EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE DERS NOTLARI

HAZIRLAYAN Öğr.Gör. Mehmet KARAHAN

Malatya, 2001

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: Teknoloji Tarihi
Teknolojinin Tanımı, Kapsamı, Önemi Teknolojinin Nitelikleri ve İşlevleri Tarihsel Süreç İçerisinde Teknolojik Gelişmeler Endüstri Devrimi ve teknolojik Gelişmeler Zamanımızda Teknolojinin Durumu

II. BÖLÜM: Bilişim Kavramları
Veri ve Bilgi Bilişim Bilgi Teknolojileri Bilgi Paylaşımı Bilgi Toplumu

III. BÖLÜM: Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri ve Sosyal Yapı
Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri Bilgi Toplumunda Sosyal Sistem Bilgi Toplumunda Ekonomik Sistem Bilgi Toplumunda Kültürel ve Politik Sistem Bilgi Toplumu Olma Sürecinde Türkiye

IV. BÖLÜM: Eğitimde Bilgi Teknolojileri
Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Bilgisayar Kullanımı Eğitimde Bilgisayar Kullanımının Olumlu/Olumsuz Etkileri Bilişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı Ders Materyali Hazırlamada Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Eğitim

V. BÖLÜM: İnternet Kullanım Alanları
e-mail Web Chat FTP e-ticaret ve Bankacılık Değişik İnternet Uygulamaları (Reklam, Dayanışma, Askeri, Siyasi vs.)

2

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

VI. BÖLÜM: Eğitim Ortamlarında İnternet’ten Yararlanma
Temel Kavramlar İnternet Üzerinden Bilgiye Erişim Yolları Web Destekli Eğitim Çalışmaları

VII. BÖLÜM: İnternet’in Birey ve Sosyal Yaşama Etkileri
Birey Üzerindeki Etkileri Toplum Üzerindeki Etkileri İnternet’in Türkiye’deki Durumu İnternet Etiği

3

Teknolojinin Tanımı Kapsamı Önemi 2. Tarihsel Süreç İçerisinde Teknolojik Gelişmeler 4. Teknolojinin Nitelikleri ve İşlevleri 3. BÖLÜM: TEKNOLOJİ TARİHİ 1. Endüstri Devrimi ve Teknolojik Gelişmeler 5. Zamanımızda Teknolojinin Durumu 4 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan I.

Bilgilerin üretilmesi 2.2. Üretilen Bilgilerin Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi Bilim adamları tarafından üretilen bilgiler çoğu zaman bir olayın neden ve nasıl olduğu üzerin-de durur. Teknolojinin Tanımı Dünya üzerinde çok değişik tür ve sayıda canlı yaşamaktadır. Yeni bilgilerin üretilmesi insanlara yeni ufuklar açmakta. insanların düşünce alanlarını genişletmektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1.1. Üretilen yeni bilgiler sayesinde insanların çevre-sinde sürekli olarak oluşan.1. Bu canlılar içerisinde insan.1. hem yeni bilgilerin üretilmesini zorunlu kılmakta hem de kolaylaştırmaktadır.1. yani bilginin insanlığın hizmetine nasıl verileceğinin de araştırılması gerekir. İnsan. sürekli olarak hayatını daha rahat ve daha kolay devam ettirebilmenin yollarını aramıştır.Bu nedenle üretilen her yeni bilgiden insanlığın nasıl yararlanacağının. insanın kişisel merakını gidermeye yönelik bir uğraşıdır. sürekli olarak hayatı daha kolay kılmıştır. bu bilginin insanlığın hangi sorununu çözmede etkili olacağı. Çünkü bir olayın oluş mekanizmasını açıklamak. 1. bu özelliğini dünya üzerinde var olduğu ilk andan itibaren kullanmaya başlamıştır. Tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Düşünebilme yeteneğinde olan insan. geliştirmiş ve kullanıma hazır hale getirmiştir.Kullanıma sunulmasıdır. bu bilgi sayesinde daha kolay hale geleceği konusunda herhangi bir şey söylemez. Hergelen gün hayatı daha da kolaylaştıracak bir aracı. Bu aşamalar sırası ile. Önemli olan üretilmiş 5 . insanın. ancak nasıl ve neden oluştuğu bilinmeyen olayları açıklamak mümkün hale gelmektedir. Hayat nasıl daha kolay hale getirilir? Bu sorunun cevabı ancak üç farklı aşamadan geçilerek verilebilmektedir. Düşünce uf-kuğun çok fazla genişlemesi ise hayatı daha kolay kılabilecek unsurların neler olabileceğinin daha kolaylıkla ortaya konulması sonucunu doğurmaktadır. hazır bilgilerin insanlığın hizmetine 1. TEKNOLOJİNİN TANIMI KAPSAMI VE ÖNEMİ 1. düşünebilme yeteneği ile diğerlerinden ayrılmaktadır. dünya üzerinde var olduğu ilk andan itibaren. gereci bulmuş. Bu sayede birçok olayın gerçek sebebi ortaya çıkmakta ve olayın meydana gelmesi için gerekli şartların neler olduğu belirlenmektedir. olayın oluş gerekçelerini ortaya koyar. Bilim adamlar sürekli olarak yeni bilgiler üretmek konusunda çaba harcamaktadırlar. 1. Bilgi üretme işlemi bilimin göreve olarak algılanmaktadır.Üretilen bilgilerin kullanıma hazır hale getirilmesi 3. Tüm düşünce gücünü bu yönde yoğunlaştıran insan. Ancak bu bilgiden ne şekilde yararlanılacağı. Üretilen her yeni bilgi. hayatında karşılaştığı hangi olayın. Bilgilerin Üretilmesi Hayatı kolaylaştırmak amacıyla herhangi bir araç ya da gerecin ortaya çıkarılabilmesi için öncelikle bilgilerin üretilmesi gerekmektedir.

ilk bulunduğu anda.Bu ise endüstrinin ilgi alanıdır. teknoloji ve endüstride sürekli olarak gelişmeler olmaktadır. ya teknoloji ya da endüstri aşamasında uygun yöntemler bulunamadığı için. Bazı durumlarda ise üretilen bilgi. batırıldığı cismin yoğunluğuna bağlı olarak kendi hacmi kadar bir kuvvetle yukarı doğru itilir" seklinde ortaya konan bir bilgi. o bilginin insanlığın hizmetinde nasıl kullanılacağı ve o bilgi ile insan hayatının nasıl kolaylaştırılabileceği üzerinde durur. insanların daha rahat ve kolay yaşamaları için yeterli midir? İnsanlığın hizmetine verilmeye hazır hale getirilen bilgi.1. teknolojik olarak ortaya konan bir bilginin düzenli şekilde insanlığın hizmetine verilmesi için gerekli faaliyetlerin tümüdür. bu bilgi ile gemilerin yapılabileceği ortaya konmuştur. Endüstri. herhangi bir bilgiden ne şekilde yararlanılacağı. Böylece. Elde edilen bu bilgiler günün teknolojik imkanlarına bağlı olarak kullanıma sunulmaktadır. üretildikten çok daha sonra kullanışlı hale getirilerek. bilgiler üretilmektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan olan bilginin in-sanlığın kullanabileceği bir hale getirilmesi. düzenli bir şekilde üretilmesi ve insanlığın hizmetine verilmesi gereklidir. Bu gelişmelerin sonucunda. üretilmesinden itibaren insanlığın hizmetine sunulmasına kadar geçirdiği aşamaları. bunun yollarının araştırılması. ancak bu bilgiden insanlığın nasıl yararlanacağını belirtmemektedir. bilim alanındaki çalışmalar süreklilik göstermekte. hizmeti sürekli bir şekilde üretmek için organize olur ve in-sanlığın hizmetine sunar. bilimin ürettiği bilgilerin insanlığın hizmetine sunulması teknolojinin konusudur. Bu nedenle. Yine bu bilgi sayesinde deniz taşımacılığı geliştirilmiştir. insanlık tarafından kullanılabilir hale getirilmesi ile ilgili olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 0 halde üretilen bir bilgi.3. teknoloji teriminin genellikle bilimin üretmiş olduğu bilgilerin. daha kolay yasayabilmesini sağlayan önemli bir işlev yerine getirilmiştir. o bilgiden nasıl yararlanılacağının ortaya konmasıdır. o günün teknolojisi veya endüstrisindeki yetersizliklerden dolayı kullanılamayan bilgiler. üretilen bilgi iki aşamadan geçerek insanlığın hizmetine verilir. 1. insanlığın hizmetine sunulabilir hale gelmektedir. çoğu zaman insanların daha rahat. 0 halde teknoloji. bu hali ile sadece olayın mekanizmasını açıklamakta. "bir sıvı içerisine batırılan bir cisim.O halde endüstri. şu şekilde şema tize etmek mümkündür: Buraya kadar verilen bilgilerden. sadece bildi olarak kalır. Böylece insanlığın daha rahat. 6 . daha kolay ve daha iyi yaşamalarını sağlamak için yeterli değildir. insanlığın hizmetine verilemeden. Ancak bilim. Çünkü bilimin ürettiği bilgiden yararlanarak teknolojinin ortaya koyduğu bir hizmetin. İşte bir bilgiden ne şekilde yararlanılacağının bilinmesi. Sözgelimi. Kullanıma Hazır Bilgilerin İnsanlığın Hizmetine Sunulması Kullanıma hazır bilgiler. Oysa yukarıda ifade edilen bilgiler üzerinde çalışarak. Buna göre üretilen bir bilginin. insanlığın hizmetine sunulabilmektedir.

Örneğin. insan yaşamı ile sınırlıdır.İnsanın yaşamı boyunca bütün çabası.İnsanın yaşaması için mutlak gerekli olan uğraşılar. Beslenmeye ilişkin uğraşılar b. hamur teknolojisi. İnsanın hizmetine sunulmuş bulunan her mal ve hizmetin mutlaka bir üretim tekniği vardır. Bu 7 . sonuçta herhangi bir şekilde insanlığın hizmetine verilmektedir. dinleme ve eğlenmeye ilişkin uğraşılar olarak ele almak mümkündür. 2.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. İnsanın yaşaması için mutlak gerekli olmayan uğraşılan ise. özlemi hayatını daha kolaylaştıracak tekniklerin bulunup. 0 halde insanın uğraştığı. uygulamaya konul-ması yönündedir. barınma teknolojisi. Kapsamı. her dönemde mutlaka var olmuştur. Bu bakımdan teknoloji oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. bilgisayar teknolojisi gibi. Teknolojinin Önemi Teknoloji doğrudan doğruya insan ile ilgilidir kavramdır. 1. çoğunlukla çözüm bulduğu alanla ilgili olarak isimlendirilmektedir. gayreti. iplik teknolojisi. Bir insanın yaşamının bütün evrelerinde yararlandığı her türlü mal ve hizmet mutlaka bir teknoloji ürünüdür. daha kolay ve daha iyi yaşamayı sağlayabilmek uğraşlarını başlıca iki ana konuda toplamak mümkündür: 1. o konunun teknolojisi olarak belirtilmektedir. gibi.3. Bazı durumlarda da o çok sınırlı alanla ilgili olan uygulamalar. Ya da bir başka anlatımda "teknolojinin kapsamı insan yaşamı ile ilgili faaliyetlerin bütünüdür. İnsanın yaşamında daha rahat." Çevrenizde bulunan teknoloji ürünlerini gözden geçiriniz. Genel bir terim olan ve insanın bulunduğu her yerde mutlaka bulunan teknoloji. İnsanın yaşaması için mutlak gerekli olan uğraşıları: a. Bu üretim tekniğine bağlı olarak mal ve hizmetlerin üretilme yöntemi de o konunun teknolojisini oluşturmaktadır. görünürde insanın yaşaması için mutlak gerekli uğraşılar olmamakla birlikte. Beslenme teknolojisi. Teknolojinin Kapsamı Kısaca bir bilginin insanlığın hizmetine verilebilecek bir mal ya da hizmet haline getirilmesine ilişkin çalışmalar bütünü olarak tanımlanabilen teknolojinin kapsamı çok geniştir. ekmek teknolojisi.2.İnsanın yaşaması için mutlak gerekli olmayan uğraşılar. Dolayısı ile herhangi bir konuda üretilen her bilgi. hangi aşamalardan sonra hizmete sunulmuş olabileceğini tartışmış. Bu nedenle teknoloji yasamın kendisidir. Çünkü in-sanlık dünya üzerinde bulunan her şeyden yararlanmaya çalışmaktadır. Dinlenme ve eğlenmeye yönelik uğraşılar. yararlandığı her konunun bir teknolojisi bulunmaktadır. Teknoloji insan yaşamının bütün evrelerini kapsamaktadır. giyim teknolojisi. Barınmaya ilişkin uğraşılardır. Giyinmeye ilişkin uğraşılar c.

Bir başka anlatımla. yine her dönemde üzerinde en fazla durulan uğraşılardır. geçmişte giderilme biçiminden oldukça farklıdır. Dinlenme ve eğlenme gibi uğraşılarla meşgul olmaktadır. Yine sözgelimi. İnsan beslenme ihtiyacını gidermek için bir uğraş vermek zorundadır. Bu nedenle bu uğraşıları da insanin yaşaması için mutlak gerekli olan uğraşılardan ayırt etmeden incelemek daha doğrudur. insanın varlığı ile ortaya çıkan ve insanın bulunduğu her yerde mutlaka bulunan uğraşılardır. Barınma d. Beslenme b. Örneğin. Bu durum ihtiyacın giderilme biçimi değiştirilerek. Ayni ihtiyaçların günümüzde giderilme biçimi. çocuklar aşık kemiği. dinlenme ve eğlenme ihtiyacının giderilmesi için en başta yapılan islerden birisi oyundur. onun hizmetine sunulmuştur. Teknolojinin. Gelecekte de var olacaktır. İşte bu farkı teknoloji sağlamıştır. sabit kalmaktadır. İşte bu nedenle. Ancak bu uğraşın yerine 8 . söz konusu ihtiyaç daha kolay bir şekilde giderilebilir hale gelmektedir. ilk insanın besin maddelerini. Burada da yapılan temel işlev. o ihtiyacın giderilmesi için ortam daha uygun bir hale getirilmektedir. onun beslenme ihtiyacıdır. insanin beslenme ihtiyacının giderilme biçiminde meydana getirdiği değişiklikle-re ilişkin olarak verilen bu örnekleri çoğaltmak ve diğer alanlara ilişkin olarak da birçok örnek vermek mümkündür. Çünkü bunlar. günümüzün modern toplumlarında bilgisayar ile oynamaktadırlar. Söz konusu bu uğraşılar sürekli olarak vardır. tüm yaşamı boyunca ve sürekli olarak. insanin ilk var olduğu andan itibaren çeşitli yollarla giderilmeye çalışılmış ve giderilmiştir. Teknolojik gelişmelerin yeterli olmadığı bir toplumda. Giyinme c. a. insanın yaşamını devam ettirebilmesi için bir zorunluluktur. Ancak bu ihtiyacın giderilme biçimi hergelen gün değişmekte. O halde esas olarak insanın giderilmesi gereken temel ihtiyacı değişmemekte. İlk insan beslenmesi için gerekli olan besin maddelerini avlanmak. Bu ihtiyaçların giderilmesi. günümüz insanı ayni işlemi son derece modern fırınlarda yerine getirmektedir. Yine ayni ihtiyacın gelecekte giderilme biçimi de günümüzde giderilme biçiminden mutlaka çok farklı olacaktır. Bu ise teknoloji sayesinde olmaktadır. ya da çelik çomak gibi çok basit araç ve gereçleri kullanarak oyun oynarlarken. ya da doğada kendiliğinden yetişen besin maddelerini toplamak suretiyle gidermeye çalışmıştır. Bu uğraşılar insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlar bütünüdür. dinlenme ve eğlenme uğraşının yerine getirilmesidir. Bu farklılığı da teknoloji sağlayacaktır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan uğraşılar. insanin sürekli olarak meşgul olduğu bu uğraşıları. İşte teknoloji. insanın temel ihtiyaçlarından birisi. besin maddeleri kontrollü bir şekilde üretilmeye başlanmış ve insanın kolaylıkla elde edebileceği şekilde. söz konusu bu ihtiyaçlar. daha kolay bir şekilde yerine getirebilmesi için ortamı daha uygun hale getirmeye çalışmaktadır. 0 halde insan. ya da ortam daha uygun hale getirilerek sağlanmaktadır. Teknolojinin gelişmesi sonucu ise. tüketebileceği şekle getirmek için ocaklardan yararlanırken. Sözgelimi.

1. renklenmiş ve çeşni kazanmıştır. güzelleşerek mükemmele doğru gidecektir. insan bu temel uğraşılarını herhangi bir şekilde yerine getirmektedir. onu arayışlara sürüklemiştir. iste bu uğraşıların daha kolay. Bu amaçla. Üretilen bilgilerin kullanıma hazır hale getirilmesi. insanin temel ihtiyaçlarının giderilme biçiminde meydana getirdiği değişikliklere ilişkin. Teknolojinin. Bu uğraş sonucunda yeni üretim teknikleri geliştirmiştir. Dünya üzerinde çok değişik tür ve sayıda canlı yaşamaktadır. 1.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan getirilme biçimi teknoloji sayesinde çok değişmiş. Yani önce sorun ortaya çıkmış bu sorunun çözümü için uğraşılmış böylece yeni bir teknik ortaya çıkmış ve teknoloji gelmiştir. bilgi üretmiş. üretilen bilgileri kullanıma hazır hale getirmiş. düşünebilme yeteneği sayesin-de. beslenme 2. kolaylaşmış. 2. dünya üzerinde var olduğu ilk andan itibaren yaşamını daha rahat. 1. giyinme 3. Değerlendirme Soruları Cevaplandıramadığımız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz. İnsanın yaşamını iyileştirmeye yönelik olduğu için de çok geniş bir alanı kapsamaktadır. O halde insanın yaşamı süresince mutlaka yerine getirdiği temel uğraşıları vardır. Bunların geçmişteki biçimleri ile bugün arasında kıyaslama yaparak. İnsan yaşamının her döneminde karşılaştığı sorunları çözmek için uğraşmıştır. dolayısı ile bu uğraşıların insanlara yük olmadan yerine getirilmesini sağlamaktadır. 1. daha çok teknolojinin konusu olarak algılan-maktadır. 3. yaşadığı çevreyi kontrol altına almaya çalışmıştır. insanların yaşamlarında sürekli olarak yerine getirdikleri. daha düzenli bir şekilde yerine getirilmesi için uygun ortam hazırlamaktadır.4. barınma 4. eğlenme ve dinlenme gibi uğraşıların gideriliş biçimini değiştirmektedir. değişik ve seçenekli olarak insanların hizmetine sunmakta. Bu uğraşıların daha rahat bir ortamda. Teknoloji aşağıdaki işlevlerden hangisini yerine getirmektedir? 9 . Teknolojinin Gerekliliği İnsanın daha rahat yaşama isteği. Ayrıca bu uğraşıları renkli. Bu suretle teknoloji. örnekler düşününüz. Bu canlılar içerisinde insan düşünebilme yeteneği ile diğerlerinden ayrılmaktadır. daha rahat. 0 halde teknoloji gelişerek. daha düzenli hale getir-menin yollarını aramış ve bulmuştur. Bu yeni sorunun çözümü için yeniden uğraşılmış ve böylelikle teknoloji sürekli yenilerek gelişmiş güzelleşmiştir. tartışınız. Teknoloji. daha kolaylıkla yerine getirilmesi için ortam hazırlamaktadır. Aslında bir başka yönü ile konuya yaklaşıldığında yeni üretim teknikleri geliştirme zorunluluktan doğ-muştur. kullanıma hazır hale getirilen bilgileri. İnsan. Her yeni çözüm mutlaka yeni bir sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu amaçla insan daha rahat yaşabilmek için çevresinde bulunan her türlü maddeden yararlanma yollarını aramış. insanlığın hizmetine sunmuştur.

Sözlük Ve Kavram Dizini Teknoloji uğraşıların bütünü Endüstri : Kullanıma hazır hale getirilmiş bilgilerin. B)Teknoloji bir bilginin kullanıma hazır hale getirilmesine. D) Teknoloji bilgi üretir. endüstri ise sen üretimine ilişkin uğraşlarla ilgilidir. C) insanların ihtiyaçlarını gideriş biçimini değiştirmektedir D) insanların ihtiyaçlarını değiştirmektedir 2. Aşağıdakilerden hangisi insanların temel ihtiyaçlarından birisi değildir? A) Dinlenme B) Beslenme C) Barınma D) Giyinme 3. endüstri ise kullanıma hazır hale getirilmesine ilişkin uğraşılarla ilgilidir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan A) insanların ihtiyaçlarını gidermektedir B) İnsanların ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktadır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi teknoloji ile endüstri arasındaki farkı ortaya koymaktadır? A) Teknoloji ve endüstri aynı kavramın değişik ifade ediliş şeklidir. C) Teknoloji bir bilginin seri üretimine. endüstri ise bilgiyi kullanır. insanlığın hizmetine verilmesi için seri üretim yapabilmek amacıyla kurulmuş organizasyon : Üretilen bir bilginin kullanıma hazır hale getirilmesi ile ilgili 10 .

2. makine üretebilmesi. materyal 11 . İnsanın yaşamını ve çevresini değiştirmek amacıyla materyal. 1.Çok yönlü nitelikleri vardır. Teknolojinin Nitelikleri Teknoloji. Teknoloji bir ülkenin kaynağıdır. İnsanın yaşamını ve çevresini değiştirmek amacıyla.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 2. İnsanın olduğu her yerde teknoloji vardır. bilimsel esaslar doğrultusunda disiplinli olarak kullanması. Teknoloji insanla başlamakta ve sürekli olarak in-sanın yaşamını daha kolay hale getirmek yönünde gelişmektedir. Teknoloji hangi kaynaklardan yararlanarak gelişir? Teknoloji gelişmesini sürdürürken. malzeme ve insan kaynaklarını. insan 2. Bu tanımlardan da görüldüğü gibi teknoloji doğrudan doğruya insanı ilgilendiren bir kavramdır. İnsan tarafından meydana getirilir ve insanın hizmetine sunulur. Teknolojinin çok yönlü niteliklerini tanımak suretiyle teknolojiyi anlamak kolaylaşır. insanın yaşamını kolaylaştırmaya dönüktür. alet.1. bilgi ve yeteneklerini kullanması. TEKNOLOJİNİN NİTELİKLERİ VE İŞLEVLERİ Teknolojinin Nitelikleri Teknolojinin İnsan Kaynağına Dayalı Nitelikleri Teknolojinin Materyal Kaynağına Dayalı Nitelikleri Teknolojinin Bilim Kaynağına Dayalı Nitelikleri Teknolojinin Sanat Kaynağına Dayalı Nitelikleri Teknolojinin İşlevleri İnsana Kolaylık Sağlama Yaşama Düzeyini Yükseltme Toplumu Bütünleştirme Verimlilik Karar Verme Boş Zamanları Değerlendirme Değer Kazandırma Özet Kavram Dizini Yararlanılacak Kaynaklar 2. Günümüzde teknoloji terimi ile aşağıda belirtilen tanımlar anlatılmak istenmektedir: 1.

1. Günümüzün teknolojisinde de yaşamı kolaylaştırmaya yönelik. Sonuçta ise günümüzün teknolojik düzeyine erişilmiştir.1. daha fonksiyonel ve yaşamı daha kolay hale getiren aletler üretilmiştir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri 3. Bunu yapa-bilmek için de başvurduğu kaynakların başında alet ve materyal üretme gelmektedir. yaşadığı ortamı ve çevresini değiştirebilmekte. yaşamı daha kolay kılabilecek önlemleri olmaktadır. Böylece şekillendirilen taşlar ve ağaçlar kullanılarak. İlk insan yaşamını kolaylaştırmak amacıyla çok basit bir alet geliştirmiştir. Mehmet Karahan O halde teknolojinin niteliklerini söz konusu bu dört ölçüte göre incelemek mümkündür.İnsanı. Böylece sürekli olarak bir önceki alet yardımı ile daha komplike. İnsan. Teknoloji insanın olduğu yerde. yaşam insanlar için her geçen gün daha kolay hale gelmektedir.2. 12 . İnsanın. 2. yaşamının herhangi bir aşamasında kullanır. Sözgelimi. Teknolojinin İnsan Kaynağına Dayalı Nitelikleri Teknolojinin temel kaynağı insandır. alet ve materyal üreterek teknolojiyi geliştirmiş ve bugünkü düzeyine ulaştırmıştır. Daha sonra bu alet yardımı ile daha komplike aletler yapılmıştır. böylelikle yaşamı daha kolay hale getirme. Bu suretle. taşlar kolaylıkla kırılmış. Böylelikle teknoloji sürekli olarak ilerlemekte. Yontulan bu taşlara şekil verilmiş ve bu taşlardan balyoz.Teknolojinin Materyal Kaynağına Dayalı Nitelikleri insan sosyal bir varlıktır. Ürettiği materyali yaşamını kolaylaştırmaya dönük olarak kullandığı gibi. sürekliliği olan bir işlevdir. Düşünebilme yeteneği sayesinde insan. Yaşamı sürdürebilmesi için birçok şeye ihtiyacı vardır. yaşamı daha kolay hale getirmiştir. insanın bilgi. Doğada bulunan her türlü materyali. yaşadığı ortamı ve çevresini kaynakların başında neler gelmektedir? değiştirebilmesinde yararlandığı 2. beceri derecesi ne kadar yüksek olursa olsun. barınaklar yapılmış ve yaşam daha kolay. Bugünkü yaşam kolaylığı doğrudan doğruya üretilen bu aletlere bağlıdır. ağaçlara kolaylıkla istenen şekiller verilmiştir.1. daha güvenli bir hale getirilmiştir. bilim 4. Bu aletler kullanılarak ağaçlar kesilmiş. kazma. insan için vardır. "Alet işler. değiştirmiş. taşıma araçları. diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği düşünebilme yeteneğidir.sürekli olarak yaşadığı ortamı ve çevresini yenilemiş. Söz konusu bu aletlerin olmadığı bir ortamda. çekiç gibi aletler üretilmiştir. her gün yeni aletler üretilmekte ve bu aletler yardımı ile başka aletler yapıl-maktadır. yeni başka materyallerin üretilmesinde de kullanmıştır. sanat kaynaklarından yararlanmaktadır. Bir alet üretme ve üretilen bu aletler yardımı ile yeni bir alet üretme. taşlara. el öğünür" atasözümüz bu durumu en açık bir biçimde açıklamaktadır. Teknolojinin başlangıcı insanın kendisinin başlangıcıdır. yaşamı kolaylaştırmaya dönük bir işlev görmesi hemen hemen olanaksızdır. doğada kendiliğinden bulunan düzgün taşlar kullanılarak düzgün olmayan taşlar yontulmuştur. Bu nedenle materyal üretmiştir.

Pusulaların kullanıldığı gemi . İlk anlarda doğada gördüğü bir çok olaydan etkilenmiş ve bu olayların oluş sebeplerini bilmeden. toprak gibi doğal materyalleri kullanmıştır. teknoloji büyük bir aşama kaydetmiştir. doğal kaynaklar yardımıyla yapay materyaller üretmiştir. Sözgelimi bilimin başlı başına bir kurum olarak ortaya çıktığı on sekizinci yüzyıla gelinceye kadar geçen sure içerisinde .Porselen ve cam üretim 13 . bilimle çok az ilişkisi olmuştur.3. yaşamını devam ettirmeye ve neslini sürdürmeye alışmıştır. dünya üzerinde görüldüğü ilk andan itibaren.Matbaa . diğer canlılardan farklı olarak düşünebilme yeteneğine sahip olduğu için. bu olaylardan kendi isteği doğrultusunda yararlanmıştır. Zamanla söz konusu bu doğal materyaller kalite ve kantite bakımından yeterli olmayınca. Bu suretle yaşamı kendisi için daha kolay hale getirmiştir. Sözgelimi tekerleğin ve emme basma tulum-banin bulunu§u oldukça eskidir.Ulaşım . Teknolojinin Bilim Kaynağına Dayalı Nitelikleri İnsan. Bu amaçla doğada bulduğu her şeyi kullanmıştır. yanılma yolu ile elde ettiği bilgileri kullanarak ihtiyaçlarını karşılamış ve yaşamı kendisi için daha kolay hale getirmiştir. yıllarca tekerleğin neden çok daha az bir kuvvetle çok daha fazla yük taşıdığını ya da tulumbanın nasıl olup da suyu emerek yukarılara çıkardığını açıklayamamışlar.Zamanla doğal kaynaklar kalite veya kantite (miktar) bakımından yeterli olmayınca. ağaç. Yani bu zamana kadar. dünya üzerinde bulunan diğer tüm canlılar gibi. doğada kendiliğinden bulunan taş.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan insan materyal üretmede özellikle doğal kaynakları kullanmıştır. Ancak. briket. Bu nedenle.1. kerpiç. Doğal olaylar. henüz bilimsel çalışmalar başlamadan önce. teknoloji bir önceki bölümde anlatılan bilim -teknoloji-endüstri sürecine bağlı kalmaksızın gelmiştir. neslini sürdürürken. sınama. Sözgelimi. Yine teknolojik gelişmelere bağlı olarak. 2. ya da sınama yanılma yolu ile teknoloji ortaya çıkmıştır ancak kullanılan teknolojinin bilimsel açıklaması çok sonraları yapılabilmiştir. ama bu teknolojiyi kullanarak yaşamlarını kolaylaştırmışlardır. tuğla.Rüzgar ve su gücünden yararlanma . On sekizinci yüzyıla gelinceye kadar geçen süre içerisinde meydana gelen teknolojik gelişmelerin. yaşamını devam ettirir. Yani insanlar. İnsan. her geçen gün yeni materyaller üretilmekte ve barınak yapmak amacıyla kullanılan materyallerin kaliteleri artırılmaktadır. çimento gibi değişik materyaller üretilmiş ve barınaklar bu materyaller kullanılarak yapılmaya başlanmıştır. Ancak. yaşadığı ortamı ve çevresini değiştirmeye çalışmıştır. İnsanın ihtiyacı olan her alan için materyal üretmenin söz konusu olduğunu ve bu konunun teknolojinin önemli bir niteliği olduğunu belirtmek gerekir. ilk insan barınak yapmak amacıyla. insan yaşamına çok büyük kolaylıklar getiren bu teknolojinin bilimsel açıklaması çok sonraları yapabilmiştir.

adeta bir bütünün ayrılmaz iki par^asi haline gelmiştir.fonksiyonel . Düşüncenin estetik unsurları da ihtiva edecek bir şekilde yansıtılmasıdır. Bilim teknolojinin birbirine dayalı olarak çalışması bulu§ ile uygulama arasında geçen zamanı kısaltmıştır. Sanat doğayı zaman ve uzay faktörlerini dikkate olarak düzenler. Ancak şunu da belirtmekte yarar vardır: Teknoloji sadece bilimin uygulanmasıyla gelişmemektedir. kalite ve kantite bakımından hızla yükselmiştir. Böylece bilimsel çalışmaların daha fazla ve daha verimli yapılabilmesi için ortam hazırlanmıştır. Yani ancak bu tarihte bir önceki bolümde anlatılan bilim . Teknolojinin Sanat Kaynaşma Dayalı Nitelikleri Sanat insanin yaratıcı gücüne dayalı bir olaydır. Bilimsel çalışmalar teknolojiye uygulanarak. Buluş ile uygulama arasında geçen surenin kısaltılması. insanlığın hizmetine verilen ve onun ya§amini kolaylaştıran bu teknolojilerin.Barınak üretim teknolojileri gibi bir çok teknoloji kullanılmıştır.endüstri sureci normal yoluna girmiştir. kendi alanında da kendisini daha ileriye götürecek buluşlar yapmaktadır. Kullanılan.İplik üretim Mehmet Karahan . Bilim daha üst düzeye erişmek için mevcut teknolojiden yararlanmaktadır. radyo için 35 radar için 15.Eğitimde Bilgi Teknolojileri . Teknoloji de yaratıcılığa dayalı bir olaydır. Günümüzde bilim ve teknoloji bütünleşmiş.Değeri kendi içerisinde saklıdır. Yani etkileşim tek yönlü değil iki yönlü olmaktadır. Sözgelimi fotoğraf bulunduktan 112 yıl sonra uygulamaya geçilirken. Teknolojik olarak ortaya çıkarılan eser. Sanat kendi başına bir sondur. teknolojide yeni gelişmelere imkan verdiği gibi.1. Teknoloji. bir çok buluşun çok kısa bir zaman sonra uygulamaya konmasını mümkün hale getirmiştir. Bu nedenle bilim ve teknoloji ile yaşamayı öğrenmek bir zorunluluktur. Günümüzün bilimi ise yarının teknolojisi haline gelmektedir. .ekonomik 14 . bu rakam telefon için 56.teknoloji. Günümüzde bilim ve teknoloji bütünleşmiştir. Teknoloji hangi yüzyılda bilimin uygulama alanı olmuştur? 2. 19. televizyon için 12 ve nihayet transistor için ise 5 yıl olmuştur. Teknoloji. teknolojide oluşan yenilikler de bilimsel çalışmaları yönlendirmektedir. Teknoloji bilime bilimsel buluş yapabilmesi için materyal ve malzeme sağlamaktadır.4. Bu nedenle bilim adamları teknolojik problemlerle daha fazla ilgilenmekte ve teknik elemanlar da bilime daha fazla önem vermektedirler. insanin yaratıcı gücünü kullanarak eser ortaya çıkarmasıdır. ve 20. Teknoloji de insanin yaratıcı gücüne bağlıdır ve insanin yaratıcı gücünü geliştirir. çok büyük gelişme göstermiş ve insanlığın ya$amini kolaylaştırma işlevleri. insanin yaşamını daha kolay hale getirmek için. bilimsel olarak açıklamaları çok sonraları yapıldıktan sonra söz konusu bu teknolojiler çok kısa zamanda. Ancak on sekizinci yüzyılın sonlarında teknoloji bilimin uygulama alanı olmuştur. Bugün bilim ve teknoloji günlük yaşantımızın temelini oluşturmaktadır. Bir kurum olarak bilim teknolojiden binlerce yıl sonra olu§mu§tur. yüzyıllar da ise teknolojinin gelişmesinde bilimin çok büyük katkıları olmuştur.

insan yaşamında gerekli olan her alan ile ilgilidir. Teknoloji. hemen her evde fırınlı ocak varken teknolojik gelişmelerin çok yüksek olmadığı ülkelerde evlerde bulunan fırınlı ocak şayisi azalmak-tadır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri . Teknolojik ürünler insanin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla üretilir. Mekanik güç kullanımı oranı. Bu durum doğrudan doğruya yaşam düzeyi ile ilgilidir. İnsanların daha fazla mekanik güç kullanmalarını sağlar. Günümüzde insan ihtiyaçlarını teknoloji aracılığı ile karşılamaktadır. İnsanin yaşamı suresince yararlandığı alanlardan birisi de ulaşım alanıdır. Teknolojinin kaynağı insandır. Ulaşım alanında ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ile insanların bir yerden diğer bir yere gitmeleri 15 . Bu surete insanin yaşamı kolaylaşır. Sözgelimi teknolojik gelişmelerin yüksek olduğu ileri sanayi ülkelerinde. Toplumda yaşayan bireylerin iş bulmalarını sağlar. Teknoloji sayesinde insanlar günlük yaşamlarında yapmak zorunda oldukları veya yaptıkları bir çok işi makineler ile yaparlar.2. işsizliği önler. Yaşama Düzeyini Yükseltme Teknolojinin gelişmesi ile insanların yaşam düzeyleri yükselir.3. Teknolojinin İşlevleri Teknoloji insanla birlikte başlar. Yeni iş kolları ortaya çıkarır. 2. Mehmet Karahan Teknolojinin ortaya çıkardığı eserde olması arzu edilen estetik olma öğesi doğrudan doğruya teknolojinin sanat kaynağına dayalıdır. Teknolojinin ana gayesi insanın yaşamını daha kolay hale getirmektir. Bu suretle teknolojik olarak ortaya konan urunun fonksiyonel ve ekonomik olma özelliği yanında estetik olması da sağlanmış olur. teknolojik gelişmenin az. İnsanın yaşamını daha kolay hale getirmek amacıyla üretilen teknoloji bazı işlevler kazanmıştır. Toplumu bütünleştirme Teknoloji. İnsanların kullandığı adale gücü miktarını en aza indirir. teknolojik ürünlere sahip olma ve sahip olunan teknolojik ürünleri kullanım sıklığını etkiler.2. "teknolojinin gelişmesine paralel olarak artar. 2. Yine sahip olunan bu urunu kullanma sıklığı da yaşam düzeyi yükseldikçe artmaktadır. Sözgelimi teknolojik gelişmenin yüksek olduğu bir yörede insanlar ulaşımlarını otomobiller ile sağlarken. Teknolojik gelişmelerin yüksekliği.Teknoloji sayesinde insanlar daha insancıl olurlar. dolayısı ile yaşam düzeyinin düşük olduğu bir yörede ula§im yaya olarak sağlanır. ürettiği eseri tasarlamada ona biçim vermede sanattan yararlanır.2. İnsana Kolaylık Sağlama Teknolojinin ana amacı insanin yaşamını kolaylaştırmaktır.1. İnsanin olduğu her yerde teknoloji vardır. 2. Bu yüzden teknolojik gelişmelerin fazla olduğu ülkelerde yaşam düzeyi oldukça yüksektir. Sanatın ortaya koyduğu kuralları kullanır. Teknoloji insan tarafından insan için üretilir. Teknolojik gelişmelerin çok fazla olduğu ülkelerde hem teknolojik ürünlere sahip olma hem de sahip olunan teknolojik ürünleri kullanma sıklığı artar. İnsanın kendisine ayıracak daha çok zamanı kalır.2. Bu işlevleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Teknoloji insanlara yeni ufaklar apar. Bilim ve teknolojinin birbirine dayalı olarak çalışmasının önemi nedir? 2.2.estetik olmalıdır.

Böylelikle üzücü bir olayla herkes ayni anda üzülmekte. Karar Verme Teknolojik gelişmeler sonucunda gelinen aşama ile.4.Teknolojinin asil amacı insanin daha rahat yaşamasını sağlamak olduğundan.2. Teknolojik gelişmeler sonucunda bir çok konuda insanın bizzat kendisi yerine.6. insanin en önemli özelliği olan düşünme işlevi de bu amaç için özel olarak geliştirilmiş bilgisayarlara bırakılmaya başlanmıştır. ya da sevinçli bir olayla herkes ayni anda sevinmektedir. teknoloji. Günümüzde ileri teknoloji ürünü olan. Telefon.2. Bu suretle toplumlar birbirlerinin yapılan hakkında bilgi sahibi olmaktadır.2. onun daha önce adale gücü ile 16 . Yine kitle iletişim araçlarında görülen bir diğer teknolojik gelişme. Son yıllarda bilgisayar teknolojisinde meydana gelen gelişmeler sonucunda bir çok konu dünya çapında bilgisayar ağı içerisine alınmıştır. bölgeleri ve nihayet ulusları kendi aralarında yarışmaya zorlamaktadır. uydu kanallarının yardımı ile yapılan televizyon yayınlarıdır. bilgi alış verişi sağlamak. Bu bütünleştirme ise teknoloji sayesinde olmaktadır. Çevrenizde ve dünyadaki olaylar hakkında sizi bilgilendiren kitle iletişim araçlarındaki teknolojik gelişmelerin boyutlarını tartışınız. Tüm bunlar iş kolların da verimliliği artıran unsur olmuşlardır. teleks. birbirlerinin işlerini tamamlayarak en verimli bir şekilde çalışmaları sağlanmıştır. Zamanı Değerlendirme Teknoloji sayesinde insanin çalışma süresi kısalmıştır. orada çıkan en son bir yayını elde etmek. teknoloji sayesinde iş alanlarında uzmanlaşma ve iş bolumu yapma sayesinde bir iş kolunda çalışan bireyler sadece belli bir işin en iyi bir şekilde yapılabilmesi için iş akış alanları yapılmıştır. Bütün bu gelişmeler toplumu ve giderek toplumları bütünleştirmeye yöneliktir. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ile ülkeler hatta dünya çok küçülmüştür. Bu saye-de dünyanın herhangi bir köşesinde meydana gelen bir olay önemine göre. teknolojik ürünler. Teknoloji sayesinde insanların bir arada. 2. 2. 2. bireyin nasıl davranması gerektiği konusunda karar üreten bilgisayarlar kullanılmaya başlanmıştır. olu§undan hemen birkaç dakika sonra televizyon sayesinde dünyanın her tarafına yayılmaktadır. faks gibi modern haberleşme cihazlarında son yıllarda yapılan teknolojik gelişmeler sonucunda dünyanın her hangi bir yöresi ile haberleşmek. ya da buradan herhangi bir yayını göndermek artık çocuk oyuncağı haline gelmiştir. insanların en önemli işlerinden birisi olan karar verme işlerini de yerine getirmeye hazırlanmaktadır. Böylece olayın olduğu yere çok uzakta bulunan birisi bile televizyon sayesinde haberdar olmaktadır. birbirlerine bağımlı olarak.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan kolaylaştırmaktadır. belirli değişkenleri dikkate alarak karar vermektedirler.5. Bu suretle değişik bölgelerde yaşayan insanların birbirleri ile doğrudan temasa geçmeleri. kuruluşları. o konuda uzman olmaktır Bu nedenle. Verimlilik Teknoloji iş yaşamında karşılıklı ilişkileri artırarak bireyleri. kaynaşmaları ortaya çıkmıştır. Teknoloji sayesinde gelişmiş bulunan kitle iletişim araçları ile toplum ve hatta giderek toplumlar bütünleşmektedir. Bir yarışta başarılı olabilmenin ön şartı ise.

5 kg buğday kullanılmasına rağmen. Teknoloji herhangi bir urunun durumunu değiştirmektedir. İnsanin olduğu her yerde teknoloji vardır. un haline getirilmektedir. Değer Kazandırma Teknolojinin sahip olduğu önemli işlerden birisi de değer kazandırmasıdır. sanat kaynaklarından yararlanmaktadır. un da buğdaydan daha pahalıdır. insan 2.5 kg buğdaydan çok daha pahalı olmaktadır. 0 halde bir ürüne çok fazla değer kazandırabilmek için çok üstün teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak. Aradaki fiyat farkı teknolojik işlemden kaynaklanmaktadır.7. İşte teknolojinin bir üründe uyguladığı her durum değiştirme olayı sonunda o ürünün değeri artmaktadır. Özet Teknoloji insanin yaşamını kolaylaştırmaya dönük faaliyetler bütünüdür. Teknoloji insan tarafından. Bu gelişmeyi sağlarken de. Bunun sonucunda da bireyin çalışma suresi kısalmış buna karşılık boş zamanı artmıştır. Teknoloji bir ülkenin temel kaynağıdır. Birey daha az enerji sarfı ile da-ha verimli olarak. Günümüzde bireyin boş vakitleri değerlendirmesi ayrı bir endüstri kolu haline gelmiştir. buğdaydan un ve pasta yapmak daha fazla teknik bilgi isteyen bir işlemdir. 2. Dolayısıyla söz konusu ürüne kazandırılan değer de o oranda yüksek olmaktadır. her zaman çok kaliteli 1 kg unun fiyatı 1. Daima ekmek.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yapmış olduğu bir çok iş mekanik ya da elektronik olarak yapılabilir duruma gelmiştir. undan. Sözgelimi buğdaydan un ve ekmek yapılabileceği gibi. Böylece o ürünü insan daha kolay kullanabileceği bir şekle sokmaktadır. Bu teknolojik işlem soncunda buğdaya bir değer kazandırılmaktadır. Boş vakitleri değerlendirmek için binlerce çeşit ürün üretilmektedir. Sözgelimi buğday bir urundur. Ayni örnek devam ettirilirse. Teknolojik bir işlem sonucunda buğdayın durumu değiştirilerek buğday. Değer kazandırma olayı teknolojik bilgi üstünlüğü ile orantılıdır. ayni zaman zarfında eskiye oranla çok daha fazla iş üretir duruma gelmiştir. Çünkü çok kaliteli 1 kg un elde etmek için yaklaşık olarak 1. Bugün teknoloji bireyin hem iş hayatında ve hem de boş saatlerini değerlendirmede önemli bir yer tutmaktadır. materyal 3. bu iş için uygulanan teknolojik sistemim aynı ürüne ikinci bir kez değer kazandırılmaktadır. unun durumu değiştirilerek ekmek yapılmakta. Ekonomik dilde buna değer kazandırma denmektedir.2. insan için üretilir ve insanin hizmetine sunulur Teknoloji insanin yaşamını daha kolay hale getirmek için sürekli olarak gelişmektedir. bilim 4. 17 . Teknoloji bireyde önce ilgi uyandırmakta ve daha sonra bu ilgiye uygun araçlar üretmektedir. 1. buğdaydan pasta yapılmakla buğdaya kazandırılan değer çok daha fazladır. Teknolojik bilgi ne kadar yüksek olur ise ürünün durumu da o kadar fazla beceri isteyen bir ürüne dönüştürülmektedir.

1. Bu işlevleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 1. : Nitelik : Miktar : Bir nesnenin gördüğü iş. Değer Kazandırma Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulunuz. Toplumu Bütünleştirme 4. iş görme yetisi. Yaşama Düzeyini Yükseltme 3. mahiyet. ölçülebilen ya da azalıp çoğalabilen durumu.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan İnsan. kalite. Boş Zamanları Değerlendirme 7. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik olarak ortaya çıkacak bir eserde olması gereken özelliklerden birisi değildir? A) Fonksiyonel olma B) Ekonomik olma A) İnsan A) Verimlilik sağlama B) Sanat C) Estetik olma D)Verimli olma 2. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin işlevlerinden birisi değildir? B)Bilimi kullanma C) Karar verme Sözlük Ve Kavram Dizini Nicelik miktar. Cevaplandıramadığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz. Nitelik bu Kalite Kantite İşlev : Bir şeyin sayılabilen. bilim ve sanat kaynaklarından yararlanarak sürekli olarak gelişen teknoloji bazı işlevler yerine getirmektedir. Teknolojik gelişmeler aşağıdaki kaynaklardan hangisinden yararlanmaz? C) Bilim B)Endüstri D) İnsana kolaylık 3. İnsana kolaylık sağlama 2. : Varlıklar arasında bulunan ve nicelikle ilgisi olmayan ayrımları şu ya da bakıma göre oluşturan durum. 18 . vasıf. materyal. Verimlilik 5. keyfiyet. Karar Verme 6.

beslenmek. barınmak. diğer canlılar. İnsan. hangi koşullarda yaptığıdır. Dünya üzerinde yaşayan canlılar arasında sadece insan alışkanlıklarını yeni hayat şartlarına uydurmak yeteneğine sahiptir.İşte insan ile diğer canlılar arasındaki en önemli fark budur. alet. TARİHSEL GELİŞMELER • Canlılar.1. insan kendini savunmak. Ancak insan hangi tarihte ortaya çıkarsa çıksın. insan için üretildiği ve insanin hizmetine verildiği belirtilmiş idi. teknolojinin insan tarafından. kendilerini doğaya uydurmaya çalışır. İnsan. doğadaki diğer canlıların yavruları arasında en aciz olanıdır. doğayı kendisine uydurmaya çalışırken. konuşma yetenekleri doğumdan çok sonra ortaya çıkar ve olgunlaşır. İnsan ve Doğa • Yontma Taş Devri • Cilalı Taş Devri • Bronz Devri • Demir Devri • Feodal Donem SÜREÇ İÇERİSİNDE TEKNOLOJİK • Coğrafi Keşifler ve Etkileri • Özet • Değerlendirme Sorulan • Kavram Dizini • Yararlanılacak Kaynaklar 3. Buna karşılık dünya üzerinde yaşayan diğer canlılar ise değişen hayat şartlarına karşın. Vücut yapılarını değiştirmeyi başaramadıkları zaman ise yok olurlar.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 3. 19 . doğayı kendisine nasıl uydurmaya çalışmıştır? İnsan doğa ile olan uyumsuzluğunu kendi geliştirdiği araçlar ile gidermeye çalışır. İnsanin ortaya çıkış tarihi üzerinde kesin bir yargıda bulunmak oldukça zordur. Teknolojik gelişim bakımından önemli olan ilk insanin hangi aleti. Alet yapmak insanin kendine özgü özelliklerinden ileri gelmektedir. İnsanin dünya üzerinde görülmesiyle başlayan teknolojinin. insanin önemli vasıflarından olan yürüme. tarihsel süreç içerisinde ne gibi bir gelişme gösterdiğini anlayabilmek için. yaşamlarını devam ettirebilmek ipin vücut yapılarını değiştirirler. Canlılar. insanin gelişim surecini incelemek gerekir. İnsan Ve Doğa Bundan önceki ünitelerde teknolojinin insan ile başladığı insanin olduğu her yerde teknolojinin olduğu. plan yapar ve ortaya koyduğu bu düşünceleri uygular. İnsan yavrusu. giyinmek kısaca yaşamını devam ettirebilmek için silah. yaşamını devam ettirebilmek işin alet yapmıştır. İnsani diğer çalılılardan ayıran önemli özelliklerinden bir başkası da kişisel bakımdan biyolojik olarak gelişmesinin gecikmesidir.

İnsan yavrusunun büyüyüp. çok basit görünmesine rağmen. Yine bu nedenle insan. Bir taş balta. özellikle eller hassaslaşmış ve bir çok fonksiyonu yerine getirebilir duruma gelmiştir. Böylece diller ortaya çıkmış ve diller akil yürütmeyi geliştirmiştir. Dil. insan. Ancak. belli bir kültür içinde veya bölgede hemen ayni şekilde yapılıp kullanılması bu çok yavaş ilerleyen gelişmenin bir kanıtıdır. derecelendirme. onun yaşamını devam ettirmesi için bazı aletler geliştirmesini gerekli kılmıştır. gelişmesi çok uzun yıllar aldığı için. Çünkü dilin özünde sınıflandırma.İnsan yavrusu doğadaki diğer canlılar arasında en acili olduğu. Onu bu aciz ve savunmasız durumunda tabiata karşı koruyacak. İnsanin diğer canlılara göre daha korumasız oluşu. Bu sosyal grup ailedir. neden gruplar arasında ve diğer canlılara göre daha facia sosyal ilişkiler kurarak yaşar? 20 .kültür tipleri kadar çok farklılık göstermiştir. gruplar arasında yaşamış ve diğer canlılara oranla daha fazla sosyal ilişkiler oluşturmuştur. Her tipten aletin. Kültürel benzerliklerin ve bir ölçü de kültürel zenginleşmenin bir nedeni de bu ilkel teknoloji transferidir. her bağımsız toplulukta ayrı gelişmiş. ustalık ve beceriye ihtiyaç göstermektedir. mızrak veya avlanma düzeni çok yavaş ilerleyen bir gelişme surecinin sonun-da ortaya çıkmıştır.Alet yapmak için düşünce yoğunlaşmış ve gelişmiştir. Bu sure içerisinde mutlak bir bakim ve korumaya muhtaçtır. İnsanin ilk buluşlar. beyinle birlikte koordineli olarak çalışabilme yeteneğini kazanmıştır. göçlerle veya diğer temaslarla esas yapısını hiç değiştirmemiştir. topluluk içinde yaşadığı ve çok gelişmiş bir beyin yapısına sahip olduğu için çıkarmış olduğu bazı seslere özel anlamlar vermiştir. Ancak insan. İnsan. Daha sonra alet yapımında kullanılan organlar. İnsan yavrusu uzun yıllar ebeveyninin koruması altında kalmaya ve sürekli bakıma muhtaçtır. Bu formlardan biri olan dil. yaşamı için gerekli olan aletleri yapabilir duruma gelmiştir.Teknoloji transfer etmelerine rağmen. besleyecek.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan İnsanin kendi kendisini besleyebilmesi ve üreme yeteneğinin gelişmesi ipin yılların geçmesi gerekir. dil sayesinde olmuştur. istikrarlı bir aile kurumu kurmuştur. bakacak bir sosyal gruba ihtiyaç gösterir. karşılaştırma vardır. yaşam biçiminin ortaya konmasında çevreden çok fazla yararlanılmıştır. Böylece insan. Bu koruma ve bakim suresince insanin beyinsel gelişmesi sürekli olarak devam eder. sosyal gelenek formlarının değişmesine bağlıdır. Yine bu aletlerin yapılması sırasında kullanılan organlar. Avcı toplulukların. Göçler çeşitli buluşların yapılmasını ye karma aletlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. teknik ilerleme sınırlarına varıldığında tam bir kültürel kaynaşma olmaması. Bu suretle soyut kavramlar ortaya çıkarmak mümkündür. Bulunan ve geliştirilen aletlerin bulundukları yörede bir kuşaktan diğerine aktarılması ise. Böylece insan diğer canlılar arasından mükemmel beyin yapısına sahip olur. Çevrenin özellikleri alet ve işlemlerdeki değişiklikleri ortaya çıkarmıştır. gelişebilmesi. Diğer canlılar da bazı sesler çıkarabilmek yeteneğindedir. kendi kendine yeterim hale gelebilmesi için çok uzun yılların geçmesi gerekir.

3. Bu donemde tarım. Bu donemde ekonomi tükettiğinden fazlasını üretebilir bir düzeye erişmiştir. kınlınca bir daha işe yaramıyordu. 21 . Taama dayalı ilk toplumlar dokuz bin yıl önce belirmiştir. Jetlerin yapılış şekline bakılarak yontma taş devri olarak adlandırılan bu devir jeoloji devirlerinden Pleistocene dönemine denk gelmektedir. olmuşlardır. o güne kadar üretimde kullanılan araç-gerecin yapıldığı taşı yetersiz kılmıştır. Üretim fazlası insanlığın sanata eğilmelerine yol açmış böylece sanatsal çalışmalar önemli bir olgu olarak insanlığın gündemine girmiştir.1. esneklik gösteremiyor. Bu durumda söz konusu özelliklere sahip bir hammadde olarak bakır bulunmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu önemli bir gelişmendir. hayvancılık önem kazanmıştır. Av bölgelerinde mevsimlik siteler kurabilmekte ve banmakların yapımında deri.1. Beyni geliştikçe daha iyi beslenmesine ve daha rahat yaşamasına imkan verecek buluşları yapmıştır.2. iplik. ok. İyi gıda ve düzenli hayat şartları nüfusun çoğalmasına ve sosyal ilişkilerin gelişmesine yol açmıştır. heykelciler. yay. kemik. Yine bu arada av ölülerini gömme gibi vesilelerle törenler yapmışlar ve duvar resimleri. çünkü taşa istenilen şekil verilemiyor. Bu donemde insanların ulaştığı en yüksek taş donemi. Bu kültürlerin ilk aşaması yontma taş devridir. bu istikrarsız donemde yontma taş kültürü ile büyük bir sınav vermiş ve sınavı baban ile atlatarak yok olmaktan kurtulmuştur. ağaç.1.1. Bunun sonucunda beyin ve sinir sistemi daha iyi gelişmiştir. sus eşyaları gibi sanat eserleri ortaya koymuşlardır. soğuklarda giyebilecek elbiseler yapabilmekte idiler. Yontma Taş Devrı İlk insan kültürlerinin temel hammaddesi. cilalı taş devri (Neolithic) olarak bilinmektedir. Bronz Devri Teknolojinin hızla gelişmesi. Beslenme konusunda en büyük teknolojik gelişme ise avların pişirilerek yenmesi olmuştur.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 3. özellikle çakmaktaşları olmuştur.3. iğne. yaşam tarım ve hayvancılığa dayandırılmıştır. Cılalı Taş Devri Gelişme devam etmiş ve avcılık. Neolithic donemin karakteristik unsuru köylerin oluşmasıdır. insan. çiğ eti çok miktarda yiyemeyen ve iyi sindiremeyen insan. Köyler sonradan uygarlığa adini 3. hayvancılığın önemi azaltılarak. tahta ve deriler de ilk kullanılan hammaddeler. ip kullanmakta idiler. Bu donemde insanlar taş uçlu mızrak. keskinliği devam ettirilemiyor. Bundan başka kemik. Neolithic donem uygarlık diye adlandırılan donemin temel öğelerine sahiptir. pişmiş eti hem daha çok yemiş hem daha kolay sindirmiştir. Dördüncü buzul çağının bitmesiyle yontma taç devrinin (Paleolithic) insanlarının en üst teknolojisi ortaya çıkmıştır. Pleistocene donemi bir milyon yıldan fazla surmuş bu donem boyunca dünya dört büyük buzul çağı yaşamıştır. tabiatta serbest olarak bulunan çeşitli taşlar.

Aritmetik ise yazıdan çok daha önce ortaya çıktı.Şehir devletlerinin alt yapıları. kimya. tarım ve inşaat teknolojilerinin devreye girmesi. Maden eğritme-karıştırma teknikleri. gümüş ve altın gibi metallerde ergitildi ve çeşitli alaşımlar elde edildi. Bakir metalürji ekmek ve çömlek pişirmenin doğal bir uzantısı olarak ortaya çıktı.tapınaklar. Bu donemde ısı. Her meslek grubunda in-sanlar daha şok ve daha kaliteli ürünler vermeye başladılar. Ölçüm ve planların yapılması. Ancak bu donemde söz konusu bu metaller bilinmesine rağmen bronz. Tip. Tahmin mevsimlere bağlı olması nedeniyle. yollar. 22 . Bu büyük yapıların gerçekleşmesi önemli mühendislik ve yöneticilik sorunlarının çözümün gerekli kildi. kral mezarları. Söz konusu bu bilimlerin ortaya çıkarak. Ekmek yapmak ve gıdaları pişirmek & Seramik malzemeleri pişirmek. toprak ele geçirme gibi faaliyetler bir ekonomik faaliyet olarak gelişti. Bronz dolaylı veba dolaysız olarak bütün sektörlerde verimi arttırdı. Ancak bakir çok yumuşak olduğundan taşlardan yapılmış aletler kullanılmaya devam ediliyordu. esir alma. Böylece ilk kez sen üretim. araziye uygulanması. Ocağın ısıtmadan başka iki önemli fonksiyonu daha vardı. Binlerce insanin verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için gerekli yönetim ve denicim esasları ise yazı ve aritmetik sayesinde kurulabilmiştir.kanallar. tarımla ilgili ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla astronomi ortaya çıkmıştır. vb. büyük yapılar meydana getirmeye başladı. Bu durum kapalı fırınların bulunup geliştirilmesini zorunlu kildi. açık ocaklarda odun yakarak elde edilmekte idi. Bu zorunluluk astronomi biliminin ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden olmuştur. 1. kaleler. 1100-1200°C arasında isi veren yeni fırınlarda sadece bakırın yanında kalay. özellikle geometrinin geliştirilmesini zorunlu kildi. Saraylar. talan. Madencilik ve dokumculuk yeni ve önemli bir iş kolu olarak ortaya çıktı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Erimiş bakir istenilen kalıba dökülebiliyor ve istenen geçil verilebiliyordu. Ayrıca tekrar eritilip kullanılabiliyor ve hiç ziyan olmuyordu. Silahların etkinliği arttı kılıç bronz çağının urunu bir silah olarak ortaya çıktı. bu teknolojilerin gereği olarak binlerce insanin çalıştırılmasını gündeme getirmiştir. biyoloji ve coğrafya bilimlerinin temeli sayılabilecek ilk sistematik bilgiler de bu donemde ortaya çıkmıştır. ay. kurşun. ekmek ve seramik yapımına uygulandı. hamur pişirilen çömlekler dayanıksız oluyordu. Ancak açık ocaklarda isi elde ediliyor. güneş ve yıldızların hareketlerinin incelenme-si ve bu hareketlerden sonuçlar çıkarılması hava hareketlerinin takip edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. kullanışlılığından dolayı her alanda çok fazla kullanıldı. Özellikle sulama kanalları bu toplumlarda çok fazla önem kazandı. koruklu-kapalı fırında isi elde etme teknikleri sayesinde mümkün olmuştur. Buna bağlı olarak savaş ve savaşa bağlı olarak ganimet.Yine tarıma dayalı yerleşik toplulukların. Bronz çağının önemli teknolojik gelişmelerinden birisi de bayındırlık faaliyetleri alanında oldu. Bunları yapmak ve devam ettirmek ekonomik yaşamın vazgeçilmez bir gereği oldu.

özellikle demir üretiminde kullanılan odun kömürü elde etmek amacıyla ormanların kesilmesi hızlanmış. tarım ve marangozluk aletlerinin iyileşmesi ile her turlu tarım urunu orman. Demir baltanın icadı ile. Demir teknolojisinin gelişmesinin ne tur etkileri olmuştur? Demir teknolojisinin gelişmesi. Ancak bu durgunluk döneminde. hayat tarzı üzerinde çok önemli bir etki yaratmıştır. çok yavaş fakat uzun donemde önemli ekonomik etkileri olan teknik ilerlemeler meydana gelmiştir.4. önemli iyileştirme yapılmıştır. 2700-600 yıllan arasındaki donemi kapsayan bu teknik durgunluk döneminde Avrupa-. Demir çağında teknolojide gerçek anlamda önemli etkileri görülen icatlar değil. Demir.ürünü bollaştı.1. Bu önemli teknik ilerlemeleri başlıca iki grupta toplamak mümkündür. tahta günlük yaşama girmiştir. demir çağı adi verilen donem ile aşılmıştır. Feodal Dönem Bin yıldan daha uzun suren Avrupa’daki Feodal ortaçağda. Bronz çağındaki gelişmeler. yönetimi bilenler egemen olmuşlar. Bu teknik durgunluk döneminde demirin özellikleri ve kullanım şekli iyice belirlenmiştir. bilgi alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. dan uzak doğuya kadar büyük bir bölgede. 23 . Bilimi. Bu donemde üretimin esasları henüz tüm anlamı ile bilimsel bir platform oturtulmadığı için zamanla üretime yabancılaşma olgusu gündeme gelmiş ve uzun bir donem bilim ve teknolojide bir duraklama sureci yaşanmıştır. durgunluk dönemini aşacak stratejik icatların tohumları atılmış ve birikim meydana getirmiştir. yazıyı hesaplamayı. bütün bunları yapamayanlar ise sadece emeklerini ortaya koyarak çalışmışlardır. ticareti. Bunun en büyük nedeni ise enerji kaynaklarının insan ve hayvan enerjisiyle sinirli kalmasıdır.2. yazıyı. Ancak teknolojik alanda koklu değişmeler olmamıştır.6. M. Böylece söz konusu teknik durgunluk donemi. İcatların yaşandığı donemin 500 yıl kadar surmuş olmasına rağmen hemen bunun arkasından gelen teknik durgunluk donemi yaklaşık 2000 yıl kadar devam etmiştir. yönetimi bilen ile bütün bunları bilmeyen iki değişik sınıf ortaya çıkmıştır. Marangozluk aletlerinin iyileşmesi ve çivilerin kullanıma girmesi daha büyük ve daha iyi tekne-lerin yapılmasını mümkün kıldı böylece denizcilik çok gelişti. silahların kalitesini miktarını ve çeşidini arttırdı.Demir pulluklar sayesinde aluvyal toprakların dışında çok geniş bir arazi tarıma açılmıştır. Demir Devri Demirin teknolojik yaşamda yaygınlaşmasının ilk etkileri tarımla görülmüştür. hesaplamayı. Bu nedeni gemilerin demir teknolojisinin bir yan urunu olduğunu söylemek mümkündür. bütün metal aralar ayni formu muhafaza etmektedirler. Bu çağda düşünce metodu ve yazı dili ana hatlarıyla belirmiş. 3.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Böylece toplumlarda bilimi. hangi zorunluluklarla ortaya çıkmasına neden olmuştur? 3. ticareti. hangi bilimlerin.

Yine bu donemde yeni ürünler Güney ve Kuzey Avrupa ya girmiştir. tarımdaki diğer teknik ilerleme unsurları ile birleştirilerek tarımsal verim artışında önemli bir başarı sağlanmıştır.Demirin tarımda pulluk gibi tarım araçlarında daha çok kullanılması ile Akdeniz bölgesindeki klasik ikili rotasyon terkedilmiş yerine üçlü rotasyon ilkesi getirilmiştir. Kuzey Avrupa toprakları tarıma açılmıştır. Demirin tarımda kullanılması ile hangi teknikler gelişmiştir? 3. Daha sonra sürekli rüzgar alan Hollanda kıyılarında yel değirmeni teknolojisi her alana sokularak bu teknolojinin fiziki sınırlarına varılmıştır. Enerji Kaynaklarında Meydana Gelen Teknik ilerlemeler Bunlar su ve yel değirmenleridir. Orta çağın bitimi sayılan Rönesans sadece Avrupa’nın ortaya çıkan ekonomik dinamizminin değil ayni zamanda bundan sonraki birikimlerin de başlangıcı olmuştur. sanat.Şehir devletlerinin tarihsel süreç içerisinde yüklendiği rollerin de bu konuda önemli etkileri olmuştur. 3. yüzyıla kadar ekonomik bir yaygınlığa ulaşamadı.3. bilim ve teknik alanlardaki gelişmelere harcamışlardır. Avrupa’nın bu oransal az gelişmişliği XVI. Ancak su değirmenleri XI. yüzyıldan başlayarak hızla değişmeye başlamıştır. Yine bu arada öküzden daha güçlü olan at da tarımda kullanılmaya başlanmıştır.2.2.S. ayni zamanda demir. ayrıca Asya ve Afrika'ya oldukça yakın bir konumda olmuşlardır. Su değirmenlerine ek olarak kökeni VII. yüzyıllarda meydana gelen ve çeşitli alanlarda bir çok örneklerle zenginleştirilebilecek örneklere rağmen Bati toplumları. Venedik ve Cenova benzeri şehirler Akdeniz’in Avrupa içleriyle en uygun bağlantı noktalarında kurulmuşlar. iklim ve toprak özellikleri dolayısı ile. Bu doneme kadar başlıca enerji kaynağı insan ve hayvan gücü idi. Tarım Tekniklerinde Meydana Gelen İlerlemeler Feodal tarımda meydana gelen değişmeler başlı başına büyük bir çığır açmıştır. Doğudaki toplumların her bakımdan gerisinde bulunmaktadır. Bu toprakların. Pirinç ve narenciye Sicilya ve İspanya’da bağcılık şarapçılık ise kuzey bölgelerde yaygınlaşmıştır. daha belirgin olarak da XV. İlk kez M. Coğrafi Keşifler Ve Etkileri Savaş tekniklerinin gelişmesi feodal üretim biçiminin dağılmasında önemli rol oynamıştır. yüzyılda İngiltere’de 5600 kadar su değirmeni olduğu sanılmaktadır. Bunu yaparken zenginliklerini devam ettirmek ve arttırmak amacını gütmüşlerdir. yüzyılda Perslere varan yel değirmenleri de ayni devreler içerisinde yaygınlaştı. Ekonomilerini tamamen ticarete dayayan bu şehirler ticari zenginliklerini fikir. Çeşitli tip ve büyüklükteki değirmenler sadece tarımda değil. ila III.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 3. Rönesans hareketinin ana felsefesi nedir? 24 .1. yüzyıldan itibaren. biçki makinesi ve koruk olarak da kullanılmıştır. taş. Bu suretle toprakların daha derin kazılması ve yeni toprakların tarıma açılması. İtalya gibi akarsuları fazla olmayan ve akarsu rejimi düzgün sayılmayan Akdeniz kıyısı ülkelerde yel değirmenleri daha kullanışlı olmuştur. XI. Ancak X-XIII. Yüzyılda Roma'da su değirmenleri bulundu. II. Nadas yaygınlaşmıştır. çekici.2. derin kazan yeni bir cins pulluğun üretimi zorunlu hale gelmiştir.

Akdeniz havzası ve Asya karayollarının Türkler ve/veya Müslümanlar tarafında Hıristiyan Avrupalılara kapatılması nedeniyle Hindistan'a gitmek için başka bir yola ihtiyaç duyulması.Bu zenginleşme isteği o tarihler de dünyanın çehresini ve kuvvetler dengesini değiştiren bir seri olaya sebep olmuştur. Bilim alanında tam anlamıyla bir patlama meydana geldi. Kalifiye işgücünün dışarıya göç etmesi hukuki kayıtlara bağlandı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Rönesans hareketinin ana felsefesi. Ancak bir çok noktalar ortak bir ekonomi politikası. hakli göstermek ve bunun yollarını araştırmaktır. XVI. 3. ortaya çıkan milli devletler ve sömürge ticareti. Bu gelişmeyi hazırlayan ve hızlandıran birçok birikimler meydana geldi. Bu etmenler kapitalizmin gelişmesini sağlayan önemli sonuçlar ortaya çıkardı. paraya ve pazara ihtiyaç duyulması. Ancak bu sebeplerin en önemlileri şunlardır. Büyük keşifler ve onun getirdiği yenilikler sonucu artan talep ve deniz ticareti bazı teknolojik sorunlar ortaya çıkardı. 2. yüzyıl sonlarında gelişmeye başlayan dünya deniz ticareti ve artan sosyal talebin bir türevi olarak. Merkantilistler ulaşım. ekonomik her ülkede merkantilistler. madencilik gibi bir çok alanda deneysel bilimlerin gelişmesini ve uygulamaları teşvik ettiler.icadın. Yeni toprak parçalan. zenginleşme motifini ve bu hayata donuk yaşama düzenini yaymak. Büyük coğrafi keşiflerin ortaya çıkmasında birçok sebep etkili olmuştur. Bu sorunların çözümü için harcanan gayretler 25 . Buna bağlı olarak bankacılık gelişti. Bu bilim akademi ve okulları ile birlikte planlı araştırma ve araştırmanın bilimsel yöntemlerle teknolojik sorunlara yöneltilmesi problemi gündeme geldi. Burjuva sınıfı. Keşiflerin bir sonucu olarak büyük miktarda kıymetli maden Avrupa'ya getirildi Avrupa'ya getirilen bu kıymetli madenler. yüzyılda önemli bir fiyat enflasyonu ortaya çıkardı. bütün kıta Avrupa'sında ve İngiltere’de çeşitli adlar ve değişiklikler taşıdı. Avrupa'da. ülkeye yerleşecek kalifiye iş gücü teşvik edildi. dolayısı ile yeni pazarlar ve yeni mallar üretildi.Yine bu donemde teknoloji transferi ve beyin göçü olayının varlığı da ilk defa saptandı ve önlenmesi için gerekli tedbirler alınmaya çalışıldı. Teknik ilerlemenin önemini kavrayan İngiliz ve Fransız Merkantilistlerin etkisiyle. Bilimde meydana gelen bu patlama da şüphesiz kendiliğinden ve tesadüfen ortaya çıkmadı. birbiri arkasına gelen büyük bilimcilerin çalışmaları ile modern bilimler ortaya çıktı. Bunun sonucunda XVI ve XVII. 1. Bu olaylar dizisi büyük coğrafi keşiflerdir.teknik yeniliklerin önemi ve kısa zamanda endüstriye uygulanmasının gereği üzerinde durdular. adalar ve başlıca su yolları keşfedildi. yüzyıllarda Rönesansçın meydana getirdiği kültür temeli üstünde. Diğer yan ve yukarda belirtilen temel sebeplerin zorlamaları sonucunda coğrafi keşifler hızlandı ve XVI. ilk bilim akademileri.Burjuva sınıfı adı altında yeni bir sosyal sınıf oluştu. Modern bilimler XV. Gemicilik ve denizcilik tekniklerinde okyanuslara açılabilecek düzeyde ilerlemelerin meydana gelmesi. Avrupa'da görülen ekonomik gelişme sonucunda daha fazla mala. çeşitli disiplinler. yüzyıl başlarında Avustralya hariç bütün kıtalar. hızla gelişme durumunda kalan bazı teknikler yönünde ve onları destekleyecek biçimde ilerlemeye başladı. bilim ve teknik yüksekokulları kuruldu.

denizlerde kullanabilmek için temel trigonometrik problemlerini çözmek gerekir. Her donemde teknoloji bir öncekine göre daha ustun bir hale gelmiştir. manevra yeteneği fazla gemiler inşa edebilmek. dünya üzerinde görüldüğü andan itibaren alet edevat yapmaya ve bu suretle yaşamını kolaylaştırmaya başlamıştır. Alet yapmak amacı ile önceleri çevresinde bulduğu maddelerden yararlanmıştır.1. Madencilikte Ortaya Çıkan Teknolojik Sorunlar Gemi inşaatında kullanılan demir miktarının artması. bu gemilerin açık denizde yerini. yönünü doğrulukla saptayabilmek.kimya ve biyolojideki gelişmelerden yararlandı. Deniz Savaşlarının Getirdiği Sorunlar Ticaret yollarının ve pazarların korunması sürekli donanmalar ve ordular meydana getirmeyi zorunlu kildi. Daha tesirli ve isabetli toplar için gerekli bilgiler bilimi zorladı ve birçok matematiksel problemin çözümünü olanaklı kildi. demir gibi devirlerden geçilmiştir. Gelişen teknolojiye ve ihtiyaçlara bağlı olarak sosyal 26 . İnsanlık adına endüstri devrimi dediğimiz bir çağa girdi Coğrafi keşiflerin ortaya çıkmasına neden olan sebeplerin en önemlilerini ve bu keşiflerin sonuçlarını sıralayınız? Özet İlk insanin ortaya çıkış tarihi üzerinde kesin bir yargıda bulunmak oldukça zordur. Ayrıca bu gemilere savaş silahı olarak topların monte edilmesi gerekliliği ortaya çıktı. açık denizlere dayanıklı. trigonometri. topçuluk ve balistik fizik ve matematik. med cezir hareketleri ile magnetik sapmaları hesap edecek harita.3. madenlerin yerlerini belirlemek ipin ayrıntılı coğrafya atlasları çizmek. 3.Tıp ve tarım. Bu etkileşim sonucunda hem bilimde hem de teknolojide büyük ilerleme ve gelişmeler meydana geldi. kanal inşa etmek için haritalar yapmak. yol. Açık denizde seyre sefer. Bilim ile teknoloji giderek daha fazla artan bir oranda işbirliği içerisine girdiler ve sorunları karşılıklı olarak çözmeye başladılar. Artan demir talebini karşılamak için daha derin kuyular açmak. kültürü geliştikçe ve gereklilikler onu zorladıkça bakırı. Böylece temel bilimler. maden ve meteoroloji kimya alanındaki gelişmeleri zorunlu kıldı. Böylece insanlık tarihi boyunca yontma taş.2. Bunlardan başka gemi. bronz. kuyulardaki suyu çekmek. daha verimli ergitme usulleri geliştirmek gerekti. astronomi ve kartografça.fizik. cilalı taş.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan teknolojide yeni ve önemli aşamaları meydana getirdi.Taşı önce yontarak daha sonra taşı birbiri üzerine vurarak ve daha kaliteli ürünler elde etmiştir. sosyoekonomik gelişmeye paralel olarak ilerlemeye başladı. Ancak insan. 7. tablo ve seyrüsefer teknikleri konulanında belirdi. Artan Deniz Ticaretinin Ortaya Çıkardığı Sorunlar Bu sorunlar daha çok. demiri bulmuş ve bu madenleri kullanarak yaşamı işin gerekli olan aletleri üretmiştir. daha fazla sayıda ve daha büyük toplara ihtiyaç duyulması demir talebini çok artırdı.3.3. kuyulara hava vermek. Savaş tekneleri de ticaret gemilerinin karşılaştığı sorunlar ile karşı karşıya kaldı. bronzu.İlk kullandığı hammadde taş olmuştur. Daha sonraları bilgisi. Bu sorunları şu üç başlık altında toplamak mümkündür: 3.

Köylerin kurulması aşağıdaki dönemlerin hangisinin karakteristiğidir? A) Yontma taş devri C) Bronz devri B)Cilalı taş devri D)Demir devri D) İnsan 3. ekonomik düşünce yöntemi olarak kendini gösteren düşünce Merkantilist : Merkantilizm görüşüne ilgi duyan kimse 27 . Cevaplandıramadığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz.Feodal üretim biçiminin dağılmasında aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi yoktur? A) Savaş teknikleri B) Şehir devletlerinin yüklendikleri roller D) Hepsi C) Feodal üretim biçiminin modasının geçmesi Sözlük Ve Kavram Dizini Poloeolithic devir : Yontma taş devri Neolithic devir : Cilalı taş devri Merkantilizm : Avrupa'da ortak bir ekonomi politikası. 1.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan düzen ve ekonomik yapı da şekillenmiştir. Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulunuz.Aşağıdakilerden hangisi insanin özelliklerinden birisi değildir? A) İnsan doğayı kontrol etmeye çalışır B) Insan yavrusu doğadaki canlılar arasında en aciz olanıdır C) Insan zor doğa koşulları karşısında fiziki bünyesini değiştirmez biyolojik olarak erken gelişir 2. Coğrafi keşiflerin insanlık tarihine çok önemli etkileri olmuş ve bunun sonucunda teknolojide çok büyük endüstri devrimi meydana gelmiştir. Sosyal yapı ve ekonomik düzen zorlaması ile büyük coğrafi keşifler yapılmıştır.

Kültürel alanda değişimler meydana getirmiştir. yüzyılda İngiltere'de o güne dek el sanatları çerçevesinde elle yapmış olduğu ürünleri. Daha sonra bu seri üretim organizasyonu diğer ülkelere yayılmıştır. 1760-1840 yılları arasında İngiltere’de yaşanan ekonomik dönüşümü. Endüstriyi. Bu nedenle tam bir devrim niteliğinde görülen bu olay endüstri devrimi olarak nitelendirilmiştir. Endüstri Devrimi Sanayi devrimi olarak da bilinir.İş Bölümünün Ulaşım ve iletişim Araçlarında Meydana Gelen Değişiklikler Bilim Teknoloji İşbirliğinin Kuvvetlenmesi Endüstri Devriminin Diğer Etkileri Endüstri Devriminin Aşamaları Özet Değerlendirme Soruları Kavram Dizini 4.Teknoloji alanında 2. Bu olay toplumlarda tam bir şok etkisi yapmış. Tarıma ve zanaatlara dayalı bir ekonomiden. 28 . seri olarak üretmek amacıyla organize olmuştur. İngiliz ekonomist Arnold Toynbee'nin.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 4.1.ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER Endüstri Devrimi Endüstrinin Teknolojik Alanda Meydana Getirdiği Değişiklikler Temel Maddelerde Meydana Gelen Değişiklikler Yakıt ve Mekanik Güç Üretiminde Meydana Gelen Değişiklikler Yeni Makinaların Derinleşmesi Ortaya Çıkması Fabrikaların Kurulması. Endüstri devrimi terimi daha önce bazı Fransız yazarlarınca kullanılmış olmakla birlikte. sanayicin ve makine üretiminin ağırlık kazandığı bir ekonomiye geçiş sureci. herhangi bir teknolojinin seri üretim yapmak amacıyla organize olmuş şekli olarak tanımlamak mümkündür. bu sözcüklerle anlatmasından sonra günlük dile girmiş ve zamanla anlamı genişlemiştir. Sosyoekonomik alanda 3. insanlık tarihinde endüstri devrimi olarak bilinmektedir. Endüstri devrimi hangi olgularda değişimler meydana getirmiştir? Endüstri devrimi: 1. üretim biçimini alışılmış kalıpların tamamen dışına çıkarmış ve üretim hacimcini birdenbire. Tarım ve zanaata dayalı üretim yapan insan ilk kez 18. kerelerce arttırmıştır.

Gerçi taş kömürünün demiri erittiği teorik olarak bilinmekte idi. Demir üretiminde en büyük sıkıntı. 1700 yıllarında ise tüm Avrupa’nın üretimi ancak 145 ila 180 bin ton kadar olmuştur. zanaatkarlar tarafından. üretimde bir darboğaz yaratmış ve zamanın üretim teknolojisi ile talebi karşılayacak demiri üretmek son derece zorlaşmış idi. Ancak şartların zorlaması ile demir üretiminde yeni alternatif bir yakıt aranmaya başlanınca. 29 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 4. Ancak demir üretiminde ve tüketiminde asil büyük sıçrama endüstri devrimi ile olmuştur. Temel Maddelerde Meydana Gelen Değişiklikler Endüstri devriminin başlamasına kadar toplumlar tam toplumu karakteri göstermekte idiler. 1525 yılında tüm Avrupa’nın demir üretimi 100 bin ton kadardı. Demir ve çeliğe olan talebin artmasını coğrafi keşifler ve ulusal devletlerin ortaya çıkmasına bağlamak mümkündür. hem de tüketimde kullanılan demir ve çeliğin miktarı kerelerce arttı. yüzyıl başına kadar demir odun kömürü ile ergitilmekte idi. 4. Ancak uygulamada büyük zorluklar vardı. ilk akla gelen yakıt taş kömürü oldu ve taş kömürünün kullanılabilmesi için çalışmalar başladı. Endüstri devrimi ile birlikte hem tüketimde kullanılan hammaddenin cinsi değişti ve özellikle demir ve çelik stratejik öneme haiz ham maddeler oldular.2. Bu konudaki uzun ve yorucu çalışmaların sonucunda 18. Bunu sağlamak içinde demir üretimi ormanlık bölgelerde yoğunlaşmışçı. Bu dar-boğazı aşmak için alternatif enerji kaynaklan aramaya başlandı. 0 güne kadar şartlarda zorlamadığı için bu bilginin teknolojik olarak kullanılabilmesi üzerinde çalışılmamıştı. yüzyıl başına kadar demir odun kömürü ile ergitilmekte idi. kömür madenlerinin bulunduğu bölgelere kaydı. sinirli miktarda üretilmekte idi. Ancak bu yüzyılda aşırı bir talep olunca mevcut teknolojik imkanlarla üretimi karşılamak imkansız hale geldi. Ancak demire olan talebin artması ormanların hızla tahrip olmasına ve odun fiyatlarının aşırı yükselmesine neden oldu. Orta çağın bir kaç bin tonluk üretimi ile kıyaslanırsa 100-180 bin tonluk üretimler çok büyük rakamlardır. Demir sanayi giderek çökmeğe başladı. Yakıt ve Mekanik Güç Üretiminde Meydana Gelen Değişiklikler 18. 18. Bu nedenle demiri ergitmek için çok fazla oduna ve odun kömürüne ihtiyaç duyulmakta idi. Endüstri Devriminin Teknolojik Alanda Meydana Getirdiği Değişiklikler Endüstri devriminin teknolojik alanda meydana getirdiği değişiklikleri altı ana başlık altında incelemek mümkündür.1. Bunun üzerine demiri ergitmek için bir başka madde aranmaya başlandı. yüzyıl başında taş kömürü kok kömürü haline getirildi ve demir üretiminde kullanılmaya başlanarak iyi kalite demir elde edilmeye başlandı. Fakat henüz endüstri devrimine gelmeden 17.2. demiri ergitecek miktarda odun bulamamaktan kaynaklanıyordu.2. Yine tarımı daha iyi ve kolay yapabilmek için gerekli her turlu araç ve gereç de el sanatları çerçevesinde. Bu gelişmeye paralel olarak demir endüstrisi ormanlık bölgelerden.2. yüzyılda demire olan talep. Bilgi henüz bilim aşamasında idi ve teknolojik olarak kullanılmamış idi. Bu nedenle yaygın olarak tüketilen maddeler de tarımda kullanılan maddeler idi. 4. İngiltere’de yeni demir fırınlarının kurulması yasaklandı.

Böylece o güne kadar sadece bilgi olarak bilinen bu bilgiler. insanin kullanacağı. kok kömürü elde edebilmek konusunda başarılı olamamıştır. yüzyılda 3 milyon tonu geçmiştir. Çünkü o yıllarda deniz ticaretine İngilizler hakimdir. Bu yeni enerji kaynaklarını 30 . Üstelik taş kömürü kullanarak demir elde etmeye çalışan Almanlar bile bu çalışmalarını Alman-yaverine Ingilterede gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Yine daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibi bir teknolojik gelişme beraberinde bir başka teknolojik gelişmeyi de getirmiş ya da zorunlu kıldırmıştır. Daha sonra güçlü körükler ve fırınlar kurarak demir üretiminde başarılı sonuçlar elde etmiştir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Demirin kömürle ergitilmesi için çalışmalarda bulunan kişilerin başında Alman asilli Sturtevant gelmektedir. hayvan gücü veya akarsu gücü ile çalışan depolar veya mekanik pompaların yapmış olduğu su tahliyesi yetersiz kalmaya başlamıştır. seri üretim başlamış ve bunun gereği olarak da doğal kaynaklardan yararlanma çok fazlalaşmıştır. Buna karşılık hem demir cevheri hem de taşkömürü yatakları bakımından daha uygun bir durumda olan Almanya'da gelişmemiştir. insanin daha rahat yaşama arzusu burada yaşanmış bir tarih örneği olarak görülmektedir. 0 çağda demir İngilizler için stratejik bir maddedir. Daha önceki bolümde teknolojinin gelişme nedeni olarak anlatılan. 1769 da patentini aldığı çift hareketli buhar makinasinın üretimi ile bu konudaki teknoloji son derece iyileşmiş ve bu marinalar fabrika sisteminin güç kaynağı haline gelmiştir. Abraham Darby 1709 da kok kömürü ile demir üretimine başlamıştır. elektrik enerjisi gibi yeni enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamıştır. Bu zorlama demir teknolojisinin burada gelişmesinin başlıca nedeni olmuştur. Yokluğu veya kıtlığı ekonomiyi zor durumda bırakacaktır. Bu doğal kaynaklardan yararlanabilmek. Maden kuyularındaki suyu boşaltabilmek için yeni bir teknolojinin kurulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Endüstri devrimi ile üretim artışı çok fazlalaşmış. Dolayısıyla İngilizlerin hem deniz ticaretinde kullandıkları gemiler hem de ticaret filolarını korumak için kurduklar donanmalar için bol miktarda demire ihtiyaçları vardır. Örneğin. Bu zorunluluğun sonunda da buhar makinaları bulunarak sorun çözümlenmiştir. Ancak bu değişimde yine talep zorlamasının sonunda olmuştur. Nihayet J. Demire olan talebin artması ile İngiltere’nin 16 yüzyılda yaklaşık 200 bin ton civarında olan kömür üretimi. Buhar makinesi üretiminde ilk başarılı sonucu Savery elde etmiştir. Çünkü bu kadar çok üretim düzeyinde o güne kadar insan gücü.Vatt'in 1764 de tasarlayıp. demir talebinin artışı odun kömürünün yerine kok kömürünün kullanılmasını zorunlu kalırken. yararlanabileceği bir hale getirilmiştir. Sturtevant 1612 de demirin kömürle ergitilmesi konusunda çalışmış ancak. yeterince işleyebilmek için kömür dışında enerji kaynaklanma da ihtiyaç duyulmuş ve bu zorlama petrol. Bu üretim düzeyi maden kuyularını su basması sorununu ağırlaştırmıştır. 1677 de yine bir Alman olan Blauenstein İngiltere’de bir fırın kurmuş ve patent almıştır. Newcomen'in ürettiği makine üzerinde en önemli iyileştirmeyi Humprey Patter gerçekleştirmiştir. kömür talebinin artması da buhar makinaları teknolojisinin kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Buhar makinalarının bulunmasında vakum ve pnomatik bilgilerden yararlanılmıştır. Demir üretimi bu asırda İngiltere’de gelişmiştir. Yine aynı yüzyılda İngiliz Dudley bu konuda oldukça ileri çalışmalar yapmıştır. 18. Daha sonra Newcomen haraketIi parçaları olan daha verimli bir buhar makinesi yapmıştır.

Tekstil sektöründe hammadde olarak pamuk girdi ve yunun yerini aldı. Hammadde olarak sentetik lif. dolayısı ile ilk fabrika sisteminin ortaya çıktığı sektör olarak büyük bir önem kazandı. 20. İngiltere'de ürün teknolojisini değiştirdi. Bu nedenle tekstil. Bunun üzerine tüm fabrikayı çalıştırabilecek. içten yanmalı motorlar gibi yeni güç kaynakları üretilmiş ve insanlığın hizmetine verilmiştir. buna karşılık pamuklu ürünlere karşı talep çok fazladır. Ülkelerin ekonomilerinde tarım yerine endüstri önem kazanmaya başladı. hayvan gücü gibi yeni güç kaynaklan da kullanılmaya başlandı. yüzyıla gelindiğinde tekstil teknolojisinde yeni bir. Endüstri devrimi ile doğal kaynaklardan yararlanma arasındaki ilişkiyi açıklayınız? 4. Pamuklu tekstil endüstrisi çok fazla gelişti ve yaygınlaştı. Verimlilik çok fazla arttı. Üretim teknikleri vasıfsız işçileri ve hatta çocukları bile istihdam edebilecek şekilde geliştirildi. Bu durum üretim teknolojilerini de etkiledi. 31 . her durumda kullanılmaktaydı.2.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan kullanabilmek için elektrik türbinleri. yünlülerin yerini alması talep yapılarını değiştirdi. ağırlıklı olarak kullanılmaya başlandı. Pamukların. Hammaddenin tamamı ithal edilip. 18. Bunun sonucunda tekstil alanında bir dizi mekanik buluş ortaya çıktı. Bu durum daha önce pamuk üreticilerinin yun üreticilerini etkilediği gibi. On sekizinci yüzyılda tekstil sektöründe ortaya çıkan üretim teknolojisi. elektrik motorları. üretimin büyük bir bolumu ihraç edilmeye başlandığında. Bunun sonucunda toplumların tekstil ürünlerine olan ihtiyaçları arttı. Tekstil ürünlerine karşı olan çok hızlı talep artışı. Geleneksel olarak İngiltere’de tekstil sektörü yun dokumacılığına dayanmakta idi. yüzyıl sonunda söz konusu bu doğal güç kaynaklan da yeterli olmamaya başladı. Tekstil makinalarında geleneksel olarak kullanılan insan gücünden başka.urun değişikliği meydana geldi. Dünya siyasetinde yeni dengeler meydana geldi. sentetik liflerin de pamuk üreticilerini etkilemesi sonucunu ortaya çıkardı. Yün İngiltere'nin geleneksel dokuma maddesi idi. Bunun sonucunda da pamuk üretiminde mekanizasyon teknolojileri geliştirildi. düzenli ve büyük ölçekli marinalara ihtiyaç duyuldu ve buhar makinaları tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlandı. yeni tekstil makinalarının bulunup ortaya çıkarılmasını sağladı. Bu durum hammadde olarak pamuğa olan talebi artırdı. Bu nedenle yünlü yerine pamuklu tekstil endüstrisi hakim durumuna geçti. Öte yandan milli devletler düzenli ordularına üniforma giydirmeye başladılar. su gücü. sadece soğuk iklimlerin giyeceği olarak tüketilmektedir. Toplumda yaşayan bireylerin gelir düzeyleri yükseldi. Pamuklu ürünler her yerde. Bu zorlama öncelikle tekstil endüstrisinin gelişmesini sağladı. Bu durum tekstilde yeniden bir teknolojik değişme meydana getirdi. iş gücünü sanayi merkezlerine çektiler. ilk modern endüstriyel kütle üretiminin. Böylece İngiltere dünya piyasalarına açıldı. İnsanlar giyimlerine daha fazla önem verir oldular. Pamuk üretiminde yeterli işgücü sağlanamamaya başlandı. Ancak yüne karşı olan talep sınırlı kaldığından. Bağlı olarak refah arttı.3. Yeni makinelerin Ortaya Çıkması Endüstri devriminin başlaması ile ihtiyaçlar çoğaldı ve çeşitlendi. Bu etki 19 yüzyılda güçlendi.

b.4.Yine 17. sadece ilk oncusu oldu. gerek inşaat teknolojisi. Üretim projesi içerisinde etkin bir urun üretmiyordu. Yine bu yıllarda adına aile endüstrisi denen bir üretim sistemi geliştirildi. Böylece büyük endüstrinin nehir kenarlarında ve kırda gelişip yaygınlaşmasının ilk temeli atılmış oldu. Lifleri eğirme (iplik yapma) c. fabrikasyon sistemi içerisine geçmesine neden oldu ve ilk fabrikalar kuruldu. Fakat ipek kozasından. beliril parçalara bölerek birbirlerinden bağımsız ailelere. tekstil endüstrisinde ilk yenilikler olmuştur. ipek iplik ithal etmekten çok daha ucuzdu. Ancak Dervent'te kurulan bu fabrika endüstri devriminin başlatıcısı olamadı. İşveren belli bir işi. 18. Bunlar: a. Oysa üretici giderek fiyatlan artan üretim araçlarını ve ana girdileri karşılayamıyordu. Daha sonra bu üretimleri toplayarak büyük bir üretim merkezinde son işlemleri yaptırmakta idi. Üretimi devam ettirmek. Tekstilde görülen bu mekanik icatlar ilkel de olsa mevcut üretim düzenini sarsmaya başlamış. çok pahalı olduğu için bu makinaları edinip kullanamamıştır. Böylece tarihin ilk önemli casusluğu gerçekleşti. Fabrikaya buhar gücü uygulandı. piyasa büyümüştür. Lonca sisteminin dışında kalan aile endüstrisi ise. 1598de William Lee örgü makinesini icad etmiştir.2. Lifleri hazırlama Bitirme aşamalarıdır. Fabrikaların Kurulması. Dokuma d. gizlice resimlerini çizdi ve bu resimleri maceralı bir şekilde Ingilterede kaçırdı. Bu talebi karşılayabilmek işçin ev üretiminin yeni-den organize olması gerekiyordu.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Tekstilde kullanılan hammadde turu ne olursa olsun dört temel üretim aşaması bulunmaktadır. Endüstri devrimi neden ilk kez tekstil alanında gelişmiştir? 4. 1716 yılında John Lombe İtalya’ya giderek bu makinaları gizlice gördü. tekstil loncaları tarafından reddedilmiştir. Fabrika sisteminin ilk örnekleri ipeklide ortaya çıktı. çünkü fabrikanın üretimi yanlış belirlenme§ti. yüzyıla kadar dünyanın her yerinde ve her gelişmişlik düzeyinde tekstil teknolojisi çok küçük değişiklikler ile ayni idi. nasıl iplik çekileceği bilinmiyordu. İşbölümünün Derinleşmesi İlk tekstil makinaları. İpekli dokumacılık 17. Dervent'te kurulan ipek ipliği fabrikası motor gücünü akarsudan alıyordu. Bu durum tekstil teknolojisinin ev üretimi biçiminden çıkıp. 0 günün şartlarında bu teknolojiyi İtalyanlar biliyorlardı. Fabrika 170 metre uzunluğunda ve 6 katli idi. tekstile karşı olan talep artmış. yüzyıl sonlarında Fransız zanaatkarlar tarafından İngiltere ye getirildi. İngiltere’nin ilk fabrikası İtalyan tasarımlarından yararlanılarak John Lombe ve kardeşi tarafından 1717 de Derby yakınlarındaki Dervent ırmağı üzerinde küçük bir ada da kuruldu. gerekse görüntüsü ile içinde bulunduğu zamanın görkemli bir tesisi idi. Hammadde bakımından ipek de aynen pamukta olduğu gibi dışarıya bağlı idi. ailelerin iş gücü ve ustalığına göre vermekte idi. 32 . Çok büyük bir. artan talebi karşılayabilmek için yeniden organize olmaya bunun için de sermayeye ihtiyaç vardı. Ancak ipek kozası ithal etmek. bükme tezgaha vardı ve uçsuz işçi çalışıyordu.yüzyıl başlarında Hollandalı göçmenlerin İngiltere’ye getirmiş oldukları dokuma tezgahlan. Bu sistemin esasini oturuculuk oluşturuyordu. Fabrika.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Ancak bu sistem homojen değildi. Ancak hiçbir zaman dokuma projesini oluşturan teknoloji bir bütünlük kazanmamıştır. Özellikle tarım. diğer üretim kollarında da görülmüştür. daha ustun ve yeni ürünler ortaya çıktı. Bu durum endüstri devriminin ilk aşaması olarak değerlendirildi. Eğer fabrika varsa sadece üretim ile yekinilmektedir. iplik üretiminin artırılması için yeni teknolojiler aranmaya başlandı. Bu sistem sadece tekstilde değil. Ancak aile endüstrisi sisteminde üretim çok daha kolaylıkla kontrol altına alınabilmektedir. hammadde hazırlama kumaş ve iplik boyama. esas ya da yan gelir durumunda idi. 18. yüzyılın ilk mekanik icadları. Örneğin 1700 de bir milyon Libre olan pamuk ithalatı 1785 de Cart-wright'in makinesi devreye girdikten hemen sonra. Aileler tüm yaşamlarını tekstile bağlamışlardı. bir dokuma teknolojisi. 1789 da 32. Bu olgu daha sonraları ana sanayi. Talep çok daraldığında aileler devre dışına çıkarılmaktadır. Paul ipliği eğirmek için bir iplik eğirme makinesi geliştirdiler. Bilinen iplik tekno-lobisi ile yapılan üretim. bitim işlemlerinde mekanizasyon sayesinde üretim artışı. Pamukçu dokuma miktarlarındaki artıların yanılıra iplik ve kumaş niteliğinde önemli gelişmeler. Büyük talep değişmelerine kolaylıkla dayanamaz. Bu amaçla 1738 de Wyattve L. Hem dokumaların enlerinin artması hem dokuma hızının yükselmesi ipliğe olan talebi artırdı. Böylece kömür madenlerindeki suyu dışarı çıkarmak amacıyla icad edilen buhar makinasinın. özellikle pamuklu dokuma sanayice uygulanması ile çok büyük miktarlarda pamuk işlenerek tüketime sunulmaya başlandı. Hem üretim teknolojisinde hem de urun teknolojisinde önemli gelişmeler meydana geldi. talebi karşılayamamaya başladı. Ancak bu sistemden çıkarak fabrika sistemine geçen ilk üretim kolu pamuklu dokuma olmuştur. çünkü bu donemde aile üretimi çok yaygındır ve yünlü en çok üretilen tekstil urunudur. Aile endüstrisi sistemi fabrika sistemine göre daha esnek bir yapıdadır. Fabrika belirli bir asgari üretim yapmak zorundadır. Çünkü dokuma tezgahlan hala su ve insan gücü ile çalışıyordu ve üretim kapasitesi sinirli idi. 1779 da Samuel Cromp-ton yeni bir iplik makinesi geliştirdi. tekstil fabrikalarına. Bir iplik teknolojisi. 1802 de 60. Bunun üzerine İngiltere’de pamuk ithalatı çok büyük sıçramalar gösterdi. diğerinin önüne geçmiştir. Bu durumda tekstil endüstrisinde darboğaz iplik üretiminden dokuma üretimine geçti. Bu yeni makine ile iplik üretiminde verim öncekilere göre 8. iplik üretiminde meydana gelen artış yüzünden üretilen bu ipliklerin tamamını doku-ya bilecek dokuma tezgahlarının üretilmesi için çalışmalar başladı. Küçük işletmeler talep azalmasının ve işsizliğin ilk şoklarını karşılayan birer tampon görevi üstlenmişlerdir. Bu teknolojik 33 . Ancak bu makine çok başarılı olamadı 1769 da Arkwright ve 1770deHargreaves tarafından iplik eğirme makin alan geliştirildi. 1785 yılında Cartwright makineli dokuma tezgaha için patent aldı.5 milyon Libreye. Pamuklu dokuma tüm tekstili bir endüstri devrimine sokmuştur.5 kat arttı. Bu marinalar sayesinde pamuklu dokumacılığın iplik taleplerine cevap verebilir duruma gelindi. 1799 da 43. Uçan mekik dokumacının verimini en az bir misli yükseltti ve daha enli dokumaların yapılmasına olanak sağladı. yan sanayi şeklini almıştır. Bu yüzyılın ilk önemli icadı John Koly tarafından 1733 de icad edilen uçan mekiktir.5 milyon Libreye çıktı. yünlüde aile üretiminin verimini yükseltmek için yapılmıştır.

Ticaret hacminin artması.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan dengesizdik aslında teknolojik ilerlemenin dinamiğidir. Bu durum ülkeler içerisinde ve ülkeler arasında ticaret hacminin artmışına yol açtı. 34 . 18. Böylece haberleşmeye hız kazandırıldı. açıklayınız? 4. bunun sonucunda da bilim ve teknoloji arasındaki işbirliği daha kuşetli bir hale gelmiştir. yüzyılın sonlarına doğru pazar ve üretim imkanları daha da genişlemiş. Böylece bilim adamı teknolog ilişkileri geleneksel üniversite muhitlerinde değil. sanayi ve ticaret merkezlerinde yoğunlaşmaya başladı. Haberleşme daha kolay bir hale geldi.5. teknoloji. yeni yollar yapıldı.6. Buhar makinesinin mucidi olan Watt bilimden yararlanan bir mekanisyendi.Bu iş birliğinin ilk ve önemli örneğini veren mucit Watt olmuştur. teknoloji dallarından mezun olanların oranı yükselmeye başlandı. İnsanların refah düzeyleri yükseldi. 4. yüzyılın ikinci yarısında ise bilime dayalı endüstrilerde bilimsel araştırma faaliyetleri üretim faaliyetlerinin bir kolu haline gelmiştir. endüstri işbirliğinin sıkıştırılması olmuştur. Çünkü zorlama.3. Endüstri devriminin başlangıcında teknik ilerlemenin oluşumuna dolaylı yoldan katkıda bulunan pozitif bilimler doğrudan doğruya üretim ile ilişki kurmuşlardır. Aile endüstrisi denilen sistem daha sonra hangi sanayi şekillerine dönüşmüştür.2. Ulaşım ve iletişim Araçlarında Meydana Gelen Değişiklikler Üretim teknolojisinin gelişmesi üretilen malların miktar ve çeşitlerini arttırdı. Bu ilerleme madde başlıkları halinde şu şekildi sıralamak mümkündür. Graham Bell telefonu icat etti. Bilimler pratik sorunlara cevap ararlarken. Bu suretle son derece kalifiye elemanlar ile hiçbir teknik niteliği olmayan işçiler fabrika sistemi içerisinde bir araya getirilmekte ve üretim yapılabilmektedir. 20. Bir çok alanda ilerlemeler görüldü. sorunun olmadığı bir yerde ilerlemenin. endüstri devrimi sırasında ve daha sonraki a§amalarda et-kilerken bilimsel buluşlar ve gelişmeler. Büyük üniversitelerin bilim dallarından mezun olanların oranlan düşerken. Buna bağlı olarak ulaşım araçları. Watt ve diğer birçok önemli mucidi. Kurulan bu ilişki mühendislik sayesinde gerçekleştirilmiştir. endüstri devriminden daha önce başlayan bilim devriminin sonuçlarıdır. teknolojik olarak ortaya konan bir?ok buluşlar da bilimsel teorilerin başlangıçları olmuşlardır. ulaşım araçlarının gelişmesini zorunlu kildi. 4. Bilim Teknoloji İşbirliğinin Kuvvetlenmesi Endüstri devriminin en önemli işlevlerinden birisi de bilim. sıkıntı. Endüstri devriminin ilk aşaması olarak değerlendirilen gelişmeleri özetleyiniz. Buna bağlı olarak insanların daha fazla mal tüketme istekleri ve yetenekleri arttı.2. 19. Böylece "bilim bilmek teknoloji yapmak içindir" sözü geçerliliğini yitirmiştir. gelişmenin olmak mümkün değildir. Haberleşme konularına ağırlık verildi. yüzyıldan itibaren karşılıklı etkileşmenin birçok örnekleri ortaya konmuştur. Endüstri Devriminin Diğer Etkileri Endüstri devriminin etkileri sadece endüstri ile sinirli olarak kalmadı ve yaşamın diğer dallarına da yansıdı.

Böylelikle endüstride çalışabilecek işgücü yaratıldı. Bu temeller üzerinde. Bu suretle tarım dışında kalan da-ha büyük bir nüfusun daha iyi beslenebilmesi imkanı ortaya çıktı. Tüketim giderek ulusların yaşamında daha önemli bir unsur haline geldi. Yerine yeni değer yargıları oluştu ve gelişti. özellikle de tekstilde başladı. 0 güne kadar geçerli olan birçok değer yargılan değişime uğradı. Ulusların ekonomileri toprak mülkiyetine bağlı olmaktan çıkıp endüstriye bağlı bir hale gelmeye başladı.Toplumsal değişiklikler: Endüstri devrimi ile birlikte tarımın önemi azalmaya başladı. Otorite kullanımında yeni dengeler oluştu. Fabrika disipliline bagli makine oparatorleri hali-ne geldiler. İngiliz endüstri devriminde marinalaşma ve fabrika sistemine geçiş.İşçi sınıfı harareti gelişti. Otorite kullanımında söz sahibi olmak konusunda mücadele vermeye başladı. Psikolojik değişimler yaşandı. Çok kapsamlı toplumsal değişimler yaşandı. İşleriyle ilişkileri degişti. Nüfus daha ağırlıklı olarak kentlerde yaşamaya başladı. demir yollan gibi ağır sanayi kuruldu. d. makine yapımı. Uluslararası ticaret hacmi büyüdü. İşçiler yeni ve birbirlerinden farklı beceriler kazandilar. Bir önceki yüzyılın tarım devrimi kentsel büyümeyi ve ucuz işgücü depolarının oluşmasını sağlamıştır. grev. Bu konularda oncu olduğunu bilen İngiltere makine. 1760-1830 yılları arasındaki donemi kapsar. Ekonomik değişiklikler: Endüstri devrimi ile milletlerin refah düzeyleri arttı. Daha çok İngiltere ile sinirli kalmıştır. Daha sonra teknolojik buluşlar ve sektörde üretimin tümüyle yenilenmesine.Tarım alanındaki gelişmeler: Endüstri devrimi sayesinde bulunan yeni üretim teknolojisi ve urun teknolojisi sayesinde tarımsal verim artışı sağlandı. lokavt. verim've örgütlenme bilgisinin artmasına. Tarımda çalışan aile şayisi azaldı. b. El aletleri ile çalişan zanaatkar olmaktan çiktilar. Bu durum devletlerin politikalarına yansıdı. Adına işçi sınıfı denen yeni bir sosyal tabaka oluştu. Artan endüstri üretimi karşısında serler kaynağı olarak toprağın önemi azaldı. ortadan kalktı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan a. Tüketim ekonomisi oluştu. Birinci endüstri devrimi. Toplumların yaşamına sendika. c. Insan. iş güvenliği gibi yeni kavramlar girdi. Bireylerde tüketim bilinci yerleşmeye başladı.4. doğal kaynaklardan yararlanma ve doğaya egemen olma konularında kendisine daha çok güvenmeye başladı. daha az kuruluş sermaye-si gerektiren daha geniş bir tüketim pazan olan ve ilk yatırımını daha çabuk amorti edebilen hafif sanayide. Endüstri Devriminin Aşamaları Endüstri devrimini birinci ve ikinci endüstri devrimi olmak üzere başlıca iki aşamada incelemek mümkündür. Tarımsal uğraşların yoğun olarak yapıldığı kırsal kesimlerden endüstrilerin yoğunlaştığı yörelere doğru bir göç olayı yaşandı. Kültürel değişiklikler: Çok kapsamlı kültürel bir dönüşüm gerçekleşti. demir üretimi. nitelikçi işçi ve üretim teknikleri ihracatını yasakladı. Kentlerin nüfusları ve önemleri arttı. Tarım sektöründe çalışan insan sayısı da buna paralel olarak azaldı. Bu şartlar endüstri devriminde İngiltere'nin oncu bir rol almasını sağladı. Servet dağılımından daha geniş kesimler pay almaya başladı. Ancak bazı İngiliz işadamları yurtdışında daha karlı yatırımlar 35 . sermaye ve nitelikçi işgücü birikimine yol açtı. 16401648 yılları arasında yaşanan ekonomik gelişmeler de esnek bir kamu maliyesi ve ekonomik sistemi ortaya çıkarmış idi. 4.

Kimya sanayiinde dünyada ilk sıralara yerleşti. Ancak 20 yüzyılda daha belirgin olarak görülmeye başlanma§tir. Üretim araçlarının mülkiyetinde önemli değişimler görüldü. 19. Kuramsal düzeyde bazı değişiklikler oldu. 20. üretim birimlerinin hisse senetlerini satın almalar nedeni ile mülkiyet oransal olarak yaygınlaştı. yeni buluşları ve yatırımları önledi. 1-teknoloji alanindaki değişiklikler 2. plastik gibi yeni sentetik ürünler ve yeni enerji kaynaklan kullanılmaya başlandı. Buna rağmen 1948'e gelindiğinde Fransa bir endüstri ülkesi konumunu kazanabildi. kömür ve tekstil vardı. sanayicin ve makine üretiminin ağırlık kazandığı bir ekonomiye geçişi simgeler. Bilgisayarlar etkin olarak üretime katildi. Ayni şekilde Japonya'da Meici restorasyonunun sağladığı siyasal ön şartlara dayanarak önemli bir başarı gösterdi ve endüstri devrimini başaran ilk Asya ülkesi oldu. Örneğin. Bir çok Avrupa ülkesinde ekonominin temeli bazı sektörler kamulaştırıldı. Endüstri devrimi sanayi devrimi olarak da bilinmektedir. Sanayi toplumlarının ihtiyaçlarını karşılamak için hükümetler sosyal refah ve sosyal devlet kavramlarına yöneldiler. yüzyılın sonunda Almanya çelik üretiminde Ingiltereyi geride bıraktı. Endüstri devrimi ilk kez İngiltere de ortaya çıkmış ve buradan diğer ülkelere yayılmıştır.Çok önemli bir olay olan endüstri devrimi toplumların yapısında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Önemli ölçüde birinci endüstri devrimi ile birleşmektedir. 1917 ihtilalinden sonra Rusya endüstri devrimi konusunda önemli ba§anlar elde etti. ancak 1870 yılından sonra başlayabildi. siyasal bakımdan birliğini sağlayamadığı için endüstri devrimine çok geç. Bireylerin ve sigorta şirketlerinin. yüzyıllarda Amerika Birleşik Devletleri sanayisi çok güçlendi ve Avrupa’yı çok gerilerde bıraktı. Diğer Avrupa ülkeleri endüstri devrimi konusunda daha da gerilerde kaldılar. İkinci endüstri devrimi: Yeni endüstri devrimi de denilmektedir. ve Cumhuriyetin ilanından itibaren geçen 60 yıl içerisinde çok önemli yol aldı. Tam otomatik fabrikalar ortaya çıktı.sosyoekonomik alandaki değişiklikler 36 . Fransız devrimi ve onu izleyen Napeleon döneminin siyasal belirsizlikleri. Yine bazı Avrupalı iş adamları da İngiliz üretim bilgisini kendi ülkelerine çekmek için çaba harcamaya başladılar. Daha hafif metaller yeni alaşımlar. Alman-ya büyük demir ve kömür yatırımlarına sahip olmasına rağmen. Tarıma ve zanaatlara dayalı bir ekonomiden. 1807 yılında William ve John Cockerill adındaki iki İngiliz Liege'de atölyeler kurarak endüstri devrimini Belçika'ya taşıdılar. Temel maddeler bakımından daha önce kullanılmayan doğal ve sentetik birçok kaynaktan yararlanılmaya başlandı. yüzyıl ortalarında Çin ve Hindistan gibi ülkelerde endüstri devrimi konusunda önemli yol alanlar. Ülkemizde ise endüstrileşme Cumhuriyetle birlikte hız kazandı. Böylece Avrupa da ilk endüstri devrimi Belçika'da başladı ve aynen İngiltere’de olduğu gibi temelinde demir. Endüstri devrimi Fransa'da daha yavaş ve daha eksik oldu.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yapabileceklerini fark ettiler. Almanya'ya benzer biçimde 19 ve 20. Ancak Almanyanin endüstri üretimi çok büyük bir hızla arttı. Makine araç ve gereçlerde çok büyük gelişmeler oldu. Endüstri devriminin toplumların yapısında meydana getirdiği değişiklikleri.

kültürel alandaki değişiklikler olarak üç grupta toplamak mümkündür. Endüstri devrimi bundan başka. Endüstri devrimi teknolojik alanda. A) Teknoloji A) Tekstil C) Kimya A) Almanya Devletleri Sözlük Ve Kavram Dizini Endüstri Zanaat Stratejik Patent ithalat İhracat : Sanayi : El emeği ile yapılan üretim ü : Hayati öneme hazir : Yeni bir bulgu ya da tek elden yapılması istenen bir iş için verilen belge : Diş alim : Diş satım B) Sosyoekonomik B)Ağır sanayi D) Metallurji B) Fransa C)İngiltere D) Amerika Birleşik bulunuz. tarım alanında ekonomi alanında. 1-temel Maddelerde 2. iş bölümünün derinleştirilmesinde 5. Cevaplandıramadığınız 1.yeni makinaların ortaya çıkmasında 4. Endüstri devriminin birinci ve ikinci endüstri devrimi olmak üzere iki aşaması bulunmaktadır Değerlendirme Soruları Aşağıdaki sorulana doğru cevaplarını sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz.bilim.yakıt ve mekanik güç üretiminde 3.ulaşım ve iletişim araçlarında 6. Endüstri devriminin etkileri aşağıdaki alanlardan hangisinde hissedilmiştir? C) Kültürel D)Hepsi 2.fabrikaların kurulmasında. Endüstri devrimi ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır? 37 . Endüstri devrimi ilk kez hangi alanda gelişmişim? 3. toplumsal alanda kültür alanda da önemli değişiklikler meydana getirmiştir. teknoloji işbirliğinin kuvvetlenmesinde önemli değişiklikler meydana getirmiştir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 3.

İnsanlık tarihinde ilk kez atom bombasının kullanılmış olduğu 1945 yılını. 1903'de ilk uçak uçurulmuş daha sonra uçaklara gaz türbinleri eklenerek jet uçağı haline dönüştürülmüştür. 20.Yüzyılda Teknolojinin Durumu Yirminci yüzyılda teknoloji çok büyük bir hızla gelişmiştir. 5. nükleer çağın başlangıcı olarak kabul etmek mümkündür. 1. ZAMANIMIZDA TEKNOLOJİNİN DURUMU İçindekiler Zamanımızda Teknolojinin Durumu Enerji Türünde Meydana Gelen Değişmeler Makinaların Kontrol Sisteminde Meydana Gelen Değişmeler Teknolojinin Geliştirilmesinde Ortaya çıkan Değişmeler Özet Kavram Dizini Yararlanılacak Kaynaklar 5. Böylece modern teknolojinin en önemli buluşu haline gelen elektronik teknolojisinin temeli atılmıştır. Bilgisayar teknolojisinde. Bu sayede elektroniğin uygulama alanları çok genişlemiş. 1895'de X ışınlarının bulunmasıyla başlayan radyoaktiviteye ilişkin buluşlar serisi 1938'de çekirdek bölünmesinin bulunması ile nükleer donemin yolunu açmıştır. Transistorun keşfi elektroniğin her alanını çok yakından etkilemiştir. bilimsel araştırmaların ve giderek günlük yaşamın ayrılmaz parçalan haline gelmişlerdir.1. 1943 yılında antibiyotik keşfedilmiş ve böylece sağlık alanında çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Yüzyılda haberleşme ve iletişim alanına damga vuracak olan radar ve televizyon gelişmiştir.1961'de Vostok I ile ilk insanlı uzay uçuşu gerçekleştirilmiştir. Günümüzde çok büyük bir ivme kazanan teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmeye devam etmektedir. Uçak teknolojisinde görülen çok hızlı gelişmeler sayesinde 1960'li yıllarda ses den hızlı uçabilen uçakların üretimi mümkün kılınmıştır.1957'de Sputnik I ile uzayçagi başlamiştir. 1913'de petrolün ilenmesinde kraking yöntemi bulunmuş ve plastik.1. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da elektrik enerjisinin üretimi ve tüketimi çok büyük miktarlara ulaşmıştır. yapay kauçuk ve yapay elyaf üretimi hızla artmıştır. 1928'de penisilin. robotlar. Transistorun bulunması en çok bilgisayar teknolojisini etkilemiştir. 1966'da Lunik I ile aya insansız ilk 38 . 1907'de elektronik lamba geliştirilmiştir.1945'den Günümüze Teknolojik Değişmeler Bu donemdeki gelişmeleri şu şekilde özetlemek mümkündür: 1947'de transistor bulunmuştur.Bu sayede 20. Otomasyon.1900-1945 Döneminde Görülen Başlıca Teknolojik Gelişmeler Bu donemde öncelikle birincil enerji kaynaklarının kullanımı azaltılmış yerine ikincil enerji kaynaklarının kullanımı artmıştır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. bilgisayar teknolojisinin yaşantının başta üretim olmak üzere her aşamasına soktuğu ürünler olmuşlardır. elektronik cihazların kaliteleri artmış ve ebatları oldukça küçülmüştür.1. 1901'de radyo. Teknolojinin yirminci yüzyılda gelişmesini 1945'e kadar olan gelişmeler ve 1945'den günümüze kadar olan geçme-ter olarak iki gruba ayırarak incelemek mümkündür. daha sonraki yıllarda tümleşik devre geliştirilmiş bu sayede çok yaygın olarak çok küçük boyutlarda üretilebilen mikroişlemciler.1.

yine birincil enerji kaynaklan olan petrol. Bu sistem-lere günümüzde daha çok ulaştırma alanında rastlanmaktadır. Ancak bu konuda da elektrik enerjisi kullanımı ile hareket sağlayacak otomobiller üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Elektronik teknolojisinin temeli kabul edilen buluşlar Transistorun bulunması en çok hangi teknolojiyi etkilemiştir? hangileridir? 5. yaygın olarak kullanılabilmesi için ileri düzeyde çalışmalar devam etmektedir. modern sistemde. jeotermal ve su enerjisi giderek artan oranlarda kullanılmaya başlandı. elektrik enerjisi ile karşılanacak şekilde sistemler değiştirildi. Uzay teknolojisinde görülen gelişmeler 1981 de uzay mekiğinin geliştirilmesi ile yeni bir boyut kazanmıştır. Elektrik enerjisi üretim teknolojisinin gelişmesi ile. Fakat bütün bu zorluklara rağmen ikincil enerji kaynağı ulaşım sektörüne de girmiştir ikincil enerjinin bu sektörde kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. bir sistem olmaktan çok birer makinadirlar. Bu asırda görülen en önemli ve bir o kadar da tartışmalı teknolojik gelişmelerden birisi de genetik mühendislik alanında olmuştur.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yumuşak iniş yapılmıştır. ya da kömür ısısı ile elde edilen buharın hareket ettirdiği makinalar. Yine güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirip. Bu konudaki ilk örneklerde hali hazırda elde edilmiş olup. Günümüzde kömür artık birincil enerji kaynağı olarak elektrik enerjisi üretiminde_kullanılmaya başlanmıştır. bu elektrik enerjisini kullanarak hareketi sağlayan otomobillerin ilk örnekleri kullanılmaya başlanmıştır. doğal gaz. Yirminci yüzyılda buhar makinesi yerini içten patlamalı motorlara bırakmıştır. Bu donemde birincil enerji kaynaklarının kullanıldığı sistemlerde hala bulunmaktadır. bagli oldukları diğer makinalara hareket sağlarken. tüm birincil enerji kaynaklan. Uzay teknolojisinde görülen bu başarılar gezegenlere yönelen insansız uçuşlarla devam etmiş 1969 Nesil Armstrang. Kömür enerjisi ile üretilen sudan. endüstride kullanılan tüm enerji ihtiyacı. gücü doğrudan doğruya makineyi çevirirken. Birincil enerji olarak tanımlanan kömürün kullanımı azalırken. Apollo II uzay araci ile aya ilk kez ayak basan insan olmuştur. Çünkü ikincil bir enerji kaynağı ile ulaşım sektörünü hareket ettirmek oldukça zordur. Enerji Türünde Meydana Gelen Degişmeler Yirminci yüzyılda en önemli teknolojik gelişme enerji alanında yaşanmıştır. Ancak ulaştırma alanında kullanılan kamyon. bu elektrik enerjisini hararet enerjisi haline getirerek hareketini sağlayan trenler. ya da kendi dizel motoruyla elektrik enerjisi verip. uçak veya dozer. dizel motorlu hareket sağlayan dizel lokomotiflere. otomobil. içinde yaşadığımız yüzyılın ortalarında kömür 39 .2. Önceleri oldukları şekilleri ile kullanılan birincil enerji kaynaklan daha sonra ikincil enerji kaynağı olarak isimlendirilen elektrik enerjisine dönüştürülerek kullanılmaya başlandı. Bu makinalar temelde birincil enerji kaynağını kullanmaktadırlar. elektrik enerjisi ile fabrikada bulunan her turlu makineyi hareket ettirmede kullanılmaya başlandı. bu konudaki tipik örneklerdir. Daha önce su. Bu değişimi açık bir şekilde trenlerde görmek mümkündür. oradan da elektrik enerjisiyle hareket sağlayan trenlere geçilmiştir. Sözgelimi elektrikçi trenler. hareket enerjisine çevirerek trenleri hareket ettiren buharlı lokomotiflerden. nükleer yakıt. Karayolu ulaşımında ise petrol türevlerini kullanarak hareket enerjisi sağlayan içten yanmalı motorlar hali hazırda yaygın olarak kullanılmaktadır.

en büyük özelliklerinden birisinin. Böylece günümüz teknolojisinde standart enerji kaynağı elektrik enerjisi olmuştur. Eğer elektrik enerjisi olmasa idi. dayanıklı tüketim mallarının bu derece çeşitlenmesi ve yaygınlaşması mümkün olamaz idi. kullanıldıktan sonra herhangi bir artık bırakmayan bir enerjidir. kirliliği olmayan. dayanıklı tüketim malları endüstrisi de olmazdı demek mümkündür. hiçbir zaman buhar makinesi geri gelmemiştir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan üretiminde meydana gelen oransal bir fiyat yükselmesi. bulaşık makinalarından. 1974yilinda dünyada ya§anan büyük petrol şokundan sonra kömür.Çünkü elektrik enerjisi. sadece endüstride enerji kullanımını etkilemekle kalmamış. Günümüzde evlerde kullanılan her turlu makine elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Böylece elektrik enerjisi doğrudan doğruya birincil enerjiyi hareket enerjisi haline çeviren makinalarda ve modern iş makinalarında yaygın olarak kullanılan. Ancak. Evlerde temizlikte kullanılan çamaşır. pişirme işlerinde kullanılan ocaklara kadar her turlu makinenin hareketini sağlayan enerji kaynağıdır. her eve taşımak ve evde ekonomik olarak kullanımını sağlamak imkansız olurdu.Makinaların Kontrol Sistemınde Meydana Gelen Değişmeler 1760-1840 yılları arasında İngiltere’de yaşayan ve bir dizi teknolojik gelişmeye ve buna bagli olarak da ekonomik değişmeye yol açan ve adına birinci endüstri devrimi denilen olaylar dizisi-nine. 40 . buhar makinesi veya benzeri bir başka enerji kaynağı kullanılarak bu aletleri bu kadar küçültmek. çok kolaylıkla sabit mekanlara taşınarak her an kullanıma hazir halde bulundurulabilir 4. Elektrik enerjisinin kullanımı hangi özelliklerden dolayı hızla yaygınlaşmıştır? 5. kullanımı kolay. daha çok ve çeşitli iş yapacak biçimde tasarlanmasına olanak sağlamıştır. Germekte elektrik enerjisi olmasıydı. kendi teknolojisinin son sınırına varmıştır. Elektrik enerjisi sayesinde çok sayıda makine veya üretim sistemi ayni anda merkezi bir komuta ile işletilip kontrol edilebilir hale gelmiştir. Üzerinde her turlu iyileştirmenin yapılmış olmasına rağmen düşük basınçlı buhar makinesi.Çünkü buhar makinasinın modern gereklere cevap vermesi mümkün değildir. buhar veya mekanik gücü koyması olmuş idi.3. 2. insan ve hayvan gücünün yerine. elektrik enerjisinin böylece vazgeçilmez bir enerji kaynağı haline gelmesi. birincil enerji kaynağı olarak yeniden önem kazanmaya başlamiştir. Sözgelimi dayanıklı tüketim mallan olarak bilinen ve aslında her birisi birer özel ev aleti olan pek çok makine elektrik enerjisi ile çalışacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Eğer elektrik enerjisi olmasa idi. birincil enerji kaynağı olarak petrolün kullanımını yaygınlaştırmıştır. 3. Belirli bir donem için görevini yapmış ve misyonunu tamamlamıştır. Elektrik enerjisi kaynağının kullanımı elektrikli diş fırçası yapımına kadar yaygınlaştırılmış ve çeşitlendirilmiştir. ayni zamanda endüstrinin üretimini de etkilemiştir. Elektrik enerjisi daha çok makinenin. 1. Yukarıda sayılan bu özelliklerden dolayı elektrik enerjisinin kullanımı hızla yaygınlaşmıştır.

Klasik ya da modern endüstrilerde demir enerji üretimi makine yapımı. 41 . ileri endüstri toplumu olmanın göstergesi olarak da günümüzde elektronik ürünlerin tüm sektörlerde kullanılma oranlan alınmalıdır. Transistorun bulunması özellikle bilgisayar teknolojisini çok fazla etkilemiştir. bilim ve araştırma amacıyla yapılmış binlerce elektronik aleti kapsamaktadır. Elektronik. 50 yılı biraz geçen tarihi içerisinde dünya elektronik endüstrisi en hızlı gelişen dallardan birisi olmuştur. Günümüzde elektronik kontrol toplumsal ve ekonomik hayatin çeşitli kesimlerinde farklı düzeylerde gelişmiş durumdadır. Günümüzde dünyanın hemen her yerinde endüstri öncesi toplumlardan endüstrileşmenin ilk basamaklarında bulunan ekonomilere kadar. Bu oran ise doğrudan doğruya elektronik sistemlerin daha çok makineyi kontrol ederek veya yöneterek. endüstriyel kontrol test Araçlarını. cep hesap makinalarından oluşan binlerce elektronik tüketim malı da elektronik endüstrisinin son ürünlerini oluşturmaktadır. Bundan kırk yıl sonra 1947'de transistor bulunmuş ve elektronik sanayi bir anda çok büyük bir gelişme göstermiştir. Bu gelişmenin sağlanabilmesi bu yüzyılda elektronik alanında çok büyük ilerlemelerin meydana gelmesiyle başlamiştir. elektronik tüketim mallarının kullanımı ve montaj turu üretimi. Bilgisayar teknolojisinin ürettiği ürünlerin kullanımı giderek daha kolaylaşmakta ve kullanım alanı süratle yaygınlaşmaktadır. İlk kez 1907 yılında elektronik lamba geliştirilmiştir. elektronik sermaye malları vardır. dijital ve analog bilgisayarları. Radyo ve televizyon alıcılarından teyp. elektrik teknolojisinin içerisinde. Daha ilerdeki çağlarda belki de uçuncu endüstri devriminin en önlemli özelliklerinden birisi olarak. geleneksel teknolojiler kadar yaygındır. o ülkenin endüstrileşme ölçütünü veren önemli göstergeler olarak alınmaktadır. önce telgraf ve telefon haberleşmesi olarak bir hizmet sektörü niteliğinde ortaya çıkmıştır. Kullanım oranı kavramı ile anlatılmak istenen sadece elektronik ürünlerin kul animin artması anlamında değildir. tüm faaliyetlerin ve kararların insan yapısı sistemler tarafından yerine getirileceği bir çağ öngörülmekte ve bu çağa şimdiden sibernetik çağ denmektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Yirminci yüzyıl da başlayan ve adına ikinci sanayi devrimi denen olaylar dizisinin ise en önemli özelliklerinden birisi endüstride elle kontrolün yerine elektronik kontrolü koymuş olmasıdır. Zamanca gelişerek yaygınlaşmış ve bilgisayarlara uygulanması ile de otomatik kontrol mekanizmaları olarak her türlü marinada mutlak bulunan ve kontrol görevini yapan üniteler olarak yerlerini almışlardır. Elektronik sermaye malları elektronik seri işleme cihazlarını. Ayni zamanda elektronik ürünlerden azami yararlanma oranıdır. Elektronik teknolojisi büyük ölçüde çok disiplinli ve elektrik teknolojisine göre çok daha fazla araştırma yoğun bir alandır. Hali hazırda yaşayan ve gelecekte yaşanacak olan sibernetik çağın temelinde. Telsiz telgrafın yaygınlaşıp radyo biçiminde bir tüketim malı haline gelmesi ile aynı bir işkolu olmuştur. pikap ve benzeri araçlar ile. Böylece elektroniğin temelleri atılmıştır. Elektronik sanayicin bir yan kolu olarak ortaya çıkan ve günümüzde başlı başına bir endüstri kolu haline gelen bilgisayar teknolojisi ve endüstrisi halen dünyada en hızlı gelişen bir daldır Bu endüstri kolu her yıl bir önceki yıldan yüzde elli daha ileri gitmektedir.

yeni sistemlerin ve yeni işlemlerin tasarımlarını yapmak. Öte yandan makinelerin tek tek ve makine grubu olarak iş görme kapasiteleri ve hızları da elektronik alanındaki gelişmelere bağlı olarak çok fazla artmıştır. gelecekte insanların yaşamında bugünkünden daha fazla ve aktif rol yükleneceğidir. rüzgar tünelinde test edilmesine gerek kalmadan sanki bu parça gerçekte üretilmiş ve rüzgar tünelinde test edilmiş gibi.elektrik motoru ve enerjinin endüstriye uygulanmasının ortaya çıkardığı etkilerdir. Gerçi bu konuda henüz hala bir başarı kazanılmamıştır. bilgisayarlar. yaygınlaşmasını sağlamıştır.Bunun 42 . içinde bulunan bu üretim aşamasında urunun hacmi son derece küçük ve maliyet de o oranda düşüktür. sonuç çok ekonomik olarak. Bundan otuz yıl önce 30-50 bin ton/yıl optimal kapasite ile çalişan petrol kimya ve evde kullanılan eşyaların çeşitlenmesini. Günümüzde elektronik sanayisinin en önemli etkileri nelerdir? Günümüzde elektronik sanayisinin en önemli özelliği. bu mikro sistemler ile düşünce üretmek mümkündür. Ancak bu konuda şimdiden varsayımlarda bulunmak yanıltıcı olabilir. bir mikroskobik elektronik devreler üretim teknolojisine gelinmiştir. Bu suretle örneğin bir uçağın kanat. Bu konuda hazırlanmış bilgisayar programlarına işlevleri verilen çeşitli parçaların çiziminden sonra. CAD programlan yardımı ile özellikle makine tasarımlarında önemli başarılar elde edilmektedir. büyük bir computer bir kibrit kutusu büyüklüğünde üretebilen. Ancak gelişmeler yakın bir gelecekte bu konuda da başarı kazanılacağını göstermektedir. Bunun sonucunda büyük ölçüde mekanik işlemlere dayanan modern üretim ünitelerinin optimal ölçüleri giderek büyümektedir. surecinden. düşük ürün maliyeti mikro işlemcilerin her alana girmesine neden olmuştur. Günümüzde bu konu ile ilgili çalışmalar CAD (Computer Aided Design) (Bilgisayar Destekli Tasarım) olarak bilinmekte ve uygulanmaktadır. Aslında CAD. verilen parçaların geliştirilmesini ve bazı testlere karşı durumlarını bilgisayar ortamında kontrol ederek sonucu kısa zamanda bildirmektedir. örneğin ev işlerine ve eğitime kadar her alanda robotlar görev alabilirler. Günümüzde. Düşük ürün hacmi. bazı malların üretiminde kullanılması önümüzdeki yüzyılda ölçüleri şimdiden bilinmeyecek bir yaygınlığa ulaşabilir.Bu kadar küçülmüş ucuzlaşmış ve artık bir ara urun haline gelmiş olan bu mallar binlerce makine veya makine sistemini kontrol edebilme yeteneğindedirler.Bu etkilerden biri endüstriyel üretim ölçülerini büyütme yönünde olmuştur. Camiin doğal bir sonucudur. işlem bilgisayar ortamında değerlendirilerek. kısa bir zamanda verilmektedir. ya da kuyruk parçasının üretilerek. CAM (Computer Aided Manufacture = Bilgisayar Destekli Üretim). CAD. Daha da önemlisi bu araçlar yardımıyla yeni ürünlerin. Fakat bilinen gerçek elektronik alanının bir kolu olarak ortaya çıkan bilgisayar teknolojisinin.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan çok daha fazla insanin makine başında onu kontrol etmek amacıyla beklemesinin önüne geçilmesi ile ilgilidir. Endüstriyel robotların bazı hizmet dalları ile. yani endüstriyel robotların kullanımından sonra başlamıştır.Elektronik komutaların sağladığı kolaylıklar nedeni ile daha çok makine daha az insanla kontrol edilebilir ve çalışabilir hale gelmiştir. Tarımdan günlük hayata.

Böylece çok üstün teknoloji kullanan imalathaneler ortaya çıkmıştır.Bu yüzyılda araştırma geliştirme faaliyetlerinede fazla önem verilmiş ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkmaya başlamıştır.İşlevleri her ortamda en ekonomik bir şekilde yapılabilir hale getirildi. 1.Öte yandan esnek olmayan sadece belirli işlemleri tekrarlayan mekanik kontrol yerine giderek bilgisayar kontrollü makineler veya makine sistemleri geçmektedir.ancak fabrika ve maden ocaklarına büyük işletmelere kurulan tesisat techizat ve diğer yatırım malları şeklinde idi.Örneğin bir dikiş makinesinin bir evin ya da tek başına çalışan bir terzinin hizmetine girebilmesi için üstün teknoloji ile donatılarak verilmesi gibi.Örneğin klasik akan band sisteminde bir motor gövdesinin üzerindeki çeşitli işlemler.Dayanaklı üretim makineleri Elektrik endüstrisinin özellikleri ve kullanım kaynağı elktronik alanın kontrol edebilme rahatlığı sonunda makinelerin boyutları küçültüldü.Üretim makineleri 2.pahalı.Bu yy en çok elektronik ile ilgili faaliyetlerde bulunan firmaların araştırma geliştirme faaliyetlerine önem verdikleri ve bu üniteleri düzenli ayırdıkları fonlarla sürekli olarak canlı tuttukları anlaşılmaktadır.hacimli. İlk prototipleri olarak makineağır.CAM’ler yaygınlaştıkça üretim miktarı ve hızıda daha büyütecek yönde etki yapacaklardır. 43 .CAM’ların iş yapma yetenek ve hızları mekanik kontrolden daha fazladır.Teknolojinin Geliştirilmesinde Ortaya Çıkan Değişmeler Yirminci yüz yılın en önemli özelliklerinden biriside teknolojinin ortaya konulmasında görülen değişmeler olmuştur.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan sonucunda da özellikle metal işleyen alanlar da üretim ölçüleri büyümüştür. Firmalar kurmuş oldukları bu araştırma geliştirme ünitelerine her yıl belli miktarlarda finansal kaynak ayırmışlardır. Böylece makineler yaptıkları işe ve niteliklere göre.Böylece çok yetenekli bazı makineler küçük imalathaneler bu anda ekonomik olmuşlardır. Elektronikteki gelişmelerin fabrika sistemine uygulanması ile ortaya çıkan sonuçları özetleyiniz? 4. Elektronikteki gelişmelerin diğer endüstriyel sektördeki yeniliklerin fabrika sistemine uygulanması ile ortaya çıkan bir diğer sonuçta bazı üretim mallarının küçülmesi yönünde olmuştur.Bu amaçla araştırma geliştirme birimleri kurulmuş ve buralarda yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar bekletilmeksizin uygulamaya alınmıştır.sırasıyla ayrı ayrı tezgahlarda ayrı işçiler için proglanmış makineler veya makine grubu bütün işlemleri daha az işçiyle ve daha hızlı yapabilmektedir.Elektronik endüstrisinin araştırma geliştirmeye harcadığı para kendisine gelişerek geri dönmüş bu durumda da araştırma geliştirmeye ayırılan ödenek arttırılmıştır.

6. 1983 s. 3.TURKCAN. Teknolojinin Ekonomi Politiği Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 2. Bu sayede makinelerin kontrolü insandan çıkmış elektronik devrelere geçmiştir. 19 1990.Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi. G. Yirminci yüzyılda en önemli teknolojik gelişme. 1981. C.C. Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulunuz. Beş Yıllık Kalkınma Planı ihtisas Komisyonu Raporu.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Özet Mehmet Karahan Yirminci yüzyılın en önemli teknolojik gelişmesi elektronik alanında olmuştur. T. Cevaplandıramadığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz.Yayın No: 151. 301-237 5. 44 .E. aşağıdakilerden hangisinde olmuştur? A) Elektronik B)Makine C) Metalürji D) Tekstil 3. 1. özellikle elektronik alanında çalışan birçok firma. Beş yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Planlama Teşkilatı Yayın No: DPT. Elektronik alanında götürülen bu gelişme bilgisayar teknolojisini etkilemiştir. The Evolution of Technology. Yirminci yüzyılda en yaygın olarak kullanılan enerji turu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kömür B)Elektrik C) Hidrolik C) Füzyon 2. 4. Yirminci yüzyılda özellikle elektronik alanında görülen çok süratli gelişmenin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bu dalın yeni olması verilmesi D) Hiçbirisi B)Araştırma geliştirmeye önem C) Bu konuda çok fazla çalışılması Kaynaklar 1.Bilim Araştırma Teknoloji V.BASALLA. 248 p. 1988. Elektronik komuta cihazları birçok makineye bağlanmıştır. Ekonomi Fakultesi Yayın No: 1981/1 258 s.7. araştırma geliştirme çalışmalarına kaynak ayırmışlar ve bu suretle teknolojinin hızla gelişmesine olanak sağlamışlardır. Birçok endüstri firması.Bilim Araştırma Teknoloji V. Cambridge University Press. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No DPT 1922 OIK. Yirminci yüzyılda görülen bir önemli değişiklik de teknolojinin üretiliş biçiminde ortaya çıkmıştır. ISBN 0521 22855.

1990. 180s.DOGAN H.5 45 . 1983 Teknoloji Eğitimi. Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Yayın No: 203. 1983. S.YAZICIOGLU Y.Eğitimde Bilgi Teknolojileri 1922 O. 237-301 Mehmet Karahan 7. 9. 8.2S. 1982 Bilim ve Teknoloji. Teknoloji ve Endüstri Eğitimi" Araştırma Aylık Bilim ve Teknoloji Dergisi C.I.DALGIÇ T.K.24Aralik1990S. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi No: 128. Sevinç Matbaası Ankara 251 S.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 2.Bilgi Paylaşımı 4.Bilişim 3.Veri ve Bilgi 2.Bilgi Toplumu 46 . BÖLÜM : BİLİŞİM KAVRAMLARI 1.

eylemleri. Veriler çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra hem anlam hem de değer kazanır. Veri bilginin ham maddesidir. Daha sonra çeşitli istatistiksel testlere tabi tutulan bu verilerden elde edilen sonuçlar bilgidir. Veri Hammadde Aktif değil (yoruma açık değil) Değişik kaynaklardan toplanmış Bilgi Sonuç Aktif (yoruma açık) Veriden dönüştürülmüş Tablo 1 : Veri ve Bilginin Karşılaştırılması Bilginin ham maddesi olan veri. Elde edilen bu bilgi insanlar tarafından karar vermek amacıyla kullanılır. Verilerin bilgisayar tarafından bilgiye dönüştürülmesinden sonra karar vericiler için temin edilen bazı bilgi türleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Veri kavramı. miktarları. Genellikle “veri” ve “bilgi” kelimeleri yanlış olarak eş anlamlı olarak kullanılır. tesadüfi olmayan. Veri genellikle analiz edilebilecek ya da daha ileri işlemler için kullanılabilecek ham bilgi olarak bilinmektedir. gözlemlerin veya oluşumların her türlü gösterimidir. olguları vs. Bu gösterimler sayısal veya alfanümerik karakterler ya da semboller olabileceği gibi çeşitli biçimlerdeki grafik çizimler ve diğer tüm grafik gösterimler şeklinde de olabilir. yani bilgiye dönüşürler. Dönüşüm Türleri Veriler Veri Toplama Analiz Saklama Sunum Bilgi Türleri Raporlar Yeni Dosyalar Grafiksel Gösterimler Tablo 2 : Verilerin Tabi Tutulduğu İşlemler ve Üretilen Sonuçlar 47 . Veriler bilgiye dönüştürülürken hem insan aklı hem de bilgisayar verileri seçen ve onları anlamlı bilgiye dönüştüren birer işlemci vazifesi görür. Gerçekte bu iki kelime arasında önemli bir fark vardır. rast gele bir araya gelmemiş bulunan sembollerden oluşan bir grup olarakta tanımlanır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. temsil eden. bir araştırma amacıyla yapılan ankette elde edilen materyal veridir. çeşitli durumların. Veri ve Bilgi İşlenmemiş ham bilgi de denilen veri “data” karşılığı olarak kullanılan ve “datum” söcüğünün çoğulu olan bir kavramdır. Örneğin. Tablo 1’de verilen karşılaştırmalı tablo veri ve bilgi arasındaki farkı ortaya koymaktadır.

Şimdi birde bir sürü salınım yapan kırık çizgiler kümesini düşünelim. veriler tek başına bir anlam taşımazlar. Aynı soruyu DNA kodlarında kullanarak A. Bunda bilgi vardır ama çok azdır. Sayı dizisi halindeki form içindeki bilgiyi kolayca yakaladık. 2. sayılar veri iken. 4. duyulur. Bir noktadan sonra çizgimizin içindeki bilgi anlamsızlaşmaya başlayacaktır. 1. Enformasyon. Bu çizgiye bakıp bazı anlamlar çıkarabiliriz. 1. 1. “1. Ya da benzer soruyu rast gele sayılardan oluşan 1. 2. A. dizisi için sorabiliriz. A. ya da borsada hiç alım satımı olmayan bir hisse senedini gösterebilir. işlenerek bir anlam taşıması gerekir. o da içinde bir takım düzensizliklerin olduğudur. Örneğin kalpte bir ritim bozukluğunu görebiliriz. S. Bu atan bir kalbin. 9. 0. 0. Bu çizgi belki bir ölünün kalp atışlarını. 0. 1. Bunların enformasyon haline gelebilmesi için. 48 . Düzen-Düzensizlik-Kaos Formun bir tek özelliği olacaktır. algılanır oluyor. 5. bir televizyon gibi bir araç alınca birden bire daha önce varlığından bile haberdar olmadığımız mesajlar bize görünür. kısaca düzenli ve kullanılabilir veriler olarak tanımlanabilir. İkincisi. ve G sembollerinin bir dizisi için sorabiliriz. Karşı tarafın elinde sadece içinde bir bilgi olduğu düşünülen bir form vardır. anlamlı hale dönüştürülmüş veridir. Biz gözümüz. 2. 0. 1. S. Mesajı almak aslında işin basit yanı olacaktır tıpkı bizim bilmediğimiz bir dilde yayın yapan bir radyoyu dinleyip anlamaya çalışmamız gibi. Düz bir çizgiyi ele alalım. enformasyonu kullanacak yöneticinin bu günkü ve gelecekteki kararları için gerçek bir değer taşıyan. Eğer karşımızdaki. tam o sırada bizim kullandığımız bandı dinliyorsa mesajımızı alacak. dizisi için “bir önceki sıfır bloğundaki sıfırlardan bir fazla sıfır” genellemesi ile bir sonraki sayının 1 olmasına karar verebiliriz. G. sıcaklık değişimini gösteriyor olabilir. T. oluşturulan enformasyon kararlara ilişkin faktörlerdeki belirsizliği azaltarak belli bir davranış değişikliğine neden olmalıdır. 3. 0. G. Enformasyon.1.3. kulağımız ile bunları algılayamıyoruz ama elimize bir radyo. 0. Uzayın derinlerine. Benzer şekilde 1. 0. Burada “bir sonraki sayı. bir zekâya bir mesaj göndermeye çalışsak gene aynı elektromanyetik dalgaları kullanacağız. rast gele sayılar tablosu enformasyondur. Bilgi Nerede Olabilir? Etrafımızdaki her şeyin bir çeşit bilgi taşıdığını hiç düşündünüz mü? Oturduğunuz odanın içinde belki de binlerce radyo yayını var. Birincisi. S. 8. T. dizisini ne takip eder? Bu daha zor bir sorudur. 7.2. 0. Enformasyonun iki önemli özelliği bulunmaktadır. 3. 6. Bu veriler. T. 2. T. anlamlı bir biçimde işlenmiş verilerdir. ya da beyin işlevlerini. çoğunlukla sahip olunan bilgi olarak kullanılmaktadır. Enformasyon (information) Enformasyon. bir öncekini takip eden tam sayıdır” genellemesi yapılabilir ve bir sonraki sayıya 6 olarak karar verilebilir. G. T. Şimdi çizgimizin salınımlarını rast gele olarak arttıralım. 5. dizisini takip eden ne olmalıdır ” gibi sorular orta öğretim için sık karşılaşılan sorulardandır. Örneğin. S. 1.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. 0. Bunun cevabı yoktur.

aşırı düzen veya aşırı düzensizliği sevmez. Her gün gazetelerde yer alan haberler. Ancak sizin ne Nambiya’da paranız vardır. sizin için bir değeri yoktur. Genelde sanıldığının tersine hazır bilgi pek bir işe yaramaz. Sizin hareketlerinizi veya sahip olduğunuz varlıkların değerini herhangi bir şekilde değiştirmiyor veya etkilemiyordur. Bunların bilgi olabilmesi için.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Özet olarak bilgi. sizde bir durum veya konum değişikliğine neden oluyorsa. düzensizlikle bir ilgisi olduğunu anladık. ondan yararlanmasını bilmek umulduğu kadar kolay gerçekleşmez.6. Örneğin. Bir iletinin bilgi olabilmesi için.4. değer içermemektedir. kulağınıza veya başka herhangi bir duyum organize gelen ileti. 49 . Etkileşimli ortamlarda oluştuğu anda bilgisayara aktarılan bilgi sürekli olarak kendiliğinden artmakta ve sonsuz ölçülere varmakta. Bizim buradaki tanımımız biraz haberleşme anlamındadır. Bilgi geleceğin hakimi. 1. bir telefon rehberinde yer alan iletiler bilgi değildir. gözlem veya düşünce paketine verilen addır. bu takdirde ortada bilgi sayılabilecek bir ileti yoktur. Peki ama bilgi nedir? Bilginin değişik tanımları olabilir. rakamlar veya diğer iletiler. Sonsuz ölçüdeki bilgi içinden ise yarar olana erişim üstesinden kolay gelinemeyen büyük bir sorun. Bilgi Devrimi Gelecek bin yılın görünebilir her yerinde bilgi olacak. Veriyi işlemek. değer değişimine neden olması şarttır. Bilgi Nedir? Bilginin. nelere demiyoruz? Bilgi. Bilgi güncelleşmeli her zaman en son durumu gösterir biçimde tutulmalı. nede bu para birimine ilginiz. Bilgi değildir. Değişen Bilgi Kavramı • • • • • • • • • Artık gelişen olanaklarının elvermesiyle bilgi bölünmeden ortaklaşa paylaşılabilmekte. Bilgi. Sizde bir değer değişimine neden olmuyordur.3 arttığını okudunuz. 1. Bu durumda ilginç noktalar yakalamak olasıdır. bu size bir değer aktarımıdır ve aktarılan değeri içeren iletinin adı da bilgidir. Henüz elindeki bilgiyi kullanmasını bilmeyene eriştiği bilginin pek bir yararı olmaz. bilgi değildir. fazla düzen ile aşırı düzensizlik arasında bir yerdedir. çünkü her şeyden önce değerini bilemez. 1.5. İleti (message). ‘varlıklarda değer değişimine neden olan iletiye denir. İleti. Bir durumu eksiksiz tanımlama ya da eksiksiz kopyalama için gerekli şeyi bilgi olarak tanımlayalım. alan kişide bir değer değişimine neden olması şarttır. erişebildiği sonsuz oylumdaki bilgi karşısında ezilmeyip hazıra konması olası değil. Bu bir iletidir. bir varlıktan ötekine aktarılan’ veri. Gazetede Namibya parasının değerinin %0. yeni bilgi oluşturmak. Eğer gözünüze. Eğer ileti herhangi bir değer değişimine neden olmuyorsa. bilgi değildir. Kendi ortamındaki bilgiye hakim olmayanın. ilanlar. O halde bu veri size aktarılan basit bir iletidir. İşimize gerçekten gerekli olan ve bize yarayacak bilgi öncelikle kendi yakın çevremizde oluşur. Dolayısıyla bu iletinin. Peki bilgi nedir? Bilgiyi nasıl tanımlıyoruz? Bilgi bu kadar önemli? Nelere bilgi diyoruz.

dolayısıyla geçerli tutabiliriz. Türkçe’de 29 harf kullanarak bütün duygu ve düşüncelerimizi anlatabiliyoruz. sonlu sayıda sembollerden oluşan bir sembol alfabesi ile sayılar gibi sonsuz sayıda niceliği gösterebilmektir. ancak kendi denetimimiz altındaki bilgiyi eğer çok özen gösterirsek.7. Bu yüzden fiziki uzaklıklar. Yakın çevremizde yalın veriler üzerinde en temel sayılacak işlemleri oluşturmadan bilgi üretimi başlayamaz ve verimlilik sağlanamaz. Ancak her üretilen bilginin. bu konuda çok sistemli bir yaklaşımımız olursa güncel. Basılı bilgi aktarma yöntemi keşfedildi. Çünkü yazıların üretimi elle yapılıyordu. 1. içinde bulundukları konum ve durumu. beklediğiniz bir durumdur. 1. zaman kısıtlamaları gibi nedenlerle bilginin yayılması kolay olmadı. Bu şekilde bilgi. sadece bilgiyi alanın konumunu değil. alfabeyi on rakam ekleyerek genişletelim. seri üretim başladı. “Yarın dolar kuru artacak” gibi beklenen durumlarda bilgi daha azdır. Bu bilgi teknolojisinde yazının icadından sonraki en önemli gelişmeydi ve yine bir devrim yaratacak nitelikteydi. Bilgi. Sonra matbaa icat edildi. Bu kadar az sayıda sembol kullanarak her şeyi anlatabilmek ilginç değil mi? İsterseniz. ileti paketleri biçiminde doğal yollarla aktarıldı. Bu rakamlarla bütün tam sayıları gösterebiliriz. hep aldıkları bilgi sonucu değiştirirler. içinde taşıdıkları bilgi miktarına göre bir sıralama yaparsak beklenti ile bilginin değeri arasında bir paralellik açıkça görülür. doğal hızla toplum içinde dolaştı ve belirli bir tabana yayıldı. sözle veya diğer iletim metotlarıyla.ürettikleri veya sahip oldukları bilgiyi aktardılar. medya değiştirdi ve basılı ortama geçti. zaten bildiğiniz. Size “Yarın İzmir’de güneş doğacak” bilgisi verilse pek de yararlı bir bilgi almış olmazsınız. insanoğlunun tekelinde değildir. Bilgi. Böylece ileti.8. Bilginin Gösterilmesi Bilgi bir takım sembollerle gösterilir. en hızlı şekilde kulaktan kulağa yayılıyordur. Peki Neden Bilgi Devrimi? Yüzyıllardır bilgi. 1. Matbaa ile birlikte ileti aktarma hızı arttı. vereninde durumunu. Burada önemli olan. 50 . konumunu değiştirir. hareketlerini. Bu haberler. Yazı ile yayılan bilgi yavaş gidiyordu. “Hava parçalı bulutlu olacak” belkide sizin için daha anlamlı bir bilgidir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri • • • • Mehmet Karahan Güncel olmayan bilginin geçerliliği çabuk ortadan kalkar. Tüm varlıklar. Bu düşünceyi biraz daha ileri götürüp “Her zaman beklenen durumda bilgi yoktur” diyebiliriz. Bilgi eğer çok değerli ise.9. Kullandığımız alfabe bunun en güzel örneğidir. Geçersiz bilgiyi ayırt etmek neredeyse olanaksız. İnsanlar birbirlerine yazıyla. üretildiği noktadan aktarıldığı noktaya iletimi. Bu.”Yarın dolar kuru azalacak” gibi beklenmeyen durumlarda daha fazladır. zaman ve emek alan bir işlemdi. Bilgi kavramı konusunda algılamamız yeterli değilse bilgiden yararlanma da söz konusu olamaz. Bilgi Nasıl Ölçülür? Örneğin varsayalım ki yarın İzmir’e gideceksiniz. geçerliği olmayan bilginin kullanımı yarardan çok zarar getirir. Ama “Yarın İzmir’de 50 cm kar yağacak” tam anlamı ile beklenmedik bir bilgidir.

Onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyılın işçi sınıfının (workers) yerini gelecekte uzman yöneticiler alacaktır. Karar mekanizmasında görev bölümü (tasking) yapılması artacak ve ortaya ‘kalifiye uzman yöneticiler’ (qualified operators) çıkacaktır. beklenen durumu iletmeme kuralını kullanıyoruz ya da çok acelemiz olduğunda “Beni lütfen karşılar mısın” yerine “Beni karşıla” şeklinde kısaltmalar kullanıyoruz. Bilgi Ekonomisi Günümüzde. Matbaanın icadından sonra insanlık. 51 . Dolayısıyla bilgi devrimi. Bu sınıf da. gerek yazılım ve eğlence piyasalarında görülmektedir. refah düzeyinin artmasına neden olacaktır. montaj uzmanı. Mali ve türev piyasalarda kararlar çok seri şekilde. üretimi katlayan bir faktör olmuş ve dünya bilgi devrimi ile tanışmıştır. Bunun için karar işlemi görevlere (task) bölünmekte ve her bir karar uzmanı kendi sahasının. film yapımında çalışan bir yönetmen yardımcısı. Her dizayn mühendisi üretimin bir parçasının (görev) sorumluluğunu alır ve onun bütünü ile uyumlu şekilde çalışmasını garantileyecek dizaynlar üretir. anında verilmektedir. kas gücünün yerine geçmiştir. önümüzdeki yüzyıllarda adını işçi sınıfı kadar çok sık duyacağımız yeni bir sınıf tanımının ortaya çıkmasına neden olacaktır. çok daha hızlı ve verimli karar üreteceklerdir. önce Rönesans devrini yaşamış. O da aynı şekilde bir uzman yöneticidir. Halen bu durum gerek mali ve türev piyasalarda. kendi pozisyonunun. Bazen bu kısaltmalar daha da ileri gidip “Lütfen cevap verin” yerine LCV olarak kısaltıyoruz.Karar üretiminin artması. Tıpkı bir zamanlar sanayileşme ile birlikte iş üretiminde yaşanan patlama gibi. en az ama yeterli bilgiyi karşı tarafa aktarmak önem kazanmaktadır. Bunun paralelinde işlenecek kaynakların artması ve üretim talebininde genişlemesi gerekmiştir.10. Biz bunu bilmeden zaten yapıyoruz. sonra buhar gücünden doğan sanayileşme devrimini yaşayıp. geliştirilen makineler ve diğer mekanik araçlar sayesinde. Yazılım piyasasında da aynı şekilde her bir yazılım uzmanı kendisine seçtiği bir subrutin bölgesinde kod geliştirmektedir. senarist hepsi birer uzman yöneticidir. Böylece karar üretiminde büyük bir patlama yaşanacaktır. İş üretiminin artması insanoğlunun refah düzeyininde artmasına neden olmuştur. Böylece iş bölümünü (division of labor) artırarak. Uzman yöneticiler. Reklam ajansında çalışan bir art direktör. Buhar gücü. 1. O subrutinin uzman bir operatörüdür. uzman yöneticidir (operatör). kreatif direktör. Örneğin birisine gideceğimiz zaman “Eğer gelemezsem haber veririm” diyerek sadece beklenmeyen durumu iletip.Karar altına alınacak kaynaklar artacak ve karar üretim talebide genişleyecektir. Bu kişilerin her biri aslında birer karar operatörüdür. Burada da aynı durum söz konusudur.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Nasıl yazının icadının. Dizayn sektöründe durum farklı değildir. yani uzman yönetici. bilim ve teknolojinin gelişmesine tanık olmuş. kendi portföyünün yöneticisi olarak karşımıza çıkmaktadır. insanları tarihin başlangıcına getirdiği kabul ediliyorsa matbaanın icadının da insanları yeni çağa getirdiği düşünülür. ellerindeki bilgi teknolojisi araçlarını kullanarak. yirminci yüzyılda bilgi çağına ulaşmıştır.

eski veya yanlış bilgileri düzeltebilir. bir iletişim ağındaki bilgi gönderiminin hızı ve etkinliği ya da doğru gönderim ve iletimi ile ilgili kuramdır. Bilişim Bilişim. Veri yapılarının biçimsel özdeşliği. bununla birlikte Donanım ve yazılım uyumluluğu. mevcut olan bilgilere yenilerini ekler veya onları düzeltebilir. Kurulacak bilgi sisteminin değerlendirilmesinde verilen bu özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanım ilkelerinin birliği bakımından bir bütün olarak işlev gören bilişim dizgesi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. Bilişim Kuramı Kullanılan iletişim kanalı türüne göre. onun etkisi bilginin doğru olması ile aynıdır. Yenilik : Bilgi. 2. Düzeltici olması : Bilgi. 2.2. 2. bilgiyi alanın bilginin doğruluğu üzerindeki güven duygusunu arttırması açısından önemlidir. Bu durum. insanoğlunun teknik. Bilginin Özellikleri • • • • • • Bilgi sistemi açısından bilgilerin önemli önemli olan bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.3. 52 . Doğrulayıcılık : Yeni gelen bilgi varolan bilgiyi tastik edebilir. Miktarın artması : Bilgi. Bilişim Dizgesi Belli bir konuya ya da örgüte ilişkin verilerin bir düzen içinde bilgisayar ortamında saklandığı ve kullanıcı olarak tanımlanan kişilerin bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere dönem ya da başvuruldukça raporlar üreten ya da gereksenen veriye onanabilecek kısa bir süre içinde erişim olanağı sağlayan belli bir donanım üzerinde işletimsel durumda yazılım ve veriler topluluğudur. özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve rasyonel biçimde işlenmesi bilimidir. yazılım ve veri kaynaklarının örgütsel yapıya uygun biçimde dağılmış birçok merkezde ayrı ayrı odaklaştığı. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin.1. Doğruluk veya yanlışlık : Bilgi gerçek olabilir ya da olmayabilir. alan için tamamen yeni ve önemli olabilir.11. Dağıtılmış Bilişim Dizgesi • • • • Donanım. Eğer yanlış olan bilgiyi alan kişi doğru olduğuna inanırsa. 2.

gibi işlevleri yerine getirmek üzere hastane ve sağlık kuruluşlarında uygulanan otomasyon sistemidir. sayışım. psikolojide ve öteki bilim dallarının tümünde yer almasından dolayı önemi gittikçe artmaktadır. hem de bilgi aktaran bir süreçtir. kontrol. koordinasyon. kredi kararları ve fabrikadaki malzemenin akışı gibi temel aktivitelerini ve işlemlerini izler. • Yönetim seviye sistemleri : Orta kademe yöneticilerin olayları izlemesine. Tümleşik Bilişim Dizgesi Özellikle yönetim bilişim dizgesi (YBD) kavramı ile ilgili olarak. vb. bir örgütün yönetimi ile ilgili tüm verileri kapsamı içine alacak biçimde. Bilişim çağını yaşadığımız bu dönemde eğitimin temel amacı bireylere bilişim toplumunun gerektirdiği 53 . Bilişim Sistemleri Tipleri Farklı organizasyonel seviyelerde servis veren dört tip bilişim sistemi vardır.4.9. karar vermesine destek olur. analiz ve canlandırma konularına destek olmak amacıyla verinin toplanması.5. üretim. özellikle türlü düzeylerdeki yönetim katlarına taktik ve stratejik kararlarını başarılı kılacak nitelikte sürekli bilgi akıtmayı amaçlayan bilişim dizgesidir. 2. 2. stok denetim. kontrolüne. saklanması. 2. Eğitim hem beceri kazandıran.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 2. 2. kan analizi vb. tıpta. para depozitleri. 2. • Stratejik seviye sistemleri : Tepe yöneticilerin firma içi ve dış çevredeki stratejilerini belirlemelerine yardımcı olur.7. 2. • İşlemsel seviye sistemleri : Organizasyonun satışları.10. satış. işlenmesi ve kazanılan bilginin dağıtılması için ilişkili parçaların oluşturduğu küme olarak tanımlanabilir. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Eğitim bugün yaşamımızın her alanında sanayide. Yönetim Bilişim Dizgesi Bir örgütün yönetimi ile ilgili veri kaynaklarını bir dizge bütünlüğü içinde toplayıp örgütün gündelik işlerine bilgi işlem desteği sağlayan.6.8. genellikle merkezcil ve örgütün üst yönetimine sağlanabilecek stratejik desteğe özellikle önem veren bilişim dizgesidir. örneğin personel. bir organizasyonda karar verme. tüm alt dizgeler arasında eşgüdüm ve uyumun tasarım aşamasından başlanarak sağlandığı. envanter planlaması. istatiksel analiz. ticarette. • Bilgi seviye sistemleri : Organizasyondaki veri işçilerini ve bilgileri destekler. Bilişim Sistemleri Bilişim sistemleri. Hastane Bilişim Sistemi Hastane personeli arasında iletişim. Komuta ve Kontrol Bilişim Sistemi Kontrol ve komuta amaçlı askeri otoritelere destek olan bilişim sistemi.

Bilgi Teknolojileri Bilginin yaratılması. Bu çağın en önemli özelliği bilgi teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmasıdır. Bilgisayar destekli eğitimde kullanılan bir başka program türü de eğitici oyunladır. bilgiyi kullanması kısacası bilgiye sahip olması gerekmektedir. içinde yaşadığı çağa uyum sağlayacak ve toplumun beklentilerini karşılayacak davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir. Bilgisayar destekli eğitimde kullanılan programlar belli bir konunun bir öğretmen tarafından öğrenciye teke tek ilişki içinde öğretilmesi biçiminde aktarılmaktadır ama öğretmen insan değil bilgisayar olunca durum çok farklı olmaktadır. Bilgi teknolojilerinin amacı. Bilgi tenolojilerinde insan. Yani maddi ürün yerine bilgi üretiminin önem kazanmasıdır. a) Türk Bilişim Vakfının Hedefleri • Bilişim yatırımlarının genel ekonomi içindeki payının Avrupa Biriliği ülkelerinin ortalama düzeyine çıkması. varlığını sürdürebilmesi için bilgiye ulaşması. Özellikle iletişim ağlarıyla bilginin taşınması ve paylaşılması bunun bir sonucudur. yeniden elde edilmesi. bilgiyi değerlendirme ve bilgiyi sunmayla mümkün olmaktadır. Bu eğitimde en yaygın olarak kullanılan programlar belli bir konunun gözden geçirilmesine ve alıştırma yapılmasına dayananlardır. Bilgi teknolojilerinde araç gereç önemli değil insan önemlidir. kendilerini sürekli yenilemekte ve bilişim çağına ayak uydurmaya çalışmaktadır. bu programların eğitimi destekleyici ve yardımcı olduğudur. Bu programların tek başına kullanımı söz konusu değildir. Bilişim çağının insanları. Doğal olarak günümüzde bu da bilgisayar ve internetle mümkün olmaktadır. Bilişim toplumunda bireyleri yetiştirmede kullanılan en büyük yardımcı. Burada bilgisayar ders programları doğrultusunda yardımcı araç olarak kullanılmaktadır. Eğitimde bilgisayar uygun koşullarda kullanıldığı zaman etkili olur.11. Burada unutulmaması gereken şey. Bu yöntemle hazırlanmış programlar öğrencinin gerçek yaşamını seçilmiş yönleri üzerinde yoğunlaşabilmelerini sağlamaktadır. işlenmesi. Bilgisayarın eğitimde en geniş kullanım alanı. toplanması. olaylar arasında bağlantı kurmaya çalışmaktadır. kavram veya olayları öğretmede bir araç olarak kullanılır. bilgiyi düzenleme. Bu program türleriyle öğrenci belli bir sonuca yol açan olayı veya kişiyi bulabilmek için çeşitli olasılıkları düşünerek. 2. yayılması. Bilişim Çağı Günümüzdeki teknolojik gelişmeler yeni bir çağı yani bilişim çağını oluşturmaktadır. Bu da bilgiye ulaşma. bilgisayar destekli eğitimdir. Burada bilgisayar normal eğitim sürecinde öğrencilere verimesi gereken beceeri. biriktirilmesi. Bilgisayar destekli eğitim programlarında kullanılan bir diğer yöntemde benzetim yöntemidir. özellikle bilgisayardır. korunması ve bunlara yardımcı olan araçlar olarak tanımlayabiliriz. 3. Bunun için nitelikli öğretmen ve yazılımlara ihtiyaç duyulmaktadır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan nitelikleri kazandırmaktır. 54 .

Yazılm evlerini uluslararası kalite standartları ile yazılım geliştirme metodolojileri ve araçları kullanmaları yönünde özendirmek. Nitelikli bilgi kullanımını engelleyen nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik politikalalar üretip. kamu ve özel kesimdeki her düzey yöneticinin sağlıklı karar alabilmesi için gerekli olan bilgiye gerekli zamanda erişebilmesi. İlgili kamu ve gönüllü kuruluşların. 55 . c) Türk Bilişim Vakfının Projeleri Projenin Adı : Bilgisayar Destekli Eğitim Raporu Projenin Amacı : MEB tarafından yürütülen ve eğitimde bilgisayardan yararlanılması amacıyla okullara bilgisayar laboratuarı kurulmasını amaçlayan proje için ilgililere yol göstermek. Bilişim Hukukunun. TBV ‘nın vizyonu ve misyonunu paylaşmalarını sağlamak. Türkiye’de bilginin serbestçe dolaşım ve paylaşımı için gerekli alt yapının oluşturulması (2003 yılına kadar yasal ve yapısal değişikliklerin yapılması). toplumun bilgisayar okuryazarlığının arttırılması (Ölçüm : Kişi başına düşen TV. bunların gerçekleşmesi yönünde çalışmak. Her tür eğitimde toplumun bireylerine bilginin etkili kullanımının öğretilmesi ve bunu sağlayacak alt yapının oluşturulması. Yetişkin insan gücü açığının giderilmesi için projeler üretmek ve hayata geçirmek. Projenin Kapsamı : Proje kapsamında yukarıdaki noktaları içeren bir raporun hazırlanması ve bunun kamuoyuna duyurulması yer almaktadır. yanlışlıklara dikkat çekmek ve kamu oyunu bilinçlendirmek. Bilgi toplumunun gereği olarak bireyin. bilgisayar vb. İletişim hizmetlerinin özelleştirilmesi ve rekabete açılması için çaba harcamak. sayılarıyla ). Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında bilişim alanın da köprü görevini üstlenmek ve AB ‘nin bu konuda iş ortağı olmak.Eğitimde Bilgi Teknolojileri • • • • • Mehmet Karahan Devletin yeniden yapılanması için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri desteğinin sağlanması (2000 yılına kadar Ulusal Birey Kayıt Sisteminin hayata geçmesi). Türk Hukuk Sistemi içinde yer alması için çalışmalar yapmak. Türkiyenin bilişim alt yapısını geliştirecek çözümler üretmek. telefon. Yazılı ve sözlü basının bilişim konusuna ilgisini çekmek . Siyasi partilerin seçim beyannameleri ve programlarına girmesi istenilen görüşleri bir çalışma dokümanı haline getirerek sunmak. b) Türk Bilişim Vakfının Stratejileri • • • • • • • • • • • Strateji ve politikalar üretmek. Akademi sanayi işbirliğini geliştirecek modeller ortaya koymak ve bu bağlamda bilişim sektöründe araştırma geliştirme faaliyetlerini özendirmek amacıyla teknoparklar kurulması çalışmalarına destek vermek. bunları duyurmak ve izlemek. Toplumun bütün kesimlerine bilişim kültürünün yayılması.

Bilişimin teknik bir konu olması nedeniyle basın mensuplarının. Bilişim konusunun geniş kesimlere yayılmasında yazılı ve görsel basının önemi yatsınamaz. bilimsel çalışmalara uzanan bir çerçevede bilgiye ulaşmanın en etkili ve akılcı yolu haline gelmiştir. zaman ve emek maliyetlerinin azalması. Proje Yöneticisi : Tuncer ÜNEY (TBV Projeler Koordinatörü). her sektörde 56 . Oluşturulan Bilgi Hizmetleri Dairesi tarafından yapılan projeler ve çalışmalar sonuçlandığında. Bunun doğal sonucu olarak işletmeler bilgiye en kısa zamanda ve daha ucuz erişmenin yollarını aramaya başlamışlardır. üretim. Bu çalışmalardan birisi de. işletmelerimiz uluslararası rekabet ortamında daha bilinçli ve bilgili olarak yatırım. bilgi teknolojisinin de küreselleşme sürecinde entegrasyonun en etkili yolu. bilginin paylaşımı çok hale gelmiştir. Bunun yanında Türkiye’nin yurt dışında daha etkin tanıtımına katkıda bulunmak ve yabancı yatırımcıları da ülkemize çekmek amacıyla. bu konudaki gelişmeleri doğru algılayıp okuyuculara aktarması zor olmaktadır. Artık “bilgi toplumu” terimi günlük hayatta sık kullanılmaya başlanmış ve yöneticiler karar mekanizmalarının içerisine bilgi teknolojisini de ekleme ihtiyacı duymaya başlamışlardır. Bu proje ile bilişim sektörüyle ilgilenen basın mensubu arkadaşlarımızın bilişim konusundaki bilgilerini arttırmak amaçlanmaktadır Projenin Kapsamı : Proje arka arkaya verilecek bir dizi seminerlerden oluşmaktadır. Ülkemizde de dünyadaki bu gelişmelerin dışında kalmamak için en yakın zamanda başlanmıştır. Projenin Adı : Basın Bilişim Okulu Projenin Amacı : Projenin amacı basında bilişim konusunda uzman gazeteci yetiştirmek. internette entegre şekilde gelişmeye ve girdilerini internetten alır ürünlerini sunar halde işlemeye başlamıştır. Ekonomik faaliyetlerin tüm dünyada küreselleştiği günümüzde.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Projenin Yöneticisi : Dr. Bilgi Paylaşımı Çağımızda teknolojik açıdan gelişmiş toplumlara bakıldığında. Ahmet ŞİMŞEK (Koç Üniversitesi). bilgi teknolojisi kullanılarak oluşturulan bilgi ağları sayesinde. 4.1. internet servisleri de kurulmaya başlanmıştır. özel bir bilgisi ve eğitimi yoksa. ağları ve özellikle gelişen internet olanakları sayesinde. özel sektörün yasal en üst düzey temsilcisi TOBB bünyesinde “Bilgi Hizmetleri Dairesi” kurulmasıdır. Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler sonucu oluşan bilgi. uluslararası ticaretin boyutlarını genişletmiştir. Seminerler bilişim sektöründeki firmaların konusunda uzman elemanları tarafından verilecektir. Hem her seminerin sonunda hem de tüm seminerler tamamlandıktan sonra sınav yapılacak ve başarılı olanlara sertifika verilecektir. 4. ticaret ve işbirlikleri yapabilme imkanına kavuşacaklardır. tümünde bilginin toplanması ve duyurulmasına yönelik merkezlerin kurulmuş olduğu görülür. İnternette Bilgi Paylaşımı Günümüzde yaşamın her alanında. Bu hızla gelişim süreciyle birlikte bilgiye ulaşmaya ve bilgi paylaşımına ilişkin bir çok uygulama. Bu işleyişin en doğru ve kısa sürede gerçekleşmesi için internet teknolojisi çok kısa sürede önem kazanmış ve artık günlük yaşamdan. Seminerlerde katılımcılara konuyla ilgili seminer notları dağıtılacaktır. Öyleki. bilgiye ulaşmak ve dolaşımını sağlamak tüm sistemlerin işleyebilmesi için ön koşul olarak ortaya çıkmştır.

eğitim konusunda oldukça önemli imkanlar sunuyor. kuruldukları ilk yıllarda her büronun ayrı kataloglama kuralı kullanması standartlaşmayı engelleyen bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Tek biçimde oluşturulan kayıtlar da makine ile okunabilirliği ve katalog fişlerindeki standartlaşmayı gerçekleştirecektir. ilk adım olarak öğrenci ve öğretmenlere bilgi paylaşımı imkânı sunacak platformlar oluşturulabilir. Bu gelişmelere paralel olarak bilginin paylaşılması sürecinde artık geleneksel eğitim şekileri yerine web tabanlı eğitim olanaklarının geçmesi kaçınılmazdır.2. yayınların bibliyografik denetiminde tam bir başarı sağlanmasına bağlıdır. Bunun çözümü için tüm ulusal kataloglama bürolarının aynı kataloglama kuralını kullanmaları gereklidir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan internet teknolojisinin kullanılmasıdır. Üstelik öğrenci ve öğretmenler bu hizmetlere evlerindeki ya da internet cafe’lerdeki bilgisayarlardan da ulaşabilirler (Chip Mart 2001 sayısı). Kataloglamada uluslararası standartlaşmanın sağlanması için ilk şart olarak belirlediğimiz ulusal kataloglama bürolarının kurulması. bilgilerin paylaşılması ve ürünlerin pazarlanması anlamında interneti en üstün araç olarak kulanmayı gerekli kılmaktadır. eğitimde internetten bahsetmenin anlamsız olduğu düşünülebilir. girdilerin temini. ancak nispeten yeterli donanımla birlikte internet bağlantısına da sahip olan okul sayısıda hiç de az değil.3. Bilginin kayıt edilmesinde aynı kuralların kullanılması uluslararası düzeyde tek biçimliliği sağlayacaktır. Sanal bir kütüphane genelde çok yetersiz olan okul kütüphanelerine iyi bir alternatif olacaktır. Bunun yanında zengin bilgi kaynakları. Bilgi Paylaşımında Sanal Okul İnternet. interneti eğitim sistemimiz içerisinde etkin şekilde kullanmanın yollarını aramamız gerektiği ortaya çıkıyor. Ülkemizde eğitim problemleri göz önüne alındığında. Aksine. Bu yatırımların fayda sağlayacak şekilde kullanılmaları eğitim standardının yükseltilmesi büyük önem taşıyor. 4. Etkileşimli iletişim öğrencilere katılımcı olarak derslerde yer alma. Bu noktada. her ülkede ulusal kataloglama bürolarının oluşturulması ve kullanılan kataloglama kurallarında standartlaşmanın sağlanması ile gerçekleşebilir. öğrencilerin istedikleri her konuda derinlemesine bilgi edinmelerine olanak tanıyor. 4. Örneğin. Bibliyografik Denetim ve Kataloglama Bilginin. Bigi nerede üretilirse üretilsin kataloglanmasında aynı kuralların uygulanması ve kataloglama büroları arasındaki işbirliğinin sağlanması sonucunda bilgiye erşim daha kolay olacaktır. 57 . Fiziksel engelleri ortadan kaldırarak öğrencileri interneet üzerinde sanal bir ortamda bir araya getirerek ve katılan herkesin aynı kalitede eğitim almasını sağlamak mümkün. hızlı ve eksiksiz olarak ulaştırılması. Bilgi toplumunun kaçınılmaz kıldığı bu gelişim. Bu bağlamda özellikle bilgisayar teknolojisine yönelik eğitimleri yine bilgisayar teknolojisiyle entegre edilmesinin sağlanacağı internete dayalı eğitim modelleri yaygın eğitim sürecinde en iyi ve etkili sonuca ulaşılmasını sağlayacaktır. Bibliyografik kayıtların oluşturulması. ülkenin pek çok yerinde temel eğitim araçları konusunda bile sıkıntılar yaşanırken. gereksinim duyanlara doğru. tekbiçimliliğin sağlanması için tek çözüm olmamıştır. Bu başarı ise. kendileri arasında paylaşma ve gerektiğinde eğitmenleri ile bire bir iletişim kurma imkanları sunuyor.

Hatta kendi kullanıcılarının bile tüm gereksinimlarini karşılayamazlar. Nitelenmenin temelini ise kataloglama oluşturur. kurmuş oldukları iş birliği projeleri ile kullanıcılarına diğer kütüphanelerde bulunan bilgi kaynaklarını sunma olanağı bulmuşlardır.4. Evrensel Bibliyografik Denetimin gerçekleşmesi ise. Artık günümüzde kataloglama bilgisayar yardımıyla gerçekleştirilmekte ve fiş kataloglarının yerini bilgisayar bellekleri başlamaktadır. standartlaşma ilk önce bölgesel ve ulusal boyutlarda yapılmaya çalışıldı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan avrenselleştirilmesi ve belirli standartların geliştirilmesi. 4. kütüphane dermelerini oluşturmaktadır artık. zaman ve katalogcular açısından farklılıklar olsa bile. Dolayısı ile bunun planlanması kütüphanecilerin temel görevlerinden biridir. Gelen bu ekonomik yüklerin nedenleri. Bu nedenle dünyanın neresinde olursa olsun erişilebildiği kadarıyla tüm kütüphane materyalleri. Bilgi Paylaşımında Kütüphaneler ve Elektronik Bilgi Kaynakları Kütüphanecilerin görevi kullanıcılarına bilgiyi erişebilir kılmaktır. Yine bu şekilde. Kayıt edilmiş bilgiye erişim isteği Evrensel Bibliyografik Denetimin gerekliliğini daha açık ortaya koymuştur. Dolayısıyla kütüphane derme geliştirme politikalarının geleneksel şekli değişmiş. Bu çalışmaların ilk adımı kataloglama ilke ve kurallarının belirlenmesidir. Kataloglama işlemleri çok pahalıya mal olamakta ve uzun zaman almaktadır. işlemler sırasında aynı kuralların uygulanması ile aynı sonuca ulaşım sağlanacaktır. Bu nedenle derme geliştirme çalışmaları değişik bir boyut kazanmıştır. kütüphaneler yeni teknolojik olanaklar sayesinde. web siteleri. Ulsal düzeydeki başarıların kendi sınırları içinde kalması bibliyografik denetimin evrenselliğine ve gerçekleşmesine gölge düşürür. Eskiden elle tutulabilir somut bilgi kaynakları varken şimdi yalnızca bilgisayar ekranlarından izleyebildiğimiz ama elle tutamadığımız bilgi kaynakları herkesce bilinen bir olgudur ve kullanımı hıla yaygınlaşmaktadır. artan bilgi miktarı nedeniyle daha fazla kaynağın satın alınması zorunluluğu. Kütüphaneciler ve öteki ilgililer kataloglamanın maliyetini düşürmek ve zamanı kısaltmak için çalışmalar yapmışlardır. Tüm bu ekonomik yüklere karşı. Kütüphane dermeleri son zamanlarda büyük değişiklikler göstermiştir. Hatta uzaktan erişim ile elde edilip kullanılabilir. Bu bilgi kaynakları yerel kütüphanelerde ya da kampüs ortamında bir bilgisayarın ana belleğine aktarılabilirler. Kataloglamada. 58 . bir yayının kataloglanmasında yer. hep bilgiye erişim ve kullanımı içindir. Yalnız kütüphanede tüm metaryalleri alabilmeleri olanaksızdır. tartışma listeleri ya da yayıncısının ev sayfasında izlenebilirler. Çalışmalar yüzyılımızın başlarında biraz daha gelişerek uluslararası düzeye ulaştı. Bibliyografik denetimin temeli olan yayınların kontrolü ve onlara erişim için gerekli temel öge bilgi taşıyıcısının en kısa ve en açık yoldan nitelenmesidir. yeni yazılı metinleri oluşturulmaya başlanmıştır. elektronik bilgi kaynaklarının varlığı ve tüm bu organizasyonların kütüphane içinde yerleştirilmesi şeklinde açıklanabilir. Bunun için kütüphaneler elektronik. ulusal düzeydeki çalışmaların başarısına bağlıdır. basılı ya da diğer formatlarda toplayacağı bilgi kaynaklarının neler olacağına yol gösteren politika metinleri hazırlamaya başlamışlardır. Çünkü son zamanlarda kütüphane bütçesine ek mali yükler gelmiştir. Kataloglama ilke ve kurallarının belirlenmesi ile işlemlerde standartlaşma sağlanarak gereksiz tekrarlar önlenir.

alınıp satılan.2.İnternet üzerinden uzaktan eğitim ortaya çıkmıştır. sınırları belirli bir tanıma kavuşturulmuş değildir. Alışveriş büyük oranda İnternet üzeriden evden çıkmadan dünyanın her yerinden yapılır.Diğer bir ifade ile bilgi.Yine ağ üzerinden bankaya gitmeden oradaki işlemler yapılır. Bilgi Toplumunun Doğuşu Günümüzdeki bilgi toplumu tartışmaları. “ postmodernizm”.1.üretilen.Bazen bilginin işlenmesinde. bazıları da eskiye oranla giderek artan toplumsal dolaşımdaki bilgi miktarını göz önünde bulundurarak kültürel ağırlıklı tanımlara yönelmektedirler (webster. “kontrol devrimi” gibi terimler çoğu zaman “bilgi toplumu” terimi ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Dr.Bir çok iş kolunda iş yerine gitmeden evden İnternet üzerinden çalışılır. Bu yaklaşıma göre sanayi toplumu ile bilgi toplumu arasındaki fark bir nitelik farkı değil.kamuoyunda sadece sosyal bilimciler arasında değil iş adamları. aslında sanayi toplumlarının bir ileri aşamasını temsil etmektedir.Nasıl ki tarım toplumunun ekonomisi tarıma.Bazı kimseler ağların “zamanı ve mekânı sıkıştırmak” suretiyle hızlı veri iletişimine olanak sağladığına dikkât çekerek bilgi toplumu terimini mekânsal (spatial) açıdan tanımlamakta. Bilgi Toplumu 5. bilginin el değiştirilmesini alınıp satılmasını kolaylaştırmıştır. Kısacası “Bilgi Toplumu.Bilgisayarlar bilgili yaygın olarak depolanmasını ve işlenmesini. ikinci dünya savaşı sonrasında yaygınlaşan sanayi toplumu tartışmalarının. Özetle bireylerin günlük yaşamlarında bilgi ve iletişim teknolojileri önemli bir yer tutar . üzerinde herkesin anlaşmaya vardığı. “sibernetik kapitalizm”. İnternet’te bilgiye ulaşılmasını. olsa olsa bir derece 59 . kullanılan. el değiştiren. sanayi toplumunun ekonomisi sanayie dayalıdır. Yaşamda Zaman ve Mekân Sınırlarını Kaldırmıştır. yeni teknolojik gelişmelere uyarlanmış şekli olarak görülebilir. Bilgi toplumunda eğitim bilgisayar desteklidir. Kimilerine göre bugün bilgi toplumu olarak adlandırılan oluşum. TBV Yürütme Kurulu üyesi Prof. politikacılar bürokratlar arasında da çok gündemde olan bilgi toplumu kavramı. bilgi toplumunda da ekonomi bilgiye dayalıdır.” 5. büyük ölçüde. bazen de bir ülkedeki Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) kaçta kaçının bilgi sektöründen geldiğine ya da bilgi ile ilgili işlerde çalışan insan gücünün toplam iş gücüne oranına bakılarak ekonomik ya da mesleki ağırlıklı tanımlar yapılmaktadır.Öte yandan “bilgi toplumu” terimini herkes farklı tanımlamaktadır. depolanmasında ve dağıtımında son yüzyılda meydana gelen teknolojik gelişmeler ön plana çıkarılarak bilgisayar ve iletişim teknolojisi (bilgi teknolojisi) ağırlıklı bir bilgi toplumu tanımı yapılmakta. tüketilen en önemli ve topluma damgasını vuran bir değer haline gelmiştir. 1996).Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. Selâhattin Kurul Bilişim toplumunu şöyle açıklıyor: “Bilgi Toplumu. Bilgi Toplumu İle İlgili Değişik Tanımlamalar Günümüzde “sanayi ötesi toplum”.Yurttaşlar ağ üzerinden görüşlerini bildirerek karar mekanizmalarına katılır. Bilgi toplumuna gelinmesinde en önemli iki faktör bilgisayarlar ve İnternet’tir. Ekonomisi Bilgiye Dayalı Olan Bir Toplumdur”.

Sanayi toplumunda ekonomik yapı. Oysa ki. Böylece emek. Bilgi toplumunun iletişim altyapısı. sanayi toplumunda ön planda olan “maddî” ürünler yerine bilgi toplumunda. “Fabrika” ve “konut” olarak ayrılmış birimlerde gerçekleştirilmesi ve bu yüzden kuruluş ve yerleşim yerlerinin birbirinden ayrılması gibi unsurlarca belirlenmekteydi. bilgi üretimi ve bilgiden yararlanmayı daha da hızlandırmaktadır. İletişim-ağ sistemlerinin hem data banklara ve araştırma merkezlerine hem de bireysel bilgisayarlara bağlı olması.sistemleri oluşturacaktır. bilgi toplumunun bilişimsel bilgisi. doğal girdilerden (topraktan). Bilgi toplumunda.sistemlerinden oluşacaktır.sanayi devrimi gibi geçmişle bağlantılarını kopartan köklü bir dönüşüm olarak değil. toplumsal hayatın bütününü kökten değiştirecek nitelikte olduğunu söylemek mümkün değildir. bilgi toplumunun sinercik ekonomisine dönüşmektedir. 5. bilgisayar sistemleri içinde bilimsel yöntem ve süreçler içinde işlenip elde edildiği için. bilişim teknolojisi sistemi içinde gerçekleşmesini sağlayacaktır. katılımcı 60 . Sanayi maddî mallar kullanımı yerine. bilgi toplumunun ilk döneminde nitelikli insana. hem bilgi toplumundaki üretim sürecinin temel girdisi.Biz buna kısaca “bilişimsel bilgi” diyebiliriz. bireysel keyfîlik ve saptırmalardan daha uzak olması nedeniyle daha objektif (nesnel) bir içeriğe sahip olacaktır.-Bilişim teknolojisine dayalı olarak kullanıcının üretilebildiği bilgi aktarma ve bilginin birikimi sağlanmaktadır. bilgi toplumunda dünya standartları belirleyici konuma yükseldi. -İşbölümüne dayalı üretimde uzmanlaşma ve –Üretim ve tüketimin. Bilgi Toplumunun Özellikleri Temel özelliklerinden birisi.-Birikmiş bilginin sinercik etkisi.Bilgi toplumunda.bölünebilir ve paylaşılabilir olması ile emek.-Sonuçta ekonomik yapı sanayi toplumunun mübadele ekonomisinden. Yeni teknolojik gelişmeler. iletişim ağları içinde taşınabilir. Sanayi toplumu ile.Sanayi toplumunun pozitif biliminde olmuş olayların açıklaması yapılırken.Bilgi toplumunda bilginin temel özellikleri. bilişimsel ve sistematiğe bilgi ve teknolojinin kitlesel üretimi gerçekleştirilecektir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan farkıdır. Böylece bilgi toplumunun sürükleyici gücü bilişim teknolojisinin ürünü olan bilgidir. ileri dönemde ise bilişimsel bilgiye kayma durumundadır. Bilişimsel bilgi. Kısacası. Sanayi toplumunda fabrika üretimi. Fabrikaların yerini. sermaye ve toprağı ikame edebilmesi şeklinde özetlenebilir. öncelikle ulusal sınırlar içindeki pazarlara yönelik ve onlara hitap ederken. -Pazara yönelik mal üretimi için sermaye birikimi. bilgi üretiminin. bilgi teknolojileri içinde geleceğe yönelik işlenmiş bilgidir. Bilişimsel bilgi. sermaye ve doğal kaynak şeklindeki diğer klasik üretim faktörlerini önemli ölçüde ikame etmektedir. bilgi ve sistematik bilgi üretilmektedir. belli merkezlere bağlı nokta-ağ sistemi ve ağ. olsa olsa mevcut toplumsal ve iktisadî yapıda var olan bazı eğilimlerin ivme kazanması olarak değerlendirilebilir. hem de tüketim sürecinin en önemli girdisi olacaktır. bilgi toplumunda bu yapı değişmektedir:-Maddî mallar yerine. yoğun bilişimsel bilgi kullanımı gündeme gelecektir.3. sanayi toplumundaki temsilî demokrasi yerine. gerek üretim gerekse tüketim faaliyetleri için.İngiltere’de bu görüşün öncülüğünü yapan Rosenbrock ve arkadaşlarının hazırladıkları bir rapora göre “günümüzde önemli teknolojik gelişmeler görülmekle birlikte bu değişikliklerin. sanayi devrimindeki gibi. sürekli üretilebilmesi ve artış göstermesi. sanayie kayan girdi ağırlığı. bilişim teknolojisine dayalı iletişim ağ.”denmektedir. bilgi kullanılarak bilginin üretimi ön plana çıkmaktadır. Bilişim Teknolojisi Sayesinde Bilgi Üretimi Önem Kazanacaktır.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

demokrasiye geçilirken, katılımcı sadece vatandaş katılımı ile oluşan gönüllü kuruluşlar düzeyinde değil, çok farklı düzeylerde gerçekleşeceği dikkâte alınmalıdır. Sanayi toplumunun mekânik teknolojileri ile gerçekleştirilen maddî üretimi yerine, bilgi toplumunda bilgisayarlar ve bilişim teknolojilerine dayalı bilgi üretimi geçmektedir. Sanayi toplumunun mekânik teknolojisi, fiziksel emeği ikame ederken; bilgi toplumunun bilişim teknolojileri zihinsel emeği ikame etmektedir. Sanayi toplumunun maddî malları fabrikalarda üretilirken, bilgi toplumunda bilgi kullanımı veri bankaları ve bilgi ağlarına bağlı olarak üretilmektedir. Sanayi toplumu, yeni girdi ve yeni pazarlar için kolonilere yönelirken; bilgi kullanımı ulusal sınırları ortadan kaldırıp küreselleşmeye yönelmiştir.

5.4. Bilgi Toplumunda Entegre Sosyo Ekonomik Geliştirme Alt Süreçleri a) Bütünleşme Süreci
Bilgi toplumunda, bilgi teknolojisinin bilişimin altyapısının gelişmesi, bilgi aktarım ve akısının hızlanmasıyla bilgi sektörünün ekonominin en güçlü sektörü durumunda dönüşmesinin sosyoekonomik bütünleşmeyi hızlandırması beklenmelidir. Çünkü iletişim ve ulaşımdaki inanılmaz gelişmeler, piyasaların (mal, hizmet piyasaları; bilgi,sermaye para ve işgücü piyasaları) yalnızca bölge veya ülke çapında değil, dünya çapında bütünleştirerek küreselleşme sürecini doğurmuştur. Diğer yandan iletişim teknolojisinde ortaya çıkan gelişmeler, yerel değer ve özelliklere önem kazandırmaktadır. İletişim ve kitlesel haberleşmedeki dev yenilikler “kültürel bütünleşme” yi yalnızca ulusal değil yine uluslararası boyutta etkilemektedir. Böylece bilgi toplumuna ulaşmış dünyanın değer ve normlarının, modernleşme süreci olarak, çok daha kolay bir biçimde gelişmekte olan ülkelere aktarımı ve bu yolla küresel bütünleşmeye yönelim artacaktır. Ayrıca, bilgi toplumunun sağladığı bilgi akısı, bireylerin daha hızlı bilgiye ulaşabilmesi ve politik ve ekonomik güç yoğunlaşmasını azaltırken, katılımcılık ve çoğulculuğu artıran bir bütünleşme süreci yaratmaktadır. Yine çoğulcu ve katılımcı özelliği ile sınıfsal ve bölgesel farkların azalmasına, zaman süreci içinde katkıda bulunarak sosyal bütünleşmeye de hizmet etmektedir.Bilgi toplumunda, ülke ve bölgeler daha çeşitlenmiş yerel özellikler göstermesine karşın, artık sosyal sınıf ve ideolojilere dayalı keskin bir kutuplaşma yaşanmayacaktır.

b) Yığılma Ekonomileri
Bilgi toplumunda, bir yandan iletişim ve ulaşımda sağlanan hız ve benzeri üstünlükleri; diğer yandan bilişim ağına erdem ile girebilmenin yarattığı fırsatlar ile büyük yığılma merkezlerinde olumsuz dışsal ekonomiler gibi maliyet artırıcı unsurların varlığı, yığılma sürecinin sanayi toplumundaki belirleyici konumunun kısmen kaybolmasına neden olmaktadır. Ancak, yığılma merkezlerindeki yoğun talebin yol açtığı yüksek talep potansiyeli nedeniyle, yığılma merkezlerinin yakın çevresi ve banliyöleri önem kazanacaktır. Bu olgu, şehirleşme yapısı ve sürecini de aynı şekilde etkileme şansına sahip olacaktır.

c) Entegre Gelişme Yayılma ve Genişleme Süreçleri

61

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

Bilgi toplumu; sosyoekonomik gelişmenin mekânda yaygınlaşması ve genişlemesine hızlandırıcı bir etki yapmaktadır. Bununla bölgesel dengesizlikler azalmakta ve mekânsal bütünleşme hızlanmaktadır. Ancak bu sürecin, bilgi toplumunun ilk döneminden çok olgunluk döneminde daha etkili olması söz konusudur. Bilgi toplumunda bilgi teknolojilerinin yarattığı küreselleşme sonucu boyutunu genişletmiştir. Bilgi toplumunun mekân boyutu ulusal ekonomi ile sınırlı değildir. Bölgesel bloklar ve Dünya Ekonomisi yeni mekânsal birimler olarak dikkâte alınmalıdır. Bu durumda ekonomik karar birimlere dört düzeyde karşımıza çıkmaktadır: Ulusal düzeyde; bölgesel bloklar düzeyinde; küresel düzeyde ve uluslar arası veya çokuluslu şirketler düzeyinde.

d) Entegre Gelişmede Yoğunlaşma Süreci
Sanayi toplumunda sosyoekonomik gelişmenin yoğunlaşmasını, teknik yenilikler ve organize bilginin yığılma merkezlerinden derinlik kazanması, yani eski teknolojilerin bırakılarak sürekli yeni ve üstün teknolojilere geçiş süreci olarak tanımlamıştık. Bu nedenle, bilgi toplumunda entegre gelişmenin yoğunluk kazanması, firmaların yenilikçi uygulamalar için esneklik derecesinin yüksekliğine bağlıdır. Bunun için büyük yığılma merkezinde olmak değil, uluslararası rekabete ve sürekli yenilenmeye açık olmak, yenilikçi olmak gerekmektedir.

e) Entegre Gelişmede Sanayileşme Süreci
Her ne kadar, bilgi toplumunun şekillenişi, yapılanışı ve sosyoekonomik gelişmenin dinamizmi bilgi sektöründen kaynaklanıyorsa da sanayi sektörü bilgi toplumunun yine önemli bir sektörü olarak kalacaktır. Bilgi toplumunun değiştirdiği organizasyon içinde, sanayicinin bütünleşme durumu, yatay ve dikey bütünleşmesi, sektördeki rekabet yapısı gibi unsurları önemli olacaktır. Çünkü bilişim destekli olmakla birlikte, ihraç edilen ürünleri çoğu sanayi ürünü olarak önemini koruyacaktır.

f) Entegre Gelişmede Şehirleşme Süreci ve Göçler
Bilgi toplumunda bu süreç, bilgi ve iletişim ağının şehirler dışına veya küçük yerleşim birimlerine de götürülebilir olması ve uydu kentlerden ana merkezlere ulaşımın bir sorun olmaktan çıkması nedeniyle, şehirlerden çevreye doğru yönelen bir yayılma ve genişleme sürecine dönüşecektir. Böylece gerek kuruluş yerleri, gerekse yerleşim yerleri, büyük şehirlerin dışına, daha optimal büyüklükteki şehirlere doğru bir kayma gösterecektir. Büyük şehirlerin cazibe merkezi olması önemini yitirecektir. Ancak yenilik ve bilgi merkezlerinin yoğunlaştığı şehirler çekiciliğini koruyacaktır ve hatta arttıracaktır.

g) Entegre Gelişmede Yatırım Süreci

62

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

Bilgi toplumunda, maddi üretim ve sermaye değil, bilgi üretimi esas olacaktır. Bilginin kaynağı ile bilimsel düşünce, bilişim teknolojisi, bilişim alt yapısı ve bilgi sektörüne bağlı olarak gerçekleşecektir. Böylece sanayi toplumunun “Yatırım Humması” yerini bilgi toplumunun bilgi üretmeye yönelik “yenilik hummasına” bırakacaktır. Böylece büyümeyi ve kalkınmayı sağlayan esas faktör yatırımlar yoluyla gerçekleşen sermaye birikimi değil; yenilikler yoluyla üretilen bilişimsel bilgi olacaktır. Bilişim altyapısının ülke içinde yaygınlaştırılması açısından olduğu kadar dış dünya ile bağlantılarının sağlanmasına yönelik “kamusal yatırımlar” kalkınma sürecinin önemli belirleyenlerinden birisi olmaya devam edecektir. Çünkü bilgi toplumunu sürükleyici gücü olan yenilikler, üniversite ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

h) Entegre Gelişmede Bilgi, Yenilik ve Bunların Yayılması Süreci
Teknolojinin belirleyici rolüne rağmen, sanayi toplumunun ana karakteri sermaye birikimi ve yatırımlara dayalı sanayileşme olmuştur. Oysa bilgi toplumunda bilginin birikimine dayalı yenilik süreci önem kazanırken yenilikler sürekli üretilmektedir. Ayrıca yeniliklerin merkezi büyük şehirler değildir. Daha çok üniversite kentleridir. Bilgi toplumunda yeni teknolojilerin yarattığı dönüşüm, yüksek verimliliği artışları sağlamaktadır. Açıkçası, verimlilik artışlarının kaynağı yeniliklerdir: Yeniliklerin kaynağı ise, teknolojide, örgütlenmede, yönetimde yetirilen yeni fikirlerdir. Bilgi toplumunda yeniliklerin hızlanması yanında, yeniliklerin ortaya çıktığı ortam, rekabet ve küreselleşme gerçeği ile tamamlamaktadır. Bilgi toplumunda yaşanan küreselleşmenin ağırlıklı olarak taşıyıcısı uluslararası düzeyde faaliyette bulunan şirketlerle, çokuluslu şirketlerdir.

i) Entegre Gelişmede Büyüme Süreci
Sanayi toplumunda büyüme, milli gelirde artış olarak tanımlanırken büyümenin belirleyenleri olarak temel üretim faktörleri olan sermaye iş gücü ve teknik ilerleme dikkâte alınmıştır. Sanayi toplumundaki üretim, maddî üretime dayanırken, temel girdi olarak sermayenin ağırlığı ön plana çıkmıştır. Bu nedenle yatırımlar büyümenin temel kaynağı olarak ele alınmıştır. Oysa ki, bilgi toplumunda temel girdi bilgi olduğu gibi, temel çıktı da bilgidir. Bilgi toplumunda, ulusal bilgi düzeyindeki artışı büyüme olarak tanımlama durumundayız. Bu tür bir büyümenin temel kaynağı yenilik; yeniliğin kaynağı da rekabet olacaktır. Yeniliğe motive edilmiş, kendini kanıtlamak isteyen kişiler arası rekabet yenilik ve bilginin ana kaynağı olacaktır. Bilişim teknolojisine dayalı olarak üretilen bilgi, sanayi toplumunun sermayesi gibi kıt değildir. Bu yüzden bilgi üretiminde ölçeğe göre azalan getiri değil; aksine ölçeğe göre artan getiri söz konusudur.

5.5. Bilgi Toplumunda Üniversitelerin Rolü ve Bilgi Hizmetleri
Bilgi toplumunda en önemli görev üstlenen kurumlardan birisi, belki de birincisi üniversitelerdir. Çünkü üniversiteler bilgi ekonomisinin “hammadde” si olan bilginin üretiminde ve dağıtımında sorumlu temel kurumlardır. Bilgi teknolojisi diğer bütün kurumları olduğu gibi üniversiteleri de kökten bir biçimde etkilemektedir. Daha birkaç yıl öncesine kadar üniversitelerimizdeki çoğu öğrenci ve öğretim üyesinin

63

konular ile ilgili yasal ve teknik alt yapıların oluşturulması. toplumunun her bireyindeki potansiyelin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için gereken bilgi alt yapısının oluşturulması. bilgi okuryazarı bir Türk toplumu oluşturmak. her işin ve yönetimin bilgi çağına girebilmesi için gereken bilgi altyapısını yaratmak. sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle ortaklaşa saptamak. bilgi altyapısı. b) Görevleri: • • Türkiye’nin bilgi ve bilgi teknolojilerine olan kısa. 5. Türkiye’de bilgi toplumu. bilginin paylaşımı. Türkiye’de bilgi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yabancı olduğu İnternet teknolojisinin günümüz eğitim ve araştırma dünyasındaki yerini ve önemini düşünecek olursak. halkın ve toplumun aleyhine olacak şekilde kullanımının önlenmesi. Türkiye’de bilgi toplumu oluşturulması için kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları ve akademik kesimin de görüş. bilgi sistemi. ucuz ve kolay erişebilmesi için gereken düzenlemelerin ve özendirmelerin yapılması. bilgi teknolojinin üniversiteler üzerindeki etkisi daha kolay anlaşılabilir. bilginin üretimi. Bilgi Topumu Bakanlığı Kuruluş Çalışmaları ve Görevleri a) Kuruluş Amacı: Türkiye’nin birey. kamu yönetiminde açıklık ve saydamlık.6. orta ve uzun vadeli ihtiyacını makro ölçekte belirlemek Avrupa düzeyinde tanımlanan e-Avrupa amaçlarına ve ölçütlerine uygun bir şekilde her vatandaşın. sosyal ve kültürel alandaki gelişimleri ve değişimleri sağlayabilmek için gereken yeniden yapılanmaları ilgili bakanlıklar.özel sektör. ülke düzeyinde halkın bilgiye adil ölçülerle ve kısıtsız. amacıyla Bilgi Toplumu Bakanlığının kurulmasını sağlamak. üniversitelerde sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ortamı yaratılması. öneri ve katkıları ile gereken stratejinin belirlenmesi ve bu stratejilere uygun olarak hükümetçe saptanan politikaların uygulanmasına özel yetki ve sorumluluğu olan bir bakanlığın oluşturulması. evin ve okulun. ulusal bilgi güvenliği. Türk toplumunun bilgi toplumuna geçebilmesi için politik. kurum ve kuruluşları ile bilgi çağına girerken küresel rekabette üstünlük sağlanması ve insanlarımızın yaşam düzeyinin yükseltilmesi. uygulanması çalışmalarında ilgili bakanlıklar arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanması. bilginin halk yararına kullanımı. teknolojik. • • 64 . kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar düzenlemektedir. kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör. ekonomik. elektronik ticaret vb. bilginin bireyin. yerleşik demokrasinin temel koşulları olan yönetimdeki açıklık ve saydamlığı yeterince yaratılıp alınan kararlarda vatandaşın daha etkin katılımının ve katkısının sağlanması. bilgi teknolojileri ve bilgi toplumu alanında kamu. gereken çalışmaların düzenlenmesi ve izlenme ve yönlendirilmesi. devletin vatandaşa verdiği hizmetin daha etkin hale getirilmesi. eğitsel.

bilgi sahip olanların elinde olacaktır denilebilir. (1998) .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan c) Bakanlığın Oluşumundaki Genel Gerekçe: Bilindiği gibi tüm dünya tarım çağı ve sanayi çağının ardından yeni bir çağa.166. Böylesi bir değişim ve gelişim toplumlar ve bireyler için yeni fırsatlar yarattığı kadar yeni riskleri de beraberinde taşımaktadır. girmekte ve önemli bir değişim ve dönüşüme uğramaktadır. (1989) . Dikkat edilecek olursa.. Malatya . Kaynaklar 1. 4. bu bilgileri “bilim-teknoloji-üretim” çevrimini daha hızlı döndürmek için kullanan toplumlar bilgi çağında “güçlü” olacaklardır. Benzer bir şekilde. s. Bilgi toplumunda bilginin toplanmasında. 65 . Geçmişteki gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler ayrımını andırır şekilde daha şimdiden bilgi fakiri/zengini denilen yeni bir tür ayrımcılık ile karşı karşıyayız. Kaya . Mehmet . 2.107. 3. Daha şimdiden “bilgi toplumu” deyimiyle sanayi toplumunun ötesine geçen ve teknolojide gelişmiş toplumlar tanımlanır olmuştur.1999 . kullanıma sunulmasında. işlenmesinde.55. 5.s. s. kullanan. paylaşılmasında. Harcar . Özet olarak. yeni teknolojiler geliştirilmesini ve böylece bilgi toplumunda ekonomik gelişmenin sürdürülmesini kolaylaştıracaktır. (1994) .1-2. (1989) . s.105. bilgi çağına. Bir ülkede bilgi toplumunun yaratılması. bilgi toplumunda da bilginin gücünü harekete geçirmek ve bu kaynaktan en verimli bir şekilde yaralanmak zorundadır. Gerekli bilgileri mümkün olan en kısa sürede üreten. Bilgisayar Eğitimine Giriş . bilgi toplumunda da güç. Böyle bir toplum ancak bilgi ve bilgi teknolojilerinin önemini benimsemiş. tarım ve sanayi toplumlarında kimin “güçlü” olduğu insan gücü kaynağını kimin en verimli biçimde kullandığıyla yakından ilgilidir. Tarım ve sanayi toplumlarında insan gücünü harekete geçiren ve bu gücü daha verimli kullanan insanoğlu. Bilgi üretimi ve kullanımındaki artan hız ve boyut yanında bilgi teknolojileri araçları dediğimiz bilgisayar ve bilgi iletişim araçlarındaki hızlı gelişim tüm toplumları hatta bireyleri yakında etkilemektedir. paylaşan veya yayan bir kimlik kazanabilmesiyle mümkündür.. düzenlenmesinde. Davis ve Botkin . Böylesi bir ayrım ülkeler olduğu kadar tüm ülkelerdeki bireyler için de söz konusudur. s. bu teknolojileri kolaylıkla kullanabilen. kısacası bilginin yönetiminde uzmanlık gerekmektedir. Erdoğan . bu teknolojilerden doğrudan yarar sağlayabilen bireylerle oluşturulabilir. Karahan . ülke bireylerinin günlük yaşamlarının her aşamasında bilgiyi üreten. sorgulayan. Bu tür bir uzmanlık mevcut bilgilerden yararlanarak yeni bilgiler üretilmesini.

org.tbv.com 10. 16. Bilter. Elektronik ve Bilgisayar Terimleri Sözlüğü URL Adresi: http://www. 1982.73.gov. (2001) . Yayın Koordinatörü Sungurtekin. Türk Bilişim Vakfı’nın Bilişim Std. Töreci. ZQWYX İnternet Publishing Inc URL Adresi: http://www.com/sss.cs. Arbak .edu. Learning and Teaching With Computers. Peter. Coburn. Kubbealtı Yayıncılık.html 11. Cherly Weiner.org. (1999). Using a Microcomputer in the Classroom Reston Publishing Company. Pratical Gude to Computers in Education.tr/dptweb/ekutup96/ cobanh/biltop. 20. g. Addison Wesley Publishing Company Inc.htm 66 .odtu. My Students us Computers Reston Publishing Company Inc. İnternet Eğitimine Giriş . O’Shea Thim John Self.edu.tr:80/rectorate/tez/data/d-atilgan/1. http://www. s.16-21.zqwyx. Virginnc.hun. (1996). Prf. 1983. Gökun . Gerçek Eğitim” 21. (Chip Mart 2001)“Sanal Okul.dpt.tr/~toreci/yazil. Ankara Üniversitesinde Yayınlanan Tezlerden Alınmıştır.tr/servisler/sozluk/ 15.tr/turkish/main/frame_projeler. Karahan.3. Hunter.Camuse. URL Adresi: http://www. Ruth A.htm#3pppp 2000). Bevery. Dr. URL Adresi: http://www.html URL Adresi: 13. ODTÜ /Hizmetler/Bilgi İşlem Daire Bşk. Malatya .ankara. Peter Kelman Nacny Roberts Thomas F. Snyder Daniel H. s. Mehmet. Virgina. 19.tbv.tbv. 7. URL Adresi: 9. Inc. Çoban. Virgina 1983. Türkiye Bilişim Vakfı’nın Vizyonu. Türk Bilişim Vakfının Projeleri ve Hedefleri URL Adresi: http://www./Elektrik. Watt. URL Adresi: http://www. Pretice Hall Inc.digitaldevlet.Gory. 18.tr/ 14.tr/turkish/main/frame_projeler. Hasan.F. Türk Bilişim Vakfının Devam Eden Projeleri. Ersin (Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü) URL Adresi: http://ata.(çeviri).html 12. (14 Mart http://www. 1984. 17. Haluk.html 8.org.edu. Bingöl.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 6. (1995) .bidb. Digital Devlet Semineri.

tuena. “Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme”. Dr. Ankara.41-46).pdf. Ersin. 67 .htm 23. s.org. 26.. “Bilişim Toplumuna Adım Atarken” (Bilişim/Mart 1998. 24. Türkiye İş Bankası Yayınları.tr/basin/basn-5-haziran. URL Adresi: http://inet-tr.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 22. sayı:55. 1993. Töreci. M. (1998)... 25. sayı:16. F.tr:80/inetcont3/kutuphan. Prf. Bilgi Toplumunda Türkiye.gov. s. Ulusoy. Hüsnü.tubitak.3. Yıldızdoğan. Stratejik Ülke. s.[Basın Bidirisi] URL Adresi: http://www. Eczacıbaşı. Erkan.14-16). “Bilişim Tolumuna Doğru” (Bilişim/Ekim 1994. F.

Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri 2. Bilgi Toplumunda Sosyal Yapi 3.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan BÖLÜM 3 BİLGİ TOPLUMUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve SOSYAL YAPI 1. Bilgi Toplumunda Ekonomik Yapi 4. Bilgi Toplumu Olma Sürecinde Türkiye 68 . Bilgi Toplumunda Kültürel Ve Politik Sistem 5.

nitelikli işgücü ön plana çıkmakla birlikte. Bilişimsel bilgi. Biz buna kısaca “bilişimsel bilgi” diyebiliriz. Bilgi toplumundan. bilgisayar sistemleri içinde bilimsel yöntem ve süreçler içinde işlenip elde edildiği için. bilişimsel ve sistematize bilgi ve teknolojinin kitlesel üretimi gerçekleştirilecektir. sermaye ve doğal kaynak şeklindeki diğer klasik üretim faktörlerini önemli ölçüde ikame etmektedir. araştırma merkezlerine. sanayiye kayan girdi ağırlığı. Bilgi toplumunda. Kısacası. gerek üretim. örneğin 69 . Bilgi toplumunun iletişim alt yapısı. bilgi toplumunun bilişim teknolojisi ile geleceğin öngörüsü içinde. Bilgi toplumunda bilginin temel özellikleri. Sanayi toplumunda fabrika üretimi öncelikle ulusal sınırlar içindeki pazarlara yönelik ve onlara hitap ederken. Bilgi toplumunda. Bunu için bir “iletişim ağı alt yapısı” gerekli olup. bireysel keyfilik ve saptırmalardan daha uzak olması nedeniyle daha objektif (nesnel) bir içeriğe sahip olacaktır. Sanayi toplumu ile. bilişim teknolojisi sistemi içinde gerçekleşmesini sağlayacaktır. bilgi toplumunda.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. bilişim teknolojisine dayalı. Böylece bilgi toplumunun sürükleyici gücü bilişim teknolojisinin ürünü olan bilgidir. bilgi teknolojileri içinde geleceğe yönelik işlenmiş bilgidir. insan emeğinin bilişim teknolojisi ile artan ölçüde ikamesi ve tamamlayıcılık alanlarının daralması sonucunda üretilmiş (programlanmış) bilimsel bilginin ağırlığı daha da artacaktır. İletişim sistemlerinin ülke sınırlarını küçültmesi. Böylece emek. bilgi toplumunun bilişimsel bilgisi. hem bilgi toplumundaki üretim sürecinin temel girdisi. Sanayi toplumundaki bazı örgütlenmelerin. iletişim ağ-sistemleri alacaktır. ileri dönemde ise bilişimse bilgiye koyma durumundadır. sermaye ve toprağı ikame edebilmesi şeklinde özetlenebilir. bölünebilir ve paylaşılabilir olması ile emek. belli merkezlere bağlı nokta-ağ-sistemi ve ağ-sistemlerinden oluşacaktır. iletişim ağları içinde taşınabilir. data banklara bağlı olmaktadır. İletişim-ağsistemlerinin hem data banklara ve araştırma merkezlerine hem de bireysel bilgisayarlara bağlı olması. hem de tüketim sürecinin en önemli girdisi olacaktır. Bilişimsel bilgi. Küreselleşme sürecinde. Sanayi toplumunun pozitif biliminde “olmuş” olayların açıklaması yapılırken. bilişim teknolojisi sayesinde bilgi üretimi önem kazanacaktır. bilimsel ve sistematik bilgi üretmektedir. gerekse tüketim faaliyetleri için. bölgesel gruplaşmalara dayalı bütünleşme eğilimlerini beraberinde getirdi. girdilerin temini ve çıktıların pazarlanması için gündeme gelen piyasalar artık dünya çağında düşünülmektedir. Fabrikaların yerini. bilgi ve iletişim teknolojisinin yarattığı ortam içinde ekonomik faaliyet küreselleşme (globelleşme) eğilimine girdi. Temel özelliklerinden birisi. Sanayi toplumunun maddi mallar kullanımı yerine. sanayi toplumundaki temsili demokrasi yerine. sanayi toplumunda ön planda olan “maddi” ürünler yerine. bilgi toplumunun ilk döneminde nitelikli insana. bilgi toplumunda dünya standartları belirleyici konuma yükseldi. katılımcı demokrasiye geçilecektir. sürekli üretilebilmesi ve artış göstermesi. doğal girdilerden (topraktan). bilgi üretiminin. Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri Bilişim teknolojisine dayalı olarak şekillenmekte olan bilgi toplumunun temel özellikleri burada burgulanmaya çalışacaktır. bu ağ. Bilgi toplumunun ilk döneminde. Kurulan iletişim ağı ile bilgiye ulaşım. yoğun bilişimsel bilgi kullanımı gündeme gelecektir. aşırı boyutlarda hızlanmakta ve kolaylaşmaktadır.

Moslow’dan beri dikkate alınan. Sosyal Yapı Bilgi toplumunda bireysel ve bireye ilişkin değerlerin daha da gelişmesi beklenmelidir. Ancak yok olacaklarını varsaymak pek kolay değildir. Sanayi toplumu. 2. Sanayi toplumunun mekanik teknolojileri ile gerçekleştirilen maddi üretimi yerine bilgi toplumunda bilgisayarlar ve bilişim teknolojilerine dayalı bili üretimi geçmektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan sendikaların içerik ve fonksiyonunun değişeceği düşünülmektedir. fiziksel emeği ikame ederken. ihtiyaç hiyerarşisinin en tepesinde 70 . bilgi toplumunun mekanik teknolojisi.1. bilgi kullanımı ulusal sınırları ortadan kaldırıp küreselleşmeye yönelmiştir. Bilgi Toplumunda Sosyal Sistem 2. yeni girdi ve yeni pazarlar için kolonilere yönelirken. bilgi toplumunun bilişim teknolojileri zihinsel emeği ikame etmektedir. bilgi toplumunda bilgi kullanımı veri bankaları ve bilgi ağlarına bağlı olarak üretilmektedir. Tablo 1’de görüldüğü gibi. Sanayi toplumunun mekanik teknolojisi. fiziksel emeği ikame ederken. Sanayi toplumunun maddi malları fabrikalarda üretilirken.

bilgi üretimi insanların kendini kanıtlama. bilişim teknolojisi içinde daha adil ve nesnel çözüm seçenekleri gündeme gelebilecektir. yeteneğini geliştirmek ve gerçekleştirmek için koyduğu amaçların gerçekleştirilmesi şeklinde olacaktır. insanın kendini kanıtlaması. ortak. Bilgi toplumunda. Ancak sosyal gruplar arası zıtlaşma. pratik bilgiden çok. sosyal. sanayi toplumunun meslek yapısında daha farklı bir meslek yapısı oluşması söz konusudur. Geleceğe yönelik bilgi. meslek sahibinin mesleki bilgisini sürekli yenilemesi gerekecektir. 71 . çıkar uzlaşması ile gerçek ve gelecekteki ortak amaçları gerçekleştirmeye yönelik dayanışmacı gruplar ön plana çıkacaktır. Ancak. sanayi toplumunda olduğu gibi. Çatışmaların çözümü için. toplumda uzlaşma arayışları diğer yandan. Oysa bilgi toplumunda. sanayi toplumuna göre. maddi ürünler sorun olmaktan çıkacak. Sanayi toplumunda zorunlu ve kültüre ihtiyaçları maddi yoldan karşılamaktayız. sanayi toplumunun sınıf çatışması düzeylerine hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Pratik bilgi mesleki uygulamada sürekli yenilenen bilgilerden oluşacaktır. Meslek sahibi için okul ve üniversite. yeteneklerini geliştirmesi ve kendini gerçekleştirmesi ihtiyaçları bilgi toplumunda karşılanabilecektir. geleceğe yönelik olacaktır. yeteneğini geliştirme ve kendini gerçekleştirme aracı olacaktır. bireyin kendini kanıtlamak. Meslek sahibinin. Ancak insanoğlu. soyut düzeydeki bilimsel bilgiyi kullanabilmenin yöntem ve tekniklerine yönelecektir. Bilişimsel bilgiye verilen önem ve değer ile bilimsel bilginin nesnelliği bir yandan. rekabet yarışı içinde olmadığı. Toplumsal bütünleşme düzeyinin. örgütlenmiş gruplar olarak sivil yaşamda ağırlıkları ve etkinlikleri belirleyici olacaktır. Bu nedenle bireyin duygusal tatmininin sağlandığı bir aile yapısı veya yaşama birlikteliği devamlılığını sürdürecektir. öğrenilmiş bir mesleğin sürdürülmesi yerine. değerler ve amaçlar ile ortak mekan ve çıkarlara sahip kişilerin oluşturduğu örgüt ve birliklerin ikincil sosyal gruplar olarak daha da güçlenmesi söz konusu olacaktır. daha az çatışmacı bir ortam yaratacaktır. Kariyere dayalı. kendini yenileme ve değişen teknolojiye uyum sağlama ve amaçlarını başarma yeteneğine bağlı olacaktır. Çıkar çatışmasında çok. duygusal tatmin bulduğu bir sıcak ortama ihtiyaç duyacaktır. küçük gönüllü kuruluşların yarattığı sosyal grupların oluşturduğu alt kültürlerden yansıyan gerilimlerin yaşanması ve bireysel teröre başvuran kişi ve grupların her zaman sosyal sorunlar yaratmaya devam etmesi beklenmelidir. Yoğun bilgi üretimi. Bu tür bir birincil sosyal grup ötesinde. Meslete başarı. ekonomik ve politik açılardan artma göstermesi beklenmelidir. bilgi toplumunda bilgi üretiminin etkisi daha çok ileri besleme (feed forward) şeklinde işleyecektir. Bireyin tutum ve davranışlarını gelecek beklentileri belirleyeceği için. Ayrıca bilgi toplumunda bireylerin meslek rolleri de değişime uğrayacaktır. İnsanların kendini kanıtlama yarışının. özellikler. uzmanlık. Bilgi toplumu bu açıdan sanayi toplumdan daha örgütlü ve daha kalıtımcı olacaktır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yer alan. gelecekteki amaçları gerçekleştirmesi “hedefe kilitlenmeler” şeklinde temel motivasyon olarak ön plana çıkacaktır. bilgi üretiminin devamlılığını sağlayan rekabet yarışı şeklinde olması beklenmelidir. meslek rolleri. Bireyin. olmuş olayların açıklanmasına yönelik olmaktan çok. Bu sosyal grupların. meslekteki hızlı teknolojik gelişmenin etkisinde kalacaktır.

eğitim ve araştırma hizmetleri ile boş zaman değerlendirmesi. Bilgi toplumunda büyük şehirlerin cazibe merkezi olması kısmen önemini yitirecektir. sanayilerin kuruluşlarını yoğunlaştığı yerler. Bilgi toplumunda ideal kuruluş ve yerleşim yeri kavramları köklü değişime uğrayacaktır. maddi. personel. Bilgi toplumunda. şehirlerin dış çevresine doğru kaymasına yol açacaktır. kirlilik gibi etkileri de önemli olumsuz kriterler olarak ön plana çıkacaktır. Mesela. tüketim. diğer yandan iletişim teknolojisinin yaratacağı fırsatlar sebebiyle ekonomik faaliyetler belli kuruluş yerlerinde kümelenmekten çok iletişim ağı sisteminde yoğunlaşacaklardır. Böylece kitle iletişim araçlarını ve bilgi merkezlerini kontrol eden yerleşim merkezleri ön planda olacaktır. tarım. Gelecekte niteliksiz iş gücü daha düşük gelir seviyesine sahip olacağından. Oysa bilgi toplumunda bir yanda üretimin evlerde gerçekleştirilebilecek olması ve çevreyi daha az kirleteceği.2. Yerleşim Şekli Bilgi toplumunda. 2. Sanayi toplumunda. fakat yakınındaki yerleşim ve kuruluş yerlerini daha avantajlı konuma getirecektir. Bilgi toplumunda araştırma merkezleri ve üniversitelerin yoğunlaştığı yerleşim yerlerinin daha geniş istihdam yaratması nedeniyle göçlerin bu türdeki şehirlere yönelmesi söz konusu olacaktır. Bilgi ve iletişim ağının şehirlerin dışına veya küçük yerleşim birimlerine de götürülebilir olması şehirlerden çevreye doğru yönelen yayılma ve genişlemeye etki edecektir.ağı altyapısı önem kazanacaktır. Böylece gerek kuruluş da gerekse yerleşimde büyük şehirler yerine daha optimal büyüklükteki şehirler tercih edilecektir. yığılma merkezlerinin 72 . arkasında iş gücü ve nüfusu da çekerek büyük sanayi şehirlerinin doğmasına yol açmıştı. Ulaşım ağındaki hızlı ve güvenli yenilikler. Zira buralar. sanayi. eğlence ve dinlenmeye yönelik hizmet üretilen alanlarda yeni istihdam olanakları elde edeceklerdir. öncelikle yığılma merkezi dışında.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Çalışanların çoğunluğu sağlık. hizmetler ve bilgi sektörlerinde yapılacak üretim. sağlıklı çevreye yönelme gibi eğilimler yerleşim yerlerinin. nüfus vs. Sanayi toplumunda. Bilgi toplumu. Yenilikçi bilgi sektörünün yoğunlaştığı merkezler. Türkiye’de İstanbul ve çevresi ana yığılma merkezi olmuş. şehirleşme deseninin oluşumunda. doğal. gibi diğer faktörlere çok bağlı olmadan sürükleyici rol oynayabileceklerdir. büyük şehirlerin gürültü. bölüşüm kaynak dağılımı ve bilgi aktarımı fonksiyonları. sosyo-ekonomik gelişmenin çevreye yayılması nüfusun belli büyük şehirlerde ve yığılma merkezlerinde toplanmasına sebep olmuştur. sanayi toplumundan farklı bir yapılaşma gösterecektir. bilgi teknolojilerinin sağladığı yeni fırsatlar. hizmet ve nüfus burada hızla yoğunlaşma göstermiştir. büyük şehirlerin eski mahalleri daha niteliksiz çevre nedeniyle düşük gelir gruplarının yerleşim yeri olarak ön plana çıkacaktır. bilgi teknolojisinin her türlü avantajından yararlanmakla birlikte. bilişim ve kurumsal altyapıları içinde ve sanayi toplumundakinden farklı bir mekanda gerçekleşecektir. Yerleşim yerlerinin belirlenmesinde bilgi. sanayi. Kuruluş yeri belirlenmesinde yeterli ve nitelikli bilgi ağına girebilme ve tüketiciyle bağlantı kurabilmesi öncelikli kriterler olacağı gibi. nüfusun “Hareket Serbestisi”ni genişletirken.

Bilgi toplumunda üretimin ağırlığı araştırma merkezlerinde yoğunlaşmakta birlikte bilişim ağına bağlanarak evlerden üretime katılmak daha kolay olacaktır. Bu durumda ekonomik kara birimleri dört seviyede karşımıza çıkacaktır. bunun yerini çok amaçlı robotlarının kullanıldığı. Ekonomik Sistem Bilgi toplumu yeni meslek yapıları. Bunlar. insanın gelecekteki amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çabaları bilişim teknolojisinin imkanları ile sürekli bilgi üretirken. öğrenme ve diğer yeteneklerinin geliştirilmesine önemli katkılar yapacaktır. Bilgi toplumu. ulusal seviyede. daha yaratıcı sürekli yenilenmelere fırsat veren esnek üretim sistemine geçilmektedir. Sanayi toplumunun yarı becerili insan yığınının ürettiği standartlaşmış ürünlerden uzaklaşılmakta. bölgesel bloklar seviyesinde. 3. birlikte üretim ve kaynakta paylaşımın olacağı toplumsal yararı gözetmenin önemli olacağı gibi temel özellikler ekonomik yapıyı oluşturacaktır. global seviyede ve uluslararası veya çokuluslu şirketler seviyesinde olacaktır. tüm dünyanın potansiyellerine ulaşabilme şansını getirecektir. 73 . yerel mekanın potansiyelleri ile sınırlı kalmak yerine. hatta ondan da önemli olarak yeni bilgi üreten yenilikçi merkezler olacaktır. Bilgi Toplumunda Ekonomik Yapı 3. insanın sağlık ve niteliğinin geliştirilmesine. Ekonomik sistem ismini bu özellikten alarak “Yenilikçi Piyasa Ekonomisi” alacaktır. Bu sebeple ekonomik faaliyetlerde bölgesel gelişmeler dikkate alınmalıdır. Diğer yandan bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler. Sanayi sektörünün ürettiği ürünlerde yapay maddelerin artması sebebiyle sanayi ürünleri daha hafifi daha ucuz ve daha dayanıklı olarak üretilecektir. Bu merkezler sanayi yanında.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan olumsuz yönlerinden etkilenmeyeceklerdir. Bilgi toplumunun getirdiği globalleşme hareketi yerleşim boyutunu genişletecektir. kendine gerçekleştirmeye yönelik başarı olacaktır. insani sermayesinin esas kaynak olacağı. kıtlaşan doğal kaynakları ikame ederek sanayi toplumunun dünyadaki tahribatını önleyecektir. yeni üretim ilişkileri ve yeni sosyal yapıları ile yoğun olarak bilginin üretildiği ekonomik sistem olarak ortaya çıkacaktır. Söz konusu başarı rekabeti şeklinde olacak ve yalnız yerel seviyede değil global seviyede gerçekleşecektir. Bilgi toplumunda bireyleri ve girişimcileri bilgi üretmeye yönelten temel motivasyon. sistemin temel özelliği yenilikler olacaktır. Sanayi toplumunda ekonomik yapı pazara yönelik mal üretimi sermaye birikimi iş bölümü arz talep ilkesi ve rekabet gibi unsurlarca belirlenmektedir. Hizmet sektörü içinde yer alan sağlık ve eğitim gibi alanlarda köklü değişimler yapacak olan bilişim teknolojileri. Bilgi sektöründeki gelişmelere paralel olarak tarım sanayi ve hizmet endüstrilerindeki üretimlerde de gelişmeler olacaktır. Bilgi toplumunda yer kavramı mili ekonomi ile sınırlı olmayacaktır.1. Bilgi toplumunda maddi malların üretimi yerine bilgiye dayalı üretimin ön plana çıkacağı. Bilgi sektörünün getirdikleri yeniliklerle üretilen “yapay” yeni materyaller.

ciltleme Gazeteler. Az gelişmiş ülkelerin bilgi toplumuna geçmeleri ancak kalkınma stratejilerinde önceliği.2. muhasebeciler. Bilgi toplumunda gelişmeler ilerledikçe bugünkü haberleşme ve basın yayın endüstrilerinde bir durgunluk olacaktır. sanat endüstrileri ve etik endüstrilerdir. Dördüncü endüstri (bilgi tabanlı endüstriler) Gazete-reklam endüstrileri İletişims el bilgi Özel olarak iletilen bilgi Bilgi projesi ve hizmet Basın-yayın endüstrileri Bilgi makinaları endüstrileri Özel olarak iletilen bilimsel Bilimsel Bilgi Araştırma geliştirme Eğitim endüstrileri Gazete-reklam endüstrileri Araştırmacılar. dizgileme. seminerler 3. Bunlar bilgi endüstrileri. bu şansı iyi kullanabilen ülkelerin bilgi toplumuna giden yolu aşabilme şansı olacaktır. bilgisayar. 74 . gazete ajanları. araştırma enstitüleri Okullar.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Tarım sanayi ve hizmet endüstrilerini etkileyen ve geleceğin önde gelen endüstrisi olacak bilgi tabanlı endüstriler yada diğer adıyla dördüncü endüstri kabaca dört ana endüstri grubuna ayrılacaktır. danışmanlar Tasarımcılar Bilgi depoları. bilgi makinaları. bilimsel bilgi endüstrileri. Bu dört alt endüstriden bilgi ve bilimsel bilgi endüstrileri geleceğin anahtar endüstrileri olacaktır. Halkla ilişkiler Bilgisayar merkezleri. reklamcılık. sermaye ve finansmandan kısmen bilgiye kaydırarak. Henüz sanayileşmemiş ülkelerinin bilgi toplumuna geçişlerinde ise sıkıntılar çıkmaktadır. yazarlar Baskı. iletişim kursları. Gelişme ve Sanayileşme Sanayi toplumu olmanın aşamalarını tamamlamış ülkeler kolay biçimde bilgi toplumuna geçmiş ve geçebilmektedir. Software evleri Baskı makinaları. Bilimsel bilgi endüstrileri grubuna giren eğitim araştırma-geliştirme faaliyetleri bilgi toplumunun temeli olacaktır. terminal Ekipmanı Avukatlar. bilgi ve bilişime dayalı gelişme sürecinde daha gerçekleştirme şansını yakayıp.

Böylece sanayi toplumunun yatırım humması yerini bilgi toplumunda yenilik üretmeye yönelik yenilik hummasına bırakacaktır. Yatırımlar ve Büyüme Bilgi toplumunda maddi üretim ve sermaye değil. Yenilikçilik farkı hizmet yada işler için yeni fırsatları elde etmek için kullanıldıkları bir alet gibidir. bilgi üretimi esas olacaktır. robotlar ve diğer yeni malzemelerin üretimi ön plana çıkacaktır. bilgisayar. ulusal bilgi seviyesinde artış büyüme olarak tanımlanırken bu tür büyümenin temel kaynağı yenilik. Bilgi toplumunda iletişim araçları üreten sanayilerle. bilgi toplumunda da bilgiye dayalı sanayi gerçekleşecektir. Sanayi toplumunda tarımın önemi azalmasına rağmen tarıma dayalı sanayinin geliştiği gibi. üniversite ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirileceğinden eğitim yatırımları sürekli artacaktır. Bunun doğal sonucu bilgi toplumunda ekonomik eğitim seviyesi yüksek olacaktır. Bilgi toplumunun yatırımları.4. Bilgi toplumunda temel girdi bilgi olduğu gibi. Bilgi toplumu olma yolundaki gelişmiş ülkelerde 1991 verilerine göre22-24 yaş grubundaki gençlerin ABD’de %76’sı. Eğer böyle yapılırsa ekonomik güçler halinde de gelmesi de mümkündür. Tüm gelişmeler bilgi sektörü ve bilişim. 75 . Bu gelişmelere bağlı olarak büyümeyi ve kalkınmayı sağlayan esas faktör yatırımlar yoluyla gerçekleşen sermaye birikimi değil. Girişimcilik kişilerin farklı bir özelliğini yansıtır. bilişim teknolojisi bilişim alt yapısı ve bilgi sektörüne bağlı gerçekleşmektedir. bilişim alt yapısını oluşturmaya yönelik daha çok kamu ağırlıklı yatırımlarla. Halen bilgi toplumu olma yolundaki ABD’de 1970-1990 yılları arasında açılan iş alanları %90’ı bilgiiletişim sektöründe gerçekleşmektedir. Girişimcilik Bilgi toplumuna geçiş aşamasında olunan bugünlerde kişisel ve bilgiye dayalı girişimcilik hızla gerçekleşmektedir. 3. Yani sanayi sektörü. ayrıca yeni malzeme üreten sanayilerin canlanması beklenmelidir. Bilginin kaynağı ise bilimsel düşünce. Ancak bu özellik sadece kişisel bir hususiyet olmayıp öğrenme ile kazanılabilen bir özelliktir. Japonya’da %31’inin Yüksek öğrenime devam ettiği bilinmektedir. Eğlence ve boş zamanı değerlendirmeye yönelik elektronik aletler.3. Bilgi toplumunun sürükleyici gücü olan yenilikler. altyapısı lokomotif görevi yapacaktır. yazılım programları ve mikro elektroniğe yönelik sanayilerin. temel çıktıda bilgi olacaktır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin terk ettikleri eski teknolojileri almaya dayalı sanayileşme stratejileri yerine bilgi toplumu ve bilgi teknolojilerinin dinamizmini canlandırıcı “yenilikçi strateji” ye geçmeleri ve bu amaçla politikalar geliştirme ye yönelmeleri gerekmektedir. yenilikler yoluyla üretilen bilişimsel bilgi olacaktır. bilgi sektöründe karlılığa yönelik özel yatırımlardan oluşacaktır. Almanya’da ^36’sı. 3. yeniliğin temel kaynağı da başarı rekabeti şeklinde olacaktır. Aynı yılan verilerinde Türkiye’de bu oran %15’dir. Bilgi toplumunda. bilgi toplumunda önemli bir sektör olarak devam edecektir.

eğitim ve araştırma hizmetleri ile boş zaman değerlendirilmesi. Oysa bilgi toplumunda. Çıkar çatışmasından çok. Bilgi toplumu bu açıdan sanayi toplumdan daha örgütlü ve daha kalıtımcı olacaktır. insanın kendini kanıtlaması. Bilgi Toplumunda Kültürel Ve Politik Sistem 4. Pratik bilgi. bireyin kendini kanıtlamak. örgütlenmiş gruplar olarak sivil yaşamda ağırlıkları ve etkinlikleri belirleyici olacaktır. bilgi üretimi insanların kendini kanıtlama. iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin yoğun bir şekilde kullanımı ile elde edilecek ve değerlendirilecektir. yeteneklerini geliştirmesi ve kendini gerçekleştirmesi ihtiyaçları bilgi toplumunda karşılanabilecektir. Bilişimsel bilgiye verilen önem ve değer ile bilimsel bilginin nesnelliği bir yandan. değerler ve amaçlar ile ortak mekan ve çıkarlara sahip kişilerin oluşturduğu örgüt ve birliklerin ikincil sosyal gruplar olarak da. sosyal. Bireyin tutum ve davranışlarını gelecek beklentileri belirleyeceği için. 4.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Girişimciliğin amaçlı bir şekilde yenilik kaynaklarını araştırmaya ihtiyacı vardır. Bu tür bir birincil sosyal grup ötesinde. soyut düzeydeki bilimsel bilgiyi kullanabilmenin yöntem ve tekniklerine yönelecektir.ha da güçlenmesi söz konusu olacaktır. daha az çatışmacı bir ortam yaratacaktır. Çalışanların çoğunluğu sağlık. Bireyin gelecekteki amaçları gerçekleşmesi "hedefe kilitlenmesi" şeklinde temel motivasyon olarak ön plana çıkacaktır. çıkar uzlaşması ile gerçek ve gelecekteki ortak amaçları gerçekleştirmeye yönelik dayanışmacı gruplar ön plana çıkacaktır. bilişim teknolojisi içinde daha adil ve nesnel çözüm seçenekleri gündeme gelebilecektir. Bilgi Toplumunda Sosyal Sistem Bilgi toplumunda bireysel ve bireye ilişkin değerlerin daha da gelişmesi beklenmelidir. pratik bilgiden çok. sanayi toplumuna göre. Toplumsal bütünleşme düzeyinin. sanayi toplumunda olduğu gibi. ortak özellikler. Geleceğe yönelik bilgi. mesleki uygulamada sürekli yenilenen bilgilerden oluşacaktır. yeteneğini geliştirmek ve gerçekleştirmek için koyduğu amaçların gerçekleştirilmesi şeklinde olacaktır. 76 . eğlence ve dinlenmeye yönelik hizmet üretilen alanlarda yeni istihdam olanakları elde edecektir. geleceğe yönelik olacaktır. toplumda uzlaşma arayışları diğer yandan. Çatışmaların çözümü için. Bu sosyal grupların. Sanayi toplumunda zorunlu ve kültürel ihtiyaçları bilgi toplumunda karşılanabilecektir. Yoğun bilgi üretimi. ekonomik ve politik açılardan artma göstermesi beklenmelidir . bilgi toplumunda bilgi üretiminin etkisi daha çok ileri besleme şeklinde işleyecektir. yeteneğini geliştirme ve kendini gerçekleştirme aracı olacaktır. olmuş olayların açıklamasına yönelik olmaktan çok. Sanayi toplumunda zorunlu ve kültürel ihtiyaçları maddi yoldan karşılamaktayız. maddi ürünler sorun olmaktan çıkacak. Yenilikçi girişimcilikte kullanılan bilgi. İhtiyaç hiyerarşisinin en tepesinde yer alan. Bilgi toplumunda insanlar istedikleri bilgiye ulaşabilecekleri için yenilikçi girişimcilik yaygınlaşacaktır. Meslek sahibi için okul ve üniversite.1. Başka bir ifadeyle bilişim sisteminden geçerek elde edilmiş bilgi ön plana çıkacaktır.

Klasik parti yapısı ve merkezi parlamentonun bileşimi ve işleyişi. Merkezi bürokrasideki yapısal değişim klasik rüşvet olaylarının bir kesimini ortadan kaldıracaktır. sendikalar. Parlamenter temsili demokraside katılım. Geleneksel toplumun asiller . işçi . Bilgi toplumunda yaşanan yerelleşme ve katılımın yanında bilişim sisteminden elde edilebilen kamusal hizmetlerin artması.katılım ve bilgi gücü geçecektir. Ancak. 77 . politikada doğrudan veya dolaylı belirleyici olacaktır. sanayi toplumunda yerini ulusal meclisler ile yasama. geniş ölçüde organizasyon. katılımcılık ve örgütlenme. ve etkinlik açısından önemleri giderek artış gösterecektir. yoğun ve kolay olarak devreye sokulabilecektir. daha çok "merkezi. Bakanların politik gücü. Bu durum politik ve sosyal düzeyde katılımcılığı sınırlandırmıştır. yerel birim ve örgütlerin katılımı ile katılımcı demokrasiye dönüşecektir. sayı.Geleneksel toplumun mutlakıyetçi kralları. Uluslar üstü ve uluslar arası örgütlerin. diğer önemli bir kesimi de bilişimi sistemi ve bilgi bankalarından. teknik uzmanlığa dayalı bir kontrol merkezine dönüştürecektir. Bu durum merkezi bürokrasiyi küçültecektir.işveren şeklinde sürdürmüştür. işlev. politik gücün kullanımının yerelleşerek katılımcılığa yönelmesine neden olacaktır . Politik ve ekonomik gücün yerine.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 4. 4. yapı ve kurumlaşması toplum düzeyinde (ulusal düzeyde) gerçekleşmiştir. bilişip altyapı donanımından doğrudan elde edilebilecek ve kırtasiyecilik belli ölçüde sona erecektir. Birleşmiş Milletler' in yeni bir yapı ve işleyiş kazanmasına yol açacağı gibi. yürütme ve yargı şeklindeki kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter. Toplumdaki refah ve maddi kaynakların dengesiz dağılımına karşı. iletişim teknolojisinin yarattığı olanaklar içinde küreselleşmeye yönelecektir. Şimdiden yaşanan birlikler (dernekler. doğrudan ulaşılabilir duruma gelecektir. Bireyi sınırlandıran ve bağımlı kılan değer. kitle örgütleri ve birliklerin katılımı ile yaygınlaşacaktır. bugüne göre azalacaktır. kitle örgütleri ve birliklerin temsilcilerinin katılımı ile değişime uğrayacaktır. bireyin özgürleşmesinden yola çıkmasına karşın.temsili-demokrasiye bırakmıştı. paralel örgütlerle dünya çapında iletişim ve etkileşim bağlantısı olacaktır. bloklar şeklindeki bölgesel örgütlenmelerin de ön plana çıkmasına neden olacaktır.odalar vb. Yerelleşen. Ortak amaçlı yerel örgütlerin.3. bilişim sistemi içindeki bilginin kötüye kullanımına ilişkin yeni suç ve ceza sistemleri gelişecektir. Bu olgu küreselleşme sürecinde. belli amaçlar için bir araya gelmiş sosyal gruplar.ulusal" düzeyde gerçekleşmiştir Oysa bilgi toplumundaki katılımı yerel düzeyde gerçekleşecektir.) şeklindeki örgütlenme (organizasyon) devrimi bilgi toplumunda. bilişim teknolojisi sayesinde daha sık. bugünkü bakanlıkların etkisini. Yerelleşmiş düzeydeki seçim ve kalıtım mekanizması.2. Bilgi Toplumunda Kültürel Sistem Sanayi toplumu. kural ve davranışlara karşı bireyin özgürlüğünü korumak bir gereklilik olmuştur. norm. Ayrıca katılım. Kanunun ürettiği politik kamusal mallar ( idari hizmetler) ile ekonomik kamusal bilgi aktarımı. eşitlik ve adalet ihtiyacı gündeme gelmiştir. Sanayi toplumunun bu yapısı. Bilgi Toplumunda Politik Sistem Kişilerde amaçların önem kazanması gibi. Bilgi toplumunun devlet örgütünde çalışanların sayısı azalacak.serfler şeklindeki sınıflı yapısını. merkezi bürokrasinin yükünün önemli bir kesimi yerel birimlere ve örgütlere aktarılırken.

Burada sanat. zaten şimdi de başlanmış olan " post . toplumun değerler sistemini değiştirecektir. yarısı toprakla kaplı. Yalnız bu balina. balina iskeletinin tamam olduğunu belirttiklerini ve çok nadir bulunan bu örneğin. öğrencilere zengin öğrenme ortamı yaratacağını belirtiyor. Paleontologlar. yakındaki bir inşaat alanında bulundu. Zıt kutuplarda oluşan kültür kalıpları. Çünkü insanlar arsındaki çatışmada zıtlaşmaların çoğu. çoğu kez mutlakçı ve zıtlaşmacı olmuştur. grupsal değerler ön plana çıkacaktır. toplumsal dinamiğin olumsuz yönde kullanımına yol açmıştır. Bu nedenle. Richard Henry Dana İlkokulu’na hediye edildi. Ancak. sosyal grupla bütünleşen bireye yönelim ağırlık kazanacaktır. güvenlik ihtiyacını doğurmuştur. kültür ve sanatta. kültürde çeşitlenme. bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 4-9 milyon yaşında bir balina. fosilin restorasyon işleminin başlaması için izin verdiler. paleontologların.modern" dönemi gündeme getirecektir. Oysa bilgi toplumu. sanayi toplumunun kültürü bir anlamda bir tepki kültürü olmuştur. zihinsel geliştirmenin yol açtığı yeni ufuklar içinde. refah amacını ön plana çıkarmıştır. hayal gücünün yarattığı. Yarısı taş. Maddi değerlerden. dini ve ahlaki değerlere de yeni boyutların gelmesi söz konusu olacaktır. belirli testleri yaptıktan sonra öğrencilere. bilgi toplumunun değer ve davranış kalıplarını şekillendirecektir. okulun bahçesinde yatıyor. “Splash” adı verilen bu balina. Diğer yandan. yapay algılamalar dünyasında insanlara hoş vakitler geçirmesine hizmet edecektir. 4. kısa bir süre önce hiç beklenmedik bir balina ortaya çıktı. gerekse bireyin daha gevşek düzeylerde ulus ve küre ile bütünleşmesi de ağırlık kazanacaktır. Sanayi toplumunun ulusal veya sınıfsal değerleri karşısında. Fen derslerine ağırlık veren bu okul.4. engin Pasifik okyanusuna tepeden bakan bir okul. okyanus ve getirdiği doğal zenginliklerle.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Toplumdaki belirsizlik ve kavga . 4. Bu okuldaki öğrenciler için bir yunus ya da balina görmek çok olağan. balina iskeletinin kendilerine hediye edilmesinden çok mutlu olduklarını. Pasifik’in buz mavisi rengindeki sularında değil. Maddi değerler üzerine kurulan ahlak anlayışı ve normlardan maddi olmayan değerlere yönelim gündeme gelecektir. Okulun teknoloji kaynakları öğretmeni. hoşgörü ve katılımı yaygınlaştıracaktır. öğrenciler için yaşayan bir laboratuar niteliği taşıyor. Gönüllü kuruluşlar ve örgütlerin geliştirdiği ortak değerler. insanın boş zaman değerlendirmesinde önemli bir yere sahip olacaktır. hoşgörü. uzlaşma. Değer yargılarında çeşitleşme ve çoğulculaşma. İnşaat işçileri tarafından bulunan balina iskeleti. Adeta yaşamlarının doğal bir parçası. Hedef Düzey Teknoloji Okulu Kaliforniya’daki Richard Henry Dana İlkokulu. Yapay algılamalar dünyası. Açlık ve yoksulluğa karşı mücadele.5 metre 78 . gerek sosyal grup. bilgi toplumunda grupsal değerler ve inançlar yaygınlık kazanacaktır. Zıtlaşmacı konum ve yapılar. Ayrıca toplum yapısının kalıtımcı ve çoğulcu olması. Ulus veya sınıfla bütünleşen bireyden. bilgi ve insancıl değerlere olan yoğun yönelim. 9 metre uzunluğunda. bilgi toplumunun geleceğe ve amaçlara yönelik olması ve bu yönelimleri bilgisayar tasarım modelleri ve benzetim modelleri ile "olmayan " alana yöneltmesi. Ancak. Bilgi toplumunda. çoğunluk ve katılımın daha kolay elde edilebilir oluğu bir kültürel ortamı getirecektir. Yaklaşık 5000 kg ağırlığındaki fosil.

dijital kameralarını. Ve asılında. Balinaların beslenme alışkanlıklarından. Okulun bulunduğu bölgede. okulun iki dilde yapılan (İngilizce ve İspanyolca) diğer web sitesinde de yer alıyor. İspanyolca ve teknoloji dilleri. tamamıyla öğrenciler tarafından hazırlanmış ve yönetiliyor. kendileri için anlamlı olan bir süre bu heyecanı paylaşıyor ve geleceği düşünüyorlar. video kameralarını kullanarak verileri kaydediyorlar. kültürel bilgiler. çalışma alanına kadar getirdikleri Apple eMate taşınabilir bilgisayarları. Splash. bütün dünyadan. çocukların. jeolojik zaman. Öğrenciler. bu siteye bağlanan öğrencilerle paylaşılıyor. Tabii. sitede Kaliforniya ile ilgili tarih. Paleontologlar okula gelerek seminerler veriyor ve öğrencilere yöntemleri anlatıyorlar. Fakat. her geçen gün. ayrıca ABD’de federal hükümetten de fon alıyor. Ayrıca. hazırladıkları Splash web sitesine de aktarıyorlar. şu anda bilim adamı. Okulda. lazer disk oynatıcılar ve Internet bağlantılı bir bilgisayara bağlı 30 inçlik bir monitör de bulunuyor. coğrafya. üç yıl gibi bir süre devam edecek olan balinanın restorasyonunda. Çocuklar. çeşitli CD-ROM’ları ve multimedya (çoklu ortam) sunuları kullanarak. paleontoloji ve deniz biyolojisi gibi derslere entegre etmeye çalışıyor. fosili restore etme süreçlerini yaşarken. Ayrıca. Internet’i. depremler. fosilden çok bir çamur toprak yığınına benziyor. balina anatomisi. Splash laboratuarındaki aktiviteler öğrencilerin İngilizcelerini de geliştirmeye yardımcı oluyor. Splash aktiviteleri. çocukların geleceğine ışık tutacak olan bu üç dil. Sonra. çocuklar. bir taraftan fosili restore ederken diğer taraftan da bilimsel sözcükleri öğreniyor ve İngilizcelerini geliştiriyorlar. bilimsel çalışmalar ve yaparak öğrenmeye de çok önem veriliyor. 79 . Ayrıca. Paleontoloji. Richard Henry Dana İlkokulunda. topladıkları bilgileri kullanarak. 30 iMac’in yer aldığı bir bilgisayar laboratuarının tam yanında yer alan Splash laboratuarında. iyi bir şekilde öğretilirken.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan genişliğindeki balina iskeleti. bu sitenin İspanyolca olması nedeniyle İspanya. öğrenmesi gereken üç dil var: İngilizce. bilgileri. Burada. deniz biyologu ya da paleontolog olma hayalleri kuruyor. Meksika ve Filipinlerden de çocuklar bu siteye bağlanıyor. Ayrıca. göç davranışlarına kadar pek çok bilginin yerleştirildiği site. Bir ilkokulda ilk defa kurulmuş bir paleontoloji laboratuarı olan “Splash Laboratuarı”. öğrencilerin çoğunun birinci dili İspanyolca olduğu için ayrıca. fen bilgisi öğretmeni Robin Davis. yavaş yavaş şekil alıyor. VCR’lar. öğrenciler. multimedya sunular ve videolar hazırlıyorlar. Çocukların birçoğu. dia şovları. küçük aletlerle fosilin kemiklerini temizleyerek ortaya çıkardıkça. Okulda. Splash laboratuarına döndüklerinde. Fosil restorasyonunu belgelemek için öğrenciler bir web sitesi geliştirdiler. Bu web sitesinde de. sanat ürünleri yer alıyor. Daha sonra. Splash laboratuarında öğrenilen derslerden biri. Buldukları kemik parçacıklarını adlandırıyor ve gruplandırıyorlar. Splash’i eski ve yeni balinalar. yanardağlarla ilgili bilgiler. Pasifik kıyıları ile ilgili diğer bilgiler. verileri çeşitli şekillerde kaydediyorlar.

Oysa Türk toplumu. Bilgi Toplumu Olma Sürecinde Türkiye 5. yaratıcılık peşinde koşma ve başarı rekabetine yönelme olmadığını görürüz. ne sanayi toplumunun. hissetmesi önemlidir.1 Bilgi Toplumu Olma Yolunda Teknolojik Gelişmeler Türkiye’nin sanayileşme sürecinde baktığımızda yarı sanayileşmiş bir toplum olduğu. Türk toplumunun davranış kalıpları açısından önemli olan ve dünya görüşünü bütünleyen bir noktaya daha değinmekte yarar vardır. Görmediğini de düşünemez ve bu yüzden yaratıcı değildir. doğaya egemen olma yönünde teknoloji üretmeye yönelmeyip gelişmiş ülkelerden. ne de bilgi toplumunun teknolojisini kendisi üretmektedir. stratejik bir öneme sahiptir. sosyal ve politik unsurlar daha hızlı değişirken.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. Teknoloji üretmek. Ancak doğayı değiştirmeye yönelmediği için teknolojiyi üretemez. ondan yaralanmıştır. örneğin . teknolojik değişim girdisi olarak gündeme gelen “düşünce kalıpları ve dünya görüşünün” bir boyutuyla değişimi yeterlidir. Buna karşın. Ancak toplumsal gelişmede insan. üretmeye değil. Teknolojik değişmeden kültürel değişmeye uzanan yolda.2. bir kültür gecikmesi yatmaktadır. Bu yüzden bizim insanımız var olanı gözlemekle yetinen bir gözlemcidir(empristtir). hazır bulduğu teknolojiyi ithal edip. yani fiziksel çevreye egemen olmak demektir. 5. İnsanoğlu sahip olduğu kültür normlarından kolay kolay vazgeçemez. Oysa Türk toplumunda yenilik peşinde. düşünce biçimleri. Doğanın nimetleri ile yetinirken. Sanayi toplumunda teknoloji üretmek. İşte bu durum. dünya görüşü ve davranış kalıplarını kapsar. doğanın sunduğu fırsatlardan yararlanmaya yöneliktir. Göçebelikten gelen Türk insanı ise. Bunların içinden. insanlara geçmiş kuşaktan miras kalan. bu unsur ayrıca . Oysa Türkiye’de. doğaya teslim olmuştur. doğanın sunduğu nimetlerle yetinmiştir. tüm kültür değerlerini aniden değiştirmek zorunda değildir. Bu teknolojik gecikmenin temelinde. yani teknolojik gecikmenin temelinde kültürel gecikme(cultural lag) yatmaktadır. ekonomik. doğanın nimetlerinden yaralanma kültürü bir üst aşamadır. dünya görüşü bilimselleştirici bir eğitim ve kültür politikası. Bu amaçla sürekli yeni teknolojiler üretmektedir. norm. doğaya. sanayileşmeyi ithal teknoloji ile bugünkü aşamasına ulaştırdığı ve bilişim teknolojisinin de ithal teknoloji olarak kullanıldığı görülmektedir. bilişim teknolojisinin yeni olanakları ile hızla gerçekleştirilirse. Türk insanının. yenilik getirmek demektir. Gözlem onun için önemlidir. Kültürel alan. değer. Doğaya teslim olmak yerine. Gördüğünü duyup. Arap ve çöl kültüründe insan. bu alandaki düşüncede bir yenilenme teknoloji üretmedeki temel darboğazımızı hızla kaldıracaktır. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Kültürel Gecikme Türk toplumunun teknoloji üretmeyişinin. Batı uygarlığı. Pratik zekası 80 . teknoloji ile doğaya egemen olma ve doğayı değiştirme uğraşı içindedir. kültürel gecikmeye neden olur.

gerekse sosyalleşmiş bir piyasa ekonomisinin bazı unsurları bulunmaktadır. değer. Gerek piyasa ekonomisinin merkezi ekseni olan rekabetin ve bağımsız insan kişiliğinin yeterli yaygınlıkta olmayışı. yaratıcılık. Bu yüzden Türk toplumu başarı toplumu değil.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan üstün. İş yerindeki kişi egemenliği(özel ya da kamu hiç fark etmez). yukarıda değinildiği yönde daha bilim bazlı bir düşünce kalıbına yönlendirmesi için bilinçli politikaların hızla uygulamaya aktarılması gerekli olacaktır. bağımlılık ve fırsatçılık yerine. 5. toplumu yöneten ve yönlendiren kesimlerin. Bilgi toplumunda. Bununla birlikte piyasa sisteminin etkinliği sağlayacak rekabet süreci. Örneğin. bilgi toplumu için uygun olmaktan uzaktır.3. bilimsel düşünce ile çalışma. Bu nedenle bilgi toplumu olma yolundaki gelişme bu uygun olmayan yapıdan olumsuz olarak etkilenecektir. üretkenlik. yenilikçi ve rekabetçi piyasa ekonomisini olgunlaştırma yönünde. bilgi toplumu olma yolunda önemli engellerdir. Oysa değinilen yapı. yine söz konusu. Bununla birlikte. fırsatçılık ve bağımlılığa dayalı ilişkilerde geçerliliğini sürdürmektedir. bilgi toplumunun bilişim teknolojileri toplumu bu yönde kökten etkileyecektir. rekabetçi düşünce rekabetçi mantık ve uygulama yeterli olmaktan çok uzaktır. yeteneğin engellenmesi yanında. Türkiye kültür ve teknolojik gecikmeyi kapatabilmek için. Hata Türkiye’de bağımlı insan ilişkileri içinde. Türkiye’de girişimciliğin önemli ölçüde tüccarlık düzeyinde kalması. uygun eğitim ve kültür politikaları yanında etkin bir rekabet politikasının hızla uygulamaya aktarılması gereklidir. insanların üretmekten çok. Bu nedenle toplumda başarı motivasyonu. ticarete yönelmesi bundandır. rekabet ve yeniliklere yönelebilmesi için. çalışma. norm. Bu nedenle. 81 . Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’nin Ekonomik Sistemi Türkiye’de de gerek serbest. bu yönüyle bilgi toplumuna uyum programı geliştirmeli ve hızla uygulamaya aktarılmalıdır. davranış ve kültür kalıbının yönetim alanına yansımasıdır. insanların ve yenilikçiliği ön palanda olacaktır. Örneğin. kişi egemenliği nedeniyle insanı ve yeteneği harcayan bir mekanizma işlenmiştir. Kültürel alandaki gecikme. partilerdeki kişi egemenliği bu durumun politik alana yansımasıdır. ancak yenilik ve yaratıcılığı sınırlıdır. rekabet ve başarı motivasyonlarının topluma kazandırılması teknoloji üretmenin yollarını açabilecektir. sanayi toplumunda daha büyük ve hızlı etki yaratan teknolojiler ve olanaklar sunmaktadır. Ancak bilişim teknolojisinin olanaklarının. ancak ilişki toplumu olabilmiştir. gerekse söz konusu noktaların uzantısı olarak yenilikçi ve yaratıcı kişiliğin olmayışı. Her ne kadar bilişim devriminin karşı etkisi bu yapıyı sarsıyorsa da hızla bilgi toplumuna geçebilmek için önemli bir engel oluşturmaktadır. düşüncede bir yenileme(koantum sıçraması) ile kırılırken. Bu yapı bilgi toplumu ile taban tabana zıt bir yapıdadır. Bu alanda toplumu.başarı ve üretime dayanmak yerine.

halk deyimi ile “torpil” ve çıkar ilişkisine dayalı bir yapı sergilemektedir. toplumumuzda kişi egemenliğinin geçerli olduğunu gösterir. teknoloji üretmekten yoksun olduğu için. ilke. Sınıf egemenliği yerine. ağırlıklı biçimde kişisel girişimcilik ile yatırımcı girişimciliğin özelliklerini taşımaktadır. Böylece toplumumuz. Oysa ki bilgi toplumunun katılımcı demokrasisi ortak çıkar ve değerlere sahip sosyal grupların örgütlü katılımı ile gerçekleştirmektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. Çünkü ülkemizde var olan “kişiye bağımlılık” bireyin yeteneğini açığa çıkarma ve geliştirme şansını azaltmaktadır. yatırımcı ve manager tipi girişimciliğin yan yana ve bazen de iç içe birlikte var olduğunu gösterir. Ülkemizde insanın yeteneğini geliştirici olmaktan çok. Sınıf egemenliği organize bir sistem yaratır. Toplumda bireyi. bey ve padişah gibi kurumlaşmalar ile Cumhuriyetten sonrada. bilgi toplumunun örgütlü yapısını yaratacak. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’de Girişimcilik Türkiye’nin ekonomik yapısının gelişme düzeyi. Bilgi toplumunun sınıfsız yapıya doğru yönelmesi. Sınıf egemenliğine sahip olmayan Osmanlı. Bu nedenle hızlı bir yayılma göstermiştir. Ancak kendi geleneksel toplum yapısı. başarıya dayalı rekabet toplumu olmaktan çok. Aynı neden. Bu nedenle. ne de küresel rekabet süreci yaratılabilir. ne bilişimci girişimcilik.4. aşiret reisi. Bilişim teknolojisinin olanaklarından yararlanarak. Egemen sınıfın kuralları. Türk toplumunda kişi egemenliği. sosyal ilişki geliştirmeye ve bağımlılığa güdülemektir. ilkelere ve sistemlere uyan bir kurumlaşma (kurumsak altyapı) politikası oluşturulması gereklidir. kurallara. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’nin Politik Sistemi Sosyal yapımızdaki. yaratıcılığa güdülemek yerine. örgütlü toplum olmayı ve sistematik olmayı engellemekle. kural. yasa ve sistemden çok. toplumsal yapıyı oluşturur. Sınıf egemenliği yerine. ne bilgi toplumu. kişilere ve dolayısıyla keyfiliğe dayalı olarak.5. kişi(veya ailesi) egemenliğinin yol açtığı temel özellikler söz konusudur. aşırı uzmanlaşmış ve iş bölümüne gitmiş bilgi toplumunun örgütlenme ve işleyişini gerçekleştiremeyiz. frenleyici ve köreltici bir eğitim sistemi egemendir. Türk toplumunun geçmişteki sınıfsız yapısı ile yüzeysel olarak çakışmaktadır. “ilişkiye dayalı”. aldığı topraklardaki feodal yapıyı kırarken serflere özgürlük getirmiştir. 5. Ancak Türkiye dıştan ithal edilen teknolojilerin etkisiyle de bilgi toplumu ile karşı karşıya gelmiştir. Yalnızca fırsatçılık ve bağımlı insan tipinin olduğu bir ortamda. yeni bir girişimci tipi yetiştirme yönündeki eğitim ve 82 . girişimcilik açısından bireysel. Bilgi toplumu ile geçmişteki Türk toplumunun en büyük paralelliği bu noktada yatmaktadır. Aksi durumda. Türkiye’de bilişimci girişimciliği geliştirmek için. bireysel emirlere. Türk girişimciliği bugün. hatta kural ve ilkelere dayalı uzun dönemli palan ve düşünce geliştirmeyi önlemektedir. Bu nedenle. kişi ve aile egemenlikleri ile bireysel bağımlılıkların bilgi toplumu açısından avantaj ve avantajsızlıkları söz konusudur. üstünlüğü geçici olmuştur. milli şeflik ve parti başkanlarında gözlenen davranış kalıpları. başarıya. yeniliğe.

milli gelirlerinin %5 -%6 dolayında bir oranını bilişim harcamalarına ayırırken. İspanya’da 110 dolar düzeyinde iken. Türkiye’nin toplam bilgisayar donanımındaki ilk on sıradaki kuruluşun 9 ’u bankadır.7. Aksi takdirde gelecek kuşaklarla olan sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz. yükselme arzusu ve dinamizmini. girişimci gelişmeden bilgi toplumunu kurmamız zordur. Bu değişim başlamıştır ve hızla evrimleşmektedir. bilişim devriminin gerçekleşmesini sağlayıcı bir strateji oluşturup. bilgi toplumunun getirdiği sınırsız olanaklarla birleştirecek ve buluşturacak bir yenileme stratejisi süratle uygulamaya konulmalıdır. Türkiye’de sadece 10 dolar olarak hesaplanmıştır. Diğer yandan Türkiye iletişim sektöründe. Ancak son ekonomik krizin bu satışları olumsuz etkilemesi ve bu yüzden söz konusu ilk tahminlerin aşağı çekilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu politikaları oluşturmadan. Gelişmiş ülkeler. Ayrıca Türk insanının. özellikle telekomünikasyonda son 10 yılda hızlı bir atılım gerçekleşmiştir. bu stratejinin uygulanması için yeni programları gün geçirmeden uygulamaya koymalıdır. Türkiye’de binde 5-6 olan bu oran süratle arttırılmalıdır. kişi başına bilişim harcamasıdır. Yakın bir gelecekte tümüyle değişecek dünyaya başka türlü ayak uydurmak olanaksızdır. Buna karşı Türkiye’de son yılların en canlı pazarı kişisel bilgisayar sektörü olmuştur. bilgi toplumunun ön koşullarını hazırlayıcı diğer sosyo-kültürel politikalara önem vermemiz kaçınılmazdır. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikası Bilgi toplumuna geçişin temel göstergelerinden birisi. ilerleme. 1992 yılı itibariyle bu gösterge ABD ve Japonya gibi ülkelerde 400. Sanayileşmiş ülkeler milli gelirlerinin %3’ünü bilişim harcamasına ayırırken. bilişimci girişimcilerin özel bir yeri olacağı unutulmamalıdır. İsviçre’de 580. bilişimci. 5. Gecikme kabul etmeyen bu değişimde geri kalmak. Türkiye’deki toplam bilgisayar donatımı satışlarının %30-35’ini çok kullanıcılı sistemler oluşturmaktadır. Ülkemizde halen 116 kişiye bir bilgisayar düşmektedir. Ülkeyi. 83 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan öğretim kadar. 5. 1994’de bu sektördeki satışların 200 bini aşacağı tahmin ediliyordu. Türkiye sadece binde 5’ini ayırabilmiştir. Türkiye’de 1992’de 103 bin dolayında olan kişisel bilgisayar satışını 1993’te 150-180 bin düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Türkiye teknoloji açığını kapatabilmek için kültürel gecikme ile birlikte bilişimci girişimcilikteki gecikmeyi de birlikte aşmak zorundadır. Gerçi son yıllarda bilişim sektöründe %30’lara varan büyüme hızları gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak özellikle bankalar hızlı bir bilgisayarlaşma yaşamışlardır. bundan böyle az gelişmişliğin en belirgin göstergesi olarak değerlendirilecektir. Başarı rekabetine yeniliğe ve yaratıcılığa dayalı bir toplumun temel değer ve motiflerini topluma kazandırıcı bir eğitim ve kültür politikası ile topluma başarı yeteneğini teşvik edici kurumsal politikalar gereklidir.6. bilgi toplumuna taşımakta. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’nin Kalkınma Stratejisi Ülkemiz bilgi toplumu olmak istiyorsa.

“Ekonomi Sosyolojisi”.tr/bil_der/dir_1999/sayi_72/html/makale_4. Hüsnü Erkan.Ulusal Bölge Planlama Kongresi.T. (1990). İzmir 4. H (1991).F.tripod. verimlilik. yenilikçi kültür politikaları ve motivasyonlar oluşturarak. çalışma ve başarıyı ödüllendiren. Alper Matbaası. DPT Özel İhtisas Komisyon Raporu.1999) 12. (1994). Erkan. Karahan Mehmet. 3.İzmir Erkan . url: http://www. Erkan .tr/koseyazisi/bilgitoplumu. “Politika ve Ekonomi”.html 7.H (1987-a). url: http://www. yeni bir arayış ve yaklaşım içinde. Mimarlık Fakültesi. “Sosyo Ekonomik Gelişme”.”Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme”.com/~bahadirakin/bilgitop.tbd. Ankara 84 .htm 6.E.bilkent.tr/kamp/yil4/gelin-latin1. (31 Ağustos-1 Eylül 1987).İ.İ. Malatya 10. “İnternet Eğitimine Giriş”.D.org.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan DPT’nin 1998 yılında yayınlanan “bilim-Araştırma-Teknoloji Ana Planı Özel İhtisas Komisyon Raporu” bilim ve teknolojideki gecikmeleri ayrıntılı olarak ele almaktadır.H (1987). “Bilgi TeknolojisininYerleştirilmesi”. url: http://www. (1998). “Sosyal Piyasa Ekonomisi”.edu. rekabetçi ve yenilikçi. Bu politikaları ile bağdaştıran entegre stratejiler belirlenmelidir. daha kapsamlı politikalar içinde konuya yaklaşılmalıdır.Türkiye İş Bankası.org. Bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi. Ankara Yayınları 13.html 8. Adeneur Vakfı. “Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Türkiye’nin Kalkınma Politikası”. I. yeni bir dünya görüşü.Ü. Bilgi toplumunu dönüşüm tercihinin gerekliliği ve bu amaçla yapılması gerekenler vurgulanmaktadır. K. araştırma kurumlarının geliştirilmesi ile bilim politikası hedeflerinin belirlenmesi esas amaçlar olarak ortaya konmuştur.B. Sf:15-20. Kılıçbay Ahmet. (Basın Bildirisi.Ü.htm 9. H (1987-c). İstanbul 2. İzmir 5. Erkan. bilim ve kültür politikaları oluşturulmalıdır. (2001). İ. Kültür Yayınları 11. Türkiye’deki bilim ve teknoloji politikasının yenilenmesi yepyeni bir arayış. Türkiye İş bankası Yayınları. Kaynaklar: 1. url: http://members. eğitim. kalite ve rekabetin geliştirilmesi. Kamunun mevcut araştırma kurumları ile üniversiteler. ülkede bilim ve teknoloji planlamasının yapılması.imed. Bilgi Toplumunda Türkiye: Stratejik Ülke. Yayını.

Ders Materyali Hazırlamada Bilgisayar Kullanımı 85 . Eğitimde Bilgisayar Kullanımı 3.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 4. BÖLÜM: EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (Bilgisayar Kullan ımın ın Eğitime Katkıları) 1. Bilişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı 5. Eğitimde Bilgisayar Kullanımının Olumlu Olumsuz Etkileri 4. Eğitimde Teknolojik Gelişmeler 2.

57) Yeni teknolojilerin eğitim sürecinde yerini alması veya yansımasında Eğitim Teknolojisi disiplini temel ve önemli bir rol üstlenmiştir denilebilir. yeni teknolojik sistemler. s. s.s. Temelde bilgisayarların yapısına entegre edilerek oluşturulan yeni ve farklı işlevsel boyutları olan bilgi teknolojileri (Video disk gösterici. Çünkü eğitim sürecinin boyutlarının ve aşamalarının sistematik olarak çerçevesinin çizildiği program geliştirme sürecinde eğitimin yürütülmesi basamağını oluşturarak eğitsel hedeflerin kazanılmasını sağlamada görev almaktadır. öğretimi programlama ve insan gücü alanların olmak üzere beş ana kategoride toplanabilir(Alkan. Kamera ve daha sayılabilecek birçok ek donanımlar ile çok yönlü kullanıma olanak sağlaması yanında.124.. Bu gelişim süresince kısaca kültürleme ve kültürlenme süreci olarak tanımlanan eğitim lokomotif görevini üstlenmiştir. Bu kategorilendirme içerisinde yeni teknolojik sistemlere bakıldığında. Günümüze kadar gelişerek gelen teknolojik gelişim süreci içerisinde teknoloji. eğitim orytamları. Günümüzde eğitim teknolojisi alanında.1 Eğitimde Teknolojik Gelişmeler İnsanların daha çağdaş bir ortamda yaşama beklentisi teknolojideki hızlı gelişmeyi de beraberinde getirmiştir.1987. 86 . Şimşek. günümüzde diğer sistemlerin yanında bilginin iletimindeki hızı ve çok yönlü işlevselliği nedeniyle günümüzün vazgeçilemez teknolojisi olmuştur.genelde eğitimi. işlevini yerine getirmeye yönelik gelişmeler.1 EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (Bilgisayar Kullanımının Eğitime Katkıları) 4. 1995 .2). teknolojinin ayrım noktalarının belirlenmesini güçleştirmeye başlamıştır(Demirel ve diğerleri. Bilgi toplumunun oluşumunda temel rolü olan yeni teknolojiler bilgisayar ve haberleşme-iletişim teknolojileri ise hızlı bir şekilde birbirleri ile bütünleşerek tümleşik yapılar oluşturarak. eğitim teknolojisinin kuram ve uygulama bütünlüğü içerisinde öğretme-öğrenme süreciyle ilgili sorunlara sistematik biçimde yaklaşarak. s.5).1996.”(Alkan. Temel hedefi eğitimi etkili verimli kılma yanında yeni olanaklar ile seçenekler üretmek olan eğitim teknolojisi “. ağırlıklı olarak eğitim amaçlı geliştirilmemiş olmasına karşın.s.1995. ağ sistemlerine bağlanabilmesi) dünya ülkelerini biri birlerine yakınlaştırmıştır (Göktaş. tanımda belirtilen işlevsel biçimde yapılaştırmayı gerçekleştirmeye çalışmış olmasıdır. Eğitim sürecinin bir ürünü olarak da değerlendirilebilecek teknolojik gelişim aynı zamanda eğitim sürecinin de yapısını değiştirmiş. Bu sistemler içerisinde bilgisayar teknolojisi. günümüzde bu anlayış yavaş değişim göstermeye başlamıştır.öğretme-öğrenme süreçleri.. Burada dikkat edilmesi veya üzerinde durulması gereken nokta.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 4.17)şeklide tanımlanmaktadır. 1994...1. Temelde nasıl öğretelim?sorusuna yanıt arayan Eğitim Teknolojisi disiplininin özellikle ortam boyutu daha çağdaş ve sınırları genişleyen bir boyut kazanmıştır. özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme yada eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılması. eğitim anlayışına farklı bir bakış açısı getirmiştir. Modem. bu sistemlerin televizyondan uyduya ve bilgisayara kadar çok çeşitli boyutlarda insan yaşamına girdiği görülür.

ss. Bu araştırmada. ss. bilgisayar uygulamalarının bütünleştirerek eğitimde verimliliği sağlamaktır. Becker’de eğitimde bilgisayarlaşma için dört temel rasyonalite tanımlanmaktadır. 1993.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Bilgi teknolojilerinin belirtilen ve benzeri fonksiyonları dikkate alındığında. Bu doğrultuda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Öğretmenlerin eğitimde yaygın olarak kullanılan yeni teknolojilere karşı yaklaşımları nasıldır? 1. Eğitimde yaygın olarak kullanılan yeni teknolojiler ve bunların eğitsel özellikleri nelerdir? 2. söz konusu teknolojilerin bulunduğu noktanın ve buna verilen önemin haklılığı ortaya konulmuş olur. Dördüncü rasyonalite ise. Öğretmenlerin. İkincisi. 1995. programlama veya gerçek bilgisayar programları kullanmanın akli yetenekleri geliştirdiği inancı yönündeki düşüncedir (Cavalier and Reeves. 7-11). her ne kadar eğitim sürecindeki önemi ve işlevi büyükse de “.. onu işlevsel. bilgi teknolojilerini yönetecek ve öğrenciyle bilgi teknolojileri arasındaki bağlantıyı gerçekleştirecek önemli bir işleve sahiptir.. Etkileşimli Video.eğitime anlam ve ruh veren. etkili ve verimli kılan temel unsur öğretmendir” (Alkan ve Hacıoğlu. yapılan çeşitli değerlendirmeler. kültürel perspektif açısından bakarak yarının bilgisayar okur-yazar toplumlarına katılabilmek için temel ihtiyaç olarak gösterilmesidir. Burada öğretmen. 15). İnternet. Üçüncüsü. ancak araştırmaların bütün olarak incelenip ulaşılan sonuçların değerlendirilerek eğitimde yeni teknolojilere karşı olan öğretmen yaklaşımlarının ve profilinin ortaya konulması.1. Çünkü. Belirtilen sorunlardan hareketle araştırmanın temel problem cümlesini “Eğitimde yeni teknolojilerin özellikleri ve öğretmenlerin yeni teknolojilere karşı olan yaklaşımları nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır. teknolojinin sunmuş olduğu olanakların eğitim sürecinde etkili ve işlevsel olarak işe koşulmasının yetişmiş insan gücüne bağlı olduğu sonucunu ortaya koymaktadır (Hızal. eğitimde yeni teknolojilerin daha verimli ve aktif kullanımı için gerekli yapılanmaların sağlanması açısından önem ve gereklilik göstermektedir. Bilgisayar. s. eğitimde kullanılan yeni teknolojilerin eğitsel özelliklerini ve öğretmenlerin bu teknolojilere karşı olan yaklaşımlarını genel olarak ortaya koymak genel amacından hareketle aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 1. Günümüzün çağdaş teknolojilerini oluşturan yeni bilgi teknolojilerinin. gerek programlara aktif katılımlarını ve gerekse okullarda aktif hale getirilmeye çalışılan bilgi teknolojilerinin disiplinlerin öğretiminde aktif kullanımlarını sağlamak için öncelikle öğretmenlerin bilgi teknolojilerine karşı olan yaklaşımlarının ve değişen öğretmen profilinin değişik boyutlarıyla ortaya konulması gerekmektedir. 87 . 147-160). Eğitimde Yeni Teknolojiler ve Eğitsel Özellikleri Eğitimde yaygın olarak kullanılan ve gittikçe de yaygınlaşmaya başlayan yeni teknolojiler çerçevesi içerisinde Televizyon.gelecekte yüksek eğitim ve sonraki kariyerde başarı sağlayabilmek için ön gereklidir. E-Mail gibi teknolojileri sayabiliriz.1993. Birincisi. Video.

Bilgisayar Bilgi teknolojilerinin her gün biraz daha gelişip yaygınlaşmalarında önemli yeri olan bilgisayarlar. Eğitim hizmetlerinde maliyeti düşürme. Temel eğitimin çözümünde seçenek olması. açık lise. 1995) gibi temel işlevleri yerine getirerek eğitsel sürece katkı sağlamaktadır. 1995. birçok yeni bilgi teknolojisinin oluşumunda ana öğe olmaktadır. Bu teknolojilerden eğitimde yaygın olarak kullanılmaya başlayan teknoloji örnekleri kısaca tanıtılarak eğitsel özellikleri tanıtılmıştır.2 88 . tele-üniversite gibi uygulamalarla geniş kitlelere eğitim Şekil.89) sistemleri yer almaktadır. Tümleşik teknolojileri ise etkileşimsel video. veri bankası.1. etkileşimsel televizyon. • • • • • Öğretmenin yeni bilgilerden haberdar olması. s. bilgisayar ağı. çoklu ortam ve telekonferans (Şimşek. Şekil. uydu televizyon. TV’ nin eğitsel amaçlı kullanımıyla birlikte.1. denilebilir. video ve televizyon yer almaktadır.2. 1. Televizyon Teknolojik gelişim sürecinin ivme kazanmasında belki de temel kabul edebileceğimiz TV dünyasının hatta evrenin sınıf ortamına taşınmasında etkili olmakla birlikte ev ve iş yerlerinin hatta ulaşım araçlarının da eğitim amaçlı bir sınıf ortamına dönüştürülmesine öncü olmuştur denilebilir. TV’ ni bu eğitsel katkılarına karşılık her ne kadar tüm sınıf ortamlarına koyma açısından maliyetin yüksek olması programa müdahale olanağı tanımaması gibi olumsuz yönleri olsa da özellikle öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri ve gelişmeleri izleyerek çağdaş bir bakış açısına sahip olmalarında önemli bir görev aldığı gerçektir. 1.1.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Belirtilen teknolojiler değişik özellikleri dikkate alınarak değişik alan uzmanları tarafından sınıflandırılmakla beraber bu sınıflandırmalardan Şimşek(1995)’in Lee ve Barta (1994)’dan aktardığı biçimiyle yalın teknolojiler ve tümleşik teknolojiler araştırmanın amacına uygunluğu nedeniyle dikkate alınmıştır. Çeşitli ek donanım bağlanmasına açık olan bilgisayarlar bu sayede çok amaçlı işlevselliğini sürdürmektedir. Eğitim hizmetlerinde niteliği yükseltme (Alkan. Açık üniversite. Eğitsel mekanlardan tasarruf sağlama. Burada yalın teknolojiler kapsamında bilgisayar. robot.1 olanağı sunmaktadır.

Özellikle öğretimin bireyselleşmesinde katkı sağlayan bu teknolojinin eğitsel katkılarını Körnes (1991) aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. Ancak hemen belirtelim ki bilgisayar teknolojisinin hızlı gelişimi yeni oluşturulan yazılımların eski teknolojiler tarafından desteklenmeyerek yeni teknolojileri gerektirmesi maliyetin artmasına eğitim sürecinde sürekli ve etkili kullanımını sınırlayabilmektedir. Gerek öğrencinin kendisini ve gerekse öğretmenin öğrencinin öğrenme düzeyini takip olanağı tanıması. olanakları sunarak öğrenmeyi daha kısa ve etkili biçimde gerçekleştirme. 89 . Eğitilenler konuyu istediği zaman aynı şekilde tekrarlama olanağına sahiptir. Çünkü mevcut araştırmalarda incelendiğinde bilgisayarların. Video diskteki görüntüyü ekrana taşıyarak klavye ve mause ile programa müdahale olanağı tanır. Yazılımlar aracılı ile öğrenilen konuya özgü resim. Her ne kadar bilgisayarların eğitsel ortamlarda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ve gerekli öğretmen eğitimi konusunda nitelik ve nicelik olarak tartışmalar ve eleştiriler söz konusu ise de. İyi hazırlanmış eğitsel yazılımlarında bireyler. • • • Öğrencinin kendi öğrenme hızına göre öğrenmesine olanak tanıması. kendi öğrenmelerinde aktif yer alabilirler. Diğer eğitsel ortamlara nazaran daha kalıcı yaşantılar kazandırması. piyasada niteliksiz ve eğitsel özellikleri konusunda yetersizlikleri olan yazılımların oluşmasına neden olmaktadır. Verilen eğitim kalitesi her zaman ve her yerde aynıdır. bilgisayarlaşma sürecinin eğitsel ortamlarda yerini alma süreci hızla devam etmektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Eğitim sürecine damgasını vuran ve yaygınlaştırılması konusunda büyük projeler ve çalışmalara girişilen bilgisayarlar özellikle etkili eğitsel yazılımların hazırlanmasıyla öğretme-öğrenme sürecine önemli katkılar sağladığı.1. • • • • Bireyin kendi öğrenme hızına göre öğrenmesine olanak tanır. 1. Ayrıca mikrofon ve video kamera aracılı ile bireysel çalışmaların oluşturulmasına ve etkileşimin sağlanmasına olanak tanıması bu teknolojinin eğitsel ortamlarda önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. • gibi olanakların sunduğu söylenebilir. yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur. hareketli gerçek görüntü filmleri vb.2. Diğer taraftan eğitsel yazılım hazırlanması konusunda uzman eleman yetersizliği ve yazılım şirketlerinin eğitsel yazılım standartları olmasına karşın bunları dikkate almadan yalnızca bilgisayar uzmanlarına dayalı olarak yazılım hazırlamaya çalışmalı. animasyon. Etkileşimli Video Bilgisayar ve video disk göstericisinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan yeni bir teknolojidir.

öğrencilerin öğrenmelerini takip etmelerine olanak tanır. Eğitim kademesinde rolü olan herkesin kendini yenilemesine olanak tanıması. Özellikle kendi WEB sayfalarına hazırlamada teknolojinin getirdiği kolaylıklar ile yaratıcılığı ve paylaşımcılığı arttırması. grafik gibi olanaklar konunun özelliği doğrultusunda verilebilir. Değişik bilgelerde gerçekleşen konferanslara aktif ve görüntülü olarak katılabilmeleri. Öğretmenlerin. resim. kurum ve kuruluşlarla iletişim olanaklarına sahip olmaları. Her ne kadar eğitsel amaçlı olarak istenilen düzeyde bir yaygınlık sağlanamamışsa da. Gelişmeleri anında ve hızlı şekilde takip edebilmeleri. dünya ile bütünleşmek ve dünyanın hemen her yerindeki (Ağa bağlı olması halinde) bilgi. Öğretmenlerin eğitimde kullanılan yeni teknolojilere karşı olan yaklaşımları 90 . Belirtilen eğitsel yararlar yanında kaliteli bir yazılım hazırlamadaki yetersizlikler her ne kadar maliyetlerde düşme olsa da yine de sistemin eğitsel ortamlarda yoğun olarak kullanılması için yüksek maliyete sahip olması bu teknolojinin istenilen düzeyde ve eğitsel amaçlar doğrultusunda kullanılmasına engel oluşturmaktadır. Görüldüğü üzere bilgi teknolojileri çeşitli sınırlılıklarına rağmen sağladığı geniş olanaklar sayesinde eğitimde önemli ve haklı bir yer edinmiştir. Dünyanın değişik yerlerindeki meslektaşları ile veya ilgi alanlarıyla ilgili kişi. kurum ve kuruluşlara hatta kişilere ve bunların özel çalışmalarına ulaşmak mümkündür. Ancak tüm bu avantajları yanında ağ sistemindeki yetersizlikler. İnternet İnternet çok sayıda bilgisayarın birbirine bağlı olduğu büyük bir bilgisayar ağı olarak tanımlanabilir. E-mail aracılıyla anında posta ve dosya transferine olanak tanıması.1. internet kullanımı karşılığındaki ücretleri (her ne kadar düşük tutulmaya çalışılsa da) getirdiği mali yük ve alt yapı gereği internet ‘in kullanım olanaklarını da sınırladığı söylenebilir. Bilgi yanında beceri ve davranış kazandırma olanağı tanır (ss.Eğitimde Bilgi Teknolojileri • • Mehmet Karahan Hareket. Uzaktan eğitim olanaklarına sahip olmaları. müzik. İnternet ile yalnızca bölgesel düzeyde değil. • • • • • • • • • Öğretmen ve öğrencilerin araştırmalarında geniş olanaklar sunması. Dolayısıyla konu eğitsel olarak ele alındığında.4. Cep telefonlarına mesaj gönderme olanağı tanıması. bu yöndeki çalışmalar umut vericidir. teknolojinin hızlı gelişimi ile beraber mevcut teknolojinin belirli sınırlılıklar doğurmasıyla teknolojiyi belirli aralıklarla yenileme gereği. ses. Başta olmak üzere daha sıralanabilecek birçok olanak sunmaktadır. 1. 121-126). Günümüzde çok amaçlı olarak her yerde ve düzeyde kullanılan internet özellikle eğitim açısından hızla yaygınlaşmakla beraber sunduğu olanaklarla da vazgeçilemez teknoloji haline gelmiştir denilebilir.

Bu durum yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasında ve etkili kullanılmasında öğretmenlerin özveri içerisinde çalıştıklarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Yapılan araştırmalar genel hatlarıyla incelendiğinde. Diğer sistemleri oluşturmak için ek donanıma ihtiyaç vardır ve beraberinde maliyeti de getirmektedir. teknoloji konusunda birçok öğretmenden bir adım önde olması. Çünkü gerek etkileşimli video ve gerekse ağ sistemlerinin oluşturulabilmesi için gerekli olan ana öğe bilgisayardır. bilgisayar destekli eğitimin başlamasını istemektedirler. Dolayısıyla bilgisayar dışındaki bilgi teknolojileri eğitim ortamlarına yeni. Mevcut yapıdaki olumlu yaklaşıma karşı. denilebilir. Diğer taraftan. öğretmenlerin beşte dördünden fazlasının bilgisayar sahibi olmak istediklerini belirtmeleri bilgisayar karşı ve dolayısıyla yeni teknolojiye karşı olan açıklığın veya olumlu yaklaşımın bir göstergesi olarak düşünülebilir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Öğretme-öğrenme sürecinde önemli rol oynayan öğretmenlerin yeni teknolojilere karşı sergiledikleri yaklaşım mutlak surette eğitsel ortamlara yansıyacağı düşüncesinden hareketle çeşitli bilimsel düzeyde araştırmalar yapılmıştır. Araştırmanın bu bölümde yapılan bir çok araştırma sonuçlarına yer verilmiş ve bu sonuçlar genel olarak değerlendirilmiştir. her ne kadar bilgi teknolojilerinin yer aldığı eğitsel ortamların iletişimi 91 . sergilenen teknoloji korkusu gerek öğretmenlerin ve gerekse teknolojinin aktif kullanımını olumsuz yönde etkilemektedir. bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının yaygınlaştırılması yönünde görüş belirtmişlerdir. bu teknolojinin eğitim ortamlarında yerini almasına engel teşkil etmiş ve konuyla ilgili araştırmaların yapılmasını olumsuz yönde etkilemiştir . Hızal (1989) tarafından yapılan araştırmada öğretmenler. Aynı araştırmada. öğretmenlerin teknolojiden uzaklaşmasında bir etken olmuştur denilebilir. yeni girmeye başlamış olup daha az sayıda görülmektedir. Diğer taraftan Evans (1995) tarafından yapılan bir araştırmada sınıf öğretmeni ve yöneticilerin formatör öğretmenlerin çalışmalarını destek oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen mevcut araştırmalar öğretmenlerin yeni teknolojiye karşı olumlu yaklaşım sergiledikleri bu yöndeki çalışmaları ve çabaları destekledikleri söylenebilir. Gerçi son zamanlarda donanım maliyetlerinin düşmesi bu sayının artmasında etkili olmakla beraber gerekli ve istenen nitelikte yazılım üretilmemesi ve teknolojideki hızlı değişim araştırmaların ağırlıklı olarak ve eğitim ortamlarına ilk giren bilgi teknolojisi olarak bilgisayarlar üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi yüksek öğrencilerin bilgi teknolojilerinin tüm olanaklarından aktif olarak evlerinde de yararlanabilmeleri sonucunda. Bunun nedeni. Diğer taraftan internet ‘in yaygın kullanımına rağmen getirdikleri ek maliyet ve donanım. Bu durum ise eğitim geleceği açısından sevindiricidir. Özellikle genç öğretmenlerin bilgi teknolojilerine karşı daha olumlu yaklaşım sergilemeleri bu öğretmenlerin yeni teknolojileri eğitsel ortamlarda daha aktif kullanabilecekleri yönünde olumlu bir profil çizeceklerinin göstergesi olarak düşünülebilir. yeni teknolojiler kapsamında yer alan bilgisayar teknolojisinin çevresinde yoğunlaştığı görülmektedir. bilgisayar diğer bilgi teknolojilerin oluşumunda ana öğe olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca.

Orta öğretim kurumlarında 1991 yılında 8000 dolayında bilgisayar. eğitim teknolojisinin gelişiminin yavaş ve güç olduğu söylenebilir. Bunlardan birisi Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı dır. öğrenci edilgen durumdan öte karşılıklı etkileşimin ve öğretmenin kılavuzluk ettiği bir yapıya doğru gelişimin söz konusu olduğu. Devlet Planlama Teşkilatı nca hazırlanan kalkınma planları ile Türkiye Bilim ve Araştırma 92 . Bu vakıf. ilköğretim okullarında da 1998 yılında 2000 dolayında bilgisayar bulunmaktadır. yayınların yapıldığı hizmet içi eğitim programların uygulandığı ve bilgi teknolojilerin en çok kullanıldığı eğitim kurumlarıdır. Eğitim teknolojiyle ilgili çalışmalar 1980‘ li yıllara dek büyük ölçüde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanıp gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri sırasında çağın en iyi teknolojileriyle donatılmış ortamlarının sağlanılması ve bunun gelişimler doğrultusunda sürekli değişkenlik göstermesi gerekmektedir. Üniversiteler internet’ e bağlanarak öğretim elemanları ile öğrenciler bilgisayar ağından yararlanmaya başlamışlardır. Ülkemizde son yıllarda ulusal bilgi alt yapısını oluşturmaya yönelik çalışmalara önem verilmektedir. ayrıca öğretmenin daha çağdaş bir profil sergilediği veya çaba gösterdiği. Üniversiteler eğitim teknolojisiyle ilgili araştırmaların yapıldığı. Türkiye’de Eğitim Teknolojisinin Görünümü Türkiye’de eğitim teknolojisiyle ilgili çalışmaların başlangıcının Cumhuriyetin ilk yılları olmasına karşılık. 1789 sayılı milli eğitim temel kanunu ile altıncı ve yedinci beş yıllık kalkınma planlarında her tür ve düzeydeki okullarda eğitimde niteliğin verimliğin arttırılması için eğitim teknolojisinin olanaklarından yararlanması gereği vurgulanmıştır. Eğitimde yeni teknolojileri eğitsel amaçlı kullanılabilmesi için gerekli yazılımların uzmanlar tarafından hazırlanarak öğretme-öğrenme ortamlarına kazandırılması gerekmektedir. cd . kendini daha çok ve hızlı şekilde yenilemesi gereken bir yapı içerisindedir. Bunların yanı sıra. Örgün eğitim kurumları dışında çeşitli kuruluşlarda ülkemizde teknoloji kullanımına yaygınlaştırmak amacıyla etkinlikler bulunmaktadır. yer öğrenci karşısında zorlanan. çeşitli dersler için öğretim yazıları geliştirilmiştir. İnternet aracılığı ile üniversiteler değişik eğitim çalışmalarında bulunmaktadırlar.2 . Ayrıca. bilgisayar okuryazarlığı ve internetten yararlanma konularında eğitim programları düzenlemektedir. daha doğrusu göstermek durumunda olduğu söylenebilir. Öğretmen-öğrenci iletişimi boyutunda ve öğretme-öğrenme ortamında öğretmen etken. İlköğretim ve orta öğretim kurumlarına yeni bilgi teknolojilerinin girmesi bilgisayar destekli eğitim projesi ile 1984 yılında olmuştur.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan artırdığı yönünde bulgular olsa da geleneksel yapıdan kaynaklanan “öğretmen her şeyi bilir” mantığının henüz aşılamamış olması ve teknolojideki baş döndürücü hız öğretmenlerin bir noktadan sonra teknolojiyi takip edememelerine neden olduğu. 1. Bu proje kapsamında ilköğretim ve orta öğretim okullarının bilgisayar donanımı sağlanmış ve bilgisayar kullanımı konusunda öğretmenlere dönük hizmet içi eğitim programları düzenleştirilmiştir. Görülen o ki. düşünülebilir. Ulaşılan bu sonuçlardan hareketle eğitimde yeni teknolojilerin aktif olarak kullanılabilmesi için.rom üretimi çalışmaları başlamıştır. öğretmen artık öğrenciyi zorlayan değil yer.

”Ya da “program yazmak sorun çözme becerilerini arttırıyor.”Gibi düşüncelerle öğrencilere program yazmak öğretiliyor. Bu aşamada bilgisayarların okula hangi amaçla sokulduğunun sorgulanması gerekiyor. Donanımlar alındıktan sonra “herkesin gelecekte program yazması gerekebilir”. bilgisayarların okula girmesi ile çok harika işler yapabileceği düşüncesi ile çok sayıda donanım alıyorlar. Bu yenilemelerde de en büyük rolü bilgisayarlara veriyorlar. bu aşamalar sırasında yapılabilecek yanlışları ve yaşanacak sorunları tarihsel bir sıralama ile gösterebiliyor. Bununla ilgili olarak birçok üniversite Türk Üniversite ve Araştırma Kurumları ağı (TÜVAKA) ile BİTNET’ e bağlanmış ve öteki ülkelerden veri elde etme olanağına sahip olmuşlardır. Çok yüksek maliyetlerle alınan bilgisayarların okulda bir yerlerde tozlandığı. Öğrencilere program yazmayı öğretip öğretmemenin ne yarar getireceği de bu konunun dikkatle geçirilmesi gereken yönlerden biri. California Üniversitesi’nden Alfred Bork teknolojinin ABD’nin eğitim sisteminde kullanılması ile ilgili aşamaları bu bakış açısıyla gözden geçirmiş.başlangıçta okullar. ABD de bilgisayarları eğitime sokma konusunda öncü ülkelerden biri bu nedenle ABD’ nin deneyimleri bilgisayarın eğitime girmesi aşamalarını. teknoloji ile başa çıkmaya (!)çalışırken eğitim ikinci plana düşmüş oluyor. bilgisayar programcıları tarafından yazılmış komutların kontrolü altında işlem yapmak sureti ile verileri alıp daha sonraki kullanım için saklayabilen ve 93 . Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) de üniversitelere ve araştırma kurumlarına bilgi ve belge sağlayan önemli bir kuruluştur.1. yoksa tamamlayıcısı mı olacak?İşte bu soruya bir yanıt bulmak gerekiyor. bilgisayarların okulda yalnızca bilgisayar okur yazarlığı amacıyla kullanılmasına yol açar.Bir kimse ancak.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan kurumunun uzun dönemli araştırma planlarında bunu görmek olanaklıdır. Bu noktada “eğitimde sınırlı bir etkinlikle kullanılacaksa bilgisayar almanın gereği var mı? Sorusunu sormak gerekiyor. Ancak bilgisayarları. kullanılmadığı görülebilir. Bu açılardan bilgisayarların okuldaki işlevini ayrıntılı bir biçimde sorgulanması gerekir. etkili kullanmanın yollarını kimsenin bilmemesi nedeni ile. 4. Bu gibi tutumlar. Bu aşamada en önemli konu ise bilgisayarları eğitimde nasıl kullanacağımızla ilgili ilkeleri belirlemek. dünyadaki ülkelerin çoğu eğitim sistemlerinde önemli yenilemeler yapmaya çalışıyor. 2. program yazarsa bilgisayarları anlayabilir. bilgisayarın öğretim amacıyla nasıl kullanılabileceği hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayan öğretmenlerin ve yöneticilerin tutumundan kaynaklanan bir durumdur. Bilgisayar eğitim programlarının özünü mü oluşturacak.”haydi okulumuzu bilgisayarlarla donatalım”gibi bir yaklaşım sonucunda okula alınan çok sayıda bilgisayarın öğretim/öğrenme sürecine katkısını hangi yönde olacağını kestirmek güç değil. Bu. Alfred Bork’a göre.1. Eğitim sisteminde yenilemelere gidilen ülkemizde de bilgisayarların eğitimde kullanılmasından sıkça edilmeye başlandı.2 Eğitimde Bilgisayar Kullanımı Günümüzde. Bilgisayarın Tanımı Bilgisayar. Günümüzde pek çok ülke eğitim sistemini bilgisayarlarla destekleme yönünde çalışmalar yapıyor.

y. o dönemde karma yaş uygulaması vardı ve sınıftaki 5-17 yaş arasındaki çocuklar birlikte eğitim görüyordu. bazen teknoloji kullanılmaktan korkuluyor. bilgisayarların eğitimde kullanılmasının gündemde olduğu bu günlerde bilgisayarları da bu tip sorunlar bekliyor. Bildiğimiz karatahtadan başka bir şey değil. karatahtada yaşamımızdaki yerini aldı.yy. Öğrenci. yalnızca bir araç olduğunun ve kullanıcının bilgiyi aldığı. Bu kullanım nerede ise bir devrim niteliğini taşıyor. 2. Karatahtadan Bilgisayara Bundan 142 yıl önce. bu çocuklara küçük gruplar halinde ilgileniyordu. İşte. Bu konunun en önemli yönlerinden biridir. Bilgisayarlar eğitimde nasıl kullanılmalı? Bu konuda. Hem ölçen hem de hesap yapan bilgisayarlarda vardır. 94 . günümüzde de sınıfta etkin bir biçimde kullanılıyor. daki okul ve sınıf yapısına uygun değildi. öğretme/öğrenme uygulamalarında yararlanabilecek bir araç olduğuna inanılıyor. Bu teknoloji 19. Bazen yukarıdaki durumda olduğu gibi teknolojinin kabul edilmesi güç oluyor. eğitim uzmanlarının önemli uyarıları var. depoladığı. Öncelikle bilgisayarın. Ayrıca pek çok eğitimci bilgisayarın eğitime plansız olarak girmesinin yarardan çok zarar getireceğine inanıyor. Karatahta. bilgisayar yazılımlarının okul yönetiminde. bazen de kabul edilse bile teknoloji hakkında yeterince bilgi sahibi olunmamasından ötürü etkili bir biçimde kullanılamıyor. göze ve kulağa seslenir. Bilgisayarlar iş dünyasında ve sanayide etkili bir biçimde kullanıyor.Forcier. öğretiminde/öğrenmede ve eğitim araştırmalarında kullanılabileceğini öne sürüyor. her yenilenme hareketinin gerektirdiği gibi öncelikle bakış açılarında bir yenilenme.bunlarda melez bilgisayarlardır. Sözü edilen araç ne televizyon ne de bilgisayar. y. yarattığı ya da yayımladığı bir ortam olduğunun unutulmaması gerekiyor. Çünkü. öğretmene konuyu genişleterek anlatma ve daha anlaşılır hale getirme olanağı yaratabilir. verilmek isteneni anlamadığı zaman. veriler ışığında çok kısa zamanda çözebilir. Öğretmen. eğitimde kullanılması düşünülen yeni bir teknoloji tanıtılırken şu ifadeler kullanılıyordu: Bu araç. Karatahta örneğinde olduğu gibi yeni bir teknolojinin uygulanmaya başlanması yada önceden varolan bir teknolojinin yeni bir alanda uygulanmaya başlanması sırasında bu tür sorunların yaşanması söz konusu olabiliyor. Oysa 1855’ de öğretmenlere ilk tanıtıldığı sıralarda pek de kabul görmemişti. Ancak. İnsan emeği ile sonuçlandırılması çok uzun zaman alan kimi karmaşık soruları.değiştirdiği. günümüzdeki tartışmalar da en çok bu konuda yoğunlaşıyor. 20.üzerinde işlem yaptığı. Kabul görmeyişinin nedeni. öğretmenlerin bu yeni teknolojiden korkması yada onu kullanmayı bilmemesinden kaynaklanmıyordu. Bilgisayarların ancak bu bakış açısıyla yola çıkıldığında. Bunun için dikkati toplama alışkanlığını doğal yoldan geliştirir. Richard G. Dijital bilgisayarlar dijital işlemlere uyarlanmışken analog bilgisayarlar fiziksel nicelikleri ölçer.2. Bilgisayarların eğitimde kullanımından ne anlaşıldığı bu noktada önem kazanıyor.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan insanlar tarafından müdahaleye gerek kalmadan veriler üzerinde aritmetik ve mantık işlemleri icra edebilen elektronik bir cihazdır. bir değişme gerekiyor. Günümüzde ise bilgisayarların eğitimdeki yenilenme hareketlerinde önemli bir rol üstleneceği düşünülüyor. da öğrenciler yaşlara göre ayrılmış sınıflarda eğitim görmeye başladığında.

kitaplarda yer 95 . özellikle bilgisayarların özel yeteneklerinin uygulamasını görmek isteyenlerce verilmesine rağmen. belli bir konunun öğrenimi açısından destekleyici. Bu nitelikteki bilgi ve beceri kazanarak. öğrenci kavramlarla ilk kez karşılaşacağında bile kullanılabiliyor. Geleneksel olarak bu iş. öğrencilerin süreçleri ve içerdikleri kavramları daha iyi anlamaları için verileri analiz edebilmeleri istenir. ilk önce kullanılanlardan birisidir.bilgisayar destekli öğretim. Bilgisayarlar gelişi güzel kullanıldığında. Bir öğrenciye bir öğretmenin ders vermesine benzer biçimde hazırlanmış yazılımlar ise. istatistiğe. siyaset bilimine. veri üretme. öğretmen odaklı öğretim ve öğrenci odaklı öğrenme amaçlarıyla bilgisayar kullanımı gerçekleştirilebiliyor. Öğretmen odaklı öğretim yönteminde bilgisayar. Bilgisayar destekli öğretim. benzetim. gelecekte daha başarılı biçimde uygulanabilir. Bilgisayar okuryazarlığı. geçmişte çeşitli başarılar kazanmıştır ve eğer doğru biçimde uygulanırsa. bütçe. iletişim kütüphanenin kitap dağıtımı ve halka açık kütüphane katalogu düzenleme amaçlarıyla bilgisayar kullanılabiliyor. yeni öğrenilen kavramların uygulanmasına ve önceden öğrenilmiş olanların pekiştirilmesine kolaylık sağlıyor. sosyolojik araştırma yöntemleri öğretilirken öğrencilerin temel kavramlar konusundaki bilgilerini verilerini analiz ederek ve yorumlayarak test etmesi istenir. hatta fiziğe değin pek çok alanda.envanter. kişinin öncelikle bazı bilgi ve beceri kazanarak otomatik hale getirmesini gerektirir. bazı temel beceri ve bilgilerin öğretilmesinde yararlı olabilir. otomatik hale getirmesini gerektirir. öğrenci kayıtları. Belli alanlarda anlama ve öğrenme süreci. Öğrenme ve Uygulama Bilgisayara dayalı öğretim yöntemleri arasında. Bu nitelikteki bilgi ve becerilerin kazanılmasında öğrenmede becerilerin kazanılmasında. öğretimde bilgisayarların kullanımındaki çeşitli yöntemler üzerinde duracağız. Ayrıca alıştırma ve uygulamalar. 2. Örneğin. bilgisayar okuryazarlığı kazandırma. Bilgisayarların öğretimde kullanılabileceği çeşitli tollar vardır. Öğretim ve öğrenme konusunda. bilgisayarın araç olarak kullanılması. Bu konulara değinmemizin nedeni.3. öğrenme ve uygulama ideal bir yöntemdir. öğrenme kurumlarına uygun biçimde uygulanıyor. yardımcı olmayabilirler. Bu yöntemleri beş ana başlık altında toplayabiliriz: öğrenme ve uygulama. oyun.3. soru bankası oluşturma ve sınav hazırlama ile öğretim materyalin planlanması amaçlarıyla kullanılabiliyor.1. veri işleme ve bilgi düzeltme işlevlerini kullanarak. 2. bilgisayarın yaptığı işleri farkında olma ve işlevsel olarak kullanma şeklinde tanımlanıyor.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Okul yönetiminde.bu yöntem.3. Günümüzde okullarda en çok kabul gören ve ev yaygın biçimde yapılan uygulama budur. geleneksel bazı öğretim yöntemlerinin haksız yere hor görülmesi ve yeni yaklaşımlar konusunda aşırı istek gösterilmesi olgusudur. Bu yöntemlerin her biri. 2.2. Öğretimde Bilgisayarlar Nasıl Kullanılabilir? Öğretimde bilgisayarların nasıl kullanılabileceği konusundaki bu kısa özette. Veri Üretimi Antropolojiden sosyolojiye.

Titrasyon öğreten bir program bu konuda örnek olarak verilebilir.3. 2. Ancak. bilgisayarların var olan eğitim sisteminin amaçlarını uygun biçimde belirlenmiş ders programları doğrultusunda yardımcı araç olarak kullanımı söz konusudur. Bilgisayarların kullanımı. Bilim adamları. Genelde Bilgisayar Öğretimi Bilgisayarların eğitimde en geniş kullanım alanı. 2. öğrencilerin derslerde bilgisayar kullanmasını öğrenmeleri göreli olarak güç bir işti. bilgisayarın sadece sınırlı bir örnek sağlamaya yaradığı kullanıcılar tarafından açıkca bilinir. bilgisayar destekli eğitimdir.3.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan alan. Bu programlar için “oyun” sözlüğünün seçimi bu sözcüğün pek çok kişide çağrıştırdığı olumsuz anlam nedeniyle şansız bir seçimdir. kişisel bilgisayarların yaygın biçimde kullanılabilmesi ve daha büyük sistemlerle terminaller kanalıyla bağlantı kurulabilmesi. Bu yöntemde bilgisayarlar normal eğitim çerçevesinde öğrencilere verilmesi gereken beceri kavram veya olayları öğretmede bir araç kullanılmaktadır. Benzetimde ise. Öğretmenleri. Titrasyon. Öğrencilerde kendi işlerini yaparken bilgisayar kullanmayı öğrenmelidir. Bilgisayarın Araç Olarak Kullanılması Bilgisayarların yukarıda sözü edilen kullanımları. Bilgisayar destekli eğitimde (Computer Assisted Learning ). öğrencinin fen derslerinde bilgisayar kullanmayı öğrenmeleri bir yıl veya daha fazla zaman yer alıyor. 96 . göreli olarak çok küçük çaplı veri setleri ile yapılır.5. Bu yöntem bilgisayarın doğrudan araç olarak kullanımıdır.4. şimdiye kadar anlattıklarımızdan daha da önemli bir biçimi vardır. araştırmacıların bu konuya eğilimleri yenidir. renk değişimi veya elektrik ölçümü ile belirlenecek reaksiyon gerçekleşinceye değin devam eden dinamik bir süreçtir. bilgisayarların problem çözümünde kullanımını çok kolaylaştıran programların geliştirilmesine yol açmıştır. Yakın zamana kadar. bunları içeren oyunlarla öğretebiliriz.3. kişinin belli bir karışıma araç olarak kullanıldığı maddeden. öğrencinin daha geniş bir veri setiyle çalışmasına olanak sağlar. mühendisler. Benzetim Benzetim pek çok açıdan veri üretimine benzer. öğrencilerin derslerde bilgisayar kullanmalarını istemeleri giderek yaygınlaştırmaktadır. Veri üretiminde. Verilerin gerçeklere uygunluğu beklenmez. Böyle bir programı uygulayan öğrenci.4. Çok sayıda eğitim amaçlı bilgisayar oyununun geliştirilmiş olmasına karşın. Bazen vermek istediğimiz kavram ve beceriyi. 2. bilgisayarlar verilerin doğruluğunun araştırıldığı bir veri arşivi veya veri bankası olarak görev yaparlar.3. belirli miktarda ekleyerek. 2. Eğitimde bilgisayar kullanımının. Genelde. muhasebeciler ve öteki meslek sahipleri günlük işlerinde bilgisayar kullanmaktadır. belli bir eğitim amacına uygun olarak hazırlanmış bilgisayar programlarının varlığına bağlıdır. “gerçek” titrasyon yapmadığını ancak “gerçek “ için gerekli olan beceriyi kazandığının farkındadır. Oyun Bilgisayar oyunları pek çok alanda üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırma amacıyla kullanılabilir. öğrenci sonuca ulaşabilmek amacıyla bilgisayarla diyaloga girmektedir.

Çağdaş dünyanın veri üretme. Programlarda. bilgisayar teknolojisinde gerçekleştirilen atılımların etkilerini çok daha yoğun ve yaygın bir biçimde yaşıyor. öğrencilerin sınırlı sayıda olası yanıt vermeye yönlendirdiği bu nedenle de konunun derinliğine öğrenilmesi engellendiği yolunda eleştiriler bulunmaktadır. Belki de öğrenciler sıkıcı kötü biçimde hazırlanmış programları düzeltecektir. Öğrencinin verdiği yanıta bağlı olarak da. Böylesi programları ise mikrobilgisayarlar için hazırlamak güç olduğu kadar olası yanıtları saptayabilmek için de uzun süreli bir alan çalışması gerekmektedir.3. Olumsuz Etkileri Bilgisayar teknolojisinde sağlanan hızlı gelişmeler tüm yaşantımızı etkileyecek boyutlara ulaştı. bu sakınca ortadan kalkacaktır. Eğitimde Bilgisayar Kullanımının Olumlu Olumsuz Etkileri 3. yanıtlar seçenekli olarak öğrenciye verilmekte ve program boyunca öğrenciyle kurulan diyalog çok sınırlı olmaktadır. bu programların eğitimi destekleyici yardımcı unsurlar olduğudur. zor” olarak öğrenciye üç seçenek sunulmakta böylece öğrenci programın düzeyini kendi saptayabilmekte veya saptamayı öğretmen yapmaktadır. Özellikle batılı toplumlar. programı öğrencinin verebileceği yanıtları içerecek biçimde düzenleyebilmektir. Eğitimde tek başlarına kullanılmaları söz konusu değildir. Anacak bu eleştirilerin kaynağı program yapımcılarının eğitime bağlarının zayıflılığı veya tersine eğitimcilerin iyi programcılar olmayışıdır. Bu yöntemle hazırlanan programların soru yanıt olarak sürüp gittiği bu nedenle sıkıcı olduğu ve öğrencinin dikkatinin kolayca dağıtılabildiği gibi eleştiriler vardır. Bilgisayar kültürünün okullarda yaygınlaştırılmasıyla da. orta. ardından konuya ilişkin sorular sorulması biçiminde düzenlenmekte. Bu tip programların. ancak sorular sınırlı cevap olasılığını içerecek şekilde saptanmaktadır. Bu tip programlar genellikle belli bir konunun öğrenciye aktarılması. öğrenci yanlış yanıt verdiğinde veya aynı tip yanlışları tekrarladığında. Matematik. Büro dünyasının alışılmış iş yapma yöntemlerini. bilgisayar konuya ilişkin bilgi vermeye daha başka sorular sormaya devam etmektedir. okuma. Bu tip programlarda en önemli nokta.1. konuya ilişkin kısa açıklamalar tekrarlanarak verilebiliyor. veri saklama ve veri akımı yöntemlerini belirledi. en yaygın olarak kullanılan programlar belli bir konunun gözden geçirilmesinde ve alıştırma yapılmasında dayananlardır. Bu yöntemle hazırlanan programlardan öğrenciler kendi bilgi düzeyleri değerlendirerek programın işleyiş düzenini kendileri seçebilmektedir. 4. Ama öğretmen. Bu tip programların özellikle belli bir konuya giriş veya konunun gözden geçirilmesi amacıyla kullanımları daha yararlı olacaktır.1. Ardından bilgisayar teknolojisinin harikalar yaratan ürünü "mikrobilgisayar" piyasaya çıktı ve insanların 97 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Bilgisayar destekli eğitimde. heceleme veya öteki temel beceri konularında öğrencilerin bilgilerinin yeniden gözden geçirmelerine ve çok ve çok sayıda alıştırma yapmalarına olanak veren programlar en çok kullanılan türlerdir. Müzik. Bilgisayar destekli eğitimde kullanılan programlar belli bir konunun. örgütleme biçimlerini bir anda rafa kaldırdı. Örneğin bir çarpma programında “kolay. insan değil de bilgisayar olduğu için durum çok farklı olmakta elbette. çeşitli sinyaller. Unutulmaması gereken şey. bir öğretmen tarafından öğrenciye teke tek ilişki içinde öğretilmesi biçiminde hazırlanabilmekte. Bu nedenlerle de. doğru yanıt vermeyi özenleştirici yan unsurlarla bu tip programlar daha çekici hale getiriliyor. Bilgisayar üretiminin çehresini baştan başa değiştirdi.

niteliği ise henüz tartışma konusu. Eğitimin bu gelişmenin dışında kalması düşünülemezdi. bilgisayar başında. Yorgunluktan bitkin düşünceye dek. bilgisayar oyunları karşısında çekiciliğini yitirecek ve çocuklarda olumsuz bir tutum oluşturacaktır. gerekli yazılımları ya da bilgisayar programlarını bulma ve geliştirme güçlükleridir. şiddete hayran çocukların yetişmesine neden olacaktır. temel aldığı yazılı kültür yıpranacak ve zamanla yok olacaktır. böylece sağlanan program her sınıfa ya da her eğitim programına uygun olmayabilir. kumarbazın zarları yakalamasına benzer ihtiras ve coşkuda. Uyku oda yalnızca birkaç saatliğine ve bilgisayara en yakın köşeye bitkin düşmektir. Bazılarına göre. Yaygınlaşan bilgisayar kullanımı yoluyla. Bilgisayarın eğitim üzerinde olumsuz etkileri olacağını savunanlar şöyle başlıyorlar:Yaygın biçimde bilgisayar kullanımı hesap yapma yeteneğini köreltecektir. bilgisayara daha çok zaman ayırma olgusu kitap ve kültüre dayalı zamanı azaltacaktır. ayakta. Şiddete yönelik bilgisayar oyunlarının.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan günlük yaşamını etkilemeye başladı. Günümüzde. daha bir bencilleşme. Toplumda bilgisayar kullanımının yaygınlaşması. Bilgisayarın öğretim amacıyla kullanımında önemli sorunlardan biride. bu kopuşun. Bilgisayar."İçe kapanık. parmakları ateşleyecekmiş gibi gergin. eğilimine sürüklüyor.4 Bilgisayarların eğitim üzerindeki dolaylı/dolaysız etkilerinin yönü. Okullardaki eğitim. Bilgisayar masasına dayanmış ucunda uzanan kollar. ilişkilerden ve iletişimden kopmuş insanı. daha kolay elde edilebilir hale geldi. içe kapalı bilgisayar tutkulularını bir bilim adamı şöyle resimliyor. Onlarda en basit yiyecekler olan fastfoodlar. bilgisayar teknolojisinin eğitimi ve konuları belli bir derecede ve belli bir biçimde mutlak etkileyeceği tartışmasız bir gerçek olarak kabul ediliyor artık. bu yalnızlaşmanın. "kişisel bilgisayarlar" kavramları da gündelik konuşma dilimizde yerini aldı. saatlerce ekran karşısında. bilgisayarların eğitimde kullanımını doğrudan etkiliyor. Bilgisayar çağının yabancılaştırdığı. Bu son gelişme insanların eğlenme. Sonuçta ise okulların dayandığı. giderek daha çok kopma. Böylece bilgisayarlar ev eşyaları arasına girerek kendini hayatımıza kabul ettirdi. Yazılım üreten bir şirketten tam geliştirilmiş paket program biçiminde ders malzemesi satın alınabilse de. eğitimi dolaylı olarak etkilerken. içe çevrilmiş gözleriyle. Görüldüğü gibi günümüz bilgisayarları. Sonra yine bilgisayara. Çoğunlukla coca cola ve sandviçtir. ancak getirilirse farkında olunmadan yenilir. "Ev bilgisayarları". Yiyecek unutulmuştur. Bilgisayar çağında yalnızlığını ancak ekranla paylaşan. gelişmiş batı toplumunun zaten toplumdan. Şekil. toplum ilişkileriyle sorunlarına yabancılaşan yeni bir tür insan üretildiğinden korkulmakta. daha bir yalnızlaşma. karmakarışık görünüşleriyle yığınla zeki genç. bireyci bencilliğin bir aracı olarak görülmekte. Testler ve alıştırmalı öğretim 98 . boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarını da alt üst etti ve bilgisayarlar olumlu/olumsuz etkileri ile yaşamımıza hızla yerleşti. Tuşlar üzerindeki parmakları. çağdaş gençliğin uyuşturucu tutkusu gibi görüyor. Bilgisayara daha çok zaman ayırma olgusu kitap ve dergilere dayalı kültüre ayıracak zamanı azaltacaktır. Bilgisayarlar zamanla ucuzladı.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

için genel bir çerçeveyi içeren ve gerekli ayrıntıların sonradan okul ya da öğretmence eklenebileceği hazır çerçeve programlar edinmekte olanaklıdır. Bu sistemin sakıncası ise; her derste testlerin ve soruların hep aynı kalıbı incelemesi sonucu öğretimin gereğinden çok yinelemeli ve sıkıcı olmasıdır. Yazılım eğitim kurumlarında geliştirilebilir, yani okul ya da öğretmenler kendilerine özgü gereksinimlere tümüyle uyacak programlar üretebilirler. Ancak bu da pahalı ve zaman alıcıdır, ayrıca eldeki programlama becerisi yetersiz kalabilir. Gerçekte sözü edilen olumsuz etkiler bilgisayar da değil, onları kullanım biçimlerinden bilgisayara bakış açısının yanlışlığından kaynaklandığı unutulmamalıdır

3.2. Olumlu Etkiler
Günümüzde bir yandan bilgisayarlı toplumun tehlikeleri, insanı insandan uzaklaştıran olumsuzlukları, ilişkileri mekanikleştiren özü tartışılırken, bir yandan da bilgisayarlı eğitime geçme yarışının sürdürüldüğü gözden kaçmamalı. Bilgisayarın en yoğun, en yaygın kullanıldığı alanların başında da eğitim ve okullar yer alıyor. Kullanışlı mikrobilgisayarların gelişmesiyle ilkokullardan üniversitelere her aşamadaki okullarda, hatta okul öncesi programlarda, bilgisayarlı uygulamalar yaygınlaştı. Çünkü eğitimde kullanılan bilgisayarın, bir takım yenilikler ve kolaylıklar getireceğinin farkına varıldı. Böylece 1960'larda bilgisayarlar eğitimde ilk defa kullanılmaya başlandı. Öğretim bilgisayarları temel olarak iki biçimde kullanılabilir. Bilgisayar ya öğrenciye doğrudan doğruya veri sağlar, ya da öğrencinin kavramasını denetleyen bir öğretmen rolü üstlenir. Bilgisayar öğretmen rolüne programlanmışsa, öğrenciye bir soru yöneltir, öğrenci sorunun yanıtını bilgisayara geçirir ve hemen yanıtın karşılığını alır. Yanıt doğru ise, öğrenci daha çetin problemlere yöneltilir. Yanıt yanlış ise, çeşitli bilgisayar mesajları işlemdeki yanlışı belirtir ve öğrenci bu alanda ustalık kazanıncaya dek program daha karmaşık soruları atlar. Böylece öğrencinin başkalarının etki ve sıkıntısından kurtularak konuyu kavraması sağlanır. Faydalarının bir diğer yönü ise; öğrencinin teke tek etkileşim sağladıkları gibi, verilen yanıtların hemen karşılık getirebilmeleridir. Bununla öğrencilerin kendi kavrama hızlarıyla ilerlemeleri sağlanır. Özellikle bol alıştırma gerektiren konularda öğretmenlerin derslik çalışmalarında harcadıkları zamanı azaltarak öğrencilere daha çok bireysel zaman ayırmalarına imkan verirler. Bilgisayar programı, öğrencilerin öğrenme sürecindeki sorunu saptamak amacıyla kullanılacak kapasitededirler. Sorun bir defa belirlendikten sonrada çalışma sorunla alana kaydırılır. Ayrıca bilgisayarın sağladığı yakınlık ve bireysel ilgiden ötürü kimi öğrenciler, herkesin içinde yanlış yanlış yanıt vermenin ya da bir konuyu sınıf arkadaşlarından geç kavramanın sıkıntısından kurtulmuş olurlar. Bilgisayarın eğitimdeki yerinden bahsederken, gözardı edilmemesi gereken bir konuda insan etkileşimleridir. Bunun yok edilmemesi gerekiyor. Bilgisayarın uluslar arası ağlarla biribiri ile bağlantılı olması, insanlarla etkileşimi arttırmaya katkıda bulunabilirler. Buna örnek olabilecek uygulamalardan biri Teksas'taki bir okulda öğrenciler üzerinde yapılmış. Bu öğrenciler Almanya Emden'deki bir lisenin öğrencilerine Nazi döneminin nasıl olduğunu sormuşlar. Almanya'daki öğrenciler büyük babalarıyla konuşarak onların Nazi dönemine ilişkin anılarını bilgisayar yardımıyla iletmişler. Bu öğrenme deneyimi Teksas'taki
99

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

öğrencilerin Nazi döneminden kitaptan okumaya kıyasla daha çok etkilenmelerini sağlamış. Bu örneğin benzerleri başka konularda da uygulamaya konulabilir. Fransızca veya İngilizce gibi yabancı dil derslerinde bu dilleri konuşan insanlarla iletişime geçilebilme yoluna gidilebilir. Sanat derslerinde grafik, desen ve yeni görüntüler yaratmada kullanabilme olanaklarından yararlanabilir. Uluslar arası ağlar, Öğrencilere etkileşim olanağı sağlama yanında, öğretmenlere de çok sayıda kaynak elde etme olanağı sunuyor. Eğitimciler, bilgisayarın öğrencinin etkinliğini arttırdığını ve etkileşime açık olması nedeniyle geliştirici olduğunu belirtiyorlar. Yani öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koymalarına fırsat doğuyor. Elbette ki öğrenciler yalnızca verilenleri alan bireyler değil, aynı zamanda bilginin yaratıcıları olduğu unutulmamalıdır. Bir hesaba göre insan beyninin 10-10 birim bilgi depolamaya ve işlemeye müsait olduğu, fakat genelde bunun ancak %20'sinin kullanıldığı söyleniyor. O halde halen uygulanmakta olan klasik eğitim sistemleri ile insanı bilgi ile yüklemek için sarf edilen 20-30 yılın kısaltılması için bilgisayarlardan yararlanılabilir. Bu suretle insanın daha uzun süre üretici olabilmesi mümkün olabilir. Kim bilir bu yolla düşünsel kabiliyetin daha büyük bir kısmından yararlanma yolu açılabilir. Bunları yaparken her şeyi bilgisayardan bekleyerek beyin jimnastiğinin azalması tehlikesi hatırdan çıkarılmamalıdır.

4.1.4. Bilişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanılması 4.1. Teknoloji Nedir?
Yaşamın çeşitli alanlardaki üretim süreçlerinin, girdi ve çıktı evreleri arasında kullanılan tekniklerin, gereçlerin, makinelerin ve yöntemlerin amaca en uygun en ekonomik biçimde değerlendirilmesi. Teknik bilim, mühendislik bilimleri yada üretim süreçlerinin bilimi olarak da adlandırılmaktadır. Dar anlamda ise çeşitli tekniklerin inceleyen ve yeni teknikler araştıran bilimdir. Bir sanat yada bir bilimde kullanılan yöntemler bütününe teknik denir; tekniklerin tümü ise teknoloji diye adlandırılır. Teknoloji terimi ayrıca bir sanayi dalında, belirli ürünlerin yapımı için gerekli araçların, işleme yöntemlerini incelemesini belirtir. Sanayinin çeşitli dallarında kullanılan takımların, işleme usullerini ve metotlarını incelenmesi. Bilimlere, sanatlara ve mesleklere has teknik terimlerin tümü.

4.2. Bilgi Teknolojileri Nedir?
Bilgi teknolojisini bilginin yaratılması, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması, korunması ve bunlara yardımcı olan araçlar olarak tanımlayabiliriz. Bunlar her alan için geçerlidir. Burada araç gereç değil insanın önemi ve bu teknolojiyi oluşturmak için belirlenen hedefler vurgulanmaktadır. Karmaşık ve yarışmacı bir dünyanın üyesi olan insan yaşamda kalmak ve varlığını sürdürebilmek için önemli nitelik ve nicelikte bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma kısacası bilgiye sahip olma gereksinimi içerisindedir. İnsanın bu gereksinmesini gidermede en önemli sorun, bilginin nasıl elde edileceği, nasıl dağıtılacağı ve nasıl saklanacağıdır. Buda bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesinin en önemli nedenini oluşturmaktadır. Günümüzde gereksinmemiz olan bilgi üretmek, toplamak, depolamak ve dağıtmak için bir çok teknoloji geliştirilmiştir. bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz:
100

Eğitimde Bilgi Teknolojileri • • •

Mehmet Karahan

Bilginin elde edilmesinde, dağıtılmasında video kamera, kaset çalar, televizyon, uydu sistemleri Bilginin depolanmasında optik diskler, elektronik arşivlerle veri tabanı programları Bilginin işlenmesinde bilgisayarlar

Teknolojilerde hızlı gelişmeler sonucu ortaya çıkan en önemli ürün kuşkusuz bilgisayarlardır. Ancak bize bilgiyi ulaştıran, bilgiyi iyi kullanmamıza yardım eden tüm öteki araçlara, teknolojilerde bilgi teknolojilerinin kapsamına girer. İnsanlar arasında haberleşmeyi sağlamaya yönelik olan iletişim teknolojileri günümüzde oldukça çeşitlidir. Bunlara matbaanın bulunuşundan başlayarak düzenli posta sistemlerinden, telefon ve telgrafa, televizyon, radyo, sinema gibi araçlara dek birçok örnek verebiliriz. Kimi iletişim araçları yalnız yazılı sembollere olanak verirken , kimileri ses ile birlikte görüntünün iletilmesine olanak vermektedir. Yazılı sembollerin iletilmesinde kullanılan iletişim teknolojileri matbaayla gelişmeye başlamış zaman içerisinde posta hizmetlerine yönelik telgraf gibi araçlar üretilmiştir. Sesin iletimi için gramofon, telefon, telsiz, radyo gibi araçlar üretilmiştir. Görüntü ve sesin birlikte iletmede de televizyon, video gibi araçlar ön plana çıkmıştır. İletişim araçlarının gelişimini kronolojik olarak incelediğimizde, yeni teknolojilerin daha çok sayıda duyu organına seslenmediklerine ve daha etkili olduklarını görüyoruz. İletişim teknolojisini bilgisayar teknolojilerinin katılmasıyla önemli niteliksel sıçramalar olmuştur., bilgi teknolojilerinin kullanımı da hızlanmıştır. İletişim teknolojisiyle bu gelişmeler bireyleri edilgen bir alıcı olmaktan çıkarmış ortama katmıştır. Bu özellikte de eğitim süreci açısından çok büyük öneme sahiptir.

4.3.Bilgi Teknolojileri ve Eğitim
İnsanoğlu varoluşundan bu yana bilgi üretmekte ve dağıtmaktadır. Geçmişte bilginin dağıtılmasında güvercinden, dumandan, mors alfabesine dek bir çok araç kullanılmıştır. Gerçekte bunların tümü bilgi teknolojisi örnekleridir. Günümüzde ise bunların yerini bilgisayarlar, uydu antenleri, çağrı cihazları, cep telefonları gibi araçlar almıştır. Ancak unutmamak gerekir ki artık yalnızca bilgisayarlara değil, iletişim ağları, çoklu ortamlar, elektronik haberleşmeye dayalıdır. Eski teknoloji ile yeni teknoloji arasında temel fark bilginin dağıtımındaki hızdır. Yeni teknolojilerin sağladığı yüksek hız bilgi miktarının artmasına da yol açmıştır. Bütün bu değişimler mikro elektronik teknolojinin büyümesinin sonucudur. Başka bir deyişle, bilginin elde edilmesinde ve kullanımında mekanik araçlardan elektronik araçlara geçiş yapılmıştır. Eğitim yaşamımızın her alanında, sanayide, orduda, ticarette, tıpta, psikolojide ve öteki bilim dalların tümünde yer almaktadır. Eğitim, hem beceri kazandıran hem de bilgi aktarılan bir süreçtir ve bu süreçte bilginin dağıtımı temel olmaktadır. Genelde bilgi teknolojileri, özellikle de bilgisayarlar, öğretme ve öğrenme sürecinde yardımcı araç olarak işlev görmektedir. Eğitim kurumları, toplumsal değişme ve gelişmeleri hem başlatan hem de yönlendiren kurumlardır. Bu özellikleriyle eğitim kurumları, teknolojik gelişmeleri de izlemek, bu teknolojileri de kullanmak ve bunların nasıl kullanıldığını öğrenmekle
101

Türk eğitim sisteminde yeni bilgi teknolojileri ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalara. Eğitim temel becerileri kazandırmalı ve geliştirmelidir. nasıl ve hangi yoğunlukta öğretilmesi tartışma ve araştırma konusu olmuştur. Bu ilkeleri şöyle özetleyebiliriz. bu ülkede yeni bilgi teknolojilerinin ilköğretimde öğretilmesi ve kullanılması konusunda büyük bir titizlik gösterilmektedir. İlköğretim bunlar içerisinde özel bir yere sahiptir. Avusturya eğitim sisteminde teknolojik gelişmelerin izlenmesine ve bunların öğretimde kullanılmasına önem verilmektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yükümlüdür. • • Öğretme-öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerinin etkilerinin büyük ölçüde öğretmene bağlı olduğu kabul edilmektedir. Böyle bir eğitim çocukları temel bilgisayar teknolojilerinde uzmanlaştırmak yerine onların bu teknolojilerin tüm bilimler için gerekli olduğunu anlamalarını sağlamalıdır.4. öğrencileri bilgi çağına uygun. İngiltere’deki uygulamalara ana çizgisiyle bakalım. teknik ve araçları kullanmışlardır. Öğrenciler bu kılavuzlar yardımıyla bilgisayar kullanarak yazılı bilgilere. • Genel eğitim içinde yeni bilgi teknolojileri de yer almalıdır. Bunun için Almanya. grafiklere ve görüntülere serbestçe ulaşabilmiştirler. Ayrıca eğitim yaratıcı ve yenilikçi düşünmeyi de öğretmelidir. Bu amaçla bütün okullarda uyulması için bazı ilkeler belirlenmiştir. özel yaşamında ve meslek yaşamında kendini geliştirmek zorundadır. Danimarka. Bir çok Avrupa ülkesinde yeni bilgi teknolojilerinin hangi amaçlarla. 4. Uygulama sonunda bilgisayarın belirli bir süre öğretimde kullanılmasının yararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenler de kılavuzlar yardımıyla derslerle yazılımlar arasında ilişki kurmada önerilen yöntem. temel kültürel becerilerin kazandırıldığı kurumlar olarak kabul edilmektedir. Gelecekte her öğrenci yeni bilgi teknolojilerinden yararlanarak eğitim almalıdır. eğitimcilere ve özellikle öğretmenlere ışık tutması amacıyla Avrupa ülkelerinde ilköğretim kurumlarına yönelik olarak neler yapıldığını incelemekte yarar vardır. Yeni bilgi teknolojilerinin iyi bir öğretmenin yerini tutamayacağı bilinmemektedir. bilgi toplumunun özelliklerini göz önünde tutarak geliştirmelidir. Almanya’da ilköğretim okulları. Bu nedenle de. Bu tartışma ve araştırma sonuçlarına dayanarak ilköğretim kurumlarının programlarında yeni teknolojilerinin öğretimine önem verilmiştir. Modern insan değişime ayak uydurmak. Öğretmenler öteki destek gereçlerini kullandıkları gibi bilgisayarı da öğretimde kullanabilmelidir. Bilgisayarların evrensel bir araç olacağına inanılmalıdır. Bunun için hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin kullanmaları için hazırlanmış kılavuzlar kullanılmıştır. Daha açık bir deyişle eğitim kurumlarının toplumun gereksinmeleri doğrultusunda. Daha çok bu teknolojiler okulda 102 . Belçika. Avrupa Ülkelerinde Bilgi Teknolojilerinin Eğitimde Kullanılması Günümüzde birçok Avrupa ülkesinde bütün eğitim basamaklarında yeni bilgi teknolojilerinin öğretilmesine ve kullanılmasına yer verilmektedir.

Aynı zamanda yine bu dersle. İngiltere’de eğitimin temel işlevi. Diğer taraftan eğitimimiz içerik olarak da ele alınarak ezberden uzak. etkilerini ve sonuçlarını değerlendirmede alt yapı kazanmaktadır. Çocukların ve gençlerin gelecekte mutlu bireyler olarak yaşamalarında da eğitimde bilgi teknolojilerini kullanmanın son derece önemli olduğuna inanılmaktadır. Bilgi teknolojisi kullanımı ile ilgili etik konuların ve kimi sosyal değişimlerin ele alınıp tartışılması. Bilgi teknolojisi dersinde şu etkinliklere yer verilmektedir: • • • • • • • Uygun olan her yerde çocuklara bilgi teknolojisi ile ilgili düşünce ve bilgilerin aktarılması. değiştirilmesi ve Veri tabanı sistemlerini de içeren değişik kaynaklardan bilgiler sunulması ve bu bilgilerin eleştirel olarak değerlendirilmesi. araştıran bir neslin yaratıcısı olarak düşünülmelidir. yüy yüze eğitimde dahil en uygun 103 . ulaşılması. Çizim .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan öğretmene ve öğrencilere yardımcı araçlar olarak görülmekte ve değişik amaçlarla kullanılmaktadır. tasarım gibi estetik etkinliklerde bilgi teknolojisi sistemlerine uygun biçimde kullanılması. Başta bilişim teknolojileri olmak üzere tüm teknolojik gelişmelerden yararlanarak eğitim yeniden organize edilmelidir. Teknoloji destekli eğitim. uygun olan öteki kaynakların kullanılarak çevresel değişkenlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Bilgilerin elde yorumlanması. sorgulayan. Bilgi teknolojisinin yanında. Tamamen tahtaya ve ders kitabına dayalı eğitimde öğretmenlerin yeterince etkili olmadıklarına inanılmaktadır. çocukların bilgisayar kullanarak sorun çözmeyi denemesine ve sorun çözmeyi görmesini sağlamaktadır. Belçika’da ilköğretimde çocuklara kazandırılmak istenen bilgi ve becerilerin düzeyinin sürekli olarak arttırılması amaçlanmaktadır. Gerçek yada imgesel bir durumun bilgisayarla sunumunun açıklanması. edilmesi.Teknoloji Destekli Eğitim Eğitimde yapı değişikliği sağlanarak problemimizin sadece bina ve araç olmadığı bilinci tüm ulusumuzca kabul edilerek çağdaş eğitim için bilinçli bir kamuoyu yaratılmalıdır. 4. kaydedilmesi.5. çocuklara ve gençlere ilgileri doğrultusunda yetiştirme ve mutlu bir yaşam geçirme olanağı sağlamaktadır. O nedenle eğitim uzmanlarına öğretmenleri yeni bilgi teknolojilerinin nitelikleri ve seçimi konularında bilgilendirme görevi verilmiştir. Bu bağlamda eğitimi daha etkili kılmada yani bilgi teknolojilerinden yaralanmanın birincil önem taşıdığı kabul edilmektedir. çağdaş eğitim ve iletişim teknolojilerinden olabildiğince yararlanan. bilgisayar kullanmanın olanaklarını. yerel iletişim ağı destekli eğitim ve video eğitimi) potansiyel öğrenci kitlesinin ilgi ve yeteneklerine en uygun bilginin. (CD-ROM’ a dayalı eğitim. Danimarka’da bilgi teknolojisi dersi. kişisel bilgisayar destekli eğitim.

sezgilerinden. Diğer bir deyişle öğrenci pasif bir alıcı durumundan öğrenme süresince aktif olarak katıldığından öğrenmenin daha iyi olacağı eğitimcilerce de kabul edilen bir gerçektir. Konuşma yöntemi materyallere oranla soyut iletişim için daha etkili. tasarımcı. sadece eğitimci tarafından üretilmesi. Bu nedenle de. Birçok durumda tasarımcı kendi kişisel deneyiminden. Ders Materyali Hazırlamada Bilgisayar Kullanımı 5. Örneğin üniversitelerde yoğunlaşmaktadır: yeni bilgi ortamının oluşturulması 3 aşamada 1. Diğer yandan.1. Ancak birçok programda kullanıcı sorunlarla karşılaşmaktadır. Zaman paylaşımlı sistemler yerine mikrobilgisayar ağlarını içeren veri paylaşımlı bilgisayar ağlarını gerçekleştirilmesi 2. Gerçekte kullanımı karmaşık veya zor olan bir program öğrenme sürecini olumsuz yönde etkileyebilir. Ara yüzeylerin somut ve görünebilir olması. psikolog veya eğitimcinin bir araya gelerek birlikte ürettikleri yazılımlar mevcut değildir.5. Öğretimde Destek Amaçlı Geliştirilen Yazılımların Önemi ve Materyal Hazırlanışında Dikkat Edilecek Konular Öğretimde destek amacıyla geliştirilen yazılım ürünlerinin genelde bu alanda uzman olmayan kişilerce üretilmesi veya sadece programcı. 3.1999). Birçok araştırmaya göre. Dolayısıyla bu alandaki araştırmalar daha az stresli ara yüzeyler yaratmaya yöneliktir. öğrencinin bir kerede işleyebileceği bilgi miktarının sınırlı olmasıdır.1. video görüntüleri bazı öğrenme durumları için oldukça etkili olabilmektedir. ortaya konulan ürünün niteliğinde olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Örneğin. işitsel sistemlerde. görsel olanlara oranla not almak daha kolaydır. mevcut teknoloji ve ortamdan yararlanmaktadır. esnek bir yapı içermesi. özellikle soyut düşünce ve kavramları anlamada daha iyi sonuç sağlamaktır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yöntem ve tekniklerle en kısa süre içinde en etkili öğrenme olanaklarıyla verildiği bir eğitim sistemidir. iyi bir bilgilendirme ve kontrol sağlaması tasarımcının en çok dikkate alınması gereken etkenlerdendir(Altun-Zarak. sadece tasarımcı. üstün grafik yetenekli. Flagg(1990) ‘a göre kullanıcıya dost bir program. Dolayısıyla sunulacak olan materyalin özelliğine bağlı olarak farklı bir sistem veya farklı bir yapıda materyal kullanmak mümkündür. Gagne(1978)’ye göre resimler uzun süreli belleği harekete geçirmekte ve gerçekçi dramatik sunumlarla tutum değişikliğini etkileyebilmektedir. Henüz uzman programcı. Ekran tasarımını önemli ölçüde etkileyen etmenlerden biri. basitlik ve uyumluluk ilkelerine uygun olması. Elektronik ortamda sunulan bilgi kullanılan sistemin yapısına bağlıdır. öğrencinin programı nasıl kullanacağından ziyade içerik üzerinde yoğunlaşmasına olanak sağlar. Bilgisayarların öğretim için kullanılması eğitim ile tümleştirilmesidir. bilişsel öğrenmede 104 . etkili bir yönlendirme sağlaması. Üniversite bilgisayar ağına bağlanacak kullanımı kolay. geri bildirim sağlaması.. Kullanıcının ara yüzeyi birkaç dakika içinde kavrayıp çözebileceği varsayılmaktadır. 4. Reinhardt(1987)bilişsel öğrenmenin bilgisayar ekranından etkileşimli metin okumu yöntemiyle daha iyi gerçekleştiğini video görüntülerinin ise daha çok duyuşsal öğrenme alanında etkili olduğunu bulmuştur. yüksek performanslı mikrobilgisayarlar geliştirilmesi.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan bilgisayar ortamında sunulacak metin ve grafiklerin kelime ve sembollerle sunulması daha verimli iken. farklı yazı biçimleri. öğrenmeye teşvik edici. Menü veya giriş sayfası öğrenciye öğrenme amaçlarını başarmasını sağlayacak bilgi içermektedir. simetri ve planlama stilinin tutarlılığını gösterecek şekilde seçmeli. gibi psikolojik nitelikler dikkate alınmamaktadır. etkili ve yeterli şekilde sunması gerekir. video görüntüleri daha çok ses geri bildirimi veya öğrencide bir tutum değişikliği hedefleniyorsa tercih edilmelidir. video veya tümünün birlikte kullanımı konusu gündeme gelmiştir. öğrenme kapasitesini arttırabilmektedir. düz yazıyı hatırlama üzerine pozitif bir etkisi olduğunu belirtmişlerdir. bazı öğrenciler sırf hoş gözüksün diye projelerine ses. Araştırmalar ayrıca. Bilgisayar ortamın materyal hazırlama konusunda çeşitli deneyimler yaşayan Yıldız (1999) anlam bütünlüğü içinde anlatılması gerektiğini söylemiştir. grafik. Öğretmenlerinde bu yüzden öğrencileri değerlendirmede zorlandıkları görülmüş. güdüleme. Bunu gerçekleştirmek için de tasarımcı bilgiyi süreklilik. Amaç öğrencilerimizin daha iyi ve eşit bir eğitim alabilecekleri. Ülkemizde geliştirilen yazılım programlarında genellikle ders kitaplarından alınan bilgiler doğrudan bilgisayar ortamına yansıtılmakta öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi. resim gibi eklemeler yaparak öğretmenlerin gözünü boyamaya çalışmışlardır. 105 . okuma yazmadan fen bilgilerine. öğrenme stratejileri. zihinde tutma ve tekrar kullanıma açık şekilde düzenlenmesi ve mutlaka bilgiyi uyarıcı... çizgiler veya diğer grafiksel semboller kullanılarak başarı sağlanabilir. Örneğin. her ekrandaki ana başlıklarda uyumlu ve doğru olmalıdır. Bununla birlikte. bilgilerini paylaşabilecekleri demokratik bir ortam yaratmaktır. Tasarlanan programın özellikle içeriğinin öğrenmeyi kolaylaştırma. Sunulan materyaller anlamlı olmalıdır ayrıca özetleme bir daha gözden geçirme ve son testler uygulanarak sunulan bilginin kısa süreli bellekte kalması ve gerektiğinde erişilmesi sağlanabilir. geliştirmeli ve düzenlemelidir. Bu tür düzenlemelerde renkler. özümseme. Farklı medya ürünlerini birleştirip bir arada sunmak öğrencinin öğrenme kapasitesini arttırmada etkili olabilmektedir. dikkat çekme. Diğer bir görsel materyal kullanım tarzı ise farklı şekildeki görüntüleri birlikte kullanmaktır. Hareketsiz ekranlar ayrı birer sayfa olarak ve her sayfa bir mesaj veya bir düşünce içerecek şekilde düzenlenebilir. özellikle çocuklarda düz yazı alakalı resimlerin.sunulan bilgilerin birbiriyle ilişkili olmasına ve sunumun öğrencinin dikkatini çekebilmek amacıyla uyarıcı öğe kullanma yarışına girmemesine dikkat etmek gerekir. Farklı formlardaki bilgiler birlikte kullanıldığında . Anglin ve Stevens(1987) ileri yaştaki öğrenciler üzerinde yaptıkları araştırmada düzyazı+resim sunulan öğrencilerin son test başarı puanlarının sadece düz yazı sunumlara oranla çok daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Kısaca bilgisayarın eğitimde başarılı kullanımından. aynı konu ile ilgili görsel ve işitsel bilgi içeren materyalleri birlikte kullanmak. Resim(hareketli veya hareketsiz) ve metni birlikte içeren çalışmalardan bilgisayar kullanımı sayesinde yazı. Menüler hatırlamayı kolaylaştırmak amacı ile başlıklar içermeli. müzikten sanata kadar olabilecek katkılarına örnekler vermeye çalışılmalıdır.

detaylı ve güzel bir görüntü sağlanır. Projenin ikinci ayağında ise öğrencilerin yaptıkları bu sunu çalışmalarının internet üzerinde bir web sayfasında gösterimi sağlanarak bilginin maksimum paylaşımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. yine bu ağ sayesinde tarayıcı.3.2.3. 5.1. 5. ses kayıt cihazlarının ana makine üzerinde ortak kullanımı mümkün olmuştur. bilgi paylaşımı sağlanmış.1. Çalışmalarımız sırasında sınıfımızdaki 20 adet bilgisayarımız yerel ağ bağlantısı ile birbirlerine bağlanmış. öğrencilerinin daha fazla dikkatlerini toplayabileceklerini materyaller hazırlamak amacı ile bilgisayar ortamında yapılabilen ayrıca her yerde kolaylıkla bulabilecekleri bir sunu programı seçilmiştir. Ayrıca bu çalışmada. Son olarak çalışmalar bittiğinde öğrencilere meslek hayatlarında yararlanmaları için CD’ye kayıt edilerek kendilerine verilmektedir. Tüm bilgisayarlarımızda internet bağlantısı bulunduğundan gerekli bilgilerin çalışmalara da eklenmesi de mümkün olmuştur. Bu amaçla üniversitelerimizde verilen bilgisayar uygulamaları derslerinde öğretmen adayı öğrencilerimize ileride mesleki çalışmalarında en büyük yardımcı olabilecek. öğrencilerin dosya alışverişi. Ders Materyalleri Hazırlamada Bilgisayar Kullanımı ve Yazımı Geliştirme Uygulama Projesi Öğrenme kalitesini öğrenci başarısını arttırmak ve etkin bir öğrenme ortamının sağlanmasına yönelik olarak yazılım hazırlama çalışmaları için gerekli insan kaynaklarına ihtiyaç giderek artmaktadır. bilgisayar ortamına ses ve video görüntülerinin aktarımı. Ne kadar çok piksel varsa. datashow. Öğretmen yetiştirmekle görevli eğitim fakültelerimizin bu ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliklerde elemanlar yetiştirmesi asıl vazifeleri olması gerekir. öğrencilerine konularını anlatırken daha yararlı ve etkin bir şekilde anlatabilmelerini sağlayan materyaller hazırlayabilecekleri (çoklu ortamda). Ders Materyali Hazırlamada Gerekli Araç Gereçler 5. Çözünürlüğü anlamak Çözünürlük denildiğinde. Projektör alırken nelere dikkat edilmeli? Şekil: …….Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. tarayıcıdan (scanner) bilgilerinin aktarılması gibi yararlı becerilerinde kazandırılması amaçlandırmıştır. yazıcı. o kadar temiz. Piksellerin sayısı projektörün gösterebileceği satır ve 106 . dijital görüntüyü oluşturacak küçük noktacıklar olan piksellerin sayısı anlaşılmalıdır.1.3. video kayıtlarının aktarımı. öğretmen adaylarına sunu hazırlarken ders sırasında eğitim teknolojilerini yakından ilgilendiren tepegöz.

Eğer çok sık seyahat ediyorsanız. 5. Fakat ihtiyacınıza en iyi şekilde cevap verecek projektörü her zaman doğru seçemeyebilirsiniz. Eğer sadece bilgisayarda hazırladığınız slayt showları. VGA çözünürlükte 640 sütuna karşılık 480 satır mevcuttur ve toplamda 307200 piksel görüntüyü oluşturur.3Parlaklık Prezentasyonların (sunum) çoğunda dinleyiciler kolaylıkla not alabilsin ve konuşmacının yüzünü görebilsinler diye odanın ışıkları mümkün olduğu kadar açık tutulur. Örneğin SVGA 800*600 çözünürlük 800 piksel dikey kolon. SVGA bir projektör VGA çözünürlüğünde çalışan bir projektörden çok daha kaliteli bir görüntüyü projeksiyon perdesine aktarma özelliğine sahiptir. Projekte ettiğiniz görüntünün mümkün olan en iyi kalitede olmasını istersiniz.8 107 . mimari tasarımlar. bu projektörle birlikte kullanacağınız bilgisayarın çözünürlüğü ile doğrudan ilişkilidir.3. Böyle bir durumda projektörün parlaklığı önemli bir kriter olur.2. arasında büyük bir kalite ve detay farkı oluşmasına neden olur. 4 kg. CAD-CAM çizimleri. Diğer bir taraftan ise projektör ihtiyacınız.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan sütunu ifade eder. Bu da perdede oluşan görüntünün monitörünüzdeki görüntüyle. Eğer Şekil. 5. Şekil. civarında bir projektör sahibi olabilirsiniz. 600 piksel yatay satırdan oluştuğunu ifade eder ve toplamda 480000 piksel vardır. projektör seçiminde en büyük faktör ağırlık olacaktır.1. artistik grafik çalışmaları kritik grafik gösterimlerinde ihtiyacınız olan şey paranızın satın alacağı en iyi projektördür. medikal resimler. Bazı üretici firmalar 97 modelleri içerisinde gerçekten çok hafif ve mükemmel görüntü kalitesine sahip projektörler üretmişlerdir. Günümüzde pek çok netebook tipi bilgisayar SVGA ekranlara sahiptir. Sonuçta SVGA çözünürlük 172800 piksel gibi oldukça büyük bir görüntü farkı doğurur. kontrast ve renk gibi detaylar daha ön plana çıkar. Bu projektörler SVGA ya da XGA görüntüleri özel metotlarla VGA standardına düşürmek suretiyle gösterirler. projektörünüzün ekrana aktaracağı görüntüden bir miktar fedakarlık ederek çok hafif. parlaklık. Standart projektörler düşük maliyetli olabilmesi için VGA standardında üretilmişlerdir. Diğer bir taraftan işimiz mühendislik.1. Taşınabilirlik ve Ağırlık Eğer seyahat ediyorsanız.7 projektörünüz bir konferans ya da toplantı odasında tavana asılı olarak kullanılıyorsa ağırlık sizin için satın almada daha geri sıralara düşer ve görüntü kalitesi. clip artları ve fotoğrafları göstermek için çok yüksek güçte ve pahalı bir projektöre ihtiyacınız yoktur.3. Karşılaştırma yapabilmek için.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

Parlaklık ANSI Lümen (American National Standart Institute) birimiyle ifade edilir. Fakat akılda tutulması gereken önemli bir nokta vardır. Pek çok üretici firma ANS sorularını kendinize sorun veya görüntünün olması gerektiği gibi mi ekrana yansıdığı sorularını kendinize sorun ve bu sorunların cevabını kendiniz verin. Bu basit karşılaştırma doğru projektörü seçmenize yardımcı olacaktır. Kaç tane projektörün gerçekte tamamen doğru olarak renk adreslemesi yapmadığını, pembe tonlarını sarı ve portakal rengine yakın gösterdiğini gördüğünüzde şaşıracaksınız.

5.3.1.4. Contrast (Zıtlık,Kontrast)
Parlaklık ve çözünürlük tek başlarına,projektörlerde her şeyi ifade etmezler.Görüntünün gerçekçi ve askına uygun olabilmesi açısından projektörün görüntü kalitesinin belirleyici özelliklerinden biri olan kontrast ,en parlak ve en karanlık bölgeler arasındaki renk farklılıklarının oranıdır.İyi projektörler ekran üzerinde en az 100/1 oranında kontrasa sahiplerdir. Fakat kontrast bazen yanıltıcı olabilir.Odanın içine birazcık ışık girse,projeksiyon perdesi üzerinde kontrast oranı düşer.Projektör tercihi yaparken kontrast oranı en az 100/1 olan projektörü tercih etmelisiniz.Projektörünüzü kullanırken odanın ışıklarını mümkün olan en karanlık seviyede tutmanız,projeksiyon perdesi üzerine düşen görüntünün kalitesine birebir katkıda bulunur.

5.3.1.5. Renk
Projektör seçilirken,satıcılar projektörlerin renklerini abartarak anlatırlar.Renk canlı bir tanıtım seyrederken karar vermemizde önemli bir rol oynayacak ana faktörlerdendir.Projekte edilen görüntü ile bilgisayarınızın ekrandaki rengi karşılaştırarak fikir sahibi olmaya çalışın ve kendinize iki görüntünün benzer olup olmadığını sorun veya görüntünün olması gerektiği gibi mi ekrana yansıdığı sorularını kendinize sorun ve bu soruların cevabını kendiniz verin.Bu basit karşılaştırma doğru projektörü seçmenize yardımcı olacaktır. Kaç tane projektörün gerçekte tamamen renk adreslemesi yapmadığını,pembe tonlarını sarı ve portakal rengine yakın gösterdiğini gördüğünüzde şaşıracaksınız.

5.3.1.6. Görüntü Kalitesi
Görüntü kalitesi hakkında fikir sahibi olabilmek için ekran üzerindeki görüntüye bakarak kendinize bazı sorular sormanız gerekir. Görüntü olması gereken gibi dikdörtgen mi? Görüntünün merkezinde ve köşelerinde aynı anda metlik sağlanabiliyor mu? Görüntünün üzerindeki renklerde kayma ve/veya renkler arasındaki farklardan dolayı bantlaşma var mı? Görüntünün herhangi bir yerinde hotspot (ışık kaynağının en belirgin olarak görüntüyü etkilediği yer) var mı? Görüntünün köşelerinde piksellerden kaynaklanan boşluklar var mı? Görüntü net ve keskin mi? Veya görüntüde gölgelenme var mı?

108

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Şekil.10

Mehmet Karahan

Diğer bir yaklaşımla projektör siyah bir görüntü verirken ekranın tamamı siyah mı? Bunu diğer renkler için de deneyin. Görüntü kalitesini değerlendirirken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de, ne tip bir video, grafik ve renk sinyali gönderdiği veya projektör tarafından ekrana aktarıldığıdır. Tüm bunlar projektörünüzün görüntü kalitesini test ederken önemli rol oynarlar. Fakat tüm bunlar sizin projektörünüzün tek başına çalışmadığını göstermez. Onu en az birkaç kez değişik ortamlarda test etmenizde fayda vardır.

5.3.1.7. Projeksiyon Perdesinin Görüntü Boyu
Görüntü boyu denince, projeksiyon perdesi üzerindeki görüntünün köseden köseye en büyük ve en küçük ölçüsü anlaşılmalıdır.

5.3.1.8. Perde Arkasından Gösterebilme Özelliği
Projektörün sabit bir pozisyonda özel projeksiyon perdesinin gösterebilme özelliğine sahip olup olmadığı araştırılmalıdır. arkasından

5.3.1.9. Anında Bilgisayar ve Video Sinyallerini Kabul Etme Özelliği
Anında video ve bilgisayar sinyallerini kabul etme özelliği denince projektörünüzün kaç çeşit farklı giriş konvektörüne ve kaç değişik tipte sinyali anında kilitleme özelliğine sahip olduğunu anlamak gerekir. Örneğin projektörünüze aynı anda bir notebook bilgisayar, bir masa üstü bilgisayar ve iki tane video kaynağı bağlamak isterseniz, sizin de projektörünüzün yalnızca bir bilgisayar ve bir video kaynağı bağlamaya imkanı varsa ne yapardınız? Tek çareniz bilgisayarlardan ve videolardan ısı bitenin kablosunu çıkarıp yerine yenisini takmaktır.

5.3.1.10. Multi Sistem Olma Özelliği
Var olan video sinyal tipleri 4 tanedir. NTSC, SVIDEO (American), PAL ve SECAM (Avrupa) standardı olup tüm dünyaca bu standartların çeşitli versiyonları kullanılır. Sizin projektörünüzün tüm bu standartları gösterebiliyor olması gerekir.

5.3.1.11. Kablosuz Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda aleti basit ve kullanımı kolay mı? Kontroller ekran üzerindeyse mönü seçenekleri anlaşılır mı? Sunumlarınızı uzaktan kumanda üzerinden kontrol

109

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

edebiliyor musunuz? (bilgisayarınıza uzaktan kumanda ile müdahale edebiliyor musunuz?)

5.3.1.12. Tavana Asılma Özelliği
Bir toplantı salonu hazırlıyorsanız projektörünüzü tavana asmanız gerekebilir. Bu durumda seçtiğiniz projektörün görüntüyü baş aşağı gösterebilme özelliği olması gerekir. Pek çok projektör bu özelliğe sahiptir.

5.3.1.13. Üniversal Güç Kaynakları
Üniversal güç kaynağı denince projektörün değişik elektrik gerilimlerinde herhangi bir ara çeviriciye ihtiyaç duymadan otomatik olarak kendisini ayarlayabilmelidir. Örneğin, Amerika’da 110 volt ve Avrupa’da 220 volt gerilimle otomatik olarak çalışabilmelidir.

5.3.1.14. Fiyat
Son olarak fakat en son kriter olmamakla beraber projektörün fiyatı önemli bir faktördür. Projektörlerin fiyatları bir projektör için 1000$’dan 100.000$’a kadar değişmektedir. Projektörlerin çoğu 5000$’dan 40.000$’a kadar olan bir fiyat aralığı içinde satılmaktadır. Bizim önerdiğimiz özelliklerde ultra hafif, parlaklık ve kullanım kolaylığı üzerine odaklanmış bir projektör 6000$-9000$ arasında satılmaktadır. Fakat unutulmaması gereken bir şey var ki ne kadar para öderseniz o denli iyi projektöre sahip olursunuz. Ödediğiniz para direkt olarak elde edeceğiniz görüntünün kalitesine, projektörün ışık gücüne ve yüksek çözünürlüğüne (XGA) sahip sahip olmanızı sağlayacaktır. Bu arada seçim sonrasında; satış sonrası işletme maliyetleri, lamba değiştirme maliyeti, tamir ve bakım giderleri unutulmaması gereken önemli noktalardandır. Genelde en büyük işletme giderleri lamba değiştirmeye harcanan paradır. Ufak tip projektörlerde 40 saat çalışan 25$ değerinde halojen lambalar kullanılır. Yeni üretilen projektörlerde ise 3000 saat çalışan 500$ ile 700$ arasında değişen civa buharlı lambalar kullanılmaktadır. İşletme giderleri düşünüldüğünde halojen lambaları aslında hiç de ekonomik olmadığı görülmektedir. Ayrıca halojen lamba kullanılan projektörlerin görüntülerinin sarı tonlarda olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. DLP projektör lambaları da halojen lambalardan farklı değildir. DLP projektörlerde kullanılan pek çok metal buharlı lambanın en fazla 250- 400 saat arasında çalıştığı bilinmektedir. Ve aradan geçen zaman içerisinde parlaklık seviyesi gözle görülür bir şekilde 150 saat içerisinde düşer. Bir de projektörünüzün lambası kullanıcı tarafından değiştirilebilen tipte değilse servis merkezinde değiştirmeniz gerekecektir. Buda size ekstra bir maliyet getirecektir. Projektörler hakkında bilgi alabileceğimiz adresler: www.symbol.com.tr/haberler/lcd vp.htm www.mkn. itu.edu. tr/ht/salonlar.html www. mkn. İtu. edu. tr/t-tsalon. Htm. Tepegözler hakkında bilgi alabileceğimiz adresler: web. ttnet. net. tr/ users/MBAKAN/transparan. htm

110

Türkiye Bileşim Derneği Dergisi (1983).1994 15.1995. İstanbul:Özel Kültür Okulları Eğitim – Araştırma – Geliştirme Merkezi. Eğitimde Arayışlar 1. 1988 4. M. Ö. s. Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Bilgisayar (Dergi) Sayı 155. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü...html) . Cevat. Eğitim Teknolojisi Ders Notları. Doç.att. 11. Aylin GÖRGÜN BARAN (1998) “Bilgisayar Kullanımının Türkiye Eğitim Kurumu Üzerindeki Etkileri” Bilişim Dergisi Ankara. Erden. (Türkiye’de Eğitim Teknolojisinin Görünümü).Kaptan.ss. (Yayınlanmamış Doktora Tezi).Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Kaynaklar 1.(1999). Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri Metinleri. Genişletilmiş Altıncı Baskı. “Eğitim Aracı Olarak Bilgisayar İlişkin Öğretmen Görüş ve Tutumları”. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir 16. 5. Hızal. “Yazılımın Tasarım Standartlarının Bilgisayar Ortamında Öğrenmeye Etkisi”. Emin.1. Mehmet.” Bilgisayar Kursundan Geçen Öğretmenlerin Bir Eğitim Aracı Olarak Bilgisayara İlişkin Tutumları”. Melda (1999).”Eğitimde Nitelik Geliştirmede Bilgisayar Destekli Eğitim ve Ders Yazılımlarının Rolü”. Fırat Üniversitesi Dergisi . "Eğitimde Teknolojik Gelişmeler" Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Mellisa-Andris (www. Dr. Evans. 159-178. 3. Yıldız. Hafize. Camuse.iste. Reston Publishing Company. Tunç BALMAN "Öğretim Ortamında Etkileşimli Uç Kullanımı". Akkoyunlu BUKET (1998).org/Publications/JRCE/jrce28. Gory Ruth A. 7782 12. Kamuran Eğitim teknolojisi ve Öğretim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. Keser.30-33 13. Akkoyunlu. 111 . Nurettin. 178-183 9. F.”İnternet’ in Öğretim Sürecinde Kullanımı”. “Eğitimde Bilgisayar Kullanımı” URL Adresi: http://home. B. B. M.(1999). İstanbul 17. 13-14 Nisan 1991. 10. Şimşek. 1991.html 14. ss. 7. No: 1021. C:5(1). 8. Gürol. ODTÜ Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Bildiriler Kitabı. 2. Eğitim Teknolojisine Giriş . Alişan. ınc. 6. Çilenti. Ankara: 1994.net/~myildiz/Presentation2. 1991. Virgina. Alkan.. Nurettin Şimşek ve Deniz Deryakulu. Ankara. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. Aksoy. 1984. Bitter G. s. Akkoyunlu. Ankara: Önder Matbaacılık. 1989. 1995. No:11. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1995. Demirel. Akkoyunlu Buket.1989. Using a Microcomputer in the Classroom.

203-210 22.s. 1999. Cherly Weiner. "Bilişim Teknolojileri ve Eğitim". Eğitimde Bilgi Teknolojileri SempozyumuBildiri Özetleri. Hunter.(1999) Bilgisayar Eğitimine Giriş. Yıldız Melda (1999). Arkadaş Yayınevi. Altun. Thomas F. Eskişehir.Önümüzdeki Yol. Beverly. Lerning and Teaching with Computers. Addison-Wesley Publishing Company. John Self. Ankara. "Avrupa Ülkerinde Yeni Bilgi Teknolojilerinin İlköretimde Kullanılması".s. O'Shea. Ankara. Nancy Roberts. Bayram.s. 1982.att. 1983 21.net/myildiz/Presentation2.net/myildiz/Presentation2. Kazandır Bekir (1999). Kademe Okullarında Okumakta olan Hayat Bilgisi Dersini Destekleyici Bir EğitimYazılımı Tasarımı ve Geliştirilmesi". No: 1021. Peter Kelman.141-153 23. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Bill (1999).html_ 29. Akpınar. Practical Gude to Computers in Education. Inc. Eralp-Zavrak. Ankara s. KARAHAN Mehmet. Yavuz.43 26. Peter. Eğitimde Bilgisayar Kullanımı: Bir EğitimcininTecrübeleri URL adresi: _ HYPERLINK http://home. Gates.html __http://home. "Öğretim Teknolojisinde Görsel Materyal Kullanım Örnekleri" Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Özetleri. Çağdaş Eğitimde Yeni Tennolojiler. Malatya 112 .s. S. Aşkın (1999) "İlköğretim 1. Prenticehall Inc. Kaya. My students Us Computers reston Publishing Company Inc. Murat (1999). Bursa. Snyder.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 18.13 28. Coburn. Servet (1999). Virgina 1983 20. Watt. Thim. s.Bursa. "Kimya üğretiminde Bir İzlence tasarımı Çalışması ve Değerlendirmesi. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Bildirileri. Bursa.36 24. Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Özetleri.F. Daniel H.145 25. 19.att. Asan. "Bilgisayar Destekli Öğretim ve Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri" Eğitimde Bilgi Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Bildirileri.29 27. Zeki (1998).

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5.BÖLÜM INTERNET KULLANIM ALANLARI 1-E-MAİL 2-WEB 3-CHAT 4-FTP 5-E-TİCARET VE BANKACILIK 6-DEĞİŞİK İNTERNET UYGULAMALRI 113 .

Genel olarak üç parçadan oluşur.1. Kaynaklara Erişimde kullanılan mekanizmanı. İnternet sunucu kaynağının nerede olduğunu bulan ve nasıl belirleneceğini tespit eden bir şemadır.1. URL.5 URL(Universal Resource Identifier) Kaynaklar Web’de kullanılabilirdir. internet üzerinde dağıtılıp hizmete sunulmasını sağlamak için düşünüldü. 1.1 World Wide Web (www) İnternetteki birçok bilgi www formatındaki bilgilerden oluşur.1. 5.. organizasyon vb. ses. 5.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5.2 URL (Unıform Resource Locators) URL üniform kaynak konumlandırıcı anlamındadır.1. Diğer internet araçları. 5. 5. FTP.1.1. görüntü vb. Bu formattaki sayfalarsa resim. Bu sayfalara çok yönlü metin bağlantıları ve kullanıcıları etkileşimleri eklenebilir. Bir evrensel kaynak konumlandırıcı (URI) vasıtasıyla şifrelenebilir.istanbul. Örneğin.1. sayfaları web formatındadır.3 Http(Heypertext Transfer Protokol) Çok yönlü metin transfer iletişim kuralları ve http istemci/sunucu etkileşimlerini sağlar. kişi.4 Html(Hypertext Markup Language) WWW’ deki çok yönlü metin dökümanlarının yazıldığı.1.exe 5. 2. diğer programlama dilerinde olduğu gibi mantıksal ünitelerden oluşur.1. HTML ile dokümanlar oluştururken. Örnek ftp://ftp. Kaynağın yolu ile birlikte adı.1. 114 .edu. isimlendirilmiş şeması.1. birçok materyal bulunabilir. Çok yönlü metin dokümanlarının hızlı bir şekilde tasarlanıp.WAIS veya Gopher gibi http de bir istemci sunucu iletişimi kurallarıdır.WEB 5. metin sayfalarına belirli taglar yerleştirerek HTML dokümanlarını hazırlayan bir işaretleme dilidir.1. Gopher. bir dosyanın hangi makinede nasıl bulunacağını gösterir.> karakterleri ile sınırlanan birimler içerisinde yazılmalarıdır.1 İnternet İle İlgili Terimler 5. FTP veya WAIS sunucularını bulmak için kullanılır. Yeni bir internet iletişim kuralıdır. WWW’de adreslenmiş internet kaynaklarına erişimimizi sağlar.2 Html’ye Giriş HTML.1. HTML dokümanlarının diğer dokümanlardan farkı. Tim Bernes-Lee tarafından CERN’de geliştirildi ve Mosaic tarayıcısı tarafından popüler hale getirildi. HTML komutlardan oluşur. HTML bir metin dokümanının mantıksal organizasyonunu belirlemek için tasarlandı. Kaynakları sunan makinanın adı 3. şirket.tr/pub/internet/winzip. Bu komutlara özel olarak tag denir.. İnternette sayfası olan hemen hemen bütün kuruluş. <.

</Head> 5.2. Head elemanı içerisinde bulunması zorunlu tek eleman Title elemanıdır.5 Hn Elemanı H1 ile H6 arasındadır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5...</P> 5.. H1 en büyük H6 ise en küçük fontlu başlıktır..1... HTML dokümanı içerisindeki tüm paragrafları listeler ve diğer elemanları içerir.1..2. Ayrıca bu eleman.. Her dokümanın bir title bloğu olmalıdır. Web sayfasını gösteren programa HTML dilinin versiyonunu belirtir.2. en dıştaki elemandır.. Bu eleman.9 Br Elemanı Paragrafın yeni bir satırdan başlanmasını sağlamak için kullanılan.</H1> 5.2 Head Elemanı Dokümanın içeriği hakkında bilgi verir. Kullanımı: <Head>.1 Html Elemanı HTML. Bu eleman sayfanın üst başlığını belirler. metin bir HTML dokümanı olduğunda işaret eder.2..8 Font Elemanı Yazılacak yazının büyüklüğünü... Normal Font büyüklüğü 3’tür.. Paragrafın başlangıcını işaretler.. Kullanımı: <P>..1......1. rengini ayarlamak için kullanılır..3 Title Elemanı Dokümanın başlığı belirlenir. Kullanımı: <Body>.2.. Kullanımı: <Hr>..1. Kullanımı: <Br> 5.2. Kullanımı: <H1>.1.2.2. Kullanımı: <Tr> 115 . 5.1. Kullanımı: <Font size=5>..</Hr> 5...6 P Elemanı Bir paragraf metninin başlangıcıdır.</Body> 5.7 Hr Elemanı İstenilen özelliklerde yatay çizgi çizmek için kullanılır.1.4 Body Elemanı Bu eleman..10 Tr Elemanı Bir satırın sonu ve diğer satırın başını belirlemek için kullanılır..</Title> 5... bu bilgi dokümanın bir parçası gibi Web tarayıcısından görünemez..2. Kullanımı: <Title>.</Font> 5. satır kesici elemandır...1.2.1...

.</I> 5.16 A Elemanı Sayfamıza hypertext linkleri eklemek için kullanılır.2.</Code> 5.2.11..14.... HTML dokümanı içerisinde belirtmek için kullanılır.1.. link eklenen satırlar parlaktır. Kullanımı: <Meta> 5.2. Code Elemanı Bir programlama dilinden alınmış satırları. Kullanımı: <Img src= “Dosya adı”> 5.. Dokümanı indekslemek ve kataloglamak amaçlı kullanım için olanak sağlar.12.. Bu satırlara çift tıklandığında linklere ulaşılabilir. Kullanımı: <U>.1.13. Bu kutudan open file (dosya aç) 116 . Head elemanları içerisinde tanımlanamayan meta-bilgiyi koymak için kullanılan bir elemandır... Kullanımı: <A href= “bağlanacak link adı”> çift tıklayınız(link bağlanacak satır) </A> Örnek Bir Web Sayfasının Html Kodu İle Yapılması { { { {   Bu kodları yazı editörümüzde yazdıktan sonra sayfamızı uzantısı html veya htm olarak kaydetmemiz gerekir.1. Meta Elemanı Diğer. Kullanımı: <Code>.2..15 Img Elemanı Sayfamıza resim eklemek için kullanılır. kullanılır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. U Elemanı Belirlenen bir blokun altı çizgili yazılması için kullanılır. I Elemanı I elemanı. Kullanımı: <I>.1..2. bir blok tekstin italik yazı tipinde yazılmasını sağlamak için kullanılır.1...1.2.</U> 5. mesela internet explorer’da bir diyalog kutusu ile karşılaşırız. Sayfamızı kaydettikten sonra görüntüsünü web tarayıcısı kullanırken Open (aç) seçeneğini seçtiğimiz takdirde..

2. Şekil 2. Şekil 2. 117 .2. word gibi) rahatlıkla html kodlarını yazarak hazırlayabiliriz.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan seçeneğini tıklayıp HTML dokümanımızın nerede ise onu bulup seçmemiz gerekmektedir. Sayfamızın adresini yazarak sayfamızı açabiliriz.3 Explorer’da Açılan Html Dokümanı Bu sayfa not defterinde html taglarıyla yazdığımız sayfanın explorerdaki görüntüsüdür. Sayfamızın html dilindeki halini görmek için internet explorerda görünüm (view) menüsünün altındaki kaynak tıklanır.2 Explorer’da Html dokümanını açmak Sayfamızın İnternet Explorer’daki görüntüsü aşağıdaki gibi olur. Nestscape de ise görünüm (view) menüsünden kaynak sayfa (page source) tıklanır. Bu sayfayı diğer yazı editörlerinde de (wordpad.

7.3 Microsoft Frontpage İle Web Tasarımı Frontpage programı. 2. 118 .3. Microsoft Frontpage 2000 programı ile gelen yeniliklerin en önemlisi web sayfaları sihirbazıdır. Şekil 2. Import web wizard seçeneği ile ise. 6. File ⇒ New ⇒ Web seçeneğinin altındaki şu sihirbazlardan yararlanabiliriz. Empty web seçeneği ile amacınıza göre belirleyeceğiniz boş bir web sayfası hazırlamamızı sağlar. HTML ve ön görünüm adını taşıyan üç panel ile karşılaşırız. daha önceden hazırlanan bir sitenin sayfalarını Front page ortamına taşımamızı sağlar. Programı çalıştırdığınızda normal. Discussion web wizard seçeneği ile tartışma sitesi hazırlamamızı sağlar. 5.1. 1. ister HTML kodu yazarak. 3. Project web sihirbazı ile ise Frontpage tarafından hazırlanan sayfalar koleksiyonundan oluşan bir projeyi.1. 4. isterse menüleri veya kısayol butonlarını kullanarak web sayfası hazırlamaya olanak sağlayan bir yazılımdır.1 Yeni Bir Web Oluşturmak Yeni bir web oluşturmak için File ⇒ New ⇒ Web seçeneklerini takip ederek boş bir web veya web sihirbazını kullanarak içerisinde sayfalar olan bir web oluşturabilirsiniz.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5.1 Frontpage Express Editörünün Görüntüsü 5. Personal web size özel bir site oluşturmak için bu seçenek kullanılır. Corporate presence wizard seçeneği ile ise bir firmanın tanıtımı amacı ile oluşturulacak web için kullanılan bir seçenektir. Custumer support web seçeneği ile müşteri hizmetlerini yönetebileceğiniz bir web sayfası hazırlayabiliriz. amacınız doğrultusunda düzenlememizi sağlar.3.

Sonuçta. elektronik fon transferi -EFT-. OECD. Yahoo gibi örneklerin 1-2 yıl içerisinde. Elektronik iletişim teknolojileri ticari hayatta aslında uzun yıllardır (1980'lerden beri) kullanılmaktadır. Portekiz). Lizbon. Avrupa Topluluğu bünyesinde. E-Ticaret Nedir? E-Ticaret için verilebilecek tek bir tanım yoktur. Amazon.com. Frontpage sadece index. birden bu denemeleri ve hayalleri gerçeğe dönüştürüverdi. elektronik ticaretten alınacak verimin arttırılması gibi unsurlar göz önünde tutulmakta ve bu konularda hükümet politikalarına yön verecek kararlar alınmaktadır. elektronik ekonomi (e-ekonomi) olarak tanımlanmaktadır.2. ABD gibi ekonomiler. faks gibi) kullanarak satılması ve satın alınmasını kapsayan bir kavramdır. e-ticaret ile ilgili konularda 20 milyon yeni iş olanağı yaratılacağı tahmin edilmektedir (EU Summit. geleneksel ticari faaliyetlerin yapılabilmesi için geliştirilmiş/düzenlenmiş yasa ve kuralların elektronik ticari pazara da hitap eder hale gelmesi. elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler (akıllı kart-smart card-. az maliyet vb sebebiyle) enflasyon oranının azaltılmasında rol oynadığı saptanmıştır. Zaten internet asıl gelişimini (patlamasını) ticari kullanımı artmaya başladıktan sonra yaşamaya başlamıştır. ödeme işleminin internet üzerinden yapıldığı alış-satışları içermektedir.3. güvenli kredi kartı kullanımı. internetin e-ticaret için kullanılması çok yenidir (1997'lerden beri). web ve eposta uygulamalarının e-ticaretin doğal mekanı haline geldiğini söyleyebiliriz. ilk başta "belki olabilir" türünden ve süslü web sayfalarından oluşan birtakım denemelerden ibaretti. elektronik ticaret için oluşturulan bilgi/iletişim altyapısının geliştirilmesi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. dijital ekonomi. Bazı görüşlere göre. Bu çalışmalarda. 1998'den sonra. her türlü malın ve servisin bilgisayar teknolojisi. resimler veya elemanlar yerleştirerek web sayfanızın girişini hazırlayabiliriz. Ancak.ELEKTRONİK TİCARET VE BANKACILIK 5. Yapmanız gereken tek şey. Mart 2000. Başka bir görüşe göre ise e-ticaret.gov ) internet ekonomisinin (ucuz girdi ve iş gücü. ayrıca kurumlara ve 119 . Hatta. POS terminalleri.1 One Web Page (Bir Sayfalık Web Oluşturmak) Bir sayfadan oluşan web oluşturmak için File ⇒ New ⇒ Web ⇒ one page web seçeneklerini takip edip. sadece internet üzerinden sattıkları servislerle birer büyük şirket şekline gelmeleri. Ama. ya HTML kodu yazarak ya da normal paneli üzerine başlıklar. htm üzerini çift tıklayarak.1. Dixons. Tıklamadan önce liste kutusundan diskte bir konum belirlenir. İnternet üzerinde dönen ekonomi her geçen gün artmaktadır. internet üzerinden yapılan elektronik ticaretin globalleşmesi ve sağlıklı bir yapıda gelişmesi konusunda 1990'lı yılların sonlarından beri stratejik toplantılar yapmakta ve ortak eylem planları geliştirmeye çalışmaktadırlar. İnternetin ticari ürünleri satmada kullanımı. 1999 yılında Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmada (http://www. internet'in yaygınlaşması ile birlikte.Ülkemizde de.2.ecommerce. 5. e-ticaret (ECommerce). index. htm ve iki alt klasörden oluşan alt yapıyı hazırlayacaktır. müşteri haklarının korunması vb).2010 yılına kadar.Bu ve benzeri örnekler ve açıklamalara baktığımızda. ok butonuna tıklanır. kullanıcılar ve müşterilerin elektronik ticarete güvenlerinin artması (kişisel bilgilerin güvenliği. globalleşen dünyada e-ticaretin ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. E-Ticaret yoluyla oluşan ekonomi de. Avrupa Topluluğu.1. bazı büyük alışveriş merkezleri İnternet üzerinde satış mağazaları açmışlar.

e-iş bağlantılarının doğal uzantısı. konularında öncü niteliği olan bazı kuruluşlar. işçiler. haber öbekleri) kullanarak. E-ticaret sonucunda. Altyapı internet protokolleriyle sağlanırken. akilli kart uygulamaları. 5. Basın ve bankacılık alanlarında. sanal proje grupları yoluyla. internet üzerinde sunulan senkron ve asenkron tartışma ortamları yoluyla çalışılan bilgisayar ve mesafeden bağımsız çalışma grupları oluşturulabilmektedir. internet haberleşme araçlarını (web bilgi sayfaları. E-İş ve E-Ticaret arasındaki farklar nelerdir? E-iş. e-mail.2 E-İş Nedir? E-İş (E-Business). ticari kazanç sağlamak (para akışı. Ancak. E-İş sonunda illa ki bir para akışı olmayabilir. 5. insanlarla tanışma ve iş yapma mekanıdır. Yani. internet ortamı. bir iş ortamının parçaları olan müşteriler. Elektronik ortamda (büyük çapta İnternet üzerinde) para kazanacak aktiviteleri içerir. kendi ticari yöntemlerini kendisi oluşturmuştur. e-ticaret alanında da yatırımlarını (2000'lerin başlarında) hızlandırmışlardır.2. pazarlama/reklam vb gibi konularda internet teknolojilerini kullanmak anlamına gelir. ortaklar arasındaki ilişkiler. reklam. yeni iş bağlantı yazışmaları ve benzeri her şey elektronik ortamda gerçekleşir (e-posta kullanarak. yeni müşteriler kazanmak ve müşterilerle ilişkileri geliştirmek hizmet. E-iş büyük oranda. e-ticaret) olarak düşünülmelidir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan bireysel girişimcilere elektronik dükkan (e-dükkan) kiralayan servis sağlayıcılar ortaya çıkmaya başlamıştır. İletişimde bilgilerin güvenliği de. satış ve bilgilendirme servisleri ile mümkün olan en kısa zamanda müşterilere ulaşmak üretimde ve her türlü iş prosesinde maliyeti düşürüp verimi arttırmak gibi konularda internet/intranet ve özellikle web teknolojilerinin kullanılmasını içerir. Modern haberleşme imkanları zaten e-iş ve e-ticarette kullanılıyordu. her türlü iş bağlantıları ve bunlarla ilgili kısımların elektronik ortamda yürütülmesini tarifleyen bir kavramdır. Kredi kartları. potansiyel müşterilerle ilişkiye geçmek ve kısa/orta/uzun vadede işinizi geliştirmek. Ayrıca. Kısaca. net bir para akışı vardır. para akışının önemli bir kısmi kredi 120 .3 İnternet İmkanlari. faks ve data haberleşme sistemleri kullanarak vb). çeşitli güvenli haberleşme protokolleri ve güvenlik sistemleri kullanarak sağlanabilmektedir. Elektronik posta yoluyla çok hızlı haberleşme yapılabilmekte. aranılan bir konuda iş yapan firmalara web arama araçları kullanarak erişilebilmektedir. Gerçekten E-İş Ve E-Ticaret Yapmak İçin Yeterli Mi? İnternet. elektronik fon transferi gibi kavramlara iş hayati pek de yabancı değil. potansiyel müşterileri elde tutmak. grup posta haberleşme araçları (liste servisleri). e-iş ilişkilerinin yürütülebilmesi için gerekli iletişim imkanlarına sahiptir. E-ticaret ise. ödeme yapılması vb gibi imkanlar klasik anlamdan daha farklı boyutlara gelmiştir. erişilebilecek insan kitlesi ticaret yapılmaya değer boyutlara ulaşmıştır. web.2. Zaten günlük hayatımızda da. satış öncesi ve sonrası servis. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve web'in bilgi aktarmada kullanılan ortak bir ara birim olmasıyla.

121 .2. 5. İnternet. Ayrıca. iletişim teknolojilerinin sağladığı hız.2. e-dükkanı olmayan. İnternet'in sunduğu en önemli teknolojik girdi world wide web (www. işletmelerin karlılığını arttırmaktadır.2. hayatlarının önemli bir kısmında internet kullanan yüz milyonlarca insandan oluşmaktadır ve burada herhangi bir coğrafi sınır da yoktur. e-ticaret söz konusu olduğunda. bilgisayar okuryazarı olan ve internet kullanan herkesin kullanabildiği standart bir bilgiye erişim ortamı sunmaktadır. Yeni bankacılık enstrümanları imkanı sunar Artan bireysel işlemlerin operasyonel masrafını azaltır Müşteri veritabanı oluşturma imkanı verir Banka imajını artırıcı unsurdur 5. Bu yeni pazar. ürün tanıtım. Neden E-Ticaret? Buna İhtiyacım Var Mı? Bana Yararı Olacak mı? E-ticaret konusuna tüm iş çevrelerinin dikkat etmesi ve bunu ciddiye almaları gerekir. ucuzluk ve güven pazarlama stratejileriyle birleştiğinde. 2000'li yıllarda. global olarak. güvenli veri iletimi ile birleştirildiğinde.Günümüzde çok bankada şube yapısında client/server PC tabanlı uygulamalar kullanılmaktadır ancak bu tür sistemlerin işletme masrafları çok yüksektir. yeni iş bağlantıları kurmada çok zorlanacaklardır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan kartları yoluyla olmaktadır. Yoksa. Global olarak. iş dünyasıyla olan etkileşim artacaktır.1. karşımızda internet var.1 Şubeleri WEB tabanlı sistemlere terfi ettirebilir Elektronik bankacılık sistemimiz banka sistemi ile entegrasyon sağlandıktan sonra şubelerde arayüz olarak kullanılabilmektedir. satış öncesi ve sonrası destek ve benzeri kanallar tamamen elektronik ortamda daha efektif kullanılabilecektir. Şimdi.5. pazar payları düşecek ve kimseyle iş yapamaz hale geleceklerdir. Mevcut iş imkanları büyüyecektir. artı e-ekonomidedir.5. web. hızlı ve ucuz iletişim (V) yeni iş imkanları (VI) kolay destek imkanları gibi konuları özellikle ön plana çıkarmaktadır. uzmanların tahmininden 2-3 kat daha hızlı büyüyen bir ekonomi mekanizmasıdır.5 Bankacilikta İnternet 5.4. Halen pazarlanan ürünlerin satışı daha kolaylaşacak ve reklam. Bu. e-ticaret için gereken çok kullanışlı ve ucuz bir ortam ortaya çıkmaktadır. Uluslararası pazarlara kolayca ulaşabilme imkanı olacaktır. İş verimlilik analizleri ve planlamalar daha kolay yapılacaktır. e-posta kullanmayan ticari kuruluşlar muhakkak ki. Çünkü e-iş ve e-ticaret modelleri şirketlerin yeni pazarlara açılmasına yardım etmektedir. web) dir. Otomatik bilgi dağıtım sistemi yardımıyla. PC ayarlarındaki kullanıcı sorunları. Yakın gelecekte. 5. E-Ticaret. müşterilere ve daha geniş kitlelere kolayca ulaşılabilecektir. Global ekonominin geleceği. Ticaret ve iş ilişkilerinde elektronik ortamların ve özellikle internet teknolojilerinin kullanılmasıyla.1 Internet Hizmetleri Bankacılığa Neler Katar? Bire-bir iletişim imkanı sağlar Kişiselleştirme ile müşteriye önemli olduğunu hissettirebilir sistemlerinizin ek fonksiyonlar getirir. (I) kolay pazar bulma (II) hızlı bilgi erişimi (III) geniş ölçekli pazarlar (IV) kolay. Ticari işletmeler böyle bir ortamda yer almak zorundadırlar. işlerini geliştirmede ve kar etmede.2. Bu belli oldu.

disket sürücüsüz ve browser üzerinde yüklü cihazlar ucuz olarak bulunabilmektedir. TCMB kur bilgileri. Kampanya Bilgileri. Bu zor problemin iki çözümü var . ikincisi WEB tabanlı çözümlerdir. Başvurular İçin Neler Gerekli Kimlik bilgileri ve hesap numaranız başvuru için yeterlidir.Bu tip cihazlar ve webbank ile sahip olma maliyetlerinizi en az dörtte bir oranında düşürebilirsiniz 5. birincisi klasik host çözümüdür ancak pahalı ve açık olmayan bir yöntemdir. Bireysel Kredi Faiz Oranları. kaldı ki artık disksiz.. Kur Bilgileri.2. Buna rağmen bu tarz sistemlerin çalışır vaziyette tutulması için önemli personel kaynağı ayrılması gerekmektedir.2 İnternet Bankacılığı İnternet bankacılığında bankaların internet şubesi ile bankacılık hizmetlerinden yararlanmanız için zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyor. Kesin Satış Oranları.. Dekont Alınabilir Mi ? İnternet Şubesinde gerçekleştirdiğiniz kredi Kartı ödemeleri. kurum faturası ödemeleri. Kaç Tane Şifre Alınabilir ? Bireysel müşterilerimiz sadece bir Şifre alabilir. 122 . kesin satış oranları bireyse Mevduat ve Repo Oranları. TCMB Kur Bilgileri. Başka hesaplara havale ve EFT işlemlerine ait dekontları.5.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yeni versiyon yazılımların dağıtılması ve kullanıcıların müdahale imkanlarının kısıtlanması için bir çok pahalı tedbirlerin alınması zorunlu olmuştur. Bizce şube personelinin önünde sadece bir browser çalıştıran cihaz olmalıdır ve bilgi işlem personeli yanlızca bu browser’ı çalışır vaziyette tutmalıdır. kur bilgileri. takip eden 1 iş günü ile 3 ay sonrasına kadar alabilirsiniz. Internet bankacılığının amacı para çekme ve yatırma hariç tüm bankacılık işlemlerinin şubeye gitmeden dünyanın her yerinden yapılmasıdır Bilgi Alma işlemleri Mevduat ve repo oranları.Bu da bir PC’ yi ayakta tutmaktan son derece kolaydır. Hiçbir özel yazılım ve donanıma ihtiyacınız olmadan internet şubesinde işlem yapabilirsiniz.

DEĞİŞİK İNTERNET UYGULAMALARI 5. 123 . internet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artmasıyla.3.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Şekil 5.1.5. Markaların tek amacı hedef kitlelerine en etkili ve en hızlı bir şekilde ulaşabilmektir. İnternet reklamcılığı.2.1 İnternet Ve Reklam Dünya’da ve Türkiye’de hızla yaygınlaşan İnternet teknolojisinin bir getirisi olan İnternet’te reklam hayatımıza girmiş ve gün geçtikçe önem kazanmaya başlamıştır. Etibank’ın Ana Web Sayfası Eti bank ana web sayfasından İnternet şubesine tıklarız gelen sayfada İnternet işlemlerinizi yapabilirsiz. Yalnız daha önceden başvurup bir kullanıcı adı ve şifre almanız gerekir.5.3. internette reklamı yapılan Markaların daha çabuk fark edilmesini sağlamış ve televizyon-basın reklamcılığından daha etkili olmaya başlamıştır. Şekil 5. Etibank’ın İnternet şubesinin giriş sayfası 5.

com şirketlerinin büyümeleri. 3.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Şekil 6.3.1 İnternet Reklamcılığına Genel Bakış İnternet 5 yıl gibi çok kısa bir zaman içinde. 5. ISP ve dot. reklamları da bu alana kaydırmakta. gerekse dünyada henüz potansiyelini tam olarak kullanamıyor. internet kullanıcıları arasında televizyon seyretme oranı da oldukça düşük.1 turk. Ankete katılanların % 15'i bilgisayarı sadece ofislerinde kullanılıyor ve bunların da % 77'si İnternet'e bağlanıyor.com web sayfasındaki bir reklam 5. Nitekim. 1997 yılından itibaren gelişmiş ülkelerde televizyon seyretme oranı düşüyor. 2001 yılında ise bu rakam 825 milyon dolara ulaşacak. internet reklam pazarı çok gelişecek asıl patlamanın henüz yaşanmadığını belirten uzmanlar. 9 milyar dolara ulaştı.1. maliyetlerin çok yüksek olmamasından dolayı herkesin aynı kulvarda bu yarışa başlayabilmesi.2. Bu özellik. Türkiye'de ise internet reklamlarının 8 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. gerek ülkemizde. televizyon bu rakama 13 yılda ulaşabildi. Merrill Lynch'in tespitlerine göre.1. Ankete katılanların % 38'i bilgisayarı evlerinde kullanıyor ve bunların % 85'i İnternet'e bağlanıyor. Günümüzde internet kullanıcılarının. yapılan araştırmalara göre.3. Oysa. özellikle genç. İnternet'in en ilginç yönlerinden birisi. IBS Pazar Araştırmaları Hizmetlerinin Türkiye'nin 7 ilinde. Rakamlarla İnternet Reklamcılığı Çeşitli araştırma şirketlerinin ülkemizde yaptığı çalışmalarda. İnternet alanında yaşanan hızlı ve etkin gelişme. Türkiye'de onlıne reklam harcaması: (Cedit Suisse) 1999 yılında 5 milyon dolar 124 . gelişmeleri ve yeni yatırımları için gerekli olan harcamaların kısıtlanma koşuluyla. diğer mecralar karsısında birçok üstünlüğünün olmasına rağmen. dünyada 200 milyon Türkiye'de ise yaklaşık 3 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu araştırmadan da görüldüğü üzere ülkemizde İnternet kullanımı henüz yeni yeni patlıyor. Çeşitli araştırma gruplarının verilerini toplamaya çalıştık. Dünyada onlıne reklam harcamaları 2000 yılında bütün dalgalanmalara rağmen. 12 yaş üzeri 1500 kişi üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre: 1. 5. onlıne reklamlarda da izlenmekte. Türkiye'de yüksek bant genişliğinin altyapısının tamamlanmasıyla. Türkiye'nin onlıne reklam harcamaları 2000 yılında 9 milyon dolar. Cedit Suisse'e göre.3. 2.1.internet. onlıne reklam harcama rakamları farklılık göstermekte.2 Türkiye'deki Onlıne Reklam Uygulamaları İnternet büyük bir hızla günlük yaşama girmesine. İnternet reklamcılığının etkinliğini arttırıyor. Türkiye'de İnternet reklamcılığının günlük yaşama girmesi. Bu nedenle.1. eğitim ve gelir düzeyinin ise orta ve üstü kesimden olması. daha bunların ısınma turları olduğu görüşünde birleşiyor.1. birçokları için bir çıkış noktası olabilir. Ankete katılanların % 11 ise bilgisayarıhem evde hem ofiste kullanıyor.

Reklamın anında satışa dönüşebileceği tek mecra. anında reklamın izlenme oranlarının takip edilebilmesi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 2000 yılında 9 milyon dolar 2001 yılında 75 milyon dolar 2002 yılında 120 milyon dolar 2003 yılında 200 milyon dolar 2004 yılında 450 milyon dolar 2005 yılında 825 milyon dolar Merrill Lynch'in tespitlerine göre. Medya reklamları ise yüzde 6 gibi çok düşük bir paya sahip. rasyonel davranışlar ister istemez ön plana geçecek. şirketler ister istemez onlıne reklamlara kayacak. 5. Şimdiye kadar gelişmiş en iyi ve etkili direk pazarlama aracı. bilgi eksikliğinin azaldığı yeni ekonomi kuralları içinde. İletişim sektörü ile finans sektörü. gelişmeleri ve yeni yatırımları için gerekli olan harcamaların kısıtlanmama koşuluyla. Hedef kitleye ulaşım en yüksek seviyede seyrediyor. hedef kitlesi belli. kalite ve fiyat karsılaştırması yapacağı internet ortamında. anında satın alma olanağı tanıyor. önceden keşfedenler ise yol alacak.1. cinsiyet ve diğer özelliklere göre hedef kitlelerine ulaştırıyor. analiz edebilme özelliği tanıyor. hedef kitleye en ucuz maliyetler ile ulaşması.Reklam pazarının neden İnternet'e yöneldiğini söyle özetleyebiliriz: İnternet'te reklam 365 gün 24 saat ihtiyaca cevap veriyor. Böylece. Oysa. Nitekim. Türkiye'de yüksek bant genişliğinin altyapısının tamamlanmasıyla. firmalar için büyük önem taşıyan tanıtım ve reklamları da etkisi altına aldı. satın alınacak ancak 1 veya 2 site vardı. İki yıl içinde onlıne reklamlar açısından çok 125 . En çok tercih edilen internet reklamı ise. 2 yıl gibi çok yakın bir geçmişe sahip. İnternet reklamlarının sağladığı en büyük avantajlardan birisi. Tüketiciyle birebir iletişim imkanı sağlıyor. En önemli getirisi ise. Onlıne Reklamda Etkinlik Yeni ekonomi kuralları. Televizyon reklamları. eğitim ve meslek grubuna gittiği belli olmayan basın. Türkiye'de yüzde 56 gibi yüksek bir oranla banner… 5. en çok onlıne reklam tüketim malları alanında veriliyor. Hedef kitleye ulaşma ve sağladığı diğer özellikler düşünülürse maliyeti diğer mecralarla kıyaslandığında çok düşük. İnternet üzerinde reklamlarda kişilerin reklamı görüp görmediğini. Hangi yaş. Reklam üstüne tıklayan kullanıcıya.3. Örneğin dergideki veya televizyondaki bir reklamı.1. anında hedef kitlede geri dönüşüm yaratıp etkiyi ve ihtiyaçları izleyip.3 İnternet Reklamcılığının Mevcut Sorunları Türkiye'de internet reklamcığı. Yüksek karların. tekelci güçlerin. yüzde 19 ile onlıne reklam verenler arasında bulunuyor. tıklayıp tıklamadığnı kesin olarak görebilir. ISP ve DOT.2. radyo ve televizyon reklamlarının yerini.COM şirketlerinin büyümeleri. Dünyada onlıne reklam harcamaları: (Merrill Lynch) 2000 yılında: 9 milyar dolar 2005 yılında: 54 milyar dolar Türkiye'nin toplam reklam harcaması(TV. Kullanılabilecek 3 boyutlu grafik ve animasyon teknikleri ile çok daha fazla ilgi ve cazibe uyandırıyor. firmalara yüksek maliyetler getirmekte. 24 saat kesintisiz reklamın alması kaçınılmaz görülüyor.2. İlk başlarda. kullanıcı istediği an istediği bilgiye ulaşabilir ve istediği kadar zamanı orada harcayabilir. İnternet ortamının getirdiği avantajları. 365 gün. Güncellemek her saniye mümkün ve geri dönüşüyle birlikte sonuçlar en hızlı şekilde ölçülebiliyor. Medya dahil): 1 milyar dolar Türkiye'de onlıne reklam harcaması: 2000 yılında: 5 milyon dolar 2005 yılında: 100 milyon dolar IAB'in 2000 yılı içinde yaptığı araştırmaya göre. istenen yaş.2. herkesin rahatlıkla her ürün hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacağı.3. Firmalar istedikleri mesajı. internet reklam pazarı çok gelişecek. hedef kitlenin izleyip izlemediğini tespit etmek mümkün değil.

2 İnternet’in Dayanışmada Kullanımı İnternet de birçok sosyal dayanışma yardımlaşma vakfı ve dernekleri vardır. 18 Kasım 1999 tarihinde açılan ve her gün daha da güzelleşen Gümüştepe köyünün sayfasında misafir defterinden resim arşivine kadar birçok bölüm bulunuyor 126 . Yurtdışında içerik siteleri çok fazla sayıda. "ölçümlemenin yetersizliği ve güvensizliği" gösteriliyor. 4. simdi portal değil de spesifik siteler daha gündemde. ama kullanmıyorlar. Türkiye'de ise az sayıda. Avrupa'da haftalık ve günlük olarak rakkaslara ulaşılıyor. 5. faaliyetlerine katılabilir. Çok site var ancak çoğu genel popülasyona yönelik siteler. • Erozyonla mücadele kampanyaları[Türkiye çöl olmasın] [meşe palamudu dikme] (TEMA) • Demiryolumu geri istiyorum[Kampanya bildirisi] [Ana sayfa] (Dr. 5. internet kullanıcı sayısının bile tam olarak bilinmediği ülkemizde o kadar da yanlış bir tez değil. İnternet deki bir çok dergi gazete sitelerinden dayanışma ve yardımlaşma haberlerine ulaşırız. İnternet reklamlarında eleştirilen en önemli unsur olarak. Mevcut sorunları. Reklam alımları genelde 3 aylık yapılıyor. Oysa. Ölçüm teknikleri. Aşağıda internet deki birkaç dayanışma kampanyası sıralanmıştır. bu rakkaslara bile sağlıklı olarak ulaşmak mümkün değil. Uzun vadeli reklam alım-satımında sorunlar yaşanıyor. Aslında. Sivas’ın Şarkışla ilçesine Gümüştepe (eski adı Yapaltun) köyünün internetteki sitesi sayesinde köylüler dünyanın neresinde bulunursa bulunsunlar birbirleri ile haberleşebiliyorlar. ve dünyanın bir anda bu haberi öğrenip dayanışma ve yardımlaşmasını gerçekleştirir. koşulacak uzun bir yol bulunuyor. Bunlardan ilgilendiğimiz alandaki web sayfasına girerek çalışmalarını öğrenir. Bu sorun nedeniyle. 2. Yani. kampanyanın verimini tespit edemiyor. birçok içerik sitesinin bu olanağı var. görüntüleme ve click sayısı olarak minimize edildiği halde. Böylece hedef kitleye daha rahat ulaşmak mümkün. Türkiye'de profilleşme makineleri tam olarak çalışmaya başlamadı. Türkiye'de rakkaslar. bir aylık olarak topluca alınıyor. Yeterli araştırmalar ve hedef kitle bilgileri yok. Ancak. 3. spesifik değil. Bu.İnternet bir ülkedeki doğal afeti hızlı bir şekilde ulaştırır. gelişmeler Batılı ülkeler ile kıyaslandığında. reklam verenler. Oysa.3. söyle özetlemek mümkün: 1. üye olabilirsiniz ve ilgilendiğiniz haberleri öğrenmiş olursunuz.Hamit HANCI Türkiye trafik Güvenliği Vakfı başkanı) • Kosava Yardım kampanyası[kampanya bildirisi][ana sayfa] (iş bankası) Köyümün Web’i de var! Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gümüştepe köyü internetteki web sayfasıyla ilgi topluyor. El yordamı ile ilerliyor. Kampanya başarısını ölçümlemede sorunlar yaşanıyor.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan şey değişti. Dünyada çok profesyonel olarak kime ulaşıldığı görülebiliyor. Gurbette yaşayan birçok aile internet üzerinden yakınlarıyla haberleşiyor.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Gurbetteki bu köyün insanları web sitelerini ziyaret ederek hasretlerini Giderip dayanışma içinde oluyorlar. Ticari baskılar sonucu NSF ana şebeke kontrol undan vazgeçmek zorunda kaldı. Neti kullanım sadece savunma sektörüyle iş yapan dev firmalar (IBM.3.1 Tema Vakfının Ana Web Sayfası TEMA Vakfının projelerinde: 1-çevre eğitimi 2-kırsal kalkınma amaçlı erozyon önleme 3-Mera ıslahı proje çalışmaları 4-köy kent projeleri yer 5-Ağaçlandırma projelei 5.2. Sonradan Savunma (Defense) adı da önüne eklenerek DARPANET oldu. Savunma bakanlığı bugün MİLNET.3 İnternetin Askeriyede Kullanımı İnternet 1969'da Amerikan Savunma bakanlığında savaş iletişiminde gelişmeyi sağlama amacıyla Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) adıyla başladı. Şekil 6. DARPA bugünkü. UNIX ve TCP\IP'nin (IP=internet protokol. kullanılması sadece belli kişi ve kurumlara sınırlı ve internetin parçası olmayan Defense Data Network (DDN)(Savunma data şebekesi) yoluyla global iletişimini yapmaktadır. 127 . TCP= transmisyon kontrol protokolü) Berkeley biçimi dahil. İnternet'i National Science Foundation (NSF)(Milli Bilim Kurumu) yürütüyordu ve internet şebekesinin üst halkasından ticari trafiğin geçmesi taraftarı değildi. Lockheed gibi) özel sektörün kullanımına açıktı. İnternet'in oluşması ve gelişmesinde çoğu fonu ve desteği sağlamıştır. 1980'ın ortasında Commercial İnternet Xchange (CIX) grubu bu ana şebekeden geçmeden kendi şebekelerinden ticari data akımı servisini sunmaya başladılar. İnternet'in bazı kısımları ve internetin parçası olmayan.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Deniz Kuvvetlerine bağlı unsurları ile katıldıkları. Türkiye.1 Türk Silahlı Kuvvetleri Ana Web Sayfası Türk silahlı kuvvetleri web sayfasından kuvvet komutanlıklarına ulaşabilir. Tatbikat süresince her üç ülkenin deniz kuvvetleri. İsrail sahilleri açıklarında uluslar arası sularda 17 Ocak 2001 tarihinde icra edilmiştir. insani yardım amaçlı bir arama kurtarma tatbikatıdır. olası arama ve kurtarma harekatında daha etkili ve süratli insani yardım faaliyetlerinin uygulamasını 128 . müşterek çalışma ve işbirliğini geliştirmek suretiyle.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Şekil 6.3. Genel konulardan gerekli bilgileri alabilir basın açıklamalarını öğrenirsiniz. Reliant Mermaid-III Tatbikatı. Yapılan tatbikatları öğrenirsiniz.

Bahçeşehir Üniversitesi .com.eng.gumustepe. Tic.tsk.html 9-Türk Silahlı Kuvvetleri. Beta Yayın Evi İstanbul 2000 3.bahcesehir.html 7-Türk internet.htm 129 . Bilgi Teknolojileri Ve İnternet Çokça Sorulan Sorular Bolum11:E-Ticaret http://www.dk/zaman_gumhaber.Türk İnternet’inde Reklam Uygulamaları http://turk.4 İnterntern’tin Siyasi Kullanımı Şekil 6.com. İstanbul 2000 2-Adem Karahoca . İnternet 2000 Türkmen Yayın Evi.internet.mil. İnternet ve Reklam http://www.tr. http://www.net/reklam.tr/internet2.4.tr/bireysel. March 15.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5.html#eticaret 4.htm 5.1 Siyasi partilere ve siyasetçilerimize ulaşacağımız bir web sayfası Kaynaklar 1-İhsan Karagül & Zeydin Pala.Eti Bank Yayınları. Şti. 1999 Yayınları.etibank.shtml 8-Gümüş tepe Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği.dites. İnternet Hizmetleri Bankacılığa Ne Katar. İnternet Bankacılığı http://www. İnternet Sayfaların Hazırlama Sanatı .tr/css/bolum11/bolum11. Toplum Yayınları http://www. Reliant Mermaid III Tatbikatı http://www. Ltd.htm 6-Gülden Tozkoparan .tr/genelkumay/tatbikatlar/reliant.com/eticaret/reklam/arastirma.edu.3.Dijital Bilgisayar Sistemleri San.

Bilişimin Temel Kavramlari 2 Web Destekli Eğitim Çalışmaları 3 İnternet Üzerinden Bilgiye Erişim Yolları 130 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan BÖLÜM 6 EGITIM ORTAMLARINDA INTERNETTEN YARARLANMA 1.

programlar arası şekil birliği sağlanmalı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 6. Bu çalışmaların daha verimli ve başarılı olması için. Lise ve dengi okul mezunu öğrencilerin bilgisayar okuryazarı olarak okulu bitirmeleri. bilgisayarın ne olduğu. Bilgisayar farkındalığı. bu programların yaygın olarak uygulanabilmesi için donanım eklenmelidir. bilgisayarın topluma etkisi ile ilgili bilgileri kapsayan bilgisayar okuryazarlığı programına hazırlanmış ve kurs programı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmuştur. mevcut yeniden - Haftalık ders dağılım çizelgesi. bilgisayarda temel işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilir. bilgisayarla ilgili temel kavramların neler olduğu. Bilgisayar farkındalığı bilgisayar okuryazarlığının başlangıcıdır.1 Bilişimin Temel Kavramları a) Bilgisayar Farkındalığı Bilgisayarın günlük yaşamdaki kullanım biçimlerinin ve toplum üzerindeki etkilerinin farkında olmaktır. programlama dillerinin ve bilgisayarın önemini içeren seçmeli dersler verilmektedir. 2002 yılı sonuna kadar da bilgisayar okuryazarı olmayan hiçbir öğretmen kalmayacak şeklinde bir hedef belirlemişlerdir. yy’da artık normal okuryazarlık kadar önemli bir hale gelmiştir. * Üniversitelerde Bilgisayar Okuryazarlığı: Ülkemizde henüz ortaöğretimde bilgisayar okuryazarlığı geniş kitlelere yayılmadığından. Çağdaş toplumlar bilgisayar okuryazarlık oranını geliştirmede büyük çabalar sarf etmektedir. EĞİTİM ORTAMLARINDA İNTERNETTEN YARARLANMA 6. bilgisayarın nasıl çalıştığını ve bilgisayarlar neler yapılabileceğini bilmek demektir. Ortaöğretimde bilgisayar bilimlerinin öğretilmesi ön plandadır. nasıl çalıştığı. Programların. b) Bilgisayar Okuryazarlığı Bilgisayar okuryazarlığı bir insanın artık klasikleşmiş bir takım işler için kullanabilmesi ve bilgisayar teknolojisi kullanım diğer sistemleri kullanmayı kolayca kavrayabilmesidir. Örneğin. üniversiteye gelen öğrencilerin büyük çoğunluğu bu konuda 131 . Bilgisayar okuryazarlığı 21. Bilgisayar okuryazarı olan bir birey kişisel bilgisayarını kolaylıkla kullanabilir. Bilgisayarı kullanmaktan çok bilgisayarın yapısı. Bilgisayar biliminin öğrenilmesine yönelik programların güncelleştirilmesi programların düzenlenmesi gerekmektedir. bilgisayar tarihini. kullanım biçimleri topluma ve günlük yaşama etkileri ile ilgili bilgi sahibi olmaktır. Bilgi teknolojileri eğitim yönetiminin kullanılmasıyla öğrenciler bilgisayar farkındalığı kazanabilirler. Avrupa toplumu 2001 yılı sonuna kadar bütün okullar İnternete bağlanacak. * Ortaöğretim ve Liselerde Bilgisayar Okuryazarlığı: İlköğretim okullarında. programlama mantığının.

Bilgisayar ile yapılan işlerin “anlayarak” yapılması ve bilginin “yorumlanması” evrenini içerir. Ancak gerekli altyapı oldukça zayıftır. d) Bilgi Teknolojileri Okuryazarlığı Bilgisayar okuryazarlığı ve bilgi okuryazarlığının toplamıdır. Bilgi okuryazarları olan bir insan. onu özümseyip kullanan ve yorumlayıp sonuç üreten insanların ön planda olacağı “bilgi devri” olacaktır. Günümüzde çoklu ortam teknikleri ile çok güçlü ve farklı formatlarda eğitim paketleri üretmek mümkündür. aradığı bilgiyi en hızlı bulan. Fakat motorun nasıl çalıştığını gösteren bir animasyon göstererek birkaç dakika içinde her şeyi açık ve net olarak anlatmak mümkündür. Bilgi teknolojileri okuryazarlığı ilk. 132 . - c) Bilgi Okuryazarlığı Bilgi okuryazarlığı. Bu nedenle üniversite ve yüksek okullarda yaygın bilgisayar okuryazarlığının önemle ihtiyaç görülmektedir. Eğiticilerin Eğitimi. yani üniversite ve yüksek okullarda. yy. bilgisayar okuryazarlığının tamamlayıcısıdır. yani üniversitelerin değişik bölümlerinden seçilmiş öğretim üyelerinin temel bilgisayar bilimleri konularında düzenlenecek kurslarla eğitilmesi. yeni teknolojiyle donatılmış telekonferans düzeni olan sınıflar oluşturularak uzaktan eğitim olanaklarının yaygın bir şekilde kullanılmasının sağlanması. sanal kütüphanelerin her geçen gün önemini artırdığı günümüzde bilgi teknolojileri okuryazarlığı eğitimde “olmazsa olmaz” öneme sahiptir. İnternet ve bilgisayar teknolojisinin temel kavramları bilir ve bu bilgi denizinde boğulmaz. Bu tür programlar kullanıcıya birebir etkileşim imkanı vererek motivasyonu artırır ve konuları aktarmak da çok güçlüdür. 21. orta ve yüksek öğretim kurumlarında eğitimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Okul öncesi ve sonrası bireylere dikkat gelişimi kazandırır. kendi branşların uyarlanmış bilgisayar kullanımının öğretilmesi. Örneğin klasik yaklaşımda öğrenciye bir motorun nasıl çalıştığını öğretmek zordur. Bilgi kaynaklarının önemli bir kısmının İnternet üzerinde olduğu. e) Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar ilk kez kullanılmaya başlandığı 1960 lardan bu yana eğitim alanında önemli bir yer kazanmıştır. Bilgisayar okuryazarlığını hızlı ve etkisi bir şekilde artırabilmek için iki seçenek önerilmektedir. Bilgiye erişimin çok kolaylaşması onu iyi anlamayı ve özümseyerek kullanmayı da beraberinde getirir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan eğitilmemiş durumdadır. İnternet çok fazla bilgi barındırır. Uzakta Eğitim. Bilgisayar destekli eğitimin faydalarından bahsetmek gerekirse.

Tüm bu faydalarına rağmen kendini anlatamamış olan B. nin faydalarını kısaca özetlemek gerekirse.D. Enternet ve İnternet teknolojilerinin geliştiği günümüzde B. Bireyin konuyu kavrayabilmesine yardımcı olur. Çok değişik mekanlardaki öğrenciler değişik mekanlardaki uzmanlara ve ders konularına ulaşmak istemektedir. 133 .E verilen eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi bakımından uzman eğitim kurumlarının en büyük destekleyicilerinden biridir. Geleneksel hocasınıf-ders kavramları da bu doğrultuda değişim göstermektedir. f) Web Tabanlı Eğitim Bilgi miktarının ve bilgiye ulaşması gerekenlerin sayısının çığ gibi artması eğitimde rekabete yol açmıştır.D. - Bunun gibi daha birçok fayda sayılabilir. Bilgisayar destekli sıralanmaktadır. Bunu W. eğitimin şimdiye kadar uygulanan biçimleri şöyle Tekrar ve alıştırmalar Öğrenciye çeşitli yönlerden destekleme Benzetim programları ile çalıştırma Etkileşimli açıklama Veri bankası olarak kullanma Verileri çekici bir şekilde gösterme Etkileşimli canlı kitap Uzman sistemler ve yapay zeka Bilgisayar uygulamalı ve değerlendirmeli testler Bilgisayar yönlendirmeli öğrenme B.E önemini yitirmektedir. Öyleyse bilgisayar destekli eğitimdeki çalışma şeklini değiştirmek gerekir. zihinde kalıcılık sağlar. B.E ler genellikle yoğun yönlendirmeler içerirler ve fazla “birey odaklıdırlar.E ile bilgisayar desteği olmayan eğitim ortamlarında öğrenme sonuçlarını karşılaştıran ve dünyanın değişik yerlerinde yapılan yüzlerce araştırmada bilgisayar destekli eğitim çalışması lehine anlamlı bir fark bulunamamıştır. göz zihin aynı anda çalışabilir. Örneğin el.T.D.Eğitimde Bilgi Teknolojileri - Mehmet Karahan Ekrandaki olaylar bireyi kendine çekerek ona dalgınlık. Bu da bireyin kolay unutmasını engeller.D. Artık amaç bilgilere en hızlı yoldan talebe özel biçimde sadece öğrencilere değil geniş topluluklara ulaştırmak olmuştur. sıkıntı dikkatinin dağılması gibi istenmeyen durumları yaşama şansı vermez.E. Bir konuyu en iyi şekilde sadece bir kişiden değil alt konuları en iyi bilenin birçok uzmanın bilgilerinin bir araya getirilmesiyle öğrenmek mümkün kılınmıştır. Bireye birçok işi aynı anda yapabilme becerisi kazandırır.

Sınıf arkadaşlarınız ve öğretmeninize ilişkin bilgi edinebilirsiniz. İnternet bilgisayar ağlarının ağıdır. düzenlenen bir elektronik toplantıya katılım sağlanabilir. h) İnternet Destekli Eğitim Teknoloji artık geleneksel metin kitaplarının önüne geçilmesini mümkün kılıyor. İnternet destekli eğitim başlıyor.sürekli büyüyor ağları. Sanal fakat gerçeğinin oluşturulabilecektir. Bilgisayar ağlarının gelişmesi ve sınıflara girmesiyle bilgisayar destekli eğitimin yeni bir safhası.Eğitimde Bilgi Teknolojileri - Mehmet Karahan Seyahat masrafları ve seyahat süresince oluşan üretim kaybı ortadan kalkmış olacaktır. İnternet destekli eğitimde işbirliği içinde öğrenme gerekiyor. Bireyi birçok siteye haber ve tartışma gruplarına email vasıtasıyla yeni bilgi ve projelere ulaşıyor. 134 . Yapılan araştırmalar göstermektedir ki web tabanlı eğitimin sınıf içinde öğretmenle yüz yüze yapılan zamana ve mekana bağlı bir eğitimle kıyaslanması halinde. içine alıyor. örneğin dünyanın her yerinden. araştırma merkezlerini. işyerinizde. W. tıpatıp aynısı sınıflar İş sırasında eğitim yapmak mümkün olacak bu konuda zamandan tasarruf sağlanacaktır. Her sanal sınıfta 20 ile 30 arasında öğrenci bulunur. Çünkü tüm öğrenciler ağda işbirliği içinde bulunuyor. paylaşıyor isterse katılabiliyor. evinizde. kütüphaneleri.T. g) Sanal Sınıflar Sanal sınıf haftalık dersleri. Eğitim tam zamanında ve daha kolay ulaşılabilir bir şekilde verilmesi mümkün olabilecektir. Öğretmeninize e-posta yoluyla ulaşabilir 24 saat içinde karşılık alabilirsiniz. Sanal sınıf ortamında da tıpkı gerçek sınıflarda olduğu gibi öğretmenimize ve sınıf arkadaşlarımıza ulaşmamış mümkündür.E katılımcıların yüz yüze eğitime katılanlardan daha çok bilgi sahibi oldukları üstelik bunun % 30 daha hızlı gerçekleştiği belirlenmiştir. okulları. Ağ üzerinde eğitim yapma sadece öğrencilerin değil öğretmenlerinde izole yani zor durumda kalmalarını engelliyor. Eskiden bilgisayar destekli eğitimin sosyal aktiviteyi azalttığı hatta kestiği söyleniyordu oysa şimdi İnternette sürekli ilişki ve haberleşme var. not alma ve uzmanlarla katılımcılar arasında düzenlenen soru cevap seanslarıdır. Web tabanlı eğitim modellerinin iletişimsel unsurları taşıma formları. tatilde bilgisayarla İnternete sağlanabileceğiniz her yerde günün ve gecenin dilediğiniz her saatinde alabileceğiniz bir sınıftır.

uzaktan eğitim. eğitimciler teknolojinin iletilmesi üzerinde değil öğretimsel sonuçlar üzerinde yoğunlaşmalıdır. farklı şehirlerden ve hatta farklı ülkelerden eğitime katılabilirler. sanal kütüphaneler veri tabanları oluşturulmuştur. Eğitimci bir uçta ders verirken. uzaktan eğitimi gören kişilerin yüz yüze eğitim gören kişiler kadar öğrenip öğrenmediklerini sorguluyor. i) İnternete Dayalı Uzaktan Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları * İnternete Dayalı Uzaktan Eğitimin Avantajları İnternete dayalı eğitimin avantajları ile ilgili olarak aşağıdakiler sıralanabilir (Geleceğin Eğitiminde Uzaktan Eğitim Yöntemi. * Hangi Teknoloji En İyisidir? Uzaktan eğitimde en belirleyici role teknoloji sahip olmasına rağmen. Bu sistematik yaklaşımın bir sonucu olarak. 1. İTÜ. eğitimin nasıl daha iyi verileceği tartışılmaktadır. Sosyologlar. 3-4): Kurumlar ve bölgeler arasında belirli bir dengenin sağlanıp. doğru metot ve teknoloji kullanıldığı. eğitimci ile öğrencilerin aynı mekanda olmadan gerçekleştirildikleri eğitimdir. 1997. ve ileri düzeyde bir standardın 135 . Uzaktan Eğitim Projesi. * Uzaktan Eğitim Yararlı mıdır? Birçok eğitimci. Tanımlanacak olursa. ı) İnternet Destekli Öğretim (IDO) * Uzaktan Eğitim Nedir? Eğitim bir ülkenin ekonomik. sanal dershaneler. farklı binalardan. s. s. fırsat eşitsizliğinin en aza indirilmesi Basım. Değişik eğitim modellerinin fayda ve zararları karşılaştırmakta zaman zaman pilot uygulamalarla sonuçlar gözlenebilmekte ve gerçek uygulamalara dönüşmektedir. sanal sınıflar. kırtasiye ve bürokratik giderlerin düşürülmesi. 18. bir amaç bir çok teknolojik medyanın bir arada kullanılması gerekir. psikologlar. Eğitimde kaliteli oluşturulması. Uzaktan eğitim uygulaması açısından standart eğitim modellerinden farklılık gösteren bir modeldir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan İnternetin eğitimde kullanılmasıyla. s. İnternet ve Uzaktan Eğitim. Araştırma sonuçları. 1999. Etkili ve başarılı bir uzaktan eğitim yolu. eğitimciler ve uzmanlar eğitimin çeşitli modeler üzerinde çalışma ve araştırmalarını halen sürdürmektedir. Günümüzde artık eğitimin ülkenin genel gelişmesindeki yeri değil. politik ve sosyal gelişmede temeli oluşturan yapı taşıdır. Bu modeled eğitimci ile öğrenciler arasında bir iletişim yolu kurulur. öğrenciler iletişim yolunun imkanına bağlı olarak evlerden. öğrenciler arasındaki iletişim sağlandığı ve öğretmenden öğrenciye erişim olduğu sürece uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar başarılı olduğunu göstermiştir. hangi teknolojinin kullanılacağına karar verilmeden önce öğrencinin ihtiyaçları ve öğretilecek materyalin gerektirdiklerini göz önünde bulundurmasından geçer. 1999.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri - Mehmet Karahan Ders. bireyin grup baskısından kurtulması sonucunda bireysel öğrenme sorumluluğu ve yaratıcı özgürlüğün doğması. renk. 5. Demiray. 1999. etkin bir eğitim desteği sağlanması. seminer. Zamanın daha etkin yönetimi. Akılda tutma seviyesinin artırılması. Eğiticinin teknik destek elemanına ihtiyaç duyması. Bilgi ve belgelerin herkesin kullanımına açık olması. İletişim ve bilgi temelli bağlantılara bağımlı olunduğundan. interaktiflik. vb. 1999. Öğrenmenin bireyselleşip. 3-4): Öğretmenlerin doğrusal olduğunu unutmaları. s. ulaşım olanaklarının herhangi bir sebeple değişmesi veya internek olanaklarının iyileştirilmemesi sonrasında iletişimde etkinsizlik Öğrencilerin esastan çok teknoloji üzerine yoğunlaşmaları. 4. 6. olmayan düşünce ortamında Öğretmen ve öğrencilerin İnternet tabanlı eğitim araçlarının kullanımındaki bilgi eksiklikleri ile öğretmenlerin pedagojik açıdan eğitim materyallerinin hazırlanması konularında yetersiz kalmaları. - - 136 .. Geleneksel sınıf ortamında soru soramayan veya grup içinde katılım yetisine ulaşamayan adayların elektronik ortamda özgüven kazanmaları. Başaran ve Tulu. - - - *İnternet’e Dayalı Uzaktan Eğitimin Dezavantajları İnternet’e dayalı eğitimin dezavantajları ile ilgili olarak aşağıdakiler sıralanabilir (Distance Education and self-learning. konferans. animasyon. s. kurs ve benzeri eğitim materyallerinin aktarımında minimum maliyet ile maksimum çıktıya ulaşılması. Kontrol edilebilir ve veritabanı oluşturulması. 1999. lerinin dahil edilebilmesi. İnternet ve uzaktan Eğitim. öğrenci-öğrenci) çok yönlü bir haberleşmenin sağlanması Farklı kuruluşlardaki öğretim elemanlarının karşılıklı işbirliğine yönelmeleri sonucunda. Taraflar arasında (öğrenci-öğretmen. s. Bilgilerin kolaylıkla ve etkililikle değiştirilmesi. 1999 s. Sadece metin tipinde bir sunumdan öte aktarma ses.

diğer okullardaki / bölgelerdeki / ülkelerdeki yaşıtlarıyla bireysel ya da grub olarak elektronik posta aracılığıyla projeler yürütebilir. İnternet proje çalışması için İnternete bağlanma. Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için sınırlılık oluşturması. öğrencilere yönergeler. normal konulu bir ders olmasıdır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri - Mehmet Karahan Çalışan öğrencilerin dinlenme veya eğlence zamanlarının alması veya grup birlikteliğinin sağlayabileceği sosyal ortamları doğuramaması sonucunda oluşabilecek yalnızlık ve uyumsuzluk. İnternet adreslerinin özellikleri. Öğrenciler proje çalışmaları sırasında elektronik posta (e-mail) ile diğer insanlarla iletişim kurabilecekler. Öğrenciler diğer sınıf ya da okulda yapılan projelere de elektronik posta aracılığıyla projeler katılabilirler. İnternet erişimi için e-mail programları ve bilgi tarayıcı programlar tanınmalı ve e-mail yollama. Bu yolla öğrenciler veri toplama ve analiz becerilerini geliştirebilirler. arama motorlarını kullanma gibi temel işlevler bilinmelidir. kaynak adresleri ve okulların birbiriyle nasıl ilişki kurmaları gerektiğini ve birlikte çalışma yöntemleri kapanacaktır. Eğitim kurumları Web sitelerini geliştirerek öğrencilerinin proje çalışmalarını geniş bir kitleye sunabilme olanağı yaratmaya çalışmaktadırlar. Bu ders içinde bilgisayar becerileri bir araç olarak kullanılmakta. Bu şekilde öğrencilerin hem bilgiye hem de bilgiyi ve teknolojiyi kullanma becerileri gelişecektir. World Links gibi senaryosu önceden belirlenmiş İnternet projelerinin okul ve öğretmen tarafından nasıl planlanacağı.2 Web Destekli Eğitim Çalışmaları a) Eğitimde İnternet Projeleri İnternete bağlı bir sınıf ya da labaratuvar kullanma imkanına sahip ve İnterneti ders ortamı içinde eğitici anlamda kullanmak isteyen öğretmenler bu eğitimde Web Quest. proje ve araştırmalara yönlendirilerek İnternet araştırma kaynağı ve bilgiye ulaşma aracı olarak kullanılabilir. alma. cevap verme. Net Days. senaryolarda bulunması gereken öğeler. başkalarına yollama gibi haberleşme ile ilgili temel beceriler olmalı İnternet üzerinden bilgi arama. Öğrenciler ödev. fikir alışverişinde bulunabilir. Beceri ve tutma davranışların gerçekleşmesinde etkili olamama. İnterneti kullanma gibi temel becerilerin olması gerekir. - 6. İnternet üzerinden araştırılarak bulunacak bilgilerde ek öğrenme malzemesi olarak algılanmaktadır. Bu uygulamada önemli olan bilgisayar dersi değil. Dloba Learn. Aile yaşantısını olumsuz etkileyebilme. 137 .

sorumluluk Küresel perspektifleri anlama Tek doğru olmadığını kavrama Kendi kültürünü anlatabilme tanıtabilme Karşılaştırma yoluyla kendi kültürünü daha iyi anlama Geçmişi anlayarak geleceği kurgulayabilme Üretken olma ve dünyaya yararlı bilgiler sunabilme * Öğretmenin Ne Yapması Gerekir? Öğretmen rolü bu senaryolar içerisinde daha esnek. zamanı verimli kullanma Değerli bilgiyi değersiz bilgiden ayırma Ekip çalışması. “Eğitimde İnternet projeleri”. * İnternet Projeleri Hangi Becerileri Geliştirir. Ancak bu uygulamaların yöntemi de şu ana kadar ki formel öğretmen eğitim programlarında yer almamıştır. Bu öğrenme ortamlarında ortaya çıkan en önemli bulgulardan biri de öğrencilerin tasarım becerilerinin geliştiğidir. “Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ve İnternet Projeleri” gibi eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. * İnternet Projeleri Hangi Eğitim Düzeylerinde Uygulanır? 138 . yeni şekillerde ifade etme ve yeniden yaratma becerileri gelişmektedir. İnternet temel kullanımı Araştırma becerileri Problem çözme Soru sorma Sorunları gerçek hayatla ilişkilendirme Çözümleri kurgulama Bilgi tasarımı ve sunumu Kendini iyi ifade etme İletişim ve dil becerileri Diğer kültürlerle iletişim Diğerleri ile birlikte çalışma İş vermek. bilgiyi aktarıcı olmak yerine birlikte öğrenen ve ol gösterici olmalıdır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Öğrenciler proje çalışmaları ile bilgiyi harmanlama. organizasyon becerileri. Hangi Eğitim Hedeflerine Yöneliktir? Bilgisayar okuryazarlığı. (Belki yeni açılmış olan Bilgi ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümleri bunun dışında tutulabilir) Bu yüzden hizmet için öğretmen eğitimi programları ile öğretmenlere “Eğitimde İnternetin temel kullanımı”. karar verme. işi bitirmek.

tutum ve davranış içeren eğitsel hedefler İnternet projeleri içinde bütünleşik olarak ya da birbiriyle ilişkilendirilmiş olarak kullanılabilirler ki ve bu da eğitimin ve öğrenme süreçlerinin kalitesini artırır.digiturk. önceki dönemlere ait interaktif deneme testleri. Ancak müfredatın belirlediği birden fazla konu ve beceri.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan İnternet projeleri okul öncesinden başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar her düzeyde uygulanabilir. MEF Dersanesi ile Digi Türk’ün ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkan MEF Digital ile üniversite adalarına televizyondan interakif ÖSS hazırlık eğitimi veriliyor. sıralamasını. Aslında bu tamamen öğretmenin yaratıcılığına bağlıdır. Yaratıcı ve yararlı İnternet Projeleri kurgulayabilmek için müfredatın dışına çıkmak gerekmez. * İnternet Projeleri Müfratadata Uygun mudur? Evet uygundur. İnternet projeleri dersin konularının İnternet becerilerini araç olarak kullandırtabilen yeni senaryolar halinde düzenlenmesiyle mümkün olabilir. Ancak bu yapının gelecek olan İnternet Projelerinin yapılması ile olacaktır. Eğitim paketlerinde otuz bin sorudan oluşan soru bankası. kendi puanı. tercihleri arasından hangisini kazanacağını gösteren ÖSS. simülasyonu ve kişiye özel analiz raporlarıhbulunuyor http: //www. evinden tüm dersleri takip etme olanağı veriyor. tatilde. Erol Altaca Dersanesi’nin ardından MEF de sanal dersane yarışına hazırlıklarına başladı. öğrenciye. gecenin diledikleri saatlerde ulaşmalarını sağlayan sanal ortamlarıdır.gent. Sanal dersaneler. * Sınıfta iyi bir altyapı ve İnternet bağlantısı yeterli midir? Sınıfta sorunsuz çalışan esnek ve verimli bir altyapının sağlanmış olması başarılı network ve İnternet uygulamaları için önemli bir ön şarttır. b) Sanal Dersaneler Sanal dersnaler öğrencileri sınavlara hazırlamayı amaçlayan ve sınav için gerekli bilgilere evlerinde.tr 139 . bilgisayarla İnternete bağlanabilecekleri her yerde günün. Bilgisayar ve İnternetin yaşamın vazgeçilmez parçalarından birisi olmaya başlamasıyla sınavlara öğrenci hazırlayan dersaneler de sanal dersane yarışına girdiler.

) masrafların olmaması bakımından) olması gibi etkenlerden dolayı önümüzdeki yıllarda geleneksel eğitimin yerini alacağını söyleyebiliriz. derslerin görüntüleri. Uyduyla aktarılan görüntüler. Dersler Erol Altaca Dersanesi’ndeki özel bir sınıfta anlatılırken. Eğitimde bilginin paylaşımı esas olduğundan dolayı klasik anlamda belki de en fazla yüzlerce kişiye ulaşabilirken İnternet sayesinde milyonlarca kişiye seslenmek imkanı vardır. bireye yaşamının bir döneminde. tüm dikkatlerini derse yoğunlaştırabilmelerini. sanal kütüphaneler ve sanal dersaneler gittikçe yaygınlaşmaktadır. ÖSS eğitim programına üye olan herkese özel olarak bir şifre tahsis ediliyor. yiyecek vb. Sanal eğitim ortamlarında cinsiyet. bilgi kazandırmak ve bilgilerini sistematize etmesini öğretmek olarak tanımlanabilir. Sanal eğitim ortamları sayesinde kişi. öğrencilerin kendilerini daha rahat hissetmelerini. hatta iş yerinden etkinliklerine yazı veya söz ile katılabilmektedir. çoklu ortam nesneleriyle zenginleştirilmiş ders materyalinin kullanılabilmesi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Şekil. çevrin içi derslerde devam zorunluluğunun olmaması. Bu şifreyi aday bulunduğu herhangi bir yerden de kullanabiliyor. 140 . Dexar’ın yer vericisinden uyduya ulaştırılıyor. evinden. giyim. bu işlevi üstlenmiş kurumlar aracılığıyla. Barracuda adındaki uydu anteni sistemi ile alınıyor ve üniversite adayları da dersleri görüntülü olarak evindeki bilgisayarlardan takip ediyor. bürosundan.1 Adaylara hizmetler Web sitesi aracılığıyla ulaştırılıyor. zaman sınırlamaların kalkması ve her şeyden zayide ucuz (yol. c) Web Destekli Eğitim Örnekleri * İDE-A Nedir? Örgün eğitim. Günümüz sanal üniversiteler. yaş ve sosyal sınıf farklılıkların ortadan kalkması.

ilkel örneklerinde olduğu gibi ders notlarının İnternet aracılığı ile sizlere ulaştırılmasıyla sınırlı kalmamasıdır. Bu programların en özel yanı. İDE-A ‘da verilmekte olan derslerden daha iyi yararlanmak için verilen önerilere uyulmalıdır. karşılıklı devrim yaratmış bilinen bütün eğitim yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesini dayatmaya başlamıştır. bilgiyi güncelleştirmenin önemini vazgeçilmez kılar. Çağdaş ülkelerde hızla gelişen İnternete dayalı eğitimin ülkemizdeki öncülüğünü ODTÜ yapıyor. Bu iki alan arasındaki çelişki. insanlık tarihinde görülmedik bir hıza ulaşmasıdır. konuları bilgisayar başında ve okumanın ötesindeki etkinliklerinizle. İlgili görsel işitsel öğelerle hazırlanan dersler ve karşılıklı etkileşim kanalları.2 * İDE-A Nasıl İşler? İDE-A programında derslerin nasıl işlendiğine geçmeden önce.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Günümüz dünyasının en temel özelliklerinden biri bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin. istediğiniz ortamda öğrenme süresini istediğiniz gibi düzenleyerek istediğiniz kadar tekrar ederek gerekli gördüğünüz konuları tartışmak olanağına sahip olacaksınız. Ancak örgün eğitimin yaşam boyu sürmesi düşünülemez. sıkılmadan öğrenmenizi sağlayacaktır. istediğiniz yerde. İDE-A (İnternete Dayalı Eğitim – Asenkron) öncelikli olarak yaygınlaştırılmasında yarar görülen bilgilere ilişkin konularda bir dizi eğitim programı projesidir. var olan bilginin hızla eskimesi demektir ki. Bilgi işlem alanındaki gelişmeler ve özellikle İnternete dayalı asenkron eğitim. yaygın eğitim yöntemlerinin. Bu. eğitimin sürekli kılınmasını gerektirmektedir. dersleri istediğiniz zaman. 141 . Bu programlarda. Şekil. dersler için kullanılan arayüzün işleyişinden bir miktar bahsetmek gerekir. Çözümü yine teknoloji alanındaki gelişmeler sağlamıştır.

Bilgisayar ortamının sağladığı olanaklar kullanılarak. Böylece verilen bilgileri daha bilinçli olarak çalışma imkanına sahip olacaksınız. haftalar arasında geçişi sağlayan sağ kısım ve içeriğin bulunduğu orta kısımdır. öğrencinin konuyu ne kadar anladığını kendi kendine sınaması hedeflenmiştir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Ders sayfası 3 ana kısımdan oluşmaktadır. Ders. anlatılan konula ilgili animasyonlar ve şekiller yardımıyla anlamayı kolaylaştırmak hedeflenmiştir. Bunun yanında alıştırmalar. Ev Ödevi Belirli aralıklarla verilen ev ödevlerini öğrencilerin sınanmasına olanak sağlamaktadır. Şu andan itibaren bu hafta ile ilgili alt maddelere sol kısımdaki linkler vasıtasıyla erişebilirsiniz. Ayrıca öğrendiklerini uygulama şansını bulmaları açısından da oldukça faydalı olmaktadır. Ders sayfasının dizaynı. Ev ödevi. konunun zihinlerde daha iyi oturtmasını da sağlamaktadır. Alıştırmalar. Ders Bu başlık altında. çalışırken rahatsız olmanızı engelleyici ve anlatılan konuyla ilgili tüm ek bilgilere en kolay şekilde ulaşabileceğiniz bir biçimde düşünülmüştür. Haftanın amacı. Tartışma grubu Haftanın Amacı Öğrencilerin ilk olarak bakması gereken yer Haftanın Amacı’dır. Sol kısımda. bir haftayı ilgilendiren maddeler vardır. bunlar. Okuma ödevi. içinde bulunduğunuz konu anlatımını bulacaksınız burada anlatımlar kısa ve öz olarak sunulmuştur. Alıştırmalar Her hafta anlatılan konuyla ilgili verilen alıştırmalarla. Önce çalışmak istediğiniz haftayı sağ kısımdan seçerek o haftaya geçin. Maddeleridir. Tartışma Grubu 142 . Bunlar haftanın içinde dolaşmayı sağlayan sol kısım. Ayrıca anlatılan konula ilgili daha spesifik ve daha ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz İnternet adreslerine linkleri de yine konu anlatımı sırasında görebilirsiniz. burada o hafta anlatılan konunun niteliği ve bu konunun sonunda öğrencilerden beklenilenleri bulacaksınız.

öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi çağdaş eğitim olanaklarına kavuşturmak ve Türkiye’nin bilgi toplumuna geçişinin temellerini atmak amacıyla tasarladı.000 civarındadır. Burada öğrenciler derste anlayamadıkları konuları veya sormak istedikleri soruları öğretim üyelerine veya diğer öğrencilere sorabiliyorlar. dünyadaki bilgi kaynaklarından 143 . BTSP’nin amacı Türkiye’deki bilgi teknolojileri alanındaki 75. Programda.000’nin üzerindeki yetişmiş eleman gereksinimini karşılamaya katkıda bulunmaktır. Buna hak kazanan kişi İDE-A / BTSP çerçevesinde Bilgisayar Mühendisliği’nin 9 temel dersini izlemiş ve sınavlarında başarılı olmuş demektir. Bunun en güzel yanı. Halen bir işte çalışıyor veya kendi işinizin sahibi iseniz BTSP size sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmasında ve rekabetçi piyasa ve iş koşullarında daha başarılı olmanızda yararlı olacaktır. yeni yazılım geliştirme paradigmaları. * Bilgi Teknolojileri Sertifika Proframı (BTSP) Nedir? OTDÜ’nün İnternet üzerinden verdiği ilk sertifika programıdır. Ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından tamamen Türkçe olarak hazırlanmıştır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Dersle ilgili en önemli sayfalardan biri Tartışma Grubu’dur.000’nin üzerinde yetişmiş eleman gereksinimi bulunmaktadır. gereksinimlere göre standartlar ve yeni yazılım araçları ortaya çıkmaktadır. Yapılan sınavlar sonucunda. Dönem sonunda katılımcılar yüz yüze dersler ve sınavlar için ODTÜ’ye davet edilmektedirler. Örneğin ABD de işsizlik oranı %8 olmasına rağmen BT alanındaki yetişmiş eleman açığı 346. Bu alanda çalışanlar sözü edilen baş döndürücü gelişmeleri zorlukla izlemektedirler. BTSP değerlendirmesi sonunda başarılı olan katılımcılara ODTÜ tarafından resmi bir sertifika verilecektir. Bu sertifikaya sahip kişiler bu şirketlerde eleman açığı bulunduğu takdirde tercih edileceklerdir. Bu nedenle böyle bir öğretimin önemi büyüktür. Dersler Bilgisayar Mühendisliğinin temel derslerinden seçilmiştir. 4 dönemden oluşan ve yaklaşık olarak 9 ay süren bir sertifika programıdır. Benzer sorun yurtdışında da bulunmaktadır. konular etrafında tartışma ortamlarının doğmasıdır. Sorulan sorulara öğretim üyeleri ve ders asistanlarının yanında tüm öğrenciler cevap verebilirler. Bilgisayar dünyasında baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Verilen ODTÜ sertifikasının bilgi teknolojileri alanında eleman gereksinimi olan bazı şirketler tarafından kabul göreceği basına yansımıştır. Bu projeyle. BTSP.000 nin üzerinde bulunmaktadır. BTSP yaşam boyu öğrenme gereksinimini karşılamak için de önemli bir fırsattır. 9 dersten de başarılı olan katılımcılar Bilgi Teknolojileri Sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar. Türkiye’de bilgi teknolojileri alanında 75. * Sanal Okul Nedir? Türkiye Bilişim Vakfı. İyi bir yaşam standardı ve işsiz kalmamak için yaşam boyu eğitim mutlaka gereklidir. Avrupa’da bir meslek 24 ayda eskirken ABD de 18 ayda eskimektedir. Her yıl yeni programlama dilleri. Sertifika bu derslerin ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından İnternet üzerinden yürütülen program sonunda verildiğini de belgelemektedir. Sanal-Okul projesini. Çeşitli boyutlarda evrim geçirmektedir. Avrupa’da ise bu açık 300. her dönemde iki derk olmak üzere toplam dokuz ders verilmektedir.

bilgilerini sınayarak kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan yeni bir model tanımlıyor. Bu kampanya çerçevesinde Sanal-Okul’a destek vermek isteyen sponsor firmalar. öğrencilerin gerek öğretmenleriyle. Her modül. Geliştirilmesinin 3 yıl sürmesi ve toplam maliyetinin 3 milyon dolar civarında tutması beklenen bu büyük çaplı projenin desteklenmesinde. deneyerek keşfetmelerine. toplumsal sorumluluk sahibi şirketler ve bilinçli tüketici önemli rol üstleniyorlar. üzerinde bu pulları gördükleri ürünleri tercih ediyorlar. Edilgen bir eğitim sistemi yerine. “sarkaç modülü” tek başına “sarkaç” kavramının öğretiminde kullanılabileceği gibi.3 * Kampanyanın Amacı Türkiye Bilişim Vakfı. Modüller. kendi başına dinamik bir sanal ortamdır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan da yararlanılarak İnternet üzerinde Türkçe dev bir bilgi havuzu oluşturuluyor. gerekse kendi başlarına görerek. konuya hakim eğitmenler tarafından üretilir. uygulamaya yönelik bir yöntem sunuyor. bu pullar için TBV’na bağışta bulunuyorlar. Tüketiciler de . basit ve göreceli olarak kolaylıkla üretilebilmelerine karşın. Sanal-Okul projesine kaynak yaratmak amacıyla kapsamlı bir kampanya başlamıştır. üretip geliştiren. Sanalokul alışılmış eğitim sisteminin aksine ezberden uzak. Söz konusu modüller her sınıf ve ders için yaratılabilir. sorgulayan ve etken bir öğrenme ortamı yaratıyor. Örneğin. * Projenin Kapsamı Sanal-Okul’un temelinde. Bu proje. bu ve bunu destekleyen modüllerden aynı kavramı kullanan başka ders konularının anlatımında da faydalanılabilir. 144 . bir araya geldiklerinde son derece etkili olabilirler. Sanal-Okul’da bu senaryolar. Şekil. Kısacası Sanal-okul öğrencilere ve öğretmenlere bilgi çağına adım atma imkanı sunuyor. bundan sonra “modül” diye adlandıracağımız küçük ve birbirinden bağımsız uygulamalar ve bunların ders içinde kullanımlarına yönelik senaryolar yer alır. ürünlerine “Sanal-Okul’u Destekliyoruz” pulları yapıştırıyor. Burada önemli olan ilginç ders senaryolarının yaratılmasıdır. ülkemiz çocuklarının eğitiminde reform niteliği taşıyan bu projeye katkıda bulunmak için.

Sanal-Okul’da yer alacak modül sayısı başlangıçta 2500’den fazla olacaktır. egitim.org) tarafından temin edilmiştir. matematik. sitenin ilk Türkçe içeriği oluşturulacaktır.eoe. tarim. deniz bilimleri. spor.inonu. Ancak asıl hedef. uluslararasi hukuk veri tabaninin icerdigi bazi konulardir. biyoloji. reklamcilik. Modüllerin ve uygulama senaryolarının üretilmesinde yönlendirici olarak bir akademik danışmanlar grubu. hobiler. 145 .4 *Academic Search Elite Akademik birimler icin tasarlanmis bu veri tabani. mesleki egitim. müfredatımıza uygun eğitsel modüller yaratmayı hedeflemektedir. tuketici egitimi. kadin ve cocuklar. ekonomi. muhendislik. bilgisayar.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Söz konusu modüller. arkeoloji. kimya. bilim ve teknoloji. felsefe. dunya haberleri. oluşturulma aşamasındadır. genis bir konu yelpazesinde yayinlanmakta olan dergileri kullanima sunmaktadir. projeye katkıda bulunmak isteyen “modül yazarlarıyla” işbirliği yaparak. bankacilik ve finans.tr/?menu=library&sub=dbase Şekil. tarih. ilk aşamada TBV’nin yurtdışında işbirliği yaptığı diğer bir sivil toplum örgütü EOE (www. Antropoloji. Yabancı dil de hazırlanmış ve okullarımızda ders akışlarına kolaylıkla entegre edilebilecek bu modüller yerelleştirilerek. insan kaynaklari. tip. siyasal bilimler.edu. havacilik ve uzay bilimleri. din. turizm. Türkiye’nin kendi modüllerini üreteceği bir altyapıya kavuşturulmasıdır. ticaret. Sanal-Okul. ithal öğelerle eğitimden çok.3 İnternet Üzerinden Bilgiye Erişim Yolları b)Veri tabanları:İnönü ünüversitesi’nin web sayfasından belli başlı veritanlarına ulaşmakmümkün http://www. iletisim ve medya. halkla iliskiler. dil. kriminoloji. 6.

1732 adet FULL TEXT ( tam metin ) dergiyi ekraninizdan eski sayilari dahil okuyabilirsiniz. 1. Taranabilir sema. Forbes. • • • • • • • • Mehmet Karahan 2715 derginin 1984'den gunumuze indeks ve ozetcelerini tarayabilirsiniz. Veri tabaninda ayni zamanda EIU ( Economic Intelligence Unit ) tarafindan yayinlanan Country Reports'lara ve WEFA tarafindan yayinlanan Country Monitors'lere de ulasmak mumkundur. 1. isletme. Business Source Premier veri tabaninda .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Academic Search Elite veri tabaninda . Bu dergilerin 958 adedi hakemli ( peer review ) dergilerdir. finans. grafik ile ASCII ve PDF ve Page Image olarak dergileri goruntuleyebilirsiniz. Veri tabaninda yer alan tam metin dergilerden 250 den fazlasinin tum haklari EBSCO tarafindan alinmistir ve baska bir veri tabaninda yer alamazlar. Taranabilir sema.7 milyondan fazla sirket kaydi iceren Dun & Bradstreet bilgilerini bulabilir. 2260 adet FULL TEXT ( tam metin ) dergiyi ekraninizdan eski sayilari dahil okuyabilirsiniz. Harvard Business Review. 980 hakemli dergi iceren veri tabanimizdaki dergilerin buyuk bir kismi. Bu dergilerin 980 adedi hakemli ( peer review ) dergilerdir. The New York Times ve The Cristian Science Monitor gazetelerini okuyabilirsiniz *Business Source Premier: Business Source Premier. ve iliskili disiplinlerdeki 2796 dergiyi kullanima sunmaktadir. 1990 yilina kadar geriye donuk olarak kullanima sunulmaktadir. Fortune. grafik ile ASCII ve PDF ve Page Image olarak dergileri goruntuleyebilirsiniz. Economic Intelligence Unit tarafindan uretilen Country Report’lara ve WEFA tarafindan uretilen Country Monitor’lara erisebilirsiniz 146 . Bu dergilerin 1732 adedi hakemli ( peer review ) dergilerdir.7 milyondan fazla sirket bilgisine Dun and Bradstreet ile eriseceksiniz Wall Street Journal.com'dan" saglanan imaj / fotograf veri tabanina ulasabilir. Bu dergilerin 641 adedi hakemli ( peer review ) dergilerdir. Pek cok dergi 1990 yilindan itibaren tam metin verilmektedir. bankacilik. Journal of Management ve Academy of Management Review bu veri tabaninda yer alan temel dergilerden sadece bir kac tanesidir. muhasebe. Sadece EBSCOhost yazilimi ile goruntulenebilen "Archive Photo" ve "MapQuest. • • • • • • • 2790 derginin 1984'den gunumuze indeks ve ozetcelerini tarayabilirsiniz. Business Week. American Banker. ekonomi.

edu. Teknik hizmetleri merkezi kütüphaneden yürütülmek şartıyla.5 147 .Gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlar.Üniversite kütüphanecilik bölümleri öğrencilerinin zorunlu uygulama ve staj programlarının yürütülmesine yardımcı olur.Kütüphaneler.Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya hitap edecek şekilde kurum içi ve dışında hizmet verir. üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına sunulacak şekilde düzenler.kutuphane.Eğitimde Bilgi Teknolojileri • Mehmet Karahan WALL STREET terimlerini aciklayan sozluk ve bu terimler ile taranabilme ozelligi… c)Dijital kütüphaneler: Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sanal kütüphane alanında yapmış oldukları çalışmaların amaçlarını . . Kuruluş Şekli -Üniversite'deki kütüphane hizmetlerinin.Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların. . Üniversitenin eğitim ve öğretimini desteklemek ve araştırma. öğretim ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve hizmet veren kurumlardır. Üniversite kütüphaneleri bu amacı gerçekleştirmek üzere. tek bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. http://www. . Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı ayrı kütüphaneler kurulamaz. merkez kampüsün bulunduğu yerleşim alanı dışındaki diğer kampüsler için birer bağlı birim kütüphanesi kurulabilir.sakarya.tr/ Şekil. Kuruluş Amaçları 1. . hedeflerini ve kapsamını şöyle açıklıyor.

. . programlaması ve yönetimi Domi Bilisim Teknolojileri A. vb.Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetleri hakkında ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlamak ve yıl sonunda Rektörlüğe sunmak.Bibliyografya. yayınlar çıkararak bilimsel araştırmaları kolaylaştırmak. 148 . yeterli kadroyu oluşturup. eğitim programları düzenlemek. .Satınalma işlermlerinin Üniversite’nin gelişme politikası doğrultusunda merkez ve bağlı birimler arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak. Hedefi. . tüm hizmetlerinden dolayı Genel Sekreter’e karşı sorumludur.Başkanlığın bütçesini hazırlamak. Türkiye`nin en kapsamlı kategorik dizinidir. . İsterseniz. tez kataloğu. Arabul ana sayfasındaki kategorileri ve onların altındaki alt kategorileri kullanarak arama yapabilirsiniz.Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için.Daire Başkanı. -Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak.Ş.Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak. .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevleri Mehmet Karahan .Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve bu amaçla mesleki kurslar açmak. . . Ya da herhangi bir Arabul sayfasındaki arama kutusunun içine aradığınız konu ile ilgili kelimeleri girerek Arabul veritabanında bu konu ile ilgili kaydedilmiş olan sitelere direkt olarak ulaşabilirsiniz. iş bölümü ve personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak. tarafından yapılan. a) Arama motorları: Arama motorlarına örnek olarak ara-bul ‘u işleyelim *Ara-bul: Arabul. Şube Müdürlüğünden alınan önerilere göre bağlı birimlerin de ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak Başkanlık bütçesi halinde Rektörlüğe sunmak. Arabul`da aradığınız sitelere ulaşmak için iki farklı yol izleyebilirsiniz. Türkçe ve diğer dillerde yazılmış Türkiye ile ilgili tüm web sitelerini veritabanına kaydetmektir.

en kısa zamanda Arabul'da yerlerini alacaklardır. Arabul. 149 . tarafımızdan yapılacak olan gerekli incelemeden sonra.6 Arabul`da halihazırda yer almayan ve eklenmesinde yarar gördüğünüz siteleri. hem de "full text" aramalarda çokça karşılaşılan bir problem olan "bulunan sayfaların pek çoğunun ilgisiz konularda olma" ihtimalini azaltır.arabul.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan http://www. Eklediğiniz siteler. hem kullanıcıların daha hızlı araştırma yapmalarını sağlar.com/arayuz/4570/Default. "Sitenizi Ekleyin" bölümüne girerek bize iletin. editörlerimiz tarafından detaylı bir şekilde incelendikten sonra veritabanına eklenen sitelerin sadece web adreslerini.asp Şekil. Böylece. başlıklarını. açıklamalarını ve anahtar kelimelerini saklar.

BÖLÜM İNTERNETİN BİREY VE SOSYAL YAŞAMA ETKiLERi 1)Birey Üzerindeki Etkisi 2)Toplum Üzerindeki Etkisi 3)İnternetin Türkiyedeki Durumu 4)İnternet Etiği 150 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 7.

İNTERNETİN BİREY VE SOSYAL YAŞAMA ETKİSİ 7.chat’tir. iletişim.2. Bilgisayarınızı zevkle kullanıyorsanız bir problem yok ama onu arkadaşınız yerine koymak zorundaysanız. Bu değişme yalnızca Türkçe’ye özgü değildir. Bütün diller internet ile ortaya çıkan yeni dilsel kullanım biçimlerinin etkisi altındadır. bazıları art zamanlı iletişim sağlar. ekonomik.3. Bunlardan en önemlileri:web. sosyal ve siyasal farklılıkları kaynaştırarak insanlığın hizmetine sunmaktadır.3. taşıdıkları özelliklere göre dil üzerinde etkili olmaktadırlar. Bu ağda bilgisayar ortamına aktarılan her türlü veri. Modern çağın bir gereği olan bilgisayar ve internet kişilerin yaşamına girmeğe başladı. Psikolojik Etkisi Sahip olduğumuz kısıtlı zamanı tek bir uğraşla doldurmak yerine mümkün olduğunca çeşitlendirmek bireysel iletişim açısından daha faydalıdır.İnternet küresel dünyanın büyük oranda temsil ettiği bir platformdur. yaratıcılık olmak üzere çeşitli alanlarda yaraları olduğu herkes tarafından bilinmektedir.1.1. İçinde bulunduğumuz bu süre içinde her ne kadar kapsamını ve sınırlarını çok somut olarak bilmesek de. ideolojik. toplumsal kaosları ve toplumlar arası kültürel.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 7. Ancak bilgisayar ve internet kullanımı kişiler için olumlu ve olumsuz etkileri vardır. çoka-çok iletişimi olanaklı kılmaktadır. İnternet dil kullanım biçimlerini nasıl değiştirmiştir?İnternet üzerinde insanlar iletişim kurmak için farklı araçlar kullanmaktadır. Bilgi paylaşımı ve tüketiminin internet gibi bir ortam sayesinde kolayca gerçekleşebilmesi yeni bir siyasal ve sosyal topluluğunda oluşmasına olanak sağlamıştır. bazıları ise bire-çok. bilginin kullanımı ve paylaşımındaki eşitlikçilik. İnternetin bireyler üzerindeki psikolojik etkisi kısaca:İnsana doğal bir muhatap olması ve insanı-insandan uzaklaştırması biçiminde açıklanabilir. hareketli görüntüyü ve sesi birbirine yaklaştırmıştır. problem bu noktada başlar. 7. 7. İnternet bilgi paylaşım ağıdır.email.2. Art zamanlı iletişim araçlarından olan web sayfaları:dil ile resmi. hemen herkes tarafından kullanılabilmekte ve kullanıcılar sınırsız bir olanağa kavuşmaktadırlar.3. Sosyal Etkisi 7.3 Birey Üzerindeki Etkisi Yaşamımıza giren bir konu olarak internet aslında çok geniş bir kavrama sahiptir. kuralları ve araçlarıyla insan zihnindeki sınırlara bile meydan okumaktadır. İnternetin başta eğitim. 151 . İnsanlar arasında iletişim sağlamak amacı ile kullanılan bu araçlar. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte dilin kullanım biçimlerinde değişiklikler oldu. Artık kendine özgü kelimeleri. İnternet ve Dil Kullanımı: Bildiğimiz gibi dil insanlarla iletişim kurmada kullandığımız en önemli araçtır. Bunlardan bazıları eş zamanlı.

3. Bilgilenme Hakkı: Bilgilenme hakkı dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan herbir bireyin varlığını koruma ve geliştirmede zorunlu olarak gereksimim duyduğu bilgiye hiçbir engelle karşılaşmadan ulaşma hakkıdır. internet. 7.2.2. çok kısa sürede iletişim kurulmasını sağlaması açısından metinlerdeki biçimsel yapıları tamamen değişikliğe uğratmıştır. Ayrıca. Çünkü meydana gelen değişmeler dilsel biçimlerle ilgilidir. Sohbet etmek yada söyleşmenin açık karşılığı “oturup 152 . Yüzyüze iletişim sırasında dil iletişiminin ayrılmaz bir parçası olan:mimik. Chat bilgisayar ortamında bir tür etkileşimli yazışma şekli ve internette sohbet etme biçimidir. yani duyguların bu araçlarla aktarılmaması kullanıcıları yeni araçlar aramaya itmiştir. internet dilinede aynen aktarılmış ve internetin belkide en yaygın kullanım biçimi olan etkinliğin adı haline gelmiştir. 7. Bu da dilde küreselleşmeye yol açan bir nedendir.2. birbirlerini görmemeleri. aradaki farkı daha kolay anlayacağımız acıktır. vurgu. Küreselleşmeye bağlı olarak zaman ve mekan kavramlarımızda değişmeler meydana gelmiş ve iletişim kurduğumuz çevre farklılaşmıştır. Bu nedenle yeni biçimler oluşmaktadır. İntenette sohbeti yazışma ve internette sohbet etme biçimidir eterlendirmeden önce geleneksel anlamdaki sohbet üzerinde düşünürsek. Chat’te dilsel kullanım biçimlerini tamamen değişikliğe uğratmıştır. Ayrıca internet ile küreselleşme hızlandığı için iletişim de küreselleşmektedir. iletişimin eş zamanlı gerçekleşmesi ve konuşma dili ile anma yazı aracılığı ile sürdürülmesi değişik dil kullanım şekillerinin içiçe girmesine yol açmaktadır. soruları hızla çözmek bir yana bilgilenme hakkı açısından bazı sorunların kaynağı olabilecektir. İnternet bilgilenme hakkı açısından eğitimine bağlı olarak bireyler için hem yeni bir olanak hem de dezavantaj olabilir. Böylece ulusal dillere internetin dili olan ingilizceden birçok sözcük ve değiş biçimleri katılmaktadır. Araştırmaya dayalı bir eğitim yapısı ile ezber-tek kitaba –öğretmene dayalı eğitim yapısı içinde internetin bilgilenme hakkına ilişkin işlevi farklı olacaktır. ahenk gibi araçlar yazılı internet ortamında eksik kalışı. Yani daha çok konuşma dilinin yazı ile ifade edilmesine ilişkin sorunlardır. günlük dil ve bölgesel dillere ait özellikler katılmıştır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan E-mail ise. yazılı dile çok kısa süre içerisinde argo.jest.3. Chat’in Sosyal Etkisi: İnternetin dil üzerindeki etkilerinde ele aldığımız chat’in bireyler üzerindeki etkisi biraz daha açmak gerekirse: chat sohbet etmek anlamında ingilizce bir sözcüktür. Eğitim sistemi ile ilgili ön koşulların sağlanmadığı bir ülkede. birbirleri hakkında fazla bir bilgiye sahip olmamaları gibi hususlar dil kullanımını değiştirmektedir. Bütün bu gelişmeler sonucunda sorulması gereken soru şudur:Bu gelişmeler dilde yapısal değişikliklere yol açar mı? Bence bu soruya hayır diye yanıtlaya biliriz. Bunun sonucunda.3. ama bunlar dilde yapısal düzeyde değişikliğe yol açacak düzeyde değildir. Kullanıcıların anonim kalabilmesi.

Bir internet kullanıcısı için veriye erişim aşamasında. söze mimik ve jestlerini de katarak sohbeti renklendirip. Chat geleneksel sohbetin temel koşulu olan tanışıklılığı da ortadan kaldırmaktadır. oysa elektronik ortamda sohbet etmenin temel koşulu monitör kullanmaktır. Daha önce tanışmış olmak sohbettin içeriği hakkında bir ipucu verdiği gibi. gerekli vurguyu sağlar. Bilgisayar ortamında sohbet ise. Görülüyor ki 153 . Kullanıcı gündelik yaşamındaki zamana ilişkin sınırlılıklardan bağımsızlaşmıştır. Monitör bu hali ile sohbetti dolaylı hale getirir. Bu durum aynı zamanda sohbettin gerçeklik zemininde oluşturmaktadır. Bunu başka bir yönden ele alırsak: chat sırasında kullanıcının kişisel bir sınırlığı yoktur. Tanımından da yola çıkılarak geleneksel sohbettin üç temel koşulu olduğu ileri sürülebilir. diğer bir nedeni de internetteki veri akışının sürekliliği ve bu sürekliliğin belli bir periyoda bağlı olmamasıdır. Bunlar: Sohbette katılanların yüz yüze olarak aynı mekanı paylaşması Önceki bir zaman diliminde tanışıklıkları olması Sohbetti anlamlı kılacak ortak yanların bulunmasıdır.3. Zaman nedir? Toplumsal gelişmenin belli bir basamağından itibaren olayların akış içindeki yerlerini tayın edebilmek için insanları öğrenmek zorunda olduğu bir araç olarak tanımlayabiliriz.2. bu tanışıklılık yanılsaması içinde bu sanal sohbeti gerçeklettirebilirler. gerçekte tam bir kör döngüsüdür. Çünkü internetin en önemli özelliği. Gerçek anlamda sohbet için dolaysız bir iletişim demiştik. 7.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan karşılıklı konuşmak” tır. yoksa bir anlamda kendilerinden arınma olanağımı insanları rahatlatan? Uzaklık kavramı internet kullanıcıları için hiçbir anlamı ifade etmez. Peki. ancak söz konusu olan chat yapmaksa.4. her bir veriyi zamandan bağımsız olarak kullanıcıya iletmesidir. Birbirlerinin hiç tanımayan ve hatta tanımayacak olan insanlar bile. Bunun bir nedeni zaman ve mekan farlılıklarını önemsizleştiren bir bilgi ağı olarak. yazan ve okuyanın aldığı aradaki ilişkiyi yalnızca monitörlerde belirtilen standart harf dizileri ile gerçekleşir. ideal zamandan söz edilemez. bunlara karşın chat yapmanın kitleler için özendirici yanı nedir? Acaba insanlar çevrelerinde merhaba diyecek insan mı bulamıyorlar. Konuşan ve dinleyenin yerini. Diğer bir deyişle internet kullanımı sırasında kullanıcı tarihselliğinden ayrılır. istenen her şeye her yerden ve her zaman erişime olanak tanımasıyken. istediği kılığa girebilir. bu kez insanlar evrelerindeki sayısız olanağı görmezden gelerek önlerine pek çok elektronik donanım ve kilometrelerce mesafe koyarlar. Bu durum gerçektende çok trajik bir çelişkiyi gözler önüne sermektir. Artık geçmiş ve gelecek kavramları internet kullanımı sırasında pek anlam taşımaz. Bu şekli ile sohbet dolaysız bir iletişim şeklidir. Zaman Kavramı Açısından İnternet: Önce zamanın kısa bir tanımını yapalım. İnternetin en belirleyici özelliği modern insanın zaman kavrayışına belli notalarda hitap etmesidir. Mesafenin azlığı. konularında sınırını aşarı yukarı belirler. yani herkes herkesi “oynayabilir” taklit edebilir. Yani öz benliğinden sürede olsa kişi soyutlanabilir.

3 4)Öğrenim durumu 154 .1 2) En çok kullanılan servisler 100 80 60 40 20 0 SERVİSLER WEB POSTA ŞEKİL1.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yaşamı güdüleyen ve organize eden bir kavram olarak zamana verilen değerin içerimi. 560 internet kullanıcısının katılımı ile gercekleştirilen ankette göre: 1) Kişilerin internet kullanma amacı 40 35 30 25 20 15 10 5 0 İŞ BİLGİ HOBİ EĞLENCE HABERLEŞM E AKADEMİK İNTERNETİ Şekil1. internet kullanımı sırasında önemini yitirmektedir. Türkiye’de internet kullanıcılarının profilini çıkarmak için MagNet tarafından bir anket yapıldı.2 3) Mesleki Dağılım 35 30 25 20 15 10 5 0 öğrenci mühendis diğer meslekler ŞEKİL1.

Siteler geniş 155 . Sanal Market İnternet en iyi ürünleri en iyi fiyatlarla bulabileceğiniz değerli bir kaynak olabilir.4.4. kültür ve benzeri gibi gerçek dünyada önemli olabilecek pek çok özelliği de ortadan kaldırmaktadır. ırk.3. Psikologlar tarafından yapılan bilgisayarın duyuları körelttiği konusunda çalışmalar devam etmektedir.4 7. Bu şekilde insanlar kendilerine daha fazla zaman ayırabilecekler ve kısa zamanlarını daha verimli değerlendirebileceklerdir.” Tanımdan da anlaşılacağı gibi: suçlunun hedefi kendine veya bir başkasına mal. 7. suçların modern bilgisayar teknolojilerini ağ sistemlerinin avantajlarını değerlendirmeleri yoluyla klasik dolandırıcılık biçimlerinden farlılık gösterir. Kişisel Hakların Korunması İnternette işlenen şuçlar Emniyet Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu BilişimŞuçlar Raporunda kişi hakları ihlali şöyle açıklanmaktadır: “Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanarak verilerin alınması.okul lise diğer öğrenim ŞEKİL1. kişilerin sosyal yaşamlarında hem olumlu hem olumsuz etkilere sahiptir. Yerinden alış-veriş. Gerçek dünyadan farklı bir ortamda sanal dünyada insanlar arası ilişkiler değişmektedir. yerinden bankacılık hatta işe gitmeden evden çalışma vb. değiştirilmesi ve silinmesi yolu ile kendine yada başkasına yasadışı ekonomik menfaat sağlamak için zarar verme.4. yaş. Ticarete Etkisi 7. kişiler arası mesafe. Öte yandan internet. Toplum Üzerindeki Etkisi Yaygın bir görüşe göre internet. Ancak bütün bu kolaylıklar insanları bilgisayar bağımlısı yapacaktır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 80 70 60 50 40 30 20 10 0 y. Özellikle e-ticaret ve git gide daha fazla şirketin ürünlerini Web’e sokmaları ile tüketiciler adil ve güvenilir internet etkileşimini talep etmeye başladılar. cinsiyet. Yüz yüze insan ilişkileri azalacak bu nedenle de bir bakıma robotlaşan insanlar türeyebileceklerdir.1. gibi kullanımlar insanın sosyal yaşamını etkileyebilecek unsurlardır.3.1. 7.1. kazanç yada mağdura ciddi kayıplar vermektir. Bilgisayar dolandırılıcığı suçları.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan bir katagori yelpazesini kapsayıp yazılımlar. İşte internet üzerinde pazarlama bu noktada önem kazanmakta.4.1 7. Çünkü tüketici Web üzerinden satın almak isteği ürün hakkında istemediği kadar fazla bilgiye bir tuş dokunuşuyla ulaşabiliyor.com.tr ŞEKİL 2. Medyanın ve reklamların da etkisiyle gittikçe daha bilinçli tüketici ise alışverişin daha çok kendi kontrolünde olmasını istemekte. satıcı ve alıcı arasındaki işini tehdit etmeye başladı. şaraplar.egenet.3. Buna karşılık internette sayfa asmak yıllık 150-250 dolar civarında ve sayfaları tasarımını da yaptırarak asmak yine yılık baz da 300-500 dolar aralığında (sayfa adedi ve tasarımı zorluğuna bağlı ) www. http://shop.htm 7.1. donanımlar.2.telmar. seyahat acentalarını ezip geçebilecek bir kamyon gibi artık internet üzerinde uçak ve otel rezervasyonlarından otomobil kiralamaya kadar seyehat için gerekli olan herşeyi bir acentaya gerek duymadan yapabilirsiniz. Seyahat Acentaları İnternet.1. 156 . 1960’lı yıllarda Amerika birleşik Devletleri’nde yeni bir ekonomik güç ortaya çıktı. 1990’lı yılların başında teknoloji.com. purolar. Kapı kapı gezerek pazarlama yapan satıcılar direk olarak tüketicinin evinin salonunda pazarlama yaptıkları. gibi ürünlere yayılıyor. onlara anında deneme olanakları sundukları ve birebir konuşmanın bütün tekniklerini kullandıkları için başarılı oldular. kitaplar.4. Reklam Sektörü Ekonomi ile ilgili bir dergide bir yıl boyunca reklam bulundurmak 24 bin dolardan başlayan ve 100 bin dolarlara kadar ulaşan rakamların telaffuz edilmesi demektir.tr/satgayri.

4.dünyaturu. www.tofas.1. video film yada ses ile de tanıtım yapılabilir.7. Ancak bu konuda hala aşılmayan teknik sorunlar 157 .4.com 7.5. Artık milyonlarca dolarlık matbalara.emlax. artık evini kiralamak ya da satmak isteyenlerin. Tüketici istediği markanın istediği modelini internet üzerinde bulabiliyor. Yazılı Basın İnternetin tehdit oluşturabileceği diğer bir sektör ise sürekli yayıncılıktır. Bir televizyon şirketi kurup işletmek yerine. aylık ya da yıllık yayın yapabilirsiniz. bunları sığdıracak binalara. Üsküdar’da ev kiralamak için artık Üsküdar’a gidip sokak sokak gezmek ya da o yöredeki emlakçıları dolaşmak yerine “Ev KiralayanlarÜsküdar”sayfalarına girmeleri yeterli.1. Görsel Basın Yazılı basını bekleyen sorunların çok benzeri görsel basın içinde geçerlidir.com ŞEKİL 2. Emlakçılar Tehlike çanlarının çaldığı diğer bir meslek dalı ise emlakçılık. www.yönetecek müdürlere.4.4. bir tuşa basarak ulaşılan listelerine terk etmekte.com 7.Eğitimde Bilgi Teknolojileri www.1. Oto Galerileri Oto galerileri artık internette.2 7. sorunlara çare bulacak teknik personellere gerek duymadan internet üzerinden günlük. Sadece yazı ile değil istenirse fotograf. Bunun için yapmanız gereken tek şey bir ISS ile anlaşmak ve tabiki yazacak konunuzun bulunması. cebinizde 20-30 bin dolar koyarak internet üzerinden yayın yapabilirsiniz. semtlerde servis veren emlak büroları yerini. Direk üreticiden o marka ile ilgili ayrıntılı bilgiler alarak bunu rakip marka ile çok kolaylıkla karşılaştırabilmektedir.6.com. internet üzerinde. www.1. Mehmet Karahan 7. Büyük emlak ofisleri yavaş yavaş internette yerini alırken.4. haftalık.hurriyet.

Ancak yerel Usenet servis sağlayıcıları bünyelerinde bulundukları grup sayılarını kontrol edebilir. Usenet hakkında daha fazla bilgi için: news://news.8. Usenet üzerindeki haber akışını kimse kontrol edemez. www. Ticarette İnternetin Eksikleri İnternetin pazarlamada kullanıcısına sunmayacağı tek hizmet ellemek. Usenette gönderilen bir yazı dolayısıyla hakkında dava açılan. dokunmak ve denemek için kullanmaktır. bazı grupları kendi listelerinden çıkarabilir. hapse giren para cezasına çarptırılan insanların sayısı sürekli artmaktadır. Usenet Usenet ( dünya çapında çoklu tartışma ve iletişim platformu) dünya üzerindeki milyonlarca ağ kullanıcılarının binlerce değişik konuda yazdığı görüş ve düşüncelerini anlatan yazılar ile haberlerden oluşan bir tartışma ortamıdır. Neden Sanal Alışveriş Kaliforniya’da yapılan araştırma sonucunda internet kuşllanıcılarının sanal alış-veriş yapma sebepleri sırasıyla şu şekildedir. Genelde Usenette ticari amaçlı mesajlar verilmez.newuser.newusers news://news. Bir çok işletmeci. Ancak sürmenize imkan yoktur.answers news://news.4.cnn. Bunların da en kısa sürede çözülerek görsel basının internete kayması mümkün . 7.9.questions 158 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan bulunmakta.1.announce.2.4.4. Daha el altında Daha hızlı Bilgiye ulaşmak Ürünü bulmak kolay Fiyatları kıyaslamak kolay 24 saat alış-veriş Satıcıyla uğraşmak yok Daha ucuz Daha eğlenceli 7. Usenet bir kuruluş değildir.1. Örneğin beğendiğiniz bir arabanın test sürüşlerini izleyebilirsiniz. Ayrıca her Usenet yerel sorumlusu kendi domainlerini kontrol eder.com 7. satıcıların ve aracı kuruluşların konuşma tekniklerini kullanarak tüketiciyi etkiledikleri ve ürünün daha kolay hale getirtiklerine inanmaktadır.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri e-mailto://listserv@american. Web adresi www.pancoke ve dail Black grupları sahne aldı. İlk İnternet Konseri 13 Ocak’ta İstanbul Üniversitesi rock kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk “Gorage Party’si” olan rock konseri sponsor site olan raptiye. Ardından psychaq. Örneğin AKA. yine de. 7. Ayrıca bu örgüte aka-arama@hotmail. İnternet Ne Kadar Güvenli İnternetin şu an için çok fazla güvenli olduğu söylenemez.com adresinden mail yollayabiliriz.4.4. kullanıcı şifreleri banka kredi kart numaraları ve benzeri gizlilik içeren bilgileri şu an için internet üzerinden serbestçe göndermeyin.3. Özellikle ticari kuruluşların interneti kullanmaya başlamaları ile birlikte internette güvenlik probleminin çözümü için ciddi çalışmalar yapıldı yakın zamanda Web üzerinden iletilen her türlü bilginin yeni şifreleme teknikleri ve çok yüksek hızlı hatlar sayesinde yeteri seviyede güvenli olacağını söyleyebiliriz. İnternette Arama Kurtarma Tarihimizin en büyük depremlerinden birini yaşayalı daha iki yıl bile olmadı ama hala koskoca İstanbul’da 23 kişilik bir sivil savunma örgütümüz var.edu Mehmet Karahan ŞEKİL2. 7.4.4. Nadiren de olsa kişisel iletiler ve postaların kötü amaçlı profesyonel kişiler tarafından illegal (kanun dışı ) yollarla ele geçirilebilir. İnternette Bit Pazarı 159 . arama kurtarma araştırma derneği.5.6. Ancak. Önce sahneye kurban çıktı.comdan canlı yayınlanarak aynı zamanda ülkemizde yayınlanan ilk internet konseri oldu. Bağımsız arama kurtarma örgütleri de güçlükle ayakta durabiliyor. Bu klube üye olmak için internette ki formu doldurup yollamamız yeterli. 7.org olan derneği daha yakından tanımak için sitesine göz atmanız yeterli.3 7.4. İngiliz sivil savunma örgütünün desteği ile varlığını sürdürebiliyor.aka-arama.

8. Sony müzik sitesindeki yerli veya yabancı tüm sanatçılarla en doğru bilgi ve gelişmeleri birinci ağızdan sizlere duyuruyor. notlarımızı kaydeden. İnternette İşsizler Klubü İşsizler de sanal alemde örgütlendiler. 7. Bu yeni dil. Adresi www.com. dayanışmasını ve işsizlikten bir an önce kurtulmasını sağlamak.geocities.com adlı bir mail grubundan hepsi birbiriyle haberleşiyor. Hızlandı ve karmaşıklaştı.sonymuzik. isteyen ziyaretçiler giriş yapıyor isteyenler de satış yapabiliyor.7.doktorların tıp konusundaki sohbetlerini çağrıştıran yeni ve farklı bir dili konuşmak zorunda. Artık internet sayesinde tüm gelişmeleri sıcağı sıcağına takip eder olduk.tr adresini tuşlayarak ulaşabileceğiniz bu site.klubün amacı işsizlerin gelişmelerden çabuk haberdar olmasını. bu yüzden sanatçılara ulaşabileceğimiz etkileşi. 7. Kulubün haberleşme açısından da hiçbir eksiği yok. Sitenin adresi levkilen.mli bir ortam hazırlamış. Siteden sony müzike ulaştıracağınız tüm sorular kısa sürede yanıtlanıyor. Çünkü müzik sektörünün en güçlü plak şirketlerinden Sony Müzik’in sitesi yayına başladı.1 İNTERNETİN TÜRKİYE’DEKİ DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ 7. raporlarımızı hazırlayan. günlük yaşama önlenemez bir hızla giriyor ve yerleşiyor. müzikteki son gelişmeleri takip etmek bundan sonra daha da kolaylaşacak. Bugün bir bilgisayar edinmek isteyenler .1.tripod.com. sıkıldığımızda bizimle oyun oynayan ve yaşamın içindeki 160 . Sony Müzik yetkilileri internetin bilgi transferinde ve iletişiminde en etkin yol olduğunu düşünüyor. Artık hesaplarımızı tutan . İnternette sörf yapıp.com/issizler klubüolan sitede bütün işlerin birleşmesi amaçlanıyor.4. Çünkü işsizler klubü@groups. Web’de www. Tripod’da yapılmış amotör bir site çatır çatır ikinci el bilgisayarları satıyor.1 Parmaklarımızın Ucundaki Dünya Bilgisayarlı yaşamın tüm dünya için oldukça yeni olduğu söylenebilir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Gençlerin başarılı çalışmalarına bir örnek daha. 7.4. Yıdızların Sanal Adresi Eskiden müzik piyasasını takip etmek ne kadar da zordu. İlk üretilen bilgisayardan bugüne sistem oldukça güçlendi.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

herşeye kolaylık ve güven getiren yakın bir dostumuz var. Ancak bu dost, kimi zaman bizi kendine tutsak edip dış dünyadan ayırabiliyor; bizi yalnızlığa da sürükleyebiliyor... 1990’lar, bilgisayarlara yeni bir özellik kazandırdı. Artık bilgisayarlar bizleri kendi içlerine kapatan bir makine yerine, bizi dünyaya bağlayan bir iletişim santrali haline geliyorlar. Bütün bunlar ise, bilgisayarların arkasındaki kablolara eklenen yeni bir kablo ile gerçekleştiriliyor. Bilgisayarlarımızı diğer bilgisayarlar veri tabanlarına bağlayan karmaşık bir sistemin evinizdeki uzantısı olan bu kablo, evin telefon girişine, oradan telefon santraline ve sonra da tüm dünyaya açılıyor. Bilgisayarlarımızı uzak noktalara bağlayan bu yeni sistemin adı “İNTERNET” ....

7.1.2. İnternet Nedir ?
a) İnternet aynı dili konuşan ya da diğer bir deyişle aynı iletişim kurallarını kullanan ağların bir toplamıdır. (Alan kılavuzu Stephon Nelson) b) İnternet sanayi toplumundan bilişim toplumuna geçişin habercisi taşıyıcısı, bir ön modeldir. İnternet bilimsel ve teknolojik gelişmenin önemli etmeni, taşıyıcısı, kendisi sürekli değişen, bilgi teknolojilerini değiştiren, giderek ve toplumu ve yaşamın tüm boyutlarını değişime zorlayan bir teknolojiler kümesidir. Zaman ve mekan farklarını azaltan, bir çalışma ortamı haberleşme ortamı büyük, canlı, dağınık bir kütüphane, esnek ve yetenekli bir haberleşme ortamı, her vatandaşın kendi radyo ve televizyonunu kurabileceği bir yayın ortamı, tüm dünyaya hitap eden bir tanıtım ve pazarlama ortamı, iş bağlantılarının kurulabileceği, alım satımın yapılabileceği bir elektronik ticaret ve iş ortamıdır. Nüfustan vergiye kamu hizmetlerinin vatandaşa ucuz etkin ve 24 saat sunulabileceği bir eğitim ortamı. Koruyucu sağlık hizmetlerinden uzman hekime erişime kadar sağlık hizmetlerinin sunulacağı bir hizmet ortamıdır. Katılımcı demokrasinin gelişeceği toplumsal denetim saydam mekanizmaların hayat bulacağı yeni teknolojik olanakları da internet sunmaktadır. c) İnternet, bir çok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu,dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet insanların her geçen gün gittikçe artan “üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma” istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir. İnterneti bu haliyle bir bilgi denizine, ya da büyükçe bir kütüphaneye benzetebiliriz. İnternete bakış açımıza bağlı olarak farklı tanımlamalar da getirebiliriz : İnternet, • 1997 sonu itibariyle 100.000.000 ’u aşkın insanın kendi arasında etkileştiği, bilgi değiş-tokuşu yapabildiği ve kendi yazısız kuralları olan büyük bir topluluktur. Bu, internetin sosyal yönüdür. • Pek çok yararlı bilginin bir tuşa basmak kadar yakın olduğu dev bir kütüphanedir. • 1997 sonu itibariyle 20.000.000’u aşkın bilgisayarın bağlı olduğu çok büyük bir bilgisayar ve iletişim ağıdır. • Kişilerin değişik konularda fikirlerinin serbestçe söyleyebilecekleri ortamlar barındıran bir demokrasi platformudur.

161

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

• Evden alış-veriş, bankacılık hizmetleri, radyo-televizyon yayınları günlük gazete servisleri vb. gibi uygulamaları ile aslında internet aynı zamanda bir hayat kolaylaştırıcıdır. Tüm bu tanımlamaların arakesitinde yer alan ise “Bilgiye ulaşım ve onu paylaşım, sonrasında da elde edilen bilgiyi kullanım”dır. • Sonuç olarak internet, önümüzdeki yıllarda üretilecek bilgilerin dolaşım sistemidir. Ticari boyutunun da ortaya çıkmasıyla yaşamla daha çok iç içe geçmeye başlamıştır. İnternet farklı bir ortam, farklı bir uzay. Kendi yazılı olmayan, kuralları olan; kendi toplumu olan bambaşka bir uzay. Klasik yaşama biçimlerini, değer yargılarını değiştiren; hayatımıza yeni kavramlar, yeni uğraşlar getiren bir şey. Hayatımızı etkiliyor. Hem de çok fazla bir biçimde.

7.1.3 Türkiye İnternetinin Bir Durum Değerlendirilmesi
İnternet sanayi toplumundan bilişim toplumuna geçişin habercisi, taşıyıcısı bir ön modelidir. İnternet bilimsel ve teknolojik gelişmenin önemli bir etmeni, taşıyıcısı kendisi sürekli değişen, bilgi teknolojilerini değiştiren, giderek toplumu ve yaşamın tüm boyutlarını değişmeye zorlayan bir teknolojiler kümesidir. Zaman ve mekan farklarını azaltan bir çalışma ortamı, haberleşme ortamı, büyük canlı dağınık bir kütüphane, esnek ve yetenekli bir çalışma ortamı, her vatandaşın kendi radyo, gazete ve televizyonu kurabileceği bir yayın ortamı tüm dünyaya hitap eden bir dağıtım ve pazarlama ortamı. İş bağlantılarının kurulabileceği alım satımın yapılabileceği bir elektronik ticaret ve iş ortamıdır. Nüfustan vergiye kamu hizmetlerini vatandaşa ucuz, etkin ve 24 saat sunulabileceği, ilkokuldan üniversiteye meslek içi ve sürekli eğitimin sunulabileceği bir eğitim ortamı. Koruyucu sağlık hizmetlerinden uzman hekime erişime kadar sağlık hizmetlerinin sunulacağı bir hizmet ortamıdır. Katılımcı demokrasinin gelişeceği toplumsal denetim ve saydam mekanizmaların hayat bulacağı yeni teknolojik olanakları da internet sunmaktadır. İnternette geç kalmak, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. İnternet en basitinden çağdaş matbaadır. Dünyanın pek çok ülkesinde internet, ulusal bir plan kapsamında stratejik bir konu olarak ele alınmış eylem planları yapılmış, kamu özel sektör üniversiteler ve sivil toplum örgütleri beraberinde bunları hayata geçirme çabasında epey yol alınmıştır. Dünya internetinde 40 milyon civarında bilgisayar, 150-200 milyon kullanıcı, 3.5 milyon web, 2 milyon kurum, 30 bin haber gurubu, 90 bin posta listesi, 25 bin sohbet kanalı vardır. Türkiye de ise 40 bin civarında bilgisayar, 150-200 bin kullanıcı, 5 bin civarında web, 300 bin kullanıcı vardır. Türkiye’de ki toplam internete bağlı bilgisayar sayısı İndiana Eyaleti k12 (ilk,orta,lise) bilgisayar sayısından az. Türkiye interneti 6 yaşını doldurmak üzeredir. Bu altı yıl çok sancılı olmuştur. Son yıllara kadar ulusal sahiplenme kaygısı ve çabası olmamıştır. İnternetle ilgili taraflar kısa vadeli bakışla bir işbirliği çabasına girmemişler ve sonucunda ulus olarak ortak aklımızı oluşturamamış durumdayız.

162

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

Türkiye internetteki gelişmelerin çok dışında değil ama biz takipte zorlanıyoruz. Treni kaçırmadık ama farkı kapatamıyoruz. Çok ciddi boyutta insan gücü açığımız var. Üniversitelerimiz, değişen eğilimleri göz önüne alıp programlarında esneklik yapacak esnekliğe sahip değil. Bu konuyu sahiplene kurumumuz yok. İnternete ulus olarak yatırım yapmıyoruz. İnternet konusundaki master planımız, eylem planımız olmadığı gibi deneysel projelerimiz bile yok. Gelişmiş üniversitelerimizde bile bu konularda çalışan bir avuç insanımız var. Üniversitelerimizi bile interntete tamamen taşıyamadık. Üniversiteler için ulusal bilgisayarlaşma hedefleri ve planlarımız yok. Alan adını alan 80K12 okulumuz ve 400’e yakın bilgisayar var. Milli Eğitim Bakanlığımız henüz kendini internete bağlayamadı. Okulların bilgisayarlaşması ve internetli eğitim konusunda ulusal hiçbir doküman üretemedik, üzerinde anlaşılan hiçbir model yok ve kayda değer deneysel boyutta bile hiçbir projemiz yok. Ulus olarak bilgisayar destekli eğitimde henüz öğrenme sürecine giremedik. Son zamanlarda TUENA, İnternet Üst Kurulu Elektronik Ticaret ve Koordinasyan Kurulu, Kamunet Üst Kurulu, TOBB Sektör Kurulu ve TBMM Bilgi teknolojileri grubu olumlu gelişmelerdir. TUENA Türkiye enformasyon ana planı çalışması yakında bitecektir. Ülkenin bir mastır plan gereksinimi duyması tabiki sevindiricidir. Bu planı tartışmak, geliştirmek, sahip çıkmak ve bir eylem planı ortaya çıkarmak hepimizin görevidir. Türk Telekom’un yeterince yatırım yapamaması ağır bürokratik yapısı internet konusundaki deneyimsizliği, zikzakları hatalı kararları ile interneti engellediği görüntüsü oluşmuştur. Türk Telekom son bir yılda SDH, TDM, ISDN, 800 hatlar için yatırım yapmış, Ttnet ihalesini gerçekleştirmiştir. Tt’nin internet ve PSTN için yatırım yapması gerekir. Şayet TT, bir A.Ş. olarak görülüyorsa, kendi kazandığı para ile, karlı gördüğü yatırımları yapabilmektedir. Şayet TT, bir KIT olarak görülüyorsa, Türkiye’nin geleceği için stratejik konumda olan iletişim ve internet alt yapısı için yatırım yapılmalıdır. Kaldı ki internet hizmeti temel bir kamu hizmeti olmaktadır. Teknolojik gelişmeler internetin yayılması için yeni olanaklar sunmaktadır. Kablo Tv üzerinden erişim, kablosuz erişim, xDLS, internet Tv ve direkt Pe şu anda gündemde olanları. Bunları biran önce hayata geçirmeliyiz. İnternet Üst Kurulu, diyalog ve hoş görü ortamında, bir çözüm üretme mekanizması, bir hakem kurulu olarakta çalışabilir. Ulaştırma Bakanlığının önderliği bu anlamda çok önemlidir. İnternetin öne çıkardığı birkaç kavram, saydamlık, katılımcılık ve sivil toplum örgütleridir. Saydamlık ve katılımcılık, zaten internetsiz hayata geçmesi zor kavramlardır.

7.1.4 İnternetin Ülkemizdeki Ticari Boyutu
Dünyadaki kullanıma paralel olarak, internet ve ticaret olgusu boyutu ülkemizde de popüler olmaya başlamıştır. 1997 ortalarından itibaren birçok banka, müşterilerine hizmet üzerinden kişisel bankacılık servisleri vermeye başlamıştır. Öte yandan, 1996 sonlarından itibaren birçok günlük gazete ve derginin (aynı baskısı olmasa bile) internet üzerinden yayınladığını görüyoruz. 1997 sonlarına doğru deneme amaçlıda olsa, bazı popüler alış-veriş imkanlarını yavaş yavaş müşterilerine açmaktadır. Diğer bir popüler dal da internet üzerinden radyo ve Tv yayıncılığı. Hat hızlar şu an fazla

163

Televizyon/radyo programlarının e-mail adreslerini.Ayrıca Tübitak.tr servis sağlayıcılarında bir kullanıcı numarası üzerinden dial-up türü bağlantılarla bazı özel kuruluşlar veözel şahışlarla internet hizmeti vermeye çalışmıştır. 7.servis. Kulanıcı ağdaki her bir servise ulaştığında yaptığı işlerden sorumludur.tr ve servis2.TRNET çatısı altında. bu ağdaki sorumlular tarafından her zaman izlenebilecek şekilde tasarlanmıştır. İnternet ya da kısaca net. büyük bir üzüntüyle söylemek gerekirse.servisleri ve sistemleri kullanmaları konusundaki sorumlulukları fark etmeleri önemlidir. DIE. günlük gazetelerin yayınlarını internet üzerinden verebilme çabaları. bir çok şirket bu konuda ciddi atılımlar yapmaktadır.net. Kullanıcı sayısı ve kullanım oranları artıkça özellikle reklam gelirlerinin hatırı sayılır oranlarda artmasını bekleyebiliriz. başka bilgisayar ağlarına erişmemize izin verilmiş olabilir.İstanbul’dan İTÜ ve Boğaziçi üniv.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yeterli olmasa da. henüz tamamlanmamıştır.millet vekillerimizin bazılarının artık e-mail de kullanmaya başlaması ve insanların artık “internet” varlığından haberdar olmaları hep olumlu kilometre taşlarıdır. hatta herbirinde ayarı protokollere sahip binlerce irili ufaklı ağların toplamıdır. siyasi partilerin internete bağlanma çalışmarı.Her ağın kendine ait sorumlulukları ve kuralları vardır. 164 . Gösterilebilir. tek bir ağ değildir.1. Ağ üzerindeki izin verilmiş işlemler. TT. ODTÜ üzerinden internet erişimine sahip olmuşlardır.www servislerini ilan etmeleri. İlk ODTÜ’te bağlanmıştır. kamu kuruluşları arasından. Fakat bir yerde izin verilen bir hareket başka bir ağda yasaklanmış olabilir.net. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye internet alt yapısı ve gelişimi ile ilgili planların/yatırımların/hedeflerin siyasal parti ve hükümet programlarına girmesi hepimizin ortak dileğidir. 7. vb gibi kuruluşlarda. Bu kuralları bilme ve bunlara uyma kullanıcının sorumluluğudur.Sonraları internet servisi alan özel kuruluşların sayısı her geçen gün artmıştır.5 Türkiye’de Hangi Kuruluşlar İnternete Bağlıdır Türkiye’deki ulusal internet alt yapısı. Bir ağ kulanıcısı olarak.2 İnternet Etiği Ağ üzerindeki her kullanıcının.aynı dönemde. Ülkemizde internet kamu oyunun her geçen gün daha fazla bilinçlenmesi oldukça sevindirici bir gelişmedir. MTA.

Hayri Sever (Hacettepe Üniversitesi) Bilgi Erişim Sisteminde Türkçe 10) Net-Life Dergisi “Mart Sayısı” 165 .Yılmaz Bülent (Hacettepe Üniversitesi) Bilgilenme Hakkı Eğitim ve İnternet 8) Doç.Dr. Stephon NELSON.Dr. Ateşman Ender (Hacettepe Üniversitesi) İnternet ve Dil Kullanımı 9) Arş.kampüs.Dr.Dr.Gör. “Türkiye İnterneti 6 Yaşında”.Sezer Ebru ve Doç. Popüler Bilim Mayıs 1999 5) İnternet hakkında genel bilgi. Alan Klavuzu 2) İnternetle ilgili bilgi.Dr.Mustafa Akgül.URL Adresi:www.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Kaynaklar 1) İnternet nedir?.dr.Tuncer Nilüfer (Hacettepe Üniversitesi) İnternet kullanımı 7) Dç.Mustafa Akgül “Türkiye İnterneti Durum değerlendirmesi” Popüler Bilim Şubat 1999 4) Doç.com/turkce/help 3) Doç.Bilim ve Teknik Dergileri 6) Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful