Çalışma Ortamı Gözetimi

 Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sağlıklarına zararlı etkisi olmadığı kabul edilen en yüksek konsantrasyonu nedir? -MAK Değeri: (Müsaade edilen azami konsantrasyon)  Dalgıçlar, balıkçılar, özellikle sünger avcıları gibi su altı işyerlerinde ve tünel yapımında çalışanlar ne gibi bir etkiye m aruz kalabilirler ? -Yüksek basınç maruziyetine  Genel anlamda yaşam koşullarının insan özelliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde ifade edilen, çalışma hayatında ise, çalışma koşullarının insan niteliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde tanımlanan bilim dalı nedir ? -Ergonomi  Yüksek dozda maruz kalındığında hücre ve doku ölümü oluşturan, düşük dozda ise teratojenik, mutajenik ve genetik etkiler ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü nedir ? -İyonizan Radyasyon  Akciğer parankiminde birikerek fibrotik reaksiyona yol açmak sureti ile çeşitli solunum hastalıklarına neden olan tozlar hangileridir ? -Anorganik Tozlar

- Genel anlamda yaşam koşullarının insan özelliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde ifade edilen, çalışma hayatında ise, çalışma koşullarının insan niteliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde tanımlanan bilim dalı hangisidir ?

-Ergonomi  İşyeri havasında var olup, günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz kalındığında tüm işçilerin sağlığına zarar vermediği kabul edilen değer hangisidir ? -Eşik Sınır Değer (ESD)  Parmaklarda vazo motor bozukluk oluşturup, sonuçta renk değişikliği ve beyazlaşma ile ortaya çıkan, beyaz parmak veya ölü parmak adı verilen tabloyu ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü hangisidir ? -Titreşim

İş Hijyeni
 İşyerlerinde sağlığı tehdit eden etkenler vücuda giriş yollarına göre sınıflandırılmaktadır. Vücudun savunma mekanizmaları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar göz önüne alındığında bu yollardan en riskli olanı nedir? - Solunum Yolu  İşyerlerinde sağlığı tehdit eden etkenleri tanıyabilen, etken hastalık ilişkisini karıştıran - engelleyen- arttıran diğer etmenleri bilen ve alınması gereken kontrol uygulamalarını bilen mesleki disiplin hangisidir? -İş Hijyenisti  İşyerlerinde sağlığı tehdit eden tehlikeleri kaynağında kontrol etmek amacıyla kullanılan (eliminasyon) yönteminin tanımı nedir?

-Tehlike arz eden yöntem yerine tehlikesiz yöntemi kullanmak  "İşyerinde oluşan, hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini bozan, işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan işyeri ortam faktörlerini ve stresleri gözlemleyen, değerlendiren ve kontrol altına alan b ir teknik ve sosyal bilim ve sanattır." İfadesi neyi tanımlamaktadır? -İş hijyeni

İşyeri Bina ve Eklentileri
 Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde prensip olarak gürültü seviyesi kaç desibeli geçmemelidir?

-85  İşyerinin kuruluşunda, sabit tesislerinde Tavan Yüksekliği en az kaç metre olacaktır?

-3 m  İşletme belgesi talepleri kaç gün içerisinde incelenir?

-30 gün  İşyerlerinin sağlık ve güvenlik mevzuatına ve kabul edilmiş normlara uygun kurulması için, işyeri kurulmadan önce, vaziyet planı, mimari proje ve beyanname üzerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan inceleme neticesinde verilen izin nedir? -Kurma iznidir  İşyeri merdivenleri metrekarede en az kaç kg. yük taşıyabilmelidir?

-500 k  Kurma İzni Alınması İçin Gerekli Belgeler nelerdir?

-1)Beyanname 2)İşyerinin vaziyet planı 3)İşyeri mimari projesi  İşyerindeki hava hacmi, kişi başına kaç metreküp olmalıdır?

-10 m   İşyerinde Makine ve tezgahlar arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır? İşyerindeki merdivenin eğimi en az ve en çok kaç derece olmalıdır?

-80 cm -20derece , 45derece

Hangi İşyerleri Kurma İzni Almak Zorundadır? maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı işyerleri

-*Çalışan sayısına bakılmaksızın Kimyasal Maddelerle çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü *Sanayi, Ticaret Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve dah a fazla kişinin çalıştığı işyerleri *İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarını n sabit tesisler

Kapalı Alanlarındaki acil çıkış kapılarının özellikleri nasıl olmalıdır?

-* Raylı veya döner kapı olmamalı *Acil çıkış kapıları dışa doğru açılmalı *Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmamalı *Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı  Havalandırma sistemlerinde aspirasyon tesisatının genel temizliği kaç ayda bir yapılmalı?

-3 ayda  İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az kaç lüks (lux) ile aydınlatılmalı?

-20 lux  İşyerinde işçilerin giriş çıkışlarında kullandıkları merdivenleri genişliği en az kaç cm. olmalıdır?

-110 cm  Duş kabinlerinin bulunduğu bölümde ortam sıcaklığı en az kaç Santigrat derece olmalıdır?

-25 santigrat  Havalandırma tesisatı hangi özelliğe sahip olmalıdır?

- Gaz, duman ve buharları çıktığı yerden emerek dışarı atmalıdır.  Aspiratör tesisatında kullanılan kanal veya borular hangi tür malzemeden yapılmalıdır?

-Yanmaz  Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması vb. kaba işlerin yapıldığı yerler ile iç geçit, koridor, yol ve merdivenler en az kaç lüks (lux) ile aydınlatılmalıdır? -50  İşyeri taban döşeme ve kaplamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

-Düz ve kaymaz olmalıdır.  Saydam kapılar nasıl olmalıdır?

-İşaretlenmiş olmalıdır.  Her iki yöne açılabilen kapılar hangi tür malzemeden yapılmalıdır?

-Saydam  -4 İşyeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı kaç olmalıdır?

 -2 

Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delik ve ızgara aralıkları en çok kaç santimetre olacaktır?

Havalandırma sisteminin çalışmaması çalışanların sağlığı yönünden tehlikeli ise ne tür bir sistemin bulunması gerekmektedir?

-Arızayı bildiren uyarı sistemi

Fiziksel Risk Etmenleri
 Havanın nemini ölçen aletlere ne ad verilir?

-Higrometre  Bir iş yerinde 30 C derecede iş kaybı % kaç oranında düşer?

-30%  İş yerlerinde radyasyonun kullanılmasını,denetlemesini kimler veya hangi kuruluşlar yapar?

-Atom Enerji Kurumu  Aşırı terleme ile meydana gelebilecek rahatsızlıklar hangisidir?

-Isı krampları  İş yerinde işçiler titreşim frekansı aralıkları kaç hz olan titreşimi algılar?

- 1 hz ile 1000 hz  Sekiz saatlik bir sürede bütün vücut titreşimi için günlük maruziyet değeri sınır ve etkin olarak kaç m/sn karesi olmalıdır?

- 1.15-0.5  Titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi ne kadardır?

-2 Yıl  Birim saniyedeki devir sayısına ne denir?

-Periyot  Bir ses kaynağının yaydığı ses enerjisinin gücüne ne ad verilir?

-Akustik güç

İş yerinde hava akımının hız değerleri kaç m/sn arasında olmalıdır?

-0.3-0.5 m/sn  Titreşim ölçümlerinde nasıl bir alet kullanılır?

-Oktav bantları

Ses basınç birimi nedir?

-Bar  Hangisi insanın ortamla ısı alış verişinde etki eden faktörlerden değildir?

- ( )Hava akım hızı ( )Hava sıcaklığı (x)Ortamın ısı yalıtımı ( )Radyan ısı  Bir iş yerinde en uygun bağıl nem % kaç değerlerini aşmamalıdır?

-%30-%80  Kişisel koruyucu kullanmayı gerektirmeyen en yüksek gürültü düzeyi kaç Desibel olmalıdır?

-80  Basınç değişikliği nedeni ile görülen akut hadiselerde yükümlülük süresi kaç gündür?

-3 gün  Ses dalgalarının özellikleri nelerdir?

- *Madde ortamında yayılırlar *340 m/sn hızla yayılırlar *Boyuna dalgalardır *Dalga boyu, frekansı, şiddeti, genliği olan dalgalardır  -4  -0  El-kol titreşimi için Sekiz saatlik bir sürede günlük maruziyet sınır ve etken değeri kaç m/sn karesi olmalıdır? Titreşimden oluşan meslek hastalıklarının oranı% kaçtır? Normalde kaç atmosfer basınç organizmada rahatsızlık hissi dışında sağlık sorunu yaratmaz?

-5-2.5  Hareketin oluşması için geçen süreye ne denir?

-Hız  Kulak koruyucularında en fazla korumayıyapan malzeme hangisidir?

-Kulaklık  Gürültü düzeyi 85 DB ortamlardaki işyerlerinde günlük kaç saat çalıştırılmalıdır?

-7.5  İnsanların bulundukları ortamda hissettiği ısıya ne denir?

-Efektif ısı  Gürültü şiddetinin ölçülmesinde hangi birim kullanılır?

-DB  Termal konfor faktörleri nelerdir?

-*Hava Sıcaklığı *Hava Akımı *Radyant Isı *Havanın Nemi  Sıcaklık ölüçümünde hangi cihaz kullanılır?

-Kuru ve yaş termometre  Gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti, ses ölçme cihazlarının hangi skalasında ölçülmelidir?

-A skalası  Deniz taşımacılığında, Bütün vücut titreşimi Maruziyet değerlendirmesinde kaç Hz’in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınır? -1 Hz  El – kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

-5 m/s2  Odyometrik test hangi organımız için yapılır?

-Kulak  Genç ve sağlıklı bir kişi hangi frekanslardaki sesleri duyar?

-20 Hz-20kHz  Gürültü şiddeti 87 olan yan yana iki makinenin toplam gürültü şiddeti nedir? Gürültü Yönetmeliğine göre Gürültü Maruziyet sınır değe ri nedir?

-90 

-87  Yüksek bağıl nem, sıcaklığın düşük olması halinde ne gibi bir hisse neden olur?

-Üşüme hissi, ürperme hissi

Her biri yalnız başına çalıştırıldığında 90 desibel gürültüye neden olan iki makine aynı ortamda beraber çalıştırıldıklarında ortam gürültüsü kaç desibel olur?

-93  Genç ve sağlıklı bir kişi hangi şiddetteki sesleri duyar?

-20 mPa- 200 Pa  İş yerinde hava akımının hız değerleri kaç m/sn arasında olmalıdır?

-0.3-0.5  Krizotil,aktirolit,amozit,antofillit,krokidolit hangi cins tozlardır?

-Asbest  -5  Tozla mücadelede toz yoğunluğunu ESD’nin altında tutmak gayesiyle gerekli özellikleri sağlayan toz maskesi ile bir vardiyada en çok kaç saat çalışılabilir? -1  Asbest solunumu ile hangi hastalıklar insan vücudunda oluşabilir? Kristal ya da Si02 toz miktarı %5 den az olduğu taktirde ESD(Eşik Sınır Değer) kaç mg / m3 olarak kabul edilir?

-*Asbestozis *Akciğer Kanseri *Mezoteliyom  Asbest tozlarının riskinden korunmada ideal olan asbest tozunun 1 mililitre havada …..lif / mililitre elyaf konsantrasyonu altında tutulması gerekir? -400 Hz  Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi odyometre ile ölçüldüğünde elde edilen sonuç belgesi hangisidir?

-Odyogram  Gürültü şiddetinin kaç dB olduğu işlerde günde 7,5 saata kadar çalışılabilir?

-85  Gürültü şiddetinin 115 dB olduğu bir ortamda gürültüye maruz kalma süresi maksimum kaç saat olmalıdır?

-1/8  Gürültü düzeyinin 0 (sıfır) dB olduğu durum aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ağrı eşiği olarak adlandırılan gürültü ortamında gürültü düzeyi kaç dB dir? -İşitme eşiği 

-140

Kulak zarının patlamasına neden olabilecek gürültü ortamında olası gürültü düzeyi aralığı (dB) ne kadardır ?

-140’dan büyük  20 mikropascal şiddetindeki sese ne denir?

-İşitme eşiği  Gürültüyü meydana getiren seslerden frekansı 16 Hz'den düşük olan seslere ne denir?

-Subsonik  İşitme kaybı dereceleri incelendiğinde, 0-15 dB arasındaki işitme kaybı ne tür bir işitme kaybıdır?

-Normal işitme  Endüstride yüksek gürültüye uzun süre maruz kalan kişi tedavi edildiğinde sonuç aşağıdakilerden hangisi olur?

- İşitme kaybı kronikleşir ve iyileşmez.  Gürültüye karşı yeterli önlemi almayan işveren, işçisinde meydana gelecek meslek hastalığına karşı ne ödemek zorunda kalacaktır? -Yasal Tazminat  Endüstride yüksek gürültünün işçilerde meydana getirdiği işitme kayıpları, SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğü?ne göre nasıl tanımlanmaktadır? -Meslek hastalığı  İşyerlerindeki gürültünün denetimi ile ilgili olarak, 4857 sayılı İş Kanununun 78. maddesine göre çıkarılan ve 23.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan hangi yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir? -Gürültü Yönetmeliği  Gürültüden ileri gelen işitme kayıpları aşağıdakilerden hangisinde meslek hastalığı olarak tanımlanmıştır?

- SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğü  Gürültüden ileri gelen işitme kayıpları için yükümlülük süresi ne kadardır?

-6 ay  İnsanlar hangi frekans aralığındaki titreşimleri algılayabilirler?

-1 Hz ile 1 kHz  İnsanların hissettikleri sıcaklık hangisidir?

- Havanın kuru termometre ile ölçülen ve ortamdaki hava akım hızı ve havanın nemine bağlı olarak oluşan sıcaklık  Radyasyon türlerinden hangisinin insan vücuduna alındığında iyonlaştırma özelliği vardır?

-X ışınları

İş sağlığı ve güvenliği konusunda basınç, hangi birim ile ifade edilir?

- Newton/m2  Basınç değişikliği nedeni ile görülen akut olmayan hadiselerde yükümlülük süresi ne kadardır?

-10 yıl  Düşük basıncın gerektiği işlerde, öncelikle hangi işçiler seçilmelidir?

- Genç ve tecrübeli işçiler

Kimyasal Risk Etmenleri
 Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı nedir? - Mesleki maruziyet sınır değeri  Kimyasal maddelerle çalışmalarda alınacak güvenlik önlemleri Yönetmeliği ekinde verilen yasaklanmış kimyasal maddelerle Ancak Tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve işçilerin bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak hangi işlerde çalışılamaz? - En uygun teknolojik sistem kulanılarak işçi sayısını en az seviyede tutarak üretimde.  Kimyasal Maddenin Zarar Verme Potansiyelinin çalışma Ve/Veya Maruziyet Şartlarında Ortaya çıkma İhtimali nedir?

-Risk  Biyolojik sınır değerleri belirlenmiş kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile çalışmaları nasıl olmalıdır?

-*Biyolojik izleme absorpsiyon spektrometri veya eşdeğer metot kullanılarak kanda kurşun seviyesinin ölçümünü de kapsar. *Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu (yönetmeliğin ekinde verilen değer 0,075 mg/m3) ten fazla ise ve işçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi (yönetmelikte belirtilen mg Pb/100 ml kan) dan fazla ise risk değerlendirmesi yenilenir.  1-Müsaade edilen azami konsantrasyon, 2-15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değer, 3-Mesai esnasında işçinin maruz kalabileceği maksimum konsantrasyon. 4-Haftada 40 saat çalışan bir işçinin,8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama konsantrasyon. İfadeleri sırasıyla hangileriyle ifade edilir? -MAC değer, STEL değer, Kabul edilebilir limit değer, TWA değer  Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişim ifadesi nedir?

-Patlama  Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeli nedir?

-Risk

Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışıma ne denir?

-Patlayıcı ortam  Patlama hangi şartlarda olur?

-1- Patlama limitlerinde gaz- hava karışımı ile patlama kaynağının aynı anda olması 2- Patlama konsantrasyonunda patlayıcı madde ve ateşleme kaynağı olması  Solunum bölgesi nasıl ile tarif edilir?

-Kişinin kulaklarını birleştiren çizginin ortası merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı kürenin başın ön kısmıdır  Patlama riskinin değerlendirilmesinde hangi hususlar dikkate alınır? 2- Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, 3- İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, 4- Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü.  Patlamadan korunma dökümanları nelerdir?

-1- Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,

-1- İşyerinin genel planı, 2- Makine ve teçhizat yerleşim planı, 3- Proses tanımlaması, 4- Kullanılan maddelerin tanımlanması.  Kimyasal madde tehlike derecelendirmesinde kullanılan indekslerden ATEX 100 A hangi tehlike derecelendirme sınıflamasında kullanılır?

-Patlayıcı ortam derecelendirme sınıflamasında
 Kimyasallar ile çalışırken işyeri ortamınızda sigara, yiyecek, içecek yenilmesi hangi riskleri doğurur?

- I-Bulaşma II-Zehirlenme III-Patlama  Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin kırılabilir kaplarının ambalajlarının depolanabileceği yükseklik en fazla ne kadardır? -40 cm  Endüstriyel hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda ve yeterli önlem alınmadan çalışılması durumunda Benzen hangi hastalığa neden olur? -Kan kanseri  Hangisi bir arada depolanabilir?

- Parlayıcı madde-Oksitleyici madde Zehirli maddelerle-Zararlı maddeler Patlayıcı madde- Oksitleyici madde Zehirli maddelerle-Parlayıcı maddeler  Pamuk lifleri, keten kenevir tozlarının solunması ile meydana gelen meslek hastalığına ne ad verilir?

-Bisinoz  -3  Kimyasal depolardan sevkiyat yapılırken hangi kural uygulanır? Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal birbirinin fizyolojik etkisini kaç şekilde etkileyebilir?

-Önce gelen önce gider kuralı  Kapalı Alan Çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde hangi cihaz kullanılmalıdır? -Eksplozimetre  Pamuk tozunun özelliği nedir?

-Allerjendir.  Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz? - Additif etki Antagonizma Potansiyalizasyon Sinerjik etki  Kanda hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin bileşimine neden olan madde hangisidir ?

-Karbonmonoksit  -9  LD50 nin anlamı nedir? BM tarafından hazırlanan tavsiye kararı UNRTDG kimyasalları kaç sınıfa ayırmaktadır?

-Öldürücü doz  Kimyasal maddeler orijinal kaplarından başka kaplara bölünmesi durumunda daima ne yapılmalıdır?

-Etiketlenmelidir.  Karbon dioksit gazının özelliği nedir?

-Boğucudur.  Kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına neden olan etkinin genel adı hangisidir? - Teratojenik Etki

Günlük 8 saatlik çalışma süresi için ortam havasında bulunmasının çalışanın sağlığı açısından zararlı olmayacağı kabul edilen konsantrasyon hangisi ile ifade edilir?

-MAK  -3 Avrupa Birliği standartlarına göre toksik seviye aşamaları kaç sınıfta belirlenmiştir?

Günlük 8 saatlik çalışma döneminde her biri en fazla 15 dakika süren ve her çalışma arasında en az bir saatlik süre bulunan ve günde en fazla dört kez tekrarlanabilen çalışmalar için izin verilen en yüksek konsantrasyon ne ile ifade edilir?

-STEL  Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri ile tanınmaktadır. Ticari ismi kezzap olan kimyasal

hangisidir? -Nitrik asit  Parlayıcı ürünlerin bulunduğu depolarda hangi tip fork-lift kullanılması gerekir?

- Akülü, susturuculu ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış  Kimyasal maddelerin depolandığı depoların/veya deponun konstrüksiyon malzemelerinin yeterliliğinin belirlenmesinde hangi kriterlerin baz alınması gereklidir? -1-Zemin yüzeyi, çatı kaplama ve havalandırma 2-Isı ve duman tahliyesi, drenaj 3-İç yangın ana duvarı, yerel yangın düzenlemeleri  Hidrojen sülfür gazının özelliği nedir?

-Zehirlidir.  Kapalı alan çalışmalarında kaç nezaretçi olmalıdır?

-En az 1  Çalışma ortamında, toksik – zehirli gaz konsantrasyonu ölçümleri hangi seviyede yapılmalıdır?

-Solunum seviyesinde  Doğal halde bulunan, üretilen veya herhangi bir işlem sırasında yada atık olarak ortaya çıkan, kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlara ne denir? -Kimyasal madde  0 0C den düşük parlama noktası ve 35 0C den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerin genel adı hangisidir? - Çok kolay alevlenir madde  Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre risk değerlendirmesinin yenileme süresi en fazla ne kadardır?

-6 yıl  İş yerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir.........................hazırlanmalıdır. -Acil eylem planı  İngilizce baş harflerinden oluşan kimyasal maddelerin Avrupa envanteri hangisidir?

- EINECS  “CAS” ın Türkçe anlamı hangisidir?

- Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası  “TWA” nın Türkçe anlamı hangisidir?

-8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.  Kimyasal üretim yapacak bir firma projelendirme aşamasında neler dikkate alınır? II- Makine seçimi

- I-Üretim teknolojisi 

Parlayıcı, zehirli ve zararlı maddelerin depolandığı tankların, etrafında tank kapasitesinin ................... hacminde taşma havuzu bulunmalıdır.

-½ katı  OSHA ‘nın kuruluş amacı nedir?

- Avrupa birliğinde işyerlerinin daha sağlıklı, güvenli ve üretken olmalarına katkıda bulunmak  Aynı anda aynı organa aynı şekilde etki eden enerji.........................dir.

- Sinerjik enerji  Parlama noktası 21 0C nin altında olan sıvılara ne denir?

- Kolay alevlenir madde  Sınıf patlayıcılar hangisidir?

- Tutuşma sıcaklığı 38 0C nin altında olan patlayıcılardır.  Parlama noktası 21 – 55 0C arasındaki sıvılara ne denir?

- Alevlenir madde  Lağımlar hangi koşulda doldurulmaz

-Doldurmadan önce 25 metre yarıçaplı alan içinde %1 CH4 tespit edilirse.  Kimyasalların sınıflandırılmasında en yaygın kriterlerden biri öldürücü...............ve öldürücü...........esas alınmıştır.

-doz (LD50) , konsantrasyon (LC50)  Kimyasalların üretimi, kullanımı, depolanması, taşınması, kimyasal atıkların yok edilmesi ve işlenmesi, içinde bulunan kapların bakımı ve onarımında alınacak önlemler hangi karar göre alınmıştır?

-WHO’nun kabul ettiği 170 nolu sözleşme ve 177 nolu tavsiye kararı  Kimyasal maddenin metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonun üst sınırı nedir? -Biyolojik sınır değeri

OHSAS/TS 18001Yönetim standardına göre her kuruluş ulaşılabilir, tarihlendirilmiş,açık ve nasıl gerçekleştirilebileceği tanımlanmış ......belirlemelidir.

-İSG hedefleri  OHSAS/TS 18001Yönetim standardına göre her kuruluş her yıl......Geliştirilmiş İş Emniyet Denetlemesi (ASA) yapmalıdır.

-50  İnorganik kimyasallar...............................ve...................................olmak üzere 2 gruba ayrılır.

- Alifatik ve aromatik  Birbiriyle temas etmemesi gereken kimyasallar hangileridir?

- I-Asetilen-klor,brom,flor,bakır,gümüş II-Amonyak-civa,klor,kalsiyum,iyot,brom,H2S III-Potasyum-su,karbon tetraklorür, halojenli alkanlar, CO2 halojenler  Suyla temas ettiğinde parlayıcı gaz yayan maddeler hangileridir.

-* Kalsiyum karpit *Potasyum  Hangisi oksidan kimyasaldır? Sodyum Peroksitler Kalsiyum karpit

-Lityum 

Kronik kurşun zehirlenmesinde hastalıkların yükümlülük süresi ne kadardır?

-3 yıl  Akut arsenik zehirlenmesinde hastalıkların yükümlülük süresi ne kadardır?

-1 ay  Silikozis için hastalıkların yükümlülük süresi ne kadardır?

-10 yıl  Pnömokonyoz için hastalıkların yükümlülük süresi ne kadardır?

-3 yıl  Benzine bağlı lösemi için hastalıkların yükümlülük süresi ne kadardır?

-10 yıl

Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler aşağıdaki bölge sınıflarından hangisine girer?

-Bölge 0

Asbestle çalışılan işyerlerinde işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonu için limit değer aşağıdakilerden hangisidir?

-0.1 lif/cm3  Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddelerle de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler hangi tehlikeli madde sınıfında yer alırlar? - Oksitleyici  Hangi tehlike, madde ve müstahzarların fizikokimyasal özelliklerinden kaynaklanır?

-Kanserojen  -E  Parlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan binalar nasıl olmalıdır? Patlayıcı maddeler için tehlike işareti aşağıdakilerden hangisidir?

- *Mümkünse tek katlı olacak; *Duvarları yanmaz maddeden, tavanları hafif ve yanmaz malzemeden *Dış yan cephelerine bakan pencereler ince kırılmaz camlı olacak ve patlamalarda büyük parçalar halinde havaya fırlamayacak malzemeden yapılmış olacaktır.  Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) ile ilgili mevzuat hangi Bakanlık tarafından hazırlanmaktadır?

- Çevre ve Orman Bakanlığı  NFPA Tehlike İşaretleme Sistemine göre mavi renk hangi anlama gelmektedir?

- Sağlık  Sodyum ile su temas ederse hangi gaz ortaya çıkar?

-Hidrojen  Patlayıcı gaz ve buharların bulunduğu ortamlarda hangi tür elektrikli cihaz ve armatürler kullanılmalıdır?

-Ex-proof  Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik"e göre, Bölge 0 ne anlama gelmektedir?

- Patlayıcı gaz hava karışımının sürekli olabileceği yerler  -9  -5 Kimyasallarla çalışılan işyerlerinde en az kaç yılda bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır? Kimyasalların sağlığa zararları başlıca kaç ana başlıkta toplanmaktadır?

Gaz ihbar telefon numarası kaçtır?

-187  Asbestle çalışılan işyerlerinde, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değer (TWA) aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

-0,1 lif/cm3  "Patlayıcı, oksitleyici, kolay alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli" özelliklerinden bir veya birkaçına sahip kimyasallar nasıl adlandırılmaktadır? - Tehlikeli kimyasal

Asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet miktarını belirten kayıtlar en az kaç yıl saklanmalıdır?

-40  Tehlike Derecelendirme Sistemine göre kırmızı renk hangi anlama gelmektedir?

-Yanıcılık  Sürekli maruziyet sonucunda, kurşunun kana karışması ve eritrositlerde bulunan enzim aktivitelerini inhibe etmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmaktadır? - Kurşun zehirlenmesi  Bazı maddeler parlayıcı olmadıkları halde su ile temas ettiklerinde kolaylıkla parlayabilen gazlar açığa çıkarabilirler. Kals iyum karpit su ile temas ederse hangi madde açığa çıkar? -Asetilen  Alo yangının telefonu kaçtır?

-110  Kimyasal madde depolarının havalandırmaları nasıl olmalıdır?

-Hem alttan, hem de üstten karşılıklı olarak havalandırılmalı  İngilizce baş harflerinden oluşan Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri aşağıdakilerden hangisidir?

-EINECS  Parlayıcı, zehirli ve zararlı maddelerin depolandığı tankların etrafında tank kapasitesinin ...... hacimde taşma havuzu bulunmalıdır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? -1/2 katı

Biyolojik Risk Etmenleri
 -4  Tarihsel olarak sağlık çalışanlarında mesleki tehlike olarak tanımlanan ilk risk hangisidir? Biyolojik etkenlerin enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılması kaç grupta yapılabilir?

-Enfeksiyon riski  Biyolojik bir etkenin sağlıklı kişide hastalığa yol açması nelere bağlıdır? hava ve vektörler)

-*Etkenin hasta etme yetisinin yüksekliğine (patojenite-virülans), Bulaşma yollarına (temas, ortak kullanılan cansız maddeler,

*Konakçı adı verilen kişinin duyarlılığına *Çevre etmenlerine (ısı değişiklikleri, nem, radyasyon, hava basıncı, hava akımının hızı, kimyasal maddeler, gazlar ve toksinler) bağlıdır.  Doku ,salgı ,dışkı, solunan hava yada bunların kombinasyonundaki madde yada metabolitlerde görülen ve birtakım hastalıklara neden olan maruziyet ve etkenler hangi gruba girerler? -Biyolojik etkenler  İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer? -4.grup biyolojik etkenler  4.Grup biyolojik etkenlere neden olacak maddelerin ilk kez kullanımında Ç. ve S. G. Bakanlığına işin başlamasından önce kaç gün içinde bildirimde bulunulmalıdır? -30 gün  Biyolojik etkenlerin hangilerinin ilk kez kullanımında Bakanlığa ön bildirimde bulunulur? Grup 3 biyolojik etkenler Grup 4 biyolojik etkenler  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği Sağlık gözetiminin yapıldığı, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl süre ile saklanır? -10  Biyolojik izleme,............. veya........sonucu veren bir başka metod kullanılarak kanda PbB ölçümünü de kapsayacaktır. -Grup 2 biyolojik etkenler

- absorbsiyon spektometri-eşdeğer  Bağlayıcı sınır değer............ µg Pb ml kan dır.

-70  İnsan ve hayvanlarda ortak enfeksiyona neden olan etken hangisidir?

-Zoonoz  Bir enfeksiyon etkeninin hastalık yapabilme yeteneği .......; etkenin ağır veya öldürücü bir hastalık tablosuna yol açma yeteneği ise .......... olarak tanımlanır. - Patojenite-virülans  İşçiler için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde koruma düzeyi en az kaç olan önlemler alınır? -3  İnsanda hastalığa yol açabilecek biyolojik etkenler içerip içermediği belirsiz olan maddelerle çalışılan ancak asıl amaçları biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan laboratuvarlarda, koruma düzeyi en az kaç olan önlemler uygulanır? -2  Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin yeterli olduğu belirtilmedikçe, gerekli olduğu bilinen ya da şüphelenilen durumlarda koruma düzeyi kaç olan önlemler uygulanır?

-3 veya 4  Grup 3 veya Grup 4 biyolojik etkenlerle enfekte olan veya olduğundan şüphelenilen hasta insanların veya hayvanların bulunduğu karantina yerlerinde, enfeksiyon riskini en aza indirmek için ne gibi önlemler alınır? -* Çalışma birimi, aynı bina içinde yürütülen diğer etkinliklerden ayrılmış olmalıdır. * Çalışma birimine giren ve çıkan hava HEPA (*) veya benzeri filtrelerle filtre dilmelidir. * Çalışma birimi, dezenfeksiyon yapılmasına olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.  İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bakanlığın sunduğu ekte yer almayan bütün virüsler en az hangi grupta sınıflandırılmış sayılacaktır? -2  -3  İşverenler, Grup 3 ve/veya Grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan işçilerin listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutulur. Bu liste ve kayıtlar maruziyet sona erdikten sonra en az kaç yıl saklanır? -20  Biyolojik etkenler nedeniyle hangi durumlarda tıbbi gözetim yapılır? Enfeksiyon zincirinin halkaları kaça ayrılır?

-* İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 μg Pb/100 ml kandan fazla ise. * Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m3 ten fazla ise.  -4  Enfeksiyon zincirinin 3. halkası hangisidir? Enfeksiyon zincirinin 2. halkası olan bulaşma yolları kaça ayrılır?

- Duyarlı Kişi (Konakçı)  Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde hangi hususlar dikkate alınmalıdır?

- *Çalışanların, işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. *Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıkla ilgili bilgilere sahip olunmalıdır. *Çalışma ortamındaki insan sağlığına zararlı olan veya olabilecek tüm biyolojik etkenlerin sınıflandırılması gereklidir; Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri dikkate alınmalıdır; Çalışanların, işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgilere sahip olunmalıdır.  ".......virüsü olan Hepatit-B’nin bulaşma yolu kan ürünleri ile temas ve cinsel ilişkidir"

-DNA  "Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;.......... ile İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler tanımlanmıştır"cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? -2. Grup biyolojik etkenler

"Hepatit-B, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, su Çiçeği veya Varisella Zoster, Herpes Enfeksiyonları, Sitomegalovirüs Enfeksiyonları, Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu,......... Enfeksiyonlara örneklerdir" cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir?

-Viral  "Küf ve Maya, çok hücreli bir .......dır" cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? -Mantar  "Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;.......... İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler tanımlanmıştır" cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? -4. Grup biyolojik etkenler  "Menengokoksik Menenjit, Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları, Lejyoner Hastalığı, Difteri, Boğmaca ....... enfeksiyonlara birer örnektir" cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? -Bakteriyel  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler hangi etkenlerde tanımlanmıştır? -3. Grup etkenler  "Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre; ........, genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlığı ifade eder" cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmesi en uygundur? -Mikroorganizmalar

Psikososyal Risk Etmenleri
 İşçinin tutum ve yeteneğinin işin gereklerini karşılama düzeyi, streste hangi etkileşme kuramında yer alır?

- Kişi-Çevre uygunluğu kuramı  Hastalıklardan hangisi işten ileri gelen akıl hastalığıdır?

-Nevrozlar

Ergonomi
  Aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen dinlenme araları aşağıdakilerden hangisidir? Bel üst gövde aralığı 50 kg olan bir kişi öne doğru eğilip 5 kg bir yükü kaldırırsa, sırt bölgesi ne kadar yüke maruz kalır? -Spontan -550  Enter displiner bir alan olan ergonominin ana özelleşmeleri hangileridir?

- Bilişsel Ergonomi, Fiziksel Ergonomi, Örgütsel Ergonomi  Fiziksel Ergonominin alanları hangileridir?

- Anotomik , Antropometrik, Biomekanik

Antropometrik değerler alınırken neler göz önünde tutulmalıdır?

- *Ölçüm değerleri standardize edilmelidir. *Ölçüleri alınan grup çalışan kişileri temsil etmelidir. *Örnek gruplar bir örnekten diğeri elde edilirken güvenilir sonuçlar elde edilmesi için geniş tutulmalıdır.  Antropometri nedir?

- İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır.  Çalışma masası yüksekliği tespitinde neler dikkate alınmalıdır?

-* İşçinin dirsek yüksekliği, *Yapılan işin tipi, *Üretilen malzemenin boyutları  Çalışma sisteminin Ergonomisinde, birbirini izleyen adımları sırası nasıl olmalıdır?

- Dayanabilirlik-kabul edilebilirlik-hoşlanılabilirlik-kendini gerçekleştirebilirlik  Hem oturmaya hem de ayakta durmaya elverişli işlerde, çalışma yüksekliği hangi yüksekliğe göre ayarlanmalıdır?

- Ayakta durma halindeki yüksekliğe  İş yerinde fizyolojik ve biyomekanik sınırlamalara da uyularak iç ölçülerin tespitinde, insanın ya da vücudun belli bir kısmının sığacağı en küçük ölçüler için en büyük vücut ölçüsü yüzde kaç alınır? -95  Sırt üstü uzanmaya kıyasla, otururken yüzde kaç daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur?

-3-5  Oturarak iş görenin en az ne kadar ayakta iş görmesi gerekir?

-30  Ayakta iş görenin en az ne kadar oturarak iş görmesi gerekir?

-30  Dış (maksimum) ölçülerin tespitinde, iş görenin erişmesi gereken işlem alanları için ele alınan ölçü aralığında en küçük boyutlu kişinin de zorlanmadan ulaşabileceği en büyük vücut ölçüsü yüzde kaç alınır? -5  Sırt üstü uzanmaya kıyasla, ayakta yüzde kaç daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur?

-8-10  “Vücut ölçüleri bilimi” olarak hangi bilim dalının diğer adıdır?

-Antropometri  Avrupa’da Ergonomi olarak adlandırılan bilim dalı Amerika’da hangi adla adlandırılmaktadır?

-İnsan mühendisliği

Korunma Politikaları
 Genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü kapsayan mevzuat hangisidir?

-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği  İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturma amacı nedir ?

- İşyerlerinde tam önleme ve koruma sağlamak  Uygun nitelikte Ulusal İş sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturma yöntemi nasıldır?

-İşveren ve işçi sendikalarına danışılarak Devlet tarafından  İş Sağlığı ve Güvenliği ve çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı İLO Sözleşmesi özellikle hangi konuları düzenlemektedir?

- İş sağlığı ve Güvenliği Politikalarını  Kişilerde, tesislerde, makinelerde, maddelerde, ve iş örgütlenmesinin diğer unsurlarında yaralanmaya, kayba, hasara veya zarara yol açma potansiyeli olan her şey …………………dir. Tehlikenin yol açacağı zararın gerçekleşebileceği ya da gerçekleşme ihtimali olduğu durumlara……………..denir. -Tehlike-Risk  İş yerlerinde işverenlerin yapmakla yükümlü olduğu üç faktör nedir?

- Tedbir-Egitim_Denetim

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 Gaz tüplerinden hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir?

-Oksijen  Oksi-Asetilen kaynak işlerinde Flashback arrestor ne işe yarar?

-Alev geri tepmesini önler.

Elektrik kullanılan kaynak işlerinde kazaya neden olan hususlar nelerdir?

- Güç kaynağının boşta çalışma geriliminin yüksek olması Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması Kaynak ekipmanlarındaki izolasyon bozuklukları  Son yıllarda kaynak işlerinden kaynaklanan iş kazaları artmaya başlamasının ana sebebi nedir?

-Kalifiye eleman eksikliği  Kaynak işlerinde çalışanlar, günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir? -7.5  Kaynak işlerinde kullanılan basınçlı gaz tüplerinin periyodik olarak basınç testleri en az ne kadar sürede yapılmalıdır?

-6 ay  Oksijen tüpleri diğer yanıcı ve patlayıcı gaz ihtiva eden tüplerden en az kaç metre uzakta ayrı olarak depolanmalıdır?

-6 m  Basınçlı gaz tüplerinin depolandığı yerler işyerinin neresinde olmalıdır?

- İşyerinin bulunduğu binanın baş veya son kısımlarında binadan ayrı bölümlerde  Kaynakçıların iş elbiselerinde kullanılan ve ultraviyole ışınlarına karşı en iyi korumayı sağlayan kumaş cinsi hangisidir?

-Deri  Oksijen tüplerinin valfları ve manometreleri ile tesisatının, hangi madde ile temas etmesi tehlikelidir?

-Yağ  Kaynak işlerinin yapıldığı işyerlerinde tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?

-5 m  Direk güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutulması gereken basınçlı gaz tüplerinin sıcaklığı en fazla ne kadar olabil ir?

-50 0 C  Sanayide kullanılan oksijen tüpleri hangi renktedir?

-Mavi  Sigara içilmez, her türlü kıvılcım, alev, ateş yasağı basınçlı gaz tüplerinin depolandığı alanlara en az kaç metredir?

-15 m  Sanayide kullanılan asetilen tüpleri hangi renktedir?

-Sarı  Kaynak işlemi esnasında ortaya çıkan ışınlardan en yüksek enerjili ve insan sağlığı açısından en tehlikelisi hangi ışındır?

- Mor ötesi ışınlar  Kaynak yapımı sırasında ortaya çıkan toz ve gazlardan kaynaklanan tehlikeleri kontrol etmek için hangi yöntemler kullanılabilir? - Filtreleme Yerel havalandırma Koruyucu kullanma

Gaz eritme kaynağında hangisi önemli güvenlik kurallar vardır?

- Tüpler standartlara uygun olmalı Hortum ve bağlantılar standartlara uygun olmalı Alev geri tepme ventili bulunmalı  Hangi kaynak yapılması durumunda en yüksek risk bulunmaktadır?

- Tank kazan gibi elemanların içinde

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin topraklama tesisatı, hatlar hariç en fazla hangi sürelerde muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir?

-2 yıl  Taşınabilir çıplak metal kısımlı elektrikli el aletleri ile ilgili ne gibi güvenlik önlemleri alınır?

- Besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanmalı Yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulmalı Topraklanmaları, topraklama elemanı bulunan fiş ve prizlerle yapılmalı  Tevzi tabloları için ne gibi güvenlik tedbirleri alınır?

- Çalışanların erişebileceği yerlerde bulunanların kontrol tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içinde olmalı Sigorta, şalter ve anahtarların üzerine, kumanda ettiği yeri gösteren etiketler bulunmalı Tozlu ve nemli yerlerde tamamen sızdırmaz biçimde kapalı dökme demir ya da çelik saçtan yapılmalı  Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde, aydınlatma devresi de dahil olmak üzere elektrik tesisatı en fazla ne kadar süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır? -1 yıl  Yüksek gerilim tesislerine ayrılan ve işletilen yerler ile ilgili neler yapılmalıdır?

- Bu yerlerin kapısına giriş yasağını bildiren ikaz levhası asılmalı Küçük boyutlu elektrik gereçlerinden başka eşya konulmamalı Kapıları kilitli tutulmalı ve ilgisiz kişilerin girmeleri önlenmeli  Elektrik iç tesislerinde alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kaç amperin üzerinde en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır? -32 Amper  Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı için ne gibi güvenlik önlemleri alınır? - Alev geçirmez cihazlar için kullanılacak iletkenler eksiz borular içinde bulunmalı Alev geçirmez cihazların üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik bu cihazların ilk güvenlik durumlarını bozmayacak veya azaltmayacak şekilde yapılmalı Elektrik tesisat boruları tehlike alanına girdikleri noktada alev sızdırmaz buatlarla donatılmalı

Alçak gerilim etkin değeri hangisidir?

- 1000 V dahil altı  Bir pilde akım, gerçekte akış yönü nasıldır?

- - uçtan + uça  Atmosferde doğal elektriklenme sonucu bulutla yer arasında bir elektrik boşalmasına ne denir?

-Yıldırım  Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat en az hangi sürelerde periyodik olarak ehliyetli elektrikçi tarafından kontrol edilerek, belgelendirilmelidir?

-1 yıl  -1  Don halinde bir ağaç direğe çıkılmadan önce neler yapılmalıdır? Güvenlik transformatörü kullanılması halinde çıkış devresine en fazla kaç adet elektrikli el aleti bağlanabilir?

- Direğin kaldırma çatalları, payanda veya lenteleme gibi başka bir vasıta ile kuvvetlendirilmesi sağlanmalı Dip kısmı en az 20 santimetre kazılıp çürüme olup olmadığı muayene edilmeli Sağlam olduğundan emin olunmadıkça çıkılmamalı  Enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklamaları en fazla hangi sürelerde muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir? -5 yıl  Yer değiştirebilen işletme elemanlarının topraklama tesisatı periyodik olarak en az hangi sürede yetkili teknik elema nlar tarafından muayene ve ölçümleri yapılmalıdır? -6 ay  Kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri için yapılması gereken işler nelerd ir? Kısa devre ve topraklama işlemi çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda yapılmalı Sözlü olarak telefon veya telsizle verilen talimatlar tekrar ettirilmeli, yanlış anlamalara ve hatalı manevra yapılmasına mey dan verilmemelidir.  Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı ne tür güvenlik önlemleri alınır? - İyonizasyon Topraklama Nemlendirme  Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi kaç Volt'tan yukarı olan alternatif veya kaç Volt' tan yukarı olan doğru akımlı bölümleri devreleri yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır? -50-120  Elektrikli el aletlerinin özellikleri nelerdir? kullanılmalı Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmeli Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen maddeyle kaplı olmalı

- Kısa devre edilmeli ve topraklanmalı

- Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlanmalara başvurulmadan

Kurşun-asitli sabit akümülatör tesislerinin özellikleri nelerdir? Anahtar, priz vs. gibi alevlenmeye sebep olabilecek kıvılcım çıkaran elektrik araçları akü odalarının dışına konulmalıdır Kuru havalı, serin ve sarsıntısız olmalı, sıcaklık değişmelerinden korunmalı

- Tabanı aside dayanıklı malzemeden yapılmış, iyi havalandırılmış olmalı

Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılmasının amacı nedir?

-Statik elektriklenmeyi önlemek  Sigortalar değiştirilmeden önce yapılacak işler nelerdir? Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalı Gerilim yokluğu kontrol edilmeli  Yüksek gerilim tesislerinde çalışmaya başlamadan önce hangisinin ilk önce yapılması gerekir?

- Gerilim dışı bırakılmalı

- Görev Emri ve çalışma Müsaadesi Formu düzenlenmeli, çalışma yapılacak tesisin özelikleri çalışanlara bildirilmeli  Transformatör, kondansatör ve benzerlerinin konulduğu işyerlerinde ne gibi güvenlik önlemleri alınır?

- Şarj kalıntılarını önleyecek şekilde bağlanmış ve kontrol edilmiş olmalı Soğutmalı transformatörleri yanabilir malzemelerden yeteri kadar uzakta bulunmalı Yeteri kadar havalandırılması sağlanmalı ve duvarları ile kapıları yangına dayanıklı olmalı  Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 150 KW -400 V Elk. iç tesisi yapım işlerinde aşağıdaki gruplardan hangisi yetkilidir? -1. Grup

Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir?

- Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi  Elektrik şebekelerinin bakım, onarım, yenileme işlerine başlamadan önce, bu şebekelerden beslenen tüketicilerde …………. bağlı olup olmadığı araştırılmalı, ………….. olup olmadığı tespit edilmelidir. - jeneratör- ters besleme  Yer altı kablolarında yapılacak bir işlemde, elektrik kesilmesinden hemen sonra …………………… temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilmeli ve topraklanmalıdır. - Kapasitif boşalmayı  Alçak Gerilim ile Yüksek Gerilim arasındaki sınır gerilim değeri nedir?

-1000  Açık hava elektrik tesisleri en az …………… yükseklikteki duvar veya tel kafes çitle çevrilmiş olmalı, ikaz levhaları takılmalı, giriş kapıları kilitli olmalıdır. Tesislerin içi ve etrafı kuru ottan arındırılmış olmalıdır. -180 cm  Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerji ye ne ad verilir? - Statik Elektrik

 Sabit olmayan tesislerde topraklama kontrolü hangi periyotta yapılmalıdır?
-6 ay  Parlayıcı Patlayıcı ve Yanıcı maddelerin imal edildiği işlendiği veya depolandığı yerler yağ, boya ve diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar yıldırıma karşı

yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile hava hatları ise uygun kapasitedeki .......................... ile korunacaktır. -Parafudr  Son yıllarda büyük kullanım alanı bulmuş olan yeni bir kesici tipi olan, açma sırasında ark üzerine Sabit basınçlı gaz üflene rek arkı söndürülen, yanmayan, çabuk soğuyan, Dielektrik dayanımı yüksek ve zehirsiz olan ancak söndürme anında toz haline geldiğinde zehirli hale geçen temizlik anında lastik eldiven ve maske kullanılması gereken gaz hangisidir? - SF6  Tehlikeli Gerilimin alt sınır gerilim değeri nedir?

-50  250-450 kV gerilime yaklaşma mesafesi kaç metredir?

-3.5 m  Elektrik çarpması sırasında kalp, her ne kadar çalışmaya devam etse de, atışlar düzensiz gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına ne ad verilir? -Fibrilasyon  Elektrik iç tesislerinde Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı alternatif veya doğru akımlı bölümleri gerilimi kaç volt’tan yukarı devreleri, yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır? -50-120  Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 1. inci Grup için kimler yetkilidir? - En az 3 veya 4 yıl elektrik İle İlgili yüksek teknik öğrenim görenler  Açık hava elektrik tesisleri en az ……… yükseklikteki duvar veya tel kafes çitle çevrilmiş olmalı, ikaz levhaları takılmalı, giriş kapıları kilitli olmalıdır. Tesislerin içi ve etrafı kuru ottan arındırılmış olmalıdır. -180 cm  Ülkemizde kullanılan nominal gerilimlerden 220 Volt ile 380 Volt arasındaki fark nedir?

-380 Volt daha büyüktür. 220 volt faz- toprak, 380 volt faz-faz arası gerilimdir. İkiside alçak gerilimdir.  Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle ıslak yerlerde alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı taktirde, ……………………. veya koruyucu ayırma sağlayan aygıtlar (güvenlik tranformatörü) çalışma yerinin dışında tutulmalıdır. -Küçük gerilim  Transmisyon tertibatındaki miller ve yataklar …………………. karşı topraklanmalı, kayışla kasnak arasına ve kayışın kasnağı terk ettiği kısmın her iki tarafına topraklanmış metal taraklar uygun şekilde konmalıdır. -Elektrik kaçağına  Tesislerin işletme ve bakımında çalışan kişilerin en önemli özelliği ne olmalı?

- Ehliyeti yeterli olmalı

Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 Vinçlerde Ayrı Kaldırma donatıları nelerdir? - Kilitli zincir
Kulaklı çengel Kelepçe

 Kaldırma makinaları, kabul edilen en ağır yükün en az 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabile cek
güçte olacak şekilde yapılacak yük deneyi neye göre yapılmalıdır?

- Dinamik Yük deneyi  Kaldırma işlerinde kullanılan tel halatlarının kullanım avantajları nelerdir? - Aynı ağırlık ve çapta oldukları halde daha mukavim olması
Uzun ömürlü ve dayanıklı olması Islak ve kuru halde mukavemetin aynı kalması

 Kaldırma işlerinde kullanılan tel halatların özellikleri nelerdir? - Gerekli durumlarda yağlanabilir
Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır Halat eklemeleri uygun yapılmalı

 Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmasında halkalı ve levhalı zincirler kullanılır. Bu zincirler özellikleri nelerdir?
- Zincirin baklalarında ezilme, aşınma veya çatlaklık varsa zincir değiştirilmelidir. Zincir baklalarındaki boyuna uzama % 5' i geçmişse zincir kullanılmamalıdır. Bir zincirin sağlamlığı, en zayıf baklasının sağlamlığı kadardır.

 Fork-liftlerin özellikleri nelerdir? - G Sınıfı sürücü belgesi olan kişiler kullanmalıdır.
Kapasitesi dışında kullanılmamalıdır. Sürücü hariç başka şahısların binmemelidir.

 Kaldırma ve taşıma araçları azami yükün en az kaç katını kaldırabilecek, askıda tutabilecek güçte olmalıdır?
-1.5  Kaldırma makinesi operatörü her kim tarafından verilirse verilsin hangi işareti yerine getirmelidir?

-Dur  Kaldırma makinaları ve araçları yetkili bir teknik eleman tarafından kaç ayda bir kontrol edilmelidir?

-3 ay  -2  Rüzgârlı havalarda vinç ile çalışırken, rüzgâr hızı saatte kaç kilometreyi geçerse çalışma durdurulur? Kaldırma araçlarının halat tamburlarında en az kaç sarım halat kalmalıdır?

-50 km/h

Vinç ile yük 25-30 cm. kaldırıldıktan sonra ne ile kontrol edilir?

-Fren  İki veya daha fazla vinç ile bir yük kaldırılması zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

-Tecrübeli bir teknik eleman nezaretinde yapılmalı Vinçler aynı bom yüksekliği, aynı halat boyu ve aynı kapasitede olmalı Yüklü olarak hareket ettirilmemeli En az iki işaretçiden işaret almalı  İşyerlerinde malzemelerin istifleme yüksekliği en fazla kaç metre olmalıdır?

-3 m  Kişisel koruyucu donanımların piyasa denetimi ve gözetimi işlemlerini yürüten kurum hangisidir?

- Ticaret Odaları  Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, "Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik"te belirtilen CE ninkısaltılmış şekli nedir? - Conformité Européene  Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamına giren makinaların piyasa gözetimi ve denetimi hangi kurum tarafından yapılır?

-MMO  Makine imalatçılarının veya yetkili temsilcilerinin risk değerlendirmesini ne zaman yapmaları gerekmektedir?

- Makinaların tasarım ve imalinden önce  Mahfazaların ve koruma tertibatlarının temel özellikleri nelerdir?

- Üretim işleminin izlenmesine asgari engel olmalı İlave herhangi bir tehlike ortaya çıkarmamalı Tehlike bölgesinden yeterli uzaklığa yerleştirilmeli  Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre hazırlanması gereken talimatlar nelerdir?

-*Bütün makinalarda Türkçe hazırlanmış talimatlar bulunmalıdır *Talimatların içeriği yalnızca makinaların amaçlanan kullanımlarını değil aynı zamanda makul bir şekilde öngörülebilen olası yanlış kullanımlarını da içermelidir *Profesyonel olmayan operatörler tarafından kullanılması düşünülen makinalar için, kullanım talimatlarının yazılması ve düzenlenmesinde bu tür operatörlerden makul olarak beklenebilecek genel eğitim seviyeleri ve yargıda bulunabilme düzeyleri de göz önünde bulundurulmalıdır  Makinaların hareketliliği nedeniyle meydana gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla gerekli ilave temel sağlık ve güvenlik kurallarında yer alan "ROPS" un anlamı nedir? - Yuvarlanma ve devrilmeye karşı koruyucu yapı  Makinaların hareketliliği nedeniyle meydana gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla gerekli ilave temel sağlık ve güvenlik kurallarında yer alan "FOPS"un anlamı nedir? - Düşen nesneler veya malzemelere karşı koruyucu yapı

Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre kaldırma makinaları ve kaldırma aksesuarları, statik deneylerde aşırı yüke, kalıcı bir şekil bozukluğu veya yapısal bir kusur meydana gelmeksizin dayanacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidirler. Hesaplamalarda manuel çalıştırılan makinalar ve kaldırma aksesuarlarında bu katsayının değeri nedir?

-1.5  Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre kaldırma makinaları dinamik deney katsayısı ile çarpılmış azami çalışma yükü kullanılarak yapılan dinamik deneylerden, bir arıza meydana gelmeden, geçecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Bu dinamik deney katsayısı nedir? -1.1  -4  -5  -5  -6  -5  -3 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre kaldırma veya çekme işlerinde kullanılan ip halatların kopmaya karşı güvenlik kat sayıları en az kaç olacaktır? Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre kaldırma işlemlerinde kullanılan halatın bütünü ve uçları yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu katsayı kaçtır? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre çelik halatların güvenlik kat sayıları en az kaç olacaktır? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre en ağır yük için kaldırma ve bağlama zincirlerinin ve kancalarının güvenlik katsayısı en az kaç olacaktır? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre, kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı erimiş maden veya aşındırıcı maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda yükün en az kaç katına eşit olacaktır? Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre kaldırma zincirleri yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu katsayı kaçtır?

Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Makine ve Tezgâhlarda çalıştırma düğmesi ne renktir?

-Yeşil  -3  Pres tezgahlarında ne gibi güvenlik tedbirleri alınmalıdır? Kalıp bağlarken motor durdurulmalı, başlık ile tabla arasında takozlar yerleştirilmeli Açık kalıpla yapılan çalışmalarda çift el kumanda tertibatı veya fotosel tertibatı olmalı  Zımpara taşı tezgâhında, taş ile mesnet aralığı en fazla ne kadar olmalıdır? Bir makinede üç işçi çalışıyorsa ve tehlikeli bir durum var ise, bu makinede en az kaç adet çalıştırma ve durdurma düğmesi olmalıdır?

- Hidrolik ve pnömatik preslerde manometre ve emniyet supabı olmalı

-3 mm  Makineyi çalıştırmaya başlamadan, hangisi ilk önce kontrol edilmelidir?

- Makine koruyucularının yerinde olup olmadığı  Makine ve tezgâhtar arasındaki açıklık en az kaç santimetre olmalıdır?

-80 cm  Torna tezgâhlarında ne gibi güvenlik tedbirleri alınır?

- Çubuk halinde dönen uzun malzeme koruyucu içine alınmalı Talaş fırlamasına karşı tedbir alınmalı Operasyon noktası uygun şekilde korunmalı  Makine ve Tezgâhlarda durdurma düğmesi ne renktir? -Kırmızı

El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak tedbirler nelerdir? Sert çelikten yapılmamalı Yapılacak işe uygun seçilmeli  El aletleri hangi malzemeden yapılmalıdır? -Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli

- Kıvılcım çıkarmayan  Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak tedbirler nelerdir?

- Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı Raspa manivela gibi kullanılmamalı Sapsız raspa kullanılmamalı  Çekiçle çalışmada genel olarak uyulacak tedbirler nelerdir?

- Çekiç sapının yuvarlatılmış,kıymıksız olması, Malzemeyi tutmak için özel maşalar kullanılması, Bozulan ve çapaklanan çekiç başlarının eğe veya zımpara taşı ile düzeltilmesi, Sapı çatlak olan çekiçlerin kullanılmaması.  Tornavida ile çalışmalarda genel olarak uyulacak tedbirler nelerdir?

-Vida başına göre uygun tornavida seçilmesi Tornavidaya çekiçle vurulmaması Tornavida saplarının sağlam olması Tornavidanın keski gibi kullanılmaması  Anahtarlar ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak tedbirler nelerdir?

- Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmaması Ölçüsüne uygun anahtar kullanılması Küçük anahtarların fazla zorlanmaması Anahtarları zorlamak için boru veya çubuk takılmaması

Eğeler ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak tedbirler nelerdir?

-Metal bileziği olan sağlam sapları olmalı İş yapılacak parça mengeneye bağlanmalı Eğeler manivela gibi kullanılmamalı Eğelerden zımba,keski..vb yapılmamalı  Keskiler ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak tedbirler nelerdir?

- Keski başında oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli, İş yapılırken göz ve baş koruma altına alınmalı, Keskiler manivela gibi kullanılmamalı, Çekiç ve keski başlarının yaşlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli  Havya ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak tedbirler nelerdir?

-Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmeli, Uygun havalandırma yapılmalı, Sürekli havya ile çalışılan bölümlerde havadaki zararlı gazların ölçümü yapılmalı Havya ile çalışanların periyodik olarak kanlarında kurşun tahlili yaptırılmalı  11.1.1974 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde madde 317 'ye göre "...... maddelerin imal edildiği, taşındığı ve depolandığı yerlerde, elektrikli el aletleri kullanılmayacaktır" - Parlayıcı, patlayıcı  11.1.1974 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde madde 365'e göre krikolarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? -Yüklerin kriko ile indirilmesinde gerekli tedbirler alınmalı Yükler istenilen yüksekliğe kaldırıldıktan sonra,krikolar dayanıklı ve uygun takozlarla beslenmedikçe bu yüklerin altında veya üstünde çalışılmamalı Krikolar,yük kaldırılırken yere sağlam bir şekilde konulmalı Krikolar, yük kaldırılırken yatay olarak konulmalı

11.1.1974 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde madde 359'a göre "El aletleri, yerlerde, merdivenlerde, geçitlerde veya işçilerin geçit olarak faydalanabileceği herhangi bir yer üzerinde ortada bulundurulmayacak ve bunlar için uygun dolap, askı tablosu veya en az ....... yükseklikte etekliği bulunan raflar yapılacaktır"

-2 santimetre

Bakım ve Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 Bakım ve onarım işlerinde hangi tür kazalara rastlanılabilinir? Zararlı zehirli gaz, toz ve sisler dolaysıyla zehirlenme ve boğulmalar Elektriğe çarpılma, Hareketli kısımlarda yaralanma, Düşme şeklindeki kazalar  Makine, tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını, beklenmedik arızalar s ebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması, istenmeyen olaylara, kazalara, yaralanmalara, malzeme hasarlarına, zaman kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmalar nelerdir? -Bakım ve Onarım Hizmetleri -Parlama, patlama, yanma şeklinde meydana gelen kazalar

Bakım işlerinde çalışma izni hangisinin içinde yer alması en uygundur?

- Planlı bakım  Bakım ve onarım işlerindeki kazalar, işe başladıktan sonra en çok kaçıncı saatlerde çok görülmektedir?

-0-1  Şerit testere ve bıçkı makineleri testerelerin bağlantıları en az ne kadar sürede periyod ik olarak kontrol edilmelidir?

-Ayda bir  Buhar boru donanımı temel rengi nedir?

-Kırmızı  Transportörlerin özellikleri nelerdir?

- Yükleme ve boşaltma yerleriyle hareket ve germe tertibatının bulunduğu uygun yerlere durdurucu tertibat konulacaktır Sonsuz vidalı trans portörler, çelik veya levhalarla döşenmiş oluklar içine konulacak, bu oluklar en az 3 milimetre kalınlığında ve kaldırılıp açılabilen aynı malzemeden yapılmış kapaklarla kapatılacaktır Kapaklar açılınca trans portör otomatik olarak duracaktır.  Normal şartlarda bakım onarım işlerinde hangisinde kaza riski en fazladır?

Yazılı Talimat Denetim İkaz İşaretleri Sözlü Talimat  Elektrik tesisatının exproof olması basınçlı kaplardan kaynaklanan hangi tehlikeye karşı önlemi olarak amaçlanmıştır?

- İnfilak Tehlikesi  Aspirasyon tesisatının en az ne kadar sürede periyodik olarak genel kontrol ile temizliği yapılmalıdır?

-3 ay  Yatay bıçak merdaneli planya (kalınlık) tezgâhlarında tabla ile bıçak merdanesi (frezesi) arasındaki boşluk en fazla ne kadar olmalıdır? -3 mm  Kuru ve yanıcı maddelerin öğütüldüğü makinelerde, öğütme ile ilgili kısımlar, hangi malzeme ile yapılırsa güvenlik önlemleri acısından emniyetli olur? -Bronz ve pirinç  İçme suyu boru donanımı temel rengi nedir?

-Yeşil

 Bir makinede üç işçi çalışıyorsa üç adet çalıştırma üç adet de durdurma düğmesi bulunmalıdır. Buna göre iş güvenliği
önlemleri bakımından çalıştırma ve durdurma düğmeleri için ne yapılmalıdır? - Durdurma düğmelerinden birisine basıldığında makine tümü ile durmalıdır.

 İş makinelerinin yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla kaç km/h olmalıdır?
-10

 İş ekipmanlarının çalıştırma ve durdurma sistemlerinde öncelik hangisindedir?
- Durdurma sisteminde

 İş makinesi operatörü makinesiyle çalışmaya başlamadan, hangisini ilk önce kontrol etmelidir?
-Fren sistemi

 İş makinesi üzerinde kaynak işlemi yapılmadan önce hangi önlemin alınması doğrudur?
- Akü kutup başı bağlantısı gevşetilmeli

 İş makinelerinin periyodik kontrol süreleri en fazla ne kadardır ?
-Yılda 1

 İş makineleri nakliye sırasında, taşıyacak araca bindirilirken tırmanabileceği rampaların açısı en fazla kaç derece olmalıdır?
-30

 Bir alet yardımı olmaksızın açılması veya kaldırılması mümkün olmayan koruyucu hangisidir?
-Sabit koruyucu

 Genelde mekanik vasıtalarla makineye bağlanmış olan ve alet kullanmaksızın açılabilen koruyucu hangisidir?
-Hareketli koruyucu

 Bir bütün olarak ayarlanabilen veya ayarlanabilen parçalardan oluşan sabit veya hareketli koruyucu hangisidir?
- Ayarlanabilen Koruyucu

 Bir ara kilitleme tertibatı ile birlikte çalışan koruyucu, hangisidir?
- Ara kilitlemeli koruyucu

 Tehlikeli makine fonksiyonlarının koruyucu açık olduğu sürece çalışmamasını sağlayan ancak koruyucu kapanınca tehlikeli
makine fonksiyonlarının çalışmasını temin eden koruyucu, hangisidir? - Kumandalı koruyucu

 İş makinelerinde kullanılan koruyucu tiplerini kaç şekilde sınıflandırabiliriz?
-5

 Belirli şartlar altında makine elemanlarının çalışmasını önlemeyi amaçlayan mekanik,elektrikli veya diğer tiplerdeki güve nlik
tertibatı hangisidir? - Ara Kilitleme Tertibatı:(Ara Kilit)

 Bir başlama kumandası ile beraber kullanılan ve bir makinenin fonksiyonunu icra etmesine,sürekli tahrik edildiği sürece,izin
veren elle çalıştırılan ilave kumanda güvenlik tertibatı hangisi dir? - Takviyeli Kumanda Tertibatı

 Bir makine elemanının çalışmasını başlatan ve elle yapılan tahrik devam ettiği sürece makineyi çalıştıran güvenlik tertibatı
hangisidir? - Kendiliğinden Eski Konumunu Alan Tertibat

 Bir kişi veya vücudun bir kısmı güvenlik sınırını aştığında,makineyi durduran güvenlik tertibatı hangisidir?
- Hassas Algılama Tertibatı

 Bir mekanizma içerisine mekanik bir engel koyan ve engelin dayanımı sayesinde tehlikeli hareketi önleyebilen güvenlik
tertibatı hangisidir? - Mekanik alıkoyma tertibatı

 Bir makine veya makine elemanının tasarımlandığı sınırı aşmasını önleyen güvenlik tertibatı hangisidir?
- Sınırlama Tertibatı

 Daha önce benzin, fueloil v.b. depolanması için kullanılmış kap, kaynakla tamir işleri hangi yöntem ile yapılmalıdır?
- Kap boşaltıldıktan sonra buharla temizlenir sonra içerisine su (Azot v.b asal gazla) doldurularak kaynak işlemi yapılmalıdır.

 "İşyerinde uygun bir kayıt sisteminin, belge sisteminin kurulması, bilgi akışının güvenli ve sürekli bir şekilde sağlanmış olması,
..... şartıdır" - Müessese olmanın

Korunma Politikaları
 Genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü kapsayan mevzuat hangisidir?

-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği  İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturma amacı nedir ?

- İşyerlerinde tam önleme ve koruma sağlamak  Uygun nitelikte Ulusal İş sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturma yöntemi nasıldır?

-İşveren ve işçi sendikalarına danışılarak Devlet tarafından  İş Sağlığı ve Güvenliği ve çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı İLO Sözleşmesi özellikle hangi konuları düzenlemektedir?

- İş sağlığı ve Güvenliği Politikalarını  Kişilerde, tesislerde, makinelerde, maddelerde, ve iş örgütlenmesinin diğer unsurlarında yaralanmaya, kayba, hasara veya zarara yol açma potansiyeli olan her şey …………………dir. Tehlikenin yol açacağı zararın gerçekleşebileceği ya da gerçekleşme ihtimali olduğu durumlara……………..denir. -Tehlike-Risk  İş yerlerinde işverenlerin yapmakla yükümlü olduğu üç faktör nedir?

- Tedbir-Egitim_Denetim

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 Gaz tüplerinden hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir?

-Oksijen

Oksi-Asetilen kaynak işlerinde Flashback arrestor ne işe yarar?

-Alev geri tepmesini önler.

Elektrik kullanılan kaynak işlerinde kazaya neden olan hususlar nelerdir?

- Güç kaynağının boşta çalışma geriliminin yüksek olması Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması Kaynak ekipmanlarındaki izolasyon bozuklukları  Son yıllarda kaynak işlerinden kaynaklanan iş kazaları artmaya başlamasının ana sebebi nedir?

-Kalifiye eleman eksikliği  Kaynak işlerinde çalışanlar, günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir? -7.5  Kaynak işlerinde kullanılan basınçlı gaz tüplerinin periyodik olarak basınç testleri en az ne kadar sürede yapılmalıdır?

-6 ay  Oksijen tüpleri diğer yanıcı ve patlayıcı gaz ihtiva eden tüplerden en az kaç metre uzakta ayrı olarak depolanmalıdır?

-6 m  Basınçlı gaz tüplerinin depolandığı yerler işyerinin neresinde olmalıdır?

- İşyerinin bulunduğu binanın baş veya son kısımlarında binadan ayrı bölümlerde  Kaynakçıların iş elbiselerinde kullanılan ve ultraviyole ışınlarına karşı en iyi korumayı sağlayan kumaş cinsi hangisidir?

-Deri  Oksijen tüplerinin valfları ve manometreleri ile tesisatının, hangi madde ile temas etmesi tehlikelidir?

-Yağ  Kaynak işlerinin yapıldığı işyerlerinde tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?

-5 m  Direk güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutulması gereken basınçlı gaz tüplerinin sıcaklığı en fazla ne kadar olabil ir?

-50 0 C  Sanayide kullanılan oksijen tüpleri hangi renktedir?

-Mavi  Sigara içilmez, her türlü kıvılcım, alev, ateş yasağı basınçlı gaz tüplerinin depolandığı alanlara en az kaç metredir?

-15 m  Sanayide kullanılan asetilen tüpleri hangi renktedir?

-Sarı  Kaynak işlemi esnasında ortaya çıkan ışınlardan en yüksek enerjili ve insan sağlığı açısından en tehlikelisi hangi ışındır?

- Mor ötesi ışınlar

Kaynak yapımı sırasında ortaya çıkan toz ve gazlardan kaynaklanan tehlikeleri kontrol etmek için hangi yöntemler kullanılabilir?

- Filtreleme Yerel havalandırma Koruyucu kullanma

Gaz eritme kaynağında hangisi önemli güvenlik kurallar vardır?

- Tüpler standartlara uygun olmalı Hortum ve bağlantılar standartlara uygun olmalı Alev geri tepme ventili bulunmalı  Hangi kaynak yapılması durumunda en yüksek risk bulunmaktadır?

- Tank kazan gibi elemanların içinde

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin topraklama tesisatı, hatlar hariç en fazla hangi sürelerde muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir? -2 yıl  Taşınabilir çıplak metal kısımlı elektrikli el aletleri ile ilgili ne gibi güvenlik önlemleri alınır?

- Besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanmalı Yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulmalı Topraklanmaları, topraklama elemanı bulunan fiş ve prizlerle yapılmalı  Tevzi tabloları için ne gibi güvenlik tedbirleri alınır?

- Çalışanların erişebileceği yerlerde bulunanların kontrol tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içinde olmalı Sigorta, şalter ve anahtarların üzerine, kumanda ettiği yeri gösteren etiketler bulunmalı Tozlu ve nemli yerlerde tamamen sızdırmaz biçimde kapalı dökme demir ya da çelik saçtan yapılmalı  Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde, aydınlatma devresi de dahil olmak üzere elektrik tesisatı en fazla ne kadar süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır? -1 yıl  Yüksek gerilim tesislerine ayrılan ve işletilen yerler ile ilgili neler yapılmalıdır?

- Bu yerlerin kapısına giriş yasağını bildiren ikaz levhası asılmalı Küçük boyutlu elektrik gereçlerinden başka eşya konulmamalı Kapıları kilitli tutulmalı ve ilgisiz kişilerin girmeleri önlenmeli  Elektrik iç tesislerinde alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kaç amperin üzerinde en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır? -32 Amper  Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı için ne gibi güvenlik önlemleri alınır?

- Alev geçirmez cihazlar için kullanılacak iletkenler eksiz borular içinde bulunmalı Alev geçirmez cihazların üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik bu cihazların ilk güvenlik durumlarını bozmayacak veya azaltmayacak şekilde yapılmalı Elektrik tesisat boruları tehlike alanına girdikleri noktada alev sızdırmaz buatlarla donatılmalı

Alçak gerilim etkin değeri hangisidir?

- 1000 V dahil altı  Bir pilde akım, gerçekte akış yönü nasıldır?

- - uçtan + uça  Atmosferde doğal elektriklenme sonucu bulutla yer arasında bir elektrik boşalmasına ne denir?

-Yıldırım  Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat en az hangi sürelerde periyodik olarak ehliyetli elektrikçi tarafından kontrol edilerek, belgelendirilmelidir? -1 yıl  -1  Don halinde bir ağaç direğe çıkılmadan önce neler yapılmalıdır? Güvenlik transformatörü kullanılması halinde çıkış devresine en fazla kaç adet elektrikli el aleti bağlanabilir?

- Direğin kaldırma çatalları, payanda veya lenteleme gibi başka bir vasıta ile kuvvetlendirilmesi sağlanmalı Dip kısmı en az 20 santimetre kazılıp çürüme olup olmadığı muayene edilmeli Sağlam olduğundan emin olunmadıkça çıkılmamalı  Enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklamaları en fazla hangi sürelerde muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir? -5 yıl  Yer değiştirebilen işletme elemanlarının topraklama tesisatı periyodik olarak en az hangi sürede yetkili teknik elema nlar tarafından muayene ve ölçümleri yapılmalıdır? -6 ay  Kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri için yapılması gereken işler nelerd ir? Kısa devre ve topraklama işlemi çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda yapılmalı Sözlü olarak telefon veya telsizle verilen talimatlar tekrar ettirilmeli, yanlış anlamalara ve hatalı manevra yapılmasına mey dan verilmemelidir.  Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı ne tür güvenlik önlemleri alınır? - İyonizasyon Topraklama Nemlendirme  Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi kaç Volt'tan yukarı olan alternatif veya kaç Volt' tan yukarı olan doğru

- Kısa devre edilmeli ve topraklanmalı

akımlı bölümleri devreleri yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır? -50-120  Elektrikli el aletlerinin özellikleri nelerdir? kullanılmalı Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmeli Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen maddeyle kaplı olmalı

- Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlanmalara başvurulmadan

Kurşun-asitli sabit akümülatör tesislerinin özellikleri nelerdir? Anahtar, priz vs. gibi alevlenmeye sebep olabilecek kıvılcım çıkaran elektrik araçları akü odalarının dışına konulmalıdır Kuru havalı, serin ve sarsıntısız olmalı, sıcaklık değişmelerinden korunmalı

- Tabanı aside dayanıklı malzemeden yapılmış, iyi havalandırılmış olmalı

Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılmasının amacı nedir?

-Statik elektriklenmeyi önlemek  Sigortalar değiştirilmeden önce yapılacak işler nelerdir? Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalı Gerilim yokluğu kontrol edilmeli  Yüksek gerilim tesislerinde çalışmaya başlamadan önce hangisinin ilk önce yapılması gerekir?

- Gerilim dışı bırakılmalı

- Görev Emri ve çalışma Müsaadesi Formu düzenlenmeli, çalışma yapılacak tesisin özelikleri çalışanlara bildirilmeli  Transformatör, kondansatör ve benzerlerinin konulduğu işyerlerinde ne gibi güvenlik önlemleri alınır?

- Şarj kalıntılarını önleyecek şekilde bağlanmış ve kontrol edilmiş olmalı Soğutmalı transformatörleri yanabilir malzemelerden yeteri kadar uzakta bulunmalı Yeteri kadar havalandırılması sağlanmalı ve duvarları ile kapıları yangına dayanıklı olmalı  Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 150 KW -400 V Elk. iç tesisi yapım işlerinde aşağıdaki gruplardan hangisi yetkilidir? -1. Grup

Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir?

- Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi  Elektrik şebekelerinin bakım, onarım, yenileme işlerine başlamadan önce, bu şebekelerden beslenen tüketicilerde …………. bağlı olup olmadığı araştırılmalı, ………….. olup olmadığı tespit edilmelidir. - jeneratör- ters besleme  Yer altı kablolarında yapılacak bir işlemde, elektrik kesilmesinden hemen sonra …………………… temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilmeli ve topraklanmalıdır.

- Kapasitif boşalmayı  Alçak Gerilim ile Yüksek Gerilim arasındaki sınır gerilim değeri nedir?

-1000  Açık hava elektrik tesisleri en az …………… yükseklikteki duvar veya tel kafes çitle çevrilmiş olmalı, ikaz levhaları takılmalı, giriş kapıları kilitli olmalıdır. Tesislerin içi ve etrafı kuru ottan arındırılmış olmalıdır. -180 cm  Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerji ye ne ad verilir? - Statik Elektrik

 Sabit olmayan tesislerde topraklama kontrolü hangi periyotta yapılmalıdır?
-6 ay  Parlayıcı Patlayıcı ve Yanıcı maddelerin imal edildiği işlendiği veya depolandığı yerler yağ, boya ve diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar yıldırıma karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile hava hatları ise uygun kapasitedeki .......................... ile korunacaktır. -Parafudr  Son yıllarda büyük kullanım alanı bulmuş olan yeni bir kesici tipi olan, açma sırasında ark üzerine Sabit basınçlı gaz üflene rek arkı söndürülen, yanmayan, çabuk soğuyan, Dielektrik dayanımı yüksek ve zehirsiz olan ancak söndürme anında toz haline geldiğinde zehirli hale geçen temizlik anında lastik eldiven ve maske kullanılması gereken gaz hangisidir? - SF6  Tehlikeli Gerilimin alt sınır gerilim değeri nedir?

-50  250-450 kV gerilime yaklaşma mesafesi kaç metredir?

-3.5 m  Elektrik çarpması sırasında kalp, her ne kadar çalışmaya devam etse de, atışlar düzensiz gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına ne ad verilir? -Fibrilasyon  Elektrik iç tesislerinde Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı alternatif veya doğru akımlı bölümleri gerilimi kaç volt’tan yukarı devreleri, yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır? -50-120  Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 1. inci Grup için kimler yetkilidir? - En az 3 veya 4 yıl elektrik İle İlgili yüksek teknik öğrenim görenler  Açık hava elektrik tesisleri en az ……… yükseklikteki duvar veya tel kafes çitle çevrilmiş olmalı, ikaz levhaları takılmalı, giriş kapıları kilitli olmalıdır. Tesislerin içi ve etrafı kuru ottan arındırılmış olmalıdır. -180 cm

Ülkemizde kullanılan nominal gerilimlerden 220 Volt ile 380 Volt arasındaki fark nedir?

-380 Volt daha büyüktür. 220 volt faz- toprak, 380 volt faz-faz arası gerilimdir. İkiside alçak gerilimdir.  Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle ıslak yerlerde alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı taktirde, ……………………. veya koruyucu ayırma sağlayan aygıtlar (güvenlik tranformatörü) çalışma yerinin dışında tutulmalıdır. -Küçük gerilim  Transmisyon tertibatındaki miller ve yataklar …………………. karşı topraklanmalı, kayışla kasnak arasına ve kayışın kasnağı terk ettiği kısmın her iki tarafına topraklanmış metal taraklar uygun şekilde konmalıdır. -Elektrik kaçağına  Tesislerin işletme ve bakımında çalışan kişilerin en önemli özelliği ne olmalı?

- Ehliyeti yeterli olmalı

Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 Vinçlerde Ayrı Kaldırma donatıları nelerdir? - Kilitli zincir
Kulaklı çengel Kelepçe

 Kaldırma makinaları, kabul edilen en ağır yükün en az 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabile cek
güçte olacak şekilde yapılacak yük deneyi neye göre yapılmalıdır?

- Dinamik Yük deneyi  Kaldırma işlerinde kullanılan tel halatlarının kullanım avantajları nelerdir? - Aynı ağırlık ve çapta oldukları halde daha mukavim olması
Uzun ömürlü ve dayanıklı olması Islak ve kuru halde mukavemetin aynı kalması

 Kaldırma işlerinde kullanılan tel halatların özellikleri nelerdir? - Gerekli durumlarda yağlanabilir
Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır Halat eklemeleri uygun yapılmalı

 Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmasında halkalı ve levhalı zincirler kullanılır. Bu zincirler özellikleri nelerdir?
- Zincirin baklalarında ezilme, aşınma veya çatlaklık varsa zincir değiştirilmelidir. Zincir baklalarındaki boyuna uzama % 5' i geçmişse zincir kullanılmamalıdır. Bir zincirin sağlamlığı, en zayıf baklasının sağlamlığı kadardır.

 Fork-liftlerin özellikleri nelerdir?

- G Sınıfı sürücü belgesi olan kişiler kullanmalıdır.
Kapasitesi dışında kullanılmamalıdır. Sürücü hariç başka şahısların binmemelidir.

 Kaldırma ve taşıma araçları azami yükün en az kaç katını kaldırabilecek, askıda tutabilecek güçte olmalıdır?
-1.5  Kaldırma makinesi operatörü her kim tarafından verilirse verilsin hangi işareti yerine getirmelidir?

-Dur  Kaldırma makinaları ve araçları yetkili bir teknik eleman tarafından kaç ayda bir kontrol edilmelidir?

-3 ay  -2  Rüzgârlı havalarda vinç ile çalışırken, rüzgâr hızı saatte kaç kilometreyi geçerse çalışma durdurulur? Kaldırma araçlarının halat tamburlarında en az kaç sarım halat kalmalıdır?

-50 km/h

Vinç ile yük 25-30 cm. kaldırıldıktan sonra ne ile kontrol edilir?

-Fren  İki veya daha fazla vinç ile bir yük kaldırılması zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

-Tecrübeli bir teknik eleman nezaretinde yapılmalı Vinçler aynı bom yüksekliği, aynı halat boyu ve aynı kapasitede olmalı Yüklü olarak hareket ettirilmemeli En az iki işaretçiden işaret almalı  İşyerlerinde malzemelerin istifleme yüksekliği en fazla kaç metre olmalıdır?

-3 m  Kişisel koruyucu donanımların piyasa denetimi ve gözetimi işlemlerini yürüten kurum hangisidir?

- Ticaret Odaları  Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, "Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik"te belirtilen CE ninkısaltılmış şekli nedir? - Conformité Européene  Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamına giren makinaların piyasa gözetimi ve denetimi hangi kurum tarafından yapılır?

-MMO  Makine imalatçılarının veya yetkili temsilcilerinin risk değerlendirmesini ne zaman yapmaları gerekmektedir?

- Makinaların tasarım ve imalinden önce  Mahfazaların ve koruma tertibatlarının temel özellikleri nelerdir?

- Üretim işleminin izlenmesine asgari engel olmalı İlave herhangi bir tehlike ortaya çıkarmamalı Tehlike bölgesinden yeterli uzaklığa yerleştirilmeli

Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre hazırlanması gereken talimatlar nelerdir?

-*Bütün makinalarda Türkçe hazırlanmış talimatlar bulunmalıdır *Talimatların içeriği yalnızca makinaların amaçlanan kullanımlarını değil aynı zamanda makul bir şekilde öngörülebilen olası yanlış kullanımlarını da içermelidir *Profesyonel olmayan operatörler tarafından kullanılması düşünülen makinalar için, kullanım talimatlarının yazılması ve düzenlenmesinde bu tür operatörlerden makul olarak beklenebilecek genel eğitim seviyeleri ve yargıda bulunabilme düzeyleri de göz önünde bulundurulmalıdır  Makinaların hareketliliği nedeniyle meydana gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla gerekli ilave temel sağlık ve güvenlik kurallarında yer alan "ROPS" un anlamı nedir? - Yuvarlanma ve devrilmeye karşı koruyucu yapı  Makinaların hareketliliği nedeniyle meydana gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla gerekli ilave temel sağlık ve güvenlik kurallarında yer alan "FOPS"un anlamı nedir? - Düşen nesneler veya malzemelere karşı koruyucu yapı  Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre kaldırma makinaları ve kaldırma aksesuarları, statik deneylerde aşırı yüke, kalıcı bir şek il bozukluğu veya yapısal bir kusur meydana gelmeksizin dayanacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidirler. Hesaplamalarda manuel çalıştırılan makinalar ve kaldırma aksesuarlarında bu katsayının değeri nedir? -1.5  Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre kaldırma makinaları dinamik deney katsayısı ile çarpılmış azami çalışma yükü kullanılarak yapılan dinamik deneylerden, bir arıza meydana gelmeden, geçecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Bu dinamik deney katsayısı nedir? -1.1  -4  -5  -5  -6  -5  -3 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre kaldırma veya çekme işlerinde kullanılan ip halatların kopmaya karşı güvenlik kat sayıları en az kaç olacaktır? Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre kaldırma işlemlerinde kullanılan halatın bütünü ve uçları yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu katsayı kaçtır? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre çelik halatların güvenlik kat sayıları en az kaç olacaktır? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre en ağır yük için kaldırma ve bağlama zincirlerinin ve kancalarının güvenlik katsayısı en az kaç olacaktır? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre, kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı erimiş maden veya aşındırıcı maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda yükün en az kaç katına eşit olacaktır? Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre kaldırma zincirleri yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu katsayı kaçtır?

Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Makine ve Tezgâhlarda çalıştırma düğmesi ne renktir?

-Yeşil  -3  Pres tezgahlarında ne gibi güvenlik tedbirleri alınmalıdır? Kalıp bağlarken motor durdurulmalı, başlık ile tabla arasında takozlar yerleştirilmeli Açık kalıpla yapılan çalışmalarda çift el kumanda tertibatı veya fotosel tertibatı olmalı  Zımpara taşı tezgâhında, taş ile mesnet aralığı en fazla ne kadar olmalıdır? Bir makinede üç işçi çalışıyorsa ve tehlikeli bir durum var ise, bu makinede en az kaç adet çalıştırma ve durdurma düğmesi olmalıdır?

- Hidrolik ve pnömatik preslerde manometre ve emniyet supabı olmalı

-3 mm  Makineyi çalıştırmaya başlamadan, hangisi ilk önce kontrol edilmelidir?

- Makine koruyucularının yerinde olup olmadığı  Makine ve tezgâhtar arasındaki açıklık en az kaç santimetre olmalıdır?

-80 cm  Torna tezgâhlarında ne gibi güvenlik tedbirleri alınır?

- Çubuk halinde dönen uzun malzeme koruyucu içine alınmalı Talaş fırlamasına karşı tedbir alınmalı Operasyon noktası uygun şekilde korunmalı  Makine ve Tezgâhlarda durdurma düğmesi ne renktir? -Kırmızı

El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak tedbirler nelerdir? Sert çelikten yapılmamalı Yapılacak işe uygun seçilmeli  El aletleri hangi malzemeden yapılmalıdır? -Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli

- Kıvılcım çıkarmayan  Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak tedbirler nelerdir?

- Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı Raspa manivela gibi kullanılmamalı Sapsız raspa kullanılmamalı  Çekiçle çalışmada genel olarak uyulacak tedbirler nelerdir?

- Çekiç sapının yuvarlatılmış,kıymıksız olması, Malzemeyi tutmak için özel maşalar kullanılması,

Bozulan ve çapaklanan çekiç başlarının eğe veya zımpara taşı ile düzeltilmesi, Sapı çatlak olan çekiçlerin kullanılmaması.  Tornavida ile çalışmalarda genel olarak uyulacak tedbirler nelerdir?

-Vida başına göre uygun tornavida seçilmesi Tornavidaya çekiçle vurulmaması Tornavida saplarının sağlam olması Tornavidanın keski gibi kullanılmaması  Anahtarlar ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak tedbirler nelerdir?

- Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmaması Ölçüsüne uygun anahtar kullanılması Küçük anahtarların fazla zorlanmaması Anahtarları zorlamak için boru veya çubuk takılmaması  Eğeler ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak tedbirler nelerdir?

-Metal bileziği olan sağlam sapları olmalı İş yapılacak parça mengeneye bağlanmalı Eğeler manivela gibi kullanılmamalı Eğelerden zımba,keski..vb yapılmamalı

Keskiler ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak tedbirler nelerdir?

- Keski başında oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli, İş yapılırken göz ve baş koruma altına alınmalı, Keskiler manivela gibi kullanılmamalı, Çekiç ve keski başlarının yaşlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli  Havya ile yapılan çalışmalarda genel olarak uyulacak tedbirler nelerdir?

-Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmeli, Uygun havalandırma yapılmalı, Sürekli havya ile çalışılan bölümlerde havadaki zararlı gazların ölçümü yapılmalı Havya ile çalışanların periyodik olarak kanlarında kurşun tahlili yaptırılmalı  11.1.1974 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde madde 317 'ye göre "...... maddelerin imal edildiği, taşındığı ve depolandığı yerlerde, elektrikli el aletleri kullanılmayacaktır" - Parlayıcı, patlayıcı  11.1.1974 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde madde 365'e göre krikolarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? -Yüklerin kriko ile indirilmesinde gerekli tedbirler alınmalı Yükler istenilen yüksekliğe kaldırıldıktan sonra,krikolar dayanıklı ve uygun takozlarla beslenmedikçe bu yüklerin altında veya üstünde çalışılmamalı Krikolar,yük kaldırılırken yere sağlam bir şekilde konulmalı Krikolar, yük kaldırılırken yatay olarak konulmalı

11.1.1974 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde madde 359'a göre "El aletleri, yerlerde, merdivenlerde, geçitlerde veya işçilerin geçit olarak faydalanabileceği herhangi bir yer üzerinde ortada bulundurulmayacak ve bunlar için uygun dolap, askı tablosu veya en az ....... yükseklikte etekliği bulunan raflar yapılacaktır"

-2 santimetre

Bakım ve Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 Bakım ve onarım işlerinde hangi tür kazalara rastlanılabilinir? Zararlı zehirli gaz, toz ve sisler dolaysıyla zehirlenme ve boğulmalar Elektriğe çarpılma, Hareketli kısımlarda yaralanma, Düşme şeklindeki kazalar  Makine, tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını, beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması, istenmeyen olaylara, kazalara, yaralanmalara, malzeme hasarlarına, zaman kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmalar nelerdir? -Bakım ve Onarım Hizmetleri  Bakım işlerinde çalışma izni hangisinin içinde yer alması en uygundur? -Parlama, patlama, yanma şeklinde meydana gelen kazalar

- Planlı bakım  Bakım ve onarım işlerindeki kazalar, işe başladıktan sonra en çok kaçıncı saatlerde çok görülmektedir?

-0-1  Şerit testere ve bıçkı makineleri testerelerin bağlantıları en az ne kadar sürede periyodik olarak kontrol edilmelidir?

-Ayda bir  Buhar boru donanımı temel rengi nedir?

-Kırmızı  Transportörlerin özellikleri nelerdir?

- Yükleme ve boşaltma yerleriyle hareket ve germe tertibatının bulunduğu uygun yerlere durdurucu tertibat konulacaktır Sonsuz vidalı trans portörler, çelik veya levhalarla döşenmiş oluklar içine konulacak, bu oluklar en az 3 milimetre kalınlığında ve kaldırılıp açılabilen aynı malzemeden yapılmış kapaklarla kapatılacaktır Kapaklar açılınca trans portör otomatik olarak duracaktır.  Normal şartlarda bakım onarım işlerinde hangisinde kaza riski en fazladır?

Yazılı Talimat Denetim İkaz İşaretleri Sözlü Talimat  Elektrik tesisatının exproof olması basınçlı kaplardan kaynaklanan hangi tehlikeye karşı önlemi olarak amaçlanmıştır?

- İnfilak Tehlikesi  Aspirasyon tesisatının en az ne kadar sürede periyodik olarak genel kontrol ile temizliği yapılmalıdır?

-3 ay  Yatay bıçak merdaneli planya (kalınlık) tezgâhlarında tabla ile bıçak merdanesi (frezesi) arasındaki boşluk en fazla ne kadar olmalıdır?

-3 mm  Kuru ve yanıcı maddelerin öğütüldüğü makinelerde, öğütme ile ilgili kısımlar, hangi malzeme ile yapılırsa güvenlik önlemleri acısından emniyetli olur? -Bronz ve pirinç  İçme suyu boru donanımı temel rengi nedir?

-Yeşil

 Bir makinede üç işçi çalışıyorsa üç adet çalıştırma üç adet de durdurma düğmesi bulunmalıdır. Buna göre iş güvenliği
önlemleri bakımından çalıştırma ve durdurma düğmeleri için ne yapılmalıdır? - Durdurma düğmelerinden birisine basıldığında makine tümü ile durmalıdır.

 İş makinelerinin yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla kaç km/h olmalıdır?
-10

 İş ekipmanlarının çalıştırma ve durdurma sistemlerinde öncelik hangisindedir?
- Durdurma sisteminde

 İş makinesi operatörü makinesiyle çalışmaya başlamadan, hangisini ilk önce kontrol etmelidir?
-Fren sistemi

 İş makinesi üzerinde kaynak işlemi yapılmadan önce hangi önlemin alınması doğrudur?
- Akü kutup başı bağlantısı gevşetilmeli

 İş makinelerinin periyodik kontrol süreleri en fazla ne kadardır ?
-Yılda 1

 İş makineleri nakliye sırasında, taşıyacak araca bindirilirken tırmanabileceği rampaların açısı en fazla kaç derece olmalıdır?
-30

 Bir alet yardımı olmaksızın açılması veya kaldırılması mümkün olmayan koruyucu hangisidir?
-Sabit koruyucu

 Genelde mekanik vasıtalarla makineye bağlanmış olan ve alet kullanmaksızın açılabilen koruyucu hangisidir?
-Hareketli koruyucu

 Bir bütün olarak ayarlanabilen veya ayarlanabilen parçalardan oluşan sabit veya hareketli koruyucu hangisidir?
- Ayarlanabilen Koruyucu

 Bir ara kilitleme tertibatı ile birlikte çalışan koruyucu, hangisidir?
- Ara kilitlemeli koruyucu

 Tehlikeli makine fonksiyonlarının koruyucu açık olduğu sürece çalışmamasını sağlayan ancak koruyucu kapanınca tehlikeli
makine fonksiyonlarının çalışmasını temin eden koruyucu, hangisidir?

- Kumandalı koruyucu

 İş makinelerinde kullanılan koruyucu tiplerini kaç şekilde sınıflandırabiliriz?
-5

 Belirli şartlar altında makine elemanlarının çalışmasını önlemeyi amaçlayan mekanik,elektrikli veya diğer tiplerdeki güve nlik
tertibatı hangisidir? - Ara Kilitleme Tertibatı:(Ara Kilit)

 Bir başlama kumandası ile beraber kullanılan ve bir makinenin fonksiyonunu icra etmesine,sürekli tahrik edildiği sürece,izin
veren elle çalıştırılan ilave kumanda güvenlik tertibatı hangisidir? - Takviyeli Kumanda Tertibatı

 Bir makine elemanının çalışmasını başlatan ve elle yapılan tahrik devam ettiği sürece makineyi çalıştıran güvenlik tertibatı
hangisidir? - Kendiliğinden Eski Konumunu Alan Tertibat

 Bir kişi veya vücudun bir kısmı güvenlik sınırını aştığında,makineyi durduran güvenlik tertibatı hangisidir?
- Hassas Algılama Tertibatı

 Bir mekanizma içerisine mekanik bir engel koyan ve engelin dayanımı sayesinde tehlikeli hareketi önleyebilen güvenlik
tertibatı hangisidir? - Mekanik alıkoyma tertibatı

 Bir makine veya makine elemanının tasarımlandığı sınırı aşmasını önleyen güvenlik tertibatı hangisidir?
- Sınırlama Tertibatı

 Daha önce benzin, fueloil v.b. depolanması için kullanılmış kap, kaynakla tamir işleri hangi yöntem ile yapılmalıdır?
- Kap boşaltıldıktan sonra buharla temizlenir sonra içerisine su (Azot v.b asal gazla) doldurularak kaynak işlemi yapılmalıdır.

 "İşyerinde uygun bir kayıt sisteminin, belge sisteminin kurulması, bilgi akışının güvenli ve sürekli bir şekilde sağlanmış olması,
..... şartıdır" - Müessese olmanın

Yangın

"Yanma" tanımı için hangisi doğrudur? - Kimyasal bir olaydır.


-38

Genel olarak tutuşma sıcaklığı .............. santigratderecenin altında olan maddelere parlayıcı maddeler denir.

Parlayıcı gazlardan ................ Havadan hafif, ................ise havadan ağırdır.

- Doğalgaz - LPG

Bezir yağına batırılmış bir bez parçasının havanın ısısı ve oksijeni ile oksitlenmesi süreci sonunda artan ısı ile alevli yanmanın başlaması olayı için doğru olan tanım nedir?

- Hızlı yanmadır.

Hangi durumda statik elektrik oluşmaz?

-İletken olmayan bir boru ile sıvının yüksek hızla nakledilmesi. Toz malzemenin pnomatik olarak nakledilmesi. İletken olmayan nakil bant ve kayışlarının hızla dönmesi. Havalandırma bacasından parlayıcı buharların çıkması

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre oluşturulacak yangın ekipleri içinde hangisinin bulunması zorunlu değildir?

-Söndürme ekibi

Kurtarma ekibi

İlk yardım ekibi

Haberleşme ekibi

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; Patlayıcı ortam oluşturabilecek yerle r için konulması gereken üçgen şeklindeki uyarı işaretinin ............... gerekir.

-Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı ile yazılması

 Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; "Havada bulut halinde bulunan yanıcı
tozların, sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturabilecekleri yerler ............ olarak adlandırılır." - Bölge 20

 Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; "Gaz buhar ve sis halindeki patlayıcı
maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre yada sık sık oluştuğu yerler .......... olarak adlandırılır." - Bölge 0

 ABC ve BC Kuru Kimyevi Tozlu Portatif yangın söndürme cihazlarında kullanılan püskürtücü//itici gaz hangisidir?
-N2

 Portatif yangın söndürme cihazlarının (Örn: 6 Kg. ) zeminden ne kadar yükseklikte bulunması gerekir?
- Maksimum 150cm

 Petrol sondaj kule yangınlarında kullanılan en etkin söndürme maddesi hangisidir?
- Nitrogliserin

 Yangın söndürme suyunun toplanması için neyin yapılması uygundur?
- Yer altı toplama ve dış toplama duvarı yapılmalı

 Yanma olayının yangına dönüşmesi için ne gereklidir?
– Zincirleme reaksiyon

 35 kv. dan yukarı gerilim altındaki bir elektrik tesis ve cihazında çıkan yangında CO2 li , bikarbonat tozlu veya benzeri etkili
diğer tip söndürücülerle söndürme yapıldığında yaklaşma mesafesi en az kaç metre olmalıdır? -3

 Alevlenme noktasındaki yanıcı bir maddeyi; yanma noktasındaki diğer bir yanıcı maddeden ayıran en önemli özellik
hangisidir?

- Isı kaynağı uzaklaştığında sönmesi

 Kapalı bir tankta meydana gelen sızıntı ile yanmaya başlayan tank giderek ısınır ve tank içinde ısınarak kaynamaya başlayan
sıvı tank basıncını yenerek tankı yırtar ve patlama ile birlikte …………. olayı gerçekleşir. -Bleve

 Özellikle akaryakıt yangınlarında renk değişimi önemlidir. İnfilak aşamasına gelmiş olan akaryakıt tankı yangınında alevin
rengi nedir? -Mavi

 Bilgisayar vb- elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasal tozlu söndürme cihazlarının tercih
edilmemesinin sebebi nedir? - Cihazlara zarar vermesi

 Kararsız yapıdaki Roket Yakıtı, Kara Barut vb- maddelerin patlama işlevinin hangi faktör olmaksızın da gerçekleşmesi
mümkündür? - Hava Oksijeni

 Hafif közlenmiş ve sönmeye yüz tutmuş bir kömür ile çalışan buhar kazanını söndürme amaçlı hangi işlev uygulanmaz?
-Su dökmek

 Demirin paslanması neye en iyi örnektir?
-Yavaş yanma

 Alüminyum, Magnezyum, Titan, Sodyum vb- hafif metaller veya bunların yanabilen alaşımlarının oluşturduğu yangınlar hangi
sınıfa girer? -D

 Yanma olayının yangına dönüşmesinde önemli bir faktör olan ısının ortama yayılması ne gibi faktörler ile olur?
-I-Kondüksiyon II-Konveksiyon III-Radyasyon

 İyi bakım ve kontrolü yapılmış modern yangın algılama-alarm ve söndürme sistemleri karşısında; manüel sistemin (elle
müdahale) en büyük dezavantajı nedir? - Günün 24 saatinde tam kapasite çalışamaması

Acil Durum Planları
 İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi için sıralama nasıl olmalıdır?

-1) Acil durumların belirlenmesi 2) Önlemlerin belirlenmesi 3) Ekiplerin oluşturulması

4) Eğitim
5) Uygulama 6)Gözden Geçirme, Güncelleme,İyileştirme

 Hangisi yangın algılama sistemlerinden biri değildir?
- Isı dedektörleri Duman dedektörleri Beam dedektörleri Sis dedektörleri

 Çalışma alanına dışarıdan, kişiler tarafından yapılan etkiler ya da patlayıcı maddelerle saldırı düzenlenmesi ne ne denir?
-Sabotaj

 Acil Durum Kaçış Sistemleri nelerdir?
- I Acil Durum Aydınlatma Sistemleri II Acil Anons Sistemleri

 Acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar
bilgilerini “Acil Durum Yetkilisine” iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak olan Acil Tahliye Ekibi hangisidir? -Ön Test Ekibi

 Solunma yapılan kimyasala ilk yardım müdahalesi nasıl olmalıdır?
- Temiz havaya çıkın. Şikâyetlerin devam etmesi halinde İşyeri hekimine başvurun

 Durum değerlendirme, kaynak değerlendirme, dokümantasyon Olay Komuta Sisteminde hangi bölümün görevidir?
-Planlama

 Afet anında acil durum fonksiyonlarının yönetileceği merkez hangisidir?
- Acil Durum Yönetim Merkezi

 Kaynakların yönetimi, gelen bilgilerin analiz edilmesi ve karar verilmesine ne denir?
- Yönlendirme ve kontrol

 Yangına karşı tesis edilmesi gereken duman dedektörü hangi periyotlarda kontrol edilmelidir? - Ayda bir kez

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

"Acil kaçış" anlamı taşıyan renk hangisidir?

-Yeşil

Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaret hangisidir?

-Yasak işareti

Belirtilen işaretlerden hangileri birlikte kullanılmamalıdır?

- Işıklı işaret ve sesli sinyal El işaretleri ve sözlü haberleşme Işıklı işaret ve sözlü haberleşme El işaretleri ve sesli sinyal

Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levha hangisidir?

-İşaret levhası

Yasaklayıcı işaretlerin - temel özelliği nedir?

- Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi

Zorunluluk ifade eden güvenlik işaretlerinde hangi renk kullanılır?

-Mavi

Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı hangi durumlarda kullanılır?

-Yasak işaretlerinde

Bu

kodlanmış işaretin anlamı nedir?

-Başlat

İşaret levhaları için flüoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatmanın en uygun kullanımı hangi durumlarda olur?

- Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde

Mavi renk hangi şekilde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir?

-Daire şeklinde

Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levha hangisidir?

-İşaret levhası

Zorunlu kullanılması gereken kişisel koruyucu malzemeleri gösteren işaret levhaları hangi renk olmalıdır?

-Mavi

Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

 Yetişkin bir insanın genel olarak saatte kaç metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır? -40

 Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır? -2.5  Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır? -3  Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır? -10  Çalışma yerlerinde ve koğuşlarda hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin kaç metreden fazlası hesaba katılmaz? -4  Zararlı gaz/toz çıkaran makinalarda ne tür havalandırma sistemi yapılmalıdır? -Cebri havalandırma  Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının saatte kaç defa değiştiği kabul edilmektedir? -2-3  Koğuşlarda kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır? -12  İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az kaç metrekare olmalıdır? -2.5  İş yeri havasındaki kurşun miktarı kaç mgr/m3 olmalıdır? -0.15  İş yeri havasındaki civa miktarı kaç mgr/m3 olmalıdır? -0.075  İş yeri havasındaki arsenik miktarı kaç mgr/m3 olmalıdır? -0.5  İş yeri havasındaki kadmiyum miktarı kaç mgr/m3 olmalıdır? -0.1 
-2 İş yeri havasındaki berilyum miktarı kaç mgr/m3 olmalıdır?


-20

İş yeri havasındaki kükürt miktarı kaç ppm olmalıdır?

İş yeri ortamında bulunan C3H8 gazının havalandırması nasıl yapılmalıdır?

-Alttan

Kimyasal madde depolarının havalandırması nasıl yapılmalıdır?

-Alttan ve üstten karşılıklı

Basınçlı Kaplarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Basınçlı kapların imalatı sonrasında ne gibi basınç testleri yapılır?

- Tasarım basıncının 1.5 katına eşit bir basınçla hidrostatik test ya da pnömatik test uygulanır.

Çelik malzemeden yapılmış basınçlı kabın iç basıncı ne olursa olsun gerçek et kalınlığı en az ne kadar olmalıdır?

- 2mm.'den az olmamalıdır.

Basınç altında kabın mukavemetine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar "Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği" uyarınca hangi çeşit malzemelerden yapılmış olmalıdır?

- Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyumdan

Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için azami çalışma sıcaklığı ne kadar olmalıdır ?

- 100 0C'den fazla olamaz

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uyarınca bir basınçlı kabın iç basıncı için verilen sınır değerler nasıldır?

- Azami çalışma basıncı 30 bar'dan fazla olamaz

Basınçlı kapların imalatçı ya da ithalatçıları tarafından kullanıcılara verilmesi gerekli talimatlarda aşağıdakilerden hangi bilgilerin bulunması gereklidir?

-*İşaretlemeler

*Kabın emniyeti için bakım ve montaj şartları

*Kabın öngörülen kullanım amacı

Basınçlı kabın veya tanıtım plakasının üstünde hangi bilgiler gereklidir?

- Azami çalışma sıcaklığı (0C) olarak Bar cinsinden azami çalışma basıncı Kabın kapasitesi Litre olarak

Basınçlı kaplara uygulanan zorlayıcı test tekniği hangisidir?

- Pnömatik Test

Alüminyum gövdeli basit basınçlı kaplarda max. Sıcaklık nedir?

-100

Kazan dairesinin en belirgin özelliği nedir?

-Kalın dış duvarlar

Basınçlı kapların etiketlerinde neler bulunur?

- Kap hacmi
Çalışma Basıncı Deneme Basıncı

Basit Basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme alüminyum veya alaşımlı alüminyum ise min. et kalınlığı ne olmalı?

-3 mm

Basit Basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme çelik ise min. et kalınlığı ne olmalı?

-2mm

Basınç düşürme cihazları hangileridir? Emniyet valfi Patlama diski

- Bel verme çubukları

Çelik gövdeli basit basınçlı kaplarda max. Sıcaklık nedir?

-300

Basınçlı kaplardan sayılmayan kaplar hangileridir?

- İç basıncı 0.5 bardan küçük olanlar

Basınçlı kaplara hangi testler uygulanır?

- Radyografi testi
Hidrolik testi Ultrasonik test

Basınçlı kaplarda kullanılan emniyet cihazları hangileridir? Tağdiye cihazı Blöf valfi

- Presostad

Basınçlı kaplarda test basıncı çalışma basıncının ne kadarı olmalı?

-1.5

Kazanlarda güvenlik açısından bulunması zorunlu olan cihaz hangisidir ?

-Manometre

 -2

Sıcak su kazanlarında kaç tane termometre bulunmalıdır?

Kazanlara ve basınçlı kaplara aşağıdaki zaman aralıklarından hangisinde periyodik olarak basınç testi uygulanır ?

-12 ay  -2  -1.5 
Kazan dairesi işyerinin neresinde olmalıdır ? Kazanlar ve basınçlı kaplara uygulanan hidrolik basınç deneyi kazan konstrüksiyon basıncının kaç katı ile yapılmalıdır ? Basınçlı kaplarda en az kaç tane güvenlik vanası vardır ?

- Yangına ve patlamalara karşı ayrı bir bölmede veya binada

Kazan dairesi tasarımında neler uygulanır? - Yangın ve patlamalara karşı dayanıklı malzemeler ile mümkünse çelik konstrüksiyon yapı tarzının seçilmesi, Tavanın hafif malzemeden yapılması ve tabii havalandırmaya müsait olması, Ses ve ısı yalıtımı tekniklerinin uygulanması,

Orta basınçlı buhar kazanları hangi basınç aralığındadır?

-2.01-6.0 kg/cm² 
Hidrostatik test ve deneyler nasıl yapılır?

- Kazanın bütün giriş ve çıkışları kapatılıp gerektiğinde flanşlarla körlenmeli,
Gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalı, Kalibre edilmiş manometre kazanın uygun yerine monte edilmeli,

Gaz cinsine göre olan kompresörler hangileridir?

- Hava Kompresör, Amonyak kompresörleri, Freon kompresörleri 
Basınçlı hava tankının kullanım amaçları nelerdir?

- Basınç dalgalanmalarını önlemek,
Kompresör hava çıkış sıcaklığını düşürmek Havanın nemini yoğuşturmak ve suyu tutmak.

Kazanlarda Hidrolik test hangi basınçta yapılmalıdır?

- İşletme basıncının 1,5 katında

Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su kazanları ile yapılan çalışmalarda alınacak tedbirler nelerdir?

-Sıcak su kazanlarına verilen besleme suyunun basıncı, bir atmosferin üzerinde ise, kazana doğrudan doğruya verilmeyi boru tesisatına bağlanacaktır. Basınç 0,5 atü ve sıcaklık ise 110 C'yi geçmeyecektir. Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120 C'nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır. Çelik Kaplar için asgari çalışma sıcaklığında, üç adet boylamasına test parçasının ortalama kırılma enerjisi için ne söylenebilir? -35 J/cm2'den az olmamalıdır

Basıncı düşük bir akışkanı belli bir rezervuardan veya direkt su şebekesinden alarak kullanım yerlerine basınçlı bir şekilde ileten,işletimini kullanım şartlarına göre tamamen otomatik olarak gerçekleştiren pompa sistemlerine ...... denir. Boşluğa ne gelmelidir?

-Hidrofor Sistemi  Basınçlı gaz tüpleri kaç yılda bir hidrostatik basınç testine tabi tutulmalıdır?

-5

Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere kompresörlerin kontrol ve deneyleri için verilen sürelerle ilgili bilg iler nelerdir?

- Kompresör üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra Periyodik olarak 12 ayda bir Kompresörün montajından sonra ve çalıştırılmasından önce  Basınç birimi nedir?

- Nevton/cm2  Normal şartlarda, aşağıdaki yerlerden hangisinde basınç en yüksektir? b- Deniz seviyesinden 100 m yükseklikte c-Deniz seviyesinden 500 m yükseklikte d-Deniz seviyesinde  Basıncın dört atmosferi aşması durumunda, insan vücudu üzerinde meydana getirdiği etki nedir?

- a-Deniz seviyesinden 10 m yükseklikte

- Azot narkozu  Yükseklere süratle çıkılması halinde bozulan basınç dengesinin insan vücudu üzerinde meydana getirdiği etkiler nelerdir?

- Solunum güçlüğü -Kulak ağrıları

İnsan organizmasında sağlık sorunlarına neden olan basınç değişikliği ne kadardır?

- Basınç değişikliği 4,5 N/cm2 den yüksek

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 Gürültü kontrollerinin hangileri kapalı alanlarda çalışma sırasında uygulanmaktadır?

- I Kaynakların izole edilmesi II Haberleşme sisteminin kontrol edilmesi III Anti titreşim eldivenlerinin kullanılması

Oksijen eksikliği vücutta ne gibi etkilere yol açar?

- Mide bulantısı, kusma %17 daha hızlı kalp atışı ve nefes alma Düzensiz kasılmalarla beraber sarsılma ve çarpıntı  Tehlikeli atmosfer çeşitleri nasıl sıralanır?

-1.Yanıcı/Parlayıcı maddeler 2. Zehirli kimyasallar 3.Aşındırıcılar 4.Oksijen yetersizliği  Kapalı alanlarda yoğunlukla karşılaşılan gazlar hangileridir?

-Karbonmonoksit, Metan, Hidrojen
 Metan gazının patlama risk değerlerinin konsantrasyon aralığı nedir?

-%14-17

 -30 

Sınırlandırılmış alanlarda çalışmaya başlamadan önce ortam kaç dakika havalandırılmalıdır?

Renksiz, kokusuz, tatsız, yanma ve solunum için kaçınılmaz bir gaz olan oksijenin fizyolojik bir etkiye neden olmaması için seviyesi % kaç olmalıdır?

-% 19,5-22  Kapalı alan ölçümlerinde, en az kaç noktadan ve kaç kez ölçüm yapmak gerekir?

- Üst, orta ve taban seviyelerinden üçer kez

Temiz havayı oluşturan gaz hacmi hangisidir?

-% 20,93 oksijen

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 Ekranlı Araçlarla çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yayınlandığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezlerinin en fazla kaç yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur? -2

Operatörün rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikt e doküman tutucu kullanılması hangi ekipmanın özelliğidir ?

- Çalışma masası veya çalışma yüzeyi  Göz muayeneleri hangi durumlarda yapılmalıdır?

- İlk girişlerde-Düzenli aralıklarla- Görme Sorunu yaşandığında  Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren cisimlere ne denilmektedir?

-Ekranlı araç
 Ergonomik oturuş düzeninde ekran ile göz arasındaki mesafe hangi aralıkta olmalıdır?

-32-62 cm
 Statik duruş gerektiren işlerde her ... dakikalık dilimde postürel (duruş ve oturuş biçimi) değişiklik yapmak kas-iskelet sistemini rahatlatır.

-8
 Koldan gelen bir sinir ve kas bağları el ayasının tabanında, bilek bölgesinde dar bir kanal ya da tünelden geçerek ele ulaşır . Bu dar kanala .... denir. - Karpal Tünel  Ergonomik oturuş düzeninde yer ile masa arasındaki mesafe hangi aralıkta olmalıdır?

-72-82 cm

Ekranlı araçlarla çalışanların göz muayenesi hangi durumda yapılmalıdır?

- Çalışmaya başlamadan önce

Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçeneklerden hangisinde belirtilen husus yükle ilgili risk faktörlerinden değildir?

- Vücudun bükülmesiyle yapılabilen elle taşıma işi Çalışma zemininde bulunan engeller İşçinin elle taşıma konusunda yeterli eğitime sahip olmaması İşçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu  Elle taşıma işlerinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi bireysel risk faktörlerinden sayılmaz?

-İşçinin yeterli bilgi ve eğitime sahip olmaması İşçinin uygun olmayan kişisel koruyucular kullanması İşçinin yetersiz dinlenme süresi İşçinin fiziki yapısı

Elle taşıma işi aşağıda belirtilen hususlardan hangisini içermez?

-Yükün mekanik bir araç yardımıyla taşınması Yükün konveyörler vasıtasıyla taşınması Yükün birden fazla kişi tarafından başka bir yere götürülmesi Yükün işçi tarafından elle ve beden gücü kullanılarak kaldırılması  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğinde hangisi tanımlanmamıştır?

Bireysel risk faktörleri Çalışma ortamının özellikleri Yükün özellikleri Yükün birden fazla kişi ile taşınması durumu

Hangisinde elle taşıma yapılır?

Araç kullanılmayan dar yerlerdeki yük Zorunlu taşınması gereken yük Tehlikeli olmayan yük Hafif yük  Hangisi Elle Taşıma İşlerinde, Bireysel Risk Faktörleri kapsamına girmez?

Yetersiz ara ve dinlenme süresi Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapının uygun olmaması Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olunmaması Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanılması

 Herhangi bir ağırlığı kaldıracak kişi ilk önce ne yapmalıdır? -Ağırlığı yoklamak  -3  İşyerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum yüksekliği kaç metredir?

İşveren,elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin....................hakkında,kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.

- Ağır tarafın ağırlık merkezinin yeri

Çalışma ortamı özelliklerinden hangisi sırt incinmesi riskini artırabilir?

- İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları varsa  İLO’nun belirlediği bir kişinin taşıyabileceği en fazla yük kaç kg dır?

-40 kg  Ağır işte çalışan bir kişi max. hangi miktarındaki enerjiyi iş yaparken kullanabilir?

-2500 kcal/gün  Ağır işler sırasında normal boyda bir erkek en çok ne kadar enerji tüketir?

-4800 kcal/gün  İnsan metabolizmasının ihtiyacı ve çalışmadığı zaman tükettiği enerji toplamı hangisidir?

-2300 kcal/gün  Elle taşıma yönetmeliği hangi tarihli Avrupa birliği konsey direktifi esas olarak alınmıştır?

-29/05/1990 tarih 907269/EEC sayılı  Yükle ilgili risk faktörleri kaç adettir?

-4 adet; 1.Yükün Özellikleri 2.Fiziksel güç gereksinimi 3. çalışma ortamının özellikleri 4. işin gerekleri  Ağır parçaların boru veya çubuk ve benzeri yuvarlak parçalar üzerinde yürütülerek taşındığı hallerde, bunlar …………. , kullanılarak hareket ettirilecektir. - Kaldıraçlar ve benzerleri  Ağır çuval ve torbalar, ……………modeli ile istif edilecektir.

-Piramit  Kızışmayı önlemek ve dengeyi sağlamak için,kesilmiş keresteler, raflar üzerinde ……… şeklinde istiflenmelidir.

-Yatay

Yanabilen kuru maddelerin döküm halinde depolandığı silolar da ne gibi özelliklere dikkat edilecektir?

- Ateşe dayanıklı ve havalandırması yeterli.

Elle taşımadan kaynaklı yaralanma riskleri göz önüne alındığında en hafif yükler hangi seviyede olmalıdır?

- Omuz yüksekliğinden yukarıda  Elle taşımadan kaynaklı yaralanma riskleri göz önüne alındığında en ağır yükler hangi seviyede olmalıdır?

- Parmak eklemi-dirsek yüksekliği arasında  Çalışma ortamlarından hangisi sırt incinmesi riskini arttırabilir?

- İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları varsa

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 Hangi durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılabilir? - Sabit platform yapılamayan durumlarda  El merdivenleri hangi durumlarda kullanılamaz?

- Yüksekliği 10 metreyi geçen yüksekliklerde  Yüksekte çalışma için en fazla rüzgâr hız sınırı nedir?

-45 km/saat  Merdivenin en son hangi basamağına çıkılmaz?

-Son 3 basamak  CE (Conformity of Europe) harfleri ne anlama gelmektedir?

-Avrupa’ya uygunluk  EN (Europe Norm) harfleri ne anlama gelmektedir?

-Avrupa Standartları  Yüksekte çalışmak için ne gibi formlar düzenlenir?

- Dış cephe asansörü kontrol formu Personel yüksekte çalışma izin formu Kişisel koruyucu donanım taahhüt ve tesellüm formu  “Kişisel Koruyucu Donanım Taahhüt Ve Tesellüm Formu” ne amaçla kullanılır?

- İş güvenliği ekipmanları sağlam olarak teslim aldığı ve kullanımı eğitim olarak verildiği zaman düzenlenen formdur.  Yüksekte çalışırken emniyet kemerinin halatı nereye bağlanır?

- Gerilmiş güvenlik halatı veya ankraj noktasına  Dış cephe asansörüne nereden binilir ve inilir?

- Teras ve zeminden  Güvenli bağlantı noktasına ne denir?

-Ankraj  Hangi yükseklik yüksek yerler olarak tanımlanır?

-2. Bel omuru  Dış cephe asansörü çalışırken görev alan personeller kaç kişi olmalıdır?

-2 kişi sepette, 1 kişi harici kumanda paneli yakınında toplam =3 kişi  El merdivenleri hangi durumda kullanılamaz?

- Yüksekliği 10 metreyi geçen yüksekliklerde  "Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü"ne göre emniyet kemeri takma zorunluluğu en az kaç metre yükseklik için belirlenmiştir? -3 m  Yükseklik kavramı nasıl tanımlanır?

- Tek adımla kolayca çıkamayacağımız yerler yüksek olarak tanımlanabilir.

İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 Dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde alınacak önlemler nelerdir?

- Patlamadan sonra yapılan patlama yapılan yere yetkili eleman tarafından sakınca olmadığı belirlendikten sonra girilir. Patlatma ile ilgili hususlar yapı iş defterine yazılır. Patlamadan sonra en az on dakika geçmeden patlama yapılan yere girilmesi yasaktır.

Derinliği kaç metreyi aşan kuyularda, işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bucurgatlar veya vinçlerin fren tertibatı olmalı ve motorla işletilmelidir?

-25

İşyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en az kaç kilogram yük taşımalıdır?

-1000 kg

Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, ne kullanılır?

-Çatı merdiveni

Kazı işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri nelerdir?

- Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinalarla yapılan kazılarda bu makinaların hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz Kazı işleri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev verilmek suretiyle yapılacaktır Kazıların toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz.

Korkulukların tümü, herhangi bir yönden gelebilecek en az kaç kilogramlık yüke dayanabilmelidir?

-100 kg

Yapı işletmelerinde hangisi Sağlık ve Güvenlik planını hazırlamaz?

- İşveren
Proje sorumlusu Koordinatör Uygulama koordinatörü

 -15

Korkuluk eteklerinin yükseklikleri, tabandan en az kaç santimetre olmalıdır?

Yapı iş defteri ile ilgili kurallar nelerdir? Her sayfası bir asıl bir kopya olarak düzenlenir. Fenni yeterliği bulunan sorumlu kişi tarafından tutulur.

- Bölge çalışma Müdürlüğüne her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır.

Korkulukların, tabandan yüksekliği en az kaç santimetre olmalıdır?

-90 cm  Yapı işlerinde işveren, Bakanlığın ilgili bölge Müdürlüğüne hangi şartla bildirim yapar?

-İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse  Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve konglometre gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan kaç metreden daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunmalı ve iksa için kullanılacak kalas başları, kazı üst kenarından 20 santimetre yukarı çıkarılmalıdır? -1.5  İşyeri merdivenlerinin kaç basamaktan fazla olanlarında korkuluk ve tırabzan bulunması zorunludur?

-4


-6

Çelik Borulu İskelelerde düşey ve yatay borulardaki ekler en çok kaç metrede bir yapılacaktır?

Asma iskelelerde her metrekareye kaç kilogramdan fazla yük konmayacak ve asma iskelede kaç işçiden fazlası çalıştırılmayacaktır?

-400 kg – 4 işçi

Ahşap İskelelerde kalas uçları iskele bitiminde kendi uzunluğunun ne kadar fazla çıktığı hallerde, o kısma geçmeyi önleyecek

uygun korkuluklar yapılacaktır?

-1/10

Ahşap İskelelerde İki dikme arası, yük taşıyan iskelelerde kaç santimetreden, yük taşımayan iskelelerde ise kaç metreden

daha fazla olmayacaktır? -240 cm- 3m

Yıkım İşlerinde yıkılacak kısmın etrafında, en az ne kadar güvenlik alanı bırakılacaktır?

- Yapı yüksekliğinin iki katına eşit

 
-25

4 metreden uzun taşınır merdivenlerle, el merdivenlerinin yapıldığı malzeme hangisi olamaz?

-Tahta Derinliği kaç metreyi aşan kuyularda, işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bucurgatlar veya vinçlerin fren tertibatlı

olmalı ve motorla işletilmeli?


-10

Sabit merdivenlerde en fazla kaç metrede bir dinlenme platformu yapılacaktır? Yapı işlerinde çalışanların periyodik sağlık muayeneleri kaç yılda bir tekrarlanır ?


-1

İşveren tarafından görevlendirilen ve işverenin adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulanmasının kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiye ne denir ?

- Proje sorumlusu

Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiye ne denir ?

- Uygulama koordinatörü

 

Yapı işlerinde uygulanacak kuralları belirleyen sağlık ve güvenlik planını kim belirler ?

- Sağlık ve güvenlik koordinatörü İşveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumların hangisinde, yapı işine başlamadan önce Çalışma Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunma sorumluluğu yoktur? - Yapı işi 20 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20'den fazla işçi çalışacaksa

Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında; Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir..................... hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır.

- Sağlık ve Güvenlik Planı

 

Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılmasında kullanılacak olan suni ışığın rengi nasıl olmalıdır?

- Sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellememeli İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan çalışmalarda düşmeyi önlemek için yapılacak korkuluklarda en az; bir tırabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve.................bulunacaktır. - Tabanında eteklik

        
-9

Şantiye sahasına personel girişi nasıl yapılmalıdır?

- İş güvenliği sorumlusundan izinli olmalıdır. Şantiyede risk analizi yapılmasının nedeni nedir?

- Muhtemel güçlükler ve karmaşık durumları çözmek Şantiyeye giren yabancı ve misafir kişilere iş güvenliği yönünden hangisini uygulamak doğru olur?

- İş güvenliği yönünden bilgilendirilir. Kişisel koruyucular verilir Şantiyede malzemeler nerelere depolanmalıdır, yerleştirilmeleri nasıl olmalıdır?

- Su ve kimyasal maddelerden uzakta istiflenmelidir Şantiye çöpleri atılır iken nelere dikkat edilmelidir?

- Çöplerin kapalı ve ayrı tutulması,mali ,hijyen ve zaman kazancı sağlar. Türkiye de iş kazaları en çok hangi sektörde olur?

-İnşaat 140 Kg güvenli yük taşıma kapasitesine sahip merdivene ne denir?

- Ekstra Ağır hizmet Toplam uzunluğu 10-15 metre arası olan uzatmalı bir merdiven kullanırken üst merdiven ile alt merdiven kısımlarının üst üste binme uzunluğu en az kaç metre olmalıdır? -120 cm Tek Seyyar veya Düz Merdivenler en fazla kaç metre olmalıdır?


-1

Seyyar merdivenin tepesi dayandığı yerden en az kaç metre yukarıda olmalıdır?

 
-4

Kazı işlerinde, kaç metre derinlikten sonra işçilerin inip çıkmaları için el merdivenleri bulundurulmalıdır?

-1.5 Güvenli olarak yerleştirilmiş bir seyyar merdivenin üst noktasının dayandığı yerden zemine olan düşey mesafesi, merdivenin zeminden duvara olan yatay mesafesinin kaç katı olmalıdır?

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

     

Grizulu veya kendi kendine yanmaya elverişli ocaklarda ayak arkalarında hangi işlem yapılmalıdır?

-Dolgu yapılmalıdır. Yeraltında iki kat arasını birleştiren tahkimatlı bir bürün bir bölümünün insan iniş ve çıkışı için merdivenle teçhiz edildiğ i, bir bölümünden ise cevher veya ramble nakledildiği açıklığa ne denir? -Kelebe Patlayıcı madde cinslerinden hangisinin "CE Uygunluk İşareti" ile işaretlenmesi zorunlu değildir? -Havai fişekler Vinç ve varagel baş ve diplerinde kurulan koruyucu düzen hangisidir?

- Karakol Elektrikli ateşleme hangi araç ile gerçekleştirilir?

-Manyeto ile Yerleşim yerlerine yakın olan işletmelerde büyük atımlarda hangi tip ateşleme vasıtası kullanılmalıdır?

-Gecikmeli kapsül

 

Bir yer altı ocağı içerisindeki hava akım hızı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

-Anemometre Bir açık işletme yönergesinde bulunması nelerin zorunludur?

- Şev yüksekliği Kademe genişliği Ateşleme sırasında alınacak önlemler

 Metan oranın yüzde kaçı geçmesi durumunda ocaklarda çalışmaya müsaade edilmez? -%2  
Patlamayan lağım olması durumunda ne gibi işlem yapılmalıdır? - 30 santimetre paraleline yeni lağım açılarak imha edilir Bir ana nakliyat galerisi içerisinde kendini tutamayan tavan formasyonunun bulunması durumunda hangi tip ilave tahkimat lar yapılabilir?

- Kilit Tahkimat
Süren Kamalar Poligon Bağ

 

Yer altı ocaklarında tesis edilen demiryollarının eğimi en fazla ne kadar olmalıdır?

-%0.5 Maden ve Taşocakları İşletmelerinde hangi dökümanlar zorunludur?

- Tahkimat Yönergesi Açık İşletme Yönergesi Sağlık ve Güvenlik dokümanı

Bir ana nakliyat galerisinde, galeri içerisinde hangi tip tahkimat kullanılmaz?

- Arına Paralel Tahkimat

 

Metan gazının havayla yaptığı karışım hangi oranlar arasında patlayıcı özellik arz eder?

-4-15
Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde, patlama ve yangın çıkmasını önlemek, patlama ve yangın başlangıçlarını tesbit etmek, yayılmasını önlemek ve mücadele etmek, patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek için yapılan işe uygun önlemler almaktan kim sorumludur? -İşveren

Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde, bir tehlike anında işçilerin çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlamak ve kullanıma hazır bulundu rmaktan kim sorumludur?

-İşveren

 

Akciğerde toz birikiminin genel adına ……………………. denir.

- Pnömokonyoz Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde geçen “İşyeri” kapsamını tam olarak ifade eden cevap nedir? - Yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ve yardımcı işlerin yapıldığı tesisler ve binalar, işçilere ait yatıp kalkma yerleri, hafriya t dökme yerleri ve atık sahaları

 

Maden ve taş ocaklarıyla tünel yapımında, ancak, ………… izin verdiği türden patlayıcı maddeler kullanılabilir.

-Bakanlığın Ocak içinde, herhangi bir işte, en az 6 ay çalıştıktan sonra, bu işi yalnız başına yapabileceklerine ve ocağın güvenlik ve çalışma koşullarına uyum sağladıklarına yetkililerce kanaat getirilen işçiler, ………… sayılırlar. -Deneyimli işçi

 

Hazırlık devresi dışında, yer altı çalışmalarının yerler, ……… ayrı yolla yerüstüne bağlanır.

-En az 2 Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde, işveren, işçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla neleri yerine getirmekle yükümlüdür? - Tüm güvenlik talimatları işçilerin anlayacağı şekilde olacaktır. Düzenli aralıklarla gerekli güvenlik tatbikatı yapılacaktır. Yeterli ilk yardım donanımı sağlanacaktır.

Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm işçiler, çalışma süresince, yanlarında …………………...maskesi taşımak zorundadırlar.

-Karbonmonoksit maskesi

Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde işveren tarafından hazırlanan sağlık ve güvenlik dokümanı ne zaman hazırlanmalıdır?

-Çalışmaya başlanılmadan önce

Maden İşletmesinde hangi alanlarda patlayıcı madde kullanılması yasaktır?

- I. Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde % 1 veya daha çok metan bulunan kısımlarda, II. Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde, III. Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında, IV. Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında, patlayıcı madde kullanılması yasaktır.

Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını kim koordine eder?

-Asıl işveren

 

İş sağlığı ve güvenliği gereklerinin yerine getirilmesinden ve işletmenin teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumlu, maden mevzuatına göre görevlendirilmiş maden mühendisine ne denir?

-Teknik nezaretçi Teknik nezaretçi, en az 15 günde bir, ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek, sonucunu, noterce onaylı teknik nezaretç i rapor defterine, öngöreceği öneri ve önlemlerle birlikte yazıp imzalamak zorundadır. …………… yapılmamasından, öneri ve önlemlerin yerine getirilmemesinden ………….. sorumludur. - Denetimin, işveren

Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde, işveren, ciddi veya ölümle sonuçlanan iş kazalarını ve ciddi tehlikeli olayları nereye bildirir?

- En geç iki iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne, bildirir.

 

Metanın havayla karışımına, ……….. denir.

-Grizu Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde tüm işyerinden sorumlu olan işveren, işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine edecek ve kendisine ait..... ............koordinasyonun amac ını ve bu koordinasyonu sağlamak için alınacak önlemleri ve uygulanacak yöntemleri belirtecektir. - Sağlık ve güvenlik dokümanında

Yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri ile bunların yerüstü tesislerinde uygulanacak asgari genel hükümlere göre çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya..............……...... işçinin çalıştığı işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanacaktır.

-10 ve daha fazla


-5

Maden Kanununa göre Madenler kaç gruba ayrılır?

Kadın cinsinden hiç bir şahıs, yaşı ne olursa olsun maden ocaklarında yeraltı işlerinde çalıştırılamaz hükmü hangi mevzuatta yer alır?

-45 no. lu ILO sözleşmesinde

Kademe yüksekliği tespitinde hangisi temel belirleyicidir?

- Kazıcı makinaların bom yüksekliği


-5

Fitille yapılan ateşlemede en fazla kaç Lağım (delik) patlatılabilir?

Kademe Nedir?

- Açık işletmelerde belirli aralık, kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki çalışma yerleridir.

Donmuş ve Bozulmuş patlayıcı maddeler ne yapılır?

- Mevzuata uygun olarak yok edilir.


-15

Fenni(Teknik) Nezaretçinin ocağın işçi çalıştırılan yerlerini en az kaç günde bir kontrol etmesi gerekir.

Açık işletmelerde kademe yüksekliği tespitinde hangisi temel belirleyicidir?

- Kazıcı makinaların bom yüksekliği


-5

Kömür tozu patlamasını önlemek için kullanılacak taş tozunda en fazla yüzde kaç kuvars bulunamaz?

A sınıfı Yeterlilik Belgesine sahip ateşçiler hangi işte yetkilid ir?

- Piroteknik maddelerin ateşlenmesi işinde yetkilidir.


-3

Elle kazı yapılan yerlerde kademe yüksekliği en fazla kaç metre olmalıdır?

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Kulak koruyucularının kullanım zorunluluğu, hangi durumlarda başlamaktadır?

- Gürültü düzeyi 85 db(A) ya ulaştığında

Kişisel koruyucu Donanımlar hangi durumlarda kullanılır?

- Teknik tedbirler yetersizse

Delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının gerekli olabileceği en uygun iş n edir?

- Bina yıkım işleri

Baret çeşitlerinden hangisi 1000 Volt ve üzeri elektrikle çalışmalarda kullanılır?

-Yalıtkan baret

Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşullarının belirlenmesinde en önemsiz olanı aşağıdakilerden hangisidir?

-İşçinin çalıştığı yerin özellikleri
Riskin derecesi ve maruziyet sıklığı Kişisel koruyucu donanımın kalitesi Kullanılma süreleri

 

Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabısı giyilmesi gereken en uygun iş veya işlem hangisidir?

- Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler Göz koruyucu seçiminin doğru bir şekilde yapılabilmesi için ilk önce ne yapılmalıdır?

- Özel işyeri tehlikeleri tanımlanmalıdır

Amonyak, formaldehit gazlarının karışık olduğu bir ortamda kullanılacak olan filtrenin harf kodu nedir?

- ABEK-P3

Kulak koruyucularının ambalajları üzerinde NRR veya SNR olarak belirtilen özellik nedir?

- Gürültü Azaltma Oranı

Yağ, akaryakıt gibi maddelere karşı ve hafif koruma gerektiren durumlarda aşağıdaki iş elbisesi türlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur?

-Pamuklu

 

Yüz siperlerinin nelere karşı kullanılması uygun değildir?

- Ağır parça darbelerine karşı Miğfer tipi kulak koruyucularının kullanılmasının asıl amacı nedir?

- Kemik yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek

Çalışanın yüksekten düşme ihtimali olan çatı kenarı gibi yerlere aşağıdaki çalışma konumu belirleme sistemlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur?

- Çalışma alanını sınırlayan sistemler


-B

Baretlerden hangisi 30.000 voltluk yüksek elektrik voltajına karşı koruma sağlayan hizmet sınıfına girer?

  
-P3

Yaptığı etkiye göre Amonyak gazı hangi sınıfa girer?

-Tahriş ediciler Hangi gaz sistemik zehirler sınıfına girer?

-Karbonsülfür İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda, solunum sistemini koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa etkili bir koruma sağlanır?

Eldiven cinslerinden hangisi yağa karşı dirençli değildir?

-Deri

Yaptığı etkiye göre Karbondioksit gazı hangisınıfa girer?

-Basit boğucular

Emniyet kemerlerinin taşıma yükü en az kaç kg olmalıdır?

-1150 kg

Çalışanın yüksekten düşme ihtimali olan çatı kenarı gibi yerlere çalışma konumu belirleme sistemlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur?

-Çalışma alanını sınırlayan sistemler

Kafa koruyucularından olan baretlerin içlik yani süspansiyon sistemi kullanıcının kafası ile baret arasında oluşabilecek şokları absorblayarak bir iç koruma sağlaması için kullanıcının başından ne kadar emniyetli bölge yaratacak şekilde asılı olmalıdır?

-2,54-3,18 cm


-5

Plastik baretler iyi kullanıldığı takdirde kaç yıl süre ile kullanılabilirler?


-4

Baretler kaç kg bilyenin 1,5 metreden üzerine düşmesine dayanıklı olmalıdır?

Elektrik işlerinde kullanılan yüksek düzeyde plastik baretler kaç volta kadar bozulmadan koruyucu özelliğini göstermelidir?

-30.000

 
-CE

Toz maskeleri kaç mikron arasındaki tozlar için kullanılabilirler?

-0,2 - 5 Kişisel koruyucu donanımların üzerinde bulunması gereken işaretleme hangisidir?

Elektrik ark ışınlarına karşı hangi tip koruyucu gözlük kullanılmalıdır?

-Kaynakçı gözlüğü

Ellerin darbe ve sıkıştırmaya karşı korunması için ne tür eldiven kullanılmalıdır?

- Uçlarına çelik yüksüklerin konulduğu eldivenler

İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği
 Kompresör dairesinde uyulması gerekli güvenlik kuralları nelerdir? Kompresörler patlamalara dayanıklı ayrı bir bölüme yerleştirilecektir. Kompresörlerin temiz hava emmesi sağlanmış olacaktır.

- Kompresör dairesi kumanda panosu tehlike bölgesi dışına yerleştirilmiş olmalıdır.

Kompresör dairesi elektrik tesisatının özellikleri nelerdir?

- Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.
İmalatçıların önerilerine uygun pano ve tesisat hazırlanmalıdır. Tesisat yetkili elektrikçilere yaptırılacak ve periyodik bakım ve kontrolleri yapılacaktır.

Basınçlı hava tesisatında kullanılan hava tanklarının kullanım amaçları nelerdir?

- Kompresörün sık sık devreye girmesini önlemek
Çıkış havasının sıcaklığını düşürmek
Basınç dalgalanmalarını önlemek

Kazan dairesinin yapısı nasıl olmalıdır?

- Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışan işyerlerindeki kazan dairelerinin diğer atölyelere açılan pencere v e

kapıları bulunmayacaktır. Her çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve teçhizatı, fennin, tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine u ygun bir şekilde yapılmış olacaktır. Kazanların görünür yerine imalatçı tarafından kazanı tanıtıcı bilgi plakası konulacaktır.  İş ekipmanları ile yapılan hangi tür çalışmalarda sertifikalı eleman bulundurma yükümlülüğü vardır?

- İş ekipmanlarının çalıştırılması durdurulması  -G  "İş yerinde herhangi bir soruna yönelik, hazırlanacak eylem planı güvenlik önlemleri açısından en az ....., kontroller için e n az ....., eğitim için en az ..... ve uyarı-ikaz için en az ..... gibi oranlar dahilinde bir kompozisyonda gerçekleştirilmelidir." -%40, %30, %20, %10  İş kazasının oluşmasında iki temel unsur nedir? Loder Buldozer iş makinası kullanan operatörlerin sahip olması gereken sürücü ehliyet hangisidir?

-Tehlikeli durum+tehlikeli hareket

Bakanlık tarafından, makinaların ve emniyet parçalarının piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya makine veya emniyet parçaları piyasada iken, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini ifade eden nedir?

- Piyasa Gözetimi ve Denetimi  İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan Kumanda cihazları ....... .... hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır. -İstem dışı  Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp-takılabilir iş Ekipmanlarının ............. dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. -Zemin özellikleri de  Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili olarak düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular nerelerde kesintiye uğrayabilir? - Seyyar veya sabit merdiven başlarında  Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümlerden olan "İşçilere, çalışma halatına bağlı ................. verilecek ve kullandırılacaktır." - Paraşütçü tipi emniyet kemeri  İş ekipmanını kontrolünde ilk adım ne olmalıdır?

- Kontrol, ölçüm, test usul ve tekniğinin belirlenmesi

İş Kazaları

İş yerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir.........hazırlanmalıdır.

-Acil eylem planı

Kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeline ne denir?

-Tehlike 
İş kazaları iş saatlerin en fazla kaçıncı saatinde olur?

-1. Saatinde

İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda, solunum sistemini koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa etkili bir koruma sağlanır?

-P3 
Kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk hangisinde tanımlanır?

-Borçlar Kanunu 
Şantiye çöpleri atılırken nelere dikkat edilmelidir?

-Çöpleri kapalı ve ayrı tutulması, mali, hijyen ve zaman kazancı sağlar  İş kazaları meslek hastalıklarının hangisinde tanımlıdır?

-Sosyal sigortalar kanunu
 Türkiye de iş kazaları en çok hangi sektörde olur?

-Metal ???--> İnşaat olması lazım.  Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya..............denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline ............... denir. -Kaza-Sağlık  -%2 İş kazalarının içinde önlenmesi mümkün olmayan kaçınılmaz kazaların oranı nedir?

 -10

Seyyar kompresörler çalışanlardan en az kaç metre uzakta olmalıdır?

Araştırmalara göre kazaların oluş nedenleri en fazla hangi sebeplerden meydana gelmektedir?

-Kişisel nedenler  İş kazası hangi kanun kapsamında incelenmektedir?

-5510 Sosyal Güvenlik Kanunu  Yaş guruplarına göre iş kazası en çok hangi yaş aralıklarında olur?

-25-29

Günde 8 saat çalışılan işyerinde iş kazası sayısı 20 dir. Tam gün çalışan her 100 kişi arasında iş kazası sıklık hızı 25 ise PTEGS (Prime tahakkuk edilen gün sayısı) kaç olmalıdır?

-22500  4857 sayılı İş Kanununa göre İş kazası bildirimi ne kadar süre içinde yapılmalıdır ?

-2 iş günü  Hangisinde çalışan işçi sayılarına göre en çok iş kazası meydana gelmektedir.? b-10-20 işçi c-1-3 işçi d-201-500 işçi

a-21-50 işçi 

Günde 8 saat çalışılan işyerinde PTEGS (Prime tahakkuk edilen gün sayısı) 1 200 000 olup, iş kazası sonucu toplam gün kaybı 48 dir. İş kazası ağırlık hızı kaç olmalıdır?

-5  "......kaza sonunda alınması gereken istirahat (tedavi) süresi ile ölçülür"

- Kaza Ağırlık Hızı/Oranı  "506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 27. maddesine göre; işveren, iş kazasını, o yer yetkili zabıtasına ...... ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na da en geç kazadan sonraki ....... içinde yazı ile bildirmekle yükümlüdür" -Derhal-2 gün  İş kazaları SGK Bölge Müdürlüğü'ne kazadan sonraki kaç iş günü içinde bildirilmelidir?

-3 iş günü  İş kazalarının önlenmesi için reaktif yaklaşım nasıl uygulanır?

- İş kazası olduktan sonra önlem alınır  İş kazalarının önlenmesi için proaktif yaklaşım nasıl uygulanır?

- İş kazası olmadan önlem alınır.

İş kazası analizlerinde kullanılan sebep-sonuç diyagramının diğer adı nedir?

-Balık kılçığı tekniği

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
 Hangisi C grubu meslek hastalığı sayılmıştır? - Mesleki solunum sistemi hastalıkları  Bir hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi için yapılacak çalışmanın aşamaları nasıl olmalıdır? - I.Hastalık tablosuna doğru bir klinik tanı konması
II.Hastalığın işçinin şu anda çalıştığı işle ilişkisinin araştırılması III.Hastalığın çalışılan önceki işlerle olan bağlantısının araştırılması

 Meslek hastalığının tanımı hangi mevzuatta yapılmıştır? - Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü'nde 
Slikozis hastalığı durumunda işverenin yükümlülük süresi ne kadardır?

-10 yıl

Meslek hastalığına yakalanan bir işçiye çalışamadığı günler için hangi tür ödeme yapılır?

- Geçici iş göremezlik ödeneği

İşyeri sağlık birimlerinde çalışmalar sırasında en çok karşılaşılan sağlık sorunları hangisidir?

- Üst solunum yolu enfeksiyonları

Sigorta ödediği tazminata neden olan meslek hastalığına neden olan durumda işverenin ağır kusuru olduğunu iddia ederse işverene hangi davayı açabilir?

-Rücu davası

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere genel olarak ne ad verilir? -Mutajen Madde

Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan, işlerde çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek yapılacak risk değerlendirmesi en fazla kaç yılda bir defa yenilenmelidir?

-en fazla 2- en az 5 yılda bir

Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda, maruziyetin önlenmesi yöntemlerinden en etkili yöntem nedir?

- Maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesi


-40

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıtlarının kaç yıl saklanması gerekir?

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hangi çalışmalarda uygulanmaz?

- Sadece radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu çalışmalarda

Sınır değer kavramını açıklayınız.

- Kanserojen ve mutajen maddenin, işçinin solunum bölgesinde bulunan havadaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre Benzen’in Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri nedir?

-3.25 mg / m3

Risk değerlendirmesinde kanserojen ve mutajen maddelerin, ........da dahil olmak üzere vücuda giriş yollarının tümü dikkate alınacaktır.

-Deri yolu

....... sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hallerde çalışanların maruziyeti mümkün olan en az düzeye indirilecektir.

-Kapalı

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hangi yılda yürürlüğe girmiştir?

-2003

. ............. kanserojene neden oldukları anlaşılmıştır.

- Tüm iyonize edici ışınların

............. içeren organik bileşiklerin genellikle .............. söylenebilir.

- Halojenohidrokarbon yapısı; kanserojen olmadıkları

Hangisi özellikle deri yoluyla maruziyete neden olabilecek maddelerdendir?

-Benzen

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

İşyeri hekimi tarafından düzenleneceği mevzuatta açıkça belirtilmiş bir belge hangisidir?

-İşyeri bildirgesi  Teknik Periyodik Kontrol sonrası düzenlenecek raporun "Değerlendirme" bölümünde yer alması zorunlu bilgiler nelerdir?

-Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin, teknik özellikleri karşılayıp, karşılamadığı Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin ilgili standartlar, teknolojik literatürde ve mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı  Teknik Periyodik Kontrol sonrası düzenlenecek raporda bulunması gerekli bilgiler nelerdir?

-Test tekniği ve şartları ile ilgili bilgiler. Teknik Periyodik Kontrol sonuçları ile ilgili kanaat. Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler.  Kurşunla çalışan işçilerin sağlık muayeneleri ne kadar zamanda bir tekrarlanır?

-6 ayda bir  Makine Tezgâh ve Tesisi Kontrol Deneyleri hangi ilgili yönetmelikte yer almaktadır?

- İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Alarm ve tahliye denemeleri kaç ayda bir tekrarlanmalıdır?

-6 ayda  Teknik Periyodik Kontrol ve test sonrasında düzenlenen teknik raporların özellikleri nasıl olmalıdır?

- Gerekli her türlü bilgi, Yürütülecek uygulamaların içerikleri, Yetkili teknik elemanın kanaat ve onayı  Basınçlı kapların kontrol periyot’u nedir?

- Yılda bir  Elektrik ve Aydınlatma tesisatının kontrol periyot’u nedir?

-Yılda bir  Seyyar yangın söndürme cihazlarının kontrol periyot’u nedir?

-6 ay  Kaldırma makine ve araçlarının kontrol periyot’u nedir?

-3 ay 

Sosyal denetim açısından; işyerinde işin yürütümü yönünden çalışma hayatı ile ilgili tüm mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı

sağlığı ve iş güvenliği açısından ise; işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat hükümlerinin uyulup uyulmadığının tespitine ilişkin ad verilir? -Genel Teftiş

Ağır ve Tehlikeli İşler

İşin devamı süresince genç işçilerin hangi sürelerde periyodik muayenelerinin yapılması zorunludur?

-6 ay
 Hangi grubun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır?

-16 yaşından küçükler  Genç işçi sınıflaması nasıldır?

- 16 yaşını doldurmuş-18 yaşını bitirmemiş olanlar  Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Amacı nedir?

- Kadınlar ve genç işçilerin yapacağı işlerin düzenlenmesi

Elektrolitik usullerle üretim işleri, hangi ağır ve tehlikeli iş Sektörüdür?

- Metalürji Sanayi İle İlgili İşler

Ağır ve Tehlikeli işlerde sağlık raporunda 18 yaş altı çalışanların muayeneleri ne kadar zamanda bir tekrarlanmalıdır?

-6 ay  Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği madde 10 uyarınca, ekli çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye _________________yetkilidir. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine ekli listedeki sıralanmış işlerin karşısında bulunan “K” harfi ne anlama gelir?

- O işte kadın işçi çalıştırılabileceği  Ağır ve tehlikeli bir işin devamı süresince de bu işte çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için, en az ______ bir, diğerleri için de en az _____ bir de fa hekim raporu ile tespiti zorunludur. -6 ayda –yılda  Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği uyarınca teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, saklanması gereken belgeler nelerdir? - Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş Muayene Formu Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Periyodik Muayene Formu İşçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örnekleri  Ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından küçüklerin veya aynı Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırılması halinde idari para cezası kime uygulanır? - İşveren veya işveren vekiline.  Ağır ve Tehlikeli İşler Hakkındaki hükümlere uyulmaması halinde İş Kanunu’nun hangi maddesine göre her işçi için beşyüz Türk Lirası ceza verilir? -125. Maddesine göre  Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Buna göre bu günlerin sayısı kaç gün olarak hesap e dilir?

-5 gün  "İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın ....... muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir."

- Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca  Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği'nde belirtilen, "İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin .. .... saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür." -. Nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini

Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, EK-I ' deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye hangi kurum veya kuruluş yetkilidir?

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun kaçıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır?

-85. Madde

Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
 Ülkemizde çalışan kadınların tarım sektöründeki dağılımı % kaçtır?

-%49  BM çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre çocuk tanımı nasıl yapılmıştır?

-18 yaş altında olan herkes  Çalışan çocuk tanımı nasıl yapılmıştır?

-15 yaş altında ve bir işte çalışan  Çalışan cocukların sektörel dağılımı en çoktan en aza doğru nasıl yapılmıştır?

-Tarım - Sanayi - Hizmet – Ticaret  Devlet tarafından özürlü çalıştıran firmalara sigorta prim ödemesinde destek sağlanmaktadır. Hangisi buna dahil değildir?

-50 ve üzeri çalışanı olan ve çalışan sayısının %3 ü oranında özürlü çalıştıran işverenler  -50  Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Bu cümle anayasamızın hangi maddesinde yer almaktadır? -50  1973 yılında kabul edilen ILO sözleşmesi ile çocukların çalışabilecekleri en küçük yaşın 15 olması kabul edilmiştir. Bu sözleşmenin numarası kaçtır? -138  Genç işçi tanımı nasıldır? Hangisinden itibaren verilen işçi sayısı, engelli işçi çalıştırma zorunluluğu getirir?

-15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi  Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik’ teki tanıma göre; “Özürlü: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde .... ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenler,” dir. -40