EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE DERS NOTLARI

HAZIRLAYAN Öğr.Gör. Mehmet KARAHAN

Malatya, 2001

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: Teknoloji Tarihi
Teknolojinin Tanımı, Kapsamı, Önemi Teknolojinin Nitelikleri ve İşlevleri Tarihsel Süreç İçerisinde Teknolojik Gelişmeler Endüstri Devrimi ve teknolojik Gelişmeler Zamanımızda Teknolojinin Durumu

II. BÖLÜM: Bilişim Kavramları
Veri ve Bilgi Bilişim Bilgi Teknolojileri Bilgi Paylaşımı Bilgi Toplumu

III. BÖLÜM: Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri ve Sosyal Yapı
Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri Bilgi Toplumunda Sosyal Sistem Bilgi Toplumunda Ekonomik Sistem Bilgi Toplumunda Kültürel ve Politik Sistem Bilgi Toplumu Olma Sürecinde Türkiye

IV. BÖLÜM: Eğitimde Bilgi Teknolojileri
Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Bilgisayar Kullanımı Eğitimde Bilgisayar Kullanımının Olumlu/Olumsuz Etkileri Bilişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı Ders Materyali Hazırlamada Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Eğitim

V. BÖLÜM: İnternet Kullanım Alanları
e-mail Web Chat FTP e-ticaret ve Bankacılık Değişik İnternet Uygulamaları (Reklam, Dayanışma, Askeri, Siyasi vs.)

2

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

VI. BÖLÜM: Eğitim Ortamlarında İnternet’ten Yararlanma
Temel Kavramlar İnternet Üzerinden Bilgiye Erişim Yolları Web Destekli Eğitim Çalışmaları

VII. BÖLÜM: İnternet’in Birey ve Sosyal Yaşama Etkileri
Birey Üzerindeki Etkileri Toplum Üzerindeki Etkileri İnternet’in Türkiye’deki Durumu İnternet Etiği

3

Teknolojinin Nitelikleri ve İşlevleri 3. Teknolojinin Tanımı Kapsamı Önemi 2.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan I. Zamanımızda Teknolojinin Durumu 4 . Endüstri Devrimi ve Teknolojik Gelişmeler 5. BÖLÜM: TEKNOLOJİ TARİHİ 1. Tarihsel Süreç İçerisinde Teknolojik Gelişmeler 4.

1. Üretilen yeni bilgiler sayesinde insanların çevre-sinde sürekli olarak oluşan. Yeni bilgilerin üretilmesi insanlara yeni ufuklar açmakta.1.1. Bu sayede birçok olayın gerçek sebebi ortaya çıkmakta ve olayın meydana gelmesi için gerekli şartların neler olduğu belirlenmektedir. Bilgi üretme işlemi bilimin göreve olarak algılanmaktadır. Bu canlılar içerisinde insan. TEKNOLOJİNİN TANIMI KAPSAMI VE ÖNEMİ 1. bu bilgi sayesinde daha kolay hale geleceği konusunda herhangi bir şey söylemez. Üretilen her yeni bilgi.Kullanıma sunulmasıdır. Bilgilerin Üretilmesi Hayatı kolaylaştırmak amacıyla herhangi bir araç ya da gerecin ortaya çıkarılabilmesi için öncelikle bilgilerin üretilmesi gerekmektedir.1.Üretilen bilgilerin kullanıma hazır hale getirilmesi 3. gereci bulmuş. hem yeni bilgilerin üretilmesini zorunlu kılmakta hem de kolaylaştırmaktadır. bu bilginin insanlığın hangi sorununu çözmede etkili olacağı. hazır bilgilerin insanlığın hizmetine 1. Düşünce uf-kuğun çok fazla genişlemesi ise hayatı daha kolay kılabilecek unsurların neler olabileceğinin daha kolaylıkla ortaya konulması sonucunu doğurmaktadır. Bilim adamlar sürekli olarak yeni bilgiler üretmek konusunda çaba harcamaktadırlar. 1.2.Bu nedenle üretilen her yeni bilgiden insanlığın nasıl yararlanacağının. Bu aşamalar sırası ile. Tek başına hiçbir anlam ifade etmez. sürekli olarak hayatı daha kolay kılmıştır. ancak nasıl ve neden oluştuğu bilinmeyen olayları açıklamak mümkün hale gelmektedir. Ancak bu bilgiden ne şekilde yararlanılacağı. bu özelliğini dünya üzerinde var olduğu ilk andan itibaren kullanmaya başlamıştır. geliştirmiş ve kullanıma hazır hale getirmiştir. Üretilen Bilgilerin Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi Bilim adamları tarafından üretilen bilgiler çoğu zaman bir olayın neden ve nasıl olduğu üzerin-de durur. Hergelen gün hayatı daha da kolaylaştıracak bir aracı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. Teknolojinin Tanımı Dünya üzerinde çok değişik tür ve sayıda canlı yaşamaktadır. olayın oluş gerekçelerini ortaya koyar. Önemli olan üretilmiş 5 . yani bilginin insanlığın hizmetine nasıl verileceğinin de araştırılması gerekir. düşünebilme yeteneği ile diğerlerinden ayrılmaktadır. insanların düşünce alanlarını genişletmektedir. sürekli olarak hayatını daha rahat ve daha kolay devam ettirebilmenin yollarını aramıştır. dünya üzerinde var olduğu ilk andan itibaren. insanın. Çünkü bir olayın oluş mekanizmasını açıklamak. Düşünebilme yeteneğinde olan insan. Hayat nasıl daha kolay hale getirilir? Bu sorunun cevabı ancak üç farklı aşamadan geçilerek verilebilmektedir. Tüm düşünce gücünü bu yönde yoğunlaştıran insan.Bilgilerin üretilmesi 2. İnsan. hayatında karşılaştığı hangi olayın.1. insanın kişisel merakını gidermeye yönelik bir uğraşıdır.

o bilginin insanlığın hizmetinde nasıl kullanılacağı ve o bilgi ile insan hayatının nasıl kolaylaştırılabileceği üzerinde durur. Bu gelişmelerin sonucunda. çoğu zaman insanların daha rahat. teknolojik olarak ortaya konan bir bilginin düzenli şekilde insanlığın hizmetine verilmesi için gerekli faaliyetlerin tümüdür. İşte bir bilgiden ne şekilde yararlanılacağının bilinmesi. düzenli bir şekilde üretilmesi ve insanlığın hizmetine verilmesi gereklidir. insanlığın hizmetine sunulabilir hale gelmektedir. Böylece insanlığın daha rahat. Kullanıma Hazır Bilgilerin İnsanlığın Hizmetine Sunulması Kullanıma hazır bilgiler. daha kolay ve daha iyi yaşamalarını sağlamak için yeterli değildir. ilk bulunduğu anda. 6 . herhangi bir bilgiden ne şekilde yararlanılacağı. Bazı durumlarda ise üretilen bilgi. Çünkü bilimin ürettiği bilgiden yararlanarak teknolojinin ortaya koyduğu bir hizmetin. batırıldığı cismin yoğunluğuna bağlı olarak kendi hacmi kadar bir kuvvetle yukarı doğru itilir" seklinde ortaya konan bir bilgi. 0 halde teknoloji. Sözgelimi. insanlık tarafından kullanılabilir hale getirilmesi ile ilgili olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. teknoloji ve endüstride sürekli olarak gelişmeler olmaktadır. Böylece. bilim alanındaki çalışmalar süreklilik göstermekte.3. üretilen bilgi iki aşamadan geçerek insanlığın hizmetine verilir. 0 halde üretilen bir bilgi. insanlığın hizmetine sunulabilmektedir. ya teknoloji ya da endüstri aşamasında uygun yöntemler bulunamadığı için. ancak bu bilgiden insanlığın nasıl yararlanacağını belirtmemektedir.O halde endüstri. üretildikten çok daha sonra kullanışlı hale getirilerek. "bir sıvı içerisine batırılan bir cisim. Ancak bilim. bunun yollarının araştırılması. üretilmesinden itibaren insanlığın hizmetine sunulmasına kadar geçirdiği aşamaları. daha kolay yasayabilmesini sağlayan önemli bir işlev yerine getirilmiştir. bu hali ile sadece olayın mekanizmasını açıklamakta. bilgiler üretilmektedir. Oysa yukarıda ifade edilen bilgiler üzerinde çalışarak. 1. insanların daha rahat ve kolay yaşamaları için yeterli midir? İnsanlığın hizmetine verilmeye hazır hale getirilen bilgi. bilimin ürettiği bilgilerin insanlığın hizmetine sunulması teknolojinin konusudur. Elde edilen bu bilgiler günün teknolojik imkanlarına bağlı olarak kullanıma sunulmaktadır. Bu nedenle. sadece bildi olarak kalır. Endüstri. Buna göre üretilen bir bilginin. bu bilgi ile gemilerin yapılabileceği ortaya konmuştur.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan olan bilginin in-sanlığın kullanabileceği bir hale getirilmesi. hizmeti sürekli bir şekilde üretmek için organize olur ve in-sanlığın hizmetine sunar. Yine bu bilgi sayesinde deniz taşımacılığı geliştirilmiştir. o günün teknolojisi veya endüstrisindeki yetersizliklerden dolayı kullanılamayan bilgiler. insanlığın hizmetine verilemeden. şu şekilde şema tize etmek mümkündür: Buraya kadar verilen bilgilerden. teknoloji teriminin genellikle bilimin üretmiş olduğu bilgilerin.Bu ise endüstrinin ilgi alanıdır. o bilgiden nasıl yararlanılacağının ortaya konmasıdır.1.

Barınmaya ilişkin uğraşılardır. gayreti.3. İnsanın yaşamında daha rahat. o konunun teknolojisi olarak belirtilmektedir. Beslenmeye ilişkin uğraşılar b. Dinlenme ve eğlenmeye yönelik uğraşılar. Bu nedenle teknoloji yasamın kendisidir. sonuçta herhangi bir şekilde insanlığın hizmetine verilmektedir. özlemi hayatını daha kolaylaştıracak tekniklerin bulunup. Bazı durumlarda da o çok sınırlı alanla ilgili olan uygulamalar. İnsanın yaşaması için mutlak gerekli olmayan uğraşılan ise. 1. Bu bakımdan teknoloji oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır.İnsanın yaşaması için mutlak gerekli olmayan uğraşılar. Beslenme teknolojisi. Çünkü in-sanlık dünya üzerinde bulunan her şeyden yararlanmaya çalışmaktadır. İnsanın yaşaması için mutlak gerekli olan uğraşıları: a. Genel bir terim olan ve insanın bulunduğu her yerde mutlaka bulunan teknoloji. Teknolojinin Önemi Teknoloji doğrudan doğruya insan ile ilgilidir kavramdır. barınma teknolojisi.İnsanın yaşamı boyunca bütün çabası. görünürde insanın yaşaması için mutlak gerekli uğraşılar olmamakla birlikte.2. Ya da bir başka anlatımda "teknolojinin kapsamı insan yaşamı ile ilgili faaliyetlerin bütünüdür. 0 halde insanın uğraştığı. insan yaşamı ile sınırlıdır. bilgisayar teknolojisi gibi. Dolayısı ile herhangi bir konuda üretilen her bilgi. Giyinmeye ilişkin uğraşılar c. uygulamaya konul-ması yönündedir. İnsanın hizmetine sunulmuş bulunan her mal ve hizmetin mutlaka bir üretim tekniği vardır. Kapsamı. iplik teknolojisi. Bir insanın yaşamının bütün evrelerinde yararlandığı her türlü mal ve hizmet mutlaka bir teknoloji ürünüdür.İnsanın yaşaması için mutlak gerekli olan uğraşılar. çoğunlukla çözüm bulduğu alanla ilgili olarak isimlendirilmektedir. Örneğin. 2. Teknoloji insan yaşamının bütün evrelerini kapsamaktadır. Bu üretim tekniğine bağlı olarak mal ve hizmetlerin üretilme yöntemi de o konunun teknolojisini oluşturmaktadır. dinleme ve eğlenmeye ilişkin uğraşılar olarak ele almak mümkündür. gibi. Bu 7 . hangi aşamalardan sonra hizmete sunulmuş olabileceğini tartışmış. giyim teknolojisi. yararlandığı her konunun bir teknolojisi bulunmaktadır. Teknolojinin Kapsamı Kısaca bir bilginin insanlığın hizmetine verilebilecek bir mal ya da hizmet haline getirilmesine ilişkin çalışmalar bütünü olarak tanımlanabilen teknolojinin kapsamı çok geniştir. her dönemde mutlaka var olmuştur. hamur teknolojisi. daha kolay ve daha iyi yaşamayı sağlayabilmek uğraşlarını başlıca iki ana konuda toplamak mümkündür: 1.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. ekmek teknolojisi." Çevrenizde bulunan teknoloji ürünlerini gözden geçiriniz.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan uğraşılar. Ancak bu ihtiyacın giderilme biçimi hergelen gün değişmekte. İşte bu farkı teknoloji sağlamıştır. ya da doğada kendiliğinden yetişen besin maddelerini toplamak suretiyle gidermeye çalışmıştır. Örneğin. insanın temel ihtiyaçlarından birisi. geçmişte giderilme biçiminden oldukça farklıdır. Beslenme b. Yine sözgelimi. insanin ilk var olduğu andan itibaren çeşitli yollarla giderilmeye çalışılmış ve giderilmiştir. Söz konusu bu uğraşılar sürekli olarak vardır. Burada da yapılan temel işlev. Giyinme c. Bir başka anlatımla. ilk insanın besin maddelerini. Bu nedenle bu uğraşıları da insanin yaşaması için mutlak gerekli olan uğraşılardan ayırt etmeden incelemek daha doğrudur. Barınma d. insanin sürekli olarak meşgul olduğu bu uğraşıları. Bu durum ihtiyacın giderilme biçimi değiştirilerek. Teknolojik gelişmelerin yeterli olmadığı bir toplumda. İşte teknoloji. söz konusu bu ihtiyaçlar. daha kolay bir şekilde yerine getirebilmesi için ortamı daha uygun hale getirmeye çalışmaktadır. söz konusu ihtiyaç daha kolay bir şekilde giderilebilir hale gelmektedir. Bu ihtiyaçların giderilmesi. Teknolojinin. O halde esas olarak insanın giderilmesi gereken temel ihtiyacı değişmemekte. insanın yaşamını devam ettirebilmesi için bir zorunluluktur. dinlenme ve eğlenme ihtiyacının giderilmesi için en başta yapılan islerden birisi oyundur. Yine ayni ihtiyacın gelecekte giderilme biçimi de günümüzde giderilme biçiminden mutlaka çok farklı olacaktır. ya da çelik çomak gibi çok basit araç ve gereçleri kullanarak oyun oynarlarken. insanin beslenme ihtiyacının giderilme biçiminde meydana getirdiği değişiklikle-re ilişkin olarak verilen bu örnekleri çoğaltmak ve diğer alanlara ilişkin olarak da birçok örnek vermek mümkündür. Ancak bu uğraşın yerine 8 . yine her dönemde üzerinde en fazla durulan uğraşılardır. Gelecekte de var olacaktır. o ihtiyacın giderilmesi için ortam daha uygun bir hale getirilmektedir. ya da ortam daha uygun hale getirilerek sağlanmaktadır. günümüz insanı ayni işlemi son derece modern fırınlarda yerine getirmektedir. İşte bu nedenle. İlk insan beslenmesi için gerekli olan besin maddelerini avlanmak. Teknolojinin gelişmesi sonucu ise. Sözgelimi. Bu ise teknoloji sayesinde olmaktadır. Bu farklılığı da teknoloji sağlayacaktır. tüketebileceği şekle getirmek için ocaklardan yararlanırken. besin maddeleri kontrollü bir şekilde üretilmeye başlanmış ve insanın kolaylıkla elde edebileceği şekilde. dinlenme ve eğlenme uğraşının yerine getirilmesidir. Bu uğraşılar insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlar bütünüdür. günümüzün modern toplumlarında bilgisayar ile oynamaktadırlar. insanın varlığı ile ortaya çıkan ve insanın bulunduğu her yerde mutlaka bulunan uğraşılardır. onun beslenme ihtiyacıdır. a. Ayni ihtiyaçların günümüzde giderilme biçimi. çocuklar aşık kemiği. 0 halde insan. onun hizmetine sunulmuştur. İnsan beslenme ihtiyacını gidermek için bir uğraş vermek zorundadır. sabit kalmaktadır. tüm yaşamı boyunca ve sürekli olarak. Çünkü bunlar. Dinlenme ve eğlenme gibi uğraşılarla meşgul olmaktadır.

düşünebilme yeteneği sayesin-de. beslenme 2. Bu yeni sorunun çözümü için yeniden uğraşılmış ve böylelikle teknoloji sürekli yenilerek gelişmiş güzelleşmiştir. O halde insanın yaşamı süresince mutlaka yerine getirdiği temel uğraşıları vardır. 0 halde teknoloji gelişerek. iste bu uğraşıların daha kolay. Yani önce sorun ortaya çıkmış bu sorunun çözümü için uğraşılmış böylece yeni bir teknik ortaya çıkmış ve teknoloji gelmiştir. örnekler düşününüz. onu arayışlara sürüklemiştir. insanların yaşamlarında sürekli olarak yerine getirdikleri. 1. 2. Teknolojinin. 1. 3. barınma 4. güzelleşerek mükemmele doğru gidecektir. daha çok teknolojinin konusu olarak algılan-maktadır. daha rahat. insanin temel ihtiyaçlarının giderilme biçiminde meydana getirdiği değişikliklere ilişkin. dünya üzerinde var olduğu ilk andan itibaren yaşamını daha rahat.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan getirilme biçimi teknoloji sayesinde çok değişmiş. Teknoloji aşağıdaki işlevlerden hangisini yerine getirmektedir? 9 . Bunların geçmişteki biçimleri ile bugün arasında kıyaslama yaparak. Teknolojinin Gerekliliği İnsanın daha rahat yaşama isteği. tartışınız. Ayrıca bu uğraşıları renkli. Teknoloji. yaşadığı çevreyi kontrol altına almaya çalışmıştır. renklenmiş ve çeşni kazanmıştır. Bu amaçla. Aslında bir başka yönü ile konuya yaklaşıldığında yeni üretim teknikleri geliştirme zorunluluktan doğ-muştur. kolaylaşmış. Bu uğraş sonucunda yeni üretim teknikleri geliştirmiştir. dolayısı ile bu uğraşıların insanlara yük olmadan yerine getirilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla insan daha rahat yaşabilmek için çevresinde bulunan her türlü maddeden yararlanma yollarını aramış. İnsan yaşamının her döneminde karşılaştığı sorunları çözmek için uğraşmıştır. insanlığın hizmetine sunmuştur. daha kolaylıkla yerine getirilmesi için ortam hazırlamaktadır. bilgi üretmiş. Bu canlılar içerisinde insan düşünebilme yeteneği ile diğerlerinden ayrılmaktadır. insan bu temel uğraşılarını herhangi bir şekilde yerine getirmektedir. daha düzenli bir şekilde yerine getirilmesi için uygun ortam hazırlamaktadır. İnsan. giyinme 3. 1. daha düzenli hale getir-menin yollarını aramış ve bulmuştur. İnsanın yaşamını iyileştirmeye yönelik olduğu için de çok geniş bir alanı kapsamaktadır. değişik ve seçenekli olarak insanların hizmetine sunmakta. 1. üretilen bilgileri kullanıma hazır hale getirmiş. eğlenme ve dinlenme gibi uğraşıların gideriliş biçimini değiştirmektedir. Değerlendirme Soruları Cevaplandıramadığımız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz. Bu suretle teknoloji. Dünya üzerinde çok değişik tür ve sayıda canlı yaşamaktadır.4. Üretilen bilgilerin kullanıma hazır hale getirilmesi. Her yeni çözüm mutlaka yeni bir sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu uğraşıların daha rahat bir ortamda. kullanıma hazır hale getirilen bilgileri.

endüstri ise bilgiyi kullanır. C) Teknoloji bir bilginin seri üretimine.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan A) insanların ihtiyaçlarını gidermektedir B) İnsanların ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktadır. endüstri ise sen üretimine ilişkin uğraşlarla ilgilidir. endüstri ise kullanıma hazır hale getirilmesine ilişkin uğraşılarla ilgilidir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi teknoloji ile endüstri arasındaki farkı ortaya koymaktadır? A) Teknoloji ve endüstri aynı kavramın değişik ifade ediliş şeklidir. D) Teknoloji bilgi üretir. B)Teknoloji bir bilginin kullanıma hazır hale getirilmesine. Sözlük Ve Kavram Dizini Teknoloji uğraşıların bütünü Endüstri : Kullanıma hazır hale getirilmiş bilgilerin. Aşağıdakilerden hangisi insanların temel ihtiyaçlarından birisi değildir? A) Dinlenme B) Beslenme C) Barınma D) Giyinme 3. insanlığın hizmetine verilmesi için seri üretim yapabilmek amacıyla kurulmuş organizasyon : Üretilen bir bilginin kullanıma hazır hale getirilmesi ile ilgili 10 . C) insanların ihtiyaçlarını gideriş biçimini değiştirmektedir D) insanların ihtiyaçlarını değiştirmektedir 2.

alet. Teknolojinin Nitelikleri Teknoloji.Çok yönlü nitelikleri vardır. Teknolojinin çok yönlü niteliklerini tanımak suretiyle teknolojiyi anlamak kolaylaşır. İnsan tarafından meydana getirilir ve insanın hizmetine sunulur. İnsanın olduğu her yerde teknoloji vardır.1. Teknoloji bir ülkenin kaynağıdır. İnsanın yaşamını ve çevresini değiştirmek amacıyla. makine üretebilmesi. 2. materyal 11 . Teknoloji insanla başlamakta ve sürekli olarak in-sanın yaşamını daha kolay hale getirmek yönünde gelişmektedir. bilgi ve yeteneklerini kullanması. İnsanın yaşamını ve çevresini değiştirmek amacıyla materyal. bilimsel esaslar doğrultusunda disiplinli olarak kullanması.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 2. insan 2. TEKNOLOJİNİN NİTELİKLERİ VE İŞLEVLERİ Teknolojinin Nitelikleri Teknolojinin İnsan Kaynağına Dayalı Nitelikleri Teknolojinin Materyal Kaynağına Dayalı Nitelikleri Teknolojinin Bilim Kaynağına Dayalı Nitelikleri Teknolojinin Sanat Kaynağına Dayalı Nitelikleri Teknolojinin İşlevleri İnsana Kolaylık Sağlama Yaşama Düzeyini Yükseltme Toplumu Bütünleştirme Verimlilik Karar Verme Boş Zamanları Değerlendirme Değer Kazandırma Özet Kavram Dizini Yararlanılacak Kaynaklar 2. Bu tanımlardan da görüldüğü gibi teknoloji doğrudan doğruya insanı ilgilendiren bir kavramdır. insanın yaşamını kolaylaştırmaya dönüktür. malzeme ve insan kaynaklarını. Günümüzde teknoloji terimi ile aşağıda belirtilen tanımlar anlatılmak istenmektedir: 1. Teknoloji hangi kaynaklardan yararlanarak gelişir? Teknoloji gelişmesini sürdürürken. 1.

"Alet işler. Böylece şekillendirilen taşlar ve ağaçlar kullanılarak. Böylece sürekli olarak bir önceki alet yardımı ile daha komplike. daha fonksiyonel ve yaşamı daha kolay hale getiren aletler üretilmiştir. Sözgelimi. İnsanın. kazma. taşlar kolaylıkla kırılmış. yaşam insanlar için her geçen gün daha kolay hale gelmektedir. 2.sürekli olarak yaşadığı ortamı ve çevresini yenilemiş. Yaşamı sürdürebilmesi için birçok şeye ihtiyacı vardır. Düşünebilme yeteneği sayesinde insan. diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği düşünebilme yeteneğidir. Daha sonra bu alet yardımı ile daha komplike aletler yapılmıştır. Ürettiği materyali yaşamını kolaylaştırmaya dönük olarak kullandığı gibi. çekiç gibi aletler üretilmiştir. barınaklar yapılmış ve yaşam daha kolay. el öğünür" atasözümüz bu durumu en açık bir biçimde açıklamaktadır.İnsanı. yaşamı daha kolay kılabilecek önlemleri olmaktadır.1. İlk insan yaşamını kolaylaştırmak amacıyla çok basit bir alet geliştirmiştir. Söz konusu bu aletlerin olmadığı bir ortamda. yaşamı daha kolay hale getirmiştir. yeni başka materyallerin üretilmesinde de kullanmıştır. taşıma araçları. insan için vardır. insanın bilgi. Günümüzün teknolojisinde de yaşamı kolaylaştırmaya yönelik. bilim 4. böylelikle yaşamı daha kolay hale getirme. Bu suretle. yaşamının herhangi bir aşamasında kullanır. değiştirmiş. daha güvenli bir hale getirilmiştir. Doğada bulunan her türlü materyali.1. yaşamı kolaylaştırmaya dönük bir işlev görmesi hemen hemen olanaksızdır. Teknolojinin başlangıcı insanın kendisinin başlangıcıdır.2. Sonuçta ise günümüzün teknolojik düzeyine erişilmiştir. Bu aletler kullanılarak ağaçlar kesilmiş.Teknolojinin Materyal Kaynağına Dayalı Nitelikleri insan sosyal bir varlıktır. yaşadığı ortamı ve çevresini kaynakların başında neler gelmektedir? değiştirebilmesinde yararlandığı 2. Yontulan bu taşlara şekil verilmiş ve bu taşlardan balyoz. Mehmet Karahan O halde teknolojinin niteliklerini söz konusu bu dört ölçüte göre incelemek mümkündür. Bu nedenle materyal üretmiştir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri 3. Bir alet üretme ve üretilen bu aletler yardımı ile yeni bir alet üretme. ağaçlara kolaylıkla istenen şekiller verilmiştir. taşlara. İnsan. alet ve materyal üreterek teknolojiyi geliştirmiş ve bugünkü düzeyine ulaştırmıştır. Teknoloji insanın olduğu yerde. sürekliliği olan bir işlevdir. Bunu yapa-bilmek için de başvurduğu kaynakların başında alet ve materyal üretme gelmektedir. 12 . sanat kaynaklarından yararlanmaktadır. Böylelikle teknoloji sürekli olarak ilerlemekte. beceri derecesi ne kadar yüksek olursa olsun.1. Bugünkü yaşam kolaylığı doğrudan doğruya üretilen bu aletlere bağlıdır. her gün yeni aletler üretilmekte ve bu aletler yardımı ile başka aletler yapıl-maktadır. doğada kendiliğinden bulunan düzgün taşlar kullanılarak düzgün olmayan taşlar yontulmuştur. yaşadığı ortamı ve çevresini değiştirebilmekte. Teknolojinin İnsan Kaynağına Dayalı Nitelikleri Teknolojinin temel kaynağı insandır.

Doğal olaylar. Bu amaçla doğada bulduğu her şeyi kullanmıştır. teknoloji büyük bir aşama kaydetmiştir. Yine teknolojik gelişmelere bağlı olarak.Pusulaların kullanıldığı gemi . ağaç. doğada kendiliğinden bulunan taş. yaşadığı ortamı ve çevresini değiştirmeye çalışmıştır. 2. ilk insan barınak yapmak amacıyla. yıllarca tekerleğin neden çok daha az bir kuvvetle çok daha fazla yük taşıdığını ya da tulumbanın nasıl olup da suyu emerek yukarılara çıkardığını açıklayamamışlar. teknoloji bir önceki bölümde anlatılan bilim -teknoloji-endüstri sürecine bağlı kalmaksızın gelmiştir.Ulaşım . doğal kaynaklar yardımıyla yapay materyaller üretmiştir. yanılma yolu ile elde ettiği bilgileri kullanarak ihtiyaçlarını karşılamış ve yaşamı kendisi için daha kolay hale getirmiştir. diğer canlılardan farklı olarak düşünebilme yeteneğine sahip olduğu için. İlk anlarda doğada gördüğü bir çok olaydan etkilenmiş ve bu olayların oluş sebeplerini bilmeden. Sözgelimi bilimin başlı başına bir kurum olarak ortaya çıktığı on sekizinci yüzyıla gelinceye kadar geçen sure içerisinde . Yani bu zamana kadar. kerpiç. Teknolojinin Bilim Kaynağına Dayalı Nitelikleri İnsan.1. Sözgelimi. Sözgelimi tekerleğin ve emme basma tulum-banin bulunu§u oldukça eskidir. Zamanla söz konusu bu doğal materyaller kalite ve kantite bakımından yeterli olmayınca. bu olaylardan kendi isteği doğrultusunda yararlanmıştır. Ancak. toprak gibi doğal materyalleri kullanmıştır. neslini sürdürürken. Yani insanlar. ama bu teknolojiyi kullanarak yaşamlarını kolaylaştırmışlardır. çimento gibi değişik materyaller üretilmiş ve barınaklar bu materyaller kullanılarak yapılmaya başlanmıştır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan insan materyal üretmede özellikle doğal kaynakları kullanmıştır. Bu nedenle. her geçen gün yeni materyaller üretilmekte ve barınak yapmak amacıyla kullanılan materyallerin kaliteleri artırılmaktadır. On sekizinci yüzyıla gelinceye kadar geçen süre içerisinde meydana gelen teknolojik gelişmelerin. İnsan.3. İnsanın ihtiyacı olan her alan için materyal üretmenin söz konusu olduğunu ve bu konunun teknolojinin önemli bir niteliği olduğunu belirtmek gerekir. tuğla. Bu suretle yaşamı kendisi için daha kolay hale getirmiştir. dünya üzerinde görüldüğü ilk andan itibaren.Zamanla doğal kaynaklar kalite veya kantite (miktar) bakımından yeterli olmayınca. Ancak. yaşamını devam ettirmeye ve neslini sürdürmeye alışmıştır. yaşamını devam ettirir. ya da sınama yanılma yolu ile teknoloji ortaya çıkmıştır ancak kullanılan teknolojinin bilimsel açıklaması çok sonraları yapılabilmiştir.Porselen ve cam üretim 13 . insan yaşamına çok büyük kolaylıklar getiren bu teknolojinin bilimsel açıklaması çok sonraları yapabilmiştir. dünya üzerinde bulunan diğer tüm canlılar gibi.Rüzgar ve su gücünden yararlanma . henüz bilimsel çalışmalar başlamadan önce. sınama. bilimle çok az ilişkisi olmuştur.Matbaa . briket.

Sözgelimi fotoğraf bulunduktan 112 yıl sonra uygulamaya geçilirken. Bilim teknolojinin birbirine dayalı olarak çalışması bulu§ ile uygulama arasında geçen zamanı kısaltmıştır. kendi alanında da kendisini daha ileriye götürecek buluşlar yapmaktadır.Değeri kendi içerisinde saklıdır. Günümüzde bilim ve teknoloji bütünleşmiş. Bilim daha üst düzeye erişmek için mevcut teknolojiden yararlanmaktadır. Teknoloji bilime bilimsel buluş yapabilmesi için materyal ve malzeme sağlamaktadır. yüzyıllar da ise teknolojinin gelişmesinde bilimin çok büyük katkıları olmuştur. teknolojide oluşan yenilikler de bilimsel çalışmaları yönlendirmektedir. Teknoloji de insanin yaratıcı gücüne bağlıdır ve insanin yaratıcı gücünü geliştirir.1. Teknoloji. Bir kurum olarak bilim teknolojiden binlerce yıl sonra olu§mu§tur. adeta bir bütünün ayrılmaz iki par^asi haline gelmiştir.ekonomik 14 . Sanat kendi başına bir sondur. Teknolojik olarak ortaya çıkarılan eser.Barınak üretim teknolojileri gibi bir çok teknoloji kullanılmıştır. Düşüncenin estetik unsurları da ihtiva edecek bir şekilde yansıtılmasıdır. Bu nedenle bilim ve teknoloji ile yaşamayı öğrenmek bir zorunluluktur. bilimsel olarak açıklamaları çok sonraları yapıldıktan sonra söz konusu bu teknolojiler çok kısa zamanda. Buluş ile uygulama arasında geçen surenin kısaltılması. televizyon için 12 ve nihayet transistor için ise 5 yıl olmuştur. radyo için 35 radar için 15. insanlığın hizmetine verilen ve onun ya§amini kolaylaştıran bu teknolojilerin. Bugün bilim ve teknoloji günlük yaşantımızın temelini oluşturmaktadır. Teknoloji. Teknoloji de yaratıcılığa dayalı bir olaydır.fonksiyonel . Günümüzün bilimi ise yarının teknolojisi haline gelmektedir. bu rakam telefon için 56. Yani etkileşim tek yönlü değil iki yönlü olmaktadır. . 19. Yani ancak bu tarihte bir önceki bolümde anlatılan bilim . Ancak şunu da belirtmekte yarar vardır: Teknoloji sadece bilimin uygulanmasıyla gelişmemektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri . Ancak on sekizinci yüzyılın sonlarında teknoloji bilimin uygulama alanı olmuştur. Bu nedenle bilim adamları teknolojik problemlerle daha fazla ilgilenmekte ve teknik elemanlar da bilime daha fazla önem vermektedirler.4.İplik üretim Mehmet Karahan . Teknolojinin Sanat Kaynaşma Dayalı Nitelikleri Sanat insanin yaratıcı gücüne dayalı bir olaydır. çok büyük gelişme göstermiş ve insanlığın ya$amini kolaylaştırma işlevleri. insanin yaşamını daha kolay hale getirmek için. kalite ve kantite bakımından hızla yükselmiştir. teknolojide yeni gelişmelere imkan verdiği gibi.teknoloji. Kullanılan. Böylece bilimsel çalışmaların daha fazla ve daha verimli yapılabilmesi için ortam hazırlanmıştır. insanin yaratıcı gücünü kullanarak eser ortaya çıkarmasıdır. Bilimsel çalışmalar teknolojiye uygulanarak. Sanat doğayı zaman ve uzay faktörlerini dikkate olarak düzenler. Günümüzde bilim ve teknoloji bütünleşmiştir. ve 20. bir çok buluşun çok kısa bir zaman sonra uygulamaya konmasını mümkün hale getirmiştir.endüstri sureci normal yoluna girmiştir. Teknoloji hangi yüzyılda bilimin uygulama alanı olmuştur? 2.

hemen her evde fırınlı ocak varken teknolojik gelişmelerin çok yüksek olmadığı ülkelerde evlerde bulunan fırınlı ocak şayisi azalmak-tadır.Teknoloji sayesinde insanlar daha insancıl olurlar. Toplumda yaşayan bireylerin iş bulmalarını sağlar. Yine sahip olunan bu urunu kullanma sıklığı da yaşam düzeyi yükseldikçe artmaktadır.2. Bu suretle teknolojik olarak ortaya konan urunun fonksiyonel ve ekonomik olma özelliği yanında estetik olması da sağlanmış olur. 2.2.1. Yaşama Düzeyini Yükseltme Teknolojinin gelişmesi ile insanların yaşam düzeyleri yükselir. Teknoloji. teknolojik ürünlere sahip olma ve sahip olunan teknolojik ürünleri kullanım sıklığını etkiler. İnsana Kolaylık Sağlama Teknolojinin ana amacı insanin yaşamını kolaylaştırmaktır.estetik olmalıdır. Toplumu bütünleştirme Teknoloji. Bu işlevleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Bu yüzden teknolojik gelişmelerin fazla olduğu ülkelerde yaşam düzeyi oldukça yüksektir. İnsanların kullandığı adale gücü miktarını en aza indirir. Bu durum doğrudan doğruya yaşam düzeyi ile ilgilidir. 2.2. Günümüzde insan ihtiyaçlarını teknoloji aracılığı ile karşılamaktadır. Teknolojinin ana gayesi insanın yaşamını daha kolay hale getirmektir. İnsanin olduğu her yerde teknoloji vardır. Mekanik güç kullanımı oranı. Teknoloji insan tarafından insan için üretilir. Teknoloji insanlara yeni ufaklar apar. Teknolojik gelişmelerin çok fazla olduğu ülkelerde hem teknolojik ürünlere sahip olma hem de sahip olunan teknolojik ürünleri kullanma sıklığı artar. dolayısı ile yaşam düzeyinin düşük olduğu bir yörede ula§im yaya olarak sağlanır. Ulaşım alanında ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ile insanların bir yerden diğer bir yere gitmeleri 15 . Yeni iş kolları ortaya çıkarır. Teknoloji sayesinde insanlar günlük yaşamlarında yapmak zorunda oldukları veya yaptıkları bir çok işi makineler ile yaparlar.2. işsizliği önler. Teknolojik ürünler insanin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla üretilir. ürettiği eseri tasarlamada ona biçim vermede sanattan yararlanır. Sözgelimi teknolojik gelişmenin yüksek olduğu bir yörede insanlar ulaşımlarını otomobiller ile sağlarken. İnsanın kendisine ayıracak daha çok zamanı kalır.2.3. Bilim ve teknolojinin birbirine dayalı olarak çalışmasının önemi nedir? 2. İnsanların daha fazla mekanik güç kullanmalarını sağlar.Eğitimde Bilgi Teknolojileri . Teknolojinin İşlevleri Teknoloji insanla birlikte başlar. Teknolojinin kaynağı insandır. Mehmet Karahan Teknolojinin ortaya çıkardığı eserde olması arzu edilen estetik olma öğesi doğrudan doğruya teknolojinin sanat kaynağına dayalıdır. İnsanın yaşamını daha kolay hale getirmek amacıyla üretilen teknoloji bazı işlevler kazanmıştır. İnsanin yaşamı suresince yararlandığı alanlardan birisi de ulaşım alanıdır. Sanatın ortaya koyduğu kuralları kullanır. "teknolojinin gelişmesine paralel olarak artar. Bu surete insanin yaşamı kolaylaşır. insan yaşamında gerekli olan her alan ile ilgilidir. 2. teknolojik gelişmenin az. Teknolojik gelişmelerin yüksekliği. Sözgelimi teknolojik gelişmelerin yüksek olduğu ileri sanayi ülkelerinde.

birbirlerinin işlerini tamamlayarak en verimli bir şekilde çalışmaları sağlanmıştır. bilgi alış verişi sağlamak. Telefon. ya da sevinçli bir olayla herkes ayni anda sevinmektedir. Zamanı Değerlendirme Teknoloji sayesinde insanin çalışma süresi kısalmıştır. Bu suretle değişik bölgelerde yaşayan insanların birbirleri ile doğrudan temasa geçmeleri. Bir yarışta başarılı olabilmenin ön şartı ise. Bütün bu gelişmeler toplumu ve giderek toplumları bütünleştirmeye yöneliktir. 2. insanların en önemli işlerinden birisi olan karar verme işlerini de yerine getirmeye hazırlanmaktadır. Tüm bunlar iş kolların da verimliliği artıran unsur olmuşlardır.5.2. Bu saye-de dünyanın herhangi bir köşesinde meydana gelen bir olay önemine göre. kaynaşmaları ortaya çıkmıştır. Son yıllarda bilgisayar teknolojisinde meydana gelen gelişmeler sonucunda bir çok konu dünya çapında bilgisayar ağı içerisine alınmıştır. Çevrenizde ve dünyadaki olaylar hakkında sizi bilgilendiren kitle iletişim araçlarındaki teknolojik gelişmelerin boyutlarını tartışınız.6.4. Bu bütünleştirme ise teknoloji sayesinde olmaktadır. teknolojik ürünler. orada çıkan en son bir yayını elde etmek. teleks.Teknolojinin asil amacı insanin daha rahat yaşamasını sağlamak olduğundan. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ile ülkeler hatta dünya çok küçülmüştür. uydu kanallarının yardımı ile yapılan televizyon yayınlarıdır. Karar Verme Teknolojik gelişmeler sonucunda gelinen aşama ile. Teknolojik gelişmeler sonucunda bir çok konuda insanın bizzat kendisi yerine. onun daha önce adale gücü ile 16 . Verimlilik Teknoloji iş yaşamında karşılıklı ilişkileri artırarak bireyleri. bölgeleri ve nihayet ulusları kendi aralarında yarışmaya zorlamaktadır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan kolaylaştırmaktadır. kuruluşları.2. Yine kitle iletişim araçlarında görülen bir diğer teknolojik gelişme.2. 2. Böylece olayın olduğu yere çok uzakta bulunan birisi bile televizyon sayesinde haberdar olmaktadır. teknoloji. Teknoloji sayesinde gelişmiş bulunan kitle iletişim araçları ile toplum ve hatta giderek toplumlar bütünleşmektedir. Teknoloji sayesinde insanların bir arada. olu§undan hemen birkaç dakika sonra televizyon sayesinde dünyanın her tarafına yayılmaktadır. birbirlerine bağımlı olarak. bireyin nasıl davranması gerektiği konusunda karar üreten bilgisayarlar kullanılmaya başlanmıştır. ya da buradan herhangi bir yayını göndermek artık çocuk oyuncağı haline gelmiştir. insanin en önemli özelliği olan düşünme işlevi de bu amaç için özel olarak geliştirilmiş bilgisayarlara bırakılmaya başlanmıştır. teknoloji sayesinde iş alanlarında uzmanlaşma ve iş bolumu yapma sayesinde bir iş kolunda çalışan bireyler sadece belli bir işin en iyi bir şekilde yapılabilmesi için iş akış alanları yapılmıştır. 2. Bu suretle toplumlar birbirlerinin yapılan hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Böylelikle üzücü bir olayla herkes ayni anda üzülmekte. o konuda uzman olmaktır Bu nedenle. Günümüzde ileri teknoloji ürünü olan. faks gibi modern haberleşme cihazlarında son yıllarda yapılan teknolojik gelişmeler sonucunda dünyanın her hangi bir yöresi ile haberleşmek. belirli değişkenleri dikkate alarak karar vermektedirler.

sanat kaynaklarından yararlanmaktadır. bilim 4. undan. Günümüzde bireyin boş vakitleri değerlendirmesi ayrı bir endüstri kolu haline gelmiştir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yapmış olduğu bir çok iş mekanik ya da elektronik olarak yapılabilir duruma gelmiştir. Teknoloji insan tarafından. Birey daha az enerji sarfı ile da-ha verimli olarak. Teknoloji bir ülkenin temel kaynağıdır.5 kg buğday kullanılmasına rağmen. Ayni örnek devam ettirilirse. Bunun sonucunda da bireyin çalışma suresi kısalmış buna karşılık boş zamanı artmıştır. Bu teknolojik işlem soncunda buğdaya bir değer kazandırılmaktadır. buğdaydan un ve pasta yapmak daha fazla teknik bilgi isteyen bir işlemdir. insan 2. Ancak. Teknolojik bilgi ne kadar yüksek olur ise ürünün durumu da o kadar fazla beceri isteyen bir ürüne dönüştürülmektedir. İnsanin olduğu her yerde teknoloji vardır. 17 . Teknolojik bir işlem sonucunda buğdayın durumu değiştirilerek buğday. bu iş için uygulanan teknolojik sistemim aynı ürüne ikinci bir kez değer kazandırılmaktadır. Böylece o ürünü insan daha kolay kullanabileceği bir şekle sokmaktadır. Ekonomik dilde buna değer kazandırma denmektedir.5 kg buğdaydan çok daha pahalı olmaktadır. un haline getirilmektedir. Dolayısıyla söz konusu ürüne kazandırılan değer de o oranda yüksek olmaktadır. Bu gelişmeyi sağlarken de. Sözgelimi buğday bir urundur. 0 halde bir ürüne çok fazla değer kazandırabilmek için çok üstün teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. ayni zaman zarfında eskiye oranla çok daha fazla iş üretir duruma gelmiştir. Sözgelimi buğdaydan un ve ekmek yapılabileceği gibi. Değer kazandırma olayı teknolojik bilgi üstünlüğü ile orantılıdır. Teknoloji herhangi bir urunun durumunu değiştirmektedir. Teknoloji bireyde önce ilgi uyandırmakta ve daha sonra bu ilgiye uygun araçlar üretmektedir. Daima ekmek. Özet Teknoloji insanin yaşamını kolaylaştırmaya dönük faaliyetler bütünüdür. materyal 3. İşte teknolojinin bir üründe uyguladığı her durum değiştirme olayı sonunda o ürünün değeri artmaktadır.2. her zaman çok kaliteli 1 kg unun fiyatı 1.7. Çünkü çok kaliteli 1 kg un elde etmek için yaklaşık olarak 1. 2. buğdaydan pasta yapılmakla buğdaya kazandırılan değer çok daha fazladır. Aradaki fiyat farkı teknolojik işlemden kaynaklanmaktadır. 1. Değer Kazandırma Teknolojinin sahip olduğu önemli işlerden birisi de değer kazandırmasıdır. unun durumu değiştirilerek ekmek yapılmakta. Boş vakitleri değerlendirmek için binlerce çeşit ürün üretilmektedir. insan için üretilir ve insanin hizmetine sunulur Teknoloji insanin yaşamını daha kolay hale getirmek için sürekli olarak gelişmektedir. un da buğdaydan daha pahalıdır. Bugün teknoloji bireyin hem iş hayatında ve hem de boş saatlerini değerlendirmede önemli bir yer tutmaktadır.

Nitelik bu Kalite Kantite İşlev : Bir şeyin sayılabilen. ölçülebilen ya da azalıp çoğalabilen durumu. Boş Zamanları Değerlendirme 7. : Nitelik : Miktar : Bir nesnenin gördüğü iş. materyal. Bu işlevleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 1. Değer Kazandırma Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulunuz. Teknolojik gelişmeler aşağıdaki kaynaklardan hangisinden yararlanmaz? C) Bilim B)Endüstri D) İnsana kolaylık 3. : Varlıklar arasında bulunan ve nicelikle ilgisi olmayan ayrımları şu ya da bakıma göre oluşturan durum. kalite. 1. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik olarak ortaya çıkacak bir eserde olması gereken özelliklerden birisi değildir? A) Fonksiyonel olma B) Ekonomik olma A) İnsan A) Verimlilik sağlama B) Sanat C) Estetik olma D)Verimli olma 2. Yaşama Düzeyini Yükseltme 3. vasıf. mahiyet. İnsana kolaylık sağlama 2. Cevaplandıramadığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz. Verimlilik 5. 18 . keyfiyet. Karar Verme 6. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin işlevlerinden birisi değildir? B)Bilimi kullanma C) Karar verme Sözlük Ve Kavram Dizini Nicelik miktar. iş görme yetisi. bilim ve sanat kaynaklarından yararlanarak sürekli olarak gelişen teknoloji bazı işlevler yerine getirmektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan İnsan. Toplumu Bütünleştirme 4.

İnsani diğer çalılılardan ayıran önemli özelliklerinden bir başkası da kişisel bakımdan biyolojik olarak gelişmesinin gecikmesidir. insanin önemli vasıflarından olan yürüme. hangi koşullarda yaptığıdır. kendilerini doğaya uydurmaya çalışır. teknolojinin insan tarafından. Ancak insan hangi tarihte ortaya çıkarsa çıksın. İnsan yavrusu.1. İnsan Ve Doğa Bundan önceki ünitelerde teknolojinin insan ile başladığı insanin olduğu her yerde teknolojinin olduğu. doğayı kendisine nasıl uydurmaya çalışmıştır? İnsan doğa ile olan uyumsuzluğunu kendi geliştirdiği araçlar ile gidermeye çalışır. insanin gelişim surecini incelemek gerekir. plan yapar ve ortaya koyduğu bu düşünceleri uygular. Dünya üzerinde yaşayan canlılar arasında sadece insan alışkanlıklarını yeni hayat şartlarına uydurmak yeteneğine sahiptir. Vücut yapılarını değiştirmeyi başaramadıkları zaman ise yok olurlar. Teknolojik gelişim bakımından önemli olan ilk insanin hangi aleti.İşte insan ile diğer canlılar arasındaki en önemli fark budur. Alet yapmak insanin kendine özgü özelliklerinden ileri gelmektedir. insan için üretildiği ve insanin hizmetine verildiği belirtilmiş idi. İnsan. konuşma yetenekleri doğumdan çok sonra ortaya çıkar ve olgunlaşır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 3. tarihsel süreç içerisinde ne gibi bir gelişme gösterdiğini anlayabilmek için. yaşamını devam ettirebilmek işin alet yapmıştır. Buna karşılık dünya üzerinde yaşayan diğer canlılar ise değişen hayat şartlarına karşın. giyinmek kısaca yaşamını devam ettirebilmek için silah. Canlılar. İnsan. İnsanin ortaya çıkış tarihi üzerinde kesin bir yargıda bulunmak oldukça zordur. diğer canlılar. barınmak. doğayı kendisine uydurmaya çalışırken. insan kendini savunmak. TARİHSEL GELİŞMELER • Canlılar. İnsanin dünya üzerinde görülmesiyle başlayan teknolojinin. İnsan ve Doğa • Yontma Taş Devri • Cilalı Taş Devri • Bronz Devri • Demir Devri • Feodal Donem SÜREÇ İÇERİSİNDE TEKNOLOJİK • Coğrafi Keşifler ve Etkileri • Özet • Değerlendirme Sorulan • Kavram Dizini • Yararlanılacak Kaynaklar 3. 19 . doğadaki diğer canlıların yavruları arasında en aciz olanıdır. yaşamlarını devam ettirebilmek ipin vücut yapılarını değiştirirler. alet. beslenmek.

dil sayesinde olmuştur. Bu koruma ve bakim suresince insanin beyinsel gelişmesi sürekli olarak devam eder. beyinle birlikte koordineli olarak çalışabilme yeteneğini kazanmıştır. Yine bu aletlerin yapılması sırasında kullanılan organlar. Bu formlardan biri olan dil. gelişmesi çok uzun yıllar aldığı için. İnsan. topluluk içinde yaşadığı ve çok gelişmiş bir beyin yapısına sahip olduğu için çıkarmış olduğu bazı seslere özel anlamlar vermiştir. Ancak. Böylece insan diğer canlılar arasından mükemmel beyin yapısına sahip olur. Diğer canlılar da bazı sesler çıkarabilmek yeteneğindedir. Dil. Yine bu nedenle insan.Teknoloji transfer etmelerine rağmen. Daha sonra alet yapımında kullanılan organlar. istikrarlı bir aile kurumu kurmuştur. Bu sosyal grup ailedir. neden gruplar arasında ve diğer canlılara göre daha facia sosyal ilişkiler kurarak yaşar? 20 . yaşam biçiminin ortaya konmasında çevreden çok fazla yararlanılmıştır. sosyal gelenek formlarının değişmesine bağlıdır. özellikle eller hassaslaşmış ve bir çok fonksiyonu yerine getirebilir duruma gelmiştir. yaşamı için gerekli olan aletleri yapabilir duruma gelmiştir. derecelendirme. besleyecek. Böylece diller ortaya çıkmış ve diller akil yürütmeyi geliştirmiştir. Her tipten aletin. İnsan yavrusu uzun yıllar ebeveyninin koruması altında kalmaya ve sürekli bakıma muhtaçtır. Bu suretle soyut kavramlar ortaya çıkarmak mümkündür. gelişebilmesi.İnsan yavrusu doğadaki diğer canlılar arasında en acili olduğu. bakacak bir sosyal gruba ihtiyaç gösterir. Avcı toplulukların. Kültürel benzerliklerin ve bir ölçü de kültürel zenginleşmenin bir nedeni de bu ilkel teknoloji transferidir. her bağımsız toplulukta ayrı gelişmiş. Bu sure içerisinde mutlak bir bakim ve korumaya muhtaçtır. Ancak insan. onun yaşamını devam ettirmesi için bazı aletler geliştirmesini gerekli kılmıştır. karşılaştırma vardır. gruplar arasında yaşamış ve diğer canlılara oranla daha fazla sosyal ilişkiler oluşturmuştur. İnsanin ilk buluşlar. kendi kendine yeterim hale gelebilmesi için çok uzun yılların geçmesi gerekir. insan. İnsan yavrusunun büyüyüp. İnsanin diğer canlılara göre daha korumasız oluşu. Böylece insan.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan İnsanin kendi kendisini besleyebilmesi ve üreme yeteneğinin gelişmesi ipin yılların geçmesi gerekir. Göçler çeşitli buluşların yapılmasını ye karma aletlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bulunan ve geliştirilen aletlerin bulundukları yörede bir kuşaktan diğerine aktarılması ise. Onu bu aciz ve savunmasız durumunda tabiata karşı koruyacak.kültür tipleri kadar çok farklılık göstermiştir.Alet yapmak için düşünce yoğunlaşmış ve gelişmiştir. Çünkü dilin özünde sınıflandırma. Bir taş balta. belli bir kültür içinde veya bölgede hemen ayni şekilde yapılıp kullanılması bu çok yavaş ilerleyen gelişmenin bir kanıtıdır. çok basit görünmesine rağmen. teknik ilerleme sınırlarına varıldığında tam bir kültürel kaynaşma olmaması. ustalık ve beceriye ihtiyaç göstermektedir. göçlerle veya diğer temaslarla esas yapısını hiç değiştirmemiştir. mızrak veya avlanma düzeni çok yavaş ilerleyen bir gelişme surecinin sonun-da ortaya çıkmıştır. Çevrenin özellikleri alet ve işlemlerdeki değişiklikleri ortaya çıkarmıştır.

özellikle çakmaktaşları olmuştur. Neolithic donem uygarlık diye adlandırılan donemin temel öğelerine sahiptir. yaşam tarım ve hayvancılığa dayandırılmıştır. sus eşyaları gibi sanat eserleri ortaya koymuşlardır. Bu donemde insanlar taş uçlu mızrak. Taama dayalı ilk toplumlar dokuz bin yıl önce belirmiştir. Yontma Taş Devrı İlk insan kültürlerinin temel hammaddesi. yay. Bu önemli bir gelişmendir. olmuşlardır. Yine bu arada av ölülerini gömme gibi vesilelerle törenler yapmışlar ve duvar resimleri. Bu durumda söz konusu özelliklere sahip bir hammadde olarak bakır bulunmuş ve kullanılmaya başlanmıştır.1. Beslenme konusunda en büyük teknolojik gelişme ise avların pişirilerek yenmesi olmuştur. Jetlerin yapılış şekline bakılarak yontma taş devri olarak adlandırılan bu devir jeoloji devirlerinden Pleistocene dönemine denk gelmektedir. İyi gıda ve düzenli hayat şartları nüfusun çoğalmasına ve sosyal ilişkilerin gelişmesine yol açmıştır. ağaç. Beyni geliştikçe daha iyi beslenmesine ve daha rahat yaşamasına imkan verecek buluşları yapmıştır. Bu donemde ekonomi tükettiğinden fazlasını üretebilir bir düzeye erişmiştir. 3. pişmiş eti hem daha çok yemiş hem daha kolay sindirmiştir. çünkü taşa istenilen şekil verilemiyor. tahta ve deriler de ilk kullanılan hammaddeler. Bu donemde insanların ulaştığı en yüksek taş donemi. Bundan başka kemik. Pleistocene donemi bir milyon yıldan fazla surmuş bu donem boyunca dünya dört büyük buzul çağı yaşamıştır. keskinliği devam ettirilemiyor. 21 . ok. Cılalı Taş Devri Gelişme devam etmiş ve avcılık. Bronz Devri Teknolojinin hızla gelişmesi. Köyler sonradan uygarlığa adini 3.1. Dördüncü buzul çağının bitmesiyle yontma taç devrinin (Paleolithic) insanlarının en üst teknolojisi ortaya çıkmıştır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 3. o güne kadar üretimde kullanılan araç-gerecin yapıldığı taşı yetersiz kılmıştır. kemik. hayvancılık önem kazanmıştır. çiğ eti çok miktarda yiyemeyen ve iyi sindiremeyen insan. soğuklarda giyebilecek elbiseler yapabilmekte idiler. iğne.2. heykelciler. Bu kültürlerin ilk aşaması yontma taş devridir. kınlınca bir daha işe yaramıyordu. cilalı taş devri (Neolithic) olarak bilinmektedir.1. Üretim fazlası insanlığın sanata eğilmelerine yol açmış böylece sanatsal çalışmalar önemli bir olgu olarak insanlığın gündemine girmiştir. Neolithic donemin karakteristik unsuru köylerin oluşmasıdır. bu istikrarsız donemde yontma taş kültürü ile büyük bir sınav vermiş ve sınavı baban ile atlatarak yok olmaktan kurtulmuştur.3. ip kullanmakta idiler. Bunun sonucunda beyin ve sinir sistemi daha iyi gelişmiştir. esneklik gösteremiyor.1. iplik. hayvancılığın önemi azaltılarak. Bu donemde tarım. insan. Av bölgelerinde mevsimlik siteler kurabilmekte ve banmakların yapımında deri. tabiatta serbest olarak bulunan çeşitli taşlar.

