Büyük Türkçe Sözlük

Sürüm No: 1.0 Açı klama Farabi

(veya a ğ zı nı n içine) bakmak * ne söyleyeceğ ini beklemek. * onun sözüne göre davranmak. ... (bir) hâl almak * bir duruma gelmek. ... canl ı sı * düş künü. ... damgası nı vurmak * (biri için) kötü bir yargı ya varmak. ... -e kuvvet * herhangi bir ş eye a ğ ı rl ı k verildi ğ inde kullanı lı r. ... f ı rı n ekmek yemesi lâzı m * bir duruma eriş mek için pek çok emek vermesi, çalı ş mas ı gerekir. ... gözüyle bakmak * yerine koymak. ... ile beraber * ile birlikte. ... kim ... kim * yakı ş tı rı lan ş eyin uygunsuzlu ğ unu belirtmeye yarar. ... olsun, ... olsun, * sözü geçen her ş ey. ... süsü vermek * gerçeğ e ayk ı rı olarak, kendisinde veya herhangi bir ş eyde üstün bir nitelik veya değ er varm ı ş gibi göstermek. ... ziyafeti çekmek * herhangi bir ş eyi en iyi biçimde baş armak, herhangi bir yönüyle doyurmak. ...-a veya ...-e gelince * sı ra gelince anlam ı na gelerek bir konu bittikten sonra sözü baş ka bir konuya geçirmeye yarar. * ayrı cal ı k gösteren bir dü ş ünceye geçildi ğ ini anlatı r. ...-a, ...-ya getirmek * birini bir duruma getirerek istediğ i gibi davranmak. ...-den eylemek * yoksun bı rakmak. ...-ı nda / ...-inde değ il * bir ş eyin söylenen niteli ğ ine önem vermeyi anlatı r. ...i tutmak * bir iş i yapacağ ı ve göreceğ i o zamana rastlamak. ...ikinci plâna düş mek * bir kimsenin veya topluluğ un gözünde eski önemini, değ erini yitirmek.

...ile beraber * -dı ğ ı / -diğ i anda. * -dan / -den baş ka. * -dı ğ ı / -diğ i hâlde. ...-ması yla, ...-mesi bir olmak * aynı anda, çabucacı k, birden. ...maya veya ...meye görsün (veya gör) * söz konusu fiilin doğ uraca ğ ı sonuca kesinlik kazand ı rmak için kullanı lı r. ...n ı n resmidir... * bir durumun olacağ ı kesin ve bellidir. 19 May ı s 30 A ğ ustos * Zafer Bayram ı . a a * (a:) Ş aş ma, hat ı rlama, sevinme, acı ma, üzülme, kı zma gibi duyguları güçlendirir, cümlenin baş ı nda veya sonunda kullanı lı r. a/e * Çekimli fiilin sonuna gelerek anlamı pekiş tirir. -a- / -e-a / -e -a / -e *İ simden fiil türeten ek. * Yönelme durumu eki: dağ a, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer. * Seslenme bildirir.

* Fiilden zarf türeten ek: yaza yaza, gide gide, koş a ko ş a, dü ş e kalka, güle oynaya. Ünlü ile biten fiillerden sonra araya y sesi girer: ya ş aya yaş aya, bekleye bekleye, okuya okuya, yürüye yürüye. Bu ek göre, kala, geçe, sapa örneklerinde kal ı plaş mı ş tı r. a, A

* Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakı mı ndan kalı n ünlülerin düz ve geni ş olanı nı gösterir. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde lâ sesini bildirir. * Su. * Yünden, dövülerek yapı lan kalı n ve kaba kumaş . * Bu kumaş tan yapı lmı ş yakası z ve uzun üstlük. * Bu kumaş tan yapı lmı ş olan. * Eskiden derviş lerin giydiğ i abadan yapı lmı ş , önü aç ı k hı rka. * Abla. * Anne.

ab aba

aba altı ndan değ nek (sopa) göstermek * yumuş ak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak. aba gibi * (kumaş için) kaba ve kalı n.

aba güre ş i * Aba giyilerek ve bele kuş ak bağ lanarak yapı lan bir tür güreş . aba vakti yaba, yaba vakti aba * kiş i, ihtiyaçları nı vaktinden önce ve ucuz olduğ u zaman karş ı lamal ı dı r. abac ı * Aba yapan veya satan kimse. * Abadan giyecek yapan veya satan kimse. * Bedavacı , asalak. abac ı kebeci, ara yerde sen neci? * "anlamadı ğ ı n bu iş e ne karı ş ı yorsun?" anlamı nda kullanı lan bir söz. abac ı lı k * Aba yapma veya satma iş i. * Abadan giyecek yapma veya satma iş i. abadî * Kalı nca ve açı k saman renginde, yar ı mat bir yazı kâğ ı dı türü. abajur * Iş ı ğ ı bir yere toplamak, doğ rudan doğ ruya gözlere vurmas ı nı önlemek için kullan ı lan lâmba siperi. * Genellikle üzeri siperli masa lâmbası veya ayaklı lâmba. * Abajur yapan veya satan kimse.

abajurcu

abajurculuk * Abajurcunun iş i veya mesle ğ i. abajurlu abaküs * Sayı boncu ğ u, çörkü. abal ı * Abas ı olan, aba giymiş olan. * Abajuru olan.

aband ı rma * Abandı rmak iş i. aband ı rmak * Bir kimsenin bir yere abanması nı sağ lamak. * Bir hayvanı yere çöktürmek. abandone * Dövüş emeyecek duruma gelen (boksör). abandone etmek * dövüş emeyecek duruma getirmek. abandone olmak * dövüş emeyecek duruma gelmek. abanî * Sarı mt ı rak dallı nakı ş larla iş lenmi ş bir tür beyaz, ipek kumaş . * Bu kumaş tan yapı lmı ş . * Abanmak iş i.

abanma

abanmak

* Eğ ilerek bir ş eyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. * Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. * Bir ş eyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. * Birine yük olarak onun sı rtı ndan geçinmeye bakmak. * Abanozgillerin ağ ı r, sert ve siyah renkli tahtası .

abanoz

abanoz gibi * çok sert. abanoz kesilmek * sertleş erek dayanı klı lı ğ ı artmak. * kirden matlaş mak, rengini kaybetmek. abanozgiller *İ ki çeneklilerden, sı cak ülkelerde yetiş en ve kerestesine abanoz denilen bir bitki familyası . abanozlaş ma * Abanozlaş mak durumu alma. abanozlaş mak * Ağ aç ve benzeri maddeler uzun süre suda kalarak kararmak. * (insan) uzun süre güneş te kalarak kararmak, yanmak. abart ı abart ı cı * Bir ş eyi oldu ğ undan büyük veya çok gösterme huyunda olan (kimse), abartmacı , mübalâğ acı . abart ı cı lı k * Abartı cı olma durumu, abartmacı lı k, mübalâ ğ acı lı k. abart ı lı * Olduğ undan fazla gösterilen, mübalâğ alı . * Abartma, mübalâğ a.

abart ı lma * Abartı lmak iş i. abart ı lmak * Abartmak iş ine konu olmak, mübalâ ğ a edilmek. abart ı sı z abart ı ş abartma * Olduğ undan fazla gösterilmeyen, mübalâğ ası z. * Abartmak iş i veya biçimi. * Abartmak iş i, mübalâ ğ a.

abartmac ı * Abartı cı , mübalâğ acı . abartmac ı lı k * Abartı cı lı k, mübalâğ acı lı k. abartmak * Bir ş eyi oldu ğ undan büyük veya çok göstererek anlatmak, mübalâğ a etmek.

abartmal ı * Abartı lmı ş , mübalâğ alı . abartması z * Abartı lmamı ş , abartmadan, mübalâğ ası z. abası z aba ş o * Alt, alttaki, aş ağ ı . * Gemiyi baş tan veya kı çtan halatla karaya bağ lama. abat * Bayı ndı r, mamur. *Ş en, rahat. abat etmek * mamur etmek, rahata kavuş turmak, zenginleş tirmek, gönendirmek. abat eylemek * abat etmek. abat olmak * mutlu olmak, rahata kavuş mak, gönenmek. abay ı sermek * bir yere teklifsizce yerleş mek. abay ı yakmak * gönül vermek, tutulmak, âş ı k olmak. Abaza Abazaca abazan * Kuzeybatı Kafkasya'da ya ş ayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse. * Abazalar tarafı ndan kullanı lan dil. * Karnı aç olan (kimse). * Uzun süre kadı ns ı z kalan (erkek). * Abası olmayan, aba giymemiş olan.

abazan kalmak * uzun süre cinsel iliş kide bulunmamak, kad ı ns ı z kalmak. abazanlı k * Abazan olma durumu. Abbas yolcu * yola çı kacak kimse. Abbasî * Abbas bin Abdülmuttalib soyundan gelen, Bağ dat merkez olmak üzere Ön Asya ve Kuzey Afrika'da 7501258 tarihleri aras ı nda hüküm süren sülâle. abd * Kul. * Köle. * Safevîler devrinde İ ran'da yaş ayan Türk oymakları ndan biri.

Abdal

* Anadolu'da yaş ayan birtakı m oymaklara verilen ad. abdal * Eskiden bazı gezgin derviş lere verilen ad. * Dilenci kı lı klı , üstü baş ı periş an kimse. * Bkz. aptal. abdala malûm olur * bir ş eyin olacağ ı nı önceden sezen kimseler için ş aka yollu söylenir. abdallı k * Abdal olma durumu. abdest * Müslümanları n, baz ı ibadetleri yapabilmek için el, ağ ı z, burun, yüz, kol, ayak yı kama ve baş a, enseye ı slak el gezdirme, kulağ ı temizleme biçiminde yaptı kları ar ı nma. *İ drar yapma ve kalı n bağ ı rsağ ı boş altma. abdest almak * abdest yoluyla arı nmak. * namaz kı lmak için gerekli y ı kama kuralları nı yerine getirmek. abdest bozmak * ayak yoluna gitmek. abdest bozulmak * yeniden abdest alma gereğ i ortaya çı kmak. abdest tazelemek * yeniden abdest almak. abdestbozan *Ş eritgillerden, vücudu yassı , birbirine kenetlenmiş boğ umları bulunan ve bazı sı metrelerce boyda olan bir bağ ı rsak asala ğ ı , tenya, ş erit. abdestbozan otu * Gülgillerden, siyah ve yeş il boya ç ı karı lan bir bitki (Poterium spinosum). abdesthane * Abdest bozacak yer, ayak yolu, tuvalet. abdesti gelmek (veya olmak) * abdest bozmaya ihtiyaç duymak. abdesti kaçmak * abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak. abdestinde namazı nda * dindar. abdestinden ş üphesi olmamak * yaptı ğ ı iş te kusuru olmad ı ğ ı nı kesin olarak bilmek. abdestini vermek * azarlamak. abdestli abdestlik * Abdest almı ş bulunan veya abdesti bozulmamı ş olan. * Abdest alı nacak yer. * Abdest alı nı rken giyilen ve kolsuz hı rkaya benzeyen bir tür giyecek.

* Abdest almaya yarayan. abdestsiz * Abdest almamı ş veya abdesti bozulmuş olan. abdestsiz yere basmamak * din buyrukları na titizlikle uymak. abdiâciz * Alçak gönüllülük bildirmek üzere "ben" yerine kullanı lı r.

abdülleziz * Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yeti ş en çok yı ll ı k ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). * Bu bitkinin yemiş gibi yenilen, tatlı ve ya ğ lı ürünü. abece * Bkz. alfabe.

abece sı rası * Bkz. alfabe sı rası . abecesel * Bkz. alfabetik.

aberasyon * Sapı nç. abes * Akla ve gerçeğ e ayk ı rı . * Gereksiz, lüzumsuz, yersiz, boş .

abes bulmak * gereksiz, saçma saymak. abes kaçmak * uygunsuz düş mek. abesle uğ raş mak (veya abesle iş tigal etmek) * yersiz, yararsı zş eylerle vakit öldürmek. abeslik abı hayat * Abes olma durumu. * Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağ layan bir su, bengi su.

abı hayat içmiş * yaş ı çok ilerlemiş oldu ğ u hâlde genç görünen (kimse). abı kevser * Cennette bulunduğ una inan ı lan Kevser ı rmağ ı nı n ad ı . abı ru * Yüz suyu. * Irz, namus, ş eref, haysiyet. * Anı t.

abide

abideleş me * Anı tlaş ma.

abideleş mek * Anı tlaş mak. abideleş tirme * Anı tlaş tı rmak iş i. abideleş tirmek * Anı tlaş tı rmak. abidemsi abidevî abis abiye * Bayanları n özel gecelerde giydiğ iş ı k giysi veya tuvalet. abla * Bir kimsenin kendinden büyük olan kı z kardeş i. * Büyük kı z kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen k ı z veya kadı n. * Genel ev veya randevu evi iş letmecisi kadı n, çaça, mama. * Yayvan ve dolgun yüz veya yüzü böyle olan (kimse). ablakça ablakl ı k ablalı k * Ablak gibi, ablak tarzı nda. * Ablak olma durumu. * Abla olma durumu. * Anı t benzeri. * Anı tla ilgili, anı tsal, anı ta benzer, an ı t gibi. * Okyanusları n çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ı ş ı ğ ı nı n eriş emediğ i kesim.

ablak

ablalı k etmek * abla gibi yak ı n ve koruyucu davranı ş ta bulunmak. ablâtif ablatya abli * Çı kma durumu. * Uzunluğ u 150, geni ş li ğ i 4-10 kulaç olan bir balı k ağ ı . * Yarı m serenleri sağ a, sola veya ortaya çevirmek için bunları n ucuna ba ğ lı bulunan donanı m.

abliyi kaç ı rmak (veya bı rakmak) *ş aş ı rmak, soğ uk kanlı lı ğ ı nı yitirmek, ipin ucunu kaçı rmak. abluka * Bir ülkenin veya bir yerin dı ş dünya ile olan her türlü bağ lantı sı nı kuvvet kullanarak kesme, kuş atma, ihata.

abluka altı nda tutmak * ablukayı devam ettirmek. abluka etmek * genellikle denizden kuş atmak. * etrafı nı çevirmek, bulunduğ u yerden ayı rmak.

ablukaya almak * Bkz. abluka etmek. ablukay ı kaldı rmak * abluka kararı ndan ve uygulaması ndan vazgeçmek. ablukay ı yarmak * abluka bölgesini zor kullanarak yarı p geçmek. abone * Önceden ödemede bulunarak süreli yayı nlara alı cı olma iş i. * Peş in para ile bir ş eye belli bir süre için alı cı olan kimse. * Bir yere gitmeyi alı ş kanlı k hâline getirmek. abone etmek * peş in para ile belli bir süre için bir ş eyi sürekli olarak almay ı sa ğ lamak. abone olmak * peş in para ile belli bir süre için bir ş eyi sürekli olarak almay ı önceden üstlenmek. abone yapmak * abone olmayı sağ lamak.. abonelik * Abone veya aboneler için kullanı labilecek kadar olan.

abonman * Bir satı cı veya kamu kuruluş u ile alı cı lar arası nda yapı lan anla ş ma. aborda * Bir deniz teknesinin baş ka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rı htı ma yan ı nı vererek yana ş mas ı . aborda etmek * (gemi için) yanlaması na yanaş mak. abra * Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş , demir, çivi gibi a ğ ı rlı k, dara. * Bir değ iş tokuş ta üste verilen ş ey.

abrakadabra * Eski çağ larda bazı hastalı klara iyi geldiğ ine inanı lan büyülü söz. * Sihirbazları n sı kça kullandı ğ ı büyülü söz. abrama abramak abra ş * Alaca benekli. * (bitki yaprakları nda) Klorofil azlı ğ ı ndan dolay ı açı k renkte lekeleri olan. * Çilli, çopur yüzlü, açı k renk gözlü, çapar. * Deseni ve atkı sı bozuk halı . * Çarpı k, eğ ri, düzgün olmayan. * Ters, kaba, görgüsüz. abril * Nisan, april. abstraksiyonizm * Abramak iş i, idare. * (deniz taş ı tları için) Yönetmek, idare etmek.

* Bkz. soyutçuluk. abstre * Soyut, somut karş ı tı , mücerret. abstre say ı * Bkz. soyut sayı . absürt * Saçma.

absürt tiyatro * Bkz. saçma tiyatro. abu *Ş aş ma ve korku bildirir. abuhava *İ klim.

abuk sabuk * Akla, mantı ğ a uymayan, dü ş ünmeden söylenen, saçma sapan (söz). abuk sabuk konuş mak * saçma sapan söz söylemek. abuk sabukluk * Ciddiyetsizlik, saçmalı k. abuli abullabut *İ stenç yitimi, irade kaybı . * Hantal, kaba ve anlayı ş sı z (kimse). * Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

abullabutluk * Abullabut gibi davranma, abullabut olma durumu. abur cubur * Sı rası , tad ı , yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen ş eyler. *İ ş e yaramayan, boş . abus * Ası k suratlı , somurtkan (kimse). * Somurtkan, çatı k, ası k (yüz). * Niteliğ i bilinmeyen, garip, acayip. * Aktinyum'un kı saltmas ı . * Merak, kararsı zl ı k veya kuş ku anlatı r.

Ac acaba

-acak / -ecek * Fiil çekim eki (gelecek zaman eki). * Fiilden isim ve sı fat yapma eki. Acar * Güneybatı Kafkasya'n ı n Türkiye sı nı rı na yakı n bölgesinde yaş ayan bir halk. acar

* Atı lgan, gözü pek, yiğ it, kabadayı , yı lmaz, kabı na s ı ğ maz. * Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. * Yeni. Acara * Bkz. Acar.

acarlaş ma * Acarlaş mak iş i. acarlaş mak * Acar duruma gelmek. acarlı k * Acar olma durumu.

acayibine gitmek * yadı rgamak, tuhafı na gitmek. acayip * Sağ duyuya, göreneğ e, olağ ana aykı rı ,ş aş ı lacak, ş aş maya değ er, garip, tuhaf, yadı rganan, yabansı . *Ş aş ma anlat ı r.

acayip olmak * yadı rganacak bir duruma girmek. acayiple ş me * Acayipleş mek durumu. acayiple ş mek * Baş kalaş mak, yad ı rganacak bir duruma girmek. acayiple ş tirme * Acayipleş tirmek iş i. acayiple ş tirmek * Acayip, yadı rganacak bir duruma getirmek. acayiplik * Acayip olma durumu, yabansı lı k, gariplik, tuhaflı k. accelerando * Parçanı n çalı nı rken gittikçe hı zlanacağ ı nı anlat ı r. acele * Çabuk davranma zorunluluğ u, ivedi, ivecenlik. * Vakit geçirmeden, tez olarak.

acele acele * Çabuk çabuk, hı zl ı olarak, büyük bir çabuklukla. acele etmek * çabuk davranmak, ivmek. * telâş etmek, sabı rsı zlanmak. acele iş eş eytan karı ş ı r * düş ünüp taş ı nmadan, ivedi olarak yap ı lan iş ten iyi sonuç beklenmemesi gerektiğ ini anlat ı r. aceleci * Tez iş gören, çabuk davranan, telâş lı , ivecen. acelecilik

* Aceleci olma durumu, ivecenlik. acelele ş tirme * Aceleleş tirmek iş i. acelele ş tirmek * Çabuklaş tı rmak. aceleye gelmek * çabuk yapı ld ı ğ ı için gereken özen gösterilmemi ş olmak. aceleye getirmek * zaman darlı ğ ı ndan yararlanarak birini aldatmak veya bir iş i üstünkörü yapmak. Acem *İ ranlı . *İ ran'a özgü. *İ ran ülkesi. acem * Türk müziğ inde mi notası na yakı n bir perde.

Acem halayı * Güney Anadolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. Acem kı lı cı gibi * hem birinden yana, hem ona karş ı olabilen. Acem lâlesi * Taş kı rangillerden, turuncu ve sar ı renkte çiçekli, yı llı k ve çok yı ll ı k türleri olan, tohumla saksı da ve tarlada üretilebilen bir süs bitkisi, güneş topu. Acem pilâv ı * Safran ve zencefil ile yapı lan İ ran usulü bir pilâv çeş idi. acema ş iran * Klâsik Türk müziğ inde kullan ı lan ş et makamları ndan biri. acemborusu * Canlı kı rmı zı çiçekler açan bir süs bitkisi (Bigonia radicams). acembuselik * Klâsik Türk müziğ inde kullan ı lan birleş ik bir makam. Acemce acemi * Farsça. * Bir iş in yabancı sı olan, eli iş e alı ş mam ı ş , bir iş i beceremeyen. *İ ş inde, mesleğ inde ilerlememi ş . * Bir yerin, bir ş eyin yabancı sı . * Saraya yeni alı nmı ş cariyelere verilen ad.

acemi ağ ası * Hareme yeni al ı nan cariyelerin a ğ ası . acemi çaylak * Tecrübesiz, toy, beceriksiz. acemi er * Askere yeni alı nan ve eğ itim dönemini henüz tamamlamam ı ş er.

acemi oca ğ ı * Osmanlı ordusuna kapı kulu eri yetiş tirmek için kurulan okul. acemi oğ lanı * Yeniçeri ocağ ı nda yetiş tirilmek üzere tutsaklardan veya devş irme yoluyla Hristiyanlardan toplanan çocuk. acemice * Toyca, beceriksizce. acemileş me * Acemileş mek durumu. acemileş mek * Beceriksizlik göstermek, bocalamak. acemilik * Acemi olma durumu, aceminin çekingenliğ i ve ürkekliğ i, acemice davranı ş , toyluk.

acemilik çekmek * henüz alı ş madı ğ ı bir i ş te zorluk çekmek, bocalamak. acemilik etmek * düş üncesizce hareket etmek, acemice davranmak. acemkürdi * Klâsik Türk müziğ inde birle ş ik bir makam. acemle ş me * Acemle ş mek durumuna gelmek. acemle ş mek * Kültür ve medeniyet bakı mı ndan İ ran'ı veya İ ran halkı nı örnek almak. * Kendini İ ranlı gibi hissetmek veya İ ranlı gibi davranmak. acemle ş tirme * Acemleş tirmek iş i. acemle ş tirmek * Kültür veya medeniyet bakı mı ndan İ ran'ı veya İ ran halkı nı örnek ald ı rmak, Acem kültürünü yaygı nlaş tı rmak. acente * Bir kuruluş un malî veya ticarî iş lerini kazanç karş ı lı ğ ı nda yürüten ticarethane. * Vapur ortaklı ğ ı veya banka ş ubesi. * Bir kurumun veya ş ubelerinin baş ı nda bulunan kimse. * Bir kuruluş a ba ğ lı olmaksı zı n sözleş meye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya iş letmeyi ilgilendiren iş lerde arac ı lı k eden, bunları o iş letme adı na yapan kimse. acentelik * Acentenin yaptı ğ ı iş . * Acente kuruluş u. * Acaba. * Acizler, güçsüzler, eli ermezler, düş künler. * Tat alma organı nda bazı maddelerin bı raktı ğ ı yakı cı durum, tatlı karş ı tı . * Tadı bu nitelikte olan. * Keskin, hoş a gitmeyen, ş iddetli.

acep aceze ac ı

* Renk için, koyu. * Ağ rı , sancı . * Dı ş arı dan gelen bir etki ile dı ş organlarda birdenbire oluş an ve o etkilerin kalkmas ı ile duyulan rahatsı zl ı k, ı stı rap. * Kı rı cı , üzücü, incitici, dokunakl ı , korkunç. * Ölüm, yangı n, deprem gibi olayları n yarattı ğ ı üzüntü, keder, elem. * Acı olarak, ac ı vererek, ac ı duyurarak, üzüntü içinde. * Dokunaklı , kı rı cı , üzücü olarak, üzüntü içinde.

ac ı ac ı

ac ı ağ aç

* Sedef otugillerden, sı cak ülkelerde yeti ş en, kabu ğ u ve odunu hekimlikte kullan ı lan küçük bir ağ aç, kavasya (Quassia amara). ac ı badem * Gülgillerden bir meyve ağ acı (Amygdalus amara). * Bu ağ acı n acı mt ı rak, keskin kokulu meyvesi. ac ı badem kurabiyesi *İ rmik ve ş ekerle yoğ rularak üzerine acı badem konduktan sonra fı rı nda piş irilen bir çeş it kurabiye. ac ı bakla * Baklagillerden, acı olan taneleri suda tatlı laş tı rı larak yenilen otsu bir bitki, Yahudi baklası (Lupinus termis). ac ı bal ac ı bal ı k amarus). ac ı ceviz * Deli bal. * Sazangillerden, Avrupa'da ve ülkemiz göllerinde yaş ayan, 8-10 cm uzunlu ğ unda bir bal ı k, gördek (Rhodeus

* Genellikle Kuzey Amerika'da yetiş en, güzel görünüş lü bir ceviz türü.

ac ı çekmek (veya duymak) * ağ rı , sı zı duymak. * üzülmek, üzüntü içinde kalmak. ac ı çi ğ dem * Zambakgillerden, 10-30 cm boyunda, ş erit yapraklı ve açı k renk çiçekli, tohumları romatizma tedavisinde kullan ı lan zehirli bir çiğ dem türü, güz çiğ demi (Colchicum autumnale). ac ı elma * Bkz. ebucehil karpuzu.

ac ı gelmek * dokunaklı , kı rı cı , üzücü gelmek. ac ı görmü ş * kötü günler yaş amı ş . ac ı hı yar * Bkz. ebucehil karpuzu.

ac ı karpuz * Bkz. ebucehil karpuzu. ac ı kavak * Dağ kava ğ ı veya titrek kavak (Populus tremula). ac ı kavun

* Bkz. eş ek hı yarı . ac ı kök * Loğ usa otu köklerinin kurutularak dövülmesiyle elde edilen acı bir toz. ac ı kuvvet * Sert, etkili, zorlu kuvvet. ac ı marul * Birleş ikgillerden, tad ı acı , diş li yapraklı , sürgününden çı kan sütü uyu ş turucu ve yatı ş tı rı cı olarak kullanı lan iki yı llı k bir bitki (Lactuca virosa). ac ı meyan * Bkz. dikenli meyan. ac ı ot * Kuzey Anadolu dağ lar ı nı n ormanlar ı nda yeti ş en, toprak altı nda bilek kalı nlı ğ ı nda kökü bulunan çok yı ll ı k ve otsu bir bitki (Tamus communis). ac ı patl ı canı kı rağ ı çalmaz * kötü durumda olan bir kimseyi yeni kötü durumlar etkilemez. ac ı sak ı z * Çam sakı zı . ac ı söylemek * olumsuz bir davranı ş a kar ş ı gerçe ğ i olduğ u gibi söylemek. ac ı söz ac ı su ac ı tatl ı *İ yi kötü. ac ı vermek * üzüntüye sebep olmak, incitmek. ac ı yavş an * Tüylü dalak otu. ac ı yitimi * Sinir bozukluğ u, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle ac ı duyumunun birazı nı n veya tamamı nı n yok olması , analjezi. ac ı yonca * Kı zı l kantarongillerden, bataklı k yerlerde yetiş en, kötü kokulu ve çok acı olan yaprakları hekimlikte kullan ı lan bir bitki (Menyanthes trifoliata). ac ı ca ac ı kı lma * Acı kı lmak i ş i veya durumu. ac ı kı lmak * Acı kmak iş ine konu olmak. ac ı klı * Acı ndı racak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı , koygun. * Oldukça acı . * Kiş inin onuruna dokunan gönlünü inciten söz. *İ çindeki minerallerin etkisiyle tadı sert olan kuyu veya pı nar suyu.

* Acı görmü ş , yaslı , kederli. ac ı klı komedi * Eğ lendirici olmayı amaçlamayan, dramatik yönü ağ ı r basan, duygusal bir oyun türü, trajikomik. ac ı kma ac ı kmak düş ünür. ac ı ktı rma * Acı kt ı rmak i ş i. ac ı ktı rmak * Açlı k duyması na sebep olmak. * Aç bı rakmak, yeterince doyurmamak. ac ı lanma * Acı lanmak iş i. * Acı kmak iş i. * Açlı k duymak, yemek yeme ihtiyac ı duymak. * Uzun süre bir ş eyin yokluğ unu çeken kimse, o ş eyden ne kadar çok elde etse, yine kendisine yetmeyece ğ ini

ac ı lanmak * Tadı ac ı olmak, acı laş mak. * Acı lı durumda olmak, üzüntüye kapı lmak, üzülmek. ac ı laş ma * Acı laş mak iş i.

ac ı laş mak * Tadı bozulmak, acı olmak. * Dokunaklı duruma gelmek. * (konuş ma) Kı rı cı , sert bir durum almak. * Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek. ac ı laş tı rma * Acı laş tı rmak iş i. ac ı laş tı rmak * Acı bir duruma getirmek. ac ı lı * Acı kat ı lmı ş olan. * Acı sı olan, kederli. * Acı olma durumu. * Dokunaklı lı k, kederlilik, yaslı lı k. * Acı lı olma durumu. * Acı mak iş i. * Baş ka bir kimsenin veya canl ı nı n mutsuzluğ una karş ı duyulan üzüntü, merhamet. ac ı mak * Tadı ac ı duruma gelmek, acı laş mak. * Acı lı , ağ rı lı olmak. * Baş kas ı nı n acı sı na ortak olmak veya durumundan üzüntü duymak.

ac ı lı k

ac ı lı lı k ac ı ma

* Baş kas ı nı n uğ rad ı ğ ı veya u ğ rayacağ ı kötü bir duruma üzülmek, merhamet etmek. * Bir ş eyi vermeye kı yamamak veya verdiğ ine, elden ç ı kardı ğ ı na üzülmek. ac ı ması z * Acı maz, katı yürekli, merhametsiz.

ac ı ması zca * Acı ması z olarak, ac ı ması z bir biçimde, zalimce, zalimane. ac ı ması zlı k * Acı maz olma durumu, merhametsizlik, zulüm. ac ı mı k ac ı msı * Buğ day tarlaları nda yeti ş en, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir. * Acı ya yakı n tadı olan, tadı az acı olan, acı mtı rak. * Dokunaklı .

ac ı mtı rak * Acı msı . ac ı nacak * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek. ac ı ndan ölmek * açlı ktan ölmek. * çok acı kmak. ac ı ndı rma * Acı ndı rmak i ş i. ac ı ndı rmak * Bir kimsenin acı ması na yol açmak, merhamete getirmek. ac ı nı lacak * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek durumda bulunan. ac ı nı lma * Acı nı lmak i ş i. ac ı nı lmak * Acı nmak iş ine konu olmak. ac ı nma ac ı nmak * Acı nmak iş i. * Acı mak iş ine konu olmak. * Baş kas ı nı n hesab ı na üzülmek, yazı klanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek. * Az acı , acı mtı rak. * Yaban turpu. ac ı sı çı kmak * olumsuz, kötü sonucu ortaya çı kmak. ac ı sı içine (veya yüre ğ ine) çökmek (veya iş lemek) * bir ş eyin ac ı sı nı pek çok duymak.

ac ı rak ac ı rga

* olmadan olacağ ı düş ünerek çok üzülmek. ac ı sı na dayanamamak * bir kimse bir yakı nı nı n ölümünden büyük üzüntü duymak. ac ı sı nı almak * acı lı ğ ı nı gidermek. * sı zı yı dindirmek. * kederini azaltmak. ac ı sı nı bağ rı na basmak *ş ikâyet etmeden üzüntüye katlanmak. ac ı sı nı çekmek * yapı lan yanl ı ş bir i ş in kötü sonucunu görmek. ac ı sı nı çı karmak * (tat için) acı lı ğ ı nı yok etmek. * uğ radı ğ ı maddî veya manevî zararı kar ş ı layacak bir i ş yapmak. * öç almak, intikam almak. ac ı sı nı görmek * bir yakı nı nı n ölümünü görmek. ac ı sı z * Tadı ac ı olmayan. * Ağ rı , sı zı duyulmayan. * Üzüntü, sı kı ntı olmayan, kedersiz. * Acı tmak iş i veya biçimi. * Acı tmak iş i. * Acı lı k vermek. * Ağ rı ve sı zı duymas ı na sebep olmak. * Acı ma duygusu olan (kimse). * Acı mak iş i veya biçimi. acibe acil * Hiç görülmemiş , alı ş ı lmamı ş ,ş aş ı lacak veya yadı rganacak ş ey. *İ vedi, ivedili.

ac ı tı ş ac ı tma ac ı tmak

ac ı yı cı ac ı yı ş

acil servis * (hastanelerde) Vakit yitirilmeden bakı lmas ı gereken hastaları n ilk tedavilerinin yapı ld ı ğ ı yer. acil ş ifalar dilemek * hastanı n kı sa sürede iyileş mesi dileğ inde bulunmak. acilen aciyo * Hemen, hiç zaman yitirmeden, tez elden, gecikmeden, ivedilikle. * Bkz. acyo.

aciz

* Gücü bir iş e yetmez olanı n durumu, güçsüzlük. * Beceriksizlik. * Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu. * Gücü bir iş e yetmez olan, güçsüz. * Beceriksiz.

âciz

âciz kalmak * çok uğ ra ş maya rağ men o iş i yapamamak. âcizane * Söz söyleyen kimsenin kendi yaptı klar ı nı abartmamak için kullandı ğ ı "acizlere yak ı ş acak biçimde" anlamı nda bir nezaket sözü. âcizleri âcizlik acube acul * Tez canlı , içi tez, ivecen. * Hı zlı , çabuk. acun * Dünya. acur acur * Bkz. ajur. * Alçak gönüllülük göstermek için "ben" zamiri yerine kullanı lan bir söz. * Beceriksizlik, güçsüzlük. * Tuhaf kimse.

* Kabakgillerden, kabuğ u çizgili ve tüylü, sarı mt ı rak, ye ş il veya sar ı , üzeri ye ş il lekeli, irice bir çeş it hı yar (Cucumis flexuosus). acurlu acuze acyo * Herhangi bir paranı n gerçek de ğ eriyle sürüm değ eri arası nda veya bir ticaret senedinin üzerinde yaz ı lı miktar ile indirimden sonraki tutarı aras ı nda doğ an fark. * Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alı nan komisyon. * Senetli kredi iş lemlerinde bankaları n yaptı kları tahsilât. acyocu * Borsa veya piyasada tahvil için çeş itli hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse. * Bkz. ajurlu. * Huysuz, çirkin, yaş lı kadı n, cadı karı .

acz içinde olmak * gücü yetmemek, becerememek. acze düş mek * çaresiz kalmak, elinden birş ey gelmemek. aç

* Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karş ı tı . * Yiyecek bulamayan, yoksul kimse. * Gözü doymaz, haris. * Çok istekli, çok hevesli. * Karnı doymamı ş olarak. -aç / -eç *İ simden isim ve sı fat yapma eki: bakr-aç, top-aç, kı r-aç vb. * Fiilden sı fat yapma eki: gül-eç vb. * Fiilden isim yapma eki: tı ka-ç, say-aç, sür-eç vb. aç acı na * aç olarak, bir ş ey yemeden.

aç açı k kalmak * yoksulluk içinde, evsiz barksı z kalmak. aç ayı oynamaz * kendisinden iş beklenilen kimseden emeğ inin karş ı lı ğ ı esirgenmemelidir. aç bı rakmak * yiyecek vermemek veya karnı nı doyurması na engel olmak. aç bîilâç * Sürekli olarak aç ve bakı msı z. * Sürekli olarak aç ve bakı msı z.

aç doymam, tok ac ı kmam san ı r * aç insan elde ettiğ inden çoğ unu ister, varlı klı insan ise var olanla yetinir gibi görünür. aç doyurmak * yoksulları beslemek. aç gezmektense tok ölmek ye ğ dir * yoksulluk ölümden de beterdir. aç göz aç gözlü aç gözlü * karş ı tı . aç gözlülük * Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakı ş acak davranı ş , doymazlı k, tamahkârlı k, tamah. aç gözlülük * karş ı tı . aç gözlülük etmek * bir ş eye karş ı aş ı rı istek duymak, doyumsuzca davranmak, tamahkârlı k etmek. aç gözünü, açarlar gözünü * "uğ raş ı larda uyan ı k bulunmak gerekir, yoksa umulmadı k bir anda büyük zararlarla yüz yüze gelirsin" anlamı nda kullanı lı r. aç kalmak * karnı nı doyuramamak. * yoksulluğ a düş mek. * Gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris. * Mala veya yiyecek içecek ş eylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz.

aç karnı na * mide boş ken henüz birş ey yiyip içmemiş ken. aç kurt gibi (yemek, üş üş mek veya saldı rmak) * büyük bir istekle. aç susuz kalmak * yoksulluktan yaş ayamayacak bir duruma gelmek, yoksul bir duruma düş mek. aç tavuk kendini arpa ambarı nda sanı r * insanlar, yokluğ unu, yoksulluğ unu çektikleri ş eyler için olmayacak hayaller, düş ler kurar. açacak * Açmaya yarayan araç. * Anahtar. * Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki, açelya, azelya. * Açmak iş ini yapan. * Oynak kemiklerin arası ndaki açı ları geniş letmeye yarayan kasları n genel adı , büken kar ş ı tı . * Anahtar. *İ ş tah açmak için yemekten önce içilen alkollü içki, aperitif. * Bkz. açalya. * Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğ runun oluş turdu ğ u çı kı ntı . * Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan ç ı kan iki yar ı m doğ runun oluş turduğ u geometrik biçim, * Görüş , bak ı m, yön.

açalya açan

açar

açelya aç ı zaviye.

aç ı ölçüm * Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik. aç ı cı * Açmak iş ini yapan.

aç ı ğ a alı nmak * görevine son verilmek. aç ı ğ a alma * bir görevliyi geçici bir süre iş ten alma. aç ı ğ a almak * görevine son vermek. aç ı ğ a çı karmak * iş inden ç ı karmak. aç ı ğ a çı kmak * belli olmak, anla ş ı lmak. * iş inden ç ı karı lmak. aç ı ğ a vurmak * belli etmek, ortaya çı karmak. * gizli bir durumu ortaya çı karmak.

aç ı ğ ı çı kmak * saklamakla görevli bulunduğ u paranı n veya mal ı n eksik olduğ u anlaş ı lmak. aç ı ğ ı nı kapatmak * eksiğ ini tamamlamak. aç ı k * Açı lmı ş , kapalı olmayan, kapal ı karş ı tı . * Engelsiz. * Örtüsüz, çı plak. * Boş . * Görevlisi olmayan, boş (iş , görev), münhal. * Aralı ğ ı çok. *İ ş ler durumda olan. * Kolay anlaş ı lı r, vazı h. * Gizliliğ i olmayan, oldu ğ u gibi görünen. * Her türlü düş ünceyi hoş görüyle karş ı layabilen, etkisinde kalabilen. * (renk için) Koyu olmayan. * (kitap, resim, film için) Seviş me sahnelerini bütün çı plaklı ğ ı yla anlatan. * Kapalı olmayan (hava, iş yeri). * Belli bir yerin biraz uzağ ı . * Denizin kı yı dan uzakça olan yeri. * Doğ ru olarak, açı kça. * Bir ihtiyacı n kar ş ı lanamaması durumu. aç ı k açı k * Saklamaksı zı n, gizli yer bı rakmaksı zı n, içtenlikle.

aç ı k ağ ı l * Koyunları n ve keçilerin bar ı ndı rı ldı kları üstü açı k, etrafı taş duvar veya ölü çitlerle çevrili basit barı nak. aç ı k ağ ı zlı * Aptal, sersem, ahmak. aç ı k alı nla * baş ar ı ve övünç ile. aç ı k artı rma * Bir malı n satı ş ı nda alı cı lar aras ı nda fiyat artı rma yar ı ş ı na dayanan satı ş . aç ı k bilet * Yolculuklarda dönüş tarihi kararlaş tı rı lmamı ş , belirli bir dönem için geçerli, gidiş dönüş bileti.

aç ı k bono * Para hanesi boş bı rakı larak imza edilen bono. aç ı k bono vermek * sı nı rsı z yetki tan ı mak. aç ı k bölge * Gümrük sı nı rlamalar ı nı n olmadı ğ ı bölge, serbest bölge, serbest mı ntı ka. aç ı k celse * Açı k duruş ma. aç ı k ciro aç ı k çek * Üzerine para miktarı yaz ı lmamı ş , çek. aç ı k deniz * Senet veya çek arkası na kime ödeneceğ i belirtilmeden imzalanma yoluyla yapı lan ciro.

* Denizin, kara suları nı n dı ş ı nda kalan bölümü. * Yakı n karalarla çevrili olmayan deniz, engin. aç ı k devre *İ çinden sürekli akı m geçmeyecek bir yalı tkanla kesilmi ş elektrik devresi. aç ı k dola ş ı m sistemi * Genellikle bütün eklem bacaklı larda ve birçok yumuş akçada bulunan atardamar ve kan boş luğ undan olu ş mu ş açı k bir dolaş ı m sistemi. aç ı k duruş ma * Mahkemede herkesin duruş mayı dinleyebileceğ i oturum. aç ı k düş me * Yağ lı güreş te pehlivan ı n kı ç üstü dü ş erek yenilmiş sayı lması . aç ı k eksiltme * Yaptı rı lacak bir iş in veya satı n alı nacak bir malı n ucuza sağ lanması için i ş i yapacak veya malı satacak kiş iler arası nda fiyat düş ürme yarı ş ı na dayanan iş lem. aç ı k elli * Cömert.

aç ı k ellilik * Cömertlik. aç ı k fikirli * Olayları ve özellikle yenilikleri iyi anlayı p gereğ i gibi karş ı layabilen, düş ündüğ ünü olduğ u gibi söyleyebilen (kimse). aç ı k fikirlilik * Açı k fikirli olma durumu. aç ı k hava * Bulutsuz hava. * Bahçe, park gibi yapı dı ş ı olan yer. aç ı k hava sineması * Yazı n veya iklimi elveriş li yerlerde sürekli olarak çalı ş an, üstü açı k, yanlar ı kapal ı sinema. aç ı k hava tiyatrosu * Yazı n veya iklimi elveriş li yerlerde sürekli olarak çalı ş an, üstü açı k, yanlar ı kapal ı tiyatro. aç ı k hece * Ünlü ile biten hece.

aç ı k hesap * Peş in para veya bono vermeden yap ı lan alı ş veri ş . aç ı k imza * Üzeri boş bı rakı lan bir kâğ ı dı n altı na, dolduracak olana güvenilerek atı lan imza. aç ı k iş letme * Maden yatağ ı nı örten verimsiz topraklar kaldı rı ldı ktan sonra açı k havada yapı lan i ş letme. aç ı k kahverengi * Kahverenginin bir veya birkaç ton açı ğ ı . aç ı k kalp ameliyatı * Kalbin içi açı lmadan önce dolaş ı m sun'î kalp denilen bir ayg ı ta devredildikten sonra yapı lan kalp ameliyat ı . aç ı k kalpli

* Bkz. açı k yürekli. aç ı k kalplilik * Bkz. açı k yüreklilik. aç ı k kapamak * (bütçe) gider fazlası nı para sağ layarak gidermek. aç ı k kapı bı rakmak * gereğ inde, bir konuya yeniden dönebilme imkânı bı rakmak, kesip atmamak. aç ı k kapı politikası * Yabancı malları bir ülkeye serbestçe sokma politikası . aç ı k kapı siyaseti * Açı k kapı politikas ı . aç ı k konuş mak * gerçeğ i çekinmeden söylemek. aç ı k kredi * Bankaları n güvendikleri mü ş terilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para. aç ı k liman * Bütün gemilerin formalite yönünden kolayca girip çı kt ı klar ı liman. * Hava ş artları ndan kolayca etkilenen liman. aç ı k maaş ı * Görevinden alı nan birine yasaca tan ı nan, belirli bir süre içinde ödenen aylı k. aç ı k mavi * Mavinin bir ton açı ğ ı . aç ı k mektup * Zarfı yap ı ş tı rı lmamı ş mektup. * Yazı ldı ğ ı kimseye gönderilmeyip bası n yoluyla açı klanan mektup. aç ı k olmak * (o yerde) kendisi her zaman iyi karş ı lanmak. aç ı k ordugâh * Kı rda kurulan ordugâh. aç ı k oturum * Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuları n veya sorunları n herkesin izleyebilece ğ i bir biçimde aç ı k olarak tart ı ş ı ldı ğ ı toplantı . aç ı k oy * Verenin adı nı gösteren ve konu ş ulan sorun üzerindeki düş üncesini belli edecek yolda verilen oy.

aç ı k öğ retim * Ders konuları radyo ve televizyon gibi araçlarla yay ı mlanan veya posta ile ilgililere ulaş tı rı lan öğ retim yöntemi. aç ı k önerme *İ çerisinde değ iş ken bulunan ve bu de ğ iş kenin alaca ğ ı değ erle doğ ruluğ u veya yanlı ş lı ğ ı kesinleş en önerme. aç ı k pazar * Gümrük kaydı olmayan, her devletin malı nı serbestçe satabileceğ iş ehir veya ülke. aç ı k pembe * Pembenin bir ton açı ğ ı .

aç ı k poliçe * Eksik bilgileri sonradan tamamlanmak üzere düzenlenen poliçe. aç ı k rejim * Parlâmenter rejim. aç ı k saçı k * Göreneğ e ayk ı rı derecede çı plak veya örtüsüz. aç ı k saçı k konuş mak * cinsî konularla ilgili sözler söylemek. aç ı k sarı * Sarı nı n bir ton açı ğ ı . aç ı k sayı m * Bir seçim sonunda verilen oyları n açı k olarak sayı lmas ı , aleni tadat. aç ı k seçik * Çok açı k, çok belirgin. aç ı k senet * Bkz. açı k bono. aç ı k söylemek * anlaş ı lmamı ş yönünü bı rakmadan anlatmak veya çekinmeden söylemek. aç ı k sözlü * Her ş eyi olduğ u gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen. aç ı k sözlülük * Açı k sözlü olma durumu. aç ı kş ehir * Düş man saldı rı sı na karş ı savunma önlemleri alı nmam ı ş , içinde herhangi bir askerî hedef bulunmayan ve bu durumu önceden ilân edilmi ş olan ş ehir. aç ı k taş ı t * Üstü örtülmemiş taş ı t (araba, otomobil vb.). aç ı k teş ekkür * Herhangi birine bası n yoluyla edilen teş ekkür. aç ı k tohumlular * Tohumları kozalak pullar ı üzerinde açı k olarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrı ld ı ğ ı iki büyük daldan biri. aç ı k tribün * Açı k havadaki spor müsabakaları nda seyircilerin oturduğ u ve üstü kapalı olmayan bölüm. aç ı k tutmak * bir iş yerinin çal ı ş ı r durumunu sürdürmek. aç ı k vermek * gelir, gideri karş ı lamamak. * gizlenmek istenen bir olayı , bir düş ünceyi veya durumu elde olmayarak ortaya koymak, açı klamak. aç ı k yara aç ı k yeş il * Kapanmamı ş , sürekli iş leyen yara. * Yeş ilin bir ton açı ğ ı .

aç ı k yürekle * özü sözü bir olarak, hiçbir ş ey saklamaksı zı n. aç ı k yürekli * Düş ündüğ ünü olduğ u gibi söyleyen, içi temiz, gizli yönü olmayan (kimse), samimî, aç ı k kalpli. aç ı k yüreklilik * Açı k yürekli olma durumu, samimiyet, açı k kalplilik. aç ı k zaman * Tutkalı n yüzeye sürüldüğ ü an ile pres edilip, s ı kı lmas ı gereken an aras ı nda geçen süre. aç ı kağ ı z aç ı kça * Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris). * Gizli bir yönü kalmaksı zı n, kolay anlaş ı lı r bir biçimde.

aç ı kçası * Doğ rusu, açı k olanı , anlaş ı lı r biçimi, gizli kapakl ı olmayan yanı . * Açı k olarak. aç ı kçı aç ı kgöz * Uyanı k davranarak ç ı karı nı sağ layan, imkânlardan kurnazca yararlanmas ı nı bilen. aç ı kgözlük * Açı kgözlülük. aç ı kgözlülük * Açı kgöz olanı n durumu, açı kgöze yakı ş acak davranı ş . aç ı klama * Açı klamak iş i, izah. * Borsada fiyat dalgalanmaları ndan yararlanarak açı ktan para kazanan (kimse).

aç ı klama cümlesi * Bir önceki cümleyle bağ lantı kuran yani, demek ki, öyle ki gibi bağ layı cı larla ba ş layan, söz konusu duygu veya dü ş ünceyi bütünleyen cümle. aç ı klama yapmak * herhangi bir konuyu aydı nlı ğ a kavuş turmak amac ı yla konuş mak veya yazmak. aç ı klamak * Bir konuyla ilgili olarak gerekli bilgileri vermek, izah etmek. * Bir sorunla ilgili olarak aydı nlatı cı bilgi vermek, tavzih etmek. * Bir sözün, bir yazı nı n ne anlatmak istediğ ini belirtmek, yorumlamak. * Açı kça söylemek, ifş a etmek. * Belirtmek, göstermek, açı ğ a vurmak, izhar etmek. aç ı klamalı * Birtakı m aç ı klamalarla anlaş ı lması , öğ renilmesi kolaylaş tı rı lmı ş , izahlı . aç ı klanan * Açı klamalar sonunda ortaya çı kması beklenen kavram. aç ı klanma * Açı klanmak iş i. aç ı klanmak

* Açı klamak iş i yapı lmak, izah edilmek, ifş a edilmek. aç ı klar livası *İ ş i gücü olmayan, boş ta kalan kimse. aç ı klar livası * iş i gücü olmayan, bo ş ta kalan kimse. aç ı klar livası olmak * iş bulamayarak iş siz ve kazançsı z kalmak. aç ı klaş ma * Açı klaş mak durumu almak. aç ı klaş mak * Açı k duruma gelmek. * Rengi açı lmak. aç ı klaş tı rma * Açı klaş tı rmak iş i. aç ı klaş tı rmak * Açı k duruma getirmek. * Rengini açtı rmak. aç ı klatma * Açı klatmak iş i. aç ı klatmak * Açı klaması nı sa ğ lamak. aç ı klayan * Açı klamalar sonucunda elde edilen kavram.

aç ı klayı cı * Bir sorunu gerekli açı klı ğ a kavuş turan. * Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açı klayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk yeni Türkiye'nin kurucusu, daima sayg ı ile an ı lacaktı r" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk ad ı nı n açı klayı cı sı dı r. aç ı klayı ş * Açı klamak iş i veya biçimi. aç ı klı ğ a kavuş turmak * (bir konu veya sorunu) aydı nlatmak, kapal ı lı ktan kurtarmak, anlaş ı lı r duruma getirmek. aç ı klı k * Açı k olma durumu. * Uzaklı k, mesafe. * Örtüsüz, çı plak yer. * Boş ve geniş yer. * Bir yerin uzaklara kadar bakı labilecek ve bakanı n içinde ferahlı k doğ uracak durumda olması . * Gerçeğ i olduğ u gibi yansı tma durumu. * Bir söz veya yazı da maksadı n açı k olması özelliğ i, vuzuh. * Dürbün, fotoğ raf makinesi gibi optik araçlarda ağ ı z çapı ,ı ş ı ğ ı n girebildiğ i delik.

aç ı klı k getirmek (veya kazandı rmak) * (bir konu veya sorunu) anlaş ı lı r duruma getirmek. aç ı klı kölçer * Bir mikroskobun açı klı ğ ı nı ölçmeye yarayan alet. aç ı kta bı rakmak

* iş ve görev vermemek, yersiz yurtsuz bı rakmak veya birkaç kiş iye birlikte sağ lanan bir iyilikten birini yararland ı rmamak. aç ı kta kalmak (veya olmak) * iş ve görev bulamamak, yersiz yurtsuz kalmak veya birkaç kiş inin birlikte eri ş tiğ i bir iyilikten yararlanamamak. aç ı ktan * Bir yerin uzağ ı ndan. * Sı ra ve aş ama gözetilmeden, dı ş ar ı dan atayarak. * Emek ve para harcamadan.

aç ı ktan (para) kazanmak * emek ve sermaye olmadan para kazanmak. aç ı ktan açı ğ a * Belirgin olarak, göz göre göre. aç ı ktan kazanmak * emek ve sermaye koymadan kazanç sağ lamak. aç ı ktan para almak * bir iş veya mal için, kararlaş tı rı lmı ş ücret veya değ er dı ş ı nda para almak. aç ı ktan tayin * Derece ve belli bir sı ra gözetilmeksizin yapı lan atama. aç ı lama aç ı lı m ölçülür. * Açı lma. * Bir yı ld ı zla gök ekvatoru arası ndaki uzaklı k; kuzeye doğ ru olan ı art ı , güneye doğ ru olanı da eksi iş aretiyle *İ leride, içlerinde en uygununun seçilebilmesi için, güç bir sahnenin çeş itli açı lardan çekiminin yapı lması .

aç ı lı p saç ı lmak * (kadı n için) çok aç ı k saçı k giyinmeye baş lamak. * (kadı n için) eskisine göre ölçüsüz davranı ş larda bulunmaya ba ş lamak. aç ı lı ş * Açı lmak iş i veya biçimi. * Yeni bir yapı nı n, yerin veya yeni bir kurulu ş un çalı ş maya ba ş laması , küş at.

aç ı lı ş konuş ması * Herhangi bir toplantı nı n açı lması sı rası nda yapı lan ilk konuş ma. aç ı lı ş töreni * Bir açı lı ş ı kutlamak için yapı lan toplantı , resmiküş at. aç ı lma * Açı lmak iş i. * Bir film çekiminde karanlı kta baş layı p gittikçe ayd ı nlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. * Bir grupta, sı raları n jimnastik alı ş tı rmaları için dağ ı nı k düzene girmesi. * Çatlama. * Açmak iş i yapı lmak veya açmak iş ine konu olmak. * (renk için) Koyuluğ unu yitirmek. * Kendine gelmek, biraz iyileş mek, ferahlamak. * (gemi) Gitmek, uzaklaş mak. * Sı kı lmas ı , çekinmesi, tutukluğ u kalmamak. * (kuruluş lar için) İ lk kez veya yeniden iş e baş lamak.

aç ı lmak

*İ ş ini gereğ inden veya götürebileceğ inden geniş tutmak. * Geniş lemek, bolla ş mak. * Delinmek, yı rtı lmak. * (sis, karanlı k, duman için) Da ğ ı lmak, yo ğ unluğ unu yitirmek. * Gereken güce ulaş mak. * Sı rrı nı , üzüntüsünü, sorunları nı birine söylemek. * (pencere, kapı , yol için) Geçit vermek. * Ayrı ntı ya girmek. * (yüzerken) Kı yı dan uzaklaş mak. aç ı m * Açma, açı lı ş , küş at. aç ı mlama * Açı mlamak iş i, teş rih, ş erh. aç ı mlamak * Bir sorunu veya konuyu ele alı p en ince noktaları na kadar gözden geçirerek anlatmak, ş erh etmek, teş rih etmek. aç ı mlanma * Açı mlanmak iş i. aç ı mlanmak * Açı mlamak iş ine konu olmak. aç ı ndı rma * Açı ndı rmak i ş i. aç ı ndı rmak * Açı nması nı sa ğ lamak. * Bir cismin yüzeyini açarak bir düzlem üzerine yaymak. aç ı nı m * Açı nmak iş i, inkiş af. * Bir cismin yüzeylerinin açı lı p bir düzlem üzerine yayı lmas ı . * Açı nmak iş i. * Geliş mek. * (tohum, hastalı k için) İ çindeki yetenekler uyanarak amacı na varmak, geliş mek, inki ş af etmek. * Açı nsamak iş i, istikş af.

aç ı nma aç ı nmak

aç ı nsama

aç ı nsamak * Bir yerin özelliklerini ortaya çı karmak için araş tı rma ve inceleme yapmak, istikş af etmek. aç ı ortay * Bir açı sal bölgeyi, ölçüleri birbirine e ş it olan iki açı sal bölgeye ayı ran do ğ ru. aç ı ortay düzlemi *İ ki düzlemli bir açı yı iki komş u ve eş it açı ya bölen düzlem. aç ı ölçer aç ı sal * Bkz. iletki. * Açı ile ilgili.

aç ı sal bölge * Açı ile iç bölgesinin birle ş iminden olu ş an düzlem parçası . aç ı sal çap * Ay ve Güneş gibi gök cisimlerinin iki do ğ rusu arası ndaki açı . aç ı sal hı z * Hareket eden bir cismi duran bir noktaya birleş tiren do ğ ru parçası nı n birim zamanda taradı ğ ı açı . aç ı sal ivme * Açı sal hı zı n birim zamanda değ iş en niceliğ i. aç ı sal sapma * Belli bir açı düzeyinde gerçekleş en sapma. aç ı sal uzakl ı k * Gök cisimlerinin (yı ldı z veya gezegen) birbirlerinin karş ı laş ma düzlemine göre uzaklı ğ ı . aç ı sal yol * Hareket eden cismin birim zamanda gözlemciye göre aldı ğ ı yol. aç ı ş * Açmak iş i veya biçimi. * Bir kuruluş u çalı ş maya ba ş latma.

aç ı ş konu ş mas ı * Herhangi bir toplantı yı baş latmak için yapı lan ilk konu ş ma. aç ı t açkı * Bir duvarda açı k bı rakı lmı ş bulunan kap ı , pencere, kemerleme benzeri aç ı klı k. * Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleş tirip parlatma, perdah. * Demircilikte delik büyütmekte kullanı lan araç. * Anahtar ve her türlü açma aracı . * Açkı yapan (kimse), perdahçı . * Anahtarcı . * Açkı lamak i ş i.

açkı cı

açkı lama

açkı lamak * Açkı ile parlatmak. açkı lanma * Açkı lanmak i ş i. açkı lanmak * Açkı yapı lmak, perdahlanmak. açkı latma * Açkı latmak i ş i. açkı latmak * Açkı iş i yaptı rmak, perdahlatmak. açkı lı * Açkı yapı lmı ş , perdahlanm ı ş , perdahlı . açkı sı z

* Açkı yapı lmamı ş , perdahlanmam ı ş , perdahsı z. açl ı ğ ı öldürmek * açlı k hissini geçiş tirmek, yatı ş tı rmak. açl ı k * Aç olma durumu. * Kı tlı k. * Yoksulluk. * Aş ı rı istek içinde bulunmak.

açl ı k çekmek * yoksulluk içinde bulunmak. açl ı k grevi * Kendisine veya baş kalar ı na yapı lan bir haks ı zlı ğ ı protesto için bir kimsenin aç durarak gösterdiğ i tepki. açl ı ktan gözü (veya gözleri) kararmak (veya dönmek) * çok acı kmak. açl ı ktan imanı gevremek * çok acı kmak. açl ı ktan nefesi kokmak * yoksulluk içinde bulunmak. açl ı ktan ölmek * dayanı lmaz derecede acı kmak, çok ac ı kmak. açl ı ktan ölmeyecek kadar * (yiyecek, içecek için) pek az (yemek, içmek). * gereğ inden az. açma * Açmak iş i. * Orman içinde ağ aç kesme veya yakma yoluyla tarı ma elveriş li bir duruma getirilen arazi. * Bir çeş it susamsı z, kalı nca yağ lı simit. * Açma yapan veya satan kimse. açmak * Bir ş eyi kapalı durumdan kurtarmak. * Bir ş eyin kapağ ı nı veya örtüsünü kaldı rmak. * Engeli kaldı rmak. * Sarı lmı ş , katlanmı ş , örtülmüş veya iliklenmi ş olan ş eyleri bu durumdan kurtarmak. * Oyarak veya kazarak çukur, delik oluş turmak. * Tı kalı bir ş eyi, bu durumdan kurtarmak. * Çevresini geniş letmek. * Birbirinden uzaklaş tı rmak. * Yarmak. * Düğ ümü veya dola ş mı ş bir ş eyi çözmek. * Bir kuruluş u, bir iş yerini, bir yeri iş ler veya ilk defa kullanı lı r duruma getirmek. * Bir aygı tı , bir düzeni vb.lerini çalı ş ı r duruma getirmek. * Alı ş veriş i baş latmak. * Rengin koyuluğ unu azaltmak. * Yakı ş mak, güzel göstermek. * Ferahlı k vermek. * Bir konu ile ilgili konuş mak. * Savaş la almak, fethetmek. * Avunmak veya danı ş mak için söylemek. * Yapmak, düzenlemek.

açmac ı

* Ayı rmak, tahsis etmek. * Sı kı lganl ı ğ ı nı , utangaçl ı ğ ı nı gidermek. * Görünür duruma getirmek. * (hava için) Bulutları n da ğ ı lması yla gök yüzü aydı nlanmak. * Geçit vermek. *İ çini dökmek. açmal ı k açmaz * Satranç oyununda ş ahı koruyan taş lardan birinin yerinden oynat ı lmamas ı durumu. *İ çinden zor çı kı lı r durum. * (tulûatta) Karş ı sı ndakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolayl ı ğ ı nı veren söz. açmaz halatı * Gemilerin limana bağ lanması ve sahilden esecek rüzgârla r ı htı mdan uzaklaş maması için kı yı ya dikine bağ lanan halat. açmaza düş mek * içinden çı kı lmas ı güç durumda kalmak. açmaza getirmek (veya dü ş ürmek) * düzen, hile yapmak, bir kimseyi oyuna getirmek, zor duruma sokmak. açmazl ı k * Açmaz olma durumu. * Ağ zı pek sı kı olma durumu, ketumiyet. açtı ağ zı nı , yumdu gözünü * öfkelenerek veya kı zarak ağ ı r sözler söyledi. açtı rma * Açtı rmak iş i. * Kiri çı karmak veya eş yay ı iyice temizlemek için kullanı lan her türlü madde.

açtı rma kutuyu, söyletme kötüyü * kötü konuş abilecek birine, bildiklerini açı klama fı rsatı verilmemesi gerektiğ ini öğ ütler. açtı rmak * Açmak iş ini yapt ı rmak. ad * Bir kimseyi, bir ş eyi anlatmaya, tan ı mlamaya, açı klamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağ aç, düş ünce, iyilik, Ahmet, Ertu ğ rul birer addı r. * Herkesçe tanı nmı ş veya iş itilmiş olma durumu, ün, nam, ş öhret. * Anı lacak değ er, önem. *İ sim. ad ad almak * Sayma, sayı lma. * kendisine ad verilmek. * ün kazanma.

ad bilimi

* Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî geliş me, dil ve kültür sorunlar ı aç ı sı ndan inceleyen bilim dal ı . ad cümlesi * Bkz. isim cümlesi.

ad çekilmek * ad çekmek iş i yapı lmak. ad çekilmek * ad çekmek iş i yapı lmak. ad çekimi * Bkz. isim çekimi. ad çekme * Ad çekmek iş i, kur'a. ad çekmek * raslantı ya ve talihe bağ lı bir ay ı rma yapmak için, her birinde birer ad yazı lmı ş kâğ ı tlardan birini çekmek, kur'a çekmek. ad çekmeye girmek * kur'aya tâbi olmak. * oyunun baş langı cı nda, oyuncular arası nda alan seçimi, baş lama at ı ş ı veya karş ı lama hakkı için öncelik sa ğ layan i ş . ad çektirmek * ad çekmek iş ini yaptı rmak. ad değ iş imi * Bkz. mecazimürsel. ad durumu * Bkz. isim hâli. ad gövdesi * Bkz. isim gövdesi. ad koymak * çağ ı rmak veya anmak için bir canl ı ya, bir yere, bir ş eye ad vermek, adlandı rmak, isim koymak, tesmiye etmek. ad kökü * Bkz. isim kökü.

ad takmak * adlandı rmak, ad koymak. ad tamlaması * Bkz. isim tamlaması . ad vermek * ad koymak, adlandı rmak, tesmiye etmek. * bir iş i kimin yaptı ğ ı nı söylemek. ad yapmak * isim yapmak. ada * Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası . * Trafiğ e açı k bir yol üzerinde sola dönüş leri sağ layan, sa ğ tarafta veya yol ortası nda yer alan kaldı rı m taş ı yla ayr ı lmı ş alan. * Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yap ı lar toplulu ğ u. ada balı ğ ı * Bkz. amber balı ğ ı .

ada çayı * Ballı babagillerden, yurdumuzda çok yetiş en tüylü ve beyazı mtı rak yaprakları olan ı tı rl ı bir bitki (Salvia oflicinalis). * Bu bitkiden yapı lan sı cak içecek. ada gibi gemi * pek büyük (gemi). ada so ğ anı * Zambakgillerden, soğ anı ndan ilâç olarak yararlan ı lan birtakı m maddeler elde edilen çok yı llı k bir bitki (Urginea maritima). ada tav ş anı * Evcil cinsleri de olan tavş ana yakı n bir kemirici memeli (Oryetolagus cuniculus). adab ı mua ş eret * Terbiyeli, ince davranmak için tutulması gereken yollar, davranı ş töresi, davran ı ş bilgisi, topluluk töresi, görgü. adac ı k adac ı lı k * Kavramları n gerçek varlı klar oldu ğ unu kabul eden, kavram gerekli ğ ine karş ı t olarak, tümel kavramlar ı n yaln ı zca nesnelerin adları olduğ unu ileri süren görü ş , nominalizm. adagio * Yavaş , ağ ı r olarak. * Bu biçimde çalı nan beste. adak * Adamak iş i veya adanı lan ş ey, nezir. adak adamak * bir dileğ in gerçekleş mesi amacı yla kurban kesip yoksullara dağ ı tmak veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak. adaklama * Adaklamak durumu. * Küçük ada.

adaklamak * Küçük çocuk yürümeye baş lamak. adaklanma * Adaklanmak iş i veya durumu. adaklanmak * Niş anl ı duruma gelmek, niş anlanmak. adaklı * Adağ ı olan, adak adamı ş olan. * Niş anl ı , yavuklu, sözlü. * Adak olarak ayrı lmı ş (hayvan). * Adak adanan yer. * Adağ ı olmayan, adak adamamı ş olan. * Niş anl ı olmayan.

adaklı k

adaks ı z

adale

* Kas. adaleli * Kaslı , kasları sı kı , geliş miş . adalesiz adalet * Kassı z. * Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, do ğ ruluk, türe. * Bu iş i uygulayan, yerine getiren devlet kuruluş ları . * Herkese kendine uygun düş eni, kendi hakk ı olanı verme.

adalet da ğ ı tmak * kanunları n sayd ı ğ ı haklar ı sahiplerine vermek, tanı nmak. adalet divan ı * Devletler arası ndaki birtakı m hukuk anla ş mazlı klar ı na bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslar arası mahkeme. adalet kapı sı * Hak ve hukukun aranması için ba ş vurulan merci, mahkeme. adalet mahkemesi * Bkz. adliye mahkemesi. adalet örgütü * Adliye teş kilât ı . adalet saray ı * Mahkemelerin bulunduğ u büyük yapı . adalete teslim etmek * sanı ğ ı , adalet iş leriyle uğ raş an kuruluş a götürmek. adalete teslim olmak * sanı k, adalet iş leriyle uğ raş an kuruluş a gidip hakk ı nda gerekli iş lemin yap ı lması nı istemek. adaletine s ı ğ ı nmak * (birinden) anlayı ş , hoş görü, yak ı nlı k beklemek. adaletli * Adalete uygun düş en veya adaletli olan, adil.

adaletlilik * Adaletli olma durumu. adaletsiz * Adalete aykı rı düş en veya adaleti olmayan.

adaletsizlik * Adalete aykı rı davranı ş . adal ı adalî * Ada halkı ndan olan (kimse). * Kas niteliğ inde olan; kasla ilgili olan, kas ı l. * Kasları iyi geliş miş , adaleli, kaslı . *İ nsan.

adam

* Erkek kiş i. *İ yi yetiş miş , değ erli kimse. * Birinin yanı nda ve iş inde bulunan kimse. * Birinin yararlandı ğ ı , kullandı ğ ı kimse. * Birinin sözünü dinleyen, nazı nı çeken kimse, kayı rı cı . *İ yi huylu, güvenilir kimse. * (belirsizlik zamiri yerine), Herkes, kim olursa olsun. * Görevli kimse. * (isim tamlamaları nda) Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanı benimseyen. * Eş , koca. adam adama (savunma) * futbolda, basketbolda karş ı takı m oyuncusunu kollama, rahat hareket etmesini, sayı yapması nı engelleme. adam akı llı * Bkz. adamakı ll ı . adam almamak * son derece kalabalı k olmak. adam azmanı * Çok iri yapı lı kimse. adam ba ş ı na * her kiş iye, her birine. adam be ğ enmemek * herkesi değ ersiz görmek. adam boyu * Yaklaş ı k olarak normal bir adam boyunda. *İ nsan boyunca. adam de ğ ilim * herhangi bir durumun gerçekleş memesi hâlinde, kendisinin insan say ı lamayaca ğ ı anlamı nda kullanı lan ant, göz da ğ ı sözü. adam etmek * eğ itmek, yetiş tirmek, topluma yararlı duruma getirmek. * bir yeri düzene sokmak veya bir ş eyi i ş e yarar duruma getirmek. adam evlâd ı *İ yi bir ailenin iyi yetiş miş çocu ğ u. adam gibi * terbiyeli, akı llı uslu. * adamlı ğ a, insanl ı ğ a yara ş ı r yolda. * iyice. adam hesab ı na koymak * birine değ er vermek, saygı göstermek. adam içine çı kmak * topluluğ a kar ı ş mak, değ erli insanları n bulunduğ u yerlere gitmek, e ş e dosta gitmek. adam içine karı ş mak * değ erli bir topluluğ a girmek, kendisine değ er verilir olmak. adam kı tlı ğ ı nda (veya yokluğ unda) * iş e yarar kimselerin bulunmad ı ğ ı durumda. adam kullanmak

* iyi çalı ş tı rması nı bilmek. adam olmak * geliş mek, büyümek, ş iş manlamak. * iyi yetiş mek, iyi bir duruma gelmek. adam sarrafı *İ nsanlar ı n karakterini çabuk anlayacak duruma gelmiş kimse, insan sarraf ı . adam sen de! (veya yalnı z adam) * bir iş in önemsenmediğ ini anlatmak için söylenir. adam sı rası na geçmek (veya girmek) * daha önce toplumda önemli bir yeri veya özel bir de ğ eri yokken artı k kendisine önem ve de ğ er verilmek. adam yerine koymak * adamdan saymak, varlı ğ ı nı kabul etmek. adama * Adamak iş i. adama dönmek (veya benzemek) * düzelmek. adamak * Bir dileğ in gerçekleş mesi amacı yla kurban kesip yoksullara dağ ı tmak veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak, nezretmek. * Kutsal saydı ğ ı bir ş ey uğ runa kendini feda etmek, ant niteliğ inde söz vermek. * Ayı rmak. adamak ı ll ı * Gereğ inden çok, iyice. adamakla mal tükenmez * büyük vaatlerde bulunanlar için alay yollu söylenir. adamca *İ nsana yaraş ı r biçimde. *İ nsan sayı sı olarak.

adamcağ ı z * Kendisine karş ı sevgi veya acı ma duyulan adam. adamcası na * Adamca. adamcı k * Yerilen, küçümsenen; acı nan (kimse). adamcı l *İ nsandan ürkmeyen, insana al ı ş mı ş olan, insana sokulan, sı cakkanlı , munis.

adamcı llı k * Adamcı l olma durumu. adamdan saymak * bir kimseye değ eri olmadı ğ ı hâlde değ er vermek, saygı duymak. adamı * (bir iş i) ustalı kla yapan. adamı n adı çı kacağ ı na canı çı ks ı n

* Bkz. insanı n adı çı kacağ ı na canı çı ksı n. adamı n alacası içinde, hayvanı n alacası dı ş ı nda * Bkz. insanı n alacası içinde, hayvanı n alacası dı ş ı nda. adamı n iyisi al ı ş veriş te (veya i ş baş ı nda) belli olur * bir kiş iyi iyi bir insan olarak de ğ erlendirebilmek için al ı ş veri ş te veya i ş baş ı nda ahlâk dı ş ı davranı ş larda bulunmamas ı gerekir. adamı na çatmak * Bkz. tam adamı na çatmak. adamı na dü ş mek * (yapı lacak bir iş ) güzel bir rastlantı sonunda anlayanı na, uzmanı na verilmiş olmak. adamı na göre * kiş iler arası nda ayrı calı k gözeterek. * herkesin yeteneğ ine uygun olarak. adamı nı bulmak * Bkz. tam adamı nı bulmak (veya adamı na dü ş mek). adamkökü * Bkz. adamotu. adamlı k *İ nsana yakı ş acak durum, tutum ve davran ı ş . * Yabanlı k.

adamlı k sende kalsı n * iyilik bilmese de sen yine iyilik et. * bu iş i nası l olsa sana yaptı racaklar, bari kendiliğ inden yap da onurunu koru. adamotu adams ı z * Patlı cangillerden, geniş yapraklı , kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis). * Yardı mcı sı z, hizmetçisiz. * Erkeksiz, kocası z.

adams ı zl ı k * Adamsı z olma durumu. a'dan z'ye kadar * baş tan a ş ağ ı , bütünüyle. Adana kebab ı * Kı ymas ı na bolca acı biber katı larak haz ı rlanan ş iş köfte. adanma adanmak adap * Adanmak iş i. * Adamak i ş ine konu olmak. * Töre. * Yol yordam, yol yöntem.

adap erkân * Yol yöntem.

adaptasyon * Uyarlama. * Bir eseri çevrildiğ i dilin, konuş uldu ğ u toplumun yaş ayı ş ı na, inançlar ı na uyarlama. * Uyma. adapte * Uyarlanmı ş .

adapte etmek * uyarlamak. adapte olmak * uymak. adaptör * Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçaları ndan birini ötekine geçirebilmek için yararlanı lan bağ lay ı cı . ada ş ada ş lı k adatepe * Adları aynı olanlardan her biri. * Adaş olma, ayn ı ad ı taş ı ma durumu.

* Genellikle tropikal bölgelerde görülen ve çevresindeki alçak alanlar üzerinde dik yamaçlarla bir ada gibi yükselen, aş ı nı mdan dolayı ortaya ç ı kmı ş tepe. adatma adatmak * Adamak iş ini yapt ı rmak. adavet aday * Düş manlı k, ya ğ ı lı k. * Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya baş kalar ı tarafı ndan ileri sürülen kimse. * Bir iş için yetiş tirilmekte olan kimse, namzet. * Adatmak iş ini yaptı rmak.

aday aday ı * Herhangi bir iş i yapmak, bir görevi yüklenmek için adayl ı k aş aması nı kazanmak amac ı yla baş vuran kimse. * Milletvekili ve senatör seçimlerinde, partinin adayı olmak için, partisinde yapı lan ön seçimlere adaylı ğ ı nı koyan kimse. aday göstermek * bir iş veya bir görev için birini aday olarak belirlemek: Anayasa. aday olmak * herhangi bir iş e alı nmak veya seçilmek için istekli olmak. adayavrusu *İ ki veya üç çifte kürekli küçük balı kçı teknesi. adayl ı ğ ı nı koymak * bir iş veya göreve seçilmek için kendini ileri sürmek. adayl ı k * Herhangi bir iş , bir görev için kendini ileri sürme veya baş kaları tarafı ndan ileri sürülme, namzetlik. * Bir görevde yetiş tirilme.

adc ı

* Adcı lı k öğ retisiyle ilgili olan. * Bu öğ retiye bağ lı kimse. adc ı lı k * Kavramları n gerçek varlı klar oldu ğ unu kabul eden, kavram gerçekliğ ine kar ş ı t olarak, tümel kavramlar ı n yaln ı zca nesnelerin adlar ı olduğ unu ileri süren görü ş , isimcilik, nominalizm. addan türeme fiil * Bkz. isimden türeme fiil. addedilme * Addedilmek iş i. addedilmek * Sayı lmak. addetme * Addetmek iş i.

addetmek * Saymak. addolunma * Addolunmak i ş i veya durumu. addolunmak * Sayı lmak. adedî adem * Adetçe, sayı ca. * Yokluk, hiçlik, ölüm. * Osmanlı ca sözlerle birleş erek "-siz, -lik" anlamı nda kullanı lı r. * Dinî inançlara göre ilk yaratı lan insan ve ilk peygamber. *İ nsan, insanoğ lu, adam. *İ nsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan.

Âdem

Âdem baba *İ nsanlı ğ ı n babas ı , Hz. Âdem. * Hapishanede çevresindeki mahkûmları haraca ba ğ layan kimse. * Afyonkeş . Âdem elması * Gı rtlak çı kı ntı sı . Âdem evlâd ı * Bkz. âdemoğ lu. Âdemci * Âdemcilik yanlı sı olan kimse.

Âdemcilik * XX. yüzyı lı n baş ı nda simgeciliğ e karş ı bir tepki olarak Rusya'da ortaya ç ı kan bir edebiyat akı mı . ademimerkeziyet * Yerinden yönetim. ademimerkeziyetçi * Yerinden yönetimci.

ademimerkeziyetçilik * Yerinden yönetimcilik. ademiyet âdemiyet * Yokluk. *İ nsanlı k. * Doğ ru dürüst insana yakı ş ı r durum, adamlı k.

âdemoğ lu *İ nsan denilen yarat ı kları n hepsi. âdemotu * Bkz. adamotu. adenit adese * Lenf düğ ümleri iltihabı . * Mercek. * Kovucuk. * Görüş derecesi, inceliğ i. * Sayı . * Herhangi bir sayı da olan ( ş ey), tane. * Bir kimsenin yapmaya alı ş mı ş oldu ğ uş ey, al ı ş kı . * Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre. * Ay baş ı .

adet

âdet

âdet edinmek * bir ş eyi al ı ş kanlı k ve huy durumuna getirmek. âdet görmek * (kadı n) ay ba ş ı olmak. âdet olmak * öteden beri yapı lı r olmak. * bir ş ey gelenek durumuna gelmiş olmak. âdet yerini bulsun diye * gerekli görüldüğ ü için değ il, yalnı z alı ş ı lmı ş oldu ğ u için. âdeta * Bayağ ı , basbayağ ı , hemen hemen, sanki. * Bayağ ı yürüyü ş le. * Sayı bakı mı ndan, sayı ca.

adetçe

adetimürettep * Bkz. tam sayı . adezyon kuvveti * Yan yana duran veya sürtünen iki cismin molekülleri arası ndaki çekiş kuvveti. adı (veya ismi) gibi bilmek * çok iyi bilmek.

adı batası (veya adı batası ca) * "yok olası " anlamı nda bir ilenme. adı batmak * (sevilmeyen bir ş ey veya kimse için) unutulmak, adı anı lmaz olmak, art ı k sözü edilmemek. adı belirsiz * ünü olmayan, tanı nmayan, kim ve ne oldu ğ u bilinmeyen. adı bile okunmamak * birine hiç önem verilmemek. adı çı kmak * kötü bir ün kazanmak. * hakkı olmayan bir ün kazanma. adı çı kmı ş dokuza, inmez sekize * birinin bir kere adı çı kt ı ktan sonra onun hakkı ndaki yayg ı n inanç artı k kolay kolay düzelemez. adı deliye çı kmak * deli olmadı ğ ı hâlde deli olarak tan ı nmak. adı duyulmak * tanı nmak, ünlenmek. adı geçmek * anı lmak, söz konusu olmak, ismi geçmek. * adı yaz ı lmak. adı kaldı rı lmak * anı lmaz olmak, silinip gitmek. adı kalmak * bir kimse veya bir ş ey ortadan çekildikten, öldükten sonra dillerde yalnı z adı dolaş mak. adı karı ş mak * (kötü) bir iş le birinin ilgisi bulundu ğ u söylenilmek. adı kötüye ç ı kmak * ünü kötü olarak yayı lmak. adı olmak * gereksiz, yersiz ünü olmak. adı sanı * bir kimsenin kimliğ i. adı üstünde * adı ndan belli olduğ u gibi. adı var * yaş amayan, yaln ı zca hayalde var olan.

adı verilmek * ad takı lmak. adı l adı m * Zamir. * Yürümek için yapı lan ayak at ı ş ları nı n her biri.

* Bir adı mda al ı nan yol (bu uzunluk 75 cm sayı lı r). * Giriş im, hamle. * Bir gösterge ucunun eş olarak ayr ı lmı ş yaylardan biri boyunca aldı ğ ı yol. * Ayakta temel duruş tan, bir ayağ ı n türlü yönlerde iki ayak boyu kadar ara ile yer de ğ iş tirmesi. * Teknolojide iki diş li arası ndaki aral ı k. adı m adı m * Ağ ı r ağ ı r, yavaş yavaş . adı m adı m gezmek * her yerini dolaş ı p görmek. adı m adı m izlemek * arkası ndan izlemek. * gizlice takip etmek. adı m atmak * yürümek için ayağ ı nı öne doğ ru uzatı p basmak. * bir iş e ilk kez giriş mek. adı m atmamak * gitmemek, uğ ramamak, aramamak. adı m baş ı * Birbirine yakı n yerlerde, s ı k sı k. adı mı nı attı rmamak * bir yere girmesine engel olmak. adı mı nı geri almak * baş lad ı ğ ı bir i ş ten geri dönmek. adı mlama * Adı mlamak i ş i. adı mlamak * Adı mla ölçmek. * Bir yerde ileriye geriye doğ ru giderek dolaş mak. adı mları nı açmak * yürürken hı zlanmak. adı mları nı seyrekle ş tirmek * hı zlı yürürken adı mları nı yavaş latmak. adı mları nı sı klaş tı rmak * daha küçük ve çabuk adı mlar atarak h ı zl ı yurümek, ivmek, acele etmek. adı mlı k * Adı m uzunlu ğ unda olan. * Bir yerin çok uzak olmadı ğ ı nı belirtmek için kullanı lı r.

adı msayar * Yürüme sı rası nda gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğ unu anlayabilmek amacı yla aya ğ a tak ı lan alet, pedometre. adı na *oş eyin veya o kimsenin yerinde olarak, namı na, onun hesabı na.

adı nı ağ zı na almamak * dargı nlı k, kı rgı nlı k, kı zgı nlı k gibi bir sebeple bir kimseden hiç söz etmemek.

adı nı almak * ad takı lmak, ad verilmek. adı nı anmak (veya anmamak) * birinden söz etmek (veya etmemek). adı nı bağ ı ş lamak * bir baş kası ndan adı nı söylemesini istemek. adı nı bozmak * andı na uymamak, andı na ayk ı rı davranmak. adı nı kirletmek (veya lekelemek) * adı nı n kötüye çı kması na yol açmak. adı nı koymak * karş ı lı ğ ı nı veya fiyatı nı kararlaş tı rmak. adı nı taş ı mak * birinin adı yla anı lmak, sahip oldu ğ u ad ı n sorumlulu ğ unu yüklenmi ş olmak. adı nı vermek * birinin adı nı bildirmek. * biri tarafı ndan sal ı k verildiğ ini söylemek. adı yla sanı yla * bilinen ün ve niteliğ iyle. adî * Sı radan, hiçbir özelliğ i olmayan. * Aş ağ ı lı k, bayağ ı , alçak. * Adı mda uygunluk, beraberlik gerektirmeyen ve grup olarak yap ı lan bir tür yürüyü ş .

adî adı m

adî defter * Bir iş letmenin veya ticarethanenin yaptı ğ ı iş lemlerinin muhasebe kay ı tlar ı nı n geçirildiğ i ticarî defter. adî kesir * Bayağ ı kesir. adî suçlu adil * Basit suçları iş leyen kimse. * Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrı lmayan, hakkı yerine getiren, adaletli. * Hakka uygun, haklı . * Adalete uygun olarak, hakça. * Adîleş mek durumu.

adilâne adîleş me

adîleş mek * Adî bir duruma girmek, bayağ ı la ş mak. adîleş tirme * Adîleş tirmek iş i. adîleş tirmek * Adîleş mesine yol açmak.

adîlik adisyon

* Bayağ ı lı k, dü ş üklük, aş ağ ı lı k. * (lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap.

adland ı rı lma * Adlandı rı lmak iş i. adland ı rı lmak * Ad vermek iş i yapı lmak. adland ı rma * Adlandı rmak i ş i. adland ı rmak * Bir kimseyi veya bir ş eyi kullanarak belli etmek, ad vermek, ad koymak, tesmiye etmek. * Ad koyma, ad vermeyi sağ lamak, tesmiye etmek. adlanma * Adlanmak iş i.

adlanmak * Kendisine ad verilmek. * Kötü ün kazanmak. adla ş ma adla ş mak * Ad durumuna gelmek. adla ş tı rma * Adlaş tı rmak i ş i. adla ş tı rmak * Ad durumuna getirmek. adl ı * Adı olan. * Ünlü. * Adlaş mak durumu.

adl ı adı yla * herkesin bilip tanı dı ğ ı biçimde. adl ı sanlı * Ünlü. adlî * Adaletle ilgili.

adlî makam * Adalet iş lerinin görüldüğ ü ve sonuca bağ land ı ğ ı kamuya ait yönetim yeri. adlî merci * Adaletle ilgili sorunları n çözümü için ba ş vurulan resmî daireler. adlî polis * Adliye içerisinde güvenliğ i sağ lay ı p adlî iş lere yard ı mcı olan kolluk gücü. adlî sicil

* Bir kimsenin mahkûmiyetinin olup olmadı ğ ı nı n anlaş ı lması için konulmuş olan kayı t yöntemi. adlî tabip * Adlî tı pta görevli doktor. adlî tatil * Her yı l 20 Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arası nda, kanunda yazı lı durumları n dı ş ı nda, hiçbir adlî iş lemin yap ı lmadı ğ ı süre. adlî tı p adlî y ı l * Tı bbı n adalete yard ı m eden kolu; adaletin bu iş le uğ raş an kuruluş u. * Mahkemelerin bir yı l içindeki çalı ş ma süresi.

adlî zab ı ta * Bir suç sonrası sanı ğ ı ve suç delillerini adlî yetkililere sunan kolluk kuvveti. adliye * Hukuk ve adalet iş lerini gören devlet kurulu ş lar ı . * Hukuk ve âdalet iş lerinin görüldüğ ü resmî yapı . adliye encümeni * Adalet komisyonu. adliye mahkemesi * Anayasa mahkemesi, genel mahkemeler, askerî ve idarî mahkemeler dı ş ı nda kalan ve denetim mahkemesi olan Yarg ı tay ile hüküm mahkemeleri. adliye nezareti * Osmanlı İ mparatorluğ unda adliye teş kilâtı nı n ba ğ lı olduğ u en üst makam. adliye te ş kilâtı * Yargı organları ve bu organlar ı n birbirleriyle olan iliş kilerini, derecelerini, görev ve yetkilerini düzenleyen ve yürüten mekanizman ı n bütünü. adliye vekâleti * Adalet bakanlı ğ ı . adliyeci adrenalin * Böbrek üstü bezlerinin etkili bir maddesi; hekimlikte damarları daraltma, bronş ları açma, kanamaları kesme gibi amaçlarla kullan ı lı r. adres * Bir kimsenin arandı ğ ı nda bulunabileceğ i yer, oturdu ğ u yer. * Gönderilen ş eyin üzerine, alı cı nı n ad ı nı ve bulundu ğ u yeri bildirmek için yazı lan yazı . adres bı rakmak (göstermek veya vermek) * arandı ğ ı nda bulunabileceğ i, oturduğ u yeri bildirmek. adres defteri * Kiş ilerin kendilerine lâzı m olan adresleri topladı kları defter. adres kartı * Adres defteri. adres kitabı * Genellikle belli bir iş veya meslekte olanları n iş ve ev adreslerini toplu olarak gösteren kitap. * Adliye kuruluş unda meslek görevlisi.

adres makinesi * Posta gönderilerinin üzerine kâğ ı t, plâstik veya madenden, adres basan alet. adres rehberi * Adres defteri. adsı z * Adı olmayan, isimsiz. * Türklerde, ailesinden ayrı ldı ğ ı için art ı k onun adı nı taş ı mak, onun adı ile an ı lmak hakkı nı yitirmiş olan ve ancak bir yararlı k gösterince ad kazanabilen delikanlı . adsı z parmak * Orta parmak ve serçe parmak arası ndaki parmak, yüzük parmağ ı . aerobik * Hı zl ı müzik temposu eş liğ inde yapı lan, vücudun çevikliğ ine ve hareketliliğ ine dayanan bir tür jimnastik. aerobik solunum * Hücrede yalnı z moleküler oksijenin kullan ı ldı ğ ı bir solunum ş ekli. aerodinamik * Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanı n yarattı ğ ı etkiyi inceleyen bilim. * Aerodinamik bilim alanı yla ilgili. * Fizik biliminin gazları n hareketini inceleyen dalı . af * Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağ ı ş lama. * Mazur görme veya görülme. * (görevden) çı karı lma.

af buyurun! * "affedersiniz" veya "affı nı zı rica ederim" anlamı nda bir söz. af çı karı lmak * bir suçun bağ ı ş lanması için Türkiye Büyük Millet Meclisinden kanun çı karmak. af dilemek * bağ ı ş lanması nı istemek. af kapsamı na alı nmak * af kanununa girmek. afacan * Zeki ve yaramaz (çocuk). afacanlaş ma * Afacanlaş mak iş i. afacanlaş mak * Yaramazlaş mak, yaramaz, ele avuca sı ğ maz duruma gelmek. afacanlı k * Afacan olma durumu, yaramazlı k. afak * Ufuklar, dört bir taraf. afakan afakî * Bkz. hafakan. * Belli bir konu üzerine olmayan (konuş ma), dereden tepeden.

* Nesnel, objektif. afakîlik * Bkz. objektiflik. afal afal afallama *Ş aş kı n bir biçimde. * Afallamak iş i.

afallamak *Ş aş kı nlı ktan sersemleş mek. afallaş ma * Afallaş mak iş i. afallaş mak *Ş aş kı nlı k içinde kalmak, ş aş ı rı p bir ş ey yapamaz olmak. afallaş tı rma * Afallaş tı rmak i ş i. afallaş tı rmak *Ş aş kı nlı k içinde bı rakmak, birini ş aş ı rı p bir ş ey yapamaz duruma sokmak. afallatma * Afallatmak iş i. afallatmak *Ş aş kı nlı ğ a dü ş ürerek sersemleş tirmek. afat afazi aferin * Okş ama, alkı ş lama, beğ enme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo. * Eskiden öğ rencilere verilen beğ enme ve takdir kâ ğ ı dı . aferin almak * değ erli görülüp be ğ enilmek. aferist afet * Vurguncu, dalavereci, çı karı nı bilen, ç ı karc ı . * Doğ anı n sebep oldu ğ u yı kı m. * Kı ran. * Çok kötü. * Güzelliğ i ile insanı ş aş kı na çeviren, akl ı nı baş ı ndan alan kadı n. * Hastalı klar ı n dokularda yaptı ğ ı bozukluk. * Afete uğ ramı ş , afet görmüş . * Afetler, belâlar, kı ranlar. * Bkz. söz yitimi.

afetzede

affa uğ ramak * bağ ı ş lanmak, affedilmek. affedersin veya affedersiniz

* özür dilemek için söylenir. * karş ı çı kmak için söylenir. affedilme * Bağ ı ş lanma. affedilmek * Bağ ı ş lanmak. affetme affetmek * Bağ ı ş lama. * Bağ ı ş lamak. * Hoş görü ile karş ı lamak, mazur görmek. * Görev veya iş ten çı karmak.

affetmemek * bağ ı ş lamamak, hoş görmemek. affetmi ş sin * "hiç de öyle değ il", yan ı lı yorsun" anlamı nda kullanı lı r. affettirme * Affettirmek iş i. affettirmek * Bağ ı ş lanması nı sa ğ lamak. affettuoso * Bir parçanı n yumuş ak ve duygulu bir biçimde çalı nacağ ı nı anlatı r. affeyleme * Affeylemek iş i. affeylemek * Affetmek. aff ı nı dilemek (veya istemek) * bir iş veya görevi yerine getiremeyeceğ ini nezaketle bildirmek. aff ı nı za s ı ğ ı narak * "bağ ı ş layacağ ı nı za güvenerek" anlamı nda bir nezaket sözü. affolunma * Affolunmak iş i. affolunmak * Bağ ı ş lanmak, affedilmek. Afgan * Afganistan halkı ndan veya bu halkı n soyundan olan kimse. * Afganistan'a ve Afganistan halkı na özgü olan. Afganlı * Afgan. afi * Gösteriş , çalı m, caka.

afi kesmek (satmak veya yapmak) * birine karş ı gösteriş yapmak, kabadayı lı k etmek.

afif afife afili afis

*İ ffetli. * Namuslu, iffetli, saygı değ er (kad ı n). * Gösteriş li, çalı mlı . * Gümüş balı ğ ı nı n küçüğ ü.

afi ş

* Bir ş eyi duyurmak, tanı tmak için haz ı rlanan, çoğ u resimli duvar ilân ı .

afi ş asmak * duvarlara ilân yapı ş tı rmak. afi ş yutmak * yalana dolana kanmak. afi ş çi * Afiş yapan sanatçı . afi ş çilik afi ş e * Afiş yapma sanatı . * Açı ğ a çı km ı ş , duyulmuş .

afi ş e etmek * açı ğ a vurmak, belirtmek, duyurmak, dile düş ürmek, reklâm etmek. afi ş e olmak * (bir kimse) bilinmeyen bir yönüyle tanı nmak. afi ş leme * Afiş asma iş i, afiş lemek iş i.

afi ş lemek * Afiş ası p duyurmak. * Nitelemek, göstermek. afi ş te kalmak * (oyun için) ilgi görerek günlerce oynanmak. afiyet * Hasta olmama durumu, sağ lı k, esenlik.

afiyet bulmak * iyileş mek, sağ lı ğ ı nı kazanmak. afiyet olsun * bir ş ey yiyip içenlere "yarası n" anlamı nda söylenen iyi dilek sözü. afiyet ş eker olsun * "yarası n, ağ ı z tadı yla yensin'" anlamı nda söylenir. afiyet üzere olmak * sağ lı klı , rahat yaş amak.

afiyetle afoni aforizm

* ağ ı z tad ı yla, keyifle. * Bkz. Ses yitimi. * Özlü söz, özdeyiş .

aforoz

* Hristiyanlı kta kilise taraf ı ndan verilen "cemaatten kovma" cezas ı .

aforoz etmek * kilise birliğ inden çı karmak. * darı lı p biriyle konuş mamak, yakı nı olmaktan ç ı karmak, ilgiyi kesip uzaklaş tı rmak, ad ı nı duymak bile istememek. aforozlama * Aforozlamak iş i. aforozlamak * Aforoz etmek, kovmak. aforozlu afra tafra * Çalı m. * Çalı mlı . afralı tafralı * Çalı mlı . Afrika çekirgesi * Değ iş ik boyda ve renkte genellikle kuzey Afrika'da ekilmemiş arazilerde rastlanan zararsı z bir çekirge (Locusta migratona). Afrika domuzu * Çift parmaklı lardan, kal ı n derili, Afrika'da yaş ayan ve yaban domuzuna benzer bir hayvan (Phacochoerus aethiopicus). Afrika menek ş esi *İ ki çeneklilerden, tüylü yaprakl ı , mor, pembe, beyaz renkli çiçekleri olan, evlerde saksı da yetiş tirilen çok yı llı k bir süs bitkisi (Saintpaulia ionantha). Afrikal ı * Afrika kökenli olan kimse. * Afrikalı oyuncu. Afrikal ı lı k * Afrikalı olma. afsun afsuncu * Büyü, füsun. * Büyücü, üfürükçü. * Aforoz edilmiş , kovulmuş , uzaklaş tı rı lmı ş .

afsunculuk * Afsuncunun yaptı ğ ı iş . afsunlama

* Afsunlamak iş i. afsunlamak * Büyülemek. afsunlanma * Afsunlanmak i ş i. afsunlanmak * Büyülenmek. afsunlu Afş ar * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri. aft aftos * Pamukçuk. * Oynaş , metres. * Büyülü, sihirli, füsunkâr.

afur tafur * Çalı m. afur tafura gelmemek * çalı m satmadan ho ş lanmamak; böyle bir davran ı ş a karş ı tepki göstermek. afyon * Olgunlaş mamı ş haş haş kapsüllerine yapı lan çizintilerden s ı zan, sonradan katı laş an süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuş turucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanı lan değ erli bir ilâç. afyon çekmek * keyif için afyon yutmak. afyon ruhu * Yatı ş tı rı cı olarak kullanı lan afyon tentürü. afyonke ş * Keyif için afyon yutan veya çeken (kimse), afyon tiryakisi. afyonke ş lik * Afyon çekmeye düş künlük. afyonlama * Afyonlamak iş i. afyonlamak * Afyon vererek uyuş turmak, uyutmak. * Telkin yoluyla doğ ru düş ünmeyi önleyerek zararlı bir yola sürüklemek. afyonlanma * Afyonlanmak iş i. afyonlanmak * Afyonlamak iş i yapı lmak. afyonlu *İ çinde afyon bulunan. * Afyon yutmuş . * Dalgı n, uyuş muş , uyuş uk (kimse).

afyonu baş ı na vurmak * aş ı rı davranı ş larda bulunacak kadar öfkelenmek, ne yaptı ğ ı nı bilememek. afyonunu patlatmak * kendi keyfine dalmı ş olan birini öfkelendirmek. Ag aga * Ağ a. agâh * Bilir, bilgili, haberli, uyanı k. * Gümüş 'ün kı saltmas ı .

agâh olmak * bilgi edinmiş olmak. agami aganta emir. agaragar * Deniz yosunları ndan çı karı lan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanı lan bir tür jelâtin, jeloz. agel * Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağ lad ı kları , yünden örülmüş kalı n çember bağ . agitato * Bir parçanı n canlı ve coş kulu çalı naca ğ ı nı anlat ı r. * Yı sa veya lâçka edilmekte olan bir halatı n ve zincirin kı sa bir süre elde tutulup bı rakı lmamas ı için verilen * Güney Amerika'da yaş ayan, mavi ve yeş il metalik yans ı malı bir kuş .

aglütinasyon * Kümeleş im. aglütinin agnosi * Tanı sı zlı k. agnostik * Bilinemezci. * Bilinemezcilikle ilgili. * Serumda meydana gelen antikor.

agnostisizm * Bilinemezcilik. agnozi * Duyularda herhangi bir bozukluk olmamas ı na rağ men sı nav sisteminin belirli bir yerindeki doku bozuklu ğ undan ileri gelen algı kaybı veya yokluğ u. Agop'un kaz ı gibi bakmak * aptal aptal bakmak. agora * Yunan klâsik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret iş lerini konuş mak için halkı n topland ı ğ ı alan, halk meydanı .

agorafobi * Bkz. alan korkusu. agraf agrafi * Kanca, kopça. * Bkz. yazma yitimi.

agrandisman * Büyültme. agrandisör * (fotoğ rafçı lı kta) Büyülteç. agreje agreman agu * Süt çocukları nı n neş elendikleri zaman ç ı kardı klar ı ses. agu bebek * Büyüdüğ ü hâlde bebekliğ e özenen çocuklara alay yollu söylenir. agucuk * Süt çocu ğ u. * Süt çocuğ unu sevmek için söylenir. * Agulamak iş i. * Yeni doğ muş bebeklerin çı kardı ğ ı ses. * (yabancı ülkelerde) Doçent olmak için sı nav vermi ş kimse, doçent. * Bir elçinin bir ülkeye atanması ndan önce o ülkeden istenen uygun görme yazı sı .

agulama

agulamak * (bebek) Agu agu diye ses çı karmak. agu ş ağ *İ plik, sicim, tel gibi ince ş eylerden kafes biçiminde yapı lmı ş örgü. * Örümcek gibi birtakı m hayvanları n salgı ları yla oluş turdukları örgü. * Ülke yüzeyine yaygı nla ş tı rı lmı ş örgü, ş ebeke. * Tuzak. * Oyun alanı nı ortadan ikiye bölen iple yapı lmı ş örgü. * Çaprazlama örgü ile yapı lan ve kale direkleri arkası na gerilen örgü, file. ağ * Donun veya pantolonun apı ş aras ı na gelen yeri, apı ş lı k. ağ atmak (veya b ı rakmak) * balı k avlamak için denize ağ salmak. ağ benek * Açı klı koyulu kahverengi a ğ görünüş ünde olan, arpa yaprakları na yerleş erek oldukça önemli zararlara yol açan askl ı mantar. * Bu mantarı n ortaya çı kardı ğ ı ekin hastal ı ğ ı . ağ çekmek * Kucak.

* yakalanan balı klar ı toplamak için ağ ı sudan çı karmak. ağ iğ nesi * Ağ ı n örülmesinde kullanı lan i ğ biçiminde tahtadan veya plâstikten yapı lmı ş alet. ağ ipliğ i * Keten, kenevir, naylon gibi maddelerden ağ yapı mı nda kullanı lan iplik.

ağ kayı ğ ı * Balı k ağ lar ı nı taş ı yan kayı k. ağ kepçe ağ kurdu * En çok elma ve erik gibi yemiş ağ açları na zarar veren bir kurt. ağ kurş unu * Balı k ağ lar ı nı suda tutmaya yarayan zeytin çekirdeğ i biçiminde delikli kurş un madde. ağ mantarlar *İ nsan ve hayvanlarda hastalı ğ a yol açan ve birçok türü içine alan ilkel bitkiler topluluğ u. ağ tabaka ağ tonos * Gotik mimaride kullanı lmı ş , ağ biçiminde parçal ı tonos. ağ torba * 25 cm geniş li ğ inde ve 50 cm uzunluğ unda a ğ dan yapı lmı ş kı rmı zı yosunlar ı n suya dalı narak avlamada kullan ı lan, bir ip ve kayı ktaki makara yardı mı ile suyun yüzeyine çı kı p inebilen bir torba. ağ yatak ağ a * Hamak. * Kı rl ı k kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlı klı kimse. * Halk arası nda say ı lan ve sözü geçen erkeklere verilen san. * Büyük kardeş , ağ abey. * Okur yazar olmayan yaş lı ca kiş ilerin adları yla birlikte kullanı lan san. * Osmanlı İ mparatorluğ unda bazı kurulu ş lar ı n ba ş ı nda bulunanlara verilen resmî san. * Göz yuvarları nı n iç yüzeyinde görme sinirinin yayı lması ile beliren, ı ş ı ğ a duyarl ı , ağ ı msı bölüm, retina. * Balı kçı lı kta kullanı lan, ağ dan örülerek yapı lan uzun sapl ı sepet.

ağ a borç eder, uş ak harç * ağ a para sı kı nt ı sı içinde olup borç etse de, uş ak, hâlden anlamaz ve bol harcamay ı sürdürür. ağ a kapı sı * Yeniçeri ağ ası nı n dairesi. ağ a yamağ ı * Yeniçeri ağ ası na bağ lı emir çavuş u. ağ ababa * Dede, ata. * Sanı "ağ a" olan babaya çocuğ unun sesleni ş i. * Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse). * Bir kimsenin kendinden yaş ça büyük olan erkek kardeş i. * Kardeş olmayanlar arası nda da genellikle yaş ça büyük olanlara bir sayg ı sesleni ş i olarak kullanı lı r.

ağ abey

ağ abeylik

* Ağ abey olma durumu. ağ abeylik etmek (veya yapmak) * Birini ağ abey gibi korumak, gözetmek. ağ aca çı kan keçinin dala bakan oğ lağ ı olur * çocuklar ana ve babaları ndan öğ rendiklerini yapmaya özenirler. ağ aca çı ksa pabucu yerde kalmaz * davranı ş ları na engel olacak hiçbir takı ntı sı yok. ağ aca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür * insan yapacağ ı iş te ba ş kalar ı na değ il, kendine güvenmelidir. ağ acı kurt, insanı dert yer * kurt ağ ac ı nası l içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir. ağ aç * Gövdesi odun veya kereste olmaya elveriş li bulunan ve uzun yı llar yaş ayabilen bitki. * Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dalları ndan yapı lan. * Direk.

ağ aç arı sı * Düzgün kanatlı , kuyruğ unda yumurtlama hortumu olan, 3-4 cm boyunda ağ aç zararlı sı . ağ aç balı * Erik, kayı sı gibi ağ açlardan sı zan zamk. ağ aç biti * Yarı m kanatlı lardan, bitkiler üzerinde ya ş ayan, sı çrayı cı bir böcek türü (Psylla).

ağ aç çileğ i * Ahududu. ağ aç ebegümeci * Ebegümecigillerden, boyu yüksek bir ot (Fr. lavatere). ağ aç kaplama * Konut duvarları nı yal ı tma ve güzelleş tirme amacı yla ağ aç veya ağ aç ürünlerinden yararlan ı larak yapı lan kaplama. ağ aç kavunu * Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetiş en, taç yaprakları mavimsi pembe, küçük bir ağ aç (Citrus medica). * Bu ağ acı n iri bir limon görünüş ündeki buruş uk kabuklu yemi ş i. ağ aç kurbağ ası * Kurbağ agillerden, boyu 3-5 cm olan, s ı rtı yaprak yeş ili, ağ açlara tı rmanan bir kurbağ a türü (Hyla arborea). ağ aç kurdu * Ağ açları kemirerek beslenen birtak ı m sinek kurtçukları na verilen ad. ağ aç küpesi * Hatmi. ağ aç mantarı * Ağ açta biten bazitli mantarlara verilen ad. ağ aç minesi * Mine çiçeğ igillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiş tirilen, kı rmı zı , mor çiçekli bir ağ aççı k (Lantana). ağ aç mobilya

* Oturma, yemek yeme, çalı ş ma, yatma vb. iş lerin yapı lması nda kolayl ı k ve rahatlı k sağ layan, parçaları nı n büyük ço ğ unluğ u masif, lifli, yangalı ve tabakalı ağ aç malzemeden yapı lan, taş ı nabilir veya sabit olarak kullan ı lan eş ya. ağ aç nemi * Ağ açta bulunan su miktarı nı n, aynı ağ acı n mutlak kuru ağ ı rl ı ğ ı na oranı . ağ aç olmak * bir yerde ve ayakta çok beklemek. ağ aç oyma * Oyma baskı sanatları ndan düz bir baskı tekniğ i. ağ aç sakı zı * Reçine. ağ aç sansarı * Sansargillerden, sı rtı koyu esmer, karnı daha açı k, iyi tı rmanan, postu de ğ erli bir memeli türü (Martes martes). ağ aç yaş iken eğ ilir * çocuklar küçük yaş ta kolay eğ itilir, büyük insan kolay kolay eğ itilemez. ağ aççı k * Taflan gibi, dalları dibinden baş layarak çatallanan küçük ağ aç. ağ aççı lı k * Ağ aç yetiş tirme iş i.

ağ açdelen * Yuva yapmak için ağ açları oyan böcek. ağ açkakan * Serçegillerden, ağ aç kurtları ile geçinen bir kuş (Picus). ağ açkesen * Zar kanatlı lardan, kurtçukları en çok gül fidanları üzerinde yaş ayarak yapraklara zarar veren, kara renkli bir böcek (Hylotoma). ağ açlama * Ağ açlamak iş i. ağ açlamak * Ağ açlandı rmak. ağ açland ı rı lma * Ağ açlandı rı lmak i ş i. ağ açland ı rı lmak * Ağ açlı duruma getirilmek. ağ açland ı rma * Ağ açlandı rmak iş i. ağ açland ı rmak * Bir yeri ağ açlı duruma getirmek. ağ açlanma * Ağ açlanmak iş i. ağ açlanmak * Ağ açlı duruma gelmek.

ağ açlaş ma * Ağ açlaş mak durumu. * Bitki ş ekilleri gösteren ve akiklerde olduğ u gibi maden filizlerinin gerek yüzeyinde gerek içlerinde rastlanan tabiî desen. ağ açlaş mak * Ağ aç durumuna gelmek. ağ açlı ağ açlı k * Ağ acı olan. * Ağ aç öbeğ i. * Ağ acı bol olan (yer).

ağ açlı klı * Ağ açları bol olan (yer). ağ açsı * Ağ aca benzeyen, ağ acı andı ran. ağ açsı z * Ağ acı olmayan.

ağ alanma * Ağ alanmak iş i. ağ alanmak * Ağ a tavrı tak ı narak çalı m yapmak. ağ alı k * Ağ a olma durumu. * Kibar ve cömertçe davranı ş . -a ğ an / -eğ en * Fiilden sı fat ve isim yapma eki: yat-ağ an, gez-eğ en, ol-a ğ an, dur-ağ an, piş -eğ en vb. ağ anı n alnı terlemezse ı rgadı n burnu kanamaz * iş veren iş çisi ile birlikte çalı ş mazsa iş çi iş e var gücüyle sarı lmaz. ağ anı n eli tutulmaz * cömertliğ i, elinin açı klı ğ ı , tartı ş ı lmaz. ağ arı k ağ arma * Ağ armak iş i. * Tan atma, ş afak sökme. ağ armak * Ak olmak, ak duruma gelmek, beyazlanmak, solmak. * Aydı nlanmak. ağ artı * Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklı k. * Süt, yoğ urt, peynir, ayran gibi yiyecek ve içecekler. ağ artı lma * Ağ artı lmak i ş i. ağ artı lmak * Aklaş mı ş , rengi solmu ş .

* Temizlenmek, beyazlatı lmak. ağ artma * Ağ artmak iş i. * Kuyumculukta gümüş ü temizleme iş i. ağ artmak * Ak duruma getirmek, beyazlatmak. ağ beneklilik * Arpa bitkisinde görülen mantar hastalı ğ ı (Pyrenophora). ağ cı ağ cı k ağ cı lı k * Ağ ile bal ı k tutma. ağ da * Kaynatı larak çok koyu ve yap ı ş kan bir macun durumuna getirilen pekmez veya limonlu ş eker eriyiğ i. * Ağ ile bal ı k tutarak geçinen kimse. * Palmiyelerde çiçeklerin dibinin çevresindeki telli kı n.

ağ da yapmak * vücuttaki fazla tüyleri ağ da ile almak, temizlemek. ağ dacı *Ş eker, tatlı ve helva yap ı mı nda ağ da hazı rlayan iş çi. * Ağ da ile vücuttaki fazla tüyleri veya kı lları temizlemeyi meslek edinmiş kimse.

ağ dalanma * Ağ dalanmak iş i. ağ dalanmak * Ağ da durumuna gelmek, ağ dala ş maya ba ş lamak. * Ağ da bulaş mak. ağ dalaş ma * Ağ dalaş mak durumu. ağ dalaş mak * Ağ da durumuna gelmek, ağ dalanmak. * (sohbet) Tam tadı na varı lı r durum almak, koyula ş mak. ağ dalaş tı rma * Ağ dalaş tı rmak i ş i. ağ dalaş tı rmak * Ağ da durumuna getirmek. ağ dalı * Ağ dalanmı ş . * (deyiş için) Bilinmeyen kelimelerle, anlaş ı lmas ı güç, dolambaçl ı cümlelerden oluş an. * Karmaş ı k. * Pekmez yapmaktan baş ka iş e yaramayan üzüm. * Ağ dı rmak i ş i.

ağ dalı k ağ dı rma

ağ dı rmak

* Ağ ması na sebep olmak. * Aş ağ ı inmek, yük veya terazide denge bozularak bir yan ı ağ ı r gelmek.

ağ ı

* Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarı na göre canlı yı öldürebilen madde, zehir. ağ ı ağ acı * Zakkum. ağ ı çiçeğ i * Zakkum. ağ ı gibi * acı veren, çok etkileyen. * çok sert, keskin. ağ ı otu * Baldı ran. ağ ı l * Koyun ve keçi sürülerinin gecelediğ i, çit veya duvarla çevrili yer. * Bazı yı ldı zları n, özellikle ayı n çevresinde görülen geniş ve ayd ı nl ı k teker, ayla, hale. * Bazı görüntülerdeki çok ı ş ı klı cisimleri çevreleyen ı ş ı klı teker. * Ağ ı verme, zehirleme. ağ ı lamak * Ağ ı vermek, zehirlemek. * (bir ş eye), Ağ ı katmak.

ağ ı lama

ağ ı land ı rma * Ağ ı landı rmak iş i. ağ ı land ı rmak * Ağ ı lı duruma getirmek. ağ ı lanma * Ağ ı lanmak iş i.

ağ ı lanmak * Bilmeden veya farkı nda olmadan zehirli bir ş ey yemek veya içmekle zehirlenmek. ağ ı laş ma * Ağ ı laş mak durumu.

ağ ı laş mak * Ağ ı lı duruma gelmek. ağ ı lda oğ lak doğ sa ovada otu biter * Tanrı her yarattı ğ ı nı n rı zkı nı verir. ağ ı lı *İ çinde ağ ı bulunan, zehirli. ağ ı lı böcek * Kı n kanatl ı lardan, baş ka böcekleri yemesi bak ı mı ndan yararlı bir böcek. (Carabus). ağ ı llanma * Ağ ı llanmak durumu.

ağ ı llanmak * Toplanı p bir arada durmak. * Çevresinde ağ ı l denen hale oluş mak, halelenmek. ağ ı m ağ ı mlı * Ayağ ı n üstündeki tümsek yer. * Üstü aş ı rı tümsek olan (ayak).

ağ ı na dü ş ürmek * tuzağ ı na dü ş ürmek. ağ ı nma * Ağ ı nmak iş i. ağ ı nmak ağ ı r * (hayvan) Yere yatı p yuvarlanmak. * Tart ı da çok çeken, hafif kar ş ı tı . * Davranı ş lar ı yavaş olan. * Değ eri çok olan, gösteriş li. * Çapı , boyutlar ı büyük. * Çetin, güç. * Tehlikeli, korkulu, vahim. * Sı kı nt ı veren, bunalt ı cı . * Dokunaklı , insanı n gücüne giden, k ı rı cı . * Yavaş . * Ağ ı rbaş lı , ciddî. * (koku için) Keskin, boğ ucu. * (yiyecek için) Sindirimi güç. * Yoğ un. * (uyku için) Uyanı lmas ı güç, derin. * Kı sı k, alçak. * Güç iş iten, sağ ı r. * Ağ ı r siklet. * Acele etmeden. * Fazlası yla.

ağ ı r ağ ı r

ağ ı r aksak yürümek (veya gitmek) * pek yavaş olarak. ağ ı r almak * bir iş te yavaş davranmak. ağ ı r araç ağ ı r ayak * Ağ ı r vası ta. * Doğ urması yakı n (gebe kad ı n).

ağ ı r basmak * ağ ı rl ı ğ ı fazla gelmek. * bir iş te gücü ve etkisi üstün gelmek. ağ ı r basmak * gücü, etkisi veya özelliğ i daha üstün ve belirgin olmak. * bir iş te gücü ve etkisi üstün gelmek.

ağ ı r basmak * bir kimse kâbusa uğ ramak. ağ ı r canl ı * Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan. * Varlı ğ ı sı kı ntı veren sevimsiz. * Tembel. * Gebe (kadı n). ağ ı r canl ı lı k * Hareketlerin yavaş olması , hı mbı ll ı k, tembelce davranı ş biçimi. ağ ı r ceza * Ağ ı r hapis ve beş yı ldan yukarı olan hapis cezaları .

ağ ı r çekmek * tartı da a ğ ı r gelmek. ağ ı r durmak * ciddî, ağ ı rbaş lı , oturaklı , soğ ukkanlı hareket etmek. ağ ı r elli * Bkz. eli ağ ı r. ağ ı r ellilik * Eli ağ ı r olma durumu. ağ ı r ezgi * Çok ağ ı r, yavaş yavaş , ahenkli.

ağ ı r gelmek * gücüne gitmek, onuruna dokunmak. * yapı lmas ı güç gelmek. ağ ı r hapis cezası * 2-24 yı l veya ömür boyu hapis cezası . ağ ı r hastalı k * Ölümle sona erebilecek gibi olan hastalı k. ağ ı r hidrojen * Döteryum. ağ ı r iş * Büyük tehlikeler yaratan ve fazla güç isteyen her türlü iş .

ağ ı r iş itmek (veya duymak) * kulakları iyi iş itmemek, kulakları az iş itmek. ağ ı r kaçmak * gücendirici olmak. ağ ı r kayba u ğ ramak * maddî ve manevî büyük zarar görmek. ağ ı r kayı p * (savaş , deprem, sel gibi do ğ al afetlerde) Büyük kayı p. * Maddî zarar. ağ ı r küre * Yer yuvarlağ ı nı n, yoğ unluğ u ve katı lı ğ ı çok olan bölümü, barisfer.

ağ ı r ol!

* ciddî, ağ ı rbaş lı , so ğ ukkanl ı , sab ı rl ı ol!. * acele etme, yavaş ol!.

ağ ı r oturmak * uslu durmak. ağ ı r para cezası * Bazı suçlara göre takdir edilen para cezası . ağ ı r sanayi * Üretim araçları yapan sanayi. ağ ı r satmak * nazlanmak, gönülsüz davranmak. ağ ı r sı klet * Bazı spor dalları nda yarı ş macı lar ı n ağ ı rlı ğ ı ile sı nı rlandı rı lan kategori, baş ağ ı rl ı k. ağ ı r söylemek * acı , dokunaklı , sözler söylemek. ağ ı r söz ağ ı r su * Bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaş latı cı sı olarak kullan ı lan, içinde hidrojen atomları yerine döteryum izotopları bulunması sonucu oluş an su (DO). ağ ı r top * Güçlü, ünlü, tanı nmı ş kimse. ağ ı r uyku * Uyanı lmas ı güç, derin uyku. * Kiş inin onuruna dokunan, dayanı lmas ı güç söz.

ağ ı r vası ta * Motoru, ağ ı r yük veya birden fazla römork taş ı mak amacı yla güçlendirilmiş kamyon ve benzeri araç. ağ ı r vası ta ehliyeti * Ağ ı r vası ta sürücülerine verilen kullanma belgesi. ağ ı r yağ * Kalı n yağ . ağ ı rba ş lı * Davranı ş lar ı ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî. ağ ı rba ş lı lı k * Ağ ı rbaş lı olma durumu, vakar, ciddiyet. ağ ı rca ağ ı rdan * Ağ ı r olarak. ağ ı rdan almak * bir iş i gereken süre içinde bitirmemek. * bir iş i gönülsüz, isteksiz yapmak, geciktirmek. ağ ı rkanl ı * Oldukça ağ ı r.

* Hippokrates'in ortaya attı ğ ı ağ ı r canlı lı k, soğ ukluk, kolayca duygulanmayı ş gibi nitelikleri kendinde toplayan kiş ilik tipi. * Bkz. ağ ı r canl ı . ağ ı rkanl ı lı k * Ağ ı rkanlı olma durumu. ağ ı rlama * Ağ ı rlamak iş i, ikram, izaz. * Gelin veya güvey karş ı lanı rken çalı nan k ı vrak bir hava.

ağ ı rlamak * Konuğ a saygı göstererek onun her türlü rahat ı nı , ihtiyacı nı sa ğ lamak, ikram etmek, izaz etmek. ağ ı rlanma * Ağ ı rlanmak iş i. ağ ı rlanmak * Ağ ı rlamak iş ine konu olmak. ağ ı rla ş ma * Ağ ı rla ş mak durumu.

ağ ı rla ş mak * (hava) Sı kı cı ve bunaltı cı bir durum almak, bozulmak. * (hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaş mak. * Yavaş lamak. * (gebe kadı n için) Do ğ urmas ı yaklaş mak. * Ağ ı rbaş lı olmak. * (yiyecek) Bozulmaya yüz tutmak. * Güçleş mek, zorla ş mak. * (organ için) Görevini yapamaz duruma gelmek. ağ ı rla ş tı rma * Ağ ı rla ş tı rmak i ş i. ağ ı rla ş tı rmak * Bir ş eyin a ğ ı rla ş ması na yol açmak. ağ ı rlatma * Ağ ı rlatmak iş i.

ağ ı rlatmak * Ağ ı rlamak iş ini yaptı rmak. ağ ı rl ı ğ ı nca altı n değ mek * çok değ erli olmak. ağ ı rl ı ğ ı nı (ortaya) koymak * kimliğ ini ve ki ş iliğ ini kabul ettirmek. ağ ı rl ı k * Ağ ı r olma durumu. * Değ erli olma durumu. * Ağ ı rbaş lı lı k. * Tehlikeli olma durumu. * Sı kı nt ı lı , bunaltı cı durum. * Orduda bir birliğ in cephane, yiyecek ve eş ya yükleri. * Çeyizini düzmek için güveyin geline verdiğ i para, kalı n. * Uyuş ukluk ve gevş eklik durumu. * Uykuda iken gelen ve insana boğ ulur gibi bir duygu veren durum. * Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluş turduğ u bile ş ke.

* Takı . * Yük, külfet. * Sorumluluk. * Etki, yetki, baskı , güçlük. * Dikkati ve önemi bir ş ey üzerinde yoğ unlaş tı rmak. * Terazilerde tartma iş i yapı lı rken bir kefeye konulan nesne. * Değ erlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağ an ı n üzerinde ve belli oranda, fazladan bir değ er tanı nması . ağ ı rl ı k basmak (veya çökmek) * gevş eklik ve uyku gelmek. * (uykuda) sı kı ntı lı duruma girmek. * Ağ ı r bir hava kaplamak, sessizlik olu ş mak. ağ ı rl ı k merkezi * Bir cismin bütün noktaları na ayrı ayrı etki yapan yer çekimi kuvvetlerinden oluş mu ş tek kuvvet durumundaki bile ş kenin uygulama noktas ı . * Bir iş in en önemli bölümü. ağ ı rl ı k olmak * birine yük olmak, kendi masrafı nı baş kası na çektirmek, s ı kı ntı vermek. ağ ı rl ı klı (değ er). ağ ı rsama * Ağ ı rsamak hareketi. ağ ı rsamak * Birine karş ı soğ uk davranarak sı kı ntı verdiğ ini anlatmak. * Bir iş i yavaş yapmak, önemsememek, ilgilenmemek. * Bir iş i ağ ı r bulmak, yük saymak, yüksünmek. ağ ı rş ak * Yün, iplik eğ irilen i ğ i ağ ı rla ş tı rmak için alt ucuna geçirilen yar ı m küre biçiminde, ortas ı delik a ğ aç veya kemik parça. * Teker biçiminde yassı nesne, kurs. ağ ı rş aklanma * Ağ ı rş aklanmak iş i veya durumu. ağ ı rş aklanmak * Çı banda veya (ergenlik sı rası nda) memede ağ ı rş ak biçiminde bir tümsek oluş mak. ağ ı ş * Ağ mak iş i veya biçimi. * (su buharı nı n ve baş ka gazlar ı n) Yerden havaya doğ ru çı kı ş ı , yağ ı ş karş ı tı . * Değ erlendirmelerde, herhangi bir konu veya evreye olağ an ı n üzerinde ve belli bir oranda, fazladan tanı nan

ağ ı t

* Ölen bir kimsenin gençliğ ini, güzelliğ ini, iyiliklerini, değ erlerini, arkada bı raktı kları nı n acı lar ı nı veya büyük felâketlerin ac ı lı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazı lan yaz ı , sa ğ u, mersiye. * Ağ lama, gelin olan bir kı zı n arkas ı ndan meziyetlerini sayı p dökerek a ğ lama. ağ ı t yakmak (veya tutturmak) * ağ ı t söylemek, ağ ı t düzmek. ağ ı tçı ağ ı tçı lı k * Ölüye ağ ı t söylemek için para ile getirilen kimse, sağ ucu. * Ağ ı tçı nı n iş i veya mesle ğ i.

ağ ı tlama ağ ı z boş luk.

* Ölmüş leri anmak için düzenlenen törende okunan övgü. * Yüzde, avurtlarla iki çene arası nda, ses çı karmaya, soluk alı p vermeye ve besinleri içine almaya yarayan * Bu boş luğ un dudakları çevreledi ğ i bölümü. * Kapları n veya içi bo ş ş eylerin aç ı k yan ı . * Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğ ü yer, munsap. * Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açı k yan ı . * Birkaç yolun birbirine kavuş tuğ u yer, kavş ak. * Kesici aletlerin keskin yanı . * Bir dilin sı nı rlar ı içinde, bölgelere ve s ı nı flara göre de ğ iş en söyleyi ş özelliğ i. * Birini yanı ltmak, kandı rmak amac ı yla dolambaçlı birtakı m sözler söyleme özelli ğ i. * Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. * Bazen "kez" anlam ı na gelir. * Üslûp, ifade özelliğ i. * (tehlikeli ş eyler için) Pek yakı n yer.

ağ ı z

* Yeni doğ urmuş memelilerin ilk sütü.

ağ ı z açmak * söz söylemek, konuş mak. * azarlamak, paylamak. ağ ı z açmamak * tek bir söz olsun söylememek, susup kalmak. ağ ı z açtı rmamak * çok konuş arak baş kaları nı n söz söylemesine, konuş ması na engel olmak. ağ ı z ağ ı za * ağ zı na kadar, tamamen. ağ ı z ağ ı za vermek (veya konuş mak) * iki kiş i birbirine pek yakı n durarak baş kalar ı iş itmeyecek biçimde konuş mak. ağ ı z alı ş kanlı ğ ı * Çok söylendi ğ i için bir sözü s ı k sı k kullanma durumu. ağ ı z aramak (veya yoklamak) * öğ renmek istenilen ş eyi söyletecek yolda dil kullanmak. ağ ı z birliğ i * Bir konuda anlaş arak aynı biçimde konuş ma, söz birliğ i. ağ ı z birliğ i etmek * bir konuda anlaş arak aynı ş ekilde konuş mak, söz birliğ i etmek. ağ ı z birliğ i etmek * bir konuda anlaş arak aynı biçimde konuş mak, söz birliğ i etmek. ağ ı z burun birbirine karı ş mak * dayak yeme sonunda yüzü, yara bere içinde kalmak. * yüzde aş ı rı öfke, üzüntü, yorgunluk gibi durumlar ı n izleri görünmek. ağ ı z dalaş ı * Ağ ı z kavgası , karş ı lı klı atı ş ma, bağ rı ş ma, dil dalaş ı . ağ ı z değ iş ikli ğ i

* Yemeğ in çe ş idinde de ğ iş iklik. ağ ı z değ iş tirmek * önce söylediğ ini baş ka türlü anlatmak. ağ ı z dil vermemek * hiç konuş mamak, susmak. ağ ı z dolusu * Ağ zı n alabilece ğ i kadar. * (küfür için) Birbiri ardı nca, birçok. ağ ı z kâhyas ı * Birinin söyleyeceğ i sözlere karı ş an kimse. ağ ı z kalabalı ğ ı * Birbirini tutmayan gereksiz sözler. ağ ı z kalabalı ğ ı na getirmek * birini gereksiz sözler söylemek yolu ile ş aş ı rtmak. * söz söyleme becerisine sahip olma. ağ ı z kavaf ı * Karş ı sı ndakini kandı rmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen. ağ ı z kavgası * Karş ı lı klı ağ ı r sözler söyleyerek yapı lan çekiş me, at ı ş ma, dil kavgası . ağ ı z kokusu * Bir kimsenin çekilmez davranı ş ları , istekleri, sözleri. ağ ı z kullanmak * duruma, ortama göre söz söylemek, sözünü amacı na göre de ğ iş tirmek. ağ ı z niş anı * Yalnı z sözle yapı lan niş anlanma. ağ ı z satmak * yüksekten atarak kendini övmek. ağ ı zş akas ı * Sözle yapı lan ş aka. ağ ı z tad ı * (ailede veya toplumda) Dirlik düzenlik, iyi geçinme veya rahatlı k. ağ ı z tad ı yla * huzurla, rahatlı k içinde, içine sine sine, lezzetini duyarak. ağ ı z tamburas ı çalmak * sözle avutmaya, oyalamaya çalı ş mak. ağ ı z tatsı zlı ğ ı * Bir topluluk içindeki geçimsizlik, huzursuzluk. ağ ı z tı kamak * konuş ma imkânı vermemek. ağ ı z tüfeğ i * Mermileri ş iddetle üflenerek f ı rlat ı lan bir çeş it tüfek taslağ ı . ağ ı z tütünü

* Keyif için ağ ı zda çi ğ nenen bir tür tütün. ağ ı z ünlüsü * Geniz yoluna kaymadan çı kan ünlü, a ğ ı zsı l ünlü. ağ ı z yapmak * birini kandı rma, yan ı ltma amacı yla duyguları nı , düş üncelerini olduğ undan baş ka türlü gösterecek biçimde konu ş mak. ağ ı z yaymak * açı k ve dürüst konu ş maktan kaçı nmak. ağ ı z yer, yüz utanı r * armağ an alan, armağ anı verenin isteğ ini yerine getirmeye çal ı ş ı r. ağ ı z yoklamak * Bkz. ağ ı z aramak. ağ ı zda dağ ı lmak * (genellikle hamur iş i için) iyi piş miş ve lezzetli olmak. ağ ı zda sakı z gibi çiğ nemek * bir söz veya düş ünceyi sı k sı k tekrarlayı p durmak. ağ ı zdan * Yazı lı olmayarak, sözle, sözlü, ş ifahî.

ağ ı zdan ağ ı za * Herkes birbirine söyleyerek. ağ ı zdan ağ za dolaş mak (veya geçmek) * herkes birbirine söylemek. ağ ı zdan burun yak ı n, kardeş ten karı n yakı n * "insanı n kendi yararı her ş eyden önemlidir" anlamı nda kullanı lı r. ağ ı zdan dolma * (top veya tüfek için) Namlusu ağ zı ndan doldurulan. ağ ı zdan kapmak * baş kalar ı ndan dinlemek yolu ile yar ı m yamalak birtakı m bilgiler edinmek. ağ ı zlama * Ağ ı zlamak iş i. ağ ı zlamak * Bir iş i kolaylamak. * Bir parçayı yuvas ı na geçirmek için önce yuvan ı n ağ zı nı ayarlamak. * Bir boğ az ı n veya bir limanı n ağ zı nı ortalamak. ağ ı zlara sakı z olmak * herkesin diline düş mek. ağ ı zla ş ma * Ağ ı zlaş mak iş i veya durumu. ağ ı zla ş mak *İ ki kan damarı , birbiri içine açı lmak. ağ ı zl ı * Ağ zı herhangi bir biçimde olan.

ağ ı zl ı k

* Bir ucuna sigara takı lan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. * Nefesli çalgı larda ağ za gelen yer. * Yemiş küfelerinin üzerine yaprakl ı dallarla yapı lan kapak. * Kuyu bileziğ i. * Su tesisatı nda su alı p vermeye yarayan vanalı uç. * Hayvanı nı sı rması na, zararlı bir ş ey yemesine engel olmak için ağ zı na tak ı lan tel, deri gibi kafes. * (dokumacı lı kta) Çözgünün açı lı p kapandı ğ ı ve içinde mekiğ in geçtiğ i yer. * Telefon ve benzeri cihazlarda ağ za yaklaş tı rı lan bölüm. * Bir ş eyin ba ş lad ı ğ ı yer. * Huni.

ağ ı zl ı kçı * Ağ ı zlı k yapan veya satan kimse. ağ ı zotu ağ ı zsı l * Ağ ı zla ilgili. ağ ı zsı l ünlü * Bkz. ağ ı z ünlüsü. ağ ı zsı z * Ağ zı olmayan. * Yumuş ak huylu, sessiz. * Topları ateş lemek için falyaya konulan ve barutun patlaması na sebep olan madde.

ağ ladı ağ layacak * ağ lamak üzere olan. ağ lama ağ lamak * Üzüntü, acı , sevinç, pi ş manlı k aldanma vb.nin etkisiyle göz yaş ı dökmek. * Ağ aç budandı ğ ı nda kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak. * Sı zlanmak, yakı nmak. * Bir duruma karş ı üzüntü duymak. ağ lamak para etmez * üzülmenin yararı olmaz. ağ lamaklı * Ağ lar gibi olan, üzüntülü. ağ lamaklı olmak * ağ layacak duruma gelmek. ağ lamalı * Ağ lar gibi olan, ağ layacak gibi. * Acı ma duygusu uyandı racak hâlde, sı zlamal ı . ağ lamayan çocuğ a meme vermezler * hakkı nı araması nı bilmeyen kimsenin i ş i görülmez. ağ lamsı ağ lanma * Ağ layacak gibi, ağ lamalı . * Ağ lanmak iş i. * Ağ lamak iş i.

ağ lanmak * Ağ lamak iş i yapı lmak. ağ lantı * Hafif hafif ağ lama.

ağ lar gözden, sahte sözden kendini sakı n * "kendini acı ndı ranlardan kork" anlamı nda kullanı lı r. ağ laş ma ağ laş mak * Ağ laş mak iş i. * Birlikte ağ lamak. * Sı zlanmak.

ağ lata ağ lata * Sürekli ağ latarak, devamlı eziyet ederek, üzerek. ağ latı ağ latı cı * Ağ lamaya yol açan. ağ latı ş ağ latma ağ latmak * Ağ latmak iş i veya biçimi. * Ağ latmak iş i. * Ağ laması na yol açmak. * Trajedi.

ağ laya ağ laya * Ağ layarak. ağ layanı n malı gülene hayretmez * birinden haksı z olarak alı nan malı n onu alana yararı olmaz. ağ layı cı ağ layı ş ağ lı * Ağ ı bulunan. ağ ma * Ağ mak iş i. * Akan yı ldı z, ş ahap. * Sarkmak, aş ağ ı ya inmek, e ğ ilmek, meyletmek. * Yükselmek, yukarı çı kmak. * Koyun ve keçi baş ı na alı nan vergi, sayı m vergisi. * Ağ namak i ş i. * Ölünün ardı ndan ağ lamak için para ile tutulan kimse, ağ ı tçı , yasçı . * Ağ lamak iş i veya biçimi.

ağ mak

ağ nam ağ nama

ağ namak

* (hayvan) Yere yatı p yuvarlanmak.

ağ namcı * Ağ nam vergisi toplayan kimse. ağ raz ağ rı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve ş iddetli acı . ağ rı kesici * Acı yı , sı zı yı dindirici (ilâç). ağ rı kesimi * Ağ rı duyusunun kendiliğ inden veya tedavi sonucu yok olması , analjezi. ağ rı sı zı * Rahatsı zlı k veren acı , sanc ı . ağ rı kesen * Ağ rı duyusunu ortadan kald ı ran, dindiren (ilâç vb.), analjezik. ağ rı larda göz a ğ rı sı , her kiş inin öz ağ rı sı * herkesi en çok ilgilendiren ş ey kendi derdidir. ağ rı lı ağ rı ma * Ağ rı yan, ağ rı sı olan. * Ağ rı mak i ş i. * Memeli hayvanlarda görülen ara konakçı kenelerin bulaş tı rdı ğ ı ağ rı ma asalakları ndan ileri gelen hastalı k. * Kötü niyet ve düş manlı klar.

ağ rı ma asalakları * Omurgalı lardan alyuvar asala ğ ı olarak yaş ayan türlü biçimlerdeki sporlular toplulu ğ u. ağ rı mak * (vücudun bir yeri) Ağ rı lı olmak. ağ rı na gitmek * onuruna dokunmak veya gücüne gitmek. ağ rı sı tutmak * (gebe kadı n için) doğ um sancı ları baş lamak. * (hasta bir organ) ağ rı maya ba ş lamak. ağ rı sı z * Ağ rı sı olmayan. * Ağ rı vermeden. * Dertsiz, tasası z.

ağ rı sı z baş ı na ka ş bast ı bağ lamak * kendine gereksiz yere iş çı karmak. ağ rı tma ağ rı tmak * Ağ rı tmak iş i. * Ağ rı mas ı na yol açmak.

ağ sı ağ u

* Ağ görünüş ünde olan, ağ gibi örülmüş olan. * Ağ ı .

ağ ulamak * Ağ ulamak. ağ ustos * Yı lı n 31 gün süren sekizinci ayı .

ağ ustos böceğ i * Eş kanatlı lardan, erkeğ i yazı n karnı nı n altı ndaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çı karan bir böcek, orak böceğ i (Cicada plebeja). ağ ustos böcekleri * Genç sürgünlerden öz su emerek tarı m ve orman bitkilerine zarar veren birçok türün bulunduğ u eş kanatlı lar familyası . ağ yar * Baş kalar ı , yabancı lar, eller.

ağ za alı nmaz (veya a ğ za alı nmayacak) * söylenmesi ayı p, çirkin (söz, küfür). ağ za almamak * anmamak, sözünü etmemek. ağ za düş mek * dedikodu konusu olmak. ağ za koyacak bir ş ey * yiyecek bir ş ey. ağ za tat, boğ aza feryat * (yiyecek için) miktarı çok az olan. ağ zı açı k *Ş aş kı n, alı k, bön. * Hayranlı kla, büyülenmiş olarak. ağ zı açı k (veya ağ zı bir karı ş aç ı k) kalmak * çok ş aş ı rmak, ş aş akalmak. ağ zı açı k ayran delisi (veya budalas ı ) * yeni gördüğ ü her ş eye ş aş kı nl ı kla bakan, ş aş ı ran. * saf, bön. ağ zı bir * Söz birliğ i etmiş .

ağ zı bozuk * Sövmeyi alı ş kanlı k edinmiş olan, küfürbaz. ağ zı burnu yerinde * oldukça güzel, yakı ş ı klı . ağ zı çiriş çanağ ı na dönmek * ağ zı kuruyup acı laş mak. ağ zı dili bağ lanmak

* herhangi bir sebeple konuş amaz olmak. ağ zı dili kurumak * herhangi bir sebeple tükürük az olmak. ağ zı dili tutulmak * beklenmedik bir durum karş ı sı nda heyecanlanmak, hayranl ı k duymak. ağ zı dolu dolu konuş mak * heyecanlı söz söylemek. ağ zı gevş ek * Sı r saklamaz, sı r tutmaz. ağ zı havada * çevresindekilerden habersiz, alı k, ş aş kı n. ağ zı kalabalı k * Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuş an, boş boğ az. ağ zı kara * Kara haber vermekten hoş lanan, ş om a ğ ı zl ı . * Bir yerde konuş ulanı veya yapı lanı duyup görmesi istenilmeyen (kimse).

ağ zı kenetli * Sı r tutan, sı r saklayan (kimse). ağ zı kilitli * Dudakları beyaz (at). * Sı r saklayan. ağ zı kulakları na varmak * çok sevinmek. ağ zı kulakları nda * çok sevinçli, mutlu. ağ zı kurumak * bir konuyu çok söylemek sebebiyle, ondan b ı kmak. * içecek ihtiyacı duymak. ağ zı kurusun * felâket dileğ inde bulunanlara karş ı kullanı lan bir ilenme. ağ zı lâf (veya lâk ı rdı ) yapmak * kolay konuş ma yeteneğ i olmak. * inandı rı cı söz söyleme yeteneğ i olmak. ağ zı oynamak * bir ş eyler yemek. * konuş mak. ağ zı pek ağ zı pis * Sı r vermeyen, ketum. * Sövmeyi huy edinmiş olan.

ağ zı sı kı * Bkz. ağ zı pek. ağ zı sulanmak

* imrenmek. ağ zı süt kokmak * çok genç ve toy olmak. ağ zı teneke kaplı (olmak) * çok sı cak veya çok acı ş eyleri kolayl ı kla içebilen veya yiyebilenler için ş aka yollu söylenir. ağ zı torba değ il ki büzesin * herkesin dedikodu yapması nı n önüne geçilemeyeceğ ini anlatı r. ağ zı var, dili yok * pek sessiz, kendi hâlinde. * konuş mayan, derdini anlatamayan. ağ zı varmamak * söylemeye, açı klamaya gönlü elvermemek. ağ zı yanmak *oş eyden büyük zarar görmek. ağ zı na (veya diline) kira istemek * söylemesi beklenen ş eyi söylemekte nazlı davranmak. ağ zı na (veya diline) sa ğ lı k * bir sözü yerinde söyleyen kiş ilere söylenir. ağ zı na (veya önüne) bir kemik atmak * birini küçük bir çı kar göstererek susturmak. ağ zı na abdestle almak * o kiş iyi anarken çok saygı lı davranmak. ağ zı na almak * söylemek. ağ zı na almamak * adı nı ağ zı na almamak. ağ zı na almamak * söz konusu etmemek, anmamak, söylememek. ağ zı na atmak * yemek için ağ za koymak. ağ zı na bakakalmak * sözlerine hayran olmak. ağ zı na bakt ı rmak * kendini zevk ile dinletmek. ağ zı na bir parmak bal çalmak * birini tatlı sözlerle veya çeş itli hediyelerle bir süre için kandı rmak, oyalamak. ağ zı na bir ş ey (veya bir çöp) koymamak * hiçbir ş ey yememek. ağ zı na bir zeytin verir, altı na (veya ardı na) tulum tutar. * yaptı ğ ı küçük iyiliklere kar ş ı lı k büyük ç ı kar bekler. ağ zı na burnuna bulaş tı rmak * bir iş i beceremeyip berbat etmek, bozmak.

ağ zı na dü ş mek * çok yaygı n olarak bilinip konuş ulmak. ağ zı na etmek * haddini bildirmek. ağ zı na geldiğ i gibi * önünü sonunu düş ünmeden. ağ zı na geleni söylemek * nezaket dı ş ı na çı karak ağ ı r ve kı rı cı sözler söylemek. * çok ve düş üncesizce konuş mak. ağ zı na gem vurmak * susturmak, söyletmemek. ağ zı na kadar * boş yeri kalmayacak biçimde. ağ zı na kilit takmak (veya vurmak) * susturmak. ağ zı na koymamak * yememek veya içmemek. ağ zı na lây ı k * bir yiyeceğ in tadı anlatı lı rken "sen de yesen, beğ enirsin" anlam ı ile söylenir. ağ zı na sakı z olmak * dedikodusuna konu olmak. ağ zı na sürmemek * bir ş eyden hiç yememek. ağ zı na ta ş almı ş * söze karı ş mayı p susanlar için kullanı lı r. ağ zı na t ı kamak * susturmak, fazla konuş ması na engel olmak. ağ zı na tükürmek * birini küçültmek üzere küfür olarak kullanı lan uygunsuz sözler sarf etmek. * birine benzemek. ağ zı na verilmesini beklemek (veya istemek) * çalı ş mayı p, iş lerinin baş kaları taraf ı ndan yapı lmas ı nı beklemek. ağ zı na vur, lokması nı al * yumuş ak huylu kimseye her istenileni kolaylı kla yaptı rabilme anlamı nda bir atasözüdür. ağ zı na yak ı ş mamak * söylemesi ayı p kaçmak, uygun düş memek, yakı ş ı k almamak. ağ zı nda bakla ı slanmamak * hiç sı r saklamamak. ağ zı nda bı rakmak * Bkz. lâf ağ zı nda kalmak. ağ zı nda büyümek * sevmediğ inden veya içi almadı ğ ı ndan yutamamak.

ağ zı nda gevelemek * açı kça söylememek. ağ zı nda yaş kalmamak * bir düş üncesini bir kimseye birçok kez söylemiş olmak. ağ zı ndan * birisinden dinleyerek. * adı na.

ağ zı ndan baklay ı çı karmak * Bkz. baklayı ağ zı ndan çı karmak. ağ zı ndan bal akmak * çok tatlı konuş mak. ağ zı ndan çı kanı (veya çı kan sözü) kula ğ ı duymamak (iş itmemek) * sözlerini tartmadan söylemek. ağ zı ndan çı kmak * bir sözü istemeden, farkı na varmadan söylemek, söylemi ş bulunmak. ağ zı ndan çı t çı kmamak * hiçbir ş ey söylememek. ağ zı ndan dirhemle ç ı kmak * çok az konuş mak. ağ zı ndan dökülmek * açı kça söylemekten çekindiğ iş ey, konuş ması ndan belli olmak. ağ zı ndan dü ş memek (veya düş ürmemek) * her zaman sözünü etmek. ağ zı ndan girip burnundan çı kmak * türlü yollara baş vurarak birini bir ş eye razı etmek, kandı rmak. ağ zı ndan hayı r çı kmazsa bari ş er söyleme * "lehte konuş muyorsun, bari aleyhte de konuş ma" anlam ı nda kullanı lı r. ağ zı ndan kaç ı rmak * istemediğ i hâlde boş bulunup söyleyivermek. ağ zı ndan kapmak * birinin bildiğ iş eyleri, ustalı klı konu ş malarla ona sezdirmeden öğ renmek. * birinin konuş ması nı keserek kendi söze ba ş lamak. ağ zı ndan lâkı rd ı (veya lâf) almak (veya çekmek) * karş ı sı ndakini konuş turarak birtakı m gizli ş eyleri öğ renmek. ağ zı ndan lokmas ı nı almak * birinin hakkı olan ş eyi ondan almak. ağ zı ndan yel alsı n * ağ zı nı hayra aç. ağ zı nı (veya çenesini) tutmak * boş boğ azl ı k etmemek. * kötü söz söylememe. * bir konuda arzu edilmeyen düş üncelerin aç ı ğ a çı kması nı bir ş ekilde önlemek.

ağ zı nı açaca ğ ı na gözünü aç * dikkatsiz kiş ileri uyarmak için "dikkatli ol uyan ı k ol!" anlam ı nda kullanı lı r. ağ zı nı açı p gözünü yummak * öfke ile, sonunu düş ünmeden ağ zı na gelen bütün ağ ı r sözleri söylemek. ağ zı nı açmak * konuş maya ba ş lamak. * ağ ı r sözler söylemeye ba ş lamak. * alı k al ı k bakmak. ağ zı nı açmamak * hiçbir söz söylememek, ses çı karmamak. ağ zı nı aramak (veya yoklamak) * Bkz. ağ ı z aramak. ağ zı nı bı çak açmamak * üzüntüsünden söz söyleyecek durumda olmamak. ağ zı nı bozmak * kaba sözler söylemek, küfretmek. ağ zı nı burnunu çar ş amba çanağ ı na (veya pazarı na) çevirmek * kı rı p parçalamak, dövmek. ağ zı nı burnunu dağ ı tmak * birinin yüzüne ş iddetle tokat, yumruk indirmek. ağ zı nı dilini bağ lamak * birini konuş amaz duruma getirmek. ağ zı nı havaya (veya poyraza) açmak * umduğ unu elde edememek. ağ zı nı hayra aç! * kötü ihtimaller söz konusu edildiğ inde gerçekle ş memesi dileğ i ile söylenir. ağ zı nı hayra açmak * Bkz. ağ zı nı hayra aç!. ağ zı nı kapamak * kendisine ç ı kar sağ layarak bir kimseyi susturmak. ağ zı nı kapamak (veya kilitlemek) * susmak, bir ş ey söylemek istememek. ağ zı nı kiraya vermek * kendini de ilgilendiren bir konuda düş üncesini söylememek. ağ zı nı koklamak * niyetini ve durumunu öğ renmek. ağ zı nı kullanmak (veya satmak) * birinin söylediklerini kendi düş üncesi gibi göstermeye çal ı ş mak. ağ zı nı mühürlemek * konuş mamak, susmak. ağ zı nı öpeyim (veya seveyim) * sevindirici bir söz söyleyene "ne güzel söyledin" anlamı nda kullanı lı r.

ağ zı nı sı kı (veya pek) tutmak * sı r vermemek. ağ zı nı tı kamak * sözünü kesmek susturmak. ağ zı nı toplamak * söylemekte olduğ u kötü söz veya küfürleri kesmek. ağ zı nı yoklamak * birinin bir ş ey hakk ı nda bildi ğ ini kendisine sezdirmeden söyletmeye çalı ş mak. ağ zı nı n içi yangı n yerine dönmek * ağ zı nı n tad ı bozulmak, tat alma duyusunu yitirmek. ağ zı nı n içine baktı rmak * sözlerini seve seve ve dikkatli dinletmek. ağ zı nı n içine girmek * çok yanaş mak, iyice sokulmak. * hayranlı kla, büyük bir zevkle seyredip dinlemek. ağ zı nı n kaş ı ğ ı (kalı bı veya lokmas ı ) olmamak * bir ş ey bir kimsenin u ğ ra ş abilece ğ i konulardan olmamak. * bir ş ey, bir kimsenin sözünü edemeyece ğ i kadar de ğ erli olmak. ağ zı nı n kokusunu çekmek * bir kimsenin çekilmez davranı ş ları na katlanmak. ağ zı nı n mührü ile * oruçlu olarak. ağ zı nı n payı nı (veya ölçüsünü) vermek * verilen karş ı lı kla bir kimseyi söylediğ ine veya yaptı ğ ı na piş man etmek. ağ zı nı n perhizi yok * ağ zı na geleni söyler. ağ zı nı n suyu akmak * çok beğ enip istemek, imrenmek. ağ zı nı n tadı bozulmak (veya kaçmak) * bir kimsenin kurulu düzeni dirliğ i bozulmak. ağ zı nı n tadı nı almak *oş eyin acı tecrübesini geçirmiş bulunmak. ağ zı nı n tadı nı bilmek * güzel yemeklerden anlamak. * her ş eyin güzelini, iyisini bilmek, anlamak. ağ zı nı n tadı nı bilmek * güzel yemeklerden anlamak. * her ş eyin güzelini, iyisini bilmek, anlamak. ağ zı nı n tadı nı kaçı rmak * bir kimsenin kurulu düzenini bozmak; neş esini, keyfini bozmak. ağ zı yla ku ş tutsa... * ne yapsa, ne kadar çaba ve ustalı k gösterse. ah

* Sesin tonuna göre piş manlı k, öfke, özlem, beğ enme, sevgi gibi duygular anlatı r. * (a:h) Ağ rı , acı duyulduğ unda söylenir. * (â:h) İ lenme, beddua. ah alan onmaz * "kötülük ettiğ i için beddua alan iflâh olmaz" anlam ı nda kullanı lı r. ah almak * birinin ilenmesini üstüne çekmek.

ah çekmek * derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek. ah etmek * acı ile içini çekmek. * ilenmek.

ah vah etmek * piş manlı ğ ı nı , üzüntüsünü dile getirmek. ah yerde kalmaz * "kötülük cezası z kalmaz" anlam ı nda kullanı lı r. aha ahac ı k * Dikkati çok yakı n bir noktaya çekmek için kullanı lı r. ahali * Araları nda aynı yerde bulunmaktan baş ka hiçbir ortak nitelik düş ünülmeksizin bir ülkede, ş ehirde veya semtte oturanları n tamamı . * Bir yerde toplanan kalabal ı k, halk. ahar * Hattatları n kâğ ı t cilâlamak için kullandı kları niş asta ve yumurta akı ndan yapı lan özel bir kar ı ş ı m. aharlama * Aharlamak iş i. *İ ş te burada.

aharlamak * Ahar sürmek. aharlı ahbap * Kendisiyle yakı n iliş ki kurulup sevilen, sayı lan kimse. * Seslenme sözü olarak da kullanı lı r. ahbap çavu ş lar * her vakit birlikte görülen ve birbirine çok bağ lı olan arkada ş lar için söylenir. ahbap çı kmak * önceden tanı ş mı ş olmak. ahbap kusuruna bakan ahbaps ı z kalı r * "dostları n ufak tefek kusurları na bakmamak gerekir" anlam ı nda kullanı lı r. ahbap olmak * arkadaş olmak, dostluk kurmak, yakı nlı k kurmak. * Aharı olan, üzerine ahar sürülmüş olan.

ahbapça

* Dostça, içten, teklifsizce.

ahbapl ı ğ a dökmek * yerli yersiz yakı nlı k göstermek. ahbapl ı k * Ahbap olma durumu, ünsiyet. ahbapl ı k etmek * arkadaş lı k etmek, arkadaş ça konu ş mak. ahcar ahç ı * Taş lar. * Aş çı .

ahç ı baş ı * Aş çı baş ı . ahç ı lı k * Aş çı lı k.

ahde vefa (etmek) * (devletler hukukunda) devletlerin, katı ldı klar ı milletler arası antla ş malara uyma zorunluluğ unda olduklar ı nı belirten kural. * sözünde durma. ahdetme * Ahdetmek iş i.

ahdetmek * Bir ş eyi yapmak için kendi kendine söz vermek. * Yemin etmek. ahdî Ahdiatik * Antlaş maya göre olan, antlaş ma gereğ i olan. * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan önceki kutsal kitaplar.

Ahdicedit * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan sonraki kutsal kitaplar. ahengi bozulmak * dirliğ i, düzeni bozulmak. ahenk * Uyum. * Uyuş ma, anlaş ma. * Çalgı lı eğ lence.

ahenk almak * uyumlu hâle gelmek. ahenk kaidesi * Bkz. ünlü uyumu. ahenk kurmak * uyuş ma sağ lamak, anla ş ma sağ lamak.

düzenli. * Eğ lenceli. ahenkli * Uyumlu. ahfat * Torunlar. ahenktar aheste * Ahenkli. * Eğ lencesiz. ahenk tahtas ı * Telli çalgı lardan üzerine teller gerilmi ş bulunan kapak tahtası . usul usul.ahenk sa ğ lamak * düzene sokmak. ahı tutmak * birinin ilenmeleri gerçekleş mek. değ er verilecek bir ş ey değ il. ahenk vermek * düzeni. ahenksizlik * Uyumsuzluk. . * Yavaş . ahı mş ahı m * Beğ enilecek. ağ ı r ağ ı r. aheste aheste * Yavaş yavaş . aheste beste * Yavaş yavaş . düzensizlik. ahenkle ş tirme * Ahenkleş tirmek iş i. Ahfe ş 'in keçisi gibi baş ı nı sallamak * söylenen sözü anlamadan kafa sallayarak onaylamak. ahenksiz * Uyumsuz. ahenkle ş tirmek * Ahenk sağ lamak. uyumu sağ lamak. ahenk yapmak * çalgı lı eğ lence düzenlemek. düzensiz. birliğ i sağ lamak. soy. ahı yerde kalmamak * yaptı ğ ı ilenme er geç etkisini göstermek. uyumluluk. ağ ı r ağ ı r. ahı çı kmak * yaptı ğ ı ilenme etkisini göstermek. ahenklilik * Ahenkli olma durumu. ağ ı r.

ahı ra çevirmek * bir yeri pis. en sonra. ahilik ahir * Eli açı k olma durumu. . dağ ı nı k. ant. ahi Ahilik * Cömert. hayvan damı . son olarak. bir hayvan ı ahı ra bağ lamak. değ er verilecek bir ş ey değ il. ahiren ahiret ahiretlik ahit * Kendi kendine söz vererek bir iş i üzerine alma. Ahı ska Türkleri * Gürcistan'ı n Türkiye sı nı rları na yakı n bölgelerinde yaş amı ş olan. * Son. eli açı k. Dünya Savaş ı sonlar ı nda Sovyetler Birli ğ inin de ğ iş ik bölgelerine sürülen Türkler. ahı ra çekmek * bir sürüyü ahı ra kapamak. bakı msı z. ahir zaman peygamberi * Müslümanlarca son peygamber olduğ una inanı lan Hz. Ahi * Ahilik ocağ ı ndan olan kimse. harap duruma getirmek. ahret. ahı r * Evcil büyük baş hayvanları n barı ndı ğ ı kapalı yer. ahı rlamak * (hayvan) Ahı rda uzun süre kalı p hamlaş mak. * Bkz. çiftçi gibi bütün çal ı ş ma kolları nı içine alan ocak. yakı nlarda. ancak 2. sonunda. * Devir. zanaatçı . ahretlik. ahı r. ahir vakit ahir zaman * Son zaman. ahı rlama * Ahı rlamak i ş i. * Antlaş ma. *İ nsan ömrünün son y ı lları . * Son zamanlarda. son günlerde. Muhammed. * Sonra. zaman. cömertlik. * Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu'da yüksek bir geliş im gösteren esnaf.ahı mş ahı m bir ş ey değ il * beğ enilecek. sonraki. * (halk inanı ş ı na göre) Dünyanı n son günleri. * Bkz. kı yametin kopmak üzere bulunduğ u günler veya yı llar.

ahlâk d ı ş ı * Töre dı ş ı . halefler. . ahlâkça ahlâkç ı * Ahlâk anlayı ş ı na göre. kötü gibi sorunları inceleyen. neyin hayata anlam kazandı rdı ğ ı . eslâf kar ş ı tı . * Her ş eyi ahlâk açı sı ndan değ erlendiren kimse. ahlâk bilimi * Yarar. ahkâm ç ı karmak * kendi düş üncelerine dayanarak birtakı m yargı lara varmak. reseptör. ahkâm kesmek * çekinmeden kesin yargı larda bulunmak. hükümler. ahlâf ahlâk bilim.ahitleş me * Ahitleş mek iş i. uymak zorunda bulundukları davranı ş biçimleri ve kuralları . * Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davran ı ş kuralları nı tespit eden ve inceleyen *İ yi nitelikler. antla ş ma. güzel huylar. kendine uyulması ahlâk açı sı ndan gerekli olan genel ve geçer kural. bilir bilmez konu ş mak. ş ehir düzeni için çalı ş an te ş kilât. * Antlaş ma belgesi. iyi. ahlâk değ erlerine bağ lı lı kla. kuş aklar. * Bir toplum içinde kiş ilerin benimsedikleri. ahitleş mek * Antlaş mak. anlaş ma. ahkâm yürütmek * (bir sözden) kendi anlayı ş ı na göre sonuçlar ç ı karmak. ahlâk d ı ş ı cı lı k * Ahlâk bilimine aykı rı davranma. neyin uğ runda sava ş ı lmaya de ğ er. törelere dayanan bir davranı ş yasası geliş tiren. ahlâk yasas ı * Ahlâk iş lerini belirleyen. ahkâm * Yargı lar. alı cı . * Kabul etme. ahize * Bir elektrik akı mı nı alı p baş ka bir kuvvete çeviren âlet. * Ahlâk konuları nı inceleyen filozof veya bu konularla uğ ra ş an kimse. * Birinin yerine geçenler. hangi davran ı ş ı n iyi ve hangisinin kötü olduğ u gibi sorunları kendine konu edinen bilim. ahlâk zabı tası * Büyük ş ehir halk ı nı n sosyal ve sağ lı k durumunu koruyan. ahitname ahiz * Alma. etik.

kendi kendine yetiş en. ahlât ahlât ı erbaa * Bedende bulunduğ u var sayı lan dört öge.ahlâkç ı lı k * Ahlâkı bir araç de ğ il. ahlâksı zca * Ahlâksı z biçimde veya tarzda. bir amaç sayan ö ğ reti. abdala söz vermeye gelmez * ahmağ a gereğ inden çok ilgi gösterirseniz sizi sı k sı k uğ ra ş tı rı r. * Kaba adam. ögeler. yaban armudu (Pirus piraster). ahlâkl ı * Ahlâk kuralları na bağ lı . bunlara uygun davranan (kimse). *İ ç çekmek. ah çeker gibi ses çı karmak. moralizm. törecilik. ahlâksı z * Ahlâk kuralları na uymayan. üzerine armut aş ı lanan ağ aç. doğ ru bilindi ğ i için yapı lması gereken iş ler. * Gülgillerden. ahlat ı n (veya armudun) iyisini (dağ da) ayı lar yer * kendilerine yakı ş mayan güzel bir ş eyi eline geçirenler için kullan ı lı r. ahlâkî vazife * Kanunun zorlaması olmaksı zı n. kötü huylu. terbiyesiz. ahlâkla ilgili. ahmak . ahmağ a yüz. armuda benzeyen ve ancak iyice olgunlaş tı ktan sonra yenilebilen yemiş i. ahlâksı zca davranı ş . * Bu ağ acı n. * Ahlâk bilimi. * Ahlâk kuralları . * Dürüst davranmayan. ahlâkl ı lı k * Bir insanı n veya bir insan grubunun iyi ve kötü aç ı sı ndan davranı ş biçimi ve ahlâkî dü ş ünüş ü. * Ahlâk kuralları na uymama. ahlâksı zl ı k * Ahlâksı z olma durumu. ahlâksı zl ı k etmek * ahlâksı zca davranmak. * Ahlâka uygunlukla. * Beden yapı sı nı n temelini oluş turan ögeler. yol iz bilmez kimse. ahlâken ahlâkı yat ahlâkî * Ahlâka uygun. ah etmek. yasaları ile uyum içinde olma. ahlama ahlamak ahlat * Ahlamak iş i. * Bir karı ş ı m içindeki parçalar.

ahmaklı k * Zekâsı az geliş miş olma durumu. ahreti (veya öbür dünyay ı ) boylamak * ölmek. anlamazmı ş gibi davranmak. budalalı k. * Bir an için ş aş alay ı p bocalamak. çisenti. ahrette on parmağ ı yakası nda olmak * kendisine karş ı sorumlu olan kimseden ahrette davacı olmak. ahmaklaş tı rma * Ahmaklaş tı rmak i ş i. aptalla ş tı rmak. bön. ahretlik * Besleme kı z. insanı n öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağ ı ve Tanrı 'ya hesap vereceğ i yer. ahret yolculuğ u * Ölüm. ahmaklaş tı rmak * Ahmaklaş ması na sebep olmak. öbür ahret adamı * Dünya iş lerinden el çekip sürekli ibadetle uğ raş an kimse. ahmak yerine koymak * bir kimseye aptalmı ş . aptalca. ahret suali * Gereksiz ve usandı rı cı soru. ahretini yapmak (veya zenginle ş tirmek) * hayı r iş leri yaparak sevap kazanmak.* Aklı nı gere ğ i gibi kullanamayan. ahmaklaş mak * Ahmak duruma gelmek. ahmak ı slatan * Yavaş yavaş ve ince ince yağ an yağ mur. ahraz ahret dünya. ahret karde ş i *İ nanç ve ibadette birbirinden ayrı lmayan ve bu ili ş kiyi ahrette de sürdüreceklerini düş ünen kadı nlara verilen ad. anlayı ş sı zl ı k. * Dilsiz. aptallaş mak. * (ahmak'ça) Ahmağ a yak ı ş ı r nitelikte. sağ ı r ve dilsiz. ahş a . akı lsı zlı k. ahmakça * Biraz ahmak. * Dinî inanı ş a göre. budala. ahmaklaş ma * Ahmaklaş mak durumu. aptal. * Ahret kardeş i olan kad ı nlardan her biri.

dokunaçlı bir mürekkep balı ğ ı türü (Octopus). alı m satı m. ahu parçası * Çok güzel. iliş kinlik. aksata. aidiyet aile * Evlilik ve kan bağ ı na dayanan. * Davranı ş lar. * Araları nda kandaş lı k veya hı sı mlı k bulunan kimselerin tümü. ciğ er gibi ş eyler. ahval * Durumlar. ahtapot gibi * sı rna ş ı k. ince. ahzetmek * Almak. vaziyetler. aidat * Ödenti. * Kesenek. kabul etmek. koca. çekici. kı rmı zı renkli. ahş ap * Ağ açtan. * Olaylar. çekici. * Ait olma durumu. ahu * Ceylan.*İ nsanı n veya hayvan ı n göğ sü ve karnı içindeki organlar. kardeş ler arası ndaki ili ş kilerin oluş turduğ u toplum içindeki en küçük birlik. polip. yapı ş kan kimse. hâller. ahzükabz * Kendine mal etme. ağ aç çileğ i. * Karı . sulu ve kokulu yemiş i. çocuklar. * Birlikte oturan hı sı m ve yak ı nları n tümü. koca ve çocuklardan olu ş an topluluk. karaca. . * sömürmek amacı yla birçok iş e. karı . ahzüita * Alı ş veriş . ahtapot * Kafadan bacaklı lardan. yayı lan. * Güzel. zarif kadı n. * Aynı soydan gelen kimseler zinciri. tahtadan yapı lmı ş . ahzetme * Ahzetmek iş i. * Genellikle burun zarı üzerinde çı kan bir çeş it ur. * çok güzel. bağ ı rsak. karı . konuya el atan. * Eş . ahu gibi ahu gözlü * Güzel gözleri olan. * Bu bitkinin duta benzeyen. dikenli bir bitki (Rubus idaeus). ahududu * Gülgillerden.

* Bütün aile birlikte. anlaş ma. -e dü ş en. aile hukuku * Aileyi oluş turan kiş ilerin karş ı lı klı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı . .* Aynı gaye üzerinde anla ş an ve birlikte çal ı ş an kimselerin bütünü. * Ailece. aile oca ğ ı * Ailenin kurduğ u. ilgili. aile hayat ı * Aile bireylerinin bütün iş lerini düzenli olarak ev içinde yapma durumu. için. iliş kin. birine düş mek. *İ lgilendiren. yak ı n. aile bütçesi * Kı sa bir süre içinde bir iş çinin veya iş çi ailesinin hayat seviyesinde meydana gelen değ iş meleri belirlemek amacı yla yapı lan istatistik çal ı ş ması . aile ad ı * Soyadı . sevgi ve hoş görü. iliş ik. doğ um kontrolu. ailesiz ailevî ait ait olmak * ilgilendirmek. * Aile ile ilgili. aile meclisi * Aile makamı nı n görevini yerine getiren kan veya soy h ı sı mlar ı ndan en az üç kiş iden olu ş an heyet. ailece ailecek ailelik * Aile sayı sı nı n bütünü. geliş tirdiğ i ev. aile plânlamas ı * Ailede çocuk edinmeyi sı nı rlama. aile reisi * Kanunlara göre aile yükümlülüğ ünü ta ş ı yan kimse. hayvan veya bitki topluluğ u. aile gazinosu * Sadece evlilerin girebildiğ i ve birlikte eğ lendikleri yer. aile bahçesi * Ailelerin rahatlı kla gidebileceğ i. aile dostu * Ailece tanı ş ı lan ve evlerine gidilip gelinen ahbap. * Temel niteliğ i bir olan dil. genellikle içkisiz yer. yerleş tiğ i. ajan * Ailesi olmayan. birinin olmak. koca bazen de büyükler ve çocuklar arası ndaki uyum. aile saadeti * Genellikle karı .

* Sı kı nt ı sı z. temsilci. katarakt. ak basmak * Göze beyaz leke inerek görme yetisini yitirmek. bir ortaklı ğ ı n veya bir devletin bazı iş lerini gören kimse. ajans * Haber toplama ve yayma iş iyle uğ raş an kurulu ş . * Ruhsal gerginliğ in dı ş a vurması . rahat. ak basma * Ak su. andaç. * Bu renkte olan. görmeyi derece derece azaltan beyaz . -ak / -ek -ak / -ek -ak / -ek * Arap sözcüğ ü "zenci" anlamı na da geldi ğ inden ası l Araplar ı n söz konusu oldu ğ u anlatı lmak istenirken kullan ı lı r. * Bazı ş eylerde beyaz bölüm. ak demir * Dövme demir. * Ajanı n görevi. * Beyaz leke. gözenek. b ı ç-ak. * Bir ticarî kuruluş u tanı tan. ele-k. * Kar. kara ve siyah kar ş ı tı . ak a ğ a ak Arap * Saraylarda hizmet gören hadı m ağ aları nı n beyaz ı rktan olan ı . * Fiilden alet isimleri türeten ek: or-ak. * Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter. iş görevlisi. ben-ek vb. * Bir kimsenin. *İ simden isim türeten ek (küçültme eki): baş -ak. küre-k vb. onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağ layan iş kolu. ajanda ajanlı k * Ajan olma durumu. perde. ak don kara don geçitte belli olur * Gözün saydam tabakası nda bir yara veya çı ban sonucunda olu ş mu ş . ajitasyon ajur * Delikli örgü. * Temiz namuslu. süt gibi ş eylerin rengi. * Bu iş kollar ı nı n çalı ş tı ğ ı büro.* Bir devlet veya kuruluş un gizli amaçları için çalı ş an kimse. yat-ak vb. ajurlu ak * Ajuru olan veya her yanı ajur biçiminde iş lenmiş bulunan. ak benek benek. tara-k. gözenekli. beyaz. casus. * Fiilden yer isimleri türeten ek: dur-ak.

omuriliğ in dı ş tabakası . ak koyunun kara kuzusu da olur * iyi bir aileden kötü bir çocuk da çı kabilir. sülümen. lodos. * saçı sakalı ağ armı ş . istavrit. süblime. ak yel ak yem ak y ı ldı z aka * Büyük kardeş . turp. ak gün a ğ artı r. ak sakaldan yok sakala gelmek * çok yaş lanı p iyice kuvvetten düş mek. mutsuz bir ya ş ayı ş ise yı prat ı r.ş anslı . temiz. özellikle semiz otugillerde karş ı la ş ı lan yosunumsu mantar (Albugo candida). parlak. karnabahar gibi bitkilerin kök dı ş ı ndaki bütün bölgelerine yerle ş ebilen. . *İ zmarit. ak sülümen * Cı va ile klorun birle ş imi olan. ak pak ak pas * Lâhana. ak madde * Demet durumundaki sinir liflerinden oluş an beynin iç. akabe * Güneyden esen rüzgâr. sonuç belli olduğ u zaman anlars ı n. ak köpek kara köpek geçit baş ı nda belli olur * kimin ne olduğ u deney veya sı nav sonunda anlaş ı lı r. ak mı kara mı önüne dü ş ünce görürsün *ş imdiden boş una düş ünme. ak kan yang ı sı * Adenit. uskumru gibi balı klar ı n beyaz etinden yapı lan ve oltada kullan ı lan yem. ş algam. ak gözlü * Gözlerinin rengi pek açı k olan ve nazar ı nı n hemen değ diğ ine inan ı lan (kimse).* Bkz. beyaz bir toz. akı karası geçitte belli olur. ak kan * Lenf. ak yazı lı * Bahtlı . çok zehirli. * Çoban yı ldı zı . ak pak * tertemiz. * Bembeyaz. kara gün karartı r * mutlu bir yaş ayı ş kiş iyi dinç kı lar. ağ abey. ak dü ş mek * (saç ve sakal) tek tük ağ armaya baş lamak.

hemen ardı ndan. * Bilimsel niteliğ i olan. gereksiz nesneleri dı ş ar ı ya ak ı tmak için kullan ı lan boru. hemen arkadan. akaçlamak * Bir yerde birikmiş suları akı tmak. su yolu. akademici * Kurallara bağ lı resim ve heykel çalı ş ması yapan kiş i veya sanatçı . ini ş i fazla olan yer. sanatç ı lar kurulu. * Kanal. * Maun. yatak. akademisyen * Akademi üyesi.* Tehlikeli. akağ aç * Gürgengillerin. sarp ve zor geçit. akademicilik * Resim veya heykel çalı ş mas ı nda kurallara bağ lı lı k. akacak kan damarda durmaz * herhangi bir zarar karş ı sı nda bunun kaçı nı lmaz olduğ unu anlatarak avundurmak için söylenir. oluk veya ba ş ka araç. kerestesinden yararlanı lan beyaz kabuklu bir türü (Betula alba). drenaj. ark. * Yer altı suları nı toplayan tesisat. akaçlama * Akaçlamak iş i. * Bataklı kları akaç yoluyla kurutmak. küçük akarsu. * Eğ imi. çay. * Yüksek okul. akabinde * Arkası ndan. * Maundan yapı lmı ş . akaç * Bir yerde birikip kalan sı vı lar ı . * Akarsu yatağ ı . akademik * Akademi ile ilgili. * Çı plak modelden yapı lmı ş insan resmi. akait akaju * Bir dinin öğ renilmesi gereken inançları nı n ve tapı nma kurallar ı nı n tümü veya bunları toplayan kitap. akaçlatma * Akaçlatmak iş i. tefcir. dere. ardı ndan. * (su için) İ vinti yeri. akak . akademi * Bilginler. mecra. akaçlatmak * Akaçlama iş ini yaptı rmak. * Irmak. bir i ş lem sonunda geriye kalan artı kları . yazarlar. * Yer altı su oluğ u.

gaz yağ ı . akasma * Düğ ün çiçe ğ igillerden. akan y ı ld ı z * Güneş sistemine ba ğ lı . * Baklagillerden. güzel kokulu öz suyu olan büyük bir ağ aç (Liquidambar orientalis). akasya * Baklagillerden. bükülgen ve misk gibi kokulu olan bir ta ş . tarla. beyaz çiçek veren. gövdeleri halkası z. akamete u ğ ramak * baş ar ı sı z. dükkân. * Kiraya verilerek gelir getiren ev. akar * Kiraya verilerek gelir getiren ev. * Kesintisi olmayan. gaz. * Küçük akarsu. fistül. akan sular durmak * itiraza. motorin gibi yakı tları n satı ldı ğ ı yer. akamet * Kı sı rl ı k. akaret akarlar * Tı knaz yapı lı . * Özellikle amber balı ğ ı nı n ba ğ ı rsakları ndan çı karı lan. dükkân gibi mülk. boya gibi maddelerinden yararlan ı lan bir ağ aç (Acacia). bahçelerde süs çiçeğ i olarak yetiş tirilen sarı lı cı bir bitki. odunu ceviz ağ acı nı nkine benzeyen. ağ ma. a ğ ı z yapı lar ı ı sı rı cı . sonuçsuz kalmak. akarsu * Yeryüzünde ve yer altı nda belirli bir yatak içinde. * Sı cak üİ kelerde yetiş en bir ağ açtan (Hymenea) elde edilen kat ı . akaryakı t istasyonu * Benzin. meteor.akala akamber * Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü. ş ahap. verimsizlik. aralı ks ı z. akaryakı t * Benzin. kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanları na girince ate ş külçesi durumuna dönü ş en küçük gök cismi. mazot gibi s ı vı durumunda olan yakacak. zamk. salkı m ağ acı (Robinia pseudoacacia). baş lar ı göğ üsle birleş ik. kül renginde. akarca * Kemik veremi. * Kaplı ca. yurdumuzda yetiş en bir süs ve gölge a ğ acı . yapı ş kan. söyleyeceğ i söze yer kalmamak. * Tek sı ra elmastan veya inciden gerdanlı k. akar amber * Asya ve Amerika'da yetiş en. sokucu veya emici örümce ğ imsiler takı mı . sı cak iklimlerde birçok çeş itleri yetiş en ve tanen. * Sürekli iş leyen ç ı ban. sonuçsuzluk. * Ba ş ar ı sı zlı k. yaban asması . bağ gibi mülk. . Meryem ana asması (Clematis vitalba). güzel kokulu reçine. eğ im boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.

akbu ğ day * Kurak iklime dayanı klı . akci ğ erliler * Karı ndan bacakl ı yumu ş akçaları n tek ciğ erle soluk alan bir takı mı . sarı . akci ğ er lopçu ğ u * Birçok akci ğ er keseci ğ inin birle ş erek oluş turduğ u parça. baş ı ve boynu çı plak olan. * Sazangillerden. ı rmak ve göl k ı yı lar ı nda yaş ayan. beyazca. iri ve y ı rt ı cı bir kuş (Vultur monachus). akci ğ er peteğ i * Akciğ erlerde solunumda gaz alı ş veri ş ini sağ layan. le ş le beslenen. çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen. bataklı k. akburçak akci ğ er organ. akbalı kçı l * Leyleksilerden. akbaş * Yazı n kutup bölgelerinde yaş ayan. kı ş ı nı lı k kı yı lara göçen. akça akça * Oldukça beyaz. akça armudu *İ nce kabuklu. akci ğ er göbeğ i * Akciğ erin. akci ğ er kesecikleri * Akciğ er lopçuğ unun parçaları . akbabagiller * Gündüz yı rtı cı lar ı alt takı mı nı n. akça pakça . akçe. sağ lı sollu iki parçalı * Baklagillerden. burçağ a yakı n bir bitki cinsi (Lathyrus sativus). ak renkli bir ku ş türü (Egretta alba). oldukça büyük. yumurtas ı ile tarama yapı lan bir bal ı k (Leuciscus). kanatları geniş ve büyük olan. * Göğ üs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organı nı n temeli olan. etli ve sulu bir tür armut. dağ lı k yerlerde ya ş ayan. ekmeklik bu ğ day. iç yan yüzünün hemen arkası nda bronş . beyaz kabuklu. kı sa ve ince gagalı . sinir ve damarları n girip ç ı kt ı ğ ı yer. eti kı lç ı klı . * Akya balı ğ ı . deniz kazı (Bemicla). akci ğ er zar ı * Göğ üs boş luğ unun içini ve bu boş luğ un içinde bulunan akciğ erin d ı ş ı nı kaplayan ince zar. * İ htiyar.akbaba * Akbabagillerden. plevra. * Bkz. hava borucukları nı n sonunu oluş turan kesecik. iyi uçan büyük kuş ları içine alan bir familyas ı . akbakla akbalı k * Kuru fasulye. siyah bacaklı yabanî bir tür ku ş . bronş çuklar ı n son bölümü.

akçaağ aç * Akçaağ açgillerden süs ağ acı olarak da dikilen tahtası hafif ve sa ğ lam bir ağ aç. akçal ı * Paraya bağ lı . akçöpleme * Zambakgillerden. akçı llaş mak * Akçı l duruma gelmiş olmak. yaprakları nı n uzun. akdedilme * Akdedilmek durumu. geni ş olması . * Rengini atmı ş . bir yı llı k veya daha uzun yaş ayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum). parayla ilgili. çiçeklerinin güzelliğ i dolay ı sı yla bahçe çiçekleri arası na giren zehirli bir bitki cinsi (Veratrum album). keş iş leme. örneğ i akçaağ aç olan bir bitki familyası . akçaağ açgiller *İ ki çeneklilerden. akdetmek . akçı llı k * Akçı l olan ı n durumu. akdar ı * Buğ daygillerden. Akdeniz humması * Malta hummas ı . malî. içinde ak renk bulunan. Akdeniz mavisi * Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü. ağ arm ı ş . akdedilmek * Akdetmek iş i yapı lmak. akdetme * Akdetmek iş i. akçe * Küçük gümüş para. * Her tür madenî para. akçı llaş ma * Akçı llaş mak iş i veya durumu. güzel (kadı n). isfendan (Acer). akçakavak * Akkavak. akçı l akçı llanma * Akçı llanmak iş i. akça yel * Güneydoğ udan esen yel.* Beyaz tenli. akçı llanmak * Akçı l duruma gelmek. rengini atmak veya atmı ş gibi olmak.

bellek. akı l ak ı l. akı cı ünsüz * Ciğ erlerden gelen havanı n. geyik dikeni (Rhamnus cathartica). . ğ . * Söz. belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiğ i var sayı lan güç çizgileri. akdut akemi akgünlük akhardal * Hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanı lan hardal türlerinden biri (Sinapis alba). akı cı * Akma özelliğ i olan. akı ak karası kara * beyaz tenli. yazı ve anlatı mı n akı cı olma özelliğ i. anlamca açı k (anlat ı m). * Öğ üt. * Sonunda. akı cı lı k * Akı cı olma durumu. * Kolay söylenebilen. akı cı lı k ölçeğ i * Bir sı vı nı n belli sı caklı ktaki akı cı lı ğ ı nı ölçmekte kullanı lan alet. kara saçlı . akdiken * Hünnapgillerden. hekimlikte ve boyacı lı kta kullanı lan bir bitki cinsi.* (mukavele. salı k verilen yol. sonuç. muahede. akdoğ an * Kartalgillerden bir doğ an türü. gel çengele takı l * bir sorunun nası l çözümleneceğ ini düş ünememe durumu. eninde sonunda. us. akı betine uğ ramak * birinin içinde bulunduğ u kötü duruma düş mek. akı bet * (bir iş veya durum için) Son. akı seyelân. * Hafı za. kara gözlü. akı l * Düş ünme. ağ ı z boş luğ undaki yarı kapalı bir engele çarpmas ı yla oluş an bol sesli ünsüz (r. * Herhangi bir kuvvet alanı nda. aksungur. l. *İ ki elemanlı mermer yapı ş tı rı cı sı . ittifak gibi karş ı lı klı ba ğ lanma anlamı taş ı yan Arapça sözlerle) Yapmak. y). akı karası geçitte belli olur * bir iddiadaki doğ rulu ğ un ancak deney veya s ı nav sonunda belli olacağ ı nı anlatmak için söylenir. selâset. anlama ve kavrama gücü. * Tütsü olarak yakı lan bir tür ağ aç sakı zı . * Düş ünce. güvem eriğ i. * Beyaz renkte olan dut. selis. kanı . okunabilen.

yirmi ya ş diş i. akı l erdirememek (veya ermemek) * ne olduğ unu anlayamamak. akı l erdirmek * anlamak. akı l almak * danı ş mak. sı rr ı nı çözmek. ajanda. en içeride çı kan azı diş i. vaktinde hatı rlamak. akla uygun gelmemek. uygun olmayan. akı l iş i değ il * akla uygun değ il.akı l ak ı ldan üstündür * bir kimsenin aklı na gelmeyen bir çare. inanı lmaz. doğ ru değ il. irrasyonalizm. akı l danı ş mak * bir konuda birinin görüş ünü sormak. akı l dı ş ı cı lı k * Akı l dı ş ı davranma yanlı sı görüş . akı l için yol (veya tarik) birdir * iyi düş ünülünce ayr ı ayrı kimselerce varı lacak sonuç hep aynı dı r. akı l diş i * Yirmi yaş sı raları nda altlı üstlü ve sağ lı sollu. deli. akı l almaz * inanı lacak gibi olmayan. * Us dı ş ı . akı l etmek * herhangi bir önlem veya çareyi zamanı nda düş ünmek. us d ı ş ı cı lı k. * Herkese akı l öğ retmeye meraklı kimse. muhtı ra defteri. . akı l dı ş ı * Akla. herhangi birinin aklı na gelebilir. akı l hastası * Ruh hastası . akı l doktoru * Psikiyatrist. not defteri. akı l hastahanesi * Akı l hastaları nı n yatı rı ldı ğ ı hastahane. akı l havsala almamak * akla mantı ğ a sı ğ mamak. irrasyonel. akı l durdurmak * bir ş ey çok ş aş ı rtı cı nitelikte olmak. sı rr ı nı çözememek. akı l hocası * Birine yol gösterip akı l öğ reten kimse. akı l defteri * Hatı rlanı p yapı lması gereken ş eylerin yazı ld ı ğ ı küçük defter. gayriaklî. akı l almamak * inanı lacak gibi olmamak. gerçeğ e. insanı ş aş ı rtmak. görü ş almak.

zeki kimse. akı l vermek * bir konuda yol göstermek. akı l öğ retmek * nası l davranaca ğ ı nı göstermek. akı l kutusu * Çok akı ll ı . rasyonalizm. düş ünmede ve tümden gelimli çı karmalarda bulan öğ retilerin genel adı . akı l öğ retmek. unutmak. gizli yönlerini anlayamamak. izan var) * kafa yormaya gerek yok. yalnı zca akı ldan çı kartı labilece ğ ini savunan öğ reti. usçuluk. akı l vermek.akı l kârı olmamak * akı ll ı bir kiş inin yapacağ ı iş olmamak. kendisinden ciddî bir düş ünce. * Akı lc ı lı ktan yana olan kimse. akı l kumkuması * Çok bilmiş kimse. akı l kethüdas ı * Herkese akı l öğ retme merakı nda olan kimse. doğ rulu ğ un ölçütünü duyularda değ il. unutulmamak. umudunu kesmek. rasyonalizm. akı lda kalmak * akı lda yer etmek. akı l zay ı flı ğ ı * Deliliğ e kadar varmayan akı l bozukluğ u. akı l var. akla aykı rı veya akı l dı ş ı hiçbir ş eyi tanı mama davranı ş ı ve tutumu. * Akla ve akı l yolu ile varı lan yargı ya inanma. yol göstermek. akı l terelelli * pek deliş men. bazı küçükler büyüklerden daha ak ı ll ı olabilir. zihnini zorlamak. rasyonalist. akı lda tutmak * unutmamak. akı lc ı lı k * Akla dayanan. rasyonalizm. yak ı n var (veya ak ı l var. davranı ş beklenmeyen (kimse). akliye. akı ldan ç ı kmak * unutulmak. ba ş tadı r * akı ll ı olma ile yaş lı olma arası nda ilgi yoktur. akı l sı r ermemek * bir iş in niteliğ ini. akı l yaş ta de ğ il. * Bilginin evrensellik ve zorunlulu ğ unun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değ il. akı l yormak * hatı rlamaya çalı ş mak. akliye. . akı lc ı * Akı lc ı lı kla ilgili. akı l yürütmek * herhangi bir konuda fikir vermek. akı ldan ç ı karmak * düş ünmemek. usçu.

doğ ru olarak. akı lland ı rma * Akı llandı rmak i ş i. akı ll ı geçinmek * kendini çok akı ll ı sanmak. akı llara durgunluk vermek * çok ş aş ı lacak bir sey olmak. herkes kendininkini beğ enmiş ) * "insan kendi aklı nı baş kası nı nkinden üstün görür" anlamı nda kullanı lı r. doğ ru. * Uslanmak. uyanı klı k. akı llanma * Akı llanmak iş i. makul. akı ldan geçirmek * bir ş ey yapmayı düş ünmek. akı ll ı ca * Akla yakı n. akı lsal * Düş ünceyi ve gerçeğ i somut değ erlerle birbirine bağ layan hakikati içine alan ş ey. akı ll ı lı k akı ll ı lı k etmek * yerinde ve uygun davranmak. akı lland ı rmak * Aklı nı kullanması nı sa ğ lamak. akı ll ı uslu * Akı ll ı olarak. akı ll ı düş ününceye kadar deli çocu ğ unu (veya oğ lunu) everir * kendini akı llı sananlar çok kez akı lsı z diye tanı nanlardan daha az baş arı gösterir. * Akla yakı n. akı ldan ç ı kmamak * unutamamak. * Akı ll ı olma durumu. * Karş ı sı ndakinin düş üncesizliğ ini belirtmek için söylenilen uyarma sözü. * (alay yollu) Düş üncesiz. dengeli. akı ll ı köprü arayı ncaya dek deli suyu geçer * atak kiş i tehlikeyi göze alarak iş e giriş ir ve çabuk sonuç alı r. tasarlamak. herkes yine kendi akı lı nı almı ş (veya akı llar gelin olmuş .akı ldan ç ı kmak * unutmak. akl ı nı baş ı na getirmek. durumu. akı ll ı olmak * gerçeklere uygun davranmak. akı llanmak * Karş ı la ş ı lan olaylar ı n sonuçları ndan yararlanarak davranmak. yaramazlı k etmeyerek. . akı lları pazara ç ı karmı ş lar. aptal. akı ll ı * Gerçeğ i iyi gören ve ona göre davranan.

amperölçer. akı m derken bokum demek * sözünü yolunca söyleyememek. akı lsı zlı k * Akı lsı z olma durumu. akı n akı nc ı lı k . * Görevi karş ı tarafa top sürmek ve sayı yapmak olan ön sı radaki oyuncu. yer değ iş tirmesi. forvet. * düş man ülkesine sald ı rmak.akı lsalla ş tı rma * Akı lsalla ş tı rmak durumu. * Kazak-Kı rgı z Türklerinin saz ş airlerine verdiğ i ad. * Akı ncı olma durumu. hareket. akümülâtör. akı mölçer * Bir elektrik akı mı nı nş iddetini ölçmeye yarayan araç. * Düş man toprakları na tedirgin etme. akı lsı z baş ı n cezası nı ayak çeker (veya akı lsı z iti veya köpeğ i yol kocatı r) * düş üncesizlik veya tedbirsizlik yüzünden. akı n ak ı n * Arkası kesilmeyen kalabalı k öbekler durumunda. * Debi. düş ünce hayatı nda ortaya çı kan yeni bir görü ş . siyasette. * Futbolda sayı yapmak amacı yla karş ı takı m kalesine doğ ru genellikle topluca giri ş ilen saldı rı . anlayı ş ı kı t. üş üş mek. akı n * Kalabalı k bir ş eyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olmas ı . akı lsalla ş tı rmak * Bir ş eyi akı lsa duruma getirmek. akı mtoplar * Akü. cereyan. hücum. düzensiz ş eyler söylemek. gereksiz yere gidip gelme zahmetine katlanı lı r. * Akı lsı zca yap ı lan iş veya davranı ş . akı lsı zlı k etmek * düş üncesiz ve yersiz davranmak. akı m * Akmak iş i. akı n etmek * toplu olarak gitmek. akı nc ı * Düş man ülkesine akı n yapan savaş çı . yöntem. baskı n yapmak. çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapı lan bask ı n. gerçe ğ i görüp ona göre davranmaya elveriş li olmayan. * Bilinç dı ş ı olayları n mantı k ve akla dayalı olarak açı klanmas ı . akı lsı z * Aklı . akı m ölçümü * Bir akarsuyun veya kanalı n su yolunda bir saniyede akan su hacmini ölçme. akı mcı * Belli bir akı ma ba ğ lı kiş i. su gibi akı ş kan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akı ş ı . cereyan tarz. * Sanatta. y ı ld ı rma. * Hava.

seyyal. akı ntı çağ anozu * Akı ntı ya kap ı lmı ş yengeç. * etki altı nda kalarak bir topluluğ un davranı ş ı na katı lmak. * Sı vı yapı ş tı rı cı lar ı n ağ aç yüzeylerine gereğ inden çok sürülmesi ile oluş an durum. eğ ik. akı ş kan * Kendilerine özgü bir biçimleri olmayı p içinde bulundukları kabı n biçimini alan ve yı ğ ı n oluş turmayan (sı vı veya gaz). akı ş kanlaş ma * Akı ş kan duruma gelme. sürüp gitme. meyilli. * Akı n. . tedirgin etmek. çam sakı zı . e ğ im. cereyan. akı p gitmek * (zaman için) çabuk geçmek. akı ntı * Akmak iş i. * Havanı n veya suyun herhangi bir yöne doğ ru yer değ iş tirmesi. * Çam türü ağ açlarda bulunan reçinenin eriyerek akmas ı olayı . akı ntı bilimi * Deniz akı ntı ları nı inceleme konusu edinen bilim dalı . akı ş kanlaş mak * Akı ş kan duruma gelmek. akı ntı lı * Akı ntı sı olan. * Hastalı k sebebiyle vücudun bir yerinden sulu madde akması . akı ş * Akmak iş i veya biçimi. akı ş kanlaş tı rı cı * Akı ş kan duruma getirme özelliğ i olan. akı ntı ölçer * Bir akarsuyun ve kanal ı n akı ntı hı zı nı ve düzeyini ölçmeye yarayan alet. akı ntı ya kapı lmak * bir akı ntı nı n etki alan ı na girmek. akma. akı ndı rı k * Reçine. uzun bir balı k türü. akı nkayası * Kaya balı ğ ı giller familyası ndan derin ve uzaklarda yaş ayan ince. akı ntı ya kürek çekmek * olmayacak bir iş uğ runda boş una çabalamak. * Geçip gitme. * Eğ iklik. akı ntı ile birlikte sürüklenmek. meyil.akı nc ı lı k etmek * düş man ülkesinde karş ı güçleri yı ld ı rmak. akı m. akı ş kanlaş tı rı cı lı k * Akı ş kan duruma getirme özelliğ i olma. * Vücudunda göze çarpacak bir çarpı klı k bulunan kimseler için kullanı lı r.

akı tmak * Akması nı sa ğ lamak. * Un. parlak ve değ erli bir ta ş . akı ş kanlaş tı rmak * Akı ş kan duruma getirmek. mühür gibi ş eyler yapmakta kullanı lan. akı ş kanlı k * Akı ş kan olma durumu. * Akı ş kanları n niteliğ ini düzeltmek için yoğ unlaş an akı mı içinde parçac ı kları n as ı ltı sı nı sa ğ layan yöntem. akı ş ma * Kulağ a hoş gelen veya kolayca söylenen seslerin özelli ğ i. akideyi bozmak * doğ ru bilinen bir inanı ş veya gidiş ten ayrı lmak. akil bali ğ olmak . ağ ı zda güç eriyen ş eker. akı tmalı * Alnı nda akı tması olan (hayvan). dökmek. akı ş malı * Akı ş ma özelli ğ i olan. din inancı . akide. akı ş mazlı k * Akı ş maz veya durağ an maddenin durumu. türlü renklerde. * Hayvanları n. akması na yol açmak. akik * Yüzük taş ı . akı ş maz * Dı ş etkenlerin tesiriyle akı ş mazlı ğ ı değ iş meyen. dura ğ an. akil * Akı ll ı . ş eker veya pekmezle yoğ rularak c ı vı k bir duruma getirilen hamurun k ı zg ı n saç üzerinde piş irilmesiyle yapı lan bir çeş it tatlı . * Bir ş eye inanarak ba ğ lan ı ş . inanç. erin. daha çok akide ş ekeri yerine kullanı lı r.akı ş kanlaş tı rma * Akı ş kanlaş tı rmak iş i. özellikle atlar ı n alı nları nda bulunan ve burunları na doğ ru uzanan beyaz leke. yağ . akı tma * Akı tmak iş i. yar ı saydam. kalseduan kuvarsı nı n bir türüdür. * Enli bilezik. süt. yumurta. akil bali ğ * Döl verebilecek duruma gelmiş olan. akidesi bozuk *İ nancı zay ı f olan (kimse). akide akide *Ş ekerin kaynatı larak ağ da durumuna getirilmesi yolu ile yap ı lmı ş renkli ve kokulu. akide ş ekeri * Bkz.

mukavele. akkarı ncalar * Ağ ı z parçaları iyi geliş miş . akkaraman * Vücudu beyaz. termitler. akkor akkorluk * Iş ı k saçacak beyazlı ğ a var ı ncaya de ğ in ı sı tı lmı ş olan. ağ ı z. * Evirme. kara damarlı bir kelebek (Aporia crataegi). termit (Termes). yaprakları nı n altı beyaz olan bir kavak türü. yansı ma. tartı ş ı lması na yol açmak. * Bir ş eyin ba ş ka bir ş ey üzerinde yaratt ı ğ ı etki. sı cak veya ı lı man ülkelerde yaş ayan. * Nikâh. * Sazangillerden bir cins tatlı su bal ı ğ ı (Alburnus). akis uyand ı rmak * bir konunun üzerinde düş ünülmesine. döl veremeyen. kontrat. Hollanda kavağ ı (Populus alba).ı sı rı cı böcekler topluluğ u. evirtim. akilâne akim * Kı sı r.* döl verebilecek eriş kin duruma gelmiş olmak. * Sonuçsuz. akkavak akkefal * Söğ ütgillerden. * rüş tünü ispat etme ya ş ı na gelmiş olmak. kaba kar ı ş ı k yapağ ı lı . akkirpani * Ak. sözleş me veya mukavele yapan. Orta Anadolu ve Do ğ u Anadolu'nun batı kesimlerinde yaygı n olarak yetiş tirlen yerli bir tür koyun. * Bir cismin. baş arı sa ğ layamamak. baş arı sı z. akit * Hukukî sonuç doğ urmak amacı ile iki veya daha çok kimsenin veya kuruluş un karş ı lı klı ve birbirine uygun irade beyanları ile gerçekle ş en iş lem. akis * Iş ı k veya ses dalgaları nı n yans ı tı cı bir yüzeye çarparak geri dönmesi. akçakavak. * Akkor olma durumu. ilgi veya tepki yaratmak. akkarı nca * Düz kanatlı lardan. akim kalmak * sonuca ulaş amamak. verimsiz. kulak ve ayaklarda siyah lekeler bulunabilen. yankı . fakat kirli. bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi. sözleş me. iri ak kanatlar ı kalı n. akkelebek * Hemen bütün meyve ağ açları nda tomurcuk düş manı sayı lan. akit vaadi * Ön sözleş me. âkit * Bir iş i karş ı lı klı olarak kararlaş tı rı p üstlerine alan taraflardan her biri. burun. göz etrafı . iri baş lı . . parlak bir yüzeyde görünmesi. * Akı ll ı ca.

* Suları nı bir denize veya göle gönderen bölge. aklı n kabul edebileceğ i. akla hayale gelmez * inanı lmaz. akla yatk ı n * uygun. akı llı ca.. akla yak ı n * aklı n benimseyebileceğ i. aklama belgesi * Alacak verecek kalmadı ğ ı nı gösteren belge. it-ekle. düş ünmediğ iş eylerle daima karş ı laş abilir. . akla karayı seçmek * (bir iş i baş arı ncaya değ in) çok sı kı ntı çekmek. aklamak * Suçsuz veya borçsuz olduğ u yarg ı sı na vararak birini temize çı karmak. aklama * Aklamak iş i. güçlüklerle kar ş ı laş mak. akla s ı ğ mak (veya sı ğ mamak) * inanı lacak gibi olmamak. temizlenmek. yı rtı cı bir kuş . ç ı ldı racak gibi olmak. maile. akla s ı ğ ar gibi * aklı n kabul edebileceğ i biçimde. makul. ibraname. değ erli olarak nitelendirilmek. -akla / -ekle * Bazı fiillerin sı klı k çatı lar ı nı türeten ek: tart-akla. akla gelmeyen ba ş a gelir * insan ummadı ğ ı . düş ünülemez. akla gelmedik * düş ünülemeyen. tebriye etmek. ibra.vb. akla zarar (veya ziyan) * çok ş aş ı lacak. aklan aklanma aklanmak * Ak olmak. akla fenal ı k vermek * çok ş aş ı rmak. ş aş kı nlı ğ a uğ ratacak (ş ey). akla gelmez * hatı rlanamaz. * Baş arı lı gösterilmek. zı vanadan çı kmak. ibra etmek. * Aklanmak iş i. * Tadı nı artı rmak için çay harmanı na katı lan beyaz bir çay türü. * Bir dağ sı rası nı n yamaçlar ı ndan her biri. makul.akku ş akkuyruk * Atmaca.

aklı baş ı ndan bir karı ş yukarı (veya yukarı da) * düş ünmeden akl ı na geleni yapan. aklı baş ı ndan gitmek * çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağ ı nı ş aş ı rmak. aklı baş ı nda olmamak * iyi düş ünebilir durumda olmamak. * ayı lmak. aklı durmak * düş ünemez bir duruma gelmek. aklı baş ı nda * sürekli akı ll ı davranan. aklı almamak * anlayamamak. aklı dağ ı lmak * düş ünceyi belli bir konu. kendine gelmek. * bir ş eyin olabileceğ ine inanmamak. beyazlaş tı rmak. ağ armak. çok korku geçirmek. aklaş ma * Aklaş mak iş i.* Bir dava sonunda temiz ve iliş iksiz çı kmak. aklaş tı rma * Aklaş tı rmak i ş i. aklen * Akı l icab ı . * Akı bulunan. aklaş tı rmak * Aklaş ması nı sağ lamak. aklı bir yerde olmak * düş ünülmesi gerekenden baş ka bir ş ey düş ünmek. sorun üzerinde toplayamamak. temize çı kmak. aklevrek aklı * Tatlı su levreğ i. aklı baş ka yerde olmak * baş ka ş eyler dü ş ünmek. * doğ ru dürüst. beyazlaş mak. akı l gereğ ince. kusursuz. aklı bokuna kar ı ş mak * korkudan ş aş ı rı p ne yapacağ ı nı bilememek. çok korkmak. * uygun bulmamak. ş aş ı rmak. beraat etmek. . aklı baş ı na gelmek * davranı ş ları nı n yanlı ş lı ğ ı nı sezerek do ğ ru yolu bulmak. ak renkli. aklaş mak * Ak duruma gelmek. aklı çı kmak * titizlikle üzerinde durmak. kavrayamamak.

aklı evvel * Densiz. umduğ una göre. aklı evvel * Akı ll ı geçinen. aklı gitmek *ş aş ı rmak. beyazlı siyahlı . * Kadı nları n makyaj için yüzlerine sürdükleri beyaz bir sı vı . aklı k aklı ma gelen baş ı ma geldi * olması ndan korktuğ um ş ey oldu. aklı sonradan gelmek * verdiğ i karar ı n yanlı ş olduğ unu anlay ı p vazgeçmek.aklı ermek * anlayabilmek. aklı nı oynatmak. aklı karal ı * Akı ve karası olan. aklı tak ı lmak * zihni bir ş eyle uğ raş mak. . * akı lca olgunla ş mak. aklı kesmek * bir ş eyin olabileceğ ine inanmak. korkmak. aklı kesmemek * sonucu tahmin edememek. düzgün. * Ak olma durumu. olacağ ı na inanmak. aklı tam ayar * aklı yerinde. aklı zı vanadan çı kmak * delirmek. düş ünüş üne göre. münasebetsiz. aklı sı ra * aklı nca. bocalamak. * çok beğ enmek. ş aş ı rmak. aklı yatmak * anlamaya baş lamak. aklı kalmak * beğ enilen bir ş eyi düş ünmekten kendini alamamak. aklı karı ş mak * ne yapacağ ı nı bilememek. sağ duyu sahibi olmayan. tatmin olmak. bayı lmak. aklı fikri bir ş eyde olmak * bütün düş ündüğ ü bir konuda yoğ unla ş mak. sandı ğ ı na göre. * Kendisini en akı ll ı sanan. ilerisini görememek. aklı sı ra * Aklı nca.

kavrayamamak. çok istemek. * lâdes oyununa katı lanlardan biri ötekine bir ş ey verirken karş ı dakinin "unutmad ı m" anlam ı nda söylediğ i aklı na birş ey gelmek *ş üphelenmek. tasarlamak. aklı na düş mek * hatı rlamak. aklı na tükürmek * birinin düş üncesini beğ enmemek. bir ş ey telkin etmek. aklı na ş aş ayı m (veya ş aş ar ı m) * adı geçen kimsenin ak ı lsı zca bir davranı ş ta bulundu ğ unu anlatı r. . aklı na uymak * birinin uygun olmayan görüş üne göre iş yapmak. aklı na koymak * bir kimse birine. aklı na geleni yapmak * her istediğ ini düş ünmeden yapmak istemek. aklı almak. anı msamak. aklı na geleni söylemek * rastgele konuş mak. aklı na sı ğ dı rmak * bir ş eyin olabileceğ ine inanmak. aklı na turp sı kayı m * birinin düş üncesini ve yaptı ğ ı nı beğ enmemek. bir düş ünceye saplanı p kalmak. aklı na yelken etmek * düş üncesizce davranmak veya aklı na geleni hemen yapmak. aklı na koymak * bir ş ey yapmaya kesin olarak karar vermek. aklı na gelmek * hatı rlamak. * bir ş eyi yapmay ı düş ünmek. aklı na vurmak * birden düş ünüvermek. aklı na getirmek * hatı rlatmak. * düş ünmek. * kafası nda bir düş ünce doğ mak. aklı na takmak (veya aklı nı takmak) * sürekli olarak bir ş eyi düş ünmek. aklı na esmek * daha önce düş ünmemiş olduğ uş eyi birden yapmaya karar vermek. aklı na sı ğ mamak * anlayamamak. * kararlaş tı rmak. kı namak. * olabileceğ ine inanmamak.aklı mda! söz. davranmak.

aklı nı çelmek * niyetinden. yersiz iş yapmak. aklı nı kaçı rmak * delirmek.aklı nca * (küçümseme yollu) Düş üncesine göre. aklı sı ra. aklı ndan zoru olmak * arada bir durum ve ş artları n gerektirdi ğ i gibi davranmamak. aklı nı peynir ekmekle yemek *ş aş kı nca ve akı lsı zca i ş ler yapmak. aklı ndan çı karmamak * devamlı hatı rlamak. devş irmek) * akı lsı zca davranı ş larda bulunmaktan kendini kurtarmak. aklı nı ba ş ı ndan almak * düş ünemeyecek bir duruma getirmek. çok ş aş ı rtmak. * hatı rlamak. aklı nda kalmak * unutmamak. hiç unutmamak. aklı nda tutmak * öğ renmek. aklı ndan tutmak * bir ş ey düş ünmek. * unutmamak. aklı ndan geçmek * düş ünmek. aklı nı oynatmak * çı ldı rmak. aklı ndan çı kmak * unutmak. aklı nı ba ş ı na almak (veya toplamak. kararı ndan cayd ı rmak. aklı nı (bir ş eyle) bozmak * bir ş ey üzerine dü ş erek hep onunla u ğ raş ı p durmak. aklı nda olsun! * unutma!. baş tan çı karmak. * gereksiz. * akı l dı ş ı iş ler yapmak. aklı nı çalmak * ilgisini aş ı rı derecede çekmek. aklı nı ba ş ka yere vermek * konuş ulan konudan baş ka bir ş ey düş ünür olmak. aklı ndan geçirmek * bir ş ey yapmayı düş ünmek. tasarlamak. bellemek. . * ayartmak.

aklı selim aklî akliyat * Akı l yolu ile kazanı lan bilgiler. ortadan kaybolmak. * (bu gibi maddeler) Aş ağ ı ya. aklı nı n terazisi bozulmak * akı ll ı ca olmayan davranı ş larda bulunacak bir duruma düş mek. * Çabucak savuş mak. * (boya için) Birbirine karı ş mak. aklı nla bin yaş a * akla yakı n görülmeyen bir dü ş ünce ileri sürene söylenir. akmak * (sı vı maddeler veya çok ince taneli katı maddeler için) Bir yerden baş ka bir yere doğ ru gitmek. * Akı l hastalı klar ı uzman ı . * Sürüp gitmek. * (bir kap veya bir yer) İ çindeki veya üstündeki sı vı yı sı zdı rmak. yere düş mek. akma * Akmak iş i. keçi mantar ı (Agaricus campestris). .aklı nı ş aş ı rmak * yerinde olmayan bir iş yapmak. * Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar. aklı nı takmak * sürekli olarak aklı bir ş eyle uğ raş mak. rasyonalizm. * (kumaş için) Yı pran ı p iplikleri erimeye ba ş lamak. * Reçine. akmantar akmasa da damlar * çok değ ilse bile. yersiz düş ünmek. az çok bir gelir veya kazanç sağ lar. akı ndı rı k. akliye * Akı l hastalı klar ı ile ilgili hekimlik kolu. * Akı l hastalı klar ı ile ilgili hastahane bölümü. çam sakı zı . akma s ı nı rı * Malzemenin belirli bir gerilme uygulanması yla sı nı rlı ve kal ı cı deformasyona uğ raması veya belirlenen toplam uzamaya maruz kalmas ı durumundaki mukavemeti. * Karı ş mak. usçuluk. * Akı lc ı lı k. akla dayanan. * Akı lla ilgili. katı lmak. * (zaman için) Çabuk geçmek. * Sağ duyu. * Art arda ve toplu olarak gitmek. aklı nı n köş esinden geçmemek * hiçbir zaman düş ünmemek. akliyeci akma hançer * Ortası oluklu hançer. * (sı vı bir madde için) Bir yerden çı kmak.

akortlanma * Akortlanmak iş i. akordiyoncu * Bkz. hesabı daha sonra görülmek üzere yapı lan kı smî ödeme. akordeon. düzenlemek. akordu bozuk * Birbirini tutmayan. eş lik eden. akortlatma * Akortlatmak iş i. akortlatmak * Akortlamak iş ini yapt ı rmak. akortsuz. akortsuz . akort edilmiş . uyumsuz. akordiyon * Bkz. akort yapmak * çalgı ları n tellerini. akortlu * Akordu olan. metal dilcikleri titretme yolu ile çalı nan körüklü. * Boğ an otundan ç ı karı lan ve hekimlikte kullan ı lan zehirli bir madde. akortçu * Piyano ve org gibi müzik aletlerini ayarlamayı meslek edinmi ş kimse. akordeoncu. gölet. akortlanmak * Akortlanmak iş i yapı lmak. akordeoncu * Akordeon çalan kimse. elde ta ş ı nabilir bir çalg ı . akonitin akont * Bir borca karş ı lı k. akort * Bir çalgı yı doğ ru ses vermesi için ayarlama. akordeon * Üstündeki düğ melere veya tuş lara basarak. * Kumaş larda makine ile yap ı lmı ş kı rma. akortlama * Akortlamak iş i. * Armoniyi sağ layan seslerin birleş mesi. ses veren araçları nı ayarlamak.akmaz * Durgun su. akompanyatör * Bir parça çalı ndı ğ ı zaman ses veya bir âletle ona katı lan kimse. akort etmek * çalgı ları n seslerini ayarlamak.

akreditif * Belirli bir nicelikteki para için. diğ erinin sonucu olan ş eyler. akrepler akrobasi akrobat * Örümceğ imsilerin. * Kredi mektubu. kı vrı k ve kalk ı k kuyruğ unda zehirli bir iğ nesi olan böcek (Scorpio). akraba * Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağ lı olan kimseler. Akrep * Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arası nda yer alan burç. akraba diller * Aynı ana dilden gelen diller. * Biri. akortsuzla ş tı rmak * Radyoda bir ayar frekansı nda sapma meydana getirmek. * Oluş ma yönünden aynı kaynağ a dayanan ş eyler. bir bankanı n yükümlülüğ ü altı nda. akrobatl ı k * Cambazlı k. boydaş . Zodyak. * Radyoda gerçek ayar frekansı ile do ğ ru değ eri arası ndaki sapma. * Cambazlı k. örneğ i akrep olan takı mı . akort edilmemiş . üçüncü bir kiş i yararı na bir baş ka bankada veya aracı sı nda açtı rı lan kredi. öğ ür. akrobatlı k. * Birbirini tutmayan. * Saatin iki ibresinden küçüğ ü. akromatik . hı sı m. akrabal ı k * Akraba olma durumu. uyumsuz. * Yaş ça denk. akraba olmak * evlilik yoluyla yakı nl ı k kurmak. yaş ı tlı k. akrep * Akreplerden. sı cak ve nemli yerlerde ya ş ayan. akrep gibi * her fı rsatta sözleriyle baş kalar ı nı incitme veya onlara kötülük etme durumunda olan. akran akranl ı k * Akran olma durumu. yaş ı t. * Cambaz. akortsuzluk * Ses düzensizliğ i veya ayarsı zl ı ğ ı . akraba çı kmak * önceden tanı ş madan veya bilmeden konu ş arak akraba oldukları nı anlamak.* Akordu olmayan.

geri kalmak. evliya. * Kı sı mlar. büyümesi veya uzamas ı . aksan * Bir ülkenin insanları na veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliğ i. çene. akromegali * Genel geliş me bittikten sonra el. iyi iş lemeyen. akropol * Eski Yunan ş ehirlerinde. *İ yi gitmeyen. aksak eş ekle yüksek dağ a çı kı lmaz * eksik araçlarla sağ lı klı iş yapı lmaz. kromatin ile boyanmamı ş olan kromozomları olu ş turan bölüm. aksan ı bozuk * Bir dildeki kelimeleri doğ ru söyleyemeyen. * Hücrede boyayı kabul etmeyen (bölüm). en önemli yapı ları n ve tapı nakları n bulunduğ u iç kale. hafifçe topallayan. renk körlüğ ü. * Aksamak iş i. grup vurgusu. aksata aksakl ı k aksam aksama aksamak . renksemez. tev ş ih.* Beyaz ı ş ı ğ ı çözümlemeden geçiren. * Türk müzi ğ inde oldukça kı vrak bir usul. aksakal * Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. aks aksak * Dingil. akromatopsi * Bkz. * Aksak olma durumu. akromatin * Hücre çekirdeğ i içindeki ince iplikçiklerden yap ı lmı ş . kelime vurgusu. sondan bir önceki hecesi kı sa olacak yerde uzun olan dize. * Eski Yunan ve Lâtin ş iir ölçüsünde. * (bir iş ) Gereğ i gibi yürümemek. akrostiş * Her dizenin ilk harfi yukarı dan aş ağ ı ya doğ ru okununca ortaya bir söz çı kacak biçimde düzenlenmiş manzume. * Hafif topallamak. * Ermiş . * Aksayan. muvaş ş ah. * Vurgu. burun gibi vücudun sivri kı sı mlar ı ndaki kemiklerin kalı nlaş ması . akromatik i ğ iplik * Mitozun ilk evresi sonunda bütün hücrelerde beliren ve hücre boyaları yla pek boyanamayan iğ biçimindeki olu ş um.

* (ı ş ı ğ ı ) Yansı tmak.* "alma ve verme" Alı ş veriş . duyurmak. aksetme aksetmek * Aksetmek iş i. * Aksatmak iş i. * Ulaş mak. hapş ı rı k. çanta. akselerograf *İ vmeyazar. bir i ş i gere ğ i gibi yürütmemek. aksatma aksatmak aksay ı ş akse * Hastalı k nöbeti. bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gere ğ i kullandı ğ ı çe ş itli e ş ya. ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet. akselerometre *İ vmeölçer. aksettirme * Aksettirme iş i. * Bir aletin. . mücevher gibi eş ya. araç veya * Konunun gerektirdiğ i ölçüde kullanı lan. yansı lanmak. duyulmak. kriz. * Poliçelerin üzerine "kabulümdür" biçiminde yazı larak altı imzalanan açı klama. açı k kahve rengi öz odunlu olan bir ağ aç (Thuya occidentalist). aksettirmek * (sesi) Yankı lamak. ulaş tı rmak. * Evirmek. * (ses) Bir yere çarpı p geri dönmek. * (bir ı ş ı k veya bir ş ekil) Düz ve parlak bir yüzeye çarp ı p orada aynen görünmek. aksı rma. gürültülü soluk bo ş alması olay ı . aksedir * Kaplaması mobilyacı lı kta kullan ı lan. yankı vermek. * Aksesuar kullanması nı seven. hapş ı rma. yankı lanmak. ş apka. * Aksamak iş i veya biçimi. yay ı lmak. bir makinenin iş levine katı lmayan. * (ı ş ı k) Bir yere vurmak. aksesuar nesne. aksat ı ş * Aksatmak iş i veya biçimi. yaymak. aks ı rı k * Herhangi bir sebeple burun zarı nı n gı cı klanmas ı sonucu solunum kasları nı n birdenbire kası lması yla ağ ı z ve burundan hı zlı . akseptans * Yabancı ülkelerde okuyacak öğ renciler için gönderilen kabul belgesi. * Kadı n giyiminde giysiyi bütünleyen ayakkabı . * Haberi. aksesuarc ı * Aksesuarı haz ı rlayan kimse. durumu. eldiven. kemer. * Aksaması na yol açmak. tersine çevirmek.

huysuz. inatçı lı k etmek. aks ı rtma * Aksı rtmak iş i.aks ı rı klı * Aksı rı ğ a tutulmuş . huysuzluk etmek. zı t. aks ı rı ş aks ı rma * Aksı rmak iş i. aksı rma biçimi. aksı rı ğ ı olan. hapş ı rmak. huysuzlanmak. aksili ğ i tutmak * güçlük çı karmak. aksi takdirde * yoksa. inad ı nda direnmek. * Uygun olmayan. ters davranmak. aksi hâlde. hastalı klı . gürültülü soluk bo ş altmak. hap ş ı rı klı . öyle olmazsa. olumsuz. sı k sı k aks ı ran. aksileş mek * Huysuzlanmak. hapş ı rtmak. aksilenmek * Aksileş mek. menfi. aksi aksi aksi gibi aksi hâlde * yoksa. aksileş me * Aksileş mek i ş i. aksilenme * Aksilenmek iş i. ters ve kı zg ı n olarak. aks ı rmak * Burun zarları nı n gı cı klanmas ı ile solunum kasları nı n birdenbire kası lması üzerine. kar ş ı t. * istenmediğ i hâlde. * Olumsuz bir biçimde. aksili ğ i üstünde . aks ı rtmak * Birinin aksı rması na sebep olmak. aksi tesadüf * "ş anss ı zlı ğ a bak" anlamı nda kullanı lı r. aksilik olarak. münasebetsiz" anlamı nda kullanı lı r. * Aksı rma. aksi * Ters. *İ natçı . aks ı rı klı tı ksı rı klı * Yaş lı . aksi ş eytan * iş ler yolunda gitmedi ğ i zaman "ne kadar ilgisiz. ağ ı z ve burundan hı zl ı . hı rçı n.

* Akş am vakti k ı lı nan namaz. bu hareketten ortaya çı kan geliş im. huysuzluk. *İ nsan etkinliğ inin veya iradesinin açı ğ a çı kması . mütearife. akş am akş am . ters davranmak. uygunsuzluk. aksona * Vurgun hastalı ğ ı na karş ı uygulanan emniyet durakları . aksö ğ üt aksu aksungur * Söğ ütgillerden. * Tersine. aksülâmel * Tepki. akş am * Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri. * Hareket. aksilik etmek * güçlük çı karmak. geli ş im. aksine aksiseda aksiyom * Kendiliğ inden apaç ı k olan ve böyle olduğ u için öteki önermelerin ön dayanağ ı olan temel önerme. bir düş üncenin ortaya ç ı kmas ı . * Akdoğ an. aksilik ç ı kmak * engel ortaya çı kmak. uyuş maya yanaş mamak. * Oyunun teması nı geliş tiren ba ş lı ca olay. inatçı lı k. akş am ahı ra sabah çayı ra * hayatta yiyip içip yatmaktan baş ka kayg ı sı olmayanlar için söylenir. iş . akso ğ an akson * Sinir uyarmaları nı sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan. inatçı lı k etmek. ak basma. pay senedi. katarakt. belit. kabukları eczacı lı kta kullan ı lan bir söğ üt türü (Salix alba). aksiyon * Bir kuvvetin. * Gece. maddî bir etkenin. * Gözdeki billûr cismin saydamlı ğ ı nı yitirerek ağ arması ndan ileri gelen körlük. * Ada soğ anı . aksilik * Terslik. * Sermayenin belirli bir bölümü. elveriş sizlik. sinir hücrelerinin uzantı lar ı ndan en belirli ve uzun olanı . * Bir iş in yolunda gitmemesi durumu.* olumsuz davranı ş lı . huysuzluk etmek. * Hisse senedi. * Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi. hikâye. perde. * Yankı . reaksiyon.

susamlı simit. ara vermeden. akş am pazarı * Pazarlarda. k ı sa bir zaman içinde. . akş amcı lı k * Akş amcı olma durumu. akş am azadı * Ders çı kı ş ı . * Çalı ş ması akş ama rastlayan. akş am simidi *İ kindi üzeri ç ı karı lan s ı cak. bitmemek. güneş in battı ğ ı sı ralar. akş am yeli * Akş amlar ı esen serin rüzgâr. Ak ş am Yı ld ı zı * Venüs. akş ama kalmak * (iş ) gecikmek. akş amcı * Akş amlar ı içki içme alı ş kanlı ğ ı nda olan kimse. özellikle akş ama doğ ru yapı lan gazete. akş am piyasası * Akş am üzerleri belli bir yerde yapı lan gezinti. ders paydosu. ak ş amleyin. akş ama doğ ru * Gündüzün akş ama yak ı n bir zamanı nda. akş am gazetesi * Baskı sı öğ leden sonra. akş am ezanı * Günün dördüncü namaz vaktini bildiren ezan. akş am namazı *İ kindi ile yatsı namazı arası nda kı lı nan namaz. akş ama kadar * bütün gün.* Akş amı n olduğ uş u dar zamanda. akş ama sabaha * Neredeyse. akş am saati * Akş am vakti. * Yaş lı lı k dönemi. pek yakı nda. akş am karanlı ğ ı * Alaca karanlı k. iş portalarda ak ş ama do ğ ru tezgâhta kalmı ş malları n ucuz fiyatla satı lı ş ı . akş am güneş i * Etkisi azalmı ş gün ı ş ı ğ ı . * Çalı ş malar ı nı daha yoğ un olarak ak ş am saatlerinde yapan. akş amcı lı k etmek * akş amcı lar içki içmek amacı yla bir araya gelmek. Çulpan.

akş amı bulmak. akş amdan kavur. akş am oldu ğ unda. akş amları * Akş am vakti. ak ş am yapı lan. ak ş am için. akş ama do ğ ru. akş amı n iş ini sabaha (veya yarı na) b ı rakma * bu gün yapı lması gereken bir iş i ertesi güne bı rakmak sak ı ncal ı dı r. akş amlamak * Bütün günü bir yerde veya bir iş te geçirerek akş ama eriş mek. akş ama doğ ru. * Her akş am. akş amleyin * Akş am saatlerinde. akş amsefası * Gecesefası . ak ş am vakti. akş amdan akş ama * Her akş am üst üste. .akş amdan * akş am olmak üzere iken. akş amki * Akş am olan. * Akş amı bir yerde geçirmek. sabaha savur * kazandı ğ ı nı günü gününe harcayan tutumsuz kimselerin durumunu anlatmak için kullanı lı r. akş amlatmak * Akş amı yaptı rmak. günü bitirmek. akş amdan sonra merhaba (veya sabahlar hayrolsun) * iş iş ten geçtikten. akş amı bulmak (veya ak ş amı etmek) * akş amlamak. iş i. akş amı buldurmak veya ettirmek. akş amlı k sabahlı k * Nerede ise. akş amdan kalmı ş (veya kalma) * geceki sarhoş luğ un mahmurlu ğ unu ta ş ı yan. akş amlı sabahlı * Her akş am ve her sabah. kaçı nı lmaz sonuç pek yak ı n. akş amlı k * Akş ama özgü olan. akş amüstü * Güneş in battı ğ ı sı ralarda. akş am yaklaş ı rken. * (ay) Dolun ay durumundan sonra geç doğ mak. akş amlatma * Akş amlatmak i ş i. akş amlama * Akş amlamak durumu. iyi akş amlar!. akş amlar (veya akş am ş erifler) hayrolsun! * akş am vakti kullanı lan esenleme sözü. olan olduktan sonra gösterilen ilgi için söylenir.

* Bir hesaptan baş ka bir hesaba para havale etme. aktarı ş aktariye aktarl ı k aktarma * Aktarmak iş i. aktarı m * Aktarma iş i. baharat. bazen de derisinde do ğ uş tan boya maddesi bulunmadı ğ ı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar. * Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme. aktarma yapmak * bir taş ı ttan ötekine geçmek. * Baharat. akş ı n * Kı lları nda ve gözlerinde. * Dam kiremitlerini aktarı p kı rı klar ı yenileyen kimse. bir kaptan baş ka bir yere veya kaba geçirmek. tütün vb. * Aktarı n yaptı ğ ı iş . aktarma etmek * aktarmak. akş amüstü. aktarı lmak * Aktarmak iş ine konu olmak. ağ ı n üzerine yükselten oyuncu. * Aktarı n sattı ğ ı ş eyler. iktibas. akş ı nlı k aktar * Akş ı n olma durumu. * Aktarmak iş i veya biçimi. * Bir taş ı ttan baş ka bir taş ı ta geçme. * Bir oyuncunun topu kendi takı mı ndan bir baş ka oyuncuya göndermesi. nakil. kâğ ı t. aktarmak * Bir yerden. * Arı lar ı bir kovandan ötekine geçirme. * Voleybolda öbür oyuncuları n vurması için topu. * Görüntüyü bir bölgeden baş ka bir bölgeye ileten araç. * Anadolu'da iğ ne. * bütçede bir bölümden baş ka bir bölüme ödenek geçirmek. * Alı ntı . aktarmacı * Aktarma iş ini yapan kimse. gereçleri satan kimse veya dükkân. aktarmacı lı k * Aktarma iş i. iplik. ev ilâçları . satan kimse veya dükkân. .ak ş amüzeri * Bkz. zarf. aktarma iş iyle uğ ra ş ma. aktarı cı aktarı lma * Aktarı lmak i ş i. virman. albino.

* Etken fiil. aktiflik * Etkinlik. * Etken. * Sürülmemiş tarlayı ilk ve ikinci kez sürmek. kiş isel çal ı ş maları nı ve i ş yapma yeteneklerini geliş tirmeyi sağ layan bilimsel yöntem. tulyum. aktav ş an aktif * Bir cins iri çöl sı çanı (Jaculus). yönünü de ğ iş tirmek. aktinoloji aktif fiil . çalı ş kan. uyarlamak. aktif duruma gelmek. küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak ad ı . aktifle ş tirme * Aktifleş tirmek iş i. toryum. etken. * Bir dilden baş ka bir dile çevirmek. aktinit * Aktinyum. amerikyum. * Bir ticarethanenin. aktif metot * Öğ rencilerin. protaktinyum. aktifle ş mek * Canlı hareketli. etkili olmak. aktifle ş tirmek * Aktifleş mesini sa ğ lamak. aktif duruma getirmek. aktartmak * Aktarmak iş i yaptı rtmak. aktif rol oynamak * etkili olmak. tercüme etmek. aktarmas ı z * (taş ı tlar için) Belli bir süre sonra inilip ba ş ka bir taş ı ta binilmesini gerektirmeyen. iktibas etmek. canlı . * Bir kitaptan veya bir yazı dan bir bölümü almak. * Çatı kiremitlerini gözden geçirerek kı rı k ve bozuk olanları nı n yerlerine sağ lamları nı koymak. * Bir tekniğ e göre biçimlendirmek. aktifle ş me * Aktif duruma gelme.* Bir ş eyin yolunu. ortaklı ğ ı n para ile değ erlendirilebilen mal ve haklar ı nı n tümü. bildirmek. daha çok Kur'an'ı baş ı ndan sonuna kadar okumak. aktif ta ş ı ma * Bir maddenin hücre zarı ndan enerji harcanarak hücre içine veya dı ş ı na taş ı nmas ı . aktartma * Aktartmak iş i yaptı rmak. *İ letmek. * Etkili. hareketli. * Etkin. aktarmalı * (taş ı tlar için) Belli bir süre sonra inilip ba ş ka bir taş ı ta binilmesini gerektiren. * Bir kitabı . plûtonyum.

* Etkinlik. * Günün olayı veya konusu. k ı zgı n (hayvan). aktinyum * Atom numarası 89. akut *İ lerlemiş . aktüel * Güncel. * Kapalı bir yerde seslerin dağ ı lı m biçimi. * Kadı n oyuncu. radyoaktif bir element. acil (hastalı k). aktivite aktivizm aktör * Erkek oyuncu. ş imdiki. aktris aktüalite aktüalitesini kaybetmek * güncelliğ ini yitirmek. * Kuvveden fiile geçmiş olan hâl (Aristo felsefesi). aktörün yaptı ğ ı iş . * Akümülâtörün kı saltı lmı ş adı .Kı saltması Ac. * Etkincilik. akur akustik akümülâtör * Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden. aktinyumlu * Özünde aktinyum bulunduran. aktörlük * Aktörün görevi. . ses da ğ ı lı mı . * Olduğ undan baş ka türlü görünme. aktüalizm * Geçmiş jeolojik olaylar ı n bugünkülere bakarak açı klanabilece ğ ini ileri süren öğ reti. * Fizik biliminin konusu ses olan kolu. akı mtoplar. atom ağ ı rl ı ğ ı 227 olan. edimselcilik. * Azgı n. * Olduğ undan baş ka türlü görünen kimse. * Edimsel. yank ı lan ı m. akuzatif akü * Yükleme durumu.* Güneş ı ş ı nları nı n hem insan hem de bütün canlı lar üzerinde etkisini inceleyen bilim dal ı . kendini baş ka türlü gösterme.ş iddetli. * Güncellik. istenildiğ inde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz. aktöre * Ahlâk. yank ı bilimi.

-al. akva * Kuvvetli. * Bu renkte olan. allı k. öz-el vb. -al / -el *İ simden sı fat türeten ek: gen-el. akvaryumcu * Akvaryum iş iyle u ğ raş an kimse. güz-el (<gözel). süs bitkisi olarak yeti ş tirilen. * (at donu için) Dorunun açı ğ ı . al (veya kanl ı ) gömlek gizlenemez * gizli tutulması elde olmayan ş eyler için söylenir. düzen. çiçeğ i di ş ve yüz ş iş lerinin tedavisinde kullan ı lan bir bitki (Lilium candidum). kı rmı zı . gövel (< gök-el). * Yüze sürülen pembe düzgün. k ı zı l.aküpunktür * Vücudun belirli noktaları na genellikle altı n iğ ne batı rarak yapı lan Çin'de yayı lmı ş olan tedavi. al (veya alı n) * iş te. sağ lam./ -el*İ simden fiil türeten ek. al al * Aldatma. * Bir tür sı rmal ı ve köstekli bı çak. Al * Alüminyum'un kı saltması . yuvarlak hücre. hile. akbal ı k (Lichia amia). * Kavimler. al basmak * loğ usa albastı hastalı ğ ı na tutulmak. 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balı k. kı zı la çalan. akzambak * Zambakgillerden. do ğ -al. akya balı ğ ı * Uskumrugillerden. * Süs balı ğ ı beslemecili ğ i. * Sulu boya resim. akvam akvarel akvaryum * Tatlı veya tuzlu su hayvanları nı n. al bayrak (veya sancak) . akyuvar * Kan ve lenf gibi vücut sı vı ları nda bulunan çekirdekli. ufak pullu. tuzak. * Kanı n rengi. akvaryumculuk * Akvaryumcunun mesleğ i. su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiğ i cam su kabı . lökosit.

ala ala * Toplu olarak yapı lan iş lerde ba ğ rı ş arak söylenen ala ala hey! ünleminde geçer. * Yazı n güneş bulut arkası nda kald ı ğ ı nda oluş an gölgeli durum. * araları ndaki senli benli iliş kiyi sürdürerek. . al gülüm ver gülüm * iki sevgilinin birbirine sevgi gösterisinde bulunmaları . vurularak ölmek./ -ele* Fiilden sı klı k (tekerrür) çatı sı türeten ek: çalk-ala-. çekiş e çekiş e. al kanlara boyanmak * yaralanmak.* Türk bayrağ ı . ş aş -ala-. çok renkli. kak-ala-. silk-ele-. alaca. al karı sı * Loğ usalara musallat olarak onları boğ duğ u sanı lan görüntü. kov-ala. * Açı k kestane renginde olan. pek iyi. al sana bir daha * yeni bir aksilik olunca bezginlik bildirmek için "i ş te" anlamı nda söylenir. elâ (göz). ala * Karı ş ı k renkli. *İ yi. * bir kimseye yapı lan hizmetin hemen karş ı lı ğ ı nı bekleme durumu. beklenilmeyen ş eylerin de olabileceğ ini anlatı r. al benden de o kadar * ben de aynı durumdayı m veya ben de aynı düş üncedeyim. vur ötekine (veya birine) * hiçbiri iş e yaramaz. hepsi bir ayarda. al birini. suluca (yemek). * Kekliğ in boynundaki siyah halka. al elmaya taş atan çok olur * değ erli kimselere sataş an çok olur. ş ehit olmak. al kiraz üstüne kar yağ mı ş * düş ünülmeyen. ala gün ala sulu * Yeni olgunlaş maya ba ş lamı ş (meyve). ala alaya kalkmak * bağ rı ş arak gürültü etmeye kalkmak. al takke ver külâh * uzun bir çekiş meden sonra. *İ yi piş memiş . * Alabalı ğ ı n kı saltı lmı ş adı . parajin. âlâ -ala. al kan * Doymuş alifatik hidrokarbonları n genel adı .vb. it-ele-. al giymedim ki alı nayı m * "bu iş le hiçbir ilgim olmadı ğ ı için söylenen sözleri kendi üzerime almad ı m" anlamı nda kullanı lı r.

uğ ursuz (kimse). alabandayı yemek * adamakı ll ı azarlanmak. alabora olmak * tekne. yar ı ya ş yarı kuru olan (toprak). sandal vb. * Aş ı rı derecede. * Bir serenin yatay durumdan düş ey duruma getirilmesi. alabros * Fı rça gibi dik kesilmi ş (erkek saçı ). alabanda etmek * dümeni sağ a veya sola. . sonuna kadar çevirmek. alabora * Geminin devrilecek kadar yan yatması . kemikli balı kları n bir familyası . alabanda vermek * azarlamak. alabanda iskele * Dümeni sol yana doğ ru sonuna kadar çevirme komutu. alabildi ğ ine * Sı nı rsı z. gereğ inden çok. alabacak * Ayağ ı sekili (at). haş lamak. alabalı k * Ala balı kgillerden. ş algama benzeyen bir bitki. * Ara bozucu. * Olanca hı zı ile. alabalı kgiller * Omurgalı hayvanlardan. * Selâmlamak için filika küreklerinin yukarı ya kaldı rı lması . deniz araçları devrilip ters dönmek. eti turuncu ve lezzetli. alabanda sancak * Dümeni sağ yana do ğ ru. *İ yice piş memiş (yemek). sonuna kadar çevirme komutu. paylamak. alabanda ate ş * Geminin bir yanı nda bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu. alaba ş * Turpgillerden. 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su bal ı ğ ı (Trutta faris). alabanda * Deniz teknelerinin iç yanlar ı . borda karş ı tı . * iş ler alt üst olmak. * Balı ğ ı toplamak için dalyan a ğ ı nı n yukarı ya alı nmas ı . dönek.ala tav * Az tavlı . ala tavlı * Bitkinin çimlenmesi için yeterli tavı bulmam ı ş (toprak). uçsuz bucaksı z. soğ uk ve duru sularda yaş ayan. Ala Yuntlu * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri.

alaca ğ ı na ş ahin. alaca a ş alaca bulaca * Çok karı ş ı k renkli. vereceğ ine karga (veya kuzgun) * alı rken kolaylı k gösteren. * vakit darlı ğ ı ndan bir öneriyi kibarca geri çevirmek. verirken de güçlük çı karan kimse. . * Kötü huy. alacak * Bir hesap gereğ ince daha alı nmamı ş olan para. daha çok üzüme düş en ben. alaca ğ ı na tutmak * bir ş eyi vereceğ e veya borca karş ı lı k saymak. * Ağ açta ilk olgunlaş an meyve. kül rengi. akla kara karı ş ı k. alaca ğ ı olsun! * "günün birinde ondan öcümü alı rı m" anlamı nda göz korkutma sözü. sazl ı klarda ya ş ayan bir ku ş türü (Ardeola ralloides). * Birkaç renkli iplikten yapı lmı ş dokuma. * Aş ure. alacakl ı * Birinden alacağ ı olan.alaca * Birkaç rengin karı ş ı mı ndan oluş an renk. alaca ğ ı olmak * birinden alı nacak parası olmak. matlûp. uzunluğ u 50 cm. alacakl ı çı kmak * alacağ ı vereceğ inden çok olmak. *İ ki veya daha çok renkli. alacak verecek * alı ş veri ş iliş kisi. bı ldı rcı n gibi kuş lar ı avlamak için kullanı lan iki renkli bez. * Keklik. borçlu karş ı tı . mal veya ba ş ka ş ey. alaca dü ş mek * (meyve) olgunlaş maya ba ş lamak. alacakl ı olmak * birinden alacağ ı bir ş ey bulunmak. alaca karanlı k * Güneş doğ madan önce veya battı ktan hemen sonraki aydı nlı k. yarı karanl ı k. * Para verilerek alı nacak ş ey. * Meyvelere. alacabalı kçı l * Balı kçı lgiller familyası ndan. * Birinden alacağ ı olan kimse. alacakarga * Saksağ an. alaca ğ ı m olsun da ala kargada olsun * alacaklı olmak iyi bir ş eydir.

alacalama * Alacalamak iş i. alacalı bulacalı * Çok karı ş ı k ve çiğ renkli. renkten renge girmek. alafrangacı lı k . âdet ve hayatı na uygun. alafrangacı * Alafranga hayatı benimsemi ş olan. alacamenek ş e * Hercaî menekş e. çardak. günün baş lay ı ş ı nı gece yarı sı 01 olarak kabul eden saat sistemi. alafranga tuvalet * Batı tarz ı nda kapakl ı . alacalandı rma * Alacalandı rmak iş i. benek benek boyamak. * Alafranga saat. * Avrupa uygarlı ğ ı nı benimsemiş . alacalanmak * Alaca bir duruma gelmek. alaçam alaç ı k * Rengi kı zı la yakı n bir çam türü (Picea excelsa). alacasansar * Benekli sansar türü. alaca bulaca. * Keçeden yapı lan çadı r. alacalanma * Alacalanmak iş i. Avrupa eğ itimiyle yeti ş miş (kimse). alacalı k * Alacalı olma durumu. üzerine oturulabilen klozetli tuvalet. alacalamak * Renk renk. alafranga alafranga müzik * Batı tarz ı nda ve ölçülerinde yap ı lmı ş müzik. alafranga saat * Günü 24 saat sayarak. * Eriyen karlar arası ndan yer yer toprak görünmek. alacalı * Alaca. alaturka karş ı tı . * Frenklerin töre. * Üzeri dal ve hası rla örtülmü ş kulübe. Frenklerle ilgili. rengârenk. alacalandı rmak * Alaca duruma getirmek. * Renkli ve renksiz kı lları n bütün vücutta düzenli ş ekilde da ğ ı lmayarak büyük ve küçük parçalar hâlinde birleş mesiyle meydana gelen bir at donu. * Herhangi bir heyecan dolayı sı yla benzi kı zar ı p bozarmak.

alafrangalaş ma * Alafranga usulleri benimseme. alâka çekmek (toplamak veya uyandı rmak) * ilgi çekmek. Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaş ayan bir cins geyik. * Gönül bağ ı . alâka duymak * ilgi duymak. alafrangalı k * Alafranga olma durumu. alâgarson * Kı sa kesilmiş saç. -alak / -elek * Fiilden sı fat türeten ek: yat-alak. * Oğ lan saçı biçiminde kesilmi ş (kadı n saç ı ). as-alak. ilgi çeken. alâimisema * Gök kuş ağ ı . alâkadar *İ lgili.* Alafrangacı olma durumu. erkeklerinin boynuzları uca doğ ru kürek biçiminde geni ş leyen. alâkadar olmak * ilgilenmek. alageyik * Geyikgillerden. alâkabah ş *İ lgilendirici. alafrangalaş tı rma * Alafrangalaş tı rmak i ş i. sı ğ ı n (Dama dama). alâka *İ lgi. alafrangalaş tı rmak * Alafrangalaş ması na sebep olmak. alafrangalaş mak * Alafranga olmak. alâkalanma * Alâkalanmak iş i. alafranga olma. postu benekli. alâkaland ı rma * Alâkalandı rmak i ş i. ilgili bulunulan. çök-elek vb. . alâkadar etmek * ilgilendirmek. alâkaland ı rmak *İ lgilendirmek. alafranga davranmak. ilginç.

marka. yakı nl ı k duymak. * Gönül bağ lamak. iz. ilgisi olmayan. kestane kargası (Garrulus glandarius). alâkok alalama alalamak etmek. alâminüt * Çarçabuk. niş an. * Saksağ an. iliş kisi kalmamak. kamuflâj. alâmet * Belirti. iri gövdeli. tüyleri alacalı bir kuş türü. alâmetifarikal ı * Alâmetifarikası olan. *İ lgisiz. meydan. iş aret. kayran. maskelemek. zevk almak. * Bir ş ey çekici gelmek. saha. kamufle * Balı k avlamakta veya yük taş ı makta kullanı lan büyük kayı k. alâkal ı alakarga *İ lgili. . alamana * Rafadan. alan * Düz. hemen. açı k ve geni ş yer. tabldot karş ı tı . o eş yayı üreten veya satanı tanı tan resim. alamana ağ ı * Kı yı lardan uzak sularda avlanmak için iki alamana kayı ğ ı tarafı ndan kullanı lan. * Kargagillerden. geniş li ğ i 7 ile 25 kulaç olan büyük ağ . * Büyüklük. alâkay ı (veya alâkası nı ) kesmek * ilgiyi. * Alalamak iş i.alâkalanmak *İ lgilenmek. * Orman içinde düz ve ağ açsı z yer. alâmetifarika * Bazı ticaret eş yası üzerine konulan. alâkart alâkası z alâkası zl ı k *İ lgisizlik. ötücü. uzunluğ u 200 ile 250. * Beneklerle. ayrı lmak. ilgisini kesmek. * Yemek listesinden seçilen. alâminüt yemek * Kolayca hazı rlanı p tüketilebilen yemek. harf gibi özel iş aret. fiyatları ayr ı ayrı hesaplanan (yemek). anı nda. irilik bakı mı ndan ş aş ı lacak durumda olan ş ey. ş ipş ak. ay ı rı cı özellik. düzlük. çizgilerle veya renklerle bezeyerek bir ş eyi bulunduğ u çevreye uydurmak. * Yemek listesinden yemek seçerek. * Ayı rı cı nitelik.

C. ala ş ağ ı vur yukarı * çekiş e çekiş e (pazarl ı k). alarga etmek * açı k denize çı kmak. alargadan seyretmek * Uzaktan bakmak. alan hı zı * Hareket eden bir cismi. yetkilerini elinden alı p yerinden uzaklaş tı rmak. sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastal ı ğ ı . * kapı p yere vurmak. alarga durmak * uzak durmak. alârm * Bir tehlike olduğ unda bunu herkesin haber alması için verilen i ş aret. yaklaş ma. dayanabilecek duruma gelmek. ilgisiz davranmak. alan korkusu * Bazı kiş ilerin alan. duran bir noktaya birleş tiren do ğ ru parçası nı n birim zamanda taradı ğ ı alan. . alan talan olmak * her biri bir yana dağ ı lmak. alârma geçmek * beliren tehlikeye karş ı direnebilecek. alan topu * Tenis. alargada durmak * uzakta durmak. * geri çekilmek. agorafobi. bazı durumlarda metallerle. *İ çinde birtak ı m kuvvet çizgilerinin yayı lmı ş bulundu ğ u var sayı lan uzay parçası . dağ ı tmak. kovmak.* Bir konu veya çalı ş ma çevresi. park. darmada ğ ı nı k. allak bullak. atmak. P. * Yüz ölçümü. ya ğ ma etmek. ala ş ağ ı etmek * birini. alt üst etmek. * Açı k deniz. açı ktan. engin. * Uzaktan. uzaklaş mak. ala ş ı mlama * Alaş ı mlamak iş i. Te gibi elementlerden olu ş an metal görünümünde katı veya sı vı karı ş ı m. alan talan etmek * allak bullak etmek. saha. * Eski Roma'da açı k hava gösterisi yapı lan geniş yer. engine açı lmak. karı ş mak istememek. karş ı laş maları n ve oyunları n yapı ldı ğ ı yer. alan talan * Karmakarı ş ı k. ala ş ı m *İ ki veya daha çok metalden. * Bir alı cı merce ğ inin net bir görüntü sağ layabildiğ i derinlik ve geniş li ğ in bütünü. * Yarı ş malar ı n. alarga * Açı ktan geç.

* Bir ş eyi elden ele vererek aktarma. * Bu töre ve hayatı benimsemi ş (kimse). alaturkala ş ma * Alaturkalaş mak durumu. töre ve hayatı na uygun. yalanla dolanla iş görmek. * Vapurlarda bu biçimde taş ı ma i ş i için bordalarda kurulan basamaklı iskele. alaturkac ı * Alaturka bilen. alaturka eser veren kimse. alavere * Bir ş eyin elden ele geçmesi. * Düzensiz. * Türk müziğ inden yana olan. alavere dalavere yapmak (veya çevirmek) * hileli. ezanî saat. alaturkala ş tı rmak * Alaturkalaş mas ı nı sa ğ lamak. alavereci . alaturka müzik * Türk müziğ i. görenek. söyleyen. alavere tulumbası * Emme basma tulumbası . alaturkala ş tı rma * Alaturkalaş tı rmak iş i. alaturkac ı lı k * Alaturkac ı olma durumu. alaturka saat * Güneş in batı ş ı nda 12'yi gösterecek biçimde ayarlanmı ş saat. * Alaturka saat. alaturkala ş mak * Alaturka olmak. * Bu tür müziğ i seslendiren veya çalan. * Kargaş al ı k. * Eski Türk gelenek. alavandal ı * Bkz. yöntemsiz. alafranga karş ı tı . alaş ı m elementlerini eriterek katmak. düzenli bir iş yapmak. andavallı . alaturkal ı k * Alaturka olma durumu. abra ş .ala ş ı mlamak * Çözen metale. alaten alaturka * Cüzamlı . alaturka tuvalet * Tuvalet ihtiyacı nı gidermek amac ı yla çömelme usulüne göre yapı lan tuvalet.

fazla sayı da. alaycı lı k alay ı nda olmak * iş i önem vermeyerek yapmak. alaya ç ı kmak * askerî bir okulda baş arı gösteremeyerek k ı taya gönderilmek. alay malay * hep birden. alay geçmek * alay etmek. onu küçümseme. bir ş eyle eğ lenme. alaybozan * Bir çe ş it fitilli tüfek. i ş iş aka konusu yapmak. müstehzi. * Çok kalabal ı k. alaya bozmak * alay niteliğ i vermek. * Genel olarak üç tabur (süvarilerde dört veya beş bölük) ve bunlara bağ lı birliklerden oluş an asker toplulu ğ u. âlây ı vâlâ ile * bütün gösteri ş i ile. * Bütünü. alay beyi * Albay rütbesinde jandarma alay komutanı . * Ses tonu. söz. küçümseyen. vurguncu. alay * Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. gülünç. eğ lenmek. göz kama ş tı rma. alay etmek * bir kimsenin. küçümseyerek eğ lenen. bir ş eyin.* Piyasada fiyatı düş ünce yükselir umuduyla mal alan ve fiyat yükselince malı satan toptanc ı . pek çok. bir durumun. alay gibi gelmek * inanı lacak gibi olmamak. * Çok miktarda. alaycı * Alay etme huyu olan. spekülâtör. yönlerini küçümseyerek e ğ lence konusu yapmak. alâyiş li . alâyiş * Gösteriş . eksik vb. * Alay eden. alaya almak * alay etmek. birlikte. kusurlu. hepsi. * Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu. alay alay alay * Kalabalı k olarak. davranı ş gibi yollarla biriyle.

* Alev alev. aleve tutmak. alazlamak * Bir ş eyin yüzünü alevden geçirmek. . albasma albastı * Albastı . alaz alaz alaz alaza alazlama * Alazlamak iş i. debdebeli. ciddî olmayan. * Doğ um sı rası nda temizli ğ e dikkat edilmemesi yüzünden loğ usanı n tutulduğ u ateş li hastalı k. 1 m uzunluğ unda. * Gerekli okul eğ itimini görmeden kendini yetiş tirmiş olan (kimse). ilgi toplamak. soğ an vb. mektepli karş ı tı . albeni vermek * çekiciliğ ini art ı rmak. küçümseyici. su mermeri. alazlanmak * Alazlamak iş ine konu olmak. * Sı zlatmak. miralay. *İ nsan derisi için. çekicilik. görkemli. cazibe. * Dökülen tohumlarla ertesi yı l kendiliğ inden çı kan tah ı l. * Alay edici. Atlantik Okyanusu'nda yaş ayan iri bir kuş türü (Diomedea * Rütbesi yarbay ile tuğ general arası nda bulunan ve ası l görevi alay komutanlı ğ ı olan üstsubay. albay albaylı k * Albay rütbesi veya albayı n görevi. acı vermek. albatr albatros exulans). üstünde kı zı llı k veya kı zı l lekeler belirmek. alazlanma * Alazlanmak iş i. * Alev. hoş ve güzel göstermek. * Gösteriş li. * Vücutta kı zı ll ı k veya k ı zı l lekeler belirmesi durumu. albeni * Alı m. alaylı * Erlikten yetiş miş subay. albasma. * Kaymak taş ı . müstehzi. loğ usa humması .* Gösteriş li. yalaz. yakmak. * Fı rt ı na kuş ugillerden. alaylı alays ı * Alaya benzer.

albenili * Alı mlı . albümin iş eme * Birçok hastalı klarda. özellikle böbrek hastalı kları nda idrarda albümin bulunması durumu. * Herhangi bir konu ile ilgili kı sa aç ı klamalar verilerek resimler bası lmı ş olan kitap. albenisi olmak * çekiciliğ i bulunmak. * Bile bile en kötü. alçak gerilim * Düş ük voltajlı elektrik hattı . oksijen. albüminli *İ çinde albümin bulunan. * Değ eri ve gücü az olan elektrik potansiyeli. ak tutma. albümin * Bitkilerin. yüzeyden ç ı kı ntı sı az olan kabartma. * Aş ağ ı . yüksek karş ı tı . alçak kavu ş um * Kavuş umda gezegenin güne ş le yer aras ı nda bulunması . kendini çok beğ enmek. beyaza yak ı n renkte. alçak yaylak . hayvanları n doku ve sı vı lar ı nda bulunan. hidrojen ve kükürt olan. alçak kabartma * Heykel sanatı nda. alçak * Yerden uzaklı ğ ı az olan. kötü havaya iş aret olan hava durumu. * Kalı n ses. fotoğ raf. yapı ş kan madde. birleş imi karbon. tekerçalar. aş ağ ı lı k. alçak bas ı nç * Barometrede 760 mm altı nda bulunan. alçacı k da ğ lar ı ben yarattı m demek * çok kurumlu olmak. alçak ses * Hafif ses. para vb. çekici. alçak gönüllü * (makam. namert. alçacı k * Çok alçak. suda eriyen. albinos albüm * Resim. soysuz. durumlarda) A ş ağ ı olanları kendisiyle eş it tutan veya kendi değ erini olduğ undan a ş ağ ı gösteren (kimse). pul gibi ş eyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter. azot. rezil hain. uzunçalar. * Akş ı n. alçak gönüllülük * Alçak gönüllü olma durumu. cazibeli. en ahlâksı zca davran ı ş larda bulunan. mütevazı . * Bir sanatçı nı n eserlerinin bir bölümünün yer ald ı ğ ı kaset. yüksek olmayan (yer). * (boy için) Kı sa.

alç ı kalı p * Bir ş eyin üzerine alç ı dökülerek alı nan kalı p.* Devamlı oturma bölgesinde. * Alçak. * Toprağ ı n çöküp oturması . alçakla ş ma * Bayağ ı laş mak durumu. alçalmak * Alçak duruma gelmek. cezir. * Aş ağ ı laş ma. alçakla ş tı rmak * Alçaklaş mas ı na sebep olmak. inme. alçakça * Oldukça alçak. hor görme. mezellet. alçarak alç ı * Az alçak.ş enaat. alçaltma * Alçaltmak iş i. alçakl ı k * Alçak olma durumu. * (insan için) Değ eri azalmak. * Düş künlük. normal tahı l ziraatı yap ı lan alanları n bitiş iğ inde genellikle deniz seviyesinden 900-1200 metre yükseklikteki yaylak. alçaltı ş * Alçaltmak iş i veya biçimi. bayağ ı la ş ma. alçaltmak * Alçak duruma getirmek. * Değ erini azaltmak. alçalı ş alçalma alçaltı alçaltı cı * Küçük düş ürücü. * Küçük düş ürme. * Alçı taş ı nı n piş irilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde. * Kabarma alçalma olayı nda suları n indiğ i dönem. zillet. * Alçalmak iş i. alçakla ş mak * Bayağ ı laş mak. alçakla ş tı rma * Alçaklaş tı rmak durumu. aş ağ ı lı k kimselere yaraş ı rcası na. * Alçakça davranı ş . yüksekten aş ağ ı doğ ru inmek. alç ı taş ı . zül.

* Avunmak. aldanç aldangı ç aldan ı ş * Aldanmak iş i veya biçimi. sı vatmak. * Alçı ile sar ı lmı ş olan. alç ı lanmak * Alçı lamak i ş ine konu olmak. tuzak. alç ı lı *İ çinde alçı bulunan. * Tavan ve duvarları n alç ı ile kaplanması nda çal ı ş an iş çi.* Toprak içinde katman olarak bulunan ve piş irilip toz durumuna getirilerek alç ı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat. alç ı lanma * Alçı lanmak i ş i. aldanma * Aldanmak iş i. alç ı lama alç ı lamak alç ı latmak * Alçı ile kapattı rmak. alç ı latma * Alçı latmak iş i. bir yalana kanmak. kandı rı cı . * Düş kı rı klı ğ ı na uğ ramak. * Alçı ile sı vamak. so ğ uk sebebiyle donmak. alç ı cı * Alçı taş ı nı çı karan kimse. oyalanmak. * Alçı lamak i ş i. * (bitkiler için) Havanı n birden ı sı nmas ı yla zamansı z açan çiçek. aldat ı cı aldat ı lma * Aldatı lmak iş i. * Bir hileye. * Çabuk ve kolay aldatı lan kimse. . aldat ı lmak * Aldatma niteliğ i olan. kanma. aldanmak * Görünü ş e kap ı larak yanl ı ş bir yargı ya varmak. * Alçı kar ı ş tı rmak. yanı lmak. yan ı ltı cı . alç ı pan * Tavan süslemelerinde kullanı lan ve çe ş itli desenleri olan alç ı dan yapı lmı ş kalı p. jips. * Üzeri ot veya kumla örtülmüş çukur. alç ı ya almak (veya koymak) * kı rı lan bir kemiğ i gereğ i gibi kaynaması için alçı ya batı rı lmı ş sarg ı ile sarmak.

yalan söylemek. * Elindekini baş kası na kapt ı rmak. gere ğ i gibi uyanı k olmay ı ş ı ndan yararlanarak onun zararı na kazanç sağ lamak. * (halk edebiyatı nda) söylemeye baş ladı . ilgisiz kalmak. aldatmak * Beklenmedik bir davranı ş la yanı ltmak. aldatı cı oyun. aldat ı ş * Aldatma iş i veya biçimi. aldatmaca * Aldatmaya dayanan davranı ş . soru veya ş art biçimlerinde kullanı lı r). * Ayartmak. kötü yola sürüklemek. kay ı tsı zlı k. avutmak. * Sı ğ dı rmak. * Önem vermek. ald ı rmazl ı k * Aldı rmaz olma durumu. ald ı rı ş sı z * Aldı rmaz. ald ı rı ş etmemek * önem vermemek. lâkaydî. umursamayan. ald ı rma ald ı rmak * Almak iş ini yapt ı rmak. * Oyalamak. aldatma * Aldatmak iş i. aldı rmamak. ald ı ğ ı abdest ürküttüğ ü kurbağ aya değ memek * sağ ladı ğ ı yarar. * Karş ı sı ndakinin dikkatsizli ğ inden. ald ı rtma * Aldı rtmak iş i. * (karı veya koca) E ş ine sadakatsizlik etmek. tasası zl ı k. baş tan çı karmak. * Aldı rmak iş i. kayı tsı z. ald ı rtmak * Aldı rmak iş ini baş kası na yaptı rmak. değ er vermek (bu fiil. ilgisizli ğ inden. * Birine verilen sözü tutmamak. ihanet etmek. i ğ fal etmek. * Vücuttan herhangi bir parçayı veya organı sa ğ lı k sebebiyle operasyonla ç ı kartmak. o ş eyin niteliğ i bakı mı ndan yanlı ş bir kanı vermek. lâkayt. ald ı rı ş * Aldı rmak iş i veya biçimi. ald ı rmaz * Bir ş eye önem vermeyen.* Aldatmak iş ine konu olmak. ilgi göstermemek. bu anlamı ile ancak olumsuz. ilgilenmemek. . umursamamak. verdi ğ i zararı karş ı lamamak. * Bir ş eyin görünürdeki durumu. umursamayan. * Getirtmek. aldehit ald ı * Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir s ı vı .

* Ortam. kurala uygun bir biçimde. sı radan. alelâcele alelâde * Çok acele ederek. * (yöntem gereğ i. * Alelâde olma durumu. * Duygu. alemci . alelusul alem * Bayrak. âlem yapmak * sazlı sözlü eğ lenmek. yöntem üzere) Yol yordam gereğ ince. madenden yap ı lmı ş ay yı ldı z veya lâle biçiminde süs. alelâdelik alelhesap alelhusus alelumum * Genel olarak. düş ünce.alegori * Bir görüntü. * Okuma yitimi. genellikle. * Minare. âlem * Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluş turduğ u bütün. * Eğ lence. en çok. * Herkes. * Hesaba sayarak. baş kalar ı . sancak direğ i gibi yüksek ş eylerin tepesinde bulunan. bambaş ka. ivedilikle. düş gücü. alelı tlak * Genel olarak. * Her zaman görülen. çarçabuk. * Durum ve ş artlar. alegorik aleksi * Alegori ile ilgili. * Hayvan veya bitkilerin bütünü. çevre. * Dünya. özellikle. kubbe. alelâcayip * Acayip üstü çok acayip. garip. cihan. bir yaş antı veya bir davranı ş ı n daha iyi kavranması nı sağ lamak için göz önünde canlandı rı p dile getirme. * Aynı konu ile ilgili kimseler veya bu kimselerin uğ raş ları nı n bütünü. evren. * Bayağ ı . * Hele. olağ an. tuhaf. alem olmak * sembol olmak. * Kendine özgü birçok niteliğ i bulunan ş ey veya farkl ı davran ı ş içinde bulunan kimse.

alessabah * Sabah erkenden. alerjisi bulunan. âlemin ağ zı torba değ il ki büzesin * Bkz. aleniyet * Açı k olma durumu. alesta tutmak * hemen kullanı labilecek durumda bulundurmak. alesta beklemek * hazı r durumda beklemek. âleme dalmak * çevre ile ilgisini kesip iç dünyası na kapanmak. açı kça. herkesin içinde. alemdar * Bayrağ ı veya sancağ ı taş ı yan. alesta * Harekete hazı r. herkesin içinde yapı lan. * Açı ktan açı ğ a. tetikte. sancaktar.* Camilerin kubbelerine. açı klı k. alenî * Açı k. âlem ş ümul * Dünya ölçüsünde. herkesin gözü önünde. alenîle ş mek * Herkesçe bilinir duruma gelmek. alet . meydanda. âlemi var m ı ? * yakı ş ı k alı r mı . minarelerine alem yapan veya takan kimse. bayraktar. alenîle ş me * Alenîleş mek i ş i veya durumu. uygun olur mu?. evrensel. alesta durmak * tetikte beklemek. üniversel. koku gibi nesnelere karş ı hastalı k derecesinde gösterdikleri aş ı rı tepki. elin ağ zı torba değ il ki büzesin. * Bir kimseye veya bir ş eye karş ı olumsuz yönde duyulan aş ı rı duyarlı k. alerji * Bazı canlı ları n birtakı m yiyeceklere. alerjik * Alerji ile ilgili olan. * eğ lenceye. toz. ortada. zevkusefaya kapı lmak. ilâçlara. yakı ş ı klı . alenen alengirli * Gösteriş li. gizlemeden. * Önder. * Herhangi bir maddeye veya kimseye karş ı olumsuz duyguları olan.

sı caklı k. * Bir makineyi oluş turan ve iş lemesine yardı m eden parçalardan her biri. alevlendirmek . * Aş k ateş i. * Mı zrak uçlar ı na takı lan küçük bayrak. önüne geçilemez. alet edevat * Bu el iş ini veya mekanik bir iş i gerçekleş tirmek için kullanı lan araçlar. alev * Yanan maddelerin veya gazları n türlü biçimlerde uzanan ı ş ı klı dili. * coş mak. telâş lanmak.* Bir el iş ini veya mekanik bir iş i gerçekleş tirmek için özel olarak yapı lmı ş nesne. yalaz. aletli * Aleti olan veya aletle yapı lan. heyecanlanmak. Alevî Alevîlik * Alevîliğ e bağ lı (kimse). * Vücut ı sı sı herhangi bir sebeple artm ı ş ve bu sebeple k ı zarm ı ş olarak. alev saçağ ı sarmak * bir olay. vası ta olmak. alev lâmbas ı * Gaz veya benzinle çalı ş an. alev bacay ı (veya saça ğ ı ) sarmak * ateş bacayı sarmak. * Halife Ali yanlı sı olma durumu. alaz. yalı m. aletli jimnastik * Birtakı m aletler kullanı larak yapı lan jimnastik. * Ateş . alev alev alevlendirme * Alevlendirmek iş i.ı ş ı lı ş ı l olmak. * Hoş görülmeyen bir i ş e yard ı mcı veya aracı olmayı kabul eden kimse. heyecana gelmek. ayg ı t. alev gibi parlamak * canlı . * Bir sanatı yapmaya. alet olmak * bilerek bir çı kar karş ı lı ğ ı veya bilmeyerek kötü bir iş te aracı lı k etmek. alet etmek * bir iş te birini uygun olmayan bir biçimde kullanmak. uygulamaya yarayan özel araç. alev makinesi * Düş man üzerine alevli sı vı lar püskürten taş ı nabilir alet. alev k ı rmı zı sı * Alev rengi. kı vı lc ı m. tehlikeli bir duruma gelmek. alev almak * tutuş mak. maş a. flâma. öfkelenmek. ucundan bir alev püskürterek yanan ve kurş un boru i ş lerinde kullanı lan bir araç. ateş bacay ı sarmak. * Alevli olarak. yanmaya baş lamak.

alevlenme * Alevlenmek iş i.* Alevlenmesini sağ lamak. karş ı duruma geçmek. ip. selâmet üzerinize olsun" anlamı nda karş ı lı k. çoğ altmak. * Bir iş in baş langı cı . alfa alfa * Yunan alfabesinin birinci harfi. * Karş ı . alfabe * Bir dilin seslerini gösteren. birinin zararı na olmak. aleyhte olmak * karş ı durum almak. *Ş iddetli. aleykümselâm * Arapça selâmünaleyküm selâmlama sözüne verilen "esenlik. aleyhine olmak * bir iş . * Zorlu. tutuş turmak. ş iddetini artı rmak. onun için iyi olmamak. harekete veya düş ünceye karş ı olma. * Bir dilin harflerini tanı tarak okuma öğ renmeyi sa ğ layan kitap. . Türk alfabesinde bulunmayan x. alfabe d ı ş ı * Bir milletin alfabesinde bulunmayan harf. aleyhtarl ı k * Bir iş e. * Etkisini. halı yapı mı nda kullanı lan bir bitki. karş ı tçı . hararetli. öfkeli veya heyecanlı bir durum almak. zı t. belirli bir sı raya göre dizilmiş belli sayı da harflerin bütününe verilen ad. karş ı tçı lı k. aleyh aleyhe dönmek * karş ı durum almak. w. aleyhine dönmek * destek vermekten vazgeçip karş ı duruma geçmek. alevlenmek * Alev çı karmaya baş lamak. alevlenmiş . aleyhinde (veya aleyhine) söylemek (veya bulunmak) * çekiş tirmek. alevli * Alevi olan. aleyhtar * Karş ı olan. alfa ı ş ı nları * Radyoaktif maddelerin yaydı klar ı üç ı ş ı ndan biri. q harfleri gibi. karş ı t. aleyhinde olmak * birine karş ı olumsuz duygu ve davranı ş içinde bulunmak. * Kuzey Afrika'da ve İ spanya'da yetiş en ve kâğ ı t. yermek. * Parlamak.

* Bir olayı veya bir nesnenin varl ı ğ ı nı duyum yolu ile yal ı n bir biçimde bilinç alanı na almak. * Bazı gemilerin baş veya k ı ç tarafı ndan eğ ik olarak uzat ı lmı ş bulunan makaralı . idrak etmek. algı lama algı lamak * Algı lamak iş i. alfabetik * Alfabe sı rası na göre dizilmiş . * Haş haş sütünü toplamakta kullan ı lan ka ş ı k. alfaterapi alfenit alg algarina * Ağ ı r bir ş eyi denizden çı karmak veya denize indirmek iş inde kullanı lan büyük vinçli deniz teknesi. alfabe sı rası . idrak edilmek. alfabetik sı ralama * Bkz. *İ çinde bakı r. * Vergi. algı bı ça ğ ı * Haş haş kozası nı çizmeye yarayan alet. * Rüş vet. * Eş itlik ilkesini sağ lamak için uyulan düzen. * Su yosunu. idrak. alfabetik katalog * Eserleri yazarları n soy adları na veya adları na göre sı raya sokan katalog. çinko. * Alfa ı ş ı nları nı n tedavide kullan ı lmas ı na verilen ad. alacak. idrak ettirmek. algı * Kazanç. o ş eyin bilincine varma.alfabe sı rası * Harflerin alfabedeki belirli düzene göre diziliş i. algı latma * Algı latmak i ş i veya durumu. algı lanmak * Algı lamak iş ine konu olmak. nikel bulunan ve çatal b ı çak takı mı yapmakta kullan ı lan gümüş lü bir ala ş ı m. algı lay ı cı * Algı yetkisi olan. algı lanma * Algı lanmak iş i veya durumu. algı n . algı algı * Bir ş eye dikkati yönelterek. kı sa ve kal ı n dikme. idrak etme. algı latmak * Algı lamak iş ini birine yapt ı rmak.

al ı cı gözüyle bakmak * inceden inceye gözden geçirmek. algler * Su yosunları . gid-eli. * istemek. * Bu ağ acı n mayho ş yemiş i. mü ş teri. tutkun. vurgun. al ı ç * Gülgillerden. yüzyı lı n ba ş ı nda yaş amı ş olan Türk matematikçilerinden Musaoğ lu Harezmli Mehmed'e Arapları n unvan olarak verdiğ i Elharezmî adı ndan batı da yapı lan bir terim. k ı rlarda yetiş en yabanî bir ağ aç (Crataegus). -al ı / -eli * ". kameraman. al ı k * Akı lsı z. * Televizyon alı cı sı nı doğ rudan çalı ş tı ran kimse. kamera. al ı cı ku ş * Atmaca. * Görüntüleri alan cihaz. al ı k * Hayvan çulu. * Azrail.. al ı cı bulmak * müş teri bulmak. almaç.-den beri" anlam ı nda zarf-fiil eki: al-alı . zayı f. kameraman. * Bir elektrik akı mı nı alı p baş ka bir kuvvete çeviren cihaz. sersem. al ı cı yönetmeni * Alı cı yı doğ rudan doğ ruya çal ı ş tı ran ve yöneten. * sağ lı klı . al ı cı çı kmak * müş teri bulunmak. al ı k al ı k .* Cı lı z. * Birine gönül vermiş . al ı cı kı lı ğ ı na girmek * müş teri gibi davranmak. * Ahize. görüntülerin filme al ı nması nı sağ layan kimse. Harezmli yolu. algoritma * IX. moru mor * telâş veya yorgunluktan yüzü k ı pkı rm ı zı kesilmiş (olarak). hastalı klı . Orta Ça ğ da ondalı k sayı sistemine göre yapı lan ve son zamanlarda belirli herhangi bir kurala ba ğ lı bulunan her türlü hesap iş lemine verilen ad. görme-y-eli vb. al ı cı verici * Bağ ı ş ladı ğ ı nı geri alan. * Kendisine bir ş ey gönderilen kimse. talip olmak.. canl ı kanlı . al ı cı * Satı n almak isteyen kimse. ebleh. alı cı hareketlerini gerçekleş tiren. * Eskimiş giyecek. al ı al. budala.

yapmakta olduğ u veya yapmak istediğ i iş ten geri tutmak. al ı k al ı k bakmak * aptalca. al ı m satı m * Satı n alma ve satma iş i. gid-elim. * Ayı rı p saklamak. al ı klaş tı rma * Alı klaş tı rmak iş i. baş la-y-al ı m. . al ı m çalı m * Gösteriş . al ı konulmak * Alı koymak iş ine konu olmak. * Gözü. al ı klaş ma al ı klaş mak * Alı k duruma gelmek. bekle-y-elim vb. çekici hareket. al ı k salı k * Aptal. engel olmak. al ı klaş tı rmak * Alı k duruma getirmek. alı ş veriş . al ı klı k * Alı k olma durumu veya alı kça bir iş . çalı m. aptallaş mak. * Kurum. * Alı klaş mak i ş i. al ı m satı m ofisi * Alı m satı m bürosu. * Aptalca. al ı konulma * Alı konulmak iş i. al ı m * Almak iş i. al ı m satı m bürosu * Alı ş veriş iş lerinin yap ı ld ı ğ ı veya düzenlendiğ iş ube. * Mani olmak. * Birini. ş aş kı nş aş kı n. ş aş kı nlaş mak. tatil edilmek. yer.* Aptalca. al ı koymak * Bir süre için bir yerde tutmak. cazibe. ş aş kı nş aş kı n. menedilmek. al ı mcı * Baş kas ı nı n hesab ı na alacak toplayan veya kabul eden kimse. kiş i eki: al-alı m. gurur. gönlü çeken durum. * Mahrum etmek. -al ı m / -elim *İ stek kipinin çokluk 1. al ı koyma * Alı koymak iş i. bir ş ey karş ı sı nda aptalla ş ı pş aş ı rmak.

gururlu. kader. al ı n çatı sı *İ ki kaş ı n arası . kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi. * Karş ı . makbuz. alnı n ortası . paket vb. al ı nlı k * Kadı nları n alı nları na taktı klar ı alt ı n veya gümüş ten süs eş yası . al ı nganlı k * Alı ngan olma durumu. talih. * (bazı ş eylerde) Ön. galeri. al ı msı zlı k * Alı msı z olma durumu. çalı mlı . zahmetli bir iş görmek. al ı n teri dökmek * çok emek vermek. güzel. al ı mlı çalı mlı * Gösteriş li. al ı n teri * Emek.al ı mlı * Alı mı olan. al ı n teri ile kazanmak * hak ederek. al ı nmak . cazibesiz. al ı n damarı çatlamak * Bkz. * Yapı larda cephe süsü. baca. k ı rı lan. çalı ş arak. al ı ndı al ı ndı lı * Para veya baş ka bir ş eyin teslim al ı ndı ğ ı nı gösteren belge. * Alı mı olmayan. mukadderat. al ı n yazı sı * Yazgı . al ı mlı lı k al ı msı z * Alı mlı olma durumu. al ı ngan * Aş ı rı duygulu. al ı nma * Alı nmak iş i. çabuk gücenen. çekici. emek vererek kazanmak. * Bir ocakta her türlü ayak. al ı n * Yüzün. cazibeli. * Kurumlu. ar damarı çatlamı ş . * Yerine gitmesini sağ lamak için gönderenin ek bir ücret ödeyerek postaya alı ndı karş ı lı ğ ı nda verilen (mektup. ka ş larla saçlar arası ndaki bölümü. ön yüz.).

al ı ş ı k olmak . aktarma. yayı lmak. münasebet. al ı ntı lama * Alı ntı lamak i ş i. *İ li ş ki. * Bir sözün. al ı ş veri ş i kesmek * biriyle ilgisi kalmamak. al ı p verememek * anlaş amamak. alı ntı yapmak. bir davranı ş ı n kendisine karş ı oldu ğ unu sanarak incinmek. iktibas etmek. ço ğ almak. adapte olunmak. * Uyarlanmak. artmak. kı rı lmak veya öfkelenmek.* Almak iş i yap ı lmak. al ı p satmaz görünmek * ilgisiz görünmek veya davranmak. al ı ş veri ş * Alı m satı m iş i. * Baş ka bir dilden alı nmı ş kelime. idrak kabiliyeti. al ı ntı * Bir yazı ya baş ka bir yazarı n yazı sı ndan alı nmı ş parça. iktibas. al ı ş veri ş e çı kmak * alı m satı m iş i için çarş ı ya gitmek. * Elde edilmek. al ı ş veri ş yapmak * alı m satı m iş ini gerçekleş tirmek. al ı p yürümek * az zamanda çok ilerlemek. derhal. al ı p vereceğ i olmamak * bir kimseyle hiçbir ilgisi olmamak. * Almak iş i veya biçimi. çekememek. aktarmak. geçinememek. al ı rl ı k al ı ş * Duygusal uyarı mları alabilme yeteneğ i. al ı ş fiyatı * Bir mal için alı m kar ş ı lı ğ ı ödenen para ve üretim gereçleri fiyatı . al ı ş ı k * Herhangi bir duruma alı ş mı ş olan. al ı ntı lamak * Bir yazı ya baş ka bir yazarı n yazı sı ndan cümle veya cümleler almak. al ı p sattı ğ ı olmamak * hiç ilgisi bulunmamak. al ı r almaz * hemen. al ı p vermek * yürek çarpı ntı sı geçirmek.

huy. al ı ş ı klı ğ ı bı rakamamak. huy hâline getirmek. al ı ş ı lma al ı ş ı lmak * Alı ş ı lmak iş i. ünsiyet. * Etkisini yitirmek. . itiyat. * Tutuş mak. hiç yabancı lı k çekmemek. arkadaş lı k. al ı ş kı n olmak * iyice alı ş mak. uygun gelmek. mutat. ş artlanm ı ş davran ı ş . al ı ş kanl ı k. al ı ş ı lmı ş * Her zamanki. * Yakı nlı k. hep aynı biçimde gerçekleş mesi sonucu beliren. * Sürekli ister olmak. intibak etmek. yanmaya baş lamak. bilinmeyen. * Yapı lmaya al ı ş ı lmı ş davran ı ş . al ı ş kı al ı ş kı n * Bir ş eye veya bir ş ey yapmaya alı ş mı ş olan. az rastlanan. al ı ş ma al ı ş mak * Bir iş i tekrarlayarak kolaylı kla yapabilmek. al ı ş kanlı ktan kopamamak * belli bir huydan vazgeçememek. * Evcilleş mek.* alı ş kanlı k durumuna gelmek. al ı ş kanlı k edinmek * bir ş eyi sürekli yapar olmak. * Yadı rgamaz duruma gelmek. al ı ş ı lmamı ş * Nadir. al ı ş ı klı k * Alı ş ı k olma durumu. ehlîleş mek. * Uyar duruma gelmek. * Bir ş eye al ı ş mı ş duruma gelinmek. al ı ş kı nlı k * Alı ş kı n olma durumu. ı sı nmak. * Alı ş mak i ş i. al ı ş kan * Alı ş kı n. *İ ç ve dı ş etkilerle davran ı ş ları n tekrarlanması . al ı ş kanlı ğ ı nda olmak * iyice alı ş ı k bulunmak. itiyat edinmek. al ı ş kanlı k * Bir ş eye al ı ş mı ş olma durumu. al ı ş mı ş kudurmuş tan beterdir * alı ş ı lan bir ş eyden kolayca vazgeçilmez. * Bağ lanmak.

temrin. Ali * Kiş i adı olarak a ş ağ ı daki deyimlerde geçer. âlicenapl ı k * Âlicenap olma durumu. sakat. * Bir beceriyi. . * Âlime yakı ş an. yüksek. Ali'nin külâhı nı Veli'ye. Ali k ı ran baş kesen * zorba. bir baş kası ndan aldı ğ ı nı da ona vererek i ş ini yürütmek. egzersiz. * Vücudun biyolojik yönden geliş imini sağ layan çalı ş ma. âlim alimallah âlimane âlimlik * Bilginlik. * Onurlu. Veli'nin külâhı nı Ali'ye giydirmek * (bir kimse) birinden aldı ğ ı nı ötekine.al ı ş tı rma * Alı ş tı rmak iş i. sarı msaklı yoğ urt ve kı yma ile yapı lan bir çe ş it yemek. alinazik * Közlenmiş patlı can. * Açı k zincirli (organik madde). alifatik alil alim * Bilen. Ali k ı ran baş kesen * çok zorba. idman. bilici. âlimin yaptı ğ ı gibi. * Allah "Allah bilir" anlamı na gelen bu söz. ötekinden aldı ğ ı n bir baş kası na vererek i ş ini yürütmek. * Bilgin. söylenen bir sözün do ğ rulu ğ una inandı rmak için kullanı lı r. ş erefli. * Hastalı klı . * Uyar duruma getirmek. Ali Cengiz oyunu * "kurnazca ve haince düzen" anlamı nda kullanı lı r. Ali'nin külâhı nı Veli'ye. bilgiyi kazanmak için yapı lan tekrar. Veli'nin külâhı nı Ali'ye giydirmek * birinden aldı ğ ı nı öbürüne. âlicenap * Cömert. âli * Yüce. al ı ş tı rmak * Alı ş mas ı na yol açmak.

potasyum. önceden pey verilerek yap ı lan (satı ş ). midye. alkı m * Gök kuş ağ ı . onaylandı ğ ı nı anlatmak için el çı rpma. * En güzel. da ğ ı tma. tarak gibi kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanı lan. * Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı . alkalik * Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan. sezyum elementlerinin sağ ladı ğ ı metaller. * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri. rubidyum. aliyyülâlâ alizarin * Kök boyası . alkalölçer. alivre satı ş * Vadeli satı ş . kalevî. antiasit. alkı ş ağ ası * Padiş ahı alkı ş lamakla görevli kimse. * Dağ ı tı m. lityum. ağ ı z kı smı demirden bir a ğ . alkalimetre. alkali metaller * Oksitlenmelerini sodyum. kök k ı rmı zı sı . alivre * Ürün daha tarladayken. asitlerin kı rmı zı ya çevirmi ş olduğ u bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliğ i vardı r.aliterasyon *Ş iir ve nesirde uyum sağ lamak için söz baş ları nda ve ortaları nda aynı ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanmas ı . alkı ş * Bir ş eyin be ğ enildiğ ini. Bu maddelerde. alize Alka Evli alkali * Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yı l süresince düzenli esen birtakı m rüzgârlar. mükemmel. alkalimetre * Bkz. alkarna *İ stiridye. yetiş tiğ i zaman teslim edilmek üzere. alkı ş lama. alkalölçer * Alkalilerin saflı k derecesini belirtmeye yarayan cihaz. alkaloit * Özellikleri ile alkalileri andı ran organik madde. alkı ş kopmak * birdenbire güçlü bir biçimde el çı rpı lmak. alkı ş almak * çok beğ enilmek. alkı ş toplamak . en iyi.

yanı cı . * Bira. kokulu.* çok alkı ş lanmak. takdir etmek. * Alkı ş lamak i ş i. * Türk askerinin hücum narası . * En büyük. alkı ş tufanı kopmak * sürekli ve coş kun alkı ş baş lamak. *Ş akş akç ı . onaylandı ğ ı nı anlatmak için el çı rpmak. ş arap gibi sı vı lar ı n veya pancar. alkolik * Alkollü içkilere aş ı rı derecede dü ş kün olan (kimse). alkolölçer * Sı vı lardaki alkol oranı nı ölçmeye yarayan cihaz. etil alkol. C2H5OH. Allah * Kâinatta var olan her ş eyin yaratı cı sı . alkı ş tutmak * el çı rparak veya topluca. Tanr ı . renksiz sı vı . alkı ş lanmak * Alkı ş lamak i ş ine konu olmak. alkil alkol * Alkol kökü. alkı ş çı * Alkı ş layan (kimse). * Beğ enmek. yüksek sesle "yaş a". Mevlâ. * Her türlü alkollü içki. Rab. etanol. * taraftar olmak belli bir görüş ten yana olmak. alkolizm alkollü * Alkollü içkilere hastalı k derecesinde düş kün olma durumu. ispirto. alkı ş çı lı k alkı ş lama alkı ş lamak * Bir ş eyin be ğ enildiğ ini. Allah (bin bir) bereket versin . yağ cı . * Alkolden yapı lmı ş veya içinde alkol bulunan. yüze gülücü. koruyucusu olduğ una ve tek oldu ğ una inanı lan yüce ve üstün varlı k. alkı ş lanma * Alkı ş lanmak i ş i. * Allah adı baz ı isim tamlamaları nda tamlanan kelimeyi güçlendirir. *İ çkili. uçucu. Yaradan. patates ni ş astas ı nı nş ekere dönüş türülmesi sonucu ortaya ç ı kan glikoz çözeltilerin mayalaş mı ş özlerinin dam ı tı lmas ı yla elde edilen. Allah Allah! *ş aş ma veya can sı kı ntı sı anlatan bir ünlem. en usta. * Alkı ş çı olma durumu. "var ol" gibi sözler ile birini alkı ş lamak. dalkavuk.

Allah cezas ı nı vermesin (veya Allah cezası nı versin) * yarı ş aka. Allah ac ı sı nı unutturması n * Tanrı bu acı yı unutturacak daha büyük bir acı göstermesin. Allah (seni) inandı rsı n * inanı lmas ı pek kolay olmayan bir ş ey anlatı lı rken yemin yerine söylenir. Allah bahtı ndan güldürsün * (evlenecek kı z için) mutluluk dileğ ini belirtir. Allah bana.* bir kazanç karş ı sı nda durumundan ho ş nut olmayı belirtir. Allah (veya Allahı m) * bir ş ey karş ı sı nda hayranlı k veya yakarma bildirir. kazan ı rsam öderim. . sevdiğ ini) Tanrı kazadan. Allah can ı nı alsı n * ilenme sözü. belâdan korusun. usanç bildirir. Allah beterinden saklası n (veya esirgesin) * Tanrı daha kötü duruma düş ürmesin. esirgesin. bazen de gerçek öfke ile söylenen ilenme sözü. Allah bir yastı kta kocatsı n * yeni evlenenlere "bir arada yaş lanı n" anlamı nda söylenen bir iyi dilek sözü. Allah ak ı l fikir versin (veya Allah akı llar versin) * akı lsı zca bir davranı ş ta bulunanlar için kullanı lı r. * bana öyle geliyor ki. kendine yapı lmı ş olan haks ı zl ı kları n düzeleceğ ine inanmak gerektiğ ini anlat ı r. Allah aş kı na * birlikte söylendiğ i sözün anlam ı na göre ant vermek veya yalvarmak için "Allah'ı nı seversen" anlamı nda. Allah aratması n * yakı nı lacak bir durumda "Tanrı daha kötüsünü göstermesin" anlam ı nda kullanı lı r. Allah art ı rsı n * (gerçek veya alay anlamı nda) Tanrı daha çoğ unu versin. ş aş ma. Allah bilir * belli değ il. Allah belâsı nı versin * ilenme sözü. Allah bir * yemin yerine kullanı lı r. yar ı ş aş ma yollu. Allah bağ ı ş lası n * (çocuğ unu. Allah büyüktür * günün birinde hakkı nı alaca ğ ı na. Allah bir dedi ğ inden ba ş ka sözüne inan ı lmaz * birinin çok yalancı olduğ unu anlatmak için söylenir. ben de sana *ş imdi sana borcumu ödeyecek param yok.

Allah esirgesin (veya saklas ı n) * Tanrı korusun! Tanrı kötü durumla karş ı laş tı rması n!. Allah düş manı ma vermesin * anlatı lan bir kötülüğ ün büyüklüğ ünü belirtmek için söylenir. Allah Halil İ brahim bereketi versin * Tanrı çok versin. Allah eksik etmesin * Tanrı yokluğ unu göstermesin. * birinin yaptı ğ ı bir hizmet an ı lı rken onun için teş ekkür yollu söylenir. Allah için * gerçekten. Allah emeklerini eline vermesin * Tanrı emeklerini boş a çı karmas ı n. Allah hakk ı için * ant içmek veya ant vermek için kullanı lı r. böyle de olsa onun varl ı ğ ı na ş ükredildiğ ini anlatı r. Allah eksikliğ ini göstermesin * pek gerekli olan bir ş eyin kusuru anlatı lı rken. . Allah hoş nut olsun * bir kimsenin. Allah etmesin * olması istenilmeyen bir durumdan veya bir olaydan söz edilirken söylenir. Allah dirlik düzenlik versin * Tanrı aile huzuru versin. bereket versin. Allah dokuzda verdiğ ini sekizde almaz * alı n yazı sı ne ise o olur. doğ rusu. kendisine iyiliğ i dokunan biri için kulland ı ğ ı bir iyi dilek sözü. Allah göstermesin * Tanrı kötü bir durumla karş ı laş maktan korusun. Allah hay ı rlı etsin * genellikle bir olay baş langı cı nda "Tanrı uğ urlu etsin" anlamı nda söylenir. Allah gecinden versin * "çok yaş ayası n"' anlam ı nda kullanı lan bir iyi dilek sözü.Allah dağ ı na göre kar verir * Tanrı herkese dayanabileceğ i ölçüde sı kı ntı verir. Allah ecir sab ı r versin * baş sağ lı ğ ı dileğ i olarak söylenir. Allah herkesin gönlüne göre versin * Tanrı herkesin dileğ ini yerine getirsin. Allah derim * pek bozuk bir iş için sorulan "ne dersin?" sorusuna karş ı "söyleyecek baş ka söz bulamı yorum" anlamı nda kullan ı lı r. Allah dört gözden ay ı rması n * "Tanrı . çocuğ u yetim veya öksüz bı rakmas ı n" anlamı nda bir iyi dilek sözü.

Allah ne verdiyse * yemek olarak evde ne varsa. Allah kabul etsin * sevap sayı lan bir iş yap ı ldı ğ ı nda söylenir.Allah iki iyilikten birisini versin * (ağ ı r hasta için) ya ölsün kurtulsun. kötü duruma düş ürmesin!. Allah kazadan belâdan saklas ı n * Tanrı 'nı n insanı türlü kötülüklerden koruması dileğ iyle söylenen bir iyi dilek sözü. Allah manda ş ifalı ğ ı versin * çok veya ağ ı r yemek yiyenler için ş aka yollu söylenir. Allah k ı smet ederse * Tanrı izin verirse. . Allah mübarek etsin * kutlu olsun. * onaylanmayan bir durumda alay yollu kullanı lı r. * karş ı lı k beklemeksizin. Allah kerim * Tanrı büyüktür. Allah kahretsin * "Tanrı cezası nı versin" anlamı nda bir ilenme sözü. Allah rahatl ı k versin * genellikle yatmaya gidilirken söylenen bir iyi dilek sözü. Allah sa ğ gözü (veya eli) sol göze (veya ele) muhtaç etmesin * Tanrı kimseyi kimseye. Allah övmü ş de yaratmı ş * çok güzel olanlar için söylenir. Allah iyili ğ ini (veya lâyı ğ ı nı ) versin * hoş a gitmeyen bir davran ı ş karş ı sı nda hoş görü ile söylenir. ya iyi olsun. Allah müstahakı nı versin * (gerçek veya alay anlamı nda) çı kı ş ma anlatan bir söz. Allah kavu ş tursun * birinin yakı nı . en yakı nları na bile muhtaç etmesin. * ne olursun. Allah kuru iftiradan saklas ı n * bir suçlama karş ı sı nda bunun sı rf iftira olduğ unu anlatmak için söylenir. Allah rahmet eylesin * ölüleri hayı rla anmak için söylenir. Tanrı 'ya güvenmeli. Allah ömürler versin * saygı gösterilen bir kimseye selâm veya teş ekkür olarak söylenir. Allah korusun (veya saklası n) * Tanr ı tehlikeye. Allah r ı zas ı için * dilencilerin para isterken söyledikleri yalvarma sözü. bulunduğ u yerden ayr ı lı nca kalanlara kavuş ma dileğ inde bulunmak için söylenen söz.

Allah tamam ı na eri ş tirsin * herhangi bir iş veya olayı n iyi sonuçlanması dileğ iyle söylenir. gidersen git" anlamı nda kullanı lı r. kul taksimi kar ş ı tı . Allah vergisi * Tanrı vergisi. Allah versin * iyi bir ş ey ele geçirenlere memnunluk bildirmek için. * birinden pek yana olmayan bir söz söyleneceğ i zaman onun adı ndan önce getirilen giri ş sözü. Allah taksimi * Eş itlik gözetilmeden yapı lan payla ş tı rma kul taksimi karş ı tı . Allah taksiratı nı affetsin * (ölüler için) Tanrı kusurları nı bağ ı ş lası n. Allah son gürlüğ ü versin * Tanrı . * "keyfin bilir. Allah taksimi * eş itlik gözetilmeden yap ı lan payla ş tı rma. Allah vermesin * bir ş eyin olmaması dileğ ini anlatı r. Allah yazd ı ise bozsun . Allah seni (veya sizi) inandı rsı n * doğ ru söylüyorum. * dilenciyi savmak için söylenir. * uzaktaki tanı dı klar an ı lı rken kullan ı lı r. Allah yap ı sı *İ nsanlar tarafı ndan değ il de tabiatta olduğ u gibi. * yolda güçlük içinde bulunanlara iyi dilek sözü olarak kullanı lı r. çok hı rpalamak. yaş lı lı kta sı kı ntı göstermesin. yaradı lı ş tan olan yetenek veya özellik. Allah sonunu hay ı r etsin * bir iş in sonucu için kaygı duyuldu ğ unda söylenen bir iyi dilek sözü. Allah tekrar ı na erdirsin * tekrar bu günleri görün. bazen de takı lma ve ş aka için söylenir.Allah selâmet versin * yola ç ı kanlara "Tanrı kazadan belâdan korusun" anlamı nda söylenen bir u ğ urlama sözü. Allah utandı rması n * bir iş e giriş enlere söylenen baş ar ı dileğ i. Tanrı tanı ktı r. Allah vere de * iyi dilek anlatı r. Allah var (veya Allah' ı var) * doğ rusunu söylemek gerekirse. iyiliğ ini senden esirgemesin" anlam ı nda teş ekkür olarak kullan ı lı r. Allah yaratt ı dememek * kı yası ya dövmek. Allah senden raz ı olsun * yapı lan bir iyilik karş ı sı nda "Tanrı seninle birlik olsun.

Allah' ı m! *ş iddetli bir duygulanma anlatan ünlem. Allah' ı n adamı * garip. Allah'a yalvar * kendi kusuru yüzünden güç bir duruma düş üp yak ı nan kimseye "ben sana yardı m edemem. Allah' ı n evi * cami. Allah' ı n binası nı yı kmak * kendini veya baş kası nı öldürmek. benden bir ş ey umma" anlamı nda söylenir. Allah'a bir can borcu var * Allah'a vereceğ i canı ndan baş ka hiç kimseye bir borcu yok. Allah'a emanet olun * ayrı lan ı n kalana söylediğ i bir esenleme sözü. mescit. Allah' ı (veya Allah'ı nı ) seversen * "Allah aş kı na" gibi. Allah' ı n gazabı * çok sı kı ntı veren ş ey.* gerçekleş mesi istenmeyen bir olay veya durum için kullanı lı r. Allah'a (bin) ş ükür * "hamdolsun". Allah' ı n belâsı * varlı ğ ı üzüntü veren. Allah'a emanet * "Tanrı esirgesin" anlamı nda birini överken söylenir. * insan gönlü. saf. Allah' ı n (veya Tanrı 'nı n) günü * (bı kkı nl ı k duygusu ile) hemen hemen her gün. ş irret. Allah' ı çok. Allah yürü ya kulum demiş * az zamanda çok para kazananlar veya iş inde çok ilerleyenler için söylenir. Allah' ı n emri * kader. insanı az bir yer * pek ı ssı z ve kuytu bir yer. ş aş ma veya usanç gibi duygular da anlat ı r. Allah' ı n cezası * pek yaramaz. Allah ziyade etsin * (kahve ve yemekten sonra) "Tanrı artı rsı n" anlamı nda kullanı lan bir iyi dilek sözü. zavallı (kimse). yalvarma için kullanı lmakla birlikte. "bereket versin" gibi durumdan memnun olundu ğ unu anlatı r. yerine göre ant verme. Allaha ı smarladı k * Ayrı lanı n kalan veya kalanlara söylediğ i bir iyi dilek sözü. .

allak bullak olmak * çok karı ş ı k duruma gelmek. Allahüâlem * Tanrı daha iyisini bilir anlamı nda kullanı lı r. aldatı cı . allak bullak * Alt üst. düzeni bozulmak. utan. Allah'tan umut kesilmez * daha çok ağ ı r hastalar için söylenilen "iyile ş ebilir" anlam ı nda bir iyi dilek sözü. sebebi anlaş ı lmayan veya ş aş ı lan ş eyler için kullanı lı r. vicdansı z. Tanr ı sı z. dönek. Allahütealâ * Yüce Tanrı . yapt ı ğ ı kötülüğ ün cezası nı Tanrı versin. düzeni bozmak. Allah'tan kork! * "yapma. karmakarı ş ı k. Allah'tan korkmaz * can yakı cı . ş aş ı lacak bir durum alması nda kullanı lı r. Allah' ı ndan bulsun * ben kendisine bir ş ey yapmayaca ğ ı m. * Acı ması z. allahs ı zl ı k * Tanrı sı zl ı k. altı üstüne gelmek. Allah'tan * iyi ki. acı mas ı z. zihnini) dü ş ünemez duruma getirmek. * Kendisine güvenilmesi doğ ru olmayan (kimse). * (aklı nı . allak * Sözünde durmaz. ş aş ı rmak. kiş i. dilek ve yalvarma amac ı yla kullan ı lı r. Tanr ı 'nı n varlı ğ ı na inanmayan. zihin) ş aş kı na dönmek. yazı ktı r!". bir olayı n) beklenmedik. * (akı l. ulu Allah. allak bullak etmek * karmakarı ş ı k bir duruma getirmek. allama * Allamak i ş i.Allah' ı n hikmeti * beklenmeyen. * yaradı lı ş tan. insafsı z. Allah' ı nı seversen * istek. * Kendisinden hiçbir iş te yararlı k umulmayan saf ve zararsı z (kimse). allahlı k allahs ı z * Tanrı 'yı tanı mayan. insafs ı z. . karmakarı ş ı k olmak. kimse. kar ı ş mak. Allah' ı n kulu * insan. Allah' ı n iş ine bak * (bir iş in.

* Al olma durumu. *İ çine sı ğ mak. * Bir ş eyi elle veya ba ş ka bir araçla tutarak bulundu ğ u yerden ayı rmak. * Göz alı cı renkler ve ş eylerle süslenmiş .allamak allâme * "Süslemek. all ı all ı pullu all ı k * Üzerinde al renk bulunan. allâmelik taslamak * bilgisiz olduğ u hâlde her ş eyi bilir görünmek. * Allaş mak iş i veya durumu. alı cı . * Alı ntı . * Ele geçirmek. reseptör. * Birlikte götürmek. * Kadı nları n süs için yanaklar ı na sürdükleri al boya. * Bir parçanı n allegrodan biraz daha ağ ı r çalı nacağ ı nı anlatı r. * Almak iş i. allâmelik * Allâme olma durumu. * Satı n almak. ahize. * Bir ş eyi veya kimseyi bulundu ğ u yerden ayı rmak. allem * Bir iş i istediğ i duruma getirmek için "her türlü kurnazca çareye ba ş vurmak" anlam ı yla allem etmek kallem etmek deyiminde geçer. iktibas. fethetmek. * Yanı nda bulundurmak. alla ş ma alla ş mak allegretto allegro * Bir parçan ı n canlı . * Al duruma gelmek. alma almaç almak . allâme kesilmek * her ş eyi bilir görünmek. allanma allanmak * Süslenmek. * Bir elektrik akı mı nı alı p baş ka bir kuvvete çeviren cihaz. * Derin ve çok bilgisi olan. * Allanmak iş i. kaldı rmak. çok bilgili. neş eli ve hı zlı çal ı naca ğ ı nı anlat ı r. donatmak" anlamı na gelen allamak pullamak deyiminde geçer.

koymak. * Örtmek. ile evlenmek. * Çalmak. Avusturya ile İ sviçre'nin bir bölümünde kullanı lan * Almanları n kullandı ğ ı dil. * (tat veya koku için) Duymak. Almanya. * (yol için) Gitmek. * Kı saltmak. koparmak. meteoroloji. * Gidermek. (mesafe) katetmek. tehlikeli bir ş eye uğ ramak. Alman usulü * Bir topluluk için yapı lan harcamada giderlerin herkese e ş it olarak bölüş türülmesi yöntemi. * (süre için) Değ iş tirmek. çekmek. * Soldurmak. * Kazanç sağ lamak. eksiltmek. * Kazanmak. bakı r ve nikelden yapı lan. kullanmak. * Temizlemek. * Yerini değ iş tirmek. * Kendine ulaş tı rmak. kaplamak. Alman * Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse. *İ çeri sı zmak. * (ölüm sebebiyle) Ayrı lmak. yok etmek. kadı n için) .. Alman papatyas ı * Orta Avrupa'da yetiş en bir papatya türü (Anfhemis mobilis). gümüş ü andı rı r bir ala ş ı m. * Bu dile özgü olan. yı kanmak. bayram. * Baş lamak. Alman gümü ş ü * Çinko. * Bürümek.. * Zararlı . * Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çı karmak.* Kabul etmek. ay gibi bölümlerinden baş ka. sarmak. * Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan. * Yolmak.. * Görevden. * (içecek veya sigara için) İ çmek. * Davranı ş veya makam değ iş tirmek. istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim. almanak * Yı lı n gün. gibi anlamak. Almanca dil. Almancı * Almanya yanlı sı olan (kimse). banyo için) Yapmak. * . . içine çekmek. * Alman halkı na. elde etmek. * Yutmak. iletilmek.. * (erkek. * (içeri) Götürmek. * (motor) Çalı ş ması için gerekli olan elektrik veya yakı ttan yararlanı r duruma gelmek. * Göreve. yı l dönümü gibi belli günleri ve birtakı m astronomi. mayş or. Almanya'ya özgü olan ş ey. * (duş . almamazl ı k * Kabul etmeme durumu. iş e baş latmak. hafta. * Bir yeri savaş la ele geçirmek. * Sürükleyip götürmek. iş ten çekmek.

. baş ar ı göstermiş olarak. kötü talihi. almaş ı k yapraklar * Sapı n iki yanı nda karş ı lı klı değ il de aral ı klı olarak bir sağ da. almaş *İ ki veya daha çok ş eyin sı ra ile değ iş tirilerek kullanı lmas ı veya kendiliğ inden değ iş erek çal ı ş ması . kiş inin baş ı na gelmesini Allah' ı n buyurmuş olduğ una inanmak.* Almanya'da çalı ş an Türk iş çisi. mütenavip. Almanla ş mak * Alman yaş ayı ş tarz ı nı benimsemek. Almanla ş tı rma * Almanlaş tı rmak i ş i. ke ş ikleme. tertemiz. alternatif. Almanla ş ma * Almanlaş mak i ş i veya durumu. * Birinin doğ ru olmas ı ötekinin yanlı ş lı ğ ı nı gerektiren iki önermenin oluş turduğ u sistem. almaş ı k *İ ki veya daha çok ş eyin sı ralanmaları nda değ iş iklik olan. alo * Telefon konuş ması nda kullanı lan seslenme sözü. münavebe. aln ı nı n kara yazı sı * kötü kaderi. aln ı nı karı ş lamak * küçümseyerek meydan okumak. bir solda bitmiş yapraklar. almaş ı klı k * Dönüş ümlü ve düzenli sı ralanma. almaş lı alnaç * Almaş niteliğ i olan. ön yüzü. aln ı nda yazı lmı ş olmak * bir olayı n. ş erefiyle. takdir etmek. aln ı na kara sürmek * bir kimsenin haksı z yere kötü tanı nması na yol açmak. aln ı açı k yüzü ak * çekinecek hiçbir durumu veya ayı bı olmayan. aln ı ndan öpmek * beğ enmek. Almancı lı k * Almancı gibi davranma. * Almaş lı olarak iş leyen. * Bir ş eyin ön taraf ı . Almanla ş tı rmak * Almanlara özgü yaş ayı ş tarz ı kazandı rmak. aln ı nı n ak ı ile * ayı planacak bir duruma dü ş meden.

yiğ itlik. simya.alogami alotropi alp * Bir çiçek tepeciğ inin baş ka bir çiçek tozu ile tozlanmas ı . * Dağ cı lı k. simyacı . al ş imi al ş imist alt * Elementleri altı na çevirmek isteyen bir iş alan ı . * Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü. * (birkaç ş eyden) Yere yakı n olan. alt alta * Birbirinin altı nda olarak. Güney Amerika'da yaş ayan. b) (sı nı flamalarda) ikinci derecede olan. * Bir ş eyin yere bakan yan ı . fiziksel bakı mdan ayrı özellikler gösterebilmesi durumu. alpaka * Çifte parmaklı lar takı mı nı n devegiller s ı nı fı ndan. * Bir nesnenin tabanı . * (kaynatma veya piş irmede) Yanan ocak. Alp eren * Derviş . * Dağ cı . memeli bir hayvan (Lama glama pacos). uzun tüylü. * Kolayca bükülebilen alüminyum ve silisyum karı ş ı mı . * Yiğ it. altı nda" biçiminde kullan ı ld ı ğ ı nda "bir ş eyin etkisinde" anlamı nı verir. kahraman. * Alt bir isimle tamlama kelime oluş turduğ unda a) önceki ismin kavramı na etki veya yer anlamı katar: Ayak alt ı . * Bir ş eyin yere yak ı n bölümü. ocak alevi. . * Alş imi ile uğ raş an kimse. ayr ı m.. alt bölüm * Yazı larda bölümlerin ayrı ldı ğ ı parçalardan her biri. alt alta üst üste * birbirleriyle itiş ir kalkı ş ı r durumda. * Alt kelimesi ".. alt cins * Bir cins içinden ayrı lan ikinci derecede bir cins. kahramanl ı k. * Bu hayvanı n yünü veya bu yünden dokunan kumaş . * Mücahit. * Karbon. üst karş ı tı . fosfor gibi maddelerin. * Birkaç ş eyin içinden bize göre uzak olanı . Alp yı ld ı zı * Dağ ları n çok yüksek yamaçları nda yetiş en bir çiçek (Paradisia liliastrum). alpaks alpinist alpinizm alpl ı k * Alp olma durumu.

alt etmek * üstünlük sağ lamak. oynayabilen çene. . alt çene oynamak * yemek. yenmek. alt damak * Damaklardan altta olanı . * Böceklerin ağ ı z sisteminde bulunan alt parça. alt deri * Üst derinin altı nda bulunan ikinci tabaka. alt ş ube * Bir ş ube içinde kurulan ikinci derecedeki ş ube. hipoderm. * Belli bir konuyu ele almak amacı yla bir kurul içinden birkaç ki ş i seçilerek oluş turulan kurul.alt çene *İ nsan ve hayvanlarda yiyecekleri çiğ nemeye yarayan. öbürü tikel olumsuz. karş ı karş ı ya konmu ş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değ ildirler" gibi. alt ı rk * Aynı ı rk içinde yeti ş tirme amacı na ve çevreye ba ğ lı kalı narak değ iş me uğ ratı lmı ş ve bu yolla ı rk içinde özellikle fizyolojik nitelikleri bak ı mı ndan kalı tsal sapma gösteren hayvan topluluğ u. biri tikel olumlu. * Bazı gövde ve yaprakları n üst derilerinin altı nda bulunan. alt hava yuvar ı * Dünyamı zı ku ş atan atmosferin 10 km kalı nl ı ğ ı nda olan alt katmanı . * yenilmek. alt kat alt kurul alt olmak alt s ı nı f * Bir sı nı f içinden ayrı lan ikinci derecedeki sı nı f. sı rtı nı yere getirmek. alt geçit * Trafik akı mı nı kesmemek için bir yolun altı ndan geçirilen yol. çoğ u kez hücre zarlar ı kalı nlaş mı ş özel doku. * Bir yapı nı n veya aracı n katları ndan altta bulunan bölümü. içmek. alt tabaka * Tabakalardan altta bulunan. alt karş ı t * Konusu ile yüklemi aynı olan. hipoderm. alt diş alt dudak * Dudaklardan altta bulunanı . * Alt çene üzerinde sı ralanmı ş diş lerin biri. alt güverte * Gemilerde güvertelerden altta bulunanı . alt familya * Bir familyanı n içinden ayrı lan ikinci derecede bir familya.

sonuç alı namayan iş ler için söylenir. kanalizasyon. sonra çevrilerek öbür yüzü kı zartı larak pi ş irilen börek. düzenini bozmak. Kore ve Japon dillerinin kendisinden türediğ i varsayı lan ana dil. * Türk. alt yaz ı lama * Alt yazı lmak iş i. su. alt üst böre ğ i * Önce bir yüzü. elektrik gibi tesisatları n hepsi. görüntü). tedirgin olmak. * Altayistik ile uğ raş an kimse. Altayca * Altay Türkçesi. Altayist Altayistik . alt tür alt üst * Bir tür içinde ayrı lan ikinci derecedeki tür. alt üst olmak * çok karı ş ı k duruma gelmek. yı kmak. Mançu-Tunguz. üst yapı karş ı tı . alt yaz ı layı cı * Alt yazı lamak iş ini yapan (kimse).alt tak ı m * Bir takı m içinde kurulan ikinci derecedeki takı m. üzülmek. * huzursuz etmek. * Çok karı ş ı k ve da ğ ı nı k. * değ eri. alt taraf ı (veya yanı ) * geriye kalanı . * rahatsı zlanmak. yı kı lmak. rahatsı zlı k vermek. alt üst etmek * alt yüzünü üst yüzüne getirmek. alt yaz ı lamak * Alt yazı ları haz ı rlamak ve gerçekleş tirmek. alt yapı * Bir yapı için gerekli olan yol. Moğ ol. * çok karı ş ı k duruma getirmek. * zarar vermek. alt yaz ı * Gazete. * iş in daha sonras ı . * Toplumun ekonomik yapı sı nı oluş turan ve insan bilincinden bağ ı ms ı z olarak biçimlenen üretim iliş kilerinin hepsi. alt yanı çı kmaz sokak * sonu gelmeyen. * heyecanlanmak. dergi gibi yayı nlarda çı kan resim ve foto ğ rafları açı klayan yaz ı . alt yaz ı lı * Alt yazı sı bulunan (film. olup olacağ ı . * Yabancı dildeki bir filmin konuş maları nı çeviri olarak görüntünün altı nda veren yaz ı .

üstüne uymaz. *İ skambil. edebiyat. Vl. biri tikel olumlu. alt ı k * Konusu ile yüklemi aynı olan. alt ı dan yemek * hastahanelerde hiç perhizi olmayan hastalara verilen tam yemek.* Altay grubuna giren Türk. alt ı gen * Altı kenarl ı çokgen. * Bu unvanı taş ı yan kimse. yöntem. alt ı karı ş beberuhi * kı sa boylu olanlar için alay yollu söylenir. Mançu-Tunguz. alternatör * Dalgalı elektrik akı mı veren üreteç. biri tikel olumsuz iki önerme arası ndaki bağ lantı durumu. . üstü ş iş hane * (giyim için) altı . * Beş ten sonra gelen sayı nı n ad ı ve bu sayı yı gösteren rakam. kendinde herhangi bir ş eyden alt ı tane bulunan. altı taneden oluş muş . alt ı lı k * Altı sı bir arada. mütedahil: "Kimi insanlar fanidir" önermesi "Bütün insanlar fanidir" önermesinin alt ı ğ ı olur. * Beş ten bir art ı k. * Dalgalı (ak ı m). alt ı lı * Altı parçadan olu ş an. * Almaş ı k. müseddes. Japon ve Korelilerin dil. alt ı kaval. domino gibi oyunlarda üzerinde altı iş areti bulunan kâğ ı t veya pul. alt ı alt ı alay üstü kalay * içi dı ş ı gibi özenilmiş olmayan ş eyler için söylenir. biri tümel olumsuz. alt ı okka etmek * birini kolları ndan ve bacakları ndan tutup yukarı kaldı rarak sallamak veya götürmek. seçenek. 6. alt ı yol * Altı yolun birleş tiğ i yer. altı kaval üstü ş iş hane. * Divan edebiyatı nda her bendi altı mı sradan oluş an nazı m biçimi. alternatif * Seçilebilecek bir baş ka yol. alt ı kaval üstü ş iş hane * Bkz. altes * Prens ve prenseslere verilen ş eref unvanı . Moğ ol. altı tane alabilen. alt ı ya ş olmak * iş e birtakı m oyunlar karı ş mak. kültür ve tarihleriyle uğ raş an bilim dalı . biri tümel olumlu. Büyük Ayı 'nı n karş ı sı nda bulunan tak ı m yı ldı z. Altı Kardeş * Kuzey kutup yönünde. böyle bir iş e giriş mekte sakı ncalar bulunduğ u anlaş ı lmak.

alt ı n leğ ene kan kusmak * varlı k içinde hastalı k veya s ı kı ntı çekerek yaş amak. de ğ erli. alt ı n çağ * En parlak ve mutlu çağ . * Altı ndan yapı lmı ş sikke. alt ı n bilezik * Altı ndan yapı lmı ş kola takı lan ve pek çok türü olan süs eş yası . * Altı ndan yapı lmı ş . kı saltmas ı Au. prime time. üstün nitelikte olan.alt ı n * Atom sayı sı 79. parası çok olan kimse. alt ı n kesmek * çok para kazanı r olmak. * Para getiren sanat veya meslek. alt ı n beş ik * Bir elleriyle kendi bileklerini kavrayan iki kiş inin. kusturucu niteliğ i olan bir kök. alt ı n gibi * altı na benzeyen. öteki elleriyle karş ı lı klı olarak birbirlerinin bileklerini tutmaları . * Niteliğ i iyi olan. k ı z adı dul oldu * uygunsuz davranı ş lar ı yüzünden temiz tanı nan kiş iliğ i lekelendi. alt ı n keseğ i * Yerden temiz külçe durumunda çı kan altı n. sarı . ipeka (Cephaelis ipeca cuanha). alt ı n ad ı nı bakı r etmek * kötü iş ler yaparak temiz ve parlak ününü karartmak. alt ı n suyu . alt ı n kökü * Güney Amerika'da yeti ş en. parası çok olan. 10640 C de eriyen. yüksek de ğ erli. alt ı n anahtar her kapı yı açar * para olunca her güçlük yenilebilir. alt ı n saat *İ zlenme oran ı nı n en çok olduğ u vakit. atom ağ ı rl ı ğ ı 196. alt ı n kaplama * Herhangi bir metal altı n suyuna batı rı larak ince bir altı n tabaka ile sar ı larak altı na benzetilmek. kolay iş lenen. alt ı n babası * Çok zengin. alt ı n eli bı çak kesmez * varlı klı veya değ erli ki ş ilerin elini kimse bükemez.9 olan. alt ı n sarı sı * Altı n rengini andı ran. alt ı n küpü * Altı n para biriktiren. paslanmaz element. alt ı n ad ı pul oldu.

altı ncı duygu. alt ı n yürekli olmak * çok iyi niyetli olmak. sı rada beş inciden sonra gelen. yuvarlak.* Bir kı sı m konsantre nitrik asit ile üç veya dört kı sı m konsantre hidroklorik asitten olu ş mu ş . kalı nca kabuklu güzel bir kavun türü. toprak olur (veya altı na yapı ş sa elinde bak ı r kesilir) * giriş ti ğ i iş lerde büyük talihsizliklere uğ rayan kimsenin durumunu anlatı r. gördüğ ü iyilik veya kötülü ğ ü kar ş ı lı ksı z bı rakmamak. alt ı ncı duygu * Ön sezi. yağ mur kuş u. . vurgulamak. özellikle plâtin ve alt ı n gibi metalleri çözmekte kullanı lan bir karı ş ı m. parası olan. üzerine dikkati çekmek. alt ı ndan kalkamamak * bir iş i baş aramamak. alt ı ndan kalkmak * bir güçlüğ ü yenmek. sanatı . alt ı nı çizmek * (bir sözün) önemini belirtmek. bir sorunla kar ş ı laş mak. üstesinden gelememek. alt ı n yumurtlayan tavuk * mesleğ i. alt ı ndan çapanoğ lu çı kmak * bir i ş te baş a dert olacak bir durumla. alt ı n yı l * Eş lerin birlikte ulaş tı kları 50. * Altı sayı sı nı n sı ra s ı fatı . yumuş ak huylu görünmek. * kendini savunamamak. gelirli kimse. alt ı nbaş alt ı ncı * Daha çok Ege bölgesinde yetiş en. alt ı ndan Çapanoğ lu çı kmak * giriş ilen iş te baş a dert olacak bir durumla kar ş ı laş mak. alt ı ncı his * Bkz. becerememek. baş armak. alt ı n yağ murcun * Bir tür ku ş . alt ı n tutsa. * turist. evlilik y ı lı . alt ı nda kalmamak * karş ı lı ğ ı nı vermek. alt ı na etmek (veya kaçı rmak) * yatağ ı na veya donuna abdest etmek. alt ı ndan girip üstünden çı kmak * malı . alt ı nda kalmak * ezilmek. parayı düş üncesizce harcayı p tüketmek. alt ı n topu * güzel ve tombul olan kucak çocukları için bir benzetme sözü olarak kullanı lı r.

sı cak bölgelerde yetiş en bir meyve ağ acı . alt ı nlaş mak * Altı n durumu veya görünümü almak. alt ı ntop alt ı parmak * Ellerinde veya ayakları nda altı ş ar parmağ ı olan (kimse). altl ı k . *İ ki çeneklilerden. alt ı noluk *İ ş lemeli kadı nş alvar ı . alt ı ntop * Turunçgillerden. alt ı patlar alt ı ş ar alt ı z * Bir do ğ umda dünyaya gelen altı (kardeş ). greyfrut (Citrus decumana). * Alt ve üst katta olmak üzere. revolver. uzun. karmakar ı ş ı k etmek. tadı acı msı meyvesi. birlikte. * Bu kumaş tan yapı lan gelin giysisi. *İ ri bir tür palamut bal ı ğ ı . genel bir kavramı n altı nda yer vermek. * Tabak veya bardak altı . * Hayvanları n altı na yayı lan ot veya saman. * Yükseklikölçer. * bir ş ey bulmak için aramadı k yer b ı rakmamak. * Altı tane fiş ek alan toplu tabanca. alt ı nlaş ma * Altı nlaş mak iş i veya durumu. * Ayrı renkte altı yolu olan kuma ş . altl ı üstlü * Altı ve üstü birlikte. her seferinde altı sı bir arada olan. her birine altı . altimetre altlama altlamak altl ı * Altı olan. * Altlamak iş i. dikenli ve kürecikler hâlinde sapları olan bir kaktüs türü (Trollius ranunculoides). * Bu ağ acı n kanarya sar ı sı renginde. * Özel diye alı nan bir ş eye. * Arabaya koş ulan atları n yolları kirletmemesi için kuyru ğ unun altı na yerleş tirilen torba. kı z memesi. * Sarı kları n üstüne sarı lan sı rma ş erit. greyfrut. * Altı sayı sı nı n üleş tirme biçimi. * Altı n sı rma veya kı laptanla i ş lenmiş çizgili ipek kumaş ve bu cins kumaş lar ı n üstünde bulunan sı rma iş lemeli yollar.alt ı nı ı slatmak * yatağ ı na veya donuna küçük abdestini etmek. alt ı nı üstüne getirmek * söz veya tutumuyla çevreyi birbirine düş ürmek.

60. alümin. olumlu davranmak. altmı ş ar * Altmı ş sı fat ı nı n üleş tirme biçimi. altta yok üstte yok * yoksul. altunî alüfte alüftelik alümin * Suda çözünmeyen. beyaz bir toz olan alüminyum oksit (Al2O3). viyola. * Kontralto. altmı ş lı k *İ çinde altmı ş tane bulunan. altmı ş dörtlük * Bir notanı n altm ı ş dörtte biri değ erinde olan nota. altmı ş ı ncı * Altmı ş sı fat ı nı n sı ra bildiren biçimi. alüminyum . * Alüfte olma durumu. alto altta kalanı n canı çı ksı n * "herkes baş ı nı n çaresine baksı n. cilveli (kad ı n).altmı ş * Elli dokuzdan sonra gelen sayı nı n ad ı ve bu sayı yı gösteren rakam. her birine altmı ş . * Altmı ş yaş ı nda olan veya görünen. alümina * Bkz. çekiş mede yenilmek. el altı ndan. altmı ş altı ya bağ lamak * temelli olmayan bir çözümle durumu kurtarmı ş görünmek. her defası nda altm ı ş ı bir arada olan. fakir. * Altı n renginde olan. 20500 C de eriyen. oynak. altta kalmak * herhangi bir çatı ş mada. elli dokuzdan bir art ı k. * Kemanla viyolonsel arası büyük keman. sı rada elli dokuzuncudan sonra gelen. gücü yetmeyen ne olursa olsun" anlamı nda kullanı lı r. altmı ş altı * Altmı ş altı sayı almakla kazanı lan bir çeş it iskambil oyunu. alttan alta * gizlice. *İ ffetsiz. LX. * Altı kere on. alttan güre ş mek * gizli gizli yenme yollar ı nı kollamak. alttan (veya a ş ağ ı dan) almak * sert konuş an birine kar ş ı yumu ş ak.

* Niş an yüzüğ ü. am * Diş ilik organı . alüvyon lı ğ . ama ne * ne hoş . . * Gaye. ferç. -am / -em * Fiilden isim türeten ek: tut-am. * Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağ lar. eritrosit. amaç edinmek * bir amaca ulaş ma isteğ inde bulunmak. gümü ş parlaklı ğ ı nda. maksat. kör. küçük hücre. * Uyarma veya ş artlı bir ifade niteli ğ inde olan bir cümleyi.* Atom numarası 13. atom ağ ı rl ı ğ ı 26. alüminyum ta ş ı * Boksit. alvere tulumbası * Emme basma tulumba. alyans alyon alyuvar Am * Amerikyum'un kı saltmas ı . * Bir parçanı n sevimli ve cana yakı n çalı nacağ ı nı anlatı r. * Hedef. çekirdeksiz. baş ka bir cümleye bağ lamaya yarar. *ş aş ı lacak niteliğ i olan. * Bir yargı yı veya bir buyruğ u pekiş tirmek için de kullanı lı r. yuvarlak. * Görmez. kil gibi çok ince taneli ş eylerin kum ve çakı lla karı ş ması yla olu ş an yı ğ ı n. * Eriş ilmek istenilen sonuç. * Torba biçiminde küçük boş luk veya geniş lemiş kı sı m. * Alüminyumdan yapı lmı ş . alveol * Akarsuları n taş ı yı p yı ğ dı kları balçı k. K ı saltması Al. * Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilir. * Kana al rengini veren. beyaz. âmâ amabile amaç amaç d ı ş ı * Gaye dı ş ı . 6600 C de eriyen hafif bir element.98 olan. dön-em vb. * Para babası . amma. ama * Çeliş kili ve tutarsı z iki cümleyi birbirine bağ lamaya yarar. hedeflenen amacı n dı ş ı nda.

*Ş aş ma anlat ı r. aman bulmak * kurtulmak. kaç-amak vb. * Usanç ve öfke anlatı r. * Fiilden isim türeten ek: bas-amak. istihdaf. amaçlamak * Bir amaca ulaş mayı istemek. * Bir suçun bağ ı ş lanması nı n istenildi ğ ini anlat ı r. * Bir amaca yönelik. iş lemler. beğ enme veya be ğ enmeme. tutamak.amaç gütmek * bir amacı gerçekle ş tirmeye çalı ş mak. korku gibi duyguları belirtmek için kullanı lı r. gayeli. hedef alma. aman * Yardı m istendiğ ini anlatı r. amade -amak amal âmâlı k * Âmâ olma durumu. amaçl ı * Amacı olan. aman Allah (Allahı m) *ş aş ma. amaçlanmak * Amaçlamak iş ine konu olmak. amaçlama * Amaçlamak iş i. amaçl ı lı k * Amaçlı olma durumu. amaçlanma * Amaçlanmak i ş i. amaçs ı zl ı k * Amaçsı z olma durumu. zor durumda bı rakmak. . amalierbaa * Matematikte dört iş lem terimine verilen ad. *İ ş ler. aman dedirtmek (veya amana getirmek) * karş ı koyan birini boyun e ğ mek zorunda bı rakmak. * Dikkat uyandı rmak için kullanı lı r. gayesiz. * Rica anlatı r. * Çok beğ enmeyi anlatı r: Aman ne güzel ş ey! Bu anlamda kullanı ldı ğ ı nda buna da edatı da getirilebilir. istihdaf etmek. amaçs ı z * Amacı olmayan. * (bir iş i) Yapmaya hazı r.

amans ı z * Aman vermez. ambalâj yapmak * (bir ş eyi) bu gibi maddelerle paketlemek. öldürmemek. amas ı maması yok! * hiçbir özrün geçerli olamayacağ ı nı anlatı r. amatör * Bir iş i para kazanmak için değ il. aman vermek * canı nı bağ ı ş lamak. çünkü her zaman benzeri sağ lanabilir. amas ı var * herkesin bilmediğ i sakı ncası veya kusurları var. aman dilemek * önce direnirken zor karş ı sı nda boyun eğ ip canı nı n bağ ı ş lanması nı dilemek. göz açtı rmamak. böyle bir iş yapayı m deme. amans ı z hastal ı k * Kanser. profesyonel karş ı tı . * Hoş görüsüz olarak. ambalâjc ı * Ambalâj yapan kimse. tahta. yalnı z zevki için yapan kimse. acı ması z olarak. amans ı zca * Öldürücü bir durumda.aman derim! * sakı n ha. * Ata binen kadı n. hevesli. aman vermemek * rahat bı rakmamak. savaş safları nda yer alan kad ı n. cana k ı yı cı . ambalâj * Eş yayı sarmaya yarayan mukavva. hiç acı mayan. * acı mayı p öldürmek. amatörlük * Amatör olma durumu. amanı n * Korkma ve ş aş ma sözü. . kâğ ı t. amana gelmek * önce direnirken zor karş ı sı nda boyun eğ mek. amanname *İ slâm devletlerinde düş mana güvenlik içinde olduğ unu bildirmek üzere verilen belge. plâstik madde gibi malzeme. Amasya'n ı n bardağ ı . amazon * (eski çağ lar ı n Amazonlar ı na benzetilerek) Erkek gibi. biri olmazsa biri daha * ele geçirilmeyen veya kaçan bir ş eye üzülmek bo ş tur. sand ı klamak. aman zaman * Karş ı sı ndakini yumuş atmak için söylenen sözleri anlatı r.

ambalâjc ı lı k * Ambalâjcı olma durumu veya iş i. ambar memuru. amber bal ı ğ ı . amber * Amber balı ğ ı ndan ç ı karı lan güzel kokulu. çakı l gibi yapı malzemesini ölçmekte kullanı lan ve her yanı çoğ unlukla 75 cm olan küp ölçek. güçlü bir vantilâtör kullanı larak sa ğ lanan hava ak ı mı ile yeş il ve sulu yemlerin kurutulması . bölge. ambalâjlama * Ambalâjlamak iş i. ambarda kurutma * Kapalı bir yerde. * Bir malı n serbest sürümünü engellemek için konulan yasak. ambale olmak * Çok yorulup iş göremez. * Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı . ambale etmek * Birini düş ünemez duruma getirmek. ambargoyu kald ı rmak * ambargo ile ilgili yasaklamayı kaldı rmak. müsadere etmek. * Kum. ambargo * Bir devletin. ambarlama * Ambar durumuna gelmek. ambarc ı * Ambara bakan görevli. * Genellikle tahı lı n çok üretildiğ i yer. * Eş ya taş ı ma i ş leri yapan kurum veya ortaklı k. * Otomobili fazla gaz vermekten çalı ş maz hâle sokmak. * bir mala el koymak. ambar * Genellikle tahı l saklanan yer. ambarlamak * Ambar iş i yapmak. kül renginde bir madde. ambargo koymak * gemilerin limanlardan hareketini yasaklamak. düş ünemez duruma gelmek. * siyasî. çok yormak. amber ağ acı * Baklagillerden bir cins mimoza (Geum urbonum). * Geminin yük koymaya ayrı lmı ş yeri. gemilerin kendi limanları ndan ayrı lmas ı nı yasaklama buyru ğ u. ambarc ı lı k * Ambarcı nı n gördü ğ ü iş . * bir malı n serbest sürümünü engellemek. ekonomik. ambalâjlamak * Ambalâj yapmak. sosyal alanlarda caydı rma amac ı yla yaptı rı m uygulamak. * Yiyecek ve bazı eş yanı n sakland ı ğ ı yer.

çok yı rtı cı bir balı k. * Sürgün. boyu 25 m'ye kadar çı kan. amcamla dayı m. İ ran'da yeti ş en. amele taburu * Genellikle yol yapı m iş lerinde görevli amelelerden oluş an birlik. amel * Yapı lan i ş . kestirme. cankurtaran. cankurtaran (arabası ). tatbikî. hepsinden aldı m payı m * yakı nları ndan beklediğ i ilgi ve yardı mı görmeyen bir kimsenin art ı k yeni bir dilekte bulunmaya niyetli olmadı ğ ı nı anlatmak için söylenir. ba ş ı büyük. *İ ş e dayanan. * Soyut bir ş eyin. fiil.* Balinagillerden. altı n sarı sı renginde güzel kokulu çiçeğ i. *İ ş bakı mı ndan. amberbu amblem amboli * Hindistan'da. iri ve uzun taneli bir tür pirinç. ambülâns * Hasta arabası . belirtke. * Bir kimsenin dinin buyrukları nı yerine getirmek için yapt ı klar ı . * Yaş lı erkeklere saygı için kullanı lan seslenme. diş li. ameliyat . uygun. * Elveriş li. * Hareketle ilgili olan. emekçi. piş ince güzel bir koku veren. iş çe. amber çiçeğ i * Amber ağ acı nı n toparlak. ishal. amcal ı k amcal ı k etmek * birine amca gibi yakı nlı k göstermek. amelelik amelî * Amele olma durumu. f ı ndı k büyüklüğ ünde. tatbikî. amca * Babanı n erkek karde ş i. yalnı z dü ş ünce alan ı nda kalmay ı p iş e dönüş en uygulamalı . * Atardamarda kanı n pı htı laş ması veya yağ parçacı kları nı n oluş mas ı sonucunda meydana gelen tı kanma. ada bal ı ğ ı (Catodon macrocephalus). kolay. amberbaris * Sarı çal ı . amcazade * Amcanı n oğ lu veya kı zı . edim. amelimanda *İ ş yapamaz durumda olan. amele *İ ş çi. ötürük. pratik. iş üstünde. * Amca olma durumu. bir kavramı n sembolü olan varl ı k veya eş ya.

iş lem. "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatı r. * Bu ağ acı n badem biçiminde çekirdekli. * Tabiî kaynakları n iş letilmesi. Amerika tavş anı * Kemiricilerden. arka ayakları çok uzun. kaput bezi. Amerika armudu * Defnegillerden. bilader ağ ac ı (Anacardium occidentale).* Operatörün. hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptı ğ ı müdahale. Amerikan bar . İ ş ler. önceden hazı rlanı p kabul edilmiş esaslara uygun olarak iş letilmesi. operasyon. * Bu ağ acı n armuda benzer yemiş i. ameliyat geçirmek * ameliyat edilmiş olmak. amenna *İ nandı k anlamı ile "öyledir". Amerikal ı laş mak * Amerikalı lar ı n yaş ay ı ş tarz ı nı benimsemek. amenajman * Devlete ve kiş ilere ait ormanlar ı n. armuda benzer yemiş i. Amerika bademi * Aselbent ve zamk gibi maddeler veren bir sı cak iklim ağ ac ı (Styrax americana). * ç. Amerika üzümü *Ş ekerci boyas ı . ameliyathane * Hastaları n ameliyat edildiğ i yer. Amerika'da yetiş en bir a ğ aç. Amerika ile ilgili olan. faaliyetler. Amerika elmas ı * Antep fı st ı ğ ı gillerden. ameliyatlı * Ameliyat edilmiş . küçük bir memeli kürk hayvanı (Eriomys chincilla). ameliyat masas ı * Üzerinde ameliyat yapı lan özel donan ı mlı masa. amerikan * Pamuktan düz dokuma. * Amerika'ya özgü. "doğ ru". Amerikal ı laş ma * Amerikalı laş mak iş i veya durumu. Amerika'da yetiş en bir ağ aç (Persea gratissima). Amentü * Kur'an surelerinden birinin adı . Amerikan bezi biçiminde de kullanı lı r. Amerikal ı * Amerika Birleş ik Devletleri halkı ndan olan kimse. ameliye * Yapı lan i ş . Amerikan * Amerika Birleş ik Devletleri halkı ndan olan kimse.

* Süs taş ı olarak kullanı lan mor renkte bir tür kuvars. * Metal olmayan elementler. sı raları arkaya doğ ru basamaklı olarak yükselen salon. amfibi harekât * Kara ve deniz araçları yla yap ı lan manevra. ye ş il renkli bir silikat grubu. Amerikalı gibi. * Hem karada hem de suda hareket eden (taş ı t). Kı saltması Am. ametal ametist amfi * Amfiteatr kelimesinin kı saltı lmı ş ı . . amfibol * Piroksenlere yakı n siyah. yüzergezer. amerikan. dibi sivri. amfizem amfor *İ ki kulplu. esmer. Amerikan bezi * Bkz. otel veya evlerde içki için ayrı lmı ş köş e. * Yunan ve Roma'da açı k hava tiyatrosu. amerikyum * Atom numarası 95. Amerikan salatası * Rus salatası . yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element. amfora amigo amigoluk * Bkz.* Lokanta. Amerikanvarî * Amerikalı ya yakı ş an biçimde. * Amigonun yaptı ğ ı iş . amfibi *İ ki yaş ay ı ş lı . * Vücut organları ndan bir bölümünün hava ile ş iş mesi. amfor. amfibyumlar * Kurbağ a ve semenderleri içine alan iki yaş ayı ş lı omurgalı lar sı nı fı . karnı geniş testi. Amerikanca * Amerika Birliş ik Devletlerinde kullanı lan İ ngilizce. dar boyunlu. amfiteatr * Dinleyicilerin oturduğ u. Amerikanist * Amerikan tarihi ve kültürü ile uğ raş an bilimci. * Çoğ unlukla spor yarı ş malar ı nda seyircileri coş turan kimse. * Toprak parçası .

amir gibi. dualar ı n arası nda ve sonunda kullan ı lı r. * Niş astayı parçalayarak ş ekere çeviren bir enzim. amirallik * Amiral olma durumu. ordudaki general rütbesine eş it rütbedeki subay. * Amonyaktaki hidrojen yerine. amit amitoz amiyane * Amonyağ ı n hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluş an birleş iklerin s ı nı f adı . amipler amipli *İ çinde amip bulunan. vücudunun biçim değ iş tirmesiyle olu ş an geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer de ğ iş tiren. amirane amirce amiriita amirlik amiyane tabiriyle * halk ağ zı ile. * Amip. emreden. etmen. âmin * "Allah kabul etsin" anlamı nda. . halk deyiş iyle. bayağ ı . proteinlerin temel taş ı olan organik bileş ik. * Bir iş te emir verme yetkisi olan kimse. * Bir hücreli hayvanları n kök bacaklı lar sı nı fı na giren bir takı mı .amil amilâz amin * Yapan. * Bkz. amire yakı ş an biçimde. sebep. üst. faktör. akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğ alma. ita amiri. tatl ı ve tuzlu sularda ya ş ayan bir hücreli canl ı (Amoibe). aminoasit * Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taş ı yan. * Amire yakı ş ı r biçimde. * Amir olma durumu. * Kibarca olmayan. etken. * Amiralin makamı . * Amir gibi. amip * Amipler takı mı ndan. tek değ erli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluş an ürünlerin genel ad ı . * Amiplerin yol açtı ğ ı . amiral * Deniz kuvvetlerinde. * Sı radan. amir * Buyuran.

töre d ı ş ı cı lı k. amme * Halkı n bütünü. amnios suyu * Döl kesesini dolduran ve cenini içinde bulunduran sı vı . * Döl kesesi. azotlu gübrelerin en çok kullanı lanı dı r. ammada yapt ı n ha! * söylenen bir söze pek inanı lmadı ğ ı nı ve ş aş ı ldı ğ ı nı anlatı r. amonyum * Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleş im kökü (NH4). nı ş adı r ruhu. *İ çinde bu gaz ı n eritilmiş bulunduğ u su. keskin kokulu bir gaz (NH3). * Yanı na getirildi ğ i kelimenin anlamı na a ş ı rı lı k katarak ş aş ma veya hayranlı k anlatı r. amonyum karbonat * Hamur kabartmada maya olarak kullanı lan karbonik asidin amonyum tuzu. amonyak * Azot ve hidrojen birleş imi olan. n ı ş adı r kayma ğ ı . çağ nak. amor * Bir çe ş it kumaş . amoralizm * Ahlâk dı ş ı cı lı k. bellek yitimi. amma velâkin * Ancak. . amnezi amnios * Hafı za kaybı . amonyaklamak * Bazı yemlerin amonyak veya bir amonyum bileş iğ i ile karı ş tı rmak veya doyurmak. amonyaklama * Amonyaklamak iş i. Ama. amme davas ı * Kamu davası . amonyum sülfat * Sanayide sentez yolu ile elde edilen amonyum nötr sülfat. amme idaresi * Kamu yönetimi. bununla beraber.amma * Bkz. amme hukuku * Kamu hukuku. amme menfaati * Kamu yararı . kamu. amme efkâr ı * Kamuoyu.

yumuş atmalı k. amortisman * Taş ı nmaz malları n aş ı nmaları na karş ı lı k olarak. amuda kalkmak * iki eli üstüne dayanarak bacakları nı havada dikey tutmak. ampirist * Deneyci. ampirizm * Deneycilik. cihaz. ampul ş iş e. Kı saltmas ı A. amplifikatör * Alçak veya yüksek frekanslı akı mları n gerilimini. akı mölçer. amorti etmek * bir giriş imde yatı rı lan parayı zamanla yeniden kazanmak. amortisör * Motorlu araçlarda sarsı ntı . sallantı gibi hareketleri en aza indiren. * Piyangoda ödenen para kadar ödenen karş ı lı k. elektrik akı mı ile akkor durumuna gelerek ı ş ı k verebilen bir iletkeni bulunan. * Bu düzeni kuran öge. dikine. amperölçer * Bir elektrik akı mı nı nş iddetini ölçmeye yarayan ayg ı t. * Birden ödenerek faizinin iş lemesine son verilen tahvil.amorf amorti * Biçimsiz. ampütasyon * Bir organı kesip ç ı karma. y ı llı k kârdan ayrı lan belirli pay. * Faizin iş lemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi. ş iddetini veya gücünü art ı rmaya yarayan araç. mobilya. yayları n gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen. amper * Elektrik akı mı nda ş iddet birimi. amudufı karî . yükselteç. gözleme dayanan. *İ çinde. giyim vb. sı vı durumda ilâç bulunan küçük veya büyük cam tüp. ampir ampirik * Bir kurama değ il de yaln ı zca deneye. * Napoleon döneminde Fransa'da ve Avrupa'da yayı lmı ş olan yapı . ampermetre * Amperölçer. dik. üslûbu. amudî * Dikey. * Herhangi bir bütünden bir parça kesme veya koparma. amper saat * Bir amper ş iddetinde akı m geçiren bir iletkenden bir saat içinde geçen elektrik miktarı . havası boş altı lmı ş cam *İ çinde çoğ u kez zerk edilecek.

bir tür ak asbest. *İ ki tarla arası ndaki sı nı r. * Sı kı nt ı lı kalabalı k. * Yaş lı kadı nlara sayg ı lı bir seslenme sözü olarak kullanı lı r. . ana baba eline bakmak * ana ve babanı n verdiğ i para ile geçinmek. amut * Dikme. küfretmek. * Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye s ı fat olarak geldiğ inde. -an / -en -an / -en ana *İ simden isim türeten ek: oğ ul-an > oğ lan. * Dince aziz tanı nan bazı kadı nlara verilen sayg ı unvanı . babalar ı ayr ı olan (kardeş ler). belirli bir kural altı nda hareket ederek bir yüzey olu ş turmaya yaradı ğ ı nı anlatı r. o çizginin. ana bilim dal ı * Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlı k dalları . amyant an an an * Zihin. * Yavrusu olan diş i hayvan. kök-en vb. kı z-an. * Kolayca bükülen ve ateş e dayanan liflerden oluş mu ş . ana baba günü * Çok kalabalı k. * Velinimet. ana baba yavrusu * nazlı büyütülmüş çocuk. dik durumda. telâş lı . bel kemiğ i. * Çocuğ u olan kad ı n. * Alacağ ı n veya borcun. ana baba * Ana ile babanı n oluş turdu ğ u birlik. * Temel. * Fiilden sı fat türeten ek. yer veya durum. * Zamanı n bölünemeyecek kadar k ı sa bir parçası . ana avrat düz (veya dümdüz) gitmek * sövmek. ana arı * Arı beyi. ana baba bir * aynı ana ve babadan olan (kardeş ler). anne. esas. faizin dı ş ı nda olan bölümü. tehlikeli zaman. ası l.* Omurga kemiğ i. ana bir. lâhza. baba ayr ı * anaları bir.

ana dü ş ünce * Temel fikir. ana kara ana kent * Yeryüzündeki beş büyük kara parçası ndan her biri. okyanus. büyük ş ehir. büyük defter. büyük ön kapı sı . ağ açç ı k veya çalı larda gövdeden ilk çı kan ve bitkinin çatı sı nı olu ş turan dal. * Gemilerde. ana doğ rusu * Dönen silindirin yan yüzünü oluş turan dikdörtgenin bir kenarı . ana kap ı * Bir yapı nı n süslü. evindekilerden ve soyca bağ lı olduğ u topluluktan öğ rendiğ i dil. metropol. ekleme direklerde dipteki temel parça. ana çizgi ana dal * Ağ aç. ana k ı zı na taht kurar. umman. * Dönen koninin yan yüzünü oluş turan dik üçgenin hipotenüsüne verilen ad. ana kitap * Bir bilim alanı nda yazı lmı ş temel kitap. * Belli bir kurala göre yürütülerek bir biçimin oluş ması na yarayan çizgi. * Bir ülkede büyük kentlerden herhangi biri. mutlu olamaz. ana deniz * Kı talar ı birbirinden ayı ran engin deniz. ana dili ana direk *İ nsanı n çocukken anası ndan. . metropol. Bağ dad gibi diyar olmaz * insanlar içinde bize ana kadar candan bağ lı dost yoktur. ana duvar * Bir yapı nı n. ana defter * Ticarî bir kuruluş un. ana dil * Baş ka diller veya lehçeler türetmiş olan dil. baht kuramamı ş ) * kocası iyi olmayan bir kadı n. dört bir yönünü çevreleyen kalı n dı ş duvar. kı z bahtı kocadan arar (veya ana k ı zı na taht kurmu ş . k ı ta. büyük ş ehir. kendi ne kadar zengin olursa olsun. ana deniz bilimi * Oş inografi. ana gibi yâr olmaz.ana cadde *Ş ehirde ara sokaklar ı n açı ldı ğ ı geniş yol. ana kad ı n * Bir ailede veya bir toplulukta en çok sayı lan kad ı n. defterikebir. aylı k ve bilânço hesapları nı gösteren defter. ana fikir * Belirli bir konuda bir yazı nı n temeli olan düş ünce. * Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleş im yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin baş ka ülkelerle olan her türlü iliş kilerinin sağ landı ğ ı en önemli kenti.

ana kubbe * Camilerde ayaklar veya ana duvar üzerindeki kasnağ a oturtulmu ş kubbe. saatler içinde en doğ ru giden ve öbür saatlerin ayarlanması nda kullanı lan * Belirli bir yerleş im birimine veya bir ş ehre verilen toplam gazı n ölçülmesi amac ı yla. ana sav ana sayaç *İ leri sürülerek savunulan düş üncelerin en belli ba ş lı olanı . ana rahmine düş mek * döl yatağ ı nda cenin olu ş mak.ana kök * Tohumun çimlenmesinden sonra kökçü ğ ün toprağ a dalarak geliş mesi sonucu oluş an ilk kök. holding. ana ortaklı k * Birçok ortaklı ğ ı n pay senetlerini elinde bulundurarak onları denetimi altı nda tutan sermaye yatı rı m ortakl ı ğ ı . ana muhalefet *İ ktidarı n dı ş ı nda say ı ca en üstün olan parti. ana sözleş me * Taraflar arası düzenlenen ilk ve temel sözleş me. ana toplardamar * Kirli kanı kalbin sa ğ kulakçı ğ ı na boş altan iki büyük toplardamardan her biri. laytmotif. ana sanlı * Soyadı nı ana yönünden alan. ana kraliçe * Kralı n annesi. * Sı kı nt ı ya. ana ş ehir * Ana kent. ana kuyu * bir ocakta ana çı kı ş ve havalandı rmada kullanı lan kuyu. ana mektebi * Bkz. ana s ı nı fı * Genellikle beş ya ş ı nı bitirmiş çocukları ilkokul öğ renimine haz ı rlayan sı nı f. * Bir gözlem evi veya kurumda. ana dağ ı tı m boru hattı baş langı cı na tesis edilen sayaç sistemi. nazlı büyütülmüş çocuk veya genç. ana kuzusu * Pek küçük kucak çocuğ u. ana kuca ğ ı * Ananı n sevgi ve sevecenlikle dolu çevresi. ana motif * Bir sanat eserinde sı k sı k tekrarlanarak ona özellik kazand ı ran motif. güç iş lere alı ş mamı ş . anaokulu. ana saat saat. * Arı beyi. .

* Sevimli. ana yol * Küçük yolları n kendisine açı ldı ğ ı büyük yol. * Ana olarak. . güney. anabolizma * Özümleme. sempatik anne. baş ı na buyruk. kart. sa ğ lı klı bir duruma gelmek. önemli bölüm. ana yüre ğ i * Annelik duygusu. * geleneksel. ana yön ana yurt anaçlaş ma * Anaçlaş mak iş i. bilgili. * Kuzey. anadan doğ ma * çı rı lçı plak. ana vatan. göründü ğ ü yer. * Cadde. *İ lk yurt edinilen yer. anac ı l * Anası na dü ş kün (çocuk). anaçlaş mak * Anaç duruma gelmek. tasası z.ana vatan * Ana yurt. anadan görme * annesinde gördüğ ü gibi. deneyli. anaç * Yavru yetiş tirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki a ğ aç. anaçl ı k * Anaç olma durumu. *İ ri. * doğ uş tan olan. ana yapı * Bir yapı bütünü içinde yükseklik ve biçim bakı mı ndan göze çarpan. doğ u ve batı yönlerinden her biri. ana sevecenliğ i. * Kurnaz. ana yar ı sı * Teyze. anadan (yeni) doğ muş a dönmek (veya anadan yeni doğ mu ş gibi olmak) * dertsiz. anaca anac ı k * Küçük anne. * Bir ş eyin ilk kez yetiş tigi.

anafor * Bir engelle karş ı laş an su veya hava akı ntı sı nı n dönerek ve çukurla ş arak yaptı ğ ı çevrinti.Anadolu * Ön Asya'nı n bir parçası olarak Türkiye'nin Asya kı tas ı nda bulunan toprağ ı na verilen ad. güç durum. açar. anaforlama * Anaforlamak iş i. dirgen. anaerki * Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocuklar ı ana klânı na mal eden ilkel bir toplum düzeni. anaforlu anagram * Bir kelimedeki harflerin yerini değ iş tirerek elde edilen kelime. anahtar * Bir kilidi açı p kapamak için kullanı lan araç. anaforcu * Yolsuz veya emeksiz kazanç peş inde olan (kimse). karş ı lı ksı z olarak baş kası nı n yararlanması na imkân vermek. anaerkillik * Kadı nı n üstünlüğ üne dayal ı toplumsal örgütlenme düzeni. * Somunları veya vidaları çevirerek sı kı ş tı rı p gevş etmek için kullanı lan çelik saplı araç. burgaç. anaforlamak * Yolsuz veya emeksiz olarak kazanç elde etmek. anadut * Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan. anaerobik * Oksijensiz yerde yaş ayabilen. anaforculuk * Anaforcu olma durumu. cereyanlı . eğ rim. ters akı ntı lar ı n olu ş turduğ u dönme. anaerkil * Anaerki temeline dayanan. kurgu. maderş ahî. . çevri. anafordan * yolsuz veya emeksiz olarak. uzun saplı araç. * Akı ntı lı . * Karmakarı ş ı k. mader ş ahîlik. *İ stenilen yere veya aygı ta. sinirli. Anadolulu * Anadolu halkı ndan olan (kimse). iste ğ e göre elektrik akı mı nı n geçmesini sağ lamak için kullanı lan düzen. * Notaları n müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunması nı sağ lamak için portenin ba ş ı na konulan i ş aret. girdap. anafora kaptı rmak * emeksiz. yaba. komütatör. * Yolsuz veya emeksiz elde edilen ş ey. * Ananı n egemen olduğ u aile hayatı . açk ı . yeti ş ebilen. * Bir ş eyin zembere ğ ini kurmak için kullanı lan araç. matriarkal. *Ş ifre yazmak ve çözmek için kararlaş tı rı lmı ş olan yol.

anahtarcı lı k * Anahtarcı nı n yaptı ğ ı iş . anal ı kuzu kı nalı kuzu * Bkz. anahtar ağ ı zl ı ğ ı * Mobilya kapakları nı n ve çekmecelerin yüzlerine aç ı lan anahtar deliklerinin üzerine çivilenen paslanmaz çelik veya dökümden yap ı lmı ş ortası anahtara uygun. açacak. araç. anahtar uydurmak * bir kilidi açmak için kendi anahtarı ndan baş ka bir anahtar kullanmak. * Çağ a uymama. analı . eskimiş . anahtar bitkiler * Mera üzerinde çok bulunan ve bunları n do ğ ru bir ş ekilde otlat ı lmaları ile tüm meran ı n do ğ ru bir ş ekilde otlanmı ş olaca ğ ı kabul edilen bitki türleri. * Kapı . delikli metal ve plâstik gereç. kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hı rsı zlı k yapan kimse. satan veya onaran kimse. anal ı * Anası olan.* Konserve kutular ı nı n kapa ğ ı nı keserek açmaya yarayan alet. anakonda * Boğ agillerden tropikal Güney Amerika'da yaş ayan. anala ş tı rma * Analaş tı rmak iş i. anahtarcı * Anahtar yapan. anakronizm * Tarihe aykı rı lı k. kolayca kullan ı lmas ı nı sa ğ lamak için takı ldı ğ ı maden. . * Vesile. deri ve benzerinden yap ı lan halka veya kı lı f. kilit ta ş ı . anahtar vermek * (tulûat tiyatrosunda) komiğ e nükte yapma kolaylı ğ ı vermek. vası ta. avı nı sararak ve s ı karak öldüren yı lan (Eunectes murinus). çağ a uymaz. -anak / -enek * Fiil köklerinden isim türeten ek. anahtarlı k * Anahtarları n kaybolması nı önlemek. anala ş tı rmak * Annedeki özellikleri kazandı rmak. anahtar ı beline takmak * evde yönetimi ele almak. anahtar kelime * Bir kompozisyonda kullanı lan temanı n ifade edildiğ i baş lı ca kelimelerden biri. anahtar taş ı * (yapı cı lı kta) Kemerlerin en üstündeki taş . anakronik * Çağ ı geçmiş .

aygı t veya organ. anal ı k etmek * analı k görevini yapmak veya ana gibi yak ı nlı k göstermek. andı rı ş ma. acı . anal ı k * Ana olanı n durumu. tuz. * Örnekseme. kapital. analizci * Analizle uğ raş an veya analiz yapan kimse. * Anaca davranı ş . beğ enme. büyük küçük herkese kar ş ı kullanı lan teklifsiz bir seslenmek. * Ana duygusu. * Ağ rı yı dindirme. analiz yapan kimse. analizör analjezi analjezik analoji * Benzeş im. * Sermaye. üzüntü gibi duygular anlatı r. tahlil etmek. anam avrad ı m olsun * birini kesin olarak inandı rmak için söylenen çok kaba bir ant. benzeş me. anal ı kı zl ı * Salça. acı yitimi. ağ rı kesen. bulgur ve kı ymanı n yoğ rularak küçük köfteler hâline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile piş irilmesiyle haz ı rlanan yemek. * Çözümleme. çözümleyici. su. anam babam * teklifsiz bir seslenme. * Andı rı ş . * Üvey ana. kı nalı kuzu * annesi sağ olan çocukları n mutlulu ğ unu anlatı r. acı duyumunu yok etme. anamal . * Ana yerini tutan veya ana kadar yakı nl ı k gösteren kadı n. * Bkz. anam! * Kadı n erkek.anal ı kuzu. benzeş meye dayanan. analitik analiz * Çözümlemeli. * Sese verilen tona göre ş aş ma. tahlil. analiz etmek * Çözümlemek. analist * Tahlil. * Analiz yapan cihaz. analojik * Analoji ile ilgili.

anan ı n örekesi * saçma bir söze karş ı verilen karş ı lı k. anan ı n ak sütü gibi (helâl olsun) * anamı n sütü bana nası l helâl ise. * Ananeye bağ lı olan. anar ş ik . ananasgiller * Bir çeneklilerden. puluçluk. kokusu çok beğ enilen meyvesi. yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malları n bütünü. ananet an'anevi * Erkekte cinsel güçsüzlük. baş ı bo ş luk. an'ane an'aneci * Gelenek. * Anarş i niteliğ inde olan. sı cak ülkelerde yeti ş en ve örneğ i ananas olan bitki familyası . bu da sana öyle helâl olsun. an'anesiz * Geleneğ e sahip bulunmayan. * Geleneğ e dayanan. kapitalist. sı cak ülkelerde yeti ş en bir ağ aç (Ananas sativus). anaokulu * Öğ renim çağ ı na henüz gelmemiş iki ile alt ı yaş arası ndaki çocuklar ı okul düzenine hazı rlayan eğ itim kuruluş u. anapara anar ş i *İ ş letilen paranı n faiz kat ı lmamı ş bütünü. gelenekçi. * Bir ticaret iş inin kurulması . anamalc ı lı k * Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni. baban yahş i * birini. * Bu ağ acı n tad ı . baş sı zlı k. anamalc ı * Üretim araçları nı özel mülkiyetinde bulunduran. geleneksel. ananas * Ananasgillerden. kapitalizm. * Anamalcı lı k düzenini benimsemiş . an'anecilik * Gelenekçilik. * Kargaş a. sermayedar. bir iş e razı etmek için gereğ inden çok överek yumuş atmak amacı güdüldü ğ ünü ba ş kas ı na anlatı rken kullan ı lı r. anan yahş i.sermaye. anamal birikimi * Anamalcı nı n elde ettiğ i artı k de ğ erin bir bölümünü kendi kullanı rken büyük bölümünü anamalı na ekleyerek onu büyütmesi. anamal sahibi. * Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu.

anar ş istle ş me * Anarş istle ş mek i ş i veya durumu. anası kı lı klı * görüş . * canı ndan bezmiş . bakı mı ndan anası na benzeyen. anası na bak. bezini al * bir kı zı n karakterini öğ renmek isteyenler. eziyet çekmek. anası ndan emdiğ i süt burnundan (fitil fitil) gelmek * bir iş i yaparken çok sı kı ntı çekmek. babası ş algam (veya soğ an) * ne olduğ u belirsiz kimselerin çocuğ u. anartri * Dil tutukluğ u. anar ş istle ş mek * Anarş ist özelli ğ i taş ı mak. bütün aile.anar ş ist * Anarş i ile ilgili olan. anası ndan doğ duğ una piş man * çok tembel. bitkin duruma gelmek. anası turp (veya sarı msak). anası na avradı na sövmek * birinin anası nı ve kar ı sı nı amaçlayarak çirkin söz söylemek. anası l * Kökten. * Anarş izm yanl ı sı olan kimse. anası danası * soyu sopu. anası nı bellemek * bir kimseye en büyük kötülüğ ü yapmak. . anası ndan emdiğ i sütü burnundan getirmek anası nı ağ latmak * bir kimseye çok eziyet etmek. anar ş istlik * Anarş ist olma durumu. kı zı nı al. çok üzmek. anası ndan doğ duğ una piş man etmek * çok eziyet etmek. üş engeç. davranı ş . anası yerinde * bir gencin anası kadar yaş lı (kadı n). anası ağ lamak * çok sı kı ntı çekmek. ası l olarak. bezdirmek. kenarı na bak. iş i. anası nı n hâlini göz önüne alı rlarsa aldanmamı ş olurlar. anarş izm * Tarihî ş artlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldı rı lması na çalı ş an öğ reti. huy vb. esaslı bir biçimde. çok sı kı ntı çektirmek.

* Bir ş eyin olu ş umunda göze çarpan özel yapı . anavaş ya * Göçücü balı kları n Akdeniz'den Karadeniz'e çı kması . dikkate almama ve umursamama anlat ı r. hinoğ luhin. yasama. * Anas ı z olma durumu. aldı rma. yürütme. yurtta ş lar ı n kamu hakları nı bildiren temel yasa. anatomik * Anatomi ile ilgili. kanunuesasî. hayvan ve bitkilerin yapı sı nı ve organları nı n birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. * Anayasa konusunda yetkili olan. anatomi *İ nsan. anayasa * Bir devletin yönetim biçimini belirten. kendisinden her türlü soysuzluk beklenebilen (kimse). yargı lama güçlerinin nası l kullan ı laca ğ ı nı gösteren. teş rih. anası nı n kı zı * anası nı n huylar ı kendisinde de görülen kı z. gövde yapı sı . anayasadan yana olan. anatomici * Anatomi uzmanı . katavaş ya. *İ nsan vücudunun anatomisi ile ilgili. kokulu tohumu hamur iş lerinde ve rak ı yap ı mı nda kullanı lan. * Anatomi dersi veren öğ retim üyesi.anası nı eş ek kovalası n! * sözü edilen kimse veya iş için b ı kkı nlı k. anası nı n körpe kuzusu * pek küçük kucak çocuğ u. teş kilâtı esasiye kanunu. yurdumuzda ekimi yap ı lan bitki (Pimpinella anisum). anası nı n nikâhı nı istemek * bir ş eye de ğ erinden çok para istemek. anası nı n ipini satmı ş (veya pazara çı karmı ş ) * ipsiz. * Anası olmayan. anatomist * Anatomiyle uğ raş an bilimci. anayasa okutan (kimse). dalavereci. çok açı k göz. * Beden yapı sı . anası nı n gözü * çok kurnaz. * Unsurlar. bunun için gam yeme (yemem)!. anayasal . anası nı sat! (veya satay ı m) * önem verme. anayasac ı * Anayasayı savunan. umursama. ögeler. anası r anası z anası zl ı k anason * Maydanozgillerden.

ilerisinin olmadı ğ ı nı gösterir. . saş kı n. "yalnı z" gibi bir düş ünceye karş ı t ikinci bir düş ünceyi anlatı r. bön. andaval * Ahmak. hat ı rat. kanca beraber * bir iş te iki veya daha çok kimsenin. temsil. aptal. andavall ı * Bön ve görgüsüz. * Ajanda. benzerlik durumu. andı rı ş mak * (bir ş ey) Baş ka bir ş eyi andı rmak. * En erken. * Anı . andı rı ş ma * Andı rı ş mak iş i. anbean * Dakikadan dakikaya. "daha çok". * "Lâkin". birbirinden ayr ı lmamalar ı gerektiğ ini anlatı r. o iş kötü de gitse. * Belli bir bölgede sı k sı k görülen hastalı k. gittikçe. * (çoğ ul durumunda) Anı lar. andı rı ş * Andı rmak iş i veya biçimi. * Belli bir bölgede sı k sı k görülen. * Yarı yavaş . beceriksiz (kimse). daha hı zlı . bir ş eyin daha çoğ unun. ancak * "Yalnı z. beceriksiz. * Plâjiyoklâzlı bir yanardağ kültesi.* Anayasa ile ilgili. her an. "güçlükle" gibi. *İ ki ş ey arası nda bazı noktalardaki uygunluk. sadece" gibi sı nı rlama anlat ı r. analoji. *İ ltibas. ançüez andaç andante andantino * Andante'den daha canlı . "en çok". anca * Ancak. * "Olsa olsa". yadigâr. adagio ile andantino arası . "ama". andemi andemik andezit andı k * Sı rtlan. andı rma * Andı rmak iş i. * Genellikle hamsi. bazen de çaça. anca beraber. sardalye veya tirsi balı klar ı ndan yapı lan tuzlu ve ya ğ lı ezme. analoji.

sarı çiçekli. duyum yitimi. ça ğ rı ş tı rmak. angaje olmak . * Cı va yerine bir maden kutu kullanmak temeline dayanan kadranlı barometre. andropoz * Erkeklerde yaş dönümü. taahhüt etmek. * Kansı z. endoskop. acı ve kokulu bir ot (İ nula). anemometre * Yelölçer. andoskopi * Bkz. endoskopi. anele anemi anemik * Gemilerde türlü iş lerde kullanı lan bir tür demir halka. anevrizma * Bir atardamarı n bir noktası nda oluş an ur biçimindeki gevş eme ş iş kinli ğ i. angaje * Sözle veya yazı lı olarak bağ lanan. * Kı rlarda yetiş en yabanî bir otun kökü. andoskop * Bkz. anestezist * Anestezi uzmanı .andı rmak * Anmak iş ini yapt ı rmak. * Uyuş turucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuları n yok olması . * Servi ağ acı . * Benzer yanları bulunmak. anekdot * Kı sa veya özlü anlatı mı olan güldürücü hikâye. nemli yerlerde yeti ş en. anesteziyoloji * Duyum yitimi bilimi. andı z * Yaprakları dikenli olan bir çeş it ard ı ç. fı kra. andı z otu * Birleş ikgillerden. * Kansı zlı k. angaje etmek * birini söz veya yazı ile bağ lamak. anemon aneroit anestezi * Dağ lâlesi.

zorla yapı lan iş . angajmanlı * Bağ lantı sı . Angolalı * Angola'da yaş ayan (kimse). Anglofil *İ ngiliz yanlı sı . * Savaş durumundaki bir devletin.* sözle veya yaz ı lı olarak bir ş eye bağ lanmak. evcilleş tirilebilen bir yaban kuş u (Casarca ferruginea). Anglikanizm *İ ngiliz kilisesinin tuttuğ u inanç yolu. * Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptı ğ ı zorunlu ücretsiz hizmeti. . angajmans ı zl ı k * Angajmanı olmama durumu. angarya çekmek * bir iş i isteksizce. anı lmı ş . bı ktı rı cı . hatı r için yapmaya mecbur olmak. * Olağ anüstü durumlarda veya sı kı yönetimde devletin vatandaş lara ait ta ş ı tlara el koymas ı . bağ lantı . angaryac ı * Baş kas ı na ücretsiz iş yapt ı ran kimse. *İ ngilizlere has olan. Anglikan *İ ngiliz kilisesine bağ lı olan (kimse). üstlenme. * Usandı rı cı . Kı saltması A. ücret vermeden yaptı rı lan iş . angarya * Bir kimseye veya bir topluluğ a zorla. angajman * Yüklenme. taahhüdü olan. ang ı ç ang ı n * Ünlü. meş hur. tüyleri kiremit renginde. kendi suları ndaki yabanc ı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanmas ı . taahhüt. * Ördekgillerden. ve VI. yüzyı lda Büyük Britanya'yı ele geçiren Cermen ı rkı ndan oymaklara verilen ad. * Harman zamanı fazla sap yüklemek için öküz ve at arabaları nı n iki tarafı na takı lan parmakl ı k. * Ana dili İ ngilizce olan kimse. angström * Metrenin on milyarda biri değ erine eş it olan ı ş ı k dalgaları nı ölçme birimi. angaryaya koş mak * birini zorunlu olmadı ğ ı hâlde bir iş te çalı ş maya zorlamak. Anglosakson * V. angudî angut * Angut kuş unun renginde. angajmans ı z * Bağ lantı sı . taahhüdü olmayan.

* Hazı r. an ı durumuna girme. hatı rlamak. * Hatı ra. anı msama * Hatı rlama. hatı ra. * Anmak iş ine konu olmak. anha minha * Aş ağ ı yukarı . . anı msatma * Hatı rlatma. anı klaş ma * Anı klaş mak iş i. anı msanma * Hatı rlanma. anhidrit anı * Genellikle kaya tuzu ve alçı taş ı yla birlikte bulunan doğ al. anı k anı klama anı klamak * Hazı rlamak. anı msamak * Hatı rlamak. anı msanmak * Hatı rlanmak. anı lma anı lmak * Anı lmak iş i. * Hazı rlı k. anı msatmak * Hatı rlatmak. anı laş mak * Anı niteliğ i kazanmak.* Ahmak. kaba saba. * Yaş anmı ş olayları n anlatı ldı ğ ı yazı türü. susuz kalsiyum sülfat. anı klı k anı laş ma * Anı laş mak iş i. anı rı ş * Anı rma i ş i veya biçimi. * Anı klamak iş i. anı klaş mak * Hazı r olma durumu.

görkemli. abide. göze çarpacak büyüklükte. * Saygı ve sevgi ile anı lı r duruma gelmek. * Bir yazı da veya ş iirde bilinen bir olay ı . dolaylı anlatmak. * Anı rtmak i ş i. anı tlaş ma * Anı tlaş mak i ş i. anı ta benzeyen. anı tlaş tı rı lmak * Anı tlaş tı rmak durumuna getirmek. anı tsal * Anı t niteliğ inde olan. anı tlaş tı rmak * Anı t durumuna getirmek. abidele ş mek. * Önemi ve değ eri çok olan eser. telmih. * (eş ek) Ba ğ ı rmak. anı tsı * Anı ta benzer. * Büyüklüğ ü. anı z . anı ş tı rmak * Bir ş eyi aç ı kça söylemeyip üstü kapalı anlatmak. * (küçük a ile) Tarih değ eri olan kiş ilerin mezarı olarak yap ı lan anı t de ğ erindeki yapı . anı t * Önemli bir olayı veya büyük bir kiş inin gelecek kuş aklarca tarih boyunca anı lması için yap ı lan. anı t de ğ eri kazanmak. abidevî. anı tsal mezar. görünüş ü ve güzelliğ iyle görenleri etkileyen. anı tlaş tı rı lma * Anı tlaş tı rı lmak durumu. anı tlaş mak * Anı t durumuna gelmek. anı tlaş tı rma * Anı tlaş tı rmak iş i.anı rma anı rmak anı rtı anı rtma * Anı rmak iş i. anı t mezar * Görkemli. Anı tkabir * Atatürk'ün mezarı . * Eş eğ in anı rı rken çı kard ı ğ ı ses. sembol niteliğ inde yapı . * Anı ş tı rmak i ş i. ima etmek ihsas etmek. abideleş tirmek. anı rtmak anı ş tı rma * Anı rması nı sağ lamak. bir atasözünü anlatma veya çağ rı ş tı rma sanatı .

anîden anif anilin * Ansı zı n. bo ğ ak. anjiyo olmak * anjiyografi çektirmek veya yaptı rmak. yutak iltihabı . anı z biçmek * anı zı ve tarla kenarı ndaki otları biçmek. bası m iş lerinde.* Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. anjiyografi * Damar içine x ı ş ı nları nı geçirmeyen bir madde ş ı rı nga edildikten sonra damarları n filminin alı nması . * Benzenden türeyen bir amin. anî ak ı n anî hı z anîde anilin boyalar * Taş kömürü eterinden elde edilen. apansı z. fotoğ rafçı lı kta. birden. kaba. * Canlı cı lı k. * Bir anda oluveren. anjiyoloji * Dola ş ı m organları nı inceleyen anatomi bölümü. * Hemencecik. * Ansı zı n. hunnak. boya sanayiinde kullanı lan organik boya cevheri. * Boğ az mukozası nı nş iş mesi. bir anda. birdenbire. * Bir anda gerçekleş tirilen hücum. * Bir parçanı n canlı çalı nacağ ı nı anlatı r. anı zlı k anî * Anı zı sökülmemiş tarla. . anı z bozmak * anı zı alt üst etmek için topra ğ ı yüzden sürmek. animato animizm anjin anjiyo * Anjiyografinin kı saltmas ı . animasyon * Canlandı rma. * Sert. * Bir andaki hı z. farenjit. birdenbire. * Ekin biçildikten sonra sürülmemiş tarla.

Anka * Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş . bir sözden. kı vı rc ı k ve ipek gibi yumu ş ak kı lları olan ve Ankara yöresinde yetiş tirilen evcil keçi türü. bunları n hatı rlatt ı ğ ı düş ünce veya nesne. fehva. Zümrüdüanka. . araş tı rma yapmak. * Anket yapan uzman. yuvaya yerle ş tirilmiş (tesisat). anlam bayağ ı laş mas ı * Anlam kötüleş mesi. anlam ayk ı rı lı ğ ı * Karş ı t anlamlı kelimelerin. semantik. Ankara keçisi * Uzun. bir davranı ş veya olgudan anla ş ı lan ş ey. anlad ı msa arap olay ı m * hiçbir ş ey anlamadı m. anlam çı karmak * bir cümlede veya bir metinden yeni ve değ iş ik bir anlam yakalamak veya bulup çı karmak. sormaca. anketçilik * Soruş turmacı lı k. * Zekâ. eklem kayna ş ması . anlak anlakl ı anlam * Bir kelimeden. Ankara kedisi * Uzun tüylü ve Ankara yöresinde yetiş en kedi ı rkı . bir düş üncenin veya eserin anlatmak istediğ iş ey. * Zeki. semantik. * Bir önermenin. anket yapmak * bir konuda soruş turma. anlam bilimsel * Anlam bilimi ile ilgili. anketçi * Soruş turmacı . mana. bir tasarı nı n. anketör ankiloz * Oynar eklemlerde oynaklı ğ ı n kalmaması yla eklemin iş lemez duruma gelmesi. anlam bilimi * Dili anlam açı sı ndan inceleyen bilim dalı . anket * Soruş turma. tiftik keçisi. ankastre * Bir oyuğ a. ankesörlü telefon * Kutulu telefon. sözlerin bir araya gelmesi.

bir söze. anlamazlı k * Bir ş eyi anlamamı ş . anlam değ iş mesi * Anlamı n daralması . * Bir ş ey üzerinde bilgisi bulunmak.* yersiz ve gereksiz bir yargı ya varmak. geniş lemesi. genel bir anlamdan özel bir anlama geçi ş . kayması veya bayağ ı laş ması . anlamda ş * Eş anlaml ı . vukuf. isteklerini. anlam kayması * Yeni bir anlam vermek üzere kelimelerin gerçek anlamları ndan kayarak kal ı pla ş malar ı . anlamland ı rma . anlamda ş lı k * Eş anlaml ı lı k. anlam vermek * kendince bir yargı ya varmak. dileğ inin yerine getirilmesini istemek. anlamamazl ı k * Anlamazlı k. * (olumsuz veya soru biçiminde) İ yilik görmek. dü ş üncelerini sezebilmek. * Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğ unu görme. isimden türeme fiil. yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteli ğ inde baş ka bir bilgi edinmek. yanl ı ş de ğ erlendirmek. anlam kötüleş mesi * Anlamı iyi ve olumlu olan bir kelimenin zamanla kötü veya kötüye doğ ru giden bir anlam kazanması . ilgilenmemek. neye iş aret ettiğ ini kavramak. müteradif. yorumlamak. anlamamak * hoş lanmamak. sinonim. farkı na varmamı ş gibi davranmak. * Doğ ru ve yerinde bulmak. anlam daralması * Geniş kavramları olan bir kelimenin. anlamak * Bir ş eyin ne demek oldu ğ unu. yararlanmak. kavrayamam ı ş gibi davranmak. anlam iyileş mesi * Kötü ve olumsuz bir anlamı olan bir kelimenin zamanla iyi bir anlam kazanmas ı . anlam geni ş lemesi * Dar bir anlamda kullanı lan bazı kelimelerdeki anlamı n ilgili kavramlara yayı lmas ı . * Sorup öğ renmek. anlamazlı ktan gelmek * bir ş eyi anlad ı ğ ı hâlde anlamam ı ş . bu kavramlar içinden tek bir anlam bildirmesi durumu. * Sahip olmayı istemek. anlamı na gelmek (veya manaya gelmek) * (bir anlam) bildirmek. müradif. * Birinin duyguları nı . * Bkz. söyleyenin aklı ndan geçmeyen bir anlam vermek. anlama * Anlamak iş i.

anla ş ı lmak * Anlamak iş ine konu olmak. manalı . bir ş ey demek isteyen. itilâf. manidar. manas ı zl ı k. kar ı ş ı k. anla ş ma * Anlaş mak i ş i. anlam vermek. anla ş ı ldı Vehbi'nin kerrakesi * iş in iç yüzü. semantik. anlaml ı * Anlamı olan. anlam kazandı rmak. belli olmak. anlaml ı lı k * Anlamlı olma durumu. düş ündürücü.* Anlamlandı rmak i ş i. anla ş ı lan * anlaş ı ldı ğ ı na göre. anlamsı zla ş tı rma * Anlamsı zla ş tı rmak durumu. bir anlam verilemeyen. ortaya çı kmak. manas ı z. anlamsı zla ş tı rmak * Anlamsı z duruma getirmek. anlamsı zla ş ma * Anlamsı zla ş mak durumu. anla ş ı lmaz * Anlaş ı lması güç olan. gerçe ğ i öğ renildi. galiba. anlaş ı ldı Vehbi'nin kerrakesi. anlamsı z * Anlamı olmayan. anla ş ı k * Araları nda anlaş ma bulunan taraflardan. anla ş ı ldı Vehbi'nin kerrakesi * Bkz. önemli bir ş ey anlatmayan. uyuş ma. anlamsı zla ş mak * Anlamsı z duruma gelmek. anlars ı n ya! * açı klanmaması gereken bir olay ı dolaylı yoldan anlatmak için kullanı lı r. anlamland ı rmak * Anlamı nı aç ı klamak. anlamsal * Anlamla ilgili. kimselerden biri. anlaml ı anlamlı * Anlamlı olarak. anla ş ı lma * Anlaş ı lmak iş i. . muğ lâk. anlamsı zl ı k * Anlamsı z olma durumu.

* Devletler arası siyasî. tahkiyeye ağ ı rl ı k veren (yazar). bir düş ünceyi. alanlarda yap ı lan uzlaş ma ve bu uzlaş manı n tespit edildi ğ i belge. itilâf. anla ş malı * Anlaş maya dayanan. inceleme. * Eserlerinde hikâye etmeye. anlata anlata bitirememek * bir ş eyden çok söz etmek. övmek. anla ş mak * Düş ünce. uzlaş mayı . anlat ı m * Anlatmak iş i. kültürel vb. fı kra gibi ş eyleri anlatan kimse. anlat ı m bilimi * Üslûp yöntemlerini inceleyen edebî araş tı rma. anla ş mazl ı k *İ ki veya daha çok tarafı n kar ş ı laş an düş ünce ve amaçları arası nda ayrı lı k. anla ş maya varmak * bir konuda birisiyle anlaş mak. amaç bakı mı ndan birleş mek. . uyu ş mazlı k. tahkiye. bir konuyu söz veya yazı ile bildirme. ekonomik. duygu. anla ş mazl ı k çı kmak * bir konuda uyuş mazlı k söz konusu olmak. * Anlatı lmak iş i. antant. anlat ı m tonu * Anlatı mda mantı k ve dü ş ünce özelli ğ ine göre olu ş an ton. anla ş tı rma * Anlaş tı rmak i ş i. * Bir duyguyu. ihtilâf. anlat ı * Hikâye etme. anla ş ma yapmak * anlaş ma belgesi düzenleyip imzalamak. anla ş tı rmak * Anlaş mayı . stilistik. anlat ı cı anlat ı lma * Hikâye. anlat ı mcı * Yalnı zca hikâye etmeye ağ ı rl ı k veren (eser). ekspresyonizm. uyuş ma. anlat ı mcı lı k * Bkz. uyuş mayı sağ lamak. anlat ı lmak * Anlatmak iş ine konu olmak. ifade. anlat ı mlı * Düş ünce ve duyguyu güçlü ve canlı bir biçimde anlatan.

* Hoş görülü. yargı lama. anlay ı ş lı lı k * Anlayı ş lı olma durumu. anlay ı ş göstermek * istenilen veya söylenilen bir ş eyi hoş görüyle karş ı lamak. ihtifal. zihniye. kalı n kafalı lı k. anlay ı ş sı zlı k * Anlayı ş kı tlı ğ ı . vurdumduymaz. ünlü. bir an içinde olan. müdrike. belirtmek. izanlı . usa vurma. zekâ. ferasetsiz. vurdumduymazlı k. anlatt ı rmak * Bir konu üzerinde bilgisini ölçmek. nakletmek. anlamayana davul zurna az * anlayı ş lı kimseleri en küçük bir söz bile etkiler. * Söylemek. anlay ı ş sı z * Anlayı ş ı kı t olan. takrir. anlatt ı rma * Anlattı rmak iş i. * Hoş görüsüz. zihniyet. * Duyu ve iradeden ayrı olarak düş ünülen bilme melekesi. * Anlama yeteneğ i. telâkki. kafası zl ı k. * Anlatmak iş i. açı klama yaptı rmak. izansı z. oysa anlay ı ş sı z kimselere ne söylense yararsı zdı r. anlay ı p dinlemek * (bir olayla ilgili olarak) iyice anlamak. izans ı zl ı k. *İ nandı rmak. anlayana sivri sinek saz. feraset. * Hoş görüsüzlük. gabavet. * Ayı rı cı bir nitelik olmak bak ı mı ndan görü ş . anl ı ş anl ı * Güzel. * Hoş görme. * Ölmüş bir insan ı hatı rlamak için yapı lan tören. kavrayı ş sı z. anlay ı ş lı * Anlayı ş ı olan. gösteriş li. anlay ı ş * Anlamak iş i veya biçimi. anlama gücü. kalı n kafalı . . anl ı kçı lı k * Duyu ve irade karş ı sı nda anlı ğ ı n üstünlüğ ünü ileri süren doktrin.anlat ı ş anlatma anlatmak * Anlatmak iş i veya biçimi. zeki. anma * Birini veya bir ş eyi akla getirerek sözünü etme. kafası z. gabi. izan. * Bir konu üzerinde açı klamada bulunmak. * Kı sa süren. izah etmek. anl ı k entelekt. bilgi vermek. zihniyet. hâlden anlama. ferasetli. entelektüalizm.

alı ş ı lmı ş a ve kurala aykı rı olan. bergüzar. aykı rı lı k. hatı ra. anonsör anorak * Baş lı klı . bir haberi halka bildirmek. anneanne * Annenin annesi. * Bir sözü ağ zı na almak. yadigâr. * Bkz. sermayesi hisselere bölünmü ş ve her ortağ ı n sorumlulu ğ u sermayedeki hissesi ile sı nı rlı ortakl ı k. * Yaratı cı sı nı n ad ı bilinmeyen (eser). annelik etmek * annelik görevini yapmak veya anne gibi ilgi ve yakı nl ı k göstermek. anofel anomali * Sapaklı k. * Anı lmak için verilen ş ey. anonim ş irket * En az beş kiş inin kurdu ğ u. anmalı k anne anne olmak * (kadı n) çocuk sahibi olmak. anons etmek * sözle veya yazı yla bir durumu. * Adlandı rmak. anonim * Adı sanı bilinmeyen.anma töreni * Bir kiş iyi veya bir olayı hatı rlamak için yap ı lan tören. anormal * Genel olan örneğ e. * Çocuğ unu dünyaya getiren kad ı n. anonim ortaklı k. hatı rlamak. düzgün olmayan. * Bir armağ anla gönlünü almak. su geçirmeyen spor ceket. anonim ortaklı k * Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağ ı n sorumluluğ u sermayedeki pay ı yla sı nı rl ı bulunan ortaklı k. zikretmek. * Sı tma mikrobunu aş ı layan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis). anmak * Birini veya bir ş eyi akla getirerek sözünü etmek veya onu düş ünmek. annelik * Anne olma niteliğ i veya durumu. duyurma. gayritabiî. sunucu. anorganik *İ norganik. anons * Duyuru. . anonim ş irket.

ant kardeş i * Bkz. anormallik * Anormal olma durumu. bir ş eyi tanı k göstererek bir olay ı doğ rulama. birdenbire. * Bir elektrolitte elektrik akı mı nı n gelip bağ landı ğ ı ve içeri girdi ğ i uç. ant içmek (veya etmek) * bir ş eyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek. ant * Tanrı 'yı veya kutsal bilinen bir kiş iyi. yemin etmek. * Değ iş ik alanlardaki bilgileri sistemli bir yöntemle bir araya getirme veya toplama iş i. * Bkz. anormalleş me * Anormalleş mek iş i. deli. ansiklopedicilik * Ansiklopedicinin yaptı ğ ı iş . bilgilik. ansiklopedik sözlük * Alfabetik sı raya göre kelimelerin karş ı lı kları nı geniş bir biçimde veren. ant verdirmek * bir ş eyi yapması için bir kimseye ant içirmek. anı msamak. anı msama. akı lsı z. * Bkz. sanat dalları nı tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser.* Dengesi bozuk. * Beynin irinsiz iltihaplı hastalı ğ ı . anormalleş mek * Anormal duruma gelmek. ansiklopedi * Bütün bilim. ansiklopedici * Ansiklopedi hazı rlayan veya satan (kimse). habersiz. anot ansefal * Kafatası içindeki beyin ve yardı mcı organlar ı n hepsi. * Her konuda biraz bilgi sahibi olan. özel adları da içine alan sözlük türü. artı uç. * Birdenbire. anî olarak. ansı zı n * Hiç hatı ra gelmedik bir sı rada. yemin. * Kendi kendine söz verme. kan kardeş i. anîden. ansefalit ansı ma ansı mak ansı z * Anlayı ş sı z. . ansiklopedik * Ansiklopedi ile ilgili.

yurdumuzda Gazi Antep ve Siirt bölgelerinde yetiş en. sı rt yüzgeçleri uzam ı ş kemikli balı k türü. mutabakat. anten * Boş lukta yayı lan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaları n transmisyon hatları içerisinde yay ı lmas ı nı sa ğ layan cihaz. antagonizma * Tezat. tipik örneğ i Antep fı stı ğ ı ağ acı olan bir familya. antarktik kara * Güney kutuptaki kara bölgesi. "çocuklar ı nı n baş ı için" gibi sözlerle karş ı sı ndakini bir ş eye zorlamak. anten yükselteci * Anten ile alı cı arası nda yer alarak elektromanyetik dalgaları n genliğ ini yükselten cihaz. uyu ş ma. * Olta ş amandı rası nı n alt ve üst kı sm ı nda bulunan ince uçlar. antet . antant * Anlaş ma. itilâf. ince ve sert kabuklu. Antep f ı st ı ğ ı giller * Ayrı taç yapraklı lardan. anterosel *İ nce bağ ı rsak fı tı ğ ı .ant vermek * "Allah aş kı na. ya ğ lı yemi ş i. antenli * Anteni olan. antant kalmak * anlaş mak. iplikleri çı karı lmı ş ve kafes ş eklini almı ş kuma ş üzerine aynı renk iplikle verevine sar ı larak yapı lan bir çe ş it el iş lemesi. antenli balı k * Göğ üs yüzgeçleri saplı . * Duyarga. anterograf * Bağ ı rsak kas ı lmaları nı ölçmeye yarayan alet. anterostomi * Bağ ı rsak dü ğ ümlenmesinin kesilip alı nması . * Bu ağ acı n. iskeleti kemikle ş miş . yanlı ş olarak Ş am fı stı ğ ı da denilen bir ağ aç (Pistacia vera). anterit *İ nce bağ ı rsak iltihabı . güney kutup yakı nı nda olan. antarktik * Güney kutupla ilgili. Antep baklavası * Antep yöresinde yapı lan özel bir tatl ı türü. Antep i ş i * Gazi Antep yöresine özgü. uzlaş mak. Antep f ı st ı ğ ı * Antep fı st ı ğ ı gillerin örnek bitkisi.

kalevî. örtü. * Antik. antifriz * Bir sı vı ya katı ld ı ğ ı nda o sı vı nı n donma derecesini düş ürerek donması nı önleyen madde. virüs. antiemperyalizm * Emperyalizme karş ı tutum. birçok mikroba karş ı kullanı lan. geleneğ e ayk ı rı . antiemperyalist * Emperyalizme karş ı olan. sı çan diş i. parazit gibi protein yap ı sı nda madde. antihijyenik * Sağ lı k kurallar ı na aykı rı olma. antidemokratik * Demokrasiye aykı rı olan. streptomisin gibi maddelerin ortak adı . özellikle eski Yunan ve Roma uygarl ı kları ile ilgili olan. acayip. antidot * Bkz. ana hatlarda herhangi bir değ iş iklik yapı lmamı ş ve belli bir ekole göre isimlendirilen mobilya. baş lı k. tuhaf. antika mobilya * En az yüz sene evvel imal edilmiş olan. özellikle küf mantarları nda bulunan veya sentezle elde edilen. antibiyotik tedavisi * Bir veya birçok antibiyotiğ in durdurucu veya öldürücü etkisinden faydalan ı larak yapı lan tedavi. panzehir. antetsiz * Ba ş lı ksı z. antiasit * Alkalik. * Genele. * Bu çağ a özgü olan. davran ı ş veya öğ reti. antijen *İ çerisine girdiğ i organizma arac ı lı ğ ı yla antikor olu ş umunu sa ğ layan bakteri. antikac ı . penisilin. antetli * Baş lı klı . antik *İ lk Çağ daki uygarlı klarla. yatak çarş afı gibi bezlerin kenarları na paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dikey olanları n ikisi. * Mendil. antibiyotik * Bitkilerde. antika * Eski çağ lardan kalma eser veya tarihî değ eri olan eski eş ya. antik çağ * Eski Yunan ve Roma uygarlı kları nı n geliş ip yay ı ldı ğ ı çağ .* Kâğ ı t veya zarf üstüne bası lmı ş ad ve adres. ajur. antialerjik * Alerjilerin önlenmesinde veya tedavisinde kullanı lan ilâçları n özelliğ i. üçü bir arada tire ile sar ı larak yapı lan diş diş süs. olağ ana.

çok h ı zl ı koş an. antikas ı nı bilmek * en iyisini bilmek. antikapitalizm * Kapitalizme karş ı olma. Kı saltması Sb. * Hastalı k etkenlerini zararsı z duruma getirmek için vücudun çı kardı ğ ı madde. antikatot yaprak. atom ağ ı rl ı ğ ı 121. antipropaganda * Karş ı propaganda. antik devir. antisemit . * Bu hayvanı n derisinden yap ı lmı ş . sı cak ülkelerde ya ş ayan. soğ ukluk. * Tuhaflı k. antikapitalist * Kapitalist rejime karş ı olan kimse. antiloplar * Geviş getiren memeli hayvanları n bir familyası . sevimsiz. 6300 C de eriyen. katot ı ş ı nları nı alan elektronik lâmbadaki genellikle metal antipatik antipatik bulmak * sevimsiz bulmak. kanı kaynamamak. haddede veya çekiç altı nda iş lenemeyen. soğ uk. ço ğ unlukla bası m harfleri alaş ı mı nda kullanı lan. * Bası ncı azaltı lmı ş bir elektrik boş alma tüpünde.76 olan. antikite * Tarihte İ lk Çağ . mavimtı rak beyaz renkte bir element. * Karş ı t duygu. * Antipati uyandı ran. antikac ı lı k * Antika eş ya veya eserlerle uğ ra ş ma i ş i.* Antika eş ya veya eser satan veya toplayan kimse. antikomünizm * Komünizm aleyhtarlı ğ ı . antimon * Atom numarası 51. antikal ı k * Antika olma durumu. boynuzlu bir hayvan (Anthilopus). * Sevimsizlik. antikomünist * Komünizme karş ı . antikor antilop * Antiloplardan. antinomi antipati * Çatı ş kı .

idmansı z. bestecilerin eserlerinden alı nmı ş seçme parçalardan olu ş an kitap. duman ç ı karmadan. antl ı antoloji *Ş airlerin. ahitle ş mek. antitez * Karş ı sav. idman. * Baş langı ç yemeğ i. muahede. savaş ta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve belgede belirtilen durum. seçki.* Yahudilik aleyhtarlı ğ ı . antisemitizm * Yahudilere karş ı düş manca duygular besleyen ve Yahudilere karş ı ayı rt edici tedbirler al ı nmas ı nı isteyenlerin görüş ü veya tutumu. antisepsi * Mikropları ilâçla öldürme yolları . antrenman yapmak * spor amacı yla çal ı ş mak. antisemitist * Yahudilere karş ı düş manca duygular besleyen ve Yahudilere karş ı ayı rt edici tedbirler al ı nmas ı nı isteyen görüş e bağ lı olan (kimse). yazarları n. antrenmanl ı *İ dmanlı . antisiklon * Yüksek bası nçlı atmosfer kütlesi. koku. * Ant içmiş veya ant içirilmiş . * Güçlükle tutuş an. antrenman * Bir spor dalı nda yapı lan al ı ş tı rma veya hazı rlı k çalı ş mas ı . antitoksik * Antitoksin. alı ş tı rma yapmak. pakt. egzersiz. antiseptik * Antisepsi yapmak için kullanı lan veya antisepsi özelli ğ i olan (madde). . büyük bir ı sı vererek yanan bir tür taş kömürü. methal. * Bir yapı da girip geçilen yer. antitoksin *İ çine giren toksinleri zararsı z hâle getirmek için vücudun çı kardı ğ ı madde. antrakt antrasit antre * Ara. antla ş mak * Antlaş ma yapmak. antla ş ma *İ ki veya daha çok devletin saldı rmazlı k. antrenmansı z * Antrenmanı olmayan. güldeste. havanı n sarmal biçimli hareketi için kullanı lı r.

evrimini. sı rası gelmiş ken. insan bilimi. insaniçincilik. antrparantez * Söz arası nda. antroposantrizm *İ nsanı tabiatı n merkezi sayan. antropomorfizm *İ nsan biçimcilik. korundu ğ u yer. insan bilimsel. deniz lâlelerinin sapları nı olu ş turan kalsiyum karbonat birleş imli fosil. antropoloji *İ nsanı n kökenini. antropoitler * Bkz. * Triyas devri katmanları nda bulunan. antrepoculuk * Antrepocunun yaptı ğ ı iş . * Antrepoya bakan kimse. ardiye. çalı ş tı rı cı lı k. biyolojik özelliklerini. antropoit * Bkz. istitrat. antrepocu * Antrepo iş leten kimse. çalı ş tı rı cı . antropozoik devir * Antropozoik. antropolojik *İ nsan bilimiyle ilgili. antropolog *İ nsan bilimi uzmanı . insansı . antrenörlük * Antrenörün iş i veya mesleğ i. bütün öbür yarat ı kları n insan için yaratı lmı ş oldukları nı söyleyen dinî nitelikli öğ reti. derisi dikenlilerden. antrepo * Gümrüklere gelmiş ticarî eş yanı n konuldu ğ u. insansı lar. antrkot antrok * Sı ğ ı rı n iki kürek arası ndan ve pirzolalı k yerinden çı kartı lan kemiğ inden sı yr ı lmı ş et dilimi. antroponim * Kiş i adları nı inceleyen bilim dalı . ayak direyici.antrenör * Bir spor dalı nda sporcuyu e ğ iten. antropozoik *İ nsanı n belirmesi ve yayı lmas ı nı niteleyen antropozoik devir teriminde geçer. anut *İ natçı . yetiş tiren ve çalı ş tı ran kiş i. . toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim.

* Kör bağ ı rsağ ı n ince bir parmak gibi olan son bölümü. aparey * Çeş itli parçalardan meydana gelen alet. pek ansı zı n. * Çok açı k. * Bu ağ acı n yara tedavisinde kullanı lan reçinesi. cihaz. apak * Çok ak. * Sı cak ülkelerde yetiş en bodur bir ağ aç (Sarcocolla). makat. açı k bir biçimde görünmesi. * Abla. apansı z * Hiç beklenmedik bir sı rada. apar topar * Telâş ve acele ile. aparkat aparma * Boksta bükük kolla aş ağ ı dan yukarı ya doğ ru atı lan yumruk. apala apalak apandis apandisit * Apandisin iltihaplanması . anüs yüzgeci * Balı klarda anüs bölgesinde tek olarak bulunan yüzgeç. aort apac ı apaç ı k apaç ı klı k * Apaçı k olma durumu. * Kalbin sol karı ncı ğ ı ndan çı kan ve vücuda kı rmı zı kan dağ ı tan büyük atardamar. ş erç. apansı zı n * Birdenbire. iri. * Bir ş eyin.anüri anüs *İ drarı nı yapamama ş eklinde ağ ı r bir böbrek rahatsı zlı ğ ı belirtisi. çok belirgin. * Çok acı . çok anî olarak. hiçbir kuş kuya yer bı rakmaksı zı n aydı nlı k. gürbüz. * (bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul. eksin. yaka paça. * Aparmak iş i. * Rakı . * Sindirim kanalı nı n doğ ru bağ ı rsak denilen son bölümündeki çı kı ş deliğ i. . anyon anzarot * Negatif elektrikle yüklü iyon.

*İ ş tahı açmak için yemekten önce içilen içki. * Yelken rüzgârla dolup ş iş mek. açar. kabadayı . ş aş kı n.aparmak * Almak. * Yorgun. alı p götürmek. * Böyle esen bir rüzgârla. * Doğ ada. * Külhan beyi. apartman * Birkaç katlı ve her kat ı nda bir veya birkaç daire bulunan yapı . ayrı k bacaklı . * (gemi) Apazlama rüzgârla gitmek. içinde flüor veya klor olan doğ al kalsiyum fosfat. kemik dokusunda bulunan. güçsüz. * Bir avuç dolusu. * Apazlamak iş i. apel aperitif apı ş * Butları n iç taraf ı . apayrı apaz * Büsbütün ayrı . apazlamak * Avuçlamak. * Avuç. apa ş apatit apayd ı n * Çok aydı nlı k. hayta. * Pupa ile orsa arası nda geminin omurgası na 450 açı ile esen (rüzgâr). apı ş arası *İ ki bacağ ı n arası nda kalan yer. alı p kaçmak. bamba ş ka. apaz apazlama apı ş ı k . * Gizlice almak. apı ş ak * Bacakları nı açarak yürüyen. * Çok az. * Anonim ortaklı klarda sermaye artı rı mı için yap ı lan ödeme çağ rı sı . çalmak. iki bacak arası . * Bacakları aça aça yürüme. apart otel * Müş terilerin kendi yeme ve içme ihtiyacı nı karş ı layabilmek için gerekli malzemeler ile donatı lmı ş bağ ı msı z apartman veya villâ tipinde in ş a edilmi ş ancak otel gibi iş letilen konaklama tesisi. apayd ı nlı k * Apaydı n olma durumu.

apı ş ı p kalmak *ş aş ı rmak. * Çifte demir atarak döndükçe geminin bir alan içinde kalması nı sa ğ lamak. * Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazı klarla belirtme. aport * Avı n veya kendisine gösterilen ş eyin üzerine atı lı p getirmesi için köpeğ e verilen buyruk. * Hazı r. ş ı k. tetik. * Giysilerin omuzları na süs olarak takı lan parça. apokrif * Doğ ruluğ una güvenilmez söz veya yazı . * Bir kumaş üzerine baş ka bir kumaş parçası nı veya bir danteli dikme yolu ile uygulayarak yapı lan süs. apiko * Geminin. aplik aplikasyon * Uygulama. torbaya benzer. aplike * Düz veya desenli bir kumaş tan kesilmiş motiflerin bir baş ka kumaş a iş lenmi ş durumu. ş aş ı rmak. büyük gözlü a ğ .* Kuyruğ unu apı ş arası na alarak yı lgı n yı lgı n giden (hayvan). * Duvar ş amdanı . apoş i * Çember biçiminde. apı ş tı rma apı ş tı rmak * Hayvanı çok yorarak yürüyecek gücünü bı rakmamak. karanlı k (söz veya yazı ). apoletleri sökülmek * bir suç sebebiyle rütbesi indirilmek veya askerlikten atı lmak. sonsal. * Apı ş mak iş i. kapalı . zinciri toplayı p demirini kaldı rmaya haz ı r bulunması . * Oturmak. apı ş lı k apı ş ma apı ş mak * Ağ . * Derli toplu. duvar lâmbas ı . süslü. apolet * Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaları n omuzları na tak ı lan iş aretli parça. * Ne yapacağ ı nı kestirememek. omuzluk. bacakları ayı rarak çömelmek. apokaliptik * Anlaş ı lmaz. aposteriori * Deney sonucu ortaya çı kan (bilgi). apotr . telden yapı lma. * Apı ş tı rmak i ş i. * Hayvan yorgunluktan bacaklar ı nı birbirinden ayı rarak çöküvermek.

. * Küçümseme belirten seslenme. * Apresi yapı lmamı ş . appassionato * Bir parçanı n coş kunca çalı nacağ ı nı anlatı r. koruyucu. çı ban. azarlama. apsele ş me * Apseleş mek durumu. apsele ş mek * Yara irin ba ğ lamak. perdahlamak. apse yapmak * bir doku içinde iltihap oluş mak. boyacı lı kta cilâ olarak kullanı lan madde. apraksi apre * Bkz. iş lev yitimi. apreci apreleme aprelemek * Kumaş veya deriyi cilâlamak. aptal olmak * aptal durumda bulunmak. havari. * Bir noktanı n uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olan ı . * Aprelemek iş i. * Kumaş veya derinin cilâlanması . aval aval. apsent apsis * Pelinle kokulandı rı lmı ş sert bir içki. aptalca. apreli apresiz april apriori * Hiçbir denemeye dayanmayan ve akı l yordam ı yla bulunup ortaya konan. zekâ yoksunu. ahmak. koordinat.* Yardı mcı . * Dokumacı lı kta. perdahlanması . alı k. apse yapmak. * Apresi olan. apse *İ rin birikimi. abril. aptal aptal aptal * Aptal gibi. * Apre yapan kimse. önsel. perdahlanmamı ş veya cilâlanmam ı ş . * Zekâsı pek geli ş memiş . * Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanı n. baş langı ç noktası na olan uzaklı ğ ı nı n cebirsel de ğ eri. * Nisan ayı .

anlamaz gibi görünmek. aptesbozan otu * Bkz. ahmakla ş tı rmak. kivi. bilmez sanmak (san ı lmak). * Et kesimi yortusu. . aptal duruma getirmek. aptalla ş tı rmak * Aptallaş ması na sebep olmak. aptall ı k * Aptal olma durumu veya aptalca iş . * (apta'lca) Aptala yaraş ı r nitelikte.aptal yerine koymak (veya koyulmak) * anlamaz. apteshane * Bkz. ahmakça. abdestsiz. aptalla ş tı rma * Aptallaş tı rmak iş i veya durumu. abdesthane. abdestli. * Bkz. apteslik aptessiz apukurya apul apul * Tombul çocukları n bacaklar ı nı açarak salı na sal ı na yürüyüş lerini anlatı r. aptal gibi. aptall ı k etmek * aptalca davranmak veya aptalca iş görmek. aptesli * Bkz. aptalca * Biraz aptal. abdestbozan. * Bkz. aptalla ş mak * Zekâsı nı iş letemez olmak. ahmaklaş mak. Ar * Bkz. abdestlik. aptalcas ı na * Aptala yakı ş ı r biçimde. aptalla ş ma * Aptallaş mak iş i veya durumu. apteriks aptes * Bkz. abdestbozan otu. aptall ı ğ a vurmak * bir ş eyi bilmez. aptal gibi. alı klaş mak. abdest. aptesbozan * Bkz.

*İ ki olguyu. çı kar "menfaat" vb. iki olayı birbirinden ayı ran zaman. mesafe. suv-ar-mak vb. * (basketbol ve voleybol için) Takı mlar ı n oyun sı rası nda ald ı kları birer dakikalı k dinlenme ve talimat alma süresi. ar yı lı değ il. utanç duymamak. gid-er-mek vb. açar "anahtar". * Futbol oyununun kı rk beş er dakikalı k iki devresi arası nda oyunculara verilen on beş dakikal ı k dinlenme süresi. -ar./ -er* Fiilden ettirgen çatı türeten ek: çı k-ar-mak. * Aralı k. boş luk. * Toplu jimnastik dizilmelerinde./ -er*İ simden geçi ş li fiil türeten ek: baş -ar-mak. aralı k. utanmaz. ç ı k-ar. haftayı m. ar * Tarı m alanlar ı için yüz metre kare de ğ erinde yüzey ölçü birimi. sı radakilerin birbirlerinden yanlamas ı na olan uzaklı kları . ar namus tertemiz * utanması olmayan. ara *İ ki ş eyi birbirinden ayı ran uzakl ı k. Bu ekle yap ı lmı ş isimler de vard ı r: keser. * Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi. bat-ar. ara bozucu . ar * Utanma. * Bir oyunda. bir filmde dinlenme süresi. kâr yı lı * birinin sı kı lmay ı bir yana b ı rakarak yalnı z çı karı na bakt ı ğ ı anlat ı lı rken söylenir. anlaş mazlı ğ a yol açmak. -ar. utanç duyma. geç-er. ölç-er vb./ -er* Belirli fiillere gelen geniş zaman eki: aç-ar. -ar. aç ı klı k. yüzsüzlük etmek. * Kiş ilerin veya toplulukları n birbirine kar ş ı olan durumu veya ilgisi. biç-er./ -er*İ simden geçi ş siz fiil türeten ek. antrakt. ar damar ı çatlamı ş * utanç duyulacak ş eyleri hiç sı kı lmadan yapan. ar ve hayâ perdesi y ı rtı lmak * utanmamak. -ar. ar etmek * utanmak. ara baş lı k * Esas bölümün alt baş lı kları nı anlatmak için kullanı lı r.* Argon'un kı saltması . ara açmak * dostluğ u bozmak. fası la. ara bono * Arada ödenen olağ an dı ş ı bono. mola. kalk-ar. ar belâsı * namus ve onuru için baş kası söz eder korkusu. yat-ar.

karaları n arası na sokulmuş deniz. ara karar ı * Bir davanı n bakı lması nı kolaylaş tı rmak için yargı dan önce. türkü. ara bulma * Anlaş mazl ı k durumunda bulunan kimseleri uzlaş tı rma iş i. uzla ş tı rı cı . ara buluculuk * Uzlaş tı rı cı lı k. münafı klı k. ara kesit * Çizgilerin. ara nağ me. katı cisimlerin birbirlerine rastladı kları ve kesiş tikleri yer. kolayca geçmek için aç ı lan kapı . ara nağ mesi * Bkz. geliş me evreleri sı rası nda beslenip bar ı ndı ğ ı konakçı lardan her biri. ara kapı *İ ki yapı veya oda arası nda. ara cümle * Birleş ik veya yalı n cümlelerde anlam ı biraz daha aç ı klamak için araya giren iki virgül veya iki kı sa çizgi içinde verilen cümle. ara s ı cak * Soğ uk ve sı cak yemek servisi aras ı nda ikram edilen hafif sı cak yiyecekler. . müfsit. sözsüz çalı nan parça. ara buluculuk etmek * ara bulmada yardı mcı olmak. baş ı na. ara mal * Üretimde gerekli malı elde etmek için kullanı lan yarı iş lenmiş mal. güftenin iki kı tası arası na. sonuna da gelebilen. ara seçim * Genel seçimler d ı ş ı nda yapı lan ara dönem seçimleri. ara kazanç * Malı bütünüyle devretmeden arada elde edilen kazanç. * Sı k sı k söylenen söz veya açı lan sorun. ara bozuculuk * Ara bozucu olma durumu. köçekçe gibi küçük güfteli bestelerde. ara deniz * Okyanuslardan dar ve az derin boğ azlarla ayr ı lan. ara s ı navı * Üniversite ve yüksek okullarda yarı yı l içinde yap ı lan sı nav. arada önlem niteliğ inde verilen karar. yüzeylerin.* Ara bozan (kimse). fesatçı . ara nağ me *Ş arkı . ara konakçı * Asalağ ı n. ara bulucu * Uzlaş tı ran kimse. ara bulmak * anlaş amayanları uzla ş tı rmak. fesat. fitçi. münafı k. fitçilik.

zaman zaman. araba * Tekerlekli. ara vermek * yeniden baş lamak için. arabacı lı k * Araba sürme iş i. * Araba ile taş ı nmı ş veya taş ı nacak miktar. araba kullanmak * araba sürmek. motorlu veya motorsuz her türlü kara taş ı tı . * arası nda. ara söz * Doğ rudan doğ ruya konuş ulan veya yazı lan konuyu ilgilendirmeyen dolaylı söz. garaj. arabacı * Arabayı süren kimse. istitrat. arabalı * Arabası olan. araba mezarlı ğ ı * Kullanı lmaz hâle gelmiş veya eski arabaları n bı rakı ldı ğ ı yer. araba falakas ı * Çift atlı arabalarda. ara cümle. * Araba yapma veya satma iş i. * Araba dolduracak miktar. araba vapuru. arada. vapur. arabalı vapur * Arabaya taş ı yan vapur. ara tümce * Bkz. okun dibinde ve iki yanı nda bulunan uçlar ı na koş um kayı ş lar ı bağ lanan ağ aç bölüm. araba devrilince yol gösteren çok olur * iş iş ten geçtikten sonra verilen öğ üdün değ eri yoktur. araba araba * Arabalar dolusu. arabalı k * Araba konulan yer. ara yerde ara yön * Dört ana yönden ikisi arası nda olan yönlerden her biri. araba vapuru * Arabalı vapur. ara sokak * Ana yola açı lan ikinci derecedeki yol. * Araba yapan veya satan kimse. birçok arabalarla. * Araba vapuru. bir iş i bir süre bı rakmak.ara s ı ra * Seyrek olarak. durmak. .

. araba ş ı arabesk * Arap üslûbunda olan (ş ey). büyüklerin yaş ayı ş ı na uyarlar. müzevir. arabankürdî * Klâsik Türk müziğ inde az kullan ı lmı ş birle ş ik bir makam. kabukları hekimlikte kullanı lan bir ağ aççı k (Daphne gnidium). mutavass ı t. münaf ı k. * Arapça. arabanı n tekerine taş koymak * güçlük çı karmak.araban * Klâsik Türk müziğ inde bir makam. Arabist Arabistan defnesi * Dulaptal otugillerden. fesatçı . müzevirlik. Asya ve Afrika'nı n sı cak bölgelerinde yetiş en. arabanı n ön tekerleğ i nereden geçerse art tekerleğ i de oradan geçer * çocuklar. arabizasyon * Araplaş tı rma. münafı klı k. arac ı * Uzlaş tı ran. arabozanl ı k *İ ki kiş inin arası ndaki dostluk veya geçimi bozma iş i. Arabistik * Arap dili ve kültürü araş tı rmaları . Araplara özgü olan. * Üretici ile tüketici arası nda alı m satı m konusunda ba ğ lantı kuran ve bundan kazanç sağ layan kimse. * Arap dili ve edebiyatı yla uğ raş an kimse. arabas ı nı düze çı karmak * karş ı la ş tı ğ ı güçlükleri yenip i ş ini kolay yürür hâle getirmek. uzlaş ma sağ lamak için görevlendirmek. Arabî * Araplarla ilgili. arabeskçi * Arabesk müzik sanatçı sı . arac ı koymak * bir kimseyi. anlaş ma sağ layan kimse. arabeskle ş me * Arabesk durumuna gelme. * Giriş ik bezeme. * Piş miş ve dondurulmu ş hamur yanı nda yenen tavuklu veya hindili çorba. arabeskle ş mek * Arabesk özelli ğ i kazanmak veya arabesk durumuna gelmek. arabozan *İ ki kiş inin arası ndaki dostluğ u veya geçimi bozan (kimse).

araç * Bir iş yapmakta veya sonuçland ı rmakta. araçlı jimnastik * Bkz. aradan kald ı rmak * iş yapma imkânı nı yok etmek. vası tas ı yla. bilvas ı ta. arada kaynamak * karı ş ı k bir durumda gereken ilgiyi görmemek. Araf Arafat * Cennet ile cehennem arası nda bir yer. tavassut. vası tas ı z. aradan * o zamandan bu zamana dek. vası ta.arac ı lı ğ ı yla * Aracı olarak. bağ lant ı kurarak. aradan çekilmek * iliş iğ ini kesmek. araççı lı k * Düş ünme biçimlerinin. bilâvası ta. enstrümantalizm. * Bir sonuca ulaş mak için kullanı lan ş ey. araçlı * Araçla yapı lan veya olan. hacı lar ı n. * Bir ş eye ula ş mak. kuramları n. araçs ı z * Araç kullanı lmadan. vas ı ta. arada bir * seyrek olarak. araçs ı zlı k * Araçsı z olma durumu. yoluyla. gücünden yararlanı lan nesne. doğ rudan doğ ruya yapı lan veya olan. arada ç ı karmak * baş ka i ş ler aras ı nda bir iş i de yapı vermek. tavassut etmek. arac ı lı k * Aracı nı n gördü ğ ü iş . arac ı lı k etmek * bir iş in çözümünde araya girerek yardı m etmek. kurban bayramı nı n arife günü topland ı klar ı tepe. vası talı . * Taş ı t. aletli jimnastik. arada kalmak * iki tarafı uzlaş tı rmak üzere araya girme dolayı sı yla güç duruma dü ş mek. * Mekke'nin doğ usunda. bir ş eyi elde etmek için yararlan ı lan kimse veya ş ey. mantı k ve ahlâk biçimlerinin yaln ı zca hayat ı n değ iş ik ş artları na uyma araçlar ı olduğ unu savunan dünya görüş ü. * Kiş iler veya nesneler arası nda ba ğ lantı sa ğ layan ş ey. . aradan ç ı karmak * birçok i ş ten birini yapı p bitirivermek.

araklama * Araklamak iş i. sı kı fı kı arkadaş lı k kurmak. * Bir tür küçük zurna. mavimsi gri renkte billûrlaş mı ş bir tür kalsiyum karbonat. *İ ki ş ey arası nda açı klı k oluş turmak. * Aralanmak iş i. * Bitkilerin fazla dal ve çubukları nı kesmek. a ş ı rma. aragonit arak * Ter. yarı açmak. tiftikten yapı lmı ş ince külâh. aş ı rmak. iliş kiyi bozmak. * Pirinç ve ş eker kamı ş ı ndan elde edilen bir tür rak ı . * Gitmek. çalma. aralı k olmak. *İ ri taneli bezelye. çalan. aralar ı nı açmak * iki kiş i arası ndaki dostluğ u. benzer nitelikler çok az olmak. * Seyrelmek. hı rsı z. aralar ı ndan su sı zmamak * birbirleriyle çok yakı n. * Beyaz. iki dostun arası na so ğ ukluk girmek. aralar ı ndan kara kedi geçmek (veya araları na kara kedi girmek) * iki dost birbirine gücenmek. * Hı rsı zlı k.Arafatta soyulmu ş hacı ya dönmek * her ş eyini kaybedip çı rı lçı plak kalmak. aralar ı iyi * dostlukları düzenli. aralar ı nda dağ lar kadar fark olmak * araları nda her yönden büyük ayrı lı klar bulunmak. . * Aralı klı duruma getirmek. -arak / -erek * Fiillerden zarf yapan ek. seyrekle ş tirmek. çaresiz kalmak. yeş il. uzaklaş mak. araka arakç ı arakç ı lı k arak ı ye * Derviş lerin giydikleri. * Araklayan. aralama aralamak * Aralamak iş i. araklamak * Çalmak. aralanma aralanmak * Biraz açı lmak. seyrekleş tirmek. yan ı ndan ayr ı lmak.

* Evin iki bölümü veya iki oda arası ndaki dar geçit. aralatmak * Aralı k duruma getirtmek. arama tarama * Polisin kuş kulu gördü ğ ü kimseler üzerinde bı çak. * Saklanan sanı ğ ı n ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin ev. biraz açt ı rmak. monolog gibi eğ lendirici oyun. * Yarı açı k. * Yı lı n 31 gün süren son ay ı . tam kapanmamı ş . * Birbirine bitiş ik olan. aralı kta * Öbür ş eyler arası nda. barı ş tı rmak. * (bası mcı lı kta) Harfler veya satı rlar arası ndaki açı klı k. kal ı na veya inceye doğ ru ayı ran uzaklı k. aralı klı * Birbirine bitiş ik olmayan. * harfler arası nda veya satı rlar aras ı nda boş luk b ı rakmak. * Borsada hisse senetlerinin alı m satı m emirlerinin verildiğ i süre. yarı açmak. bale. elveriş li durum. aralatma * Aralatmak iş i. silâh. arama emri * Yapı lacak ara ş tı rma iş lemi için yetkili organdan al ı nan buyruk. * Kesik kesik. koridor. mesafe. aralı k etmek * aralamak. * Ayakyolu. aralar ı nı bulmak * birbirleriyle anlaş amayan iki ki ş iyi uzlaş tı rmak. iş yeri gibi yerlerde. * Sürekli. aralı k oyunu * Tiyatroda iki perde arası nda yapı lan koro. fı rsat. araları nda açı klı k bulunan. harfler veya satı rlar arası nda açı klı ğ ı olan. * Toplu beden eğ itiminde art arda dizilenleri ay ı ran açı klı k. araları nda açı klı k bulunmayan. arama * Aramak iş i. ilk kânun. * Bir sesi bir baş ka sesten. * Portenin paralel çizgileri arası ndaki boş luk. aralı ks ı z . üzerinde ve eş yası nda yapı lan araş tı rma iş lemi. espas. * Sı ra. * Dizgide kelimeler. aralı k vermeden. esrar gibi yasak ş eyler araması . aralı k vermek * yeniden baş lamak için bir iş i kı sa süre ile b ı rakmak. geçenek. arama karar ı * Arama yapı labilmesi için hâkim tarafı ndan verilmi ş karar. taharri. aralı k *İ ki ş ey arası ndaki açı klı k. vakit. * Uygun.aralar ı nı bozmak * iki kiş i arası ndaki ili ş kiyi bozmak. espaslı .

* Bkz. Aramîce. * Eksikliğ i duyulmak. arant ı Arap . * Orta Doğ u ile Kuzey Afrika'n ı n büyük bir bölümünde yaş ayan halk ve bu halkı n soyundan olan (kimse). * Düzenleyici. *Ş art ko ş ulmak. fellâh. * Bir ş eyin yoklu ğ unu duyarak geri gelmesini istemek. * (küçük a ile) Zenci. * Ziyarete. * Düzenleme.* Denizdeki mayı nları toplama veya yok etme i ş lemi. aramak taramak (veya arayı p taramak) * dikkatle aramak. hatı r sormaya gitmek. aranje aranjman aranjör aranma * Aranmak iş i. aran ı lmak * Aramak iş ine konu olmak. * Bu söz "düzenlemek" anlam ı nda "aranje etmek" biçiminde kullan ı lı r. yoklamak. özlemek. ancak rastlantı ile ele geçer. Aramca Aramîce aran ı lma * Aranı lmak i ş i veya durumu. * Kendi üstünü aramak veya ortalı kta kendi kendine bir ş eyler aramak. *İ steklisi bulunmak. aramak * Birini veya bir ş eyi bulmaya çalı ş mak. * Araş tı rmak. arama yapmak * birini veya bir ş eyi bulmaya çalı ş mak. aramakla bulunmaz * çok değ erli. * Söz konusu olmak. * Samî dillerinin batı lehçelerini içine alan ve milâttan önceki dönemlerde kullan ı lmı ş bulunan ölü bir dil. çok aramak. * Önem verip istemek. taharri etmek. aranmak * Aramak iş ine konu olmak. * Olumsuz. * Koyu esmer veya kara. * Bir yöntem bulmaya çalı ş mak. kötü davranı ş larda bulunarak cezayı gerektirmek. * Arap halkı na özgü olan ş ey. *Ş art ko ş ulmak. * Aranı lan çözüm.

arap saçı na dönmek * iş ler çok karı ş ı p çözümlenmesi güç bir duruma gelmek. Arap uyandı (veya Arabı n gözü açı ldı ) * geçen bir olaydan ders alı ndı ğ ı nı anlatı r. Arap sabunu * Potasla yapı lan. * Arap dili özelliğ i kazandı rmak. yuvarlak ve çok sı k yeş il yaprakları olan uzadı kça a ş ağ ı doğ ru sarkan bir tür süs bitkisi. Arapça * Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanı lan dil. Arapsaçı * Çözümlenemeyecek kadar karı ş ı k durum. Arap rakamlar ı * Bugün kullandı ğ ı mı z say ı lar ı gösteren rakamlar. Arap tav ş an ı * Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus). Arapçalaş tı rma * Arapçalaş tı rmak i ş i. Araplı ğ ı benimsemek. Arapla ş tı rma * Araplaş tı rmak iş i. Arapl ı k * Arap olma durumu. Arapçalaş tı rmak * Arapçaya çevirmek. Arap zamk ı * Akasyadan elde edilen bir zamk. Arapla ş ma * Araplaş mak durumu. Arapla ş mak * Arap olmak. kararmak. arap saçı gibi * karmakarı ş ı k. Arapsaçı * Küçük. * Bu dile özgü olan. esmer bir sabun. Arap olay ı m * (ş aka yollu) söylenen bir ş eyin doğ rulu ğ una inandı rmak için kullanı lı r. yumuş ak. Arapla ş tı rmak * Arap kimliğ ini kazandı rmak.arap * Negatif fotoğ raf. . Arap gibi olmak * simsiyah olmak. zamkı arabî.

arası so ğ umak * aradan zaman geçerek önemini yitirmek. * Meraklı . taharri. arası z arasta ara ş it * Yer fı stı ğ ı . inceleyen. arkası kesilmeden. müstemirren. ara ş tı rma filmi * Herhangi bir bilimsel araş tı rmada alı cı nı n salt bir kayı t aracı olarak kullan ı lmas ı yla elde edilen film. geçirilmek. Arasat * Müslüman inanı ş ı na göre. * Çarş ı larda veya al ı ş veriş bölgelerinde aynı iş i yapan esnafı n bir arada bulunduğ u bölüm. arası olmamak * geçinememek. * Sürekli olarak. ara ş tı rı lmak * Araş tı rma yapı lmak. birbirine darı lmak. arası geçmeden * vakit geçmeden. çocuk maması yapmaya yarayan un. mütecessis. gözden. arası hoş (veya iyi) olmamak *oş eyden hoş lanmamak. araş tı rman. * Bilim ve sanatla ilgili olarak yapı lan yöntemli çalı ş ma. arası na (veya araları na) kar ı ş mak * büyüyüp yetiş mek. arası (veya araları ) aç ı lmak (aç ı k olmak veya bozulmak) * arkadaş lı kları sars ı lmak. geçimsizlik olmak. ararot kamı ş ı * Maranta.ararot * Sı cak iklimlerde yetiş en maranta adlı kamı ş tan ve baş ka bitkilerin kökünden çı karı lan. ara ş tı rma görevlisi . ara ş tı rı cı * Araş tı ran. kı yamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer. ara ş tı rma * Araş tı rmak i ş i. arkada ş lı k bağ ları kopmak. ara ş tı rı cı lı k * Araş tı rı cı nı n yaptı ğ ı iş . ara ş tı rı * Araş tı rma. araları nda gerginlik. vira. ara ş tı rmac ı (kimse). sı cağ ı sı cağ ı na. ara ş tı rı lma * Araş tı rı lmak i ş i. ara vermeden.

karı ş ı klı ğ a kurban olmak. eski yakı nlı k. * Arzu ettirmek. * bir iş yapı lı rken ona engel olacak ba ş ka bir ş ey ç ı kmak. * Aramak iş ini bir ba ş kası na yaptı rmak. araya soğ ukluk girmek * dostluk bağ ı gevş emek. * Bilimde ve sanatta yöntemli çalı ş malar yapmak. asistan. * Bir gerçeğ i ortaya çı karmak için aramalarda bulunmak. * arası aç ı lmı ş kimse ile bar ı ş mak. * Aratmak iş i. istetmek. aray ı cı * Bir ş eyi aramay ı iş edinen kimse. araya vermek * yararsı z bir i ş e harcamak. araya almak * bir çevreye kabul etmek. sormak. aray ı soğ utmak * zaman geçmek. kaybolmak. soruş turmak. araya koymak * bir iş te sözü geçer bir kimsenin aracı lı ğ ı na baş vurmak. araya gitmek * harcanmak. ara ş tı rman * Araş tı rı cı . ara ş tı rmacı * Bilim ve sanat alanlar ı nda araş tı rma yapan kimse. inceleme ve deneylerde yard ı mcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğ retim yardı mcı sı . eskisinin yerini doldurabilmek. aratmamak * yenisi. ara ş tı rmak * Birini veya bir ş eyi bulmak için bir yeri gözden geçirmek. . aray ı yapmak * araları aç ı lmı ş iki kiş iyi barı ş tı rmak. ara ş tı rmacı lı k * Araş tı rmac ı olma durumu. dostluk kalmamak.* Yüksek öğ retim kurumları nda yapı lan araş tı rma. * iki kiş iyi uzlaş tı rmaya çal ı ş mak. araş tı rman. araya girmek * iki kiş inin arası ndaki bir iş e karı ş mak. aray ı açmak * aradaki uzaklı k artmak. arat ı ş aratma aratmak * Aratmak iş i veya biçimi. yokluğ unu duyurmamak.

* Kundaklı . görü ş alan ı geniş olan küçük teleskop. * Hastalı k belirtileri. patı rtı . çevreye uymak. yabancı para gibi değ erli kâ ğ ı tlar ı daha kârlı görülen baş ka kâğ ı tlarla de ğ iş tirme iş i. * Maden üzerine kazı ma yapmak ve çı krı kta çevrilen ş eyleri yontmak için kullanı lan çelik kalem. durumu. *İ stenilen yı ldı zı teleskop içine getirebilmek için büyük teleskoplara paralel olarak bağ lı . sazl ı k yerleri temizleyerek tarı ma elveriş li duruma getirme. yer. arazbar arazbarbuselik * Türk müziğ inde bir birleş ik makam. toprak. ardak ardaklanma * Ardaklanma iş i.* Arama iş iyle görevlendirilmiş kimse. aray ı cı fi ş eğ i * Bir tür donanma fiş eğ i. koruluk. arbalet arbede * Gürültülü kavga. yerey. aray ı p sormak * biri hakkı nda haber sormak veya birinin ziyaretine giderek ona karş ı ilgi göstermek. araziye uymak * ortama. arazi açma * fundalı k. aray ı ş araz * Aramak iş i veya biçimi. tahvil. tetikli yay. aray ı p soranı bulunmamak (veya olmamak) * kimsesi olmamak. semptom. * Türk müziğ inde bir birleş ik makam. aray ı p da bulamamak * beklenmedik iyi bir durumla karş ı laş mak. arazi * Yer yüzü parçası . * Belirtiler. *İ linek. *İ çten çürümeye yüz tutmuş ağ aç. arboretum * Botanik bahçesinde ağ aç ve benzeri bitkilerin dikimine ayr ı lmı ş bölüm. arda *İ ş aret olarak yere dikilen çubuk. görünmemeye çal ı ş mak. . arbitraj * Hisse senedi. * Ardı l.

ard ı kesilmek * arkası gelmemek. ard ı l * Birinin ardı ndan gelip onun yerine geçen kimse. öncel karş ı tı . arkası ndan. ard ı na (veya arkası na) dü ş mek * arkası ndan gitmek. . ard ı lma ard ı lmak * Ardı lma iş i. karnı ak. Avrupa ve Asya ormanları nda yaş ayan. ası lmak. ard ı ardı na * Birbirlerini kovalayarak. takı lmak. * Bir çı karı mda varı lan sonuç. * Servigillerden. halef. * Musallat olmak. kuyru ğ u kara bir kuş türü (Turdus pilaris). aralı ksı z. güzel kokulu yaprakları nı kı ş ı n da dökmeyen. * Birisinin sı rt ı na ası lmak. yuvarlak kara yemiş leri ilâç olarak kullanı lan bir a ğ açç ı k (Juniperus). ard ı ç otu * Ardı ç ağ acı nı n küçük bitkisi. tükenmek. ard ı n ardı n * Geri geri. ard ı ndan (veya arkası ndan) atlı kovalamak * bir iş i gereksiz bir telâş la yapanlar için söylenir. ard ı sı ra ard ı ç * Peş inden. ard ı ç rakı sı * Cin. sı rtı kahverengi. hemen ardı ndan. kurt sayı lmaz * önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanları n çok olduğ unu anlatı r. arkası sı ra. * Sataş mak.ardaklanmak * (ağ açlarda) Mantarları n sebep oldu ğ u çürümeye u ğ ramak. ard ı nda yüz köpek havlamayan kurt. ard ı nca * Hemen arkası ndan. pencere için) sonuna kadar aç ı k. çatmak. ard ı arası kesilmemek * aralı ksı z olarak gelmek. ardı sı ra. ard ı l görüntü * Bir duyunun kaybolması ndan sonra geriye kalan görüntü. ard ı ç kuş u * Kara tavukgillerden. ara vermeden. ard ı na kadar aç ı k * (kapı . peş ini bı rakmamak. ardı sı ra.

Kuzeydoğ u Asya'da yaş ayan. * Siyasî çekiş melerin geçti ğ i yer. yarı ş . ardiye * Genellikle ticaret eş yası nı saklamaya yarar yer. argaçlamak * Dokumada argaç atmak. ard ı nı bı rakmamak * Bkz. boğ a güreş i. ard ı nı almak (veya getirmek) * bitirmek. arife günü. peş ini bı rakmamak. ard ı nı kesmek * arkası gelmemek. atkı . oyun gibi türlü gösteriler yap ı lan alan. * Ardiyeye bakan kimse. ard ı ş ı k görüntü * Bir duyunun kaybolması ndan sonra da devam eden görüntü. * Kayağ an taş . ard ı ş ı k olgular * Bir hastalı ktan sonra görülebilen fakat hastalı ğ ı n kesin sonucu olmayan olgular. iki. * Böyle bir yerde saklanı lan eş ya için ödenen ücret. argali * Boynuzlugillerden. argaçlama * Argaçlamak iş i. mütevali. * Bkz. üç gibi birbiri ardı ndan gelen sayı lar. antrepo. ard ı ş ı klı k * Ardı ş ı k olma durumu. argaç * Dokuma tezgâhları nda enine atı lan iplik. kayrak. ard ı ş ı k * Birbiri ardı ndan gelen. durdurmak. tamamlamak. ard ı ş ı k sayı lar * Bir. ardiyeci arduaz arefe areometre * Sı vı ölçer. arefe günü * Bkz. * Ardiye iş leten kimse. büyük boynuzlar ı olan yaban koyunu (Ovis ammon). arife. son vermek. .ard ı ndan sapan taş ı yetiş mez * bir kimsenin çok hı zl ı gittiğ ini anlatmak için kullanı lı r. önlemek. depo. arena * Amfiteatrı n ortası nda.

argonot * Kafadan bacaklı lardan. külhan beylerinin kullandı ğ ı söz veya deyim. kanatsı z. saf. * Zar kanatlı lardan. * Keklik tutmakta kullanı lan. ar ı gibi sokmak * iğ nelemek. * Beceriksiz. dağ boğ azı . acı söz söylemek. * Yabancı ş eylerden arı nmı ş . ar ı beyi * Her kovanda bir tane bulunan ana arı . tahtadan kapanları n yan tarafları na bağ lanan ağ aç parça. boğ az. bal ve bal mumu yapan. * Temiz. ar ı kil . salyangoz kabuğ u biçiminde kabuğ u olan ve ahtapota benzeyen bir hayvan (Argonauta argo). bitkin.argı n * Yorgun. * Günahs ı z. * Geçit. kı zı lca renkli küçük sinek (Braula caeca). * Serserilerin. rengi. argı nl ı k argı t argo * Kullanı lan ortak dilden ayrı olarak ayn ı meslek veya topluluktaki insanları n kullandı ğ ı özel dil veya söz dağ arc ı ğ ı . Kı saltmas ı Ar. iğ nesiyle sokan böcek (Apis mellifica). argüman ar ı * Bir çı kı ş kümesinin de ğ iş kenine verilen ad. argolaş ma * Argolaş mak özelliğ i gösterme. atom ağ ı rl ı ğ ı 39. derbent. ar ı dalağ ı * Bal peteğ i. argola ş mak * Karş ı lı klı argo konuş mak. ar ı ar ı bal alacak çiçeğ i bilir * iş ini bilen kimse nereye ba ş vuraca ğ ı nı bilir. havada %1 oran ı nda bulunan. * Argı n olma durumu. kat ı ş ı ksı z.9 olan. kokusu ve tad ı olmayan bir element. * Söz argo durumuna gelmek. ar ı biti * Kör. argon * Atom numarası 18. münezzeh. ar ı gibi * çok çalı ş kan. zayı f. halis.

* Porselen yapmakta kullanı lan bir çe ş it ak ve gevrek kil. karş ı lı ğ ı ödenmeyen emek. ar ı kovanı * Arı lar ı n içinde bal yaptı klar ı çeş itli maddelerden yapı lmı ş yuva. sı rtı sarı . karnı mavimsi yeş il. ar ı klaş ma * Arı klaş mak i ş i. Kuzey Afrika. ar ı k * Eti. * Genç iş çi arı nı n baş ı ndaki bezlerden salgı lad ı ğ ı azotu çok madde. ar ı sili * Tertemiz. bozulan arkları temizleyip açmak. ar ı k çekmek * tı kanan. ar ı k emek *İ ş çinin. cı lı z. * Bal almak için arı yeti ş tirme i ş i. kaolin. ar ı kuş ugiller * Omurgalı hayvanlardan kuş lar sı nı fı na giren bir familya. ar ı kovanı gibi iş lemek * (bir yerin) gireni çı kanı çok olmak. ek süre içinde harcadı ğ ı ve sonucunda artı k de ğ er yaratt ı ğ ı . ar ı klamak * Arı k (II) duruma gelmek. . ar ı kçı ar ı klama * Arı klamak iş i. yağ ı erimiş zay ı f. Orta Asya'da az a ğ açl ı klı . * Bal almak için arı yeti ş tiren kimse. kuru. ar ı klatma * Arı klatmak durumu. ar ı kuş u * Arı ku ş ugillerden. sı ska. ar ı klatmak * Su yolu yapan kimse. ar ı klaş mak * Arı k (II) olmak. * Fide veya fidan dikilen yer. Güney Avrupa. Arı Kovanı * Yengeç takı m yı ld ı zı yöresinde bir yı ldı z kümesi. aç ı k yerlerde yaş ayan bir ku ş (Merops apiaster). ar ı sütü ar ı cı ar ı cı lı k ar ı k * Ark.

ar ı lı k ar ı nmak . ar ı klı k * Zayı fl ı k. ar ı lanmak * Arı laş mak. ar ı laş mak * Arı duruma gelmek. ar ı lı k * Temizlik. ar ı ndı rmak * Arı nması nı sağ lamak. vücutlar ı . özleş me. arı duruma gelme. ar ı ndı rma * Arı ndı rmak i ş i. * Katı ş ı ksı zlı k. ar ı nı ş ar ı nma * Arı nmak iş i veya biçimi. * Arı lanmak durumu. * Kovanları n konulduğ u yer. kovanlı k. özleş mek. ar ı laş ma * Arı laş mak durumu. ar ı nı n yuvası na kazı k (veya çöp) dürtmek * tehlikeli kiş iyi kı ş kı rtmak. arı la ş ma. sı skalı k. ar ı lar * Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaş ayan. tenzih. saflaş mak. * Günahsı zl ı k.* Arı k (II) duruma getirmek. * Ruhun tutkulardan temizlenmesi. özellikle karı nları ve arka ayakları kı llarla örtülü zar kanatl ı lar familyası . ar ı lama ar ı lamak ar ı lanma * Arı lamak iş i. * Temizlenme. ar ı laş tı rma * Arı laş tı rmak iş i. özle ş tirmek. ar ı laş tı rmak * Arı duruma getirmek. ar ı na dokunmak * utanç duymak. özleş tirme. tenzih etmek. * Bir ş eyde herhangi bir ay ı p veya kusur bulunmad ı ğ ı nı bildirmek. * Sanat yoluyla duyguları n arı nmas ı .

* Deterjan. . * (petrol. hidrokarbon kondanstları nı n tabiî gazdan ayrı ld ı ğ ı birim. * Bulaş mı ş . alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanı n soluna konulan diyez. yağ vb. rafinaj. * Rahatlamak. ar ı za yapmak * Bozulmak. için) Arı tma i ş i. karbondioksit ve su buharo gibi hidrokarbon bile ş iğ i olmayan gazlarla. tasfiyehane. ar ı ş ar ı ş ar ı ş * Araba oku. * Çözgü. * Arı tma iş i. ar ı z ar ı z olmak * bulaş mak. rafineri. * Bir notanı n sesini yarı m ton yükseltmek. * sonradan ortaya çı kmak. aksaklı k göstermek.* Temizlenmek. ar ı tı cı * Arı tma özelliğ i olan. ar ı tmak * Temizlemek. arı duruma gelmek. aksaklı k. iş lemez duruma gelmek. ar ı tma * Arı tmak iş i. ar ı zalanma * Arı zalanmak iş i. * Sonradan ortaya çı kan. ar ı tı ş * Arı tmak iş i veya biçimi. * Katı ş ı ksı z. petrol gibi maddelerin ar ı tı ldı ğ ı yer. * Katı ş ı ksı z duruma getirmek. * Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü. ar ı zalanmak * Arı za. * Aksama. tasfiye etmek. ar ı za * Engebe. sürekli görünür durumda olmak. ar ı tı cı lı k ar ı tı m ar ı tı m evi *Ş eker. ar ı tma ünitesi * Doğ al gaz üretim kuyuları ndan toplama hatlar ı yla gelen gazı n içerisindeki hidrojen sülfür. musallat olmuş . bemol ve bekâr i ş aretlerinin ortak adı .

arifane * Arif olana yak ı ş acak yolda. mutlu. * Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İ ran grubuna verilen ad. * Soylular sı nı fı . * Aksamayan. Aristoculuk * Aristotelesçilik. iş lemeyen. * Geçici. *İ ran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerle ş en halk veya bu halktan olan kimse. arya. düz. hür. arifane ile * ortaklaş a. * Bu halkla ilgili. arife * Belirli bir günün. Ari arî Ari dil aria arif * Çok anlayı ş lı ve sezgili (kimse). bozulmuş . arif olan anlas ı n (veya anlar) * herkesin anlayacağ ı kadar açı k söylenmeyen bir sözün gerçek anlamı nıkavrayanlar için söylenir. idare edecek biçimde. için) Aksayan. arioso Aristocu * Dramatik ve lirik bakı mdan yüksek bir anlatı m gücü olan ağ ı r baş lı hava. * Özgür. biçimde. toplumsal ve siyasî gücün soylular sı nı fı nı n elinde bulundu ğ u tarihî yönetim biçimi. ön gün. * Çı plak. * Aristotelesçi. olayı n bir önceki günü veya ona yakı n günler. * Engebesiz. varı ş lı . bu halka özgü. arife günü * Dinî bayramlardan önceki gün. * Yarı m yamalak. rahat. aristokrasi * Ekonomik. ar ı zası z ar ı zî * Sonradan olan. dı ş tan gelen. * Operalarda solistlerden birinin orkestra e ş li ğ inde söylediğ iş arkı . * Yiyeceğ i ortakla ş a sa ğ lanan (toplant ı ). bozulmadan iş leyen. eğ reti. * (Araç vb. aristokrat . * Huzurlu.ar ı zal ı * Engebeli.

her yönü ile. aritmetik * Matematiğ in. * Kalp atı ş ları ndaki düzensizlik ve eş itsizlik. aristokratik * Aristokratlı kla ilgili. aristokratl ı k * Aristokrat olma durumu. aritmetik dizi * Ardı ş ı k terimleri arası ndaki ayr ı m değ iş meyen dizi: 1. * Bu bilimle ilgili. konusu sayı lar.9.. ariz amik ariza arjantin * Enine boyuna.3. düzensiz. bunlar ı n özellikleri ve iş lemler olan kolu.* Aristokrasi yanlı sı . Aristotelesçilik * Yunan filozofları ndan Aristoteles'in felsefesi.5. aritmetik orta * Bir diziyi oluş turan say ı lar ı n toplam ı nı n. ariyeten * Eğ reti olarak. * Sancağ ı . gezimcilik. aritmetik iş lem * Aritmetik yoluyla yapı lan çözüm. * Ritimli olmayan. ödünç. * Belli bir taş ı nı r malı n kullanı lması nı n geri verilmek ş art ı yla bedelsiz olarak bir kimseye bı rakı lması . dizisi aritmetik bir dizi olup ortak çarpan denilen değ iş mez oran ı 2 sayı sı dı r. yelkeni veya sereni direkten a ş ağ ı alma. Aristotelesçi * Aristotelesçilik yanlı sı olan kimse.. aritmetiksel * Aritmetik ile ilgili. dizinin terim sayı sı na bölünmesiyle elde edilen sayı . * Büyük bira bardağ ı . * Soylu. * Bu felsefeyi benimsemiş olma durumu. ark . aritmi aritmik ariya ariyet * Eğ reti. ödünç olarak.7. Arjantinli * Arjantin halkı ndan olan. * Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe.

arka arka * Geriye doğ ru. * Ağ ı l. hark. * Önemsiz. peş . rüzgâr almayan kuytu yer. yabancı gibi davranmak. arka yüz arkaç * Bir ş eyin arkada kalan yüzü. arka ayak * Hayvanlarda vücudun gerisinde bulunan ayaklardan biri. piston. arka müziğ i * Bir oyunda hareket ve sözlerin yanı sı ra etkiyi artı rmak için hafifçe çalı nan müzik. . arı k. * Geçmiş .*İ çinden su akı tmak için toprağ ı kazarak yapı lan açı k oluk. kayı rı cı bulmak. kayı rmak. arka plânda * Geride. * Otururken sı rtı n dayandı ğ ı yer. geride kalm ı ş zaman. beden. dayan ı ş mak. destek olmak. kanal. dayamak. art arda. * (insan için) Vücut. * Koruyucu. arka arkaya vermek * birbirini korumak için birleş mek. * Bir ş eyin sı rt durumunda olan yüzeyi. arka * Bir ş eyin temel tutulan yüzünün tam ters yan ı . * Dağ sı rtları nda davarlar ı n yatı rı ldı ğ ı düz. arka sokak * Ana yola açı lan ikinci derecedeki sokak. arka vermek * desteklemek. arka (veya sı rt) çevirmek * eski ilgiyi göstermez olmak. * Art. cetvel. arkada bulunan. arka olmak * maddî. manevî yönden destek olmak. arka teker * Araçları n arka düzeninde yer alan tekerlek. iltimasçı . * Geri kalan bölüm. arka kap ı dan çı kmak * okuldan baş arı sı zl ı kla ayr ı lmak. arka çı kmak * bir kimseyi baş kaları na karş ı korumak. kayı rı cı . arka arkaya * Hemen birbirinin arkası ndan. * Arkada olan. arka bulmak * bir koruyucu.

arkada kalanlar (veya arkadakiler) * bir kimsenin öldüğ ünde veya bir yere gittiğ inde geride bı raktı ğ ı yakı nları . omuzda ş lı k. müzaheret etmek. içten olmak. arkadan söylemek * kendisi bulunmadı ğ ı bir yerde kimseyi çekiş tirmek.arkada bı rakmak * birinden daha ileri gitmek. müzaheret. korumak. * Bir kimseye güven vererek yardı m etmek. arkada ş canlı sı * arkadaş lı ğ a değ er veren. * Kullanı ldı ğ ı çağ dan daha eski bir ça ğ dan kalma bir biçimin. . huyu ve düş ünceleri birbirine uymak. * bir süre beraber bulunmak. geride kalmak. arkada kalmak * geriden gelmek. arkadaş a yak ı ş ı r davranı ş . * (ölen kimseye göre) dünyada bı rakmak. arkaik * Arkaizmle ilgili. destek olmak. arkada ş ça * Arkadaş olarak. * Güzel sanatlarda klâsik çağ öncesinden kalan. arkada ş * Bir iş te birlikte bulunanlardan her biri. * değ erce ileride olanlar ı n arkası nda kalmak. arkadan arkaya * Gizli gizli. el altı ndan. arkada bı rakmak * bir ş eyden epey uzakla ş mı ş bulunmak. refik. * Konuş ulan ve yazı lan dilde. eskimiş (söz veya eser). arkada ş olmak * bir kimseyle dostluk kurmak. hempa. arkadaş ları na çok düş kün olan kimse. refakat etmek. ünsiyet. içtenlikle. * Birbirlerine karş ı sevgi ve anlayı ş gösteren kimselerden her biri. gizlice. arkada ş lı k * Arkadaş olma durumu. arka taş ı * zarar veren arkadaş lar için söylenir. eş lik etmek. dostça. geride kalmak. dedikodusunu yapmak. birlikte gitmek. yard ı m. ileri gidememek. bir yapı nı n özelliğ i. yâren. arkadan vurmak * bir kimse kendisine güvenen ve inanan birine gizlice kötülük etmek. * Arkalamak iş i. belli etmeden. * zaman bakı mı ndan geçmi ş te bı rakmak. arkada ş değ il. yüklenmek. arkada ş lı k etmek * bir iş te birlikte bulunmak. kullanı mdan düş müş olan eski söz ve deyim. arkaizm arkalama arkalamak * Arkası na almak.

yerinden düş ürülememek. . arkal ı ksı z * Arkalı ğ ı . * Sı rtı nda yük taş ı yan hamallar ı n. * desteğ ini sağ lamak. arkası sı ra * Ardı ndan. sı rt dayayacak yeri olan. yük taş ı rken kullandı klar ı arka yast ı ğ ı . peş inden. arkası sı ra * arkası ndan. arkal ı arkal ı ç * Arkalı k. destek olunmak. güçlü olmak. arkası (veya sı rt ı ) yere gelmemek * sarsı lmamak. kalı nca bir tür kı sa hı rka. * Soğ uğ a karş ı gereğ i gibi giyinmemi ş olma durumu. sı rt dayayacak yeri olmayan. taş ı mak. dayanağ ı olan. * Koruyanı . sürekli olmak. arkası kesilmek * tükenmek. arkalanmak * Kendisine yardı m edilmek. arkal ı k * Ev içinde giyilen kolsuz.arkalanma * Arkalanmak iş i. son bulmak. koruyucusu. arkası na almak * sı rt ı na yüklemek. arkası olmamak * kayı racak kimsesi olmamak. bir yerde durdurulmak. arkası gelmek * devamlı olmak. arkası pek * Güçlü birine veya sağ lam bir ş eye güvenen. arkası na bakmadan gitmek * arkada kalanlarla hiç ilgilenmeden bir yerden ayrı lmak. arkal ı klı * Arkalı ğ ı . * (birini) gözden ayı rmayarak arkası ndan gitmek. bitirilmek. arkası na dü ş mek (veya takı lmak) * bir iş i sona erdirmek için sı kı çalı ş mak. semer. arkası yufka * Sevilen bir yemeğ in arkas ı ndan baş ka bir yemeğ in bulunmadı ğ ı nı anlatmak için söylenir. arkası alı nmak * sona erdirilmek. * Sı rt dayamaya yarar yer. arkalı k.

arkası nı dayamak * birinin koruyuculuğ una güvenmek. arkası nı (bir ş eye) vermek * dönmek. görüş me fı rsatı aramak.arkası nda (veya sı rtı nda) yumurta küfesi yok ya! * eski düş üncesini de ğ iş tirmekte. arkası nı (veya peş ini) bı rakmak * vazgeçmek. dayanağ ı olmayan. yüzyı lda Fransa'da kullanı lmaya baş lanan. arkası nda dola ş mak (veya gezmek) * bir iş i yaptı rmak için ilgili veya yetkili bir kimsenin uğ radı ğ ı yerlere giderek görüş me f ı rsatı aramak. arkaya kalmak * geride kalmak. sözünden caymakta sakı nca görmeyenler için kullanı lı r. iltifat etmek. sonraya kalmak. arke arkebüz * XV. . * birine çok ilgi duymak. geriden gelmek. arkası ndan * birinin orada hazı r bulunmamas ı durumunda. arkası ndan ko ş mak * iş yaptı rmak için birinin arzusunu kollamak. arkası ndan sürüklemek * arkası ndan gelmesini sağ lamak. arkaüstü * Arkası yere gelecek biçimde. arkası nı sı vamak * okş amak. arkaya bı rakmak (veya koymak) * sonraya. arkası nı (birine) vermek * birinin koruyuculuğ una güvenmek. taş ı nabilir ateş li silâh. koruyucusu. * Koruyanı olmayan. övmek. arkası nı almak * bir iş i tamamlamak. arkası nı getirememek * baş lad ı ğ ı bir i ş i sürdürüp sona erdirememek. baş ka zamana veya iş in sonuna bı rakmak. *İ lk ana madde. ertelemek. arkası z * Arkalı ğ ı olmayan. arkeen arkegon * Kambriyumlardan önce oluş an en eski yer katı .

arlı * Namuslu. arma * Bir devletin. * Tarih öncesi ve eski çağ lardan kalma eserleri tarih ve sanat bak ı mı ndan inceleyen bilim. kum taş ı türünden bir tortul kayaç. arkeolojik * Arkeoloji ile ilgili. arktik arlanma arlanmak arlanmaz * Utanmaz. arma uçurmak (veya arma budatmak) * armayı rüzgâra kaptı rmak. kazı bilimi. armada armador * Donanma. ip. * Kuzey kutupla ilgili. arkı t arkoz * Birleş iminde feldspat bulunan. arkeoloji uzman ı veya bilgini. seren.organı . arma soymak * hareketli olan armayı . kuzey kutup yakı nı nda olan. limanda kı ş lamak. yağ mur ve kardan korumak amac ı yla bir süre için sökmek. harf veya ş ekil. * Geminin direk. utangaç. arkeopteriks * Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir hayvan fosili. sı kı lgan. bir hanedanı n veya bir ş ehrin sembolü olarak kabul edilmi ş resim. yelken ve ip gibi donanı mı nı düzenleyen usta. armadura * Gemide direklere tak ı lı halatları bağ lamak için küpe ş tenin iç tarafı nda bulunan delikli ve çubuklu levha. halat ve yelken takı mı . * (olumsuz olarak veya olumsuz anlamlı cümlelerde kullanı lı r) Utanmak. arma ğ an . bütün kara yosunları nda ve bazı açı k tohumlularda görülen diş ilik * Kazı bilimci. arma donatmak * armayı yerli yerine koymak. * Arlanmak iş i. arlı arı ndan. arkeolog arkeoloji * Eğ relti otlar ı nda. * Köy evlerinde kapı ları n arkası na konulan kal ı n kuş ak. huysuz huyundan vazgeçmez * herkes kendi karakterine göre davranı ş ta bulunur. seren. bazı su yosunlar ı nda. * Geminin yürümesine hizmet eden direk. sı kı lmaz. ongun.

arma ğ an etmek * birine bir ş eyi armağ an olarak vermek. ayr ı notada sesler çı karan küçük ağ ı z çalgı sı . armoniler * Frekansı . * Akordeon. * Bu ağ acı n rengi sar ı dan yeş ile kadar de ğ iş ebilen tatl ı . yumuş ak. * Bir kondansatördeki iki iletken yüzeyden her biri. yurdumuzun her yerinde yetiş en. ihsan.* Birini sevindirmek. hediye. armut gibi . * Gemi iş letme iş i. armoni orkestrası * Yalnı z üflemeli çalgı lardan oluş an orkestra. * Bağ ı ş . bir a ğ aç (Pirus communis). * Ticaret gemisi sahibi. * Ödül. hediye etmek. sulu. * Armut biçiminde olan. ufak çekirdekli meyvesi. Ahlatı n iyisini (dağ da) ayı lar yer. armatörlük * Armatör olma durumu. armut * Gülgillerden. armal ı armatör * Arması bulunan. armudun iyisini (dağ da) ayı lar yer * Bkz. ana sesin frekansı ndan tam katı olan sesler. armonik * Armoni ile ilgili olan. armonyum * Taş ı nabilir küçük org. * Armonika. armonika * Yan yana sı ralanm ı ş deliklerden her biri üflenince. * Fazla bön. mutlu etmek için verilen ş ey. mı zı ka. kuvvet akı mı nı toplu bir duruma getirmek için bu kutuplar arası na yerle ş tirilen demir parçası . armoni * Türlü sesler arası nda sağ lanan uyum. armonize * Tamamlayı cı sesler eklenmiş (müzik parças ı ). armudî armudiye * Armut biçiminde nazarlı k olarak takı lan altı n. çiçekleri beyaz. armatür * Bir aletin ana bölümünü oluş turan k ı sı m. * Bir mı knatı sı n iki kutbu arası nda. * Bir bilim adamı nı n emek verdi ğ i dalda onu anmak için hazı rlanan bilimsel eser. gemi i ş letmecili ğ i.

Arnavutlaş mak * Arnavut dilini ve kültürünü benimsemek. armut biçiminde top. Arnavutlar ı n kullandı ğ ı dil. armuz Arnavut * Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtaları nı n yan yana gelmeleri sonucu aralar ı nda oluş turduklar ı çizgi. Arnavut bacas ı * Çatı penceresi. * Bu halka özgü olan (ş ey). * Arnavut halkı nı n bütünü. Arnavut ci ğ eri * Ciğ er tavası . dı ş ı deri. bön. üzümün (veya kiraz ı n) çöpü var demek * her ş eye kusur bulmak. * Arnavutluk ve çevresinde yaş ayan bir halk. Arnavut kald ı rı mı * Yollarda irili ufaklı taş larla geliş igüzel yapı lan kaldı rı m. sı ğ ı r gözü. Arnavut biberi * Acı kı rmı zı biber. Arnavutlaş tı rma * Arnavutlaş tı rmak durumu. mastı çiçeğ i. armut kaba ğ ı * Ürünü. hiçbir ş eyi be ğ enmemek. Arnavutça * Hint-Avrupa dilleri ailesine giren. arnika aroma * Bitki özlerinden veya yağ lar ı ndan elde edilen ho ş koku.* çok anlayı ş sı z. armut top * Boksörün çalı ş malar ı nda kullandı ğ ı içi havalı . . Arnavutlaş tı rmak * Arnavut kimliğ ini kazand ı rmak. Arnavutluk * Arnavut olma durumu. armut kurusu * Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut. aromatik * Öküz gözü. armutun sapı var. Arnavutlaş ma * Arnavutlaş mak. armut biçiminde olan bir süs kabağ ı . armut piş ağ zı ma dü ş ! * bir iş e hiç emek harcamaksı zı n onun kendiliğ inden olması nı bekleyenlerin durumunu anlatı r.

. arozöz * Kamyon. arp * Bkz. * Karş ı lı ksı z yarar sağ lanı lan yer veya kimse. arpa boyu kadar gitmek (veya yol almak) * pek az ilerlemek. arpa ektim. arpalı k * Arpa ekilen yer. arpacı * Arpa alan ve satan kimse. tabanca gibi ateş li silâhlarda namlunun en ileri bölümünde bulunan ve niş an alı rken gezle birlikte göz ile hedef arası nda ayn ı çizgi üzerine getirilen küçük ç ı kı ntı . taneleri ekmek ve bira yapı mı nda kullanı lan.* Hoş kokulu. * Müftü ve kazasker gibi din görevlilerine aylı k yerine verilen giyecek. bir su deposu eklenmesiyle olu ş turulan. araba gibi bir taş ı t aracı na. hayvanlara yem olarak verilen. * Baş maklı k. arpa suyu * Bira. arpa tarlası . harp (II). aromalı . arpacı lı k arpa ğ an arpalama * Atları n ayakları nda görülen ve rahat yürümelerini önleyen bir hastalı k. * Arpa biçiminde ş ehriye. * Bu bitkinin taneleri. arpa güvesi * Tahı llara dadanan bir güve türü. * Hayvanı n diş inde bulunan ve hayvan yaş landı kça silindiğ i için ya ş ı nı belli eden bir ni ş an. arpacı k soğ anı * Tohumdan yetiş tirilen ve tohumluk olarak kullanı lan küçük so ğ an. it dirseğ i. sulamaya yarar araç. arpa ş ehriye * Arpa biçiminde dökülmüş ş ehriye. * Tüfek. arpacı k * Göz kapağ ı nı n kenarı nda çı kan küçük çı ban. * Arpa yetiş tirme veya alı p satma iş i. * Arpa konulan yer. * Çok arpa yemekten ileri gelen bir hayvan hastalı ğ ı . yurdumuzda çok yetiş tirilen bir bitki (Hordeum vulgare). * Yabanî arpa. yiyecek gibi ş eyler veya para. darı çı ktı * ters sonuç veren iş ler için söylenir. doldurma ve boş altma düzeni olan. arpa * Buğ daygillerden. arpacı kumrusu gibi düş ünmek * ne yapacağ ı nı bilmeyerek derin derin dü ş ünmek.

arsı ulusal * Uluslar arası . * Bir akort oluş turan seslerin birbiri arkası ndan çalı nmas ı . * Aç gözlü davranan (kimse). arsı zlaş ma * Arsı zlaş mak iş i. arslan * Aslan. arpası çok gelmek * coş mak. s ı rna ş arak. atmosfer bas ı ncı altı nda 4500 C de süblimle ş en. * Arp çalan kimse. kudurmak. arsı zlanmak * Arsı zlı k etmek. yüzsüzce davranmak.7 olan. * Kolayca üreyebilen (bitki).91. yı lı ş ı k. çakallar ba ş keser * haksı zl ı ğ ı veya kötülü ğ ü esas yapanı n yerine bu konuda ad ı ön plâna çı kan kiş iler anlamı nda kullanı lı r. atom ağ ı rl ı ğ ı 74. yoğ unluğ u 5. * Üzerine yapı yap ı lmak için ayrı lmı ş yer.arpalı k etmek * arpalı k yapmak. arpç ı arpej arsa arsenik * Atom numarası 33. arsı za yakı ş an biçimde. sı çan otu. maden filizlerinde çok yaygı n bulunan. arsı zlı k etmek * utanmadan. arsı zlı k * Arsı z olanı n durumu veya ars ı za yakı ş acak davranı ş . aç gözlü davranmak. arslan ı n ad ı çı kmı ş . arsı z arsı z * Utanmaz bir biçimde. sı kı lmas ı olmayan. arsı zlaş mak * Arsı z duruma gelmek. Kı saltması As. arpalı k yapmak * bir kaynaktan sürekli olarak çı kar sa ğ lamak. sı rna ş ı klı k. yüzsüz (kimse). yı lı ş ı klı k. arsı zlanma * Arsı zlanmak iş i. azmak. arsı z * Utanması . metal görünümünde basit element. yı lı ş arak. sı kı lmadan. arslanlı . zı rnı k. arsı zca * Arsı z gibi.

ar ş *İ slâm dinî inanı ş ı na göre göğ ün en yüksek katı .* Osmanlı devletinde kullanı lan arslan baskı lı gümüş sikke. art * Arka. ar ş ı nlama * Arş ı nlamak iş i. geniş adı mlarla dolaş mak. ar ş ı nlamak * Arş ı nla ölçmek. * Keman yayı . yukarı ya doğ ru uzanmı ş demir yay. ar ş ivlemek * Arş ive kald ı rmak. * Dokuzuncu kat gök. * Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan. geri. troleybüs. * Avusturya hanedanı nda prenses. tramvay gibi elektrikle iş leyen taş ı tlarda telden elektrik akı mı almaya yarayan. art avurt . * Belgelik görevlisi veya uzmanı . ar ş iv ar ş ivci ar ş ivleme * Arş ivlemek iş i. * Bir ş eyin öbür yüzü. ar ş ivcilik * Arş ivcinin yapt ı ğ ı iş veya görevi. * Arş idükün kar ı sı veya k ı zı . arş ı n kadar. * Belgelik. art arda * Birbirinin arkası ndan. * Yaklaş ı k olarak 68 cm ye eş it olan uzunluk ölçüsü. ar ş ı nlı k ar ş idük ar ş idü ş es * Arş ı n ölçüsünde. arş ivde saklamak. ar ş etip ar ş ı âlâ ar ş ı n *İ lk örnek. * Amaçsı z. ar ş ar ş e * Askerlikte "yürü" komutu. * Tren.

hinterland. g. art bölge * Deniz kı yı sı nda bulunan bir yerin gerisindeki bölge. art zamanl ı dil bilimi * Dil olayları nı değ iş ik zaman ve evrim aç ı sı ndan ele alan dil bilimi. dümdar. art düş ünce * Bir düş üncenin arkası nda gizli tutulan ası l düş ünce. fazla bulunmak. diyakroni. art damak ünsüzü * Ciğ erlerden gelen havanı n dil sı rt ı yard ı mı yla art damağ ı n çeş itli noktaları nda bazen patlayarak. artakalmak * Artmak. art zamanl ı * Evrim açı sı ndan ele alı nan süre içinde birbirini izleyen. hareket). bereketli. * Gözde iris ile billûr cismin arası ndaki boş luk. artç ı * Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birli ğ in güvenliğ ini sağ lamak için arkadan gelmek üzere bı rak ı lan kı ta. * Art düş ünce. art eteğ inde namaz kı l * çok temiz huylu kimseler için söylenir. artç ı lı k * Artçı nı n görevi. bereket.* Avurdun arka bölümü. art elden * birini oyalayı p. art ı mlı . bazen de sı zarak oluş turduğ u ünsüz: k. art niyet art oda art teker *İ tici gücü sağ layarak bisikleti yürüten teker. art avurt ünsüzü * Dil ucunun art damağ a çarpmas ı ndan oluş an ve dilin yanları ndan akan ses. ondan gizli olarak. * Çoğ alan. geriye kalmak. art damak * Damağ ı n arka bölümü. * Geçmiş bir sanat veya edebiyat çı ğ ı rı nı sürdüren (sanatç ı . artakalma * Artakalmak iş i veya durumu. arta ğ anl ı k * Alı ş ı landan veya beklenilenden artı k ürün verme durumu. fazlala ş an. . diyakronik. art zamanl ı lı k * Değ iş ik zaman ve evrim açı sı ndan incelenen dil olayları nı n özelliğ i. ğ . arta ğ an * Alı ş ı landan veya beklenilenden artı k verimi olan.

eksi karş ı tı . dört yı lda bir gelen 29. art ı mlı art ı n art ı rı lma * Piş ince ş iş tiğ i için miktar ı artm ı ş gibi görünen. artağ an. * Artı rı lmak i ş i. ek süre içinde harcadı ğ ı ve sonucunda artı k de ğ er yaratt ı ğ ı . art ı k emek *İ ş çinin. sonra. art ı k yı l art ı klama * Dört yı lda bir gelen 366 günlük y ı l. art ı uç art ı k * Elektrikli çözümlemede. pozitif sayı .arter * Atardamar. * Kalan veya artan bölüm. art ı * Toplama iş leminde + iş aretinin adı . çoğ alma. art ı m * Artma. * Katyon. metal uçlardan artı yüklü olanı . arterit artezyen artezyen kuyusu * Artezyen. karş ı lı ğ ı ödenmeyen emek. * Bir ş ey harcandı ktan sonra onun artan bölümü. art ı k gün * Artı k yı llarda ş ubat ayı na eklenen. ödenen değ erin üzerinde ürettiğ i ve iş verenin. seneikebire. artı ş . iş gücünün karş ı lı ğ ı olarak. * Atardamar bozukluğ u. * Daha çok. anot. önünde art ı iş areti bulunan (sayı ). yeter. * Trafiğ i yoğ un olan ana yol. * Artı klamak iş i. art ı sayı * Kendisinden önce + iş areti bulunan. yenildikten veya kullanı ld ı ktan sonra geriye kalan. daha. kar ş ı lı ğ ı nı ödemeksizin sahip olduğ u ek değ er. pozitif. art ı k değ er *İ ş çinin. gün. . zait. sı vı ya batı rı lı p akı mı n geçmesini ağ layan. *İ çildikten. * Toprağ ı burgu ile delinerek aç ı lan ve suyu yükseğ e fı ş kı ran kuyu. daha fazla. art ı klamak * Yemekte artı k bı rakmak. * Bundan böyle. sı fı rdan büyük sayı . * Sı fı rdan büyük.

* Değ eri yükselmek. * Artmak iş i veya biçimi. * Eklem romatizması . art ı rı m * Bir ş eyi idareli harcayarak onun bir bölümünü art ı rma iş i. artı m. sanatçı . iltihapsı z. müzayede. çoğ alı ş . artist * Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse. * Artistin görevi. * Eğ lence yerlerinde gösteri yapan kimse. * Yükseltmek. sanatlı . fazlalaş mak. * Artı rmak iş i yapı lmak. * Tutumlu davranı p biriktirmek. * Alı cı lar aras ı ndaki yarı ş maya dayanan ve en yüksek fiyatı sürene malı n verilmesiyle biten yöntem. * boylu poslu. çoğ altı lmak.art ı rı lmak * Artı rmak iş ine konu olmak. artmak artmak * Büyük heybe. artist gibi. sanatkâr. * Artiste benzer biçimde. * Güzel sanatları n gerektirdiğ i niteliğ e uygun. tezyit edilmek. * Genellikle ş ekil bozucu. süreğ en eklem hastal ı ğ ı . * Artist olma durumu. * Müzayedede artı rma. artma * Artmak iş i. güzel ve alı mlı (kimse). art ı rmak * Artması nı sa ğ lamak. artma. * Herhangi bir davranı ş ta ileri gitmek. * Arttı rmak iş i. tasarruf. art ı ş artist gibi artistçe artistik artistlik artrit artroz artt ı rma artt ı rmak . * Bir malı baş ka al ı cı ları n verdiğ i fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek. art ı rma * Artı rmak iş i. * Gereğ ince harcandı ktan sonra bir miktar geri kalmak. çoğ altmak. * Eskisinden daha çok çoğ almak. tasarruf etmek.

arzu duymak * birine veya bir ş eye karş ı istek duymak. arz * Sunma. sunu ve istem. * (büyük bir makama) Anlatma. kapalı lı k veya açı klı k değ erlerine göre türlü ses kalı pları ndan olu ş an Divan Edebiyat ı naz ı m ölçüsü. jeoloji. * Yer bilimi. Aryanizm * IV. genellikle kendi içinde bütünlüğ ü olan parça. bildirme. halkla görüş tüğ ü oda. arz dairesi * Bkz. yeryüzü. . arz etmek * sunmak. * Yer. arzu etmek * yürekten istemek. * Heves. arz derecesi * Bkz. yüzyı lda Arius adlı bir papazı n kurduğ u ve Hristiyan inanı ş ı nı n tersine olarak İ sa'nı n tanrı lı ğ ı nı inkâr eden mezhep. dilek. * En. arya * Operalarda solistlerden birinin orkestra eş li ğ inde söylediğ i. arz arz arzuhâl gibi (veya kadar) * bir mektubun çok uzun olduğ unu anlatmak için söylenir.aruz * Hecelerin uzunluk ve kı salı k. istida. enlem dairesi. enlem. arz talep kanunu * Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi. arz ve talep * Üreticinin piyasaya mal çı karması ve tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları . arzuhâl * Dilekçe. * saygı ile bildirmek. * Enine olan. arz odası * Mevkii olan insanları n. arzanî arziyat arzu *İ stek. geniş lik.

* Sinir hastalı kları ile ilgili hekimlik kolu.arzuhâlci * Para ile dilekçe. arzuhâlcilik * Arzuhâl yazma iş i. mareş allerin. arzulu *İ stekli. * Sinir hastalı kları uzmanı . hükümdarları n. * Ast sı fatı nı n kı saltı lmı ş ı . * Ara yön. asabîlik asabiye * Asabî olma durumu. törenlerde ta ş ı dı kları bir tür ağ aç veya metalden değ nek. as as * Kakı m. yazan kimse. * Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğ ü eş it parçalardan her biri. asa * Bazı ülkelerde. din adamlar ı nı n güç sembolü olarak. hevesini alamamak. asabî * Sinirli. sinirlenmek. eklendi ğ i kelimenin daha aş ağ ı derecelisini anlatan yeni kelimeler türetmeye yarar. arzusu kalmak * isteğ i yerine gelmemek. As * Arsenik'in kı saltması . * Eskiden ihtiyarları n baston yerine kullandı kları uzun sopa. sinirlilik belirtileri göstermek. istemek. * Sinirle ilgili. arzulama * Arzulamak iş i. * Bir iş te baş ta gelen (kimse veya ş ey). * Sinir hastalı kları ile ilgili hastahane bölümü. asabîle ş me * Asabîleş mek i ş i. sinirsel. asabîle ş mek * Kı zmak. öfkelenmek. özlemek. arzulamak *İ stek duymak. mektup vb. hevesli. *İ skambil kâğ ı tları nda birli. asas kat as yön asabiyeci .

asap asar * Sinirler. * Baş lı ca. * Kendi adı na hareket ederek. asal say ı (lar) * Bölenlerinin kümesi iki elemanl ı olan elemanlardan biri 1. asabî yapı lı olma. yaş ayı ş ı nı . * Baş kalar ı nı n sı rtı ndan geçinen (kimse). parazitoloji. asalak bilimi * Asalakları n yapı sı nı . * Yazı da veya sözde bayağ ı söz ve deyim bulunmaması durumu. *İ nsanlar ı veya yükleri bir yap ı nı n bir katı ndan ötekine veya yüksek yerlere ç ı karı p indiren elektrikle iş ler * Kurul. neon. * Yapı lar. temel niteliğ inde olan. ekti.asabiyet asal * Sinirlilik. onun zararı na yaş ayan baş ka canlı . asansör bo ş luğ u * Binalarda asansörün iş lemesi için bı rakı lan boş luk. tufeyli. * Otel ve hastahane gibi büyük kuruluş larda asansörün düzenli çalı ş ması nı sa ğ layan kimse. ksenon). * Bir görevi yüklenmiş olan. asal gazlar * Atomları nı n dı ş elektron halkalar ı tamam ı yla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum. * Soyluluk. asaleten asaleten atama * Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama. soy gazlar. asillik. öbürü sayı nı n kendisi olan doğ al sayı (lar). asalaklı k asalet * Asalak olanı n durumu. asalaklaş ma * Asalaklaş mak durumu. esasî. . argon. konakçı yla iliş kisini ve yapt ı ğ ı hastalı klarla bu hastalı klara karş ı giri ş ilecek sava ş ı konu alan bilim dalı . vekâleten kar ş ı tı . asansörcü * Asansörün bakı m ve onarı mı nı yapan kimse. o görevin sahibi olan kimse. kripton. ası l olarak. eserler. * Bir canlı nı n içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak. asalak parazit. * Bir görevde temelli olarak. asalaklaş mak * Asalak duruma gelmek. vekillik karş ı tı . asamble asansör araç.

kolayca alev alı r. k ı rı lmadan bükülebilen ve ateş te niteli ğ i değ iş meyen bir mineral. asetat asetatlı asetik * Asetik asidin tuzu veya esteri. . yadı n kurun.asarı atika asayi ş * Eski yapı lar. ases * Gece bekçisi. ba ş lama ve bitme anlar ı baş ka olan (olaylar). asayi ş berkemal * Güvenliğ in yerinde olduğ unu anlatı r. yalnı zı sı yardı mı ile aygı t ve pansuman gereçleri gibi ş eyleri mikropsuzla ş tı rma iş i. asenkron asepsi aseptik asesba ş ı * Yeniçeri ocağ ı ndaki askerî görevinin yan ı sı ra. güçlü ve beyaz bir ı ş ı k vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz. saydam. * Ana maddesi katran olan ve yolları n kaplanması nda kullanı lan karı ş ı m. asbest yünü * Asbestin iş lenerek yün biçimine sokulmuş u. eter kokusunda bir sı vı . * Siyah renkte ş ekilsiz bir cins bitüm. asbaş kan *İ kinci baş kan. taş pamu ğ u. eski eserler. e ş zaman karş ı tı . * Eş zamanl ı olmayan. sirkeyle aynı özellikleri taş ı yan. asbest * Tremolitin bozulması ndan oluş an lifli. asetilen aseton asfalt * Renksiz. ortanı n çorbacı baş ı sı na verilen ad. * Osmanlı İ mparatorluğ unda yeniçeri ocağ ı nı n kald ı rı lması ndan önceki güvenlik görevlisi. baş ş ehrin düzenini korumakla da yükümlü olan 28. * Bu reçinenin elde edildiğ i ağ aç (Styrax officinalis). asetik asit * Sirkeye tadı nı ve özelliklerinden birçoğ unu veren asit. senkron. * Sirkeyle ilgili. düzenlilik. kaya lifi. *İ lâç kullanmadan. * Birçok organik maddeyi eritmekte kullanı lan uçucu. sarı msak kokulu. güvenlik. aselbent ağ acı nı n kabukları çizilerek elde edilen bir reçine. * Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu. * Birleş imine asetat kar ı ş tı rı lmı ş . aselbent * Hekimlikte ve koku yapı mı nda kullanı lan. * Her türlü mikroptan arı nmı ş .

* Gerçeklik. * Gerçek. en azı ndan. asgarî ücret *İ ş çilere bir çalı ş ma günü karş ı lı ğ ı olarak ödenen ve iş çinin gı da. ası l say ı lar . ortak payda. asfaltlamak * Asfaltla kaplamak. örnek. * Ası lı . kaynak. en aş ağ ı . * Aranı lan nitelikleri en çok kendinde toplam ı ş olan. esas. nesep.* Asfaltlanmı ş . asgar ı mü ş terek * Herkes tarafı ndan kabul edilen nokta. * Minimum. asfaltit * Petrolün ayrı ş ması ile olu ş an ve çoklukta tortul kayaçlar ı n gözeneklerinde bulunan doğ al bitüm. baş ta gelen. uyuş ulan konu. köken. * Kök. ası k suratl ı * Hoş nutsuzluğ unu. * Bir ş eyin temelini oluş turan. ashap * Sahipler. konut giyim. asfaltlama * Asfaltlamak iş i. ası l nüsha * Bir yazma eserin veya belgenin kopyaları nı n dayandı ğ ı özgün biçimi. asgarî * En az. kı zgı nlı ğ ı nı yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünü ş lü yüzü olan. ulaş ı m ve kültür gibi ihtiyaçlar ı nı günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karş ı lamaya yetecek ücret. ası -ası / -esi * Fiilden sı fat yapan ek. asfaltla kaplanmak. asfaltlanmak * Asfalt dökülmek. asfaltlanma * Asfaltlanmak iş i. * Hz. en dü ş ük. hakikat. ana. ası da olmak (veya ası da kalmak) * bir iş e son verilmeyip öylece bı rakı lmı ş olmak veya kalmak. gerçek olarak. sahabeler. ası l * Bir ş eyin kendisi. üzerinde anla ş maya varı lan husus. kopya karş ı tı . * Asmak iş i. sağ lı k. * (a'sı l) Baş lı ca. Muhammed'in meclislerinde ve konuş maları nda bulunanlar. * Soy. ası k * Somurtkan.

* Asma iş i. * Böyle bir sı vı karı ş ı mı . * Birini tedirgin edecek kadar üzerine düş me. ası lmı ş adam * Salepgillerden. tehir. köksüz (haber). ası m ası m takı m * Kadı nları n tak ı ndı klar ı süs eş yası . * Israrla üzerine gitmek. . sonuna kadar mücadele etmek. * Bir yere tutunup sarkmak. sı rna ş mak. * Ası lmak i ş i. kökenli. dayanaksı z. * Asmak iş i yapı lmak veya asmak iş ine konu olmak. idam edilmek. tavik. * Ası lmı ş olan. ası l vurgu * Kelimenin aslı ndaki vurgu. süspansiyon. ası r * Yüzyı l. * Çözünemeyen madde parçacı kları nı n dibe çökmeden bir sı vı ortamda kalmı ş durumu. ası lanmak * Bir ş eyden yarar sa ğ lamak. çiçekleri ası lmı ş bir insana benzeyen ve köklerinden salep ç ı karı lan bir bitki. ası lanma * Ası lanmak iş i.* Sı ra veya üleş tirme eki almamı ş yalı n sayı lar. ası p kesmek * (genellikle iş baş ı nda bulunan bir kimse için) yasay ı çiğ neyerek sert davranmak. * Hı zla eline almak. ası ntı * Bir iş i hemen yapmayı p bekleterek geri bı rakma. * Tutup çekmek. süspansiyon. ası ntı olmak * tebelleş olmak. temelsiz. * Bir ş ey isterken karş ı sı ndakini tedirgin edecek derecede ileri gitmek üstelemek. ı srar etmek. ası ll ı ası lma ası lmak * Bir kökene dayanan. * Sı rnaş an. intifa etmek. ası lı ası lı ş * Ası lmak i ş i veya biçimi. tebelleş olan kimse. * Boynuna ip geçirip sallandı rı larak öldürülmek. ası lsı z ası ltı * Doğ ru olmayan. * Karş ı cinsin ilgisini çekmek için çarpı cı davran ı ş larda bulunmak. intifa.

asilik etmek * karş ı gelmek. * Soylu olma durumu. asillik * Asil olma durumu. sonu ş maz. "kendine uydurmak" anlamı nda "asimile etmek" biçiminde kullanı lı r. * Benzeş me. asimile asimptot * Bir eğ riye giderek yakla ş an. isyan etmek. asilzade asilzadelik * Soyluluk. bakı ş ı ms ı z. baş kaldı rmak. * Soylu. asimetri asimetrik * Simetrisi olmayan. * Un. ama sonuna kadar uzat ı lsa bile yaklaş tı ğ ı hâlde e ğ riyi kesmeyen doğ ru. asilik * Asi olma durumu. ası rlarca * Yüzlerce yı l. baş kaldı rmak. asil * Soylu. * Bu söz "benzeş mek". * Hayı rsı z. ası rl ı k asi * Yüzyı llı k. kendine benzetme. et ve bamya ile yapı lan bir Arap yemeğ i. . dik baş lı . asile ş me * Asileş mek i ş i. isyankârlı k. kendine uydurma. * Yüksek duygu ile yapı lan. asile ş mek * Karş ı gelmek. asimilâsyon * Benzer hâle getirme. * Simetrik olmayan. isyan etme.* Çağ . özümleme. * Bir görevde temelli olan. asalet. isyan eden. aside asidimetre * Asitölçer. soyluluk. bakı ş ı msı zl ı k. * Baş kaldı ran. vekil karş ı tı .

* kı yı lara ve en çok düş man kı yı lar ı na asker indirme. asker ç ı karmak * (bir devlet) belli kanunlara bağ lı olarak asker toplamak. fenol. asker * Erden mareş ale kadar orduda görevli bulunan herkes. düzgün. asker kaça ğ ı * Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağ ı ndan ayrı lan veya oraya gitmekten kaçan kimse. asker ocağ ı * Askerlik ödevinin yapı ldı ğ ı kı ş la. asker tay ı nı * Erlere verilen azı k. . ordugâh. tersane gibi hizmet yerlerine verilen ad. disiplinli. asidimetre. araş tı rma görevlisi olma durumu asistanı n görevi. asklı . hamı z. borik asit. * Ordunun yalnı z er rütbesinde olan bölümü. * Aynı zamanda asit ve alkol grupları nı içeren birleş iklere verilen ad. * Bkz. * Askerlik görevi veya ödevi. asit fenik asitölçer ask askarit * Bağ ı rsak solucan ı . tahkimli bölge. asit alkol asit borik * Bkz. askercilik * Askere yakı ş ı r biçimde. asistanlı k * Asistan. * Bir asidin özelliğ ini. asker olmak * askerlik ödevine baş lamak.asistan * Yardı mcı . asker gibi * disiplinli. konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz. * Yurdun korunması yolunda iyi dövüş mesini baş aran. asit * Turnusolün mavi rengini kı rmı zı ya çevirmek özelliğ inde olan ve birle ş imindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluş turan hidrojenli birleş ik. * Bkz. * Araş tı rma görevlisi. gemi. askerce askerci * Asker yanlı sı . * Topluluk düzenine saygı sı olan.

askerî rüş tiye * Askerî ortaokul. askerlik niteli ğ i kazanmak. askerîle ş mek * Bir yer askerlikle iliş kili duruma gelmek. askerî kaput * Askerlerin giydiğ i kalı n kumaş tan üstlük. askerlik dairesi * Yurttaş ları askere alma i ş leriyle görevli olan askerlik ş ubelerinin bağ lı bulundukları bölge dairesi. (bir ş eye) askerlik niteliğ i kazandı rmak. askerî * Askerlikle ilgili. askerlik * Asker olma durumu. askerîle ş tirmek * Asker yönetimine geçirmek.* Askerci olma durumu. askerîle ş me * Askerîleş mek i ş i. askerî ataş e * Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. askerîle ş tirme * Askerîleş tirmek iş i. askere gitmek * askerlik ödevini yapmak için orduya katı lmak. kanunlar ı yürütmekle görevli sı nı f ve bu sı nı ftan olan asker. . askere çağ rı lmak * askerlik ödevini yapmak için ş ubece istenmek. askere alı nmak * askerlik ödevini yapmak için er eğ itim merkezine gönderilmek. disiplini. * Bir tür çocuk oyunu. askerlik yapmak * kanunlara göre yurttaş lar ı n yükümlü oldukları ordu ödevinde bulunmak. askerlik hizmeti * Orduda belirli bir sürede yapı lan yurt ödevi. askerî inzibat * Askerî birlikler arası nda düzeni. askere özgü. askerlik ödevi ordu hizmeti. askeriye * Askerlik. askerlik etmek * askerlik yapmak. askerî ambargo * Bir ülkeyi cezalandı rmak amac ı yla askerî alanda yaptı rı m uygulama. askerlik yoklamas ı * Askerlik ş ubelerine kayı tlı kimselerin belirli zamanlarda yapı lan durum yoklaması .

meyve. * Düğ ünlerde geline yak ı nları tarafı ndan takı lan hediye. * Gürbüz ve yiğ it adam. erkekleri yeleli. ask ı ya çı kmak * ipek böceğ i koza sarmak üzere dallara ç ı kmak. * Saz ş airleri arası nda yapı lan deyiş yar ı ş ı nda üstün gelene verilmek için duvara ası lan kumaş . uzunluğ u 160 cm. . * Vestiyer. savsaklamak. * Artı rma. * Asklı mantarları n sporuna verilen ad. * Askı sı olan. * Kadı nları n kullandı ğ ı altı n dizisi veya zincirli mücevherat. kahve taş ı maya yarar kahveci tepsisi. ev sahibi tarafı ndan usta için veya düğ ün arabaları na düğ ün sahibi taraf ı ndan arabac ı için armağ an olarak ası lan kumaş .ask ı * Üzerine herhangi bir ş ey asmaya yarar nesne. tabanca gibi ödül. * Saklanmak için tavana ası lmı ş dizi veya hevenk. * Çay. eksiltme gibi resmî iş ilânları nı n ilgili daire duvarı nda belli bir zaman süresince ası lı durması . kuyru ğ u 70 cm ve ucu püsküllü. *İ pek böceğ inin kozası nı sarması için yan ı na konulan çalı çı rpı . * Gelinin oturacağ ı yerin üstüne ası lan süsler. * Pantolon veya giysilerin düş mesini önlemek için omuzdan aş ı rı lan bağ . * Hastahanelerde kı rı k kol veya bacakları n ası larak tutturulduğ u araç. ask ı da kalmak * (bir iş ) bir engel dolayı sı yla sonuca varamamak. Afrika'da yaş ayan. Zodyak. Yengeç ile Baş ak burçları arası nda yer alan burcun adı . ask ı lı ask ı lı k * Avcı lar ı n sı rtları na taktı kları askı tak ı mı . * Karş ı cinsi rahatsı z eden kimse. ask ı ya almak * altı bo ş al ı p deste ğ i kalmayan yapı yı dikmelerle boş lukta tutarak yı kı lmaktan kurtarmak. * bir iş i zamanı nda yapmayı p belirsiz bir zamana b ı rakmak. ask ı ya çı karmak (veya çı karı lmak) * evlenecek kimselerin durumunu nüfus kayı tlar ı nı n bulunduğ u yerde askı yoluyla ilân etmek. arslan. fener. * Ası lı p saklanacak sebze. çok koyu sarı renkli güçlü bir memeli türü. yı rt ı cı . ask ı da bı rakmak * sonuca vardı rmamak. * oturmuş veya batm ı ş bir gemiyi yüzdürmek için baş ka teknelere asarak kaldı rmak. * Hiçbir zaman. hiçbir biçimde. askospor asla Aslan aslan * Kedigillerden. * Yeni yapı lan yapı lar ı n çatı sı na. * Zodyak üzerinde. ask ı ntı * Baş kalar ı nı n sı rtı ndan geçinen. askl ı * Sporları ask denen torbalar içinde olu ş an (mantar).

aslankulağ ı * Bir sap üzerinde dizili sarı veya kı rmı zı çiçekli otsu bir bitki. cesaretlilik. aslı astarı (veya aslı aslı ) olmamak * yalan. aslanağ zı * Sı raca otugillerden. yer pı rasası (Leonurus). yiğ itçe. aslan yürekli * Çok yiğ it. aslen * Kök veya soy bakı mı ndan. onun kiş iliğ ini belli eder. aslanı n ağ zı nda * elde edilmesi çok güç. gerçek ş ekli. ası lsı z olmak. aslan payı * Hak edilenden daha çok alı nan pay. delikanlı lar için kullanı lan bir seslenme sözü. . aslan sütü * Rakı . hiçbir ş eyden korkmayan. aslanı m! * gençler. aslanl ı k * Yiğ itlik. güzel. aslan kesilmek * aslan gibi güçlü ve cesur duruma gelmek. aslanpençesi * Gülgillerden. aslan gibi. uygun bir durumda olması gerekir. aslı astarı * Esası . sarı . aslan gibi * boylu boslu. aslan yatağ ı ndan belli olur * bir kimsenin oturduğ u yerin durumu. doğ ruluğ u. beyaz çiçekli bir yabanî bitki (Alchemilla). aslı astarı * iç yüzü. *Ş irpençe. eskiden hekimlikte terletici olarak kullanı lan bir bitki. * sağ lı ğ ı yerinde. türlü renkte. aslankuyruğ u * Ballı babagillerden. geçerliliğ i. aslanca * Aslana yakı ş ı r yolda. aslangiller * Kedi cinsinden olan bütün et oburları içine alan hayvan familyası . güçlü ve yakı ş ı klı .aslan a ğ zı * Havuz kenarları na konulan ve ağ zı ndan su akan aslan biçiminde süs taş ı . kokusuz çiçekleri olan bir bitki.

yükselmeye temel olan her aş aması . aslî dü ş ünce * Ana fikir. bası k tavanl ı . gerçek olduğ u ortaya çı kmak. asliye asma * Temel. asma kabağ ı * Kabakgillerden sürüngen veya sarı lgan. asma biti * Eş kanatlı lardan. aslî * Temel olarak alı nan. sar ı msı renkte bir böcek. asma merdiven * Yukarı ucundan bir yere ası larak kullanı lan ip merdiven. asma köprü *İ ki ba ş ı ndaki ayaklardan baş ka dayanağ ı olmayan. * Soyu sopu. asmalara zarar veren. * Asmak iş i. esas olan. * Asmagillerden. sülük. uydurma. altı boş kat. aslı faslı yok * yalan. asma kilit * Kilitlenecek ş eyin üstündeki halkalara geçirilip kapatı lacak biçimde yap ı lmı ş kilit. aslî maa ş * Devlet dairelerinde çalı ş an memurlara verilen aylı ğ ı n. * Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis). filoksera (Phylloxera vestatrix). * As ı lmı ş . asma yapra ğ ı . ası lı . aslı nesli aslı k * Kı sı r olan (kad ı n veya di ş i hayvan). asma bı yı ğ ı * Asma dalları nı n çevresine tutunması na yarayan ye ş il uzant ı lar. asma asma bahçe * Ayak ve kemerler üzerine kurulan teraslardan yapı lmı ş bahçe. * Bu türün ince uzun.aslı çı kmak * gerçek olduğ u anlaş ı lmak. esas. ço ğ unlukla uzun ve yüksek köprü. asma kat * Yapı larda genellikle tabanla birinci kat aras ı na yapı lan. aslî nüsha * Bir yazı nı n çoğ altı lması na örneklik eden ilk nüsha. mevsimlik bir kabak türü (Lageneria vulgaris). sebze olarak kullanı lan ürünü. dalları çardak üzerine yayı lan bitkilere genel olarak verilen ad.

asmalı asmalı k * Yarı m kafiye. asmak * Bir ş eyi a ş ağ ı ya sarkacak biçimde bir yere iliş tirip sarkı tmak. birbirini tutar renk ve yapı da olan. * Bir kimseyi boğ azı ndan ip geçirip sarkı tarak öldürmek. gerçek olmayan. asmolen asonans * Piş miş toprak.* Zeytinyağ lı ve etli dolma yapmakta kullanı lan körpe asma yapra ğ ı . * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. asrîlik * Çağ cı llı k. . belli baş lı türü asma olan bitki familyası . asrî asrîleş me * Çağ cı llaş ma. yabancı maddeleri emerek dı ş arı atan cihaz. aspidistra * Zambakgillerden. asorti asortik asosyal * Sosyal olmayan. * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. çağ daş laş mak. birbirini tutar renk ve yap ı da olan. ça ğ daş laş ma. * Havadaki duman. ek ş imtı rak ilâç. aspiratör aspirin * Ağ rı kesici ve ateş düş ürücü olarak kullanı lan beyaz renkli. * Üzerine takı nmak. asrîleş mek * Çağ cı llaş mak. * Gitmek zorunda olunan bir yere özürsüz gitmemek veya görevi olan bir iş i özürsüz yapmamak. asmagiller *İ ki çeneklilerden. idam etmek. Muhammed'in yaş adı ğ ı zaman. yaprakları doğ rudan doğ ruya topraktan çı kan bir süs bitkisi. asparagas * Uydurma. aynı aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama ş eklinde uyak. * Modern. kuş anmak. çağ cı l. genellikle saksı da yetiş tirilen. asrı saadet * Hz. her dizenin sonunda gelen. toz vb. emmeç. gerçekmiş gibi gösteren haber. aspur * Yalancı safran. cüruf ve beton kar ı ş ı mı ndan yapı lan kiri ş . * Asma için ayrı lmı ş yer veya toprak. putrel nervürler arası na konulan delikli tu ğ la. * Asması olan.

* Alt. . * Gemicilikte bir ş eyi sağ lamlaş tı rmak için kullanı lan bez. astarlatmak * Astar yaptı rmak veya geçirtmek. * Sı va veya boyadan önce vurulan kat. alanı nda tanı nmı ş ve çok ünlü olan sanatç ı . astarl ı k astarya * Astar olmaya elveriş li (kuma ş vb.assai assolist ast * Birlikte kullanı ldı ğ ı terimin anlamı na aş ı rı lı k kazand ı rı r: Adagio assai çok yavaş . masrafl ı olmak. kiri kapatmak ve sürülecek boyan ı n dayanı klı lı ğ ı nı artı rmak için kullan ı lan boya. astar vurmak. astar sürmek (veya vurmak. a ğ aç vb. madun. astarlatma * Astarlatmak i ş i.). * Giyecek. astar astar boyas ı * Boyacı lı kta ası l boyadan önce sürülen. * (birine göre) Rütbe veya k ı demce küçük olan asker. * Bir gemiye yükleme veya boş altma için tanı nan süre. kumaş ı n veya derinin iç taraf ı na geçirilen ince kat. çekmek) * astar boyası ile boyamak. astarı yüzünden pahal ı olmak * bir iş in ayrı ntı ları na harcanı lan para veya emek. resim yapı lmadan önce sürülen boya. astar kaplama * Kontratablalarda kör ağ ac ı n biçim değ iş tirmesini önlemek amacı yla iki yüzüne yap ı ş tı rı lan kaplama katı . çok ağ ı r. astarlamak * Astar geçirmek. * Bir müzik programı nda daha çok en son olarak sahneye çı kan. * Boyacı lı kta. astarl ı zarf *İ ç yüzüne ince bir kâğ ı t geçirilmiş zarf. elde edilen sonucun de ğ erini aş mak. astar sürmek. astarlama * Astarlamak iş i. astarlanmak * Astar geçirilmek. * Birinin buyruğ u altı nda olan görevli. halat. ayakkabı gibi ş eylerde. * Üzerine resim yapı lacak bezin veya duvarı n yağ lı boyay ı emmesi için. çanta. astarlanmı ş . perde. astarl ı * Astar geçirilmiş . astarlanma * Astarlanmak iş i.

astı m hastalı ğ ı na tutulmuş olan. astatin * Astat. astronomi * Gök bilimi. astigmatizme tutulmuş (göz). * Aş ı rı çok yüksek. * Gök fiziğ i. ast ı ğ ı ast ı k. * Asmak iş ini yaptı rmak. astigmatizm * Gözün saydam tabakası nda meridyenlerin e ş itsizliğ i yüzünden net görememe durumu.astas ı m astat * Öncüllerinden biri önceki tası mı n vargı sı durumunda olan bir ek tası m. * Net görmeyen. * Atom numarası 85 olan. asteğ men * Orduda en küçük rütbeli subay. * Bu posttan yapı lmı ş olan. . astrofizik astrolog astroloji astronom * Astronomi bilgini. * Yı ld ı z falı yla uğ raş an kimse. astronomik * Gök bilimiyle ilgili olan. asteğ menlik * Asteğ men rütbesi veya asteğ menin görevi. ast ı m ast ı mlı * Astı mı olan. felekiyat. müneccimlik. gök bilimci. * Bronş ları n daralması ndan ileri gelen nefes darlı ğ ı . bizmutun alfa ı ş ı nları yla bombard ı manı sonucu elde edilen yapay element. * Yı ld ı z falcı lı ğ ı . kestiğ i kestik * acı ması z. astragan * Karakul kuzusunun kı vı rc ı k ve parlak postu. ast ı rma ast ı rmak astigmat * Astı rmak i ş i. astronomik fiyat * Çok yüksek fiyat. Kı saltması At. çok sert veya istediğ i gibi davranan kimseler için kullanı lı r. müneccim.

astronotluk * Uzay adamı olma durumu veya uzay adam ı nı n görevi. Asyalı lı k * Asyalı olma durumu. astsubay baş çavuş * Astsubaylı ğ ı n beş inci basamağ ı . Asya ile ilgili (olan). * Huzur içinde olma. . gökyüzü. asudelik asuman Asurca Asyalı * Asya'da yaş ayan kimse. astsubay k ı demli çavuş * Astsubaylı ğ ı n ikinci basamağ ı . aş damı * Bazı bölgelerde yemek piş irilen yer. * Asya'ya özgü olan. astsubay * Silâhlı Kuvvetler yasas ı na göre astsubay okulları nda yetiş erek Silâhlı Kuvvetlere katı lan astsubay çavuş tan astsubay kı demli baş çavuş a kadar rütbesi olan asker. mutluluk.astronomik rakam *İ nsana ş aş kı nlı k verecek derecede büyük rakam. mutfak. asude * Sessiz. astronot * Uzay adamı . astsubay üstçavu ş * Astsubaylı ğ ı n üçüncü basamağ ı . astsubay çavuş * Astsubaylı ğ ı n ilk basamağ ı . aş * Piş irilerek hazı rlanan yemek. * Samî dilleri ailesine giren ve Milâttan önceki dönemlerde Ön Asya'da kullanı lmı ş olan ölü bir dil. astsubayl ı k * Astsubay olma durumu veya astsubayı n görevi. * Gök. astsubay k ı demli üstçavuş * Astsubaylı ğ ı n dördüncü basamağ ı . astsubay k ı demli baş çavuş * Astsubaylı ğ ı n altı ncı ve son basama ğ ı . astropikal * Tropikal bölgelere yakı n. fakat daha yüksek bir enlemde olan. rahat. sakin.

verilecek yemekleri hazı rlamak için geçici olarak mutfak gibi kullanı lan * Tekkelerde yemek piş irilen yer. yı kmak. lokanta. * Daha küçük. * Niteliğ i düş ük. yere doğ ru. * Düğ ün ve benzeri toplant ı larda. * Bayağ ı . * bir hizmette çok kullanı lan kiş ice.aş erme aş ermek aş evi * Aş ermek durumu. * hamilelikte bazı yiyeceklere kar ş ı aş ı rı düş künlük göstermek. adî. aş ağ ı kalı r yeri (veya yanı ) yok * nitelikleri bakı mı ndan baş kalar ı yla kar ş ı la ş tı rı ldı ğ ı nda eksi ğ i olmayan. * Para ile yemek yenilen yer. aş taş ı nca kepçeye paha olmaz * sı kı ş ı k zamanlarda önemsiz ş eylerin de ğ eri çoktur. aş yermek * Bkz. * Genel ev. beğ enmemek. yer. niteliğ i alçalmak. * Yoksullara parası z yemek yedirilen veya da ğ ı tı lan yer. aş ağ ı kalmamak * herhangi bir nitelik bakı mı ndan ondan geri olmamak. adî. aş ağ ı bitkiler * Su yosunları . . değ er yönünden daha az. onun pek gözde oldu ğ unu anlatı r. aş ermek. mantarlar ve kara yosunlar ı gibi su d ı ş ı nda fazla boy atmayan damarsı z bitkiler. kötü. aş ağ ı almak * devirmek. aş ağ ı görmek * küçük görmek. aş çı . aş ağ ı mahalle * Yüksek bir yerleş im bölgesine göre alçakta kalan yer. * Bir yere göre daha alçak yerde bulunan. yerleş im bölgesi. * Aş ağ ı ya. yak ı nma olarak kullan ı lı r. çok arzulamak veya nefret etmek. * daha aş ağ ı bir durumu kendine lâyı k görmez. daha az. hor görmek. aş ağ ı kurtarmaz * bundan daha ucuza olmaz. aş ocağ ı * Yemek piş irilip yoksullara da ğ ı tı lan yer. tiksinmek. denk olan. aş ağ ı (falan) yukar ı * bir kimsenin adı nı n dilden düş ürmedi ğ ini. aş ağ ı düş mek * düzeyi. aş ağ ı * Bir ş eyin alt bölümü. aş hane. * Eğ imli bir yerin daha alçak olan yeri. miktarı .

paye. aş ağ ı laş mak * Aş ağ ı lı k duruma dü ş mek. aş ağ ı lanma * Aş ağ ı lanmak durumu. tenzil etmek. yukar ı tükürsem bı yı ğ ı m * iki karş ı t ve aynı derecede sakı ncal ı durum karş ı sı nda karar verme zorluğ unu anlatı r. aş ağ ı sı aş ama * Aş ağ ı taraftaki. . aş ağ ı lı k duygusu * Kiş inin gerçeklere uyan veya uymayan sebeplerle.aş ağ ı tükürsem sakal ı m. aş ağ ı lı k * Aş ağ ı olma durumu. aş ağ ı lama * Aş ağ ı lamak iş i. aş ağ ı latma * Aş ağ ı latmak iş i. yeteneksiz ve güçsüz görme duygusu. aş ağ ı laş ma * Aş ağ ı duruma dü ş me. hor görmek. * Varı lmas ı istenen bir amaca doğ ru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri. mertebe. merhale. hafife almak. aş ağ ı yukar ı (yürümek) * bir baş tan bir baş a (yürümek). aş ağ ı sama * Aş ağ ı samak iş i. adilik. tezyif etmek. aş ağ ı lamak * Değ erinden düş ük göstermek. a ş ağ ı sı yukarı sı birlikte. aş ağ ı yukar ı * Tama yakı n. aş ağ ı lı k kompleksi * Kendini olduğ undan yetersiz. rütbe. evre. * Niteliğ i düş ük. benliğ ini yetersiz ve küçük görmesi. basamak. aş ağ ı dan almak * sert konuş an bir kimseye yumuş ak bir dil kullanmak. * Önem veya değ er bakı mı ndan gitgide yükselen bir s ı ra basamakları n her biri. aş ağ ı samak * Bir kimseyi veya bir ş eyi aş ağ ı lı k ve değ ersiz göstermek. mezellet. hafifsemek. * Küçültücü davranı ş larda bulunmak. aş ağ ı lı yukarı lı * Aş ağ ı sı ve yukar ı sı olan. aş ağ ı latmak * Aş ağ ı lamak iş ine uğ ratmak. alttan almak. yaklaş ı k olarak. aş ağ ı lanmak * Aş ağ ı duruma dü ş ürülmek. adî.

lokanta. * Bir ağ ac ı n dalı veya gövdesi üzerine. aş çı baş ı nı n görevi. kı zı l veya koyu esmer renk almı ş gevrek kil. aş ı boyalı * Aş ı boyası renginde boyanm ı ş . * Yemek piş irme zanaat ı veya bilgisi. aş arî aş çı aş çı baltası * Kemikli et kesmeye yarar küçük balta. aynı familyanı n daha iyi bir türünden alı nan dal. aş çı ba ş ı * Birkaç aş çı nı n birlikte çalı ş tı ğ ı yerde bulunanlar ı n ba ş ı . * Ondalı k. * Aş ı lı (kimse veya bitki). aş çı lı k * Aş çı olma durumu veya aş çı nı n görevi. * Yemek piş irip satan kimse. * Otoritenin en geniş ölçüde en üst mertebede olarak değ iş ik önem sı raları arası nda katı ve kesin bir biçimde dağ ı ldı ğ ı toplumsal te ş kilâtlanı ş biçimi. aş erat aş hane . ahçı . hiyerarş i. aş çı ba ş ı lı k * Aş çı baş ı olma durumu.aş ama sı rası * Önem ve değ er bakı mı ndan gitgide yükselen basamaklar dizisi. * Yemek yenilen dükkân. aş ı * Organizmada belli birtakı m hastal ı klara karş ı bağ ı ş ı klı k sağ lamak için vücuda verilen. o hastalı ğ ı n mikrobuyla haz ı rlanm ı ş eriyik. * Aş evi. * Mutfak. * Koyuca kı rmı zı . hiyerarş i. kiremit rengi. aş ı boyası *İ çine karı ş an demir hidroksit miktar ı na göre pas sar ı sı . tomurcuk gibi parçalar ı kaynaş tı rma iş i veya böylece eklenen parça. aş ı olmak * aş ı yapı lmak. * Onluklar. aş ı kâğ ı dı * Aş ı olanlara verilen resmî belge. göz. * Tarı m ürünlerinden alı nan onda bir nisbetindeki vergiler. aş evi. aş amalı * Aş aması olan. * Bu eriyiğ in uygulanması . * Yemek piş iren kimse. kademeli. * Bir lokanta veya evde yemek piş irmekle görevli kimse. aş ar * Ondalı k.

ayak bileğ inde bulunan küçük kemiklerden biri. aş ı k atmak (veya aş ı k oynamak) * aş ı k kemiğ iyle oyun oynamak. kalender (kimse). * Dalgı n. * Seviş en bir çiftten kadı na oranla genellikle erkeğ e verilen ad. * Birbirleriyle seviş en erkek ve kadı ndan her biri. * Aş ı yapan kimse. âş ı k olmak * sevmek. aş ı k atmak * yarı ş etmek. * Halk içinde yetiş en. * Yapı çatı lar ı nda. düş künü. aş ı ğ ı cuk oturmak * iş i çok olumlu bir biçim almak. tutkun (kimse). . aş ı cı aş ı cı lı k * Aş ı cı nı n yaptı ğ ı iş . vurgun. aş ı k kemiğ i * Aş ı k. tutulmak. âş ı kane * Âş ı ğ a yaraş ı r biçimde (olan). çevresinde olup bitenlerle de ilgilenmez. âş ı klı k âş ı klı sı âş ı kta ş * Âş ı k olanı n durumu. * Ahbap. sevgilisinin kusurlar ı nı görmediğ i gibi. sözlü ş iir geleneğ ine bağ lı halk ş airi. âş ı ğ ı n gözü kördür * kendisini aş ka kaptı ran kimse. a ş ı rma. aş ı vurmak * bağ ı ş ı klı k veya tedavi amacı yla vücuda a ş ı vermek. âş ı k * Bir kimseye veya bir ş eye karş ı aş ı rı sevgi ve bağ lı lı k duyan. uzun mertek.aş ı taş ı * Taş durumundaki aş ı boyası . arkadaş gibi bir seslenme. aş ı k * Baldı r kemiğ i ile eklemle ş erek bileğ in belli baş lı oynak merkezini olu ş turan. yarı ş mak. a ş ı yapmak. * çok seveni. deyi ş lerini sazla söyleyen. o ş eyi elde etmedeki zorluklar ı hiçe saydı ğ ı nı anlatı r. âş ı ğ a Bağ dad sorulmaz * bir ş eye çok istekli olan kimsenin. âş ı ğ ı kesilmek * tutku hâline getirmek.

* Yeni aş ı lanmı ş ağ aç. aş ı nı m * Aş ı nmak iş i. * Aş ı lamak iş ini yapt ı rmak. * Aş ı nmak iş i. * Kendisine aş ı yapı lmı ş (bitki). * Baş kas ı na hastalı k geçirmek. muaş aka. âş ı kta ş lı k etmek * karş ı lı klı seviş mek. aş ı lamak * Organizmada bağ ı ş ı klı k yaratmak veya yerle ş miş bir hastal ı ğ a karş ı koyabilmek için hazı rlanm ı ş bir a ş ı yı vücuda vermek. aş ı ndı rma * Aş ı ndı rmak iş i. * Soğ uğ a sı cak. * Dokunduğ u cisimleri eriterek aş ı nması na yol açmak. * Erkek hayvanı n diş isiyle çiftle ş mesi.âş ı kta ş lı k * Karş ı lı klı seviş me. * Soğ uğ a sı cak. * Aş ı lanmı ş (ağ aç). * Aş ı latmak i ş i. aş ı lmak aş ı m * Aş mak iş ine konu olmak. aş ı yapmak. aş ı lanmak * Aş ı lamak iş ine konu olmak. sı cağ a soğ uk su katma. * Elde edilmesi istenilen herhangi bir ağ ac ı n bir parçası nı anaç üzerine kayna ş tı rarak üretmek. aş ı ndı rmak * Aş ı nmak iş ine uğ ratmak. * (bir yere) Pek çok gidip gelmek. etkilemek. sı cağ a soğ uk su katmak. aş ı lama * Aş ı lamak iş i. aş ı latma aş ı latmak aş ı lı * Herhangi bir hastalı ğ a kar ş ı aş ı lanmı ş olan (kimse). aş ı lma * Aş ı lmak durumu. ilkah. * Bitkilerin aş ı yoluyla üretilmesi. * Bu yolla elde edilmiş . telkin etmek. aş ı nma . * Erozyon. * Birtakı m düş ünce veya duygular ı baş kası na benimsetmek. aş ı lanma * Aş ı lanmak iş i.

aş ı rma. * Çı kı ntı lar ı silinmek. * On sayı sı . fazla miktarda. * Beklenenin üstünde aş ı rı davranma eğ ilimi. yerinden kopar ı lmaları veya eritilmeleri. usandı rmak. . * Bir dinî tören sı rası nda veya cemaatle namaz kı lı ndı ktan sonra Kur'an'dan okunan on ayetlik bölüm. önem veren. aş ı rı doyma * Belli sı caklı ktaki bir sı vı içinde. aş ı rı duyu * Herhangi bir duyu organı yla ve özellikle dokunma duyusuyla sağ lanan her tür uyarana kar ş ı ola ğ an d ı ş ı bir duyarlı k gösterme durumu. aş ı rı lmak * Politika alanı nda sağ veya sol görüş lerin en ate ş li ve y ı kı cı kanadı . müfrit. erozyon. aş ı rı gitmek * ölçüyü kaçı rmak. * Aş ı nmı ş yer. aş ı rı * Alı ş ı lan veya dayanı labilen dereceden çok daha fazla. çok. aş ı rı besi * Olağ anüstü nicelikte yemek yeme veya yedirme. aş ı rı bellem * Belleme yetisinin olağ anüstü bir durumda geliş miş olması . eriyebildiğ i kadar eriyen bir maddenin. aş ı nmak * Birbirine sürtünerek incelmek. düzleş mek. * Bir ş eye gere ğ inden çok fazla bağ lanan. * Bir ş eyin gere ğ inden çok olanı . sı caklı ğ ı n dü ş mesine karş ı n bir s ı nı ra kadar erimi ş olarak kalması durumu. aş ı rı uç aş ı rı cı lı k aş ı rı lı k aş ı rı lma * Aş ı rı lmak iş i. * Aş ı rı olma durumu. * Eskimek. * Ötede. ötesinde. yı pranmak. itikal. taş kı n. * Gereğ inden fazla. aş ı ntı aş ı r aş ı ramento * Çalma.* Yer kabuğ unu oluş turan kayaçları n. aş ı rı taş ı rı * Çok aş ı rı . baş ta akarsular olmak üzere türlü dı ş etmenlerle yı pratı lı p. aş ı rı erime * Erime noktası ndan daha aş ağ ı bir ı sı derecesine düş mesine rağ men birtakı mş artlar altı nda bir s ı vı nı n kat ı la ş maması durumu.

belli etmek. saklamadan. * Aş ı rı lmı ş . belli ederek. * Bir yazarı n ba ş ka bir yazar ı n eserinden konu veya biçim alması . kuytu yer. * Kendisine aş ı yapı lmamı ş (bitki). belli. aş ı rma kay ı ş * Bir çarkı döndürmek için kasnaktan kasnağ a geçirilen kuş ak biçimindeki kayı ş çember. . * Aş ı rtmak i ş i. aş ı rt ı aş ı rtma aş ı rtmak * Aş ı rma iş i. belirginle ş mek. * Herhangi bir hastalı ğ a kar ş ı aş ı lanmamı ş olan (kimse). * Küçük kazan. aş ikâre aş ina * Açı kça. * Siper. aş ı rı ntı * Aş ı rı lmı ş olan (ş ey). * Aş ı lacak yer. * Aş ı rmak. aş ı rmasyon * Çalma. kova. * Bildik. ortaya çı kmak. aş ı rmak * Yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden öte yanı na geçirmek. * Dağ geçidi. meydanda olan. * Yapı çatı lar ı nda uzun mertek. tanı dı k. * Aş ı rmak i ş ini yapt ı rmak. * Açı k. aş ı sı z aş ı t aş ikâr aş ikâr etmek * açı klamak. aş ı rma. bakraç. aş ikâr olmak * belli olmak. * Tehlike içinde bulunan bir ş eyi acele kaç ı rmak. apaçı k. a ş ı k. * Baş kalar ı nı n yazı ları ndan bölümler. * Çalı p götürmek. aş ı rmac ı lı k * Baş kas ı na ait olan bir ş eyi izinsiz alma.* Aş ı rmak i ş ine konu olmak. aş ı rma * Aş ı rmak i ş i. arkadaş . intihal. dost. * Baş kas ı nı n eserinden parçalar al ı p kendininmiş gibi göstermek. mı sralar al ı p kendininmiş gibi gösterme veya baş kaları nı n konuları nı benimseyip de ğ iş ik biçimde anlatma.

oturulan yer. aş inal ı k göstermek * ilgilenmek. * Aş ı rı sevgi ve ba ğ lı lı k duygusu. aş k olsun * "Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranı ş ı n. tanı dı k olan. aş lı k * Aş yapmak için hazı rlanan ve saklanan ş eyler. Aş ı lamak. seviş mek. tanı ma. * Sı rası gelince kullan ı lmak için saklanan yemeklik ş eyler. * Dövüldükten sonra savrularak temizlenen ve kurutulan buğ day. aş ma . * Aş mak iş i. * Benzerlerinden üstün. aş iret aş iyan * Oymak. * Çok. bir tutumun çok beğ enildi ğ ini bildirir.* Bilinen. aş lama aş lamak * Bkz. tanı ş ı klı k. coş mak. * Derviş ler aras ı nda selâm sözü olarak kullanı lı r. fazla. aş kı ncı lı k * Birey ve evrenseli birleş tirmeye çal ı ş an ahlâkî nitelikli Amerikan felsefesi. bir tutum karş ı sı nda kı nama. aş inal ı k * Birbirini bilme. aş kı n * Belli bir süreyi aş mı ş . tanı dı ğ ı nı belli etmek. ötesine geçmiş . Aş ı lama. zahire. * Ev. mesken. aş k aş k etmek * hı zla vurmak. aş k olmayı nca meş k olmaz * güçlü bir istek olmayı nca hiçbir ş ey elde edilemez. aş k yapmak * cinsel iliş kide bulunmak. aş ka gelmek * bir ş eyi yapmak için büyük bir istek duymak. coş kunluk göstermek. aş ka düş mek * âş ı k olmak. * Kuş yuvası . aş mak * Bkz. sevi. * Beğ enilmeyecek bir davranı ş . sitem bildirir. * Tanı ş ı klı ğ ı gösterir davran ı ş .

aş na * Aş ina. yük çekme veya taş ı ma gibi hizmetlerde kullanı lan memeli hayvan. . * Aş mak iş ini yaptı rmak. gelir-at vb. sivri köş eli yuva. açı k saç ı k kadı n.* Yüksek. aş oz * Ahş ap gemilerin omurgaları nı n uzunluğ unca ve iki yan ı nda borda kaplamaları nı n en dar yüzünü yerle ş tirmek için açı lan keskin. kuru yemiş leri ş ekerle kaynatarak yapı lan bir tür tatlı . k ı lı ç kuş ananı n * her ş ey. binme. sona ermek. * Aş üfte olma durumu. At at * Astatin'in kı saltması . * (erkek hayvan) Diş isiyle çiftle ş mek. onu gereğ i gibi kullanmas ı nı bilene yakı ş ı r. * Gizli dostluk. aş tı rma aş tı rmak aş ure * Buğ day. * Görünmeden kaçmak. * Satrançta. her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş . aş na fiş ne * Gizli dost. * (süre) Geçmek. at ba ş ı (beraber) gitmek * eş it durumda olmak. kokot. at binicisine göre kiş ner * insanları n. at binenin (veya iş bilenin). nohut gibi taneleri. bitmek. * Atgillerden. atlar anası . * Aş ure dağ ı tmaya yarayan süslü kap. aş üfte aş üftelik -at at anas ı * Bkz. aş ure ayı * Muharrem ayı . baş lar ı nda bulunan kiş inin etkisi altı nda kalarak. aş ure günü * Aş urenin piş irildi ğ i Muharrem ay ı nı n onuncu günü. onun tutumuna göre davrandı klar ı nı anlatı r. *İ simden isim türeten ek (Arapça çokluk eki): gidiş -at. * Oynak. aş urelik * Aş ure yapmada kullanı lan. * Aş tı rmak i ş i. uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanı na geçmek.

at donu at gibi * vücudu iri yarı olan (kad ı n). çiçekleri kokulu bir ağ aç (Aesculus hippocastanum). plâka gibi gö ğ se takı lan ş eyler için) pek büyük. meydan olur (bulunur). at sine ğ i * Atı n tüyünün rengi. alabildiğ ine rahat hareket edilebilecek yer ve ortam yaratmak. elmas. at kestanesi * At kestanesigillerden. at ko ş turmak * çok geniş . veya bulmak. örneğ i at kestanesi olan bir bitki familyası . madalya. * Bu ağ acı n kestaneye benzeyen yemiş i. geniş yapraklı . at gözlü ğ ü * Atları n koş um takı mı nda. at izi it izine kar ı ş mak * iyiyi kötüden ayı ramayacak kadar bir karı ş ı klı k ortaya ç ı kmak. * Çevresinde olup bitenleri iyi algı layamama. at çalı ndı ktan sonra ahı rı n kapı sı nı kapamak * iş iş ten geçtikten sonra önlem almaya kalkı ş mak. at çevirmek * geri döndürmek. göz hizas ı nda bulunan korumal ı k. . at ko ş turacak kadar * pek geniş . * bildiğ i ve istediğ i gibi davranmak.at cambazı * At alı p satan kimse. at meydanı * At veya at arabaları koş ular ı nı n yapı ldı ğ ı yer. at oynatmak * atla hüner göstermek. meydan olmaz (bulunmaz). at olur. at kestanesigiller *İ ki çeneklilerden. at olmaz (bulunmaz) * gerekli ş artlar her zaman bir arada bulunmaz. at h ı rsı zı gibi * kı lı k kı yafeti ve tutumu güven vermeyen (adam). at nalı kadar * (niş an. değ erlendirememe. at üstünde hünerlerini gösteren kimse. sabit fikirlilik. at meydanı * at koş ular ı nı n yapı ldı ğ ı meydan. * yarı ş mak. * Sirklerde veya eğ lence yerlerinde. at pazar ı nda eş ek osurtmuyoruz! * söyleneni dinlemeyene söylenen bir uyarma sözü. 15 ile 30 m yükseklikte.

atak * Düş üncesizce her iş e atı lan. uygulamak. atak atak yapmak * akı n yapmak. ama kullanma imkânı yok. davranı ş . eklem bacaklı bir sinek türü (Hippobosca equina). pederş ahîlik. * Atamak iş i. * Ataya yakı ş ı r davranı ş . babalı k. atı lı m yapmak.* Çift kanatlı lardan. *İ ş sizlik. atabek atabey * Bkz. * Geveze. ite ot vermek * bir iş i ters yapmak. yalancı . atabey. sı ğ ı r ve domuzları n bacak ve kuyruk aralar ı nda yaş ayan. atac ı lı k * Uzaklarda bulunan ve birçok kuş aktan beri görünmeyen birtakı m özelliklerin yeni bir kuş akta birden ortaya ç ı kması . cür'etkâr. at. atamak ataman * Birini bir göreve getirmek. meydan yok * yapacak güç var. uzunluğ u 8 mm kadar olan. cür'et. atavizm. ata et. yapmak. kanatları büyük ve küt. * Tembellik. akı n. hamle. * Eskiden Rus Kazakları n ba ş buğ una verilen unvan. ataerki ataerkil * Ataerki temeline dayanan. ata * Baba. iş siz kalma. ataya çekme. patriarkal. * Atı lı m. özellikle Selçuklularda ş ehzadelerin e ğ itimi veya ba ğ ı msı z olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir. pederş ahî. * Eski Türk devletlerinde. ataklı k atalet * Atak olanı n durumu veya atakça i ş . * Dedelerden ve büyük babalardan her biri. hücum. tayin etmek. tayin. * Saldı rı . * Soyda temel olarak babayı alan ve ailede çocuklar ı baba soyuna mal eden topluluk düzeni. saldı rı ş . atal ı k atama . atadan babadan görmek * gelenek hâlinde eskiden beri bilmek. at var. iş lemezlik.

* Uzun deneme ve gözlemlere dayanı larak söylenmiş ve halka mal olmu ş söz. elçilik uzman ı .atanma * Bir göreve getirilme. kiş i özgürlüğ ünü. tayin edilme. Atatürkçü * Atatürkçülük yanlı sı olan (kimse). ate * Atacı lı k. satsan satı lmaz vb. birbiri ile uyumlu amaçlar. geleceğ e yönelik. atavizm atbal ı ğ ı atçı atçı lı k * Soy at yetiş tiriciliğ inde yapı lan at koş uları . tayin edilmek. atanma yapmak * tayin etmek. * Spermayı idrar yoluna salan iki kanal. uygulamalar ve ilkeler bütünü. at sergileri gibi çalı ş malar. Atatürkçülük * Atatürk'ün düş ünce ve uygulamaları ndan kaynaklanan. akla. evrensel ağ ı rl ı klı . millî egemenli ğ i. ataş ataş e * Bir elçiliğ e bağ lı uzman. * Soy at yetiş tiricisi. atavik * Atacı lı kla ilgili. * Ataş enin görev yaptı ğ ı yer. ataş elik * Ataş e olma durumu veya makamı . * Tutacak. acı ya olduğ u kadar kı vanca kar ş ı da ilgisizlik. Kemalist. ş iryan. atanmak * Bir göreve getirilmek. Türk Devleti'nin bağ ı msı zlı k ve bütünlü ğ ünü. darbı mesel: Ayağ ı nı yorganı na göre uzat. . atari atarkanal atasözü * Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş bir oyun türü. * Su aygı rı . * Bu ilkeye bağ lı lı k. sol karı ncı ğ ı ndan vücudun di ğ er bölümlerine kan taş ı yan damar. ataraksiya * Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarı lmayan ruh dinginli ğ i. çağ daş olmayı amaçlayan. Atsan at ı lmaz. bilime ve gerçeğ e dayanan. atardamar * Kalbin sağ karı nc ı ğ ı ndan akciğ erlere.

* Kı rmı zı . tehlikeli bir durum almak. * Gümüş balı ğ ı . felâket. önüne geçilemez. acele davranmak. atelye aterina ateş * Bkz. co ş mak. ateh getirmek * bunamak. ateist ateizm * Tanrı tanı mazlı k. alev renginde olan. atölye. * Coş kunluk. ateş balı ğ ı * Sardalye. * telâş lanmak. ateş almaya mı geldin? * uğ radı ğ ı yerden hemen gitmeye kalkan kimseye sitem olarak söylenir. karanlı kta ı ş ı ldama özelliğ i olan böcek (Lampyris noctiluca). ateş bacayı (veya saça ğ ı ) sarmak * bir olay. * Büyük üzüntü. ateş çı kmak . * (ateş li silâh) patlamak. ateh * Bunama.* Ateist. hı nç. * Öfke. ateş basmak * kı zarmak. ateş açmak * ate ş li silâhla mermi atmaya ba ş lamak. ateş böceğ i * Kı n kanatl ı lardan. öfkelenmek. ateş almak * yanmak. acı . * Vücut ı sı sı . atefleksiyon * Döl yatağ ı nı n biçiminin bozulmas ı . hı rs. ateş böcekleri * Kı n kanatl ı lardan. örneğ i ateş böceğ i olan böcekler takı mı . tutuş mak. acele etmek. od. * Tutuş muş olan cisim. heyecanlanmak. bunaklı k. ihtiyarlı k yüzünden alı k duruma gelme. * Tehlike. * Yanı cı cisimlerin tutu ş mas ı yla beliren ı sı ve ı ş ı k. s ı kı lı p baş ı na kan yürümek. * Patlayı cı silâhları n at ı lması . * Isı tma veya piş irme için kullanı lan yer veya araç. * Tanrı tanı maz.

ateş pahası * Çok pahalı . * (sonradan) çok çalı ş kan. ateş olmayan yerden duman çı kmaz * küçük de olsa birtakı m belirtilerin önemli olaylara i ş aret olduğ unu anlatı r. ateş parçası * Ateş in bir bölümü. * çok öfkeli olmak. ateş püskürmek. ateş kesilmek * çok kı zgı n davranı ş larda bulunmak.* Bkz. ateş gibi yanmak * ateş i yükselmek. becerikli. bu ateş in üstünden atlamak ve çevresinde oynamak yolu ile kutlanan bir önceki gecesi. ateş çiçeğ i * Ballı babagillerden. ateş kı rmı zı sı * Yanan ateş in rengi. ateş kı rmı zı sı renginde çiçekler açan bir süs bitkisi (Salvia splendens). ateş düş tüğ ü yeri yakar * bir acı yı onu çekenden baş kası tam anlayamaz veya aynı ölçüde üzülemez. ateş püskürmek *ş iddetli. ateş kesmek * ateş li silâhlarla yap ı lan atı ş a son vermek. ateş etmek * ateş li silâhlarla mermi atmak. meydanlarda ateş yakmak. hareketli ve becerikli olmak. * Yangı n söndürmede kullanı lan tulumbayı taş ı mak için kullanı lan büyük ve geniş kayı k. çalı ş kan. yangı n çı kmak. hareketli. * Çok yaramaz (çocuk). * kı pk ı rmı zı . çalı ş kan ve becerikli. * zeki. ateş gibi * çok sı cak. * Çok canlı . öfkeli konu ş mak. ateş saçmak . ateş olsa cirmi kadar yer yakar * hasmı n pek önemsenmediğ ini anlat ı r. ateş kayı ğ ı * Ateş bal ı ğ ı avlamak için kullanı lan ve içinde ate ş yakı lan kayı k. ateş gemisi * Eski çağ larda düş man gemilerini yakmak için özel bir biçimde yapı lmı ş . ateş gecesi * Hristiyanlarda 24 Hazirana rastlayan Yahya yortusunun. içi yakı cı maddelerle dolu gemi. ateş hattı * Savaş ta en ilerideki birliklerin ellerindeki silâhlarla ateş açabilecekleri hat.

* Fabrika. ateş in * Ateş li. ateş e dayanı klı * aş ı rı ı sı dan zarar görmeyen. . ateş e vermek * ateş içine sokmak. sinirlenmek. ateş i çı kmak (veya yükselmek) * (hasta için) vücut ı sı sı olağ andan çok artmak. ateş çilik * Ateş çinin iş i. ateş e atmak * bile bile çok tehlikeli bir iş e giri ş mek. vapur. ateş e tutmak * az ı sı tmak. * Osmanlı larda ş enlikler için donanma fi ş eklerini hazı rlayan kimse. ateş e dayan ı klı tuğ la. * üzerine ateş li silâhla mermi atmak. coş mak. ateş tuğ lası * Ocak. * çevresindekilere ağ ı r sözler söylemek. ateş yağ dı rmak * ateş li silâhlarla aralı ks ı z mermi atmak. ateş i baş ı na vurmak * çok öfkelenmek. * bir ülkeyi savaş a sokarak veya kargaş a ve karı ş ı klı k yaratarak sı kı ntı ve yı kı ma uğ ratmak. ateş e vurmak * bir yemeğ i piş mek üzere ocağ a koymak. çok öfkelenmek.* çok kı zmak. soba gibi yerlerde kullanı lan. ateş i düş mek * (hasta için) ateş i geçmek veya azalmak. ateş ! ateş baz * ateş etmek için verilen komut. * aş ı rı telâş a ve sı kı ntı ya düş ürmek. coş kun. lokomotif gibi ateş le iş leyen yerlerde ocaklara kömür atı p ateş in sürekli yanmas ı nı sağ layan ateş çi kimse. * bir yeri kasten yakmak. ateş vermek * tutuş turmak. kundak sokmak. * Ateş le hüner gösteren oyuncu. ateş e vursa duman vermez * pek cimri olanlar için söylenir. ateş i uyandı rmak * sönmek üzere olan ateş i canland ı rmak.

ateş leyici * Ateş leme niteliğ i olan. * acı yı . * Kı ş kı rtmak. * Coş mak. * Vücut ı sı sı artmak. ateş li * Ateş i olan. * derece ile ateş i ölçmek. heveslendirmek. * Top. tüfek gibi patlayı cı maddeleri patlatmak. ateş lendirmek * Coş turmak. kı ş kı rtmak. kı zı ş mak. * Patlayı cı maddeleri ate ş lemekte kullanı lan cihaz. ateş letmek * Ateş lemek iş ini yapt ı rmak. yakmak. ş iddetlendirmek. bı rakı ş ma. ateş ler içinde * (hasta) çok ateş li bir durumda. mütareke. ateş leme * Ateş lemek iş i. biri erkek iki gencin bir yerde yalnı z baş ları na kalmaları nı n sakı ncalı olduğ unu anlatmak için söylenir. ateş kes * Savaş an iki kuvvetin karş ı lı klı olarak savaş ı durdurması . ateş li ateş li * Yoğ un ve heyecanlı bir biçimde. yanmayı azaltmak. ateş letme * Ateş letmek iş i. ş iddetlenmek. coş turucu. ateş le oynamak * pek tehlikeli bir iş le uğ ra ş mak. coş kulu. ateş lenme * Ateş lenmek iş i. * Coş kun. hararetli hararetli. * Cinsel istekleri güçlü olan. ateş lenmek * Ateş lemek iş ine konu olmak.ateş ine (veya nârı na) yanmak * bir kimse yüzünden zarara uğ ramak. ateş le barut bir yerde durmaz * biri kı z. . ateş lendirme * Ateş lendirmek i ş i. ateş ini almak * yüksek vücut ı sı sı nı düş ürmek. ateş lemek * Tutuş turmak.

* Atları . iş yerlerinde kullanı mdan dolayı kirlenen ve bina dı ş ı na sevkedilen pis su. atı cı lı k atı f atı fet atı k atı k atı k kâğ ı t * Kâğ ı t. atgiller atı alan Üsküdar' ı geçti * fı rsatı n kaç ı rı lı p artı k yap ı lacak bir ş ey kalmadı ğ ı nı anlat ı r. * Yalancı . ba ğ ı ş . * Bazı ateş li silâhlar kullanarak yap ı lan spor. ateş perest * Ateş e tapan. ateş ten gömlek * acı . * Yöneltmek. * Atı cı olma durumu. * Süt veya yoğ urt çalkamaya yarar küçük yayı k. * Mal ederek. * Yalancı lı k. eş ekleri ve zebraları içine alan. attı ğ ı nı vuran kimse. tek parmaklı memeliler familyası . atfen atfetme * Atfetmek iş i. çevirme. *İ li ş kili bulma.ateş li silâh * Patlayı cı madde aracı ile mermi atan top. ateş lik ateş lilik * Ateş li olma durumu. iş leme sürecinden veya kullanı mdan sonra arta kalan ve kâğ ı t veya karton üretiminde ve kâğ ı t hamuru yapı mı nda tekrar kullanı lan kâğ ı t veya karton parçaları . dayanı lmaz. çevirmek. ihsan. isnat. atı k su * Evlerde. * Ateş yakı lan veya konulan yer. yükleyerek. ası lsı zş eyler uydurup söyleyen. at ı lan. * Yöneltme. *İ yilik. atı cı *İ yi niş an alan. yüklemek. kayra. * Atı lmı ş . * Karş ı lı k beklemeden gösterilen sevgi. üzüntü veren. inayet. atı l . atfetmek * Bir iş i veya bir sözü bir kimseye mal etmek. lütuf. isnat etmek. s ı kı ntı lı durum. tüfek gibi silâh. uydurmacı lı k.

atı lma. hücum. * Bir iş e giriş mek. . * Atmak iş ine konu olmak. * Bir ş eye do ğ ru birden gitmek. atı nı sa ğ lam kazı ğ a ba ğ lamak * eş eğ ini sağ lam kaz ı ğ a bağ lamak. atı lı m *İ leri at ı lma. * (kalp. * Saldı rmak. hamle. * Konuş acak. çarp ı ş . hücum etmek. atı ş * Atmak iş i veya biçimi. yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma. at ı lı m yapan. atı lganlı k * Atı lgan olma durumu. atı mcı * Pamuğ u. savlet. hamleci. hamle. * Atmak iş i. * Etkisiz. hallaçl ı k.* Tembel. * Giriş ken. süreduran. atı mcı lı k atı mlı k * At ı mcı nı n iş i. atı lma iş i. * Bkz. hallaç. * abartmalı konuş mak. * Sayı kazanmak amacı yla yapı lan atı lı ş . * Herhangi bir konuda ilerleme çabası . nabı z için) Vuruş . * Atı lan bir ş eyin gidebildiğ i uzaklı k. atı lı ş atı lma atı lmak * Atı lmak i ş i veya biçimi. * Patlamak. *İ ş siz. * Silâhı doldurmaya yetecek veya en az bir atı m yapabilecek barut miktarı . birden bir davranı ş ta bulunmak. * Bir silâhı n mermisini amaca ulaş tı rmak için gereken iş ve bilgi. atı p (veya atmak) tutmak * bir kimse veya bir ş ey için kötü konuş mak. ba ş lamak. * Atı lmak i ş i. yazacak söz veya bilgi. atı lı mcı atı m atı n ölümü arpadan olsun * çok sevilen bir ş ey yapı lı rken veya sevilen bir yiyecek yenilirken sonuç kötü de olsa katlanı lacağ ı nı anlatı r. * Durumunu geliş tirme gücü gösteren. aylak. ditme iş ini yapan kimse. iş e yaramaz. atı lgan * Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan. * Hı zla ilerleme.

eski zamanla ilgili. * Atı ş tı rmak i ş i. atı ş tı rmal ı k * Atı ş tı rmaya yarayan. poligon. * Büyük yaba. argaçlamak. * Ağ ı z kavgası etmek. * Dokuma tezgâhları nda mekikle enine at ı lan iplik. s ı rta veya boyna alı nan örtü. atk ı iplik atk ı lama atk ı lamak * Dokuma tezgâhları nda mekikle atkı atmak. * Bazı kadı n ayakkabı lar ı nda ve çocuk patiklerinde ayağ ı n üstünden geçen. üst eş ik. * Kendisine dargı n olan bir kimseye barı ş ı km ı ş gibi söz söylemek. * Atı ş mak iş i. yandan iliklenen ince uzun parça. çeviklik. atı ş mak atı ş tı rma atı ş tı rma yeri * Ayaküstü yemek yenilen yer. * Eski. * Çabuk davranan. atk ı lı * Atkı sı olan. * Dokumacı lı kta mekikle enine atı lan iplik kumaş ı n en ipli ğ i. belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düş ürmek amacı yla karş ı lı klı deyiş söylemek. ba ş a. * Saz ş airlerinin deyiş le tartı ş maları . çevik. atkuyruğ u . ati * Gelecek. çevik. atk ı * Soğ uğ a kar ş ı omuzlara. * (yağ mur veya kar) Serpiş tirmek. * Çabuk hareket edebilen. atik atik atik tetik atiklik * Çabukluk.atı ş yeri atı ş ma * Silâh atma alı ş tı rmaları yapı lan yer. taş veya beton destek. * Saz ş airleri. * Atkı lamak iş i. atı ş tı rmak * Acele olarak yemek veya içmek. * Kapı ve pencerelerin yapı mı nda üst tarafa konan ağ aç. argaç.

aldanmak. atlamak * Bir engeli sı çrayarak veya fı rlayarak a ş mak. * Yanı lmak. atlama tahtası * Daha iyi bir duruma geçmek için araç olarak kullanı lan yer veya kimse. . atkuyruğ ugiller * Eğ relti otugillerden. * Yüksek bir yerden alçak bir yere. * Genç kı zları n saçlar ı nı baş lar ı nı n arkası na toplayarak uç bölümünü kaldı rı p serbest bı raktı klar ı saç biçimi. atlama beygiri * Yüksekliğ i 1. atlang ı ç. örneğ i atkuyruğ u olan bir bitki familyası .* Atkuyruğ ugillerden. atlambaç atland ı rma * Atlandı rmak iş i. atlad ı geçti Genç Osman! * bir iş in bittiğ ini veya tehlikenin atlatı ld ı ğ ı nı anlatı r. * Binmek. * Bu biçimde en uzağ a atlamak veya en yükseğ i aş mak amacı yla yarı ş ı lan atletizm dalı . * (bası nda) Haberi zamanı nda verememek veya diğ er gazetelerden ö ğ renmek. atlama ta ş ı * Suyu geçerken üzerine bası p atlamak için konulan büyük taş . * Sı nı fı okumadan geçmek. * Belirli bir yerden gerilip hı z alarak yapı lan sı çrama ile vücudu yerden kesip daha uzak bir yere kondurma veya belli bir yükseklikten a ş ı rma. atlama taş ı . atlan ı lmak * Atlanmak. atlangı ç * Suyu geçerken üzerine bası p atlamak için konulan büyük taş . * Okuma. daha çok nemli yerlerde yetiş en ve ilâç olarak kullanı lan bir bitki (Equisetum arvense). ayaküstü gelecek biçimde kendini b ı rakmak. atland ı rmak * Ata bindirmek veya binecek at vermek. atlanma * Atlanmak iş i. kök sapı ömürlü olan. atlama ta ş ı yapmak * daha iyi bir yere geçmek için bir durumu veya bir kimseyi araç olarak kullanmak. ara bozanl ı k etmek. * Çocukları n atlama oyunu. inmek. * Çı kmak. yazı yazma. atlama * Atlamak iş i. sayı sayma gibi iş lerde bazı bölümleri bı rakı p geçmek. atlan ı lma * Atlanı lmak iş i. atla arpay ı dövüş türmek (veya dalaş tı rmak) * fesat karı ş tı rmak.70'e ayarlanabilen ve atlamalar için kullan ı lan beden eğ itimi aracı .

erkeksi kadı n. atlatmak * Atlamak iş ini yapt ı rmak. atlar anası *İ ri yarı . * Savsaklamak. atlas kemi ğ i * Boyun omurları nı n üstten birincisi. bir bölgenin fiziksel ve siyasî coğ rafyas ı ile ekonomi. atlet * Atletizmle uğ raş an kimse. * Vücudu geliş miş . * Kötü bir durumu geçiş tirmek. atlas çiçe ğ i * Uzun ve sarkı k yapraklı . atlaya z ı playa * atlayarak. atlat ı lmak * Atlatmak iş i yapı lmak veya bu iş e konu olmak. biçimli. isteyerek. atlar tepi ş ir. atletik * Atletleri ilgilendiren. * Atlamak iş i yapı lmak. atlatma * Atlatmak iş i. atlet fanilâs ı * Kolsuz erkek fanilâsı . bir ülkenin. * istekle. atlas çiçe ğ igiller * Kaktüsgiller. * Savmak. arada eş ekler ezilir * büyüklerin çatı ş ması ndan küçükler zarar görür.atlanmak atlanmak * Ata binmek veya at edinmek. * Yüzü parlak. * Bir konuyu açı klamak için hazı rlanmı ş resim veya levhalardan oluş mu ş kitap. atlas atlas * Dünyanı n. sı k dokunmuş bir tür ipekli kuma ş . . atlat ı lma * Atlatı lmak iş i. * Aldatmak. tarih gibi konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş co ğ rafya haritaları derlemesi. parlak kı rmı zı çiçekler açan kaktüs. * (bası nda) Baş ka ilgililerden önce bir haberin yayı mlanmas ı nı sağ lamak. atlar nallanı rken kurbağ alar ayak uzatmaz * küçükler büyüklerin yanı nda hadlerini bilmelidir. atlet gibi.

atma Recep. * (kalp. nabı z gibi kan dolaş ı mı ile ilgili organlar için) Vurmak. * (zaman bildiren tümleçlerle) Geri bı rakmak. ilgisini kesip uzaklaş tı rmak. kestirerek söylemek. ok gibi ş eyleri) Hedefe iletmek. * Çatlamak. * Çı karmak. yetenekleri geliş tirmeye yarayan koş u. * Bilmeden. * Sözle sataş mak. * Sapan. kabartmak. * Değ erini eksiltmek. * Bir cismi bir yöne doğ ru fı rlatmak. ağ ı rl ı k kaldı rma ve atma gibi. göndermek. * Yazı lı veya banda alı nmı ş bir metinden baz ı bölümleri çı karmak. çevikliğ i. tokat. tek baş ı na yapı lan vücut çalı ş malar ı . süvari. dı ş arı ya çı karmak. atl ı * Atı olan. * Örtmek. * Yalan veya abartmalı söz söylemek. * Koymak. farkı ndayı z. din kardeş iyiz * söylediklerin hep yalan (veya abartma). atl ı kovalarcası na * gereksiz yere acele ederek. * Patlayı cı maddelerle havaya uçurup yı kmak. * (sı kı ntı dolay ı sı yla) Giyilen bir ş eyi ç ı karmak. bir kenara koymak. ava alı ş tı rı labilen küçük bir yı rtı cı kuş (Accipiter nisus). atlama.atletizm * Beden gücünü. * Yerleş tirmek. uçaklar vb. * Bir yerden baş ka bir yere taş ı mak. * (bir kimseyi) Uzaklaş tı rmak.den oluş an bir eğ lence aracı . * (top. atma * Atmak iş i. * Yay ve tokmakla ditmek. * Ata binmiş kimse. * (kurş un. gülle. * Binek atı kullanan asker veya asker sı nı fı . *İ stenilmeyen bir ş eyi kendi malı olmaktan çı karmak. atmak . ilgisini kesmek. yı rtı lmak veya yapı ş ı k olduğ u yerden ayrı lmak. çarpmak. atl ı spor * At üzerinde yapı lan bütün sporları n genel adı . * Kullanı lması gelenek hâline gelmiş bir ş eyi kullanmaktan vazgeçmek. kı lı ç) Vurmak. atl ı karı nca * Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen ask ı lara takı lı oyuncak atlar. * Kovmak. *İ çki içmek. tüfek gibi silâhlar için) Patlatmak. * (yapı lmı ş kötü bir i ş i birine) Yüklemek. atmaca * Kartalgillerden. atl ı karı nca *İ ri bir karı nca türü (Ponera grandis). * Bir ş eyi yere doğ ru bı rakmak. dı ş ar ı ya vermek. * Uzatmak. * (sille.

çevresinde elektronlar dolaş an. yollamak. atom ağ ı rl ı ğ ı * Herhangi bir atomun 16 sayı sı ile gösterilen oksijen atomuna göre ağ ı rlı ğ ı . atom çekirdeğ i * Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle.* (renk için) Solmak. * Hava yuvarı . proton ve nötronlardan olu ş an pozitif elektron yüklü merkez bölümü. alı ş mak. atm ı k atmosfer * Erkeklerin cinsel organı ndan salgı lanan madde. 150 C de deniz yüzeyinde. bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. palavra. * Göndermek. * Mercanları n bir araya toplanması ile olu ş muş . . ba ğ ı rmak. halka biçiminde adacı k. artı k bölünemez. * Haykı rmak. meni. mercan ada. atmosfer bas ı ncı * Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptı ğ ı bası nç. palavrac ı (kimse). * Götürmek. sahiplenmek. 76 cm uzunlu ğ unda ve tabanı l cm 2 olan cı va sütununun ağ ı rl ı ğ ı (l kg 33 gr). bel. * Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası . * Söylemek. gaz yuvarı . atom ça ğ ı * Atom enerjisinin insanlı ğ ı n hizmetine girdi ğ i çağ . atmosferik * Atmosferle ilgili. atmasyon * Uydurma. *İ çinde yaş anı lan ve etkisinde kal ı nan ortam. * Etkisi kaybolmak. atom reaktörü * Nükleer parçalanma sonucu oluş an enerjiyi kontrol etmekte kullan ı lan düzen. atol atom parçacı k. atom enerjisi * Atom çekirdeklerinin parçalanması ndan veya hafif atomları n kaynaş ması ndan olu ş an büyük enerji. atmasyoncu * Uydurmacı . cevvî. atmasyonculuk * Atmasyoncu olma durumu. atom bombası * Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucu enerji olu ş mas ı temeline dayanan bomba. * Bası nç birimi olarak kullanı lan. hava. bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluş turan * (eski Yunan filozofları na göre) Gerçeğ in son. * Birkaç türü birleş ince çe ş itli kimyasal birleş ikleri (molekülleri). atom numarası * Bir atom çekirdeğ inin içinde bulunan protonları n sayı sı . bı rakmak. sperma. er suyu.

atomculuk * Evrenin. attı ğ ı tı rnak kadar olamamak * bir kimsenin sözü edilenden daha değ ersiz olduğ unu anlatmak için kullanı lı r. atom sayı sı * Bir atom çekirde ğ inin içerisinde bulunan protonlar ı n say ı sı . atomik atonal atölye * Zanaatçı ları n veya resim. eğ lendirici. denizde. atsan atı lmaz. * Yeni bir bestecilik çı ğ ı rı na göre. * Atomla ilgili. aktar. . * Bir hayvanı n bir baş ka hayvanı yemek için yakalamas ı . attan inip eş eğ e binmek * bulunduğ u önemli görevden daha aş ağ ı bir göreve alı nmak. iş lik. attı rmak Au aut geçmesi. ilgi çekici gösteri. atomcu * Atomculuk yanlı sı (kimse). atropin * Güzelavrat otundan çı kar ı lı p hekimlikte kullanı lan zehirli bir ilâç. satsan satı lmaz * iş e yaramad ı ğ ı veya sı kı ntı verdi ğ i hâlde vazgeçilemeyen ş eyler ve kimseler için söylenir. * Atomla ilgili olan. atomal * Atomlarla ilgili olan. bölünmez parçaları n kümelenmesinden olu ş tuğ unu ileri süren öğ reti. mü ş terileri oyalay ı cı . ton ve makam temeline ba ğ lı kalmadan oluş turulan (beste). * Altı n'ı n kı saltmas ı . atraksiyon * Gazino gibi yerlerde yapı lan. gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama iş i. * Top oyunları nda topun kar ş ı takı m oyuncular ı nı n vuru ş uyla oyun alan ı nı n veya kale çizgisinin arkası na * Karada.atom santrali * Atomdan yararlanarak enerji elde eden fabrika. attı rma * Attı rmak i ş i. attar * Bkz. av * Atmak iş ini yaptı rmak. atölye resmi * Bir iş in ayrı ntı ları nı gösteren ve atölyede yapı m sı rası nda kullanı lan 1/1 ölçüdeki teknik resim. heykel sanatları yla uğ raş anları n çalı ş tı ğ ı yer.

av kuş u * Avlanı lan kuş . . av avlanmı ş . -av / -ev * Fiilden isim türeten ek: sı na-v. * Tuzağ a dü ş ürülen. avanaklı k etmek * aptallı k etmek. bön. aval * Ticarî senetlerde. av yasa ğ ı * Yı lı n av dönemi d ı ş ı nda kalan zamanda konulan yasak. kopoy. * Halk. kendisinden yararlanı lan kimse. iş le-v. zağ ar gibi ava yard ı mcı lı k etmeye al ı ş tı rı lmı ş köpek. avadanl ı k * Bir iş i yapmak. av mevsimi * Av dönemi. avanak gibi davranmak. avadanc ı * Eski Osmanlı sarayı nda bir s ı nı f hademe. * Avanak gibi. avanakça davranı ş . tav tavlanm ı ş * olan olmuş . aptal. bir aracı onarmak için kullanı lan alet tak ı mı . avangart * Öncü. * Halkı n aş ağ ı tabakas ı .* Bu yollarla yakalanan hayvan. * Kolaylı kla kandı rı labilen veya aldatı labilen. avanağ a uygun düş en biçimde. artı k yapacak bir ş ey yok. iş iş ten geçmi ş . aval aval avam * Aptal bir biçimde. ödemeden sorumlu olanları n ödememesi hâlinde üçüncü bir kiş inin alacaklı lara senet bedelini ödeyeceğ ine iliş kin verdiğ i güvence. öd-ev. av dönemi * Av hayvanları nı n avlanması veya bu amaçla kullanı lan av araçları nı n kullanı lması nı n serbest oldu ğ u yı lı n belirli bölümü. ava ç ı kmak * avlanmak için gitmek. av köpe ğ i * Tazı . aval * Saflı ğ ı sersemlik derecesine varan (kimse). aptal aptal. gör-ev. türe-v vb. avanak avanakça avanaklı k * Avanak olma durumu.

avans * Alacağ ı na sayı lmak üzere önceden yap ı lan ödeme. * Bir geminin ba ş ka bir gemiden veya kı yı dan açı lmas ı .IX. avantüriyer * Serüvene atı lan. avara avara avara kasnak iş lemek (veya dönmek) * hiçbir iş e yaramadan boş una. avanta * Bir kimsenin. peş inat. avantacı * Çı karcı . . beleş ten. avantajsı z * Yarar sağ lamayan. avantaj * Üstünlük sağ layan ş ey. avans çekmek * öndelik çekmek. Avarca * Avarları n kullandı ğ ı dil. avantajl ı * Yarar sağ layan. avare . . yarar. beleş çilik. emek vermeden sağ ladı ğ ı kazanç. maceracı . kâr. avans almak * öndelik almak. bedavacı . avans vermek * öndelik vermek. yüzy ı llar aras ı nda Moğ olistan'da VI. macera. avantadan * bedavadan. Avar * Kuzeydoğ u Kafkasya'da Dağ ı stan Federe Cumhuriyeti'nde yaş ayan halk. yüzyı llar aras ı nda Orta Avrupa'da yaş amı ş halk. * Kı yı ya dayanı larak sandalı n açı lması için kürekçilere verilen komut. beleş çi. yararsı z. öndelik. avantacı lı k * Çı karcı lı k. bedavac ı lı k. yararlı (durum veya ş ey). * Üzerinde döndüğ ü ve kendisini taş ı yan milden bağ ı ms ı z olarak çal ı ş an mekanizma. avantür * Serüven. kötü. avaraya almak * o bölümün çalı ş ması nı durdurmak.VI. *İ ş e yaramaz. * III.

baş ı boş luk. * Kazalar. * Avcı lara özgü olan. avare etmek * bir kimseyi iş inden al ı koymak. avareleş mek * Aylaklı k etmek. avarya avaz avaz avaz (bağ ı rmak) * var gücüyle bağ ı rmak. avcı * Avlanmayı seven veya av ı kendine iş edinen kimse. * Baş ka hayvanları yakalamakta usta olan (hayvan). i ş siz güçsüz. avcı hattı * Savaş ta düş mana doğ ru dağ ı larak ön safta ilerleyen asker toplulu ğ u. tümsekler. * Bir deniz yolculuğ unda geminin veya yükünün gördüğ ü zarar. nara. * Osmanlı larda önceleri yalnı z olağ anüstü durumlarda. parlak zehirli bir bitki (Adonis). engeller. avcı otu * Düğ ün çiçe ğ igillerden. avcı lı k etmek * avlanma ile uğ raş mak. yüzey biçimleri. avcı lı k * Avcı olma durumu veya iş i. avazı çı ktı ğ ı kadar * çok yüksek sesle. baş ı boş luk. baş ı bo ş . avarelik avar ı z *İ ş sizlik. avare dola ş mak * iş siz. belâlar. * Engebeler. aylak. * Çeş itli sebeplerle dayanı klı lı ğ ı nı ve esnekli ğ ini kaybetmiş yapa ğ ı ve yün. iş siz güçsüz. aylaklı k. * Yüksek ses. . avareleş me * Avareleş mek durumu. avcı uçağ ı * Düş man uçakları nı düş ürmek için kullanı lan uçak. tanı tan kimse. kokusuz. avare olmak * iş siz güçsüz dolaş mak. baş ı boş . aylak dolaş mak.*İ ş siz. sonralar ı ise sürekli olarak halktan toplanan vergi. avcı eri * Piyade mangası nda her ere verilen ad. * Bir ş eyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çı karan.

. avcunun içine almak * bir kimseyi bask ı ve etkisi altı na almak. Amerika'dan dünyanı n her yanı na yayı lmı ş olan. billûr. avdetî avene averaj * Ortalama. avlamak * Bir avı diri veya ölü olarak ele geçirmek. avize biçiminde sarkı k. avisto avize * Ödenmesi gereken poliçelere yazı lan ve "görüldüğ ünde" anlamı na gelen bir terim.avcu kaş ı nmak * halk inanı ş ı na göre eline bir yerden para geçeceğ i anla ş ı lmak. * (genellikle Musevîler için) İ slâm dinine dönmüş olan. * Sayı fark ı . geri gelmek. iri ve beyaz çiçekli bir süs a ğ ac ı (Yucca glosiosa). * Voleybolda karş ı oyuncuları n boş bı raktı ğ ı ve yetiş emeyeceğ i yere topu yavaş ça indirip sayı alma. * Tuzağ a dü ş ürmek. avdet etmek * dönmek. lâmbal ı . avlanma * Avlanmak iş i. bir ş eyi) çok iyi ve ayrı ntı lı olarak bilmek. avcuna saymak * peş in olarak ödemek. ş amdanlı . * Yardakçı lar. avlanmak * Avı çok olan yer. avize ağ acı * Zambakgillerden. avg ı n * Duvarda suyun geçmesi için bı rakı lan delik veya üstü kapal ı su yolu. geri gelme. avlak avlama * Avlamak iş i. avcunun içinde tutmak * ona istediğ ini yaptı racak güçte olmak. av yeri. kurnazlı kla kandı rmak. avcunu yalamak * umduğ unu ele geçirememek. avdet * Dönüş . avcunun içi gibi bilmek * (bir yeri. cam veya metal süslü aydı nlatma aracı . * Tavana ası lan.

* (para için) Bol bol. Avrupalı lara benzer. * Elin yarı yumulmuş durumu. avrat pazar ı * Cariyelerin satı ld ı ğ ı pazar.* Avlamak iş ine konu olmak. av için dolaş mak. pek çok. Avrupalı lar gibi. para istemek. eş . * Ava gitmek. duvarla çevrili alan. * Elin iç tarafı . avlu avokado avrat * Bir yapı nı n veya yapı grubunun ortası nda kalan üstü açı k. avret * Ut yeri. * Amerikan armudu (Persea americana). davranı ş ve yaş antı lar ı nı benimsemek. * Yarı yumulmu ş elin alacağ ı miktar. Avrupa kay ı nı * Avrupa'da yetiş en bir kayı n türü. avuç avuç * Her defası nda bir avuç. Avrupalı * Avrupa'da yaş ayan. * Kadı nları n öteberi satt ı klar ı pazar yeri. düş ünce ve davranı ş ta bat ı ölçülerinde bulunma. * Avuçlayarak. avuç (veya el) açmak * dilenmek. * Avlatmak iş ini yaptı rma. Avrupalı lı k * Çağ daş olma. yardı m istemek. Avrupaî * Avrupalı lara vergi. Afş ar. * Kadı n. Avrupa halkı ndan olan kimse. Avrupa ile ilgili (olan). Av ş ar avuç * Bkz. * Karı . * Avrupa'ya özgü olan. Avrupalı laş mak * Avrupalı lar ı n düş ünce. avlatma avlatmak * Avlanmak iş ini yapt ı rmak. ava çı kmak. avuç dolusu . Avrupalı laş ma * Avrupalı laş mak.

* (para için) Pek çok. * (hayvan) Gebe kalmak. avuç içi * Elin parmak dipleri ile bilek arası ndaki iç bölümü. avukatl ı k * Avukat mesleğ i. avunma avunmak * Avunmak iş i. korumay ı meslek edinen ve bunun için yasanı n gerektirdi ğ iş artları taş ı yan kimse. teselli. teselli etmek. avurt satmak (veya avurt zavurt etmek) * beceremeyeceğ iş eyleri becerebilecekmiş gibi konuş mak. avuç içi kadar * pek küçük. müteselli olmak. avurt ünsüzü . avurt ş iş irmek * yanağ ı n iç tarafı ndaki boş lu ğ u su veya havayla doldurup ş iş kin duruma getirmek. s ı kı ntı lardan uzakla ş mak. avuçla almak. avuçlamak * Avuçla kavramak. avundurmak * Oyalanması nı sağ lamak. acı sı nı unutturmak. yetinmek. teselli bulmak. teselli. devlet dairelerinde baş kaları nı n hakkı nı aramay ı . * Acı sı nı hafifletmek. boş savunma. avundurma * Avundurmak iş i. avunç * Acı nı n hafiflemesi veya unutulması . mahkemelerde. * Gereksiz. * korkutucu büyük sözler söylemek. * Avukatı n yaptı ğ ı iş . avukat * Hak ve yasa iş lerinde isteyenlere yol göstermeyi. avurt * Yanağ ı n ağ ı z boş luğ u hizası na gelen bölümü. avuçlama * Avuçlamak iş i. avukat tutmak * adlî i ş lemleri gereğ ince yerine getirmek için bir avukata vekâletname verip onu görevli kı lmak. dar (yer). *İ nsanı avutan ş ey. * Bir ş eyle u ğ ra ş arak acı sı nı unutmak. * Oyalanmak. avuntu. teselli. avuntu avurdu avurduna geçmek * çok zayı flamak. * Gerekmediğ i hâlde baş kası nı n savunması nı üstlenen kimse.

avurtlu * Çalı m satan. açı k. . * (bir kimsenin acı sı nı veya s ı kı ntı sı nı ) Yatı ş tı rmak. Avusturyal ı * Avusturya kökenli olan (kimse). ağ rı veya ş aş ı rma. yüz-ey vb. el. teselli etmek. * Art arda gelen iki yeni ay arası nda geçen süre. bel. *İ simden isim türeten ek: kol-ay. düz-ey. hesap belli * anlaş ı lmayacak bir ş ey yok.* Dil ucunun ön damağ a veya art damağ a çarpmas ı ndan oluş an ve dilin yanları ndan akan ses: Dil. gün-ey. yüksekten atmak. * Avutan. bal. ürkme veya sevinç anlat ı r. y * Fiilden isim ve sı fat türeten ek: ol-ay. erkeğ inin kuyruğ u lir biçiminde ve çok süslü bir Avustralya ku ş u (Maenura superba). -ay / -ey. teselli eden. hesap ortada. * Çalı m satmak. al kelimelerindeki l ünsüzü gibi. dal. * Bir ayı n herhangi bir gününden ertesi ay ı n aynı gününe kadar geçen veya yaklaş ı k 30 gün olarak kabul edilen süre. hale. yapa-y vb. * Avutulmak iş i. teselli. yüksekten atan. ay -ay / -ey * Birdenbire duyulan acı . avurtlama * Avurtlamak iş i. * Oyalamak. Avustralya kara tavu ğ u * Serçegillerden. ay ağ ı lı * Ayı n aylası . Avustralyalı * Avustralya kökenli olan (kimse). avurtlar ı çökmek (veya avurtları birbirine geçmek) * çok zayı fladı ğ ı yüzünden belli olmak. avutucu avutulma avutulmak * Avutmak iş ine konu olmak. Ay * Yer yuvarlağ ı nı n uydusu olan gök cismi. avutma avutmak * Avutmak iş i. kamer. * Yı lı n on iki bölümünden her biri. dene-y. avurtlamak * Büyülenmek. ay aydı n.

ay dönümü * Aybaş ı . aya * Türk bayrağ ı ndaki ayça ve beş ı ş ı nlı yı ldı zdan olu ş mu ş simge. ay modülü * Gözlem araçları nı içinde taş ı yan. ay dedeye misafir olmak * gece açı kta yatmak. ay çekirde ğ i * Ay çiçeğ inin tohumu. ay harmanlanmak * ayı n çevresinde ayla oluş mak. ay örümce ğ i * Ay modülü. teber. ay dede * (çocuk dilinde) Ay. ay parçası . ay karanl ı ğ ı * Bulutlar arkası nda kalan ay ı n yaydı ğ ı hafif ayd ı nl ı k.ay bal ı ğ ı * Ay balı ğ ı gillerden. geceyi açı kta geçirmek. görünü ş ü balı k ba ş ı na benzeyen. pervane balı ğ ı . Akdeniz'de yaş ayan bir balı k türü. Ay tutulması * Yer yuvarlağ ı nı n Güneş ile Ay arası na girmesiyle. * Ayı n dolunay durumundaki parlak durumu. ay ı ş ı ğ ı * Ayı n yeryüzüne verdiğ iı ş ı k. * Bkz. mehtap. ay parçası (gibi) * (kadı n veya kı z için) çok güzel. kemer balı ğ ı (Mola mola). ay takvimi * Ayı n gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim. Ay' ı n yer yuvarla ğ ı gölgesinde kalması . ay araş tı rmaları için kullanı lan ve ay yüzüne yumuş ak iniş yapan araç. kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan. * Genellikle vakit geçirmek için içi yenen kuru yemiş çe ş idi. ay balta * Ağ zı yarı m daire biçiminde olan balta. ay yı ldı z ay yı lı * Ayı n on iki kez yeni aydan yeni aya gelmesi için geçen süre (354 gün 8 saat). 3 m boyunda. . ay bal ı ğ ı giller * Kemikli balı klar tak ı mı nı n çengel çeneliler alt takı mı na giren bir familya. kamer takvimi. ay evi ay gibi * Ayla. husuf.

aya ğ ı alı ş mak (veya alı ş mamak) * bir yere sürekli gitmek (veya gitmemek). * Yaprakları n düz ve parlak bölümü. * bağ ı ş lanmak için yalvarmak. heyecanlanmak. aya ğ ı uğ urlu * geldiğ i yere uğ ur getirdiğ ine inan ı lan (kiş i). aya ğ ı na bağ vurmak * önüne bir engel çı karmak. aya ğ ı yürüten baş tı r * halkı n düzen içinde çal ı ş mas ı nı baş takiler sağ lar. avuç içi. ayak tabanı . aya ğ ı düş mek * Bkz. aya ğ ı (veya ayakları ) suya ermek * bir gerçeğ i anlayarak akl ı baş ı na gelmek. aya ğ a dü ş mek * iş e ilgisiz ve yetkisiz kimseler karı ş mak. aya ğ ı (veya ayakları ) dolaş mak * yürürken telâş tan ayakları birbirine takı lmak. aya ğ ı üzengide * hemen yola çı kmak üzere olan. * saygı göstermek için oturma durumundan ayak üzeri durumuna geçmek. aya ğ ı ile (veya kendi ayağ ı ile) gelmek * kendi isteğ iyle gelmek veya emek çekilmeden elde edilmek. aya ğ ı yerden kesilmek * ayağ ı yere de ğ mez olmak. aya ğ a kald ı rmak * telâş ve heyecana düş ürmek. dikilmek.* Elin parmak dipleriyle bilek arası ndaki iç bölümü. iyileş mek. aya ğ ı düze basmak * güçlükleri yenerek ilerisinden korkmayacak bir duruma girmek. . aya ğ ı na (veya ayakları na) kapanmak * alçalı rcası na yalvarmak. yolu düş mek. * telâş lanmak. aya ğ ı na (veya baca ğ ı na) geçirmek * aceleyle bir ş eyi giymek. * bir taş ı ta binip yaya yürümekten kurtulmak. aya ğ a kalkmak * ayakları üzerinde durmak. aya ğ ı na bağ olmak * (biri) bulunduğ u yerden ayr ı lmas ı na veya yapt ı ğ ı iş i sürdürmesine engel olmak. telâ ş a kap ı lmak. * (hasta) iyi olmak. aya ğ a fı rlamak * hı zla ayağ a kalkmak.

aya ğ ı na çağ ı rmak * yanı na gelmesini istemek. sayg ı gözetmeksizin birinin yan ı na gelmesini sağ lamak. aya ğ ı na ip takmak * bir kimseyi çekiş tirmek. aya ğ ı nda donu yok. aya ğ ı na ü ş enmemek * hamarat olmak. ayak iş lerini bı kmadan. aya ğ ı na s ı cak su mu. aya ğ ı na dolanmak (veya dolaş mak) * baş kas ı na yapmayı tasarladı ğ ı kötülük kendi baş ı na gelmek. aya ğ ı na gitmek * alçak gönüllülük ederek veya saygı göstererek birinin yanı na varmak. aya ğ ı nı bağ lamak * engel olmak. aya ğ ı na gelmek * alçak gönüllülük göstererek birinin yanı na gelmek. * iş yapmakta olan birine engel olmak. * dikkat. yorulmadan yapmak. fesle ğ en ister (veya takar) baş ı na * yoksulluğ una bakmayarak süs ve gösteriş yapmak ister. aya ğ ı nı denk almak * baş kalar ı nı n kendisine yapmas ı ihtimali bulunan kötülüklere karş ı uyan ı k davranmak. aya ğ ı nı (veya ayaklar ı nı ) alt ı na almak * tek bacağ ı nı (veya bacakları nı ) kı vı rı p üzerine oturmak. aya ğ ı na getirmek * sı ra. .aya ğ ı na çabuk * bir yere alı ş ı landan daha kı sa sürede gidip gelen. soğ uk su mu dökelim? * ender gelen bir konuğ a yarı sitem. yarı sevinçle söylenen söz. aya ğ ı nı (veya ayaklar ı nı ) öpeyim * yalvarı rı m. ilgiyi kesmek. * (birinin) iş inde yükselmesine engel olmak. aya ğ ı na kira istemek * gelmeye nazlanmak. yürümesine engel olmak. gitmeye üş enmek. aya ğ ı na dü ş mek * çok yalvarmak. aya ğ ı na çelme takmak * biri yürürken ayakları arası na ayak uzatı p düş ürmek. * alı ş ı lan bir yere gitmekten kendini alamamak. aya ğ ı nı çekmek * sı k sı k gitti ğ i bir yere artı k uğ ramaz olmak. aya ğ ı nı alamamak * ağ rı veya uyu ş ma dolayı sı yla ayağ ı nı oynatamamak. * emek çekilmeden elde edilmek.

* değ ersiz bir kimseyi üstün bir yere geçirmek. * bir yerden uzaklaş mak üzere bulunmak. aya ğ ı nı n (veya ayakları nı n) altı nı öpeyim * "pek çok yalvarı rı m" anlamı nda kullanı lı r. aya ğ ı nı giymek * ayakkabı sı nı giymek. aya ğ ı nı yorganı na göre uzatmak * giderini gelirine uydurmak. * halk inanı ş ı na göre bir kimsenin gelmesi. henüz dinlenmeden.aya ğ ı nı denk basmak * dikkatli ve uyanı k davranmak. aya ğ ı nı n türabı olmak * bir kimse baş ka bir kimseye kul gibi bağ lanı p onun her emrini yerine getirmek. aya ğ ı nı kesmek * bir yere gitmez olmak. uğ ramamak. aya ğ ı nı n pabucunu baş ı na giymek * dengi olmayan bir kimseyle evlenmek. aya ğ ı nı sürümek * verilen bir iş i ağ ı rdan almak. aya ğ ı nı tek almak * bir iş te iyi düş ünüp dikkatli davranmak. uğ ursuzluk getirir. * baş kas ı nı bir yere artı k uğ ramaz duruma getirmek. aya ğ ı nı n (veya ayaklar) altı nda * (yüksek bir yerden) geniş bir alanı görür durumda. aya ğ ı nı n bastı ğ ı yerde ot bitmez * uğ radı ğ ı yere bereketsizlik. * serbest davranması nı engelleyen iliş kilere son vermek. aya ğ ı nı kaydı rmak * bir yolunu bulup birini iş inden veya görevinden uzaklaş tı rmak. aya ğ ı nı n pabucu olamamak * değ erce ondan çok aş ağ ı olmak. . aya ğ ı nı n altı na karpuz kabuğ u koymak * bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle iş inden uzakla ş tı rmak. aya ğ ı nı vurmak * ayakkabı ayağ ı nı yara etmek. * ölmek üzere olmak. aya ğ ı nı n tozu ile * yoldan gelir gelmez. aya ğ ı nı n altı na almak * tekme ile dövmek. aya ğ ı nı n tozunu silmeden * henüz yoldan gelmiş ken. aya ğ ı nı n bağ ı nı çözmek * kar ı sı nı boş amak. ardı ndan baş kaları nı n da gelmesine yol açmak.

ayak diremek * bir düş ünceyi. * Vücudun belden aş ağ ı bölümü. sı radan. ayak atmamak * bir yere hiç gitmemek. uğ ramak. ayak ba ğ ı * Bir yere veya bir iş e gidilmesine engel olan ş ey. * Aş ağ ı düzeyde. ayak divanı * Olağ anüstü durumlarda o anda bulunulan yerde padi ş ahı n katı lmas ı yla bir konuyu görü ş mek ve karara bağ lamak için yapı lan toplant ı . fut. * 30. bağ lanmak. * (buzdolabı ölçülerinde) İ ngiliz ölçüsü fut'un kübü alı narak hesaplanan değ er.4 cm değ erinde İ ngiliz uzunluk ölçüsü birimi. * girmek. ayak basmamak * bir yere hiç uğ ramamak. uğ ramamak. * ilk kez gitmek. ayak bile ğ i * Baldı r kemikleriyle tarak kemikleri aras ı nda bulunan ve yedi kemikten oluş an ayağ ı n arka bölümü.ayak * Bacakları n bilekten aş ağ ı da bulunan ve yere basan bölümü. . ayak iş i ayak izi * Birtakı m getir götür i ş leri. * Bacak.5 cm uzunlu ğ undaki ölçü birimi. * Basamak. * Bir doğ runun baş ka bir doğ ruyu veya bir düzlemi kestiğ i nokta. * Yarı m arş ı n veya 30. kadem. * Ayakta yapı lan sohbet. destek veya bunlardan her biri. bir davranı ş ı sonuna kadar sürdürmek. ayakta toplanan meclis. avutmak. ayak değ iş tirmek * talim yürüyüş ünde k ı sa bir adı m atmak yolu ile adı mları nı baş kaları nı nkine uydurmak. ayak ayak üstüne atmak * otururken bir bacağ ı nı ötekinin üstüne almak. * Herhangi bir zemin üzerinde ayağ ı n bı raktı ğ ı iz. gelmek. * Birtakı mş eylerin yerden yüksekçe durması nı sa ğ layan dayak. ayak atmak * girmek. * Büyük bir ı rmağ a kar ı ş an ikinci derecedeki akarsular ı n her biri. * (bir yere veya mesleğ e) girmek. * Göl ayağ ı . ayak basmak * bir yere varmak. * Yürüyüş ün ağ ı rl ı k veya çabukluk derecesi. * Halk edebiyatı nda koş uklarda kı sa yedekli dizelere verilen ad. * Halk edebiyatı nda uyak. ayak çekmek * kandı rmaya çalı ş mak. ulaş mak. bayağ ı . kendi tutumundan ş aş mamak.

ayak yalı n * Yalı n ayak.ayak keseri * Ayakta durarak ağ aç yontmaya elveri ş li uzun sapl ı keser. ayak uydurmak * yürüyüş te adı m atı ş ı nı baş kalar ı nı nkine uydurmak. tarak. ayak vermek * âş ı k at ı ş maları nda dinleyicilerden biri uyak belirtmek. yeri. ayak teri. ayak sürümek * verilen bir iş i ağ ı rdan almak. ayak kiras ı * Bir haber veya eş ya getirene emeğ ine karş ı lı k verilen para. ayak oyunu * Hile. ayak tarağ ı * Bkz. * Ayakta tedavi. . ayak ucu * Yatanı n veya yat ı lan bir yerin ayak uzatı lan yönü. ayak satı cı sı * Gezgin satı cı . ayak teri * Ayak parmakları arası ndan çı kan pis kokulu salgı . ayak makinesi * Ayak yardı mı ile i ş letilen makine. * Hizmet için bir yere gönderilen kimseye verilen ücret. ayak tutmak * mani yarı ş maları nda karş ı sı ndakine uyması gereken uyağ ı vermek. ayak kirası . kandı rmak için dalavere çevirmek. ayak yapmak * birini aldatmak. ayakalt ı * Gelip geçenlerin çok olduğ u yer. ayak topu * Futbol. ayak tak ı mı * Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayı sı yla toplum içinde aş ağ ı durumda olan ki ş iler. gözden çı karı lmak. * kendi gidiş ve davranı ş ı nı baş kası nı nkine benzetmek. ayak tedavisi * Ayakta oluş an bir hastalı ğ ı n veya rahatsı zl ı ğ ı n tedavisi. ayakalt ı na almak * hakir görülmek. * gönderilen yere isteğ i ile gitmemek. * Ayak parmak uçları nı n oluş turduğ u dar dayanak yüzeyi.

pabuç. lâstik gibi dayanı klı maddelerden yapı lan ayak giyece ğ i. * Ayakkabı satı lan yer. ayakkabı cı lı k * Ayakkab ı cı nı n iş i. ayakç ı ayakkabı * Özellikle sokakta ayağ ı korumak için giyilen ve altı kösele. ayakç ı n * Dokuma tezgâhları nda atkı ipliklerini hareket ettirmek için ayakla bası lan tahta ayaklı k. ba ş kaldı rma. ayakkabı lı k * Ayakkabı konulan yer. ayaklamak * Ayakla ölçmek. . korumamak. kösele gibi ş eyler). ayaklama * Ayaklamak iş i. ayakkabı dolabı . ayaklanmak * (çocuk için) Yürümeye baş lamak. pabuççuluk. ayakalt ı nda dolaş mak * bir iş e yaramadı ğ ı hâlde herkesin i ş ine engel olacak biçimde ortalı kta dola ş mak. * Ayakkabı yapmaya elveriş li olan (deri. * Ayak iş lerinde kullanı lan kimse. yok olması na göz yummak. * Birçok kimsenin cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine kar ş ı gelmesi. cambazları n ayakları na tak ı p yürüdükleri çifte sı rı k. ayakland ı rma * Ayaklandı rmak iş i. toprakbastı . ayakland ı rmak * Ayaklanmak iş ini yapt ı rmak. ayakkabı vurmak * (ayakkabı ) ayağ ı zedelemek. isyan. * Çocukları n. ayağ ı rahatsı z etmek. * Gezici satı cı . ayakbast ı * Bir yere dı ş ar ı dan gelen insan ve eş yadan alı nan vergi. ayakçak * Merdiven.ayakalt ı nda bı rakmak * ezilmesine. çerçi. ayaklanma * Ayaklanmak iş i. merdiven basamağ ı . * Dokuma tezgâhı ayaklı ğ ı . ayakkabı cı * Ayakkabı yapan veya satan kimse. * bazı davranı ş larla konuğ u gitmeye zorlamak. ayakkabı lar ı nı çevirmek * konuk ayakkabı ları nı gidiş yönüne doğ ru düzgün biçimde sı ralamak. * Bir iş süresince tutulan hizmetçi. pabuççu. k ı yam.

baş kaldı rmak.* (hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek. ayakl ı koş ma * Halk ş iirinde müstezat tarz ı nda söylenen deyi ş . cin gibi çocuk. ayaks ı z ayaks ı zlar * Omurgalı hayvanlarda amfibyumlar sı nı fı nı n en ilkel yapı lı türlerini içine alan bir tak ı m. sessiz. ayakları geri geri gitmek * bir yere gönülsüz. ayaklı * Ayağ ı olan. ayakl ı mani * Cinaslı ayaklarla söylenen bir mani türü. çi ğ nemek. yaramaz. * Bir destekle yere dayanan. ayakl ı kütüphane * Pek çok konuda bilgisi olan. ayakları nısürümek * güçlükle yürümek. ayakları yere değ memek * çok sevinmek. * Uyanmak. * Ayağ a kalkı p gitmeye davranmak. ayakları nı n (veya ayağ ı nı n) ucuna basmak * çok yavaş . ayakları dolaş mak * yürürken ayakları birbirine takı lmak. çok ş ey okumuş ve öğ renmiş olan. ayağ ı nı sürümek. * Taban. * Ayakla iş letilen. * Ayağ ı olmayan. * (birçok kimse) Cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine karş ı gelmek. ayakları na (veya aya ğ ı na) kara su (veya sular) inmek * uzun süre ayakta kalmak veya yürümekten çok yorulmak. gürültü yapmamaya özen göstererek yürümek. * Ayak basacak yer. baş lar ayak olmak * değ ersiz kimseler baş a geçip. pedal. ayakl ı k * Ayakla iş letilen makinelerde ayağ ı n bastı ğ ı yer. ayakta . değ erli kimseler ise en geride bı rakı lmak. ayakları nı yerden kesmek * bir taş ı ta binerek yürümekten kurtulmak. ayakl ı canavar * Çok hareketli. isyan etmek. sorulan her soruya cevap verebilen kimse. ayaklar alt ı na almak * önem verilmesi gereken ş eyleri hiçe saymak. ayaklar ba ş . * Ayakçak. uyanı p kalkmak. istemeye istemeye gitmek.

kademhane. * değ erini yitirmemek. önemini korumak. * bozulması na. ayandon * 18 Ocak'ta baş layan bir f ı rtı na. bilinir olmak. ayakta kalmak * oturacak yer bulamamak. ayakta durarak. ayan beyan * Besbelli. * Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiğ i doğ rultudaki alt yön. açı k. ayaküzeri * Ayaküstü. ayakyolu ayal * Karı . memiş hane. * Telâş lı . yoldaş . kı sa sürede. ayaktaş ayakucu ayaküstü * Arkadaş . çökmesine engel olmak. ayaktan * (kesim hayvanları için) canlı olarak. kenef. eş . ayar . aç ı k seçik. * Senato üyeleri. ayan âyan * Belli. heyecanlı . yı kı lması na. ş aş kı n veya yorgun olmak. festfut. * bir kuruluş un yaş aması nı sa ğ lamak. abdesthane. * Hazı r yemek. ayakta uyumak * aş ı rı dalgı n. *İ leri gelenler.* Ayağ a kalkmı ş durumda. * Acele olarak. hempa. ayakta tutmak * oturtmak gerekirken oturtmamak. ayakta tedavi * hastanı n yatağ a yatı rı lması gerekli görülmeyerek kendisine ayakta yapı lan tedavi. * Oturmadan. ayan olmak * belli olmak. çökmemek. helâ. apaçı k. ayakta tutmak *oş eyin sürekliliğ ini sağ lamak. tuvalet. * yı kı lmamak. *İ nsanı n besin artı klar ı yla idrarı nı boş alttı ğ ı yer.

ayarlatmak * Ayar ettirmek. * Bir iş veya bir davranı ş ta gereken ölçü. birbirine uygun duruma getirilmek.* Bir aygı tı n gereken iş i yapabilmesi durumu. ayar ı bozuk * Belli bir ayarı olmayan. ayartan. * Bir aygı tı belli bir i ş yapabilecek duruma getirmek. gümü ş gibi madenlerden yapı lmı ş ş eylerin saflı k derecesi. ayart ı cı lı k * Ayartı cı nı n yaptı ğ ı iş . doğ ru yoldan saptı ran. düzenli. do ğ ru. karakter veya aklı yerinde olmayan. * (altı n ve gümüş için) Belli bir ayarı olmayan. * (altı n ve gümüş için) Belirli bir ayar ı olan. ayars ı zlı k * Ayarsı z olma durumu. * Kandı rmak. * Değ er derecesi. ayarlanma * Ayarlanmak iş i. *İ ş leri birbiriyle çatı ş mayacak veya zamanı nda bitirecek biçimde düzenlemek. ayarlı pense * Vida. ayars ı z * Ayarı yapı lmamı ş . doğ ru çal ı ş ması sa ğ lanmı ş . ayarlama * Ayarlamak iş i. ayar etmek * (bir aygı tı n) çalı ş ması nı düzeltmek. düzensizlik. doğ rulamak. ağ ı z açı klı ğ ı ayarlanabilen özel alet. düzensiz. cı vata ve musluk aksamı nı sı kı ş tı rmak amacı yla kullanı lan. * Ahlâk. ayarı bozuk. ayarcı * Esnafı n kullandı ğ ı ölçü aletlerini denetleyen görevli. ayarlanmak * Ayar edilmek. düzeltilmiş . * Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü. * Ölçüsüzlük. düzenli iş ler duruma getirmek. * Altı n. ayarlı * (saat ve makine için) Ayarlanmı ş . ayart ı ayart ı cı * Baş tan çı karma. * Baş tan çı karan. * Davranı ş lar ı ölçüsüz. ayarlamak * Bir ölçünün doğ rulu ğ unu belli bir örneğ e göre düzeltmek. ayarlatma * Ayarlatmak iş i. .

ayazlandı rı lmak * Ayazlanması sa ğ lanmak. ayartmak * Baş tan çı karmak. ayazlanma * Ayazlanmak iş i. ayazda kalmak * soğ ukta kalmak. ayazlandı rı lmı ş rakı * Halk inanı ş ı na göre sı tma tedavisinde kullanı lmak üzere rakı nı n açı larak balkonda veya dı ş arı da bekletilmiş hâli. çalı ş tı ğ ı yerden ayı rı p ba ş kas ı nı n yanı nda çalı ş maya kandı rmak. eline bir ş ey geçmemek. ayartma * Ayartmak iş i. * (hava ve gece için) Soğ uk. * Duru. * Ayazda kalı p üş ümek. ayazlama * Ayazlamak iş i. ayaz pa ş a kol geziyor * dı ş ar ı da çok soğ uk var. eline bir ş ey geçmemek. * Kandı rmak. ayaz vurmak * (sebze ve meyveler için) donmak. ayaz kesmek * uzun süre soğ ukta kalı p üş ümek. ayart ı lmak * Ayartmak iş ine konu olmak. ayazlamak * (hava) Ayaza çevirmek. ayaza çekmek * kı ş ı n kuru so ğ uk artmak. ayazlandı rma * Ayazlandı rmak durumu. * Birini. sakin havada çı kan kuru so ğ uk. do ğ ru yoldan sapt ı rmak. ayazlandı rı lma * Ayazlandı rı lmak durumu. ayazlanmak ayaz . * Boş yere beklemek. * boş yere beklemek.ayart ı lma * Ayartı lmak iş i. ayazlandı rmak * Ayazlanması nı sağ lamak.

okumuş . ay dönümü. ı ş ı kl ı . ayçiçeğ i * Birleş ikgillerden. münevver. * Ayazda soğ utmak. * Yüzü yay biçiminde bir çeş it keser. aydı nlı k. ayazlı k ayazma ayba ş ı * Evlerde serinlemek için kullanı lan önü açı k yer. vazı h. * Ayı n ilk günü. ayd ı nger * Parlak yüzeyli. ayd ı nlanma * Aydı nlanmak iş i. * Bir yüzeyin. balkon. mimarlı kta çizim için kullanı lan özel bir kâ ğ ı t. * Rumları n kutsal sayd ı klar ı kaynak veya pı nar. * Bu bitkinin yağ çı karı lan tohumu. tenevvür etmek. alem. ayba ş ı olmak * (kadı nı n) ayda bir döl yata ğ ı ndan kan gelmek. karş ı sı na konulan e ş it ı ş ı k kaynakları nı n sayı sı ile orantı lı olarak ayd ı nlı k görünmesi. yurdumuzda çok yetiş tirilen bir bitki. gündöndü (Helianthus annuus). ayd ı nlanmak * Aydı nlı k olmak. * Bir sorun üzerine gereğ i kadar bilgi edinme. görgülü. . sarı renkli çiçeğ i çok iri olan. günebakan. * Kültürlü. ileri düş ünceli (kimse). ceviz konularak ay biçiminde yapı lmı ş çörek. * Ayı n ilk günü. * Kolayca anlaş ı lacak kadar açı k (söz veya yazı ). ayça * Ayı n ilk günlerinde aldı ğ ı yay biçimi. aybeay * Aydan aya. tenevvür. ayçöreğ i *İ çine tarçı n. saydam. taraça. ayda yı lda bir * çok seyrek olarak. hilâl. ayazlatma * Ayazlatmak iş i. ay ay olarak. ayazlatmak * Soğ ukta bekletmek. ayçiçeğ i yağ ı * Ay çiçeğ inden ç ı karı lan yağ . tahtaboş . âdet görmek. gün çiçeğ i. * Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapı lmı ş ay yı ldı zlı süs. * Bir sorun üzerine gereğ i kadar bilgi edinmek. aydemir ayd ı n * Iş ı k alan.* Ayazda bı rakı lı p soğ umak.

ı ş ı k. * iri yarı cüsseli. cihaz. temiz. vurgun. ayd ı nlı k * Bir yeri aydı nlatan güç. * Kolay anlaş ı lacak derecede açı k olan. saf. * Vücutta belirli bir görevin sağ lanması na yarayan organları n hepsi. aygı n bayg ı n * Güçsüz. . * Sahnelerin ı ş ı klandı rı lması iş i. ayd ı nlı kölçer * Aydı nlı klar ı ölçmeye yarayan ayg ı t. aygı r deposu * Aygı rları n bak ı ld ı ğ ı büyük ahı r. ayd ı nlatma * Aydı nlatmak iş i. damı n ortas ı ndan zemine kadar açı lan boş luk. çok yorgun. * Iş ı k alan. ayd ı nlatı lma * Aydı nlatı lmak i ş i. güçlü (kimse). * Duyguda ölçüyü kaçı rmı ş . aygı n * Bitkin. lüksmetre. bitkin.ayd ı nlatı cı * Aydı nlı k verici. * Bir sorunla ilgili gerekli bilgileri veren. ay-gün takvimi * Güneş in görünen hareketlerine göre düzenlenen takvim. aygı r * Damı zl ı k erkek at. * Bir sorun üzerine bilgi vermek. ayd ı nlatı lmak * Aydı nlatmak iş ine konu olmak. * Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden olu ş turulan ve bazı belli deneylerin yapı lmas ı na yarayan takı m. ayet * Kur'an surelerini oluş turan cümlelerden her biri. * Kötülükten uzak. * Kendinden geçercesine âş ı k. cihaz. ay-gün yı lı * Hem ay evreleri değ iş imi hem de güneş in gökyüzündeki görünen hareketi göz önüne alı narak düzenlenmiş olan takvim yı lı . vaz ı h. ayd ı nlatmak * Karanlı ğ ı giderip görünür duruma getirmek. * Bir yapı nı n ortası na gelen oda ve öbür bölümlerin ı ş ı k alması için. aygı r gibi aygı t * Birçok parçadan yapı lmı ş alet.

* Memeli et oburlardan. ay ı gibi * iri yarı . * Ayı oynatmayı iş edinen kimse. küçük taneli yemiş ler veren. * Sert. yurdumuzda boz türü bulunan. ay ı gülü *İ ki çenekliler sı nı fı nı n düğ ün çiçeğ igiller familyası ndan bir ş akayı k türü (Peconia corollina). * kaba. tüylü bir bitki (Arbutus uva ursi). ay ı klama * Ayı klamak iş i. ayı lar ı içine alan bir familya. * Sarhoş lu ğ u veya baygı nl ı ğ ı geçmiş olan. bir çocu ğ a el ş akas ı yapması veya gücünü onda denemesi karş ı sı nda ay ı plama yollu söylenir. * Sarhoş lu ğ u geçmiş bir biçimde. ay ı bal ı ğ ı * Fok. ay ı bı nı yüzüne vurmak * birinin kusurunu yüzüne söylemek. ay ı klamak ay ı cı lı k ay ı giller ay ı k . tabanlar ı na basarak yürüyen. beş parmaklı . * Ayı cı nı n iş i. kaba ve hoyrat (kimse). ay ı boğ an ay ı cı *İ ri yarı . ay ı görmeden bayram etme * bir iş gerçekle ş meden ona oldu gözüyle bakı lı p sevinilmemelidir. ay ı gördüm. mesleğ i. * Anlayı ş lı . ay ı yürüyü ş ü * Gergin kol ve bacaklarla dört ayak yürüme. kaba ve anlayı ş sı z (kimse). anlay ı ş sı z (kimse). ay ı yavrusu ile oynuyor * iri ve yetiş kin birinin ufak tefek birine. * Kaba saba. ay ı üzümü * Fundagillerden.ay ı * Memelilerin et obur takı mı ndan. ay ı bacağ ı * Çift yan yelkenlerden birini sağ dan. birini soldan kullanma biçimi. ay ı kla pirincin taş ı nı ! * bir iş in pek karı ş ı k ve içinden ç ı kı lmaz durumda oldu ğ unu anlatmak için kullanı lı r. iri gövdeli hayvan (Ursus arctos). uyanı k. y ı ldı za itibarı m (veya minnetim) yok * bir ş eyin en iyisine alı ş tı ktan sonra ondan aş ağ ı olanlar beni doyuramaz.

mahmurluk. ay ı klatmak * Ayı klamak iş ini yaptı rmak. *İ çki içmiş bir kimsenin duyduğ u ba ş ağ rı sı ve sersemlik. kendine gelmek. gereksiz veya istenmeyen taneleri veya maddeleri ay ı rı p çı karmak. ay ı kulağ ı * Çuha çiçeğ inin bir türü (Primula auricula). temizlemek. ay ı lma ay ı lmak * Ayı lmak iş i. ay ı klanmak * Ayı klamak iş ine konu olmak. uyanmak. ay ı klı k * Ayı k olma durumu. * Ayı lması nı sağ lamak. * Sarhoş luk.* Bir ş eyin içinden. akl ı baş ı na gelmek. ay ı lı k * Kabalı k. . kiş i eki: yaz-ayı m. ay ı lı k etmek * kaba davranmak. oku-y-ayı m. kaba davranı ş . kendine gelmek.ı stı fa. ay ı klanma * Ayı klanmak iş i. -ay ı m / -eyim *İ stek kipi tekil 1. ay ı n * Arap alfabesinde on sekizinci. Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf. bayg ı nl ı k gibi bir durumdan kurtulmak. ay ı ltı ay ı ltma ay ı ltmak ay ı n on dördü * Dolunay. * Yaş ayan varlı klarda ortamı nş artları na en iyi uyan türlerin veya bireylerin üreyip kalmas ı . * aş ı rı ölçüde sinir bunalı mları geçirmek. bekle-y-eyim vb. ay ı klatma * Ayı klatmak iş i. * Aklı baş ı na gelip gerçeğ i görmek. ay ı lı p bayı lmak * birini kendinden geçercesine sevmek. * Bir görevde gereksiz görülenleri iş inden ayı rmak. i ş e yaramayan. * Ayı ltmak iş i. çiz-eyim. ay ı kmak * Ayı lmak. uyamayanlar ı n yok olması .

eksiklik. kı rkı da Ahlat üstüne * bir kimsenin hep aynı ş eyi veya hikâyeyi anlatması karş ı sı nda söylenir. birleş ime veya ayrı ş ı ma u ğ ratarak niteliklerini belirtmede kullanı lan madde. ay ı p * Toplumun ahlâk kuralları na ayk ı rı olan. ay ı p etmek (veya yapmak) * yakı ş ı ksı zca davranmak. * Iş ı ğ ı yal ı n ögelerine ay ı rma özelliğ i olan. ay ı p yerler * vücutta örtülü tutulması gereken yerler. * Ayı bı . takbih etmek. . utanı lacak durum veya davranı ş . ay ı nları çatlatmak * bu harfin gösterdiğ i Arapçaya özgü sesi gı rtlakta boğ umlamaya çalı ş mak. ay ı planmak * Ayı plamak iş ine konu olmak. * övünmek gibi olması n ama. ay ı plama * Ayı plamak iş i. ay ı plı ay ı ps ı z * Ayı bı . ama söylemek zorundayı m" anlamı nda özür dilemek için kullan ı lı r. * Kusur. miyar. ay ı raç ay ı ran ay ı rı cı * Ayı rma özelliğ i veya gücü olan. ay ı ngacı lı k * Tütün kaçakçı lı ğ ı . ay ı planma * Ayı planmak iş i. takbih. tütün. kusuru olmayan.ay ı n on dördü gibi * yüzü çok güzel (kadı n veya kı z). kusuru olan. ay ı rı m * Cisimleri. ay ı plamak * Kı namak. ay ı nı n kı rk türküsü var. ay ı ptı r söylemesi * "bunu söylemek size karş ı saygı sı zl ı k olacak. ay ı nga * Kaçak tütün. * Utanç veren. ay ı ngacı * Tütün kaçakçı sı .

* Ayı rmak iş i. * Farklı davranmak. ay ı t * Mine çiçeğ igillerden. . Akdeniz çevresinde yeti ş en. nüans. ay ı rt etmek * Birkaç ş eyi birbirinden ayı ran niteliğ i anlamak. *İ ki veya daha çok kimse arası ndaki anlaş mayı . soruları n hazı rlanması ndan notları n verilmesine kadar bütün de ğ erlendirme çal ı ş maları na kat ı lan görevli. tahsis etmek. * Ayı rtmak iş i. fark gözetmek. * Nitelik değ iş ikliğ ini anlamak. ay ı yı vurmadan postunu satmak * henüz ele geçmemiş bir ş ey üzerinde hesap yapmak. beyaz veya menek ş e renginde çiçekler açan. ay ı rı m yapmak * eş it davranı ş ta bulunmamak. mümeyyiz. 1-2 m boyunda bir ağ aççı k. ay ı rt edilmek * Ayı rt etmek iş ine konu olmak. * Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak. * Bir yeri bir engelle bölmek. ay ı rma * Ayı rmak iş i. farika. fark gözetmek. * Birbirinden uzaklaş tı rmak. saklamak. ay ı ya kaval çalmak * anlayı ş sı z bir kimseye bir ş ey anlatmaya çal ı ş mak. mavi. uzlaş mayı bozmak. ay ı rtı ay ı rtma ay ı rtmak ay ı rtman * Sı navlarda. ay ı rtmanlı k * Ayı rtmanı n görevi. ikilik ortaya atmak. ay ı rı mlama * Ayı rı m yapmak iş i. * Aynı cinsten olan ş eyler arası ndaki ince fark. * Ayı rmak iş ini yaptı rmak. hayı t (Vitex agnus-castus). * Bölmek. mümeyyizlik. * (bir ş ey veya yeri) Bir ş ey veya kimse için kullanmayı belirlemek. ay ı rı mlamak * Ayı rı m yapmak. * Seçmek. temyiz etmek. tefrik etmek. ay ı rmaç ay ı rmak * Bir ş eyi benzerlerinden ay ı rt etmeye yarayan durum veya öge. ay ı rı m yaratmak * farklı lı k çı karmak.

doğ ru diye bellenmiş e uygun olmayan. aylak aylak olmak * boş ta olmak. kestirmeden gitmek. aykı rı lı k * Aykı rı olma durumu. * Çapraz. aylakç ı lı k * Temelli iş sahibi olmama durumu. ibadet. avare. aykı rı olmak * ters olmak. * Mevlevî ve Bektaş î tekkelerinde kadı n ve erkeğ in birlikte katı ld ı ğ ı . ters. bir ş ey yapmayarak. ters. ayla * Ayı n ve bazı yı ld ı zları n dolayı ndaki ı ş ı k çevresi. aykı rı la ş ma * Aykı rı laş mak iş i. aykı rı düş mek * uygun gelmemek. boş gezen. ayinicem aykı rı aykı rı doğ rular * Aynı düzlemde bulunmayan doğ rular. * Bütün noktaları ayn ı düzlemde bulunmayan. *İ ş siz. . mugayeret. muhalefet. iş sizlik. aykı rı lama * Aykı rı lamak i ş i. yapacak bir i ş i olmamak. zı t olmak. aylakl ı k * Aylak olma durumu. * Bazı kutsal kiş ilerin baş ı etrafı nda gösterilen ı ş ı k çevresi. ters gelmek. * Alı ş ı lmı ş a. düz yoldan ayrı lmak. *İ ş sizlik.ayin * Dinî tören. * Gidilen yol üzerinde olmayı p gidi ş yönüne ters düş en. aylakç ı * Temelli iş i olmayan iş çi. aykı rı lamak * Dikey olarak gelmek. avarelik. avarelik. bo ş oturmak. *İ ş siz. dinî müzikli sohbet töreni. karş ı t. * Mevlevî tekkelerinde okunan ağ ı r bestelerin biçimi. ay ağ ı lı . aykı rı katmanlaş ma * Katmanları düzenli bir biçimde olmayan katmanlaş ma. mugayir. ters düş mek. hale. aykı rı la ş mak * Aykı rı duruma gelmek.

gafil. * Çevresinde olup bitenlerin farkı na varmayan. çalı ş mamak. Avrupa'ya Çin'den getirilmiş . boş oturmak. * Sürmek. * Karş ı lı ğ ı ayl ı kla ödenen. ayl ı k * Birine. devam etmek. * Ayı dolduran bir süre geçirmek.aylakl ı k etmek * boş durmak.. * Baş ka geliri olmayı p yaln ı z aldı ğ ı aylı kla geçinen kimse. ayl ı * Üzerinde ay biçimi bulunan. bir ay için. aylama aylamak * Beklemek. * Ayda bir kez yapı lan veya çı kan. kokar ağ aç (Ailanthus glandulosa). * Ay ı ş ı ğ ı olan. * Ay olarak. maaş lı . aylanma * Aylanmak iş i. iş siz güçsüz dolaş mak. * Aylı k alan (kimse). aylarca kalmak. ayland ı z * Sedef otugillerden. ayl ı ğ a geçmek * çalı ş ması karş ı lı ğ ı olarak her ay belirli bir para alı nacak bir iş e baş lamak. aylanmak * Bir yerin çevresinde dolanmak. * Kendine gelmek. kötü kokan bir ağ aç. maaş . ayl ı k almak * bir aylı k çalı ş ma kar ş ı lı ğ ı nda para almak. aydan beri var olan. ay ı lmak. * . görevi karş ı lı ğ ı olarak veya geçimi için her ay ödenen para. * Bir ay içinde olan veya bir ay süren. aklı baş ı na gelmek. * gündelikten veya ücretten kadroya geçmek. ayl ı k bağ lamak * emekli olan veya baş ka sebeplerle çalı ş mayanlara her ay için belirli bir parayı ödemeyi üstlenmek. * Aylamak iş i. * Aymak iş i. kı sa zamanda yetiş ip boy attı ğ ı için bir gölge ağ ac ı olarak dikilen. ayl ı klı ayma aymak aymaz .. ayl ı k vermek * aylı k olarak üstlenilen paray ı ödemek. mehtapl ı . ayl ı kçı * Aylı kla çalı ş an kimse. * Gerçeğ i anlamak.

iş ine hile karı ş tı ran. çirkin. yolunda. aynası z * Aynası olmayan. . * Polis. * Akı ntı ve anaforun birle ş tiğ i yerde olu ş an su burgac ı . güzel. * Iş ı ğ ı yansı tan. bir durumu yansı tan. kötü. * Bir olayı . anı t ve çeş me gibi yerlere konan yazı lı veya yazı sı z süslü ta ş levha. aynası zlı k * Aynası z olma durumu. biçimsiz. aynal ı k * Geminin ve bağ lı bulundu ğ u limanı n ad ı yazı lan. yakı ş ı ks ı z. ayn ayna * Göz. göz önünde canlandı ran olay. * dümdüz ve parlak. * (deniz için) kı mı ltı sı z. cilâlı ve sı rl ı cam. ayna tı rna ğ ı * Aynayı duvara tutturmak için kullanı lan nikel veya kromla kaplanmı ş metal parçası . aynal ı sazan * Üzerinde az sayı da büyük pullar bulunan bir tür sazan balı ğ ı . ters. aynac ı * Ayna yapan veya satan kimse. varl ı kları n görüntüsünü veren. aynaz * Bataklı k. yumurtamsı . * Gemilerde iş aretçi erlerin kullandı ğ ı dürbün. ayna gibi aynac ı lı k aynal ı aynal ı k tahtası * Sandalları n kı ç tarafları nda oturanı n sı rt ı nı dayaması na yarayan tahta. aymaza yakı ş acak durum. durgun. * Aynası olan. aynabakar * Büyük. yakı ş ı klı . ş ey. * Aynacı nı n yaptı ğ ı iş veya aynacı olma durumu. * Doğ ramacı lı k ve yapı cı lı kta çerçeve içine geçirilen tahta veya taş levha.aymazl ı k * Çevresinde olup bitenlerin farkı na varamama durumu. kı rmı zı ms ı mavi renkli bir erik türü. * Parlak yüzlü. * Hoş a gitmeyen. gaflet. ayna taş ı * Yapı . düz veya az yuvarlak kı ç bölüm. *İ yi bir durumda. * (atlarda) Diz kapağ ı . * Küreğ in yassı uç bölümü. * (Karagöz oyununda) Perde. * Hileci. durum.

* Ayı rt edilemeyecek kadar benzeri özdeş i. einsteiniyum. araları nda ayrı m olmayan. aynı sonuca varmak. * Taş ı nı r veya taş ı nmaz üzerinde do ğ rudan doğ ruya egemenlik yetkisi veren ve herkese karş ı ileri sürülebilen * Aynı olma durumu. olduğ u gibi. çiçekleri sarı renkli bir kı r bitkisi (Calendula arvensis). . ayn ı kapı ya çı kmak * sonuç bakı mı ndan fark etmemek. ayniyat ayniyet * Para olarak değ il. aynı yla. * Hiçbir değ iş iklik olmadan. özde ş lik. * Kullanı lmaya veya harcamaya elveriş li. özdeş lik. ayniyet. ayn ı potada erimek * benzer konuları ve sorunları birlikte dü ş ünmek veya değ erlendirmek. madde olarak verilen. ayn ı ağ zı kullanmak * aynı ş eyi söylemek. * Değ iş meyen. * Aynı lı k. * Birleş ikgillerden. tı pkı sı . aynî aynî hak haklar. bununla birlikte. değ iş tirmeden. aynı düş ünceyi ileri sürmek. * Baş kas ı de ğ il. ayol ayraç * Daha çok kadı nları n kullandı ğ ı bir seslenme sözü. ayn ş tayniyum * Bkz. ayn ı lı k ayn ı sefa ayn ı yla aynî * Gözle ilgili. taş ı nmas ı kolay eş ya. ayn ı telden çalmak * aynı ş eyi söylemek. * Yay ayraç. yine o.aynaz aynen ayn ı * Köy oyunları nı yöneten kimse. * Olduğ u gibi. ayn ı yolun yolcusu * kötü sonları birbirine e ş olan. ayn ı zamanda * Hem de.

* Her biri için. ayran delisi * Bön. yarı sı sudur * yapı lan bir i ş in yar ı m yamalak olduğ u bildirilmek için kullanı lı r. ayr ı baş çekmek * topluluktan ayrı lı p kendi baş ı na iş yapmak. * aş ı rı bir cinsel arzu duymak. ayran a ğ ı zl ı * Aptal. * Yoğ urdu sulandı rarak yapı lan içecek. ası l konu ile ilgisi az olan bir bölüm sı kı ş tı rmak. ayranı yok içmeye. coş mak. değ iş ik. heterojen. ayranı kabarmak * öfkelenmek. ayran budalas ı * Aptal. ayr ı çanak yapraklı lar . ayrancı lı k * Ayran yapı p satma iş i. ayranlaş mak * Ayran durumuna gelmek. sersem. atla (veya tahtı revanla) gider s ı çmaya * yoksulluğ una bakmadan gösteriş yapmaya kalkanları n gülünçlüğ ünü anlatmak için kullanı lı r. ayranlaş ma * Ayranlaş mak özelliğ i veya durumu. ayr ı ayrı * Birbirinden ayrı olan. ba ş ka türlü. ayran gönüllü * Çabuk âş ı k olan. ayr ı bası m * Genellikle bir dergide yayı mlanm ı ş bilimsel bir yazı nı n ayrı bir broş ür olarak bas ı mı . sersem. ayr ı cinsten * Farklı yap ı da olan. * Yalnı z. * Baş ka. ayrancı * Ayran yapan veya satan kimse. ayran * Süt veya yoğ urt yayı kta çalkalanarak yağ ı al ı ndı ktan sonra kalan sulu bölüm. safdil. budala.ayraç açmak * söz veya yazı içine. ayranı m budur. tek baş ı na olan. ayr ı * Yerleri bir olmayan. * (her biri) Ayrı olarak.

ayr ı cal ı k tanı nmak (veya göstermek) * baş kalar ı ndan ayrı ve üstün tutmak. * Ayrı lmı ş . * uyuş mamak. ayr ı k otu * Buğ daygillerden. iki yolun ayr ı ld ı ğ ı yer. ayrı cal ı k tanı nan. imtiyaz. istisnaî. benzerlerine uymayan. istisnası z. ayr ı cal ı ksı z * Ayrı cal ı ğ ı olmayan. ayr ı klı ayr ı klı k * Ayrı tutulmuş . ayr ı k küme * Ortak elemanları olmayan küme. baş kalar ı na benzemeyen. * Baş kalar ı na benzemeyen. ayr ı cası z * Ayrı tutulmadan. . ayr ı gayrı bilmemek (veya ayrı sı gayrı sı olmamak) * birbirinden hiçbir ş ey esirgemeyecek durumda olmak. kural dı ş ı olan. ayr ı ca * Ayrı olarak. ayrı tutulma. ayrı tutma. müstesna. ayr ı düş mek * birbirinden uzakta kalmak.* Çanak yaprakları birbirine bitiş miş olmayan bitkiler. * Ayrı bir önem verilerek. * Kur'a dı ş ı . ayr ı cal ı k tanı nmayan. * Bundan baş ka. * Ayrı k otu. ayr ı seçi yapmak * birkaç ş ey arası nda fark gözetmek. * Ayrı klı olma durumu. ayr ı taç yapraklı lar * Taç yaprakları birbirine bitiş ik olmayı p yan yana yer alm ı ş bulunan bitkiler. ayr ı cal ı ayr ı cal ı k * Baş kalar ı ndan ayrı ve üstün tutulma durumu. müstesna. müstesna. istisna. ayr ı ç ayr ı k * Yol kavş ağ ı . imtiyazlı . imtiyazsı z. kökü hekimlikte idrar söktürücu olarak kullanı lan yabanî bir bitki (Agropyrum repens). * Ayrı tutulan. çarpı k. ayrı cal ı . ayr ı tutmak * farklı davranmak. * Düzgün ve uygun olmayan. ayrı tutulan. ayr ı cal ı klı * Ayrı cal ı ğ ı olan.

ya ve ya da ile gösterilen ili ş ki.. ayr ı lmak ayr ı lmazl ı k * Özelliklerin. ayrı duran. * Birinden uzak düş me. bir kimseden. ayr ı ks ı yı l * Yerin kendi yörüngesindeki günberi noktası ndan art arda iki geçiş i arası ndaki süre fark ı . ayr ı lanmak * Ayrı duruma gelmek. teferrüt etmek. ayr ı lı ş ayr ı lı ş mak * Birbirinden ayrı lmak. parabol. * Kaplamları birbirinden ayrı olmakla birlikte aynı yakı n cinsin kaplam ı na giren kavramlar arası ndaki bağ lantı .* Bir konik (elips. * (karı ve koca için) Evlilik birliğ ini bozmak. ayr ı lanma * Ayrı lanmak durumu. daire. bir ş eyden uzaklaş mak. ayr ı ks ı ay * Ayı n yörüngesindeki en beri noktası ndan art arda iki geçi ş i arası ndaki süre fark ı . teferrüt. ayr ı lma * Ayr ı lmak i ş i. bilâistisna. ayr ı ks ı * Alı ş ı lagelmiş töre ve davranı ş lara aykı rı olan. ayr ı ks ı lı k * Ayrı ksı olma durumu. * Ayı rmak iş ine konu olmak. * Önermelerin birbirine bağ lanması iş leminde ya . ilineklerin tözle bağ lantı sı . * Ayrı olma durumu. ayr ı la ş mak * Benzerleri arası nda ayrı bir yeri ve önemi olmak. . eksantrik. görü ş veya duygu arası ndaki uymazlı k. hiperbol) üzerinde hareket eden bir cismi. * Evlilik birliğ inin yargı ç karar ı ile geçici bir süre için kald ı rı lması . kalı cı lı k kar ş ı tı . * Düş ünce. ayr ı lı ayr ı lı k * Ayrı lmı ş olan. odağ a veya merkeze birleş tiren doğ runun büyük eksen ile yaptı ğ ı aç ı . ayr ı la ş ma * Ayrı laş mak iş i. * Ayrı lmak i ş i veya biçimi. istisnas ı z. ayr ı lı ş ma * Ayrı lı ş mak i ş i veya durumu. * Bir yerden.. munfası l. * Bir biçmeden geçen beyaz ı ş ı ğ ı n türlü renklerde görünmesi. kendilerini taş ı yan nesnelerle. ayr ı ks ı z * Hiçbir ayrı ğ ı olmadan veya hiçbirini ayrı k tutmaksı zı n. mubayenet.

ayr ı ş ı klı k * Ayrı ş ı k olma durumu. teferruat. farklı la ş ma. ayr ı mlaş mak * Ayrı mlı duruma gelmek. farkl ı . benzer ş eyleri birbirinden ayı ran özellik. ayr ı ntı lara inmek * bir konuyu en küçük noktası na kadar inceleyip ara ş tı rmak. ayr ı ntı * Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri. farklı laş ma. farklı lı k. muhtelif. ayr ı mlama * Senaryonun hazı rlanmas ı nda geliş tirim ile çevrim senaryosu arası nda yer alan. * Hücrelerin veya canlı organizmaları n iş levlerine veya yaş ayı ş türlerine iliş kin yapı sal nitelik kazanması . ayr ı ş ı k * Ayrı ş mı ş olan. fark. teferruatlı . fark etmek. aynı . tafsilât. çeş it çeş it. baş lı ca karakterlerin ayrı ntı ları yla çizildiğ i. farks ı zlı k. değ iş ik. * Bir kimse veya nesnenin bir baş kası yla karı ş tı rı lmamas ı nı sağ layan ayrı lı k. senaryonun sahne ve ayr ı mlar ı nı n belirlendi ğ i. farkl ı la ş ma. tefrik. . ayr ı ms ı zlı k * Ayrı msı z olma durumu. aralar ı nda ayr ı m bulunan. ayr ı ş ı m * Ayrı ş mak iş i. * Ayrı lma noktası . * Bir veya daha çok sahne içinde geliş tirilip. detayl ı . * Alt bölüm. ayr ı mlı * Ayrı mı olan. farklı la ş mak. tafsilâtlı . baş kalı k. ayr ı msamak * Bir ş eyi anlamak. * Cinsleri ve türleri birbirinden ayı ran ana karakter. farksı z. mufassal. ayr ı msama * Ayrı msamak i ş i veya durumu. ayr ı mlı lı k * Ayrı mlı olma durumu. detay. cümle veya eş ya. konuş malar ı n son biçimini aldı ğ ı aş ama.ayr ı m * Ayı rmak iş i. fark. olayı n tamamlanmı ş bir parças ı nı veren film bölüğ ü. bir ş eyi görmek. * Bir tiyatro eserinde ana düş ünceye yardı mcı olan kelime. * Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri. ayr ı ntı lı * Ayrı ntı sı olan. * Bir iç kayanı n katı laş ması sürecinde yer ve zamana göre ayrı mları n ortaya çı kması . * Ayrı türden. ayr ı mlaş ma * Ayrı mlaş mak iş i. ayr ı ms ı z * Ayrı mlı olmayan.

ufak çekirdekli meyvesi. tüylü. * Moleküllerin.ayr ı ş ma * Ayrı ş mak iş i. türlü etkenlerle geçici olarak daha yalı n atom ve moleküllere bölünmesi. çiçekleri iri ve pembe. * Ayrı ş ması nı sa ğ lamak. ayva ho ş afı * Ayvadan yapı lan ho ş af. * Gülgillerden. ayva ayva göbekli * göbeğ i çukur olan (kimse). *İ ki düzlemin ara kesiti. ayr ı ş tı rmak * Bütünün bozulması na sebep olmak. ayr ı ş mak ayr ı ş tı rma * Ayrı ş tı rmak iş i. aytı ş mak * Atı ş mak. * Ay ı ş ı ğ ı olmayan (gökyüzü. türlü etkenler sebebiyle geçici olarak daha yalı n atom veya moleküllere bölünmek. gece). dokusu sertçe. orta yükseklikte bir ağ aç (Cydonia vulgaris). sarı tüyler. bankiz. tahallül. ayva tüyü * Vücuttaki ince. yaprakları nı n altı tüylü. ayva marmelâdı * Ayva ve ş ekerden yapı lan ezme. ay ş ekadı n * Kı lç ı ksı z. aysfild aysı z * Buzla. ayr ı t aysar * Ayı n etkisiyle huyunun değ iş tiğ i san ı lan (kimse). * Halk ş airleri belli bir ayak çerçevesinde kar ş ı lı klı atı ş mak. sarı renkte. aytı ş ma * Aytı ş mak iş i. aysberg * Buz dağ ı . * Moleküller. birli ğ i bozmak. * Değ iş ken huylu. mayhoş . ayva kompostosu * Ayvadan yapı lan komposto. ayva reçeli * Ayva ve ş ekerden yapı lan kokulu reçel. * Birbirinden ayrı lmak. kararsı z (kimse). lezzetli bir tür taze fasulye. . münaka ş a etmek. tartı ş mak. * Bu ağ acı n büyük.

erkek. Az az * Azot'un kı saltı lması . * (dedikodu için) herkesçe duyulmak. ayya ş lı k ayyuk * Ayyaş olma durumu. hilekâr.ayvadana ayval ı k ayvan * Yüksekliğ i 15-70 cm . azı msamak. iş i bozulmak. ikisi de bir. * Alı ş ı lmı ş olandan. süre bakı mı ndan eksiklik bildirir. içkici. * Uzun süreli. * Göğ ün en yüksek yeri. ayvaz * Büyük konaklarda mutfak ve yemek hizmetlerinde çalı ş tı rı lan uş ak. çok y ı ll ı k ve otsu bir bitki (Achillea nobilis). çok karş ı tı . bekri. * Göğ ün kuzey yarı m küresinde bulunan bir takı m yı ldı zı n en parlak yı ldı zı . biraz. * Bir tarafı dı ş ar ı ya açı k olan oda. * Bir parça. ayvaz kasap hep bir hesap * ha öyle ha böyle. içken. az buz olmamak . umulandan veya gerekenden eksik. * Dolandı rı cı lı k. eş . * Nicelik. nitelik. güç. az saymak. ayyuka çı kmak * (ses için) yükselmek. s ı k tüylü. az az az buçuk az bulmak * yeterli görmemek. * Koca. * Küçük ölçülerle. yayı lmak. ayvay ı yemek * kötü duruma düş mek. * Dolandı rı cı . * Teras. * Ayva ağ açları nı n çok bulunduğ u yer. * Ayvazı n görevi. Bu gaz N kı saltması ile de gösterilir. ayvazl ı k ayyar ayyarl ı k ayya ş *İ çkiye düş kün. soluk sar ı çiçekli. yavaş yavaş . sundurma.

* Azaltmak iş i. az gelmek * yetmemek. az çok * Bir parça. * Üye. serbestlik. * eğ itim düzeyi düş ük kalmı ş . az daha az değ il! * az kalsı n. serbest. gerçekleş mesi. aza çoğ a bakmamak * olanla yetinmek. bitmesi çok yak ı nken olmad ı ğ ı nı anlatı r. aza sormu ş lar: "nereye?" "çoğ un yanı na" demiş * küçük kazançları n bile hep varlı klı kimselere düş tüğ ü inancı nı belirtir. serbest olarak gürültüden azade ya ş amak. azalma azalmak * Azalmak iş i. aza * Organlar. * Az denecek bir miktara inmek veya eskisinden az bir duruma gelmek. daha çok istemek. * Etkisini yitirmek. üretimi daha çok ilkel tar ı ma dayanan. neredeyse. azadelik * Azade olma durumu. az tamah çok ziyan getirir * hı rslı ve pinti insan her zaman zararlı çı kar. do ğ al kaynaklar ı nı gereğ ince de ğ erlendiremeyen (ülke). erkin. azaltma . az kaldı (veya az kalsı n) * bir iş in olması . azade * Baş ı boş .* (bir ş ey) azı msanacak kadar olmak. az görmek * umduğ undan eksik bulmak. çok görmü ş bulunmak. oldukça. erkin. vücut parçaları . az günün adam ı olmamak * çok yaş amı ş . * birinin herhangi bir karakter bakı mı ndan göründüğ ü gibi olmadı ğ ı nı anlatmak için söylenir. * Baş ı boş . * Vücut parçası . tenakus. * azı msamak. organ. az geliş miş * geliş mesi gecikmiş olan. hafiflemek. azade azade * bir ş eyden kurtulmuş . uzak. eksilme.

* Süreyi uzatarak. azarlanmak * Azarlamak i ş ine konu olmak. * Anadolu beyliklerinde donanmadaki görevlerde kullanı lan asker. * Çalı mlı . tekdir etmek. * Görkemli. * Debdebe. büyüklük.azaltmak * Az denecek bir miktara indirmek veya eskisinden az bir duruma getirmek. paylanma. kötü sözle karş ı laş mak. çok büyük. maksimum. azar i ş itmek * azarlanmak. azar azar azar * Paylama. k ı rmak. hafifletmek. heybet. azamî azap azap çekmek * ahrette ceza görmek. azametli * Ulu. * Görkem. paylanmak. * Gurur. üzmek. * Gururlu. * çok büyük sı kı ntı ya u ğ ramak. azarlamak * Paylamak. az az. çalı m satmak. . tekebbür. azap * (Müslümanlı kta) Dünyada günah iş lemi ş olanlara ahrette verilecek ceza. * En büyük. kurum. * Ululuk. * Küçük ölçülerle. * Çalı m. böbürlenmek. azap vermek * acı çektirmek. yavaş yavaş . azamet azamet satmak * büyüklük taslamak. ezinç. * Debdebeli. * Etkisini yitirmesine sebep olmak. * (Anadolu'nun birçok bölgesinde) Çiftlik uş ağ ı . paylama. kurumlu. en çok. azarlama * Azarlamak i ş i. azarlanma * Azarlanmak iş i. heybetli. en yüksek. * Organik veya ruhî büyük sı kı ntı .

Azerî * Azerbaycan Cumhuriye'tinde ve güney Azerbaycan'da (İ ran'da) yaş ayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse. * Azgı n duruma getirmek. Azerbaycanl ı * Azerbaycan halkı ndan olan kimse. azarlatmak * Azarlamak i ş ini yapt ı rmak veya azarlanması na yol açmak. azelya .azarlatma * Azarlatmak iş i. * Kötü davranı ş veya alı ş kanlı klara sürüklemek. köle). azat * Serbest bı rakma. azatl ı * Azat edilmiş (cariye veya köle). azd ı rı lmak * Azması na yol açmak. * Azması na sebep olmak. yoldan ç ı karmak. azd ı rma azd ı rmak * Azdı rmak iş i. azatsı z azca azd ı rı lma * Azdı rı lmak i ş i. *Ş ı martmak. * Azmı ş olan. azat etmek * serbest bı rakmak. salı vermek. * Oldukça az. * Açalya. * Azat edilemez. * (köle ve cariyeler için) özgürlüğ ünü geri vermek. azat eylemek * azat etmek. * Serbest bı rakı lmı ş olan. Azerîce azgı n * Azerbaycan Türkçesi. * Okullarda paydos. Azerî halk ı ile ilgili (olan). * Azerî halkı na özgü olan. serbestlik. azatl ı k * Azat olma durumu. * Azat edilme vakti gelmiş olan (cariye.

ekalliyet. * Azgı n olma durumu. azgı nl ı k az ı * Köpek diş lerinden sonra içeriye doğ ru. * Cinsel istekleri aş ı rı laş mak. * Azı k olarak ayrı lan veya hazı rlanan yiyecekler. gı da. korkunç. * Azı ğ ı olan. azgı nla ş mak * Azgı n duruma gelmek. azgı nla ş ma * Azgı nla ş mak i ş i. az ı cı k * Çok az. besin. alt ve üst çenenin iki yanı nda beş er tane bulunan ve yiyecekleri öğ ütmeye yarayan diş lerin ortak adı . az ı msamak * Bir ş eyin umulduğ undan az olduğ u yarg ı sı na varmak. biraz. * Hemen yemek üzere. az ı cı k aş ı m kaygı sı z baş ı m * derdim olması n da baş ka bir ş ey istemem. * Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakı mı ndan ayrı ve ötekilerden sayı ca az olanlar. harman zamanı ndan önce biçilip savrulan ekin. . azgı n. yarası hemen kapanmayan. az ı ço ğ a saymak (veya tutmak) * verilen küçük bir armağ anı çok ve değ erli kabul etmek. az ı di ş i * Azı . öğ ütücü diş . * (çocuk için) Çok yaramaz. ekalliyet. * Azı k koymaya yarayan kap veya torba. azı di ş i. az ı k az ı klı * Yiyecek. az görmek. *Ş iddetli. az bulmak. az ı nlı k karş ı tı . * Öküz arabaları nda ön ve arka yastı kları dingile bağ layan ağ aç çivi. * (süre ve miktar için) Az olarak. az ı klı k az ı lı az ı msama * Azı msamak iş i. * Gözü bir ş eyden yı lmayan. * Yoksulları doyuran. az ı nlı k hükûmeti * Mecliste çoğ unluğ u olmayan bir partinin kurdu ğ u hükûmet. çok etkili. biraz. daha fazlası nı istemek. çoğ unluk * Bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayı ca az olan topluluk.* (ten için) Çabuk iltihaplanan. * Cinsel istekleri aş ı rı olan.

az ı ş tı rma * Azı ş tı rmak iş i. azledilme azize aziziye azizlik . * Ermiş kadı n. * Sultan Abdülaziz'in ve devlet adamları nı n giydiğ i fes. az ı ş ma az ı ş mak * Gittikçe kı zı ş mak. tutumunda direnen. azim azimet * Bir iş teki engelleri yenme kararı . azimkârane * Kararlı . * Aziz olma durumu. * Muziplik. azimli * Kararı nda. azit aziz * Azothidrik asit HN3 deki hidrojenin yerine bir kökün geçmesi ile türeyen birleş iklere verilen ad. eren. * Azı ş mak i ş i. * Çı ğ ı rı ndan çı karmak. * Gidiş . * Ermiş . az ı tma az ı tmak * Azgı n duruma getirmek. azimet etmek * gitmek. ş iddetlenmek. * Sevgide üstün tutulan. az ı ş tı rmak * Azı ş mas ı na yol açmak. azizlik etmek * muziplik etmek. azil * Görevden alma. yola çı kmak. * Kararlı lı kla.az ı nlı kta kalmak * bir toplulukta belli bir sorun üzerine oy verenler. * Azı tmak iş i. kararlı olarak. karş ı düş ünceye oy verenlerden daha az olmak. muazzez. kararlı .

azma * Azmak iş i. ı rmak vb. * Kerestelik tomruk. * Küçük su birikintisi. azmanla ş ma * Azmanlaş mak i ş i. * (deniz. * Cinsel duyguları artmak. *İ ki ayrı ı rkı n kar ı ş ması ndan doğ an.* Azledilmek iş i. azlolunma * Azlolunmak iş i. taş mak. * Azı nlı k. çı karmak. kocaman duruma gelmek. azledilmek * Görevden alı nmak. azmettirmek * Bir suçu veya herhangi bir iş i kesinlikle yapması na karar verdirmek. kötülüğ ünü artı rmak. * Bataklı k. . * (yara. görevden almak. hastalı k vb. azlolunmak * Görevinden alı nmak. * Bir görevliyi iş inden ayı rı p açı kta b ı rakmak. * (çamaş ı r) Artı k ağ artı lamaz duruma gelmek. tehlikeli duruma gelmek. * Taş kı nl ı kta ileri gitmek. metis. için) Kabarmak. azmettirme * Azmettirmek iş i. görevinden ç ı karı lmak. * Azma. azmanla ş mak *İ rileş mek. azmak azmak azman azman kaya * Kaya balı ğ ı nı n bir çe ş idi. için) Etkili. azmetme * Azmetmek iş i. * Çok geliş miş . * (hayvanlar için) İ ki ayr ı ı rktan doğ mak. azletme azletmek azl ı k * Azletmek iş i. melez. azmetmek * Bir iş teki engelleri yenmeye karar vermiş olmak. * Az olma durumu. gölcük. kı rma.

aznavur * Gürcüce. havada beş te dört oranı nda bulunan. azol azonal azot * Atom numarası 7. azotölçer Azrail * Tanrı buyruğ u ile insanları n canı nı almakla görevli olduğ una inanı lan melek. Azrail'le burun buruna gelmek * ölümle karş ı karş ı ya gelmek. azotometre * Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygı t. rengi.008 olan. sert kimse. atom ağ ı rl ı ğ ı 14. Azrail'e bir can borcu olmak (veya kalmak) * nası l olsa ölece ğ ini kabul etmek. iri "yarı " "kı rı cı " sinirli. aznif * Bir tür domino oyunu. azotlamak * Azotla karı ş tı rmak veya birleş tirmek. azvay * Sar ı sabı r. . ası k yüzlü.azmı ş kudurmuş tan beterdir * "coş kun ve heyecana kapı lmı ş kimseyi zaptetmek zordur" anlam ı nda kullanı lı r. * Azotlu besin almayan bitki veya hayvanları n dokuları ndaki serbest azotu tespit etme iş i. * hiç kimseye borcu kalmamak. azotlu *İ çinde azot bulunan. * Heterosiklik birleş iklerin önemli bir sı nı fı na verilen ad. * En eski jeolojik (sistem). azotlanm ı ş * Azotlama iş lemi yapı lmı ş . bütün borçları ndan kurtulmak. azotlama * Azotlamak iş i. azoik *İ çinde fosil bulunmayan (toprak). Azrail'in elinden kurtulmak * ölümden kurtulmak. K ı saltması N. kokusu. * Azotometre. aznavur gibi * zalimce davranan. * Yeryüzünün herhangi bir noktası nda enleme bağ lı olmaksı zı n meydana gelen olay. tadı olmayan element.

. baba * Çocuğ un dünyaya gelmesinde etken olan erkek. * Çocuğ u olmu ş erkek. oğ ul babaya bir salkı m üzüm vermemiş * babalar çocukları için büyük fedakârl ı klara katlanı rlar. tı rabzan babas ı * babalı k görevlerini yapmayan babalar için söylenir. * Türk alfabesinin ikinci harfi. toprak. baba oğ luna bir bağ bağ ı ş lam ı ş . dededen kalma ev. oğ lunun diş i kama ş ı r * babanı n yaptı ğ ı kötü iş in sı kı nt ı sı nı çocuğ u çeker.B * Bor'un kı saltmas ı . * Silâh kaçakçı lı ğ ı . baba nasihati * Bir babanı n verdi ğ i öğ üt. * Yaratı cı . * Bu gibi kimselere verilen unvan. baba evi * Babadan. yaş adı ğ ı ev. * Kazı larda ç ı karı lan toprağ ı n miktarı nı hesaplayabilmek için yer yer bı rakı lan toprak dikme. baba bucağ ı * \343 baba ocağ ı . babalı k duyguları ile dolu kimse. * Basso kı saltmas ı . çift dudak patlayı cı sı nı b. iyi yürekli. * Gemi veya iskelede halatı n takı ldı ğ ı yuvarlak baş lı . baba yurdu. olgun adam. ama çocuklar babaları için fedakârlı kta bulunmazlar. B gösterir. Almanlar ise "si bemol"ü gösterirler. baba bucağ ı . baba ocağ ı * Babadan. Ba * Baryum'un kı saltması . * Çatı merteğ i. baba baba adam * Yaş lı . * Tarikatları n bazı sı nda tekke büyüğ ü. bir ülkeye veya bir toplulu ğ a yararlı olmuş kimse. kurucu kimse. ses bilimi bakı mı ndan ötümlü. iri demir. dededen kalma mülk veya bir kimsenin içinde doğ up büyüdüğ ü. * Ata. baba evi. baba mirası * Babanı n yaş adı ğ ı dönemden kalan değ erli mal veya dost. Be adı verilen bu harf. toprak ya da yurt. baba hindi *İ ri ve iyi beslenmiş erkek hindi. yurt. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde İ ngilizler b harfiyle "si" yi. ağ ı rbaş lı . ağ aç veya beton dikme.kara para aklama ve uyu ş turucu madde ticareti gibi kirli ve gizli i ş ler yapan çetenin baş ı . baba koruk (veya erik) yer. baba değ il. * Koruyucu. baba olmak * (erkek için) çocuk sahibi olmak.

baba yurdu * Baba evi. cana yakı n olarak. babacanca * Sevgi ve sevecenlikle. sempatik baba.ş ambaba. babac ı l * Babası nı çok seven. babadan babaya * dedelere doğ ru zincirleme. olgun. baba yadigâr ı * Babadan kalan. * Sevimli. babafingo * Yelkenli gemilerde direklerin ve gabyanı n üstünde bulunan en yüksek bölüm. iri yarı . * XIII. cana yakı nlı k. baba döneminde yapı lmı ş . babaya yakı n. * (kadı n için) Güçlü ve gösteri ş li. Babaî Babaîlik * Babaîlik mezhebinden olan kimse. babacanlı k * Babacan olma durumu. babaanne * (çocuğ a göre) Baban ı n annesi.baba tatlı sı * Bir çeş it hamur tatlı sı . güvenilir (erkek). . babaca babacan * Baba gibi. babanı n hat ı rası nı taş ı yan. iyi kalpli. babadan oğ ula * torunlara doğ ru zincirleme. babası na çok düş kün olan. babac ı k * Küçük baba. babacanlaş mak * Babacan duruma gelmek. hoş görülü. hoş . babac ı lı k * Devletin türlü sı nı flar üzerinde babalı k ederek bu s ı nı flar arası nda denge kurmaya çalı ş mas ı iş lemi. baba ocağ ı . babacanlaş ma * Babacanlaş mak iş i veya durumu. paternalizm. babaç babaçko * Erkek kümes hayvanları nı n en iri ve yaş lı olanı . * Cana yakı n. * ataları ndan beri. yüzyı lda Baba İ shak'ı n kurdu ğ u mezhep.

babası na çekmek * her yönü ile tamamen babaya benzemek. öfkelenmek. babası na rahmet okumak * hakkı nda iyilik düş ünmemek. babası nı n (veya babaları nı n) çiftliğ i * bir malı veya kuruluş u yalnı zca kendi çı karları na araç yapmak. yetim. babası tutmak (veya babaları üstünde olmak) * gibi deyimlerde "çok öfkelenmek. öfkesi her hâliyle belli olmak" anlamı nda geçer.babaköş * Ayaksı z olduğ u için yı lan sanı lan. * Baba olma durumu. . babası nı n oğ lu * her yönüyle babası na benzeyen erkek çocuk. bir davranı ş karş ı sı nda "Allah senden razı olsun. babal ı babal ı k * Zaman zaman sinir nöbeti geçiren. babası z * Babası ölmüş çocuk." anlamı nda kullanı lan bir söz. * tekrarlanan iki emir kipi arası na getirilerek i ş in sürekliliğ ini anlatmaya yarar. babamı n (veya ustamı n) ad ı Hı dı r. * Diklenmek. kabadayı ca davranmak. * Yaş lı veya küçümsenen adamlara seslenme olarak kullanı lı r. babal ı k fı rı n has i ş ler * babası nı n parası ile geçinenlere sitem olarak kullanı lı r. babalanma * Babalanmak iş i. babalanmak * Babaları tutmak. babal ı k etmek * baba gibi davranmak. babaları mı z * bizden. * Kayı n baba. babam! * teklifsiz bir seslenme sözü. solucanla beslenen bir tür kertenkele (Anguis fragilis). babal ı * Babası olan. babana rahmet * yapı lan bir i ş . * Üvey baba. kay ı n peder. babası nı n hayrı na * hiçbir çı kar gözetmeksizin. elimden gelen budur * gücüm ancak bu kadarı nı yapmaya yeter. bizim kuş aktan öncekiler.

* Bir giriş imde kendine güvenebilecek durumda olan. baca baş ı * Ocağ ı n üstündeki ta ş raf. babayiğ it * Güçlü kuvvetli. maden ocağ ı gibi yer alt ı yap ı lar ı nı n hava deliğ i. *İ stanbul'da bu çevredeki bası n. * Bazı ş eylerin yerden yüksekçe durmas ı nı sağ layan dayak. huylar edinmi ş . kabadayı lı k. * Su yolu. korkusuz adam. destek veya bunlardan her biri. Babî Babîlik * XIX. baca * Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan maden veya kâgir yol. babı ndan * Bkz. lâğ ı m. bacak kalemi . bacak * Vücudun kası ktan tabana kadar olan bölümü. kabadayı . türlü türlü huyu var * daha küçük. bacak kadar boyu var. * Osmanlı hükûmeti. baca kulağ ı * Ocağ ı n iki yan ı nda ta ş tan yapı lmı ş ufak raf. babayiğ itlik * Babayiğ it olma durumu. babı nda * Konusunda. dahiliye ve hariciye nezaretleri (İ ç iş leri ve Dı ş iş leri bakanlı klar ı ) ile Ş ûrayı Devlet (Danı ş tay) dairelerinin bulundu ğ u yapı . ayak. * Mert. bacak kadar * ufacı k. vale. bacak bacak üstüne atmak * otururken bir bacağ ı nı ötekinin üstüne koyarak oturmak.babayani * Gösteriş i ve özentisi olmayan. oğ lan. Bab ı âli * Osmanlı imparatorluğ u döneminde İ stanbul'da sadaret (Baş bakanl ı k). babayanilik * Babayani olma durumu. * Oyun kâğ ı tlar ı nda. * "Bâb'a ait" Babîlik yanlı sı . yüzyı lda. babı nda. babayiğ itçe davranı ş . baca tomruğ u * Bacanı n damdan yukar ı bölümü. herkesten farklı alı ş kanlı klar. İ ran'da Ali Muhammed Bab'ı n kurdu ğ u dinî ö ğ reti. * Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. ama değ iş ik.

-baç * Fiilden isim türeten -maç/-meç ekinin türü. bacakları tutmamak * ayakları nı n üzerine bası p yürüyemeyecek duruma gelmek. bac ı * Büyük kı z kardeş . bacakl ı yaz ı *İ ri ve okunaklı yazı . * Kı z kardeş . bacakkı ran * Nemli bölgelerde yetiş en yeş ilimsi sarı çiçekli bir bitki (Narthecium). bodur.* Kaval kemiğ i. * Osmanlı İ mparatorluğ unda gümrük vergisi. bacası tütmez olmak * (aile için) da ğ ı lmak veya iş i bozulmak. bacanakl ı k * Bacanak olma durumu. * Tarikat ş eyhlerinin kar ı sı . * Bacakları kı sa olan. baçç ı baçç ı lı k bad * Baç alan kimse. bacakl ı * Bacağ ı olan. haraç. bacakları kopmak * çok yorulmak. arkadaş . abla. rüzgâr. * Bacakları uzun olan. bacanak * Karı lar ı kardeş olan erkeklerden her biri. uzun boylu. bacakl ı k bacaksı z * Bacağ ı olmayan. baç . * Yaş ı ndan büyük iş lere kalkı ş an çocuklar için söylenir. * Özellikle hokey oyuncuları nı n giydikleri deriden yapı lmı ş koruyucu. * Dost. * Zorla alı nan para. * Baç alma iş i veya görevi. bacası tütmek * (aile için) yaş aması sürüp gitmek. kı sa boylu. * Yel. * Bir evde uzun zaman çalı ş mı ş ya ş lı kadı nlara (daha çok ya ş lı zenci kadı nlara) verilen unvan. * Felemenk altı nı na verilen ad.

badanac ı lı k * Badanacı nı n yaptı ğ ı iş . *Ş arap. badanalama * Badanalamak iş i. çöp ve samanla karı ş ı k tah ı l taneleri. * Ondan sonra. badanalanmak * Badana yapı lmak. badeli â ş ı k * Düş ünde bir pirin elinden aş k badesi içerek saz çal ı p söyleyen halk ş airi. badanal ı * Badana edilmiş olan.badana * Duvarları boyamak için kullanı lan sulandı rı lmı ş kireç veya boya. badat bade badehu badeli * Aş k badesi içmiş kimse. badana etmek (veya vurmak) * badanalamak. yurdumuzun her yerinde yetiş en ağ aç (Amygdalus communis). ş ekeri çok. * Yüzüne çok pudra ve boya sürmüş olan (kad ı n). * Bu ağ acı n yaş veya kuru yenilen yemiş i. badem * Gülgillerden. badanalatmak * Badanalamak iş ini yapt ı rmak. * Badanası bozulmu ş . badana yapmak. badanalatma * Badanalatmak iş i. içki. * Birleş ikgillerden. badanalamak * Duvarları boyamak için sulandı rı lmı ş kireç veya plâstik boya sürmek. badanalanma * Badanalanmak iş i. bir tür yer elması . badanac ı * Geçimini badana yapmakla kazanan kimse. badanası z * Badana edilmemiş . badas * Harman kaldı rı ldı ktan sonra yerde kalan toprak. harman döküntüsü. badem a ğ ac ı .

badem bahçesi. kösele gibi ş eyleri yumuş atmak için kullan ı lan yağ . badem (Amygdalus communis ve Prunus amygdalus). bademcik * Boğ azı n iki yanı nda birer tane bulunan. badem gözlü * Badem içi biçiminde iri göz. içinde tohumları n sı ralanmı ş bulunduğ u kabuk. badem içi * Bademin dı ş kabu ğ u alı ndı ktan sonra kalan içi. * Badem ağ açları çok olan yer.* Gülgillerden ilkbaharda beyaz ve pembe renkli çiçekler açan yüksekçe bir bitki. badem b ı yı k * Badem içi biçiminde üst dudağ ı n her iki yanı nda yer alan bı yı k. badem ş ekeri *İ nce bir ş eker tabakası yla kaplanmı ş iç badem. badı saba badi * Sabah vakti esen ve ruhu okş ayan. * Badem biçiminde olan. . badem parmak * Baş parmak. badem biçimindeki organ. fasulye. badem t ı rnak * Badem biçiminde uzunca tı rnak. bezelye gibi taze sebzelerde. halat sargı sı . * Ördek. badem yağ ı * Bademden çı karı lan ve deri. bundan böyle. badem gibi * (salatalı k için) taze ve gevrek. gönle ferahlı k veren hafif rüzgâr. badem kürk * Tilki postunun yalnı z bacak kesiminden yapı lan kürk. * Badem satan kimse. bademli *İ çinde badem bulunan yiyecek. bademlik bademsi baderna badı ç * Bakla. * Halatı n aş ı nabilecek yerine sar ı lan bez. badem ezmesi * Ezilmiş bademle yapı lan ş ekerleme. badema bademci * Bundan sonra.

* Bageti olan. ili ş ki. badire badiye * Birdenbire ortaya çı kan tehlikeli durum. rabı ta. badik * Ördek. vapur gibi taş ı tlarda yolcular ı n yüklerinin konulduğ u yer. * Tı raş lanmı ş . yayvan. badikleme * Badiklemek iş i. * Düş ük gramajlı küçük boy ekmek. . kı sa de ğ nek. dikdörtgen biçiminde değ erli taş . tel gibi düğ ümlenebilir nesne. büyükçe su kabı . sicim. * Kı sa boylu. badya bagaj * Ağ zı geniş . * Çöl. ko ş mak) * ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek). * Otomobillerin yük konulabilen. ş erit. badminton * Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun. genellikle arkada olan bölümleri. iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. deste. bagetli bağ * Bir ş eyi ba ş ka bir ş eye veya birçok ş eyi topluca birbirine tutturmak için kullanı lan ip. baget *İ nce. * Sargı . * Tren. demet. * Yolcu yükü. bagaj memuru * Toplu taş ı m yerlerinde ve araçlar ı nda bagaj i ş lerini yürütmekle görevli kimse. palaz. * Bağ lam. badiklemek * Ördek gibi iki yana sallana sallana yürümek. * Kemikleri birbirine bağ lamaya. badikle ş mek * Ördek gibi sağ a sol yalpa vurarak yürüme eğ ilimi göstermek. *İ lgi.badi badi yürümek (veya gitmek. badikle ş me * Badikleş mek durumu. bagaj kapa ğ ı * Otomobillerde içine yük konulabilen bagajları kapatmaya veya kilitlemeye yarayan bölüm. bagaj kilidi * Bagaj kapağ ı nı kilitlemeye yarayan alet.

bağ budamak * bağ daki üzüm kütüklerini budamak. üzüm olsun. * Bağ layan veya so ğ uk haddehaneden çı kan metal ş erit bobinlere bant yapı ş tı ran (kimse). güz. * Meyve bahçesi. bağ bozumu * Bağ da ürünün toplanması . ulaç. bağ sı z. yemeye yüzün olsun * kiş i. * Ölü doğ an kuzunun derisi. bulunan. * Kaplumbağ a kabu ğ u. zarf fiil: gül-e gül-e. otur-up vb. bağ çubuğ u * Asma fidesi. hücre arası maddesi çok ve genel olarak diğ er dokuları birbirine bağ layarak destek görevi yapan doku. bağ an * Vakti gelmeden ölü doğ an yavru. bağ bahçe * Bahçe gibi taş ı nmaz mal. * Deniz kaplumbağ ası nı n kabu ğ u.bağ * Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğ u toprak parças ı . bağ fiil bağ a * Fiillerin zarf olarak kullanı lan ş ekilleri. bağ a bak. bağ doku * Hücre sayı sı az. * Ur. ş eytansaçı . bağ cı lı k . düş ük. bağ cı k bağ cı klı * Bağ ı olan. bağ cı ks ı z * Bağ ı olmayan. bağ bozmak * bağ ı n üzümlerini toplamak. bağ boğ an * Küsküt. bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet. * Kaplumbağ a kabu ğ undan yapı lmı ş veya bu kabuğ u and ı rı r biçimde olan. sonbahar. * Bağ lama iş inde kullanı lan ş erit biçiminde bağ . * Bu iş in yapı ld ı ğ ı mevsim. bağ cı * Bağ yetiş tirip ürününü satan kimse. * Kaplumbağ a. bağ bı çağ ı * Bağ ve bahçelerde yetiş en meyve fidanlar ı nı . karş ı lı k beklediğ i iş ten istediğ ini alabilmek için gereken harcamaları yapmalı dı r. ko ş -arak.

bağ daş ı klaş mak * Aynı özelli ğ i göstermek. bağ dadî * Ağ aç direkler üzerine çak ı lmı ş çı talara sı va vurularak yap ı lan (duvar veya tavan). bağ daş ı lma * Bağ daş ı lmak i ş i. homojen. * Yapı larda kullan ı lan çı ta. imtizaç. bağ daş ı m * Tutarlı k. homojenleş tirmek. *İ çinden çı kı lmayacak bir duruma getirmek. kör düğ üm etmek. * Çocuk oyunları nda arkadaş olmak. bağ dalamak * Düş ürmek için ayağ ı nı birinin ayakları na takmak. bağ dalama * Bağ dalamak iş i. çelme atmak. bağ daş ı klaş ma * Bağ daş ı klaş mak durumu. bağ daş ı lmak * Bağ daş mak iş ine konu olmak. bağ daş ı k * Her yeri aynı özelliğ i gösteren. bağ daş ı klaş tı rmak * Bağ daş ı k duruma getirmek. bağ daş kurmak * bu biçimde oturmak. mütecanis. uymak.* Bağ yetiş tirme ve ürününü satma iş i. Ba ğ dad'ı tamir etmek * karnı nı doyurmak. homojen duruma gelmek. bağ daş mak * Anlaş mak. bağ daş ı klaş tı rma * Bağ daş ı klaş tı rmak i ş i. bağ daş ma * Bağ daş mak iş i. bağ damak * Birkaç ş eyi birbirine geçirerek bağ lamak. homojenlik. insicam. . bağ dama * Bağ damak iş i. sol aya ğ ı sa ğ uyluğ un altı na alarak oturma biçimi. * Bağ daş kurup oturmak. bağ daş * Sağ aya ğ ı sol uyluğ un. uzla ş mak. tutarlı lı k. imtizaç etmek. bağ daş ı klı k * Bağ daş ı k olma durumu.

izafî değ er. * Baş tan çı karı cı . bağ daş tı rmacı lı k * Pek çok değ iş ik ö ğ retiyi birleş tirmeyi amaçlayan felsefî veya dinî öğ reti. * Bir ş eyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi altı nda bulunma durumu. bağ ı bağ ı cı * Büyücü. * Büyü. * Görece olma durumu. aynı zamanda kendine özgü bir kı mı ldan ı ş ı da bulunan bir cismin görünürdeki bu kı mı ldanı ş ı nı n niteliğ i. * Kadı nları n âdet zaman ı nda bağ lad ı kları bez. bağ daş tı rı cı * Bağ daş ma sağ layan. bağ daş mazlı k * Uyuş mazlı k. bağ ı mlamak * Bir ş eyi ba ğ ı m alt ı na sokmak. * Baş ka bir cisme uyarak sürüklenen. etkisi altı nda tutmak. * Farklı kökenlere sahip değ iş ik kültür özelliklerini birleş tirme veya kaynaş tı rma iş i. bağ ı l nem * Bir metre küp hava içinde bulunan su buharı ağ ı rlı ğ ı nı n. kumaş tan yapı lmı ş enli bağ .iş aretleri yazı ldı ktan sonraki değ eri. izafî. izafî. bağ ı mlama * Bağ ı mlamak i ş i. sihir. bağ ı l * Görece. bağ daş tı rma * Bağ daş tı rmak i ş i. tâbiiyet. aynı ş artlardaki havan ı n doymu ş su buharı nı n ağ ı rl ı ğ ı na oranı . bağ ı ldak * Beş ikteki çocuğ un düş memesi için beş iğ e sarı lı p bağ lanan. önüne + ve . bağ daş tı rmak * Bağ daş ması nı sa ğ lamak. bağ ı ll ı k bağ ı m .bağ daş maz * Uyuş maz. izafiyet. * Bir sayı nı n rakamları ndan her birinin bulunduğ u basamağ a göre aldı ğ ı değ er. geçimsizlik. tutars ı z. rölâtivite. bağ ı l değ er * Bir aritmetik sayı sı nı n. bağ ı mlaş ma * Bağ ı mla ş mak iş i. bağ daş tı rmacı * Bağ daş tı rmacı lı k yanlı sı kimse.

* Eş yayı . bağ ı ms ı z milletvekili * Herhangi bir partinin adayı olmadan seçilen veya herhangi bir partiye bağ lı olmayan milletvekili. bağ ı mlı * Baş ka bir ş eyin istemine. özgürlüğ ü. ba ğ lı lı k. bağ ı ll ı k. bağ ı ntı lı * Varlı ğ ı ba ş ka bir ş eyin varl ı ğ ı na bağ lı bulunan.bağ ı mlaş mak * Bir ş eye veya bir kimseye tamamen ba ğ ı mlı olmak. bağ ı ntı cı lı k * Bağ ı ntı lı lı k öğ retisi. rölâtivist. bağ ı mlı lı k * Bağ ı mlı olma durumu. izafet. görelik. nispî. bağ ı n *İ nş aatta veya kazı sı rası nda toprağ ı n çökmesini önlemek için yerle ş tirilen parça veya dayak. bağ ı n vurmak * kazı duvarları nı n çökmemesi için bağ ı nlarla desteklemek. özellikle bilginin ba ğ ı ntı lı olduğ unu ileri süren her türlü felsefe öğ retisi. izafiye. bağ ı ms ı zlı k * Bağ ı ms ı z olma durumu veya niteliğ i. özerkliğ i olmayan. tümleçleri. mutlak olmayan. bağ ı ntı * Bir nesneyi baş ka bir nesne ile uyarlı kı lan bağ . partiye bağ lı olmayan kimse. bağ ı ntı cı * Bağ ı ntı cı lı k yanlı sı olan kimse. yüklemleri ayrı olan cümle. rölâtif. istiklâl. tümleçleri veya yüklemleri ortak olan cümle. tutumunu. göreli. rölâtivite. giriş imlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen. bağ ı msı z. bağ ı mlı sı ralı cümle * Anlam bakı mı ndan birbirine ba ğ lı olan ve özneleri. göreci. bağ ı ms ı zlaş ma * Bağ ı ms ı zla ş mak i ş i. bağ ı ms ı zlaş tı rmak * Bağ ı ms ı z duruma getirmek. birliktelik gibi durumlarda toplayan görünüş veya nitelik. gücüne veya yardı mı na bağ lı olan. özgür. tâbi. bağ ı ms ı z sı ralı cümle * Anlam bakı mı ndan birbirine ba ğ lı olduğ u hâlde özneleri. hür. bağ ı ms ı z * Davranı ş lar ı nı . bağ ı ms ı zlaş tı rma * Bağ ı ms ı zla ş tı rmak i ş i. izafî. görecilik. bağ ı ntı lı lı k . *İ ki veya daha çok nitelik aras ı nda matematik iş lemleri yard ı mı ile kurulan bağ lı lı k veya e ş itlik. bağ ı ms ı zlaş mak * Bağ ı ms ı z duruma gelmek. rölâtivizm. müstakil. tâbiiyet. * Herhangi bir kuruluş a. kavramları veya tasar ı mları birlik.

. bağ ı rı ş * Bağ ı rmak i ş i veya biçimi. bağ ı rsak kurdu * Omurgalı lar ı n ve de özellikle insanlar ı n ba ğ ı rsağ ı nda yaş ayan asalak solucan. * Yüksek sesle azarlamak. bağ ı rsak iltihabı * Sindirim organı nda oluş an iltihabî durum ve buna bağ lı hastalı k. ahş a. bağ ı ntı yolu ile baş ka bir ş eye bağ lı bulunma durumu. * Bağ ı ldak. * çok susamı ş olmak. bağ ı rsak kazı ntı sı * Kalı n bağ ı rsak hastalı kları nda çı kar ı lan sümüksü madde. rölâtivite. köseleden yap ı lmı ş yelek. bağ ı rdak bağ ı rgan * Bağ ı rı p çağ ı ran. izafiyet. bağ ı rma bağ ı rmak * Bağ ı rmak i ş i. ş amata ederek. bağ ı rı p çağ ı rmak * öfkeyle bağ ı rmak. bağ ı rsak bağ ı rsak ask ı sı *İ nce bağ ı rsağ ı karnı n arka bölümüne bağ layan ve kar ı n zarı nı n bir bölümünden oluş an askı . * Gürültüyle. ince bağ ı rsak ve kalı n ba ğ ı rsaktan oluş an bölümü. * Ciğ er. görelilik. bağ ı r * Göğ üs. * Kendini belli etmek. * Sindirim organı nı n mideden anüse kadar olan. bağ ı rı ş mak * Bkz. * (insan) Yüksek ve gür ses çı karmak. bağ ı rı yanmak * üzüntü çekmek. bağ ı rı ş çağ ı rı ş * Gürültü. * (ok yayı ve dağ için) Orta bölüm. çok acı duymak. bağ ı rı ş ma * Bkz. tepkisini hemen ve sert bir ş ekilde d ı ş a vuran kimse. bağ rı ş mak. bağ ı rsak ingini * Çoğ unlukla sürgün ve karı n ağ rı sı ile beliren bağ ı rsak iltihabı .* Var olabilmek veya belirlenebilmek için. bağ ı r yeleğ i * Eskiden zı rh altı na giyilen. ş amata. bağ rı ş ma. bağ ı rsak gibi vücut boş lukları nda bulunan organlar ı n ortak adı .

* Hibe etme. bağ ı rsak solucan ı * Ortalama 25 cm boyunda. birinin aracı lı ğ ı yla duyurmak. * Deyimlerde "Tanrı esirgesin. teberru etmek. * Bağ ı ş lanan ş ey. alı nabilecek önlemleri ve yapı labilecek tedaviyi inceleyen tı p dalı . bağ ı ş ı klı k * Bir ödevin veya yükümlülüğ ün d ı ş ı nda kalma durumu. bağ ı rtı * Bağ ı rma sesi. almak. affetmek. özellikle çocukları n bağ ı rsaklar ı nda asalak olarak yaş ayan yuvarlak solucan. öldürürüm" anlamı nda korkutmak. ayı rması n" gibi anlamlarda kullanı lı r. insanları n. bir isteğ i. bağ ı ş çı bağ ı ş ı k . askarit. bağ ı ş lama * Bağ ı ş lamak iş i. bağ ı rtkan * Çok bağ ı rı p çağ ı rmak huyunda olan (kimse). * Görevden çekmek. teberru. eti sevilen bir cins göçebe ördek (Querquedula). bağ ı rtmak * Bağ ı rması na yol açmak. hibe. immünoloji. bağ ı ş lanma * Bağ ı ş lanmak iş i. bağ ı rsaklar ı nı deş erim * "canı na kı yarı m. affetme. af. bağ ı ş lamak * Bir mal veya hakkı karş ı lı k beklemeden birine vermek. kusurundan do ğ acak fı rsatlar ı kaçı rmamak. * Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğ ün d ı ş ı nda kalan. muafiyet. bağ ı rtlak bağ ı rtma * Orta büyüklükte. affedilme.bağ ı rsak otu * Farekulağ ı . bağ ı ş lamamak * karş ı sı ndakinin yanl ı ş ı ndan. * Bazı mikroplara karş ı aş ı veya doğ al yolla kazan ı lmı ş direnç durumu. * Bir haberi. * Bağ ı ş yapan kimse. geliş imini. * Herhangi bir kötü davranı ş için ceza vermekten vazgeçmek. bağ ı ş * Bağ ı ş lamak iş i veya biçimi. bağ ı ş ı klı k bilimi * Bağ ı ş ı klı k olayları nı n ortaya çı kma ş artları nı . * Bazı mikroplara karş ı aş ı veya doğ al yolla direnç kazanm ı ş olan. muaf. acı madan değ erlendirmek. gözdağ ı vermek üzere kullanı lı r. * Bağ ı rtmak i ş i.

demet. ya da birer bağ laçtı r. bağ laç öbeğ i * Bağ laçla veya bağ laçsı z birbirine ba ğ lanmı ş olan. * Bağ ı t yapanlardan her biri. deste. rabı t: Ve. bağ ı tlaş mak * Araları nda bağ ı t yapmak. sı fatları arası na bağ laç alan isim veya sı fat tamlaması . ya. bağ ladı ğ ı yerde otlamak * Bkz. bağ ı ş latma * Bağ ı ş latmak i ş i. veya. bağ ı tlı * Bağ ı tla. bağ ı t bağ ı tçı * Sözleş me. âkit. affedilmek. kontrat. iliş kiler örgüsü veya bağ lantı sı . * Bir ş iirdeki dörtlüklerin her biri. affolunmak. bağ ı tlanmak * Bağ ı t ile sonuçlanmak. bağ ı tlaş ma * Bağ ı tla ş mak i ş i veya durumu. durumlar. sözle ş me ile bağ lanmı ş olan. bağ ı ş latmak * Bağ ı ş lamak iş ini yapt ı rmak. bent. mukavele. bağ laç grubu * Bağ laç öbeğ i. akit.bağ ı ş lanmak * Bağ ı ş lamak iş ine konu olmak. bağ laçlı yan cümle * Birleş ik cümlelerde ki bağ lacı yla temel cümleye bağ lanan yan cümle. * (herhangi bir olguda) Olaylar. aynı nitelikte iki veya daha çok kelimeden oluş an öbek. kontekst. * Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağ layan kelime türü. bağ laçlı * Bağ lac ı olan. bağ ı ş layı cı * Bağ ı ş layan. bağ kesen bağ laç * Makaslı böcek. . bı raktı ğ ı m (bı raktı ğ ı ) ba ğ lad ı ğ ı m (bağ lad ı ğ ı ) yerde (çayı rda) otluyorsun (otluyor). bağ ı tlanma * Bağ ı tlanmak i ş i veya durumu. bağ lam * Cinsleri aynı veya birbirine yak ı n olan ş eylerin bir arada ba ğ lanmı ş ı . affa uğ ramak. bağ laçlı tamlama *İ simleri.

* Gönlünü kazanmak. * (bir iş için) Anlaş ma yapmak. onun anlamı nı . * Beklenen ş ey elde edilmez olmak. putrel vb. * Yapı larda duvarlar ı birbirine ba ğ layan kiriş . kendinden sonraki çekimli fiile veya fiilimsiye zaman ve ki ş i bakı mlar ı ndan uyan -ı p ekini almı ş fiil: Gelip gitti (Geldi ve gitti) Gülüp geçti (Güldü ve geçti) gibi. * Bir iş veya kimse için ayı rmak. bağ lanma * Bağ lanmak i ş i. bağ lama * Bağ lamak i ş i. * Birinde bir ş eye karş ı ilgi. * Düğ ümlemek. . bağ lanmak * Bağ lamak i ş ine konu olmak. ondan önce veya sonra gelen. bağ lamacı lı k * Bağ lamacı nı n iş i veya mesleğ i. bağ lamak * Bağ veya baş ka bir araçla tutturmak. bağ lamsal * Bağ lam ile ilgili. * Bütün ilgisini bir yerde yoğ unla ş tı rmak. değ erini belirleyen birim veya birimler bütünü. * Sevmek. * (yara için) İ lâç koyup bezle sarmak. paket yapmak. bağ lanı ş * Bağ lanmak iş i veya biçimi. bağ lamsal anlam * Bir sözün kullan ı lan veya amaçlanan bağ lama göre anlam kazanmas ı . içten bağ lı olmak. kontekst. * Yalnı zca belli bir iş le uğ raş mak. * Bağ lama çalan kimse. irtibat. tutmak. bağ lanak bağ lanı m * Bağ lanı lacak ş ey. * Bağ lanmak iş i veya biçimi. bağ lamacı * Bağ lama yapan veya satan kimse. * Geçiş i engellemek. bağ lamalı k * Bağ lama yapmaya yarayan. * Baş ka bir iş le uğ raş amaz durumda olmak. * Üç çift telli olan ve mı zrapla çalı nan bir saz. * Denk yapmak. bitirmek. * Sona erdirmek. istek uyandı rarak o ş eye ilgi. bağ lama zarf fiili * Ve bağ lac ı görevinde kullanı larak. tamamlamak. * Oluş mak.* Bir dil birimini çevreleyen. tahsis etmek. * (siyasî veya sosyal konularda) Yan tutma. yakı nlı k duyması nı sağ lamak. bağ lantı . * Uyulması zorunlu olmak. birçok durumda söz konusu birimi etkileyen. meydana gelmek.

ili ş ik veya ilgili bulunmas ı . sözleş me yapmak. bağ lantı sı z * Araları nda bağ lantı bulunmayan. bağ lantı kurmak * irtibat sağ lamak. kolona ileten boru. tahsis edilmek. bağ laş ma * Bağ laş mak iş i. bağ laş ı klı k * Bağ laş ı k olma durumu. bağ lantı *İ ki veya daha çok ş eyin birbiriyle bağ lı . bağ lantı ünlüsü * Bkz. * Araları nda ortak çı kar bulunan devletler iliş kisi. * haberleş me sağ lamak.* Bir ş ey bir kimseye ayrı lmak. * Askerî. bağ lantı sı zlı k siyaseti * Bağ lantı sı z ülkelerin izlediğ i siyaset. bağ lantı yapmak * iliş ki kurmak. rabı talı . bağ lantı borusu * Katlardaki pis ve kirli suları toplayan. *İ ki ş ey arası nda ili ş ki sa ğ layan ba ğ . bloksuz. bloksuz ülkeler. ittifak etmek. bağ laş ı m * Eş leme. sebep gibi birbiriyle sı kı sı kı ya bağ lı ve kar ş ı lı klı bağ ı mlı olan (nesne. bağ laş mak * Bir ş ey yapmak için birbirine antla ş ma veya sözle ş me ile bağ lanmak. bağ lantı sı z ülkeler * Bağ lantı sı zlı k siyaseti izleyen ülkeler. bağ latma . siyasî yönden hiçbir bloka girmeme siyaseti. ittifak. irtibat. * Sonuç. siyasî yönden hiçbir bloka bağ lı olmayan (ülke). bağ layı cı ünlü. bağ lantı ünsüzü * Bkz. bağ laş ı mlı * Araları nda karş ı lı klı destek ve bağ ı mlı lı k bulunan. bağ lantı sı zlı k * Bağ lantı sı z olma durumu. bağ laş ı k * Araları nda anlaş ma veya sözle ş me sağ lanmı ş olan (kimse veya topluluk). müttefik. bağ lantı sı zlı k politikas ı * Askerî. bağ lantı lı * Araları nda bağ lantı bulunan. irtibatlı . bağ layı cı ünsüz. anlaş ma. terim).

aç-ı -l-mak. * Gerçekleş mesi bir ş artı gerektiren. bağ layı cı * Bağ lama niteliğ i olan. bir düş ünceye. bağ lı kredi * Kredi açan ülkeden mal veya hizmet satı n alı nmas ı ş artı ile sağ lanan kredi. * Kapatı lmı ş olan. * Sadı k. bir hat ı raya saygı veya aş k gibi duygularla bağ lanan. koruyucu ünsüz: okul-da-y-ı m. bağ lı k bahçelik. * Bir kuruluş un yetkisi alt ı nda bulunan. bu iliş ki yönünden durumu.* Bağ latmak i ş i. * Organizmanı n değ iş ik yapı . * Bir kimseye. saygı ile yakı nlı k duyma ve gösterme. özellik ve olayları nda görülen karş ı lı klı ilgi. bahçesi zengin ve bol olan (yer). büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmi ş (erkek). sı nı rl ı . bağ lı la ş mak *İ ki ş ey arası nda karş ı lı klı ba ğ ı ntı olmak veya bağ lı lı k kurmak. biri olmadan öteki düş ünülemeyen iki ş eyin. üzüm bağ lar ı çok olan (yer). sevgi. * Bağ yeri. bağ latmak * Bağ lamak i ş ini yapt ı rmak. bağ layı cı ünlü * Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile baş layan eklerin getirilmesi s ı rası nda ve kök ile eki birbirine ba ğ layan ünlü: al-ı -r. bağ lı olmak * tâbi bulunmak. korelâsyon. bağ lı la ş ı m *İ ki veya daha fazla değ iş ken arası ndaki bağ ı ntı . tutkun. * Sı nı rlanmı ş . merbutiyet. bağ lı la ş ı k * Biri ötekine bağ lı olarak var olan. bağ lı kalmak * uymak. gec-i-k-mek vb. bağ lı su bağ lı k * Ağ açta hücre zarı nı n emdiğ i ve taş ı dı ğ ı su. * Bağ lamaya ve birle ş tirmeye yarayan: "Ve" ba ğ lay ı cı bir edattı r. kapalı . tâbi olmak. bağ layı cı ünsüz * Ünlü ile biten kelime kök ve gövdelerine ünlü ile baş layan bir ek eklendiğ inde araya giren y ünsüzü. tâbi. vabeste. eski-y-ince vb. bağ lı la ş ma * Bağ lı laş mak iş i. * Uyulması zorunlu. sadakat. * Bir halk inanı ş ı na göre. bağ lı * Bir bağ ile tutturulmuş olan. .-ğ i * Bağ ı . bağ lı lı k * Bağ lı olma durumu. * Birine karş ı .

bağ nazca davranı ş . bağ nazlaş ma * Bağ nazlaş mak durumu. . * biriyle ilgilenerek onu koruyup kayı rmak. bağ rı yanı k * Çok dert. mutaassı p. birlikte ba ğ ı rma. bağ rı na basmak * kucaklamak. bağ rı ş tı rmak * Bağ ı rması na yol açmak. bağ rı ş çağ rı ş * Gürültü. içine iş lemek. sı kı ntı çekmiş . bağ rı ş a çağ rı ş a * Büyük gürültü ederek. bağ rı yufka * Yufka yürekli. hep birden bağ ı rtmak. acı .* Bkz. * Bir düş ünceye. bağ rı ş * Bağ ı rmak i ş i veya biçimi. ş amata ederek. bağ naz * Bir düş ünceye. ş amata. bağ sı z * Bağ ı bulunmayan. bağ nazlı k * Bağ naz olma durumu. bağ rı nı delmek * çok dokunmak. bağ rı ş ma * Bağ rı ş mak i ş i. taassup. yetiş tirmek. bir inanı ş a aş ı rı ölçüde bağ lanı p ondan baş kası nı düş ünmeme durumu. Bağ lı la ş ı m. bağ rı ş mak * Birlikte veya karş ı lı klı bağ ı rmak. bağ rı ş tı rma * Bağ rı ş tı rmak iş i veya durumu. merhametli. bağ rı na taş basmak * sesini çı karmaksı zı n her türlü acı ya katlanmak. bağ nazlaş mak * Bağ naz duruma gelmek. dertlenmek. * Gürültüyle. bağ rı nı ezmek * üzülmek. taassup. bir inanı ş a aş ı rı ölçüde bağ lanı p ondan baş ka bir düş ünce ve inanı ş ı kabul etmeyen. bağ ı rarak çağ ı rarak. bağ rı kara *İ skete ku ş unun bir türü (Saxicola torquata).

karabiber gibi maddeler. çarpı ş malarda gücü ve yı lmazlı ğ ı yla üstünlük kazanan veya yiğ itlik gösteren (kimse).baha * Paha. zencefil. bahaneli * Bahanesi olan. 21 Martta gündüz gece eş itliğ iyle baş layarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten. karanfil. bahad ı r * Savaş larda. İ ran'dan baş ka Avrupa ve Amerika'da da yayı lmı ş bir din. bahane bulmak * bir iş i yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek. . Bahaî Bahaîlik bahane * Bahaîlik yanlı sı kimse. * Bir ş eyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep. saman nezlesi. bahar nezlesi * Bkz. baha biçmek * değ erini belirlemek. ilkbahar. bahanesiz * Bahanesi olmayan. bahar * Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullan ı lan tarçı n. bahar * Kuzey yarı m küre için. yüzyı lda Babîlikten do ğ mu ş olan. * Bu mevsimde ağ açlarda açan çiçekler ve yapraklar. bahane aramak * bir iş i yapmamak için sebep aramak. bahar bayram ı * Genellikle mayı s ay ı nı n ilk günlerinde kutlanan bayram. baharat * Tarçı n. durumu. kı ş ve yaz aras ı ndaki mevsim. bahane etmek * herhangi bir ş eyi sebep olarak ileri sürmek. bahar noktas ı *İ lkbaharda gündüz gece eş itliğ i anı nda güneş in gök ekvatoru çizgisi üzerinde bulunduğ u nokta. * Gençlik çağ ı . karanfil. zencefil. ilkyaz. bahad ı rl ı k * Bahadı r olma özelliğ i. karabiber gibi maddelerin toplu ad ı . bahar dönemi * Yı lı n kı ş tan sonra gelen ilk aylar ı . * XIX.

bostan. bahçemsi * Bahçeye benzeyen. baharatlandı rmak * Baharat ile süslemek. *İ çinde karabiber. karanfil. . lezzetlendirmek veya baharat ekmek. ağ aç ve sebze yeti ş tirme i ş iyle u ğ ra ş an kimse. * Bahçe yapma iş i. bahçesiz * Bahçesi olmayan. bahçeli * Bahçesi olan. bahçelik * Bağ lar ı .baharatçı * Baharat satan kimse. doğ al olarak yeti ş tirilen domates türü. bahar tasviri ile baş layan kaside. bahar ı baş ı na vurmak * (alay yollu) gençliğ in verdi ğ i coş kuyla gereksiz veya aş ı rı davranı ş ta bulunmak. tarçı n gibi bahar bulunan. bahçe gibi düzenlenmiş yer. bahçe kekiğ i * Bahçelerde özel yöntemlerle yetiş tirilen kekik. bahçeleri olan (yer). * Çiçek ve ağ aç yetiş tirilen yer. baharatçı lı k * Baharat satma iş i. baharcı * Baharat alı m satı mı yla uğ raş an (kimse). bahçe nanesi * Bahçelerde yetiş tirilen bir nane türü. baharatsı z * Baharatı olmayan. baharatlı * Baharatı olan. bahçe domatesi * Tarla ve bahçelerde sun'î gübre kullanmadan. bahçe makas ı * Çeş itli ot ve bitkileri düzgün kesmek ve budamak amacı yla yapı lan bir makas türü. bahçecilik * Bahçecinin iş i. bahariye baharlı bahçe * Divan edebiyatı nda. * Sebze yeti ş tirilen yer. bahçeci * Çiçek.

bahç ı vanlı * Bahçı vanı bulunan. konu. * Söz. bahse girmek * görüş ünde veya iddiası nda haklı çı kacak tarafa bir ş ey verilmesini kabul eden sözlü anlaş ma yapmak. bahisçi * Oyunlarda veya at yarı ş lar ı nda yar ı ş ı n sonuçları nı tahmin ederek bahis oynayan veya oynatan kimse. mü ş terek bahisçi. bahis konusu * Söz konusu. . bahis * Konuş ulan ş ey. * Bir kitabı n bölümlerinden her biri. bahsetme * Bahsetmek iş i. * Aruzdaki vezin takı mlar ı ndan her biri. bahriye çifte tellisi * Hareketli bir halk oyunu ve ezgisi. * Deniz Harp Okulu öğ rencisi. bahir * Deniz. * Görüş ünde veya iddiası nda haklı çı kacak tarafa bir ş ey verilmesini kabul eden sözlü anlaş ma. * Denizle ilgili. bahis mevzuu olmak * üzerinde konu ş ulmak. bahriyeli * Deniz Kuvvetlerine bağ lı asker. * Mevlid'in bölümlerinden her biri. *İ çinde cinsel konularla ilgili açı k saçı k yazı lar ı n. * Yalı çapkı nı . söz konusu olmak. bahç ı vanlı k * Bahçı vanı n yaptı ğ ı iş . * Bir bahçenin düzenlenmesi ve bakı mı yla görevli kimse. bahis tutu ş mak * karş ı lı klı bahse girmek. bahis açmak (veya aç ı lmak) * belli bir konuda konuş maya baş lamak (ba ş lan ı lmak). resimlerin bulunduğ u eser. bahname bahrî bahrî bahriye * Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluş lar ı nı n bütünü.bahç ı van * Geçimini bahçe ürünlerini yetiş tirip satmakla sağ layan kimse.

istenen sonuca ula ş mamak.bahsetmek * Bir konu üzerinde söz söylemek. mutsuz olmak. bahsi kapamak * bir konu üzerindeki konuş mayı kesmek. bahsi geçmek * bir konu üzerinde konu ş ulmuş olmak. talihe bağ lı iş . talih. talih yüzüne gülmek. bahş iş (veya beleş ) at ı n diş ine bakı lmaz * para verilmeden sa ğ lanan bir ş eyin ufak tefek kusurlar ı nı hoş görmelidir. bahş iş * Bir hizmet görene hakkı ndan ayr ı olarak verilen para. bahş etme * Bahş etmek i ş i. bahtı na küsmek * talihsizliğ inden yakı nmak. kader. bahsi tazelemek * konuş mayı aynı konu üzerine getirmek. baht * Olacakları n. *Ş ans. bahtı bağ lı olmak * talihi kapalı olmak. bahsi kazanmak * ileri sürülen. bahş etmek * Bağ ı ş lamak. baht iş i * Talihe bı rakı lmı ş . . bahtı açı lmak * talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek. sözünü etmek. bahsi kaybetmek * ileri sürülen. sunmak. bahtı kara * Mutsuz. bahtı açı k olmak * bir konuda ş ansı yaver gitmek. savunulan görüş ün do ğ ru olduğ u belli olmak. savunulan görüş ün yanlı ş olduğ u ortaya çı kmak. bahtı açı k * Talihli. konuş mak. bahtı kapanmak * talihsizliğ e uğ ramak. kaçı nı lmaz olduğ unu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiğ i hayat tarzı . * (kı zlar için) evlenecek istekli çı kmamak. mutluluk. talihsiz. bahtı kara olmak * sürekli olarak talihi yaver gitmemek.

bahusus bak bak! bak! * iş te. nazı r. bahtl ı bahtsı z * Bahtı kötü olan. * Bahtı iyi olan. bakanak * Geviş getiren hayvanları n ayakları nı n arkas ı ndaki körelmiş tı rnak. bakam bakan * Baklagillerden. mutsuz.bahtiyar * Bahtı olan. genellikle milletvekilleri aras ı ndan. merak. bahtsı zl ı k * Bahtsı z olma durumu. bakalit bakalitli * Bakalit bulunduran. * Hükûmet iş lerinden birini yönetmek için. mutlu. hükûmet. odunundan kı rmı zı boya çı karı lan bir a ğ aç. mutluluk. bahtiyarl ı k * Bahtlı olma durumu. bakalit kaplamalı . üstelik. . bakakalmak *Ş aş kı nlı ğ a uğ ray ı p ne yapacağ ı nı bilmez durumda kalmak. vekil. baş bakan tarafı ndan seçilerek cumhurba ş kanı nca onayland ı ktan sonra i ş baş ı na getirilen yetkili. * Bakmak iş ini yapan (kimse). uyarma gibi anlamları nı peki ş tirir. kemik çı kı ntı sı . talihsiz. kuş ku. özellikle. *ş aş ma bildirir. talihli. bakalorya * (eskiden üniversite ve yüksek okullara girebilmek için lise ö ğ reniminden sonra verilen) Olgunluk s ı navı . * küçümseme bildirir. mutsuzluk. mutlu. talihli. bakaç * Dürbün. * Hele. *ş aş ma anlatı r. bakalı m (veya bakayı m) * içinde yer aldı ğ ı cümlenin güvensizlik. bakakalma * Bakakalmak iş i veya durumu. bakanlar kurulu * Baş bakan ve bakanlardan olu ş an kurul. bakkam (Haematoxylon campechianum). bahtlı . * Formaldehit ile bir fenolün yoğ unla ş mas ı sonucu elde edilen yapay reçine.

bakarak bakarsı n bakaya * göre. güneye veya kuzeye karş ı konumunu belirleyen. bakı m yapmak * araç ve gereçlerin düzenli çalı ş ması için onarı mı nı yapmak. nezaret. * Bir ş eyi satı n almayı düş ünmeden yalnı zca bakarak ilgilenen (kimse). darülâceze. . bakı lma bakı lmak bakı m evi * Bakı ma ihtiyacı olan kimselerin bakı ldı kları . * olur ki. * Ait olduğ u yı l içinde toplanamayı p ertesi yı la kalan vergiler. * Kademe. * Falcı lı k. * Bakmak iş ine konu olmak veya bakmak i ş i yapı lmak. * Öküz. * Fal. * Kalı ntı lar.bakanl ı k * Bakan olanı n durumu ve görevi. bakı * Özellikle dağ lı k yörelerde bir yamacı n güneş ı ş ı nları na. bakar bakar kör * Gözleri sa ğ lam göründü ğ ü hâlde göremeyen. barı ndı klar ı kurulu ş . * Askerlik çağ ı na girenlerden son yoklamada bulunarak askere alı nmı ş oldukları hâlde ça ğ rı ldı klar ı nda gelmeyen veya gelip de k ı talar ı na gitmeden topland ı kları yerlerden veya yollardan savuş anlar. * Bakanı n yönetimi altı ndaki kuruluş ları n bütünü veya bu kuruluş lar ı n bulundu ğ u yer. bakı m yurdu * Yoksul veya kimsesiz yaş lı ve sakatları n barı ndı rı lı p bakı ld ı kları yurt. * Çok dikkatsiz (kimse). bakar m ı sı nı z? * seslenme ünlemi. bakı m * Bir ş eyin iyi geliş mesi. * Falcı . vekâlet. * Kurum ve kuruluş larda motorlu araçlar ı n onarı ld ı ğ ı ve korundu ğ u yer veya birim. bakı cı lı k * Bakmak iş i. iyi bir durumda kalması için verilen emek veya emek verme biçimi. bakı cı * Bakmak iş iyle görevlendirilen kimse. bakara *İ skambil kâğ ı dı ile oynanan bir kumar. sı ğ ı r. bunun sonucu olarak da do ğ al ş artları nı tespit eden durumu. * Bakı lmak iş i. vekillik.

bakı mlı bakı mlı k * Filmin kartpostal büyüklüğ ünde cam bir perde üzerinde görünmesini sa ğ layan cihaz. bakı r * Atom numarası 29. bak ı lmamı ş . niş angâh. bakı nmak * Bakmak iş i yapı lmak. * Bakı rdan yapı lmı ş . araş tı rmak. üzerinde iyi çalı ş ı lmı ş . bakı r kaplama * Demir benzeri madenlerin yüzeyinde bakı r katman oluş turma iş lemi. * Bakı nmak iş i.bakı mcı * Bakı m iş ini yapan kimse. yoğ unluğ u 8. bakı mı ndan * Bakı ş veya görüş aç ı sı . Kı saltması Cu. bakı r oksit * Kimyasal formülü CuO veya Cu2O olan bakı rı n oksit biçimi. bakı ncak * Tüfeklerde hedefin uzaklı ğ ı na. bakı r çalmak * (bakı r kaptaki yemek) bak ı r tuzlar ı ile zehirli duruma gelmek. *İ yi bakı lmı ş . bakı ndı bakı nma * Bak hele. doğ ada serbest veya birleş ik olarak bulunan. bakı r çal ı ğ ı * Bakı r tuzları ile zehirli duruma gelmiş . bakı r ala ş ı mı * %1'in üzerinde çözünmüş elementlerin olu ş turduğ u bakı r ala ş ı mlar ı nı n genel adı . olacak ş ey mi? gibi ş aş ma anlatı r. değ erlendirme aç ı sı . yüzüstü bı rakı lma durumu. * Yeş ile çalar mavi renk. * Muayene olmak. çevreye göz gezdirmek. kolay dövülür ve iş lenir olduğ undan eski çağ lardan beri türlü iş lerde kullanı lan. bakı r pas ı * Bakı r üzerinde nemli havalarda oluş an bak ı r hidrokarbonat. terk edilme. bakı mlı lı k * Bakı mlı olma durumu. yönü. -e göre. bakı ms ı zl ı k * Bakı msı z olma.95 olan. bakı r rengi . bakı ms ı z * Özen gösterilmemiş . 10840 C ye doğ ru eriyen. * Bakı rdan yapı lmı ş kap. yakı nlı ğ ı na göre ayar edilecek biçimde yap ı lmı ş iner kalkar gez. kı zı l renkli element. ı sı ve elektriğ i iyi ileten.

mütenazı r. biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunlu ğ u. bakı ş ı mlı . bakı ş ı mlı * Bakı ş ı mı bulunan. benzer noktalar ı kar ş ı lı klı olarak aynı uzaklı kta bulunan iki benzer parçanı n birbirine göre olan durumu. bakı rc ı * Bakı r iş leyen veya bakı r kap kacak satan kimse. bakı ş ı k * Bkz. bakı ş ı ms ı z. bakı ş atmak * kı sa bir sürede bakı p geçmek. bakı ş açı sı * Bir olayda. bakı rl ı bakı ş * Bakı r içeren maddeler. bakı r taş ı * Malakit. bakı rc ı lı k * Bakı r kap yapma veya satma iş i. bakı ş ı m *İ ki veya daha çok ş ey arası nda konum. simetri. * Kaçamak ve gizli olarak birbirine bakmak. * Bakmak iş i veya biçimi. . düş ünceyi belirli bir yönden inceleme.* Kı zı la yakı n kahverengi. bakı rla ş ma * Bakı rlaş mak durumu. bakı ş ma * Bakı ş mak i ş i. bakı ş mak *İ ki veya daha çok kimse birbirine bakmak. tenazur. bakı ş ı ms ı z * Araları nda bakı ş ı m bulunmayan (iki ş ey) veya iki yanı arası nda bak ı ş ı m olmayan (bir ş ey). (rengi) bakı rı n rengine benzemek. bakı r sülfat * Göz taş ı . görü ş açı sı . * Bu renkte olan. göz taş ı . bakı ş ı ks ı z * Bkz. asimetrik. asimetri. konuyu. * Eksen olarak alı nan bir doğ rudan. bakı r tuzu * Bakı r sülfat. bakı ş ı ms ı zl ı k * Bakı ş ı ms ı z olma durumu. simetrik. bakı rla ş mak * Bakı r rengini almak.

* Bir ş eyden artan (miktar). daimî. . bozulmamı ş lı k. * Yiyecek. öteki. * El değ memiş . kalı mlı olmak. * Büyük bakkal dükkânı . * bir ş eyden artmak. * Bakire olma durumu. * (toprak için) İ ş lenmemi ş . bakla çiçe ğ i * Sarı mt ı rak eflâtuna çalan beyaz renkte olan bitki. geri kalan. * Kalı ntı . yurdumuzun her yerinde yetiş tirilen. bakkal kâğ ı dı * Kalı n ve kaba kâğ ı t. bakkal defteri * Karı ş ı k. erdenlik. kullanı lmamı ş . bakkallı k * Bakkalı n iş i. bakkam bakla * Bkz. kalı cı . bakkala b ı rakma! * bir iş i "bakalı m!" diyerek savsaklamak isteyenlere söylenir. * Bir zinciri oluş turan halka veya parçalardan her biri. taneleri badı ç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba). bakiye * Artı k.baki * Sürekli. yeni. * Eskimemiş . bakir * Cinsel iliş kide bulunmam ı ş (erkek). bakam. bakkal bakkal çakkal * Bakkal ve benzeri iş lerle uğ ra ş an esnaf için küçümseme sözü. kalan. düzensiz yazı larla dolu defter. * Bu bitkinin yeş il ürünü veya kuru tanesi. baki kalmak * sürekli. k ı z oğ lan k ı z. * Bu gibi ş eylerin sat ı ld ı ğ ı dükkân. geride kalan. * Baklagillerden. bakire bakirelik bakirlik * Bakir olma durumu. k ı z. * artakalan. yı pranmamı ş . içecek ve baş ka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse. artan. bakkaliye * Bakkal dükkânı nda satı lan ş eyler. * Cinsel iliş kide bulunmam ı ş diş i. el değ memiş lik.

baklavacı * Baklava yapan veya satan kimse. baklams ı meyve * Bkz. baklal ı baklal ı k * Baklası olan. badı ç. baklan baklava * Anguta benzeyen kı rmı zı renkli bir çeş it yaban kazı (Otis tarda). nohut oda. bakla dökmek (veya atmak) * bakla ile fala bakmak. keçiboynuzu gibi. baklagiller * Bakla. badem gibi ş eyler konulan tatl ı . pire gibi küçük böcekler için) çok iri. bakliye. bakla kadar * (bit. akasya. ceviz. fı st ı k. bakla k ı rı * Beyazı çoğ almı ş . bakla ı slanmamak * Bkz. * At donları ndan koyu ve iri lekeli kı r. baklava dilimi * Eş kenar dörtgen biçiminde olan. baklavacı lı k * Baklava yapma veya satma iş i.* Bu renkte olan. baklava açmak * baklava yapmak için gerekli olan ince yufkaları haz ı rlamak. badı çlı pek çok sebze ve ağ açları içine alan. iki çenekli ayr ı taç yapraklı lardan büyük bir bitki familyası . bakla fal ı * Bakla taneleri ile bakı lan bir fal türü. bakla oda nohut sofa * Bkz. ağ zı nda bakla ı slanmamak. fasulye. beyazlamaya yüz tutmuş renk. * Bakla tarlası . . * çok tokluk durumunda "baklava börek olsa yemem" biçiminde kullanı lı r. baklams ı * Bakla biçiminde olan. * Eş kenar dörtgen biçiminde olan nesne. * Çok ince yufkadan yapı larak arası na kaymak. baklaval ı *İ çinde baklava bulunan. baklava börek * (bir baş ka ş eyle kar ş ı laş tı rı ld ı ğ ı nda) çok kolay ve zevkli (iş ).

* açı k söylemekten kaç ı ndı ğ ı bir sorunu sonunda açı klamak. bakterileri içine alan canlı lar. bakteridi *Ş arbon hücresi gibi hareketsiz bakteri. Benzemek. bakteriyolog * Bakterilerle ilgili. * Yapı labilmesi bir ş eye bağ lı bulunmak. * Bir iş i yapmak. * Beslemek. andı rmak. mayalanma veya hastalı klara yol açan. * dikkat çekmek sözü. silindirimsi. denemek. çürüme. ilgilenmek. baksana! baksanı za! * seslenme için kullanı lı r. * Gözetmek. * (hasta için) Muayene etmek. bakraç * Çoğ unlukla bak ı rdan yap ı lan küçük kova. bakterisit * Canlı lar ı n vücudunda veya laboratuar deneylerinde bakterileri fiziksel. baklagiller. klorofilsiz. * Renklerde. önem vererek üzerinde durmak. tedavi etmek. . * Bir bakracı n alabildiğ i miktar. * Bir ş eyin geli ş mesi veya iyi bir durumda kalmas ı için emek vermek. canlı larda bulunan. * Yoklamak. bakteri * Toprakta. tek hücre canl ı . * Bkz. * Baklagillerden elde edilen ürün. * Anlamak. baklaval ı k * Baklava yapı mı nda kullanı lan veya baklava yapmaya elveriş li olan. geçindirmek. bir iş i yapmakla görevli olmak. bakterigiller * Bakterilere verilen ad. farkı na varmak. bakliyat bakliye bakma bakmak * Bakı ş ı bir ş ey üzerine çevirmek. bölünerek çoğ alan. kimyasal etkiyle öldüren (etken). * Bakmak iş i. * Baş ka bir ş eyle ilgilenmeyip elindeki veya önündeki iş le uğ raş ı r olmak. incelemek. suda. * Önem vermek. bakteriyel * Bakterilerle ilgili. küresel. * (yer için) Yüzü bir yöne doğ ru olmak. bakteriyoloji alanı nda çalı ş an kimse. * (bir iş ) Birinden beklenmek. baklay ı ağ zı ndan çı karmak * sabrı tükenip o zamana kadar söylemediğ iş eyleri söylemeye ba ş lamak.*İ çinde baklava desenleri olan. kı vrı k biçimde olan. * Aramak.

. bakt ı rma * Baktı rmak i ş i. bal mumu * Arı lar ı n peteklerini yapmak için karı n halkalar ı arası ndan salgı ladı klar ı yumuş ak ve sar ı msı madde. bal kelebe ğ i * Bal kovanları na çok zarar veren bir böcek (Galleria mellonella). çok iyi. bal yapan eklem bacaklı türü (Apis mellifica). beyinsiz kimse. *ş üpheye yer b ı rakmadan. bal dudaklı * Tatlı dilli. bal bal demekle a ğ ı z tatlı lanmaz * sözde kalan dilek ve tasarı ları n iş bitirmede hiçbir etkisi olmaz. kovanları ndaki petek gözlerine doldurdukları . bal çiçeğ i * Almaş ı k yapraklı . koyu. bal baş ı * En temiz bal. bal ar ı sı * Zar kanatlı lardan. bakteriyolojik * Bakteri bilimi ile ilgili. bakteriyoskopi * Bakterilerin mikroskopla incelenmesi iş lemi. * Olgunlaş mı ş incirin. sı vı madde. bal kabağ ı *İ çi turuncu. adamakı ll ı . kı rmı zı veya k ı rmı zı ya çalar sarı renkli çiçekli ağ açç ı k. rengi beyazdan esmere kadar değ iş en tatlı .bakteriyoloji * Bakterilerin ve genel olarak mikropları n biçimlerini. niteliklerini inceleyen bilim. bal gibi * pek tatlı . iri ve tatlı bir kabak çeş idi (Cucurbita moschata). bal alacak çiçe ğ i bilmek (veya bulmak) * çı kar sağ lanabilecek yeri veya ş eyi bilmek veya bulmak. baktı rmak * Bakması na yol açmak. bal dök de yala * bir yerin çok temiz olduğ unu anlatı r. * Bu maddenin sanayide kullanı lmak için yapay olarak hazı rlanm ı ş ı . * Aptal. baktı kça alı r * güzelliğ i birdenbire göze çarpmayan. bal dudaklı . * Ağ açları n kabuğ undan sı zarak pı htı laş an besi suyu. bakması nı sağ lamak. bal * Özellikle bal arı lar ı nı n bitki ve çiçeklerden topladı kları bal özünden yapı p. bal dudak * Bkz. dı ş ı na sı zan tatlı sı .

arı lar ı n bal yapmak için emdikleri tatlı sı vı . gürbüz (kimse. çocuk. balabanlaş mak * Balaban duruma gelmek. * Üç köş eli. balı kçı la benzer. yumurtalı k ve erkek organları nı n dibinde bulunan ve bal özü çı karan bez. bal mumu yapı ş tı rmak * unutulmaması için iş aret edip dikkati çekmek. bal rengi * Kahverengine çalan sarı renk. toprak boya ile renklendirilmiş bal mumu. bala balaban *İ ri. . bal mumu macunu * Mobilyadaki kusurları n onarı mı nda kullanı lan. balabanlaş ma * Balabanlaş mak durumu. balaban * Atmaca veya doğ an gibi yı rtı cı bir kuş . bal özlü * Bal özü bulunduran. malak. çocuk). bal özü * Bazı çiçeklerin içinde bulunan. *Ş iş man. eti yağ lı ve a ğ ı r. balabanlı k * Balaban olma durumu. * Bu renkte olan. iri bir ku ş (Botaurus). bal özü bezi * Bitkilerin yaprak. balak balalayka * Bkz. bal sa ğ mak * kovandan bal ürünü almak. nektar. büyük. bal tutan parma ğ ı nı yalar * imkânları geniş bir iş in baş ı nda bulunan kimse bu imkânlardan az da olsa yararlanı r. bal özülük * Çiçeklerde bal özünü çı karan bezlerin bulunduğ u organ. * Yavru. üç telli Rus halk sazı . bal pete ğ i * Arı lar ı n içine bal doldurduğ u bal mumu levha. balaban kuş u * Bataklı klarda yaş ayan.bal mumu gibi erimek * çok zayı flamak. irileş mek.

* Kabzanı n demir siperi. üç bentten olu ş an bir Batı ş iiri türü. * Güçlük çı kartan. * Karagöz. muvazene. * Serbest biçimli. yağ lı . pedavra. * Motorlu araçlarda fren yapmayı sa ğ layan. * Arı yeti ş tirme veya bal alı p satma iş i. koyu. tekerleklere gereğ i kadar balans pensi denen kurş un parçası takarak denge sağ lama iş i. balç ı k *İ çinde çe ş itli organik maddeler bulunan. balans pensi * Arabaları n tekerleklerindeki dengeli dönmeyi sağ lamak için cant ile lâstik kenarı na s ı kı ş tı rı lan kurş un parças ı . mil. * Denge. * Eski Türklerde kiş inin an ı lması için mezarı nı n veya baz ı kurganlar ı n etrafı na dikilen taş .balama * Orta oyununda Rum tipi. balast gemi * Ambarları nda yük bulunmayan gemi. * Batı da. ş oselerde düzeltilmi ş toprak üzerine döş enen taş kı rı kları . balar balast * Çatı kiriş i olarak kullanı lan ve kiremitlerin altı na döş enen ince tahta. belirli danslara eş lik eden bir tür ş arkı . tekerlek mili üzerine yerle ş tirilmiş yarı m ay biçimindeki alet. * Demir yolları nda traverslerin altı na. yava ş aş ı nan madde. balata . balat * Orta Çağ da. su geçirmez. * Arı yeti ş tirip bal alan veya satan kimse. balbal balc ı balc ı lı k balçak * Kabza. yapı ş kan çamur. * Soğ uk ve sı cakta büyük bir sürtünme kat sayı sı na sahip olan suya ve ya ğ a dayanı klı . romantik. koyu toprak. * Safra. devredeki akı mı sabit tutmak için konulan direnç. balast yem * Çok büyük miktarda ham selüloz ihtiva eden ve dolayı sı yla yo ğ un yemlerden çok daha dü ş ük sindirilebilir besin maddeleri ihtiva eden ve hayvanlara tokluk hissi vermek amacı yla kullan ı lan yem. daha çok killi. balans balans ayar ı * Otomobilin sarsı lması nı önlemek için. müzik araçları yla çalı nan veya ş arkı olarak okunan eser. *İ çindeki kil oranı yüksek. balast direnç * Gerilimin büyük değ iş imlerinde. matiz ve külhan beyi tipleri tarafı ndan yabancı ülkelerin tiplerine hitap ederken kullanı lan söz. balay ı * Evlilik hayatı nı n ilk ay ı veya ilk günleri.

sinekgiller familyas ı ndan. balerin . karasineğ e çok benzeyen.balç ı k hurması * Sandı klara bası larak kurutulan hurma (veya kuru incir). bald ı rpatlatan * Güreş te hasmı n bir ayağ ı nı tutarak diz kapa ğ ı na kadar büküp üzerine yüklenme oyunu. bald ı rı kara * Nemli yerlerde yetiş en birçok e ğ relti otu türünün ortak adı . kan emen. * Kı lı ç kayı ş ı nı n aş ağ ı uzanan parçası . bald ı ranlı k * Çok baldı ran yetiş en yer. bald ı z baldo *İ ri ve dolgun taneli. karabaldı r. ağ u otu. balç ı klı bald ı r * Bacağ ı n dizden ayak bileğ ine kadar olan bölümü. nemli yerlerde yetiş en zehirli bitkilerin ortak ad ı . yüz suyu dökerek elde edilen kazanç. hayvan sa ğ lı ğ ı yönünden zararl ı bir sinek türü (Stomaxys calcitrans). bald ı r bacak * Açı k saçı k görülen kadı n bacağ ı . bald ı rsokan * Çift kanatlı lar ı n. bald ı r kemiğ i * Baldı rda bulunan iki kemikten ince olan ı . * Bu bitkiden çı kar ı lan zehir. * Bu tür gösteri yapan sanatçı topluluğ u. çoğ unlukla sahne düzenine ve müziğ e dayalı gösteri türü. serseri. (Conium maculatum). bald ı rak * Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aş ağ ı olan bölümü. bale * Belli hafif figürlere. bald ı ran bald ı ran ş erbeti * Acı çekerek. hastalı k bula ş tı ran. balç ı k inciri * Kurutulmuş incir. * Balçı ğ ı olan. pilâvlı k pirinç. *Ş eytan otu. bald ı rgan * Baldı ran. * Bu bölümün yumuş ak ve ş iş kin olan arka tarafı . * Maydanozgillerden. bald ı rı çı plak * Ayak takı mı ndan. incik. balçı k hurması . * Erkeğ e göre karı sı nı n kı z kardeş i. iş siz. ş eytan tersi otu (Ferula assa-foetida). ad ı m atı ş lara.

balgam taş ı * Damarlı ve yarı saydam bir tür Kad ı köy taş ı . dalgı ç. bal ı ğ a çı kmak * balı k avlamaya gitmek. balet balgam * Bale yapan erkek sanatçı . patetes ve domatesten haz ı rlanan bir çorba türü. * Suda piş irilip kı lçı klar ı ayı klanmı ş . solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanları n genel adı . Kova ile Koç burçları arası nda yer alan burcun adı .* Bale yapan kı z veya kadı n sanatç ı . ağ ı zdan dı ş ar ı atı lan sümüksü madde. bal ı k kartal ı . balgamlı * Balgamı olan. * Solunum organları nı n salgı ladı ğ ı . bal ı k bal ı k * Omurgalı lardan. yağ . Hac ı bektaş taş ı . bal ı k istifi * Çok sı kı ş ı k olarak bir yere dolmuş (insanlar). balgümeci * Bal peteğ ini and ı ran bir tür dikiş büzgüsü. bal ı k adam * Deniz dibine inilebilecek donanı mla su altı nda çalı ş mayı iş edinen kimse. ne zayı f olan. biçimli tombul. kurbağ a adam. incecik kı yı lmı ş balı k ile soğ an. bal ı k bilimci * Balı klar s ı nı fı nı inceleyen bilim adamı . balgam atmak * yapı lmakta olan bir iş veya bir konu üzerine kuş ku uyandı racak bir söz söylemek. bal ı k çorbas ı * Beyaz etli balı klardan yapı lan bir tür çorba. mühresenk. bal ı k etinde * Ne ş iş man. bal ı k bilimi * Su ürünleri araş tı rmaları nda özellikle balı klar s ı nı fı nı inceleyen bilim. bal ı k eti * Omurgalı lardan. balerinlik * Ası l mesleğ i balerin olan kimse. bal ı k baş tan kokar * bir iş te aksaklı ğ ı n baş ta olanlardan ba ş lad ı ğ ı nı anlatı r. * Zodyak üzerinde. suda yaş ayan. balhane * Bal süzme ve paketleme iş lemlerinin yapı ld ı ğ ı yer. suda yaş ayan hayvanları n yumuş ak ve açı k renkli eti. Zodyak. havuç.

bal ı k tabağ ı * Balı k koymaya yarayan kap. su kı yı lar ı nda yaş ayan. bal ı k kava ğ a çı kı nca * hiçbir zaman olmayacak iş ler için söylenir. bal ı k unu * Kurutulmuş balı ktan özel iş lemlerle elde edilen un. bal ı kçı yaka * Kazaklarda boynu saran ve katlanabilen yaka. zehirli meyvesiyle bal ı klar ı sersemleterek avlamaya yarayan bir bitki (Anamirta). bal ı kçı lgiller * Leyleksiler takı mı nı n balı kçı llar alt takı mı na giren bir familya. * Morina balı ğ ı nı n karaciğ erinden çı karı lan ve hekimlikte zayı fl ı ğ a karş ı kullanı lan iyotlu. bal ı k sütü * Yumurtlama sı rası nda erkek balı kları n çı kard ı ğ ı beyaz madde. bal ı kçı düğ ümü *İ ş leme baş langı cı nda yapı lan ve sonra kolayca çözülerek iş in tersine de tutturulan düğ üm ş ekli. vitaminli ya ğ .* Kartallardan. bal ı k otu * Cava ve Malabar'da yetiş en. * Uzun bacaklı lardan. bal ı k pazarı * Balı kçı lar ı n avlad ı ğ ı balı klar ı n günlük ve taze olarak satı ş a sunuldu ğ u yer. yı rtı cı kuş (Pandion haliaetus). bal ı k yiyen. * Çoğ unlukla mersin balı ğ ı nı n. fakat ba ğ lama gücü yüksek yapı ş tı rı cı . bal ı kçı kazağ ı * Balı kçı lar ı n so ğ uk ve nemli havalarda giydiğ i boğ azl ı ve yünlü kal ı n kazak. yavaş kuruyan. su kı yı ları nda yaş ayan. bal ı k tutmak * balı ğ ı avlamak. bal ı kçı * Balı k tutan veya satan kimse. kahverengi çizgili. havyar. * Yayvan servis tabağ ı . bal ı kçı lı k . * Balı kçı lara özgü. bal ı k yiyerek beslenen büyük bir kuş (Ardea cinerea). bal ı kla beslenen. eritilmiş bal mumuna batı rı larak hazı rlanan yumurtas ı . bal ı k tutkalı * Balı k endüstrisi artı kları ndan üretilen. beyaz. boğ azl ı k. bal ı kçı l * Balı kla beslenen. üremelerini sa ğ layan yumurta. bal ı k yemi * Balı k avlamada oltanı n ucuna takı lan genellikle yiyecek türü madde. bal ı k yumurtası * Balı klar ı n daha çok sı ğ yerlere bı raktı klar ı . bal ı k yağ ı *İ ri balı k ve deniz hayvanları nı n sanayide kullanı lan ya ğ ı . boynu ve gagası uzun. ticarî merkez.

falyanos (Balaena mistycetus). deniz kı rlangı cı (Sterna hirundo). avlama iş i.* Balı k tutma. bal ı klandı rma * Balı klandı rmak iş i. erinleş mek. bal ı klı * Balı ğ ı olan. uzun ve çatal kuyruklu. * erinlik çağ ı na ermek. kad ı rga bal ı ğ ı . bal ı kçı llar * Çoğ unlukla uzun bacaklı . uzunluğ u 20 m. * Yollarda suları n ortada toplanmayarak iki yana akmas ı için yapı lan ş iş kinlik. bal ı klandı rmak * Balı k ile doldurmak. uzun gagalı balı kçı l cinsinden kuş lar familyası . buluğ çağ ı na ermiş olan. balina * Balinalardan. uzun çubuk. esnek. . göl ve ı rmaklarda balı k yatağ ı olan yer. eriş mek. * Bir iş e. bal ı klava * Deniz. düz ve baş aş ağ ı bir biçimde. ak ı l baliğ olmak. bal ı kçı n * Perde ayaklı lardan. kemik gibi ş eylerden yapı lmı ş halka. soğ uk hava deposu olan yer. * Balı k üretme. bal ı ktan yararlanma ve satma iş i. bal ı kgözü * Ayakkabı lar ı n bağ geçirilen deliklerine ve kemer deliklerine takı lan maden. ya ğ ı ve çubukları için avlanan memeli hayvan. bal ı klama * (suya dalmada. bal ı ksı rtı * Balı k kı lç ı ğ ı biçiminde birbirine paralel ve çapraz çizgili kumaş deseni. * Balı ğ ı olmayan. bulu ğ a ermek. bali ğ olmak * bulmak. bir harekete sonucunun ne olacağ ı nı düş ünmeden giriş erek. uzunca gagalı . atlamada) Balı k gibi gergin. * Giysilerin dik ve düzgün durması için bazı yerlerine özellikle yakalar ı na konulan sert. bal ı klamak * Bal ı klama tarzı suya atlamak. bal ı knefesi * Balinagillerin baş ı ndan çı kar ı lan ve kozmetik maddeler ve süslü mumlar yapı mı nda kullanı lan bir ya ğ . ağ ı rl ı ğ ı 200 ton olan. yassı . bal ı kgözü objektif * Normal objektiflerden çok daha geniş açı yı alan ve görüntüyü dı ş bükey ayna görüntüsü biçiminde veren objektif türü. deniz kı yı lar ı nda yaş ayan bir ku ş cinsi. bal ı ksı z bali ğ * Döl verme çağ ı na eren. bal ı khane * Balı klar ı n toptan satı ş a çı karı ld ı ğ ı . bir duruma. süslemek. dar.

Balkar Balkarca balkı * Bkz. parlak. çevresi duvar veya parmaklı kla çevrili bölümü. * Kesik kesik ağ rı mak. * Balina takı lmı ş olan. balkı r * Parı ltı . balkı ma balkı mak balkon . Balkanoloji * Balkan ulusları nı n dili. * Su halkalanmak. Bulgaristan. Kosova. *Ş imş ek çakmak. Balkanlar * Hı rvatistan. tarihi ve kültürü ile uğ raş an bilim dalı . Romanya. Balkanl ı lı k * Balkanlı olma durumu. Balkanolog * Balkanoloji uzmanı . balina geçirilmiş olan (giysi). Balkanlarla ilgili. Karadağ . esnek kemiksi bölümlerin ad ı . Makedonya. * Bkz. Malkar. Balkanl ı * Balkan devletlerinden olan. balinalar balinalı balistik * Ateş li silâhlarda barut gazı nı n bası ncı ile fı rlayı p hedefe varı ncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim. kutup denizlerinde ya ş ayan memeli hayvanlar familyas ı . * Örnek hayvanı balina olan. *Ş imş ek. Yunanistan ve Trakya'y ı içine alan bölge. boynuz dokusunda.balina çubu ğ u * Balinanı n ağ zı na aldı ğ ı suyu dı ş ar ı ya süzüp içindeki deniz hayvanlar ı nı tutması na yarayan ve üst çenesinin iki yanı nda tarak diş leri gibi sı ralanmı ş . * Güzel süslü. S ı rbistan. Slovenya. sancı mak. * Bir yapı nı n genellikle üst katları nda d ı ş arı ya doğ ru çı km ı ş . parı ldamak. * Ağ rı . Bosna-Hersek. Arnavutluk. Malkarca. balina ya ğ ı *İ spermeçet balinası nı n kafa sinüslerinde bulunan yağ . * Balkı mak iş i. dalgalanmak. * Parlamak. sanc ı . balkan * Sarp ve ormanlı k sı ra da ğ lar.

ball ı babagiller * Nane. ballandı rmak *İ mrendirecek biçimde övmek. ballandı rma * Ballandı rmak iş i. * Ballı k hastal ı ğ ı olan. balon * Isı tı lmı ş hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan. ball ı k * Bal konulan kap. beyaz çiçekli ve çok y ı llı k otsu bir bitki (Lamiumalbum). * Ballı baba. ballanma * Ballanmak iş i. düzenlemek. * Tatlı laş mak. ball ı baba * Ballı babagillerden. balkonumsu * Balkona benzer. ball ı klı balo * Danslı ve resmî giyimli gece toplantı sı . ball ı börek * Çok lezzetli. atmosferde uçabilen. lâvanta çiçeğ i. ball ı börekli olmak * çok iyi anlaş mak. * Bağ larda görülen külleme hastalı ğ ı . ballanmak * Bal bulaş mak. tatlanmak. kekik gibi kokulu bitkileri içine alan ve iki çenekli bitiş ik taç yaprakl ı lardan oluş an bir familya. ball ı dar ı *İ ncir. olgunlaş mak. ball ı *İ çinde bal bulunan. ballandı ra ballandı ra * Ballandı rarak. balköpü ğ ü * Açı k sarı renk. bal sürülmek. balo vermek * baloyu hazı rlamak. ball ı pasta * Bal ile yapı lmı ş veya içine bal konmuş pasta.* Tiyatro ve sinema gibi büyük salonlarda asma kat. küre biçiminde araç. .

gerekli oyu sağ layamaması dolay ı sı yla seçimin sonuçsuz kalması . iş çi gibi kimselerin eğ lenmek için gittikleri içkili. musallat olmak. sı k ve gür (orman. koru). parçalamak. balsamlı * Balsam içeren. merhem vb. yol açmak. * Önceleri sefer sı rası nda çalı lı k ve ormanlı k yerleri temizlemek. * Odun kı rı cı . balon uçurmak * ilgililerin ne diyeceklerini ve nası l davranacakları nı anlamak amacı yla aslı olmayan bir haber yaymak. sonraları kı zlar a ğ ası na bağ lı olarak sarayı korumak ve sarayı n dı ş hizmetlerini yapmakla görevli kimse. ası lmak. parfüm ve ilâçlar ı n yapı mı nda kullanı lan reçine. yükleri bindirip indirmekle. danslı yer. . balta vurmak * balta ile kesmek.* Hava veya gazla doldurulmuş . balsı ra * Yaprakları n üzerinde olu ş an bir tür küf. baloncu baloncuk * Balon satan kimse. kauçuktan yapı lan çocuk oyuncağ ı . balta balta değ memiş (girmemiş veya görmemiş ) * içinden hiç ağ aç kesilmemiş .). baltac ı k * Küçük el baltası . çadı rları kurup kaldı rmak. antiseptik ve besleyici özelliğ i olan (ilâç. balon gibi. demir araç. yarmak. * Küçük balon. balta olmak * direnerek bir ş ey istemek. balonculuk * Balon yapmak veya satmak iş i. belsem. * Yangı n söndürme kuruluş ları nda balta kullanan er. balon lâstik * Bisikletlerde kullan ı lan bir lâstik türü. vakitli vakitsiz tedirgin etmek. boynu dar cam kap. * Baz ı ağ açlardan elde edilen. baltaba ş * Baş bodoslaması omurga hattı na dikey olarak çelik lâmadan yapı lmı ş (gemi). * Gemici. baltac ı * Balta yapan veya satan kimse. balotaj baloz balsam * Bir seçimde adaylardan hiçbirinin. * Bir tür kudret helvası . * Kesmek. yontmak gibi iş lerde kullanı lan ağ aç saplı . balonvari * Balona benzer. * Karnı yuvarlak ve ş iş kin.

denk yapmak. baltay ı taş a vurmak * farkı nda olmayarak birine dokunacak sözler söylemek. bir sı kı ntı dan kurtulmak. * Bilinçli ve kası tlı olarak. balyalamak * Balya yapmak. * Bir köyün odun ihtiyacı nı sa ğ laması na izin verilen koruluk veya orman bölgesi. baltal ı k baltası kütükten çı kmak * bir engelden. balya yapmak * balyalamak. * Yolları açma ve düzenlemede balta ile donatı lmı ş asker sı nı fı . * Atı cı lı kta hedef vazifesi gören plâkalar ı havaya fı rlatan yaylı alet. balyalanmak * Balyalamak iş i yap ı lmak. * Bir iş i.* Değ irmen taş ı nı n ortas ı nda bulunan haç biçimindeki alet. baltalayı cı lı k * Baltalama iş ini yapan kimse. baltrap balya * Çember ve demir tellerle bağ lanmı ş ticaret e ş yası . sabotaj. pot kı rmak. bir i ş i veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma. balyalanma * Balyalanmak iş i. baltal ı * Baltası olan. baltalama * Baltalamak iş i. * Sı k sı k kesimi yapı lan orman. balyalama * Balyalamak iş i. baltadan kurtulmak * kesilmemek. sabote etme. baltalayı cı * Baltalama hareketini yapan kimse. sabote etmek. . bilinçli ve kası tlı olarak bozacak veya yı kacak davran ı ş ta bulunmak. Balt ı k * Baltı k denizine kı yı sı olan ülkeler ve bu ülkelerin halkı . balya makinesi * Değ iş ik tarı m ürünlerini ip ya da çember ile balyalama veya denkleme iş ini yapan alet. baltalamak * Balta ile kesmek. Balt ı k dilleri * Baltı k ülkelerinde konuş ulan Hint-Avrupa dil grubu.

* Taş lar ı kı rmak. bamya * Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus). ergin evrede baş akları kemiren. bambaş ka * Büsbütün baş ka. çok iri ve a ğ ı r çekiç. kahverengi. baston gibi birçok eş yanı n yapı mı nda kullanı lan bir tür kam ı ş . merdiven. değ iş ik. balyozlama * Balyozlamak iş i. * Sakalı n. balyozla dövmek. balyozlamak * Balyozla vurmak. hezaren (Bambusa vulgaris). bamya tarlası * Mezarlı k. kazı k çakmak gibi i ş lerde kullanı lan. balyozlanma * Balyozlanmak iş i veya durumu. orta çapta. bambul otu * Sı cak ve ı lı man bölgelerde yeti ş en otsu veya çalı türü bir bitki (Heliotropium). mobilya. hem kurutularak yenilen ürünü. sı cak ülkelerde yeti ş en. * Bu bitkinin hem taze. ezici (kol veya yumruk).balyemez balyos balyoz * Eskiden kara ve deniz savaş lar ı nda kullanı lan. alt dudağ ı n hemen alt ı ndaki bölümü. ban * Osmanlı İ mparatorluğ u döneminde Macaristan ve Hı rvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan. ban ağ acı . apayr ı . uzun menzilli tunçtan top. bambaş kalı k * Bamba ş ka olma durumu. bambul * Kurtçuk evresinde ekinlerin kökünü. Hint kam ı ş ı . farklı . k ı n kanatl ı böcek (Anisoplia austriaca). bam teline basmak (veya dokunmak) * en çok kı zacağ ı ş eyi yapmak veya sözü söylemek. * Osmanlı İ mparatorluğ u döneminde Frenk ve özellikle Venedik elçilerine verilen ad. boyu 25 m kadar olabilen. varyos. bambu * Buğ daygillerden. bam teli * Bazı sazlarda kalı n ses veren tel veya kiriş . balyozlanmak * Balyoz ile dövülmek. balyoz gibi * çok ağ ı r. * Bu kamı ş tan yapı lmı ş olan.

kendilerine kötülüğ ü dokunmayan kiş iye dokunmak istemezler. Kuzey Afrika ve Avrupa'nı n sı cak bölgelerinde yetiş en zehirli ve otsu bir bitki (Hyoscyamus). bançolaş mak * Banço durumuna gelmek. bana bak! * "beni dinle" anlamı nda teklifsiz bir seslenme ve gözdağ ı sözü. * Banal olma durumu. * Bağ . bandajlama * Bandajlamak iş i. aldı rı ş etmemek. bana m ı sı n dememek * hiçbir ş ey etkili olmamak. banda almak * bir sesi. bançolaş ma * Bançolaş mak durumu. demesinler * bir iş in kesinlikle yapı laca ğ ı nı belirtmek için söylenir. lokma. * Sepetçi söğ üdü. yaprakları telek damarlı . bandajlatma * Bandajlatmak iş i. sargı . ban yağ ı * Hint yağ ı . bana da . madenî gövdesi olan beş veya daha çok teli olan bir müzik banallik banço aleti. sorgun.. ban otu * Asya. * Bayağ ı . bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yı lan bin yaş ası n * birçok kimseler. bandajlamak * Sargı ile sarmak. * Herkesin kullandı ğ ı . bana * Ben zamirinin yönelme hâli ekli biçimi. sı radan.* Asya'nı n tropik bölgelerinde ve Afrika'nı n kuzeyinde yetiş en. bandaj * Sargı ile sarma. çiçekleri salk ı m durumunda. ses cihazı ile bant üzerine kaydetmek. * Amerika zencilerinin çaldı ğ ı gitar biçiminde.. banak banal * Ekmek parçası . meyvesinden kokusuz bir ya ğ elde edilen ağ aç (Moringa oleifera). bandajlatmak . herkesin anlad ı ğ ı .

bandrollü * Bandrolü bulunan. * Etibank. bang ı rdama * Bangı rdamak iş i. bang ı rdamak * Öfkelenerek yüksek sesle bağ ı rı p çağ ı rmak. bandocu * Bandoda görevi olan kimse. h ı çr ı karak ağ lamak. Banglade ş li * Bangladeş halkı ndan olan kimse. * Yabancı devlet bayra ğ ı . * Yapan. band ı rma * Bandı rmak i ş i. bani * Kurucu. band ı rmak * Banmak. bandoculuk * Bandocu olma iş i veya durumu. * Devletçe verginin kesildiğ ini gösteren etiket. bang ı r bang ı r bağ ı rmak * yüksek sesle. bando * Türlü üfleme ve vurgulu çalgı lardan olu ş an ve daha çok geçit törenlerinde kullan ı lan m ı zı kacı lar toplulu ğ u veya tak ı mı .* Sargı ile sardı rmak. band ı ralı * Bandı rası olan. avazı çı kt ı ğ ı kadar bağ ı rmak. band ı ra * Geminin hangi devlete ait olduğ unu gösteren bayrak. bang ı r bang ı r * Yüksek sesle. badem ve benzerlerinin. * Kurutulacak üzümün güneş e serilmeden önce içine batı rı ldı ğ ı potaslı suyun konuldu ğ u kap. kumaş ş erit. *İ pe dizilmiş ceviz. niş asta ile kaynatı lmı ş üzüm suyuna veya baş ka bir tatlı ya batı rı lmas ı yla yap ı lan sucuk. bang ı r bang ı r ağ lamak * yüksek sesle. * Bayrak direğ inin tepesine süs olarak konulan uzun. bank . kuran. * Çabuk kuruması ve renginin parlak sarı olması için üzüm salk ı mları nı veya inciri küllü veya potaslı ı lı k suya dald ı rı p çı karmak. mı zı ka. bangı r bangı r bağ ı rmak. Sümerbank gibi belirtme grupları nda banka sözünün yerine kullanı lı r. gürültüyle. bandrol * Paket veya ş iş elerin ağ ı zları na konulan ş erit veya etiket. mı zı kacı . bandaj yaptı rmak.

bankerlik bankerzede * Banker ile olan iş iliş kilerinde zarara uğ rayan kimse. de ğ erli belge. bankacı * Bankacı lı k iş lemleri ile uğ raş an veya bankada görevli kimse. banka cüzdanı * Banka hesabı olanları n sahip oldukları küçük defter. banket *Ş ehirler aras ı yollar ı n iki tarafı nda yayaları n yürümesine ve ta ş ı tlar ı n trafiğ i aksatmadan durabilmesine yarayan çak ı l veya toprak yol. * Para. parklarda oturulacak s ı ra. * Bankacı . bankadan çekmek (veya almak) * bankadaki hesabı ndan para almak. bankamatik * Bankaları n para iş lemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine. bankacı lı k * Banka iş lemleri yapma i ş i. * Çok zengin (kimse). kasaları nda para. * Bankerin yaptı ğ ı iş . * Faizle para alı p veren. bankaya yatı rmak * bankadaki hesabı na para koymak. * Bankacı nı n mesle ğ i. altı n gibi taş ı nı r değ erlerin ticaretiyle uğ raş an kimse. banka cüzdan ı . biriktirmek. i ş takibi için gelenle görevli arası na konulmu ş tezgâh. *İ ş yerlerinde üzerine e ş ya koymaya elveriş li. banka cüzdanı . banknot banko * Devlet bankası taraf ı ndan piyasaya çı karı lan kâ ğ ı t para. bankiz * Buzla.bank banka * Çoğ unlukla bahçelerde. banker * Banka sahibi. . banka gibi * çok zengin (kimse). e ş ya saklayan ve daha ba ş ka ekonomik etkinliklerde bulunan kurulu ş .iskonto. * Banker olma durumu. * Bankacı lı k iş leminin yapı ldı ğ ı yer. banka defteri * Bkz. kambiyo iş lemleri yapan. banka kart ı * Banka iş lemleri için otomatik makinede kullanı lan özel ş ifreli kart. kredi.

banma banmak bant * Düz. garanti olarak çı kacağ ı tahmin edilen sayı . bantlamak * Bantla iki ş eyi birbirine tutturmak. banliyö treni *Ş ehirle banliyö aras ı nda iş leyen tren. * Talih oyunları nda ortada toplanan paran ı n hepsine oynandı ğ ı nı anlatı r.ş erit. * Banmak iş i. banliyö * Genellikle oturma alanı niteliğ inde olan. bant yapı ş tı rmak. * Ses alma cihazları nda seslerin kaydı için kullanı lan manyetik oksitli plâstik veya selüloz ş erit. biber gibi toz durumundaki maddelerin içine bat ı rı p çı karmak. de ş ifre etmek. banlama * Banlamak iş i. ş ehir merkezinden uzakta veya sı nı rları na yak ı n yerlerde bulunan ş ehir yöresi. banko geçmek * Yarı ş larda veya toto. bant doldurmak * bir bandı ses kaydederek kullanmak. oyunu yönetenin ortaya koyduğ u para. çevre. banko geçme * Banko geçmek durumu. * Bantlama makinesi. bantlama * Bantlamak iş i. loto gibi oyunlarda. bant zı mpara * Çekmeye dayanı klı . dolay. * Katı bir ş eyi sulu veya tuz. banko say ı * Sayı sal loto oyununda. * Su altı tepeliğ i. . bantlay ı cı * Bant yapan kimse. * Bağ ı rmak. * Talih oyunları nda oyunu yöneten kimse. bant çözmek * manyetik bir bant üzerine alı nmı ş sesleri yazı ya aktarmak. ensiz. bir atı n veya sayı nı n kesin olarak tutturulaca ğ ı nı tahmin edip iş aretlemek. yassı ba ğ . uzun kâğ ı t veya bezden üretilmiş . * Yara üzerine yapı ş tı rı lan özel olarak hazı rlanmı ş ilâçlı küçük ş erit. genellikle zı mparalama makinelerinde kullanı lan aş ı ndı rma gereci. banlamak * Horoz ötmek.* Talih oyunları nda. banko at * Yarı ş larda dereceye gireceğ i kesin olarak tahmin edilen at.

banyo küveti * Genellikle içine su doldurulup yı kanmaya elveriş li tekne. banyosuz * Banyosu olmayan. husus. banyolu *İ çinde banyo bölümü olan. bap * Kapı . üstü havlu benzeri dokuma olan paspas. * Tedavi amacı ile haz ı rlanan ilâçl ı su. banyo almak * banyo yapmak. ba ş lı k. banyo kabini * Duş kabini. sı cak ülkelerde yetiş en. gövdesinin çevresi 20 m yi aş abilen bir a ğ aç (Adansonia digitata). * Banyo küvetinde yı kanma. * Vücudun bir bölümünü veya bütününü. banyo * Yapı larda. * Konu. fiziksel veya kimyasal bir etki altı nda bir süre bulundurma i ş lemi. banyo dolab ı * Banyo için gereken bütün malzemenin içinde bulundurulduğ u dolap. * Arap gramerinde mastar çeş itlerinden her biri. * (kitaplarda) Bölüm. baobap * Ebegümecigillerden. içinde yı kanı lan bölüm. banyo tak ı mı * Banyo odaları nda ı slak zemine serilen altı plâstik. bar . banyo yapmak * yı kanmak.banttan vermek * genellikle radyo ve televizyonda banttan yararlanarak daha önceden alı nmı ş bir sesi veya görüntüyü yay ı nlamak. çok yüksek olmamakla birlikte. * Duyarlı yüzeylerin iş lenmesinde belirli bir iş lemin gerektirdiğ i maddeyi erimiş olarak içinde bulunduran sı vı . banyo havlusu * Banyo sonrası kullanı lan ve özel olarak yapı lan havlu. banyo bataryası * Sı cak ve soğ uk su ile du ş bağ lantı sı nı n bir arada bulunduğ u musluk takı mı . banyo sabunu * Banyo yaparken vücudu yı kamak için kullan ı lan sabun. banyo kazanı * Banyoyu ve suyu ı sı tmak için yap ı lan özel kazan veya ı sı tma aleti. * Banyodan henüz çı kmı ş bir kimsenin durumu. hamam.

baraj ate ş i * Yoğ un yaylı m ateş i. * Bir salonda içki içmek için hazı rlanmı ş köş e.* Anadolu'nun doğ u ve kuzey bölgesinde. duvar yapmak. büğ et. atı ş noktası ndan kaleye doğ ru ve olu ş turulan baraja kadar belirlenen nizamî ara aç ı klı ğ ı . * Cam kaplarda oluş an pas. barak * Tüylü. çinko gibi hafif ş eylerden yapı lmı ş . bar bar * Bağ ı rmak fiili ile kullanı larak ba ğ ı rı ş ı n öfkeli ve yüksek sesle oldu ğ unu anlatı r. temelsiz eğ reti yapı . paslanmak. barajı aş mak * herhangi bir sebeple konulmuş olan ş art ı yerine getirip baş ar ı sa ğ lamak. * Bir cins tüylü av köpeğ i. baraj yapmak (veya kurmak) * (futbol veya hentbolda kaleye yapı lan vuruş lar ı önlemek için) oyuncular kale önünü kapatacak biçimde sı ralanmak. gücünden yararlanmak amacı yla akarsu üzerinde yap ı lan bent. * Futbol veya hentbolda serbest atı ş ı yapacak oyuncunun önünde karş ı tak ı m oyuncuları nı n yanyana dizilip olu ş turduklar ı duvar. kı llı çuha. bar ateş i * Yoğ un yaylı m ateş i. içkili eğ lence yeri. baraj * Suyu toplamak. bar tutmak * bar oynamak için hazı rlanmak ve oyuna ba ş lamak. * Ayaküstü içki içilen meyhane. bar bar bar bar bağ lamak * kir bağ lamak. * Hava bası nc ı birimi. bar * Danslı . baraj mesafesi * Serbest atı ş sı rası nda. kebe. bar havas ı * Bar oyunları nda tek veya toplu olarak söylenen ezgi. * Halterde kaldı rı lması gereken alet. baraka barakac ı k * Küçük baraka. ortada olmak. . * Herhangi bir alanda baş ar ı yı tespit etmek için gerekli olan ş art. * Apaçı k görünmek. en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuş ularak oynanan. * Tahta. ağ ı r ritmli bir halk oyunu.

* Kaptanı n. barbarizm * Bir sözün fonetik veya morfolojik yapı sı nda yapı lan büyük yanlı ş lı k. barbekü barbunya * Barbunyagillerden. * Bilim doktorları nı n ve kardinallerin giydikleri dört kö ş e külâh veya baş lı k. * Taneleri yuvarlak. * Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluş turdu ğ u girintili çı kı ntı lı dı ş duvarları n üst bölümü. barbarl ı k * Barbar olma durumu. * Osmanlı sarayı nda genel olarak bostanc ı lar ı n. barbunyagiller * Dikenli yüzgeçliler alt takı mı na giren. barba ş ı barbata * Bar oyunları nda sı ran ı n sağ ba ş ı nda yer alan ve oyunun düzenini sa ğ layan kimse. barbunya ve tekir türleri iyi bilinen bir familya. kemikli bir bal ı k (Mullus barbahı s). barbut * Zarla oynanan bir çeş it kumar. armatöre veya sigorta ortaklı ğ ı na bilerek verdikleri zarar. ilkel. ucu k ı vrı k. tayfaları n. barbarla ş ma * Barbarlaş mak i ş i. * Kaba ve kı rı cı . barc ı * Özellikle balkonlarda ı zgara et piş irmekte kullanı lan ve duvar içerisine gömülmüş ocak. topluluk. uzunca ba ş lı k. barbarla ş mak * Barbar gibi davranmak. * Kaba saba. kı rmı zı benekli. bir tür fasulye. gemi sahibine. beyaz etli. oval veya yassı . . * Kale duvarları nda dü ş mana ok atmak için açı lmı ş delik. vücutları iri pullarla kaplı . baratarya barba barbakan barbar * Uygarlaş mamı ş . baltac ı ve kap ı cı lar ı n giydikleri. barbarca * Barbara yakı ş an bir biçimde. * Uygarlaş mamı ş kavim. kı rmı zı çuhadan yapı lmı ş . *İ htiyar Rum meyhanecilerine seslenmek için kullanı lı r. kale korkuluğ u. kı rmı zı pullu. * Kaba ve k ı rı cı bir davran ı ş la.baran barata * Yağ mur.

* Devlet memurları nı n maaş lar ı nı n derece ve tutarlar ı nı düzenleyen sistem ve çizelge. öbür ucu keskin çekiç. baş ı nı n bir ucu çember parçası biçiminde eğ ri. * Bir bardağ ı n alacağ ı miktar. barda * Dam ustaları nı n kullandı ğ ı . barda ğ ı taş ı ran damla * sabı r tüketen a ş ı rı davranı ş veya durum. bardaktan boş anı rcas ı na yağ mak * (yağ mur) çok ş iddetli yağ mak. * Barcı nı n iş i veya mesle ğ i. bardakalt ı * Bardağ ı n konulduğ u yeri kirletmemesi için kullanı lan. genellikle örgü. * Bir tür küçük ve tatlı yaş incir. * Fı çı cı keseri. bardakç ı * Bardak veya çömlek yapan veya satan kimse. * Yemek öncesi yenilen bardak altı büyüklüğ ünde bir tür lâhmacun. bardak eri ğ i *İ ri ve tatl ı bir tür erik. bardan bardan * Yük taş ı mak için kullan ı lan çanta veya çuval. barça * Orta Çağ da kullanı lan kürekli ve yelkenli taş ı ma gemisi.* Bar iş leten kimse. * Çok beyaz. barda ğ ı taş ı rmak * sabrı nı tüketmek. genellikle camdan yapı lan kap. * (bazı bölgelerde) Toprak testi. bardacı k bardacı k eriğ i * Bardak eriğ i. kâğ ı t veya plâstik örtü. . * Kalyon türünden küçük savaş gemisi. barçak * Kı lı ç kabzası nı n siperi. barc ı lı k * Barcı olma durumu. bardan bardan * Beyaz beyaz. bardo barem * Ayg ı r ile di ş i eş ek çiftleş mesinden üretilen her yaş taki hayvan. bardak * Su ve benzeri ş eyleri içmek için kullanı lan.

barı ş ı öngören. bar ı ş çı * Barı ş ı seven. göç. * Bahçe duvarı . bar ı nmak * Doğ a etkilerinden korunmak için kapalı bir yere sı ğ ı nmak. * Uyum. barfiks bargâh bargam barhana * Levreğ e benzer bir balı k. * Savaş ı n bittiğ inin bir antlaş mayla belirtilmesinden sonraki durum. * (soyut kavramlar için) Bir yerde etkili olmak. bar ı bar ı nak bar ı ndı rma * Barı ndı rmak iş i. bar ı ş yapmak * barı ş antla ş mas ı nı imzalamak. yaş amak için uygun ş artlar bularak oturmak. otağ . kavga etmeme eğ ilimi. * Barı ş ı amaçlayan. papaz takkesi. . barı ş sever. geliş ecek ortamı bulmak. *İ çine izinle girilen yer. * Çeş itli beden hareketleri yapmaya elveriş li yükseklikte. dirlik içinde yaş amak. * Kafile. * Küçük takke. küçük kervan. metal veya plâstikten yapı lmı ş ş apka. * Göç eş yası . bar ı ndı rmak * Barı nmas ı nı sa ğ lamak. * Çevresiyle uyumlu. * Barı nı lacak yer. * Bkz. sulh. karş ı lı klı anlay ı ş ve ho ş görü ile oluş turulan ortam. melce. barı ş çı . çit. bar ı ş görüş olmak * her türlü dargı nlı ğ ı unutarak bar ı ş mak. iki ayak üzerine tutturulmuş çubuklu jimnastik arac ı .baret baret *İ ş çilerin baş ları na giydikleri. bar ı nma * Barı nmak i ş i. yüksek divan. sulhçu. bar ı ş * Barı ş mak iş i. bar ı ş çı l bar ı ş çı lı k * Barı ş çı olma durumu. sulhsever. * Bir tür süs iğ nesi. sulhperver. ev eş yası . * Yerleş mek. * Böyle bir antlaş madan sonra insanl ı k tarihindeki süreç.

barikat barikat kurmak * engel oluş turmak. * Bkz. * Baryum oksit (BaO) veya baryum hidroksit Ba(OH)2. barikat yapmak * çeş itli araçlarla bir engel olu ş turmak. uzlaş ma. bar ı ş tı rmak * Barı ş maları nı sağ lamak. . anlaş ma. o hâlde. sulhperver. * Sevmek. * Bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanı larak yap ı lan engel. hiç değ ilse. bar ı ş ı klı k * Barı ş ı k olma durumu.bar ı ş ı k * Baş kas ı ile barı ş durumunda bulunan. ho ş görülü. barisfer barit baritin * Doğ al baryum sülfat (BaSO4). bar ı ş ma * Barı ş mak durumu. baritli *İ çinde barit bulunduran. bari * Hiç olmazsa. baritli yı kama * Kalı nbağ ı rsa ğ ı n ve rektumun radyolojik i ş lemde baryum sülfatla doldurulması ve yı kanması . dargı n veya dü ş man olmayan. bar ı ş severlik * Barı ş sever olma durumu. bar ı ş tı rma * Barı ş tı rmak i ş i. ağ ı r küre. uzlaş mak. barikat yapmak. barikatlama * Barikatlamak iş i. sulhsever. * Keş ke. bar ı ş çı l. ara bulmak. barikatlamak * Barikat ile çevirmek. bar ı ş ı k olmak * sevecen ve hoş görülü davranmak. anla ş mak. bar ı ş sever * Barı ş çı . araları ndaki darg ı nlı ğ ı kaldı rmak. zevk almak. bar ı ş mak *İ ki taraf. öyle ise. sevecen. sulhçu.

barlam.bariton * Tenor ve bas arası ndaki erkek sesi. içlerinden geldiğ i gibi söyledikleri ş arkı . ev bark. * Herhangi bir yolu kapamak için yapı lan engel. * Bkz. barklanma * Barklanmak iş i veya durumu. barkot barlam barmen * Bar tezgâhtarı . barok * M. * Çizgi im. * Ritmi üç zamanlı müzik eseri. barklanmak * Ev sahibi olmak. baro * Bir ş ehir veya bir bölge avukatları nı n bağ lı olduklar ı meslek kuruluş u. barmenlik * Bar tezgâhtarlı ğ ı . barograf * Bir hava taş ı tı nı n uçarken izlediğ i yolun yüksekliklerini çizgi hâlinde göstermeye veya iş aretlemeye yarayan alet. barizle ş mek * Bariz duruma gelmek. göze çarpan. engel. . pistonlu bir tür a ğ ı z çalgı sı . evlenmek. * Basso ile alto arası nda ses veren. * Kara yolları nı n kenarları na yapı lan korkuluk. * Bkz. yükseklikölçer. * Büyük sandal. mimarlı k üslûbu. baro baş kanı * Baro genel kurulunca en az on beş yı ll ı k kı demi olan avukatlar aras ı ndan seçilen ve baroyu temsil eden baro üyesi. * Engelli at yarı ş lar ı nda üzerinden atlanması gereken yapay engel. bariyer bariz barizle ş me * Barizleş mek iş i. bark barka barkarol * Venedik gondolcülerinin söz ve müziğ i önceden yazı lmadan. * Açı k. * Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenli ğ ini sağ lamak için kullanı lan açı lı r kapanı r engel.S 1600 ile 1750 yı lları arası ndaki klâsik sanatı izleyen resim. belirgin.

doldurmaya ve muhafaza etmeye yarayan kutu. barut esmeri * Koyu esmer renkte olan (kimse). barometre * Bası nçölçer. barsak * Bağ ı rsak. barut hakk ı * Mermiyi istenilen uzaklı ğ a atabilmek için gerekli barut gazı bası ncı nı sa ğ lamaya yetecek miktarda barut. fı çı . barparalel * Düş ey direkler üzerine paralel olarak tutturulmuş iki tahta çubuktan oluş mu ş jimnastik aracı . * Güzel kokulu yaprakları yemeklere konulan. aksi (kimse). * Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeş it çarpan balı ğ ı (Trachinus vipera). sert. baroskop * Havanı n içinde bulundu ğ u cisimlerin ağ ı rl ı ğ ı üzerine yaptı ğ ı hafifletici etkiyi gösteren ve havası boş altı labilen bir fanus içinde terazisi bulunan fizik cihazı . * Gösterge.* Batı edebiyatlar ı nda dengeden çok harekete. * Koyu gri renkte olan. barut fı çı sı * Barut koymaya. barokçu * Barokçuluk yanlı sı olan kimse. . huysuz. * pek ekş i veya acı . baron baronluk * Batı ülkelerinde vikont ile ş övalye aras ı nda soyluluk unvanı . çeliş kiden çekinmeyen edebiyat akı mı . * her an olay çı kacak yer veya kavgaya yol açacak durum. barut fı çı sı gibi * çok kı zgı n. abartmalı . nane ve yaban keki ğ inin ortak adı . düş ünceden çok duyuma. kat ı madde. barokçuluk * Barok sanat ve edebiyat görüş ve ilkelerini benimseyen ak ı m. etkileyici. sinirli ve kinle dolu kimse. barok müzik * Çalgı lar arası nda veya çalgı larla sesler aras ı nda karş ı tl ı klar kuran XVl-XVlll. yüzyı llar arası ndaki müzik reformunu olu ş turan müzik. biçimlerin serbestçe yarat ı lmas ı ndan duyulan coş kuya önem veren. * Baron olma durumu veya baronun görevi. barut gibi * öfkeli. barsam barsama barudî barut * Ateş li silâhla bir merminin atı lması na veya herhangi bir aracı n fı rlatı lması na yarayan. patlayı cı .

bas tutmak * ince sesli çalgı lara tek perdeden e ş lik etmek. barutla oynamak * tehlikeli iş lerle uğ ra ş mak. do ğ ada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan. bas * En kalı n erkek sesi. baruthane * Barut yapı lan veya saklanan yer. barutçu * Barut yapan kimse. baryum karbonat * Karbondioksidin. buna rağ men bası n indi ğ i kalı n ve tok tonlara inemeyen sesi olan sanatçı . Kı saltmas ı Ba.78 olan. * Merdiveni olan. havada çabuk oksitlenen. bas bariton * Bası n çı kamadı ğ ı ince tonlara çı kabilen. * Sesi böyle olan sanatçı . barut kokusu gelmek * savaş tehlikesi sezilmek. defol!. * En kalı n sesli orkestra çalgı sı . barutçuluk * Barut yapma veya alı p satma i ş i. * Atom sayı sı 56. bas bas * Bağ ı rmak fiili ile kullanı larak ba ğ ı rı ş ı n yüksek sesle olduğ unu anlatı r. gümüş renginde. basamak * Merdiven. barutluk baryum * Barut saklanan kap veya yer. katı ve basit bir element. baryum sülfat * Baritin. yürü. basak basaklı basaksı z * Merdiveni olmayan. . barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı .barut kesilmek (veya olmak) * çok öfkelenmek. barut rengi * Koyu giri. bas (veya bas git) * çekil. git. yoğ unluğ u 3.

birbirinden belirli aralı klarla yükselen düz yüzeylerden her biri. bası klaş tı rmak * Bası k durumuna getirmek. basamak basamak * Yavaş yavaş (yükselme veya inme). alçak. dökme harf. dergi gibi ş eyleri basan kimse. * Bir cismin bir yanı nı kaldı raçla yükseltme iş i. * (cebirde) Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti. durum veya yer. taş kalı p kullanarak makine yardı mı ile kâğ ı da ve bez gibi ş eylere yazı . * Kı tasal uzantı dan okyanus ortası sı rtları na kadar devam eden ve 4000-5000 m derinliğ i olan deniz dibi. * Bir elipsin büyük ve küçük eksenleri arası ndaki farkı n büyük eksene oranı . hane. basar * Göz. bası * Resim kliş esi.* Bir yere çı karken veya bir yerden inerken bası lan ve art arda gelen. algı lama yetisi. basamak basamak olan. * Kı sı k. bası klaş tı rma * Bası klaş tı rmak i ş i. * Derece derece. bası cı lı k bası k * Bası cı olma durumu veya bası cı nı n iş i. yass ı laş mı ş . bilinenden hiçbir değ iş ikliğ i olmayan. . basen * Omurganı n bel ile kalça arası ndaki bölümü. * Dalyanı n kapak yeri. basamakl ı * Basamağ ı olan. *İ leriyi görme. bası cı * Kitap. resim çı karmak iş i. basar basarî basarna basbayağ ı * Alı ş ı landan. * Görme ile ilgili. tâbi. * Merdivenin ayakla bası lan yüzeyi. her rakamı nı n bulunduğ u sı ra. basamak yapmak * bir durumu daha yükseğ ine eriş mek için araç olarak kullanmak. tabı . * Bası lmı ş . * (aritmetikte) On kuralı na göre yazı lmı ş bir sayı nı n. aş ama. * Bir amaca ulaş mak için yararlan ı lan kiş i. kerte. * Derece. bası klı k * Bası k olma durumu. * Çok yüksek olmayan.

tipografya. bası n * Gazete. bası n yasa ğ ı * Bası n yayı n organları nı n bir konu hakkı nda yay ı n yapması nı kı sı tlay ı p engelleme. * Bası lmak iş i. bası lsı n" anlamlar ı nda kullanı lan terim. kitap basma iş i. * Bası sanatı . matbaacı lı k. bası la vermek * prova hâlindeki bir kitabı n veya herhangi bir yazı nı n bası ma uygun olduğ unu bildirmek. bası lmak bası m * Basmak iş ine konu olmak veya basmak iş i yapı lmak. matbuat. bası n kart ı * Mesleğ i bas ı n iş leri olan kimselerin taş ı dı ğ ı kimlik belgesi.bası la * Bası mcı lı kta. tabı . bası lma dayanı mı * Dokusunu basarak ezmeye çalı ş an d ı ş etkilere a ğ acı n gösterdiğ i direnç. bası n bildirisi * Bası n yayı n organları na bilgi vermek amacı yla yetkili kurum veya kiş iler tarafı ndan hazı rlanmı ş yazı lı aç ı klama. * Bası m evinde bası lmı ş . bası n özgürlüğ ü * Görüş ve düş ünceleri bası n ve yayı n yoluyla aç ı klayabilme ve yayabilme hakk ı . bası lı ş bası lma bası m evi * Bası iş i yapı lan yer. dergi gibi belirli zamanlarda çı kan yayı nları n bütünü. matbaa. . tabaat. bası n dünyas ı * Görsel ve yazı lı bası n organlar ı ile burada görevlilerin tümü. matbu. matbaac ı . bası n ata ş esi * Resmî veya özel kurum ve kuruluş larda. * Bası iş i. bası lı * Bası larak yerleş tirilmiş . provalarda "bası nı z. bir konu veya çe ş itli konular üzerinde aç ı klamada bulunmak için gazetecilerle yapt ı ğ ı toplant ı . bası mcı lı k * Bası m evi iş letme iş i. yabancı temsilciliklerde bası n ile ilgili konular ı düzenleyen yetkili ve sorumlu kimse. bası n toplantı sı * Yetkili veya ilgili bir kimsenin. bası mcı * Bası m evi iş leten kimse. * Bası lmak iş i veya durumu.

bası rgama * Bası rgamak iş i. bası nçl ı su * Bası nç yüklenerek fı ş kı rtı lma düzeyine getirilmiş su. bası nçl ı * Bası nç yüklenmiş olan. bası p geçmek * önde gideni geçmek. basireti olan. uyanı klı k. kavrayı ş . sa ğ görü. dikkat. * önem vermeyerek uğ ramamak. sezi ş . basireti ba ğ lanmak * iyi düş ünemez. kâbus çökmek. çekip gitmek. * Doğ ru görüş . bası rgamak * Ağ ı rl ı k çökmek veya basmak. uzağ ı görüş . bası rganmak * Üzerine ağ ı rl ı k basmak. bası ş * Basmak iş i. bası nçölçüm * Hava bası nc ı ölçümlerini inceleyen birim. bası ölçer * Buharı n veya herhangi bir gaz ı n bulundu ğ u kabı n yüzeyine yaptı ğ ı bası ncı belirleyen alet. * Akı ş kanları n bası nc ı nı ölçen araç. gerçe ğ i göremez bir duruma düş mek. basiretli * Gerçeğ i görebilen. uzağ ı görebilen. sağ görülü. basiretsiz . bası nçlama * Bası nçlamak iş i. anlayı ş . barometre. * Kâbus çökmek. bası rganma * Bası rganmak durumu. bası nçölçer * Hava bası nc ı nı ölçerek yer yükseltilerini ve hava de ğ iş imlerini tespit etmek için kullanı lan alet. bası p gitmek * birdenbire gitmek. tazyik. aklı na koyduğ uş eyi yapmak üzere bulunduğ u yerden uzaklaş mak. basil basiret * Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü. insan organizmas ı için yeterli bası nç düzeyini sağ lamak veya ayarlamak. bası nçlamak * Hava taş ı t araçları nda.bası nç * Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine dü ş en miktar ı . tazyikli su.

bayağ ı . . basitle ş mek * Basit duruma gelmek.* Gerçekleri görebilmekten uzak. görgüsüz. kolay tarafı ndan. basit cisim * Maddesi tek elementten oluş mu ş cisim. basitle ş me * Basitleş mek iş i. bayağ ı . özelliğ i olmayan. basketbol * Basit olma durumu. basit kelime * Anlamlı olarak daha küçük parçaya bölünemeyen. *İ spanya'nı n Bask bölgesinde kullanı lan dil. basit cümle * Tek yargı bildiren cümle. ileriyi ve uzağ ı görememe. basit * Yapı lmas ı veya anlaş ı lması kolay olan. basit faiz * Faizleri üzerine eklenmemiş ana paraya belli bir dönem sonunda verilen faiz. ileri ve uzak görüş lü olmayan. basitle ş tirme * Basitleş tirmek iş i. basitçe * Basit olarak. gösteriş siz. basitle ş tirmek * Gereksiz ayrı ntı lardan arı tarak sade duruma getirmek. * Bilgi ve görgüsü sı nı rl ı olan. * Her zaman rastlanan. * Süssüz. sağ görüden yoksun olma. basiretsizlik * Gerçekleri. basite indirgemek * basitleş tirmek. olağ an. basitlik Baskça basket * Basketbolda kazanı lan sayı . kök durumundaki kelime. basket yapmak * basketbolda sayı kazanmak. basit renk * Biçmeden geçen beyaz ı ş ı ğ ı n ayrı ldı ğ ı renklerden her biri. * Kolay.basite irca etmek. basit kesir * Payı paydası ndan küçük olan kesir. kar ı ş ı k olmayan. sa ğ görüsüz. sade bir biçime döndürmek. yalı n kelime.

bask ı lı k bask ı n * Bir masadaki kâğ ı tlar ı n uçmaması için üzerlerine konulan özel biçimdeki ağ ı rl ı k. zor kullanmak. beklenmedik sald ı rı . basketbolcu. tazyik. bask ı grubu * Bir iş in yapı lmas ı nda. kiş inin isteğ i dı ş ı nda bilinçaltı na itmesi veya bu itilenlerin bilince çı kması nı önleme durumu. * Kı sı tlayı cı . * Bası sayı sı . bask ı cı *İ ş lenecek kumaş lar üzerine kalı plara resim basan kimse. * Karş ı takı m oyuncusunun hareketini ve sonuç alması nı engellemek amacı yla uygulanan yakı n savunma durumu. bask ı yapmak * bir kimseyi bir iş i yapmaya zorlamak. kı sı tlamak. basketbolcu * Basketbol oyuncusu. * Giysinin içine kı vrı lı p dikilen kenarı . * Bir eserin bası larak tekrarlanan her bir kezi. * (sertlik. * Belirli ruhî etkinlik ve süreçleri. * Bir eserin bası lı ş biçimi veya durumu. bask ı lı * Baskı sı olan. kazı ma resim. * Hak ve özgürlükleri kı sı tlayarak zor alt ı nda bulundurma durumu. zorluk bakı mı ndan) Üstün. bask ı cı lı k * Baskı cı nı n iş i. bask ı n basan ı ndı r . * Matbaacı lı kta bask ı iş lerini yapan kimse. basketbolculuk * Basketbol oynama veya oynatmak iş i. bask ı resim * Gravür tekniğ i ile yapı lan resim. * Suç iş lediğ i veya suçluları n bulundu ğ u sanı lan bir yere ansı zı n girme. bask ı da kalmak * yağ mur yağ dı ktan sonra toprağ ı n üst kı sm ı sertleş erek tohumlar fidelenip toprak üstüne çı kmak. bask ı kalı bı * Kitap kapları na süslemeler basmak için kullanı lan kalı p. * Bir maddeyi sı kı p ezen alet. * Kı sa süreli. bask ı altı nda tutmak * özgürlüğ ünü engellemek.* Beş er kiş ilik iki takı m arası nda topu 3 m yükseklikteki kar ş ı lı klı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esası na dayanan bir oyun. gerçekleş tirilmesinde veya tamamlanmas ı nda baskı oluş turan güç. basketçi bask ı * Basketbol oyuncusu. pres.

tezek. basma * Basmak iş i. bask ı n çı kmak (veya gelmek) * (karş ı la ş tı rma konusu olan kimseyi) geçmek. * düş mana ansı zı n sald ı rmak. *İ skambil kâğ ı dı ile oynanan bir oyun. matbu. kitap gibi bası ile hazı rlanm ı ş yaz ı lı ş eyler. tülbent vb. bask ı sı z * Hak ve özgürlükleri kı sı tlanmamı ş . üstünlüğ ünü göstermek. * Disiplinsiz. bask ı n vermek * anî ve habersiz girmek. baskül * Çoğ unlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardı mı yla tartmaya yarayan alet. dergi. basmac ı * Basma yapan veya satan kimse. * Pamuklu. * Bohça ile köylerde eş ya satan kad ı n. bask ı na u ğ ramak * düş manı n beklenmedik bir sald ı rı sı yla karş ı laş mak. matbua. . * Matbaacı lı k. basklârnet * Kalı n sesli klârnet. üzerine kalı pla desen basan kimse. * Terbiyesiz. ortası ndan veya uçlar ı ndan birine az çok yakı n değ iş mez bir noktaya dayanan kaldı raç. ahlâksı z. bask ı ncı * Baskı n yapan kimse. üzerine kalı pla desen basma i ş i. saldı rı da bulunmak. tülbent vb. * bir yerde suç üstü yakalanmak. * Pamuklu.* düş manı gafil avlayı p sald ı ran taraf sava ş ı kazanı r. * Gübre. basmahane * Basma yapı lan iş yeri. basmac ı lı k * Basma alı m satı mı . basma kalı bı * Kitap. * Gazete. * Bu kumaş tan yapı lmı ş olan. bask ı sı z büyümek * serbest bir eğ itimle yetiş mek. bohçac ı . * Üzerinde bası ile yapı lmı ş renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş . *İ ki kolu s ı ra ile kalkı p inebilen. * beklenmedik bir zamanda konuklar gelmek. * Bası lmı ş . * ansı zı n konuk gelmek. bask ı n yapmak * suç iş lendiğ i veya suçluları n bulunduğ u sanı lan bir yere ansı zı n girmek. kumaş gibi ş eylerin baskı sı için hazı rlanan kalı p.

baskı . maydanoz. * Bir ş eyi. * (çocuk için) Yaramaz. durumunu kontrol edememek. basmakal ı p * Özgünlüğ ü olmayan. üzüntü ve ağ ı rl ı k duymak. * Örtmek. * Bası nç yaparak sı vı ve gazları itmek. basmakal ı pla ş mak * Basmakalı p durumuna gelmek. * Yol yapı mı nda çakı l. değ iş iklik göstermeyen. * Bastı rma. nane ve limon suyu kullan ı larak yapı lan bir salata türü. * (küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek. * Ağ ı rl ı k. * Baskı n yapmak. curuf gibi maddeleri ezmeye ve sı kı ş tı rmaya yarayan alet. basso * En kalı n erkek sesi. ye ş ilbiber. taze soğ an. . * Bası iş i yapmak. * Bazı isimlerle birlikte sertlik. *ş aş kı nlı ktan nerede oldu ğ unu seçememek. * Kapı yı arkadan bast ı rmak için kullanı lan ağ aç dayak. basmalı * Basma özelliğ i olan.basmak * Vücudun ağ ı rlı ğ ı nı verecek biçimde ayak tabanı nı bir yere veya bir ş eyin üzerine koymak. harc ı âlem. bast ı ğ ı yeri bilmemek * çok sevinmek. * Kümes hayvanları kuluçkaya yatmak. basmalı k * Üzerine bası lacak ş ey. kum. yük. mühür gibi bir araçla iz yapmak. baş tarda. bast ı ğ ı yerde ot bitmez * gittiğ i yere uğ ursuzluk götürür. gittiğ i yerin bereketini kurutur. aş ı rı lı k anlamları nda yardı mcı fiil olarak kullanı lı r. * Çevreyi kaplamak. bast ı k bast ı rak bast ı rı k * Pestil. * Sı kı ş tı rarak yerle ş tirmek. bürümek. bastarda bast ı * Kı yma ile piş irilmiş sebze. * Bkz. bilineni tekrarlayan. tabetmek. çökmek. * Bir ş eyin etkisinde kalı p eziklik. üzerine kuvvet vererek itmek. * Bir ş ey üzerinde kalı p. * En kalı n sesli orkestra çalgı sı . bastana salatası * Domates. * Bir kimse bir yaş a girmek. bast ı bacak * Bacakları kı sa veya çarp ı k (kimse). kaplamak. kliş e.

bast ı rı lma * Bastı rı lmak i ş i. hemoroit. * Bastı . basurlu . * Kümes hayvanları nı kuluçkaya yatı rmak. bastoncu * Baston yapan veya satan kimse. bastonculuk * Baston yapma veya satma iş i. * Bir kumaş ı n kenarı nı kı vı rı p dikmek. üzerine iyice düş mek. baston gibi (veya baston yutmu ş gibi) * dimdik duran veya yürüyen (kimse). basur otu * Düğ ün çiçe ğ igillerden. bastonlu * Bastonu olan. basur * Kalı n bağ ı rsağ ı n alt bölümünde ve anüste toplardamarları n geniş lemesiyle olu ş an varis. bast ı rı m bast ı rma * Bastı rmak i ş i. nemli ormanlarda biten. * Baskı yapmak. * (cevap için) Hemen yetiş tirmek. bast ı rı lmak * Bastı rmak i ş ine konu olmak. bastika * Bir yelken serenine veya herhangi bir ağ aca açı lan delik. uzun ekmek. bastonsuz * Bastonu olmayan. * Birdenbire ve pek çok etkisini göstermek. bast ı rmak * Basmak iş ini yapt ı rmak. * Üstünlüğ ünü göstermek. baston * Yürürken dayanmaya yarayan ağ aç veya metalden yapı lan araç. köklerinde basur memelerine iyi gelen bir madde bulunan. * Geminin baş tarafı ndaki yatı k direğ in (cı vadran ı n) dı ş ar ı ya doğ ru uzanan parçası . * Ansı zı n birinin yanı na gitmek. * Gidermek. basur memesi * Anüste geniş leyip meme gibi uzamı ş damar yı ğ ı nı . * Zararlı bir olayı önlemek. sarı çiçek açan küçük bir bitki (Ranunculus ficaria). * Ruh dünyası nda oluş an tepkimelerin bilinç dı ş ı na yans ı mas ı . baston francala *İ nce.

baş alamamak * çok uğ ra ş tı ran bir konu yüzünden vakit ve f ı rsat bulamamak. kafa.* Basuru olan. baş almak * fı rsat bulmak. * Önem veya yönetim bakı mı ndan ileride olan. *İ nsan ve hayvanlarda beyin. göz. baş ağ rı tmak * tedirgin etmek. * Deniz teknelerinde ön taraf. baş aş ağ ı düş mek * kiş iliğ inden kaybederek toplum içindeki durumu sars ı lmak. sarrafiye. baş ı na" adlardan sonra ve nicelik anlatan kelimeden önce gelerek üleş tirme anlamı verir. * Bir ş eyin yak ı nı veya çevresi. * Temel. en üstün anlamı nda birleş ik kelimeler yapar.. yüksek nokta veya en ön. * Sürekli sı kı ntı yaratan durum veya kimse. baş aş ağ ı * Baş ı aş ağ ı gelmek üzere. bı kk ı nlı k vermek. * Bir topluluğ u yöneten kimse. ser. hemoroitli. * En uç. vücudun üst veya önünde bulunan bölüm. * Para değ iş tirirken verilen veya alı nan üstelik. * Arazide en yüksek nokta. kulak. * Kasaplı k hayvanlarda ve baz ı yiyeceklerde tane. baş aş ağ ı gitmek . baş aş ağ ı etmek * tersine çevirmek. baş aş ağ ı gelmek * tepesi üstü düş mek. basübadelmevt * Ölümden sonra dirilme. burun. * Baş langı ç. u ğ raş tı rmak. baş ağ rı sı * Baş ı n ağ rı mas ı . Asya'da yetiş en bir ağ aç (Basia). a ğ ı z gibi organlar ı kapsayan. basya baş * Sapotgillerden. can sı kmak. esas. * ". * "Baş " kelimesi birçok deyimde "öz varlı k. baş * Çı ban. kendisi" anlam ı nı taş ı yan bir zamir niteliğ indedir. * Güreş te pehlivanları n ayrı ldı kları beş derecenin en yükse ğ i. en önemli. tohumları ndan sabunculukta kullanı lan bir yağ elde edilen.. * Bir ş eyin genellikle toparlakça ucu. baş ağ ı rl ı k * Ağ ı r sı klet. baş ta oluş an rahatsı zl ı k. * Bir ş eyin uçları ndan biri. baş ağ rı sı olmak * sı kı ntı vermek.

* birinin arkası ndan hayranlı kla bakmak. baş baş a bı rakmak * birinin. a ş ı rı . baş belâsı * Sı kı nt ı . * dayanı ş mak. baş baş * çocukları n "Allaha ı smarlad ı k" anlamı nda ellerini baş lar ı na götürmelerini sağ lamak için söylenir. baş döndürmek * baş ar ı dan. gururdan. baş bulmak * (alı ş veri ş te) kazanç b ı rakmak. bit. baş baş a (veya kafa kafaya) vermek * iki veya daha çok kimse bir kenara çekilip konuş mak.* sürekli zarar görmek veya kötüleş mek. sevinçten çok mutlu duruma getirmek. baş bağ lamak * baş ı na bir örtü örtmek. beraberce. üzüntü veren. baş baş a kalmak * biriyle veya bir ş eyle yalnı z kalmak. baş döndürücü * (çabuklukta) olağ anüstü. baş baş a olmak * birlikte bulunmak. sürekli zarar etmek. baş çanağ ı * Kafa tası . baş aş ağ ı gitmek * iş leri ters gitmek. bir ş eyle veya bir kimseyle yaln ı z kalması nı sağ lamak. baş baş a * Birlikte. * birine veya bir ş eye bağ lanmak. * baş ak vermek. aş ı rı heyecanlandı rmak. baş biti * Bkz. beraber yaş amak. baş çevirtmek * baş ı arkaya doğ ru döndürtmek. baş döndürücü . baş bezi * Mendil. * baygı nl ı k verici. intisap etmek. baş çekmek * ön ayak olmak. baş bı çağ ı * Ustura.

baş dönmesi * Göz kararı p düş ecek gibi olma. baş koş mak * bir i ş i baş armak için çalı ş mak. baş edebilmek * bir kimseyi yola getirmeye veya bir ş eyi yapmaya gücü yetmek. kol kı rı lı r yen içinde * aile içindeki. baş eğ mek * saygı göstermek için baş eğ erek selâmlamak. baş kaldı rmamak * Bkz. * iyice coş mak. vuku bulmak. baş elde iken * ölmeden. baş ol da. isyan. istersen soğ an baş ı ol * küçük bir iş te de olsa. baş ı nı kaldı rmamak. yaş arken sağ iken. baş arı kazanmak (kazanmamak). baş gelmek * yenmek. isyan etmek. baş kı rı lı r fes içinde. serseme çevirici. zuhur etmek. yönetime karş ı gelmek. baş komak (koymak) * bir ş ey uğ runa ölümü göze almak. baş göstermek * belirmek. kabarmak. baş kı ç vurmak * baş tan gelen dalgalarla gemi. her iş te onlar ı örnek tutarlar.*Ş aş kı na. ba ş ı ve kı çı üzerinde inip kalkmak. baş olan boş olmaz . baş kaldı rmak * ayaklanmak. ba ş ta olmak önemlidir. baş göz olmak * evlenmek. baş kaldı rma * baş kaldı rmak i ş i. baş kesmek * selâm için baş eğ mek. * direnmekten vazgeçip buyruk altı na girmek. baş nereye giderse. baş etmek (veya edememek) * gücü yetmek (yetmemek). ayak da oraya gider * küçükler büyüklerin izinde gider. gücü yetmek. inkı yat etmek. arkadaş lar aras ı ndaki uyu ş mazl ı klar yabancı lara duyurulmamalı dı r. ortaya çı kmak. baş göz etmek * evlendirmek.

bitkiler) baş ak ba ğ lamaya baş lamak. baş yapmak * (kuaför) saç bakı m ve tuvaleti yapmak. * iş baş ı ndaki ki ş inin i ş i çoktur. . baş üstünde tutmak * çok iyi ağ ı rlamak. baş yakmak * kötü duruma düş ürmek. ana bilgileri veren. baş sağ lı ğ ı * Ölen bir kimsenin yakı nları na söylenen ilgi ve yakı nlı k anlatan söz. baş üstüne * bir dileğ in yerine getirileceğ ini içtenlikle belirtmek için "peki" anlam ı nda kullanı lan söz. ba ş ak olu ş mak. değ erini hiç yitirmeyen eser. baş yarma * Vida yapı mı nda kullanı lacak olan perçinlerin baş lar ı na tornavida yerleri açmak iş i. baş ucu * Yatı lan bir yerin baş konulan yönü veya yakı nı . el üstünde tutmak. rotadan ç ı kmak. baş tacı * Çok sevilen. baş tacı etmek baş tacı etmek * çok sevmek ve saymak. çevirmek. baş sallamak * karş ı sı ndakinin her sözünü uygun bulur görünmek. kayı k) döndürmek. baş tutamamak * rüzgâr. * (buğ day vb. fı rtı na yüzünden. yapı lı ş ı ndaki veya yükseliş indeki bir bozukluk sebebiyle gemi dümene uymamak. baş vermek * (çı ban) olgunlaş mak. baş yarı lı r (kı rı lı r) börk (fes) içinde. baş ucu kitabı * Sı k sı k yararlanı lan. baş üstünde yeri var * büyük bir saygı ve ilgi ile kar ş ı lanı r veya a ğ ı rlanı r. * (gemi. kol kı rı lı r kürk (yen) içinde * aile içindeki kiş ilerin anlaş mazlı kları aile içinde kalmalı dı r. çok yüksek tutulan (kimse veya ş ey). baş tutmak * elebaş ı olmak. baş örtüsü * Bkz. baş sağ lı ğ ı dilemek * ölen bir kimsenin yakı nları na ilgi ve yakı nlı k anlatan söz söylemek. baş örtü.* bir yerde baş olan kimse taş ı dı ğ ı değ er dolayı sı yla o yere gelmiş tir.

baş a gelen çekilir * çaresiz durumlara düş üldüğ ünde insanı n kendini üzüntüye kapt ı rmayı p bu durumlara katlanması nı n olağ an ve do ğ ru bulunduğ unu anlatı r. baş yemek (baş ı nı yemek) * birinin ölümüne veya yok olması na sebep olmak. bağ larda dökülmüş veya tek tük kalm ı ş olan ürün. baş a ba ş gelmek * eş it olmak. Ba ş ak baş ak * Zodyak üzerinde Aslan ile Terazi burçları arası nda bulunan burcun adı . baş a çı kmak * güçlükler çı karan biriyle olan iş ini.baş yastı ğ ı * Yatakta baş ı n altı na konulan yast ı k. baş ak toplamak * tarlalarda kalmı ş baş aklar ı veya bağ larda dökülmüş meyveleri toplamak. baş a ba ş * birinden üstün olmadan. * birinin güç duruma düş mesine yol açmak. baş a vermek * değ iş tokuş yaparken üste baz ı ş eyler vermek. buğ day. yulaf gibi ekinlerde baş ak oluş mak. baş ak bağ lamak (veya tutmak) * arpa. en usta pehlivanlar baş pehlivanlı k için yar ı ş mak. yulaf gibi ekinlerin taneleri taş ı yan k ı lç ı klı baş ı . kendi istedi ğ i yolda sonuçland ı rabilmek. * Tarlalarda. buğ day. baş ağ aç * Boyuna dikey yönden kesilmiş olan ve yı l halkalar ı çember biçiminde görüntü veren ağ aç. baş a gelmek * (kötü bir duruma) uğ ramak. baş a ba ş * Eş it durumda. baş a güre ş mek * yağ lı güreş te. denk olmak. baş akçı * Tarlalarda kalmı ş baş akları veya bağ larda dökülmüş meyveleri toplayan kimse. baş akçı k . * Arpa. baş a geçmek * en üstün yeri almak. Zodyak. baş a çı kmak * bir ş eye gücü yetmek. dengeli olarak. * en üstün sonucu elde etmek için mücadele vermek. baş a ba ş noktası * bir yabancı paranı n veya değ erli kâ ğ ı dı n piyasa değ eri ile üstünde yazı lı de ğ erin aynı olması durumu.

baş aklı * Baş ağ ı olan (ekin).* Çiçeklerde baş ağ ı oluş turan çiçek demeti veya topluluğ u. . muvaffak ı yetli. baş arı m * Elde edilen bir baş ar ı . * Arka ucu baş ka biçimde olan (ok). baş aklanmak * Baş ak ba ğ lamak. muvaffakı yetsiz. * Gemilerde tayfa ve erlerin baş taraftaki koğ uş lar ı . baş ar ı göstererek. * Baş ar ı göstermeyen. tutmak. baş arı gösterememek. * Baş ar ı lı bir biçimde. baş arı lı * Baş ar ı gösteren. baş altı * Yağ lı güreş te pehlivanları n ayrı ldı ğ ı beş derecenin ikincisi. üstesinden gelinmiş . baş arı lma * Baş ar ı lmak iş i. takat sı nı rı . bağ larda kalm ı ş döküntüleri toplamak. baş aktrislik * Baş aktrisin iş i veya mesleğ i. * Bir sporcunun yapabileceğ i en iyi derece. * Baş ar ı lmı ş . baş aktris * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli kad ı n oyuncu. * Baş ar ı lamayan. baş arı göstermek (veya kazanmak) * baş armak. performans. baş aklamak * Tarlalarda. baş aklanma * Baş aklanmak durumu. baş arı lmak * Baş ar ı ile sona ermek. muvaffak ı yetsiz. baş aklama * Baş aklamak i ş i. baş arı sı z baş arı sı z olmak * baş ar ı sa ğ layamamak. baş aktörlük * Baş aktörün iş i veya mesleğ i. * Baş ar ı göstermeyerek. muvaffak ı yet. baş aktör * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli erkek oyuncu. baş arı * Baş armak i ş i veya baş arı lan i ş .

baş arı sı zlı k * Baş ar ı sı z olma durumu.baş arı sı zlı ğ a uğ ramak * baş ar ı sı z olmak. baş bakan * Hükûmet baş kanı . baş at * Benzerleri arası nda güç ve önem bakı mı ndan baş ta gelen. sı ğ ı r baş ı satan kimse. baş çı k . baş kan. * Baş bakan ve görevlilerinin çalı ş tı ğ ı daire. * Eski Türklerde baş . ha ş efe. baş atlı k * Baş at olma durumu. bakanlar kurulunun baş ı . dominant. baş bayi baş buğ * Bir dağ ı tı m iş inde bütün bayilerin bağ lı bulundu ğ u ana bayi. komutan. baş asistanlı k * Baş asistan olma durumu. hâkim. muvaffak olmak. baş asistan * En üst derecedeki asistan. * Baş asistanı n görevi. hâkimiyet. * Osmanlı İ mparatorluğ unda savaş zamanı baş ka birliklerden ayrı lı p bir araya getirilerek oluş turulan birliğ in veya milis güçlerinin komutan ı . * Çiçeklerin erkek organları nda çiçek tozunu ta ş ı yan torbacı k. baş bakanlı k * Baş bakan olma durumu ve baş bakanı n görevi. baş at karakter * Bir melezde her zaman ortaya çı kan karakter. * Çiğ veya piş miş koyun. baş atlı k yasası * Irk karı ş mas ı nda güçlü öz yapı nı n sonraki soylardan üstün geldiğ ini kanı tlayan yasa. muvaffakı yetsizlik. baş çı *İ ş çi baş ı . * Baş bakanı n makamı . baş vekil. kuzu. baş arma * Baş armak i ş i. baş armak * Bir iş i istenilen biçimde bitirmek. baş çavuş luk * Astsubay baş çavuş rütbesi. * Yeniçeri ocağ ı nı n çavu ş u. baş çavuş * Astsubay baş çavuş . kabinenin ba ş ı .

* Yeniçeri bölüklerinin en kı demsiz subayı ve erlerinin en k ı demlisi. baş dekorcu * Dekorcuları n baş ı . baş eski * En kı demli kimse. . baş hakem * Yarı ş mayı veya oyunu yöneten hakemlerin baş ı . baş hekim * Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim. baş garson * Garsonları n ba ş ı . baş hekimlik * Baş hekimin görevi. * En iyi ürün için tespit edilen fiyat. * Baş garsonun i ş i. baş mürettip. baş dümeni * Gemi veya teknelerin baş ı na yerleş tirilen ve iyi bir manevra sağ layan dümen. dekor hazı rlamada en üst sorumlu. metrdotellik. baş garsonluk * Baş garson olma durumu. ş aheser. baş yap ı t. baş danı ş manlı k * Baş danı ş manı n iş i veya görevi. baş eksper * Eksperlerin baş ı . baş eser * Kendi türünde en mükemmel eser. metrdotel.baş danı ş man * Danı ş manlar ı n ba ş ı . baş dümenci * Dümencilerin baş ı . baş tabip. * Baş hekimin makamı . baş fiyat baş gardiyan * Gardiyanları n ba ş ı . baş dizgicilik * Dizgicilerin baş ı . sertabip. baş dekorculuk * Baş dekorcunun iş i veya mesle ğ i. sermürettip. baş gedikli * En yüksek rütbeli astsubay. baş efendi * Devlet dairelerinde kı demli memur. baş dizgici * Bir bası m evindeki dizgicilerin baş ı . baş kâtip.

* Evli. baş ı ağ rı mak * bir iş ten dolayı sorumlu duruma düş mek. kendi yanı nda tutmak. baş ı daralmak * (para yönünden) sı kı ntı ya. baş ı belâda * çözülmesi güç. baş ı çekmek * herhangi bir konuda önde gitmek. sı kı ntı lı bir durumda. baş ı dimdik * Onurlu. baş hemş irelik * Baş hemş ire olma durumu. darlı ğ a dü ş mek. baş ı belâya girmek (veya uğ ramak) * sı kı cı . . baş ı bütün * eş i hayatta olan (kar ı veya koca). baş ı derde girmek * sı kı ntı lı bir duruma düş mek. baş ı çatlamak * baş ı çok ağ rı mak. baş ı dertte * çözülmesi güç. baş ı dinç * Kaygı sı z ve tasası olmayan. baş ı açı k * Örtü veya ş apka ile baş ı örtülmemi ş . gururlu. * birini yandaş olarak kazanmak. baş ı bağ lı * Serbest olmayan. baş ı devletli * Talihli.baş hemş ire * Bir klinik veya hastahanede hemş ireleri yönetmekle görevlendirilmiş hemş ire. sı kı ntı lı durumda. baş ı dara düş mek * sı kı ntı ya girmek. bahtı açı k. üzücü bir durumla karş ı laş mak. baş hostes * Hava yolları nda hosteslerin en deneyimlisi ve yapı lan sefer boyunca hizmetten sorumlu kimse. ön ayak olmak. baş ı bağ lanmak * biri evlendirilmek. baş ı darda kalmak * parası zlı ktan dolayı sı kı ntı da olmak.

baş ı havada * sevinçli. baş ı için * "çocuğ umuzun ba ş ı için".baş ı dönmek * insana. baş ı üstünde yeri olmak * her zaman iyi karş ı lanmak. "annenizin baş ı için" gibi sözlerde değ erli bir kiş i ortaya konarak kullanı lan ant veya yalvarma sözü. baş ı kazan gibi olmak * baş ı nda çok ağ rı ve uğ ultulu bir sersemlik olmak. baş ı yastı k yüzü görmemek * yatağ a yatı p uyumamı ş olmak. * sı kı ntı yaratan bir durum karş ı sı nda bunalmak. a ğ ı rlanmak. ayağ ı nı n altı ndan yerin çekilmesi gibi bir duygu gelmek. çevrede gözü olmayan. baş ı nâra yanmak * baş kas ı uğ runa büyük bir zarara uğ ramak. baş ı dumanlı * Doruğ unu sis bürümüş (dağ ). üzüntüyle. baş ı yerde * utançla. * Sevdadan veya içkiden sarhoş . baş ı yastı ğ a dü ş mek * yorgunluktan veya güçsüzlükten uykuya dalmak. baş ı hoş olmamak * bir ş eyden ho ş lanmamak. baş ı sı kı ya gelmek * herhangi bir güçlük kar ş ı sı nda bunalmak. bunalmak. * görkemli bir ş ey karş ı sı nda ş aş ı rmak. baş ı kalabalı k * yanı nda bir iş i konuş amayacak kadar çok kimse var. zor durumda kalmak. baş ı taş a değ mek * ağ ı r bir durum kendisine ders olmak. baş ı tutmak * gürültüden veya üzüntüden baş ı ağ rı mak. baş ı sı kı lmak (veya sı kı ş mak) * herhangi bir güçlük karş ı sı nda kalmak. * para veya mevki sebebiyle ş aş ı rı pş ı marmak. baş ı önünde * uslu. baş ı yerine gelmek . kı rgı nlı kla. * bir düş ünce veya davranı ş ı uygun bulmak. eş yanı n dönmesi. baş ı göğ e ermek (veya değ mek) * beklenmeyen bir mutluluğ a ermek.

* zihin yorgunluğ u geçmiş olmak. baş ı bo ş bı rakmak * üstünde hiçbir baskı veya denetim bulundurmamak. baş ı na bir hâl gelmek * kötü bir duruma uğ ramak. baş ı bo ş * Bir ş eye veya kimseye ba ğ lı olmayan. söz dinler (kimse). karı ş ı k. baş ı na balta kesilmek (veya olmak) * sürekli istemek. denetimsiz. baş ı yukarda * onurlu. * Düzensiz topluluk. baş ı na belâ açmak * kötü bir olay dolayı sı yla dert sahibi olmak. * Bağ lanmamı ş . kendi havası na bı rakmak. baş ı yumu ş ak * Uysal. baş ı zapt olunmamak * binicisini alı p götürmek. kendini be ğ enmiş . baskı sı z. düzensizlik. disiplinsizlik. . baş ı mla beraber * memnunlukla. baş ı bo ş luk * Baş ı boş olma durumu. karı ş anı . kibirli. * ölüm ihtimalini bildirmek için kullanı lı r. serbest bı rakı lmı ş . inat etmek. baş ı bozuk * Askerlerin arası na katı lmı ş sivil savaş çı . görüş eni olmamak. kötü bir duruma düş mek. içinden çı kı lamayan. tedirgin etmek. baş ı bo ş kalmak * baskı altı nda bulunmamak. ı srar etmek. baş ı na belâ olmak (veya kesilmek) * sı kı ntı vermek. baş ı m gözüm üstüne * belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatı r. * Yönetimsiz. baş ı bozukluk * Baş ı bozuk olma durumu. seve seve. baş ı na belâ almak * bir sorunla karş ı laş mak. * Kargaş al ı . musallat olmak. baş ı kabak * Saçı dökülmü ş veya dibinden kesilmiş . * Düzensiz davranı ş . baş ı n sa ğ olsun * yakı nları ndan birini toprağ a vermiş bir kimseye söylenen ilgi ve yakı nlı k anlatan söz. * Baş ı nı örtmeden.

* bir iş i yapmaya baş lamak. baş ı na iş çı karmak * istenilmeyen veya uğ raş tı rı cı bir iş e yol açmak. baş ı na çalsı n * birine verilmek istenilen bir ş eyin öfke ve nefretle geri çevrildi ğ ini anlatmak için söylenir. baş ı na dikmek * birini veya bir ş eyi korumak için bir kimseyi görevlendirmek. baş ı na dünyanı n belâsı nı sarmak * büyük felâket getirmek. çok yüz vermek. baş ı na çı kmak * birinden yüz bulup ona karş ı pek ş ı marı kça davranmak. baş ı na çı karmak *ş ı martmak. baş ı na gelmek * bir görevin baş ı na gelmek. * üstüne kalmak. baş ı na dert etmek (veya açmak) * bir ş eyi üzüntü konusu yapmak. * bir iş in yönetimini ele almak. . baş ı na dolamak * musallat etmek. nefretle geri vermek. baş ı na çorap örmek * birine. baş ı na ek ş imek * ağ ı r yük olmak. baş ı na devlet kuş u konmak * beklemediğ i büyük bir nimeti ele geçirmek. haberi olmadan kötü duruma düş ürücü davranı ş ta bulunmak. * bir ş eyi öfke ile birisinin baş ı na vurmak. * kötü bir durumla karş ı laş mak. ş aş ı rtı cı bir olay veya durumla karş ı la ş mak. * beklenmedik. * bir içeceğ i kab ı yukarı kaldı rarak sonuna dek içmek.baş ı na buyruk * kimseden izin almaksı zı n dilediğ i gibi davranan. baş ı na iş açmak * uğ raş tı rı cı ve üzücü bir iş in çı kması na yol açmak. baş ı na çalmak * bir ş eyi öfkeyle. baş ı na geçmek * görevi altı nda bulundurmak. baş ı na geçirmek * baş ı na giymek. baş ı na güne ş geçmek * güneş çarpmak.

baş ı na kakmak * yapı lan bir iyili ğ i yüzüne vurarak birini üzmek. hiddete kapı lmak.baş ı na iş çı kmak * boş a gitmeyen ve beklenmedik bir iş veya olayla kar ş ı la ş mak. baş ı nda olmak * yöneticisi olmak. baş ı nda beklemek (veya durmak) * yanı nda durup gözetlemek. zor durumda bı rakmak. baş ı na oturmak * Bir iş i yapmaya baş lamak. ilgi göstermek. eğ lence peş inde koş mak. baş ı nda paralans ı n * yapı lan bir iyilik çok söylendiğ inde o iyiliğ in artı k istenmedi ğ ini belirten bir söz. baş ı na karalar ba ğ lamak * çok kederlenmek. kontrolünü yitirmek. baş ı nda kavak yeli esmek * (genç için) sorumluluk duygusundan uzak. * gerçekleş meyecek ş eyler dü ş ünerek vakit geçirme. baş ı na ta ş düş mek (veya yağ mak) * felâkete uğ ramak. baş ı na vurmak * (içtiğ i içki) ne yaptı ğ ı nı bilemez bir duruma düş ürmek. baş ı nda olmak * aynı sı kı ntı lı durumda bulunmak. baş ı na kan ç ı kmak * öfkelenmek. baş ı na kakı nç etmek * yapı lan bir iyili ğ i sürekli olarak söyleyerek bı ktı rmak. baş ı na vur. iş e koyulmak. a ğ zı ndan lokması nı al * uysal ve sessiz kimseler için kullanı lı r. önde geleni. zevk. baş ı nda değ irmen çevirmek * gürültü ile tedirgin etmek. baş ı na taç etmek * çok de ğ er vermek. baş ı na yı kmak * harap etmek. baş ı na sarmak * birine musallat etmek. baş ı na kalmak * istemediğ i hâlde bir iş i yapmak veya bir kimseye bakmak zorunluğ u ile karş ı la ş mak. baş ı nda * (bir ş eyin) sı rada önde olan ı . * (gaz veya sı caktan) ba ş ı ağ rı mak. .

baş ı nı ağ rı tmak * gereksiz sözlerle birini bunaltmak. baş ı ndan büyük i ş lere giriş mek (veya kalkı ş mak) * gücünün üstünde olan iş lere kalkı ş mak.baş ı nda torbası eksik * eş ek gibi bir adam. * sürdürülmesi gereksiz görülen bir bağ lı lı ğ a. kötü sonuçlar verecek bir duruma itmek. iş sizlikten. baş ı ndan kesmek * yapı lmas ı istenmeyen bir i ş i baş tan engellemek. baş ı ndan savmak * bir istekte bulunanı sözde bir sebeple uzaklaş tı rmak. baş ı ndan aş kı n olmak * iş i pek çok olmak. baş ı nı al ı p gitmek * izin almadan ve gideceğ i yeri bildirmeden gitmek. baş ı nı ateş lere yakmak * baş ı na büyük bir dert almak. sorumluluğ u atmak. baş ı nı belâya sokmak * birini. baş ı nı bir yere bağ lamak * birini bir iş e yerleş tirmek. cezalandı rı lmaktan korkmak. baş ı nı ağ rı tmamak (veya ba ş ı nı zı ağ rı tmayayı m) * uzun uzun anlatı lan bir sorunu sonuca ba ğ larken sözün uzadı ğ ı nı anlatmak için söylenir. . baş ı nı alamamak * bir ş eyden kurtulamamak. baş ı nı boş bı rakmak * yalnı z veya serbest bı rakmak. baş ı nı beklemek * gözetlemek. baş ı ndan geçmek * daha önce aynı duruma u ğ ramı ş olmak. savuş mak. baş ı ndan korkmak * hayatı ndan kaygı duymak. baş ı nı bağ lamak * birini niş anlamak veya evlendirmek. baş ı ndan almak * kurtulmak. * bir iş için birini tedirgin etmek. bir iliş kiye son vermek. baş ı boş luktan kurtarmak. baş ı ndan atmak * yapı lmas ı güç bir i ş i yapmaktan kendini kurtarmak. u ğ ra ş tı rmak. baş ı ndan aş ağ ı kaynar sular dökülmek * üzüntülü veya kötü bir olay karş ı sı nda birdenbire büyük bir sı kı ntı duymak.

baş ı nı döndürmek * mutluluktan yarı sarhoş duruma getirmek. baş ı nı duman almak * sis kaplamak. kellesini uçurmak.baş ı nı çatmak * baş ağ rı sı nı önlemek için alnı n üstünden arkaya doğ ru eş arp ve benzeri ş eyleri çepeçevre bağ lamak. yataktan çı kamamak. baş ı nı sokmak * barı nacak bir yer bulmak. baş ı nı koltuğ unun altı na almak * ölümü göze alarak bir iş e giri ş mek. sis bürümek. * iyileş ememek. baş ı nı dik tutmak * onurunu korumak. baş ı nı taş tan taş a vurmak * çaresiz kalarak çok piş man olmak. baş ı nı ezmek * bir daha kötülük edemeyecek duruma getirmek. baş ı nı istemek * öldürülmesini istemek. baş ı nı çı karmak * (bitki için) filizlenmeye baş lamak. baş ı nı ortaya koymak * bir iş e giriş irken ölümü göze almak. bir iş i istenildiğ i gibi yapmamak. . baş ı nı kaldı rmamak (veya kaldı ramamak) * bir iş i aralı ks ı z sürdürmek. baş ı nı derde sokmak * sı kı ntı lı bir duruma girmek veya getirilmek. sakin kalmak. baş ı nı dinlemek * sessiz. baş ı nı gözünü yarmak * bir iş i kötü yapmak. baş ı nı toplamak * (kadı n) saç ı nı toplay ı p baş ı na bir çeki düzen vermek. * kendine hayran bı rakmak. * geçimini sağ layacak bir duruma gelmek. baş ı nı nâra yakmak * birini ağ ı r bir zarara u ğ ratmak. baş ı nı kaş ı maya vakti olmamak (veya baş ı nı kaş ı yacak vakti olmamak) * arada en ufak baş ka bir iş yapamayacak kadar s ı kı ş ı k durumda bulunmak. baş ı nı uçurmak * Bkz. baş ı nı kurtarmak * canı nı korumak.

* "Ayrı ca üstelik bir yana" anlamları nda -dan / -den baş ka biçiminde kullanı lı r. bı ktı rı ncaya kadar sürekli konu ş mak veya söylemek. . de ğ iş ik görünmek. baş kalar ı biçiminde kullan ı lı r.baş ı nı vermek * kendini feda etmek. baş ka biri * di ğ er bir kimse. özge. uyar ı sı nı dinlememek. * Nitelik yönünden al ı ş ı lmı ş ı n dı ş ı nda bir üstünlü ğ ü olan. baş kalaş ı m * Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değ iş mesi. baş ka i ş i yok mu? * Bu iş e ne diye karı ş ı yor? Bu iş onu ilgilendirmez. baş kahraman * Bir eserde baş rolü oynayan kiş i. baş ı nı yemek * yok olması na sebep olmak. baş ı nı n altı ndan çı kmak * birinin hilesiyle yapı lmak. metamorfizm. baş ı nı n derdine düş mek * baş ka bir ş eyle ilgilenmeyecek kadar sı kı ntı lı durumda bulunmak. baş ı nı n altı nda * yastı ğ ı nı n altı nda. farklı . istihale. baş kaca * Ayrı ca. baş ı nı n etini yemek * karş ı sı ndakini bezdirinceye. baş ka olmak * farklı olmak. değ iş ik. baş ı nı n dikine gitmek * kendi düş ünce ve görüş ünün en iyi olduğ una inanarak kimsenin öğ üdünü. * Konu edilen. baş ı nı n gözünün sadakası * baş a gelecek bir belâyı savmak veya önlemek için yap ı lan bağ ı ş . baş ı nı n çaresine bakmak * kimseden yardı m görmeden kendi iş ini kendi yapmak. baş kiş i. özveri. * Birden çok imam bulunan camilerde yönetici durumundaki imam. bilinenden ayrı nesne ve kimse için teklik veya çokluk olarak baş kas ı . baş ı nı yakmak * güç bir duruma sokmak. baş kafiye * Dize ba ş lar ı nda aynı kelime olmamak kaydı yla ayn ı sesleri veren kelimelerden olu ş an kafiye. baş imam baş ka * Bilinenden ayrı .

baş karakter * Oyunun önde gelen aslî karakteri . diğ eri. * Alı ş ı lana benzememe. baş kanlı k sistemi * Devlet yönetiminde tek bir kiş inin baş kanlı ğ ı nda hükûmet etme ve devleti yönetme esası na bağ lı siyasî sistem. * Embriyon evresinden ergin olana değ in bir hayvanı n geçirdiğ i biçim ve yapı değ iş imleri. baş kan olarak yönetmek. baş kent * Baş ş ehir. baş kanlı k * Baş kan olma durumu. * Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin baş ı . değ iş iklik. metamorfoz. aslî tipi. baş yazman. bozulmak. istihale etmek. isyan. * Baş kanı n görevi veya makam ı . niteliğ e dönüş mek. bir toplantı nı n veya bir derneğ in baş ı nda bulunan kimse. değ iş mek. baş kalı k baş kan * Bir topluluğ un. * Biçim değ iş tirmek. riyaset. değ iş ik olma durumu. baş kentlik .baş kalaş ma * Baş kalaş mak iş i. baş kalaş tı rmak * Baş ka bir duruma getirmek. baş kanlı k makam ı * Baş kanı n odas ı nı n bulunduğ u veya oturduğ u yer. reislik. baş kalaş mak * Baş ka bir varlı ğ a. baş yazman. reis. baş kaldı rı * Ayaklanma. * Bir resmî dairede veya kuruluş ta çalı ş an kâtiplerin ba ş ı . baş kan yardı mcı sı * Baş kana yardı m eden sorumlu ve yetkili kimse. baş kalaş tı rma * Baş kalaş tı rmak i ş i. istihale. baş kanlı k etmek * bir toplantı veya topluluğ u. * Kötüleş mek. baş kan vekili * Baş kanı n iş ini görmesi için yerine b ı raktı ğ ı veya yetki verdiğ i kimse. herhangi bir kimse. baş kâtiplik * Bir resmî dairede veya kuruluş ta çalı ş an kâtiplerin ba ş ı . farklı lı k kazanmak. ötekisi. baş kası baş kâtip * Diğ er bir ş ahı s.

katedral. baş köş e * Bir yerde en saygı n kiş inin veya büyüklerin oturması için ayrı lan yer. * Baş konsolosun makam ı . baş lama vuru ş u * Futbolda oyuna ilk baş lamada veya her golden sonra topu santrada yeniden oyuna sokmada yap ı lan vuruş .* Baş kent olma durumu. baş lama * Baş lamak i ş i. serdar. baş kahraman. baş konakçı * Asalağ ı n en iyi geliş tiğ i. Ba ş kurtça * Baş kurt Türkçesi. bu halkla ilgili. Ba ş kurt * Rusya'daki Baş kurdistan Federe Cumhuriyeti'nde yaş ayan Türk halkı veya bu halkı n soyundan olan kimse. * Baş komutanı n makamı . baş lama! * (hoş olmayan bir söz veya davranı ş la ilgili olarak) "tekrarlama" anlamı nda emir. baş kilise baş kiş i * Piskoposluk makamı olan büyük kilise. baş komutan * Savaş ta bir devletin bütün kara. baş köş eye kurulmak * saygı n ki ş ilere ayr ı lan yere oturmak. baş lâhana * Yaprakları sı kı . . yuvarlak baş lı lâhana (Brassica oleracea). deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan. baş konsolosluk * Baş konsolosun görevi. * Bu halka özgü olan. * Bir eserin veya bir oyunun en önemli kiş isi. baş kumandan * Baş komutan. dolay ı sı yla en çok yararlandı ğ ı ve ya ş amaktan hoş land ı ğ ı konakçı . baş kumandanlı k * Baş komutanlı k. baş komutanlı k * Baş komutan ı n görevi. baş lama meridyeni * Boylamları n hesabı nda baş langı ç olarak kabul edilen meridyen. baş kesit * Ağ acı n boyuna dikey yönde kesilmesi sonunda y ı l halkalar ı nı n çember biçiminde görüntü verdiğ i yüzey. baş konsolos * En yüksek derecedeki konsolos. baş kumandan.

* Sı fı r sayı sı nı n. ortaya çı kmak. baş lı * Baş ı olan. baş latmak * Baş laması na yol açmak.baş lamak * Bir iş e giriş mek. harekete geçmek. doğ mak. mukaddime. . oluş mak. baş lanı lmak * Baş lanmak. say ı doğ rusundaki yeri. müptedi. baş ta gelen. baş lay ı cı * Bir ş ey öğ renmeye yeni baş layan (kimse). baş lanmak * Baş lamak i ş ine konu olmak. * Baş oluş mak. baş lı baş ı na * Baş ka ş eylerden ayr ı olarak kendi baş ı na. baş ladı ğ ı nokta veya tarih olarak kabul etmek. * Çalı ş ı r. bir hayatı n vb. * Ön söz veya giriş . baş lanı lma * Baş lan ı lmak i ş i. * Hoş olmayan bir davran ı ş a koyulmak. baş lı ca * En önemli.nin ilk bölümü. baş langı ç * Bir iş in. baş latma * Baş latmak i ş i. bir dönemin. i ş ler. * Etkisini gösterme. * (birinin) Kötü konuş mas ı na yol açmak. tek ba ş ı na. baş lanma * Baş lanmak iş i. * Parametrelenmiş bir yayı n uçlar ı ndan biri. belirtmek. baş latı lma * Baş latı lmak iş i. baş lay ı ş * Baş lamak i ş i veya biçimi. baş latı lmak * Baş latmak i ş i yap ı lmak. baş langı ç tutmak * bir iş i. yürür duruma girmek. * Olmak. bir dönemin. * Görünmek. baş langı ç noktası * Bir iş in veya ş eyin baş ladı ğ ı yer.

evlenirken damat kaynatası na para veya mal vermek. baş muallim * Baş öğ retmen. anteti olan. arpalı k. baş mak * Ayakkabı . top. * Bazı bölgelerde.baş lı k * Genellikle baş ı korumak için giyilen nesne. baş lı ksı z * Baş lı ğ ı olmayan. baş lı k atmak (veya koymak) * bir yazı ya baş lı k olarak ad bulmak. * (camide) Ayakkabı konulan yer. baş lı kçı baş lı klı * Baş lı ğ ı olan. paş mak. has. k ı z kardeş . sermuharrir. serpuş . baş mabeyinci * Osmanlı sarayı nda mabeyincilerin ba ş ı . * Tekerlek parmakları nı n çakı lı olduğ u kı sı m. bir direğ in tepeliğ i. baş makç ı lı k * Baş makç ı nı n iş i. * Bir sütunun. külâh. satan kimse. evlenirken. baş makç ı * Ayakkabı yapan. giri ş bölümünde. . * Camilerde. baş muallimlik * Baş öğ retmenlik. baş lı k vermek * bazı bölgelerde. * Bir yazı nı n. baş misafir * En değ erli konuk. sermaye. baş muharrir * Baş yazar. paş makç ı . antet. baş maklı k * Padiş ahı n anne. damadı n kaynatas ı na ödemesi görenek olan para. kapital. * Tablaları n veya i ş parçaları nı n düzgün kalması nı sa ğ lamak amac ı ile baş tarafları na tak ı lan parça. * Baş lı k yapan veya satan (kimse). baş mubassı r * Gözetmenlerin baş ı olan kimse. takke. * Hayvan koş umunun baş a geçirilen bölümü. serlevha. çı karı lan ayakkabı lara bekçilik eden kimse. * Antetli. kı z ve hasekilerine bağ lanan ödenek. baş makale * Baş yaz ı . bir kitabı n bölümlerinin baş ı na konulan ve konuyu kı saca tan ı tan yazı . baş mal * Anamal.

eş arp. baş müsevvit * Yazı müsveddeleri hazı rlayan ve adı na müsevvit denen memurlar ı n ba ş kanı . baş nokta * Baş langı ç noktas ı . baş mühendis * En üst düzeydeki mühendis. baş murakı p * En üst düzeydeki denetçi. baş örtülü * Baş ı nı ba ş örtü ile örtmüş olan (kad ı n).baş muharrirlik * Baş yazar olma durumu. müdür. baş oda * Geleneksel Türk evinde özellikle konukları n ağ ı rlandı ğ ı büyük ve özenli döş enmiş oda. baş örtü * Kadı nları n saçları nı örtmek için kullandı kları örtü. baş mürettiplik * Baş mürettibin yapt ı ğ ı iş . baş mürettip * Baş dizgici. sermürettip. baş oyuncu * Bir filmde veya tiyatro eserinde baş rolü canlandı ran oyuncu. * Baş müdürün çalı ş tı ğ ı daire. baş mühendislik * Baş mühendisin yaptı ğ ı iş veya görev. baş öğ retmen * (ilkokullarda) Yönetimden sorumlu olan öğ retmen. baş müdürlük * Baş müdürle yönetilen kurulu ş . baş müfettiş lik * Baş müfettiş olma durumu. baş müdür * En üst düzeydeki müdür. . baş murakı plı k * Baş murakı bı n yaptı ğ ı iş . baş öğ retmenlik * Baş öğ retmen olma durumu. baş müfettiş * En üst düzeydeki müfettiş . baş oyunculuk * Baş oyuncu olma durumu.

baş pehlivan * Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmi ş pehlivan. baş kent. baş piskopos * Katoliklerde piskoposları n baş ı olan din adamı .baş papaz * Bazı kiliselerin papazları na. baş rahiplik * Baş rahibin görevi. baş savc ı lı k * Baş savc ı olma durumu. baş savc ı * En üst düzeydeki savcı . * Yöneticisi. baş rejisörlük * Baş yönetmenlik. öteki papazlara göre bir üstünlük veren unvan. * Bir filmin veya bir tiyatro eserinin baş kiş isini canlandı rma iş i. baş rol * Baş oyuncunun rolü. baş piskoposluk * Baş piskoposun görevi ve makam ı . * Baş papaz ı n sorumlulu ğ unda olan bölge. * Yasası ve hükûmeti olmayan topluluk. baş rejisör * Baş yönetmen. * Bir devletin yönetim merkezi olan ş ehir. * Baş savc ı nı n görevi veya makamı . anar ş i. baş parmak * El ve ayakta bulunan en kalı n parmak. üstün durumda olmak. * Baş ı veya baş kanı bulunmama durumu. baş rahip * Manastı rlarda en kı demli ve yönetimden sorumlu rahip. baş sı zl ı k baş ş ehir baş ta (veya baş ı nda) bulunmak * bir iş in yöneticisi olmak. devlet merkezi. . erksizlik. baş papazlı k * Baş papaz ı n görevi ve makamı . baş sı z * Baş ı olmayan. baş ta gelmek * önde olmak. baş pehlivanlı k * Baş pehlivan olma durumu. baş kanı olmayan.

baş tan a ş ağ ı * Hepsi. baş tan kalmı ş (veya kalma) * baş kas ı taraf ı ndan kullanı lmı ş . . baş tan ç ı kmak * ahlâkı bozulmak. baş tan ç ı karmak * ayartmak. * Baş ı ndan sonuna kadar. batarcası na yaş amak. bütünüyle. baş tan savmacı lı k * Bir iş i yapmamak için bahane bulma iş i. baş tan sona * Daima. baş tan kara etmek * batma tehlikesi karş ı sı nda. baş tan baş a * Tamamen. gemi baş ı nı karaya vurup oturmak. düzen bozucu. baş taban * Yunan ve Roma mimarlı klar ı nda. doğ ru yoldan sapt ı rmak. baş tan savma * üstünkörü. baş ta taş ı mak * çok saygı göstermek. yeniden. baş tanı mazl ı k * Anarş izm. baş tan kara gitmek (veya etmek) * sonunu düş ünmeyerek hesaps ı z. baş tabip * Baş hekim. baş ı ndan savma veya atma. isyancı . uzun taş kiri ş lerin oluş turdu ğ u bölüm. her zaman. baş tan * baş ı ndan alarak. baş tanı maz * Asi. sütunları n üstüne oturan ve iki sütun arası ndaki uzaklı ğ ı n üstünü örten büyük.baş ta gitmek * en ileri durumda bulunmak. özen göstermeden. bir uçtan öbür uca kadar. baş tan savmacı * Bir iş i yapmamak veya savsaklamak için bahane bulma. bütünü. kötü yola sürüklemek. bir kez daha. hepsi bir arada. baş tan a ş mak * pek çok olmak. baş tabiplik * Baş hekimlik. pek çoğ almak.

müracaat etmesini sağ lamak. baş ucu noktası * Yeryüzündeki bir gözlem noktası ndan geçen düş ey doğ rultusunun gökyüzünü deldi ğ i iki noktadan. * Geminin ön bölümünde çapanı n bulunduğ u yer. baş vekil * Baş bakan. baş ucu uzaklı ğ ı * Gökyüzünde verilen bir nokta veya yı ldı zı n ba ş ucu noktası ndan aç ı sal uzaklı ğ ı . * Baş uzmanı n görevi. çesitli renklerde olabilen bir ku ş türü (Parus maior). baş vurma * Baş vurmak iş i. ötücü kuş lar takı mı ndan yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya. baş teknisyenlik * Baş teknisyenin görevi. . baş tankaragiller familyası ndan. * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağ ı kullanmak. baş uzmanlı k * Baş uzman olma durumu. Avrupa ve Asya'da ya ş ayan. baş vurmak * Bir iş in yapı lmas ı için bir kimsenin aracı lı ğ ı nı istemek veya bir iş te bir ş eyden yararlanmak amac ı yla ona el atmak. baş vurdurma * Baş vurdurmak i ş i veya durumu. baş ülke baş üstü * Sömürge imparatorlukları nda sömürgelere egemen olan ülke. baş teknisyen * En yüksek düzeyde bulunan teknisyen. baş ucu * Bir yerin düş eyinin gök küreyi kestiğ i nokta. baş vurdurmak * Baş vuru i ş i yaptı rmak. müracaat. semtürreis. ufkun üstünde olan ı . müracaat ettirmek. baş vekâlet * Baş bakanl ı k. müracaat etmek. Kuzey Afrika.baş tankara * Ötücü kuş lar takı mı nı n. baş tankaragiller * Omurgalı hayvanları n. baş tarda * Osmanlı donanması nda yer alan kad ı rga cinsinden bir tür savaş gemisi. baş vekillik * Baş vekil olma durumu. baş uzman * En yüksek düzeyde bulunan uzman.

referans. baş rejisör. baş yaverlik * Baş yaver olma durumu. baş yazman * Bir dairedeki yazmanları n baş ı . müracaatç ı . baş yard ı mcı * Bir kurum veya kuruluş ta görevli amirin yardı mcı lar ı ndan en üst düzeyde olanı . kararda yetki üstünlüğ ü olanı . baş vurucu * Bir iş için ba ş vuran kimse. baş yazar * Bir gazete veya derginin baş yazı ları nı yazan kimse. baş yazmanl ı k * Baş yazman olma durumu. müracaat. baş muharrir. baş vurulmak * Baş vuru yapı lmak. müracaat edilmek. bilgiye ulaş ma. * Baş yazarı n görevi. baş yazarlı k * Baş yazar olma durumu. baş yukarı * Bir yer altı kuyusunun üst kı smı na geçmeyi sağ layan geçit. * Baş yazman ı n görevi veya makamı . baş hakem. bat . baş kâtip. baş yaver * Yaverlerin baş ı olan kimse. baş yönetmenlik * Baş yönetmenin i ş i veya mesle ğ i. baş yı ldı z * Çift yı ld ı zlarda büyük olan yı ldı z.baş vuru * Baş vurmak iş i. baş yapı t *Ş aheser. baş kâtiplik. * Baş yaverin görevi veya makamı . baş yaz ı * Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya birinci sayfaya konulan önemli yazı . baş yemek * Geleneksel Türk mutfağ ı nda çorbadan sonra gelen en önemli yemek. baş vurulma * Baş vurulmak durumu. baş yönetmen * Bir filmde veya tiyatro oyununda en üst düzeyde yönetmenlik yapan kimse. anlaş mazlı k durumunda. baş makale. baş yargı cı * Oyunu yöneten yargı cı lardan. sermuharrir. * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağ ı kullanma.

batakçı * Borcunu ödememeyi alı ş kanlı k hâline getirmiş olan (kimse). bata çı ka * Güçlükle zorlukla. batağ a saplanmak * içinden çı kı lmas ı güç bir durumda olmak. hem ya ğ mur kuş lar ı nı içine alan kuş lar sı nı fı . bataklı bataklı k * Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge. bataklı k gazı * Metan. * Hayı r gelmez. batak * Üzerine bası nca çöken çamurla ş mı ş toprak. hayvan). bataklı klarda yaş ayan. bataklı k kı rlangı cı * Kı sa gagal ı . yarar sağ lamaz. ishak ku ş u (Asio flammeus). batakhane * Gidenlerin dolandı rı ldı ğ ı veya kötü bir durumda bı rak ı ldı ğ ı yer. bataklı klarda yeti ş en bir bitki. bataklı k baykuş u * Baykuş giller familyası ndan. * Eline geçen parayı batı ran. * Uygunsuz ve kötü. batmı ş . . içinden çı kı lmaz iş . uzun kanatlı . bataklı k keteni * Papirüs familyası ndan. bataklı k kuş lar ı * Omurgalı hayvanlardan hem tavuksulardan. uçarken deniz kı rlangı cı nı andı ran bir tür ku ş (Glareda). * Bataklı kları seven. ş imş irden yapı lmı ş . bataklı klarda ya ş ayan bir ku ş türü. s ı rt tüyleri pas rengi olan. bataklı k nergisi * Avrupa ve Kuzey Amerika'da güneş li su kı yı ları nda yetiş en çok yı ll ı k bir bitki (Caltha palustris). batak çulluğ u * Çullukgillerden. *İ ş lerin zamanı nda ve gereğ ince yapı lmadı ğ ı yer. 30 cm uzunlu ğ unda bir çulluk türü (Gallinago gallinago).* Kurş un boruları n ağ zı nı açmakta kullan ı lan. ucu sivri bir çe ş it takoz. batakl ı klarda yaş ayan (bitki. pamuk otu (Eriophorum). batakçı l batakçı lı k * Batakçı olma durumu. * Bataklı ğ ı olan (yer). bataklı k ardı cı * Bataklı k ve sı k bitki örtülü yerlerde ya ş ayan küçük ve ötücü ku ş (Acrocephahus palustris). batar * Zatürree. * Kötü durum. ahlâk dı ş ı durum. rengi kahverengiye çalan siyah.

davulcu. garpçı lı k. batarya ate ş i * Bir bataryada bulunan topları n hep birden ateş düzenine geçmesi. gün indi.). garpçı . davul. .batarya * En küçük topçu birliğ i. * Birkaç aygı tı n bir araya getirilerek belirli biçimde eklenmesinden oluş an takı m. temelsiz. * (siyasî anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika. * Bateri çalan kimse. bu yönle ilgili. kehanetlere aş ı rı derecede bağ lı boş inanç. * Çürük. * Bulunulan yere göre güneş in battı ğ ı yönde olan bölge. batı bloku * Batı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin olu ş turdu ğ u blok. garbî. * Batı uygarl ı ğ ı nı benimsemiş bulunan (kimse). batarya kutusu * Bataryanı n bütün olarak ta ş ı nması nı sa ğ layan sandı k. garp. batı l itikat * Boş inanç. yüzyı ldan beri kullanı lan ve O ğ uzcaya dayanan Türk dili. batı lı * Batı ülkeleri veya bat ı bölgesi halkı ndan olan (kimse). batı l itikat. gizli ve ak ı l dı ş ı güçlere. * Güneş in 22 Martta ve 23 Eylülde battı ğ ı nokta. batı l inanç * Doğ a üstü olaylara. batı l * Doğ ru ve haklı olmayan. * Batı yanl ı sı olma durumu. batı cı batı cı lı k batı k * (gemi için) Batmı ş . Batı Türkçesi * Hazar Denizinin batı sı ndaki Türk dünyas ı nda XIII. * Batı yanl ı sı olan kimse. * Batarya ile çalı ş an (radyo. batı lı la ş ma * Batı lı la ş mak i ş i. garpl ı . bataryalı * Batarya ile güçlendirilmiş veya desteklenmi ş . garpl ı laş ma. * Orkestrada vurma çalgı lar takı mı . * Savaş gemilerinde borda topları ve bunları n bulundu ğ u güverte parçası . bateri baterist batı * Yeryüzündeki baş lı ca dört yönden güneş in battı ğ ı yön. * Bu yönde olan. telefon vb. garp.

batı rma batı rmak * Batı rmak iş i. * Batmak iş i veya biçimi. Batı nîye * Görünürdeki olayları n ardı nda gizli gerçeklerin bulundu ğ unu kabul eden tarikatlara verilen ad. batı lı lı k * Batı lı olma durumu. batı rı k * Köftelik bulgur. * Göbek. * Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanı lan araç. * Su üstü araçları na çelik kablo ile bağ lanmı ş . * Batı uygarl ı ğ ı nı benimseme. batı lı la ş tı rma * Batı lı la ş tı rmak iş i. negatif yüzebilirliğ i bulunan dalı ş küresi. garplı la ş tı rma. çalı ş mada. batı lı la ş tı rmak * Batı lı la ş mas ı nı sa ğ lamak. taze asma yaprağ ı veya lahanaya sarı larak tüketilen bir salata tütü. garplı la ş tı rmak. * Mahvetmek. dövülmemiş ceviz içi. * Bir kimseyi çekiş tirip iyice kötülemek. bati batik * Yavaş . * Sı vı nı n veya yumuş ak bir maddenin içine gömülmesine yol açmak. maydanoz. garpl ı la ş mak. tahin ve limon suyu kullan ı larak yap ı lan. batı rı lma * Batı rı lmak i ş i. batması nı sağ lamak. kuş ak. Batı nî * Batı niye mezhebinden olan kimse. * Yok edilmek. batı n * Karı n. soğ an. domates. * Bu yöntemle hazı rlanmı ş kumaş . * Kumaş . * Bir iş te sermayeyi yitirmek.batı lı la ş mak * Özellikle Avrupa ülkelerinin düş üncede. deri veya kâ ğ ı t süslemede kullanı lan bir yöntem. *İ çrek. garplı lı k. görüş ve anlayı ş ta izledikleri temel ilkeleri benimsemiş olmak. nane. * Bu kumaş tan yapı lmı ş olan (giysi). batı rı lmak * Batı rmak iş ine konu olmak. ağ ı r. * Kirletmek. batı ş batisfer batiskaf .

Yı ldı z vb. * Saplanmak. * Dokunmak. * (tedirgin etmemesi gereken ş eyler için) Tedirgin etmek. * Çökmek. * Alı ş ı lmı ş olandan büyük. yok olma.) ufkun altı na inmesi. * Yok olmak. * Bir gök cisminin (Ay. iflâs. battal *İ ş e yaramaz.batk ı batk ı n * Batkı nlı k. yı ldı z için) Dünyanı n dönüş ü dolayı sı yla ufkun alt ı na inmek. battaniyeli * Battaniyesi olan. battal edilmek * kullanı lamaz duruma getirilmek. incitmek. iflâs etmiş (kimse). * Hoş a gitmeyen bir duruma uğ ramak. * Borçları nı ödeyemez duruma düş en. *İ flâs etmek. batk ı nl ı k * Borçları nı ödeyemediğ i mahkeme karar ı ile tespit ve ilân olunan tüccarı n durumu. * Yı kı lmak egemenli ğ i sona ermek. * Yı kı lma. batmak * Bir sı vı nı n üstünde iken içine gömülmek. Güneş . * Kirlenmek. battı balı k yan gider * iş ler kötü gitti ğ ine göre artı k istenildi ğ i gibi davranı labilir. battaniye * Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanı lan. . çökme. bozulmak. kullanı lmaz. battal etmek * kullanı lamaz bir duruma getirmek. batman batonsale * Tuzlu hamurdan yapı lan ince uzun çubuk. batma * Batmak iş i. batöz batsat * Ara sı ra. seyrek olarak tek tük. tuzlu çubuk. harman dövme makinesi. battal olmak * kullanı lamaz. inkı raz. iflâs. * Miktarı bölgelere ve tartı lacak ş eylere göre değ iş en eski bir ağ ı rl ı k ölçüsü. * Harman makinesi. iş e yaramaz duruma gelmek. * Daha kötü bir duruma uğ ramak. müflis. * (Güneş . Ay. ço ğ u yünden dokunmuş kalı nca örtü.

bavul veya çantalarla yolcu beraberinde sı nı rdan geçirerek iç piyasada değ erlendirmek iş i. * Hemen hemen. bavlı ma bavlı mak bavul bavul ticareti * Gümrüksüz ve vergisiz ithaline izin verilen eş yayı yabancı ülkelerden sat ı n alı p. * Kibar olmayan. içine eş ya konulan büyük çanta.batur batyal bav bavcı * Bahadı r. bavullu * Bavulu olan. âdeta. amiyane. giyini ş için) yakı ş mamak. zengin (kimse). çok. . Bavyeralı * Bavyera halkı ndan olan (kimse). epey. baya ğ ı kaçmak * (söz. oldukça. *Ş ahin ve köpe ğ i ava al ı ş tı rmak. bavlı * Ava alı ş tı rı lm ı ş (hayvan). uygunsuz olmak. * Çok iyi. hiçbir özelliğ i bulunmayan. davranı ş . * Parası . * Bavlı mak iş i. malı çok olan. basit adî. bay bay * Bey yerine kullanı lan bir unvan. pespaye. * Gerçekten. * Avcı lar ı n. * Yolculukta. baya ğ ı kesir * Ondalı k olmayan kesir. * Erkek özel adlar ı yerine kullanı lı r. * Her zamanki gibi olan. köpeklerini ava alı ş tı rmak için kullandı kları yapay ku ş vb. sı radan. * 200 ile 2000 m arası nda derinliğ i olan (deniz). * Hayvanı avcı lı ğ a alı ş tı rma iş i. baya ğ ı la ş ma * Bayağ ı laş mak durumu. *Ş ahin ve köpek gibi hayvanlar ı avcı lı ğ a alı ş tı ran kimse. baya ğ ı * Aş ağ ı lı k. pekâlâ. bavulcu * Bavul yapan veya satan kimse. banal.

bayat bayatîaraban * Araban ve bayatî makamları ndan oluş turulan bir birleş ik makam. bayatsı mak * Bayatlamaya yüz tutmak. bayatîbuselik * Bayatî makamı nı n buselik beş lisi veya dörtlüsü ile sona ermesinden oluş an bir birleş ik makam. karı . tazeliğ ini yitirmek. baya ğ ı la ş tı rma * Bayağ ı laş tı rmak iş i. kendinden geçmi ş . * Kadı n özel adları yerine kullanı lı r. baya ğ ı bir duruma girmek. * Bayatlamaya baş lamı ş . bayat ı bayatî * Azerî ve Türkmen halk ş iirinde mani türüne verilen ad. baygı n * Bayı lmı ş . bayatlatmak * Tazeyken kullanmayı p bayatlaması için bekletmek. bayatlamak * Bayat duruma gelmek. bayatlatma * Bayatlatmak iş i. * Eş . çok söylenmi ş . * Gönül vermiş . bayan * Hanı m yerine kullanı lan bir unvan. özelliğ ini yitirmi ş . . * Taze olmayan.baya ğ ı la ş mak * Bayağ ı bir durum almak. * Klâsik Türk müziğ inde u ş ş ak dörtlüsüne buselik beş lisi kat ı lması yla yap ı lmı ş eski bir makam. baya ğ ı la ş tı rmak * Bayağ ı laş ması na sebep olmak. baya ğ ı lı k * Bayağ ı olma durumu veya bayağ ı ca davranı ş . önemini. bayatl ı k bayatsı * Bayat olma durumu. * Süzgün. Bayat * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri. bayatlama * Bayatlamak durumu. * Güncelliğ ini.

. bay ı lması nı sağ lamak. * (yer için) Geliş ip güzelleş mesi. bay ı ltmak * Bayı lmas ı nı sa ğ lamak. baygı nla ş mak * Baygı n duruma gelmek. kendinden geçme. bay ı lttı rma * Bayı lttı rmak i ş i veya durumu. bay ı lmak * Baygı n duruma girmek. bay ı ltma * Bayı ltmak i ş i. istekle. bay ı la bayı la *İ steyerek. baygı nla ş ma * Baygı nlaş mak iş i. vücudun k ı mı ldanamamas ı gibi fizyolojik aksamalarla beliren kendinden geçme durumu. baygı n bayg ı n bakmak * kendinden geçmiş bir ş ekilde. * Vermek. baygı ntı * Baygı nlı k. hayat ş artları nı n uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalı ş ı lmı ş olan. * Yı ğ ı lmı ş . uyur gibi olmak. dökülmüş . bay ı lttı rmak * Bayı lmas ı na yol açmak. bay ı ltı cı * Bayı ltan. * Bayı ltacak gibi etkide bulunan. severek. * hayranlı kla seyretmek. * Çok hoş lanmak. bay ı lma * Baygı n duruma girme. açlı k. kendini kaybetmek. çok isteyerek. kendinden geçmek. yorgunluk gibi etkenlerle dayanma gücünü yitirmek. bay ı ndı r mamur. * çok heyecanlanmak. ödemek. * (göz için) Süzülmek. çok sevmek. baygı n dü ş mek * çok yorulmak. * Sı cak. baygı nl ı k * Baygı n olma durumu. telâş lanmak. bu sebeple koza yapamama durumu.*İ nsanı kendinden geçirir gibi olan. çevreye göz gezdirmek. * Duyumları n durması . kan dola ş ı mı nı n ve solunum görevlerinin duraklaması . susuzluk. *İ pek böceklerinin sindirim organlar ı nda görülen ve yemden kesilmelerine yol açan bir hastal ı k. baygı nl ı k geçirmek * bayı lmak. bayı lması na yol açmak.

imar etme. bay ı ndı rla ş mak * Bayı ndı r duruma gelmek. bay ı ndı rc ı * Bayı ndı r duruma getirici. * Bayı ndı r duruma getirme i ş i. bay ı r kuş u * Çalı bülbülü. bay ı r turpu *İ ri bir turp türü (Cochlearia armoracia). dükkân veya kuruluş . yokuş baş ı na yönelerek. kulak yerinde iki sorgucu bulunan. * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri. bay ı ndı rla ş ma * Bayı ndı rla ş mak durumu. bay ı rla ş ma * Bayı rla ş mak durumu. terbiyesiz erkek. * Baş ı nda. bay ı ndı rla ş tı rmak * Bir yeri bayı ndı r duruma getirmek. bay ı r yukarı * Tepeye doğ ru. Bay ı ndur bay ı r * Küçük yokuş . bayi bayilik * Bazı maddeleri satma izni olan kimse. * Kaba. bay ı rla ş mak * (yer ve yol için) Dikleş mek. bay ı r aş ağ ı * Tepeden düze doğ ru. baykuş baykuş gibi * uğ ursuzluk getirdiğ ine inan ı lan kimseler için söylenir. imar.Bay ı ndı r * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri. imar etmek. bay ı ndı rla ş tı rma * Bayı ndı rla ş tı rmak i ş i. ümran. baykuş giller . * Bu iş in yapı ld ı ğ ı yer. bay ı ndı rl ı k * Bayı ndı r olma durumu. * Bir maddeyi sürekli satma iş i. yı rtı cı gece kuş lar ı nı n genel ad ı .

* Baymak iş i. bayrak gibi * kendini belli edecek bir biçimde. bayma baymak * (yiyecek) Baygı nlı k vermek. kandı rmak. mideyi buland ı rmak. bayrak * Bir milletin.* Büyüklükleri çeş itli olan kukumav. açı lı p kapatı lan kol. * Devre dı ş ı bı rakma. * Öncü. belli bir topluluğ un veya bir kurulu ş un simgesi olarak kullan ı lan. baylan * Nazlı . naz. * Gemilerde güvertenin en yüksek direğ i. bayrak direğ i * Bayrak asmak için hazı rlanm ı ş uzun direk. baylanmak * Nazlanmak. bayrak merasimi * Bkz. ş ı marmak. daha büyük olan ve çoğ unlukla baş ka bir renkte ve yuvarlakça olan taç yapra ğ ı . bayrak dikmek * bayraklı bir sopayı bir yere saplamak. midede ezinti yapmak. * Aldatmak. . genellikle dik dörtgen biçiminde kumaş . baylanlı k * Zenginlik. baypas ameliyat ı * Kalpte tı kanm ı ş bir damarı n beslediğ i bölgeye kan akı ş ı nı art ı rmak için o bölgeye eklemek için yapı lan damar ameliyat ı . sembol. * Gerektiğ inde indirilip kald ı rı lan. bayrak töreni. bayrak açmak * gönüllü asker toplamaya giri ş mek. * Simge. bayrak çekmek (veya asmak) * bayrağ ı bir dire ğ e veya ipe takmak. * Baklagil çiçeklerinde diğ erlerinden daha üstte bulunan. baypas * Damar aktarma. bayrağ ı yar ı ya indirmek * millî yas ilân etmek için bayrağ ı direğ in yar ı sı na kadar indirmek. baylanma * Baylanmak iş i. etki altı nda bı rakmak. * bir ülkü yolunda toplanmaya çağ ı rmak. *Ş ı marı klı k. iş ve. puhu gibi yı rtı cı ku ş ları içine alan kuş lar familyası . renk ve biçimle özelle ş tirilmiş .ş ı marı k (biçimde).

hı rç ı nlı k etmek. bayraktar * Bayrağ ı taş ı yan kimse. bayra ğ ı düş ürmeden yaptı kları koş u. bayram ay ı * (Hicrî takvime göre) Ramazandan sonra gelen ay.bayrak töreni * Bayrak karş ı sı ndaki saygı duruş u. bu yakı nl ı ğ ı n bir sebebi olacak. bayraklı * Bayrağ ı olan. bayrak yar ı ş ı * Atletizmde dört sporcudan oluş an ekibin araları nda payla ş tı kları mesafelere ba ş larken elden ele geçirmek yoluyla bir sopay ı . diken veya satan kimse. bayram alay ı * Bayram günlerinde padiş ahları n camiye gidiş ve geli ş sı rası nda yapı lan tören. yol göstermek. bir görüş ün yayı lması nda öncü olarak çalı ş mak. bayram * Millî veya dinî bakı mdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler. bayrakaltı * Ordu hizmeti. bayraklaş ma * Bayraklaş mak iş i veya durumu. bayraklı k * Bayrak olmaya uygun kumaş . * Bkz. bayrakları açmak * bağ ı rı p çağ ı rarak. bayraklaş mak * Bayrak değ eri kazanmak. bayraktarlı k etmek * öncülük etmek. * Bayrak yapan. * Özel olarak kutlanan gün. askerlik. bayraktarlı ğ ı nı yapmak * bir akı mı n. eniş tem beni niye öptü * gösterilen bu ilginin. eli bayraklı . bayram de ğ il. sevinçli çocuk. seyran değ il. * Sevinç. * Bayrak asmaya uygun direk. bayram etmek (veya yapmak) . üzerine bayrak çekilmiş bulunan (yer). ş evval. bayram çocu ğ u * Bayram dolayı sı yla süslenmi ş . * Bayram günü doğ muş çocuk. bayrakç ı * Bayrak çeken kimse. donatı lmı ş . bayraktarlı k * Bayraktarı n görevi. neş e.

bayramlı k ad * Birisi tarafı ndan hakaret yollu kullanı lan sözün kendisine ait oldu ğ unu bildirmek için kullan ı lı r. bayram namazı * Dinî bayramları n ilk gününde sabah namazı ndan sonra kı lı nan özel namaz. bayramlı k * Bayramda kullanı lan. arada sı rada. * Bayramlarda verilen armağ an. bayramı n kutland ı ğ ı gün. Bayramîlik * Bayramî tarikatı . bayramda seyranda * seyrek olarak. bayram yeri * Bayram günlerinde çocuklar için kurulan açı k eğ lence yeri. bayram hediyesi * Bayram günleri karş ı lı klı veya tek yanlı verilen armağ an. bayram koçu gibi * gösteriş li ve zevksiz bir biçimde süslenmiş olan. bayram havas ı * Neş eli. nadiren. * Bayramî tarikatı ndan olma durumu. konu ile hiçbir ilgisi olmayacak biçimde ters anlamak. bayramlaş mak * Birbirinin bayramı nı kutlamak. Bayramî * Hacı Bayram Veli'nin tarikat ı na girmi ş olan kimse. bayram günü * Bayrama rastlayan. bayrama özgü olan. bayram ş ekeri * Özellikle dinî bayramlarda konuklara ikram edilen ş eker veya çikolata. bayram tebriğ i * Bayramı kutlamak için yazı lı p gönderilen kart veya birine yap ı lan ziyaret. bayramlaş ma * Bayramlaş mak iş i. bayram ziyareti * Dinî bayram günlerinde. bayramdan bayrama * çok seyrek olarak. bayramlı k ağ ı z . bayramı kutlamak için yapı lan kı sa ziyaret. sevinçli bir ortam.* çok sevinmek. nadir olarak. bayram topu * Dinî bayramları n baş ladı ğ ı nı duyurmak için atı lan top. bayram haftası nı mangal tahtası anlamak * sözü.

* Koyu renkli. bayramüstü * Bayrama yakı n. * Çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri var olan. sert. pazar. * Dolap gövdesinin zemine düzgün oturması na yarayan çerçeve ş eklindeki kaide. baytar * Hayvan hastalı kları hekimi. alı ş veri ş . esas. bir çeş it yanarda ğ kültesi. * Bir asitle birleş ince bir tuz olu ş turan madde. baytarlı k baz * Baytarı n mesle ğ i. * Temel. bayramüzeri * Bkz. kimi. * Birtakı m. * Bazı çok olan (tuz) veya bazı n özelliklerini taş ı yan (madde). kı dem. * Çarş ı . küfretmek.* küfür. * Taban. bazal bazalt bazar bazen baz ı . * Pazarlı k. arada bir. kadim. * Ara sı ra. kimi vakit. kimi vakit. * Huzur ve refah içinde bulunma durumu. Bayramüstü. arada bir. esasî. baysungur *Ş ahin cinsinden. bayramlı k ağ zı nı açmak * kaba konuş mak. bayr ı bayr ı lı k * Bayrı olma durumu. yı rt ı cı bir kuş . baz losyon * Cildin esnek ve sağ lı klı görünmesini sa ğ lamak ve özellikle yağ lı ciltlerin parlak görüntüsünü gidermek için kullan ı lan bir tür losyon. esas. * Ara sı ra. veteriner. baza * Mobilyanı n uzunluğ unca konulan dar ayak. baysal baysall ı k * Huzur ve refah içinde olan.

* (teklifsiz konuş mada) Ey. bazitli mantarlar * Sporları bazitlerin içinde bulunan mantarlar grubu. yahu. iki sı ra sütunla. asitlerle birleş ince tuzları veren oksitler. hey. * Dikdörtgen biçiminde. kalı n gözleme. * Bir maddenin baz durumuna gelmesi. baz ı dingil döner baz ı teker * karş ı lı klı iliş kilerde her iki tarafa da zaman zaman söz söyleme hakk ı do ğ ar anlamı nda kullanı lı r. bazilika * Kral sarayı . * Türk alfabesinin ikinci harfinin adı . bazlamaç bazlaş ma bazuka . kimisi. bazit * Bazit mantarları n üreme organı . üç salona ayr ı lmı ş . * Baz niteliğ i gösteren. baziçe * Oyun. su ile birle ş ince baz etkisi gösteren. bazlama * Sacda piş irilmiş yuvarlak pide. Be be be bebe * Bebek. * Tatlı sı bol. bebe aspirini * Berilyum'un kı saltması . * Birleş iminde asit ve baz ağ ı rlı ğ ı oran ı normal tuza göre az. yanlardakiler daha alçak olmak üzere içi. dikdörtgen biçiminde kilise. * Bazlama. bazik (tuz). * Ortadaki yüksek. fakat baz oran ı normal tuza göre yüksek olan bazik oksitler * Çoğ u oksijen bakı mı ndan zayı f olan. * Roketatar. küçük çocuk. bazidiyospor * Bazitli mantarları n sporlar ı na verilen ad. uç kı smı nda yarı m çembere benzeyen bir ç ı kı ntı sı olan Roma mahkemesi. baz ı lar ı (veya bazı sı ) * birtakı mı .baz ı baz ı * Ara sı ra. arada bir.

* bebeğ e yak ı ş ı r biçimde. karş ı lı klı yer de ğ iş tirmek. becelle ş mek * Cebelleş mek. * Bebek gibi davranı ş larda bulunma. maharet. karş ı lı klı yer de ğ iş tirme. ustalı k. bebekle ş mek *Ş ı marı kça davranı ş larda bulunmak. bebekle ş me * Bebekleş mek iş i. becelle ş me * Becelleş mek iş i. bebeklik etmek * bebek gibi davranı ş larda bulunmak. bebeklik * Bebek olma durumu. tahta. * (küçük b ile) Sevimsiz. budala. * Göz bebeğ i. bebe ğ e yak ı ş ı r biçimde. becayiş becayiş etmek * değ iş ik yerdeki görevliler. bebekçe * Bebek gibi. * Sevgi sesleni ş i olarak kullanı lı r. 0-2 ya ş grubunda bulunanları n ölümü. yapı lmas ı güç alı ş tı rmalara yatk ı n olması durumu. beceri * Elinden iş gelme durumu. ilâcı özel olarak yap ı lmı ş aspirin. bebecik * Küçük veya acı nacak durumda olan bebek. * Vücudun. becerikli . * Plâstik.* Küçük çocuklara içirilmek üzere. Beberuhi * Karagöz oyunundaki kambur cücenin adı . bücür erkek. bebek * Meme veya kucak çocuğ u.den yapı lan insan biçiminde oyuncak. * Yer değ iş me. * Yeni doğ an yavrunun yetiş kinlerin bakı mı na sürekli olarak bağ ı mlı oldu ğ u dönem. bebek beklemek * (kadı n) gebe durumda bulunmak. bebek ölümü * Çeş itli hastalı klardan. maharet. * Yaş ı na yak ı ş mayacak davranı ş larda bulunan kimse. bez vb. bebek gibi * çok güzel (kadı n). * Kiş inin yatkı nlı k ve ö ğ renime bağ lı olarak bir i ş i baş arma ve bir iş lemi amaca uygun olarak sonuçlandı rma yetene ğ i.

* Bir ş eyi kullan ı lmaz duruma getirmek. tavuk büyüklüğ ünde. becermek * Güç görünen bir iş veya duruma çözüm bulmak. bedaheten * Birdenbire. *İ vedi. elinden iş gelen. apaçı k olma durumu. lüzumlu. * Birini öldürmek. kirletmek. becerme * Becermek iş i. beceriksiz * Becerisi olmayan. . ustalı k. ansı zı n. evcil bir hayvan (Numida meleagris). bedavac ı * Her ş eyi bedavadan sağ lamaya çalı ş an (kimse). bedava * Karş ı lı ksı z. * Irzı na geçmek. düş ünmeksizin. emeksiz. küçük bir kuş (Passer). beceriklilik * Becerikli olma durumu. becet becit * Serçegillerden. mahir. bedavadan * Bedava olarak. bedavac ı lı k * Bedavacı olma durumu. bedava sirke baldan tatl ı dı r * masrafsı z veya emeksiz elde edilen ş eylere herkes istek gösterir. bedavadan ucuz * çok ucuz. tüyü mavimt ı rak kül renginde. maharetli. baş ı küçük ve ç ı plak. üstesinden gelmek. bedavala ş ma * Bedavalaş mak durumu. beceriksizlik * Beceriksiz olma durumu. usta. * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri. bozmak. acele.* Becerisi olan. Beç tavu ğ u * Tavukgillerden. * Bir konuda hazı rlı ksı z konu ş abilme yeteneğ i. kirletmek. parası z. usta olmayan. * Gerekli. maharet. Beçene bedahet * Besbelli.

bedavala ş mak * Bedava duruma gelmek. kötümser olmak. bedbin * Kötümser. bahtsı zl ı k. bedbin olmak * ümitsizliğ e dü ş mek. bedbaht etmek * üzmek. bedavaya * Çok ucuza. intizar etmek. *İ lenme. * Ası k suratlı . bedbinleş mek * Kötümserleş mek. bedayi bedbaht * Estetik yönü ağ ı r basan güzellikler. bedbinleş me * Bedbinleş mek i ş i. pesimizm. kötümserliğ e kapı lmak. ilenç. beddua beddua etmek * ilenmek. karamsar duruma getirmek. karamsar olmak. bedbin etmek * üzmek. beddua sinmek * ilencin tutması yüzünden. talihsiz. lânetlenmiş . bedbinlik bedçehre * Kötümserlik. karamsarlı ğ a sokmak. bedavadan. suratsı z. birinin i ş i sürekli ters gitmek. ümitsizliğ e dü ş ürmek. bahtsı z. bedbahtl ı k * Mutsuzluk. bedbinleş tirme * Bedbinleş tirmek iş i. bedbaht olmak * üzülmek. pesimist. * Kötü yüzlü. bedduası tutmak . * Mutsuz. bedavası na * Bkz. karamsarlı k. karamsar. bedbinleş tirmek * Kötümser.

* Bir ş eyin yerini tutabilen kar ş ı lı k. * Baş kas ı nı n ad ı na ve onun parası ile hacca giden kimse. beden e ğ itimi * Vücudu güçlendirmek ve sağ lı ğ ı korumak amacı yla araçlı veya araçsı z hareketler yapma. gövde. kol ve bacak dı ş ı nda kalan bölümü. kı ymet. bedelli askerlik * Askerlik çağ ı na gelmiş gençlerin belirlenen miktardaki parayı ödeyerek yaptı kları kı sa süreli vatanî görev. bedelsiz ithalât * Yurt dı ş ı ndaki iş çilerin veya geçici görevle yurt d ı ş ı na giden kamu görevlilerinin dönü ş lerinde kendi mesleklerinin icrası veya ki ş isel kullanı m için getirdikleri mallar için yapı lan düzenleme. * Askerlik yapmamak veya yapı lacak süreyi kı saltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para. beden terbiyesi * Spor iş lerinden sorumlu makam.* ilenci yerine gelmek. * Eş it. bedel tutmak * kendi yerine askerlik yapması için birini para ile tutmak. * Kale duvarı . bedel * Değ er. bedenî * Beden bakı mı ndan. bedduası nı almak * biri tarafı ndan kendisine ilenilmek. bedelci bedelli * Bedeli olan. bedeli belirlenemeyen. * Çok değ erli. * Bedel verdiğ i için kı sa süre hizmet gören asker. bedel ödenilen. * Uş ak. baş . beden eğ itimi. beden cezas ı *İ nsan vücudu üzerine uygulanan ceza. * Bedelci. vücuduyla. bedel vermek * askerlik yapmamak veya kı sa süre yapmak için devlete para ödemek. hizmetçi. . denk. fiilen. bedence bedenci bedenen * Bedeniyle. bedelsiz * Bedeli olmayan. çoban. * Bkz. fiyat. * Vücudun. bedel ödenilmeyen. beden * Canlı varlı kları n maddî bölümü. vücut. * Beden eğ itimi öğ retmeni.

* (büyük b ile) XIII. *İ çinde değ erli eş ya alı nı p satı lan kapal ı çarş ı . bedensel. beğ enilen. kötü yürekli. * Estetik. apaçı k. bedirle ş mek * Ay bedir durumunu almak. * Parlak ve sağ lı klı görünmek. * Kötülük isteyen. bediîle ş mek * Bediî duruma gelmek. bedirlenmek. * (büyük b ile) Bedevîlik tarikatı ndan olan derviş . çadı rda yaş ayan göçebe. * Güzellik ölçülerine uyan. bediîle ş me * Bediîleş mek i ş i. bedirik * Temizlenip taranmı ş ve e ğ rilmeye hazı r duruma getirilmiş yün veya pamuk topağ ı . * Böyle bir hayat sürdüren kimse. * Estetik bilimi. * Çölde. bediiyat bedik bedir * Dolunay. bedenî. * Besbelli. bedirle ş me * Bedirleş mek durumu.* Bedenle ilgili. * Kazak Türklerinde bir hastalı ğ ı n iyileş mesi için yapı lan tören. bedevîlik bedhah bedihî bediî bedirlenme * Bedirlenmek durumu. yumağ ı . * Bedevî olma durumu. güzel sanatlar. yüzyı lda kurulan bir Sünnî tarikatı . bednam . ayı n on dördü. gözü gönlü okş ayan. bedenli * Bedeni olan. bedensel bedesten bedevî * Bedenle ilgili. bedirlenmek * Dolunay biçimini almak.

* Akdeniz bölgesinde yaygı n bir çiçek. . hünkârbeğ endi. * Övücü tanı tma yazı sı . zevk. pek çok çeş itleri bulunan sı cak ülke bitkisi (Begonia). be ğ enilmek *İ yi ve güzel bulunmak. * Beğ enme duygusu veren. zevk.* Kötü ün kazanan. * Bey. be ğ endirmek * Beğ enilmesini. kötülüğ ü ile dillere düş en. be ğ enirlik * Beğ enme durumu. aş ı rı . bedük * Çam sakı zı . * Son derece. be ğ eni * Güzel veya çirkin yargı sı nı verdiren duygu. begüm be ğ be ğ ence be ğ endi * Bkz. örneğ i begonya olan bir bitki familyası . be ğ eni ş be ğ enme * Beğ enme. * Sevilmek. * Hint prenseslerine verilen unvan. gusto. takriz. be ğ endirme * Beğ endirmek iş i. begonyagiller *İ ki çeneklilerden. dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan. be ğ enilir be ğ enilme * Beğ enilmek iş i veya durumu. be ğ enilen. pek çok. begayet Begdili begonvil begonya * Begonyagillerden. * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri. hoş görünmesini sa ğ lamak. be ğ enilir olma durumu. reçine. * Güzeli çirkinden ayı rma yetisi. * Beğ enmek i ş i. hoş a gitmek.

* Dört ayaklı hayvan. be ğ enmeyen kı zı nı (veya küçük k ı zı nı ) vermesin * bir durumun beğ enilmemesi karş ı sı nda. nasibi. * Kuş ku duymak. be ğ enmezlik * Beğ enmeme. * Cennet. be ğ lik * Beylik. kuş ku ile karş ı lamak. beis yok bej * zararı yok. * Benzerleri arası ndan birini seçip ayı rma. * Pay. * Küçümsemek. . ne yapı p yapı p. hor görmek. zarar görmemek. iyi veya güzel bulmama. hayvana yakı ş ı r biçimde olan. hisse. behey behime behimî behimîlik * Behimî olma durumu. * Çı kı ş ma bildirmek için kullanı lan bir ünlem. ne olursa olsun. uymazlı k. beğ enmeyenin umursanmadı ğ ı nı anlat ı r. uçmak. önemi yok. behavyorizm * Davranı ş çı lı k. tasvip etmek. mutlaka. zarar. * Onaylamak.be ğ enmek *İ yi veya güzel bulmak. * (duygular için) Hayvanca. * Onaylamamak. bîbehre. kabul etmek. hissesi olmayan. beher * Her bir. * Kötülük. be ğ enmemek *İ yi veya güzel bulmamak. behemehal * Her hâlde. * Sarı ya çalan açı k kahverengi. * Payı . behi ş t behre behresiz beis * Engel. beis görmemek * sakı nca. nasip.

* Çulluk. temizlik. önemsememesi. ölmezlik. * Sanat ve düş üncede özgünlük. gereğ ince değ erlendirememesi tâbiîdir. bekas bekçi * Bir ş eyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse. ölümsüzleş mek. * Hava gazı lâmbası nı n ucu. * Saflı k. yalnı z yaş ayan kimse. bek * Sert. * Evli olduğ u hâlde ailesinden ayrı . erdenlik. bekâret * Kı z oğ lan k ı z olma durumu. bekâr odas ı * Bekârları n. bekar bekâr * Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota iş areti. bekçilik * Bekçinin yaptı ğ ı iş . * Evlenmemiş kimse. * Kalı cı lı k. * Doğ allı k. gözcü. evlenmemiş olmak. . bekârl ı k * Bekâr olma durumu. bekârl ı k sultanl ı k * evlenmeden tek baş ı na yaş amanı n daha iyi olduğ unu anlatı r. ta ş radan gelmiş iş çilerin kalaca ğ ı oda. bekâr kalmak (veya ya ş amak) * evlenmemek. bekâra karı boş aması kolayd ı r * bilgi ve tecrübesi olmayan bir kimsenin iş i hafife alması . k ı zl ı k. denetleyici olarak beklemek. katı . bek bek beka * Savunucu. masumluk. bekçi kalmak * koruyucu. tazelik. yenilik. * Bekârları n yaş adı ğ ı müstakil ev. sa ğ lam.* Bu renkte olan. * ölüm veya boş anma dolayı sı yla eş ini yitirmek. bekârhane * Bekârları n kalması için ayrı lmı ş veya düzenlenmi ş oda. beka bulmak * ölmezlik erdemine ulaş mak.

bekleme odas ı * Bir kimseyi veya bir taş ı tı beklemek için gelenlerin oturdukları yer. * Vakit öldürme. durmak. biri gelinceye değ in bir yerde kalmak. beklenmedik * Birdenbire. * Süre tanı mak. beklenilmek * Beklenmek. avukat vb. tı kamak. tı kanmak. * Karş ı la ş ı lmas ı ihtimali bulunmak. bekle yârin köş esini! * yakı nda gerçekleş eceğ i sanı lmayan umutlar kar ş ı sı nda söylenir. acele etmemek. bekleme yeri * Bir kimseyi veya taş ı tı beklemek için ayr ı lan bölme. * Kapanmak. direnmek. bekinmek *İ nat etmek. * Aramak. * Bekitmek iş i. beklenmez * Beklenmeyecek durumda olan. beklemeli * Sı nı fta kalı p derslere devam etmeyen (öğ renci). bekleme salonu. istemek. ansı zı n. beklemek * Bir iş oluncaya. muhafaza etmek. * Bir ş eyi. * Ummak. korumak. bir kimseyi gözetmek. ile görüş me öncesinde oturulan yer. bekleme salonu * Doktor. bekinme * Bekinmek iş i. bekleme * Beklemek iş i. . bekitme bekitmek * Kapamak. bekleme odas ı . beklenmek * Beklemek iş ine konu olmak.bekçilik etmek * (bir ş eyi) bekleyip korumak. beklenilme * Beklenilmek iş i veya durumu. beklenme * Beklenmek durumu.

bekletme * Bekletmek iş i. ak veya kara yemiş i. bekletmek * Beklemek iş ini birine yaptı rmak. Bektaş î sı rrı * Çok gizli tutulan sı r. ı lı k iklimlerde yeti ş en bir kaktüs (Echinocactus). ayyaş lı k. bel *İ çkiye düş kün. beklenmezlik fiili * -acağ ı /-eceğ i biçimindeki sı fat-fiil ekine tutmak fiili getirilerek yap ı lan ve iş in istenmeden. bekletilme * Bekletilmek iş i veya durumu. ayyaş . nohut büyüklü ğ ünde. beklenmeden oldu ğ unu anlatan birle ş ik fiil. Bektaş î babası * Bektaş î tarikatı ndan olan derviş . . Bektaş î dedesi * Bektaş î tarikatı nda daha üst makamlarda bulunan ve yönetimde sorumluluk ta ş ı yan derviş . * Bireyin belli ş art ve durumları n alacağ ı biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki ön görüş ü. *İ çkiye düş künlük. beklenti * Bir olgunun sonunda gerçekleş mesi beklenen ş ey. Bektaş î üzümü * Taş kı rangillerden bir çalı (Ribes grossularia). Bektaş îlik * Bektaş î tarikat ı . bekri bekrilik Bektaş î * Hacı Bektaş Veli'nin tarikat ı na girmiş olan kimse. * Bektaş î tarikatı ndan olma durumu. * Bu çalı nı n mayhoş . bekle ş me bekle ş mek * Birlikte veya karş ı lı klı beklemek. * Bekleş mek iş i veya durumu.beklenmezlik * Beklenmeme durumu. içkici. bektaş îkavuğ u * Büyük ve güzel çiçekler veren. bekletilmek * Bekletmek iş ine konu olmak veya bekletmek iş i yap ı lmak. bekleyiş * Beklemek iş i veya biçimi.

bel bel * Atmı k. anlamsı z bakmayı anlatan bel bel bakmak deyiminde geçer. bel f ı tı ğ ı * Bel bölgesinde fı tı k. * Toprağ ı kazmaya veya kirizma yapmaya yarayan. bel evlâd ı * (bir kimsenin) Öz çocuğ ı . bel kündesi * (güreş te) Ellerin arkadan gelip hasmı n göbe ğ i üzerinde kilitlenmesi yolundaki kündeleme. uzun saplı . bel gev ş ekli ğ i * Cinsel gücü yitirme. * Hayvanlarda omuz baş ı ile sa ğ rı arası . temel. bel etmek * iş aret koymak. bel * Ses ş iddetiyle ilgili birim. * Dağ sı rtları nda geçit veren çukur yer. bel bel * Durgun. bel bellemek * toprağ ı belle kazmak. * Bir ş eyin varl ı ğ ı ile ilgili en önemli bölümü. sperm. . ucu sivri kürek veya çatal biçiminde bir tarı m aracı . ayakla bas ı lacak yeri tahta. güvenmek. bel *İ nsan bedeninde gö ğ üsle karı n arası nda daralmı ş bölüm. bel kemeri * Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan. deri. meni. bel kı rmak * gövdeyi. belden sağ a sola bükmek. bel kı ra k ı ra * kı rı ta kı rı ta. * Bu bölümün. sal ı na sal ı na. bel bağ ı * Bel kemeri. bel ağ rı sı * Bel çevresinde oluş an ve duyulan ağ rı . sı rtı n altı na rastlayan bölgesi.*İ ş aret. kumaş veya metalden yapı lan özel ba ğ . i ş aret vermek. esas. bel bağ lamak * birisinin kendisine yardı mcı olacağ ı na inanmak. * Geminin orta bölümü. bel kemiğ i * Omurga.

belâhat * Alı klı k. sak ı ncalı durum. * Kavgacı . bel vermek * (duvar gibi dik ş eyler) dı ş ar ı ya veya (tavan gibi yatay ş eyler) aş ağ ı ya doğ ru kamburlaş mak. belâgatli * Belâgati olan. * Hak edilen ceza.ş irret. belâs ı belâs ı nı bulmak * hak ettiğ i cezayı görmek. yorum gerektirmeyen. bel soğ ukluğ una uğ ratmak * bir iş e veya bir söze gereksiz yere karı ş arak onun akı ş ı nı sektirmek. * Bir ş eyde gizli olan derin anlam. hiçbir yanlı ş ve eksik anlayı ş a yer bı rakmayan. musallat olmak. belâya çatmak (girmek veya uğ ramak) * beklenmedik bir belâ ile karş ı laş mak. belâlı * Yorucu. belâ aramak * kavga çı karmak için f ı rsat aramak. yapmac ı ktan uzak. * destek olmak. belâ kesilmek * birisine sı kı ntı ve eziyet vermek. * Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak. kaçı nı lan bir durumun gerçekleş ti ğ i bildirilirken alay yollu söylenir. * Yolsuz kadı nları n zorba dostu. * Söz sanatları nı inceleyen bilgi dalı . belâ okumak * birine beddua etmek. belâ ç ı karmak * kavga çı karmak. belâya u ğ ramak . can sı kı cı . üzücü. -den sebebiyle. belâgatsiz * Belâgati olmayan. retorik. belâgat *İ yi konuş ma. belâlar mübareğ i * istenilmeyen. * Büyük zarar ve sı kı ntı ya yol açan olay veya kimse. düzgün anlatma sanatı . * (istenmedik bir davranı ş a zorlayan) Etki. * -den dolayı . sözle inandı rma yeteneğ i. belâ *İ çinden çı kı lması güç.bel soğ ukluğ u * Üreme organları nı n akı nt ı lı ve bula ş ı cı bir hastal ı ğ ı .

Belçikalı * Belçika halkı ndan olan (kimse). belediye teş kilâtı * Nüfusu iki binden fazla olan yerleş im yerlerinde hükûmet kararı yla kurulan. belediyeci * Belediye iş leri görevlisi. ilçe. beledî *Ş ehirle ilgili. belediye reisi * Belediye baş kanı . belediye suçları * Belediye buyrukları na ve yasakları na ayk ı rı davranı ş lar. belediye baş kanı * Belediye teş kilâtı nı yöneten kimse. su ve esnafı n denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan. * Yerleş ik. belediye baş kanı . kalı n kumaş . belediye encümeni * Belediye kanununda belirtilmi ş görevleri yerine getiren. tetkik eden ve karara ba ğ layan organ. beldeitayyibe * Medine ş ehri. belâyı satı n almak * göz göre göre belâyı üstüne çekmek. belde *Ş ehir. üyeleri halk tarafı ndan seçilen. belediye meclisi * Belediye tüzel kiş iliğ ine tanı nan yetkileri kendinde toplayan organ. belce *İ ki kaş arası . * Bu teş kilâtı n bulundu ğ u bina. * Bir tür pamuklu. belediye meclisi toplu bulunmad ı ğ ı zaman. belediye encümeni ve belediye memurları ndan oluş an kuruluş . belediye *İ l. belediye nikâhı * Medenî kanuna göre kı yı lan resmî nikâh. belediye çavuş u * Zabı ta iş lerinde üst görevli. ayd ı nlatma. belediye saray ı * Belediyeye ait bütün iş lerin yapı ldı ğ ı ve büroları n bir arada bulunduğ u büyük yapı . yer. * Mekân. belediye polisi * Zabı ta görevlisi.* çok kötü bir durumla karş ı laş mak. tüzel kiş iliğ i olan teş kilât. . özel kanunlarla belediye meclisince verilen görevleri. belediye meclisi. çevre. bucak gibi yerleş im merkezlerinde temizlik.

* Beş iğ e konulan yatak. belerme * Belermek iş i. . bele ş çi bele ş çilik * Parası z geçinmeyi seven. * Tepe. belenme * Belenmek iş i. bedavacı . peygamber çiçeğ i. parası z elde edilen. belertmek * Gözlerini. bulaş tı rmak. beleme * Belemek iş i. * Beş iğ e yatı rı p ba ğ lamak. örtülmek. dik dağ yolu. belermek belertme * (göz için) Akı iyice belirecek biçimde açı lmak. akı çok görünecek biçimde açmak. emeksiz. * Belertmek iş i. bayı r. bele ş * Karş ı lı ksı z. bulaş mak. yüksek yer. lüpçü.belediyecilik * Belediye iş leri. belenmek * Kundaklanmak. belemek * (çocuğ u) Kundaklamak. * Beleş çi olma durumu. * Bulanmak. * Dağ üzerindeki yüksek geçit. çiçekleri mavimsi renkte bir yı ll ı k bir bitki. belemir * Orta Anadolu'da tarlalarda yetiş en. belek * Kundak. belediyelik * Belediyeyle ilgili. bele ş (veya bahş iş ) at ı n diş ine (veya yaş ı na) bakı lmaz * bedava gelen ş eyde kusur aranmaz. belen * Bel. * Bulamak. çocuk bezi. mavi kantaron (Cephalaria syriaca). belediyelik olmak * belediye ile ilgili bir iş i olmak.

belgelemek * Bir olgunun doğ ru olduğ unu belge ile göstermek. belgelendirme * Belgelendirmek iş i. bele ş ten beletme * Beletmek iş i. belgelik belgesel belgesel film * Hayattan alı nan herhangi bir olguyu. beletmek belge * Kundaklatmak. bilgi ve belgelerin telefon sistemi vası tas ı yla bir yerden bir yere iletilmesini an ı nda sağ layan araç. faks. * Belgesel niteliğ indeki eserleri seven veya bunlarla ilgilenen (kimse). belgeli * Belgesi olan. para vermeden elde etmek. okuldan çı karı lmak. belgelenmek * Belgelemek iş ine konu olmak. ortaya ç ı karmak. * Belge niteliğ i bulunan (ş ey). belge almak * (iki yı l aynı sı nı fta üst üste kalan öğ renci) okuldan uzaklaş tı rı lmak.bele ş e konmak * emek. belgeselci * Belgesel. arş iv. belgelendirmek * Belge göstererek belirtmek. * Emek vermeden. tevsik etmek. *İ ki y ı l üst üste aynı sı nı fta kalan ö ğ renci okuldan ç ı karı lmak. tevsik. * Bir gerçeğ e tanı klı k eden yazı . film vb. belgeci * Belgesel filmler yapan. dokümanter. belgeleme * Belgelemek iş i. * Belge niteliğ i taş ı yan film veya televizyon program ı . belgegeçer * Yazı lı . . resim. vesika. karş ı lı ksı z. doküman. *İ ki y ı l üst üste sı nı fta kaldı ğ ı için okula devam etme hakkı nı yitirerek belge alan. belgelenme * Belgelenmek iş i. * Belge ve yazı lar ı n sakland ı ğ ı yer. film çeken veya bunun üzerinde çalı ş an (kimse). yöneten sinemacı . fotoğ raf. kendi tabiî çevresi ve akı ş ı içinde veya gerçeğ e en yakı n biçimde haz ı rlanmı ş yapay bir yerde iş leyen. belirli bir amacı yansı tan film.

sarih. belirli olan. belgi * Bir ş eyi benzerlerinden ay ı ran özellik. güçsüz. sarahat. alâmet. belgin belginlik belgisiz * Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. beli bükük * Beli bükülmüş . * Belirli olmayan. * Belgin olma durumu. gayrimuayyen. belirsizlik sı fatı . ş iar.belgeselcilik * Belgeselcinin yaptı ğ ı iş . belgilemek * Belgi ile göstermek. belik . belgit burhan. beli bükülmek * yaş lı lı k yüzünden güçsüz kalmak. belgileme * Belgilemek iş i. zavallı . belirsizlik zamiri. belgisizlik * Belgisiz olma durumu. belgili * Belgiye dayanan. * Bir önermeyi tanı tlamak için gösterilen ve daha önce doğ ru diye kabul edilen baş ka önerme. beliğ * Belâgati olan. beli gelmek * cinsel birleş me sı rası nda salgı boş almak. bir iş yapamayacak duruma düş mek. iş aret edilemeyen. hüccet. düş ünüş ve inanı ş taki ayı rı cı özellik. ş iar. beli * Senet. beli çökmek * kamburlaş mak. belgisiz s ı fat * Bkz. * Evet. belgisiz zamir * Bkz. beli aç ı lmak * küçük aptesini tutamaz olmak. * Duyuş . niş an. belâgatli.

yaslanmak. belinden gelmek * birinin dölü olmak. kapsam bakı mı ndan daraltmak. belirgin * Belirmi ş durumda olan. irkilmek.* Saç örgüsü. * Yeni bir kavramı . genellemek kar ş ı tı . belinlemek * Birden uyanarak çevresine korku ile ş aş kı nş aş kı n bakmak. belirginle ş tirmek * Belirgin duruma getirmek. ayı rı cı bir öge ekleyerek s ı nı rlamak. özünü olu ş turan ögeleri açı klayarak tanı mlamak. belikleme * Beliklemek iş i. * Bir kavramı n anlamı nı n. * Bir kavramı . belirginle ş tirme * Belirgin duruma getirme. sı nı rlamak. belini vermek * dayamak. belirli kı lmak. besbelli. belinleme * Belinlemek iş i. belirginle ş me * Belirgin duruma gelme. açı k. belini bükmek * çaresizlik içinde bı rakmak. beliklemek * Saçları örmek. belini k ı rmak * birini bir ş eyi yapamaz duruma getirmek. determinasyon. yapı sı nı n veya sı nı rları nı n tam olarak belirlenmesi iş i. belirlenim * Belirli duruma gelme iş i. örgü hâlinde. içeriğ inin. gerektirim. sarih. tayin etmek. belik belik * Örgü örgü. tayin. belirginlik * Belirgin olma durumu. . belirleme * Belirlemek iş i. belirlemek * Belirli duruma getirmek. belini doğ rultmak (veya do ğ rultamamak) * yeniden durumunu düzeltmek. belirginle ş mek * Belirgin duruma gelmek. bariz.

belirli nesne * Belirtme durumu ekini almı ş . belirle ş me * Belirleş mek iş i veya durumu. *İ nsan iradesinin hiçbir ş arta bağ lı olmadı ğ ı nı . müphem. geçiş li fiil durumunda olan yüklemle ilgili kelime veya kelime grubu. içinde bulunan zamandan önce olup bitti ğ ini kesinlikle bildiren kip. indeterminist.Ald ı . içinde bulunduğ uş artlarla belirlenmediğ ini. tezahür etmek. belirli geçmiş * Fiilin belirttiğ i kavramı n. biçti. görülmeyen geçmi ş . indeterminizm. belirlilik * Belirli olma durumu. gülmü ş . * Bir düş ünce veya durum için. belirle ş mek * Belirgin duruma girmek. bir sebebe bağ lanmayan olay ve durumları n da bulunduğ unu öne süren görü ş . belirlenme * Belirlenmek iş i. tebellür etme. muayyen. belirlenimcilik * Her olayı n ba ş ka olaylar ı n gerekli ve kaçı nı lmaz bir sonucu olduğ unu ileri süren öğ reti. . gayrimuayyen. belirsiz belirsiz geçmi ş * Fiilin belirttiğ i kavramı n. meçhul. belirlenmezcilik * Nedensellik yasası na bağ lı olmayan. Bu zaman Türkçede -dı (-di) / -tı (-ti) ekiyle karş ı lanı r. Türkçede bu zaman -m ı ş / -miş ekiyle kurulur: Gelmi ş . belirli belirsiz * Yarı belirgin durumda. kesin bir biçim almak. belirme belirmek * Belirmek iş i. görülen geçmi ş . indeterminizm. * Belirli olmayan. determinizm. -di'li geçmiş . *İ yice görünür ve anlaş ı lı r bir durum almak. belirlenmek * Belirli duruma getirilmek. az çok belli olan.belirlenimci * Belirlenimcilik yanlı sı olan (kimse). * Niteliğ i hakk ı nda tam bir bilgi edinilemeyen. ağ lamı ş gibi. * (önce belli veya görünür olmayan bir ş ey için) Ortaya çı kmak. gerekircilik. uçtu vb. determinist. -miş 'li geçmiş . insan ı n özgür iradesinin nedensellik yasas ı na bağ lı olmadı ğ ı nı savunan görüş . tebellür etmek. gerekirci. * Bilinmeyen. tebarüz etmek. belirli * Açı k ve kesin olarak sı nı rlanmı ş veya kararlaş tı rı lmı ş olan. içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğ ini ba ş kas ı ndan duyarak veya belirsiz olarak bildiren kip. belirlenmezci * Belirlenmezcilik yanlı sı olan (kimse).

belirtili tamlama * Tamlayanı -in (-nin) takı sı . * Soyut bir ş eyin. belirtili * Belirtisi olan. belirtken * Bir özlü sözle birlikte kullanı lan iş aret. belirtili nesne * Belirtme durumundaki nesne. belirteç * Zarf. belirtisiz nesne * Yalı n durumdaki nesne. * Bir olayı n veya durumun anlaş ı lması na yardı m eden ş ey. azı . tamlananı üçüncü ki ş i iyelik eki alan ve belirli bir kavram taş ı yan tamlama: Doğ an'ı n kalemi. * Açı k. birçoğ u. alâmet. biri vb. birkaç. belli. niş an. çiçeğ in kokusu gibi. belirtilmek * Belirtmek iş ine konu olmak. * Belirtilmemiş olan. her. herkes. kabataslak tutan zamir: bazı sı . tamlananı genellikle üçüncü kiş i iyelik eki alan ve çoğ u kez tür kavramı veren isim tamlaması : Ankara kedisi. tasrih. * Gösterge. belirsizlik zamiri *İ smin yerini belirsiz. sarih meful. belirsizlik sı fat ı *İ simleri yakla ş ı k. niş ane. Tuz Gölü gibi. görüş bildirme. * Belirli kı lma. belirtisiz * Belirtisi olmayan. kabataslak belirten sı fat: bazı . filan vb. belirli kı lı nan. sarih. belirtisiz tamlama * Tamlayanı yalı n durumda olan. birtak ı m. * Belirtilmiş olan. birkaçı . belirten belirti belirtik belirtilen * Tamlanan.belirsizlik * Belirsiz olma durumu. amblem. müphemiyet. * Tamlayan. bir kavramı n sembolü olan varl ı k veya eş ya. belirtme durumu belirtme . belirtilme * Belirtilmek iş i.

* Olsa olsa. -u. Yazı yı okudum. belkili * Olası lı . mütearife.* Yüklemi geçiş li bir fiil olan cümlede fiilin doğ rudan etkilediğ i -i (-ı . belleğ ini yitirmek * bellek kaybı na uğ ramak. bellek kar ı ş ı klı ğ ı * Kelimelerin doğ ru anlamı nı hatı rlayamamak veya ilk olarak görülen bir ş eyi önce gördüğ ünü sanma duygusuna kap ı lmak biçiminde beliren bir ruh hastal ı ğ ı . belirtme sı fatı * Bir ismi gösterme. akuzatif. belli ve kesin olmayan. akı l. tebarüz ettirmek. * Doğ ru olabileceğ i gibi. yanlı ş da olabilen. keder. belitken belitleme * Belitler sistemi. . ihtimal. i hâli. belitlemek * Belgeye dayanarak ortaya koymak. belladonna * Güzelavrat otu. muhtemel. sayı veya belirsizlik bakı mları ndan belirten s ı fat: Bu kapı . -ü) ekini almı ş isim. bunları n geçmiş le iliş kisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü. tasa. belitlenebilirlik * Belitlenebilen kuram. * Belitleme kuramı nı ortaya koymak. * Belitlemek iş i. dağ arcı k. olabilir ki.. Evi gördüm. ya. yükleme durumu. belki de *ş u da olabilir. programı değ iş meyen verileri. belirtmek * Açı klamak. bellek * Yaş ananları . bellek kayb ı * Bellek yitimi. Birinci dönem.. soru. * Tümden geliş imci bir bilime esas olacak belit sistemi. belit * Kendiliğ inden apaç ı k ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağ ı sayı lan temel önerme. parçalar ı n her birinden büyüktür" sözü bir belittir. ihtimalî. haf ı za. Kaç öğ renci? Hangi ev? Üç çocuk gibi. aksiyom: "Tüm. belirtme grubu * Tamlamalardan daha geniş kelime dizisi: Kalı n bir kitabı n süslü cilt kapa ğ ı bir belirtme grubudur. yapı lacak i ş için gerekli olan ara sonuçları toplayan bölüm. olası lı . ya . öğ renilen konular ı . * Bir bilgisayarda. beliye belki * Muhtemel olarak. * Felâket.

bellek yitimi * Büyük sarsı ntı veya humma yüzünden belleğ in bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalı ğ ı . yarı belli. * Gizli olmayan. bellenmek * Bellenmek (I) iş ine konu olmak. aş ikâr. ortada olan. belleten belletici * Çalı ş tı rı cı . * Bellemek yetisi. müzakereci. belletmen * Orta öğ retimde etütleri denetleyen kimse. belletici. belli * Bilinmedik bir yanı olmayan. anlaş ı lan. bellem belleme belleme bellemek * Öğ renip akı lda tutmak. me ş in veya kal ı n kumaş parçası . belli etmek * açı klamak. * Belirli. * Sanmak. zahir. belli * Beli olan. bellemek * Bel denilen araçla toprağ ı iş lemek. malûm. ö ğ retmek. muayyen. yarı bellisiz. iyice görünür anlaş ı lı r duruma getirmek. * Önemli. * Bilim kurumları nı n çalı ş maları ile ilgili yazı ve haberlerin yayı mland ı ğ ı dergi. * At ve benzeri hayvanları n sı rtı na vurulan keçe. duyulabilen. * sezdirmek. yapı k. belli ba ş lı * Belirli. muayyen. haş a. bedihî. öğ retici. * Bellemek iş i. * Belleğ in kı sa bir süre durup iş lememesi. belli belirsiz * Zorlukla seçilebilen. bellenmek * Bellenmek (II) iş ine konu olmak. öğ renilmek. belletme * Belletmek iş i. hissettirmek. belli olmak . çok az belli olan. belletmek * Bellemesini sağ lamak.

bellik *İ ş aret. apaçı k. * Bir kimsenin kiş iliğ ini olu ş turan temel öge. hodkâm. kibirli. sen yolcu oldukça * özel iliş kilerimiz sürüp gittikçe (senin bana i ş in düş er). benbencilik * Benbenci olma durumu. * En çok üzümde görülen olgunlaş ma belirtisi. * Bkz. hep kendinden söz eden. ben ş ahı mı (veya ş eyhimi) bu kadar severim * ben bundan daha çok özveride bulunamam. marka. * Kuş un yavrusuna taş ı dı ğ ı yem. ben * Olta veya tuzağ a konulan yem. sakalda beliren beyazlı k. ben * Çoğ u do ğ uş tan.* anlaş ı lmak. benbenci * Kendini çok öven. * Kiş iyi öbür varlı klardan ayı ran bilinç. * Bana göre. ego. * Böylece kalı nlaş tı rı lmı ş (ses). balsam. egoist. gururlu. ben hanc ı . muayyeniyet. hodpesent. bence benci * Kendini beğ enen. bemol * Bir sesin yarı m ton kalı nla ş tı rı laca ğ ı nı gösteren nota i ş areti. bencil olmak . bembeyaz * Çok beyaz veya her yanı beyaz. bellilik bellisiz belsem * Belli olma durumu. * Pı rı l pı rı l. megaloman. * Bencillik öğ retisine inanan. apak. * Belli olmayan. bedahet. hodbin. * Tekil birinci kiş iyi gösteren zamir. ben ben bu i ş te yokum * ben bu iş e karı ş mam. kendi çı karları nı herkesinkinden üstün tutan. kendini her konuda üstün gören. koyu renkli leke veya kabartı . bilinemeyen. bencil * Yalnı z kendini düş ünen. * Saçta. açı klanmak. düş ündüğ üm gibi. tende bulunan ufak.

bendegân * Kullar. bencillik etmek * bencil davranmak. köleler. egoizm. bendir benefş e * Alaturka çalg ı aleti. bencilik * Benci olma durumu. * Köle ile ilgili. benden söylemesi.* bencilce davranı ş ta bulunmak. bencille ş mek * Bencil duruma gelmek. bencille ş me * Bencilleş mek iş i. al benden de o kadar. kölelik. bende * Kul. * Menekş e. bendeniz cennet ku ş u * kendini tanı tı rken kullanı lan bir deyim. kendimi suçlu saymam. . *İ nsanı n bütün eylemlerinin ben sevgisiyle belirlenmiş olduğ unu. hodpesentlik. bencilce * Bencile yakı ş ı r biçimde. benden de al o kadar * Bkz. köleye ait. egoistlik. egoizm. bendehane * Bendenin. benden söylemesi * ben üzerime borç saydı ğ ı mş eyi söyledim. buna göre ahlâklı lı ğ ı n da yalnı zca kendini koruma içgüdüsünün bir biçimi olduğ unu ileri süren öğ reti. benden günah gitti * Bkz. bendezade * Bendenin oğ lu. bencileyin * Benim gibi. hodbinlik. köle. bencillik * Bencil olma durumu. * Kendi benini ve çı karı nı hayat ı n mutlak ilkesi yapan anlayı ş . bendegî * Kulluk. bendeniz * alçak gönüllülükle ben yerine ve "köleniz'" anlamı nda kullanı lı r. kölenin evi.

ölümsüzleş tirmek. küçük boyda bir cins köpek balı ğ ı (Scylliorhinus canicula). ölümsüz. puan. beni sokmayan y ı lan bin (yı l) yaş ası n * zararlı olduğ u bilinen. bengilemek * Bengi kı lmak. fekül. ölümsüzle ş mek. hep kalacak olan. bengi su *İ çene sonsuz hayat verdi ğ ine inan ı lan ve efsanelerde geçen su. beniçincilik . * Güneş lekeleri yöresinde görülen. ebedî. * Sonu olmayan. insanlar. benekli köpek balı ğ ı * Kara benekli. nokta. bengilik * Zamanla ilgisi. ama kimseye kötülüğ ü dokunmayan kiş iyle u ğ raş mamalı dı r. benekle ş me * Benekleş mek iş i veya durumu. beneklenmek * Benek oluş mak. ebedîleş tirmek. bengi bengi * Ege ve Güney Marmara bölgesinin halk oyunları ndan biri. ebedîleş mek. abı hayat. beniâdem * Âdemoğ ulları . benibeş er *İ nsan.benek * Herhangi bir ş ey üzerindeki ufak leke. * Sonsuz ve ölçülmez zaman. benmerkezci. parlak taneciklerden ve parlak damarlardan olu ş muş bölüm. benekli * Ufak lekeleri bulunan. baş langı cı ve sonu olmayan varlı k. beneklenme * Beneklenmek iş i. benekle ş mek * Benek benek durum almak. bengile ş mek * Sonsuz yaş ama niteliğ i kazanmak. ebedîlik. sonsuz yaş ama niteliğ i kazandı rmak. bengileme * Bengilemek iş i. bengile ş me * Bengileş mek iş i. beniçinci * Kiş inin benliğ ini merkez sayma görüş ü. * Ölmezlik.

benze sahip olan. döner döner yine okur * "çok çalı ş mas ı na karş ı lı k verimli ve yararl ı olmuyor" anlam ı nda kı nama veya eleş tiri belirtmek için kullan ı lı r. benildeme * Benildemek iş i. benimsetmek * Birinin benimsemesini sağ lamak. benimsemek * Bir ş eyi kendine mal etmek. benimsenmek * Benimsenmek iş ine konu olmak. benimsenme * Benimsenmek iş i. benimseyi ş * Benimsemek iş i veya durumu. senli benli. ı sı nmak. beniz geçmek * benzi solmak. güçlü olduğ una inanan. benmerkezcilik.* Dünyada kiş inin benliğ ini merkez sayan felsefe görüş ü. benimsetme * Benimsetmek iş i. tesahup. * Bkz. benlenme * Benlenmek iş i. * Bir ş eye. benlenmek * Ben oluş mak. benliğ i yoğ urmak * kiş iliğ i oluş turmak. tesahup etmek. benim diyen * kendine güvenen. beniz * Yüz rengi. benizli * Benzi bulunan. birine bağ lanmak. benim oğ lum bina okur. benli benli * Teninde ben bulunan. egosantrizm. benildemek * Belinlemek. benliğ inden çı kmak . sahip çı kma. sahip çı kmak. kabullenmek. benimseme * Benimsemek iş i.

kendilik. bent * Bağ . benmerkezcilik * Beniçincilik. hep kendinden söz etme durumu. benlik yitimi * Kiş ilik duygusunun ve benlik bilincinin yitirilmesi ile beliren ruh hastalı ğ ı . hep kendinden söz eden (kimse). * Gazete yazı sı . benlik çat ı ş mas ı * Benliğ in ön plâna çı kması ile baş gösteren çat ı ş mas ı . bent olmak * bağ lanmak. benlikçilik * Her konuda hep kendini ileri sürme. benmari * Bir kabı kaynar suya oturtmak yolu ile içindekini ı sı tmak veya eritmek yöntemi. bütün davran ı ş lar ı nı n ilkesi yapan kiş inin niteliğ i. * Kendi benliğ inin geli ş imini. benlik ikileş mesi * Öznenin kiş iliğ ini iki veya daha çok bilinç merkezine bölen ve tek kiş ide çe ş itli kiş ilikler durumunda beliren bir ruh hastalı ğ ı . tutulmak. * Benlikçilik yanlı sı olan (kimse). ş ahsiyet. . gurur. onu kendisi yapan ş ey. rabı t. kiş iliğ ini üstün görme. benzemez *İ skambil veya okey oyununda farklı kâğ ı tlar ı n veya taş lar ı n bir araya gelmesi. * Bağ lam. egotizm. benlik * Bir kimsenin öz varlı ğ ı . benzemek *İ ki kiş i veya nesne arası nda birbirini andı racak kadar ortak nitelikler bulunmak. * Kendi kiş iliğ ine önem verme. benmerkezci * Beniçinci. benlik davas ı * Her ş eyi kendi düş üncesine uydurmak ve her ş eyde söz sahibi olmak çabası . büğ et. benlikçi * Her konuda hep kendini ileri süren. * Kanun maddesi. bent etmek * kendine bağ lamak. benzeme * Benzemek iş i. and ı rmak. kibir. * Sanı sı nı uyand ı rmak. gibi görünmek. kitaplarda kendi içinde bütünlük oluş turan bölüm.* kendine benzemez olmak. benzemeklik * Benzer olma durumu. * Suyu biriktirmek için önüne yapı lan set. ki ş iliğ i.

kehribar > kehlibar gibi. * Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde ası l oyuncunun yerine ç ı kan. benzersizlik * Benzersiz olma durumu. -dan eklerindeki ünsüz veya ünlüler gibi. benzer ş ekiller * Kenarları nı n uzunlukları arası ndaki oran değ iş memekle birlikte karş ı lı klı açı ları eş it olan ş ekiller. mü ş abih. benze ş mezlik * Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değ iş ikliğ e uğ raması . benzeti * Benzetme. . eş siz. benze ş en * Ünlü veya ünsüz benzeş melerinde etki altı nda kalan ünsüz veya ünlü: Sütçü (süt-çü). müş abih olmak. benze ş * Birbirine benzeyen. * Nitelik. teş bih. benze ş mek * Birbirine benzemek. mü ş abehet. mümasil.benzen benzer * Maden kömürü katranı ndan çı kar ı lan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı . *İ ki üçgende köş elerinin e ş lenmesine göre karş ı lı klı aç ı lar ı n eş ve kar ş ı lı klı kenarları n orantı sı ndan doğ an benzersiz * Benzeri olmayan. mü ş abih. benzeş im. disimilâsyon: Kı nnap > kı rnap. o + bir < öbür gibi. * Bir kelimede bir sesin baş ka bir sesi kendisine benzetme etkisi: yurt-daş > yurtta ş . araları nda benzerlik bulunan. yapı ve yüz bakı mı ndan bu oyuncuyu andı ran kimse. * Benzer olma durumu. çar ş anba > çar ş amba. nazir. benze ş me * Benzeş mek iş i. * Bkz. benze ş ik * Benzeş me özelliğ i gösteren. karş ı lı klı aç ı lar ı nı n eş it bulunması durumu. odalardan (oda-lar-dan) kelimelerinde bulunan -çü. görünüş ve yapı bakı mı ndan bir baş kası na benzeyen veya ona eş olan (ş ey). attar > aktar. -ten. benzer. ekmekten (ekmekten). benze ş lik * Benzeş olma durumu. benzeri benzerlik durum. dublör. * Benzerlik gösteren. benze ş im * Bazı ortak yönleri olan iki ş ey arası ndaki benzeş me. aslı ndan kopya edilmiş . *İ ki ş eklin kenarları nı n uzunlukları arası ndaki oran değ iş memekle birlikte. benze ş im oranı *İ ki ş eklin kenarları nı n arası ndaki oran.

uçucu. benzetici ressam * Büyük sanatçı lar ı n üslûbunda çal ı ş arak. * Benzen. teş bih. * Dövmek. benzetiş * Bir ş eyi ba ş ka bir ş eye benzetmek i ş i veya biçimi. benzi sararmak * yüzünün rengi solmak. benzin * Petrolün damı tı lması ile elde edilen. yapt ı ğ ı iş leri orijinal eser diye satan sahteci ressam. benzeyiş sizlik * Benzeş memek durumu. yüzü sararmak. ona benzetilen kimse veya ş ey için kötü bir duygu beslenilmediğ ini anlat ı r. o niteliğ i eksiksiz taş ı yan bir ş eyi örnek olarak gösterme iş i. yağ gibi ihtiyaçlar ı nı karş ı layan. benzin istasyonu * Araçları n benzin. benzetmek gibi olması n * kötü bir sona uğ ramı ş birinden veya bir ş eyden söz ederken. benzetilmek * Benzetmek iş ine konu olmak. solmak. kendine özgü kokusu bulunan bir sı vı . benzetilme * Benzetilmek iş i. benzin pompası * Benzinlikte araç depoları na benzin koyma ve verilen benzin tutarı nı gösterme aracı . * Bir ş eyin neteliğ ini anlatmak için. * Bir ş eyde ba ş ka ş eye benzeyen yönler bulmak. renksiz. benzi kül gibi olmak * yüzünden kan çekilmek. benzetmek * Benzer duruma getirmek. benzinlik. benzetme * Benzetmek i ş i. sahteci. kopyacı . bozmak. benzi uçmak * yüzü sararmak.benzeti ressamı * Büyük sanatçı lar ı n yaptı kları nı . . özgül ağ ı rl ı ğ ı yaklaş ı k 0. benzeyiş * Bir ş eyin ba ş ka bir ş eye benzemesi durumu. yolculara dinlenme ve alı ş veriş imkânı veren tesis. benzi atmak (veya uçmak) * ansı zı n yüzünün rengi sararmak. benzetici * Benzeterek yapan.65 olan. * Kötü bir duruma getirmek. orijinaline bakarak yapan ve benzeti olduğ unu belirten ressam.

* -e rağ men. * Benzinle çalı ş an (motor. borçsuzluk. beraberlik * Birlikte olma durumu. yarı ş ma) takı mları n aynı sayı yı alması yla sonuçlanmak. beraat ı zimmet ası kdı r * tersi ispatlanmadı kça insanları n suçsuz sayı lmaları ilkesini anlatı r. temize çı kmak. vereceğ i olmama durumu. * Aynı düzeyde.).benzinci * Benzin satı lan yer veya benzin satan kimse. benzol beraat * Benzin ve tolüen karı ş ı mı bir akaryak ı t. benzin istasyonu. beraberlik müziğ i . benzinlemek * Benzin dökerek yakmak. benzinde kan kalmamak * kansı zl ı k sebebiyle yüzü sararmak. beraberce * Birlikte. yarı ş ma için) takı mlar ayn ı sayı yı almak veya denk gelmek. * Bir nesneyi benzine bulamak. beraat etmek * aklanmak. benzine kan gelmek (veya benzi kanlanmak) * sağ lı klı duruma gelmek. canlanmak. benzinleme * Benzinlemek iş i veya durumu. benzincilik * Benzincinin iş i veya mesleğ i. makine vb. benzinli benzinlik * Benzin sat ı lan yer. beraat ı zimmet * Borcu. beraber * Birlikte. beraber olarak. -e karş ı n. baş a baş gelmek. beraberinde * yanı nda. berabere bitmek * (oyun. * Baş baş a kalma durumu. * Aklanma. bir arada. baş a ba ş kalmak. berabere kalmak * (oyun.

kirlenmek. Berat Gecesi. * Seçilmiş . seçme. periş an. * Çirkin. niş an veya ayrı calı k verilen kimseler için çı karı lan padi ş ah buyruğ u. * Bu iş in yapı ld ı ğ ı dükkân. berber koltu ğ u * Berberler için yapı lan hareketli. Berat Gecesi * Hz. bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. * Bozuk. * Osmanlı İ mparatorluğ unda bir göreve atanan. kuyruğ unun çatalı çok uzun olan. berber salonu * Büyük berber dükkânı . bak ı msı z. berber çı rağ ı * Berber ustası nı n yanı nda yeti ş tirilmek üzere çalı ş an çocuk. . Muhammed'e peygamberliğ in Cebrail aracı lı ğ ı yla bildirildiğ iş aban ayı nı n 15. gecesine rastlayan kandil gecesi.* Orkestra. berceste * Sağ lam ve lâtif. san. * bozmak. berber bataryası * Berber dükkânları nda lâvaboya su akması nı sağ layan deve boynu biçimindeki musluk takı mı . eti yenilen bir balı k (Serranus anthias). * Darmadağ ı n. berber balı ğ ı * Hanigillerden. * Kuzey Afrika'daki Cezayir bölgesinde Berberistan halkı ndan veya bu halkı n soyundan olan kimse. beğ enilmeyen. berber * Saç ve sakalı n kesilmesi. berat * Bir buluş tan. berbat * Kötü. Berberî berberlik * Berberin yaptı ğ ı iş . oynar baş lı klı özel koltuk. Berat Kandili * Bkz. berber dükkânı * Berber. koro veya oda müziğ inde olduğ u gibi birçok sesin oluş turduğ u müzik. Akdeniz'de yaş ayan. taranması ve yapı lmas ı iş iyle uğ ra ş an veya bunu meslek edinen kimse. aylı k bağ lanan. * bozulmak. * Sanat değ eri yüksek anlamlar taş ı yan dize. berbat olmak * kötü duruma gelmek. viran. berbat etmek (veya eylemek) * kötü duruma getirmek. patent.

sürüp giden. bereketsizlik * Bereketsiz olma durumu. feyezan. berdu ş * Baş ı boş . ezik. . berelenme * Berelenmek iş i veya durumu. neyse ki. bereket ki (veya bereket versin ki) * iyi ki. berelenmek * Bereli duruma gelmek. bereketlilik * Bereketli olma durumu. bereketli * Bol. iyi bir rastlantı olarak. bereketlenme * Bereketlenmek iş i veya durumu. artmak. bereleme * Berelemek iş i. berdevam * Sürmekte olan.berdelacuz * Halk tahminine göre. bereketsiz * Kendinden beklenen yararlı ğ ı sa ğ layamayan ( ş ey). * Yağ mur. bereket versin * para alan kimsenin söyledi ğ i iyi dilek sözü. bereketli ola! (veya olsun!) * yemek yemekte olanlara veya ürünlerini dev ş irenlere söylenen iyi dilek sözü. teselli bulması . verimli. yassı ve sipersiz baş lı k. bereketlenmek * Çoğ almak. ongunluk. feyz. serseri. * Pis. *İ yi ki. bereket * Bolluk. gürlük. Tanrı 'ya ş ükür ki. bere * Yuvarlak. * bir kimsenin bir durumdan hoş nutluğ unu anlatmas ı . bere * Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluş an çürük. berelemek * Bereli duruma getirmek. 9-18 Mart arası nda görülen kocakarı so ğ uğ u. bozuk. bakı msı z. * Herhangi bir ş eyde görülen çizik.

bergamodî * Sarı msı pembe renginde olan. alelâde. berhane gibi * gereğ inden çok büyük (ev). arma ğ an. * Beresi olan. boş . * boş a gitmek. yok etmek. * Bu ağ acı n. beril . berhava * Havaya verilmiş . beri * Konuş an ı n önündeki iki uzaklı ktan kendisine daha yakı n olanı . berenar ı *Ş öyle böyle. kabukları ndan reçel yapı lan ve esans ç ı karı lan meyvesi. az çok. berhayat berhudar * Hayatta olan. yaş ayan. berhudar ol! * "iyi günler göresin" anlamı nda dilek olarak kullanı lı r. kullanı ş sı z ev. * Büyük. berhava olmak * patlama yolu ile havaya uçmak. harap. * Bu uzaklı kta bulunan. uçurulmuş . beriberi * Genellikle Uzak Doğ u ülkelerinde B vitamini eksikliğ inden ileri gelen bir hastalı k. canlı . * Yararsı z. beriki * Beride olan.bereli bereli * Beresi olan. * Beride olan ş ey veya kimse. bergamot * Turunçgillerden bir ağ aç (Citrus bergamia). oldukça. * bitirmek. beribenzer * Sı radan bayağ ı . berhava etmek * havaya uçurmak. bergüzar berhane * Anmak için verilen hatı ra. * Çı kma durumundaki kelimelerden sonra getirilerek bir iş in baş langı cı nı gösterir. biraz. * Mutlu. yadigâr.

013 olan. atom ağ ı rl ı ğ ı 9. berjer * Arkası kabarı k ve yüksek oturacak yeri geni ş koltuk. çoğ u yeş il renkli berilyum ve aliminyum silikat. temiz. takviye etmek. sı rtı açı k kahverengi. berklik * Sağ lamlı k. * Dizlere kadar inen dar ve kı sa pantolon. berk * Sert.84. aydı nlı k. berlam *İ nce pullu. açı k. her zaman olduğ u gibi. berraklaş ma * Berraklaş mak iş i veya durumu. Kı saltması Bk. . tahkim etmek. tahkim. güç kazanmak. amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. berkelyum * Atom numarası 97. durulaş mak. havanı n etkisine kar ş ı ince bir oksit tabakası yla kaplı element. ortalama 30-40 cm boyunda. pekiş mek.* Doğ ada altı gen billûrlar durumunda bulunan. pek iyi. berkemal berkime * Mükemmel. katı lı k. berkitmek * Sağ lamlaş tı rmak. 29700C de eriyen. berrak * Duru. berraklaş mak * Berrak duruma gelmek. yoğ unluğ u 1. berilyum * Atom numarası 4. * Sağ lam. yanları ve karn ı beyaz. berkinme * Berkinmek iş i veya durumu. bermuda bermutat * Alı ş ı lagelen biçimde. Kı saltması Be. atom ağ ı rl ı ğ ı 294 olan. berkinmek * Berkimek. berkitme * Sağ lamlaş tı rma. katı . berkimek * Sağ lamlaş mak. * Pekiş tirilmek. zümrüt gibi baz ı taş lar ı n birleş iminde bulunan. * Berkimek iş i. Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz'de bol bulunan bir bal ı k türü (Merluccius merluccius). saydam. * Sertlik. takviye.

*İ ncinmi ş . yok edilmek. burkulmak. bertik * Yara. anlaş ı lı yor ki. çürük. * Açı k.berraklaş tı rma * Berraklaş tı rmak i ş i. çürümek. açı k olarak. dar dil. eselemek beselemek. uzun uzad ı ya. bertaraf olmak * ortadan kalkmak. ş öyle dursun. besbelli * Açı k. * Kı stak. duruluk. yararlı lı k. gidermek. * Yiğ itlik. * Bertilmek iş i veya durumu. * Berelenmek yaralanmak. berraklı k * Berrak olma durumu. çok belli. berri * Kara ile (toprakla) ilgili. bertilme besbedava * Pek ucuz. * Çok kötü. bertmek berzah besalet * Bertilmek. * Anlaş ı ldı ğ ı na göre. bertaraf etmek * ortadan kaldı rmak. burkulmu ş . net ve kolay anlaş ı lı r duruma getirmek. durulaş tı rmak. bertme * Bertmek iş i. * Morarmak. apaçı k. * Bir yana. . * Deride mor leke. karasal. bertafsil bertaraf * Açı klamalı . bertilmek *İ ncinmek. bere. berraklaş tı rmak * Berrak duruma getirmek. besbeter beselemek * Bkz.

varlı ğ ı nı sürdürmek için gerekli ş ey. beslenmeye elveriş li her tür madde. besinsizlik * Bitkilerin damarları nda dolaş an besleyici su. * Yumurta akı maddesi. besi hayvanı * Beslenmek amacı yla yavru iken alı nan veya besiye çekilen hayvan. besi * Yaş atmak ve geliş tirmek için gereken besinleri yedirip içirmek iş i. * Besini olan. besermek * Bkz. * Yaş amak. besihane besili besin * Besi yapı lan yer. besi meras ı * Besleme değ eri oldukça yüksek mera bitkileri ile kaplı olan ve gerektiğ inde ilâve yemler de verilerek özellikle kesime gönderilecek hayvanlar ı n fazla canl ı ağ ı rlı k kazanmaları için otlat ı ldı klar ı doğ al veya sun'î verimli mera. semirtilmiş . gı dalı . besi örü * Tohum çimlenirken yeni çı kan bitkiyi beslemeye yarayan ve embriyonun çevresine yay ı lmı ş bulunan besleyici maddelerin bütünü. davar gibi hayvanları besleyerek semirten. * Sı ğ ı r. * Besini olmayan. yeterli besin almayan. besi suyu besici besicilik * Besicinin yaptı ğ ı iş . gı da. * Bir ş eyi istenilen durumda tutmak ve oturtmak için kullanı lan takoz gibi ş eyler. besi dokusuz * Besi dokusu olmayan. besi dokulu * Besi dokusu olan. besi dokusu * Besi doku. besi doku * Tohumları n içinde embriyonu çevreleyen bölüm. azı k. satan kimse.beserek * Tüylü ve damı zlı k erkek deve. * Semiz. besinli besinsiz . esermek besermek. * Yenilebilir. gı dası z.

besiye çekmek * hayvanı semirtmek için çalı ş tı rmadan beslemek. * Yedirmek. besleme bas ı n * Çı kar u ğ runa. * Yetiş tirmek. * Herhangi bir kuruluş u. besle kargay ı . beslenme bozukluğ u * Bazı organ ve dokularda veya organizmanı n bütününde ş ekil veya çalı ş ma düzensizliğ i meydana getiren. * Hizmetçi. ev i ş lerinde çalı ş tı rı lan kı z. evlâtlı k. besleme gibi * giydiğ ini kendine yakı ş tı ramayan (k ı z). onun maddî yard ı mları dolay ı sı yla körü körüne destekleyen. beslenen beslengi * Sönümsüz. * Beslemek iş i. beslek besleme * Besleme. * Semirtmek. * Eklenmek. * Bir ş eyi korumak veya sa ğ lamca durmas ı nı sa ğ lamak için. çevresini veya altı nı desteklemek. desteklemek. besleme k ı z * Besleme. beslenilme * Beslenilmek iş i veya durumu. ahretlik. * Besleme olarak. besleme. beslemelik * Besleme.* Besinsiz olma durumu. doldurmak. katı lmak. herhangi bir kurulu ş un veya iktidardaki güçlerin görüş lerini savunan bası n. beslenme çantas ı * Anaokulu ve ilköğ retim okulları nı n öğ rencilerinin beslenme saatinde yiyeceklerini içinde bulunduran çanta. . * Evlâtlı k olarak alı nan. beslemek * Yiyecek ve içeceğ ini sağ lamak. * Vücut için gerekli besin maddelerinin alı mı . beslenme * Beslenmek iş i. ço ğ altmak. bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması . peki ş tirmek. gı dası zl ı k. * Bir duyguyu gönülde yaş atmak. oysun gözünü * nankörlük edenler için söylenir. hizmetçi. beslenilmek * Beslenmek iş ine konu olmak. * Maddî yardı m yapmak.

besili. beste ba ğ lamak * bestelemek. ucuz ve dengeli beslenmenin yollar ı gibi konuları iş leyen bilim dalı . beslenme uzmanı * Beslenmenin genel özelliklerini kitle çapı nda ele alan. besletmek * Beslemek iş ini baş kası na yaptı rmak. * Bkz. besin değ eri yüksek. beste * Bir müzik eserini oluş turan ezgilerin bütünü. insan vücudunun geliş mesinde yiyeceklerin etkisi ve görevi. bestekâr. . beslemeye yarayan. inceleyen yetkili. * Besteci. beste yapmak * bir müzik eseri yaratmak. mugaddi.beslenme eğ itimcisi * Beslenme eğ itimi ile uğ raş an uzman. kompozitör. iyi beslenmenin sa ğ lı k yönünden önemi. ilköğ retim okulu gibi eğ itim kurumları nda yemek yeme zamanı . besmele çekmek * bismillahirrahmanirrahim sözünü söylemek. * Beslemek iş ine konu olmak. beslenmek * Kendini beslemek. beslenme odas ı * Anaokulu. besleyici * Besleyen. besli besmele * "Acı yan ve esirgeyen Tanr ı 'nı n ad ı ile" anlamı na gelen ve bir i ş e baş larken söylenilen Arapça bismillahirrahmanirrahim sözünün k ı saltması . * Yüz ve boyunda güneş lekelerini azaltı p ölü hücreleri atan krem türü. besmelesiz * Çocuklar için "piç" anlamı nda kullanı lan bir sövgü. ilköğ retim okulu gibi eğ itim kurumları nda yemek yenilen yer. besletme * Besletmek iş i veya durumu. beslenme eğ itimi * Besin maddelerinin özellikleri. beslenme saati * Anaokulu. besteci bestekâr * Beste yapan kimse. yiyecek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar. * Besmele çekmeden.

* Bkz. * Dörtten sonra gelen sayı nı n adı ve bu sayı yı gösteren rakam. tokat. pencüyek. 5. * Dörtten bir fazla. .besteleme * Bestelemek iş i. be ş bir be ş dört be ş duyu * Dokunma. * Beste olma durumu. * Oyunda. bestesi yapı lmak. be ş milyonluk * Beş milyon liralı k bütün kâğ ı t para. beş yukar ı . be ş iki * Bkz. bestesiz bestseller be ş * Bestesi olmayan. bestelenme * Bestelemek iş i. öbürünün dört benekli yüzünün üste gelmesi. be ş binlik * Beş bin liralı k bütün kâ ğ ı t para. be ş altı be ş aş ağ ı beş yukarı * Bkz. * Çoksatar. koklama. bestelemek * Beste yapmak. be ş kardeş *Ş amar. iş itme. bestenigâr * Klâsik Türk müziğ inde en eski birle ş ik makamlardan biri. * Biraz. bir parça. birkaç. atı lan zarlardan birinin be ş . besteli bestelik * Bestesi olan. üç aş ağ ı . görme. tat alma duyuları . pencüdü. bestelenmiş . be ş beter * Besbeter. * Beş sı nı fl ı ilkokul. V. bestelenmek * Bestelemek iş ine konu olmak.

müjde. on paralı k etmek. pencüse. insan. her birine be ş . bayağ ı . be ş paralı k etmek * Bkz. yoksul. *İ çinde beş yüz tane bulunan.be ş on * Az sayı da. * Beş ve on santim ölçülerinde biçilmiş kereste. muş tu. be ş para almamak * hiç para almamak. be ş paralı k olmak * alçalmak. be ş erî co ğ rafya *İ nsanlar ı n yerleş ik bulundu ğ u yöre ile ilgisini ve o yörenin veya yerin türlü olaylar ı nı inceleyen coğ rafya kolu. kusurları aç ı ğ a çı kmak. be ş aret *İ yi haber. be ş eriyet . erim. be ş yüzlük * Beş yüz liralı k bütün kâ ğ ı t para. be ş parası z * parası z. biraz. aş ağ ı lı k. her defası nda beş i bir arada. * Beş sayı sı nı n üleş tirme biçimi. be ş erî *İ nsanoğ lu ile ilgili. * Günün belirli beş vaktinde kı lı nan namaz. be ş er ş aş ar * insan her zaman yanı labilir. be ş bı yı k be ş er be ş er *İ ri muş mula. be ş yüzlü * Beş yüzü olan cisim. be ş parmak bir olmaz * ana ve babalar ı bir oldu ğ u hâlde kardeş ler arası nda çeş itli farklı lı klar bulunur. *İ nsanoğ lu. be ş paralı k * Değ ersiz. * Bedensel. bedenle ilgili. be ş üç be ş vakit * Bkz. iş e yaramaz. be ş para etmez * hiçbir değ eri yok.

* Ambalâjlanacak malı n biçimine uygun olarak alta konulan parça veya parçaları n tümü. tahta veya demirden yapı lmı ş sallanı r bir çeş it küçük karyola. be ş erli be ş gen be ş ibirlik * Kadı nları n süs için takı ndı klar ı . be ş iğ ini sallamak * çocukluğ undan veya çok eskiden tanı mak. be ş iz . insanoğ ulları . be ş eriyetçilik * Beş eriyetçi olma iş i veya durumu. insancı l. hümanist. be ş ik * Süt çocukları nı yat ı rmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan. * Yüz üstü yatı ş ta. be ş ikçi be ş iklik * Beş ik yapan veya satan kimse. fonksiyonunu yapmak. beş altı n lira de ğ erinde olan altı n. be ş ikörtüsü *İ ki yana akı ntı sı olan çatı . sı rada dördüncüden sonra gelen.*İ nsanlı k. beş ibirlik. büyümesine hizmet etmek. be ş ik kertme * Daha beş ikte iken anası babası tarafı ndan ni ş anlanma. * Beş kenarl ı çokgen. * Bir ş eyin do ğ up geliş ti ğ i yer. be ş ikten mezara kadar * bütün hayatı boyunca. be ş inci kol * Bir ülkede gizli olarak. * Beş er be ş er sı ralanm ı ş . * Beş ik olmaya uygun. insancı ll ı k. be ş eriyetçi * Beş eriyet yanl ı sı (kimse). be ş ik kertiğ i * Daha beş ikte iken anası babası tarafı ndan ni ş anlanmı ş kimse. düş man için çal ı ş an örgüt. ölünceye kadar. hümanizm. be ş inci * Beş sayı sı nı n sı ra sı fatı . be ş iklik etmek * beş ik vazifesini. be ş ibiryerde * Bkz. be ş ik sal ı ncak * Bayram yerinde kurulan bir tür salı ncak. geriye bükülü ayak bileklerini ellerle kavrayarak karı n üzerinde ba ş ve ayak yönünde sallanma.

* Beş ses veya beş müzik aracı için yazı lan müzik eseri. beti bereketi kaçmak gibi deyimlerde bereket kelimesi ile birlikte "bolluk" anlamı nda ikileme oluş turur. be ş lik simit gibi kurulmak * kendine değ er vererek bir yere yayı lı p oturmak. tuhaf. * Çı krı kçı tezgâhı nı n kütüğ ü. be ş parmak otu * Gülgillerden. be ş pençe be ş taş be ş uş * Güler yüzlü. be ş li * Beş parçadan olu ş an. yol kı yı ları nda ve çayı rlarda yetiş en. be ş me * Her çubuğ u ayrı ayr ı beş renkte olan. konu ile ilgili aynı ölçüde bir çift dizenin ba ğ lanması yla olu ş an manzume. be ş leme * Beş lemek iş i. beş ı ş ı nlı yı ld ı z biçiminde bir deniz hayvanı . "çehre" anlamı nda ikileme oluş turur. yollu bir çeş it kumaş . * Beş i bir arada olan. be ş lemek * Bir iş i beş kez yapmak. * Beş müzisyenin çald ı ğ ı caz orkestrası . * Bir ş eyin sayı sı nı beş e çı karmak. * Divan edebiyatı nda beş dizeli bölümlerden oluş mu ş manzume. * Bkz. * Beş taş la oynanan bir tür çocuk oyunu. * Halk edebiyatı nda üçlemeli bir bende. beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte. kentet. . bet * Kötü. domino gibi oyunlarda üzerinde be ş iş areti bulunan kâğ ı t veya pul. * Bet bereket kalmamak. bet * Beti benzi atmak. be ş lik * Beş para. beti bereketi gelmek. sürgüne karş ı kullanı lan bir bitki. beş kuruş veya beş lira değ erinde olan akçe. beş parmak. çirkin. muhammes. be ş izli * Beş tanesi bir arada olan. * Beş renkte dokunmuş çubuklu kumaş . * Tabaklanmamı ş ham deri. güleç. * Tahmis.* Beş i bir arada do ğ an (kardeş ler). kurt pençesi (Potentilla reptans). gülümser. beş pençe (Uraster). kendinde herhangi bir ş eyden beş tane bulunan. *İ skambil. beti benzi uçmak. be ş tane alabilen. be ş me be ş parmak * Derisi dikenlilerden.

çabuk tükenmek. etelemek betelemek. kafa tutmak. . beterleş me * Beterleş mek i ş i veya durumu. bundan daha kötü durumları n da bulunduğ unu dü ş ünerek teselli bulmal ı dı r. dikleş mek. bet suratlı * Yüreğ inin kötülüğ ü yüzünden belli olan. beter *İ yice kötü. beta * Yunan alfabesinin ikinci harfi -B. korkmak. figüratif. * Bir ş eyi. betimleme. beti * Resim ve heykel sanatları nda varlı kları n biçimi. tezkere. beta ı ş ı nları * Radyoaktif cisimlerin yaydı klar ı üç ı ş ı ndan biri. kı tla ş mak. pusula. betelenmek * Karş ı gelmek. betelemek * Bkz. betik betili * Yazı lı olan ş ey. bir kimseyi. beterleş mek * Beter duruma girmek veya o durumda bulunmak. beti bereketi kalmamak (veya kaçmak) * azalmak. *İ çinde insan. bir kötülük yapacakmı ş gibi durmak. hayvan ve doğ a ögeleri bulunan (resim veya heykel). beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak. betili sanat * Doğ anı n görünen biçimlerini iş leyen sanat.bet beniz kalmamak * yüzü sararı p solmak. beterin beteri var * çok kötü bir duruma düş en kimse. figüratif sanat. beter etmek * daha kötü duruma getirmek. betatron * Elektronları hı zland ı ran elektromanyetik bir araç. tasvir. solmak veya beti benzi uçmak) * herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak. betim * Betimlemek iş i. bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı . bet bet bakmak * kötü kötü bakmak. mektup. kitap.

betonla ş mak * Beton duruma gelmek. betimlemeci * Betimlemeye ağ ı rlı k veren. sert. kendine özgü belirtilerini tam ve açı k biçimde söz veya yazı ile anlatmak. betimleyici * Betimleme yanlı sı . demirli beton.betimleme * Betimlemek iş i. betonarme * Yapı da gücü. betisiz sanat * Beti kullanmayan nonfigüratif sanat. nonfigüratif. betimlemeli dil bilgisi. betisiz *İ çinde insan. tasvirî dil bilgisi. betimsel dil bilgisi * Bir dilin belirli çağ ı nı inceleyen dil bilgisi. * güçlü. tasvirî. beton * Çimentonun su yardı mı yla kum. tasvir etmek. betoniyer * Beton karma makinesi. dayanı kl ı . dayanı klı . betonkarar * Beton karma makinesi. betimlemek * Bir nesnenin. kendine yedirememek. beton gibi * çok sağ lam. esnekli ğ i artı rmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi. betoncu * Yapı larda beton dökme iş leriyle uğ ra ş an usta veya i ş çi. betine gitmek * gücüne gitmek. hayvan ve doğ a ögeleri bulunmayan (resim veya heykel). betimlenme * Betimlenmek durumu. betimlenmek * Betimlemek iş i yapı lmak. betimsel * Betimle ilgili. . tasvirci. bağ lay ı cı yapay y ı ğ ı ş ı m. tasvir. bevliye *İ drar yollar ı hastalı kları . üroloji. çakı l gibi maddelerle karı ş ması sonucu olu ş an sert. betonla ş ma * Betonlaş mak durumu.

*İ skambil kâğ ı tları nda birli. bey karde ş * erkekler için seslenme sözü.bevliyeci *İ drar yolu hastalı klar ı hekimi. kokulu ve tatlı bir armut türü. bunları n anlatı mı nda tutulacak yolları konu edinen bir edebiyat bilgisi dal ı . * (baskı da) Normal karal ı kta görünen harf çe ş idi. söylemek. beyaban beyan * Söyleme. el mi yaman. bey (veya pa ş a) gibi yaş amak * bolluk içinde yaş amak. bevvap * Kapı cı . * Çöl. beyaz adam . bey * Günümüzde erkek adları ndan sonra kullan ı lan sayg ı sözü. beyaz * Ak. * Bu renkte olan. kara karş ı tı . bey armudu *İ ri. * Beyaz ı rktan olan kimse. * Zengin. ileri gelen kimse. bevliyecilik * Bevliyecinin iş i veya mesleğ i. beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak) * demeç vermek. bay. ileri sürmek. * Bir eserde. hayallerin doğ uş ve değ erlerini. * Komutan. as. bey mi yaman. * Boy gibi küçük bir toplumun veya küçük bir devletin baş kanı . * Erkek sı fatları nı n hemen arkası na eklenir. plutokrasi. beyanname * Bildirge. düş üncelerin. anlatmak. bey mi yaman. * Mahalle okulları nda hademe. el mi yaman * Bkz. koca. duyguları n. * Eş . ürolog. beyanat * Demeç. bildirme. bey erki * Zengin erki. beyan etmek * bildirmek. * Erkek özel adları yerine kullanı lı r. bildiri.

beyaz perde * Göstericiden çı kan görüntülerin üzerinde yans ı dı ğ ı . beyazı ms ı * Beyaza çalan. Güney ve Batı Asya ile Kuzey Afrika'da yaş ayan ve teninin rengi aç ı k olan ı rk. beyaz zehir * Eroin. beyaz etmek (veya beyaza çekmek) * yazı yı temize çekmek.* Beyaz ı rka mensup olan ki ş i. balı k vb. beyaz sabun * Beyaz renkli bir tür sabun. sinema filminin oynatı ldı ğ ı yüzey. beyazı mt ı rak * Beyaza çalar renk. beyaz oy * Onaylayı cı oy. beyaz cam * Televizyon ekranı . bulaş ı k makinesi gibi ev aletlerine toplu olarak verilen ad. beyaz kitap * Bir sorunu aydı nlatmak ve savunmak için bir kurum veya hükûmetçe yayı mlanan kitap. . * Beyaz Rusya halkı ndan olan kimse. beyaz dizi * Genellikle sevgi konuları nı basit bir biçimde iş leyen romanlardan oluş an dizi. beyaz ı rk * Avrupa. beyaz peynir * Beyaz renkli bir tür peynir. Beyaz Rus * Ekim ihtilâlinde komünist kı zı l yönetimden kaçan Rusyalı kimse. * Sinema. kokain gibi sı vı olmayan uyuş turucu madde. * Avrupalı . beyaz iş * Beyaz pamuklu veya keten kumaş lar üzerine beyaz veya renkli ipliklerle yapı lan sarma i ş . çamaş ı r makinesi. etlere verilen genel ad. Kuzey Amerika. beyaz e ş ya * Buzdolabı . beyaz ş arap * Sadece beyaz üzüm ş ı rası ndan yapı lan ş arap. beyaz kömür * Akarsulardan elde edilen elektrik gücü. beyaz et * Tavuk. beyaz baston * Görme özürlülerin yürürken kulland ı klar ı madenî çubuk.

beyazlatı cı * Daha beyaz duruma getiren kimyasal madde. beyazlaş ma * Beyazlaş mak iş i veya durumu. beyazlatı lmak * Beyaz duruma getirilmek. beyazlaş mak * Beyaz duruma getirmek. * Çocukları n babaları için kulland ı ğ ı sayg ı sözü. beyazlanma * Beyaz duruma gelme. ağ artı lmak. beyazlı k * Beyaz olma durumu. * Dokunan kumaş ları n renk tonları nı açan veya beyazlatan ve kumaş lar üzerindeki lekeleri gideren (kimse). beygirci * Beygir besleyen veya kiraya veren kimse. beygir gücü * Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü. * Yük taş ı yan. beyazlı * Beyazı bulunan. üstüne binilen at. beyazlanmak * Beyaz duruma gelmek. beyefendi * Saygı belirtmek için erkek adları nı n sonuna getirilen veya bu adlar ı n yerine kullan ı lan san. beygirli . beyazlatmak * Beyaz duruma getirmek. beygir * At. beyazlatma * Beyazlatmak iş i. beyazsinek * Özellikle pamukları n üzerinde üreyerek bitkinin öz suyunu emen ve kuruması na sebep olan bir sinek türü. * (kâğ ı tçı lı kta) Parlaklı ğ ı n iyileş tirilmesi için hamur bileş enlerinin renginin az veya çok oranda değ iş tirilmesi veya giderilmesi. * Ağ artı . esmerin tad ı * esmerleri övmek için söylenir.beyazı n ad ı . ağ armak. ağ artmak. beyaztilki * Tilkinin kı ş lı k tüyünden yap ı lan kürk. * Atlama beygiri. araba çeken. beybaba * Yaş lı erkeklere teklifsizce sesleniş biçimi. ağ artma. ağ arma.

beyin gücü * Bir ülkede ileri düzeyde iyi yetiş miş olan meslek ve bilim adamları ile uzmanları n fikir gücü. beyin kanamas ı * Beyni besleyen damarlardan bir veya birkaçı ndan dı ş ar ı kan sı zması sonucu.* Beygiri olan. beyin omurilik sı vı sı * Örümceksi zarla ince zar arası ndaki boş lukta bulunan beyinle omuriliğ i çepeçevre saran sı vı . düş üncesi yüksek düzeyde olan kimse. usa vurma. * Muhakeme. beyhude * Boş una. iki yarı m yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluş an. kafa içinin. anlamsı z. beyhudelik * Beyhude olma durumu. beyin orağ ı * Beynin iki lopu arası ndaki zar. * Bir ş eyi yönetmede önemli görevi olan kimse. zihin jimnastiğ i. beyin göçü *İ leri düzeydeki meslek ve bilim adamları ile uzmanları n bir baş ka geliş miş ülkede yerleş ip çalı ş mak amacı ile kendi ülkelerinden ayr ı lmas ı . beygir için. * Yararsı z. beyin takı mı * Bir kurum veya kuruluş un yönetiminde etkin rol oynayan kimseler. gereğ i yokken. beyin cerrah ı * Beyin konusunda uzmanlı k yapm ı ş cerrah. * Beygir gücünde. eğ itimi. beyin jimnasti ğ i * Bkz. dimağ . beslenen bölgenin çal ı ş maz duruma gelmesi. beygirlik * Beygire ait. beyhude yere * boş yere. beygirsiz * Beygiri olmayan. beyin üçgeni * Beynin alt tarafı ndaki üç kı vrı mlı yuvarlak çı kı ntı . * Bilgisi. beyin y ı kamak . beyin cerrahîsi * Hastahanelerde beyin konusunda ameliyat yapabilen bölüm. dört boş luğ undan her biri. boş u bo ş una. duyum ve bilinç merkezlerinin bulundu ğ u organ. beyin kar ı ncı kları *İ çinde beyin-omurilik s ı vı sı bulunan. beyin * Kafatası nı n üst bölümünde beyin zar ı ile örtülü.

* insanı . beyincik beyinli * Kafatası nı n art bölümünde ve beynin alt ı nda. korteks. beyinsel beyinsi beyinsiz beylerbeyi * Sancak beylerinin ba ş ı . dimağ çe. beynelmilel * Milletler arası . beylikçi * Divanı kaleminin baş ı . * Beyni olan. beyitli * Beyti bulunan. * Herkesin kullandı ğ ı . emaret. baş ka yönde düş ünür ve davranı r duruma getirmek amacı yla çe ş itli yollarla etkilemek. beylik söz * Herkesin kullandı ğ ı . * Devletle ilgili. satı mlı k. beynamaz * Namazsı z. emirlik. hareket dengesi merkezi olan organ. beylik f ı rı n has çı karı r * devlet görevlisi olmanı n insana birçok kazançlar sağ ladı ğ ı nı ş aka yollu anlatmak için söylenir. * Beyne benzeyen. dü ş ünceli. namaz k ı lmayan. beylik * Bey olma durumu. çok bilinen. beyit * Ev. * Anlam bakı mı ndan birbirine ba ğ lı iki dizeden olu ş mu ş ş iir parçası . . beyin zarı * Beyni üst üste saran zar. * Beyinle ilgili. kendine özgü düş ünce ve dünya görüş üne yabancı laş tı rmak. devlete özgü olan. herkesin bildiğ i. * Merkeze tam bağ lı olmayarak bir beyin yönetimi altı ndaki ülke. * Hükûmet. * Rahat yaş ama. uluslar arası . beyin zarlar ı * Beyni üst üste saran üç zar. devlet malı olan. * Akı ll ı . etkisi kalmamı ş söz. pis (kimse). * Bir çeş it küçük ve ince asker battaniyesi. * Akı lsı z. basmakal ı p. düş üncesiz. mirî. enternasyonal. içinde beyit olan. beyiye * Bkz. * Beyni olmayan.

uluslar arası cı . kanı t. huzurunu kaçı rmak. beysbolcu * Beysbol oynayan ve oynatan (kimse). Amerika Birleş ik Devletlerinde yaygı n bir çe ş it oyun. beyni kaynamak * aş ı rı sı caktan sersemlemek. enternasyonalizm. sarsı lmak. ikna etmek. beyninde * Arası nda. beyni kar ı ncalanmak * zihin yorgunluğ undan düş ünemez olmak. beyzade . beyyine * Bir olayı n doğ ruluğ unu ortaya koyabilen yöntem. beysbol * Dokuzar kiş ilik iki takı m aras ı nda bir top ve sopayla oynanan. bunalmak. * kötü bir ş ey sezinlemek. düş ünemez olmak. beyni sulanmak * düzgün düş ünemez olmak. beyninden vurulmu ş a dönmek * beklenmedik bir durum karş ı sı nda olağ anüstü bir üzüntü ve ş aş kı nlı ğ a uğ ramak. * Duruş ma sı rası nda bir düş ünceyi gerçekleş tirmek için baş vurulan belge. * Bey oğ lu. delil. beytülmal * Devlet hazinesi. tepesi atmak. beynelmilelcilik * Milletlerin sosyal sı nı fları arası nda uygunluk olmas ı ve birlikte davran ı lmas ı gerekti ğ ini savunan görüş . beyni bulanmak * sersemlemek. beyni atmak * Bkz. beyninde ş imş ekler çakmak * çok üzülmek. bunamak. milletler arası cı lı k. uluslar arası cı lı k. * zihninde birden bir düş ünce doğ mak. tutamak.beynelmilelci * Bkz. beynini kemirmek * rahatsı zlı k vermek. beyni sı çramak * aklı baş ı ndan gitmek. beynine vurmak * (içki etkisiyle) ne yaptı ğ ı nı bilemez duruma gelmek. beynine girmek * herhangi bir konuda birisini yönlendirmek.

oval. çaput. * Usanç veren.* Soylu kimse. b ı kkı nlı k vermek. paz ı . bez tüyler * Bitkilerde salgı çı karan tüyler. nazl ı kimse. ziynet. bezmesine yol açmak. * Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri. usandı rmak. * Herhangi bir i ş için kullanı lan dokuma. beyzî * Yumurta biçiminde. söbe. gudde. beze beze bezekçi . bezdirilme * Bezdirilmek iş i veya durumu. * Bez (I). bezci * Bez yapan veya alı p satan (kimse). düz dokuma. beze * Yara veya çı ban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluş an ş iş kinlik. bezcilik bezdirici * Bezcinin iş i veya mesle ğ i. * Yumurta akı ve pudra ş ekeri ile yapı lan bir çeş it kuru pasta. * Herhangi bir cins kumaş . bezek * Süs. beyzadelik * Soyluluk. bezdirilmek * Bezmesine sebep olmak. bezdirme * Bezdirmek iş i. * Özenle büyütülmüş . * Pamuktan. bezdirmek * Bı ktı rmak. bez * Pamuk veya keten ipliğ inden yap ı lan dokuma. * Hamur topağ ı . * Geliş igüzel kuma ş parçası . bez bez bağ lamak * bebeklere altları nı kirletmesinler diye bez koymak. *İ çinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ay ı rarak salg ı olu ş turan organ. * Bezden yapı lmı ş .

* Bezelemek iş i. * Bezenme iş i veya biçimi. bezeyici * Bezekleme yapan ressam. bezeli * Bezeğ i olan. bezetmek * Bezeme yaptı rmak. dekoratif. nakkaş . süslenmiş . * Gelinleri süsleyen kadı n. dekoratör. bezelemek * Hamur topağ ı yapmak. süsletmek. bezenmek * Bezemek iş ine konu olmak. bezekleme * Bezeklemek iş i. süslenmek. bezeme bezemeci * Bezeme yapan oymacı veya nakkaş . bezeklemek * Süslemek. * Bezenmek iş i veya durumu. tı rmanı cı bir bitki (Pisum sativum). . bezemek. * Kendini bezemek. bezemek bezemeli * Süslü. donatmak. bezelye * Baklagillerden. bezen bezeniş bezenme * Bezek. süslenmek. bezetme * Bezetmek iş i. süslü. bezekli bezeleme * Bezeğ i olan. süs. tezyin etmek. * Süsleme. bezekli. bezemecilik * Bezemecinin yaptı ğ ı iş . süsleyen ş ey.* Duvar ve tavanları boyay ı p birtakı m resim veya ş ekillerle süsleyen kimse. * Süs. * Bu bitkinin yuvarlak tanesi. tezyin. yurdumuzun her yanı nda yetiş tirilen. * Süslemek.

bezik *İ ki. bezi herkesin ar ş ı nı na göre vermezler * genel kurallar kiş ilerin isteklerine göre bozulmaz. bezilme bezilmek bezir * Bezilmek iş i. bezmek durumuna gelinmek. çabuk kurur bir yağ . üç veya dört kiş i arası nda 96 kâ ğ ı tla oynanan bir çeş it iskambil kâğ ı dı oyunu. bezirlemek * Bezir yağ ı ile yağ lamak. * Bezmek iş ine konu olmak. bezir yağ ı sürmek. * Mesleğ ini sadece kazanç için kullanan kimse. tülbent gibi eş yaları sa ğ lamak ve bunlar ı korumakla görevli kimse. bezek. bezlemek * Bez veya kumaş ile örtmek veya kaplamak.bezeyiş bezgi bezgin * Bezeme iş i veya biçimi. bezginleş mek * Bezgin duruma gelmek. * Bir çocuk oyunu. . * Bkz. bezirgânbaş ı * Padiş ahı n kullanaca ğ ı çuha. bezleme * Bezlemek iş i. bezirgânlı k * Bezirgâna yakı ş ı r davranı ş . bez. bezir yağ ı * Keten tohumundan çı karı lan ve ya ğ lı boya yapmak için içine renkli maddeler kat ı lan. bezir yağ ı . bezginlik * Bezgin olma durumu. bezirleme * Bezirlemek iş i. * Yahudilere verilen ad. * Süs. bezginleş me * Bezginleş mek iş i. bezirgân * Tüccar. usanç. * Yaş ama veya iş görme isteğ ini yitirmiş . * Keten tohumu. yorgunluk. * Alı ş veriş te çok kâr amac ı nı güden kimse.

* Bezmek iş i. bı cı l * Aş ı k kemiğ inin altı nda bulunan küçük bir kemik. çocuğ u belemek. * Bir sap ve çelik bölümden oluş an kesici araç. bezginlik getirmek. bı kı p usanmak. bı çak atmak * bir hedefe bı çak fı rlatmak. * Bu kemikle oynanan bir oyun. dost toplantı sı . * ameliyat etmek. bezzazl ı k * Kumaş satma iş i. bı çak bı ça ğ a gelmek * bı çakla birbirine saldı racak kadar zorlu kavga etmek. bı cı lgan bı cı r bı cı r * Sürekli ve çok konuş ma için kullanı lı r. bı çak altı na yatmak * (insan için) ameliyat olmak. * Jilet. bı çı lgan. bı cı bı cı * (çocuk dilinde) Y ı kanma. * Genellikle benzinliklerde bulunan otomobil yı kama aleti ve yeri. bı çak çekmek * üzerindeki bı ça ğ ı birden ele alarak birine saplamaya hazı rlanmak. bı cı bı cı yapmak * yı kanmak. manifaturacı lı k.manifaturac ı . * Bezgin duruma gelmek. bezme bezmek bezsi bezzaz * Kumaş alı p satan kimse.* Çocuğ un altı na bez koymak. bezi andı ran. * Çeş itli kesme iş lerinde kullanı lan keskin ağ ı zl ı araç. * Bkz. bezm *İ çki meclisi. * Bez dokusunda olan. . bı çak gibi * ince. * bı çaklamak. keskin. bı cı rgan bı çak * Boru biçimindeki maden parçaları n içini düzleş tirip parlatmakta kullanı lan alet.

* Çok az (fark).bı çak gibi kesilmek * (söz. bı çakçı * Bı çak ve daha baş ka kesici araçlar yapan veya satan kimse. bı çaklı * Bı çağ ı olan. bı çak vurmak * bı çakla kesmek. * Bı çakla yaralamak. konuş ma. duruvermek. bı çak yemek * bı çaklanmak. bı çak kı nı nı kesmez * kötüler yararlandı klar ı kimselere kötülük etmekten çekinirler. sohbet) birden bitmek. bı çaklatmak * Bı çakla saldı rı yı tahrik etmek. bı çaklamak * Bı çakla kesmek. bı çaklı k . * bı çaklamak. bı çak silmek * bir iş i bitirmek. * birdenbire ve tamamen ortadan kaldı rmak. bı çaklanmak * Bı çaklamak iş ine konu olmak. bı çak yarası onulur. bı çak gibi saplanmak * (sancı . ağ rı ) birden ve güçlü olarak gelmek. bı çak gibi kesmek * çok keskin olmak. ağ ı r söz gibi gönül kı rı cı davran ı ş ları n hiçbir zaman unutulmayacağ ı nı anlatı r. bı çaklatma * Bı çaklatmak iş i. bı çak sı rtı * Bı çağ ı n keskin olmayan ters yanı . bı çakçı lı k * Bı çak ve benzeri ş eyleri yapma veya satma i ş i. çok yakı n (aral ı k). dil yarası onulmaz * hakaret. bı çakla saldı rtmak ve yaralatmak. bı çak kemiğ e dayanmak * çekilen sı kı ntı artı k katlanı lamayacak bir duruma gelmek. bı çaklanma * Bı çaklanmak iş i. bı çaklama * Bı çaklamak iş i.

bı çkı nlaş mak * Kabadayı lı k taslamak. bı çkı hane * Bı çkı evi. bı çı k bı çı lgan * Azmı ş . . bı çkı nlaş ma * Bı çkı nlaş mak iş i. bı kı p usanmak * çok bezmek. * Sel veya dere yatağ ı . * Saraç bı çağ ı . yürekli. * Bı çak yapmaya elveriş li (maden). boyları nı ve kenarlar ı nı düzgün ve eş it olarak düzelten i ş yeri. bı çkı nlı k bı dı k bı kı lma * Bı kı lmak iş i. bı kı lmak * Usanı lmak. * Kı sa ve t ı knaz. * Bı çkı n olma durumu. bı kı ş mak * Bı kma iş i veya biçimi. kabadayı . bı çkı n * Külhanbeyi. bı kı ş bı kı ş ma * Bı kı ş mak iş i. kar ş ı lı klı iki sapı olan ve iki ki ş i taraf ı ndan kullanı lan büyük testere. bı çkı evi * Tomruklardan kalas. bı çkı * Tahta veya ağ aç biçmekte kullanı lan. cesur. * Hayvanları n tı rnak kökünde oluş an yara. yayı lmı ş (yara). gözü pek. * Motorla çalı ş an bir çe ş it güçlü testere.* Bı çak koyacak yer. * Korkusuz. * Bı çkı yapı p satan kimse. bı çkı tozu * Doğ ramacı lı kta bı çkı dan çı kan ve çoklukla yakacak olarak kullanı lan toz ve tala ş . kalaslardan daha ince tahtalar kesen. bı çkı cı * Bı çkı ile ağ aç ve tahta kesen kimse. * Bağ budamaya yarayan diş li bı çak.

bı kkı nl ı k * Çok bı km ı ş olma durumu. bı ktı rmak * Bı kması na yol açmak. zedelenmek. usand ı rmak. yurdumuzda en çok güzün. bı ngı ldak * Kafatası kemikleş meden önce kemiklerin birleş me yerlerinde bulunan kı kı rdak bölümü. usanmak. bı lkı ma * Bı lkı mak iş i veya durumu. boz renkli. bı kkı nl ı k gelmek * bı kmak. bı ldı rc ı n gibi * kı sa boylu. bı kkı n * Çok bı km ı ş . bı kkı nl ı k vermek. bı ngı l bı ngı l * Dolgun ve pelte gibi titrek. bı ktı rma * Bı ktı rmak iş i. sürüp gitmesi yüzünden bir ş eyden doygunluk veya yorgunluk duyarak onu istemez duruma gelmek. bı ktı rı cı * Bı kkı nlı k verici. * Tekrarlanması . * Dayanamaz duruma gelmek. bı ngı ldama . bir yı l önce. eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix). bı ldı rc ı n * Tavukgillerden. bı ldı rc ı n eti * Bı ldı rc ı n kuş unun saka ve avcı larca beğ enilen k ı rmı zı eti. bı ldı r * Geçen yı l. etli butlu. bı lkı mak * Bozulmak. dolgunca. bı kma bı kmak * Bı kmak iş i. al ı mlı (kadı n). usanmak. yumuş amak. benekli. bezmiş . bı kkı ntı * Bı kma duygusu.* Karş ı lı klı olarak birbirinden bı kmak. usanmı ş . bı llı k bı ll ı k * Çok tombul. bı kkı nl ı k vermek * bir ş eyi sürekli tekrarlayarak karş ı sı ndakini usandı rmak. bunalmak. erimek.

* Sarkı tmak. * Boş amak. ayrı lan birinden iş . çarpı ş ma gibi durumları karş ı lı klı bı rakmak. bı rak Allah'ı nı seversen * bir kimse veya nesnenin değ ersizliğ ini belirtmek için kullanı lı r. bı rakı ş ma * Karş ı lı klı bı rakmak iş i. * Bir alı ş kanlı ktan veya bir i ş ten vazgeçmek. mütareke. meydana getirmek. görevlendirmek. hesaba katmasak da. * Engel olmamak. * Yanı na almamak. bı rakı m bı rakı ş * Bı rakmak iş i. terk edilmek. terk. bı rakı lma * Bı rakı lmak i ş i veya durumu. * (bı yı k veya sakal) Uzatmak. bı rak ki * saymasak.) Kalmak. korunmak için vermek. nesne vb. * Koymak. * Eski bulunduğ u yerini veya durumunu değ iş tirmemek. terk etmek. * Bı rakma i ş i veya biçimi. döndürmek. yan ı nda götürmemek. bı ngı ldamak * (et ve sı vı için) Yumuş aklı k veya ş iş manlı k sebebiyle oynamak. * Unutmak. * Bir pazarlı kta. bı rakı ş mak * Savaş ma. mütareke yapmak.* Bı ngı ldamak iş i. * Kötü bir durumda terk etmek. bı rakı t bı rakma * Tereke. * Uğ raş maz olmak. hürriyetine kavuş mas ı nı sa ğ lamak. bı rakmak * Elde bulunan bir ş eyi tutmaz olmak. artı rmak. * Sal ı verme. ateş kes. ateş kes yapmak. titremek. * Yapı ş ı k olan bir ş ey yap ı ş ı klı ktan kurtulmak. yükümlülüğ ünü baş kas ı na vermek. * Sı nı f geçirmemek. ki ş i. belli bir fiyata vermeyi kabul etmek. * Saklamak. * Bı rakmak iş i. * (bulunduğ u veya dokunduğ u yerde) Olu ş turmak. * Bir iş i baş ka bir zamana ertelemek. . * Sahiplik hakkı nı baş kası na vermek. * Bakı lmak. * (ölen. * Ayrı lmak. * Bir iş in sorumluluğ unu. artı k uğ ra ş mamak. bı rakı lmak * Bı rakmak iş ine konu olmak. * Özgürlük vermek.

bı rakması na yol açmak. bı yı ğ ı nı balta kesmez olmak * kimseden korkusu olmamak. bı yı klı duruma gelmek. bı yı ğ ı nı tı ra ş etmiş olan. bı raktı rma * Bı raktı rmak i ş i. sar ı lı p tutunmaya yarayan sürgün. * Ufak çocuk. bı yı ğ ı nı silmek * bir iş i olmuş bitmiş sayarak onunla uğ raş maktan vazgeçmek.bı raktı ğ ı m (bı raktı ğ ı ). büyüklerinin boyu 2 m yi bulan. * Kadı nlı k organı nı n üst yanı nda cinsel zevk duyumu noktası olan bölüm. bı tı rak * Kı rlarda yetiş en yabanî bir otun dı ş ı dikenli tohumu. bı yı klanma * Bı yı klanmak i ş i. * Asma gibi bitkilerde. bı yı ğ ı terlemek * bı yı ğ ı yeni yeni çı kmaya ba ş lamak. bı yı klanmak * Bı yı ğ ı çı kmak. bı yı k burmak (veya bükmek) * çalı m yapmak amac ı yla bı yı kları nı kı vı rmak. * Balı klarda deri uzant ı sı . ba ğ ladı ğ ı m (bağ ladı ğ ı ) yerde (çayı rda) otluyorsun (otluyor) * uzun süredir hiçbir ilerleme ve değ iş iklik göstermiyor (veya göstermiyorsun). bı yı ksı z * Bı yı ğ ı olmayan. bı yı klı * Bı yı ğ ı olan. bı yı klı balı k * Sazangillerden. klitoris. bı yı k bı rakmak * bı yı k uzatmak. bı zbı z bı zdı k bı zı r * Davula sol elle vurulan ince değ nek. bı yı ğ ı nı tı ra ş etmemiş olan. bı raktı rmak * Bı rakması nı sağ lamak. bı yı klar ı ele almak * delikanlı lı k ça ğ ı na girmek. bı yı k * Üst dudak üzerinde çı kan kı llar. bı yı k alt ı ndan gülmek * birinin durumuna belli etmemeye çalı ş arak gülümsemek. eti sevilen bir balı k (Barbus fluviatilis). .

Bi bîaman biat * Bizmut'un kı saltması . amansı z. * Osmanlı İ mparatorluğ unda padiş ah ölünce tahta geçecek oğ lunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul ve tasdik edilmesi. * Bir kimsenin egemenliğ ini tanı ma. kadersiz. biberleme * Biberlemek iş i. biberiye * Ballı babagillerden. * Hoş görüsüz. Akdeniz çevresinde çok yeti ş en. pay almamı ş . biberli *İ çine biber katı lmı ş . * Bu bitkinin. biberlemek * Biber serpmek. biber katmak. biber tur ş usu * Yalnı zca uzun yeş il biberden yap ı lmı ş turş u. * Biber konulan küçük kap. zalim. biat edilmek * birinin egemenliğ i tanı nmak. yurdumuzda çok yetiş en bir bitki (Capsicum annuum). biat etmek * birinin egemenliğ ini tan ı mak. kötü talihli. tazeyken sebze olarak yenilen veya kurutulup baharat olarak yararlanı lan ürünü. bîbaht bîbehre biber * Bahtsı z. biber gibi yanmak * (deri. çok y ı ll ı k bir bitki (Rosmarinus officinalis). biberlik biberon .) çok acı mak. * Patlı cangillerden. * Payı olmayan. gaddar. kabul etmek. güzel kokulu yaprakları nı dökmeyen. * Biber yetiş tirilen yer. * Acı . göz vb. çiçekleri soluk mavi renkli. * Genellikle süt çocukları na süt ve sulu yiyecekleri içirmekte kullanı lan emzikli ş iş e. biber atmak * içine biber koymak. biber gibi * çok acı . biber salças ı * Kı rmı zı biberden yap ı lmı ş salça.

bici bicik bicili bîçare * Çaresiz. zarif (kı z). zavallı (kimse). * Meme. bibliyografik * Kaynakla ilgili. * Üslûp. zavallı lı k. bîçarelik biçem * Biçare olma durumu. çaresizlik. kaynakça. vazo gibi zarif küçük süs eş yası . bibliyotekçi * Kütüphaneci. bîçare olmak * çaresiz kalmak. kütüphane. bibliyografi * Bibliyografya.bibersiz *İ çine biber katı lmamı ş . * Acı sı z. . kitap dü ş künlüğ ü. biblo gibi * ufak tefek. * Bkz. hala. bibliyomani * Hastalı k derecesine varan kitap sevgisi. cicili bicili. * Babanı n kı z kardeş i. bibliyografya * Kaynaklar. bibliyoman * Bibliyomanisi olan (kimse). bibi bibliyofil bibliyograf * Bibliyografya uzmanı . kaynakları bilen uzman. * Bkz. cici bici. biblo * Çeş itli maddelerden yapı lan heykel. bibliyotek * Kitaplı k. * Kitapsever. meme baş ı .

formalist. döven. ş ekillenmek. hem de bağ durumuna getiren makine. biçim birimi * Kelimelere gramer bakı mı ndan biçim veren. uygun ş ekil. * Herhangi bir ş eyin benzeri.biçenek * Her yı l belirli bir süre otlatı ldı ktan sonra yeniden geliş en bitkilerin biçilerek değ erlendirildi ğ i tabiî çay ı r. * Yakı ş ı k alan ş ekil. biçerdöver * Ekin biçen. biçimine getirmek * sı rası nı . * Özü. biçim bilimi * Yapı bilimi. form. biçerba ğ lar * Ekini hem biçen. saman ı bağ lam veya balya durumuna getiren makine. morfoloji. * Biçmek iş i. biçimcilik * Biçime sı kı sı kı ya bağ lı lı k. biçilmiş kaftan * bütünü ile uygun. * Biçicinin iş i veya mesleğ i. formaliteci. en uygun durumunu yakalamak. fı rsatı nı bulmak. * Manzumelerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dı ş görünüş ü. biçimlendirilme . taneleri ayı ran.ş ekil. biçimleme * Çeş itli maddelerin biçimsel imkânları ile birbirleri arası ndaki düzen iliş kilerini araş tı rma iş i. * Sanat ve edebiyat eserlerinde dı ş görünü ş . ş ekil. içeriğ i yeterince önemsemeden. biçime sokmak (veya biçim vermek) * bir ş eyi biçimlendirmek. biçime ağ ı rl ı k veren görüş . tutum. çoğ u ek durumunda olan öge. biçici biçicilik biçilme biçilmek * Biçmek iş ine konu olmak. ş ekilci. punduna getirmek. biçimci * Biçimcilik yanlı sı olan (kimse). davranı ş veya belli biçimin dı ş ı na çı kmayan (kimse). biçim biçim almak * biçimlenmek. * Biçilmek iş i. morfem. elveriş li (iş ). * Biçmek iş ini yapan (kimse). biçim * Dı ş görünüş . yalnı z biçim üzerinde duran. belli bir biçime girmek. * Tarz. * Alı ş ı lmı ş kural.

hoş olmayan. yakı ş ı k alan. biçiş biçki * Biçmek iş i veya biçimi. ş ekillendirmek. biçimlendirmek * Bir ş eye belirli bir biçim vermek. yakı ş ı ksı zl ı k. biçimselleş tirmek * Biçimsel duruma getirmek. * Biçime dayanan. biçimi bozulmak. * Bir kuramı biçimsel bir kurama dönüş türmek. ş ekillendirme. biçimsizleş mek * Biçimsiz duruma gelmek. biçimi bozuk. biçimsellik * Biçime uygun olma durumu. ş ekillenme. * Dikilecek kumaş ı belli bir modele ve ölçüye göre kesme sanatı . * Kötü. biçimlendirme * Biçimlendirmek iş i. ş ekilsiz. biçimsel biçimselleş tirme * Biçimselleş tirmek iş i. * Kendine özgü billûrla ş mı ş bir biçimi olmayan (madde). biçimle ilgili. biçimsiz * Kendine özgü bir biçimi olmayan. biçimsizlik * Biçimsiz olma durumu. mevzun. ş eklî. ş ekle ait. biçimlenmek * Bir ş ey belli bir biçim kazanmak. yakı ş ı ksı z. biçimli * Biçimi güzel olan. biçimlendirilmek * Bir ş eye biçim verilmek. * Ortamı na uygun düş en. biçimsizleş me * Biçimsizleş mek i ş i.* Biçimlendirilmek iş i. biçki yapmak . ş ekillenmek. biçki diki ş yurdu * Halka açı k terzilik mesleğ ini ö ğ retme ve uygulama yeri. * Çirkinlik. biçki diki ş kursu * Terzilik mesleğ ini öğ retmek amacı yla verilen kurs. biçimlenme * Biçimlenmek iş i. formel. amorf.

biçkici biçme * Kumaş ı belli bir modele göre biçen (kimse). * Kadı nları n saçları nı kı vı rmak için kullandı kları . bide bidon bidoncu bienal * Yı l aş ı rı .* dikilecek kumaş ı belli bir modele ve ölçüye göre kesmek. * Sonradan türeyen ş ey. * Yabancı . * Uyanı k. biçmek * Belli bir biçim vererek kesmek. * Yaylı m ateş iyle öldürmek. bîdar bid'at *İ slâm dininde Hz. Muhammed zamanı ndan sonra ortaya çı kan de ğ iş ik yarg ı lar ve ilkeler. plâstik veya çinkodan yapı lmı ş . * Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eş it iki çokgenden. * Yontulmuş yapı taş ı . * Dikilecek kumaş ı belli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek. iki yı lda bir olan. prizma. * Bidon satan kimse. biçtirme * Biçtirmek iş i. makine ile kesmek. çoğ unlukla silindir biçiminde kap. *İ lgisiz. bîgânelik bigudi . biftek bîgâne * Izgara veya tavada piş irilen dana eti dilimi. yanal ayrı tı lar ı da eş it ve paralel doğ rulardan olu ş an çok düzlemli cisim. fiyat) Koymak. boru biçiminde küçük araç. * Bîgâne olma durumu. * Bedenin belden aş ağ ı bölümlerini y ı kamakta kullanı lan tuvalet aracı . men ş ur. paha. otu orakla. sac. uyumayan. tı rpanla. * Biçmek iş i. bidayet * Baş lama. baş langı ç. metal veya plâstikten. * (değ er. *İ çine sı vı maddeler konulan. biçtirmek * Biçmek iş ini yaptı rmak. * Ekini. biçki yurdu * Biçki ve dikiş okulu.

bîkarar * Kararsı z. * Hakkı ile. * Habersiz. bikarbonat * Hidrojen karbonatları n genel ad ı . tam tersine. bilâkis bilânço * Tersine olarak. tersine. aklı baş ı nda olmayan. bilâkaydü ş art * Kayı ts ı z ve ş artsı z olarak.bîgünah bîhaber bihakkı n * Suçsuz. * Kimsesiz. bîkes bîkeslik bikini *İ ki parçalı kadı n mayosu. tereddütlü. herhangi bir kı sı tlama olmaksı zı n. * Giriş ilen herhangi bir iş te. bijon anahtarı * Araba tekerleklerinin somunları nı sökmek için kullanı lan alet. hakkı olarak. bilâder ağ acı * Amerika elması . bilâistisna *İ stisnası z. bijuteri * Kuyumcunun yaptı ğ ı değ erli takı lar ı n tamamı . çaresiz. sonradan. bîhu ş bîilâç *Ş aş kı n. sonraları . aksine. deli. . günahsı z. belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçlar ı n kar ş ı lı klı durumu. umutsuz. * Bir kuruluş un veya bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taş ı nı r ve taş ı nmaz varlı klar ı ile bunları sa ğ lamak için kullanı lan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge. bilâr * Katranl ı kı ldan yap ı lan ve kalafat iş lerinde kullanı lan bir tür macun. *İ lâçsı z. gerçekten. bilâhare * Sonra. ayr ı m yapı lmadan. * Bîkes olma durumu. erdenlik. bilgisiz. bikir * Kı zl ı k. sersem. * Değ erli olmayan maden veya taş lardan yapı lmı ş tak ı . süs eş yası . daha sonra. ayrı ks ı z.

ihbarname. bildirim ödencesi * Süresi belli olmayan sürekli iş sözleş melerinin daha önce bildirim yapı lmaks ı zı n yürürlükten kaldı rı lmas ı sebebiyle yükümlü olanlarca karş ı tarafa verilmesi zorunlu olan ödence. istediğ i gibi davranmak. araçsı z. bildirim * Yazı lı olarak yapı lan aç ı klama. * Bu açı klamanı n yapı ldı ğ ı kâğ ı t.. çok bilmiş olduğ unu anlatı r. bilârdocu * Bilârdo oynayan veya oynatan kimse. beyanname. tebligat. bildiğ ini yapmak * verilen öğ ütleri dinlemeyerek tutumunu sürdürmek. eskiden beri. bildiğ ini yedi mahalle bilmez * bir kimsenin çok kurnaz. bildirge * Bir kimsenin resmî bir kuruluş a herhangi bir durumu bildirmek için verdiğ i çizelge. kurum veya bir topluluk tarafı ndan herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazı lan yaz ı . bildirilme * Bildirilmek iş i veya durumu. bildik ç ı kmak * birbirlerini eskiden bildiklerini veya ailece tanı ş tı klar ı nı anlamak.bilârdo * Yeş il çuha kaplı bir masa üzerinde. aracı sı z. bağ lı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi. bildiğ inden ş aş mamak (veya kalmamak) * hiçbir etkiye aldı rı ş etmeyerek doğ ru bildiğ i davranı ş ı sürdürmek. fil diş i toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun. tebliğ . * Bilimsel bir konu üzerine yaz ı lan açı klama. tebliğ . dolays ı z. * Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda.-in hepsi. ihbar tazminatı . bilârdoculuk * Bilârdo salonunu iş letme veya oynama iş i. bilâvası ta * Vası tas ı z. duyurulmak. doğ rudan do ğ ruya. bildiri ş . bilcümle * Bütün. bildiğ ini okumak * herkes ne derse desin bildiğ i. tebli ğ . bildim bileli (veya bildik bileli) * öteden beri. bildirilmek * Bildirmek iş ine konu olmak. bildiri * Resmî bir makam. bildik * Tanı dı k. haber verilmek.. hep . beyanname.

gel-iyor. bileğ ine kadar (veya bileklerine kadar) * (çamur. kar için) ayaklar ı içine gömülecek biçimde. . gelecek zaman kipleri: Gel-di. önceden tasarlayarak. bildiri ş im *İ leti ş im. bildirme kipleri * Belli zaman kavramı veren. beyan. bile bile lâdes * Kötü bir durumu öyle gerekti ğ i için kabullenmiş görünme. bileğ inde altı n bileziğ i olmak * Bkz. dahi. bildirme * Bildirmek iş i. gel-ir. bileğ i taş ı * Bı çak. * Aynı zamanda. bile bile * Bilerek. isteyerek. gelmiş . bildiri ş mek * Bir duygu veya düş ünceyi i ş aretle veya sesler dizgesiyle bildirerek anla ş mak. bilerek aldanm ı ş görünme. bilecen * Her ş eyi bilen. bileğ i * Kesici araçları bilemek için kullan ı lan alet.* Bildirmek iş i veya biçimi. bilecenlik * Bilecen olma durumu. * Anlatmak. geniş zaman. bile * Birlikte. bildirmek * Herhangi bir ş eyi haber vermek. bileğ inin hakkı ile * kendi gücü ve kendi çalı ş ması ile.ş imdiki zaman. ukalâ. komünikasyon. bileğ ine güvenmek * gücüne veya hünerine güvenmek. da. ifade etmek. gel-ecek gibi. çakı . * Herhangi bir konuda bilgi vermek. haberleş me. kasten. belirli geçmi ş . her ş eyden anlayan. * (giysi eteğ i için) yalnı z ayaklar görünecek kadar (uzun). * Üstelik. bildiri ş me * Bildiriş mek iş i veya durumu. bildirme cümlesi * Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan cümle. kolunda altı n bileziğ i olmak. * Bilgiçlik taslayan. düş ünülerek. belirsiz geçmiş . makas gibi kesici araçları bilemekte kullanı lan ince taneli sar ı ş ist. de.

* Bir iş e yoğ un bir biçimde hazı rlanmak. * Bir bileş ke olu ş turan kuvvetlerin her biri. keskinle ş tirmek. * Bilenmek iş i. kasten. mürekkep. * Güçlendirmek. bileklik bileme * Bilemek iş i. * Güç. basit olmayan. konsantre olmak. en fazla. bilemek * Kesici aletleri zı mpara veya bile ğ i taş ı nda keskinle ş tirmek. * Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluş an ve bunlardan bağ ı ms ı z fiziksel. ayakla bacağ ı n birleş ti ğ i bölüm. * Hı rslanmak. . kuvvet. bileş ik kap * Birleş ik kap. bilek gibi * (saç veya akarsu için) gür. * isteyerek. bilek damar ı * Nabı z. mürekkep faiz. a ş ı rı derecede istemek. kimyasal nitelikler gösteren (madde). bilenme bilenmek bilerek bileş en bileş ik * Birleş erek oluş mu ş . keskin duruma getirilmek. * Bilemek iş ine konu olmak. bilek kuvveti * Beden kuvveti. bilek gücü * Kol kuvveti. bilek güreş i * Karş ı lı klı iki kiş i dirseklerini dayayarak birbirlerinin bileğ ini bükmek. kol kuvveti. * Ses ve görüntünün birlikte yer aldı ğ ı film parçası . bileş ik faiz * Süre tarihine dek birikmiş faizlerin ana paraya eklenmesiyle elde edilen toplam üstünden ödenen faiz. keskin duruma getirmek. kalı n. etkisini artı rmak. * Oyunlarda bileğ in incinmesini önlemek için bile ğ e takı lan meş in sargı .bilek * Elle kolun. bilek saati * Bileğ e takı lan küçük saat. bilemedin (veya bilemediniz) * en çok.

. bileş tirme * Bileş tirmek iş i. * Bileş mek iş i veya durumu. bileş tirici * Bileş tirmek iş ini yöneten kimse. *İ ki veya daha çok vektörün. * Bileş mek iş i. * Bileş me sonucu oluş an cisim. bileş ik kesir * Payı paydası na eş it veya pay ı paydası ndan büyük olan kesir. çiçekleri kömeç durumunda toplu olarak bulunan. bazı cinsleri uçucu yağ veya süt ta ş ı yan bir familya. terekküp etmek. muhassala. bileş im *İ ki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş turma. terekküp. bileş tirmek * Bileş mesini sağ lamak. bileş ikgiller * Bitiş ik yapraklı iki çeneklilerden. * Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluş tuğ unu belirleyen verilerin tamamı . * Biletmek iş i. biletçi biletçilik * Bilet satma iş i.bileş ik kaplar * Birleş ik kaplar. geometrik toplam. konser. * Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eş it olan tek kuvvet. tiyatro gibi eğ lence yerlerine girme. bilet kesmek * bileti koparı p alı cı ya vermek. biletli biletme biletmek * Bileti olan. ulaş ı m araçları na binme veya bir talih oyununa kat ı lma imkânı nı veren belge. bileş ik önerme * En az iki önermeden oluş an yeni önerme. sinema. paralel kenar kuralı na uygun olarak geometrik toplamı nı almak. bileş ke bileş me bileş mek *İ ki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş turmak. * Bilemek iş ini yapt ı rmak. terkip. bilet * Para ile alı nan. bilet satmak. * Bilet satan görevli.

vukuf. bilgi iş lem * Özellikle bilgisayar vb. malûmat. vukuf. * Bilgili. diyelim ki. dikdörtgen. i ş edinerek. malûmat. * Kelepçe. epistemoloji. vukuf. bilfiil bilge bilgece bilgelik * Bilge olma durumu ve niteliğ i. malûmat. zağ cı lı k. genel olarak dökme demirden yapı lmı ş . silindir. * (İ lk Çağ felsefesinde) Kendini tanı manı n bilgisi. malûmat. yağ lama. *İ ş olarak. * Bileyicinin yaptı ğ ı iş . * Bir durumu öğ renmek. bilim alanı nda uygulanan yöntemleri. * Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradı ğ ı temel dü ş ünceler. * Bilim. bilezik * Bileğ e süs için takı lan halka. pirinç veya nikel kaplı demirden yapı lmı ş . bilgi almak. makinelerle yapı lan i ş lemlerin düzenli biçimde yürütülmesi. gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad. özellikle sı zı ntı yı önleme gibi amaçlarla yerleş tirilmiş . kesik koni ve benzeri ş ekilli. * Motor pistonları na. zağ cı . iyi ahlâklı . * Bilezik takmı ş olan. bilgi ş öleni * Belli bir konunun tartı ş ı ldı ğ ı bilimsel toplantı . *İ nsan zekâsı nı n çalı ş ması sonucu ortaya çı kan dü ş ünce ürünü. hikmet. bilfarz * Tutalı m ki. gerçekten. * Öğ renme. uçlar ı açı k ve esnek halka. hâkimane. so ğ utma. *İ ki borunun ucunu birleş tirmeye yarayan halkaya benzer parça. * Kesici aletleri bilemeyi iş edinmi ş olan kimse. sayalı m ki. bilgi kuram ı * Bilginin temelini. araş tı rma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek. * Mobilyaları n ayak altları na tak ı lan kare.biletsiz bileyici bileyicilik * Bileti olmayan. iki ucu delik gereç. söz geli ş i. * Bilgeye yaraş ı r (biçimde). bilgi toplamak . bilezikli * Bileziğ i olan. sı nı r ve güvenilirlik bakı mı ndan inceleyip araş tı ran felsefe dalı . sempozyum. * Bilgi. bilgi *İ nsan aklı nı n erebilece ğ i olgu. * (biliş imde) Kurallardan yararlanarak kiş inin veriye yönelttiğ i anlam. olgun ve örnek (kimse). bilgi edinmek * öğ renmek. hakim.

bildirerek. bilgisayarcı * Bilgisayar alı m satı mcı sı . . * Bilgine yakı ş ı r. yapı mcı sı veya mühendisi. bilgilenmek * Bilgi sahibi olmak. haberli. bilgilendirme * Bilgilendirmek iş i veya durumu. önceden verilmiş bir programa göre yap ı p sonuçlandı ran elektronik araç. * Bilgisiz olduğ u hâlde bilgili görünmek isteyen. bilgiçlik * Bilgiç olma durumu. bilgin bilgince bilginlik bilgisayar * Çok sayı da aritmetiksel veya mantı ksal i ş lemlerden oluş an bir i ş i. bilgilik * Ansiklopedi. * Bilgili kimse. öğ renmek. bilgiçlik satmak (veya taslamak) * bilmediğ i hâlde bilir görünmek. bilgicilik * Antik Yunan felsefesinde eleş tiri ak ı mı . * Bilerek. bilgiç bilgiç bilgiç * Bilgisi olduğ unu göstererek. bilgici * Sofist. bilgin geçinmek. sofizm. kompüter. bilgili geçinen kimse. malûmatlı . bilgin gibi. bilgili * Bilgi sahibi olan. * Bilgisayar programcı sı . bilgin tavrı nda.* değ iş ik yer ve kaynaklardan sağ lanan bilgileri bir araya getirmek. bilgisayarcı lı k * Bilgisayar ticareti veya uzmanlı ğ ı . safsatacı lı k. haberdar etmek. elektronik beyin. bilgilendirmek * Bir konuda bilgi sahibi olması nı sa ğ lamak. bilgilenme * Bilgilenmek iş i veya durumu. * Bilgin olma durumu. âlim. * Baş kas ı nı yanı ltmak için do ğ ru olmadı ğ ı bilinerek yapı lan uslamlama ve çı karsama. bilgisayarlamak * Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse).

bilhassa * Hele. malûmat. bilgisiz bilgisizlik * Bilgi sahibi olmayan. bilim * Evrenin veya olayları n bir bölümünü konu olarak seçen. varsayı mları nı ara ş tı ran felsefe dalı . ilkelerini. bilim kurgu * Çağ daş bilim verileriyle düş gücünden oluş an film. cehalet. ilimcilik. bilim adamı * Bilimsel çalı ş malarla u ğ raş an kimse. deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar ç ı karmaya çalı ş an düzenli bilgi. * Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. ba ş ta. bilgin. özellikle. * Bilen. malûmatsı z. * Bilgi.* Bilgisayara geçirmek. bilgisayarlaş mak * Bilgisayar düzeniyle donatı lmak. gayriilmî. bilimsel * Bilgin. ilim. cahil. temeli olarak yalnı z bilim yöntemine önem verme. her ş eyden önce. bilim kuramı * Bilimlerin koydukları düş ünsel sorunları inceleyen ve tek tek bilimlerin yöntemlerini. biyonik. * Bilgisiz olma veya bilgi yokluğ u durumu. bilim adamı . bilim dı ş ı * Bilime aykı rı . roman vb. âlim. bili bili bili bilici bililtizam * Bile bile. bilim kadı nı * Bkz. * Belli bir konuyu bilme isteğ inden yola ç ı kan. en çok. bilgiyazar * Elektronik sistemle dizgi yapan alet. bilimci bilimcilik * Bilginin. bilime uymaz. . bilim kurgusal * Biyoloji ve elektrikle ilgili olan. * Tavuk gibi kümes hayvanları nı çağ ı rmak için çı karı lan ses. bilerek ve isteyerek. mahsus. belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araş tı rma süreci.

sı nanabileceğ ini savunan felsefe akı mı . * Temel bilgi. dilendi ğ i zaman kapsam ı ndakilerin bilince çağ rı labildiğ i zihin bölgesi. bilinçlendirme * Bilinçlendirmek iş i. araş tı rı cı ve bağ ı msı z düş ünce. Marxçı lı k. bilimsel deneycilik * Her bilginin deneyle veya gözlemle doğ rulanabileceğ ini. ş uuraltı tahteş ş uur. kavramak. bilim yöntemlerine uygun olmayan gayriilmî. bilimsiz * Bilime. bilime dayanan. bilinçlendirmek .* Bilimle ilgili. ş uur. bilinç *İ nsanı n kendisini ve çevresini tan ı ma yeteneğ i. bilinç d ı ş ı * Bilinçsizce yapı lan i ş ve etkinliklerin bütünü gayriş uur. *İ nsan ruhunun. bilimselleş tirmek * Bilimin metotları na uygun duruma getirmek. * Dimağ . temel görüş . bilimselleş tirme * Bilimselleş tirmek iş i. bilimsel düş ünce * Bilim temeline dayanan özgür eleş tirici. baskı altı nda tutulan isteklerle bunlara bağ lı düş üncelerden oluş an ve bilince ula ş amayan bölümü. * Kiş inin aklı ndan geçenlerin birinci ki ş i ağ zı ndan yansı tı lması . bilincini yitirmek * bilincini herhangi bir sebeple yitirmek. bilimsel toplant ı * Uzmanları n katı lı mı ile gündemi bilimsel konuları n oluş turduğ u toplantı . bilincine varmak * anlamak. * Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydı nlı k olarak izlenme süreci. bilinçalt ı * Bilinç dı ş ı olmakla birlikte. ş uur. bilinç kayb ı * Hafı za yitimi. bilinç ak ı ş ı * Düş üncelerin arka arkaya birbirini izlemesi. bilimsellik * Bilimsel olma durumu. * Bir toplumdaki ruhî etkinliklerin veya ruhî durumları n bütünü. bilimsizlik * Bilimsiz olma durumu bilimsizce iş . ilmî. bilimsel sosyalizim *İ htilâlci sosyalizm.

kuş kulu. * Bilinci olmayan. ş uurluluk. agnostik. bilinçle yapı lmayan. ö ğ renilmek. . bilinçlenme * Bilinçlenmek iş i. bilinemez *İ nsan aklı yla bilinemeyen ş ey. bilinmezlik * Bilinmez olma durumu. bilinen bilinme * Değ eri belli olan nicelik. bilindik. bilinmeyen (nicelik). * Bilinçli olma durumu ş uurluluk. * Nesne. bilinçli * Bilinci olan. * Kendi etkinli ğ ini eleş tirmeli bir biçimde sezmeyen. olay ve edimlere uyanı k bulunma durumu. * Tanrı 'nı n ve evrenin nereden türediğ inin bilinmediğ ini ve bilinemeyece ğ ini ileri süren öğ reti. bilinemezcilik * Bilginin bağ ı ntı lı oldu ğ una ve bundan dolayı salt olmadı ğ ı na inanan öğ reti. ş uursuz. bilinmek * Bilmek iş ine konu olmak. meçhul.* Bilinçli duruma getirmek. ş uursuzluk. ş uurlu. malûm. bilinmeyen * Değ eri belli olmayan. bilinçlilik bilinçsiz bilinçsizlik * Biliçsiz olma durumu. muğ lâk. ş uursuz. * Eleş tirmeli bir biçimde. bilinçle yapı lan. meçhul. lâedri. kendi etkinli ğ inin fark ı nda olan. bilinmedik. * Nesne. * Bilinmek iş i. * Tanrı 'nı n ve evrenin nereden türediğ inin bilinmediğ ini ve bilinemeyece ğ ini ileri süren öğ retiyi benimseyen (kimse). bilinemezci * Bilginin bağ ı ntı lı oldu ğ una inanan (kimse). ş uurlanmak. agnostisizm. * Belli olmaz. bilindik * Bilinen. anla ş ı lmak. bilinçlenmek * Bilinçli duruma gelmek. olay ve iş lere kar ş ı uyan ı k bulunmama durumu. ş uursuzluk. bilinmez * Anlamı gizli ve anlaş ı lması güç olan. lâedriye. ş uurlu. bilinmedik * Bilinmeyen.

bilirki ş i raporu * Bilirkiş inin hazı rlam ı ş oldu ğ u rapor. muarefesi olmak. sibernitik. önceden tanı ş olmak. billâhi * Tanrı 'ya ant içerim" anlamı nda bir ant. * Bildik. kristal. eksper. * "İ nan olsun" anlam ı nda kullanı lı r. bir nesne veya olayı n varlı ğ ı na ili ş kin bilgili ve bilinçli duruma gelmesi. ehlihibre. bilistifade * Yararlanarak. dost. cahil. bilisizlik * Bilisiz olma durumu.bilir * "Anlar". ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş imde kullanı lan ve özellikle elektronik aletler aracı lı ğ ı ile düzenli bir biçimde i ş lenmeyi ön gören bilim. * Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düş üncesine ba ş vurulan kimse. ehlivukuf. vukuf. bilisiz * Öğ renim görmemiş . bilip bilmediğ ini göz önüne almadan. biliş * Canlı nı n. * Duru ve temiz kesme cam. biliş im ağ ı * Teknik. informatik. . tanı dı k. * Öğ renmek. biliş çı kmak * tanı mak. billûr * Bazı cisimlerin aldı klar ı geometrik biçim. cahillik. biliş imci biliş me biliş mek * Karş ı lı klı olarak birbirini tanı mak. biliş im * Teknik. ehlihibre. ehlivukuf. "sayar". bilirki ş i * Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaş mazlı ğ ı çözümlemek için kendisine ba ş vurulan kimse. * Biliş mek iş i. bilirki ş ilik * Bilirkiş inin yapt ı ğ ı iş . ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş im sistemi. * Billûrdan yap ı lmı ş . uzman. * Biliş im alanı nda uzman ki ş i. bilir bilmez * yarı m bilgi ile. biliş im teknolojisi * Biliş imde kullanı lan bütün araç ve gereçlerin olu ş turduğ u sistem. "yapar" anlamları ile isimlerle birleş erek birleş ik s ı fat kurar.

* Bir ş eyin ne oldu ğ unun bilincine varma. billûrî * Billûra benzer. billûr gibi * çok duru. netlik kazanmak. * (ses için) pürüzsüz.* Koç yumurtası . niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o ş eyin ne olduğ unu bulmayı dinleyene veya okuyana b ı rakan oyun. billûr gibi. koloit karş ı tı . billûrla ş tı rmak * Billûr durumuna getirmek. irisin arkası nda. billûriye * Billûrdan yapı lmı ş veya billûrla ilgili. muamma. anlaş ı lı r biçimde konuş mamak. bilmeden * bilmeyerek. anlamı nda bir söz. billûr cisim * Gözde. * Herhangi bir cisim moleküllerinin bazı fizik ve kimya de ğ iş meleriyle geometrik biçim alması . billûrsu bilme bilmece * Bir ş eyin ad ı nı anmadan. * Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. kristalleş mek. mercek görevini yapan. * sonucun ne olacağ ı nı kestiremeden. billûrla ş ma * Billûr durumuna gelme. çok temiz (su). * Bilmek iş i. kristalle ş me. bilmece çözmek * bilmecenin cevabı nı bulmak. bilmediğ i beş vakit namaz * her ş eyi pek iyi bilir. kristaloit. * Bol ı ş ı klı . . * Belirgin duruma gelmek. göğ üs). * Diyalize uğ rayarak çözümlenen madde. billûrlu *İ çinde billûr bulunan. * Billûra benzeyen. pı rı l pı rı l parlayan (yer). * çok beyaz ve pürüzsüz (kol. billûru andı ran. * Bilinmeyen ş ey. bilmece gibi konuş mak * açı k. mercimek biçim ve büyüklüğ ündeki saydam cisim. billûrla ş mak * Billûr durumuna gelmek. billûr durumunda yoğ unlaş mak. gerdan. * Genellikle billûrdan yapı lmı ş eş ya satan dükkân. billûrla ş tı rma * Billûrlaş tı rmak i ş i. muamma.

bilmünasebe * Sı rası gelince. bilmezlik. kadirbilmez gibi sözlerle "yapamaz". bilmezlikten gelmek. * (davranı ş töresinde) Ben de. bilmezleme * Bilmezlemek iş i. bir ş ey bilmez göstermek. tecahülüarifane. bilmem hangi (veya bilmem kaç. "edemez" anlamlar ı nda kullanı lı r. * Bkz. * Sanmak. var saymak. * Bir iş yapmaya alı ş mı ş olmak. * Saymak. hatı rlamak. * Tanı mak. * Geniş zamanı n olumsuz birinci tekil kiş isi olarak bilmem biçiminde kullanı lı nca duraksama. bilmezlenmek * Bilmiyor gibi görünmek. bilgileş im. bilmemezlik * Bilememe durumu. bilmemek * birlikte kullanı ldı ğ ı fiilin bir türlü gerçekle ş emediğ ini anlat ı r. elinden gelmek. sı rası düş ünce. bilmezlikten gelmek * bilmiyor görünmek. . kim. tereddüt anlam ı nı verir. ş aş ma. karş ı lı k olarak. farz etmek. bilmezlikten gelme * yazarı n. bildiğ i belli olan bir ş eyi bilmez veya baş ka türlü bilir görünecek yolda bir anlatı ş sanatı . bilmezlik * Bilmez olma durumu. *İ nanmak. bilmezlemek * Bir kimseyi. bilmez * Anlamaz. ş irketler aras ı nda bilgi satma.bilmek * Bir ş eyi anlam ı ş veya öğ renmi ş bulunmak. sizlere de. çok bilmiş . size de. * Sorumlu tutmak. bilmezlenme * Bilmezlenmek iş i. ne) * önemli veya anlatı lmas ı gerekli görülmeyen ş eyler için kullanı lı r. tecahül etmek. bencmarking. bilmi ş * Her ş eyi bilir geçinen. * Bazen "iş ine gelmek". teçhil. hatı rbilmez. bilsat * Kuruluş lar. * -a/-e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleş ik fiiller oluş turur. "uygun bulmak" anlamı nda da kullan ı lı r. * Bir bilim veya sanat dalı nda yeterli olmak. bilgiçlik taslayan. bilmukabele * Karş ı lı klı olarak. cehalet. nas ı l. * Anlamak. kavramaz. teçhil etmek.

. bin iş çi. baş olacak bir kimse gerekir. her sı kı ntı yı gideren. bilyon bin * On kere yüz. dolaylı . bin nasihatten bir musibet ye ğ dir * yaş anmı ş olaylar. bin kat * Pek çok. bin can ile * çok isteyerek. kamu. -in hepsi. sürekli olarak dü ş ünce değ iş tirmek. bin pi ş man olmak * çok piş man olmak. bilyeli * Bilyesi olan. . kı yaslanmayacak ölçüde. bin dereden su getirmek * birini kandı rmak için birçok sebep ileri sürmek. araçla. bin bir * Pek çok. dil dökmek. hep. öğ ütlerden çok daha etkilidir. * Motorlu taş ı tlarda dönme veya sürtünme etkilerini azaltmak. çok sayı da. * (birinin) Aracı lı ğ ı ile. bin bilsen de bir bilene danı ş * bir insan bir ş eyi ne kadar iyi bilirse bilsin. bin dall ı * Çoğ unlukla mor kadife üzerine sı rma ile kabartma dal. otomobil gibi taş ı tlar ı n tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacı yla içine çelik bilye yerleş tirilmiş bölüm. toprak. * Milyar.bilumum bilvası ta bilye * Bütün. çoğ unlukla çelikten. cam gibi ş eylerden yap ı lmı ş küçük yuvarlak. dokuz yüz doksan dokuzdan bir artı k. bin derde deva * pek çok iş e yarayan. gene de onu kendisinden daha iyi bilen bulunabilir. bin kalı ba girmek * birbirine benzeyen birçok iş yapmak. yaprak ve çiçek iş lenmiş giysi veya örtü. * Bir isimden önce geldiğ inde aş ı rı lı k ve çokluk bildirir. maden. bir ba ş çı * her iş e. bilyeli yatak * Bisiklet. * Bu sayı nı n adı ve bu sayı yı gösteren rakam. gönülden. göbeklerdeki yataklara yerle ş tirilen. doğ rudan doğ ruya olmayarak. misket.. M. 1000. * Taş . . aş ı nmayı ve enerji yitimini önlemek için. küçük yuvarlak. bin bir ayak bir ayak üstüne * herkesin ayakta olduğ u kalabalı k.

beynamaz. -diğ i için. bina * Yapı . bin zahmetle * çok zor. * Arapça fiil çatı sı nı konu edinen bilim ve kitap. bin türlü bin yaş a! * Birbirinden çok farklı . * Rütbesi yüzbaş ı ile yarbay arası nda bulunan ve ası l görevi tabur komutanlı ğ ı olan subay. binaenaleyh * Bundan dolayı . -den ötürü. bindi ğ i dal ı kesmek * (kendisine gerekli ve yararlı olan ş eyi) fark ı nda olmadan yararsı z duruma getirmek. zamlı . bina etmek * yapmak. çok de ğ iş ik. bindirilmi ş kuvvetler * Motorlu taş ı tlara bindirilmiş asker birlikleri. binaen * -den dolayı . hamil. bunun üzerine. dayamak. * (memnunluk bildirmek için kullanı lan söz) çok yaş a!. binba ş ı lı k * Binbaş ı rütbesi veya binbaş ı nı n görevi. bînamaz binba ş ı * Bkz. bunun için. bindirilmek * Bindirmek iş i yapı lmak. kurmak. zam. bindirilme * Bindirilmek iş i veya durumu. * Dayanarak. büyük zorlukla. . inş a etmek. * Çatı . binde bir * çok seyrek olarak. yapmak. kendi eliyle yok etmek. bundan ötürü. bindirim * Fiyat artı rma. bindirimli * Fiyatı art ı rı lmı ş .bin tarakta bezi olmak * birçok iş le uğ raş mak. * (bir düş ünce sistemine göre) kurmak. bindi * Destek.

bindirme * Bindirmek iş i. * Ata iyi binen kimse. kapak veya kapı nı n arkası na doğ rudan vidalanan. * pek çok yapı lan. katmak. bindirmek * Bir kimseyi bir ş eyin üzerine çı kartmak. pek çok olan. her birine bin. oturtmak veya içine yerleş tirmek. her defası nda bini bir arada olarak. * Eklemek. * Ata binme ustalı ğ ı . bini bir paraya * pek çok ve ucuz. bininci * Bin sayı sı nı n sı ra s ı fatı . * Birbiri üzerine gelerek eklenen levha. binmeye yarayan. * Kemerler üzerine oturtulmuş kubbe ile kemerlerin aras ı nı kapatan üçgen biçimindeki kubbe parçaları ndan * Binme iş i. binin yarı sı beş yüz (o da bizde yok) * çok düş ünceli görünen birine ş aka yollu "aldı rma!" anlamı nda söylenir. kanatlar ı kapanı nca kalan aralı ğ ı örtebilmek için bu kanatlar ı n kenarı na çak ı lan bini a ş mak * çok fazla olmak. kiremit. * Binilmek iş i. binmesini sağ lamak. basit mekanizmalı kilit. * Ata binilerek yapı lan spor. binek ta ş ı * At veya arabaya binmek için üstüne çı kı lan yüksekçe taş . * (taş ı t) Ba ş taraf ı ndan baş ka bir ta ş ı ta çarpmak veya bir yere vurmak. binek * Binmeye ayrı lmı ş ş ey ve daha çok at. * Bin sayı sı nı n üleş tirme biçimi. sı rada dokuz yüz doksan dokuzuncudan sonra gelen. biner bingi her biri. bindirme kilit * Gövdesi kutu biçiminde olan. binicilik binilme binilmek . * Binmek iş i yapı lmak. binici * Binen. bini çı ta. gezmek veya binicilik sporu için yetiş tirilen at. * Kapı . çı karma yerine gitmek için kendilerine ayrı lan deniz araçlar ı na binmeleri. dolap gibi ş eylerin. ahş ap parçalar ı nı n durumu. * Çı karma harekâtı na katı lacak birliklerin. * Üzerine binilen. binek atı * Sadece binmek.

* Üniversite öğ retim üyelerinin giydikleri cübbe. . biomekanik * Biyoloji. * Binmek iş i. otomobil gibi bir taş ı tta yer almak. binme binmek * Yüksek bir ş eyin veya bir hayvan ı n üstüne çı kı p ayakları nı sallandı rarak oturmak. * Birçok bin. biomedikal * Hem biyoloji hem de tı pla ilgili olan. pek çok. fı rı na at ı lmadan önce. * Eklenmek. * Bin tanesi bir arada olan.bini ş * Binmek iş i veya biçimi. * Belirli zamanda sı nı rları belirli bir biyotopta bulunan canlı organizmaları n toplam kütlesi. * (bisiklet motosiklet. *İ ki parçadan biri. * Biniş mek durumu. nihayet. * Bir yere gitmek için tren. *İ ş istenilmeyen veya beklenilmeyen bir biçim almak. biomikroskop * Kendine özgü bir ı ş ı k ile kullanı lan çift göz mercekli mikroskop. * Kı rı k bir kemiğ in iki parças ı birbiri üstüne gelmek. bîperva * Çekinmez. binnetice biny ı l biokütle * Bin yı lı içine alan zaman dilimi. gözü pek. uçak. * Bir ş ey s ı kı ş arak yanı ndakinin üstüne ç ı kmak. * Fiyat artmak. * Atlı alayda giyilen giysi. * Atlı alay. * Kas kiriş leri birbiri üstüne binmek. bini ş me bini ş mek binit binit binlerce binlik * Bin liralı k kâğ ı t para. binek atı . korkusuz. öbürünün üstünde olmak. * Üstüne binilen hayvan. binek hayvanı için) Kullanmak. vapur. * Sonuç olarak. içine konuldu ğ u oyuk gözlü tahta. sakı nmaz. katı lmak. fizyoloji ve tı p konuları nı mekanik kanunlar yöntemiyle irdeleme. * Yaklaş ı k olarak üç litrelik büyük ş iş e. * Yüksek aş amalı bilginlerin ve yeniçeri subaylar ı nı n giydikleri cübbe. * Hamur durumundaki ekmeklerin.

* Birleş ik.. * Herhangi bir varlı ğ ı belirsiz olarak gösterir. bir * Sayı lar ı n ilki.. kömür gibi bazı ş eylerin ölçü birimi. bir an * Çok kı sa bir süre için kullanı lı r. bir fincan kahvenin kı rk yı l hatı rı vardı r.. bir boyda.* Çekinmeden... birlikte. * Sadece. * baş ka birinin yardı mı olmaksı zı n. * Toplu bir durumda. * Bu sayı kadar olan. beraberce. hep birden.. * (tekrarlanarak) Bir kez. nerede olsam yatar ı m * tek baş ı na bulunan kimsenin istediğ i yerde barı nı p rahat edebileceğ ini anlatı r. bir . * Ancak. birbirine e ş it. * Bu sayı yı gösteren rakam 1. bir (veya bir de) * hem . I. önem bakı mları ndan birbirinden farks ı z. * Odun. birbirine benzer. bir (veya tek baş ı na) * yalnı z olarak. bir a ğ ı zdan çı kı p bin dile yayı lı r * ortaya atı lan bir söz çok çabuk yayı lı r. müş terek. pek çok. toplu olarak. bir ac ı kahvenin kı rk yı l hatı rı vard ı r * Bkz. korkmadan. * Pek çok. istek veya kesin olmayan anlamlar katar. * Geçmiş te bir zaman. bir sürü. bir a ğ ı zdan * hep birlikte. * Ortaklaş a olan. * Birçok. yan ı nda kimse bulunmadan. fazla. aynı . hem. * Sı fat veya zarf durumunda baş ı na geldiğ i kelimelere kuvvet. * Tek. * Eş . bir araba bir arada . bir an önce * Bir ara. onunla övünülmemelidir. * Değ er. yalnı z. olabildiğ i kadar tez. bir alay bir âlem * Kendine özgü bir niteliğ i olan. bir abam var atar ı m. bir ara * Kı sa bir süre. bir (veya sa ğ ) elinin verdi ğ ini öbür (veya sol) elin duyması n * yapı lan bir iyilik gizli tutulmalı .

ayrı ayrı . buluş mak. küçük bir sorunu büyütmek. * Az. bir a ş ağ ı bir yukarı * amaçsı z olarak gidip gelmeyi anlat ı r. bir arpa boyu (gitmek veya yol almak) * çok az. dokuz evlât bir babayı beslemez * çok çocuğ u olan baba. bir bir bir bir * Birer birer. tam tamı na. bir ba ş ı na * Tek baş ı na.bir aralı k * Bir ara. * Bkz. bir araya getirmek * toplamak. baş ka bir dü ş ünüş le. bir ba ş tan (veya uçtan) bir baş a (veya uca) * bir yerin bir sı nı rdan öbür sı nı rı na kadar. bir de Allah bilir * sı kı ntı lı durumlarda söylenilen bir deyim. bir aya ğ ı çukurda olmak * yaş ayacak çok az zamanı kalmı ş olmak. her çocuk babası na bakı lmas ı nı ötekinden beklediğ i için sı kı ntı da kal ı r. bir ben. * Olduğ u gibi. bir ayak önce (evvel) * bir an önce. bir baba dokuz evlâdı besler. bir biçimine getirmek * çözüm yolu bulmak. bir avuç * Bir avuç dolduracak kadar. bir bardak suda f ı rtı na koparmak * önemsiz. çok az. bir atı mlı k barutu olmak (veya kalmak) * bir konuda yapabileceğ i çok az ş eyi bulunmak. bir ayak üstünde bin yalan söylemek (veya bir ayak üstünde kı rk yalanı n belini bükmek) * çok kı sa sürede pek çok yalan söylemek. bir baltaya sap olmak * belirli bir iş sahibi olmak. hepyek. . eksiksiz. bir bakı ma * Ba ş ka bir görü ş le. bir araya gelmek * bir yerde toplanmak. çok yaş lanmı ş olmak.

bir boydan bir boya * Bir yerin bir ucundan öbür ucuna kadar. * Hele. bir çiçekle bahar (veya yaz) olmaz * küçük. * hiçbir zaman. bir çift sözü olmak * söyleyecek bir ş eyleri bulunmak. bir bu eksikti * sı kı ntı lı bir durum varken bir yenisinin çı kması üzerine söylenir. bir çift söz * Bir iki söz. bir daha yüzüne bakmamak * darı lı p ilgiyi kesmek. ele alı r almaz. çabucak. bir ç ı rpı da * bir ele alı ş ta. kapalı tohumlulardan bir bitki sı nı fı . bir çenekliler * Oğ ulcuğ u bir çenekten oluş mu ş . bir iki. bir damla . bir çuval inciri berbat etmek * düzelmekte olan bir durumu yersiz. bir çenetli * Kapsüllü yemiş lerin tek parçalı olanları . yanlı ş davran ı ş larla bozmak. bir çat ı alt ı nda (olmak veya bulunmak) * aynı yapı içinde. bir dalda durmamak * sı k sı k iş veya dü ş ünce değ iş tirmek. * çapkı n kimseler için kullanı lı r. bir boyda * Boyları eş it. * Biraz. bir daha * bir kez daha. bir çift * Bir takı m. bir çöplükte iki horoz ötmez * bir yerde iki kiş i baş olmaz. bir çokları * çok sayı da olan (kimse veya ş ey). güzel bir belirti ile doyurucu sonuca ulaş ı lmaz. bir çekirdek geri kalmamak * bütünüyle denk olmak. baş tan ba ş a.bir boy * Bir kez.

* Çok az. bir defa * Olup bitti anlatan cümlelere katı lı r. bir deri bir kemik (kalmak) * çok zayı flamak. bir deli kuyuya bir taş atar. * umulanı n veya beklenilenin dı ş ı nda bir durumu anlatan cümlelerin ba ş ı na gelir. bir dostluk kald ı ! * az bir mal kalı nca sat ı cı ları n kullandı ğ ı bir özendirme deyimi. * Bir kereye özgü olan. bir de * ve olana katarak. "hele" anlamı nda da kullan ı lı r. zahmeti çok olan bir iş le uğ raş mak. birçok kimse tarafı ndan düzeltilemez. bir dokun bin ah i ş it (dinle) kaseifağ furdan * insanları konuş turmak için biraz dertlerini deş mek yeter. bir dolu * Birçok. * "ilk önce". bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çi ğ nemek * verimi az. bir defalı k * Bir kere yapmaya yetecek kadar. bir duda ğ ı yerde bir dudağ ı gökte * masallardaki dev gibi korkunç ve çirkin. fazladan. bir kereye özgü olarak. bir don bir gömlek * yarı çı plak. bir derece (veya bir dereceye kadar) * biraz. bir defada * ara vermeksizin. * (çocuk için) Çok küçük. bir dediğ i iki olmamak * her istediğ i yapı lmak. birazcı k. kı rk ak ı ll ı çı karamazmı ş * bazen bir kimsenin yaptı ğ ı yersiz bir iş . bir dediğ i bir dediğ ini tutmamak * söyledikleri birbirine uymamak. tutarsı z konuş mak. bir dediğ ini iki etmemek * her istediğ ini hemen yapmak. bir dikili a ğ ac ı olmamak * evi veya mülkü olmamak. bir dirhem * Çok az. . bir dirhem et bin ayı p örter * biraz kilo almak bazen insanı güzelle ş tirir.

ceviz. bir fincan (veya bir ac ı ) kahvenin kı rk yı l hatı rı vardı r * iyilik küçük de olsa unutulmaz. bir eli yağ da bir eli balda (olmak) * varlı k ve bolluk içinde olmak. akrabalar eğ lenmemelidir. bir gün evvel * olabildiğ i kadar çabuk. yarı sı bu * birbirlerine çok benzeyen kimseler için kullanı lı r. bir fende kaz ı k kakmak * bir bilgi veya bilim dalı nda saplanm ı ş kalmak. f ı ndı k gibi erkek ve diş i organları ayr ı çiçeklerde. bir el bir eli yı kar. bir gözeli * Yapı sı tek bir hücreden oluş an (hayvan veya bitki). bir evcikli * Mı sı r. bir gömlek aş ağ ı * bir derece daha düş ük (birinden). sağ ladı ğ ı bir ç ı karla ödetmek.bir düziye * Sürekli olarak. bir elden * aynı kimse tarafı ndan. bir gömlek fazla eskitmiş olmak * birinden daha yaş lı ve daha görmü ş geçirmiş olmak. iki el bir yüzü y ı kar * bazı durumlarda yardı mcı sı z iş yapı lmayacağ ı nı anlatı r. bir gecelik * Bir gece için. bir geceye ait. . * yardı mlaş arak iş ler daha kolay baş ar ı lı r. ancak aynı kök üzerinde bulunan (bitki). bir gece içinde olup biten. * bir merkezden. bir el * (ateş li silâh için) bir kez atı m. bir göz a ğ larken öbür göz gülmez * keder veya sı kı ntı varken dostlar. bir gözeliler * Yapı sı tek bir hücreden oluş an hayvanlar veya bitkiler. bir elman ı n yarı sı o. bir göz gülmek * hem gülüp hem ağ lamak. bir elle verdi ğ ini öbür elle almak * yapar göründüğ ü bir iyiliğ i. bir elini bı rak ı p ötekini öpmek * aş ı rı saygı göstermek. tek hücreli. bir elin sesi çı kmaz * bir davanı n bir kiş i taraf ı ndan savunulması etkili ve yeterli değ ildir.

bir kalem * Bir an için. birkaç kez. hiçbir zaman. * hüzünlenmek. duraksamadan. bir günlük beylik beyliktir * hoş a giden bir durum. bir atı lı ş ta. iğ ne ipliğ e dönmek. usanmak. . bir gözeli. bezmek. garip. bir hamlede * Çabucak. bir hâl olmak * bir ş eyin çok tekrarlanması yüzünden bitkin duruma gelmek. * huyu değ iş mek. bir iki demeden (demeye kalmadan) (veya bir iki derken) * duraksamadan. bir kafada * aynı düş üncede. bir güzel * Çok iyi. tek tür. bir neş esizliğ i olmak. bir i ş aretine bakmak * bir iş i yapmak için hazı r beklemek. bir içim su (gibi) * (kadı n için) çok güzel. ölmek. kötü bir durum karş ı sı nda söylenir. biraz. iyice. fenalı k gelmek. bir i ş tir oldu * istenmeyen. çok. bir hayli * Epey. bir parça. benzer. karş ı sı ndakine vakit bı rakmadan. çok az say ı da. bazı . bir ho ş olmak *ş aş ı rmak. * Aynı . bir iki * Birtakı m. bir ho ş * Tuhaf bir ş ekilde. bir ho ş lu ğ u olmak * bir rahatsı zl ı ğ ı . k ı sa da sürse çekici ve güzeldir. bir hücreli * Bkz. * kazaya uğ ramak. bir ho ş eylemek * hüzünlendirmek. bir i ğ ne bir iplik olmak * Bkz.bir günden bir güne * hiç.

koş a koş a. . * Çok az. bir Köroğ lu. ama o. * Bir kez. bir koş u * Koş arak. bir defa. bir kar ı ş beberuhi * çok kı sa boylu kimse. bir kar ı ş * Çok kı sa. bir kol çengi (olmak) *ş en sözler ve davranı ş larla çevresine neş e saçanlar için söylenir. bir kazanda kaynamak * anlaş mak. bir kalemde * birden ve toptan. gücünün yetmediğ i bir özveriyi beklememek gerekir. bir kı yamettir gitmek (veya kopmak) * çok fazla gürültü. bir kı zı bin kiş i ister. bir kenarda durmak * gerektiğ i zaman kullanmak üzere haz ı rda tutmak. bir koyundan iki post çı kmaz * birinden. ancak bir kiş iye kı smet olur. çabucak.bir kalem geçmek * boş vermek. bir kapı ya çı kmak * aynı sonuca varmak. bir kaş ı k suda bo ğ mak * bir kimseye çok kı zmak veya çok öfkelenmek. bir kiş i alı r * güzel ş eyi herkes ister. bir koltuğ a iki karpuz sı ğ maz * aynı zamanda birden çok iş le ilgilenmek baş arı için sakı ncal ı dı r. bir kere * Aslı nda. ba ğ daş mak. d ı rd ı r eder her gece * sı kı ntı veya yalnı zlı k yüzünden iki dost (bile) birbiriyle dalaş ı r. anlamsı z konu ş ur. yakı nları nı n yanlar ı nda bulunmadı ğ ı nı veya hiç çocukları olmadı ğ ı nı anlat ı r. bir karar * Aynı durumunu koruyarak. bir an için göz ardı etmek. bir Ayvaz * bir karı kocanı n çocukları nı n. bir kar ı yla bir koca. uyuş mak. telâş olmak. bir kararda bir Allah * insan talihinin her an değ iş ebilece ğ ini ve bunun ola ğ an karş ı lanması nı öğ ütler. belli durumunu de ğ iş tirmeden. bir kerecik * Bir defaya mahsus olarak. patı rtı .

az ı cı k. bir bu yana * rastgele. bir o yana. çok az. iş e yaramaz bir duruma dü ş ürmek. * Çok küçük (çocuk). bir parça. bir nebze * Çok az. değ eri olmamak. bir papel etmemek * hiç bir iş e yaramamak. bir postum var atarı m. bir o kadar * Ne kadar varsa o kadar daha. bir paralı k etmek * çok utanacak. iş birliğ i yapmak. bir köş eye koymak * saklamak. bir lokma bir hı rka * hayatta azla yetinmeyi. birinci. bir parça * Biraz. bir parmak * Parmak ucuyla alı nan miktar veya parmak ucuyla alarak. derviş çe geçinmeyi anlat ı r. baş ta gelen. bir nice * Bir hayli. bir misli. bir katı . çeş itli yönlere. belli oranda.bir köş eye atmak * gerektiğ inde kullanı lmak için bir yere koymak. nerede olsa yatarı m . bir numaral ı * Birinci. birçok yerlere. bir mum al da derdine yan * baş kalar ı yla uğ ra ş aca ğ ı na kendi durumunu dü ş ün. bir kulağ ı ndan girip öbür kula ğ ı ndan çı kmak * söylenen söze önem vermemek. bir ölçüde * Biraz. bir olmak * bir araya gelmek. yeknesak. bir nefeste * (söz ve içecekler için) Ara vermeden. bir örnek * Aynı biçimde olan. bir numara * Tek. birçok. biriktirmek. bir kurş un at ı mı * kurş unun gidebilece ğ i uzaklı k.

yeni huylar edinmek. bir ş eyin ş uyuu vukuundan beterdir * söylenti veya dedikodu olayı n gerçekleş mesinden daha kötüdür. bir tane . sonunda yakalan ı rsı n çekirge (veya üçüncüsünde avucuma dü ş ersin çekirge) * birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çı karak yapanı kötü bir duruma düş ürür. iki sı çrarsı n çekirge. çarçabuk. bir ş eyler. bir sı çrars ı n çekirge. de ğ erlendirmede yan ı lmak. birden fenalı k gelmek. olduğ undan baş ka türlü düş ünerek hayal kı rı klı ğ ı na uğ ramak. bir pul etmemek * hiç değ eri olmamak. k ı sa kesmek gerektiğ inde söylenir. ifade etmek. bir ş eye benzememek * iş e yarar durumda olmamak. suçlu cezası z kalmaz. bir ş ey sanmak * (bir kimseyi. yarı m akı llı . bir söyle on dinle * az konuş up çok dinlemek yaralı olur. ardı ard ı na. pek çok. bir solukta * Çabucak. * ölmek. çok kı sa bir sürede. * belirtmek. * bayı lı r gibi olmak. bir sı kı mlı k canı olmak * çok cı lı z ve güçsüz olmak. bir ş eyler (veya bir ş ey) olmak * huyu. bir sürü * Çok sayı da. istediğ im biçimde davranı rı m. bir ş eyi. bir ş eyler * daha fazla açı klamamak. bir sı ra * Üst üste. bir ş ey söylemek * konuş mak.* istediğ im yere gider. bir yeri) gerçeğ inden. bir sözünü iki etmemek * birinin her istediğ ini hemen yerine getirmek. bir pula satmak * bir kimseyi bir çı kar uğ runa harcamak. bir tahtada * bir defada. bir tahtası eksik * akı lca eksik. durumu. gereğ i gibi söyledi. yekten. anlatmak. tutumu değ iş mek. hemen. bir söyledi pir söyledi * uzatmadan.

kuvvete yükseltme. bir yandan (yanda) * bir taraftan (tarafta). bir yana dünya bir yana * bir varlı ğ a çok değ er verildi ğ ini anlatmak için kullanı r. vaktiyle. bir terimli * Araları nda yalnı z çarpma. * masal gibi geçip gitmiş . kök alma iş lemleri yapı lacak olan (nicelikleri gösteren terim). sayı lmazsa. bir yastı ğ a ba ş koymak * (karı koca) evli bulunmak. bir temiz * Adamakı ll ı . yapı lmamas ı nı n da aynı derecede kötü olduğ unu belirtir. ertelemek. bir torba kemik * çok zayı f. eş it görmek. eskiden. hiçbir yolla. bir varmı ş bir yokmu ş * bir masala baş larken. artı k hayal olmuş . bir yana * -den baş ka. bir tanem * Sevgi sözü. yegâne. bir vakitler * Geçmiş zamanda. bir tarafa b ı rakmak (veya koymak) * önemsememek. bir ya ş ı na daha girmek *ş imdiye değ in görmediğ iş aş ı lacak yeni bir ş eyle karş ı laş mak. . hem. hem . * hiçbir biçimde. bir türlü * (tekrarlı kullanı ldı ğ ı nda) iş in yap ı lmas ı nı n da. bir yakadan baş çı karmak * bir çatı altı nda dirlik düzenlik içinde yaş amak. bir taş la iki kuş vurmak * bir davranı ş la birden çok yararlı sonuca ulaş mak. bölme. bir yastı kta kocamak * (karı koca birlikte) uzun bir ömür sürmek. benimsememek. bir tutmak (veya bir görmek) * eş it saymak. "eskiden" anlamı nda söylenen bir tekerleme. hariç tutulursa.* Biricik... bir tek atmak * bir kadeh içki içmek. bir tuhafl ı ğ ı olmak * kendini iyi hissetmemek.

birahane * Genel olarak sadece bira içilen. birahaneci * Birahane iş leten kimse. pek çok. biraz * Kı sa bir süre için. bira mayası * Mayalanmı ş durumdaki biranı n yüzünden alı nan bir tür mantar. aynı zamanda da çabuk haz ı rlanan bazı sı cak veya soğ uk yemeklerin yenildi ğ i yer. * Erkek kardeş . bir zamanlar * Zamanı nda. * Masonları n birbirlerine verdikleri ad. vaktiyle. dost. * Yeterince değ il. bir yol * Bir kez. * Çok bira içen (kimse). bir yolunu bulmak * bir iş i sonuçlandı rmak için çare bulmak. bir zaman * Geçmiş zamanda. bir yol tutturmak * bir davranı ş . arkadaş " anlamı nda seslenme olarak kullanı lı r. * Bira yapma ve satma iş i. yeter ölçüde değ il. vaktiyle. * Pek az. bir sürü. çok değ il. biralı k * Bira yapmakta kullanı lan. eskiden. bir tutum biçimi belirlemek. arpa suyu. bira * Arpa ile ş erbetçi otunu mayaland ı rarak yapı lan bir içki. birazdan biracı lı k birader birazcı k . * Belirli bir süre. eskiden. biracı * Bira yapı p satan kimse. * "Yahu. bira bardağ ı * Bira içmek için yapı lmı ş özel bardak. biraz.bir y ı ğ ı n * birçok. çok az. * Az miktarda. bir yiyip bin ş ükretmek * kötü durumda olanlara bakarak kendi durumunun değ erini bilmek.

dövüş mek. birbirinin gözünü oymak * araları nda aş ı rı geçimsizlik olmak. * (iplik vb. sayı sı belirsiz. birdenbire . birbiri * Karş ı lı klı olarak biri ötekini. * Birlikte. birbirini tutmaz * birbiriyle ilgisi olmayan. birbirinin a ğ zı na tükürmek * bir sorunda. öteki de onu. * Ansı zı n. bir hayli. * Tekçi. * Bir defada. birbirinin gözünü çı karmak * kı yası ya dövüş mek. birbirinin a ğ zı na girmek * birbirine çok düş kün olmak. ara vermeden. * Biri diğ erinin yanı sı ra. müteaddit. monist.* Az sonra. birbiri için yaratı lmı ş olmak * birbiriyle çok iyi anlaş mak. aralar ı nda anlaş mazlı k çı kmak. tutarsı z. * karı ş mak. bir olayda sözleş miş gibi. birci bircilik birçoğ u * Çok sayı da olan kimse veya ş ey. birbiri üstüne gelmek * arkası arkası na. birbirine dü ş mek * araları aç ı lmak. birbirine kötülük etmek. birbirini yemek * iki veya daha çok kimse birbiriyle uğ ra ş mak. hepsi bir arada. araları nı bozmak. hemencecik. beraberce. ağ ı z birliğ i yapmak. birçok birden * Oldukça çok. birbirine katmak * araları nı açmak. monizm. çözülmeyecek duruma gelmek. olay çı karmak. birazı * Bir parça. birbirine girmek * kavga etmek. * Tekçilik. için) dolaş mak.

ilkeden onun uygulanması na. birebir gelmek * etkisini hemen ve kesin olarak göstermek. * Bireş im yolu ile elde edilen. sentez.. bire bir eş leme *İ ki kümenin elemanları arası nda. terkip. ontogenez. * Bir türün kapsamı içine giren somut varl ı k. küllîden cüz'îye. * Toplumları oluş turan ve düş ünsel. birebir * Etkisi kesin olan. * Yalı ndan karmaş ı k olana. * Element veya baş ka maddeleri bir araya getirerek. hemencecik. fert. bireş imli birey * Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varl ı k. birey üstü * Tek bir bireyi aş an. vermek * (buğ day. bir eleman alı narak yapı lan e ş leme. beklenmedik bir sı rada. genel yasadan bireysel duruma. öncülden varı lan sonuca giden düş ünme biçimi. nohut. fert. miktar. * Doğ a bilgisinde türü oluş turan tek varlı klardan her biri. birer ikiş er * Tek veya birkaçı birlikte olarak. zorunludan olas ı ya. iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanları n her biri. sentez. arpa. abartmak. bire be ş katmak * eklemek. kendine özgü ay ı rı cı özellikleri de bulunan tek can. sun'î olarak bile ş ik cisimler oluş turma.* Ansı zı n. duygusal. bire bir * Verilen ölçüdeki karş ı lı k. nedenden etkiye. fert. birer birer * Her biri ayrı olarak. bire . birey oluş * Yumurtanı n döllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine kadar geçirdi ğ i geliş im evrelerinin bütünü. . fasulye gibi ürünler için) toprak. bireş im * Parçalar ı n veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleş tirilmesi. bire bin katmak. birer * Bir sayı sı nı n üleş tirme sayı sı fat ı .. * Genellikle fertlerin çevresini aş an. birdirbir * Oyuncuları n birbirinin üstünden atlayarak oynadı kları bir oyun. bir elemana kar ş ı . *İ stenildiğ i gibi. soy olu ş karş ı tı . * Bu biçimde oluş an bütün. uygun. bireylerin bilincinden ba ğ ı ms ı z olan. insanları n benzer yanları nı kendinde taş ı makla birlikte. sentetik. kullanı lan tohumun belli bir katı kadar ürün vermek. bire bin katmak * çok abartmak. *İ nsan toplulukları nı olu ş turan. her birine bir.

* Bireyle ilgili olan. bireyle ş me * Türle ilgili bir örneğ in bireyde gerçekleş mesi. * Bir kiş iyi benzerlerinden ay ı ran özelliklerin bütünü. individüalizm. bireye. hor görüldü ğ ünü anlatı r. bireysel bireyselle ş tirme * Bireysel duruma getirme. biri * Bir tanesi. ferdî. toplumsal ve tarihî geli ş mesinden. yegâne. ferdiyetçi. * Bireycilikten yana olan. bireysellik * Birey olma olgusu. tutum veya politikalar ı n genel adı . bireysel olan ı n çekilip ç ı karı lması . individüalizm. bireyselle ş tirmek * Bir ş eyi ayrı olarak. tek. bireycilik * Bireylerin yararları nı toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan ö ğ reti. biri çok olmak * haddini aş arak karş ı sı ndakini usandı rmak. tek. ikincisi olmayan ve çok sevilen. ferdiyet. ferdiyet. bireylik * Bir kimseyi dı ş gözlemciler gözünde benzersiz. * Bütüne.bireyci * Kiş i hakları nı savunan. birice biricik * En fazla. tek kı lan özellikler veya bunları n tek biçimi. . bireyle ş tirme * Bireye özgü kı lma. bireye özgü olan. * Bilinmeyen bir kimse. * Bireyi benzerlerinden ayı ran niteliklerin bütünü. kı yamet ondan kopar * bir ş eyden yalnı z bir veya birkaç kiş i yararlanı r da ba ş kalar ı na yararlanma imkânı verilmezse bundan büyük sorunlar ç ı kar. *İ nsanlar ı n do ğ al. özelliklerin. * Yüklem durumunda olan bir isim takı mı nı n belirtileni olarak kullanı ldı ğ ı nda. * Eş i. bireysel olarak göz önüne almak. * Ancak ortaklaş a ve genel olarak var olan ş eyi bireylere uygulama ve yayma. ba ş kaları ndan ayı rmak. benzeri. genele değ il de. biri yer biri bakar. tek olana üstünlük tanı yan görüş . belirtenin hor görüldüğ ünü anlat ı r. ferdiyetçilik. * Tamlanan olarak kullanı lan baz ı isim tamlamaları nda tamlayanı n küçümsendiğ ini. * Bağ ı ms ı z ki ş iliğ e varan geliş me süreci. kendine özgü olan ş eylerin. bireyle ş tirmek * Bireye özgü kı lmak. ferdiyetçilik. biri e ş ikte biri beş ikte * ufak cocuğ u çok olan kimseler için söylenir.

biriktirmek * Toplayı p yı ğ mak. * Öğ renme. * Birbirine eklenip çoğ almak. birikinti birikinti konisi * Dağ lı k bölgelerden veya yamaçlardan sular ı n getirdiğ i kum veya ta ş parçaları nı n bir düzlükte oluş turduğ u yelpaze biçimindeki y ı ğ ı n. * Bir yerde kendi kendine birikmiş olan ş ey. parayı ölçülü kullanarak art ı rmak. birikme havzası * Kar ve yağ mur sular ı nı n birikti ğ i bölge. birikiş mek * Bir yere toplanmak. tasarruf etmek. bir yerde toplanı p yı ğ ı lma.birikim * Birikme. belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğ u ba ğ ı ntı larla tanı mlanan ayr ı nitelikli öge. birimler bölü ğ ü * Birden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayı lar bölüğ ü. tasarruf. birikme * Toplanı p yı ğ ı lma. * Herhangi bir kuruluş taki alt bölümlerden her biri. vahit. biriktirim * Biriktirme. * Bir niceliğ i ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen de ğ iş mez parça. yarar sağ lama gibi sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek. birikmek * Toplanı p yı ğ ı lmak. * Gözlemler. koleksiyon yapmak. ünite. oluş turduğ u yapı içinde. bir araya gelmek. birileri birim * Bazı kimseler. biriktirme * Biriktirmek iş i. * Toplumları n kültürel varlı kları nı n geliş ip geniş lemesi ve uygarlı k düzeyinin yükselmesi süreci. * Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğ u olu ş turan varlı kları n her biri. birikiş birikiş me * Birikiş mek i ş i. * Birikme iş i veya biçimi. * Mal ve paranı n toplanı p çoğ alma süreci. deneyler sonucu elde edilmiş ş eylerin bütünü. * Herhangi bir aş ı nma sürecinde veya ta ş ı ma iş i yapı lı rken alüvyonlu maddelerin bı rak ı lmas ı . ünite. birimci ekonomi * Birime bağ lı ekonomi. * Bir ş eyi. * Dilin. birincası f .

* bir ş eyin yan ı nda ve ayakta beklemek. * Az sayı da olan kimse veya ş ey. birkaç birkaç ı birleme * Çok olmayan. * (çoğ ul durumda) Ş ampiyonluk için yapı lan yarı ş malar. * bir iş i yaptı rmak için yanı nda ayakta durmak. birinden) buz gibi soğ umak * birinden tiksinmek. birincil grup *İ çten. . susturmak. samimî. vapur. birinci zar * Yemiş lerin derisi. yer. uçak vb. birincil * Sı rada. hekimlikte kullanı lan bir bitki. paleozoik. orun. meyve d ı ş ı . birisi * Bilinmeyen bir kimse. birinci * Bir sayı sı nı n sı ra sı fat ı . önemde ilk yeri alan. kötülük edemeyecek bir duruma getirmek (getirilmek). az. önde gelmek. temel. * Tanrı 'nı n birliğ ini dile getirme. sı ra bakı mı ndan baş kalar ı ndan önce gelen. tevhit. ana. * Zaman. az sayı da. sı nı f. dı ş kabuk. önem sı rası nda en üstün olan kimse. birincivası f * Birleş ikgillerden. birinci olmak * baş ta gelmek. * (ulaş ı m araçlar ı nda) Mevki. birinin çan ı na ot tı kmak (t ı kamak veya tı kanmak) * sesini çı karamayacak. * Sı rada.) Birinci mevki. birinci orun * (tren. birisinden biri * içlerinden biri.* Birleş ikgillerden hekimlikte kullanı lan bir bitki. birinin baş ı na dikilmek * birinin yanı ndan uzaklaş mamak. onu denetim altı nda bulundurmak. esas. birinci gelmek (veya çı kmak) * birçokları arası nda en iyi olarak seçilmek. birinci ça ğ * Yeryüzünün yaklaş ı k üç yüz milyon yı llı k çağ ı . birincilik * Birinci olma durumu. tek duruma getirme. yüz yüze iliş kilere dayanan iki veya daha çok insandan meydana gelen topluluk. * Bir etme. birkaç kiş iden herhangi biri.

ses türemesi. birleş ik oturum * Bir arada yapı lan oturum. kelime türünün değ iş mesi. * Ondalı k sayı sistemine göre yazı lan bir tam sayı da sa ğ dan sola doğ ru ilk sayı nı n bulunduğ u basamak.). müttehit. bir araya gelinmek. birleş ik kap * Alt tarafı ndan birleş tirilmi ş kaplardan her biri. tedavi etmek gibi. birleş ilmek * Birle ş mek i ş i yapı lmak. buluş ulmak. * Birleş mek i ş i. hasta olmak. birleş miş olan.birlemek * Bir etmek. hissetmek (< hiss etmek). zikretmek. gecekondu gibi. birleş ik kelime * Ses düş mesi. -miş (i-miş . * Bir araya gelmiş . inikat. kaybolmak. bakakalmak. ayakkab ı (< ayak kab ı ). * Döllenmek için erkekle diş i hayvanı n bir araya gelmesi. birleş ik kaplar * Alt tarafları ndan değ iş ik boyut ve kesitlerde borularla birleş tirilmiş sistem. birleş im * Birleş mek i ş i. üzerindeki ekin görevini kaybetmesi veya anlam kaymas ı dolay ı sı yla aralar ı na ek girmeyerek kalı pla ş mı ş iki veya daha çok sözden olu ş an kelime: pazartesi (< pazar ertesi). birler birleş en birleş ik birleş ik cümle * Birkaç yan cümle veya ara cümle ile bir temel cümleden kurulan cümle. kaptı kaçtı . birleş me de ğ eri birleş me . hissetmek. tek duruma getirmek. * Tanrı 'nı n birliğ ini dile getirmek. baş ş ehir. kaptı kaçtı (< kaptı kaçtı ) gibi. birleş ik isim * Birleş ik kelime biçiminde belirli kurallar içinde kal ı plaş mı ş isim: Aslana ğ zı . birleş ik zaman * Yalı n zamanlı ve çekimli bir fiilin -di (i-di). * Birbirini kesen. sevecekmi ş (sev-ecek-miş < sev-ecek + i-miş ) sev-er-se (sev-erse < sev-er + ise) gibi. bir noktada kesiş en (doğ ru. birleş ilme * Birleş ilmek iş i veya durumu. yay). delikanl ı (<deli kanlı ). * Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları . -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak bildirdi ğ i zaman: Sevdiydi (sevdi-y-di <sevdi+i-di). birleş ik fiil *İ sim soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakı mı ndan kaynaş ı p bütünleş en fiil: Reddetmek. birleş ik oy pusulası * Seçime katı lan bütün partilerin adayları nı ayr ı ayrı gösteren oy pusulas ı .

* Yanı nda. benzerlik. * Uyuş mak. alay gibi bir bütün sayı lan topluluk. bazı . birlikte * Bir arada. * Birleş miş . * Belli bir topluluğ un yararlar ı nı korumak için kurulmu ş dernek. halüsinasyon. bir olma durumu. vahdet. beraberinde. birleş tirmek * Bir araya getirmek. birliktelik * Birlikte olma durumu. * Askerlikte bölük. beraberce. birli birlik *İ skambil. birleş mek * Ayrı iken tek bir bütün durumuna gelmek. bir tane alabilen. * Bağ lı lı k. * Konunun bir ana düş ünce çevresinde toplanması . bir arada olma durumu. birsam birtak ı m birun * Osmanlı sarayı nda Harem dairesinin ve Enderun'un d ı ş ı nda kalan bölüm.* Basit bir cismin bir atomu ile birle ş ebilecek olan hidrojen atomları nı n en yüksek miktarı . * Tek. * Bir taneden oluş muş . vahdaniyet. * En büyük değ erdeki nota. domino gibi oyunlarda bir iş aretini taş ı yan kâ ğ ı t veya pul. birleş tirici * Birliğ i sa ğ layan. * Sanrı . * Bölünmezliğ i içeren yalı n bütün. * Buluş mak. ayn ı görüş te olmak. dört dörtlük. birlik olmak * bir iş i yapmak için anla ş mak. biryan pilâvı * Biryan yağ ı ile piş irilen pilâv. tabur. * Cinsel ili ş kide bulunmak. * Kaynaş mak. *İ ki veya daha çok nesnenin birle ş mesini sa ğ layan. birleş tirme * Birleş tirmek iş i veya durumu. ba ğ lant ı . birlikten kuvvet do ğ ar * toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağ lar. biryan * Tandı rda susuz piş irilen kebap. * Aynı amaç çevresinde toplanmak. * Belirsiz olarak çokluğ u anlat ı r (nitelediğ i isim çokluk biçimde olur). vahdet. bir araya gelmek. kimi. as. . * Uzlaş mayı sağ layan.

gevrek kuru pasta türü. bismillâh * "Allah'ı n ad ı ile" anlamı nda. bismillah demek * bir iş e uğ urlu olması dileğ i ile ba ş lamak. bir i ş e baş larken söylenen veya ş aş ı rma. * Bisiklet satma. en ufak. bisikletçilik * Bisikletle yapı lan spor. biryanc ı * Biryan yapan veya satan kimse. *İ çkili kahve. onarma iş i. çok küçük. insan ve memeli hayvanları n vücudunda asalak olarak ya ş ayan böcek. * Molekülünde iki kükürt atomu bulunduran birleş ik. bisikletsiz * Bisikleti olmayan. bisikletli * Bisikleti olan. * Yayı k dövmede kullanı lan araç. çiftteker.biryan yağ ı * Tandı rda susuz pi ş irilerek yapı lan kebaptan çı kan yağ . bisiklet yolu * Trafikte bisikletlerin geçmesine ayrı lmı ş dar yol. bisikletçi * Bisikletle spor yapan kimse. * Hidrojenli sülfatlara verilen ad. süt. birçok çeş itleri bulunan ve kuzey yar ı m kürede yetiş en bir bitki. bit * Yarı m kanatlı lar alt tak ı mı na giren. tatlı bir ekmek türü. bistro bisturi * Neş ter. ş eker veya tuzla yapı lan ince. bisiklet * Tekerleğ in ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli ta ş ı t. çifttekerci. çifttekercilik. kehle (Pediculus). küçük lokanta. bisküvi * Un. . korku gibi duyguları belirten söz. bisülfat bisülfür bi ş ek bi ş i * Çörek. * Sı racagillerden. bit kadar bit otu * en küçük.

bîtap * Bitkin. mümbit. münteha. * Toprağ ı n bitki yetiş tirme gücü. bitik * Yorgunluk veya hastalı ktan gücü kalmamı ş . verimli (toprak). bîtarafl ı k * Yansı z olma durumu. yorgun. * Bkz. bîtaraf * Yansı z. tarafsı z. bitimsiz bitirilme * Sonu olmayan. bitek bitelge bitevi biteviye * Aynı biçimde. sonlu.ekli. bitirilmek * Bitirmek iş ine konu olmak. bitimli * Sonu olan. namütenahi. * Bol ve iyi bitki yetiş tiren. bitiklik bitim * Bitmek iş i. dolaş ı k. biteviyelik * Aynı biçimde sürüp gitme durumu. kuş kulu bir nokta.* Bitlere karş ı kullanı lan bir madde. yorgun düş mek. sı nı rlandı rı lı p belirlenmeyen. * Son. fena. sürekli olarak. biteviye. bîtap düş mek * çok yorulmak. flora. nihayet. bitey * Bitki örtüsü. * Bitik olma durumu. . biti kanlanmak * sı kı ntı içinde yaş ayan bir kiş i para ve varlı k yönünden güçlenmek. * Durumu kötü. yansı zca davran ı ş . bit yeni ğ i * Bir iş in gizli kalmı ş kötü ve aksak yanı . * Yapı ş ı k. * Bitirilmek durumu.

bitme. bitiriş yemi * Et üretimi için beslenen hayvanlara belirli bir devreden itibaren besi sonuna kadar yedirilen ve enerji değ eri daha yüksek olan karma yem. * Yan. bitirme * Bitirmek iş i.bitirim * Çok hoş a giden (kimse. mahvetmek. komş u. * Bilgili. * Güçsüz düş ürmek. bitirimhane * Kumar oynanan yer. yardı mcı fiilin i ş aret etti ğ i zamandan önce olup bitti ğ ini anlatan birleş ik fiil. biti ş iklik biti ş imli biti ş ken * Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değ iş ikli ğ e uğ ramayan (dil). kumarhane. açı kgöz. yormak. sona erme. tüketmek. * Bir bilim dalı nda veya ba ş ka bir alanda bilginin doruğ una ulaş mı ş (kimse). biti ş ken dil * Kelime kökleri değ iş meyen. mezuniyet. tamamlamak. bitirme fiili * Etmiş biçimindeki sı fat-fiille ve olmak yardı mcı sı yla yapı lan ve fiilin. barbut oynatan kimse. bitirmek * Bitmesini sağ lamak. çok beğ enilen. bitkin duruma getirmek. bitirimci * Barbut kahvesi iş leten. yer). yandaki. biti ş ik * Birbirine dokunacak kadar yakı nla ş mı ş veya yan yana olan. kumarhane.sona erdirmek. * Yaman. sonuçlandı rmak. biti ş kenlik * Bitiş ken olma durumu. * Bitiş ken. * Barbut oynatı lan yer. biti ş * Bitmek iş i veya biçimi. bitirim yeri * Kumarhane. * Onulmaz duruma getirmek. zeki. biti ş ik taç yapraklı lar * Taç yaprakları birbirleriyle yandan bitiş ik olan bitkiler. * Bitiş ik olma durumu. * Yandaki ev. . kahve. itmam. iltisakî. eklerle türetilen dil. bitirmiş biti ş ik çanak yapraklı lar * Çanak yaprakları birbirine bitiş miş bulunan bitkiler.

ot. bitkimsi * Bitkiye benzer. bitki topluluğ u * Benzer doğ al olaylara ve yaş ama koş ulları na uymuş . bitkile ş mek * Bitki durumuna gelmek. bitki sütü * Süt görünüş ünde bitki öz suyu. * Bitki yetiş tiren kimse. biti ş tirme * Bitiş tirmek iş i. bitki coğ rafyası * Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğ rafya bilimi. ağ aç gibi canlı lar ı n genel ad ı . bitkile ş me * Bitkileş mek iş i veya durumu. kı rmı z böceğ i. botanikçi. botanik. flora. biti ş tirmek * Bitiş mesini sağ lamak. bitki patalojisi * Bitki hastalı kları nı inceleyen bilim dalı . bitki örtüsü * Bir bölgede yetiş en bitkilerin topu. biti ş mek * Birbirine dokunacak kadar yanaş mak. bitkici bitkicilik * Bitki yetiş tirme i ş i. çiçek veya fidan biti gibi böceklerin ortak ad ı . bitki * Bulunduğ u yere kökleriyle tutunup geliş en. döl veren ve hayatı nı tamamladı ktan sonra kuruyarak varl ı ğ ı sona eren. ittisal. bitki bilimi * Bitkileri inceleyen bilim kolu. bitki bilimci * Bitki bilimiyle uğ raş an. bitki bitleri * Bitkiler üzerinde yaş ayan. yosun. nebat. belirli bir görünüş almı ş bitkilerin bir araya gelmi ş durumu. bitkiyi andı rı r. sünger gibi bitki görünümünde olan hayvanlar. ağ aç biti. bitkin .* Yeni bir kelime türetmek için köklere ek getirme özelliğ i. bitey. biti ş me * Bitiş mek iş i. bitkimsi hayvanlar * Mercan. bitki bilimi uzmanı .

bitkisel kazein * Küspe ve sı vı yağ artı klar ı ndan elde edilen azotlu madde. vücut temizliğ ine bakmayan (kadı n). * Beklenmedik zamanda ortaya çı kmak. * Birinin bitlerini ayı klamak. bitkisel yağ * Bitkilerden değ iş ik yöntemler kullanı larak elde edilen yağ . * Kendi bitlerini ayı klamak. pirinç. * Sona ermek. * Bitlenmek iş i. bitkinlik * Bitkin olma durumu. bitli koku ş * üstü baş ı kirli. be ğ enmek. köftelik bulgur. * Çok yorulmak. nar. bitler * Kanatlı lar alt sı nı fı na giren. * Çok sevmek. bitki cinsinden olan. bitme bitmek * Bitmek iş i. çı kı p yetiş mek. bitleme bitlemek bitlenme * Bitlemek iş i. bitlenmek * Üzerinde bit üremek.* Gücü tükenmiş olan. bitli * Üstünde bit bulunan. ya ğ . tüy. her ş eyin isteklisi bulundu ğ unu anlatı r. bitmek bitmek tükenmek bilmemek . nebatî. * Tükenmek. * Bitki. yumurta ve baharat kullanı larak haz ı rlanan ceviz büyüklüğ ünde bir yemek. saç gibi ş eyler için. bitli (veya kurtlu) baklan ı n da kör alı cı sı olur * iş e yaramaz da olsa. a ğ ı z yapı lar ı sokup emmeye elveriş li. bayı lmak. memelilerde yaş ayan ve kanla beslenen bir böcek tak ı mı . * Cimri. çok yorgun. çok zayı flamak. bitkiden elde edilen. güçsüz kalmak. bitkisel hayat * Hastalı k veya kaza sebebiyle bilinçsiz ve hareketsiz duruma gelen ki ş inin hayat ı . bitkisel * Bitki ile ilgili. Bitlis köftesi * Yağ sı z kı yma.

yoğ unluğ u bire yakı n. * Yol kaplaması nda. * Acı çikolata. tabiî. kâğ ı t ve çatı lar ı n su geçirmez duruma getirilmesinde. uçsuz bucaksı z. * Genellikle giysinin yaka. kömür tozundan briket yap ı mı nda vb. koyu kestane renginde madde. bitmi ş i bitnik * pazarlı kta bir ş eyin son fiyatı . bitpazarı * Eski eş yanı n alı nı p satı ldı ğ ı pazar. biyaprak biye biyel biyelcik * Küçük biyel.* bir türlü sonu gelmemek. biyeli biyesiz * Biye geçirilmiş . bitümlemek * Belirli bir kalı nl ı kta bitüm ile örtmek. eksilmemek. * Genel davranı ş ları ve hı rpanî giysileri ile toplum hayatı ndan kopma eğ ilimi gösteren ve toplum d ı ş ı nda bir ya ş antı sı olan genç. * Makinelerde. . *İ çinde bitüm bulunan veya bitümün bütün özelliklerini gösteren. bitümleme * Bitümlemek iş i. bir ucu pistona. sonu gelmeyen. bitmez tükenmez (veya bitip tükenmez) * hiç bitmeyen. tabiî ı sı da katı . vefası z. öbür ucu volanı çeviren kaldı raca geçirilmiş bulunan hareketli çubuk. daha çok akvaryumlarda bulundurulan su bitkisi. tabiatı ile. alev ve koyu duman çı kararak yanan. * Yaprakları halka diziliş li. * Bir çeş it ardı ç rakı sı . elbette. küçük hareketli çubuk. kol. kullanı lan. biyoelektrik * Canlı varlı kları n ürettiğ i elektrik. bitüm * Keskin bir koku. bitümlü bîvefa * Sevgisine bağ lı olmayan. etek çevresine kendi kumaş ı ndan veya ba ş ka kuma ş tan geçirilen ince ş erit. biyesi olan. karbon ve hidrojen bakı mı ndan çok zengin tabiî yakı t maddelerinin genel adı . yer sakı zı . * Biyesi olmayan. * Doğ al olarak. biye geçirilmemiş olan. bittabi bitter * Bir çeş it acı bira.

. biyosfer * Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi. biyometeoroloji * Canlı lar üzerinde hava olaylar ı nı n etkisini inceleyen bilim. biyofizik biyogaz * Ahı r gübresinden elde edilen yanı cı gaz. * Dirim kurgu. biyograf biyografi * Hayat hikâyesi yazarı . dirim bilimi. biyoloji uzmanı . biyoloji biyolojici biyolojik * Bitki ve hayvanları n doğ ma. biyojeografi * Bitki ve hayvanları n yeryüzü üzerindeki dağ ı lı mı nı ve bunun sebeplerini inceleyen bilim. tercüme-i hâl. * Okulda biyoloji dersini veren öğ retmen. biyografik * Biyografi ile ilgili. geliş me. gübre gazı . biyoloji co ğ rafyas ı . * Hayat hikâyesi. biyolog * Biyoloji ile uğ ra ş an kimse. * Fizyolojide geçen fiziksel olayları n bilimi. biyokimya * Hücreden en geliş miş organa kadar canlı dokuları inceleyen ve bunları oluş turan maddeleri araş tı ran bilim dal ı . biyoenerji * Biyokütlenin kimyasal dönüş ümüyle elde edilen enerji.biyoelektronik * Moleküler biyolojinin hücrelerin yapı sı na giren moleküller arası nda geçerli elektrostatik güçlerini inceleyen bölümü. biyopsi biyopsi yapmak * parça almak. * Biyoloji ile ilgili. hâl tercümesi. * Mikroskopta yapı sı nı incelemek amacı yla canl ı dan bir doku parças ı alma. biyokatalizör * Canlı dokuları n hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandı ran veya kolayla ş tı ran madde. biyonik * Biyoloji ve elektronikle ilgili olan. dirim bilimsel. dirimsel. biyolojik fizik. üreme gibi ya ş ayı ş evrelerini inceleyen bilim.

bizim gelin bizden kaçar. el kaptı ilik diye * bizim iş e yaramaz diye vazgeçti ğ imizi baş kalar ı de ğ erli buldu. . ince sivri uçlu bir tür çuvald ı z. çelikten yapı lmı ş .biyo ş imi biyotit biz * Organ dokuları ndaki kimyasal olayları inceleyen kimya kolu. bîzar * Tedirgin. bizcileyin * Bizim gibi. t ı ğ . onun öyle bir üstün durumu olmadı ğ ı nı biliriz. biz bize benzeriz * aramı zda fark yok. bizdenlik * Bizden olma durumu. dostumuz. biz attı k kemik diye. kendisi. yardı m eder. usandı rmak. biz bize * Yalnı z biz. bizar olmak * usanmak. * Bize göre. * Çoğ ul birinci kiş i zamiri. bizar etmek * tedirgin etmek. biz kı rk ki ş iyiz. özelliklerimiz veya tutum ve davranı ş lar ı mı z aynı dı r. akrabamı z baş kaları na rahatça içtenlikle. tutar ellere ba ş ı nı açar * bize yabancı duran yakı nı mı z. bazen teklik birinci ki ş i zamiri ben yerine kullan ı lı r. birbirimizi biliriz * birbirimizi çok yakı ndan tanı rı z. * Bir çeş it kara renkli mika. bizden * Bizim tarafı mı zda olan (kimse). biz * Ülkemiz suları nda yaş ayan bir mersin balı ğ ı türü. bize de mi lolo? * iş in içinde bir iş oldu ğ unu bilmez miyiz sanı yorsunuz?. usanmı ş . aramı zda yabanc ı bir kimse olmaksı zı n. özünden. bizatihi bizce * Kendiliğ inden. bezginlik getirmiş . biz araç. ş ip (Acipenser nudiventris). * Resmî konuş mada. kendinden. * (bazı yazarlar için) Ben zamirinin yerine kullanı lı r. bezmi ş . * Katı bir ş eyi dikerken i ğ ne geçirecek yeri delmek için kullan ı lan. sivri uçlu ve a ğ aç saplı * Maraş iş inde kalı n karton parçaları nı n iğ neyi kı rmaması nı sa ğ lamak ve delik delmek iş leminde kullanı lmak üzere hazı rlanm ı ş tahta sapl ı . bı kmak.

Kı saltmas ı Bi. *İ çine resim veya yazı kâğ ı tlar ı konulan karton kap. *İ lâç olarak kullanı lan ve ası l maddesi bizmut olan karı ş ı m. * Sivri taş lar ı n toprak zemine dikine çakı larak. * Politik çı karları sebebiyle birlik kuran devletler toplulu ğ u. atom ağ ı rl ı ğ ı 209 olan. * Birbirine bitiş ik büyük yapı lar. hareketini durdurma. * Hareketine engel olma. * Piş irmeden önce malzemeyi kesip karı ş tı ran elektrikli alet. * Ucu çivili değ nekle hayvanı dürtmek. * Kocaman ve ağ ı r kitle. * Bankacı lı kta bir varlı ğ ı n yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi taraf ı ndan kullanı lamamas ı durumu. * Kullanı lması önlenmi ş .bizimki * Bizim olan. blokla ş ma . blokaj * Bloke etmek iş i. file üstünde karş ı oyuncunun topu sert vururken. kocalar ı n kar ı lar ı ndan söz ederken kulland ı kları söz.8 olan. * Yakı n çevremizde olan bir kimseden söz ederken kullan ı lı r. * (futbolda kaleci) topu yakalamak. bizleme bizlemek bizlengiç bizmut * Atom sayı sı 83. yoğ unluğ u 9. ş ahsen. bloke etmek * kullanı lması nı önlemek amac ı yla el koymak. * Amerika'da yaş ayan bir cins hörgüçlü yaban öküzü. bizon bizzat * Kendi. blok inş aat * Birbirine bitiş ik yapı lan yap ı lar. blâstulâ blender blok * Yumurta hücresi embriyon olurken morulânı n geliş erek içi bo ş yuvarlak biçime girmesi durumu. * Ucu çivili değ nek. kı rı lgan ve katı bir element. 271. * Bizlemek iş i. bir bütün oluş turan. bizimle ilgili olan.3° C de eriyen. el konulmuş . * kapatmak. durdurmak. * Voleybolda. kendisi. * Birden çok bölümü bir araya getirilmiş olan. * Kadı nları n kocalar ı ndan. morulâ. k ı zı lı ms ı beyaz renkli. üzerine beton dökülmesiyle yapı lan dolgu. * savaş durumundaki bir ülkenin dı ş ülkelerle iliş kisini engellemek. önünde iki veya üç ki ş inin elleri ile olu ş turduklar ı perde. bloke bloke çek * Keş ideci tarafı ndan anlaş mazlı ğ ı n çözümüne kadar ödemenin durdurulduğ u çek türü.

bobinaj * Bir filmi veya mı knatı slı ku ş ağ ı bir makaradan baş ka bir makaraya sarma. * Hiçbir bloka girmemiş olan. boca . * Kadı nları n boyunlar ı na aldı kları yı lan biçiminde dar ve uzun kürk. boalar bobin * Sürüngenler sı nı fı nı n. makara tiresi gibi sarı lı bulunduğ u silindirden olu ş an ayg ı t. blöf *İ skambil oyunları nda elindeki kâğ ı tlar ı olduğ undan baş ka gösterme davranı ş ı . çok iri. kaba pamuklu kumaş . zehirsiz. genellikle ince kumaş tan yapı lan veya iplikten örülen kadı n giysisi. güçlü bir yı lan (Boa constrictor). * (kâğ ı t ve karton için) Tampon silindiri veya mihver boru etrafı na sarı lmı ş kâğ ı t veya kartonun sürekli uzunlu ğ u. * Makara. bağ lant ı sı zlı k. bloksuzluk * Bloksuz davranma. blokla ş mak * Blok durumuna gelmek.* Bloklaş mak iş i. boyun kürkü. * Karş ı sı ndakini yanı ltarak veya yı ldı rarak bir i ş ten caydı rmak için söylenen ası lsı z söz veya takı nı lan aldatı cı tav ı r. bobin kı rı cı * Dağ ı nı k iplik bobinlerini düzelten ve boyamaya elveri ş li biçime getiren makinede çalı ş an (kimse). * Blöf yapan (kimse). yı lanlar takı mı nı n bir bölümü. kuru sı kı . bloknot bloksuz * Yaprakları kolayca çı kartı labilecek biçimde yapı lmı ş not defteri. boagiller * Avları nı yutmadan önce uzun gövdeleriyle sarı p sı karak bo ğ an ve ezen sar ı lgan y ı lanları kapsayan zehirsiz yı lanlar familyası . *İ çinden elektrik akı mı geçebilen yalı tı lmı ş tel ile bu telin. * Bu kumaş tan yapı lan (giysi). blûm * Bir tür iskambil oyunu. blöf yapmak * karş ı sı ndakini yan ı ltarak veya yı ldı rarak bir iş ten caydı rmak için asl ı olmayan söz söylemek veya aldatı cı tav ı r tak ı nmak. * Boagillerden. * Fotoğ raf filmi rulosu. blûz boa * Vücudun üst bölümüne giyilen. blöfçü blûcin * Giysi yapı lan bir tür mavi. yalnı z Güney Amerika'da yaş ayan. bağ lantı sı z.

bodrum gibi * bası k tavanl ı . boci * Ağ ı r yük taş ı maya yarayan. bodrum kat ı * Bir yapı nı n zemin katı nı n altı nda olan ve oturulabilen en alt katı . bocurgat * Ağ ı r yükleri çekmek için manivelâ ile döndürülen ve döndürüldükçe. rüzgâr üstü. bocalama * Bocalamak iş i. çekilecek ş eyin bağ lı bulunduğ u urganı kendi üzerine saran çı krı k. bocuk domuzuna dönmek * çok semiz ve besili olmak. poca. bodoslama * Bodoslamak iş i. bodoslama * Gemi omurgası nı n baş ve kı ç tarafı ndan yukarı ya uzanan ağ aç veya demir direklerden her biri. ileri sürmek. genellikle güneş görmeyen (oda). bodoslamak * Açı klamak. * Bir iş te tutulması gereken yolu kestirememek. dökmek.* Geminin rüzgâr almayan yanı . * Enine göre boyu kı sa ve t ı knaz. boca alabanda * Boca etme komutu. * (birden çevirip) boş altmak. iki kalı n ve küçük tekerle ğ i olan el arabası . ne yapaca ğ ı nı bilememek. orsa veya rüzgâr üstü karş ı tı . bocalamak * (gemi) Rüzgâra karş ı gidemeyerek sürüklenmek. bocuk * (Ortodokslarca kutlanan) İ sa'n ı n do ğ um yortusu. * Domuz. bodoslamadan * Ön taraftan. bocalatma * Bocalatmak iş i. . boca etmek * geminin baş ı nı bocaya rüzgâr almayan tarafa çevirmek. baş taraftan. bocalatmak * Bocalaması na yol açmak. kararsı z olmak. bodrum * Bir yapı nı n yol düzeyinden aş ağ ı da kalan bölümü. boduç bodur * Ağ aç veya topraktan yapı lmı ş küçük testi. belirtmek.

* Boğ a olarak kullanı lmak için ayr ı lan bir yaş ı ndan yukarı erkek sı ğ ı r. boğ a güreş i * Daha çok İ spanya ve Meksika'da. kurtboğ an otu (Acunitum napellus). bodurlaş mak * Bodur duruma gelmek. boğ asamak * (inek) Boğ a istemek veya boğ aya gelmek. * Bu mantarı n yol açtı ğ ı hastalı k. * Anjin. boğ asama * (inek) Boğ asamak iş i veya durumu. Koç ile İ kizler burçları arası nda yer alan burcun adı . özel olarak yetiş tirilmiş boğ ayı yenmek amacı yla yapı lan gösteri. \343 Zodyak. bodurluk * Bodur olma durumu. boğ ası *İ nce bez. vücudu iyi geliş miş (delikanlı ). boğ anak boğ asak * Boğ aya gelmiş veya boğ a isteyen inek. bodur pas * Arpa yaprakları na yerleş en ve seyrek olarak yurdumuzda da görülen ilkel mantar (Puccinia hordei). bodurlaş ma * Bodurlaş mak iş i veya durumu. özellikle kökünde akonitin ad ı nda bir zehir bulunan bitki. * Sağ anak. * çok güçlü görünen. Boğ a boğ a boğ a gibi * Zodyak üzerinde. astar. bodur tavuk her gün (veya her dem) piliç * kı sa boylular olduklar ı ndan daha genç görünürler. bora. boğ ak boğ alı k boğ an otu * Düğ ün çiçe ğ igillerden. * Yı kanmak üzere haz ı rlanm ı ş çamaş ı rı n üzerine sı cak kül suyu süzme iş i. boğ ada * Küllü veya sodalı su ile çama ş ı r yı kama. * geliş memek. * Damı zl ı k erkek sı ğ ı r. .bodur kalmak * boyu uzamamak.

boğ az açmak * ağ açları n dibini kazarak topra ğ ı kabartmak. iltihaplanmak. boğ azı inmek * bademcikleri ş iş mek. * imrenmekten boğ azı ş iş mek. imik. boğ az durmaz * yeme içme ihtiyacı nı n baş ka ihtiyaçlar gibi geri bı rakı lamayacağ ı nı anlatı r. keleye çekmek. boğ az ola * "afiyet olsun. yemek yiyenlere söylenir.boğ aya çekmek * (inek) boğ a ile cinsel iliş kide bulundurmak. boğ az kavgası * Geçim için yapı lan didinme. güğ üm gibi kaplarda ağ za yakı n dar bölüm. * Yedirip içirme yükümü. boğ azı düğ ümlenmek * üzüntüden boğ azı tı kanmak. *İ ki da ğ aras ı nda dar geçit. * yemek piş irme. bereketli olsun" anlamı na. * Yiyeceğ i içeceğ i sağ lanan kimse. * Yeme içme. *İ ki kara arası ndaki dar deniz. boğ azı açı lmak * iş tahı artmak. boğ az derdi * geçim için uğ ra ş ma. . boğ azı kurumak * çok susamak. boğ az olmak * boğ azı ağ rı mak. iaş e. boğ az meselesi * Geçim derdi. boğ azı iş lemek * durmadan bir ş eyler yemek. *Ş iş e. boğ az * Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluş turan organlar. boğ az dokuz boğ umdur * bir söz iyice düş ünmeden söylenmemelidir. boğ az tokluğ una * ayrı ca ücret verilmeden yalnı z karnı nı doyurarak. hazı rlama sı kı ntı lar ı . boğ az boğ aza (veya gı rtlak gı rtla ğ a) gelmek * zorlu kavga etmek. boğ az içinde kavga var * aş ı rı bir biçimde açlı ğ ı nı gidermeye çalı ş anlar için söylenir. derbent. yarası n.

boğ azı nı doyurmak * karnı nı doyurmak.boğ azı na bir yumruk tı kanmak (veya gelip oturmak) * konuş amaz olmak. . boğ azı na indirmek * fazla ve geliş igüzel yemek. boğ azı ndan kesmek * yiyip içmede çok tutumlu davranmak. boğ azlama * Boğ azlamak iş i. sı kı ntı vermek. * Gaddarca. iş tahı kesilmek. boğ azı nda kalmak * ağ zı ndaki lokmayı üzüntü dolayı sı yla yutamaz duruma gelmek. sesi çı kmamak. boğ azı ndan geçmemek * sevdiğ i bir kimsenin yokluğ u veya yoksulluğ u dolayı sı yla bir yiyeceğ i yalnı z baş ı na yemekten üzüntü duymak. lüzumundan fazla. boğ azı na durmak * yediğ iş eyi yutamamak. boğ azkesen * Bir boğ az ı savunmak için deniz kı yı sı nda yapı lan hisar. boğ azı na sarı lmak * üstüne yürümek. boğ azı nı yı rtmak * olanca gücüyle bağ ı rmak. boğ azı nı sı kmak * bunaltmak. boğ azı nı sevmek * yiyip içmeye düş kün olmak. kan dökerek öldürmek. boğ azı na dikkat etmek * yiyeceğ ine. aş ı rı ölçüde. içeceğ ine özen göstermek. boğ azı na düş kün * yiyip içmeyi çok seven (kimse). boğ azı ndan artı rmak * yiyeceğ inden kı sı p parası nı art ı rmak. kaygı gibi sebeplerle) isteksiz yemek. boğ azı nda düğ ümlenmek * söylemek istediğ ini heyecan veya üzüntü yüzünden diyememek. boğ azı na kadar * pek çok. boğ azı na dizilmek * (üzüntü. boğ azlamak * Hayvan veya insanı boğ azı ndan keserek öldürmek.

bir kimseyi bir ş eyin fazlası na eriş tirmek veya uğ ratmak. boğ maca * Çoğ unlukla çocuklarda nöbet nöbet öksürüklerle görülen bulaş ı cı bir hastal ı k. bastı rmak. *İ ncir. kuru üzümün mayalandı ktan sonra ilkel araçlarla dam ı tı lmas ı yla elde edilen. motoru çal ı ş maz duruma getirmek. boğ macalı * Boğ macaya tutulmuş olan (kimse). . boğ durulma * Boğ durulmak iş i. i ş tahl ı . boğ azlaş ma * Boğ azla ş mak iş i. iş tahsı z. sarmak. dut. * Peş peş e yapmak. boğ azlatmak * Boğ azlamak iş ini yaptı rmak. boğ azlatma * Boğ azlatmak iş i. soluk almas ı na engel olarak öldürmek. boğ durtma * Boğ durtmak i ş i. boğ durulmak * Boğ durmak i ş i yapı lmak. boğ durma * Boğ durmak i ş i. yemek isteğ i çok olan. boğ mak * Bir canlı yı . * Tamamı yla kaplamak. boğ azlanmak * Boğ azlamak iş ine konu olmak veya boğ azlamak iş i yapı lmak. boğ azsı z * Boğ azı olmayan. * (motorlu taş ı tlarda) Fazla yakı t. * Çok az yemek yiyen. * El. boğ ma * Boğ mak iş i. alkol derecesi düş ük bir tür rakı . boğ azlaş mak * Birbirini boğ azlamak veya kı yası ya dövü ş mek. boğ azl ı * Boğ azı olan. boğ durmak * Boğ mak iş ini yaptı rmak. boğ durtmak * Boğ durmak i ş ini birine yaptı rmak.boğ azlanma * Boğ azlanmak iş i. * Silik bir duruma getirmek. ip veya benzeri ile bir ş eyi çepeçevre s ı kmak. * Çok yemek yiyen.

boğ ucu * Boğ ma özelli ğ i olan. k ı sı k kı sı k. boğ uk boğ ulmak * Boğ mak iş ine konu olmak. * Kı sı lmı ş (ses). boğ ulma * Boğ ulmak i ş i. boğ um * Boğ ulmuş . boğ mak boğ mak * boğ um boğ um. * Çok sı cak. boğ uklaş mak * (Ses) Boğ uk duruma gelmek. boğ umlamak * Boğ um durumuna getirmek. * Geliş mesine engel olmak. boğ maklı * Boğ makları olan. boğ um boğ um * Çok boğ umlu. * (renkler için) Uygun düş memek. * Solunumu güçleş tiren. boğ ula boğ ula * Boğ ulacakmı ş gibi. * Parmak veya kamı ş . bo ğ uk bir biçimde. * Havası zlı ktan ölmek. * Bunalmak. k ı sı klaş mak. boğ umlanma * Boğ umlanmak i ş i. sı kı ntı veren. boğ uk boğ uk * Boğ uk bir biçimde. *İ nce damarları n veya sinirlerin yumak gibi toplandı ğ ı yer. saz gibi bitkilerin ş iş kince bölümü. boğ maklı ku ş * Toygar kuş unun bir türü. sı kı lmı ş yer. * Bunaltmak. boğ umlama * Boğ ulmak i ş i. boğ uklaş ma * Boğ uklaş mak iş i. boğ mak * Boğ um yeri. .* Bir durumu baş ka bir durum yaratarak örtmeye çalı ş mak.

* Ciğ erlerden gelen havanı n. bohçac ı lı k * Bohçacı nı n iş i. boğ umlanma noktası * Ağ ı z boş luğ unda seslerin oluş tuğ u noktaları n her biri. bohça *İ çine çamaş ı r. * Ufak ve seçme tütün dengi. bohçac ı * Bohça içinde dokuma eş ya gezdirip satan kadı n. donuk. ağ ı z ve burundaki çe ş itli nokta ve bölgelerde engellemeye uğ rayarak ses olarak çı kması . kapalı . boğ umlanma bölgesi * Ağ ı z boş luğ unda seslerin oluş tuğ u çeş itli bölgelerden her biri. telâffuz. dövüş mek. boğ umlanmak * Boğ um olu ş mak. boğ uş ulmak * Boğ uş mak iş i yapı lmak. bo ğ um boğ um olmak. boğ uş ma boğ uş mak * Birbirinin boğ azı na sarı lmak. boğ untuya getirmek * birini bunaltı pş aş ı rtmak yolu ile kendisinden. bohçası nı koltuğ una almak . boğ umlu boğ untu * Boğ umu olan. boğ uş ulma * Boğ uş ulmak iş i veya durumu. bir iş veya mal karş ı lı ğ ı olarak çok miktarda para çekmek. mahreç. * Güreş te rakibin kol ve ayaklar ı nı üst üste getirerek kı mı ldayamaz hâlde alttan kavrayı p kucaklamak. vurgunculuk. bohçalamak * Bir ş eyi bohça içine koyup sarmak. elbise gibi ş eyler koyup sarmaya yarayan dört köş e kumaş . bohçalama * Bohçalamak iş i. * Bir ses çı karmak için ses yolunun herhangi bir yerinde daralma veya kapanma olmak. * Bir ş eyi de ğ erinden çok yükse ğ e satma iş i. boğ unuk * Kı sı k. * Sı kı nt ı lı . bo ğ uk. * Zor soluk alma. ihtikar. ç ı kak. bohça böre ğ i * Bohça biçiminde sarı lan bir çe ş it börek. * Sı kı nt ı . * Boğ uş mak iş i. *İ tiş ip kakı ş mak.

bok yoluna gitmek * yararsı z.* kendi isteğ iyle ayrı lmak. çok berbat. bok böceğ i * Kı n kanatl ı lardan. bohçası nı toplamak * eş yası nı toplamak. bok yedi ba ş ı * burnunu her iş e sokan. bok etmek * (bir iş i. bir ş eyi) bozmak. bok üstün bok * çok kötü. burnunu sokmaması gerekir. bohçası nı koltuğ una vermek * kovmak. genellikle otçul memeli hayvanlar ı n gübrelerinde ya ş ayan ve bokla beslenen böcek (Geotrupes stercorarius). tiksinilen. gereksiz bir ş ey uğ runa yok olmak. can sı kan ş ey ve onun ayr ı ntı ve pürüzleri. * (kaba konuş mada) Hor görülen. boklama * Boklamak iş i. bohem * Yarı nı nı düş ünmeden günü gününe tasası z. her i ş e karı ş an. kara çalmak. bohem hayatı * Baş ı boş yaş ayı ş . kötülüğ ü görülen ş eylere karş ı bir sövgü sözü olarak söylenir. bok yemek dü ş mek * birinin bir iş e karı ş maması . bok yemenin Arapças ı * yakı ş ı ksı zl ı ğ ı n büyüğ ü. bok * Dı ş kı . . iş ine son vermek. boka nispetle tezek amberdir * çok kötü bir ş eyin yanı nda. bok can ı na olsun * bı kı lan. bok kar ı ş tı rmak * bir iş i bozacak biçimde davranmak. bok yemek * yakı ş ı ksı z bir iş yapmak. bok atmak * (birine) leke sürmek. bok püsür * hoş a gitmeyen. derbeder bir yaş ayı ş ı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk). ondan daha az kötü olanı güzel görünür. berbat etmek. * Güç durum.

yararsı z. her ş eye öfkelenir olmak. k ı t kar ş ı tı . * (nicelik bakı mı ndan) Olağ andan veya alı ş ı landan çok. bokunda boncuk bulmak * birine hak etmediğ i hâlde çok de ğ er vermek. * Pislik. yumruk oyunu. * Özel bir cam içinde likör.boklamak * (bir yeri veya bir iş i) Kötü bir duruma getirmek. yumruk oyuncusu. bokunu ç ı karmak * bok etmek. meyve ve maden suyu karı ş tı rı larak haz ı rlanan içki. derme çatma. ş arap. bokun soyu (veya bok soyu) * kı zı lan veya tiksinilen bir ş eye karş ı sövgü olarak söylenir. boku ç ı kmak * bir iş veya durum tats ı zlaş mak. pis. * Korindon. boklaş ma * Boklaş mak durumu. bol *İ çine girecek ş eyin boyutları ndan daha büyük veya geni ş olan. boklanma * Boklanmak durumu. boklaş mak * Kötü bir duruma girmek. yok yere. dar karş ı tı . pislenmek. boku bokuna * boş u bo ş una. * Belirli kurallara uyularak yapı lan yumruk dövü ş ü. bokuyla kavga etmek * çok sinirli ve geçimsiz olmak. boksör * Boks oynayan kimse. boklanmak * Kötü bir duruma gelmek. * Kötü durum. boklu bokluk * Boku olan. bol . boktan * temelsiz. boks boksit boksörlük * Boksörün iş i veya mesleğ i.

ölçüsüz.ş apş al. zenginlik. bolca * Oldukça çok. bol kepçe * Servis sı rası nda yiyeceğ i bol bol dağ ı tma. bolla ş ma * Bollaş mak iş i veya durumu. büyük miktarda.bol bol * Fazla. * Bolalmak iş i veya durumu. bolla ş mak * Bol durumda olmak. bol bulamaç * Bol bol. bol bolamat * Refah. * Ağ ı r ritmli bir İ spanyol dansı . eli açı k. * Cömert. geniş lemek. çokça. bollanmak * Bol duruma gelmek. * Bu dansı n müziğ i. bolalma bolalmak bolarma bolero boliçe Bolivyalı * Bolivya halkı ndan olan. bol paça * Geniş paçal ı . bol keseden * bol bol. pek çok. * Yahudi kadı nı . bol doğ ramak * (parası nı ) saçı p savurmak. * Kı sa ve kolsuz kad ı n ceketi. saçı . çok. * Oldukça geniş . * Bolarmak iş i veya durumu. bollanma * Bol duruma gelme. * Bollaş mak. sı kı ntı ya düş meden. zengin gönüllü. bolluk. . * Dökük. bolarmak * Bol duruma gelmek.

bombac ı * Bomba kullanan veya yapan kimse. bollatmak * Bol duruma getirmek. bom bomba * Bir çeş it kumar. bolla ş tı rmak * Bol duruma getirmek. * Canlı veya cans ı z hedeflere atı lan. türlü büyüklükte patlay ı cı . Bol ş evizm * Bolş eviklik. ateş li silâh. bomba * Yan yelkenlerin alt yakası nı gerip açmak için kullanı lan yatay seren. bombalama * Bombalamak iş i. sağ lam. komünistlik. Bol ş evik * Bolş eviklik yanlı sı kimse. geniş letmek. bollatma * Bol duruma getirme. göz al ı cı . * iyi hazı rlanm ı ş . bolometre * Iş ı nı mölçer. yüzyı l baş lar ı nda doğ an ve Lenin taraf ı ndan geliş tirilen komünist hareket. çok çalı ş mı ş (öğ renci). bombac ı lı k * Bombacı nı n iş i veya mesleğ i. gösteri ş li. bolluk * Bol olma durumu. * Fazlalı k. * bir olay birdenbire ortaya çı karak herkesi ş aş ı rtmak. * Bomba biçiminde. Bol ş eviklik * Rusya'da XX. * Her ş eyin bol olduğ u zaman.bolla ş tı rma * Bollaş tı rmak i ş i veya durumu. * Büyük fı çı veya varil. * Her ş eyin bol olduğ u (yer). bombalamak . içi yakı cı ve yı kı cı maddelerle doldurulmuş . bomba gibi patlamak * öfkelenerek. kalı n demirden kap. birdenbire ve yüksek sesle bağ ı rı p çağ ı rmak. * Bolş eviklikle ilgili olan. bomba gibi * iyi.

kabarı k. bombok * Çok kötü. bombeli *Ş iş kinli ğ i. hekimlikte kullanı lan. tümsekli. bonbon *Ş eker ş erbeti içinde kaynatı lı p üzeri ş ekerle kaplanm ı ş meyve. bombesiz * Bombesi olmayan. kabar ı klı ğ ı olan. bombardon * Bandoda en kalı n sesi veren. kabarı klı k. çoğ unlukla havadan.* Belli bir hedefe. . bombard ı man etmek * top ateş i veya bomba ile bir yere saldı rmak. bombe *Ş iş kin. uyuş turucu ve zehirli. bomba atmak. bonbon ş ekeri * Bkz. bombalanma * Bombalanmak iş i. bonbon. bombe bezi * Ayakkabı sayaları nı n burun bölümlerine içten dikilen bir kuma ş türü. bomboş * Büsbütün. pistonlu. bomboz bon otu niger). bombalanmak * Bombalanmak iş ine konu olmak. bombard ı man uça ğ ı * Bombalama iş inde kullan ı lan uçak. bombalatma * Bombalatmak iş i. bombard ı man * Topa tutma. çok berbat. * Patlı cangillerden. bir veya iki yı llı k otsu bir bitki (Hyoscyamus * Çok boz. nefesli çalg ı . * bir kimseyi ağ ı r sözlerle paylamak. bombalatmak * Bombalamak iş ini yaptı rmak. tamamen boş . * Bombalama. bonboncu * Bonbon yapan veya satan kimse. *Ş iş kinlik.

boncuk gibi * küçücük (göz). boncuk boncuk * boncuk gibi yuvarlak taneler durumunda. boncukla ş mak * Boncuk biçimini almak. sedef. boncukla ş ma * Boncuklaş mak iş i. * Kasaplı k hayvanlarda karnı n içinde. ter boncuk biçiminde yuvarlak taneler oluş mak. boncuk * Cam. boncuklan ı ş * Boncuklanmak iş i veya durumu. çoğ u yuvarlak ve renkli süs tanesi. boncuklanmak * Gözyaş ı . bel kemi ğ inin iki yanı ndan aş ağ ı ya doğ ru uzanan ve yumuş aklı ğ ı dolay ı sı yla beğ enilen et bölümü. boncuklu * Boncuğ u olan. taş . çiy. bonfilelik * Bonfile yapmaya elveriş li (et). boncuklanma * Boncuklanmak iş i. boncuk mavisi * Yeş ile çalan bir mavi. boncukçuluk * Boncukçunun iş i veya mesleğ i. maddeden yap ı lan baş lı k. plâstik gibi maddelerden yapı lan. boncukla süslenmi ş . tahta. . boncuk fasulye * Bir tür iri taneli fasulye. boncukçu * Boncuk yapan veya satan kimse. ortası delik.bonbonculuk * Bonbon yapma veya satma iş i. bone bonfile * Düz veya kı vrı mlı her çe ş it yumuş ak kumaş vb. boncuk tutkal ı * Boncuk biçiminde glüten tutkalı . boncuksuz * Boncuğ u olmayan. boncukluk * Boncuk olmaya elveriş li (nesne).

belirli bir paranı n. süs e ş yası oyuncak vb. taş lı k. Kı saltması B. oyuna girmek için ortaya konması gereken en az miktar. ş iddetli. borak boraks boralı boran * Rüzgâr ş imş ek ve gök gürültüsü ile ortaya çı kan sağ nak ya ğ ı ş lı hava olayı . * Genellikle arkası ndan yağ mur getiren sert ve geçici yel. eksiğ ine paraya çevirmek. sert. *İ yi yürekli. bono vermek * borç alı ndı ğ ı nı gösteren vadeli senedi imzalay ı p teslim etmek. tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan. * Uzun siyah ceketle. borani * Bor (I). *İ ş lenmemiş . cömert. bora bora gibi * çok sert. süresi dolmadan. ekilmemiş (toprak). öfkeli. temiz i ş kâğ ı dı . belirli bir kimseye ödenece ğ ini belirten senet. * Yoğ unlaş mı ş bir borik asitten türeyen sodyum tuzu. bop * Poker oyununda. bonkör bonkörlük *İ yi yüreklilik. cömertlik. sert rüzgârlı ve soğ uk havalı . * Yağ murlu. bono k ı rdı rmak * bir bonoyu. yoğ unluğ u 2.bonjur * Günaydı n. * Eli açı k. bor bor * Atom sayı sı 5. bono * Belirli bir sürenin sonunda. * Züppece giyiniş biçimi. eli açı klı k. çizgili pantolondan oluş an erkek giysisi. . atom ağ ı rl ı ğ ı 10. bopluk bopstil * Bop tutarı nda olma.45 olan basit element. * Bu biçimde giyinen kimse.8 olan. sat ı lan büyük mağ aza. bonservis * Çalı ş tı ğ ı yerden ayrı lı rken görevini iyi yaptı ğ ı nı belirtmek amacı yla birine verilen belge. bonmar ş e *İ çinde her türlü giyim.

borcunu bilmek * borcunu zamanı nda öder olmak. borazancı lı k * Borazancı nı n iş i. borasit * Sert billûr veya yumuş ak beyaz kütle durumunda bulunan magnezyum boratı . borç harç . borca almak * veresiye almak. borç borç almak * daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir ş ey almak. borç bini a ş mak * (borç) pek çok olmak. boru. borat borazan * Bor asidi ile bir oksidin birleş mesinden oluş an tuz. vecibe. borazancı baş ı * Birçok borazancı nı n baş ı olan borazancı . perdesiz çalg ı . lâhana ve et veya krema konularak yapı lan sebze çorbası . yükümlülük. borç para almak. * Birine karş ı bir ş eyi yerine getirme. altı ndan kalk ı lamayacak duruma gelmek. borç * Ödenmesi gerekli para veya baş ka bir ş ey. gerekliğ i. yumurtalı ve yoğ urtlu ı spanak veya benzeri sebze yemeğ i.* Pirinçli. borcunu bilmek (veya saymak) * bir ş ey yapmayı yerine getirilmesi gereken bir iş olarak de ğ erlendirmek. borca girmek * borçlanmak. * Üfleyerek çalı nan. borca batmak. borazancı * Borazan çalan kimse. * Pancar. borca batmak * çok borçlu olmak. borç etmek * borçlandı rmak. borç g ı rtla ğ ı na çı kmak * Bkz. * Bu boruyu çalan kimse. borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak) * borcunu ödeyip bitirmek. borç alt ı na girmek * borç para almak.

borçlandı rma * Borçlandı rmak iş i. borçlu ölmez. borçlu bulunmak (veya olmak) * borçlu duruma düş mek. borç yi ğ idin kamçı sı dı r * borç. istikraz. borç ödemekle (veya vermekle). borçlanmak * Karş ı lı ğ ı nı sonra vermek ş artı yla birinden para veya bir ş ey almak. medyun. * Bir ş eyi birinin yardı mı yla elde etmi ş olan. ancak hasta edecek kadar üzer. kiş iyi daha çok çalı ş maya zorlar. borçlanı lmak * Borca girilmek. borçlanma * Borçlanmak iş i. borç yapmak * borç olarak almak. borçlandı rmak * Borçlanması na yol açmak. borç yemek * borçla geçinmek. yol yürümekle tükenir * birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir. ama ald ı kları nı n kar ş ı lı ğ ı kesesinden çı kacaktı r. borçlandı rı lma * Borçlandı rı lmak iş i veya durumu. borçlu * Borcu olan. .* Borçlanarak veya benzeri yollara baş vurarak. verecekli. borçlanı lma * Borçlanı lmak iş i veya durumu. borçlu duruma getirmek. borçlu ç ı kmak * görülen hesapta verece ğ i kalmak. borç almı ş olan. borç yiyen kesesinden yer * borçla alı ş veriş yapan. borçluluk dengesi * Bir ülkenin belli bir tarihe kadar birikmiş dı ş borç ve alacakları nı gösteren durum veya belge. benzi sarar ı r * borç kiş iyi öldürmez. ald ı klar ı nı n parası nı hemen vermez. borç edilmek. * Bir yüküm altı nda bulunan. borçluluk * Borçlu olma durumu. borçlandı rı lmak * Borçlanması na yol açı lmak. * Manevî bir yükümlülük altı na girmek.

alt tarafa doğ ru bağ lanan halat. bordro * Bir hesabı n ayrı ntı ları nı gösteren çizelge. kı sa kollu bir üstlük. * Cilt kapağ ı ndaki kal ı n çizgiler. borçsuz harçs ı z * Hiç borç yapmadan. borda etmek * yandan yanaş mak. borikli borina *İ çinde borik asit bulunan. borda fenerleri * Gemilerde biri (solda) kı rmı zı . * Banyo. beyaz. * Etkisi az. bordalama * Bordalamak iş i. * Bordan türeyen bir asit ve anhidrite verilen ad. borçsuzluk * Borçsuz olma durumu.borçsuz * Borcu olmayan. * Bu renkte olan. * Dört köş e yelkenlerin yan yakalar ı na. bordalamak * Gemiyle bir baş ka gemiye borda bordaya gelmek veya kazayla ona çarpmak. biri (sağ da) yeş il olarak iki yanda yakı lan fenerler. asit borik. borda * Geminin veya kayı ğ ı n yanı . bornoz * Banyodan çı karken kurulanmak için kullan ı lan. önden açı k. borda hattı * Donanma gemilerinin bir sı rada ve paralel olarak gitmek için aldı kları durum. geni ş . borda bordaya * yan yana. tuvalet ve mutfak gibi ı slak zeminlerde duvar döş emeleri arası na konan motifli bir tür fayans. * (genellikle giyim kuş am malzemesindeki) Kenar süsü. . * Kuzey Afrika'da Berberîlerin giydikleri baş lı klı . bordür * Kaldı rı mları n kenarları nda bulunan taş lar. sedef görünümde bir madde. bordo * Mora çalan kı rmı zı renk. havludan yapı lmı ş giyecek. ş arap tortusu rengi. borik borik asit Bornova misketi * Bir çeş it üzüm.

küçümsenecek. borsac ı lı k * Borsacı nı n iş i veya mesle ğ i. . uzun ve dar silindir. boru bilezi ğ i * Soba boruları nı n ek yerine geçirilen süslü çember. boru hattı * Borç (II). boru çiçeğ igiller * Çan çiçeğ igiller. borsa acentesi * Müş teriden aldı klar ı alı ş ve satı ş emirlerini borsada yerine getirip karş ı lı ğ ı nda komisyon alan kimse. * Tatula. borsa tahtas ı * Borsada alı m satı m fiyatlar ı nı n ilân edildiğ i pano.borsa * Bazı tüccarları n ve özellikle sarraflarla de ğ erli kâ ğ ı t ve tahvil alı ş veriş iyle uğ raş anları n alı m satı m ve de ğ iş im amacı yla devlet denetimi altı nda iş yaptı kları yer. borsa oyunu * Borsada oynanan hava oyunu. alı nı p satı lan hisse senedi. lâma demiri veya çelik çemberlerden yapı lan askı . borsa kâ ğ ı dı * Borsada kayı tlı . boru ağ ı * Tesisatı oluş turan boruları n bütünü. para ve tahvil üzerine borsa oyunu yapan kimse. boru çalmak * borazan öttürmek. boru çiçeğ i * Çan çiçeğ i. borazan. uçlar ı açı k. borsa simsar ı * Müş teri ile borsa acenteleri aras ı nda aracı lı k yapan kimse. bor ş boru * Bir yerden baş ka bir yere s ı vı veya gaz aktarmaya yarayan. içi bo ş . * Nefesle çalı nan perdesiz madenî çalgı . boru değ il (veya boru mu bu?) * azı msanacak. borsa değ eri * Borsada arz ve talebe göre oluş an fiyat. boru ask ı sı * Her tür borunun ası lması nda kullanı lan. önem verilmeyecek ş ey değ il. borsa cetveli * Borsada belirlenen fiyatları gösteren günlük bülten. borsac ı * Değ erli kâğ ı t.

* Doğ al gaz arı tma ünitesinden alı nan gazı n. yetkisi olmak. borumsu * Boru biçiminde olan. boru yolu * Petrolü. boru kabağ ı * Boğ umsuz. bos boslu bostan * Bkz. çı ktı ğ ı yerden ba ş ka yere ak ı tan boru tesisatı . bostan bozuntusu * Korkak. payplayn. bostan kebab ı * Patlı can ve yeş illikler ile kuğ u inceli ğ inin toprak tencerede pi ş irilmesiyle yap ı lan kebap. yüreksiz. karpuz tarlası . bostan dolabı * Sebze bahçesini sulamak için bir at bağ lanarak diklemesine dönen kovalarla kuyudan su çı karmaya yarayan dolap. borusu tutmak (veya üstünde) * (zenciler için) ağ zı köpürerek kriz geçirmek. * Dağ larda yetiş en. boru gibi uzun su kaba ğ ı . boru kelepçesi * Boruyu duvara tespit etmekte kullanı lan gereç. * Kavun ve karpuza verilen ortak ad. boy bos. * Kavun. bostan bekçisi * Bostanı koruyan ve kollayan kimse. boru mengenesi * Kesme. iş e yaramaz adam. boylu boslu. boruk borulu borusu ötmek * sözü geçmek. bir veya daha fazla dağ ı tı m merkezlerine veya tüketim merkezlerine do ğ al gaz taş ı nmas ı amacı yla tesis edilen boru ş ebekesi. * Borusu olan. kokulu. süpürge ve yakacak olarak kullan ı lan bir ot türü. borusunu çalmak * çı kar sağ ladı ğ ı kimsenin davası nı gütmek. * Sebze bahçesi. çok öfkelenerek etrafa sald ı rmak. borucu * Boru yapı p satan kimse. diş açma gibi iş lemler için borunun sı kı ca bağ landı ğ ı alet. * Bkz. * Boru montajı nda çalı ş an kimse. bostan korkulu ğ u .

yiyecek gibi ş eylerle) yard ı m etmek. . iyi sonuç vermek. * Anlamsı z. anlamsı z ve bilinçsizce bakmak. münhal. * Bilgisiz. bostanlı k * Bostan olmaya elveriş li yer. boş *İ çinde. boş böğ ür * Bkz. boş bı rakmak * bir yerde kimse oturmamak. üstünde hiç kimse veya hiçbir ş ey bulunmayan. boş çı kmamak * bir iş ten az da olsa. * Verimsiz. boş kalmak. sonuç vermemek. * Yapı lacak i ş i olmayan. bostan patlı can ı * Az çekirdekli. boş atı p dolu tutmak (vurmak) * umutsuz olarak giriş ilen bir iş . * Kendisinden beklenilen görevi yapmayan veya kendisinden çekinilmeyen güçsüz kimse. * iş siz bı rakmamak. bostancı * Bostan iş leriyle uğ raş an kimse. boş bı rakmamak * (para. * Bostancı nı n görevi. görev). * Görevlisi olmayan (iş . iri ve yuvarlak bir patlı can türü. bostancı ocağ ı * Bostancı lar ı n bağ lı olduklar ı ocak. boş baş ak dik durur * bilgisiz olan üstün görünmek için kası lı r. boş çı kmak * umduğ u gerçekleş memek. * Bir iş e yaramayan. boş (veya boş ta) gezmek veya gezinmek * iş siz güçsüz dolaş mak. böğ ür.* Kuş lar ı ürkütüp yaklaş tı rmamak için tarlaya dikilen kukla. bir kazançla çı kmak. boş bulunmak * dikkatsiz ve dalgı n bulunmak. boş boş bakmak * amaçsı z. bostancı lı k * Bostan iş leriyle uğ raş ma. * söylenmesi sakı ncal ı olan bir ş eyi söyleyivermek. *İ ş siz. * Osmanlı tarihinde sarayı n korunması na ve ş ehrin güvenli ğ ine bakmakla görevli olan erlerden her biri.

biçimci inanma. uğ ra ş ı olmamak. boş durmamak * her zaman bir iş le uğ raş mak. boş lâf * Gereksiz. boş gezenin boş kalfası * iş siz güçsüz dolaş an kimse. boş koymak * yoksun bı rakmak. boş küme * Hiçbir ögesi olmayan küme. ayrı lmak isteyen kocanı n. çal ı ş mamak. mahrum etmek. dipsiz kile boş ambar. boş kalmak * kimse oturmamak. boş söz * Bir düş ünce anlatmayan. iş e yaramayan ş ekilde konuş ma. batı l itikat. boş inanç * Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan. bo ş anmak. boş gezmekten bedava çalı ş mak yeğ dir * çalı ş mak insanı tembellikten kurtarı r. boş olmak * evlilik birliğ i sona ermek.boş dönmek * hiçbir ş ey elde edemeden geri gelmek. boş durmak * iş siz kalmak. * birinin yaptı ğ ı na karş ı lı k olarak bir harekette bulunmak. boş konuş mamak * gerçekleri söylemek. boş kile dipsiz ambar * Bkz. boş gözlerle bakmak * anlamsı z bakmak. boş düş mek * (kadı n) ş eriat hükümlerine göre kocası ndan ayrı lmak. boş ol (veya olsun) * erkeğ in karı sı nı bo ş amak için söylediğ i söz. boş kafalı * akı lsı z veya bilgisiz. boş oturmak * hiçbir iş i. verimsiz. boş kâğ ı dı * Eski ş eriat hükümlerine göre. karı sı na gönderdiğ i boş anma kâğ ı dı . lâf olsun diye söylenmiş söz. . bilgisine dayanarak anlatmak. dar. * iş siz kalmak.

deş arj. para) hiçbir iş e yaramamak. boş alma * Boş almak i ş i. hava boş altma makinesi. * Derdini birine açarak ferahlama. boş altaç boş altı * Bir kabı n içindeki havayı boş altmaya yarayan araç. inhilâl etmek. * Derdini. inhilâl. * Elektrik yükünün baş ka bir iletkene geçiş i veya s ı fı ra düş mesi. içinde bir ş ey kalmamak. açı lmak. * Dı ş arı ya akmak. boş yerine vurmak * böğ ürlerine vurmak. olumlu bir sonuca ulaş amamak. * Gevş emek. boş altı m . * (hayvan) Bağ ı ndan kurtulmak. boş a çı karmak * olumlu bir sonuç alı nmas ı nı engellemek. * (motorlu araçlarda) vites kolunu vitesten kurtarmak. sı kı ntı sı nı birine anlatarak ferahlamak. doluya koysan almaz * içinden çı kı lamayan güç bir durum karş ı sı nda kalı ndı ğ ı nda söylenir. boş altı lma * Boş alt ı lmak iş i veya durumu. düş ünce gibi ş eyler) sonuç vermemek. rölântiye almak. boş a gitmek * (harcanan emek. boş a vermek * boş geçirmek. boş altı lmak * Boş altmak i ş ine konu olmak. de ş arj olmak. boş a çı kmak * (umut. boş almak * Boş duruma gelmek. boş zaman * Çalı ş arak geçirilen saatler d ı ş ı nda kalan süre. gerçekleş memek. boş a almak * askı ya almak.boş torba ile at tutulmaz * çı kar veya karş ı lı k gösterilmeden bir kimse bir yere bağ lanmaz. * Boş alt ı m. boş a koysan dolmaz. boş vermek * aldı rmamak. dökülmek. rahatlama. boş alı m * Boş almak i ş i. boş yere * Boş una.

* Sindirimden sonra bağ ı rsaklarda kalan posanı n. boş ama * Boş amak i ş i. * Bir silâhta ne kadar mermi varsa hepsini arka arkaya patlatmak. boş atmak * Boş amak i ş ini yapt ı rmak. boş andı rma * Boş andı rmak iş i veya durumu. * Birdenbire ve bol bol akmak. * Gevş etmek. * (karı ile kocay ı )İ stekleri üzerine kanunlara uyarak ayı rmak. . boş altma havzası * Suları nı ı rmağ a veya göle veren yerlerin bütünü. * Derdini dökmek. * Çok ağ lamak. * Karı sı ile arası ndaki nikâh bağ ı nı bozmak. * Eş lerden birinin boş anma ilâmı alması yla evlilik birliğ inin son bulması .* Boş altmak i ş i. * Sı yrı lmak kurtulmak. aile iliş kisini kesmek. * Dökmek. boş anma ilâmı * Mahkemenin boş anmay ı kesin hükme ba ğ lad ı ğ ı nı belirterek verdiğ i resmî belge. * (baskı altı nda gergin duran bir ş ey) Birden ve hı zla kurtulmak. idrar torbası ndaki idrarı n ve ter. ifra ğ . boş atma * Boş atmak i ş i. boş anma * Boş anmak i ş i. boş altmak * Boş duruma getirmek. koş um takı mı ndan veya bağ ı ndan kurtulmak. boş amak * Kanunlara göre iki eş . * Kusmak. * (kapalı bir yerde bulunan insanlar) Birden d ı ş arı çı kmak. boş altma * Boş altmak i ş i. boş anma davası * Eş lerden birinin evlilik birliğ ine son verecek kararı elde etmek için açt ı ğ ı dava. yakı nmaları nı anlatmak. boca etmek. * Dertlerini. tükürük. boş andı rmak * Boş anmas ı nı sağ lamak. * Sistemlerin çalı ş abilmesi için sürekli olarak gereken boş altma iş lemleri. boş anmak * (karı ve koca) Mahkeme kararı ile birbirinden ayrı lmak. sümük gibi salg ı lar ı n vücuttan d ı ş arı atı lması . * (hayvan) Baş lı ğ ı ndan. boş altı m organı * Vücuttan dı ş arı atı lması gereken maddeleri toplayı p boş altan organ. açmak.

* Kesinti. ihmal. Boş naklı k * Boş nak olma durumu. boş luklu serpme * Zı mpara üretiminde tanecikler arası nda %50 boş luk kalacak biçimde düzenlenen tane yapı ş tı rma iş lemi. boş luk * Oyuk. boş u bo ş una * Gereksiz yere. *İ çinde hiçbir cisim bulunmayan uzay. . boş attı rmak * Boş atma i ş ini yapt ı rtmak. boş ta gezmek * iş siz olmak. *İ lgi göstermemek. yersiz. Boş nakça * Çoğ unlukla Bosna-Hersek Cumhuriyet'inde yaş ayan Bosna Müslümanları nı n kullandı ğ ı dil. boş lama * Boş lamak i ş i. beyhude. boş altaç. ihmal etmek.boş attı rma * Boş atma i ş ini yapt ı rtma. kopukluk. vakum. boş ta kalmak * iş siz kalmak. boş boğ azlı k etmek * gereksiz. * Boş geçen süre. boş boğ azlı k * Boş bo ğ az olma durumu. kapanmamı ş yer. geveze. * Yerli yersiz konuş an (kimse). boş una. nafile. boş luk tulumbası * Bkz. boş lamak * Bı rakmak. boş una * gereksiz. * Eksiklik. ablak yüzlü güzel. sı r saklayamayan. yararsı z yere. boş boğ az * Saklanması gereken ş eyleri söyleyiveren. Boş nak güzeli * Sarı saçl ı . * Boş naklara özgü olan. Boş nak * Bosna halkı ndan veya bu halk ı n soyundan olan kimse. Boş naklarla ilgili olan. düş üncesiz konuş mak. * Yetersizlik. al yanaklı . bo ş yere. yoksunluk duygusu. çukur.

nebatat. gereksiz. klân. boy almak (veya sürmek) * boyu uzamak.boş una bot * Boş yere. boy beyi boy bos * Boyun en saygı n ve lider kimliğ ine sahip ki ş isi. kapalı ayakkabı . dinlenme ve gezme amacı yla halka açı k geniş alan. boy boy * Çeş itli büyüklük ve nitelikte. ı rmak. * Süre. nafile. * Uzaklı k. değ er. boy * Ortak bir atadan türediklerine. yararsı z yere. botanikçi boy * Bitki bilimci. * Bir ş eyin taban ı ile en yüksek noktası arası ndaki uzaklı k. * Kumaş için ölçü. * Geçerlilik. geliş mek. * Yol. * Uzunluk. * Destan. botanik parkı * Otsu ve çalı türü bitkiler ve de ğ iş ik ağ aç türleri ile düzenlenmiş . bot botanik botanik bahçesi * Otsu veya çalı türü bitkilerin yetiş tirildiğ i ve incelemelerinin yapı ldı ğ ı halka açı k bahçe. en kar ş ı tı . . beyhude. kabile. boy aynası *İ nsanı bütünüyle gösteren büyük ayna. ataerkil anlayı ş ı uygulayan geleneksel topluluk. * Ağ aç. * Uzun konçlu. * Küçük gemi. gusül. plâstik veya kauçuktan yapı lmı ş küçük sandal. boy bos yerinde * uzun ve biçimli. tevekkeli. * Bir yüzeyde. * Vücudun yapı sı bakı mı ndan biçimi. deniz k ı yı sı . boylanmak. * Bitki bilimi. boy abdesti *İ slâm dininin gerekli bulduğ u durumlarda ve biçimde y ı kanı p abdest alma. birbirleriyle kan akrabalı ğ ı bulunduğ una inanarak evlenmeyen. boylanmak. en sayı lan iki kenar arası ndaki uzaklı k. toplumsal ve ekonomik iliş kilerini anaerkil. boy atmak * boyu uzamak.

* Renk. * gösteriş yapmak. boya tutmak * (boyanan nesne) iyi boyanı r olmak. * büyümek. boyac ı . * Aldatı cı görünü ş . * Yazmak için kullanı lan mürekkep. boya kalemi * Resim yapmak için kullanı lan de ğ iş ik renkli kalem. kurutulan tohumları çemen yapı mı nda kullan ı lan bir bitki (Trigonella faenum-graecum).75-3.boy göstermek * görünmek. boy vermek * (su) insan boyunu aş acak kadar derin olmak.50 cm uzunlu ğ unda mente ş e. boya fı rçası * Boya sürmek veya resim yapmak için kullanı lan değ iş ik tür ve ölçülerde fı rça. boy bos. boy vermemek * sı ğ olmak. uzamak. boya tabancası * Sı vı boyay ı püskürtmek için kullan ı lan alet. boya tabakas ı *Ş ablonlar ı n sulu kenar kapatı cı sı ile kaplanması . boya vurmak (veya çekmek. boya çekmek * boyuna büyümek. dı ş etkilerden korumak için eş yanı n üzerine sürülen veya içine katı lan renkli madde. çiçekleri mavi. sarı veya beyaz renkli. makyaj yapmak. boy pos * Bkz. sürmek) * boyamak. boy ölçü ş mek * yarı ş mak. boya kullanmak * boyanmak. boya kutusu *İ çine çe ş itli renkli kalemleri ve fı rçalar ı koymaya yarayan kutu. boy otu * Baklagillerden. * suya dalarak boyu ile suyun derinliğ ini ölçmek. boya * Renk vermek. (su) insan boyunu geçmemek. boy menteş e * Düz yaprak menteş e benzeri 1. boya kökü * Bitki köklerinden elde edilen tabiî boya.

makyajl ı . * Boyacı nı n yaptı ğ ı iş . boyac ı küpü * Bir iş in kolayca ve çabucak yapı lamayaca ğ ı nı anlatmak için boyacı küpü mü bu? boyacı küpü de ğ il ki (hemen daldı rı p çı karası n) gibi deyimlerde kullan ı lı r. boyalanmak * Boya sürülmek. * Boya satı lan dükkân. * Boyama iş ini. boyalanma * Boyalanmak durumu. * (kadı n için) Yüzünü çok boyam ı ş olan. boyac ı küpüne girmiş gibi * çok boyalı kadı n. * Renkli. fı rça. boyal ı bası n * Okuyucunun ilgisini çekmek için renkli fotoğ rafa yazı ve haberden çok yer veren. aş ağ ı lamak. boyalama * Boyalamak iş i. boyac ı sandı ğ ı * Ayakkabı boyacı ları nı n boya. boyama kitab ı * Küçükleri eğ itici nitelikte içinde boyanacak resimler bulunan kitap. * Ağ ı r söz söylemek. cilâ gibi gereçlerini koydukları ve müş terinin ayağ ı nı bası p ayakkab ı sı nı boyattı ğ ı . boyal ı * Boya sürülmüş . omuza ası larak taş ı nabilir bir çeş it küçük sandı k. boyacı lı ğ ı meslek edinen kimse. boyahane * Boya iş leri yapı lan yer. boyama kazanı * Örgü yünlerinin veya ipliklerin boyanma iş leminin yapı ld ı ğ ı büyük tekne. boyanmı ş veya boyaya batı rı lmı ş . boyama * Boyamak iş i. * Rengi boya ile sonradan verilmiş olan. boyamak * Boya sürerek veya boyaya batı rarak renk vermek. boyanma . boyac ı lı k * Boya yapma veya satma iş i. boyalamak * Geliş igüzel boya sürmek.* Boya satan kimse. kupon veya çekiliş lerle arma ğ an dağ ı tan bas ı n. boyana * Boyna. * Renkli yazma veya mendil.

boyda ş * Aynı boyda olan. boyatma * Boyatmak iş i. boyca boydak * Yükü olmayan yaya. boyat ı lmak * Boyamak iş i yaptı rı lmak. * Akran. boya sürdürülmek. * Bekâr. * Kendi kendini boyamak. bir davranı ş ı yapmama kararı alma. yalnı z. boyar madde * Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren doğ al veya yapay renkli madde. boyanmak * Boyamak iş i yapı lmak. * Renksiz. boyda ş lı k * Boydaş olma durumu. . boyar madde. * (kadı n için) Yüzünü boyamamı ş olan. boyası atmak * boyası solmak.* Boyanmak iş i. boyatmak * Boyamak iş ini yaptı rmak. Rusya'da soylulara verilen unvan. serbest. boyar boyar * Boyama özelliğ i olan madde. boyat ı lma * Boyatı lma iş i. boyay ı cı * Boyama özelliğ i olan. makyajsı z. makyaj yapmak. boya sürdürmek. * Boy bakı mı ndan. * Hücre öz suyu içinde eriyik durumunda bulunan renkli madde. boyası zlı k * Boyası z olma durumu. * Tuna bölgesinde. yüzüne boya sürmek. boydan boya * Bir uçtan öbür uca kadar. Transilvanya'da. * Boya veya renkli bir ş ey sürülmek. boyası z * Boya sürülmemiş . boykot * Bir iş i.

boylanma * Boylanmak iş i. boylu boyunca * Boyu uzanabildiğ i kadar.* Bir kimse. boylaması na * Boyu doğ rultusunda. gösteri ş li. boykot etmek * bir iş i. boylanmak * Boyu uzamak. boylu poslu * Bkz. boyler boylu * Kalorifer kazanı nı n sı cakl ı ğ ı ndan yararlanarak. boylamak *İ stemeyerek bir yere gitme durumunda kalmak. boyluca boyna * Uzun boylu gibi olan. * Boyu benzerlerinden uzun olan. boykotaj * Boykot etmek iş i. . * Sandalı kı çtan yürüten kı sa kürek. boyu uzunluğ unca. * Destan söylemek. boykotçu * Boykot yapan veya boykota katı lan kimse. içindeki suyun ı sı tı lması sağ lanan depo. boylu boslu. anlatmak. boykotçuluk * Boykot yapma iş i. boylu boslu * Uzun boylu. yakı ş ı klı . * Batmak. bir davranı ş ı yapmama kararı almak. tul. boylanı ş * Boylanmak iş i veya biçimi. * Düş mek. * Yükselmek. bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ula ş mak için her türlü ili ş kiyi kesme. boylam * Yeryüzündeki herhangi bir noktanı n meridyen dairesiyle baş langı ç olarak alı nan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arası ndaki açı değ eri. boylama * Boylamak iş i. * Boyu olan. çı kmak.

boynuz dikmek * (kadı n) ba ş ka erkekle iliş ki kurarak kocası nı aldatmak. * Bu organdan yapı lmı ş . zavall ı . zimmetine geçirmek.boyna etmek * sandalı kı çtan tek kürekle yürütmek. boynunda kalmak * bir sözü iletmediğ i veya birine ödenecek paray ı ödemedi ğ i için üzerinde borç kalmak. boynunu vurmak * baş ı nı keserek öldürmek. her cezaya razı olmak. boynuna * üstüne. boynuna geçirmek * bir ş eyi kendine mal etmek. boynuz çekmek * boynuz kullanarak kan çekmek. boynu altı nda kalsı n! * ölsün. boynunu k ı rmak * çekip gitmek. boynunu uzatmak * her ş eye. kı rı lmı ş . kimsesiz. * bir durumu. boynuz isterken kulaktan olmak . boynu k ı ldan ince olmak * haksı z olduğ u anlaş ı ldı ğ ı nda verilecek her cezaya razı olmak. ac ı nacak ve yard ı m bekler durumda. boynu eğ ri * Asmaları n yeni sürgünlerini yiyen veya kemiren bağ zararlı sı . * (bitki için) canlı lı ğ ı nı yitirmek. bir iş i ister istemez kabul etmek. uzun. boynu armut sapı na dönmek * çok zayı flamak. gebersin. çaresiz bir durumda kalmak. tı rnaksı bir maddeden. boynu bükük * Üzgün. boynuna almak * bir ş eyi borç veya ödev olarak üzerine almak. boynuz * Bazı hayvanları n ba ş ı nda bulunan. karş ı taraf ı n gücünü kabul etmek. * Kurş un borudan kol alma iş leminde kullan ı lan demirden yap ı lmı ş alet. boynu eğ ri * herhangi bir sebeple birine karş ı direnecek veya söz söyleyecek durumda olmayan. boynuz e ğ mek * istemeyerek uymak. kı vrı k veya çatallı korunma organı . hacamat etmek. boynunu bükmek * acı ndı rı cı .

. süsmek. boynuz takmak (veya takı nmak.olmak. boynuzlaş ma * Boynuzlaş mak iş i veya durumu. * Karı sı nı n veya kadı n yak ı nları ndan birinin iffetsizliğ ine göz yuman (erkek). boynuz gibi. boynuzlaş mak * Boynuz durumuna girmek. boynuzlugiller * Keçi. boynuzlu * Boynuzu olan (hayvan). boyu * (bir isim tamlaması nda tamlanan olduğ unda) süresince. boysuz * Boyu benzerleri arası nda k ı sa olan. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan boynuz kulağ ı geçmek * bir konuda daha sonra yetiş enler yetenek bakı mı ndan eskileri geçmek. boynuzsu * Boynuza benzer. * Boynuz batı rı lmak. boynuz yarası almak. boynuzlanmak * Boynuzu çı kmak. mükemmelini ararken mevcut olanı yitirmek. kurtçu ğ u meş e ağ açları nda yaş ayan bir böcek (Carambyx). taktı rmak) * (koca) karı sı baş ka bir erkekle ili ş ki kurarak aldat ı lmak. * Troleybüs. * daha iyisini. boynuzlanma * Boynuzlanmak iş i veya biçimi. kar ı sı veya bir kad ı n yak ı nı taraf ı ndan aldatı lmak. boyunca. boynuzlama * Boynuzlamak iş i. boynuzlatmak * Erkek. * (erkek için) Karı sı veya bir kadı n yakı nı taraf ı ndan aldatı lmak. omurgalı lar ı n memeliler sı nı fı . koyun. * (kadı n için) Kocas ı nı baş ka bir erkekle aldatmak. boynuzsuz * Boynuzu olmayan. sı ğ ı r ve antilopları içine alan. boynuzlatma * Boynuzlatmak iş i. boynuzlamak * (hayvan) Boynuzu ile vurmak. boyu (bosu) devrilsin (veya devrilesi) * "ölsün" anlamı nda ilenç sözü. boynuzluteke * Kı n kanatl ı lardan. içi boş olan boynuzlar ı sürekli kalan ve dallı olmayan.

boyunca * Boyu veya uzunluğ u kadar. boyunduru ğ a vurmak * baskı altı na almak. enlice kumaş parças ı . boyunca çocu ğ u olmak * yetiş kin çocuğ u olmak. süresince. boyun vermek * buyruk altı na girmek. boyuna bosuna bakmadan * fizik yapı sı nı n gereğ ince geliş memiş olması nı göz önünde bulundurmadan. * Dağ sı rtları nda geçmeye elveriş li alçak yer. huyu huyuna * karı koca veya arkada ş lar aras ı nda her bakı mdan uygunluk olması gerekir. boyun bir kar ı ş uzadı * gereğ i olmayan o i ş i yapmakla sanki yükseldin anlamı nda söylenir. boyu bacadan m ı aş tı ? * daha evlenecek yaş ta de ğ il. katlanmak. boyun borcu * Yapı lmas ı gereken ödev. cı vata gibi araçları n dar olan üst bölümü. * Sorumluluk. boyunca. ayakta iken baş ı öne bükmek. boyun bükmek * Bkz. . uzunlaması na. boyun olmak * kefil olmak. boyuna * Ene dik olarak. boynunu bükmek. tulânî. kravat. * (bo'yuna) Ara vermeden. vecibe.boyu (veya boyuna. güğ üm gibi kapları n veya vida. boyun * Gövdenin baş la omuz arası nda kalan bölgesi. * Sürdüğ ü zaman kadar. boyunca) beraber * kendi boyu kadar. boyun bağ ı * Gömlek yakası nı n altı ndan geçirilip süs olarak ba ğ lanan uzun. boyu boyuna. boyun eğ mek * isteyerek veya istemeyerek uymak. boyun kesmek * baş ı nı eğ mek. boyunduru ğ a atmak (veya almak) * (güreş te) hasmı n ba ş ı nı koltuk altı na alı p boynuna kol dolamak. durmaksı zı n. *Ş iş e. boyun k ı rmak * saygı duyulan bir kimse karş ı sı nda.

boyutlu boyutsuz boz * Açı k toprak rengi. * Mengenenin üst yanı ndaki kemer biçimli bölüm. taş veya beton kiriş . boyut * Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanı mı . boyunduruk altı na girmek * baş kas ı nı n baskı sı altı nda kalmak. * Durum. * Açı lmamı ş . kapsam. boz yel * Boyutu olan. boyunduruk parası * Bir mahalleden veya köyden baş ka yere gelin götürülürken. beceriksizliğ ini anlamak. omurilikte iç tabaka. . * Kapı veya pencere gibi açı klı kları n üzerine konulan ağ aç. boyunlu * Boynu olan. boz madde * Sinir hücrelerinden oluş an. geniş lik. boyunluk * Boyuna sarı lan ş ey. esaret. boyutland ı rma * Boyutlandı rmak i ş i. kapsam kazanmak. sürülmemi ş (toprak). beyinde d ı ş .boyunduruk * Çift süren veya arabaya koş ulan hayvanları n birlikte yürümelerini sağ lamak için boyunlar ı na geçirilen bir tür ağ aç çember. boz bulan ı k * Çok bulanı k. boyunun ölçüsünü almak * kendi yetersizliğ ini. * Doğ ruları n. gelinin ayr ı ldı ğ ı yerin delikanlı ları na verdi ğ i bahş iş . geni ş lik ve derinlikten her biri. boyun sarg ı sı . * Bu renkte olan. beklediğ i yakı nlı ğ ı görememek. * Boyutu olamayan. yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alı nan üç doğ rultudan uzunluk. geniş lik. kapsam ve içerik kazandı rmak. geniş lik. lento. buut. boyut kazanmak * yeni bir durum. * Güreş te hasmı n baş ı nı koltuk altı na alı p boynuna kol dolama oyunu. kaynatan ı n. boyut katmak * baş ka veya yeni bir görüş aç ı sı vermek. * Zulüm ve zorbalı k baskı sı . içerik. * Nitelik. boyunlandı rmak * Kapsam kazandı rmak.

bozac ı lı k * Boza yapma veya satma iş i. bozdurulma * Bozdurulmak iş i veya durumu. bozdurma * Bozdurmak iş i. bozdurmak * Bozmak iş ini yaptı rmak. bozca * Rengi boza çalan.* Lodos. *İ ş lenmemiş . boza * Arpa. * Yeniçeriler tarafı ndan kullanı lan ve atları n eyerlerinde ası lı duran altı toplu gürz. buğ day gibi tah ı lları n hamurunun ekş itilmesiyle yapı lan koyuca. bozdurtma * Bozdurtmak iş i veya durumu. rengini atmak. mı sı r. tatlı veya mayhoş içecek. * Bozarmak iş i veya durumu. bozay ı * Tehlikeli bir cins ayı . bozahane * Boza yapı lan yer. ham tarla. boza olmak * utanmak. bozdurtmak * Bozdurmak. bozum olmak. darı . bozdurulmak . boz renkli ardı ç ku ş u (Turdus pil ris). bozac ı * Boza yapan veya satan kimse. bozbakkal * Karatavukgillerden. renk değ iş tirmek. bozarı k bozarma * Bozarmı ş olan. çalı lı k toprak. bozdo ğ an * Bir doğ an türü (Falco aesalon). bozdur bozdur harca * çok az olan ş eyler için alay olarak kullan ı lı r. bozarmak * Rengi boz olmak. boza gibi * (sı vı lar için) koyu ve bulanı k.

* Bu durumda bulunan. bozlama bozlamak * (deve) Bağ ı rmak. bozmac ı * Eski ş eyleri alı p bozarak parça parça satan kimse. bozgunculuk * Bozguncuya yakı ş ı r davran ı ş . ağ açsı z doğ al bölge. * Yenilen bir ordunun. yı lgı n. bozkurt * Birçok Türk destanı nda yer alan kutsal hayvan. bozkı r kedisi * Genellikle bozkı rlarda yaş ayan yabanî kedi (Otocolobus manul). güç vb. dağ ı lmak. hezimet. bozgun * Bir toplulukta karş ı lı klı güvenin bozulması ile beliren karı ş ı klı k. sı cak ve ı lı man iklimlerde geniş alanlara yayı lan. . * Bozgun olanı n durumu. bozkı r tavuğ u * Bağ ı rtlak. bozkı r * Kurakçı l otsu bitkilerden oluş an.* Bozmak iş i yaptı rı lmak. bozkı rlaş ma * Bozkı rla ş mak i ş i veya durumu. hezimete u ğ ramak. düzen bağ ı nı yitirerek asker onurunun gerektirdiğ i bütün bağ lar ı bozması . * Bu ezgiyle söylenen. bozgeven * Yurdumuzda Erciyes dağ ı nda yeti ş en bir geven türü (Astragalus microcephalus). çökmü ş . bozgunluk * Bozgun. bozguncu * Bozgunluk yaratan (kimse. bozlak * Orta ve Güney Anadolu'nun birçok bölgelerinde bir türkü ezgisi. * Bozlamak eylemi. * Biçimi ve kullanı lı ş ı değ iş tirilmi ş . * Çı ğ lı k koparmak.). * Morali bozulmuş . step. bozkı r koyunu * Asya koyunu (Ovis vignei). bozma * Bozmak iş i. bozkı rlaş mak * Bozkı r durumuna gelmek. konusu acı klı türküler. bozguna u ğ ramak (veya vermek) * yenilip periş an olmak.

bozdurmak. karı ş ı k. ufaklı k. bozuk para * Ufak birimlere ayrı lmı ş para. * Geçersiz bir duruma getirmek. * Madenî. .bozmak * Bir ş eyi kendisinden beklenilen i ş i yapamayacak duruma getirmek. * Bir kimseyi beklemediğ i bir davranı ş karş ı sı nda bı rakarak veya sözünü yalana çı kararak küçük dü ş ürmek. * (yiyecek için) Kokmak. * Bozulmuş olan. mağ lûp etmek. bozördek * Tatlı sularda bulunan bir tür ördek. bozukça bozukluk * Biraz. düzeni bozuk olan. * Biçimini ve kullanı lı ş ı nı değ iş tirmek. * Dokunmak. s ı kı ntı lı . içerlemek. ek ş imek. * Aklı nı yitirecek derecede bir ş eye düş kün olmak. yüzü ası lmı ş olmak. * Kötü duruma getirmek. * Bağ veya bostanı n son ürününü toplamak. bozrak bozuk * Rengi boza çalan. * Altı nı paraya çevirmek. bozuk bozulma bozulmak * Bozmak iş ine konu olmak. * Kı zl ı ğ ı na zarar vermek. bir ş eyin düzenini karı ş tı rmak. * Bozulmak iş i. bozuk düzen * Düzensiz. * Sağ lı ğ ı nı yitirip zayı flamak. *İ yi ve de ğ erli niteli ğ ini yitirmek. * Türk halk müziğ inde. * Kı zg ı n. yenilemeyecek duruma gelmek. * Dağ ı lmak. bozuk çalmak * canı sı kı lmı ş . bozuk. ufaklı k. * Büyük parayı ufak birimlere ayı rmak. huzursuz. zarar vermek. bozguna uğ ramak. * (bir organ) Görevini yapamaz duruma gelmiş . * Bir ş eye kı zmak. gergin. * Bir paranı n ufak birimlere ayrı lmı ş durumu. bozuk para. bozuk gibi. * Bozguna uğ ratmak. * Bir yerin. küçük değ erli para. bozuk. ba ğ lamadan biraz büyük ve meydan sazı ndan küçük dokuz telli bir saz. * Bı rakmak. yenmek. dağ ı tmak. bozuk para gibi harcamak * değ erini dü ş ürecek biçimde bir kimseden yararlanmaya kalkı ş mak. * Kötümser. * Bozuk olma durumu.

bozulmuş olan. bozum * Bozulmak iş i. bozu ş ukluk * Bozuk durumda. karş ı lı klı bozulma içinde.bozulu ş * Bozulmak iş i veya biçimi. böbrek ya ğ ı * Kasaplı k hayvanları n böbreklerinin çevresinde oluş an yağ . baş ı küçük. zehirsiz ve zarars ı z bir yı lan (Eryx). yenilmiş lik. döküntü. böbrek taş ı * Böbreklerde oluş an ta ş . bozuntuya vermemek * bir kimsenin hoş a gitmeyen bir durumunda fark etmemi ş gibi davranmak. bozum olmak * utanmak. bozumca bozuntu * Kurş un renginde iri bir kertenkele. bozum etmek * utandı rmak. kuyruğ u kalı n ve k ı sa. omurganı n sa ğ ve sol yanı nda bulunan çift organlardan her . böbreksi * Böbrek biçiminde olan. bozuntuya uğ ramak *ş aş kı nlı ğ a kapı lmak. bozyürük * Üstü hafif benekli. bozu ş uk * Araları açı lmı ş . *Ş aş kı nlı ğ a dü ş me. bozu ş mak * Araları açı lmak. böbür * Kandaki zararlı maddeleri süzen. idrar salan. mahcupluk. bozum havası * Utangaçlı k. utangaçlı k. utanacak duruma düş mek. mahçupluk. böbrek üstü bezi * Böbreklerin üstünde bulunan. böbrek biri. * Kendinde bulunmas ı gereken nitelikleri taş ı mayan kimse veya ş ey. bozu ş ma * Bozuş mak i ş i. mahcup etmek. * Bozulmuş bir ş eyin kalan bölümleri. mahcup olmak. hormon niteliğ inde salg ı sı olan bez (II).

entomolojist. böbürlenmek * çok böbürlenmek. sindirmeye elveriş li olan bitkilerin ortak adı . böcek bilimi * Böceklerin yapı sı nı . böcekhane * Böceklik. uzunluğ u 30-40 cm kadar olan. böcek gibi * ufak tefek ve esmer (çocuk). gö ğ üs. * Böbürlenme. * Böbürlenme. böcekle beslenen (hayvan veya bitki). haş ere. *İ stakoza benzer. böcekkapan * Örnek bitkisi drosera olan ve baz ı organları böcek yakalamaya. kurulmak. çoğ u kanatlı ve vücutlar ı baş . karada yaş ayan hayvanlar takı mı . kurt ve tı rtı lı n dı ş ı nda kalan küçük hayvanc ı klara verilen ad. sı cak ülkelerde yaş ayan. * Kelebek. yenilen bir deniz hayvanı . böbürlenmek * Övünerek kabarmak. böbürlenme * Böbürlenmek iş i. böcekçiller * Omurgalı hayvanlardan memeliler sı nı fı na giren. yı rtı cı hayvan (Hyrax syriensis). * Böcü. böcek bilimci * Böcek bilimi uzmanı . derisi benekli. entomoloji. kibir. böcek kabu ğ u * Mor ile yeş il arası nda ve metal parlakl ı ğ ı nda olan renk. böcekba ş ı * Osmanl ı İ mparatorluğ unda zabı ta görevlisi. böcekçil * Böcek yiyen. böcek çı karmak * ipek böceğ i yeti ş tirmek. * Bu renkte olan. . böceklenmek *İ çinde veya üstünde böcek üremek. böceklenme * Böceklenmek iş i.* Memelilerden. yaş ayı ş ı nı ve hastal ı k yap ı cı niteliklerini inceleyen bilim dalı . altı bacaklı . kar ı n olarak eklemlerden oluş mu ş hayvan s ı nı fı . sarı renkli. kı sa kı skaçlı . böbürtü böce böcek * Eklem bacaklı lar ı n. böcek yiyen.

böğ üre böğ üre * Bağ ı rarak. böcü * Kurt. gibi hayalî bir varlı ğ a verilen ad. * Bu bitkinin önce kı rmı zı iken olgunlaş ı nca kararan mayhoş yemiş i. manda. böğ ür *İ nsan ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arası ndaki bölümü. böğ ürtlenlik * Böğ ürtlen çalı lar ı nı n çok olduğ u yer. böcelenmek * (tahı l) Böceklenmek. kanatları ikiş er. bo ş böğ ür. böcelenme * Böcelenmek iş i veya durumu. böcekhane. böğ ürme * Böğ ürmek i ş i. *İ pek böceğ i yeti ş tirilen yer. zehirli bir örümcek türü. * Çocukları korkutmak için söylenen ve hayalet. diken dutu (Rubus caesus). bahçe çitlerinde. gö ğ üs ve kar ı n olarak üç bölgeye ayr ı lan. böğ ürtlen * Gülgillerden. böğ ürtmek * Böğ ürtmek i ş ini yapt ı rmak. böcül böcül * Gözlerini iki yana oynatarak (bakmak). böceksavar * Evdeki zararlı böcekleri savı p öldürmekte kullan ı lan ve ilâç püskürten sprey. soluk sarı renkli. böğ ürmek * (öküz. böcekli böceklik *İ çinde veya üstünde böcek bulunan. * (insan) Anlaş ı lmaz bir biçimde yüksek sesle bağ ı rmak. * Böcek. duyargaları birer. böğ * Eklem bacaklı lardan. böğ ürtü . ayakları yla ağ ı z parçalar ı üçer çift olan eklem bacaklı lar sı nı fı . böceklenmiş . yol kenarları nda kendili ğ inden yetiş en dikenli ve çok y ı llı k bir çalı . böğ ürtme * Böğ ürtmek i ş i. deve) Bağ ı rmak. hortlak vb. böceksiz *İ çinde böcek bulunmayan. * Yan taraf.böcekler * Vücutları baş .

bökelik böldürme * Böldürmek i ş i. bölen * Bir bölme iş leminde bölünen say ı nı n kaç eş it parçaya ayrı ldı ğ ı nı gösteren sayı . bölgeci * Belli bir bölgenin çı karları için çalı ş an (kimse). * Bir niceliğ i iki veya daha çok e ş it parçaya ayı rmak. * Bölmek iş lemi. su baskı nı . oda veya sofa gibi büyük bir yerden ayrı lmı ş daha küçük yer. parçalama. * Bölme iş lemini gösteren iş aretin "/" okunu ş u. nahiye. "a/b" anlatı mı . böldürmek * Bölmek iş i yaptı rı lmak. * Büyük bir yeri. taksim etmek. böke * Kahraman. bölmeli bölü . bölme iş areti * Bölme iş leminin yapı laca ğ ı nı ifade eden bölü "/" iş areti. böğ ürüş * Böğ ürmek i ş i veya biçimi. ara kapı lar kapan ı nca arı zan ı n veya hasar ı n yay ı lmas ı nı önlemek için kullanı lan birbirlerinden ayrı lmı ş yerler. yangı n gibi durumlarda. taksim. alanı küçük oda veya kı sı mlara ayı ran ince duvar veya tahta perde. birinci olan (kimse). ş ampiyon. bölge * Sı nı rları idarî veya ekonomik birliğ e. * Bölmek iş i. bölmeç bölmek * Ambalâj içinde bulunan malları birbirinden ayı rmaya yarayan koruyucu parça. alt tür kavramları na ayı rmak iş i. taksim.* Böğ ürme sesi. parçalamak. * Vücut yüzeyinde sı nı rları belli herhangi bir bölüm. * Birliğ in bozulması na yol açmak. * Gemilerin içinde. "a bölü b" diye okunur. ş ampiyona. taksim. bölgesel bölme * Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan. ş ampiyonluk. toprak. mı ntı ka. iklim ve bitki özelliklerinin benzerli ğ ine veya üzerinde yaş ayan insanları n aynı soydan gelmi ş olmaları na göre belirlenen toprak parçası . ayı rma. * Salon. * Ulusal veya uluslar arası bir yarı ş mada ilk dereceyi alan. güçlü kimse. * Böke olma durumu. * Cins kavramları nı tür. bölgecilik * Belli bir bölgenin çı karları için çalı ş ma durumu. * Bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayı rmak. * Kalı n ağ aç gövdesinden odun veya tekne yapmak için ayrı lan tomruk. * Bölme ile ayrı lmı ş olan.

sı nı flamak. s ı nı flama.* Bir bayağ ı kesrin gösterili ş inde pay ile payda aras ı na konulan yatay çizginin okunuş u. * Bir siyasî partinin birliğ ini parçalamayı . * Çağ . bölümlemek * Birçok ş ey arası nda. bölümsel * Bölünme ile ilgili. sağ dan sola doğ ru üçer üçer ayrı lan basamakları ndan her bir üçlü tak ı mı . sı nı fland ı rma. "a/b" kesri "a bölü b" diye okunur. bölük pörçük * Bütünlüğ ü sağ lanamamı ş durumda. * Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanl ı k dalı nda eğ itim sağ layan birimlerinden her biri. tasnif etmek. bölüm * Bir bütünü oluş turan parçaları n her biri. departman. kı smî. * Hizip. * Saç örgüsü. bölümlendirmek * Bir ş eyi bölümlere ayı rmak. * Bir topluluğ u. fesatç ı . ara bozuculuk. birbirine eş it veya benzer olanları kümelere ayı rmak. bölümlendirme * Bölümlendirmek iş i. * Canlı lar ı n bölümlenmesinde filumlar ı n bir araya gelmesiyle oluş an birlik. bölükba ş ı * Yeniçeri ordusunda üst rütbeli bir görevli. bölümlenmek * Bölümlemek iş ine konu olmak. seksiyon. bölük bölük * Parçalara ayrı lmı ş . bölücü * Bölme iş ini yapan. bölücülük * Bölücünün yaptı ğ ı iş . parça parça. kı sı m. tasnif. * Bir kuruluş un yönetim birimlerinden her biri. bölümleniş * Bölümlenmek iş i veya biçimi. bölünebilme . bölen. kı sı m kı sı m. bölük * Bir bütünden ayrı lmı ş olan parça. bölme amacı nda olan. * On kuralı na göre yazı lan bir tam say ı nı n. üçü veya dördü bir tabur oluş turan ve öbür birliklerin temeli say ı lan birlik. * Bölme iş lemi sonunda elde edilen sayı . s ı nı flanmak. bölümleme * Bölümlemek iş i. sı nı fland ı rmak. münafı k. birliğ i parçalama. bölümlenme * Bölümlenmek iş i veya durumu. departman. * Takı mlardan olu ş an. devir. bozmayı amaç edinen kimse. kı sı m.

* Bölüş me. halka. bölü ş üm bölüt * Eklem bacaklı lar ı n vücudunu oluş turan yan yana dizili parçaları n her biri. bölü ş türme * Bölüş türmek iş i. . bölü ş bölü ş me * Bölmek iş i veya biçimi. bölünmek * Bir bütün. halkalara ayrı lmı ş olan. parçalara ayrı lmak. belirli bölümlere. * Bölünmek iş i. bölünü ş * Bölünmek iş i veya biçimi. bölüngü bölünme * Fraksiyon. ayrı lamaz. * Hücrelerin. * Budala. bölüntü * Bölünmüş parça. belli bir büyüklüğ e varı nca eş it bölümlere ayrı lı p çoğ alması . paylaş ma. saf. bölünmezlik * Bölünmez olma durumu.* Kalansı z bölünür olma durumu. taksim etmek. pay ı nı almak. * Bölüş mek iş i. * Zigotun bölünmesinden sonra embriyonda ortaya çı kan ve az çok birbirine benzeyen parçalar ı n her biri. * Yarı ş ta toplu olarak koş arken birbirinden ayrı lma. bölü ş mek *İ ki veya daha çok kimse araları nda herhangi bir ş eyi paylaş mak. bölütlenme * Döllenmiş yumurtanı n blâstulayı oluş turuncaya dek art arda bölünmesi. bölütlü bön * Bölütlere. bölüntüler * Bir bütünün ayrı lmı ş oldu ğ u bölümler. bölünmez * Parçalanamaz. bölünen * Bölme iş lemine uğ ratı lan sayı . * Fraksiyon. bölü ş türmek * Bölüş mek iş ini yapt ı rmak. eş it bölümlere ayrı lmas ı gereken miktar veya sayı . üleş mek. taksimat.

börtük börtülme * Haş lanarak veya ateş te biraz kı zart ı larak pi ş miş olan (ş ey). haş lamak. börkenek * Geviş getiren hayvanları n midelerinin ikinci bölümü. ı spanak gibi ş eyler konularak piş irilen çe ş itli biçimlerde hamur iş i. . börttürme * Börttürme iş i. bönlük börek * Bön olma durumu. börtmek * Az piş irmek. aptallı k. böreklik börk * Börek yapmaya elveriş li olan. bönle ş mek * Bön duruma gelmek. saflı k. bönce * Budala. * Açı lmı ş hamurun veya yufkan ı n arası na. börek için ayrı lmı ş olan. külâh. börtü böcek * Çeş itli böcekler. safça. börttürmek * Börtmek iş i yaptı rı lmak. bön bön bakmak * anlamayarak. bönle ş me * Bönleş mek iş i. sersemlik. börekçilik * Börek yapma veya satma iş i. * Yağ murdan veya soğ uktan korunmak için giyilen ucu sivri boş luk. börek açmak * börek yapmak için hamurdan ince yufkalar hazı rlamak. peynir. aptallaş mak. * Börtülmek i ş i. ş aş kı nş aş kı n bakmak. börtme * Börtmek iş i. saf (bir biçimde). börekçi * Börek yapan veya satan kimse. budalalı k.bön bön * Budala ve safca bakarak. * Genellikle hayvan postundan yapı lan baş lı k. kı yma.

börtülmek * Börtmek iş ine konu olmak. bu biçimde. böyle tı raş * kiş ilere yara ş an iş lemler uygulanı r. gene de böyle olacak. * Bu kasttan olan kimse. * Bösmek iş i. infilâk etmek. böylelikle * Bu yolda yürüyerek. bösme bösmek böyle * Bunun gibi. * Sonunda. bu yolda. * Bu bitkinin sebze olarak yararlanı lan yeş il ürünü. . buna benzer. sonunda. böylemesine * Bu biçimde. * Bunun gibisi. böylelikle. böyle böyle * Böylelikle. böylece * Tam böyle. * Bu yolda. böyle ba ş a. * Bu derece. böyle gelmiş böyle gider * her zaman böyle olmuş . bacaklar ı tüylü. * Hint kastlar ı nda ilk kast. böylelikle. o cümlede anlatı lan ş eyin hoş karş ı lanmad ı ğ ı nı veya ona ş aş ı ld ı ğ ı nı anlatı r. * Bir madde birdenbire gaz durumuna gelerek patlamak. *İ ri yapı lı . Brahmanizm * Brahmanlı k. *İ çinde "ne". bu biçimde olanı . "nası l" gibi sorular bulunan cümlelerin sonuna geldi ğ inde. böylecene * Böylece. paçalı bir tavuk ı rkı . Br brahma Brahman * Brom elementinin kı saltması . börülce * Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeğ i koyu benekli tohumu (Vigna sinensis). böylesi böylesine * Aş ı rı bir biçimde. bu biçimde.

branda * Gemilerde tayfa ve erlerin yattı ğ ı dikdörtgen biçiminde. yaş a!. * Linyit. kı ş ı n kı zak olarak kullanı lan tek atl ı . * Üstü kapalı . * "Be" yerine kullanı lı r. *İ ki direkli. kavkı lı . coş ku anlatı r. halatlarla bir yere tutturulan as ı lı yatak. * (bilim için) Dal. * Tekrarlanan iki emir kipi arası na getirilerek i ş in sürekliliğ ini anlatı r. Brahman. astarlanmı ş bezden yapı lan. bran ş bravo bre * "Ey. yayl ı hafif araba. yayl ı at arabası . * Dört kiş i arası nda oynanan bir iskambil oyunu. brifing brik brik * Bir konuda özet olarak verilen bilgi veya açı klama. branda bezi * Keten ve pamuk ipliğ inden sı k ve sağ lam dokunmuş bez. birkaç top ta ş ı yan gemi. brakisefal * Kafatası nı n ön alt eksenine göre k ı sa olan (kimse). kabuklu. *Ş aş kı nlı k. briket * Linyit ve kömür tozundan bası nçla elde edilen yakı t. tuğ la biçimli yapı malzemesi. Brehmen bre ş * Bkz. brezil br ı çka briç * Önde çok yüksek bir oturma yeri. Brahmanizm. kemikli kı rı ntı ları n kaynaş ması yla oluş muş kütle. * Bir tür yapay mermer. arkada da boylaması na yerleş tirilmiş oturacak yerleri bulunan dört tekerlekli. kı sa kafal ı . * "Vay" gibi ş aş ma anlat ı r. * Briket yapan veya satan kimse. * Doğ al çimento ile lâvlı .Brahmanl ı k * Kalı tı m yoluyla geçen bir kast bölünmesine dayalı toplumsal bir kuruluş u içeren Hint dini. kömür tozu ve katran tortusundan bası nçla elde edilen. * Aferin. braket * Dikiş ten çı kan kitapları n sı rtı na makine ile bez geçirme. hey" anlamı nda kullanı lı r. briketçi . seren yelkenli. kol. * Baklagillerden bazı ağ açları n kı rmı zı boya çı karı lan odunu.

bazı göllerde çok miktarda bulunan. bron ş * Soluk borusunun akciğ erlere giden iki kolundan her biri ve bunları n dallar ı . bronzlaş ma * Bronzlaş mak i ş i. haş lanarak yemeğ i hazı rlanan bir tür sebze. bronzlaş mak * Bronz rengini almak. atom ağ ı rl ı ğ ı 79. * Atom numarası 35. bron ş it * Bronş ve bronş çukları n iltihaplanması .909 olan. briketlemek * Briket hâline getirmek. içeriden tutturulan ince perde.briketçilik * Briketçinin iş i veya mesle ğ i. bromür * Bromhidrik asidin tuzu veya eteri. briyantin sürünmüş . brizbiz brokar * Sı rma veya gümüş iş lemeli bir tür ipekli kumaş .97 olan kı rmı zı renkli. tunç renginde olan. bromhidrik asit * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş an HBr aside verilen ad. zehirli s ı vı bir element. briketleme * Briketlemek iş i. yeş il yumrular hâlinde olan. pis kokulu. bronz gibi * tunca benzeyen. briyantin * Saçı parlatmak ve yat ı rmak için kullanı lan güzel kokulu bir madde. briyantinli * Briyantinle süslenmiş . bromürlü * Yapı sı nda bromür bulunan. Kı saltmas ı Br. bron ş çuk * Bronş ları n uç dalları ndan her biri. brokkoli brom * Küçük. bro ş . yo ğ unluğ u 2. bromhidrik * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş an. bronz * Tunç. * Pencerelerin çerçevesine. deniz suları nda az.

brülör brüt * Sı vı yakı tı kolayca yanabilecek taneciklere ayı rarak püskürten araç. zamanda veya söz zincirinde en yakı n olanı gösterir. bu birkaç gün içinde. bu gözle * bu anlayı ş la. Brüksel lâhanası . çeş idinden. bu tarzda. risale. bu cümleden * bunlar arası nda. * En yakı nda bulunan bir varlı ğ ı veya biraz önce anı lan bir ş eyi i ş aret yolu ile belirtmek için kullanı lı r (Çekim sı rası nda bunu. * Diploma. . bunda. * Kesintisi yapı lmamı ş .* Kadı nları n tak ı ndı klar ı süs iğ nesi. bundan.65 mm lik otomatik tabanca. bro ş ür * Sayfa sayı sı az. Çokluk biçimi bunlar). kesintisiz (para). biçimlerine girer. bu gidi ş le * bu biçimde. * Birlikte. ş ahadetname. brovning bröve * 7. bu haysiyetle * bu bakı mdan. küçük kitap. bu türlü. bunlar gibi. bu kabilden * gibi. yakmaç. * Kabı ile darası çı karı lmadan tartı lan (ağ ı rlı k). Brüksel lâhanası * Ceviz büyüklüğ ünde bir lâhana türü. beraber. buna. Frenk lâhanas ı (Brassica oleracea gemmifera). bu (veya ş u) kadar * bir sayı dan sonra gelerek o sayı dan artı k miktarı bildirir. bu kadar * bu denli. Bruxelles lâhanas ı * Bkz. bu abdestle daha çok namaz kı lı nı r * bir tutum veya davranı ş ı n etkisinin sürekli olacağ ı nı anlat ı r. bu günlerde * içinde bulunduğ umuz zamanda. bu kabil * bu gibi. bu * Yerde. bu arada * Bu süre içinde.

* Ağ acı n dal olacak sürgünü. bu kez. köş e. bucak bucak kaçmak * bir olay. her yanda. kamufle edilmiş bombadan oluş an bubi tuzağ ı teriminde geçer. * Kenar. bu meyanda * Bu arada. her tarafta. bir durum veya bir kimseyle karş ı laş mamaya çalı ş mak. tek ba ş ı na kullanı lmaz) . buat * Elektrik akı mı devrelerinde birle ş tirme yapmak veya ak ı mı bir veya daha fazla kollara ay ı rmak için kullan ı lan araç. çeliş iyor. budak deliğ i * Tahtalardaki budak yerinin çı karı lmas ı ndan sonra açı lan boş luk. bubi bucak * Küçük bir dokunma ile patlayan. yer.bu kadar kusur kadı kı zı nda da bulunur * üzerinde durulmaya değ meyecek kadar küçük bir kusurdur. bu sefer * Bu defa. budak özü * Taze sürgün. bu sı cağ a kar mı dayan ı r? * aş ı rı harcamalarla eldeki imkânları n tükeneceğ ini anlatı r. * Dalı n gövde içindeki baş langı ç yeri olan ve tahtalarda görülen yuvarlak koyuca renkte sert bölüm. bunun için. buçuk buçuklu budak * (sayı ve üleş tirme s ı fatları ndan sonra gelir. bu türlü * böyle. *İ lçelerin. bu biçimde. bu arada. bu ne perhiz bu ne lâhana tur ş usu! * sözleri ve davranı ş ları birbirini tutmuyor. nahiye. bucak bucak * Her yerde. bu yüzden * bundan dolayı . bu meyanda * Bkz. * Kesirli. * Dal. bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri.. ve yarı m. bucak bucak aramak * her yerde aramak.. . kutu.

budaklı * Budağ ı olan. Buddhist * Buddhizm dininden olan kimse. budala budala * budala gibi.budaklanma * Budaklanmak iş i. budaklanmak * Budak sürmek. budanmak * Budamak iş ine konu olmak. budalaca * Budalaya yakı ş ı r (biçimde). * Bir ş eyi eksiltmek. budanma * Budanmak iş i. budalaca. * Bir ş eye a ş ı rı ölçüde düş kün. * Budalaca yapı lan i ş . budala * Zekâca geri. dalları nı kı saltmak. budala gibi davranmak. dallanmak. azaltmak. budatmak * Budamak iş ini yapt ı rmak. * Budamak iş i. budalalı k * Budala olma durumu. budanı ş * Budanmak iş i veya biçimi. * (güreş te) Rakibinin ayakları nı bir ayak oyunu veya vuruş u ile yerden kesmek. * Zekâca geri olan kimse. budalacas ı na budalalaş ma * Budalalaş mak iş i. budalalaş mak * Budala duruma gelmek. asma gibi bitkilerin dalları nı kesmek. . budatma * Budatmak iş i. budama budamak * Daha çok ürün almak veya düzgün bir biçim vermek amacı yla ağ aç. budalalı k etmek * akı lsı zca davranmak. * Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dalları nı kesmek.

* Araları nda töre. bugünden tezi yok * hemen ş imdi. bugün olan. nerede ise. * bugün yaş ayanlardan gelecek kuş aklara. boy ve soy bak ı mı ndan da birbirine bağ lı insan topluluğ u. millet. Hindistan ve Çin'de yaygı n olan. Budist * Bkz. *İ çinde bulunduğ umuz gün. dil ve kültür ortaklı ğ ı bulunan. *İ çinde bulunduğ umuz günde. "ş unu iyi bil ki" anlam ı nda kullanı lı r. * bugüne değ in. bundan da ı st ı rabı n doğ duğ unu. budun bilimci * Budun bilimi uzmanı . ş imdiki ş artlarda. budunsal bugün * Kavmî. bugün yapı lan. budun betimci * Etnograf. *İ çinde bulunduğ umuz çağ . bugünkü günde *ş imdi. bugün yar ı n * çok yakı nda. etnik. budun bilimsel * Etnolojik. salt varl ı ğ ı koyarak onun insanda arzu biçiminde belirdi ğ ini.Buddhizm * Tabiatüstü kiş ileş miş bir tanr ı düş üncesi yerine. ı st ı raptan kurtulmak için var olmaktan vazgeçmek gerekti ğ ini ileri süren. budun betimi * Etnografya. bugünkü * Bugüne özgü. bugünden yarı na * az zaman sonra. * Ulus. bugün bana ise yarı n sana * bugün birinin baş ı na gelen kötü bir durumun. budun kavim. Buddhist. bugüne bugün * "unutma ki". ı rkiyat. bugünkü tavuk yarı nki kazdan iyidir . zaman. etnolog. kavmiyat. Buddha'nı n ileri sürdüğ ü mistik dünya görüş ü ve din. içinde bulundu ğ umuz zamanda. daha sonra baş kası nı n da ba ş ı na gelebileceğ ini hatı rlatmak için söylenir. derhal. budun bilimi * Etnoloji.

buğ daysı tohum * Bkz. buğ day sürmesi * Buğ day baş aklar ı ndan oluş an ilkel mantar (Tilletia tritici). buğ day biti * Yarı m kanatlı lardan. yulaf. örneğ i buğ day. kamı ş . * Bu mantarı n buğ day ve benzeri bitkilerin yapraklar ı nda oluş turdu ğ u hastal ı k. pancar tarlaları nda yaş ayan göçücü bir kuş (Luscinia svecica cyanecula). buğ daycı l * Bataklı k yerlerde. buğ day benizli * Açı k esmer. buğ daysı tane * Bkz. buğ day baş ak verince orak pahaya çı kar * ihtiyaç duyulan ş ey değ er kazanı r. buğ daygiller * Bir çeneklilerden. buğ day güvesi * Tahı la zarar veren küçük bir kelebek (Tinea granella). * Bu bitkinin baş aktan ayrı lmı ş tanesi. buğ day * Buğ daygillerin örnek bitkisi (Triticum). baş ı siyah. pirinç. . ekinlere zararlı bir böcek. ekin biti (Sitophilus granarius). buğ ra * Erkek deve.* sağ lanmı ş bir kazanc ı n umulan daha büyük bir kazanca feda edilmemesini ö ğ ütler. ayr ı k ve çayı r otlar ı . buğ daysı meyve * Çok ince olan kabuğ u. mı sı r. vücudu yeş il. iki hörgüçlü deve. buğ daysı * Buğ dayı andı ran. arpa. çavdar. çiçekleri ba ş ak durumunda büyük bir bitki familyası . patates. buğ daysı meyve. buğ day rengi * (ten için) Açı k esmer. bugünlük * Bugün için. * Bu mantarı n yol açtı ğ ı hastalı k. zarı ndan ayr ı lmayacak derecede kaynaş mı ş olan tohum izlenimi veren bir kuru meyve. buğ day unu * Yabancı maddelerinden temizlenmiş ve tavlanmı ş buğ dayları n tekniğ ine uygun olarak öğ ütülmesiyle elde edilen bir ürün. buğ day pası * Pas mantarı gillerden asalak bir mantar (Puccinia graminisi). bambu olan. bugünlük yar ı nlı k * çok yakı nda olması beklenen ş eyler için söylenir. buğ daysı meyve.

buğ ulama * Buğ ulamak iş i. buğ ulaş ma * Buğ ulaş mak iş i. buharlaş ma. buhar * Isı etkisiyle sı vı lar ı n ve baz ı katı ları n dönüş tükleri gaz durumu. . * Bazı yemekleri buğ u ile piş irmek. domates. buğ ulanı ş * Buğ ulanmak i ş i veya biçimi. tephirhane. dalgı n bakı ş lı olan (göz). buğ ulaş tı rı cı * Suyu buğ u durumuna getirmek için kullan ı lan (araç). arpacı k soğ anı . sı caklı ğ ı azalmamı ş durumda. * Hastalı k dolayı sı yla mikroplu sayı lan e ş yan ı n sı cak bu ğ u ile temizlendiğ i yer. buğ ulanma * Buğ ulanmak i ş i. * Buğ uda piş miş (yemek). * Soğ uk bir cisim üzerinde ince bir tabaka durumunda yoğ unla ş mı ş sı vı . kekik ve baharat kullanı larak hiç su konmadan hazı rlanan bir et yeme ğ i. dolu dolu. buğ usu üstünde * sı cak sı cak. buğ ulandı rma * Buğ ulandı rmak iş i. buğ ulu * Üzerinde buğ u bulunan. buğ ulanmı ş . yaş lı . * Süzgün. buğ ulanmak * Üzerinde buğ u olu ş mak. buharla ş mak. buğ ulamak * Buğ udan geçirmek. buğ ul buğ ul * Buğ u çı kararak. buğ u ile kaplanmak. buğ ulu buğ ulu * Nemli. buğ u evi buğ u kebabı * Et. buğ ulandı rmak * Buğ ulanması na yol açmak.buğ u * Isı etkisiyle gaz durumuna geçen sı vı . buğ uya tutmak. buğ ulaş mak * Buğ u durumuna gelmek. sar ı msak. buğ ur * Buğ ra.

buharlaş tı rı cı * Buharlaş ma iş lemini gerçekleş tiren alet. buharlaş tı rma * Buharlaş tı rmak i ş i. buharlayı cı * Buhar hâline getiren (makine vb.buhar kazanı * Buhar elde etmekte kullanı lan kazan. buhar olmak * yok olmak. buhar kurutucusu * Buhar içerisindeki su damlacı klar ı nı ayı ran ve kuru buhar elde edilmesini sağ layan araç. buharlı ütü * Çı kardı ğ ı buharla kuru çamaş ı rları ütülemeye hazı r duruma getiren ütü. kalorifer dairelerinde buhar ak ı ş ı nı kesmeye ve dengelemeye yarayan alet. buğ ula ş mak. buharlaş mak * Buhar durumuna dönüş mek. kriz. buharlı tren * Buhar gücüyle çalı ş an tren. hayaller içinde kalmak. buharlaş tı rmak * Bir sı vı yı kaynatarak buhar durumuna getirmek. buhar valf ı * Buharlı ı sı nma sisteminde.). buharlı makine * Buharla çalı ş an makine. tebahhur etmek. bunluk. kaybolmak. buhran * Bunalı m. * Bir sı vı yı ince damlacı klar durumunda dam ı tmak. buhar makinesi * Buhar bası ncı yla iş leyen makine. buğ ula ş ma. * Dalgı nla ş mak. buharlaş ma * Buharlaş mak iş i. . * Buhar gücü ile çalı ş an. tebahhur. buharlaş ma noktası * Bir sı vı nı n kaynat ı lma sonucunda buhar durumuna geçme derecesi. buhran geçirmek * bunalı m geçirmek. buharlı gemi * Buhar gücüyle çalı ş an gemi. buharlı ı sı tma * Buharı n ta ş ı dı ğ ı ı sı dan yararlanarak yap ı lan ı sı tma. buharlı * Buharı olan.

bukalemun türlerini içine alan bir familyası . buka ğ ı lı * Ayağ ı nda buka ğ ı bulunan. tütsü. buhurumeryem * Tavş ankulağ ı . renk değ iş tirmesiyle ünlü sürüngen türü. siklâmen. * Bilekleri beyaz olan (hayvan). demir köstek. bukalemun * Bukalemungillerden. buka ğ ı * Ağ ı r cezalı lar ı n ayakları na takı lı p ucuna pranga bağ lanan demir halka. buka ğ ı lamak * (hayvan için) Ayağ a bukağ ı takmak.buhrana tutulmak * buhran geçirmek. rayiha. görüş ünü değ iş tiren kimse. kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon). maddeler. buka ğ ı lama * Bukağ ı lamak i ş i. buhurdan * Buhurluk. buhranlı * Bunalı mlı . buka ğ ı vurmak * bukağ ı takmak. * Kaçmaması için hayvanları n ayağ ı na tak ı lan zincir. 20-30 cm boyunda. * Çı karı na göre davran ı ş ı nı . buhurluk *İ çinde tütsü için kullanı lan maddeler yakı lan kap. buhurdanlı k * Buhur yapmak için kullanı lan araç. * Güzel koku. bukanak buke * Ayak. buka ğ ı lı k * Hayvanları n ayağ ı na bukağ ı takı lacak yer. bukalemun gibi renkten renge girmek * sürekli düş ünce değ iş tirmek. buji * Patlamalı motorlarda gazı tutu ş turmaya yarayan elektrikli araç. bukalemungiller * Sürüngenler sı nı fı nı n renklerini bulundukları yerin rengine uyduran. . buhur * Dinî törenlerde yakı lan kokulu ağ aç vb. hareketleri yava ş . bilek.

* Bu iplikten dokunmuş (giyecek).buket bukle * Çiçek demeti. bulada bulak bulama * Büyük piliç. * Bulamak iş i. * Tiksindirici. * Kaynak. pı nar. bukran bul bula bulamaç bulamak * Bir nesnenin her yanı nı bir ş eye de ğ direrek üstünü onunla kaplamak. * kötü bir raslantı yı anlatmak için kullanı lı r. bukleli * Kı vrı mlar ı olan (saç). kı vrı mlı saç. buland ı rmak * Bulanması na yol açmak. * Kirletmek. buland ı rı cı * Bulantı veren. nefret uyandı ran. * Karı ş ı k. buland ı rı lmak * Bulandı rmak i ş i yap ı lmak. oradan buradan toplanmı ş . . bukleli (saç). * Sulu. * Bu koyulukta yapı lan çeş itli hamur yemekleri. buklesiz buklet * Kı vrı mlar ı olmayan (saç). * Saraçları n kullandı ğ ı yün k ı rpı ntı sı . bir nesneyi baş ka bir maddeye batı rmak. bir ş eyi. * Bükülmüş iplik. * Yenge. cı vı k hamur. * Genellikle üzüm ş ı rası nı n kaynat ı lmas ı ile yapı lan koyu pekmez. bula bula bunu (onu. * Küçük lüle durumunda. * Yalnı z iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta. bir kimseyi) bulmak * var olanları n en değ ersizini seçmek. bulanması nı sağ lamak. bukle bukle * Kı vrı m kı vrı m. amca veya dayı karı sı .

bula ş ı k adam * Yolsuz. sulu. bulant ı vermek * (içini. bulanmak * Bulamak iş ine konu olmak. bula ş ı k bezi * Bulaş ı kları yı kamak için kullan ı lan bez. bula ş ı k * Yiyecek veya içecekte kullanı lan yı kanmamı ş mutfak eş yası veya kap kacak. etki. bula ş ı k deniz . bulan ı klaş ma * Bulanı klaş mak iş i veya durumu. bula ş ı cı hastalı k * Mikrop yolu ile yayı lan hastalı k. bulan ı klaş mak * Bulanı k olmak. * Bulanmak iş i. * Bulaş mı ş olan. * Duruluğ unu yitirmek. bulan ı klaş tı rmak * Bulanı k duruma getirmek. midesini) bulandı rmak. her yanı bir ş eyle kaplanmak. fersiz. mide içi) Bulantı sı olmak. kapalı . sri. bulan ı kça * Biraz bulanı k olan. Donuk. * Yapı ş kan. * (iç. * Parlaklı ğ ı nı ve açı klı ğ ı nı yitirmek. *İ z. uygunsuz iş ler yapan.*İ ki veya daha çok ş eyi birbirlerinden fark edilmeyecek biçimde karı ş tı rmak. duru olmayan. net olmayan. sataş ma al ı ş kanlı ğ ı olan kimse. bulant ı * Midede duyulan ve insana kusacak gibi bir duygu veren durum. * Niteliğ i tam anla ş ı lmayan. çok duru olmayan. bulan ı klı k * Bulanı k olma durumu. * Açı k seçik görünmeyen. bulaş an. * Bulutlu. kal ı ntı . bulaş ı cı * Birinden ba ş kas ı na geçen. bulan ı k * Bulanmı ş olan. * Karı ş mak. * (bakı ş ) için. anlamsı z. bulan ı ş bulanma * Bulanmak iş i veya biçimi.

kavga etme alı ş kanlı ğ ı olan. bula ş ı k tozu * Bulaş ı kları yı karken kullanı lan. bula ş ı k deterjanı * Bulaş ı k tozu. üzerine sürülen bir ş ey yüzünden kirlenmek. bula ş mak * Bir nesne. bula ş ı k suyu gibi * (sulu yiyecek ve içecekler için) kötü hazı rlanm ı ş . . * (hastalı k) Geçmek. bula ş ı k makinesi tuzu * Bulaş ı k makinelerinde suyun içinde veya yı kananları n üzerinde kireç kalı ntı lar ı nı yok eden kimyasal bileş im. sirayet etmek. bula ş ı lmak * Bulaş mak i ş ine konu olmak. bula ş ı khane * Kı ş la. bula ş kanlı k * Bulaş kan olma durumu.* Mayı n tehlikesi olan deniz. bula ş ı kçı lı k * Bulaş ı kçı nı n iş i. bula ş ma * Bulaş mak i ş i. bula ş ı kçı *İ ş i kirli kapları yı kamak olan kimse. yapı ş kan. bula ş ı lma * Bulaş ı lmak iş i veya durumu. okul. temizleme ve arı tma özelli ğ i bulunan toz. uygunsuz. bula ş ı k eldiveni * Bulaş ı k yı karken kullanı lan plâstikten yapı lmı şgeçirimsiz eldiven. *İ stenilmeyen bir madde bir ş eye sürülmek. bula ş ı k suyu * Bulaş ı k yı karken kullanı lan su. * Sataş ma. bula ş ı k iş * Yolsuz. bula ş kan * Bulaş tı ğ ı yerden kolay temizlenemeyen. kirli iş . bula ş ı klı k * Bulaş ı k olma durumu. bula ş ı k makinesi * Bulaş ı k yı kamaya yarayan alet. tadı tuzu olmayan. otel gibi yerlerde bulaş ı k yı kamaya ayrı lan özel bölüm. bula ş ı k gemi * Tayfaları nda veya içindeki yolcular arası nda bulaş ı cı hastalı k bulunan gemi.

*İ stemeden veya rastlantı sonucu bir iş e karı ş mak. alt çenesi üsttekinden uzun. Bulgarca * Bulgar dili. buldurtmak * Bulması nı veya buldurmas ı nı sa ğ lamak. bula ş tı rı lmak * Bulaş tı rmak iş ine konu olmak. * Bulaş tı rmak. burnu bası k. tedirgin etmek. bulatmak buldok * Köpekgillerden. buldumcuk olmak * bir ş eye sonradan ulaş ı nca ş ı marmak. . sataş mak. bulgu * Var olduğ u hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çı karma i ş i ve bu iş in sonunda elde edilen ş ey. buldurtma * Buldurtmak iş i. buldukça bunar (veya bulmuş da bunuyor) * bulduğ uyla yetinmiyor da daha çoğ unu istiyor. buldurmak * Bulmak iş ini yaptı rmak. Bulgar * Slâvları n güney kolundan olan bir halk veya bu halkı n soyundan olan kimse. buldozer * Önündeki geniş bı çakla topra ğ ı sı yı rı p engebeleri kald ı ran. Bulgaristanl ı * Bulgaristan halkı ndan olan ( kimse).* Çatmak. buldumcuk * Sonradan görme. bula ş tı rmak * Bulaş mas ı na yol açmak. bulgari * Dört telli bağ lama. bula ş tı rma * Bulaş tı rmak iş i veya durumu. buldurma * Buldurmak iş i. Bulgaristanla ilgili olan. * Araş tı rma verilerinin çözümlenmesinden çı kar ı lan bilimsel sonuç. bula ş tı rı lma * Bulaş tı rı lmak i ş i veya durumu. tekerlekli veya tı rtı ll ı bir yol makinesi. netice. * Bulgaristan'a özgü olan. iri ve güçlü bir köpek türü (Canis familiaris molosus hibernicus).

bulgusal yöntem * Öğ retilmek istenen ş eyi. bulgurluk * Bulgur yapmaya elveriş li. bulgur çorbası * Domates. nak ı ş gibi iş lerle uğ ra ş anlara ş aka yollu söylenir. bulgurlanma * Bulgur taneleri gibi küçük parçalara ayrı lma. * Güneş yüzeyinde bulgurcuk denilen taneciklerin kaynaş ması olay ı . araz. bulgur * Kaynatı lı p kurutulduktan ve kabuğ u çı karı ldı ktan sonra k ı rı lan buğ day. bulgurcuk * Güneş yüzeyinde teleskopla seçilebilen küçük. bulgulama * Bulgulamak iş i. bulgulamak * Yeni olayları ve bilgileri bulmak. . bulgur. soğ an. bulgurlu köfte *İ nce bulgurla yoğ rulmu ş köfte. allak bullak. tereyağ ı ve salça kullanı larak hazı rlanan bir çorba türü. bulgurcu * Bulgur yapan ve satan kimse. bulgurlama * Bulgurlamak iş i. bulgusal * Bulguyla ilgili. semptom. ebe bulguru. taze biber. * Bulmak iş i. dairesel görünü ş lü parçac ı klardan her biri.* Vücuttaki iş levsel bir bozuklu ğ un. ö ğ rencilerin kendilerinin bulmas ı nı sa ğ layan ö ğ retim yöntemi. bulgurlamak * Bulgur tanaleri gibi küçük parçalara ayı rmak. bulgurculuk * Bulgurcunun iş i veya mesleğ i. hastalı ğ ı n belirlenmesine yarayan olgu veya olay. bullak bulma * Bkz. bulgurlu pilâv * Bulgurla piş irilen pilâv. Bulgurlu'ya gelin mi gidecek? * gereğ i yokken ivedi ve sürekli olarak dikiş . bulgur bulgur * Bulgur tanesi gibi. * Sert ve ufak taneler durumunda yağ an kar. * Yeni olayları ve bilgileri bulma yöntemi ve öğ retisi. bulguya ait.

hazı r bulunması nı sağ lamak. bulunmak * Bulmak iş ine konu olmak. güç bulunan. bulup buluş turmak * çaba göstererek sağ lamak. * Seçmek. * Herhangi bir görüş e. suç. * Bulunmaz. * Varlı ğ ı bilinmeyen bir ş eyi ortaya ç ı karmak. * Hatı rlamak. buluntu * Kazı veya araş tı rmalarla ortaya çı karı lmı ş olan. yaratmak. aratarak buldurmayı amaç edinen oyun. bulunmaz Hint kuma ş ı * çok az bulunduğ u ve çok de ğ erli olduğ u sanı lan ş ey. . *İ stenilen ş eye kavuş mak. bir yargı ya varmak. * Eriş mek.bulmaca bulmak * Çeş itli biçimlerde düzenlenen ve düş ündürerek. uygun saymak. bir kimse ile karş ı laş mak. buluş * Bulmak iş i veya biçimi. * Sokakta bulunup alı nan çocuk. bulunma * Bulunmak iş i. kâş if. icat. kusur için) Yüklemek. icat etmek. radyoaktif mineralleri. bir bulu ş yapan kimse. bulundurmak * Var olması nı . * Sağ lamak. baliğ olma. * Herhangi bir durumda olmak. bulûğ ça ğ ı * Ergenlik çağ ı . bir ş eyle. may ı nları . * Eksik etmemek. manyetik dalgaları bulmaya yarayan araç. * (kabahat. nail olmak. eş siz. bulundurma * Bulundurmak iş i. detektör. bunları n iş leniş inde yeni bir yol tutma. * Gazları . bir noktaya eriş mek. *İ lk defa yeni bir ş ey yaratma. bir ş eyi elde etmek. benzersiz. erinlik. bulûğ a ermek * erinleş mek. * Konu. bazen de rast gelinerek bulunan eski çağ lardan kalma eş ya. duygu. ula ş mak. keş fetmek. * Cezaya uğ ramak. * Kaybedilen bir ş eyi yeniden ele geçirmek. *İ lk kez yeni bir ş ey yaratmak. bulucu bulûğ * Erin olma. * Bir ş eyi bulan. * (bir yerde) Olmak. * Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaş ma veya yöntem geliş tirme. düş ünce ve hayalde baş kaları nı n etkisinden sı yr ı larak. * Bir yer. temin etmek. * Arayarak veya aramadan. icat.

bulutlu * Bulutlarla kaplanmı ş .buluş hakkı * Bir buluş un veya o buluş u uygulama alanı nda kullanma hakkı nı n bir kimseye ait olduğ unu gösteren belgeye karş ı lı k kazanı lan hak. bulutlanma * Bulutlanmak iş i. bulutlanmı ş . buluş ulmak * Buluş mak i ş i yapı lmak. bulutlanmak * Bulutlarla kaplanmak. bulut gibi * çok sarhoş . buluş turma * Buluş turmak i ş i. yükseklikleri ve yol açtı klar ı hava olayları yla birbirinden ayr ı lan yı ğ ı nlar. buluş ma yeri * Buluş ulacak yer. buluş ulma * Buluş ulmak i ş i. net olmayan. * Herhangi bir ş eyden oluş an yoğ un y ı ğ ı n. endiş e. * Bulutu bulunmayan. * Keder. açı k. * Kavuş mak. hüzünlenmek. bulvar . k ı zgı n gaz ve tozlardan oluş muş gök varl ı ğ ı . * Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek. buluş turmak * Bir araya gelmelerini sağ lamak. biçimleri. bulutsu bulutsuz buluttan nem kapmak * en küçük bir ş eyden alı nmak. * Uzayda ekseni çevresinde yavaş ça dönen. * Üzerinde bulut varmı ş gibi bulanı k görünen. karş ı la ş mak. bulut * Atmosferdeki su damlacı kları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğ unluk kazanması yla olu ş an. buluş mak * Bir araya gelmek. çok alı ngan olmak. bulutçuk * Küçük bulut. berrak. * Kederlenmek. nebülöz. bir araya getirmek. buluş ma * Buluş mak i ş i. * (bellek için) Karı ş ı k.

bunal ı mlı * Gerginlik. içi pamuk dolu. buhran. * Bir hastalı kta iyileş me veya ölümle sonuçlanan. * Tehlikeli sonuç doğ urabilecek gerginlik. sı kı ntı veren. kı yma. * Ruhî yönden sonucu tehlikeli olabilecek durum. bunal ı ş * Bunalmak iş i veya biçimi. birdenbire olan fizyolojik değ iş iklik. matuh. gerginli ğ i olan. kriz. bunaklı k bunal ı m * Doğ al bir süreçte birdenbire oluş an aykı rı lı k. bumlama * Bumlamak iş i. bumerang * Kı vrı k bir sopaya benzeyen ve f ı rlat ı ldı ğ ı nda geri dönen. * Bunağ a yak ı ş ı r (bir biçimde). geniş cadde. bumburuş uk * Çok. bunak gibi. bunal ı m geçirmek * herhangi sebeple oluş an bunalı mı yaş amak. a ğ açtan yap ı lma bir av aracı . ateh getirmiş olan (kimse). bumbar * Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları n kalı n bağ ı rsağ ı . buna * Bu zamirinin yönelme eki almı ş durumu. biraz bunak. * Çoğ unlu ğ a iliş kin satı n alma gücünün durması . buna değ di (idi) buna değ medi (idi) diyerek * birçok ş ey arası ndan. bumlamak * Lâstik tı rnakları nı n janta iyi oturmaması ndan dolayı jantı n iç lâstik üzerine basması sonucu lâstik patlamak. kriz. * Soğ uğ un girmesini önlemek için kapı ve pencere aralı klar ı na takı lan. uzun bez kı lı f. iyice buruş muş olan. iyilerini seçmeye ba ş lamı ş ken önce beğ enmeyip bı raktı kları nı da sonradan. buhran. * Bu bağ ı rsağ a ciğ er. yeniden seçip alarak.*Ş ehir içinde ağ açlı . çalı ş ma gücünün azalmas ı gibi sebeplerle ortaya ç ı kan iktisadî durum. kriz. satı ş değ erlerinin dü ş mesi. bunal ı ma düş mek * ruhî bakı mdan gerginlik veya s ı kı ntı içine girmek. bunak bunakça * Bunamı ş olan (kimse). * Bunağ a benzer. * Bunak olma durumu. bumbuz * Çok soğ uk. pirinç veya bulgur doldurularak yapı lan yemek. bun * Sı kı nt ı . . bunluk.

* Epey. iç sı kı ntı sı . ateh. bunalt ı cı * Boğ ucu. bungalov * Hindistan'da tek katlı . çok. bunaltma * Bunaltmak iş i. bunalt ı lmak * Bunalması na yol açı lmak. * Çok sı kı lmak. * Bu kadar. damar tı kanması gibi iç sebeplerle zihnî bağ ı ntı kopmak. . durumun gizli bir yönü var. bu denli. çok tedirgin olmak. genellikle tahtadan yapı lmı ş . veranda ile çevrili ev. alkolizm gibi dı ş sebeplerden veya yaş lı lı k. bunama * Frengi. alkolizm gibi dı ş sebeplerden veya yaş lı lı k. * Genellikle tahtadan yapı lmı ş .bunalma * Bunalmak iş i. bunda bir iş var * olayı n bir iç yüzü. bunay ı ş bunca * Bunamak iş i veya biçimi. tek katlı ev. bunamak * Frengi. sı kı cı . bunca ğ ı z * Bunun gibi. sı kı ntı veren. damar tı kanması gibi iç sebeplerden ileri gelen. bunda * Bu zamirinin kalma durumu. bundan böyle * bundan sonra. bunaltmak * Bunalması na yol açmak. ateh getirmek. bunalt ı * Sı kı nt ı . bundan iyisi can sa ğ lı ğ ı * bu en iyisidir. bunalt ı lma * Bunaltı lmak i ş i veya durumu. bunalmak * Soluk alması güçleş mek. bundan * Bu zamirinin çı kma eki alm ı ş durumu. zihnî bağ ı ntı nı n kopması . daha iyisi olamaz.

bunlar * Bu zamirinin çoğ ul eki almı ş durumu. bungunlaş tı rmak * Bungun hâle getirmek. sı kı ntı . . * Bunun böyle olduğ una bakmayarak. bura ğ an buralar * bu yerler. koku gibi havada yayı lan ş eyler için) Pek çok. azı msamak. bura * (bu ve ara kelimelerinden) Bu yer.bungun * Sı kı nt ı lı . bunun burası * dikkati çekmek için "burası " anlamı nda kullanı lı r. * Beğ enmemek. bununla birlikte * Buna ek olarak. bunun * Bu zamirinin tamlayan durumu. * Sı kı nt ı lı . buradan * Buradan. * Bu yerde. * Kalma ve çı kma durumlar ı nda orta hecenin düş tüğ ü ve burda. bural ı * Bu memleketli. bura. * Çok yakı n ve belirli bir yeri gösterir. * Bunalı m. küçümsemek. buram buram * (duman. * Güçlü esen rüzgâr. burası * Bu yer. burdan biçimlerinin kullan ı ldı ğ ı da görülür. bu yerin halkı ndan. bunlu bunluk bunmak bunu * Bu zamirinin belirtme eki almı ş durumu. burac ı kta burada buraday ı m diye ba ğ ı rmak * göze çarpacak bir yerde bulunmak.

Boğ a. taneleri hayvan yemi olarak kullanı lan y ı llı k bir yem bitkisi (Vicia ervilia). .54 cm) olarak çevresini belirten birim. Yay. burgulu * Burgusu olan. Ba ş ak. çelik alet.burcu * Güzel koku. * Bu bitkinin mercimeğ e benzeyen tanesi. burcu burcu * (koku için) Güzel güzel. ı tı r. Yengeç. burgu makarna * Burgu biçiminde dökülmüş ve f ı rı nlanmı ş makarna. dört köş e veya çok kö ş eli kale çı kı ntı sı . telleri germeye yarayan mandal. * Tel ve bitkisel halatları n pus (2. * Zodyak üzerinde yer alan on iki takı m yı ldı za verilen ortak ad. O ğ lak. burgulanma * Burgulanmak iş i. burgu ile delinmek. Akrep. ucu sivri ve helis biçiminde demir alet. Kova. delik açmak. tirbuş on. burcumak * Güzel koku yaymak. pek güzel. burç * Kale duvarlar ı ndan daha yüksek. * Baklagillerden. * Tı pa çekmeye yarayan. yivli. Terazi. kargacı k burgac ı k. burgulanmak * Burgulamak iş ine konu olmak. burdurmak * Burmak iş ini yaptı rmak. girdap. burgulama * Burgulamak iş i. burgacı k * Bkz. * Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takı lı sarma. * Yerin orta ve derin katmanları na inebilmeyi sağ layan delici alet. * Ökse otu. * Telli sazlarda. burgaç burgata burgu * Anafor. Balı k) e ş it aral ı klarla da ğ ı tı ld ı ğ ı ku ş ak. burç burçak burçlar ku ş ağ ı * Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiğ i ve üzerinde on iki burçun (Koç. İ kizler. keskin. burdurma * Burdurmak iş i. \343 Zodyak. yuvarlak. Aslan. burgulamak * Burgu ile delmek.

* Vücuttaki organlardan biri birdenbire kendi eklemi üzerinde dönmek. * Burgulanmamı ş olan. burhan * Kanı t. * Sarı ğ ı burma tatlı sı nı n bir adı . * Musluk. * Eğ rilmek için bükülmüş yün. burjuvaca * Burjuva gibi. * Hadı m etme. kent soyluluk. * Üzücü. * Belgit. üzmek. * Orta sı nı ftan olan kimse. * Yaş iken burularak kurutulan ot. * Üzüntü duymak. * Kuru incir. * Acı vermek. burkmak * Burarak çevirmek. burjuvaya yakı ş an biçimde. burjuva edebiyatı * Orta s ı nı f halk kesimine hitap eden edebiyat. * Burkma iş ini yapan. burkulmak * Burkmak iş ine konu olmak. burkulma * Burkulmak iş i. burjuva *Ş ehirlerde yaş ayan. * Burularak yapı lmı ş bilezik. burkucu burmak . burjuval ı k * Burjuva olma durumu. * Burulmuş . * Burjuva sı nı fı . burma * Burmak iş i. kent soylu. burlesk * Sanat alanı nda ve özellikle edebiyatta rastlanan. komikliğ e dayanan bir tür. burjuvazi burkma * Burkmak iş i. * Burkulmak. i ğ diş etme.* Burgulanmı ş olan. * Bir ş eyi iki ucundan tutup ekseni çevresinde çevirerek bükmek. burularak yapı lmı ş . özel imtiyazlardan yararlanan ş ehirli. kı vrı lmı ş . burgusuz * Burgusu olmayan.

burnunu k ı rmak * birini güç durumda bı rakarak büyüklenmesini veya direni ş ini yok etmek. gururundan vazgeçmek. burnunda (veya gözünde) tütmek * çok özlemek. * Ağ za kekre tat vermek. burnu havada (veya kaf da ğ ı nda) (olmak) * çok kibirli (olmak). burnu k ı rı lmak * büyüklenemez duruma gelmek. burnu havada * kendini çok beğ enmiş (olmak). burnundan (fitil fitil) gelmek * elde ettiğ i güzel ş ey. sı kı ntı vermek. kibirli. iğ diş etmek. büyüklenmek. uzaklaş mamak. burnu büyük * kibirli. sonradan gelen üzüntüler üzerine kendisine zehir olmak. . burnu bile kanamamak * tehlikeli bir durumdan yara bere almadan kurtulmak. burnundan yakalamak * birini yönetimi altı na almak. amac ı na ulaş amamak. burnuna girmek * birine çok sokulmak. burnu sürtülmek (veya burnu sürtmek) * sı kı ntı çektikten sonra daha önce be ğ enmediğ i bir durumu kabul etmek. burnu yere dü ş se almaz * kendini beğ enmi ş . burnunu çekmek * sümüğ ünü çekmek. * umduğ unu bulamamak. burnaz *İ ri ve uzun burunlu. çok huysuz olmak. * (mide. burnu büyümek * kibirlenmek. kaçamak bulamayacağ ı duruma getirmek. bağ ı rsak) Sancı mak. burnundan düş en bin parça olmak * çok ası k suratlı olmak. * Üzmek. burnundan ayr ı lmamak * yanı ndan gitmemek.* Hadı m etmek. burnundan solumak * çok öfkelenmiş olmak. burnundan k ı l aldı rmamak * kendisine hiç söz söyletmemek.

burukça * Tadı biraz buruk olan. * Bu amaçla vakfedilmiş paran ı n veya mal ı n geliri. burnunun dikine (veya do ğ rusuna) gitmek * öğ üt dinlemeyerek kendi bildiğ i gibi davranmak. burnunun dibi * çok yakı nı . * Burs alan. * Burs almayan. buruntu. bursu olmayan. * Alı narak küskünlük gösteren. burnunun dire ğ i kı rı lmak * çok pis bir koku duyarak tedirgin olmak. * Uygun olmayan ş artlar sonucu dönerek büyüyen ağ acı n kerestesi. buruk * Burulmuş olan. burs * Bir öğ rencinin öğ renimini yapması veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü art ı rması için belli bir süre devlet veya özel kuruluş larca. kibirlenmek. buruk buruk * Buruk bir biçimde. burukla ş ma . çalı lı k yer.burnunu s ı ksan canı çı kacak * çok zayı f ve güçsüz kimseler için kullanı lı r. burnunun ucunu görmemek * çok sarhoş olmak. çok üzülmek. burnunun dire ğ i sı zlamak * (maddî veya manevî) çok acı duymak. bursu olan. gücenmiş (kimse). burnunun ucundan ötesini (veya ilerisini) görmemek * kı t dü ş ünceli olmak. iyice yaklaş mak. * Taş lı k. burnunun yeli harman savurmak * büyüklenmek. burnunun dibine sokulmak * çok yaklaş mak. ödenen aylı k para. burnunu sokmak * gerekmediğ i hâlde her iş e karı ş mak. burslu burssuz burtlak buru * Sancı . * Tadı kekre olan. * çok öfkelenmek.

burun otu * Burna çekilen tütün. enfiye. gücenmiş lik. burun ş iş irmek * kibirlenmek. buruksu burulma burulma dayan ı mı * Elyafı nı bükerek kı rmaya çalı ş an kuvvete karş ı ağ acı n gösterdiğ i direnç. burukluk * Buruk olma durumu. * Sancı mak. burum burum * Burulmak fiili ile birlikte "çok fazla burulmak" anlamı nda kullanı lı r. burun k ı vı rmak * önem vermemek. burun buruna * Birbirine çok yakı n ve yüz yüze. iki delikli koklama ve solunum organ ı . burun perdesi * Burun boş luğ unu ikiye ayı ran bölme. beğ enmemek. gücenmek. . kekrelik. burun bükmek * beğ enmemek. * Bazı ş eylerin ön ve sivri bölümü. burun deli ğ i * Burnun iki boş luğ undan her biri. küçümsemek. çı kı nt ı lı . burun kanad ı * Burun deliğ inin yan tarafı ndaki kabarı k bölüm. * Kibir. özellikle yüksek ve dağ lı k kı yı larda. * Karanı n. birbirlerine çok yaklaş mak. burun boş luklar ı * Burun deliklerinden yukarı doğ ru açı lan. büyüklenme. türlü biçimlerde denize uzanmı ş bölümü. * karş ı sı nda hissetmek. burulmak * Ekseni çevresinde döndürülmek. burun * Alı nla üst dudak arası nda bulunan. mukozayla kaplı boş luklar. önem vermemek. * Alı narak küskünlük göstermek. * Buruğ a benzer. buruk gibi. * Küskünlük. ağ rı mak. * Burulmak iş i. burun buruna gelmek * beklenmedik bir anda karş ı la ş mak.* Buruklaş mak i ş i veya durumu. burukla ş mak * Buruk durum almak.

burunlu * Herhangi bir biçimde burnu olan. * (ağ ı zda) Kekrelik duymak. düzgünlüğ ü kalmamı ş buruş mu ş olan. * Çı kı ntı sı olan. burunduruk * Hayvanları nallarken ı sı rmaması için dudakları nı kı stı rmaya yarayan k ı skaç. buru ş mak * Düzgünlüğ ü bozulmak. burunsak * Hayvan yavrusunun anası ndan süt emmesini önlemek için burnuna geçirilen baş lı k. buru ş turmak * Buruş uk duruma getirmek. Burundili * Burindi halkı ndan olan (kimse). sancı . bağ ı rsak bozuklu ğ u. pek düzgün olmayan. yavaş a. * Kendini beğ enmiş . hoş lanmamak. * Burunsak. buru ş ukça * Biraz buruş uk olan. * Tiksinmek. buru ş ukluk * Buruş uk olma durumu. üzerinde kı rı ş ı k ve katlamalar olmak. buru ş buruş * Çok buruş mu ş . a ş ağ ı lamak.burun yapmak * üstünlük taslamak. buru ş ma * Buruş mak i ş i. burunlamak * Dı ş lamak. * Ciltte oluş muş kı rı ş ı k. kibirli. buru ş turma * Buruş turmak i ş i. buruntu * Buru. * Hayvanları n burunlar ı na geçirilen ip. burunluk burunsal ı k * Burunsak. onurlu. buru ş uksuz * Buruş uğ u olmayan. busbulanı k . buru ş uk * Gerginliğ i.

* Geçersizlik. * Butik iş leten kimse. * Uzunluk. buselik * Klâsik Türk müzi ğ inde on üç basit makamdan biri. * Soğ uktan donarak ölmek. butafor * Oyun için gerekli sahne eş yası . buse * Öpücük. buyma buymak * Buymak iş i. butaforcu * Oyun için gerekli sahne eş yası nı yapan uzman. * Çalı ş tı rmaya yarayan dü ğ me. buton buydurmak * Dondurmak. etli bölümü. buselikaş iran * Klâsik Türk müziğ inde birle ş ik bir makam. busines klas *İ ş lik orun. butik butikçi butikçilik * Butik iş letme iş i.* Çok bulanı k. öpme. öpüş . buut * Boyut. buyot buyru ğ u altı na girmek * bir kimse baş ka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak. but * Vücudun kalça ile diz arası ndaki bölümü. buyruk . * Yanlı ş lı k. hükümsüzlük. * Çok üş ümek. butlan * Batı l olma durumu. haksı zl ı k. bacaklar ı nı n gövdeye biti ş ik olan dolgun. çok üş ütmek. * Giyim ve süs eş yası satı lan dükkân. * Yatakta ı sı nmak için kullanı lan s ı cak su torbas ı . * Hayvanları n.

buyurganl ı k * Buyurgan olma durumu. * Gelmek. emir. buyruk kulu * Emir kulu. * Egemenlik. emretmek. buyurun cenaze namaz ı na! * hiç beklenmedik kötü bir durum karş ı sı nda. ferman. buyrulma * Buyrulmak iş i. buz alanı * Buzla. emreden (kimse). buyurucu * Buyruk. buyrulmak * Buyurmak iş i yapı lmak. beylerbeyi gibi yüksek devlet görevlilerince yazı lan buyruk. * söyleyiniz. buyuru * Buyruk. * 'Etmek. buyurmak * Bir ş eyin yap ı lmas ı nı veya yapı lmamas ı nı kesin olarak söylemek. emrediniz. ş aka yollu üzüntü anlat ı r. sözünüzü tekrarlar mı sı nı z?. *İ rade. * Buyurun anlamı nda bir hitap sözü. buyurma * Buyurmak iş i. buyrultu * Sadrazam. geçmek. vezir. * Çok soğ uk bir etki uyandı ran ş ey veya kimseleri anlatmak için kullan ı lı r. emir veren. buyurgan * Sı k sı k buyruk veren. buz * Donarak katı duruma gelmi ş su.* Belirli bir davranı ş ta bulunmaya zorlay ı cı söz. gitmek. * Almak. girmek. demek. buz bağ lamak . buyur? * anlamadı m. buyrukçu * Buyuran. düş üncesini bildirmek. emir. buyur buyur etmek * "buyurun" diyerek konuğ u saygı ile içeri almak veya sofraya çağ ı rmak. * Söylemek. buyruk verir gibi konuş an. eylemek' anlamı nda yardı mcı fiil olarak kullanı lı r.

* çok üş ümek. arkası ve yanları dik. çember biçimli çukurluk. donmak. buz torbası * Tedavi amacı yla kullanı lan ve içinde buz parçaları bulunan plâstik bir torba. buz tutmak * (sı vı için) üstünde buz oluş mak. arzu edilmeyen. buza ğ ı lamak * (sı ğ ı r için) Yavrulamak. * bir kimseye etki yapmayan sözler söylemek. buzcu * Buz satan kimse. *ş aş ı lacak. buz kesilmek * buz gibi soğ umak. aysberg. * (kötü nitelikler için) kesin bir gerçeğ i belirtir. önü aç ı k.* (sı vı lar için) yüzeyi donmak. üzülecek bir durum karş ı sı nda donakalmak. buza ğ ı la ş mak * Buzağ ı durumuna gelmek. buza ğ ı lı * Buzağ ı sı olan. buz duvarı * Samimî olmamaktan ortaya çı kan. . buzla kaplanmak. buza ğ ı lama * Buzağ ı lamak iş i. buz yala ğ ı * Yüksek dağ larda kalı cı kar ve buzulun birlikte oluş turduğ u. etkisi çok az olacak bir iş yapmak. buz kesmek * çok üş ümek. buza ğ ı * Sütten kesilmemiş sı ğ ı r yavrusu. buz dağ ı * Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akı nt ı larla yer değ iş tiren büyük buz parças ı . buza ğ ı la ş ma * Buzağ ı la ş mak iş i. buza ğ ı sı z * Buzağ ı sı olmayan. buz gibi * çok soğ uk. arada soğ ukluk yaratan durum. buz kalı bı * Suyun belli biçimlerde donması nı sa ğ layan özel kap. * (et için) temiz ve yağ lı . buz durumuna gelmek. buz üstüne yaz ı yazmak * süresi.

buzla soğ utulan kap veya dolap. saydam olmayan. defroster. * Buzdolabı nı n içinde buz yapan bölme. buzkı ran * Donmuş deniz. * Buğ ulanmı ş gibi olan. glâsyolojist. buzları kı rarak yol açmak için yapı lmı ş gemi. buzla ş mak * Buz durumuna gelmek. bankiz. buzla ş ma * Buzlaş mak iş i. buzdolabı * Yiyecek ve içecek gibi ş eyleri soğ uk olarak saklamaya yarayan. buzla * Deniz suyunun donması yla kutup bölgelerinde oluş an buz alanı . buzlanma * Buzlanmak iş i. * Bağ lamaya benzer. bozuk düzen çalı nan bir Yunan çalgı sı . * Buzu çözen. buz ba ğ lamı ş olan. buzlu cam * Saydamlı ğ ı giderilmiş cam. içine buz katı larak soğ utulmu ş . buzlanmak * Buzla kaplanmak.buzculuk buzçözer * Buzcunun iş i veya mesle ğ i. dargı nlı k. cumudiye. buzlu ğ an buzluk * Üzerinde buz eksik olmayan yüksek dağ tepesi. buzul bilimci * Buzul bilimi uzmanı . . * Yiyecek ve içecekleri soğ utarak saklamak için kullanı lan. * Televizyon ekranı . motorla çalı ş an dolap. * aradaki soğ ukluk. donmayı önleyen alet. buzlar çözülmek * buzlar erimeye ve kı rı lmaya baş lamak. * Soğ uk hava deposu. göl veya ı rmaklarda ulaş ı mı öteki gemilere kolaylaş tı rmakta kullanı lan. buz tutmak. gerginlik ortadan kalkmak. buzuki buzul * Kutup bölgelerinde veya dağ baş ları nda aş ağ ı ya doğ ru ağ ı r ağ ı r yer de ğ iş tiren büyük kar ve buz kütlesi. buzlu * Buz tutmuş . buzhane * Buz yapı lan yer. aysfild. * Buz içinde tutularak.

buzullu buzulsuz bücür * Buzulu olan. * Buzulu olmayan. yiyecek türü ş eylerin sat ı lı p tüketildiğ i yer. buzul taş * Buzulları n ta ş ı yı p biriktirdikleri. buzulla ş mak * Buzul durumuna gelmek. altı na rastlayan bölümü erimekten koruyan ve böylece buzdan bir ayak üzerinde kalan kütle. büfeci * Büfe iş leten kimse. buzulla ş ma * Buzul durumuna gelme.buzul bilimi * Fizikî coğ rafyanı n buzulları ve yeryüzündeki iş levlerini konu alan bölümü. moren. buzul seli * Buzulun erimesiyle oluş an sel. * Geçmiş çağ larda ve ş imdi geniş veya dar bir bölgenin buzullarla örtülmesi olayı . buzul kaynağ ı * Buzulun eriyerek topra ğ ı n altı na inen suyunu dı ş arı ya veren kaynak. * Toplantı larda yiyecek ve içeceklerin konuldu ğ u masa. buzul dönemi * Buzulları n yayı ld ı ğ ı dördüncü zaman. pleistosen. yeryüzünün bugünkünden daha büyük bölgelerinin buzullarla örtülü bulunduğ u dönemi. bücürleş me * Bücürleş mek iş i. * Bkz. *İ çki. bodur (kimse). buzul kar * Bir buzulun oluş ması nda temel olan katı laş mı ş kar kümesi. bücürlük Büdü büfe *İ çine sofra tak ı mları nı n kondu ğ u dolap. * Ufak tefek ve kı sa boylu. buzul çağ ı * Dördüncü zamanı n. üzerleri çok kez parı ltı lı veya çizikli ta ş lar. glâsyoloji. buzul masası * Çevresindeki buzlar erirken. Edi ile Büdü. bücürleş mek * Bücür duruma gelmek. * Bücür olma durumu. .

kı vrı m kı vrı m. eğ ri büğ rü. * Suyu önüne bent yaparak toplamak. perdeli veya pistonlu müzik araçları nı n ad ı . bükme * Bükmek iş i. büğ elek büğ eme büğ emek büğ et * Büve. alto büğ lü. * Oynak kemikleri arası ndaki açı ları daraltan kasları n genel adı . * Eğ mek. kı vrı lmı ş ş eylerin oluş turduğ u kat. viraj. bariton büğ lü olarak dört türü bulunan. soprano büğ lü. açan kar ş ı tı . * Kara çalma. * Akarsu kı yı ları ndaki verimli tarlalar.büfecilik Bügdüz büğ e * Büfe iş letme iş i. * Büve. * Bükülmüş kaytan veya iplik. * Akarsu kı yı ları ndaki verimli tarlalar. * Su birikintisi. * Birkaç tel ipliğ i burarak sarmak. * Dönemeç. * Dönemeç. büğ rü bühtan * Bkz. gölcük. büğ lü * Küçük büğ lü. bük. iftira etmek. büklüm büklüm * Çok büklümlü. bühtan etmek * kara çalmak. iftira. * Sertçe çevirmek. * Vücudun bir bölümünü yanı ndaki bölüm üzerine k ı vı rma. bakı rdan. kı vı rmak. bük * Ovada veya dere kı yı sı nda çalı ve diken topluluğ u. * Büğ emek iş i. büken büklük büklüm * Bükülmüş . * Böğ ürtlen. * Oğ uz Türklerinin 24 boyundan biri. bükmek .

* Bükünlü. bükümü olmayan. bükülüş * Bükülmek iş i veya biçimi. * Bir ş eyin bükülmüş yeri. içinde veya sonunda türlü değ iş ikliklerin olması . bükünlü * Türetmede ve çekimde kelime kökleri değ iş ikliğ e uğ rayan (dil). bükücülük * Bükücünün iş i veya mesleğ i. insirafî. büktürme * Büktürmek iş i. bükülü * Bükülmüş olan. bükümü olan. yün vb. ş iir gibi. bükünlü dil * Gramer görevleri ve yapı bakı mı ndan kelime köklerini değ iş tiren dil: Arapça fail. kı vrı m. * Bükülmüş olan. bükük bükülgen * Kolay eğ ilip bükülen. katlanmak. * (iplik için) Eğ rilmek. ş air. bükülme * Bükülmek iş i. bükülgenlik * Bükülgen olma durumu. * Döndürmek. bükülmek * Bükmek iş ine konu olmak. * (iplik. * Bükülmüş . bükümlü bükümsüz * Bükülmemiş olan. * Yönelmek. fiil. kelime köklerinin ba ş ı nda. * Eğ ilmek. bükünme . kat. insiraf. kı vı rtmak. bükün * Gramer görevleri ve yapı bakı mı ndan. için) Bir defada eğ rilmiş ip miktarı . eğ ilmi ş olan. büküm * Bükmek iş i. büktürmek * Bükmek iş ini yapt ı rmak.* Katlamak. bükücü * Ağ aç veya kontraplâkları kalı pla veya elle bükerek ş ekil veren kimse.

bülbül gibi ş akı mak * güzel sesle. yine de yurdunu özler. * Dönemeç. bülbül gibi konuş turmak (veya söyletmek) * itiraf ettirmek. bükünmek * Kı vrı lmak. sesinin güzelli ğ i ile tanı nmı ş olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos). bülbülkona ğ ı * Bir tür hamur tatlı sı . * Sesi çok güzel olan kimse. bülbül gibi konu ş mak (veya okumak) * kolaylı kla konu ş mak. okumak. * Dergi. bülbül gibi söylemek * hiçbir ş ey saklamadan bildiklerini söylemek. . bülbül kesilmek * bir etki veya baskı altı nda çokça konuş mak. bülbülleş mek * Bülbül gibi ötmek veya ş akı mak.* Bükünmek iş i. bülbül gibi bilmek * çok iyi öğ renmiş olmak. * Ağ rı dan. bülbülün çektiğ i dili belâsı * ilerisi düş ünülmeden söylenen söz insanı n baş ı na dert açabilir. bükü ş bülbül * Karatavukgillerden. büküntü * Bükme sonucu oluş an biçim veya iz. bülbülü altı n kafese koymuş lar. * Bağ ı rsakta olan a ğ rı . itiraf etmek. * Bükmek iş i veya biçimi. neş eyle konuş mak. bülbül çana ğ ı * Çok ufak (kâse). "ah vatanı m" demi ş * kiş i. bülten * Özel veya resmî kurum ve kuruluş lar veya yetkili kiş ilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayı mlanan duyuru. bükülmek. sancı dan k ı vranmak. bülbülleş me * Bülbülleş mek i ş i. bülbülyuvası * Daire biçiminde. ortası çukur ve bu çukur yere piş tikten sonra dövülmüş Antep fı stı ğ ı konulan bir tür hamur tatlı sı . viraj. yurdu dı ş ı nda ne kadar zengin olursa olsun.

bünyece bürgü bürgülü büro * Çalı ş ma odası . * Ham ipekten dokunan bir tür iç çamaş ı rı kumaş ı . * Yapı . örtmek. katlanmı ş olan ş ey. kaplamak. ş ube. * Bürgüsü olan. * Bünye olarak. * Bürülmüş . * Bölüm. * Atkı . bürokrasi * Kı rtasiyecilik. * Kamu yönetimi. basmak. * Kamu yönetimi ile ilgili. bürudet bürük * Duvak. * Yazı masası . bürülü bürüm * Bürünmüş . * Soğ ukluk. güçlü etkilemek. * Danı ş ma ve yazı iş lerinin yürütüldü ğ ü iş yeri. bürüme * Bürümek iş i. bürümek * Sarmak. * Çok. istilâ etmek. bürünme . * Baş örtüsü. * Kı rtasiyeci. dürülmüş . bürokratik * Kı rtasiyecilikle ilgili. kuruluş . bürümcük * Ham ipekten dokunmuş giysi kumaş ı . bünye bakı mı ndan. *İ nce perde. bürümcek * Koza gibi yumaklanmı ş ş ey. yaz ı hane. bürokrat * Devlet dairesinde çalı ş an görevli.bünye * Vücut yapı sı . * Çarş af.

* Bir görünü ş e girmek. * Devlet ve öteki kuruluş veya topluluklar ı n belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen. bütüncü ekonomi . bütçe * Devletin. temelli. bürünmek * Bürümek iş ine konu olmak. pirinç. tamlı k. büryan * Bkz. tamamı yla. bir kuruluş un. * Çok sayı daki varlı k ve nesnelerin hepsi. büten bütün * Olefin grubundan C4H8 formülünde iki hidrokarbonun adı . tamamı yla. göğ sü. * Sarı nmak. biryancı . yakı t olarak yararlanı lan HC formülündeki hidrokarbür gaz ı . biryan. bütün bütüne * Bütün olarak. bütünü. * Heykeltı raş lı kta ba ş ı . büsbütün *İ yiden iyiye. bazen de omuzları içine alan sanat ürünü. bütçe yı lı * Bir bütçenin uygulanmaya ba ş lad ı ğ ı günden ertesi y ı l aynı güne kadar geçen süre. bütan * Metal bidonlar içinde az bir bası nç altı nda s ı vı laş an. domates. bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladı ğ ı gelir ve giderlerini tür ve ayrı ntı ları yla gösteren çizelge. bütçe açı ğ ı * Bütçede belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması durumu. * Eksiksiz. büst * Vücudun. bütçelemek * Bütçe yapmak veya hazı rlamak. bozukluk olmayan (para). onaylayan ve bu iş lemlerin yapı lmas ı na izin veren kanun veya karar. tam. büryancı * Bkz. * Parçalanmamı ş . soğ an. büryan pilâv ı * Kemiksiz koyun eti. omuzlarla birlikte göğ üsten yukar ı bölümü. baharat ve yağ karı ş ı mı yla fı rı nda piş irilen bir pilâv türü. örtünmek. bütün bütün * Büsbütün. * Ufaklı k. * Birlik.* Bürünmek iş i. bütçeleme * Bütçelemek iş i. tamamen. iyice.

bütünletmek * Bütün durumuna getirmek. bütünlemeli * Bütünleme sı navı na girmesi gereken (öğ renci). total. mütemmim. * Ufak. tamamlamak. bozuk paraları büyük para durumuna getirmek. bütünle ş me * Bütünleş mek iş i. bütünle ş mek * Bütün duruma gelmek. bütünleme * Bütünlemek iş i. tamamlanmak. tek parça durumuna getirme. ikmal edilmek. ikmal. bütünlemek * Eksiksiz duruma getirmek. * Bütünleme sı navı . tamamlatmak. ikmale kalmak. bütün. bütünleme s ı navı *İ lk ve orta dereceli okullarla üniversite ve yüksek okullarda bütünlemeye kalan öğ renciler için genellikle yaz tatili veya dönem sonunda açı lan sı nav. . ikmal imtihan ı . makro ekonomi. bütünletme * Bütünletmek iş i. tamamlama. bütüncüllük * Bütüncül olma durumu. bütünleyici * Bütünleme iş ini yapan. bütünler aç ı * Ölçülerinin toplamı nı 180° ye ç ı karan açı lardan her biri. bütünler * Bütün durumuna getiren veya bütün durumuna getirmek için eklenen. bütünle ilgili. bütünlenme * Bütünlenmek iş i veya durumu. bütünlenmek * Bütünlemek iş ine konu olmak. * Bütün niteliğ inde olan. mütemmim.* Ekonominin bütün alanları nı kapsayan yapı ve olu ş um. bütüncül * Totaliter. bütünlük bütünsel * Bütün olma durumu. bütünlemeye kalmak * bir öğ renci yarı yı l veya öğ retim yı lı sonunda bir veya birden çok dersten bir kez daha sı nava girmek üzere baş arı sı zlı ğ a uğ ramak. bütünleyen * Bütün durumuna getiren.

büyük aile .bütünsellik * Bütün olma durumu. büyük abdest * Dı ş kı . sihirbazlı k. füsun. büyük gibi. afsun. ortalamayı aş an. büyüğ e yak ı n. büyü yapmak * büyü yolu ile etki altı na almaya veya ald ı rmaya çal ı ş mak. büyüğ ümsü * Büyüğ e yak ı ş ı r. büvelek büvet büvet * (istasyon. * Üstün niteliğ i olan. büyük (söz) söylemek * yapacağ ı bir ş ey hakk ı nda kesin konuş arak övünmek. * Karş ı durulmaz güçlü etki. sihirbaz. benzerlerinden daha fazla olan. tiyatro. büyük * (somut nesneler için) Boyutları . * Niceliğ i çok olan. * (soyut kavramlar için) Çok. kaka. Büğ et. * Önemli. * Biraz büyük. küçük karş ı tı . büve bovis). * Yetiş kin. büyücek büyücü * Büyü yapan kimse. ba ğ ı . büyüklere özgü. * Çevresindekileri çabuk ve güçlü olarak etkileyen kimse. büyücülük * Büyücünün yaptı ğ ı iş . belli bir yaş a gelmi ş . büyük abdesti gelmek * göden bağ ı rsağ ı nı bo ş altma gerekliğ ini duymak. * Bkz. onları n kan ı nı emen. büyü bozmak * yapı lmı ş bir büyüyü etkisiz duruma getirmek. büyü * Tabiat kanunları na ayk ı rı sonuçlar elde etmek iddiası nda olanları n baş vurdukları gizli iş lem ve davranı ş lara verilen genel ad. sihir. büyü bozulmak * yapı lmı ş bir büyü etkisiz duruma getirilmek. * Daha çok sı ğ ı rlara sald ı ran. vı zı ltı ları yla tedirginlik yaratan sokucu sinek (Hypoderma * Büve. sinema gibi yerlerde) Yiyecek ve içecek sat ı lan küçük büfe.

büyük elçi * Üstün aş amalı elçi. büyük baba * Annenin veya baban ı n babası .* Büyük baba. büyük lâf etmek * Bkz. büyük söz söylemek. özel biçimli harf. büyük bal ı k küçük bal ı ğ ı yutar * güçlüler. büyük ba ş ı n derdi büyük olur * büyük iş lerin baş ı nda bulunanları n karş ı la ş aca ğ ı güçlükler de çoktur. güçsüzleri ezer. büyük anne * Annenin veya babanı n annesi. gelinlerinden ve çocuklar ı ndan oluş an aile. büyük ana * Büyük anne. büyük defter * Ticarî bir kuruluş un aylı k ve bilânço hesapları nı gösteren defter. büyük kan dolaş ı mı * Kalbin sürekli kası lı p gevş emesiyle kan ve lenfin vücudun büyük bölümünü dolaş mas ı . büyük çember * Bir kürenin merkezinden geçen bir düzlemde ara kesiti olan çember. * Büyük elçinin makamı . büyük kalori * 1 atmosfer bası nç altı nda 1 kg suyun sı cakl ı ğ ı nı 14. kilokalori. büyük görmek (bilmek veya tutmak) * kendini veya baş kası nı olduğ undan üstün saymak. nine.50 C ye ç ı karmak için gereken ı sı miktarı . büyük atardamar * Kalbin kası lması ile kar ı ncı klardaki kanı bütün vücuda ta ş ı yan ana atardamar.50 C den 15. büyük amiral * Bazı ülkelerde kara ordusunda mareş ale denk say ı lan donanma subaylar ı nı n en yüksek aş aması ndaki amiral. büyük dalga * (radyo yayı nı için) Uzun dalga. majüskül. büyük harf * Özel adlarla cümle baş ları gibi yerlerde kullanı lan ve büyük yazı lan. dede. büyük elçilik * Büyük elçi olma durumu. büyük boy * Normal ölçülerden daha büyük. büyük anne ile bunları n evli o ğ ulları ndan. yüceltmek. . büyük han ı m * Yaş lı kadı n.

denizcilik gibi. büyük mağ aza * Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satı ş a sunulduğ u yer. tersi bir durumun baş a gelmemesi dileğ ini belirtir. büyükbaş * Sı ğ ı r. ö. küçükle küçük olmak * her yaş ve durumdaki kiş ilere kar ş ı dostça. büyük peder * Büyük baba. cemaziyülevvel. büyük para * Çok para. i. büyük ünlü uyumu * Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde kalı n bir ünlü varsa. büyük önerme * Tası mı n öncüllerinden büyük olanı . Büyükayı * Kuzey yarı m kürede yedi yı ld ı zdan oluş muş tak ı m yı ldı z.büyük lokma ye büyük söyleme * baş aramayacağ ı n. büyük ünlü uyumu. büyük sesli uyumu * Kelimede kalı n ünlülerden (a. büyük mevlit ayı * Ay takviminin üçüncü ayı . Dübbüekber. ı . Yedigir. büyük tövbe ayı * Ay takvimin beş inci ay ı . ince bir ünlü varsa sonraki hecelerin de ince ünlülerle sürüp gitmesi kuralı : Çocuklaş mak. * Oldukça önemli. manda gibi hayvanları n niteliğ ini belirtmek için kullanı lı r. büyük yemin etmek * bir ş eyi yapmamak konusunda en kutsal ş eyler üzerine ant içmek. büyükçe * Biraz büyük. o. majör. * büyük bir tehlikeyi göze alarak bir iş e giriş mek. dede. rebiyülevvel. sonuçlandı ramayacağ ı n bir konuda kesin sözler söyleme. u) sonra kalı n. büyük tansiyon * Kan bası ncı nı n yüksek olması . büyük sözüme tövbe! * bir konuda çok kesin konuş uldu ğ unda. büyüklenme . ince ünlülerden (e. büyük oynamak * çok para koyarak kumar oynamak. arkadaş ça davranmak. büyükle büyük. büyük terim * Kapsamı daha geniş olan son uç önermesinin yüklemi görevini taş ı yan terim. büyük ş ehir * Ana kent. ü) sonra ince ünlülerin gelmesi kural ı . ondan sonra gelen bütün hecelerin kalı n ünlülerle.

büyüleyiş . büyüklük taslamak. büyükten büyü ğ e * mirası n önce büyüğ e. büyüleniş * Büyülenmek iş i veya biçimi.* Kendini büyük gösterme. birini kendine bağ lamak. megalomani. büyüklük * Büyük olma durumu. büyüklenmek * Kendini büyük göstermek. büyüleme * Büyülemek iş i. çekici niteliğ i olan. ululuk. büyülenme * Büyülenmek iş i. büyükseme * Büyüksemek iş i. teshir etmek. büyüklük göstermek * gönül ululuğ u göstermek. büyüklük taslamak * kendini üstün görmeye çalı ş mak. * Etkisi alt ı na almak. büyüklerin ellerinden. böbürlenmek. kibirlenmek. büyümüş e benzer. o ölünce kalanları n en büyüğ üne geçmesi kuralı . büyüklü küçüklü * Büyük küçük hepsi bir arada. gösterme hastalı ğ ı . büyülemek * Büyü ile etki altı na almak. büyüksemek * Büyük olduğ unu kabul etmek. kibir. * Büyüklere yaraş ı r bağ ı ş layı cı davran ı ş . küçüklerin gözlerinden öpmek * sevgi ve saygı göstermek. büyülenmek * Büyülemek iş ine konu olmak. büyüleyici * Etkileyen. büyüklük hastalı ğ ı * Kendini olduğ undan daha büyük ve önemli görme. ekber evlât hakkı . büyüleyici özellik * Sürekli büyüleyici ve etkileyici olma. büyüklük satmak * gururlanı p üstünlük taslamak. büyüksü * Büyük gibi.

büyümü ş de küçülmüş * (çocuk için) konuş ması ve davranı ş lar ı yaş ı na uymayan. büyülteç * Fotoğ raf ve resim büyültmeye. ş iddeti artmak. büyütmek * Büyük duruma getirmek. irileş mek. bakmak. * Artmak. büyüsel büyüteç * Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaş tı rı cı mercek. büyüme * Büyümek iş i. * Önem ve değ er kazanmak. * Uzakta duran cisimlere dürbün veya benzeri bir araçla bakı ldı ğ ı nda cismi gören açı nı n çı plak gözle bakı ld ı ğ ı zamanki açı ya oran ı . * Organizmanı n bütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutlar ı n artması . büyütülmek * Büyütmek iş i yap ı lmak. büyütürlük * Büyü ile ilgili olan. geniş letmek. pertavs ı z. * Yetiş mek. güçlenmek. harita gibi ş eyler için) Daha büyük örneğ ini yapmak. büyültmek * Bir ş eyi büyük duruma getirmek. * Abartmak. * Büyü gücü olan. boyutlar artmak. büyütmek. büyütülme * Büyütülmek iş i. sihirli. mübalâğ a etmek. agrandisman. büyüklerinki gibi olan. * Yetiş tirmek. büyülü * Kendisine büyü yapı lmı ş (kimse). eskisinden büyük duruma gelmek. * Fotoğ raf ve resimlere boyut kazandı rma iş lemi. * Yaş ı artmak. yaş lanmak.* Büyülemek iş i veya biçimi. büyültme * Büyültmek iş i. büyütken doku * Sürgen doku. * Abartmak. büyültüp basmaya yarayan aygı t. agrandisor. * Geniş lemek. büyütme * Büyütmek iş i. * Birisi tarafı ndan yetiş tirilmiş kimse. * Sayı ca artmak. büyümek * Organizmanı n bütününde veya bu bütünün bir bölümünde. . * (resim.

torba vb. büyüye kapı lmak (veya tutulmak) * yapı lan büyünün etkisinde kalmak. büzdürmek * Büzmek. * Ağ zı büzülerek kapatı lan (kese. büzgülü * Büzgüsü olan. büzme * Büzmek iş i. * Kapatmak. anüs. büzgülemek * Büzgü ş eklini vermek. kafadar. büz * Künk. * Buruş turarak. s ı kı ş tı rarak veya kı vrı m yaparak bir ş eyin alan ı nı ve hacmini küçültmek. büzgüleme * Büzgülemek iş ini yapmak. * Toplanarak büzülmüş . dedikodu yapı lmas ı na engel olmak. bir kenara çekilmek. büyütüş * Büyütmek iş i veya biçimi.* Aş ı rı laş tı rma. * Dikiş te kumaş ı n bir ucundan istenilen yere kadar geçirilen bir ipliğ in çekilmesi ile olu ş an. büyüyü ş * Büyümek iş i veya biçimi. büzülmek * Büzmek i ş i yapı lmak. soğ uk gibi etkenlerle bir kenara sinmek. büzmek büzük büzükta ş * Kafa dengi arkadaş . * Büzmek iş ini birine yaptı rmak. * Kalı n bağ ı rsağ ı n sona erdiğ i yer. büzülme * Büzülmek iş i. büzgen büzgü * Kası larak vücuttaki herhangi bir deliğ i açan veya kapayan çember biçimindeki kasları n genel adı . * Yüreklilik. * Korku. ş aş kı nlı k. büzdürme * Büzdürmek iş i. büzgüsüz * Büzgüsü olmayan. bir ş eyin o kimsenin çekiciliğ inden kurtulamamak. cesaret. .). küçük kı vrı m. büzülerek dikilmiş olan. kuma ş ı n bollu ğ unu azaltan s ı k.

açı k-ça. onca vb. -ça / -çe * Sı fatlardan küçültme sı fatları türeten ek: Sarı ş ı n-ca. -ça / -çe * Vurgusuz zarf eki: K ı sa-ca. * Romen rakamları nda 100 sayı sı nı gösterir. "bak ı mı ndan" anlamı na zarf türetir: Para-ca. bedava. "-a göre" anlam ı na zarf türetir: Onlar-ca. İ ngiliz-ce. "tarafı ndan" anlamı na zarf türetir: Bakanlı k-ça. ço ğ u kez sarı msaklı . kı rı ş mak. karş ı lı ksı z. sayı ca eş itlik bildiren zarflar türetir: Yüzy ı llar-ca. Ce adı verilen bu harf ses bilimi bak ı mı ndan ötümlü kat ı ş ı k diş . "kadar" anlam ı na zarf türetir: Bun-ca. baypas. -cac ı k / -cecik * Zarf türeten ek (vurgusuz): hemen-cecik. üstelik. dil adlar ı türetir: Alman-ca. biz-ce. cadalozla ş ma . -ca / -ce. yaş -ca vb. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde do sesini gösterir. binler-ce vb. büzülü ş * Büzülmek iş i veya biçimi. sen-ce vb. usul-cac ı k vb. ayran içine hı yar veya marul doğ ranarak yapı lan. * Bir tür ot. huysuz ve ş irret (kadı n. topluluk beraberlik anlatan zarflar türetir: Aile-ce. cac ı k cac ı k * Yoğ urt. sert-çe vb. iş tah açı cı yiyecek. büzüş ük by-pass C * Büzülerek yüzey veya hacmi küçülmüş olan. iyi-ce.diş eti ünsüzünü gösterir. kocakarı ). kı rı ş ı k. * Karbon'un kı saltması .büzülüp oturmak (kalmak) * bir kenarda çekingen bir tavı rla oturmak. Türkçe vb. * Elektrik kapasitesinin kı saltı lması . büzüş me * Büzüş mek i ş i. büzüş mek * Büzülerek alan hacmini küçültmek. * Bkz. c. mert-çe vb. -ca / -ce. aylar-ca. esmer-ce. fazladan. cabadan * Bedava olarak. hükümet-çe vb. köy-ce vb. ben-ce. para vermeden al ı nan ş ey. ev-ce. C * Türk alfabesinin üçüncü harfi. * Fazla olarak.. Rus-ça. soluk-ça. yavaş -çacı k. günler-ce. caba * Bir ş ey ödemeden. büzüş mü ş . Ca * Kalsiyum'un kı saltması . cadaloz * Çok konuş an.

ş irret. * Bitki bakı ms ı zl ı ktan yabanîleş mek. * Büyük bez veya deri torba. * Huysuz. cad ı süpürgesi * Emeçleri özellikle dal uçları ndaki kabuk altı nda sı kı bir ağ örerek çekirdekli yemiş ağ açları nı n çiçeklenmesine. caddeyi tutmak * herhangi bir sebeple bir yoldan geçiş i engellemek. gürültülü patı rtı lı . tehlikeli. ş atafatlı . cad ı gibi cad ı kazan ı * dedikodunun. * Ağ ı z kalabalı ğ ı ile bir ş eyi elde eden. cad ı lı k etmek * huysuzluk etmek. * Parmaklı k. çirkin. cad ı laş mak * (kadı n) Çirkinleş ip huysuzlaş mak. korkuluk. *Ş iîliğ in bir kolu ve bu koldan olan kimse. cadalozla ş mak * Cadaloz gibi davranmak. * Karı ş ı k. cav.* Cadalozlaş mak iş i. cadı gibi davranmak. dolay ı sı yla meyve verimine engel olan asklı mantar (Taphrina cerasi). fazla ş ı k. kapamak. uzaklaş mak. * Bu mantarı n yol açtı ğ ı bitki hastalı ğ ı . * çok becerikli. cad ı lı k * Cadı ya yakı ş ı r davranı ş . * Gösteriş li. * saçı baş ı dağ ı nı k. tı rnakları uzun ve pis kadı nlar için kullanı lı r. cad ı laş ma * Cadı la ş mak iş i. cadalozluk * Cadaloz olma durumu. cadde *Ş ehir içinde ana yol. * Çok güzel göz. cafcaf * Gösteriş . * (korkulu bir durumda) baş ı nı al ı p gitmek. cafcafl ı Caferî cağ ca ğ .ş atafat. fesadı n çok olduğ u yer. cad ı * Geceleri dolaş arak insanlara kötülük etti ğ ine inan ı lan hortlak. huysuzluk. ihtiyar kadı n.

yerinde say ı lan. caka satmak * gösteriş yapmak. bilgisiz. * gençlik.ca ğ * Lavabo. çalı m. * Dokumacı lı kta. banyo vb. * Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan. töre veya baş ka bakı mdan iş lenmesinde. * Yol yiyeceğ i. * Cahil gibi. * Yazı da bir sözün olduğ u gibi tekrarlandı ğ ı nı göstermek için alt hizası na konulan t ı rnak biçimindeki noktalama i ş areti. yap ı lı p iş lenmesine izin verilen. çözgü makinesinde çözgü ipliğ i bobinlerinin desen ve renk sı rası na göre yerleş tirildiğ i ca ğ lı k sehpa. cahile yakı ş ı r (biçimde). banyo. * Gençlik. bilgisi olmamak. genç. yerlerde atı k suyun akmas ı nı sa ğ layan zemindeki delik. cahilâne cahilce cahiliye * Araplarda Müslümanlı ktan önceki ça ğ . çalı m satmak. caize *Ş airlerin kasidelerle övdükleri büyükler tarafı ndan kendilerine verilen bah ş iş . yapı lmas ı nda sakı nca olmayan. deneysizlik ve bu yüzden iş lenen kusur. cahillik etmek * bilgisizliğ ini göstermek. fiyaka. * Cahil olma durumu. cahile yak ı ş ı r (biçimde). okumamı ş . cahil kalmak * bilgi edinememek. * Cahilce. -cak / -cek. cakac ı lı k . caka * Gösteriş . yakı ş ı k olan. * Deneysiz. cahiliyet cahillik * Cahillik. cahil * Öğ renim görmemiş . toy (delikanlı veya kı z). fiyakalı durumda olmak. * Hamam. bilgisizlik. azı k. kuzu-cak vb. toyluk. bilgisizlik. deneysizlik yüzünden kusur iş leme. kabadayı lı k. -çak / -çek * Küçültme isimleri türeten ek: Yavru-cak. uygun. duş . cakac ı * Caka yapmayı seven. toyluk. caka yapmak * gösteriş li davranmak. caiz * Din. yasa.

* Çerçevelerde camı n yerleş tirilmesi için açı lan yiv. * Aç gözlü. çeken. cam suyu . cakalanma * Caka satma. boyları 1. tamahkâr. camcı . sahte. kavak.* Cakacı olma durumu veya cakalı davranı ş . * Gözü takma olan. sı rça. Kalvenci. cam macunu * Camı yuvas ı na tutturmak ve yal ı tkanlı k sağ lamak amac ı ile kullanı lan bezir yağ ı ve üstübeç karı ş ı mı . cam çivisi * Yaklaş ı k çapları 1 mm. * Kadeh. ş effaf. cakalanmak * Caka satmak. düzme. kanatları cams ı . cam resim * Renkli camları n kesilip birbirlerine kurş un çubuklarla bağ lanması ile yapı lan süs veya resim. meş e ve gürgen ağ açları na zarar veren. * arkası görünen. cam * Soda veya potas katı lmı ş silisli kumun ateş te eritilmesiyle yapı lan sert. kayı n. * Cakası olmayan. elma. cam gibi cam göz cam kanatl ı lar * Kurtçukları .5 cm arası nda değ iş en ince ve ba ş sı z tel çivi. cansı z. * Cakası olan. calip Calvinci * Celp eden. Kalvencilik. * Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapı lmı ş . * Pencere.5-2. içki. çekici. cam evi * Cam takma iş leri yapı lan dükkân. saydam ve çabuk k ı rı lı r cisim. Calvincilik * Bkz. cakal ı cakas ı z calî * Yapmacı klı . caka ile yapı lan. cam mozaik * Renkli taş parçaları yerine cam parçalar ı ndan yapı lan mozaik. * (göz için) donuk. gösteriş li. hortumlar ı körelmi ş kelebekler familyası . * Bkz. saydam.

* At alı p satan veya yetiş tiren kimse. * Gözlük. bir veya daha çok bölüme ayı ran cam bölme. * Dört köş e yelkenleri boğ arak yüzeylerini küçültme iş i. * Yerde ve tel. ipek veya s ı rma iş lemeli bir tür kı sa yelek. vitrin. * Evin içini pencereden gözetleyen kimse. cambul cumbul * (yemek için) Çok sulu. satı lı kş eylerin sergilendiğ i camlı bölme veya yer. camcı elması * Ucundaki küçük. * Potas veya sodanı n kuvars ile eritilmesinden elde edilen. akrobatlı k. at. camekân . tehlikeli. cam yünü * Çok ince. hilecilik. akrobasi. * Göstermelik. camcı macunu * Cam ile çerçeve arası ndaki aral ı kları kapatmakta kullanı lan ve kaba üstübeçle bezir ya ğ ı ndan yap ı lan hamur. * Osmanlı Devletinde atlı olan ve savaş larda padiş ahı n önünde dü ş mana kar ş ı ilk saldı rı ya geçen birlik. bisiklet vb. a ğ acı n böceklere ve ateş e direncini artı ran renksiz cam yuvası * Cam evi.sı vı . * Bir yeri. heyecan verici gösterileri yapan kimse. hileci. dönebilen elmas parças ı ile camı çizerek kesmeye yarayan araç. * Evin içini pencereden gözetleme. * Hamamlarda soyunulan camlı yer. üzerinde dengeye dayanan. camadan vurmak * fazla rüzgâra karş ı yelkeni kasmak. cambazl ı k * Cambazı n iş i veya mesleğ i. * Ser (II). cambazhane * Cambazları n oyunları nı gösterdikleri yer. camadan ı fora etmek * bağ lar ı koyuverip kı sı lmı ş yelkeni açmak. * Usta. camcı * Cam ticaretini veya cam takmayı meslek edinmiş kimse. * Kurnazlı k. camadan * Çapraz düğ meli. camcı lı k * Cam alı p satma veya takma iş i. cambaz akrobat. camlı k. bükülebilir cam liflerinin oluş turduğ uı sı ve ses yalı tı mı nda kullanı lan madde. camadanl ı * Camadan giymiş olan. becerikli kimse. suyu bol. * Kurnaz. * At alı p satma veya yetiş tirme iş i. sergen.

camlanma * Camlanmak iş i. her ş eyi parçalay ı p dağ ı tmak. * Deniz kı yı sı na yakı n yaş ayan. camgöbe ğ i * Yeş ile çalar mavi renk. k ı rmı zı çiçekler açan bir tür k ı na çiçe ğ i (Impatiens sultan ı ). * Donmuş . bir araya getiren. * Cansı z. camlama camlamak * Cam geçirmek. kömüş . cami yı kı lmı ş . su sı ğ ı rı . * Manda. * Camlamak iş i. camia camit * Topluluk. *İ çine alan. içinde bulunduran. eti lezzetli bir tür köpek balı ğ ı (Galeius camgüzeli * Evlerde süs olarak yetiş tirilen. * Müslümanları n hep birlikte namaz k ı lmak için toplandı kları yer. ama mihrab ı yerinde * yaş land ı ğ ı hâlde güzelliğ i bozulmamı ş (kad ı n). zümre. camla ş mak * Cama benzer duruma gelmek. camla ş ma * Camlaş mak iş i. cam takmak. camekâns ı z * Camekânı olmayan.camekânl ı * Camekanı olan (yer). camlanmak * Cam takı lmak. camekânl ı kutu * Televizyon. pembe. camı çerçeveyi indirmek * etrafı kı rı p dökmek. camgöz canis). boyu bir buçuk metre kadar olan. camı z cami cami * Toplayan. * Bu renkte olan. .

takatsizlik göstermek. sevimli. can al ı cı * En önemli. camekân. caml ı k * Camlı çerçeve ile bölünmüş yer. soğ uma sı rası nda billûrlaş mayı p biçimsiz olarak kat ı la ş mı ş durumu. can baş ı na sı çramak * çok korkmak. camlatmak * Cam taktı rmak. * Güç. can acı sı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan ş iddetli acı . cams ı z can * Camı olmayan. caml ı köş k * Saraylarda veya bahçelerde soğ uktan korunmak için camla örtülmü ş oda. * Yakı nlı k duygusu belirten bir seslenme sözü. cama benzer. * Azrail. . *İ nsanı n kendi varlı ğ ı . sevilen. can arkadaş ı * Bkz. can dostu. cam geçirilmiş . * Kiş i. can atmak can baş üstüne * istenilen ş eyin büyük bir memnunlukla yap ı laca ğ ı nı anlat ı r. caml ı * Cam takı lmı ş . * Yaş ama. birey. dirlik. camı olan. can bayı lmak * iç geçmek.camlatma * Camlatmak iş i. can alacak nokta (veya yer) * bir ş eyin en önemli yeri. * Çiçek. en çarpı cı . özü. * Çok içten. hayat. camsı * Cam gibi saydam. sebze gibi bitkileri dı ş etkenlerden korumak için yapı lmı ş küçük limonluk. can al ı p can vermek * ölüm sı kı ntı sı ve acı sı içinde bunalmak. *İ nsan ve hayvanlarda yaş amayı sa ğ ladı ğ ı na ve ölümle vücuttan ayrı ldı ğ ı na inanı lan madde d ı ş ı varlı k. ş irin. salon. * Gönül. * Bektaş îlik ve Mevlevîlikte tarikat kardeş i. * Yerin içinden yüze çı kan erimi ş sı cak maddelerin.

can çeki ş mektense ölmek yeğ dir * bir iş te çeş itli sı kı ntı ve üzüntülerle kar ş ı la ş ı p olağ anüstü gayret harcamaktansa o iş ten vazgeçmek daha iyidir. içeceğ ini sağ lamak. can derdine dü ş mek * ölüm korkusuna kapı lmak. * sona ermek. kendi ba ş ı nı n kaygı sı na dü ş tüğ ü bir tehlike anı nı anlatı r. can ci ğ er olmak * birbiriyle çok yakı n arkadaş olmak. can beslemek * kaygı sı zca yiyip içip rahatı na bakmak. can dayanmamak * bir ş ey karş ı sı nda insanı n dayanı klı lı ğ ı elden gitmek. can cana. pek içten. * birbirini seven iki kiş i bir arada yalnı z olarak. can derdinde olmak * zor bir durumdan kurtulmaya çalı ş mak. candan. can ci ğ er * Çok yakı n. tükenmek. * baş kas ı nı n yiyeceğ ini. bitmek. huyları ndan vazgeçirmek mümkün değ ildir. can damarı * En önemli veya hassas nokta. can bunaltı sı * Aş ı rı üzüntü sebebiyle canı n sı kı lma. can ci ğ er kuzu sarmas ı * içli dı ş lı . can cümleden aziz * insanı n kendisi herkesten önce gelir. baş ba ş a * herkesin kendi canı nı n. pek içten (arkada ş ). can çı kmayı nca (veya çı kmadan) huy çı kmaz * insanı al ı ş kanlı klar ı ndan. bir ş eyin ya ş aması için en önemli araç. bunalma hâli. can çabası * varlı ğ ı nı kanı tlama amacı yla aş ı rı gayret. s ı kı fı kı . can dire ğ i . can damarı na basmak * bir iş in en önemli yönü üzerinde durmak. can borcunu ödemek * ölmek. can boğ azdan gelir (veya geçer) * insan yiyeceğ ine önem vererek güçlenebilir veya yemeden yaş amak mümkün de ğ ildir.can beraber * Çok sevgili. can çeki ş mek * ölmek üzere bulunmak.

can evinden vurmak * en etkileyici yönünden saldı rmak. can dostu * Pek içten dost. can havli. * En duyarlı yer. can düş manı * Aş ı rı düş manlı k güden kimse. davranı ş lar karş ı sı nda söylenir. can kayg ı sı na düş mek * her ş eyden vazgeçip sadece kendi hayatı nı koruma veya kurtarma çabas ı nda olmak. can kulağ ı * çok yakı n dost. . can havli * ölüm korkusu. can kurban * Can feda. güçlenmek. * Yüreğ in altı ndaki bölge. gücü tükenmek.. vurgulanması gereken yer. can kurban. alt ve üst kapakları arası nda dikili duran çubuk. can kalmamak * bitkin bir duruma gelmek. can kulağ ı ile dinlemek * büyük bir dikkatle dinlemek. hoş görünmek. can korkusu * Bkz. can gözdesi * Sevgili. can feda * Çok imrenilen iyi veya güzel ş eyler. can ku ş u * Ruh. s ı rdaş . can gelmek * canlanmak. can havli ile.. yürek.* Kemanı n içinde. can eri ğ i can evi * Genellikle yeş ilken yenen sert. sulu bir tür erik. can olmak * sevimli. * ölüm korkusundan doğ an güçlü bir tepki ile. can noktas ı * En önemli husus. öldürmeyi bile dü ş ünen dü ş man. can korkusu * Ölüm korkusu.

cana can katmak * yaş ama gücünü art ı rmak. can sevecek bir ş ey * hoş a gidecek bir ş ey. * canlanması na yol açmak. * üzmek. can s ı kı cı * Üzüntü yaratan. * bir kimseyi büyük zarar ve ziyana sokmak. can yakmak * zulmetmek. cana minnet saymak (veya bilmek) * bir lütuf olarak kabul etmek. * bir ş eyi çok istemek. can sa ğ lı ğ ı *İ nsanı n sağ ve sağ lı klı olması . eziyet etmek. can sohbeti *İ çtenlikle konuş an çok yakı n dostlar bir arada söyleş ip dertleş me. cana yakı nl ı k . can tahtas ı * Göğ üs kemiğ i. can yele ğ i * Bkz. acı vermek. can yolda ş ı * Yalnı zlı ktan kurtulmak için birlikte yaş anı lan (kimse vb.). can s ı kmak * bı kkı nlı k vermek. bunal ı m. üzücü.can pahası na * canı nı vererek veya tehlikeye koyarak. cana yakı n * Sevimli. cankurtaran yeleğ i. can vermek * ölmek. can pazar ı * Herkesin kendi canı nı n kaygı sı na dü ş tüğ ü ve kendini kurtarmaya çal ı ş tı ğ ı bir durum. can s ı kı ntı sı * yapı lacak bir iş olmamaktan ve hiçbir ş eyle oyalanma imkân ı bulunamadı ğ ı için duyulan tedirginlik. * ruha güç vermek. cana k ı ymak * öldürmek. cana * Sevgiliye hitap sözü.

* Korkunç. canavarlı k * Canavar gibi davranma. gönül verilmiş olan kadı n. canavar * Masallarda sözü geçen yabanî. *İ çten.* Cana yakı n olma durumu. kötü ruhlu. candan geçmek * ölmek. candanlı k * Candan olma durumu. * Haş arı . saldı rgan. ürkütücü bir durum almak. * çok fazla. sevgili. samimî. canavar otu * Canavar otugiller familyası nı n örnek türlerinden olan ve kenevirle tütün köklerinin asalaklar ı ndan biri sayı lan çiçekli bitki (Orobanche ramosa). canavarca * Canavar gibi. istekle. . candan yürekten * içtenlikle. canavar kesilmek * hı rçı nlaş mak. canan * Gönülden sevilen. canavar gibi olmak. tiz ses çı karan alet. zalim (kimse). canavarlaş ma * Canavarlaş mak iş i. yürekten. canavar gibi * iri yarı . yı rtı cı hayvan. canavar otugiller * Bitiş ik taç yapraklı iki çeneklilerden. canca ğ ı z candan * Cancağ ı zı m sözünde sevgi ve teklifsizlik. * (tasavvufta) Tanrı . candan candan *İ çtenlikli bir biçimde. canavarlaş mak * Canavar gibi davranmak. * Acı ması z. yaramaz çocuk. canavar düdüğ ü * Taş ı tlarda bulunan. canavara uygun düş en biçimde. * Kurt. * Köpek balı ğ ı . ilgiyle. domuz gibi cana kı yan yaban hayvanı . *İ çtenlikle. cancağ ı zı isterse deyiminde ise önemsemezlik anlatı r. tarı m bitkilerine zarar veren asalak bir bitki familyas ı . * Acı acı ses çı karan ve uzaklara kadar tehlike iş areti vermek için kullanı lan düdük. gönülden.

istek duymak. * Karı ş ı klı k. arzulamak. taze ve sinirsiz yaprak. * aş ı rı duygulanmak. kargaş a. tok. * üzülmek. can ı çekmek * bir ş eyi istemek. canfes * Üzerinde desen bulunmayan. sonucu acı duymak. can ı çı kmak * Türk müziğ inde çok az kullanı lmı ş bir birle ş ik makam. * Bu biçimdeki gürültü. rahatsı z olmak. can ı burnunda olmak * çok yorgun ve bezgin olmak. tahammül etmemek. ince dokunmuş . kulak tı rmalayan. tüyler ürpertici. ipekli kumaş . periş an olsun. * içi ezilmek. can ı burnuna (veya burnundan) gelmek * bir ş ey yaparken çok zorluk çekmek. can ı ac ı mak * çarpma. can ı ağ zı na (veya bo ğ az ı na) gelmek * büyük bir tehlike karş ı sı nda ölecekmiş gibi bir korkuya kap ı lmak. çok heyecanlanmak.candarma * Jandarma. can ı cana ölçmek * baş kas ı na yapı lacak ş eyi kendine yapı lacak gibi düş ünmek. can ı çekilmek * (vücudun herhangi bir organı için) canl ı lı ğ ı azalı r gibi olmak. cengel. cangı l cungul * Hayvanlara takı lan çanları n veya baş ka maden eş yan ı n çı kardı ğ ı kaba sesleri anlatı r. can ı can ı na (veya içine) sı ğ mamak * sabı rs ı zlı k göstermek. . parlak. can ı çı kası ca! * "büyük zarara veya kötülüğ e uğ rası n. vurma vb. ölsün" anlamları nda kullanı lan bir ilenme sözü. * Bu kumaş tan yapı lmı ş . canh ı raş * Yürek paralayan. canfeza cangı l * Bkz. can ı cehenneme * sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir. can ı cebinde * zayı f ahlâklı kimse. acı . canfes gibi yaprak * (asma ve dut yaprakları için) ince.

can ı ile u ğ ra ş mak * ağ ı r hasta olmak. * büyük sı kı ntı ya düş mek. * keyfi kaçmak. can ı tatl ı * Sı kı nt ı ya ve acı ya katlanmak istemeyen. yapacak bir iş i olmamaktan tedirginlik duymak. can ı sı kk ı n * keyfi kaçmı ş . çok sevilen bir ş eye zarar gelecek diye kaygı lanmak. gebersin" anlamı nda bir ilenme sözü. * yarı üzülmek. can ı gibi sevmek * çok güçlü bir sevgiyle bağ lanmak. can ı sa ğ olsun! * üzülmeye gerek olmadı ğ ı nı karş ı tarafa bildirmek için kullanı lı r. can ı gitmek * özen gösterilen. bir iş te zarar görmek. can ı gönülden (veya can ı yürekten) * içtenlikle. * ölmek. * çok yı pranmak. çok isteyerek. sabı rsı z. * ac ı bir deneme geçirmek. can ı sı kı lmak * içi sı kı lmak.* çok yorulmak veya çok zorluk çekmek. can ı yanan e ş ek attan yüğ rük olur * zarara veya kötülüğ e uğ rayan kimse acı sı nı çı karmak için aş ı rı çaba harcar. ölüm dö ş eğ inde can çekiş mek. can ı çı ksı n! * "ölsün. yarı öfkelenmek. can ı gelmek * yeniden canlanmak. canı yerine gelmek. can ı isterse * (olumsuz bir cevap karş ı sı nda) "kabul etmezse etmesin!" anlamı nda kullanı lı r. . * ümit ve ümitsizlik arası nda kalı p heyecanlanmak. can ı gelip gitmek * ayı lı p bayı lmak. can ı pek * Acı ya. can ı istemek * heves duymak. can ı ile oynamak * tehlikeli iş lerle uğ ra ş mak. sı kı ntı ya karş ı dayan ı klı . can ı yanmak * çok acı duymak. can ı tez * Beklemeye dayanamayan.

gücünü kazanmak. * (ca:nı m) çok güzel. canı na iş lemek (veya canı na kâr etmek) * çok etkilemek. * sevgi sesleniş i olarak kullanı lı r. * kendini öldürmek. * ruhu ş ad olmak. can ı na acı mamak * kendini düş ünmeden. sağ lı ğ ı nı . batmak.can ı yerine gelmek * yorgunluğ u geçmek. canı gönülden. can ı yok mu? * birinin katlandı ğ ı sı kı ntı yı ba ş kalar ı na örnek göstermek için söylenir. can ı n isterse! * "dilediğ in gibi olsun. öldürmek. can ı na değ mek * çok hoş lanmak. can ı na dü ş kün * kendine iyi bakan. * gücünden fazla iş görerek aş ı rı derecede kendini yormak. can ı mı n içi *ş efkat veya sevgi sesleniş i. sen bilirsin. canı m çı ksı n diyor sanmak * birinin en gönül okş ayı cı sözleri bile kendisine dokunmak. can ı m ci ğ erim * içten bir sevgi sesleniş i. can ı na kasdetmek * intihara kalkı ş mak. can ı na kı ymak * acı madan öldürmek. kendine bakmadan ya ş amak. can ı na geçmek. can ı na ezan okumak * bir kimsenin hakkı ndan gelmek. bana göre hava hoş " anlamı nda kullanı lı r. can ı m! * hoş nutsuzluk anlat ı r. * birini öldürmeye hazı rlanmak. can ı na okumak * berbat ve periş an etmek. can ı m dese. kendini koruyan. can ı mı sokakta bulmad ı m * tehlikeye veya herhangi bir sı kı ntı ya katlanmaya hiç niyetim yok. çok değ er verilen. can ı na rahmet . can ı na minnet * beklenilmeyen iyi bir durumla karş ı laş ı nca duyulan memnunlu ğ u anlatmak için söylenir. can ı yürekten * Bkz.

* "Alllah rahmetini esirgemesin" anlamı nda kullanı lı r. can ı nı yakmak . sabrı kalmamak. çok yormak. can ı na tükürdüğ ümün (veya üfürdüğ ümün) * kı zgı nl ı k ve öfke belirtir. çok sevmek. bezmek. can ı nı cehenneme göndermek (veya yollamak) * öldürmek. can ı nı sı kmak * keyfini bozmak. hayranlı k veya öfke gibi türlü duygular anlatı r. can ı nı sokakta bulmak * sağ lı ğ ı korumak gerektiğ ini anlatan bir söz. * canı nı verdirecek kadar memnun etmek. neş esini kaçı rmak. yı prand ı rmak. can ı nı diş ine almak (veya takmak) * her tehlikeyi göze alarak iş e giriş mek. can ı nı almak * (Tanrı ) öldürmek. bı kmak. * birini öldürmeyi istemek. can ı na tak demek (veya etmek) * dayanamaz duruma gelmek. can ı na yetmek * katlanamayacak duruma gelmek. can ı na susamak * ölmek istemek. usanmak) * ölümü göze alacak kadar sı kı ntı içinde olmak. can ı ndan geçmek * ölmek için hazı r olmak. can ı nı (bir yere) dar atmak * bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sı ğ ı nmak. * sı kı ntı ya sokmak. can ı nı vermek * kendini feda etmek. can ı nı burnundan getirmek * çok yormak. * bir ş eye çok dü ş kün olmak. can ı nı acı tmak * birine acı vermek. * hiçbir ş ey esirgememek. can ı na yandı ğ ı m (veya yandı ğ ı mı n) * sevgi. can ı nı çı karmak * hı rpalamak. fazla çalı ş tı rmak. can ı ndan bezmek (veya bı kmak. can ı nı bağ ı ş lamak * öldürülmesi gerekirken vazgeçmek.

caniyane * Cani gibi. ambülâns. gemilere belli etmek için kullanı lan çan (veya düdük). cankurtaran sal ı * Deniz kazaları nda kullanı lmak üzere gemilerde bulundurulan sal. filika. çok sevmek. can ı nı n içine sokacağ ı gelmek * çok hoş lanmak. cankurtaran yeleğ i * Yelek biçiminde yapı lmı ş cankurtaran arac ı .* acı verecek biçimde cezalandı rmak. cankurtaran * Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taş ı maya özgü araç. * Cinayet iş lemiş olan kimse. cankurtaran gemisi * Karaya oturan. cankurtaran kulübesi * Dağ geçitlerinde tipiden veya so ğ uktan korunmak icin sı ğ ı nak olarak yapı lmı ş kulübe. * bir kimseyi. caniye yakı ş ı r (biçimde). taraf. cankurtaran ş amandı rası * Denize düş enlerin kolayca belirlenip kurtar ı lmaları için denize bı rakı lan ve kazaya uğ rayanları n bulup kendilerini göstermeleri için kullanı lan. . canice. büyük simit veya yelek biçiminde yap ı lmı ş araç. çok sı kı ntı ve zarara sokmak. parlak renkli. * Cani gibi. cankurtaran yok mu! * ölüm tehlikesi karş ı sı nda yardı m isteme sözü. fosforlu ş amandı ra. cankurtaran sandal ı * Deniz kazaları nda veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu. * Cani olma durumu. cankurtaran düdüğ ü * Cankurtaran çanı . tehlikeden koruyan ve onları kurtaran kimse. cankurtaran simidi * Suda boğ ulma tehlikesine karş ı kullanı lan ve sudan hafif maddelerden. cankurtaran çan ı * Tipili veya sisli havalarda sı ğ ı nacak veya yönelecek yeri yolculara. cani canice canilik canip * Yan. * Havuz veya plâjda yüzme bilmeyenleri uyaran. kı yacı . kürekli sandal. yanan veya batma tehlikesi ile karş ı karş ı ya kalan gemileri kurtarmaya yarayan gemi. can ı nı n derdine düş mek * canı ndan baş ka bir ş ey düş ünemeyecek kadar s ı kı ntı da olmak.

canland ı rı cı * Canlı lı k veren. canl ı müzik * Gazino. dirilik getirmek. canlandı rı m * Ortada kalan kalı ntı lar ı na göre bir eserin ana tasar ı sı na uygun olarak yeniden çizimi. henüz ölmemi ş . canl ı * Canı olan. hareketlilik kazanmak. . canl ı cenaze * Çok zayı f. bir deri bir kemik kalmı ş kimse. canla ba ş la * Seve seve her türlü yorgunluğ u göze alarak. tazelik. lokal vb. canland ı rma * Canlandı rmak iş i. canland ı rı lmak * Canlandı rmak iş ine konu olmak. etkili. * Tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sı rası nda hareket duygusu verebilecek biçimde düzenleme ve filme aktarma i ş i. * Bir canlı resim veya ş ema filmi için hareketlili ğ i sa ğ layan tek tek resimleri yapan sanatç ı . canlanma * Canlanmak iş i. * Güçlü. * Geçmiş te yaş anan bir olay veya durum yeniden hatı rlanmak. diri. etkinlik kazandı rmak. * Geçmiş bir olayı n geliş mesini ve sonucunu aynı biçimde yansı tarak sunma. canland ı rı lma * Canlandı rı lmak i ş i. canland ı rı cı lı k * Canlandı rı cı olma durumu. yerlerde yemek sı rası nda bir veya birkaç müzisyenin çalgı ve sesleri ile parçalar ı seslendirmesi. canl ı model * Figürlerle süslü veya heykeltı ra ş lı kta yararlanı lan kadı n veya erkek. canlanmak * Gücü artmak. * Yaş ayı p yer değ iş tirebilen yaratı k. * Yaş atmak. canlanması na yol açmak. hareketli. canlı lı k kazandı ran. diri duruma gelmek.cankurtaranlı k * Cankurtaran olma durumu. canl ı canlı * Diri diri. * Canlı lı k. * Yoğ unluk. canland ı rmak * Canlanması nı sa ğ lamak. var gücüyle. yaş ayan. * Etkinliğ i artmak. * Depreş mek. * Heyecanla. (birinin) kı lı ğ ı na girmek. hayat dolu. hayvan. * Kiş ileş tirme.

cansı z hedef *İ nsan ve hayvan dı ş ı nda kalan hedef. * Durgun.canl ı özdekçilik * Evrenin temeli olarak düş ünülen maddenin canlı olduğ unu savunan doktrin. capcanlı . * Çocukta bir düş ünce biçimi olarak bütün cisimlerin canlı olduğ una inanma. canl ı yayı n * (televizyon ve radyo için) Daha önceden herhangi bir gereç üzerine tespit edilmemi ş . cansı z gibi. * Güçsüz. camit. cantiyane * Kantiyane. * Bağ ı ms ı z bir ruhî varl ı ğ ı n insanda ve doğ a nesnelerinde yerleş ik olduğ una inanan ilkel dinî görüş . hareketlilik. animizm. cansiparane * Canı nı verircesine. cansı z * Canı nı yitirmiş . canl ı resim * Bir hareketi parçaları na ayı rı p bunları n elle yapı lan resimlerinin alı cı yla tek tek çevrilmesine dayanan ve gösterimde sürekli bir hareketi ortaya koyan film tekni ğ i. * Hareketsizlik. * Neş elilik. *İ lgi uyandı rmayan. cansı zlaş tı rma * Cansı zlaş tı rmak i ş i. * Bir diş in canlı dokusunu yok etmek. cansı zlı k * Cansı z olma durumu. * Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayat ı n ilkesi olduğ unu ileri süren öğ reti. cansı z cansı z * Cansı z olarak. ölmüş . cansı zlaş tı rmak * Cansı z duruma getirmek. mecalsiz. hilozoizm. özveriyle. cansı zlaş ma * Cansı zlaş mak iş i. cansı z düş mek * hastalı k veya yorgunluk yüzünden bitkin bir duruma gelmek. * Canlı olmayan (varlı k). sönük. canl ı lı k * Canlı olma durumu. cansı zlaş mak * Cansı z duruma gelmek. canl ı cı lı k * Olup bitenin ruhlar alanı nı n gizli güçlerince yönetildi ğ ine inanan ilkel anlay ı ş . alı cı yla tespit edildi ğ i anda yapı lan yayı n.

cari masraf * Belirli bir dönemde yapı lan harcamalar. cariyeniz (veya cariyeleri) * eskiden. cari hesap *İ ki taraf arası nda sürüp giden alacak verecek iş lemlerinin tutulan hesab ı . geçen. ilân. * Olagelen. söz söylenen kimseye aş ı rı bir sayg ı göstermiş olmak için kadı nlar tarafı ndan "ben" zamiri yerine kullan ı lı rd ı . car etmek * nara atmak. carlama * Carlamak iş i. yardı m. haykı rmak. gürültülü bir biçimde (konuş ma). yaygaracı . * aynı maksatla genç kadı nlardan söz edilirken onlar ı anlatan kelimelere bir unvan gibi getirilirdi. cariyelik etmek * cariye gibi hizmet etmek.* Çok canlı (bir biçimde). tellâl ile duyurma. * Tehlike durumu. al ı nı p sat ı labilen. cariyelik * Cariye olma durumu. her konuda efendisinin isteklerine ba ğ lı bulunan genç kadı n. imdat. halayı k. ş arjör. carcar carcur * Bkz. cari para cari ücret cariye * Geçerli olan. yürürlükte olan. car * Bazı yerlerde kadı nları n kolları na örttükleri veya boydan boya örtündükleri çarş af. * Geveze. * Fermuar. carcur carcur cari * "Geli ş igüzel konuş mak" anlamı na gelen carcur etmek deyiminde geçer. arz ve talebe göre belirlenen fiyatı . *İ ş gücü piyasası nda iş gücünün. carlamak . yürürlükte bulunan para. car car * Çok ve yüksek sesle. zar. ilân etmek. * Akan. car * Çağ rı . * Yabancı ülkelerden kaç ı rı lı p özgürlükten yoksun edilen.

duyurmak. cart * Sert bir ş ey yı rt ı lı rken çı kan ses. abartı lı söz. çaş ı tlı k. casusluk etmek * casus olarak çalı ş mak. cart kaba kâ ğ ı t * yüksekten atana veya çalı mlı bir tavı r takı nana karş ı söylenen hafifseme ünlemi. cavlak . cascavlak kalmak * bütün imkânları elinden alı nmı ş olarak ortada kalmak. *İ lân etmek. cart cart ötmek * kendini beğ enmi ş bir davranı ş la ve buyururcası na söz söylemek. çok söylemek. carta cartadak cartadan * Cartadak. cart curt etmek * göz korkutmak veya övünmek amacı yla abart ı lı konu ş mak. örtüsüz. cavalacoz * Değ ersiz. hayk ı rmak. * Carı (II) olan. carlı cars ı z * Carı (II) olmayan. * Yellenme. nara atmak. cascavlak * (ba ş için) Çok saçsı z. çaş ı t. çok tüysüz.* Bağ ı rarak konuş mak. casus casusluk * Casus olma durumu. önemsiz. hiç tüyü olmayan. cart curt * Gerekli gereksiz yerde söylenen. * Çı rı lçı plak. * Bir devletin veya bir kimsenin sı rları nı baş kası nı n hesab ı na öğ renmeyi üstüne alan kimse. cav * Bkz. cartayı çekmek * ölmek. * Birdenbire ve gürültü ile. derme çatma. çağ (II). cavla ğ ı çekmek * ölmek.

sözünden döndürücü. cavlama cavlamak cavlamak * Cavlamak iş i. cay ı rdatma * Cayı rdatmak i ş i. cay ı ş * Caymak iş i veya biçimi. çı plak kalmak. cay ı rdama * Cayı rdamak iş i. cayd ı rı cı lı k * Caydı rı cı olma durumu. *Ş iddetli. tüysüz. cay ı rdamak * (nesneler için) Ses çı kararak yanmak veya yı rtı lmak. cavlakl ı k * Cavlak olma durumu. cay ı rtı *Ş iddetli yanma. cayd ı rı ş cayd ı rma * Caydı rmak i ş i. yı rtı ldı ğ ı nı anlatmak için kullanı lı r. cayd ı rmak * Cayması nı sağ lamak. vazgeçirmek. gürültülü ses çı kartmak. kararı ndan döndürmek. vazgeçirilmek. cayd ı rı cı * Kararı ndan. çı plaklı k. * Kavlamak. cay ı rtı yı basmak (veya cayı rtı koparmak) * birdenbire bağ ı rı p çağ ı rmaya baş lamak. cay ı rtı vermek * gürültü ile gözdağ ı vermek. karar ı ndan döndürülmek. y ı rtı lma sesi. cay ı r cayı r * Bir cismin çabuk ve ş iddetle yandı ğ ı nı . tüyünü dökmek. uzun. . caygı n * Vazgeçip iş in ard ı nı bı rakan. * Caydı rmak i ş i veya biçimi. * Ölmek. etkili olarak.* Çı plak. cay ı rdatmak * (nesneler için) Sert. dönek. cayd ı rı lmak * Cayması sa ğ lanmak. gürültü.

* Çekim. * Fitneci. * Güreş ecek olan pehlivanları yüksek sesle izleyicilere tanı tan ve duaları nı okuyarak onları alana süren kimse. * Caz müziğ i çalan orkestra. caz ı rdamak * Caz diye ses çı karmak. * Cazcı nı n iş i veya mesle ğ i. cazibele ş me * Cazibeleş mek durumu. cazc ı cazc ı lı k cazgı r * Caz müziğ i çalan veya besteleyen kimse. caz ı rdatmak * Cazı rdaması na yol açmak. cazbant * Caz müziğ i çalan orkestra. cazibedar * Çekiciliğ i olma. alı mlı lı k. * Alı m. cazibe kanunu * Yer çekimini belirten kurallar bütünü. * Sözünden. vazgeçmek. caz ı rdatma * Cazı rdatmak i ş i. caz ı rtı cazibe * Cazı rdama sesi. alı mlı . kararı ndan dönmek. cazgı rlı k caz ı r cazı r * (bir cismin kaynama ve yanması nı belirtirken) Güçlü ve sesli olarak. * Cazgı r olma durumu. çekicilik. * Baş langı çta Kuzey Amerika zencilerinin müzi ğ i iken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü. albeni.cayma caymak caz * Caymak iş i. caz tak ı mı * Caz müziğ i çalan orkestranı n bütün çalgı lar ı . cazibele ş mek . caz ı rdama * Cazı rdamak iş i.

* Çekici. cazibeli * Çekici. * Kemanı n sı rt ve göğ üs tahtası nı iki yanı ndan C harfi biçiminde çenten oyuklar.* Çekici. cazı r cazı r. çekici. alı mlı . alı mlı duruma getirmek. cazur cazur * Bkz. elveri ş li. * Önemli. caziple ş tirme * Cazipleş tirmek durumu. * Kadmiyum'un kı saltması . . Cb * Kolombiyum'un kı saltmas ı . alı msı z. cc Cd CD Ce * Seryum'un kı saltması . caziple ş mek * Cazip duruma gelmek. ağ ı rl ı ğ ı olan. alı mlı duruma gelmek. * Çekici olmayan. *İ lgi uyandı ran. caziple ş tirmek * Cazip duruma getirmek. ce ce * Türk alfabesinin üçüncü harfinin adı . cazibesiz cazip caziple ş me * Caziple ş mek durumu. * Kucak çocukları nı . * Yabancı devlet elçiliklerine ait arabaları n plâkaları nda kullanı lan kı saltma. cazlı cazsı z * Cazı olan. * Cazı olmayan. albenili. albenili. alı mlı . cazipli caziplik * Cazip olma durumu. bebekleri eğ lendirmek için çı karı lan ses. cazibele ş tirmek * Çekici.

cebelle ş me * Cebelleş mek iş i. * Sahipsiz. zorba. savaş sı rası nda t ı mar. tart ı ş mak. * Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yı ld ı z kümesi. cebel * Dağ . züğ ürt. çekiş mek. * Becerikli.-ce -ce * Bkz. cebi delik (kimse) * para tutmayan. savaş ta ordunun silâh ve cephanesini ulaş tı ran yaya kapı kulu ocakları ndan bir sı nı f asker. * Ekilmemiş tarla. cebbar * Zorlayı cı . ceberut * Tanrı 'nı n her ş eyin üstünde olan kudreti. Tanrı . cebellezi etmek * cebine indirmek. cebin . * Kudret sahibi. boş toprak. ekime elveriş li olmayan yer. onaran ve bakı mı ile görevli bulunan. cebellezi * Hakkı olmayan bir ş eyi kendisine mal edip cebine koyma. zorba. * (tasavvufta) Allah'a varmanı n üçüncü basamağ ı . savurgan. zeamet sahiplerinin dirlikleri oranı na göre yanları nda götürmekle yükümlü bulundukları atlı asker. cebeli * Osmanlı İ mparatorluğ u döneminde. cebine indirme. cebi delik * Tutumlu olmayan (kimse). cebi para görmek * parası yokken para kazanmaya ba ş lamak. parası z. * Bkz. münakaş a etmek. zorbalı k. merhametsiz. ce demeye mi geldin? * "Bu kadar az oturmaya mı geldin?" anlam ı nda kullanı lı r. cebe * Zı rh. cebeci * Yeniçeri ordusunda silâh yapan. * ("büyük kudret" anlamı ndan kayarak) Merhametsizlik. * Acı ması z. cebelle ş mek * Uğ raş mak. * Aynı dönemde illerdeki atlı inzibat kuvveti. -ca / -ce (II). açı k göz (kadı n). * Silâh. -ca / -ce (I).

üzeri bezle kaplanan levha. cebrî yürüyüş * Bir yere kuvvet yetiş tirmek veya düş mandan önce varmak için yapı lan s ı kı yürüyü ş . cebrî * Zorla yapı lan. cebren cebretme * Cebretmek iş i. zoraki. yüz. cebrinefs * Kendini zorlama. cebini doldurmak * karş ı la ş tı ğ ı elveriş li durumlardan yararlanarak bol para kazanmak. cebine indirmek (veya atmak) * (para için) hakkı olmadı ğ ı hâlde kendine mal etmek. bunlara bağ lı bir büyüklük ölçüsünü çı karmak için gerekli i ş lemleri gösteren ve birbirine cebirsel iş aretlerle bağ lanan harf ve sayı lar bütünü. cebriye * Yazgı cı lı k. cebirsel formül * Cebirsel deyim. * Alı n. cebretmek * Zorlamak. kadercilik. cebirsel deyim * Bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde. zor kullan ı larak yaptı rı lan. cebir cebir * Zor. cebinden çı karmak * ondan çok üstün olmak. ceddine lânet (veya yedi ceddine lânet!) * "soyun sopunla birlikte Tanrı cezanı zı versin!" anlamı nda ilenme bildiren söz. cebir kullanmak * bir iş i yaptı rmak için zora baş vurmak. fatalizm. mukavva veya tenekeden yapı lmı ş . . bunları n yerini tutan harfler yard ı mı yla nicelikler aras ı nda genel bağ lantı lar kuran matematik kolu. koaptör. * Artı ve eksi gerçek sayı larla. cebirsel * Cebirle ilgili. * Zorla. cebirsel ifade * Cebirsel deyim. zorlayı ş . cebire * Kı rı k kemikleri yerinde tutmak için kullanı lan tahta.* Korkak. zor kullanarak. süyek. kendini tutma.

cehennem gibi * çok sı cak. bilmezlik. * Oğ lak burcu. cehennem kütü ğ ü * Cehennemde yanmaya yaraş ı r kimse. cehennem azab ı * Cehennemde uğ ran ı laca ğ ı na inan ı lan ceza. eziyete katlanmı ş veya katlanan. Cedî cedit cedre * Guatr. sı kı ntı çekmek. eziyet. cefa çekmek (veya görmek) * üzüntü. eziyet etmek. cehalet * Bilgisizlik. . guş a. cefalı . * Yeni. cefa etmek * üzmek. * Sı kı nt ı ya. bir çı rp ı da. cehennem hayat ı * Büyük sı kı ntı ve üzüntülerle dolu ya ş ay ı ş . cehdetme * Cehdetmek iş i. * Çok sı kı ntı lı yer. tamu. cefakâr * Cefalı . cefa * Büyük sı kı ntı . kötülük yapanlar ı n öldükten sonra ceza görecekleri yer. bravo" veya "Tanrı senden raz ı olsun" anlamı nda kullanı lı r. cehennem * Dinî inanı ş lara göre.ceddine rahmet! * "aferin. cefake ş cefalı * Cefa çeken. ceffelkalem * Hiç düş ünüp taş ı nmadan. sı kı ntı ya katlanan. cehdetmek * Çalı ş ı p çabalamak. cefaya katlanmak * sı kı ntı veya üzüntüyü sabı rla kar ş ı layı p tahammül etmek. eziyet. üzgü. * Çok büyük sı kı ntı .

çabalama. acı ması z kimse. kollu giysi. * Üzücü. cehennemî * Cehennemle ilgili. -cak / -cek. cehil cehre cehri * Bilgisizlik. * Çaba. cehennemlik * Öldükten sonra yerinin cehennem olacağ ı sanı lan. genellikle önden dü ğ meli. * Bkz. yün. Jaketatay. bilmezlik. * Modern ekmek fı rı nları nda ateş in bulunduğ u en sı cak bölüm. cehennem zebanisi * Zalim. cehennem olmak * defolmak. yakı cı . cehenneme kadar yolu var * "defolsun. iğ . . * Hamamı n ocağ ı . meyve. * Aş ı rı üzüntü ve s ı kı ntı çekilen yer hâlini almak. kabuk veya odunundan güzel kı rmı zı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius). kalçayı örten. külhan. * Kök boyası gillerden. ceket ceketatay * Erkeklerin ve kadı nları n giydiğ i. ipek gibi ş eyleri eğ irip iplik durumuna getirmeye yarar araç. cehennemin bucağ ı (veya dibi) * çok uzak yer. ceht -cek * Bkz. * Pamuk. havaya dayanı klı .ı ş ı kta bozulmayan beyaz kristal. cehenneme lâyı k (kimse). istediğ i yere kadar gitsin. cehennemleş mek * Cehenneme dönmek.cehennem ol * defol!. cehennemi boylamak * (sevilmeyen kimse için) ölmek. cehennem gibi. korkum yoktur" anlamı nda sövme. cehennemleş me * Cehennemleş mek durumu. cehennem taş ı * Gümüş ün nitrik asitte ergitilmesiyle elde edilen. cehennemin dibine gitmek * (kı zı lan kimse için) defolup gitmek.

celâllice celbe celep * Koyun. * Açı k. * Celâlli gibi. celâllenmek * Öfkelenmek. * Parlak. celî yazı * (Arap harfleriyle) Uzaktan okunacak biçimde istif edilmiş iri sülüs levha yazı sı . cellât * Ölüm cezası na çarptı rı lanlar ı öldürmekle görevli olan kimse. sı ğ ı r gibi kesilecek hayvanlar ı n ticaretini yapma iş i. * Avcı çantası . * Büyüklük. * Katı yüreklilik. sı ğ ı r gibi kesilecek hayvanlar ı n ticaretini yapan kimse. celâlli * Sert ve öfkeli (kimse). Galata. kahramanlı k. celp . * Hı rç ı n. zalimlik. ulu. cellâtl ı k * Cellâdı n görevi. keçi. Celâlî *İ lk olarak Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çı kı p devlete isyan eden Bozoklu Derviş Celâl'in adamları na ve ondan yana olanlara. zalim. keçi. kolaylı kla suç iş leyen.celâdet celâl * Yiğ itlik. * Tanrı 'nı n sı fatları ndan biri. celil * Çok büyük. aş ikâr. * Acı ması z. ululuk. kı zmak. celâllenme * Celâllenmek iş i. cellât gibi * acı ması z. İ brahim Pa ş a ve Edirne sarayları na alı nı p türlü devlet hizmetleri için aday olarak yeti ş tirilen genç. Celâlîlik * Celâlî olma durumu. cilâlı . coş kun. * Topkapı . sonralar ı da türeyen bütün eş kı yaya verilen ad. * Öfke. kat ı yürekli. kı zg ı nlı k. celeplik celî * Koyun. celâlliye benzer.

* getirmek. cemadat cemal * Yüz güzelliğ i. cemaatle ş me * Cemaatleş mek iş i veya durumu. cemaate uymak * içinde bulunulan bir topluluğ a uyarak davranmak. çağ rı belgesi. cemaatimüslimin * Müslüman halk. * Askerlik ödevini yapmaya çağ ı rma. cemaatle ş mek * Cemaat hâline gelmek.* Getirtme. . cansı z varlı klar. edilene veya tanı klara gönderilen ça ğ rı belgesi. çevresindekilerin düş üncesi ne olursa olsun kendi istediğ ini yapmaya çalı ş ı r. celp etmek * kendine çekmek. kendi üzerine çekme. cemaat ne kadar çok olsa (veya cami ne kadar büyük olsa) imam gene bildiğ ini okur * bir yetkili kimse. cemaat * Bir imama uyup namaz kı lan kiş iler. cemaatle namaz k ı lmak * imama uyarak namaz kı lmak. cem'an * Cansı zlar. çağ rı belgesi. * Bir dinden veya bir soydan olanları n topluluğ u. cemaatsiz * Cemaati olmayan. celse * Oturum. celpname * Celp kâğ ı dı . cemaatsizlik * Cemaatsiz olma durumu. celpname. * Mahkeme tarafı ndan dava edene. celseyi tatil etmek * oturuma ara vermek. celseyi açmak * oturumu açmak. celp kâğ ı dı * Çağ rı kâğ ı dı . *İ nsan kalabalı ğ ı . cemaatli * Cemaati olan.

cemaziyülevvel * Ay takviminin beş inci ay ı . çokluk hâline getirmek. * (kadı n için) Güzel. * Toplama. cemi * Bütün. * Topluluk. cemilenme * Çoğ ullanma i ş i. * Tanrı 'nı n sı fatları ndan biri. (bir ş eyin) hepsi.* Toplayarak. çokluk. toplum. küçük tövbe ayı . cembiye * Bir çeş it eğ ri kama. toplam olarak. cembiyesiz * Cembiyesi olmayan. bir araya getirmek. cembiyeli * Cembiyesi olan. (bir ş eyin) tümü. cemil cemile cemilendirme * Çoğ ulland ı rma iş i. hep. cemaziyülevvelini bilmek * bir kimsenin herkesçe bilinmeyen. * (erkek için) Güzel. geçmiş teki kötü bir yönünü veya kötü durumunu bilmek. cemilenmek * Çoğ ullanmak. cemilendirmek * Çoğ ulland ı rmak. . * Çoğ ul. * Düğ ün. cemiyet * Dernek. cemetmek * Toplamak. cemetme * Cemetmek iş i. cem'an yekûn * Toplam olarak. hepsinin tamamı . * Toplama. hançer. büyük tövbe ay ı . hepsi. * Bir olayı veya ki ş iyi kutlama amac ı yla bir araya gelen topluluk. * Gönül alı cı davranı ş . * Birbirine uygun veya zı t anlamlı kelimeleri tenasüp veya tezat sanatları yoluyla bir araya getirme. cemaziyülâhı r * Ay takviminin altı ncı ayı .

* Kefenlenip tabuta konmuş . cenaze duası * Cenaze defnedilirken okunan dua. cenaze namaz ı * Cenaze gömülmeden önce musalla taş ı nı n üstüne konan tabutun önünde kı lı nan namaz. hoş lanı lmayan kimse veya ş ey. * Manevî baskı . Tanrı . cenap cenaze cenderele ş me . cenah * Kuş kanadı . cenaze levazı mat ı * Ölünün kefenlenmesi sı rası nda gerekli olan malzemeler. cenaze gibi * benzi sararmı ş . * Kol. *Ş ubat ay ı nda birer hafta aralı klarla önce havada. * Pis. ezmek gibi i ş lerde kullanı lan mekanizma. dağ ı nı k olmayan. onur ve büyüklük anlam ı yla kullanı lı r. derli toplu. gömülmeye hazı rlanm ı ş insan ölüsü. cenaze töreni * Cenaze namazı ndan mezara kadar yapı lan dinî tören. * Savaş düzenindeki ordunun iki yan ı ndan her biri. * Cemiyet içinde geçen. cenazeyi kaldı rmak * ölüyü gömmek üzere götürmek. kötü. sonra suda ve en sonra toprakta oluş tuğ u sanı lan sı cakl ı k cemre düş mek * sı cakl ı k yükseliş i o hafta içindeki günde baş lamak. cenaze merasimi * Cenaze töreni. pres. * Saygı . * Yan. Cenabı hak * Allah. cenaze alayı * Ölüyü kaldı rma töreni veya bu törende yer alan veya cenazeyi izleyen topluluk. gömmek. cenabet * Cünüp.cemiyetli cemre yükseliş i. taraf. cendere * Bir ş eyi sı kmak. * Cenaze töreni. pazı . cenbiye * Ağ zı eğ ri bir tür Arap bı çağ ı .

dövü ş çü. cennet bal ı ğ ı giller * Kemikli balı kla r takı mı nı n kefallar alt takı mı na giren bir familya. cenkçi cenkçilik * Savaş çı . vuru ş kan. huzur veren yer. çeki ş me. uçmak (II). ceninisak ı t * Düş ük. * Büyük çaba. cennet bal ı ğ ı * Cennet balı ğ ı gillerden. kavgacı . cenkle ş mek * Savaş mak. cengâverlik * Savaş çı lı k. * Çok güzel. kavga. * Cenkçi olma durumu. uğ ra ş . çeki ş mek. cenk * Savaş . cenk etmek * savaş mak. öldükten sonra sonsuz bir mutluluğ a kavuş acakları yer. cendereye sokmak * manevî baskı altı na almak. mücadele etmek. münakaş a etmek. *İ yi dövü ş en. cengâverce * Cengâvere yakı ş ı r biçimde. . * Atı ş mak. cengel cenin * Otlarla ve s ı k ağ açlarla örtülü geniş Hindistan ormanları na verilen ad. iyilik yapanları n.* Cendereleş mek iş i. cenderele ş mek * Manevî baskı altı nda mücadele etmek. kavga. * Ana rahminde doğ ma zamanı nı tamamlayamam ı ş veya vaktinden önce düş mü ş çocuk. savaş kanlı k. savaş kan. cenkle ş me * Cenkleş mek iş i. cengâver * Savaş çı . Cenevizli * Ceneviz (bugünkü Cenova ş ehri) Cumhuriyeti halkı ndan olan kimse. dövüş çülük. cennet * Dinî inanı ş lara göre. günahsı zları n. mavi ye ş il zemin üzerine bak ı r rengi çizgili tropikal balı k (Macropodus viridiauratus).

güzel bir yer durumuna getirmek. ancak tarafları n kar ş ı lı klı güvenlerine dayanan sözlü antla ş ma. cennete dönmek * güzel. * Cennetin güzellikleriyle donanmak. cennetleş me * Cennetleş mek durumu. centilmenlik antlaş ması * Hukukî ve resmî olmayan. . centilmenlik * Centilmen olma durumu. * Henüz pek küçükken ölen bebek. cennetleş mek * Cennet durumuna girmek. güney.cennet biberi * Zencefilgillerden karabiber tadı nda bir bitki. cennet taamı * Tadı çok güzel olan yemek veya yiyecek. rahat yaş anı lı r. centilmence * Centilmene yakı ş ı r (bir biçimde). kibar (erkek). bakı mlı . cennete çevirmek * temiz. cenubî cenup cenuplu * Güneyle ilgili. alı mlı kadı n. bakı mlı bir yer durumuna gelmek. cennetlik * Öldükten sonra yerinin cennet olacağ ı na inanı lan (kimse). * Güney. tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda). * Centilmene yakı ş ı r davran ı ş . * (ölmüş kimse için) Yeri cennet olan. * Güzel. güneye özgü olan. cennet ku ş ugiller * Omurgalı hayvanlardan kuş lar sı nı fı nı n bir familyası . cennetmekân. centilmen *İ yi arkadaş lı k eden. bakı mlı (yer). cennet ku ş u * Cennet kuş ugillerden. saygı lı . cennet öküzü * Yüreğ i temiz ama budala denecek kadar saf kimse. görgülü. cennet gibi * güzel. * Güneyli. cennetmekân * Cennetlik.

. * Ateş li silâhlarla atı lmak için hazı rlanan her türlü patlayı cı madde. cepçilik cephane * Yankesicilik. cephanelik * Cephanenin saklanması na yarar kapalı ve korunmuş yer. çökertme. * Yan. cep sözlüğ ü * Cepte taş ı nabilecek ve günlük ihtiyaca hemen cevap verebilecek küçük sözlük. * Belirtisiz isim tamlaması yap ı sı nda. cephe * (yapı larda) Yüz. istek çevresinde sağ lanan beraberlik.cep * Genellikle bir ş ey koymaya yarar. cep feneri * Pille çalı ş an ve cepte taş ı nan küçük fener. cep telefonu * Cebe sı ğ abilecek küçüklükte olan. cebe girecek biçimde küçük kitap. tamlayan görevinde "cebe sı ğ abilecek boyda" anlam ı nı verir. cep harçlı ğ ı nı çı karmak * günlük masrafı nı karş ı layacak kadar kazanç sahibi olmak. cep kitabı * Cepte taş ı nacak. cep defteri * Cebe sı ğ abilecek büyüklükteki defter. cephe açmak * savaş olmayan bir bölgede. deniz ve hava birliklerinde cephanelik görevlisi veya sorumlusu olan kimse. yön. * Savaş alan ı nı n bir yerinde dü ş manı n geriletilmesiyle ortaya çı kan taktik durum. * Belli bir düş ünce. savaş a hazı rlanmak ve baş lamak. * Kablosuz telefon. kablosuz telefon. * Trafiğ i kolaylaş tı rmak için yaya kaldı rı mları nda veya yollarda yapı lan cep biçimindeki ta ş ı t yanaş ma yeri. cep saati * Cepte taş ı nan saat. taraf. cephaneci * Kara. cep televizyonu * Çok küçük boyutları olan veya cebe sı ğ abilecek küçüklükteki televizyon. cepçi * Yankesici. alnaç. cep harçlı ğ ı * Bir kimseye ufak tefek gündelik harcamaları karş ı laması için verilen para. giysinin belli bir yeri açı larak içine yerleş tirilen astardan yapı lmı ş torba veya giysinin üzerine konulan parça ile yapı lmı ş yer. ta ş ı nabilir. * Üzerinde savaş ı n sürdüğ ü bölge. cep takvimi * Cepte taş ı nabilecek küçük boy takvim.

doğ rudan doğ ruya konuyu ele alarak birine karş ı çı kmak veya mücadeleyi açı ktan aç ı ğ a yapmak. cerahatli