beş dakikal ı k dinlenme süresi. *İ ki olguyu. ç ı k-ar. * (basketbol ve voleybol için) Takı mlar ı n oyun sı rası nda ald ı kları birer dakikalı k dinlenme ve talimat alma süresi. geç-er. * Bir oyunda.

kolayca geçmek için aç ı lan kapı . ara nağ me. uzla ş tı rı cı . fesatçı . sonuna da gelebilen. sözsüz çalı nan parça. ara kesit * Çizgilerin. ara bozuculuk * Ara bozucu olma durumu. ara bulmak * anlaş amayanları uzla ş tı rmak. . ara nağ me *Ş arkı . ara buluculuk etmek * ara bulmada yardı mcı olmak. ara kapı *İ ki yapı veya oda arası nda. yüzeylerin. ara mal * Üretimde gerekli malı elde etmek için kullanı lan yarı iş lenmiş mal. fesat. ara bulucu * Uzlaş tı ran kimse. ara s ı navı * Üniversite ve yüksek okullarda yarı yı l içinde yap ı lan sı nav. münafı k. ara nağ mesi * Bkz. münafı klı k. karaları n arası na sokulmuş deniz. fitçi. ara buluculuk * Uzlaş tı rı cı lı k.* Ara bozan (kimse). ara konakçı * Asalağ ı n. ara deniz * Okyanuslardan dar ve az derin boğ azlarla ayr ı lan. arada önlem niteliğ inde verilen karar. fitçilik. baş ı na. müfsit. ara karar ı * Bir davanı n bakı lması nı kolaylaş tı rmak için yargı dan önce. türkü. katı cisimlerin birbirlerine rastladı kları ve kesiş tikleri yer. ara s ı cak * Soğ uk ve sı cak yemek servisi aras ı nda ikram edilen hafif sı cak yiyecekler. ara seçim * Genel seçimler d ı ş ı nda yapı lan ara dönem seçimleri. * Sı k sı k söylenen söz veya açı lan sorun. geliş me evreleri sı rası nda beslenip bar ı ndı ğ ı konakçı lardan her biri. ara cümle * Birleş ik veya yalı n cümlelerde anlam ı biraz daha aç ı klamak için araya giren iki virgül veya iki kı sa çizgi içinde verilen cümle. güftenin iki kı tası arası na. ara bulma * Anlaş mazl ı k durumunda bulunan kimseleri uzlaş tı rma iş i. ara kazanç * Malı bütünüyle devretmeden arada elde edilen kazanç. köçekçe gibi küçük güfteli bestelerde.

zaman zaman. arabacı lı k * Araba sürme iş i. araba devrilince yol gösteren çok olur * iş iş ten geçtikten sonra verilen öğ üdün değ eri yoktur. ara tümce * Bkz. * Araba dolduracak miktar. vapur. ara cümle. araba vapuru. durmak. okun dibinde ve iki yanı nda bulunan uçlar ı na koş um kayı ş lar ı bağ lanan ağ aç bölüm. * Araba yapan veya satan kimse. ara vermek * yeniden baş lamak için. . arada. * Araba yapma veya satma iş i. arabalı k * Araba konulan yer. birçok arabalarla. ara yerde ara yön * Dört ana yönden ikisi arası nda olan yönlerden her biri. ara sokak * Ana yola açı lan ikinci derecedeki yol. arabalı vapur * Arabaya taş ı yan vapur. araba falakas ı * Çift atlı arabalarda. arabacı * Arabayı süren kimse. araba mezarlı ğ ı * Kullanı lmaz hâle gelmiş veya eski arabaları n bı rakı ldı ğ ı yer. * Araba ile taş ı nmı ş veya taş ı nacak miktar. garaj. araba kullanmak * araba sürmek. bir iş i bir süre bı rakmak. * Araba vapuru.ara s ı ra * Seyrek olarak. * arası nda. motorlu veya motorsuz her türlü kara taş ı tı . ara söz * Doğ rudan doğ ruya konuş ulan veya yazı lan konuyu ilgilendirmeyen dolaylı söz. araba vapuru * Arabalı vapur. arabalı * Arabası olan. araba * Tekerlekli. araba araba * Arabalar dolusu. istitrat.

arabozanl ı k *İ ki kiş inin arası ndaki dostluk veya geçimi bozma iş i. * Giriş ik bezeme. arabas ı nı düze çı karmak * karş ı la ş tı ğ ı güçlükleri yenip i ş ini kolay yürür hâle getirmek. * Arap dili ve edebiyatı yla uğ raş an kimse. Arabist Arabistan defnesi * Dulaptal otugillerden. kabukları hekimlikte kullanı lan bir ağ aççı k (Daphne gnidium). arac ı * Uzlaş tı ran. arabeskçi * Arabesk müzik sanatçı sı . Arabî * Araplarla ilgili. büyüklerin yaş ayı ş ı na uyarlar. arabankürdî * Klâsik Türk müziğ inde az kullan ı lmı ş birle ş ik bir makam. Arabistik * Arap dili ve kültürü araş tı rmaları . arabanı n tekerine taş koymak * güçlük çı karmak. . arabizasyon * Araplaş tı rma. müzevirlik. Araplara özgü olan. arabozan *İ ki kiş inin arası ndaki dostluğ u veya geçimi bozan (kimse). * Arapça. arabeskle ş me * Arabesk durumuna gelme. münafı klı k. Asya ve Afrika'nı n sı cak bölgelerinde yetiş en. müzevir. mutavass ı t. arabanı n ön tekerleğ i nereden geçerse art tekerleğ i de oradan geçer * çocuklar. * Piş miş ve dondurulmu ş hamur yanı nda yenen tavuklu veya hindili çorba. uzlaş ma sağ lamak için görevlendirmek. * Üretici ile tüketici arası nda alı m satı m konusunda ba ğ lantı kuran ve bundan kazanç sağ layan kimse. fesatçı . arac ı koymak * bir kimseyi. arabeskle ş mek * Arabesk özelli ğ i kazanmak veya arabesk durumuna gelmek.araban * Klâsik Türk müziğ inde bir makam. münaf ı k. araba ş ı arabesk * Arap üslûbunda olan (ş ey). anlaş ma sağ layan kimse.

bilvas ı ta. araçs ı zlı k * Araçsı z olma durumu. aletli jimnastik. enstrümantalizm. * Mekke'nin doğ usunda. araçs ı z * Araç kullanı lmadan. * Bir sonuca ulaş mak için kullanı lan ş ey. arada ç ı karmak * baş ka i ş ler aras ı nda bir iş i de yapı vermek. arada kaynamak * karı ş ı k bir durumda gereken ilgiyi görmemek. * Bir ş eye ula ş mak. hacı lar ı n. Araf Arafat * Cennet ile cehennem arası nda bir yer. vas ı ta. araçlı * Araçla yapı lan veya olan. * Taş ı t. mantı k ve ahlâk biçimlerinin yaln ı zca hayat ı n değ iş ik ş artları na uyma araçlar ı olduğ unu savunan dünya görüş ü. kurban bayramı nı n arife günü topland ı klar ı tepe. aradan * o zamandan bu zamana dek. yoluyla. . * Kiş iler veya nesneler arası nda ba ğ lantı sa ğ layan ş ey. araç * Bir iş yapmakta veya sonuçland ı rmakta. araççı lı k * Düş ünme biçimlerinin.arac ı lı ğ ı yla * Aracı olarak. vası tas ı yla. aradan çekilmek * iliş iğ ini kesmek. gücünden yararlanı lan nesne. bilâvası ta. aradan kald ı rmak * iş yapma imkânı nı yok etmek. arac ı lı k etmek * bir iş in çözümünde araya girerek yardı m etmek. araçlı jimnastik * Bkz. doğ rudan doğ ruya yapı lan veya olan. arac ı lı k * Aracı nı n gördü ğ ü iş . vası tas ı z. tavassut etmek. vası ta. vası talı . tavassut. kuramları n. arada bir * seyrek olarak. bağ lant ı kurarak. aradan ç ı karmak * birçok i ş ten birini yapı p bitirivermek. arada kalmak * iki tarafı uzlaş tı rmak üzere araya girme dolayı sı yla güç duruma dü ş mek. bir ş eyi elde etmek için yararlan ı lan kimse veya ş ey.

uzaklaş mak. araklama * Araklamak iş i. * Aralanmak iş i. *İ ri taneli bezelye. iki dostun arası na so ğ ukluk girmek. aralar ı iyi * dostlukları düzenli. * Gitmek. yeş il. benzer nitelikler çok az olmak. çaresiz kalmak. * Beyaz. * Araklayan. çalan. seyrekleş tirmek. yarı açmak. aralar ı ndan su sı zmamak * birbirleriyle çok yakı n. aralanma aralanmak * Biraz açı lmak. * Bir tür küçük zurna. çalma. * Pirinç ve ş eker kamı ş ı ndan elde edilen bir tür rak ı . iliş kiyi bozmak. tiftikten yapı lmı ş ince külâh. * Seyrelmek. aralı k olmak. aragonit arak * Ter. . -arak / -erek * Fiillerden zarf yapan ek. araklamak * Çalmak. a ş ı rma. aş ı rmak. sı kı fı kı arkadaş lı k kurmak.Arafatta soyulmu ş hacı ya dönmek * her ş eyini kaybedip çı rı lçı plak kalmak. * Bitkilerin fazla dal ve çubukları nı kesmek. hı rsı z. araka arakç ı arakç ı lı k arak ı ye * Derviş lerin giydikleri. yan ı ndan ayr ı lmak. aralama aralamak * Aralamak iş i. aralar ı nı açmak * iki kiş i arası ndaki dostluğ u. * Hı rsı zlı k. aralar ı ndan kara kedi geçmek (veya araları na kara kedi girmek) * iki dost birbirine gücenmek. mavimsi gri renkte billûrlaş mı ş bir tür kalsiyum karbonat. *İ ki ş ey arası nda açı klı k oluş turmak. seyrekle ş tirmek. * Aralı klı duruma getirmek. aralar ı nda dağ lar kadar fark olmak * araları nda her yönden büyük ayrı lı klar bulunmak.

* Bir sesi bir baş ka sesten. * Saklanan sanı ğ ı n ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin ev. * Sürekli. aralatma * Aralatmak iş i. mesafe. aralı k vermek * yeniden baş lamak için bir iş i kı sa süre ile b ı rakmak. biraz açt ı rmak. * Borsada hisse senetlerinin alı m satı m emirlerinin verildiğ i süre. kal ı na veya inceye doğ ru ayı ran uzaklı k. aralı k *İ ki ş ey arası ndaki açı klı k. elveriş li durum. aralatmak * Aralı k duruma getirtmek. * (bası mcı lı kta) Harfler veya satı rlar arası ndaki açı klı k.aralar ı nı bozmak * iki kiş i arası ndaki ili ş kiyi bozmak. taharri. yarı açmak. harfler veya satı rlar arası nda açı klı ğ ı olan. araları nda açı klı k bulunan. espaslı . aralı klı * Birbirine bitiş ik olmayan. * Evin iki bölümü veya iki oda arası ndaki dar geçit. * Yarı açı k. ilk kânun. aralı kta * Öbür ş eyler arası nda. tam kapanmamı ş . koridor. fı rsat. espas. silâh. aralı k vermeden. bale. araları nda açı klı k bulunmayan. * Kesik kesik. * Sı ra. geçenek. * Dizgide kelimeler. * Toplu beden eğ itiminde art arda dizilenleri ay ı ran açı klı k. * harfler arası nda veya satı rlar aras ı nda boş luk b ı rakmak. arama emri * Yapı lacak ara ş tı rma iş lemi için yetkili organdan al ı nan buyruk. arama karar ı * Arama yapı labilmesi için hâkim tarafı ndan verilmi ş karar. vakit. * Birbirine bitiş ik olan. iş yeri gibi yerlerde. aralı k oyunu * Tiyatroda iki perde arası nda yapı lan koro. barı ş tı rmak. monolog gibi eğ lendirici oyun. aralı ks ı z . * Ayakyolu. aralar ı nı bulmak * birbirleriyle anlaş amayan iki ki ş iyi uzlaş tı rmak. arama * Aramak iş i. üzerinde ve eş yası nda yapı lan araş tı rma iş lemi. * Yı lı n 31 gün süren son ay ı . aralı k etmek * aralamak. * Uygun. arama tarama * Polisin kuş kulu gördü ğ ü kimseler üzerinde bı çak. esrar gibi yasak ş eyler araması . * Portenin paralel çizgileri arası ndaki boş luk.

* Denizdeki mayı nları toplama veya yok etme i ş lemi. * Aranı lan çözüm. aranje aranjman aranjör aranma * Aranmak iş i. * Olumsuz. yoklamak. * Bir ş eyin yoklu ğ unu duyarak geri gelmesini istemek. * Ziyarete. *İ steklisi bulunmak. kötü davranı ş larda bulunarak cezayı gerektirmek. aranmak * Aramak iş ine konu olmak. * Koyu esmer veya kara. * Bir yöntem bulmaya çalı ş mak. * Orta Doğ u ile Kuzey Afrika'n ı n büyük bir bölümünde yaş ayan halk ve bu halkı n soyundan olan (kimse). aramak taramak (veya arayı p taramak) * dikkatle aramak. taharri etmek. arama yapmak * birini veya bir ş eyi bulmaya çalı ş mak. * Düzenleyici. Aramîce. aramak * Birini veya bir ş eyi bulmaya çalı ş mak. *Ş art ko ş ulmak. arant ı Arap . Aramca Aramîce aran ı lma * Aranı lmak i ş i veya durumu. * Eksikliğ i duyulmak. aran ı lmak * Aramak iş ine konu olmak. *Ş art ko ş ulmak. * Arap halkı na özgü olan ş ey. * Önem verip istemek. özlemek. * (küçük a ile) Zenci. ancak rastlantı ile ele geçer. * Kendi üstünü aramak veya ortalı kta kendi kendine bir ş eyler aramak. * Araş tı rmak. * Bu söz "düzenlemek" anlam ı nda "aranje etmek" biçiminde kullan ı lı r. * Söz konusu olmak. * Samî dillerinin batı lehçelerini içine alan ve milâttan önceki dönemlerde kullan ı lmı ş bulunan ölü bir dil. hatı r sormaya gitmek. * Düzenleme. aramakla bulunmaz * çok değ erli. * Bkz. fellâh. çok aramak.

Araplı ğ ı benimsemek. yumuş ak. Arapça * Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanı lan dil. arap saçı na dönmek * iş ler çok karı ş ı p çözümlenmesi güç bir duruma gelmek. arap saçı gibi * karmakarı ş ı k. zamkı arabî. Arapçalaş tı rmak * Arapçaya çevirmek. * Arap dili özelliğ i kazandı rmak. Arapsaçı * Çözümlenemeyecek kadar karı ş ı k durum. . Arap olay ı m * (ş aka yollu) söylenen bir ş eyin doğ rulu ğ una inandı rmak için kullanı lı r. Arap zamk ı * Akasyadan elde edilen bir zamk. Arapl ı k * Arap olma durumu. Arapla ş tı rma * Araplaş tı rmak iş i. Arapla ş ma * Araplaş mak durumu. yuvarlak ve çok sı k yeş il yaprakları olan uzadı kça a ş ağ ı doğ ru sarkan bir tür süs bitkisi. Arapçalaş tı rma * Arapçalaş tı rmak i ş i. Arapsaçı * Küçük. Arapla ş tı rmak * Arap kimliğ ini kazandı rmak. Arap uyandı (veya Arabı n gözü açı ldı ) * geçen bir olaydan ders alı ndı ğ ı nı anlatı r. Arap rakamlar ı * Bugün kullandı ğ ı mı z say ı lar ı gösteren rakamlar. kararmak. Arap sabunu * Potasla yapı lan. Arap gibi olmak * simsiyah olmak. esmer bir sabun. Arapla ş mak * Arap olmak. * Bu dile özgü olan. Arap tav ş an ı * Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus).arap * Negatif fotoğ raf.

arkası kesilmeden. * Meraklı . kı yamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer. taharri. arası geçmeden * vakit geçmeden. ara ş tı rı lma * Araş tı rı lmak i ş i. arası z arasta ara ş it * Yer fı stı ğ ı . arası na (veya araları na) kar ı ş mak * büyüyüp yetiş mek.ararot * Sı cak iklimlerde yetiş en maranta adlı kamı ş tan ve baş ka bitkilerin kökünden çı karı lan. * Çarş ı larda veya al ı ş veriş bölgelerinde aynı iş i yapan esnafı n bir arada bulunduğ u bölüm. * Sürekli olarak. arası olmamak * geçinememek. araş tı rman. geçirilmek. gözden. arası hoş (veya iyi) olmamak *oş eyden hoş lanmamak. mütecessis. * Bilim ve sanatla ilgili olarak yapı lan yöntemli çalı ş ma. arkada ş lı k bağ ları kopmak. müstemirren. ara ş tı rı cı * Araş tı ran. arası so ğ umak * aradan zaman geçerek önemini yitirmek. vira. ara ş tı rı lmak * Araş tı rma yapı lmak. sı cağ ı sı cağ ı na. ara ş tı rı * Araş tı rma. araları nda gerginlik. ararot kamı ş ı * Maranta. ara ş tı rma filmi * Herhangi bir bilimsel araş tı rmada alı cı nı n salt bir kayı t aracı olarak kullan ı lmas ı yla elde edilen film. ara vermeden. ara ş tı rmac ı (kimse). ara ş tı rı cı lı k * Araş tı rı cı nı n yaptı ğ ı iş . ara ş tı rma görevlisi . inceleyen. çocuk maması yapmaya yarayan un. arası (veya araları ) aç ı lmak (aç ı k olmak veya bozulmak) * arkadaş lı kları sars ı lmak. Arasat * Müslüman inanı ş ı na göre. ara ş tı rma * Araş tı rmak i ş i. geçimsizlik olmak. birbirine darı lmak.

araya koymak * bir iş te sözü geçer bir kimsenin aracı lı ğ ı na baş vurmak. eskisinin yerini doldurabilmek. * Aramak iş ini bir ba ş kası na yaptı rmak. eski yakı nlı k. * Arzu ettirmek. ara ş tı rmak * Birini veya bir ş eyi bulmak için bir yeri gözden geçirmek. araş tı rman. sormak. aray ı yapmak * araları aç ı lmı ş iki kiş iyi barı ş tı rmak. ara ş tı rman * Araş tı rı cı . aray ı açmak * aradaki uzaklı k artmak. araya vermek * yararsı z bir i ş e harcamak. inceleme ve deneylerde yard ı mcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğ retim yardı mcı sı . arat ı ş aratma aratmak * Aratmak iş i veya biçimi. araya soğ ukluk girmek * dostluk bağ ı gevş emek. istetmek. kaybolmak. aray ı soğ utmak * zaman geçmek. * arası aç ı lmı ş kimse ile bar ı ş mak. . dostluk kalmamak. araya almak * bir çevreye kabul etmek. asistan. aratmamak * yenisi.* Yüksek öğ retim kurumları nda yapı lan araş tı rma. yokluğ unu duyurmamak. * Bilimde ve sanatta yöntemli çalı ş malar yapmak. aray ı cı * Bir ş eyi aramay ı iş edinen kimse. * Aratmak iş i. ara ş tı rmacı * Bilim ve sanat alanlar ı nda araş tı rma yapan kimse. karı ş ı klı ğ a kurban olmak. * iki kiş iyi uzlaş tı rmaya çal ı ş mak. * bir iş yapı lı rken ona engel olacak ba ş ka bir ş ey ç ı kmak. * Bir gerçeğ i ortaya çı karmak için aramalarda bulunmak. araya gitmek * harcanmak. soruş turmak. ara ş tı rmacı lı k * Araş tı rmac ı olma durumu. araya girmek * iki kiş inin arası ndaki bir iş e karı ş mak.

arboretum * Botanik bahçesinde ağ aç ve benzeri bitkilerin dikimine ayr ı lmı ş bölüm. tetikli yay. semptom. . * Belirtiler. *İ linek. arazi açma * fundalı k. aray ı cı fi ş eğ i * Bir tür donanma fiş eğ i. yabancı para gibi değ erli kâ ğ ı tlar ı daha kârlı görülen baş ka kâğ ı tlarla de ğ iş tirme iş i. aray ı p da bulamamak * beklenmedik iyi bir durumla karş ı laş mak. * Hastalı k belirtileri. durumu. arbalet arbede * Gürültülü kavga. tahvil. koruluk. * Maden üzerine kazı ma yapmak ve çı krı kta çevrilen ş eyleri yontmak için kullanı lan çelik kalem. * Kundaklı . arazbar arazbarbuselik * Türk müziğ inde bir birleş ik makam. araziye uymak * ortama. yer. aray ı p sormak * biri hakkı nda haber sormak veya birinin ziyaretine giderek ona karş ı ilgi göstermek. yerey. arazi * Yer yüzü parçası . çevreye uymak. *İ stenilen yı ldı zı teleskop içine getirebilmek için büyük teleskoplara paralel olarak bağ lı . arbitraj * Hisse senedi. görünmemeye çal ı ş mak. arda *İ ş aret olarak yere dikilen çubuk. * Ardı l. patı rtı . toprak. *İ çten çürümeye yüz tutmuş ağ aç. sazl ı k yerleri temizleyerek tarı ma elveriş li duruma getirme. aray ı p soranı bulunmamak (veya olmamak) * kimsesi olmamak. aray ı ş araz * Aramak iş i veya biçimi. * Türk müziğ inde bir birleş ik makam. görü ş alan ı geniş olan küçük teleskop.* Arama iş iyle görevlendirilmiş kimse. ardak ardaklanma * Ardaklanma iş i.

ard ı nda yüz köpek havlamayan kurt. ard ı ç rakı sı * Cin. kuyru ğ u kara bir kuş türü (Turdus pilaris). ard ı n ardı n * Geri geri. pencere için) sonuna kadar aç ı k. ard ı ç otu * Ardı ç ağ acı nı n küçük bitkisi. ard ı arası kesilmemek * aralı ksı z olarak gelmek. * Servigillerden.ardaklanmak * (ağ açlarda) Mantarları n sebep oldu ğ u çürümeye u ğ ramak. * Sataş mak. ard ı lma ard ı lmak * Ardı lma iş i. hemen ardı ndan. güzel kokulu yaprakları nı kı ş ı n da dökmeyen. * Birisinin sı rt ı na ası lmak. karnı ak. tükenmek. kurt sayı lmaz * önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanları n çok olduğ unu anlatı r. ası lmak. ard ı l * Birinin ardı ndan gelip onun yerine geçen kimse. peş ini bı rakmamak. ard ı ndan (veya arkası ndan) atlı kovalamak * bir iş i gereksiz bir telâş la yapanlar için söylenir. yuvarlak kara yemiş leri ilâç olarak kullanı lan bir a ğ açç ı k (Juniperus). * Bir çı karı mda varı lan sonuç. halef. ard ı nca * Hemen arkası ndan. arkası sı ra. ardı sı ra. aralı ksı z. * Musallat olmak. . öncel karş ı tı . çatmak. ard ı kesilmek * arkası gelmemek. ard ı na (veya arkası na) dü ş mek * arkası ndan gitmek. takı lmak. Avrupa ve Asya ormanları nda yaş ayan. ard ı ardı na * Birbirlerini kovalayarak. ara vermeden. sı rtı kahverengi. ardı sı ra. arkası ndan. ard ı ç kuş u * Kara tavukgillerden. ard ı l görüntü * Bir duyunun kaybolması ndan sonra geriye kalan görüntü. ard ı na kadar aç ı k * (kapı . ard ı sı ra ard ı ç * Peş inden.

* Bkz. kayrak.ard ı ndan sapan taş ı yetiş mez * bir kimsenin çok hı zl ı gittiğ ini anlatmak için kullanı lı r. tamamlamak. arena * Amfiteatrı n ortası nda. * Siyasî çekiş melerin geçti ğ i yer. ardiye * Genellikle ticaret eş yası nı saklamaya yarar yer. ard ı ş ı klı k * Ardı ş ı k olma durumu. Kuzeydoğ u Asya'da yaş ayan. arife günü. * Kayağ an taş . * Ardiye iş leten kimse. antrepo. durdurmak. ard ı ş ı k olgular * Bir hastalı ktan sonra görülebilen fakat hastalı ğ ı n kesin sonucu olmayan olgular. . argali * Boynuzlugillerden. boğ a güreş i. ard ı nı kesmek * arkası gelmemek. argaç * Dokuma tezgâhları nda enine atı lan iplik. argaçlamak * Dokumada argaç atmak. önlemek. ard ı ş ı k * Birbiri ardı ndan gelen. arefe günü * Bkz. mütevali. ard ı nı bı rakmamak * Bkz. atkı . oyun gibi türlü gösteriler yap ı lan alan. son vermek. * Böyle bir yerde saklanı lan eş ya için ödenen ücret. ard ı ş ı k görüntü * Bir duyunun kaybolması ndan sonra da devam eden görüntü. yarı ş . arife. üç gibi birbiri ardı ndan gelen sayı lar. ard ı nı almak (veya getirmek) * bitirmek. büyük boynuzlar ı olan yaban koyunu (Ovis ammon). ard ı ş ı k sayı lar * Bir. ardiyeci arduaz arefe areometre * Sı vı ölçer. peş ini bı rakmamak. * Ardiyeye bakan kimse. depo. iki. argaçlama * Argaçlamak iş i.

* Geçit. * Temiz. salyangoz kabuğ u biçiminde kabuğ u olan ve ahtapota benzeyen bir hayvan (Argonauta argo).argı n * Yorgun. ar ı dalağ ı * Bal peteğ i. acı söz söylemek. * Zar kanatlı lardan. ar ı beyi * Her kovanda bir tane bulunan ana arı . * Beceriksiz. ar ı gibi * çok çalı ş kan. bal ve bal mumu yapan. argon * Atom numarası 18. ar ı kil . kanatsı z. ar ı biti * Kör. * Argı n olma durumu. münezzeh. dağ boğ azı . derbent. boğ az. argola ş mak * Karş ı lı klı argo konuş mak. argonot * Kafadan bacaklı lardan.9 olan. havada %1 oran ı nda bulunan. iğ nesiyle sokan böcek (Apis mellifica). atom ağ ı rl ı ğ ı 39. kı zı lca renkli küçük sinek (Braula caeca). külhan beylerinin kullandı ğ ı söz veya deyim. ar ı gibi sokmak * iğ nelemek. halis. ar ı ar ı bal alacak çiçeğ i bilir * iş ini bilen kimse nereye ba ş vuraca ğ ı nı bilir. argolaş ma * Argolaş mak özelliğ i gösterme. kat ı ş ı ksı z. * Serserilerin. zayı f. * Söz argo durumuna gelmek. kokusu ve tad ı olmayan bir element. * Keklik tutmakta kullanı lan. bitkin. * Günahs ı z. tahtadan kapanları n yan tarafları na bağ lanan ağ aç parça. argüman ar ı * Bir çı kı ş kümesinin de ğ iş kenine verilen ad. saf. argı nl ı k argı t argo * Kullanı lan ortak dilden ayrı olarak ayn ı meslek veya topluluktaki insanları n kullandı ğ ı özel dil veya söz dağ arc ı ğ ı . Kı saltmas ı Ar. rengi. * Yabancı ş eylerden arı nmı ş .

ar ı k * Eti. ar ı kovanı * Arı lar ı n içinde bal yaptı klar ı çeş itli maddelerden yapı lmı ş yuva. ar ı kuş u * Arı ku ş ugillerden. ek süre içinde harcadı ğ ı ve sonucunda artı k de ğ er yaratt ı ğ ı . sı ska. karnı mavimsi yeş il. bozulan arkları temizleyip açmak. ar ı kuş ugiller * Omurgalı hayvanlardan kuş lar sı nı fı na giren bir familya. ar ı kçı ar ı klama * Arı klamak iş i. Orta Asya'da az a ğ açl ı klı . . karş ı lı ğ ı ödenmeyen emek. yağ ı erimiş zay ı f. ar ı klatmak * Su yolu yapan kimse. ar ı klaş mak * Arı k (II) olmak. ar ı k çekmek * tı kanan. ar ı sili * Tertemiz. * Bal almak için arı yeti ş tiren kimse. Güney Avrupa. cı lı z. ar ı klamak * Arı k (II) duruma gelmek. * Genç iş çi arı nı n baş ı ndaki bezlerden salgı lad ı ğ ı azotu çok madde. aç ı k yerlerde yaş ayan bir ku ş (Merops apiaster). kaolin. sı rtı sarı . kuru. Arı Kovanı * Yengeç takı m yı ld ı zı yöresinde bir yı ldı z kümesi. Kuzey Afrika. * Fide veya fidan dikilen yer. * Bal almak için arı yeti ş tirme i ş i. ar ı k emek *İ ş çinin. ar ı klatma * Arı klatmak durumu. ar ı kovanı gibi iş lemek * (bir yerin) gireni çı kanı çok olmak. ar ı klaş ma * Arı klaş mak i ş i. ar ı sütü ar ı cı ar ı cı lı k ar ı k * Ark.* Porselen yapmakta kullanı lan bir çe ş it ak ve gevrek kil.

ar ı nı n yuvası na kazı k (veya çöp) dürtmek * tehlikeli kiş iyi kı ş kı rtmak. ar ı laş mak * Arı duruma gelmek. * Katı ş ı ksı zlı k. sı skalı k. * Kovanları n konulduğ u yer. ar ı lanmak * Arı laş mak. özle ş tirmek. * Arı lanmak durumu. ar ı laş tı rma * Arı laş tı rmak iş i. ar ı lı k * Temizlik. * Temizlenme. ar ı ndı rmak * Arı nması nı sağ lamak. vücutlar ı . özleş tirme. ar ı nı ş ar ı nma * Arı nmak iş i veya biçimi.* Arı k (II) duruma getirmek. arı duruma gelme. kovanlı k. ar ı laş tı rmak * Arı duruma getirmek. özellikle karı nları ve arka ayakları kı llarla örtülü zar kanatl ı lar familyası . arı la ş ma. ar ı lar * Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaş ayan. ar ı klı k * Zayı fl ı k. * Günahsı zl ı k. ar ı lama ar ı lamak ar ı lanma * Arı lamak iş i. özleş mek. tenzih etmek. tenzih. ar ı laş ma * Arı laş mak durumu. ar ı na dokunmak * utanç duymak. özleş me. saflaş mak. ar ı ndı rma * Arı ndı rmak i ş i. * Ruhun tutkulardan temizlenmesi. * Bir ş eyde herhangi bir ay ı p veya kusur bulunmad ı ğ ı nı bildirmek. * Sanat yoluyla duyguları n arı nmas ı . ar ı lı k ar ı nmak .

karbondioksit ve su buharo gibi hidrokarbon bile ş iğ i olmayan gazlarla. * sonradan ortaya çı kmak. ar ı tı cı lı k ar ı tı m ar ı tı m evi *Ş eker. . tasfiye etmek. iş lemez duruma gelmek. ar ı tı ş * Arı tmak iş i veya biçimi. ar ı tma ünitesi * Doğ al gaz üretim kuyuları ndan toplama hatlar ı yla gelen gazı n içerisindeki hidrojen sülfür. * Deterjan. sürekli görünür durumda olmak.* Temizlenmek. * (petrol. yağ vb. * Bulaş mı ş . bemol ve bekâr i ş aretlerinin ortak adı . arı duruma gelmek. ar ı zalanma * Arı zalanmak iş i. ar ı za yapmak * Bozulmak. * Arı tma iş i. aksaklı k göstermek. * Çözgü. ar ı tmak * Temizlemek. * Bir notanı n sesini yarı m ton yükseltmek. ar ı z ar ı z olmak * bulaş mak. * Katı ş ı ksı z. * Rahatlamak. ar ı ş ar ı ş ar ı ş * Araba oku. musallat olmuş . rafinaj. için) Arı tma i ş i. * Aksama. ar ı zalanmak * Arı za. * Sonradan ortaya çı kan. * Katı ş ı ksı z duruma getirmek. petrol gibi maddelerin ar ı tı ldı ğ ı yer. alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanı n soluna konulan diyez. aksaklı k. ar ı tma * Arı tmak iş i. ar ı tı cı * Arı tma özelliğ i olan. rafineri. hidrokarbon kondanstları nı n tabiî gazdan ayrı ld ı ğ ı birim. tasfiyehane. ar ı za * Engebe. * Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü.

* Operalarda solistlerden birinin orkestra e ş li ğ inde söylediğ iş arkı . için) Aksayan. arifane * Arif olana yak ı ş acak yolda. * Huzurlu. eğ reti. düz. arif olan anlas ı n (veya anlar) * herkesin anlayacağ ı kadar açı k söylenmeyen bir sözün gerçek anlamı nıkavrayanlar için söylenir. * Özgür. * Yarı m yamalak. ar ı zası z ar ı zî * Sonradan olan. aristokrasi * Ekonomik. biçimde. olayı n bir önceki günü veya ona yakı n günler. aristokrat . * Çı plak. arife * Belirli bir günün. dı ş tan gelen. bu halka özgü. *İ ran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerle ş en halk veya bu halktan olan kimse. idare edecek biçimde. iş lemeyen. * Geçici. mutlu. ön gün. arife günü * Dinî bayramlardan önceki gün. * Bu halkla ilgili. * Soylular sı nı fı . toplumsal ve siyasî gücün soylular sı nı fı nı n elinde bulundu ğ u tarihî yönetim biçimi. bozulmadan iş leyen. hür. * Aksamayan. * Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İ ran grubuna verilen ad. bozulmuş . rahat. * Aristotelesçi. arioso Aristocu * Dramatik ve lirik bakı mdan yüksek bir anlatı m gücü olan ağ ı r baş lı hava. Aristoculuk * Aristotelesçilik.ar ı zal ı * Engebeli. * Yiyeceğ i ortakla ş a sa ğ lanan (toplant ı ). arya. * Engebesiz. * (Araç vb. arifane ile * ortaklaş a. varı ş lı . Ari arî Ari dil aria arif * Çok anlayı ş lı ve sezgili (kimse).

aritmetik orta * Bir diziyi oluş turan say ı lar ı n toplam ı nı n. * Sancağ ı . * Soylu. dizinin terim sayı sı na bölünmesiyle elde edilen sayı . bunlar ı n özellikleri ve iş lemler olan kolu. her yönü ile. * Belli bir taş ı nı r malı n kullanı lması nı n geri verilmek ş art ı yla bedelsiz olarak bir kimseye bı rakı lması . aritmetik dizi * Ardı ş ı k terimleri arası ndaki ayr ı m değ iş meyen dizi: 1.5.7. aritmetik iş lem * Aritmetik yoluyla yapı lan çözüm. * Ritimli olmayan. Aristotelesçilik * Yunan filozofları ndan Aristoteles'in felsefesi. ariyeten * Eğ reti olarak. Aristotelesçi * Aristotelesçilik yanlı sı olan kimse. aristokratl ı k * Aristokrat olma durumu. aritmetiksel * Aritmetik ile ilgili. ariz amik ariza arjantin * Enine boyuna. ödünç olarak.* Aristokrasi yanlı sı . düzensiz. gezimcilik. yelkeni veya sereni direkten a ş ağ ı alma. dizisi aritmetik bir dizi olup ortak çarpan denilen değ iş mez oran ı 2 sayı sı dı r.9.. ark . * Büyük bira bardağ ı . aritmetik * Matematiğ in. aritmi aritmik ariya ariyet * Eğ reti. * Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe. Arjantinli * Arjantin halkı ndan olan. * Bu felsefeyi benimsemiş olma durumu.3. konusu sayı lar.. aristokratik * Aristokratlı kla ilgili. ödünç. * Bu bilimle ilgili. * Kalp atı ş ları ndaki düzensizlik ve eş itsizlik.

arka * Bir ş eyin temel tutulan yüzünün tam ters yan ı . * Geçmiş . manevî yönden destek olmak. hark. * Koruyucu. * Bir ş eyin sı rt durumunda olan yüzeyi. * Dağ sı rtları nda davarlar ı n yatı rı ldı ğ ı düz. yabancı gibi davranmak. cetvel. dayamak. * Otururken sı rtı n dayandı ğ ı yer. kanal. peş . art arda. kayı rmak. kayı rı cı bulmak. iltimasçı . dayan ı ş mak. arka bulmak * bir koruyucu. * (insan için) Vücut. arka vermek * desteklemek. arka arkaya * Hemen birbirinin arkası ndan. destek olmak. arka müziğ i * Bir oyunda hareket ve sözlerin yanı sı ra etkiyi artı rmak için hafifçe çalı nan müzik. arka yüz arkaç * Bir ş eyin arkada kalan yüzü. * Ağ ı l. arı k. arkada bulunan. beden. arka kap ı dan çı kmak * okuldan baş arı sı zl ı kla ayr ı lmak. piston. arka teker * Araçları n arka düzeninde yer alan tekerlek. arka olmak * maddî. arka çı kmak * bir kimseyi baş kaları na karş ı korumak. arka (veya sı rt) çevirmek * eski ilgiyi göstermez olmak. kayı rı cı . arka plânda * Geride. arka arka * Geriye doğ ru. arka sokak * Ana yola açı lan ikinci derecedeki sokak. arka ayak * Hayvanlarda vücudun gerisinde bulunan ayaklardan biri. rüzgâr almayan kuytu yer. * Önemsiz. arka arkaya vermek * birbirini korumak için birleş mek. * Geri kalan bölüm. geride kalm ı ş zaman. . * Art.*İ çinden su akı tmak için toprağ ı kazarak yapı lan açı k oluk. * Arkada olan.

geride kalmak. arka taş ı * zarar veren arkadaş lar için söylenir. içtenlikle. arkada kalmak * geriden gelmek. yâren. arkaik * Arkaizmle ilgili. içten olmak. arkadaş ları na çok düş kün olan kimse. * zaman bakı mı ndan geçmi ş te bı rakmak. müzaheret etmek. geride kalmak. arkada ş * Bir iş te birlikte bulunanlardan her biri. kullanı mdan düş müş olan eski söz ve deyim. arkaizm arkalama arkalamak * Arkası na almak. arkada ş canlı sı * arkadaş lı ğ a değ er veren. * Kullanı ldı ğ ı çağ dan daha eski bir ça ğ dan kalma bir biçimin. arkadan vurmak * bir kimse kendisine güvenen ve inanan birine gizlice kötülük etmek.arkada bı rakmak * birinden daha ileri gitmek. arkada kalanlar (veya arkadakiler) * bir kimsenin öldüğ ünde veya bir yere gittiğ inde geride bı raktı ğ ı yakı nları . * (ölen kimseye göre) dünyada bı rakmak. ileri gidememek. arkadaş a yak ı ş ı r davranı ş . arkada bı rakmak * bir ş eyden epey uzakla ş mı ş bulunmak. dostça. arkada ş ça * Arkadaş olarak. müzaheret. * değ erce ileride olanlar ı n arkası nda kalmak. refakat etmek. ünsiyet. * Arkalamak iş i. arkada ş değ il. arkada ş olmak * bir kimseyle dostluk kurmak. dedikodusunu yapmak. belli etmeden. el altı ndan. destek olmak. birlikte gitmek. omuzda ş lı k. * bir süre beraber bulunmak. arkadan söylemek * kendisi bulunmadı ğ ı bir yerde kimseyi çekiş tirmek. eskimiş (söz veya eser). * Konuş ulan ve yazı lan dilde. arkada ş lı k * Arkadaş olma durumu. * Birbirlerine karş ı sevgi ve anlayı ş gösteren kimselerden her biri. huyu ve düş ünceleri birbirine uymak. eş lik etmek. . refik. gizlice. yard ı m. * Güzel sanatlarda klâsik çağ öncesinden kalan. yüklenmek. arkada ş lı k etmek * bir iş te birlikte bulunmak. bir yapı nı n özelliğ i. * Bir kimseye güven vererek yardı m etmek. korumak. arkadan arkaya * Gizli gizli. hempa.

arkalanma * Arkalanmak iş i. arkal ı arkal ı ç * Arkalı k. * Soğ uğ a karş ı gereğ i gibi giyinmemi ş olma durumu. sürekli olmak. son bulmak. arkal ı ksı z * Arkalı ğ ı . sı rt dayayacak yeri olan. bir yerde durdurulmak. bitirilmek. arkal ı klı * Arkalı ğ ı . arkası gelmek * devamlı olmak. * Koruyanı . * desteğ ini sağ lamak. arkası na dü ş mek (veya takı lmak) * bir iş i sona erdirmek için sı kı çalı ş mak. arkası alı nmak * sona erdirilmek. arkalı k. koruyucusu. sı rt dayayacak yeri olmayan. arkası sı ra * arkası ndan. güçlü olmak. yük taş ı rken kullandı klar ı arka yast ı ğ ı . arkası sı ra * Ardı ndan. arkası na bakmadan gitmek * arkada kalanlarla hiç ilgilenmeden bir yerden ayrı lmak. arkası kesilmek * tükenmek. yerinden düş ürülememek. . dayanağ ı olan. arkası na almak * sı rt ı na yüklemek. * (birini) gözden ayı rmayarak arkası ndan gitmek. arkası olmamak * kayı racak kimsesi olmamak. arkası yufka * Sevilen bir yemeğ in arkas ı ndan baş ka bir yemeğ in bulunmadı ğ ı nı anlatmak için söylenir. destek olunmak. arkal ı k * Ev içinde giyilen kolsuz. peş inden. arkası (veya sı rt ı ) yere gelmemek * sarsı lmamak. * Sı rtı nda yük taş ı yan hamallar ı n. arkası pek * Güçlü birine veya sağ lam bir ş eye güvenen. arkalanmak * Kendisine yardı m edilmek. taş ı mak. * Sı rt dayamaya yarar yer. kalı nca bir tür kı sa hı rka. semer.

arkası z * Arkalı ğ ı olmayan. arkası nı getirememek * baş lad ı ğ ı bir i ş i sürdürüp sona erdirememek. . * birine çok ilgi duymak. arkası ndan sürüklemek * arkası ndan gelmesini sağ lamak. arkeen arkegon * Kambriyumlardan önce oluş an en eski yer katı . arkası nda dola ş mak (veya gezmek) * bir iş i yaptı rmak için ilgili veya yetkili bir kimsenin uğ radı ğ ı yerlere giderek görüş me f ı rsatı aramak. taş ı nabilir ateş li silâh. övmek. arkası nı (birine) vermek * birinin koruyuculuğ una güvenmek. arkası nı almak * bir iş i tamamlamak. arkası ndan ko ş mak * iş yaptı rmak için birinin arzusunu kollamak. baş ka zamana veya iş in sonuna bı rakmak. geriden gelmek. yüzyı lda Fransa'da kullanı lmaya baş lanan. arkaya bı rakmak (veya koymak) * sonraya. sonraya kalmak. *İ lk ana madde.arkası nda (veya sı rtı nda) yumurta küfesi yok ya! * eski düş üncesini de ğ iş tirmekte. arkası nı (bir ş eye) vermek * dönmek. arkaya kalmak * geride kalmak. arkaüstü * Arkası yere gelecek biçimde. iltifat etmek. sözünden caymakta sakı nca görmeyenler için kullanı lı r. koruyucusu. görüş me fı rsatı aramak. arkası ndan * birinin orada hazı r bulunmamas ı durumunda. arkası nı dayamak * birinin koruyuculuğ una güvenmek. arke arkebüz * XV. arkası nı sı vamak * okş amak. * Koruyanı olmayan. dayanağ ı olmayan. ertelemek. arkası nı (veya peş ini) bı rakmak * vazgeçmek.

armadura * Gemide direklere tak ı lı halatları bağ lamak için küpe ş tenin iç tarafı nda bulunan delikli ve çubuklu levha. arktik arlanma arlanmak arlanmaz * Utanmaz. * Kuzey kutupla ilgili. * Tarih öncesi ve eski çağ lardan kalma eserleri tarih ve sanat bak ı mı ndan inceleyen bilim. huysuz huyundan vazgeçmez * herkes kendi karakterine göre davranı ş ta bulunur. seren. bazı su yosunlar ı nda. arma uçurmak (veya arma budatmak) * armayı rüzgâra kaptı rmak. arkeolog arkeoloji * Eğ relti otlar ı nda. halat ve yelken takı mı . * Geminin direk. * Geminin yürümesine hizmet eden direk. arkeoloji uzman ı veya bilgini. * Köy evlerinde kapı ları n arkası na konulan kal ı n kuş ak. seren. sı kı lgan. arkeopteriks * Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir hayvan fosili. * Arlanmak iş i. kum taş ı türünden bir tortul kayaç.organı . yağ mur ve kardan korumak amac ı yla bir süre için sökmek. armada armador * Donanma. yelken ve ip gibi donanı mı nı düzenleyen usta. bir hanedanı n veya bir ş ehrin sembolü olarak kabul edilmi ş resim. arma soymak * hareketli olan armayı . arma donatmak * armayı yerli yerine koymak. limanda kı ş lamak. arma * Bir devletin. arlı arı ndan. * (olumsuz olarak veya olumsuz anlamlı cümlelerde kullanı lı r) Utanmak. kuzey kutup yakı nı nda olan. arma ğ an . harf veya ş ekil. ip. utangaç. arkı t arkoz * Birleş iminde feldspat bulunan. bütün kara yosunları nda ve bazı açı k tohumlularda görülen diş ilik * Kazı bilimci. arkeolojik * Arkeoloji ile ilgili. arlı * Namuslu. kazı bilimi. ongun. sı kı lmaz.

yurdumuzun her yerinde yetiş en. armudun iyisini (dağ da) ayı lar yer * Bkz. armoniler * Frekansı . * Fazla bön. hediye etmek. arma ğ an etmek * birine bir ş eyi armağ an olarak vermek. armoni * Türlü sesler arası nda sağ lanan uyum. * Gemi iş letme iş i. armut * Gülgillerden.* Birini sevindirmek. armut gibi . * Bu ağ acı n rengi sar ı dan yeş ile kadar de ğ iş ebilen tatl ı . armatür * Bir aletin ana bölümünü oluş turan k ı sı m. armonik * Armoni ile ilgili olan. sulu. armal ı armatör * Arması bulunan. ana sesin frekansı ndan tam katı olan sesler. ufak çekirdekli meyvesi. çiçekleri beyaz. * Bir bilim adamı nı n emek verdi ğ i dalda onu anmak için hazı rlanan bilimsel eser. mutlu etmek için verilen ş ey. yumuş ak. armoni orkestrası * Yalnı z üflemeli çalgı lardan oluş an orkestra. bir a ğ aç (Pirus communis). * Ticaret gemisi sahibi. * Ödül. gemi i ş letmecili ğ i. * Bağ ı ş . armonyum * Taş ı nabilir küçük org. mı zı ka. ayr ı notada sesler çı karan küçük ağ ı z çalgı sı . * Akordeon. ihsan. armudî armudiye * Armut biçiminde nazarlı k olarak takı lan altı n. kuvvet akı mı nı toplu bir duruma getirmek için bu kutuplar arası na yerle ş tirilen demir parçası . * Bir kondansatördeki iki iletken yüzeyden her biri. armatörlük * Armatör olma durumu. hediye. * Armut biçiminde olan. armonika * Yan yana sı ralanm ı ş deliklerden her biri üflenince. armonize * Tamamlayı cı sesler eklenmiş (müzik parças ı ). Ahlatı n iyisini (dağ da) ayı lar yer. * Bir mı knatı sı n iki kutbu arası nda. * Armonika.

Arnavutlaş mak * Arnavut dilini ve kültürünü benimsemek. * Arnavutluk ve çevresinde yaş ayan bir halk. armuz Arnavut * Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtaları nı n yan yana gelmeleri sonucu aralar ı nda oluş turduklar ı çizgi. Arnavut kald ı rı mı * Yollarda irili ufaklı taş larla geliş igüzel yapı lan kaldı rı m. bön. dı ş ı deri. armutun sapı var. Arnavutça * Hint-Avrupa dilleri ailesine giren. hiçbir ş eyi be ğ enmemek. sı ğ ı r gözü. Arnavutlar ı n kullandı ğ ı dil. armut biçiminde olan bir süs kabağ ı . armut kurusu * Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut. Arnavut biberi * Acı kı rmı zı biber. * Bu halka özgü olan (ş ey). armut piş ağ zı ma dü ş ! * bir iş e hiç emek harcamaksı zı n onun kendiliğ inden olması nı bekleyenlerin durumunu anlatı r. üzümün (veya kiraz ı n) çöpü var demek * her ş eye kusur bulmak. Arnavutlaş tı rma * Arnavutlaş tı rmak durumu. Arnavut bacas ı * Çatı penceresi. * Arnavut halkı nı n bütünü. Arnavutlaş tı rmak * Arnavut kimliğ ini kazand ı rmak.* çok anlayı ş sı z. armut kaba ğ ı * Ürünü. Arnavut ci ğ eri * Ciğ er tavası . Arnavutlaş ma * Arnavutlaş mak. Arnavutluk * Arnavut olma durumu. armut biçiminde top. mastı çiçeğ i. armut top * Boksörün çalı ş malar ı nda kullandı ğ ı içi havalı . . aromatik * Öküz gözü. arnika aroma * Bitki özlerinden veya yağ lar ı ndan elde edilen ho ş koku.

bir su deposu eklenmesiyle olu ş turulan. arpacı * Arpa alan ve satan kimse. * Arpa yetiş tirme veya alı p satma iş i. * Arpa konulan yer. * Karş ı lı ksı z yarar sağ lanı lan yer veya kimse. araba gibi bir taş ı t aracı na. hayvanlara yem olarak verilen. arpa tarlası . arpacı k soğ anı * Tohumdan yetiş tirilen ve tohumluk olarak kullanı lan küçük so ğ an. * Yabanî arpa. arpa güvesi * Tahı llara dadanan bir güve türü. arozöz * Kamyon. * Arpa biçiminde ş ehriye. * Müftü ve kazasker gibi din görevlilerine aylı k yerine verilen giyecek. arp * Bkz. arpalı k * Arpa ekilen yer. * Hayvanı n diş inde bulunan ve hayvan yaş landı kça silindiğ i için ya ş ı nı belli eden bir ni ş an. arpa * Buğ daygillerden. sulamaya yarar araç. * Tüfek.* Hoş kokulu. harp (II). arpa boyu kadar gitmek (veya yol almak) * pek az ilerlemek. arpa ektim. taneleri ekmek ve bira yapı mı nda kullanı lan. yurdumuzda çok yetiş tirilen bir bitki (Hordeum vulgare). arpa suyu * Bira. it dirseğ i. arpacı k * Göz kapağ ı nı n kenarı nda çı kan küçük çı ban. . arpacı kumrusu gibi düş ünmek * ne yapacağ ı nı bilmeyerek derin derin dü ş ünmek. aromalı . arpa ş ehriye * Arpa biçiminde dökülmüş ş ehriye. doldurma ve boş altma düzeni olan. * Baş maklı k. * Çok arpa yemekten ileri gelen bir hayvan hastalı ğ ı . tabanca gibi ateş li silâhlarda namlunun en ileri bölümünde bulunan ve niş an alı rken gezle birlikte göz ile hedef arası nda ayn ı çizgi üzerine getirilen küçük ç ı kı ntı . yiyecek gibi ş eyler veya para. darı çı ktı * ters sonuç veren iş ler için söylenir. * Bu bitkinin taneleri. arpacı lı k arpa ğ an arpalama * Atları n ayakları nda görülen ve rahat yürümelerini önleyen bir hastalı k.

arsı zca * Arsı z gibi. arslan * Aslan. arslan ı n ad ı çı kmı ş . arsı zlı k * Arsı z olanı n durumu veya ars ı za yakı ş acak davranı ş . metal görünümünde basit element. sı kı lmadan. * Üzerine yapı yap ı lmak için ayrı lmı ş yer. zı rnı k. azmak. * Arp çalan kimse. arsı za yakı ş an biçimde. yı lı ş ı klı k. arsı zlanma * Arsı zlanmak iş i. sı çan otu. arsı zlanmak * Arsı zlı k etmek. arslanlı . arsı z * Utanması . s ı rna ş arak. arsı z arsı z * Utanmaz bir biçimde. çakallar ba ş keser * haksı zl ı ğ ı veya kötülü ğ ü esas yapanı n yerine bu konuda ad ı ön plâna çı kan kiş iler anlamı nda kullanı lı r. yüzsüz (kimse). arsı zlaş mak * Arsı z duruma gelmek. arpası çok gelmek * coş mak. * Kolayca üreyebilen (bitki). sı kı lmas ı olmayan. yoğ unluğ u 5. Kı saltması As. maden filizlerinde çok yaygı n bulunan.91. sı rna ş ı klı k. kudurmak. arpalı k yapmak * bir kaynaktan sürekli olarak çı kar sa ğ lamak. aç gözlü davranmak.arpalı k etmek * arpalı k yapmak. * Aç gözlü davranan (kimse). atmosfer bas ı ncı altı nda 4500 C de süblimle ş en. atom ağ ı rl ı ğ ı 74. * Bir akort oluş turan seslerin birbiri arkası ndan çalı nmas ı . yı lı ş arak. yı lı ş ı k. yüzsüzce davranmak.7 olan. arsı zlı k etmek * utanmadan. arsı zlaş ma * Arsı zlaş mak iş i. arsı ulusal * Uluslar arası . arpç ı arpej arsa arsenik * Atom numarası 33.

ar ş ar ş e * Askerlikte "yürü" komutu. art * Arka. ar ş ivlemek * Arş ive kald ı rmak. ar ş ı nlama * Arş ı nlamak iş i. geri. ar ş ı nlı k ar ş idük ar ş idü ş es * Arş ı n ölçüsünde. ar ş ı nlamak * Arş ı nla ölçmek. ar ş ivcilik * Arş ivcinin yapt ı ğ ı iş veya görevi. yukarı ya doğ ru uzanmı ş demir yay. art arda * Birbirinin arkası ndan. * Keman yayı . ar ş etip ar ş ı âlâ ar ş ı n *İ lk örnek. * Dokuzuncu kat gök. * Arş idükün kar ı sı veya k ı zı . * Belgelik. arş ı n kadar. ar ş iv ar ş ivci ar ş ivleme * Arş ivlemek iş i. * Yaklaş ı k olarak 68 cm ye eş it olan uzunluk ölçüsü. * Avusturya hanedanı nda prenses. tramvay gibi elektrikle iş leyen taş ı tlarda telden elektrik akı mı almaya yarayan. * Tren. ar ş *İ slâm dinî inanı ş ı na göre göğ ün en yüksek katı . * Bir ş eyin öbür yüzü. art avurt .* Osmanlı devletinde kullanı lan arslan baskı lı gümüş sikke. geniş adı mlarla dolaş mak. * Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan. arş ivde saklamak. troleybüs. * Amaçsı z. * Belgelik görevlisi veya uzmanı .

art zamanl ı lı k * Değ iş ik zaman ve evrim açı sı ndan incelenen dil olayları nı n özelliğ i. artç ı * Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birli ğ in güvenliğ ini sağ lamak için arkadan gelmek üzere bı rak ı lan kı ta. hareket). bazen de sı zarak oluş turduğ u ünsüz: k. fazlala ş an. artakalmak * Artmak. hinterland. art avurt ünsüzü * Dil ucunun art damağ a çarpmas ı ndan oluş an ve dilin yanları ndan akan ses.* Avurdun arka bölümü. * Geçmiş bir sanat veya edebiyat çı ğ ı rı nı sürdüren (sanatç ı . fazla bulunmak. diyakronik. * Gözde iris ile billûr cismin arası ndaki boş luk. art bölge * Deniz kı yı sı nda bulunan bir yerin gerisindeki bölge. geriye kalmak. art damak ünsüzü * Ciğ erlerden gelen havanı n dil sı rt ı yard ı mı yla art damağ ı n çeş itli noktaları nda bazen patlayarak. arta ğ anl ı k * Alı ş ı landan veya beklenilenden artı k ürün verme durumu. art düş ünce * Bir düş üncenin arkası nda gizli tutulan ası l düş ünce. art zamanl ı * Evrim açı sı ndan ele alı nan süre içinde birbirini izleyen. ğ . * Çoğ alan. bereket. g. dümdar. . diyakroni. ondan gizli olarak. artakalma * Artakalmak iş i veya durumu. * Art düş ünce. art zamanl ı dil bilimi * Dil olayları nı değ iş ik zaman ve evrim aç ı sı ndan ele alan dil bilimi. art niyet art oda art teker *İ tici gücü sağ layarak bisikleti yürüten teker. art ı mlı . artç ı lı k * Artçı nı n görevi. bereketli. arta ğ an * Alı ş ı landan veya beklenilenden artı k verimi olan. art elden * birini oyalayı p. art damak * Damağ ı n arka bölümü. art eteğ inde namaz kı l * çok temiz huylu kimseler için söylenir.

daha. art ı * Toplama iş leminde + iş aretinin adı . sı fı rdan büyük sayı . art ı k emek *İ ş çinin. *İ çildikten. anot. yeter. gün. * Kalan veya artan bölüm. art ı mlı art ı n art ı rı lma * Piş ince ş iş tiğ i için miktar ı artm ı ş gibi görünen. ödenen değ erin üzerinde ürettiğ i ve iş verenin. * Sı fı rdan büyük. yenildikten veya kullanı ld ı ktan sonra geriye kalan. metal uçlardan artı yüklü olanı . * Toprağ ı burgu ile delinerek aç ı lan ve suyu yükseğ e fı ş kı ran kuyu. artağ an. eksi karş ı tı . art ı klamak * Yemekte artı k bı rakmak. * Daha çok. çoğ alma.arter * Atardamar. iş gücünün karş ı lı ğ ı olarak. ek süre içinde harcadı ğ ı ve sonucunda artı k de ğ er yaratt ı ğ ı . daha fazla. pozitif. art ı m * Artma. önünde art ı iş areti bulunan (sayı ). karş ı lı ğ ı ödenmeyen emek. * Trafiğ i yoğ un olan ana yol. . sı vı ya batı rı lı p akı mı n geçmesini ağ layan. * Artı klamak iş i. * Katyon. * Bir ş ey harcandı ktan sonra onun artan bölümü. artı ş . * Artı rı lmak i ş i. art ı k değ er *İ ş çinin. kar ş ı lı ğ ı nı ödemeksizin sahip olduğ u ek değ er. art ı sayı * Kendisinden önce + iş areti bulunan. zait. * Bundan böyle. art ı k yı l art ı klama * Dört yı lda bir gelen 366 günlük y ı l. dört yı lda bir gelen 29. sonra. art ı uç art ı k * Elektrikli çözümlemede. * Atardamar bozukluğ u. arterit artezyen artezyen kuyusu * Artezyen. seneikebire. pozitif sayı . art ı k gün * Artı k yı llarda ş ubat ayı na eklenen.

art ı rma * Artı rmak iş i. * Eğ lence yerlerinde gösteri yapan kimse. * Değ eri yükselmek. iltihapsı z. * Artist olma durumu. artı m. sanatçı . çoğ altı lmak. çoğ altmak. artist * Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse. fazlalaş mak. * boylu poslu. sanatkâr. * Müzayedede artı rma. tasarruf etmek. art ı ş artist gibi artistçe artistik artistlik artrit artroz artt ı rma artt ı rmak . * Genellikle ş ekil bozucu. * Güzel sanatları n gerektirdiğ i niteliğ e uygun. * Artı rmak iş i yapı lmak. * Eklem romatizması . tezyit edilmek. * Alı cı lar aras ı ndaki yarı ş maya dayanan ve en yüksek fiyatı sürene malı n verilmesiyle biten yöntem. * Eskisinden daha çok çoğ almak. art ı rı m * Bir ş eyi idareli harcayarak onun bir bölümünü art ı rma iş i.art ı rı lmak * Artı rmak iş ine konu olmak. artma * Artmak iş i. * Gereğ ince harcandı ktan sonra bir miktar geri kalmak. * Arttı rmak iş i. sanatlı . artma. güzel ve alı mlı (kimse). * Artmak iş i veya biçimi. * Tutumlu davranı p biriktirmek. artmak artmak * Büyük heybe. * Artiste benzer biçimde. çoğ alı ş . müzayede. tasarruf. * Yükseltmek. süreğ en eklem hastal ı ğ ı . * Herhangi bir davranı ş ta ileri gitmek. art ı rmak * Artması nı sa ğ lamak. * Bir malı baş ka al ı cı ları n verdiğ i fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek. * Artistin görevi. artist gibi.

jeoloji. genellikle kendi içinde bütünlüğ ü olan parça. arz derecesi * Bkz. * Yer bilimi. kapalı lı k veya açı klı k değ erlerine göre türlü ses kalı pları ndan olu ş an Divan Edebiyat ı naz ı m ölçüsü. arz etmek * sunmak. istida. * Enine olan. * (büyük bir makama) Anlatma. geniş lik. dilek. enlem dairesi. . yüzyı lda Arius adlı bir papazı n kurduğ u ve Hristiyan inanı ş ı nı n tersine olarak İ sa'nı n tanrı lı ğ ı nı inkâr eden mezhep. * Heves. enlem. arzu duymak * birine veya bir ş eye karş ı istek duymak. halkla görüş tüğ ü oda. arz talep kanunu * Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi. arya * Operalarda solistlerden birinin orkestra eş li ğ inde söylediğ i. arzanî arziyat arzu *İ stek.aruz * Hecelerin uzunluk ve kı salı k. sunu ve istem. arzu etmek * yürekten istemek. yeryüzü. bildirme. arzuhâl * Dilekçe. arz odası * Mevkii olan insanları n. arz ve talep * Üreticinin piyasaya mal çı karması ve tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları . * En. arz * Sunma. * saygı ile bildirmek. Aryanizm * IV. arz arz arzuhâl gibi (veya kadar) * bir mektubun çok uzun olduğ unu anlatmak için söylenir. * Yer. arz dairesi * Bkz.

arzulamak *İ stek duymak. * Sinir hastalı kları uzmanı . din adamlar ı nı n güç sembolü olarak. asa * Bazı ülkelerde. * Sinir hastalı kları ile ilgili hastahane bölümü. hevesli. * Ast sı fatı nı n kı saltı lmı ş ı . öfkelenmek. asas kat as yön asabiyeci . hükümdarları n. * Bir iş te baş ta gelen (kimse veya ş ey). arzusu kalmak * isteğ i yerine gelmemek. özlemek. mareş allerin. sinirlenmek. as as * Kakı m. arzulu *İ stekli. asabîle ş me * Asabîleş mek i ş i. asabîle ş mek * Kı zmak.arzuhâlci * Para ile dilekçe. As * Arsenik'in kı saltması . * Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğ ü eş it parçalardan her biri. istemek. * Sinir hastalı kları ile ilgili hekimlik kolu. *İ skambil kâğ ı tları nda birli. yazan kimse. * Eskiden ihtiyarları n baston yerine kullandı kları uzun sopa. asabîlik asabiye * Asabî olma durumu. asabî * Sinirli. hevesini alamamak. arzuhâlcilik * Arzuhâl yazma iş i. sinirsel. * Sinirle ilgili. eklendi ğ i kelimenin daha aş ağ ı derecelisini anlatan yeni kelimeler türetmeye yarar. törenlerde ta ş ı dı kları bir tür ağ aç veya metalden değ nek. arzulama * Arzulamak iş i. * Ara yön. mektup vb. sinirlilik belirtileri göstermek.

asalak parazit. asansör bo ş luğ u * Binalarda asansörün iş lemesi için bı rakı lan boş luk. asamble asansör araç. * Bir görevi yüklenmiş olan. asalaklaş mak * Asalak duruma gelmek. . yaş ayı ş ı nı . asaleten asaleten atama * Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama. * Baş lı ca. parazitoloji. * Baş kalar ı nı n sı rtı ndan geçinen (kimse). asalak bilimi * Asalakları n yapı sı nı . asalaklı k asalet * Asalak olanı n durumu. o görevin sahibi olan kimse. temel niteliğ inde olan. ekti. neon. asalaklaş ma * Asalaklaş mak durumu. asansörcü * Asansörün bakı m ve onarı mı nı yapan kimse. * Kendi adı na hareket ederek.asabiyet asal * Sinirlilik. kripton. * Otel ve hastahane gibi büyük kuruluş larda asansörün düzenli çalı ş ması nı sa ğ layan kimse. ası l olarak. vekâleten kar ş ı tı . *İ nsanlar ı veya yükleri bir yap ı nı n bir katı ndan ötekine veya yüksek yerlere ç ı karı p indiren elektrikle iş ler * Kurul. vekillik karş ı tı . asal say ı (lar) * Bölenlerinin kümesi iki elemanl ı olan elemanlardan biri 1. asillik. soy gazlar. asabî yapı lı olma. * Bir görevde temelli olarak. * Bir canlı nı n içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak. onun zararı na yaş ayan baş ka canlı . * Soyluluk. öbürü sayı nı n kendisi olan doğ al sayı (lar). argon. asal gazlar * Atomları nı n dı ş elektron halkalar ı tamam ı yla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum. esasî. asap asar * Sinirler. ksenon). tufeyli. eserler. * Yazı da veya sözde bayağ ı söz ve deyim bulunmaması durumu. * Yapı lar. konakçı yla iliş kisini ve yapt ı ğ ı hastalı klarla bu hastalı klara karş ı giri ş ilecek sava ş ı konu alan bilim dalı .

asarı atika asayi ş * Eski yapı lar. * Birleş imine asetat kar ı ş tı rı lmı ş . kaya lifi. düzenlilik. * Osmanlı İ mparatorluğ unda yeniçeri ocağ ı nı n kald ı rı lması ndan önceki güvenlik görevlisi. saydam. yadı n kurun. taş pamu ğ u. asetilen aseton asfalt * Renksiz. sarı msak kokulu. asetat asetatlı asetik * Asetik asidin tuzu veya esteri. eter kokusunda bir sı vı . asbest * Tremolitin bozulması ndan oluş an lifli. * Sirkeyle ilgili. eski eserler. * Siyah renkte ş ekilsiz bir cins bitüm. * Birçok organik maddeyi eritmekte kullanı lan uçucu. güçlü ve beyaz bir ı ş ı k vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz. senkron. ases * Gece bekçisi. yalnı zı sı yardı mı ile aygı t ve pansuman gereçleri gibi ş eyleri mikropsuzla ş tı rma iş i. * Eş zamanl ı olmayan. . k ı rı lmadan bükülebilen ve ateş te niteli ğ i değ iş meyen bir mineral. aselbent * Hekimlikte ve koku yapı mı nda kullanı lan. sirkeyle aynı özellikleri taş ı yan. * Her türlü mikroptan arı nmı ş . ba ş lama ve bitme anlar ı baş ka olan (olaylar). asayi ş berkemal * Güvenliğ in yerinde olduğ unu anlatı r. * Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu. e ş zaman karş ı tı . aselbent ağ acı nı n kabukları çizilerek elde edilen bir reçine. asbaş kan *İ kinci baş kan. * Ana maddesi katran olan ve yolları n kaplanması nda kullanı lan karı ş ı m. ortanı n çorbacı baş ı sı na verilen ad. *İ lâç kullanmadan. asbest yünü * Asbestin iş lenerek yün biçimine sokulmuş u. güvenlik. asenkron asepsi aseptik asesba ş ı * Yeniçeri ocağ ı ndaki askerî görevinin yan ı sı ra. * Bu reçinenin elde edildiğ i ağ aç (Styrax officinalis). baş ş ehrin düzenini korumakla da yükümlü olan 28. kolayca alev alı r. asetik asit * Sirkeye tadı nı ve özelliklerinden birçoğ unu veren asit.

* Hz. ashap * Sahipler. kaynak. * Ası lı . nesep. * (a'sı l) Baş lı ca. üzerinde anla ş maya varı lan husus. * Bir ş eyin temelini oluş turan. asgar ı mü ş terek * Herkes tarafı ndan kabul edilen nokta. ası l * Bir ş eyin kendisi. örnek. ası l nüsha * Bir yazma eserin veya belgenin kopyaları nı n dayandı ğ ı özgün biçimi. * Soy. asfaltlamak * Asfaltla kaplamak. kı zgı nlı ğ ı nı yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünü ş lü yüzü olan. asfaltlanma * Asfaltlanmak iş i. ası l say ı lar . en azı ndan.* Asfaltlanmı ş . * Asmak iş i. kopya karş ı tı . ana. hakikat. ulaş ı m ve kültür gibi ihtiyaçlar ı nı günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karş ı lamaya yetecek ücret. * Gerçek. baş ta gelen. ası -ası / -esi * Fiilden sı fat yapan ek. en dü ş ük. sahabeler. uyuş ulan konu. asfaltla kaplanmak. sağ lı k. asfaltit * Petrolün ayrı ş ması ile olu ş an ve çoklukta tortul kayaçlar ı n gözeneklerinde bulunan doğ al bitüm. asgarî * En az. ası da olmak (veya ası da kalmak) * bir iş e son verilmeyip öylece bı rakı lmı ş olmak veya kalmak. esas. * Kök. Muhammed'in meclislerinde ve konuş maları nda bulunanlar. * Gerçeklik. ortak payda. ası k * Somurtkan. konut giyim. asfaltlanmak * Asfalt dökülmek. asgarî ücret *İ ş çilere bir çalı ş ma günü karş ı lı ğ ı olarak ödenen ve iş çinin gı da. * Minimum. köken. ası k suratl ı * Hoş nutsuzluğ unu. en aş ağ ı . gerçek olarak. * Aranı lan nitelikleri en çok kendinde toplam ı ş olan. asfaltlama * Asfaltlamak iş i.

* Ası lmak i ş i. ası lsı z ası ltı * Doğ ru olmayan. ası r * Yüzyı l. ı srar etmek. * Bir yere tutunup sarkmak. * Hı zla eline almak. * Birini tedirgin edecek kadar üzerine düş me. ası lı ası lı ş * Ası lmak i ş i veya biçimi. * Çözünemeyen madde parçacı kları nı n dibe çökmeden bir sı vı ortamda kalmı ş durumu. tebelleş olan kimse. ası m ası m takı m * Kadı nları n tak ı ndı klar ı süs eş yası . ası lmı ş adam * Salepgillerden. ası ll ı ası lma ası lmak * Bir kökene dayanan. ası p kesmek * (genellikle iş baş ı nda bulunan bir kimse için) yasay ı çiğ neyerek sert davranmak. * Boynuna ip geçirip sallandı rı larak öldürülmek. süspansiyon. intifa. * Karş ı cinsin ilgisini çekmek için çarpı cı davran ı ş larda bulunmak. * Asmak iş i yapı lmak veya asmak iş ine konu olmak. * Sı rnaş an. ası ntı * Bir iş i hemen yapmayı p bekleterek geri bı rakma. * Asma iş i. . süspansiyon. * Böyle bir sı vı karı ş ı mı .* Sı ra veya üleş tirme eki almamı ş yalı n sayı lar. temelsiz. kökenli. dayanaksı z. sı rna ş mak. * Ası lmı ş olan. idam edilmek. tavik. ası ntı olmak * tebelleş olmak. * Bir ş ey isterken karş ı sı ndakini tedirgin edecek derecede ileri gitmek üstelemek. ası lanma * Ası lanmak iş i. * Israrla üzerine gitmek. intifa etmek. köksüz (haber). ası lanmak * Bir ş eyden yarar sa ğ lamak. tehir. çiçekleri ası lmı ş bir insana benzeyen ve köklerinden salep ç ı karı lan bir bitki. sonuna kadar mücadele etmek. ası l vurgu * Kelimenin aslı ndaki vurgu. * Tutup çekmek.

aside asidimetre * Asitölçer. * Baş kaldı ran. asalet. asimile asimptot * Bir eğ riye giderek yakla ş an. bakı ş ı msı zl ı k. * Yüksek duygu ile yapı lan. "kendine uydurmak" anlamı nda "asimile etmek" biçiminde kullanı lı r. asilik etmek * karş ı gelmek.* Çağ . bakı ş ı ms ı z. kendine uydurma. . * Bir görevde temelli olan. özümleme. asilzade asilzadelik * Soyluluk. * Bu söz "benzeş mek". asile ş me * Asileş mek i ş i. isyankârlı k. sonu ş maz. asillik * Asil olma durumu. soyluluk. ası rl ı k asi * Yüzyı llı k. * Simetrik olmayan. baş kaldı rmak. dik baş lı . isyan etme. et ve bamya ile yapı lan bir Arap yemeğ i. ama sonuna kadar uzat ı lsa bile yaklaş tı ğ ı hâlde e ğ riyi kesmeyen doğ ru. vekil karş ı tı . isyan etmek. * Un. asimetri asimetrik * Simetrisi olmayan. ası rlarca * Yüzlerce yı l. asilik * Asi olma durumu. * Soylu. * Hayı rsı z. kendine benzetme. asile ş mek * Karş ı gelmek. asimilâsyon * Benzer hâle getirme. asil * Soylu. isyan eden. * Soylu olma durumu. baş kaldı rmak. * Benzeş me.

asidimetre. asklı . asistanlı k * Asistan. tersane gibi hizmet yerlerine verilen ad. asker kaça ğ ı * Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağ ı ndan ayrı lan veya oraya gitmekten kaçan kimse. asit fenik asitölçer ask askarit * Bağ ı rsak solucan ı . . asker * Erden mareş ale kadar orduda görevli bulunan herkes. * Topluluk düzenine saygı sı olan. gemi.asistan * Yardı mcı . * Askerlik görevi veya ödevi. disiplinli. asit alkol asit borik * Bkz. asit * Turnusolün mavi rengini kı rmı zı ya çevirmek özelliğ inde olan ve birle ş imindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluş turan hidrojenli birleş ik. asker ç ı karmak * (bir devlet) belli kanunlara bağ lı olarak asker toplamak. * Araş tı rma görevlisi. ordugâh. * Bkz. düzgün. konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz. * Ordunun yalnı z er rütbesinde olan bölümü. * Aynı zamanda asit ve alkol grupları nı içeren birleş iklere verilen ad. hamı z. borik asit. fenol. asker olmak * askerlik ödevine baş lamak. * Yurdun korunması yolunda iyi dövüş mesini baş aran. asker tay ı nı * Erlere verilen azı k. asker ocağ ı * Askerlik ödevinin yapı ldı ğ ı kı ş la. araş tı rma görevlisi olma durumu asistanı n görevi. askercilik * Askere yakı ş ı r biçimde. * Bir asidin özelliğ ini. askerce askerci * Asker yanlı sı . * kı yı lara ve en çok düş man kı yı lar ı na asker indirme. tahkimli bölge. * Bkz. asker gibi * disiplinli.

askerî * Askerlikle ilgili. askerî ataş e * Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. askeriye * Askerlik. askerî inzibat * Askerî birlikler arası nda düzeni. askere alı nmak * askerlik ödevini yapmak için er eğ itim merkezine gönderilmek. askerîle ş tirmek * Asker yönetimine geçirmek. askerlik etmek * askerlik yapmak. askerî kaput * Askerlerin giydiğ i kalı n kumaş tan üstlük. askerlik yoklamas ı * Askerlik ş ubelerine kayı tlı kimselerin belirli zamanlarda yapı lan durum yoklaması . askerî rüş tiye * Askerî ortaokul. askere çağ rı lmak * askerlik ödevini yapmak için ş ubece istenmek. disiplini. askerlik ödevi ordu hizmeti. askerîle ş tirme * Askerîleş tirmek iş i.* Askerci olma durumu. askerlik niteli ğ i kazanmak. askerlik yapmak * kanunlara göre yurttaş lar ı n yükümlü oldukları ordu ödevinde bulunmak. askerlik * Asker olma durumu. (bir ş eye) askerlik niteliğ i kazandı rmak. askerî ambargo * Bir ülkeyi cezalandı rmak amac ı yla askerî alanda yaptı rı m uygulama. askere özgü. askerlik hizmeti * Orduda belirli bir sürede yapı lan yurt ödevi. askerîle ş mek * Bir yer askerlikle iliş kili duruma gelmek. askerlik dairesi * Yurttaş ları askere alma i ş leriyle görevli olan askerlik ş ubelerinin bağ lı bulundukları bölge dairesi. askerîle ş me * Askerîleş mek i ş i. * Bir tür çocuk oyunu. . askere gitmek * askerlik ödevini yapmak için orduya katı lmak. kanunlar ı yürütmekle görevli sı nı f ve bu sı nı ftan olan asker.

* oturmuş veya batm ı ş bir gemiyi yüzdürmek için baş ka teknelere asarak kaldı rmak.ask ı * Üzerine herhangi bir ş ey asmaya yarar nesne. kuyru ğ u 70 cm ve ucu püsküllü. ask ı ya çı kmak * ipek böceğ i koza sarmak üzere dallara ç ı kmak. ask ı ya çı karmak (veya çı karı lmak) * evlenecek kimselerin durumunu nüfus kayı tlar ı nı n bulunduğ u yerde askı yoluyla ilân etmek. ev sahibi tarafı ndan usta için veya düğ ün arabaları na düğ ün sahibi taraf ı ndan arabac ı için armağ an olarak ası lan kumaş . * Asklı mantarları n sporuna verilen ad. askl ı * Sporları ask denen torbalar içinde olu ş an (mantar). * Kadı nları n kullandı ğ ı altı n dizisi veya zincirli mücevherat. savsaklamak. uzunluğ u 160 cm. Zodyak. hiçbir biçimde. kahve taş ı maya yarar kahveci tepsisi. * Çay. Afrika'da yaş ayan. * Yeni yapı lan yapı lar ı n çatı sı na. ask ı ya almak * altı bo ş al ı p deste ğ i kalmayan yapı yı dikmelerle boş lukta tutarak yı kı lmaktan kurtarmak. yı rt ı cı . ask ı da kalmak * (bir iş ) bir engel dolayı sı yla sonuca varamamak. * bir iş i zamanı nda yapmayı p belirsiz bir zamana b ı rakmak. ask ı ntı * Baş kalar ı nı n sı rtı ndan geçinen. * Gürbüz ve yiğ it adam. * Gelinin oturacağ ı yerin üstüne ası lan süsler. * Zodyak üzerinde. * Vestiyer. fener. * Düğ ünlerde geline yak ı nları tarafı ndan takı lan hediye. tabanca gibi ödül. * Ası lı p saklanacak sebze. askospor asla Aslan aslan * Kedigillerden. Yengeç ile Baş ak burçları arası nda yer alan burcun adı . arslan. . meyve. ask ı lı ask ı lı k * Avcı lar ı n sı rtları na taktı kları askı tak ı mı . çok koyu sarı renkli güçlü bir memeli türü. * Pantolon veya giysilerin düş mesini önlemek için omuzdan aş ı rı lan bağ . * Saklanmak için tavana ası lmı ş dizi veya hevenk. * Saz ş airleri arası nda yapı lan deyiş yar ı ş ı nda üstün gelene verilmek için duvara ası lan kumaş . erkekleri yeleli. *İ pek böceğ inin kozası nı sarması için yan ı na konulan çalı çı rpı . * Artı rma. * Askı sı olan. ask ı da bı rakmak * sonuca vardı rmamak. * Hiçbir zaman. eksiltme gibi resmî iş ilânları nı n ilgili daire duvarı nda belli bir zaman süresince ası lı durması . * Karş ı cinsi rahatsı z eden kimse. * Hastahanelerde kı rı k kol veya bacakları n ası larak tutturulduğ u araç.

aslanağ zı * Sı raca otugillerden. aslan gibi * boylu boslu. yer pı rasası (Leonurus). aslan kesilmek * aslan gibi güçlü ve cesur duruma gelmek. aslanca * Aslana yakı ş ı r yolda. hiçbir ş eyden korkmayan. * sağ lı ğ ı yerinde. geçerliliğ i. uygun bir durumda olması gerekir. aslanpençesi * Gülgillerden. aslankuyruğ u * Ballı babagillerden. aslan gibi. eskiden hekimlikte terletici olarak kullanı lan bir bitki. gerçek ş ekli. aslan yatağ ı ndan belli olur * bir kimsenin oturduğ u yerin durumu. doğ ruluğ u. aslen * Kök veya soy bakı mı ndan.aslan a ğ zı * Havuz kenarları na konulan ve ağ zı ndan su akan aslan biçiminde süs taş ı . güzel. aslanı m! * gençler. beyaz çiçekli bir yabanî bitki (Alchemilla). aslan sütü * Rakı . türlü renkte. aslan payı * Hak edilenden daha çok alı nan pay. . güçlü ve yakı ş ı klı . aslangiller * Kedi cinsinden olan bütün et oburları içine alan hayvan familyası . yiğ itçe. ası lsı z olmak. aslı astarı * iç yüzü. aslı astarı * Esası . *Ş irpençe. cesaretlilik. aslan yürekli * Çok yiğ it. aslanl ı k * Yiğ itlik. aslankulağ ı * Bir sap üzerinde dizili sarı veya kı rmı zı çiçekli otsu bir bitki. onun kiş iliğ ini belli eder. kokusuz çiçekleri olan bir bitki. aslanı n ağ zı nda * elde edilmesi çok güç. aslı astarı (veya aslı aslı ) olmamak * yalan. sarı . delikanlı lar için kullanı lan bir seslenme sözü.

aslî dü ş ünce * Ana fikir. dalları çardak üzerine yayı lan bitkilere genel olarak verilen ad. asma kabağ ı * Kabakgillerden sürüngen veya sarı lgan. sülük. asma kilit * Kilitlenecek ş eyin üstündeki halkalara geçirilip kapatı lacak biçimde yap ı lmı ş kilit.aslı çı kmak * gerçek olduğ u anlaş ı lmak. asma merdiven * Yukarı ucundan bir yere ası larak kullanı lan ip merdiven. * Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis). aslî * Temel olarak alı nan. asma asma bahçe * Ayak ve kemerler üzerine kurulan teraslardan yapı lmı ş bahçe. mevsimlik bir kabak türü (Lageneria vulgaris). sebze olarak kullanı lan ürünü. ası lı . aslı nesli aslı k * Kı sı r olan (kad ı n veya di ş i hayvan). yükselmeye temel olan her aş aması . asliye asma * Temel. uydurma. asma biti * Eş kanatlı lardan. * Asmak iş i. * Soyu sopu. * As ı lmı ş . aslî nüsha * Bir yazı nı n çoğ altı lması na örneklik eden ilk nüsha. filoksera (Phylloxera vestatrix). sar ı msı renkte bir böcek. asma köprü *İ ki ba ş ı ndaki ayaklardan baş ka dayanağ ı olmayan. esas. ço ğ unlukla uzun ve yüksek köprü. * Bu türün ince uzun. asma bı yı ğ ı * Asma dalları nı n çevresine tutunması na yarayan ye ş il uzant ı lar. altı boş kat. esas olan. asma kat * Yapı larda genellikle tabanla birinci kat aras ı na yapı lan. aslı faslı yok * yalan. gerçek olduğ u ortaya çı kmak. asma yapra ğ ı . * Asmagillerden. asmalara zarar veren. aslî maa ş * Devlet dairelerinde çalı ş an memurlara verilen aylı ğ ı n. bası k tavanl ı .

asrî asrîleş me * Çağ cı llaş ma. asparagas * Uydurma. Muhammed'in yaş adı ğ ı zaman. asmagiller *İ ki çeneklilerden.* Zeytinyağ lı ve etli dolma yapmakta kullanı lan körpe asma yapra ğ ı . yaprakları doğ rudan doğ ruya topraktan çı kan bir süs bitkisi. çağ cı l. * Üzerine takı nmak. kuş anmak. ek ş imtı rak ilâç. asrîlik * Çağ cı llı k. gerçek olmayan. her dizenin sonunda gelen. * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. birbirini tutar renk ve yapı da olan. * Bir kimseyi boğ azı ndan ip geçirip sarkı tarak öldürmek. emmeç. aspidistra * Zambakgillerden. asmalı asmalı k * Yarı m kafiye. * Asması olan. yabancı maddeleri emerek dı ş arı atan cihaz. aspur * Yalancı safran. * Asma için ayrı lmı ş yer veya toprak. çağ daş laş mak. asmolen asonans * Piş miş toprak. aspiratör aspirin * Ağ rı kesici ve ateş düş ürücü olarak kullanı lan beyaz renkli. . asrı saadet * Hz. putrel nervürler arası na konulan delikli tu ğ la. aynı aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama ş eklinde uyak. belli baş lı türü asma olan bitki familyası . asrîleş mek * Çağ cı llaş mak. * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. * Gitmek zorunda olunan bir yere özürsüz gitmemek veya görevi olan bir iş i özürsüz yapmamak. * Havadaki duman. * Modern. cüruf ve beton kar ı ş ı mı ndan yapı lan kiri ş . asorti asortik asosyal * Sosyal olmayan. birbirini tutar renk ve yap ı da olan. ça ğ daş laş ma. asmak * Bir ş eyi a ş ağ ı ya sarkacak biçimde bir yere iliş tirip sarkı tmak. toz vb. idam etmek. gerçekmiş gibi gösteren haber. genellikle saksı da yetiş tirilen.

astarlamak * Astar geçirmek.). kumaş ı n veya derinin iç taraf ı na geçirilen ince kat. * Alt. çekmek) * astar boyası ile boyamak. resim yapı lmadan önce sürülen boya. astar sürmek (veya vurmak. * Bir müzik programı nda daha çok en son olarak sahneye çı kan. alanı nda tanı nmı ş ve çok ünlü olan sanatç ı . elde edilen sonucun de ğ erini aş mak. astar vurmak. astar sürmek. * Üzerine resim yapı lacak bezin veya duvarı n yağ lı boyay ı emmesi için. * Birinin buyruğ u altı nda olan görevli. * Bir gemiye yükleme veya boş altma için tanı nan süre. astar kaplama * Kontratablalarda kör ağ ac ı n biçim değ iş tirmesini önlemek amacı yla iki yüzüne yap ı ş tı rı lan kaplama katı . madun. astar astar boyas ı * Boyacı lı kta ası l boyadan önce sürülen. perde. astarl ı k astarya * Astar olmaya elveriş li (kuma ş vb. astarlama * Astarlamak iş i. astarl ı * Astar geçirilmiş . a ğ aç vb. astarlatmak * Astar yaptı rmak veya geçirtmek. astarlanmak * Astar geçirilmek. * Gemicilikte bir ş eyi sağ lamlaş tı rmak için kullanı lan bez. astarlanmı ş . halat. astarl ı zarf *İ ç yüzüne ince bir kâğ ı t geçirilmiş zarf. astarlatma * Astarlatmak i ş i. masrafl ı olmak. ayakkabı gibi ş eylerde.assai assolist ast * Birlikte kullanı ldı ğ ı terimin anlamı na aş ı rı lı k kazand ı rı r: Adagio assai çok yavaş . * (birine göre) Rütbe veya k ı demce küçük olan asker. çanta. * Boyacı lı kta. * Giyecek. kiri kapatmak ve sürülecek boyan ı n dayanı klı lı ğ ı nı artı rmak için kullan ı lan boya. çok ağ ı r. . * Sı va veya boyadan önce vurulan kat. astarlanma * Astarlanmak iş i. astarı yüzünden pahal ı olmak * bir iş in ayrı ntı ları na harcanı lan para veya emek.

astigmatizme tutulmuş (göz). * Aş ı rı çok yüksek. astronomi * Gök bilimi. * Gök fiziğ i. astigmatizm * Gözün saydam tabakası nda meridyenlerin e ş itsizliğ i yüzünden net görememe durumu. kestiğ i kestik * acı ması z. astronomik * Gök bilimiyle ilgili olan. astronomik fiyat * Çok yüksek fiyat. ast ı rma ast ı rmak astigmat * Astı rmak i ş i. bizmutun alfa ı ş ı nları yla bombard ı manı sonucu elde edilen yapay element. * Bronş ları n daralması ndan ileri gelen nefes darlı ğ ı . asteğ menlik * Asteğ men rütbesi veya asteğ menin görevi. astragan * Karakul kuzusunun kı vı rc ı k ve parlak postu. müneccim. * Yı ld ı z falı yla uğ raş an kimse. * Atom numarası 85 olan. * Net görmeyen. asteğ men * Orduda en küçük rütbeli subay. çok sert veya istediğ i gibi davranan kimseler için kullanı lı r. * Asmak iş ini yaptı rmak. * Bu posttan yapı lmı ş olan. astrofizik astrolog astroloji astronom * Astronomi bilgini. ast ı m ast ı mlı * Astı mı olan. . felekiyat.astas ı m astat * Öncüllerinden biri önceki tası mı n vargı sı durumunda olan bir ek tası m. müneccimlik. astı m hastalı ğ ı na tutulmuş olan. * Yı ld ı z falcı lı ğ ı . gök bilimci. astatin * Astat. Kı saltması At. ast ı ğ ı ast ı k.

astsubay çavuş * Astsubaylı ğ ı n ilk basamağ ı . * Huzur içinde olma. sakin. * Gök. astropikal * Tropikal bölgelere yakı n. astsubay baş çavuş * Astsubaylı ğ ı n beş inci basamağ ı . rahat. astsubayl ı k * Astsubay olma durumu veya astsubayı n görevi. astsubay k ı demli üstçavuş * Astsubaylı ğ ı n dördüncü basamağ ı . mutfak. * Samî dilleri ailesine giren ve Milâttan önceki dönemlerde Ön Asya'da kullanı lmı ş olan ölü bir dil. astronotluk * Uzay adamı olma durumu veya uzay adam ı nı n görevi. aş damı * Bazı bölgelerde yemek piş irilen yer. astsubay üstçavu ş * Astsubaylı ğ ı n üçüncü basamağ ı . asude * Sessiz. Asyalı lı k * Asyalı olma durumu. * Asya'ya özgü olan. . Asya ile ilgili (olan). astsubay k ı demli baş çavuş * Astsubaylı ğ ı n altı ncı ve son basama ğ ı . astsubay k ı demli çavuş * Astsubaylı ğ ı n ikinci basamağ ı . gökyüzü. asudelik asuman Asurca Asyalı * Asya'da yaş ayan kimse. aş * Piş irilerek hazı rlanan yemek.astronomik rakam *İ nsana ş aş kı nlı k verecek derecede büyük rakam. astsubay * Silâhlı Kuvvetler yasas ı na göre astsubay okulları nda yetiş erek Silâhlı Kuvvetlere katı lan astsubay çavuş tan astsubay kı demli baş çavuş a kadar rütbesi olan asker. astronot * Uzay adamı . fakat daha yüksek bir enlemde olan. mutluluk.

lokanta. yer. yerleş im bölgesi. verilecek yemekleri hazı rlamak için geçici olarak mutfak gibi kullanı lan * Tekkelerde yemek piş irilen yer. aş ermek. aş çı . aş ağ ı (falan) yukar ı * bir kimsenin adı nı n dilden düş ürmedi ğ ini. * Genel ev. daha az. * bir hizmette çok kullanı lan kiş ice. adî. kötü. hor görmek. * hamilelikte bazı yiyeceklere kar ş ı aş ı rı düş künlük göstermek. aş hane. * Düğ ün ve benzeri toplant ı larda. niteliğ i alçalmak. . yak ı nma olarak kullan ı lı r. aş ağ ı kalı r yeri (veya yanı ) yok * nitelikleri bakı mı ndan baş kalar ı yla kar ş ı la ş tı rı ldı ğ ı nda eksi ğ i olmayan. aş ağ ı kurtarmaz * bundan daha ucuza olmaz. aş ağ ı görmek * küçük görmek. * Bir yere göre daha alçak yerde bulunan.aş erme aş ermek aş evi * Aş ermek durumu. aş yermek * Bkz. * Para ile yemek yenilen yer. denk olan. aş ağ ı almak * devirmek. * daha aş ağ ı bir durumu kendine lâyı k görmez. * Eğ imli bir yerin daha alçak olan yeri. aş ağ ı bitkiler * Su yosunları . aş ağ ı kalmamak * herhangi bir nitelik bakı mı ndan ondan geri olmamak. * Yoksullara parası z yemek yedirilen veya da ğ ı tı lan yer. * Niteliğ i düş ük. onun pek gözde oldu ğ unu anlatı r. çok arzulamak veya nefret etmek. * Daha küçük. * Bayağ ı . aş ağ ı düş mek * düzeyi. aş ağ ı * Bir ş eyin alt bölümü. tiksinmek. yı kmak. miktarı . * Aş ağ ı ya. yere doğ ru. aş ocağ ı * Yemek piş irilip yoksullara da ğ ı tı lan yer. adî. beğ enmemek. aş taş ı nca kepçeye paha olmaz * sı kı ş ı k zamanlarda önemsiz ş eylerin de ğ eri çoktur. aş ağ ı mahalle * Yüksek bir yerleş im bölgesine göre alçakta kalan yer. değ er yönünden daha az. mantarlar ve kara yosunlar ı gibi su d ı ş ı nda fazla boy atmayan damarsı z bitkiler.

aş ağ ı lanma * Aş ağ ı lanmak durumu. rütbe. yaklaş ı k olarak. mezellet. yukar ı tükürsem bı yı ğ ı m * iki karş ı t ve aynı derecede sakı ncal ı durum karş ı sı nda karar verme zorluğ unu anlatı r. basamak. tezyif etmek. adilik. mertebe. hafife almak. aş ağ ı yukar ı * Tama yakı n.aş ağ ı tükürsem sakal ı m. aş ağ ı lı k * Aş ağ ı olma durumu. aş ağ ı lamak * Değ erinden düş ük göstermek. adî. aş ağ ı lı yukarı lı * Aş ağ ı sı ve yukar ı sı olan. tenzil etmek. paye. alttan almak. a ş ağ ı sı yukarı sı birlikte. aş ağ ı lama * Aş ağ ı lamak iş i. aş ağ ı yukar ı (yürümek) * bir baş tan bir baş a (yürümek). * Niteliğ i düş ük. aş ağ ı samak * Bir kimseyi veya bir ş eyi aş ağ ı lı k ve değ ersiz göstermek. hafifsemek. aş ağ ı laş mak * Aş ağ ı lı k duruma dü ş mek. * Varı lmas ı istenen bir amaca doğ ru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri. aş ağ ı latma * Aş ağ ı latmak iş i. hor görmek. evre. benliğ ini yetersiz ve küçük görmesi. aş ağ ı latmak * Aş ağ ı lamak iş ine uğ ratmak. aş ağ ı sı aş ama * Aş ağ ı taraftaki. yeteneksiz ve güçsüz görme duygusu. aş ağ ı lı k kompleksi * Kendini olduğ undan yetersiz. aş ağ ı lanmak * Aş ağ ı duruma dü ş ürülmek. merhale. * Önem veya değ er bakı mı ndan gitgide yükselen bir s ı ra basamakları n her biri. * Küçültücü davranı ş larda bulunmak. aş ağ ı lı k duygusu * Kiş inin gerçeklere uyan veya uymayan sebeplerle. aş ağ ı sama * Aş ağ ı samak iş i. aş ağ ı laş ma * Aş ağ ı duruma dü ş me. . aş ağ ı dan almak * sert konuş an bir kimseye yumuş ak bir dil kullanmak.

o hastalı ğ ı n mikrobuyla haz ı rlanm ı ş eriyik. kiremit rengi. * Otoritenin en geniş ölçüde en üst mertebede olarak değ iş ik önem sı raları arası nda katı ve kesin bir biçimde dağ ı ldı ğ ı toplumsal te ş kilâtlanı ş biçimi. aş erat aş hane . * Koyuca kı rmı zı . aş ı * Organizmada belli birtakı m hastal ı klara karş ı bağ ı ş ı klı k sağ lamak için vücuda verilen. aş arî aş çı aş çı baltası * Kemikli et kesmeye yarar küçük balta. aş ı boyası *İ çine karı ş an demir hidroksit miktar ı na göre pas sar ı sı . * Onluklar. * Yemek piş irip satan kimse. * Bir ağ ac ı n dalı veya gövdesi üzerine.aş ama sı rası * Önem ve değ er bakı mı ndan gitgide yükselen basamaklar dizisi. lokanta. aş ı olmak * aş ı yapı lmak. ahçı . aynı familyanı n daha iyi bir türünden alı nan dal. * Mutfak. göz. * Aş evi. aş ar * Ondalı k. * Yemek yenilen dükkân. aş evi. * Yemek piş iren kimse. * Tarı m ürünlerinden alı nan onda bir nisbetindeki vergiler. aş amalı * Aş aması olan. * Aş ı lı (kimse veya bitki). aş çı lı k * Aş çı olma durumu veya aş çı nı n görevi. kı zı l veya koyu esmer renk almı ş gevrek kil. * Ondalı k. * Bir lokanta veya evde yemek piş irmekle görevli kimse. aş çı ba ş ı lı k * Aş çı baş ı olma durumu. aş ı boyalı * Aş ı boyası renginde boyanm ı ş . hiyerarş i. * Bu eriyiğ in uygulanması . aş çı ba ş ı * Birkaç aş çı nı n birlikte çalı ş tı ğ ı yerde bulunanlar ı n ba ş ı . * Yemek piş irme zanaat ı veya bilgisi. aş ı kâğ ı dı * Aş ı olanlara verilen resmî belge. kademeli. aş çı baş ı nı n görevi. hiyerarş i. tomurcuk gibi parçalar ı kaynaş tı rma iş i veya böylece eklenen parça.

çevresinde olup bitenlerle de ilgilenmez. sözlü ş iir geleneğ ine bağ lı halk ş airi. * Yapı çatı lar ı nda. âş ı ğ a Bağ dad sorulmaz * bir ş eye çok istekli olan kimsenin. yarı ş mak. a ş ı rma. arkadaş gibi bir seslenme. uzun mertek.aş ı taş ı * Taş durumundaki aş ı boyası . * Aş ı yapan kimse. a ş ı yapmak. aş ı cı aş ı cı lı k * Aş ı cı nı n yaptı ğ ı iş . aş ı vurmak * bağ ı ş ı klı k veya tedavi amacı yla vücuda a ş ı vermek. âş ı kane * Âş ı ğ a yaraş ı r biçimde (olan). âş ı klı k âş ı klı sı âş ı kta ş * Âş ı k olanı n durumu. * Dalgı n. deyi ş lerini sazla söyleyen. vurgun. * Halk içinde yetiş en. aş ı k * Baldı r kemiğ i ile eklemle ş erek bileğ in belli baş lı oynak merkezini olu ş turan. * Birbirleriyle seviş en erkek ve kadı ndan her biri. tutkun (kimse). âş ı k olmak * sevmek. düş künü. ayak bileğ inde bulunan küçük kemiklerden biri. kalender (kimse). * Ahbap. âş ı ğ ı kesilmek * tutku hâline getirmek. * çok seveni. tutulmak. aş ı k atmak * yarı ş etmek. aş ı k atmak (veya aş ı k oynamak) * aş ı k kemiğ iyle oyun oynamak. âş ı k * Bir kimseye veya bir ş eye karş ı aş ı rı sevgi ve bağ lı lı k duyan. * Seviş en bir çiftten kadı na oranla genellikle erkeğ e verilen ad. sevgilisinin kusurlar ı nı görmediğ i gibi. âş ı ğ ı n gözü kördür * kendisini aş ka kaptı ran kimse. o ş eyi elde etmedeki zorluklar ı hiçe saydı ğ ı nı anlatı r. aş ı ğ ı cuk oturmak * iş i çok olumlu bir biçim almak. aş ı k kemiğ i * Aş ı k. .

* Erkek hayvanı n diş isiyle çiftle ş mesi. ilkah. * Bu yolla elde edilmiş . âş ı kta ş lı k etmek * karş ı lı klı seviş mek. sı cağ a soğ uk su katma. * Erozyon. aş ı lamak * Organizmada bağ ı ş ı klı k yaratmak veya yerle ş miş bir hastal ı ğ a karş ı koyabilmek için hazı rlanm ı ş bir a ş ı yı vücuda vermek. muaş aka. * (bir yere) Pek çok gidip gelmek. aş ı ndı rmak * Aş ı nmak iş ine uğ ratmak. etkilemek. * Soğ uğ a sı cak. sı cağ a soğ uk su katmak. * Baş kas ı na hastalı k geçirmek. aş ı lama * Aş ı lamak iş i. telkin etmek.âş ı kta ş lı k * Karş ı lı klı seviş me. aş ı nı m * Aş ı nmak iş i. * Elde edilmesi istenilen herhangi bir ağ ac ı n bir parçası nı anaç üzerine kayna ş tı rarak üretmek. * Aş ı latmak i ş i. * Birtakı m düş ünce veya duygular ı baş kası na benimsetmek. * Aş ı lamak iş ini yapt ı rmak. * Kendisine aş ı yapı lmı ş (bitki). aş ı yapmak. * Aş ı lanmı ş (ağ aç). aş ı lmak aş ı m * Aş mak iş ine konu olmak. * Bitkilerin aş ı yoluyla üretilmesi. * Soğ uğ a sı cak. aş ı latma aş ı latmak aş ı lı * Herhangi bir hastalı ğ a kar ş ı aş ı lanmı ş olan (kimse). aş ı lanma * Aş ı lanmak iş i. aş ı lanmak * Aş ı lamak iş ine konu olmak. * Aş ı nmak iş i. * Dokunduğ u cisimleri eriterek aş ı nması na yol açmak. * Yeni aş ı lanmı ş ağ aç. aş ı nma . aş ı ndı rma * Aş ı ndı rmak iş i. aş ı lma * Aş ı lmak durumu.

çok. aş ı rı bellem * Belleme yetisinin olağ anüstü bir durumda geliş miş olması . aş ı rı duyu * Herhangi bir duyu organı yla ve özellikle dokunma duyusuyla sağ lanan her tür uyarana kar ş ı ola ğ an d ı ş ı bir duyarlı k gösterme durumu.* Yer kabuğ unu oluş turan kayaçları n. * Gereğ inden fazla. baş ta akarsular olmak üzere türlü dı ş etmenlerle yı pratı lı p. aş ı rı erime * Erime noktası ndan daha aş ağ ı bir ı sı derecesine düş mesine rağ men birtakı mş artlar altı nda bir s ı vı nı n kat ı la ş maması durumu. * Bir ş eyin gere ğ inden çok olanı . düzleş mek. aş ı rma. aş ı rı doyma * Belli sı caklı ktaki bir sı vı içinde. * Eskimek. usandı rmak. * Beklenenin üstünde aş ı rı davranma eğ ilimi. * Bir ş eye gere ğ inden çok fazla bağ lanan. * Çı kı ntı lar ı silinmek. taş kı n. * Aş ı rı olma durumu. eriyebildiğ i kadar eriyen bir maddenin. ötesinde. * On sayı sı . aş ı rı besi * Olağ anüstü nicelikte yemek yeme veya yedirme. aş ı rı * Alı ş ı lan veya dayanı labilen dereceden çok daha fazla. aş ı rı lmak * Politika alanı nda sağ veya sol görüş lerin en ate ş li ve y ı kı cı kanadı . * Ötede. yerinden kopar ı lmaları veya eritilmeleri. aş ı nmak * Birbirine sürtünerek incelmek. önem veren. * Aş ı nmı ş yer. erozyon. . aş ı rı taş ı rı * Çok aş ı rı . yı pranmak. müfrit. sı caklı ğ ı n dü ş mesine karş ı n bir s ı nı ra kadar erimi ş olarak kalması durumu. * Bir dinî tören sı rası nda veya cemaatle namaz kı lı ndı ktan sonra Kur'an'dan okunan on ayetlik bölüm. fazla miktarda. aş ı ntı aş ı r aş ı ramento * Çalma. aş ı rı gitmek * ölçüyü kaçı rmak. itikal. aş ı rı uç aş ı rı cı lı k aş ı rı lı k aş ı rı lma * Aş ı rı lmak iş i.

aş ı rmak * Yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden öte yanı na geçirmek. aş ikâr olmak * belli olmak. kuytu yer. belli etmek. a ş ı k. * Açı k. * Baş kas ı nı n eserinden parçalar al ı p kendininmiş gibi göstermek. dost. apaçı k. intihal. * Siper. aş ı rı ntı * Aş ı rı lmı ş olan (ş ey). meydanda olan. aş ikâre aş ina * Açı kça. . * Baş kalar ı nı n yazı ları ndan bölümler. kova. * Herhangi bir hastalı ğ a kar ş ı aş ı lanmamı ş olan (kimse). * Aş ı rmak i ş ini yapt ı rmak. * Küçük kazan. tanı dı k. * Aş ı rtmak i ş i. belli. saklamadan. * Çalı p götürmek. * Kendisine aş ı yapı lmamı ş (bitki).* Aş ı rmak i ş ine konu olmak. belli ederek. * Bildik. aş ı rmasyon * Çalma. arkadaş . * Aş ı rı lmı ş . * Aş ı lacak yer. aş ı sı z aş ı t aş ikâr aş ikâr etmek * açı klamak. * Yapı çatı lar ı nda uzun mertek. * Tehlike içinde bulunan bir ş eyi acele kaç ı rmak. aş ı rma * Aş ı rmak i ş i. aş ı rma. mı sralar al ı p kendininmiş gibi gösterme veya baş kaları nı n konuları nı benimseyip de ğ iş ik biçimde anlatma. aş ı rma kay ı ş * Bir çarkı döndürmek için kasnaktan kasnağ a geçirilen kuş ak biçimindeki kayı ş çember. * Dağ geçidi. aş ı rmac ı lı k * Baş kas ı na ait olan bir ş eyi izinsiz alma. belirginle ş mek. * Bir yazarı n ba ş ka bir yazar ı n eserinden konu veya biçim alması . aş ı rt ı aş ı rtma aş ı rtmak * Aş ı rma iş i. bakraç. * Aş ı rmak. ortaya çı kmak.

sitem bildirir. * Çok. oturulan yer. zahire. aş ka gelmek * bir ş eyi yapmak için büyük bir istek duymak. aş lama aş lamak * Bkz. * Sı rası gelince kullan ı lmak için saklanan yemeklik ş eyler. aş inal ı k göstermek * ilgilenmek. Aş ı lama. coş mak. sevi. * Beğ enilmeyecek bir davranı ş . * Aş mak iş i. fazla. aş lı k * Aş yapmak için hazı rlanan ve saklanan ş eyler. * Aş ı rı sevgi ve ba ğ lı lı k duygusu. * Ev. ötesine geçmiş . aş inal ı k * Birbirini bilme. aş k olmayı nca meş k olmaz * güçlü bir istek olmayı nca hiçbir ş ey elde edilemez. * Tanı ş ı klı ğ ı gösterir davran ı ş . * Dövüldükten sonra savrularak temizlenen ve kurutulan buğ day. tanı ş ı klı k. aş iret aş iyan * Oymak. aş k aş k etmek * hı zla vurmak. tanı dı ğ ı nı belli etmek. * Derviş ler aras ı nda selâm sözü olarak kullanı lı r. * Benzerlerinden üstün. aş k yapmak * cinsel iliş kide bulunmak. * Kuş yuvası . aş kı n * Belli bir süreyi aş mı ş . tanı ma. coş kunluk göstermek. aş kı ncı lı k * Birey ve evrenseli birleş tirmeye çal ı ş an ahlâkî nitelikli Amerikan felsefesi. aş mak * Bkz. aş ma . seviş mek. aş k olsun * "Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranı ş ı n. tanı dı k olan. Aş ı lamak. aş ka düş mek * âş ı k olmak. mesken. bir tutum karş ı sı nda kı nama.* Bilinen. bir tutumun çok beğ enildi ğ ini bildirir.

at binicisine göre kiş ner * insanları n. aş na * Aş ina. onu gereğ i gibi kullanmas ı nı bilene yakı ş ı r. açı k saç ı k kadı n. baş lar ı nda bulunan kiş inin etkisi altı nda kalarak. aş oz * Ahş ap gemilerin omurgaları nı n uzunluğ unca ve iki yan ı nda borda kaplamaları nı n en dar yüzünü yerle ş tirmek için açı lan keskin. * Aş ure dağ ı tmaya yarayan süslü kap. at ba ş ı (beraber) gitmek * eş it durumda olmak. at binenin (veya iş bilenin). At at * Astatin'in kı saltması . aş ure günü * Aş urenin piş irildi ğ i Muharrem ay ı nı n onuncu günü. yük çekme veya taş ı ma gibi hizmetlerde kullanı lan memeli hayvan. *İ simden isim türeten ek (Arapça çokluk eki): gidiş -at. her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş . * Aş tı rmak i ş i. bitmek. binme. atlar anası . * Atgillerden. kokot. * (süre) Geçmek. * Oynak. uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanı na geçmek. * (erkek hayvan) Diş isiyle çiftle ş mek. gelir-at vb. nohut gibi taneleri. aş üfte aş üftelik -at at anas ı * Bkz. k ı lı ç kuş ananı n * her ş ey. . onun tutumuna göre davrandı klar ı nı anlatı r. aş na fiş ne * Gizli dost. * Aş üfte olma durumu. aş ure ayı * Muharrem ayı . sona ermek. aş urelik * Aş ure yapmada kullanı lan. * Aş mak iş ini yaptı rmak.* Yüksek. * Görünmeden kaçmak. kuru yemiş leri ş ekerle kaynatarak yapı lan bir tür tatlı . * Gizli dostluk. aş tı rma aş tı rmak aş ure * Buğ day. * Satrançta. sivri köş eli yuva.

at cambazı * At alı p satan kimse. at çalı ndı ktan sonra ahı rı n kapı sı nı kapamak * iş iş ten geçtikten sonra önlem almaya kalkı ş mak. plâka gibi gö ğ se takı lan ş eyler için) pek büyük. elmas. göz hizas ı nda bulunan korumal ı k. * yarı ş mak. meydan olmaz (bulunmaz). . * Çevresinde olup bitenleri iyi algı layamama. at çevirmek * geri döndürmek. at üstünde hünerlerini gösteren kimse. çiçekleri kokulu bir ağ aç (Aesculus hippocastanum). meydan olur (bulunur). sabit fikirlilik. at h ı rsı zı gibi * kı lı k kı yafeti ve tutumu güven vermeyen (adam). at sine ğ i * Atı n tüyünün rengi. değ erlendirememe. at donu at gibi * vücudu iri yarı olan (kad ı n). at ko ş turacak kadar * pek geniş . at izi it izine kar ı ş mak * iyiyi kötüden ayı ramayacak kadar bir karı ş ı klı k ortaya ç ı kmak. 15 ile 30 m yükseklikte. at oynatmak * atla hüner göstermek. at meydanı * At veya at arabaları koş ular ı nı n yapı ldı ğ ı yer. alabildiğ ine rahat hareket edilebilecek yer ve ortam yaratmak. madalya. geniş yapraklı . at kestanesigiller *İ ki çeneklilerden. * Bu ağ acı n kestaneye benzeyen yemiş i. veya bulmak. at ko ş turmak * çok geniş . at olmaz (bulunmaz) * gerekli ş artlar her zaman bir arada bulunmaz. * bildiğ i ve istediğ i gibi davranmak. at gözlü ğ ü * Atları n koş um takı mı nda. at meydanı * at koş ular ı nı n yapı ldı ğ ı meydan. at nalı kadar * (niş an. * Sirklerde veya eğ lence yerlerinde. at pazar ı nda eş ek osurtmuyoruz! * söyleneni dinlemeyene söylenen bir uyarma sözü. örneğ i at kestanesi olan bir bitki familyası . at kestanesi * At kestanesigillerden. at olur.

at. cür'et. pederş ahîlik. * Atı lı m. ama kullanma imkânı yok. kanatları büyük ve küt. ata et. * Ataya yakı ş ı r davranı ş . * Eskiden Rus Kazakları n ba ş buğ una verilen unvan. iş siz kalma. tayin. atavizm. atak atak yapmak * akı n yapmak. hücum. * Tembellik. * Geveze. * Saldı rı . * Soyda temel olarak babayı alan ve ailede çocuklar ı baba soyuna mal eden topluluk düzeni. yalancı . eklem bacaklı bir sinek türü (Hippobosca equina). * Dedelerden ve büyük babalardan her biri. tayin etmek. ataya çekme. atak * Düş üncesizce her iş e atı lan. *İ ş sizlik. atabek atabey * Bkz. atadan babadan görmek * gelenek hâlinde eskiden beri bilmek. atal ı k atama . yapmak. * Atamak iş i. akı n. atı lı m yapmak. ite ot vermek * bir iş i ters yapmak. * Eski Türk devletlerinde. pederş ahî. özellikle Selçuklularda ş ehzadelerin e ğ itimi veya ba ğ ı msı z olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir.* Çift kanatlı lardan. davranı ş . uygulamak. hamle. saldı rı ş . ataklı k atalet * Atak olanı n durumu veya atakça i ş . uzunluğ u 8 mm kadar olan. babalı k. atac ı lı k * Uzaklarda bulunan ve birçok kuş aktan beri görünmeyen birtakı m özelliklerin yeni bir kuş akta birden ortaya ç ı kması . meydan yok * yapacak güç var. ataerki ataerkil * Ataerki temeline dayanan. patriarkal. sı ğ ı r ve domuzları n bacak ve kuyruk aralar ı nda yaş ayan. atabey. iş lemezlik. ata * Baba. atamak ataman * Birini bir göreve getirmek. cür'etkâr. at var.

atavizm atbal ı ğ ı atçı atçı lı k * Soy at yetiş tiriciliğ inde yapı lan at koş uları . çağ daş olmayı amaçlayan. geleceğ e yönelik. atari atarkanal atasözü * Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş bir oyun türü. ate * Atacı lı k. . satsan satı lmaz vb. Kemalist. bilime ve gerçeğ e dayanan. acı ya olduğ u kadar kı vanca kar ş ı da ilgisizlik. sol karı ncı ğ ı ndan vücudun di ğ er bölümlerine kan taş ı yan damar. * Uzun deneme ve gözlemlere dayanı larak söylenmiş ve halka mal olmu ş söz. birbiri ile uyumlu amaçlar. ataş ataş e * Bir elçiliğ e bağ lı uzman. Atatürkçülük * Atatürk'ün düş ünce ve uygulamaları ndan kaynaklanan. atavik * Atacı lı kla ilgili. * Spermayı idrar yoluna salan iki kanal. darbı mesel: Ayağ ı nı yorganı na göre uzat. tayin edilmek. atanma yapmak * tayin etmek. atanmak * Bir göreve getirilmek. * Bu ilkeye bağ lı lı k. kiş i özgürlüğ ünü. at sergileri gibi çalı ş malar. * Soy at yetiş tiricisi. * Tutacak. millî egemenli ğ i. ş iryan. ataraksiya * Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarı lmayan ruh dinginli ğ i. * Ataş enin görev yaptı ğ ı yer. tayin edilme. ataş elik * Ataş e olma durumu veya makamı . Türk Devleti'nin bağ ı msı zlı k ve bütünlü ğ ünü. * Su aygı rı . elçilik uzman ı .atanma * Bir göreve getirilme. akla. Atatürkçü * Atatürkçülük yanlı sı olan (kimse). atardamar * Kalbin sağ karı nc ı ğ ı ndan akciğ erlere. Atsan at ı lmaz. evrensel ağ ı rl ı klı . uygulamalar ve ilkeler bütünü.

* Coş kunluk. acele etmek. ihtiyarlı k yüzünden alı k duruma gelme. ateş balı ğ ı * Sardalye. tehlikeli bir durum almak. heyecanlanmak. * Tutuş muş olan cisim. hı nç. önüne geçilemez. * Isı tma veya piş irme için kullanı lan yer veya araç. od. ateş almaya mı geldin? * uğ radı ğ ı yerden hemen gitmeye kalkan kimseye sitem olarak söylenir. * (ateş li silâh) patlamak. * Patlayı cı silâhları n at ı lması . karanlı kta ı ş ı ldama özelliğ i olan böcek (Lampyris noctiluca). ateş böcekleri * Kı n kanatl ı lardan. ateş bacayı (veya saça ğ ı ) sarmak * bir olay. s ı kı lı p baş ı na kan yürümek. bunaklı k. öfkelenmek. atelye aterina ateş * Bkz. felâket. * Vücut ı sı sı . örneğ i ateş böceğ i olan böcekler takı mı . atölye. * telâş lanmak. atefleksiyon * Döl yatağ ı nı n biçiminin bozulmas ı . * Tehlike. * Tanrı tanı maz. acele davranmak. tutuş mak.* Ateist. ateist ateizm * Tanrı tanı mazlı k. ateh getirmek * bunamak. ateş almak * yanmak. * Öfke. * Büyük üzüntü. ateş açmak * ate ş li silâhla mermi atmaya ba ş lamak. * Kı rmı zı . alev renginde olan. * Gümüş balı ğ ı . co ş mak. ateş çı kmak . ateş böceğ i * Kı n kanatl ı lardan. hı rs. ateh * Bunama. acı . * Yanı cı cisimlerin tutu ş mas ı yla beliren ı sı ve ı ş ı k. ateş basmak * kı zarmak.

ateş saçmak . ateş hattı * Savaş ta en ilerideki birliklerin ellerindeki silâhlarla ateş açabilecekleri hat. bu ateş in üstünden atlamak ve çevresinde oynamak yolu ile kutlanan bir önceki gecesi. ateş gibi yanmak * ateş i yükselmek. ateş düş tüğ ü yeri yakar * bir acı yı onu çekenden baş kası tam anlayamaz veya aynı ölçüde üzülemez. ateş kesilmek * çok kı zgı n davranı ş larda bulunmak. öfkeli konu ş mak. ateş püskürmek *ş iddetli. * çok öfkeli olmak. * Yangı n söndürmede kullanı lan tulumbayı taş ı mak için kullanı lan büyük ve geniş kayı k. * zeki. ateş gibi * çok sı cak. ateş pahası * Çok pahalı . ateş kayı ğ ı * Ateş bal ı ğ ı avlamak için kullanı lan ve içinde ate ş yakı lan kayı k. ateş püskürmek. ateş gemisi * Eski çağ larda düş man gemilerini yakmak için özel bir biçimde yapı lmı ş . içi yakı cı maddelerle dolu gemi. ateş çiçeğ i * Ballı babagillerden.* Bkz. ateş olmayan yerden duman çı kmaz * küçük de olsa birtakı m belirtilerin önemli olaylara i ş aret olduğ unu anlatı r. çalı ş kan. ateş kesmek * ateş li silâhlarla yap ı lan atı ş a son vermek. * Çok yaramaz (çocuk). * (sonradan) çok çalı ş kan. ateş olsa cirmi kadar yer yakar * hasmı n pek önemsenmediğ ini anlat ı r. becerikli. hareketli. çalı ş kan ve becerikli. ateş parçası * Ateş in bir bölümü. hareketli ve becerikli olmak. * Çok canlı . * kı pk ı rmı zı . ateş etmek * ateş li silâhlarla mermi atmak. meydanlarda ateş yakmak. ateş gecesi * Hristiyanlarda 24 Hazirana rastlayan Yahya yortusunun. ateş kı rmı zı sı * Yanan ateş in rengi. yangı n çı kmak. ateş kı rmı zı sı renginde çiçekler açan bir süs bitkisi (Salvia splendens).

coş mak. sinirlenmek. * üzerine ateş li silâhla mermi atmak. ateş e dayan ı klı tuğ la. ateş tuğ lası * Ocak. ateş e tutmak * az ı sı tmak. ateş yağ dı rmak * ateş li silâhlarla aralı ks ı z mermi atmak. ateş i baş ı na vurmak * çok öfkelenmek. ateş e vermek * ateş içine sokmak. * Ateş le hüner gösteren oyuncu. çok öfkelenmek. ateş e atmak * bile bile çok tehlikeli bir iş e giri ş mek. ateş e vurmak * bir yemeğ i piş mek üzere ocağ a koymak. ateş çilik * Ateş çinin iş i. lokomotif gibi ateş le iş leyen yerlerde ocaklara kömür atı p ateş in sürekli yanmas ı nı sağ layan ateş çi kimse. ateş e vursa duman vermez * pek cimri olanlar için söylenir. ateş i düş mek * (hasta için) ateş i geçmek veya azalmak. * bir yeri kasten yakmak. vapur. coş kun. * çevresindekilere ağ ı r sözler söylemek. ateş i çı kmak (veya yükselmek) * (hasta için) vücut ı sı sı olağ andan çok artmak. ateş e dayanı klı * aş ı rı ı sı dan zarar görmeyen. ateş vermek * tutuş turmak. * aş ı rı telâş a ve sı kı ntı ya düş ürmek. ateş i uyandı rmak * sönmek üzere olan ateş i canland ı rmak. ateş ! ateş baz * ateş etmek için verilen komut. * bir ülkeyi savaş a sokarak veya kargaş a ve karı ş ı klı k yaratarak sı kı ntı ve yı kı ma uğ ratmak. kundak sokmak. * Fabrika. .* çok kı zmak. * Osmanlı larda ş enlikler için donanma fi ş eklerini hazı rlayan kimse. ateş in * Ateş li. soba gibi yerlerde kullanı lan.

biri erkek iki gencin bir yerde yalnı z baş ları na kalmaları nı n sakı ncalı olduğ unu anlatmak için söylenir. * Coş mak. ateş ini almak * yüksek vücut ı sı sı nı düş ürmek. coş turucu. bı rakı ş ma. ateş lemek * Tutuş turmak. . yanmayı azaltmak. ateş lenmek * Ateş lemek iş ine konu olmak. ateş kes * Savaş an iki kuvvetin karş ı lı klı olarak savaş ı durdurması . * Coş kun.ateş ine (veya nârı na) yanmak * bir kimse yüzünden zarara uğ ramak. * acı yı . * Kı ş kı rtmak. ateş le oynamak * pek tehlikeli bir iş le uğ ra ş mak. ateş letmek * Ateş lemek iş ini yapt ı rmak. ateş li ateş li * Yoğ un ve heyecanlı bir biçimde. kı ş kı rtmak. kı zı ş mak. ateş leyici * Ateş leme niteliğ i olan. ateş letme * Ateş letmek iş i. ateş li * Ateş i olan. tüfek gibi patlayı cı maddeleri patlatmak. yakmak. * Cinsel istekleri güçlü olan. ateş le barut bir yerde durmaz * biri kı z. ateş lendirme * Ateş lendirmek i ş i. * Vücut ı sı sı artmak. ş iddetlenmek. coş kulu. * derece ile ateş i ölçmek. ş iddetlendirmek. * Patlayı cı maddeleri ate ş lemekte kullanı lan cihaz. ateş lenme * Ateş lenmek iş i. heveslendirmek. mütareke. ateş leme * Ateş lemek iş i. ateş ler içinde * (hasta) çok ateş li bir durumda. * Top. ateş lendirmek * Coş turmak. hararetli hararetli.

* Yalancı lı k. * Bazı ateş li silâhlar kullanarak yap ı lan spor. atgiller atı alan Üsküdar' ı geçti * fı rsatı n kaç ı rı lı p artı k yap ı lacak bir ş ey kalmadı ğ ı nı anlat ı r. ateş lik ateş lilik * Ateş li olma durumu. ateş perest * Ateş e tapan. kayra. atı cı *İ yi niş an alan. atfetmek * Bir iş i veya bir sözü bir kimseye mal etmek. * Atı lmı ş . * Atı cı olma durumu. tek parmaklı memeliler familyası . *İ yilik. tüfek gibi silâh. inayet. isnat etmek. lütuf. * Karş ı lı k beklemeden gösterilen sevgi. eş ekleri ve zebraları içine alan. *İ li ş kili bulma. atı cı lı k atı f atı fet atı k atı k atı k kâğ ı t * Kâğ ı t. çevirmek. * Yöneltmek. dayanı lmaz. ba ğ ı ş . atı k su * Evlerde. * Yalancı . * Atları . * Mal ederek. * Ateş yakı lan veya konulan yer. atı l . * Süt veya yoğ urt çalkamaya yarar küçük yayı k. çevirme. ateş ten gömlek * acı . s ı kı ntı lı durum. uydurmacı lı k. iş yerlerinde kullanı mdan dolayı kirlenen ve bina dı ş ı na sevkedilen pis su. ihsan. üzüntü veren. iş leme sürecinden veya kullanı mdan sonra arta kalan ve kâğ ı t veya karton üretiminde ve kâğ ı t hamuru yapı mı nda tekrar kullanı lan kâğ ı t veya karton parçaları . isnat. * Yöneltme. atfen atfetme * Atfetmek iş i. at ı lan. yüklemek.ateş li silâh * Patlayı cı madde aracı ile mermi atan top. attı ğ ı nı vuran kimse. yükleyerek. ası lsı zş eyler uydurup söyleyen.

* Konuş acak. iş e yaramaz. *İ ş siz. hamle. atı lgan * Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan. hallaçl ı k. * (kalp. * abartmalı konuş mak. * Etkisiz. * Silâhı doldurmaya yetecek veya en az bir atı m yapabilecek barut miktarı . ba ş lamak. hallaç. atı lı mcı atı m atı n ölümü arpadan olsun * çok sevilen bir ş ey yapı lı rken veya sevilen bir yiyecek yenilirken sonuç kötü de olsa katlanı lacağ ı nı anlatı r. hücum. hamle. atı mcı lı k atı mlı k * At ı mcı nı n iş i. atı mcı * Pamuğ u. * Bir silâhı n mermisini amaca ulaş tı rmak için gereken iş ve bilgi. atı nı sa ğ lam kazı ğ a ba ğ lamak * eş eğ ini sağ lam kaz ı ğ a bağ lamak. * Bir ş eye do ğ ru birden gitmek. atı lma iş i. * Hı zla ilerleme. hücum etmek. ditme iş ini yapan kimse. * Bir iş e giriş mek. atı lganlı k * Atı lgan olma durumu. yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma.* Tembel. süreduran. * Atı lan bir ş eyin gidebildiğ i uzaklı k. * Saldı rmak. hamleci. yazacak söz veya bilgi. * Patlamak. atı lı m *İ leri at ı lma. atı ş * Atmak iş i veya biçimi. aylak. * Sayı kazanmak amacı yla yapı lan atı lı ş . atı lı ş atı lma atı lmak * Atı lmak i ş i veya biçimi. * Bkz. * Atmak iş i. çarp ı ş . at ı lı m yapan. * Herhangi bir konuda ilerleme çabası . * Giriş ken. birden bir davranı ş ta bulunmak. * Atı lmak i ş i. * Atmak iş ine konu olmak. nabı z için) Vuruş . atı p (veya atmak) tutmak * bir kimse veya bir ş ey için kötü konuş mak. . * Durumunu geliş tirme gücü gösteren. savlet. atı lma.

* Çabuk davranan. * Kapı ve pencerelerin yapı mı nda üst tarafa konan ağ aç. * Büyük yaba. atı ş tı rmak * Acele olarak yemek veya içmek. çevik. * Ağ ı z kavgası etmek. çeviklik. poligon. taş veya beton destek. s ı rta veya boyna alı nan örtü. atk ı lı * Atkı sı olan. belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düş ürmek amacı yla karş ı lı klı deyiş söylemek. * Dokumacı lı kta mekikle enine atı lan iplik kumaş ı n en ipli ğ i. çevik. * (yağ mur veya kar) Serpiş tirmek. ba ş a. ati * Gelecek. * Atı ş mak iş i. eski zamanla ilgili. * Saz ş airleri. * Çabuk hareket edebilen. yandan iliklenen ince uzun parça. * Saz ş airlerinin deyiş le tartı ş maları . argaçlamak. * Eski. atk ı * Soğ uğ a kar ş ı omuzlara. * Atkı lamak iş i.atı ş yeri atı ş ma * Silâh atma alı ş tı rmaları yapı lan yer. atk ı iplik atk ı lama atk ı lamak * Dokuma tezgâhları nda mekikle atkı atmak. atik atik atik tetik atiklik * Çabukluk. atı ş tı rmal ı k * Atı ş tı rmaya yarayan. * Bazı kadı n ayakkabı lar ı nda ve çocuk patiklerinde ayağ ı n üstünden geçen. * Dokuma tezgâhları nda mekikle enine at ı lan iplik. argaç. * Kendisine dargı n olan bir kimseye barı ş ı km ı ş gibi söz söylemek. * Atı ş tı rmak i ş i. atı ş mak atı ş tı rma atı ş tı rma yeri * Ayaküstü yemek yenilen yer. atkuyruğ u . üst eş ik.

inmek. daha çok nemli yerlerde yetiş en ve ilâç olarak kullanı lan bir bitki (Equisetum arvense). atlama ta ş ı yapmak * daha iyi bir yere geçmek için bir durumu veya bir kimseyi araç olarak kullanmak. * Yanı lmak. örneğ i atkuyruğ u olan bir bitki familyası . atla arpay ı dövüş türmek (veya dalaş tı rmak) * fesat karı ş tı rmak. * Çı kmak. * Sı nı fı okumadan geçmek. atlangı ç * Suyu geçerken üzerine bası p atlamak için konulan büyük taş . atlama ta ş ı * Suyu geçerken üzerine bası p atlamak için konulan büyük taş . * Binmek. atlamak * Bir engeli sı çrayarak veya fı rlayarak a ş mak. atland ı rmak * Ata bindirmek veya binecek at vermek. atlan ı lmak * Atlanmak. atkuyruğ ugiller * Eğ relti otugillerden. * Yüksek bir yerden alçak bir yere. atlama beygiri * Yüksekliğ i 1. * (bası nda) Haberi zamanı nda verememek veya diğ er gazetelerden ö ğ renmek. atlan ı lma * Atlanı lmak iş i. atlanma * Atlanmak iş i. * Genç kı zları n saçlar ı nı baş lar ı nı n arkası na toplayarak uç bölümünü kaldı rı p serbest bı raktı klar ı saç biçimi. ara bozanl ı k etmek. ayaküstü gelecek biçimde kendini b ı rakmak. * Belirli bir yerden gerilip hı z alarak yapı lan sı çrama ile vücudu yerden kesip daha uzak bir yere kondurma veya belli bir yükseklikten a ş ı rma. sayı sayma gibi iş lerde bazı bölümleri bı rakı p geçmek.70'e ayarlanabilen ve atlamalar için kullan ı lan beden eğ itimi aracı . atlama taş ı . aldanmak. kök sapı ömürlü olan. atlad ı geçti Genç Osman! * bir iş in bittiğ ini veya tehlikenin atlatı ld ı ğ ı nı anlatı r. atlama * Atlamak iş i. * Okuma. atlama tahtası * Daha iyi bir duruma geçmek için araç olarak kullanı lan yer veya kimse.* Atkuyruğ ugillerden. * Çocukları n atlama oyunu. * Bu biçimde en uzağ a atlamak veya en yükseğ i aş mak amacı yla yarı ş ı lan atletizm dalı . . atlang ı ç. atlambaç atland ı rma * Atlandı rmak iş i. yazı yazma.

* Savsaklamak. atlet fanilâs ı * Kolsuz erkek fanilâsı . sı k dokunmuş bir tür ipekli kuma ş . * Aldatmak. isteyerek. bir bölgenin fiziksel ve siyasî coğ rafyas ı ile ekonomi. atlar anası *İ ri yarı . * istekle. * Savmak. atlas kemi ğ i * Boyun omurları nı n üstten birincisi. erkeksi kadı n. * Kötü bir durumu geçiş tirmek. * Atlamak iş i yapı lmak. atlatma * Atlatmak iş i. atletik * Atletleri ilgilendiren. * Bir konuyu açı klamak için hazı rlanmı ş resim veya levhalardan oluş mu ş kitap. atlat ı lma * Atlatı lmak iş i. * Vücudu geliş miş . atlat ı lmak * Atlatmak iş i yapı lmak veya bu iş e konu olmak. atlas çiçe ğ i * Uzun ve sarkı k yapraklı . atlet gibi. tarih gibi konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş co ğ rafya haritaları derlemesi. biçimli. * Yüzü parlak. atlatmak * Atlamak iş ini yapt ı rmak. . atlaya z ı playa * atlayarak. arada eş ekler ezilir * büyüklerin çatı ş ması ndan küçükler zarar görür. bir ülkenin. parlak kı rmı zı çiçekler açan kaktüs. atlas atlas * Dünyanı n. atlar tepi ş ir. atlar nallanı rken kurbağ alar ayak uzatmaz * küçükler büyüklerin yanı nda hadlerini bilmelidir. * (bası nda) Baş ka ilgililerden önce bir haberin yayı mlanmas ı nı sağ lamak. atlet * Atletizmle uğ raş an kimse.atlanmak atlanmak * Ata binmek veya at edinmek. atlas çiçe ğ igiller * Kaktüsgiller.

farkı ndayı z. * (yapı lmı ş kötü bir i ş i birine) Yüklemek. atl ı kovalarcası na * gereksiz yere acele ederek. * Kullanı lması gelenek hâline gelmiş bir ş eyi kullanmaktan vazgeçmek. atma * Atmak iş i. * Yay ve tokmakla ditmek. ilgisini kesip uzaklaş tı rmak. * Bilmeden. kabartmak. ava alı ş tı rı labilen küçük bir yı rtı cı kuş (Accipiter nisus). * Yalan veya abartmalı söz söylemek. tek baş ı na yapı lan vücut çalı ş malar ı . göndermek. atlama. * Değ erini eksiltmek. * Sözle sataş mak. * Bir yerden baş ka bir yere taş ı mak. * Kovmak. çarpmak. uçaklar vb. * Bir ş eyi yere doğ ru bı rakmak. * Yazı lı veya banda alı nmı ş bir metinden baz ı bölümleri çı karmak. bir kenara koymak. ağ ı rl ı k kaldı rma ve atma gibi. *İ stenilmeyen bir ş eyi kendi malı olmaktan çı karmak. yı rtı lmak veya yapı ş ı k olduğ u yerden ayrı lmak. * Sapan. *İ çki içmek. * (sille. * Ata binmiş kimse. tokat. * Çı karmak. kı lı ç) Vurmak. * (bir kimseyi) Uzaklaş tı rmak. * (top. atl ı spor * At üzerinde yapı lan bütün sporları n genel adı . ok gibi ş eyleri) Hedefe iletmek. tüfek gibi silâhlar için) Patlatmak. gülle. yetenekleri geliş tirmeye yarayan koş u.den oluş an bir eğ lence aracı . nabı z gibi kan dolaş ı mı ile ilgili organlar için) Vurmak. * (zaman bildiren tümleçlerle) Geri bı rakmak. dı ş arı ya çı karmak. atmak . ilgisini kesmek. * (sı kı ntı dolay ı sı yla) Giyilen bir ş eyi ç ı karmak. kestirerek söylemek. * Binek atı kullanan asker veya asker sı nı fı . çevikliğ i. * (kurş un. din kardeş iyiz * söylediklerin hep yalan (veya abartma). * Bir cismi bir yöne doğ ru fı rlatmak. atl ı * Atı olan. atma Recep. * Patlayı cı maddelerle havaya uçurup yı kmak. * Örtmek. * (kalp. atl ı karı nca *İ ri bir karı nca türü (Ponera grandis). dı ş ar ı ya vermek. * Yerleş tirmek. * Uzatmak.atletizm * Beden gücünü. * Koymak. atl ı karı nca * Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen ask ı lara takı lı oyuncak atlar. atmaca * Kartalgillerden. * Çatlamak. süvari.

* Etkisi kaybolmak. atmosferik * Atmosferle ilgili. * Haykı rmak. atmosfer bas ı ncı * Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptı ğ ı bası nç. artı k bölünemez. gaz yuvarı . atm ı k atmosfer * Erkeklerin cinsel organı ndan salgı lanan madde. bı rakmak. sperma. atmasyoncu * Uydurmacı . * Bası nç birimi olarak kullanı lan. atom bombası * Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucu enerji olu ş mas ı temeline dayanan bomba. 76 cm uzunlu ğ unda ve tabanı l cm 2 olan cı va sütununun ağ ı rl ı ğ ı (l kg 33 gr). atmasyonculuk * Atmasyoncu olma durumu. atol atom parçacı k. proton ve nötronlardan olu ş an pozitif elektron yüklü merkez bölümü. * Göndermek. * Birkaç türü birleş ince çe ş itli kimyasal birleş ikleri (molekülleri). atom ağ ı rl ı ğ ı * Herhangi bir atomun 16 sayı sı ile gösterilen oksijen atomuna göre ağ ı rlı ğ ı . yollamak. meni. atom ça ğ ı * Atom enerjisinin insanlı ğ ı n hizmetine girdi ğ i çağ . çevresinde elektronlar dolaş an. * Mercanları n bir araya toplanması ile olu ş muş . mercan ada. sahiplenmek.* (renk için) Solmak. hava. atom numarası * Bir atom çekirdeğ inin içinde bulunan protonları n sayı sı . ba ğ ı rmak. * Götürmek. * Hava yuvarı . * Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası . bel. er suyu. bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. palavrac ı (kimse). * Söylemek. bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluş turan * (eski Yunan filozofları na göre) Gerçeğ in son. 150 C de deniz yüzeyinde. alı ş mak. atom reaktörü * Nükleer parçalanma sonucu oluş an enerjiyi kontrol etmekte kullan ı lan düzen. palavra. . atmasyon * Uydurma. cevvî. *İ çinde yaş anı lan ve etkisinde kal ı nan ortam. atom enerjisi * Atom çekirdeklerinin parçalanması ndan veya hafif atomları n kaynaş ması ndan olu ş an büyük enerji. halka biçiminde adacı k. atom çekirdeğ i * Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle.

atomik atonal atölye * Zanaatçı ları n veya resim.atom santrali * Atomdan yararlanarak enerji elde eden fabrika. denizde. atsan atı lmaz. attı rma * Attı rmak i ş i. attan inip eş eğ e binmek * bulunduğ u önemli görevden daha aş ağ ı bir göreve alı nmak. * Bir hayvanı n bir baş ka hayvanı yemek için yakalamas ı . bölünmez parçaları n kümelenmesinden olu ş tuğ unu ileri süren öğ reti. atölye resmi * Bir iş in ayrı ntı ları nı gösteren ve atölyede yapı m sı rası nda kullanı lan 1/1 ölçüdeki teknik resim. aktar. * Atomla ilgili olan. av * Atmak iş ini yaptı rmak. eğ lendirici. atomal * Atomlarla ilgili olan. heykel sanatları yla uğ raş anları n çalı ş tı ğ ı yer. atomcu * Atomculuk yanlı sı (kimse). * Altı n'ı n kı saltmas ı . attı ğ ı tı rnak kadar olamamak * bir kimsenin sözü edilenden daha değ ersiz olduğ unu anlatmak için kullanı lı r. * Atomla ilgili. attar * Bkz. ton ve makam temeline ba ğ lı kalmadan oluş turulan (beste). * Yeni bir bestecilik çı ğ ı rı na göre. . gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama iş i. satsan satı lmaz * iş e yaramad ı ğ ı veya sı kı ntı verdi ğ i hâlde vazgeçilemeyen ş eyler ve kimseler için söylenir. atom sayı sı * Bir atom çekirde ğ inin içerisinde bulunan protonlar ı n say ı sı . atropin * Güzelavrat otundan çı kar ı lı p hekimlikte kullanı lan zehirli bir ilâç. attı rmak Au aut geçmesi. iş lik. atomculuk * Evrenin. * Top oyunları nda topun kar ş ı takı m oyuncular ı nı n vuru ş uyla oyun alan ı nı n veya kale çizgisinin arkası na * Karada. mü ş terileri oyalay ı cı . atraksiyon * Gazino gibi yerlerde yapı lan. ilgi çekici gösteri.

iş iş ten geçmi ş . av dönemi * Av hayvanları nı n avlanması veya bu amaçla kullanı lan av araçları nı n kullanı lması nı n serbest oldu ğ u yı lı n belirli bölümü. ödemeden sorumlu olanları n ödememesi hâlinde üçüncü bir kiş inin alacaklı lara senet bedelini ödeyeceğ ine iliş kin verdiğ i güvence. aptal aptal. avangart * Öncü. avanağ a uygun düş en biçimde. * Avanak gibi. * Tuzağ a dü ş ürülen.* Bu yollarla yakalanan hayvan. öd-ev. bön. * Halkı n aş ağ ı tabakas ı . kendisinden yararlanı lan kimse. av kuş u * Avlanı lan kuş . avanak avanakça avanaklı k * Avanak olma durumu. . * Kolaylı kla kandı rı labilen veya aldatı labilen. gör-ev. avadanl ı k * Bir iş i yapmak. iş le-v. av mevsimi * Av dönemi. aval * Ticarî senetlerde. bir aracı onarmak için kullanı lan alet tak ı mı . tav tavlanm ı ş * olan olmuş . aptal. -av / -ev * Fiilden isim türeten ek: sı na-v. kopoy. aval * Saflı ğ ı sersemlik derecesine varan (kimse). av köpe ğ i * Tazı . av avlanmı ş . zağ ar gibi ava yard ı mcı lı k etmeye al ı ş tı rı lmı ş köpek. türe-v vb. avanakça davranı ş . aval aval avam * Aptal bir biçimde. avanak gibi davranmak. ava ç ı kmak * avlanmak için gitmek. * Halk. artı k yapacak bir ş ey yok. avadanc ı * Eski Osmanlı sarayı nda bir s ı nı f hademe. av yasa ğ ı * Yı lı n av dönemi d ı ş ı nda kalan zamanda konulan yasak. avanaklı k etmek * aptallı k etmek.

Avarca * Avarları n kullandı ğ ı dil. yüzy ı llar aras ı nda Moğ olistan'da VI. avans almak * öndelik almak. avanta * Bir kimsenin. macera.VI. emek vermeden sağ ladı ğ ı kazanç. avans vermek * öndelik vermek. avans çekmek * öndelik çekmek. yüzyı llar aras ı nda Orta Avrupa'da yaş amı ş halk. Avar * Kuzeydoğ u Kafkasya'da Dağ ı stan Federe Cumhuriyeti'nde yaş ayan halk. *İ ş e yaramaz. bedavac ı lı k. . avantaj * Üstünlük sağ layan ş ey. * III. bedavacı . avare . öndelik. * Üzerinde döndüğ ü ve kendisini taş ı yan milden bağ ı ms ı z olarak çal ı ş an mekanizma. avantacı lı k * Çı karcı lı k. yarar. avaraya almak * o bölümün çalı ş ması nı durdurmak. * Kı yı ya dayanı larak sandalı n açı lması için kürekçilere verilen komut. beleş çi. avantüriyer * Serüvene atı lan. kâr. * Bir geminin ba ş ka bir gemiden veya kı yı dan açı lmas ı .IX. kötü. . beleş ten. avantajl ı * Yarar sağ layan. peş inat. beleş çilik. avantacı * Çı karcı . maceracı . avantadan * bedavadan. avara avara avara kasnak iş lemek (veya dönmek) * hiçbir iş e yaramadan boş una. avantajsı z * Yarar sağ lamayan. yararlı (durum veya ş ey).avans * Alacağ ı na sayı lmak üzere önceden yap ı lan ödeme. avantür * Serüven. yararsı z.

baş ı boş luk. parlak zehirli bir bitki (Adonis). avcı lı k etmek * avlanma ile uğ raş mak. * Bir deniz yolculuğ unda geminin veya yükünün gördüğ ü zarar. avare olmak * iş siz güçsüz dolaş mak. baş ı boş luk. yüzey biçimleri. i ş siz güçsüz. baş ı boş . avcı lı k * Avcı olma durumu veya iş i. belâlar. aylak dolaş mak. nara. kokusuz. tanı tan kimse. * Yüksek ses. avarya avaz avaz avaz (bağ ı rmak) * var gücüyle bağ ı rmak. * Kazalar. aylak. tümsekler. avareleş mek * Aylaklı k etmek. avcı uçağ ı * Düş man uçakları nı düş ürmek için kullanı lan uçak. avcı hattı * Savaş ta düş mana doğ ru dağ ı larak ön safta ilerleyen asker toplulu ğ u. * Çeş itli sebeplerle dayanı klı lı ğ ı nı ve esnekli ğ ini kaybetmiş yapa ğ ı ve yün. baş ı bo ş . * Bir ş eyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çı karan. avareleş me * Avareleş mek durumu. * Osmanlı larda önceleri yalnı z olağ anüstü durumlarda. aylaklı k. avazı çı ktı ğ ı kadar * çok yüksek sesle. . avare dola ş mak * iş siz. * Engebeler. * Baş ka hayvanları yakalamakta usta olan (hayvan). engeller. sonralar ı ise sürekli olarak halktan toplanan vergi. avcı * Avlanmayı seven veya av ı kendine iş edinen kimse. avcı eri * Piyade mangası nda her ere verilen ad. iş siz güçsüz. avare etmek * bir kimseyi iş inden al ı koymak.*İ ş siz. * Avcı lara özgü olan. avarelik avar ı z *İ ş sizlik. avcı otu * Düğ ün çiçe ğ igillerden.

* Yardakçı lar. lâmbal ı . bir ş eyi) çok iyi ve ayrı ntı lı olarak bilmek. avlanma * Avlanmak iş i. avlamak * Bir avı diri veya ölü olarak ele geçirmek. iri ve beyaz çiçekli bir süs a ğ ac ı (Yucca glosiosa). geri gelmek. Amerika'dan dünyanı n her yanı na yayı lmı ş olan. * Voleybolda karş ı oyuncuları n boş bı raktı ğ ı ve yetiş emeyeceğ i yere topu yavaş ça indirip sayı alma. avisto avize * Ödenmesi gereken poliçelere yazı lan ve "görüldüğ ünde" anlamı na gelen bir terim. avize biçiminde sarkı k. geri gelme. avdet * Dönüş . kurnazlı kla kandı rmak. . avdet etmek * dönmek. av yeri. * Sayı fark ı . avize ağ acı * Zambakgillerden. * Tavana ası lan. * Tuzağ a dü ş ürmek. avlanmak * Avı çok olan yer. avg ı n * Duvarda suyun geçmesi için bı rakı lan delik veya üstü kapal ı su yolu. cam veya metal süslü aydı nlatma aracı . ş amdanlı .avcu kaş ı nmak * halk inanı ş ı na göre eline bir yerden para geçeceğ i anla ş ı lmak. avcunu yalamak * umduğ unu ele geçirememek. avdetî avene averaj * Ortalama. avlak avlama * Avlamak iş i. billûr. avcunun içi gibi bilmek * (bir yeri. * (genellikle Musevîler için) İ slâm dinine dönmüş olan. avcuna saymak * peş in olarak ödemek. avcunun içine almak * bir kimseyi bask ı ve etkisi altı na almak. avcunun içinde tutmak * ona istediğ ini yaptı racak güçte olmak.

* Amerikan armudu (Persea americana). Avrupalı * Avrupa'da yaş ayan. Avrupalı laş mak * Avrupalı lar ı n düş ünce. Afş ar. düş ünce ve davranı ş ta bat ı ölçülerinde bulunma.* Avlamak iş ine konu olmak. avlu avokado avrat * Bir yapı nı n veya yapı grubunun ortası nda kalan üstü açı k. * Avlatmak iş ini yaptı rma. avret * Ut yeri. avuç dolusu . Avrupalı lı k * Çağ daş olma. avuç avuç * Her defası nda bir avuç. Avrupa halkı ndan olan kimse. Av ş ar avuç * Bkz. * (para için) Bol bol. eş . av için dolaş mak. duvarla çevrili alan. avuç (veya el) açmak * dilenmek. * Avuçlayarak. yardı m istemek. * Kadı nları n öteberi satt ı klar ı pazar yeri. * Elin yarı yumulmuş durumu. * Avrupa'ya özgü olan. * Elin iç tarafı . * Karı . pek çok. Avrupaî * Avrupalı lara vergi. Avrupalı lar gibi. Avrupalı laş ma * Avrupalı laş mak. * Yarı yumulmu ş elin alacağ ı miktar. para istemek. ava çı kmak. * Ava gitmek. avlatma avlatmak * Avlanmak iş ini yapt ı rmak. Avrupalı lara benzer. davranı ş ve yaş antı lar ı nı benimsemek. Avrupa ile ilgili (olan). Avrupa kay ı nı * Avrupa'da yetiş en bir kayı n türü. * Kadı n. avrat pazar ı * Cariyelerin satı ld ı ğ ı pazar.

avurt * Yanağ ı n ağ ı z boş luğ u hizası na gelen bölümü. s ı kı ntı lardan uzakla ş mak. avundurma * Avundurmak iş i. avuç içi kadar * pek küçük. * Bir ş eyle u ğ ra ş arak acı sı nı unutmak. korumay ı meslek edinen ve bunun için yasanı n gerektirdi ğ iş artları taş ı yan kimse. avukatl ı k * Avukat mesleğ i. * Acı sı nı hafifletmek. * Gereksiz. avukat tutmak * adlî i ş lemleri gereğ ince yerine getirmek için bir avukata vekâletname verip onu görevli kı lmak. avuçlama * Avuçlamak iş i. avurt ünsüzü . yetinmek. avuntu avurdu avurduna geçmek * çok zayı flamak. avukat * Hak ve yasa iş lerinde isteyenlere yol göstermeyi. avunma avunmak * Avunmak iş i. * Avukatı n yaptı ğ ı iş . avuçla almak. devlet dairelerinde baş kaları nı n hakkı nı aramay ı . * Oyalanmak. teselli. teselli. teselli bulmak. * (hayvan) Gebe kalmak. avurt satmak (veya avurt zavurt etmek) * beceremeyeceğ iş eyleri becerebilecekmiş gibi konuş mak. acı sı nı unutturmak. avurt ş iş irmek * yanağ ı n iç tarafı ndaki boş lu ğ u su veya havayla doldurup ş iş kin duruma getirmek. * korkutucu büyük sözler söylemek. avuçlamak * Avuçla kavramak. avunç * Acı nı n hafiflemesi veya unutulması . *İ nsanı avutan ş ey. * Gerekmediğ i hâlde baş kası nı n savunması nı üstlenen kimse. dar (yer). boş savunma. teselli etmek. avuç içi * Elin parmak dipleri ile bilek arası ndaki iç bölümü. avundurmak * Oyalanması nı sağ lamak. müteselli olmak. mahkemelerde. avuntu.* (para için) Pek çok. teselli.

yüksekten atmak. ay ağ ı lı * Ayı n aylası . yüksekten atan. * Yı lı n on iki bölümünden her biri. teselli etmek. * Avutulmak iş i. avurtlar ı çökmek (veya avurtları birbirine geçmek) * çok zayı fladı ğ ı yüzünden belli olmak. Avustralya kara tavu ğ u * Serçegillerden. ay -ay / -ey * Birdenbire duyulan acı . avurtlamak * Büyülenmek. dene-y. . y * Fiilden isim ve sı fat türeten ek: ol-ay. hesap ortada. gün-ey. yapa-y vb. yüz-ey vb. bal. açı k. dal.* Dil ucunun ön damağ a veya art damağ a çarpmas ı ndan oluş an ve dilin yanları ndan akan ses: Dil. * Oyalamak. * (bir kimsenin acı sı nı veya s ı kı ntı sı nı ) Yatı ş tı rmak. * Avutan. kamer. bel. erkeğ inin kuyruğ u lir biçiminde ve çok süslü bir Avustralya ku ş u (Maenura superba). *İ simden isim türeten ek: kol-ay. ağ rı veya ş aş ı rma. Ay * Yer yuvarlağ ı nı n uydusu olan gök cismi. ay aydı n. -ay / -ey. al kelimelerindeki l ünsüzü gibi. * Çalı m satmak. ürkme veya sevinç anlat ı r. Avustralyalı * Avustralya kökenli olan (kimse). hale. el. avutma avutmak * Avutmak iş i. avutucu avutulma avutulmak * Avutmak iş ine konu olmak. hesap belli * anlaş ı lmayacak bir ş ey yok. Avusturyal ı * Avusturya kökenli olan (kimse). * Bir ayı n herhangi bir gününden ertesi ay ı n aynı gününe kadar geçen veya yaklaş ı k 30 gün olarak kabul edilen süre. teselli. teselli eden. * Art arda gelen iki yeni ay arası nda geçen süre. avurtlama * Avurtlamak iş i. avurtlu * Çalı m satan. düz-ey.

ay parçası (gibi) * (kadı n veya kı z için) çok güzel. kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan. ay araş tı rmaları için kullanı lan ve ay yüzüne yumuş ak iniş yapan araç. ay harmanlanmak * ayı n çevresinde ayla oluş mak. ay dönümü * Aybaş ı . * Genellikle vakit geçirmek için içi yenen kuru yemiş çe ş idi. teber. 3 m boyunda. kamer takvimi. * Bkz. ay ı ş ı ğ ı * Ayı n yeryüzüne verdiğ iı ş ı k. ay yı ldı z ay yı lı * Ayı n on iki kez yeni aydan yeni aya gelmesi için geçen süre (354 gün 8 saat). ay dedeye misafir olmak * gece açı kta yatmak. * Ayı n dolunay durumundaki parlak durumu. mehtap. ay karanl ı ğ ı * Bulutlar arkası nda kalan ay ı n yaydı ğ ı hafif ayd ı nl ı k. ay bal ı ğ ı giller * Kemikli balı klar tak ı mı nı n çengel çeneliler alt takı mı na giren bir familya. ay evi ay gibi * Ayla. Akdeniz'de yaş ayan bir balı k türü. aya * Türk bayrağ ı ndaki ayça ve beş ı ş ı nlı yı ldı zdan olu ş mu ş simge. . Ay tutulması * Yer yuvarlağ ı nı n Güneş ile Ay arası na girmesiyle. pervane balı ğ ı . ay balta * Ağ zı yarı m daire biçiminde olan balta. ay parçası . ay çekirde ğ i * Ay çiçeğ inin tohumu. ay modülü * Gözlem araçları nı içinde taş ı yan. görünü ş ü balı k ba ş ı na benzeyen. ay takvimi * Ayı n gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim. kemer balı ğ ı (Mola mola). ay örümce ğ i * Ay modülü.ay bal ı ğ ı * Ay balı ğ ı gillerden. Ay' ı n yer yuvarla ğ ı gölgesinde kalması . geceyi açı kta geçirmek. husuf. ay dede * (çocuk dilinde) Ay.

aya ğ ı na (veya ayakları na) kapanmak * alçalı rcası na yalvarmak. * telâş lanmak. dikilmek. aya ğ ı na bağ vurmak * önüne bir engel çı karmak. aya ğ ı yürüten baş tı r * halkı n düzen içinde çal ı ş mas ı nı baş takiler sağ lar. aya ğ ı (veya ayakları ) dolaş mak * yürürken telâş tan ayakları birbirine takı lmak. aya ğ ı ile (veya kendi ayağ ı ile) gelmek * kendi isteğ iyle gelmek veya emek çekilmeden elde edilmek. aya ğ ı na bağ olmak * (biri) bulunduğ u yerden ayr ı lmas ı na veya yapt ı ğ ı iş i sürdürmesine engel olmak. aya ğ ı na (veya baca ğ ı na) geçirmek * aceleyle bir ş eyi giymek. yolu düş mek. * bir taş ı ta binip yaya yürümekten kurtulmak. aya ğ ı alı ş mak (veya alı ş mamak) * bir yere sürekli gitmek (veya gitmemek). heyecanlanmak. aya ğ a dü ş mek * iş e ilgisiz ve yetkisiz kimseler karı ş mak. ayak tabanı . aya ğ a kalkmak * ayakları üzerinde durmak. aya ğ ı uğ urlu * geldiğ i yere uğ ur getirdiğ ine inan ı lan (kiş i). iyileş mek. * bağ ı ş lanmak için yalvarmak. aya ğ a kald ı rmak * telâş ve heyecana düş ürmek. . aya ğ ı düş mek * Bkz. aya ğ ı yerden kesilmek * ayağ ı yere de ğ mez olmak. aya ğ ı düze basmak * güçlükleri yenerek ilerisinden korkmayacak bir duruma girmek. * saygı göstermek için oturma durumundan ayak üzeri durumuna geçmek.* Elin parmak dipleriyle bilek arası ndaki iç bölümü. aya ğ ı üzengide * hemen yola çı kmak üzere olan. * (hasta) iyi olmak. telâ ş a kap ı lmak. aya ğ ı (veya ayakları ) suya ermek * bir gerçeğ i anlayarak akl ı baş ı na gelmek. avuç içi. * Yaprakları n düz ve parlak bölümü. aya ğ a fı rlamak * hı zla ayağ a kalkmak.

* emek çekilmeden elde edilmek. aya ğ ı na gelmek * alçak gönüllülük göstererek birinin yanı na gelmek. aya ğ ı na getirmek * sı ra. aya ğ ı nı çekmek * sı k sı k gitti ğ i bir yere artı k uğ ramaz olmak. soğ uk su mu dökelim? * ender gelen bir konuğ a yarı sitem. aya ğ ı nı (veya ayaklar ı nı ) alt ı na almak * tek bacağ ı nı (veya bacakları nı ) kı vı rı p üzerine oturmak. aya ğ ı na s ı cak su mu. aya ğ ı na kira istemek * gelmeye nazlanmak. yarı sevinçle söylenen söz. aya ğ ı na çağ ı rmak * yanı na gelmesini istemek. aya ğ ı nı (veya ayaklar ı nı ) öpeyim * yalvarı rı m. aya ğ ı na çelme takmak * biri yürürken ayakları arası na ayak uzatı p düş ürmek. aya ğ ı nı bağ lamak * engel olmak. aya ğ ı na gitmek * alçak gönüllülük ederek veya saygı göstererek birinin yanı na varmak. ayak iş lerini bı kmadan. * (birinin) iş inde yükselmesine engel olmak. * dikkat. aya ğ ı na dolanmak (veya dolaş mak) * baş kas ı na yapmayı tasarladı ğ ı kötülük kendi baş ı na gelmek. * iş yapmakta olan birine engel olmak. aya ğ ı na dü ş mek * çok yalvarmak. yürümesine engel olmak.aya ğ ı na çabuk * bir yere alı ş ı landan daha kı sa sürede gidip gelen. ilgiyi kesmek. aya ğ ı na ip takmak * bir kimseyi çekiş tirmek. gitmeye üş enmek. aya ğ ı na ü ş enmemek * hamarat olmak. aya ğ ı nda donu yok. sayg ı gözetmeksizin birinin yan ı na gelmesini sağ lamak. aya ğ ı nı denk almak * baş kalar ı nı n kendisine yapmas ı ihtimali bulunan kötülüklere karş ı uyan ı k davranmak. yorulmadan yapmak. fesle ğ en ister (veya takar) baş ı na * yoksulluğ una bakmayarak süs ve gösteriş yapmak ister. * alı ş ı lan bir yere gitmekten kendini alamamak. . aya ğ ı nı alamamak * ağ rı veya uyu ş ma dolayı sı yla ayağ ı nı oynatamamak.

aya ğ ı nı sürümek * verilen bir iş i ağ ı rdan almak. aya ğ ı nı tek almak * bir iş te iyi düş ünüp dikkatli davranmak. aya ğ ı nı giymek * ayakkabı sı nı giymek. aya ğ ı nı n altı na karpuz kabuğ u koymak * bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle iş inden uzakla ş tı rmak. aya ğ ı nı n altı na almak * tekme ile dövmek. uğ ramamak.aya ğ ı nı denk basmak * dikkatli ve uyanı k davranmak. * baş kas ı nı bir yere artı k uğ ramaz duruma getirmek. . uğ ursuzluk getirir. * değ ersiz bir kimseyi üstün bir yere geçirmek. aya ğ ı nı n bağ ı nı çözmek * kar ı sı nı boş amak. * serbest davranması nı engelleyen iliş kilere son vermek. * halk inanı ş ı na göre bir kimsenin gelmesi. ardı ndan baş kaları nı n da gelmesine yol açmak. aya ğ ı nı vurmak * ayakkabı ayağ ı nı yara etmek. henüz dinlenmeden. aya ğ ı nı n pabucunu baş ı na giymek * dengi olmayan bir kimseyle evlenmek. aya ğ ı nı n (veya ayaklar) altı nda * (yüksek bir yerden) geniş bir alanı görür durumda. aya ğ ı nı n türabı olmak * bir kimse baş ka bir kimseye kul gibi bağ lanı p onun her emrini yerine getirmek. * bir yerden uzaklaş mak üzere bulunmak. aya ğ ı nı yorganı na göre uzatmak * giderini gelirine uydurmak. aya ğ ı nı n (veya ayakları nı n) altı nı öpeyim * "pek çok yalvarı rı m" anlamı nda kullanı lı r. aya ğ ı nı n bastı ğ ı yerde ot bitmez * uğ radı ğ ı yere bereketsizlik. * ölmek üzere olmak. aya ğ ı nı n pabucu olamamak * değ erce ondan çok aş ağ ı olmak. aya ğ ı nı kaydı rmak * bir yolunu bulup birini iş inden veya görevinden uzaklaş tı rmak. aya ğ ı nı kesmek * bir yere gitmez olmak. aya ğ ı nı n tozu ile * yoldan gelir gelmez. aya ğ ı nı n tozunu silmeden * henüz yoldan gelmiş ken.

avutmak. * Herhangi bir zemin üzerinde ayağ ı n bı raktı ğ ı iz. ayakta toplanan meclis. * Bacak. bir davranı ş ı sonuna kadar sürdürmek. * Göl ayağ ı . destek veya bunlardan her biri. * 30. * Vücudun belden aş ağ ı bölümü. ayak atmak * girmek.5 cm uzunlu ğ undaki ölçü birimi. ayak iş i ayak izi * Birtakı m getir götür i ş leri. * Basamak. ayak çekmek * kandı rmaya çalı ş mak. * Yarı m arş ı n veya 30. ulaş mak. * Büyük bir ı rmağ a kar ı ş an ikinci derecedeki akarsular ı n her biri. * girmek. ayak ayak üstüne atmak * otururken bir bacağ ı nı ötekinin üstüne almak. fut. * Halk edebiyatı nda uyak. kendi tutumundan ş aş mamak. uğ ramamak. * Bir doğ runun baş ka bir doğ ruyu veya bir düzlemi kestiğ i nokta. . * Birtakı mş eylerin yerden yüksekçe durması nı sa ğ layan dayak. uğ ramak. bağ lanmak. * Ayakta yapı lan sohbet. ayak divanı * Olağ anüstü durumlarda o anda bulunulan yerde padi ş ahı n katı lmas ı yla bir konuyu görü ş mek ve karara bağ lamak için yapı lan toplant ı . bayağ ı . ayak diremek * bir düş ünceyi. ayak ba ğ ı * Bir yere veya bir iş e gidilmesine engel olan ş ey. ayak basmamak * bir yere hiç uğ ramamak. * Yürüyüş ün ağ ı rl ı k veya çabukluk derecesi. ayak değ iş tirmek * talim yürüyüş ünde k ı sa bir adı m atmak yolu ile adı mları nı baş kaları nı nkine uydurmak.4 cm değ erinde İ ngiliz uzunluk ölçüsü birimi. kadem. ayak atmamak * bir yere hiç gitmemek. * Halk edebiyatı nda koş uklarda kı sa yedekli dizelere verilen ad. * (buzdolabı ölçülerinde) İ ngiliz ölçüsü fut'un kübü alı narak hesaplanan değ er. * (bir yere veya mesleğ e) girmek. * Aş ağ ı düzeyde. gelmek.ayak * Bacakları n bilekten aş ağ ı da bulunan ve yere basan bölümü. * ilk kez gitmek. ayak basmak * bir yere varmak. ayak bile ğ i * Baldı r kemikleriyle tarak kemikleri aras ı nda bulunan ve yedi kemikten oluş an ayağ ı n arka bölümü. sı radan.

ayak tedavisi * Ayakta oluş an bir hastalı ğ ı n veya rahatsı zl ı ğ ı n tedavisi. . * Ayakta tedavi. ayak teri * Ayak parmakları arası ndan çı kan pis kokulu salgı . gözden çı karı lmak. ayak tarağ ı * Bkz. ayak yalı n * Yalı n ayak. ayak yapmak * birini aldatmak. ayak oyunu * Hile. ayak sürümek * verilen bir iş i ağ ı rdan almak. ayak ucu * Yatanı n veya yat ı lan bir yerin ayak uzatı lan yönü. ayak kirası . ayak tak ı mı * Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayı sı yla toplum içinde aş ağ ı durumda olan ki ş iler. ayak vermek * âş ı k at ı ş maları nda dinleyicilerden biri uyak belirtmek.ayak keseri * Ayakta durarak ağ aç yontmaya elveri ş li uzun sapl ı keser. ayak kiras ı * Bir haber veya eş ya getirene emeğ ine karş ı lı k verilen para. ayak uydurmak * yürüyüş te adı m atı ş ı nı baş kalar ı nı nkine uydurmak. ayak tutmak * mani yarı ş maları nda karş ı sı ndakine uyması gereken uyağ ı vermek. ayak makinesi * Ayak yardı mı ile i ş letilen makine. yeri. ayak teri. * Ayak parmak uçları nı n oluş turduğ u dar dayanak yüzeyi. tarak. ayak topu * Futbol. * kendi gidiş ve davranı ş ı nı baş kası nı nkine benzetmek. ayak satı cı sı * Gezgin satı cı . ayakalt ı * Gelip geçenlerin çok olduğ u yer. ayakalt ı na almak * hakir görülmek. * gönderilen yere isteğ i ile gitmemek. kandı rmak için dalavere çevirmek. * Hizmet için bir yere gönderilen kimseye verilen ücret.

ayakkabı cı * Ayakkabı yapan veya satan kimse. korumamak. pabuç. ayakalt ı nda dolaş mak * bir iş e yaramadı ğ ı hâlde herkesin i ş ine engel olacak biçimde ortalı kta dola ş mak. ayaklanma * Ayaklanmak iş i. * Birçok kimsenin cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine kar ş ı gelmesi. yok olması na göz yummak. isyan. ayakkabı vurmak * (ayakkabı ) ayağ ı zedelemek. . ayakçak * Merdiven. pabuççu. ayakkabı cı lı k * Ayakkab ı cı nı n iş i. ayakkabı lı k * Ayakkabı konulan yer. ayaklama * Ayaklamak iş i. pabuççuluk. * Ayakkabı satı lan yer.ayakalt ı nda bı rakmak * ezilmesine. * Çocukları n. lâstik gibi dayanı klı maddelerden yapı lan ayak giyece ğ i. ayağ ı rahatsı z etmek. * Gezici satı cı . ayakland ı rmak * Ayaklanmak iş ini yapt ı rmak. k ı yam. ayakbast ı * Bir yere dı ş ar ı dan gelen insan ve eş yadan alı nan vergi. kösele gibi ş eyler). merdiven basamağ ı . toprakbastı . ayaklamak * Ayakla ölçmek. * Ayak iş lerinde kullanı lan kimse. * Bir iş süresince tutulan hizmetçi. * bazı davranı ş larla konuğ u gitmeye zorlamak. * Dokuma tezgâhı ayaklı ğ ı . * Ayakkabı yapmaya elveriş li olan (deri. ayakç ı n * Dokuma tezgâhları nda atkı ipliklerini hareket ettirmek için ayakla bası lan tahta ayaklı k. ayaklanmak * (çocuk için) Yürümeye baş lamak. ayakkabı dolabı . çerçi. ayakkabı lar ı nı çevirmek * konuk ayakkabı ları nı gidiş yönüne doğ ru düzgün biçimde sı ralamak. ayakland ı rma * Ayaklandı rmak iş i. cambazları n ayakları na tak ı p yürüdükleri çifte sı rı k. ayakç ı ayakkabı * Özellikle sokakta ayağ ı korumak için giyilen ve altı kösele. ba ş kaldı rma.

ayağ ı nı sürümek. sorulan her soruya cevap verebilen kimse. ayakları yere değ memek * çok sevinmek. * Ayakla iş letilen. * (birçok kimse) Cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine karş ı gelmek. baş lar ayak olmak * değ ersiz kimseler baş a geçip. * Ayağ ı olmayan. değ erli kimseler ise en geride bı rakı lmak. ayakları nı n (veya ayağ ı nı n) ucuna basmak * çok yavaş . ayaklar alt ı na almak * önem verilmesi gereken ş eyleri hiçe saymak. ayakl ı k * Ayakla iş letilen makinelerde ayağ ı n bastı ğ ı yer. ayakl ı kütüphane * Pek çok konuda bilgisi olan. ayakları na (veya aya ğ ı na) kara su (veya sular) inmek * uzun süre ayakta kalmak veya yürümekten çok yorulmak. * Uyanmak. ayakları nısürümek * güçlükle yürümek. ayakları nı yerden kesmek * bir taş ı ta binerek yürümekten kurtulmak. ayakta . * Ayağ a kalkı p gitmeye davranmak. ayaks ı z ayaks ı zlar * Omurgalı hayvanlarda amfibyumlar sı nı fı nı n en ilkel yapı lı türlerini içine alan bir tak ı m. ayakları geri geri gitmek * bir yere gönülsüz. pedal. isyan etmek. istemeye istemeye gitmek. sessiz. ayakl ı canavar * Çok hareketli. * Taban. ayaklı * Ayağ ı olan. ayakl ı koş ma * Halk ş iirinde müstezat tarz ı nda söylenen deyi ş . çi ğ nemek. ayakları dolaş mak * yürürken ayakları birbirine takı lmak. baş kaldı rmak. * Bir destekle yere dayanan. ayakl ı mani * Cinaslı ayaklarla söylenen bir mani türü. gürültü yapmamaya özen göstererek yürümek.* (hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek. * Ayakçak. cin gibi çocuk. * Ayak basacak yer. uyanı p kalkmak. yaramaz. çok ş ey okumuş ve öğ renmiş olan. ayaklar ba ş .

* yı kı lmamak. ayaküzeri * Ayaküstü. çökmesine engel olmak. ayakta kalmak * oturacak yer bulamamak. * bir kuruluş un yaş aması nı sa ğ lamak. ayan olmak * belli olmak. abdesthane. yoldaş . * Oturmadan. ayakta tedavi * hastanı n yatağ a yatı rı lması gerekli görülmeyerek kendisine ayakta yapı lan tedavi. ayan âyan * Belli. * bozulması na.* Ayağ a kalkmı ş durumda. apaçı k. ayaktan * (kesim hayvanları için) canlı olarak. tuvalet. ayaktaş ayakucu ayaküstü * Arkadaş . ayandon * 18 Ocak'ta baş layan bir f ı rtı na. * Hazı r yemek. * Acele olarak. aç ı k seçik. ayakta uyumak * aş ı rı dalgı n. bilinir olmak. *İ nsanı n besin artı klar ı yla idrarı nı boş alttı ğ ı yer. ayakyolu ayal * Karı . kademhane. ayakta tutmak * oturtmak gerekirken oturtmamak. ş aş kı n veya yorgun olmak. ayar . eş . çökmemek. ayakta durarak. yı kı lması na. açı k. heyecanlı . hempa. * Senato üyeleri. kenef. * Telâş lı . memiş hane. * değ erini yitirmemek. ayakta tutmak *oş eyin sürekliliğ ini sağ lamak. helâ. önemini korumak. * Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiğ i doğ rultudaki alt yön. kı sa sürede. *İ leri gelenler. festfut. ayan beyan * Besbelli.

ayarlatma * Ayarlatmak iş i. ayars ı z * Ayarı yapı lmamı ş . düzensizlik. * Değ er derecesi. * (altı n ve gümüş için) Belli bir ayarı olmayan. doğ rulamak. düzenli iş ler duruma getirmek. karakter veya aklı yerinde olmayan. ayarlanma * Ayarlanmak iş i. ayarlama * Ayarlamak iş i. * Ahlâk. düzenli. * Kandı rmak. ayarlatmak * Ayar ettirmek. cı vata ve musluk aksamı nı sı kı ş tı rmak amacı yla kullanı lan. ağ ı z açı klı ğ ı ayarlanabilen özel alet. * Bir iş veya bir davranı ş ta gereken ölçü. ayarlı pense * Vida. *İ ş leri birbiriyle çatı ş mayacak veya zamanı nda bitirecek biçimde düzenlemek. doğ ru yoldan saptı ran. * (altı n ve gümüş için) Belirli bir ayar ı olan. * Ölçüsüzlük. ayars ı zlı k * Ayarsı z olma durumu. düzensiz. birbirine uygun duruma getirilmek. ayarlı * (saat ve makine için) Ayarlanmı ş . ayarı bozuk. gümü ş gibi madenlerden yapı lmı ş ş eylerin saflı k derecesi. ayarlamak * Bir ölçünün doğ rulu ğ unu belli bir örneğ e göre düzeltmek. ayart ı cı lı k * Ayartı cı nı n yaptı ğ ı iş . ayarlanmak * Ayar edilmek.* Bir aygı tı n gereken iş i yapabilmesi durumu. . ayar etmek * (bir aygı tı n) çalı ş ması nı düzeltmek. * Davranı ş lar ı ölçüsüz. ayartan. ayart ı ayart ı cı * Baş tan çı karma. do ğ ru. * Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü. * Altı n. ayarcı * Esnafı n kullandı ğ ı ölçü aletlerini denetleyen görevli. * Bir aygı tı belli bir i ş yapabilecek duruma getirmek. * Baş tan çı karan. düzeltilmiş . ayar ı bozuk * Belli bir ayarı olmayan. doğ ru çal ı ş ması sa ğ lanmı ş .

* Kandı rmak. ayazlama * Ayazlamak iş i. eline bir ş ey geçmemek. * Birini. * boş yere beklemek.ayart ı lma * Ayartı lmak iş i. ayazlandı rı lmı ş rakı * Halk inanı ş ı na göre sı tma tedavisinde kullanı lmak üzere rakı nı n açı larak balkonda veya dı ş arı da bekletilmiş hâli. sakin havada çı kan kuru so ğ uk. ayazlandı rı lma * Ayazlandı rı lmak durumu. çalı ş tı ğ ı yerden ayı rı p ba ş kas ı nı n yanı nda çalı ş maya kandı rmak. ayaz vurmak * (sebze ve meyveler için) donmak. ayartma * Ayartmak iş i. eline bir ş ey geçmemek. ayazlanmak ayaz . * Duru. ayart ı lmak * Ayartmak iş ine konu olmak. ayazlandı rı lmak * Ayazlanması sa ğ lanmak. ayazlamak * (hava) Ayaza çevirmek. ayaz kesmek * uzun süre soğ ukta kalı p üş ümek. ayaza çekmek * kı ş ı n kuru so ğ uk artmak. * Ayazda kalı p üş ümek. * (hava ve gece için) Soğ uk. ayazlanma * Ayazlanmak iş i. ayartmak * Baş tan çı karmak. ayaz pa ş a kol geziyor * dı ş ar ı da çok soğ uk var. ayazda kalmak * soğ ukta kalmak. do ğ ru yoldan sapt ı rmak. ayazlandı rma * Ayazlandı rmak durumu. ayazlandı rmak * Ayazlanması nı sağ lamak. * Boş yere beklemek.

* Kolayca anlaş ı lacak kadar açı k (söz veya yazı ). sarı renkli çiçeğ i çok iri olan. * Bu bitkinin yağ çı karı lan tohumu. * Bir sorun üzerine gereğ i kadar bilgi edinmek. yurdumuzda çok yetiş tirilen bir bitki. ayazlı k ayazma ayba ş ı * Evlerde serinlemek için kullanı lan önü açı k yer. ayd ı nlanma * Aydı nlanmak iş i. gün çiçeğ i. münevver. ayd ı nger * Parlak yüzeyli. * Kültürlü. hilâl. günebakan. balkon. okumuş . gündöndü (Helianthus annuus). ayça * Ayı n ilk günlerinde aldı ğ ı yay biçimi. ayazlatmak * Soğ ukta bekletmek. alem. tenevvür etmek. ileri düş ünceli (kimse). tahtaboş . karş ı sı na konulan e ş it ı ş ı k kaynakları nı n sayı sı ile orantı lı olarak ayd ı nlı k görünmesi. ay dönümü. ayçöreğ i *İ çine tarçı n. âdet görmek. ayçiçeğ i yağ ı * Ay çiçeğ inden ç ı karı lan yağ . ayçiçeğ i * Birleş ikgillerden. * Bir sorun üzerine gereğ i kadar bilgi edinme. * Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapı lmı ş ay yı ldı zlı süs. ayba ş ı olmak * (kadı nı n) ayda bir döl yata ğ ı ndan kan gelmek. * Ayazda soğ utmak.* Ayazda bı rakı lı p soğ umak. ayd ı nlanmak * Aydı nlı k olmak. görgülü. . aydemir ayd ı n * Iş ı k alan. mimarlı kta çizim için kullanı lan özel bir kâ ğ ı t. * Ayı n ilk günü. ceviz konularak ay biçiminde yapı lmı ş çörek. tenevvür. ay ay olarak. ayda yı lda bir * çok seyrek olarak. * Yüzü yay biçiminde bir çeş it keser. * Rumları n kutsal sayd ı klar ı kaynak veya pı nar. * Ayı n ilk günü. taraça. * Bir yüzeyin. ayazlatma * Ayazlatmak iş i. ı ş ı kl ı . vazı h. aybeay * Aydan aya. saydam. aydı nlı k.

güçlü (kimse).ayd ı nlatı cı * Aydı nlı k verici. ayd ı nlatmak * Karanlı ğ ı giderip görünür duruma getirmek. * Duyguda ölçüyü kaçı rmı ş . . ayd ı nlatı lma * Aydı nlatı lmak i ş i. ay-gün takvimi * Güneş in görünen hareketlerine göre düzenlenen takvim. ayet * Kur'an surelerini oluş turan cümlelerden her biri. * Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden olu ş turulan ve bazı belli deneylerin yapı lmas ı na yarayan takı m. aygı r deposu * Aygı rları n bak ı ld ı ğ ı büyük ahı r. vaz ı h. aygı n bayg ı n * Güçsüz. ı ş ı k. * Bir yapı nı n ortası na gelen oda ve öbür bölümlerin ı ş ı k alması için. saf. ayd ı nlatı lmak * Aydı nlatmak iş ine konu olmak. cihaz. ayd ı nlatma * Aydı nlatmak iş i. * Bir sorun üzerine bilgi vermek. ayd ı nlı kölçer * Aydı nlı klar ı ölçmeye yarayan ayg ı t. * Kolay anlaş ı lacak derecede açı k olan. lüksmetre. * iri yarı cüsseli. aygı n * Bitkin. ay-gün yı lı * Hem ay evreleri değ iş imi hem de güneş in gökyüzündeki görünen hareketi göz önüne alı narak düzenlenmiş olan takvim yı lı . çok yorgun. aygı r gibi aygı t * Birçok parçadan yapı lmı ş alet. * Iş ı k alan. * Vücutta belirli bir görevin sağ lanması na yarayan organları n hepsi. vurgun. * Bir sorunla ilgili gerekli bilgileri veren. aygı r * Damı zl ı k erkek at. ayd ı nlı k * Bir yeri aydı nlatan güç. cihaz. bitkin. temiz. * Kötülükten uzak. * Sahnelerin ı ş ı klandı rı lması iş i. * Kendinden geçercesine âş ı k. damı n ortas ı ndan zemine kadar açı lan boş luk.

kaba ve hoyrat (kimse). * Kaba saba. kaba ve anlayı ş sı z (kimse). anlay ı ş sı z (kimse). küçük taneli yemiş ler veren. ay ı yürüyü ş ü * Gergin kol ve bacaklarla dört ayak yürüme.ay ı * Memelilerin et obur takı mı ndan. tüylü bir bitki (Arbutus uva ursi). tabanlar ı na basarak yürüyen. iri gövdeli hayvan (Ursus arctos). ay ı görmeden bayram etme * bir iş gerçekle ş meden ona oldu gözüyle bakı lı p sevinilmemelidir. yurdumuzda boz türü bulunan. ay ı üzümü * Fundagillerden. ay ı klama * Ayı klamak iş i. ay ı klamak ay ı cı lı k ay ı giller ay ı k . birini soldan kullanma biçimi. * Anlayı ş lı . * Ayı cı nı n iş i. * Ayı oynatmayı iş edinen kimse. ay ı gibi * iri yarı . bir çocu ğ a el ş akas ı yapması veya gücünü onda denemesi karş ı sı nda ay ı plama yollu söylenir. beş parmaklı . ay ı yavrusu ile oynuyor * iri ve yetiş kin birinin ufak tefek birine. ayı lar ı içine alan bir familya. ay ı gülü *İ ki çenekliler sı nı fı nı n düğ ün çiçeğ igiller familyası ndan bir ş akayı k türü (Peconia corollina). ay ı kla pirincin taş ı nı ! * bir iş in pek karı ş ı k ve içinden ç ı kı lmaz durumda oldu ğ unu anlatmak için kullanı lı r. ay ı gördüm. ay ı bı nı yüzüne vurmak * birinin kusurunu yüzüne söylemek. mesleğ i. * Sarhoş lu ğ u veya baygı nl ı ğ ı geçmiş olan. * kaba. uyanı k. * Sert. y ı ldı za itibarı m (veya minnetim) yok * bir ş eyin en iyisine alı ş tı ktan sonra ondan aş ağ ı olanlar beni doyuramaz. * Memeli et oburlardan. * Sarhoş lu ğ u geçmiş bir biçimde. ay ı boğ an ay ı cı *İ ri yarı . ay ı bal ı ğ ı * Fok. ay ı bacağ ı * Çift yan yelkenlerden birini sağ dan.

* Bir görevde gereksiz görülenleri iş inden ayı rmak. kiş i eki: yaz-ayı m. ay ı lma ay ı lmak * Ayı lmak iş i. -ay ı m / -eyim *İ stek kipi tekil 1. * Sarhoş luk. ay ı lı k etmek * kaba davranmak. ay ı klatmak * Ayı klamak iş ini yaptı rmak. temizlemek. Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf. ay ı lı p bayı lmak * birini kendinden geçercesine sevmek. ay ı klatma * Ayı klatmak iş i. * Ayı lması nı sağ lamak. çiz-eyim. mahmurluk. ay ı klanma * Ayı klanmak iş i. oku-y-ayı m. * Ayı ltmak iş i. uyamayanlar ı n yok olması . ay ı kulağ ı * Çuha çiçeğ inin bir türü (Primula auricula). ay ı ltı ay ı ltma ay ı ltmak ay ı n on dördü * Dolunay. bekle-y-eyim vb. ay ı lı k * Kabalı k. kendine gelmek. gereksiz veya istenmeyen taneleri veya maddeleri ay ı rı p çı karmak.ı stı fa. * Yaş ayan varlı klarda ortamı nş artları na en iyi uyan türlerin veya bireylerin üreyip kalmas ı . kaba davranı ş . i ş e yaramayan. * aş ı rı ölçüde sinir bunalı mları geçirmek. akl ı baş ı na gelmek. ay ı n * Arap alfabesinde on sekizinci.* Bir ş eyin içinden. uyanmak. *İ çki içmiş bir kimsenin duyduğ u ba ş ağ rı sı ve sersemlik. * Aklı baş ı na gelip gerçeğ i görmek. bayg ı nl ı k gibi bir durumdan kurtulmak. ay ı kmak * Ayı lmak. . ay ı klanmak * Ayı klamak iş ine konu olmak. ay ı klı k * Ayı k olma durumu. kendine gelmek.

kı rkı da Ahlat üstüne * bir kimsenin hep aynı ş eyi veya hikâyeyi anlatması karş ı sı nda söylenir. ay ı nları çatlatmak * bu harfin gösterdiğ i Arapçaya özgü sesi gı rtlakta boğ umlamaya çalı ş mak. * Iş ı ğ ı yal ı n ögelerine ay ı rma özelliğ i olan. takbih. takbih etmek. . ay ı ngacı * Tütün kaçakçı sı . ama söylemek zorundayı m" anlamı nda özür dilemek için kullan ı lı r. ay ı p * Toplumun ahlâk kuralları na ayk ı rı olan. ay ı ptı r söylemesi * "bunu söylemek size karş ı saygı sı zl ı k olacak. * Kusur. utanı lacak durum veya davranı ş . ay ı plı ay ı ps ı z * Ayı bı . ay ı planma * Ayı planmak iş i. * Ayı bı . ay ı planmak * Ayı plamak iş ine konu olmak. birleş ime veya ayrı ş ı ma u ğ ratarak niteliklerini belirtmede kullanı lan madde. * övünmek gibi olması n ama. miyar. ay ı plamak * Kı namak. ay ı p yerler * vücutta örtülü tutulması gereken yerler. kusuru olan. kusuru olmayan. ay ı raç ay ı ran ay ı rı cı * Ayı rma özelliğ i veya gücü olan. * Utanç veren.ay ı n on dördü gibi * yüzü çok güzel (kadı n veya kı z). ay ı plama * Ayı plamak iş i. tütün. ay ı p etmek (veya yapmak) * yakı ş ı ksı zca davranmak. ay ı nı n kı rk türküsü var. ay ı rı m * Cisimleri. ay ı nga * Kaçak tütün. eksiklik. ay ı ngacı lı k * Tütün kaçakçı lı ğ ı .

tahsis etmek. ikilik ortaya atmak. * Ayı rmak iş ini yaptı rmak. * Ayı rtmak iş i. ay ı rı mlamak * Ayı rı m yapmak. ay ı yı vurmadan postunu satmak * henüz ele geçmemiş bir ş ey üzerinde hesap yapmak.* Ayı rmak iş i. tefrik etmek. * (bir ş ey veya yeri) Bir ş ey veya kimse için kullanmayı belirlemek. mümeyyiz. . * Aynı cinsten olan ş eyler arası ndaki ince fark. ay ı rı mlama * Ayı rı m yapmak iş i. temyiz etmek. ay ı rtmanlı k * Ayı rtmanı n görevi. ay ı ya kaval çalmak * anlayı ş sı z bir kimseye bir ş ey anlatmaya çal ı ş mak. ay ı rt edilmek * Ayı rt etmek iş ine konu olmak. ay ı rı m yaratmak * farklı lı k çı karmak. Akdeniz çevresinde yeti ş en. ay ı rt etmek * Birkaç ş eyi birbirinden ayı ran niteliğ i anlamak. mavi. soruları n hazı rlanması ndan notları n verilmesine kadar bütün de ğ erlendirme çal ı ş maları na kat ı lan görevli. * Birbirinden uzaklaş tı rmak. beyaz veya menek ş e renginde çiçekler açan. ay ı t * Mine çiçeğ igillerden. hayı t (Vitex agnus-castus). farika. nüans. fark gözetmek. ay ı rma * Ayı rmak iş i. * Farklı davranmak. * Bölmek. * Nitelik değ iş ikliğ ini anlamak. * Bir yeri bir engelle bölmek. ay ı rı m yapmak * eş it davranı ş ta bulunmamak. fark gözetmek. * Seçmek. *İ ki veya daha çok kimse arası ndaki anlaş mayı . saklamak. ay ı rtı ay ı rtma ay ı rtmak ay ı rtman * Sı navlarda. uzlaş mayı bozmak. mümeyyizlik. * Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak. 1-2 m boyunda bir ağ aççı k. ay ı rmaç ay ı rmak * Bir ş eyi benzerlerinden ay ı rt etmeye yarayan durum veya öge.

düz yoldan ayrı lmak. doğ ru diye bellenmiş e uygun olmayan.ayin * Dinî tören. boş gezen. zı t olmak. aylakç ı lı k * Temelli iş sahibi olmama durumu. aykı rı olmak * ters olmak. * Gidilen yol üzerinde olmayı p gidi ş yönüne ters düş en. muhalefet. * Mevlevî tekkelerinde okunan ağ ı r bestelerin biçimi. ters. . *İ ş sizlik. bo ş oturmak. *İ ş siz. * Bütün noktaları ayn ı düzlemde bulunmayan. aylak aylak olmak * boş ta olmak. aylakç ı * Temelli iş i olmayan iş çi. avare. ters düş mek. aykı rı lama * Aykı rı lamak i ş i. aykı rı katmanlaş ma * Katmanları düzenli bir biçimde olmayan katmanlaş ma. ayinicem aykı rı aykı rı doğ rular * Aynı düzlemde bulunmayan doğ rular. aylakl ı k * Aylak olma durumu. avarelik. kestirmeden gitmek. ters. * Bazı kutsal kiş ilerin baş ı etrafı nda gösterilen ı ş ı k çevresi. avarelik. ibadet. mugayir. * Mevlevî ve Bektaş î tekkelerinde kadı n ve erkeğ in birlikte katı ld ı ğ ı . aykı rı lamak * Dikey olarak gelmek. * Çapraz. hale. ay ağ ı lı . ters gelmek. dinî müzikli sohbet töreni. iş sizlik. mugayeret. ayla * Ayı n ve bazı yı ld ı zları n dolayı ndaki ı ş ı k çevresi. * Alı ş ı lmı ş a. *İ ş siz. aykı rı düş mek * uygun gelmemek. bir ş ey yapmayarak. yapacak bir i ş i olmamak. aykı rı la ş ma * Aykı rı laş mak iş i. aykı rı la ş mak * Aykı rı duruma gelmek. aykı rı lı k * Aykı rı olma durumu. karş ı t.

iş siz güçsüz dolaş mak. mehtapl ı . * Ayda bir kez yapı lan veya çı kan. kokar ağ aç (Ailanthus glandulosa). * Karş ı lı ğ ı ayl ı kla ödenen. * . boş oturmak. * gündelikten veya ücretten kadroya geçmek. görevi karş ı lı ğ ı olarak veya geçimi için her ay ödenen para. aydan beri var olan. ayl ı k bağ lamak * emekli olan veya baş ka sebeplerle çalı ş mayanlara her ay için belirli bir parayı ödemeyi üstlenmek. * Çevresinde olup bitenlerin farkı na varmayan. * Ay olarak. kı sa zamanda yetiş ip boy attı ğ ı için bir gölge ağ ac ı olarak dikilen. * Ay ı ş ı ğ ı olan. * Aylı k alan (kimse). devam etmek. * Baş ka geliri olmayı p yaln ı z aldı ğ ı aylı kla geçinen kimse. ayl ı k * Birine. * Aylamak iş i. * Bir ay içinde olan veya bir ay süren. ayl ı kçı * Aylı kla çalı ş an kimse. ayl ı klı ayma aymak aymaz . çalı ş mamak. aylanmak * Bir yerin çevresinde dolanmak. maaş . * Gerçeğ i anlamak.. kötü kokan bir ağ aç. gafil. * Sürmek. * Ayı dolduran bir süre geçirmek. maaş lı . ayland ı z * Sedef otugillerden. aylarca kalmak. Avrupa'ya Çin'den getirilmiş . bir ay için. aklı baş ı na gelmek.aylakl ı k etmek * boş durmak. ayl ı * Üzerinde ay biçimi bulunan. * Aymak iş i. ayl ı ğ a geçmek * çalı ş ması karş ı lı ğ ı olarak her ay belirli bir para alı nacak bir iş e baş lamak. ay ı lmak. ayl ı k vermek * aylı k olarak üstlenilen paray ı ödemek. * Kendine gelmek. aylama aylamak * Beklemek. aylanma * Aylanmak iş i.. ayl ı k almak * bir aylı k çalı ş ma kar ş ı lı ğ ı nda para almak.

aymazl ı k * Çevresinde olup bitenlerin farkı na varamama durumu. * Aynacı nı n yaptı ğ ı iş veya aynacı olma durumu. * Hoş a gitmeyen. cilâlı ve sı rl ı cam. * Polis. * Akı ntı ve anaforun birle ş tiğ i yerde olu ş an su burgac ı . yumurtamsı . durgun. göz önünde canlandı ran olay. . ayna taş ı * Yapı . ters. düz veya az yuvarlak kı ç bölüm. yakı ş ı klı . *İ yi bir durumda. anı t ve çeş me gibi yerlere konan yazı lı veya yazı sı z süslü ta ş levha. * Hileci. gaflet. aynası zlı k * Aynası z olma durumu. çirkin. güzel. * Aynası olan. * Doğ ramacı lı k ve yapı cı lı kta çerçeve içine geçirilen tahta veya taş levha. ş ey. * (Karagöz oyununda) Perde. * Parlak yüzlü. * Iş ı ğ ı yansı tan. aymaza yakı ş acak durum. yakı ş ı ks ı z. * Bir olayı . kötü. * Gemilerde iş aretçi erlerin kullandı ğ ı dürbün. * (atlarda) Diz kapağ ı . ayna gibi aynac ı lı k aynal ı aynal ı k tahtası * Sandalları n kı ç tarafları nda oturanı n sı rt ı nı dayaması na yarayan tahta. kı rmı zı ms ı mavi renkli bir erik türü. aynası z * Aynası olmayan. * dümdüz ve parlak. varl ı kları n görüntüsünü veren. aynal ı k * Geminin ve bağ lı bulundu ğ u limanı n ad ı yazı lan. aynac ı * Ayna yapan veya satan kimse. * (deniz için) kı mı ltı sı z. aynabakar * Büyük. yolunda. biçimsiz. ayn ayna * Göz. ayna tı rna ğ ı * Aynayı duvara tutturmak için kullanı lan nikel veya kromla kaplanmı ş metal parçası . aynal ı sazan * Üzerinde az sayı da büyük pullar bulunan bir tür sazan balı ğ ı . * Küreğ in yassı uç bölümü. aynaz * Bataklı k. bir durumu yansı tan. durum. iş ine hile karı ş tı ran.

aynı sonuca varmak. ayn ı yolun yolcusu * kötü sonları birbirine e ş olan. * Ayı rt edilemeyecek kadar benzeri özdeş i. değ iş tirmeden. ayn ı potada erimek * benzer konuları ve sorunları birlikte dü ş ünmek veya değ erlendirmek. madde olarak verilen. * Baş kas ı de ğ il. * Aynı lı k. aynî aynî hak haklar. ayniyat ayniyet * Para olarak değ il. . ayniyet. çiçekleri sarı renkli bir kı r bitkisi (Calendula arvensis). aynı yla.aynaz aynen ayn ı * Köy oyunları nı yöneten kimse. * Hiçbir değ iş iklik olmadan. * Yay ayraç. * Birleş ikgillerden. özde ş lik. aynı düş ünceyi ileri sürmek. ayn ı telden çalmak * aynı ş eyi söylemek. yine o. ayn ş tayniyum * Bkz. ayn ı ağ zı kullanmak * aynı ş eyi söylemek. * Taş ı nı r veya taş ı nmaz üzerinde do ğ rudan doğ ruya egemenlik yetkisi veren ve herkese karş ı ileri sürülebilen * Aynı olma durumu. ayn ı zamanda * Hem de. einsteiniyum. tı pkı sı . ayn ı lı k ayn ı sefa ayn ı yla aynî * Gözle ilgili. * Olduğ u gibi. bununla birlikte. olduğ u gibi. araları nda ayrı m olmayan. * Değ iş meyen. ayol ayraç * Daha çok kadı nları n kullandı ğ ı bir seslenme sözü. * Kullanı lmaya veya harcamaya elveriş li. ayn ı kapı ya çı kmak * sonuç bakı mı ndan fark etmemek. taş ı nmas ı kolay eş ya. özdeş lik.

sersem. ayran delisi * Bön. değ iş ik. sersem. tek baş ı na olan. * Yoğ urdu sulandı rarak yapı lan içecek. ayran gönüllü * Çabuk âş ı k olan. ayranlaş mak * Ayran durumuna gelmek. ası l konu ile ilgisi az olan bir bölüm sı kı ş tı rmak. budala. * Her biri için. ayr ı ayrı * Birbirinden ayrı olan. ba ş ka türlü.ayraç açmak * söz veya yazı içine. * Baş ka. yarı sı sudur * yapı lan bir i ş in yar ı m yamalak olduğ u bildirilmek için kullanı lı r. * aş ı rı bir cinsel arzu duymak. ayranı kabarmak * öfkelenmek. ayrancı lı k * Ayran yapı p satma iş i. coş mak. ayranlaş ma * Ayranlaş mak özelliğ i veya durumu. ayrancı * Ayran yapan veya satan kimse. ayranı yok içmeye. ayr ı * Yerleri bir olmayan. ayr ı çanak yapraklı lar . * (her biri) Ayrı olarak. ayranı m budur. ayran a ğ ı zl ı * Aptal. atla (veya tahtı revanla) gider s ı çmaya * yoksulluğ una bakmadan gösteriş yapmaya kalkanları n gülünçlüğ ünü anlatmak için kullanı lı r. ayran * Süt veya yoğ urt yayı kta çalkalanarak yağ ı al ı ndı ktan sonra kalan sulu bölüm. heterojen. safdil. * Yalnı z. ayran budalas ı * Aptal. ayr ı baş çekmek * topluluktan ayrı lı p kendi baş ı na iş yapmak. ayr ı cinsten * Farklı yap ı da olan. ayr ı bası m * Genellikle bir dergide yayı mlanm ı ş bilimsel bir yazı nı n ayrı bir broş ür olarak bas ı mı .

ayr ı tutmak * farklı davranmak. imtiyazlı . ayr ı k küme * Ortak elemanları olmayan küme. istisnaî. ayr ı cal ı klı * Ayrı cal ı ğ ı olan. ayr ı seçi yapmak * birkaç ş ey arası nda fark gözetmek. * Kur'a dı ş ı . * Düzgün ve uygun olmayan. kural dı ş ı olan. * uyuş mamak. ayr ı cal ı ksı z * Ayrı cal ı ğ ı olmayan. ayrı cal ı k tanı nan. * Ayrı tutulan. * Ayrı bir önem verilerek. ayr ı ç ayr ı k * Yol kavş ağ ı . müstesna. ayr ı taç yapraklı lar * Taç yaprakları birbirine bitiş ik olmayı p yan yana yer alm ı ş bulunan bitkiler. * Ayrı lmı ş . istisna. ayr ı k otu * Buğ daygillerden. baş kalar ı na benzemeyen. * Ayrı k otu.* Çanak yaprakları birbirine bitiş miş olmayan bitkiler. ayr ı cası z * Ayrı tutulmadan. ayrı tutma. ayr ı gayrı bilmemek (veya ayrı sı gayrı sı olmamak) * birbirinden hiçbir ş ey esirgemeyecek durumda olmak. ayr ı düş mek * birbirinden uzakta kalmak. benzerlerine uymayan. iki yolun ayr ı ld ı ğ ı yer. imtiyaz. * Baş kalar ı na benzemeyen. * Ayrı klı olma durumu. müstesna. * Bundan baş ka. ayrı tutulma. ayr ı klı ayr ı klı k * Ayrı tutulmuş . kökü hekimlikte idrar söktürücu olarak kullanı lan yabanî bir bitki (Agropyrum repens). ayrı cal ı . ayr ı ca * Ayrı olarak. ayr ı cal ı k tanı nmayan. ayrı tutulan. çarpı k. ayr ı cal ı k tanı nmak (veya göstermek) * baş kalar ı ndan ayrı ve üstün tutmak. ayr ı cal ı ayr ı cal ı k * Baş kalar ı ndan ayrı ve üstün tutulma durumu. müstesna. . imtiyazsı z. istisnası z.

* Bir konik (elips. ayr ı lanmak * Ayrı duruma gelmek. görü ş veya duygu arası ndaki uymazlı k. mubayenet. eksantrik. * Kaplamları birbirinden ayrı olmakla birlikte aynı yakı n cinsin kaplam ı na giren kavramlar arası ndaki bağ lantı . teferrüt. * Bir biçmeden geçen beyaz ı ş ı ğ ı n türlü renklerde görünmesi. ayr ı ks ı ay * Ayı n yörüngesindeki en beri noktası ndan art arda iki geçi ş i arası ndaki süre fark ı . teferrüt etmek. * Düş ünce. bilâistisna. istisnas ı z. bir kimseden. * Bir yerden. hiperbol) üzerinde hareket eden bir cismi. ilineklerin tözle bağ lantı sı . ya ve ya da ile gösterilen ili ş ki. ayr ı lma * Ayr ı lmak i ş i. * Ayrı olma durumu. ayr ı ks ı * Alı ş ı lagelmiş töre ve davranı ş lara aykı rı olan. ayr ı la ş ma * Ayrı laş mak iş i. ayr ı ks ı lı k * Ayrı ksı olma durumu. ayr ı la ş mak * Benzerleri arası nda ayrı bir yeri ve önemi olmak. kalı cı lı k kar ş ı tı . ayrı duran. * (karı ve koca için) Evlilik birliğ ini bozmak. odağ a veya merkeze birleş tiren doğ runun büyük eksen ile yaptı ğ ı aç ı . daire. kendilerini taş ı yan nesnelerle. munfası l. * Evlilik birliğ inin yargı ç karar ı ile geçici bir süre için kald ı rı lması . ayr ı lı ş ayr ı lı ş mak * Birbirinden ayrı lmak... * Ayrı lmak i ş i veya biçimi. * Önermelerin birbirine bağ lanması iş leminde ya . ayr ı ks ı yı l * Yerin kendi yörüngesindeki günberi noktası ndan art arda iki geçiş i arası ndaki süre fark ı . ayr ı lanma * Ayrı lanmak durumu. * Ayı rmak iş ine konu olmak. * Birinden uzak düş me. ayr ı lmak ayr ı lmazl ı k * Özelliklerin. parabol. . ayr ı lı ayr ı lı k * Ayrı lmı ş olan. ayr ı lı ş ma * Ayrı lı ş mak i ş i veya durumu. bir ş eyden uzaklaş mak. ayr ı ks ı z * Hiçbir ayrı ğ ı olmadan veya hiçbirini ayrı k tutmaksı zı n.

* Bir veya daha çok sahne içinde geliş tirilip. ayr ı ms ı z * Ayrı mlı olmayan. * Ayrı türden. olayı n tamamlanmı ş bir parças ı nı veren film bölüğ ü. farkl ı la ş ma.ayr ı m * Ayı rmak iş i. fark. ayr ı ntı lara inmek * bir konuyu en küçük noktası na kadar inceleyip ara ş tı rmak. bir ş eyi görmek. teferruat. * Ayrı lma noktası . * Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri. tefrik. mufassal. farkl ı . ayr ı ntı lı * Ayrı ntı sı olan. senaryonun sahne ve ayr ı mlar ı nı n belirlendi ğ i. detay. farklı laş ma. baş lı ca karakterlerin ayrı ntı ları yla çizildiğ i. ayr ı mlaş mak * Ayrı mlı duruma gelmek. . aynı . * Cinsleri ve türleri birbirinden ayı ran ana karakter. ayr ı ş ı k * Ayrı ş mı ş olan. detayl ı . teferruatlı . * Bir iç kayanı n katı laş ması sürecinde yer ve zamana göre ayrı mları n ortaya çı kması . * Hücrelerin veya canlı organizmaları n iş levlerine veya yaş ayı ş türlerine iliş kin yapı sal nitelik kazanması . farks ı zlı k. benzer ş eyleri birbirinden ayı ran özellik. farklı lı k. ayr ı mlama * Senaryonun hazı rlanmas ı nda geliş tirim ile çevrim senaryosu arası nda yer alan. ayr ı mlı lı k * Ayrı mlı olma durumu. fark etmek. * Bir kimse veya nesnenin bir baş kası yla karı ş tı rı lmamas ı nı sağ layan ayrı lı k. ayr ı mlaş ma * Ayrı mlaş mak iş i. ayr ı ms ı zlı k * Ayrı msı z olma durumu. ayr ı msamak * Bir ş eyi anlamak. ayr ı mlı * Ayrı mı olan. konuş malar ı n son biçimini aldı ğ ı aş ama. * Alt bölüm. fark. çeş it çeş it. * Bir tiyatro eserinde ana düş ünceye yardı mcı olan kelime. ayr ı ntı * Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri. muhtelif. cümle veya eş ya. tafsilât. ayr ı ş ı klı k * Ayrı ş ı k olma durumu. farksı z. aralar ı nda ayr ı m bulunan. değ iş ik. farklı la ş ma. tafsilâtlı . farklı la ş mak. ayr ı msama * Ayrı msamak i ş i veya durumu. ayr ı ş ı m * Ayrı ş mak iş i. baş kalı k.

mayhoş .ayr ı ş ma * Ayrı ş mak iş i. tartı ş mak. ayva tüyü * Vücuttaki ince. kararsı z (kimse). * Moleküller. tüylü. * Bu ağ acı n büyük. birli ğ i bozmak. * Gülgillerden. * Moleküllerin. türlü etkenler sebebiyle geçici olarak daha yalı n atom veya moleküllere bölünmek. ayva kompostosu * Ayvadan yapı lan komposto. bankiz. sarı tüyler. * Ay ı ş ı ğ ı olmayan (gökyüzü. ayr ı ş tı rmak * Bütünün bozulması na sebep olmak. ay ş ekadı n * Kı lç ı ksı z. çiçekleri iri ve pembe. ayr ı ş mak ayr ı ş tı rma * Ayrı ş tı rmak iş i. ayva ho ş afı * Ayvadan yapı lan ho ş af. aytı ş mak * Atı ş mak. * Halk ş airleri belli bir ayak çerçevesinde kar ş ı lı klı atı ş mak. * Değ iş ken huylu. * Birbirinden ayrı lmak. sarı renkte. aysberg * Buz dağ ı . ufak çekirdekli meyvesi. . tahallül. *İ ki düzlemin ara kesiti. aytı ş ma * Aytı ş mak iş i. ayva reçeli * Ayva ve ş ekerden yapı lan kokulu reçel. lezzetli bir tür taze fasulye. yaprakları nı n altı tüylü. ayva marmelâdı * Ayva ve ş ekerden yapı lan ezme. * Ayrı ş ması nı sa ğ lamak. aysfild aysı z * Buzla. ayva ayva göbekli * göbeğ i çukur olan (kimse). dokusu sertçe. türlü etkenlerle geçici olarak daha yalı n atom ve moleküllere bölünmesi. ayr ı t aysar * Ayı n etkisiyle huyunun değ iş tiğ i san ı lan (kimse). gece). orta yükseklikte bir ağ aç (Cydonia vulgaris). münaka ş a etmek.

ayya ş lı k ayyuk * Ayyaş olma durumu. azı msamak. bekri. ayvazl ı k ayyar ayyarl ı k ayya ş *İ çkiye düş kün. * Bir parça. az az az buçuk az bulmak * yeterli görmemek. çok karş ı tı . soluk sar ı çiçekli. az saymak. içkici. * Ayvazı n görevi. * Dolandı rı cı . süre bakı mı ndan eksiklik bildirir. güç. yavaş yavaş . * Teras. hilekâr.ayvadana ayval ı k ayvan * Yüksekliğ i 15-70 cm . * Küçük ölçülerle. ayyuka çı kmak * (ses için) yükselmek. ayvaz kasap hep bir hesap * ha öyle ha böyle. * Dolandı rı cı lı k. * Göğ ün en yüksek yeri. ayvay ı yemek * kötü duruma düş mek. * Nicelik. * (dedikodu için) herkesçe duyulmak. umulandan veya gerekenden eksik. * Koca. * Bir tarafı dı ş ar ı ya açı k olan oda. sundurma. eş . ayvaz * Büyük konaklarda mutfak ve yemek hizmetlerinde çalı ş tı rı lan uş ak. iş i bozulmak. * Uzun süreli. erkek. nitelik. az buz olmamak . Bu gaz N kı saltması ile de gösterilir. * Alı ş ı lmı ş olandan. s ı k tüylü. * Göğ ün kuzey yarı m küresinde bulunan bir takı m yı ldı zı n en parlak yı ldı zı . yayı lmak. içken. biraz. Az az * Azot'un kı saltı lması . * Ayva ağ açları nı n çok bulunduğ u yer. çok y ı ll ı k ve otsu bir bitki (Achillea nobilis). ikisi de bir.

az çok * Bir parça. * Vücut parçası . azade * Baş ı boş . neredeyse. az daha az değ il! * az kalsı n. * Üye. az tamah çok ziyan getirir * hı rslı ve pinti insan her zaman zararlı çı kar. az geliş miş * geliş mesi gecikmiş olan. * Azaltmak iş i. tenakus. az günün adam ı olmamak * çok yaş amı ş . erkin. azalma azalmak * Azalmak iş i. aza * Organlar. az görmek * umduğ undan eksik bulmak. üretimi daha çok ilkel tar ı ma dayanan. oldukça. * birinin herhangi bir karakter bakı mı ndan göründüğ ü gibi olmadı ğ ı nı anlatmak için söylenir. eksilme. hafiflemek. erkin. az kaldı (veya az kalsı n) * bir iş in olması . * Az denecek bir miktara inmek veya eskisinden az bir duruma gelmek. serbest olarak gürültüden azade ya ş amak. serbest. uzak. azade azade * bir ş eyden kurtulmuş . azaltma . bitmesi çok yak ı nken olmad ı ğ ı nı anlatı r. gerçekleş mesi. serbestlik. * azı msamak. * Etkisini yitirmek. * Baş ı boş . * eğ itim düzeyi düş ük kalmı ş . aza çoğ a bakmamak * olanla yetinmek. daha çok istemek. organ. azadelik * Azade olma durumu.* (bir ş ey) azı msanacak kadar olmak. az gelmek * yetmemek. do ğ al kaynaklar ı nı gereğ ince de ğ erlendiremeyen (ülke). aza sormu ş lar: "nereye?" "çoğ un yanı na" demiş * küçük kazançları n bile hep varlı klı kimselere düş tüğ ü inancı nı belirtir. çok görmü ş bulunmak. vücut parçaları .

* Ululuk. en yüksek. paylanma. * Görkemli. azar azar azar * Paylama. yavaş yavaş . * Çalı m. * çok büyük sı kı ntı ya u ğ ramak. en çok. paylama.azaltmak * Az denecek bir miktara indirmek veya eskisinden az bir duruma getirmek. * Gurur. üzmek. azar i ş itmek * azarlanmak. * Debdebe. kurum. tekebbür. azap * (Müslümanlı kta) Dünyada günah iş lemi ş olanlara ahrette verilecek ceza. azamî azap azap çekmek * ahrette ceza görmek. * Çalı mlı . heybet. k ı rmak. heybetli. kötü sözle karş ı laş mak. azarlanmak * Azarlamak i ş ine konu olmak. azarlama * Azarlamak i ş i. az az. paylanmak. * Süreyi uzatarak. * Küçük ölçülerle. hafifletmek. * Debdebeli. azamet azamet satmak * büyüklük taslamak. büyüklük. maksimum. azarlanma * Azarlanmak iş i. kurumlu. * En büyük. * Gururlu. * Görkem. * Organik veya ruhî büyük sı kı ntı . ezinç. * Etkisini yitirmesine sebep olmak. tekdir etmek. * Anadolu beyliklerinde donanmadaki görevlerde kullanı lan asker. azarlamak * Paylamak. böbürlenmek. * (Anadolu'nun birçok bölgesinde) Çiftlik uş ağ ı . . azap vermek * acı çektirmek. çalı m satmak. çok büyük. azametli * Ulu.

* Azmı ş olan. Azerbaycanl ı * Azerbaycan halkı ndan olan kimse. * Okullarda paydos. * Serbest bı rakı lmı ş olan. azatsı z azca azd ı rı lma * Azdı rı lmak i ş i. Azerîce azgı n * Azerbaycan Türkçesi. *Ş ı martmak. azd ı rma azd ı rmak * Azdı rmak iş i. azd ı rı lmak * Azması na yol açmak. yoldan ç ı karmak. * Oldukça az. * Azat edilme vakti gelmiş olan (cariye. * Açalya. azarlatmak * Azarlamak i ş ini yapt ı rmak veya azarlanması na yol açmak. Azerî halk ı ile ilgili (olan). serbestlik. Azerî * Azerbaycan Cumhuriye'tinde ve güney Azerbaycan'da (İ ran'da) yaş ayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse. azat eylemek * azat etmek.azarlatma * Azarlatmak iş i. köle). azatl ı * Azat edilmiş (cariye veya köle). azat * Serbest bı rakma. * Azması na sebep olmak. azat etmek * serbest bı rakmak. * Azgı n duruma getirmek. * Kötü davranı ş veya alı ş kanlı klara sürüklemek. salı vermek. * Azerî halkı na özgü olan. azelya . azatl ı k * Azat olma durumu. * (köle ve cariyeler için) özgürlüğ ünü geri vermek. * Azat edilemez.

alt ve üst çenenin iki yanı nda beş er tane bulunan ve yiyecekleri öğ ütmeye yarayan diş lerin ortak adı . azı di ş i. öğ ütücü diş . az ı ço ğ a saymak (veya tutmak) * verilen küçük bir armağ anı çok ve değ erli kabul etmek. az görmek. * Cinsel istekleri aş ı rı olan. biraz. biraz. * (çocuk için) Çok yaramaz. az ı di ş i * Azı . * Cinsel istekleri aş ı rı laş mak. yarası hemen kapanmayan. çok etkili. . az ı cı k * Çok az. ekalliyet. * Azı k olarak ayrı lan veya hazı rlanan yiyecekler. ekalliyet. daha fazlası nı istemek. az ı nlı k hükûmeti * Mecliste çoğ unluğ u olmayan bir partinin kurdu ğ u hükûmet. * Hemen yemek üzere. * (süre ve miktar için) Az olarak. az ı msamak * Bir ş eyin umulduğ undan az olduğ u yarg ı sı na varmak. * Öküz arabaları nda ön ve arka yastı kları dingile bağ layan ağ aç çivi. * Azı k koymaya yarayan kap veya torba. az ı k az ı klı * Yiyecek. çoğ unluk * Bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayı ca az olan topluluk. azgı nl ı k az ı * Köpek diş lerinden sonra içeriye doğ ru. azgı nla ş ma * Azgı nla ş mak i ş i. * Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakı mı ndan ayrı ve ötekilerden sayı ca az olanlar. * Azgı n olma durumu. az bulmak. az ı klı k az ı lı az ı msama * Azı msamak iş i. * Yoksulları doyuran.* (ten için) Çabuk iltihaplanan. besin. * Azı ğ ı olan. azgı nla ş mak * Azgı n duruma gelmek. * Gözü bir ş eyden yı lmayan. az ı cı k aş ı m kaygı sı z baş ı m * derdim olması n da baş ka bir ş ey istemem. az ı nlı k karş ı tı . azgı n. harman zamanı ndan önce biçilip savrulan ekin. gı da. korkunç. *Ş iddetli.

* Aziz olma durumu. azimet etmek * gitmek. karş ı düş ünceye oy verenlerden daha az olmak. * Sevgide üstün tutulan. azil * Görevden alma. az ı ş tı rmak * Azı ş mas ı na yol açmak. azim azimet * Bir iş teki engelleri yenme kararı . * Gidiş . ş iddetlenmek. azit aziz * Azothidrik asit HN3 deki hidrojenin yerine bir kökün geçmesi ile türeyen birleş iklere verilen ad. azledilme azize aziziye azizlik . kararlı . yola çı kmak. az ı tma az ı tmak * Azgı n duruma getirmek. tutumunda direnen. * Muziplik. azimkârane * Kararlı . muazzez. * Sultan Abdülaziz'in ve devlet adamları nı n giydiğ i fes. * Azı ş mak i ş i.az ı nlı kta kalmak * bir toplulukta belli bir sorun üzerine oy verenler. azimli * Kararı nda. * Çı ğ ı rı ndan çı karmak. * Ermiş . az ı ş tı rma * Azı ş tı rmak iş i. * Ermiş kadı n. eren. * Azı tmak iş i. * Kararlı lı kla. az ı ş ma az ı ş mak * Gittikçe kı zı ş mak. kararlı olarak. azizlik etmek * muziplik etmek.

melez. hastalı k vb. kocaman duruma gelmek. azlolunma * Azlolunmak iş i. * (hayvanlar için) İ ki ayr ı ı rktan doğ mak. için) Kabarmak. * Bataklı k. azledilmek * Görevden alı nmak. * Bir görevliyi iş inden ayı rı p açı kta b ı rakmak. azmak azmak azman azman kaya * Kaya balı ğ ı nı n bir çe ş idi. * Küçük su birikintisi. azmanla ş mak *İ rileş mek. * Kerestelik tomruk. görevden almak. * (deniz. azmanla ş ma * Azmanlaş mak i ş i. * Çok geliş miş .* Azledilmek iş i. için) Etkili. kı rma. ı rmak vb. azmetme * Azmetmek iş i. kötülüğ ünü artı rmak. * Azı nlı k. * Azma. azmettirme * Azmettirmek iş i. azlolunmak * Görevinden alı nmak. tehlikeli duruma gelmek. * Az olma durumu. gölcük. metis. * Taş kı nl ı kta ileri gitmek. azmetmek * Bir iş teki engelleri yenmeye karar vermiş olmak. * Cinsel duyguları artmak. * (çamaş ı r) Artı k ağ artı lamaz duruma gelmek. * (yara. azma * Azmak iş i. taş mak. azletme azletmek azl ı k * Azletmek iş i. *İ ki ayrı ı rkı n kar ı ş ması ndan doğ an. görevinden ç ı karı lmak. çı karmak. . azmettirmek * Bir suçu veya herhangi bir iş i kesinlikle yapması na karar verdirmek.

. Azrail'le burun buruna gelmek * ölümle karş ı karş ı ya gelmek. atom ağ ı rl ı ğ ı 14. iri "yarı " "kı rı cı " sinirli. azol azonal azot * Atom numarası 7. * Azotometre. aznavur * Gürcüce. azvay * Sar ı sabı r. * Heterosiklik birleş iklerin önemli bir sı nı fı na verilen ad. aznif * Bir tür domino oyunu. azotometre * Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygı t. * Azotlu besin almayan bitki veya hayvanları n dokuları ndaki serbest azotu tespit etme iş i. azotlamak * Azotla karı ş tı rmak veya birleş tirmek. azotlama * Azotlamak iş i. * En eski jeolojik (sistem). rengi. aznavur gibi * zalimce davranan. sert kimse. ası k yüzlü. * Yeryüzünün herhangi bir noktası nda enleme bağ lı olmaksı zı n meydana gelen olay. azotölçer Azrail * Tanrı buyruğ u ile insanları n canı nı almakla görevli olduğ una inanı lan melek. tadı olmayan element. kokusu. azoik *İ çinde fosil bulunmayan (toprak). K ı saltması N.008 olan. Azrail'e bir can borcu olmak (veya kalmak) * nası l olsa ölece ğ ini kabul etmek. bütün borçları ndan kurtulmak. azotlanm ı ş * Azotlama iş lemi yapı lmı ş . Azrail'in elinden kurtulmak * ölümden kurtulmak. azotlu *İ çinde azot bulunan. havada beş te dört oranı nda bulunan. * hiç kimseye borcu kalmamak.azmı ş kudurmuş tan beterdir * "coş kun ve heyecana kapı lmı ş kimseyi zaptetmek zordur" anlam ı nda kullanı lı r.

tı rabzan babas ı * babalı k görevlerini yapmayan babalar için söylenir. babalı k duyguları ile dolu kimse. baba bucağ ı . * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde İ ngilizler b harfiyle "si" yi. * Bu gibi kimselere verilen unvan. baba evi * Babadan. ağ ı rbaş lı . * Türk alfabesinin ikinci harfi. * Çatı merteğ i. iri demir. toprak. kurucu kimse. * Basso kı saltmas ı . * Ata. baba mirası * Babanı n yaş adı ğ ı dönemden kalan değ erli mal veya dost. ağ aç veya beton dikme. çift dudak patlayı cı sı nı b. ama çocuklar babaları için fedakârlı kta bulunmazlar. baba hindi *İ ri ve iyi beslenmiş erkek hindi. baba olmak * (erkek için) çocuk sahibi olmak. baba evi. yaş adı ğ ı ev. Ba * Baryum'un kı saltması . baba ocağ ı * Babadan. baba değ il. olgun adam. dededen kalma ev. baba oğ luna bir bağ bağ ı ş lam ı ş . baba nasihati * Bir babanı n verdi ğ i öğ üt. . * Kazı larda ç ı karı lan toprağ ı n miktarı nı hesaplayabilmek için yer yer bı rakı lan toprak dikme. iyi yürekli. baba yurdu. oğ lunun diş i kama ş ı r * babanı n yaptı ğ ı kötü iş in sı kı nt ı sı nı çocuğ u çeker. oğ ul babaya bir salkı m üzüm vermemiş * babalar çocukları için büyük fedakârl ı klara katlanı rlar.B * Bor'un kı saltmas ı . * Yaratı cı . Be adı verilen bu harf. baba koruk (veya erik) yer. * Koruyucu. baba baba adam * Yaş lı .kara para aklama ve uyu ş turucu madde ticareti gibi kirli ve gizli i ş ler yapan çetenin baş ı . * Gemi veya iskelede halatı n takı ldı ğ ı yuvarlak baş lı . yurt. bir ülkeye veya bir toplulu ğ a yararlı olmuş kimse. baba bucağ ı * \343 baba ocağ ı . * Tarikatları n bazı sı nda tekke büyüğ ü. * Silâh kaçakçı lı ğ ı . Almanlar ise "si bemol"ü gösterirler. dededen kalma mülk veya bir kimsenin içinde doğ up büyüdüğ ü. B gösterir. toprak ya da yurt. ses bilimi bakı mı ndan ötümlü. * Çocuğ u olmu ş erkek. baba * Çocuğ un dünyaya gelmesinde etken olan erkek.

paternalizm. babacanlaş mak * Babacan duruma gelmek. * ataları ndan beri. babası na çok düş kün olan. baba yadigâr ı * Babadan kalan. babadan oğ ula * torunlara doğ ru zincirleme.baba tatlı sı * Bir çeş it hamur tatlı sı . babaanne * (çocuğ a göre) Baban ı n annesi. babaç babaçko * Erkek kümes hayvanları nı n en iri ve yaş lı olanı . babaya yakı n. cana yakı nlı k. iyi kalpli. * XIII. babaca babacan * Baba gibi. babanı n hat ı rası nı taş ı yan. hoş görülü. olgun. babac ı lı k * Devletin türlü sı nı flar üzerinde babalı k ederek bu s ı nı flar arası nda denge kurmaya çalı ş mas ı iş lemi. babac ı l * Babası nı çok seven. * (kadı n için) Güçlü ve gösteri ş li. babacanlı k * Babacan olma durumu. Babaî Babaîlik * Babaîlik mezhebinden olan kimse. sempatik baba. güvenilir (erkek).ş ambaba. yüzyı lda Baba İ shak'ı n kurdu ğ u mezhep. hoş . babacanlaş ma * Babacanlaş mak iş i veya durumu. babafingo * Yelkenli gemilerde direklerin ve gabyanı n üstünde bulunan en yüksek bölüm. babadan babaya * dedelere doğ ru zincirleme. cana yakı n olarak. baba ocağ ı . baba döneminde yapı lmı ş . babac ı k * Küçük baba. . * Sevimli. iri yarı . * Cana yakı n. babacanca * Sevgi ve sevecenlikle. baba yurdu * Baba evi.

öfkesi her hâliyle belli olmak" anlamı nda geçer. elimden gelen budur * gücüm ancak bu kadarı nı yapmaya yeter. bizim kuş aktan öncekiler. babası nı n (veya babaları nı n) çiftliğ i * bir malı veya kuruluş u yalnı zca kendi çı karları na araç yapmak. babamı n (veya ustamı n) ad ı Hı dı r. * Diklenmek. babam! * teklifsiz bir seslenme sözü. öfkelenmek. * Üvey baba. babana rahmet * yapı lan bir i ş .babaköş * Ayaksı z olduğ u için yı lan sanı lan. babası na rahmet okumak * hakkı nda iyilik düş ünmemek. kay ı n peder. babası na çekmek * her yönü ile tamamen babaya benzemek. * Kayı n baba. babal ı k etmek * baba gibi davranmak. babası z * Babası ölmüş çocuk. . babalanma * Babalanmak iş i. yetim. kabadayı ca davranmak. * Yaş lı veya küçümsenen adamlara seslenme olarak kullanı lı r. babası nı n oğ lu * her yönüyle babası na benzeyen erkek çocuk. babal ı babal ı k * Zaman zaman sinir nöbeti geçiren. babası tutmak (veya babaları üstünde olmak) * gibi deyimlerde "çok öfkelenmek." anlamı nda kullanı lan bir söz. solucanla beslenen bir tür kertenkele (Anguis fragilis). babal ı * Babası olan. * Baba olma durumu. * tekrarlanan iki emir kipi arası na getirilerek i ş in sürekliliğ ini anlatmaya yarar. babası nı n hayrı na * hiçbir çı kar gözetmeksizin. bir davranı ş karş ı sı nda "Allah senden razı olsun. babalanmak * Babaları tutmak. babaları mı z * bizden. babal ı k fı rı n has i ş ler * babası nı n parası ile geçinenlere sitem olarak kullanı lı r.

Babî Babîlik * XIX. babayanilik * Babayani olma durumu. İ ran'da Ali Muhammed Bab'ı n kurdu ğ u dinî ö ğ reti. yüzyı lda. herkesten farklı alı ş kanlı klar. korkusuz adam. ama değ iş ik. babı ndan * Bkz. dahiliye ve hariciye nezaretleri (İ ç iş leri ve Dı ş iş leri bakanlı klar ı ) ile Ş ûrayı Devlet (Danı ş tay) dairelerinin bulundu ğ u yapı . babayiğ itlik * Babayiğ it olma durumu. * Su yolu. Bab ı âli * Osmanlı imparatorluğ u döneminde İ stanbul'da sadaret (Baş bakanl ı k).babayani * Gösteriş i ve özentisi olmayan. maden ocağ ı gibi yer alt ı yap ı lar ı nı n hava deliğ i. *İ stanbul'da bu çevredeki bası n. * Bazı ş eylerin yerden yüksekçe durmas ı nı sağ layan dayak. baca * Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan maden veya kâgir yol. babayiğ itçe davranı ş . destek veya bunlardan her biri. türlü türlü huyu var * daha küçük. baca kulağ ı * Ocağ ı n iki yan ı nda ta ş tan yapı lmı ş ufak raf. vale. * Oyun kâğ ı tlar ı nda. * Mert. * "Bâb'a ait" Babîlik yanlı sı . kabadayı lı k. baca baş ı * Ocağ ı n üstündeki ta ş raf. baca tomruğ u * Bacanı n damdan yukar ı bölümü. * Bir giriş imde kendine güvenebilecek durumda olan. babı nda * Konusunda. ayak. * Osmanlı hükûmeti. babayiğ it * Güçlü kuvvetli. babı nda. lâğ ı m. bacak kadar boyu var. bacak kadar * ufacı k. bacak bacak üstüne atmak * otururken bir bacağ ı nı ötekinin üstüne koyarak oturmak. oğ lan. kabadayı . bacak kalemi . * Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. bacak * Vücudun kası ktan tabana kadar olan bölümü. huylar edinmi ş .

* Tarikat ş eyhlerinin kar ı sı . bacakkı ran * Nemli bölgelerde yetiş en yeş ilimsi sarı çiçekli bir bitki (Narthecium). bacası tütmez olmak * (aile için) da ğ ı lmak veya iş i bozulmak. * Baç alma iş i veya görevi. baç . bacakları tutmamak * ayakları nı n üzerine bası p yürüyemeyecek duruma gelmek. bacakları kopmak * çok yorulmak. * Zorla alı nan para. * Bacakları uzun olan. * Felemenk altı nı na verilen ad. rüzgâr. -baç * Fiilden isim türeten -maç/-meç ekinin türü. bac ı * Büyük kı z kardeş . bacakl ı k bacaksı z * Bacağ ı olmayan. bacası tütmek * (aile için) yaş aması sürüp gitmek. abla. bodur. * Dost. bacanak * Karı lar ı kardeş olan erkeklerden her biri. * Osmanlı İ mparatorluğ unda gümrük vergisi. * Bir evde uzun zaman çalı ş mı ş ya ş lı kadı nlara (daha çok ya ş lı zenci kadı nlara) verilen unvan. bacakl ı * Bacağ ı olan. * Bacakları kı sa olan. haraç. bacakl ı yaz ı *İ ri ve okunaklı yazı . * Yaş ı ndan büyük iş lere kalkı ş an çocuklar için söylenir. bacanakl ı k * Bacanak olma durumu. uzun boylu. baçç ı baçç ı lı k bad * Baç alan kimse.* Kaval kemiğ i. * Kı z kardeş . * Özellikle hokey oyuncuları nı n giydikleri deriden yapı lmı ş koruyucu. arkadaş . kı sa boylu. * Yel.

çöp ve samanla karı ş ı k tah ı l taneleri. badana etmek (veya vurmak) * badanalamak. badem a ğ ac ı . ş ekeri çok. * Birleş ikgillerden. * Ondan sonra. badanası z * Badana edilmemiş . badanal ı * Badana edilmiş olan. * Yüzüne çok pudra ve boya sürmüş olan (kad ı n). badem * Gülgillerden. badas * Harman kaldı rı ldı ktan sonra yerde kalan toprak. içki. badanalanmak * Badana yapı lmak. bir tür yer elması . badeli â ş ı k * Düş ünde bir pirin elinden aş k badesi içerek saz çal ı p söyleyen halk ş airi. * Bu ağ acı n yaş veya kuru yenilen yemiş i. badana yapmak. badat bade badehu badeli * Aş k badesi içmiş kimse. badanac ı lı k * Badanacı nı n yaptı ğ ı iş .badana * Duvarları boyamak için kullanı lan sulandı rı lmı ş kireç veya boya. badanalama * Badanalamak iş i. yurdumuzun her yerinde yetiş en ağ aç (Amygdalus communis). * Badanası bozulmu ş . *Ş arap. badanalamak * Duvarları boyamak için sulandı rı lmı ş kireç veya plâstik boya sürmek. badanalatma * Badanalatmak iş i. harman döküntüsü. badanalanma * Badanalanmak iş i. badanac ı * Geçimini badana yapmakla kazanan kimse. badanalatmak * Badanalamak iş ini yapt ı rmak.

bezelye gibi taze sebzelerde. * Badem satan kimse. badı saba badi * Sabah vakti esen ve ruhu okş ayan. badem biçimindeki organ. * Halatı n aş ı nabilecek yerine sar ı lan bez. bademlik bademsi baderna badı ç * Bakla. * Ördek. badem içi * Bademin dı ş kabu ğ u alı ndı ktan sonra kalan içi. badem (Amygdalus communis ve Prunus amygdalus). * Badem ağ açları çok olan yer. kösele gibi ş eyleri yumuş atmak için kullan ı lan yağ . bademcik * Boğ azı n iki yanı nda birer tane bulunan. bundan böyle. badem t ı rnak * Badem biçiminde uzunca tı rnak. halat sargı sı . * Badem biçiminde olan. badem b ı yı k * Badem içi biçiminde üst dudağ ı n her iki yanı nda yer alan bı yı k. badem gözlü * Badem içi biçiminde iri göz. badem parmak * Baş parmak. bademli *İ çinde badem bulunan yiyecek. badem kürk * Tilki postunun yalnı z bacak kesiminden yapı lan kürk. badem ş ekeri *İ nce bir ş eker tabakası yla kaplanmı ş iç badem.* Gülgillerden ilkbaharda beyaz ve pembe renkli çiçekler açan yüksekçe bir bitki. içinde tohumları n sı ralanmı ş bulunduğ u kabuk. gönle ferahlı k veren hafif rüzgâr. fasulye. badem yağ ı * Bademden çı karı lan ve deri. . badema bademci * Bundan sonra. badem gibi * (salatalı k için) taze ve gevrek. badem bahçesi. badem ezmesi * Ezilmiş bademle yapı lan ş ekerleme.

bagaj kapa ğ ı * Otomobillerde içine yük konulabilen bagajları kapatmaya veya kilitlemeye yarayan bölüm. genellikle arkada olan bölümleri. badikleme * Badiklemek iş i. * Kemikleri birbirine bağ lamaya. * Otomobillerin yük konulabilen. bagaj memuru * Toplu taş ı m yerlerinde ve araçlar ı nda bagaj i ş lerini yürütmekle görevli kimse. baget *İ nce. kı sa de ğ nek. ili ş ki. * Tı raş lanmı ş . demet. büyükçe su kabı . bagetli bağ * Bir ş eyi ba ş ka bir ş eye veya birçok ş eyi topluca birbirine tutturmak için kullanı lan ip. deste. tel gibi düğ ümlenebilir nesne. badminton * Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun. palaz. * Bağ lam. sicim. . badik * Ördek. iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. * Sargı . bagaj kilidi * Bagaj kapağ ı nı kilitlemeye yarayan alet. rabı ta.badi badi yürümek (veya gitmek. ş erit. * Yolcu yükü. ko ş mak) * ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek). * Düş ük gramajlı küçük boy ekmek. badiklemek * Ördek gibi iki yana sallana sallana yürümek. badikle ş mek * Ördek gibi sağ a sol yalpa vurarak yürüme eğ ilimi göstermek. badire badiye * Birdenbire ortaya çı kan tehlikeli durum. badya bagaj * Ağ zı geniş . * Tren. yayvan. dikdörtgen biçiminde değ erli taş . * Çöl. * Bageti olan. vapur gibi taş ı tlarda yolcular ı n yüklerinin konulduğ u yer. badikle ş me * Badikleş mek durumu. * Kı sa boylu. *İ lgi.

* Bağ lama iş inde kullanı lan ş erit biçiminde bağ . bağ bahçe * Bahçe gibi taş ı nmaz mal. bulunan. ko ş -arak. * Deniz kaplumbağ ası nı n kabu ğ u. otur-up vb. bağ cı ks ı z * Bağ ı olmayan. bağ boğ an * Küsküt. * Ur. bağ an * Vakti gelmeden ölü doğ an yavru. * Kaplumbağ a kabu ğ u. bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet. bağ bı çağ ı * Bağ ve bahçelerde yetiş en meyve fidanlar ı nı . karş ı lı k beklediğ i iş ten istediğ ini alabilmek için gereken harcamaları yapmalı dı r. sonbahar. bağ çubuğ u * Asma fidesi. * Bağ layan veya so ğ uk haddehaneden çı kan metal ş erit bobinlere bant yapı ş tı ran (kimse).bağ * Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğ u toprak parças ı . bağ bozmak * bağ ı n üzümlerini toplamak. * Bu iş in yapı ld ı ğ ı mevsim. * Ölü doğ an kuzunun derisi. zarf fiil: gül-e gül-e. bağ cı k bağ cı klı * Bağ ı olan. bağ budamak * bağ daki üzüm kütüklerini budamak. bağ fiil bağ a * Fiillerin zarf olarak kullanı lan ş ekilleri. ş eytansaçı . * Meyve bahçesi. güz. hücre arası maddesi çok ve genel olarak diğ er dokuları birbirine bağ layarak destek görevi yapan doku. üzüm olsun. yemeye yüzün olsun * kiş i. bağ doku * Hücre sayı sı az. düş ük. bağ bozumu * Bağ da ürünün toplanması . bağ cı lı k . * Kaplumbağ a. ulaç. * Kaplumbağ a kabu ğ undan yapı lmı ş veya bu kabuğ u and ı rı r biçimde olan. bağ sı z. bağ a bak. bağ cı * Bağ yetiş tirip ürününü satan kimse.

homojen duruma gelmek. insicam. bağ daş ı m * Tutarlı k. . bağ daş ı k * Her yeri aynı özelliğ i gösteren. bağ dalamak * Düş ürmek için ayağ ı nı birinin ayakları na takmak. Ba ğ dad'ı tamir etmek * karnı nı doyurmak. bağ daş ı klaş mak * Aynı özelli ğ i göstermek. bağ daş * Sağ aya ğ ı sol uyluğ un. imtizaç etmek. bağ daş ı lma * Bağ daş ı lmak i ş i. * Bağ daş kurup oturmak. bağ daş ı klı k * Bağ daş ı k olma durumu. * Çocuk oyunları nda arkadaş olmak. tutarlı lı k. bağ dalama * Bağ dalamak iş i. bağ daş ı klaş tı rmak * Bağ daş ı k duruma getirmek. homojen. * Yapı larda kullan ı lan çı ta. bağ daş ı klaş tı rma * Bağ daş ı klaş tı rmak i ş i. imtizaç. bağ dadî * Ağ aç direkler üzerine çak ı lmı ş çı talara sı va vurularak yap ı lan (duvar veya tavan). homojenlik. bağ daş ı klaş ma * Bağ daş ı klaş mak durumu. bağ daş kurmak * bu biçimde oturmak. uzla ş mak. *İ çinden çı kı lmayacak bir duruma getirmek.* Bağ yetiş tirme ve ürününü satma iş i. uymak. bağ daş ı lmak * Bağ daş mak iş ine konu olmak. homojenleş tirmek. çelme atmak. bağ damak * Birkaç ş eyi birbirine geçirerek bağ lamak. bağ daş ma * Bağ daş mak iş i. mütecanis. sol aya ğ ı sa ğ uyluğ un altı na alarak oturma biçimi. bağ dama * Bağ damak iş i. kör düğ üm etmek. bağ daş mak * Anlaş mak.

* Bir sayı nı n rakamları ndan her birinin bulunduğ u basamağ a göre aldı ğ ı değ er. bağ ı mlama * Bağ ı mlamak i ş i. rölâtivite. tutars ı z. * Kadı nları n âdet zaman ı nda bağ lad ı kları bez. * Bir ş eyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi altı nda bulunma durumu. bağ ı bağ ı cı * Büyücü. aynı zamanda kendine özgü bir kı mı ldan ı ş ı da bulunan bir cismin görünürdeki bu kı mı ldanı ş ı nı n niteliğ i. izafî değ er. * Büyü. bağ ı ll ı k bağ ı m . önüne + ve . tâbiiyet. bağ daş tı rmacı lı k * Pek çok değ iş ik ö ğ retiyi birleş tirmeyi amaçlayan felsefî veya dinî öğ reti. * Baş ka bir cisme uyarak sürüklenen. geçimsizlik. bağ ı ldak * Beş ikteki çocuğ un düş memesi için beş iğ e sarı lı p bağ lanan. * Farklı kökenlere sahip değ iş ik kültür özelliklerini birleş tirme veya kaynaş tı rma iş i. bağ daş tı rmacı * Bağ daş tı rmacı lı k yanlı sı kimse. * Baş tan çı karı cı . etkisi altı nda tutmak. bağ daş tı rmak * Bağ daş ması nı sa ğ lamak. izafî. bağ ı l nem * Bir metre küp hava içinde bulunan su buharı ağ ı rlı ğ ı nı n. * Görece olma durumu. bağ daş tı rı cı * Bağ daş ma sağ layan.iş aretleri yazı ldı ktan sonraki değ eri. sihir. bağ daş tı rma * Bağ daş tı rmak i ş i. bağ daş mazlı k * Uyuş mazlı k. bağ ı mlaş ma * Bağ ı mla ş mak iş i.bağ daş maz * Uyuş maz. bağ ı mlamak * Bir ş eyi ba ğ ı m alt ı na sokmak. bağ ı l değ er * Bir aritmetik sayı sı nı n. bağ ı l * Görece. izafiyet. izafî. aynı ş artlardaki havan ı n doymu ş su buharı nı n ağ ı rl ı ğ ı na oranı . kumaş tan yapı lmı ş enli bağ .

* Herhangi bir kuruluş a. özerkliğ i olmayan. göreci. bağ ı ntı cı lı k * Bağ ı ntı lı lı k öğ retisi. izafiye. göreli. rölâtivist. yüklemleri ayrı olan cümle. bağ ı ms ı zlaş tı rmak * Bağ ı ms ı z duruma getirmek. tutumunu. bağ ı mlı sı ralı cümle * Anlam bakı mı ndan birbirine ba ğ lı olan ve özneleri. bağ ı ms ı zlaş ma * Bağ ı ms ı zla ş mak i ş i. özellikle bilginin ba ğ ı ntı lı olduğ unu ileri süren her türlü felsefe öğ retisi. rölâtif.bağ ı mlaş mak * Bir ş eye veya bir kimseye tamamen ba ğ ı mlı olmak. rölâtivizm. bağ ı ms ı zlaş mak * Bağ ı ms ı z duruma gelmek. bağ ı ntı lı lı k . gücüne veya yardı mı na bağ lı olan. birliktelik gibi durumlarda toplayan görünüş veya nitelik. bağ ı mlı * Baş ka bir ş eyin istemine. bağ ı ms ı zlı k * Bağ ı ms ı z olma durumu veya niteliğ i. izafet. bağ ı ll ı k. nispî. bağ ı msı z. bağ ı ms ı z milletvekili * Herhangi bir partinin adayı olmadan seçilen veya herhangi bir partiye bağ lı olmayan milletvekili. görelik. müstakil. bağ ı n *İ nş aatta veya kazı sı rası nda toprağ ı n çökmesini önlemek için yerle ş tirilen parça veya dayak. hür. özgür. bağ ı ms ı zlaş tı rma * Bağ ı ms ı zla ş tı rmak i ş i. *İ ki veya daha çok nitelik aras ı nda matematik iş lemleri yard ı mı ile kurulan bağ lı lı k veya e ş itlik. rölâtivite. bağ ı n vurmak * kazı duvarları nı n çökmemesi için bağ ı nlarla desteklemek. * Eş yayı . bağ ı ntı cı * Bağ ı ntı cı lı k yanlı sı olan kimse. görecilik. özgürlüğ ü. bağ ı mlı lı k * Bağ ı mlı olma durumu. partiye bağ lı olmayan kimse. istiklâl. mutlak olmayan. tâbi. ba ğ lı lı k. bağ ı ms ı z sı ralı cümle * Anlam bakı mı ndan birbirine ba ğ lı olduğ u hâlde özneleri. tümleçleri. izafî. bağ ı ntı * Bir nesneyi baş ka bir nesne ile uyarlı kı lan bağ . kavramları veya tasar ı mları birlik. giriş imlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen. tümleçleri veya yüklemleri ortak olan cümle. tâbiiyet. bağ ı ms ı z * Davranı ş lar ı nı . bağ ı ntı lı * Varlı ğ ı ba ş ka bir ş eyin varl ı ğ ı na bağ lı bulunan.

bağ ı rsak ingini * Çoğ unlukla sürgün ve karı n ağ rı sı ile beliren bağ ı rsak iltihabı . köseleden yap ı lmı ş yelek. bağ ı rsak kurdu * Omurgalı lar ı n ve de özellikle insanlar ı n ba ğ ı rsağ ı nda yaş ayan asalak solucan. bağ ı ntı yolu ile baş ka bir ş eye bağ lı bulunma durumu. bağ ı rsak bağ ı rsak ask ı sı *İ nce bağ ı rsağ ı karnı n arka bölümüne bağ layan ve kar ı n zarı nı n bir bölümünden oluş an askı . tepkisini hemen ve sert bir ş ekilde d ı ş a vuran kimse.* Var olabilmek veya belirlenebilmek için. bağ ı rı ş * Bağ ı rmak i ş i veya biçimi. ş amata. bağ rı ş mak. bağ ı r * Göğ üs. bağ ı rma bağ ı rmak * Bağ ı rmak i ş i. çok acı duymak. * (insan) Yüksek ve gür ses çı karmak. * (ok yayı ve dağ için) Orta bölüm. bağ ı rsak kazı ntı sı * Kalı n bağ ı rsak hastalı kları nda çı kar ı lan sümüksü madde. bağ ı rı ş ma * Bkz. * Yüksek sesle azarlamak. bağ ı rı ş çağ ı rı ş * Gürültü. izafiyet. bağ rı ş ma. rölâtivite. * Gürültüyle. ahş a. * Ciğ er. bağ ı rı yanmak * üzüntü çekmek. * Kendini belli etmek. bağ ı rı p çağ ı rmak * öfkeyle bağ ı rmak. bağ ı rsak gibi vücut boş lukları nda bulunan organlar ı n ortak adı . görelilik. bağ ı r yeleğ i * Eskiden zı rh altı na giyilen. bağ ı rı ş mak * Bkz. ince bağ ı rsak ve kalı n ba ğ ı rsaktan oluş an bölümü. ş amata ederek. * çok susamı ş olmak. * Bağ ı ldak. bağ ı rsak iltihabı * Sindirim organı nda oluş an iltihabî durum ve buna bağ lı hastalı k. bağ ı rdak bağ ı rgan * Bağ ı rı p çağ ı ran. . * Sindirim organı nı n mideden anüse kadar olan.

bağ ı rsak otu * Farekulağ ı . * Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğ ün d ı ş ı nda kalan. birinin aracı lı ğ ı yla duyurmak. muafiyet. * Bağ ı ş yapan kimse. insanları n. eti sevilen bir cins göçebe ördek (Querquedula). bağ ı rsak solucan ı * Ortalama 25 cm boyunda. bağ ı ş lamamak * karş ı sı ndakinin yanl ı ş ı ndan. teberru etmek. * Herhangi bir kötü davranı ş için ceza vermekten vazgeçmek. * Bazı mikroplara karş ı aş ı veya doğ al yolla kazan ı lmı ş direnç durumu. öldürürüm" anlamı nda korkutmak. af. askarit. alı nabilecek önlemleri ve yapı labilecek tedaviyi inceleyen tı p dalı . bağ ı rtı * Bağ ı rma sesi. kusurundan do ğ acak fı rsatlar ı kaçı rmamak. bağ ı rtkan * Çok bağ ı rı p çağ ı rmak huyunda olan (kimse). bağ ı rtlak bağ ı rtma * Orta büyüklükte. bağ ı ş ı klı k bilimi * Bağ ı ş ı klı k olayları nı n ortaya çı kma ş artları nı . gözdağ ı vermek üzere kullanı lı r. * Bazı mikroplara karş ı aş ı veya doğ al yolla direnç kazanm ı ş olan. * Bir haberi. geliş imini. hibe. * Bağ ı ş lanan ş ey. bağ ı ş * Bağ ı ş lamak iş i veya biçimi. teberru. affetmek. muaf. ayı rması n" gibi anlamlarda kullanı lı r. bağ ı ş lanma * Bağ ı ş lanmak iş i. immünoloji. * Hibe etme. almak. acı madan değ erlendirmek. bağ ı ş çı bağ ı ş ı k . bağ ı rsaklar ı nı deş erim * "canı na kı yarı m. bağ ı rtmak * Bağ ı rması na yol açmak. affetme. bağ ı ş ı klı k * Bir ödevin veya yükümlülüğ ün d ı ş ı nda kalma durumu. özellikle çocukları n bağ ı rsaklar ı nda asalak olarak yaş ayan yuvarlak solucan. * Bağ ı rtmak i ş i. bir isteğ i. * Deyimlerde "Tanrı esirgesin. * Görevden çekmek. bağ ı ş lamak * Bir mal veya hakkı karş ı lı k beklemeden birine vermek. affedilme. bağ ı ş lama * Bağ ı ş lamak iş i.

durumlar. bağ ladı ğ ı yerde otlamak * Bkz. * Bağ ı t yapanlardan her biri. demet. kontekst. bağ laçlı tamlama *İ simleri. aynı nitelikte iki veya daha çok kelimeden oluş an öbek. bağ lam * Cinsleri aynı veya birbirine yak ı n olan ş eylerin bir arada ba ğ lanmı ş ı . bağ laçlı * Bağ lac ı olan.bağ ı ş lanmak * Bağ ı ş lamak iş ine konu olmak. sözle ş me ile bağ lanmı ş olan. deste. * (herhangi bir olguda) Olaylar. mukavele. bağ ı ş layı cı * Bağ ı ş layan. bağ ı tlı * Bağ ı tla. kontrat. iliş kiler örgüsü veya bağ lantı sı . bağ ı tlanma * Bağ ı tlanmak i ş i veya durumu. affedilmek. bağ ı tlaş ma * Bağ ı tla ş mak i ş i veya durumu. bağ kesen bağ laç * Makaslı böcek. affolunmak. veya. akit. bı raktı ğ ı m (bı raktı ğ ı ) ba ğ lad ı ğ ı m (bağ lad ı ğ ı ) yerde (çayı rda) otluyorsun (otluyor). bağ ı tlaş mak * Araları nda bağ ı t yapmak. ya da birer bağ laçtı r. bağ ı ş latmak * Bağ ı ş lamak iş ini yapt ı rmak. affa uğ ramak. bent. * Bir ş iirdeki dörtlüklerin her biri. bağ ı tlanmak * Bağ ı t ile sonuçlanmak. * Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağ layan kelime türü. bağ laç grubu * Bağ laç öbeğ i. sı fatları arası na bağ laç alan isim veya sı fat tamlaması . bağ ı ş latma * Bağ ı ş latmak i ş i. âkit. bağ laç öbeğ i * Bağ laçla veya bağ laçsı z birbirine ba ğ lanmı ş olan. rabı t: Ve. . bağ laçlı yan cümle * Birleş ik cümlelerde ki bağ lacı yla temel cümleye bağ lanan yan cümle. ya. bağ ı t bağ ı tçı * Sözleş me.

yakı nlı k duyması nı sağ lamak. * Sona erdirmek. bağ lamak * Bağ veya baş ka bir araçla tutturmak. * Baş ka bir iş le uğ raş amaz durumda olmak. * Bütün ilgisini bir yerde yoğ unla ş tı rmak. birçok durumda söz konusu birimi etkileyen. bağ lanmak * Bağ lamak i ş ine konu olmak. onun anlamı nı . * Beklenen ş ey elde edilmez olmak. * Sevmek. tamamlamak. bağ lamacı * Bağ lama yapan veya satan kimse. * Üç çift telli olan ve mı zrapla çalı nan bir saz. irtibat. * Yalnı zca belli bir iş le uğ raş mak. bağ lamalı k * Bağ lama yapmaya yarayan. * (bir iş için) Anlaş ma yapmak. tutmak. * Denk yapmak. * Yapı larda duvarlar ı birbirine ba ğ layan kiriş . * Bir iş veya kimse için ayı rmak. .* Bir dil birimini çevreleyen. bağ lama * Bağ lamak i ş i. * Geçiş i engellemek. * Düğ ümlemek. * Bağ lanmak iş i veya biçimi. değ erini belirleyen birim veya birimler bütünü. * Birinde bir ş eye karş ı ilgi. bağ lanma * Bağ lanmak i ş i. istek uyandı rarak o ş eye ilgi. paket yapmak. bağ lanak bağ lanı m * Bağ lanı lacak ş ey. bitirmek. bağ lamsal anlam * Bir sözün kullan ı lan veya amaçlanan bağ lama göre anlam kazanmas ı . bağ lamsal * Bağ lam ile ilgili. * Oluş mak. meydana gelmek. bağ lamacı lı k * Bağ lamacı nı n iş i veya mesleğ i. putrel vb. * Uyulması zorunlu olmak. tahsis etmek. * (yara için) İ lâç koyup bezle sarmak. kendinden sonraki çekimli fiile veya fiilimsiye zaman ve ki ş i bakı mlar ı ndan uyan -ı p ekini almı ş fiil: Gelip gitti (Geldi ve gitti) Gülüp geçti (Güldü ve geçti) gibi. ondan önce veya sonra gelen. içten bağ lı olmak. bağ lanı ş * Bağ lanmak iş i veya biçimi. * (siyasî veya sosyal konularda) Yan tutma. bağ lantı . kontekst. bağ lama zarf fiili * Ve bağ lac ı görevinde kullanı larak. * Bağ lama çalan kimse. * Gönlünü kazanmak.

irtibatlı . bağ lantı sı zlı k * Bağ lantı sı z olma durumu. ili ş ik veya ilgili bulunmas ı . bağ lantı lı * Araları nda bağ lantı bulunan. bağ layı cı ünlü. bloksuz ülkeler. tahsis edilmek. * Askerî. bağ lantı sı zlı k politikas ı * Askerî. bağ laş ma * Bağ laş mak iş i. bağ lantı ünlüsü * Bkz. kolona ileten boru. bağ latma . * haberleş me sağ lamak. bağ laş ı klı k * Bağ laş ı k olma durumu. bağ laş mak * Bir ş ey yapmak için birbirine antla ş ma veya sözle ş me ile bağ lanmak. sözleş me yapmak. müttefik.* Bir ş ey bir kimseye ayrı lmak. irtibat. * Sonuç. terim). bağ lantı ünsüzü * Bkz. bağ lantı *İ ki veya daha çok ş eyin birbiriyle bağ lı . bağ layı cı ünsüz. * Araları nda ortak çı kar bulunan devletler iliş kisi. bağ lantı borusu * Katlardaki pis ve kirli suları toplayan. bağ lantı sı z ülkeler * Bağ lantı sı zlı k siyaseti izleyen ülkeler. bağ laş ı mlı * Araları nda karş ı lı klı destek ve bağ ı mlı lı k bulunan. bağ lantı yapmak * iliş ki kurmak. ittifak. siyasî yönden hiçbir bloka bağ lı olmayan (ülke). bağ laş ı m * Eş leme. bağ lantı sı zlı k siyaseti * Bağ lantı sı z ülkelerin izlediğ i siyaset. rabı talı . bağ lantı kurmak * irtibat sağ lamak. ittifak etmek. siyasî yönden hiçbir bloka girmeme siyaseti. bağ laş ı k * Araları nda anlaş ma veya sözle ş me sağ lanmı ş olan (kimse veya topluluk). anlaş ma. bağ lantı sı z * Araları nda bağ lantı bulunmayan. *İ ki ş ey arası nda ili ş ki sa ğ layan ba ğ . bloksuz. sebep gibi birbiriyle sı kı sı kı ya bağ lı ve kar ş ı lı klı bağ ı mlı olan (nesne.

bağ lı la ş ı k * Biri ötekine bağ lı olarak var olan. biri olmadan öteki düş ünülemeyen iki ş eyin. * Uyulması zorunlu. bağ lı lı k * Bağ lı olma durumu. bağ layı cı * Bağ lama niteliğ i olan. * Bir kimseye. sı nı rl ı . . bağ lı kredi * Kredi açan ülkeden mal veya hizmet satı n alı nmas ı ş artı ile sağ lanan kredi. vabeste. kapalı . eski-y-ince vb. saygı ile yakı nlı k duyma ve gösterme. bir hat ı raya saygı veya aş k gibi duygularla bağ lanan.-ğ i * Bağ ı . sadakat. bağ lı la ş ı m *İ ki veya daha fazla değ iş ken arası ndaki bağ ı ntı . bağ lı k bahçelik. * Sadı k. koruyucu ünsüz: okul-da-y-ı m. tâbi. * Organizmanı n değ iş ik yapı . * Sı nı rlanmı ş . özellik ve olayları nda görülen karş ı lı klı ilgi. bağ lı kalmak * uymak. üzüm bağ lar ı çok olan (yer). * Birine karş ı . bağ lı la ş mak *İ ki ş ey arası nda karş ı lı klı ba ğ ı ntı olmak veya bağ lı lı k kurmak. gec-i-k-mek vb. tâbi olmak. * Gerçekleş mesi bir ş artı gerektiren. tutkun. korelâsyon. bağ latmak * Bağ lamak i ş ini yapt ı rmak. bu iliş ki yönünden durumu. bağ lı su bağ lı k * Ağ açta hücre zarı nı n emdiğ i ve taş ı dı ğ ı su. * Kapatı lmı ş olan. merbutiyet. * Bir kuruluş un yetkisi alt ı nda bulunan. bağ lı * Bir bağ ile tutturulmuş olan. bir düş ünceye. * Bağ lamaya ve birle ş tirmeye yarayan: "Ve" ba ğ lay ı cı bir edattı r. aç-ı -l-mak. büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmi ş (erkek). * Bağ yeri. bağ layı cı ünlü * Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile baş layan eklerin getirilmesi s ı rası nda ve kök ile eki birbirine ba ğ layan ünlü: al-ı -r. bağ lı la ş ma * Bağ lı laş mak iş i. * Bir halk inanı ş ı na göre.* Bağ latmak i ş i. bağ lı olmak * tâbi bulunmak. bağ layı cı ünsüz * Ünlü ile biten kelime kök ve gövdelerine ünlü ile baş layan bir ek eklendiğ inde araya giren y ünsüzü. bahçesi zengin ve bol olan (yer). sevgi.

bir inanı ş a aş ı rı ölçüde bağ lanı p ondan baş kası nı düş ünmeme durumu. bağ rı yufka * Yufka yürekli. * Bir düş ünceye. taassup. bağ rı ş a çağ rı ş a * Büyük gürültü ederek. ş amata ederek.* Bkz. bağ nazlı k * Bağ naz olma durumu. mutaassı p. birlikte ba ğ ı rma. bağ nazlaş mak * Bağ naz duruma gelmek. bağ nazca davranı ş . bir inanı ş a aş ı rı ölçüde bağ lanı p ondan baş ka bir düş ünce ve inanı ş ı kabul etmeyen. bağ naz * Bir düş ünceye. bağ rı na basmak * kucaklamak. bağ nazlaş ma * Bağ nazlaş mak durumu. bağ rı ş mak * Birlikte veya karş ı lı klı bağ ı rmak. . ş amata. içine iş lemek. bağ rı ş * Bağ ı rmak i ş i veya biçimi. bağ rı ş tı rma * Bağ rı ş tı rmak iş i veya durumu. bağ rı ş çağ rı ş * Gürültü. bağ rı ş ma * Bağ rı ş mak i ş i. * biriyle ilgilenerek onu koruyup kayı rmak. sı kı ntı çekmiş . bağ rı ş tı rmak * Bağ ı rması na yol açmak. Bağ lı la ş ı m. bağ rı na taş basmak * sesini çı karmaksı zı n her türlü acı ya katlanmak. bağ sı z * Bağ ı bulunmayan. bağ ı rarak çağ ı rarak. merhametli. hep birden bağ ı rtmak. dertlenmek. acı . bağ rı kara *İ skete ku ş unun bir türü (Saxicola torquata). bağ rı yanı k * Çok dert. bağ rı nı delmek * çok dokunmak. yetiş tirmek. taassup. bağ rı nı ezmek * üzülmek. * Gürültüyle.

baharat * Tarçı n. bahar dönemi * Yı lı n kı ş tan sonra gelen ilk aylar ı . yüzyı lda Babîlikten do ğ mu ş olan. karanfil.baha * Paha. karabiber gibi maddeler. bahar noktas ı *İ lkbaharda gündüz gece eş itliğ i anı nda güneş in gök ekvatoru çizgisi üzerinde bulunduğ u nokta. karabiber gibi maddelerin toplu ad ı . 21 Martta gündüz gece eş itliğ iyle baş layarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten. ilkbahar. kı ş ve yaz aras ı ndaki mevsim. Bahaî Bahaîlik bahane * Bahaîlik yanlı sı kimse. bahad ı r * Savaş larda. bahane bulmak * bir iş i yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek. zencefil. zencefil. * XIX. * Bir ş eyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep. baha biçmek * değ erini belirlemek. * Gençlik çağ ı . . durumu. saman nezlesi. bahar * Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullan ı lan tarçı n. bahaneli * Bahanesi olan. çarpı ş malarda gücü ve yı lmazlı ğ ı yla üstünlük kazanan veya yiğ itlik gösteren (kimse). bahane aramak * bir iş i yapmamak için sebep aramak. bahane etmek * herhangi bir ş eyi sebep olarak ileri sürmek. bahar bayram ı * Genellikle mayı s ay ı nı n ilk günlerinde kutlanan bayram. bahanesiz * Bahanesi olmayan. ilkyaz. karanfil. İ ran'dan baş ka Avrupa ve Amerika'da da yayı lmı ş bir din. bahad ı rl ı k * Bahadı r olma özelliğ i. bahar nezlesi * Bkz. bahar * Kuzey yarı m küre için. * Bu mevsimde ağ açlarda açan çiçekler ve yapraklar.

bahçemsi * Bahçeye benzeyen. bahar tasviri ile baş layan kaside. bahariye baharlı bahçe * Divan edebiyatı nda. bostan. karanfil. tarçı n gibi bahar bulunan. baharcı * Baharat alı m satı mı yla uğ raş an (kimse). baharatlandı rmak * Baharat ile süslemek. bahçesiz * Bahçesi olmayan. ağ aç ve sebze yeti ş tirme i ş iyle u ğ ra ş an kimse. bahçe nanesi * Bahçelerde yetiş tirilen bir nane türü. bahçeleri olan (yer).baharatçı * Baharat satan kimse. bahçecilik * Bahçecinin iş i. baharatçı lı k * Baharat satma iş i. bahçeli * Bahçesi olan. bahçeci * Çiçek. bahçe gibi düzenlenmiş yer. lezzetlendirmek veya baharat ekmek. baharatsı z * Baharatı olmayan. * Sebze yeti ş tirilen yer. bahçe kekiğ i * Bahçelerde özel yöntemlerle yetiş tirilen kekik. bahçelik * Bağ lar ı . * Çiçek ve ağ aç yetiş tirilen yer. bahar ı baş ı na vurmak * (alay yollu) gençliğ in verdi ğ i coş kuyla gereksiz veya aş ı rı davranı ş ta bulunmak. . *İ çinde karabiber. bahçe makas ı * Çeş itli ot ve bitkileri düzgün kesmek ve budamak amacı yla yapı lan bir makas türü. bahçe domatesi * Tarla ve bahçelerde sun'î gübre kullanmadan. * Bahçe yapma iş i. baharatlı * Baharatı olan. doğ al olarak yeti ş tirilen domates türü.

bahriyeli * Deniz Kuvvetlerine bağ lı asker. konu. resimlerin bulunduğ u eser. bahisçi * Oyunlarda veya at yarı ş lar ı nda yar ı ş ı n sonuçları nı tahmin ederek bahis oynayan veya oynatan kimse. * Görüş ünde veya iddiası nda haklı çı kacak tarafa bir ş ey verilmesini kabul eden sözlü anlaş ma. * Yalı çapkı nı . bahriye çifte tellisi * Hareketli bir halk oyunu ve ezgisi. bahsetme * Bahsetmek iş i. söz konusu olmak. * Mevlid'in bölümlerinden her biri. * Denizle ilgili. * Bir bahçenin düzenlenmesi ve bakı mı yla görevli kimse. . * Aruzdaki vezin takı mlar ı ndan her biri. bahir * Deniz. bahç ı vanlı k * Bahçı vanı n yaptı ğ ı iş . bahis tutu ş mak * karş ı lı klı bahse girmek. *İ çinde cinsel konularla ilgili açı k saçı k yazı lar ı n. * Bir kitabı n bölümlerinden her biri. bahse girmek * görüş ünde veya iddiası nda haklı çı kacak tarafa bir ş ey verilmesini kabul eden sözlü anlaş ma yapmak. bahis konusu * Söz konusu. bahis açmak (veya aç ı lmak) * belli bir konuda konuş maya baş lamak (ba ş lan ı lmak). bahis mevzuu olmak * üzerinde konu ş ulmak.bahç ı van * Geçimini bahçe ürünlerini yetiş tirip satmakla sağ layan kimse. bahname bahrî bahrî bahriye * Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluş lar ı nı n bütünü. bahis * Konuş ulan ş ey. mü ş terek bahisçi. * Deniz Harp Okulu öğ rencisi. * Söz. bahç ı vanlı * Bahçı vanı bulunan.

konuş mak. bahtı na küsmek * talihsizliğ inden yakı nmak. sunmak. baht iş i * Talihe bı rakı lmı ş . bahtı kara olmak * sürekli olarak talihi yaver gitmemek. istenen sonuca ula ş mamak. bahtı açı k * Talihli. kader. bahtı bağ lı olmak * talihi kapalı olmak. mutsuz olmak. bahş etmek * Bağ ı ş lamak. talih. *Ş ans. sözünü etmek. bahtı kapanmak * talihsizliğ e uğ ramak. * (kı zlar için) evlenecek istekli çı kmamak. bahş etme * Bahş etmek i ş i. mutluluk. bahsi tazelemek * konuş mayı aynı konu üzerine getirmek. savunulan görüş ün yanlı ş olduğ u ortaya çı kmak. kaçı nı lmaz olduğ unu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiğ i hayat tarzı . talihsiz. . bahş iş (veya beleş ) at ı n diş ine bakı lmaz * para verilmeden sa ğ lanan bir ş eyin ufak tefek kusurlar ı nı hoş görmelidir. talihe bağ lı iş .bahsetmek * Bir konu üzerinde söz söylemek. bahsi kaybetmek * ileri sürülen. bahsi geçmek * bir konu üzerinde konu ş ulmuş olmak. bahtı kara * Mutsuz. bahtı açı k olmak * bir konuda ş ansı yaver gitmek. bahsi kapamak * bir konu üzerindeki konuş mayı kesmek. savunulan görüş ün do ğ ru olduğ u belli olmak. bahş iş * Bir hizmet görene hakkı ndan ayr ı olarak verilen para. bahtı açı lmak * talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek. bahsi kazanmak * ileri sürülen. baht * Olacakları n. talih yüzüne gülmek.

baş bakan tarafı ndan seçilerek cumhurba ş kanı nca onayland ı ktan sonra i ş baş ı na getirilen yetkili. *ş aş ma bildirir. talihli. merak. . odunundan kı rmı zı boya çı karı lan bir a ğ aç. * Bahtı iyi olan. * küçümseme bildirir. bakalit bakalitli * Bakalit bulunduran. mutluluk. bakam bakan * Baklagillerden. mutlu. nazı r. bahtl ı bahtsı z * Bahtı kötü olan. bahtlı . kemik çı kı ntı sı .bahtiyar * Bahtı olan. * Hükûmet iş lerinden birini yönetmek için. bakkam (Haematoxylon campechianum). bakakalma * Bakakalmak iş i veya durumu. vekil. genellikle milletvekilleri aras ı ndan. * Hele. hükûmet. bakaç * Dürbün. bahtiyarl ı k * Bahtlı olma durumu. mutlu. özellikle. bakalorya * (eskiden üniversite ve yüksek okullara girebilmek için lise ö ğ reniminden sonra verilen) Olgunluk s ı navı . kuş ku. bakanak * Geviş getiren hayvanları n ayakları nı n arkas ı ndaki körelmiş tı rnak. mutsuzluk. uyarma gibi anlamları nı peki ş tirir. bakanlar kurulu * Baş bakan ve bakanlardan olu ş an kurul. bakalı m (veya bakayı m) * içinde yer aldı ğ ı cümlenin güvensizlik. bakalit kaplamalı . *ş aş ma anlatı r. * Bakmak iş ini yapan (kimse). mutsuz. talihli. bahusus bak bak! bak! * iş te. bahtsı zl ı k * Bahtsı z olma durumu. üstelik. talihsiz. * Formaldehit ile bir fenolün yoğ unla ş mas ı sonucu elde edilen yapay reçine. bakakalmak *Ş aş kı nlı ğ a uğ ray ı p ne yapacağ ı nı bilmez durumda kalmak.

bakanl ı k * Bakan olanı n durumu ve görevi. barı ndı klar ı kurulu ş . * Kalı ntı lar. sı ğ ı r. * Falcı . bakar bakar kör * Gözleri sa ğ lam göründü ğ ü hâlde göremeyen. * Bakı lmak iş i. * Bir ş eyi satı n almayı düş ünmeden yalnı zca bakarak ilgilenen (kimse). * Çok dikkatsiz (kimse). bakarak bakarsı n bakaya * göre. bunun sonucu olarak da do ğ al ş artları nı tespit eden durumu. . * Ait olduğ u yı l içinde toplanamayı p ertesi yı la kalan vergiler. bakı m yapmak * araç ve gereçlerin düzenli çalı ş ması için onarı mı nı yapmak. bakara *İ skambil kâğ ı dı ile oynanan bir kumar. bakı m yurdu * Yoksul veya kimsesiz yaş lı ve sakatları n barı ndı rı lı p bakı ld ı kları yurt. vekâlet. bakı cı lı k * Bakmak iş i. * Askerlik çağ ı na girenlerden son yoklamada bulunarak askere alı nmı ş oldukları hâlde ça ğ rı ldı klar ı nda gelmeyen veya gelip de k ı talar ı na gitmeden topland ı kları yerlerden veya yollardan savuş anlar. vekillik. * Kurum ve kuruluş larda motorlu araçlar ı n onarı ld ı ğ ı ve korundu ğ u yer veya birim. * Öküz. bakı * Özellikle dağ lı k yörelerde bir yamacı n güneş ı ş ı nları na. bakı cı * Bakmak iş iyle görevlendirilen kimse. * Fal. bakı m * Bir ş eyin iyi geliş mesi. güneye veya kuzeye karş ı konumunu belirleyen. * olur ki. nezaret. bakı lma bakı lmak bakı m evi * Bakı ma ihtiyacı olan kimselerin bakı ldı kları . * Bakmak iş ine konu olmak veya bakmak i ş i yapı lmak. iyi bir durumda kalması için verilen emek veya emek verme biçimi. * Falcı lı k. bakar m ı sı nı z? * seslenme ünlemi. * Bakanı n yönetimi altı ndaki kuruluş ları n bütünü veya bu kuruluş lar ı n bulundu ğ u yer. * Kademe. darülâceze.

bakı ncak * Tüfeklerde hedefin uzaklı ğ ı na. çevreye göz gezdirmek. bak ı lmamı ş . bakı ndı bakı nma * Bak hele. bakı r çalmak * (bakı r kaptaki yemek) bak ı r tuzlar ı ile zehirli duruma gelmek. değ erlendirme aç ı sı . 10840 C ye doğ ru eriyen. bakı r kaplama * Demir benzeri madenlerin yüzeyinde bakı r katman oluş turma iş lemi. bakı r rengi . * Muayene olmak. -e göre.95 olan. yoğ unluğ u 8. kı zı l renkli element. Kı saltması Cu. bakı nmak * Bakmak iş i yapı lmak. * Bakı rdan yapı lmı ş . bakı r * Atom numarası 29. bakı ms ı z * Özen gösterilmemiş . bakı mlı lı k * Bakı mlı olma durumu. ı sı ve elektriğ i iyi ileten. niş angâh. * Bakı nmak iş i. araş tı rmak. bakı mlı bakı mlı k * Filmin kartpostal büyüklüğ ünde cam bir perde üzerinde görünmesini sa ğ layan cihaz. yönü. bakı ms ı zl ı k * Bakı msı z olma. olacak ş ey mi? gibi ş aş ma anlatı r. * Yeş ile çalar mavi renk. yakı nlı ğ ı na göre ayar edilecek biçimde yap ı lmı ş iner kalkar gez. kolay dövülür ve iş lenir olduğ undan eski çağ lardan beri türlü iş lerde kullanı lan. bakı r pas ı * Bakı r üzerinde nemli havalarda oluş an bak ı r hidrokarbonat. doğ ada serbest veya birleş ik olarak bulunan. bakı mı ndan * Bakı ş veya görüş aç ı sı .bakı mcı * Bakı m iş ini yapan kimse. üzerinde iyi çalı ş ı lmı ş . bakı r çal ı ğ ı * Bakı r tuzları ile zehirli duruma gelmiş . bakı r ala ş ı mı * %1'in üzerinde çözünmüş elementlerin olu ş turduğ u bakı r ala ş ı mlar ı nı n genel adı . yüzüstü bı rakı lma durumu. *İ yi bakı lmı ş . * Bakı rdan yapı lmı ş kap. bakı r oksit * Kimyasal formülü CuO veya Cu2O olan bakı rı n oksit biçimi. terk edilme.

(rengi) bakı rı n rengine benzemek. benzer noktalar ı kar ş ı lı klı olarak aynı uzaklı kta bulunan iki benzer parçanı n birbirine göre olan durumu. bakı ş ı mlı . bakı r taş ı * Malakit. simetrik. bakı ş açı sı * Bir olayda. bakı r tuzu * Bakı r sülfat. göz taş ı . bakı rla ş ma * Bakı rlaş mak durumu. bakı r sülfat * Göz taş ı . biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunlu ğ u. bakı ş atmak * kı sa bir sürede bakı p geçmek. * Bakmak iş i veya biçimi. bakı ş mak *İ ki veya daha çok kimse birbirine bakmak. bakı rla ş mak * Bakı r rengini almak. simetri. bakı ş ı m *İ ki veya daha çok ş ey arası nda konum. asimetrik. bakı ş ı ks ı z * Bkz. bakı ş ı ms ı zl ı k * Bakı ş ı ms ı z olma durumu. bakı ş ı k * Bkz.* Kı zı la yakı n kahverengi. asimetri. * Kaçamak ve gizli olarak birbirine bakmak. tenazur. bakı ş ı ms ı z * Araları nda bakı ş ı m bulunmayan (iki ş ey) veya iki yanı arası nda bak ı ş ı m olmayan (bir ş ey). bakı ş ı mlı * Bakı ş ı mı bulunan. bakı ş ma * Bakı ş mak i ş i. * Eksen olarak alı nan bir doğ rudan. bakı rc ı * Bakı r iş leyen veya bakı r kap kacak satan kimse. . mütenazı r. düş ünceyi belirli bir yönden inceleme. bakı rc ı lı k * Bakı r kap yapma veya satma iş i. bakı rl ı bakı ş * Bakı r içeren maddeler. konuyu. bakı ş ı ms ı z. * Bu renkte olan. görü ş açı sı .

daimî. erdenlik. bakla çiçe ğ i * Sarı mt ı rak eflâtuna çalan beyaz renkte olan bitki. * bir ş eyden artmak. k ı z.baki * Sürekli. el değ memiş lik. bakkal defteri * Karı ş ı k. düzensiz yazı larla dolu defter. bozulmamı ş lı k. . bakkal bakkal çakkal * Bakkal ve benzeri iş lerle uğ ra ş an esnaf için küçümseme sözü. geri kalan. * El değ memiş . bakkaliye * Bakkal dükkânı nda satı lan ş eyler. * Bir ş eyden artan (miktar). kalı mlı olmak. yeni. taneleri badı ç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba). * (toprak için) İ ş lenmemi ş . * artakalan. bakkam bakla * Bkz. bakkal kâğ ı dı * Kalı n ve kaba kâğ ı t. bakir * Cinsel iliş kide bulunmam ı ş (erkek). kalan. * Bu gibi ş eylerin sat ı ld ı ğ ı dükkân. * Bu bitkinin yeş il ürünü veya kuru tanesi. * Baklagillerden. bakkallı k * Bakkalı n iş i. kalı cı . yurdumuzun her yerinde yetiş tirilen. * Büyük bakkal dükkânı . bakiye * Artı k. artan. bakire bakirelik bakirlik * Bakir olma durumu. baki kalmak * sürekli. bakkala b ı rakma! * bir iş i "bakalı m!" diyerek savsaklamak isteyenlere söylenir. k ı z oğ lan k ı z. * Cinsel iliş kide bulunmam ı ş diş i. bakam. içecek ve baş ka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse. kullanı lmamı ş . yı pranmamı ş . * Yiyecek. geride kalan. * Kalı ntı . * Bir zinciri oluş turan halka veya parçalardan her biri. öteki. * Eskimemiş . * Bakire olma durumu.

baklavacı lı k * Baklava yapma veya satma iş i. iki çenekli ayr ı taç yapraklı lardan büyük bir bitki familyası . * Bakla tarlası . baklava dilimi * Eş kenar dörtgen biçiminde olan. * At donları ndan koyu ve iri lekeli kı r. * Çok ince yufkadan yapı larak arası na kaymak. pire gibi küçük böcekler için) çok iri. * Eş kenar dörtgen biçiminde olan nesne. baklaval ı *İ çinde baklava bulunan. badı çlı pek çok sebze ve ağ açları içine alan. fı st ı k. baklagiller * Bakla. baklava börek * (bir baş ka ş eyle kar ş ı laş tı rı ld ı ğ ı nda) çok kolay ve zevkli (iş ).* Bu renkte olan. bakla oda nohut sofa * Bkz. nohut oda. baklams ı meyve * Bkz. badı ç. baklava açmak * baklava yapmak için gerekli olan ince yufkaları haz ı rlamak. baklal ı baklal ı k * Baklası olan. baklan baklava * Anguta benzeyen kı rmı zı renkli bir çeş it yaban kazı (Otis tarda). baklavacı * Baklava yapan veya satan kimse. baklams ı * Bakla biçiminde olan. ağ zı nda bakla ı slanmamak. bakla kadar * (bit. bakla fal ı * Bakla taneleri ile bakı lan bir fal türü. bakla dökmek (veya atmak) * bakla ile fala bakmak. akasya. * çok tokluk durumunda "baklava börek olsa yemem" biçiminde kullanı lı r. fasulye. ceviz. bakla k ı rı * Beyazı çoğ almı ş . . bakla ı slanmamak * Bkz. bakliye. badem gibi ş eyler konulan tatl ı . beyazlamaya yüz tutmuş renk. keçiboynuzu gibi.

* açı k söylemekten kaç ı ndı ğ ı bir sorunu sonunda açı klamak. * (bir iş ) Birinden beklenmek. * Yapı labilmesi bir ş eye bağ lı bulunmak. * Bir iş i yapmak. farkı na varmak. Benzemek. baksana! baksanı za! * seslenme için kullanı lı r. canlı larda bulunan. küresel. * Bkz. * Yoklamak. suda. bakteriyel * Bakterilerle ilgili. bakterileri içine alan canlı lar. * Baklagillerden elde edilen ürün. bakteridi *Ş arbon hücresi gibi hareketsiz bakteri. * Aramak. silindirimsi. bir iş i yapmakla görevli olmak. incelemek. * Beslemek. kı vrı k biçimde olan. denemek. baklagiller. * Baş ka bir ş eyle ilgilenmeyip elindeki veya önündeki iş le uğ raş ı r olmak. * Gözetmek. * Renklerde. tedavi etmek. bakterigiller * Bakterilere verilen ad. bakteriyoloji alanı nda çalı ş an kimse. bakliyat bakliye bakma bakmak * Bakı ş ı bir ş ey üzerine çevirmek. * Bir bakracı n alabildiğ i miktar. andı rmak. bakteri * Toprakta.*İ çinde baklava desenleri olan. . bakteriyolog * Bakterilerle ilgili. * dikkat çekmek sözü. * (yer için) Yüzü bir yöne doğ ru olmak. önem vererek üzerinde durmak. tek hücre canl ı . mayalanma veya hastalı klara yol açan. bakterisit * Canlı lar ı n vücudunda veya laboratuar deneylerinde bakterileri fiziksel. kimyasal etkiyle öldüren (etken). * Bir ş eyin geli ş mesi veya iyi bir durumda kalmas ı için emek vermek. bakraç * Çoğ unlukla bak ı rdan yap ı lan küçük kova. ilgilenmek. çürüme. baklaval ı k * Baklava yapı mı nda kullanı lan veya baklava yapmaya elveriş li olan. * Önem vermek. * Bakmak iş i. baklay ı ağ zı ndan çı karmak * sabrı tükenip o zamana kadar söylemediğ iş eyleri söylemeye ba ş lamak. klorofilsiz. * Anlamak. geçindirmek. bölünerek çoğ alan. * (hasta için) Muayene etmek.

kı rmı zı veya k ı rmı zı ya çalar sarı renkli çiçekli ağ açç ı k. * Bu maddenin sanayide kullanı lmak için yapay olarak hazı rlanm ı ş ı . adamakı ll ı . bal * Özellikle bal arı lar ı nı n bitki ve çiçeklerden topladı kları bal özünden yapı p. bakteriyoskopi * Bakterilerin mikroskopla incelenmesi iş lemi. bal ar ı sı * Zar kanatlı lardan. bal mumu * Arı lar ı n peteklerini yapmak için karı n halkalar ı arası ndan salgı ladı klar ı yumuş ak ve sar ı msı madde. rengi beyazdan esmere kadar değ iş en tatlı . bal dudak * Bkz. bakması nı sağ lamak. bal dök de yala * bir yerin çok temiz olduğ unu anlatı r. iri ve tatlı bir kabak çeş idi (Cucurbita moschata). bal kabağ ı *İ çi turuncu. bal baş ı * En temiz bal. .bakteriyoloji * Bakterilerin ve genel olarak mikropları n biçimlerini. kovanları ndaki petek gözlerine doldurdukları . baktı rmak * Bakması na yol açmak. çok iyi. * Aptal. *ş üpheye yer b ı rakmadan. * Olgunlaş mı ş incirin. bakteriyolojik * Bakteri bilimi ile ilgili. bal bal demekle a ğ ı z tatlı lanmaz * sözde kalan dilek ve tasarı ları n iş bitirmede hiçbir etkisi olmaz. bal dudaklı * Tatlı dilli. * Ağ açları n kabuğ undan sı zarak pı htı laş an besi suyu. bal alacak çiçe ğ i bilmek (veya bulmak) * çı kar sağ lanabilecek yeri veya ş eyi bilmek veya bulmak. bal kelebe ğ i * Bal kovanları na çok zarar veren bir böcek (Galleria mellonella). bal dudaklı . dı ş ı na sı zan tatlı sı . beyinsiz kimse. sı vı madde. bakt ı rma * Baktı rmak i ş i. koyu. bal yapan eklem bacaklı türü (Apis mellifica). niteliklerini inceleyen bilim. bal çiçeğ i * Almaş ı k yapraklı . baktı kça alı r * güzelliğ i birdenbire göze çarpmayan. bal gibi * pek tatlı .

* Üç köş eli. balı kçı la benzer. büyük. . iri bir ku ş (Botaurus). eti yağ lı ve a ğ ı r. arı lar ı n bal yapmak için emdikleri tatlı sı vı . balabanlaş mak * Balaban duruma gelmek. üç telli Rus halk sazı . balabanlı k * Balaban olma durumu. bal mumu macunu * Mobilyadaki kusurları n onarı mı nda kullanı lan. bal özü * Bazı çiçeklerin içinde bulunan. çocuk. * Bu renkte olan. toprak boya ile renklendirilmiş bal mumu. * Yavru. balabanlaş ma * Balabanlaş mak durumu. *Ş iş man. bal mumu yapı ş tı rmak * unutulmaması için iş aret edip dikkati çekmek. balaban kuş u * Bataklı klarda yaş ayan. bal özülük * Çiçeklerde bal özünü çı karan bezlerin bulunduğ u organ. bal pete ğ i * Arı lar ı n içine bal doldurduğ u bal mumu levha. gürbüz (kimse. bal özlü * Bal özü bulunduran. bal tutan parma ğ ı nı yalar * imkânları geniş bir iş in baş ı nda bulunan kimse bu imkânlardan az da olsa yararlanı r.bal mumu gibi erimek * çok zayı flamak. bal rengi * Kahverengine çalan sarı renk. balaban * Atmaca veya doğ an gibi yı rtı cı bir kuş . yumurtalı k ve erkek organları nı n dibinde bulunan ve bal özü çı karan bez. irileş mek. bala balaban *İ ri. malak. bal özü bezi * Bitkilerin yaprak. nektar. çocuk). bal sa ğ mak * kovandan bal ürünü almak. balak balalayka * Bkz.

yağ lı . * Güçlük çı kartan. muvazene. balat * Orta Çağ da. devredeki akı mı sabit tutmak için konulan direnç. mil. balast gemi * Ambarları nda yük bulunmayan gemi. balay ı * Evlilik hayatı nı n ilk ay ı veya ilk günleri. * Eski Türklerde kiş inin an ı lması için mezarı nı n veya baz ı kurganlar ı n etrafı na dikilen taş . müzik araçları yla çalı nan veya ş arkı olarak okunan eser. * Denge. * Motorlu araçlarda fren yapmayı sa ğ layan.balama * Orta oyununda Rum tipi. tekerlek mili üzerine yerle ş tirilmiş yarı m ay biçimindeki alet. * Safra. balar balast * Çatı kiriş i olarak kullanı lan ve kiremitlerin altı na döş enen ince tahta. üç bentten olu ş an bir Batı ş iiri türü. balç ı k *İ çinde çe ş itli organik maddeler bulunan. tekerleklere gereğ i kadar balans pensi denen kurş un parçası takarak denge sağ lama iş i. su geçirmez. *İ çindeki kil oranı yüksek. * Soğ uk ve sı cakta büyük bir sürtünme kat sayı sı na sahip olan suya ve ya ğ a dayanı klı . yava ş aş ı nan madde. * Karagöz. romantik. koyu toprak. * Batı da. balans pensi * Arabaları n tekerleklerindeki dengeli dönmeyi sağ lamak için cant ile lâstik kenarı na s ı kı ş tı rı lan kurş un parças ı . * Serbest biçimli. balbal balc ı balc ı lı k balçak * Kabza. koyu. balast direnç * Gerilimin büyük değ iş imlerinde. daha çok killi. ş oselerde düzeltilmi ş toprak üzerine döş enen taş kı rı kları . matiz ve külhan beyi tipleri tarafı ndan yabancı ülkelerin tiplerine hitap ederken kullanı lan söz. belirli danslara eş lik eden bir tür ş arkı . pedavra. balans balans ayar ı * Otomobilin sarsı lması nı önlemek için. * Kabzanı n demir siperi. * Arı yeti ş tirme veya bal alı p satma iş i. * Arı yeti ş tirip bal alan veya satan kimse. balast yem * Çok büyük miktarda ham selüloz ihtiva eden ve dolayı sı yla yo ğ un yemlerden çok daha dü ş ük sindirilebilir besin maddeleri ihtiva eden ve hayvanlara tokluk hissi vermek amacı yla kullan ı lan yem. * Demir yolları nda traverslerin altı na. balata . yapı ş kan çamur.

bald ı rpatlatan * Güreş te hasmı n bir ayağ ı nı tutarak diz kapa ğ ı na kadar büküp üzerine yüklenme oyunu. bald ı r kemiğ i * Baldı rda bulunan iki kemikten ince olan ı . * Balçı ğ ı olan. nemli yerlerde yetiş en zehirli bitkilerin ortak ad ı . karabaldı r. balerin . balç ı klı bald ı r * Bacağ ı n dizden ayak bileğ ine kadar olan bölümü. yüz suyu dökerek elde edilen kazanç. hayvan sa ğ lı ğ ı yönünden zararl ı bir sinek türü (Stomaxys calcitrans). çoğ unlukla sahne düzenine ve müziğ e dayalı gösteri türü. ağ u otu. bald ı rsokan * Çift kanatlı lar ı n. bale * Belli hafif figürlere. * Bu tür gösteri yapan sanatçı topluluğ u. *Ş eytan otu. ş eytan tersi otu (Ferula assa-foetida). * Maydanozgillerden. karasineğ e çok benzeyen. bald ı z baldo *İ ri ve dolgun taneli. balç ı k inciri * Kurutulmuş incir. * Bu bitkiden çı kar ı lan zehir.balç ı k hurması * Sandı klara bası larak kurutulan hurma (veya kuru incir). ad ı m atı ş lara. bald ı ranlı k * Çok baldı ran yetiş en yer. bald ı rgan * Baldı ran. kan emen. bald ı r bacak * Açı k saçı k görülen kadı n bacağ ı . iş siz. balçı k hurması . sinekgiller familyas ı ndan. hastalı k bula ş tı ran. (Conium maculatum). * Erkeğ e göre karı sı nı n kı z kardeş i. bald ı rak * Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aş ağ ı olan bölümü. * Kı lı ç kayı ş ı nı n aş ağ ı uzanan parçası . bald ı rı kara * Nemli yerlerde yetiş en birçok e ğ relti otu türünün ortak adı . bald ı rı çı plak * Ayak takı mı ndan. bald ı ran bald ı ran ş erbeti * Acı çekerek. incik. serseri. * Bu bölümün yumuş ak ve ş iş kin olan arka tarafı . pilâvlı k pirinç.

balgümeci * Bal peteğ ini and ı ran bir tür dikiş büzgüsü. dalgı ç. mühresenk. bal ı k adam * Deniz dibine inilebilecek donanı mla su altı nda çalı ş mayı iş edinen kimse. bal ı k eti * Omurgalı lardan. yağ . bal ı k bal ı k * Omurgalı lardan. bal ı k bilimci * Balı klar s ı nı fı nı inceleyen bilim adamı . suda yaş ayan hayvanları n yumuş ak ve açı k renkli eti. bal ı k bilimi * Su ürünleri araş tı rmaları nda özellikle balı klar s ı nı fı nı inceleyen bilim. patetes ve domatesten haz ı rlanan bir çorba türü. ne zayı f olan. ağ ı zdan dı ş ar ı atı lan sümüksü madde. biçimli tombul. bal ı k istifi * Çok sı kı ş ı k olarak bir yere dolmuş (insanlar). balhane * Bal süzme ve paketleme iş lemlerinin yapı ld ı ğ ı yer. * Suda piş irilip kı lçı klar ı ayı klanmı ş . balerinlik * Ası l mesleğ i balerin olan kimse.* Bale yapan kı z veya kadı n sanatç ı . balgam taş ı * Damarlı ve yarı saydam bir tür Kad ı köy taş ı . incecik kı yı lmı ş balı k ile soğ an. balet balgam * Bale yapan erkek sanatçı . * Solunum organları nı n salgı ladı ğ ı . balgamlı * Balgamı olan. bal ı k baş tan kokar * bir iş te aksaklı ğ ı n baş ta olanlardan ba ş lad ı ğ ı nı anlatı r. Hac ı bektaş taş ı . balgam atmak * yapı lmakta olan bir iş veya bir konu üzerine kuş ku uyandı racak bir söz söylemek. * Zodyak üzerinde. kurbağ a adam. solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanları n genel adı . havuç. bal ı k çorbas ı * Beyaz etli balı klardan yapı lan bir tür çorba. Kova ile Koç burçları arası nda yer alan burcun adı . Zodyak. bal ı k etinde * Ne ş iş man. bal ı k kartal ı . bal ı ğ a çı kmak * balı k avlamaya gitmek. suda yaş ayan.

vitaminli ya ğ . bal ı kçı lı k . fakat ba ğ lama gücü yüksek yapı ş tı rı cı . bal ı kçı yaka * Kazaklarda boynu saran ve katlanabilen yaka. ticarî merkez. bal ı kçı l * Balı kla beslenen. bal ı kçı * Balı k tutan veya satan kimse.* Kartallardan. bal ı kçı kazağ ı * Balı kçı lar ı n so ğ uk ve nemli havalarda giydiğ i boğ azl ı ve yünlü kal ı n kazak. bal ı k pazarı * Balı kçı lar ı n avlad ı ğ ı balı klar ı n günlük ve taze olarak satı ş a sunuldu ğ u yer. yavaş kuruyan. bal ı k tabağ ı * Balı k koymaya yarayan kap. beyaz. su kı yı lar ı nda yaş ayan. * Uzun bacaklı lardan. kahverengi çizgili. bal ı k yemi * Balı k avlamada oltanı n ucuna takı lan genellikle yiyecek türü madde. su kı yı ları nda yaş ayan. bal ı kçı düğ ümü *İ ş leme baş langı cı nda yapı lan ve sonra kolayca çözülerek iş in tersine de tutturulan düğ üm ş ekli. bal ı kla beslenen. havyar. bal ı k tutkalı * Balı k endüstrisi artı kları ndan üretilen. bal ı k yumurtası * Balı klar ı n daha çok sı ğ yerlere bı raktı klar ı . * Yayvan servis tabağ ı . bal ı k tutmak * balı ğ ı avlamak. bal ı k kava ğ a çı kı nca * hiçbir zaman olmayacak iş ler için söylenir. üremelerini sa ğ layan yumurta. boynu ve gagası uzun. yı rtı cı kuş (Pandion haliaetus). zehirli meyvesiyle bal ı klar ı sersemleterek avlamaya yarayan bir bitki (Anamirta). bal ı k unu * Kurutulmuş balı ktan özel iş lemlerle elde edilen un. bal ı k otu * Cava ve Malabar'da yetiş en. eritilmiş bal mumuna batı rı larak hazı rlanan yumurtas ı . bal ı k yiyen. bal ı k yağ ı *İ ri balı k ve deniz hayvanları nı n sanayide kullanı lan ya ğ ı . * Balı kçı lara özgü. boğ azl ı k. * Morina balı ğ ı nı n karaciğ erinden çı karı lan ve hekimlikte zayı fl ı ğ a karş ı kullanı lan iyotlu. bal ı k sütü * Yumurtlama sı rası nda erkek balı kları n çı kard ı ğ ı beyaz madde. bal ı kçı lgiller * Leyleksiler takı mı nı n balı kçı llar alt takı mı na giren bir familya. * Çoğ unlukla mersin balı ğ ı nı n. bal ı k yiyerek beslenen büyük bir kuş (Ardea cinerea).

balina * Balinalardan. bal ı klava * Deniz. uzun gagalı balı kçı l cinsinden kuş lar familyası . bal ı klandı rmak * Balı k ile doldurmak. deniz kı rlangı cı (Sterna hirundo). bal ı khane * Balı klar ı n toptan satı ş a çı karı ld ı ğ ı . bal ı kçı n * Perde ayaklı lardan. . * Giysilerin dik ve düzgün durması için bazı yerlerine özellikle yakalar ı na konulan sert. bal ı klandı rma * Balı klandı rmak iş i. bal ı ksı z bali ğ * Döl verme çağ ı na eren. bal ı klı * Balı ğ ı olan. yassı . bir duruma. düz ve baş aş ağ ı bir biçimde.* Balı k tutma. bal ı kgözü objektif * Normal objektiflerden çok daha geniş açı yı alan ve görüntüyü dı ş bükey ayna görüntüsü biçiminde veren objektif türü. uzun ve çatal kuyruklu. * Balı ğ ı olmayan. kad ı rga bal ı ğ ı . ak ı l baliğ olmak. süslemek. falyanos (Balaena mistycetus). atlamada) Balı k gibi gergin. ağ ı rl ı ğ ı 200 ton olan. * erinlik çağ ı na ermek. bal ı kçı llar * Çoğ unlukla uzun bacaklı . kemik gibi ş eylerden yapı lmı ş halka. göl ve ı rmaklarda balı k yatağ ı olan yer. bir harekete sonucunun ne olacağ ı nı düş ünmeden giriş erek. soğ uk hava deposu olan yer. * Balı k üretme. * Bir iş e. buluğ çağ ı na ermiş olan. dar. uzunca gagalı . bulu ğ a ermek. avlama iş i. uzunluğ u 20 m. bal ı klama * (suya dalmada. ya ğ ı ve çubukları için avlanan memeli hayvan. deniz kı yı lar ı nda yaş ayan bir ku ş cinsi. bal ı klamak * Bal ı klama tarzı suya atlamak. * Yollarda suları n ortada toplanmayarak iki yana akmas ı için yapı lan ş iş kinlik. bal ı ktan yararlanma ve satma iş i. bali ğ olmak * bulmak. uzun çubuk. erinleş mek. bal ı knefesi * Balinagillerin baş ı ndan çı kar ı lan ve kozmetik maddeler ve süslü mumlar yapı mı nda kullanı lan bir ya ğ . esnek. eriş mek. bal ı ksı rtı * Balı k kı lç ı ğ ı biçiminde birbirine paralel ve çapraz çizgili kumaş deseni. bal ı kgözü * Ayakkabı lar ı n bağ geçirilen deliklerine ve kemer deliklerine takı lan maden.

Bosna-Hersek. * Bkz. * Güzel süslü. balkı r * Parı ltı . Romanya. parı ldamak. Makedonya. Kosova. dalgalanmak. parlak. boynuz dokusunda. Balkanl ı * Balkan devletlerinden olan. balinalar balinalı balistik * Ateş li silâhlarda barut gazı nı n bası ncı ile fı rlayı p hedefe varı ncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim. balina geçirilmiş olan (giysi). balkan * Sarp ve ormanlı k sı ra da ğ lar. Malkar.balina çubu ğ u * Balinanı n ağ zı na aldı ğ ı suyu dı ş ar ı ya süzüp içindeki deniz hayvanlar ı nı tutması na yarayan ve üst çenesinin iki yanı nda tarak diş leri gibi sı ralanmı ş . * Parlamak. Malkarca. Balkanlarla ilgili. kutup denizlerinde ya ş ayan memeli hayvanlar familyas ı . Yunanistan ve Trakya'y ı içine alan bölge. balkı ma balkı mak balkon . Bulgaristan. balina ya ğ ı *İ spermeçet balinası nı n kafa sinüslerinde bulunan yağ . tarihi ve kültürü ile uğ raş an bilim dalı . Balkar Balkarca balkı * Bkz. * Balina takı lmı ş olan. Arnavutluk. sanc ı . * Örnek hayvanı balina olan. S ı rbistan. * Su halkalanmak. * Ağ rı . Balkanlar * Hı rvatistan. Balkanl ı lı k * Balkanlı olma durumu. * Kesik kesik ağ rı mak. esnek kemiksi bölümlerin ad ı . * Bir yapı nı n genellikle üst katları nda d ı ş arı ya doğ ru çı km ı ş . Karadağ . *Ş imş ek. Balkanoloji * Balkan ulusları nı n dili. çevresi duvar veya parmaklı kla çevrili bölümü. Slovenya. * Balkı mak iş i. sancı mak. *Ş imş ek çakmak. Balkanolog * Balkanoloji uzmanı .

ball ı börek * Çok lezzetli. düzenlemek. balo vermek * baloyu hazı rlamak. kekik gibi kokulu bitkileri içine alan ve iki çenekli bitiş ik taç yaprakl ı lardan oluş an bir familya. * Ballı k hastal ı ğ ı olan. ballanmak * Bal bulaş mak. ball ı börekli olmak * çok iyi anlaş mak. . ball ı dar ı *İ ncir. balköpü ğ ü * Açı k sarı renk. ball ı klı balo * Danslı ve resmî giyimli gece toplantı sı . ballandı ra ballandı ra * Ballandı rarak. lâvanta çiçeğ i. beyaz çiçekli ve çok y ı llı k otsu bir bitki (Lamiumalbum). * Bağ larda görülen külleme hastalı ğ ı . ballandı rmak *İ mrendirecek biçimde övmek. balon * Isı tı lmı ş hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan. olgunlaş mak. * Ballı baba. küre biçiminde araç. ball ı babagiller * Nane. atmosferde uçabilen. ball ı pasta * Bal ile yapı lmı ş veya içine bal konmuş pasta.* Tiyatro ve sinema gibi büyük salonlarda asma kat. ball ı *İ çinde bal bulunan. ballanma * Ballanmak iş i. ball ı k * Bal konulan kap. ballandı rma * Ballandı rmak iş i. tatlanmak. * Tatlı laş mak. balkonumsu * Balkona benzer. bal sürülmek. ball ı baba * Ballı babagillerden.

yükleri bindirip indirmekle. balta vurmak * balta ile kesmek. çadı rları kurup kaldı rmak. yol açmak. * Gemici. koru). parfüm ve ilâçlar ı n yapı mı nda kullanı lan reçine. balotaj baloz balsam * Bir seçimde adaylardan hiçbirinin. sonraları kı zlar a ğ ası na bağ lı olarak sarayı korumak ve sarayı n dı ş hizmetlerini yapmakla görevli kimse. baltaba ş * Baş bodoslaması omurga hattı na dikey olarak çelik lâmadan yapı lmı ş (gemi). * Bir tür kudret helvası .). balta balta değ memiş (girmemiş veya görmemiş ) * içinden hiç ağ aç kesilmemiş . balsı ra * Yaprakları n üzerinde olu ş an bir tür küf. baltac ı k * Küçük el baltası .* Hava veya gazla doldurulmuş . belsem. iş çi gibi kimselerin eğ lenmek için gittikleri içkili. baloncu baloncuk * Balon satan kimse. balon uçurmak * ilgililerin ne diyeceklerini ve nası l davranacakları nı anlamak amacı yla aslı olmayan bir haber yaymak. parçalamak. danslı yer. yontmak gibi iş lerde kullanı lan ağ aç saplı . * Kesmek. gerekli oyu sağ layamaması dolay ı sı yla seçimin sonuçsuz kalması . * Odun kı rı cı . vakitli vakitsiz tedirgin etmek. * Yangı n söndürme kuruluş ları nda balta kullanan er. antiseptik ve besleyici özelliğ i olan (ilâç. * Önceleri sefer sı rası nda çalı lı k ve ormanlı k yerleri temizlemek. balta olmak * direnerek bir ş ey istemek. kauçuktan yapı lan çocuk oyuncağ ı . balon lâstik * Bisikletlerde kullan ı lan bir lâstik türü. * Baz ı ağ açlardan elde edilen. balonculuk * Balon yapmak veya satmak iş i. * Karnı yuvarlak ve ş iş kin. demir araç. ası lmak. merhem vb. balsamlı * Balsam içeren. musallat olmak. boynu dar cam kap. balonvari * Balona benzer. baltac ı * Balta yapan veya satan kimse. sı k ve gür (orman. balon gibi. yarmak. . * Küçük balon.

* Bilinçli ve kası tlı olarak. Balt ı k dilleri * Baltı k ülkelerinde konuş ulan Hint-Avrupa dil grubu.* Değ irmen taş ı nı n ortas ı nda bulunan haç biçimindeki alet. . balya yapmak * balyalamak. Balt ı k * Baltı k denizine kı yı sı olan ülkeler ve bu ülkelerin halkı . * Yolları açma ve düzenlemede balta ile donatı lmı ş asker sı nı fı . sabote etmek. balyalama * Balyalamak iş i. baltalamak * Balta ile kesmek. bir i ş i veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma. baltalayı cı lı k * Baltalama iş ini yapan kimse. balyalanmak * Balyalamak iş i yap ı lmak. baltay ı taş a vurmak * farkı nda olmayarak birine dokunacak sözler söylemek. * Sı k sı k kesimi yapı lan orman. balyalamak * Balya yapmak. pot kı rmak. baltalayı cı * Baltalama hareketini yapan kimse. * Bir iş i. sabote etme. baltadan kurtulmak * kesilmemek. balya makinesi * Değ iş ik tarı m ürünlerini ip ya da çember ile balyalama veya denkleme iş ini yapan alet. * Atı cı lı kta hedef vazifesi gören plâkalar ı havaya fı rlatan yaylı alet. denk yapmak. balyalanma * Balyalanmak iş i. baltal ı k baltası kütükten çı kmak * bir engelden. bir sı kı ntı dan kurtulmak. baltrap balya * Çember ve demir tellerle bağ lanmı ş ticaret e ş yası . baltalama * Baltalamak iş i. sabotaj. baltal ı * Baltası olan. bilinçli ve kası tlı olarak bozacak veya yı kacak davran ı ş ta bulunmak. * Bir köyün odun ihtiyacı nı sa ğ laması na izin verilen koruluk veya orman bölgesi.

bam teline basmak (veya dokunmak) * en çok kı zacağ ı ş eyi yapmak veya sözü söylemek. bam teli * Bazı sazlarda kalı n ses veren tel veya kiriş . bamya tarlası * Mezarlı k. balyozlanma * Balyozlanmak iş i veya durumu. hem kurutularak yenilen ürünü. balyoz gibi * çok ağ ı r. bambu * Buğ daygillerden. bambaş ka * Büsbütün baş ka. * Taş lar ı kı rmak. merdiven. * Sakalı n. ergin evrede baş akları kemiren. k ı n kanatl ı böcek (Anisoplia austriaca). hezaren (Bambusa vulgaris). kazı k çakmak gibi i ş lerde kullanı lan. değ iş ik. bambaş kalı k * Bamba ş ka olma durumu. bambul * Kurtçuk evresinde ekinlerin kökünü. varyos. ezici (kol veya yumruk). balyozlanmak * Balyoz ile dövülmek. balyozlama * Balyozlamak iş i.balyemez balyos balyoz * Eskiden kara ve deniz savaş lar ı nda kullanı lan. boyu 25 m kadar olabilen. bamya * Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus). orta çapta. balyozlamak * Balyozla vurmak. * Bu kamı ş tan yapı lmı ş olan. kahverengi. uzun menzilli tunçtan top. * Bu bitkinin hem taze. * Osmanlı İ mparatorluğ u döneminde Frenk ve özellikle Venedik elçilerine verilen ad. bambul otu * Sı cak ve ı lı man bölgelerde yeti ş en otsu veya çalı türü bir bitki (Heliotropium). ban * Osmanlı İ mparatorluğ u döneminde Macaristan ve Hı rvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan. farklı . apayr ı . ban ağ acı . alt dudağ ı n hemen alt ı ndaki bölümü. Hint kam ı ş ı . çok iri ve a ğ ı r çekiç. sı cak ülkelerde yeti ş en. balyozla dövmek. mobilya. baston gibi birçok eş yanı n yapı mı nda kullanı lan bir tür kam ı ş .

* Bağ . ses cihazı ile bant üzerine kaydetmek. bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yı lan bin yaş ası n * birçok kimseler. yaprakları telek damarlı .. * Bayağ ı . aldı rı ş etmemek. * Amerika zencilerinin çaldı ğ ı gitar biçiminde. bançolaş ma * Bançolaş mak durumu. bandaj * Sargı ile sarma. sı radan. banda almak * bir sesi. * Banal olma durumu. bana m ı sı n dememek * hiçbir ş ey etkili olmamak. * Herkesin kullandı ğ ı . sorgun. demesinler * bir iş in kesinlikle yapı laca ğ ı nı belirtmek için söylenir.* Asya'nı n tropik bölgelerinde ve Afrika'nı n kuzeyinde yetiş en. meyvesinden kokusuz bir ya ğ elde edilen ağ aç (Moringa oleifera). sargı . bana da . bançolaş mak * Banço durumuna gelmek. kendilerine kötülüğ ü dokunmayan kiş iye dokunmak istemezler. banak banal * Ekmek parçası . bandajlatmak . * Sepetçi söğ üdü. Kuzey Afrika ve Avrupa'nı n sı cak bölgelerinde yetiş en zehirli ve otsu bir bitki (Hyoscyamus). bandajlamak * Sargı ile sarmak. bandajlatma * Bandajlatmak iş i. ban yağ ı * Hint yağ ı . bandajlama * Bandajlamak iş i. ban otu * Asya. bana bak! * "beni dinle" anlamı nda teklifsiz bir seslenme ve gözdağ ı sözü. çiçekleri salk ı m durumunda. bana * Ben zamirinin yönelme hâli ekli biçimi. herkesin anlad ı ğ ı . madenî gövdesi olan beş veya daha çok teli olan bir müzik banallik banço aleti.. lokma.

bang ı r bang ı r bağ ı rmak * yüksek sesle. * Bayrak direğ inin tepesine süs olarak konulan uzun. * Kurutulacak üzümün güneş e serilmeden önce içine batı rı ldı ğ ı potaslı suyun konuldu ğ u kap. Sümerbank gibi belirtme grupları nda banka sözünün yerine kullanı lı r. * Çabuk kuruması ve renginin parlak sarı olması için üzüm salk ı mları nı veya inciri küllü veya potaslı ı lı k suya dald ı rı p çı karmak. kumaş ş erit. mı zı ka. bani * Kurucu. avazı çı kt ı ğ ı kadar bağ ı rmak. badem ve benzerlerinin. * Etibank. bank . h ı çr ı karak ağ lamak. bang ı rdama * Bangı rdamak iş i. band ı ra * Geminin hangi devlete ait olduğ unu gösteren bayrak. bangı r bangı r bağ ı rmak. mı zı kacı . Banglade ş li * Bangladeş halkı ndan olan kimse. gürültüyle. kuran. band ı rmak * Banmak. bang ı rdamak * Öfkelenerek yüksek sesle bağ ı rı p çağ ı rmak.* Sargı ile sardı rmak. *İ pe dizilmiş ceviz. bandoculuk * Bandocu olma iş i veya durumu. bandrol * Paket veya ş iş elerin ağ ı zları na konulan ş erit veya etiket. bandocu * Bandoda görevi olan kimse. bang ı r bang ı r ağ lamak * yüksek sesle. * Yapan. * Devletçe verginin kesildiğ ini gösteren etiket. bandrollü * Bandrolü bulunan. bang ı r bang ı r * Yüksek sesle. band ı rma * Bandı rmak i ş i. band ı ralı * Bandı rası olan. niş asta ile kaynatı lmı ş üzüm suyuna veya baş ka bir tatlı ya batı rı lmas ı yla yap ı lan sucuk. * Yabancı devlet bayra ğ ı . bando * Türlü üfleme ve vurgulu çalgı lardan olu ş an ve daha çok geçit törenlerinde kullan ı lan m ı zı kacı lar toplulu ğ u veya tak ı mı . bandaj yaptı rmak.

kredi. * Para. * Faizle para alı p veren. * Bankerin yaptı ğ ı iş . banket *Ş ehirler aras ı yollar ı n iki tarafı nda yayaları n yürümesine ve ta ş ı tlar ı n trafiğ i aksatmadan durabilmesine yarayan çak ı l veya toprak yol. banka kart ı * Banka iş lemleri için otomatik makinede kullanı lan özel ş ifreli kart. parklarda oturulacak s ı ra. bankacı lı k * Banka iş lemleri yapma i ş i. banka defteri * Bkz. * Bankacı lı k iş leminin yapı ldı ğ ı yer. bankadan çekmek (veya almak) * bankadaki hesabı ndan para almak. bankerlik bankerzede * Banker ile olan iş iliş kilerinde zarara uğ rayan kimse.iskonto. banka cüzdanı * Banka hesabı olanları n sahip oldukları küçük defter. biriktirmek. * Çok zengin (kimse). de ğ erli belge. bankamatik * Bankaları n para iş lemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine.bank banka * Çoğ unlukla bahçelerde. i ş takibi için gelenle görevli arası na konulmu ş tezgâh. bankaya yatı rmak * bankadaki hesabı na para koymak. *İ ş yerlerinde üzerine e ş ya koymaya elveriş li. altı n gibi taş ı nı r değ erlerin ticaretiyle uğ raş an kimse. banka gibi * çok zengin (kimse). * Banker olma durumu. banknot banko * Devlet bankası taraf ı ndan piyasaya çı karı lan kâ ğ ı t para. . kambiyo iş lemleri yapan. * Bankacı nı n mesle ğ i. banka cüzdanı . e ş ya saklayan ve daha ba ş ka ekonomik etkinliklerde bulunan kurulu ş . kasaları nda para. banker * Banka sahibi. bankacı * Bankacı lı k iş lemleri ile uğ raş an veya bankada görevli kimse. * Bankacı . bankiz * Buzla. banka cüzdan ı .

ensiz. * Talih oyunları nda ortada toplanan paran ı n hepsine oynandı ğ ı nı anlatı r. uzun kâğ ı t veya bezden üretilmiş . banko say ı * Sayı sal loto oyununda. banko geçmek * Yarı ş larda veya toto. banliyö treni *Ş ehirle banliyö aras ı nda iş leyen tren. bant yapı ş tı rmak. bir atı n veya sayı nı n kesin olarak tutturulaca ğ ı nı tahmin edip iş aretlemek. * Bantlama makinesi. yassı ba ğ . banliyö * Genellikle oturma alanı niteliğ inde olan. banma banmak bant * Düz. banlamak * Horoz ötmek. bant zı mpara * Çekmeye dayanı klı . * Katı bir ş eyi sulu veya tuz. biber gibi toz durumundaki maddelerin içine bat ı rı p çı karmak. bantlay ı cı * Bant yapan kimse. bant çözmek * manyetik bir bant üzerine alı nmı ş sesleri yazı ya aktarmak. bant doldurmak * bir bandı ses kaydederek kullanmak. de ş ifre etmek. bantlamak * Bantla iki ş eyi birbirine tutturmak. . oyunu yönetenin ortaya koyduğ u para. banko geçme * Banko geçmek durumu.ş erit. * Su altı tepeliğ i. bantlama * Bantlamak iş i. çevre. banko at * Yarı ş larda dereceye gireceğ i kesin olarak tahmin edilen at. * Ses alma cihazları nda seslerin kaydı için kullanı lan manyetik oksitli plâstik veya selüloz ş erit. * Bağ ı rmak. * Talih oyunları nda oyunu yöneten kimse. garanti olarak çı kacağ ı tahmin edilen sayı . genellikle zı mparalama makinelerinde kullanı lan aş ı ndı rma gereci. * Banmak iş i. * Yara üzerine yapı ş tı rı lan özel olarak hazı rlanmı ş ilâçlı küçük ş erit.* Talih oyunları nda. loto gibi oyunlarda. banlama * Banlamak iş i. ş ehir merkezinden uzakta veya sı nı rları na yak ı n yerlerde bulunan ş ehir yöresi. dolay.

banyo almak * banyo yapmak. çok yüksek olmamakla birlikte. gövdesinin çevresi 20 m yi aş abilen bir a ğ aç (Adansonia digitata). hamam. * Tedavi amacı ile haz ı rlanan ilâçl ı su. banyo kazanı * Banyoyu ve suyu ı sı tmak için yap ı lan özel kazan veya ı sı tma aleti. ba ş lı k. banyo dolab ı * Banyo için gereken bütün malzemenin içinde bulundurulduğ u dolap. banyo bataryası * Sı cak ve soğ uk su ile du ş bağ lantı sı nı n bir arada bulunduğ u musluk takı mı . * Duyarlı yüzeylerin iş lenmesinde belirli bir iş lemin gerektirdiğ i maddeyi erimiş olarak içinde bulunduran sı vı . * Vücudun bir bölümünü veya bütününü. * Banyo küvetinde yı kanma. baobap * Ebegümecigillerden. banyo * Yapı larda. üstü havlu benzeri dokuma olan paspas. bap * Kapı . banyo küveti * Genellikle içine su doldurulup yı kanmaya elveriş li tekne. bar . içinde yı kanı lan bölüm. banyo yapmak * yı kanmak. * Arap gramerinde mastar çeş itlerinden her biri. banyo tak ı mı * Banyo odaları nda ı slak zemine serilen altı plâstik. fiziksel veya kimyasal bir etki altı nda bir süre bulundurma i ş lemi.banttan vermek * genellikle radyo ve televizyonda banttan yararlanarak daha önceden alı nmı ş bir sesi veya görüntüyü yay ı nlamak. banyo havlusu * Banyo sonrası kullanı lan ve özel olarak yapı lan havlu. banyolu *İ çinde banyo bölümü olan. * Banyodan henüz çı kmı ş bir kimsenin durumu. * Konu. banyo sabunu * Banyo yaparken vücudu yı kamak için kullan ı lan sabun. banyosuz * Banyosu olmayan. husus. sı cak ülkelerde yetiş en. * (kitaplarda) Bölüm. banyo kabini * Duş kabini.

* Ayaküstü içki içilen meyhane. temelsiz eğ reti yapı . atı ş noktası ndan kaleye doğ ru ve olu ş turulan baraja kadar belirlenen nizamî ara aç ı klı ğ ı . bar tutmak * bar oynamak için hazı rlanmak ve oyuna ba ş lamak. * Bir salonda içki içmek için hazı rlanmı ş köş e. duvar yapmak. * Cam kaplarda oluş an pas. kı llı çuha. * Halterde kaldı rı lması gereken alet. * Apaçı k görünmek. en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuş ularak oynanan. bar ateş i * Yoğ un yaylı m ateş i. ortada olmak. bar bar bar bar bağ lamak * kir bağ lamak. içkili eğ lence yeri. bar * Danslı . * Tahta. baraj * Suyu toplamak. bar bar * Bağ ı rmak fiili ile kullanı larak ba ğ ı rı ş ı n öfkeli ve yüksek sesle oldu ğ unu anlatı r. ağ ı r ritmli bir halk oyunu. * Bir cins tüylü av köpeğ i. * Futbol veya hentbolda serbest atı ş ı yapacak oyuncunun önünde karş ı tak ı m oyuncuları nı n yanyana dizilip olu ş turduklar ı duvar. kebe. barak * Tüylü. paslanmak. baraj mesafesi * Serbest atı ş sı rası nda.* Anadolu'nun doğ u ve kuzey bölgesinde. * Herhangi bir alanda baş ar ı yı tespit etmek için gerekli olan ş art. baraj ate ş i * Yoğ un yaylı m ateş i. baraj yapmak (veya kurmak) * (futbol veya hentbolda kaleye yapı lan vuruş lar ı önlemek için) oyuncular kale önünü kapatacak biçimde sı ralanmak. çinko gibi hafif ş eylerden yapı lmı ş . bar havas ı * Bar oyunları nda tek veya toplu olarak söylenen ezgi. baraka barakac ı k * Küçük baraka. gücünden yararlanmak amacı yla akarsu üzerinde yap ı lan bent. barajı aş mak * herhangi bir sebeple konulmuş olan ş art ı yerine getirip baş ar ı sa ğ lamak. . büğ et. * Hava bası nc ı birimi.

bir tür fasulye. beyaz etli. * Bilim doktorları nı n ve kardinallerin giydikleri dört kö ş e külâh veya baş lı k. * Kale duvarları nda dü ş mana ok atmak için açı lmı ş delik. kı rmı zı pullu. kı rmı zı çuhadan yapı lmı ş . * Taneleri yuvarlak. barbunya ve tekir türleri iyi bilinen bir familya. * Kaba ve kı rı cı . baltac ı ve kap ı cı lar ı n giydikleri. * Kaptanı n.baran barata * Yağ mur. barba ş ı barbata * Bar oyunları nda sı ran ı n sağ ba ş ı nda yer alan ve oyunun düzenini sa ğ layan kimse. barbarla ş ma * Barbarlaş mak i ş i. tayfaları n. * Uygarlaş mamı ş kavim. barbekü barbunya * Barbunyagillerden. barbut * Zarla oynanan bir çeş it kumar. * Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluş turdu ğ u girintili çı kı ntı lı dı ş duvarları n üst bölümü. kale korkuluğ u. barbunyagiller * Dikenli yüzgeçliler alt takı mı na giren. uzunca ba ş lı k. vücutları iri pullarla kaplı . barc ı * Özellikle balkonlarda ı zgara et piş irmekte kullanı lan ve duvar içerisine gömülmüş ocak. barbarca * Barbara yakı ş an bir biçimde. gemi sahibine. *İ htiyar Rum meyhanecilerine seslenmek için kullanı lı r. kı rmı zı benekli. * Osmanlı sarayı nda genel olarak bostanc ı lar ı n. * Kaba saba. kemikli bir bal ı k (Mullus barbahı s). ilkel. baratarya barba barbakan barbar * Uygarlaş mamı ş . . topluluk. barbarla ş mak * Barbar gibi davranmak. armatöre veya sigorta ortaklı ğ ı na bilerek verdikleri zarar. * Kaba ve k ı rı cı bir davran ı ş la. ucu k ı vrı k. barbarizm * Bir sözün fonetik veya morfolojik yapı sı nda yapı lan büyük yanlı ş lı k. oval veya yassı . barbarl ı k * Barbar olma durumu.

bardan bardan * Beyaz beyaz. genellikle örgü. barçak * Kı lı ç kabzası nı n siperi. genellikle camdan yapı lan kap. baş ı nı n bir ucu çember parçası biçiminde eğ ri.* Bar iş leten kimse. barda ğ ı taş ı ran damla * sabı r tüketen a ş ı rı davranı ş veya durum. bardak * Su ve benzeri ş eyleri içmek için kullanı lan. bardakç ı * Bardak veya çömlek yapan veya satan kimse. . * Bir tür küçük ve tatlı yaş incir. bardo barem * Ayg ı r ile di ş i eş ek çiftleş mesinden üretilen her yaş taki hayvan. barda ğ ı taş ı rmak * sabrı nı tüketmek. * Çok beyaz. öbür ucu keskin çekiç. bardacı k bardacı k eriğ i * Bardak eriğ i. * Kalyon türünden küçük savaş gemisi. barc ı lı k * Barcı olma durumu. kâğ ı t veya plâstik örtü. barça * Orta Çağ da kullanı lan kürekli ve yelkenli taş ı ma gemisi. * Fı çı cı keseri. * Devlet memurları nı n maaş lar ı nı n derece ve tutarlar ı nı düzenleyen sistem ve çizelge. bardan bardan * Yük taş ı mak için kullan ı lan çanta veya çuval. * (bazı bölgelerde) Toprak testi. bardakalt ı * Bardağ ı n konulduğ u yeri kirletmemesi için kullanı lan. * Barcı nı n iş i veya mesle ğ i. * Bir bardağ ı n alacağ ı miktar. barda * Dam ustaları nı n kullandı ğ ı . bardaktan boş anı rcas ı na yağ mak * (yağ mur) çok ş iddetli yağ mak. * Yemek öncesi yenilen bardak altı büyüklüğ ünde bir tür lâhmacun. bardak eri ğ i *İ ri ve tatl ı bir tür erik.

bar ı ş görüş olmak * her türlü dargı nlı ğ ı unutarak bar ı ş mak. * Uyum. barı ş sever. * Bir tür süs iğ nesi. * Kafile. yüksek divan.baret baret *İ ş çilerin baş ları na giydikleri. papaz takkesi. * Göç eş yası . bar ı bar ı nak bar ı ndı rma * Barı ndı rmak iş i. * (soyut kavramlar için) Bir yerde etkili olmak. dirlik içinde yaş amak. barı ş ı öngören. bar ı ndı rmak * Barı nmas ı nı sa ğ lamak. sulhçu. iki ayak üzerine tutturulmuş çubuklu jimnastik arac ı . ev eş yası . metal veya plâstikten yapı lmı ş ş apka. çit. * Küçük takke. *İ çine izinle girilen yer. * Böyle bir antlaş madan sonra insanl ı k tarihindeki süreç. otağ . sulhperver. . bar ı ş yapmak * barı ş antla ş mas ı nı imzalamak. göç. bar ı nmak * Doğ a etkilerinden korunmak için kapalı bir yere sı ğ ı nmak. * Bahçe duvarı . * Barı ş ı amaçlayan. bar ı ş çı * Barı ş ı seven. * Barı nı lacak yer. barı ş çı . geliş ecek ortamı bulmak. bar ı ş çı l bar ı ş çı lı k * Barı ş çı olma durumu. bar ı ş * Barı ş mak iş i. * Çeş itli beden hareketleri yapmaya elveriş li yükseklikte. küçük kervan. * Savaş ı n bittiğ inin bir antlaş mayla belirtilmesinden sonraki durum. barfiks bargâh bargam barhana * Levreğ e benzer bir balı k. kavga etmeme eğ ilimi. karş ı lı klı anlay ı ş ve ho ş görü ile oluş turulan ortam. * Yerleş mek. yaş amak için uygun ş artlar bularak oturmak. sulhsever. bar ı nma * Barı nmak i ş i. sulh. melce. * Çevresiyle uyumlu. * Bkz.

bar ı ş sever * Barı ş çı . bar ı ş tı rma * Barı ş tı rmak i ş i. araları ndaki darg ı nlı ğ ı kaldı rmak. bar ı ş tı rmak * Barı ş maları nı sağ lamak. * Keş ke. barikat barikat kurmak * engel oluş turmak. barikatlamak * Barikat ile çevirmek. ho ş görülü. * Bkz. bari * Hiç olmazsa. uzlaş ma. sevecen. ara bulmak. anlaş ma. .bar ı ş ı k * Baş kas ı ile barı ş durumunda bulunan. zevk almak. anla ş mak. * Sevmek. barikatlama * Barikatlamak iş i. bar ı ş çı l. bar ı ş ı k olmak * sevecen ve hoş görülü davranmak. sulhsever. barisfer barit baritin * Doğ al baryum sülfat (BaSO4). uzlaş mak. sulhçu. o hâlde. sulhperver. öyle ise. bar ı ş ma * Barı ş mak durumu. barikat yapmak * çeş itli araçlarla bir engel olu ş turmak. baritli *İ çinde barit bulunduran. * Bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanı larak yap ı lan engel. baritli yı kama * Kalı nbağ ı rsa ğ ı n ve rektumun radyolojik i ş lemde baryum sülfatla doldurulması ve yı kanması . ağ ı r küre. * Baryum oksit (BaO) veya baryum hidroksit Ba(OH)2. bar ı ş ı klı k * Barı ş ı k olma durumu. barikat yapmak. hiç değ ilse. dargı n veya dü ş man olmayan. bar ı ş mak *İ ki taraf. bar ı ş severlik * Barı ş sever olma durumu.

S 1600 ile 1750 yı lları arası ndaki klâsik sanatı izleyen resim.bariton * Tenor ve bas arası ndaki erkek sesi. yükseklikölçer. . * Bkz. * Kara yolları nı n kenarları na yapı lan korkuluk. engel. bariyer bariz barizle ş me * Barizleş mek iş i. barograf * Bir hava taş ı tı nı n uçarken izlediğ i yolun yüksekliklerini çizgi hâlinde göstermeye veya iş aretlemeye yarayan alet. bark barka barkarol * Venedik gondolcülerinin söz ve müziğ i önceden yazı lmadan. ev bark. içlerinden geldiğ i gibi söyledikleri ş arkı . mimarlı k üslûbu. barmenlik * Bar tezgâhtarlı ğ ı . * Büyük sandal. barok * M. * Ritmi üç zamanlı müzik eseri. evlenmek. göze çarpan. * Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenli ğ ini sağ lamak için kullanı lan açı lı r kapanı r engel. * Çizgi im. barizle ş mek * Bariz duruma gelmek. * Herhangi bir yolu kapamak için yapı lan engel. barklanma * Barklanmak iş i veya durumu. baro baş kanı * Baro genel kurulunca en az on beş yı ll ı k kı demi olan avukatlar aras ı ndan seçilen ve baroyu temsil eden baro üyesi. pistonlu bir tür a ğ ı z çalgı sı . * Engelli at yarı ş lar ı nda üzerinden atlanması gereken yapay engel. barlam. * Basso ile alto arası nda ses veren. * Açı k. * Bkz. baro * Bir ş ehir veya bir bölge avukatları nı n bağ lı olduklar ı meslek kuruluş u. barklanmak * Ev sahibi olmak. belirgin. barkot barlam barmen * Bar tezgâhtarı .

barut fı çı sı gibi * çok kı zgı n. * Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeş it çarpan balı ğ ı (Trachinus vipera). barometre * Bası nçölçer. düş ünceden çok duyuma. barokçuluk * Barok sanat ve edebiyat görüş ve ilkelerini benimseyen ak ı m. sert. aksi (kimse). barsak * Bağ ı rsak.* Batı edebiyatlar ı nda dengeden çok harekete. barut gibi * öfkeli. barok müzik * Çalgı lar arası nda veya çalgı larla sesler aras ı nda karş ı tl ı klar kuran XVl-XVlll. barut hakk ı * Mermiyi istenilen uzaklı ğ a atabilmek için gerekli barut gazı bası ncı nı sa ğ lamaya yetecek miktarda barut. etkileyici. nane ve yaban keki ğ inin ortak adı . barokçu * Barokçuluk yanlı sı olan kimse. kat ı madde. abartmalı . yüzyı llar arası ndaki müzik reformunu olu ş turan müzik. fı çı . * pek ekş i veya acı . barut esmeri * Koyu esmer renkte olan (kimse). sinirli ve kinle dolu kimse. * her an olay çı kacak yer veya kavgaya yol açacak durum. barsam barsama barudî barut * Ateş li silâhla bir merminin atı lması na veya herhangi bir aracı n fı rlatı lması na yarayan. * Güzel kokulu yaprakları yemeklere konulan. baroskop * Havanı n içinde bulundu ğ u cisimlerin ağ ı rl ı ğ ı üzerine yaptı ğ ı hafifletici etkiyi gösteren ve havası boş altı labilen bir fanus içinde terazisi bulunan fizik cihazı . baron baronluk * Batı ülkelerinde vikont ile ş övalye aras ı nda soyluluk unvanı . * Koyu gri renkte olan. barparalel * Düş ey direkler üzerine paralel olarak tutturulmuş iki tahta çubuktan oluş mu ş jimnastik aracı . barut fı çı sı * Barut koymaya. çeliş kiden çekinmeyen edebiyat akı mı . * Gösterge. patlayı cı . huysuz. . doldurmaya ve muhafaza etmeye yarayan kutu. * Baron olma durumu veya baronun görevi. biçimlerin serbestçe yarat ı lmas ı ndan duyulan coş kuya önem veren.

* Atom sayı sı 56. * Sesi böyle olan sanatçı . gümüş renginde. * En kalı n sesli orkestra çalgı sı . barut rengi * Koyu giri. barut kokusu gelmek * savaş tehlikesi sezilmek.barut kesilmek (veya olmak) * çok öfkelenmek. barutla oynamak * tehlikeli iş lerle uğ ra ş mak. katı ve basit bir element. basamak * Merdiven. yoğ unluğ u 3. baryum karbonat * Karbondioksidin. bas tutmak * ince sesli çalgı lara tek perdeden e ş lik etmek. bas * En kalı n erkek sesi. Kı saltmas ı Ba. basak basaklı basaksı z * Merdiveni olmayan. bas bariton * Bası n çı kamadı ğ ı ince tonlara çı kabilen. git. baryum sülfat * Baritin. bas bas * Bağ ı rmak fiili ile kullanı larak ba ğ ı rı ş ı n yüksek sesle olduğ unu anlatı r. * Merdiveni olan. . havada çabuk oksitlenen. barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı . bas (veya bas git) * çekil. baruthane * Barut yapı lan veya saklanan yer. buna rağ men bası n indi ğ i kalı n ve tok tonlara inemeyen sesi olan sanatçı . barutçuluk * Barut yapma veya alı p satma i ş i. defol!. barutçu * Barut yapan kimse. do ğ ada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan.78 olan. barutluk baryum * Barut saklanan kap veya yer. yürü.

basamak basamak * Yavaş yavaş (yükselme veya inme). durum veya yer. * Dalyanı n kapak yeri. * Kı sı k. tabı . *İ leriyi görme. * Görme ile ilgili. * Derece. dökme harf. * Derece derece. * Bası lmı ş . hane. kerte. bası * Resim kliş esi. basamak basamak olan. basen * Omurganı n bel ile kalça arası ndaki bölümü. aş ama. dergi gibi ş eyleri basan kimse. birbirinden belirli aralı klarla yükselen düz yüzeylerden her biri. bası cı * Kitap. * Bir amaca ulaş mak için yararlan ı lan kiş i. * (cebirde) Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti. * Merdivenin ayakla bası lan yüzeyi. basamak yapmak * bir durumu daha yükseğ ine eriş mek için araç olarak kullanmak. basar * Göz. basar basarî basarna basbayağ ı * Alı ş ı landan.* Bir yere çı karken veya bir yerden inerken bası lan ve art arda gelen. * Çok yüksek olmayan. resim çı karmak iş i. bası cı lı k bası k * Bası cı olma durumu veya bası cı nı n iş i. bası klaş tı rma * Bası klaş tı rmak i ş i. . * Kı tasal uzantı dan okyanus ortası sı rtları na kadar devam eden ve 4000-5000 m derinliğ i olan deniz dibi. basamakl ı * Basamağ ı olan. * Bir cismin bir yanı nı kaldı raçla yükseltme iş i. bası klaş tı rmak * Bası k durumuna getirmek. bilinenden hiçbir değ iş ikliğ i olmayan. * (aritmetikte) On kuralı na göre yazı lmı ş bir sayı nı n. algı lama yetisi. her rakamı nı n bulunduğ u sı ra. tâbi. taş kalı p kullanarak makine yardı mı ile kâğ ı da ve bez gibi ş eylere yazı . yass ı laş mı ş . bası klı k * Bası k olma durumu. alçak. * Bir elipsin büyük ve küçük eksenleri arası ndaki farkı n büyük eksene oranı .

bası n ata ş esi * Resmî veya özel kurum ve kuruluş larda. bası lsı n" anlamlar ı nda kullanı lan terim. * Bası lmak iş i. bası n kart ı * Mesleğ i bas ı n iş leri olan kimselerin taş ı dı ğ ı kimlik belgesi. * Bası lmak iş i veya durumu. * Bası m evinde bası lmı ş . bir konu veya çe ş itli konular üzerinde aç ı klamada bulunmak için gazetecilerle yapt ı ğ ı toplant ı . kitap basma iş i. matbaacı lı k. bası la vermek * prova hâlindeki bir kitabı n veya herhangi bir yazı nı n bası ma uygun olduğ unu bildirmek. . tabaat. dergi gibi belirli zamanlarda çı kan yayı nları n bütünü. matbuat. tipografya. bası n bildirisi * Bası n yayı n organları na bilgi vermek amacı yla yetkili kurum veya kiş iler tarafı ndan hazı rlanmı ş yazı lı aç ı klama. bası lmak bası m * Basmak iş ine konu olmak veya basmak iş i yapı lmak. matbaac ı . tabı . bası mcı * Bası m evi iş leten kimse. bası n özgürlüğ ü * Görüş ve düş ünceleri bası n ve yayı n yoluyla aç ı klayabilme ve yayabilme hakk ı . * Bası sanatı . bası n toplantı sı * Yetkili veya ilgili bir kimsenin. * Bası iş i.bası la * Bası mcı lı kta. bası lı * Bası larak yerleş tirilmiş . bası mcı lı k * Bası m evi iş letme iş i. bası n dünyas ı * Görsel ve yazı lı bası n organlar ı ile burada görevlilerin tümü. provalarda "bası nı z. bası n * Gazete. matbu. bası lı ş bası lma bası m evi * Bası iş i yapı lan yer. yabancı temsilciliklerde bası n ile ilgili konular ı düzenleyen yetkili ve sorumlu kimse. matbaa. bası lma dayanı mı * Dokusunu basarak ezmeye çalı ş an d ı ş etkilere a ğ acı n gösterdiğ i direnç. bası n yasa ğ ı * Bası n yayı n organları nı n bir konu hakkı nda yay ı n yapması nı kı sı tlay ı p engelleme.

bası nçlama * Bası nçlamak iş i. çekip gitmek. bası p geçmek * önde gideni geçmek. tazyik. sa ğ görü. bası ş * Basmak iş i. uzağ ı görebilen. * önem vermeyerek uğ ramamak. dikkat. uzağ ı görüş . bası nçlamak * Hava taş ı t araçları nda. bası nçl ı su * Bası nç yüklenerek fı ş kı rtı lma düzeyine getirilmiş su. barometre. bası p gitmek * birdenbire gitmek. gerçe ğ i göremez bir duruma düş mek. tazyikli su. * Kâbus çökmek. bası nçl ı * Bası nç yüklenmiş olan. bası rgama * Bası rgamak iş i. basireti ba ğ lanmak * iyi düş ünemez. * Doğ ru görüş . bası nçölçer * Hava bası nc ı nı ölçerek yer yükseltilerini ve hava de ğ iş imlerini tespit etmek için kullanı lan alet. uyanı klı k. insan organizmas ı için yeterli bası nç düzeyini sağ lamak veya ayarlamak.bası nç * Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine dü ş en miktar ı . bası rgamak * Ağ ı rl ı k çökmek veya basmak. kâbus çökmek. aklı na koyduğ uş eyi yapmak üzere bulunduğ u yerden uzaklaş mak. basiretli * Gerçeğ i görebilen. bası rganmak * Üzerine ağ ı rl ı k basmak. anlayı ş . sezi ş . basil basiret * Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü. kavrayı ş . bası nçölçüm * Hava bası nc ı ölçümlerini inceleyen birim. bası rganma * Bası rganmak durumu. basiretsiz . basireti olan. bası ölçer * Buharı n veya herhangi bir gaz ı n bulundu ğ u kabı n yüzeyine yaptı ğ ı bası ncı belirleyen alet. * Akı ş kanları n bası nc ı nı ölçen araç. sağ görülü.

basitçe * Basit olarak. özelliğ i olmayan.* Gerçekleri görebilmekten uzak. bayağ ı . yalı n kelime. basit * Yapı lmas ı veya anlaş ı lması kolay olan. basit kesir * Payı paydası ndan küçük olan kesir. basitle ş tirmek * Gereksiz ayrı ntı lardan arı tarak sade duruma getirmek. kök durumundaki kelime. basit cümle * Tek yargı bildiren cümle. basitle ş tirme * Basitleş tirmek iş i.basite irca etmek. görgüsüz. kolay tarafı ndan. * Her zaman rastlanan. basitle ş mek * Basit duruma gelmek. basket yapmak * basketbolda sayı kazanmak. basit faiz * Faizleri üzerine eklenmemiş ana paraya belli bir dönem sonunda verilen faiz. basite indirgemek * basitleş tirmek. * Süssüz. gösteriş siz. olağ an. sade bir biçime döndürmek. basitle ş me * Basitleş mek iş i. basiretsizlik * Gerçekleri. basketbol * Basit olma durumu. * Kolay. basitlik Baskça basket * Basketbolda kazanı lan sayı . ileri ve uzak görüş lü olmayan. sa ğ görüsüz. basit renk * Biçmeden geçen beyaz ı ş ı ğ ı n ayrı ldı ğ ı renklerden her biri. kar ı ş ı k olmayan. . basit kelime * Anlamlı olarak daha küçük parçaya bölünemeyen. ileriyi ve uzağ ı görememe. sağ görüden yoksun olma. basit cisim * Maddesi tek elementten oluş mu ş cisim. *İ spanya'nı n Bask bölgesinde kullanı lan dil. bayağ ı . * Bilgi ve görgüsü sı nı rl ı olan.

* Bir maddeyi sı kı p ezen alet. gerçekleş tirilmesinde veya tamamlanmas ı nda baskı oluş turan güç. zorluk bakı mı ndan) Üstün. * Matbaacı lı kta bask ı iş lerini yapan kimse. pres. * Belirli ruhî etkinlik ve süreçleri. * Giysinin içine kı vrı lı p dikilen kenarı . bask ı grubu * Bir iş in yapı lmas ı nda. bask ı da kalmak * yağ mur yağ dı ktan sonra toprağ ı n üst kı sm ı sertleş erek tohumlar fidelenip toprak üstüne çı kmak. * Bir eserin bası lı ş biçimi veya durumu. kazı ma resim. * Suç iş lediğ i veya suçluları n bulundu ğ u sanı lan bir yere ansı zı n girme. bask ı resim * Gravür tekniğ i ile yapı lan resim. bask ı altı nda tutmak * özgürlüğ ünü engellemek. tazyik. basketbolculuk * Basketbol oynama veya oynatmak iş i. * Kı sa süreli. kiş inin isteğ i dı ş ı nda bilinçaltı na itmesi veya bu itilenlerin bilince çı kması nı önleme durumu. * Kı sı tlayı cı . basketçi bask ı * Basketbol oyuncusu. bask ı lı * Baskı sı olan. * (sertlik. bask ı n basan ı ndı r . kı sı tlamak. * Bası sayı sı . bask ı cı *İ ş lenecek kumaş lar üzerine kalı plara resim basan kimse. beklenmedik sald ı rı . basketbolcu. bask ı lı k bask ı n * Bir masadaki kâğ ı tlar ı n uçmaması için üzerlerine konulan özel biçimdeki ağ ı rl ı k. zor kullanmak. bask ı cı lı k * Baskı cı nı n iş i. bask ı yapmak * bir kimseyi bir iş i yapmaya zorlamak. * Hak ve özgürlükleri kı sı tlayarak zor alt ı nda bulundurma durumu. bask ı kalı bı * Kitap kapları na süslemeler basmak için kullanı lan kalı p.* Beş er kiş ilik iki takı m arası nda topu 3 m yükseklikteki kar ş ı lı klı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esası na dayanan bir oyun. * Karş ı takı m oyuncusunun hareketini ve sonuç alması nı engellemek amacı yla uygulanan yakı n savunma durumu. basketbolcu * Basketbol oyuncusu. * Bir eserin bası larak tekrarlanan her bir kezi.

bask ı na u ğ ramak * düş manı n beklenmedik bir sald ı rı sı yla karş ı laş mak. * bir yerde suç üstü yakalanmak. kumaş gibi ş eylerin baskı sı için hazı rlanan kalı p. * düş mana ansı zı n sald ı rmak. tülbent vb. üstünlüğ ünü göstermek. bask ı ncı * Baskı n yapan kimse. *İ skambil kâğ ı dı ile oynanan bir oyun. * Gazete. bask ı sı z büyümek * serbest bir eğ itimle yetiş mek. * Bu kumaş tan yapı lmı ş olan. * Pamuklu. * Matbaacı lı k. basmac ı * Basma yapan veya satan kimse. bask ı n vermek * anî ve habersiz girmek. baskül * Çoğ unlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardı mı yla tartmaya yarayan alet. tezek. bohçac ı . * Bası lmı ş . ahlâksı z. matbu. bask ı n yapmak * suç iş lendiğ i veya suçluları n bulunduğ u sanı lan bir yere ansı zı n girmek. basmac ı lı k * Basma alı m satı mı . basmahane * Basma yapı lan iş yeri. basklârnet * Kalı n sesli klârnet. * beklenmedik bir zamanda konuklar gelmek. * Pamuklu. ortası ndan veya uçlar ı ndan birine az çok yakı n değ iş mez bir noktaya dayanan kaldı raç. * Üzerinde bası ile yapı lmı ş renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş . * Disiplinsiz.* düş manı gafil avlayı p sald ı ran taraf sava ş ı kazanı r. bask ı sı z * Hak ve özgürlükleri kı sı tlanmamı ş . . üzerine kalı pla desen basan kimse. *İ ki kolu s ı ra ile kalkı p inebilen. bask ı n çı kmak (veya gelmek) * (karş ı la ş tı rma konusu olan kimseyi) geçmek. basma * Basmak iş i. saldı rı da bulunmak. kitap gibi bası ile hazı rlanm ı ş yaz ı lı ş eyler. üzerine kalı pla desen basma i ş i. matbua. * Bohça ile köylerde eş ya satan kad ı n. basma kalı bı * Kitap. * Gübre. * ansı zı n konuk gelmek. dergi. * Terbiyesiz. tülbent vb.

nane ve limon suyu kullan ı larak yapı lan bir salata türü. tabetmek. * Ağ ı rl ı k. harc ı âlem. bast ı ğ ı yeri bilmemek * çok sevinmek. taze soğ an. bast ı k bast ı rak bast ı rı k * Pestil. . basmalı k * Üzerine bası lacak ş ey. * Bası iş i yapmak. mühür gibi bir araçla iz yapmak. * Çevreyi kaplamak. baş tarda. basmakal ı pla ş mak * Basmakalı p durumuna gelmek. * Bir kimse bir yaş a girmek. kum. baskı . * Bir ş ey üzerinde kalı p. * (çocuk için) Yaramaz. kliş e. curuf gibi maddeleri ezmeye ve sı kı ş tı rmaya yarayan alet. * Bir ş eyi. üzerine kuvvet vererek itmek. * Bir ş eyin etkisinde kalı p eziklik. basmalı * Basma özelliğ i olan. gittiğ i yerin bereketini kurutur. bast ı bacak * Bacakları kı sa veya çarp ı k (kimse). * Kümes hayvanları kuluçkaya yatmak. * Bkz. kaplamak. * Kapı yı arkadan bast ı rmak için kullanı lan ağ aç dayak. * Bazı isimlerle birlikte sertlik. * Örtmek. * Yol yapı mı nda çakı l. aş ı rı lı k anlamları nda yardı mcı fiil olarak kullanı lı r. * En kalı n sesli orkestra çalgı sı . durumunu kontrol edememek. basmakal ı p * Özgünlüğ ü olmayan. maydanoz. bast ı ğ ı yerde ot bitmez * gittiğ i yere uğ ursuzluk götürür. * Bastı rma. bastana salatası * Domates. bastarda bast ı * Kı yma ile piş irilmiş sebze. bilineni tekrarlayan.basmak * Vücudun ağ ı rlı ğ ı nı verecek biçimde ayak tabanı nı bir yere veya bir ş eyin üzerine koymak. değ iş iklik göstermeyen. üzüntü ve ağ ı rl ı k duymak. *ş aş kı nlı ktan nerede oldu ğ unu seçememek. bürümek. * Baskı n yapmak. çökmek. ye ş ilbiber. * (küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek. yük. * Bası nç yaparak sı vı ve gazları itmek. basso * En kalı n erkek sesi. * Sı kı ş tı rarak yerle ş tirmek.

* Gidermek.bast ı rı lma * Bastı rı lmak i ş i. * Ansı zı n birinin yanı na gitmek. * Bastı . bastoncu * Baston yapan veya satan kimse. basur otu * Düğ ün çiçe ğ igillerden. * Ruh dünyası nda oluş an tepkimelerin bilinç dı ş ı na yans ı mas ı . * Geminin baş tarafı ndaki yatı k direğ in (cı vadran ı n) dı ş ar ı ya doğ ru uzanan parçası . nemli ormanlarda biten. bastonsuz * Bastonu olmayan. üzerine iyice düş mek. bastonculuk * Baston yapma veya satma iş i. * Üstünlüğ ünü göstermek. * Zararlı bir olayı önlemek. baston gibi (veya baston yutmu ş gibi) * dimdik duran veya yürüyen (kimse). bastika * Bir yelken serenine veya herhangi bir ağ aca açı lan delik. * Birdenbire ve pek çok etkisini göstermek. bast ı rı lmak * Bastı rmak i ş ine konu olmak. basur * Kalı n bağ ı rsağ ı n alt bölümünde ve anüste toplardamarları n geniş lemesiyle olu ş an varis. basurlu . bast ı rmak * Basmak iş ini yapt ı rmak. * Bir kumaş ı n kenarı nı kı vı rı p dikmek. hemoroit. baston * Yürürken dayanmaya yarayan ağ aç veya metalden yapı lan araç. basur memesi * Anüste geniş leyip meme gibi uzamı ş damar yı ğ ı nı . sarı çiçek açan küçük bir bitki (Ranunculus ficaria). baston francala *İ nce. * Baskı yapmak. uzun ekmek. * (cevap için) Hemen yetiş tirmek. bastonlu * Bastonu olan. köklerinde basur memelerine iyi gelen bir madde bulunan. bast ı rı m bast ı rma * Bastı rmak i ş i. * Kümes hayvanları nı kuluçkaya yatı rmak.

esas. baş ağ rı sı olmak * sı kı ntı vermek. baş ağ rı tmak * tedirgin etmek. basübadelmevt * Ölümden sonra dirilme. kendisi" anlam ı nı taş ı yan bir zamir niteliğ indedir. baş almak * fı rsat bulmak. * Bir ş eyin genellikle toparlakça ucu. baş ı na" adlardan sonra ve nicelik anlatan kelimeden önce gelerek üleş tirme anlamı verir. baş aş ağ ı gitmek . bı kk ı nlı k vermek.* Basuru olan. baş aş ağ ı etmek * tersine çevirmek. u ğ raş tı rmak. * ". baş aş ağ ı * Baş ı aş ağ ı gelmek üzere. kulak. * "Baş " kelimesi birçok deyimde "öz varlı k. vücudun üst veya önünde bulunan bölüm. baş * Çı ban. yüksek nokta veya en ön. ser. * Bir ş eyin uçları ndan biri. basya baş * Sapotgillerden. sarrafiye. a ğ ı z gibi organlar ı kapsayan. tohumları ndan sabunculukta kullanı lan bir yağ elde edilen. * Arazide en yüksek nokta. * Güreş te pehlivanları n ayrı ldı kları beş derecenin en yükse ğ i. * Para değ iş tirirken verilen veya alı nan üstelik.. baş alamamak * çok uğ ra ş tı ran bir konu yüzünden vakit ve f ı rsat bulamamak. göz.. * Deniz teknelerinde ön taraf. can sı kmak. en önemli. baş ağ rı sı * Baş ı n ağ rı mas ı . * Sürekli sı kı ntı yaratan durum veya kimse. * Bir ş eyin yak ı nı veya çevresi. * Temel. * Kasaplı k hayvanlarda ve baz ı yiyeceklerde tane. baş aş ağ ı gelmek * tepesi üstü düş mek. hemoroitli. * Baş langı ç. burun. kafa. Asya'da yetiş en bir ağ aç (Basia). baş ağ ı rl ı k * Ağ ı r sı klet. * Bir topluluğ u yöneten kimse. baş aş ağ ı düş mek * kiş iliğ inden kaybederek toplum içindeki durumu sars ı lmak. * En uç. baş ta oluş an rahatsı zl ı k. * Önem veya yönetim bakı mı ndan ileride olan. en üstün anlamı nda birleş ik kelimeler yapar. *İ nsan ve hayvanlarda beyin.

* dayanı ş mak. beraber yaş amak. baş bezi * Mendil. baş baş a bı rakmak * birinin. baş baş a * Birlikte. baş aş ağ ı gitmek * iş leri ters gitmek. baş çekmek * ön ayak olmak. aş ı rı heyecanlandı rmak. * baygı nl ı k verici. sevinçten çok mutlu duruma getirmek. baş baş * çocukları n "Allaha ı smarlad ı k" anlamı nda ellerini baş lar ı na götürmelerini sağ lamak için söylenir. bir ş eyle veya bir kimseyle yaln ı z kalması nı sağ lamak. baş baş a olmak * birlikte bulunmak. intisap etmek. baş çanağ ı * Kafa tası . baş belâsı * Sı kı nt ı . a ş ı rı . baş baş a kalmak * biriyle veya bir ş eyle yalnı z kalmak. * baş ak vermek. baş biti * Bkz. baş bı çağ ı * Ustura. * birinin arkası ndan hayranlı kla bakmak. beraberce. üzüntü veren. baş döndürmek * baş ar ı dan. sürekli zarar etmek. baş döndürücü * (çabuklukta) olağ anüstü.* sürekli zarar görmek veya kötüleş mek. baş döndürücü . bit. baş bulmak * (alı ş veri ş te) kazanç b ı rakmak. baş bağ lamak * baş ı na bir örtü örtmek. baş baş a (veya kafa kafaya) vermek * iki veya daha çok kimse bir kenara çekilip konuş mak. gururdan. baş çevirtmek * baş ı arkaya doğ ru döndürtmek. * birine veya bir ş eye bağ lanmak.

baş komak (koymak) * bir ş ey uğ runa ölümü göze almak. * direnmekten vazgeçip buyruk altı na girmek. baş edebilmek * bir kimseyi yola getirmeye veya bir ş eyi yapmaya gücü yetmek. istersen soğ an baş ı ol * küçük bir iş te de olsa. ayak da oraya gider * küçükler büyüklerin izinde gider. baş kı rı lı r fes içinde. baş kaldı rmamak * Bkz. baş gelmek * yenmek. baş göz etmek * evlendirmek. zuhur etmek. vuku bulmak. baş koş mak * bir i ş i baş armak için çalı ş mak. baş kı ç vurmak * baş tan gelen dalgalarla gemi. kol kı rı lı r yen içinde * aile içindeki. kabarmak. inkı yat etmek. baş kaldı rmak * ayaklanmak. baş nereye giderse. arkadaş lar aras ı ndaki uyu ş mazl ı klar yabancı lara duyurulmamalı dı r. baş eğ mek * saygı göstermek için baş eğ erek selâmlamak. baş etmek (veya edememek) * gücü yetmek (yetmemek). ortaya çı kmak. * iyice coş mak. baş dönmesi * Göz kararı p düş ecek gibi olma. ba ş ta olmak önemlidir. gücü yetmek.*Ş aş kı na. isyan etmek. baş ol da. baş kesmek * selâm için baş eğ mek. baş göz olmak * evlenmek. baş ı nı kaldı rmamak. yönetime karş ı gelmek. her iş te onlar ı örnek tutarlar. isyan. baş göstermek * belirmek. baş arı kazanmak (kazanmamak). baş olan boş olmaz . ba ş ı ve kı çı üzerinde inip kalkmak. yaş arken sağ iken. serseme çevirici. baş elde iken * ölmeden. baş kaldı rma * baş kaldı rmak i ş i.

kayı k) döndürmek. kol kı rı lı r kürk (yen) içinde * aile içindeki kiş ilerin anlaş mazlı kları aile içinde kalmalı dı r. baş sağ lı ğ ı dilemek * ölen bir kimsenin yakı nları na ilgi ve yakı nlı k anlatan söz söylemek. baş üstünde yeri var * büyük bir saygı ve ilgi ile kar ş ı lanı r veya a ğ ı rlanı r. baş yakmak * kötü duruma düş ürmek. baş tacı etmek baş tacı etmek * çok sevmek ve saymak. çevirmek. baş üstüne * bir dileğ in yerine getirileceğ ini içtenlikle belirtmek için "peki" anlam ı nda kullanı lan söz. . baş sağ lı ğ ı * Ölen bir kimsenin yakı nları na söylenen ilgi ve yakı nlı k anlatan söz. baş örtüsü * Bkz. baş örtü. rotadan ç ı kmak. * (buğ day vb. baş tutmak * elebaş ı olmak. baş ucu * Yatı lan bir yerin baş konulan yönü veya yakı nı . baş tacı * Çok sevilen. ba ş ak olu ş mak. baş yarma * Vida yapı mı nda kullanı lacak olan perçinlerin baş lar ı na tornavida yerleri açmak iş i. * iş baş ı ndaki ki ş inin i ş i çoktur. baş tutamamak * rüzgâr. * (gemi. el üstünde tutmak.* bir yerde baş olan kimse taş ı dı ğ ı değ er dolayı sı yla o yere gelmiş tir. baş sallamak * karş ı sı ndakinin her sözünü uygun bulur görünmek. baş yarı lı r (kı rı lı r) börk (fes) içinde. bitkiler) baş ak ba ğ lamaya baş lamak. çok yüksek tutulan (kimse veya ş ey). ana bilgileri veren. baş üstünde tutmak * çok iyi ağ ı rlamak. yapı lı ş ı ndaki veya yükseliş indeki bir bozukluk sebebiyle gemi dümene uymamak. fı rtı na yüzünden. baş vermek * (çı ban) olgunlaş mak. baş ucu kitabı * Sı k sı k yararlanı lan. baş yapmak * (kuaför) saç bakı m ve tuvaleti yapmak. değ erini hiç yitirmeyen eser.

bağ larda dökülmüş veya tek tük kalm ı ş olan ürün. baş a gelen çekilir * çaresiz durumlara düş üldüğ ünde insanı n kendini üzüntüye kapt ı rmayı p bu durumlara katlanması nı n olağ an ve do ğ ru bulunduğ unu anlatı r. baş a çı kmak * güçlükler çı karan biriyle olan iş ini. Ba ş ak baş ak * Zodyak üzerinde Aslan ile Terazi burçları arası nda bulunan burcun adı . * Arpa. baş akçı k . Zodyak. * Tarlalarda. baş a geçmek * en üstün yeri almak. dengeli olarak.baş yastı ğ ı * Yatakta baş ı n altı na konulan yast ı k. buğ day. baş a güre ş mek * yağ lı güreş te. baş ak bağ lamak (veya tutmak) * arpa. baş a çı kmak * bir ş eye gücü yetmek. * en üstün sonucu elde etmek için mücadele vermek. * birinin güç duruma düş mesine yol açmak. baş a gelmek * (kötü bir duruma) uğ ramak. baş a ba ş gelmek * eş it olmak. baş ağ aç * Boyuna dikey yönden kesilmiş olan ve yı l halkalar ı çember biçiminde görüntü veren ağ aç. baş a vermek * değ iş tokuş yaparken üste baz ı ş eyler vermek. yulaf gibi ekinlerde baş ak oluş mak. baş akçı * Tarlalarda kalmı ş baş akları veya bağ larda dökülmüş meyveleri toplayan kimse. en usta pehlivanlar baş pehlivanlı k için yar ı ş mak. kendi istedi ğ i yolda sonuçland ı rabilmek. yulaf gibi ekinlerin taneleri taş ı yan k ı lç ı klı baş ı . baş a ba ş * Eş it durumda. baş a ba ş * birinden üstün olmadan. buğ day. baş ak toplamak * tarlalarda kalmı ş baş aklar ı veya bağ larda dökülmüş meyveleri toplamak. denk olmak. baş yemek (baş ı nı yemek) * birinin ölümüne veya yok olması na sebep olmak. baş a ba ş noktası * bir yabancı paranı n veya değ erli kâ ğ ı dı n piyasa değ eri ile üstünde yazı lı de ğ erin aynı olması durumu.

baş arı lı * Baş ar ı gösteren. baş aklanma * Baş aklanmak durumu. * Arka ucu baş ka biçimde olan (ok). * Baş ar ı göstermeyerek. baş aklamak * Tarlalarda. * Bir sporcunun yapabileceğ i en iyi derece. muvaffak ı yet. baş arı lma * Baş ar ı lmak iş i. * Baş ar ı lmı ş . baş aklama * Baş aklamak i ş i. baş arı gösterememek. performans. üstesinden gelinmiş . baş arı göstermek (veya kazanmak) * baş armak. baş ar ı göstererek. bağ larda kalm ı ş döküntüleri toplamak. baş arı * Baş armak i ş i veya baş arı lan i ş . * Gemilerde tayfa ve erlerin baş taraftaki koğ uş lar ı . tutmak. baş arı m * Elde edilen bir baş ar ı . . baş altı * Yağ lı güreş te pehlivanları n ayrı ldı ğ ı beş derecenin ikincisi. takat sı nı rı . baş aktris * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli kad ı n oyuncu. * Baş ar ı lamayan. baş aklı * Baş ağ ı olan (ekin). muvaffak ı yetli. baş arı lmak * Baş ar ı ile sona ermek. baş arı sı z baş arı sı z olmak * baş ar ı sa ğ layamamak. baş aktrislik * Baş aktrisin iş i veya mesleğ i. * Baş ar ı göstermeyen. baş aktör * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli erkek oyuncu. * Baş ar ı lı bir biçimde. muvaffakı yetsiz.* Çiçeklerde baş ağ ı oluş turan çiçek demeti veya topluluğ u. baş aktörlük * Baş aktörün iş i veya mesleğ i. muvaffak ı yetsiz. baş aklanmak * Baş ak ba ğ lamak.

hâkim. * Osmanlı İ mparatorluğ unda savaş zamanı baş ka birliklerden ayrı lı p bir araya getirilerek oluş turulan birliğ in veya milis güçlerinin komutan ı . * Eski Türklerde baş . baş bayi baş buğ * Bir dağ ı tı m iş inde bütün bayilerin bağ lı bulundu ğ u ana bayi. komutan.baş arı sı zlı ğ a uğ ramak * baş ar ı sı z olmak. * Yeniçeri ocağ ı nı n çavu ş u. baş çavuş luk * Astsubay baş çavuş rütbesi. baş arı sı zlı k * Baş ar ı sı z olma durumu. baş atlı k yasası * Irk karı ş mas ı nda güçlü öz yapı nı n sonraki soylardan üstün geldiğ ini kanı tlayan yasa. kabinenin ba ş ı . kuzu. * Baş asistanı n görevi. baş asistanlı k * Baş asistan olma durumu. bakanlar kurulunun baş ı . * Baş bakanı n makamı . baş arma * Baş armak i ş i. * Çiçeklerin erkek organları nda çiçek tozunu ta ş ı yan torbacı k. muvaffakı yetsizlik. baş at * Benzerleri arası nda güç ve önem bakı mı ndan baş ta gelen. baş kan. dominant. baş vekil. muvaffak olmak. baş bakan * Hükûmet baş kanı . baş bakanlı k * Baş bakan olma durumu ve baş bakanı n görevi. baş asistan * En üst derecedeki asistan. sı ğ ı r baş ı satan kimse. baş çavuş * Astsubay baş çavuş . baş armak * Bir iş i istenilen biçimde bitirmek. baş çı k . baş at karakter * Bir melezde her zaman ortaya çı kan karakter. ha ş efe. baş atlı k * Baş at olma durumu. * Baş bakan ve görevlilerinin çalı ş tı ğ ı daire. * Çiğ veya piş miş koyun. baş çı *İ ş çi baş ı . hâkimiyet.

. baş danı ş manlı k * Baş danı ş manı n iş i veya görevi. baş hakem * Yarı ş mayı veya oyunu yöneten hakemlerin baş ı . baş eski * En kı demli kimse. baş gedikli * En yüksek rütbeli astsubay. baş dekorcu * Dekorcuları n baş ı . * Baş garsonun i ş i. baş fiyat baş gardiyan * Gardiyanları n ba ş ı . baş tabip. baş dümeni * Gemi veya teknelerin baş ı na yerleş tirilen ve iyi bir manevra sağ layan dümen. baş hekim * Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim. * Yeniçeri bölüklerinin en kı demsiz subayı ve erlerinin en k ı demlisi. baş yap ı t. baş garsonluk * Baş garson olma durumu.baş danı ş man * Danı ş manlar ı n ba ş ı . baş dizgicilik * Dizgicilerin baş ı . baş efendi * Devlet dairelerinde kı demli memur. baş eksper * Eksperlerin baş ı . baş mürettip. metrdotel. ş aheser. baş dekorculuk * Baş dekorcunun iş i veya mesle ğ i. dekor hazı rlamada en üst sorumlu. sermürettip. baş garson * Garsonları n ba ş ı . baş dizgici * Bir bası m evindeki dizgicilerin baş ı . baş kâtip. * Baş hekimin makamı . sertabip. * En iyi ürün için tespit edilen fiyat. baş eser * Kendi türünde en mükemmel eser. baş dümenci * Dümencilerin baş ı . baş hekimlik * Baş hekimin görevi. metrdotellik.

baş ı ağ rı mak * bir iş ten dolayı sorumlu duruma düş mek. * birini yandaş olarak kazanmak. baş hostes * Hava yolları nda hosteslerin en deneyimlisi ve yapı lan sefer boyunca hizmetten sorumlu kimse. baş ı bağ lı * Serbest olmayan. baş ı devletli * Talihli.baş hemş ire * Bir klinik veya hastahanede hemş ireleri yönetmekle görevlendirilmiş hemş ire. * Evli. baş ı bütün * eş i hayatta olan (kar ı veya koca). ön ayak olmak. baş ı belâya girmek (veya uğ ramak) * sı kı cı . sı kı ntı lı durumda. baş ı dimdik * Onurlu. baş ı derde girmek * sı kı ntı lı bir duruma düş mek. bahtı açı k. darlı ğ a dü ş mek. üzücü bir durumla karş ı laş mak. baş hemş irelik * Baş hemş ire olma durumu. . kendi yanı nda tutmak. baş ı dara düş mek * sı kı ntı ya girmek. baş ı açı k * Örtü veya ş apka ile baş ı örtülmemi ş . baş ı darda kalmak * parası zlı ktan dolayı sı kı ntı da olmak. baş ı belâda * çözülmesi güç. baş ı dinç * Kaygı sı z ve tasası olmayan. gururlu. baş ı çatlamak * baş ı çok ağ rı mak. baş ı çekmek * herhangi bir konuda önde gitmek. baş ı bağ lanmak * biri evlendirilmek. sı kı ntı lı bir durumda. baş ı daralmak * (para yönünden) sı kı ntı ya. baş ı dertte * çözülmesi güç.

* para veya mevki sebebiyle ş aş ı rı pş ı marmak. baş ı nâra yanmak * baş kas ı uğ runa büyük bir zarara uğ ramak. baş ı taş a değ mek * ağ ı r bir durum kendisine ders olmak. a ğ ı rlanmak. baş ı sı kı lmak (veya sı kı ş mak) * herhangi bir güçlük karş ı sı nda kalmak. baş ı için * "çocuğ umuzun ba ş ı için". eş yanı n dönmesi. * Sevdadan veya içkiden sarhoş .baş ı dönmek * insana. ayağ ı nı n altı ndan yerin çekilmesi gibi bir duygu gelmek. baş ı hoş olmamak * bir ş eyden ho ş lanmamak. baş ı kazan gibi olmak * baş ı nda çok ağ rı ve uğ ultulu bir sersemlik olmak. baş ı yerde * utançla. * bir düş ünce veya davranı ş ı uygun bulmak. baş ı havada * sevinçli. çevrede gözü olmayan. baş ı tutmak * gürültüden veya üzüntüden baş ı ağ rı mak. baş ı yerine gelmek . baş ı yastı k yüzü görmemek * yatağ a yatı p uyumamı ş olmak. baş ı önünde * uslu. kı rgı nlı kla. baş ı sı kı ya gelmek * herhangi bir güçlük kar ş ı sı nda bunalmak. baş ı yastı ğ a dü ş mek * yorgunluktan veya güçsüzlükten uykuya dalmak. "annenizin baş ı için" gibi sözlerde değ erli bir kiş i ortaya konarak kullanı lan ant veya yalvarma sözü. * sı kı ntı yaratan bir durum karş ı sı nda bunalmak. bunalmak. * görkemli bir ş ey karş ı sı nda ş aş ı rmak. baş ı dumanlı * Doruğ unu sis bürümüş (dağ ). baş ı kalabalı k * yanı nda bir iş i konuş amayacak kadar çok kimse var. üzüntüyle. zor durumda kalmak. baş ı üstünde yeri olmak * her zaman iyi karş ı lanmak. baş ı göğ e ermek (veya değ mek) * beklenmeyen bir mutluluğ a ermek.

baş ı na belâ olmak (veya kesilmek) * sı kı ntı vermek. * Yönetimsiz. baş ı bo ş * Bir ş eye veya kimseye ba ğ lı olmayan. seve seve. karı ş anı . baş ı na belâ almak * bir sorunla karş ı laş mak. baş ı bozukluk * Baş ı bozuk olma durumu. baş ı bo ş kalmak * baskı altı nda bulunmamak. * Bağ lanmamı ş . baş ı na balta kesilmek (veya olmak) * sürekli istemek. baş ı n sa ğ olsun * yakı nları ndan birini toprağ a vermiş bir kimseye söylenen ilgi ve yakı nlı k anlatan söz. söz dinler (kimse). baş ı yumu ş ak * Uysal. serbest bı rakı lmı ş . baş ı bo ş bı rakmak * üstünde hiçbir baskı veya denetim bulundurmamak. * ölüm ihtimalini bildirmek için kullanı lı r. denetimsiz. baş ı na bir hâl gelmek * kötü bir duruma uğ ramak. musallat olmak. inat etmek. * Düzensiz topluluk. baş ı yukarda * onurlu. * Baş ı nı örtmeden. ı srar etmek. * Düzensiz davranı ş . kendini be ğ enmiş . baskı sı z. baş ı zapt olunmamak * binicisini alı p götürmek. tedirgin etmek. . baş ı bozuk * Askerlerin arası na katı lmı ş sivil savaş çı . içinden çı kı lamayan. kötü bir duruma düş mek. görüş eni olmamak. düzensizlik. baş ı mla beraber * memnunlukla. kendi havası na bı rakmak. kibirli. baş ı kabak * Saçı dökülmü ş veya dibinden kesilmiş .* zihin yorgunluğ u geçmiş olmak. baş ı bo ş luk * Baş ı boş olma durumu. baş ı m gözüm üstüne * belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatı r. karı ş ı k. baş ı na belâ açmak * kötü bir olay dolayı sı yla dert sahibi olmak. * Kargaş al ı . disiplinsizlik.

* bir ş eyi öfke ile birisinin baş ı na vurmak. baş ı na iş çı karmak * istenilmeyen veya uğ raş tı rı cı bir iş e yol açmak. çok yüz vermek. baş ı na geçmek * görevi altı nda bulundurmak. ş aş ı rtı cı bir olay veya durumla karş ı la ş mak. baş ı na çorap örmek * birine. * bir iş in yönetimini ele almak. baş ı na iş açmak * uğ raş tı rı cı ve üzücü bir iş in çı kması na yol açmak. baş ı na çı kmak * birinden yüz bulup ona karş ı pek ş ı marı kça davranmak. baş ı na çı karmak *ş ı martmak. baş ı na dert etmek (veya açmak) * bir ş eyi üzüntü konusu yapmak. nefretle geri vermek. baş ı na ek ş imek * ağ ı r yük olmak. * bir iş i yapmaya baş lamak. baş ı na çalmak * bir ş eyi öfkeyle. baş ı na dolamak * musallat etmek. * beklenmedik. baş ı na dikmek * birini veya bir ş eyi korumak için bir kimseyi görevlendirmek. * bir içeceğ i kab ı yukarı kaldı rarak sonuna dek içmek. baş ı na gelmek * bir görevin baş ı na gelmek. baş ı na güne ş geçmek * güneş çarpmak. baş ı na dünyanı n belâsı nı sarmak * büyük felâket getirmek. baş ı na devlet kuş u konmak * beklemediğ i büyük bir nimeti ele geçirmek.baş ı na buyruk * kimseden izin almaksı zı n dilediğ i gibi davranan. * üstüne kalmak. haberi olmadan kötü duruma düş ürücü davranı ş ta bulunmak. baş ı na çalsı n * birine verilmek istenilen bir ş eyin öfke ve nefretle geri çevrildi ğ ini anlatmak için söylenir. baş ı na geçirmek * baş ı na giymek. * kötü bir durumla karş ı laş mak. .

baş ı na kakmak * yapı lan bir iyili ğ i yüzüne vurarak birini üzmek. zor durumda bı rakmak. * gerçekleş meyecek ş eyler dü ş ünerek vakit geçirme.baş ı na iş çı kmak * boş a gitmeyen ve beklenmedik bir iş veya olayla kar ş ı la ş mak. baş ı na kalmak * istemediğ i hâlde bir iş i yapmak veya bir kimseye bakmak zorunluğ u ile karş ı la ş mak. . baş ı nda kavak yeli esmek * (genç için) sorumluluk duygusundan uzak. baş ı na ta ş düş mek (veya yağ mak) * felâkete uğ ramak. baş ı na karalar ba ğ lamak * çok kederlenmek. baş ı na oturmak * Bir iş i yapmaya baş lamak. baş ı nda olmak * aynı sı kı ntı lı durumda bulunmak. baş ı na vurmak * (içtiğ i içki) ne yaptı ğ ı nı bilemez bir duruma düş ürmek. iş e koyulmak. a ğ zı ndan lokması nı al * uysal ve sessiz kimseler için kullanı lı r. * (gaz veya sı caktan) ba ş ı ağ rı mak. baş ı na sarmak * birine musallat etmek. baş ı nda * (bir ş eyin) sı rada önde olan ı . baş ı nda beklemek (veya durmak) * yanı nda durup gözetlemek. baş ı na kakı nç etmek * yapı lan bir iyili ğ i sürekli olarak söyleyerek bı ktı rmak. önde geleni. baş ı na yı kmak * harap etmek. zevk. baş ı na vur. baş ı na taç etmek * çok de ğ er vermek. baş ı nda paralans ı n * yapı lan bir iyilik çok söylendiğ inde o iyiliğ in artı k istenmedi ğ ini belirten bir söz. baş ı nda olmak * yöneticisi olmak. eğ lence peş inde koş mak. baş ı nda değ irmen çevirmek * gürültü ile tedirgin etmek. ilgi göstermek. kontrolünü yitirmek. hiddete kapı lmak. baş ı na kan ç ı kmak * öfkelenmek.

baş ı nı alamamak * bir ş eyden kurtulamamak. baş ı ndan korkmak * hayatı ndan kaygı duymak. baş ı nı al ı p gitmek * izin almadan ve gideceğ i yeri bildirmeden gitmek. * sürdürülmesi gereksiz görülen bir bağ lı lı ğ a. baş ı ndan geçmek * daha önce aynı duruma u ğ ramı ş olmak. baş ı nı ağ rı tmak * gereksiz sözlerle birini bunaltmak. savuş mak. baş ı ndan aş kı n olmak * iş i pek çok olmak. kötü sonuçlar verecek bir duruma itmek.baş ı nda torbası eksik * eş ek gibi bir adam. * bir iş için birini tedirgin etmek. baş ı nı ateş lere yakmak * baş ı na büyük bir dert almak. baş ı ndan almak * kurtulmak. baş ı nı beklemek * gözetlemek. baş ı nı belâya sokmak * birini. iş sizlikten. u ğ ra ş tı rmak. baş ı nı ağ rı tmamak (veya ba ş ı nı zı ağ rı tmayayı m) * uzun uzun anlatı lan bir sorunu sonuca ba ğ larken sözün uzadı ğ ı nı anlatmak için söylenir. sorumluluğ u atmak. baş ı ndan savmak * bir istekte bulunanı sözde bir sebeple uzaklaş tı rmak. baş ı boş luktan kurtarmak. baş ı nı boş bı rakmak * yalnı z veya serbest bı rakmak. baş ı ndan aş ağ ı kaynar sular dökülmek * üzüntülü veya kötü bir olay karş ı sı nda birdenbire büyük bir sı kı ntı duymak. baş ı nı bir yere bağ lamak * birini bir iş e yerleş tirmek. baş ı ndan kesmek * yapı lmas ı istenmeyen bir i ş i baş tan engellemek. baş ı ndan atmak * yapı lmas ı güç bir i ş i yapmaktan kendini kurtarmak. baş ı nı bağ lamak * birini niş anlamak veya evlendirmek. . cezalandı rı lmaktan korkmak. baş ı ndan büyük i ş lere giriş mek (veya kalkı ş mak) * gücünün üstünde olan iş lere kalkı ş mak. bir iliş kiye son vermek.

baş ı nı koltuğ unun altı na almak * ölümü göze alarak bir iş e giri ş mek. baş ı nı sokmak * barı nacak bir yer bulmak. baş ı nı çı karmak * (bitki için) filizlenmeye baş lamak. baş ı nı ortaya koymak * bir iş e giriş irken ölümü göze almak. . baş ı nı toplamak * (kadı n) saç ı nı toplay ı p baş ı na bir çeki düzen vermek. baş ı nı ezmek * bir daha kötülük edemeyecek duruma getirmek. baş ı nı uçurmak * Bkz. * iyileş ememek. yataktan çı kamamak.baş ı nı çatmak * baş ağ rı sı nı önlemek için alnı n üstünden arkaya doğ ru eş arp ve benzeri ş eyleri çepeçevre bağ lamak. baş ı nı gözünü yarmak * bir iş i kötü yapmak. baş ı nı kurtarmak * canı nı korumak. kellesini uçurmak. baş ı nı duman almak * sis kaplamak. baş ı nı dik tutmak * onurunu korumak. baş ı nı dinlemek * sessiz. baş ı nı kaldı rmamak (veya kaldı ramamak) * bir iş i aralı ks ı z sürdürmek. baş ı nı nâra yakmak * birini ağ ı r bir zarara u ğ ratmak. sis bürümek. sakin kalmak. * kendine hayran bı rakmak. bir iş i istenildiğ i gibi yapmamak. baş ı nı döndürmek * mutluluktan yarı sarhoş duruma getirmek. baş ı nı derde sokmak * sı kı ntı lı bir duruma girmek veya getirilmek. * geçimini sağ layacak bir duruma gelmek. baş ı nı kaş ı maya vakti olmamak (veya baş ı nı kaş ı yacak vakti olmamak) * arada en ufak baş ka bir iş yapamayacak kadar s ı kı ş ı k durumda bulunmak. baş ı nı istemek * öldürülmesini istemek. baş ı nı taş tan taş a vurmak * çaresiz kalarak çok piş man olmak.

de ğ iş ik görünmek. baş kafiye * Dize ba ş lar ı nda aynı kelime olmamak kaydı yla ayn ı sesleri veren kelimelerden olu ş an kafiye. * Birden çok imam bulunan camilerde yönetici durumundaki imam. metamorfizm. bilinenden ayrı nesne ve kimse için teklik veya çokluk olarak baş kas ı . baş ı nı n gözünün sadakası * baş a gelecek bir belâyı savmak veya önlemek için yap ı lan bağ ı ş . özge. bı ktı rı ncaya kadar sürekli konu ş mak veya söylemek. baş ı nı n altı ndan çı kmak * birinin hilesiyle yapı lmak. baş imam baş ka * Bilinenden ayrı . baş ı nı n dikine gitmek * kendi düş ünce ve görüş ünün en iyi olduğ una inanarak kimsenin öğ üdünü. baş kaca * Ayrı ca. baş kiş i. . baş ı nı n çaresine bakmak * kimseden yardı m görmeden kendi iş ini kendi yapmak. * Nitelik yönünden al ı ş ı lmı ş ı n dı ş ı nda bir üstünlü ğ ü olan. baş ka olmak * farklı olmak. baş ka i ş i yok mu? * Bu iş e ne diye karı ş ı yor? Bu iş onu ilgilendirmez. baş kalaş ı m * Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değ iş mesi. baş kahraman * Bir eserde baş rolü oynayan kiş i. uyar ı sı nı dinlememek. baş ka biri * di ğ er bir kimse. * "Ayrı ca üstelik bir yana" anlamları nda -dan / -den baş ka biçiminde kullanı lı r. istihale. * Konu edilen. farklı . değ iş ik.baş ı nı vermek * kendini feda etmek. baş ı nı yemek * yok olması na sebep olmak. özveri. baş ı nı n etini yemek * karş ı sı ndakini bezdirinceye. baş ı nı yakmak * güç bir duruma sokmak. baş kalar ı biçiminde kullan ı lı r. baş ı nı n derdine düş mek * baş ka bir ş eyle ilgilenmeyecek kadar sı kı ntı lı durumda bulunmak. baş ı nı n altı nda * yastı ğ ı nı n altı nda.

niteliğ e dönüş mek. * Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin baş ı . baş kalı k baş kan * Bir topluluğ un. değ iş iklik. baş kanlı k * Baş kan olma durumu. baş kâtiplik * Bir resmî dairede veya kuruluş ta çalı ş an kâtiplerin ba ş ı . değ iş ik olma durumu. istihale. * Embriyon evresinden ergin olana değ in bir hayvanı n geçirdiğ i biçim ve yapı değ iş imleri. baş kanlı k sistemi * Devlet yönetiminde tek bir kiş inin baş kanlı ğ ı nda hükûmet etme ve devleti yönetme esası na bağ lı siyasî sistem. farklı lı k kazanmak. reislik. baş kalaş tı rma * Baş kalaş tı rmak i ş i. diğ eri. baş karakter * Oyunun önde gelen aslî karakteri . istihale etmek. baş kanlı k etmek * bir toplantı veya topluluğ u. * Bir resmî dairede veya kuruluş ta çalı ş an kâtiplerin ba ş ı . baş kan yardı mcı sı * Baş kana yardı m eden sorumlu ve yetkili kimse. riyaset. reis. bozulmak. * Baş kanı n görevi veya makam ı . baş kaldı rı * Ayaklanma. baş yazman. baş kanlı k makam ı * Baş kanı n odas ı nı n bulunduğ u veya oturduğ u yer. baş yazman. baş kalaş mak * Baş ka bir varlı ğ a. bir toplantı nı n veya bir derneğ in baş ı nda bulunan kimse. ötekisi. baş kentlik . baş kent * Baş ş ehir.baş kalaş ma * Baş kalaş mak iş i. baş kası baş kâtip * Diğ er bir ş ahı s. aslî tipi. metamorfoz. herhangi bir kimse. baş kan olarak yönetmek. * Biçim değ iş tirmek. isyan. değ iş mek. baş kan vekili * Baş kanı n iş ini görmesi için yerine b ı raktı ğ ı veya yetki verdiğ i kimse. * Kötüleş mek. * Alı ş ı lana benzememe. baş kalaş tı rmak * Baş ka bir duruma getirmek.

* Bir eserin veya bir oyunun en önemli kiş isi. * Baş komutanı n makamı . dolay ı sı yla en çok yararlandı ğ ı ve ya ş amaktan hoş land ı ğ ı konakçı . baş komutanlı k * Baş komutan ı n görevi. baş kumandan * Baş komutan. deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan. baş lama * Baş lamak i ş i. * Bu halka özgü olan. . bu halkla ilgili. baş köş e * Bir yerde en saygı n kiş inin veya büyüklerin oturması için ayrı lan yer. baş konakçı * Asalağ ı n en iyi geliş tiğ i. baş kumandan. yuvarlak baş lı lâhana (Brassica oleracea). baş kahraman. baş lâhana * Yaprakları sı kı . baş konsolosluk * Baş konsolosun görevi. baş lama meridyeni * Boylamları n hesabı nda baş langı ç olarak kabul edilen meridyen. * Baş konsolosun makam ı . baş kumandanlı k * Baş komutanlı k. baş kilise baş kiş i * Piskoposluk makamı olan büyük kilise. baş köş eye kurulmak * saygı n ki ş ilere ayr ı lan yere oturmak. baş lama! * (hoş olmayan bir söz veya davranı ş la ilgili olarak) "tekrarlama" anlamı nda emir. baş konsolos * En yüksek derecedeki konsolos. baş kesit * Ağ acı n boyuna dikey yönde kesilmesi sonunda y ı l halkalar ı nı n çember biçiminde görüntü verdiğ i yüzey. katedral. Ba ş kurtça * Baş kurt Türkçesi. Ba ş kurt * Rusya'daki Baş kurdistan Federe Cumhuriyeti'nde yaş ayan Türk halkı veya bu halkı n soyundan olan kimse.* Baş kent olma durumu. baş komutan * Savaş ta bir devletin bütün kara. serdar. baş lama vuru ş u * Futbolda oyuna ilk baş lamada veya her golden sonra topu santrada yeniden oyuna sokmada yap ı lan vuruş .

baş lanı lmak * Baş lanmak. say ı doğ rusundaki yeri. ortaya çı kmak. baş lı * Baş ı olan. * Parametrelenmiş bir yayı n uçlar ı ndan biri. baş langı ç noktası * Bir iş in veya ş eyin baş ladı ğ ı yer. * Olmak.nin ilk bölümü. baş lı baş ı na * Baş ka ş eylerden ayr ı olarak kendi baş ı na. tek ba ş ı na. baş lı ca * En önemli. baş langı ç * Bir iş in. baş lay ı ş * Baş lamak i ş i veya biçimi. oluş mak. belirtmek. * Hoş olmayan bir davran ı ş a koyulmak.baş lamak * Bir iş e giriş mek. * Çalı ş ı r. bir dönemin. harekete geçmek. baş lanma * Baş lanmak iş i. * Ön söz veya giriş . baş lanı lma * Baş lan ı lmak i ş i. yürür duruma girmek. baş latı lma * Baş latı lmak iş i. müptedi. * (birinin) Kötü konuş mas ı na yol açmak. baş lanmak * Baş lamak i ş ine konu olmak. bir dönemin. doğ mak. baş ladı ğ ı nokta veya tarih olarak kabul etmek. * Sı fı r sayı sı nı n. baş ta gelen. * Baş oluş mak. baş langı ç tutmak * bir iş i. . baş latmak * Baş laması na yol açmak. * Etkisini gösterme. * Görünmek. bir hayatı n vb. baş lay ı cı * Bir ş ey öğ renmeye yeni baş layan (kimse). baş latı lmak * Baş latmak i ş i yap ı lmak. mukaddime. i ş ler. baş latma * Baş latmak i ş i.

bir direğ in tepeliğ i. baş mubassı r * Gözetmenlerin baş ı olan kimse. has. baş lı k atmak (veya koymak) * bir yazı ya baş lı k olarak ad bulmak. sermaye. serpuş . baş maklı k * Padiş ahı n anne. kı z ve hasekilerine bağ lanan ödenek. evlenirken. çı karı lan ayakkabı lara bekçilik eden kimse. takke. baş makç ı * Ayakkabı yapan. * Tekerlek parmakları nı n çakı lı olduğ u kı sı m. baş mabeyinci * Osmanlı sarayı nda mabeyincilerin ba ş ı . baş lı kçı baş lı klı * Baş lı ğ ı olan. baş misafir * En değ erli konuk. * Baş lı k yapan veya satan (kimse). antet. baş makale * Baş yaz ı . baş muallim * Baş öğ retmen. serlevha. * Bir sütunun. baş muallimlik * Baş öğ retmenlik. sermuharrir. baş mak * Ayakkabı . * Hayvan koş umunun baş a geçirilen bölümü. baş lı ksı z * Baş lı ğ ı olmayan. * Tablaları n veya i ş parçaları nı n düzgün kalması nı sa ğ lamak amac ı ile baş tarafları na tak ı lan parça. bir kitabı n bölümlerinin baş ı na konulan ve konuyu kı saca tan ı tan yazı . giri ş bölümünde. anteti olan. baş mal * Anamal. baş makç ı lı k * Baş makç ı nı n iş i. * Bazı bölgelerde. satan kimse. top. paş mak. damadı n kaynatas ı na ödemesi görenek olan para. * Bir yazı nı n. evlenirken damat kaynatası na para veya mal vermek. . baş muharrir * Baş yazar. * (camide) Ayakkabı konulan yer. kapital.baş lı k * Genellikle baş ı korumak için giyilen nesne. arpalı k. paş makç ı . k ı z kardeş . * Antetli. * Camilerde. baş lı k vermek * bazı bölgelerde. külâh.

baş nokta * Baş langı ç noktas ı . baş müfettiş lik * Baş müfettiş olma durumu. baş müdür * En üst düzeydeki müdür. * Baş müdürün çalı ş tı ğ ı daire. baş öğ retmenlik * Baş öğ retmen olma durumu. baş müdürlük * Baş müdürle yönetilen kurulu ş . baş örtülü * Baş ı nı ba ş örtü ile örtmüş olan (kad ı n). baş öğ retmen * (ilkokullarda) Yönetimden sorumlu olan öğ retmen. baş mürettip * Baş dizgici. sermürettip.baş muharrirlik * Baş yazar olma durumu. baş murakı p * En üst düzeydeki denetçi. baş oda * Geleneksel Türk evinde özellikle konukları n ağ ı rlandı ğ ı büyük ve özenli döş enmiş oda. baş mürettiplik * Baş mürettibin yapt ı ğ ı iş . . müdür. baş murakı plı k * Baş murakı bı n yaptı ğ ı iş . baş müfettiş * En üst düzeydeki müfettiş . baş oyuncu * Bir filmde veya tiyatro eserinde baş rolü canlandı ran oyuncu. eş arp. baş mühendislik * Baş mühendisin yaptı ğ ı iş veya görev. baş oyunculuk * Baş oyuncu olma durumu. baş müsevvit * Yazı müsveddeleri hazı rlayan ve adı na müsevvit denen memurlar ı n ba ş kanı . baş örtü * Kadı nları n saçları nı örtmek için kullandı kları örtü. baş mühendis * En üst düzeydeki mühendis.

baş rahiplik * Baş rahibin görevi. baş sı z * Baş ı olmayan. baş savc ı lı k * Baş savc ı olma durumu. erksizlik. baş kanı olmayan. * Baş savc ı nı n görevi veya makamı . devlet merkezi. * Baş papaz ı n sorumlulu ğ unda olan bölge. * Yasası ve hükûmeti olmayan topluluk. baş sı zl ı k baş ş ehir baş ta (veya baş ı nda) bulunmak * bir iş in yöneticisi olmak. üstün durumda olmak. baş piskopos * Katoliklerde piskoposları n baş ı olan din adamı . baş parmak * El ve ayakta bulunan en kalı n parmak. baş rejisörlük * Baş yönetmenlik. * Yöneticisi. öteki papazlara göre bir üstünlük veren unvan. baş pehlivanlı k * Baş pehlivan olma durumu. anar ş i. baş rahip * Manastı rlarda en kı demli ve yönetimden sorumlu rahip. . baş savc ı * En üst düzeydeki savcı . * Baş ı veya baş kanı bulunmama durumu. baş kent. baş pehlivan * Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmi ş pehlivan. * Bir filmin veya bir tiyatro eserinin baş kiş isini canlandı rma iş i. baş rol * Baş oyuncunun rolü. baş ta gelmek * önde olmak. baş rejisör * Baş yönetmen. * Bir devletin yönetim merkezi olan ş ehir. baş piskoposluk * Baş piskoposun görevi ve makam ı .baş papaz * Bazı kiliselerin papazları na. baş papazlı k * Baş papaz ı n görevi ve makamı .

baş tanı maz * Asi.baş ta gitmek * en ileri durumda bulunmak. baş ta taş ı mak * çok saygı göstermek. baş tan sona * Daima. baş tan savmacı * Bir iş i yapmamak veya savsaklamak için bahane bulma. gemi baş ı nı karaya vurup oturmak. baş tan * baş ı ndan alarak. sütunları n üstüne oturan ve iki sütun arası ndaki uzaklı ğ ı n üstünü örten büyük. isyancı . baş tan baş a * Tamamen. baş tan a ş ağ ı * Hepsi. * Baş ı ndan sonuna kadar. baş tan savma * üstünkörü. baş tan ç ı kmak * ahlâkı bozulmak. . baş tan kalmı ş (veya kalma) * baş kas ı taraf ı ndan kullanı lmı ş . uzun taş kiri ş lerin oluş turdu ğ u bölüm. bir uçtan öbür uca kadar. baş tanı mazl ı k * Anarş izm. her zaman. baş tan ç ı karmak * ayartmak. baş tabiplik * Baş hekimlik. yeniden. baş taban * Yunan ve Roma mimarlı klar ı nda. baş tabip * Baş hekim. baş tan savmacı lı k * Bir iş i yapmamak için bahane bulma iş i. özen göstermeden. baş tan kara gitmek (veya etmek) * sonunu düş ünmeyerek hesaps ı z. baş ı ndan savma veya atma. baş tan kara etmek * batma tehlikesi karş ı sı nda. kötü yola sürüklemek. bir kez daha. bütünü. batarcası na yaş amak. hepsi bir arada. pek çoğ almak. doğ ru yoldan sapt ı rmak. bütünüyle. baş tan a ş mak * pek çok olmak. düzen bozucu.

baş uzmanlı k * Baş uzman olma durumu. müracaat etmek. baş vurmak * Bir iş in yapı lmas ı için bir kimsenin aracı lı ğ ı nı istemek veya bir iş te bir ş eyden yararlanmak amac ı yla ona el atmak. baş vekillik * Baş vekil olma durumu. * Baş uzmanı n görevi. baş tankaragiller * Omurgalı hayvanları n. müracaat etmesini sağ lamak. semtürreis. çesitli renklerde olabilen bir ku ş türü (Parus maior). baş teknisyenlik * Baş teknisyenin görevi. baş vekâlet * Baş bakanl ı k. * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağ ı kullanmak. baş tarda * Osmanlı donanması nda yer alan kad ı rga cinsinden bir tür savaş gemisi. müracaat. Kuzey Afrika. baş ucu uzaklı ğ ı * Gökyüzünde verilen bir nokta veya yı ldı zı n ba ş ucu noktası ndan aç ı sal uzaklı ğ ı . baş ucu * Bir yerin düş eyinin gök küreyi kestiğ i nokta. * Geminin ön bölümünde çapanı n bulunduğ u yer. müracaat ettirmek. baş tankaragiller familyası ndan. baş vurdurmak * Baş vuru i ş i yaptı rmak.baş tankara * Ötücü kuş lar takı mı nı n. baş uzman * En yüksek düzeyde bulunan uzman. baş vurma * Baş vurmak iş i. baş ucu noktası * Yeryüzündeki bir gözlem noktası ndan geçen düş ey doğ rultusunun gökyüzünü deldi ğ i iki noktadan. baş vekil * Baş bakan. baş ülke baş üstü * Sömürge imparatorlukları nda sömürgelere egemen olan ülke. ufkun üstünde olan ı . . ötücü kuş lar takı mı ndan yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya. baş teknisyen * En yüksek düzeyde bulunan teknisyen. baş vurdurma * Baş vurdurmak i ş i veya durumu. Avrupa ve Asya'da ya ş ayan.

müracaat. baş hakem. sermuharrir. baş yapı t *Ş aheser. baş vurulmak * Baş vuru yapı lmak. baş yazmanl ı k * Baş yazman olma durumu. anlaş mazlı k durumunda. bat . müracaatç ı . baş yaverlik * Baş yaver olma durumu. baş kâtip. baş yukarı * Bir yer altı kuyusunun üst kı smı na geçmeyi sağ layan geçit. baş rejisör. baş muharrir. baş yı ldı z * Çift yı ld ı zlarda büyük olan yı ldı z. baş vurulma * Baş vurulmak durumu. * Baş yazarı n görevi. baş yönetmen * Bir filmde veya tiyatro oyununda en üst düzeyde yönetmenlik yapan kimse. baş yard ı mcı * Bir kurum veya kuruluş ta görevli amirin yardı mcı lar ı ndan en üst düzeyde olanı . baş makale. baş yönetmenlik * Baş yönetmenin i ş i veya mesle ğ i. baş yaver * Yaverlerin baş ı olan kimse. baş yaz ı * Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya birinci sayfaya konulan önemli yazı . baş kâtiplik. baş yazar * Bir gazete veya derginin baş yazı ları nı yazan kimse. baş vurucu * Bir iş için ba ş vuran kimse. kararda yetki üstünlüğ ü olanı . baş yemek * Geleneksel Türk mutfağ ı nda çorbadan sonra gelen en önemli yemek. * Baş yaverin görevi veya makamı . müracaat edilmek. referans. baş yargı cı * Oyunu yöneten yargı cı lardan. bilgiye ulaş ma.baş vuru * Baş vurmak iş i. baş yazarlı k * Baş yazar olma durumu. * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağ ı kullanma. baş yazman * Bir dairedeki yazmanları n baş ı . * Baş yazman ı n görevi veya makamı .

bataklı k baykuş u * Baykuş giller familyası ndan. bataklı k kı rlangı cı * Kı sa gagal ı . s ı rt tüyleri pas rengi olan. hem ya ğ mur kuş lar ı nı içine alan kuş lar sı nı fı . *İ ş lerin zamanı nda ve gereğ ince yapı lmadı ğ ı yer. ahlâk dı ş ı durum. batak çulluğ u * Çullukgillerden. * Bataklı ğ ı olan (yer). * Hayı r gelmez. * Eline geçen parayı batı ran. rengi kahverengiye çalan siyah. * Uygunsuz ve kötü. bataklı klarda ya ş ayan bir ku ş türü. uzun kanatlı . bataklı k gazı * Metan. ş imş irden yapı lmı ş . ishak ku ş u (Asio flammeus). bataklı klarda yeti ş en bir bitki. batak * Üzerine bası nca çöken çamurla ş mı ş toprak. batmı ş . bataklı k kuş lar ı * Omurgalı hayvanlardan hem tavuksulardan. . bataklı k ardı cı * Bataklı k ve sı k bitki örtülü yerlerde ya ş ayan küçük ve ötücü ku ş (Acrocephahus palustris). uçarken deniz kı rlangı cı nı andı ran bir tür ku ş (Glareda). hayvan). * Bataklı kları seven. yarar sağ lamaz. batakhane * Gidenlerin dolandı rı ldı ğ ı veya kötü bir durumda bı rak ı ldı ğ ı yer. 30 cm uzunlu ğ unda bir çulluk türü (Gallinago gallinago). batağ a saplanmak * içinden çı kı lmas ı güç bir durumda olmak. batakçı * Borcunu ödememeyi alı ş kanlı k hâline getirmiş olan (kimse). bataklı k keteni * Papirüs familyası ndan. batakl ı klarda yaş ayan (bitki. ucu sivri bir çe ş it takoz. bata çı ka * Güçlükle zorlukla. * Kötü durum. bataklı k nergisi * Avrupa ve Kuzey Amerika'da güneş li su kı yı ları nda yetiş en çok yı ll ı k bir bitki (Caltha palustris). pamuk otu (Eriophorum). bataklı bataklı k * Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge. batar * Zatürree.* Kurş un boruları n ağ zı nı açmakta kullan ı lan. batakçı l batakçı lı k * Batakçı olma durumu. içinden çı kı lmaz iş . bataklı klarda yaş ayan.

bateri baterist batı * Yeryüzündeki baş lı ca dört yönden güneş in battı ğ ı yön. batı l * Doğ ru ve haklı olmayan. * Çürük. * Savaş gemilerinde borda topları ve bunları n bulundu ğ u güverte parçası . * Batı uygarl ı ğ ı nı benimsemiş bulunan (kimse). * (siyasî anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika. * Bateri çalan kimse. bu yönle ilgili. batı l itikat * Boş inanç. batarya kutusu * Bataryanı n bütün olarak ta ş ı nması nı sa ğ layan sandı k. garp. batı l itikat. Batı Türkçesi * Hazar Denizinin batı sı ndaki Türk dünyas ı nda XIII. garpl ı laş ma. * Güneş in 22 Martta ve 23 Eylülde battı ğ ı nokta. * Batı yanl ı sı olma durumu. davul. gizli ve ak ı l dı ş ı güçlere. garpl ı . batı cı batı cı lı k batı k * (gemi için) Batmı ş . * Birkaç aygı tı n bir araya getirilerek belirli biçimde eklenmesinden oluş an takı m.batarya * En küçük topçu birliğ i. batı l inanç * Doğ a üstü olaylara. * Batı yanl ı sı olan kimse. gün indi. garpçı .). * Bulunulan yere göre güneş in battı ğ ı yönde olan bölge. kehanetlere aş ı rı derecede bağ lı boş inanç. garp. bataryalı * Batarya ile güçlendirilmiş veya desteklenmi ş . * Batarya ile çalı ş an (radyo. batarya ate ş i * Bir bataryada bulunan topları n hep birden ateş düzenine geçmesi. garbî. garpçı lı k. * Orkestrada vurma çalgı lar takı mı . temelsiz. davulcu. batı bloku * Batı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin olu ş turdu ğ u blok. * Bu yönde olan. yüzyı ldan beri kullanı lan ve O ğ uzcaya dayanan Türk dili. telefon vb. . batı lı * Batı ülkeleri veya bat ı bölgesi halkı ndan olan (kimse). batı lı la ş ma * Batı lı la ş mak i ş i.

* Kirletmek. deri veya kâ ğ ı t süslemede kullanı lan bir yöntem. * Yok edilmek. * Bu yöntemle hazı rlanmı ş kumaş . * Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanı lan araç. batı lı la ş tı rmak * Batı lı la ş mas ı nı sa ğ lamak. garplı lı k. taze asma yaprağ ı veya lahanaya sarı larak tüketilen bir salata tütü. garpl ı la ş mak. maydanoz. soğ an. * Bu kumaş tan yapı lmı ş olan (giysi). Batı nî * Batı niye mezhebinden olan kimse. batı rma batı rmak * Batı rmak iş i. batı lı lı k * Batı lı olma durumu. garplı la ş tı rma. garplı la ş tı rmak. * Su üstü araçları na çelik kablo ile bağ lanmı ş . batı rı lmak * Batı rmak iş ine konu olmak. nane. bati batik * Yavaş . görüş ve anlayı ş ta izledikleri temel ilkeleri benimsemiş olmak. batı ş batisfer batiskaf . * Bir iş te sermayeyi yitirmek. * Batmak iş i veya biçimi. * Kumaş . dövülmemiş ceviz içi. *İ çrek. negatif yüzebilirliğ i bulunan dalı ş küresi. * Batı uygarl ı ğ ı nı benimseme. tahin ve limon suyu kullan ı larak yap ı lan. * Sı vı nı n veya yumuş ak bir maddenin içine gömülmesine yol açmak. * Göbek. batması nı sağ lamak. batı n * Karı n. çalı ş mada. * Mahvetmek. batı rı lma * Batı rı lmak i ş i. batı lı la ş tı rma * Batı lı la ş tı rmak iş i. domates.batı lı la ş mak * Özellikle Avrupa ülkelerinin düş üncede. ağ ı r. kuş ak. batı rı k * Köftelik bulgur. Batı nîye * Görünürdeki olayları n ardı nda gizli gerçeklerin bulundu ğ unu kabul eden tarikatlara verilen ad. * Bir kimseyi çekiş tirip iyice kötülemek.

battal olmak * kullanı lamaz. iş e yaramaz duruma gelmek. * Dokunmak. battal edilmek * kullanı lamaz duruma getirilmek. batk ı nl ı k * Borçları nı ödeyemediğ i mahkeme karar ı ile tespit ve ilân olunan tüccarı n durumu. * Miktarı bölgelere ve tartı lacak ş eylere göre değ iş en eski bir ağ ı rl ı k ölçüsü. batmak * Bir sı vı nı n üstünde iken içine gömülmek.) ufkun altı na inmesi. iflâs etmiş (kimse).batk ı batk ı n * Batkı nlı k. Güneş . * Kirlenmek. * Yı kı lmak egemenli ğ i sona ermek. yok olma. tuzlu çubuk. * (Güneş . * Yı kı lma. * Borçları nı ödeyemez duruma düş en. kullanı lmaz. seyrek olarak tek tük. * Yok olmak. * Saplanmak. battaniye * Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanı lan. yı ldı z için) Dünyanı n dönüş ü dolayı sı yla ufkun alt ı na inmek. * Hoş a gitmeyen bir duruma uğ ramak. müflis. ço ğ u yünden dokunmuş kalı nca örtü. bozulmak. * Harman makinesi. batman batonsale * Tuzlu hamurdan yapı lan ince uzun çubuk. * Alı ş ı lmı ş olandan büyük. * Bir gök cisminin (Ay. incitmek. batma * Batmak iş i. battal *İ ş e yaramaz. * Daha kötü bir duruma uğ ramak. batöz batsat * Ara sı ra. . iflâs. battaniyeli * Battaniyesi olan. Ay. çökme. iflâs. battal etmek * kullanı lamaz bir duruma getirmek. harman dövme makinesi. * Çökmek. battı balı k yan gider * iş ler kötü gitti ğ ine göre artı k istenildi ğ i gibi davranı labilir. Yı ldı z vb. * (tedirgin etmemesi gereken ş eyler için) Tedirgin etmek. *İ flâs etmek. inkı raz.

banal. bavul veya çantalarla yolcu beraberinde sı nı rdan geçirerek iç piyasada değ erlendirmek iş i. bavlı ma bavlı mak bavul bavul ticareti * Gümrüksüz ve vergisiz ithaline izin verilen eş yayı yabancı ülkelerden sat ı n alı p. malı çok olan. uygunsuz olmak. * Parası . çok. giyini ş için) yakı ş mamak. sı radan. içine eş ya konulan büyük çanta. *Ş ahin ve köpe ğ i ava al ı ş tı rmak. * Avcı lar ı n. * Bavlı mak iş i. baya ğ ı kesir * Ondalı k olmayan kesir. köpeklerini ava alı ş tı rmak için kullandı kları yapay ku ş vb. baya ğ ı kaçmak * (söz. * Çok iyi. baya ğ ı * Aş ağ ı lı k. pespaye. bay bay * Bey yerine kullanı lan bir unvan. * Erkek özel adlar ı yerine kullanı lı r. bavlı * Ava alı ş tı rı lm ı ş (hayvan). hiçbir özelliğ i bulunmayan. davranı ş . epey. * Hemen hemen. . amiyane. * Her zamanki gibi olan. baya ğ ı la ş ma * Bayağ ı laş mak durumu. zengin (kimse). oldukça. * Gerçekten. âdeta. basit adî. *Ş ahin ve köpek gibi hayvanlar ı avcı lı ğ a alı ş tı ran kimse. * Kibar olmayan. bavullu * Bavulu olan. bavulcu * Bavul yapan veya satan kimse. pekâlâ. * 200 ile 2000 m arası nda derinliğ i olan (deniz). Bavyeralı * Bavyera halkı ndan olan (kimse). * Yolculukta.batur batyal bav bavcı * Bahadı r. * Hayvanı avcı lı ğ a alı ş tı rma iş i.

baygı n * Bayı lmı ş . bayatîbuselik * Bayatî makamı nı n buselik beş lisi veya dörtlüsü ile sona ermesinden oluş an bir birleş ik makam. baya ğ ı la ş tı rma * Bayağ ı laş tı rmak iş i. tazeliğ ini yitirmek. bayatlatmak * Tazeyken kullanmayı p bayatlaması için bekletmek. bayatsı mak * Bayatlamaya yüz tutmak. bayat bayatîaraban * Araban ve bayatî makamları ndan oluş turulan bir birleş ik makam. karı . baya ğ ı la ş tı rmak * Bayağ ı laş ması na sebep olmak. kendinden geçmi ş . bayatl ı k bayatsı * Bayat olma durumu. çok söylenmi ş . * Güncelliğ ini. * Klâsik Türk müziğ inde u ş ş ak dörtlüsüne buselik beş lisi kat ı lması yla yap ı lmı ş eski bir makam. özelliğ ini yitirmi ş . * Kadı n özel adları yerine kullanı lı r. baya ğ ı bir duruma girmek. bayatlama * Bayatlamak durumu. bayat ı bayatî * Azerî ve Türkmen halk ş iirinde mani türüne verilen ad.baya ğ ı la ş mak * Bayağ ı bir durum almak. * Gönül vermiş . bayan * Hanı m yerine kullanı lan bir unvan. * Taze olmayan. Bayat * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri. bayatlatma * Bayatlatmak iş i. * Eş . önemini. * Bayatlamaya baş lamı ş . * Süzgün. bayatlamak * Bayat duruma gelmek. . baya ğ ı lı k * Bayağ ı olma durumu veya bayağ ı ca davranı ş .

bay ı ltmak * Bayı lmas ı nı sa ğ lamak. * (yer için) Geliş ip güzelleş mesi.*İ nsanı kendinden geçirir gibi olan. kendinden geçmek. * Duyumları n durması . . çok isteyerek. çevreye göz gezdirmek. bay ı la bayı la *İ steyerek. uyur gibi olmak. baygı nla ş ma * Baygı nlaş mak iş i. baygı nla ş mak * Baygı n duruma gelmek. dökülmüş . bay ı ltı cı * Bayı ltan. severek. kendini kaybetmek. baygı nl ı k * Baygı n olma durumu. baygı n bayg ı n bakmak * kendinden geçmiş bir ş ekilde. bay ı ndı r mamur. baygı ntı * Baygı nlı k. çok sevmek. açlı k. * Vermek. vücudun k ı mı ldanamamas ı gibi fizyolojik aksamalarla beliren kendinden geçme durumu. baygı nl ı k geçirmek * bayı lmak. * Sı cak. *İ pek böceklerinin sindirim organlar ı nda görülen ve yemden kesilmelerine yol açan bir hastal ı k. susuzluk. bay ı lttı rma * Bayı lttı rmak i ş i veya durumu. hayat ş artları nı n uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalı ş ı lmı ş olan. * Yı ğ ı lmı ş . * Çok hoş lanmak. bu sebeple koza yapamama durumu. kan dola ş ı mı nı n ve solunum görevlerinin duraklaması . baygı n dü ş mek * çok yorulmak. * çok heyecanlanmak. istekle. bay ı ltma * Bayı ltmak i ş i. ödemek. yorgunluk gibi etkenlerle dayanma gücünü yitirmek. bayı lması na yol açmak. kendinden geçme. bay ı lması nı sağ lamak. * (göz için) Süzülmek. bay ı lma * Baygı n duruma girme. * Bayı ltacak gibi etkide bulunan. * hayranlı kla seyretmek. bay ı lttı rmak * Bayı lmas ı na yol açmak. telâş lanmak. bay ı lmak * Baygı n duruma girmek.

Bay ı ndur bay ı r * Küçük yokuş . bay ı r yukarı * Tepeye doğ ru. baykuş giller . * Kaba. yokuş baş ı na yönelerek. bay ı ndı rla ş mak * Bayı ndı r duruma gelmek. bay ı ndı rla ş ma * Bayı ndı rla ş mak durumu. ümran. bay ı rla ş ma * Bayı rla ş mak durumu. * Bir maddeyi sürekli satma iş i. dükkân veya kuruluş . imar etmek. baykuş baykuş gibi * uğ ursuzluk getirdiğ ine inan ı lan kimseler için söylenir. bay ı ndı rl ı k * Bayı ndı r olma durumu. terbiyesiz erkek. bay ı ndı rla ş tı rmak * Bir yeri bayı ndı r duruma getirmek. * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri.Bay ı ndı r * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri. yı rtı cı gece kuş lar ı nı n genel ad ı . * Bayı ndı r duruma getirme i ş i. bay ı r turpu *İ ri bir turp türü (Cochlearia armoracia). bay ı rla ş mak * (yer ve yol için) Dikleş mek. bay ı ndı rla ş tı rma * Bayı ndı rla ş tı rmak i ş i. bay ı r aş ağ ı * Tepeden düze doğ ru. imar. imar etme. bay ı ndı rc ı * Bayı ndı r duruma getirici. * Bu iş in yapı ld ı ğ ı yer. * Baş ı nda. kulak yerinde iki sorgucu bulunan. bay ı r kuş u * Çalı bülbülü. bayi bayilik * Bazı maddeleri satma izni olan kimse.

renk ve biçimle özelle ş tirilmiş . belli bir topluluğ un veya bir kurulu ş un simgesi olarak kullan ı lan. baylanlı k * Zenginlik. . * Simge. bayma baymak * (yiyecek) Baygı nlı k vermek. *Ş ı marı klı k. kandı rmak. * Devre dı ş ı bı rakma. bayrak açmak * gönüllü asker toplamaya giri ş mek. * bir ülkü yolunda toplanmaya çağ ı rmak. * Gemilerde güvertenin en yüksek direğ i. bayrak dikmek * bayraklı bir sopayı bir yere saplamak. bayrak direğ i * Bayrak asmak için hazı rlanm ı ş uzun direk. puhu gibi yı rtı cı ku ş ları içine alan kuş lar familyası . daha büyük olan ve çoğ unlukla baş ka bir renkte ve yuvarlakça olan taç yapra ğ ı . açı lı p kapatı lan kol. baylan * Nazlı . ş ı marmak. bayrak töreni. bayrağ ı yar ı ya indirmek * millî yas ilân etmek için bayrağ ı direğ in yar ı sı na kadar indirmek. bayrak * Bir milletin. baylanma * Baylanmak iş i.* Büyüklükleri çeş itli olan kukumav. mideyi buland ı rmak. * Baymak iş i. genellikle dik dörtgen biçiminde kumaş . baypas * Damar aktarma. baypas ameliyat ı * Kalpte tı kanm ı ş bir damarı n beslediğ i bölgeye kan akı ş ı nı art ı rmak için o bölgeye eklemek için yapı lan damar ameliyat ı . iş ve. naz.ş ı marı k (biçimde). * Aldatmak. * Gerektiğ inde indirilip kald ı rı lan. etki altı nda bı rakmak. * Baklagil çiçeklerinde diğ erlerinden daha üstte bulunan. midede ezinti yapmak. * Öncü. baylanmak * Nazlanmak. bayrak çekmek (veya asmak) * bayrağ ı bir dire ğ e veya ipe takmak. bayrak merasimi * Bkz. sembol. bayrak gibi * kendini belli edecek bir biçimde.

bayraklaş ma * Bayraklaş mak iş i veya durumu. * Bkz. bayraktar * Bayrağ ı taş ı yan kimse. bayram * Millî veya dinî bakı mdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler. bayra ğ ı düş ürmeden yaptı kları koş u. bayram ay ı * (Hicrî takvime göre) Ramazandan sonra gelen ay. bayrakları açmak * bağ ı rı p çağ ı rarak. bayraklı k * Bayrak olmaya uygun kumaş . bayrak yar ı ş ı * Atletizmde dört sporcudan oluş an ekibin araları nda payla ş tı kları mesafelere ba ş larken elden ele geçirmek yoluyla bir sopay ı . ş evval. yol göstermek. * Bayrak yapan. bayram çocu ğ u * Bayram dolayı sı yla süslenmi ş . bir görüş ün yayı lması nda öncü olarak çalı ş mak. bayraklaş mak * Bayrak değ eri kazanmak. bu yakı nl ı ğ ı n bir sebebi olacak.bayrak töreni * Bayrak karş ı sı ndaki saygı duruş u. bayram alay ı * Bayram günlerinde padiş ahları n camiye gidiş ve geli ş sı rası nda yapı lan tören. donatı lmı ş . bayrakaltı * Ordu hizmeti. * Özel olarak kutlanan gün. bayram etmek (veya yapmak) . diken veya satan kimse. * Sevinç. bayram de ğ il. * Bayrak asmaya uygun direk. seyran değ il. neş e. eli bayraklı . bayraktarlı k * Bayraktarı n görevi. bayraktarlı ğ ı nı yapmak * bir akı mı n. * Bayram günü doğ muş çocuk. bayrakç ı * Bayrak çeken kimse. askerlik. bayraklı * Bayrağ ı olan. üzerine bayrak çekilmiş bulunan (yer). sevinçli çocuk. hı rç ı nlı k etmek. bayraktarlı k etmek * öncülük etmek. eniş tem beni niye öptü * gösterilen bu ilginin.

bayram yeri * Bayram günlerinde çocuklar için kurulan açı k eğ lence yeri. bayramdan bayrama * çok seyrek olarak. nadir olarak. bayram ziyareti * Dinî bayram günlerinde. bayramlaş ma * Bayramlaş mak iş i. bayramlı k ad * Birisi tarafı ndan hakaret yollu kullanı lan sözün kendisine ait oldu ğ unu bildirmek için kullan ı lı r. bayram hediyesi * Bayram günleri karş ı lı klı veya tek yanlı verilen armağ an. bayramı kutlamak için yapı lan kı sa ziyaret. konu ile hiçbir ilgisi olmayacak biçimde ters anlamak. bayram günü * Bayrama rastlayan. bayramda seyranda * seyrek olarak. bayram ş ekeri * Özellikle dinî bayramlarda konuklara ikram edilen ş eker veya çikolata. * Bayramî tarikatı ndan olma durumu. bayramı n kutland ı ğ ı gün. Bayramîlik * Bayramî tarikatı .* çok sevinmek. bayrama özgü olan. bayram topu * Dinî bayramları n baş ladı ğ ı nı duyurmak için atı lan top. bayram haftası nı mangal tahtası anlamak * sözü. * Bayramlarda verilen armağ an. bayram havas ı * Neş eli. Bayramî * Hacı Bayram Veli'nin tarikat ı na girmi ş olan kimse. bayram tebriğ i * Bayramı kutlamak için yazı lı p gönderilen kart veya birine yap ı lan ziyaret. bayram namazı * Dinî bayramları n ilk gününde sabah namazı ndan sonra kı lı nan özel namaz. nadiren. bayramlı k * Bayramda kullanı lan. bayramlı k ağ ı z . arada sı rada. sevinçli bir ortam. bayramlaş mak * Birbirinin bayramı nı kutlamak. bayram koçu gibi * gösteriş li ve zevksiz bir biçimde süslenmiş olan.

baytar * Hayvan hastalı kları hekimi. kimi. bayr ı bayr ı lı k * Bayrı olma durumu. * Bazı çok olan (tuz) veya bazı n özelliklerini taş ı yan (madde). kimi vakit. arada bir. pazar. baytarlı k baz * Baytarı n mesle ğ i. baysungur *Ş ahin cinsinden.* küfür. * Temel. yı rt ı cı bir kuş . * Bir asitle birleş ince bir tuz olu ş turan madde. veteriner. Bayramüstü. küfretmek. bayramüstü * Bayrama yakı n. bazal bazalt bazar bazen baz ı . arada bir. esas. sert. * Dolap gövdesinin zemine düzgün oturması na yarayan çerçeve ş eklindeki kaide. * Birtakı m. * Taban. baz losyon * Cildin esnek ve sağ lı klı görünmesini sa ğ lamak ve özellikle yağ lı ciltlerin parlak görüntüsünü gidermek için kullan ı lan bir tür losyon. alı ş veri ş . baza * Mobilyanı n uzunluğ unca konulan dar ayak. * Pazarlı k. * Çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri var olan. kimi vakit. * Huzur ve refah içinde bulunma durumu. bayramlı k ağ zı nı açmak * kaba konuş mak. * Çarş ı . esasî. bayramüzeri * Bkz. * Koyu renkli. baysal baysall ı k * Huzur ve refah içinde olan. kadim. esas. * Ara sı ra. * Ara sı ra. bir çeş it yanarda ğ kültesi. kı dem.

bazik (tuz). * Bazlama. * Dikdörtgen biçiminde. baz ı lar ı (veya bazı sı ) * birtakı mı . bazlamaç bazlaş ma bazuka . uç kı smı nda yarı m çembere benzeyen bir ç ı kı ntı sı olan Roma mahkemesi. bazitli mantarlar * Sporları bazitlerin içinde bulunan mantarlar grubu. bazidiyospor * Bazitli mantarları n sporlar ı na verilen ad.baz ı baz ı * Ara sı ra. asitlerle birleş ince tuzları veren oksitler. * Roketatar. yanlardakiler daha alçak olmak üzere içi. üç salona ayr ı lmı ş . su ile birle ş ince baz etkisi gösteren. kimisi. küçük çocuk. * Birleş iminde asit ve baz ağ ı rlı ğ ı oran ı normal tuza göre az. bebe aspirini * Berilyum'un kı saltması . fakat baz oran ı normal tuza göre yüksek olan bazik oksitler * Çoğ u oksijen bakı mı ndan zayı f olan. dikdörtgen biçiminde kilise. baziçe * Oyun. * Bir maddenin baz durumuna gelmesi. * Baz niteliğ i gösteren. * Tatlı sı bol. arada bir. * (teklifsiz konuş mada) Ey. kalı n gözleme. Be be be bebe * Bebek. * Ortadaki yüksek. bazilika * Kral sarayı . bazit * Bazit mantarları n üreme organı . * Türk alfabesinin ikinci harfinin adı . iki sı ra sütunla. hey. bazlama * Sacda piş irilmiş yuvarlak pide. baz ı dingil döner baz ı teker * karş ı lı klı iliş kilerde her iki tarafa da zaman zaman söz söyleme hakk ı do ğ ar anlamı nda kullanı lı r. yahu.

* (küçük b ile) Sevimsiz. bez vb. bücür erkek. Beberuhi * Karagöz oyunundaki kambur cücenin adı . bebekle ş me * Bebekleş mek iş i. bebekle ş mek *Ş ı marı kça davranı ş larda bulunmak.* Küçük çocuklara içirilmek üzere. bebeklik * Bebek olma durumu. bebeklik etmek * bebek gibi davranı ş larda bulunmak. maharet. ustalı k. bebek gibi * çok güzel (kadı n). bebek beklemek * (kadı n) gebe durumda bulunmak.den yapı lan insan biçiminde oyuncak. bebek * Meme veya kucak çocuğ u. * Sevgi sesleni ş i olarak kullanı lı r. * Yer değ iş me. becelle ş mek * Cebelleş mek. * Yeni doğ an yavrunun yetiş kinlerin bakı mı na sürekli olarak bağ ı mlı oldu ğ u dönem. * bebeğ e yak ı ş ı r biçimde. * Yaş ı na yak ı ş mayacak davranı ş larda bulunan kimse. becayiş becayiş etmek * değ iş ik yerdeki görevliler. bebek ölümü * Çeş itli hastalı klardan. tahta. budala. karş ı lı klı yer de ğ iş tirmek. bebecik * Küçük veya acı nacak durumda olan bebek. bebe ğ e yak ı ş ı r biçimde. becerikli . * Plâstik. beceri * Elinden iş gelme durumu. * Vücudun. 0-2 ya ş grubunda bulunanları n ölümü. * Bebek gibi davranı ş larda bulunma. karş ı lı klı yer de ğ iş tirme. ilâcı özel olarak yap ı lmı ş aspirin. yapı lmas ı güç alı ş tı rmalara yatk ı n olması durumu. * Kiş inin yatkı nlı k ve ö ğ renime bağ lı olarak bir i ş i baş arma ve bir iş lemi amaca uygun olarak sonuçlandı rma yetene ğ i. maharet. becelle ş me * Becelleş mek iş i. * Göz bebeğ i. bebekçe * Bebek gibi.

usta olmayan. * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri. Beçene bedahet * Besbelli. usta. ansı zı n. * Gerekli. maharet. bedavala ş ma * Bedavalaş mak durumu. düş ünmeksizin. bedava * Karş ı lı ksı z. emeksiz. bedavadan * Bedava olarak. apaçı k olma durumu. bedavadan ucuz * çok ucuz. tüyü mavimt ı rak kül renginde. bedavac ı lı k * Bedavacı olma durumu. * Bir konuda hazı rlı ksı z konu ş abilme yeteneğ i. * Irzı na geçmek. küçük bir kuş (Passer). baş ı küçük ve ç ı plak. evcil bir hayvan (Numida meleagris). lüzumlu. üstesinden gelmek. becermek * Güç görünen bir iş veya duruma çözüm bulmak.* Becerisi olan. beceriklilik * Becerikli olma durumu. ustalı k. beceriksiz * Becerisi olmayan. acele. tavuk büyüklüğ ünde. becet becit * Serçegillerden. kirletmek. Beç tavu ğ u * Tavukgillerden. * Bir ş eyi kullan ı lmaz duruma getirmek. elinden iş gelen. . becerme * Becermek iş i. * Birini öldürmek. mahir. bozmak. kirletmek. beceriksizlik * Beceriksiz olma durumu. bedaheten * Birdenbire. bedavac ı * Her ş eyi bedavadan sağ lamaya çalı ş an (kimse). parası z. *İ vedi. bedava sirke baldan tatl ı dı r * masrafsı z veya emeksiz elde edilen ş eylere herkes istek gösterir. maharetli.

pesimizm. * Kötü yüzlü. kötümserliğ e kapı lmak. bedduası tutmak . karamsarlı k. bedbinlik bedçehre * Kötümserlik. bedayi bedbaht * Estetik yönü ağ ı r basan güzellikler. suratsı z. bedavası na * Bkz. * Ası k suratlı . bedbinleş mek * Kötümserleş mek. ümitsizliğ e dü ş ürmek. *İ lenme. karamsar olmak. bedbin etmek * üzmek. karamsar. bahtsı z. talihsiz. bedbinleş tirmek * Kötümser.bedavala ş mak * Bedava duruma gelmek. lânetlenmiş . bedbin olmak * ümitsizliğ e dü ş mek. birinin i ş i sürekli ters gitmek. karamsar duruma getirmek. karamsarlı ğ a sokmak. bahtsı zl ı k. ilenç. intizar etmek. bedbaht olmak * üzülmek. beddua beddua etmek * ilenmek. beddua sinmek * ilencin tutması yüzünden. bedbahtl ı k * Mutsuzluk. pesimist. bedbin * Kötümser. kötümser olmak. bedavaya * Çok ucuza. bedavadan. * Mutsuz. bedbinleş tirme * Bedbinleş tirmek iş i. bedbaht etmek * üzmek. bedbinleş me * Bedbinleş mek i ş i.

çoban. fiyat. hizmetçi. * Baş kas ı nı n ad ı na ve onun parası ile hacca giden kimse. bedelci bedelli * Bedeli olan. bedel * Değ er. baş . kol ve bacak dı ş ı nda kalan bölümü. * Uş ak.* ilenci yerine gelmek. bedeli belirlenemeyen. * Bir ş eyin yerini tutabilen kar ş ı lı k. . * Eş it. bedel ödenilmeyen. * Bkz. bedence bedenci bedenen * Bedeniyle. gövde. * Çok değ erli. fiilen. beden e ğ itimi * Vücudu güçlendirmek ve sağ lı ğ ı korumak amacı yla araçlı veya araçsı z hareketler yapma. bedelli askerlik * Askerlik çağ ı na gelmiş gençlerin belirlenen miktardaki parayı ödeyerek yaptı kları kı sa süreli vatanî görev. bedenî * Beden bakı mı ndan. vücuduyla. bedel tutmak * kendi yerine askerlik yapması için birini para ile tutmak. vücut. bedel vermek * askerlik yapmamak veya kı sa süre yapmak için devlete para ödemek. beden * Canlı varlı kları n maddî bölümü. bedduası nı almak * biri tarafı ndan kendisine ilenilmek. denk. bedelsiz ithalât * Yurt dı ş ı ndaki iş çilerin veya geçici görevle yurt d ı ş ı na giden kamu görevlilerinin dönü ş lerinde kendi mesleklerinin icrası veya ki ş isel kullanı m için getirdikleri mallar için yapı lan düzenleme. * Bedelci. * Vücudun. * Kale duvarı . * Askerlik yapmamak veya yapı lacak süreyi kı saltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para. beden cezas ı *İ nsan vücudu üzerine uygulanan ceza. kı ymet. bedelsiz * Bedeli olmayan. beden terbiyesi * Spor iş lerinden sorumlu makam. beden eğ itimi. * Beden eğ itimi öğ retmeni. bedel ödenilen. * Bedel verdiğ i için kı sa süre hizmet gören asker.

beğ enilen. * Estetik bilimi. * (büyük b ile) XIII. ayı n on dördü. kötü yürekli. * Çölde. * Bedevî olma durumu. bediîle ş mek * Bediî duruma gelmek. bedirlenmek * Dolunay biçimini almak. yüzyı lda kurulan bir Sünnî tarikatı . apaçı k. gözü gönlü okş ayan. bedenli * Bedeni olan. *İ çinde değ erli eş ya alı nı p satı lan kapal ı çarş ı . yumağ ı . * (büyük b ile) Bedevîlik tarikatı ndan olan derviş . bediîle ş me * Bediîleş mek i ş i. * Kazak Türklerinde bir hastalı ğ ı n iyileş mesi için yapı lan tören. * Böyle bir hayat sürdüren kimse. bedensel bedesten bedevî * Bedenle ilgili. bednam . bedirle ş mek * Ay bedir durumunu almak. bediiyat bedik bedir * Dolunay. bedenî. * Besbelli. güzel sanatlar. bedirik * Temizlenip taranmı ş ve e ğ rilmeye hazı r duruma getirilmiş yün veya pamuk topağ ı . * Güzellik ölçülerine uyan. * Parlak ve sağ lı klı görünmek. çadı rda yaş ayan göçebe.* Bedenle ilgili. bedensel. * Estetik. bedirlenmek. * Kötülük isteyen. bedirle ş me * Bedirleş mek durumu. bedevîlik bedhah bedihî bediî bedirlenme * Bedirlenmek durumu.

aş ı rı . * Bey. hoş a gitmek. zevk. * Sevilmek. begayet Begdili begonvil begonya * Begonyagillerden. * Son derece. * Hint prenseslerine verilen unvan. begüm be ğ be ğ ence be ğ endi * Bkz. * Beğ enme duygusu veren. . pek çok çeş itleri bulunan sı cak ülke bitkisi (Begonia). be ğ enilir be ğ enilme * Beğ enilmek iş i veya durumu. begonyagiller *İ ki çeneklilerden. * Beğ enmek i ş i. zevk. gusto. * Güzeli çirkinden ayı rma yetisi. takriz. be ğ enilir olma durumu. hünkârbeğ endi. be ğ endirmek * Beğ enilmesini. be ğ enilmek *İ yi ve güzel bulunmak. be ğ eni ş be ğ enme * Beğ enme. örneğ i begonya olan bir bitki familyası . reçine. be ğ enilen. kötülüğ ü ile dillere düş en. pek çok.* Kötü ün kazanan. hoş görünmesini sa ğ lamak. * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri. * Övücü tanı tma yazı sı . be ğ eni * Güzel veya çirkin yargı sı nı verdiren duygu. bedük * Çam sakı zı . * Akdeniz bölgesinde yaygı n bir çiçek. be ğ enirlik * Beğ enme durumu. be ğ endirme * Beğ endirmek iş i. dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan.

hor görmek. * Çı kı ş ma bildirmek için kullanı lan bir ünlem. bîbehre. ne olursa olsun. hayvana yakı ş ı r biçimde olan. * Kötülük. * Onaylamamak. * Payı . beis yok bej * zararı yok. tasvip etmek. önemi yok. * (duygular için) Hayvanca. be ğ enmemek *İ yi veya güzel bulmamak. behemehal * Her hâlde. * Dört ayaklı hayvan. beher * Her bir. * Kuş ku duymak. uymazlı k. zarar görmemek. behi ş t behre behresiz beis * Engel. nasip. be ğ enmeyen kı zı nı (veya küçük k ı zı nı ) vermesin * bir durumun beğ enilmemesi karş ı sı nda. be ğ enmezlik * Beğ enmeme. * Küçümsemek. zarar. kuş ku ile karş ı lamak. hissesi olmayan. ne yapı p yapı p. * Onaylamak. hisse. nasibi. * Cennet. uçmak. be ğ lik * Beylik. kabul etmek. behavyorizm * Davranı ş çı lı k.be ğ enmek *İ yi veya güzel bulmak. beğ enmeyenin umursanmadı ğ ı nı anlat ı r. * Sarı ya çalan açı k kahverengi. behey behime behimî behimîlik * Behimî olma durumu. * Pay. . beis görmemek * sakı nca. * Benzerleri arası ndan birini seçip ayı rma. iyi veya güzel bulmama. mutlaka.

bekar bekâr * Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota iş areti. bekârhane * Bekârları n kalması için ayrı lmı ş veya düzenlenmi ş oda. evlenmemiş olmak. * Hava gazı lâmbası nı n ucu. bekâra karı boş aması kolayd ı r * bilgi ve tecrübesi olmayan bir kimsenin iş i hafife alması . tazelik. * Saflı k. ta ş radan gelmiş iş çilerin kalaca ğ ı oda. bekârl ı k * Bekâr olma durumu. bekçi kalmak * koruyucu. * ölüm veya boş anma dolayı sı yla eş ini yitirmek. denetleyici olarak beklemek. ölmezlik. sa ğ lam. * Evli olduğ u hâlde ailesinden ayrı . beka bulmak * ölmezlik erdemine ulaş mak. * Doğ allı k. bekâr odas ı * Bekârları n. önemsememesi. k ı zl ı k. ölümsüzleş mek. gözcü. erdenlik. * Çulluk. bekas bekçi * Bir ş eyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse. bek * Sert.* Bu renkte olan. bekârl ı k sultanl ı k * evlenmeden tek baş ı na yaş amanı n daha iyi olduğ unu anlatı r. yenilik. bekâr kalmak (veya ya ş amak) * evlenmemek. bekçilik * Bekçinin yaptı ğ ı iş . * Kalı cı lı k. yalnı z yaş ayan kimse. . bekâret * Kı z oğ lan k ı z olma durumu. * Evlenmemiş kimse. temizlik. masumluk. * Sanat ve düş üncede özgünlük. * Bekârları n yaş adı ğ ı müstakil ev. katı . bek bek beka * Savunucu. gereğ ince değ erlendirememesi tâbiîdir.

bekinmek *İ nat etmek. beklenme * Beklenmek durumu. bekleme yeri * Bir kimseyi veya taş ı tı beklemek için ayr ı lan bölme. beklemek * Bir iş oluncaya. * Aramak. tı kamak. tı kanmak. direnmek. * Kapanmak. * Bekitmek iş i. bekleme odas ı . beklenilme * Beklenilmek iş i veya durumu. beklenmek * Beklemek iş ine konu olmak. . bekleme * Beklemek iş i. bekinme * Bekinmek iş i. * Süre tanı mak. beklenilmek * Beklenmek. bekle yârin köş esini! * yakı nda gerçekleş eceğ i sanı lmayan umutlar kar ş ı sı nda söylenir. beklenmez * Beklenmeyecek durumda olan. bir kimseyi gözetmek. bekitme bekitmek * Kapamak. beklemeli * Sı nı fta kalı p derslere devam etmeyen (öğ renci). * Vakit öldürme. durmak. ile görüş me öncesinde oturulan yer. * Karş ı la ş ı lmas ı ihtimali bulunmak.bekçilik etmek * (bir ş eyi) bekleyip korumak. bekleme salonu * Doktor. korumak. beklenmedik * Birdenbire. bekleme odas ı * Bir kimseyi veya bir taş ı tı beklemek için gelenlerin oturdukları yer. muhafaza etmek. biri gelinceye değ in bir yerde kalmak. acele etmemek. ansı zı n. * Bir ş eyi. * Ummak. avukat vb. istemek. bekleme salonu.

ayyaş lı k. ı lı k iklimlerde yeti ş en bir kaktüs (Echinocactus). bekri bekrilik Bektaş î * Hacı Bektaş Veli'nin tarikat ı na girmiş olan kimse. bekletilme * Bekletilmek iş i veya durumu. bekletme * Bekletmek iş i. bekle ş me bekle ş mek * Birlikte veya karş ı lı klı beklemek. bekletmek * Beklemek iş ini birine yaptı rmak. bektaş îkavuğ u * Büyük ve güzel çiçekler veren. * Bu çalı nı n mayhoş . * Bekleş mek iş i veya durumu. nohut büyüklü ğ ünde. *İ çkiye düş künlük. Bektaş î sı rrı * Çok gizli tutulan sı r. bel *İ çkiye düş kün. Bektaş î dedesi * Bektaş î tarikatı nda daha üst makamlarda bulunan ve yönetimde sorumluluk ta ş ı yan derviş . beklenti * Bir olgunun sonunda gerçekleş mesi beklenen ş ey. Bektaş î babası * Bektaş î tarikatı ndan olan derviş . Bektaş îlik * Bektaş î tarikat ı . beklenmeden oldu ğ unu anlatan birle ş ik fiil. ayyaş . beklenmezlik fiili * -acağ ı /-eceğ i biçimindeki sı fat-fiil ekine tutmak fiili getirilerek yap ı lan ve iş in istenmeden. içkici.beklenmezlik * Beklenmeme durumu. bekletilmek * Bekletmek iş ine konu olmak veya bekletmek iş i yap ı lmak. Bektaş î üzümü * Taş kı rangillerden bir çalı (Ribes grossularia). bekleyiş * Beklemek iş i veya biçimi. ak veya kara yemiş i. * Bireyin belli ş art ve durumları n alacağ ı biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki ön görüş ü. * Bektaş î tarikatı ndan olma durumu. .

uzun saplı . bel gev ş ekli ğ i * Cinsel gücü yitirme. * Dağ sı rtları nda geçit veren çukur yer. bel f ı tı ğ ı * Bel bölgesinde fı tı k. temel. güvenmek. bel bel * Durgun. bel etmek * iş aret koymak. sı rtı n altı na rastlayan bölgesi.*İ ş aret. ayakla bas ı lacak yeri tahta. i ş aret vermek. anlamsı z bakmayı anlatan bel bel bakmak deyiminde geçer. * Hayvanlarda omuz baş ı ile sa ğ rı arası . bel kündesi * (güreş te) Ellerin arkadan gelip hasmı n göbe ğ i üzerinde kilitlenmesi yolundaki kündeleme. bel evlâd ı * (bir kimsenin) Öz çocuğ ı . bel bel * Atmı k. bel *İ nsan bedeninde gö ğ üsle karı n arası nda daralmı ş bölüm. bel kemiğ i * Omurga. kumaş veya metalden yapı lan özel ba ğ . bel bağ ı * Bel kemeri. * Bu bölümün. deri. bel bellemek * toprağ ı belle kazmak. bel kı ra k ı ra * kı rı ta kı rı ta. ucu sivri kürek veya çatal biçiminde bir tarı m aracı . meni. bel ağ rı sı * Bel çevresinde oluş an ve duyulan ağ rı . belden sağ a sola bükmek. bel * Ses ş iddetiyle ilgili birim. bel bağ lamak * birisinin kendisine yardı mcı olacağ ı na inanmak. bel kemeri * Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan. sal ı na sal ı na. sperm. * Geminin orta bölümü. bel kı rmak * gövdeyi. * Bir ş eyin varl ı ğ ı ile ilgili en önemli bölümü. . esas. * Toprağ ı kazmaya veya kirizma yapmaya yarayan.

belâ aramak * kavga çı karmak için f ı rsat aramak. sözle inandı rma yeteneğ i. belâs ı belâs ı nı bulmak * hak ettiğ i cezayı görmek. belâlı * Yorucu. belâ kesilmek * birisine sı kı ntı ve eziyet vermek. * Bir ş eyde gizli olan derin anlam. belâ okumak * birine beddua etmek. kaçı nı lan bir durumun gerçekleş ti ğ i bildirilirken alay yollu söylenir. * Kavgacı . * Söz sanatları nı inceleyen bilgi dalı . belâhat * Alı klı k. belâ ç ı karmak * kavga çı karmak. bel soğ ukluğ una uğ ratmak * bir iş e veya bir söze gereksiz yere karı ş arak onun akı ş ı nı sektirmek. * (istenmedik bir davranı ş a zorlayan) Etki. -den sebebiyle. belâgat *İ yi konuş ma. belâgatsiz * Belâgati olmayan. üzücü. belâya u ğ ramak . belâya çatmak (girmek veya uğ ramak) * beklenmedik bir belâ ile karş ı laş mak. belâ *İ çinden çı kı lması güç. sak ı ncalı durum. belâgatli * Belâgati olan. belâlar mübareğ i * istenilmeyen. * Büyük zarar ve sı kı ntı ya yol açan olay veya kimse. * Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak. yorum gerektirmeyen. yapmac ı ktan uzak.ş irret. * destek olmak. retorik. bel vermek * (duvar gibi dik ş eyler) dı ş ar ı ya veya (tavan gibi yatay ş eyler) aş ağ ı ya doğ ru kamburlaş mak. * -den dolayı . hiçbir yanlı ş ve eksik anlayı ş a yer bı rakmayan.bel soğ ukluğ u * Üreme organları nı n akı nt ı lı ve bula ş ı cı bir hastal ı ğ ı . can sı kı cı . * Yolsuz kadı nları n zorba dostu. musallat olmak. * Hak edilen ceza. düzgün anlatma sanatı .

belce *İ ki kaş arası . belediye nikâhı * Medenî kanuna göre kı yı lan resmî nikâh. belediye teş kilâtı * Nüfusu iki binden fazla olan yerleş im yerlerinde hükûmet kararı yla kurulan. belediye meclisi toplu bulunmad ı ğ ı zaman. * Bir tür pamuklu.* çok kötü bir durumla karş ı laş mak. tetkik eden ve karara ba ğ layan organ. belediye reisi * Belediye baş kanı . belediye encümeni * Belediye kanununda belirtilmi ş görevleri yerine getiren. belediye meclisi. belediye saray ı * Belediyeye ait bütün iş lerin yapı ldı ğ ı ve büroları n bir arada bulunduğ u büyük yapı . kalı n kumaş . ayd ı nlatma. beldeitayyibe * Medine ş ehri. Belçikalı * Belçika halkı ndan olan (kimse). çevre. belâyı satı n almak * göz göre göre belâyı üstüne çekmek. belediye *İ l. belediye encümeni ve belediye memurları ndan oluş an kuruluş . üyeleri halk tarafı ndan seçilen. yer. belediye baş kanı . belediye meclisi * Belediye tüzel kiş iliğ ine tanı nan yetkileri kendinde toplayan organ. ilçe. belde *Ş ehir. su ve esnafı n denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan. özel kanunlarla belediye meclisince verilen görevleri. belediye suçları * Belediye buyrukları na ve yasakları na ayk ı rı davranı ş lar. belediye baş kanı * Belediye teş kilâtı nı yöneten kimse. beledî *Ş ehirle ilgili. bucak gibi yerleş im merkezlerinde temizlik. * Mekân. belediye polisi * Zabı ta görevlisi. belediye çavuş u * Zabı ta iş lerinde üst görevli. tüzel kiş iliğ i olan teş kilât. * Yerleş ik. belediyeci * Belediye iş leri görevlisi. * Bu teş kilâtı n bulundu ğ u bina. .

. lüpçü. belediyelik olmak * belediye ile ilgili bir iş i olmak. beleme * Belemek iş i. belenmek * Kundaklanmak. * Dağ üzerindeki yüksek geçit. yüksek yer. çocuk bezi. * Belertmek iş i. belerme * Belermek iş i. emeksiz. belemek * (çocuğ u) Kundaklamak. bedavacı . belertmek * Gözlerini. belemir * Orta Anadolu'da tarlalarda yetiş en. * Beleş çi olma durumu. dik dağ yolu. belek * Kundak. belenme * Belenmek iş i. belediyelik * Belediyeyle ilgili. mavi kantaron (Cephalaria syriaca). * Bulamak. çiçekleri mavimsi renkte bir yı ll ı k bir bitki. * Beş iğ e konulan yatak. * Tepe. bulaş tı rmak. bele ş (veya bahş iş ) at ı n diş ine (veya yaş ı na) bakı lmaz * bedava gelen ş eyde kusur aranmaz. * Bulanmak. peygamber çiçeğ i. bele ş * Karş ı lı ksı z. örtülmek. * Beş iğ e yatı rı p ba ğ lamak.belediyecilik * Belediye iş leri. akı çok görünecek biçimde açmak. belen * Bel. parası z elde edilen. bele ş çi bele ş çilik * Parası z geçinmeyi seven. belermek belertme * (göz için) Akı iyice belirecek biçimde açı lmak. bayı r. bulaş mak.

belirli bir amacı yansı tan film. vesika. faks. belgelendirme * Belgelendirmek iş i. . * Emek vermeden. * Belge ve yazı lar ı n sakland ı ğ ı yer. * Belge niteliğ i bulunan (ş ey). bele ş ten beletme * Beletmek iş i. tevsik. kendi tabiî çevresi ve akı ş ı içinde veya gerçeğ e en yakı n biçimde haz ı rlanmı ş yapay bir yerde iş leyen. film vb. ortaya ç ı karmak. belgeselci * Belgesel. belge almak * (iki yı l aynı sı nı fta üst üste kalan öğ renci) okuldan uzaklaş tı rı lmak. *İ ki y ı l üst üste aynı sı nı fta kalan ö ğ renci okuldan ç ı karı lmak. belgeli * Belgesi olan. belgegeçer * Yazı lı . belgelenmek * Belgelemek iş ine konu olmak. * Belgesel niteliğ indeki eserleri seven veya bunlarla ilgilenen (kimse). resim. karş ı lı ksı z. * Bir gerçeğ e tanı klı k eden yazı .bele ş e konmak * emek. tevsik etmek. dokümanter. doküman. belgeci * Belgesel filmler yapan. * Belge niteliğ i taş ı yan film veya televizyon program ı . belgelemek * Bir olgunun doğ ru olduğ unu belge ile göstermek. belgelendirmek * Belge göstererek belirtmek. fotoğ raf. okuldan çı karı lmak. film çeken veya bunun üzerinde çalı ş an (kimse). para vermeden elde etmek. beletmek belge * Kundaklatmak. arş iv. yöneten sinemacı . belgelik belgesel belgesel film * Hayattan alı nan herhangi bir olguyu. belgelenme * Belgelenmek iş i. *İ ki y ı l üst üste sı nı fta kaldı ğ ı için okula devam etme hakkı nı yitirerek belge alan. belgeleme * Belgelemek iş i. bilgi ve belgelerin telefon sistemi vası tas ı yla bir yerden bir yere iletilmesini an ı nda sağ layan araç.

beli bükük * Beli bükülmüş . * Evet. gayrimuayyen. belgi * Bir ş eyi benzerlerinden ay ı ran özellik. hüccet. * Bir önermeyi tanı tlamak için gösterilen ve daha önce doğ ru diye kabul edilen baş ka önerme.belgeselcilik * Belgeselcinin yaptı ğ ı iş . beli çökmek * kamburlaş mak. belgisiz zamir * Bkz. beli bükülmek * yaş lı lı k yüzünden güçsüz kalmak. belirsizlik zamiri. iş aret edilemeyen. belgin belginlik belgisiz * Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. alâmet. beli * Senet. * Belirli olmayan. güçsüz. belgisizlik * Belgisiz olma durumu. ş iar. bir iş yapamayacak duruma düş mek. belik . belgileme * Belgilemek iş i. belirli olan. düş ünüş ve inanı ş taki ayı rı cı özellik. belgisiz s ı fat * Bkz. niş an. belgilemek * Belgi ile göstermek. belgit burhan. belgili * Belgiye dayanan. beli gelmek * cinsel birleş me sı rası nda salgı boş almak. beli aç ı lmak * küçük aptesini tutamaz olmak. belâgatli. beliğ * Belâgati olan. belirsizlik sı fatı . * Belgin olma durumu. sarih. zavallı . * Duyuş . sarahat. ş iar.

yapı sı nı n veya sı nı rları nı n tam olarak belirlenmesi iş i. belirli kı lmak.* Saç örgüsü. belikleme * Beliklemek iş i. * Yeni bir kavramı . tayin. . içeriğ inin. ayı rı cı bir öge ekleyerek s ı nı rlamak. bariz. belirgin * Belirmi ş durumda olan. belirginle ş mek * Belirgin duruma gelmek. sarih. belirginle ş me * Belirgin duruma gelme. belirlemek * Belirli duruma getirmek. belinden gelmek * birinin dölü olmak. beliklemek * Saçları örmek. belik belik * Örgü örgü. belirleme * Belirlemek iş i.yaslanmak. belini doğ rultmak (veya do ğ rultamamak) * yeniden durumunu düzeltmek. belini vermek * dayamak. örgü hâlinde. belini bükmek * çaresizlik içinde bı rakmak. açı k. belirginle ş tirme * Belirgin duruma getirme. belini k ı rmak * birini bir ş eyi yapamaz duruma getirmek. genellemek kar ş ı tı . tayin etmek. * Bir kavramı . belirginle ş tirmek * Belirgin duruma getirmek. belirlenim * Belirli duruma gelme iş i. belinlemek * Birden uyanarak çevresine korku ile ş aş kı nş aş kı n bakmak. besbelli. sı nı rlamak. * Bir kavramı n anlamı nı n. irkilmek. belinleme * Belinlemek iş i. determinasyon. özünü olu ş turan ögeleri açı klayarak tanı mlamak. belirginlik * Belirgin olma durumu. kapsam bakı mı ndan daraltmak. gerektirim.

determinist. tezahür etmek. tebellür etme. * Bir düş ünce veya durum için. indeterminizm. belirli geçmiş * Fiilin belirttiğ i kavramı n. -di'li geçmiş . -miş 'li geçmiş . belirle ş me * Belirleş mek iş i veya durumu. * Niteliğ i hakk ı nda tam bir bilgi edinilemeyen. * (önce belli veya görünür olmayan bir ş ey için) Ortaya çı kmak. belirlenmek * Belirli duruma getirilmek. belirsiz belirsiz geçmi ş * Fiilin belirttiğ i kavramı n. belirlilik * Belirli olma durumu. gayrimuayyen. *İ nsan iradesinin hiçbir ş arta bağ lı olmadı ğ ı nı . geçiş li fiil durumunda olan yüklemle ilgili kelime veya kelime grubu. * Bilinmeyen. Türkçede bu zaman -m ı ş / -miş ekiyle kurulur: Gelmi ş . belirli * Açı k ve kesin olarak sı nı rlanmı ş veya kararlaş tı rı lmı ş olan. belirli belirsiz * Yarı belirgin durumda. uçtu vb.Ald ı . Bu zaman Türkçede -dı (-di) / -tı (-ti) ekiyle karş ı lanı r. içinde bulunduğ uş artlarla belirlenmediğ ini. müphem. insan ı n özgür iradesinin nedensellik yasas ı na bağ lı olmadı ğ ı nı savunan görüş . indeterminist. belirme belirmek * Belirmek iş i. * Belirli olmayan. tebellür etmek. indeterminizm. tebarüz etmek. belirlenme * Belirlenmek iş i. biçti. az çok belli olan.belirlenimci * Belirlenimcilik yanlı sı olan (kimse). gerekircilik. ağ lamı ş gibi. . görülen geçmi ş . belirle ş mek * Belirgin duruma girmek. görülmeyen geçmi ş . belirlenmezci * Belirlenmezcilik yanlı sı olan (kimse). muayyen. determinizm. meçhul. gerekirci. belirli nesne * Belirtme durumu ekini almı ş . *İ yice görünür ve anlaş ı lı r bir durum almak. içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğ ini ba ş kas ı ndan duyarak veya belirsiz olarak bildiren kip. gülmü ş . içinde bulunan zamandan önce olup bitti ğ ini kesinlikle bildiren kip. belirlenmezcilik * Nedensellik yasası na bağ lı olmayan. bir sebebe bağ lanmayan olay ve durumları n da bulunduğ unu öne süren görü ş . belirlenimcilik * Her olayı n ba ş ka olaylar ı n gerekli ve kaçı nı lmaz bir sonucu olduğ unu ileri süren öğ reti. kesin bir biçim almak.

amblem. birçoğ u. belirtili tamlama * Tamlayanı -in (-nin) takı sı . belirtilmek * Belirtmek iş ine konu olmak. belirli kı lı nan. belirtken * Bir özlü sözle birlikte kullanı lan iş aret. müphemiyet. sarih. * Tamlayan. görüş bildirme. biri vb. * Açı k. sarih meful. belirten belirti belirtik belirtilen * Tamlanan. alâmet. * Belirli kı lma. belirsizlik zamiri *İ smin yerini belirsiz. * Gösterge. filan vb. * Belirtilmiş olan. tamlananı üçüncü ki ş i iyelik eki alan ve belirli bir kavram taş ı yan tamlama: Doğ an'ı n kalemi. belirtilme * Belirtilmek iş i. birtak ı m. * Belirtilmemiş olan. * Bir olayı n veya durumun anlaş ı lması na yardı m eden ş ey. herkes. belirtme durumu belirtme .belirsizlik * Belirsiz olma durumu. belirtili nesne * Belirtme durumundaki nesne. belirteç * Zarf. tasrih. her. belli. çiçeğ in kokusu gibi. azı . belirtili * Belirtisi olan. birkaçı . * Soyut bir ş eyin. birkaç. belirtisiz nesne * Yalı n durumdaki nesne. belirtisiz tamlama * Tamlayanı yalı n durumda olan. bir kavramı n sembolü olan varl ı k veya eş ya. kabataslak belirten sı fat: bazı . niş ane. niş an. belirsizlik sı fat ı *İ simleri yakla ş ı k. Tuz Gölü gibi. tamlananı genellikle üçüncü kiş i iyelik eki alan ve çoğ u kez tür kavramı veren isim tamlaması : Ankara kedisi. belirtisiz * Belirtisi olmayan. kabataslak tutan zamir: bazı sı .

. belitlemek * Belgeye dayanarak ortaya koymak. ya . * Bir bilgisayarda. soru. belit * Kendiliğ inden apaç ı k ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağ ı sayı lan temel önerme. tasa. olabilir ki. belitlenebilirlik * Belitlenebilen kuram. yanlı ş da olabilen. tebarüz ettirmek. parçalar ı n her birinden büyüktür" sözü bir belittir. -u. belirtmek * Açı klamak. belitken belitleme * Belitler sistemi. bunları n geçmiş le iliş kisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü. belli ve kesin olmayan. keder. akı l. akuzatif. Kaç öğ renci? Hangi ev? Üç çocuk gibi. bellek kayb ı * Bellek yitimi. bellek * Yaş ananları . aksiyom: "Tüm. belladonna * Güzelavrat otu. * Doğ ru olabileceğ i gibi. belirtme sı fatı * Bir ismi gösterme. * Olsa olsa. öğ renilen konular ı . Birinci dönem. yükleme durumu. * Belitlemek iş i. yapı lacak i ş için gerekli olan ara sonuçları toplayan bölüm. ihtimalî. olası lı . -ü) ekini almı ş isim. ya. sayı veya belirsizlik bakı mları ndan belirten s ı fat: Bu kapı . ihtimal. belki de *ş u da olabilir. beliye belki * Muhtemel olarak. * Belitleme kuramı nı ortaya koymak. Evi gördüm. mütearife. bellek kar ı ş ı klı ğ ı * Kelimelerin doğ ru anlamı nı hatı rlayamamak veya ilk olarak görülen bir ş eyi önce gördüğ ünü sanma duygusuna kap ı lmak biçiminde beliren bir ruh hastal ı ğ ı . haf ı za. * Felâket. i hâli. muhtemel.. * Tümden geliş imci bir bilime esas olacak belit sistemi.* Yüklemi geçiş li bir fiil olan cümlede fiilin doğ rudan etkilediğ i -i (-ı . dağ arcı k. programı değ iş meyen verileri. Yazı yı okudum.. belirtme grubu * Tamlamalardan daha geniş kelime dizisi: Kalı n bir kitabı n süslü cilt kapa ğ ı bir belirtme grubudur. belkili * Olası lı . belleğ ini yitirmek * bellek kaybı na uğ ramak.

belletici. çok az belli olan. belli belirsiz * Zorlukla seçilebilen. zahir. * Belleğ in kı sa bir süre durup iş lememesi. * Gizli olmayan. belli etmek * açı klamak. haş a. belleten belletici * Çalı ş tı rı cı . * Bellemek yetisi. iyice görünür anlaş ı lı r duruma getirmek. muayyen. * Bilim kurumları nı n çalı ş maları ile ilgili yazı ve haberlerin yayı mland ı ğ ı dergi. bellem belleme belleme bellemek * Öğ renip akı lda tutmak. * Önemli. belli * Beli olan. öğ retici. yapı k. belletme * Belletmek iş i. yarı belli. duyulabilen. muayyen. belli olmak . * At ve benzeri hayvanları n sı rtı na vurulan keçe. ortada olan.bellek yitimi * Büyük sarsı ntı veya humma yüzünden belleğ in bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalı ğ ı . belli ba ş lı * Belirli. * Bellemek iş i. bellenmek * Bellenmek (II) iş ine konu olmak. belletmek * Bellemesini sağ lamak. anlaş ı lan. ö ğ retmek. me ş in veya kal ı n kumaş parçası . * Belirli. * sezdirmek. aş ikâr. öğ renilmek. belli * Bilinmedik bir yanı olmayan. bellemek * Bel denilen araçla toprağ ı iş lemek. belletmen * Orta öğ retimde etütleri denetleyen kimse. malûm. hissettirmek. * Sanmak. müzakereci. bellenmek * Bellenmek (I) iş ine konu olmak. yarı bellisiz. bedihî.

bedahet. bellilik bellisiz belsem * Belli olma durumu. kibirli. * Bkz. * Bir kimsenin kiş iliğ ini olu ş turan temel öge. * Kuş un yavrusuna taş ı dı ğ ı yem. kendi çı karları nı herkesinkinden üstün tutan. * Bana göre. ben ş ahı mı (veya ş eyhimi) bu kadar severim * ben bundan daha çok özveride bulunamam. açı klanmak. sen yolcu oldukça * özel iliş kilerimiz sürüp gittikçe (senin bana i ş in düş er). düş ündüğ üm gibi. hep kendinden söz eden. benbencilik * Benbenci olma durumu. apaçı k. hodbin. bilinemeyen. kendini her konuda üstün gören. * Bencillik öğ retisine inanan. * Tekil birinci kiş iyi gösteren zamir. koyu renkli leke veya kabartı . benbenci * Kendini çok öven. egoist.* anlaş ı lmak. balsam. ben * Olta veya tuzağ a konulan yem. bembeyaz * Çok beyaz veya her yanı beyaz. ben hanc ı . hodkâm. bemol * Bir sesin yarı m ton kalı nla ş tı rı laca ğ ı nı gösteren nota i ş areti. ben ben bu i ş te yokum * ben bu iş e karı ş mam. gururlu. * En çok üzümde görülen olgunlaş ma belirtisi. sakalda beliren beyazlı k. megaloman. muayyeniyet. marka. * Saçta. bencil * Yalnı z kendini düş ünen. * Kiş iyi öbür varlı klardan ayı ran bilinç. ben * Çoğ u do ğ uş tan. * Böylece kalı nlaş tı rı lmı ş (ses). * Pı rı l pı rı l. apak. * Belli olmayan. bencil olmak . tende bulunan ufak. hodpesent. bence benci * Kendini beğ enen. bellik *İ ş aret. ego.

bencilce * Bencile yakı ş ı r biçimde. kendimi suçlu saymam. bencileyin * Benim gibi. * Kendi benini ve çı karı nı hayat ı n mutlak ilkesi yapan anlayı ş . kölenin evi. bencille ş me * Bencilleş mek iş i. * Köle ile ilgili. bendehane * Bendenin. benden de al o kadar * Bkz. bendezade * Bendenin oğ lu. egoizm. buna göre ahlâklı lı ğ ı n da yalnı zca kendini koruma içgüdüsünün bir biçimi olduğ unu ileri süren öğ reti. egoistlik. benden günah gitti * Bkz. bendeniz * alçak gönüllülükle ben yerine ve "köleniz'" anlamı nda kullanı lı r. bencilik * Benci olma durumu. kölelik. bendir benefş e * Alaturka çalg ı aleti. köleye ait. bendegî * Kulluk. . * Menekş e. bende * Kul. bencille ş mek * Bencil duruma gelmek. benden söylemesi * ben üzerime borç saydı ğ ı mş eyi söyledim. bendegân * Kullar. *İ nsanı n bütün eylemlerinin ben sevgisiyle belirlenmiş olduğ unu. egoizm. bencillik * Bencil olma durumu. köleler. bendeniz cennet ku ş u * kendini tanı tı rken kullanı lan bir deyim. köle. al benden de o kadar.* bencilce davranı ş ta bulunmak. bencillik etmek * bencil davranmak. hodpesentlik. benden söylemesi. hodbinlik.

beniçinci * Kiş inin benliğ ini merkez sayma görüş ü. * Sonsuz ve ölçülmez zaman. fekül. ebedîleş tirmek. bengi su *İ çene sonsuz hayat verdi ğ ine inan ı lan ve efsanelerde geçen su. benibeş er *İ nsan. hep kalacak olan. bengilik * Zamanla ilgisi. benekle ş me * Benekleş mek iş i veya durumu. bengile ş me * Bengileş mek iş i. insanlar. ebedîleş mek. ölümsüzleş tirmek. baş langı cı ve sonu olmayan varlı k. sonsuz yaş ama niteliğ i kazandı rmak. beniâdem * Âdemoğ ulları . küçük boyda bir cins köpek balı ğ ı (Scylliorhinus canicula). * Sonu olmayan. benekle ş mek * Benek benek durum almak. * Ölmezlik. beni sokmayan y ı lan bin (yı l) yaş ası n * zararlı olduğ u bilinen. * Güneş lekeleri yöresinde görülen. benekli * Ufak lekeleri bulunan. nokta. beniçincilik . benekli köpek balı ğ ı * Kara benekli. ölümsüz. bengile ş mek * Sonsuz yaş ama niteliğ i kazanmak. bengileme * Bengilemek iş i. bengilemek * Bengi kı lmak. bengi bengi * Ege ve Güney Marmara bölgesinin halk oyunları ndan biri. abı hayat. ebedî. beneklenmek * Benek oluş mak. beneklenme * Beneklenmek iş i. parlak taneciklerden ve parlak damarlardan olu ş muş bölüm. benmerkezci.benek * Herhangi bir ş ey üzerindeki ufak leke. ebedîlik. ama kimseye kötülüğ ü dokunmayan kiş iyle u ğ raş mamalı dı r. ölümsüzle ş mek. puan.

sahip çı kmak. benildemek * Belinlemek. benimsemek * Bir ş eyi kendine mal etmek. beniz * Yüz rengi. benimsenme * Benimsenmek iş i. benlenme * Benlenmek iş i. tesahup etmek. birine bağ lanmak. sahip çı kma. döner döner yine okur * "çok çalı ş mas ı na karş ı lı k verimli ve yararl ı olmuyor" anlam ı nda kı nama veya eleş tiri belirtmek için kullan ı lı r. kabullenmek. benli benli * Teninde ben bulunan. senli benli. benildeme * Benildemek iş i. güçlü olduğ una inanan. benimsetmek * Birinin benimsemesini sağ lamak. benimsetme * Benimsetmek iş i.* Dünyada kiş inin benliğ ini merkez sayan felsefe görüş ü. ı sı nmak. benim oğ lum bina okur. tesahup. benimseme * Benimsemek iş i. benmerkezcilik. * Bkz. benlenmek * Ben oluş mak. beniz geçmek * benzi solmak. * Bir ş eye. benliğ inden çı kmak . egosantrizm. benze sahip olan. benliğ i yoğ urmak * kiş iliğ i oluş turmak. benizli * Benzi bulunan. benimsenmek * Benimsenmek iş ine konu olmak. benim diyen * kendine güvenen. benimseyi ş * Benimsemek iş i veya durumu.

ki ş iliğ i. gurur. bütün davran ı ş lar ı nı n ilkesi yapan kiş inin niteliğ i. and ı rmak. * Kanun maddesi. * Benlikçilik yanlı sı olan (kimse). kibir. hep kendinden söz eden (kimse). * Suyu biriktirmek için önüne yapı lan set.* kendine benzemez olmak. gibi görünmek. * Sanı sı nı uyand ı rmak. tutulmak. bent * Bağ . benlik ikileş mesi * Öznenin kiş iliğ ini iki veya daha çok bilinç merkezine bölen ve tek kiş ide çe ş itli kiş ilikler durumunda beliren bir ruh hastalı ğ ı . * Kendi kiş iliğ ine önem verme. rabı t. benmari * Bir kabı kaynar suya oturtmak yolu ile içindekini ı sı tmak veya eritmek yöntemi. * Kendi benliğ inin geli ş imini. benlik yitimi * Kiş ilik duygusunun ve benlik bilincinin yitirilmesi ile beliren ruh hastalı ğ ı . * Gazete yazı sı . kiş iliğ ini üstün görme. kendilik. büğ et. hep kendinden söz etme durumu. benzemek *İ ki kiş i veya nesne arası nda birbirini andı racak kadar ortak nitelikler bulunmak. benzemeklik * Benzer olma durumu. benlikçi * Her konuda hep kendini ileri süren. benlik davas ı * Her ş eyi kendi düş üncesine uydurmak ve her ş eyde söz sahibi olmak çabası . benlik çat ı ş mas ı * Benliğ in ön plâna çı kması ile baş gösteren çat ı ş mas ı . benlik * Bir kimsenin öz varlı ğ ı . . kitaplarda kendi içinde bütünlük oluş turan bölüm. benzemez *İ skambil veya okey oyununda farklı kâğ ı tlar ı n veya taş lar ı n bir araya gelmesi. benlikçilik * Her konuda hep kendini ileri sürme. benmerkezci * Beniçinci. benmerkezcilik * Beniçincilik. * Bağ lam. bent olmak * bağ lanmak. bent etmek * kendine bağ lamak. onu kendisi yapan ş ey. benzeme * Benzemek iş i. egotizm. ş ahsiyet.

yapı ve yüz bakı mı ndan bu oyuncuyu andı ran kimse. benzeti * Benzetme. * Benzerlik gösteren. benzersizlik * Benzersiz olma durumu. benze ş * Birbirine benzeyen. benzeri benzerlik durum. benze ş mek * Birbirine benzemek. *İ ki ş eklin kenarları nı n uzunlukları arası ndaki oran değ iş memekle birlikte. disimilâsyon: Kı nnap > kı rnap. eş siz. * Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde ası l oyuncunun yerine ç ı kan. o + bir < öbür gibi. benzer. nazir. benze ş me * Benzeş mek iş i. benze ş im * Bazı ortak yönleri olan iki ş ey arası ndaki benzeş me. karş ı lı klı aç ı lar ı nı n eş it bulunması durumu. * Bir kelimede bir sesin baş ka bir sesi kendisine benzetme etkisi: yurt-daş > yurtta ş . benze ş ik * Benzeş me özelliğ i gösteren. ekmekten (ekmekten). müş abih olmak. benze ş en * Ünlü veya ünsüz benzeş melerinde etki altı nda kalan ünsüz veya ünlü: Sütçü (süt-çü). * Benzer olma durumu. mü ş abih. mümasil. -dan eklerindeki ünsüz veya ünlüler gibi. mü ş abih. -ten. teş bih. dublör. benzer ş ekiller * Kenarları nı n uzunlukları arası ndaki oran değ iş memekle birlikte karş ı lı klı açı ları eş it olan ş ekiller. benze ş lik * Benzeş olma durumu. görünüş ve yapı bakı mı ndan bir baş kası na benzeyen veya ona eş olan (ş ey). kehribar > kehlibar gibi. araları nda benzerlik bulunan. mü ş abehet.benzen benzer * Maden kömürü katranı ndan çı kar ı lan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı . benze ş im oranı *İ ki ş eklin kenarları nı n arası ndaki oran. benze ş mezlik * Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değ iş ikliğ e uğ raması . odalardan (oda-lar-dan) kelimelerinde bulunan -çü. *İ ki üçgende köş elerinin e ş lenmesine göre karş ı lı klı aç ı lar ı n eş ve kar ş ı lı klı kenarları n orantı sı ndan doğ an benzersiz * Benzeri olmayan. * Bkz. attar > aktar. aslı ndan kopya edilmiş . . * Nitelik. çar ş anba > çar ş amba. benzeş im.

sahteci. bozmak. benzi atmak (veya uçmak) * ansı zı n yüzünün rengi sararmak. * Kötü bir duruma getirmek. benzin * Petrolün damı tı lması ile elde edilen. benzi uçmak * yüzü sararmak. kopyacı . benzin istasyonu * Araçları n benzin. benzetiş * Bir ş eyi ba ş ka bir ş eye benzetmek i ş i veya biçimi. * Benzen. benzetilme * Benzetilmek iş i. yolculara dinlenme ve alı ş veriş imkânı veren tesis. benzeyiş * Bir ş eyin ba ş ka bir ş eye benzemesi durumu. . * Bir ş eyin neteliğ ini anlatmak için. benzin pompası * Benzinlikte araç depoları na benzin koyma ve verilen benzin tutarı nı gösterme aracı . benzetme * Benzetmek i ş i. uçucu. yapt ı ğ ı iş leri orijinal eser diye satan sahteci ressam. solmak. ona benzetilen kimse veya ş ey için kötü bir duygu beslenilmediğ ini anlat ı r. o niteliğ i eksiksiz taş ı yan bir ş eyi örnek olarak gösterme iş i. özgül ağ ı rl ı ğ ı yaklaş ı k 0. benzetmek gibi olması n * kötü bir sona uğ ramı ş birinden veya bir ş eyden söz ederken.65 olan. benzetici * Benzeterek yapan. * Dövmek. orijinaline bakarak yapan ve benzeti olduğ unu belirten ressam. teş bih. yağ gibi ihtiyaçlar ı nı karş ı layan.benzeti ressamı * Büyük sanatçı lar ı n yaptı kları nı . benzi kül gibi olmak * yüzünden kan çekilmek. benzetmek * Benzer duruma getirmek. benzinlik. benzeyiş sizlik * Benzeş memek durumu. * Bir ş eyde ba ş ka ş eye benzeyen yönler bulmak. benzetici ressam * Büyük sanatçı lar ı n üslûbunda çal ı ş arak. renksiz. yüzü sararmak. benzi sararmak * yüzünün rengi solmak. benzetilmek * Benzetmek iş ine konu olmak. kendine özgü kokusu bulunan bir sı vı .

beraber olarak. berabere bitmek * (oyun. beraat ı zimmet ası kdı r * tersi ispatlanmadı kça insanları n suçsuz sayı lmaları ilkesini anlatı r. benzinli benzinlik * Benzin sat ı lan yer. * Baş baş a kalma durumu.benzinci * Benzin satı lan yer veya benzin satan kimse. * Aynı düzeyde. makine vb. * Aklanma. borçsuzluk. baş a baş gelmek. baş a ba ş kalmak. * Bir nesneyi benzine bulamak. benzinde kan kalmamak * kansı zl ı k sebebiyle yüzü sararmak. benzol beraat * Benzin ve tolüen karı ş ı mı bir akaryak ı t. beraberlik müziğ i . benzine kan gelmek (veya benzi kanlanmak) * sağ lı klı duruma gelmek.). beraberlik * Birlikte olma durumu. * Benzinle çalı ş an (motor. yarı ş ma) takı mları n aynı sayı yı alması yla sonuçlanmak. temize çı kmak. beraat ı zimmet * Borcu. bir arada. -e karş ı n. benzin istasyonu. beraber * Birlikte. canlanmak. benzinlemek * Benzin dökerek yakmak. * -e rağ men. berabere kalmak * (oyun. yarı ş ma için) takı mlar ayn ı sayı yı almak veya denk gelmek. benzinleme * Benzinlemek iş i veya durumu. beraat etmek * aklanmak. vereceğ i olmama durumu. beraberinde * yanı nda. benzincilik * Benzincinin iş i veya mesleğ i. beraberce * Birlikte.

* Kuzey Afrika'daki Cezayir bölgesinde Berberistan halkı ndan veya bu halkı n soyundan olan kimse. Muhammed'e peygamberliğ in Cebrail aracı lı ğ ı yla bildirildiğ iş aban ayı nı n 15. Akdeniz'de yaş ayan. niş an veya ayrı calı k verilen kimseler için çı karı lan padi ş ah buyruğ u. bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. periş an. berceste * Sağ lam ve lâtif. * Çirkin. berbat * Kötü. gecesine rastlayan kandil gecesi. Berat Gecesi * Hz. taranması ve yapı lmas ı iş iyle uğ ra ş an veya bunu meslek edinen kimse. kirlenmek. eti yenilen bir balı k (Serranus anthias). beğ enilmeyen. berber çı rağ ı * Berber ustası nı n yanı nda yeti ş tirilmek üzere çalı ş an çocuk. berber balı ğ ı * Hanigillerden. koro veya oda müziğ inde olduğ u gibi birçok sesin oluş turduğ u müzik. san. berber * Saç ve sakalı n kesilmesi. kuyruğ unun çatalı çok uzun olan. aylı k bağ lanan.* Orkestra. berber koltu ğ u * Berberler için yapı lan hareketli. berbat etmek (veya eylemek) * kötü duruma getirmek. berber bataryası * Berber dükkânları nda lâvaboya su akması nı sağ layan deve boynu biçimindeki musluk takı mı . Berberî berberlik * Berberin yaptı ğ ı iş . * Bozuk. berber salonu * Büyük berber dükkânı . * Seçilmiş . seçme. bak ı msı z. berbat olmak * kötü duruma gelmek. * Sanat değ eri yüksek anlamlar taş ı yan dize. . Berat Kandili * Bkz. * bozmak. oynar baş lı klı özel koltuk. Berat Gecesi. berat * Bir buluş tan. * bozulmak. * Darmadağ ı n. patent. viran. * Osmanlı İ mparatorluğ unda bir göreve atanan. * Bu iş in yapı ld ı ğ ı dükkân. berber dükkânı * Berber.

bakı msı z. bereket ki (veya bereket versin ki) * iyi ki. artmak. * Yağ mur. iyi bir rastlantı olarak.berdelacuz * Halk tahminine göre. bereketsizlik * Bereketsiz olma durumu. bozuk. berdu ş * Baş ı boş . * Herhangi bir ş eyde görülen çizik. 9-18 Mart arası nda görülen kocakarı so ğ uğ u. berelenme * Berelenmek iş i veya durumu. * Pis. ongunluk. yassı ve sipersiz baş lı k. berdevam * Sürmekte olan. bereleme * Berelemek iş i. gürlük. *İ yi ki. bereketsiz * Kendinden beklenen yararlı ğ ı sa ğ layamayan ( ş ey). verimli. bereket * Bolluk. feyezan. bere * Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluş an çürük. sürüp giden. bereketlenme * Bereketlenmek iş i veya durumu. Tanrı 'ya ş ükür ki. teselli bulması . neyse ki. serseri. feyz. . berelemek * Bereli duruma getirmek. bereketli ola! (veya olsun!) * yemek yemekte olanlara veya ürünlerini dev ş irenlere söylenen iyi dilek sözü. bereketli * Bol. bereketlilik * Bereketli olma durumu. berelenmek * Bereli duruma gelmek. * bir kimsenin bir durumdan hoş nutluğ unu anlatmas ı . bereketlenmek * Çoğ almak. ezik. bereket versin * para alan kimsenin söyledi ğ i iyi dilek sözü. bere * Yuvarlak.

* Bu uzaklı kta bulunan. bergamot * Turunçgillerden bir ağ aç (Citrus bergamia). * Bu ağ acı n. beri * Konuş an ı n önündeki iki uzaklı ktan kendisine daha yakı n olanı . bergüzar berhane * Anmak için verilen hatı ra. berhava * Havaya verilmiş . arma ğ an. boş . berhane gibi * gereğ inden çok büyük (ev). * boş a gitmek. canlı . * Çı kma durumundaki kelimelerden sonra getirilerek bir iş in baş langı cı nı gösterir. * Yararsı z. kullanı ş sı z ev.bereli bereli * Beresi olan. berhava olmak * patlama yolu ile havaya uçmak. oldukça. beril . yaş ayan. * Beride olan ş ey veya kimse. harap. uçurulmuş . * Büyük. bergamodî * Sarı msı pembe renginde olan. beribenzer * Sı radan bayağ ı . yadigâr. yok etmek. * Beresi olan. * Mutlu. berenar ı *Ş öyle böyle. * bitirmek. az çok. berhudar ol! * "iyi günler göresin" anlamı nda dilek olarak kullanı lı r. biraz. beriberi * Genellikle Uzak Doğ u ülkelerinde B vitamini eksikliğ inden ileri gelen bir hastalı k. kabukları ndan reçel yapı lan ve esans ç ı karı lan meyvesi. alelâde. berhayat berhudar * Hayatta olan. beriki * Beride olan. berhava etmek * havaya uçurmak.

. temiz. amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. * Sertlik. Kı saltması Be. berkinme * Berkinmek iş i veya durumu. berkelyum * Atom numarası 97. berkinmek * Berkimek. berraklaş mak * Berrak duruma gelmek. berk * Sert. berraklaş ma * Berraklaş mak iş i veya durumu. berklik * Sağ lamlı k. havanı n etkisine kar ş ı ince bir oksit tabakası yla kaplı element. katı lı k. * Berkimek iş i.* Doğ ada altı gen billûrlar durumunda bulunan. katı . atom ağ ı rl ı ğ ı 9. çoğ u yeş il renkli berilyum ve aliminyum silikat. Kı saltması Bk. pek iyi. berrak * Duru. aydı nlı k. tahkim etmek. berkitmek * Sağ lamlaş tı rmak. berjer * Arkası kabarı k ve yüksek oturacak yeri geni ş koltuk. berkimek * Sağ lamlaş mak. zümrüt gibi baz ı taş lar ı n birleş iminde bulunan. Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz'de bol bulunan bir bal ı k türü (Merluccius merluccius).013 olan.84. atom ağ ı rl ı ğ ı 294 olan. berkitme * Sağ lamlaş tı rma. ortalama 30-40 cm boyunda. durulaş mak. her zaman olduğ u gibi. güç kazanmak. açı k. berlam *İ nce pullu. 29700C de eriyen. takviye. yoğ unluğ u 1. yanları ve karn ı beyaz. * Sağ lam. berkemal berkime * Mükemmel. bermuda bermutat * Alı ş ı lagelen biçimde. * Pekiş tirilmek. pekiş mek. * Dizlere kadar inen dar ve kı sa pantolon. takviye etmek. tahkim. berilyum * Atom numarası 4. sı rtı açı k kahverengi. saydam.

* Açı k. bertik * Yara. çürümek. yararlı lı k. bertafsil bertaraf * Açı klamalı . . çürük. bertaraf olmak * ortadan kalkmak.berraklaş tı rma * Berraklaş tı rmak i ş i. berraklı k * Berrak olma durumu. * Deride mor leke. * Bir yana. bertilmek *İ ncinmek. bere. burkulmu ş . * Anlaş ı ldı ğ ı na göre. anlaş ı lı yor ki. bertme * Bertmek iş i. ş öyle dursun. berri * Kara ile (toprakla) ilgili. * Kı stak. apaçı k. * Morarmak. dar dil. çok belli. bertmek berzah besalet * Bertilmek. *İ ncinmi ş . * Bertilmek iş i veya durumu. durulaş tı rmak. eselemek beselemek. gidermek. besbeter beselemek * Bkz. yok edilmek. net ve kolay anlaş ı lı r duruma getirmek. * Yiğ itlik. bertaraf etmek * ortadan kaldı rmak. burkulmak. berraklaş tı rmak * Berrak duruma getirmek. duruluk. açı k olarak. * Çok kötü. karasal. uzun uzad ı ya. * Berelenmek yaralanmak. bertilme besbedava * Pek ucuz. besbelli * Açı k.

yeterli besin almayan. besi * Yaş atmak ve geliş tirmek için gereken besinleri yedirip içirmek iş i. esermek besermek. besi örü * Tohum çimlenirken yeni çı kan bitkiyi beslemeye yarayan ve embriyonun çevresine yay ı lmı ş bulunan besleyici maddelerin bütünü. * Semiz. * Besini olmayan. azı k. semirtilmiş . gı da. gı dalı . besi meras ı * Besleme değ eri oldukça yüksek mera bitkileri ile kaplı olan ve gerektiğ inde ilâve yemler de verilerek özellikle kesime gönderilecek hayvanlar ı n fazla canl ı ağ ı rlı k kazanmaları için otlat ı ldı klar ı doğ al veya sun'î verimli mera. besi dokulu * Besi dokusu olan. * Bir ş eyi istenilen durumda tutmak ve oturtmak için kullanı lan takoz gibi ş eyler. besihane besili besin * Besi yapı lan yer. besi hayvanı * Beslenmek amacı yla yavru iken alı nan veya besiye çekilen hayvan. besi dokusu * Besi doku. besi doku * Tohumları n içinde embriyonu çevreleyen bölüm. besi suyu besici besicilik * Besicinin yaptı ğ ı iş . * Yaş amak. davar gibi hayvanları besleyerek semirten. besinli besinsiz . beslenmeye elveriş li her tür madde. satan kimse. gı dası z. besinsizlik * Bitkilerin damarları nda dolaş an besleyici su. * Besini olan. besi dokusuz * Besi dokusu olmayan. * Yumurta akı maddesi. * Yenilebilir. besermek * Bkz. * Sı ğ ı r.beserek * Tüylü ve damı zlı k erkek deve. varlı ğ ı nı sürdürmek için gerekli ş ey.

bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması . katı lmak. beslenme bozukluğ u * Bazı organ ve dokularda veya organizmanı n bütününde ş ekil veya çalı ş ma düzensizliğ i meydana getiren. gı dası zl ı k. beslenme çantas ı * Anaokulu ve ilköğ retim okulları nı n öğ rencilerinin beslenme saatinde yiyeceklerini içinde bulunduran çanta. * Yetiş tirmek. beslek besleme * Besleme.* Besinsiz olma durumu. ev i ş lerinde çalı ş tı rı lan kı z. besleme gibi * giydiğ ini kendine yakı ş tı ramayan (k ı z). desteklemek. . çevresini veya altı nı desteklemek. * Bir duyguyu gönülde yaş atmak. doldurmak. beslenen beslengi * Sönümsüz. peki ş tirmek. beslenilme * Beslenilmek iş i veya durumu. hizmetçi. * Beslemek iş i. * Yedirmek. * Bir ş eyi korumak veya sa ğ lamca durmas ı nı sa ğ lamak için. evlâtlı k. besle kargay ı . * Hizmetçi. beslenilmek * Beslenmek iş ine konu olmak. beslenme * Beslenmek iş i. * Eklenmek. herhangi bir kurulu ş un veya iktidardaki güçlerin görüş lerini savunan bası n. besleme k ı z * Besleme. * Besleme olarak. * Evlâtlı k olarak alı nan. * Maddî yardı m yapmak. ahretlik. besleme. onun maddî yard ı mları dolay ı sı yla körü körüne destekleyen. besleme bas ı n * Çı kar u ğ runa. beslemek * Yiyecek ve içeceğ ini sağ lamak. ço ğ altmak. oysun gözünü * nankörlük edenler için söylenir. * Semirtmek. beslemelik * Besleme. * Vücut için gerekli besin maddelerinin alı mı . besiye çekmek * hayvanı semirtmek için çalı ş tı rmadan beslemek. * Herhangi bir kuruluş u.

iyi beslenmenin sa ğ lı k yönünden önemi. bestekâr. besmelesiz * Çocuklar için "piç" anlamı nda kullanı lan bir sövgü. besli besmele * "Acı yan ve esirgeyen Tanr ı 'nı n ad ı ile" anlamı na gelen ve bir i ş e baş larken söylenilen Arapça bismillahirrahmanirrahim sözünün k ı saltması . insan vücudunun geliş mesinde yiyeceklerin etkisi ve görevi. * Besmele çekmeden. beslenmek * Kendini beslemek. * Besteci. ilköğ retim okulu gibi eğ itim kurumları nda yemek yeme zamanı . ilköğ retim okulu gibi eğ itim kurumları nda yemek yenilen yer. besin değ eri yüksek. kompozitör. besleyici * Besleyen. beslenme uzmanı * Beslenmenin genel özelliklerini kitle çapı nda ele alan. * Yüz ve boyunda güneş lekelerini azaltı p ölü hücreleri atan krem türü. inceleyen yetkili. beslemeye yarayan. yiyecek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar. besmele çekmek * bismillahirrahmanirrahim sözünü söylemek. * Bkz. beslenme saati * Anaokulu. beste yapmak * bir müzik eseri yaratmak. beste * Bir müzik eserini oluş turan ezgilerin bütünü. * Beslemek iş ine konu olmak. besletme * Besletmek iş i veya durumu. beslenme eğ itimi * Besin maddelerinin özellikleri.beslenme eğ itimcisi * Beslenme eğ itimi ile uğ raş an uzman. . ucuz ve dengeli beslenmenin yollar ı gibi konuları iş leyen bilim dalı . besteci bestekâr * Beste yapan kimse. beste ba ğ lamak * bestelemek. mugaddi. beslenme odas ı * Anaokulu. besletmek * Beslemek iş ini baş kası na yaptı rmak. besili.

tokat. be ş binlik * Beş bin liralı k bütün kâ ğ ı t para. pencüyek. * Beste olma durumu. tat alma duyuları . be ş kardeş *Ş amar. * Dörtten bir fazla. birkaç. * Oyunda. görme. pencüdü.besteleme * Bestelemek iş i. bestesiz bestseller be ş * Bestesi olmayan. V. be ş iki * Bkz. atı lan zarlardan birinin be ş . . iş itme. bestelemek * Beste yapmak. be ş altı be ş aş ağ ı beş yukarı * Bkz. * Dörtten sonra gelen sayı nı n adı ve bu sayı yı gösteren rakam. üç aş ağ ı . * Çoksatar. be ş milyonluk * Beş milyon liralı k bütün kâğ ı t para. öbürünün dört benekli yüzünün üste gelmesi. 5. koklama. beş yukar ı . be ş bir be ş dört be ş duyu * Dokunma. bir parça. besteli bestelik * Bestesi olan. * Biraz. * Beş sı nı fl ı ilkokul. bestenigâr * Klâsik Türk müziğ inde en eski birle ş ik makamlardan biri. bestelenme * Bestelemek iş i. bestesi yapı lmak. * Bkz. bestelenmek * Bestelemek iş ine konu olmak. be ş beter * Besbeter. bestelenmiş .

be ş parası z * parası z. be ş bı yı k be ş er be ş er *İ ri muş mula. bedenle ilgili. be ş yüzlük * Beş yüz liralı k bütün kâ ğ ı t para. *İ nsanoğ lu. be ş parmak bir olmaz * ana ve babalar ı bir oldu ğ u hâlde kardeş ler arası nda çeş itli farklı lı klar bulunur. her birine be ş . * Bedensel. be ş paralı k olmak * alçalmak. her defası nda beş i bir arada. insan. be ş para etmez * hiçbir değ eri yok. be ş aret *İ yi haber. pencüse. * Beş sayı sı nı n üleş tirme biçimi. be ş paralı k * Değ ersiz.be ş on * Az sayı da. *İ çinde beş yüz tane bulunan. be ş erî *İ nsanoğ lu ile ilgili. be ş üç be ş vakit * Bkz. * Günün belirli beş vaktinde kı lı nan namaz. be ş erî co ğ rafya *İ nsanlar ı n yerleş ik bulundu ğ u yöre ile ilgisini ve o yörenin veya yerin türlü olaylar ı nı inceleyen coğ rafya kolu. müjde. bayağ ı . biraz. iş e yaramaz. yoksul. * Beş ve on santim ölçülerinde biçilmiş kereste. on paralı k etmek. be ş yüzlü * Beş yüzü olan cisim. be ş para almamak * hiç para almamak. kusurları aç ı ğ a çı kmak. be ş eriyet . be ş er ş aş ar * insan her zaman yanı labilir. be ş paralı k etmek * Bkz. aş ağ ı lı k. muş tu. erim.

hümanizm. * Ambalâjlanacak malı n biçimine uygun olarak alta konulan parça veya parçaları n tümü.*İ nsanlı k. insanoğ ulları . * Beş er be ş er sı ralanm ı ş . be ş eriyetçilik * Beş eriyetçi olma iş i veya durumu. be ş ik kertme * Daha beş ikte iken anası babası tarafı ndan ni ş anlanma. * Yüz üstü yatı ş ta. be ş inci kol * Bir ülkede gizli olarak. be ş inci * Beş sayı sı nı n sı ra sı fatı . be ş ik * Süt çocukları nı yat ı rmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan. tahta veya demirden yapı lmı ş sallanı r bir çeş it küçük karyola. be ş ikçi be ş iklik * Beş ik yapan veya satan kimse. beş ibirlik. hümanist. be ş iz . * Beş ik olmaya uygun. be ş eriyetçi * Beş eriyet yanl ı sı (kimse). geriye bükülü ayak bileklerini ellerle kavrayarak karı n üzerinde ba ş ve ayak yönünde sallanma. be ş ikten mezara kadar * bütün hayatı boyunca. be ş iğ ini sallamak * çocukluğ undan veya çok eskiden tanı mak. * Beş kenarl ı çokgen. be ş iklik etmek * beş ik vazifesini. düş man için çal ı ş an örgüt. be ş ik sal ı ncak * Bayram yerinde kurulan bir tür salı ncak. be ş ikörtüsü *İ ki yana akı ntı sı olan çatı . be ş ik kertiğ i * Daha beş ikte iken anası babası tarafı ndan ni ş anlanmı ş kimse. insancı l. ölünceye kadar. büyümesine hizmet etmek. fonksiyonunu yapmak. * Bir ş eyin do ğ up geliş ti ğ i yer. insancı ll ı k. beş altı n lira de ğ erinde olan altı n. be ş erli be ş gen be ş ibirlik * Kadı nları n süs için takı ndı klar ı . sı rada dördüncüden sonra gelen. be ş ibiryerde * Bkz.

* Beş ses veya beş müzik aracı için yazı lan müzik eseri. kendinde herhangi bir ş eyden beş tane bulunan. * Beş müzisyenin çald ı ğ ı caz orkestrası . bet * Beti benzi atmak. kentet. tuhaf. * Tabaklanmamı ş ham deri. beş ı ş ı nlı yı ld ı z biçiminde bir deniz hayvanı . . beş parmak. be ş leme * Beş lemek iş i. beti bereketi kaçmak gibi deyimlerde bereket kelimesi ile birlikte "bolluk" anlamı nda ikileme oluş turur. be ş parmak otu * Gülgillerden. * Tahmis. be ş lik simit gibi kurulmak * kendine değ er vererek bir yere yayı lı p oturmak. domino gibi oyunlarda üzerinde be ş iş areti bulunan kâğ ı t veya pul. be ş me * Her çubuğ u ayrı ayr ı beş renkte olan. be ş li * Beş parçadan olu ş an. be ş tane alabilen. konu ile ilgili aynı ölçüde bir çift dizenin ba ğ lanması yla olu ş an manzume. * Bet bereket kalmamak. muhammes. * Beş i bir arada olan. beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte. beş kuruş veya beş lira değ erinde olan akçe. beş pençe (Uraster). be ş izli * Beş tanesi bir arada olan. beti bereketi gelmek. * Bir ş eyin sayı sı nı beş e çı karmak. * Divan edebiyatı nda beş dizeli bölümlerden oluş mu ş manzume. "çehre" anlamı nda ikileme oluş turur. güleç. * Beş taş la oynanan bir tür çocuk oyunu. * Çı krı kçı tezgâhı nı n kütüğ ü. kurt pençesi (Potentilla reptans). * Beş renkte dokunmuş çubuklu kumaş . beti benzi uçmak. be ş pençe be ş taş be ş uş * Güler yüzlü. gülümser. bet * Kötü. *İ skambil. sürgüne karş ı kullanı lan bir bitki. * Bkz. yollu bir çeş it kumaş . yol kı yı ları nda ve çayı rlarda yetiş en. be ş lemek * Bir iş i beş kez yapmak. * Halk edebiyatı nda üçlemeli bir bende.* Beş i bir arada do ğ an (kardeş ler). be ş lik * Beş para. çirkin. be ş me be ş parmak * Derisi dikenlilerden.

korkmak. tasvir. dikleş mek. beterleş me * Beterleş mek i ş i veya durumu. figüratif sanat. beterleş mek * Beter duruma girmek veya o durumda bulunmak. hayvan ve doğ a ögeleri bulunan (resim veya heykel). beta * Yunan alfabesinin ikinci harfi -B. betili sanat * Doğ anı n görünen biçimlerini iş leyen sanat. bet suratlı * Yüreğ inin kötülüğ ü yüzünden belli olan. bir kimseyi. betelemek * Bkz. solmak veya beti benzi uçmak) * herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak. kafa tutmak. mektup. beter etmek * daha kötü duruma getirmek. tezkere. *İ çinde insan. etelemek betelemek. bundan daha kötü durumları n da bulunduğ unu dü ş ünerek teselli bulmal ı dı r.bet beniz kalmamak * yüzü sararı p solmak. beter *İ yice kötü. beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak. betim * Betimlemek iş i. pusula. bet bet bakmak * kötü kötü bakmak. betatron * Elektronları hı zland ı ran elektromanyetik bir araç. beti * Resim ve heykel sanatları nda varlı kları n biçimi. bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı . çabuk tükenmek. figüratif. . betik betili * Yazı lı olan ş ey. beterin beteri var * çok kötü bir duruma düş en kimse. betelenmek * Karş ı gelmek. bir kötülük yapacakmı ş gibi durmak. * Bir ş eyi. kı tla ş mak. beti bereketi kalmamak (veya kaçmak) * azalmak. betimleme. kitap. beta ı ş ı nları * Radyoaktif cisimlerin yaydı klar ı üç ı ş ı ndan biri.

beton gibi * çok sağ lam. kendine yedirememek. nonfigüratif. esnekli ğ i artı rmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi. hayvan ve doğ a ögeleri bulunmayan (resim veya heykel). betimsel dil bilgisi * Bir dilin belirli çağ ı nı inceleyen dil bilgisi. betoncu * Yapı larda beton dökme iş leriyle uğ ra ş an usta veya i ş çi. çakı l gibi maddelerle karı ş ması sonucu olu ş an sert. betisiz *İ çinde insan. betimlemeci * Betimlemeye ağ ı rlı k veren. betimlemek * Bir nesnenin. * güçlü. demirli beton. bağ lay ı cı yapay y ı ğ ı ş ı m. sert. tasvirci. üroloji. betimleyici * Betimleme yanlı sı . betonarme * Yapı da gücü. tasvirî dil bilgisi. betimlemeli dil bilgisi. beton * Çimentonun su yardı mı yla kum. dayanı klı . betisiz sanat * Beti kullanmayan nonfigüratif sanat.betimleme * Betimlemek iş i. betine gitmek * gücüne gitmek. tasvir etmek. dayanı kl ı . tasvir. bevliye *İ drar yollar ı hastalı kları . betonla ş mak * Beton duruma gelmek. betimlenmek * Betimlemek iş i yapı lmak. betoniyer * Beton karma makinesi. betonkarar * Beton karma makinesi. . betimlenme * Betimlenmek durumu. kendine özgü belirtilerini tam ve açı k biçimde söz veya yazı ile anlatmak. betimsel * Betimle ilgili. tasvirî. betonla ş ma * Betonlaş mak durumu.

* Zengin. * Bu renkte olan. bunları n anlatı mı nda tutulacak yolları konu edinen bir edebiyat bilgisi dal ı . bey mi yaman. plutokrasi. * Bir eserde. bey mi yaman. düş üncelerin. beyaban beyan * Söyleme. bay. koca. * Çöl. * Eş . * (baskı da) Normal karal ı kta görünen harf çe ş idi. söylemek. beyaz * Ak. as. bildirme. * Boy gibi küçük bir toplumun veya küçük bir devletin baş kanı . beyaz adam . * Mahalle okulları nda hademe. bey erki * Zengin erki. beyanat * Demeç. beyanname * Bildirge. bevvap * Kapı cı . bey karde ş * erkekler için seslenme sözü. * Komutan. bevliyecilik * Bevliyecinin iş i veya mesleğ i. el mi yaman * Bkz. hayallerin doğ uş ve değ erlerini. duyguları n. bey (veya pa ş a) gibi yaş amak * bolluk içinde yaş amak. beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak) * demeç vermek. ileri sürmek. bey * Günümüzde erkek adları ndan sonra kullan ı lan sayg ı sözü. kokulu ve tatlı bir armut türü. * Erkek sı fatları nı n hemen arkası na eklenir. ileri gelen kimse. beyan etmek * bildirmek. kara karş ı tı . bey armudu *İ ri. ürolog.bevliyeci *İ drar yolu hastalı klar ı hekimi. *İ skambil kâğ ı tları nda birli. anlatmak. * Beyaz ı rktan olan kimse. * Erkek özel adları yerine kullanı lı r. bildiri. el mi yaman.

beyaz iş * Beyaz pamuklu veya keten kumaş lar üzerine beyaz veya renkli ipliklerle yapı lan sarma i ş . beyaz etmek (veya beyaza çekmek) * yazı yı temize çekmek. beyazı mt ı rak * Beyaza çalar renk. çamaş ı r makinesi. beyaz dizi * Genellikle sevgi konuları nı basit bir biçimde iş leyen romanlardan oluş an dizi. Kuzey Amerika. . beyaz kömür * Akarsulardan elde edilen elektrik gücü. beyaz zehir * Eroin. beyaz e ş ya * Buzdolabı . beyaz sabun * Beyaz renkli bir tür sabun. * Beyaz Rusya halkı ndan olan kimse. sinema filminin oynatı ldı ğ ı yüzey. balı k vb. beyaz kitap * Bir sorunu aydı nlatmak ve savunmak için bir kurum veya hükûmetçe yayı mlanan kitap. Beyaz Rus * Ekim ihtilâlinde komünist kı zı l yönetimden kaçan Rusyalı kimse. beyaz peynir * Beyaz renkli bir tür peynir. beyaz cam * Televizyon ekranı .* Beyaz ı rka mensup olan ki ş i. bulaş ı k makinesi gibi ev aletlerine toplu olarak verilen ad. beyaz baston * Görme özürlülerin yürürken kulland ı klar ı madenî çubuk. beyaz perde * Göstericiden çı kan görüntülerin üzerinde yans ı dı ğ ı . kokain gibi sı vı olmayan uyuş turucu madde. * Sinema. Güney ve Batı Asya ile Kuzey Afrika'da yaş ayan ve teninin rengi aç ı k olan ı rk. beyaz ı rk * Avrupa. beyaz ş arap * Sadece beyaz üzüm ş ı rası ndan yapı lan ş arap. beyaz oy * Onaylayı cı oy. * Avrupalı . beyaz et * Tavuk. etlere verilen genel ad. beyazı ms ı * Beyaza çalan.

beyazı n ad ı . beygir * At. üstüne binilen at. beybaba * Yaş lı erkeklere teklifsizce sesleniş biçimi. beyazlatmak * Beyaz duruma getirmek. beyazsinek * Özellikle pamukları n üzerinde üreyerek bitkinin öz suyunu emen ve kuruması na sebep olan bir sinek türü. ağ artmak. * Atlama beygiri. beyazlaş mak * Beyaz duruma getirmek. * (kâğ ı tçı lı kta) Parlaklı ğ ı n iyileş tirilmesi için hamur bileş enlerinin renginin az veya çok oranda değ iş tirilmesi veya giderilmesi. * Ağ artı . ağ artma. beyazlatı cı * Daha beyaz duruma getiren kimyasal madde. ağ arma. ağ artı lmak. beyefendi * Saygı belirtmek için erkek adları nı n sonuna getirilen veya bu adlar ı n yerine kullan ı lan san. beyazlı * Beyazı bulunan. beyaztilki * Tilkinin kı ş lı k tüyünden yap ı lan kürk. * Yük taş ı yan. beyazlı k * Beyaz olma durumu. beygir gücü * Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü. beyazlaş ma * Beyazlaş mak iş i veya durumu. beyazlanmak * Beyaz duruma gelmek. ağ armak. beygirci * Beygir besleyen veya kiraya veren kimse. beygirli . beyazlatı lmak * Beyaz duruma getirilmek. esmerin tad ı * esmerleri övmek için söylenir. araba çeken. * Dokunan kumaş ları n renk tonları nı açan veya beyazlatan ve kumaş lar üzerindeki lekeleri gideren (kimse). beyazlatma * Beyazlatmak iş i. beyazlanma * Beyaz duruma gelme. * Çocukları n babaları için kulland ı ğ ı sayg ı sözü.

beygirsiz * Beygiri olmayan. duyum ve bilinç merkezlerinin bulundu ğ u organ. dört boş luğ undan her biri. beyin üçgeni * Beynin alt tarafı ndaki üç kı vrı mlı yuvarlak çı kı ntı . beyin cerrahîsi * Hastahanelerde beyin konusunda ameliyat yapabilen bölüm. kafa içinin. * Bir ş eyi yönetmede önemli görevi olan kimse. beyin gücü * Bir ülkede ileri düzeyde iyi yetiş miş olan meslek ve bilim adamları ile uzmanları n fikir gücü. beyhude yere * boş yere. * Beygir gücünde. beyin takı mı * Bir kurum veya kuruluş un yönetiminde etkin rol oynayan kimseler. beyin göçü *İ leri düzeydeki meslek ve bilim adamları ile uzmanları n bir baş ka geliş miş ülkede yerleş ip çalı ş mak amacı ile kendi ülkelerinden ayr ı lmas ı . iki yarı m yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluş an. * Muhakeme. zihin jimnastiğ i. beygirlik * Beygire ait. beyin cerrah ı * Beyin konusunda uzmanlı k yapm ı ş cerrah. anlamsı z. beyhude * Boş una. beyin y ı kamak . beyin * Kafatası nı n üst bölümünde beyin zar ı ile örtülü.* Beygiri olan. beyin jimnasti ğ i * Bkz. beyin omurilik sı vı sı * Örümceksi zarla ince zar arası ndaki boş lukta bulunan beyinle omuriliğ i çepeçevre saran sı vı . beyin kanamas ı * Beyni besleyen damarlardan bir veya birkaçı ndan dı ş ar ı kan sı zması sonucu. beyin orağ ı * Beynin iki lopu arası ndaki zar. * Yararsı z. gereğ i yokken. dimağ . beyhudelik * Beyhude olma durumu. düş üncesi yüksek düzeyde olan kimse. beslenen bölgenin çal ı ş maz duruma gelmesi. eğ itimi. usa vurma. * Bilgisi. beyin kar ı ncı kları *İ çinde beyin-omurilik s ı vı sı bulunan. beygir için. boş u bo ş una.

beyin zarlar ı * Beyni üst üste saran üç zar. içinde beyit olan. çok bilinen. devlete özgü olan. beylik f ı rı n has çı karı r * devlet görevlisi olmanı n insana birçok kazançlar sağ ladı ğ ı nı ş aka yollu anlatmak için söylenir. pis (kimse). baş ka yönde düş ünür ve davranı r duruma getirmek amacı yla çe ş itli yollarla etkilemek. emaret. * Rahat yaş ama. beylik * Bey olma durumu. beylikçi * Divanı kaleminin baş ı . kendine özgü düş ünce ve dünya görüş üne yabancı laş tı rmak. emirlik. düş üncesiz. beyin zarı * Beyni üst üste saran zar. * Beyni olmayan. * Hükûmet. beynelmilel * Milletler arası . enternasyonal. hareket dengesi merkezi olan organ. beyiye * Bkz. * Merkeze tam bağ lı olmayarak bir beyin yönetimi altı ndaki ülke. devlet malı olan. uluslar arası . beyinsel beyinsi beyinsiz beylerbeyi * Sancak beylerinin ba ş ı . * Herkesin kullandı ğ ı . beyincik beyinli * Kafatası nı n art bölümünde ve beynin alt ı nda. beyit * Ev. dü ş ünceli. beyitli * Beyti bulunan. * Beyinle ilgili. beylik söz * Herkesin kullandı ğ ı . mirî. * Akı lsı z. etkisi kalmamı ş söz. beynamaz * Namazsı z. * Beyni olan. namaz k ı lmayan.* insanı . * Akı ll ı . * Devletle ilgili. . basmakal ı p. korteks. satı mlı k. dimağ çe. herkesin bildiğ i. * Anlam bakı mı ndan birbirine ba ğ lı iki dizeden olu ş mu ş ş iir parçası . * Bir çeş it küçük ve ince asker battaniyesi. * Beyne benzeyen.

beyninde * Arası nda. beyzade . beyninde ş imş ekler çakmak * çok üzülmek. beynini kemirmek * rahatsı zlı k vermek. huzurunu kaçı rmak. milletler arası cı lı k. düş ünemez olmak. beyni sı çramak * aklı baş ı ndan gitmek. beysbolcu * Beysbol oynayan ve oynatan (kimse). tepesi atmak. beyninden vurulmu ş a dönmek * beklenmedik bir durum karş ı sı nda olağ anüstü bir üzüntü ve ş aş kı nlı ğ a uğ ramak. * kötü bir ş ey sezinlemek. beynelmilelcilik * Milletlerin sosyal sı nı fları arası nda uygunluk olmas ı ve birlikte davran ı lmas ı gerekti ğ ini savunan görüş . beyni kaynamak * aş ı rı sı caktan sersemlemek. beyni atmak * Bkz. beynine vurmak * (içki etkisiyle) ne yaptı ğ ı nı bilemez duruma gelmek. beysbol * Dokuzar kiş ilik iki takı m aras ı nda bir top ve sopayla oynanan. tutamak. enternasyonalizm. * Bey oğ lu. beyni bulanmak * sersemlemek. uluslar arası cı . uluslar arası cı lı k. * Duruş ma sı rası nda bir düş ünceyi gerçekleş tirmek için baş vurulan belge. beyni sulanmak * düzgün düş ünemez olmak. Amerika Birleş ik Devletlerinde yaygı n bir çe ş it oyun. * zihninde birden bir düş ünce doğ mak.beynelmilelci * Bkz. bunamak. delil. sarsı lmak. kanı t. bunalmak. beyyine * Bir olayı n doğ ruluğ unu ortaya koyabilen yöntem. ikna etmek. beynine girmek * herhangi bir konuda birisini yönlendirmek. beytülmal * Devlet hazinesi. beyni kar ı ncalanmak * zihin yorgunluğ undan düş ünemez olmak.

bezdirilme * Bezdirilmek iş i veya durumu. * Bezden yapı lmı ş . beyzî * Yumurta biçiminde. *İ çinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ay ı rarak salg ı olu ş turan organ. beze beze bezekçi . * Herhangi bir i ş için kullanı lan dokuma. b ı kkı nlı k vermek. oval. bezcilik bezdirici * Bezcinin iş i veya mesle ğ i. * Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri. söbe. * Usanç veren. beze * Yara veya çı ban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluş an ş iş kinlik. * Herhangi bir cins kumaş . bezci * Bez yapan veya alı p satan (kimse). usandı rmak. bezek * Süs. bez tüyler * Bitkilerde salgı çı karan tüyler. bezdirilmek * Bezmesine sebep olmak. * Pamuktan. bez bez bağ lamak * bebeklere altları nı kirletmesinler diye bez koymak.* Soylu kimse. bezdirme * Bezdirmek iş i. bezdirmek * Bı ktı rmak. * Özenle büyütülmüş . * Bez (I). çaput. bez * Pamuk veya keten ipliğ inden yap ı lan dokuma. gudde. * Hamur topağ ı . nazl ı kimse. paz ı . * Geliş igüzel kuma ş parçası . bezmesine yol açmak. * Yumurta akı ve pudra ş ekeri ile yapı lan bir çeş it kuru pasta. ziynet. beyzadelik * Soyluluk. düz dokuma.

* Bezelemek iş i. bezemek bezemeli * Süslü. dekoratif. yurdumuzun her yanı nda yetiş tirilen. bezelye * Baklagillerden. . bezeklemek * Süslemek. nakkaş . * Bezenme iş i veya biçimi. bezenmek * Bezemek iş ine konu olmak. * Bu bitkinin yuvarlak tanesi. bezen bezeniş bezenme * Bezek. bezekleme * Bezeklemek iş i. bezekli. süsleyen ş ey. tezyin. tezyin etmek. bezemek. bezeme bezemeci * Bezeme yapan oymacı veya nakkaş . bezekli bezeleme * Bezeğ i olan. süs. bezemecilik * Bezemecinin yaptı ğ ı iş . * Süsleme. * Süslemek. süslü. * Süs. bezelemek * Hamur topağ ı yapmak. süslenmek.* Duvar ve tavanları boyay ı p birtakı m resim veya ş ekillerle süsleyen kimse. * Gelinleri süsleyen kadı n. bezetmek * Bezeme yaptı rmak. bezetme * Bezetmek iş i. bezeli * Bezeğ i olan. süsletmek. süslenmek. bezeyici * Bezekleme yapan ressam. dekoratör. tı rmanı cı bir bitki (Pisum sativum). süslenmiş . donatmak. * Kendini bezemek. * Bezenmek iş i veya durumu.

bezginlik * Bezgin olma durumu. * Keten tohumu. * Mesleğ ini sadece kazanç için kullanan kimse. bezleme * Bezlemek iş i. * Alı ş veriş te çok kâr amac ı nı güden kimse. bezik *İ ki. yorgunluk. bezginleş me * Bezginleş mek iş i. * Yaş ama veya iş görme isteğ ini yitirmiş . * Bkz. bezirgân * Tüccar. çabuk kurur bir yağ . bezir yağ ı sürmek. bez. bezmek durumuna gelinmek. usanç. bezirgânlı k * Bezirgâna yakı ş ı r davranı ş . * Yahudilere verilen ad. bezginleş mek * Bezgin duruma gelmek. bezi herkesin ar ş ı nı na göre vermezler * genel kurallar kiş ilerin isteklerine göre bozulmaz. bezirgânbaş ı * Padiş ahı n kullanaca ğ ı çuha. * Bir çocuk oyunu. bezek.bezeyiş bezgi bezgin * Bezeme iş i veya biçimi. bezlemek * Bez veya kumaş ile örtmek veya kaplamak. bezirleme * Bezirlemek iş i. bezir yağ ı . * Bezmek iş ine konu olmak. tülbent gibi eş yaları sa ğ lamak ve bunlar ı korumakla görevli kimse. bezir yağ ı * Keten tohumundan çı karı lan ve ya ğ lı boya yapmak için içine renkli maddeler kat ı lan. . bezirlemek * Bezir yağ ı ile yağ lamak. * Süs. üç veya dört kiş i arası nda 96 kâ ğ ı tla oynanan bir çeş it iskambil kâğ ı dı oyunu. bezilme bezilmek bezir * Bezilmek iş i.

bı cı bı cı yapmak * yı kanmak. bı cı bı cı * (çocuk dilinde) Y ı kanma. . bezme bezmek bezsi bezzaz * Kumaş alı p satan kimse. çocuğ u belemek. * Jilet. * bı çaklamak. bezginlik getirmek. * Çeş itli kesme iş lerinde kullanı lan keskin ağ ı zl ı araç. bezzazl ı k * Kumaş satma iş i. dost toplantı sı . bı kı p usanmak. keskin. bı çak altı na yatmak * (insan için) ameliyat olmak. * Genellikle benzinliklerde bulunan otomobil yı kama aleti ve yeri. bı çak gibi * ince.* Çocuğ un altı na bez koymak. bı çı lgan. * Bezgin duruma gelmek. bı çak çekmek * üzerindeki bı ça ğ ı birden ele alarak birine saplamaya hazı rlanmak. * Bez dokusunda olan.manifaturac ı . bı cı rgan bı çak * Boru biçimindeki maden parçaları n içini düzleş tirip parlatmakta kullanı lan alet. manifaturacı lı k. bı çak atmak * bir hedefe bı çak fı rlatmak. * Bkz. * Bir sap ve çelik bölümden oluş an kesici araç. * ameliyat etmek. bı çak bı ça ğ a gelmek * bı çakla birbirine saldı racak kadar zorlu kavga etmek. bezm *İ çki meclisi. bezi andı ran. bı cı l * Aş ı k kemiğ inin altı nda bulunan küçük bir kemik. * Bu kemikle oynanan bir oyun. bı cı lgan bı cı r bı cı r * Sürekli ve çok konuş ma için kullanı lı r. * Bezmek iş i.

bı çaklı * Bı çağ ı olan. dil yarası onulmaz * hakaret. bı çaklatmak * Bı çakla saldı rı yı tahrik etmek. * Bı çakla yaralamak. ağ rı ) birden ve güçlü olarak gelmek. konuş ma. bı çak sı rtı * Bı çağ ı n keskin olmayan ters yanı . çok yakı n (aral ı k). bı çak kı nı nı kesmez * kötüler yararlandı klar ı kimselere kötülük etmekten çekinirler. bı çaklı k . bı çakçı * Bı çak ve daha baş ka kesici araçlar yapan veya satan kimse. bı çaklamak * Bı çakla kesmek. bı çaklatma * Bı çaklatmak iş i. bı çakla saldı rtmak ve yaralatmak. duruvermek. ağ ı r söz gibi gönül kı rı cı davran ı ş ları n hiçbir zaman unutulmayacağ ı nı anlatı r. bı çakçı lı k * Bı çak ve benzeri ş eyleri yapma veya satma i ş i. bı çak gibi saplanmak * (sancı . bı çak yarası onulur. * birdenbire ve tamamen ortadan kaldı rmak. bı çaklanma * Bı çaklanmak iş i. bı çak vurmak * bı çakla kesmek. sohbet) birden bitmek. bı çaklama * Bı çaklamak iş i.bı çak gibi kesilmek * (söz. bı çak yemek * bı çaklanmak. bı çak gibi kesmek * çok keskin olmak. bı çak kemiğ e dayanmak * çekilen sı kı ntı artı k katlanı lamayacak bir duruma gelmek. * bı çaklamak. * Çok az (fark). bı çaklanmak * Bı çaklamak iş ine konu olmak. bı çak silmek * bir iş i bitirmek.

bı çkı cı * Bı çkı ile ağ aç ve tahta kesen kimse. bı çkı hane * Bı çkı evi. * Sel veya dere yatağ ı . bı çkı evi * Tomruklardan kalas. bı kı ş bı kı ş ma * Bı kı ş mak iş i. * Bı çkı yapı p satan kimse. gözü pek. bı kı lmak * Usanı lmak. * Korkusuz. bı çı k bı çı lgan * Azmı ş . * Motorla çalı ş an bir çe ş it güçlü testere. yayı lmı ş (yara).* Bı çak koyacak yer. bı çkı * Tahta veya ağ aç biçmekte kullanı lan. * Bı çkı n olma durumu. kalaslardan daha ince tahtalar kesen. boyları nı ve kenarlar ı nı düzgün ve eş it olarak düzelten i ş yeri. * Kı sa ve t ı knaz. bı kı p usanmak * çok bezmek. bı çkı nlaş ma * Bı çkı nlaş mak iş i. * Bağ budamaya yarayan diş li bı çak. bı çkı tozu * Doğ ramacı lı kta bı çkı dan çı kan ve çoklukla yakacak olarak kullanı lan toz ve tala ş . * Bı çak yapmaya elveriş li (maden). . cesur. * Hayvanları n tı rnak kökünde oluş an yara. bı çkı nlı k bı dı k bı kı lma * Bı kı lmak iş i. bı çkı nlaş mak * Kabadayı lı k taslamak. bı çkı n * Külhanbeyi. * Saraç bı çağ ı . kar ş ı lı klı iki sapı olan ve iki ki ş i taraf ı ndan kullanı lan büyük testere. kabadayı . yürekli. bı kı ş mak * Bı kma iş i veya biçimi.

eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix). bı lkı ma * Bı lkı mak iş i veya durumu. bı ldı r * Geçen yı l. bunalmak. * Dayanamaz duruma gelmek. bı ngı ldak * Kafatası kemikleş meden önce kemiklerin birleş me yerlerinde bulunan kı kı rdak bölümü. bı ldı rc ı n * Tavukgillerden. usand ı rmak. bı ktı rı cı * Bı kkı nlı k verici. zedelenmek. bı kkı n * Çok bı km ı ş . sürüp gitmesi yüzünden bir ş eyden doygunluk veya yorgunluk duyarak onu istemez duruma gelmek. benekli. al ı mlı (kadı n). bezmiş . bı ktı rmak * Bı kması na yol açmak. bı kma bı kmak * Bı kmak iş i. dolgunca. usanmı ş . bı kkı nl ı k * Çok bı km ı ş olma durumu. bı llı k bı ll ı k * Çok tombul. bı kkı nl ı k vermek.* Karş ı lı klı olarak birbirinden bı kmak. bı ktı rma * Bı ktı rmak iş i. yumuş amak. bı lkı mak * Bozulmak. bı ldı rc ı n gibi * kı sa boylu. bir yı l önce. etli butlu. bı ngı l bı ngı l * Dolgun ve pelte gibi titrek. usanmak. bı kkı nl ı k gelmek * bı kmak. bı ngı ldama . yurdumuzda en çok güzün. bı kkı nl ı k vermek * bir ş eyi sürekli tekrarlayarak karş ı sı ndakini usandı rmak. erimek. bı ldı rc ı n eti * Bı ldı rc ı n kuş unun saka ve avcı larca beğ enilen k ı rmı zı eti. boz renkli. * Tekrarlanması . bı kkı ntı * Bı kma duygusu. usanmak.

meydana getirmek.* Bı ngı ldamak iş i. * Sahiplik hakkı nı baş kası na vermek. * Boş amak. bı rakı m bı rakı ş * Bı rakmak iş i. bı rakı lma * Bı rakı lmak i ş i veya durumu. * Bir iş in sorumluluğ unu. * (bulunduğ u veya dokunduğ u yerde) Olu ş turmak. bı ngı ldamak * (et ve sı vı için) Yumuş aklı k veya ş iş manlı k sebebiyle oynamak. * Bakı lmak. döndürmek. bı rakı ş mak * Savaş ma. * Engel olmamak. çarpı ş ma gibi durumları karş ı lı klı bı rakmak. ayrı lan birinden iş . * (bı yı k veya sakal) Uzatmak. terk. ateş kes yapmak. * Unutmak. bı rak ki * saymasak. hürriyetine kavuş mas ı nı sa ğ lamak. terk edilmek. hesaba katmasak da. yükümlülüğ ünü baş kas ı na vermek. titremek. mütareke yapmak. artı k uğ ra ş mamak. bı rak Allah'ı nı seversen * bir kimse veya nesnenin değ ersizliğ ini belirtmek için kullanı lı r. artı rmak. * Ayrı lmak. terk etmek. * Sı nı f geçirmemek. nesne vb. görevlendirmek. * Koymak. bı rakı lmak * Bı rakmak iş ine konu olmak. * Uğ raş maz olmak. mütareke. * Kötü bir durumda terk etmek. * Eski bulunduğ u yerini veya durumunu değ iş tirmemek. * (ölen. * Sarkı tmak. ki ş i. * Yanı na almamak.) Kalmak. ateş kes. * Bı rakmak iş i. bı rakı t bı rakma * Tereke. belli bir fiyata vermeyi kabul etmek. * Saklamak. * Bı rakma i ş i veya biçimi. . * Bir iş i baş ka bir zamana ertelemek. * Yapı ş ı k olan bir ş ey yap ı ş ı klı ktan kurtulmak. bı rakmak * Elde bulunan bir ş eyi tutmaz olmak. * Özgürlük vermek. yan ı nda götürmemek. * Bir pazarlı kta. bı rakı ş ma * Karş ı lı klı bı rakmak iş i. * Sal ı verme. korunmak için vermek. * Bir alı ş kanlı ktan veya bir i ş ten vazgeçmek.

bı zbı z bı zdı k bı zı r * Davula sol elle vurulan ince değ nek. bı yı ğ ı terlemek * bı yı ğ ı yeni yeni çı kmaya ba ş lamak. büyüklerinin boyu 2 m yi bulan. * Balı klarda deri uzant ı sı . bı yı k bı rakmak * bı yı k uzatmak. bı yı ğ ı nı balta kesmez olmak * kimseden korkusu olmamak. * Asma gibi bitkilerde. bı yı ğ ı nı tı ra ş etmiş olan. bı raktı rma * Bı raktı rmak i ş i. bı yı ksı z * Bı yı ğ ı olmayan. bı yı k * Üst dudak üzerinde çı kan kı llar. . bı tı rak * Kı rlarda yetiş en yabanî bir otun dı ş ı dikenli tohumu. ba ğ ladı ğ ı m (bağ ladı ğ ı ) yerde (çayı rda) otluyorsun (otluyor) * uzun süredir hiçbir ilerleme ve değ iş iklik göstermiyor (veya göstermiyorsun). bı yı k alt ı ndan gülmek * birinin durumuna belli etmemeye çalı ş arak gülümsemek. bı yı klanma * Bı yı klanmak i ş i. bı yı klanmak * Bı yı ğ ı çı kmak. bı yı k burmak (veya bükmek) * çalı m yapmak amac ı yla bı yı kları nı kı vı rmak. klitoris. * Kadı nlı k organı nı n üst yanı nda cinsel zevk duyumu noktası olan bölüm. bı yı klı duruma gelmek. bı yı klı * Bı yı ğ ı olan. bı raktı rmak * Bı rakması nı sağ lamak. sar ı lı p tutunmaya yarayan sürgün. bı yı klı balı k * Sazangillerden. * Ufak çocuk. eti sevilen bir balı k (Barbus fluviatilis). bı rakması na yol açmak. bı yı ğ ı nı silmek * bir iş i olmuş bitmiş sayarak onunla uğ raş maktan vazgeçmek.bı raktı ğ ı m (bı raktı ğ ı ). bı yı klar ı ele almak * delikanlı lı k ça ğ ı na girmek. bı yı ğ ı nı tı ra ş etmemiş olan.

çok y ı ll ı k bir bitki (Rosmarinus officinalis). bîbaht bîbehre biber * Bahtsı z. * Bir kimsenin egemenliğ ini tanı ma. biber katmak. göz vb. kabul etmek.) çok acı mak. * Osmanlı İ mparatorluğ unda padiş ah ölünce tahta geçecek oğ lunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul ve tasdik edilmesi. biberli *İ çine biber katı lmı ş . * Biber yetiş tirilen yer. * Bu bitkinin. * Patlı cangillerden. biberiye * Ballı babagillerden. güzel kokulu yaprakları nı dökmeyen. biber atmak * içine biber koymak. biberlemek * Biber serpmek. kadersiz. biat etmek * birinin egemenliğ ini tan ı mak. kötü talihli. * Biber konulan küçük kap. biberlik biberon . zalim. çiçekleri soluk mavi renkli. biber gibi * çok acı .Bi bîaman biat * Bizmut'un kı saltması . biber salças ı * Kı rmı zı biberden yap ı lmı ş salça. biberleme * Biberlemek iş i. amansı z. tazeyken sebze olarak yenilen veya kurutulup baharat olarak yararlanı lan ürünü. * Hoş görüsüz. * Payı olmayan. Akdeniz çevresinde çok yeti ş en. * Genellikle süt çocukları na süt ve sulu yiyecekleri içirmekte kullanı lan emzikli ş iş e. biber tur ş usu * Yalnı zca uzun yeş il biberden yap ı lmı ş turş u. * Acı . yurdumuzda çok yetiş en bir bitki (Capsicum annuum). pay almamı ş . biat edilmek * birinin egemenliğ i tanı nmak. biber gibi yanmak * (deri. gaddar.

* Kitapsever. * Bkz. kaynakları bilen uzman. bibi bibliyofil bibliyograf * Bibliyografya uzmanı . bici bicik bicili bîçare * Çaresiz. hala. meme baş ı . çaresizlik. bibliyografi * Bibliyografya. cicili bicili. bibliyografik * Kaynakla ilgili. biblo * Çeş itli maddelerden yapı lan heykel. cici bici. bibliyomani * Hastalı k derecesine varan kitap sevgisi. . * Acı sı z. bibliyoman * Bibliyomanisi olan (kimse). zavallı lı k. vazo gibi zarif küçük süs eş yası . zarif (kı z). bîçarelik biçem * Biçare olma durumu. * Babanı n kı z kardeş i. biblo gibi * ufak tefek. kaynakça. kütüphane. * Bkz. zavallı (kimse). bibliyotek * Kitaplı k. bibliyografya * Kaynaklar. * Üslûp.bibersiz *İ çine biber katı lmamı ş . * Meme. kitap dü ş künlüğ ü. bîçare olmak * çaresiz kalmak. bibliyotekçi * Kütüphaneci.

formalist. ş ekilci. * Yakı ş ı k alan ş ekil. formaliteci. belli bir biçime girmek. uygun ş ekil. davranı ş veya belli biçimin dı ş ı na çı kmayan (kimse). biçimlendirilme . biçimleme * Çeş itli maddelerin biçimsel imkânları ile birbirleri arası ndaki düzen iliş kilerini araş tı rma iş i. biçim bilimi * Yapı bilimi. punduna getirmek. biçici biçicilik biçilme biçilmek * Biçmek iş ine konu olmak. biçimci * Biçimcilik yanlı sı olan (kimse). tutum. * Tarz. * Biçilmek iş i. çoğ u ek durumunda olan öge. içeriğ i yeterince önemsemeden. saman ı bağ lam veya balya durumuna getiren makine. form. * Özü. * Herhangi bir ş eyin benzeri. biçime ağ ı rl ı k veren görüş . * Biçmek iş i. biçim * Dı ş görünüş . biçerdöver * Ekin biçen. biçerba ğ lar * Ekini hem biçen. ş ekil. biçime sokmak (veya biçim vermek) * bir ş eyi biçimlendirmek. * Biçmek iş ini yapan (kimse). biçimine getirmek * sı rası nı . taneleri ayı ran. fı rsatı nı bulmak.biçenek * Her yı l belirli bir süre otlatı ldı ktan sonra yeniden geliş en bitkilerin biçilerek değ erlendirildi ğ i tabiî çay ı r. morfoloji. ş ekillenmek.ş ekil. elveriş li (iş ). hem de bağ durumuna getiren makine. yalnı z biçim üzerinde duran. * Biçicinin iş i veya mesleğ i. biçilmiş kaftan * bütünü ile uygun. döven. * Sanat ve edebiyat eserlerinde dı ş görünü ş . biçim birimi * Kelimelere gramer bakı mı ndan biçim veren. biçim biçim almak * biçimlenmek. * Alı ş ı lmı ş kural. biçimcilik * Biçime sı kı sı kı ya bağ lı lı k. * Manzumelerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dı ş görünüş ü. morfem. en uygun durumunu yakalamak.

biçimlenmek * Bir ş ey belli bir biçim kazanmak. formel. ş eklî. biçimli * Biçimi güzel olan. ş ekillenmek. biçimsellik * Biçime uygun olma durumu. yakı ş ı ksı z. * Ortamı na uygun düş en. biçimsiz * Kendine özgü bir biçimi olmayan. * Çirkinlik. * Bir kuramı biçimsel bir kurama dönüş türmek. biçki diki ş yurdu * Halka açı k terzilik mesleğ ini ö ğ retme ve uygulama yeri. biçimsel biçimselleş tirme * Biçimselleş tirmek iş i. yakı ş ı k alan. ş ekle ait.* Biçimlendirilmek iş i. biçimsizleş me * Biçimsizleş mek i ş i. ş ekillendirme. * Dikilecek kumaş ı belli bir modele ve ölçüye göre kesme sanatı . biçimlendirmek * Bir ş eye belirli bir biçim vermek. biçimsizlik * Biçimsiz olma durumu. biçki diki ş kursu * Terzilik mesleğ ini öğ retmek amacı yla verilen kurs. biçimle ilgili. * Biçime dayanan. ş ekillenme. * Kendine özgü billûrla ş mı ş bir biçimi olmayan (madde). hoş olmayan. biçiş biçki * Biçmek iş i veya biçimi. biçimsizleş mek * Biçimsiz duruma gelmek. biçki yapmak . ş ekilsiz. biçimlendirme * Biçimlendirmek iş i. biçimlenme * Biçimlenmek iş i. yakı ş ı ksı zl ı k. biçimi bozuk. biçimselleş tirmek * Biçimsel duruma getirmek. amorf. biçimi bozulmak. mevzun. * Kötü. ş ekillendirmek. biçimlendirilmek * Bir ş eye biçim verilmek.

* Ekini. baş langı ç. * Dikilecek kumaş ı belli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek. biçmek * Belli bir biçim vererek kesmek. biçtirmek * Biçmek iş ini yaptı rmak. biçki yurdu * Biçki ve dikiş okulu. paha. bidayet * Baş lama. *İ lgisiz. * Uyanı k.* dikilecek kumaş ı belli bir modele ve ölçüye göre kesmek. fiyat) Koymak. * Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eş it iki çokgenden. *İ çine sı vı maddeler konulan. * Biçmek iş i. * Yabancı . metal veya plâstikten. yanal ayrı tı lar ı da eş it ve paralel doğ rulardan olu ş an çok düzlemli cisim. men ş ur. * Kadı nları n saçları nı kı vı rmak için kullandı kları . * Bidon satan kimse. * (değ er. çoğ unlukla silindir biçiminde kap. boru biçiminde küçük araç. Muhammed zamanı ndan sonra ortaya çı kan de ğ iş ik yarg ı lar ve ilkeler. bide bidon bidoncu bienal * Yı l aş ı rı . biftek bîgâne * Izgara veya tavada piş irilen dana eti dilimi. * Sonradan türeyen ş ey. plâstik veya çinkodan yapı lmı ş . * Yontulmuş yapı taş ı . iki yı lda bir olan. makine ile kesmek. * Bîgâne olma durumu. * Bedenin belden aş ağ ı bölümlerini y ı kamakta kullanı lan tuvalet aracı . otu orakla. * Yaylı m ateş iyle öldürmek. prizma. biçkici biçme * Kumaş ı belli bir modele göre biçen (kimse). bîgânelik bigudi . uyumayan. sac. biçtirme * Biçtirmek iş i. tı rpanla. bîdar bid'at *İ slâm dininde Hz.

aksine. aklı baş ı nda olmayan. *İ lâçsı z. ayrı ks ı z. bikir * Kı zl ı k. tereddütlü. sonraları . herhangi bir kı sı tlama olmaksı zı n. tam tersine. bilâistisna *İ stisnası z. gerçekten. * Bîkes olma durumu. erdenlik. * Hakkı ile. deli. bilâhare * Sonra.bîgünah bîhaber bihakkı n * Suçsuz. sonradan. * Değ erli olmayan maden veya taş lardan yapı lmı ş tak ı . süs eş yası . hakkı olarak. günahsı z. belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçlar ı n kar ş ı lı klı durumu. bijon anahtarı * Araba tekerleklerinin somunları nı sökmek için kullanı lan alet. bijuteri * Kuyumcunun yaptı ğ ı değ erli takı lar ı n tamamı . bilâkaydü ş art * Kayı ts ı z ve ş artsı z olarak. bîkarar * Kararsı z. sersem. tersine. * Bir kuruluş un veya bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taş ı nı r ve taş ı nmaz varlı klar ı ile bunları sa ğ lamak için kullanı lan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge. * Habersiz. bikarbonat * Hidrojen karbonatları n genel ad ı . bilâkis bilânço * Tersine olarak. çaresiz. bîkes bîkeslik bikini *İ ki parçalı kadı n mayosu. ayr ı m yapı lmadan. bilgisiz. bîhu ş bîilâç *Ş aş kı n. * Giriş ilen herhangi bir iş te. umutsuz. bilâder ağ acı * Amerika elması . . daha sonra. * Kimsesiz. bilâr * Katranl ı kı ldan yap ı lan ve kalafat iş lerinde kullanı lan bir tür macun.

tebli ğ . bilârdocu * Bilârdo oynayan veya oynatan kimse.. * Bu açı klamanı n yapı ldı ğ ı kâğ ı t. bildirge * Bir kimsenin resmî bir kuruluş a herhangi bir durumu bildirmek için verdiğ i çizelge. bildik * Tanı dı k. araçsı z. ihbarname. bildim bileli (veya bildik bileli) * öteden beri. bildiğ ini yapmak * verilen öğ ütleri dinlemeyerek tutumunu sürdürmek. dolays ı z.bilârdo * Yeş il çuha kaplı bir masa üzerinde. hep .. bildiğ inden ş aş mamak (veya kalmamak) * hiçbir etkiye aldı rı ş etmeyerek doğ ru bildiğ i davranı ş ı sürdürmek. bildiri ş . bildirim * Yazı lı olarak yapı lan aç ı klama. istediğ i gibi davranmak. aracı sı z. bildiri * Resmî bir makam. bildik ç ı kmak * birbirlerini eskiden bildiklerini veya ailece tanı ş tı klar ı nı anlamak. beyanname. tebliğ . * Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda. bildirim ödencesi * Süresi belli olmayan sürekli iş sözleş melerinin daha önce bildirim yapı lmaks ı zı n yürürlükten kaldı rı lmas ı sebebiyle yükümlü olanlarca karş ı tarafa verilmesi zorunlu olan ödence. bildirilme * Bildirilmek iş i veya durumu. bilcümle * Bütün. * Bilimsel bir konu üzerine yaz ı lan açı klama. ihbar tazminatı . bildirilmek * Bildirmek iş ine konu olmak. bildiğ ini okumak * herkes ne derse desin bildiğ i. haber verilmek. fil diş i toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun. bilâvası ta * Vası tas ı z. beyanname. bilârdoculuk * Bilârdo salonunu iş letme veya oynama iş i. eskiden beri. çok bilmiş olduğ unu anlatı r. bildiğ ini yedi mahalle bilmez * bir kimsenin çok kurnaz. doğ rudan do ğ ruya. kurum veya bir topluluk tarafı ndan herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazı lan yaz ı . tebligat. bağ lı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi. duyurulmak.-in hepsi. tebliğ .

de. kasten. düş ünülerek. haberleş me. ifade etmek.* Bildirmek iş i veya biçimi. gel-ir. bileğ i * Kesici araçları bilemek için kullan ı lan alet. bileğ inde altı n bileziğ i olmak * Bkz. kolunda altı n bileziğ i olmak. beyan. makas gibi kesici araçları bilemekte kullanı lan ince taneli sar ı ş ist. gelmiş . * Aynı zamanda. bildirme kipleri * Belli zaman kavramı veren. bildirme * Bildirmek iş i. bildirmek * Herhangi bir ş eyi haber vermek. da. * Herhangi bir konuda bilgi vermek. kar için) ayaklar ı içine gömülecek biçimde. bileğ ine kadar (veya bileklerine kadar) * (çamur. bildiri ş im *İ leti ş im. önceden tasarlayarak. bileğ i taş ı * Bı çak. bile bile * Bilerek. çakı . geniş zaman. * Anlatmak. ukalâ. gel-ecek gibi. . belirli geçmi ş . bildiri ş mek * Bir duygu veya düş ünceyi i ş aretle veya sesler dizgesiyle bildirerek anla ş mak. bile bile lâdes * Kötü bir durumu öyle gerekti ğ i için kabullenmiş görünme. dahi. bilecen * Her ş eyi bilen. bilecenlik * Bilecen olma durumu. bile * Birlikte. * (giysi eteğ i için) yalnı z ayaklar görünecek kadar (uzun). komünikasyon. her ş eyden anlayan. isteyerek. belirsiz geçmiş . gelecek zaman kipleri: Gel-di. bildirme cümlesi * Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan cümle. bileğ inin hakkı ile * kendi gücü ve kendi çalı ş ması ile. bilerek aldanm ı ş görünme. gel-iyor.ş imdiki zaman. bileğ ine güvenmek * gücüne veya hünerine güvenmek. bildiri ş me * Bildiriş mek iş i veya durumu. * Üstelik. * Bilgiçlik taslayan.

bilek güreş i * Karş ı lı klı iki kiş i dirseklerini dayayarak birbirlerinin bileğ ini bükmek. bileş ik faiz * Süre tarihine dek birikmiş faizlerin ana paraya eklenmesiyle elde edilen toplam üstünden ödenen faiz. * Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluş an ve bunlardan bağ ı ms ı z fiziksel. kasten. bilek gücü * Kol kuvveti. * Hı rslanmak. bileş ik kap * Birleş ik kap. . mürekkep. bilenme bilenmek bilerek bileş en bileş ik * Birleş erek oluş mu ş . bilek gibi * (saç veya akarsu için) gür. keskin duruma getirilmek. bilek kuvveti * Beden kuvveti. bileklik bileme * Bilemek iş i. * Bilenmek iş i. kimyasal nitelikler gösteren (madde). en fazla. keskin duruma getirmek. * Ses ve görüntünün birlikte yer aldı ğ ı film parçası .bilek * Elle kolun. * isteyerek. bilek saati * Bileğ e takı lan küçük saat. * Bir bileş ke olu ş turan kuvvetlerin her biri. mürekkep faiz. * Güçlendirmek. etkisini artı rmak. kalı n. keskinle ş tirmek. basit olmayan. * Bir iş e yoğ un bir biçimde hazı rlanmak. * Oyunlarda bileğ in incinmesini önlemek için bile ğ e takı lan meş in sargı . kol kuvveti. ayakla bacağ ı n birleş ti ğ i bölüm. kuvvet. bilek damar ı * Nabı z. * Bilemek iş ine konu olmak. bilemedin (veya bilemediniz) * en çok. bilemek * Kesici aletleri zı mpara veya bile ğ i taş ı nda keskinle ş tirmek. * Güç. konsantre olmak. a ş ı rı derecede istemek.

* Bilet satan görevli. paralel kenar kuralı na uygun olarak geometrik toplamı nı almak. * Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluş tuğ unu belirleyen verilerin tamamı . bileş tirmek * Bileş mesini sağ lamak. bileş im *İ ki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş turma. bileş ik önerme * En az iki önermeden oluş an yeni önerme. bileş ikgiller * Bitiş ik yapraklı iki çeneklilerden. bilet satmak. * Bileş me sonucu oluş an cisim. tiyatro gibi eğ lence yerlerine girme. sinema. bileş ik kesir * Payı paydası na eş it veya pay ı paydası ndan büyük olan kesir. bileş tirici * Bileş tirmek iş ini yöneten kimse. * Bileş mek iş i veya durumu. *İ ki veya daha çok vektörün. biletli biletme biletmek * Bileti olan. * Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eş it olan tek kuvvet. geometrik toplam. terekküp etmek. * Biletmek iş i. konser. terkip.bileş ik kaplar * Birleş ik kaplar. çiçekleri kömeç durumunda toplu olarak bulunan. * Bilemek iş ini yapt ı rmak. bilet kesmek * bileti koparı p alı cı ya vermek. muhassala. bileş ke bileş me bileş mek *İ ki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş turmak. * Bileş mek iş i. bazı cinsleri uçucu yağ veya süt ta ş ı yan bir familya. terekküp. biletçi biletçilik * Bilet satma iş i. ulaş ı m araçları na binme veya bir talih oyununa kat ı lma imkânı nı veren belge. bilet * Para ile alı nan. . bileş tirme * Bileş tirmek iş i.

* Kesici aletleri bilemeyi iş edinmi ş olan kimse. malûmat. *İ nsan zekâsı nı n çalı ş ması sonucu ortaya çı kan dü ş ünce ürünü. hâkimane. * Bir durumu öğ renmek. * Bilezik takmı ş olan. *İ ki borunun ucunu birleş tirmeye yarayan halkaya benzer parça. hikmet. özellikle sı zı ntı yı önleme gibi amaçlarla yerleş tirilmiş . zağ cı . bilgi *İ nsan aklı nı n erebilece ğ i olgu. gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad. vukuf.biletsiz bileyici bileyicilik * Bileti olmayan. diyelim ki. bilezik * Bileğ e süs için takı lan halka. bilfarz * Tutalı m ki. malûmat. bilfiil bilge bilgece bilgelik * Bilge olma durumu ve niteliğ i. iyi ahlâklı . bilgi iş lem * Özellikle bilgisayar vb. * Bilgi. * Bileyicinin yaptı ğ ı iş . pirinç veya nikel kaplı demirden yapı lmı ş . genel olarak dökme demirden yapı lmı ş . *İ ş olarak. vukuf. sı nı r ve güvenilirlik bakı mı ndan inceleyip araş tı ran felsefe dalı . olgun ve örnek (kimse). dikdörtgen. malûmat. gerçekten. * Öğ renme. * Bilgeye yaraş ı r (biçimde). vukuf. bilezikli * Bileziğ i olan. i ş edinerek. bilgi almak. uçlar ı açı k ve esnek halka. yağ lama. zağ cı lı k. sayalı m ki. * Kelepçe. araş tı rma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek. bilgi edinmek * öğ renmek. epistemoloji. sempozyum. kesik koni ve benzeri ş ekilli. * (İ lk Çağ felsefesinde) Kendini tanı manı n bilgisi. * Bilim. * Motor pistonları na. silindir. * Mobilyaları n ayak altları na tak ı lan kare. iki ucu delik gereç. * Bilgili. * (biliş imde) Kurallardan yararlanarak kiş inin veriye yönelttiğ i anlam. hakim. makinelerle yapı lan i ş lemlerin düzenli biçimde yürütülmesi. * Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradı ğ ı temel dü ş ünceler. bilgi toplamak . bilgi kuram ı * Bilginin temelini. so ğ utma. söz geli ş i. bilim alanı nda uygulanan yöntemleri. bilgi ş öleni * Belli bir konunun tartı ş ı ldı ğ ı bilimsel toplantı . malûmat.

önceden verilmiş bir programa göre yap ı p sonuçlandı ran elektronik araç. bilgin bilgince bilginlik bilgisayar * Çok sayı da aritmetiksel veya mantı ksal i ş lemlerden oluş an bir i ş i. . bilgici * Sofist. bilgisayarcı * Bilgisayar alı m satı mcı sı . öğ renmek. kompüter. bilgin geçinmek. bilgilendirme * Bilgilendirmek iş i veya durumu. * Baş kas ı nı yanı ltmak için do ğ ru olmadı ğ ı bilinerek yapı lan uslamlama ve çı karsama. bilgili * Bilgi sahibi olan. bilgilik * Ansiklopedi. * Bilerek. * Bilgin olma durumu. bilgiçlik satmak (veya taslamak) * bilmediğ i hâlde bilir görünmek. bilgin tavrı nda. * Bilgili kimse. bilgin gibi. bilgicilik * Antik Yunan felsefesinde eleş tiri ak ı mı . malûmatlı . elektronik beyin. sofizm. haberdar etmek. safsatacı lı k. bilgili geçinen kimse. * Bilgine yakı ş ı r. bilgiçlik * Bilgiç olma durumu. âlim. yapı mcı sı veya mühendisi. bildirerek.* değ iş ik yer ve kaynaklardan sağ lanan bilgileri bir araya getirmek. bilgilenmek * Bilgi sahibi olmak. bilgiç bilgiç bilgiç * Bilgisi olduğ unu göstererek. bilgilendirmek * Bir konuda bilgi sahibi olması nı sa ğ lamak. bilgisayarlamak * Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse). * Bilgisayar programcı sı . haberli. bilgisayarcı lı k * Bilgisayar ticareti veya uzmanlı ğ ı . * Bilgisiz olduğ u hâlde bilgili görünmek isteyen. bilgilenme * Bilgilenmek iş i veya durumu.

belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araş tı rma süreci. . bilgiyazar * Elektronik sistemle dizgi yapan alet. bilim kurgu * Çağ daş bilim verileriyle düş gücünden oluş an film. bilim * Evrenin veya olayları n bir bölümünü konu olarak seçen. bilgisiz bilgisizlik * Bilgi sahibi olmayan. * Bilgi. malûmat. ba ş ta. bilimci bilimcilik * Bilginin. bilgisayarlaş mak * Bilgisayar düzeniyle donatı lmak. her ş eyden önce. bilim kadı nı * Bkz. ilimcilik. ilkelerini.* Bilgisayara geçirmek. bilim dı ş ı * Bilime aykı rı . cehalet. bili bili bili bilici bililtizam * Bile bile. * Bilen. bilimsel * Bilgin. âlim. bilim kuramı * Bilimlerin koydukları düş ünsel sorunları inceleyen ve tek tek bilimlerin yöntemlerini. mahsus. gayriilmî. roman vb. cahil. deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar ç ı karmaya çalı ş an düzenli bilgi. malûmatsı z. bilim kurgusal * Biyoloji ve elektrikle ilgili olan. bilhassa * Hele. biyonik. * Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. temeli olarak yalnı z bilim yöntemine önem verme. bilim adamı . özellikle. bilerek ve isteyerek. bilim adamı * Bilimsel çalı ş malarla u ğ raş an kimse. * Tavuk gibi kümes hayvanları nı çağ ı rmak için çı karı lan ses. en çok. * Bilgisiz olma veya bilgi yokluğ u durumu. * Belli bir konuyu bilme isteğ inden yola ç ı kan. bilime uymaz. ilim. bilgin. varsayı mları nı ara ş tı ran felsefe dalı .

araş tı rı cı ve bağ ı msı z düş ünce. temel görüş . bilincini yitirmek * bilincini herhangi bir sebeple yitirmek. bilimsel düş ünce * Bilim temeline dayanan özgür eleş tirici. * Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydı nlı k olarak izlenme süreci. * Dimağ . *İ nsan ruhunun. * Kiş inin aklı ndan geçenlerin birinci ki ş i ağ zı ndan yansı tı lması . bilimsiz * Bilime. bilinç *İ nsanı n kendisini ve çevresini tan ı ma yeteneğ i. bilinç d ı ş ı * Bilinçsizce yapı lan i ş ve etkinliklerin bütünü gayriş uur. ş uuraltı tahteş ş uur. bilinç ak ı ş ı * Düş üncelerin arka arkaya birbirini izlemesi. bilinçlendirmek . * Bir toplumdaki ruhî etkinliklerin veya ruhî durumları n bütünü. bilinç kayb ı * Hafı za yitimi. bilimsel toplant ı * Uzmanları n katı lı mı ile gündemi bilimsel konuları n oluş turduğ u toplantı . dilendi ğ i zaman kapsam ı ndakilerin bilince çağ rı labildiğ i zihin bölgesi. bilinçalt ı * Bilinç dı ş ı olmakla birlikte. Marxçı lı k. bilimselleş tirme * Bilimselleş tirmek iş i. bilimsellik * Bilimsel olma durumu. bilimsizlik * Bilimsiz olma durumu bilimsizce iş . sı nanabileceğ ini savunan felsefe akı mı . bilim yöntemlerine uygun olmayan gayriilmî. ş uur. bilincine varmak * anlamak. kavramak. bilimsel deneycilik * Her bilginin deneyle veya gözlemle doğ rulanabileceğ ini. bilinçlendirme * Bilinçlendirmek iş i. bilime dayanan. baskı altı nda tutulan isteklerle bunlara bağ lı düş üncelerden oluş an ve bilince ula ş amayan bölümü. * Temel bilgi. ilmî. bilimselleş tirmek * Bilimin metotları na uygun duruma getirmek. bilimsel sosyalizim *İ htilâlci sosyalizm. ş uur.* Bilimle ilgili.

bilinen bilinme * Değ eri belli olan nicelik. ş uurlanmak. ö ğ renilmek.* Bilinçli duruma getirmek. bilindik. ş uurlu. bilinmezlik * Bilinmez olma durumu. olay ve iş lere kar ş ı uyan ı k bulunmama durumu. * Nesne. bilinçle yapı lan. bilinmedik * Bilinmeyen. malûm. ş uursuzluk. bilindik * Bilinen. lâedriye. kuş kulu. bilinemez *İ nsan aklı yla bilinemeyen ş ey. * Bilinci olmayan. anla ş ı lmak. ş uurluluk. * Kendi etkinli ğ ini eleş tirmeli bir biçimde sezmeyen. bilinmedik. muğ lâk. bilinçlilik bilinçsiz bilinçsizlik * Biliçsiz olma durumu. bilinmeyen (nicelik). ş uurlu. bilinmeyen * Değ eri belli olmayan. kendi etkinli ğ inin fark ı nda olan. * Bilinmek iş i. ş uursuzluk. meçhul. lâedri. olay ve edimlere uyanı k bulunma durumu. bilinçlenmek * Bilinçli duruma gelmek. * Eleş tirmeli bir biçimde. bilinemezci * Bilginin bağ ı ntı lı oldu ğ una inanan (kimse). * Nesne. bilinmek * Bilmek iş ine konu olmak. bilinçli * Bilinci olan. bilinçlenme * Bilinçlenmek iş i. agnostik. * Tanrı 'nı n ve evrenin nereden türediğ inin bilinmediğ ini ve bilinemeyece ğ ini ileri süren öğ retiyi benimseyen (kimse). ş uursuz. bilinemezcilik * Bilginin bağ ı ntı lı oldu ğ una ve bundan dolayı salt olmadı ğ ı na inanan öğ reti. bilinçle yapı lmayan. . agnostisizm. meçhul. * Belli olmaz. * Bilinçli olma durumu ş uurluluk. ş uursuz. bilinmez * Anlamı gizli ve anlaş ı lması güç olan. * Tanrı 'nı n ve evrenin nereden türediğ inin bilinmediğ ini ve bilinemeyece ğ ini ileri süren öğ reti.

bilirki ş i raporu * Bilirkiş inin hazı rlam ı ş oldu ğ u rapor. ehlivukuf. billâhi * Tanrı 'ya ant içerim" anlamı nda bir ant. bilip bilmediğ ini göz önüne almadan. ehlihibre. sibernitik. "yapar" anlamları ile isimlerle birleş erek birleş ik s ı fat kurar. önceden tanı ş olmak. billûr * Bazı cisimlerin aldı klar ı geometrik biçim. * "İ nan olsun" anlam ı nda kullanı lı r. vukuf. tanı dı k. * Bildik. uzman. informatik. cahil. dost. bilisizlik * Bilisiz olma durumu. * Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düş üncesine ba ş vurulan kimse. ehlihibre. * Duru ve temiz kesme cam. * Öğ renmek. bilisiz * Öğ renim görmemiş . biliş * Canlı nı n. bilir bilmez * yarı m bilgi ile. * Biliş im alanı nda uzman ki ş i. biliş imci biliş me biliş mek * Karş ı lı klı olarak birbirini tanı mak. biliş çı kmak * tanı mak. bir nesne veya olayı n varlı ğ ı na ili ş kin bilgili ve bilinçli duruma gelmesi. . eksper. "sayar". bilirki ş i * Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaş mazlı ğ ı çözümlemek için kendisine ba ş vurulan kimse. bilirki ş ilik * Bilirkiş inin yapt ı ğ ı iş . ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş im sistemi. bilistifade * Yararlanarak. muarefesi olmak. cahillik. ehlivukuf. * Biliş mek iş i. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş imde kullanı lan ve özellikle elektronik aletler aracı lı ğ ı ile düzenli bir biçimde i ş lenmeyi ön gören bilim. kristal. * Billûrdan yap ı lmı ş .bilir * "Anlar". biliş im teknolojisi * Biliş imde kullanı lan bütün araç ve gereçlerin olu ş turduğ u sistem. biliş im * Teknik. biliş im ağ ı * Teknik.

billûrla ş ma * Billûr durumuna gelme. billûrsu bilme bilmece * Bir ş eyin ad ı nı anmadan. irisin arkası nda. pı rı l pı rı l parlayan (yer). kristalleş mek. billûriye * Billûrdan yapı lmı ş veya billûrla ilgili. çok temiz (su). * Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. bilmeden * bilmeyerek. billûr durumunda yoğ unlaş mak. bilmece gibi konuş mak * açı k. billûrla ş mak * Billûr durumuna gelmek. * sonucun ne olacağ ı nı kestiremeden. * Bilmek iş i. * Bol ı ş ı klı . * (ses için) pürüzsüz. kristaloit. * Herhangi bir cisim moleküllerinin bazı fizik ve kimya de ğ iş meleriyle geometrik biçim alması . * Bir ş eyin ne oldu ğ unun bilincine varma. * Genellikle billûrdan yapı lmı ş eş ya satan dükkân. muamma. . anlamı nda bir söz. göğ üs). gerdan. * Belirgin duruma gelmek. * çok beyaz ve pürüzsüz (kol. kristalle ş me. * Bilinmeyen ş ey. billûru andı ran. * Billûra benzeyen.* Koç yumurtası . billûrla ş tı rma * Billûrlaş tı rmak i ş i. billûr gibi * çok duru. billûr cisim * Gözde. bilmece çözmek * bilmecenin cevabı nı bulmak. bilmediğ i beş vakit namaz * her ş eyi pek iyi bilir. mercimek biçim ve büyüklüğ ündeki saydam cisim. billûr gibi. billûrî * Billûra benzer. koloit karş ı tı . billûrla ş tı rmak * Billûr durumuna getirmek. anlaş ı lı r biçimde konuş mamak. * Diyalize uğ rayarak çözümlenen madde. billûrlu *İ çinde billûr bulunan. niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o ş eyin ne olduğ unu bulmayı dinleyene veya okuyana b ı rakan oyun. mercek görevini yapan. netlik kazanmak. muamma.

sizlere de. bilmemek * birlikte kullanı ldı ğ ı fiilin bir türlü gerçekle ş emediğ ini anlat ı r. * Bazen "iş ine gelmek". karş ı lı k olarak. teçhil. bildiğ i belli olan bir ş eyi bilmez veya baş ka türlü bilir görünecek yolda bir anlatı ş sanatı . bilmezlemek * Bir kimseyi. bilgiçlik taslayan. bilmezlenmek * Bilmiyor gibi görünmek. * -a/-e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleş ik fiiller oluş turur. bilmezlikten gelmek. hatı rlamak. * Tanı mak. bilmemezlik * Bilememe durumu. tecahül etmek. * Sorumlu tutmak. bilmem hangi (veya bilmem kaç. bilmezlikten gelmek * bilmiyor görünmek. bencmarking. bilsat * Kuruluş lar. kavramaz. "uygun bulmak" anlamı nda da kullan ı lı r. bilmezlenme * Bilmezlenmek iş i. cehalet. var saymak. teçhil etmek. * Saymak. bilmukabele * Karş ı lı klı olarak. "edemez" anlamlar ı nda kullanı lı r. bilmezlik. kim. bilmez * Anlamaz. * Bir iş yapmaya alı ş mı ş olmak. bilmezlikten gelme * yazarı n. ş aş ma. farz etmek. tecahülüarifane. bilgileş im. *İ nanmak. nas ı l. sı rası düş ünce. çok bilmiş . * Geniş zamanı n olumsuz birinci tekil kiş isi olarak bilmem biçiminde kullanı lı nca duraksama. tereddüt anlam ı nı verir. kadirbilmez gibi sözlerle "yapamaz". * (davranı ş töresinde) Ben de. bilmezlik * Bilmez olma durumu. bilmünasebe * Sı rası gelince. bilmezleme * Bilmezlemek iş i. * Bkz. ş irketler aras ı nda bilgi satma. size de. . bilmi ş * Her ş eyi bilir geçinen. ne) * önemli veya anlatı lmas ı gerekli görülmeyen ş eyler için kullanı lı r. * Anlamak. bir ş ey bilmez göstermek. * Bir bilim veya sanat dalı nda yeterli olmak. * Sanmak. hatı rbilmez.bilmek * Bir ş eyi anlam ı ş veya öğ renmi ş bulunmak. elinden gelmek.

bin bir * Pek çok. * (birinin) Aracı lı ğ ı ile. . gene de onu kendisinden daha iyi bilen bulunabilir. kamu. bin iş çi. öğ ütlerden çok daha etkilidir. bin dereden su getirmek * birini kandı rmak için birçok sebep ileri sürmek. * Taş . bin bir ayak bir ayak üstüne * herkesin ayakta olduğ u kalabalı k. bin pi ş man olmak * çok piş man olmak. hep. bilyeli yatak * Bisiklet. dil dökmek. * Bir isimden önce geldiğ inde aş ı rı lı k ve çokluk bildirir.. sürekli olarak dü ş ünce değ iş tirmek. cam gibi ş eylerden yap ı lmı ş küçük yuvarlak. dolaylı . çok sayı da. * Motorlu taş ı tlarda dönme veya sürtünme etkilerini azaltmak. kı yaslanmayacak ölçüde. her sı kı ntı yı gideren. * Milyar. göbeklerdeki yataklara yerle ş tirilen. bin nasihatten bir musibet ye ğ dir * yaş anmı ş olaylar. baş olacak bir kimse gerekir. bilyon bin * On kere yüz. aş ı nmayı ve enerji yitimini önlemek için. araçla. misket.bilumum bilvası ta bilye * Bütün. bin can ile * çok isteyerek. dokuz yüz doksan dokuzdan bir artı k. bin bilsen de bir bilene danı ş * bir insan bir ş eyi ne kadar iyi bilirse bilsin. bin kalı ba girmek * birbirine benzeyen birçok iş yapmak. -in hepsi. çoğ unlukla çelikten. bilyeli * Bilyesi olan. bir ba ş çı * her iş e. yaprak ve çiçek iş lenmiş giysi veya örtü. gönülden. küçük yuvarlak. otomobil gibi taş ı tlar ı n tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacı yla içine çelik bilye yerleş tirilmiş bölüm. bin derde deva * pek çok iş e yarayan. maden. bin dall ı * Çoğ unlukla mor kadife üzerine sı rma ile kabartma dal. * Bu sayı nı n adı ve bu sayı yı gösteren rakam. M. doğ rudan doğ ruya olmayarak. bin kat * Pek çok.. toprak. 1000. .

bina etmek * yapmak. -den ötürü. * Arapça fiil çatı sı nı konu edinen bilim ve kitap.bin tarakta bezi olmak * birçok iş le uğ raş mak. zamlı . bunun üzerine. beynamaz. binba ş ı lı k * Binbaş ı rütbesi veya binbaş ı nı n görevi. . bindirilmi ş kuvvetler * Motorlu taş ı tlara bindirilmiş asker birlikleri. bindirimli * Fiyatı art ı rı lmı ş . kurmak. bundan ötürü. bindi ğ i dal ı kesmek * (kendisine gerekli ve yararlı olan ş eyi) fark ı nda olmadan yararsı z duruma getirmek. * Rütbesi yüzbaş ı ile yarbay arası nda bulunan ve ası l görevi tabur komutanlı ğ ı olan subay. kendi eliyle yok etmek. hamil. bin türlü bin yaş a! * Birbirinden çok farklı . * Dayanarak. * Çatı . -diğ i için. bindirilme * Bindirilmek iş i veya durumu. bin zahmetle * çok zor. bina * Yapı . * (bir düş ünce sistemine göre) kurmak. çok de ğ iş ik. bindirim * Fiyat artı rma. inş a etmek. binaen * -den dolayı . * (memnunluk bildirmek için kullanı lan söz) çok yaş a!. bindirilmek * Bindirmek iş i yapı lmak. binde bir * çok seyrek olarak. yapmak. büyük zorlukla. bindi * Destek. dayamak. binaenaleyh * Bundan dolayı . bînamaz binba ş ı * Bkz. bunun için. zam.

oturtmak veya içine yerleş tirmek. * Eklemek. kapak veya kapı nı n arkası na doğ rudan vidalanan. * Ata binilerek yapı lan spor. binicilik binilme binilmek . gezmek veya binicilik sporu için yetiş tirilen at. * (taş ı t) Ba ş taraf ı ndan baş ka bir ta ş ı ta çarpmak veya bir yere vurmak. * Binilmek iş i. bindirme kilit * Gövdesi kutu biçiminde olan.bindirme * Bindirmek iş i. * Çı karma harekâtı na katı lacak birliklerin. * Kapı . binmeye yarayan. çı karma yerine gitmek için kendilerine ayrı lan deniz araçlar ı na binmeleri. * Ata iyi binen kimse. binek * Binmeye ayrı lmı ş ş ey ve daha çok at. binici * Binen. binek atı * Sadece binmek. * pek çok yapı lan. kanatlar ı kapanı nca kalan aralı ğ ı örtebilmek için bu kanatlar ı n kenarı na çak ı lan bini a ş mak * çok fazla olmak. * Birbiri üzerine gelerek eklenen levha. binek ta ş ı * At veya arabaya binmek için üstüne çı kı lan yüksekçe taş . * Kemerler üzerine oturtulmuş kubbe ile kemerlerin aras ı nı kapatan üçgen biçimindeki kubbe parçaları ndan * Binme iş i. sı rada dokuz yüz doksan dokuzuncudan sonra gelen. bindirmek * Bir kimseyi bir ş eyin üzerine çı kartmak. kiremit. binin yarı sı beş yüz (o da bizde yok) * çok düş ünceli görünen birine ş aka yollu "aldı rma!" anlamı nda söylenir. basit mekanizmalı kilit. binmesini sağ lamak. biner bingi her biri. * Ata binme ustalı ğ ı . bini bir paraya * pek çok ve ucuz. her defası nda bini bir arada olarak. * Üzerine binilen. ahş ap parçalar ı nı n durumu. bini çı ta. * Bin sayı sı nı n üleş tirme biçimi. dolap gibi ş eylerin. bininci * Bin sayı sı nı n sı ra s ı fatı . pek çok olan. katmak. her birine bin. * Binmek iş i yapı lmak.

. * Bin tanesi bir arada olan. bîperva * Çekinmez. * Atlı alayda giyilen giysi. * Atlı alay. korkusuz. vapur. binnetice biny ı l biokütle * Bin yı lı içine alan zaman dilimi. pek çok. * Kı rı k bir kemiğ in iki parças ı birbiri üstüne gelmek. * Hamur durumundaki ekmeklerin. * Biniş mek durumu. * Bir ş ey s ı kı ş arak yanı ndakinin üstüne ç ı kmak. otomobil gibi bir taş ı tta yer almak. * Üstüne binilen hayvan. fı rı na at ı lmadan önce. * Yaklaş ı k olarak üç litrelik büyük ş iş e. * Kas kiriş leri birbiri üstüne binmek. *İ ki parçadan biri. sakı nmaz. * Yüksek aş amalı bilginlerin ve yeniçeri subaylar ı nı n giydikleri cübbe. biomedikal * Hem biyoloji hem de tı pla ilgili olan. * Belirli zamanda sı nı rları belirli bir biyotopta bulunan canlı organizmaları n toplam kütlesi. biomekanik * Biyoloji. * Bir yere gitmek için tren. * Eklenmek. * Fiyat artmak. biomikroskop * Kendine özgü bir ı ş ı k ile kullanı lan çift göz mercekli mikroskop. bini ş me bini ş mek binit binit binlerce binlik * Bin liralı k kâğ ı t para. binek hayvanı için) Kullanmak. binme binmek * Yüksek bir ş eyin veya bir hayvan ı n üstüne çı kı p ayakları nı sallandı rarak oturmak. * Üniversite öğ retim üyelerinin giydikleri cübbe. uçak. içine konuldu ğ u oyuk gözlü tahta. * (bisiklet motosiklet. * Binmek iş i. * Sonuç olarak. öbürünün üstünde olmak. nihayet.bini ş * Binmek iş i veya biçimi. fizyoloji ve tı p konuları nı mekanik kanunlar yöntemiyle irdeleme. gözü pek. katı lmak. *İ ş istenilmeyen veya beklenilmeyen bir biçim almak. binek atı . * Birçok bin.

* baş ka birinin yardı mı olmaksı zı n. kömür gibi bazı ş eylerin ölçü birimi. * Sı fat veya zarf durumunda baş ı na geldiğ i kelimelere kuvvet. bir an önce * Bir ara. pek çok. bir . bir ara * Kı sa bir süre. * Ancak. birlikte. hep birden. yalnı z. beraberce. bir (veya tek baş ı na) * yalnı z olarak.. * Birleş ik. * Odun. * Bu sayı yı gösteren rakam 1. * Değ er. onunla övünülmemelidir. I... bir an * Çok kı sa bir süre için kullanı lı r. * Ortaklaş a olan. * Pek çok. * Toplu bir durumda. bir abam var atar ı m.. korkmadan. bir a ğ ı zdan * hep birlikte. * Tek. birbirine e ş it. bir (veya sa ğ ) elinin verdi ğ ini öbür (veya sol) elin duyması n * yapı lan bir iyilik gizli tutulmalı . bir araba bir arada . önem bakı mları ndan birbirinden farks ı z.. bir ac ı kahvenin kı rk yı l hatı rı vard ı r * Bkz. * Birçok.* Çekinmeden. hem. * Bu sayı kadar olan. * (tekrarlanarak) Bir kez. * Geçmiş te bir zaman. nerede olsam yatar ı m * tek baş ı na bulunan kimsenin istediğ i yerde barı nı p rahat edebileceğ ini anlatı r. * Herhangi bir varlı ğ ı belirsiz olarak gösterir. bir sürü. bir * Sayı lar ı n ilki. fazla. bir (veya bir de) * hem . bir fincan kahvenin kı rk yı l hatı rı vardı r.. birbirine benzer. müş terek. toplu olarak. bir boyda. istek veya kesin olmayan anlamlar katar. olabildiğ i kadar tez. bir alay bir âlem * Kendine özgü bir niteliğ i olan. * Sadece. aynı . * Eş . bir a ğ ı zdan çı kı p bin dile yayı lı r * ortaya atı lan bir söz çok çabuk yayı lı r. yan ı nda kimse bulunmadan.

bir bardak suda f ı rtı na koparmak * önemsiz. bir de Allah bilir * sı kı ntı lı durumlarda söylenilen bir deyim. bir baltaya sap olmak * belirli bir iş sahibi olmak. ayrı ayrı . bir ben. bir araya gelmek * bir yerde toplanmak. dokuz evlât bir babayı beslemez * çok çocuğ u olan baba. buluş mak. bir avuç * Bir avuç dolduracak kadar. eksiksiz. bir araya getirmek * toplamak. bir bakı ma * Ba ş ka bir görü ş le. bir bir bir bir * Birer birer. bir ba ş tan (veya uçtan) bir baş a (veya uca) * bir yerin bir sı nı rdan öbür sı nı rı na kadar. bir ba ş ı na * Tek baş ı na. çok yaş lanmı ş olmak. * Az. baş ka bir dü ş ünüş le. bir ayak önce (evvel) * bir an önce. . bir atı mlı k barutu olmak (veya kalmak) * bir konuda yapabileceğ i çok az ş eyi bulunmak. * Olduğ u gibi. bir biçimine getirmek * çözüm yolu bulmak. bir a ş ağ ı bir yukarı * amaçsı z olarak gidip gelmeyi anlat ı r. hepyek.bir aralı k * Bir ara. bir aya ğ ı çukurda olmak * yaş ayacak çok az zamanı kalmı ş olmak. bir baba dokuz evlâdı besler. * Bkz. çok az. tam tamı na. bir arpa boyu (gitmek veya yol almak) * çok az. bir ayak üstünde bin yalan söylemek (veya bir ayak üstünde kı rk yalanı n belini bükmek) * çok kı sa sürede pek çok yalan söylemek. her çocuk babası na bakı lmas ı nı ötekinden beklediğ i için sı kı ntı da kal ı r. küçük bir sorunu büyütmek.

bir çenekliler * Oğ ulcuğ u bir çenekten oluş mu ş . ele alı r almaz. * Biraz. * Hele. bir çift söz * Bir iki söz. bir çift * Bir takı m. bir çenetli * Kapsüllü yemiş lerin tek parçalı olanları . çabucak.bir boy * Bir kez. bir damla . bir çift sözü olmak * söyleyecek bir ş eyleri bulunmak. bir çöplükte iki horoz ötmez * bir yerde iki kiş i baş olmaz. bir daha yüzüne bakmamak * darı lı p ilgiyi kesmek. kapalı tohumlulardan bir bitki sı nı fı . bir ç ı rpı da * bir ele alı ş ta. * çapkı n kimseler için kullanı lı r. bir çiçekle bahar (veya yaz) olmaz * küçük. bir dalda durmamak * sı k sı k iş veya dü ş ünce değ iş tirmek. bir boydan bir boya * Bir yerin bir ucundan öbür ucuna kadar. baş tan ba ş a. bir çokları * çok sayı da olan (kimse veya ş ey). bir daha * bir kez daha. bir çat ı alt ı nda (olmak veya bulunmak) * aynı yapı içinde. güzel bir belirti ile doyurucu sonuca ulaş ı lmaz. bir çekirdek geri kalmamak * bütünüyle denk olmak. * hiçbir zaman. yanlı ş davran ı ş larla bozmak. bir boyda * Boyları eş it. bir iki. bir bu eksikti * sı kı ntı lı bir durum varken bir yenisinin çı kması üzerine söylenir. bir çuval inciri berbat etmek * düzelmekte olan bir durumu yersiz.

bir defada * ara vermeksizin. bir dirhem * Çok az. bir dediğ i iki olmamak * her istediğ i yapı lmak. bir defa * Olup bitti anlatan cümlelere katı lı r. zahmeti çok olan bir iş le uğ raş mak. fazladan. bir dirhem et bin ayı p örter * biraz kilo almak bazen insanı güzelle ş tirir. bir defalı k * Bir kere yapmaya yetecek kadar. * "ilk önce". bir dediğ ini iki etmemek * her istediğ ini hemen yapmak. bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çi ğ nemek * verimi az. * (çocuk için) Çok küçük. bir dostluk kald ı ! * az bir mal kalı nca sat ı cı ları n kullandı ğ ı bir özendirme deyimi. bir dediğ i bir dediğ ini tutmamak * söyledikleri birbirine uymamak. bir de * ve olana katarak. bir derece (veya bir dereceye kadar) * biraz. bir dikili a ğ ac ı olmamak * evi veya mülkü olmamak. birazcı k. "hele" anlamı nda da kullan ı lı r. bir dolu * Birçok. tutarsı z konuş mak. bir don bir gömlek * yarı çı plak. bir deri bir kemik (kalmak) * çok zayı flamak. birçok kimse tarafı ndan düzeltilemez. bir deli kuyuya bir taş atar. kı rk ak ı ll ı çı karamazmı ş * bazen bir kimsenin yaptı ğ ı yersiz bir iş . bir dokun bin ah i ş it (dinle) kaseifağ furdan * insanları konuş turmak için biraz dertlerini deş mek yeter. bir duda ğ ı yerde bir dudağ ı gökte * masallardaki dev gibi korkunç ve çirkin.* Çok az. bir kereye özgü olarak. * Bir kereye özgü olan. * umulanı n veya beklenilenin dı ş ı nda bir durumu anlatan cümlelerin ba ş ı na gelir. .

bir gömlek aş ağ ı * bir derece daha düş ük (birinden). tek hücreli. bir geceye ait. yarı sı bu * birbirlerine çok benzeyen kimseler için kullanı lı r. bir gömlek fazla eskitmiş olmak * birinden daha yaş lı ve daha görmü ş geçirmiş olmak. ceviz. bir fincan (veya bir ac ı ) kahvenin kı rk yı l hatı rı vardı r * iyilik küçük de olsa unutulmaz. bir gözeli * Yapı sı tek bir hücreden oluş an (hayvan veya bitki). bir evcikli * Mı sı r. bir göz gülmek * hem gülüp hem ağ lamak. bir gecelik * Bir gece için. bir elin sesi çı kmaz * bir davanı n bir kiş i taraf ı ndan savunulması etkili ve yeterli değ ildir. bir fende kaz ı k kakmak * bir bilgi veya bilim dalı nda saplanm ı ş kalmak. bir el * (ateş li silâh için) bir kez atı m. ancak aynı kök üzerinde bulunan (bitki). bir gözeliler * Yapı sı tek bir hücreden oluş an hayvanlar veya bitkiler. bir eli yağ da bir eli balda (olmak) * varlı k ve bolluk içinde olmak. iki el bir yüzü y ı kar * bazı durumlarda yardı mcı sı z iş yapı lmayacağ ı nı anlatı r.bir düziye * Sürekli olarak. bir el bir eli yı kar. bir elden * aynı kimse tarafı ndan. bir gece içinde olup biten. sağ ladı ğ ı bir ç ı karla ödetmek. bir gün evvel * olabildiğ i kadar çabuk. . f ı ndı k gibi erkek ve diş i organları ayr ı çiçeklerde. akrabalar eğ lenmemelidir. * bir merkezden. * yardı mlaş arak iş ler daha kolay baş ar ı lı r. bir elman ı n yarı sı o. bir göz a ğ larken öbür göz gülmez * keder veya sı kı ntı varken dostlar. bir elle verdi ğ ini öbür elle almak * yapar göründüğ ü bir iyiliğ i. bir elini bı rak ı p ötekini öpmek * aş ı rı saygı göstermek.

biraz. ölmek. k ı sa da sürse çekici ve güzeldir. bir i ş aretine bakmak * bir iş i yapmak için hazı r beklemek. bir ho ş olmak *ş aş ı rmak. * Aynı . bir hâl olmak * bir ş eyin çok tekrarlanması yüzünden bitkin duruma gelmek. duraksamadan. bir parça. bir içim su (gibi) * (kadı n için) çok güzel. benzer. bir hamlede * Çabucak. * kazaya uğ ramak. bir kafada * aynı düş üncede. bazı . kötü bir durum karş ı sı nda söylenir. tek tür. bir günlük beylik beyliktir * hoş a giden bir durum. bir kalem * Bir an için. karş ı sı ndakine vakit bı rakmadan. bir ho ş eylemek * hüzünlendirmek. bir ho ş * Tuhaf bir ş ekilde. çok az say ı da. bir ho ş lu ğ u olmak * bir rahatsı zl ı ğ ı .bir günden bir güne * hiç. bir hayli * Epey. bir neş esizliğ i olmak. bir hücreli * Bkz. birkaç kez. bir iki demeden (demeye kalmadan) (veya bir iki derken) * duraksamadan. bir güzel * Çok iyi. hiçbir zaman. iyice. bezmek. bir i ğ ne bir iplik olmak * Bkz. * huyu değ iş mek. çok. bir atı lı ş ta. . bir iki * Birtakı m. * hüzünlenmek. garip. usanmak. iğ ne ipliğ e dönmek. bir gözeli. fenalı k gelmek. bir i ş tir oldu * istenmeyen.

bir an için göz ardı etmek. gücünün yetmediğ i bir özveriyi beklememek gerekir. bir kol çengi (olmak) *ş en sözler ve davranı ş larla çevresine neş e saçanlar için söylenir. . patı rtı . çabucak. d ı rd ı r eder her gece * sı kı ntı veya yalnı zlı k yüzünden iki dost (bile) birbiriyle dalaş ı r. bir kalemde * birden ve toptan. bir koş u * Koş arak. telâş olmak. bir kenarda durmak * gerektiğ i zaman kullanmak üzere haz ı rda tutmak. ama o. bir karar * Aynı durumunu koruyarak. bir kiş i alı r * güzel ş eyi herkes ister. bir kere * Aslı nda.bir kalem geçmek * boş vermek. bir kı yamettir gitmek (veya kopmak) * çok fazla gürültü. bir kar ı ş beberuhi * çok kı sa boylu kimse. yakı nları nı n yanlar ı nda bulunmadı ğ ı nı veya hiç çocukları olmadı ğ ı nı anlat ı r. koş a koş a. * Çok az. bir kar ı ş * Çok kı sa. bir koyundan iki post çı kmaz * birinden. bir Köroğ lu. bir defa. bir kapı ya çı kmak * aynı sonuca varmak. belli durumunu de ğ iş tirmeden. bir kar ı yla bir koca. bir kaş ı k suda bo ğ mak * bir kimseye çok kı zmak veya çok öfkelenmek. bir koltuğ a iki karpuz sı ğ maz * aynı zamanda birden çok iş le ilgilenmek baş arı için sakı ncal ı dı r. bir kararda bir Allah * insan talihinin her an değ iş ebilece ğ ini ve bunun ola ğ an karş ı lanması nı öğ ütler. bir Ayvaz * bir karı kocanı n çocukları nı n. bir kerecik * Bir defaya mahsus olarak. ba ğ daş mak. * Bir kez. anlamsı z konu ş ur. bir kazanda kaynamak * anlaş mak. bir kı zı bin kiş i ister. uyuş mak. ancak bir kiş iye kı smet olur.

bir nice * Bir hayli. bir kurş un at ı mı * kurş unun gidebilece ğ i uzaklı k. birinci. bir köş eye koymak * saklamak. bir o yana. * Çok küçük (çocuk).bir köş eye atmak * gerektiğ inde kullanı lmak için bir yere koymak. baş ta gelen. bir parça * Biraz. bir katı . bir kulağ ı ndan girip öbür kula ğ ı ndan çı kmak * söylenen söze önem vermemek. çeş itli yönlere. çok az. birçok yerlere. bir misli. az ı cı k. birçok. bir parmak * Parmak ucuyla alı nan miktar veya parmak ucuyla alarak. bir nebze * Çok az. bir o kadar * Ne kadar varsa o kadar daha. iş e yaramaz bir duruma dü ş ürmek. bir örnek * Aynı biçimde olan. nerede olsa yatarı m . belli oranda. bir nefeste * (söz ve içecekler için) Ara vermeden. bir mum al da derdine yan * baş kalar ı yla uğ ra ş aca ğ ı na kendi durumunu dü ş ün. bir olmak * bir araya gelmek. biriktirmek. bir bu yana * rastgele. bir postum var atarı m. bir papel etmemek * hiç bir iş e yaramamak. bir numaral ı * Birinci. bir lokma bir hı rka * hayatta azla yetinmeyi. yeknesak. bir paralı k etmek * çok utanacak. iş birliğ i yapmak. bir ölçüde * Biraz. derviş çe geçinmeyi anlat ı r. bir parça. bir numara * Tek. değ eri olmamak.

bir yeri) gerçeğ inden. bir ş eye benzememek * iş e yarar durumda olmamak. iki sı çrarsı n çekirge. bir sözünü iki etmemek * birinin her istediğ ini hemen yerine getirmek. bir ş eyler. bir ş eyler (veya bir ş ey) olmak * huyu. bir tahtada * bir defada. * ölmek. * bayı lı r gibi olmak. bir söyle on dinle * az konuş up çok dinlemek yaralı olur. sonunda yakalan ı rsı n çekirge (veya üçüncüsünde avucuma dü ş ersin çekirge) * birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çı karak yapanı kötü bir duruma düş ürür. bir sı ra * Üst üste. bir sı çrars ı n çekirge. bir sürü * Çok sayı da. bir ş ey sanmak * (bir kimseyi. birden fenalı k gelmek. çok kı sa bir sürede. bir ş eyin ş uyuu vukuundan beterdir * söylenti veya dedikodu olayı n gerçekleş mesinden daha kötüdür. bir söyledi pir söyledi * uzatmadan. bir sı kı mlı k canı olmak * çok cı lı z ve güçsüz olmak. bir pula satmak * bir kimseyi bir çı kar uğ runa harcamak. gereğ i gibi söyledi. yeni huylar edinmek. bir ş eyi. yarı m akı llı . pek çok. yekten. k ı sa kesmek gerektiğ inde söylenir. * belirtmek. bir solukta * Çabucak. suçlu cezası z kalmaz. ifade etmek. ardı ard ı na. istediğ im biçimde davranı rı m. bir tahtası eksik * akı lca eksik. bir tane .* istediğ im yere gider. bir pul etmemek * hiç değ eri olmamak. bir ş ey söylemek * konuş mak. de ğ erlendirmede yan ı lmak. durumu. hemen. anlatmak. bir ş eyler * daha fazla açı klamamak. olduğ undan baş ka türlü düş ünerek hayal kı rı klı ğ ı na uğ ramak. çarçabuk. tutumu değ iş mek.

bir tuhafl ı ğ ı olmak * kendini iyi hissetmemek. bir yandan (yanda) * bir taraftan (tarafta). bir tutmak (veya bir görmek) * eş it saymak. kök alma iş lemleri yapı lacak olan (nicelikleri gösteren terim). bir torba kemik * çok zayı f. bir temiz * Adamakı ll ı . vaktiyle. bir tanem * Sevgi sözü. bir yastı ğ a ba ş koymak * (karı koca) evli bulunmak. bir vakitler * Geçmiş zamanda. * hiçbir biçimde. eskiden. hariç tutulursa. bir yastı kta kocamak * (karı koca birlikte) uzun bir ömür sürmek.* Biricik.. eş it görmek. bir yana dünya bir yana * bir varlı ğ a çok değ er verildi ğ ini anlatmak için kullanı r. benimsememek. bir taş la iki kuş vurmak * bir davranı ş la birden çok yararlı sonuca ulaş mak. kuvvete yükseltme. hem . yegâne. . bir yakadan baş çı karmak * bir çatı altı nda dirlik düzenlik içinde yaş amak. bir terimli * Araları nda yalnı z çarpma. bölme. hiçbir yolla. bir türlü * (tekrarlı kullanı ldı ğ ı nda) iş in yap ı lmas ı nı n da. bir tek atmak * bir kadeh içki içmek. bir yana * -den baş ka. yapı lmamas ı nı n da aynı derecede kötü olduğ unu belirtir. hem. artı k hayal olmuş . "eskiden" anlamı nda söylenen bir tekerleme. bir ya ş ı na daha girmek *ş imdiye değ in görmediğ iş aş ı lacak yeni bir ş eyle karş ı laş mak. * masal gibi geçip gitmiş . bir varmı ş bir yokmu ş * bir masala baş larken. bir tarafa b ı rakmak (veya koymak) * önemsememek. sayı lmazsa.. ertelemek.

birazdan biracı lı k birader birazcı k . bira mayası * Mayalanmı ş durumdaki biranı n yüzünden alı nan bir tür mantar. vaktiyle. biralı k * Bira yapmakta kullanı lan. * Masonları n birbirlerine verdikleri ad. bir yol tutturmak * bir davranı ş . * Bira yapma ve satma iş i. bira bardağ ı * Bira içmek için yapı lmı ş özel bardak. * Pek az. * "Yahu. biracı * Bira yapı p satan kimse. * Yeterince değ il. birahaneci * Birahane iş leten kimse. bir zamanlar * Zamanı nda. dost. * Çok bira içen (kimse). yeter ölçüde değ il. arpa suyu. bir zaman * Geçmiş zamanda.bir y ı ğ ı n * birçok. * Erkek kardeş . bira * Arpa ile ş erbetçi otunu mayaland ı rarak yapı lan bir içki. biraz * Kı sa bir süre için. pek çok. bir tutum biçimi belirlemek. vaktiyle. bir yiyip bin ş ükretmek * kötü durumda olanlara bakarak kendi durumunun değ erini bilmek. bir yolunu bulmak * bir iş i sonuçlandı rmak için çare bulmak. biraz. bir yol * Bir kez. eskiden. aynı zamanda da çabuk haz ı rlanan bazı sı cak veya soğ uk yemeklerin yenildi ğ i yer. çok az. * Az miktarda. bir sürü. * Belirli bir süre. arkadaş " anlamı nda seslenme olarak kullanı lı r. eskiden. birahane * Genel olarak sadece bira içilen. çok değ il.

aralar ı nda anlaş mazlı k çı kmak. olay çı karmak. birbirini tutmaz * birbiriyle ilgisi olmayan. monizm. birbirine katmak * araları nı açmak. için) dolaş mak. ağ ı z birliğ i yapmak. birbirine dü ş mek * araları aç ı lmak. birbiri üstüne gelmek * arkası arkası na.* Az sonra. bir hayli. dövüş mek. birbiri * Karş ı lı klı olarak biri ötekini. birazı * Bir parça. * Tekçilik. birbirinin a ğ zı na girmek * birbirine çok düş kün olmak. * karı ş mak. öteki de onu. * Biri diğ erinin yanı sı ra. * Bir defada. * (iplik vb. müteaddit. birbiri için yaratı lmı ş olmak * birbiriyle çok iyi anlaş mak. birçok birden * Oldukça çok. birbirinin gözünü oymak * araları nda aş ı rı geçimsizlik olmak. birci bircilik birçoğ u * Çok sayı da olan kimse veya ş ey. birbirinin gözünü çı karmak * kı yası ya dövüş mek. çözülmeyecek duruma gelmek. * Ansı zı n. ara vermeden. hemencecik. beraberce. sayı sı belirsiz. araları nı bozmak. bir olayda sözleş miş gibi. birbirini yemek * iki veya daha çok kimse birbiriyle uğ ra ş mak. * Birlikte. birbirine girmek * kavga etmek. birdenbire . * Tekçi. hepsi bir arada. monist. tutarsı z. birbirinin a ğ zı na tükürmek * bir sorunda. birbirine kötülük etmek.

vermek * (buğ day. bire bir eş leme *İ ki kümenin elemanları arası nda. birebir * Etkisi kesin olan. fasulye gibi ürünler için) toprak. *İ stenildiğ i gibi. genel yasadan bireysel duruma. * Toplumları oluş turan ve düş ünsel. bir eleman alı narak yapı lan e ş leme.* Ansı zı n. bire bir * Verilen ölçüdeki karş ı lı k. birebir gelmek * etkisini hemen ve kesin olarak göstermek. bire be ş katmak * eklemek. bir elemana kar ş ı . nedenden etkiye. bire bin katmak * çok abartmak. *İ nsan toplulukları nı olu ş turan. birer * Bir sayı sı nı n üleş tirme sayı sı fat ı . soy olu ş karş ı tı . küllîden cüz'îye. sentetik. fert. fert.. zorunludan olas ı ya. öncülden varı lan sonuca giden düş ünme biçimi. birer ikiş er * Tek veya birkaçı birlikte olarak. insanları n benzer yanları nı kendinde taş ı makla birlikte. ilkeden onun uygulanması na. sentez. * Doğ a bilgisinde türü oluş turan tek varlı klardan her biri. sentez. kendine özgü ay ı rı cı özellikleri de bulunan tek can. nohut. * Bu biçimde oluş an bütün. arpa. fert. birer birer * Her biri ayrı olarak. bireş imli birey * Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varl ı k. abartmak. iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanları n her biri. duygusal. * Yalı ndan karmaş ı k olana. bireş im * Parçalar ı n veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleş tirilmesi.. terkip. * Bireş im yolu ile elde edilen. birey üstü * Tek bir bireyi aş an. bire bin katmak. miktar. ontogenez. sun'î olarak bile ş ik cisimler oluş turma. hemencecik. * Bir türün kapsamı içine giren somut varl ı k. bireylerin bilincinden ba ğ ı ms ı z olan. * Element veya baş ka maddeleri bir araya getirerek. bire . beklenmedik bir sı rada. uygun. birey oluş * Yumurtanı n döllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine kadar geçirdi ğ i geliş im evrelerinin bütünü. . her birine bir. birdirbir * Oyuncuları n birbirinin üstünden atlayarak oynadı kları bir oyun. kullanı lan tohumun belli bir katı kadar ürün vermek. * Genellikle fertlerin çevresini aş an.

bireyle ş tirme * Bireye özgü kı lma. * Yüklem durumunda olan bir isim takı mı nı n belirtileni olarak kullanı ldı ğ ı nda. hor görüldü ğ ünü anlatı r. biri yer biri bakar. toplumsal ve tarihî geli ş mesinden. bireysel olarak göz önüne almak. tek kı lan özellikler veya bunları n tek biçimi. * Bilinmeyen bir kimse. * Ancak ortaklaş a ve genel olarak var olan ş eyi bireylere uygulama ve yayma. * Bireycilikten yana olan. bireysel olan ı n çekilip ç ı karı lması . bireyselle ş tirmek * Bir ş eyi ayrı olarak. ferdiyetçilik. ba ş kaları ndan ayı rmak. bireye özgü olan. kendine özgü olan ş eylerin. genele değ il de. * Bir kiş iyi benzerlerinden ay ı ran özelliklerin bütünü. kı yamet ondan kopar * bir ş eyden yalnı z bir veya birkaç kiş i yararlanı r da ba ş kalar ı na yararlanma imkânı verilmezse bundan büyük sorunlar ç ı kar. ferdiyet. bireyle ş me * Türle ilgili bir örneğ in bireyde gerçekleş mesi. bireycilik * Bireylerin yararları nı toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan ö ğ reti. bireye. benzeri. bireysel bireyselle ş tirme * Bireysel duruma getirme. biri * Bir tanesi. ferdî. biri çok olmak * haddini aş arak karş ı sı ndakini usandı rmak. ikincisi olmayan ve çok sevilen. individüalizm. bireyle ş tirmek * Bireye özgü kı lmak. * Bireyi benzerlerinden ayı ran niteliklerin bütünü. özelliklerin. tek. bireysellik * Birey olma olgusu. tutum veya politikalar ı n genel adı . biri e ş ikte biri beş ikte * ufak cocuğ u çok olan kimseler için söylenir. yegâne. tek. * Bağ ı ms ı z ki ş iliğ e varan geliş me süreci. belirtenin hor görüldüğ ünü anlat ı r. . *İ nsanlar ı n do ğ al. * Bireyle ilgili olan. ferdiyet. birice biricik * En fazla. * Bütüne. * Eş i. bireylik * Bir kimseyi dı ş gözlemciler gözünde benzersiz. individüalizm. ferdiyetçilik. tek olana üstünlük tanı yan görüş .bireyci * Kiş i hakları nı savunan. ferdiyetçi. * Tamlanan olarak kullanı lan baz ı isim tamlamaları nda tamlayanı n küçümsendiğ ini.

oluş turduğ u yapı içinde. ünite. * Herhangi bir aş ı nma sürecinde veya ta ş ı ma iş i yapı lı rken alüvyonlu maddelerin bı rak ı lmas ı . birileri birim * Bazı kimseler. biriktirmek * Toplayı p yı ğ mak. * Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğ u olu ş turan varlı kları n her biri. tasarruf. * Bir ş eyi. bir yerde toplanı p yı ğ ı lma. * Birikme iş i veya biçimi. bir araya gelmek. koleksiyon yapmak. * Dilin. birincası f . birikiş birikiş me * Birikiş mek i ş i. * Mal ve paranı n toplanı p çoğ alma süreci.birikim * Birikme. biriktirme * Biriktirmek iş i. yarar sağ lama gibi sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek. * Toplumları n kültürel varlı kları nı n geliş ip geniş lemesi ve uygarlı k düzeyinin yükselmesi süreci. * Bir yerde kendi kendine birikmiş olan ş ey. birimci ekonomi * Birime bağ lı ekonomi. birikme * Toplanı p yı ğ ı lma. vahit. tasarruf etmek. birikmek * Toplanı p yı ğ ı lmak. belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğ u ba ğ ı ntı larla tanı mlanan ayr ı nitelikli öge. birikme havzası * Kar ve yağ mur sular ı nı n birikti ğ i bölge. * Gözlemler. biriktirim * Biriktirme. * Bir niceliğ i ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen de ğ iş mez parça. deneyler sonucu elde edilmiş ş eylerin bütünü. birikinti birikinti konisi * Dağ lı k bölgelerden veya yamaçlardan sular ı n getirdiğ i kum veya ta ş parçaları nı n bir düzlükte oluş turduğ u yelpaze biçimindeki y ı ğ ı n. * Herhangi bir kuruluş taki alt bölümlerden her biri. ünite. birikiş mek * Bir yere toplanmak. birimler bölü ğ ü * Birden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayı lar bölüğ ü. * Öğ renme. * Birbirine eklenip çoğ almak. parayı ölçülü kullanarak art ı rmak.

birkaç kiş iden herhangi biri. * Bir etme. * bir iş i yaptı rmak için yanı nda ayakta durmak. * Az sayı da olan kimse veya ş ey. birincilik * Birinci olma durumu. * Sı rada. önde gelmek. sı nı f. birinci orun * (tren. . orun. birisinden biri * içlerinden biri. önemde ilk yeri alan. birinci * Bir sayı sı nı n sı ra sı fat ı . yüz yüze iliş kilere dayanan iki veya daha çok insandan meydana gelen topluluk. az sayı da. sı ra bakı mı ndan baş kalar ı ndan önce gelen. birkaç birkaç ı birleme * Çok olmayan. paleozoik. meyve d ı ş ı . temel. onu denetim altı nda bulundurmak. birinin baş ı na dikilmek * birinin yanı ndan uzaklaş mamak. birincivası f * Birleş ikgillerden. * Zaman. hekimlikte kullanı lan bir bitki. birincil * Sı rada. dı ş kabuk. kötülük edemeyecek bir duruma getirmek (getirilmek).) Birinci mevki. samimî.* Birleş ikgillerden hekimlikte kullanı lan bir bitki. tevhit. birinci zar * Yemiş lerin derisi. vapur. * bir ş eyin yan ı nda ve ayakta beklemek. az. uçak vb. yer. tek duruma getirme. * Tanrı 'nı n birliğ ini dile getirme. susturmak. birinci ça ğ * Yeryüzünün yaklaş ı k üç yüz milyon yı llı k çağ ı . birinci gelmek (veya çı kmak) * birçokları arası nda en iyi olarak seçilmek. esas. * (ulaş ı m araçlar ı nda) Mevki. birinden) buz gibi soğ umak * birinden tiksinmek. birinci olmak * baş ta gelmek. birinin çan ı na ot tı kmak (t ı kamak veya tı kanmak) * sesini çı karamayacak. ana. * (çoğ ul durumda) Ş ampiyonluk için yapı lan yarı ş malar. birincil grup *İ çten. önem sı rası nda en üstün olan kimse. birisi * Bilinmeyen bir kimse.

gecekondu gibi. hissetmek. zikretmek. kelime türünün değ iş mesi. birleş ik fiil *İ sim soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakı mı ndan kaynaş ı p bütünleş en fiil: Reddetmek.birlemek * Bir etmek. -miş (i-miş . bir noktada kesiş en (doğ ru. inikat. tedavi etmek gibi. ses türemesi.). bakakalmak. * Birleş mek i ş i. birleş ilme * Birleş ilmek iş i veya durumu. birler birleş en birleş ik birleş ik cümle * Birkaç yan cümle veya ara cümle ile bir temel cümleden kurulan cümle. baş ş ehir. birleş me de ğ eri birleş me . * Ondalı k sayı sistemine göre yazı lan bir tam sayı da sa ğ dan sola doğ ru ilk sayı nı n bulunduğ u basamak. * Döllenmek için erkekle diş i hayvanı n bir araya gelmesi. kaptı kaçtı . hissetmek (< hiss etmek). birleş ilmek * Birle ş mek i ş i yapı lmak. kaybolmak. birleş ik kelime * Ses düş mesi. tek duruma getirmek. * Tanrı 'nı n birliğ ini dile getirmek. birleş ik oturum * Bir arada yapı lan oturum. birleş ik zaman * Yalı n zamanlı ve çekimli bir fiilin -di (i-di). birleş im * Birleş mek i ş i. sevecekmi ş (sev-ecek-miş < sev-ecek + i-miş ) sev-er-se (sev-erse < sev-er + ise) gibi. * Birbirini kesen. birleş ik kap * Alt tarafı ndan birleş tirilmi ş kaplardan her biri. delikanl ı (<deli kanlı ). birleş ik kaplar * Alt tarafları ndan değ iş ik boyut ve kesitlerde borularla birleş tirilmiş sistem. * Bir araya gelmiş . * Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları . buluş ulmak. -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak bildirdi ğ i zaman: Sevdiydi (sevdi-y-di <sevdi+i-di). birleş ik oy pusulası * Seçime katı lan bütün partilerin adayları nı ayr ı ayrı gösteren oy pusulas ı . üzerindeki ekin görevini kaybetmesi veya anlam kaymas ı dolay ı sı yla aralar ı na ek girmeyerek kalı pla ş mı ş iki veya daha çok sözden olu ş an kelime: pazartesi (< pazar ertesi). müttehit. ayakkab ı (< ayak kab ı ). kaptı kaçtı (< kaptı kaçtı ) gibi. yay). birleş miş olan. hasta olmak. bir araya gelinmek. birleş ik isim * Birleş ik kelime biçiminde belirli kurallar içinde kal ı plaş mı ş isim: Aslana ğ zı .

birleş mek * Ayrı iken tek bir bütün durumuna gelmek. ayn ı görüş te olmak. domino gibi oyunlarda bir iş aretini taş ı yan kâ ğ ı t veya pul. dört dörtlük. vahdet. * Uzlaş mayı sağ layan. *İ ki veya daha çok nesnenin birle ş mesini sa ğ layan. * Sanrı . beraberinde. birsam birtak ı m birun * Osmanlı sarayı nda Harem dairesinin ve Enderun'un d ı ş ı nda kalan bölüm. benzerlik. * Belli bir topluluğ un yararlar ı nı korumak için kurulmu ş dernek. * Yanı nda. birleş tirici * Birliğ i sa ğ layan. birliktelik * Birlikte olma durumu. as. * Askerlikte bölük. birlik olmak * bir iş i yapmak için anla ş mak. bir araya gelmek. birleş tirmek * Bir araya getirmek. bir olma durumu. tabur. . bir arada olma durumu. bir tane alabilen. * Konunun bir ana düş ünce çevresinde toplanması . halüsinasyon. alay gibi bir bütün sayı lan topluluk. * En büyük değ erdeki nota. * Uyuş mak. * Bağ lı lı k. * Bölünmezliğ i içeren yalı n bütün. kimi. vahdaniyet. birleş tirme * Birleş tirmek iş i veya durumu. birlikte * Bir arada. ba ğ lant ı . * Tek. beraberce. * Buluş mak. vahdet. * Birleş miş . * Cinsel ili ş kide bulunmak.* Basit bir cismin bir atomu ile birle ş ebilecek olan hidrojen atomları nı n en yüksek miktarı . biryan pilâvı * Biryan yağ ı ile piş irilen pilâv. bazı . birlikten kuvvet do ğ ar * toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağ lar. * Belirsiz olarak çokluğ u anlat ı r (nitelediğ i isim çokluk biçimde olur). biryan * Tandı rda susuz piş irilen kebap. birli birlik *İ skambil. * Aynı amaç çevresinde toplanmak. * Kaynaş mak. * Bir taneden oluş muş .

bir i ş e baş larken söylenen veya ş aş ı rma. bit kadar bit otu * en küçük. * Yayı k dövmede kullanı lan araç. bistro bisturi * Neş ter. bismillâh * "Allah'ı n ad ı ile" anlamı nda. çok küçük. çiftteker. gevrek kuru pasta türü. * Hidrojenli sülfatlara verilen ad. bisikletçilik * Bisikletle yapı lan spor. bisülfat bisülfür bi ş ek bi ş i * Çörek. *İ çkili kahve. tatlı bir ekmek türü. süt. korku gibi duyguları belirten söz. * Sı racagillerden. onarma iş i. * Bisiklet satma.biryan yağ ı * Tandı rda susuz pi ş irilerek yapı lan kebaptan çı kan yağ . * Molekülünde iki kükürt atomu bulunduran birleş ik. bisikletli * Bisikleti olan. çifttekercilik. bisiklet yolu * Trafikte bisikletlerin geçmesine ayrı lmı ş dar yol. biryanc ı * Biryan yapan veya satan kimse. bisikletçi * Bisikletle spor yapan kimse. küçük lokanta. kehle (Pediculus). en ufak. ş eker veya tuzla yapı lan ince. insan ve memeli hayvanları n vücudunda asalak olarak ya ş ayan böcek. bisikletsiz * Bisikleti olmayan. bisiklet * Tekerleğ in ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli ta ş ı t. çifttekerci. bismillah demek * bir iş e uğ urlu olması dileğ i ile ba ş lamak. bit * Yarı m kanatlı lar alt tak ı mı na giren. bisküvi * Un. birçok çeş itleri bulunan ve kuzey yar ı m kürede yetiş en bir bitki. .

yansı zca davran ı ş . sı nı rlandı rı lı p belirlenmeyen. bitirilmek * Bitirmek iş ine konu olmak. bitiklik bitim * Bitmek iş i. * Son. bitey * Bitki örtüsü. biti kanlanmak * sı kı ntı içinde yaş ayan bir kiş i para ve varlı k yönünden güçlenmek. bîtarafl ı k * Yansı z olma durumu. yorgun düş mek. * Bol ve iyi bitki yetiş tiren. biteviyelik * Aynı biçimde sürüp gitme durumu. . bîtap düş mek * çok yorulmak. bit yeni ğ i * Bir iş in gizli kalmı ş kötü ve aksak yanı . bitimli * Sonu olan. namütenahi. bitimsiz bitirilme * Sonu olmayan.ekli. dolaş ı k. sonlu. biteviye. bîtaraf * Yansı z. * Bkz. flora. * Yapı ş ı k. nihayet. * Durumu kötü. fena. sürekli olarak. yorgun. kuş kulu bir nokta. tarafsı z. bitek bitelge bitevi biteviye * Aynı biçimde. mümbit. * Bitik olma durumu. münteha. * Bitirilmek durumu. bitik * Yorgunluk veya hastalı ktan gücü kalmamı ş . bîtap * Bitkin. * Toprağ ı n bitki yetiş tirme gücü.* Bitlere karş ı kullanı lan bir madde. verimli (toprak).

yandaki. kumarhane. kahve. bitirim yeri * Kumarhane. bitirmiş biti ş ik çanak yapraklı lar * Çanak yaprakları birbirine bitiş miş bulunan bitkiler. yormak. bitirimci * Barbut kahvesi iş leten. çok beğ enilen. tamamlamak. * Bilgili. mezuniyet. biti ş iklik biti ş imli biti ş ken * Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değ iş ikli ğ e uğ ramayan (dil). tüketmek. * Bitiş ken. . * Yaman. yardı mcı fiilin i ş aret etti ğ i zamandan önce olup bitti ğ ini anlatan birleş ik fiil. biti ş * Bitmek iş i veya biçimi. iltisakî. kumarhane. bitirme fiili * Etmiş biçimindeki sı fat-fiille ve olmak yardı mcı sı yla yapı lan ve fiilin. yer). bitirme * Bitirmek iş i. eklerle türetilen dil.sona erdirmek.bitirim * Çok hoş a giden (kimse. zeki. * Onulmaz duruma getirmek. * Yandaki ev. komş u. bitiriş yemi * Et üretimi için beslenen hayvanlara belirli bir devreden itibaren besi sonuna kadar yedirilen ve enerji değ eri daha yüksek olan karma yem. biti ş kenlik * Bitiş ken olma durumu. * Barbut oynatı lan yer. bitirimhane * Kumar oynanan yer. itmam. biti ş ken dil * Kelime kökleri değ iş meyen. biti ş ik * Birbirine dokunacak kadar yakı nla ş mı ş veya yan yana olan. * Yan. bitkin duruma getirmek. bitme. sona erme. * Bitiş ik olma durumu. barbut oynatan kimse. biti ş ik taç yapraklı lar * Taç yaprakları birbirleriyle yandan bitiş ik olan bitkiler. sonuçlandı rmak. mahvetmek. açı kgöz. * Güçsüz düş ürmek. bitirmek * Bitmesini sağ lamak. * Bir bilim dalı nda veya ba ş ka bir alanda bilginin doruğ una ulaş mı ş (kimse).

ağ aç biti. bitki bilimi * Bitkileri inceleyen bilim kolu. biti ş mek * Birbirine dokunacak kadar yanaş mak. bitki patalojisi * Bitki hastalı kları nı inceleyen bilim dalı . bitki bilimci * Bitki bilimiyle uğ raş an. yosun. bitki * Bulunduğ u yere kökleriyle tutunup geliş en. bitkici bitkicilik * Bitki yetiş tirme i ş i. bitki örtüsü * Bir bölgede yetiş en bitkilerin topu. botanik. ot. kı rmı z böceğ i. bitki coğ rafyası * Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğ rafya bilimi. bitkin . botanikçi. bitkiyi andı rı r. * Bitki yetiş tiren kimse. bitki bitleri * Bitkiler üzerinde yaş ayan. bitkile ş me * Bitkileş mek iş i veya durumu. ittisal. biti ş tirmek * Bitiş mesini sağ lamak. ağ aç gibi canlı lar ı n genel ad ı . sünger gibi bitki görünümünde olan hayvanlar. döl veren ve hayatı nı tamamladı ktan sonra kuruyarak varl ı ğ ı sona eren. bitkimsi * Bitkiye benzer.* Yeni bir kelime türetmek için köklere ek getirme özelliğ i. bitkimsi hayvanlar * Mercan. nebat. bitki topluluğ u * Benzer doğ al olaylara ve yaş ama koş ulları na uymuş . bitey. biti ş me * Bitiş mek iş i. belirli bir görünüş almı ş bitkilerin bir araya gelmi ş durumu. bitki sütü * Süt görünüş ünde bitki öz suyu. bitkile ş mek * Bitki durumuna gelmek. bitki bilimi uzmanı . flora. çiçek veya fidan biti gibi böceklerin ortak ad ı . biti ş tirme * Bitiş tirmek iş i.

pirinç. * Çok sevmek. * Çok yorulmak. bitli (veya kurtlu) baklan ı n da kör alı cı sı olur * iş e yaramaz da olsa. saç gibi ş eyler için. ya ğ . bitli koku ş * üstü baş ı kirli. * Bitki. bitme bitmek * Bitmek iş i. bitkisel yağ * Bitkilerden değ iş ik yöntemler kullanı larak elde edilen yağ . tüy. bitli * Üstünde bit bulunan. çok yorgun. be ğ enmek. bitki cinsinden olan. her ş eyin isteklisi bulundu ğ unu anlatı r. * Birinin bitlerini ayı klamak. bitkisel hayat * Hastalı k veya kaza sebebiyle bilinçsiz ve hareketsiz duruma gelen ki ş inin hayat ı . köftelik bulgur. bitkinlik * Bitkin olma durumu. * Bitlenmek iş i. yumurta ve baharat kullanı larak haz ı rlanan ceviz büyüklüğ ünde bir yemek. nebatî. a ğ ı z yapı lar ı sokup emmeye elveriş li. bitkiden elde edilen. çı kı p yetiş mek. bitleme bitlemek bitlenme * Bitlemek iş i. * Tükenmek. * Beklenmedik zamanda ortaya çı kmak. bitler * Kanatlı lar alt sı nı fı na giren. çok zayı flamak. vücut temizliğ ine bakmayan (kadı n). bitkisel kazein * Küspe ve sı vı yağ artı klar ı ndan elde edilen azotlu madde. bayı lmak. bitmek bitmek tükenmek bilmemek . bitlenmek * Üzerinde bit üremek. güçsüz kalmak.* Gücü tükenmiş olan. * Sona ermek. nar. memelilerde yaş ayan ve kanla beslenen bir böcek tak ı mı . * Kendi bitlerini ayı klamak. Bitlis köftesi * Yağ sı z kı yma. bitkisel * Bitki ile ilgili. * Cimri.

biyeli biyesiz * Biye geçirilmiş . vefası z. karbon ve hidrojen bakı mı ndan çok zengin tabiî yakı t maddelerinin genel adı . biyesi olan. bitpazarı * Eski eş yanı n alı nı p satı ldı ğ ı pazar. * Genel davranı ş ları ve hı rpanî giysileri ile toplum hayatı ndan kopma eğ ilimi gösteren ve toplum d ı ş ı nda bir ya ş antı sı olan genç. kâğ ı t ve çatı lar ı n su geçirmez duruma getirilmesinde. bitüm * Keskin bir koku. bitmez tükenmez (veya bitip tükenmez) * hiç bitmeyen. * Yol kaplaması nda. yer sakı zı . etek çevresine kendi kumaş ı ndan veya ba ş ka kuma ş tan geçirilen ince ş erit. bitümlü bîvefa * Sevgisine bağ lı olmayan. uçsuz bucaksı z. kullanı lan. kol. * Doğ al olarak. öbür ucu volanı çeviren kaldı raca geçirilmiş bulunan hareketli çubuk.* bir türlü sonu gelmemek. bittabi bitter * Bir çeş it acı bira. biyoelektrik * Canlı varlı kları n ürettiğ i elektrik. tabiî ı sı da katı . alev ve koyu duman çı kararak yanan. * Acı çikolata. * Genellikle giysinin yaka. bitmi ş i bitnik * pazarlı kta bir ş eyin son fiyatı . * Yaprakları halka diziliş li. elbette. daha çok akvaryumlarda bulundurulan su bitkisi. biyaprak biye biyel biyelcik * Küçük biyel. * Biyesi olmayan. tabiatı ile. eksilmemek. kömür tozundan briket yap ı mı nda vb. * Bir çeş it ardı ç rakı sı . küçük hareketli çubuk. . * Makinelerde. bitümlemek * Belirli bir kalı nl ı kta bitüm ile örtmek. biye geçirilmemiş olan. tabiî. *İ çinde bitüm bulunan veya bitümün bütün özelliklerini gösteren. bitümleme * Bitümlemek iş i. koyu kestane renginde madde. bir ucu pistona. yoğ unluğ u bire yakı n. sonu gelmeyen.

biyofizik biyogaz * Ahı r gübresinden elde edilen yanı cı gaz. dirim bilimi. geliş me. biyoloji co ğ rafyas ı . üreme gibi ya ş ayı ş evrelerini inceleyen bilim. biyometeoroloji * Canlı lar üzerinde hava olaylar ı nı n etkisini inceleyen bilim. * Fizyolojide geçen fiziksel olayları n bilimi. biyograf biyografi * Hayat hikâyesi yazarı . biyografik * Biyografi ile ilgili. biyolojik fizik. * Dirim kurgu. biyojeografi * Bitki ve hayvanları n yeryüzü üzerindeki dağ ı lı mı nı ve bunun sebeplerini inceleyen bilim. biyoloji uzmanı . * Mikroskopta yapı sı nı incelemek amacı yla canl ı dan bir doku parças ı alma. dirim bilimsel.biyoelektronik * Moleküler biyolojinin hücrelerin yapı sı na giren moleküller arası nda geçerli elektrostatik güçlerini inceleyen bölümü. biyokatalizör * Canlı dokuları n hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandı ran veya kolayla ş tı ran madde. biyokimya * Hücreden en geliş miş organa kadar canlı dokuları inceleyen ve bunları oluş turan maddeleri araş tı ran bilim dal ı . gübre gazı . hâl tercümesi. . * Biyoloji ile ilgili. biyonik * Biyoloji ve elektronikle ilgili olan. tercüme-i hâl. dirimsel. biyopsi biyopsi yapmak * parça almak. * Hayat hikâyesi. biyolog * Biyoloji ile uğ ra ş an kimse. * Okulda biyoloji dersini veren öğ retmen. biyosfer * Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi. biyoloji biyolojici biyolojik * Bitki ve hayvanları n doğ ma. biyoenerji * Biyokütlenin kimyasal dönüş ümüyle elde edilen enerji.

bîzar * Tedirgin. bize de mi lolo? * iş in içinde bir iş oldu ğ unu bilmez miyiz sanı yorsunuz?. bizatihi bizce * Kendiliğ inden. birbirimizi biliriz * birbirimizi çok yakı ndan tanı rı z. bı kmak. biz kı rk ki ş iyiz. özelliklerimiz veya tutum ve davranı ş lar ı mı z aynı dı r. * Çoğ ul birinci kiş i zamiri. tutar ellere ba ş ı nı açar * bize yabancı duran yakı nı mı z. biz attı k kemik diye. el kaptı ilik diye * bizim iş e yaramaz diye vazgeçti ğ imizi baş kalar ı de ğ erli buldu. usandı rmak. ince sivri uçlu bir tür çuvald ı z. bizar etmek * tedirgin etmek. * Bir çeş it kara renkli mika. yardı m eder. bizden * Bizim tarafı mı zda olan (kimse). bezginlik getirmiş . t ı ğ . aramı zda yabanc ı bir kimse olmaksı zı n.biyo ş imi biyotit biz * Organ dokuları ndaki kimyasal olayları inceleyen kimya kolu. * Bize göre. * Resmî konuş mada. bizdenlik * Bizden olma durumu. bizar olmak * usanmak. biz bize * Yalnı z biz. biz araç. usanmı ş . bazen teklik birinci ki ş i zamiri ben yerine kullan ı lı r. bizcileyin * Bizim gibi. kendinden. özünden. bizim gelin bizden kaçar. akrabamı z baş kaları na rahatça içtenlikle. ş ip (Acipenser nudiventris). * (bazı yazarlar için) Ben zamirinin yerine kullanı lı r. biz bize benzeriz * aramı zda fark yok. kendisi. biz * Ülkemiz suları nda yaş ayan bir mersin balı ğ ı türü. bezmi ş . dostumuz. onun öyle bir üstün durumu olmadı ğ ı nı biliriz. çelikten yapı lmı ş . sivri uçlu ve a ğ aç saplı * Maraş iş inde kalı n karton parçaları nı n iğ neyi kı rmaması nı sa ğ lamak ve delik delmek iş leminde kullanı lmak üzere hazı rlanm ı ş tahta sapl ı . . * Katı bir ş eyi dikerken i ğ ne geçirecek yeri delmek için kullan ı lan.

8 olan. * Sivri taş lar ı n toprak zemine dikine çakı larak. * savaş durumundaki bir ülkenin dı ş ülkelerle iliş kisini engellemek.bizimki * Bizim olan. üzerine beton dökülmesiyle yapı lan dolgu. bloke bloke çek * Keş ideci tarafı ndan anlaş mazlı ğ ı n çözümüne kadar ödemenin durdurulduğ u çek türü. * Politik çı karları sebebiyle birlik kuran devletler toplulu ğ u. ş ahsen. yoğ unluğ u 9. * (futbolda kaleci) topu yakalamak. * Kadı nları n kocalar ı ndan.3° C de eriyen. bizleme bizlemek bizlengiç bizmut * Atom sayı sı 83. * Kullanı lması önlenmi ş . bloke etmek * kullanı lması nı önlemek amac ı yla el koymak. Kı saltmas ı Bi. * Bankacı lı kta bir varlı ğ ı n yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi taraf ı ndan kullanı lamamas ı durumu. * Voleybolda. *İ lâç olarak kullanı lan ve ası l maddesi bizmut olan karı ş ı m. file üstünde karş ı oyuncunun topu sert vururken. * kapatmak. bizon bizzat * Kendi. durdurmak. * Hareketine engel olma. blokaj * Bloke etmek iş i. * Birbirine bitiş ik büyük yapı lar. kocalar ı n kar ı lar ı ndan söz ederken kulland ı kları söz. morulâ. * Bizlemek iş i. * Ucu çivili değ nekle hayvanı dürtmek. 271. bir bütün oluş turan. * Ucu çivili değ nek. * Amerika'da yaş ayan bir cins hörgüçlü yaban öküzü. bizimle ilgili olan. k ı zı lı ms ı beyaz renkli. el konulmuş . kı rı lgan ve katı bir element. kendisi. * Yakı n çevremizde olan bir kimseden söz ederken kullan ı lı r. * Piş irmeden önce malzemeyi kesip karı ş tı ran elektrikli alet. hareketini durdurma. blok inş aat * Birbirine bitiş ik yapı lan yap ı lar. atom ağ ı rl ı ğ ı 209 olan. *İ çine resim veya yazı kâğ ı tlar ı konulan karton kap. blâstulâ blender blok * Yumurta hücresi embriyon olurken morulânı n geliş erek içi bo ş yuvarlak biçime girmesi durumu. * Birden çok bölümü bir araya getirilmiş olan. önünde iki veya üç ki ş inin elleri ile olu ş turduklar ı perde. * Kocaman ve ağ ı r kitle. blokla ş ma .

boca . boyun kürkü. kuru sı kı . boalar bobin * Sürüngenler sı nı fı nı n. * Boagillerden. bağ lant ı sı zlı k. güçlü bir yı lan (Boa constrictor). genellikle ince kumaş tan yapı lan veya iplikten örülen kadı n giysisi.* Bloklaş mak iş i. * Bu kumaş tan yapı lan (giysi). yı lanlar takı mı nı n bir bölümü. bağ lantı sı z. kaba pamuklu kumaş . * Makara. yalnı z Güney Amerika'da yaş ayan. bloknot bloksuz * Yaprakları kolayca çı kartı labilecek biçimde yapı lmı ş not defteri. bloksuzluk * Bloksuz davranma. zehirsiz. * Fotoğ raf filmi rulosu. makara tiresi gibi sarı lı bulunduğ u silindirden olu ş an ayg ı t. *İ çinden elektrik akı mı geçebilen yalı tı lmı ş tel ile bu telin. blöfçü blûcin * Giysi yapı lan bir tür mavi. blöf yapmak * karş ı sı ndakini yan ı ltarak veya yı ldı rarak bir iş ten caydı rmak için asl ı olmayan söz söylemek veya aldatı cı tav ı r tak ı nmak. blöf *İ skambil oyunları nda elindeki kâğ ı tlar ı olduğ undan baş ka gösterme davranı ş ı . * Blöf yapan (kimse). * Hiçbir bloka girmemiş olan. * Kadı nları n boyunlar ı na aldı kları yı lan biçiminde dar ve uzun kürk. * Karş ı sı ndakini yanı ltarak veya yı ldı rarak bir i ş ten caydı rmak için söylenen ası lsı z söz veya takı nı lan aldatı cı tav ı r. blokla ş mak * Blok durumuna gelmek. bobinaj * Bir filmi veya mı knatı slı ku ş ağ ı bir makaradan baş ka bir makaraya sarma. boagiller * Avları nı yutmadan önce uzun gövdeleriyle sarı p sı karak bo ğ an ve ezen sar ı lgan y ı lanları kapsayan zehirsiz yı lanlar familyası . blûm * Bir tür iskambil oyunu. * (kâğ ı t ve karton için) Tampon silindiri veya mihver boru etrafı na sarı lmı ş kâğ ı t veya kartonun sürekli uzunlu ğ u. çok iri. blûz boa * Vücudun üst bölümüne giyilen. bobin kı rı cı * Dağ ı nı k iplik bobinlerini düzelten ve boyamaya elveri ş li biçime getiren makinede çalı ş an (kimse).

rüzgâr üstü. ileri sürmek. çekilecek ş eyin bağ lı bulunduğ u urganı kendi üzerine saran çı krı k. boci * Ağ ı r yük taş ı maya yarayan. bodoslamadan * Ön taraftan. bocalatmak * Bocalaması na yol açmak. belirtmek. boduç bodur * Ağ aç veya topraktan yapı lmı ş küçük testi. * (birden çevirip) boş altmak. * Domuz. . bodoslama * Bodoslamak iş i. bocurgat * Ağ ı r yükleri çekmek için manivelâ ile döndürülen ve döndürüldükçe. bodoslamak * Açı klamak. * Bir iş te tutulması gereken yolu kestirememek. baş taraftan.* Geminin rüzgâr almayan yanı . bocalama * Bocalamak iş i. bocuk domuzuna dönmek * çok semiz ve besili olmak. bodrum * Bir yapı nı n yol düzeyinden aş ağ ı da kalan bölümü. poca. * Enine göre boyu kı sa ve t ı knaz. bodrum gibi * bası k tavanl ı . genellikle güneş görmeyen (oda). bodoslama * Gemi omurgası nı n baş ve kı ç tarafı ndan yukarı ya uzanan ağ aç veya demir direklerden her biri. bocalamak * (gemi) Rüzgâra karş ı gidemeyerek sürüklenmek. orsa veya rüzgâr üstü karş ı tı . iki kalı n ve küçük tekerle ğ i olan el arabası . bocuk * (Ortodokslarca kutlanan) İ sa'n ı n do ğ um yortusu. kararsı z olmak. boca etmek * geminin baş ı nı bocaya rüzgâr almayan tarafa çevirmek. bocalatma * Bocalatmak iş i. ne yapaca ğ ı nı bilememek. dökmek. boca alabanda * Boca etme komutu. bodrum kat ı * Bir yapı nı n zemin katı nı n altı nda olan ve oturulabilen en alt katı .

boğ asama * (inek) Boğ asamak iş i veya durumu. boğ a güreş i * Daha çok İ spanya ve Meksika'da. bodurlaş ma * Bodurlaş mak iş i veya durumu. * Damı zl ı k erkek sı ğ ı r. * Anjin. bodurluk * Bodur olma durumu. özellikle kökünde akonitin ad ı nda bir zehir bulunan bitki. . * çok güçlü görünen. Koç ile İ kizler burçları arası nda yer alan burcun adı . boğ asamak * (inek) Boğ a istemek veya boğ aya gelmek. özel olarak yetiş tirilmiş boğ ayı yenmek amacı yla yapı lan gösteri. * Sağ anak. * geliş memek. boğ ası *İ nce bez. boğ ak boğ alı k boğ an otu * Düğ ün çiçe ğ igillerden. kurtboğ an otu (Acunitum napellus). * Boğ a olarak kullanı lmak için ayr ı lan bir yaş ı ndan yukarı erkek sı ğ ı r. * Yı kanmak üzere haz ı rlanm ı ş çamaş ı rı n üzerine sı cak kül suyu süzme iş i. \343 Zodyak. Boğ a boğ a boğ a gibi * Zodyak üzerinde. boğ anak boğ asak * Boğ aya gelmiş veya boğ a isteyen inek. astar. bodur pas * Arpa yaprakları na yerleş en ve seyrek olarak yurdumuzda da görülen ilkel mantar (Puccinia hordei). vücudu iyi geliş miş (delikanlı ). bodurlaş mak * Bodur duruma gelmek. boğ ada * Küllü veya sodalı su ile çama ş ı r yı kama. bodur tavuk her gün (veya her dem) piliç * kı sa boylular olduklar ı ndan daha genç görünürler. bora. * Bu mantarı n yol açtı ğ ı hastalı k.bodur kalmak * boyu uzamamak.

hazı rlama sı kı ntı lar ı . . boğ az dokuz boğ umdur * bir söz iyice düş ünmeden söylenmemelidir. * Yeme içme. * yemek piş irme. boğ azı düğ ümlenmek * üzüntüden boğ azı tı kanmak. imik. boğ azı inmek * bademcikleri ş iş mek. boğ az ola * "afiyet olsun. keleye çekmek. boğ az olmak * boğ azı ağ rı mak. boğ az durmaz * yeme içme ihtiyacı nı n baş ka ihtiyaçlar gibi geri bı rakı lamayacağ ı nı anlatı r. boğ azı iş lemek * durmadan bir ş eyler yemek. * Yiyeceğ i içeceğ i sağ lanan kimse. yarası n. boğ az * Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluş turan organlar. * Yedirip içirme yükümü. boğ az boğ aza (veya gı rtlak gı rtla ğ a) gelmek * zorlu kavga etmek. *Ş iş e. * imrenmekten boğ azı ş iş mek. güğ üm gibi kaplarda ağ za yakı n dar bölüm.boğ aya çekmek * (inek) boğ a ile cinsel iliş kide bulundurmak. boğ az tokluğ una * ayrı ca ücret verilmeden yalnı z karnı nı doyurarak. boğ az kavgası * Geçim için yapı lan didinme. boğ az açmak * ağ açları n dibini kazarak topra ğ ı kabartmak. derbent. boğ azı kurumak * çok susamak. *İ ki kara arası ndaki dar deniz. yemek yiyenlere söylenir. boğ az içinde kavga var * aş ı rı bir biçimde açlı ğ ı nı gidermeye çalı ş anlar için söylenir. boğ azı açı lmak * iş tahı artmak. iaş e. boğ az meselesi * Geçim derdi. iltihaplanmak. *İ ki da ğ aras ı nda dar geçit. bereketli olsun" anlamı na. boğ az derdi * geçim için uğ ra ş ma.

. boğ azı nı yı rtmak * olanca gücüyle bağ ı rmak. lüzumundan fazla. içeceğ ine özen göstermek. iş tahı kesilmek. boğ azı na durmak * yediğ iş eyi yutamamak. boğ azı na kadar * pek çok. boğ azı na sarı lmak * üstüne yürümek. kan dökerek öldürmek. boğ azı nı doyurmak * karnı nı doyurmak. sı kı ntı vermek. boğ azı nı sı kmak * bunaltmak. boğ azı na düş kün * yiyip içmeyi çok seven (kimse). boğ azlamak * Hayvan veya insanı boğ azı ndan keserek öldürmek. boğ azı ndan geçmemek * sevdiğ i bir kimsenin yokluğ u veya yoksulluğ u dolayı sı yla bir yiyeceğ i yalnı z baş ı na yemekten üzüntü duymak. aş ı rı ölçüde. boğ azı na indirmek * fazla ve geliş igüzel yemek. boğ azı ndan kesmek * yiyip içmede çok tutumlu davranmak. boğ azı nda kalmak * ağ zı ndaki lokmayı üzüntü dolayı sı yla yutamaz duruma gelmek. boğ azkesen * Bir boğ az ı savunmak için deniz kı yı sı nda yapı lan hisar. kaygı gibi sebeplerle) isteksiz yemek. boğ azı nı sevmek * yiyip içmeye düş kün olmak. boğ azı na dizilmek * (üzüntü. boğ azı nda düğ ümlenmek * söylemek istediğ ini heyecan veya üzüntü yüzünden diyememek. sesi çı kmamak. * Gaddarca. boğ azı ndan artı rmak * yiyeceğ inden kı sı p parası nı art ı rmak. boğ azı na dikkat etmek * yiyeceğ ine.boğ azı na bir yumruk tı kanmak (veya gelip oturmak) * konuş amaz olmak. boğ azlama * Boğ azlamak iş i.

i ş tahl ı . boğ durmak * Boğ mak iş ini yaptı rmak. boğ azlatma * Boğ azlatmak iş i. iş tahsı z. *İ ncir. bir kimseyi bir ş eyin fazlası na eriş tirmek veya uğ ratmak. alkol derecesi düş ük bir tür rakı . * Tamamı yla kaplamak. ip veya benzeri ile bir ş eyi çepeçevre s ı kmak. soluk almas ı na engel olarak öldürmek. boğ durulma * Boğ durulmak iş i. boğ azsı z * Boğ azı olmayan. bastı rmak. . * Peş peş e yapmak. boğ durulmak * Boğ durmak i ş i yapı lmak. * Silik bir duruma getirmek.boğ azlanma * Boğ azlanmak iş i. boğ maca * Çoğ unlukla çocuklarda nöbet nöbet öksürüklerle görülen bulaş ı cı bir hastal ı k. boğ azlaş ma * Boğ azla ş mak iş i. boğ azlaş mak * Birbirini boğ azlamak veya kı yası ya dövü ş mek. boğ azlanmak * Boğ azlamak iş ine konu olmak veya boğ azlamak iş i yapı lmak. boğ durma * Boğ durmak i ş i. kuru üzümün mayalandı ktan sonra ilkel araçlarla dam ı tı lmas ı yla elde edilen. sarmak. * El. yemek isteğ i çok olan. motoru çal ı ş maz duruma getirmek. * (motorlu taş ı tlarda) Fazla yakı t. boğ azl ı * Boğ azı olan. boğ mak * Bir canlı yı . boğ ma * Boğ mak iş i. boğ azlatmak * Boğ azlamak iş ini yaptı rmak. dut. boğ durtmak * Boğ durmak i ş ini birine yaptı rmak. boğ macalı * Boğ macaya tutulmuş olan (kimse). * Çok az yemek yiyen. * Çok yemek yiyen. boğ durtma * Boğ durtmak i ş i.

boğ mak * Boğ um yeri. boğ uk boğ uk * Boğ uk bir biçimde. sı kı lmı ş yer. boğ uklaş ma * Boğ uklaş mak iş i. * Solunumu güçleş tiren. * Çok sı cak. boğ umlama * Boğ ulmak i ş i. boğ umlanma * Boğ umlanmak i ş i. * (renkler için) Uygun düş memek. boğ umlamak * Boğ um durumuna getirmek. boğ mak boğ mak * boğ um boğ um. boğ uk boğ ulmak * Boğ mak iş ine konu olmak. boğ um boğ um * Çok boğ umlu. boğ maklı * Boğ makları olan. boğ ucu * Boğ ma özelli ğ i olan. * Geliş mesine engel olmak. k ı sı k kı sı k. * Bunaltmak. . sı kı ntı veren. * Havası zlı ktan ölmek. boğ ula boğ ula * Boğ ulacakmı ş gibi. * Kı sı lmı ş (ses). *İ nce damarları n veya sinirlerin yumak gibi toplandı ğ ı yer. * Parmak veya kamı ş . saz gibi bitkilerin ş iş kince bölümü.* Bir durumu baş ka bir durum yaratarak örtmeye çalı ş mak. boğ um * Boğ ulmuş . boğ uklaş mak * (Ses) Boğ uk duruma gelmek. * Bunalmak. k ı sı klaş mak. boğ ulma * Boğ ulmak i ş i. bo ğ uk bir biçimde. boğ maklı ku ş * Toygar kuş unun bir türü.

ihtikar. boğ umlanmak * Boğ um olu ş mak. boğ uş ulmak * Boğ uş mak iş i yapı lmak. boğ untuya getirmek * birini bunaltı pş aş ı rtmak yolu ile kendisinden. bohça böre ğ i * Bohça biçiminde sarı lan bir çe ş it börek. bohçası nı koltuğ una almak . boğ uş ulma * Boğ uş ulmak iş i veya durumu. ç ı kak. bohça *İ çine çamaş ı r. * Boğ uş mak iş i. * Sı kı nt ı . * Bir ş eyi de ğ erinden çok yükse ğ e satma iş i. boğ umlanma bölgesi * Ağ ı z boş luğ unda seslerin oluş tuğ u çeş itli bölgelerden her biri. bohçalama * Bohçalamak iş i. * Bir ses çı karmak için ses yolunun herhangi bir yerinde daralma veya kapanma olmak. vurgunculuk. telâffuz. bo ğ uk. *İ tiş ip kakı ş mak. boğ umlanma noktası * Ağ ı z boş luğ unda seslerin oluş tuğ u noktaları n her biri. ağ ı z ve burundaki çe ş itli nokta ve bölgelerde engellemeye uğ rayarak ses olarak çı kması . dövüş mek. elbise gibi ş eyler koyup sarmaya yarayan dört köş e kumaş . bo ğ um boğ um olmak. * Zor soluk alma. kapalı . boğ unuk * Kı sı k. * Güreş te rakibin kol ve ayaklar ı nı üst üste getirerek kı mı ldayamaz hâlde alttan kavrayı p kucaklamak. boğ uş ma boğ uş mak * Birbirinin boğ azı na sarı lmak. bohçac ı lı k * Bohçacı nı n iş i. donuk. bohçac ı * Bohça içinde dokuma eş ya gezdirip satan kadı n.* Ciğ erlerden gelen havanı n. * Sı kı nt ı lı . bohçalamak * Bir ş eyi bohça içine koyup sarmak. boğ umlu boğ untu * Boğ umu olan. mahreç. * Ufak ve seçme tütün dengi. bir iş veya mal karş ı lı ğ ı olarak çok miktarda para çekmek.

bok yemek dü ş mek * birinin bir iş e karı ş maması . bok yedi ba ş ı * burnunu her iş e sokan. * (kaba konuş mada) Hor görülen. bok böceğ i * Kı n kanatl ı lardan. can sı kan ş ey ve onun ayr ı ntı ve pürüzleri. bok * Dı ş kı . ondan daha az kötü olanı güzel görünür. boklama * Boklamak iş i. gereksiz bir ş ey uğ runa yok olmak.* kendi isteğ iyle ayrı lmak. bohem hayatı * Baş ı boş yaş ayı ş . çok berbat. bok atmak * (birine) leke sürmek. burnunu sokmaması gerekir. bok üstün bok * çok kötü. iş ine son vermek. bohçası nı koltuğ una vermek * kovmak. bok yemek * yakı ş ı ksı z bir iş yapmak. bir ş eyi) bozmak. kötülüğ ü görülen ş eylere karş ı bir sövgü sözü olarak söylenir. bok kar ı ş tı rmak * bir iş i bozacak biçimde davranmak. bok yemenin Arapças ı * yakı ş ı ksı zl ı ğ ı n büyüğ ü. bok püsür * hoş a gitmeyen. bok can ı na olsun * bı kı lan. kara çalmak. bohem * Yarı nı nı düş ünmeden günü gününe tasası z. derbeder bir yaş ayı ş ı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk). tiksinilen. * Güç durum. bok yoluna gitmek * yararsı z. bohçası nı toplamak * eş yası nı toplamak. berbat etmek. boka nispetle tezek amberdir * çok kötü bir ş eyin yanı nda. genellikle otçul memeli hayvanlar ı n gübrelerinde ya ş ayan ve bokla beslenen böcek (Geotrupes stercorarius). . her i ş e karı ş an. bok etmek * (bir iş i.

pislenmek. boks boksit boksörlük * Boksörün iş i veya mesleğ i. boku bokuna * boş u bo ş una. bol *İ çine girecek ş eyin boyutları ndan daha büyük veya geni ş olan. bokunu ç ı karmak * bok etmek. her ş eye öfkelenir olmak. k ı t kar ş ı tı . boklu bokluk * Boku olan. * Pislik. * Özel bir cam içinde likör. boksör * Boks oynayan kimse. bokuyla kavga etmek * çok sinirli ve geçimsiz olmak. yumruk oyunu. boku ç ı kmak * bir iş veya durum tats ı zlaş mak. boklaş ma * Boklaş mak durumu. boktan * temelsiz. bokunda boncuk bulmak * birine hak etmediğ i hâlde çok de ğ er vermek. boklanmak * Kötü bir duruma gelmek. pis. ş arap. boklanma * Boklanmak durumu. yumruk oyuncusu. boklaş mak * Kötü bir duruma girmek. * Korindon. bol . * (nicelik bakı mı ndan) Olağ andan veya alı ş ı landan çok. bokun soyu (veya bok soyu) * kı zı lan veya tiksinilen bir ş eye karş ı sövgü olarak söylenir.boklamak * (bir yeri veya bir iş i) Kötü bir duruma getirmek. meyve ve maden suyu karı ş tı rı larak haz ı rlanan içki. derme çatma. yararsı z. dar karş ı tı . * Kötü durum. yok yere. * Belirli kurallara uyularak yapı lan yumruk dövü ş ü.

bolarmak * Bol duruma gelmek. bolla ş mak * Bol durumda olmak. * Bu dansı n müziğ i. bol keseden * bol bol. ölçüsüz. bolluk. * Bolalmak iş i veya durumu. bol bulamaç * Bol bol. pek çok. büyük miktarda. sı kı ntı ya düş meden. geniş lemek. * Ağ ı r ritmli bir İ spanyol dansı . * Bolarmak iş i veya durumu. bolla ş ma * Bollaş mak iş i veya durumu. * Yahudi kadı nı . çokça. * Cömert.ş apş al. bol kepçe * Servis sı rası nda yiyeceğ i bol bol dağ ı tma. saçı . bolca * Oldukça çok. bollanma * Bol duruma gelme. bol doğ ramak * (parası nı ) saçı p savurmak. . * Oldukça geniş . eli açı k. zengin gönüllü.bol bol * Fazla. bol paça * Geniş paçal ı . bolalma bolalmak bolarma bolero boliçe Bolivyalı * Bolivya halkı ndan olan. * Dökük. * Kı sa ve kolsuz kad ı n ceketi. çok. * Bollaş mak. bol bolamat * Refah. bollanmak * Bol duruma gelmek. zenginlik.

* Bolş eviklikle ilgili olan. gösteri ş li. * Her ş eyin bol olduğ u zaman.bolla ş tı rma * Bollaş tı rmak i ş i veya durumu. bomba gibi * iyi. bombac ı * Bomba kullanan veya yapan kimse. * bir olay birdenbire ortaya çı karak herkesi ş aş ı rtmak. birdenbire ve yüksek sesle bağ ı rı p çağ ı rmak. bombalamak . çok çalı ş mı ş (öğ renci). içi yakı cı ve yı kı cı maddelerle doldurulmuş . bombac ı lı k * Bombacı nı n iş i veya mesleğ i. bomba gibi patlamak * öfkelenerek. bolla ş tı rmak * Bol duruma getirmek. bollatma * Bol duruma getirme. yüzyı l baş lar ı nda doğ an ve Lenin taraf ı ndan geliş tirilen komünist hareket. bomba * Yan yelkenlerin alt yakası nı gerip açmak için kullanı lan yatay seren. türlü büyüklükte patlay ı cı . komünistlik. bollatmak * Bol duruma getirmek. bom bomba * Bir çeş it kumar. bolometre * Iş ı nı mölçer. * iyi hazı rlanm ı ş . * Canlı veya cans ı z hedeflere atı lan. Bol ş evik * Bolş eviklik yanlı sı kimse. göz al ı cı . * Fazlalı k. geniş letmek. Bol ş evizm * Bolş eviklik. sağ lam. * Bomba biçiminde. * Her ş eyin bol olduğ u (yer). * Büyük fı çı veya varil. Bol ş eviklik * Rusya'da XX. ateş li silâh. kalı n demirden kap. bolluk * Bol olma durumu. bombalama * Bombalamak iş i.

* Belli bir hedefe. bombe *Ş iş kin. * bir kimseyi ağ ı r sözlerle paylamak. bombalatma * Bombalatmak iş i. bombeli *Ş iş kinli ğ i. bomboş * Büsbütün. bombe bezi * Ayakkabı sayaları nı n burun bölümlerine içten dikilen bir kuma ş türü. bombalanma * Bombalanmak iş i. bonbon. pistonlu. bombard ı man uça ğ ı * Bombalama iş inde kullan ı lan uçak. bomboz bon otu niger). bombalanmak * Bombalanmak iş ine konu olmak. çoğ unlukla havadan. bonboncu * Bonbon yapan veya satan kimse. kabarı klı k. tümsekli. . bombalatmak * Bombalamak iş ini yaptı rmak. kabar ı klı ğ ı olan. hekimlikte kullanı lan. bonbon ş ekeri * Bkz. bir veya iki yı llı k otsu bir bitki (Hyoscyamus * Çok boz. bombard ı man * Topa tutma. * Patlı cangillerden. * Bombalama. bombard ı man etmek * top ateş i veya bomba ile bir yere saldı rmak. tamamen boş . *Ş iş kinlik. bonbon *Ş eker ş erbeti içinde kaynatı lı p üzeri ş ekerle kaplanm ı ş meyve. bombardon * Bandoda en kalı n sesi veren. bombesiz * Bombesi olmayan. nefesli çalg ı . uyuş turucu ve zehirli. bomba atmak. çok berbat. kabarı k. bombok * Çok kötü.

tahta. ortası delik. bonfilelik * Bonfile yapmaya elveriş li (et). boncuklu * Boncuğ u olan. bone bonfile * Düz veya kı vrı mlı her çe ş it yumuş ak kumaş vb. çoğ u yuvarlak ve renkli süs tanesi. plâstik gibi maddelerden yapı lan. boncukçuluk * Boncukçunun iş i veya mesleğ i. * Kasaplı k hayvanlarda karnı n içinde. boncuklan ı ş * Boncuklanmak iş i veya durumu. bel kemi ğ inin iki yanı ndan aş ağ ı ya doğ ru uzanan ve yumuş aklı ğ ı dolay ı sı yla beğ enilen et bölümü. çiy. boncuksuz * Boncuğ u olmayan. taş . boncukla ş ma * Boncuklaş mak iş i. boncuk gibi * küçücük (göz).bonbonculuk * Bonbon yapma veya satma iş i. boncuklanma * Boncuklanmak iş i. boncuk fasulye * Bir tür iri taneli fasulye. boncukluk * Boncuk olmaya elveriş li (nesne). boncuklanmak * Gözyaş ı . boncuk mavisi * Yeş ile çalan bir mavi. boncuk * Cam. . boncukla ş mak * Boncuk biçimini almak. boncuk tutkal ı * Boncuk biçiminde glüten tutkalı . boncukçu * Boncuk yapan veya satan kimse. boncukla süslenmi ş . sedef. maddeden yap ı lan baş lı k. ter boncuk biçiminde yuvarlak taneler oluş mak. boncuk boncuk * boncuk gibi yuvarlak taneler durumunda.

* Genellikle arkası ndan yağ mur getiren sert ve geçici yel. oyuna girmek için ortaya konması gereken en az miktar. cömert. eli açı klı k. bonkör bonkörlük *İ yi yüreklilik. bonservis * Çalı ş tı ğ ı yerden ayrı lı rken görevini iyi yaptı ğ ı nı belirtmek amacı yla birine verilen belge. *İ yi yürekli. cömertlik. Kı saltması B. taş lı k. bora bora gibi * çok sert. bono k ı rdı rmak * bir bonoyu. tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan. bono vermek * borç alı ndı ğ ı nı gösteren vadeli senedi imzalay ı p teslim etmek. belirli bir paranı n. bop * Poker oyununda. temiz i ş kâğ ı dı . bopluk bopstil * Bop tutarı nda olma. çizgili pantolondan oluş an erkek giysisi. bonmar ş e *İ çinde her türlü giyim. * Uzun siyah ceketle. bono * Belirli bir sürenin sonunda. belirli bir kimseye ödenece ğ ini belirten senet. bor bor * Atom sayı sı 5. . ekilmemiş (toprak). * Züppece giyiniş biçimi. borak boraks boralı boran * Rüzgâr ş imş ek ve gök gürültüsü ile ortaya çı kan sağ nak ya ğ ı ş lı hava olayı . * Bu biçimde giyinen kimse. sert rüzgârlı ve soğ uk havalı . *İ ş lenmemiş . süs e ş yası oyuncak vb. borani * Bor (I). sert. eksiğ ine paraya çevirmek. atom ağ ı rl ı ğ ı 10.45 olan basit element. yoğ unluğ u 2. süresi dolmadan.bonjur * Günaydı n. ş iddetli. öfkeli. sat ı lan büyük mağ aza. * Yağ murlu. * Yoğ unlaş mı ş bir borik asitten türeyen sodyum tuzu.8 olan. * Eli açı k.

borç borç almak * daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir ş ey almak. borç bini a ş mak * (borç) pek çok olmak. * Bu boruyu çalan kimse. borç g ı rtla ğ ı na çı kmak * Bkz. borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak) * borcunu ödeyip bitirmek. borç harç . borca batmak * çok borçlu olmak. borat borazan * Bor asidi ile bir oksidin birleş mesinden oluş an tuz. boru. borç etmek * borçlandı rmak. borasit * Sert billûr veya yumuş ak beyaz kütle durumunda bulunan magnezyum boratı . yükümlülük. borcunu bilmek * borcunu zamanı nda öder olmak. yumurtalı ve yoğ urtlu ı spanak veya benzeri sebze yemeğ i. * Pancar. borazancı baş ı * Birçok borazancı nı n baş ı olan borazancı . borcunu bilmek (veya saymak) * bir ş ey yapmayı yerine getirilmesi gereken bir iş olarak de ğ erlendirmek.* Pirinçli. borazancı * Borazan çalan kimse. borazancı lı k * Borazancı nı n iş i. vecibe. borç alt ı na girmek * borç para almak. altı ndan kalk ı lamayacak duruma gelmek. borç para almak. * Birine karş ı bir ş eyi yerine getirme. gerekliğ i. borca batmak. lâhana ve et veya krema konularak yapı lan sebze çorbası . borç * Ödenmesi gerekli para veya baş ka bir ş ey. borca girmek * borçlanmak. * Üfleyerek çalı nan. borca almak * veresiye almak. perdesiz çalg ı .

ama ald ı kları nı n kar ş ı lı ğ ı kesesinden çı kacaktı r. borçlandı rı lma * Borçlandı rı lmak iş i veya durumu. . borç yapmak * borç olarak almak. borçlu * Borcu olan. benzi sarar ı r * borç kiş iyi öldürmez. borçlu ölmez. kiş iyi daha çok çalı ş maya zorlar. borç almı ş olan. borçlanı lmak * Borca girilmek. borç ödemekle (veya vermekle). verecekli. borçlanı lma * Borçlanı lmak iş i veya durumu. borç yiyen kesesinden yer * borçla alı ş veriş yapan. borç yemek * borçla geçinmek. * Bir ş eyi birinin yardı mı yla elde etmi ş olan. borç edilmek. ald ı klar ı nı n parası nı hemen vermez. borçlandı rma * Borçlandı rmak iş i. borçlu ç ı kmak * görülen hesapta verece ğ i kalmak. borçlu bulunmak (veya olmak) * borçlu duruma düş mek.* Borçlanarak veya benzeri yollara baş vurarak. borçlanmak * Karş ı lı ğ ı nı sonra vermek ş artı yla birinden para veya bir ş ey almak. borç yi ğ idin kamçı sı dı r * borç. borçlu duruma getirmek. borçluluk * Borçlu olma durumu. yol yürümekle tükenir * birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir. borçlanma * Borçlanmak iş i. istikraz. borçlandı rmak * Borçlanması na yol açmak. medyun. * Bir yüküm altı nda bulunan. ancak hasta edecek kadar üzer. borçluluk dengesi * Bir ülkenin belli bir tarihe kadar birikmiş dı ş borç ve alacakları nı gösteren durum veya belge. borçlandı rı lmak * Borçlanması na yol açı lmak. * Manevî bir yükümlülük altı na girmek.

geni ş . borda fenerleri * Gemilerde biri (solda) kı rmı zı . bordalama * Bordalamak iş i. bordalamak * Gemiyle bir baş ka gemiye borda bordaya gelmek veya kazayla ona çarpmak. önden açı k. * Bu renkte olan. alt tarafa doğ ru bağ lanan halat. sedef görünümde bir madde. * Banyo. borda bordaya * yan yana. kı sa kollu bir üstlük. borik borik asit Bornova misketi * Bir çeş it üzüm. borda etmek * yandan yanaş mak. havludan yapı lmı ş giyecek. tuvalet ve mutfak gibi ı slak zeminlerde duvar döş emeleri arası na konan motifli bir tür fayans. ş arap tortusu rengi.borçsuz * Borcu olmayan. bordo * Mora çalan kı rmı zı renk. bornoz * Banyodan çı karken kurulanmak için kullan ı lan. borçsuz harçs ı z * Hiç borç yapmadan. asit borik. beyaz. . borda * Geminin veya kayı ğ ı n yanı . * Bordan türeyen bir asit ve anhidrite verilen ad. bordür * Kaldı rı mları n kenarları nda bulunan taş lar. borçsuzluk * Borçsuz olma durumu. bordro * Bir hesabı n ayrı ntı ları nı gösteren çizelge. borikli borina *İ çinde borik asit bulunan. biri (sağ da) yeş il olarak iki yanda yakı lan fenerler. * (genellikle giyim kuş am malzemesindeki) Kenar süsü. * Cilt kapağ ı ndaki kal ı n çizgiler. borda hattı * Donanma gemilerinin bir sı rada ve paralel olarak gitmek için aldı kları durum. * Dört köş e yelkenlerin yan yakalar ı na. * Kuzey Afrika'da Berberîlerin giydikleri baş lı klı . * Etkisi az.

borsa oyunu * Borsada oynanan hava oyunu. lâma demiri veya çelik çemberlerden yapı lan askı . para ve tahvil üzerine borsa oyunu yapan kimse. uçlar ı açı k. boru ask ı sı * Her tür borunun ası lması nda kullanı lan. borsa tahtas ı * Borsada alı m satı m fiyatlar ı nı n ilân edildiğ i pano.borsa * Bazı tüccarları n ve özellikle sarraflarla de ğ erli kâ ğ ı t ve tahvil alı ş veriş iyle uğ raş anları n alı m satı m ve de ğ iş im amacı yla devlet denetimi altı nda iş yaptı kları yer. borazan. borsa simsar ı * Müş teri ile borsa acenteleri aras ı nda aracı lı k yapan kimse. borsa cetveli * Borsada belirlenen fiyatları gösteren günlük bülten. önem verilmeyecek ş ey değ il. boru ağ ı * Tesisatı oluş turan boruları n bütünü. bor ş boru * Bir yerden baş ka bir yere s ı vı veya gaz aktarmaya yarayan. boru değ il (veya boru mu bu?) * azı msanacak. . borsac ı lı k * Borsacı nı n iş i veya mesle ğ i. boru hattı * Borç (II). boru bilezi ğ i * Soba boruları nı n ek yerine geçirilen süslü çember. boru çalmak * borazan öttürmek. boru çiçeğ i * Çan çiçeğ i. küçümsenecek. borsac ı * Değ erli kâğ ı t. boru çiçeğ igiller * Çan çiçeğ igiller. borsa kâ ğ ı dı * Borsada kayı tlı . borsa acentesi * Müş teriden aldı klar ı alı ş ve satı ş emirlerini borsada yerine getirip karş ı lı ğ ı nda komisyon alan kimse. borsa değ eri * Borsada arz ve talebe göre oluş an fiyat. uzun ve dar silindir. alı nı p satı lan hisse senedi. * Tatula. içi bo ş . * Nefesle çalı nan perdesiz madenî çalgı .

çı ktı ğ ı yerden ba ş ka yere ak ı tan boru tesisatı . bos boslu bostan * Bkz. yetkisi olmak. çok öfkelenerek etrafa sald ı rmak. boru kabağ ı * Boğ umsuz. diş açma gibi iş lemler için borunun sı kı ca bağ landı ğ ı alet. boru kelepçesi * Boruyu duvara tespit etmekte kullanı lan gereç. boy bos. * Boru montajı nda çalı ş an kimse. borumsu * Boru biçiminde olan. borusu tutmak (veya üstünde) * (zenciler için) ağ zı köpürerek kriz geçirmek. bostan korkulu ğ u . * Dağ larda yetiş en. * Borusu olan. * Bkz. kokulu. boru gibi uzun su kaba ğ ı . karpuz tarlası . borucu * Boru yapı p satan kimse. boru mengenesi * Kesme. yüreksiz.* Doğ al gaz arı tma ünitesinden alı nan gazı n. * Kavun. bir veya daha fazla dağ ı tı m merkezlerine veya tüketim merkezlerine do ğ al gaz taş ı nmas ı amacı yla tesis edilen boru ş ebekesi. bostan bozuntusu * Korkak. iş e yaramaz adam. bostan bekçisi * Bostanı koruyan ve kollayan kimse. borusunu çalmak * çı kar sağ ladı ğ ı kimsenin davası nı gütmek. boruk borulu borusu ötmek * sözü geçmek. bostan kebab ı * Patlı can ve yeş illikler ile kuğ u inceli ğ inin toprak tencerede pi ş irilmesiyle yap ı lan kebap. boylu boslu. payplayn. * Kavun ve karpuza verilen ortak ad. süpürge ve yakacak olarak kullan ı lan bir ot türü. boru yolu * Petrolü. bostan dolabı * Sebze bahçesini sulamak için bir at bağ lanarak diklemesine dönen kovalarla kuyudan su çı karmaya yarayan dolap. * Sebze bahçesi.

* söylenmesi sakı ncal ı olan bir ş eyi söyleyivermek. boş baş ak dik durur * bilgisiz olan üstün görünmek için kası lı r. * Görevlisi olmayan (iş . bostancı ocağ ı * Bostancı lar ı n bağ lı olduklar ı ocak. * iş siz bı rakmamak. boş çı kmamak * bir iş ten az da olsa. iyi sonuç vermek. * Kendisinden beklenilen görevi yapmayan veya kendisinden çekinilmeyen güçsüz kimse. üstünde hiç kimse veya hiçbir ş ey bulunmayan. * Bir iş e yaramayan. iri ve yuvarlak bir patlı can türü. yiyecek gibi ş eylerle) yard ı m etmek.* Kuş lar ı ürkütüp yaklaş tı rmamak için tarlaya dikilen kukla. . * Yapı lacak i ş i olmayan. boş kalmak. boş bı rakmak * bir yerde kimse oturmamak. boş çı kmak * umduğ u gerçekleş memek. * Verimsiz. anlamsı z ve bilinçsizce bakmak. * Osmanlı tarihinde sarayı n korunması na ve ş ehrin güvenli ğ ine bakmakla görevli olan erlerden her biri. boş bulunmak * dikkatsiz ve dalgı n bulunmak. boş *İ çinde. bostancı * Bostan iş leriyle uğ raş an kimse. boş boş bakmak * amaçsı z. bir kazançla çı kmak. sonuç vermemek. görev). * Bilgisiz. bostan patlı can ı * Az çekirdekli. boş böğ ür * Bkz. boş atı p dolu tutmak (vurmak) * umutsuz olarak giriş ilen bir iş . bostanlı k * Bostan olmaya elveriş li yer. boş bı rakmamak * (para. boş (veya boş ta) gezmek veya gezinmek * iş siz güçsüz dolaş mak. böğ ür. *İ ş siz. * Bostancı nı n görevi. münhal. * Anlamsı z. bostancı lı k * Bostan iş leriyle uğ raş ma.

boş kâğ ı dı * Eski ş eriat hükümlerine göre. batı l itikat. uğ ra ş ı olmamak. boş olmak * evlilik birliğ i sona ermek. boş ol (veya olsun) * erkeğ in karı sı nı bo ş amak için söylediğ i söz. ayrı lmak isteyen kocanı n. boş gezmekten bedava çalı ş mak yeğ dir * çalı ş mak insanı tembellikten kurtarı r. boş konuş mamak * gerçekleri söylemek. verimsiz. boş düş mek * (kadı n) ş eriat hükümlerine göre kocası ndan ayrı lmak. çal ı ş mamak. boş lâf * Gereksiz. bo ş anmak. bilgisine dayanarak anlatmak.boş dönmek * hiçbir ş ey elde edemeden geri gelmek. karı sı na gönderdiğ i boş anma kâğ ı dı . boş durmamak * her zaman bir iş le uğ raş mak. * birinin yaptı ğ ı na karş ı lı k olarak bir harekette bulunmak. boş kafalı * akı lsı z veya bilgisiz. dipsiz kile boş ambar. dar. iş e yaramayan ş ekilde konuş ma. boş kile dipsiz ambar * Bkz. boş gözlerle bakmak * anlamsı z bakmak. lâf olsun diye söylenmiş söz. boş oturmak * hiçbir iş i. biçimci inanma. boş durmak * iş siz kalmak. boş koymak * yoksun bı rakmak. mahrum etmek. * iş siz kalmak. boş söz * Bir düş ünce anlatmayan. . boş kalmak * kimse oturmamak. boş inanç * Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan. boş küme * Hiçbir ögesi olmayan küme. boş gezenin boş kalfası * iş siz güçsüz dolaş an kimse.

de ş arj olmak. rahatlama. boş a gitmek * (harcanan emek. boş a koysan dolmaz. * Boş alt ı m. boş yerine vurmak * böğ ürlerine vurmak. boş zaman * Çalı ş arak geçirilen saatler d ı ş ı nda kalan süre. boş vermek * aldı rmamak. olumlu bir sonuca ulaş amamak. sı kı ntı sı nı birine anlatarak ferahlamak. boş almak * Boş duruma gelmek. * Derdini birine açarak ferahlama. inhilâl. boş altı lmak * Boş altmak i ş ine konu olmak. gerçekleş memek. * (motorlu araçlarda) vites kolunu vitesten kurtarmak. * Elektrik yükünün baş ka bir iletkene geçiş i veya s ı fı ra düş mesi. boş altaç boş altı * Bir kabı n içindeki havayı boş altmaya yarayan araç. * Derdini. açı lmak. rölântiye almak. boş yere * Boş una. boş a çı kmak * (umut. boş a vermek * boş geçirmek. inhilâl etmek. boş a almak * askı ya almak. boş alma * Boş almak i ş i. düş ünce gibi ş eyler) sonuç vermemek.boş torba ile at tutulmaz * çı kar veya karş ı lı k gösterilmeden bir kimse bir yere bağ lanmaz. para) hiçbir iş e yaramamak. dökülmek. * Gevş emek. boş a çı karmak * olumlu bir sonuç alı nmas ı nı engellemek. hava boş altma makinesi. boş altı lma * Boş alt ı lmak iş i veya durumu. * (hayvan) Bağ ı ndan kurtulmak. deş arj. içinde bir ş ey kalmamak. boş altı m . boş alı m * Boş almak i ş i. * Dı ş arı ya akmak. doluya koysan almaz * içinden çı kı lamayan güç bir durum karş ı sı nda kalı ndı ğ ı nda söylenir.

boca etmek. boş altmak * Boş duruma getirmek. boş anma davası * Eş lerden birinin evlilik birliğ ine son verecek kararı elde etmek için açt ı ğ ı dava. boş altı m organı * Vücuttan dı ş arı atı lması gereken maddeleri toplayı p boş altan organ. tükürük. boş ama * Boş amak i ş i. ifra ğ . boş amak * Kanunlara göre iki eş . aile iliş kisini kesmek. * Çok ağ lamak. sümük gibi salg ı lar ı n vücuttan d ı ş arı atı lması . boş anma * Boş anmak i ş i. * Dertlerini. * Eş lerden birinin boş anma ilâmı alması yla evlilik birliğ inin son bulması . * Sindirimden sonra bağ ı rsaklarda kalan posanı n. boş andı rma * Boş andı rmak iş i veya durumu. boş atmak * Boş amak i ş ini yapt ı rmak. boş atma * Boş atmak i ş i. koş um takı mı ndan veya bağ ı ndan kurtulmak. * (kapalı bir yerde bulunan insanlar) Birden d ı ş arı çı kmak. boş anma ilâmı * Mahkemenin boş anmay ı kesin hükme ba ğ lad ı ğ ı nı belirterek verdiğ i resmî belge. boş altma havzası * Suları nı ı rmağ a veya göle veren yerlerin bütünü. * Kusmak. * Derdini dökmek. yakı nmaları nı anlatmak. boş anmak * (karı ve koca) Mahkeme kararı ile birbirinden ayrı lmak.* Boş altmak i ş i. * Sistemlerin çalı ş abilmesi için sürekli olarak gereken boş altma iş lemleri. boş altma * Boş altmak i ş i. * Sı yrı lmak kurtulmak. * Bir silâhta ne kadar mermi varsa hepsini arka arkaya patlatmak. * Gevş etmek. açmak. * Birdenbire ve bol bol akmak. idrar torbası ndaki idrarı n ve ter. . * (baskı altı nda gergin duran bir ş ey) Birden ve hı zla kurtulmak. * Dökmek. * Karı sı ile arası ndaki nikâh bağ ı nı bozmak. boş andı rmak * Boş anmas ı nı sağ lamak. * (karı ile kocay ı )İ stekleri üzerine kanunlara uyarak ayı rmak. * (hayvan) Baş lı ğ ı ndan.

boş lamak * Bı rakmak. boş lama * Boş lamak i ş i. boş boğ azlı k * Boş bo ğ az olma durumu. * Eksiklik. çukur. ihmal etmek. al yanaklı . ablak yüzlü güzel. sı r saklayamayan. * Yetersizlik. ihmal. yararsı z yere. kopukluk. Boş naklı k * Boş nak olma durumu. yoksunluk duygusu. boş luklu serpme * Zı mpara üretiminde tanecikler arası nda %50 boş luk kalacak biçimde düzenlenen tane yapı ş tı rma iş lemi. bo ş yere. boş boğ az * Saklanması gereken ş eyleri söyleyiveren. boş altaç. boş luk * Oyuk. vakum. boş una. boş ta gezmek * iş siz olmak. boş una * gereksiz. * Yerli yersiz konuş an (kimse). Boş nakça * Çoğ unlukla Bosna-Hersek Cumhuriyet'inde yaş ayan Bosna Müslümanları nı n kullandı ğ ı dil. boş boğ azlı k etmek * gereksiz. Boş nak güzeli * Sarı saçl ı . *İ lgi göstermemek. Boş nak * Bosna halkı ndan veya bu halk ı n soyundan olan kimse. . boş ta kalmak * iş siz kalmak. boş u bo ş una * Gereksiz yere. nafile.boş attı rma * Boş atma i ş ini yapt ı rtma. * Boş naklara özgü olan. * Kesinti. beyhude. yersiz. *İ çinde hiçbir cisim bulunmayan uzay. * Boş geçen süre. boş attı rmak * Boş atma i ş ini yapt ı rtmak. kapanmamı ş yer. Boş naklarla ilgili olan. boş luk tulumbası * Bkz. geveze. düş üncesiz konuş mak.

birbirleriyle kan akrabalı ğ ı bulunduğ una inanarak evlenmeyen. dinlenme ve gezme amacı yla halka açı k geniş alan. boy abdesti *İ slâm dininin gerekli bulduğ u durumlarda ve biçimde y ı kanı p abdest alma. bot botanik botanik bahçesi * Otsu veya çalı türü bitkilerin yetiş tirildiğ i ve incelemelerinin yapı ldı ğ ı halka açı k bahçe. deniz k ı yı sı . değ er. kabile. * Kumaş için ölçü. boy atmak * boyu uzamak. boy bos yerinde * uzun ve biçimli. botanikçi boy * Bitki bilimci. en kar ş ı tı . boylanmak. botanik parkı * Otsu ve çalı türü bitkiler ve de ğ iş ik ağ aç türleri ile düzenlenmiş . kapalı ayakkabı . * Uzaklı k. boy boy * Çeş itli büyüklük ve nitelikte. * Bir yüzeyde. yararsı z yere. . beyhude. nafile. boy aynası *İ nsanı bütünüyle gösteren büyük ayna. * Vücudun yapı sı bakı mı ndan biçimi. gereksiz. en sayı lan iki kenar arası ndaki uzaklı k. geliş mek. * Küçük gemi. * Bir ş eyin taban ı ile en yüksek noktası arası ndaki uzaklı k. boylanmak. * Geçerlilik. * Uzun konçlu. toplumsal ve ekonomik iliş kilerini anaerkil. boy almak (veya sürmek) * boyu uzamak. nebatat. klân. * Uzunluk. * Yol.boş una bot * Boş yere. boy * Ortak bir atadan türediklerine. * Destan. * Süre. gusül. ı rmak. boy beyi boy bos * Boyun en saygı n ve lider kimliğ ine sahip ki ş isi. tevekkeli. * Bitki bilimi. * Ağ aç. ataerkil anlayı ş ı uygulayan geleneksel topluluk. plâstik veya kauçuktan yapı lmı ş küçük sandal.

boya kullanmak * boyanmak.50 cm uzunlu ğ unda mente ş e. sürmek) * boyamak. boya fı rçası * Boya sürmek veya resim yapmak için kullanı lan değ iş ik tür ve ölçülerde fı rça. boy otu * Baklagillerden. boya tabakas ı *Ş ablonlar ı n sulu kenar kapatı cı sı ile kaplanması . * Renk. makyaj yapmak. * suya dalarak boyu ile suyun derinliğ ini ölçmek. * Yazmak için kullanı lan mürekkep. boya * Renk vermek. (su) insan boyunu geçmemek. boya vurmak (veya çekmek. boya tutmak * (boyanan nesne) iyi boyanı r olmak. kurutulan tohumları çemen yapı mı nda kullan ı lan bir bitki (Trigonella faenum-graecum). uzamak. boy pos * Bkz. boy menteş e * Düz yaprak menteş e benzeri 1. boya çekmek * boyuna büyümek. çiçekleri mavi.75-3. boya kalemi * Resim yapmak için kullanı lan de ğ iş ik renkli kalem. boya kökü * Bitki köklerinden elde edilen tabiî boya. dı ş etkilerden korumak için eş yanı n üzerine sürülen veya içine katı lan renkli madde. * gösteriş yapmak. * büyümek. boya tabancası * Sı vı boyay ı püskürtmek için kullan ı lan alet. boy vermek * (su) insan boyunu aş acak kadar derin olmak. boy vermemek * sı ğ olmak. boyac ı . boya kutusu *İ çine çe ş itli renkli kalemleri ve fı rçalar ı koymaya yarayan kutu.boy göstermek * görünmek. boy ölçü ş mek * yarı ş mak. sarı veya beyaz renkli. boy bos. * Aldatı cı görünü ş .

boyac ı küpüne girmiş gibi * çok boyalı kadı n. * Boya satı lan dükkân.* Boya satan kimse. * Boyacı nı n yaptı ğ ı iş . boyamak * Boya sürerek veya boyaya batı rarak renk vermek. * (kadı n için) Yüzünü çok boyam ı ş olan. makyajl ı . boyanmı ş veya boyaya batı rı lmı ş . cilâ gibi gereçlerini koydukları ve müş terinin ayağ ı nı bası p ayakkab ı sı nı boyattı ğ ı . fı rça. boyahane * Boya iş leri yapı lan yer. boyalama * Boyalamak iş i. boyal ı * Boya sürülmüş . * Boyama iş ini. boyacı lı ğ ı meslek edinen kimse. boyama kazanı * Örgü yünlerinin veya ipliklerin boyanma iş leminin yapı ld ı ğ ı büyük tekne. boyac ı sandı ğ ı * Ayakkabı boyacı ları nı n boya. boyana * Boyna. * Rengi boya ile sonradan verilmiş olan. boyalanmak * Boya sürülmek. omuza ası larak taş ı nabilir bir çeş it küçük sandı k. * Renkli. * Renkli yazma veya mendil. boyama kitab ı * Küçükleri eğ itici nitelikte içinde boyanacak resimler bulunan kitap. boyalamak * Geliş igüzel boya sürmek. boyac ı lı k * Boya yapma veya satma iş i. boyac ı küpü * Bir iş in kolayca ve çabucak yapı lamayaca ğ ı nı anlatmak için boyacı küpü mü bu? boyacı küpü de ğ il ki (hemen daldı rı p çı karası n) gibi deyimlerde kullan ı lı r. boyal ı bası n * Okuyucunun ilgisini çekmek için renkli fotoğ rafa yazı ve haberden çok yer veren. kupon veya çekiliş lerle arma ğ an dağ ı tan bas ı n. * Ağ ı r söz söylemek. aş ağ ı lamak. boyalanma * Boyalanmak durumu. boyanma . boyama * Boyamak iş i.

boyanmak * Boyamak iş i yapı lmak. * Bekâr. boyatmak * Boyamak iş ini yaptı rmak. boyası zlı k * Boyası z olma durumu. makyaj yapmak. boyca boydak * Yükü olmayan yaya. boyda ş * Aynı boyda olan. boyar madde * Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren doğ al veya yapay renkli madde. yüzüne boya sürmek. boyar madde.* Boyanmak iş i. * Akran. . boyası atmak * boyası solmak. boya sürdürmek. boyay ı cı * Boyama özelliğ i olan. bir davranı ş ı yapmama kararı alma. boyası z * Boya sürülmemiş . boyda ş lı k * Boydaş olma durumu. Rusya'da soylulara verilen unvan. boyar boyar * Boyama özelliğ i olan madde. yalnı z. boyat ı lmak * Boyamak iş i yaptı rı lmak. * Boya veya renkli bir ş ey sürülmek. * Renksiz. Transilvanya'da. makyajsı z. boyat ı lma * Boyatı lma iş i. boya sürdürülmek. * Tuna bölgesinde. * Hücre öz suyu içinde eriyik durumunda bulunan renkli madde. * Kendi kendini boyamak. serbest. * (kadı n için) Yüzünü boyamamı ş olan. boyatma * Boyatmak iş i. * Boy bakı mı ndan. boydan boya * Bir uçtan öbür uca kadar. boykot * Bir iş i.

. anlatmak. boykotaj * Boykot etmek iş i. içindeki suyun ı sı tı lması sağ lanan depo. * Düş mek. boylu poslu * Bkz. boylamak *İ stemeyerek bir yere gitme durumunda kalmak.* Bir kimse. boylama * Boylamak iş i. boykotçuluk * Boykot yapma iş i. boylaması na * Boyu doğ rultusunda. * Boyu benzerlerinden uzun olan. boykotçu * Boykot yapan veya boykota katı lan kimse. bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ula ş mak için her türlü ili ş kiyi kesme. boyu uzunluğ unca. boylu boslu. boylam * Yeryüzündeki herhangi bir noktanı n meridyen dairesiyle baş langı ç olarak alı nan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arası ndaki açı değ eri. boylu boslu * Uzun boylu. boykot etmek * bir iş i. * Destan söylemek. yakı ş ı klı . tul. boyluca boyna * Uzun boylu gibi olan. boylanı ş * Boylanmak iş i veya biçimi. boylu boyunca * Boyu uzanabildiğ i kadar. * Batmak. çı kmak. gösteri ş li. bir davranı ş ı yapmama kararı almak. * Sandalı kı çtan yürüten kı sa kürek. * Yükselmek. boylanmak * Boyu uzamak. boyler boylu * Kalorifer kazanı nı n sı cakl ı ğ ı ndan yararlanarak. boylanma * Boylanmak iş i. * Boyu olan.

boynuna * üstüne. * (bitki için) canlı lı ğ ı nı yitirmek. boynuz çekmek * boynuz kullanarak kan çekmek. * Bu organdan yapı lmı ş . her cezaya razı olmak. kimsesiz. boynuna geçirmek * bir ş eyi kendine mal etmek. boynu altı nda kalsı n! * ölsün.boyna etmek * sandalı kı çtan tek kürekle yürütmek. boynunu k ı rmak * çekip gitmek. karş ı taraf ı n gücünü kabul etmek. boynu armut sapı na dönmek * çok zayı flamak. çaresiz bir durumda kalmak. boynu eğ ri * herhangi bir sebeple birine karş ı direnecek veya söz söyleyecek durumda olmayan. kı vrı k veya çatallı korunma organı . zimmetine geçirmek. boynu eğ ri * Asmaları n yeni sürgünlerini yiyen veya kemiren bağ zararlı sı . boynuz * Bazı hayvanları n ba ş ı nda bulunan. boynu k ı ldan ince olmak * haksı z olduğ u anlaş ı ldı ğ ı nda verilecek her cezaya razı olmak. boynuz e ğ mek * istemeyerek uymak. uzun. boynunu bükmek * acı ndı rı cı . gebersin. ac ı nacak ve yard ı m bekler durumda. hacamat etmek. * bir durumu. boynunda kalmak * bir sözü iletmediğ i veya birine ödenecek paray ı ödemedi ğ i için üzerinde borç kalmak. boynuna almak * bir ş eyi borç veya ödev olarak üzerine almak. boynunu vurmak * baş ı nı keserek öldürmek. boynuz isterken kulaktan olmak . boynuz dikmek * (kadı n) ba ş ka erkekle iliş ki kurarak kocası nı aldatmak. bir iş i ister istemez kabul etmek. boynu bükük * Üzgün. zavall ı . boynunu uzatmak * her ş eye. tı rnaksı bir maddeden. kı rı lmı ş . * Kurş un borudan kol alma iş leminde kullan ı lan demirden yap ı lmı ş alet.

boysuz * Boyu benzerleri arası nda k ı sa olan. boynuzlanma * Boynuzlanmak iş i veya biçimi. boynuz yarası almak. taktı rmak) * (koca) karı sı baş ka bir erkekle ili ş ki kurarak aldat ı lmak. süsmek. boynuzlu * Boynuzu olan (hayvan). * Troleybüs. kar ı sı veya bir kad ı n yak ı nı taraf ı ndan aldatı lmak. kurtçu ğ u meş e ağ açları nda yaş ayan bir böcek (Carambyx). Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan boynuz kulağ ı geçmek * bir konuda daha sonra yetiş enler yetenek bakı mı ndan eskileri geçmek. sı ğ ı r ve antilopları içine alan. boyunca. boynuz gibi. boynuzsuz * Boynuzu olmayan.olmak. * (kadı n için) Kocas ı nı baş ka bir erkekle aldatmak. boynuz takmak (veya takı nmak. boynuzlaş ma * Boynuzlaş mak iş i veya durumu. içi boş olan boynuzlar ı sürekli kalan ve dallı olmayan. boynuzlatmak * Erkek. boynuzlama * Boynuzlamak iş i. * Karı sı nı n veya kadı n yak ı nları ndan birinin iffetsizliğ ine göz yuman (erkek). koyun. boynuzlanmak * Boynuzu çı kmak. boynuzlamak * (hayvan) Boynuzu ile vurmak. * daha iyisini. boynuzlaş mak * Boynuz durumuna girmek. * (erkek için) Karı sı veya bir kadı n yakı nı taraf ı ndan aldatı lmak. boyu * (bir isim tamlaması nda tamlanan olduğ unda) süresince. . omurgalı lar ı n memeliler sı nı fı . boynuzlatma * Boynuzlatmak iş i. boyu (bosu) devrilsin (veya devrilesi) * "ölsün" anlamı nda ilenç sözü. boynuzlugiller * Keçi. mükemmelini ararken mevcut olanı yitirmek. * Boynuz batı rı lmak. boynuzsu * Boynuza benzer. boynuzluteke * Kı n kanatl ı lardan.

boyuna * Ene dik olarak. * Sürdüğ ü zaman kadar. uzunlaması na. boyunca. * (bo'yuna) Ara vermeden. durmaksı zı n.boyu (veya boyuna. güğ üm gibi kapları n veya vida. boyun k ı rmak * saygı duyulan bir kimse karş ı sı nda. boyun vermek * buyruk altı na girmek. süresince. boyu boyuna. boyun kesmek * baş ı nı eğ mek. boyunca çocu ğ u olmak * yetiş kin çocuğ u olmak. . ayakta iken baş ı öne bükmek. boyunduru ğ a atmak (veya almak) * (güreş te) hasmı n ba ş ı nı koltuk altı na alı p boynuna kol dolamak. boyuna bosuna bakmadan * fizik yapı sı nı n gereğ ince geliş memiş olması nı göz önünde bulundurmadan. boyu bacadan m ı aş tı ? * daha evlenecek yaş ta de ğ il. boyun * Gövdenin baş la omuz arası nda kalan bölgesi. boyun bağ ı * Gömlek yakası nı n altı ndan geçirilip süs olarak ba ğ lanan uzun. * Dağ sı rtları nda geçmeye elveriş li alçak yer. boyun olmak * kefil olmak. boyun bir kar ı ş uzadı * gereğ i olmayan o i ş i yapmakla sanki yükseldin anlamı nda söylenir. boynunu bükmek. cı vata gibi araçları n dar olan üst bölümü. boyun borcu * Yapı lmas ı gereken ödev. *Ş iş e. kravat. boyun bükmek * Bkz. * Sorumluluk. vecibe. tulânî. boyunca) beraber * kendi boyu kadar. boyun eğ mek * isteyerek veya istemeyerek uymak. boyunduru ğ a vurmak * baskı altı na almak. huyu huyuna * karı koca veya arkada ş lar aras ı nda her bakı mdan uygunluk olması gerekir. enlice kumaş parças ı . katlanmak. boyunca * Boyu veya uzunluğ u kadar.

esaret. * Doğ ruları n. . beklediğ i yakı nlı ğ ı görememek. * Boyutu olamayan. kapsam kazanmak. * Zulüm ve zorbalı k baskı sı . gelinin ayr ı ldı ğ ı yerin delikanlı ları na verdi ğ i bahş iş . * Bu renkte olan. taş veya beton kiriş . kapsam ve içerik kazandı rmak. kaynatan ı n. yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alı nan üç doğ rultudan uzunluk. boyunlu * Boynu olan. boyunduruk parası * Bir mahalleden veya köyden baş ka yere gelin götürülürken. * Açı lmamı ş . boz yel * Boyutu olan. buut. boyunluk * Boyuna sarı lan ş ey. beceriksizliğ ini anlamak. boyut katmak * baş ka veya yeni bir görüş aç ı sı vermek. boyut kazanmak * yeni bir durum. boyunduruk altı na girmek * baş kas ı nı n baskı sı altı nda kalmak. sürülmemi ş (toprak).boyunduruk * Çift süren veya arabaya koş ulan hayvanları n birlikte yürümelerini sağ lamak için boyunlar ı na geçirilen bir tür ağ aç çember. boyunlandı rmak * Kapsam kazandı rmak. boz madde * Sinir hücrelerinden oluş an. boyut * Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanı mı . * Güreş te hasmı n baş ı nı koltuk altı na alı p boynuna kol dolama oyunu. * Durum. kapsam. boyutland ı rma * Boyutlandı rmak i ş i. lento. geni ş lik ve derinlikten her biri. omurilikte iç tabaka. boz bulan ı k * Çok bulanı k. beyinde d ı ş . içerik. geniş lik. boyutlu boyutsuz boz * Açı k toprak rengi. * Kapı veya pencere gibi açı klı kları n üzerine konulan ağ aç. geniş lik. boyun sarg ı sı . * Mengenenin üst yanı ndaki kemer biçimli bölüm. boyunun ölçüsünü almak * kendi yetersizliğ ini. geniş lik. * Nitelik.

*İ ş lenmemiş . bozdur bozdur harca * çok az olan ş eyler için alay olarak kullan ı lı r. bozarmak * Rengi boz olmak. bozahane * Boza yapı lan yer. ham tarla. bozdurtma * Bozdurtmak iş i veya durumu. bozum olmak. renk değ iş tirmek. boz renkli ardı ç ku ş u (Turdus pil ris). boza olmak * utanmak. bozdurulma * Bozdurulmak iş i veya durumu. bozdurmak * Bozmak iş ini yaptı rmak. bozay ı * Tehlikeli bir cins ayı . * Yeniçeriler tarafı ndan kullanı lan ve atları n eyerlerinde ası lı duran altı toplu gürz. darı . bozac ı lı k * Boza yapma veya satma iş i. bozca * Rengi boza çalan. bozdo ğ an * Bir doğ an türü (Falco aesalon). çalı lı k toprak. bozbakkal * Karatavukgillerden. * Bozarmak iş i veya durumu.* Lodos. bozdurulmak . bozac ı * Boza yapan veya satan kimse. bozdurma * Bozdurmak iş i. bozarı k bozarma * Bozarmı ş olan. mı sı r. boza * Arpa. bozdurtmak * Bozdurmak. boza gibi * (sı vı lar için) koyu ve bulanı k. tatlı veya mayhoş içecek. buğ day gibi tah ı lları n hamurunun ekş itilmesiyle yapı lan koyuca. rengini atmak.

. bozgun * Bir toplulukta karş ı lı klı güvenin bozulması ile beliren karı ş ı klı k.* Bozmak iş i yaptı rı lmak. bozguncu * Bozgunluk yaratan (kimse. bozkı r tavuğ u * Bağ ı rtlak. bozgeven * Yurdumuzda Erciyes dağ ı nda yeti ş en bir geven türü (Astragalus microcephalus). step. * Yenilen bir ordunun. * Morali bozulmuş . bozgunculuk * Bozguncuya yakı ş ı r davran ı ş . yı lgı n. çökmü ş . sı cak ve ı lı man iklimlerde geniş alanlara yayı lan. hezimet. bozgunluk * Bozgun. bozkı rlaş mak * Bozkı r durumuna gelmek. düzen bağ ı nı yitirerek asker onurunun gerektirdiğ i bütün bağ lar ı bozması . bozlak * Orta ve Güney Anadolu'nun birçok bölgelerinde bir türkü ezgisi. bozlama bozlamak * (deve) Bağ ı rmak. * Bozlamak eylemi.). bozmac ı * Eski ş eyleri alı p bozarak parça parça satan kimse. bozkı r kedisi * Genellikle bozkı rlarda yaş ayan yabanî kedi (Otocolobus manul). konusu acı klı türküler. dağ ı lmak. * Bozgun olanı n durumu. hezimete u ğ ramak. bozkı r koyunu * Asya koyunu (Ovis vignei). bozma * Bozmak iş i. bozkurt * Birçok Türk destanı nda yer alan kutsal hayvan. bozkı rlaş ma * Bozkı rla ş mak i ş i veya durumu. * Bu ezgiyle söylenen. güç vb. ağ açsı z doğ al bölge. * Biçimi ve kullanı lı ş ı değ iş tirilmi ş . * Bu durumda bulunan. bozguna u ğ ramak (veya vermek) * yenilip periş an olmak. * Çı ğ lı k koparmak. bozkı r * Kurakçı l otsu bitkilerden oluş an.

s ı kı ntı lı . bozuk çalmak * canı sı kı lmı ş . yenmek. * Bir kimseyi beklemediğ i bir davranı ş karş ı sı nda bı rakarak veya sözünü yalana çı kararak küçük dü ş ürmek. bozuk para gibi harcamak * değ erini dü ş ürecek biçimde bir kimseden yararlanmaya kalkı ş mak. * Bozulmak iş i. bozdurmak. *İ yi ve de ğ erli niteli ğ ini yitirmek. bozuk düzen * Düzensiz. mağ lûp etmek. bozuk bozulma bozulmak * Bozmak iş ine konu olmak. * Bir ş eye kı zmak. bozuk para * Ufak birimlere ayrı lmı ş para. * Kötü duruma getirmek. * Dağ ı lmak. bozördek * Tatlı sularda bulunan bir tür ördek. * Altı nı paraya çevirmek. ba ğ lamadan biraz büyük ve meydan sazı ndan küçük dokuz telli bir saz. * Bağ veya bostanı n son ürününü toplamak. bir ş eyin düzenini karı ş tı rmak. bozguna uğ ramak. bozukça bozukluk * Biraz. karı ş ı k. * Geçersiz bir duruma getirmek. içerlemek. ufaklı k. * Büyük parayı ufak birimlere ayı rmak. bozuk gibi. * Türk halk müziğ inde. * Sağ lı ğ ı nı yitirip zayı flamak. ufaklı k. zarar vermek. gergin. dağ ı tmak. ek ş imek. * Bozuk olma durumu. huzursuz. bozrak bozuk * Rengi boza çalan. bozuk. * Bozulmuş olan. * Kı zg ı n. düzeni bozuk olan. * Aklı nı yitirecek derecede bir ş eye düş kün olmak. .bozmak * Bir ş eyi kendisinden beklenilen i ş i yapamayacak duruma getirmek. * Bir paranı n ufak birimlere ayrı lmı ş durumu. bozuk para. * Bozguna uğ ratmak. yenilemeyecek duruma gelmek. * Madenî. * Bı rakmak. yüzü ası lmı ş olmak. * Kötümser. * Dokunmak. küçük değ erli para. * Bir yerin. * Biçimini ve kullanı lı ş ı nı değ iş tirmek. * (yiyecek için) Kokmak. * (bir organ) Görevini yapamaz duruma gelmiş . bozuk. * Kı zl ı ğ ı na zarar vermek.

mahcupluk. bozuntuya vermemek * bir kimsenin hoş a gitmeyen bir durumunda fark etmemi ş gibi davranmak. böbrek ya ğ ı * Kasaplı k hayvanları n böbreklerinin çevresinde oluş an yağ . mahçupluk. bozum olmak * utanmak.bozulu ş * Bozulmak iş i veya biçimi. baş ı küçük. omurganı n sa ğ ve sol yanı nda bulunan çift organlardan her . bozu ş mak * Araları açı lmak. karş ı lı klı bozulma içinde. *Ş aş kı nlı ğ a dü ş me. bozum * Bozulmak iş i. bozu ş uk * Araları açı lmı ş . utangaçlı k. böbür * Kandaki zararlı maddeleri süzen. hormon niteliğ inde salg ı sı olan bez (II). böbrek taş ı * Böbreklerde oluş an ta ş . bozu ş ukluk * Bozuk durumda. utanacak duruma düş mek. * Bozulmuş bir ş eyin kalan bölümleri. bozu ş ma * Bozuş mak i ş i. bozum havası * Utangaçlı k. kuyruğ u kalı n ve k ı sa. bozulmuş olan. böbrek biri. böbreksi * Böbrek biçiminde olan. mahcup olmak. böbrek üstü bezi * Böbreklerin üstünde bulunan. bozum etmek * utandı rmak. bozumca bozuntu * Kurş un renginde iri bir kertenkele. yenilmiş lik. mahcup etmek. * Kendinde bulunmas ı gereken nitelikleri taş ı mayan kimse veya ş ey. idrar salan. bozuntuya uğ ramak *ş aş kı nlı ğ a kapı lmak. döküntü. zehirsiz ve zarars ı z bir yı lan (Eryx). bozyürük * Üstü hafif benekli.

uzunluğ u 30-40 cm kadar olan. böcekba ş ı * Osmanl ı İ mparatorluğ unda zabı ta görevlisi. böceklenme * Böceklenmek iş i. böcek bilimci * Böcek bilimi uzmanı . böcek bilimi * Böceklerin yapı sı nı . sarı renkli. kurt ve tı rtı lı n dı ş ı nda kalan küçük hayvanc ı klara verilen ad. böcek çı karmak * ipek böceğ i yeti ş tirmek. çoğ u kanatlı ve vücutlar ı baş . böbürlenmek * Övünerek kabarmak. sı cak ülkelerde yaş ayan. altı bacaklı . böceklenmek *İ çinde veya üstünde böcek üremek. böcekhane * Böceklik. böcek gibi * ufak tefek ve esmer (çocuk). *İ stakoza benzer. * Böbürlenme. böcekkapan * Örnek bitkisi drosera olan ve baz ı organları böcek yakalamaya. böcekçiller * Omurgalı hayvanlardan memeliler sı nı fı na giren. gö ğ üs. böcek kabu ğ u * Mor ile yeş il arası nda ve metal parlakl ı ğ ı nda olan renk. derisi benekli. entomoloji. haş ere. yı rtı cı hayvan (Hyrax syriensis). * Böcü. . sindirmeye elveriş li olan bitkilerin ortak adı . kibir. kurulmak. yaş ayı ş ı nı ve hastal ı k yap ı cı niteliklerini inceleyen bilim dalı . entomolojist. böbürlenme * Böbürlenmek iş i. böcek yiyen. böcekçil * Böcek yiyen. karada yaş ayan hayvanlar takı mı . kı sa kı skaçlı . * Böbürlenme. kar ı n olarak eklemlerden oluş mu ş hayvan s ı nı fı .* Memelilerden. yenilen bir deniz hayvanı . böcekle beslenen (hayvan veya bitki). * Kelebek. böbürlenmek * çok böbürlenmek. böbürtü böce böcek * Eklem bacaklı lar ı n. * Bu renkte olan.

böğ * Eklem bacaklı lardan. böceklenmiş . böğ ürtü . böcelenmek * (tahı l) Böceklenmek. bo ş böğ ür. böcekli böceklik *İ çinde veya üstünde böcek bulunan. böğ ürmek * (öküz. manda. gibi hayalî bir varlı ğ a verilen ad. böceksavar * Evdeki zararlı böcekleri savı p öldürmekte kullan ı lan ve ilâç püskürten sprey. gö ğ üs ve kar ı n olarak üç bölgeye ayr ı lan. böğ ürme * Böğ ürmek i ş i. * Böcek. zehirli bir örümcek türü. böceksiz *İ çinde böcek bulunmayan. yol kenarları nda kendili ğ inden yetiş en dikenli ve çok y ı llı k bir çalı . böğ ürtlenlik * Böğ ürtlen çalı lar ı nı n çok olduğ u yer. * (insan) Anlaş ı lmaz bir biçimde yüksek sesle bağ ı rmak. böcül böcül * Gözlerini iki yana oynatarak (bakmak). böğ üre böğ üre * Bağ ı rarak. deve) Bağ ı rmak. böcelenme * Böcelenmek iş i veya durumu. ayakları yla ağ ı z parçalar ı üçer çift olan eklem bacaklı lar sı nı fı .böcekler * Vücutları baş . * Bu bitkinin önce kı rmı zı iken olgunlaş ı nca kararan mayhoş yemiş i. böcü * Kurt. * Çocukları korkutmak için söylenen ve hayalet. böğ ür *İ nsan ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arası ndaki bölümü. böğ ürtme * Böğ ürtmek i ş i. böğ ürtlen * Gülgillerden. böcekhane. *İ pek böceğ i yeti ş tirilen yer. kanatları ikiş er. diken dutu (Rubus caesus). duyargaları birer. bahçe çitlerinde. soluk sarı renkli. böğ ürtmek * Böğ ürtmek i ş ini yapt ı rmak. * Yan taraf. hortlak vb.

yangı n gibi durumlarda. alt tür kavramları na ayı rmak iş i. "a bölü b" diye okunur. * Büyük bir yeri. oda veya sofa gibi büyük bir yerden ayrı lmı ş daha küçük yer. * Birliğ in bozulması na yol açmak. bölgeci * Belli bir bölgenin çı karları için çalı ş an (kimse). iklim ve bitki özelliklerinin benzerli ğ ine veya üzerinde yaş ayan insanları n aynı soydan gelmi ş olmaları na göre belirlenen toprak parçası . bölmeç bölmek * Ambalâj içinde bulunan malları birbirinden ayı rmaya yarayan koruyucu parça. * Bölmek iş i. taksim. * Bölme iş lemini gösteren iş aretin "/" okunu ş u. su baskı nı . toprak.* Böğ ürme sesi. ara kapı lar kapan ı nca arı zan ı n veya hasar ı n yay ı lmas ı nı önlemek için kullanı lan birbirlerinden ayrı lmı ş yerler. ş ampiyonluk. * Böke olma durumu. nahiye. * Vücut yüzeyinde sı nı rları belli herhangi bir bölüm. böke * Kahraman. ş ampiyona. bölmeli bölü . taksim. ş ampiyon. parçalamak. güçlü kimse. mı ntı ka. taksim. böğ ürüş * Böğ ürmek i ş i veya biçimi. * Bölmek iş lemi. birinci olan (kimse). bölme iş areti * Bölme iş leminin yapı laca ğ ı nı ifade eden bölü "/" iş areti. "a/b" anlatı mı . * Bir niceliğ i iki veya daha çok e ş it parçaya ayı rmak. bökelik böldürme * Böldürmek i ş i. * Cins kavramları nı tür. * Bölme ile ayrı lmı ş olan. * Bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayı rmak. parçalama. bölgecilik * Belli bir bölgenin çı karları için çalı ş ma durumu. bölgesel bölme * Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan. * Salon. * Kalı n ağ aç gövdesinden odun veya tekne yapmak için ayrı lan tomruk. bölen * Bir bölme iş leminde bölünen say ı nı n kaç eş it parçaya ayrı ldı ğ ı nı gösteren sayı . taksim etmek. * Ulusal veya uluslar arası bir yarı ş mada ilk dereceyi alan. bölge * Sı nı rları idarî veya ekonomik birliğ e. ayı rma. * Gemilerin içinde. böldürmek * Bölmek iş i yaptı rı lmak. alanı küçük oda veya kı sı mlara ayı ran ince duvar veya tahta perde.

kı sı m. "a/b" kesri "a bölü b" diye okunur. münafı k. * Canlı lar ı n bölümlenmesinde filumlar ı n bir araya gelmesiyle oluş an birlik. bölük * Bir bütünden ayrı lmı ş olan parça. bölücülük * Bölücünün yaptı ğ ı iş . bölümlendirme * Bölümlendirmek iş i. devir. * Saç örgüsü. * Bir topluluğ u. * Bölme iş lemi sonunda elde edilen sayı . fesatç ı . bölme amacı nda olan. ara bozuculuk. tasnif etmek. bölümleniş * Bölümlenmek iş i veya biçimi. bölümlemek * Birçok ş ey arası nda. sağ dan sola doğ ru üçer üçer ayrı lan basamakları ndan her bir üçlü tak ı mı . * Hizip. kı sı m. parça parça. * Bir siyasî partinin birliğ ini parçalamayı . kı sı m kı sı m. * Takı mlardan olu ş an. tasnif. bölük bölük * Parçalara ayrı lmı ş . bölen. departman. bölümlenmek * Bölümlemek iş ine konu olmak. sı nı fland ı rmak. bölümlendirmek * Bir ş eyi bölümlere ayı rmak. bölümleme * Bölümlemek iş i. s ı nı flama. bölünebilme . s ı nı flanmak.* Bir bayağ ı kesrin gösterili ş inde pay ile payda aras ı na konulan yatay çizginin okunuş u. departman. bölükba ş ı * Yeniçeri ordusunda üst rütbeli bir görevli. kı smî. seksiyon. * On kuralı na göre yazı lan bir tam say ı nı n. üçü veya dördü bir tabur oluş turan ve öbür birliklerin temeli say ı lan birlik. bölümsel * Bölünme ile ilgili. bölüm * Bir bütünü oluş turan parçaları n her biri. bölümlenme * Bölümlenmek iş i veya durumu. sı nı fland ı rma. birliğ i parçalama. * Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanl ı k dalı nda eğ itim sağ layan birimlerinden her biri. bölücü * Bölme iş ini yapan. birbirine eş it veya benzer olanları kümelere ayı rmak. bozmayı amaç edinen kimse. bölük pörçük * Bütünlüğ ü sağ lanamamı ş durumda. * Çağ . sı nı flamak. * Bir kuruluş un yönetim birimlerinden her biri.

. bölü ş türme * Bölüş türmek iş i. belirli bölümlere. * Budala. bölünmezlik * Bölünmez olma durumu. bölüntüler * Bir bütünün ayrı lmı ş oldu ğ u bölümler. bölünü ş * Bölünmek iş i veya biçimi. taksim etmek. * Yarı ş ta toplu olarak koş arken birbirinden ayrı lma. bölüngü bölünme * Fraksiyon. bölü ş mek *İ ki veya daha çok kimse araları nda herhangi bir ş eyi paylaş mak. pay ı nı almak. bölünmez * Parçalanamaz. bölü ş türmek * Bölüş mek iş ini yapt ı rmak. belli bir büyüklüğ e varı nca eş it bölümlere ayrı lı p çoğ alması . * Bölüş me. bölünen * Bölme iş lemine uğ ratı lan sayı . taksimat. parçalara ayrı lmak. üleş mek. bölü ş üm bölüt * Eklem bacaklı lar ı n vücudunu oluş turan yan yana dizili parçaları n her biri. bölü ş bölü ş me * Bölmek iş i veya biçimi. * Zigotun bölünmesinden sonra embriyonda ortaya çı kan ve az çok birbirine benzeyen parçalar ı n her biri. halka. paylaş ma. * Fraksiyon.* Kalansı z bölünür olma durumu. * Hücrelerin. bölütlenme * Döllenmiş yumurtanı n blâstulayı oluş turuncaya dek art arda bölünmesi. halkalara ayrı lmı ş olan. * Bölünmek iş i. eş it bölümlere ayrı lmas ı gereken miktar veya sayı . * Bölüş mek iş i. bölünmek * Bir bütün. bölütlü bön * Bölütlere. saf. ayrı lamaz. bölüntü * Bölünmüş parça.

bönle ş me * Bönleş mek iş i. börtük börtülme * Haş lanarak veya ateş te biraz kı zart ı larak pi ş miş olan (ş ey). bönlük börek * Bön olma durumu. börekçilik * Börek yapma veya satma iş i. aptallaş mak. böreklik börk * Börek yapmaya elveriş li olan. safça. * Açı lmı ş hamurun veya yufkan ı n arası na. börekçi * Börek yapan veya satan kimse. ı spanak gibi ş eyler konularak piş irilen çe ş itli biçimlerde hamur iş i. kı yma. ş aş kı nş aş kı n bakmak. börek için ayrı lmı ş olan. külâh. * Börtülmek i ş i. börttürmek * Börtmek iş i yaptı rı lmak. börtmek * Az piş irmek. haş lamak. aptallı k. börtü böcek * Çeş itli böcekler. börttürme * Börttürme iş i. . bönce * Budala. budalalı k. börtme * Börtmek iş i. börkenek * Geviş getiren hayvanları n midelerinin ikinci bölümü. bön bön bakmak * anlamayarak. saflı k.bön bön * Budala ve safca bakarak. börek açmak * börek yapmak için hamurdan ince yufkalar hazı rlamak. sersemlik. bönle ş mek * Bön duruma gelmek. peynir. * Genellikle hayvan postundan yapı lan baş lı k. * Yağ murdan veya soğ uktan korunmak için giyilen ucu sivri boş luk. saf (bir biçimde).

* Bu yolda. bösme bösmek böyle * Bunun gibi. bu biçimde olanı . infilâk etmek. *İ çinde "ne". böyle böyle * Böylelikle. sonunda. * Hint kastlar ı nda ilk kast. böylemesine * Bu biçimde. böyle gelmiş böyle gider * her zaman böyle olmuş . * Sonunda. * Bu bitkinin sebze olarak yararlanı lan yeş il ürünü. gene de böyle olacak. böylecene * Böylece. bu yolda. *İ ri yapı lı . böyle tı raş * kiş ilere yara ş an iş lemler uygulanı r. o cümlede anlatı lan ş eyin hoş karş ı lanmad ı ğ ı nı veya ona ş aş ı ld ı ğ ı nı anlatı r. bu biçimde. böylelikle * Bu yolda yürüyerek. "nası l" gibi sorular bulunan cümlelerin sonuna geldi ğ inde. paçalı bir tavuk ı rkı . * Bir madde birdenbire gaz durumuna gelerek patlamak. böyle ba ş a. * Bunun gibisi. Brahmanizm * Brahmanlı k. . * Bu kasttan olan kimse. * Bösmek iş i. Br brahma Brahman * Brom elementinin kı saltması .börtülmek * Börtmek iş ine konu olmak. börülce * Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeğ i koyu benekli tohumu (Vigna sinensis). * Bu derece. böylece * Tam böyle. böylelikle. bu biçimde. böylesi böylesine * Aş ı rı bir biçimde. bacaklar ı tüylü. böylelikle. buna benzer.

branda * Gemilerde tayfa ve erlerin yattı ğ ı dikdörtgen biçiminde. * Aferin. kol. Brahman. brezil br ı çka briç * Önde çok yüksek bir oturma yeri. tuğ la biçimli yapı malzemesi. * Üstü kapalı . yaş a!. kı ş ı n kı zak olarak kullanı lan tek atl ı . * Dört kiş i arası nda oynanan bir iskambil oyunu. *Ş aş kı nlı k. braket * Dikiş ten çı kan kitapları n sı rtı na makine ile bez geçirme. astarlanmı ş bezden yapı lan. briket * Linyit ve kömür tozundan bası nçla elde edilen yakı t. hey" anlamı nda kullanı lı r. branda bezi * Keten ve pamuk ipliğ inden sı k ve sağ lam dokunmuş bez. bran ş bravo bre * "Ey. brifing brik brik * Bir konuda özet olarak verilen bilgi veya açı klama. kömür tozu ve katran tortusundan bası nçla elde edilen. Brahmanizm. yayl ı hafif araba. * Doğ al çimento ile lâvlı . coş ku anlatı r. birkaç top ta ş ı yan gemi. seren yelkenli. *İ ki direkli. kı sa kafal ı . * Baklagillerden bazı ağ açları n kı rmı zı boya çı karı lan odunu. yayl ı at arabası . Brehmen bre ş * Bkz. * Linyit. kabuklu. kavkı lı . halatlarla bir yere tutturulan as ı lı yatak. kemikli kı rı ntı ları n kaynaş ması yla oluş muş kütle. * "Be" yerine kullanı lı r.Brahmanl ı k * Kalı tı m yoluyla geçen bir kast bölünmesine dayalı toplumsal bir kuruluş u içeren Hint dini. * Bir tür yapay mermer. * Briket yapan veya satan kimse. * "Vay" gibi ş aş ma anlat ı r. arkada da boylaması na yerleş tirilmiş oturacak yerleri bulunan dört tekerlekli. brakisefal * Kafatası nı n ön alt eksenine göre k ı sa olan (kimse). * (bilim için) Dal. * Tekrarlanan iki emir kipi arası na getirilerek i ş in sürekliliğ ini anlatı r. briketçi .

briketlemek * Briket hâline getirmek. * Pencerelerin çerçevesine. bronzlaş ma * Bronzlaş mak i ş i. * Atom numarası 35. Kı saltmas ı Br. bron ş * Soluk borusunun akciğ erlere giden iki kolundan her biri ve bunları n dallar ı .briketçilik * Briketçinin iş i veya mesle ğ i. briketleme * Briketlemek iş i. bronz gibi * tunca benzeyen. haş lanarak yemeğ i hazı rlanan bir tür sebze. yo ğ unluğ u 2. bron ş it * Bronş ve bronş çukları n iltihaplanması . bron ş çuk * Bronş ları n uç dalları ndan her biri. bronzlaş mak * Bronz rengini almak.97 olan kı rmı zı renkli. bromhidrik * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş an. briyantinli * Briyantinle süslenmiş . bro ş . bromürlü * Yapı sı nda bromür bulunan. deniz suları nda az. atom ağ ı rl ı ğ ı 79.909 olan. bromür * Bromhidrik asidin tuzu veya eteri. brizbiz brokar * Sı rma veya gümüş iş lemeli bir tür ipekli kumaş . tunç renginde olan. bromhidrik asit * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş an HBr aside verilen ad. yeş il yumrular hâlinde olan. briyantin sürünmüş . zehirli s ı vı bir element. brokkoli brom * Küçük. bronz * Tunç. içeriden tutturulan ince perde. briyantin * Saçı parlatmak ve yat ı rmak için kullanı lan güzel kokulu bir madde. pis kokulu. bazı göllerde çok miktarda bulunan.

bu haysiyetle * bu bakı mdan. zamanda veya söz zincirinde en yakı n olanı gösterir.65 mm lik otomatik tabanca. bu (veya ş u) kadar * bir sayı dan sonra gelerek o sayı dan artı k miktarı bildirir. yakmaç. bu arada * Bu süre içinde. ş ahadetname. brülör brüt * Sı vı yakı tı kolayca yanabilecek taneciklere ayı rarak püskürten araç. bu türlü. buna. . kesintisiz (para). beraber. bu gidi ş le * bu biçimde. Frenk lâhanas ı (Brassica oleracea gemmifera). bundan. bu gözle * bu anlayı ş la. bu kadar * bu denli. bro ş ür * Sayfa sayı sı az. küçük kitap.* Kadı nları n tak ı ndı klar ı süs iğ nesi. risale. bu günlerde * içinde bulunduğ umuz zamanda. bu kabilden * gibi. bu cümleden * bunlar arası nda. * Birlikte. Brüksel lâhanası . bunda. * Diploma. bu birkaç gün içinde. bunlar gibi. bu kabil * bu gibi. bu tarzda. bu * Yerde. çeş idinden. Bruxelles lâhanas ı * Bkz. * En yakı nda bulunan bir varlı ğ ı veya biraz önce anı lan bir ş eyi i ş aret yolu ile belirtmek için kullanı lı r (Çekim sı rası nda bunu. biçimlerine girer. * Kabı ile darası çı karı lmadan tartı lan (ağ ı rlı k). bu abdestle daha çok namaz kı lı nı r * bir tutum veya davranı ş ı n etkisinin sürekli olacağ ı nı anlat ı r. Brüksel lâhanası * Ceviz büyüklüğ ünde bir lâhana türü. * Kesintisi yapı lmamı ş . Çokluk biçimi bunlar). brovning bröve * 7.

*İ lçelerin. bu yüzden * bundan dolayı . bu meyanda * Bkz. bir durum veya bir kimseyle karş ı laş mamaya çalı ş mak. bu kez. bubi bucak * Küçük bir dokunma ile patlayan. bu sı cağ a kar mı dayan ı r? * aş ı rı harcamalarla eldeki imkânları n tükeneceğ ini anlatı r. bu sefer * Bu defa. nahiye. her yanda. buat * Elektrik akı mı devrelerinde birle ş tirme yapmak veya ak ı mı bir veya daha fazla kollara ay ı rmak için kullan ı lan araç.. kutu. bucak bucak * Her yerde. * Kesirli. . yer. budak özü * Taze sürgün. kamufle edilmiş bombadan oluş an bubi tuzağ ı teriminde geçer. * Dal. bucak bucak aramak * her yerde aramak. bu ne perhiz bu ne lâhana tur ş usu! * sözleri ve davranı ş ları birbirini tutmuyor.bu kadar kusur kadı kı zı nda da bulunur * üzerinde durulmaya değ meyecek kadar küçük bir kusurdur. her tarafta. bunun için. * Dalı n gövde içindeki baş langı ç yeri olan ve tahtalarda görülen yuvarlak koyuca renkte sert bölüm. buçuk buçuklu budak * (sayı ve üleş tirme s ı fatları ndan sonra gelir. bu türlü * böyle. bu arada. * Kenar. budak deliğ i * Tahtalardaki budak yerinin çı karı lmas ı ndan sonra açı lan boş luk. bucak bucak kaçmak * bir olay. ve yarı m. bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri. bu meyanda * Bu arada. çeliş iyor. bu biçimde. köş e. tek ba ş ı na kullanı lmaz) .. * Ağ acı n dal olacak sürgünü.

budanı ş * Budanmak iş i veya biçimi. dallanmak. budalalı k etmek * akı lsı zca davranmak. budala * Zekâca geri. budaklı * Budağ ı olan. budanmak * Budamak iş ine konu olmak. budalacas ı na budalalaş ma * Budalalaş mak iş i. * Zekâca geri olan kimse. . budaklanmak * Budak sürmek. budala budala * budala gibi. Buddhist * Buddhizm dininden olan kimse. * (güreş te) Rakibinin ayakları nı bir ayak oyunu veya vuruş u ile yerden kesmek. * Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dalları nı kesmek. azaltmak. * Budalaca yapı lan i ş . budalaca * Budalaya yakı ş ı r (biçimde). asma gibi bitkilerin dalları nı kesmek. dalları nı kı saltmak. budama budamak * Daha çok ürün almak veya düzgün bir biçim vermek amacı yla ağ aç. budanma * Budanmak iş i. budalalaş mak * Budala duruma gelmek. budatmak * Budamak iş ini yapt ı rmak. * Bir ş eye a ş ı rı ölçüde düş kün. budalalı k * Budala olma durumu.budaklanma * Budaklanmak iş i. budatma * Budatmak iş i. * Bir ş eyi eksiltmek. budala gibi davranmak. budalaca. * Budamak iş i.

bugüne bugün * "unutma ki". Buddha'nı n ileri sürdüğ ü mistik dünya görüş ü ve din. * bugüne değ in. millet. *İ çinde bulunduğ umuz çağ . derhal. bugün bana ise yarı n sana * bugün birinin baş ı na gelen kötü bir durumun. "ş unu iyi bil ki" anlam ı nda kullanı lı r. budun betimi * Etnografya. kavmiyat. * Ulus.Buddhizm * Tabiatüstü kiş ileş miş bir tanr ı düş üncesi yerine. Budist * Bkz. bugünkü günde *ş imdi. budunsal bugün * Kavmî. bugün olan. nerede ise. bugünden tezi yok * hemen ş imdi. bugün yapı lan. etnolog. bugünkü * Bugüne özgü. bundan da ı st ı rabı n doğ duğ unu. zaman. içinde bulundu ğ umuz zamanda. bugünden yarı na * az zaman sonra. ı rkiyat. salt varl ı ğ ı koyarak onun insanda arzu biçiminde belirdi ğ ini. *İ çinde bulunduğ umuz günde. * bugün yaş ayanlardan gelecek kuş aklara. budun bilimsel * Etnolojik. Buddhist. ş imdiki ş artlarda. bugün yar ı n * çok yakı nda. dil ve kültür ortaklı ğ ı bulunan. budun kavim. *İ çinde bulunduğ umuz gün. daha sonra baş kası nı n da ba ş ı na gelebileceğ ini hatı rlatmak için söylenir. etnik. * Araları nda töre. budun betimci * Etnograf. ı st ı raptan kurtulmak için var olmaktan vazgeçmek gerekti ğ ini ileri süren. bugünkü tavuk yarı nki kazdan iyidir . budun bilimi * Etnoloji. Hindistan ve Çin'de yaygı n olan. boy ve soy bak ı mı ndan da birbirine bağ lı insan topluluğ u. budun bilimci * Budun bilimi uzmanı .

mı sı r. buğ daycı l * Bataklı k yerlerde. * Bu mantarı n buğ day ve benzeri bitkilerin yapraklar ı nda oluş turdu ğ u hastal ı k. kamı ş . buğ daysı meyve * Çok ince olan kabuğ u. baş ı siyah. zarı ndan ayr ı lmayacak derecede kaynaş mı ş olan tohum izlenimi veren bir kuru meyve. buğ day sürmesi * Buğ day baş aklar ı ndan oluş an ilkel mantar (Tilletia tritici). çiçekleri ba ş ak durumunda büyük bir bitki familyası . buğ day rengi * (ten için) Açı k esmer. * Bu mantarı n yol açtı ğ ı hastalı k. buğ day unu * Yabancı maddelerinden temizlenmiş ve tavlanmı ş buğ dayları n tekniğ ine uygun olarak öğ ütülmesiyle elde edilen bir ürün. buğ daygiller * Bir çeneklilerden. yulaf. ekin biti (Sitophilus granarius). . vücudu yeş il. pirinç. buğ day baş ak verince orak pahaya çı kar * ihtiyaç duyulan ş ey değ er kazanı r. bambu olan. arpa. buğ daysı tane * Bkz. buğ day * Buğ daygillerin örnek bitkisi (Triticum). bugünlük yar ı nlı k * çok yakı nda olması beklenen ş eyler için söylenir. * Bu bitkinin baş aktan ayrı lmı ş tanesi. buğ day pası * Pas mantarı gillerden asalak bir mantar (Puccinia graminisi). buğ daysı tohum * Bkz. patates.* sağ lanmı ş bir kazanc ı n umulan daha büyük bir kazanca feda edilmemesini ö ğ ütler. buğ day güvesi * Tahı la zarar veren küçük bir kelebek (Tinea granella). ayr ı k ve çayı r otlar ı . pancar tarlaları nda yaş ayan göçücü bir kuş (Luscinia svecica cyanecula). çavdar. örneğ i buğ day. iki hörgüçlü deve. buğ day benizli * Açı k esmer. ekinlere zararlı bir böcek. buğ daysı * Buğ dayı andı ran. buğ daysı meyve. buğ daysı meyve. buğ day biti * Yarı m kanatlı lardan. buğ ra * Erkek deve. bugünlük * Bugün için.

buhar * Isı etkisiyle sı vı lar ı n ve baz ı katı ları n dönüş tükleri gaz durumu. sı caklı ğ ı azalmamı ş durumda. buğ ulama * Buğ ulamak iş i. buğ uya tutmak. dolu dolu. * Buğ uda piş miş (yemek). sar ı msak. buharlaş ma. * Hastalı k dolayı sı yla mikroplu sayı lan e ş yan ı n sı cak bu ğ u ile temizlendiğ i yer. buğ ulandı rmak * Buğ ulanması na yol açmak. arpacı k soğ anı . buğ ulaş ma * Buğ ulaş mak iş i. yaş lı . buharla ş mak. * Bazı yemekleri buğ u ile piş irmek. . tephirhane. buğ ulu buğ ulu * Nemli. buğ ulanmı ş . buğ ul buğ ul * Buğ u çı kararak. * Soğ uk bir cisim üzerinde ince bir tabaka durumunda yoğ unla ş mı ş sı vı . buğ ulanma * Buğ ulanmak i ş i. buğ ulanmak * Üzerinde buğ u olu ş mak.buğ u * Isı etkisiyle gaz durumuna geçen sı vı . domates. * Süzgün. buğ u evi buğ u kebabı * Et. buğ ulu * Üzerinde buğ u bulunan. buğ ulaş mak * Buğ u durumuna gelmek. dalgı n bakı ş lı olan (göz). buğ usu üstünde * sı cak sı cak. buğ ur * Buğ ra. kekik ve baharat kullanı larak hiç su konmadan hazı rlanan bir et yeme ğ i. buğ ulamak * Buğ udan geçirmek. buğ u ile kaplanmak. buğ ulaş tı rı cı * Suyu buğ u durumuna getirmek için kullan ı lan (araç). buğ ulanı ş * Buğ ulanmak i ş i veya biçimi. buğ ulandı rma * Buğ ulandı rmak iş i.

hayaller içinde kalmak.buhar kazanı * Buhar elde etmekte kullanı lan kazan. buharlayı cı * Buhar hâline getiren (makine vb. buharlaş ma * Buharlaş mak iş i. buharlı gemi * Buhar gücüyle çalı ş an gemi. * Dalgı nla ş mak. buharlaş tı rma * Buharlaş tı rmak i ş i. buhar valf ı * Buharlı ı sı nma sisteminde. buhran geçirmek * bunalı m geçirmek. kriz. buğ ula ş mak. buharlı * Buharı olan. * Bir sı vı yı ince damlacı klar durumunda dam ı tmak. . bunluk. buharlaş ma noktası * Bir sı vı nı n kaynat ı lma sonucunda buhar durumuna geçme derecesi. * Buhar gücü ile çalı ş an. buharlı ütü * Çı kardı ğ ı buharla kuru çamaş ı rları ütülemeye hazı r duruma getiren ütü. buharlaş tı rmak * Bir sı vı yı kaynatarak buhar durumuna getirmek.). buğ ula ş ma. buharlaş mak * Buhar durumuna dönüş mek. tebahhur etmek. buharlı ı sı tma * Buharı n ta ş ı dı ğ ı ı sı dan yararlanarak yap ı lan ı sı tma. buharlı tren * Buhar gücüyle çalı ş an tren. buhran * Bunalı m. buharlı makine * Buharla çalı ş an makine. buharlaş tı rı cı * Buharlaş ma iş lemini gerçekleş tiren alet. buhar olmak * yok olmak. buhar makinesi * Buhar bası ncı yla iş leyen makine. tebahhur. kalorifer dairelerinde buhar ak ı ş ı nı kesmeye ve dengelemeye yarayan alet. buhar kurutucusu * Buhar içerisindeki su damlacı klar ı nı ayı ran ve kuru buhar elde edilmesini sağ layan araç. kaybolmak.

* Çı karı na göre davran ı ş ı nı . renk değ iş tirmesiyle ünlü sürüngen türü. . 20-30 cm boyunda. görüş ünü değ iş tiren kimse. buhurluk *İ çinde tütsü için kullanı lan maddeler yakı lan kap. bukalemun * Bukalemungillerden. hareketleri yava ş . buka ğ ı * Ağ ı r cezalı lar ı n ayakları na takı lı p ucuna pranga bağ lanan demir halka. * Kaçmaması için hayvanları n ayağ ı na tak ı lan zincir. bukalemun gibi renkten renge girmek * sürekli düş ünce değ iş tirmek. bukalemungiller * Sürüngenler sı nı fı nı n renklerini bulundukları yerin rengine uyduran. bukalemun türlerini içine alan bir familyası . buji * Patlamalı motorlarda gazı tutu ş turmaya yarayan elektrikli araç. demir köstek. buhranlı * Bunalı mlı . buka ğ ı vurmak * bukağ ı takmak. bukanak buke * Ayak. maddeler. rayiha. buhurdan * Buhurluk. buka ğ ı lı k * Hayvanları n ayağ ı na bukağ ı takı lacak yer. * Güzel koku. buka ğ ı lı * Ayağ ı nda buka ğ ı bulunan. buhurumeryem * Tavş ankulağ ı .buhrana tutulmak * buhran geçirmek. buhurdanlı k * Buhur yapmak için kullanı lan araç. * Bilekleri beyaz olan (hayvan). bilek. siklâmen. tütsü. buka ğ ı lama * Bukağ ı lamak i ş i. buka ğ ı lamak * (hayvan için) Ayağ a bukağ ı takmak. buhur * Dinî törenlerde yakı lan kokulu ağ aç vb. kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon).

oradan buradan toplanmı ş . cı vı k hamur. bukleli (saç). * Yalnı z iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta. * Bükülmüş iplik. * Karı ş ı k. * Bu iplikten dokunmuş (giyecek). bukle bukle * Kı vrı m kı vrı m. * Bulamak iş i. * Tiksindirici. bulanması nı sağ lamak. amca veya dayı karı sı . * Sulu. * Küçük lüle durumunda. bula bula bunu (onu. . buklesiz buklet * Kı vrı mlar ı olmayan (saç). * Kaynak. bulada bulak bulama * Büyük piliç.buket bukle * Çiçek demeti. bukleli * Kı vrı mlar ı olan (saç). kı vrı mlı saç. buland ı rmak * Bulanması na yol açmak. * Yenge. * Saraçları n kullandı ğ ı yün k ı rpı ntı sı . buland ı rı cı * Bulantı veren. buland ı rı lmak * Bulandı rmak i ş i yap ı lmak. bir kimseyi) bulmak * var olanları n en değ ersizini seçmek. * Bu koyulukta yapı lan çeş itli hamur yemekleri. * kötü bir raslantı yı anlatmak için kullanı lı r. nefret uyandı ran. bukran bul bula bulamaç bulamak * Bir nesnenin her yanı nı bir ş eye de ğ direrek üstünü onunla kaplamak. pı nar. * Genellikle üzüm ş ı rası nı n kaynat ı lmas ı ile yapı lan koyu pekmez. bir ş eyi. * Kirletmek. bir nesneyi baş ka bir maddeye batı rmak.

anlamsı z. etki. uygunsuz iş ler yapan. fersiz. net olmayan. bulanmak * Bulamak iş ine konu olmak. bula ş ı k bezi * Bulaş ı kları yı kamak için kullan ı lan bez. bula ş ı k * Yiyecek veya içecekte kullanı lan yı kanmamı ş mutfak eş yası veya kap kacak. * Açı k seçik görünmeyen. * Bulanmak iş i. bula ş ı k deniz . bulan ı klaş ma * Bulanı klaş mak iş i veya durumu. duru olmayan. bulan ı klaş mak * Bulanı k olmak. bulaş an. kal ı ntı . sri. mide içi) Bulantı sı olmak. bulan ı klı k * Bulanı k olma durumu. midesini) bulandı rmak. * Bulaş mı ş olan. * Yapı ş kan. bulaş ı cı * Birinden ba ş kas ı na geçen. her yanı bir ş eyle kaplanmak. sataş ma al ı ş kanlı ğ ı olan kimse. bulan ı ş bulanma * Bulanmak iş i veya biçimi. bula ş ı k adam * Yolsuz. * Duruluğ unu yitirmek. bulant ı vermek * (içini. kapalı . * (iç. bulan ı klaş tı rmak * Bulanı k duruma getirmek. bulant ı * Midede duyulan ve insana kusacak gibi bir duygu veren durum. * Karı ş mak. bulan ı k * Bulanmı ş olan. sulu. çok duru olmayan. * (bakı ş ) için. * Bulutlu. *İ z. bulan ı kça * Biraz bulanı k olan. * Niteliğ i tam anla ş ı lmayan.*İ ki veya daha çok ş eyi birbirlerinden fark edilmeyecek biçimde karı ş tı rmak. Donuk. bula ş ı cı hastalı k * Mikrop yolu ile yayı lan hastalı k. * Parlaklı ğ ı nı ve açı klı ğ ı nı yitirmek.

* Mayı n tehlikesi olan deniz. bula ş ı k tozu * Bulaş ı kları yı karken kullanı lan. sirayet etmek. bula ş ı k deterjanı * Bulaş ı k tozu. * (hastalı k) Geçmek. bula ş ı lmak * Bulaş mak i ş ine konu olmak. yapı ş kan. uygunsuz. bula ş ı k makinesi tuzu * Bulaş ı k makinelerinde suyun içinde veya yı kananları n üzerinde kireç kalı ntı lar ı nı yok eden kimyasal bileş im. bula ş kan * Bulaş tı ğ ı yerden kolay temizlenemeyen. bula ş kanlı k * Bulaş kan olma durumu. üzerine sürülen bir ş ey yüzünden kirlenmek. bula ş ı kçı lı k * Bulaş ı kçı nı n iş i. bula ş ma * Bulaş mak i ş i. bula ş ı kçı *İ ş i kirli kapları yı kamak olan kimse. kavga etme alı ş kanlı ğ ı olan. bula ş ı khane * Kı ş la. bula ş ı k iş * Yolsuz. . bula ş ı k makinesi * Bulaş ı k yı kamaya yarayan alet. bula ş ı lma * Bulaş ı lmak iş i veya durumu. *İ stenilmeyen bir madde bir ş eye sürülmek. bula ş mak * Bir nesne. kirli iş . bula ş ı k gemi * Tayfaları nda veya içindeki yolcular arası nda bulaş ı cı hastalı k bulunan gemi. okul. temizleme ve arı tma özelli ğ i bulunan toz. * Sataş ma. bula ş ı k suyu * Bulaş ı k yı karken kullanı lan su. tadı tuzu olmayan. otel gibi yerlerde bulaş ı k yı kamaya ayrı lan özel bölüm. bula ş ı klı k * Bulaş ı k olma durumu. bula ş ı k suyu gibi * (sulu yiyecek ve içecekler için) kötü hazı rlanm ı ş . bula ş ı k eldiveni * Bulaş ı k yı karken kullanı lan plâstikten yapı lmı şgeçirimsiz eldiven.

Bulgarca * Bulgar dili. sataş mak.* Çatmak. tekerlekli veya tı rtı ll ı bir yol makinesi. bula ş tı rı lma * Bulaş tı rı lmak i ş i veya durumu. * Araş tı rma verilerinin çözümlenmesinden çı kar ı lan bilimsel sonuç. bula ş tı rma * Bulaş tı rmak iş i veya durumu. *İ stemeden veya rastlantı sonucu bir iş e karı ş mak. iri ve güçlü bir köpek türü (Canis familiaris molosus hibernicus). Bulgar * Slâvları n güney kolundan olan bir halk veya bu halkı n soyundan olan kimse. buldurmak * Bulmak iş ini yaptı rmak. Bulgaristanla ilgili olan. buldumcuk olmak * bir ş eye sonradan ulaş ı nca ş ı marmak. netice. burnu bası k. buldurtmak * Bulması nı veya buldurmas ı nı sa ğ lamak. buldurtma * Buldurtmak iş i. tedirgin etmek. bulgari * Dört telli bağ lama. bula ş tı rmak * Bulaş mas ı na yol açmak. alt çenesi üsttekinden uzun. . buldozer * Önündeki geniş bı çakla topra ğ ı sı yı rı p engebeleri kald ı ran. Bulgaristanl ı * Bulgaristan halkı ndan olan ( kimse). * Bulaş tı rmak. buldumcuk * Sonradan görme. bula ş tı rı lmak * Bulaş tı rmak iş ine konu olmak. buldukça bunar (veya bulmuş da bunuyor) * bulduğ uyla yetinmiyor da daha çoğ unu istiyor. * Bulgaristan'a özgü olan. bulatmak buldok * Köpekgillerden. buldurma * Buldurmak iş i. bulgu * Var olduğ u hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çı karma i ş i ve bu iş in sonunda elde edilen ş ey.

* Bulmak iş i. bulgur. taze biber. Bulgurlu'ya gelin mi gidecek? * gereğ i yokken ivedi ve sürekli olarak dikiş . bulgulamak * Yeni olayları ve bilgileri bulmak. hastalı ğ ı n belirlenmesine yarayan olgu veya olay.* Vücuttaki iş levsel bir bozuklu ğ un. dairesel görünü ş lü parçac ı klardan her biri. bulgurculuk * Bulgurcunun iş i veya mesleğ i. bulgurlu pilâv * Bulgurla piş irilen pilâv. bulgurlama * Bulgurlamak iş i. bulguya ait. bulgur bulgur * Bulgur tanesi gibi. bulgusal yöntem * Öğ retilmek istenen ş eyi. bulgusal * Bulguyla ilgili. nak ı ş gibi iş lerle uğ ra ş anlara ş aka yollu söylenir. bulgurcuk * Güneş yüzeyinde teleskopla seçilebilen küçük. bullak bulma * Bkz. . * Güneş yüzeyinde bulgurcuk denilen taneciklerin kaynaş ması olay ı . allak bullak. semptom. ebe bulguru. ö ğ rencilerin kendilerinin bulmas ı nı sa ğ layan ö ğ retim yöntemi. * Sert ve ufak taneler durumunda yağ an kar. bulgurlu köfte *İ nce bulgurla yoğ rulmu ş köfte. bulgurluk * Bulgur yapmaya elveriş li. araz. * Yeni olayları ve bilgileri bulma yöntemi ve öğ retisi. soğ an. bulgur * Kaynatı lı p kurutulduktan ve kabuğ u çı karı ldı ktan sonra k ı rı lan buğ day. bulgurlanma * Bulgur taneleri gibi küçük parçalara ayrı lma. bulgurlamak * Bulgur tanaleri gibi küçük parçalara ayı rmak. bulgulama * Bulgulamak iş i. bulgur çorbası * Domates. tereyağ ı ve salça kullanı larak hazı rlanan bir çorba türü. bulgurcu * Bulgur yapan ve satan kimse.

detektör. * Sağ lamak. may ı nları . * Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaş ma veya yöntem geliş tirme. nail olmak. *İ stenilen ş eye kavuş mak. temin etmek. erinlik. keş fetmek. bulup buluş turmak * çaba göstererek sağ lamak. benzersiz. * Bulunmaz.bulmaca bulmak * Çeş itli biçimlerde düzenlenen ve düş ündürerek. bulunma * Bulunmak iş i. * (bir yerde) Olmak. bulunmaz Hint kuma ş ı * çok az bulunduğ u ve çok de ğ erli olduğ u sanı lan ş ey. bulucu bulûğ * Erin olma. güç bulunan. kâş if. * Cezaya uğ ramak. icat. suç. duygu. * Eksik etmemek. hazı r bulunması nı sağ lamak. uygun saymak. * Sokakta bulunup alı nan çocuk. * Gazları . buluntu * Kazı veya araş tı rmalarla ortaya çı karı lmı ş olan. buluş * Bulmak iş i veya biçimi. * Kaybedilen bir ş eyi yeniden ele geçirmek. eş siz. *İ lk defa yeni bir ş ey yaratma. manyetik dalgaları bulmaya yarayan araç. bazen de rast gelinerek bulunan eski çağ lardan kalma eş ya. bulunmak * Bulmak iş ine konu olmak. ula ş mak. * Arayarak veya aramadan. * Konu. bulundurmak * Var olması nı . bulûğ ça ğ ı * Ergenlik çağ ı . . * (kabahat. bir noktaya eriş mek. bulûğ a ermek * erinleş mek. aratarak buldurmayı amaç edinen oyun. *İ lk kez yeni bir ş ey yaratmak. * Herhangi bir durumda olmak. icat etmek. bulundurma * Bulundurmak iş i. düş ünce ve hayalde baş kaları nı n etkisinden sı yr ı larak. * Eriş mek. baliğ olma. kusur için) Yüklemek. * Herhangi bir görüş e. bir ş eyi elde etmek. radyoaktif mineralleri. * Hatı rlamak. bir bulu ş yapan kimse. bunları n iş leniş inde yeni bir yol tutma. yaratmak. bir yargı ya varmak. bir kimse ile karş ı laş mak. * Varlı ğ ı bilinmeyen bir ş eyi ortaya ç ı karmak. * Bir ş eyi bulan. * Bir yer. icat. * Seçmek. bir ş eyle.

bulut * Atmosferdeki su damlacı kları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğ unluk kazanması yla olu ş an. buluş ma * Buluş mak i ş i. buluş turmak * Bir araya gelmelerini sağ lamak. * (bellek için) Karı ş ı k. * Bulutu bulunmayan. yükseklikleri ve yol açtı klar ı hava olayları yla birbirinden ayr ı lan yı ğ ı nlar. bulutlanma * Bulutlanmak iş i. çok alı ngan olmak. karş ı la ş mak. net olmayan. * Kavuş mak. * Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek. açı k. bulutçuk * Küçük bulut. * Herhangi bir ş eyden oluş an yoğ un y ı ğ ı n. bulutlu * Bulutlarla kaplanmı ş . hüzünlenmek. biçimleri. bulutlanmak * Bulutlarla kaplanmak. bulvar . * Kederlenmek. endiş e. nebülöz. buluş turma * Buluş turmak i ş i. bulutsu bulutsuz buluttan nem kapmak * en küçük bir ş eyden alı nmak. buluş ulma * Buluş ulmak i ş i. berrak.buluş hakkı * Bir buluş un veya o buluş u uygulama alanı nda kullanma hakkı nı n bir kimseye ait olduğ unu gösteren belgeye karş ı lı k kazanı lan hak. * Uzayda ekseni çevresinde yavaş ça dönen. buluş ulmak * Buluş mak i ş i yapı lmak. bulutlanmı ş . k ı zgı n gaz ve tozlardan oluş muş gök varl ı ğ ı . * Keder. bulut gibi * çok sarhoş . * Üzerinde bulut varmı ş gibi bulanı k görünen. buluş ma yeri * Buluş ulacak yer. bir araya getirmek. buluş mak * Bir araya gelmek.

buna * Bu zamirinin yönelme eki almı ş durumu. . buna değ di (idi) buna değ medi (idi) diyerek * birçok ş ey arası ndan. bumerang * Kı vrı k bir sopaya benzeyen ve f ı rlat ı ldı ğ ı nda geri dönen. birdenbire olan fizyolojik değ iş iklik. ateh getirmiş olan (kimse). bunal ı m geçirmek * herhangi sebeple oluş an bunalı mı yaş amak. bun * Sı kı nt ı . bunal ı mlı * Gerginlik. * Tehlikeli sonuç doğ urabilecek gerginlik. * Soğ uğ un girmesini önlemek için kapı ve pencere aralı klar ı na takı lan. sı kı ntı veren. bunal ı ş * Bunalmak iş i veya biçimi. * Bunak olma durumu. pirinç veya bulgur doldurularak yapı lan yemek. matuh. * Bu bağ ı rsağ a ciğ er. buhran. bumlama * Bumlamak iş i. satı ş değ erlerinin dü ş mesi. bunal ı ma düş mek * ruhî bakı mdan gerginlik veya s ı kı ntı içine girmek. bunak bunakça * Bunamı ş olan (kimse). bumburuş uk * Çok. kriz. iyice buruş muş olan. * Çoğ unlu ğ a iliş kin satı n alma gücünün durması . kriz. iyilerini seçmeye ba ş lamı ş ken önce beğ enmeyip bı raktı kları nı da sonradan. a ğ açtan yap ı lma bir av aracı . * Bunağ a yak ı ş ı r (bir biçimde).*Ş ehir içinde ağ açlı . bumlamak * Lâstik tı rnakları nı n janta iyi oturmaması ndan dolayı jantı n iç lâstik üzerine basması sonucu lâstik patlamak. buhran. bunak gibi. çalı ş ma gücünün azalmas ı gibi sebeplerle ortaya ç ı kan iktisadî durum. bunaklı k bunal ı m * Doğ al bir süreçte birdenbire oluş an aykı rı lı k. yeniden seçip alarak. uzun bez kı lı f. kriz. biraz bunak. bunluk. içi pamuk dolu. bumbuz * Çok soğ uk. bumbar * Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları n kalı n bağ ı rsağ ı . gerginli ğ i olan. geniş cadde. * Bunağ a benzer. * Bir hastalı kta iyileş me veya ölümle sonuçlanan. * Ruhî yönden sonucu tehlikeli olabilecek durum. kı yma.

iç sı kı ntı sı . * Epey. çok tedirgin olmak. bunalt ı cı * Boğ ucu. zihnî bağ ı ntı nı n kopması . bundan iyisi can sa ğ lı ğ ı * bu en iyisidir. ateh. bunaltma * Bunaltmak iş i. bunalt ı lmak * Bunalması na yol açı lmak. durumun gizli bir yönü var. bu denli. sı kı ntı veren. bunda bir iş var * olayı n bir iç yüzü. * Genellikle tahtadan yapı lmı ş . bunalt ı * Sı kı nt ı . çok. bunda * Bu zamirinin kalma durumu. bunca ğ ı z * Bunun gibi. bunalt ı lma * Bunaltı lmak i ş i veya durumu. bunamak * Frengi. damar tı kanması gibi iç sebeplerle zihnî bağ ı ntı kopmak. * Çok sı kı lmak. bunay ı ş bunca * Bunamak iş i veya biçimi. . genellikle tahtadan yapı lmı ş . alkolizm gibi dı ş sebeplerden veya yaş lı lı k.bunalma * Bunalmak iş i. daha iyisi olamaz. bundan böyle * bundan sonra. alkolizm gibi dı ş sebeplerden veya yaş lı lı k. sı kı cı . ateh getirmek. bunalmak * Soluk alması güçleş mek. * Bu kadar. bunama * Frengi. veranda ile çevrili ev. bungalov * Hindistan'da tek katlı . bunaltmak * Bunalması na yol açmak. bundan * Bu zamirinin çı kma eki alm ı ş durumu. damar tı kanması gibi iç sebeplerden ileri gelen. tek katlı ev.

küçümsemek. * Çok yakı n ve belirli bir yeri gösterir. * Bunalı m. buradan * Buradan. * Beğ enmemek. bunlar * Bu zamirinin çoğ ul eki almı ş durumu.bungun * Sı kı nt ı lı . * Bunun böyle olduğ una bakmayarak. burac ı kta burada buraday ı m diye ba ğ ı rmak * göze çarpacak bir yerde bulunmak. * Güçlü esen rüzgâr. burası * Bu yer. buram buram * (duman. bunlu bunluk bunmak bunu * Bu zamirinin belirtme eki almı ş durumu. bural ı * Bu memleketli. * Kalma ve çı kma durumlar ı nda orta hecenin düş tüğ ü ve burda. bunun * Bu zamirinin tamlayan durumu. bura ğ an buralar * bu yerler. bura * (bu ve ara kelimelerinden) Bu yer. bungunlaş tı rmak * Bungun hâle getirmek. bura. bunun burası * dikkati çekmek için "burası " anlamı nda kullanı lı r. azı msamak. sı kı ntı . . burdan biçimlerinin kullan ı ldı ğ ı da görülür. * Sı kı nt ı lı . * Bu yerde. koku gibi havada yayı lan ş eyler için) Pek çok. bununla birlikte * Buna ek olarak. bu yerin halkı ndan.

Yay. yivli. pek güzel. burcu burcu * (koku için) Güzel güzel. keskin.burcu * Güzel koku. telleri germeye yarayan mandal. Boğ a. Terazi. burgu makarna * Burgu biçiminde dökülmüş ve f ı rı nlanmı ş makarna.54 cm) olarak çevresini belirten birim. yuvarlak. tirbuş on. * Zodyak üzerinde yer alan on iki takı m yı ldı za verilen ortak ad. girdap. burgaç burgata burgu * Anafor. Balı k) e ş it aral ı klarla da ğ ı tı ld ı ğ ı ku ş ak. ı tı r. O ğ lak. * Yerin orta ve derin katmanları na inebilmeyi sağ layan delici alet. \343 Zodyak. burdurma * Burdurmak iş i. Kova. burcumak * Güzel koku yaymak. burgulanmak * Burgulamak iş ine konu olmak. dört köş e veya çok kö ş eli kale çı kı ntı sı . * Ökse otu. Ba ş ak. taneleri hayvan yemi olarak kullanı lan y ı llı k bir yem bitkisi (Vicia ervilia). kargacı k burgac ı k. Yengeç. burgulama * Burgulamak iş i. İ kizler. burgulu * Burgusu olan. * Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takı lı sarma. delik açmak. * Telli sazlarda. burç burçak burçlar ku ş ağ ı * Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiğ i ve üzerinde on iki burçun (Koç. * Bu bitkinin mercimeğ e benzeyen tanesi. çelik alet. burgu ile delinmek. ucu sivri ve helis biçiminde demir alet. burç * Kale duvarlar ı ndan daha yüksek. * Baklagillerden. . * Tel ve bitkisel halatları n pus (2. Akrep. burdurmak * Burmak iş ini yaptı rmak. burgulanma * Burgulanmak iş i. burgulamak * Burgu ile delmek. * Tı pa çekmeye yarayan. burgacı k * Bkz. Aslan.

i ğ diş etme. özel imtiyazlardan yararlanan ş ehirli. * Burkulmak. * Vücuttaki organlardan biri birdenbire kendi eklemi üzerinde dönmek. burjuvaya yakı ş an biçimde. * Acı vermek. burularak yapı lmı ş . burjuvaca * Burjuva gibi. * Üzüntü duymak. burlesk * Sanat alanı nda ve özellikle edebiyatta rastlanan. kı vrı lmı ş . komikliğ e dayanan bir tür. kent soylu. * Kuru incir. burjuval ı k * Burjuva olma durumu. * Belgit. * Burgulanmamı ş olan. burjuvazi burkma * Burkmak iş i. * Bir ş eyi iki ucundan tutup ekseni çevresinde çevirerek bükmek. * Musluk. * Burulmuş . burgusuz * Burgusu olmayan. burkulma * Burkulmak iş i. * Yaş iken burularak kurutulan ot. burhan * Kanı t. * Burjuva sı nı fı . * Orta sı nı ftan olan kimse. kent soyluluk. burjuva edebiyatı * Orta s ı nı f halk kesimine hitap eden edebiyat. burkucu burmak . burma * Burmak iş i. * Burkma iş ini yapan. burkulmak * Burkmak iş ine konu olmak. üzmek. * Hadı m etme.* Burgulanmı ş olan. * Üzücü. burjuva *Ş ehirlerde yaş ayan. * Eğ rilmek için bükülmüş yün. * Sarı ğ ı burma tatlı sı nı n bir adı . burkmak * Burarak çevirmek. * Burularak yapı lmı ş bilezik.

. kaçamak bulamayacağ ı duruma getirmek. uzaklaş mamak. burnu havada (veya kaf da ğ ı nda) (olmak) * çok kibirli (olmak). amac ı na ulaş amamak. burnu büyümek * kibirlenmek. * (mide. burnu bile kanamamak * tehlikeli bir durumdan yara bere almadan kurtulmak. burnu havada * kendini çok beğ enmiş (olmak). burnu sürtülmek (veya burnu sürtmek) * sı kı ntı çektikten sonra daha önce be ğ enmediğ i bir durumu kabul etmek.* Hadı m etmek. burnu büyük * kibirli. gururundan vazgeçmek. * umduğ unu bulamamak. burnundan k ı l aldı rmamak * kendisine hiç söz söyletmemek. büyüklenmek. burnunu çekmek * sümüğ ünü çekmek. burnundan (fitil fitil) gelmek * elde ettiğ i güzel ş ey. burnu k ı rı lmak * büyüklenemez duruma gelmek. burnunda (veya gözünde) tütmek * çok özlemek. çok huysuz olmak. iğ diş etmek. burnundan ayr ı lmamak * yanı ndan gitmemek. sı kı ntı vermek. burnunu k ı rmak * birini güç durumda bı rakarak büyüklenmesini veya direni ş ini yok etmek. kibirli. burnaz *İ ri ve uzun burunlu. * Üzmek. sonradan gelen üzüntüler üzerine kendisine zehir olmak. burnundan solumak * çok öfkelenmiş olmak. burnuna girmek * birine çok sokulmak. burnundan düş en bin parça olmak * çok ası k suratlı olmak. burnundan yakalamak * birini yönetimi altı na almak. bağ ı rsak) Sancı mak. * Ağ za kekre tat vermek. burnu yere dü ş se almaz * kendini beğ enmi ş .

çok üzülmek. burslu burssuz burtlak buru * Sancı . * Taş lı k. buruk buruk * Buruk bir biçimde. kibirlenmek. burukla ş ma . burnunun yeli harman savurmak * büyüklenmek. * Burs almayan. bursu olmayan. buruk * Burulmuş olan. burukça * Tadı biraz buruk olan. burnunun ucunu görmemek * çok sarhoş olmak. burs * Bir öğ rencinin öğ renimini yapması veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü art ı rması için belli bir süre devlet veya özel kuruluş larca. * Tadı kekre olan. burnunun dikine (veya do ğ rusuna) gitmek * öğ üt dinlemeyerek kendi bildiğ i gibi davranmak. ödenen aylı k para. gücenmiş (kimse). * Burs alan. çalı lı k yer. iyice yaklaş mak. * Uygun olmayan ş artlar sonucu dönerek büyüyen ağ acı n kerestesi. * Bu amaçla vakfedilmiş paran ı n veya mal ı n geliri. buruntu. burnunun dibi * çok yakı nı . * Alı narak küskünlük gösteren. bursu olan. burnunu sokmak * gerekmediğ i hâlde her iş e karı ş mak. burnunun dire ğ i kı rı lmak * çok pis bir koku duyarak tedirgin olmak. burnunun ucundan ötesini (veya ilerisini) görmemek * kı t dü ş ünceli olmak. * çok öfkelenmek. burnunun dire ğ i sı zlamak * (maddî veya manevî) çok acı duymak.burnunu s ı ksan canı çı kacak * çok zayı f ve güçsüz kimseler için kullanı lı r. burnunun dibine sokulmak * çok yaklaş mak.

türlü biçimlerde denize uzanmı ş bölümü. kekrelik. özellikle yüksek ve dağ lı k kı yı larda. * Karanı n. burun deli ğ i * Burnun iki boş luğ undan her biri. burun k ı vı rmak * önem vermemek. beğ enmemek. çı kı nt ı lı . * Burulmak iş i. burun otu * Burna çekilen tütün. gücenmiş lik. büyüklenme. * Buruğ a benzer. * Küskünlük. burun buruna * Birbirine çok yakı n ve yüz yüze. buruksu burulma burulma dayan ı mı * Elyafı nı bükerek kı rmaya çalı ş an kuvvete karş ı ağ acı n gösterdiğ i direnç. burum burum * Burulmak fiili ile birlikte "çok fazla burulmak" anlamı nda kullanı lı r. * Sancı mak. önem vermemek. burun ş iş irmek * kibirlenmek. burun perdesi * Burun boş luğ unu ikiye ayı ran bölme. . küçümsemek. * karş ı sı nda hissetmek. * Bazı ş eylerin ön ve sivri bölümü. * Kibir. burulmak * Ekseni çevresinde döndürülmek. buruk gibi. burun boş luklar ı * Burun deliklerinden yukarı doğ ru açı lan.* Buruklaş mak i ş i veya durumu. burun bükmek * beğ enmemek. burukla ş mak * Buruk durum almak. iki delikli koklama ve solunum organ ı . burukluk * Buruk olma durumu. birbirlerine çok yaklaş mak. mukozayla kaplı boş luklar. gücenmek. burun * Alı nla üst dudak arası nda bulunan. * Alı narak küskünlük göstermek. ağ rı mak. burun kanad ı * Burun deliğ inin yan tarafı ndaki kabarı k bölüm. enfiye. burun buruna gelmek * beklenmedik bir anda karş ı la ş mak.

* Hayvanları n burunlar ı na geçirilen ip.burun yapmak * üstünlük taslamak. busbulanı k . pek düzgün olmayan. buru ş ma * Buruş mak i ş i. yavaş a. buru ş ukluk * Buruş uk olma durumu. bağ ı rsak bozuklu ğ u. a ş ağ ı lamak. * Ciltte oluş muş kı rı ş ı k. * Tiksinmek. * (ağ ı zda) Kekrelik duymak. buru ş turma * Buruş turmak i ş i. buru ş buruş * Çok buruş mu ş . burunlu * Herhangi bir biçimde burnu olan. kibirli. buru ş uk * Gerginliğ i. sancı . * Burunsak. burunlamak * Dı ş lamak. buru ş turmak * Buruş uk duruma getirmek. buru ş ukça * Biraz buruş uk olan. burunluk burunsal ı k * Burunsak. burunduruk * Hayvanları nallarken ı sı rmaması için dudakları nı kı stı rmaya yarayan k ı skaç. düzgünlüğ ü kalmamı ş buruş mu ş olan. üzerinde kı rı ş ı k ve katlamalar olmak. onurlu. buru ş mak * Düzgünlüğ ü bozulmak. * Çı kı ntı sı olan. burunsak * Hayvan yavrusunun anası ndan süt emmesini önlemek için burnuna geçirilen baş lı k. hoş lanmamak. * Kendini beğ enmiş . Burundili * Burindi halkı ndan olan (kimse). buruntu * Buru. buru ş uksuz * Buruş uğ u olmayan.

* Yanlı ş lı k. buyma buymak * Buymak iş i. * Soğ uktan donarak ölmek. but * Vücudun kalça ile diz arası ndaki bölümü. * Yatakta ı sı nmak için kullanı lan s ı cak su torbas ı . buselik * Klâsik Türk müzi ğ inde on üç basit makamdan biri. butik butikçi butikçilik * Butik iş letme iş i. * Hayvanları n. buselikaş iran * Klâsik Türk müziğ inde birle ş ik bir makam. * Çok üş ümek. * Butik iş leten kimse. etli bölümü. buut * Boyut. * Çalı ş tı rmaya yarayan dü ğ me. butlan * Batı l olma durumu.* Çok bulanı k. buton buydurmak * Dondurmak. buse * Öpücük. öpüş . öpme. çok üş ütmek. hükümsüzlük. * Giyim ve süs eş yası satı lan dükkân. * Geçersizlik. butafor * Oyun için gerekli sahne eş yası . butaforcu * Oyun için gerekli sahne eş yası nı yapan uzman. bacaklar ı nı n gövdeye biti ş ik olan dolgun. haksı zl ı k. buyruk . buyot buyru ğ u altı na girmek * bir kimse baş ka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak. * Uzunluk. busines klas *İ ş lik orun.

* Almak. emreden (kimse). buyurma * Buyurmak iş i. sözünüzü tekrarlar mı sı nı z?. beylerbeyi gibi yüksek devlet görevlilerince yazı lan buyruk. demek.* Belirli bir davranı ş ta bulunmaya zorlay ı cı söz. buyurucu * Buyruk. buyruk verir gibi konuş an. ferman. buyrultu * Sadrazam. * Söylemek. * Egemenlik. buyruk kulu * Emir kulu. *İ rade. buyur buyur etmek * "buyurun" diyerek konuğ u saygı ile içeri almak veya sofraya çağ ı rmak. * Gelmek. emir. buz * Donarak katı duruma gelmi ş su. * 'Etmek. buz bağ lamak . vezir. buyurganl ı k * Buyurgan olma durumu. girmek. düş üncesini bildirmek. buyurmak * Bir ş eyin yap ı lmas ı nı veya yapı lmamas ı nı kesin olarak söylemek. * söyleyiniz. buyurun cenaze namaz ı na! * hiç beklenmedik kötü bir durum karş ı sı nda. buyrulma * Buyrulmak iş i. buz alanı * Buzla. emretmek. buyuru * Buyruk. eylemek' anlamı nda yardı mcı fiil olarak kullanı lı r. buyurgan * Sı k sı k buyruk veren. * Çok soğ uk bir etki uyandı ran ş ey veya kimseleri anlatmak için kullan ı lı r. ş aka yollu üzüntü anlat ı r. geçmek. buyrulmak * Buyurmak iş i yapı lmak. * Buyurun anlamı nda bir hitap sözü. emir. buyrukçu * Buyuran. gitmek. emir veren. emrediniz. buyur? * anlamadı m.

buza ğ ı la ş ma * Buzağ ı la ş mak iş i. üzülecek bir durum karş ı sı nda donakalmak. arada soğ ukluk yaratan durum. buz tutmak * (sı vı için) üstünde buz oluş mak. buz üstüne yaz ı yazmak * süresi. buza ğ ı lı * Buzağ ı sı olan. buzcu * Buz satan kimse. önü aç ı k. buz yala ğ ı * Yüksek dağ larda kalı cı kar ve buzulun birlikte oluş turduğ u. * (kötü nitelikler için) kesin bir gerçeğ i belirtir. buz torbası * Tedavi amacı yla kullanı lan ve içinde buz parçaları bulunan plâstik bir torba. arkası ve yanları dik. buza ğ ı la ş mak * Buzağ ı durumuna gelmek. donmak. *ş aş ı lacak. * (et için) temiz ve yağ lı . buzla kaplanmak. buza ğ ı sı z * Buzağ ı sı olmayan. buza ğ ı lamak * (sı ğ ı r için) Yavrulamak.* (sı vı lar için) yüzeyi donmak. buz dağ ı * Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akı nt ı larla yer değ iş tiren büyük buz parças ı . * bir kimseye etki yapmayan sözler söylemek. aysberg. buz kesilmek * buz gibi soğ umak. çember biçimli çukurluk. . arzu edilmeyen. buz kalı bı * Suyun belli biçimlerde donması nı sa ğ layan özel kap. buz duvarı * Samimî olmamaktan ortaya çı kan. buz gibi * çok soğ uk. buza ğ ı * Sütten kesilmemiş sı ğ ı r yavrusu. buz kesmek * çok üş ümek. * çok üş ümek. buza ğ ı lama * Buzağ ı lamak iş i. buz durumuna gelmek. etkisi çok az olacak bir iş yapmak.

* Buzdolabı nı n içinde buz yapan bölme. * aradaki soğ ukluk. aysfild. * Soğ uk hava deposu. buzdolabı * Yiyecek ve içecek gibi ş eyleri soğ uk olarak saklamaya yarayan. buz tutmak. dargı nlı k. . buzlu ğ an buzluk * Üzerinde buz eksik olmayan yüksek dağ tepesi. motorla çalı ş an dolap. * Yiyecek ve içecekleri soğ utarak saklamak için kullanı lan. buzlanmak * Buzla kaplanmak. buzla ş mak * Buz durumuna gelmek. * Bağ lamaya benzer. buzlar çözülmek * buzlar erimeye ve kı rı lmaya baş lamak. * Buzu çözen. buz ba ğ lamı ş olan. bankiz. * Buz içinde tutularak. cumudiye. * Buğ ulanmı ş gibi olan. * Televizyon ekranı . saydam olmayan. buzlu * Buz tutmuş . buzla soğ utulan kap veya dolap. buzları kı rarak yol açmak için yapı lmı ş gemi. bozuk düzen çalı nan bir Yunan çalgı sı . glâsyolojist. içine buz katı larak soğ utulmu ş . buzlu cam * Saydamlı ğ ı giderilmiş cam. buzla * Deniz suyunun donması yla kutup bölgelerinde oluş an buz alanı . gerginlik ortadan kalkmak. buzul bilimci * Buzul bilimi uzmanı . buzuki buzul * Kutup bölgelerinde veya dağ baş ları nda aş ağ ı ya doğ ru ağ ı r ağ ı r yer de ğ iş tiren büyük kar ve buz kütlesi. göl veya ı rmaklarda ulaş ı mı öteki gemilere kolaylaş tı rmakta kullanı lan. buzla ş ma * Buzlaş mak iş i. donmayı önleyen alet. defroster. buzhane * Buz yapı lan yer. buzkı ran * Donmuş deniz.buzculuk buzçözer * Buzcunun iş i veya mesle ğ i. buzlanma * Buzlanmak iş i.

buzul seli * Buzulun erimesiyle oluş an sel. buzul dönemi * Buzulları n yayı ld ı ğ ı dördüncü zaman. * Ufak tefek ve kı sa boylu. bücürlük Büdü büfe *İ çine sofra tak ı mları nı n kondu ğ u dolap. bücürleş mek * Bücür duruma gelmek. pleistosen. üzerleri çok kez parı ltı lı veya çizikli ta ş lar. buzul taş * Buzulları n ta ş ı yı p biriktirdikleri. buzullu buzulsuz bücür * Buzulu olan. *İ çki. glâsyoloji. .buzul bilimi * Fizikî coğ rafyanı n buzulları ve yeryüzündeki iş levlerini konu alan bölümü. * Bkz. * Bücür olma durumu. moren. * Buzulu olmayan. buzul çağ ı * Dördüncü zamanı n. altı na rastlayan bölümü erimekten koruyan ve böylece buzdan bir ayak üzerinde kalan kütle. bücürleş me * Bücürleş mek iş i. * Toplantı larda yiyecek ve içeceklerin konuldu ğ u masa. büfeci * Büfe iş leten kimse. * Geçmiş çağ larda ve ş imdi geniş veya dar bir bölgenin buzullarla örtülmesi olayı . Edi ile Büdü. buzul kar * Bir buzulun oluş ması nda temel olan katı laş mı ş kar kümesi. yiyecek türü ş eylerin sat ı lı p tüketildiğ i yer. buzul masası * Çevresindeki buzlar erirken. buzulla ş mak * Buzul durumuna gelmek. yeryüzünün bugünkünden daha büyük bölgelerinin buzullarla örtülü bulunduğ u dönemi. bodur (kimse). buzulla ş ma * Buzul durumuna gelme. buzul kaynağ ı * Buzulun eriyerek topra ğ ı n altı na inen suyunu dı ş arı ya veren kaynak.

* Oynak kemikleri arası ndaki açı ları daraltan kasları n genel adı . alto büğ lü. * Dönemeç. * Büve. perdeli veya pistonlu müzik araçları nı n ad ı . * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri. * Akarsu kı yı ları ndaki verimli tarlalar. * Sertçe çevirmek. eğ ri büğ rü. bükmek . bariton büğ lü olarak dört türü bulunan. * Su birikintisi. * Vücudun bir bölümünü yanı ndaki bölüm üzerine k ı vı rma. iftira etmek. * Böğ ürtlen. bük. * Birkaç tel ipliğ i burarak sarmak. kı vı rmak. açan kar ş ı tı . * Suyu önüne bent yaparak toplamak. bakı rdan. bühtan etmek * kara çalmak. bükme * Bükmek iş i. büğ rü bühtan * Bkz. * Bükülmüş kaytan veya iplik. viraj. * Büğ emek iş i. * Dönemeç. büken büklük büklüm * Bükülmüş . * Eğ mek.büfecilik Bügdüz büğ e * Büfe iş letme iş i. bük * Ovada veya dere kı yı sı nda çalı ve diken topluluğ u. büklüm büklüm * Çok büklümlü. * Kara çalma. soprano büğ lü. gölcük. büğ elek büğ eme büğ emek büğ et * Büve. büğ lü * Küçük büğ lü. iftira. kı vrı lmı ş ş eylerin oluş turduğ u kat. kı vrı m kı vrı m. * Akarsu kı yı ları ndaki verimli tarlalar.

için) Bir defada eğ rilmiş ip miktarı . bükünlü * Türetmede ve çekimde kelime kökleri değ iş ikliğ e uğ rayan (dil). bükümlü bükümsüz * Bükülmemiş olan. bükümü olmayan. bükünlü dil * Gramer görevleri ve yapı bakı mı ndan kelime köklerini değ iş tiren dil: Arapça fail. yün vb. bükük bükülgen * Kolay eğ ilip bükülen. ş air. fiil. büküm * Bükmek iş i. bükülüş * Bükülmek iş i veya biçimi. kı vı rtmak. kat. kelime köklerinin ba ş ı nda. bükülmek * Bükmek iş ine konu olmak. içinde veya sonunda türlü değ iş ikliklerin olması . * Bükülmüş olan. büktürmek * Bükmek iş ini yapt ı rmak. bükücü * Ağ aç veya kontraplâkları kalı pla veya elle bükerek ş ekil veren kimse. * Döndürmek. * Bükünlü. * Bir ş eyin bükülmüş yeri. bükünme . * Yönelmek. bükümü olan. * (iplik. bükün * Gramer görevleri ve yapı bakı mı ndan. kı vrı m.* Katlamak. bükülgenlik * Bükülgen olma durumu. ş iir gibi. bükülü * Bükülmüş olan. katlanmak. büktürme * Büktürmek iş i. bükücülük * Bükücünün iş i veya mesleğ i. * Eğ ilmek. insiraf. eğ ilmi ş olan. * (iplik için) Eğ rilmek. bükülme * Bükülmek iş i. * Bükülmüş . insirafî.

bülbülyuvası * Daire biçiminde. bülbül gibi söylemek * hiçbir ş ey saklamadan bildiklerini söylemek. sancı dan k ı vranmak. bükülmek. bülbülleş me * Bülbülleş mek i ş i. * Dergi. * Bükmek iş i veya biçimi. bülbül gibi bilmek * çok iyi öğ renmiş olmak. yurdu dı ş ı nda ne kadar zengin olursa olsun. viraj. bükünmek * Kı vrı lmak. yine de yurdunu özler. ortası çukur ve bu çukur yere piş tikten sonra dövülmüş Antep fı stı ğ ı konulan bir tür hamur tatlı sı . * Dönemeç. bülten * Özel veya resmî kurum ve kuruluş lar veya yetkili kiş ilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayı mlanan duyuru. bükü ş bülbül * Karatavukgillerden. sesinin güzelli ğ i ile tanı nmı ş olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos). bülbülleş mek * Bülbül gibi ötmek veya ş akı mak. bülbülün çektiğ i dili belâsı * ilerisi düş ünülmeden söylenen söz insanı n baş ı na dert açabilir. * Sesi çok güzel olan kimse. büküntü * Bükme sonucu oluş an biçim veya iz. itiraf etmek. * Ağ rı dan. bülbül gibi konu ş mak (veya okumak) * kolaylı kla konu ş mak.* Bükünmek iş i. bülbül gibi ş akı mak * güzel sesle. bülbül kesilmek * bir etki veya baskı altı nda çokça konuş mak. okumak. bülbül çana ğ ı * Çok ufak (kâse). bülbül gibi konuş turmak (veya söyletmek) * itiraf ettirmek. bülbülü altı n kafese koymuş lar. neş eyle konuş mak. "ah vatanı m" demi ş * kiş i. bülbülkona ğ ı * Bir tür hamur tatlı sı . * Bağ ı rsakta olan a ğ rı . .

* Atkı . * Danı ş ma ve yazı iş lerinin yürütüldü ğ ü iş yeri. * Yapı . *İ nce perde. * Çarş af. katlanmı ş olan ş ey. bürünme . yaz ı hane. * Bünye olarak. örtmek. bürokrat * Devlet dairesinde çalı ş an görevli. dürülmüş . kaplamak. bürümcük * Ham ipekten dokunmuş giysi kumaş ı . bürudet bürük * Duvak. bünye bakı mı ndan. bürümcek * Koza gibi yumaklanmı ş ş ey. bürülü bürüm * Bürünmüş . bürümek * Sarmak. * Bölüm. * Baş örtüsü. * Ham ipekten dokunan bir tür iç çamaş ı rı kumaş ı . güçlü etkilemek. ş ube. * Çok. * Kamu yönetimi. * Bürgüsü olan. * Yazı masası . * Soğ ukluk. kuruluş . * Bürülmüş . * Kamu yönetimi ile ilgili. bürokratik * Kı rtasiyecilikle ilgili.bünye * Vücut yapı sı . bürüme * Bürümek iş i. bünyece bürgü bürgülü büro * Çalı ş ma odası . * Kı rtasiyeci. istilâ etmek. basmak. bürokrasi * Kı rtasiyecilik.

bütçe yı lı * Bir bütçenin uygulanmaya ba ş lad ı ğ ı günden ertesi y ı l aynı güne kadar geçen süre. * Birlik. tam. büryan * Bkz. omuzlarla birlikte göğ üsten yukar ı bölümü. * Bir görünü ş e girmek. onaylayan ve bu iş lemlerin yapı lmas ı na izin veren kanun veya karar. bütçe * Devletin. bir kuruluş un. * Eksiksiz. bütün bütün * Büsbütün. * Parçalanmamı ş . bazen de omuzları içine alan sanat ürünü. * Çok sayı daki varlı k ve nesnelerin hepsi. domates. soğ an. göğ sü. bütün bütüne * Bütün olarak. * Sarı nmak. bütüncü ekonomi . tamamı yla. tamamen. örtünmek. bütçelemek * Bütçe yapmak veya hazı rlamak. büst * Vücudun. tamlı k. büsbütün *İ yiden iyiye. biryan. yakı t olarak yararlanı lan HC formülündeki hidrokarbür gaz ı .* Bürünmek iş i. iyice. bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladı ğ ı gelir ve giderlerini tür ve ayrı ntı ları yla gösteren çizelge. * Devlet ve öteki kuruluş veya topluluklar ı n belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen. bütünü. büryancı * Bkz. biryancı . * Heykeltı raş lı kta ba ş ı . baharat ve yağ karı ş ı mı yla fı rı nda piş irilen bir pilâv türü. büten bütün * Olefin grubundan C4H8 formülünde iki hidrokarbonun adı . bütçeleme * Bütçelemek iş i. * Ufaklı k. tamamı yla. bozukluk olmayan (para). büryan pilâv ı * Kemiksiz koyun eti. temelli. bütan * Metal bidonlar içinde az bir bası nç altı nda s ı vı laş an. bütçe açı ğ ı * Bütçede belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması durumu. pirinç. bürünmek * Bürümek iş ine konu olmak.

tamamlamak. ikmal. makro ekonomi. . mütemmim. * Bütün niteliğ inde olan. tek parça durumuna getirme. * Bütünleme sı navı . bütüncül * Totaliter. * Ufak. tamamlanmak. bütün.* Ekonominin bütün alanları nı kapsayan yapı ve olu ş um. tamamlama. bütünleyici * Bütünleme iş ini yapan. bütünler aç ı * Ölçülerinin toplamı nı 180° ye ç ı karan açı lardan her biri. bütünletmek * Bütün durumuna getirmek. mütemmim. bütünle ş me * Bütünleş mek iş i. ikmal imtihan ı . bütüncüllük * Bütüncül olma durumu. tamamlatmak. ikmal edilmek. bütünlenme * Bütünlenmek iş i veya durumu. bütünleme * Bütünlemek iş i. bütünlemeli * Bütünleme sı navı na girmesi gereken (öğ renci). bütünlemek * Eksiksiz duruma getirmek. bütünle ş mek * Bütün duruma gelmek. ikmale kalmak. bütünletme * Bütünletmek iş i. total. bütünlenmek * Bütünlemek iş ine konu olmak. bütünlemeye kalmak * bir öğ renci yarı yı l veya öğ retim yı lı sonunda bir veya birden çok dersten bir kez daha sı nava girmek üzere baş arı sı zlı ğ a uğ ramak. bütünleme s ı navı *İ lk ve orta dereceli okullarla üniversite ve yüksek okullarda bütünlemeye kalan öğ renciler için genellikle yaz tatili veya dönem sonunda açı lan sı nav. bütünle ilgili. bütünleyen * Bütün durumuna getiren. bütünler * Bütün durumuna getiren veya bütün durumuna getirmek için eklenen. bütünlük bütünsel * Bütün olma durumu. bozuk paraları büyük para durumuna getirmek.

büyüğ e yak ı n. * Biraz büyük. büyü bozulmak * yapı lmı ş bir büyü etkisiz duruma getirilmek. büvelek büvet büvet * (istasyon. sinema gibi yerlerde) Yiyecek ve içecek sat ı lan küçük büfe. * Niceliğ i çok olan. büyü bozmak * yapı lmı ş bir büyüyü etkisiz duruma getirmek. kaka. sihirbazlı k. * Çevresindekileri çabuk ve güçlü olarak etkileyen kimse. Büğ et. * Üstün niteliğ i olan. büyüklere özgü. tiyatro. büve bovis). sihir. büyüğ ümsü * Büyüğ e yak ı ş ı r. füsun. vı zı ltı ları yla tedirginlik yaratan sokucu sinek (Hypoderma * Büve. * Karş ı durulmaz güçlü etki. küçük karş ı tı . büyücek büyücü * Büyü yapan kimse. büyü yapmak * büyü yolu ile etki altı na almaya veya ald ı rmaya çal ı ş mak. * Yetiş kin. büyük (söz) söylemek * yapacağ ı bir ş ey hakk ı nda kesin konuş arak övünmek. büyücülük * Büyücünün yaptı ğ ı iş . * Önemli. benzerlerinden daha fazla olan. belli bir yaş a gelmi ş . * (soyut kavramlar için) Çok. büyük * (somut nesneler için) Boyutları . büyü * Tabiat kanunları na ayk ı rı sonuçlar elde etmek iddiası nda olanları n baş vurdukları gizli iş lem ve davranı ş lara verilen genel ad. sihirbaz. ortalamayı aş an. büyük abdest * Dı ş kı . büyük gibi. * Bkz. büyük abdesti gelmek * göden bağ ı rsağ ı nı bo ş altma gerekliğ ini duymak.bütünsellik * Bütün olma durumu. büyük aile . afsun. ba ğ ı . onları n kan ı nı emen. * Daha çok sı ğ ı rlara sald ı ran.

* Büyük elçinin makamı . güçsüzleri ezer. büyük ana * Büyük anne.50 C den 15.50 C ye ç ı karmak için gereken ı sı miktarı . büyük anne * Annenin veya babanı n annesi. majüskül. büyük ba ş ı n derdi büyük olur * büyük iş lerin baş ı nda bulunanları n karş ı la ş aca ğ ı güçlükler de çoktur. büyük harf * Özel adlarla cümle baş ları gibi yerlerde kullanı lan ve büyük yazı lan. büyük söz söylemek. yüceltmek. kilokalori. büyük boy * Normal ölçülerden daha büyük. büyük atardamar * Kalbin kası lması ile kar ı ncı klardaki kanı bütün vücuda ta ş ı yan ana atardamar. büyük elçilik * Büyük elçi olma durumu. büyük anne ile bunları n evli o ğ ulları ndan. gelinlerinden ve çocuklar ı ndan oluş an aile.* Büyük baba. büyük lâf etmek * Bkz. . büyük kan dolaş ı mı * Kalbin sürekli kası lı p gevş emesiyle kan ve lenfin vücudun büyük bölümünü dolaş mas ı . büyük görmek (bilmek veya tutmak) * kendini veya baş kası nı olduğ undan üstün saymak. büyük bal ı k küçük bal ı ğ ı yutar * güçlüler. büyük kalori * 1 atmosfer bası nç altı nda 1 kg suyun sı cakl ı ğ ı nı 14. büyük elçi * Üstün aş amalı elçi. büyük amiral * Bazı ülkelerde kara ordusunda mareş ale denk say ı lan donanma subaylar ı nı n en yüksek aş aması ndaki amiral. büyük çember * Bir kürenin merkezinden geçen bir düzlemde ara kesiti olan çember. nine. özel biçimli harf. büyük dalga * (radyo yayı nı için) Uzun dalga. büyük baba * Annenin veya baban ı n babası . büyük han ı m * Yaş lı kadı n. büyük defter * Ticarî bir kuruluş un aylı k ve bilânço hesapları nı gösteren defter. dede.

büyük ş ehir * Ana kent. arkadaş ça davranmak. ü) sonra ince ünlülerin gelmesi kural ı . Dübbüekber. cemaziyülevvel. büyük sözüme tövbe! * bir konuda çok kesin konuş uldu ğ unda. büyük ünlü uyumu. ı . Büyükayı * Kuzey yarı m kürede yedi yı ld ı zdan oluş muş tak ı m yı ldı z. o. büyük terim * Kapsamı daha geniş olan son uç önermesinin yüklemi görevini taş ı yan terim. büyük sesli uyumu * Kelimede kalı n ünlülerden (a. büyük para * Çok para. dede. büyük mevlit ayı * Ay takviminin üçüncü ayı . büyük mağ aza * Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satı ş a sunulduğ u yer. büyük tansiyon * Kan bası ncı nı n yüksek olması . büyük ünlü uyumu * Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde kalı n bir ünlü varsa. denizcilik gibi. sonuçlandı ramayacağ ı n bir konuda kesin sözler söyleme. büyükçe * Biraz büyük. rebiyülevvel. * Oldukça önemli. büyükle büyük. u) sonra kalı n. ince bir ünlü varsa sonraki hecelerin de ince ünlülerle sürüp gitmesi kuralı : Çocuklaş mak. büyük yemin etmek * bir ş eyi yapmamak konusunda en kutsal ş eyler üzerine ant içmek. majör.büyük lokma ye büyük söyleme * baş aramayacağ ı n. büyüklenme . büyük oynamak * çok para koyarak kumar oynamak. büyükbaş * Sı ğ ı r. i. büyük peder * Büyük baba. tersi bir durumun baş a gelmemesi dileğ ini belirtir. büyük tövbe ayı * Ay takvimin beş inci ay ı . küçükle küçük olmak * her yaş ve durumdaki kiş ilere kar ş ı dostça. Yedigir. manda gibi hayvanları n niteliğ ini belirtmek için kullanı lı r. ondan sonra gelen bütün hecelerin kalı n ünlülerle. büyük önerme * Tası mı n öncüllerinden büyük olanı . ö. ince ünlülerden (e. * büyük bir tehlikeyi göze alarak bir iş e giriş mek.

küçüklerin gözlerinden öpmek * sevgi ve saygı göstermek. * Büyüklere yaraş ı r bağ ı ş layı cı davran ı ş . büyüklük hastalı ğ ı * Kendini olduğ undan daha büyük ve önemli görme. megalomani. büyüklenmek * Kendini büyük göstermek. o ölünce kalanları n en büyüğ üne geçmesi kuralı . büyüleyiş . * Etkisi alt ı na almak. böbürlenmek. ululuk. büyümüş e benzer. büyüleyici * Etkileyen. kibirlenmek. teshir etmek. büyüleniş * Büyülenmek iş i veya biçimi. büyükseme * Büyüksemek iş i. büyülenme * Büyülenmek iş i. büyüklük taslamak * kendini üstün görmeye çalı ş mak. büyüleme * Büyülemek iş i. büyülemek * Büyü ile etki altı na almak. büyüleyici özellik * Sürekli büyüleyici ve etkileyici olma. ekber evlât hakkı . büyüklük satmak * gururlanı p üstünlük taslamak. büyüklü küçüklü * Büyük küçük hepsi bir arada. çekici niteliğ i olan. büyülenmek * Büyülemek iş ine konu olmak. büyüksemek * Büyük olduğ unu kabul etmek. gösterme hastalı ğ ı . büyükten büyü ğ e * mirası n önce büyüğ e. büyüksü * Büyük gibi. büyüklük taslamak. büyüklük * Büyük olma durumu. büyüklük göstermek * gönül ululuğ u göstermek. büyüklerin ellerinden.* Kendini büyük gösterme. birini kendine bağ lamak. kibir.

büyüme * Büyümek iş i. * Büyü gücü olan. büyütmek. * Artmak. büyütürlük * Büyü ile ilgili olan. * Sayı ca artmak. büyümü ş de küçülmüş * (çocuk için) konuş ması ve davranı ş lar ı yaş ı na uymayan. . büyüsel büyüteç * Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaş tı rı cı mercek. büyülteç * Fotoğ raf ve resim büyültmeye.* Büyülemek iş i veya biçimi. büyütken doku * Sürgen doku. * Yetiş tirmek. büyütmek * Büyük duruma getirmek. * Yaş ı artmak. pertavs ı z. * Fotoğ raf ve resimlere boyut kazandı rma iş lemi. geniş letmek. büyültmek * Bir ş eyi büyük duruma getirmek. harita gibi ş eyler için) Daha büyük örneğ ini yapmak. * Abartmak. büyülü * Kendisine büyü yapı lmı ş (kimse). büyültüp basmaya yarayan aygı t. eskisinden büyük duruma gelmek. * Yetiş mek. mübalâğ a etmek. * Organizmanı n bütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutlar ı n artması . irileş mek. büyütülme * Büyütülmek iş i. sihirli. boyutlar artmak. büyütme * Büyütmek iş i. büyümek * Organizmanı n bütününde veya bu bütünün bir bölümünde. büyütülmek * Büyütmek iş i yap ı lmak. * Geniş lemek. * Birisi tarafı ndan yetiş tirilmiş kimse. bakmak. yaş lanmak. * Uzakta duran cisimlere dürbün veya benzeri bir araçla bakı ldı ğ ı nda cismi gören açı nı n çı plak gözle bakı ld ı ğ ı zamanki açı ya oran ı . büyültme * Büyültmek iş i. agrandisman. ş iddeti artmak. güçlenmek. * Önem ve değ er kazanmak. * (resim. agrandisor. * Abartmak. büyüklerinki gibi olan.

büzdürmek * Büzmek. büz * Künk. dedikodu yapı lmas ı na engel olmak. büzülme * Büzülmek iş i. büzgen büzgü * Kası larak vücuttaki herhangi bir deliğ i açan veya kapayan çember biçimindeki kasları n genel adı .). büzgüleme * Büzgülemek iş ini yapmak. büzülmek * Büzmek i ş i yapı lmak. bir ş eyin o kimsenin çekiciliğ inden kurtulamamak. anüs. s ı kı ş tı rarak veya kı vrı m yaparak bir ş eyin alan ı nı ve hacmini küçültmek. ş aş kı nlı k. * Kalı n bağ ı rsağ ı n sona erdiğ i yer. * Buruş turarak. büyütüş * Büyütmek iş i veya biçimi. torba vb. cesaret. büzgülü * Büzgüsü olan. . * Korku. büzgüsüz * Büzgüsü olmayan. kafadar. büzdürme * Büzdürmek iş i. büzülerek dikilmiş olan. büyüye kapı lmak (veya tutulmak) * yapı lan büyünün etkisinde kalmak. * Kapatmak. * Büzmek iş ini birine yaptı rmak. * Yüreklilik. büzme * Büzmek iş i. * Toplanarak büzülmüş . büzmek büzük büzükta ş * Kafa dengi arkadaş .* Aş ı rı laş tı rma. bir kenara çekilmek. büzgülemek * Büzgü ş eklini vermek. * Ağ zı büzülerek kapatı lan (kese. büyüyü ş * Büyümek iş i veya biçimi. kuma ş ı n bollu ğ unu azaltan s ı k. küçük kı vrı m. soğ uk gibi etkenlerle bir kenara sinmek. * Dikiş te kumaş ı n bir ucundan istenilen yere kadar geçirilen bir ipliğ in çekilmesi ile olu ş an.

-ca / -ce. yavaş -çacı k. sert-çe vb. ço ğ u kez sarı msaklı . mert-çe vb. bedava. ayran içine hı yar veya marul doğ ranarak yapı lan. büzülü ş * Büzülmek iş i veya biçimi. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde do sesini gösterir. Türkçe vb. üstelik. caba * Bir ş ey ödemeden. -cac ı k / -cecik * Zarf türeten ek (vurgusuz): hemen-cecik. aylar-ca. sen-ce vb. topluluk beraberlik anlatan zarflar türetir: Aile-ce.büzülüp oturmak (kalmak) * bir kenarda çekingen bir tavı rla oturmak. kocakarı ). Ce adı verilen bu harf ses bilimi bak ı mı ndan ötümlü kat ı ş ı k diş . "tarafı ndan" anlamı na zarf türetir: Bakanlı k-ça. yaş -ca vb. * Fazla olarak. cac ı k cac ı k * Yoğ urt. büzüş me * Büzüş mek i ş i. fazladan. cabadan * Bedava olarak.diş eti ünsüzünü gösterir. "bak ı mı ndan" anlamı na zarf türetir: Para-ca. büzüş mü ş . * Bkz. dil adlar ı türetir: Alman-ca. c. soluk-ça. * Bir tür ot. hükümet-çe vb. ben-ce. -ca / -ce. C * Türk alfabesinin üçüncü harfi. kı rı ş ı k. büzüş mek * Büzülerek alan hacmini küçültmek. onca vb. köy-ce vb. iş tah açı cı yiyecek. "kadar" anlam ı na zarf türetir: Bun-ca. cadaloz * Çok konuş an. binler-ce vb. * Romen rakamları nda 100 sayı sı nı gösterir. iyi-ce.. -ça / -çe * Vurgusuz zarf eki: K ı sa-ca. karş ı lı ksı z. * Karbon'un kı saltması . büzüş ük by-pass C * Büzülerek yüzey veya hacmi küçülmüş olan. usul-cac ı k vb. Ca * Kalsiyum'un kı saltması . baypas. sayı ca eş itlik bildiren zarflar türetir: Yüzy ı llar-ca. Rus-ça. İ ngiliz-ce. para vermeden al ı nan ş ey. açı k-ça. günler-ce. "-a göre" anlam ı na zarf türetir: Onlar-ca. * Elektrik kapasitesinin kı saltı lması . huysuz ve ş irret (kadı n. -ça / -çe * Sı fatlardan küçültme sı fatları türeten ek: Sarı ş ı n-ca. kı rı ş mak. ev-ce. biz-ce. cadalozla ş ma . esmer-ce.

cafcaf * Gösteriş . * çok becerikli. dolay ı sı yla meyve verimine engel olan asklı mantar (Taphrina cerasi). uzaklaş mak. cad ı lı k etmek * huysuzluk etmek. cad ı gibi cad ı kazan ı * dedikodunun. fazla ş ı k. ş irret. cafcafl ı Caferî cağ ca ğ . cav. * Karı ş ı k. huysuzluk. * Bu mantarı n yol açtı ğ ı bitki hastalı ğ ı . caddeyi tutmak * herhangi bir sebeple bir yoldan geçiş i engellemek. fesadı n çok olduğ u yer. çirkin. ş atafatlı . cadalozla ş mak * Cadaloz gibi davranmak. kapamak.* Cadalozlaş mak iş i. ihtiyar kadı n. * Büyük bez veya deri torba. korkuluk. cad ı laş ma * Cadı la ş mak iş i. cad ı lı k * Cadı ya yakı ş ı r davranı ş . * Çok güzel göz.ş atafat. * (korkulu bir durumda) baş ı nı al ı p gitmek. cadalozluk * Cadaloz olma durumu. gürültülü patı rtı lı . cad ı laş mak * (kadı n) Çirkinleş ip huysuzlaş mak. * Bitki bakı ms ı zl ı ktan yabanîleş mek. * Ağ ı z kalabalı ğ ı ile bir ş eyi elde eden. * saçı baş ı dağ ı nı k. cad ı * Geceleri dolaş arak insanlara kötülük etti ğ ine inan ı lan hortlak. cadı gibi davranmak. tehlikeli. cadde *Ş ehir içinde ana yol. * Gösteriş li. * Huysuz. * Parmaklı k. cad ı süpürgesi * Emeçleri özellikle dal uçları ndaki kabuk altı nda sı kı bir ağ örerek çekirdekli yemiş ağ açları nı n çiçeklenmesine. *Ş iîliğ in bir kolu ve bu koldan olan kimse. tı rnakları uzun ve pis kadı nlar için kullanı lı r.

bilgisi olmamak. * Yazı da bir sözün olduğ u gibi tekrarlandı ğ ı nı göstermek için alt hizası na konulan t ı rnak biçimindeki noktalama i ş areti. * Gençlik. * Yol yiyeceğ i. * Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan. caka * Gösteriş . toyluk. okumamı ş . cakac ı lı k . kuzu-cak vb. * Dokumacı lı kta. yapı lmas ı nda sakı nca olmayan. cahiliyet cahillik * Cahillik. yerinde say ı lan. deneysizlik ve bu yüzden iş lenen kusur. çalı m satmak. * gençlik. caiz * Din. yap ı lı p iş lenmesine izin verilen. * Cahil gibi. duş . fiyaka. bilgisizlik. * Hamam. banyo vb. toyluk. -cak / -cek.ca ğ * Lavabo. * Cahil olma durumu. cahile yakı ş ı r (biçimde). banyo. deneysizlik yüzünden kusur iş leme. yerlerde atı k suyun akmas ı nı sa ğ layan zemindeki delik. yasa. fiyakalı durumda olmak. çözgü makinesinde çözgü ipliğ i bobinlerinin desen ve renk sı rası na göre yerleş tirildiğ i ca ğ lı k sehpa. çalı m. bilgisiz. bilgisizlik. töre veya baş ka bakı mdan iş lenmesinde. azı k. -çak / -çek * Küçültme isimleri türeten ek: Yavru-cak. cakac ı * Caka yapmayı seven. * Deneysiz. cahile yak ı ş ı r (biçimde). yakı ş ı k olan. genç. cahil kalmak * bilgi edinememek. cahil * Öğ renim görmemiş . kabadayı lı k. uygun. caka satmak * gösteriş yapmak. cahilâne cahilce cahiliye * Araplarda Müslümanlı ktan önceki ça ğ . caize *Ş airlerin kasidelerle övdükleri büyükler tarafı ndan kendilerine verilen bah ş iş . caka yapmak * gösteriş li davranmak. toy (delikanlı veya kı z). cahillik etmek * bilgisizliğ ini göstermek. * Cahilce.

calip Calvinci * Celp eden. caka ile yapı lan. cakalanmak * Caka satmak. Calvincilik * Bkz. cansı z.5-2. cam mozaik * Renkli taş parçaları yerine cam parçalar ı ndan yapı lan mozaik. * Cakası olan.* Cakacı olma durumu veya cakalı davranı ş . boyları 1. * (göz için) donuk. * Bkz. * Aç gözlü. sı rça. cam çivisi * Yaklaş ı k çapları 1 mm. meş e ve gürgen ağ açları na zarar veren. camcı . düzme. çekici. kayı n. * Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapı lmı ş . cam suyu . * Pencere. kanatları cams ı . * Gözü takma olan. cam macunu * Camı yuvas ı na tutturmak ve yal ı tkanlı k sağ lamak amac ı ile kullanı lan bezir yağ ı ve üstübeç karı ş ı mı . Kalvencilik. * Kadeh. gösteriş li. * arkası görünen. çeken. içki. elma. tamahkâr. saydam ve çabuk k ı rı lı r cisim. * Çerçevelerde camı n yerleş tirilmesi için açı lan yiv. cam resim * Renkli camları n kesilip birbirlerine kurş un çubuklarla bağ lanması ile yapı lan süs veya resim. cam gibi cam göz cam kanatl ı lar * Kurtçukları . * Cakası olmayan. cam evi * Cam takma iş leri yapı lan dükkân. Kalvenci. cam * Soda veya potas katı lmı ş silisli kumun ateş te eritilmesiyle yapı lan sert. saydam. cakal ı cakas ı z calî * Yapmacı klı . hortumlar ı körelmi ş kelebekler familyası .5 cm arası nda değ iş en ince ve ba ş sı z tel çivi. sahte. cakalanma * Caka satma. kavak. ş effaf.

* Bir yeri. * Potas veya sodanı n kuvars ile eritilmesinden elde edilen. hileci. suyu bol. cambaz akrobat. camlı k. vitrin. * At alı p satma veya yetiş tirme iş i. * Usta. bisiklet vb. cam yünü * Çok ince. * Yerde ve tel. camcı elması * Ucundaki küçük.sı vı . camcı macunu * Cam ile çerçeve arası ndaki aral ı kları kapatmakta kullanı lan ve kaba üstübeçle bezir ya ğ ı ndan yap ı lan hamur. üzerinde dengeye dayanan. camcı * Cam ticaretini veya cam takmayı meslek edinmiş kimse. camadan ı fora etmek * bağ lar ı koyuverip kı sı lmı ş yelkeni açmak. a ğ acı n böceklere ve ateş e direncini artı ran renksiz cam yuvası * Cam evi. heyecan verici gösterileri yapan kimse. * Dört köş e yelkenleri boğ arak yüzeylerini küçültme iş i. camadan vurmak * fazla rüzgâra karş ı yelkeni kasmak. * At alı p satan veya yetiş tiren kimse. becerikli kimse. cambazl ı k * Cambazı n iş i veya mesleğ i. sergen. bir veya daha çok bölüme ayı ran cam bölme. satı lı kş eylerin sergilendiğ i camlı bölme veya yer. at. akrobasi. camekân . * Kurnaz. * Evin içini pencereden gözetleme. hilecilik. * Kurnazlı k. akrobatlı k. * Göstermelik. * Gözlük. * Osmanlı Devletinde atlı olan ve savaş larda padiş ahı n önünde dü ş mana kar ş ı ilk saldı rı ya geçen birlik. * Evin içini pencereden gözetleyen kimse. camadanl ı * Camadan giymiş olan. bükülebilir cam liflerinin oluş turduğ uı sı ve ses yalı tı mı nda kullanı lan madde. * Hamamlarda soyunulan camlı yer. * Ser (II). ipek veya s ı rma iş lemeli bir tür kı sa yelek. camcı lı k * Cam alı p satma veya takma iş i. cambul cumbul * (yemek için) Çok sulu. cambazhane * Cambazları n oyunları nı gösterdikleri yer. tehlikeli. camadan * Çapraz düğ meli. dönebilen elmas parças ı ile camı çizerek kesmeye yarayan araç.

* Camlamak iş i. zümre. camekânl ı kutu * Televizyon. . cami yı kı lmı ş . su sı ğ ı rı . camlanmak * Cam takı lmak. camgöbe ğ i * Yeş ile çalar mavi renk. camı çerçeveyi indirmek * etrafı kı rı p dökmek. cam takmak. * Müslümanları n hep birlikte namaz k ı lmak için toplandı kları yer. boyu bir buçuk metre kadar olan. camla ş ma * Camlaş mak iş i. * Bu renkte olan. * Deniz kı yı sı na yakı n yaş ayan. kömüş . * Donmuş . k ı rmı zı çiçekler açan bir tür k ı na çiçe ğ i (Impatiens sultan ı ). *İ çine alan. eti lezzetli bir tür köpek balı ğ ı (Galeius camgüzeli * Evlerde süs olarak yetiş tirilen. ama mihrab ı yerinde * yaş land ı ğ ı hâlde güzelliğ i bozulmamı ş (kad ı n). camia camit * Topluluk. camgöz canis). camla ş mak * Cama benzer duruma gelmek. * Manda. her ş eyi parçalay ı p dağ ı tmak. pembe. camı z cami cami * Toplayan. camekâns ı z * Camekânı olmayan. içinde bulunduran. * Cansı z.camekânl ı * Camekanı olan (yer). camlama camlamak * Cam geçirmek. bir araya getiren. camlanma * Camlanmak iş i.

camlatma * Camlatmak iş i. sevimli. * Bektaş îlik ve Mevlevîlikte tarikat kardeş i. * Yakı nlı k duygusu belirten bir seslenme sözü. * Yaş ama. can acı sı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan ş iddetli acı . cam geçirilmiş . dirlik. soğ uma sı rası nda billûrlaş mayı p biçimsiz olarak kat ı la ş mı ş durumu. ş irin. . can dostu. * Güç. hayat. * Kiş i. caml ı köş k * Saraylarda veya bahçelerde soğ uktan korunmak için camla örtülmü ş oda. caml ı * Cam takı lmı ş . can al ı cı * En önemli. camlatmak * Cam taktı rmak. can baş ı na sı çramak * çok korkmak. * Çiçek. özü. camı olan. can atmak can baş üstüne * istenilen ş eyin büyük bir memnunlukla yap ı laca ğ ı nı anlat ı r. sevilen. cams ı z can * Camı olmayan. * Gönül. can arkadaş ı * Bkz. cama benzer. * Çok içten. salon. can bayı lmak * iç geçmek. *İ nsan ve hayvanlarda yaş amayı sa ğ ladı ğ ı na ve ölümle vücuttan ayrı ldı ğ ı na inanı lan madde d ı ş ı varlı k. en çarpı cı . sebze gibi bitkileri dı ş etkenlerden korumak için yapı lmı ş küçük limonluk. caml ı k * Camlı çerçeve ile bölünmüş yer. * Yerin içinden yüze çı kan erimi ş sı cak maddelerin. *İ nsanı n kendi varlı ğ ı . birey. camekân. * Azrail. can alacak nokta (veya yer) * bir ş eyin en önemli yeri. can al ı p can vermek * ölüm sı kı ntı sı ve acı sı içinde bunalmak. takatsizlik göstermek. camsı * Cam gibi saydam.

can damarı * En önemli veya hassas nokta. can ci ğ er kuzu sarmas ı * içli dı ş lı . bir ş eyin ya ş aması için en önemli araç. can çabası * varlı ğ ı nı kanı tlama amacı yla aş ı rı gayret. s ı kı fı kı . can beslemek * kaygı sı zca yiyip içip rahatı na bakmak. huyları ndan vazgeçirmek mümkün değ ildir. can cana. bunalma hâli. candan. can damarı na basmak * bir iş in en önemli yönü üzerinde durmak. can cümleden aziz * insanı n kendisi herkesten önce gelir. can çı kmayı nca (veya çı kmadan) huy çı kmaz * insanı al ı ş kanlı klar ı ndan. * birbirini seven iki kiş i bir arada yalnı z olarak. can boğ azdan gelir (veya geçer) * insan yiyeceğ ine önem vererek güçlenebilir veya yemeden yaş amak mümkün de ğ ildir. can derdine dü ş mek * ölüm korkusuna kapı lmak. kendi ba ş ı nı n kaygı sı na dü ş tüğ ü bir tehlike anı nı anlatı r. can dire ğ i . can çeki ş mektense ölmek yeğ dir * bir iş te çeş itli sı kı ntı ve üzüntülerle kar ş ı la ş ı p olağ anüstü gayret harcamaktansa o iş ten vazgeçmek daha iyidir. içeceğ ini sağ lamak.can beraber * Çok sevgili. * baş kas ı nı n yiyeceğ ini. * sona ermek. bitmek. can ci ğ er * Çok yakı n. can derdinde olmak * zor bir durumdan kurtulmaya çalı ş mak. can ci ğ er olmak * birbiriyle çok yakı n arkadaş olmak. can borcunu ödemek * ölmek. baş ba ş a * herkesin kendi canı nı n. pek içten (arkada ş ). pek içten. can bunaltı sı * Aş ı rı üzüntü sebebiyle canı n sı kı lma. can dayanmamak * bir ş ey karş ı sı nda insanı n dayanı klı lı ğ ı elden gitmek. can çeki ş mek * ölmek üzere bulunmak. tükenmek.

can eri ğ i can evi * Genellikle yeş ilken yenen sert.. davranı ş lar karş ı sı nda söylenir. can havli ile. can evinden vurmak * en etkileyici yönünden saldı rmak. can feda * Çok imrenilen iyi veya güzel ş eyler. yürek. gücü tükenmek. can korkusu * Bkz. can kalmamak * bitkin bir duruma gelmek. can kulağ ı ile dinlemek * büyük bir dikkatle dinlemek.* Kemanı n içinde. can kurban.. can noktas ı * En önemli husus. can olmak * sevimli. güçlenmek. can kurban * Can feda. sulu bir tür erik. can düş manı * Aş ı rı düş manlı k güden kimse. hoş görünmek. . can havli * ölüm korkusu. can gözdesi * Sevgili. can kayg ı sı na düş mek * her ş eyden vazgeçip sadece kendi hayatı nı koruma veya kurtarma çabas ı nda olmak. can dostu * Pek içten dost. vurgulanması gereken yer. can ku ş u * Ruh. öldürmeyi bile dü ş ünen dü ş man. can korkusu * Ölüm korkusu. alt ve üst kapakları arası nda dikili duran çubuk. can havli. can kulağ ı * çok yakı n dost. * En duyarlı yer. * ölüm korkusundan doğ an güçlü bir tepki ile. can gelmek * canlanmak. s ı rdaş . * Yüreğ in altı ndaki bölge.

can s ı kı ntı sı * yapı lacak bir iş olmamaktan ve hiçbir ş eyle oyalanma imkân ı bulunamadı ğ ı için duyulan tedirginlik.). bunal ı m. can vermek * ölmek. can yele ğ i * Bkz. can yakmak * zulmetmek. cana minnet saymak (veya bilmek) * bir lütuf olarak kabul etmek. can yolda ş ı * Yalnı zlı ktan kurtulmak için birlikte yaş anı lan (kimse vb. eziyet etmek. can pazar ı * Herkesin kendi canı nı n kaygı sı na dü ş tüğ ü ve kendini kurtarmaya çal ı ş tı ğ ı bir durum. can tahtas ı * Göğ üs kemiğ i. cana yakı n * Sevimli. can s ı kmak * bı kkı nlı k vermek. can s ı kı cı * Üzüntü yaratan.can pahası na * canı nı vererek veya tehlikeye koyarak. * üzmek. acı vermek. * bir ş eyi çok istemek. can sohbeti *İ çtenlikle konuş an çok yakı n dostlar bir arada söyleş ip dertleş me. cana k ı ymak * öldürmek. cana can katmak * yaş ama gücünü art ı rmak. * ruha güç vermek. cana * Sevgiliye hitap sözü. cana yakı nl ı k . * canlanması na yol açmak. cankurtaran yeleğ i. can sa ğ lı ğ ı *İ nsanı n sağ ve sağ lı klı olması . üzücü. * bir kimseyi büyük zarar ve ziyana sokmak. can sevecek bir ş ey * hoş a gidecek bir ş ey.

* Acı acı ses çı karan ve uzaklara kadar tehlike iş areti vermek için kullanı lan düdük. tarı m bitkilerine zarar veren asalak bir bitki familyas ı . canavarlaş ma * Canavarlaş mak iş i. . tiz ses çı karan alet. kötü ruhlu. * Kurt. yaramaz çocuk. gönül verilmiş olan kadı n. canavarlaş mak * Canavar gibi davranmak. * Haş arı . ilgiyle. canavar düdüğ ü * Taş ı tlarda bulunan. istekle. canca ğ ı z candan * Cancağ ı zı m sözünde sevgi ve teklifsizlik. samimî. * (tasavvufta) Tanrı . yı rtı cı hayvan. canavar gibi olmak. candan yürekten * içtenlikle. yürekten. * çok fazla. ürkütücü bir durum almak. candan geçmek * ölmek. * Korkunç. *İ çtenlikle.* Cana yakı n olma durumu. canan * Gönülden sevilen. candanlı k * Candan olma durumu. gönülden. candan candan *İ çtenlikli bir biçimde. * Acı ması z. canavarca * Canavar gibi. cancağ ı zı isterse deyiminde ise önemsemezlik anlatı r. canavar * Masallarda sözü geçen yabanî. canavar otugiller * Bitiş ik taç yapraklı iki çeneklilerden. sevgili. canavar gibi * iri yarı . * Köpek balı ğ ı . canavarlı k * Canavar gibi davranma. canavara uygun düş en biçimde. canavar kesilmek * hı rçı nlaş mak. saldı rgan. canavar otu * Canavar otugiller familyası nı n örnek türlerinden olan ve kenevirle tütün köklerinin asalaklar ı ndan biri sayı lan çiçekli bitki (Orobanche ramosa). *İ çten. domuz gibi cana kı yan yaban hayvanı . zalim (kimse).

* aş ı rı duygulanmak. * Karı ş ı klı k. kargaş a. acı .candarma * Jandarma. parlak. ölsün" anlamları nda kullanı lan bir ilenme sözü. canfes gibi yaprak * (asma ve dut yaprakları için) ince. arzulamak. canh ı raş * Yürek paralayan. can ı çı kası ca! * "büyük zarara veya kötülüğ e uğ rası n. tok. can ı ağ zı na (veya bo ğ az ı na) gelmek * büyük bir tehlike karş ı sı nda ölecekmiş gibi bir korkuya kap ı lmak. * üzülmek. can ı cebinde * zayı f ahlâklı kimse. ipekli kumaş . can ı çekmek * bir ş eyi istemek. can ı cehenneme * sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir. cengel. rahatsı z olmak. tüyler ürpertici. periş an olsun. can ı ac ı mak * çarpma. ince dokunmuş . cangı l cungul * Hayvanlara takı lan çanları n veya baş ka maden eş yan ı n çı kardı ğ ı kaba sesleri anlatı r. * içi ezilmek. sonucu acı duymak. çok heyecanlanmak. can ı çekilmek * (vücudun herhangi bir organı için) canl ı lı ğ ı azalı r gibi olmak. can ı burnuna (veya burnundan) gelmek * bir ş ey yaparken çok zorluk çekmek. can ı can ı na (veya içine) sı ğ mamak * sabı rs ı zlı k göstermek. canfes * Üzerinde desen bulunmayan. canfeza cangı l * Bkz. istek duymak. * Bu kumaş tan yapı lmı ş . kulak tı rmalayan. can ı burnunda olmak * çok yorgun ve bezgin olmak. vurma vb. * Bu biçimdeki gürültü. tahammül etmemek. taze ve sinirsiz yaprak. can ı cana ölçmek * baş kas ı na yapı lacak ş eyi kendine yapı lacak gibi düş ünmek. can ı çı kmak * Türk müziğ inde çok az kullanı lmı ş bir birle ş ik makam. .

can ı ile oynamak * tehlikeli iş lerle uğ ra ş mak. gebersin" anlamı nda bir ilenme sözü. * çok yı pranmak. can ı tatl ı * Sı kı nt ı ya ve acı ya katlanmak istemeyen. bir iş te zarar görmek. * keyfi kaçmak. can ı gönülden (veya can ı yürekten) * içtenlikle. can ı gitmek * özen gösterilen. * ölmek. can ı sı kk ı n * keyfi kaçmı ş . can ı gelmek * yeniden canlanmak. can ı yanmak * çok acı duymak. canı yerine gelmek. sabı rsı z. can ı ile u ğ ra ş mak * ağ ı r hasta olmak. * ümit ve ümitsizlik arası nda kalı p heyecanlanmak. can ı istemek * heves duymak. can ı gelip gitmek * ayı lı p bayı lmak. can ı gibi sevmek * çok güçlü bir sevgiyle bağ lanmak. can ı yanan e ş ek attan yüğ rük olur * zarara veya kötülüğ e uğ rayan kimse acı sı nı çı karmak için aş ı rı çaba harcar. can ı pek * Acı ya.* çok yorulmak veya çok zorluk çekmek. ölüm dö ş eğ inde can çekiş mek. * büyük sı kı ntı ya düş mek. çok isteyerek. can ı sa ğ olsun! * üzülmeye gerek olmadı ğ ı nı karş ı tarafa bildirmek için kullanı lı r. * yarı üzülmek. can ı tez * Beklemeye dayanamayan. can ı isterse * (olumsuz bir cevap karş ı sı nda) "kabul etmezse etmesin!" anlamı nda kullanı lı r. can ı çı ksı n! * "ölsün. * ac ı bir deneme geçirmek. yapacak bir iş i olmamaktan tedirginlik duymak. yarı öfkelenmek. çok sevilen bir ş eye zarar gelecek diye kaygı lanmak. can ı sı kı lmak * içi sı kı lmak. sı kı ntı ya karş ı dayan ı klı . .

can ı n isterse! * "dilediğ in gibi olsun. can ı na ezan okumak * bir kimsenin hakkı ndan gelmek. * sevgi sesleniş i olarak kullanı lı r. * birini öldürmeye hazı rlanmak. can ı mı sokakta bulmad ı m * tehlikeye veya herhangi bir sı kı ntı ya katlanmaya hiç niyetim yok. can ı na kasdetmek * intihara kalkı ş mak. sağ lı ğ ı nı . gücünü kazanmak. sen bilirsin. can ı mı n içi *ş efkat veya sevgi sesleniş i. can ı na minnet * beklenilmeyen iyi bir durumla karş ı laş ı nca duyulan memnunlu ğ u anlatmak için söylenir. kendini koruyan. can ı na değ mek * çok hoş lanmak. canı gönülden. can ı na rahmet . can ı yok mu? * birinin katlandı ğ ı sı kı ntı yı ba ş kalar ı na örnek göstermek için söylenir. can ı m! * hoş nutsuzluk anlat ı r. can ı na dü ş kün * kendine iyi bakan. bana göre hava hoş " anlamı nda kullanı lı r. * kendini öldürmek. can ı m dese.can ı yerine gelmek * yorgunluğ u geçmek. kendine bakmadan ya ş amak. çok değ er verilen. * gücünden fazla iş görerek aş ı rı derecede kendini yormak. * (ca:nı m) çok güzel. can ı na kı ymak * acı madan öldürmek. can ı m ci ğ erim * içten bir sevgi sesleniş i. can ı na acı mamak * kendini düş ünmeden. can ı yürekten * Bkz. * ruhu ş ad olmak. can ı na okumak * berbat ve periş an etmek. canı m çı ksı n diyor sanmak * birinin en gönül okş ayı cı sözleri bile kendisine dokunmak. canı na iş lemek (veya canı na kâr etmek) * çok etkilemek. öldürmek. can ı na geçmek. batmak.

can ı na yetmek * katlanamayacak duruma gelmek. can ı nı bağ ı ş lamak * öldürülmesi gerekirken vazgeçmek. neş esini kaçı rmak. * birini öldürmeyi istemek.* "Alllah rahmetini esirgemesin" anlamı nda kullanı lı r. * bir ş eye çok dü ş kün olmak. can ı nı (bir yere) dar atmak * bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sı ğ ı nmak. can ı nı vermek * kendini feda etmek. hayranlı k veya öfke gibi türlü duygular anlatı r. can ı na tükürdüğ ümün (veya üfürdüğ ümün) * kı zgı nl ı k ve öfke belirtir. bezmek. can ı na yandı ğ ı m (veya yandı ğ ı mı n) * sevgi. * hiçbir ş ey esirgememek. can ı ndan geçmek * ölmek için hazı r olmak. yı prand ı rmak. can ı nı diş ine almak (veya takmak) * her tehlikeyi göze alarak iş e giriş mek. can ı nı sokakta bulmak * sağ lı ğ ı korumak gerektiğ ini anlatan bir söz. çok sevmek. çok yormak. can ı nı cehenneme göndermek (veya yollamak) * öldürmek. can ı nı sı kmak * keyfini bozmak. usanmak) * ölümü göze alacak kadar sı kı ntı içinde olmak. can ı na susamak * ölmek istemek. can ı nı burnundan getirmek * çok yormak. * canı nı verdirecek kadar memnun etmek. can ı nı almak * (Tanrı ) öldürmek. can ı nı yakmak . can ı nı acı tmak * birine acı vermek. * sı kı ntı ya sokmak. can ı na tak demek (veya etmek) * dayanamaz duruma gelmek. fazla çalı ş tı rmak. sabrı kalmamak. bı kmak. can ı ndan bezmek (veya bı kmak. can ı nı çı karmak * hı rpalamak.

cankurtaran ş amandı rası * Denize düş enlerin kolayca belirlenip kurtar ı lmaları için denize bı rakı lan ve kazaya uğ rayanları n bulup kendilerini göstermeleri için kullanı lan. can ı nı n içine sokacağ ı gelmek * çok hoş lanmak. filika. caniye yakı ş ı r (biçimde). büyük simit veya yelek biçiminde yap ı lmı ş araç. çok sı kı ntı ve zarara sokmak. parlak renkli. cankurtaran kulübesi * Dağ geçitlerinde tipiden veya so ğ uktan korunmak icin sı ğ ı nak olarak yapı lmı ş kulübe. cankurtaran sandal ı * Deniz kazaları nda veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu. cankurtaran sal ı * Deniz kazaları nda kullanı lmak üzere gemilerde bulundurulan sal.* acı verecek biçimde cezalandı rmak. * Cani gibi. gemilere belli etmek için kullanı lan çan (veya düdük). * Havuz veya plâjda yüzme bilmeyenleri uyaran. kı yacı . . cankurtaran düdüğ ü * Cankurtaran çanı . * Cinayet iş lemiş olan kimse. * Cani olma durumu. tehlikeden koruyan ve onları kurtaran kimse. cankurtaran yeleğ i * Yelek biçiminde yapı lmı ş cankurtaran arac ı . çok sevmek. * bir kimseyi. fosforlu ş amandı ra. cankurtaran yok mu! * ölüm tehlikesi karş ı sı nda yardı m isteme sözü. canice. cankurtaran gemisi * Karaya oturan. cankurtaran çan ı * Tipili veya sisli havalarda sı ğ ı nacak veya yönelecek yeri yolculara. can ı nı n derdine düş mek * canı ndan baş ka bir ş ey düş ünemeyecek kadar s ı kı ntı da olmak. yanan veya batma tehlikesi ile karş ı karş ı ya kalan gemileri kurtarmaya yarayan gemi. ambülâns. taraf. caniyane * Cani gibi. cankurtaran * Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taş ı maya özgü araç. kürekli sandal. cani canice canilik canip * Yan. cankurtaran simidi * Suda boğ ulma tehlikesine karş ı kullanı lan ve sudan hafif maddelerden.

hayat dolu. canlı lı k kazandı ran. * Güçlü. * Bir canlı resim veya ş ema filmi için hareketlili ğ i sa ğ layan tek tek resimleri yapan sanatç ı . tazelik. canl ı model * Figürlerle süslü veya heykeltı ra ş lı kta yararlanı lan kadı n veya erkek. * Etkinliğ i artmak. canl ı müzik * Gazino. * Yaş atmak. var gücüyle. etkili. etkinlik kazandı rmak. canland ı rı cı lı k * Canlandı rı cı olma durumu. canla ba ş la * Seve seve her türlü yorgunluğ u göze alarak. * Geçmiş bir olayı n geliş mesini ve sonucunu aynı biçimde yansı tarak sunma. canland ı rı lma * Canlandı rı lmak i ş i. * Heyecanla. canland ı rma * Canlandı rmak iş i. canlanma * Canlanmak iş i. hareketli. canland ı rmak * Canlanması nı sa ğ lamak. * Tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sı rası nda hareket duygusu verebilecek biçimde düzenleme ve filme aktarma i ş i. diri duruma gelmek. * Kiş ileş tirme. yerlerde yemek sı rası nda bir veya birkaç müzisyenin çalgı ve sesleri ile parçalar ı seslendirmesi. canlandı rı m * Ortada kalan kalı ntı lar ı na göre bir eserin ana tasar ı sı na uygun olarak yeniden çizimi. canl ı * Canı olan. canland ı rı lmak * Canlandı rmak iş ine konu olmak. canlanmak * Gücü artmak. (birinin) kı lı ğ ı na girmek. canl ı canlı * Diri diri. diri. * Canlı lı k. * Depreş mek. canl ı cenaze * Çok zayı f. lokal vb. canland ı rı cı * Canlı lı k veren. hayvan. . * Geçmiş te yaş anan bir olay veya durum yeniden hatı rlanmak. * Yoğ unluk.cankurtaranlı k * Cankurtaran olma durumu. bir deri bir kemik kalmı ş kimse. canlanması na yol açmak. * Yaş ayı p yer değ iş tirebilen yaratı k. dirilik getirmek. hareketlilik kazanmak. yaş ayan. henüz ölmemi ş .

cansı z * Canı nı yitirmiş . *İ lgi uyandı rmayan. canl ı yayı n * (televizyon ve radyo için) Daha önceden herhangi bir gereç üzerine tespit edilmemi ş . sönük. camit. animizm. * Canlı olmayan (varlı k). * Bir diş in canlı dokusunu yok etmek. capcanlı . cansı z cansı z * Cansı z olarak. * Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayat ı n ilkesi olduğ unu ileri süren öğ reti. ölmüş . * Çocukta bir düş ünce biçimi olarak bütün cisimlerin canlı olduğ una inanma. canl ı cı lı k * Olup bitenin ruhlar alanı nı n gizli güçlerince yönetildi ğ ine inanan ilkel anlay ı ş . alı cı yla tespit edildi ğ i anda yapı lan yayı n. * Durgun. özveriyle. cansı zlaş tı rma * Cansı zlaş tı rmak i ş i.canl ı özdekçilik * Evrenin temeli olarak düş ünülen maddenin canlı olduğ unu savunan doktrin. * Neş elilik. cansı zlı k * Cansı z olma durumu. cansı zlaş ma * Cansı zlaş mak iş i. * Güçsüz. canl ı lı k * Canlı olma durumu. cansiparane * Canı nı verircesine. * Bağ ı ms ı z bir ruhî varl ı ğ ı n insanda ve doğ a nesnelerinde yerleş ik olduğ una inanan ilkel dinî görüş . cansı zlaş mak * Cansı z duruma gelmek. cantiyane * Kantiyane. cansı z gibi. * Hareketsizlik. cansı z hedef *İ nsan ve hayvan dı ş ı nda kalan hedef. mecalsiz. canl ı resim * Bir hareketi parçaları na ayı rı p bunları n elle yapı lan resimlerinin alı cı yla tek tek çevrilmesine dayanan ve gösterimde sürekli bir hareketi ortaya koyan film tekni ğ i. cansı z düş mek * hastalı k veya yorgunluk yüzünden bitkin bir duruma gelmek. cansı zlaş tı rmak * Cansı z duruma getirmek. hilozoizm. hareketlilik.

cariyeniz (veya cariyeleri) * eskiden. carcur carcur cari * "Geli ş igüzel konuş mak" anlamı na gelen carcur etmek deyiminde geçer. gürültülü bir biçimde (konuş ma). söz söylenen kimseye aş ı rı bir sayg ı göstermiş olmak için kadı nlar tarafı ndan "ben" zamiri yerine kullan ı lı rd ı . car car * Çok ve yüksek sesle. ilân. her konuda efendisinin isteklerine ba ğ lı bulunan genç kadı n. al ı nı p sat ı labilen. tellâl ile duyurma. * Olagelen. * Geveze. carcar carcur * Bkz. arz ve talebe göre belirlenen fiyatı . haykı rmak. cari masraf * Belirli bir dönemde yapı lan harcamalar. * Akan. car * Bazı yerlerde kadı nları n kolları na örttükleri veya boydan boya örtündükleri çarş af. * Fermuar. carlama * Carlamak iş i. ş arjör. imdat. cari hesap *İ ki taraf arası nda sürüp giden alacak verecek iş lemlerinin tutulan hesab ı . halayı k. zar. *İ ş gücü piyasası nda iş gücünün. * aynı maksatla genç kadı nlardan söz edilirken onlar ı anlatan kelimelere bir unvan gibi getirilirdi. carlamak . * Yabancı ülkelerden kaç ı rı lı p özgürlükten yoksun edilen. cariyelik etmek * cariye gibi hizmet etmek. yürürlükte olan. car etmek * nara atmak. yaygaracı . * Tehlike durumu. geçen.* Çok canlı (bir biçimde). yürürlükte bulunan para. car * Çağ rı . cariyelik * Cariye olma durumu. ilân etmek. cari para cari ücret cariye * Geçerli olan. yardı m.

casusluk etmek * casus olarak çalı ş mak. cart curt etmek * göz korkutmak veya övünmek amacı yla abart ı lı konu ş mak. carlı cars ı z * Carı (II) olmayan. carta cartadak cartadan * Cartadak. * Yellenme. hiç tüyü olmayan. çaş ı t. cart * Sert bir ş ey yı rt ı lı rken çı kan ses. cavalacoz * Değ ersiz. cascavlak kalmak * bütün imkânları elinden alı nmı ş olarak ortada kalmak. cav * Bkz. derme çatma. duyurmak. çok tüysüz. cascavlak * (ba ş için) Çok saçsı z. * Bir devletin veya bir kimsenin sı rları nı baş kası nı n hesab ı na öğ renmeyi üstüne alan kimse. çok söylemek. casus casusluk * Casus olma durumu. cart cart ötmek * kendini beğ enmi ş bir davranı ş la ve buyururcası na söz söylemek. çağ (II). çaş ı tlı k. nara atmak. *İ lân etmek. cavlak .* Bağ ı rarak konuş mak. cart kaba kâ ğ ı t * yüksekten atana veya çalı mlı bir tavı r takı nana karş ı söylenen hafifseme ünlemi. önemsiz. hayk ı rmak. cartayı çekmek * ölmek. * Çı rı lçı plak. örtüsüz. * Carı (II) olan. cart curt * Gerekli gereksiz yerde söylenen. * Birdenbire ve gürültü ile. abartı lı söz. cavla ğ ı çekmek * ölmek.

* Ölmek. dönek. karar ı ndan döndürülmek. cay ı rtı vermek * gürültü ile gözdağ ı vermek. vazgeçirmek. kararı ndan döndürmek. * Kavlamak. gürültülü ses çı kartmak. cay ı rdatmak * (nesneler için) Sert. *Ş iddetli. * Caydı rmak i ş i veya biçimi. cay ı rtı *Ş iddetli yanma. sözünden döndürücü. gürültü. cayd ı rı ş cayd ı rma * Caydı rmak i ş i. caygı n * Vazgeçip iş in ard ı nı bı rakan. cayd ı rı cı * Kararı ndan. . cayd ı rmak * Cayması nı sağ lamak. cay ı rdamak * (nesneler için) Ses çı kararak yanmak veya yı rtı lmak. etkili olarak. cayd ı rı cı lı k * Caydı rı cı olma durumu. vazgeçirilmek. cavlakl ı k * Cavlak olma durumu. uzun. cay ı r cayı r * Bir cismin çabuk ve ş iddetle yandı ğ ı nı . cay ı ş * Caymak iş i veya biçimi. cavlama cavlamak cavlamak * Cavlamak iş i. cay ı rdama * Cayı rdamak iş i. yı rtı ldı ğ ı nı anlatmak için kullanı lı r. tüysüz. tüyünü dökmek. cay ı rdatma * Cayı rdatmak i ş i. y ı rtı lma sesi. cay ı rtı yı basmak (veya cayı rtı koparmak) * birdenbire bağ ı rı p çağ ı rmaya baş lamak. cayd ı rı lmak * Cayması sa ğ lanmak. çı plak kalmak.* Çı plak. çı plaklı k.

cazbant * Caz müziğ i çalan orkestra. cazgı rlı k caz ı r cazı r * (bir cismin kaynama ve yanması nı belirtirken) Güçlü ve sesli olarak. * Alı m. caz ı rdatma * Cazı rdatmak i ş i. cazibele ş mek . * Caz müziğ i çalan orkestra. cazibe kanunu * Yer çekimini belirten kurallar bütünü. * Güreş ecek olan pehlivanları yüksek sesle izleyicilere tanı tan ve duaları nı okuyarak onları alana süren kimse. * Cazcı nı n iş i veya mesle ğ i. alı mlı lı k. caz ı rdamak * Caz diye ses çı karmak.cayma caymak caz * Caymak iş i. * Cazgı r olma durumu. cazibele ş me * Cazibeleş mek durumu. alı mlı . cazibedar * Çekiciliğ i olma. vazgeçmek. çekicilik. cazc ı cazc ı lı k cazgı r * Caz müziğ i çalan veya besteleyen kimse. caz tak ı mı * Caz müziğ i çalan orkestranı n bütün çalgı lar ı . caz ı rtı cazibe * Cazı rdama sesi. * Sözünden. kararı ndan dönmek. * Fitneci. * Çekim. caz ı rdatmak * Cazı rdaması na yol açmak. albeni. * Baş langı çta Kuzey Amerika zencilerinin müzi ğ i iken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü. caz ı rdama * Cazı rdamak iş i.

cazlı cazsı z * Cazı olan. cazibele ş tirmek * Çekici. . * Cazı olmayan. elveri ş li. Cb * Kolombiyum'un kı saltmas ı . alı mlı duruma getirmek. * Çekici olmayan. alı mlı . alı mlı duruma gelmek. cazipli caziplik * Cazip olma durumu. cazı r cazı r. * Önemli. caziple ş tirme * Cazipleş tirmek durumu.* Çekici. alı msı z. cazibesiz cazip caziple ş me * Caziple ş mek durumu. cc Cd CD Ce * Seryum'un kı saltması . cazibeli * Çekici. * Çekici. cazur cazur * Bkz. çekici. caziple ş tirmek * Cazip duruma getirmek. alı mlı . ağ ı rl ı ğ ı olan. * Yabancı devlet elçiliklerine ait arabaları n plâkaları nda kullanı lan kı saltma. * Kadmiyum'un kı saltması . * Kucak çocukları nı . * Kemanı n sı rt ve göğ üs tahtası nı iki yanı ndan C harfi biçiminde çenten oyuklar. ce ce * Türk alfabesinin üçüncü harfinin adı . albenili. albenili. *İ lgi uyandı ran. caziple ş mek * Cazip duruma gelmek. bebekleri eğ lendirmek için çı karı lan ses.

cebin . * Aynı dönemde illerdeki atlı inzibat kuvveti. çekiş mek. münakaş a etmek. savaş sı rası nda t ı mar. parası z. züğ ürt. cebi delik * Tutumlu olmayan (kimse). merhametsiz. savurgan. cebeci * Yeniçeri ordusunda silâh yapan. cebelle ş me * Cebelleş mek iş i. * ("büyük kudret" anlamı ndan kayarak) Merhametsizlik. cebi delik (kimse) * para tutmayan. tart ı ş mak. cebe * Zı rh. cebellezi * Hakkı olmayan bir ş eyi kendisine mal edip cebine koyma. zorbalı k. cebine indirme. açı k göz (kadı n). cebeli * Osmanlı İ mparatorluğ u döneminde. boş toprak. * Acı ması z. * (tasavvufta) Allah'a varmanı n üçüncü basamağ ı .-ce -ce * Bkz. zorba. cebel * Dağ . * Kudret sahibi. cebi para görmek * parası yokken para kazanmaya ba ş lamak. ekime elveriş li olmayan yer. zeamet sahiplerinin dirlikleri oranı na göre yanları nda götürmekle yükümlü bulundukları atlı asker. * Sahipsiz. ceberut * Tanrı 'nı n her ş eyin üstünde olan kudreti. cebellezi etmek * cebine indirmek. ce demeye mi geldin? * "Bu kadar az oturmaya mı geldin?" anlam ı nda kullanı lı r. cebbar * Zorlayı cı . cebelle ş mek * Uğ raş mak. -ca / -ce (II). Tanrı . * Becerikli. * Ekilmemiş tarla. * Silâh. -ca / -ce (I). * Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yı ld ı z kümesi. savaş ta ordunun silâh ve cephanesini ulaş tı ran yaya kapı kulu ocakları ndan bir sı nı f asker. onaran ve bakı mı ile görevli bulunan. * Bkz. zorba.

cebirsel formül * Cebirsel deyim. cebirsel deyim * Bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde. bunları n yerini tutan harfler yard ı mı yla nicelikler aras ı nda genel bağ lantı lar kuran matematik kolu. cebriye * Yazgı cı lı k. koaptör. cebren cebretme * Cebretmek iş i. cebir kullanmak * bir iş i yaptı rmak için zora baş vurmak. fatalizm. zor kullanarak. cebrî yürüyüş * Bir yere kuvvet yetiş tirmek veya düş mandan önce varmak için yapı lan s ı kı yürüyü ş . zoraki. süyek. cebire * Kı rı k kemikleri yerinde tutmak için kullanı lan tahta. cebretmek * Zorlamak. * Alı n. . cebirsel ifade * Cebirsel deyim. cebrinefs * Kendini zorlama. mukavva veya tenekeden yapı lmı ş . cebini doldurmak * karş ı la ş tı ğ ı elveriş li durumlardan yararlanarak bol para kazanmak. cebir cebir * Zor. ceddine lânet (veya yedi ceddine lânet!) * "soyun sopunla birlikte Tanrı cezanı zı versin!" anlamı nda ilenme bildiren söz. kendini tutma. zorlayı ş . zor kullan ı larak yaptı rı lan. cebirsel * Cebirle ilgili. * Artı ve eksi gerçek sayı larla. cebine indirmek (veya atmak) * (para için) hakkı olmadı ğ ı hâlde kendine mal etmek. yüz. üzeri bezle kaplanan levha. cebinden çı karmak * ondan çok üstün olmak.* Korkak. * Zorla. bunlara bağ lı bir büyüklük ölçüsünü çı karmak için gerekli i ş lemleri gösteren ve birbirine cebirsel iş aretlerle bağ lanan harf ve sayı lar bütünü. kadercilik. cebrî * Zorla yapı lan.

cehennem azab ı * Cehennemde uğ ran ı laca ğ ı na inan ı lan ceza. * Çok sı kı ntı lı yer. * Oğ lak burcu. bir çı rp ı da. cefaya katlanmak * sı kı ntı veya üzüntüyü sabı rla kar ş ı layı p tahammül etmek. cehennem * Dinî inanı ş lara göre. guş a. . cehennem hayat ı * Büyük sı kı ntı ve üzüntülerle dolu ya ş ay ı ş . Cedî cedit cedre * Guatr. cehennem gibi * çok sı cak. bilmezlik. cehdetme * Cehdetmek iş i. * Sı kı nt ı ya. cefa etmek * üzmek. cefakâr * Cefalı . tamu. eziyet. cehennem kütü ğ ü * Cehennemde yanmaya yaraş ı r kimse. kötülük yapanlar ı n öldükten sonra ceza görecekleri yer. * Yeni. eziyete katlanmı ş veya katlanan. eziyet. cefake ş cefalı * Cefa çeken. sı kı ntı ya katlanan. cehalet * Bilgisizlik. * Çok büyük sı kı ntı . cefa * Büyük sı kı ntı . eziyet etmek. sı kı ntı çekmek.ceddine rahmet! * "aferin. bravo" veya "Tanrı senden raz ı olsun" anlamı nda kullanı lı r. cefalı . cehdetmek * Çalı ş ı p çabalamak. cefa çekmek (veya görmek) * üzüntü. ceffelkalem * Hiç düş ünüp taş ı nmadan. üzgü.

* Pamuk. * Kök boyası gillerden. cehennemin dibine gitmek * (kı zı lan kimse için) defolup gitmek. korkum yoktur" anlamı nda sövme. cehennemî * Cehennemle ilgili. Jaketatay.cehennem ol * defol!. * Hamamı n ocağ ı . . kalçayı örten. * Modern ekmek fı rı nları nda ateş in bulunduğ u en sı cak bölüm. cehennem zebanisi * Zalim. cehennemin bucağ ı (veya dibi) * çok uzak yer. meyve. cehenneme kadar yolu var * "defolsun. * Bkz. kabuk veya odunundan güzel kı rmı zı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius). * Üzücü. cehennemi boylamak * (sevilmeyen kimse için) ölmek. genellikle önden dü ğ meli.ı ş ı kta bozulmayan beyaz kristal. havaya dayanı klı . cehennem taş ı * Gümüş ün nitrik asitte ergitilmesiyle elde edilen. cehennem olmak * defolmak. iğ . ipek gibi ş eyleri eğ irip iplik durumuna getirmeye yarar araç. cehennemleş mek * Cehenneme dönmek. * Çaba. yün. külhan. cehil cehre cehri * Bilgisizlik. yakı cı . cehennemleş me * Cehennemleş mek durumu. ceht -cek * Bkz. cehenneme lâyı k (kimse). ceket ceketatay * Erkeklerin ve kadı nları n giydiğ i. çabalama. bilmezlik. -cak / -cek. cehennemlik * Öldükten sonra yerinin cehennem olacağ ı sanı lan. acı ması z kimse. kollu giysi. * Aş ı rı üzüntü ve s ı kı ntı çekilen yer hâlini almak. cehennem gibi. istediğ i yere kadar gitsin.

* Acı ması z. celâllice celbe celep * Koyun. celp . celâllenmek * Öfkelenmek. * Celâlli gibi. celâllenme * Celâllenmek i