Bronz çağının önemli teknolojik gelişmelerinden birisi de bayındırlık faaliyetleri alanında oldu.tapınaklar. esir alma. 1. açık ocaklarda odun yakarak elde edilmekte idi.Yine tarıma dayalı yerleşik toplulukların. ay. kral mezarları. Maden eğritme-karıştırma teknikleri. 22 . Ancak bu donemde söz konusu bu metaller bilinmesine rağmen bronz. Tip.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Erimiş bakir istenilen kalıba dökülebiliyor ve istenen geçil verilebiliyordu. Ancak bakir çok yumuşak olduğundan taşlardan yapılmış aletler kullanılmaya devam ediliyordu. Bu zorunluluk astronomi biliminin ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Ayrıca tekrar eritilip kullanılabiliyor ve hiç ziyan olmuyordu. Böylece ilk kez sen üretim. Özellikle sulama kanalları bu toplumlarda çok fazla önem kazandı. tarımla ilgili ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla astronomi ortaya çıkmıştır. Saraylar. Madencilik ve dokumculuk yeni ve önemli bir iş kolu olarak ortaya çıktı. Bunları yapmak ve devam ettirmek ekonomik yaşamın vazgeçilmez bir gereği oldu. koruklu-kapalı fırında isi elde etme teknikleri sayesinde mümkün olmuştur. kaleler. Tahmin mevsimlere bağlı olması nedeniyle. bu teknolojilerin gereği olarak binlerce insanin çalıştırılmasını gündeme getirmiştir. yollar. biyoloji ve coğrafya bilimlerinin temeli sayılabilecek ilk sistematik bilgiler de bu donemde ortaya çıkmıştır. tarım ve inşaat teknolojilerinin devreye girmesi. Ancak açık ocaklarda isi elde ediliyor. kurşun.Şehir devletlerinin alt yapıları. Bakir metalürji ekmek ve çömlek pişirmenin doğal bir uzantısı olarak ortaya çıktı. Ocağın ısıtmadan başka iki önemli fonksiyonu daha vardı. güneş ve yıldızların hareketlerinin incelenme-si ve bu hareketlerden sonuçlar çıkarılması hava hareketlerinin takip edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu büyük yapıların gerçekleşmesi önemli mühendislik ve yöneticilik sorunlarının çözümün gerekli kildi. 1100-1200°C arasında isi veren yeni fırınlarda sadece bakırın yanında kalay. Ekmek yapmak ve gıdaları pişirmek & Seramik malzemeleri pişirmek. kimya. talan. araziye uygulanması. özellikle geometrinin geliştirilmesini zorunlu kildi. Buna bağlı olarak savaş ve savaşa bağlı olarak ganimet. ekmek ve seramik yapımına uygulandı. Binlerce insanin verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için gerekli yönetim ve denicim esasları ise yazı ve aritmetik sayesinde kurulabilmiştir. Ölçüm ve planların yapılması.kanallar. Silahların etkinliği arttı kılıç bronz çağının urunu bir silah olarak ortaya çıktı. kullanışlılığından dolayı her alanda çok fazla kullanıldı. vb. Bu durum kapalı fırınların bulunup geliştirilmesini zorunlu kildi. Söz konusu bu bilimlerin ortaya çıkarak. Bronz dolaylı veba dolaysız olarak bütün sektörlerde verimi arttırdı. gümüş ve altın gibi metallerde ergitildi ve çeşitli alaşımlar elde edildi. Aritmetik ise yazıdan çok daha önce ortaya çıktı. hamur pişirilen çömlekler dayanıksız oluyordu. Her meslek grubunda in-sanlar daha şok ve daha kaliteli ürünler vermeye başladılar. büyük yapılar meydana getirmeye başladı. toprak ele geçirme gibi faaliyetler bir ekonomik faaliyet olarak gelişti. Bu donemde ısı.

yönetimi bilenler egemen olmuşlar. tahta günlük yaşama girmiştir. Bu donemde üretimin esasları henüz tüm anlamı ile bilimsel bir platform oturtulmadığı için zamanla üretime yabancılaşma olgusu gündeme gelmiş ve uzun bir donem bilim ve teknolojide bir duraklama sureci yaşanmıştır.2. silahların kalitesini miktarını ve çeşidini arttırdı.ürünü bollaştı. Bu teknik durgunluk döneminde demirin özellikleri ve kullanım şekli iyice belirlenmiştir. Ancak bu durgunluk döneminde. durgunluk dönemini aşacak stratejik icatların tohumları atılmış ve birikim meydana getirmiştir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Böylece toplumlarda bilimi. bütün bunları yapamayanlar ise sadece emeklerini ortaya koyarak çalışmışlardır. 23 . İcatların yaşandığı donemin 500 yıl kadar surmuş olmasına rağmen hemen bunun arkasından gelen teknik durgunluk donemi yaklaşık 2000 yıl kadar devam etmiştir. Demir çağında teknolojide gerçek anlamda önemli etkileri görülen icatlar değil. ticareti. Bronz çağındaki gelişmeler. Bu nedeni gemilerin demir teknolojisinin bir yan urunu olduğunu söylemek mümkündür. yönetimi bilen ile bütün bunları bilmeyen iki değişik sınıf ortaya çıkmıştır. Marangozluk aletlerinin iyileşmesi ve çivilerin kullanıma girmesi daha büyük ve daha iyi tekne-lerin yapılmasını mümkün kıldı böylece denizcilik çok gelişti.1. yazıyı. Bu önemli teknik ilerlemeleri başlıca iki grupta toplamak mümkündür. hangi zorunluluklarla ortaya çıkmasına neden olmuştur? 3. özellikle demir üretiminde kullanılan odun kömürü elde etmek amacıyla ormanların kesilmesi hızlanmış. hangi bilimlerin. Feodal Dönem Bin yıldan daha uzun suren Avrupa’daki Feodal ortaçağda. Ancak teknolojik alanda koklu değişmeler olmamıştır. Demir Devri Demirin teknolojik yaşamda yaygınlaşmasının ilk etkileri tarımla görülmüştür. tarım ve marangozluk aletlerinin iyileşmesi ile her turlu tarım urunu orman.Demir pulluklar sayesinde aluvyal toprakların dışında çok geniş bir arazi tarıma açılmıştır. ticareti.4. demir çağı adi verilen donem ile aşılmıştır. çok yavaş fakat uzun donemde önemli ekonomik etkileri olan teknik ilerlemeler meydana gelmiştir. Demir teknolojisinin gelişmesinin ne tur etkileri olmuştur? Demir teknolojisinin gelişmesi. Bu çağda düşünce metodu ve yazı dili ana hatlarıyla belirmiş. yazıyı hesaplamayı. hayat tarzı üzerinde çok önemli bir etki yaratmıştır. bütün metal aralar ayni formu muhafaza etmektedirler. 2700-600 yıllan arasındaki donemi kapsayan bu teknik durgunluk döneminde Avrupa-. Bilimi. bilgi alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. önemli iyileştirme yapılmıştır. Demir baltanın icadı ile. Bunun en büyük nedeni ise enerji kaynaklarının insan ve hayvan enerjisiyle sinirli kalmasıdır. Böylece söz konusu teknik durgunluk donemi. Demir. hesaplamayı. 3. dan uzak doğuya kadar büyük bir bölgede. M.6.

tarımdaki diğer teknik ilerleme unsurları ile birleştirilerek tarımsal verim artışında önemli bir başarı sağlanmıştır. çekici. Tarım Tekniklerinde Meydana Gelen İlerlemeler Feodal tarımda meydana gelen değişmeler başlı başına büyük bir çığır açmıştır.2.Demirin tarımda pulluk gibi tarım araçlarında daha çok kullanılması ile Akdeniz bölgesindeki klasik ikili rotasyon terkedilmiş yerine üçlü rotasyon ilkesi getirilmiştir. yüzyıldan başlayarak hızla değişmeye başlamıştır. Yine bu arada öküzden daha güçlü olan at da tarımda kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra sürekli rüzgar alan Hollanda kıyılarında yel değirmeni teknolojisi her alana sokularak bu teknolojinin fiziki sınırlarına varılmıştır. Avrupa’nın bu oransal az gelişmişliği XVI. Orta çağın bitimi sayılan Rönesans sadece Avrupa’nın ortaya çıkan ekonomik dinamizminin değil ayni zamanda bundan sonraki birikimlerin de başlangıcı olmuştur. Yine bu donemde yeni ürünler Güney ve Kuzey Avrupa ya girmiştir. Coğrafi Keşifler Ve Etkileri Savaş tekniklerinin gelişmesi feodal üretim biçiminin dağılmasında önemli rol oynamıştır.Şehir devletlerinin tarihsel süreç içerisinde yüklendiği rollerin de bu konuda önemli etkileri olmuştur. Bunu yaparken zenginliklerini devam ettirmek ve arttırmak amacını gütmüşlerdir. Çeşitli tip ve büyüklükteki değirmenler sadece tarımda değil. yüzyıldan itibaren. ayrıca Asya ve Afrika'ya oldukça yakın bir konumda olmuşlardır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 3. 3. Venedik ve Cenova benzeri şehirler Akdeniz’in Avrupa içleriyle en uygun bağlantı noktalarında kurulmuşlar. Ancak X-XIII. İlk kez M. iklim ve toprak özellikleri dolayısı ile. daha belirgin olarak da XV. Bu toprakların. yüzyıllarda meydana gelen ve çeşitli alanlarda bir çok örneklerle zenginleştirilebilecek örneklere rağmen Bati toplumları.S. Pirinç ve narenciye Sicilya ve İspanya’da bağcılık şarapçılık ise kuzey bölgelerde yaygınlaşmıştır. İtalya gibi akarsuları fazla olmayan ve akarsu rejimi düzgün sayılmayan Akdeniz kıyısı ülkelerde yel değirmenleri daha kullanışlı olmuştur. yüzyılda İngiltere’de 5600 kadar su değirmeni olduğu sanılmaktadır. II. Kuzey Avrupa toprakları tarıma açılmıştır. Bu doneme kadar başlıca enerji kaynağı insan ve hayvan gücü idi. biçki makinesi ve koruk olarak da kullanılmıştır. yüzyılda Perslere varan yel değirmenleri de ayni devreler içerisinde yaygınlaştı. XI. Su değirmenlerine ek olarak kökeni VII. Bu suretle toprakların daha derin kazılması ve yeni toprakların tarıma açılması. Enerji Kaynaklarında Meydana Gelen Teknik ilerlemeler Bunlar su ve yel değirmenleridir. ayni zamanda demir.2. ila III. Nadas yaygınlaşmıştır.1.3.2. yüzyıla kadar ekonomik bir yaygınlığa ulaşamadı. Ancak su değirmenleri XI. Doğudaki toplumların her bakımdan gerisinde bulunmaktadır. bilim ve teknik alanlardaki gelişmelere harcamışlardır. derin kazan yeni bir cins pulluğun üretimi zorunlu hale gelmiştir. Yüzyılda Roma'da su değirmenleri bulundu. Rönesans hareketinin ana felsefesi nedir? 24 . Demirin tarımda kullanılması ile hangi teknikler gelişmiştir? 3. taş. Ekonomilerini tamamen ticarete dayayan bu şehirler ticari zenginliklerini fikir. sanat.

yüzyıl başlarında Avustralya hariç bütün kıtalar. Keşiflerin bir sonucu olarak büyük miktarda kıymetli maden Avrupa'ya getirildi Avrupa'ya getirilen bu kıymetli madenler. Bilim alanında tam anlamıyla bir patlama meydana geldi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Rönesans hareketinin ana felsefesi. yüzyıl sonlarında gelişmeye başlayan dünya deniz ticareti ve artan sosyal talebin bir türevi olarak. ortaya çıkan milli devletler ve sömürge ticareti. ülkeye yerleşecek kalifiye iş gücü teşvik edildi.icadın. ekonomik her ülkede merkantilistler. 1. Akdeniz havzası ve Asya karayollarının Türkler ve/veya Müslümanlar tarafında Hıristiyan Avrupalılara kapatılması nedeniyle Hindistan'a gitmek için başka bir yola ihtiyaç duyulması. paraya ve pazara ihtiyaç duyulması. Bu bilim akademi ve okulları ile birlikte planlı araştırma ve araştırmanın bilimsel yöntemlerle teknolojik sorunlara yöneltilmesi problemi gündeme geldi. hakli göstermek ve bunun yollarını araştırmaktır. Bu sorunların çözümü için harcanan gayretler 25 . Diğer yan ve yukarda belirtilen temel sebeplerin zorlamaları sonucunda coğrafi keşifler hızlandı ve XVI.teknik yeniliklerin önemi ve kısa zamanda endüstriye uygulanmasının gereği üzerinde durdular. yüzyılda önemli bir fiyat enflasyonu ortaya çıkardı. Ancak bu sebeplerin en önemlileri şunlardır. çeşitli disiplinler. ilk bilim akademileri. Büyük keşifler ve onun getirdiği yenilikler sonucu artan talep ve deniz ticareti bazı teknolojik sorunlar ortaya çıkardı. Avrupa'da görülen ekonomik gelişme sonucunda daha fazla mala.Burjuva sınıfı adı altında yeni bir sosyal sınıf oluştu. yüzyıllarda Rönesansçın meydana getirdiği kültür temeli üstünde. 2. adalar ve başlıca su yolları keşfedildi. Modern bilimler XV. hızla gelişme durumunda kalan bazı teknikler yönünde ve onları destekleyecek biçimde ilerlemeye başladı. Yeni toprak parçalan. Teknik ilerlemenin önemini kavrayan İngiliz ve Fransız Merkantilistlerin etkisiyle. Büyük coğrafi keşiflerin ortaya çıkmasında birçok sebep etkili olmuştur. Avrupa'da. madencilik gibi bir çok alanda deneysel bilimlerin gelişmesini ve uygulamaları teşvik ettiler. dolayısı ile yeni pazarlar ve yeni mallar üretildi.Yine bu donemde teknoloji transferi ve beyin göçü olayının varlığı da ilk defa saptandı ve önlenmesi için gerekli tedbirler alınmaya çalışıldı. XVI. Bilimde meydana gelen bu patlama da şüphesiz kendiliğinden ve tesadüfen ortaya çıkmadı. Merkantilistler ulaşım. zenginleşme motifini ve bu hayata donuk yaşama düzenini yaymak. Ancak bir çok noktalar ortak bir ekonomi politikası. Bunun sonucunda XVI ve XVII. Bu etmenler kapitalizmin gelişmesini sağlayan önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Kalifiye işgücünün dışarıya göç etmesi hukuki kayıtlara bağlandı. Gemicilik ve denizcilik tekniklerinde okyanuslara açılabilecek düzeyde ilerlemelerin meydana gelmesi. Buna bağlı olarak bankacılık gelişti. Bu gelişmeyi hazırlayan ve hızlandıran birçok birikimler meydana geldi. bilim ve teknik yüksekokulları kuruldu. 3. bütün kıta Avrupa'sında ve İngiltere’de çeşitli adlar ve değişiklikler taşıdı.Bu zenginleşme isteği o tarihler de dünyanın çehresini ve kuvvetler dengesini değiştiren bir seri olaya sebep olmuştur. Bu olaylar dizisi büyük coğrafi keşiflerdir. Burjuva sınıfı. birbiri arkasına gelen büyük bilimcilerin çalışmaları ile modern bilimler ortaya çıktı.

yol.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan teknolojide yeni ve önemli aşamaları meydana getirdi. bronzu. denizlerde kullanabilmek için temel trigonometrik problemlerini çözmek gerekir. dünya üzerinde görüldüğü andan itibaren alet edevat yapmaya ve bu suretle yaşamını kolaylaştırmaya başlamıştır. demiri bulmuş ve bu madenleri kullanarak yaşamı işin gerekli olan aletleri üretmiştir.2.İlk kullandığı hammadde taş olmuştur. Artan demir talebini karşılamak için daha derin kuyular açmak. daha verimli ergitme usulleri geliştirmek gerekti.1. Madencilikte Ortaya Çıkan Teknolojik Sorunlar Gemi inşaatında kullanılan demir miktarının artması. kuyulardaki suyu çekmek. manevra yeteneği fazla gemiler inşa edebilmek. İnsanlık adına endüstri devrimi dediğimiz bir çağa girdi Coğrafi keşiflerin ortaya çıkmasına neden olan sebeplerin en önemlilerini ve bu keşiflerin sonuçlarını sıralayınız? Özet İlk insanin ortaya çıkış tarihi üzerinde kesin bir yargıda bulunmak oldukça zordur. bu gemilerin açık denizde yerini. Her donemde teknoloji bir öncekine göre daha ustun bir hale gelmiştir. Savaş tekneleri de ticaret gemilerinin karşılaştığı sorunlar ile karşı karşıya kaldı. cilalı taş. Artan Deniz Ticaretinin Ortaya Çıkardığı Sorunlar Bu sorunlar daha çok. maden ve meteoroloji kimya alanındaki gelişmeleri zorunlu kıldı.3. Bilim ile teknoloji giderek daha fazla artan bir oranda işbirliği içerisine girdiler ve sorunları karşılıklı olarak çözmeye başladılar. kanal inşa etmek için haritalar yapmak. Bunlardan başka gemi. Böylece temel bilimler. demir gibi devirlerden geçilmiştir.fizik. bronz. tablo ve seyrüsefer teknikleri konulanında belirdi. 7. 3. yönünü doğrulukla saptayabilmek. astronomi ve kartografça. Ancak insan. trigonometri. Deniz Savaşlarının Getirdiği Sorunlar Ticaret yollarının ve pazarların korunması sürekli donanmalar ve ordular meydana getirmeyi zorunlu kildi. Bu etkileşim sonucunda hem bilimde hem de teknolojide büyük ilerleme ve gelişmeler meydana geldi. kuyulara hava vermek.3. açık denizlere dayanıklı.3.Taşı önce yontarak daha sonra taşı birbiri üzerine vurarak ve daha kaliteli ürünler elde etmiştir. Ayrıca bu gemilere savaş silahı olarak topların monte edilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Alet yapmak amacı ile önceleri çevresinde bulduğu maddelerden yararlanmıştır. kültürü geliştikçe ve gereklilikler onu zorladıkça bakırı. Gelişen teknolojiye ve ihtiyaçlara bağlı olarak sosyal 26 . Daha tesirli ve isabetli toplar için gerekli bilgiler bilimi zorladı ve birçok matematiksel problemin çözümünü olanaklı kildi. topçuluk ve balistik fizik ve matematik. daha fazla sayıda ve daha büyük toplara ihtiyaç duyulması demir talebini çok artırdı. madenlerin yerlerini belirlemek ipin ayrıntılı coğrafya atlasları çizmek. Bu sorunları şu üç başlık altında toplamak mümkündür: 3.kimya ve biyolojideki gelişmelerden yararlandı. med cezir hareketleri ile magnetik sapmaları hesap edecek harita. sosyoekonomik gelişmeye paralel olarak ilerlemeye başladı. Açık denizde seyre sefer. Daha sonraları bilgisi. Böylece insanlık tarihi boyunca yontma taş.Tıp ve tarım.

Köylerin kurulması aşağıdaki dönemlerin hangisinin karakteristiğidir? A) Yontma taş devri C) Bronz devri B)Cilalı taş devri D)Demir devri D) İnsan 3.Aşağıdakilerden hangisi insanin özelliklerinden birisi değildir? A) İnsan doğayı kontrol etmeye çalışır B) Insan yavrusu doğadaki canlılar arasında en aciz olanıdır C) Insan zor doğa koşulları karşısında fiziki bünyesini değiştirmez biyolojik olarak erken gelişir 2. Sosyal yapı ve ekonomik düzen zorlaması ile büyük coğrafi keşifler yapılmıştır. Cevaplandıramadığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz. ekonomik düşünce yöntemi olarak kendini gösteren düşünce Merkantilist : Merkantilizm görüşüne ilgi duyan kimse 27 . 1.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan düzen ve ekonomik yapı da şekillenmiştir. Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulunuz. Coğrafi keşiflerin insanlık tarihine çok önemli etkileri olmuş ve bunun sonucunda teknolojide çok büyük endüstri devrimi meydana gelmiştir.Feodal üretim biçiminin dağılmasında aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi yoktur? A) Savaş teknikleri B) Şehir devletlerinin yüklendikleri roller D) Hepsi C) Feodal üretim biçiminin modasının geçmesi Sözlük Ve Kavram Dizini Poloeolithic devir : Yontma taş devri Neolithic devir : Cilalı taş devri Merkantilizm : Avrupa'da ortak bir ekonomi politikası.

İş Bölümünün Ulaşım ve iletişim Araçlarında Meydana Gelen Değişiklikler Bilim Teknoloji İşbirliğinin Kuvvetlenmesi Endüstri Devriminin Diğer Etkileri Endüstri Devriminin Aşamaları Özet Değerlendirme Soruları Kavram Dizini 4. İngiliz ekonomist Arnold Toynbee'nin. üretim biçimini alışılmış kalıpların tamamen dışına çıkarmış ve üretim hacimcini birdenbire. Tarıma ve zanaatlara dayalı bir ekonomiden. Daha sonra bu seri üretim organizasyonu diğer ülkelere yayılmıştır. Tarım ve zanaata dayalı üretim yapan insan ilk kez 18. yüzyılda İngiltere'de o güne dek el sanatları çerçevesinde elle yapmış olduğu ürünleri. seri olarak üretmek amacıyla organize olmuştur. kerelerce arttırmıştır. Sosyoekonomik alanda 3. herhangi bir teknolojinin seri üretim yapmak amacıyla organize olmuş şekli olarak tanımlamak mümkündür.ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER Endüstri Devrimi Endüstrinin Teknolojik Alanda Meydana Getirdiği Değişiklikler Temel Maddelerde Meydana Gelen Değişiklikler Yakıt ve Mekanik Güç Üretiminde Meydana Gelen Değişiklikler Yeni Makinaların Derinleşmesi Ortaya Çıkması Fabrikaların Kurulması. 28 . Kültürel alanda değişimler meydana getirmiştir. sanayicin ve makine üretiminin ağırlık kazandığı bir ekonomiye geçiş sureci. insanlık tarihinde endüstri devrimi olarak bilinmektedir. Endüstriyi.Teknoloji alanında 2. Bu olay toplumlarda tam bir şok etkisi yapmış.1. Bu nedenle tam bir devrim niteliğinde görülen bu olay endüstri devrimi olarak nitelendirilmiştir. Endüstri devrimi terimi daha önce bazı Fransız yazarlarınca kullanılmış olmakla birlikte. Endüstri Devrimi Sanayi devrimi olarak da bilinir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 4. Endüstri devrimi hangi olgularda değişimler meydana getirmiştir? Endüstri devrimi: 1. bu sözcüklerle anlatmasından sonra günlük dile girmiş ve zamanla anlamı genişlemiştir. 1760-1840 yılları arasında İngiltere’de yaşanan ekonomik dönüşümü.

Bu dar-boğazı aşmak için alternatif enerji kaynaklan aramaya başlandı. Bu gelişmeye paralel olarak demir endüstrisi ormanlık bölgelerden. Endüstri devrimi ile birlikte hem tüketimde kullanılan hammaddenin cinsi değişti ve özellikle demir ve çelik stratejik öneme haiz ham maddeler oldular. Demir ve çeliğe olan talebin artmasını coğrafi keşifler ve ulusal devletlerin ortaya çıkmasına bağlamak mümkündür.1. Bunu sağlamak içinde demir üretimi ormanlık bölgelerde yoğunlaşmışçı. Ancak demire olan talebin artması ormanların hızla tahrip olmasına ve odun fiyatlarının aşırı yükselmesine neden oldu. 1525 yılında tüm Avrupa’nın demir üretimi 100 bin ton kadardı. üretimde bir darboğaz yaratmış ve zamanın üretim teknolojisi ile talebi karşılayacak demiri üretmek son derece zorlaşmış idi. kömür madenlerinin bulunduğu bölgelere kaydı. 0 güne kadar şartlarda zorlamadığı için bu bilginin teknolojik olarak kullanılabilmesi üzerinde çalışılmamıştı. Bunun üzerine demiri ergitmek için bir başka madde aranmaya başlandı. İngiltere’de yeni demir fırınlarının kurulması yasaklandı. Bu nedenle demiri ergitmek için çok fazla oduna ve odun kömürüne ihtiyaç duyulmakta idi. Fakat henüz endüstri devrimine gelmeden 17. hem de tüketimde kullanılan demir ve çeliğin miktarı kerelerce arttı. sinirli miktarda üretilmekte idi. yüzyılda demire olan talep. 4.2. yüzyıl başına kadar demir odun kömürü ile ergitilmekte idi. demiri ergitecek miktarda odun bulamamaktan kaynaklanıyordu. Demir sanayi giderek çökmeğe başladı. zanaatkarlar tarafından. Bilgi henüz bilim aşamasında idi ve teknolojik olarak kullanılmamış idi. 4. Endüstri Devriminin Teknolojik Alanda Meydana Getirdiği Değişiklikler Endüstri devriminin teknolojik alanda meydana getirdiği değişiklikleri altı ana başlık altında incelemek mümkündür. Bu konudaki uzun ve yorucu çalışmaların sonucunda 18. ilk akla gelen yakıt taş kömürü oldu ve taş kömürünün kullanılabilmesi için çalışmalar başladı. Ancak bu yüzyılda aşırı bir talep olunca mevcut teknolojik imkanlarla üretimi karşılamak imkansız hale geldi. Yine tarımı daha iyi ve kolay yapabilmek için gerekli her turlu araç ve gereç de el sanatları çerçevesinde. Ancak şartların zorlaması ile demir üretiminde yeni alternatif bir yakıt aranmaya başlanınca. Orta çağın bir kaç bin tonluk üretimi ile kıyaslanırsa 100-180 bin tonluk üretimler çok büyük rakamlardır.2.2. Temel Maddelerde Meydana Gelen Değişiklikler Endüstri devriminin başlamasına kadar toplumlar tam toplumu karakteri göstermekte idiler.2. Yakıt ve Mekanik Güç Üretiminde Meydana Gelen Değişiklikler 18. Gerçi taş kömürünün demiri erittiği teorik olarak bilinmekte idi. Bu nedenle yaygın olarak tüketilen maddeler de tarımda kullanılan maddeler idi. Demir üretiminde en büyük sıkıntı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 4. yüzyıl başına kadar demir odun kömürü ile ergitilmekte idi. Ancak uygulamada büyük zorluklar vardı. 29 . 1700 yıllarında ise tüm Avrupa’nın üretimi ancak 145 ila 180 bin ton kadar olmuştur. Ancak demir üretiminde ve tüketiminde asil büyük sıçrama endüstri devrimi ile olmuştur. 18. yüzyıl başında taş kömürü kok kömürü haline getirildi ve demir üretiminde kullanılmaya başlanarak iyi kalite demir elde edilmeye başlandı.

Çünkü o yıllarda deniz ticaretine İngilizler hakimdir. Bu üretim düzeyi maden kuyularını su basması sorununu ağırlaştırmıştır. Bu zorlama demir teknolojisinin burada gelişmesinin başlıca nedeni olmuştur. yararlanabileceği bir hale getirilmiştir. insanin daha rahat yaşama arzusu burada yaşanmış bir tarih örneği olarak görülmektedir. Maden kuyularındaki suyu boşaltabilmek için yeni bir teknolojinin kurulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. yeterince işleyebilmek için kömür dışında enerji kaynaklanma da ihtiyaç duyulmuş ve bu zorlama petrol. Daha sonra güçlü körükler ve fırınlar kurarak demir üretiminde başarılı sonuçlar elde etmiştir.Vatt'in 1764 de tasarlayıp. 1677 de yine bir Alman olan Blauenstein İngiltere’de bir fırın kurmuş ve patent almıştır. Ancak bu değişimde yine talep zorlamasının sonunda olmuştur.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Demirin kömürle ergitilmesi için çalışmalarda bulunan kişilerin başında Alman asilli Sturtevant gelmektedir. Nihayet J. seri üretim başlamış ve bunun gereği olarak da doğal kaynaklardan yararlanma çok fazlalaşmıştır. Buhar makinalarının bulunmasında vakum ve pnomatik bilgilerden yararlanılmıştır. Üstelik taş kömürü kullanarak demir elde etmeye çalışan Almanlar bile bu çalışmalarını Alman-yaverine Ingilterede gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Daha önceki bolümde teknolojinin gelişme nedeni olarak anlatılan. elektrik enerjisi gibi yeni enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamıştır. Örneğin. Dolayısıyla İngilizlerin hem deniz ticaretinde kullandıkları gemiler hem de ticaret filolarını korumak için kurduklar donanmalar için bol miktarda demire ihtiyaçları vardır. kok kömürü elde edebilmek konusunda başarılı olamamıştır. Endüstri devrimi ile üretim artışı çok fazlalaşmış. Buna karşılık hem demir cevheri hem de taşkömürü yatakları bakımından daha uygun bir durumda olan Almanya'da gelişmemiştir. Demir üretimi bu asırda İngiltere’de gelişmiştir. kömür talebinin artması da buhar makinaları teknolojisinin kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Demire olan talebin artması ile İngiltere’nin 16 yüzyılda yaklaşık 200 bin ton civarında olan kömür üretimi. 1769 da patentini aldığı çift hareketli buhar makinasinın üretimi ile bu konudaki teknoloji son derece iyileşmiş ve bu marinalar fabrika sisteminin güç kaynağı haline gelmiştir. Yine daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibi bir teknolojik gelişme beraberinde bir başka teknolojik gelişmeyi de getirmiş ya da zorunlu kıldırmıştır. Yine aynı yüzyılda İngiliz Dudley bu konuda oldukça ileri çalışmalar yapmıştır. demir talebinin artışı odun kömürünün yerine kok kömürünün kullanılmasını zorunlu kalırken. Daha sonra Newcomen haraketIi parçaları olan daha verimli bir buhar makinesi yapmıştır. Bu yeni enerji kaynaklarını 30 . Böylece o güne kadar sadece bilgi olarak bilinen bu bilgiler. Çünkü bu kadar çok üretim düzeyinde o güne kadar insan gücü. Sturtevant 1612 de demirin kömürle ergitilmesi konusunda çalışmış ancak. Yokluğu veya kıtlığı ekonomiyi zor durumda bırakacaktır. Buhar makinesi üretiminde ilk başarılı sonucu Savery elde etmiştir. 18. Bu zorunluluğun sonunda da buhar makinaları bulunarak sorun çözümlenmiştir. Abraham Darby 1709 da kok kömürü ile demir üretimine başlamıştır. hayvan gücü veya akarsu gücü ile çalışan depolar veya mekanik pompaların yapmış olduğu su tahliyesi yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu doğal kaynaklardan yararlanabilmek. yüzyılda 3 milyon tonu geçmiştir. 0 çağda demir İngilizler için stratejik bir maddedir. insanin kullanacağı. Newcomen'in ürettiği makine üzerinde en önemli iyileştirmeyi Humprey Patter gerçekleştirmiştir.

Geleneksel olarak İngiltere’de tekstil sektörü yun dokumacılığına dayanmakta idi. İnsanlar giyimlerine daha fazla önem verir oldular. Hammadde olarak sentetik lif. Bu zorlama öncelikle tekstil endüstrisinin gelişmesini sağladı. sentetik liflerin de pamuk üreticilerini etkilemesi sonucunu ortaya çıkardı. Hammaddenin tamamı ithal edilip. On sekizinci yüzyılda tekstil sektöründe ortaya çıkan üretim teknolojisi. yüzyıla gelindiğinde tekstil teknolojisinde yeni bir. 20. Pamuklu ürünler her yerde. Bu nedenle tekstil. 18. buna karşılık pamuklu ürünlere karşı talep çok fazladır. Bu durum üretim teknolojilerini de etkiledi. Yeni makinelerin Ortaya Çıkması Endüstri devriminin başlaması ile ihtiyaçlar çoğaldı ve çeşitlendi. Bunun sonucunda da pamuk üretiminde mekanizasyon teknolojileri geliştirildi. hayvan gücü gibi yeni güç kaynaklan da kullanılmaya başlandı. Pamuklu tekstil endüstrisi çok fazla gelişti ve yaygınlaştı. her durumda kullanılmaktaydı. Üretim teknikleri vasıfsız işçileri ve hatta çocukları bile istihdam edebilecek şekilde geliştirildi. yünlülerin yerini alması talep yapılarını değiştirdi. Bağlı olarak refah arttı. Bu nedenle yünlü yerine pamuklu tekstil endüstrisi hakim durumuna geçti. Bunun sonucunda toplumların tekstil ürünlerine olan ihtiyaçları arttı. Toplumda yaşayan bireylerin gelir düzeyleri yükseldi. içten yanmalı motorlar gibi yeni güç kaynakları üretilmiş ve insanlığın hizmetine verilmiştir. Böylece İngiltere dünya piyasalarına açıldı. elektrik motorları. Dünya siyasetinde yeni dengeler meydana geldi. Ülkelerin ekonomilerinde tarım yerine endüstri önem kazanmaya başladı. yeni tekstil makinalarının bulunup ortaya çıkarılmasını sağladı. Tekstil makinalarında geleneksel olarak kullanılan insan gücünden başka. sadece soğuk iklimlerin giyeceği olarak tüketilmektedir. Yün İngiltere'nin geleneksel dokuma maddesi idi. üretimin büyük bir bolumu ihraç edilmeye başlandığında. yüzyıl sonunda söz konusu bu doğal güç kaynaklan da yeterli olmamaya başladı. su gücü. iş gücünü sanayi merkezlerine çektiler. Tekstil ürünlerine karşı olan çok hızlı talep artışı. Bu etki 19 yüzyılda güçlendi. Bunun üzerine tüm fabrikayı çalıştırabilecek. Bu durum daha önce pamuk üreticilerinin yun üreticilerini etkilediği gibi. Bu durum hammadde olarak pamuğa olan talebi artırdı. Bu durum tekstilde yeniden bir teknolojik değişme meydana getirdi. Pamukların. Bunun sonucunda tekstil alanında bir dizi mekanik buluş ortaya çıktı. ilk modern endüstriyel kütle üretiminin. ağırlıklı olarak kullanılmaya başlandı. Endüstri devrimi ile doğal kaynaklardan yararlanma arasındaki ilişkiyi açıklayınız? 4.3. İngiltere'de ürün teknolojisini değiştirdi. 31 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan kullanabilmek için elektrik türbinleri. düzenli ve büyük ölçekli marinalara ihtiyaç duyuldu ve buhar makinaları tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Öte yandan milli devletler düzenli ordularına üniforma giydirmeye başladılar. Ancak yüne karşı olan talep sınırlı kaldığından.2. Verimlilik çok fazla arttı. Pamuk üretiminde yeterli işgücü sağlanamamaya başlandı. Tekstil sektöründe hammadde olarak pamuk girdi ve yunun yerini aldı.urun değişikliği meydana geldi. dolayısı ile ilk fabrika sisteminin ortaya çıktığı sektör olarak büyük bir önem kazandı.

çünkü fabrikanın üretimi yanlış belirlenme§ti. fabrikasyon sistemi içerisine geçmesine neden oldu ve ilk fabrikalar kuruldu. nasıl iplik çekileceği bilinmiyordu. beliril parçalara bölerek birbirlerinden bağımsız ailelere. Bunlar: a. İngiltere’nin ilk fabrikası İtalyan tasarımlarından yararlanılarak John Lombe ve kardeşi tarafından 1717 de Derby yakınlarındaki Dervent ırmağı üzerinde küçük bir ada da kuruldu. Dervent'te kurulan ipek ipliği fabrikası motor gücünü akarsudan alıyordu. Ancak Dervent'te kurulan bu fabrika endüstri devriminin başlatıcısı olamadı. İşveren belli bir işi. 32 . Lifleri hazırlama Bitirme aşamalarıdır. b. yüzyıl sonlarında Fransız zanaatkarlar tarafından İngiltere ye getirildi. 0 günün şartlarında bu teknolojiyi İtalyanlar biliyorlardı. sadece ilk oncusu oldu. Dokuma d. Fabrika. tekstile karşı olan talep artmış. 1598de William Lee örgü makinesini icad etmiştir. Üretimi devam ettirmek. Böylece tarihin ilk önemli casusluğu gerçekleşti. Tekstilde görülen bu mekanik icatlar ilkel de olsa mevcut üretim düzenini sarsmaya başlamış. Lonca sisteminin dışında kalan aile endüstrisi ise. Bu sistemin esasini oturuculuk oluşturuyordu. Fabrikaların Kurulması. artan talebi karşılayabilmek için yeniden organize olmaya bunun için de sermayeye ihtiyaç vardı. gizlice resimlerini çizdi ve bu resimleri maceralı bir şekilde Ingilterede kaçırdı. Ancak ipek kozası ithal etmek. Oysa üretici giderek fiyatlan artan üretim araçlarını ve ana girdileri karşılayamıyordu. 1716 yılında John Lombe İtalya’ya giderek bu makinaları gizlice gördü. tekstil loncaları tarafından reddedilmiştir. gerekse görüntüsü ile içinde bulunduğu zamanın görkemli bir tesisi idi. Hammadde bakımından ipek de aynen pamukta olduğu gibi dışarıya bağlı idi. yüzyıla kadar dünyanın her yerinde ve her gelişmişlik düzeyinde tekstil teknolojisi çok küçük değişiklikler ile ayni idi. Endüstri devrimi neden ilk kez tekstil alanında gelişmiştir? 4. Fabrikaya buhar gücü uygulandı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Tekstilde kullanılan hammadde turu ne olursa olsun dört temel üretim aşaması bulunmaktadır.4.Yine 17. piyasa büyümüştür. Böylece büyük endüstrinin nehir kenarlarında ve kırda gelişip yaygınlaşmasının ilk temeli atılmış oldu. 18. bükme tezgaha vardı ve uçsuz işçi çalışıyordu. Fabrika 170 metre uzunluğunda ve 6 katli idi. Daha sonra bu üretimleri toplayarak büyük bir üretim merkezinde son işlemleri yaptırmakta idi. Üretim projesi içerisinde etkin bir urun üretmiyordu.yüzyıl başlarında Hollandalı göçmenlerin İngiltere’ye getirmiş oldukları dokuma tezgahlan. Fabrika sisteminin ilk örnekleri ipeklide ortaya çıktı. Fakat ipek kozasından. Çok büyük bir. İpekli dokumacılık 17. çok pahalı olduğu için bu makinaları edinip kullanamamıştır. Yine bu yıllarda adına aile endüstrisi denen bir üretim sistemi geliştirildi.2. tekstil endüstrisinde ilk yenilikler olmuştur. ailelerin iş gücü ve ustalığına göre vermekte idi. Lifleri eğirme (iplik yapma) c. Bu durum tekstil teknolojisinin ev üretimi biçiminden çıkıp. gerek inşaat teknolojisi. ipek iplik ithal etmekten çok daha ucuzdu. İşbölümünün Derinleşmesi İlk tekstil makinaları. Bu talebi karşılayabilmek işçin ev üretiminin yeni-den organize olması gerekiyordu.

Talep çok daraldığında aileler devre dışına çıkarılmaktadır. 1789 da 32. Uçan mekik dokumacının verimini en az bir misli yükseltti ve daha enli dokumaların yapılmasına olanak sağladı. Eğer fabrika varsa sadece üretim ile yekinilmektedir. Ancak hiçbir zaman dokuma projesini oluşturan teknoloji bir bütünlük kazanmamıştır. 18. tekstil fabrikalarına. Bu durumda tekstil endüstrisinde darboğaz iplik üretiminden dokuma üretimine geçti. Bir iplik teknolojisi. bir dokuma teknolojisi. yan sanayi şeklini almıştır. 1802 de 60. Pamukçu dokuma miktarlarındaki artıların yanılıra iplik ve kumaş niteliğinde önemli gelişmeler. daha ustun ve yeni ürünler ortaya çıktı. yüzyılın ilk mekanik icadları. Aile endüstrisi sistemi fabrika sistemine göre daha esnek bir yapıdadır. iplik üretiminde meydana gelen artış yüzünden üretilen bu ipliklerin tamamını doku-ya bilecek dokuma tezgahlarının üretilmesi için çalışmalar başladı. yünlüde aile üretiminin verimini yükseltmek için yapılmıştır. özellikle pamuklu dokuma sanayice uygulanması ile çok büyük miktarlarda pamuk işlenerek tüketime sunulmaya başlandı. talebi karşılayamamaya başladı. hammadde hazırlama kumaş ve iplik boyama. Büyük talep değişmelerine kolaylıkla dayanamaz.5 kat arttı. Bu durum endüstri devriminin ilk aşaması olarak değerlendirildi. Küçük işletmeler talep azalmasının ve işsizliğin ilk şoklarını karşılayan birer tampon görevi üstlenmişlerdir. Pamuklu dokuma tüm tekstili bir endüstri devrimine sokmuştur. Aileler tüm yaşamlarını tekstile bağlamışlardı. Bu teknolojik 33 . Paul ipliği eğirmek için bir iplik eğirme makinesi geliştirdiler. Bunun üzerine İngiltere’de pamuk ithalatı çok büyük sıçramalar gösterdi. Hem dokumaların enlerinin artması hem dokuma hızının yükselmesi ipliğe olan talebi artırdı. diğerinin önüne geçmiştir. Ancak aile endüstrisi sisteminde üretim çok daha kolaylıkla kontrol altına alınabilmektedir. 1799 da 43. Hem üretim teknolojisinde hem de urun teknolojisinde önemli gelişmeler meydana geldi. Bu sistem sadece tekstilde değil. Bilinen iplik tekno-lobisi ile yapılan üretim. Fabrika belirli bir asgari üretim yapmak zorundadır. bitim işlemlerinde mekanizasyon sayesinde üretim artışı. diğer üretim kollarında da görülmüştür.5 milyon Libreye çıktı. Ancak bu sistemden çıkarak fabrika sistemine geçen ilk üretim kolu pamuklu dokuma olmuştur. Bu amaçla 1738 de Wyattve L. 1785 yılında Cartwright makineli dokuma tezgaha için patent aldı.5 milyon Libreye. çünkü bu donemde aile üretimi çok yaygındır ve yünlü en çok üretilen tekstil urunudur. Örneğin 1700 de bir milyon Libre olan pamuk ithalatı 1785 de Cart-wright'in makinesi devreye girdikten hemen sonra. esas ya da yan gelir durumunda idi. Bu marinalar sayesinde pamuklu dokumacılığın iplik taleplerine cevap verebilir duruma gelindi. Çünkü dokuma tezgahlan hala su ve insan gücü ile çalışıyordu ve üretim kapasitesi sinirli idi. Bu olgu daha sonraları ana sanayi. Ancak bu makine çok başarılı olamadı 1769 da Arkwright ve 1770deHargreaves tarafından iplik eğirme makin alan geliştirildi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Ancak bu sistem homojen değildi. iplik üretiminin artırılması için yeni teknolojiler aranmaya başlandı. Özellikle tarım. Böylece kömür madenlerindeki suyu dışarı çıkarmak amacıyla icad edilen buhar makinasinın. 1779 da Samuel Cromp-ton yeni bir iplik makinesi geliştirdi. Bu yeni makine ile iplik üretiminde verim öncekilere göre 8. Bu yüzyılın ilk önemli icadı John Koly tarafından 1733 de icad edilen uçan mekiktir.

teknolojik olarak ortaya konan bir?ok buluşlar da bilimsel teorilerin başlangıçları olmuşlardır. Haberleşme daha kolay bir hale geldi. Buna bağlı olarak ulaşım araçları. Bilimler pratik sorunlara cevap ararlarken. yüzyıldan itibaren karşılıklı etkileşmenin birçok örnekleri ortaya konmuştur. 18. Böylece "bilim bilmek teknoloji yapmak içindir" sözü geçerliliğini yitirmiştir. Bu ilerleme madde başlıkları halinde şu şekildi sıralamak mümkündür. bunun sonucunda da bilim ve teknoloji arasındaki işbirliği daha kuşetli bir hale gelmiştir. Böylece bilim adamı teknolog ilişkileri geleneksel üniversite muhitlerinde değil. 20. Çünkü zorlama. 4. Bilim Teknoloji İşbirliğinin Kuvvetlenmesi Endüstri devriminin en önemli işlevlerinden birisi de bilim. Kurulan bu ilişki mühendislik sayesinde gerçekleştirilmiştir. 34 . Graham Bell telefonu icat etti. Aile endüstrisi denilen sistem daha sonra hangi sanayi şekillerine dönüşmüştür.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan dengesizdik aslında teknolojik ilerlemenin dinamiğidir. Ulaşım ve iletişim Araçlarında Meydana Gelen Değişiklikler Üretim teknolojisinin gelişmesi üretilen malların miktar ve çeşitlerini arttırdı. endüstri devrimi sırasında ve daha sonraki a§amalarda et-kilerken bilimsel buluşlar ve gelişmeler. Endüstri devriminin ilk aşaması olarak değerlendirilen gelişmeleri özetleyiniz.2. Bu durum ülkeler içerisinde ve ülkeler arasında ticaret hacminin artmışına yol açtı. Endüstri devriminin başlangıcında teknik ilerlemenin oluşumuna dolaylı yoldan katkıda bulunan pozitif bilimler doğrudan doğruya üretim ile ilişki kurmuşlardır. Büyük üniversitelerin bilim dallarından mezun olanların oranlan düşerken. sanayi ve ticaret merkezlerinde yoğunlaşmaya başladı. 19.Bu iş birliğinin ilk ve önemli örneğini veren mucit Watt olmuştur. endüstri devriminden daha önce başlayan bilim devriminin sonuçlarıdır. Buhar makinesinin mucidi olan Watt bilimden yararlanan bir mekanisyendi. Ticaret hacminin artması. ulaşım araçlarının gelişmesini zorunlu kildi. açıklayınız? 4. teknoloji.3. Haberleşme konularına ağırlık verildi. Bir çok alanda ilerlemeler görüldü. Endüstri Devriminin Diğer Etkileri Endüstri devriminin etkileri sadece endüstri ile sinirli olarak kalmadı ve yaşamın diğer dallarına da yansıdı.2. sorunun olmadığı bir yerde ilerlemenin.6. Bu suretle son derece kalifiye elemanlar ile hiçbir teknik niteliği olmayan işçiler fabrika sistemi içerisinde bir araya getirilmekte ve üretim yapılabilmektedir. Böylece haberleşmeye hız kazandırıldı. Watt ve diğer birçok önemli mucidi. sıkıntı. yüzyılın sonlarına doğru pazar ve üretim imkanları daha da genişlemiş. Buna bağlı olarak insanların daha fazla mal tüketme istekleri ve yetenekleri arttı. endüstri işbirliğinin sıkıştırılması olmuştur.5. İnsanların refah düzeyleri yükseldi. gelişmenin olmak mümkün değildir. teknoloji dallarından mezun olanların oranı yükselmeye başlandı. yeni yollar yapıldı. 4. yüzyılın ikinci yarısında ise bilime dayalı endüstrilerde bilimsel araştırma faaliyetleri üretim faaliyetlerinin bir kolu haline gelmiştir.

d. demir yollan gibi ağır sanayi kuruldu. Bu temeller üzerinde. demir üretimi. Daha sonra teknolojik buluşlar ve sektörde üretimin tümüyle yenilenmesine. doğal kaynaklardan yararlanma ve doğaya egemen olma konularında kendisine daha çok güvenmeye başladı. İşçiler yeni ve birbirlerinden farklı beceriler kazandilar. Ulusların ekonomileri toprak mülkiyetine bağlı olmaktan çıkıp endüstriye bağlı bir hale gelmeye başladı. Tüketim giderek ulusların yaşamında daha önemli bir unsur haline geldi. nitelikçi işçi ve üretim teknikleri ihracatını yasakladı. Uluslararası ticaret hacmi büyüdü. İngiliz endüstri devriminde marinalaşma ve fabrika sistemine geçiş. Kentlerin nüfusları ve önemleri arttı. Fabrika disipliline bagli makine oparatorleri hali-ne geldiler. Ancak bazı İngiliz işadamları yurtdışında daha karlı yatırımlar 35 . sermaye ve nitelikçi işgücü birikimine yol açtı. Daha çok İngiltere ile sinirli kalmıştır. Bu şartlar endüstri devriminde İngiltere'nin oncu bir rol almasını sağladı. Bu suretle tarım dışında kalan da-ha büyük bir nüfusun daha iyi beslenebilmesi imkanı ortaya çıktı. İşleriyle ilişkileri degişti. Kültürel değişiklikler: Çok kapsamlı kültürel bir dönüşüm gerçekleşti. Tarımda çalışan aile şayisi azaldı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan a. iş güvenliği gibi yeni kavramlar girdi. makine yapımı. Çok kapsamlı toplumsal değişimler yaşandı. Bu durum devletlerin politikalarına yansıdı. grev. Adına işçi sınıfı denen yeni bir sosyal tabaka oluştu. Insan. Toplumların yaşamına sendika. Tarımsal uğraşların yoğun olarak yapıldığı kırsal kesimlerden endüstrilerin yoğunlaştığı yörelere doğru bir göç olayı yaşandı.İşçi sınıfı harareti gelişti.Tarım alanındaki gelişmeler: Endüstri devrimi sayesinde bulunan yeni üretim teknolojisi ve urun teknolojisi sayesinde tarımsal verim artışı sağlandı. 0 güne kadar geçerli olan birçok değer yargılan değişime uğradı. Servet dağılımından daha geniş kesimler pay almaya başladı. Yerine yeni değer yargıları oluştu ve gelişti. Psikolojik değişimler yaşandı. Tarım sektöründe çalışan insan sayısı da buna paralel olarak azaldı. Böylelikle endüstride çalışabilecek işgücü yaratıldı. 4. Bir önceki yüzyılın tarım devrimi kentsel büyümeyi ve ucuz işgücü depolarının oluşmasını sağlamıştır. Bireylerde tüketim bilinci yerleşmeye başladı. 1760-1830 yılları arasındaki donemi kapsar. daha az kuruluş sermaye-si gerektiren daha geniş bir tüketim pazan olan ve ilk yatırımını daha çabuk amorti edebilen hafif sanayide.4. Birinci endüstri devrimi. özellikle de tekstilde başladı. Ekonomik değişiklikler: Endüstri devrimi ile milletlerin refah düzeyleri arttı. Artan endüstri üretimi karşısında serler kaynağı olarak toprağın önemi azaldı. Tüketim ekonomisi oluştu. b.Toplumsal değişiklikler: Endüstri devrimi ile birlikte tarımın önemi azalmaya başladı. Bu konularda oncu olduğunu bilen İngiltere makine. lokavt. Otorite kullanımında yeni dengeler oluştu. Nüfus daha ağırlıklı olarak kentlerde yaşamaya başladı. ortadan kalktı. El aletleri ile çalişan zanaatkar olmaktan çiktilar. c. 16401648 yılları arasında yaşanan ekonomik gelişmeler de esnek bir kamu maliyesi ve ekonomik sistemi ortaya çıkarmış idi. Otorite kullanımında söz sahibi olmak konusunda mücadele vermeye başladı. Endüstri Devriminin Aşamaları Endüstri devrimini birinci ve ikinci endüstri devrimi olmak üzere başlıca iki aşamada incelemek mümkündür. verim've örgütlenme bilgisinin artmasına.

1-teknoloji alanindaki değişiklikler 2. Önemli ölçüde birinci endüstri devrimi ile birleşmektedir. Bilgisayarlar etkin olarak üretime katildi. yeni buluşları ve yatırımları önledi. kömür ve tekstil vardı. Tam otomatik fabrikalar ortaya çıktı. 1917 ihtilalinden sonra Rusya endüstri devrimi konusunda önemli ba§anlar elde etti.Çok önemli bir olay olan endüstri devrimi toplumların yapısında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. sanayicin ve makine üretiminin ağırlık kazandığı bir ekonomiye geçişi simgeler. Ancak Almanyanin endüstri üretimi çok büyük bir hızla arttı. Kimya sanayiinde dünyada ilk sıralara yerleşti. Almanya'ya benzer biçimde 19 ve 20. Temel maddeler bakımından daha önce kullanılmayan doğal ve sentetik birçok kaynaktan yararlanılmaya başlandı. Endüstri devriminin toplumların yapısında meydana getirdiği değişiklikleri. ve Cumhuriyetin ilanından itibaren geçen 60 yıl içerisinde çok önemli yol aldı. 19.sosyoekonomik alandaki değişiklikler 36 . Endüstri devrimi sanayi devrimi olarak da bilinmektedir. Alman-ya büyük demir ve kömür yatırımlarına sahip olmasına rağmen. Yine bazı Avrupalı iş adamları da İngiliz üretim bilgisini kendi ülkelerine çekmek için çaba harcamaya başladılar. Örneğin. İkinci endüstri devrimi: Yeni endüstri devrimi de denilmektedir. siyasal bakımdan birliğini sağlayamadığı için endüstri devrimine çok geç. yüzyıl ortalarında Çin ve Hindistan gibi ülkelerde endüstri devrimi konusunda önemli yol alanlar. Endüstri devrimi Fransa'da daha yavaş ve daha eksik oldu. Daha hafif metaller yeni alaşımlar. Ülkemizde ise endüstrileşme Cumhuriyetle birlikte hız kazandı. plastik gibi yeni sentetik ürünler ve yeni enerji kaynaklan kullanılmaya başlandı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yapabileceklerini fark ettiler. 20. üretim birimlerinin hisse senetlerini satın almalar nedeni ile mülkiyet oransal olarak yaygınlaştı. Bir çok Avrupa ülkesinde ekonominin temeli bazı sektörler kamulaştırıldı. yüzyıllarda Amerika Birleşik Devletleri sanayisi çok güçlendi ve Avrupa’yı çok gerilerde bıraktı. Ayni şekilde Japonya'da Meici restorasyonunun sağladığı siyasal ön şartlara dayanarak önemli bir başarı gösterdi ve endüstri devrimini başaran ilk Asya ülkesi oldu. Buna rağmen 1948'e gelindiğinde Fransa bir endüstri ülkesi konumunu kazanabildi. Ancak 20 yüzyılda daha belirgin olarak görülmeye başlanma§tir. Makine araç ve gereçlerde çok büyük gelişmeler oldu. Üretim araçlarının mülkiyetinde önemli değişimler görüldü. Böylece Avrupa da ilk endüstri devrimi Belçika'da başladı ve aynen İngiltere’de olduğu gibi temelinde demir. Fransız devrimi ve onu izleyen Napeleon döneminin siyasal belirsizlikleri. Kuramsal düzeyde bazı değişiklikler oldu. 1807 yılında William ve John Cockerill adındaki iki İngiliz Liege'de atölyeler kurarak endüstri devrimini Belçika'ya taşıdılar. Sanayi toplumlarının ihtiyaçlarını karşılamak için hükümetler sosyal refah ve sosyal devlet kavramlarına yöneldiler. Diğer Avrupa ülkeleri endüstri devrimi konusunda daha da gerilerde kaldılar. Tarıma ve zanaatlara dayalı bir ekonomiden. ancak 1870 yılından sonra başlayabildi. Bireylerin ve sigorta şirketlerinin. yüzyılın sonunda Almanya çelik üretiminde Ingiltereyi geride bıraktı. Endüstri devrimi ilk kez İngiltere de ortaya çıkmış ve buradan diğer ülkelere yayılmıştır.

Endüstri devriminin etkileri aşağıdaki alanlardan hangisinde hissedilmiştir? C) Kültürel D)Hepsi 2.yakıt ve mekanik güç üretiminde 3. tarım alanında ekonomi alanında.fabrikaların kurulmasında. iş bölümünün derinleştirilmesinde 5.ulaşım ve iletişim araçlarında 6. Endüstri devrimi teknolojik alanda. toplumsal alanda kültür alanda da önemli değişiklikler meydana getirmiştir. teknoloji işbirliğinin kuvvetlenmesinde önemli değişiklikler meydana getirmiştir. A) Teknoloji A) Tekstil C) Kimya A) Almanya Devletleri Sözlük Ve Kavram Dizini Endüstri Zanaat Stratejik Patent ithalat İhracat : Sanayi : El emeği ile yapılan üretim ü : Hayati öneme hazir : Yeni bir bulgu ya da tek elden yapılması istenen bir iş için verilen belge : Diş alim : Diş satım B) Sosyoekonomik B)Ağır sanayi D) Metallurji B) Fransa C)İngiltere D) Amerika Birleşik bulunuz. Cevaplandıramadığınız 1. Endüstri devrimi ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır? 37 . Endüstri devrimi ilk kez hangi alanda gelişmişim? 3. 1-temel Maddelerde 2. Endüstri devrimi bundan başka.yeni makinaların ortaya çıkmasında 4. Endüstri devriminin birinci ve ikinci endüstri devrimi olmak üzere iki aşaması bulunmaktadır Değerlendirme Soruları Aşağıdaki sorulana doğru cevaplarını sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 3.bilim.kültürel alandaki değişiklikler olarak üç grupta toplamak mümkündür.

Teknolojinin yirminci yüzyılda gelişmesini 1945'e kadar olan gelişmeler ve 1945'den günümüze kadar olan geçme-ter olarak iki gruba ayırarak incelemek mümkündür. 1901'de radyo. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da elektrik enerjisinin üretimi ve tüketimi çok büyük miktarlara ulaşmıştır.1. 1943 yılında antibiyotik keşfedilmiş ve böylece sağlık alanında çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır. 1895'de X ışınlarının bulunmasıyla başlayan radyoaktiviteye ilişkin buluşlar serisi 1938'de çekirdek bölünmesinin bulunması ile nükleer donemin yolunu açmıştır. 1907'de elektronik lamba geliştirilmiştir.1945'den Günümüze Teknolojik Değişmeler Bu donemdeki gelişmeleri şu şekilde özetlemek mümkündür: 1947'de transistor bulunmuştur. elektronik cihazların kaliteleri artmış ve ebatları oldukça küçülmüştür. 20. robotlar. Otomasyon.Bu sayede 20. daha sonraki yıllarda tümleşik devre geliştirilmiş bu sayede çok yaygın olarak çok küçük boyutlarda üretilebilen mikroişlemciler.1.1. 1. Böylece modern teknolojinin en önemli buluşu haline gelen elektronik teknolojisinin temeli atılmıştır. Bilgisayar teknolojisinde. bilimsel araştırmaların ve giderek günlük yaşamın ayrılmaz parçalan haline gelmişlerdir. Yüzyılda haberleşme ve iletişim alanına damga vuracak olan radar ve televizyon gelişmiştir. Uçak teknolojisinde görülen çok hızlı gelişmeler sayesinde 1960'li yıllarda ses den hızlı uçabilen uçakların üretimi mümkün kılınmıştır. Transistorun bulunması en çok bilgisayar teknolojisini etkilemiştir. 1966'da Lunik I ile aya insansız ilk 38 . bilgisayar teknolojisinin yaşantının başta üretim olmak üzere her aşamasına soktuğu ürünler olmuşlardır.1.1957'de Sputnik I ile uzayçagi başlamiştir.Yüzyılda Teknolojinin Durumu Yirminci yüzyılda teknoloji çok büyük bir hızla gelişmiştir. nükleer çağın başlangıcı olarak kabul etmek mümkündür.1900-1945 Döneminde Görülen Başlıca Teknolojik Gelişmeler Bu donemde öncelikle birincil enerji kaynaklarının kullanımı azaltılmış yerine ikincil enerji kaynaklarının kullanımı artmıştır. Transistorun keşfi elektroniğin her alanını çok yakından etkilemiştir. ZAMANIMIZDA TEKNOLOJİNİN DURUMU İçindekiler Zamanımızda Teknolojinin Durumu Enerji Türünde Meydana Gelen Değişmeler Makinaların Kontrol Sisteminde Meydana Gelen Değişmeler Teknolojinin Geliştirilmesinde Ortaya çıkan Değişmeler Özet Kavram Dizini Yararlanılacak Kaynaklar 5. yapay kauçuk ve yapay elyaf üretimi hızla artmıştır. 5. Günümüzde çok büyük bir ivme kazanan teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmeye devam etmektedir. İnsanlık tarihinde ilk kez atom bombasının kullanılmış olduğu 1945 yılını. 1928'de penisilin. Bu sayede elektroniğin uygulama alanları çok genişlemiş. 1903'de ilk uçak uçurulmuş daha sonra uçaklara gaz türbinleri eklenerek jet uçağı haline dönüştürülmüştür.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5.1961'de Vostok I ile ilk insanlı uzay uçuşu gerçekleştirilmiştir. 1913'de petrolün ilenmesinde kraking yöntemi bulunmuş ve plastik.

Bu sistem-lere günümüzde daha çok ulaştırma alanında rastlanmaktadır. Enerji Türünde Meydana Gelen Degişmeler Yirminci yüzyılda en önemli teknolojik gelişme enerji alanında yaşanmıştır. modern sistemde. Uzay teknolojisinde görülen gelişmeler 1981 de uzay mekiğinin geliştirilmesi ile yeni bir boyut kazanmıştır. Kömür enerjisi ile üretilen sudan. bir sistem olmaktan çok birer makinadirlar. yine birincil enerji kaynaklan olan petrol. bu elektrik enerjisini kullanarak hareketi sağlayan otomobillerin ilk örnekleri kullanılmaya başlanmıştır. bu konudaki tipik örneklerdir. gücü doğrudan doğruya makineyi çevirirken. Bu değişimi açık bir şekilde trenlerde görmek mümkündür. Birincil enerji olarak tanımlanan kömürün kullanımı azalırken. nükleer yakıt. Uzay teknolojisinde görülen bu başarılar gezegenlere yönelen insansız uçuşlarla devam etmiş 1969 Nesil Armstrang. Çünkü ikincil bir enerji kaynağı ile ulaşım sektörünü hareket ettirmek oldukça zordur. Elektronik teknolojisinin temeli kabul edilen buluşlar Transistorun bulunması en çok hangi teknolojiyi etkilemiştir? hangileridir? 5. endüstride kullanılan tüm enerji ihtiyacı. Bu donemde birincil enerji kaynaklarının kullanıldığı sistemlerde hala bulunmaktadır. uçak veya dozer. Sözgelimi elektrikçi trenler. Bu konudaki ilk örneklerde hali hazırda elde edilmiş olup. Fakat bütün bu zorluklara rağmen ikincil enerji kaynağı ulaşım sektörüne de girmiştir ikincil enerjinin bu sektörde kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. elektrik enerjisi ile karşılanacak şekilde sistemler değiştirildi. Apollo II uzay araci ile aya ilk kez ayak basan insan olmuştur. Önceleri oldukları şekilleri ile kullanılan birincil enerji kaynaklan daha sonra ikincil enerji kaynağı olarak isimlendirilen elektrik enerjisine dönüştürülerek kullanılmaya başlandı. jeotermal ve su enerjisi giderek artan oranlarda kullanılmaya başlandı. bu elektrik enerjisini hararet enerjisi haline getirerek hareketini sağlayan trenler. bagli oldukları diğer makinalara hareket sağlarken. Bu asırda görülen en önemli ve bir o kadar da tartışmalı teknolojik gelişmelerden birisi de genetik mühendislik alanında olmuştur.2. tüm birincil enerji kaynaklan. oradan da elektrik enerjisiyle hareket sağlayan trenlere geçilmiştir. elektrik enerjisi ile fabrikada bulunan her turlu makineyi hareket ettirmede kullanılmaya başlandı. doğal gaz. yaygın olarak kullanılabilmesi için ileri düzeyde çalışmalar devam etmektedir. Ancak bu konuda da elektrik enerjisi kullanımı ile hareket sağlayacak otomobiller üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Ancak ulaştırma alanında kullanılan kamyon. Daha önce su. hareket enerjisine çevirerek trenleri hareket ettiren buharlı lokomotiflerden. dizel motorlu hareket sağlayan dizel lokomotiflere. Günümüzde kömür artık birincil enerji kaynağı olarak elektrik enerjisi üretiminde_kullanılmaya başlanmıştır. ya da kendi dizel motoruyla elektrik enerjisi verip.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yumuşak iniş yapılmıştır. Yirminci yüzyılda buhar makinesi yerini içten patlamalı motorlara bırakmıştır. Bu makinalar temelde birincil enerji kaynağını kullanmaktadırlar. Elektrik enerjisi üretim teknolojisinin gelişmesi ile. Yine güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirip. ya da kömür ısısı ile elde edilen buharın hareket ettirdiği makinalar. otomobil. Karayolu ulaşımında ise petrol türevlerini kullanarak hareket enerjisi sağlayan içten yanmalı motorlar hali hazırda yaygın olarak kullanılmaktadır. içinde yaşadığımız yüzyılın ortalarında kömür 39 .

2. elektrik enerjisinin böylece vazgeçilmez bir enerji kaynağı haline gelmesi. 3.3.Çünkü elektrik enerjisi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan üretiminde meydana gelen oransal bir fiyat yükselmesi. ayni zamanda endüstrinin üretimini de etkilemiştir. en büyük özelliklerinden birisinin. Yukarıda sayılan bu özelliklerden dolayı elektrik enerjisinin kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. Sözgelimi dayanıklı tüketim mallan olarak bilinen ve aslında her birisi birer özel ev aleti olan pek çok makine elektrik enerjisi ile çalışacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Eğer elektrik enerjisi olmasa idi. kendi teknolojisinin son sınırına varmıştır. Germekte elektrik enerjisi olmasıydı. dayanıklı tüketim malları endüstrisi de olmazdı demek mümkündür.Makinaların Kontrol Sistemınde Meydana Gelen Değişmeler 1760-1840 yılları arasında İngiltere’de yaşayan ve bir dizi teknolojik gelişmeye ve buna bagli olarak da ekonomik değişmeye yol açan ve adına birinci endüstri devrimi denilen olaylar dizisi-nine. kirliliği olmayan. buhar veya mekanik gücü koyması olmuş idi. daha çok ve çeşitli iş yapacak biçimde tasarlanmasına olanak sağlamıştır. dayanıklı tüketim mallarının bu derece çeşitlenmesi ve yaygınlaşması mümkün olamaz idi. 1974yilinda dünyada ya§anan büyük petrol şokundan sonra kömür. Ancak. Elektrik enerjisi sayesinde çok sayıda makine veya üretim sistemi ayni anda merkezi bir komuta ile işletilip kontrol edilebilir hale gelmiştir. Elektrik enerjisi daha çok makinenin. çok kolaylıkla sabit mekanlara taşınarak her an kullanıma hazir halde bulundurulabilir 4. kullanımı kolay. kullanıldıktan sonra herhangi bir artık bırakmayan bir enerjidir. birincil enerji kaynağı olarak yeniden önem kazanmaya başlamiştir. insan ve hayvan gücünün yerine. pişirme işlerinde kullanılan ocaklara kadar her turlu makinenin hareketini sağlayan enerji kaynağıdır.Çünkü buhar makinasinın modern gereklere cevap vermesi mümkün değildir. Eğer elektrik enerjisi olmasa idi. her eve taşımak ve evde ekonomik olarak kullanımını sağlamak imkansız olurdu. 1. buhar makinesi veya benzeri bir başka enerji kaynağı kullanılarak bu aletleri bu kadar küçültmek. 40 . sadece endüstride enerji kullanımını etkilemekle kalmamış. Belirli bir donem için görevini yapmış ve misyonunu tamamlamıştır. Böylece günümüz teknolojisinde standart enerji kaynağı elektrik enerjisi olmuştur. Böylece elektrik enerjisi doğrudan doğruya birincil enerjiyi hareket enerjisi haline çeviren makinalarda ve modern iş makinalarında yaygın olarak kullanılan. Elektrik enerjisinin kullanımı hangi özelliklerden dolayı hızla yaygınlaşmıştır? 5. bulaşık makinalarından. birincil enerji kaynağı olarak petrolün kullanımını yaygınlaştırmıştır. Elektrik enerjisi kaynağının kullanımı elektrikli diş fırçası yapımına kadar yaygınlaştırılmış ve çeşitlendirilmiştir. Evlerde temizlikte kullanılan çamaşır. Üzerinde her turlu iyileştirmenin yapılmış olmasına rağmen düşük basınçlı buhar makinesi. Günümüzde evlerde kullanılan her turlu makine elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. hiçbir zaman buhar makinesi geri gelmemiştir.

tüm faaliyetlerin ve kararların insan yapısı sistemler tarafından yerine getirileceği bir çağ öngörülmekte ve bu çağa şimdiden sibernetik çağ denmektedir. Elektronik. 50 yılı biraz geçen tarihi içerisinde dünya elektronik endüstrisi en hızlı gelişen dallardan birisi olmuştur. dijital ve analog bilgisayarları. elektronik sermaye malları vardır. Bu gelişmenin sağlanabilmesi bu yüzyılda elektronik alanında çok büyük ilerlemelerin meydana gelmesiyle başlamiştir. Günümüzde dünyanın hemen her yerinde endüstri öncesi toplumlardan endüstrileşmenin ilk basamaklarında bulunan ekonomilere kadar. Transistorun bulunması özellikle bilgisayar teknolojisini çok fazla etkilemiştir. elektrik teknolojisinin içerisinde. Elektronik sanayicin bir yan kolu olarak ortaya çıkan ve günümüzde başlı başına bir endüstri kolu haline gelen bilgisayar teknolojisi ve endüstrisi halen dünyada en hızlı gelişen bir daldır Bu endüstri kolu her yıl bir önceki yıldan yüzde elli daha ileri gitmektedir. Radyo ve televizyon alıcılarından teyp. o ülkenin endüstrileşme ölçütünü veren önemli göstergeler olarak alınmaktadır. Günümüzde elektronik kontrol toplumsal ve ekonomik hayatin çeşitli kesimlerinde farklı düzeylerde gelişmiş durumdadır. Telsiz telgrafın yaygınlaşıp radyo biçiminde bir tüketim malı haline gelmesi ile aynı bir işkolu olmuştur. önce telgraf ve telefon haberleşmesi olarak bir hizmet sektörü niteliğinde ortaya çıkmıştır. İlk kez 1907 yılında elektronik lamba geliştirilmiştir. Ayni zamanda elektronik ürünlerden azami yararlanma oranıdır. elektronik tüketim mallarının kullanımı ve montaj turu üretimi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Yirminci yüzyıl da başlayan ve adına ikinci sanayi devrimi denen olaylar dizisinin ise en önemli özelliklerinden birisi endüstride elle kontrolün yerine elektronik kontrolü koymuş olmasıdır. Elektronik teknolojisi büyük ölçüde çok disiplinli ve elektrik teknolojisine göre çok daha fazla araştırma yoğun bir alandır. Klasik ya da modern endüstrilerde demir enerji üretimi makine yapımı. ileri endüstri toplumu olmanın göstergesi olarak da günümüzde elektronik ürünlerin tüm sektörlerde kullanılma oranlan alınmalıdır. Bilgisayar teknolojisinin ürettiği ürünlerin kullanımı giderek daha kolaylaşmakta ve kullanım alanı süratle yaygınlaşmaktadır. Daha ilerdeki çağlarda belki de uçuncu endüstri devriminin en önlemli özelliklerinden birisi olarak. endüstriyel kontrol test Araçlarını. pikap ve benzeri araçlar ile. Elektronik sermaye malları elektronik seri işleme cihazlarını. bilim ve araştırma amacıyla yapılmış binlerce elektronik aleti kapsamaktadır. Hali hazırda yaşayan ve gelecekte yaşanacak olan sibernetik çağın temelinde. Böylece elektroniğin temelleri atılmıştır. cep hesap makinalarından oluşan binlerce elektronik tüketim malı da elektronik endüstrisinin son ürünlerini oluşturmaktadır. geleneksel teknolojiler kadar yaygındır. Zamanca gelişerek yaygınlaşmış ve bilgisayarlara uygulanması ile de otomatik kontrol mekanizmaları olarak her türlü marinada mutlak bulunan ve kontrol görevini yapan üniteler olarak yerlerini almışlardır. 41 . Kullanım oranı kavramı ile anlatılmak istenen sadece elektronik ürünlerin kul animin artması anlamında değildir. Bu oran ise doğrudan doğruya elektronik sistemlerin daha çok makineyi kontrol ederek veya yöneterek. Bundan kırk yıl sonra 1947'de transistor bulunmuş ve elektronik sanayi bir anda çok büyük bir gelişme göstermiştir.

elektrik motoru ve enerjinin endüstriye uygulanmasının ortaya çıkardığı etkilerdir. Ancak bu konuda şimdiden varsayımlarda bulunmak yanıltıcı olabilir. örneğin ev işlerine ve eğitime kadar her alanda robotlar görev alabilirler. ya da kuyruk parçasının üretilerek. Düşük ürün hacmi. yeni sistemlerin ve yeni işlemlerin tasarımlarını yapmak. Bu suretle örneğin bir uçağın kanat. kısa bir zamanda verilmektedir. CAD programlan yardımı ile özellikle makine tasarımlarında önemli başarılar elde edilmektedir.Elektronik komutaların sağladığı kolaylıklar nedeni ile daha çok makine daha az insanla kontrol edilebilir ve çalışabilir hale gelmiştir. Bunun sonucunda büyük ölçüde mekanik işlemlere dayanan modern üretim ünitelerinin optimal ölçüleri giderek büyümektedir. bu mikro sistemler ile düşünce üretmek mümkündür. Fakat bilinen gerçek elektronik alanının bir kolu olarak ortaya çıkan bilgisayar teknolojisinin. surecinden. Bu konuda hazırlanmış bilgisayar programlarına işlevleri verilen çeşitli parçaların çiziminden sonra. Gerçi bu konuda henüz hala bir başarı kazanılmamıştır. düşük ürün maliyeti mikro işlemcilerin her alana girmesine neden olmuştur. CAD. Aslında CAD. yaygınlaşmasını sağlamıştır. bilgisayarlar. verilen parçaların geliştirilmesini ve bazı testlere karşı durumlarını bilgisayar ortamında kontrol ederek sonucu kısa zamanda bildirmektedir.Bu etkilerden biri endüstriyel üretim ölçülerini büyütme yönünde olmuştur.Bu kadar küçülmüş ucuzlaşmış ve artık bir ara urun haline gelmiş olan bu mallar binlerce makine veya makine sistemini kontrol edebilme yeteneğindedirler. Daha da önemlisi bu araçlar yardımıyla yeni ürünlerin. Endüstriyel robotların bazı hizmet dalları ile. gelecekte insanların yaşamında bugünkünden daha fazla ve aktif rol yükleneceğidir. rüzgar tünelinde test edilmesine gerek kalmadan sanki bu parça gerçekte üretilmiş ve rüzgar tünelinde test edilmiş gibi. Tarımdan günlük hayata. bir mikroskobik elektronik devreler üretim teknolojisine gelinmiştir. Camiin doğal bir sonucudur. Günümüzde.Bunun 42 . yani endüstriyel robotların kullanımından sonra başlamıştır. Bundan otuz yıl önce 30-50 bin ton/yıl optimal kapasite ile çalişan petrol kimya ve evde kullanılan eşyaların çeşitlenmesini. Öte yandan makinelerin tek tek ve makine grubu olarak iş görme kapasiteleri ve hızları da elektronik alanındaki gelişmelere bağlı olarak çok fazla artmıştır. büyük bir computer bir kibrit kutusu büyüklüğünde üretebilen. işlem bilgisayar ortamında değerlendirilerek. CAM (Computer Aided Manufacture = Bilgisayar Destekli Üretim). Ancak gelişmeler yakın bir gelecekte bu konuda da başarı kazanılacağını göstermektedir. sonuç çok ekonomik olarak. Günümüzde bu konu ile ilgili çalışmalar CAD (Computer Aided Design) (Bilgisayar Destekli Tasarım) olarak bilinmekte ve uygulanmaktadır. içinde bulunan bu üretim aşamasında urunun hacmi son derece küçük ve maliyet de o oranda düşüktür. bazı malların üretiminde kullanılması önümüzdeki yüzyılda ölçüleri şimdiden bilinmeyecek bir yaygınlığa ulaşabilir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan çok daha fazla insanin makine başında onu kontrol etmek amacıyla beklemesinin önüne geçilmesi ile ilgilidir. Günümüzde elektronik sanayisinin en önemli etkileri nelerdir? Günümüzde elektronik sanayisinin en önemli özelliği.

Teknolojinin Geliştirilmesinde Ortaya Çıkan Değişmeler Yirminci yüz yılın en önemli özelliklerinden biriside teknolojinin ortaya konulmasında görülen değişmeler olmuştur.Bu yüzyılda araştırma geliştirme faaliyetlerinede fazla önem verilmiş ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkmaya başlamıştır.İşlevleri her ortamda en ekonomik bir şekilde yapılabilir hale getirildi.sırasıyla ayrı ayrı tezgahlarda ayrı işçiler için proglanmış makineler veya makine grubu bütün işlemleri daha az işçiyle ve daha hızlı yapabilmektedir.Böylece çok yetenekli bazı makineler küçük imalathaneler bu anda ekonomik olmuşlardır.Dayanaklı üretim makineleri Elektrik endüstrisinin özellikleri ve kullanım kaynağı elktronik alanın kontrol edebilme rahatlığı sonunda makinelerin boyutları küçültüldü. Elektronikteki gelişmelerin fabrika sistemine uygulanması ile ortaya çıkan sonuçları özetleyiniz? 4. 1.Örneğin bir dikiş makinesinin bir evin ya da tek başına çalışan bir terzinin hizmetine girebilmesi için üstün teknoloji ile donatılarak verilmesi gibi.CAM’ların iş yapma yetenek ve hızları mekanik kontrolden daha fazladır. İlk prototipleri olarak makineağır.Örneğin klasik akan band sisteminde bir motor gövdesinin üzerindeki çeşitli işlemler. Firmalar kurmuş oldukları bu araştırma geliştirme ünitelerine her yıl belli miktarlarda finansal kaynak ayırmışlardır. Elektronikteki gelişmelerin diğer endüstriyel sektördeki yeniliklerin fabrika sistemine uygulanması ile ortaya çıkan bir diğer sonuçta bazı üretim mallarının küçülmesi yönünde olmuştur. Böylece makineler yaptıkları işe ve niteliklere göre.Elektronik endüstrisinin araştırma geliştirmeye harcadığı para kendisine gelişerek geri dönmüş bu durumda da araştırma geliştirmeye ayırılan ödenek arttırılmıştır.hacimli.Böylece çok üstün teknoloji kullanan imalathaneler ortaya çıkmıştır.CAM’ler yaygınlaştıkça üretim miktarı ve hızıda daha büyütecek yönde etki yapacaklardır.Üretim makineleri 2.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan sonucunda da özellikle metal işleyen alanlar da üretim ölçüleri büyümüştür.ancak fabrika ve maden ocaklarına büyük işletmelere kurulan tesisat techizat ve diğer yatırım malları şeklinde idi. 43 .Bu amaçla araştırma geliştirme birimleri kurulmuş ve buralarda yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar bekletilmeksizin uygulamaya alınmıştır.Bu yy en çok elektronik ile ilgili faaliyetlerde bulunan firmaların araştırma geliştirme faaliyetlerine önem verdikleri ve bu üniteleri düzenli ayırdıkları fonlarla sürekli olarak canlı tuttukları anlaşılmaktadır.Öte yandan esnek olmayan sadece belirli işlemleri tekrarlayan mekanik kontrol yerine giderek bilgisayar kontrollü makineler veya makine sistemleri geçmektedir.pahalı.

aşağıdakilerden hangisinde olmuştur? A) Elektronik B)Makine C) Metalürji D) Tekstil 3. G. Beş yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Planlama Teşkilatı Yayın No: DPT. Yirminci yüzyılda görülen bir önemli değişiklik de teknolojinin üretiliş biçiminde ortaya çıkmıştır. C. Cambridge University Press.C. Ekonomi Fakultesi Yayın No: 1981/1 258 s. ISBN 0521 22855.BASALLA.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Özet Mehmet Karahan Yirminci yüzyılın en önemli teknolojik gelişmesi elektronik alanında olmuştur. 6. özellikle elektronik alanında çalışan birçok firma.7. 301-237 5.Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi. 248 p. Yirminci yüzyılda özellikle elektronik alanında görülen çok süratli gelişmenin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bu dalın yeni olması verilmesi D) Hiçbirisi B)Araştırma geliştirmeye önem C) Bu konuda çok fazla çalışılması Kaynaklar 1. 4. 1981. The Evolution of Technology.Bilim Araştırma Teknoloji V. Yirminci yüzyılda en önemli teknolojik gelişme. Yirminci yüzyılda en yaygın olarak kullanılan enerji turu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kömür B)Elektrik C) Hidrolik C) Füzyon 2.Yayın No: 151. Elektronik komuta cihazları birçok makineye bağlanmıştır.TURKCAN. araştırma geliştirme çalışmalarına kaynak ayırmışlar ve bu suretle teknolojinin hızla gelişmesine olanak sağlamışlardır. Beş Yıllık Kalkınma Planı ihtisas Komisyonu Raporu. Teknolojinin Ekonomi Politiği Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 2. Bu sayede makinelerin kontrolü insandan çıkmış elektronik devrelere geçmiştir. Cevaplandıramadığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz. 44 .Bilim Araştırma Teknoloji V. 1983 s. Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulunuz. 19 1990. 1. T. Birçok endüstri firması. 3.E. 1988. Elektronik alanında götürülen bu gelişme bilgisayar teknolojisini etkilemiştir. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No DPT 1922 OIK.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri 1922 O. 1983. 1982 Bilim ve Teknoloji. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi No: 128. 237-301 Mehmet Karahan 7. 9. 1990.K.I. 8.2S. Sevinç Matbaası Ankara 251 S.DALGIÇ T. Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Yayın No: 203. 1983 Teknoloji Eğitimi.24Aralik1990S.DOGAN H. Teknoloji ve Endüstri Eğitimi" Araştırma Aylık Bilim ve Teknoloji Dergisi C.5 45 . S. 180s.YAZICIOGLU Y.

BÖLÜM : BİLİŞİM KAVRAMLARI 1.Veri ve Bilgi 2.Bilgi Paylaşımı 4.Bilişim 3.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 2.Bilgi Toplumu 46 .

tesadüfi olmayan. Örneğin. Veri bilginin ham maddesidir. Veri Hammadde Aktif değil (yoruma açık değil) Değişik kaynaklardan toplanmış Bilgi Sonuç Aktif (yoruma açık) Veriden dönüştürülmüş Tablo 1 : Veri ve Bilginin Karşılaştırılması Bilginin ham maddesi olan veri. eylemleri. Genellikle “veri” ve “bilgi” kelimeleri yanlış olarak eş anlamlı olarak kullanılır. Veriler bilgiye dönüştürülürken hem insan aklı hem de bilgisayar verileri seçen ve onları anlamlı bilgiye dönüştüren birer işlemci vazifesi görür. Gerçekte bu iki kelime arasında önemli bir fark vardır. bir araştırma amacıyla yapılan ankette elde edilen materyal veridir. rast gele bir araya gelmemiş bulunan sembollerden oluşan bir grup olarakta tanımlanır. olguları vs. Tablo 1’de verilen karşılaştırmalı tablo veri ve bilgi arasındaki farkı ortaya koymaktadır. yani bilgiye dönüşürler. Verilerin bilgisayar tarafından bilgiye dönüştürülmesinden sonra karar vericiler için temin edilen bazı bilgi türleri Tablo 2’de gösterilmiştir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. Veri ve Bilgi İşlenmemiş ham bilgi de denilen veri “data” karşılığı olarak kullanılan ve “datum” söcüğünün çoğulu olan bir kavramdır. Bu gösterimler sayısal veya alfanümerik karakterler ya da semboller olabileceği gibi çeşitli biçimlerdeki grafik çizimler ve diğer tüm grafik gösterimler şeklinde de olabilir. miktarları. gözlemlerin veya oluşumların her türlü gösterimidir. Veri kavramı. Veriler çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra hem anlam hem de değer kazanır. Dönüşüm Türleri Veriler Veri Toplama Analiz Saklama Sunum Bilgi Türleri Raporlar Yeni Dosyalar Grafiksel Gösterimler Tablo 2 : Verilerin Tabi Tutulduğu İşlemler ve Üretilen Sonuçlar 47 . temsil eden. Veri genellikle analiz edilebilecek ya da daha ileri işlemler için kullanılabilecek ham bilgi olarak bilinmektedir. Elde edilen bu bilgi insanlar tarafından karar vermek amacıyla kullanılır. çeşitli durumların. Daha sonra çeşitli istatistiksel testlere tabi tutulan bu verilerden elde edilen sonuçlar bilgidir.

Karşı tarafın elinde sadece içinde bir bilgi olduğu düşünülen bir form vardır. 0. Bunda bilgi vardır ama çok azdır.2. anlamlı bir biçimde işlenmiş verilerdir. Mesajı almak aslında işin basit yanı olacaktır tıpkı bizim bilmediğimiz bir dilde yayın yapan bir radyoyu dinleyip anlamaya çalışmamız gibi. 5. rast gele sayılar tablosu enformasyondur. 1. Uzayın derinlerine. kısaca düzenli ve kullanılabilir veriler olarak tanımlanabilir. A. 2. Aynı soruyu DNA kodlarında kullanarak A. 0. “1. 0. G. 2. anlamlı hale dönüştürülmüş veridir. işlenerek bir anlam taşıması gerekir. Eğer karşımızdaki. bir öncekini takip eden tam sayıdır” genellemesi yapılabilir ve bir sonraki sayıya 6 olarak karar verilebilir. sayılar veri iken. 48 . dizisi için “bir önceki sıfır bloğundaki sıfırlardan bir fazla sıfır” genellemesi ile bir sonraki sayının 1 olmasına karar verebiliriz. Enformasyon. 1. 0. dizisini takip eden ne olmalıdır ” gibi sorular orta öğretim için sık karşılaşılan sorulardandır. T. G. bir televizyon gibi bir araç alınca birden bire daha önce varlığından bile haberdar olmadığımız mesajlar bize görünür. T. 4. 6. oluşturulan enformasyon kararlara ilişkin faktörlerdeki belirsizliği azaltarak belli bir davranış değişikliğine neden olmalıdır. Bu atan bir kalbin. 1. çoğunlukla sahip olunan bilgi olarak kullanılmaktadır. bir zekâya bir mesaj göndermeye çalışsak gene aynı elektromanyetik dalgaları kullanacağız. Bunun cevabı yoktur. 5. 0. S. 2. Sayı dizisi halindeki form içindeki bilgiyi kolayca yakaladık. ya da borsada hiç alım satımı olmayan bir hisse senedini gösterebilir. Şimdi birde bir sürü salınım yapan kırık çizgiler kümesini düşünelim. Benzer şekilde 1. Burada “bir sonraki sayı. Biz gözümüz. duyulur. 1. 1.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. Enformasyonun iki önemli özelliği bulunmaktadır. tam o sırada bizim kullandığımız bandı dinliyorsa mesajımızı alacak. 2. Şimdi çizgimizin salınımlarını rast gele olarak arttıralım. Bu çizgiye bakıp bazı anlamlar çıkarabiliriz. sıcaklık değişimini gösteriyor olabilir. 9. 0. Bir noktadan sonra çizgimizin içindeki bilgi anlamsızlaşmaya başlayacaktır.1. S.3. S. G. ya da beyin işlevlerini. 3. veriler tek başına bir anlam taşımazlar. 0. kulağımız ile bunları algılayamıyoruz ama elimize bir radyo. dizisini ne takip eder? Bu daha zor bir sorudur. Enformasyon (information) Enformasyon. 3. S. enformasyonu kullanacak yöneticinin bu günkü ve gelecekteki kararları için gerçek bir değer taşıyan. Düz bir çizgiyi ele alalım. T. A. T. 7. ve G sembollerinin bir dizisi için sorabiliriz. Düzen-Düzensizlik-Kaos Formun bir tek özelliği olacaktır. 0. algılanır oluyor. Bu çizgi belki bir ölünün kalp atışlarını. İkincisi. Bilgi Nerede Olabilir? Etrafımızdaki her şeyin bir çeşit bilgi taşıdığını hiç düşündünüz mü? Oturduğunuz odanın içinde belki de binlerce radyo yayını var. dizisi için sorabiliriz. o da içinde bir takım düzensizliklerin olduğudur. Örneğin kalpte bir ritim bozukluğunu görebiliriz. Bu veriler. 8. T. Örneğin. 0. Birincisi. Ya da benzer soruyu rast gele sayılardan oluşan 1. Enformasyon. Bunların enformasyon haline gelebilmesi için. 1.

yeni bilgi oluşturmak. Bizim buradaki tanımımız biraz haberleşme anlamındadır. Bir durumu eksiksiz tanımlama ya da eksiksiz kopyalama için gerekli şeyi bilgi olarak tanımlayalım. Bilgi. Bilgi Nedir? Bilginin. Bu durumda ilginç noktalar yakalamak olasıdır. ilanlar. rakamlar veya diğer iletiler. Bilgi geleceğin hakimi. ondan yararlanmasını bilmek umulduğu kadar kolay gerçekleşmez. 1. bir telefon rehberinde yer alan iletiler bilgi değildir. erişebildiği sonsuz oylumdaki bilgi karşısında ezilmeyip hazıra konması olası değil. Dolayısıyla bu iletinin. bilgi değildir. alan kişide bir değer değişimine neden olması şarttır. bilgi değildir. nelere demiyoruz? Bilgi. Bilgi değildir. bu size bir değer aktarımıdır ve aktarılan değeri içeren iletinin adı da bilgidir. Peki ama bilgi nedir? Bilginin değişik tanımları olabilir. 49 . Bu bir iletidir.5. gözlem veya düşünce paketine verilen addır.4. Eğer gözünüze. nede bu para birimine ilginiz.6. kulağınıza veya başka herhangi bir duyum organize gelen ileti. İşimize gerçekten gerekli olan ve bize yarayacak bilgi öncelikle kendi yakın çevremizde oluşur.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Özet olarak bilgi. çünkü her şeyden önce değerini bilemez. bu takdirde ortada bilgi sayılabilecek bir ileti yoktur. Sonsuz ölçüdeki bilgi içinden ise yarar olana erişim üstesinden kolay gelinemeyen büyük bir sorun. Sizde bir değer değişimine neden olmuyordur. Etkileşimli ortamlarda oluştuğu anda bilgisayara aktarılan bilgi sürekli olarak kendiliğinden artmakta ve sonsuz ölçülere varmakta. Veriyi işlemek. O halde bu veri size aktarılan basit bir iletidir. Bilgi Devrimi Gelecek bin yılın görünebilir her yerinde bilgi olacak. Peki bilgi nedir? Bilgiyi nasıl tanımlıyoruz? Bilgi bu kadar önemli? Nelere bilgi diyoruz. Ancak sizin ne Nambiya’da paranız vardır. aşırı düzen veya aşırı düzensizliği sevmez. 1. 1. Bunların bilgi olabilmesi için. bir varlıktan ötekine aktarılan’ veri. Bilgi güncelleşmeli her zaman en son durumu gösterir biçimde tutulmalı. sizde bir durum veya konum değişikliğine neden oluyorsa. Örneğin. Bir iletinin bilgi olabilmesi için. Eğer ileti herhangi bir değer değişimine neden olmuyorsa. değer değişimine neden olması şarttır. Kendi ortamındaki bilgiye hakim olmayanın. Gazetede Namibya parasının değerinin %0. değer içermemektedir. Genelde sanıldığının tersine hazır bilgi pek bir işe yaramaz. İleti (message). İleti. Değişen Bilgi Kavramı • • • • • • • • • Artık gelişen olanaklarının elvermesiyle bilgi bölünmeden ortaklaşa paylaşılabilmekte. sizin için bir değeri yoktur. düzensizlikle bir ilgisi olduğunu anladık. Her gün gazetelerde yer alan haberler. fazla düzen ile aşırı düzensizlik arasında bir yerdedir. Henüz elindeki bilgiyi kullanmasını bilmeyene eriştiği bilginin pek bir yararı olmaz.3 arttığını okudunuz. Sizin hareketlerinizi veya sahip olduğunuz varlıkların değerini herhangi bir şekilde değiştirmiyor veya etkilemiyordur. ‘varlıklarda değer değişimine neden olan iletiye denir.

Çünkü yazıların üretimi elle yapılıyordu. Bilginin Gösterilmesi Bilgi bir takım sembollerle gösterilir. Size “Yarın İzmir’de güneş doğacak” bilgisi verilse pek de yararlı bir bilgi almış olmazsınız. beklediğiniz bir durumdur. ileti paketleri biçiminde doğal yollarla aktarıldı.”Yarın dolar kuru azalacak” gibi beklenmeyen durumlarda daha fazladır. 1.Eğitimde Bilgi Teknolojileri • • • • Mehmet Karahan Güncel olmayan bilginin geçerliliği çabuk ortadan kalkar. Burada önemli olan. sözle veya diğer iletim metotlarıyla. İnsanlar birbirlerine yazıyla. insanoğlunun tekelinde değildir. Bu. üretildiği noktadan aktarıldığı noktaya iletimi. Bu kadar az sayıda sembol kullanarak her şeyi anlatabilmek ilginç değil mi? İsterseniz. zaman ve emek alan bir işlemdi. Matbaa ile birlikte ileti aktarma hızı arttı. doğal hızla toplum içinde dolaştı ve belirli bir tabana yayıldı. “Hava parçalı bulutlu olacak” belkide sizin için daha anlamlı bir bilgidir. Tüm varlıklar. Peki Neden Bilgi Devrimi? Yüzyıllardır bilgi. Bilgi Nasıl Ölçülür? Örneğin varsayalım ki yarın İzmir’e gideceksiniz. hareketlerini.8. ancak kendi denetimimiz altındaki bilgiyi eğer çok özen gösterirsek. 1. bu konuda çok sistemli bir yaklaşımımız olursa güncel. Bu şekilde bilgi. zaten bildiğiniz. seri üretim başladı. Bu yüzden fiziki uzaklıklar. konumunu değiştirir. içinde taşıdıkları bilgi miktarına göre bir sıralama yaparsak beklenti ile bilginin değeri arasında bir paralellik açıkça görülür. en hızlı şekilde kulaktan kulağa yayılıyordur. Geçersiz bilgiyi ayırt etmek neredeyse olanaksız.7. Ama “Yarın İzmir’de 50 cm kar yağacak” tam anlamı ile beklenmedik bir bilgidir. Bu düşünceyi biraz daha ileri götürüp “Her zaman beklenen durumda bilgi yoktur” diyebiliriz. Basılı bilgi aktarma yöntemi keşfedildi. Yazı ile yayılan bilgi yavaş gidiyordu. vereninde durumunu. Türkçe’de 29 harf kullanarak bütün duygu ve düşüncelerimizi anlatabiliyoruz. 1. sonlu sayıda sembollerden oluşan bir sembol alfabesi ile sayılar gibi sonsuz sayıda niceliği gösterebilmektir. Sonra matbaa icat edildi. Yakın çevremizde yalın veriler üzerinde en temel sayılacak işlemleri oluşturmadan bilgi üretimi başlayamaz ve verimlilik sağlanamaz. dolayısıyla geçerli tutabiliriz. Bu bilgi teknolojisinde yazının icadından sonraki en önemli gelişmeydi ve yine bir devrim yaratacak nitelikteydi. 50 . Bilgi. sadece bilgiyi alanın konumunu değil.9. medya değiştirdi ve basılı ortama geçti. Bilgi eğer çok değerli ise. Bilgi kavramı konusunda algılamamız yeterli değilse bilgiden yararlanma da söz konusu olamaz. “Yarın dolar kuru artacak” gibi beklenen durumlarda bilgi daha azdır. hep aldıkları bilgi sonucu değiştirirler. Ancak her üretilen bilginin. Bu haberler. Bilgi. Kullandığımız alfabe bunun en güzel örneğidir. içinde bulundukları konum ve durumu. alfabeyi on rakam ekleyerek genişletelim.ürettikleri veya sahip oldukları bilgiyi aktardılar. Böylece ileti. geçerliği olmayan bilginin kullanımı yarardan çok zarar getirir. zaman kısıtlamaları gibi nedenlerle bilginin yayılması kolay olmadı. Bu rakamlarla bütün tam sayıları gösterebiliriz.

bilim ve teknolojinin gelişmesine tanık olmuş. geliştirilen makineler ve diğer mekanik araçlar sayesinde. senarist hepsi birer uzman yöneticidir. film yapımında çalışan bir yönetmen yardımcısı. önce Rönesans devrini yaşamış. Bunun paralelinde işlenecek kaynakların artması ve üretim talebininde genişlemesi gerekmiştir. refah düzeyinin artmasına neden olacaktır. gerek yazılım ve eğlence piyasalarında görülmektedir. Böylece karar üretiminde büyük bir patlama yaşanacaktır. O subrutinin uzman bir operatörüdür. Örneğin birisine gideceğimiz zaman “Eğer gelemezsem haber veririm” diyerek sadece beklenmeyen durumu iletip. Burada da aynı durum söz konusudur. Matbaanın icadından sonra insanlık. Bu sınıf da. O da aynı şekilde bir uzman yöneticidir. insanları tarihin başlangıcına getirdiği kabul ediliyorsa matbaanın icadının da insanları yeni çağa getirdiği düşünülür. montaj uzmanı. üretimi katlayan bir faktör olmuş ve dünya bilgi devrimi ile tanışmıştır. en az ama yeterli bilgiyi karşı tarafa aktarmak önem kazanmaktadır. Bazen bu kısaltmalar daha da ileri gidip “Lütfen cevap verin” yerine LCV olarak kısaltıyoruz. 1. Buhar gücü. Biz bunu bilmeden zaten yapıyoruz. kas gücünün yerine geçmiştir. beklenen durumu iletmeme kuralını kullanıyoruz ya da çok acelemiz olduğunda “Beni lütfen karşılar mısın” yerine “Beni karşıla” şeklinde kısaltmalar kullanıyoruz. Her dizayn mühendisi üretimin bir parçasının (görev) sorumluluğunu alır ve onun bütünü ile uyumlu şekilde çalışmasını garantileyecek dizaynlar üretir. çok daha hızlı ve verimli karar üreteceklerdir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Nasıl yazının icadının. Bu kişilerin her biri aslında birer karar operatörüdür. sonra buhar gücünden doğan sanayileşme devrimini yaşayıp. Dizayn sektöründe durum farklı değildir. kendi portföyünün yöneticisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mali ve türev piyasalarda kararlar çok seri şekilde. anında verilmektedir. 51 . Reklam ajansında çalışan bir art direktör. Dolayısıyla bilgi devrimi. uzman yöneticidir (operatör). Karar mekanizmasında görev bölümü (tasking) yapılması artacak ve ortaya ‘kalifiye uzman yöneticiler’ (qualified operators) çıkacaktır. yani uzman yönetici. İş üretiminin artması insanoğlunun refah düzeyininde artmasına neden olmuştur. Bilgi Ekonomisi Günümüzde. Böylece iş bölümünü (division of labor) artırarak.Karar üretiminin artması. kreatif direktör. önümüzdeki yüzyıllarda adını işçi sınıfı kadar çok sık duyacağımız yeni bir sınıf tanımının ortaya çıkmasına neden olacaktır. yirminci yüzyılda bilgi çağına ulaşmıştır. kendi pozisyonunun.10. Bunun için karar işlemi görevlere (task) bölünmekte ve her bir karar uzmanı kendi sahasının. Tıpkı bir zamanlar sanayileşme ile birlikte iş üretiminde yaşanan patlama gibi. Halen bu durum gerek mali ve türev piyasalarda. Onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyılın işçi sınıfının (workers) yerini gelecekte uzman yöneticiler alacaktır. ellerindeki bilgi teknolojisi araçlarını kullanarak.Karar altına alınacak kaynaklar artacak ve karar üretim talebide genişleyecektir. Uzman yöneticiler. Yazılım piyasasında da aynı şekilde her bir yazılım uzmanı kendisine seçtiği bir subrutin bölgesinde kod geliştirmektedir.

Bu durum. Yenilik : Bilgi.2. Düzeltici olması : Bilgi. bilgiyi alanın bilginin doğruluğu üzerindeki güven duygusunu arttırması açısından önemlidir. mevcut olan bilgilere yenilerini ekler veya onları düzeltebilir. Dağıtılmış Bilişim Dizgesi • • • • Donanım. onun etkisi bilginin doğru olması ile aynıdır. insanoğlunun teknik. Doğrulayıcılık : Yeni gelen bilgi varolan bilgiyi tastik edebilir. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin. bir iletişim ağındaki bilgi gönderiminin hızı ve etkinliği ya da doğru gönderim ve iletimi ile ilgili kuramdır.1. Veri yapılarının biçimsel özdeşliği. Kullanım ilkelerinin birliği bakımından bir bütün olarak işlev gören bilişim dizgesi. 52 . Bilginin Özellikleri • • • • • • Bilgi sistemi açısından bilgilerin önemli önemli olan bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. Bilişim Kuramı Kullanılan iletişim kanalı türüne göre. 2. 2. Miktarın artması : Bilgi. bununla birlikte Donanım ve yazılım uyumluluğu. eski veya yanlış bilgileri düzeltebilir. Bilişim Dizgesi Belli bir konuya ya da örgüte ilişkin verilerin bir düzen içinde bilgisayar ortamında saklandığı ve kullanıcı olarak tanımlanan kişilerin bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere dönem ya da başvuruldukça raporlar üreten ya da gereksenen veriye onanabilecek kısa bir süre içinde erişim olanağı sağlayan belli bir donanım üzerinde işletimsel durumda yazılım ve veriler topluluğudur.3. alan için tamamen yeni ve önemli olabilir. özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve rasyonel biçimde işlenmesi bilimidir.11. yazılım ve veri kaynaklarının örgütsel yapıya uygun biçimde dağılmış birçok merkezde ayrı ayrı odaklaştığı. Kurulacak bilgi sisteminin değerlendirilmesinde verilen bu özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Doğruluk veya yanlışlık : Bilgi gerçek olabilir ya da olmayabilir. Eğer yanlış olan bilgiyi alan kişi doğru olduğuna inanırsa. 2. 2. Bilişim Bilişim.

saklanması.6. • Yönetim seviye sistemleri : Orta kademe yöneticilerin olayları izlemesine. kredi kararları ve fabrikadaki malzemenin akışı gibi temel aktivitelerini ve işlemlerini izler. örneğin personel. bir örgütün yönetimi ile ilgili tüm verileri kapsamı içine alacak biçimde. • Bilgi seviye sistemleri : Organizasyondaki veri işçilerini ve bilgileri destekler. bir organizasyonda karar verme.4. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Eğitim bugün yaşamımızın her alanında sanayide. genellikle merkezcil ve örgütün üst yönetimine sağlanabilecek stratejik desteğe özellikle önem veren bilişim dizgesidir. gibi işlevleri yerine getirmek üzere hastane ve sağlık kuruluşlarında uygulanan otomasyon sistemidir. Hastane Bilişim Sistemi Hastane personeli arasında iletişim. hem de bilgi aktaran bir süreçtir.7. envanter planlaması. Eğitim hem beceri kazandıran. üretim. para depozitleri. özellikle türlü düzeylerdeki yönetim katlarına taktik ve stratejik kararlarını başarılı kılacak nitelikte sürekli bilgi akıtmayı amaçlayan bilişim dizgesidir.8. 2. işlenmesi ve kazanılan bilginin dağıtılması için ilişkili parçaların oluşturduğu küme olarak tanımlanabilir. Bilişim Sistemleri Tipleri Farklı organizasyonel seviyelerde servis veren dört tip bilişim sistemi vardır. 2.5. Yönetim Bilişim Dizgesi Bir örgütün yönetimi ile ilgili veri kaynaklarını bir dizge bütünlüğü içinde toplayıp örgütün gündelik işlerine bilgi işlem desteği sağlayan. 2. 2. psikolojide ve öteki bilim dallarının tümünde yer almasından dolayı önemi gittikçe artmaktadır. sayışım. ticarette. kan analizi vb. istatiksel analiz. karar vermesine destek olur.10. Bilişim çağını yaşadığımız bu dönemde eğitimin temel amacı bireylere bilişim toplumunun gerektirdiği 53 . kontrol. vb. Bilişim Sistemleri Bilişim sistemleri. • İşlemsel seviye sistemleri : Organizasyonun satışları.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 2. 2. stok denetim. satış. tüm alt dizgeler arasında eşgüdüm ve uyumun tasarım aşamasından başlanarak sağlandığı. Tümleşik Bilişim Dizgesi Özellikle yönetim bilişim dizgesi (YBD) kavramı ile ilgili olarak. tıpta.9. kontrolüne. 2. analiz ve canlandırma konularına destek olmak amacıyla verinin toplanması. Komuta ve Kontrol Bilişim Sistemi Kontrol ve komuta amaçlı askeri otoritelere destek olan bilişim sistemi. • Stratejik seviye sistemleri : Tepe yöneticilerin firma içi ve dış çevredeki stratejilerini belirlemelerine yardımcı olur. koordinasyon.

Burada unutulmaması gereken şey.11. bilgiyi değerlendirme ve bilgiyi sunmayla mümkün olmaktadır. bilgiyi düzenleme. Doğal olarak günümüzde bu da bilgisayar ve internetle mümkün olmaktadır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan nitelikleri kazandırmaktır. kavram veya olayları öğretmede bir araç olarak kullanılır. Eğitimde bilgisayar uygun koşullarda kullanıldığı zaman etkili olur. Bilgi tenolojilerinde insan. Bu programların tek başına kullanımı söz konusu değildir. Bilgi Teknolojileri Bilginin yaratılması. Bu yöntemle hazırlanmış programlar öğrencinin gerçek yaşamını seçilmiş yönleri üzerinde yoğunlaşabilmelerini sağlamaktadır. Özellikle iletişim ağlarıyla bilginin taşınması ve paylaşılması bunun bir sonucudur. olaylar arasında bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Burada bilgisayar normal eğitim sürecinde öğrencilere verimesi gereken beceeri. bilgiyi kullanması kısacası bilgiye sahip olması gerekmektedir. 54 . özellikle bilgisayardır. yeniden elde edilmesi. Yani maddi ürün yerine bilgi üretiminin önem kazanmasıdır. toplanması. bilgisayar destekli eğitimdir. Bilgisayarın eğitimde en geniş kullanım alanı. varlığını sürdürebilmesi için bilgiye ulaşması. kendilerini sürekli yenilemekte ve bilişim çağına ayak uydurmaya çalışmaktadır. Bilişim çağının insanları. korunması ve bunlara yardımcı olan araçlar olarak tanımlayabiliriz. Bu da bilgiye ulaşma. Bilişim Çağı Günümüzdeki teknolojik gelişmeler yeni bir çağı yani bilişim çağını oluşturmaktadır. Bilgisayar destekli eğitimde kullanılan programlar belli bir konunun bir öğretmen tarafından öğrenciye teke tek ilişki içinde öğretilmesi biçiminde aktarılmaktadır ama öğretmen insan değil bilgisayar olunca durum çok farklı olmaktadır. Bilgi teknolojilerinin amacı. içinde yaşadığı çağa uyum sağlayacak ve toplumun beklentilerini karşılayacak davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir. Bunun için nitelikli öğretmen ve yazılımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 2. biriktirilmesi. Bu eğitimde en yaygın olarak kullanılan programlar belli bir konunun gözden geçirilmesine ve alıştırma yapılmasına dayananlardır. yayılması. a) Türk Bilişim Vakfının Hedefleri • Bilişim yatırımlarının genel ekonomi içindeki payının Avrupa Biriliği ülkelerinin ortalama düzeyine çıkması. Bu program türleriyle öğrenci belli bir sonuca yol açan olayı veya kişiyi bulabilmek için çeşitli olasılıkları düşünerek. işlenmesi. Burada bilgisayar ders programları doğrultusunda yardımcı araç olarak kullanılmaktadır. 3. Bilişim toplumunda bireyleri yetiştirmede kullanılan en büyük yardımcı. Bilgisayar destekli eğitimde kullanılan bir başka program türü de eğitici oyunladır. Bu çağın en önemli özelliği bilgi teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmasıdır. bu programların eğitimi destekleyici ve yardımcı olduğudur. Bilgisayar destekli eğitim programlarında kullanılan bir diğer yöntemde benzetim yöntemidir. Bilgi teknolojilerinde araç gereç önemli değil insan önemlidir.

bilgisayar vb. Yazılm evlerini uluslararası kalite standartları ile yazılım geliştirme metodolojileri ve araçları kullanmaları yönünde özendirmek. kamu ve özel kesimdeki her düzey yöneticinin sağlıklı karar alabilmesi için gerekli olan bilgiye gerekli zamanda erişebilmesi. bunları duyurmak ve izlemek. bunların gerçekleşmesi yönünde çalışmak. Yetişkin insan gücü açığının giderilmesi için projeler üretmek ve hayata geçirmek. sayılarıyla ).Eğitimde Bilgi Teknolojileri • • • • • Mehmet Karahan Devletin yeniden yapılanması için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri desteğinin sağlanması (2000 yılına kadar Ulusal Birey Kayıt Sisteminin hayata geçmesi). yanlışlıklara dikkat çekmek ve kamu oyunu bilinçlendirmek. Yazılı ve sözlü basının bilişim konusuna ilgisini çekmek . b) Türk Bilişim Vakfının Stratejileri • • • • • • • • • • • Strateji ve politikalar üretmek. Bilgi toplumunun gereği olarak bireyin. İletişim hizmetlerinin özelleştirilmesi ve rekabete açılması için çaba harcamak. telefon. Projenin Kapsamı : Proje kapsamında yukarıdaki noktaları içeren bir raporun hazırlanması ve bunun kamuoyuna duyurulması yer almaktadır. Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında bilişim alanın da köprü görevini üstlenmek ve AB ‘nin bu konuda iş ortağı olmak. toplumun bilgisayar okuryazarlığının arttırılması (Ölçüm : Kişi başına düşen TV. Siyasi partilerin seçim beyannameleri ve programlarına girmesi istenilen görüşleri bir çalışma dokümanı haline getirerek sunmak. Türkiyenin bilişim alt yapısını geliştirecek çözümler üretmek. Türkiye’de bilginin serbestçe dolaşım ve paylaşımı için gerekli alt yapının oluşturulması (2003 yılına kadar yasal ve yapısal değişikliklerin yapılması). Her tür eğitimde toplumun bireylerine bilginin etkili kullanımının öğretilmesi ve bunu sağlayacak alt yapının oluşturulması. Toplumun bütün kesimlerine bilişim kültürünün yayılması. Bilişim Hukukunun. TBV ‘nın vizyonu ve misyonunu paylaşmalarını sağlamak. Türk Hukuk Sistemi içinde yer alması için çalışmalar yapmak. 55 . İlgili kamu ve gönüllü kuruluşların. c) Türk Bilişim Vakfının Projeleri Projenin Adı : Bilgisayar Destekli Eğitim Raporu Projenin Amacı : MEB tarafından yürütülen ve eğitimde bilgisayardan yararlanılması amacıyla okullara bilgisayar laboratuarı kurulmasını amaçlayan proje için ilgililere yol göstermek. Akademi sanayi işbirliğini geliştirecek modeller ortaya koymak ve bu bağlamda bilişim sektöründe araştırma geliştirme faaliyetlerini özendirmek amacıyla teknoparklar kurulması çalışmalarına destek vermek. Nitelikli bilgi kullanımını engelleyen nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik politikalalar üretip.

internette entegre şekilde gelişmeye ve girdilerini internetten alır ürünlerini sunar halde işlemeye başlamıştır. özel bir bilgisi ve eğitimi yoksa. internet servisleri de kurulmaya başlanmıştır. özel sektörün yasal en üst düzey temsilcisi TOBB bünyesinde “Bilgi Hizmetleri Dairesi” kurulmasıdır.1. ticaret ve işbirlikleri yapabilme imkanına kavuşacaklardır. İnternette Bilgi Paylaşımı Günümüzde yaşamın her alanında. Artık “bilgi toplumu” terimi günlük hayatta sık kullanılmaya başlanmış ve yöneticiler karar mekanizmalarının içerisine bilgi teknolojisini de ekleme ihtiyacı duymaya başlamışlardır. işletmelerimiz uluslararası rekabet ortamında daha bilinçli ve bilgili olarak yatırım. Bu işleyişin en doğru ve kısa sürede gerçekleşmesi için internet teknolojisi çok kısa sürede önem kazanmış ve artık günlük yaşamdan. Ülkemizde de dünyadaki bu gelişmelerin dışında kalmamak için en yakın zamanda başlanmıştır. her sektörde 56 . zaman ve emek maliyetlerinin azalması. 4. Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler sonucu oluşan bilgi. Proje Yöneticisi : Tuncer ÜNEY (TBV Projeler Koordinatörü). ağları ve özellikle gelişen internet olanakları sayesinde. Bunun yanında Türkiye’nin yurt dışında daha etkin tanıtımına katkıda bulunmak ve yabancı yatırımcıları da ülkemize çekmek amacıyla. Bu proje ile bilişim sektörüyle ilgilenen basın mensubu arkadaşlarımızın bilişim konusundaki bilgilerini arttırmak amaçlanmaktadır Projenin Kapsamı : Proje arka arkaya verilecek bir dizi seminerlerden oluşmaktadır. uluslararası ticaretin boyutlarını genişletmiştir. bilimsel çalışmalara uzanan bir çerçevede bilgiye ulaşmanın en etkili ve akılcı yolu haline gelmiştir. Oluşturulan Bilgi Hizmetleri Dairesi tarafından yapılan projeler ve çalışmalar sonuçlandığında. Seminerler bilişim sektöründeki firmaların konusunda uzman elemanları tarafından verilecektir. Projenin Adı : Basın Bilişim Okulu Projenin Amacı : Projenin amacı basında bilişim konusunda uzman gazeteci yetiştirmek. Ekonomik faaliyetlerin tüm dünyada küreselleştiği günümüzde. Bilgi Paylaşımı Çağımızda teknolojik açıdan gelişmiş toplumlara bakıldığında. Hem her seminerin sonunda hem de tüm seminerler tamamlandıktan sonra sınav yapılacak ve başarılı olanlara sertifika verilecektir. bilgi teknolojisinin de küreselleşme sürecinde entegrasyonun en etkili yolu. Bilişimin teknik bir konu olması nedeniyle basın mensuplarının. Seminerlerde katılımcılara konuyla ilgili seminer notları dağıtılacaktır. Öyleki. Bu hızla gelişim süreciyle birlikte bilgiye ulaşmaya ve bilgi paylaşımına ilişkin bir çok uygulama. Bilişim konusunun geniş kesimlere yayılmasında yazılı ve görsel basının önemi yatsınamaz. Bu çalışmalardan birisi de. 4. üretim. Bunun doğal sonucu olarak işletmeler bilgiye en kısa zamanda ve daha ucuz erişmenin yollarını aramaya başlamışlardır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Projenin Yöneticisi : Dr. bilgiye ulaşmak ve dolaşımını sağlamak tüm sistemlerin işleyebilmesi için ön koşul olarak ortaya çıkmştır. bilginin paylaşımı çok hale gelmiştir. bilgi teknolojisi kullanılarak oluşturulan bilgi ağları sayesinde. Ahmet ŞİMŞEK (Koç Üniversitesi). tümünde bilginin toplanması ve duyurulmasına yönelik merkezlerin kurulmuş olduğu görülür. bu konudaki gelişmeleri doğru algılayıp okuyuculara aktarması zor olmaktadır.

3. ilk adım olarak öğrenci ve öğretmenlere bilgi paylaşımı imkânı sunacak platformlar oluşturulabilir. Bilginin kayıt edilmesinde aynı kuralların kullanılması uluslararası düzeyde tek biçimliliği sağlayacaktır. kendileri arasında paylaşma ve gerektiğinde eğitmenleri ile bire bir iletişim kurma imkanları sunuyor.2. Bu bağlamda özellikle bilgisayar teknolojisine yönelik eğitimleri yine bilgisayar teknolojisiyle entegre edilmesinin sağlanacağı internete dayalı eğitim modelleri yaygın eğitim sürecinde en iyi ve etkili sonuca ulaşılmasını sağlayacaktır. kuruldukları ilk yıllarda her büronun ayrı kataloglama kuralı kullanması standartlaşmayı engelleyen bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. yayınların bibliyografik denetiminde tam bir başarı sağlanmasına bağlıdır. Fiziksel engelleri ortadan kaldırarak öğrencileri interneet üzerinde sanal bir ortamda bir araya getirerek ve katılan herkesin aynı kalitede eğitim almasını sağlamak mümkün. Bu noktada. ülkenin pek çok yerinde temel eğitim araçları konusunda bile sıkıntılar yaşanırken. Örneğin. bilgilerin paylaşılması ve ürünlerin pazarlanması anlamında interneti en üstün araç olarak kulanmayı gerekli kılmaktadır. her ülkede ulusal kataloglama bürolarının oluşturulması ve kullanılan kataloglama kurallarında standartlaşmanın sağlanması ile gerçekleşebilir. hızlı ve eksiksiz olarak ulaştırılması. Bigi nerede üretilirse üretilsin kataloglanmasında aynı kuralların uygulanması ve kataloglama büroları arasındaki işbirliğinin sağlanması sonucunda bilgiye erşim daha kolay olacaktır. Bu başarı ise. Bu yatırımların fayda sağlayacak şekilde kullanılmaları eğitim standardının yükseltilmesi büyük önem taşıyor. Bilgi toplumunun kaçınılmaz kıldığı bu gelişim. Üstelik öğrenci ve öğretmenler bu hizmetlere evlerindeki ya da internet cafe’lerdeki bilgisayarlardan da ulaşabilirler (Chip Mart 2001 sayısı). 4. Ülkemizde eğitim problemleri göz önüne alındığında. Bibliyografik Denetim ve Kataloglama Bilginin. eğitim konusunda oldukça önemli imkanlar sunuyor. ancak nispeten yeterli donanımla birlikte internet bağlantısına da sahip olan okul sayısıda hiç de az değil. 4. öğrencilerin istedikleri her konuda derinlemesine bilgi edinmelerine olanak tanıyor. girdilerin temini. Bu gelişmelere paralel olarak bilginin paylaşılması sürecinde artık geleneksel eğitim şekileri yerine web tabanlı eğitim olanaklarının geçmesi kaçınılmazdır. Tek biçimde oluşturulan kayıtlar da makine ile okunabilirliği ve katalog fişlerindeki standartlaşmayı gerçekleştirecektir. Bunun çözümü için tüm ulusal kataloglama bürolarının aynı kataloglama kuralını kullanmaları gereklidir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan internet teknolojisinin kullanılmasıdır. tekbiçimliliğin sağlanması için tek çözüm olmamıştır. gereksinim duyanlara doğru. Aksine. Bilgi Paylaşımında Sanal Okul İnternet. Etkileşimli iletişim öğrencilere katılımcı olarak derslerde yer alma. Bunun yanında zengin bilgi kaynakları. interneti eğitim sistemimiz içerisinde etkin şekilde kullanmanın yollarını aramamız gerektiği ortaya çıkıyor. Kataloglamada uluslararası standartlaşmanın sağlanması için ilk şart olarak belirlediğimiz ulusal kataloglama bürolarının kurulması. 57 . Sanal bir kütüphane genelde çok yetersiz olan okul kütüphanelerine iyi bir alternatif olacaktır. eğitimde internetten bahsetmenin anlamsız olduğu düşünülebilir. Bibliyografik kayıtların oluşturulması.

Kataloglama ilke ve kurallarının belirlenmesi ile işlemlerde standartlaşma sağlanarak gereksiz tekrarlar önlenir. bir yayının kataloglanmasında yer. yeni yazılı metinleri oluşturulmaya başlanmıştır.4. Kataloglama işlemleri çok pahalıya mal olamakta ve uzun zaman almaktadır. Dolayısıyla kütüphane derme geliştirme politikalarının geleneksel şekli değişmiş. Ulsal düzeydeki başarıların kendi sınırları içinde kalması bibliyografik denetimin evrenselliğine ve gerçekleşmesine gölge düşürür. işlemler sırasında aynı kuralların uygulanması ile aynı sonuca ulaşım sağlanacaktır. hep bilgiye erişim ve kullanımı içindir. Bilgi Paylaşımında Kütüphaneler ve Elektronik Bilgi Kaynakları Kütüphanecilerin görevi kullanıcılarına bilgiyi erişebilir kılmaktır. elektronik bilgi kaynaklarının varlığı ve tüm bu organizasyonların kütüphane içinde yerleştirilmesi şeklinde açıklanabilir. Tüm bu ekonomik yüklere karşı. Hatta uzaktan erişim ile elde edilip kullanılabilir. Evrensel Bibliyografik Denetimin gerçekleşmesi ise. Eskiden elle tutulabilir somut bilgi kaynakları varken şimdi yalnızca bilgisayar ekranlarından izleyebildiğimiz ama elle tutamadığımız bilgi kaynakları herkesce bilinen bir olgudur ve kullanımı hıla yaygınlaşmaktadır. artan bilgi miktarı nedeniyle daha fazla kaynağın satın alınması zorunluluğu. Bu nedenle derme geliştirme çalışmaları değişik bir boyut kazanmıştır. Nitelenmenin temelini ise kataloglama oluşturur. Kütüphane dermeleri son zamanlarda büyük değişiklikler göstermiştir. Artık günümüzde kataloglama bilgisayar yardımıyla gerçekleştirilmekte ve fiş kataloglarının yerini bilgisayar bellekleri başlamaktadır. standartlaşma ilk önce bölgesel ve ulusal boyutlarda yapılmaya çalışıldı. Kütüphaneciler ve öteki ilgililer kataloglamanın maliyetini düşürmek ve zamanı kısaltmak için çalışmalar yapmışlardır. kütüphaneler yeni teknolojik olanaklar sayesinde. Bu nedenle dünyanın neresinde olursa olsun erişilebildiği kadarıyla tüm kütüphane materyalleri. Bibliyografik denetimin temeli olan yayınların kontrolü ve onlara erişim için gerekli temel öge bilgi taşıyıcısının en kısa ve en açık yoldan nitelenmesidir. Kayıt edilmiş bilgiye erişim isteği Evrensel Bibliyografik Denetimin gerekliliğini daha açık ortaya koymuştur. basılı ya da diğer formatlarda toplayacağı bilgi kaynaklarının neler olacağına yol gösteren politika metinleri hazırlamaya başlamışlardır. kurmuş oldukları iş birliği projeleri ile kullanıcılarına diğer kütüphanelerde bulunan bilgi kaynaklarını sunma olanağı bulmuşlardır. Bu çalışmaların ilk adımı kataloglama ilke ve kurallarının belirlenmesidir. Gelen bu ekonomik yüklerin nedenleri. 4. Bunun için kütüphaneler elektronik. ulusal düzeydeki çalışmaların başarısına bağlıdır. kütüphane dermelerini oluşturmaktadır artık. Kataloglamada. 58 . Hatta kendi kullanıcılarının bile tüm gereksinimlarini karşılayamazlar. Bu bilgi kaynakları yerel kütüphanelerde ya da kampüs ortamında bir bilgisayarın ana belleğine aktarılabilirler. web siteleri.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan avrenselleştirilmesi ve belirli standartların geliştirilmesi. Yalnız kütüphanede tüm metaryalleri alabilmeleri olanaksızdır. zaman ve katalogcular açısından farklılıklar olsa bile. Çalışmalar yüzyılımızın başlarında biraz daha gelişerek uluslararası düzeye ulaştı. Dolayısı ile bunun planlanması kütüphanecilerin temel görevlerinden biridir. Çünkü son zamanlarda kütüphane bütçesine ek mali yükler gelmiştir. Yine bu şekilde. tartışma listeleri ya da yayıncısının ev sayfasında izlenebilirler.

Öte yandan “bilgi toplumu” terimini herkes farklı tanımlamaktadır.2. Bu yaklaşıma göre sanayi toplumu ile bilgi toplumu arasındaki fark bir nitelik farkı değil. Bilgi toplumunda eğitim bilgisayar desteklidir. Bilgi Toplumunun Doğuşu Günümüzdeki bilgi toplumu tartışmaları. yeni teknolojik gelişmelere uyarlanmış şekli olarak görülebilir.Bir çok iş kolunda iş yerine gitmeden evden İnternet üzerinden çalışılır. depolanmasında ve dağıtımında son yüzyılda meydana gelen teknolojik gelişmeler ön plana çıkarılarak bilgisayar ve iletişim teknolojisi (bilgi teknolojisi) ağırlıklı bir bilgi toplumu tanımı yapılmakta.” 5. büyük ölçüde. Dr.1.Bazı kimseler ağların “zamanı ve mekânı sıkıştırmak” suretiyle hızlı veri iletişimine olanak sağladığına dikkât çekerek bilgi toplumu terimini mekânsal (spatial) açıdan tanımlamakta. Alışveriş büyük oranda İnternet üzeriden evden çıkmadan dünyanın her yerinden yapılır. Selâhattin Kurul Bilişim toplumunu şöyle açıklıyor: “Bilgi Toplumu.Bilgisayarlar bilgili yaygın olarak depolanmasını ve işlenmesini. “kontrol devrimi” gibi terimler çoğu zaman “bilgi toplumu” terimi ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.Yurttaşlar ağ üzerinden görüşlerini bildirerek karar mekanizmalarına katılır. kullanılan. tüketilen en önemli ve topluma damgasını vuran bir değer haline gelmiştir. Kimilerine göre bugün bilgi toplumu olarak adlandırılan oluşum.Nasıl ki tarım toplumunun ekonomisi tarıma.üretilen.Bazen bilginin işlenmesinde. aslında sanayi toplumlarının bir ileri aşamasını temsil etmektedir. bilgi toplumunda da ekonomi bilgiye dayalıdır. Kısacası “Bilgi Toplumu. İnternet’te bilgiye ulaşılmasını. Yaşamda Zaman ve Mekân Sınırlarını Kaldırmıştır.Yine ağ üzerinden bankaya gitmeden oradaki işlemler yapılır. politikacılar bürokratlar arasında da çok gündemde olan bilgi toplumu kavramı. sınırları belirli bir tanıma kavuşturulmuş değildir. Bilgi Toplumu 5.kamuoyunda sadece sosyal bilimciler arasında değil iş adamları. bazıları da eskiye oranla giderek artan toplumsal dolaşımdaki bilgi miktarını göz önünde bulundurarak kültürel ağırlıklı tanımlara yönelmektedirler (webster. “sibernetik kapitalizm”.alınıp satılan. bilginin el değiştirilmesini alınıp satılmasını kolaylaştırmıştır.İnternet üzerinden uzaktan eğitim ortaya çıkmıştır. Bilgi toplumuna gelinmesinde en önemli iki faktör bilgisayarlar ve İnternet’tir. “ postmodernizm”. Bilgi Toplumu İle İlgili Değişik Tanımlamalar Günümüzde “sanayi ötesi toplum”.Diğer bir ifade ile bilgi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. ikinci dünya savaşı sonrasında yaygınlaşan sanayi toplumu tartışmalarının. 1996). Ekonomisi Bilgiye Dayalı Olan Bir Toplumdur”. bazen de bir ülkedeki Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) kaçta kaçının bilgi sektöründen geldiğine ya da bilgi ile ilgili işlerde çalışan insan gücünün toplam iş gücüne oranına bakılarak ekonomik ya da mesleki ağırlıklı tanımlar yapılmaktadır. TBV Yürütme Kurulu üyesi Prof. üzerinde herkesin anlaşmaya vardığı. olsa olsa bir derece 59 . Özetle bireylerin günlük yaşamlarında bilgi ve iletişim teknolojileri önemli bir yer tutar . sanayi toplumunun ekonomisi sanayie dayalıdır. el değiştiren.

yoğun bilişimsel bilgi kullanımı gündeme gelecektir. sanayi toplumunda ön planda olan “maddî” ürünler yerine bilgi toplumunda. sermaye ve doğal kaynak şeklindeki diğer klasik üretim faktörlerini önemli ölçüde ikame etmektedir. Bilişim Teknolojisi Sayesinde Bilgi Üretimi Önem Kazanacaktır. Böylece emek. bilgisayar sistemleri içinde bilimsel yöntem ve süreçler içinde işlenip elde edildiği için.İngiltere’de bu görüşün öncülüğünü yapan Rosenbrock ve arkadaşlarının hazırladıkları bir rapora göre “günümüzde önemli teknolojik gelişmeler görülmekle birlikte bu değişikliklerin. Bilişimsel bilgi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan farkıdır. sanayie kayan girdi ağırlığı. Sanayi maddî mallar kullanımı yerine. hem bilgi toplumundaki üretim sürecinin temel girdisi.Bilgi toplumunda bilginin temel özellikleri. Fabrikaların yerini.Biz buna kısaca “bilişimsel bilgi” diyebiliriz. bilgi kullanılarak bilginin üretimi ön plana çıkmaktadır.bölünebilir ve paylaşılabilir olması ile emek. Oysa ki. bilişimsel ve sistematiğe bilgi ve teknolojinin kitlesel üretimi gerçekleştirilecektir. sanayi toplumundaki temsilî demokrasi yerine. Kısacası. toplumsal hayatın bütününü kökten değiştirecek nitelikte olduğunu söylemek mümkün değildir. Bilişimsel bilgi. olsa olsa mevcut toplumsal ve iktisadî yapıda var olan bazı eğilimlerin ivme kazanması olarak değerlendirilebilir. 5.-Bilişim teknolojisine dayalı olarak kullanıcının üretilebildiği bilgi aktarma ve bilginin birikimi sağlanmaktadır. “Fabrika” ve “konut” olarak ayrılmış birimlerde gerçekleştirilmesi ve bu yüzden kuruluş ve yerleşim yerlerinin birbirinden ayrılması gibi unsurlarca belirlenmekteydi. Sanayi toplumu ile. -Pazara yönelik mal üretimi için sermaye birikimi. Bilgi toplumunda.3. doğal girdilerden (topraktan). Sanayi toplumunda ekonomik yapı. bilgi ve sistematik bilgi üretilmektedir. bilgi toplumunda dünya standartları belirleyici konuma yükseldi.Sanayi toplumunun pozitif biliminde olmuş olayların açıklaması yapılırken. ileri dönemde ise bilişimsel bilgiye kayma durumundadır. sürekli üretilebilmesi ve artış göstermesi.sistemleri oluşturacaktır. katılımcı 60 . sermaye ve toprağı ikame edebilmesi şeklinde özetlenebilir. hem de tüketim sürecinin en önemli girdisi olacaktır. Böylece bilgi toplumunun sürükleyici gücü bilişim teknolojisinin ürünü olan bilgidir. bireysel keyfîlik ve saptırmalardan daha uzak olması nedeniyle daha objektif (nesnel) bir içeriğe sahip olacaktır. bilgi toplumunun sinercik ekonomisine dönüşmektedir. bilişim teknolojisi sistemi içinde gerçekleşmesini sağlayacaktır. öncelikle ulusal sınırlar içindeki pazarlara yönelik ve onlara hitap ederken. bilgi üretiminin. bilgi toplumunun ilk döneminde nitelikli insana. bilgi üretimi ve bilgiden yararlanmayı daha da hızlandırmaktadır. gerek üretim gerekse tüketim faaliyetleri için. iletişim ağları içinde taşınabilir.-Birikmiş bilginin sinercik etkisi. İletişim-ağ sistemlerinin hem data banklara ve araştırma merkezlerine hem de bireysel bilgisayarlara bağlı olması. Bilgi Toplumunun Özellikleri Temel özelliklerinden birisi. Sanayi toplumunda fabrika üretimi. Bilgi toplumunun iletişim altyapısı.-Sonuçta ekonomik yapı sanayi toplumunun mübadele ekonomisinden.Bilgi toplumunda.”denmektedir. bilgi toplumunun bilişimsel bilgisi. belli merkezlere bağlı nokta-ağ sistemi ve ağ. bilgi toplumunda bu yapı değişmektedir:-Maddî mallar yerine. bilişim teknolojisine dayalı iletişim ağ. Yeni teknolojik gelişmeler. -İşbölümüne dayalı üretimde uzmanlaşma ve –Üretim ve tüketimin. bilgi teknolojileri içinde geleceğe yönelik işlenmiş bilgidir. sanayi devrimindeki gibi.sanayi devrimi gibi geçmişle bağlantılarını kopartan köklü bir dönüşüm olarak değil.sistemlerinden oluşacaktır.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

demokrasiye geçilirken, katılımcı sadece vatandaş katılımı ile oluşan gönüllü kuruluşlar düzeyinde değil, çok farklı düzeylerde gerçekleşeceği dikkâte alınmalıdır. Sanayi toplumunun mekânik teknolojileri ile gerçekleştirilen maddî üretimi yerine, bilgi toplumunda bilgisayarlar ve bilişim teknolojilerine dayalı bilgi üretimi geçmektedir. Sanayi toplumunun mekânik teknolojisi, fiziksel emeği ikame ederken; bilgi toplumunun bilişim teknolojileri zihinsel emeği ikame etmektedir. Sanayi toplumunun maddî malları fabrikalarda üretilirken, bilgi toplumunda bilgi kullanımı veri bankaları ve bilgi ağlarına bağlı olarak üretilmektedir. Sanayi toplumu, yeni girdi ve yeni pazarlar için kolonilere yönelirken; bilgi kullanımı ulusal sınırları ortadan kaldırıp küreselleşmeye yönelmiştir.

5.4. Bilgi Toplumunda Entegre Sosyo Ekonomik Geliştirme Alt Süreçleri a) Bütünleşme Süreci
Bilgi toplumunda, bilgi teknolojisinin bilişimin altyapısının gelişmesi, bilgi aktarım ve akısının hızlanmasıyla bilgi sektörünün ekonominin en güçlü sektörü durumunda dönüşmesinin sosyoekonomik bütünleşmeyi hızlandırması beklenmelidir. Çünkü iletişim ve ulaşımdaki inanılmaz gelişmeler, piyasaların (mal, hizmet piyasaları; bilgi,sermaye para ve işgücü piyasaları) yalnızca bölge veya ülke çapında değil, dünya çapında bütünleştirerek küreselleşme sürecini doğurmuştur. Diğer yandan iletişim teknolojisinde ortaya çıkan gelişmeler, yerel değer ve özelliklere önem kazandırmaktadır. İletişim ve kitlesel haberleşmedeki dev yenilikler “kültürel bütünleşme” yi yalnızca ulusal değil yine uluslararası boyutta etkilemektedir. Böylece bilgi toplumuna ulaşmış dünyanın değer ve normlarının, modernleşme süreci olarak, çok daha kolay bir biçimde gelişmekte olan ülkelere aktarımı ve bu yolla küresel bütünleşmeye yönelim artacaktır. Ayrıca, bilgi toplumunun sağladığı bilgi akısı, bireylerin daha hızlı bilgiye ulaşabilmesi ve politik ve ekonomik güç yoğunlaşmasını azaltırken, katılımcılık ve çoğulculuğu artıran bir bütünleşme süreci yaratmaktadır. Yine çoğulcu ve katılımcı özelliği ile sınıfsal ve bölgesel farkların azalmasına, zaman süreci içinde katkıda bulunarak sosyal bütünleşmeye de hizmet etmektedir.Bilgi toplumunda, ülke ve bölgeler daha çeşitlenmiş yerel özellikler göstermesine karşın, artık sosyal sınıf ve ideolojilere dayalı keskin bir kutuplaşma yaşanmayacaktır.

b) Yığılma Ekonomileri
Bilgi toplumunda, bir yandan iletişim ve ulaşımda sağlanan hız ve benzeri üstünlükleri; diğer yandan bilişim ağına erdem ile girebilmenin yarattığı fırsatlar ile büyük yığılma merkezlerinde olumsuz dışsal ekonomiler gibi maliyet artırıcı unsurların varlığı, yığılma sürecinin sanayi toplumundaki belirleyici konumunun kısmen kaybolmasına neden olmaktadır. Ancak, yığılma merkezlerindeki yoğun talebin yol açtığı yüksek talep potansiyeli nedeniyle, yığılma merkezlerinin yakın çevresi ve banliyöleri önem kazanacaktır. Bu olgu, şehirleşme yapısı ve sürecini de aynı şekilde etkileme şansına sahip olacaktır.

c) Entegre Gelişme Yayılma ve Genişleme Süreçleri

61

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

Bilgi toplumu; sosyoekonomik gelişmenin mekânda yaygınlaşması ve genişlemesine hızlandırıcı bir etki yapmaktadır. Bununla bölgesel dengesizlikler azalmakta ve mekânsal bütünleşme hızlanmaktadır. Ancak bu sürecin, bilgi toplumunun ilk döneminden çok olgunluk döneminde daha etkili olması söz konusudur. Bilgi toplumunda bilgi teknolojilerinin yarattığı küreselleşme sonucu boyutunu genişletmiştir. Bilgi toplumunun mekân boyutu ulusal ekonomi ile sınırlı değildir. Bölgesel bloklar ve Dünya Ekonomisi yeni mekânsal birimler olarak dikkâte alınmalıdır. Bu durumda ekonomik karar birimlere dört düzeyde karşımıza çıkmaktadır: Ulusal düzeyde; bölgesel bloklar düzeyinde; küresel düzeyde ve uluslar arası veya çokuluslu şirketler düzeyinde.

d) Entegre Gelişmede Yoğunlaşma Süreci
Sanayi toplumunda sosyoekonomik gelişmenin yoğunlaşmasını, teknik yenilikler ve organize bilginin yığılma merkezlerinden derinlik kazanması, yani eski teknolojilerin bırakılarak sürekli yeni ve üstün teknolojilere geçiş süreci olarak tanımlamıştık. Bu nedenle, bilgi toplumunda entegre gelişmenin yoğunluk kazanması, firmaların yenilikçi uygulamalar için esneklik derecesinin yüksekliğine bağlıdır. Bunun için büyük yığılma merkezinde olmak değil, uluslararası rekabete ve sürekli yenilenmeye açık olmak, yenilikçi olmak gerekmektedir.

e) Entegre Gelişmede Sanayileşme Süreci
Her ne kadar, bilgi toplumunun şekillenişi, yapılanışı ve sosyoekonomik gelişmenin dinamizmi bilgi sektöründen kaynaklanıyorsa da sanayi sektörü bilgi toplumunun yine önemli bir sektörü olarak kalacaktır. Bilgi toplumunun değiştirdiği organizasyon içinde, sanayicinin bütünleşme durumu, yatay ve dikey bütünleşmesi, sektördeki rekabet yapısı gibi unsurları önemli olacaktır. Çünkü bilişim destekli olmakla birlikte, ihraç edilen ürünleri çoğu sanayi ürünü olarak önemini koruyacaktır.

f) Entegre Gelişmede Şehirleşme Süreci ve Göçler
Bilgi toplumunda bu süreç, bilgi ve iletişim ağının şehirler dışına veya küçük yerleşim birimlerine de götürülebilir olması ve uydu kentlerden ana merkezlere ulaşımın bir sorun olmaktan çıkması nedeniyle, şehirlerden çevreye doğru yönelen bir yayılma ve genişleme sürecine dönüşecektir. Böylece gerek kuruluş yerleri, gerekse yerleşim yerleri, büyük şehirlerin dışına, daha optimal büyüklükteki şehirlere doğru bir kayma gösterecektir. Büyük şehirlerin cazibe merkezi olması önemini yitirecektir. Ancak yenilik ve bilgi merkezlerinin yoğunlaştığı şehirler çekiciliğini koruyacaktır ve hatta arttıracaktır.

g) Entegre Gelişmede Yatırım Süreci

62

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

Bilgi toplumunda, maddi üretim ve sermaye değil, bilgi üretimi esas olacaktır. Bilginin kaynağı ile bilimsel düşünce, bilişim teknolojisi, bilişim alt yapısı ve bilgi sektörüne bağlı olarak gerçekleşecektir. Böylece sanayi toplumunun “Yatırım Humması” yerini bilgi toplumunun bilgi üretmeye yönelik “yenilik hummasına” bırakacaktır. Böylece büyümeyi ve kalkınmayı sağlayan esas faktör yatırımlar yoluyla gerçekleşen sermaye birikimi değil; yenilikler yoluyla üretilen bilişimsel bilgi olacaktır. Bilişim altyapısının ülke içinde yaygınlaştırılması açısından olduğu kadar dış dünya ile bağlantılarının sağlanmasına yönelik “kamusal yatırımlar” kalkınma sürecinin önemli belirleyenlerinden birisi olmaya devam edecektir. Çünkü bilgi toplumunu sürükleyici gücü olan yenilikler, üniversite ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

h) Entegre Gelişmede Bilgi, Yenilik ve Bunların Yayılması Süreci
Teknolojinin belirleyici rolüne rağmen, sanayi toplumunun ana karakteri sermaye birikimi ve yatırımlara dayalı sanayileşme olmuştur. Oysa bilgi toplumunda bilginin birikimine dayalı yenilik süreci önem kazanırken yenilikler sürekli üretilmektedir. Ayrıca yeniliklerin merkezi büyük şehirler değildir. Daha çok üniversite kentleridir. Bilgi toplumunda yeni teknolojilerin yarattığı dönüşüm, yüksek verimliliği artışları sağlamaktadır. Açıkçası, verimlilik artışlarının kaynağı yeniliklerdir: Yeniliklerin kaynağı ise, teknolojide, örgütlenmede, yönetimde yetirilen yeni fikirlerdir. Bilgi toplumunda yeniliklerin hızlanması yanında, yeniliklerin ortaya çıktığı ortam, rekabet ve küreselleşme gerçeği ile tamamlamaktadır. Bilgi toplumunda yaşanan küreselleşmenin ağırlıklı olarak taşıyıcısı uluslararası düzeyde faaliyette bulunan şirketlerle, çokuluslu şirketlerdir.

i) Entegre Gelişmede Büyüme Süreci
Sanayi toplumunda büyüme, milli gelirde artış olarak tanımlanırken büyümenin belirleyenleri olarak temel üretim faktörleri olan sermaye iş gücü ve teknik ilerleme dikkâte alınmıştır. Sanayi toplumundaki üretim, maddî üretime dayanırken, temel girdi olarak sermayenin ağırlığı ön plana çıkmıştır. Bu nedenle yatırımlar büyümenin temel kaynağı olarak ele alınmıştır. Oysa ki, bilgi toplumunda temel girdi bilgi olduğu gibi, temel çıktı da bilgidir. Bilgi toplumunda, ulusal bilgi düzeyindeki artışı büyüme olarak tanımlama durumundayız. Bu tür bir büyümenin temel kaynağı yenilik; yeniliğin kaynağı da rekabet olacaktır. Yeniliğe motive edilmiş, kendini kanıtlamak isteyen kişiler arası rekabet yenilik ve bilginin ana kaynağı olacaktır. Bilişim teknolojisine dayalı olarak üretilen bilgi, sanayi toplumunun sermayesi gibi kıt değildir. Bu yüzden bilgi üretiminde ölçeğe göre azalan getiri değil; aksine ölçeğe göre artan getiri söz konusudur.

5.5. Bilgi Toplumunda Üniversitelerin Rolü ve Bilgi Hizmetleri
Bilgi toplumunda en önemli görev üstlenen kurumlardan birisi, belki de birincisi üniversitelerdir. Çünkü üniversiteler bilgi ekonomisinin “hammadde” si olan bilginin üretiminde ve dağıtımında sorumlu temel kurumlardır. Bilgi teknolojisi diğer bütün kurumları olduğu gibi üniversiteleri de kökten bir biçimde etkilemektedir. Daha birkaç yıl öncesine kadar üniversitelerimizdeki çoğu öğrenci ve öğretim üyesinin

63

6. ucuz ve kolay erişebilmesi için gereken düzenlemelerin ve özendirmelerin yapılması. orta ve uzun vadeli ihtiyacını makro ölçekte belirlemek Avrupa düzeyinde tanımlanan e-Avrupa amaçlarına ve ölçütlerine uygun bir şekilde her vatandaşın. toplumunun her bireyindeki potansiyelin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için gereken bilgi alt yapısının oluşturulması. teknolojik. sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle ortaklaşa saptamak. kurum ve kuruluşları ile bilgi çağına girerken küresel rekabette üstünlük sağlanması ve insanlarımızın yaşam düzeyinin yükseltilmesi. Bilgi Topumu Bakanlığı Kuruluş Çalışmaları ve Görevleri a) Kuruluş Amacı: Türkiye’nin birey. kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör.özel sektör. evin ve okulun. konular ile ilgili yasal ve teknik alt yapıların oluşturulması. Türkiye’de bilgi. bilgi okuryazarı bir Türk toplumu oluşturmak. amacıyla Bilgi Toplumu Bakanlığının kurulmasını sağlamak. bilgi teknolojileri ve bilgi toplumu alanında kamu. bilginin üretimi. bilginin halk yararına kullanımı. bilgi teknolojinin üniversiteler üzerindeki etkisi daha kolay anlaşılabilir. halkın ve toplumun aleyhine olacak şekilde kullanımının önlenmesi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yabancı olduğu İnternet teknolojisinin günümüz eğitim ve araştırma dünyasındaki yerini ve önemini düşünecek olursak. ekonomik. bilginin bireyin. sosyal ve kültürel alandaki gelişimleri ve değişimleri sağlayabilmek için gereken yeniden yapılanmaları ilgili bakanlıklar. bilgi sistemi. ülke düzeyinde halkın bilgiye adil ölçülerle ve kısıtsız. kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar düzenlemektedir. bilgi altyapısı. elektronik ticaret vb. 5. gereken çalışmaların düzenlenmesi ve izlenme ve yönlendirilmesi. öneri ve katkıları ile gereken stratejinin belirlenmesi ve bu stratejilere uygun olarak hükümetçe saptanan politikaların uygulanmasına özel yetki ve sorumluluğu olan bir bakanlığın oluşturulması. bilginin paylaşımı. Türkiye’de bilgi toplumu. b) Görevleri: • • Türkiye’nin bilgi ve bilgi teknolojilerine olan kısa. eğitsel. Türkiye’de bilgi toplumu oluşturulması için kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları ve akademik kesimin de görüş. üniversitelerde sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ortamı yaratılması. uygulanması çalışmalarında ilgili bakanlıklar arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanması. yerleşik demokrasinin temel koşulları olan yönetimdeki açıklık ve saydamlığı yeterince yaratılıp alınan kararlarda vatandaşın daha etkin katılımının ve katkısının sağlanması. kamu yönetiminde açıklık ve saydamlık. devletin vatandaşa verdiği hizmetin daha etkin hale getirilmesi. her işin ve yönetimin bilgi çağına girebilmesi için gereken bilgi altyapısını yaratmak. • • 64 . ulusal bilgi güvenliği. Türk toplumunun bilgi toplumuna geçebilmesi için politik.

3. s. yeni teknolojiler geliştirilmesini ve böylece bilgi toplumunda ekonomik gelişmenin sürdürülmesini kolaylaştıracaktır. kısacası bilginin yönetiminde uzmanlık gerekmektedir. s. Daha şimdiden “bilgi toplumu” deyimiyle sanayi toplumunun ötesine geçen ve teknolojide gelişmiş toplumlar tanımlanır olmuştur. Harcar . 65 . Böylesi bir değişim ve gelişim toplumlar ve bireyler için yeni fırsatlar yarattığı kadar yeni riskleri de beraberinde taşımaktadır. Kaya . bilgi sahip olanların elinde olacaktır denilebilir.. Gerekli bilgileri mümkün olan en kısa sürede üreten. Böyle bir toplum ancak bilgi ve bilgi teknolojilerinin önemini benimsemiş. Özet olarak. sorgulayan.55. Dikkat edilecek olursa.s. kullanıma sunulmasında.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan c) Bakanlığın Oluşumundaki Genel Gerekçe: Bilindiği gibi tüm dünya tarım çağı ve sanayi çağının ardından yeni bir çağa. Malatya . Kaynaklar 1. Erdoğan . (1989) . Bilgi toplumunda bilginin toplanmasında. Geçmişteki gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler ayrımını andırır şekilde daha şimdiden bilgi fakiri/zengini denilen yeni bir tür ayrımcılık ile karşı karşıyayız. Karahan . bilgi toplumunda da bilginin gücünü harekete geçirmek ve bu kaynaktan en verimli bir şekilde yaralanmak zorundadır.166. ülke bireylerinin günlük yaşamlarının her aşamasında bilgiyi üreten. Davis ve Botkin . bu teknolojilerden doğrudan yarar sağlayabilen bireylerle oluşturulabilir.107. girmekte ve önemli bir değişim ve dönüşüme uğramaktadır. s. paylaşan veya yayan bir kimlik kazanabilmesiyle mümkündür. bu teknolojileri kolaylıkla kullanabilen. Mehmet . 5. Böylesi bir ayrım ülkeler olduğu kadar tüm ülkelerdeki bireyler için de söz konusudur. işlenmesinde.1999 . Bilgisayar Eğitimine Giriş . düzenlenmesinde. bilgi toplumunda da güç. paylaşılmasında. (1998) . Benzer bir şekilde. Bir ülkede bilgi toplumunun yaratılması. (1994) . 2.105. Bilgi üretimi ve kullanımındaki artan hız ve boyut yanında bilgi teknolojileri araçları dediğimiz bilgisayar ve bilgi iletişim araçlarındaki hızlı gelişim tüm toplumları hatta bireyleri yakında etkilemektedir. Tarım ve sanayi toplumlarında insan gücünü harekete geçiren ve bu gücü daha verimli kullanan insanoğlu. bilgi çağına. bu bilgileri “bilim-teknoloji-üretim” çevrimini daha hızlı döndürmek için kullanan toplumlar bilgi çağında “güçlü” olacaklardır. Bu tür bir uzmanlık mevcut bilgilerden yararlanarak yeni bilgiler üretilmesini. (1989) . s. kullanan. 4.1-2. tarım ve sanayi toplumlarında kimin “güçlü” olduğu insan gücü kaynağını kimin en verimli biçimde kullandığıyla yakından ilgilidir..

Mehmet.html 11.73. g. 18. Kubbealtı Yayıncılık. (Chip Mart 2001)“Sanal Okul. Virgina 1983.ankara. (1999).Gory.tr/dptweb/ekutup96/ cobanh/biltop. URL Adresi: http://www. (2001) . 17. Addison Wesley Publishing Company Inc. 1982. URL Adresi: http://www.(çeviri).tr/~toreci/yazil. URL Adresi: http://www.html 8.org.htm#3pppp 2000). Haluk.16-21.org. (1995) .tr:80/rectorate/tez/data/d-atilgan/1. ZQWYX İnternet Publishing Inc URL Adresi: http://www. http://www.org. İnternet Eğitimine Giriş .tr/ 14. Ankara Üniversitesinde Yayınlanan Tezlerden Alınmıştır.tr/servisler/sozluk/ 15.F. Hunter.tbv. 7. 1984. (1996). Prf. Elektronik ve Bilgisayar Terimleri Sözlüğü URL Adresi: http://www. Yayın Koordinatörü Sungurtekin.tr/turkish/main/frame_projeler. Ersin (Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü) URL Adresi: http://ata./Elektrik.hun.Camuse. ODTÜ /Hizmetler/Bilgi İşlem Daire Bşk.html URL Adresi: 13.3. Virgina. 1983.tbv. s.tr/turkish/main/frame_projeler. Cherly Weiner. O’Shea Thim John Self.bidb. Digital Devlet Semineri. Watt. Bingöl. Peter Kelman Nacny Roberts Thomas F. 19. Çoban.html 12. Türk Bilişim Vakfının Projeleri ve Hedefleri URL Adresi: http://www. Malatya .edu.com/sss.cs. Pretice Hall Inc. Bilter. Türkiye Bilişim Vakfı’nın Vizyonu. Using a Microcomputer in the Classroom Reston Publishing Company. Inc. Learning and Teaching With Computers.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 6. 20. Pratical Gude to Computers in Education.edu.digitaldevlet. Töreci. Ruth A. Peter. Karahan.com 10.zqwyx. Virginnc. My Students us Computers Reston Publishing Company Inc.htm 66 .dpt. Snyder Daniel H. URL Adresi: 9. 16.gov. Türk Bilişim Vakfının Devam Eden Projeleri.odtu. Dr. Gerçek Eğitim” 21. Türk Bilişim Vakfı’nın Bilişim Std.edu.tbv. Arbak . Bevery. s. (14 Mart http://www. Hasan. Coburn. Gökun .

Bilgi Toplumunda Türkiye. Prf.tubitak.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 22. Erkan. “Bilişim Toplumuna Adım Atarken” (Bilişim/Mart 1998. 24. sayı:55.. Türkiye İş Bankası Yayınları. M. Dr.14-16). Töreci. Eczacıbaşı.tr:80/inetcont3/kutuphan. 26.htm 23.tuena. “Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme”. F. Yıldızdoğan.41-46). 67 . F.gov.tr/basin/basn-5-haziran.. s.pdf.[Basın Bidirisi] URL Adresi: http://www. Ulusoy.. URL Adresi: http://inet-tr. 25. “Bilişim Tolumuna Doğru” (Bilişim/Ekim 1994. 1993. s. Hüsnü. Ankara. sayı:16. Ersin. Stratejik Ülke.3. (1998).org. s.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan BÖLÜM 3 BİLGİ TOPLUMUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve SOSYAL YAPI 1. Bilgi Toplumu Olma Sürecinde Türkiye 68 . Bilgi Toplumunda Kültürel Ve Politik Sistem 5. Bilgi Toplumunda Ekonomik Yapi 4. Bilgi Toplumunda Sosyal Yapi 3. Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri 2.

yoğun bilişimsel bilgi kullanımı gündeme gelecektir. bilgi toplumunda. Bilgi toplumunda. İletişim sistemlerinin ülke sınırlarını küçültmesi. ileri dönemde ise bilişimse bilgiye koyma durumundadır. hem bilgi toplumundaki üretim sürecinin temel girdisi. bilgisayar sistemleri içinde bilimsel yöntem ve süreçler içinde işlenip elde edildiği için. bilgi toplumunun bilişim teknolojisi ile geleceğin öngörüsü içinde. Böylece bilgi toplumunun sürükleyici gücü bilişim teknolojisinin ürünü olan bilgidir. bilgi toplumunun ilk döneminde nitelikli insana. Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri Bilişim teknolojisine dayalı olarak şekillenmekte olan bilgi toplumunun temel özellikleri burada burgulanmaya çalışacaktır. gerek üretim. araştırma merkezlerine. bireysel keyfilik ve saptırmalardan daha uzak olması nedeniyle daha objektif (nesnel) bir içeriğe sahip olacaktır. Kısacası. bilişim teknolojisi sistemi içinde gerçekleşmesini sağlayacaktır. bilgi toplumunun bilişimsel bilgisi. Biz buna kısaca “bilişimsel bilgi” diyebiliriz. bilişimsel ve sistematize bilgi ve teknolojinin kitlesel üretimi gerçekleştirilecektir. doğal girdilerden (topraktan). Bilgi toplumunda. Kurulan iletişim ağı ile bilgiye ulaşım. insan emeğinin bilişim teknolojisi ile artan ölçüde ikamesi ve tamamlayıcılık alanlarının daralması sonucunda üretilmiş (programlanmış) bilimsel bilginin ağırlığı daha da artacaktır. hem de tüketim sürecinin en önemli girdisi olacaktır. sanayi toplumunda ön planda olan “maddi” ürünler yerine. gerekse tüketim faaliyetleri için. Bilgi toplumunda bilginin temel özellikleri. sanayiye kayan girdi ağırlığı. bilgi teknolojileri içinde geleceğe yönelik işlenmiş bilgidir. Bilgi toplumunun ilk döneminde.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. İletişim-ağsistemlerinin hem data banklara ve araştırma merkezlerine hem de bireysel bilgisayarlara bağlı olması. Sanayi toplumu ile. Temel özelliklerinden birisi. Sanayi toplumunun pozitif biliminde “olmuş” olayların açıklaması yapılırken. bölünebilir ve paylaşılabilir olması ile emek. sermaye ve doğal kaynak şeklindeki diğer klasik üretim faktörlerini önemli ölçüde ikame etmektedir. Sanayi toplumundaki bazı örgütlenmelerin. Bilgi toplumundan. belli merkezlere bağlı nokta-ağ-sistemi ve ağ-sistemlerinden oluşacaktır. Sanayi toplumunun maddi mallar kullanımı yerine. data banklara bağlı olmaktadır. sanayi toplumundaki temsili demokrasi yerine. bu ağ. Böylece emek. nitelikli işgücü ön plana çıkmakla birlikte. Bilişimsel bilgi. bilgi toplumunda dünya standartları belirleyici konuma yükseldi. katılımcı demokrasiye geçilecektir. bilgi üretiminin. Küreselleşme sürecinde. aşırı boyutlarda hızlanmakta ve kolaylaşmaktadır. bilişim teknolojisine dayalı. Fabrikaların yerini. Bilişimsel bilgi. iletişim ağları içinde taşınabilir. örneğin 69 . sürekli üretilebilmesi ve artış göstermesi. Bunu için bir “iletişim ağı alt yapısı” gerekli olup. Sanayi toplumunda fabrika üretimi öncelikle ulusal sınırlar içindeki pazarlara yönelik ve onlara hitap ederken. bilgi ve iletişim teknolojisinin yarattığı ortam içinde ekonomik faaliyet küreselleşme (globelleşme) eğilimine girdi. bölgesel gruplaşmalara dayalı bütünleşme eğilimlerini beraberinde getirdi. iletişim ağ-sistemleri alacaktır. girdilerin temini ve çıktıların pazarlanması için gündeme gelen piyasalar artık dünya çağında düşünülmektedir. Bilgi toplumunun iletişim alt yapısı. sermaye ve toprağı ikame edebilmesi şeklinde özetlenebilir. bilişim teknolojisi sayesinde bilgi üretimi önem kazanacaktır. bilimsel ve sistematik bilgi üretmektedir.

1. bilgi toplumunun mekanik teknolojisi. fiziksel emeği ikame ederken. Sanayi toplumu. bilgi toplumunda bilgi kullanımı veri bankaları ve bilgi ağlarına bağlı olarak üretilmektedir. Sanayi toplumunun mekanik teknolojileri ile gerçekleştirilen maddi üretimi yerine bilgi toplumunda bilgisayarlar ve bilişim teknolojilerine dayalı bili üretimi geçmektedir. Moslow’dan beri dikkate alınan. bilgi toplumunun bilişim teknolojileri zihinsel emeği ikame etmektedir. Tablo 1’de görüldüğü gibi. 2. yeni girdi ve yeni pazarlar için kolonilere yönelirken. fiziksel emeği ikame ederken. ihtiyaç hiyerarşisinin en tepesinde 70 . Sosyal Yapı Bilgi toplumunda bireysel ve bireye ilişkin değerlerin daha da gelişmesi beklenmelidir. Ancak yok olacaklarını varsaymak pek kolay değildir. Bilgi Toplumunda Sosyal Sistem 2.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan sendikaların içerik ve fonksiyonunun değişeceği düşünülmektedir. Sanayi toplumunun mekanik teknolojisi. bilgi kullanımı ulusal sınırları ortadan kaldırıp küreselleşmeye yönelmiştir. Sanayi toplumunun maddi malları fabrikalarda üretilirken.

bilgi üretiminin devamlılığını sağlayan rekabet yarışı şeklinde olması beklenmelidir. daha az çatışmacı bir ortam yaratacaktır. ekonomik ve politik açılardan artma göstermesi beklenmelidir. örgütlenmiş gruplar olarak sivil yaşamda ağırlıkları ve etkinlikleri belirleyici olacaktır. bilişim teknolojisi içinde daha adil ve nesnel çözüm seçenekleri gündeme gelebilecektir. maddi ürünler sorun olmaktan çıkacak. bilgi toplumunda bilgi üretiminin etkisi daha çok ileri besleme (feed forward) şeklinde işleyecektir. toplumda uzlaşma arayışları diğer yandan. yeteneğini geliştirme ve kendini gerçekleştirme aracı olacaktır. ortak. pratik bilgiden çok. Ayrıca bilgi toplumunda bireylerin meslek rolleri de değişime uğrayacaktır. kendini yenileme ve değişen teknolojiye uyum sağlama ve amaçlarını başarma yeteneğine bağlı olacaktır. meslekteki hızlı teknolojik gelişmenin etkisinde kalacaktır. Pratik bilgi mesleki uygulamada sürekli yenilenen bilgilerden oluşacaktır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yer alan. Meslek sahibinin. küçük gönüllü kuruluşların yarattığı sosyal grupların oluşturduğu alt kültürlerden yansıyan gerilimlerin yaşanması ve bireysel teröre başvuran kişi ve grupların her zaman sosyal sorunlar yaratmaya devam etmesi beklenmelidir. Yoğun bilgi üretimi. sanayi toplumuna göre. sosyal. değerler ve amaçlar ile ortak mekan ve çıkarlara sahip kişilerin oluşturduğu örgüt ve birliklerin ikincil sosyal gruplar olarak daha da güçlenmesi söz konusu olacaktır. bireyin kendini kanıtlamak. bilgi üretimi insanların kendini kanıtlama. Bilgi toplumunda. Ancak. 71 . rekabet yarışı içinde olmadığı. Bireyin tutum ve davranışlarını gelecek beklentileri belirleyeceği için. Ancak sosyal gruplar arası zıtlaşma. yeteneğini geliştirmek ve gerçekleştirmek için koyduğu amaçların gerçekleştirilmesi şeklinde olacaktır. meslek sahibinin mesleki bilgisini sürekli yenilemesi gerekecektir. duygusal tatmin bulduğu bir sıcak ortama ihtiyaç duyacaktır. Çıkar çatışmasında çok. çıkar uzlaşması ile gerçek ve gelecekteki ortak amaçları gerçekleştirmeye yönelik dayanışmacı gruplar ön plana çıkacaktır. Bireyin. Oysa bilgi toplumunda. Toplumsal bütünleşme düzeyinin. olmuş olayların açıklanmasına yönelik olmaktan çok. gelecekteki amaçları gerçekleştirmesi “hedefe kilitlenmeler” şeklinde temel motivasyon olarak ön plana çıkacaktır. Bilgi toplumu bu açıdan sanayi toplumdan daha örgütlü ve daha kalıtımcı olacaktır. yeteneklerini geliştirmesi ve kendini gerçekleştirmesi ihtiyaçları bilgi toplumunda karşılanabilecektir. Bu tür bir birincil sosyal grup ötesinde. sanayi toplumunun sınıf çatışması düzeylerine hiçbir zaman ulaşmayacaktır. sanayi toplumunda olduğu gibi. uzmanlık. Geleceğe yönelik bilgi. Sanayi toplumunda zorunlu ve kültüre ihtiyaçları maddi yoldan karşılamaktayız. Ancak insanoğlu. Meslek sahibi için okul ve üniversite. Bu nedenle bireyin duygusal tatmininin sağlandığı bir aile yapısı veya yaşama birlikteliği devamlılığını sürdürecektir. öğrenilmiş bir mesleğin sürdürülmesi yerine. meslek rolleri. sanayi toplumunun meslek yapısında daha farklı bir meslek yapısı oluşması söz konusudur. soyut düzeydeki bilimsel bilgiyi kullanabilmenin yöntem ve tekniklerine yönelecektir. Bu sosyal grupların. özellikler. İnsanların kendini kanıtlama yarışının. insanın kendini kanıtlaması. Meslete başarı. Bilişimsel bilgiye verilen önem ve değer ile bilimsel bilginin nesnelliği bir yandan. Çatışmaların çözümü için. geleceğe yönelik olacaktır. Kariyere dayalı.

eğlence ve dinlenmeye yönelik hizmet üretilen alanlarda yeni istihdam olanakları elde edeceklerdir. personel. Bilgi toplumunda araştırma merkezleri ve üniversitelerin yoğunlaştığı yerleşim yerlerinin daha geniş istihdam yaratması nedeniyle göçlerin bu türdeki şehirlere yönelmesi söz konusu olacaktır. eğitim ve araştırma hizmetleri ile boş zaman değerlendirmesi. maddi. arkasında iş gücü ve nüfusu da çekerek büyük sanayi şehirlerinin doğmasına yol açmıştı. Oysa bilgi toplumunda bir yanda üretimin evlerde gerçekleştirilebilecek olması ve çevreyi daha az kirleteceği. Ulaşım ağındaki hızlı ve güvenli yenilikler. sanayi. Türkiye’de İstanbul ve çevresi ana yığılma merkezi olmuş. nüfus vs. 2. Sanayi toplumunda. fakat yakınındaki yerleşim ve kuruluş yerlerini daha avantajlı konuma getirecektir. şehirleşme deseninin oluşumunda. kirlilik gibi etkileri de önemli olumsuz kriterler olarak ön plana çıkacaktır. Böylece gerek kuruluş da gerekse yerleşimde büyük şehirler yerine daha optimal büyüklükteki şehirler tercih edilecektir. Bilgi toplumunda. nüfusun “Hareket Serbestisi”ni genişletirken.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Çalışanların çoğunluğu sağlık. diğer yandan iletişim teknolojisinin yaratacağı fırsatlar sebebiyle ekonomik faaliyetler belli kuruluş yerlerinde kümelenmekten çok iletişim ağı sisteminde yoğunlaşacaklardır. Kuruluş yeri belirlenmesinde yeterli ve nitelikli bilgi ağına girebilme ve tüketiciyle bağlantı kurabilmesi öncelikli kriterler olacağı gibi. gibi diğer faktörlere çok bağlı olmadan sürükleyici rol oynayabileceklerdir. Böylece kitle iletişim araçlarını ve bilgi merkezlerini kontrol eden yerleşim merkezleri ön planda olacaktır. Zira buralar. Bilgi toplumunda büyük şehirlerin cazibe merkezi olması kısmen önemini yitirecektir. sanayi toplumundan farklı bir yapılaşma gösterecektir. doğal. bölüşüm kaynak dağılımı ve bilgi aktarımı fonksiyonları. tarım.2. sağlıklı çevreye yönelme gibi eğilimler yerleşim yerlerinin. Bilgi toplumu. Bilgi ve iletişim ağının şehirlerin dışına veya küçük yerleşim birimlerine de götürülebilir olması şehirlerden çevreye doğru yönelen yayılma ve genişlemeye etki edecektir. Yerleşim yerlerinin belirlenmesinde bilgi. sanayilerin kuruluşlarını yoğunlaştığı yerler. hizmet ve nüfus burada hızla yoğunlaşma göstermiştir. Yerleşim Şekli Bilgi toplumunda. yığılma merkezlerinin 72 . büyük şehirlerin eski mahalleri daha niteliksiz çevre nedeniyle düşük gelir gruplarının yerleşim yeri olarak ön plana çıkacaktır. bilgi teknolojisinin her türlü avantajından yararlanmakla birlikte. Yenilikçi bilgi sektörünün yoğunlaştığı merkezler. sanayi. şehirlerin dış çevresine doğru kaymasına yol açacaktır. Mesela. sosyo-ekonomik gelişmenin çevreye yayılması nüfusun belli büyük şehirlerde ve yığılma merkezlerinde toplanmasına sebep olmuştur. tüketim. Sanayi toplumunda. öncelikle yığılma merkezi dışında. Bilgi toplumunda ideal kuruluş ve yerleşim yeri kavramları köklü değişime uğrayacaktır. bilgi teknolojilerinin sağladığı yeni fırsatlar. büyük şehirlerin gürültü. bilişim ve kurumsal altyapıları içinde ve sanayi toplumundakinden farklı bir mekanda gerçekleşecektir.ağı altyapısı önem kazanacaktır. Gelecekte niteliksiz iş gücü daha düşük gelir seviyesine sahip olacağından. hizmetler ve bilgi sektörlerinde yapılacak üretim.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan olumsuz yönlerinden etkilenmeyeceklerdir. 3. Bilgi sektöründeki gelişmelere paralel olarak tarım sanayi ve hizmet endüstrilerindeki üretimlerde de gelişmeler olacaktır.1. Bu durumda ekonomik kara birimleri dört seviyede karşımıza çıkacaktır. Söz konusu başarı rekabeti şeklinde olacak ve yalnız yerel seviyede değil global seviyede gerçekleşecektir. kıtlaşan doğal kaynakları ikame ederek sanayi toplumunun dünyadaki tahribatını önleyecektir. bunun yerini çok amaçlı robotlarının kullanıldığı. Sanayi toplumunda ekonomik yapı pazara yönelik mal üretimi sermaye birikimi iş bölümü arz talep ilkesi ve rekabet gibi unsurlarca belirlenmektedir. Sanayi sektörünün ürettiği ürünlerde yapay maddelerin artması sebebiyle sanayi ürünleri daha hafifi daha ucuz ve daha dayanıklı olarak üretilecektir. ulusal seviyede. kendine gerçekleştirmeye yönelik başarı olacaktır. hatta ondan da önemli olarak yeni bilgi üreten yenilikçi merkezler olacaktır. daha yaratıcı sürekli yenilenmelere fırsat veren esnek üretim sistemine geçilmektedir. global seviyede ve uluslararası veya çokuluslu şirketler seviyesinde olacaktır. Bilgi Toplumunda Ekonomik Yapı 3. insanın sağlık ve niteliğinin geliştirilmesine. Bilgi toplumunda yer kavramı mili ekonomi ile sınırlı olmayacaktır. Ekonomik sistem ismini bu özellikten alarak “Yenilikçi Piyasa Ekonomisi” alacaktır. Diğer yandan bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler. Bilgi sektörünün getirdikleri yeniliklerle üretilen “yapay” yeni materyaller. Bilgi toplumunda bireyleri ve girişimcileri bilgi üretmeye yönelten temel motivasyon. insani sermayesinin esas kaynak olacağı. Bilgi toplumunun getirdiği globalleşme hareketi yerleşim boyutunu genişletecektir. Bunlar. Hizmet sektörü içinde yer alan sağlık ve eğitim gibi alanlarda köklü değişimler yapacak olan bilişim teknolojileri. öğrenme ve diğer yeteneklerinin geliştirilmesine önemli katkılar yapacaktır. Ekonomik Sistem Bilgi toplumu yeni meslek yapıları. yeni üretim ilişkileri ve yeni sosyal yapıları ile yoğun olarak bilginin üretildiği ekonomik sistem olarak ortaya çıkacaktır. Bilgi toplumunda maddi malların üretimi yerine bilgiye dayalı üretimin ön plana çıkacağı. yerel mekanın potansiyelleri ile sınırlı kalmak yerine. Bilgi toplumunda üretimin ağırlığı araştırma merkezlerinde yoğunlaşmakta birlikte bilişim ağına bağlanarak evlerden üretime katılmak daha kolay olacaktır. Bu sebeple ekonomik faaliyetlerde bölgesel gelişmeler dikkate alınmalıdır. Bilgi toplumu. tüm dünyanın potansiyellerine ulaşabilme şansını getirecektir. Bu merkezler sanayi yanında. 73 . birlikte üretim ve kaynakta paylaşımın olacağı toplumsal yararı gözetmenin önemli olacağı gibi temel özellikler ekonomik yapıyı oluşturacaktır. insanın gelecekteki amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çabaları bilişim teknolojisinin imkanları ile sürekli bilgi üretirken. bölgesel bloklar seviyesinde. sistemin temel özelliği yenilikler olacaktır. Sanayi toplumunun yarı becerili insan yığınının ürettiği standartlaşmış ürünlerden uzaklaşılmakta.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Tarım sanayi ve hizmet endüstrilerini etkileyen ve geleceğin önde gelen endüstrisi olacak bilgi tabanlı endüstriler yada diğer adıyla dördüncü endüstri kabaca dört ana endüstri grubuna ayrılacaktır. bilimsel bilgi endüstrileri. Az gelişmiş ülkelerin bilgi toplumuna geçmeleri ancak kalkınma stratejilerinde önceliği. reklamcılık.2. gazete ajanları. Gelişme ve Sanayileşme Sanayi toplumu olmanın aşamalarını tamamlamış ülkeler kolay biçimde bilgi toplumuna geçmiş ve geçebilmektedir. Henüz sanayileşmemiş ülkelerinin bilgi toplumuna geçişlerinde ise sıkıntılar çıkmaktadır. sanat endüstrileri ve etik endüstrilerdir. bilgi makinaları. dizgileme. ciltleme Gazeteler. Dördüncü endüstri (bilgi tabanlı endüstriler) Gazete-reklam endüstrileri İletişims el bilgi Özel olarak iletilen bilgi Bilgi projesi ve hizmet Basın-yayın endüstrileri Bilgi makinaları endüstrileri Özel olarak iletilen bilimsel Bilimsel Bilgi Araştırma geliştirme Eğitim endüstrileri Gazete-reklam endüstrileri Araştırmacılar. Bilimsel bilgi endüstrileri grubuna giren eğitim araştırma-geliştirme faaliyetleri bilgi toplumunun temeli olacaktır. iletişim kursları. sermaye ve finansmandan kısmen bilgiye kaydırarak. danışmanlar Tasarımcılar Bilgi depoları. Bu dört alt endüstriden bilgi ve bilimsel bilgi endüstrileri geleceğin anahtar endüstrileri olacaktır. araştırma enstitüleri Okullar. bilgisayar. Bunlar bilgi endüstrileri. bilgi ve bilişime dayalı gelişme sürecinde daha gerçekleştirme şansını yakayıp. Bilgi toplumunda gelişmeler ilerledikçe bugünkü haberleşme ve basın yayın endüstrilerinde bir durgunluk olacaktır. yazarlar Baskı. seminerler 3. Software evleri Baskı makinaları. muhasebeciler. terminal Ekipmanı Avukatlar. Halkla ilişkiler Bilgisayar merkezleri. bu şansı iyi kullanabilen ülkelerin bilgi toplumuna giden yolu aşabilme şansı olacaktır. 74 .

Sanayi toplumunda tarımın önemi azalmasına rağmen tarıma dayalı sanayinin geliştiği gibi. 3. Bilgi toplumunun sürükleyici gücü olan yenilikler. Bilgi toplumu olma yolundaki gelişmiş ülkelerde 1991 verilerine göre22-24 yaş grubundaki gençlerin ABD’de %76’sı. robotlar ve diğer yeni malzemelerin üretimi ön plana çıkacaktır. yeniliğin temel kaynağı da başarı rekabeti şeklinde olacaktır. Tüm gelişmeler bilgi sektörü ve bilişim. yazılım programları ve mikro elektroniğe yönelik sanayilerin. Aynı yılan verilerinde Türkiye’de bu oran %15’dir. Böylece sanayi toplumunun yatırım humması yerini bilgi toplumunda yenilik üretmeye yönelik yenilik hummasına bırakacaktır. Bilgi toplumunda iletişim araçları üreten sanayilerle. üniversite ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirileceğinden eğitim yatırımları sürekli artacaktır. bilgi toplumunda önemli bir sektör olarak devam edecektir. Yenilikçilik farkı hizmet yada işler için yeni fırsatları elde etmek için kullanıldıkları bir alet gibidir. Girişimcilik kişilerin farklı bir özelliğini yansıtır. 3. Bunun doğal sonucu bilgi toplumunda ekonomik eğitim seviyesi yüksek olacaktır. temel çıktıda bilgi olacaktır. bilişim alt yapısını oluşturmaya yönelik daha çok kamu ağırlıklı yatırımlarla. Almanya’da ^36’sı. yenilikler yoluyla üretilen bilişimsel bilgi olacaktır. Bilgi toplumunda temel girdi bilgi olduğu gibi. ulusal bilgi seviyesinde artış büyüme olarak tanımlanırken bu tür büyümenin temel kaynağı yenilik. Bu gelişmelere bağlı olarak büyümeyi ve kalkınmayı sağlayan esas faktör yatırımlar yoluyla gerçekleşen sermaye birikimi değil. Ancak bu özellik sadece kişisel bir hususiyet olmayıp öğrenme ile kazanılabilen bir özelliktir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin terk ettikleri eski teknolojileri almaya dayalı sanayileşme stratejileri yerine bilgi toplumu ve bilgi teknolojilerinin dinamizmini canlandırıcı “yenilikçi strateji” ye geçmeleri ve bu amaçla politikalar geliştirme ye yönelmeleri gerekmektedir. altyapısı lokomotif görevi yapacaktır. Girişimcilik Bilgi toplumuna geçiş aşamasında olunan bugünlerde kişisel ve bilgiye dayalı girişimcilik hızla gerçekleşmektedir.4. Bilgi toplumunda. ayrıca yeni malzeme üreten sanayilerin canlanması beklenmelidir. Yani sanayi sektörü. bilgisayar. bilgi sektöründe karlılığa yönelik özel yatırımlardan oluşacaktır. bilişim teknolojisi bilişim alt yapısı ve bilgi sektörüne bağlı gerçekleşmektedir.3. Yatırımlar ve Büyüme Bilgi toplumunda maddi üretim ve sermaye değil. bilgi üretimi esas olacaktır. Halen bilgi toplumu olma yolundaki ABD’de 1970-1990 yılları arasında açılan iş alanları %90’ı bilgiiletişim sektöründe gerçekleşmektedir. Eğlence ve boş zamanı değerlendirmeye yönelik elektronik aletler. Bilgi toplumunun yatırımları. Eğer böyle yapılırsa ekonomik güçler halinde de gelmesi de mümkündür. Bilginin kaynağı ise bilimsel düşünce. Japonya’da %31’inin Yüksek öğrenime devam ettiği bilinmektedir. bilgi toplumunda da bilgiye dayalı sanayi gerçekleşecektir. 75 .

bireyin kendini kanıtlamak. sanayi toplumunda olduğu gibi. Yenilikçi girişimcilikte kullanılan bilgi. yeteneğini geliştirme ve kendini gerçekleştirme aracı olacaktır. Çatışmaların çözümü için. Çalışanların çoğunluğu sağlık. mesleki uygulamada sürekli yenilenen bilgilerden oluşacaktır. sosyal. sanayi toplumuna göre. Pratik bilgi. Bilgi toplumunda insanlar istedikleri bilgiye ulaşabilecekleri için yenilikçi girişimcilik yaygınlaşacaktır. Bireyin gelecekteki amaçları gerçekleşmesi "hedefe kilitlenmesi" şeklinde temel motivasyon olarak ön plana çıkacaktır. soyut düzeydeki bilimsel bilgiyi kullanabilmenin yöntem ve tekniklerine yönelecektir. Bu sosyal grupların. Sanayi toplumunda zorunlu ve kültürel ihtiyaçları maddi yoldan karşılamaktayız. Çıkar çatışmasından çok. çıkar uzlaşması ile gerçek ve gelecekteki ortak amaçları gerçekleştirmeye yönelik dayanışmacı gruplar ön plana çıkacaktır. Bu tür bir birincil sosyal grup ötesinde. İhtiyaç hiyerarşisinin en tepesinde yer alan. Bilgi Toplumunda Kültürel Ve Politik Sistem 4.ha da güçlenmesi söz konusu olacaktır. ekonomik ve politik açılardan artma göstermesi beklenmelidir .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Girişimciliğin amaçlı bir şekilde yenilik kaynaklarını araştırmaya ihtiyacı vardır. daha az çatışmacı bir ortam yaratacaktır. yeteneğini geliştirmek ve gerçekleştirmek için koyduğu amaçların gerçekleştirilmesi şeklinde olacaktır. ortak özellikler. Sanayi toplumunda zorunlu ve kültürel ihtiyaçları bilgi toplumunda karşılanabilecektir. 76 . maddi ürünler sorun olmaktan çıkacak. Bilgi Toplumunda Sosyal Sistem Bilgi toplumunda bireysel ve bireye ilişkin değerlerin daha da gelişmesi beklenmelidir. Bilişimsel bilgiye verilen önem ve değer ile bilimsel bilginin nesnelliği bir yandan. insanın kendini kanıtlaması.1. geleceğe yönelik olacaktır. yeteneklerini geliştirmesi ve kendini gerçekleştirmesi ihtiyaçları bilgi toplumunda karşılanabilecektir. Toplumsal bütünleşme düzeyinin. Meslek sahibi için okul ve üniversite. bilgi toplumunda bilgi üretiminin etkisi daha çok ileri besleme şeklinde işleyecektir. değerler ve amaçlar ile ortak mekan ve çıkarlara sahip kişilerin oluşturduğu örgüt ve birliklerin ikincil sosyal gruplar olarak da. Bireyin tutum ve davranışlarını gelecek beklentileri belirleyeceği için. bilişim teknolojisi içinde daha adil ve nesnel çözüm seçenekleri gündeme gelebilecektir. iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin yoğun bir şekilde kullanımı ile elde edilecek ve değerlendirilecektir. Bilgi toplumu bu açıdan sanayi toplumdan daha örgütlü ve daha kalıtımcı olacaktır. bilgi üretimi insanların kendini kanıtlama. toplumda uzlaşma arayışları diğer yandan. örgütlenmiş gruplar olarak sivil yaşamda ağırlıkları ve etkinlikleri belirleyici olacaktır. Başka bir ifadeyle bilişim sisteminden geçerek elde edilmiş bilgi ön plana çıkacaktır. 4. eğitim ve araştırma hizmetleri ile boş zaman değerlendirilmesi. eğlence ve dinlenmeye yönelik hizmet üretilen alanlarda yeni istihdam olanakları elde edecektir. olmuş olayların açıklamasına yönelik olmaktan çok. Oysa bilgi toplumunda. pratik bilgiden çok. Yoğun bilgi üretimi. Geleceğe yönelik bilgi.

katılım ve bilgi gücü geçecektir. norm. Bilgi toplumunun devlet örgütünde çalışanların sayısı azalacak. politik gücün kullanımının yerelleşerek katılımcılığa yönelmesine neden olacaktır . Toplumdaki refah ve maddi kaynakların dengesiz dağılımına karşı. Bakanların politik gücü. politikada doğrudan veya dolaylı belirleyici olacaktır. katılımcılık ve örgütlenme.odalar vb. Şimdiden yaşanan birlikler (dernekler. Geleneksel toplumun asiller .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 4. diğer önemli bir kesimi de bilişimi sistemi ve bilgi bankalarından. Ortak amaçlı yerel örgütlerin. Merkezi bürokrasideki yapısal değişim klasik rüşvet olaylarının bir kesimini ortadan kaldıracaktır. bloklar şeklindeki bölgesel örgütlenmelerin de ön plana çıkmasına neden olacaktır. Sanayi toplumunun bu yapısı. yürütme ve yargı şeklindeki kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter. Politik ve ekonomik gücün yerine. Bu durum politik ve sosyal düzeyde katılımcılığı sınırlandırmıştır. iletişim teknolojisinin yarattığı olanaklar içinde küreselleşmeye yönelecektir. doğrudan ulaşılabilir duruma gelecektir.3. kitle örgütleri ve birliklerin katılımı ile yaygınlaşacaktır. Bilgi Toplumunda Kültürel Sistem Sanayi toplumu. Ancak. Bilgi Toplumunda Politik Sistem Kişilerde amaçların önem kazanması gibi.işveren şeklinde sürdürmüştür. Birleşmiş Milletler' in yeni bir yapı ve işleyiş kazanmasına yol açacağı gibi. Klasik parti yapısı ve merkezi parlamentonun bileşimi ve işleyişi. sayı. kural ve davranışlara karşı bireyin özgürlüğünü korumak bir gereklilik olmuştur. teknik uzmanlığa dayalı bir kontrol merkezine dönüştürecektir.Geleneksel toplumun mutlakıyetçi kralları. Parlamenter temsili demokraside katılım.2. Ayrıca katılım. Uluslar üstü ve uluslar arası örgütlerin. eşitlik ve adalet ihtiyacı gündeme gelmiştir. merkezi bürokrasinin yükünün önemli bir kesimi yerel birimlere ve örgütlere aktarılırken. sendikalar. işlev.temsili-demokrasiye bırakmıştı. 77 . Bireyi sınırlandıran ve bağımlı kılan değer.) şeklindeki örgütlenme (organizasyon) devrimi bilgi toplumunda. paralel örgütlerle dünya çapında iletişim ve etkileşim bağlantısı olacaktır. bilişim teknolojisi sayesinde daha sık. Kanunun ürettiği politik kamusal mallar ( idari hizmetler) ile ekonomik kamusal bilgi aktarımı. yapı ve kurumlaşması toplum düzeyinde (ulusal düzeyde) gerçekleşmiştir. bilişim sistemi içindeki bilginin kötüye kullanımına ilişkin yeni suç ve ceza sistemleri gelişecektir. sanayi toplumunda yerini ulusal meclisler ile yasama. 4. yoğun ve kolay olarak devreye sokulabilecektir. ve etkinlik açısından önemleri giderek artış gösterecektir. Bu olgu küreselleşme sürecinde. Yerelleşmiş düzeydeki seçim ve kalıtım mekanizması. bugünkü bakanlıkların etkisini. bireyin özgürleşmesinden yola çıkmasına karşın. Yerelleşen. daha çok "merkezi.serfler şeklindeki sınıflı yapısını. kitle örgütleri ve birliklerin temsilcilerinin katılımı ile değişime uğrayacaktır. işçi . bugüne göre azalacaktır. belli amaçlar için bir araya gelmiş sosyal gruplar. Bu durum merkezi bürokrasiyi küçültecektir. geniş ölçüde organizasyon. bilişip altyapı donanımından doğrudan elde edilebilecek ve kırtasiyecilik belli ölçüde sona erecektir.ulusal" düzeyde gerçekleşmiştir Oysa bilgi toplumundaki katılımı yerel düzeyde gerçekleşecektir. Bilgi toplumunda yaşanan yerelleşme ve katılımın yanında bilişim sisteminden elde edilebilen kamusal hizmetlerin artması. yerel birim ve örgütlerin katılımı ile katılımcı demokrasiye dönüşecektir.

Zıtlaşmacı konum ve yapılar. toplumsal dinamiğin olumsuz yönde kullanımına yol açmıştır. kültür ve sanatta. engin Pasifik okyanusuna tepeden bakan bir okul. Maddi değerler üzerine kurulan ahlak anlayışı ve normlardan maddi olmayan değerlere yönelim gündeme gelecektir. hayal gücünün yarattığı. Ancak. Gönüllü kuruluşlar ve örgütlerin geliştirdiği ortak değerler. sanayi toplumunun kültürü bir anlamda bir tepki kültürü olmuştur. hoşgörü. kısa bir süre önce hiç beklenmedik bir balina ortaya çıktı. Oysa bilgi toplumu.5 metre 78 . Bilgi toplumunda. Maddi değerlerden. Açlık ve yoksulluğa karşı mücadele. dini ve ahlaki değerlere de yeni boyutların gelmesi söz konusu olacaktır. 4.4. Paleontologlar. 9 metre uzunluğunda. Değer yargılarında çeşitleşme ve çoğulculaşma. Fen derslerine ağırlık veren bu okul. sosyal grupla bütünleşen bireye yönelim ağırlık kazanacaktır. toplumun değerler sistemini değiştirecektir. Sanayi toplumunun ulusal veya sınıfsal değerleri karşısında. Yalnız bu balina. Okulun teknoloji kaynakları öğretmeni. balina iskeletinin tamam olduğunu belirttiklerini ve çok nadir bulunan bu örneğin. okyanus ve getirdiği doğal zenginliklerle. güvenlik ihtiyacını doğurmuştur. hoşgörü ve katılımı yaygınlaştıracaktır.modern" dönemi gündeme getirecektir. çoğu kez mutlakçı ve zıtlaşmacı olmuştur. gerek sosyal grup. 4. grupsal değerler ön plana çıkacaktır. bilgi toplumunda grupsal değerler ve inançlar yaygınlık kazanacaktır. 4-9 milyon yaşında bir balina. Richard Henry Dana İlkokulu’na hediye edildi. yapay algılamalar dünyasında insanlara hoş vakitler geçirmesine hizmet edecektir. Diğer yandan. Burada sanat. Yapay algılamalar dünyası. Ulus veya sınıfla bütünleşen bireyden. Zıt kutuplarda oluşan kültür kalıpları. “Splash” adı verilen bu balina. bilgi ve insancıl değerlere olan yoğun yönelim. okulun bahçesinde yatıyor. paleontologların. Hedef Düzey Teknoloji Okulu Kaliforniya’daki Richard Henry Dana İlkokulu. öğrencilere zengin öğrenme ortamı yaratacağını belirtiyor. Çünkü insanlar arsındaki çatışmada zıtlaşmaların çoğu. Pasifik’in buz mavisi rengindeki sularında değil. belirli testleri yaptıktan sonra öğrencilere. kültürde çeşitlenme. zihinsel geliştirmenin yol açtığı yeni ufuklar içinde. zaten şimdi de başlanmış olan " post . balina iskeletinin kendilerine hediye edilmesinden çok mutlu olduklarını. İnşaat işçileri tarafından bulunan balina iskeleti. Ayrıca toplum yapısının kalıtımcı ve çoğulcu olması. Yarısı taş. Bu okuldaki öğrenciler için bir yunus ya da balina görmek çok olağan. refah amacını ön plana çıkarmıştır. Yaklaşık 5000 kg ağırlığındaki fosil. uzlaşma. bilgi toplumunun değer ve davranış kalıplarını şekillendirecektir. fosilin restorasyon işleminin başlaması için izin verdiler. Ancak. bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. yarısı toprakla kaplı. bilgi toplumunun geleceğe ve amaçlara yönelik olması ve bu yönelimleri bilgisayar tasarım modelleri ve benzetim modelleri ile "olmayan " alana yöneltmesi. çoğunluk ve katılımın daha kolay elde edilebilir oluğu bir kültürel ortamı getirecektir. insanın boş zaman değerlendirmesinde önemli bir yere sahip olacaktır. yakındaki bir inşaat alanında bulundu. gerekse bireyin daha gevşek düzeylerde ulus ve küre ile bütünleşmesi de ağırlık kazanacaktır. Adeta yaşamlarının doğal bir parçası.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Toplumdaki belirsizlik ve kavga . Bu nedenle. öğrenciler için yaşayan bir laboratuar niteliği taşıyor.

öğrenciler. Ayrıca. Paleontologlar okula gelerek seminerler veriyor ve öğrencilere yöntemleri anlatıyorlar. Çocuklar. multimedya sunular ve videolar hazırlıyorlar. şu anda bilim adamı. iyi bir şekilde öğretilirken. bütün dünyadan. sitede Kaliforniya ile ilgili tarih. bu sitenin İspanyolca olması nedeniyle İspanya. Pasifik kıyıları ile ilgili diğer bilgiler. Richard Henry Dana İlkokulunda. 30 iMac’in yer aldığı bir bilgisayar laboratuarının tam yanında yer alan Splash laboratuarında. ayrıca ABD’de federal hükümetten de fon alıyor. çocuklar. Burada. VCR’lar. bilgileri. Ayrıca. 79 . her geçen gün. Tabii. Fosil restorasyonunu belgelemek için öğrenciler bir web sitesi geliştirdiler. bir taraftan fosili restore ederken diğer taraftan da bilimsel sözcükleri öğreniyor ve İngilizcelerini geliştiriyorlar. video kameralarını kullanarak verileri kaydediyorlar. yavaş yavaş şekil alıyor. dia şovları. deniz biyologu ya da paleontolog olma hayalleri kuruyor. okulun iki dilde yapılan (İngilizce ve İspanyolca) diğer web sitesinde de yer alıyor. balina anatomisi. bilimsel çalışmalar ve yaparak öğrenmeye de çok önem veriliyor. Bu web sitesinde de. öğrenmesi gereken üç dil var: İngilizce. Splash aktiviteleri. üç yıl gibi bir süre devam edecek olan balinanın restorasyonunda. Ayrıca. Sonra. verileri çeşitli şekillerde kaydediyorlar. Internet’i. Buldukları kemik parçacıklarını adlandırıyor ve gruplandırıyorlar. Paleontoloji. fosili restore etme süreçlerini yaşarken. Splash laboratuarındaki aktiviteler öğrencilerin İngilizcelerini de geliştirmeye yardımcı oluyor. Splash’i eski ve yeni balinalar. tamamıyla öğrenciler tarafından hazırlanmış ve yönetiliyor. coğrafya. çocukların. Fakat. Meksika ve Filipinlerden de çocuklar bu siteye bağlanıyor. kültürel bilgiler. Okulun bulunduğu bölgede. küçük aletlerle fosilin kemiklerini temizleyerek ortaya çıkardıkça. Splash laboratuarına döndüklerinde. Balinaların beslenme alışkanlıklarından. Öğrenciler. sanat ürünleri yer alıyor. jeolojik zaman. fosilden çok bir çamur toprak yığınına benziyor. depremler. Ve asılında. bu siteye bağlanan öğrencilerle paylaşılıyor. paleontoloji ve deniz biyolojisi gibi derslere entegre etmeye çalışıyor. Daha sonra. Splash laboratuarında öğrenilen derslerden biri. çeşitli CD-ROM’ları ve multimedya (çoklu ortam) sunuları kullanarak. Çocukların birçoğu. çocukların geleceğine ışık tutacak olan bu üç dil. çalışma alanına kadar getirdikleri Apple eMate taşınabilir bilgisayarları. öğrencilerin çoğunun birinci dili İspanyolca olduğu için ayrıca. fen bilgisi öğretmeni Robin Davis. dijital kameralarını. hazırladıkları Splash web sitesine de aktarıyorlar. yanardağlarla ilgili bilgiler. Bir ilkokulda ilk defa kurulmuş bir paleontoloji laboratuarı olan “Splash Laboratuarı”. kendileri için anlamlı olan bir süre bu heyecanı paylaşıyor ve geleceği düşünüyorlar. lazer disk oynatıcılar ve Internet bağlantılı bir bilgisayara bağlı 30 inçlik bir monitör de bulunuyor. İspanyolca ve teknoloji dilleri. Splash. göç davranışlarına kadar pek çok bilginin yerleştirildiği site.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan genişliğindeki balina iskeleti. Okulda. topladıkları bilgileri kullanarak. Ayrıca. Okulda.

ne de bilgi toplumunun teknolojisini kendisi üretmektedir. Ancak toplumsal gelişmede insan.2. yani fiziksel çevreye egemen olmak demektir. Teknolojik değişmeden kültürel değişmeye uzanan yolda. doğanın nimetlerinden yaralanma kültürü bir üst aşamadır. Doğanın nimetleri ile yetinirken. teknolojik değişim girdisi olarak gündeme gelen “düşünce kalıpları ve dünya görüşünün” bir boyutuyla değişimi yeterlidir. yani teknolojik gecikmenin temelinde kültürel gecikme(cultural lag) yatmaktadır.1 Bilgi Toplumu Olma Yolunda Teknolojik Gelişmeler Türkiye’nin sanayileşme sürecinde baktığımızda yarı sanayileşmiş bir toplum olduğu. Türk toplumunun davranış kalıpları açısından önemli olan ve dünya görüşünü bütünleyen bir noktaya daha değinmekte yarar vardır. dünya görüşü bilimselleştirici bir eğitim ve kültür politikası. Gözlem onun için önemlidir. Görmediğini de düşünemez ve bu yüzden yaratıcı değildir. düşünce biçimleri. Kültürel alan. Oysa Türk toplumu. 5. insanlara geçmiş kuşaktan miras kalan. sosyal ve politik unsurlar daha hızlı değişirken. İnsanoğlu sahip olduğu kültür normlarından kolay kolay vazgeçemez. Oysa Türkiye’de. bilişim teknolojisinin yeni olanakları ile hızla gerçekleştirilirse. Bu teknolojik gecikmenin temelinde. Göçebelikten gelen Türk insanı ise. sanayileşmeyi ithal teknoloji ile bugünkü aşamasına ulaştırdığı ve bilişim teknolojisinin de ithal teknoloji olarak kullanıldığı görülmektedir. stratejik bir öneme sahiptir. norm. yenilik getirmek demektir. bir kültür gecikmesi yatmaktadır. Arap ve çöl kültüründe insan. örneğin . Bu amaçla sürekli yeni teknolojiler üretmektedir. doğaya egemen olma yönünde teknoloji üretmeye yönelmeyip gelişmiş ülkelerden. ekonomik. yaratıcılık peşinde koşma ve başarı rekabetine yönelme olmadığını görürüz. üretmeye değil. hazır bulduğu teknolojiyi ithal edip. Gördüğünü duyup. dünya görüşü ve davranış kalıplarını kapsar. doğaya teslim olmuştur. Ancak doğayı değiştirmeye yönelmediği için teknolojiyi üretemez. bu alandaki düşüncede bir yenilenme teknoloji üretmedeki temel darboğazımızı hızla kaldıracaktır. doğanın sunduğu nimetlerle yetinmiştir. teknoloji ile doğaya egemen olma ve doğayı değiştirme uğraşı içindedir. Sanayi toplumunda teknoloji üretmek. doğaya. tüm kültür değerlerini aniden değiştirmek zorunda değildir. Oysa Türk toplumunda yenilik peşinde. Bunların içinden. ondan yaralanmıştır. kültürel gecikmeye neden olur. Bu yüzden bizim insanımız var olanı gözlemekle yetinen bir gözlemcidir(empristtir). Doğaya teslim olmak yerine. Teknoloji üretmek. ne sanayi toplumunun. hissetmesi önemlidir. Bilgi Toplumu Olma Sürecinde Türkiye 5. İşte bu durum. doğanın sunduğu fırsatlardan yararlanmaya yöneliktir. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Kültürel Gecikme Türk toplumunun teknoloji üretmeyişinin.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. Pratik zekası 80 . Batı uygarlığı. bu unsur ayrıca . Türk insanının. değer. Buna karşın.

rekabetçi düşünce rekabetçi mantık ve uygulama yeterli olmaktan çok uzaktır. Bununla birlikte piyasa sisteminin etkinliği sağlayacak rekabet süreci. 81 . insanların üretmekten çok. bağımlılık ve fırsatçılık yerine. Hata Türkiye’de bağımlı insan ilişkileri içinde. kişi egemenliği nedeniyle insanı ve yeteneği harcayan bir mekanizma işlenmiştir. İş yerindeki kişi egemenliği(özel ya da kamu hiç fark etmez). üretkenlik. çalışma. Gerek piyasa ekonomisinin merkezi ekseni olan rekabetin ve bağımsız insan kişiliğinin yeterli yaygınlıkta olmayışı. yeteneğin engellenmesi yanında. sanayi toplumunda daha büyük ve hızlı etki yaratan teknolojiler ve olanaklar sunmaktadır. Kültürel alandaki gecikme. partilerdeki kişi egemenliği bu durumun politik alana yansımasıdır. ticarete yönelmesi bundandır. Oysa değinilen yapı. Bununla birlikte. bilgi toplumu için uygun olmaktan uzaktır. yaratıcılık. 5.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan üstün. rekabet ve yeniliklere yönelebilmesi için. Bu nedenle bilgi toplumu olma yolundaki gelişme bu uygun olmayan yapıdan olumsuz olarak etkilenecektir. Bu yapı bilgi toplumu ile taban tabana zıt bir yapıdadır. gerekse söz konusu noktaların uzantısı olarak yenilikçi ve yaratıcı kişiliğin olmayışı. Her ne kadar bilişim devriminin karşı etkisi bu yapıyı sarsıyorsa da hızla bilgi toplumuna geçebilmek için önemli bir engel oluşturmaktadır. toplumu yöneten ve yönlendiren kesimlerin. fırsatçılık ve bağımlılığa dayalı ilişkilerde geçerliliğini sürdürmektedir. değer. Ancak bilişim teknolojisinin olanaklarının. rekabet ve başarı motivasyonlarının topluma kazandırılması teknoloji üretmenin yollarını açabilecektir. yukarıda değinildiği yönde daha bilim bazlı bir düşünce kalıbına yönlendirmesi için bilinçli politikaların hızla uygulamaya aktarılması gerekli olacaktır. bilgi toplumunun bilişim teknolojileri toplumu bu yönde kökten etkileyecektir. bilimsel düşünce ile çalışma. yine söz konusu.başarı ve üretime dayanmak yerine. Bu nedenle. Örneğin. düşüncede bir yenileme(koantum sıçraması) ile kırılırken. Bu alanda toplumu. bu yönüyle bilgi toplumuna uyum programı geliştirmeli ve hızla uygulamaya aktarılmalıdır. ancak ilişki toplumu olabilmiştir. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’nin Ekonomik Sistemi Türkiye’de de gerek serbest.3. insanların ve yenilikçiliği ön palanda olacaktır. yenilikçi ve rekabetçi piyasa ekonomisini olgunlaştırma yönünde. Türkiye kültür ve teknolojik gecikmeyi kapatabilmek için. davranış ve kültür kalıbının yönetim alanına yansımasıdır. ancak yenilik ve yaratıcılığı sınırlıdır. Bu nedenle toplumda başarı motivasyonu. Bilgi toplumunda. bilgi toplumu olma yolunda önemli engellerdir. norm. uygun eğitim ve kültür politikaları yanında etkin bir rekabet politikasının hızla uygulamaya aktarılması gereklidir. Türkiye’de girişimciliğin önemli ölçüde tüccarlık düzeyinde kalması. Bu yüzden Türk toplumu başarı toplumu değil. gerekse sosyalleşmiş bir piyasa ekonomisinin bazı unsurları bulunmaktadır. Örneğin.

ne de küresel rekabet süreci yaratılabilir. ilke. Çünkü ülkemizde var olan “kişiye bağımlılık” bireyin yeteneğini açığa çıkarma ve geliştirme şansını azaltmaktadır. 5. Türk girişimciliği bugün. Sınıf egemenliğine sahip olmayan Osmanlı. kural. Türk toplumunda kişi egemenliği. yatırımcı ve manager tipi girişimciliğin yan yana ve bazen de iç içe birlikte var olduğunu gösterir. “ilişkiye dayalı”. kişi(veya ailesi) egemenliğinin yol açtığı temel özellikler söz konusudur. Aynı neden. milli şeflik ve parti başkanlarında gözlenen davranış kalıpları. bilgi toplumunun örgütlü yapısını yaratacak. girişimcilik açısından bireysel. Oysa ki bilgi toplumunun katılımcı demokrasisi ortak çıkar ve değerlere sahip sosyal grupların örgütlü katılımı ile gerçekleştirmektedir. başarıya. yasa ve sistemden çok. Sınıf egemenliği yerine. toplumumuzda kişi egemenliğinin geçerli olduğunu gösterir. teknoloji üretmekten yoksun olduğu için. örgütlü toplum olmayı ve sistematik olmayı engellemekle. halk deyimi ile “torpil” ve çıkar ilişkisine dayalı bir yapı sergilemektedir. Bu nedenle. aşırı uzmanlaşmış ve iş bölümüne gitmiş bilgi toplumunun örgütlenme ve işleyişini gerçekleştiremeyiz. hatta kural ve ilkelere dayalı uzun dönemli palan ve düşünce geliştirmeyi önlemektedir. toplumsal yapıyı oluşturur. üstünlüğü geçici olmuştur. Toplumda bireyi. Sınıf egemenliği yerine. bireysel emirlere.4. ağırlıklı biçimde kişisel girişimcilik ile yatırımcı girişimciliğin özelliklerini taşımaktadır. sosyal ilişki geliştirmeye ve bağımlılığa güdülemektir. Ancak kendi geleneksel toplum yapısı. aldığı topraklardaki feodal yapıyı kırarken serflere özgürlük getirmiştir. Egemen sınıfın kuralları. Bilgi toplumu ile geçmişteki Türk toplumunun en büyük paralelliği bu noktada yatmaktadır. ne bilgi toplumu. Yalnızca fırsatçılık ve bağımlı insan tipinin olduğu bir ortamda. Bu nedenle.5. Sınıf egemenliği organize bir sistem yaratır. Bu nedenle hızlı bir yayılma göstermiştir. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’de Girişimcilik Türkiye’nin ekonomik yapısının gelişme düzeyi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. yeniliğe. aşiret reisi. Bilişim teknolojisinin olanaklarından yararlanarak. Böylece toplumumuz. kişi ve aile egemenlikleri ile bireysel bağımlılıkların bilgi toplumu açısından avantaj ve avantajsızlıkları söz konusudur. Aksi durumda. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’nin Politik Sistemi Sosyal yapımızdaki. başarıya dayalı rekabet toplumu olmaktan çok. ne bilişimci girişimcilik. Ancak Türkiye dıştan ithal edilen teknolojilerin etkisiyle de bilgi toplumu ile karşı karşıya gelmiştir. Bilgi toplumunun sınıfsız yapıya doğru yönelmesi. frenleyici ve köreltici bir eğitim sistemi egemendir. kurallara. kişilere ve dolayısıyla keyfiliğe dayalı olarak. yeni bir girişimci tipi yetiştirme yönündeki eğitim ve 82 . yaratıcılığa güdülemek yerine. bey ve padişah gibi kurumlaşmalar ile Cumhuriyetten sonrada. Ülkemizde insanın yeteneğini geliştirici olmaktan çok. ilkelere ve sistemlere uyan bir kurumlaşma (kurumsak altyapı) politikası oluşturulması gereklidir. Türk toplumunun geçmişteki sınıfsız yapısı ile yüzeysel olarak çakışmaktadır. Türkiye’de bilişimci girişimciliği geliştirmek için.

Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikası Bilgi toplumuna geçişin temel göstergelerinden birisi. Gerçi son yıllarda bilişim sektöründe %30’lara varan büyüme hızları gerçekleşmiştir. Türkiye’deki toplam bilgisayar donatımı satışlarının %30-35’ini çok kullanıcılı sistemler oluşturmaktadır. bilişimci girişimcilerin özel bir yeri olacağı unutulmamalıdır. Diğer yandan Türkiye iletişim sektöründe. Türkiye’de sadece 10 dolar olarak hesaplanmıştır. Buna bağlı olarak özellikle bankalar hızlı bir bilgisayarlaşma yaşamışlardır. İsviçre’de 580. 1994’de bu sektördeki satışların 200 bini aşacağı tahmin ediliyordu. 5. bilgi toplumunun ön koşullarını hazırlayıcı diğer sosyo-kültürel politikalara önem vermemiz kaçınılmazdır. Aksi takdirde gelecek kuşaklarla olan sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz. bundan böyle az gelişmişliğin en belirgin göstergesi olarak değerlendirilecektir. bilişimci. özellikle telekomünikasyonda son 10 yılda hızlı bir atılım gerçekleşmiştir. 1992 yılı itibariyle bu gösterge ABD ve Japonya gibi ülkelerde 400. 5. Ayrıca Türk insanının. Ancak son ekonomik krizin bu satışları olumsuz etkilemesi ve bu yüzden söz konusu ilk tahminlerin aşağı çekilmesi kaçınılmaz olacaktır. Ülkeyi. Gelişmiş ülkeler. girişimci gelişmeden bilgi toplumunu kurmamız zordur. bilgi toplumuna taşımakta. Başarı rekabetine yeniliğe ve yaratıcılığa dayalı bir toplumun temel değer ve motiflerini topluma kazandırıcı bir eğitim ve kültür politikası ile topluma başarı yeteneğini teşvik edici kurumsal politikalar gereklidir. 83 . Bu değişim başlamıştır ve hızla evrimleşmektedir. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’nin Kalkınma Stratejisi Ülkemiz bilgi toplumu olmak istiyorsa. Buna karşı Türkiye’de son yılların en canlı pazarı kişisel bilgisayar sektörü olmuştur. Türkiye’nin toplam bilgisayar donanımındaki ilk on sıradaki kuruluşun 9 ’u bankadır.6. Türkiye’de binde 5-6 olan bu oran süratle arttırılmalıdır. Yakın bir gelecekte tümüyle değişecek dünyaya başka türlü ayak uydurmak olanaksızdır.7. bilişim devriminin gerçekleşmesini sağlayıcı bir strateji oluşturup. İspanya’da 110 dolar düzeyinde iken. Ülkemizde halen 116 kişiye bir bilgisayar düşmektedir. ilerleme. Türkiye sadece binde 5’ini ayırabilmiştir. Bu politikaları oluşturmadan. Türkiye’de 1992’de 103 bin dolayında olan kişisel bilgisayar satışını 1993’te 150-180 bin düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. yükselme arzusu ve dinamizmini. bilgi toplumunun getirdiği sınırsız olanaklarla birleştirecek ve buluşturacak bir yenileme stratejisi süratle uygulamaya konulmalıdır. Türkiye teknoloji açığını kapatabilmek için kültürel gecikme ile birlikte bilişimci girişimcilikteki gecikmeyi de birlikte aşmak zorundadır. kişi başına bilişim harcamasıdır. milli gelirlerinin %5 -%6 dolayında bir oranını bilişim harcamalarına ayırırken. Gecikme kabul etmeyen bu değişimde geri kalmak. bu stratejinin uygulanması için yeni programları gün geçirmeden uygulamaya koymalıdır. Sanayileşmiş ülkeler milli gelirlerinin %3’ünü bilişim harcamasına ayırırken.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan öğretim kadar.

D.html 7.1999) 12. yenilikçi kültür politikaları ve motivasyonlar oluşturarak. eğitim. Erkan.İzmir Erkan .B. “İnternet Eğitimine Giriş”.tr/koseyazisi/bilgitoplumu. İzmir 4.edu. Erkan. rekabetçi ve yenilikçi. Mimarlık Fakültesi.H (1987-a). “Sosyal Piyasa Ekonomisi”. ülkede bilim ve teknoloji planlamasının yapılması. İ. Bilgi toplumunu dönüşüm tercihinin gerekliliği ve bu amaçla yapılması gerekenler vurgulanmaktadır. bilim ve kültür politikaları oluşturulmalıdır.tr/bil_der/dir_1999/sayi_72/html/makale_4. yeni bir dünya görüşü.Ulusal Bölge Planlama Kongresi. çalışma ve başarıyı ödüllendiren. (1994). “Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Türkiye’nin Kalkınma Politikası”.Ü. (Basın Bildirisi.com/~bahadirakin/bilgitop.tr/kamp/yil4/gelin-latin1. Adeneur Vakfı. (2001). Erkan . Bu politikaları ile bağdaştıran entegre stratejiler belirlenmelidir. Hüsnü Erkan. Alper Matbaası.İ. verimlilik. Kaynaklar: 1. İstanbul 2.org. Ankara Yayınları 13. url: http://www. Sf:15-20. Türkiye’deki bilim ve teknoloji politikasının yenilenmesi yepyeni bir arayış. K.tripod. İzmir 5. Bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi.htm 6. Yayını. “Sosyo Ekonomik Gelişme”. (1998). “Bilgi TeknolojisininYerleştirilmesi”. H (1987-c). “Ekonomi Sosyolojisi”.Türkiye İş Bankası. (1990).”Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme”.imed. yeni bir arayış ve yaklaşım içinde. Kültür Yayınları 11. kalite ve rekabetin geliştirilmesi.T. url: http://www. araştırma kurumlarının geliştirilmesi ile bilim politikası hedeflerinin belirlenmesi esas amaçlar olarak ortaya konmuştur. Kılıçbay Ahmet. daha kapsamlı politikalar içinde konuya yaklaşılmalıdır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan DPT’nin 1998 yılında yayınlanan “bilim-Araştırma-Teknoloji Ana Planı Özel İhtisas Komisyon Raporu” bilim ve teknolojideki gecikmeleri ayrıntılı olarak ele almaktadır.H (1987).bilkent.F.html 8. Kamunun mevcut araştırma kurumları ile üniversiteler. I. “Politika ve Ekonomi”. url: http://www.E. Türkiye İş bankası Yayınları. Malatya 10.İ. (31 Ağustos-1 Eylül 1987).Ü. H (1991).tbd.org. DPT Özel İhtisas Komisyon Raporu. url: http://members. 3. Bilgi Toplumunda Türkiye: Stratejik Ülke. Karahan Mehmet. Ankara 84 .htm 9.

Bilişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı 5. Eğitimde Teknolojik Gelişmeler 2. Eğitimde Bilgisayar Kullanımı 3. Eğitimde Bilgisayar Kullanımının Olumlu Olumsuz Etkileri 4. Ders Materyali Hazırlamada Bilgisayar Kullanımı 85 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 4. BÖLÜM: EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (Bilgisayar Kullan ımın ın Eğitime Katkıları) 1.

Bu kategorilendirme içerisinde yeni teknolojik sistemlere bakıldığında.2).. Burada dikkat edilmesi veya üzerinde durulması gereken nokta.57) Yeni teknolojilerin eğitim sürecinde yerini alması veya yansımasında Eğitim Teknolojisi disiplini temel ve önemli bir rol üstlenmiştir denilebilir.”(Alkan. Temelde nasıl öğretelim?sorusuna yanıt arayan Eğitim Teknolojisi disiplininin özellikle ortam boyutu daha çağdaş ve sınırları genişleyen bir boyut kazanmıştır.öğretme-öğrenme süreçleri. 1994. s. Kamera ve daha sayılabilecek birçok ek donanımlar ile çok yönlü kullanıma olanak sağlaması yanında. eğitim teknolojisinin kuram ve uygulama bütünlüğü içerisinde öğretme-öğrenme süreciyle ilgili sorunlara sistematik biçimde yaklaşarak. teknolojinin ayrım noktalarının belirlenmesini güçleştirmeye başlamıştır(Demirel ve diğerleri. ağ sistemlerine bağlanabilmesi) dünya ülkelerini biri birlerine yakınlaştırmıştır (Göktaş. öğretimi programlama ve insan gücü alanların olmak üzere beş ana kategoride toplanabilir(Alkan. özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme yada eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılması. 86 . Şimşek.17)şeklide tanımlanmaktadır. Temelde bilgisayarların yapısına entegre edilerek oluşturulan yeni ve farklı işlevsel boyutları olan bilgi teknolojileri (Video disk gösterici. tanımda belirtilen işlevsel biçimde yapılaştırmayı gerçekleştirmeye çalışmış olmasıdır.124.1. işlevini yerine getirmeye yönelik gelişmeler. Bu gelişim süresince kısaca kültürleme ve kültürlenme süreci olarak tanımlanan eğitim lokomotif görevini üstlenmiştir. s. Eğitim sürecinin bir ürünü olarak da değerlendirilebilecek teknolojik gelişim aynı zamanda eğitim sürecinin de yapısını değiştirmiş..s.1996. Bilgi toplumunun oluşumunda temel rolü olan yeni teknolojiler bilgisayar ve haberleşme-iletişim teknolojileri ise hızlı bir şekilde birbirleri ile bütünleşerek tümleşik yapılar oluşturarak. Günümüze kadar gelişerek gelen teknolojik gelişim süreci içerisinde teknoloji. Çünkü eğitim sürecinin boyutlarının ve aşamalarının sistematik olarak çerçevesinin çizildiği program geliştirme sürecinde eğitimin yürütülmesi basamağını oluşturarak eğitsel hedeflerin kazanılmasını sağlamada görev almaktadır. eğitim anlayışına farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu sistemler içerisinde bilgisayar teknolojisi.genelde eğitimi.. bu sistemlerin televizyondan uyduya ve bilgisayara kadar çok çeşitli boyutlarda insan yaşamına girdiği görülür. günümüzde bu anlayış yavaş değişim göstermeye başlamıştır.1 EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (Bilgisayar Kullanımının Eğitime Katkıları) 4.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 4.1995.5). ağırlıklı olarak eğitim amaçlı geliştirilmemiş olmasına karşın. Temel hedefi eğitimi etkili verimli kılma yanında yeni olanaklar ile seçenekler üretmek olan eğitim teknolojisi “.. yeni teknolojik sistemler. 1995 . eğitim orytamları.1987. Modem. günümüzde diğer sistemlerin yanında bilginin iletimindeki hızı ve çok yönlü işlevselliği nedeniyle günümüzün vazgeçilemez teknolojisi olmuştur. s. Günümüzde eğitim teknolojisi alanında.s.1 Eğitimde Teknolojik Gelişmeler İnsanların daha çağdaş bir ortamda yaşama beklentisi teknolojideki hızlı gelişmeyi de beraberinde getirmiştir.

Video. 1995. Öğretmenlerin.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Bilgi teknolojilerinin belirtilen ve benzeri fonksiyonları dikkate alındığında. Üçüncüsü. Eğitimde Yeni Teknolojiler ve Eğitsel Özellikleri Eğitimde yaygın olarak kullanılan ve gittikçe de yaygınlaşmaya başlayan yeni teknolojiler çerçevesi içerisinde Televizyon. Belirtilen sorunlardan hareketle araştırmanın temel problem cümlesini “Eğitimde yeni teknolojilerin özellikleri ve öğretmenlerin yeni teknolojilere karşı olan yaklaşımları nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır. s. onu işlevsel. Bu araştırmada. teknolojinin sunmuş olduğu olanakların eğitim sürecinde etkili ve işlevsel olarak işe koşulmasının yetişmiş insan gücüne bağlı olduğu sonucunu ortaya koymaktadır (Hızal.. ss.eğitime anlam ve ruh veren. kültürel perspektif açısından bakarak yarının bilgisayar okur-yazar toplumlarına katılabilmek için temel ihtiyaç olarak gösterilmesidir. bilgi teknolojilerini yönetecek ve öğrenciyle bilgi teknolojileri arasındaki bağlantıyı gerçekleştirecek önemli bir işleve sahiptir. 87 .1993. 7-11). Bilgisayar. Eğitimde yaygın olarak kullanılan yeni teknolojiler ve bunların eğitsel özellikleri nelerdir? 2. Burada öğretmen. ss. Öğretmenlerin eğitimde yaygın olarak kullanılan yeni teknolojilere karşı yaklaşımları nasıldır? 1. bilgisayar uygulamalarının bütünleştirerek eğitimde verimliliği sağlamaktır. 15).gelecekte yüksek eğitim ve sonraki kariyerde başarı sağlayabilmek için ön gereklidir. ancak araştırmaların bütün olarak incelenip ulaşılan sonuçların değerlendirilerek eğitimde yeni teknolojilere karşı olan öğretmen yaklaşımlarının ve profilinin ortaya konulması. eğitimde yeni teknolojilerin daha verimli ve aktif kullanımı için gerekli yapılanmaların sağlanması açısından önem ve gereklilik göstermektedir. İnternet. her ne kadar eğitim sürecindeki önemi ve işlevi büyükse de “. Günümüzün çağdaş teknolojilerini oluşturan yeni bilgi teknolojilerinin. söz konusu teknolojilerin bulunduğu noktanın ve buna verilen önemin haklılığı ortaya konulmuş olur.. 147-160). Dördüncü rasyonalite ise. gerek programlara aktif katılımlarını ve gerekse okullarda aktif hale getirilmeye çalışılan bilgi teknolojilerinin disiplinlerin öğretiminde aktif kullanımlarını sağlamak için öncelikle öğretmenlerin bilgi teknolojilerine karşı olan yaklaşımlarının ve değişen öğretmen profilinin değişik boyutlarıyla ortaya konulması gerekmektedir. Çünkü. Etkileşimli Video. eğitimde kullanılan yeni teknolojilerin eğitsel özelliklerini ve öğretmenlerin bu teknolojilere karşı olan yaklaşımlarını genel olarak ortaya koymak genel amacından hareketle aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 1. İkincisi.1. Bu doğrultuda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. 1993. Becker’de eğitimde bilgisayarlaşma için dört temel rasyonalite tanımlanmaktadır. etkili ve verimli kılan temel unsur öğretmendir” (Alkan ve Hacıoğlu. Birincisi. yapılan çeşitli değerlendirmeler. programlama veya gerçek bilgisayar programları kullanmanın akli yetenekleri geliştirdiği inancı yönündeki düşüncedir (Cavalier and Reeves. E-Mail gibi teknolojileri sayabiliriz.

TV’ nin eğitsel amaçlı kullanımıyla birlikte. açık lise. uydu televizyon. TV’ ni bu eğitsel katkılarına karşılık her ne kadar tüm sınıf ortamlarına koyma açısından maliyetin yüksek olması programa müdahale olanağı tanımaması gibi olumsuz yönleri olsa da özellikle öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri ve gelişmeleri izleyerek çağdaş bir bakış açısına sahip olmalarında önemli bir görev aldığı gerçektir. 1995) gibi temel işlevleri yerine getirerek eğitsel sürece katkı sağlamaktadır.2 88 .1. Televizyon Teknolojik gelişim sürecinin ivme kazanmasında belki de temel kabul edebileceğimiz TV dünyasının hatta evrenin sınıf ortamına taşınmasında etkili olmakla birlikte ev ve iş yerlerinin hatta ulaşım araçlarının da eğitim amaçlı bir sınıf ortamına dönüştürülmesine öncü olmuştur denilebilir. Burada yalın teknolojiler kapsamında bilgisayar. Şekil. s. Çeşitli ek donanım bağlanmasına açık olan bilgisayarlar bu sayede çok amaçlı işlevselliğini sürdürmektedir.1. çoklu ortam ve telekonferans (Şimşek. veri bankası. Bu teknolojilerden eğitimde yaygın olarak kullanılmaya başlayan teknoloji örnekleri kısaca tanıtılarak eğitsel özellikleri tanıtılmıştır.2. Eğitsel mekanlardan tasarruf sağlama. video ve televizyon yer almaktadır. Açık üniversite. Tümleşik teknolojileri ise etkileşimsel video. 1995. 1. etkileşimsel televizyon. birçok yeni bilgi teknolojisinin oluşumunda ana öğe olmaktadır. Bilgisayar Bilgi teknolojilerinin her gün biraz daha gelişip yaygınlaşmalarında önemli yeri olan bilgisayarlar.1. Temel eğitimin çözümünde seçenek olması.89) sistemleri yer almaktadır. bilgisayar ağı. Eğitim hizmetlerinde maliyeti düşürme. denilebilir. 1. tele-üniversite gibi uygulamalarla geniş kitlelere eğitim Şekil. • • • • • Öğretmenin yeni bilgilerden haberdar olması.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Belirtilen teknolojiler değişik özellikleri dikkate alınarak değişik alan uzmanları tarafından sınıflandırılmakla beraber bu sınıflandırmalardan Şimşek(1995)’in Lee ve Barta (1994)’dan aktardığı biçimiyle yalın teknolojiler ve tümleşik teknolojiler araştırmanın amacına uygunluğu nedeniyle dikkate alınmıştır.1 olanağı sunmaktadır. Eğitim hizmetlerinde niteliği yükseltme (Alkan. robot.

Özellikle öğretimin bireyselleşmesinde katkı sağlayan bu teknolojinin eğitsel katkılarını Körnes (1991) aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. olanakları sunarak öğrenmeyi daha kısa ve etkili biçimde gerçekleştirme.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Eğitim sürecine damgasını vuran ve yaygınlaştırılması konusunda büyük projeler ve çalışmalara girişilen bilgisayarlar özellikle etkili eğitsel yazılımların hazırlanmasıyla öğretme-öğrenme sürecine önemli katkılar sağladığı. • • • Öğrencinin kendi öğrenme hızına göre öğrenmesine olanak tanıması. Diğer taraftan eğitsel yazılım hazırlanması konusunda uzman eleman yetersizliği ve yazılım şirketlerinin eğitsel yazılım standartları olmasına karşın bunları dikkate almadan yalnızca bilgisayar uzmanlarına dayalı olarak yazılım hazırlamaya çalışmalı. Verilen eğitim kalitesi her zaman ve her yerde aynıdır.2. Ayrıca mikrofon ve video kamera aracılı ile bireysel çalışmaların oluşturulmasına ve etkileşimin sağlanmasına olanak tanıması bu teknolojinin eğitsel ortamlarda önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. Video diskteki görüntüyü ekrana taşıyarak klavye ve mause ile programa müdahale olanağı tanır. yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur. Ancak hemen belirtelim ki bilgisayar teknolojisinin hızlı gelişimi yeni oluşturulan yazılımların eski teknolojiler tarafından desteklenmeyerek yeni teknolojileri gerektirmesi maliyetin artmasına eğitim sürecinde sürekli ve etkili kullanımını sınırlayabilmektedir. Eğitilenler konuyu istediği zaman aynı şekilde tekrarlama olanağına sahiptir.1. Etkileşimli Video Bilgisayar ve video disk göstericisinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan yeni bir teknolojidir. piyasada niteliksiz ve eğitsel özellikleri konusunda yetersizlikleri olan yazılımların oluşmasına neden olmaktadır. animasyon. kendi öğrenmelerinde aktif yer alabilirler. • • • • Bireyin kendi öğrenme hızına göre öğrenmesine olanak tanır. hareketli gerçek görüntü filmleri vb. Gerek öğrencinin kendisini ve gerekse öğretmenin öğrencinin öğrenme düzeyini takip olanağı tanıması. 1. Her ne kadar bilgisayarların eğitsel ortamlarda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ve gerekli öğretmen eğitimi konusunda nitelik ve nicelik olarak tartışmalar ve eleştiriler söz konusu ise de. • gibi olanakların sunduğu söylenebilir. 89 . Diğer eğitsel ortamlara nazaran daha kalıcı yaşantılar kazandırması. İyi hazırlanmış eğitsel yazılımlarında bireyler. Çünkü mevcut araştırmalarda incelendiğinde bilgisayarların. Yazılımlar aracılı ile öğrenilen konuya özgü resim. bilgisayarlaşma sürecinin eğitsel ortamlarda yerini alma süreci hızla devam etmektedir.

Özellikle kendi WEB sayfalarına hazırlamada teknolojinin getirdiği kolaylıklar ile yaratıcılığı ve paylaşımcılığı arttırması. Bilgi yanında beceri ve davranış kazandırma olanağı tanır (ss. Her ne kadar eğitsel amaçlı olarak istenilen düzeyde bir yaygınlık sağlanamamışsa da. resim. Cep telefonlarına mesaj gönderme olanağı tanıması. 1. teknolojinin hızlı gelişimi ile beraber mevcut teknolojinin belirli sınırlılıklar doğurmasıyla teknolojiyi belirli aralıklarla yenileme gereği. Değişik bilgelerde gerçekleşen konferanslara aktif ve görüntülü olarak katılabilmeleri. 121-126). Dolayısıyla konu eğitsel olarak ele alındığında. internet kullanımı karşılığındaki ücretleri (her ne kadar düşük tutulmaya çalışılsa da) getirdiği mali yük ve alt yapı gereği internet ‘in kullanım olanaklarını da sınırladığı söylenebilir. öğrencilerin öğrenmelerini takip etmelerine olanak tanır. Başta olmak üzere daha sıralanabilecek birçok olanak sunmaktadır. • • • • • • • • • Öğretmen ve öğrencilerin araştırmalarında geniş olanaklar sunması. İnternet İnternet çok sayıda bilgisayarın birbirine bağlı olduğu büyük bir bilgisayar ağı olarak tanımlanabilir.4. Öğretmenlerin. dünya ile bütünleşmek ve dünyanın hemen her yerindeki (Ağa bağlı olması halinde) bilgi. kurum ve kuruluşlara hatta kişilere ve bunların özel çalışmalarına ulaşmak mümkündür. kurum ve kuruluşlarla iletişim olanaklarına sahip olmaları. grafik gibi olanaklar konunun özelliği doğrultusunda verilebilir. Görüldüğü üzere bilgi teknolojileri çeşitli sınırlılıklarına rağmen sağladığı geniş olanaklar sayesinde eğitimde önemli ve haklı bir yer edinmiştir. müzik. İnternet ile yalnızca bölgesel düzeyde değil. E-mail aracılıyla anında posta ve dosya transferine olanak tanıması.Eğitimde Bilgi Teknolojileri • • Mehmet Karahan Hareket. ses. Uzaktan eğitim olanaklarına sahip olmaları. Öğretmenlerin eğitimde kullanılan yeni teknolojilere karşı olan yaklaşımları 90 . Eğitim kademesinde rolü olan herkesin kendini yenilemesine olanak tanıması. Gelişmeleri anında ve hızlı şekilde takip edebilmeleri.1. Günümüzde çok amaçlı olarak her yerde ve düzeyde kullanılan internet özellikle eğitim açısından hızla yaygınlaşmakla beraber sunduğu olanaklarla da vazgeçilemez teknoloji haline gelmiştir denilebilir. Ancak tüm bu avantajları yanında ağ sistemindeki yetersizlikler. bu yöndeki çalışmalar umut vericidir. Dünyanın değişik yerlerindeki meslektaşları ile veya ilgi alanlarıyla ilgili kişi. Belirtilen eğitsel yararlar yanında kaliteli bir yazılım hazırlamadaki yetersizlikler her ne kadar maliyetlerde düşme olsa da yine de sistemin eğitsel ortamlarda yoğun olarak kullanılması için yüksek maliyete sahip olması bu teknolojinin istenilen düzeyde ve eğitsel amaçlar doğrultusunda kullanılmasına engel oluşturmaktadır.

Yapılan araştırmalar genel hatlarıyla incelendiğinde. Mevcut yapıdaki olumlu yaklaşıma karşı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen mevcut araştırmalar öğretmenlerin yeni teknolojiye karşı olumlu yaklaşım sergiledikleri bu yöndeki çalışmaları ve çabaları destekledikleri söylenebilir. her ne kadar bilgi teknolojilerinin yer aldığı eğitsel ortamların iletişimi 91 . Bu durum ise eğitim geleceği açısından sevindiricidir. öğretmenlerin beşte dördünden fazlasının bilgisayar sahibi olmak istediklerini belirtmeleri bilgisayar karşı ve dolayısıyla yeni teknolojiye karşı olan açıklığın veya olumlu yaklaşımın bir göstergesi olarak düşünülebilir. Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi yüksek öğrencilerin bilgi teknolojilerinin tüm olanaklarından aktif olarak evlerinde de yararlanabilmeleri sonucunda. yeni girmeye başlamış olup daha az sayıda görülmektedir. Dolayısıyla bilgisayar dışındaki bilgi teknolojileri eğitim ortamlarına yeni. sergilenen teknoloji korkusu gerek öğretmenlerin ve gerekse teknolojinin aktif kullanımını olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer sistemleri oluşturmak için ek donanıma ihtiyaç vardır ve beraberinde maliyeti de getirmektedir. Bu durum yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasında ve etkili kullanılmasında öğretmenlerin özveri içerisinde çalıştıklarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Çünkü gerek etkileşimli video ve gerekse ağ sistemlerinin oluşturulabilmesi için gerekli olan ana öğe bilgisayardır. Bunun nedeni. Gerçi son zamanlarda donanım maliyetlerinin düşmesi bu sayının artmasında etkili olmakla beraber gerekli ve istenen nitelikte yazılım üretilmemesi ve teknolojideki hızlı değişim araştırmaların ağırlıklı olarak ve eğitim ortamlarına ilk giren bilgi teknolojisi olarak bilgisayarlar üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Özellikle genç öğretmenlerin bilgi teknolojilerine karşı daha olumlu yaklaşım sergilemeleri bu öğretmenlerin yeni teknolojileri eğitsel ortamlarda daha aktif kullanabilecekleri yönünde olumlu bir profil çizeceklerinin göstergesi olarak düşünülebilir. bilgisayar diğer bilgi teknolojilerin oluşumunda ana öğe olmasından kaynaklanmaktadır. Araştırmanın bu bölümde yapılan bir çok araştırma sonuçlarına yer verilmiş ve bu sonuçlar genel olarak değerlendirilmiştir. teknoloji konusunda birçok öğretmenden bir adım önde olması. Ayrıca. yeni teknolojiler kapsamında yer alan bilgisayar teknolojisinin çevresinde yoğunlaştığı görülmektedir. bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının yaygınlaştırılması yönünde görüş belirtmişlerdir. Diğer taraftan.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Öğretme-öğrenme sürecinde önemli rol oynayan öğretmenlerin yeni teknolojilere karşı sergiledikleri yaklaşım mutlak surette eğitsel ortamlara yansıyacağı düşüncesinden hareketle çeşitli bilimsel düzeyde araştırmalar yapılmıştır. denilebilir. Aynı araştırmada. bu teknolojinin eğitim ortamlarında yerini almasına engel teşkil etmiş ve konuyla ilgili araştırmaların yapılmasını olumsuz yönde etkilemiştir . öğretmenlerin teknolojiden uzaklaşmasında bir etken olmuştur denilebilir. Diğer taraftan internet ‘in yaygın kullanımına rağmen getirdikleri ek maliyet ve donanım. Diğer taraftan Evans (1995) tarafından yapılan bir araştırmada sınıf öğretmeni ve yöneticilerin formatör öğretmenlerin çalışmalarını destek oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Hızal (1989) tarafından yapılan araştırmada öğretmenler. bilgisayar destekli eğitimin başlamasını istemektedirler.

daha doğrusu göstermek durumunda olduğu söylenebilir. yer öğrenci karşısında zorlanan. ilköğretim okullarında da 1998 yılında 2000 dolayında bilgisayar bulunmaktadır. İlköğretim ve orta öğretim kurumlarına yeni bilgi teknolojilerinin girmesi bilgisayar destekli eğitim projesi ile 1984 yılında olmuştur. Eğitimde yeni teknolojileri eğitsel amaçlı kullanılabilmesi için gerekli yazılımların uzmanlar tarafından hazırlanarak öğretme-öğrenme ortamlarına kazandırılması gerekmektedir. Öğretmen-öğrenci iletişimi boyutunda ve öğretme-öğrenme ortamında öğretmen etken. Türkiye’de Eğitim Teknolojisinin Görünümü Türkiye’de eğitim teknolojisiyle ilgili çalışmaların başlangıcının Cumhuriyetin ilk yılları olmasına karşılık. yayınların yapıldığı hizmet içi eğitim programların uygulandığı ve bilgi teknolojilerin en çok kullanıldığı eğitim kurumlarıdır.rom üretimi çalışmaları başlamıştır. Üniversiteler internet’ e bağlanarak öğretim elemanları ile öğrenciler bilgisayar ağından yararlanmaya başlamışlardır. ayrıca öğretmenin daha çağdaş bir profil sergilediği veya çaba gösterdiği. Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri sırasında çağın en iyi teknolojileriyle donatılmış ortamlarının sağlanılması ve bunun gelişimler doğrultusunda sürekli değişkenlik göstermesi gerekmektedir. bilgisayar okuryazarlığı ve internetten yararlanma konularında eğitim programları düzenlemektedir. cd . 1789 sayılı milli eğitim temel kanunu ile altıncı ve yedinci beş yıllık kalkınma planlarında her tür ve düzeydeki okullarda eğitimde niteliğin verimliğin arttırılması için eğitim teknolojisinin olanaklarından yararlanması gereği vurgulanmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı nca hazırlanan kalkınma planları ile Türkiye Bilim ve Araştırma 92 . Bu proje kapsamında ilköğretim ve orta öğretim okullarının bilgisayar donanımı sağlanmış ve bilgisayar kullanımı konusunda öğretmenlere dönük hizmet içi eğitim programları düzenleştirilmiştir. Ulaşılan bu sonuçlardan hareketle eğitimde yeni teknolojilerin aktif olarak kullanılabilmesi için. Orta öğretim kurumlarında 1991 yılında 8000 dolayında bilgisayar. Eğitim teknolojiyle ilgili çalışmalar 1980‘ li yıllara dek büyük ölçüde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanıp gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra. Ayrıca. Üniversiteler eğitim teknolojisiyle ilgili araştırmaların yapıldığı. çeşitli dersler için öğretim yazıları geliştirilmiştir. kendini daha çok ve hızlı şekilde yenilemesi gereken bir yapı içerisindedir. düşünülebilir. Bu vakıf. Bunlardan birisi Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı dır. Örgün eğitim kurumları dışında çeşitli kuruluşlarda ülkemizde teknoloji kullanımına yaygınlaştırmak amacıyla etkinlikler bulunmaktadır. eğitim teknolojisinin gelişiminin yavaş ve güç olduğu söylenebilir. öğretmen artık öğrenciyi zorlayan değil yer. İnternet aracılığı ile üniversiteler değişik eğitim çalışmalarında bulunmaktadırlar. Görülen o ki. Ülkemizde son yıllarda ulusal bilgi alt yapısını oluşturmaya yönelik çalışmalara önem verilmektedir. öğrenci edilgen durumdan öte karşılıklı etkileşimin ve öğretmenin kılavuzluk ettiği bir yapıya doğru gelişimin söz konusu olduğu.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan artırdığı yönünde bulgular olsa da geleneksel yapıdan kaynaklanan “öğretmen her şeyi bilir” mantığının henüz aşılamamış olması ve teknolojideki baş döndürücü hız öğretmenlerin bir noktadan sonra teknolojiyi takip edememelerine neden olduğu.2 . 1.

Öğrencilere program yazmayı öğretip öğretmemenin ne yarar getireceği de bu konunun dikkatle geçirilmesi gereken yönlerden biri. California Üniversitesi’nden Alfred Bork teknolojinin ABD’nin eğitim sisteminde kullanılması ile ilgili aşamaları bu bakış açısıyla gözden geçirmiş.”Gibi düşüncelerle öğrencilere program yazmak öğretiliyor. program yazarsa bilgisayarları anlayabilir. bilgisayar programcıları tarafından yazılmış komutların kontrolü altında işlem yapmak sureti ile verileri alıp daha sonraki kullanım için saklayabilen ve 93 . Eğitim sisteminde yenilemelere gidilen ülkemizde de bilgisayarların eğitimde kullanılmasından sıkça edilmeye başlandı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan kurumunun uzun dönemli araştırma planlarında bunu görmek olanaklıdır. Bilgisayarın Tanımı Bilgisayar. etkili kullanmanın yollarını kimsenin bilmemesi nedeni ile. Bu aşamada bilgisayarların okula hangi amaçla sokulduğunun sorgulanması gerekiyor. 4. Bu noktada “eğitimde sınırlı bir etkinlikle kullanılacaksa bilgisayar almanın gereği var mı? Sorusunu sormak gerekiyor.2 Eğitimde Bilgisayar Kullanımı Günümüzde. kullanılmadığı görülebilir.Bir kimse ancak. Bu açılardan bilgisayarların okuldaki işlevini ayrıntılı bir biçimde sorgulanması gerekir. Bilgisayar eğitim programlarının özünü mü oluşturacak. teknoloji ile başa çıkmaya (!)çalışırken eğitim ikinci plana düşmüş oluyor. 2. bilgisayarların okulda yalnızca bilgisayar okur yazarlığı amacıyla kullanılmasına yol açar. Günümüzde pek çok ülke eğitim sistemini bilgisayarlarla destekleme yönünde çalışmalar yapıyor. bilgisayarların okula girmesi ile çok harika işler yapabileceği düşüncesi ile çok sayıda donanım alıyorlar. Bununla ilgili olarak birçok üniversite Türk Üniversite ve Araştırma Kurumları ağı (TÜVAKA) ile BİTNET’ e bağlanmış ve öteki ülkelerden veri elde etme olanağına sahip olmuşlardır. Bu yenilemelerde de en büyük rolü bilgisayarlara veriyorlar. Bu aşamada en önemli konu ise bilgisayarları eğitimde nasıl kullanacağımızla ilgili ilkeleri belirlemek.1. Donanımlar alındıktan sonra “herkesin gelecekte program yazması gerekebilir”. Çok yüksek maliyetlerle alınan bilgisayarların okulda bir yerlerde tozlandığı. ABD de bilgisayarları eğitime sokma konusunda öncü ülkelerden biri bu nedenle ABD’ nin deneyimleri bilgisayarın eğitime girmesi aşamalarını. yoksa tamamlayıcısı mı olacak?İşte bu soruya bir yanıt bulmak gerekiyor.1. Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) de üniversitelere ve araştırma kurumlarına bilgi ve belge sağlayan önemli bir kuruluştur. bu aşamalar sırasında yapılabilecek yanlışları ve yaşanacak sorunları tarihsel bir sıralama ile gösterebiliyor. Bu. dünyadaki ülkelerin çoğu eğitim sistemlerinde önemli yenilemeler yapmaya çalışıyor. Ancak bilgisayarları. Alfred Bork’a göre. bilgisayarın öğretim amacıyla nasıl kullanılabileceği hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayan öğretmenlerin ve yöneticilerin tutumundan kaynaklanan bir durumdur. Bu gibi tutumlar.başlangıçta okullar.”Ya da “program yazmak sorun çözme becerilerini arttırıyor.”haydi okulumuzu bilgisayarlarla donatalım”gibi bir yaklaşım sonucunda okula alınan çok sayıda bilgisayarın öğretim/öğrenme sürecine katkısını hangi yönde olacağını kestirmek güç değil.

y. Bu kullanım nerede ise bir devrim niteliğini taşıyor. veriler ışığında çok kısa zamanda çözebilir. bilgisayar yazılımlarının okul yönetiminde. yarattığı ya da yayımladığı bir ortam olduğunun unutulmaması gerekiyor. 2. eğitimde kullanılması düşünülen yeni bir teknoloji tanıtılırken şu ifadeler kullanılıyordu: Bu araç. bu çocuklara küçük gruplar halinde ilgileniyordu. Bilgisayarlar iş dünyasında ve sanayide etkili bir biçimde kullanıyor.Forcier. depoladığı. Bilgisayarların ancak bu bakış açısıyla yola çıkıldığında. Bilgisayarlar eğitimde nasıl kullanılmalı? Bu konuda. karatahtada yaşamımızdaki yerini aldı. Öncelikle bilgisayarın. Bilgisayarların eğitimde kullanımından ne anlaşıldığı bu noktada önem kazanıyor. bilgisayarların eğitimde kullanılmasının gündemde olduğu bu günlerde bilgisayarları da bu tip sorunlar bekliyor. bazen de kabul edilse bile teknoloji hakkında yeterince bilgi sahibi olunmamasından ötürü etkili bir biçimde kullanılamıyor. 94 . Bildiğimiz karatahtadan başka bir şey değil. günümüzde de sınıfta etkin bir biçimde kullanılıyor. İşte. Ayrıca pek çok eğitimci bilgisayarın eğitime plansız olarak girmesinin yarardan çok zarar getireceğine inanıyor.2. öğretiminde/öğrenmede ve eğitim araştırmalarında kullanılabileceğini öne sürüyor.değiştirdiği. eğitim uzmanlarının önemli uyarıları var. Bazen yukarıdaki durumda olduğu gibi teknolojinin kabul edilmesi güç oluyor. bazen teknoloji kullanılmaktan korkuluyor. Sözü edilen araç ne televizyon ne de bilgisayar. yalnızca bir araç olduğunun ve kullanıcının bilgiyi aldığı. Karatahta örneğinde olduğu gibi yeni bir teknolojinin uygulanmaya başlanması yada önceden varolan bir teknolojinin yeni bir alanda uygulanmaya başlanması sırasında bu tür sorunların yaşanması söz konusu olabiliyor. bir değişme gerekiyor.y.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan insanlar tarafından müdahaleye gerek kalmadan veriler üzerinde aritmetik ve mantık işlemleri icra edebilen elektronik bir cihazdır. 20. Bunun için dikkati toplama alışkanlığını doğal yoldan geliştirir. Öğrenci. Öğretmen. öğretmene konuyu genişleterek anlatma ve daha anlaşılır hale getirme olanağı yaratabilir. Hem ölçen hem de hesap yapan bilgisayarlarda vardır.yy. verilmek isteneni anlamadığı zaman.bunlarda melez bilgisayarlardır. her yenilenme hareketinin gerektirdiği gibi öncelikle bakış açılarında bir yenilenme. Çünkü. Dijital bilgisayarlar dijital işlemlere uyarlanmışken analog bilgisayarlar fiziksel nicelikleri ölçer. Karatahta. Bu teknoloji 19. İnsan emeği ile sonuçlandırılması çok uzun zaman alan kimi karmaşık soruları. öğretmenlerin bu yeni teknolojiden korkması yada onu kullanmayı bilmemesinden kaynaklanmıyordu. Kabul görmeyişinin nedeni. o dönemde karma yaş uygulaması vardı ve sınıftaki 5-17 yaş arasındaki çocuklar birlikte eğitim görüyordu. Ancak. günümüzdeki tartışmalar da en çok bu konuda yoğunlaşıyor. Karatahtadan Bilgisayara Bundan 142 yıl önce.üzerinde işlem yaptığı. Bu konunun en önemli yönlerinden biridir. daki okul ve sınıf yapısına uygun değildi. Oysa 1855’ de öğretmenlere ilk tanıtıldığı sıralarda pek de kabul görmemişti. göze ve kulağa seslenir. öğretme/öğrenme uygulamalarında yararlanabilecek bir araç olduğuna inanılıyor. da öğrenciler yaşlara göre ayrılmış sınıflarda eğitim görmeye başladığında. Günümüzde ise bilgisayarların eğitimdeki yenilenme hareketlerinde önemli bir rol üstleneceği düşünülüyor. Richard G.

öğrenme ve uygulama ideal bir yöntemdir. öğrencilerin süreçleri ve içerdikleri kavramları daha iyi anlamaları için verileri analiz edebilmeleri istenir.1. 2. bilgisayarın araç olarak kullanılması. Bu nitelikteki bilgi ve becerilerin kazanılmasında öğrenmede becerilerin kazanılmasında.3. otomatik hale getirmesini gerektirir. bilgisayarın yaptığı işleri farkında olma ve işlevsel olarak kullanma şeklinde tanımlanıyor. Belli alanlarda anlama ve öğrenme süreci. öğrenme kurumlarına uygun biçimde uygulanıyor. Geleneksel olarak bu iş. yardımcı olmayabilirler. Veri Üretimi Antropolojiden sosyolojiye. Bu yöntemlerin her biri.2. ilk önce kullanılanlardan birisidir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Okul yönetiminde. öğrenci kayıtları. benzetim. iletişim kütüphanenin kitap dağıtımı ve halka açık kütüphane katalogu düzenleme amaçlarıyla bilgisayar kullanılabiliyor. sosyolojik araştırma yöntemleri öğretilirken öğrencilerin temel kavramlar konusundaki bilgilerini verilerini analiz ederek ve yorumlayarak test etmesi istenir. istatistiğe.bu yöntem. siyaset bilimine. yeni öğrenilen kavramların uygulanmasına ve önceden öğrenilmiş olanların pekiştirilmesine kolaylık sağlıyor. soru bankası oluşturma ve sınav hazırlama ile öğretim materyalin planlanması amaçlarıyla kullanılabiliyor. Bilgisayar destekli öğretim. bilgisayar okuryazarlığı kazandırma. geçmişte çeşitli başarılar kazanmıştır ve eğer doğru biçimde uygulanırsa. Bilgisayar okuryazarlığı. kişinin öncelikle bazı bilgi ve beceri kazanarak otomatik hale getirmesini gerektirir.3. 2. 2. Bu yöntemleri beş ana başlık altında toplayabiliriz: öğrenme ve uygulama. geleneksel bazı öğretim yöntemlerinin haksız yere hor görülmesi ve yeni yaklaşımlar konusunda aşırı istek gösterilmesi olgusudur. öğretmen odaklı öğretim ve öğrenci odaklı öğrenme amaçlarıyla bilgisayar kullanımı gerçekleştirilebiliyor. Bilgisayarların öğretimde kullanılabileceği çeşitli tollar vardır. veri işleme ve bilgi düzeltme işlevlerini kullanarak. Örneğin. Öğretimde Bilgisayarlar Nasıl Kullanılabilir? Öğretimde bilgisayarların nasıl kullanılabileceği konusundaki bu kısa özette. Öğrenme ve Uygulama Bilgisayara dayalı öğretim yöntemleri arasında. bazı temel beceri ve bilgilerin öğretilmesinde yararlı olabilir.bilgisayar destekli öğretim. kitaplarda yer 95 . Öğretim ve öğrenme konusunda. hatta fiziğe değin pek çok alanda. oyun. belli bir konunun öğrenimi açısından destekleyici. Bu nitelikteki bilgi ve beceri kazanarak. Bu konulara değinmemizin nedeni.envanter. Günümüzde okullarda en çok kabul gören ve ev yaygın biçimde yapılan uygulama budur. Ayrıca alıştırma ve uygulamalar. Bilgisayarlar gelişi güzel kullanıldığında. veri üretme. Bir öğrenciye bir öğretmenin ders vermesine benzer biçimde hazırlanmış yazılımlar ise.3. Öğretmen odaklı öğretim yönteminde bilgisayar. öğrenci kavramlarla ilk kez karşılaşacağında bile kullanılabiliyor. özellikle bilgisayarların özel yeteneklerinin uygulamasını görmek isteyenlerce verilmesine rağmen. bütçe. öğretimde bilgisayarların kullanımındaki çeşitli yöntemler üzerinde duracağız. gelecekte daha başarılı biçimde uygulanabilir.

96 . kişinin belli bir karışıma araç olarak kullanıldığı maddeden.3. öğrencinin fen derslerinde bilgisayar kullanmayı öğrenmeleri bir yıl veya daha fazla zaman yer alıyor. 2. Yakın zamana kadar. bilgisayarın sadece sınırlı bir örnek sağlamaya yaradığı kullanıcılar tarafından açıkca bilinir. belirli miktarda ekleyerek. Böyle bir programı uygulayan öğrenci. Verilerin gerçeklere uygunluğu beklenmez.3.4. Benzetimde ise. kişisel bilgisayarların yaygın biçimde kullanılabilmesi ve daha büyük sistemlerle terminaller kanalıyla bağlantı kurulabilmesi. Titrasyon öğreten bir program bu konuda örnek olarak verilebilir. Eğitimde bilgisayar kullanımının. Öğretmenleri. Bazen vermek istediğimiz kavram ve beceriyi. renk değişimi veya elektrik ölçümü ile belirlenecek reaksiyon gerçekleşinceye değin devam eden dinamik bir süreçtir. Benzetim Benzetim pek çok açıdan veri üretimine benzer. bilgisayar destekli eğitimdir. Bu yöntem bilgisayarın doğrudan araç olarak kullanımıdır. bilgisayarların problem çözümünde kullanımını çok kolaylaştıran programların geliştirilmesine yol açmıştır. Bu yöntemde bilgisayarlar normal eğitim çerçevesinde öğrencilere verilmesi gereken beceri kavram veya olayları öğretmede bir araç kullanılmaktadır. Bilim adamları. Genelde Bilgisayar Öğretimi Bilgisayarların eğitimde en geniş kullanım alanı. öğrencilerin derslerde bilgisayar kullanmalarını istemeleri giderek yaygınlaştırmaktadır. bunları içeren oyunlarla öğretebiliriz.4. 2. Bu programlar için “oyun” sözlüğünün seçimi bu sözcüğün pek çok kişide çağrıştırdığı olumsuz anlam nedeniyle şansız bir seçimdir. 2. göreli olarak çok küçük çaplı veri setleri ile yapılır. mühendisler. Bilgisayarların kullanımı. öğrencilerin derslerde bilgisayar kullanmasını öğrenmeleri göreli olarak güç bir işti. Ancak. şimdiye kadar anlattıklarımızdan daha da önemli bir biçimi vardır. bilgisayarların var olan eğitim sisteminin amaçlarını uygun biçimde belirlenmiş ders programları doğrultusunda yardımcı araç olarak kullanımı söz konusudur.3. bilgisayarlar verilerin doğruluğunun araştırıldığı bir veri arşivi veya veri bankası olarak görev yaparlar.3. öğrencinin daha geniş bir veri setiyle çalışmasına olanak sağlar. Öğrencilerde kendi işlerini yaparken bilgisayar kullanmayı öğrenmelidir. Oyun Bilgisayar oyunları pek çok alanda üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırma amacıyla kullanılabilir. öğrenci sonuca ulaşabilmek amacıyla bilgisayarla diyaloga girmektedir.5. Bilgisayar destekli eğitimde (Computer Assisted Learning ). Genelde.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan alan. araştırmacıların bu konuya eğilimleri yenidir. belli bir eğitim amacına uygun olarak hazırlanmış bilgisayar programlarının varlığına bağlıdır. Veri üretiminde. 2. Titrasyon. “gerçek” titrasyon yapmadığını ancak “gerçek “ için gerekli olan beceriyi kazandığının farkındadır. muhasebeciler ve öteki meslek sahipleri günlük işlerinde bilgisayar kullanmaktadır. Bilgisayarın Araç Olarak Kullanılması Bilgisayarların yukarıda sözü edilen kullanımları. Çok sayıda eğitim amaçlı bilgisayar oyununun geliştirilmiş olmasına karşın.

Unutulmaması gereken şey. insan değil de bilgisayar olduğu için durum çok farklı olmakta elbette. Bu nedenlerle de. heceleme veya öteki temel beceri konularında öğrencilerin bilgilerinin yeniden gözden geçirmelerine ve çok ve çok sayıda alıştırma yapmalarına olanak veren programlar en çok kullanılan türlerdir. bilgisayar konuya ilişkin bilgi vermeye daha başka sorular sormaya devam etmektedir.1. Ama öğretmen. 4. bu sakınca ortadan kalkacaktır. Programlarda. bilgisayar teknolojisinde gerçekleştirilen atılımların etkilerini çok daha yoğun ve yaygın bir biçimde yaşıyor. Bu yöntemle hazırlanan programların soru yanıt olarak sürüp gittiği bu nedenle sıkıcı olduğu ve öğrencinin dikkatinin kolayca dağıtılabildiği gibi eleştiriler vardır. Matematik. doğru yanıt vermeyi özenleştirici yan unsurlarla bu tip programlar daha çekici hale getiriliyor. Özellikle batılı toplumlar. ardından konuya ilişkin sorular sorulması biçiminde düzenlenmekte. Eğitimde tek başlarına kullanılmaları söz konusu değildir. yanıtlar seçenekli olarak öğrenciye verilmekte ve program boyunca öğrenciyle kurulan diyalog çok sınırlı olmaktadır. çeşitli sinyaller. Bu yöntemle hazırlanan programlardan öğrenciler kendi bilgi düzeyleri değerlendirerek programın işleyiş düzenini kendileri seçebilmektedir. zor” olarak öğrenciye üç seçenek sunulmakta böylece öğrenci programın düzeyini kendi saptayabilmekte veya saptamayı öğretmen yapmaktadır. Büro dünyasının alışılmış iş yapma yöntemlerini. bir öğretmen tarafından öğrenciye teke tek ilişki içinde öğretilmesi biçiminde hazırlanabilmekte. Bu tip programların. Böylesi programları ise mikrobilgisayarlar için hazırlamak güç olduğu kadar olası yanıtları saptayabilmek için de uzun süreli bir alan çalışması gerekmektedir. Örneğin bir çarpma programında “kolay. en yaygın olarak kullanılan programlar belli bir konunun gözden geçirilmesinde ve alıştırma yapılmasında dayananlardır. Eğitimde Bilgisayar Kullanımının Olumlu Olumsuz Etkileri 3. Müzik. okuma.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Bilgisayar destekli eğitimde. konuya ilişkin kısa açıklamalar tekrarlanarak verilebiliyor. Çağdaş dünyanın veri üretme. programı öğrencinin verebileceği yanıtları içerecek biçimde düzenleyebilmektir. ancak sorular sınırlı cevap olasılığını içerecek şekilde saptanmaktadır. Ardından bilgisayar teknolojisinin harikalar yaratan ürünü "mikrobilgisayar" piyasaya çıktı ve insanların 97 .1. öğrencilerin sınırlı sayıda olası yanıt vermeye yönlendirdiği bu nedenle de konunun derinliğine öğrenilmesi engellendiği yolunda eleştiriler bulunmaktadır. veri saklama ve veri akımı yöntemlerini belirledi. orta. Anacak bu eleştirilerin kaynağı program yapımcılarının eğitime bağlarının zayıflılığı veya tersine eğitimcilerin iyi programcılar olmayışıdır. Bu tip programlar genellikle belli bir konunun öğrenciye aktarılması. Bilgisayar üretiminin çehresini baştan başa değiştirdi. örgütleme biçimlerini bir anda rafa kaldırdı. öğrenci yanlış yanıt verdiğinde veya aynı tip yanlışları tekrarladığında. Bu tip programların özellikle belli bir konuya giriş veya konunun gözden geçirilmesi amacıyla kullanımları daha yararlı olacaktır. Bilgisayar kültürünün okullarda yaygınlaştırılmasıyla da. Olumsuz Etkileri Bilgisayar teknolojisinde sağlanan hızlı gelişmeler tüm yaşantımızı etkileyecek boyutlara ulaştı. Bu tip programlarda en önemli nokta. Bilgisayar destekli eğitimde kullanılan programlar belli bir konunun. bu programların eğitimi destekleyici yardımcı unsurlar olduğudur. Öğrencinin verdiği yanıta bağlı olarak da.3. Belki de öğrenciler sıkıcı kötü biçimde hazırlanmış programları düzeltecektir.

Bilgisayar. parmakları ateşleyecekmiş gibi gergin. Bilgisayarın öğretim amacıyla kullanımında önemli sorunlardan biride. boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarını da alt üst etti ve bilgisayarlar olumlu/olumsuz etkileri ile yaşamımıza hızla yerleşti. içe çevrilmiş gözleriyle. Testler ve alıştırmalı öğretim 98 . şiddete hayran çocukların yetişmesine neden olacaktır. Yaygınlaşan bilgisayar kullanımı yoluyla. Yazılım üreten bir şirketten tam geliştirilmiş paket program biçiminde ders malzemesi satın alınabilse de. bilgisayar başında. bilgisayarların eğitimde kullanımını doğrudan etkiliyor. gelişmiş batı toplumunun zaten toplumdan. niteliği ise henüz tartışma konusu. kumarbazın zarları yakalamasına benzer ihtiras ve coşkuda. gerekli yazılımları ya da bilgisayar programlarını bulma ve geliştirme güçlükleridir. Onlarda en basit yiyecekler olan fastfoodlar. karmakarışık görünüşleriyle yığınla zeki genç. Sonuçta ise okulların dayandığı. Çoğunlukla coca cola ve sandviçtir. Sonra yine bilgisayara. Bu son gelişme insanların eğlenme. Böylece bilgisayarlar ev eşyaları arasına girerek kendini hayatımıza kabul ettirdi. çağdaş gençliğin uyuşturucu tutkusu gibi görüyor. "Ev bilgisayarları". Tuşlar üzerindeki parmakları. "kişisel bilgisayarlar" kavramları da gündelik konuşma dilimizde yerini aldı. Bilgisayar masasına dayanmış ucunda uzanan kollar.4 Bilgisayarların eğitim üzerindeki dolaylı/dolaysız etkilerinin yönü. temel aldığı yazılı kültür yıpranacak ve zamanla yok olacaktır. içe kapalı bilgisayar tutkulularını bir bilim adamı şöyle resimliyor."İçe kapanık. giderek daha çok kopma. daha kolay elde edilebilir hale geldi. Yiyecek unutulmuştur. Eğitimin bu gelişmenin dışında kalması düşünülemezdi. bu yalnızlaşmanın. daha bir yalnızlaşma. ancak getirilirse farkında olunmadan yenilir. eğitimi dolaylı olarak etkilerken. bu kopuşun. Günümüzde. eğilimine sürüklüyor. Bazılarına göre. bilgisayar oyunları karşısında çekiciliğini yitirecek ve çocuklarda olumsuz bir tutum oluşturacaktır. böylece sağlanan program her sınıfa ya da her eğitim programına uygun olmayabilir. toplum ilişkileriyle sorunlarına yabancılaşan yeni bir tür insan üretildiğinden korkulmakta. Bilgisayar çağında yalnızlığını ancak ekranla paylaşan.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan günlük yaşamını etkilemeye başladı. bireyci bencilliğin bir aracı olarak görülmekte. bilgisayara daha çok zaman ayırma olgusu kitap ve kültüre dayalı zamanı azaltacaktır. daha bir bencilleşme. Görüldüğü gibi günümüz bilgisayarları. Bilgisayarlar zamanla ucuzladı. Uyku oda yalnızca birkaç saatliğine ve bilgisayara en yakın köşeye bitkin düşmektir. ayakta. ilişkilerden ve iletişimden kopmuş insanı. Bilgisayarın eğitim üzerinde olumsuz etkileri olacağını savunanlar şöyle başlıyorlar:Yaygın biçimde bilgisayar kullanımı hesap yapma yeteneğini köreltecektir. saatlerce ekran karşısında. Okullardaki eğitim. Yorgunluktan bitkin düşünceye dek. Bilgisayara daha çok zaman ayırma olgusu kitap ve dergilere dayalı kültüre ayıracak zamanı azaltacaktır. Toplumda bilgisayar kullanımının yaygınlaşması. Şekil. Şiddete yönelik bilgisayar oyunlarının. bilgisayar teknolojisinin eğitimi ve konuları belli bir derecede ve belli bir biçimde mutlak etkileyeceği tartışmasız bir gerçek olarak kabul ediliyor artık. Bilgisayar çağının yabancılaştırdığı.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

için genel bir çerçeveyi içeren ve gerekli ayrıntıların sonradan okul ya da öğretmence eklenebileceği hazır çerçeve programlar edinmekte olanaklıdır. Bu sistemin sakıncası ise; her derste testlerin ve soruların hep aynı kalıbı incelemesi sonucu öğretimin gereğinden çok yinelemeli ve sıkıcı olmasıdır. Yazılım eğitim kurumlarında geliştirilebilir, yani okul ya da öğretmenler kendilerine özgü gereksinimlere tümüyle uyacak programlar üretebilirler. Ancak bu da pahalı ve zaman alıcıdır, ayrıca eldeki programlama becerisi yetersiz kalabilir. Gerçekte sözü edilen olumsuz etkiler bilgisayar da değil, onları kullanım biçimlerinden bilgisayara bakış açısının yanlışlığından kaynaklandığı unutulmamalıdır

3.2. Olumlu Etkiler
Günümüzde bir yandan bilgisayarlı toplumun tehlikeleri, insanı insandan uzaklaştıran olumsuzlukları, ilişkileri mekanikleştiren özü tartışılırken, bir yandan da bilgisayarlı eğitime geçme yarışının sürdürüldüğü gözden kaçmamalı. Bilgisayarın en yoğun, en yaygın kullanıldığı alanların başında da eğitim ve okullar yer alıyor. Kullanışlı mikrobilgisayarların gelişmesiyle ilkokullardan üniversitelere her aşamadaki okullarda, hatta okul öncesi programlarda, bilgisayarlı uygulamalar yaygınlaştı. Çünkü eğitimde kullanılan bilgisayarın, bir takım yenilikler ve kolaylıklar getireceğinin farkına varıldı. Böylece 1960'larda bilgisayarlar eğitimde ilk defa kullanılmaya başlandı. Öğretim bilgisayarları temel olarak iki biçimde kullanılabilir. Bilgisayar ya öğrenciye doğrudan doğruya veri sağlar, ya da öğrencinin kavramasını denetleyen bir öğretmen rolü üstlenir. Bilgisayar öğretmen rolüne programlanmışsa, öğrenciye bir soru yöneltir, öğrenci sorunun yanıtını bilgisayara geçirir ve hemen yanıtın karşılığını alır. Yanıt doğru ise, öğrenci daha çetin problemlere yöneltilir. Yanıt yanlış ise, çeşitli bilgisayar mesajları işlemdeki yanlışı belirtir ve öğrenci bu alanda ustalık kazanıncaya dek program daha karmaşık soruları atlar. Böylece öğrencinin başkalarının etki ve sıkıntısından kurtularak konuyu kavraması sağlanır. Faydalarının bir diğer yönü ise; öğrencinin teke tek etkileşim sağladıkları gibi, verilen yanıtların hemen karşılık getirebilmeleridir. Bununla öğrencilerin kendi kavrama hızlarıyla ilerlemeleri sağlanır. Özellikle bol alıştırma gerektiren konularda öğretmenlerin derslik çalışmalarında harcadıkları zamanı azaltarak öğrencilere daha çok bireysel zaman ayırmalarına imkan verirler. Bilgisayar programı, öğrencilerin öğrenme sürecindeki sorunu saptamak amacıyla kullanılacak kapasitededirler. Sorun bir defa belirlendikten sonrada çalışma sorunla alana kaydırılır. Ayrıca bilgisayarın sağladığı yakınlık ve bireysel ilgiden ötürü kimi öğrenciler, herkesin içinde yanlış yanlış yanıt vermenin ya da bir konuyu sınıf arkadaşlarından geç kavramanın sıkıntısından kurtulmuş olurlar. Bilgisayarın eğitimdeki yerinden bahsederken, gözardı edilmemesi gereken bir konuda insan etkileşimleridir. Bunun yok edilmemesi gerekiyor. Bilgisayarın uluslar arası ağlarla biribiri ile bağlantılı olması, insanlarla etkileşimi arttırmaya katkıda bulunabilirler. Buna örnek olabilecek uygulamalardan biri Teksas'taki bir okulda öğrenciler üzerinde yapılmış. Bu öğrenciler Almanya Emden'deki bir lisenin öğrencilerine Nazi döneminin nasıl olduğunu sormuşlar. Almanya'daki öğrenciler büyük babalarıyla konuşarak onların Nazi dönemine ilişkin anılarını bilgisayar yardımıyla iletmişler. Bu öğrenme deneyimi Teksas'taki
99

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

öğrencilerin Nazi döneminden kitaptan okumaya kıyasla daha çok etkilenmelerini sağlamış. Bu örneğin benzerleri başka konularda da uygulamaya konulabilir. Fransızca veya İngilizce gibi yabancı dil derslerinde bu dilleri konuşan insanlarla iletişime geçilebilme yoluna gidilebilir. Sanat derslerinde grafik, desen ve yeni görüntüler yaratmada kullanabilme olanaklarından yararlanabilir. Uluslar arası ağlar, Öğrencilere etkileşim olanağı sağlama yanında, öğretmenlere de çok sayıda kaynak elde etme olanağı sunuyor. Eğitimciler, bilgisayarın öğrencinin etkinliğini arttırdığını ve etkileşime açık olması nedeniyle geliştirici olduğunu belirtiyorlar. Yani öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koymalarına fırsat doğuyor. Elbette ki öğrenciler yalnızca verilenleri alan bireyler değil, aynı zamanda bilginin yaratıcıları olduğu unutulmamalıdır. Bir hesaba göre insan beyninin 10-10 birim bilgi depolamaya ve işlemeye müsait olduğu, fakat genelde bunun ancak %20'sinin kullanıldığı söyleniyor. O halde halen uygulanmakta olan klasik eğitim sistemleri ile insanı bilgi ile yüklemek için sarf edilen 20-30 yılın kısaltılması için bilgisayarlardan yararlanılabilir. Bu suretle insanın daha uzun süre üretici olabilmesi mümkün olabilir. Kim bilir bu yolla düşünsel kabiliyetin daha büyük bir kısmından yararlanma yolu açılabilir. Bunları yaparken her şeyi bilgisayardan bekleyerek beyin jimnastiğinin azalması tehlikesi hatırdan çıkarılmamalıdır.

4.1.4. Bilişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanılması 4.1. Teknoloji Nedir?
Yaşamın çeşitli alanlardaki üretim süreçlerinin, girdi ve çıktı evreleri arasında kullanılan tekniklerin, gereçlerin, makinelerin ve yöntemlerin amaca en uygun en ekonomik biçimde değerlendirilmesi. Teknik bilim, mühendislik bilimleri yada üretim süreçlerinin bilimi olarak da adlandırılmaktadır. Dar anlamda ise çeşitli tekniklerin inceleyen ve yeni teknikler araştıran bilimdir. Bir sanat yada bir bilimde kullanılan yöntemler bütününe teknik denir; tekniklerin tümü ise teknoloji diye adlandırılır. Teknoloji terimi ayrıca bir sanayi dalında, belirli ürünlerin yapımı için gerekli araçların, işleme yöntemlerini incelemesini belirtir. Sanayinin çeşitli dallarında kullanılan takımların, işleme usullerini ve metotlarını incelenmesi. Bilimlere, sanatlara ve mesleklere has teknik terimlerin tümü.

4.2. Bilgi Teknolojileri Nedir?
Bilgi teknolojisini bilginin yaratılması, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması, korunması ve bunlara yardımcı olan araçlar olarak tanımlayabiliriz. Bunlar her alan için geçerlidir. Burada araç gereç değil insanın önemi ve bu teknolojiyi oluşturmak için belirlenen hedefler vurgulanmaktadır. Karmaşık ve yarışmacı bir dünyanın üyesi olan insan yaşamda kalmak ve varlığını sürdürebilmek için önemli nitelik ve nicelikte bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma kısacası bilgiye sahip olma gereksinimi içerisindedir. İnsanın bu gereksinmesini gidermede en önemli sorun, bilginin nasıl elde edileceği, nasıl dağıtılacağı ve nasıl saklanacağıdır. Buda bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesinin en önemli nedenini oluşturmaktadır. Günümüzde gereksinmemiz olan bilgi üretmek, toplamak, depolamak ve dağıtmak için bir çok teknoloji geliştirilmiştir. bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz:
100

Eğitimde Bilgi Teknolojileri • • •

Mehmet Karahan

Bilginin elde edilmesinde, dağıtılmasında video kamera, kaset çalar, televizyon, uydu sistemleri Bilginin depolanmasında optik diskler, elektronik arşivlerle veri tabanı programları Bilginin işlenmesinde bilgisayarlar

Teknolojilerde hızlı gelişmeler sonucu ortaya çıkan en önemli ürün kuşkusuz bilgisayarlardır. Ancak bize bilgiyi ulaştıran, bilgiyi iyi kullanmamıza yardım eden tüm öteki araçlara, teknolojilerde bilgi teknolojilerinin kapsamına girer. İnsanlar arasında haberleşmeyi sağlamaya yönelik olan iletişim teknolojileri günümüzde oldukça çeşitlidir. Bunlara matbaanın bulunuşundan başlayarak düzenli posta sistemlerinden, telefon ve telgrafa, televizyon, radyo, sinema gibi araçlara dek birçok örnek verebiliriz. Kimi iletişim araçları yalnız yazılı sembollere olanak verirken , kimileri ses ile birlikte görüntünün iletilmesine olanak vermektedir. Yazılı sembollerin iletilmesinde kullanılan iletişim teknolojileri matbaayla gelişmeye başlamış zaman içerisinde posta hizmetlerine yönelik telgraf gibi araçlar üretilmiştir. Sesin iletimi için gramofon, telefon, telsiz, radyo gibi araçlar üretilmiştir. Görüntü ve sesin birlikte iletmede de televizyon, video gibi araçlar ön plana çıkmıştır. İletişim araçlarının gelişimini kronolojik olarak incelediğimizde, yeni teknolojilerin daha çok sayıda duyu organına seslenmediklerine ve daha etkili olduklarını görüyoruz. İletişim teknolojisini bilgisayar teknolojilerinin katılmasıyla önemli niteliksel sıçramalar olmuştur., bilgi teknolojilerinin kullanımı da hızlanmıştır. İletişim teknolojisiyle bu gelişmeler bireyleri edilgen bir alıcı olmaktan çıkarmış ortama katmıştır. Bu özellikte de eğitim süreci açısından çok büyük öneme sahiptir.

4.3.Bilgi Teknolojileri ve Eğitim
İnsanoğlu varoluşundan bu yana bilgi üretmekte ve dağıtmaktadır. Geçmişte bilginin dağıtılmasında güvercinden, dumandan, mors alfabesine dek bir çok araç kullanılmıştır. Gerçekte bunların tümü bilgi teknolojisi örnekleridir. Günümüzde ise bunların yerini bilgisayarlar, uydu antenleri, çağrı cihazları, cep telefonları gibi araçlar almıştır. Ancak unutmamak gerekir ki artık yalnızca bilgisayarlara değil, iletişim ağları, çoklu ortamlar, elektronik haberleşmeye dayalıdır. Eski teknoloji ile yeni teknoloji arasında temel fark bilginin dağıtımındaki hızdır. Yeni teknolojilerin sağladığı yüksek hız bilgi miktarının artmasına da yol açmıştır. Bütün bu değişimler mikro elektronik teknolojinin büyümesinin sonucudur. Başka bir deyişle, bilginin elde edilmesinde ve kullanımında mekanik araçlardan elektronik araçlara geçiş yapılmıştır. Eğitim yaşamımızın her alanında, sanayide, orduda, ticarette, tıpta, psikolojide ve öteki bilim dalların tümünde yer almaktadır. Eğitim, hem beceri kazandıran hem de bilgi aktarılan bir süreçtir ve bu süreçte bilginin dağıtımı temel olmaktadır. Genelde bilgi teknolojileri, özellikle de bilgisayarlar, öğretme ve öğrenme sürecinde yardımcı araç olarak işlev görmektedir. Eğitim kurumları, toplumsal değişme ve gelişmeleri hem başlatan hem de yönlendiren kurumlardır. Bu özellikleriyle eğitim kurumları, teknolojik gelişmeleri de izlemek, bu teknolojileri de kullanmak ve bunların nasıl kullanıldığını öğrenmekle
101

Türk eğitim sisteminde yeni bilgi teknolojileri ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalara. İngiltere’deki uygulamalara ana çizgisiyle bakalım. temel kültürel becerilerin kazandırıldığı kurumlar olarak kabul edilmektedir. İlköğretim bunlar içerisinde özel bir yere sahiptir. teknik ve araçları kullanmışlardır. Avusturya eğitim sisteminde teknolojik gelişmelerin izlenmesine ve bunların öğretimde kullanılmasına önem verilmektedir. Bu ilkeleri şöyle özetleyebiliriz. Eğitim temel becerileri kazandırmalı ve geliştirmelidir. nasıl ve hangi yoğunlukta öğretilmesi tartışma ve araştırma konusu olmuştur.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yükümlüdür. Bu nedenle de. Bu amaçla bütün okullarda uyulması için bazı ilkeler belirlenmiştir. Daha çok bu teknolojiler okulda 102 . Danimarka. Uygulama sonunda bilgisayarın belirli bir süre öğretimde kullanılmasının yararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Daha açık bir deyişle eğitim kurumlarının toplumun gereksinmeleri doğrultusunda. Öğrenciler bu kılavuzlar yardımıyla bilgisayar kullanarak yazılı bilgilere. Böyle bir eğitim çocukları temel bilgisayar teknolojilerinde uzmanlaştırmak yerine onların bu teknolojilerin tüm bilimler için gerekli olduğunu anlamalarını sağlamalıdır. Avrupa Ülkelerinde Bilgi Teknolojilerinin Eğitimde Kullanılması Günümüzde birçok Avrupa ülkesinde bütün eğitim basamaklarında yeni bilgi teknolojilerinin öğretilmesine ve kullanılmasına yer verilmektedir. Almanya’da ilköğretim okulları. Bunun için Almanya. Öğretmenler öteki destek gereçlerini kullandıkları gibi bilgisayarı da öğretimde kullanabilmelidir. özel yaşamında ve meslek yaşamında kendini geliştirmek zorundadır. Öğretmenler de kılavuzlar yardımıyla derslerle yazılımlar arasında ilişki kurmada önerilen yöntem. bu ülkede yeni bilgi teknolojilerinin ilköğretimde öğretilmesi ve kullanılması konusunda büyük bir titizlik gösterilmektedir. öğrencileri bilgi çağına uygun. 4. Gelecekte her öğrenci yeni bilgi teknolojilerinden yararlanarak eğitim almalıdır. eğitimcilere ve özellikle öğretmenlere ışık tutması amacıyla Avrupa ülkelerinde ilköğretim kurumlarına yönelik olarak neler yapıldığını incelemekte yarar vardır. • • Öğretme-öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerinin etkilerinin büyük ölçüde öğretmene bağlı olduğu kabul edilmektedir. • Genel eğitim içinde yeni bilgi teknolojileri de yer almalıdır. Ayrıca eğitim yaratıcı ve yenilikçi düşünmeyi de öğretmelidir. Bu tartışma ve araştırma sonuçlarına dayanarak ilköğretim kurumlarının programlarında yeni teknolojilerinin öğretimine önem verilmiştir. Bir çok Avrupa ülkesinde yeni bilgi teknolojilerinin hangi amaçlarla. grafiklere ve görüntülere serbestçe ulaşabilmiştirler. Belçika. bilgi toplumunun özelliklerini göz önünde tutarak geliştirmelidir. Bunun için hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin kullanmaları için hazırlanmış kılavuzlar kullanılmıştır. Bilgisayarların evrensel bir araç olacağına inanılmalıdır.4. Modern insan değişime ayak uydurmak. Yeni bilgi teknolojilerinin iyi bir öğretmenin yerini tutamayacağı bilinmemektedir.

(CD-ROM’ a dayalı eğitim. Bilgilerin elde yorumlanması. 4. kişisel bilgisayar destekli eğitim. Bilgi teknolojisi dersinde şu etkinliklere yer verilmektedir: • • • • • • • Uygun olan her yerde çocuklara bilgi teknolojisi ile ilgili düşünce ve bilgilerin aktarılması. Danimarka’da bilgi teknolojisi dersi. Tamamen tahtaya ve ders kitabına dayalı eğitimde öğretmenlerin yeterince etkili olmadıklarına inanılmaktadır.Teknoloji Destekli Eğitim Eğitimde yapı değişikliği sağlanarak problemimizin sadece bina ve araç olmadığı bilinci tüm ulusumuzca kabul edilerek çağdaş eğitim için bilinçli bir kamuoyu yaratılmalıdır. Çizim . bilgisayar kullanmanın olanaklarını. yüy yüze eğitimde dahil en uygun 103 . sorgulayan. çocukların bilgisayar kullanarak sorun çözmeyi denemesine ve sorun çözmeyi görmesini sağlamaktadır. edilmesi. Başta bilişim teknolojileri olmak üzere tüm teknolojik gelişmelerden yararlanarak eğitim yeniden organize edilmelidir. Bilgi teknolojisinin yanında. Gerçek yada imgesel bir durumun bilgisayarla sunumunun açıklanması. yerel iletişim ağı destekli eğitim ve video eğitimi) potansiyel öğrenci kitlesinin ilgi ve yeteneklerine en uygun bilginin. araştıran bir neslin yaratıcısı olarak düşünülmelidir. Belçika’da ilköğretimde çocuklara kazandırılmak istenen bilgi ve becerilerin düzeyinin sürekli olarak arttırılması amaçlanmaktadır. değiştirilmesi ve Veri tabanı sistemlerini de içeren değişik kaynaklardan bilgiler sunulması ve bu bilgilerin eleştirel olarak değerlendirilmesi. O nedenle eğitim uzmanlarına öğretmenleri yeni bilgi teknolojilerinin nitelikleri ve seçimi konularında bilgilendirme görevi verilmiştir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan öğretmene ve öğrencilere yardımcı araçlar olarak görülmekte ve değişik amaçlarla kullanılmaktadır. çocuklara ve gençlere ilgileri doğrultusunda yetiştirme ve mutlu bir yaşam geçirme olanağı sağlamaktadır. kaydedilmesi. İngiltere’de eğitimin temel işlevi. çağdaş eğitim ve iletişim teknolojilerinden olabildiğince yararlanan. Bilgi teknolojisi kullanımı ile ilgili etik konuların ve kimi sosyal değişimlerin ele alınıp tartışılması. uygun olan öteki kaynakların kullanılarak çevresel değişkenlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Çocukların ve gençlerin gelecekte mutlu bireyler olarak yaşamalarında da eğitimde bilgi teknolojilerini kullanmanın son derece önemli olduğuna inanılmaktadır. etkilerini ve sonuçlarını değerlendirmede alt yapı kazanmaktadır. Diğer taraftan eğitimimiz içerik olarak da ele alınarak ezberden uzak. Teknoloji destekli eğitim. tasarım gibi estetik etkinliklerde bilgi teknolojisi sistemlerine uygun biçimde kullanılması.5. ulaşılması. Bu bağlamda eğitimi daha etkili kılmada yani bilgi teknolojilerinden yaralanmanın birincil önem taşıdığı kabul edilmektedir. Aynı zamanda yine bu dersle.

Elektronik ortamda sunulan bilgi kullanılan sistemin yapısına bağlıdır. sezgilerinden. Dolayısıyla bu alandaki araştırmalar daha az stresli ara yüzeyler yaratmaya yöneliktir. öğrencinin bir kerede işleyebileceği bilgi miktarının sınırlı olmasıdır. etkili bir yönlendirme sağlaması. üstün grafik yetenekli. psikolog veya eğitimcinin bir araya gelerek birlikte ürettikleri yazılımlar mevcut değildir. Üniversite bilgisayar ağına bağlanacak kullanımı kolay. Dolayısıyla sunulacak olan materyalin özelliğine bağlı olarak farklı bir sistem veya farklı bir yapıda materyal kullanmak mümkündür.1. Konuşma yöntemi materyallere oranla soyut iletişim için daha etkili. Gerçekte kullanımı karmaşık veya zor olan bir program öğrenme sürecini olumsuz yönde etkileyebilir.1.. yüksek performanslı mikrobilgisayarlar geliştirilmesi. esnek bir yapı içermesi. Flagg(1990) ‘a göre kullanıcıya dost bir program. Birçok araştırmaya göre. ortaya konulan ürünün niteliğinde olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. iyi bir bilgilendirme ve kontrol sağlaması tasarımcının en çok dikkate alınması gereken etkenlerdendir(Altun-Zarak. Kullanıcının ara yüzeyi birkaç dakika içinde kavrayıp çözebileceği varsayılmaktadır. mevcut teknoloji ve ortamdan yararlanmaktadır. Reinhardt(1987)bilişsel öğrenmenin bilgisayar ekranından etkileşimli metin okumu yöntemiyle daha iyi gerçekleştiğini video görüntülerinin ise daha çok duyuşsal öğrenme alanında etkili olduğunu bulmuştur. görsel olanlara oranla not almak daha kolaydır. Birçok durumda tasarımcı kendi kişisel deneyiminden. öğrencinin programı nasıl kullanacağından ziyade içerik üzerinde yoğunlaşmasına olanak sağlar. Diğer yandan. Ara yüzeylerin somut ve görünebilir olması. Bilgisayarların öğretim için kullanılması eğitim ile tümleştirilmesidir. Zaman paylaşımlı sistemler yerine mikrobilgisayar ağlarını içeren veri paylaşımlı bilgisayar ağlarını gerçekleştirilmesi 2.5. Örneğin üniversitelerde yoğunlaşmaktadır: yeni bilgi ortamının oluşturulması 3 aşamada 1. 4. video görüntüleri bazı öğrenme durumları için oldukça etkili olabilmektedir. 3. geri bildirim sağlaması. Diğer bir deyişle öğrenci pasif bir alıcı durumundan öğrenme süresince aktif olarak katıldığından öğrenmenin daha iyi olacağı eğitimcilerce de kabul edilen bir gerçektir. bilişsel öğrenmede 104 . Ancak birçok programda kullanıcı sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle de. tasarımcı. Ekran tasarımını önemli ölçüde etkileyen etmenlerden biri. Öğretimde Destek Amaçlı Geliştirilen Yazılımların Önemi ve Materyal Hazırlanışında Dikkat Edilecek Konular Öğretimde destek amacıyla geliştirilen yazılım ürünlerinin genelde bu alanda uzman olmayan kişilerce üretilmesi veya sadece programcı. sadece eğitimci tarafından üretilmesi. özellikle soyut düşünce ve kavramları anlamada daha iyi sonuç sağlamaktır. işitsel sistemlerde.1999).Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yöntem ve tekniklerle en kısa süre içinde en etkili öğrenme olanaklarıyla verildiği bir eğitim sistemidir. Henüz uzman programcı. Ders Materyali Hazırlamada Bilgisayar Kullanımı 5. sadece tasarımcı. Örneğin. Gagne(1978)’ye göre resimler uzun süreli belleği harekete geçirmekte ve gerçekçi dramatik sunumlarla tutum değişikliğini etkileyebilmektedir. basitlik ve uyumluluk ilkelerine uygun olması.

Bu tür düzenlemelerde renkler. Resim(hareketli veya hareketsiz) ve metni birlikte içeren çalışmalardan bilgisayar kullanımı sayesinde yazı. Bilgisayar ortamın materyal hazırlama konusunda çeşitli deneyimler yaşayan Yıldız (1999) anlam bütünlüğü içinde anlatılması gerektiğini söylemiştir. Farklı formlardaki bilgiler birlikte kullanıldığında . simetri ve planlama stilinin tutarlılığını gösterecek şekilde seçmeli. özellikle çocuklarda düz yazı alakalı resimlerin. Öğretmenlerinde bu yüzden öğrencileri değerlendirmede zorlandıkları görülmüş. Bunu gerçekleştirmek için de tasarımcı bilgiyi süreklilik. öğrenme stratejileri. bazı öğrenciler sırf hoş gözüksün diye projelerine ses. Diğer bir görsel materyal kullanım tarzı ise farklı şekildeki görüntüleri birlikte kullanmaktır. çizgiler veya diğer grafiksel semboller kullanılarak başarı sağlanabilir. her ekrandaki ana başlıklarda uyumlu ve doğru olmalıdır. Anglin ve Stevens(1987) ileri yaştaki öğrenciler üzerinde yaptıkları araştırmada düzyazı+resim sunulan öğrencilerin son test başarı puanlarının sadece düz yazı sunumlara oranla çok daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Araştırmalar ayrıca. Bununla birlikte. Sunulan materyaller anlamlı olmalıdır ayrıca özetleme bir daha gözden geçirme ve son testler uygulanarak sunulan bilginin kısa süreli bellekte kalması ve gerektiğinde erişilmesi sağlanabilir. Hareketsiz ekranlar ayrı birer sayfa olarak ve her sayfa bir mesaj veya bir düşünce içerecek şekilde düzenlenebilir. öğrenmeye teşvik edici. güdüleme. Tasarlanan programın özellikle içeriğinin öğrenmeyi kolaylaştırma. 105 . resim gibi eklemeler yaparak öğretmenlerin gözünü boyamaya çalışmışlardır. Amaç öğrencilerimizin daha iyi ve eşit bir eğitim alabilecekleri. düz yazıyı hatırlama üzerine pozitif bir etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin. gibi psikolojik nitelikler dikkate alınmamaktadır. video görüntüleri daha çok ses geri bildirimi veya öğrencide bir tutum değişikliği hedefleniyorsa tercih edilmelidir. dikkat çekme. video veya tümünün birlikte kullanımı konusu gündeme gelmiştir. etkili ve yeterli şekilde sunması gerekir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan bilgisayar ortamında sunulacak metin ve grafiklerin kelime ve sembollerle sunulması daha verimli iken. müzikten sanata kadar olabilecek katkılarına örnekler vermeye çalışılmalıdır. zihinde tutma ve tekrar kullanıma açık şekilde düzenlenmesi ve mutlaka bilgiyi uyarıcı. Kısaca bilgisayarın eğitimde başarılı kullanımından. okuma yazmadan fen bilgilerine. aynı konu ile ilgili görsel ve işitsel bilgi içeren materyalleri birlikte kullanmak. farklı yazı biçimleri. Farklı medya ürünlerini birleştirip bir arada sunmak öğrencinin öğrenme kapasitesini arttırmada etkili olabilmektedir. Menü veya giriş sayfası öğrenciye öğrenme amaçlarını başarmasını sağlayacak bilgi içermektedir.. öğrenme kapasitesini arttırabilmektedir. grafik. bilgilerini paylaşabilecekleri demokratik bir ortam yaratmaktır. özümseme. geliştirmeli ve düzenlemelidir. Menüler hatırlamayı kolaylaştırmak amacı ile başlıklar içermeli.sunulan bilgilerin birbiriyle ilişkili olmasına ve sunumun öğrencinin dikkatini çekebilmek amacıyla uyarıcı öğe kullanma yarışına girmemesine dikkat etmek gerekir.. Ülkemizde geliştirilen yazılım programlarında genellikle ders kitaplarından alınan bilgiler doğrudan bilgisayar ortamına yansıtılmakta öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi.

5. detaylı ve güzel bir görüntü sağlanır. Ders Materyalleri Hazırlamada Bilgisayar Kullanımı ve Yazımı Geliştirme Uygulama Projesi Öğrenme kalitesini öğrenci başarısını arttırmak ve etkin bir öğrenme ortamının sağlanmasına yönelik olarak yazılım hazırlama çalışmaları için gerekli insan kaynaklarına ihtiyaç giderek artmaktadır. Ayrıca bu çalışmada. Projenin ikinci ayağında ise öğrencilerin yaptıkları bu sunu çalışmalarının internet üzerinde bir web sayfasında gösterimi sağlanarak bilginin maksimum paylaşımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.3. yine bu ağ sayesinde tarayıcı. yazıcı. Piksellerin sayısı projektörün gösterebileceği satır ve 106 . Ders Materyali Hazırlamada Gerekli Araç Gereçler 5. öğrencilerinin daha fazla dikkatlerini toplayabileceklerini materyaller hazırlamak amacı ile bilgisayar ortamında yapılabilen ayrıca her yerde kolaylıkla bulabilecekleri bir sunu programı seçilmiştir. öğrencilerin dosya alışverişi. Öğretmen yetiştirmekle görevli eğitim fakültelerimizin bu ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliklerde elemanlar yetiştirmesi asıl vazifeleri olması gerekir. video kayıtlarının aktarımı. 5. öğrencilerine konularını anlatırken daha yararlı ve etkin bir şekilde anlatabilmelerini sağlayan materyaller hazırlayabilecekleri (çoklu ortamda). dijital görüntüyü oluşturacak küçük noktacıklar olan piksellerin sayısı anlaşılmalıdır.3.1.2. Bu amaçla üniversitelerimizde verilen bilgisayar uygulamaları derslerinde öğretmen adayı öğrencilerimize ileride mesleki çalışmalarında en büyük yardımcı olabilecek. Çözünürlüğü anlamak Çözünürlük denildiğinde.1. Çalışmalarımız sırasında sınıfımızdaki 20 adet bilgisayarımız yerel ağ bağlantısı ile birbirlerine bağlanmış. datashow. öğretmen adaylarına sunu hazırlarken ders sırasında eğitim teknolojilerini yakından ilgilendiren tepegöz. Son olarak çalışmalar bittiğinde öğrencilere meslek hayatlarında yararlanmaları için CD’ye kayıt edilerek kendilerine verilmektedir. Projektör alırken nelere dikkat edilmeli? Şekil: ……. o kadar temiz.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. Ne kadar çok piksel varsa. bilgi paylaşımı sağlanmış. tarayıcıdan (scanner) bilgilerinin aktarılması gibi yararlı becerilerinde kazandırılması amaçlandırmıştır. Tüm bilgisayarlarımızda internet bağlantısı bulunduğundan gerekli bilgilerin çalışmalara da eklenmesi de mümkün olmuştur.3. bilgisayar ortamına ses ve video görüntülerinin aktarımı.1. ses kayıt cihazlarının ana makine üzerinde ortak kullanımı mümkün olmuştur.

Bu da perdede oluşan görüntünün monitörünüzdeki görüntüyle. Sonuçta SVGA çözünürlük 172800 piksel gibi oldukça büyük bir görüntü farkı doğurur. CAD-CAM çizimleri. Böyle bir durumda projektörün parlaklığı önemli bir kriter olur. Fakat ihtiyacınıza en iyi şekilde cevap verecek projektörü her zaman doğru seçemeyebilirsiniz. Şekil.1. 4 kg. kontrast ve renk gibi detaylar daha ön plana çıkar.2. Projekte ettiğiniz görüntünün mümkün olan en iyi kalitede olmasını istersiniz. arasında büyük bir kalite ve detay farkı oluşmasına neden olur. VGA çözünürlükte 640 sütuna karşılık 480 satır mevcuttur ve toplamda 307200 piksel görüntüyü oluşturur.7 projektörünüz bir konferans ya da toplantı odasında tavana asılı olarak kullanılıyorsa ağırlık sizin için satın almada daha geri sıralara düşer ve görüntü kalitesi.3.8 107 . Taşınabilirlik ve Ağırlık Eğer seyahat ediyorsanız. 5. 5. Bazı üretici firmalar 97 modelleri içerisinde gerçekten çok hafif ve mükemmel görüntü kalitesine sahip projektörler üretmişlerdir. Standart projektörler düşük maliyetli olabilmesi için VGA standardında üretilmişlerdir. projektörünüzün ekrana aktaracağı görüntüden bir miktar fedakarlık ederek çok hafif. projektör seçiminde en büyük faktör ağırlık olacaktır. bu projektörle birlikte kullanacağınız bilgisayarın çözünürlüğü ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzde pek çok netebook tipi bilgisayar SVGA ekranlara sahiptir. Diğer bir taraftan işimiz mühendislik. Diğer bir taraftan ise projektör ihtiyacınız. clip artları ve fotoğrafları göstermek için çok yüksek güçte ve pahalı bir projektöre ihtiyacınız yoktur. Örneğin SVGA 800*600 çözünürlük 800 piksel dikey kolon. Karşılaştırma yapabilmek için. artistik grafik çalışmaları kritik grafik gösterimlerinde ihtiyacınız olan şey paranızın satın alacağı en iyi projektördür.3. Bu projektörler SVGA ya da XGA görüntüleri özel metotlarla VGA standardına düşürmek suretiyle gösterirler. mimari tasarımlar.3Parlaklık Prezentasyonların (sunum) çoğunda dinleyiciler kolaylıkla not alabilsin ve konuşmacının yüzünü görebilsinler diye odanın ışıkları mümkün olduğu kadar açık tutulur.1. Eğer sadece bilgisayarda hazırladığınız slayt showları. medikal resimler. civarında bir projektör sahibi olabilirsiniz. SVGA bir projektör VGA çözünürlüğünde çalışan bir projektörden çok daha kaliteli bir görüntüyü projeksiyon perdesine aktarma özelliğine sahiptir. Eğer çok sık seyahat ediyorsanız.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan sütunu ifade eder. Eğer Şekil. 600 piksel yatay satırdan oluştuğunu ifade eder ve toplamda 480000 piksel vardır. parlaklık.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

Parlaklık ANSI Lümen (American National Standart Institute) birimiyle ifade edilir. Fakat akılda tutulması gereken önemli bir nokta vardır. Pek çok üretici firma ANS sorularını kendinize sorun veya görüntünün olması gerektiği gibi mi ekrana yansıdığı sorularını kendinize sorun ve bu sorunların cevabını kendiniz verin. Bu basit karşılaştırma doğru projektörü seçmenize yardımcı olacaktır. Kaç tane projektörün gerçekte tamamen doğru olarak renk adreslemesi yapmadığını, pembe tonlarını sarı ve portakal rengine yakın gösterdiğini gördüğünüzde şaşıracaksınız.

5.3.1.4. Contrast (Zıtlık,Kontrast)
Parlaklık ve çözünürlük tek başlarına,projektörlerde her şeyi ifade etmezler.Görüntünün gerçekçi ve askına uygun olabilmesi açısından projektörün görüntü kalitesinin belirleyici özelliklerinden biri olan kontrast ,en parlak ve en karanlık bölgeler arasındaki renk farklılıklarının oranıdır.İyi projektörler ekran üzerinde en az 100/1 oranında kontrasa sahiplerdir. Fakat kontrast bazen yanıltıcı olabilir.Odanın içine birazcık ışık girse,projeksiyon perdesi üzerinde kontrast oranı düşer.Projektör tercihi yaparken kontrast oranı en az 100/1 olan projektörü tercih etmelisiniz.Projektörünüzü kullanırken odanın ışıklarını mümkün olan en karanlık seviyede tutmanız,projeksiyon perdesi üzerine düşen görüntünün kalitesine birebir katkıda bulunur.

5.3.1.5. Renk
Projektör seçilirken,satıcılar projektörlerin renklerini abartarak anlatırlar.Renk canlı bir tanıtım seyrederken karar vermemizde önemli bir rol oynayacak ana faktörlerdendir.Projekte edilen görüntü ile bilgisayarınızın ekrandaki rengi karşılaştırarak fikir sahibi olmaya çalışın ve kendinize iki görüntünün benzer olup olmadığını sorun veya görüntünün olması gerektiği gibi mi ekrana yansıdığı sorularını kendinize sorun ve bu soruların cevabını kendiniz verin.Bu basit karşılaştırma doğru projektörü seçmenize yardımcı olacaktır. Kaç tane projektörün gerçekte tamamen renk adreslemesi yapmadığını,pembe tonlarını sarı ve portakal rengine yakın gösterdiğini gördüğünüzde şaşıracaksınız.

5.3.1.6. Görüntü Kalitesi
Görüntü kalitesi hakkında fikir sahibi olabilmek için ekran üzerindeki görüntüye bakarak kendinize bazı sorular sormanız gerekir. Görüntü olması gereken gibi dikdörtgen mi? Görüntünün merkezinde ve köşelerinde aynı anda metlik sağlanabiliyor mu? Görüntünün üzerindeki renklerde kayma ve/veya renkler arasındaki farklardan dolayı bantlaşma var mı? Görüntünün herhangi bir yerinde hotspot (ışık kaynağının en belirgin olarak görüntüyü etkilediği yer) var mı? Görüntünün köşelerinde piksellerden kaynaklanan boşluklar var mı? Görüntü net ve keskin mi? Veya görüntüde gölgelenme var mı?

108

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Şekil.10

Mehmet Karahan

Diğer bir yaklaşımla projektör siyah bir görüntü verirken ekranın tamamı siyah mı? Bunu diğer renkler için de deneyin. Görüntü kalitesini değerlendirirken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de, ne tip bir video, grafik ve renk sinyali gönderdiği veya projektör tarafından ekrana aktarıldığıdır. Tüm bunlar projektörünüzün görüntü kalitesini test ederken önemli rol oynarlar. Fakat tüm bunlar sizin projektörünüzün tek başına çalışmadığını göstermez. Onu en az birkaç kez değişik ortamlarda test etmenizde fayda vardır.

5.3.1.7. Projeksiyon Perdesinin Görüntü Boyu
Görüntü boyu denince, projeksiyon perdesi üzerindeki görüntünün köseden köseye en büyük ve en küçük ölçüsü anlaşılmalıdır.

5.3.1.8. Perde Arkasından Gösterebilme Özelliği
Projektörün sabit bir pozisyonda özel projeksiyon perdesinin gösterebilme özelliğine sahip olup olmadığı araştırılmalıdır. arkasından

5.3.1.9. Anında Bilgisayar ve Video Sinyallerini Kabul Etme Özelliği
Anında video ve bilgisayar sinyallerini kabul etme özelliği denince projektörünüzün kaç çeşit farklı giriş konvektörüne ve kaç değişik tipte sinyali anında kilitleme özelliğine sahip olduğunu anlamak gerekir. Örneğin projektörünüze aynı anda bir notebook bilgisayar, bir masa üstü bilgisayar ve iki tane video kaynağı bağlamak isterseniz, sizin de projektörünüzün yalnızca bir bilgisayar ve bir video kaynağı bağlamaya imkanı varsa ne yapardınız? Tek çareniz bilgisayarlardan ve videolardan ısı bitenin kablosunu çıkarıp yerine yenisini takmaktır.

5.3.1.10. Multi Sistem Olma Özelliği
Var olan video sinyal tipleri 4 tanedir. NTSC, SVIDEO (American), PAL ve SECAM (Avrupa) standardı olup tüm dünyaca bu standartların çeşitli versiyonları kullanılır. Sizin projektörünüzün tüm bu standartları gösterebiliyor olması gerekir.

5.3.1.11. Kablosuz Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda aleti basit ve kullanımı kolay mı? Kontroller ekran üzerindeyse mönü seçenekleri anlaşılır mı? Sunumlarınızı uzaktan kumanda üzerinden kontrol

109

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

edebiliyor musunuz? (bilgisayarınıza uzaktan kumanda ile müdahale edebiliyor musunuz?)

5.3.1.12. Tavana Asılma Özelliği
Bir toplantı salonu hazırlıyorsanız projektörünüzü tavana asmanız gerekebilir. Bu durumda seçtiğiniz projektörün görüntüyü baş aşağı gösterebilme özelliği olması gerekir. Pek çok projektör bu özelliğe sahiptir.

5.3.1.13. Üniversal Güç Kaynakları
Üniversal güç kaynağı denince projektörün değişik elektrik gerilimlerinde herhangi bir ara çeviriciye ihtiyaç duymadan otomatik olarak kendisini ayarlayabilmelidir. Örneğin, Amerika’da 110 volt ve Avrupa’da 220 volt gerilimle otomatik olarak çalışabilmelidir.

5.3.1.14. Fiyat
Son olarak fakat en son kriter olmamakla beraber projektörün fiyatı önemli bir faktördür. Projektörlerin fiyatları bir projektör için 1000$’dan 100.000$’a kadar değişmektedir. Projektörlerin çoğu 5000$’dan 40.000$’a kadar olan bir fiyat aralığı içinde satılmaktadır. Bizim önerdiğimiz özelliklerde ultra hafif, parlaklık ve kullanım kolaylığı üzerine odaklanmış bir projektör 6000$-9000$ arasında satılmaktadır. Fakat unutulmaması gereken bir şey var ki ne kadar para öderseniz o denli iyi projektöre sahip olursunuz. Ödediğiniz para direkt olarak elde edeceğiniz görüntünün kalitesine, projektörün ışık gücüne ve yüksek çözünürlüğüne (XGA) sahip sahip olmanızı sağlayacaktır. Bu arada seçim sonrasında; satış sonrası işletme maliyetleri, lamba değiştirme maliyeti, tamir ve bakım giderleri unutulmaması gereken önemli noktalardandır. Genelde en büyük işletme giderleri lamba değiştirmeye harcanan paradır. Ufak tip projektörlerde 40 saat çalışan 25$ değerinde halojen lambalar kullanılır. Yeni üretilen projektörlerde ise 3000 saat çalışan 500$ ile 700$ arasında değişen civa buharlı lambalar kullanılmaktadır. İşletme giderleri düşünüldüğünde halojen lambaları aslında hiç de ekonomik olmadığı görülmektedir. Ayrıca halojen lamba kullanılan projektörlerin görüntülerinin sarı tonlarda olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. DLP projektör lambaları da halojen lambalardan farklı değildir. DLP projektörlerde kullanılan pek çok metal buharlı lambanın en fazla 250- 400 saat arasında çalıştığı bilinmektedir. Ve aradan geçen zaman içerisinde parlaklık seviyesi gözle görülür bir şekilde 150 saat içerisinde düşer. Bir de projektörünüzün lambası kullanıcı tarafından değiştirilebilen tipte değilse servis merkezinde değiştirmeniz gerekecektir. Buda size ekstra bir maliyet getirecektir. Projektörler hakkında bilgi alabileceğimiz adresler: www.symbol.com.tr/haberler/lcd vp.htm www.mkn. itu.edu. tr/ht/salonlar.html www. mkn. İtu. edu. tr/t-tsalon. Htm. Tepegözler hakkında bilgi alabileceğimiz adresler: web. ttnet. net. tr/ users/MBAKAN/transparan. htm

110

Demirel. Fırat Üniversitesi Dergisi . Emin. Gürol. Mehmet.1994 15. Cevat. ODTÜ Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Bildiriler Kitabı. Keser. İstanbul 17. “Yazılımın Tasarım Standartlarının Bilgisayar Ortamında Öğrenmeye Etkisi”.(1999).ss. Eskişehir 16. 10. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. No:11.”Eğitimde Nitelik Geliştirmede Bilgisayar Destekli Eğitim ve Ders Yazılımlarının Rolü”. F.. Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 5. Akkoyunlu BUKET (1998). Ankara: Önder Matbaacılık. M. Evans. 1995. Ankara. Reston Publishing Company. 178-183 9. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. Alişan. C:5(1). B. 1991. 1989. Ankara: 1994. s. (Yayınlanmamış Doktora Tezi)..”İnternet’ in Öğretim Sürecinde Kullanımı”. Nurettin. Akkoyunlu. Kamuran Eğitim teknolojisi ve Öğretim. “Eğitim Aracı Olarak Bilgisayar İlişkin Öğretmen Görüş ve Tutumları”. Eğitimde Arayışlar 1.net/~myildiz/Presentation2. Gory Ruth A. Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri Metinleri. Ö. Yıldız. ss. “Eğitimde Bilgisayar Kullanımı” URL Adresi: http://home. Dr. Erden. 111 . Bitter G. ınc. Aksoy. Virgina. Şimşek. s. 159-178. Nurettin Şimşek ve Deniz Deryakulu. Alkan. 6. Aylin GÖRGÜN BARAN (1998) “Bilgisayar Kullanımının Türkiye Eğitim Kurumu Üzerindeki Etkileri” Bilişim Dergisi Ankara.org/Publications/JRCE/jrce28.1. Doç. 2. 1984. Hızal. Melda (1999).att. Çilenti. M. Genişletilmiş Altıncı Baskı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Kaynaklar 1.30-33 13.(1999). 7. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 1995. 7782 12. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Anadolu Üniversitesi Yayınları. 1988 4. Hafize. Eğitim Teknolojisi Ders Notları. "Eğitimde Teknolojik Gelişmeler" Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler. Eğitim Teknolojisine Giriş .Kaptan.1989. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.iste. 11. B. (Türkiye’de Eğitim Teknolojisinin Görünümü).html 14. Camuse. Mellisa-Andris (www.1995. Akkoyunlu Buket. 13-14 Nisan 1991. Bilgisayar (Dergi) Sayı 155. 8. Akkoyunlu. Using a Microcomputer in the Classroom. 1991.. No: 1021. 3.” Bilgisayar Kursundan Geçen Öğretmenlerin Bir Eğitim Aracı Olarak Bilgisayara İlişkin Tutumları”. Tunç BALMAN "Öğretim Ortamında Etkileşimli Uç Kullanımı". Türkiye Bileşim Derneği Dergisi (1983).html) . İstanbul:Özel Kültür Okulları Eğitim – Araştırma – Geliştirme Merkezi.

145 25. "Öğretim Teknolojisinde Görsel Materyal Kullanım Örnekleri" Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Özetleri. KARAHAN Mehmet.att. Eğitimde Bilgi Teknolojileri SempozyumuBildiri Özetleri. 1983 21. Inc.html_ 29. Zeki (1998). Coburn. Prenticehall Inc. Gates. Thomas F. "Kimya üğretiminde Bir İzlence tasarımı Çalışması ve Değerlendirmesi. Asan. Eskişehir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 18. Ankara.att. Aşkın (1999) "İlköğretim 1.29 27. Arkadaş Yayınevi. Servet (1999). Watt. Nancy Roberts. Kazandır Bekir (1999). Kaya. Snyder.F. 1982. Thim. Altun. Addison-Wesley Publishing Company. "Bilişim Teknolojileri ve Eğitim". Virgina 1983 20. Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Özetleri.html __http://home.net/myildiz/Presentation2. Bursa. Yavuz.Bursa. "Bilgisayar Destekli Öğretim ve Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri" Eğitimde Bilgi Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Bildirileri. O'Shea. Kademe Okullarında Okumakta olan Hayat Bilgisi Dersini Destekleyici Bir EğitimYazılımı Tasarımı ve Geliştirilmesi". Peter. 1999.36 24. Daniel H.s. Anadolu Üniversitesi Yayınları.Önümüzdeki Yol. s. Eğitimde Bilgisayar Kullanımı: Bir EğitimcininTecrübeleri URL adresi: _ HYPERLINK http://home. Hunter.net/myildiz/Presentation2.43 26. My students Us Computers reston Publishing Company Inc.s.203-210 22. Lerning and Teaching with Computers. Çağdaş Eğitimde Yeni Tennolojiler.141-153 23. Murat (1999). Practical Gude to Computers in Education. Malatya 112 . Bill (1999). 19. Akpınar.s.s. John Self. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Bildirileri.(1999) Bilgisayar Eğitimine Giriş. Bursa. No: 1021. Peter Kelman. Yıldız Melda (1999). "Avrupa Ülkerinde Yeni Bilgi Teknolojilerinin İlköretimde Kullanılması". S. Ankara. Eralp-Zavrak. Cherly Weiner.13 28. Ankara s. Beverly. Bayram.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5.BÖLÜM INTERNET KULLANIM ALANLARI 1-E-MAİL 2-WEB 3-CHAT 4-FTP 5-E-TİCARET VE BANKACILIK 6-DEĞİŞİK İNTERNET UYGULAMALRI 113 .

4 Html(Hypertext Markup Language) WWW’ deki çok yönlü metin dökümanlarının yazıldığı.1 World Wide Web (www) İnternetteki birçok bilgi www formatındaki bilgilerden oluşur.1. Diğer internet araçları. FTP. Gopher. Bu komutlara özel olarak tag denir. şirket. Bu formattaki sayfalarsa resim.1.1. İnternet sunucu kaynağının nerede olduğunu bulan ve nasıl belirleneceğini tespit eden bir şemadır.WAIS veya Gopher gibi http de bir istemci sunucu iletişimi kurallarıdır.5 URL(Universal Resource Identifier) Kaynaklar Web’de kullanılabilirdir. Genel olarak üç parçadan oluşur. Örneğin. <.1. URL. HTML ile dokümanlar oluştururken. Çok yönlü metin dokümanlarının hızlı bir şekilde tasarlanıp. Bir evrensel kaynak konumlandırıcı (URI) vasıtasıyla şifrelenebilir.tr/pub/internet/winzip.istanbul. diğer programlama dilerinde olduğu gibi mantıksal ünitelerden oluşur.1. Kaynakları sunan makinanın adı 3... Kaynaklara Erişimde kullanılan mekanizmanı. 2. internet üzerinde dağıtılıp hizmete sunulmasını sağlamak için düşünüldü. Yeni bir internet iletişim kuralıdır. 5. ses. kişi.1. HTML komutlardan oluşur.exe 5. 5. Tim Bernes-Lee tarafından CERN’de geliştirildi ve Mosaic tarayıcısı tarafından popüler hale getirildi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5.2 URL (Unıform Resource Locators) URL üniform kaynak konumlandırıcı anlamındadır.1.edu.3 Http(Heypertext Transfer Protokol) Çok yönlü metin transfer iletişim kuralları ve http istemci/sunucu etkileşimlerini sağlar. İnternette sayfası olan hemen hemen bütün kuruluş. WWW’de adreslenmiş internet kaynaklarına erişimimizi sağlar. isimlendirilmiş şeması.2 Html’ye Giriş HTML. Bu sayfalara çok yönlü metin bağlantıları ve kullanıcıları etkileşimleri eklenebilir. birçok materyal bulunabilir. Kaynağın yolu ile birlikte adı.1. 114 .1.1. 5.1 İnternet İle İlgili Terimler 5. Örnek ftp://ftp.1. HTML bir metin dokümanının mantıksal organizasyonunu belirlemek için tasarlandı.1. metin sayfalarına belirli taglar yerleştirerek HTML dokümanlarını hazırlayan bir işaretleme dilidir. organizasyon vb. 5.1. FTP veya WAIS sunucularını bulmak için kullanılır. 1. sayfaları web formatındadır.WEB 5.> karakterleri ile sınırlanan birimler içerisinde yazılmalarıdır. görüntü vb. bir dosyanın hangi makinede nasıl bulunacağını gösterir. HTML dokümanlarının diğer dokümanlardan farkı.

Kullanımı: <Br> 5.. Kullanımı: <Title>.1. Kullanımı: <Body>. Ayrıca bu eleman.1. Normal Font büyüklüğü 3’tür. metin bir HTML dokümanı olduğunda işaret eder. Web sayfasını gösteren programa HTML dilinin versiyonunu belirtir... Kullanımı: <Tr> 115 ..2.. 5. Kullanımı: <Head>.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5.</Body> 5.</H1> 5.2.4 Body Elemanı Bu eleman.1.. bu bilgi dokümanın bir parçası gibi Web tarayıcısından görünemez. HTML dokümanı içerisindeki tüm paragrafları listeler ve diğer elemanları içerir..2. rengini ayarlamak için kullanılır.....1.. Bu eleman..7 Hr Elemanı İstenilen özelliklerde yatay çizgi çizmek için kullanılır. Head elemanı içerisinde bulunması zorunlu tek eleman Title elemanıdır.1 Html Elemanı HTML.6 P Elemanı Bir paragraf metninin başlangıcıdır..9 Br Elemanı Paragrafın yeni bir satırdan başlanmasını sağlamak için kullanılan.1.8 Font Elemanı Yazılacak yazının büyüklüğünü..1. Kullanımı: <Hr>..1. H1 en büyük H6 ise en küçük fontlu başlıktır.2. satır kesici elemandır.. Her dokümanın bir title bloğu olmalıdır.</Title> 5...5 Hn Elemanı H1 ile H6 arasındadır.2.1. Bu eleman sayfanın üst başlığını belirler.2.2.10 Tr Elemanı Bir satırın sonu ve diğer satırın başını belirlemek için kullanılır.1.3 Title Elemanı Dokümanın başlığı belirlenir..1.. Kullanımı: <Font size=5>. Kullanımı: <P>.</Head> 5...2......</Hr> 5.</P> 5.. en dıştaki elemandır..2 Head Elemanı Dokümanın içeriği hakkında bilgi verir. Kullanımı: <H1>...2. Paragrafın başlangıcını işaretler..2...</Font> 5.

14.2. Dokümanı indekslemek ve kataloglamak amaçlı kullanım için olanak sağlar. I Elemanı I elemanı....2. Meta Elemanı Diğer. Sayfamızı kaydettikten sonra görüntüsünü web tarayıcısı kullanırken Open (aç) seçeneğini seçtiğimiz takdirde. Kullanımı: <Img src= “Dosya adı”> 5..15 Img Elemanı Sayfamıza resim eklemek için kullanılır.16 A Elemanı Sayfamıza hypertext linkleri eklemek için kullanılır. bir blok tekstin italik yazı tipinde yazılmasını sağlamak için kullanılır.2....1.</I> 5.1. Code Elemanı Bir programlama dilinden alınmış satırları.12.13.11. Kullanımı: <I>. Kullanımı: <Code>. Kullanımı: <A href= “bağlanacak link adı”> çift tıklayınız(link bağlanacak satır) </A> Örnek Bir Web Sayfasının Html Kodu İle Yapılması { { { {   Bu kodları yazı editörümüzde yazdıktan sonra sayfamızı uzantısı html veya htm olarak kaydetmemiz gerekir.1.. Head elemanları içerisinde tanımlanamayan meta-bilgiyi koymak için kullanılan bir elemandır. HTML dokümanı içerisinde belirtmek için kullanılır.</Code> 5. Bu satırlara çift tıklandığında linklere ulaşılabilir.</U> 5.2. mesela internet explorer’da bir diyalog kutusu ile karşılaşırız. link eklenen satırlar parlaktır..1. U Elemanı Belirlenen bir blokun altı çizgili yazılması için kullanılır.1.. Bu kutudan open file (dosya aç) 116 .1. Kullanımı: <Meta> 5.... Kullanımı: <U>.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5.2.. kullanılır.2..

3 Explorer’da Açılan Html Dokümanı Bu sayfa not defterinde html taglarıyla yazdığımız sayfanın explorerdaki görüntüsüdür.2. Sayfamızın html dilindeki halini görmek için internet explorerda görünüm (view) menüsünün altındaki kaynak tıklanır. Şekil 2.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan seçeneğini tıklayıp HTML dokümanımızın nerede ise onu bulup seçmemiz gerekmektedir. word gibi) rahatlıkla html kodlarını yazarak hazırlayabiliriz.2. 117 .2 Explorer’da Html dokümanını açmak Sayfamızın İnternet Explorer’daki görüntüsü aşağıdaki gibi olur. Bu sayfayı diğer yazı editörlerinde de (wordpad. Sayfamızın adresini yazarak sayfamızı açabiliriz. Nestscape de ise görünüm (view) menüsünden kaynak sayfa (page source) tıklanır. Şekil 2.

1 Frontpage Express Editörünün Görüntüsü 5. 1. Programı çalıştırdığınızda normal.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. ister HTML kodu yazarak. isterse menüleri veya kısayol butonlarını kullanarak web sayfası hazırlamaya olanak sağlayan bir yazılımdır. Import web wizard seçeneği ile ise. 3.3 Microsoft Frontpage İle Web Tasarımı Frontpage programı.1. 2.3. 5. Discussion web wizard seçeneği ile tartışma sitesi hazırlamamızı sağlar. daha önceden hazırlanan bir sitenin sayfalarını Front page ortamına taşımamızı sağlar. 6. amacınız doğrultusunda düzenlememizi sağlar. 118 . File ⇒ New ⇒ Web seçeneğinin altındaki şu sihirbazlardan yararlanabiliriz. Corporate presence wizard seçeneği ile ise bir firmanın tanıtımı amacı ile oluşturulacak web için kullanılan bir seçenektir. 7. Custumer support web seçeneği ile müşteri hizmetlerini yönetebileceğiniz bir web sayfası hazırlayabiliriz.3.1.1 Yeni Bir Web Oluşturmak Yeni bir web oluşturmak için File ⇒ New ⇒ Web seçeneklerini takip ederek boş bir web veya web sihirbazını kullanarak içerisinde sayfalar olan bir web oluşturabilirsiniz. 4. Şekil 2. Personal web size özel bir site oluşturmak için bu seçenek kullanılır. Project web sihirbazı ile ise Frontpage tarafından hazırlanan sayfalar koleksiyonundan oluşan bir projeyi. Empty web seçeneği ile amacınıza göre belirleyeceğiniz boş bir web sayfası hazırlamamızı sağlar. HTML ve ön görünüm adını taşıyan üç panel ile karşılaşırız. Microsoft Frontpage 2000 programı ile gelen yeniliklerin en önemlisi web sayfaları sihirbazıdır.

kullanıcılar ve müşterilerin elektronik ticarete güvenlerinin artması (kişisel bilgilerin güvenliği. 5. ya HTML kodu yazarak ya da normal paneli üzerine başlıklar. internet'in yaygınlaşması ile birlikte. Zaten internet asıl gelişimini (patlamasını) ticari kullanımı artmaya başladıktan sonra yaşamaya başlamıştır. Yapmanız gereken tek şey. internet üzerinden yapılan elektronik ticaretin globalleşmesi ve sağlıklı bir yapıda gelişmesi konusunda 1990'lı yılların sonlarından beri stratejik toplantılar yapmakta ve ortak eylem planları geliştirmeye çalışmaktadırlar.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. Mart 2000. ilk başta "belki olabilir" türünden ve süslü web sayfalarından oluşan birtakım denemelerden ibaretti. Yahoo gibi örneklerin 1-2 yıl içerisinde. elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler (akıllı kart-smart card-. Amazon. sadece internet üzerinden sattıkları servislerle birer büyük şirket şekline gelmeleri. ok butonuna tıklanır. Bazı görüşlere göre. Dixons. ayrıca kurumlara ve 119 . E-Ticaret Nedir? E-Ticaret için verilebilecek tek bir tanım yoktur. Frontpage sadece index. elektronik ticaret için oluşturulan bilgi/iletişim altyapısının geliştirilmesi. müşteri haklarının korunması vb). e-ticaret (ECommerce). Sonuçta. resimler veya elemanlar yerleştirerek web sayfanızın girişini hazırlayabiliriz. Lizbon.1. Avrupa Topluluğu. internetin e-ticaret için kullanılması çok yenidir (1997'lerden beri). az maliyet vb sebebiyle) enflasyon oranının azaltılmasında rol oynadığı saptanmıştır. htm ve iki alt klasörden oluşan alt yapıyı hazırlayacaktır. elektronik fon transferi -EFT-. OECD. ödeme işleminin internet üzerinden yapıldığı alış-satışları içermektedir.2010 yılına kadar.com. index. elektronik ticaretten alınacak verimin arttırılması gibi unsurlar göz önünde tutulmakta ve bu konularda hükümet politikalarına yön verecek kararlar alınmaktadır. Tıklamadan önce liste kutusundan diskte bir konum belirlenir. htm üzerini çift tıklayarak. globalleşen dünyada e-ticaretin ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz.Ülkemizde de. POS terminalleri.3. Elektronik iletişim teknolojileri ticari hayatta aslında uzun yıllardır (1980'lerden beri) kullanılmaktadır. faks gibi) kullanarak satılması ve satın alınmasını kapsayan bir kavramdır.ecommerce.1 One Web Page (Bir Sayfalık Web Oluşturmak) Bir sayfadan oluşan web oluşturmak için File ⇒ New ⇒ Web ⇒ one page web seçeneklerini takip edip.Bu ve benzeri örnekler ve açıklamalara baktığımızda. Başka bir görüşe göre ise e-ticaret.ELEKTRONİK TİCARET VE BANKACILIK 5. Bu çalışmalarda.gov ) internet ekonomisinin (ucuz girdi ve iş gücü. birden bu denemeleri ve hayalleri gerçeğe dönüştürüverdi. web ve eposta uygulamalarının e-ticaretin doğal mekanı haline geldiğini söyleyebiliriz.2. Portekiz). güvenli kredi kartı kullanımı. E-Ticaret yoluyla oluşan ekonomi de. Ama. elektronik ekonomi (e-ekonomi) olarak tanımlanmaktadır. 1998'den sonra. her türlü malın ve servisin bilgisayar teknolojisi.1. Avrupa Topluluğu bünyesinde. İnternet üzerinde dönen ekonomi her geçen gün artmaktadır. geleneksel ticari faaliyetlerin yapılabilmesi için geliştirilmiş/düzenlenmiş yasa ve kuralların elektronik ticari pazara da hitap eder hale gelmesi. bazı büyük alışveriş merkezleri İnternet üzerinde satış mağazaları açmışlar. dijital ekonomi. Hatta. İnternetin ticari ürünleri satmada kullanımı. ABD gibi ekonomiler. 1999 yılında Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmada (http://www.2. e-ticaret ile ilgili konularda 20 milyon yeni iş olanağı yaratılacağı tahmin edilmektedir (EU Summit. Ancak.

bir iş ortamının parçaları olan müşteriler. elektronik fon transferi gibi kavramlara iş hayati pek de yabancı değil. 5. Modern haberleşme imkanları zaten e-iş ve e-ticarette kullanılıyordu. Kredi kartları. Altyapı internet protokolleriyle sağlanırken. ticari kazanç sağlamak (para akışı. Ayrıca. net bir para akışı vardır. web. satış öncesi ve sonrası servis.2 E-İş Nedir? E-İş (E-Business). Basın ve bankacılık alanlarında. akilli kart uygulamaları. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve web'in bilgi aktarmada kullanılan ortak bir ara birim olmasıyla. E-İş ve E-Ticaret arasındaki farklar nelerdir? E-iş. potansiyel müşterileri elde tutmak. Elektronik posta yoluyla çok hızlı haberleşme yapılabilmekte. konularında öncü niteliği olan bazı kuruluşlar. işçiler. Elektronik ortamda (büyük çapta İnternet üzerinde) para kazanacak aktiviteleri içerir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan bireysel girişimcilere elektronik dükkan (e-dükkan) kiralayan servis sağlayıcılar ortaya çıkmaya başlamıştır. her türlü iş bağlantıları ve bunlarla ilgili kısımların elektronik ortamda yürütülmesini tarifleyen bir kavramdır. Yani. internet ortamı.3 İnternet İmkanlari. internet üzerinde sunulan senkron ve asenkron tartışma ortamları yoluyla çalışılan bilgisayar ve mesafeden bağımsız çalışma grupları oluşturulabilmektedir. Kısaca. potansiyel müşterilerle ilişkiye geçmek ve kısa/orta/uzun vadede işinizi geliştirmek. haber öbekleri) kullanarak. erişilebilecek insan kitlesi ticaret yapılmaya değer boyutlara ulaşmıştır. E-İş sonunda illa ki bir para akışı olmayabilir. yeni iş bağlantı yazışmaları ve benzeri her şey elektronik ortamda gerçekleşir (e-posta kullanarak. Gerçekten E-İş Ve E-Ticaret Yapmak İçin Yeterli Mi? İnternet. reklam. e-ticaret alanında da yatırımlarını (2000'lerin başlarında) hızlandırmışlardır. ödeme yapılması vb gibi imkanlar klasik anlamdan daha farklı boyutlara gelmiştir. İletişimde bilgilerin güvenliği de.2. grup posta haberleşme araçları (liste servisleri). yeni müşteriler kazanmak ve müşterilerle ilişkileri geliştirmek hizmet. çeşitli güvenli haberleşme protokolleri ve güvenlik sistemleri kullanarak sağlanabilmektedir. E-ticaret ise. e-iş bağlantılarının doğal uzantısı. ortaklar arasındaki ilişkiler. E-iş büyük oranda. Zaten günlük hayatımızda da. satış ve bilgilendirme servisleri ile mümkün olan en kısa zamanda müşterilere ulaşmak üretimde ve her türlü iş prosesinde maliyeti düşürüp verimi arttırmak gibi konularda internet/intranet ve özellikle web teknolojilerinin kullanılmasını içerir. sanal proje grupları yoluyla. insanlarla tanışma ve iş yapma mekanıdır. E-ticaret sonucunda. e-iş ilişkilerinin yürütülebilmesi için gerekli iletişim imkanlarına sahiptir. faks ve data haberleşme sistemleri kullanarak vb).2. aranılan bir konuda iş yapan firmalara web arama araçları kullanarak erişilebilmektedir. pazarlama/reklam vb gibi konularda internet teknolojilerini kullanmak anlamına gelir. kendi ticari yöntemlerini kendisi oluşturmuştur. e-mail. para akışının önemli bir kısmi kredi 120 . internet haberleşme araçlarını (web bilgi sayfaları. e-ticaret) olarak düşünülmelidir. Ancak. 5.

1. Uluslararası pazarlara kolayca ulaşabilme imkanı olacaktır. 5. (I) kolay pazar bulma (II) hızlı bilgi erişimi (III) geniş ölçekli pazarlar (IV) kolay.2. Çünkü e-iş ve e-ticaret modelleri şirketlerin yeni pazarlara açılmasına yardım etmektedir.5. hayatlarının önemli bir kısmında internet kullanan yüz milyonlarca insandan oluşmaktadır ve burada herhangi bir coğrafi sınır da yoktur. Ticari işletmeler böyle bir ortamda yer almak zorundadırlar. Halen pazarlanan ürünlerin satışı daha kolaylaşacak ve reklam. satış öncesi ve sonrası destek ve benzeri kanallar tamamen elektronik ortamda daha efektif kullanılabilecektir. İnternet'in sunduğu en önemli teknolojik girdi world wide web (www. artı e-ekonomidedir. iletişim teknolojilerinin sağladığı hız.5 Bankacilikta İnternet 5.2. İş verimlilik analizleri ve planlamalar daha kolay yapılacaktır. 2000'li yıllarda.1 Internet Hizmetleri Bankacılığa Neler Katar? Bire-bir iletişim imkanı sağlar Kişiselleştirme ile müşteriye önemli olduğunu hissettirebilir sistemlerinizin ek fonksiyonlar getirir.5. 5. e-ticaret söz konusu olduğunda. Global olarak. ürün tanıtım.Günümüzde çok bankada şube yapısında client/server PC tabanlı uygulamalar kullanılmaktadır ancak bu tür sistemlerin işletme masrafları çok yüksektir. Mevcut iş imkanları büyüyecektir. bilgisayar okuryazarı olan ve internet kullanan herkesin kullanabildiği standart bir bilgiye erişim ortamı sunmaktadır. karşımızda internet var. yeni iş bağlantıları kurmada çok zorlanacaklardır. PC ayarlarındaki kullanıcı sorunları. müşterilere ve daha geniş kitlelere kolayca ulaşılabilecektir. Ticaret ve iş ilişkilerinde elektronik ortamların ve özellikle internet teknolojilerinin kullanılmasıyla.2. Yeni bankacılık enstrümanları imkanı sunar Artan bireysel işlemlerin operasyonel masrafını azaltır Müşteri veritabanı oluşturma imkanı verir Banka imajını artırıcı unsurdur 5. web.4. web) dir. iş dünyasıyla olan etkileşim artacaktır. Ayrıca. e-posta kullanmayan ticari kuruluşlar muhakkak ki.2. Yakın gelecekte. e-ticaret için gereken çok kullanışlı ve ucuz bir ortam ortaya çıkmaktadır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan kartları yoluyla olmaktadır. Yoksa. işletmelerin karlılığını arttırmaktadır. pazar payları düşecek ve kimseyle iş yapamaz hale geleceklerdir. güvenli veri iletimi ile birleştirildiğinde. Bu yeni pazar. e-dükkanı olmayan. E-Ticaret. işlerini geliştirmede ve kar etmede. Şimdi. Global ekonominin geleceği. hızlı ve ucuz iletişim (V) yeni iş imkanları (VI) kolay destek imkanları gibi konuları özellikle ön plana çıkarmaktadır.1 Şubeleri WEB tabanlı sistemlere terfi ettirebilir Elektronik bankacılık sistemimiz banka sistemi ile entegrasyon sağlandıktan sonra şubelerde arayüz olarak kullanılabilmektedir. Bu. 121 . İnternet. global olarak. Neden E-Ticaret? Buna İhtiyacım Var Mı? Bana Yararı Olacak mı? E-ticaret konusuna tüm iş çevrelerinin dikkat etmesi ve bunu ciddiye almaları gerekir. Bu belli oldu. ucuzluk ve güven pazarlama stratejileriyle birleştiğinde. Otomatik bilgi dağıtım sistemi yardımıyla. uzmanların tahmininden 2-3 kat daha hızlı büyüyen bir ekonomi mekanizmasıdır.

Bu da bir PC’ yi ayakta tutmaktan son derece kolaydır. Kaç Tane Şifre Alınabilir ? Bireysel müşterilerimiz sadece bir Şifre alabilir. kesin satış oranları bireyse Mevduat ve Repo Oranları. kurum faturası ödemeleri.5. ikincisi WEB tabanlı çözümlerdir.2 İnternet Bankacılığı İnternet bankacılığında bankaların internet şubesi ile bankacılık hizmetlerinden yararlanmanız için zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyor. birincisi klasik host çözümüdür ancak pahalı ve açık olmayan bir yöntemdir. Kur Bilgileri. Başka hesaplara havale ve EFT işlemlerine ait dekontları. TCMB Kur Bilgileri. Başvurular İçin Neler Gerekli Kimlik bilgileri ve hesap numaranız başvuru için yeterlidir. kur bilgileri. Kampanya Bilgileri. Buna rağmen bu tarz sistemlerin çalışır vaziyette tutulması için önemli personel kaynağı ayrılması gerekmektedir. 122 .2.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yeni versiyon yazılımların dağıtılması ve kullanıcıların müdahale imkanlarının kısıtlanması için bir çok pahalı tedbirlerin alınması zorunlu olmuştur. TCMB kur bilgileri. Bu zor problemin iki çözümü var . Internet bankacılığının amacı para çekme ve yatırma hariç tüm bankacılık işlemlerinin şubeye gitmeden dünyanın her yerinden yapılmasıdır Bilgi Alma işlemleri Mevduat ve repo oranları..Bu tip cihazlar ve webbank ile sahip olma maliyetlerinizi en az dörtte bir oranında düşürebilirsiniz 5. disket sürücüsüz ve browser üzerinde yüklü cihazlar ucuz olarak bulunabilmektedir. Kesin Satış Oranları. Dekont Alınabilir Mi ? İnternet Şubesinde gerçekleştirdiğiniz kredi Kartı ödemeleri. takip eden 1 iş günü ile 3 ay sonrasına kadar alabilirsiniz. Bireysel Kredi Faiz Oranları. Bizce şube personelinin önünde sadece bir browser çalıştıran cihaz olmalıdır ve bilgi işlem personeli yanlızca bu browser’ı çalışır vaziyette tutmalıdır. Hiçbir özel yazılım ve donanıma ihtiyacınız olmadan internet şubesinde işlem yapabilirsiniz. kaldı ki artık disksiz..

2. Şekil 5. İnternet reklamcılığı. Etibank’ın Ana Web Sayfası Eti bank ana web sayfasından İnternet şubesine tıklarız gelen sayfada İnternet işlemlerinizi yapabilirsiz. Etibank’ın İnternet şubesinin giriş sayfası 5. Yalnız daha önceden başvurup bir kullanıcı adı ve şifre almanız gerekir.3.1. DEĞİŞİK İNTERNET UYGULAMALARI 5. 123 .5. internette reklamı yapılan Markaların daha çabuk fark edilmesini sağlamış ve televizyon-basın reklamcılığından daha etkili olmaya başlamıştır.1 İnternet Ve Reklam Dünya’da ve Türkiye’de hızla yaygınlaşan İnternet teknolojisinin bir getirisi olan İnternet’te reklam hayatımıza girmiş ve gün geçtikçe önem kazanmaya başlamıştır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Şekil 5.5.3. Markaların tek amacı hedef kitlelerine en etkili ve en hızlı bir şekilde ulaşabilmektir. internet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artmasıyla.

Türkiye'de ise internet reklamlarının 8 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. gelişmeleri ve yeni yatırımları için gerekli olan harcamaların kısıtlanma koşuluyla. İnternet'in en ilginç yönlerinden birisi.1 turk. internet reklam pazarı çok gelişecek asıl patlamanın henüz yaşanmadığını belirten uzmanlar. İnternet reklamcılığının etkinliğini arttırıyor. Türkiye'nin onlıne reklam harcamaları 2000 yılında 9 milyon dolar. birçokları için bir çıkış noktası olabilir. Dünyada onlıne reklam harcamaları 2000 yılında bütün dalgalanmalara rağmen.1. 2001 yılında ise bu rakam 825 milyon dolara ulaşacak. televizyon bu rakama 13 yılda ulaşabildi. ISP ve dot.com web sayfasındaki bir reklam 5.1. gerekse dünyada henüz potansiyelini tam olarak kullanamıyor. onlıne reklamlarda da izlenmekte. Günümüzde internet kullanıcılarının. Türkiye'de onlıne reklam harcaması: (Cedit Suisse) 1999 yılında 5 milyon dolar 124 .com şirketlerinin büyümeleri. eğitim ve gelir düzeyinin ise orta ve üstü kesimden olması. Türkiye'de yüksek bant genişliğinin altyapısının tamamlanmasıyla. Rakamlarla İnternet Reklamcılığı Çeşitli araştırma şirketlerinin ülkemizde yaptığı çalışmalarda. 9 milyar dolara ulaştı. Bu araştırmadan da görüldüğü üzere ülkemizde İnternet kullanımı henüz yeni yeni patlıyor. reklamları da bu alana kaydırmakta. onlıne reklam harcama rakamları farklılık göstermekte.3.1. 5.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Şekil 6. İnternet alanında yaşanan hızlı ve etkin gelişme. maliyetlerin çok yüksek olmamasından dolayı herkesin aynı kulvarda bu yarışa başlayabilmesi. 12 yaş üzeri 1500 kişi üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre: 1. 1997 yılından itibaren gelişmiş ülkelerde televizyon seyretme oranı düşüyor. internet kullanıcıları arasında televizyon seyretme oranı da oldukça düşük. özellikle genç. Nitekim. gerek ülkemizde.1.1 İnternet Reklamcılığına Genel Bakış İnternet 5 yıl gibi çok kısa bir zaman içinde. 5. 3.internet. Türkiye'de İnternet reklamcılığının günlük yaşama girmesi. Merrill Lynch'in tespitlerine göre. dünyada 200 milyon Türkiye'de ise yaklaşık 3 milyon kullanıcıya ulaştı.2.2 Türkiye'deki Onlıne Reklam Uygulamaları İnternet büyük bir hızla günlük yaşama girmesine. daha bunların ısınma turları olduğu görüşünde birleşiyor. Bu nedenle. Ankete katılanların % 38'i bilgisayarı evlerinde kullanıyor ve bunların % 85'i İnternet'e bağlanıyor. Oysa. Cedit Suisse'e göre. Bu özellik. Ankete katılanların % 11 ise bilgisayarıhem evde hem ofiste kullanıyor.3.3. Çeşitli araştırma gruplarının verilerini toplamaya çalıştık. yapılan araştırmalara göre. Ankete katılanların % 15'i bilgisayarı sadece ofislerinde kullanılıyor ve bunların da % 77'si İnternet'e bağlanıyor. diğer mecralar karsısında birçok üstünlüğünün olmasına rağmen. 2.1. IBS Pazar Araştırmaları Hizmetlerinin Türkiye'nin 7 ilinde.

2. hedef kitlenin izleyip izlemediğini tespit etmek mümkün değil. Hangi yaş. Medya reklamları ise yüzde 6 gibi çok düşük bir paya sahip. yüzde 19 ile onlıne reklam verenler arasında bulunuyor. Güncellemek her saniye mümkün ve geri dönüşüyle birlikte sonuçlar en hızlı şekilde ölçülebiliyor. rasyonel davranışlar ister istemez ön plana geçecek.1. Türkiye'de yüzde 56 gibi yüksek bir oranla banner… 5. 24 saat kesintisiz reklamın alması kaçınılmaz görülüyor. İletişim sektörü ile finans sektörü. anında satın alma olanağı tanıyor. İlk başlarda. firmalar için büyük önem taşıyan tanıtım ve reklamları da etkisi altına aldı.COM şirketlerinin büyümeleri. Nitekim. Firmalar istedikleri mesajı. kalite ve fiyat karsılaştırması yapacağı internet ortamında. analiz edebilme özelliği tanıyor.2. tekelci güçlerin. İnternet reklamlarının sağladığı en büyük avantajlardan birisi. Şimdiye kadar gelişmiş en iyi ve etkili direk pazarlama aracı.1. firmalara yüksek maliyetler getirmekte.Reklam pazarının neden İnternet'e yöneldiğini söyle özetleyebiliriz: İnternet'te reklam 365 gün 24 saat ihtiyaca cevap veriyor. 365 gün. Televizyon reklamları. Oysa. Hedef kitleye ulaşma ve sağladığı diğer özellikler düşünülürse maliyeti diğer mecralarla kıyaslandığında çok düşük.2.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 2000 yılında 9 milyon dolar 2001 yılında 75 milyon dolar 2002 yılında 120 milyon dolar 2003 yılında 200 milyon dolar 2004 yılında 450 milyon dolar 2005 yılında 825 milyon dolar Merrill Lynch'in tespitlerine göre. satın alınacak ancak 1 veya 2 site vardı. Kullanılabilecek 3 boyutlu grafik ve animasyon teknikleri ile çok daha fazla ilgi ve cazibe uyandırıyor. İnternet ortamının getirdiği avantajları. ISP ve DOT. Türkiye'de yüksek bant genişliğinin altyapısının tamamlanmasıyla. Medya dahil): 1 milyar dolar Türkiye'de onlıne reklam harcaması: 2000 yılında: 5 milyon dolar 2005 yılında: 100 milyon dolar IAB'in 2000 yılı içinde yaptığı araştırmaya göre. Yüksek karların. gelişmeleri ve yeni yatırımları için gerekli olan harcamaların kısıtlanmama koşuluyla. herkesin rahatlıkla her ürün hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacağı. şirketler ister istemez onlıne reklamlara kayacak. Reklam üstüne tıklayan kullanıcıya.3. En önemli getirisi ise. Böylece. radyo ve televizyon reklamlarının yerini. en çok onlıne reklam tüketim malları alanında veriliyor. 2 yıl gibi çok yakın bir geçmişe sahip. önceden keşfedenler ise yol alacak. Hedef kitleye ulaşım en yüksek seviyede seyrediyor. bilgi eksikliğinin azaldığı yeni ekonomi kuralları içinde. kullanıcı istediği an istediği bilgiye ulaşabilir ve istediği kadar zamanı orada harcayabilir.3 İnternet Reklamcılığının Mevcut Sorunları Türkiye'de internet reklamcığı. istenen yaş. Onlıne Reklamda Etkinlik Yeni ekonomi kuralları. tıklayıp tıklamadığnı kesin olarak görebilir. eğitim ve meslek grubuna gittiği belli olmayan basın. Reklamın anında satışa dönüşebileceği tek mecra. Dünyada onlıne reklam harcamaları: (Merrill Lynch) 2000 yılında: 9 milyar dolar 2005 yılında: 54 milyar dolar Türkiye'nin toplam reklam harcaması(TV. İnternet üzerinde reklamlarda kişilerin reklamı görüp görmediğini. hedef kitlesi belli. cinsiyet ve diğer özelliklere göre hedef kitlelerine ulaştırıyor. anında hedef kitlede geri dönüşüm yaratıp etkiyi ve ihtiyaçları izleyip. Tüketiciyle birebir iletişim imkanı sağlıyor. İki yıl içinde onlıne reklamlar açısından çok 125 . Örneğin dergideki veya televizyondaki bir reklamı. 5. anında reklamın izlenme oranlarının takip edilebilmesi. internet reklam pazarı çok gelişecek. En çok tercih edilen internet reklamı ise.3. hedef kitleye en ucuz maliyetler ile ulaşması.

İnternet bir ülkedeki doğal afeti hızlı bir şekilde ulaştırır.Hamit HANCI Türkiye trafik Güvenliği Vakfı başkanı) • Kosava Yardım kampanyası[kampanya bildirisi][ana sayfa] (iş bankası) Köyümün Web’i de var! Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gümüştepe köyü internetteki web sayfasıyla ilgi topluyor. "ölçümlemenin yetersizliği ve güvensizliği" gösteriliyor.3. üye olabilirsiniz ve ilgilendiğiniz haberleri öğrenmiş olursunuz. kampanyanın verimini tespit edemiyor. 5.2 İnternet’in Dayanışmada Kullanımı İnternet de birçok sosyal dayanışma yardımlaşma vakfı ve dernekleri vardır. Ölçüm teknikleri. Bunlardan ilgilendiğimiz alandaki web sayfasına girerek çalışmalarını öğrenir. Dünyada çok profesyonel olarak kime ulaşıldığı görülebiliyor. • Erozyonla mücadele kampanyaları[Türkiye çöl olmasın] [meşe palamudu dikme] (TEMA) • Demiryolumu geri istiyorum[Kampanya bildirisi] [Ana sayfa] (Dr. faaliyetlerine katılabilir. Gurbette yaşayan birçok aile internet üzerinden yakınlarıyla haberleşiyor. Bu. gelişmeler Batılı ülkeler ile kıyaslandığında. El yordamı ile ilerliyor. simdi portal değil de spesifik siteler daha gündemde. koşulacak uzun bir yol bulunuyor. Yeterli araştırmalar ve hedef kitle bilgileri yok. Bu sorun nedeniyle. Kampanya başarısını ölçümlemede sorunlar yaşanıyor. ve dünyanın bir anda bu haberi öğrenip dayanışma ve yardımlaşmasını gerçekleştirir. Reklam alımları genelde 3 aylık yapılıyor. Oysa. Aslında. Ancak. bir aylık olarak topluca alınıyor. Sivas’ın Şarkışla ilçesine Gümüştepe (eski adı Yapaltun) köyünün internetteki sitesi sayesinde köylüler dünyanın neresinde bulunursa bulunsunlar birbirleri ile haberleşebiliyorlar. ama kullanmıyorlar.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan şey değişti. 3. reklam verenler. 5. 4. spesifik değil. Türkiye'de profilleşme makineleri tam olarak çalışmaya başlamadı. Yurtdışında içerik siteleri çok fazla sayıda. Avrupa'da haftalık ve günlük olarak rakkaslara ulaşılıyor. Böylece hedef kitleye daha rahat ulaşmak mümkün. 18 Kasım 1999 tarihinde açılan ve her gün daha da güzelleşen Gümüştepe köyünün sayfasında misafir defterinden resim arşivine kadar birçok bölüm bulunuyor 126 . Türkiye'de rakkaslar. Türkiye'de ise az sayıda. internet kullanıcı sayısının bile tam olarak bilinmediği ülkemizde o kadar da yanlış bir tez değil. görüntüleme ve click sayısı olarak minimize edildiği halde. 2. Mevcut sorunları. Çok site var ancak çoğu genel popülasyona yönelik siteler. Yani. İnternet reklamlarında eleştirilen en önemli unsur olarak. Uzun vadeli reklam alım-satımında sorunlar yaşanıyor. Aşağıda internet deki birkaç dayanışma kampanyası sıralanmıştır. söyle özetlemek mümkün: 1. bu rakkaslara bile sağlıklı olarak ulaşmak mümkün değil. birçok içerik sitesinin bu olanağı var. Oysa. İnternet deki bir çok dergi gazete sitelerinden dayanışma ve yardımlaşma haberlerine ulaşırız.

127 . Neti kullanım sadece savunma sektörüyle iş yapan dev firmalar (IBM. Sonradan Savunma (Defense) adı da önüne eklenerek DARPANET oldu. kullanılması sadece belli kişi ve kurumlara sınırlı ve internetin parçası olmayan Defense Data Network (DDN)(Savunma data şebekesi) yoluyla global iletişimini yapmaktadır. DARPA bugünkü. Savunma bakanlığı bugün MİLNET.2.3. TCP= transmisyon kontrol protokolü) Berkeley biçimi dahil. Lockheed gibi) özel sektörün kullanımına açıktı. Ticari baskılar sonucu NSF ana şebeke kontrol undan vazgeçmek zorunda kaldı. UNIX ve TCP\IP'nin (IP=internet protokol. İnternet'in oluşması ve gelişmesinde çoğu fonu ve desteği sağlamıştır.3 İnternetin Askeriyede Kullanımı İnternet 1969'da Amerikan Savunma bakanlığında savaş iletişiminde gelişmeyi sağlama amacıyla Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) adıyla başladı. İnternet'i National Science Foundation (NSF)(Milli Bilim Kurumu) yürütüyordu ve internet şebekesinin üst halkasından ticari trafiğin geçmesi taraftarı değildi.1 Tema Vakfının Ana Web Sayfası TEMA Vakfının projelerinde: 1-çevre eğitimi 2-kırsal kalkınma amaçlı erozyon önleme 3-Mera ıslahı proje çalışmaları 4-köy kent projeleri yer 5-Ağaçlandırma projelei 5. Şekil 6. İnternet'in bazı kısımları ve internetin parçası olmayan.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Gurbetteki bu köyün insanları web sitelerini ziyaret ederek hasretlerini Giderip dayanışma içinde oluyorlar. 1980'ın ortasında Commercial İnternet Xchange (CIX) grubu bu ana şebekeden geçmeden kendi şebekelerinden ticari data akımı servisini sunmaya başladılar.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Deniz Kuvvetlerine bağlı unsurları ile katıldıkları. Türkiye. Genel konulardan gerekli bilgileri alabilir basın açıklamalarını öğrenirsiniz.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Şekil 6. Tatbikat süresince her üç ülkenin deniz kuvvetleri. olası arama ve kurtarma harekatında daha etkili ve süratli insani yardım faaliyetlerinin uygulamasını 128 .1 Türk Silahlı Kuvvetleri Ana Web Sayfası Türk silahlı kuvvetleri web sayfasından kuvvet komutanlıklarına ulaşabilir.3. müşterek çalışma ve işbirliğini geliştirmek suretiyle. İsrail sahilleri açıklarında uluslar arası sularda 17 Ocak 2001 tarihinde icra edilmiştir. Reliant Mermaid-III Tatbikatı. Yapılan tatbikatları öğrenirsiniz. insani yardım amaçlı bir arama kurtarma tatbikatıdır.

net/reklam.tr/internet2.com/eticaret/reklam/arastirma. Tic.edu.dites.mil.dk/zaman_gumhaber.com.Dijital Bilgisayar Sistemleri San. http://www. Şti. Reliant Mermaid III Tatbikatı http://www. Beta Yayın Evi İstanbul 2000 3.htm 5. İnternet 2000 Türkmen Yayın Evi.Türk İnternet’inde Reklam Uygulamaları http://turk. Toplum Yayınları http://www. March 15.etibank.tr/css/bolum11/bolum11.shtml 8-Gümüş tepe Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği.4 İnterntern’tin Siyasi Kullanımı Şekil 6.html 9-Türk Silahlı Kuvvetleri.tsk.tr. İnternet Bankacılığı http://www.1 Siyasi partilere ve siyasetçilerimize ulaşacağımız bir web sayfası Kaynaklar 1-İhsan Karagül & Zeydin Pala. İstanbul 2000 2-Adem Karahoca .3. 1999 Yayınları.html#eticaret 4. İnternet Hizmetleri Bankacılığa Ne Katar. İnternet Sayfaların Hazırlama Sanatı .Bahçeşehir Üniversitesi . Ltd. Bilgi Teknolojileri Ve İnternet Çokça Sorulan Sorular Bolum11:E-Ticaret http://www.tr/genelkumay/tatbikatlar/reliant.Eti Bank Yayınları.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5.htm 129 .eng.tr/bireysel.htm 6-Gülden Tozkoparan . İnternet ve Reklam http://www.html 7-Türk internet.4.internet.gumustepe.com.bahcesehir.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan BÖLÜM 6 EGITIM ORTAMLARINDA INTERNETTEN YARARLANMA 1. Bilişimin Temel Kavramlari 2 Web Destekli Eğitim Çalışmaları 3 İnternet Üzerinden Bilgiye Erişim Yolları 130 .

Bu çalışmaların daha verimli ve başarılı olması için. Avrupa toplumu 2001 yılı sonuna kadar bütün okullar İnternete bağlanacak. Bilgisayar okuryazarlığı 21. bilgisayarın topluma etkisi ile ilgili bilgileri kapsayan bilgisayar okuryazarlığı programına hazırlanmış ve kurs programı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmuştur. bilgisayarın ne olduğu. yy’da artık normal okuryazarlık kadar önemli bir hale gelmiştir. Çağdaş toplumlar bilgisayar okuryazarlık oranını geliştirmede büyük çabalar sarf etmektedir. kullanım biçimleri topluma ve günlük yaşama etkileri ile ilgili bilgi sahibi olmaktır. mevcut yeniden - Haftalık ders dağılım çizelgesi. programlar arası şekil birliği sağlanmalı. * Üniversitelerde Bilgisayar Okuryazarlığı: Ülkemizde henüz ortaöğretimde bilgisayar okuryazarlığı geniş kitlelere yayılmadığından. bu programların yaygın olarak uygulanabilmesi için donanım eklenmelidir. Bilgi teknolojileri eğitim yönetiminin kullanılmasıyla öğrenciler bilgisayar farkındalığı kazanabilirler. Örneğin. b) Bilgisayar Okuryazarlığı Bilgisayar okuryazarlığı bir insanın artık klasikleşmiş bir takım işler için kullanabilmesi ve bilgisayar teknolojisi kullanım diğer sistemleri kullanmayı kolayca kavrayabilmesidir. bilgisayarın nasıl çalıştığını ve bilgisayarlar neler yapılabileceğini bilmek demektir. Bilgisayar okuryazarı olan bir birey kişisel bilgisayarını kolaylıkla kullanabilir. üniversiteye gelen öğrencilerin büyük çoğunluğu bu konuda 131 . EĞİTİM ORTAMLARINDA İNTERNETTEN YARARLANMA 6. Lise ve dengi okul mezunu öğrencilerin bilgisayar okuryazarı olarak okulu bitirmeleri. bilgisayarla ilgili temel kavramların neler olduğu. * Ortaöğretim ve Liselerde Bilgisayar Okuryazarlığı: İlköğretim okullarında.1 Bilişimin Temel Kavramları a) Bilgisayar Farkındalığı Bilgisayarın günlük yaşamdaki kullanım biçimlerinin ve toplum üzerindeki etkilerinin farkında olmaktır. programlama dillerinin ve bilgisayarın önemini içeren seçmeli dersler verilmektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 6. Bilgisayar farkındalığı. programlama mantığının. bilgisayarda temel işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilir. Programların. Bilgisayarı kullanmaktan çok bilgisayarın yapısı. Bilgisayar farkındalığı bilgisayar okuryazarlığının başlangıcıdır. nasıl çalıştığı. Ortaöğretimde bilgisayar bilimlerinin öğretilmesi ön plandadır. Bilgisayar biliminin öğrenilmesine yönelik programların güncelleştirilmesi programların düzenlenmesi gerekmektedir. bilgisayar tarihini. 2002 yılı sonuna kadar da bilgisayar okuryazarı olmayan hiçbir öğretmen kalmayacak şeklinde bir hedef belirlemişlerdir.

Bilgisayar destekli eğitimin faydalarından bahsetmek gerekirse. kendi branşların uyarlanmış bilgisayar kullanımının öğretilmesi. Fakat motorun nasıl çalıştığını gösteren bir animasyon göstererek birkaç dakika içinde her şeyi açık ve net olarak anlatmak mümkündür. d) Bilgi Teknolojileri Okuryazarlığı Bilgisayar okuryazarlığı ve bilgi okuryazarlığının toplamıdır. aradığı bilgiyi en hızlı bulan. Ancak gerekli altyapı oldukça zayıftır. yy. Uzakta Eğitim. Bilgisayar okuryazarlığını hızlı ve etkisi bir şekilde artırabilmek için iki seçenek önerilmektedir. bilgisayar okuryazarlığının tamamlayıcısıdır. Bilgi teknolojileri okuryazarlığı ilk. Bu tür programlar kullanıcıya birebir etkileşim imkanı vererek motivasyonu artırır ve konuları aktarmak da çok güçlüdür. Bilgi kaynaklarının önemli bir kısmının İnternet üzerinde olduğu. Bilgi okuryazarları olan bir insan. İnternet çok fazla bilgi barındırır. İnternet ve bilgisayar teknolojisinin temel kavramları bilir ve bu bilgi denizinde boğulmaz. yani üniversitelerin değişik bölümlerinden seçilmiş öğretim üyelerinin temel bilgisayar bilimleri konularında düzenlenecek kurslarla eğitilmesi. onu özümseyip kullanan ve yorumlayıp sonuç üreten insanların ön planda olacağı “bilgi devri” olacaktır. Bilgiye erişimin çok kolaylaşması onu iyi anlamayı ve özümseyerek kullanmayı da beraberinde getirir. yeni teknolojiyle donatılmış telekonferans düzeni olan sınıflar oluşturularak uzaktan eğitim olanaklarının yaygın bir şekilde kullanılmasının sağlanması. 132 . e) Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar ilk kez kullanılmaya başlandığı 1960 lardan bu yana eğitim alanında önemli bir yer kazanmıştır. Örneğin klasik yaklaşımda öğrenciye bir motorun nasıl çalıştığını öğretmek zordur. Günümüzde çoklu ortam teknikleri ile çok güçlü ve farklı formatlarda eğitim paketleri üretmek mümkündür. Bilgisayar ile yapılan işlerin “anlayarak” yapılması ve bilginin “yorumlanması” evrenini içerir. orta ve yüksek öğretim kurumlarında eğitimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle üniversite ve yüksek okullarda yaygın bilgisayar okuryazarlığının önemle ihtiyaç görülmektedir. sanal kütüphanelerin her geçen gün önemini artırdığı günümüzde bilgi teknolojileri okuryazarlığı eğitimde “olmazsa olmaz” öneme sahiptir. yani üniversite ve yüksek okullarda. - c) Bilgi Okuryazarlığı Bilgi okuryazarlığı. Okul öncesi ve sonrası bireylere dikkat gelişimi kazandırır. Eğiticilerin Eğitimi. 21.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan eğitilmemiş durumdadır.

Bireyin konuyu kavrayabilmesine yardımcı olur. Örneğin el. Bunu W.E ile bilgisayar desteği olmayan eğitim ortamlarında öğrenme sonuçlarını karşılaştıran ve dünyanın değişik yerlerinde yapılan yüzlerce araştırmada bilgisayar destekli eğitim çalışması lehine anlamlı bir fark bulunamamıştır.D. Artık amaç bilgilere en hızlı yoldan talebe özel biçimde sadece öğrencilere değil geniş topluluklara ulaştırmak olmuştur.E. Bu da bireyin kolay unutmasını engeller.E verilen eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi bakımından uzman eğitim kurumlarının en büyük destekleyicilerinden biridir. göz zihin aynı anda çalışabilir. Öyleyse bilgisayar destekli eğitimdeki çalışma şeklini değiştirmek gerekir. 133 . Geleneksel hocasınıf-ders kavramları da bu doğrultuda değişim göstermektedir. Bireye birçok işi aynı anda yapabilme becerisi kazandırır.E önemini yitirmektedir. f) Web Tabanlı Eğitim Bilgi miktarının ve bilgiye ulaşması gerekenlerin sayısının çığ gibi artması eğitimde rekabete yol açmıştır. Enternet ve İnternet teknolojilerinin geliştiği günümüzde B. Bir konuyu en iyi şekilde sadece bir kişiden değil alt konuları en iyi bilenin birçok uzmanın bilgilerinin bir araya getirilmesiyle öğrenmek mümkün kılınmıştır. Bilgisayar destekli sıralanmaktadır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri - Mehmet Karahan Ekrandaki olaylar bireyi kendine çekerek ona dalgınlık. - Bunun gibi daha birçok fayda sayılabilir. eğitimin şimdiye kadar uygulanan biçimleri şöyle Tekrar ve alıştırmalar Öğrenciye çeşitli yönlerden destekleme Benzetim programları ile çalıştırma Etkileşimli açıklama Veri bankası olarak kullanma Verileri çekici bir şekilde gösterme Etkileşimli canlı kitap Uzman sistemler ve yapay zeka Bilgisayar uygulamalı ve değerlendirmeli testler Bilgisayar yönlendirmeli öğrenme B.D.E ler genellikle yoğun yönlendirmeler içerirler ve fazla “birey odaklıdırlar. sıkıntı dikkatinin dağılması gibi istenmeyen durumları yaşama şansı vermez. Tüm bu faydalarına rağmen kendini anlatamamış olan B. B. Çok değişik mekanlardaki öğrenciler değişik mekanlardaki uzmanlara ve ders konularına ulaşmak istemektedir.T.D.D. zihinde kalıcılık sağlar. nin faydalarını kısaca özetlemek gerekirse.

okulları. not alma ve uzmanlarla katılımcılar arasında düzenlenen soru cevap seanslarıdır.E katılımcıların yüz yüze eğitime katılanlardan daha çok bilgi sahibi oldukları üstelik bunun % 30 daha hızlı gerçekleştiği belirlenmiştir.T. İnternet destekli eğitimde işbirliği içinde öğrenme gerekiyor. Web tabanlı eğitim modellerinin iletişimsel unsurları taşıma formları. Sınıf arkadaşlarınız ve öğretmeninize ilişkin bilgi edinebilirsiniz. W. h) İnternet Destekli Eğitim Teknoloji artık geleneksel metin kitaplarının önüne geçilmesini mümkün kılıyor. Her sanal sınıfta 20 ile 30 arasında öğrenci bulunur. Öğretmeninize e-posta yoluyla ulaşabilir 24 saat içinde karşılık alabilirsiniz. Sanal fakat gerçeğinin oluşturulabilecektir. 134 . Bilgisayar ağlarının gelişmesi ve sınıflara girmesiyle bilgisayar destekli eğitimin yeni bir safhası. İnternet bilgisayar ağlarının ağıdır. Çünkü tüm öğrenciler ağda işbirliği içinde bulunuyor. Bireyi birçok siteye haber ve tartışma gruplarına email vasıtasıyla yeni bilgi ve projelere ulaşıyor. Sanal sınıf ortamında da tıpkı gerçek sınıflarda olduğu gibi öğretmenimize ve sınıf arkadaşlarımıza ulaşmamış mümkündür. kütüphaneleri. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki web tabanlı eğitimin sınıf içinde öğretmenle yüz yüze yapılan zamana ve mekana bağlı bir eğitimle kıyaslanması halinde. g) Sanal Sınıflar Sanal sınıf haftalık dersleri. işyerinizde. Eskiden bilgisayar destekli eğitimin sosyal aktiviteyi azalttığı hatta kestiği söyleniyordu oysa şimdi İnternette sürekli ilişki ve haberleşme var. Eğitim tam zamanında ve daha kolay ulaşılabilir bir şekilde verilmesi mümkün olabilecektir. içine alıyor. evinizde. paylaşıyor isterse katılabiliyor. örneğin dünyanın her yerinden.sürekli büyüyor ağları. İnternet destekli eğitim başlıyor. düzenlenen bir elektronik toplantıya katılım sağlanabilir. araştırma merkezlerini.Eğitimde Bilgi Teknolojileri - Mehmet Karahan Seyahat masrafları ve seyahat süresince oluşan üretim kaybı ortadan kalkmış olacaktır. Ağ üzerinde eğitim yapma sadece öğrencilerin değil öğretmenlerinde izole yani zor durumda kalmalarını engelliyor. tıpatıp aynısı sınıflar İş sırasında eğitim yapmak mümkün olacak bu konuda zamandan tasarruf sağlanacaktır. tatilde bilgisayarla İnternete sağlanabileceğiniz her yerde günün ve gecenin dilediğiniz her saatinde alabileceğiniz bir sınıftır.

politik ve sosyal gelişmede temeli oluşturan yapı taşıdır. 3-4): Kurumlar ve bölgeler arasında belirli bir dengenin sağlanıp. hangi teknolojinin kullanılacağına karar verilmeden önce öğrencinin ihtiyaçları ve öğretilecek materyalin gerektirdiklerini göz önünde bulundurmasından geçer. öğrenciler arasındaki iletişim sağlandığı ve öğretmenden öğrenciye erişim olduğu sürece uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar başarılı olduğunu göstermiştir. * Hangi Teknoloji En İyisidir? Uzaktan eğitimde en belirleyici role teknoloji sahip olmasına rağmen. Eğitimci bir uçta ders verirken. sanal dershaneler. Günümüzde artık eğitimin ülkenin genel gelişmesindeki yeri değil. * Uzaktan Eğitim Yararlı mıdır? Birçok eğitimci. Uzaktan Eğitim Projesi. eğitimci ile öğrencilerin aynı mekanda olmadan gerçekleştirildikleri eğitimdir. Eğitimde kaliteli oluşturulması. uzaktan eğitimi gören kişilerin yüz yüze eğitim gören kişiler kadar öğrenip öğrenmediklerini sorguluyor. farklı şehirlerden ve hatta farklı ülkelerden eğitime katılabilirler. eğitimciler ve uzmanlar eğitimin çeşitli modeler üzerinde çalışma ve araştırmalarını halen sürdürmektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan İnternetin eğitimde kullanılmasıyla. ı) İnternet Destekli Öğretim (IDO) * Uzaktan Eğitim Nedir? Eğitim bir ülkenin ekonomik. bir amaç bir çok teknolojik medyanın bir arada kullanılması gerekir. s. i) İnternete Dayalı Uzaktan Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları * İnternete Dayalı Uzaktan Eğitimin Avantajları İnternete dayalı eğitimin avantajları ile ilgili olarak aşağıdakiler sıralanabilir (Geleceğin Eğitiminde Uzaktan Eğitim Yöntemi. Uzaktan eğitim uygulaması açısından standart eğitim modellerinden farklılık gösteren bir modeldir. İTÜ. 1999. İnternet ve Uzaktan Eğitim. doğru metot ve teknoloji kullanıldığı. ve ileri düzeyde bir standardın 135 . Araştırma sonuçları. eğitimciler teknolojinin iletilmesi üzerinde değil öğretimsel sonuçlar üzerinde yoğunlaşmalıdır. 1999. Değişik eğitim modellerinin fayda ve zararları karşılaştırmakta zaman zaman pilot uygulamalarla sonuçlar gözlenebilmekte ve gerçek uygulamalara dönüşmektedir. Etkili ve başarılı bir uzaktan eğitim yolu. Bu modeled eğitimci ile öğrenciler arasında bir iletişim yolu kurulur. s. Tanımlanacak olursa. farklı binalardan. kırtasiye ve bürokratik giderlerin düşürülmesi. 18. eğitimin nasıl daha iyi verileceği tartışılmaktadır. öğrenciler iletişim yolunun imkanına bağlı olarak evlerden. uzaktan eğitim. fırsat eşitsizliğinin en aza indirilmesi Basım. 1997. sanal kütüphaneler veri tabanları oluşturulmuştur. s. sanal sınıflar. Bu sistematik yaklaşımın bir sonucu olarak. psikologlar. 1. Sosyologlar.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri - Mehmet Karahan Ders. Bilgi ve belgelerin herkesin kullanımına açık olması. Zamanın daha etkin yönetimi.. Kontrol edilebilir ve veritabanı oluşturulması. öğrenci-öğrenci) çok yönlü bir haberleşmenin sağlanması Farklı kuruluşlardaki öğretim elemanlarının karşılıklı işbirliğine yönelmeleri sonucunda. Akılda tutma seviyesinin artırılması. 1999. lerinin dahil edilebilmesi. konferans. - - - *İnternet’e Dayalı Uzaktan Eğitimin Dezavantajları İnternet’e dayalı eğitimin dezavantajları ile ilgili olarak aşağıdakiler sıralanabilir (Distance Education and self-learning. Demiray. Bilgilerin kolaylıkla ve etkililikle değiştirilmesi. - - 136 . vb. s. kurs ve benzeri eğitim materyallerinin aktarımında minimum maliyet ile maksimum çıktıya ulaşılması. etkin bir eğitim desteği sağlanması. Geleneksel sınıf ortamında soru soramayan veya grup içinde katılım yetisine ulaşamayan adayların elektronik ortamda özgüven kazanmaları. 1999. seminer. 1999 s. İletişim ve bilgi temelli bağlantılara bağımlı olunduğundan. Öğrenmenin bireyselleşip. bireyin grup baskısından kurtulması sonucunda bireysel öğrenme sorumluluğu ve yaratıcı özgürlüğün doğması. interaktiflik. İnternet ve uzaktan Eğitim. Taraflar arasında (öğrenci-öğretmen. 4. olmayan düşünce ortamında Öğretmen ve öğrencilerin İnternet tabanlı eğitim araçlarının kullanımındaki bilgi eksiklikleri ile öğretmenlerin pedagojik açıdan eğitim materyallerinin hazırlanması konularında yetersiz kalmaları. Eğiticinin teknik destek elemanına ihtiyaç duyması. 6. Sadece metin tipinde bir sunumdan öte aktarma ses. animasyon. Başaran ve Tulu. s. renk. 5. s. 3-4): Öğretmenlerin doğrusal olduğunu unutmaları. 1999. ulaşım olanaklarının herhangi bir sebeple değişmesi veya internek olanaklarının iyileştirilmemesi sonrasında iletişimde etkinsizlik Öğrencilerin esastan çok teknoloji üzerine yoğunlaşmaları.

Öğrenciler proje çalışmaları sırasında elektronik posta (e-mail) ile diğer insanlarla iletişim kurabilecekler. İnternet üzerinden araştırılarak bulunacak bilgilerde ek öğrenme malzemesi olarak algılanmaktadır. öğrencilere yönergeler. - 6. başkalarına yollama gibi haberleşme ile ilgili temel beceriler olmalı İnternet üzerinden bilgi arama. cevap verme. Öğrenciler diğer sınıf ya da okulda yapılan projelere de elektronik posta aracılığıyla projeler katılabilirler. İnternet erişimi için e-mail programları ve bilgi tarayıcı programlar tanınmalı ve e-mail yollama. alma. 137 . normal konulu bir ders olmasıdır. Öğrenciler ödev. fikir alışverişinde bulunabilir. senaryolarda bulunması gereken öğeler. arama motorlarını kullanma gibi temel işlevler bilinmelidir. Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için sınırlılık oluşturması. Bu yolla öğrenciler veri toplama ve analiz becerilerini geliştirebilirler. İnternet proje çalışması için İnternete bağlanma. İnternet adreslerinin özellikleri. Beceri ve tutma davranışların gerçekleşmesinde etkili olamama. Bu şekilde öğrencilerin hem bilgiye hem de bilgiyi ve teknolojiyi kullanma becerileri gelişecektir. Net Days. Bu ders içinde bilgisayar becerileri bir araç olarak kullanılmakta. diğer okullardaki / bölgelerdeki / ülkelerdeki yaşıtlarıyla bireysel ya da grub olarak elektronik posta aracılığıyla projeler yürütebilir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri - Mehmet Karahan Çalışan öğrencilerin dinlenme veya eğlence zamanlarının alması veya grup birlikteliğinin sağlayabileceği sosyal ortamları doğuramaması sonucunda oluşabilecek yalnızlık ve uyumsuzluk. kaynak adresleri ve okulların birbiriyle nasıl ilişki kurmaları gerektiğini ve birlikte çalışma yöntemleri kapanacaktır. İnterneti kullanma gibi temel becerilerin olması gerekir. Aile yaşantısını olumsuz etkileyebilme. Eğitim kurumları Web sitelerini geliştirerek öğrencilerinin proje çalışmalarını geniş bir kitleye sunabilme olanağı yaratmaya çalışmaktadırlar. Dloba Learn. proje ve araştırmalara yönlendirilerek İnternet araştırma kaynağı ve bilgiye ulaşma aracı olarak kullanılabilir. World Links gibi senaryosu önceden belirlenmiş İnternet projelerinin okul ve öğretmen tarafından nasıl planlanacağı. Bu uygulamada önemli olan bilgisayar dersi değil.2 Web Destekli Eğitim Çalışmaları a) Eğitimde İnternet Projeleri İnternete bağlı bir sınıf ya da labaratuvar kullanma imkanına sahip ve İnterneti ders ortamı içinde eğitici anlamda kullanmak isteyen öğretmenler bu eğitimde Web Quest.

bilgiyi aktarıcı olmak yerine birlikte öğrenen ve ol gösterici olmalıdır. * İnternet Projeleri Hangi Eğitim Düzeylerinde Uygulanır? 138 . organizasyon becerileri. (Belki yeni açılmış olan Bilgi ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümleri bunun dışında tutulabilir) Bu yüzden hizmet için öğretmen eğitimi programları ile öğretmenlere “Eğitimde İnternetin temel kullanımı”. zamanı verimli kullanma Değerli bilgiyi değersiz bilgiden ayırma Ekip çalışması. “Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ve İnternet Projeleri” gibi eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Hangi Eğitim Hedeflerine Yöneliktir? Bilgisayar okuryazarlığı. “Eğitimde İnternet projeleri”. sorumluluk Küresel perspektifleri anlama Tek doğru olmadığını kavrama Kendi kültürünü anlatabilme tanıtabilme Karşılaştırma yoluyla kendi kültürünü daha iyi anlama Geçmişi anlayarak geleceği kurgulayabilme Üretken olma ve dünyaya yararlı bilgiler sunabilme * Öğretmenin Ne Yapması Gerekir? Öğretmen rolü bu senaryolar içerisinde daha esnek.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Öğrenciler proje çalışmaları ile bilgiyi harmanlama. İnternet temel kullanımı Araştırma becerileri Problem çözme Soru sorma Sorunları gerçek hayatla ilişkilendirme Çözümleri kurgulama Bilgi tasarımı ve sunumu Kendini iyi ifade etme İletişim ve dil becerileri Diğer kültürlerle iletişim Diğerleri ile birlikte çalışma İş vermek. Ancak bu uygulamaların yöntemi de şu ana kadar ki formel öğretmen eğitim programlarında yer almamıştır. karar verme. işi bitirmek. * İnternet Projeleri Hangi Becerileri Geliştirir. yeni şekillerde ifade etme ve yeniden yaratma becerileri gelişmektedir. Bu öğrenme ortamlarında ortaya çıkan en önemli bulgulardan biri de öğrencilerin tasarım becerilerinin geliştiğidir.

gecenin diledikleri saatlerde ulaşmalarını sağlayan sanal ortamlarıdır.gent. simülasyonu ve kişiye özel analiz raporlarıhbulunuyor http: //www. önceki dönemlere ait interaktif deneme testleri. Eğitim paketlerinde otuz bin sorudan oluşan soru bankası. Bilgisayar ve İnternetin yaşamın vazgeçilmez parçalarından birisi olmaya başlamasıyla sınavlara öğrenci hazırlayan dersaneler de sanal dersane yarışına girdiler. b) Sanal Dersaneler Sanal dersnaler öğrencileri sınavlara hazırlamayı amaçlayan ve sınav için gerekli bilgilere evlerinde.tr 139 . tatilde. evinden tüm dersleri takip etme olanağı veriyor. öğrenciye. * Sınıfta iyi bir altyapı ve İnternet bağlantısı yeterli midir? Sınıfta sorunsuz çalışan esnek ve verimli bir altyapının sağlanmış olması başarılı network ve İnternet uygulamaları için önemli bir ön şarttır. Erol Altaca Dersanesi’nin ardından MEF de sanal dersane yarışına hazırlıklarına başladı. Yaratıcı ve yararlı İnternet Projeleri kurgulayabilmek için müfredatın dışına çıkmak gerekmez. kendi puanı.digiturk. İnternet projeleri dersin konularının İnternet becerilerini araç olarak kullandırtabilen yeni senaryolar halinde düzenlenmesiyle mümkün olabilir. bilgisayarla İnternete bağlanabilecekleri her yerde günün.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan İnternet projeleri okul öncesinden başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar her düzeyde uygulanabilir. Sanal dersaneler. Ancak bu yapının gelecek olan İnternet Projelerinin yapılması ile olacaktır. tercihleri arasından hangisini kazanacağını gösteren ÖSS. MEF Dersanesi ile Digi Türk’ün ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkan MEF Digital ile üniversite adalarına televizyondan interakif ÖSS hazırlık eğitimi veriliyor. Ancak müfredatın belirlediği birden fazla konu ve beceri. sıralamasını. tutum ve davranış içeren eğitsel hedefler İnternet projeleri içinde bütünleşik olarak ya da birbiriyle ilişkilendirilmiş olarak kullanılabilirler ki ve bu da eğitimin ve öğrenme süreçlerinin kalitesini artırır. * İnternet Projeleri Müfratadata Uygun mudur? Evet uygundur. Aslında bu tamamen öğretmenin yaratıcılığına bağlıdır.

Uyduyla aktarılan görüntüler. Barracuda adındaki uydu anteni sistemi ile alınıyor ve üniversite adayları da dersleri görüntülü olarak evindeki bilgisayarlardan takip ediyor. hatta iş yerinden etkinliklerine yazı veya söz ile katılabilmektedir. bireye yaşamının bir döneminde. öğrencilerin kendilerini daha rahat hissetmelerini. sanal kütüphaneler ve sanal dersaneler gittikçe yaygınlaşmaktadır. Sanal eğitim ortamlarında cinsiyet. evinden. Sanal eğitim ortamları sayesinde kişi. bilgi kazandırmak ve bilgilerini sistematize etmesini öğretmek olarak tanımlanabilir. çevrin içi derslerde devam zorunluluğunun olmaması. Günümüz sanal üniversiteler. giyim. tüm dikkatlerini derse yoğunlaştırabilmelerini. yaş ve sosyal sınıf farklılıkların ortadan kalkması.1 Adaylara hizmetler Web sitesi aracılığıyla ulaştırılıyor. derslerin görüntüleri.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Şekil. çoklu ortam nesneleriyle zenginleştirilmiş ders materyalinin kullanılabilmesi. bu işlevi üstlenmiş kurumlar aracılığıyla. yiyecek vb. Eğitimde bilginin paylaşımı esas olduğundan dolayı klasik anlamda belki de en fazla yüzlerce kişiye ulaşabilirken İnternet sayesinde milyonlarca kişiye seslenmek imkanı vardır. 140 . Dersler Erol Altaca Dersanesi’ndeki özel bir sınıfta anlatılırken. bürosundan. Bu şifreyi aday bulunduğu herhangi bir yerden de kullanabiliyor.) masrafların olmaması bakımından) olması gibi etkenlerden dolayı önümüzdeki yıllarda geleneksel eğitimin yerini alacağını söyleyebiliriz. ÖSS eğitim programına üye olan herkese özel olarak bir şifre tahsis ediliyor. zaman sınırlamaların kalkması ve her şeyden zayide ucuz (yol. c) Web Destekli Eğitim Örnekleri * İDE-A Nedir? Örgün eğitim. Dexar’ın yer vericisinden uyduya ulaştırılıyor.

141 . insanlık tarihinde görülmedik bir hıza ulaşmasıdır. yaygın eğitim yöntemlerinin. istediğiniz yerde. dersleri istediğiniz zaman. İDE-A ‘da verilmekte olan derslerden daha iyi yararlanmak için verilen önerilere uyulmalıdır. sıkılmadan öğrenmenizi sağlayacaktır.2 * İDE-A Nasıl İşler? İDE-A programında derslerin nasıl işlendiğine geçmeden önce. Bu iki alan arasındaki çelişki. İDE-A (İnternete Dayalı Eğitim – Asenkron) öncelikli olarak yaygınlaştırılmasında yarar görülen bilgilere ilişkin konularda bir dizi eğitim programı projesidir. Bu. İlgili görsel işitsel öğelerle hazırlanan dersler ve karşılıklı etkileşim kanalları. Şekil. bilgiyi güncelleştirmenin önemini vazgeçilmez kılar. Bu programlarda. Ancak örgün eğitimin yaşam boyu sürmesi düşünülemez.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Günümüz dünyasının en temel özelliklerinden biri bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin. Bilgi işlem alanındaki gelişmeler ve özellikle İnternete dayalı asenkron eğitim. Çağdaş ülkelerde hızla gelişen İnternete dayalı eğitimin ülkemizdeki öncülüğünü ODTÜ yapıyor. var olan bilginin hızla eskimesi demektir ki. ilkel örneklerinde olduğu gibi ders notlarının İnternet aracılığı ile sizlere ulaştırılmasıyla sınırlı kalmamasıdır. dersler için kullanılan arayüzün işleyişinden bir miktar bahsetmek gerekir. karşılıklı devrim yaratmış bilinen bütün eğitim yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesini dayatmaya başlamıştır. konuları bilgisayar başında ve okumanın ötesindeki etkinliklerinizle. Çözümü yine teknoloji alanındaki gelişmeler sağlamıştır. istediğiniz ortamda öğrenme süresini istediğiniz gibi düzenleyerek istediğiniz kadar tekrar ederek gerekli gördüğünüz konuları tartışmak olanağına sahip olacaksınız. eğitimin sürekli kılınmasını gerektirmektedir. Bu programların en özel yanı.

Alıştırmalar Her hafta anlatılan konuyla ilgili verilen alıştırmalarla. öğrencinin konuyu ne kadar anladığını kendi kendine sınaması hedeflenmiştir. Maddeleridir. Tartışma Grubu 142 . Okuma ödevi. Bunun yanında alıştırmalar. Bunlar haftanın içinde dolaşmayı sağlayan sol kısım. Şu andan itibaren bu hafta ile ilgili alt maddelere sol kısımdaki linkler vasıtasıyla erişebilirsiniz. Ev ödevi. haftalar arasında geçişi sağlayan sağ kısım ve içeriğin bulunduğu orta kısımdır. Bilgisayar ortamının sağladığı olanaklar kullanılarak. Ders sayfasının dizaynı. Önce çalışmak istediğiniz haftayı sağ kısımdan seçerek o haftaya geçin. Haftanın amacı. içinde bulunduğunuz konu anlatımını bulacaksınız burada anlatımlar kısa ve öz olarak sunulmuştur. Ayrıca anlatılan konula ilgili daha spesifik ve daha ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz İnternet adreslerine linkleri de yine konu anlatımı sırasında görebilirsiniz. Ders Bu başlık altında. çalışırken rahatsız olmanızı engelleyici ve anlatılan konuyla ilgili tüm ek bilgilere en kolay şekilde ulaşabileceğiniz bir biçimde düşünülmüştür.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Ders sayfası 3 ana kısımdan oluşmaktadır. bunlar. Tartışma grubu Haftanın Amacı Öğrencilerin ilk olarak bakması gereken yer Haftanın Amacı’dır. bir haftayı ilgilendiren maddeler vardır. Ev Ödevi Belirli aralıklarla verilen ev ödevlerini öğrencilerin sınanmasına olanak sağlamaktadır. anlatılan konula ilgili animasyonlar ve şekiller yardımıyla anlamayı kolaylaştırmak hedeflenmiştir. burada o hafta anlatılan konunun niteliği ve bu konunun sonunda öğrencilerden beklenilenleri bulacaksınız. Böylece verilen bilgileri daha bilinçli olarak çalışma imkanına sahip olacaksınız. Alıştırmalar. Ders. konunun zihinlerde daha iyi oturtmasını da sağlamaktadır. Sol kısımda. Ayrıca öğrendiklerini uygulama şansını bulmaları açısından da oldukça faydalı olmaktadır.

Buna hak kazanan kişi İDE-A / BTSP çerçevesinde Bilgisayar Mühendisliği’nin 9 temel dersini izlemiş ve sınavlarında başarılı olmuş demektir. * Bilgi Teknolojileri Sertifika Proframı (BTSP) Nedir? OTDÜ’nün İnternet üzerinden verdiği ilk sertifika programıdır.000 nin üzerinde bulunmaktadır. Türkiye’de bilgi teknolojileri alanında 75. Avrupa’da bir meslek 24 ayda eskirken ABD de 18 ayda eskimektedir. Sertifika bu derslerin ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından İnternet üzerinden yürütülen program sonunda verildiğini de belgelemektedir. Bilgisayar dünyasında baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. konular etrafında tartışma ortamlarının doğmasıdır. yeni yazılım geliştirme paradigmaları. 4 dönemden oluşan ve yaklaşık olarak 9 ay süren bir sertifika programıdır. BTSP. Bu sertifikaya sahip kişiler bu şirketlerde eleman açığı bulunduğu takdirde tercih edileceklerdir. BTSP yaşam boyu öğrenme gereksinimini karşılamak için de önemli bir fırsattır.000’nin üzerinde yetişmiş eleman gereksinimi bulunmaktadır. Çeşitli boyutlarda evrim geçirmektedir. Verilen ODTÜ sertifikasının bilgi teknolojileri alanında eleman gereksinimi olan bazı şirketler tarafından kabul göreceği basına yansımıştır. dünyadaki bilgi kaynaklarından 143 . Bu nedenle böyle bir öğretimin önemi büyüktür. İyi bir yaşam standardı ve işsiz kalmamak için yaşam boyu eğitim mutlaka gereklidir. * Sanal Okul Nedir? Türkiye Bilişim Vakfı. Yapılan sınavlar sonucunda. Benzer sorun yurtdışında da bulunmaktadır. Halen bir işte çalışıyor veya kendi işinizin sahibi iseniz BTSP size sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmasında ve rekabetçi piyasa ve iş koşullarında daha başarılı olmanızda yararlı olacaktır. BTSP değerlendirmesi sonunda başarılı olan katılımcılara ODTÜ tarafından resmi bir sertifika verilecektir. Bu alanda çalışanlar sözü edilen baş döndürücü gelişmeleri zorlukla izlemektedirler. Avrupa’da ise bu açık 300. Bunun en güzel yanı. Programda. Dersler Bilgisayar Mühendisliğinin temel derslerinden seçilmiştir. Örneğin ABD de işsizlik oranı %8 olmasına rağmen BT alanındaki yetişmiş eleman açığı 346. her dönemde iki derk olmak üzere toplam dokuz ders verilmektedir. Bu projeyle. Her yıl yeni programlama dilleri.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Dersle ilgili en önemli sayfalardan biri Tartışma Grubu’dur. Sorulan sorulara öğretim üyeleri ve ders asistanlarının yanında tüm öğrenciler cevap verebilirler. öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi çağdaş eğitim olanaklarına kavuşturmak ve Türkiye’nin bilgi toplumuna geçişinin temellerini atmak amacıyla tasarladı.000 civarındadır. BTSP’nin amacı Türkiye’deki bilgi teknolojileri alanındaki 75. Burada öğrenciler derste anlayamadıkları konuları veya sormak istedikleri soruları öğretim üyelerine veya diğer öğrencilere sorabiliyorlar. Sanal-Okul projesini. gereksinimlere göre standartlar ve yeni yazılım araçları ortaya çıkmaktadır. 9 dersten de başarılı olan katılımcılar Bilgi Teknolojileri Sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar. Dönem sonunda katılımcılar yüz yüze dersler ve sınavlar için ODTÜ’ye davet edilmektedirler. Ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından tamamen Türkçe olarak hazırlanmıştır.000’nin üzerindeki yetişmiş eleman gereksinimini karşılamaya katkıda bulunmaktır.

gerekse kendi başlarına görerek. Şekil. * Projenin Kapsamı Sanal-Okul’un temelinde. konuya hakim eğitmenler tarafından üretilir. Sanalokul alışılmış eğitim sisteminin aksine ezberden uzak. Bu proje. sorgulayan ve etken bir öğrenme ortamı yaratıyor. bilgilerini sınayarak kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan yeni bir model tanımlıyor. Örneğin. üretip geliştiren. deneyerek keşfetmelerine. Her modül. uygulamaya yönelik bir yöntem sunuyor. Sanal-Okul’da bu senaryolar.3 * Kampanyanın Amacı Türkiye Bilişim Vakfı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan da yararlanılarak İnternet üzerinde Türkçe dev bir bilgi havuzu oluşturuluyor. Sanal-Okul projesine kaynak yaratmak amacıyla kapsamlı bir kampanya başlamıştır. Kısacası Sanal-okul öğrencilere ve öğretmenlere bilgi çağına adım atma imkanı sunuyor. kendi başına dinamik bir sanal ortamdır. “sarkaç modülü” tek başına “sarkaç” kavramının öğretiminde kullanılabileceği gibi. 144 . üzerinde bu pulları gördükleri ürünleri tercih ediyorlar. Tüketiciler de . Bu kampanya çerçevesinde Sanal-Okul’a destek vermek isteyen sponsor firmalar. basit ve göreceli olarak kolaylıkla üretilebilmelerine karşın. toplumsal sorumluluk sahibi şirketler ve bilinçli tüketici önemli rol üstleniyorlar. Geliştirilmesinin 3 yıl sürmesi ve toplam maliyetinin 3 milyon dolar civarında tutması beklenen bu büyük çaplı projenin desteklenmesinde. Modüller. Burada önemli olan ilginç ders senaryolarının yaratılmasıdır. bu ve bunu destekleyen modüllerden aynı kavramı kullanan başka ders konularının anlatımında da faydalanılabilir. bundan sonra “modül” diye adlandıracağımız küçük ve birbirinden bağımsız uygulamalar ve bunların ders içinde kullanımlarına yönelik senaryolar yer alır. ülkemiz çocuklarının eğitiminde reform niteliği taşıyan bu projeye katkıda bulunmak için. öğrencilerin gerek öğretmenleriyle. ürünlerine “Sanal-Okul’u Destekliyoruz” pulları yapıştırıyor. Söz konusu modüller her sınıf ve ders için yaratılabilir. Edilgen bir eğitim sistemi yerine. bu pullar için TBV’na bağışta bulunuyorlar. bir araya geldiklerinde son derece etkili olabilirler.

ekonomi. havacilik ve uzay bilimleri.inonu. iletisim ve medya. uluslararasi hukuk veri tabaninin icerdigi bazi konulardir. reklamcilik. genis bir konu yelpazesinde yayinlanmakta olan dergileri kullanima sunmaktadir.3 İnternet Üzerinden Bilgiye Erişim Yolları b)Veri tabanları:İnönü ünüversitesi’nin web sayfasından belli başlı veritanlarına ulaşmakmümkün http://www. felsefe. tip. oluşturulma aşamasındadır. bankacilik ve finans. tarim. siyasal bilimler. projeye katkıda bulunmak isteyen “modül yazarlarıyla” işbirliği yaparak. Sanal-Okul’da yer alacak modül sayısı başlangıçta 2500’den fazla olacaktır. dunya haberleri. matematik. muhendislik. ilk aşamada TBV’nin yurtdışında işbirliği yaptığı diğer bir sivil toplum örgütü EOE (www. turizm.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Söz konusu modüller. Sanal-Okul. mesleki egitim. sitenin ilk Türkçe içeriği oluşturulacaktır. dil. kriminoloji. kadin ve cocuklar. Modüllerin ve uygulama senaryolarının üretilmesinde yönlendirici olarak bir akademik danışmanlar grubu. 145 . ithal öğelerle eğitimden çok. bilim ve teknoloji. kimya. din.edu. tarih. egitim. müfredatımıza uygun eğitsel modüller yaratmayı hedeflemektedir. 6. Yabancı dil de hazırlanmış ve okullarımızda ders akışlarına kolaylıkla entegre edilebilecek bu modüller yerelleştirilerek. hobiler. arkeoloji. halkla iliskiler. ticaret. Antropoloji.4 *Academic Search Elite Akademik birimler icin tasarlanmis bu veri tabani.tr/?menu=library&sub=dbase Şekil. tuketici egitimi.eoe. spor. biyoloji. Ancak asıl hedef. deniz bilimleri. insan kaynaklari. Türkiye’nin kendi modüllerini üreteceği bir altyapıya kavuşturulmasıdır.org) tarafından temin edilmiştir. bilgisayar.

ve iliskili disiplinlerdeki 2796 dergiyi kullanima sunmaktadir. isletme.7 milyondan fazla sirket bilgisine Dun and Bradstreet ile eriseceksiniz Wall Street Journal. Pek cok dergi 1990 yilindan itibaren tam metin verilmektedir. muhasebe. Harvard Business Review. 1. 1. grafik ile ASCII ve PDF ve Page Image olarak dergileri goruntuleyebilirsiniz. Veri tabaninda yer alan tam metin dergilerden 250 den fazlasinin tum haklari EBSCO tarafindan alinmistir ve baska bir veri tabaninda yer alamazlar. Economic Intelligence Unit tarafindan uretilen Country Report’lara ve WEFA tarafindan uretilen Country Monitor’lara erisebilirsiniz 146 . 1732 adet FULL TEXT ( tam metin ) dergiyi ekraninizdan eski sayilari dahil okuyabilirsiniz. Bu dergilerin 641 adedi hakemli ( peer review ) dergilerdir. Fortune. 2260 adet FULL TEXT ( tam metin ) dergiyi ekraninizdan eski sayilari dahil okuyabilirsiniz.com'dan" saglanan imaj / fotograf veri tabanina ulasabilir. 980 hakemli dergi iceren veri tabanimizdaki dergilerin buyuk bir kismi. bankacilik. ekonomi. • • • • • • • 2790 derginin 1984'den gunumuze indeks ve ozetcelerini tarayabilirsiniz. American Banker. Taranabilir sema. Veri tabaninda ayni zamanda EIU ( Economic Intelligence Unit ) tarafindan yayinlanan Country Reports'lara ve WEFA tarafindan yayinlanan Country Monitors'lere de ulasmak mumkundur. 1990 yilina kadar geriye donuk olarak kullanima sunulmaktadir. Forbes.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Academic Search Elite veri tabaninda . Journal of Management ve Academy of Management Review bu veri tabaninda yer alan temel dergilerden sadece bir kac tanesidir. Business Source Premier veri tabaninda . Bu dergilerin 1732 adedi hakemli ( peer review ) dergilerdir. Taranabilir sema. Bu dergilerin 958 adedi hakemli ( peer review ) dergilerdir. finans. Sadece EBSCOhost yazilimi ile goruntulenebilen "Archive Photo" ve "MapQuest. • • • • • • • • Mehmet Karahan 2715 derginin 1984'den gunumuze indeks ve ozetcelerini tarayabilirsiniz. grafik ile ASCII ve PDF ve Page Image olarak dergileri goruntuleyebilirsiniz. Business Week. Bu dergilerin 980 adedi hakemli ( peer review ) dergilerdir. The New York Times ve The Cristian Science Monitor gazetelerini okuyabilirsiniz *Business Source Premier: Business Source Premier.7 milyondan fazla sirket kaydi iceren Dun & Bradstreet bilgilerini bulabilir.

Üniversitenin eğitim ve öğretimini desteklemek ve araştırma. Kuruluş Amaçları 1.Gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlar. .kutuphane. Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı ayrı kütüphaneler kurulamaz.Eğitimde Bilgi Teknolojileri • Mehmet Karahan WALL STREET terimlerini aciklayan sozluk ve bu terimler ile taranabilme ozelligi… c)Dijital kütüphaneler: Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sanal kütüphane alanında yapmış oldukları çalışmaların amaçlarını . tek bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına sunulacak şekilde düzenler.tr/ Şekil.Kütüphaneler. Kuruluş Şekli -Üniversite'deki kütüphane hizmetlerinin. hedeflerini ve kapsamını şöyle açıklıyor. .Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya hitap edecek şekilde kurum içi ve dışında hizmet verir.sakarya. Teknik hizmetleri merkezi kütüphaneden yürütülmek şartıyla. merkez kampüsün bulunduğu yerleşim alanı dışındaki diğer kampüsler için birer bağlı birim kütüphanesi kurulabilir.Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların. .Üniversite kütüphanecilik bölümleri öğrencilerinin zorunlu uygulama ve staj programlarının yürütülmesine yardımcı olur.edu. öğretim ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve hizmet veren kurumlardır. . http://www.5 147 . Üniversite kütüphaneleri bu amacı gerçekleştirmek üzere.

Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak.Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetleri hakkında ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlamak ve yıl sonunda Rektörlüğe sunmak. 148 . .Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve bu amaçla mesleki kurslar açmak.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevleri Mehmet Karahan .Ş. . . tarafından yapılan.Başkanlığın bütçesini hazırlamak. yeterli kadroyu oluşturup. Arabul ana sayfasındaki kategorileri ve onların altındaki alt kategorileri kullanarak arama yapabilirsiniz. . Türkçe ve diğer dillerde yazılmış Türkiye ile ilgili tüm web sitelerini veritabanına kaydetmektir. iş bölümü ve personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak. . tüm hizmetlerinden dolayı Genel Sekreter’e karşı sorumludur.Daire Başkanı. eğitim programları düzenlemek. . Arabul`da aradığınız sitelere ulaşmak için iki farklı yol izleyebilirsiniz.Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.Bibliyografya. programlaması ve yönetimi Domi Bilisim Teknolojileri A. Şube Müdürlüğünden alınan önerilere göre bağlı birimlerin de ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak Başkanlık bütçesi halinde Rektörlüğe sunmak.Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için. a) Arama motorları: Arama motorlarına örnek olarak ara-bul ‘u işleyelim *Ara-bul: Arabul. yayınlar çıkararak bilimsel araştırmaları kolaylaştırmak. . İsterseniz. . Hedefi. tez kataloğu. vb. -Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak. Ya da herhangi bir Arabul sayfasındaki arama kutusunun içine aradığınız konu ile ilgili kelimeleri girerek Arabul veritabanında bu konu ile ilgili kaydedilmiş olan sitelere direkt olarak ulaşabilirsiniz.Satınalma işlermlerinin Üniversite’nin gelişme politikası doğrultusunda merkez ve bağlı birimler arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak. Türkiye`nin en kapsamlı kategorik dizinidir.

149 . "Sitenizi Ekleyin" bölümüne girerek bize iletin.asp Şekil.6 Arabul`da halihazırda yer almayan ve eklenmesinde yarar gördüğünüz siteleri. hem de "full text" aramalarda çokça karşılaşılan bir problem olan "bulunan sayfaların pek çoğunun ilgisiz konularda olma" ihtimalini azaltır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan http://www.arabul.com/arayuz/4570/Default. Arabul. hem kullanıcıların daha hızlı araştırma yapmalarını sağlar. Böylece. açıklamalarını ve anahtar kelimelerini saklar. tarafımızdan yapılacak olan gerekli incelemeden sonra. Eklediğiniz siteler. editörlerimiz tarafından detaylı bir şekilde incelendikten sonra veritabanına eklenen sitelerin sadece web adreslerini. en kısa zamanda Arabul'da yerlerini alacaklardır. başlıklarını.

BÖLÜM İNTERNETİN BİREY VE SOSYAL YAŞAMA ETKiLERi 1)Birey Üzerindeki Etkisi 2)Toplum Üzerindeki Etkisi 3)İnternetin Türkiyedeki Durumu 4)İnternet Etiği 150 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 7.

Art zamanlı iletişim araçlarından olan web sayfaları:dil ile resmi. iletişim. toplumsal kaosları ve toplumlar arası kültürel. 7. bilginin kullanımı ve paylaşımındaki eşitlikçilik. Psikolojik Etkisi Sahip olduğumuz kısıtlı zamanı tek bir uğraşla doldurmak yerine mümkün olduğunca çeşitlendirmek bireysel iletişim açısından daha faydalıdır. İnternetin başta eğitim.3.1. Bunlardan en önemlileri:web.email. Bu ağda bilgisayar ortamına aktarılan her türlü veri. çoka-çok iletişimi olanaklı kılmaktadır. İnternet bilgi paylaşım ağıdır. kuralları ve araçlarıyla insan zihnindeki sınırlara bile meydan okumaktadır. Bütün diller internet ile ortaya çıkan yeni dilsel kullanım biçimlerinin etkisi altındadır. İnternetin bireyler üzerindeki psikolojik etkisi kısaca:İnsana doğal bir muhatap olması ve insanı-insandan uzaklaştırması biçiminde açıklanabilir. Bilgisayarınızı zevkle kullanıyorsanız bir problem yok ama onu arkadaşınız yerine koymak zorundaysanız. problem bu noktada başlar. Modern çağın bir gereği olan bilgisayar ve internet kişilerin yaşamına girmeğe başladı.İnternet küresel dünyanın büyük oranda temsil ettiği bir platformdur. Bu değişme yalnızca Türkçe’ye özgü değildir. İnternet dil kullanım biçimlerini nasıl değiştirmiştir?İnternet üzerinde insanlar iletişim kurmak için farklı araçlar kullanmaktadır.chat’tir. ideolojik. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte dilin kullanım biçimlerinde değişiklikler oldu.3 Birey Üzerindeki Etkisi Yaşamımıza giren bir konu olarak internet aslında çok geniş bir kavrama sahiptir.1.3. Bunlardan bazıları eş zamanlı. bazıları art zamanlı iletişim sağlar. sosyal ve siyasal farklılıkları kaynaştırarak insanlığın hizmetine sunmaktadır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 7. Artık kendine özgü kelimeleri. yaratıcılık olmak üzere çeşitli alanlarda yaraları olduğu herkes tarafından bilinmektedir. ekonomik.İNTERNETİN BİREY VE SOSYAL YAŞAMA ETKİSİ 7.2. Ancak bilgisayar ve internet kullanımı kişiler için olumlu ve olumsuz etkileri vardır.3. taşıdıkları özelliklere göre dil üzerinde etkili olmaktadırlar.2. Sosyal Etkisi 7. 7. İnsanlar arasında iletişim sağlamak amacı ile kullanılan bu araçlar. hemen herkes tarafından kullanılabilmekte ve kullanıcılar sınırsız bir olanağa kavuşmaktadırlar. 151 . İnternet ve Dil Kullanımı: Bildiğimiz gibi dil insanlarla iletişim kurmada kullandığımız en önemli araçtır. İçinde bulunduğumuz bu süre içinde her ne kadar kapsamını ve sınırlarını çok somut olarak bilmesek de. bazıları ise bire-çok. hareketli görüntüyü ve sesi birbirine yaklaştırmıştır. Bilgi paylaşımı ve tüketiminin internet gibi bir ortam sayesinde kolayca gerçekleşebilmesi yeni bir siyasal ve sosyal topluluğunda oluşmasına olanak sağlamıştır.

Yüzyüze iletişim sırasında dil iletişiminin ayrılmaz bir parçası olan:mimik. İntenette sohbeti yazışma ve internette sohbet etme biçimidir eterlendirmeden önce geleneksel anlamdaki sohbet üzerinde düşünürsek. Bu nedenle yeni biçimler oluşmaktadır. internet dilinede aynen aktarılmış ve internetin belkide en yaygın kullanım biçimi olan etkinliğin adı haline gelmiştir. Chat bilgisayar ortamında bir tür etkileşimli yazışma şekli ve internette sohbet etme biçimidir. Bilgilenme Hakkı: Bilgilenme hakkı dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan herbir bireyin varlığını koruma ve geliştirmede zorunlu olarak gereksimim duyduğu bilgiye hiçbir engelle karşılaşmadan ulaşma hakkıdır. birbirleri hakkında fazla bir bilgiye sahip olmamaları gibi hususlar dil kullanımını değiştirmektedir. Eğitim sistemi ile ilgili ön koşulların sağlanmadığı bir ülkede. günlük dil ve bölgesel dillere ait özellikler katılmıştır. aradaki farkı daha kolay anlayacağımız acıktır. İnternet bilgilenme hakkı açısından eğitimine bağlı olarak bireyler için hem yeni bir olanak hem de dezavantaj olabilir. Chat’in Sosyal Etkisi: İnternetin dil üzerindeki etkilerinde ele aldığımız chat’in bireyler üzerindeki etkisi biraz daha açmak gerekirse: chat sohbet etmek anlamında ingilizce bir sözcüktür. Ayrıca.jest. çok kısa sürede iletişim kurulmasını sağlaması açısından metinlerdeki biçimsel yapıları tamamen değişikliğe uğratmıştır. vurgu. iletişimin eş zamanlı gerçekleşmesi ve konuşma dili ile anma yazı aracılığı ile sürdürülmesi değişik dil kullanım şekillerinin içiçe girmesine yol açmaktadır. Bütün bu gelişmeler sonucunda sorulması gereken soru şudur:Bu gelişmeler dilde yapısal değişikliklere yol açar mı? Bence bu soruya hayır diye yanıtlaya biliriz.3. 7. Küreselleşmeye bağlı olarak zaman ve mekan kavramlarımızda değişmeler meydana gelmiş ve iletişim kurduğumuz çevre farklılaşmıştır. 7. Böylece ulusal dillere internetin dili olan ingilizceden birçok sözcük ve değiş biçimleri katılmaktadır. Yani daha çok konuşma dilinin yazı ile ifade edilmesine ilişkin sorunlardır.2. Chat’te dilsel kullanım biçimlerini tamamen değişikliğe uğratmıştır. Bu da dilde küreselleşmeye yol açan bir nedendir. yani duyguların bu araçlarla aktarılmaması kullanıcıları yeni araçlar aramaya itmiştir.3. Sohbet etmek yada söyleşmenin açık karşılığı “oturup 152 . yazılı dile çok kısa süre içerisinde argo. ahenk gibi araçlar yazılı internet ortamında eksik kalışı.3. birbirlerini görmemeleri. Çünkü meydana gelen değişmeler dilsel biçimlerle ilgilidir.2. internet. Ayrıca internet ile küreselleşme hızlandığı için iletişim de küreselleşmektedir. Bunun sonucunda. Kullanıcıların anonim kalabilmesi.2. soruları hızla çözmek bir yana bilgilenme hakkı açısından bazı sorunların kaynağı olabilecektir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan E-mail ise. ama bunlar dilde yapısal düzeyde değişikliğe yol açacak düzeyde değildir. Araştırmaya dayalı bir eğitim yapısı ile ezber-tek kitaba –öğretmene dayalı eğitim yapısı içinde internetin bilgilenme hakkına ilişkin işlevi farklı olacaktır.

Daha önce tanışmış olmak sohbettin içeriği hakkında bir ipucu verdiği gibi. söze mimik ve jestlerini de katarak sohbeti renklendirip. Monitör bu hali ile sohbetti dolaylı hale getirir. Mesafenin azlığı. Bu durum gerçektende çok trajik bir çelişkiyi gözler önüne sermektir. Kullanıcı gündelik yaşamındaki zamana ilişkin sınırlılıklardan bağımsızlaşmıştır. istenen her şeye her yerden ve her zaman erişime olanak tanımasıyken. Peki. istediği kılığa girebilir. Birbirlerinin hiç tanımayan ve hatta tanımayacak olan insanlar bile. ancak söz konusu olan chat yapmaksa. ideal zamandan söz edilemez. Chat geleneksel sohbetin temel koşulu olan tanışıklılığı da ortadan kaldırmaktadır.2. yazan ve okuyanın aldığı aradaki ilişkiyi yalnızca monitörlerde belirtilen standart harf dizileri ile gerçekleşir. Bu durum aynı zamanda sohbettin gerçeklik zemininde oluşturmaktadır. gerekli vurguyu sağlar. Yani öz benliğinden sürede olsa kişi soyutlanabilir. İnternetin en belirleyici özelliği modern insanın zaman kavrayışına belli notalarda hitap etmesidir. oysa elektronik ortamda sohbet etmenin temel koşulu monitör kullanmaktır. Artık geçmiş ve gelecek kavramları internet kullanımı sırasında pek anlam taşımaz. Bir internet kullanıcısı için veriye erişim aşamasında. diğer bir nedeni de internetteki veri akışının sürekliliği ve bu sürekliliğin belli bir periyoda bağlı olmamasıdır. her bir veriyi zamandan bağımsız olarak kullanıcıya iletmesidir. Konuşan ve dinleyenin yerini. bunlara karşın chat yapmanın kitleler için özendirici yanı nedir? Acaba insanlar çevrelerinde merhaba diyecek insan mı bulamıyorlar. Bilgisayar ortamında sohbet ise.3. yoksa bir anlamda kendilerinden arınma olanağımı insanları rahatlatan? Uzaklık kavramı internet kullanıcıları için hiçbir anlamı ifade etmez. yani herkes herkesi “oynayabilir” taklit edebilir. bu tanışıklılık yanılsaması içinde bu sanal sohbeti gerçeklettirebilirler.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan karşılıklı konuşmak” tır. Zaman nedir? Toplumsal gelişmenin belli bir basamağından itibaren olayların akış içindeki yerlerini tayın edebilmek için insanları öğrenmek zorunda olduğu bir araç olarak tanımlayabiliriz. konularında sınırını aşarı yukarı belirler. Bunu başka bir yönden ele alırsak: chat sırasında kullanıcının kişisel bir sınırlığı yoktur. Tanımından da yola çıkılarak geleneksel sohbettin üç temel koşulu olduğu ileri sürülebilir. Görülüyor ki 153 . Bu şekli ile sohbet dolaysız bir iletişim şeklidir. Bunlar: Sohbette katılanların yüz yüze olarak aynı mekanı paylaşması Önceki bir zaman diliminde tanışıklıkları olması Sohbetti anlamlı kılacak ortak yanların bulunmasıdır. bu kez insanlar evrelerindeki sayısız olanağı görmezden gelerek önlerine pek çok elektronik donanım ve kilometrelerce mesafe koyarlar. Çünkü internetin en önemli özelliği. Gerçek anlamda sohbet için dolaysız bir iletişim demiştik. gerçekte tam bir kör döngüsüdür. Zaman Kavramı Açısından İnternet: Önce zamanın kısa bir tanımını yapalım. 7.4. Diğer bir deyişle internet kullanımı sırasında kullanıcı tarihselliğinden ayrılır. Bunun bir nedeni zaman ve mekan farlılıklarını önemsizleştiren bir bilgi ağı olarak.

internet kullanımı sırasında önemini yitirmektedir. 560 internet kullanıcısının katılımı ile gercekleştirilen ankette göre: 1) Kişilerin internet kullanma amacı 40 35 30 25 20 15 10 5 0 İŞ BİLGİ HOBİ EĞLENCE HABERLEŞM E AKADEMİK İNTERNETİ Şekil1.3 4)Öğrenim durumu 154 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yaşamı güdüleyen ve organize eden bir kavram olarak zamana verilen değerin içerimi. Türkiye’de internet kullanıcılarının profilini çıkarmak için MagNet tarafından bir anket yapıldı.2 3) Mesleki Dağılım 35 30 25 20 15 10 5 0 öğrenci mühendis diğer meslekler ŞEKİL1.1 2) En çok kullanılan servisler 100 80 60 40 20 0 SERVİSLER WEB POSTA ŞEKİL1.

Psikologlar tarafından yapılan bilgisayarın duyuları körelttiği konusunda çalışmalar devam etmektedir. 7. Bilgisayar dolandırılıcığı suçları.4 7. Bu şekilde insanlar kendilerine daha fazla zaman ayırabilecekler ve kısa zamanlarını daha verimli değerlendirebileceklerdir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 80 70 60 50 40 30 20 10 0 y.1. gibi kullanımlar insanın sosyal yaşamını etkileyebilecek unsurlardır. 7. yaş. Sanal Market İnternet en iyi ürünleri en iyi fiyatlarla bulabileceğiniz değerli bir kaynak olabilir.3. suçların modern bilgisayar teknolojilerini ağ sistemlerinin avantajlarını değerlendirmeleri yoluyla klasik dolandırıcılık biçimlerinden farlılık gösterir. Özellikle e-ticaret ve git gide daha fazla şirketin ürünlerini Web’e sokmaları ile tüketiciler adil ve güvenilir internet etkileşimini talep etmeye başladılar. ırk. Öte yandan internet.1. Ticarete Etkisi 7. Siteler geniş 155 . Yerinden alış-veriş. kazanç yada mağdura ciddi kayıplar vermektir. yerinden bankacılık hatta işe gitmeden evden çalışma vb. cinsiyet. Toplum Üzerindeki Etkisi Yaygın bir görüşe göre internet. Gerçek dünyadan farklı bir ortamda sanal dünyada insanlar arası ilişkiler değişmektedir.1. kişiler arası mesafe.4. kültür ve benzeri gibi gerçek dünyada önemli olabilecek pek çok özelliği de ortadan kaldırmaktadır. değiştirilmesi ve silinmesi yolu ile kendine yada başkasına yasadışı ekonomik menfaat sağlamak için zarar verme.4.okul lise diğer öğrenim ŞEKİL1.” Tanımdan da anlaşılacağı gibi: suçlunun hedefi kendine veya bir başkasına mal. Kişisel Hakların Korunması İnternette işlenen şuçlar Emniyet Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu BilişimŞuçlar Raporunda kişi hakları ihlali şöyle açıklanmaktadır: “Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanarak verilerin alınması. kişilerin sosyal yaşamlarında hem olumlu hem olumsuz etkilere sahiptir.4. Ancak bütün bu kolaylıklar insanları bilgisayar bağımlısı yapacaktır. Yüz yüze insan ilişkileri azalacak bu nedenle de bir bakıma robotlaşan insanlar türeyebileceklerdir.3.

kitaplar.2. purolar. seyahat acentalarını ezip geçebilecek bir kamyon gibi artık internet üzerinde uçak ve otel rezervasyonlarından otomobil kiralamaya kadar seyehat için gerekli olan herşeyi bir acentaya gerek duymadan yapabilirsiniz. satıcı ve alıcı arasındaki işini tehdit etmeye başladı. onlara anında deneme olanakları sundukları ve birebir konuşmanın bütün tekniklerini kullandıkları için başarılı oldular.tr ŞEKİL 2.egenet. Medyanın ve reklamların da etkisiyle gittikçe daha bilinçli tüketici ise alışverişin daha çok kendi kontrolünde olmasını istemekte.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan bir katagori yelpazesini kapsayıp yazılımlar. gibi ürünlere yayılıyor. İşte internet üzerinde pazarlama bu noktada önem kazanmakta.1.tr/satgayri. Kapı kapı gezerek pazarlama yapan satıcılar direk olarak tüketicinin evinin salonunda pazarlama yaptıkları. Reklam Sektörü Ekonomi ile ilgili bir dergide bir yıl boyunca reklam bulundurmak 24 bin dolardan başlayan ve 100 bin dolarlara kadar ulaşan rakamların telaffuz edilmesi demektir.com.4.1 7.telmar. Buna karşılık internette sayfa asmak yıllık 150-250 dolar civarında ve sayfaları tasarımını da yaptırarak asmak yine yılık baz da 300-500 dolar aralığında (sayfa adedi ve tasarımı zorluğuna bağlı ) www.com. Seyahat Acentaları İnternet. donanımlar. şaraplar. 1990’lı yılların başında teknoloji. Çünkü tüketici Web üzerinden satın almak isteği ürün hakkında istemediği kadar fazla bilgiye bir tuş dokunuşuyla ulaşabiliyor. 156 . http://shop.3.4. 1960’lı yıllarda Amerika birleşik Devletleri’nde yeni bir ekonomik güç ortaya çıktı.htm 7.1.

4.4. Yazılı Basın İnternetin tehdit oluşturabileceği diğer bir sektör ise sürekli yayıncılıktır.7. Tüketici istediği markanın istediği modelini internet üzerinde bulabiliyor. semtlerde servis veren emlak büroları yerini. Oto Galerileri Oto galerileri artık internette.com 7.hurriyet. www.1.yönetecek müdürlere. www.emlax. Büyük emlak ofisleri yavaş yavaş internette yerini alırken.com ŞEKİL 2. sorunlara çare bulacak teknik personellere gerek duymadan internet üzerinden günlük. Görsel Basın Yazılı basını bekleyen sorunların çok benzeri görsel basın içinde geçerlidir. aylık ya da yıllık yayın yapabilirsiniz.Eğitimde Bilgi Teknolojileri www.1. haftalık.com 7.2 7. Üsküdar’da ev kiralamak için artık Üsküdar’a gidip sokak sokak gezmek ya da o yöredeki emlakçıları dolaşmak yerine “Ev KiralayanlarÜsküdar”sayfalarına girmeleri yeterli. bir tuşa basarak ulaşılan listelerine terk etmekte. Emlakçılar Tehlike çanlarının çaldığı diğer bir meslek dalı ise emlakçılık. artık evini kiralamak ya da satmak isteyenlerin.tofas. Bir televizyon şirketi kurup işletmek yerine. Artık milyonlarca dolarlık matbalara.1.4. video film yada ses ile de tanıtım yapılabilir.4.6. Sadece yazı ile değil istenirse fotograf. bunları sığdıracak binalara. www. cebinizde 20-30 bin dolar koyarak internet üzerinden yayın yapabilirsiniz.com.dünyaturu. internet üzerinde. Bunun için yapmanız gereken tek şey bir ISS ile anlaşmak ve tabiki yazacak konunuzun bulunması. Direk üreticiden o marka ile ilgili ayrıntılı bilgiler alarak bunu rakip marka ile çok kolaylıkla karşılaştırabilmektedir.4. Mehmet Karahan 7.5. Ancak bu konuda hala aşılmayan teknik sorunlar 157 .1.

com 7.newusers news://news. Usenette gönderilen bir yazı dolayısıyla hakkında dava açılan. hapse giren para cezasına çarptırılan insanların sayısı sürekli artmaktadır. Ayrıca her Usenet yerel sorumlusu kendi domainlerini kontrol eder. Bir çok işletmeci.4. www. Ancak yerel Usenet servis sağlayıcıları bünyelerinde bulundukları grup sayılarını kontrol edebilir. Bunların da en kısa sürede çözülerek görsel basının internete kayması mümkün . Usenet üzerindeki haber akışını kimse kontrol edemez.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan bulunmakta. dokunmak ve denemek için kullanmaktır. Ticarette İnternetin Eksikleri İnternetin pazarlamada kullanıcısına sunmayacağı tek hizmet ellemek.4. Genelde Usenette ticari amaçlı mesajlar verilmez.8. Örneğin beğendiğiniz bir arabanın test sürüşlerini izleyebilirsiniz.answers news://news.newuser. Usenet bir kuruluş değildir.9. Neden Sanal Alışveriş Kaliforniya’da yapılan araştırma sonucunda internet kuşllanıcılarının sanal alış-veriş yapma sebepleri sırasıyla şu şekildedir.1.questions 158 . bazı grupları kendi listelerinden çıkarabilir. 7. Usenet hakkında daha fazla bilgi için: news://news. Usenet Usenet ( dünya çapında çoklu tartışma ve iletişim platformu) dünya üzerindeki milyonlarca ağ kullanıcılarının binlerce değişik konuda yazdığı görüş ve düşüncelerini anlatan yazılar ile haberlerden oluşan bir tartışma ortamıdır.1.4. Daha el altında Daha hızlı Bilgiye ulaşmak Ürünü bulmak kolay Fiyatları kıyaslamak kolay 24 saat alış-veriş Satıcıyla uğraşmak yok Daha ucuz Daha eğlenceli 7.cnn.announce. Ancak sürmenize imkan yoktur.2. satıcıların ve aracı kuruluşların konuşma tekniklerini kullanarak tüketiciyi etkiledikleri ve ürünün daha kolay hale getirtiklerine inanmaktadır.

Bağımsız arama kurtarma örgütleri de güçlükle ayakta durabiliyor. İnternet Ne Kadar Güvenli İnternetin şu an için çok fazla güvenli olduğu söylenemez. Bu klube üye olmak için internette ki formu doldurup yollamamız yeterli. Ayrıca bu örgüte aka-arama@hotmail. Ardından psychaq. İnternette Arama Kurtarma Tarihimizin en büyük depremlerinden birini yaşayalı daha iki yıl bile olmadı ama hala koskoca İstanbul’da 23 kişilik bir sivil savunma örgütümüz var. İlk İnternet Konseri 13 Ocak’ta İstanbul Üniversitesi rock kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk “Gorage Party’si” olan rock konseri sponsor site olan raptiye. yine de.5.4. 7.Eğitimde Bilgi Teknolojileri e-mailto://listserv@american.com adresinden mail yollayabiliriz.org olan derneği daha yakından tanımak için sitesine göz atmanız yeterli. Nadiren de olsa kişisel iletiler ve postaların kötü amaçlı profesyonel kişiler tarafından illegal (kanun dışı ) yollarla ele geçirilebilir.6.4. Web adresi www. Ancak. 7.3. Özellikle ticari kuruluşların interneti kullanmaya başlamaları ile birlikte internette güvenlik probleminin çözümü için ciddi çalışmalar yapıldı yakın zamanda Web üzerinden iletilen her türlü bilginin yeni şifreleme teknikleri ve çok yüksek hızlı hatlar sayesinde yeteri seviyede güvenli olacağını söyleyebiliriz. arama kurtarma araştırma derneği. Önce sahneye kurban çıktı.pancoke ve dail Black grupları sahne aldı. Örneğin AKA.4.4. 7.comdan canlı yayınlanarak aynı zamanda ülkemizde yayınlanan ilk internet konseri oldu.aka-arama. İnternette Bit Pazarı 159 .edu Mehmet Karahan ŞEKİL2. kullanıcı şifreleri banka kredi kart numaraları ve benzeri gizlilik içeren bilgileri şu an için internet üzerinden serbestçe göndermeyin. İngiliz sivil savunma örgütünün desteği ile varlığını sürdürebiliyor.3 7.4.

isteyen ziyaretçiler giriş yapıyor isteyenler de satış yapabiliyor. Tripod’da yapılmış amotör bir site çatır çatır ikinci el bilgisayarları satıyor. Çünkü işsizler klubü@groups. Sony Müzik yetkilileri internetin bilgi transferinde ve iletişiminde en etkin yol olduğunu düşünüyor. dayanışmasını ve işsizlikten bir an önce kurtulmasını sağlamak.klubün amacı işsizlerin gelişmelerden çabuk haberdar olmasını.sonymuzik. müzikteki son gelişmeleri takip etmek bundan sonra daha da kolaylaşacak.com.7.1. Artık hesaplarımızı tutan . notlarımızı kaydeden.doktorların tıp konusundaki sohbetlerini çağrıştıran yeni ve farklı bir dili konuşmak zorunda.com adlı bir mail grubundan hepsi birbiriyle haberleşiyor. Bu yeni dil. İlk üretilen bilgisayardan bugüne sistem oldukça güçlendi.1 Parmaklarımızın Ucundaki Dünya Bilgisayarlı yaşamın tüm dünya için oldukça yeni olduğu söylenebilir. Adresi www. 7. Sitenin adresi levkilen. raporlarımızı hazırlayan. Kulubün haberleşme açısından da hiçbir eksiği yok.tr adresini tuşlayarak ulaşabileceğiniz bu site. bu yüzden sanatçılara ulaşabileceğimiz etkileşi.1 İNTERNETİN TÜRKİYE’DEKİ DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ 7. 7.mli bir ortam hazırlamış. Yıdızların Sanal Adresi Eskiden müzik piyasasını takip etmek ne kadar da zordu. günlük yaşama önlenemez bir hızla giriyor ve yerleşiyor.8. İnternette İşsizler Klubü İşsizler de sanal alemde örgütlendiler.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Gençlerin başarılı çalışmalarına bir örnek daha.tripod.com/issizler klubüolan sitede bütün işlerin birleşmesi amaçlanıyor. sıkıldığımızda bizimle oyun oynayan ve yaşamın içindeki 160 . Sony müzik sitesindeki yerli veya yabancı tüm sanatçılarla en doğru bilgi ve gelişmeleri birinci ağızdan sizlere duyuruyor. Bugün bir bilgisayar edinmek isteyenler .geocities. 7. İnternette sörf yapıp. Web’de www.4.com. Artık internet sayesinde tüm gelişmeleri sıcağı sıcağına takip eder olduk. Çünkü müzik sektörünün en güçlü plak şirketlerinden Sony Müzik’in sitesi yayına başladı. Hızlandı ve karmaşıklaştı. Siteden sony müzike ulaştıracağınız tüm sorular kısa sürede yanıtlanıyor.4.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

herşeye kolaylık ve güven getiren yakın bir dostumuz var. Ancak bu dost, kimi zaman bizi kendine tutsak edip dış dünyadan ayırabiliyor; bizi yalnızlığa da sürükleyebiliyor... 1990’lar, bilgisayarlara yeni bir özellik kazandırdı. Artık bilgisayarlar bizleri kendi içlerine kapatan bir makine yerine, bizi dünyaya bağlayan bir iletişim santrali haline geliyorlar. Bütün bunlar ise, bilgisayarların arkasındaki kablolara eklenen yeni bir kablo ile gerçekleştiriliyor. Bilgisayarlarımızı diğer bilgisayarlar veri tabanlarına bağlayan karmaşık bir sistemin evinizdeki uzantısı olan bu kablo, evin telefon girişine, oradan telefon santraline ve sonra da tüm dünyaya açılıyor. Bilgisayarlarımızı uzak noktalara bağlayan bu yeni sistemin adı “İNTERNET” ....

7.1.2. İnternet Nedir ?
a) İnternet aynı dili konuşan ya da diğer bir deyişle aynı iletişim kurallarını kullanan ağların bir toplamıdır. (Alan kılavuzu Stephon Nelson) b) İnternet sanayi toplumundan bilişim toplumuna geçişin habercisi taşıyıcısı, bir ön modeldir. İnternet bilimsel ve teknolojik gelişmenin önemli etmeni, taşıyıcısı, kendisi sürekli değişen, bilgi teknolojilerini değiştiren, giderek ve toplumu ve yaşamın tüm boyutlarını değişime zorlayan bir teknolojiler kümesidir. Zaman ve mekan farklarını azaltan, bir çalışma ortamı haberleşme ortamı büyük, canlı, dağınık bir kütüphane, esnek ve yetenekli bir haberleşme ortamı, her vatandaşın kendi radyo ve televizyonunu kurabileceği bir yayın ortamı, tüm dünyaya hitap eden bir tanıtım ve pazarlama ortamı, iş bağlantılarının kurulabileceği, alım satımın yapılabileceği bir elektronik ticaret ve iş ortamıdır. Nüfustan vergiye kamu hizmetlerinin vatandaşa ucuz etkin ve 24 saat sunulabileceği bir eğitim ortamı. Koruyucu sağlık hizmetlerinden uzman hekime erişime kadar sağlık hizmetlerinin sunulacağı bir hizmet ortamıdır. Katılımcı demokrasinin gelişeceği toplumsal denetim saydam mekanizmaların hayat bulacağı yeni teknolojik olanakları da internet sunmaktadır. c) İnternet, bir çok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu,dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet insanların her geçen gün gittikçe artan “üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma” istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir. İnterneti bu haliyle bir bilgi denizine, ya da büyükçe bir kütüphaneye benzetebiliriz. İnternete bakış açımıza bağlı olarak farklı tanımlamalar da getirebiliriz : İnternet, • 1997 sonu itibariyle 100.000.000 ’u aşkın insanın kendi arasında etkileştiği, bilgi değiş-tokuşu yapabildiği ve kendi yazısız kuralları olan büyük bir topluluktur. Bu, internetin sosyal yönüdür. • Pek çok yararlı bilginin bir tuşa basmak kadar yakın olduğu dev bir kütüphanedir. • 1997 sonu itibariyle 20.000.000’u aşkın bilgisayarın bağlı olduğu çok büyük bir bilgisayar ve iletişim ağıdır. • Kişilerin değişik konularda fikirlerinin serbestçe söyleyebilecekleri ortamlar barındıran bir demokrasi platformudur.

161

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

• Evden alış-veriş, bankacılık hizmetleri, radyo-televizyon yayınları günlük gazete servisleri vb. gibi uygulamaları ile aslında internet aynı zamanda bir hayat kolaylaştırıcıdır. Tüm bu tanımlamaların arakesitinde yer alan ise “Bilgiye ulaşım ve onu paylaşım, sonrasında da elde edilen bilgiyi kullanım”dır. • Sonuç olarak internet, önümüzdeki yıllarda üretilecek bilgilerin dolaşım sistemidir. Ticari boyutunun da ortaya çıkmasıyla yaşamla daha çok iç içe geçmeye başlamıştır. İnternet farklı bir ortam, farklı bir uzay. Kendi yazılı olmayan, kuralları olan; kendi toplumu olan bambaşka bir uzay. Klasik yaşama biçimlerini, değer yargılarını değiştiren; hayatımıza yeni kavramlar, yeni uğraşlar getiren bir şey. Hayatımızı etkiliyor. Hem de çok fazla bir biçimde.

7.1.3 Türkiye İnternetinin Bir Durum Değerlendirilmesi
İnternet sanayi toplumundan bilişim toplumuna geçişin habercisi, taşıyıcısı bir ön modelidir. İnternet bilimsel ve teknolojik gelişmenin önemli bir etmeni, taşıyıcısı kendisi sürekli değişen, bilgi teknolojilerini değiştiren, giderek toplumu ve yaşamın tüm boyutlarını değişmeye zorlayan bir teknolojiler kümesidir. Zaman ve mekan farklarını azaltan bir çalışma ortamı, haberleşme ortamı, büyük canlı dağınık bir kütüphane, esnek ve yetenekli bir çalışma ortamı, her vatandaşın kendi radyo, gazete ve televizyonu kurabileceği bir yayın ortamı tüm dünyaya hitap eden bir dağıtım ve pazarlama ortamı. İş bağlantılarının kurulabileceği alım satımın yapılabileceği bir elektronik ticaret ve iş ortamıdır. Nüfustan vergiye kamu hizmetlerini vatandaşa ucuz, etkin ve 24 saat sunulabileceği, ilkokuldan üniversiteye meslek içi ve sürekli eğitimin sunulabileceği bir eğitim ortamı. Koruyucu sağlık hizmetlerinden uzman hekime erişime kadar sağlık hizmetlerinin sunulacağı bir hizmet ortamıdır. Katılımcı demokrasinin gelişeceği toplumsal denetim ve saydam mekanizmaların hayat bulacağı yeni teknolojik olanakları da internet sunmaktadır. İnternette geç kalmak, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. İnternet en basitinden çağdaş matbaadır. Dünyanın pek çok ülkesinde internet, ulusal bir plan kapsamında stratejik bir konu olarak ele alınmış eylem planları yapılmış, kamu özel sektör üniversiteler ve sivil toplum örgütleri beraberinde bunları hayata geçirme çabasında epey yol alınmıştır. Dünya internetinde 40 milyon civarında bilgisayar, 150-200 milyon kullanıcı, 3.5 milyon web, 2 milyon kurum, 30 bin haber gurubu, 90 bin posta listesi, 25 bin sohbet kanalı vardır. Türkiye de ise 40 bin civarında bilgisayar, 150-200 bin kullanıcı, 5 bin civarında web, 300 bin kullanıcı vardır. Türkiye’de ki toplam internete bağlı bilgisayar sayısı İndiana Eyaleti k12 (ilk,orta,lise) bilgisayar sayısından az. Türkiye interneti 6 yaşını doldurmak üzeredir. Bu altı yıl çok sancılı olmuştur. Son yıllara kadar ulusal sahiplenme kaygısı ve çabası olmamıştır. İnternetle ilgili taraflar kısa vadeli bakışla bir işbirliği çabasına girmemişler ve sonucunda ulus olarak ortak aklımızı oluşturamamış durumdayız.

162

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

Türkiye internetteki gelişmelerin çok dışında değil ama biz takipte zorlanıyoruz. Treni kaçırmadık ama farkı kapatamıyoruz. Çok ciddi boyutta insan gücü açığımız var. Üniversitelerimiz, değişen eğilimleri göz önüne alıp programlarında esneklik yapacak esnekliğe sahip değil. Bu konuyu sahiplene kurumumuz yok. İnternete ulus olarak yatırım yapmıyoruz. İnternet konusundaki master planımız, eylem planımız olmadığı gibi deneysel projelerimiz bile yok. Gelişmiş üniversitelerimizde bile bu konularda çalışan bir avuç insanımız var. Üniversitelerimizi bile interntete tamamen taşıyamadık. Üniversiteler için ulusal bilgisayarlaşma hedefleri ve planlarımız yok. Alan adını alan 80K12 okulumuz ve 400’e yakın bilgisayar var. Milli Eğitim Bakanlığımız henüz kendini internete bağlayamadı. Okulların bilgisayarlaşması ve internetli eğitim konusunda ulusal hiçbir doküman üretemedik, üzerinde anlaşılan hiçbir model yok ve kayda değer deneysel boyutta bile hiçbir projemiz yok. Ulus olarak bilgisayar destekli eğitimde henüz öğrenme sürecine giremedik. Son zamanlarda TUENA, İnternet Üst Kurulu Elektronik Ticaret ve Koordinasyan Kurulu, Kamunet Üst Kurulu, TOBB Sektör Kurulu ve TBMM Bilgi teknolojileri grubu olumlu gelişmelerdir. TUENA Türkiye enformasyon ana planı çalışması yakında bitecektir. Ülkenin bir mastır plan gereksinimi duyması tabiki sevindiricidir. Bu planı tartışmak, geliştirmek, sahip çıkmak ve bir eylem planı ortaya çıkarmak hepimizin görevidir. Türk Telekom’un yeterince yatırım yapamaması ağır bürokratik yapısı internet konusundaki deneyimsizliği, zikzakları hatalı kararları ile interneti engellediği görüntüsü oluşmuştur. Türk Telekom son bir yılda SDH, TDM, ISDN, 800 hatlar için yatırım yapmış, Ttnet ihalesini gerçekleştirmiştir. Tt’nin internet ve PSTN için yatırım yapması gerekir. Şayet TT, bir A.Ş. olarak görülüyorsa, kendi kazandığı para ile, karlı gördüğü yatırımları yapabilmektedir. Şayet TT, bir KIT olarak görülüyorsa, Türkiye’nin geleceği için stratejik konumda olan iletişim ve internet alt yapısı için yatırım yapılmalıdır. Kaldı ki internet hizmeti temel bir kamu hizmeti olmaktadır. Teknolojik gelişmeler internetin yayılması için yeni olanaklar sunmaktadır. Kablo Tv üzerinden erişim, kablosuz erişim, xDLS, internet Tv ve direkt Pe şu anda gündemde olanları. Bunları biran önce hayata geçirmeliyiz. İnternet Üst Kurulu, diyalog ve hoş görü ortamında, bir çözüm üretme mekanizması, bir hakem kurulu olarakta çalışabilir. Ulaştırma Bakanlığının önderliği bu anlamda çok önemlidir. İnternetin öne çıkardığı birkaç kavram, saydamlık, katılımcılık ve sivil toplum örgütleridir. Saydamlık ve katılımcılık, zaten internetsiz hayata geçmesi zor kavramlardır.

7.1.4 İnternetin Ülkemizdeki Ticari Boyutu
Dünyadaki kullanıma paralel olarak, internet ve ticaret olgusu boyutu ülkemizde de popüler olmaya başlamıştır. 1997 ortalarından itibaren birçok banka, müşterilerine hizmet üzerinden kişisel bankacılık servisleri vermeye başlamıştır. Öte yandan, 1996 sonlarından itibaren birçok günlük gazete ve derginin (aynı baskısı olmasa bile) internet üzerinden yayınladığını görüyoruz. 1997 sonlarına doğru deneme amaçlıda olsa, bazı popüler alış-veriş imkanlarını yavaş yavaş müşterilerine açmaktadır. Diğer bir popüler dal da internet üzerinden radyo ve Tv yayıncılığı. Hat hızlar şu an fazla

163

2 İnternet Etiği Ağ üzerindeki her kullanıcının.servisleri ve sistemleri kullanmaları konusundaki sorumlulukları fark etmeleri önemlidir. Ülkemizde internet kamu oyunun her geçen gün daha fazla bilinçlenmesi oldukça sevindirici bir gelişmedir. büyük bir üzüntüyle söylemek gerekirse. 7.millet vekillerimizin bazılarının artık e-mail de kullanmaya başlaması ve insanların artık “internet” varlığından haberdar olmaları hep olumlu kilometre taşlarıdır.tr ve servis2. İlk ODTÜ’te bağlanmıştır. Gösterilebilir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yeterli olmasa da.net. Televizyon/radyo programlarının e-mail adreslerini. Ağ üzerindeki izin verilmiş işlemler. vb gibi kuruluşlarda. DIE.TRNET çatısı altında. TT.servis.Sonraları internet servisi alan özel kuruluşların sayısı her geçen gün artmıştır.aynı dönemde. 7.1.İstanbul’dan İTÜ ve Boğaziçi üniv. Bu kuralları bilme ve bunlara uyma kullanıcının sorumluluğudur. 164 .www servislerini ilan etmeleri. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye internet alt yapısı ve gelişimi ile ilgili planların/yatırımların/hedeflerin siyasal parti ve hükümet programlarına girmesi hepimizin ortak dileğidir. Bir ağ kulanıcısı olarak. Fakat bir yerde izin verilen bir hareket başka bir ağda yasaklanmış olabilir. İnternet ya da kısaca net.5 Türkiye’de Hangi Kuruluşlar İnternete Bağlıdır Türkiye’deki ulusal internet alt yapısı. bu ağdaki sorumlular tarafından her zaman izlenebilecek şekilde tasarlanmıştır.Her ağın kendine ait sorumlulukları ve kuralları vardır. bir çok şirket bu konuda ciddi atılımlar yapmaktadır. ODTÜ üzerinden internet erişimine sahip olmuşlardır. başka bilgisayar ağlarına erişmemize izin verilmiş olabilir. MTA. Kullanıcı sayısı ve kullanım oranları artıkça özellikle reklam gelirlerinin hatırı sayılır oranlarda artmasını bekleyebiliriz.net. henüz tamamlanmamıştır. kamu kuruluşları arasından. hatta herbirinde ayarı protokollere sahip binlerce irili ufaklı ağların toplamıdır. Kulanıcı ağdaki her bir servise ulaştığında yaptığı işlerden sorumludur. tek bir ağ değildir.Ayrıca Tübitak.tr servis sağlayıcılarında bir kullanıcı numarası üzerinden dial-up türü bağlantılarla bazı özel kuruluşlar veözel şahışlarla internet hizmeti vermeye çalışmıştır. siyasi partilerin internete bağlanma çalışmarı. günlük gazetelerin yayınlarını internet üzerinden verebilme çabaları.

Dr.Tuncer Nilüfer (Hacettepe Üniversitesi) İnternet kullanımı 7) Dç.Dr. Ateşman Ender (Hacettepe Üniversitesi) İnternet ve Dil Kullanımı 9) Arş.URL Adresi:www.Mustafa Akgül. Stephon NELSON.Bilim ve Teknik Dergileri 6) Prof.Mustafa Akgül “Türkiye İnterneti Durum değerlendirmesi” Popüler Bilim Şubat 1999 4) Doç.dr. Alan Klavuzu 2) İnternetle ilgili bilgi. Popüler Bilim Mayıs 1999 5) İnternet hakkında genel bilgi.Dr.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Kaynaklar 1) İnternet nedir?.Dr.Gör. “Türkiye İnterneti 6 Yaşında”.Sezer Ebru ve Doç.Hayri Sever (Hacettepe Üniversitesi) Bilgi Erişim Sisteminde Türkçe 10) Net-Life Dergisi “Mart Sayısı” 165 .kampüs.Dr.com/turkce/help 3) Doç.Yılmaz Bülent (Hacettepe Üniversitesi) Bilgilenme Hakkı Eğitim ve İnternet 8) Doç.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful