SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ (Yüksek Lisans Tezi

) Enes Battal KESKĠN Kütahya - 2010

T.C. DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ

DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER

Hazırlayan: Enes Battal KESKĠN

Kütahya-2010

Kabul ve Onay Enes Battal KESKĠN‟in hazırladığı “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” baĢlıklı Yüksek Lisans tez çalıĢması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre değerlendirilip oybirliği ile kabul edilmiĢtir.

...../....../2010

Tez Jürisi Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER (DanıĢman) Prof. Dr. Mehmet Sami DENKER Yrd. Doç. Dr. Feyzullah ÜNAL

Ġmza Kabul Red

Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

. tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düĢecek bir yardıma baĢvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluĢtuğunu.......iv Yemin Metni Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” adlı çalıĢmamın... bunlara atıf yapılarak yararlanılmıĢ olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.././2010 Enes Battal KESKĠN .

Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü‟nden mezun oldu.v ÖZGEÇMĠġ 1976 yılında GümüĢhane Kelkit‟te doğdu. . 2008 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı‟nda yüksek lisans eğitimine baĢladı. “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” konusunu incelemektedir. Halen eğitimine devam eden Keskin. tez dönemindedir. Ġlk ve ortaöğrenimini farklı illerde tamamladı.

Cittaslow kriterlerinin sürdürülebilir kent bağlamında Ģehirleri fiziksel ve sosyo-kültürel olarak nasıl etkilediğini belirleyebilmek için Seferihisar incelenmiĢtir. Dr. ekosistemdeki yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için. Sürdürülebilirlik. Bu çalıĢmada sürdürülebilir kentleĢme kavramına farklı bir bakıĢ olarak “Cittaslow (YavaĢ ġehir)” yaklaĢımı incelenmiĢtir. YavaĢ ġehir . Bu bağlamda Cittaslow‟un sürdürülebilir bir kent modeli olarak ortaya konulup-konulamayacağı tartıĢılmıĢtır. Ayrıca Cittaslow hareketinin tarihsel süreci ve dünya çapında yayılma durumu örneklerle incelenmiĢtir. Bu çerçevede ilgili literatürün taranması yoluyla YavaĢ ġehirleri ortaya çıkaran nedenler tespit edilmiĢ ve YavaĢ ġehir olmak isteyen Ģehirlerin yerine getirmek zorunda olduğu kriterler ortaya konulmuĢtur. 2010. Cantürk CANER Temmuz. Enes Battal Yüksek Lisans Tezi. insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulması olarak tanımlanmaktadır.v ÖZET SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ KESKĠN. Sürdürülebilir Kent. Bu tanımlardan hareketle kentlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢtir. Anahtar Kelimeler: Cittaslow. Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Tez DanıĢmanı: Yrd. Seferihisar. Sürdürülebilir kent ise. değiĢim ve geliĢimin devamlılığını sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik çıkarların çevre ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği yerlerdir. 161 sayfa Sürdürülebilirlik. Elde edilen veriler ve bilgiler ıĢığında. Doç.

In this context. 2010. In this context. 161 pages Sustainability is defined as the retention of the human negative impact on the ecosystem at the level which should not exceed carrying capacity of the system. Seferihisar. In the light of data and information obtained. Seferihisar is investigated to determine how Cittaslow criteria affects the cities‟ physical and socio-cultural sustainability. Prof. “Cittaslow (Slow City)” approach is investigated as a different view on the concept of sustainable urbanization.A. Cittaslow movement‟s historical process and the situation throughout the world is examined with examples. Sustainable cities are the places where the environmental concerns are aligned with socio-economic interests to ensure the continuity of transformation and development. Additionally. In this study. Sustainable City. different approaches have been developed to ensure the sustainability of cities. Department of Public Administration Supervisor: Asst. Cantürk CANER July. Thesis.vi ABSTRACT SUSTAINABLE URBAN CONCEPT IN A DIFFERENT PERSPECTIVE SLOW CITIES (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR CASE KESKĠN. Cittaslow is discussed whether it can be put as a sustainable model city or not. inorder to transmit the non-renewable resource to future generations. Sustainability . Keywords: Cittaslow. Enes Battal M. through literature reviews. Slow City. reasons which cause Slow Cities are revealed and criteria that have to be fulfilled by the cities eager to be identified as Slow City are put forward. Moving from this definition.

.....7. 24 1.... Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz) ......3................2... 30 2.......................................3................................................... 12 1..................... Çevresel Boyut ................................ 10 1................5........................................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI ...................2....................6.................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ ............................................................................. vi TABLOLAR LĠSTESĠ ......... Mekânsal (Fiziksel) Boyut ....................................... KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW .... 9 1....5.............................................................. xi GĠRĠġ . 27 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ: YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW) 2.... 23 1.................................3............. BM Binyıl Zirvesi .................... 20 1.........................2.................................. 19 1....................................................2..... 32 ......................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI ........................................... 15 1......1............................................................... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI 1.................. Ekonomik Boyut ...................... 21 1................ 12 1....................... BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi................4..................................................2.................. x KISALTMALAR .....5.....................................5........................ CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK ........................................................................................................................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ ...................................................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ ...................4................ 7 1.........................1.. v ABSTRACT ......................................... 5 1................4........1.................2............................ ix ġEKĠLLER LĠSTESĠ ............... 19 1.............1........................ 13 1..................2.......................................................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI.................................................................5.... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI................ 22 1.......... BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) .........................................................vii ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖZET... Sosyo-Kültürel Boyut ..........5........................................2.............5............ Yönetim Boyutu..

.................................................. CITTASLOW KRĠTERLERĠ ..... ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar .................. 67 3..................................................................5..............3.................................2..............5...1.............................................................................. 53 2. Çevre Politikaları ... 71 3.......2.1..............3........... Cittaslow.............4....................... Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları ...................... 35 2................................7..................................... Tarımsal Kapasitesi ...........3..2..................................................3.2..............................2.............. 50 2.............................................. Farkındalık OluĢturma .......3........... 84 3...............3..................... DÜNYADA CITTASLOW(YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI ..................... CITTASLOW TARĠHÇESĠ....................6... 40 2......................... Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi .............. Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları ..........3.......................... 50 2........................... 74 3.................................. Çevre ÇalıĢmaları ............ 60 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR 3..................................... 81 3............... Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ .....................2......1......... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ ......3..........2........................ 75 3...................2.1..................................................2......... 35 2.............3.........................8.....2...........2...Orvieto-Ġtalya..............6........ Mevzuat ...............1........................ ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar .................2............................... Ekonomik Yapısı .........3.............. 73 3...........2.. Altyapı ÇalıĢmaları ............................Avustralya ............3....................... 70 3............. 53 2..... 94 3....................6.............. 49 2.......6....... 47 2.........1........ 46 2....4......... Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar.................. 50 2......................5........ Misafirperverlik .......................................................... 95 3....3...................2.2.................3................... Ludlow-Ġngiltere ............................4.......... BaĢvuru Süreci ......3........ 4..... SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ .................. 97 ......................................... 65 3...................... 58 2...... 65 3....4......... Altyapı Politikaları ....3.. 90 3....................................... Turizm Olanakları ..............6............2.........................4.......6.....1................... 70 3...... SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI ...1...6............................... 55 2............4. Tarihsel GeliĢimi ..........2...............4.......................1....... 46 2.......... Misafirperverlik ÇalıĢmaları ....................1.....1........1... YavaĢ Hareketi (Slow Movement) . YavaĢ Yemek(Slow Food) ..........2..........................................................3.............viii 2............. 80 3...1..............................2...............3.................................... 51 2............ Goolwa .......... 49 2.3.2........ 37 2............................. Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı .............1.. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi ...............................2............................5..... 89 3..4... Özel KoĢullar ......... 48 2.............. Farkındalık ÇalıĢmaları ...........................4......7.............6............. Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri ....2...... 55 2........................................................3.....

............................................................................................................................................... 139 DĠZĠN ................................................................................................................................. 146 ........................ 100 EKLER .............................................. 103 KAYNAKÇA ..............................................................ix SONUÇ .........................................................................

.......x TABLOLAR LĠSTESĠ Sayfa Tablo 1.................. 12 Tablo 1......4: EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri ........................ 11 Tablo 1............1: Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli ............ 70 Tablo 3......1: Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi .. ................................................................................................................. 57 Tablo 3.................3: Binyıl Kalkınma Hedefleri .. 8 Tablo 1..........................................2: Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri .................1: “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program...2: Gündem 21‟in Bölüm BaĢlıkları ................ 27 Tablo 2.......... 73 ........

......................2: Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu ................................................................ 59 Resim 2........1: Ġtalya Orvieto Kenti .......................................... 67 Harita 3..............................1: Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu ....................................................... 15 HARĠTALAR LĠSTESĠ Harita 2.......................... Sosyal ve Çevresel Boyutlar Arasındaki EtkileĢimler ............ 61 Resim 3..................................... 45 Resim 2........4: Cittaslow Ludlow Sembolü ........................................................................ 78 ........................................1: Ekonomik.............2: Cittaslow Logosu ............................................................ 56 Harita 3.......................... 69 RESĠMLER LĠSTESĠ Resim 2......xi ġEKĠLLER LĠSTESĠ Sayfa ġekil 1...............1: Seferihisar Cittaslow Belgesi ........... 36 Resim 2..............1: Carlo Petrini ..5: Cittaslow Goolwa Sembolü ..

xii KISALTMALAR ADNKS AIDS BBB BM-HABITAT ÇEVKO EF EMAS FEE GDO HIV ICLEI IUCN ĠZKA ĠZSU OECD SAYGĠD TOKĠ UKOME UNCED UNCHS UNCTAD UNDP UNEP URP USA WCED WSSD Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi EdinilmiĢ Yetersiz BağıĢıklık Sistemi Sendromu Bursa BüyükĢehir Belediyesi BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢimleri Programı Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Avrupa Vakfı Ekolojik Yönetim ve Denetim Planı Çevre Eğitim Vakfı Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar Ġnsan BağıĢıklık Yetmezlik Virüsü Uluslar arası Yerel Çevre GiriĢimleri Konseyi Dünya Doğayı Koruma Birliği Ġzmir Kalkınma Ajansı Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği Toplu Konut Ġdaresi UlaĢım Koordinasyon Merkezi BirleĢmiĢ Milletler Çevre Ve Kalkınma Konferansı BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢmeleri Merkezi BirleĢmiĢ Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı Kentsel Yenilenme Programı Amerika BirleĢik Devletleri Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi .

xiii TEZ METNĠ .

dünya çapında yayılma durumunu ortaya koyarak sürdürülebilir kent olma iddiasını tartıĢmaktır. yaĢam tarzını standartlaĢtırmasının ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasının önüne geçmek. ÇalıĢmanın sınırlılıklarını ise Ģunlardır: Sürdürülebilirlik olgusu tüm boyutlara ile değil kentlere olan etkisi bağlamında incelenmiĢtir. Hayatın neredeyse her alanını etkileyen küreselleĢme kavramı da yine tüm özellikleri ile değil Ģehirlere olan etkileri . çevreye duyarlı ve turizm merkezli yerel kalkınmayı gerçekleĢtirmek için. ekolojik sorunların çıkıĢ noktası olmuĢtur. yüzyılın sonunda insanlık vicdanı. Türkiye‟nin hali hazırda ilk ve tek Cittaslow‟u Seferihisar‟ı inceleyerek. Dünyanın bir miras değil emanet olduğu düĢüncesi çerçevesinde. yavaĢ Ģehir (cittaslow) kavramının anlaĢılmasını sağlamak. Sürdürülebilir kentleĢme bağlamında yavaĢ Ģehir (cittaslow) hareketini incelediğimiz bu çalıĢmanın amacı. doğadaki diğer canlılara da hayat hakkı tanıyan ve insanın doğanın efendisi değil bir parçası olduğunu söyleyen “sürdürülebilir bir dünya için sürdürülebilir kentleĢme” yaklaĢımına ulaĢmıĢtır. ÇalıĢmanın ana hipotezi Ģöyledir: YavaĢ ġehirler (Cittaslow). KüreselleĢmenin de etkisiyle dünyanın her yerinde aynı türden problemlerin var olduğu görülmüĢ ve insanlığın geleceği için kent merkezli çözümler araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. yaĢam kalitesini esas alan.1 GĠRĠġ Doğayı hiçe sayan ve doğal kaynakları hiç bitmeyecekmiĢ gibi savurganca kullanan iktisadi kalkınma anlayıĢı dünyamızı “sürdürülemez” hale getirmiĢtir. XX. Bu yaklaĢımlardan biri de “yavaĢ Ģehir(cittaslow)” hareketidir. hem bugünün hem de gelecekte aynı yerde yaĢayacak insanları ve onların yaĢam kalitelerini merkeze alan farklı sürdürülebilir kent yaklaĢımları ortaya konulmuĢtur. nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaĢmayan Ģehirler için geliĢtirilmiĢ alternatif bir sürdürülebilir kent modelidir. Ģehirlerin dokusunun. yavaĢ Ģehir kriterlerinin hem dünyada hem de ülkemizde belirli bir ölçekte yer alan Ģehirleri nasıl dönüĢtürdüğünü/dönüĢtüreceğini belirleyebilmektir. Elde edilen veriler ve bilgiler ıĢığında. ilgili literatürün taranması yoluyla yavaĢ Ģehirlerin özelliklerini ortaya çıkarmak. gelecek kuĢakların da gereksinmelerini dikkate alan. küreselleĢmenin. Sanayi Devrimi‟yle baĢlayan ve daha iyi bir yaĢam için insanların fabrikaların bulunduğu kent merkezlerine akın ettirildiği kentleĢme süreci.

tüm üye Ģehirleri değil. 2010 yılı Haziran ayı itibariyle dünyada. ülkemizin gündemine Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliğine kabul edilmesiyle girmiĢtir. Yüzlerce üye kente yayılan YavaĢ ġehir(Cittaslow) hareketi ise. Ayrıca bu çalıĢmanın. 20 ülkeden 132 üye kent boyutuna ulaĢmıĢtır. Cittaslow (YavaĢ ġehir) konusunda ülkemizde yapılan ilk müstakil bilimsel çalıĢma olma özelliğine sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Ne var ki bu geliĢme bilimsel ya da akademik bir meraktan çok. YaklaĢık 60 kentin daha Cittaslow üyesi olabilmek için Kültür Bakanlığı‟ndan bilgi istediği belirlenmiĢtir. bu anlamda Cittaslow üyesi olmak isteyen kentlerimiz için önemli bir rehber olacaktır. ortaya çıkıĢının (1999) üzerinden henüz 11 yıl geçmesine rağmen. Cittaslow konusunda yeterli yerli kaynak bulunmayıĢı bilgilenme sürecinin medya haberleri üzerinden malumat düzeyinde kalmasına neden olmakta. Türkiye‟de ki kentlerde Cittaslow üyesi olmak konusunda bir hareketlilik baĢlamıĢtır. ihtiyaçlara cevap verememektedir. sürdürülebilir kentleĢme kavramı çerçevesinde. Seferihisar özelinde ise birincil kaynak olarak mülakat/görüĢme yöntemine baĢvurulmuĢtur. Yöntem olarak tez çalıĢmasının baĢlangıcında literatür taraması yapılmıĢtır. Bu alanda yazılmıĢ kitap ve yayınlanmıĢ makalenin yok denecek düzeyde olması. ilkeleri ve göstergeleri ortaya konulmuĢtur. kitaplar. çalıĢmamızda birincil kaynak olarak internet kaynaklarını kullanmayı zorunlu kılmıĢtır. Dünyanın sürdürülebilirliğinin kentlerden yola çıkılarak sağlanabileceğinden hareketle. Seferihisar örneğine yönelik ortaya çıkan medya ilgisinden kaynaklanmıĢtır. tarihsel geliĢimi ve boyutları incelenmiĢtir. Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliğine kabul edilmesinden sonra. Konuyu içeren süreli yayınlardaki yerli ve yabancı makaleler. Ġsminin aksine hızla yayılan bu hareket. YavaĢ ġehir (Cittaslow) Hareketi. sürdürülebilirlik olgusu. ÇalıĢmamız üç bölümden oluĢmaktadır. ÇalıĢma. Birinci bölümde.2 çerçevesinde ele alınmıĢtır. Seferihisar örneği incelenerek somutlaĢtırılmıĢtır. sürdürülebilir kentleĢmenin boyutları. dergiler taranmıĢtır. dikkatleri üzerine çekmiĢtir. . Cittaslow Hareketi‟nin yeni bir oluĢum olması nedeniyle hakkında yapılacak çalıĢmalara kaynak teĢkil edecek bilgi birikimi sınırlıdır. Cittaslow üyeliği Seferihisar‟ı hiç beklenmedik bir Ģekilde tüm ülkenin gündemine getirmiĢ.

Seferihisar‟ı Cittaslow yapan süreç ayrıntılı olarak anlatılmıĢ ve Cittaslow kriterlerini yerine getirmek için yapılan ve yapılacak çalıĢmalar tespit edilmiĢtir. bir Cittaslow olarak Seferihisar incelenmiĢtir. kültürel. Seferihisar‟ı yavaĢ Ģehir olmaya götüren arka plan olarak.3 Ġkinci bölümde. Bu bağlamda. sosyo-ekonomik kaynaklı yerel potansiyelleri araĢtırılmıĢtır. Konunun somut bir örnek üzerinde açıklanması teze katkı sağlaması bakımından önemli ve gereklidir. felsefesi. tarihi. tarihsel süreci ve Cittaslow olabilmek için karĢılanması gereken sürdürülebilirlik kriterleri açıklanmıĢtır. Bu nedenle çalıĢma alanı olarak üçüncü bölümde. sürdürülebilir kentleĢmeye farklı bir bakıĢ olarak yavaĢ Ģehirler(cittaslow) incelenmiĢtir. “yavaĢ Ģehir(cittaslow)” kavramının ortaya çıkıĢı. . Ayrıca Cittaslow‟un dünya çapında etkisi ve yayılma düzeyi örneklerle açıklanmıĢtır. Bu çalıĢmaların Cittaslow Seferihisar‟ın sürdürülebilir kent olma iddiasının sürekliliğini sağlayıp sağlayamayacağı tartıĢılmıĢtır.

4 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI .

1. toplum. Yerel Gündem 21Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler El Kitabı. . ve Derya K.org. 2 M.3. Osman A. teknolojideki ve sanayideki geliĢmelerin doruğa ulaĢtığı bir dönüm noktası olurken. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı. 20. çevreden daha fazla Ģey isteyen bir politika izlemiĢtir.4 Özellikle. Planlama.5 1. Bilim ve Sanat Yayınları. Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri De rs Notları. çevre ve kalkınma bağlamında.tr/mimarlikdergisi/index. Ġstanbul: s.06. tamirinin ve yerine konulmasının bir sürece bağlı olduğu fark edilmiĢtir. Ġstanbul: s. Kütahya: s. iktisadi büyüme biçimlerinin çoğunda. (2002). Bu anlayıĢ.2 Bu dünya görüĢünün devlet. 2. Ona göre tabiat. İTÜ Dergisi/A Mimarlık.(2008).Basım.EMME Yayını. Böylelikle vakit kaybetmeden çözüm aranması gerektiği ortaya çıkmıĢ ve dünyadaki pek çok ülkeyi bir çatı altında toplayarak çalıĢma yapma ve çözüm önerileri üretme fikri ortaya çıkmıĢ ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının yolları araĢtırılmıĢtır. (2005). artık insanlık bir dönüm noktasına 1 Gordon Marshall. gerek doğal kaynakları kullanarak gerek savurganlığa ve kirlenmeye yol açan yöntemler benimseyerek.Baskı.1 Batılı olarak adlandırabileceğimiz bu yaklaĢımın en belirgin örneği Bacon‟un doğaya yaklaĢımıdır. yüzyılın baĢı. (Çev). Sosyoloji Sözlüğü. (1999). insanlık için oldukça karamsar ve ürkütücü bir geleceğin resmedilmeye baĢlandığı bir dönemdir.mimarlarodasi. Kaynakların yanlıĢ kullanılarak tüketilmesi ve çevre kirliği sorunlarının evrenselliğinin anlaĢılmasıyla beraber. Tasarım.313. insanlığa hizmet etmeye mecbur ve insanlar tarafından köle yapılması gereken bir varlıktır. ekolojik dengenin bozulması ve doğal kaynakların yok olması bu geliĢmelerin ağır bedeli olmuĢtur.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID= 1329 (25. 5 Sadun Emrealp. 8. Denker. IULA.5 Bu durumu Erich Fromm radikal bir dille Ģöyle ifade etmektedir: “Çoğu kimse farkında olmasa bile. Bu bağlamda insan yaĢamı için tehdit oluĢturan olumsuz geliĢmelerin farkına varılması “sürdürülebilirlik” kavramının temelini oluĢturmaktadır. Sürdürülebilir Kentsel GeliĢmeye Sosyokültürel Bir YaklaĢım: Bursa Örneği. Ankara: s.2010).13. Sayı:2. insan ve ekonomi anlayıĢlarının ciddi ekolojik sorunlara kaynaklık ettiği aĢikardır. 3 Arzu Çahantimur ve Hülya Turgut Yıldız. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI Günümüzde yaĢanan ekolojik sorunların dünyayı mekânik bir biçimde algılayan ve tasarlayan modernist dünya görüĢünün bir sonucu olduğu bilinmektedir. Oysa bu gelecek kuĢaklar açısından büyümeyi riske sokan bir yönelimdir. yüzyılın son çeyreği. Sami. Cilt:7. 4 http://www.706.3 21.

a. 9 Kemal Görmez. Bu düĢüncelerin sonucunda insanlığın çıkıĢ yolu. 10 Marshall. Sürdürülebilir kalkınma. s. Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik Arayışı “BaĢkent Mekân Günü” Panel ve Arama Konferansı. yeni ve geniĢ bir bakıĢ açısı ile ele alınması zorunluluğu doğmuĢtur. bugünkü ve gelecek kuĢakların hak ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın. sağlıksız kentleĢme. .g.e. Sahip Olmak Ya da Olmak.Aydın A(Çev). Yapacağı bir seçme ile ya kendisi ile birlikte tüm canlıları ve dünyayı ortadan kaldıracak ya da yaĢamını ve geliĢimini sürdürmeye devam edecektir. Ġmge Yayınları.9 Bu perspektif doğal çevreyi koruyabilir. 02 Haziran 2006. Ankara: s. ĠĢte bu ideolojinin adı “Sürdürülebilir Kalkınma”dır.”6 Bu düĢüncelerden hareketle. a. (1998). günümüzdeki iktisadi geliĢme de çevresel kaynaklara ve geleceğe yönelik yatırımlar yapılarak sürdürülebilir.. s. hatta daha iyi duruma getirebilir. a.11 “çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle. Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye‟nin Kıyı Politikası. Ankara.706. Aynı doğrultuda.10 Sürdürülebilir GeliĢme kavramı Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nde. uluslararası eĢitsizlik gibi sorunlara da yönelecek Ģekilde.g. ekonomik geliĢmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüĢü” Ģeklinde tanımlanmaktadır.706.. Kentbilim Terimleri Sözlüğü. s. . 11 RuĢen KeleĢ. s.112.21. Bu sürecin ardından gelen sorgulama süreci Batıda yeĢil hareket ve diğer ekolojik grupların yükselmelerine sebep olmuĢtur. 6 7 Erich Fromm. Ġstanbul: ss.7 -8.e. Emrealp. sürdürülebilir kalkınma kavramıyla yakından ilgilidir. 8 Marshall. Bu süreç bir çevre ideolojisinin ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur.g. dünyadaki artan yoksulluk ve iĢsizlik. (1997).8 Ġlk olarak Stockholm Çevre Konferansında geniĢ boyutlu bir Ģekilde tartıĢılan ve bir zihniyet değiĢikliği gerçekleĢmeden çözüm bulunamayacağı belirtilen ekolojik sorunlar insanlığın gündeminde ilk sıralara oturmuĢtur. çevre sorunlarının..6 gelmiĢtir.e. Arıtan Yayınevi.7 Sürdürülebilirlik kavramı.13. (2006). çevre ile kalkınma arasında bir denge oluĢturulmasına ve kalkınmanın “sürdürülebilir” olmasına bağlanmıĢtır. doğal çevredeki kaynakların temelini koruyan politikalara dayalı bir iktisadi büyüme anlayıĢıdır.

Ankara: s. ekosistemindeki tüm çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için.org/makale/kultur. insanların yararlandığı kaynakların optimum sürdürülebilirliğini baĢarabilecek biçimde yönetilmeleri ve bunun türlerin bütünlüğünü tehlikeye atmayacak biçimde yapılması gerekmektedir.2.2010).16 Sürdürülebilirlik kavramı.4. oldukça yaygın olarak kabul gören ve içeriği siyasal süreç içinde. Konferans‟ın sonuç bildirgesinde. büyüme ve kaynaklar arasındaki iliĢkilere değinilerek. Baskı. a. Sürdürülebilir Kent İçin Ekolojik-Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara-Güdül Örneği. s.729.. Yüksek Lisans Tezi.13. ilk uluslararası ifadesini. 13 Özge Yalçıner ErcoĢkun. denetimsiz büyümenin kontrol altına alınması gerektiği üzerinde durulmuĢtur. 15 http://www. Ġsveç‟in Stockholm kentinde 1972 yılında yapılan BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Çevresi Konferansı‟nda bulmuĢtur.7 Sürdürülebilirlik kavramı IUCN tarafından 1982 yılında kabul edilen Dünya Doğa ġartı belgesinde de yer almıĢtır. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ Roma Kulübü tarafından 1972 yılında hazırlanan “Büyümenin Sınırları” adlı raporda. (1999). Sürdürülebilirlik. (2007).9. aĢırı kullanımla tüketmeden sürdürebilmesidir. Prof. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. Ankara: s.13 Bir baĢka tanıma göre “Sürdürülebilirlik çevre hareketi içerisinde ortaya çıkan.04. kaynak kullanımında kuĢaklararası hakkaniyeti gözeten. kalkınma ile çevrenin birlikteliğini vurgulayan ilkeler ortaya konmuĢtur. Ankara: s. Kocaeli: s. . Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulmasıdır. Kentlerin Sürdürülebilir Gelişiminde Güncel Yaklaşımlar Kapsamında Yaşam Kalitesi-Kocaeli Örneği.19.e. 16 Esra Diğdem AktaĢ. Dr. (2003). 1.17 Sürdürülebilirlik kavramını 1987 yılında Dünya Kalkınma ve Çevre 12 AyĢegül Mengi ve Nesrin Algan. (2007). Doktora Tezi. Bu Ģarta göre. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Siyasal Kitabevi.htm (02.g. 1. 14 Ġlhan Tekeli. Cevat Geray'a Armağan.12 Gelinen noktada sürdürülebilirliğe iliĢkin bir kaç farklı tanım yapılabilir: Sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine İrdelemeler. Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme-AB ve Türkiye Örneği. sürekliliği olan herhangi bir sistemin iĢlerini 15 kesintisiz. 17 Emrealp. sürekli olarak yeniden belirlenmeye çalıĢılan bir ahlak ilkesidir”. bozulmadan.kentli.14 Diğer bir tanıma göre.

Van Couver (Kanada)‟da. (2009). Prestel Verlag. UNCHS kurulmuĢtur.de kronolojik olarak verilmiĢtir.2010)..06. “. .8 Komisyonu tarafından hazırlanan “Ortak Dünyamız/Geleceğimiz” adlı raporda da görmekteyiz. tarafından..” denilerek konunun önemi uluslararası düzeyde ortaya koyulmuĢtur. http://www.gov. yönetici. Tablo 1. Rio De Janeiro (Brezilya)da. sanayici ve bilim adamından oluĢan The Club of Rome(Roma Kulübü) adlı topluluğun yayınladığı The Limits to Grow (Büyümenin Sınırları) baĢlıklı raporda yer alan sonuç cümlesi olan. Habitat II Konferansı düzenlenerek sürdürülebilir geliĢmenin sağlanabilmesi için yerel yönetimlerle iĢbirliğinin önemi üzerinde durulmuĢtur.bayindirlik. New York:p.eğer günümüzdeki nüfus artıĢı. 1972 1976 1978 19801983 1987 1992 1994 1996 1996 18 19 Jeremy Gaines ve Stefan Jager. UNEP. Sürdürülebilir Kentler Avrupa Konferansı düzenlenmiĢtir. “Ortak Geleceğimiz” (Our Common Future) yayınlanarak “sürdürülebilirlik” kavramı tanımlanmıĢtır. II. Aalborg (Danimarka) da düzenlenen Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar Avrupa Konferansında Yerel Gündem 21 (Agenda 21) imzalanarak sosyal eĢitlik ana fikri vurgulanmıĢtır. yiyecek üretimi ve kaynak kullanımı aynı hızla devam ederse.1. 19 BM-HABITAT ve diğer organizasyonlar tarafından yapılan çalıĢmaların sürdürülebilirlik gündemi üzerinde önemli etki oluĢturanları Tablo 1. Bu çerçevede BM Genel Kurulu tarafından 1978 yılında sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir yerleĢimleri teĢvik etmek için BM-HABITAT kurulmuĢtur. kirlilik. Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi 1972 Bir grup araĢtırmacı. hızla geliĢen dünyada yerleĢme ve konut problemlerini tartıĢmaya açmak amacı için BM Habitat I Konferansı düzenlemiĢtir.tr/turkce/kentlesme/Kentges_raporu_son. UN-Habitat tarafından düzenlenen Dünya Zirvesi (Earth Summit)‟nde sürdürülebilirliğin sosyal önemi vurgulanmıĢtır.l. Brandt Komisyonu tarafından North-South: A Programme for Survivals(Kuzey-Güney:Yaşam İçin Bir Program) (1980) ve Common Crisis: North-South Co-Operation for World Recovery (Ortak Kriz:Dünyayı Kurtarmak İçin Kuzey-Günetyİşbirliği) (1983) kitapları yayınlanarak sürdürülebilir bir dünyanın önemine dikkat çekilmiĢtir.18 Sürdürülebilirliğin Dünya gündeminde önemli bir yer edinmesi ile birlikte sürdürülebilirlik kavramını ve hedeflerini dünya genelinde anlatmayı kendine görev bilen pek çok uluslararası organizasyon oluĢmaya baĢlamıĢtır. önümüzdeki yüzyıl içinde bu gezegen büyüme sınırlarına dayanmıĢ olacaktır.pdf (04. Manifesto for Sustainable Cities.8. Ġstanbul (Türkiye)‟da. çevre problemlerinin çözümüne iliĢkin ilk uluslar arası organizasyon olan Stockholm İnsan Çevreleri Konferansı (Stockholm Conference on the Human Environment) gerçekleĢtirilmiĢtir. Lizbon (Portekiz) de. WCED tarafından Brundlant Raporu.

a. 2002 2002 2004 2006 2008 Kaynak: Çahantimur. kentler. farklı kültürlerin kesim noktası olarak ele alınarak.2.21 20 21 http://www.20 Komisyon‟a baĢkanlık eden Gro Harlem Brundtland‟ın. 1. aynı dönemde Norveç BaĢbakanı olması nedeniyle. . “Brundtland Raporu” olarak da adlandırılan bu rapor. kentler. Nairobi (Kenya) da UN-Habitat tarafından düzenlenen World Urban Forum I‟de.tr/. uygar ve her konuda eĢit haklara sahip bir küresel toplum yaratılması ve bir taraftan çevreyi korurken diğer yandan ekonomik ve sosyal geliĢmeyi sağlayacak Yerel Gündem 21 esaslarının uygulanmasının yerelden küresele kadar tüm ölçeklerde gerçekleĢtirilmesi olduğu belirlenmiĢtir. (Devam) 2000 2000 20002001 Günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen BM Binyıl (Milenyum) Bildirgesi imzalanmıĢtır. Bu nedenle sürdürülebilirlik çalıĢmalarının tarihindeki bu önemli baĢlıkları ayrıntılandırmak gerekmektedir.gov. s. her yaĢ grubu ve her sosyal gruptan insan için dengeli bölgesel geliĢme gerekliliği üzerinde durulmuĢtur.g. ekonomi ve politika üzerindeki etkileri tartıĢılmıĢtır. Sürdürülebilir bir dünya için yapılan uluslar arası çalıĢmalardan bazıları etkileri ve kapsamları nedeniyle dünyamızda dönüm noktası diyebileceğimiz dönüĢümlerin baĢlangıcı olmuĢtur.1. Habitat II de ele alman konular. Venedik (Ġtalya) da düzenlenen Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Toplantısı’nda Habitat II Deklarasyonu‟nun nasıl uygulanabileceği tartıĢılmıĢtır. kültürel çeĢitlilik ve sürdürülebilir geliĢme için barıĢ kültürünün önemi üzerinde durulmuĢtur. 2010: 243-244. BirleĢmiĢ Milletler tarafından ardı ardına yayınlanmıĢ olan Yeni Yüzyılda Kentler ve Diğer İnsan Yerleşmeleri (Declaration on Cities and Other Human Settlements) ile ilgili deklerasyonlar ile sürdürülebilir kentsel geliĢmenin sağlanması ve yoksulluğun azaltılması konularındaki uluslararası toplumsal sorumluluğa dikkat çekilmiĢtir. çevresel geliĢme ile ekonomik kalkınma arasındaki dengenin kurulmasına ve geliĢmenin “sürdürülebilir” olmasına dikkat çekilmiĢtir.14.bayindirlik. Barcelona (Ġspanya)‟da düzenlenen World Urban Forum II‟de. Johannesburg‟da düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (World Summit on Sustainable Development )‟de.1. değerlendirilerek sürdürülebilir kentleĢme için katılımcı yerel yönetimin önemi bir kere daha vurgulanmıĢtır. “sürdürülebilir kalkınma” kavramının yaĢama geçirilmesine yönelik küresel eylem planına giden yolun temel taĢlarını döĢemiĢtir.e. Emrealp.9 Tablo 1. Nanjing (Çin) da düzenlenmiĢ olan World Urban Forum IV‟de. Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz) 1987 yılında WCED tarafından yayınlanan “Ortak Geleceğimiz” baĢlıklı bu raporda. tüm dünya ülkeleri için ortak hedefin.. Van Couver (Canada)‟da düzenlenmiĢ olan World Urban Forum III de hızlı kentleĢmenin insanlar.

2 -4.23 UNCED‟in temel çıktısı “Gündem 21” baĢlıklı küresel eylem planıdır. BirleĢmiĢ Milletler‟in en yüksek katılım düzeyine ulaĢılan toplantısı olma özelliğini korumaktadır. 22 Murat Çetin. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi. Sivas: ss. 1989 yılında aldığı kararla. “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan UNCED.g.  Bir yandan günümüzün ağırlıklı sorunlarının üstesinden gelmeyi. ekosistemlerin daha iyi korunmasını ve yönetilmesini amaçlamaktadır. ardından da tüm hükümetler ve diğer kurum ve kuruluĢlarca dikkate alınmasını sağlamıĢtır.gov.. çevrenin ekonomik geliĢmenin kaynağı ve sınırı olduğu düĢüncesinin benimsenmesine bağlıdır. a. 24 http://www. yüzyılın gündemini oluĢturmayı hedeflemektedir. s. Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma. BM‟in en tanınmıĢ belgelerinden biri durumuna gelen Gündem 21. katılımcı süreçlerin önce BirleĢmiĢ Milletler‟ce. binlerce resmi temsilcinin ve 35. BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) BM Genel Kurulu.000‟in üzerinde sivil toplum kuruluĢu temsilcisinin katılımıyla bu zirve. Rapor. bir baĢka ifadeyle 21. (2005). 1992‟de Brezilya‟nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleĢtirilmiĢtir.179 ülkenin Devlet ve Hükümet BaĢkanları ile birlikte. öte yandan da dünyamızı gelecek yüzyılın tehditlerine karĢı hazırlamayı.15. . yaĢam standartlarının iyileĢtirilmesini. finans ve yardım faaliyetlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmekte ve hiçbir ülkenin diğer ülkelerden soyutlanarak kalkınamayacağını ileri sürmektedir.24  Kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen “sürdürülebilir gelişme” kavramının yaĢama geçirilmesine yönelik bir eylem planı niteliğindedir.e. Kalkınmanın sürdürülebilirliği.  Ġnsanlığın temel gereksinimlerinin karĢılanmasını. Cilt 26.22 1. Sayı:7 (1). Bu zirve.2.bayindirlik.tr/. yalnızca “sürdürülebilir kalkınma” kavramını yaĢantımıza sokmakla kalmayarak.2. bir “Çevre ve Kalkınma Konferansı” düzenlenmesini kararlaĢtırmıĢtır. 23 Emrealp.10 Rapordaki temel kaygı çevre ile kalkınmanın uyumsuzluğu ve çevrenin kalkınma uğruna feda edilmesidir. devletlerin ticaret.

Katılımcı yaklaĢımın. Tablo 1.2‟de görülmektedir. kamu duyarlılığının ve eğitimin özendirilmesi Bölüm 37: Kapasite geliĢtirmeye yönelik ulusal mekânizmalar ve uluslararası iĢbirliği Bölüm 38: Uluslararası kurumsal düzenlemeler Bölüm 39: Uluslararası hukuki araçlar ve mekânizmalar Bölüm 40: Karar alma sürecinde bilgi Kaynak: Emrealp. yönetimi ve kullanımında bütünleĢik yaklaĢımların uygulanması Bölüm19: Zehirli ve tehlikeli ürünlerin yasadıĢı uluslararası dolaĢımı dahil olmak üzere. kıyı alanların ve canlı kaynaklarının korunması. tehlikeli atıkların çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm21: Katı atıkların ve atık suların çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm 22: Radyoaktif atıkların güvenli ve çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi KISIM III: TEMEL GRUPLARIN ROLLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Bölüm 23: BaĢlangıç Bölüm 24: Sürdürülebilir ve hakkaniyetli geliĢme yönünde kadınlar için küresel eylem Bölüm 25: Sürdürülebilir geliĢmede çocuklar ve gençlik Bölüm 26: Yerli halkların ve toplulukların rollerinin tanınması ve güçlendirilmesi Bölüm 27: Hükümet-dıĢı kuruluĢların rolünün güçlendirilmesi Bölüm 28: Gündem 21‟in desteklenmesinde yerel yönetimlerin giriĢimleri Bölüm 29: ĠĢçilerin ve iĢçi sendikalarının rolünün güçlendirilmesi Bölüm 30: ĠĢ çevrelerinin ve sanayinin rolünün güçlendirilmesi Bölüm 31: Bilimsel ve teknolojik topluluk Bölüm 32: Çiftçilerin rolünün güçlendirilmesi KISIM IV: UYGULAMA ARAÇLARI Bölüm 33: Mali kaynaklar ve mekânizmalar Bölüm 34: Çevresel açıdan sağlıklı teknolojinin transferi. zehirli kimyasal maddelerin çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm20: Tehlikeli atıkların yasadıĢı uluslararası dolaĢımı dahil olmak üzere. . iĢbirliği ve kapasite geliĢtirilmesi Bölüm 35: Sürdürülebilir geliĢme için bilim Bölüm 36: Öğretimin. Gündem 21‟in Bölüm BaĢlıkları KISIM I: SOSYAL VE EKONOMĠK BOYUTLAR Bölüm 1: GiriĢ Bölüm 2: GeliĢmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılması için uluslararası iĢbirliği Bölüm 3: Yoksullukla mücadele Bölüm 4: Tüketim alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi Bölüm 5: Demografik dinamikler ve sürdürülebilirlik Bölüm 6: Ġnsan sağlığının korunması Bölüm 7: Sürdürülebilir insan yerleĢimleri geliĢmesinin desteklenmesi Bölüm 8: Karar alma sürecinde çevre ve kalkınmanın bütünleĢtirilmesi KISIM II: KALKINMA ĠÇĠN KAYNAKLARIN KORUNMASI VE YÖNETĠMĠ Bölüm 9: Atmosferin korunması Bölüm10: Toprak kaynaklarının planlanması ve yönetimine bütünleĢik yaklaĢım Bölüm11: OrmansızlaĢma ile mücadele Bölüm12: Hassas ekosistemlerin yönetimi: çölleĢme ve kuraklık ile mücadele Bölüm13: Hassas ekosistemlerin yönetimi: dağların sürdürülebilir geliĢmesi Bölüm14: Sürdürülebilir tarımın ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi Bölüm15: Biyolojik çeĢitliliğin korunması Bölüm16: Biyoteknolojinin çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm17: Okyanusların. Gündem 21‟in baĢlıkları Tablo 1. denizlerin.2. 2005: 17. bu küresel eylem planının tamamına yansımıĢ olduğu görülmektedir. rasyonel kullanımı ve geliĢtirilmesi Bölüm18: Tatlısu kaynaklarının temini ve kalitesinin korunması: Su kaynaklarının geliĢtirilmesi.11 Gündem 21 üç ana ve bir tamamlayıcı kısımdan oluĢmakta ve toplam 40 bölümü içermektedir.

tr/. 10 yıl önce düzenlenen 1992 Rio Zirvesi sonrasında dünyada Gündem 21 uygulamalarının değerlendirilmesini hedeflemesi nedeniyle. Bildirge‟de. “Rio+10” adıyla da anılmaktadır.2. a. yoksulluğun azaltılması baĢta olmak 25 26 http://www. hoĢgörü. yüzyılın uluslararası iliĢkileri açısından zorunlu görülen temel ilkelerin “özgürlük. eĢitlik. 21. Tablo 1.gov. ortaya konan bu hedefler “Binyıl Kalkınma Hedefleri” olarak adlandırılmaktadır.3‟te sıraladığımız kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik hedefler de belirlenmiĢtir. BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Sürdürülebilir kalkınma baĢlığının ilk kez küresel bir konferansa adının verildiği Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi. 1.26 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi‟nin iki temel çıktısı olarak. 2005: 24. 6-8 Eylül 2000 tarihleri arasında yapılan liderler zirvesinde. dayanıĢma. Milenyum Bildirgesi‟nde bu ortak değerlerin yaĢama geçirilmesine yönelik hedefler de belirlenmiĢtir25 Ayrıca dünyada bir dönüm noktası olması öngörülen ve Tablo 1.3. 26 Ağustos .12 1.4. Zirve‟ye katılan tüm hükümetlerin imzaladığı Uygulama Planı. 2015 yılına kadar gerçekleĢtirilmek üzere. Binyıl Kalkınma Hedefleri Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 Hedef 4 Hedef 5 Hedef 6 Hedef 7 Hedef 8 AĢırı yoksulluğun ve açlığın azaltılması Evrensel temel eğitimin sağlanması Cinsler arası eĢitliğin sağlanması ve kadınların yapabilir kılınması Bebek ölümlerinin azaltılması Ana-çocuk sağlığının iyileĢtirilmesi HIV/AIDS.4 Eylül 2002 tarihleri arasında Güney Afrika‟nın Johannesburg kentinde düzenlenmiĢtir. sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması Kalkınma için küresel bir ortaklık geliĢtirilmesi Kaynak: Emrealp. BM Binyıl Zirvesi BM‟nin New York‟taki Genel Merkezi‟nde.k. . “Uygulama Planı” ile “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi” benimsenmiĢtir. günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen BM Binyıl (Milenyum) Bildirgesi imzalanmıĢtır.g.bayindirlik. doğaya saygı ve ortak sorumluluk” olduğu belirtilmektedir.2.3.

(2006).9. gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırarak fakirliğin azaltılması.org/. su ve toprak kalitesinin hem insan varlığı ve refahını. doğal kaynaklar. 29 http://www. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü . buna paralel olarak insanlar arasındaki eĢitsizliğin ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir.05. sosyal ve çevresel bu üç boyutun aynı paralellikte ve zamanda gerçekleĢebilmesiyle sağlanabilir. 28 Sürdürülebilirliğin Çevresel Boyutu. toprak.org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II.kentli. Isparta. Bu boyutlardan birincisi adil paylaĢımı. su ve ormanlar gibi) kısıtlı olduğunun 27 28 Emrealp. korunarak değerlendirilmeleri. hem de hayvan ve bitki yaĢamını her zaman için sürdürmeye yetecek standartlarda sürekli kılınmasını da içermektedir. 27 1. doğaya bırakılan kirlilik yoğunluğunun hava.g. ekonomik sistemin insanların temel ihtiyaçlarına cevap verebilmesi. Kaynakların sürekli olarak. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI Sürdürülebilirliğin.org.econturk.2010).. üçüncüsü ise doğal kaynakların korunmasını ifade etmektedir.05. “sürdürülebilir kalkınma” hedefine yönelik küresel taahhüt yinelenmekte ve uygulamanın güçlendirilmesi gereği vurgulanmaktadır. . Çevresel Çevresel sürdürülebilirlik. doğal kaynakları tüketme hızımızın doğal sistemlerin emilme ve kendini çözülme yenileme hızını aĢmamasını ifade etmektedir. s. biyolojik çeĢitliliğin ve insan sağlığının korunmasının yanı sıra.25. Sürdürülebilirliğin inĢa edilebilmesi ancak ekonomik. sosyal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik olarak tanımlanabilecek üç boyutundan söz etmek mümkündür.pdf (27. 1960’larda Sürdürülebilirlik Ve Kentleşme. sağlık. 30 Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutu. gelmektedir.doc (27.13 üzere.mimarlarodasi.31 Sürdürülebilir ekonomi ilkesi. tüketim. HaĢtemoğlu.e. hava. İstasyon Caddesi Örneği Yüksek Lisans Tezi. ekonomik kalkınma sağlanırken doğal kaynakların (atmosfer.2010) 30 http://www. 31 http://www. Zirve‟nin diğer temel çıktısı olan “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi”nde. su ve toprak tarafından kapasitesini aĢmaması anlamına sürdürülebilirlik. çevreyi koruyan kalkınma felsefesinin temelini oluĢturmaktadır. Isparta: s.tr/UIKDocs%5Caalborgsarti. özellikle yenilenebilen kaynakların kendilerini yenileme sınırları aĢılmadan kalkınmaya destek olabilmeleri.3. ekonomik sürdürülebilirlik.29 Sürdürülebilir kavramının temelinde kaynakların korunması ve geliĢtirilmesi bulunmaktadır. Hasan ġ. uygulama araçları gibi konuları kapsamaktadır. a. ikincisi katılımı.

Buradaki amaç.gov.14 göz önünde bulundurulmasına iĢaret etmektedir. bu üç temel boyutu. Bu temel gereksinimlerin karĢılanması. sürdürülebilirlik için çevresel ve ekonomik karar mekanizmalarını bütünleĢtirmektir. The Interim Report on The OECD Three Year Project on Sustainable Development. istihdam ve konut gibi temel sosyal gereksinimlere eĢit biçimde eriĢiminin sağlanması gerekmektedir. sosyal ve ekolojik süreçler arasındaki iliĢkiler bütün olarak değerlendirilmeli. sosyal sürdürülebilirlik boyutu gereği çevre koruma amacı ile bütünleĢtirilmelidir. Her birinin diğeriyle etkileĢimi. (2005).wikipedia. 34 http://www.32 Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutu. karar alma ve politika yapma faaliyetleri sırasında. Sürdürülebilirliğin temel boyutlarının daha iyi anlaĢılması için ayrı ayrı sınıflandırmasını yaparak birbirleri arasındaki etkileĢimi incelemek gerekmektedir. 36 OECD. sosyal adalet ilkesi ile.tr/. sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için neden üç boyutun birlikte ele alınmasını gerektiğini çok iyi açıklamaktadır.tr/. sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde yaĢantısı olarak adlandırılmaktadır. 35 http://www. .bayindirlik.gov.19-20.oecd. insanların sağlık hizmeti.econturk. Sürdürülebilirliğin bu üç boyutu arasında karĢılıklı etkileĢimler mevcuttur.06.pdf.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. amaçların ve hedeflerin bu boyutlarla uyumlu bir yapıda olmasına dikkat edilmelidir. 04.org/.34 Bu çerçevede sosyal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için.bayindirlik. temel insan ihtiyaçlarının karĢılanmasının yanında sosyal adalet ve en üst düzeyde katılımın gerçekleĢebilmesi için ortam hazırlamayı ifade etmektedir. Temel boyutlar arasındaki etkileĢimler ana hatlarıyla Ģöyle açıklanabilir:36 32 33 http://www. http://tr.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik (05. http://www. yani ekonomik. ss.35 Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için.2010).33 Sosyal boyut.2010).05.

org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. ekonomi ile sosyal boyut arasındaki iliĢkiyi biçimlendirmektedir. bölgesel ya da uluslar arası iliĢki ağlarına sahip heterojen bir toplumdur/yapıdır. Birçok ekonomik süreç geniĢ anlamda toplumu etkiler ve yön verir. sanayi. sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin gittikçe arttığı. Ekonomik politikaların fayda ya da zarar yönünde çevresel sonuçları vardır.1. yerel.pdf. çevresel korumaya yönelik önlemler de ekonomiyi önemli derecede etkileyebilir. Sosyal ve Çevresel Boyutların Etkileşimi. mesleksel rollerin artarak farklılaĢtığı. Ekonomik ve Çevresel Boyutların Etkileşimi.4. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI Sürdürülebilir KentleĢme kavramına geçmeden önce. Sosyal ve Çevresel Boyutlar Arasındaki EtkileĢimler 6 Kaynak: http://www.05.15 ġekil 1.2010). Turhan Kitabevi Yayınları. .oecd. (1999). Öte yandan çevresel kaynaklar ekonomiye önemli girdiler sunarken. etkin çevresel politikalar. Kent Sosyolojisi. Ankara: s. tarımsal ürünlerde dahil olmak üzere her türlü ürünün dağıtıldığı. ticaret hizmet gibi ekonomik etkinliği olan. Ekonomik ve Sosyal Boyutların Etkileşimi.37 37 Hüseyin Bal. 04. 1. kent ve kentleĢme terimlerini açıklamak konunun anlaĢılması adına faydalı olacaktır.23. Ekonomik. Çevresel tahribat sosyal yapı üzerinde sağlık tehlikesi oluĢtururken. çeĢitli sosyal grupları barındıran. Ekonomik refahın bireyler arasında dağılımı ve farklılaĢması ya da sosyal norm ve davranıĢların iĢleyen piyasalara çeĢitli etkileri. sınırları belirlenmiĢ bir alanda yoğunlaĢmıĢ nüfusun sosyal bakımdan tabakalaĢtığı. insanlığın yaĢam ve çalıĢma Ģartlarını iyileĢtirebilir. merkezi ve yerel yönetimi temsil eden yönetsel kurumların bulunduğu. dikey ve yatay hareketliliğin yaygın olduğu. Kent.

aynı zamanda insanın davranıĢ ve düĢüncelerine de etki eden yeni bir toplumsal düzeni ifade etmektedir.Güçlü. “ekonomik.Baskı.22.4. 40 Ġnan Özer.g. ve 42 bunun gerektirdiği “yeni teĢkilatlanmalara” giriĢ olarak BaĢka bir tanıma göre kentleĢme. Kültür Bakanlığı Yayınları.103. Ġstanbul: s. dünyanın büyük bir kısmında. (2008). Ekin Kitabevi.”41 Kent tanımlarında olduğu gibi kentleĢmenin de farklı tanımları yapılmaktadır. Kentlileşme ve Kentsel Değişme.113.45 Bugün. 39 Yakut Sencer. Ankara: s. sosyal olarak heterojen bireylerin oluĢturduğu. Bursa: s. KentleĢme kavramını Ġhsan Sezal “dar mekânlı” cemaat hayatından. Kentlileşme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci. siyasal ve kültürel faaliyetlerin mekâna yansıması ve mekânı biçimlendirmesi süreci”dir. dağıtımın koordine edildiği. 42 Ġhsan Sezal. 44 Sevinç Ö. yoğun ve kalıcı bir yerleĢimdir. a. . heterojenlik ve bütünleĢeme düzeylerine varmıĢ yerleĢme türü”dür. Melih P. sadece yeni bir ekonomik örgütlenme ve değiĢmiĢ bir fiziki çevreyi belirtmemekte.4. TimaĢ Yayınları. Kentsel alanlar aynı zamanda gerçekleĢtirilen etkinliklerin yoğunluğu nedeniyle çevre 38 William Outhwaite (Ed.43 KentleĢme sosyolojik bir kavram olarak. Ġstanbul: s. 41 Turgut Cansever.38 Yakut Sencer kenti.t. ĠletiĢim Yayınları.754. sosyal mesafelerin en aza indiği. tüm yaĢamsal faaliyetlerin gerçekleĢtiği. İslam’da Şehir ve Mimari.16 Sosyolojik açıdan Ģehir. Adım Yayınları. aynı zamanda kirliliğin ve sürdürülebilirliği engelleyen olguların en çoğunu üreten kentlerin. Ankara: s.). 45 HaĢtemoğlu. (2009).10. insanlar arasındaki iliĢkilere biçim veren.40 “ġehir. “kendine özgü bir iĢ-güç biçimi. “tarımsal olmayan üretim yapılan ve tüm üretimin denetlendiği. bu iliĢkilerin en büyük yoğunluk kazandığı yerdir. Toplumbilime Giriş. toplumsal örgütü. Alternatif Üniversite Yayınları.(Çev). Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü.44 Yukarıdaki tanımlardan hareketle. Türkiye’de Kentleşme. en azından Avrupa Birliği kapsamındaki ülkelerde. (1992). (1991). kentsel alanların insanların yaĢam kalitelerini en çok etkileyen yerler olduğu kuĢkusuzdur. Şehirleşme. Ankara: s. Kültür Bakanlığı Yayınları. belirli teknolojinin beraberinde getirdiği büyüklük. Kentleşme. görece büyük. nüfusun %80‟inin kentlerde yaĢadığı dikkate alındığında.39 Ġnan Özer‟e göre kent. toplumsal hayata. yoğunluk. “geniĢ mekânlı” bir cemiyet(toplum) hayatına geçiĢ ve bu ikinci yaĢama Ģekline göre yeni “sosyal münasebetlere” tanımlamaktadır. Ġstanbul: s. 5.. kültürü bulunan çok nüfuslu yerleĢmeler” olarak tanımlamaktadır.161. 43 Tolan Barlas. (1979). (2002). s. (2004). toplumsal. sürdürülebilirlik yaklaĢımıyla iliĢkili olarak ele alınması kaçınılmazdır.

cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID= 1329 (25. Bu kaotik durum karĢısında yegâne çözüm ise sürdürülebilir geliĢme politikalarının.48 Sürdürebilir kentler modelini gerçekleĢtirebilmek. 49 Uslu. mevcut nüfusun yaĢam kalitesinin artması ve gelecek nesillerin de yaĢamlarını rahatlıkla sürdürebileceği yaĢanabilir 46 http://www. gıda.org. ss. toplumsal ve kültürel boyutları vardır. sadece yaĢanan çevre sorunlarına çözüm getirmekle kalınmayıp. sosyal ayrıĢma gibi önemli sorunların kaynağını oluĢturmaktadır. Kentlerin ekonomik.g.57. Artan ekoloji bilgileri ve doğanın korunması hakkındaki farkındalık. 46 Dünya kaynaklarının 2/3 „si tüketilmiĢ durumdadır.17 sorunlarının da kaynağını oluĢturmaktadır.115. XXI. özellikle az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin geleceğini tehdit etmekte. öte yandan geliĢmiĢ ülkelerin “mega” kentleri de yayılma. . Örnekleri Ve Türkiye Ġçin Dersler .2010) 47 Aysel Uslu. Çevreye iliĢkin olduğu kadar ekonomik.50-51. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı.m. TMMOB Mimarlar Odası. kentlerde “sürdürülebilirlik” kavramının öncelikli olarak girmesini sağlamıĢtır. Ġnsan dahil 10 milyon türün geleceği tehdit altındadır.mimarlarodasi. Hem bugünün insanları arasında hem de Ģimdiki ve gelecek kuĢaklar arasındaki eĢitlik kavramını içerir. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı. 50 a. ulaĢım.. XXI. Formu Ve Planlama Süreci. (2009).06.49. Küresel ölçekte kentlerin yakıt.m. TMMOB Mimarlar Odası. ulaĢım vb. (2009).tr/mimarlikdergisi/index. yaĢanabilir kentler kavramı oluĢturacaktır. Kontrol edilemez Ģekilde büyüyen kentler. çevre kirliliği ve sosyal sorunların odağı olması sürdürülebilirlik mücadelesinde öncelikle kentlerin ele alınmasını zorunlu hale getirmiĢtir. Bursa: s.47 Henüz ilk on yılı içerisinde bulunduğumuz yüzyılımızın ana temasını. Bursa: s. 20-21 Mart 2009.50 Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla.g. s. kentleĢme ile örtüĢtürülmesidir..49 Kentlerin doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkileri kentlerin bugünün gereksinimlerini karĢılarken gelecek nesillerin de haklarının korunmasını yani sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir. Sürdürülebilir YeĢil Kent Fikirleri. çevrenin korunmasından çok daha geniĢ kapsamlı bir kavramdır. a. 48 Kadir Hakan Yazar. Sürdürülebilir Kent: Göstergeleri. 20-21 Mart 2009. amaçları için kaynaklar tüketilmektedir. toplumsal ve teknolojik geliĢmelerin yanında çözümü uzun yıllar alacak yerleĢim. kirlilik.

. (1999). Bahriye Gülgün ve Ġsmail Yörük. Ġkincisi.216. kent ile olan iliĢkilerinde. Sustainable Urban Development In Europe: Myth or Reality. 52 Sasha Tsenkova. çevre ve enerji sorunlarıyla uyumlu bir biçimde bir araya getirilerek değiĢimde devamlılığın sağlandığı bir yapıdır. 55 Yazar. artan yapılaĢma ve ulaĢım altyapısı ile kendini gösteren fiziksel geliĢme trendi kentsel fonksiyonlardaki desantralizasyon. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme: Araçlar.51 Bilhassa.”53 “Sürdürülebilir kent. Ankara: s. sosyo-ekonomik çıkarların çevre ve enerji ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği kenttir. Events and Debates. Sayı:42(2). Ġzmir. Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?. Cevat Geray'a Armağan. Son olarak da.52 “Sürdürülebilir kentler. Toplum ve Bilim Dergisi.255. (2001).115-116. Bir teori ve uygulama dalı olan kentleĢme olgusunun sürdürülebilirliğinin sağlanması. ticaret ve konut alanlarının mekân baĢına artan fiyatları ve özel ulaĢıma dayalı büyüme ile birleĢtiğinde sürdürülebilir geliĢmenin öngördüğü potansiyel eylemler ile çatıĢmaktadır.g.m. (2005). geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde kentsel yayılma. bugün yaĢamakta olan bireyler ve yeni kuĢaklar için hayati önem taĢımaktadır. a. USA. 54 Ferhat BAYRAM. (Çev). süreklilik içinde değiĢimi sağlamak amacıyla.55 Literatürde “sustainable cities” (sürdürülebilir kentler). kentin çevre değerlerini taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğidir. Nil D.18 mekânların ortaya çıkması gerçekleĢecektir. (1994).131. s. Sayı: 64-65. kentlerde yaĢayan insanların. özünde kentlerin çevre ile uyumlu bir iliĢki içinde olmasını dile getirmektedirler. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. kavramıyla ifade edilen sürdürülebilir kent. Yaklaşımlar ve Türkiye. Blackwell Publishers Ltd.. .362. s. ss. Mülkiyeliler Birliği Yayınları.” 54 Sürdürülebilir kentleĢme kavramının kendi içinde üç temel amacı barındırmakta olduğu görülür: Birincisi. 53 Marina Van Geenhuisan ve Peter Nijkamp. Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı. ĠĢte bu noktada ortaya çıkan “sürdürülebilir kentleĢme” kavramı bugün 51 Aslı Atıl. kentin bir yerleĢim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesidir. p. kentin ortak alanlarının kullanımında ve kamu hizmetlerinin alımında yaĢam kalitelerinin arttırılması sorununun aĢılmasıdır. toplumsal ve ekonomik çıkarların.

g..5. Algı Yayıncılık. Nobel Yayınları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. sosyal ve ekonomik unsurları birbiriyle iliĢkili biçimde içermekte ve kentin geleceğinin katılımcı süreçlerle kararlaĢtırılmasını gerektirmektedir.59 KentleĢmede sürdürülebilirliği sağlamak için çevreye en az zarar verici geliĢmeler teĢvik edilmelidir.60 1.58 Sürdürülebilir kentsel geliĢme yaklaĢımı. sosyal ve fiziki sistemlerin yüksek yaĢam kalitesi sağlamak amacı yanında çevreye en az yük olabilecek nitelikte uyum içinde.tr/. “ekonomik olanakların oluĢmasını. 59 http://www. kentsel geliĢmenin etkilediği ve kentsel geliĢmeyi etkileyen tüm çevresel. Yeşil Yerel Yönetim.56 Sürdürülebilir kent. Samsun İlinde Kentleşmenin Çevresel Açıdan İncelenmesi. . SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI Sürdürülebilir kentleĢme yaklaĢımı. 1. motorlu araç kullanımı teĢvik edilmemeli. 57 Hamit Palabıyık. sürdürülebilir ekonomiler ve çevresel sürdürülebilirlik konularının tümünü kapsamaktadır. (2005). yol veya otopark yapımında kullanılan araziler insanların yaĢam alanlarının daralmasına sebep olmayacak Ģekilde planlanmalıdır. (2007). (2007). sürdürülebilir bir sosyal tabana da dayanarak uygun kentsel politikalarda içselleĢtirildiği kent veya kentsel alanlardır. Ankara: ss. ekonomik. Yüksek Lisans Tezi. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. a.5. 58 Bayram. bu anlamda kısaca. sosyal adalet.611. Ankara: ss. Samsun: s. Çevresel Boyut Sürdürülebilir bir kent için çevresel boyut. alan tasarrufu sağlayıcı bir geliĢme olarak kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey yapılanma ile çözülmeli.16.57 Bu bilgilerden hareketle sürdürülebilir kentleĢme.m. bu kaynakların tükendiğinde dünyanın bir baĢka coğrafyasından nasılsa bulunur görüĢünün toplumca benimsenmesinin önüne geçmek ve kentin 56 yakın çevresindeki kaynakların kirletilmesini önlemek olarak ortaya Nükhet Günbeyaz.256-257.254. Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler: Uygulanabilirliği ve Ölçümü Üzerine.1. doğal habitat ve su kaynakları korunmalı. 60 Semih Eryıldız.bayindirlik. Sürdürülebilir bir kentleĢme için.19 Ģehircilik anlayıĢının geldiği son noktadır.gov.). s. hızla tükenen çevresel kaynakların kendini yenileyebilmelerini sağlamak. toplumsal sermayenin artmasını ve çevrenin sağlıklı olmasını güçlendiren ve koruyan kentsel geliĢme ve kentleĢmedir” Ģeklinde tanımlanabilir. Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Ed .

artan eĢitsizlik ve adaletsizliğin kent mekânına da yansıyarak yarattığı ikili kentsel yapılanmalardır. S:10. çevresel maliyetlerin geleceğe. 64 H. . Kolokyumu Bildiriler Kitabı. IULA-EMME Yayını. (2006). kentlerde sunulan mal ve hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması konusu ayrı bir öneme sahiptir. Ekonomik Boyut KüreselleĢmenin bilinen niteliklerinden birisi olan uluslar arasında gelir dağılımındaki eĢitsizliğin artması olgusu. Ġstanbul: s.30. Readings in Urban Theory.64 Sürdürülebilir kentleĢmenin ekonomik boyutu çerçevesinde.65Bu noktada. etkili hizmet sunumu daha iyi ve daha yaygın hizmet dağıtımı anlamına gelirken. Dünya Şehircilik Günü 23. C. Blackwell Publisher. Sosyal Adalet.66-68. Ankara: ss. 8 -10 Kasım 1999. hem de algılanabilir çevre değerlerinin taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğine iliĢkindir.34. Tarık ġengül.17. 63 HaĢtemoğlu.11. Bu bağlamda.5.t. s. Urban Management Development. 65 Alen Duben ve Sadun Emrealp.66 Dolayısıyla ekonomik açıdan kentsel sürdürülebilirlik kapsamı içerisinde kentteki hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ulaĢtırılmasını sağlayan etkin 61 Kadir Hakan Yazar. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.20 konulabilir. Bu olgunun kentlerdeki en belirgin özelliği. Kent Mekânı ve KüreselleĢme.2. (1999). (1997). kentin hem fiziki. TMMOB ġehir Plancıları Odası. Ġstanbul: s.. Sustainable Cities or Cities That Contribute To Sustainable Development ?. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi. 66 Susan Faınsteın ve Scott Campbell. kentsel geliĢmenin her zaman toplumun tüm kesimlerine aynı oranda yansıdığı söylenemez. Kimileri bu geliĢmeden kentteki var olan gayrimenkulleri yoluyla faydalanabilirken. (1996). sadece kentin kendi sınırları içindeki çevresel kalitenin geliĢtirilmesi ile sınırlı olmayıp. Doktora Tezi.63 1. 62 David Satterthwaıte. p. bölgeler arasında ve kentler ölçeğinde de yaĢanmaktadır. diğer ekosistemlere veya diğer insanlara transferinin azaltılması ya da engellenmesini de içermektedir. verimlilik ise hizmetlerin olabilecek en az maliyetle üretilmesini ifade eder.62 Çevresel boyut. Urban Studies.1675. Cambridge: p.77. a. özellikle kentteki yoksullar bu geliĢmeden yeterince pay alamamaktadırlar.g.61 Kentsel sürdürülebilirliğin çevresel boyutu. (1996).

Ankara: ss. ekonomik ölçütlerden. yüzyılda modern kentler taĢıma kapasitelerinin çok üzerinde büyüklüğe sahiptir. C:20. a. ss.68 Ekonomik ölçüte göre yapılan kent tanımı ile sürdürülebilirlik kavramı örtüĢtürüldüğünde. Sustainable Urban Development and Transport-A Eurovision for.g. 71 RuĢen KeleĢ. p.t. a. gibi kentin fiziksel özelliklerine vurgu yapıldığı görülmektedir. Ġmge Kitabevi Yayınları. 8. 69 Yazar.70-71. a.30.70 Sürdürülebilir kentleĢme kavramı kentlerin fiziki özellikleri ile yakından iliĢkilidir.105 -107. Transport Reviews.72. . toplumbilimsel ölçütlere” kadar olan tüm yöntemlerde kentin büyüklüğü. HaĢtemoğlu. Mekânsal (Fiziksel) Boyut 21. gürültü kirliliği.e.t. nüfus büyüklüğü ölçütüne.21 hizmet sunumu ve etkililik kavramları da yer almaktadır. (2000). kentsel sıçramalara yol açıp. kentsel peyzajın bozulması gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Kentleşme Politikası.252.. kentin bir yerleĢim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesi ile bağlantılıdır. Basım. S:1. a.t. bisiklet gibi alternatif sistemlerin önünü tıkayıcı bir durumu 67 68 Yazar.3. Kentlerin büyümesi ile trafik hacmi artmakta ve buna bağlı olarak çevresel kirlilik. s. s. s..g.5. Nitekim kent kavramının tanımlanması için kullanılan “yönetsel sınır ölçütünden.. Bu eğilimler devam ederse gelecekte kentlerin yerleĢim birimi olarak devamlılığı önemli ölçüde zorlaĢacaktır. yol güvenliği. Büyüme biçimleri yüzeyde geniĢ alanlara yayılma eğilimindedir.g.67 Sürdürülebilir kentin ekonomik boyutu. kentin topluma sunduğu hizmetlerin çevresel kaynak temelini koruyan bir üretim sürecine sahip olması ve kentin üretkenliğinin (beslenme ve istihdam kavramları ile ilgili olarak) kendi sürdürülebilirliğini sağlaması anlaĢılmalıdır. geniĢliği vb. Kentler aĢırı derecede kaynak kullanılan ve yüksek enerji tüketimine sahip yerleĢme birimleridir. özel otomobil bağımlılığını getirerek kentsel alanda yaya. 72 Ayrıca ulaĢım çerçevesinde karayolu ağırlıklı bir sistemin benimsenmesi..71 Kentlerin fiziksel kapsamı içerisinde belirtilmesi gereken ana konu ise kentin makro formunu biçimlendiren ve kentte tüm hizmet alanlarını birbirine bağlayan ulaĢım sistemidir.114. çevresi ile olan iliĢkisi. (2004). 70 Bayram. 72 David Banıster.69 1.g.

katılım ve yapabilirlik kavramlarına dayanmaktadır. o kentte yaĢayanların birbirleri ve çevreleriyle olan iliĢkilerine de bağlıdır. Bu ilkeler doğrultusunda sosyal yapının geliĢtirilmesi için ana hedefler. kentlerde yaĢayan insanların. s.30.. a.73 Sürdürülebilir kentleĢmenin fiziksel boyutu tam da bu noktada kentlerin devamlılığının sağlanabilmesi için gerekli olan fiziksel unsurları ifade etmektedir.t. tarihi. HaĢtemoğlu. Sonuçta.65. Sosyo-Kültürel Boyut Sosyo-kültürel boyut. a. yaĢam kalitelerinin artırılmasıyla ilgilidir.t. s.t.75 Sürdürülebilir kentleĢmenin sosyo-kültürel boyutu incelendiğinde. doğal. katılım gibi kavramları içermektedir.5. Bunlara ek olarak özel oto kullanımının yoğunlaĢması birçok çevresel soruna da yol açmaktadır. temel insan gereksinimlerinin karĢılanması. 1. yayın ve etkinliklerin sayısının artırılması Yerelde vatandaĢların örgütlenmelerinin sağlanması Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçilmesi Yerel değerlerin korunması ve geliĢtirilmesi Yerel etkinlik ve yayınların artıĢı Yazar. sürdürülebilir kentleĢme çerçevesinde sosyal kapsam kent yoksulluğu ve yaĢam kalitesi gibi temel öğeler ile bunlarla yakından iliĢkili olan eĢitlik. kentlerin mekânsal ve fiziksel özellikleriyle doğrudan bağlantılı olduğu kadar.g.22 oluĢturmaktadır. Bu doğrultuda. güvenlik. ss. sürdürülebilir kentleĢmenin en önemli boyutunun sosyal eĢitliğin sağlanması olduğu ileri sürülmektedir.72-76. dini ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluĢturulmasında önemli bir yer tutmaktadır.4.        73 74 Yerel kaynakların yerel refahı artıracak biçimde harekete geçirilmesi Tüm sosyal kesimlerin sürece dahil edilmesi Kültürel tesislerin. çeĢitlilik ve kültürel kimliğin geliĢtirilmesi. kararlar ve kaynaklara eĢit ve sürekli ulaĢılabilirlik hakkı gibi temel ilkeler doğrultusunda sosyal yapının güçlendirilmesi gerekmektedir. . Toplumsal bütünleĢme. 75 Yazar. sosyal adaletin sağlanması. a.g.g. adil paylaĢım. Kette yaĢayan insanların yaĢam kalitesi..74 Sosyo-kültürel boyut.

a. (2007).paradoks. pp.79 Bu boyutlar bağlamda sürdürülebilir kentleĢmenin hedefleri Ģu Ģekilde açıklanabilir: Biyolojik çeĢitliğin korunması ve geliĢtirilmesi. Yerel Kalkınmada Katılımcı Politikalar: Çanakkale Örnek Alan Değerlendirmesi. Bu model kentle ilgili herkesin. C:7. yereldeki tüm kamu sektörü. 76 Ece Aksakoğlu.5. meslek odalarının. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve temiz. Yüksek Lisans Tezi.78 Sürdürülebilir kentleĢmenin gerçekleĢtirilmesi sürecinde. Yönetim Boyutu Sürdürülebilir kentleĢme yaklaĢımı.14. . özel sektör. akademi. Yerelde kurumsal kapasitelerin yaratılması ve güçlendirilmesi önemli bir amaçtır.t. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.2010). Yerel paydaĢların sürece katılması. Diğer bir deyiĢle. sivil toplum örgütleri.g. Local Environment.pdf (07. demokratik kitle örgütlerinin. halkın temsilcilerinin veya örgütlerinin yönetime katılmaları ile sağlanabilir.76 1. Sürdürülebilir kentleĢmenin yönetim boyutu açısından kent yönetimlerinin katılıma dayalı bir model ortaya koymaları gerekmektedir. kamu kurum ve kuruluĢları.447–448. resmi kuruluĢların.05. süreci 77 ĢeffaflaĢtırmakta ve kararların uygulanabilmelerini de kolaylaĢtırmaktadır. karar verme ve uygulama aĢamalarında. güvenilir su bulma risklerin ortadan kaldırılması. s. kentin geleceğine iliĢkin kararların ilgili tüm yerel grupların katılımı ile alınmasını ve uygulanmasını ön görmektedir. S:4. üniversitelerin. kenti ilgilendiren politikaların hazırlanması.org/makale/yil5_sayi2/ekarakurt52. The Sustainability Inventory: A Tool to Assist US Municipalities Advance Towards Sustainability. Böylece kentte alınan kararlar tüm kesimler tarafından daha kolay bir Ģekilde benimsenir ve bu politika ve kararların uygulanma Ģansı daha da yükselir. sivil toplum kuruluĢları ve yerel halkın eĢgüdüm içinde hareket etmeleri ve karar alma sürecinde aktif rol oynamaları gereklidir. kentte yer alan. kararların yerel paydaĢlarca benimsenmesini sağlamakta..23  Halkın karar alma sürecine katılımının sağlanmasıdır. Bu anlamda sürdürülebilir kent ekonomik. çevresel ve sosyo-ekonomik ilerlemeyi etkin yurttaĢ katılımı ile birlikte dengelemeyi baĢaran bir kenttir.5. 78 Yazar. 79 http://www. özel sektör kuruluĢları. 77 Allison Quaıd. Ġstanbul: s.64. sürdürülebilir kentsel geliĢme idealinin aktörleri. (2002). meslek odaları gibi kesimler olmaktadır.

ısıtma. ağaçlıklar sadece güzellik kaynağı değillerdir. C:7. Doğal güzellikleri yanında birçok fonksiyonu yerine getirirler. fauna vb. Örneğin: temiz hava deposudurlar. s. Sürdürülebilir bir Ģehir merkezini belirleyen baĢlıca ilkeler Ģöyle özetlenebilir:81 Mikroklimatik Verilerin En Etkin Şekilde Kullanılması: Aydınlatma.9-20. istihdam ve beslenme sorunlarının çözümü ve teknolojide yeniden yapılanma.paradoks. Sürdürülebilir gerekmektedir: 82 bir kentleĢme için aĢağıdaki Ģartların sağlanması Alan Tasarrufu Sağlayıcı Gelişme: Kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey yapılanma ile çözülmelidir. akarsu. aydınlatmada kullanımının sağlanması Topografik Verilerin En Etkin Şekilde Kullanılması : Araziden kaynaklanan altyapı. açık ve kapalı mekânlarda kullanımının sağlanması. parklar. KentleĢmenin Sosyo Ekonomik Etkileri. doğal kaynakların değerlendirilerek geliĢtirilmesi. mikroklimatik ortamının tasarlanmasında enerjinin minimum kullanımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve atıkların yerinde ayrıĢtırılarak geri kazanım teknolojilerinin kullanılması. Doğal Habitat Korunmalıdır: Çayırlar.6. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında bir takım ilkeler çerçevesinde hareket edilmelidir. GüneĢ enerjisinin yapılarda ısıtmada. Belediye Dergisi.. yoksulluğa karĢı koyma. S:12. Yapı inĢaat alanında yer alan verimli toprakların yeĢil alanların içlerine taĢınarak değerlendirilmesi. Doğal Kaynakların En Etkin Şekilde Kullanılması: Mevcut bitki örtüsü. 82 Ahmet Ulusoy ve Tarık Vural.g.. (2001).org/. KiĢi baĢına düĢen yeĢil standartlarının olabildiğince arttırılması ve yöreye özgü bitki türlerinin araĢtırılarak.80 1.24 yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi.216. 80 81 http://www. enerji tüketiminde de etkinlik sağlanacaktır. flora. .m. sel baskınlarını önlerler. Dikey yapılanmada insanlara daha geniĢ yeĢil alan sağlanırken. Ankara: ss. a. Atıl vd. üstyapı sorunlarının minimize edilmesi. havalandırma vb.

Routledge Urban Reader Series. The City Reader. New York: pp. Stephen Wheeler. toplanma mekânlarına. Devlet sübvansiyonları ile düĢük tutulan su fiyatları bunun temel nedenidir.). ekolojik habitatı ve kent yakınındaki açık alanları korumak. Planning Sustainable And Livable Cities. İyi barınma ve yasam çevreleri oluĢturmak: Ġnsanların açık alanlara. F. Katı atıklar. Bunu önlemek için su fiyatları gerçek maliyetlerini yansıtacak seviyeye yükseltilmeli. hava kirliliğinde azalma ve yaĢam alanlarında artıĢ sağlanabilir. (eds. „kirleten öder‟ prensibi ile ağır cezaların konulması. R. tarım arazisini.. zararlı atıklar her zaman diğer kullanımlar için geri dönüĢüm merkezlerinde değerlendirilebilir. Motorlu Araç Kullanımı Teşvik Edilmemelidir: Kentlerin yapılanmasında motorlu araçlara bağımlılığı azaltıcı tedbirler alınmalıdır. 3rd Edition. ve Stout. Geri Dönüşüm Programları Başlatılmalıdır: Geri dönüĢüm hemen hemen her çeĢit atık için uygulanabilmektedir. LeGates. Doğal sistemlerin restorasyonu: Parkları geniĢletmek. bisiklet yolları planlamak ve toplu taĢıma öncelik vermek. Etkin kaynak kullanımı. bos alanları ve eski sanayi alanlarını parklara ve hobi bahçelerine çevirmek. Daha az araba kullanımı. enerji tasarruflu elektrikli eĢyaların seçimi. Su Kaynakları Korunmalıdır: Kentlerde su tüketimi oldukça fazladır. ancak kentlerin sürdürülebilirlik 83 yolunda neler yapması gerektiğini 9 maddede özetlemektedir: Etkili arazi kullanımı: Arazi kullanım denetimleri ile. . ticarete. sübvansiyon uygulamasına son verilmelidir. Sürdürülebilir kentin imkânsız olduğu söylemekte. Çünkü bu alanlar tarım için oldukça elveriĢli yerlerdir. daha az kirlilik ve atık: Enerji tasarrufu ve dönüĢümün sağlanması.25 Kentleşme planlı olmalıdır: KentleĢme doğanın dengesini bozmamalıdır. toplu taĢıma vb. faaliyetlere kolay eriĢimini sağlayan konut 83 Stephen Wheeler. Bu sayede enerjide tasarruf.T. Örneğin vadiler kentleĢme alanı olarak seçilmemelidir. (2003). daha çok eri Ģebilirlik: Karma kullanımı destekleyerek.487-496. daha çok yayaya ağırlık vermek.

bölgesel ve yerel sürdürülebilirliği zihinlere yerleĢtirmek. çevre dostu enerjilerin kullanımı desteklenmelidir. Sağlıklı sosyal ekoloji: Evsizlere çare bulmak. sorumluluklar paylaĢılmalıdır. 84 Atıl vd. organik gıda üretimi gibi sürdürülebilirliği destekleyici konularda çalıĢan Ģirketleri desteklemek. yaygınlaĢtırılmalı.. Biyo-çeĢitlilik korunarak. .g. UlaĢım. Geleneksel mimariyi ve malzemeyi koruyarak devam ettirmektir. kültürel pratikler. dönüğüm. Üretim sonrası atıkların minimizasyonu ve geri dönüĢtürülmesine yönelik teknolojiler teĢvik edilmelidir. sanayileĢme ve kimyasal ilaçlamaların etkisiyle ortaya çıkan zararlar ve verim düĢüklüğü engellenmelidir. küresel. Kent dokusu içinde yer alan açık yeĢil alanlar artırılmalıdır. Bu beklentilere ulaĢılmasının en çabuk ve en doğru yolu. doğal ekosistemlerin devamlılığı sağlanmalıdır. yerel kaynakların kullanımını ve yerel pazarın oluĢmasını desteklemek. yerel yatırımı. ırkçılığı önlemek vb. Çevre temizliği. Halkın katılımı: Yöneticilerin yerel planlama ve tasarıma halkın katılımını sağlayarak. s. Sürdürülebilir ekonomi: Yerel sahipliliği.. halkın katılımı sağlanarak.m. toplumun tüm kesimlerinin yardım ve desteğinin alınmasıdır. a. yapı tekniklerini ve yerli malı kullanımını desteklemek.26 alanları ve mahalleler tasarlamak. toplu taĢıma. Bu gün sürdürülebilir kentlere doğru yapılanma kaçınılmazdır. dil. Bu nedenle. Yerel kültürü korumak: Geleneksel el sanatları.217. üretim gibi atık miktarının yüksek olduğu aktivitelerde.84        Ekoloji-ekonomi dengesi çok iyi kurulmalıdır. Tarımsal alanlara gereken önem verilmeli. ucuz konut. Yerel Gündem 21 gibi organizasyonlar desteklenerek.

G. kentsel sürdürülebilirliğe iliĢkin göstergelerinden uyarlanan bir tablo yer almaktadır. (1999). Arazi.7. P. kentler için sürdürülebilirlik göstergelerini beĢ ana baĢlık altında toplamaktadır:85 1. Lanscape and Urban Planning. Tablo 1. 3. zorunlu yolculukların azaltılması ve eriĢilebilirliğin artırılması Temel amaç: katı atığın en aza indirgenmesi. 5. tekrar kullanma ve geri dönüĢüm. UlaĢım. insan rahatı ve refahıdır. Tablo 1. W. çevre dostu ulaĢım türlerinin kullanılması Toplam imha edilen katı atık hacmi Politika Sera gazlarının deĢarjının azaltılması Herkes için hava kalitesinin iyileĢtirilmesi Kentte açığa çıkan her tehlikeli maddenin miktarının. Ġ mha için ayrılan katı atığın etkili biçimde azaltılması Koruma kalıpları ve teknikleri.219-226. geri dönüĢüm ve tekrar kullanma yolları ile su tüketiminin azaltılması Kokunun. Enerji ve hava kalitesi. YaĢanabilirlik. EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri Tema Küresel iklim değiĢikliği göstergesi Hava kalitesi göstergesi Tanım Kentlerin küresel iklim değiĢikliğine katkısı/etkisi En olumsuz ölçümde. Su. materyal ve atık.4‟de EF‟in.. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ Newman (1999). bu maddenin taĢıdığı riskin ihmal edilebilir olduğu düzeye indirilmesi Motorlu taĢıtların gereksiz kullanımının azaltılması. 2. koku ve görsel kirlilik tarafından yaratılan sıkıntı Bir kentin sosyal sürdürülebilirlik düzeyi Kentte oturanların muzdarip olduğu düĢük konut koĢulları 85 Newman. yıl içinde yasada belirtilen alarm düzeylerinin aĢıldığı gün sayısı Toksik maddelerin salınımı Özellikle iĢ yeri konut yolculukları ve temel gereksinimler için (zorunlu yolculuklar).27 1. 4.4. gürültünün ve görsel kirliliğin azaltılması ile yerel çevrelerin iyileĢtirilmesi DıĢlanmıĢ ve marjinal kalmıĢ nüfus oranının azaltılması (ideal olarak bitirilmesi) Kentte oturan herkese iyi konut koĢulları sunmak Ekosistem toksifikasyon (zehirli atık) göstergesi Kentsel hareketlilik veya temiz ulaĢım göstergesi Katı atık yönetimi göstergesi Su tüketimi göstergesi Sıkıntı göstergesi Sosyal adalet göstergesi Konut kalitesi göstergesi Çekilen toplam su miktarı Gürültü. Sustainability and Cities: Extending Themetabolism Model. . 44: pp. yeĢil alan ve biyolojik çeĢitlilik. yani önleme ve sakınma.

ekonomik. Kentsel güvenlik göstergesi. kamusal alan ve miras göstergesi YurttaĢ katılımı göstergesi Ġnsanların kent güvenliği konusundaki eksikliklerden muzdarip olma düzeyi Kentsel ekonominin varlığını sürdürebilmesi YeĢil alan. kamusal alanlar ve miras için gereken iyileĢtirmeler Yerel halkın karar verme süreçlerine ve yerel yaĢam kalitesini iyileĢtirmeye katılım düzeyi Her kent için eĢsiz olan bir özelliğe göre belirlenen gösterge (yani eĢsiz iklimsel ve yerel koĢullar). (Devam) Kentsel güvenlik göstergesi Ekonomik kentsel sürdürülebilirlik göstergesi YeĢil alan. EĢsiz (unique) sürdürülebilirlik göstergesi gibi çevresel. Katı atık yönetimi göstergesi. Konut kalitesi göstergesi. Sıkıntı göstergesi. hayatın tüm alanlarını kapsayacak içeriğe sahip olduğu görülmektedir. bu nedenle sosyo-ekonomik göstergeler de gereklidir. Küresel iklim değiĢikliği göstergesi. kentlerin kimliklerinin güçlendirilmesi Kentlerin yurttaĢlarla beraber yönetilmesi.4. Çünkü çevresel performans bir kentte sürdürülebilirliği sağlamak için gereken etmenlerden yalnızca bir tanesidir. Sosyal adalet göstergesi. YeĢil alan. Hava kalitesi göstergesi. Bu gösterge eĢsiz faktörlerin veya organizasyonların çevresel. . sosyal ve ekonomik boyutlarıyla kentsel sürdürülebilirliğe yaptığı katkının düzeyini göstermelidir. Kent güvenliğinin güçlendirilmesi.28 Tablo 1. kentsel göstergeler yalnızca çevresel göstergelerle kısıtlanmamalıdır. YurttaĢ katılımı göstergesi. evrensel sergiler gibi hayatta bir kez olabilecek organizasyonların planlanması.tr/ (02.gov. veya Olimpiyat Oyunları. kamusal alan ve miras göstergesi. sitlerin restore edilmesi. Bu tablodaki göstergeler. Ekosistem toksifikasyon (zehirli atık) göstergesi.2010). Ekonomik kentsel sürdürülebilirlik göstergesi. Kentlerin sosyal ve ekonomik boyutları da vardır. sosyal vb. tüm aktörlerle beraber yerel yönetiĢim EĢsiz (unique) sürdürülebilirlik göstergesi Kaynak: http://www.04.bayindirlik. saldırıların ve olayların azaltılması (ideal olarak ortadan kaldırılması) Kent gelirinin ve bütçesinin artırılması ve kirlilik hasarının azaltılması ile ekonomik sürdürülebilirliğin artırılması YeĢil alanların ve kamusal alanların iyileĢtirilmesi. Tablodan da anlaĢılacağı üzere. Su tüketimi göstergesi.

29 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ: YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW) .

Benzer tasarımlarla.cittaslow. mal ve fikir alıĢveriĢi için eĢsiz fırsatlar sunmuĢ olabilir ancak aynı zamanda yerel düzeyde bireysellik ve yaratıcılığın boğulmasına da yol açmıĢtır. bir bakıma prototip yapılar. dünya kentlerini birbirine benzeĢtirirken.2010). 91 Uslu. Ģehir.org. küreselleĢmenin Ģehirlerin dokusunu. KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW Ġtalyanca Citta (ġehir86) ve Ġngilizce Slow (YavaĢ) kelimelerinden oluĢan Cittaslow “YavaĢ ġehir” anlamında kullanılmaktadır. Burada kısaca tanımlamak gerekirse Slow Food.com/ (06.53. Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nün “kent” maddesinde bu sözcüğü Ģöyle tanımlıyor: “Kent(es.75). Ville. 88 http://www.30 2. 91 86 Tez içerisinde “Ģehir” ve “kent” kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır.”(RuĢen KeleĢ. 89 http://www.05. a.kent (06.au/ (15. kentler üzerinde hissedilmektedir.88 KüreselleĢmenin en belirgin etkileri. barınma. Alm.90 KüreselleĢme değiĢim ve yayılma için büyük fırsatlar sunmaktadır. 87 Ġlerleyen sayfalarda Slow Food hakkında daha geniĢ bilgi verilecektir. Kentbilim Terimleri Sözlüğü. (1998). aynı yapı malzemesi ile üretilen. köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komĢuluk birimlerinden oluĢan yerleĢme birimi. Cittaslow. Ġmge Kitabevi Yayınları.g. kimlik taĢımayan sıradan bir model önermektedir.2010). dinlenme.blogspot. Yani aynı anlamı ifade etmek üzere bazen “Ģehir” bazen de “kent” kavramını kullanacağız.m. City):Sürekli toplumsal geliĢme içinde bulunan ve toplumun. gidiĢgeliĢ. Yeryüzündeki kentlerin çoğunda yaĢanan benzer yapılaĢma eğilimleri. 90 http://www. . Global Köy.06. bir topluma ait özellikleri ve karakteristik yapılan ortadan kaldırma eğilimi taĢımaktadır.2010). çalıĢma.php/Kuresellesme-Surecinde-Kentlerimize-Giren-Yeni-TuketimMekânlari -Ve-Yitirilen-Kent-Kimlikleri.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=65 (15. açıktır ki. Fakat yerel toplulukların ayırt edici farklılıklarını.05. Fr. Carlo Petrini tarafından baĢlatılmıĢ bir harekettir.1. Stadt. pek az kimsenin tarımsal uğraĢılarda bulunduğu. giderek kentlerin birbirine benzemesi sonucunu da beraberinde getirmektedir. Yani hiçbir topluluğa ait olmayan.kentlob. yerel özgünlüklerin belirlediği kent kimliklerini yok etmektedir.89 KüreselleĢme. http://toprakana-slowfood1. yerleĢme. 2. Hızlı yaĢama ve yerel yemek geleneklerinin kaybolmasına karĢı bir tepki ve bilinçlendirme hareketi olarak 1989 yılında Ġtalya‟da. RuĢen KeleĢ.net/index. s. Ankara: s. iletiĢim ve ulaĢım vasıtalarındaki mucizevi geliĢmeler nedeniyle dünyayı global bir köy haline getirmiĢtir. Ġng.06..t.2010).cittaslowseferihisar.org/index. eğlenme gibi gereksinmelerinin karĢılandığı.Baskı. sakinliklerini ve yaĢam tarzını standartlaĢtırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Slow Food87 (YavaĢ Yemek) hareketinden doğmuĢ bir Ģehirler birliğidir.

53. 97 http://www. (2008).org/index.95 Kent insanın yaĢam kalitesinin. Günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi yiyecek ve giyim kültürümüz de birörnekleĢmektedir. 98 http://sustainablecities. Vol. küreselleĢmenin yarattığı homojen mekânlardan biri olmak istemeyen. Ģehirlerde yaĢam kalitesinin arttırılmasını sağlamanın yanı sıra Ģehirlerin homojenizasyonuna da karĢı çıkmaktadır.92 Günümüz dünyasında ekonomik. Mc Donald‟s.g. Detay Yayıncılık. p. bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaĢmaktır. Space and Polity. vd. reklamları aynılaĢtırılmıĢ. 96 Cittaslow. Ankara:s. Starbucks. aynı haber ve yorumları izleyen.. politik ye kültürel düzeyde benzeri görülmedik bir değiĢim ve dönüĢüm süreci yaĢanmaktadır. s. özellikle yiyecek kültürü göz önünde bulundurarak artırmak istenmesi yavaĢ kentlerin temel felsefesini oluĢturmaktadır. Slow Food felsefesini küçük Ģehirlerin tasarım ve planlamasında kullanmayı amaçlayan uluslararası bir ağdır. Levis‟ gibi hızlı toplum anlayıĢının simgesi haline gelen ürünler yerel piyasalara sunularak hem yerel ürünleri hem de yerel kültürleri tehdit eder duruma gelmiĢtir.98 Cittaslow.m. 95 Mara Miele. Bir Ģehrin eĢsizliği ve kültürel çeĢitliliği Cittaslow‟un temel değerleridir. benzer giyim kültürü içine sokulmuĢ.135.31 KüreselleĢmenin aynılaĢtırma. Bu durum küresel iĢletmeleri ortaya çıkarmıĢ ve bu iĢletmelere ürünlerini tüm dünyaya yayma olanağı tanımıĢtır.cittaslowseferihisar. kendi halkının ve 92 93 http://www. Biçimlendirilmiş: Altı çizgisiz .org/index. aynı tür müziği dinleyen toplumlar ise giderek ulusal ve yerel değerlerini daha kolayca yitirebilmektedir.93 Cittaslow.cittaslowseferihisar.94 YavaĢ ġehir (Cittaslow).12. dünyada binlerce birbirinin aynı Ģehirden kendini farklılaĢtırmasıdır. H.kentlob..dk/en/actions/a-paradigm-in-progress/cittaslow-putting-quality-of-life-first (15. 96 Uslu.97 Cittaslow. Böylesine aynı beslenme tarzına sahip.Rıdvan Yurtseven.net/. yerel kimliğini ve özelliklerini muhafaza ederek dünya sahnesinde yer almak isteyen Ģehirlerin katıldığı uluslar arası bir birliktir. a. Belki de en önemlisi bir Ģehrin. CittàSlow: Producing Slowness Against The Fast Life. 94 http://www.05.2010). Yavaş Hareketi. No:1. tektipleĢtirme süreci salt kent mekânında değil toplumsal yaĢam biçiminde de gözlenmektedir. yerel tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak.3 .(2010).

analitik. saldırgan. 102 99 Yurtseven.2. YavaĢlık “hızlı” kavramının zıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır.). Cittaslow. Kısaca diyebiliriz ki.53. Hızlı kelimesi. Uslu. Kentlerin geleneksel yapılarında var olan ekolojik ve sürdürülebilirlik alanında yer alan özelliklerinin korunması ve yaĢatılması esasına dayanır.. aktif. değiĢim hızının yavaĢlatılması ve bu yerel özelliklerin yaĢatılmasından doğmuĢtur. yerel mal ve ürünleri teĢvik. sakin. 101 http://sustainablecities. a. s. küresel sermaye ve kentleĢme eğilimleri ile özgün kimliklerini kaybetmeden. telaĢlı olmayan. küçük Ģehirlerde yaĢam kalitesinin sürdürülmesi yönünde çalıĢmalar yapan bir ağdır. sezgisel.99 Cittaslow yaklaĢımı. sabırsız. vd. CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK Cittaslow felsefesinin ana kavramı hiç kuĢkusuz “yavaĢlık”tır. Cittaslow felsefesi hız karĢıtlığı üzerine kurulmuĢtur. Ġstanbul: s. “Hızlı” ve “YavaĢ” terimleri bir değiĢim oranını belirtmekten öte bir anlama sahiptir. sessiz. YavaĢ ise tam tersi. sabırlı. Yavaş.. stresli. 100 . Bir önceki bölümden hatırlanacağı üzere. çevrenin korunması.40. Esen G. miktarı kalitenin üzerinde gözeten anlamında kullanılıyor.g. yüzeysel. kültürle.m. (2008). Bu terimler varoluĢa veya hayata dair bir felsefenin kısaca yazılıĢı aslında.100 Cittaslow. Alfa Yayınları.32 ziyaretçilerin yaĢam kalitesini artırmak için orijinal fikir. (Çev.g.15. açık. 101 2. YavaĢ ġehir konsepti. 102 Carl Honore. meĢgul. deneyim ve bilgiyi uluslararası yavaĢ Ģehir ağları üzerinden paylaĢarak çalıĢmayı amaç edinmiĢ bir harekettir.dk/.. aceleci. yerel ürünlerin tüketildiği” fast-food” kültürü yerine yerel kimliğin öne çıkarıldığı bir kentleĢme politikasıdır. Ġnsanlarla. eĢsiz bir sürdürülebilirliği kapsamaktadır. geleneksel yaĢam biçimini koruyan. s.e. KüreselleĢme ile birbirine benzeyen ve yerel özelliklerini kaybeden kentlere karĢı bir tutum olarak. her bir Ģehir için kendine özgü. düĢünceli ve kalitenin miktardan daha üstün tutulduğu durumları anlatıyor. yemekle her Ģeyle gerçek ve anlamlı bağlar kurmakla ilgili. dikkatli. fastfood tarzı yiyecek zincirine tepkiyle doğan YavaĢ Yemek (Slow Food) hareketinin “yavaĢ” kavramının kente uyarlanması düĢüncesiyle ortaya çıkmıĢtı. iĢle. kontrol eden. a..

sosyal. tarihte görülmemiĢ ölçüde hız kazanan teknolojik yenilikler sunulmaktadır. hala çok yakınında olan zamanda. 22 (4): 311. dinlenirken ya da okurken birlikte olma duygusunun zevkinden daha dinlendirici ve mutluluk verici olamaz. Özdemir Ġ. kaçınılmaz biçimde yaĢamın bir parçası haline gelmiĢtir. Günümüz dünyasını her Ģeyin hızlandığı yer olarak tanımlayabiliriz. VaroluĢun matematiğinde bu deneyim iki temel denklem biçimine girer: YavaĢlığın derecesi anının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Bu nedenle hız. s. (Çev:). Gözümüzün önüne en sıradan bir durum getirelim: Bir adam sokakta yürüyor.4. (1999). Yurtseven.38-39. Can Yayınları. KüreselleĢme sürecinde. Speed Culture: Fast Strategies in Teleyised Commercial Ads. son birkaç yüzyıldır. s. ama anı uzaklaĢıyor. Günümüz yaĢamında hız. Diğer taraftan.g. (2008). Hızın insan ve yer üzerindeki baskın yapısı. 106 Zaman. Ekonomik ve kültürel unsurlar. 106 Simon Gottschalk. hız ile unutma arasında gizli bir iliĢki vardır. iĢ yükleri ve uğraĢı duygusunu beraberinde 103 104 105 Yurtseven. vd. yavaĢlık ve hız arasındaki farkı insan yaĢamından bir örnekle Ģöyle açıklar: 104 YavaĢlık‟ın kıssasından çıkan hisse Ģu: YavaĢlık ile hatırlama. Yavaşlık. Qualitatiye Sociology. farklı ülkelerde yaĢayan insanların aynı anda birbirleriyle bulundukları yerden görüntülü konuĢma yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.. teknolojide yaĢanan geliĢmeler öncülüğünde.. Bu yenilikler.g. sınır tanımadan serbest olarak dolaĢmaktadır. YaĢamınızın ritmini dinlemeyi istiyorsanız. . a. bugüne kadar benzeri yaĢanmamıĢ Ģekilde gerçekleĢen bir değiĢimle karĢı karĢıyadır.. önemli bir maliyet unsuru olarak görülmektedir. vd. Buna karĢılık az önce yaĢadığı kötü bir olayı unutmaya çalıĢan insan. hızın derecesi unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır.105 Günümüz toplumlarına..103 Milan Kundera. bir yandan binlerce kilometrelik mesafelerin aĢılmasına. daha iyi bir dünyayı düĢlemekten. Birden bir Ģey anımsamak istiyor. sanki bulunduğu yerden hemen uzaklaĢmak istiyormuĢ gibi elinde olmadan yürüyüĢünü hızlandırır.e.e. Hız. KüreselleĢme olarak tanımlanan bu durum.33 Dünyamız son zamanlarda. a. Ġstanbul: ss. küresel ekonomik sistemde. hız dünyasını yaratmıĢtır.3. çağdaĢ yaĢamın saplantısı haline gelmiĢtir. kendinize boĢ zaman ayırmanız gerekir. kültürel ve ekonomik süreçlerin bütününde geçerli konuma gelmiĢtir. yerlerin ortadan kaybolduğu ya da artık anlamını yitirdiği gibi bir izlenim yaratmaktadır. Milan Kundera. Hiçbir Ģey. sosyal ve ekonomik iĢlevlerinse hız kültürü kapsamında değerlendirilmesinin bir gerçeklik olarak sunulduğunu görmekteyiz. O anda kendiliğinden yürüyüĢünü yavaĢlatıyor.

Zamanın hızlanması. daha dengeli bir yaĢam sürme arzusu taĢımaktadır. Time & Society. ağır ağır çözünmeye baĢlıyor. ss. Oysa güzel olan. ss. . Ankara: s. YavaĢla! bu hayattan bir defa geçeceksin. Güzelliği ancak zaman ayırarak fark ederiz. Hızlandırılmaması gereken Ģeyleri hızlandırdığınız. 108 Honore. hayatın tüm alanlarında baskın durumdadır. Detay Yayıncılık. (2009). Hız.Ġstanbul: ss.e. 107 Yurtseven. 111 Kemal Sayar. Yavaşla!/Hayattan Bir Defa Geçeceksin. a. var olan bu yapıyı insanlar lehine çevirebilecek alternatif bir yaklaĢım olarak karĢımıza çıkmaktadır. bireyleri fastfood yemeye.4.4-9. kayda değer olan ne varsa yavaĢlıkla yapılır. (2004).30-32. günlük yaĢamlarını oluĢturan unsurlarla ilgili zamanlarını daha dikkatli kullanması gerektiğini belirtmektedir.109 YavaĢlık. Bu isteklerin temel nedeni. 108 Günümüzde hız. Bazı Ģeyler hızla çözülemez. Hızlı toplum anlayıĢında yalnızca bireylerin limitleri zorlanmamakta aynı zamanda ekonomik büyüme. önüne geçilemeyecek derecede yüzeysel olabilir. üretim ve günlük süreçlerdeki hızın sürekli artması. insanlara. 109 Yurtseven. Acele ettiğimiz zaman her Ģeyi üstünkörü görüyor ve etrafımızdaki dünya ve insanlarla gerçek bir bağ kuramıyoruz.110 Kemal Sayar.5-6. internet bağlantısı ve ulaĢım araçları isterken aynı zamanda. YavaĢlık. tabiata içkin olan güzelliği görmemizi engelliyor.. çözülmemelidir de.g. sahip olunan zamanın önem taĢıyan uğraĢılar için kullanılmasıdır. Birçok insan daha hızlı bilgisayar.Baskı.. 13 (2-3): 363. hızlı bir dünyada insanın yavaĢlığı neden önemsemesi gerektiğini Ģu cümlelerle ifade ediyor:111 Hız. a. vd. 2. kendilerini her zaman meĢgul hissetmeye ve sürekli tüketim eğiliminde olmaya zorlamaktadır.107 Hız her zaman en iyi yaklaĢım değildir. içinde bulunulan koĢullara uyum sağlayabilme endiĢesidir.e. YavaĢlığın temeli. Bedenlerimiz bu hıza programlı olmadığından. (2007)..g. Hıza dönük hayat tarzlarımızdan kaynaklanan bedensel ve ruhsal hastalıklarda patlama yaĢanıyor. yavaĢlık ve dikkat isteyen uğraĢları rafa kaldırıyor. Out of Time Fast Subjects and Slow Living. TimaĢ Yayınları. 110 Wendy Parkins. yavaĢlamayı unuttuğunuz zaman ödenecek bir bedel olduğunu unutmamak gerekir. dünyanın taĢıma kapasitesinin üstüne doğru bir yön çizildiğini göstermektedir.34 getirmektedir. Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir Yaklaşım. Hızla yaĢanan bir hayat.

yoksullaĢtıkça daha çok çalıĢmak zorunda kalıyoruz.113 2. bireylerin günlerini çalıĢma. Fakat hızlı hayat.35 Gariptir. Hızlı yaĢam. kısa sürede hazırlanmıĢ ve hızlı bir Ģekilde servis edilen yiyeceklere verilen isimdir. zamanın anlamlı ve önemli olgular için kullanılmasını sağlamaktadır. kim niçin yaĢadığını bilemez hale gelmiĢ oluyor demektir.3. geç kalma korkusundan uzak.05. salt insanların yaĢamlarını geliĢtirmeyip.org/wiki/Fast_food (29. s. YavaĢ yaĢam. hızlı bir biçimde büyümüĢ ve uluslararası bir organizasyon olmuĢtur. sürdürülemezlik gibi insanoğlunun varlığını olumsuz etkileyebilecek tüm sorunlara karĢı bir direnç noktası olarak karĢımıza çıkmaktadır. (2003). hızlı yaĢamın neden olduğu zaman. örgütlenmeler baĢlamıĢ. Fast food türü tüketime Türkiye'de ayaküstü beslenme de denilmektedir. Fast food zaman içinde “kötü gıda” ile aynı anlamda kullanılmaya baĢlanıĢtır.php?gid=5832212719&v=info (15. Böylece dünya yavaĢ yemek (slow food) hareketiyle tanıĢmıĢ. http://tr. Bu noktaya gelindiğinde artık hayat anlamını büyük ölçüde yitirmiĢ.112 YavaĢlık. aynı zamanda sayısız sorunlarla baĢa çıkmamızı sağlamaktadır.facebook. .05. Sade Hayat. daha çok Ģeye sahip olmak için kendimizi mecbur biliyoruz. Kazandıkça yoksullaĢıyoruz. fastfood114 kültürünün sembolü haline gelen Mcdonald‟s ve benzerlerinin hegemonyasına karĢı baĢlatılan. alıĢveriĢ etme ve televizyon izleyerek geçirmesine neden olmuĢtur. Ġstanbul: ss-65-66. 112 113 Ümit ġimĢek. YavaĢ yaĢam.1. Selis Kitaplar. gittikçe daha çok Ģeyden bizi yoksun kılıyor.115 Üretimi de tüketimi de hıza boğan Batı kaynaklı hayat tarzına karĢı yine Batı‟da basit bir protestoyla baĢlayan YavaĢ Hareketi.com/group. Yurtseven. günün tadına vararak. bu hızlı hayata. Tabii „insanî düzeyde yavaĢ‟ talebi yemekle sınırlı kalmamıĢ. Herkesin kendi mutfak kültürünü koruma hakkının saklı olduğunu savunmuĢlar. stres. vd.wikipedia. hızlı yaĢam ve hızlı yemek pratiğinin boğucu derecede artması ve yerel yemeklerin kaybolmasının doğurduğu kaygıyı toplumsal tepki haline dönüĢtürmüĢ olan bir harekettir. eĢitsizlik.. CITTASLOW TARĠHÇESĠ 2.13. Ġtalyan Carlo Petrini önderliğinde fastfood kültürüne karĢı protestolar. 115 http://www.2010). YavaĢ Hareketi (Slow Movement) YavaĢ Hareketi.3.2010). 114 Bir yemek terimi olarak Fast food.

s. vd. 119 Yurtseven. iĢ.363-382. yavaĢ yemek ve dahası.georgiaorganics. http://www. a.2010). Ancak yavaĢ yaĢam. YavaĢ Ģehir..2010). ss. a. Carlo Petrini Kaynak: http://www.g. uyuĢuk olmak değildir. oynamak ve her Ģeyin en iyisini yapmakla ilgilidir. günlük yaĢamın önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. yaĢamak. bireylerin yaĢamlarında neden olduğu olumsuz değiĢim.org/conference/ (03..arkitera.116 Resim 2.m.e.36 Hayatın diğer alanlarını da etkisi altına almıĢtır.05..118 YavaĢ hareket anlayıĢı. önsöz.12.119 116 117 Yurtseven vd..1.117 YavaĢ Hareketi‟ne göre. küreselleĢme sürecine bir tepki olarak ortaya da çıkmıĢtır.06.html (15. KüreselleĢmenin. YavaĢlık. temposuyla bireyin yaptığı iĢin amacının ve anlamının yok edildiği bir çalıĢma kültürünü reddetmektedir. Vurgulanmak istenen kısaca Ģu: Her Ģey doğasına uygun olmalı. yavaĢ yaĢam anlayıĢını çekici bir alternatif olarak ortaya çıkarmıĢtır.. Doğru hızda çalıĢmak.. Hayata dair her kavramın baĢına „yavaĢ‟ ifadesi ekleniyor artık.com/h41395-yavas-hayatin-hizli-yukselisi. insanların tüm gününü kapsayan. . yalnız günlük yaĢamımızdaki baskılardan değil. 118 Parkins.g.

arkitera.com/index.60-64. mevsimlik ürünler. 122 Honore.122 Ġtalyanlara göre.net/. Bu yüzden bir toplumu yemek kültürünü değiĢtirmekle her Ģeyinin değiĢtirilebileceğine inanıyorlar.com/. Böylece sadece yemek alanında değil genel anlamda toplum kültürünün korunacağına inanılıyor.06. Roma Piazza di Spagna‟da McDonald‟s açılmasına gösterilen tepkidir. ss. Hareketin nedeni. yerel.121 Bu hareket McDonalds‟ın yapmadığı her Ģeyi temsil ediyor: Taze.slowfoodanadolu.07. YavaĢ Yemek(Slow Food) Slow Food Hareketi.2.wordpress. Süpermarketlere.3.2010). küresel kapitalizmin doğal düĢmanı olarak gösterilmektedir. aynı zamanda fastfood kültürüne.. sadece fastfood yemeği protesto eden bir hareket değildir. Yerel Ģeyleri seven Slow Food.2010).e. 124 http://slowfoodgenclik. yerel gıda geleneklerinin kayboluĢuna ve insanların giderek yedikleri gıdaların nereden geldiği ve yemek seçimlerimizin dünyayı nasıl etkilediği konusundaki vurdumduymazlıklarına karĢı kurulmuĢ kar amacı gütmeyen bir eko-gastronomi organizasyonudur. seri ve standart üretimlere karĢı yerel ürün yetiĢtiren çiftçilerin desteklenmesini öngörüyor. . http://www. yeme-içme alıĢkanlıkları bir toplumun asıl kimliğini yansıtıyor.37 2. 123 http://www.3.e.com/slow-food/ (08.italyaonline.g.123 Slow Food. yalnızca uluslar ötesi endüstriyel Fast Food zincirlerine karĢı çıkmak olarak özetlenemez. 125 120 121 Yurtseven.120 Ġngilizce „Slow/YavaĢ‟ ve „Food/Yemek‟ kelimelerinin birleĢmesinden doğan Slow Food. s. Bu hareket.php/baskanin-mesaji/slow-food-carlo-petrini-bilinc-vesorumluluk/ (08. esnaf ürünleri. karĢılıklı sohbet alıĢkanlıklarını zincirleme olarak etkiliyor. Carlo Petrini tarafından.g. ölçülü çiftçilik. 125 http://www. a. misafirperverliği. 1986 yılında Ġtalya‟nın Langhe Bölgesi‟ndeki Cuneo Kenti‟nde baĢlatılmıĢtır.124 YavaĢ yemek (Slow food). aile ve arkadaĢlarla keyifle yemek yemek vb.. Yeme-içme sadece damak tadını etkilemekle kalmıyor. her kültürün kendine has damak tadı olduğuna dikkat çekerek yemeklerin yerel ve genetiğiyle oynanmamıĢ ürünlerle piĢirilmesini amaçlıyor. nesiller boyunca elden ele geçen yemek tarifleri. a.

yalnızca Fast Food‟a karĢı tutarlı bir meydan okuma değildir. teknolojik değiĢme. Ġyi. vd. 129 Yurtseven. Convivia. 128 Honore.lasso (08.e. yerel lezzetleri geliĢtiren yaĢam biçimidir. Temiz. gıdaların etiksel olarak sürdürülebilir olmasını..com/about_us/eng/manifesto. artık unutulmaya yüz tutmuĢ ve ustalık gerektiren yemek çeĢitlerini bulmayı ve bunların küresel piyasada yer etmesini sağlamayı amaçlıyor. Bu boyut. Küçük ölçekli yerel ürün üreticileri. geleneksel ve yerel gıdalardan hoĢlanan ve aynı felsefeyi paylaĢanlar.06. modern dünyayı ciddi bir biçimde sorgulamakta ve onunla yüzleĢmektedir. Ġyi.18. Hızlı yaĢama karĢı direnmemiz Slow Food‟la baĢlayabilir.g. YavaĢ Yemek mesajını yaymak ve eğlenmek amaçlarıyla düzenli buluĢan YavaĢ Yemek üye gruplarıdır.2010). küresel Fast Food üreticilerinin ortak etkili gücüne gerçekçi bir biçimde meydan okumaktadırlar.129 YavaĢ Yemek Hareketi.. bürokratik engelleri aĢmalarına yardımcı oluyor ve ürünlerini dünyanın her yerindeki mağazalara ve gurmelere tanıtıyor. s. basit geleneksel aĢçılık ve yemek yeme toplantıları düzenlemek. sosyal sürdürülebilirlik boyutudur. .127 YavaĢ Yemek ekonomik açıdan. Slow Food. bizlerin yaĢam biçimlerini değiĢtirmekte ve çevremizi tehdit etmektedir. Adalet.g.38 Slow Food Hareketi‟nin amacı manifestosunda Ģöyle açıklanmaktadır:126 Bizler hıza yenik düĢüyoruz. Hareket. Yurtseven. daha iyi bir geleceği garanti eder . Küçük üreticilerin birbirlerini bulmalarını sağlayarak. sürdürülebilirlik boyutunu kapsar. aroma ve görünüĢe sahip olması boyutunu içerir. Hızlı yaĢam evimize girmekte ve bizleri Fastfood yemeğe zorlamaktadır. Slow Food.62-62. çalıĢanları 126 127 http://www. Yemek yemenin yavaĢlığı. YavaĢlığın uygun dozu. verimlilik adına. a. ss. toplumsal değiĢme ve küreselleĢmenin de karĢısındadır. bizlere yerel yemeklerin lezzetini keĢfetmemizi ve fastfood‟un olumsuz etkilerini azaltmamızı ya da yok etmemizi sağlar. Slow Food.163.e. a. Gerçek yaĢam biçimi. paylaĢılan deneyimlere dayalı bir kalite kavramı önermektedir. temiz ve adil boyutlarını içermektedir.128 YavaĢ Yemek Hareketi‟nin temelini “convivia” oluĢturmaktadır. s. gıdanın gerçek bir tat. hızlı yaĢama direnmede önemli bir yöntemdir. Hızlı yaĢam. benzer düĢünceleri taĢıyan gönüllü gruplar.slowfood. Slow Food. ekolojik inançları doğrultusunda besin maddelerinin genetik modifikasyonuna karĢı çıkıyor ve organik çiftçiliği destekliyor. Bu üç boyuta dayalı bir kavramdır.. yerel ürünleri ve gelenekleri teĢvik etmek. bizi hıza karĢı korur. Slow Food buna en iyi yanıttır.

g. Clean. Birçok kiĢi için McDonalds‟ı boykot etmek damak zevkinin küresel bir biçimde standartlaĢtırılmasına hayır demenin bir yoludur. 70(4): p. 134 Honore.131 Slow Food. yemek ve dünya arasındaki güçlü bağları anlamamız gerektiğini söyler. College English.. Durmaksızın yayıldığı yarım asırlık bir dönem geçiren McDonald‟s ilk maddi kayıplarını 2002‟de yaĢadı ve hemen ardından deniz aĢırı Ģubelerini kapatmaya baĢladı. (2008). Good.e. s. bugün dünyanın birçok ülkesinde binlerce üyesi bulunan uluslararası bir harekete dönüĢmüĢtür. Slow Food mesajının yayılması.134 Slow Food. gıda konusu dıĢında.e. KiĢilerin demokratik ve gönüllü katılımına dayanır.39 sömürmeyen üretim yöntemlerinin kullanılmasını ve iyi ürünlerin dıĢlanmamasını söyler.g. 135 Yurtseven. Slow Food hareketini 130 Stephen Schneider. ortak kültürel ve gastronomik sürdürülebilirliği amaçlayan bir harekettir.g.. geleneksel biçimlerde yemek piĢirme ve hazırlama yöntemlerini sağlamaktadır. Hareket. s. yerel ürünlerin tören ve zevkini. vd. 164. geleneklerin sürekliliği ve dünyanın bio-çeĢitliliği üzerinde derin bir etkiye sahiptir.135 2001‟de New York Times dergisi.384.3.. a.23. .e. 131 Yurtseven. modern dünyayla ilgili konularla da ilgilenmektedir.g.e. Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement. Eğlenme. Üyelerine.3.130 Yediklerimiz.. Slow Food Hareketi. kırsal alanlar. s. Günümüzde Slow Food. 132 a. Yerel piĢirme ve yeme geleneklerinin sürdürülebilirliği. 133 a.e. Harekete üyelik herkese açıktır ve bireyseldir. a.. FastFood tüketim modeli karĢısında önemli bir güç olarak görünmektedir. a. s. Slow Food hareketi.133 YavaĢ Yemek akımı aynı zamanda küresel yiyecek endüstrisinin yüksek hızlı. geniĢ bir kitle tarafından unutulan lezzetleri.66.g. çabucak değiĢen kültürüne karĢı tepkisinin bir parçasıdır.. aĢağıdaki ilkeleri amaç edinir:132     Yerel ürün ve üretim geleneklerinin sürdürülebilirliği.

136 Slow Food Hareketi. s. a. a. küresel iĢletmeler tarafından sömürülme korkusu içinde bulunan milyonlarca insanın duyarlılığını yansıtmaktadır. Yurtseven. Japonya ve Ġngiltere‟de Slow Food merkezleri bulunmaktadır.g.” denilmektedir. a. Cittaslow Uluslararası Tüzüğü‟nde “Cittaslow‟un. ABD.11.g. Slow Food Çevre Bildirisi.06.2010). YavaĢ Hareketi.wikipedia. s. gıdanın ötesinde bir noktaya ulaĢmıĢ bulunmaktadır. bütün dünyaya yayılmıĢtır.19. peynirlerini ve etlerini doğrudan halka satmaya baĢladılar. s.164. homojenize bir dünyaya karĢı çıkarken. vd.g. biyolojik çeĢitliliği ve sürdürülebilir geliĢmeyi teĢvik etmektedir. aynı felsefeyi paylaĢtığı ve 09. herkes için daha iyi bir hayat düĢüncesiyle Ģehirlerin özel ve önemli yönlerini 136 137 Honore.slowfood. Ġsviçre.cittaslow.00‟i aĢkın üyesi bulunan Slow Food hareketi her geçen gün geniĢlemektedir.2007 tarihinde Plueba‟da bir protokol imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği‟yle bağı vardır..137 Günümüzde 132 ülkede 100..e.3.e.. hedefini Ģehirlerde yaĢam kalitesinin iyileĢtirmesi olarak ortaya koyar. Cittaslow. Ġtalya.org/wiki/Cittaslow (15. 139 Honore. . GeliĢmiĢ bir pazar ekonomisinde.. yerel gruplar tarafından organize edilmektedir.3.net/download/.e. Fransa. Slow Food hareketinden doğmuĢ bir Ġtalyan fikridir ve 15 Ekim 1999 tarihinde Ġtalya Orvieto‟da kurulmuĢtur.139 Slow Food. Bir Ģehrin kültürel çeĢitliliğini ve yerel özelliklerini desteklemek Cittaslow‟un çekirdek değerleridir. Almanya.05.com/ (08. 138 http://www. kültürel bir eğilim olarak bilinen YavaĢ Hareket (Slow Movement)‟in bir parçasıdır. Üye ağları.138 Ancak YavaĢ Yemek fikrinin yayılmasını hiçbir Ģey geleneksel çiftçi pazarının diriliĢi kadar iyi anlatamaz.g. Cittaslow Cittaslow. 142 http://www.. s.68. 141 http://en.2010).141 Cittaslow.142 Cittaslow.40 “dünyayı sarsan 80 fikir” arasına dahil etmiĢtir.61. Kasaba ve Ģehirlerde ve genellikle süpermarketlerden birkaç blok ötede çiftçiler bir kez daha meyvelerini.e. a. 140 Yurtseven.140 2.

pdf (19.net/. .org/index. Cittaslow Birliği‟nin kuruluĢundan. Orvieto. getirilmesi gereken kriterlerden.cittaslow. 1999 yılında. Toskana(Tuscany)‟nın küçük bir kasabası olan Greve in Chianti‟nin geçmiĢ belediye baĢkanı Paolo Saturnini‟nin sezgileri aracılığıyla doğmuĢtur. Bra ve Positano) belediye baĢkanlarının YavaĢ ġehir SözleĢmesi‟ni imzalamasıyla da Cittaslow resmen kurulmuĢtur. http://www. Birlik. Ek 1) kayıt altına almıĢtır. Onun düĢünceleri Bra ( Francesco Guida). 146 http://www. çalıĢma ilke ve prensiplerini bir tüzükle (bkz. logo kullanımından üyelik aidatı ve fon kullanımlarına kadar pek çok alanda tanımlar ve ilkelerden bahsetmektedir.co.144 Greve in Chianti Ģehrinin Belediye BaĢkanı Paolo Saturnini.05.php?method=section&id=2012&title=Association (15. Orvieto ( Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone) belediye baĢkanları tarafından kabul görmüĢ ve Slow Food baĢkanı Carlo Petrini ile bir araya gelmiĢler. “Amerikan Ģehir modeli Ģehirlerimizi adeta istilâ etti ve Ġtalyan Ģehirleri tek tip bir görünüme büründü.2010). 145 http://www. “Cittaslow” Bra. Positano kasabaları ile “Slow Food(YavaĢ Yemek) Birliği” (Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine muhalif olarak kurulan birlik) arasında kuruldu.2010). 28 madde ve 5 ek belgeden oluĢan “Uluslararası katılım Cittaslow” için yerine Tüzüğü. “modern ve tarihi binalardan oluĢan bir taç taĢıyan turuncu renkli bir salyangozu” resmeden kendi logosunu kullanacaktır: Logonun ayrılmaz bir parçası ise. Orvieto. Birliğin KuruluĢu maddesinde:146 “Cittaslow-Rete Internazionale delle città del buon vivere” (Cittaslow-YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı) adlı Birlik: kısaca. Ģehrin kalkınması ve yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesinin temeli olarak farklı bir fikir sunmuĢ ve bu fikrini ülkenin(Ġtalya‟nın) her yerine yaymak için uğraĢmıĢtır. kullanımı tanzim edilecek olan “YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı” sözü olacaktır denilmektedir.distinctlycumbrian. üyelerin organlarına.cittaslow. O.italyaonline.145 Uluslar arası bir birlik Ģeklinde örgütlenen Cittaslow.net/. Birliğin süresi sınırsızdır.uk/images/stories/spring%202008%20newsletter.41 belirlemek ve çevrelerinin eĢsiz niteliklerini ortay koymak amacı taĢımaktadır.143 Cittaslow.05. sorumluluğuna. 143 144 http://www. Biz böyle bir küreselleĢmenin önüne geçmek istedik” diyerek kuruluĢ amaçlarını ortay koymaktadır. Carlo Petrini ve dört kurucu Ģehrin (Chianti. Greve in Chianti.

Paragrafta. Katılım.cittaslow. tüzük belgesi. testler ve vasıtasıyla kültürünü destekleyip olarak tanımlanmaktadır.148 Ekler. Amacı ise Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları. Aziz John Manastırı‟ndaki “Palazzo del Gusto”da yer alır.     Temel ilkeleri içeren bir manifesto YavaĢ ġehir olarak tanımlanmak istenen Ģehirlerin imzalaması gereken birlik tüzüğü Üye Ģehirlerin listesi Yıllık toplantı takvimleri oluĢturmuĢtur. Birlik organlarına geniĢ ve güncel bilgi tedarik rolü ile birlikte. Birlik tali merkezlere de sahip olabilir. Taahhütler ve Yetkiler baĢlığını taĢıyan III.net/index. üyelik düzenlemeleri.147 Birliğin merkezi ise Ģöyle açıklanmaktadır: “Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur ve via Ripa di Serancia I.net/download/.k.42 Tüzükte. önsözlerle birlikte bu tüzüğün ayrılmaz bir parçasını teĢkil ederler denildikten sonra. 149 http://www. Merkez bu çerçevede.05. birlik organlarının gerekçeli kararlarıyla farklı bir hüküm verilmedikçe. Uluslararası Birliğe normalde 50 binden fazla nüfusu olmayan tüm Ģehirler katılabilir denilmektedir. (29. a. uygulamalar Cittaslow‟un iyi kar yaĢama amacı gütmeyen bir teĢekkül yaymak olduğu belirtilmektedir. sertifikasyon.2010). Cittaslow Birliği‟nin. Bilim Kurulu aĢağıdaki isimlerden oluĢmaktadır:149 147 148 http://www. “Cittaslow” adının diğer dillere tercüme edilmeyeceği belirtilmekte ve “birliğin resmi dilleri Ġtalyanca ve/veya Ġngilizcedir” denmektedir. . Komite.” YavaĢ ġehir olarak tanımlanmak istenen Ģehirlerin değerlendirilmesi bu merkez tarafından yapılmaktadır. faaliyetlerin geliĢtirilmesi için kültürel bilgi sağlamakta ve Cittaslow ödül/ünvan organizasyonunun gerçekleĢtirilmesi için iĢbirlikleri yapmaktadır. 16 adresinde. uzmanlardan ve farklı disiplinlerden gelen bilim adamlarından oluĢan bir Bilimsel Komitesi bulunmaktadır.cittaslow.g. logo ve resmi değerlendirme kartlarından oluĢan eklerin ayrıntılarına girilmektedir.

Birlik Tüzüğüne imza atarak bazı yükümlülüklerin altına girmektedir. Cittaslow‟a üye Ģehirler yılda bir kez farklı bir Ģehirde toplanmaktadır. Bu toplantılarda bir yıl süresince gerçekleĢtirilen faaliyetler .43 Paolo Albano Cumhuriyet Savcısı-Ġtalya Ezio Manzini Milan Politecnico Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Profesörü-Ġtalya Fabio Parasecoli New York Üniversitesi Yemek Kültürü Profesörü-USA Jan Hospers Twente Üniversitesi Ekonomik Coğrafya Profesörü-Hollanda Giuseppe Roma CENSIS (Sosyal çalıĢmalar ve araĢtırma enstitüsü) Genel Müdürü-Ġtalya Helmut Bott Stuttgart Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı-Almanya Herbert Pfeiffer Mimar -Almanya Krzysztof Skalski Mimar.Polonya Paul Knox Virginia Teknoloji Enstitüsü Kent Planları Profesörü-USA Roberto Pasca di Magliano Roma Üniversitesi Ekonomik Kalkınma Profesörü-Ġtalya Stefano Mocio Roma Üniversitesi Profesörü ve Meclis Üyesi-Ġtalya Hee Jung Jang Uluslararası Turizm Yönetimi Bölümü Profesörü ve Ġnsan Kaynakları GeliĢtirme Bölümü Dekanı Helen Jarvis Newcastle Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Profesörü-Ġngiltere Ursula Von Petz Mimar-Almanya Cittaslow‟a katılmak isteyen bir Ģehir.

http://www. Ayrıca Koordinasyon Komitesi tarafından görevlendirilen uzmanlar yeni üye olan Ģehirlerin yetkililerine hareketin hedeflerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı bir eğitim semineri vermektedirler.net/download/. patikası boyunca yol alabilmek için çok zaman harcar.italyaonline.150 Tüzüğün “Üyeler” baĢlığını taĢıyan bölümünde. uygarlık yerine doğanın tercih edilmesi olarak tanımlar.00 Euro. BaĢka bir ihraç sebebi olarak ise.44 gözden geçirilmekte ve bir sonraki dönemle ilgili uygulamalar planlanmaktadır. logo olarak salyangozu seçmiĢtir. Gerektiğinde bu uzmanlar üye Ģehirlerde tertiplenen konferanslara ve seminerlere katılıp. .00 Euro. 5-15 bin nüfusu olan Ģehirler 1. 152 a. felsefesine ve değerlerine ters düĢmeleri ya da onun imajına zarar verebilecek davranıĢlarda bulunmaları halinde.00 Euro”.cittaslow. acele etmez ve evini kolayca her yere götürür.500.500. Cittaslow‟un temel felsefesi olan yavaĢlık ve dinlenmeyi temsil etmektedir. Cittaslow düĢüncesini anlatmaktadırlar. YavaĢlık temel erdemdir. Salyangoz yavaĢtır.500.00 Euro. Salyangoz. yavaĢlığı.g. üyelerin Tüzüğün düzenlemelerine ve bunun yanı sıra Cittaslow Birliğinin Meclisi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından alınan kararlara riayet etmemeleri ve Birliğin ilkelerine açık bir Ģekilde ters olan belgelenmiĢ bir faaliyet için de olmaları gösterilmektedir.k. Cittaslow. 15-30 bin nüfusu olan Ģehirler 2. bu düĢünsel yapıyı geniĢleterek. 150 151 http://www.00 Euro ve 30 binden fazla nüfusu olan Ģehirler 3.net/. Salyangoz. Koordinasyon Komitesi‟nin o üyeyi acilen ihraç etmeyi düĢüneceği belirtilmektedir. Her yıl en geç Haziran ayının 30‟unda ödenmesi gereken ücretler çerçevesinde “2009 yılı için aĢağıdaki tutarlarda yıllık üyelik ücreti tespit edilmiĢtir: Binden az nüfusu olan Ģehirler 600. Akıl ve ağırbaĢlılığı ifade eder.152 Cittaslow. 5 binden az nüfusu olan Ģehirler 750. üye Ģehirlerin Cittaslow Birliği‟nin amaçlarına.151 Cittaslow Uluslararası bir “Birlik” Ģeklinde örgütlendiği ve katılım gönüllü olduğu için üye Ģehirlerden yıllık belli ücretler almaktadır.

hayatı yavaĢ. Onun hemen dibinde çağdaĢ hayatı sembolize eden beton bina. Tarihî bir Ģato. insanı düĢüncesiz ve akılsız kılar.2. iki temel sonuç çıkarabiliriz:   Salyangoz yavaĢ harekettir.cittaslow.3. diğer anlamıyla yitirilen pek çok değeri ifade ediyor.net/Italya/hakkinda/makaleler/Sakin%20Sehirler. geçmiĢ nesillerden miras kalan kültürel değerleri. Betonarme bina ise çağdaĢ medeniyetin sembolü zevksiz. a. s.154 153 154 Yurtseven.)153 Resim 2.) Salyangoz evini üzerinde taĢır.05.e. Birbirinden farklı anlamlar çağrıĢtıran iki binanın hemen önündeki salyangoz ise belli bir hayat tarzına karĢı ciddî bir protestonun ifadesi.g. Cittaslow Logosu Kaynak:http://www. tadına vara vara. . Örneğin tarihî Ģato geçmiĢi. sükûnet içinde yaĢamayı öngören bir sembol.2010). Hızlı yaĢamanın diğer adı olan “Amerikan tarzı” hayata bir alternatif olarak. evi de oradadır.italyaonline.. sakinlik ve bir de tarihî mirasa saygı prensipleriyle düzenlenmesi gerektiğini anlatıyor.net/. (Nerede salyangoz varsa. Yemek kültüründen Ģehir planlamasına kadar her Ģeyin yavaĢlık. Önlerinde yavaĢ ve emin adımlarla ilerleyen bir salyangoz.45 Salyangozların yaĢamından.htm (13. Bütün bunlar bir amblemi oluĢturan unsurlar ve her birinin ifade ettiği anlamlar var. http://www. (Hızlı olmak. ruhsuz ve donuk.

Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 2. 2. çevre ve Ģehirsel doku kalitesini teknoloji kullanarak iyileĢtirmek. Altyapı politikaları 3. Çevre Politikaları 1. Hava.2010). Misafirperverlik/Konukseverlik 6. Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢtırılması.org. 155 156 http://sustainablecities.1. çevreyi korumak.156 Bu ölçütlerin sınıflandırıldığı 7 ana baĢlık Ģunlardır: 1.4. . Ģehrin. http://www.4.46 2. su ve toprak kalitesinin varolan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması. sürdürülebilir geliĢmeyi desteklemek. Çevre politikaları 2.05. Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 4. Farkındalık 7.tr/haberler/?id=3767 (15.155 Cittaslow olabilmek için Ģehir nüfusunun 50. Cittaslow‟a üye olan Ģehirlerin.dk/.000′in altında olması gerekmektedir ve 50. Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaĢmasını sağlayacak planların yapılması. CITTASLOW KRĠTERLERĠ Cittaslow‟a giriĢ öncesinde Ģehirlerin bir değerlendirmeden geçmesi gerekmektedir. 3. Üyeliğe kabul için bir Ģehirde Cittaslow hedefleri için yapılan öz değerlendirmeden en az 50 puan almak baĢka bir deyiĢle kriterlerden %50‟sini gerçekleĢtirmiĢ olmak gerekiyor. yerel üreticiler ve tüketiciler arasında iletiĢimi ve diyalogu teĢvik etmek. 000′in üzerinde nüfusu olan yerleĢim yerleri baĢvuruda bulunamamaktadır. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 5. doğal ve çevreye dost tekniklerle yiyecek üretimine destek sağlamak gibi aĢağıda belirtilen 7 baĢlık altında 59 ana ölçüt ve 3 özel koĢulu gerçekleĢtirmeyi kendine hedef koyması ve bu alanlarda çalıĢmaya baĢlaması gerekmektedir.utikad.

kamu tuvaletleri vb. spor. yerel yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması.) kullanımına dikkat çekilerek. Aile yaĢamını ve genel aktiviteleri destekleyici programların oluĢturulması (rekreasyon.47 4. a. Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve Yerel Gündem 21‟e katılım). s. Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması. 6. Altyapı Politikaları 1. yaĢlı ve kronik hastalara yönelik ev hizmetleri. 4. Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. yeĢil hidrojen. Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması. Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılmasına için planlar yapılması..e. Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. 9.g. mini hidroelektrik güç kaynaklan. 157 Yurtseven. Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar. 3. Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. 5. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması.42. 6. 10..). 7. 8. Tıbbi yardım merkezlerinin kurulması. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). 11. sosyal merkezler. Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması. 2. 5. vd. 7. Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. TaĢıt güvenliği ve trafik akıĢının sağlanması.157 2. Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. yürüyen merdiven.2. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması.4. . Tarihi mekânların. bio-yakıt vb.

.com/.05. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar 1.R. .berwick-cittaslow. 11. 8.4.05. iĢlevlerinin.158 2.159 158 159 http://www. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. 13. Kent halkına çeĢitli hizmetler vermeye yönelik planlar yapılması (belediye hizmetlerinin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve halka internet eğitimi verilmesi).org.2010). bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak dost mağazaların kurulması. Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması. 3./Cittaslow%20Community%20Chest%20Criteria. 12. Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. Kentin renk planlamasının yapılması. Tele-iĢgücünün tanıtılması ve desteklenmesi. 4.. Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. 7. 9. Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması. Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. 9. U.doc (13. Elektromanyetik alanların izlenmesine yönelik sistemlerin kurulması. Çöp bidonlarının kötü görünümünün önlenmesi ve atık su toplama sistemi için planlar yapılması. Geri kalmıĢ kent alanlarının tekrar geliĢimine ve kullanımına yönelik projeler geliĢtirilmesi.3.P.disscouncil. 10. YeĢil alanların oluĢturulması ve hizmet alt yapılarının bulunması (oyun alanları.2010).48 8. Kentte kablosuz sistemlerin kurulması. www. 5. Cittaslow bilgi bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. 6.uk/Cittaslow/FuturePlans.htm (13. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. Biyo-mimari alanlarının kurulması.). 2.

7. 160 http://www. Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. 2. kamu alanlarına çalıĢma saatlerinde esneklik kazandırılması vb. 8. 3. 4. Misafirperverlik 1.49 2. 5.160 2.winchester. Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park. Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve desteklenmesi. 9.5.4.2010).05. 6. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. 10. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 1. 11. Kent ve okul bahçelerinin. yerel kültürün geliĢmesine olanak sağlaması için desteklenmesi.).4. . okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi.gov. Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. okulların yemek hizmetlerinde organik. Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. 3. Tarihi merkezlerde uluslararası turizm iĢaretleri ve turist seyahat rehberinin kullanılması. Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi.). Yok olma tehlikesinde olan el sanatlarının korunmasına yönelik programların geliĢtirilmesi.uk/Documents/committees/town%20forum/WTF066%20%20Appendix% 201. Yerel esnaf ve zanaatkarların ürettiği ürünlerin kalite sertifikalarının oluĢturulması.4. 4. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması. web siteleri vb.pdf (13. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. 2.

2.8. vd. Ġtalyanca bir kelimedir ve Türkçey e “Toprak Ana” olarak çevrilmiĢtir. 3. Yerel ürünlerin Slow Food Programı kapsamında desteklenmesi. yerel ekonomileri ve yerli bilgi birikimini yok ettiği bir dünyada. Ġstanbul: ss. 161 162 http://www.greve-in-chianti. 6. 163 Terra Madre. a. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması. Bir kavram olar ak Terra Madre.50 5.k. 5. YavaĢ Yemek tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması.net/download/. 164 http://www. YavaĢ Yemek iĢbirliğiyle. Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre163 Projesi‟nin desteklenmesi. 2.4. (Vandana Shiva. okullarda sebze bahçelerinin kurulması. genel olarak esnafın.(Çev). . Farkındalık OluĢturma 1. buna direnen küçük üreticileri bir araya getiren Uluslar arası Gıda Toplulukları Ağı‟dır. 4. Yerel YavaĢ Yemek (Slow Food) birliğinin kurulması. Slow Food ve Cittaslow 162 faaliyetlerinin yayılmasını sağlayacak programların geliĢtirilmesi. Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla YavaĢ Yemek projesinin uygulanması.g.161 2. Turistik iĢletmelerinin.comune. 7. 2.2010). Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 1. YavaĢ Yemek iĢbirliğiyle.fi. Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. BGST Yayınları. (2010). okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması. Slow Food Presidia‟nın desteklenmesi ve oluĢturulması.pdf (13.5.it/attach/slow-statuto-en. Kent halkının.05. küreselleĢmenin tür ve kültür çeĢitliliğini. Cittaslow sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. Ali K.4. Yeryüzü Demokrasisi. Cittaslow‟a katılım motivasyonunun sağlanması için. YavaĢ Kent eylem-kimlik kampanyası için gerekliliklerin karĢılanması.222-225).6. S. Özel KoĢullar 1. 2.164 2.7.cittaslow. 3.

51 3. Üye kentlerin resmi yazıĢmalarında YavaĢ Kent amblemini kullanması ve internet sitelerine YavaĢ Kent felsefesini içeren bir bölüm koyması.165 2.5. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ Sürdürülebilirliği, ekosistemdeki çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için, insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin kontrol altına alınması olarak tanımladığımızda “çevre”nin ön plana çıkarıldığı bir yaklaĢımdan söz ediyoruz demektir. Yani sürdürülebilirliğin temel unsuru çevreye yaklaĢım tarzıdır. Cittaslow kriterlerini incelediğimizde de “çevre”nin önemli bir yer tuttuğunu, hatta kriterlerinin ilk ana baĢlığını “çevre politikaları”nın oluĢturduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, hava, su ve toprak kalitesinin önemsenmesi, çevreye uyumlu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teĢvik edilmesi, evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢması Cittaslow‟un öncelikleri arasında bulunmaktadır. Sürdürülebilir kent fikirleri ve uygulamalarının temelinde; dünyamızda yaĢanan sorunların çözümü için; kent odaklı çözümlerin bulunması ve kentlerin baĢka sistemlerle iliĢkili bir sistem olduğu konusu yatmaktadır. Cittaslow(YavaĢ kent), yaklaĢımı da sürdürülebilir kent yaklaĢımlarından biri olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilir kent yaklaĢımlarının temelinde, yaĢam ortamı olarak kentlerin daha yaĢanabilir ve sağlıklı yerler olmasının sağlanması, yerel ölçekte atılan adımlar ile küresel ölçekte sürdürülebilirliğin sağlanması hedefi güdülmektedir.166 Cittaslow tüzüğüne baktığımızda da, Cittaslow üyesi olan kentlerde bulunması gereken ya da üye kentlerin sağlamakla zorunlu oldukları Ģartların sürdürülebilirlikle uyumludur. Cittaslow‟da Ģunlar mevcuttur; geri kazanım ve geri dönüĢüm tekniklerine değer veren, bölgenin ve kent dokusunun karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik uygulanan bir çevre politikası, bölgede oturma k için değil ona değer verildiği için, onu bozmayan fonksiyonel olarak uygulanan bir altyapı politikası, çevrenin ve kent dokusunun kalitesini artırmaya yönelik teknolojilerin

165 166

http://www.comune.greve-in-chianti.. Uslu, a.g.m., s.49.

52 kullanımı, genetiği değiĢtirilmiĢ gıdalar yerine doğal tekniklerle elde edilen ve doğayla uyumlu olan gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi.167 Cittaslow(YavaĢ ġehir) kriterlerinin yanı sıra Cittaslow‟un temel amaçları da sürdürülebilirliğin amaçlarıyla örtüĢmektedir. Cittaslow‟un temel amaçlarını aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz :168     Teknolojiyi kullanarak, yaĢamın kaliteli ve çekilebilir olmasını sağlamak, Bölgeye özgü değerlerle sürdürülebilir geliĢmeyi sağlamak, Yerel ekonomik yaĢama katkı yaparak gelir adaletini sağlamak, Doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumak.

Birbiriyle örtüĢen bunca özelliklerine karĢın Cittaslow ve sürdürülebilirlik kavramları; insan ve çevre(doğal, yapılı, sosyal, ekonomik ve kültürel) iliĢkisinin farklı açılarını içermektedir. Birbirlerinden farklı olarak, sürdürülebilirlik daha çok çevre ile ilgili iken, Cittaslow daha çok insan ile ilgilidir. Sürdürülebilirlik gelecek ile ilgili iken, Cittaslow gelecekle ilgili yönleri de bulunmakla birlikte Ģimdiki zaman ile daha çok ilgilidir.169 Bu bilgilerden hareketle Cittaslow kriterlerinin, sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları açısından belli hedeflerini paylaĢtığı ancak kapsam olarak sınırlı kaldığı görülmektedir. Bir baĢka açıdan söylemek gerekirse, Cittaslow, daha çok bir kentte yaĢayan insanların yaĢam kalitelerini arttırmaya dönük çalıĢmalara odaklanmıĢtır. Literatürde “kentsel yaĢam kalitesi”170ni arttırmaya yönelik çalıĢmalar olarak adlandırılan bu çalıĢmalar, özellikle, kentsel altyapı, iletiĢim, ulaĢım ve konut alanlarını kapsamaktadır.

167 168

http://www.cittaslow.net/download/. Yurtseven, vd., s.40. 169 Z. Aslı Gürel Üçer, (2009), Kentsel Yaşam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında Belirlenmesine ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: Orta Ölçekli Kent Örnekleri , Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, An kara: ss.21-22. 170 Kentsel Yasam Kalitesi, dar anlamıyla, toplumsal, ekonomik ve mekânsal öğeler açısından kent tanımına giren yerlerde, kentsel alt yapı, iletiĢim, ulaĢım, konut ve benzeri olanakların sunulma düzeyinin önceden belirlenen ölçülerin üstünde olması durumudur http://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Fam_ kalitesi (25.06.2010).

53

2.6. DÜNYADA CITTASLOW (YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI Dünyadaki yavaĢ kentlerin yarıya yakını Ġtalya‟da yer almaktadır. Bununla birlikte, Ġtalya‟nın dıĢındaki pek çok ülkenin ilgisi Cittaslow üzerine çekilmiĢtir. Günümüzde baĢta Avrupa olmak üzere diğer kıtalardaki ülkelerde de Cittaslow yaygınlık kazanmaktadır.171 Cittaslow, Ġtalya‟da baĢlamıĢ ancak Ġtalya sınırları dıĢında geniĢlemiĢtir.172 2.6.1. Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ Almanya, Amerika BirleĢik Devletleri, Avustralya, Ġngiltere, Norveç, Polonya ve Yeni Zelanda‟da Cittaslow üye sayısı her geçen gün artmaktadır. YavaĢ ġehirler hareketi ilk toplantısını Ġtalya‟nın Orvieto kentinde yapmıĢtır. Ġngiltere‟deki YavaĢ ġehirler ağına Ludlow kasabası öncülük etmiĢ ardından Norfolk‟taki Alysham ve Diss kasabaları Mart 2006‟da birliğe katılmıĢtır. Ġngiltere‟de sertifika bekleyen baĢka Ģehirler de bulunmaktadır. Almanya‟dan, aralarında Hersbruck, Lüdinghausen, Schwarzenbruck, Waldkirch ve Überlingen‟in de bulunduğu 7 Ģehir tescilli Cittaslow olmuĢtur Avustralya‟da iki, Avusturya‟da bir Cittaslow bulunmaktadır. Portekiz ve Polonya‟da 4‟er, Belçika‟da ise üç Ģehir onay beklemektedir. Güney Kore‟de birçok belediye resmen Cittaslow destekçisi konumundadır.173 Cittaslow‟a üye olan Ģehirler aĢağıda ülkelerine göre alfebetik olarak sıralanmıĢtır. Avustralya’dan 2 Ģehir: Goolwa ve Katoomba, Avusturya’dan 3 Ģehir:Enns, Hartberg ve Horn, Belçika’dan 4 Ģehir: Chaudfontaine, Enghien, Lens ve Silly, Kanada’dan 2 Ģehir: Cowichan Bay ve Naramata, Danimarka’dan 1 Ģehir: Svendborg, Fransa’dan 1 Ģehir: Segonzag, Almanya’dan 10 Ģehir: Bad Schussenried, Deidesheim, Hersbruck, Lüdinghausen, Marihn, Nördlingen, Schwarzenbruck, Überlingen, Waldkirch ve Wirsberg, Ġngiltere’den 9 Ģehir: Aylsham, Berwick upon Tweed, Cockermouth, Diss, Linlithgow, Ludlow, Mold, Perth ve Sturminster Newton, Hollanda’dan 2 Ģehir: Alphen Chaam ve Midden-Delfland, Ġtalya’dan 68 Ģehir: Abbiategrasso, Acqualagna, Acquapendente, Altomonte, Amalfi, Amelia, Anghiari, Asolo, Barga, Bazzano, Borgo Val di Taro, Bra, Brisighella, Bucine, Caiazzo, Capalbio,
171 172

http://www.yapi.com.tr/Haberler/yavas-sehir-hareketi-100-kente-yayildi_68844.html (19.05.2010). http://en.wikipedia.org/wiki/Cittaslow (15.05.2010). 173 http://www.yapi.com.tr/.

Francavilla al Mare.. Pals ve Rubielos de Mora. Yeni Zellanda’dan 1 Ģehir: Matakana (Rodney District). Trevi ve Zibello.54 Casalbeltrame. Castelnuovo Berardenga. Bisztynek. Positano. Greve in Chianti. Sao Bras de Alportel. Bir kısım Ģehirler de Seferihisar‟da olduğu gibi Cittaslow‟a üye olup kendilerini belli bir formatla geleceğe taĢımak. Pratovecchio. Yani turizm beklentisinden. Morimondo. San Daniele del Friuli. Massa Marittima. Lidzbark Warminski. Castiglione del Lago. Hadong. . Todi. 174 http://www. Amerika BirleĢik Devletleri’nden 1 Ģehir: Sonoma. kendi halkının daha sağlıklı yaĢamasını arzulayan Ģehirler de var. Pollica. Castel San Pietro Terme. Città Sant‟Angelo. Jangheung. Scandiano. Orvieto. Monte Castello di Vibio. Stia. Giuliano Teatino. Castiglione Olona. Galeata. Ġspanya’dan 6 Ģehir: Begur. Bir kısım Ģehirler de ellerinde olanı kaybettikleri için piĢman olmuĢlar ve Cittaslow ile bunları tekrar kazanma beklentisi içindeler (Turizm Ģehri olan Bodrum‟un sakin Ģehir olmaya çalıĢması gibi). Guardiagrele. Nowe Miasto Lubawskie ve Reszel. Civitella in Val di Chiana. Chiavenna. Ġsviçre’den 1 Ģehir: Mendrisio. Preci.org/index. Wando ve Yesan. Torgiano. Penne.Cutigliano. Fontanellato. Città della Pieve. Ġsveç’ten 1 Ģehir: Falköping. Fakat Cittaslow‟a üye Ģehirlerin çoğu Cittaslow‟u bir yerel kalkınma modeli olarak görüp üye olmuĢ Ģehirlerdir. Chiaverano. Montefalco. Portekiz’den 4 Ģehir: Lagos. San Vincenzo. Levanto. 174 Dünyadaki Cittaslow‟a üye Ģehirlerin Cittaslow‟a bakıĢ tarzları birbirine göre farklılıklar içermektedir. Giffoni Valle Piana.cittaslow. Piossasco. Polonya’dan 6 Ģehir: Biskupiec. Castelnovo ne‟ Monti. Orsara di Puglia. kalkınma beklentisinden çok kendi halkının sağlıklı yaĢaması için Cittaslow‟a üye olan Ģehirler var. Suvereto. Tirano. Bigastro. Silves ve Tavira. Shinan. geleceklerini Ģekillendirmek istemektedirler. Cisternino. Levanger ve Sokndal. Pellegrino Parmense. Lekeitio. Pianella. Novellara. Türkiye’den 1 Ģehir: Seferihisar. Cerreto Sannita. Santa Sofia. Murowana Goślina. San Miniato. 10 Haziran 2010 tarihi itibariyle Cittaslow. 20 ülkeden 132 üye Ģehir sayısına ulaĢmıĢtır. Ġtalya‟daki Cittaslow Ģehirlerinin bir kısmı belli bir geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢmıĢlar ve belli kriterlere sahipler. San Potito Sannitico. Bu gibi Ģehirler Cittaslow‟a turizmlerini düzenlemek için üye olmuĢlar. Örneğin. çevreye yönelik kaygıları olan. San Gemini. Norveç’ten 3 Ģehir: Eidskog. Güney Kore’den 6 Ģehir: Damyang. Mungia. Teglio. doğaya daha yakın olmak isteyen. Bunların yanında çok fazla turizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmayan.

Ġtalya.175 2. Bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino„da Ġtalya‟nın yarımadadaki toprakları içine sıkıĢmıĢ ülkelerdir. 178 a. Parlamenter demokrasiyle yönetilmektedir.177 Rönesans hareketi. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. . C. mimaride barok üslûbunun doğuĢuna tanıklık etmiĢ ve eskiden beri Katolik Kilisesi‟nin merkezi olmuĢtur. bunun sonucunda Ģehir halkının yaĢam kalitesinin yükselmesi için üye olmuĢ Ģehirlerdir. BaĢĢehri Roma. Cittaslow‟un kurulduğu ülke Ġtalya‟dan Orvieto. 12 Mayıs 2010 tarihinde Seferihisar‟da Yapılan Mülakat. Ġtalya‟nın baĢkenti Roma. Günümüzde Ġtalya. 177 http://tr.06. Ġsviçre.6. yaĢam kalitesi endeksinde sekizinci sırada yer alan geliĢmiĢ bir ülkedir.Orvieto-Ġtalya Ġtalya. İslam Ansiklopedisi. 178 Cittaslow örneği olarak inceleyeceğimiz Orvieto.2. Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri Dünya deneyimleri olarak. diğer önemli Ģehirleri Milano.176 Kuzeyde Fransa. 175 Bülent Köstem. Avrupa Birliği ülkesi olarak Ġngiltere‟den Ludlow ve Cittaslow‟un Avrupa dıĢında yayıldığı ilk ülke ve kıta olan Avustralya‟dan Goolwa Ģehirleri incelenecektir.2010).2. Ġtalya‟nın Toskana kentinde doğmuĢ ve tüm Avrupa‟ya buradan yayılmıĢtır.55 ġehirlerinin kalkınması. güneydoğu yönünde Akdeniz‟e girmiĢ çizme biçiminde bir yarımada ile Sicilya ve Sardinya adalarından oluĢmaktadır.445-446. 2. kuzeyde Orta Avrupa‟ya dayanan. 176 Talip Küçükcan. 1957 yılında baĢkent Roma „da imzalanan Roma AntlaĢması‟yla kurulan Avrupa Birliği‟nin kurucu üyelerindendir.1. Avusturya ve Slovenya‟yla kara sınırı vardır. (Ek 2). Ġstanbul: ss. Napoli. (2001). yüzyıllar boyunca Batı uygarlığının merkezi olmuĢ. Cittaslow Seferihisar Temsilcisi.org/wiki/%C4%B0talya (07.wikipedia.6. Ġtalya.k. dünya insanî geliĢme endeksi sıralamasında yirminci. Torino ve Cenova‟dır.23.g. 3000 yıllık geçmiĢe sahip küçük bir Ġtalyan kentidir.

2010).1. Orvieto‟daki çoğu objeyi. zeytinyağı.179 Orvieto‟daki Lezzet Sarayı. Burası tehdit altındaki yerel sebze ve meyve çeĢitlerini korumanın yanı sıra.000 kiĢilik nüfusa sahip bu kent. peynir ve taze makarna üreticileriyle bir araya gelmektedir. kentteki ürünler çerçevesinde gerçekleĢmektedir. Orvieto‟daki. Ayrıca Lezzet Sarayı. yerel yemekleridir. Lezzet Sarayı.ca/images/explore/maps/Italy Sorrento OrvietoMap2008. Orvieta mutfağı piĢirme yöntemlerinin özgün tariflerini muhafaza etmek için kullanılmaktadır. kamu kuruluĢları ve özel giriĢimciler için bir buluĢma noktasıdır.06. Burası.06. kentin aĢçılık konusundaki ününü artıran hadise ve gösterimleri desteklemek için kurulmuĢ olan bir bina ve aynı zamanda bir baĢlangıç yeridir. Ġtalya‟daki Cittaslow örneği olarak Orvieto‟yu almamızın en temel nedeni bu kentin Cittaslow‟un kurucu üyelerinden biri olmasıdır. Kırsal turizmle iliĢkili olan yavaĢ konukseverlik. 179 http://www. YaklaĢık 10. Kentin en ünlü yavaĢ objeleri. 1999 yılında YavaĢ Kent(Cittaslow) Hareketi‟ne katılmıĢtır. YavaĢlık. uygulamayı ve yeri etkilemiĢtir. bugünlerde.56 Harita 2. yiyecek ve Ģarap üreticileri.alumnitravel. Cittaslow‟a üyelikle birlikte kentte organize edilen yemek turlarına katılan ziyaretçiler. yavaĢlığı hem korumak hem de simgelemek için kullanılan bir alan olarak da tanımlanabilir.orvieto-info.2010).jpg (25.com/ (12. Ġtalya Orvieto Kenti Kaynak: http://www.utoronto. .

Mart ve Mayıs aylarındaki beĢ pazar günü “YavaĢ Pazar” olarak bilinmektedir. .g. 2007 yılı Temmuz ayından baĢlayarak 10 yaĢ ve altındaki çocuklar dört hafta boyunca doğal boyalarla resim yapma kursları verilmiĢtir. Bir diğer yavaĢ kent uygulaması. sakin doğa üzerine bireysel çalıĢma.181 Tablo 2. Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Renklere baĢlamak için serbest konu: doğal pigmentlerin kullanımı. Aynı programın bir parçası olarak. a. Bu yöndeki son giriĢimlerinden birisi.57 Cittaslow Uluslararası merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Bu günlerde tarihi merkezlere araç alınmamakta. Buna göre. çevredeki manzarayı bireysel olarak yeniden çizme. derin renklerin kullanılıĢı. Bu proje. Ģehri tüm hislerini kullanarak tecrübe etmeleri için çocukları teĢvik etmeye odaklanmıĢtır.‟buğday tarlasındaki kargalar‟ üzerine bireysel çalıĢma.m. çocukların geleneksel ve mevsimlik yerel ürünlere karĢı bilgili hale getirmek ve bunları bir yemekte nasıl birleĢtireceğini ve yemeği hazırlarken bu görevi diğerleriyle nasıl paylaĢacağını tecrübe etmek için. çocukların lezzet eğitiminin yanında.143.. okuma saati ve bahçe ürünleriyle kahvaltı hazırlama Beyaz kağıda baĢlangıç: doğa teması. kırsal el sanatları sergisi. sulu boya kullanımı. “YavaĢ Pazar” olarak adlandırılmaktadır. 2006 yılında baĢlayan bu uygulama. 2008: 143.okuma saati ve kahvaltı Kaynak: Miele.okuma saati v e mevsim meyveleriyle kahvaltı Van Gogh‟un dünyası: mum renklerinin kullanımı.1.. “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program. a. Orvieto‟dan gelen geleneksel unlu mamullerle nasıl kahvaltı yapılacağı ve karakalemin nasıl kullanılacağı Duvarlar: meyve teması. çocukların yaz aktiviteleri için Lezzet Sarayı tarafından “Hadi lezzeti resmedelim” adıyla baĢlatılan projedir. toplu bulmaca çözme. okuma saati ve kahvaltı Hepimiz ressamız: sebze teması. Proje çerçevesinde. s. yiyecekler yoluyla yaĢadıkları çevre hakkında bilgi edinmelerini ve bilinçlenmelerini artırmak için fırsatlar oluĢturulmuĢ.143.180 Okul yemeklerinin gözden geçirilmesi. s. okuma saati. Cittaslow olduğunda Orvieta‟nın teĢvik etmeyi üstlendiği en önemli meseledir. alıĢ-veriĢ alanları açık tutulmakta. kent halkının yavaĢ bir kentte yaĢadıklarını fark etmelerine yöneliktir. yerel Ģarap ve yiyecek tadım alanları 180 181 Miele.m.g. duyusal laboratuarlarda (lezzet laboratuarları) yer almaları sağlanmıĢtır. O tarihten beri.

BirleĢik Krallığı oluĢturan 4 millî-coğrafî bölgeden en geniĢ ve en kalabalık olandır. İslam Ansiklopedisi. Liverpool. Ġngiltere‟nin Shropshire bölgesinde bir pazar kasabasıdır. . Ludlow.183Ġngiltere.58 oluĢturulmakta ve kent merkezinde yerel okullarla birlikte konserler verilmektedir. Ġngiltere‟nin baĢĢehri Londra‟dır.2010). Ludlow.2. Dünya genelinde yaygınlıkla kullanılan Ġngiltere ise aslında devletin ana topraklarını meydana getiren dört millî-coğrafî bölgeden en büyüğünün adıdır (England. 185 http://en.org/wiki/Ludlow (21. Ġngiltere‟de baĢka üye Ģehirler bulunmasına karĢın Cittaslow örneği olarak Ludlow‟u tercih etmemizin nedeni.2010). Ortaçağ‟a ait surlarla çevrilidir ve yaklaĢık 500 tescilli tarihi binaya sahiptir. 187 a. Azmi Özcan.144. (2000).296. Ludlow-Ġngiltere Resmî adı United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Büyük Britanya ve Kuzey Ġrlanda BirleĢik Krallığı) olup kısaca Büyük Britanya veya BirleĢik Krallık Ģeklinde de söylenir. Ana Caddesinde. Ġngiltere‟nin en iyi Pazar Ģehri…” olarak bilinmektedir. Cittaslow ağına 24 Kasım 2003 tarihinde dahil olmuĢtur.185 Ludlow.g. C. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.000 kiĢilik bir nüfusa sahip olan Ludlow.cittaslowludlow. 184 BirleĢik Krallık nüfusunun yaklaĢık %85‟i Ġngiltere‟de yaĢamaktadır. s. bu Ģehrin Ġngiltere‟nin Cittaslow‟a üye ilk Ģehri olmasından kaynaklanmaktadır. diğerleri Ġskoçya. bağımsız iĢ yerleri bulunmaktadır.wikipedia. Wales/Galler. 186 http://www. 184 http://tr. YaklaĢık 10.g. Birmingham.06.06.187 182 183 Miele. Ġngiltere. Kuzey Ġrlanda). Cittaslow örneği olarak inceleyeceğimiz Ludlow.k. “gürültülü bir nehrin kıyısında yer alan tepedeki yer” anlamına gelmektedir. Nüfusu 1 milyonu aĢan bazı diğer önemli Ģehirleri Manchester.wikipedia.org.. büyük 186 firmaların temsilciliklerinden ziyade küçük.22.uk/page. Bristol ve Leeds‟tir.182 2. Ġstanbul: s.2010).org/wiki/%C4%B0ngiltere (07.php?Pid1=3&PLv=1 (21.06.m.6.2. a.

üretim ve yiyeceklerin desteklenmesi bağlamında bu festival ve panayırlar ayrı bir öneme sahiptir. yerel ürün ve üretimi destekleyip teĢvik etmek. gelenek. Cittaslow‟un en önemli değerlerinden olan yerel kültür.59 Resim 2. özellikle çocuklar ve gençleri baz alarak sağlıklı yaĢamı teĢvik etmek için faaliyetler gerçekleĢtirilmektedir.06.2010). Ludlow Marches Yiyecek ve İçecek Festivali: Eylül ayında Ludlow ve civarında gerçekleĢtirilen150‟nin üzerinde yerel gıda üreticisinin mallarını sergileyip sattığı bir gıda festivalidir. Bu çerçevede. Cittaslow Ludlow amacını.06.2010). 188 189 http://www. yerel kültür ve gelenekleri desteklemek. Ortaçağa Noel Panayırı: Kasım ayının sonlarında Ludlow ġatosu‟nda ve Pazar meydanında gerçekleĢtirilen Ludlow‟daki diğer yıllık bir etkinliktir.org. http://en. tiyatro gösterilerini de içeren bir müzik festivalidir.cittaslowludlow.cittaslowludlow. Cittaslow Ludlow Sembolü Kaynak: http://www.Ludlow‟un baĢlıca festival ve panayırları:189 Ludlow Festivali:1960 yılından beri her yıl Haziran ayının sonu ile Temmuz ayının baĢında kutlanmakta olan.3.188 Festivaller ve panayırlar açısından Ludlow zengin bir Ģehir konumundadır. sürdürülebilir çevre için çalıĢmak. Ludlow civarında yaĢayan ve çalıĢan insanların yaĢam kalitesini korumak ve arttırmak için elinden geleni yapmak olarak açıklamaktadır.org.wikipedia.pdf (25. tek tipliliği değil farklılığı teĢvik etmek. . bir Cittaslow olarak Ludlow‟da.uk/images/Agenda/_final%20print %20res.org/wiki/Ludlow (21.uk/.

İslam Ansiklopedisi. Bu çerçevede desteklediği projeler:190      Ludlow‟da Sanat :”boĢ dükkân camlarına resimler” projesi Ludlow ġehrinin geliĢtirilmesi projesi “Ludlow hoĢ bir kartpostaldır” kampanyası Ludlow‟a güveni artırma projesi Ludlow Ticaret Odası tarafından hazırlanan yeni bağımsız dükkan listesi projesi 2. Doğu Timor. Goolwa-Avustralya Avustralya.60 Ludlow.06. BaĢkenti Canberra.org/wiki/Goolwa. Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda‟dır. http://tr. Nehir ticaretinin zayıflamasıyla. Solomon Adaları. Güney Avustralya ve Tasmanya eyaletlerinden meydana gelen altı üyeli federal bir devlettir. en büyük Ģehri ise Sydney„dir. Avustralya._South_Australia (22.2. 191 Resmî adı Avustralya Uluslar Topluluğu (Commonwealth of Australia) olan ülke Yeni Güney Galler. Victoria. Ġstanbul: s. Papua Yeni Gine.193 190 191 http://www.wikipedia.192 Avustralya‟nın Cittaslow örneği olarak ele alacağımız Ģehri Goolwa. Çin. ABD ve Brezilya„dan sonra 6.2010). nehir ticaretini kesintiye uğratmıĢ ve bir liman olarak Goolwa‟nın önemini kaybetmesine neden olmuĢtur. Aborjin hikâyeleri ve eĢsiz nehir sandalı tarihiyle dopdolu olan bir kasabadır. Goolwa Avustralya‟nın bir iç limanıdır. 193 http://en. Cittaslow Ludlow.wikipedia.06. Kanada.2010). dünyanın en büyük adası ve en küçük kıtasıdır. 192 Ahmet Ertek. en büyük ülkedir. C:4. Queensland.cittaslowludlow. BirleĢik Krallık‟ın ilk Cittaslow üyesi olması nedeniyle BirleĢik Krallık‟ın Cittaslow yavaĢ hareket ağının ön safında yer almaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.uk/. Vanuatu. Ģehirle ilgili olarak yapılan projelere destek sağlamaktadır. Batı Avustralya. .3. güney yarım kürede yer alan bir ülkedir. Cittaslow amaçları doğrultusunda.168. Hint ve Büyük Okyanus arasında uzanır. (1991). Demir yollarının Avustralya‟nın içlerine doğru yayılması. Goolwa yerel ziraata ve balıkçılığa ve bunların yanı sıra tatilciler için popüler bir merkez olmaya baĢlamıĢtır.org/wiki/Avustralya (07. KomĢuları Endonezya.org. Avustralya. Tamamı bir kıtayı kaplayan tek ülkedir. Hiçbir ülkeyle kara sınırı yoktur.6. Toprak bakımından Rusya.

au/ (25. elektronik adresinin sık sorulan sorular bölümünde. Goolwa Niçin Cittaslow Oldu? Sorusuna Ģöyle cevap veriliyor:195     Goolwa kendine özgü bir mirasa sahiptir. a. .06. aynı zamanda Cittaslow‟un Avrupa dıĢındaki ilk Cittaslow üyesidir.com.k. Cittaslow‟a Ģehirde yaĢayanların yaĢam kalitelerini arttırmak için dahil olmuĢtur. sürdürülebilir bir geleceğe yönelik olarak birlikte çalıĢmaları için topluma ve ticari iĢletmelere yardımcı olurken.au/ (12.61 Ġngiltere Ludlow‟da olduğu gibi baĢka Ģehirler yerine Goolwa‟yı örnek olarak seçmemiz bu Ģehrin Avustralya‟daki ilk Cittaslow olmasından kaynaklanmaktadır. 194 195 http://www.2010). Goolwa.g.cittaslowgoolwa. Bir Cittaslow.06. Goolwa Avustralya‟nın ilk Cittaslow‟u olmasından baĢka.194 Cittaslow Goolwa. EĢsiz bir çevreye sahiptir. Özel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. 6.com. Cittaslow Goolwa Sembolü Kaynak: http://www. 12 Mart 2007 tarihinde.cittaslowgoolwa.2010). Resim 2. Avustralya‟nın ilk Cittaslow Ģehri olarak akredite edilmiĢtir.000 civarında bir nüfusa sahip olan Goolwa.4. Yiyecek. içecek ve geleneksel beceriler yönünden zengindir. yukarıda bahsedilen eĢsiz özellikleri ve faaliyetleri muhafaza etmektedir.

k. Cittaslow Turizm Grubu. Çevre ve Altyapı Grubu. Goolwa Noel ġenlikleri ve Goolwa BaĢtanbaĢa Tur. Cittaslow ve Slow food (yavaĢ yiyecek) esaslarını anlamayı sağlamak.62 Cittaslow Goolwa.06. yiyecek ve içecek sektöründeki bireylerin ortak gayretlerini artırmak amacıyla fikir geliĢtirmek için düzenli olarak toplanmaktadır. gıda esnafı ile iyi yiyecek ve içecekten anlayan tüketicileri bir araya getirmiĢtir.html (22.g. a. halk aktivitelerinin yanında. Goolwa bölgesiyle ilgili konularda çalıĢma yapmak üzere Cittaslow Goolwa bünyesinde “Özel ÇalıĢma Grupları” kurulmuĢtur. Halen çalıĢmakta olan gruplar ve çalıĢmaları Ģunlardır:197 Cittaslow Yiyecekleri ve Şarap Grubu. Cittaslow projeleri için bağıĢ toplamanın yanında. ġu an çok fazla çalıĢma yapılmamakla beraber ihtiyaç halinde. genellikle her ayın ilk PerĢembe günü düzenli olarak toplanmaktadır. Yıllık Genel Toplantı ise Kasım ayında yapılmaktadır. Cittaslow Goolwa YavaĢ Araba YarıĢları. Cittaslow Turizm Grubu her yıl Mayıs sonunda düzenlenen Güney Avustralya Tarih Haftası ile Goolwa Turu gibi yeni faaliyetler gerçekleĢtirmektedir.au/history. taze ve hormonsuz ürünler sağlamak için halk bahçesini oluĢturmak. Goolwa Etkinlikleri ve Cittaslow Bağış Toplama Faaliyetle ri Grubu. Canlanan Goolwa. Cittaslow Halk Bahçesi ve Cittaslow Tezgâhları Grubu. halkın sağlık. Goolwa halkına yakıĢır Ģekilde estetik olarak cazip bir çevre yaratmak için çalıĢmak bu grubun ana amaçlarını oluĢturmaktadır. 196 197 http://www. Tarih Haftası ile Goolwa Turu.cittaslowgoolwa. Goolwa‟da yaĢayan. bağıĢ toplama iĢleri ve faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktadır. huzur ve besin kaynağını artırmak. bir yönetim komitesi tarafından idare edilen anonim bir topluluktur. Halk Faaliyetleri Ģunları kapsamaktadır: Güney Amerika AhĢap Kayık ve Müzik Festivali. çalıĢan ve ziyarette bulunanlar için hayatı daha iyi hale getirmeye yönelik çeĢitli programlar uygulamaktadır. bu alanlarda daha çok çalıĢma yapılacağı belirtilmektedir.2010). Cittaslow felsefesini destekleyerek. Goolwa‟da çok faal bazı çevreci gruplar bulunmaktadır.com. gezilecek bir yer olarak Goolwa‟yı geliĢtirmek için. restoran sahipleri. Grup. .196 Cittaslow Goolwa. yerli aĢçılar. zirai ürün yetiĢtiricileri. Yönetim Komitesi.

198 Orvieto. 198 http://www. örneklerinden çıkarılan sonuç. kafeler ve küçük pansiyonları da turistlerle doludur. bu üç kentin de aralarında ufak farklar olsa da özellikle. Bu kentlerde Cittaslow logosu bir kalite göstergesi olarak kullanılmaktadır. misafirperverlik ve farkındalık üst baĢlıklarını taĢıyan Cittaslow kriterlerine yoğunlaĢtıklarını ve faaliyetler gerçekleĢtirdiklerini görmekteyiz. çevre ve altyapı politikaları gibi alanlarda çalıĢmalar yapmalarını gerektirecek problemleri olmadığı kanaatine varabiliriz.yapi. Bu noktadan hareketle bu üç kentte de.tr/.000‟in altında yerleĢimler olması nedeniyle. Her üç kentin de nüfus açısından 10.com. . kent sakinlerinin baĢta olmak üzere ve gelecek ziyaretçilerin yaĢam kalitesini arttırmaya yönelik Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir. Ludlow ve Goolwa.63 Bir zamanların geliĢen bir nehir limanı kenti olan Goolwa limanına Cittaslow olduktan sonra artık turist taĢıyan tekneler yanaĢmaktadır Tarihi binaları da sanat galerileri. yerel ürün ve üretimin desteklenmesi.

64 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR .

65 3.1. SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ 3.1.1. Tarihsel GeliĢimi Kentlerin tarihi vardır ve tarih kentlerin hafızasıdır. Kentler, hafızalarıyla vardırlar ve hafızalarıyla kenttirler. Kenti hafızasından koparmak, o kentin sakinlerini hafızalarından etmekle eĢdeğerdedir. Kentin hafızası o kentin taĢına, toprağına, binasına, ağacına, mezarına kısaca her Ģeyine kazılıdır. Bunlardan birinin yerinden sökülmesi kentin hafızasından edilmesine yeter ve o kentin insanını hafızasız kılar.199 Bugün psikologlar bireylere ve gruplara, sosyal ve ekonomik geliĢmelerin sağladığı fiziki-konfor, güven ve ucuz ürün karĢılığında Ģahsiyetlerini korumanın ne denli önemli olduğunu anlatmakta ve bunların kiĢilik yitirme bahasına olmaması gerektiğini söylemektedirler. Kentler de insanlar gibidir. Her bir insan gibi bir kenti bir diğerinden ayırt eden Ģey tarihidir. Tarih o kente kimlik kazandırır. Tarih ve onun kazandırdığı kimlik dıĢındaki özelliklerin çoğu bütün kentlerin ortak özellikleridir.200 Seferihisar‟da tarihi olan bir kenttir, tarih kentidir. Bu yönüyle daha baĢtan ayrıcalıklı bir konuma oturmaktadır. Seferihisar topraklarında en eski yerleĢim yeri Teos olup, burasının M.Ö. 200‟lü yıllarında Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu ve Karyalıların bir kenti olduğu bilinmektedir. Böylece yöreye 4.000 yıldan bu yana yerleĢildiği söylenebilir. Seferihisar‟da Lidyalılar, Ġranlılar, Atinalılar ve Ispartalılar hüküm sürmüĢtür. Daha sonra yöreye Ġranlılar, Bergama Krallığı, Makedonyalılar, Eski Yunanlılar, Romalılar ve Bizanslılar egemen olmuĢtur. Seferihisar, 1084 yılında Selçuklu komutanı Emir Çakabey tarafından alınmıĢ, II. Haçlı Seferi (1147-1149) sonrasında, bölge Sultan Mesut tarafından Selçuklu topraklarına katılmıĢtır. 201 Romalı komutan Tysaferin‟in isminden hareketle “Tysaferin” adı verilmiĢ olan yerleĢim yeri, Atinalıların eline geçince “Tysaferinpolis” ismini almıĢtır. Tysaferinpolis, Selçuklular tarafından fethedilince, Anadolu‟yu TürkleĢtirme sürecinde adın “polis” eki kaldırılıp yerine “hisar” eki getirilmiĢ ve “Tysaferinhisar” olmuĢtur. Bir zaman
199

Bursa BüyükĢehir Belediyesi, (2006), Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırması , 2.Baskı, BBB Yayını, Bursa: s.30. 200 Graeme Shaukland, (1996), Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız?, Kamran T.(Çev), Cogito, 5.Baskı, Sayı:8, Ġstanbul: s.24. 201 Seferihisar Kaymakamlığı, (2004), Seferihisar, Seferihisar Kaymakamlılığı Yayını, Ġzmir: s.20 .

66 Tysaferinhisar olarak kullanılan ad, zamanla “Seferinhisar”a sonra “Seferihisar”a dönüĢmüĢtür.202 Seferihisar, Selçuklulardan sonra XIV. yüzyılda Aydınoğulları ve Osmanlıların egemenliğinde kalmıĢ, XV. yüzyılda bir süre Timur Ġmparatorluğu‟nun yönetiminde kaldıktan sonra kesin olarak Osmanlı egemenliğine geçmiĢtir.203 Osmanlı toprak bölünüĢüne göre has arazi içerisinde bulunan Seferihisar III. Murat‟ın annesi ValideSultan tarafından, Mekke‟ye vakfedilmiĢtir.204 Seferihisar ve çevresinde Selçuklular ve Osmanlılar tarafından yaptırılmıĢ eserlerin baĢlıcaları; Koçibey Mescidi, Gözsüzler Mescidi, Turabiye Camii, Sığacık Camii, Ağa Camii, Yeni Camii ve Hıdırlık Camii`dir. Seferihisar`ın 6 km batısında küçük bir balıkçı yerleĢimi olan Sığacık, Selçuklular döneminde yapılmıĢ surlarla çevrilidir. Kaptan Piri Reis`in önerisiyle yapılmıĢ olun Osmanlı Kalesi, XVI. yüzyıldan kalmadır.205 15 Mayıs 1919 tarihine kadar Seferihisar‟da Rumlar ve Türk ahali uzun süre birlikte yaĢamıĢlardır. Ġzmir‟in 15 Mayıs 1919 da Yunan iĢgaline uğramasıyla, iĢgal yılları baĢlamıĢ, 11 Eylül 1922 de ilçe kurtarılmıĢtır.206 1920‟lerden sonra Seferihisar‟ın kıyı kesimlerinde oturan ve çoğunluğunu Rumların oluĢturduğu nüfusun KurtuluĢ SavaĢından sonra Yunanistan‟a göçleri ve Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk‟ta yaĢayan Türk halkın ilçeye yerleĢtirilmesiyle, bu yıllarda nüfusta büyük bir hareketlilik yaĢanmıĢtır.207

202

Osman Ġlker, (2005), Seferihisar ve Seferihisarlılar, Seferihisar Halk Eğitim Müdürlüğü Yayını, Ġzmir: ss.31-32. 203 http://www.izmir.gov.tr/default_B1.aspx?content=1098 (12.06.2010). 204 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.21 . 205 http://www.izmir.gov.tr/default. 206 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.21 . 207 a.g.e., s.56.

67

3.1.2. Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı Seferihisar, Cumhuriyet öncesinde 1884 yılında ilçe olmuĢtur. Günümüzde Ġzmir‟in
208

30 ilçesinden birisidir.209 Seferihisar, denize kıyısı olan bir ilçe olmasına

rağmen, ilçe merkezi denizden 5 km içerdedir. Seferihisar, Ġzmir kent merkezine yakınlığı, verimli tarımsal toprakları, zengin orman örtüsü, temiz kıyıları ve termal su potansiyeli ile diğer ilçelerden farklı özelliklere sahiptir.210 Seferihisar‟ın, Ġzmir il merkezine uzaklığı 45km`dir. Kuzeyde Urla, Doğuda Menderes, batı ve güneyde Ege Denizi ile çevrilidir. Ġlçenin yüzölçümü 386 km2‟dir. 8 köyü bulunmaktadır. 211 Harita 3.1. Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu

Kaynak: http://www.turkiye-rehberi.net/harita/resim/Turkiye/izmir-haritasi. jpg (14.06.2010).

208

Türkiye'nin Ġstanbul ve Ankara'dan sonra 3. büyük metropolü olan Ege Denizi kıyısında bir liman kentidir. http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir (22.06.2010). 209 http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar,_%C4%B0zmir (12.06.2010). 210 Füsun Soykan, (2004), Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları, Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar Kaymakamlığı ve Ege Üniversitesi, 7 -8 Ekim 2004, Ġzmir: s.163. 211 http://www.izmir.gov.tr/default.

denize inen yamaçlar ve Kocaçay vadisinin düzlükleri üzerine kurulmuĢtur. km‟sinden ayrılan ve yine adı geçen kavĢakta birinci yol ile birleĢen güzergâhtır. Seferihisar Kaymakamlığı -Ege Üniversitesi.g. Üçkuyular‟dan kalkan ve Güzelbahçe-ÇeĢmealtı kavĢağından güneye ayrılan asfalt yolu izleyen güzergâh. (2004). Bu nüfusun 25. 7-8 Ekim 2004. 214 Arife Karadağ.213 Ġlçe kentsel geliĢim yönüyle değerlendirildiğinde. 215 http://tr.g...212 Seferihisar. 216 http://www.org/wiki/Seferihisar. Ġlker.217 212 213 http://tr.1._%C4%B0zmir (12. Ġlçenin deniz kıyısında yolcu ve yük taĢımacılığına ait bir limanı bulunmazken.215 2009 Yılı ADNKS verilerine göre Seferihisar‟ın toplam nüfusu 28. a. Seferihisar‟a Ġzmir‟den iki güzergâh ile ulaĢılmaktadır. 27°01‟30” doğu boylamları ile 38°17′00″ kuzey ve 38°02′00″ kuzey enlemleridir.603`tür. Hatay olmak üzere diğer Akdeniz illeri. s.gov. diğeri ise Ġzmir-ÇeĢme otobanının 23. s. . Ġlçenin kuzeyinde ve doğusunda yer alan yükseklikler.163. 3.308‟i ilçe merkezinde.e. a.06. BaĢta Afyon.216 Ġlkbahar ve sonbaharda ilçe nüfusu tarım iĢçiliğine yetmemektedir.org/wiki/Seferihisar.85-92.295‟i köylerde yaĢamaktadır. kuzey-güney yönünde uzanan Kızıldağlar‟ın (1080m) batısında. 217 Ġlker. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Seferihisar'ın Kentsel GeliĢimi. Ġzmir: ss.wikipedia. Bunlardan biri. Kent.2010).izmir.tr/default. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden mevsimlik iĢçiler gelmektedir. her Ģeyden önce ulaĢım açısından son derece avantajlı bir konumdadır. en yakın istasyon Ġzmir kent merkezinde (45 km) ve Adnan Menderes Havalimanı‟nda (40 km) hizmet vermektedir. Sığacık‟ta bir balıkçı barınağı ve yat limanı bulunmaktadır.68 Seferihisar‟ın matematiksel konumu ise 26°45‟00” doğu.e. Seferihisar‟ın kuruluĢ yeri deniz seviyesinden 18m yüksekliktedir.214 Seferihisar topraklarından demiryolu hattı geçmemekte. çam ormanları ve de zeytinliklerle yaz kıĢ yemyeĢil olan doğal bir yapıya sahiptir.wikipedia. Ege Bölgesi‟nde ve Ġzmir il merkezinin güneybatısında yer almaktadır.

.220 218 219 http://www.. Sığacık. bir kısmı ise hala ilk gün ki canlılığı ile kutlanmaktadır. Tepecik. diğer taraftan Ġzmir-Seferihisar-KuĢadası karayolunun ilçe merkezi kenarından geçmesi ve ilçe kıyılarının turistik kimlik taĢıması nedeniyle. Hıdırlık. s. Bengiler.seferihisar.g.82 . Bunların bir kısmı unutulmaya yüz tutmuĢ. 2004. Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu Kaynak: Seferihisar Kaymakamlığı.g. Cumhuriyet. 220 a.2.2010). Rum ve Türk halkının birlikte oturdukları zamanlardan kalma birer kültür zenginliği ve mirasıdır. Seferihisar‟ın.69 Harita 3. Düzce.82. sürekli bir dinamizm ve değiĢim içerisindedir. Seferihisar Kaymakamlığı. Ġhsaniye. Mersin Alanı. Orhanlı ve Turgut adlarında 8 köyü bulunmaktadır. UlamıĢ ve Camikebir adlarında 12 mahallesi. a. Beyler. Kavakdere.tr/ (14.06. Turabiye.gov.219 Seferihisar‟da geçmiĢten bugüne ulaĢmıĢ yerel adetler ve yerel olarak kutlanan bazı Ģenlikler. bir taraftan ilçenin Ġzmir kent merkezine yakınlığı. s. Gödence.e.e. Çamtepe. Atatürk.218 Seferihisar‟ın sosyo-kültürel yaĢamı. Çolak Ġbrahim Bey. . Payamlı.

http://www. Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli Kullanım ġekli Tarım alanı Çayır ve mera Orman Bataklık.gov. Ġlçe toprakları. Ġzmir: s.e. Son yıllarda seracılık geliĢme göstermektedir.9). s. a.3. zeytinlikler ve narenciye bahçeleriyle kaplıdır. s. en geniĢ araziyi ormanların kapladığı (%52. BaĢta köyler olmak üzere ilçe halkının önemli geçim kaynaklarından birisi de zeytinciliktir. yüzyıl sonlarında bağcılık ve zeytincilik yanında tahıl tarımının da önem kazandığı.1.g.221 Günümüzde.225 Tablo 3.cittaslowseferihisar. Seferihisar‟da ekonomik faaliyetlerin temelini tarım ve turizm oluĢturmaktadır.org/index.6 1.1. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. 7-8 Ekim 2004. 223 Seferihisar Kaymakamlığı. (2004).5 100. Tarımsal Kapasitesi Seferihisar ilçesi topraklarının kullanım Ģekline bakıldığında. Seferihisar Ġlçesinin GeliĢmesinde Ġç Dinamiklerin Rolü . eskiden önemli geçim kaynağı iken günümüzde meraların daralması nedeniyle çok az sayıda kimse hayvancılık yapmaktadır.223 Seferihisar ekonomisinde tarım ağırlığını korumaktadır. Ayrıca un ve zeytinyağı fabrikaları ile üzüm depoları Seferihisar‟ın tarihte de önemli bir tarım merkezi olduğunun göstergesidir.. alandaki birçok un değirmeninin varlığıyla kanıtlanmaktadır. Son yıllarda süt ineği ve etlik besi hayvancılığı önem kazanmıĢtır.e. Tavukçuluk ve arıcılık teĢvik 221 222 Seferihisar Kaymakamlığı. Seferihisar‟da ki sıcak su kaynaklarının bir jeotermal enerji kaynağı olarak kullanılmasını önermektedir. kayalık ve yerleĢme alanı TOPLAM Alanı (da) 95370 3580 196840 76410 372200 % 25. 224 http://www. 225 Çınar Atay. Ekonomik Yapısı Seferihisar‟ da 19.1.g. a.izmir. .3.0 52.6 oranı ile tarım alanlarının geldiği görülür.224 Sera tarımı ve çiçekçiliğin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması için uzmanlar.56.tr/default.0 Kaynak: Seferihisar Kaymakamlığı.70 3.111.222 3.1. Hayvancılık. arkasından %25. 2004: 96.9 20. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı..96 .

71 görmekte ve geliĢmektedir. Balıkçılık ise Sığacık merkezli olmak üzere Doğanbey kıyılarında az miktarda yapılmaktadır. Tarıma dayalı sanayi küçük çapta da olsa geliĢmiĢtir. Süt iĢleyen mandıralar, mandalina sarartma, seçme ve paketleme fabrikaları ile zeytinyağı fabrikaları kurulmuĢtur.226 Seferihisar tarım alanlarının %13 ünü meydana getiren narenciye alanları içinde “satsuma” cinsi mandalina yetiĢtiriciliği baĢta gelir. Mandalinanın önemli bir bölümü dıĢ ülkelere ihraç edilmektedir.227 Ġlçe nüfusunun %80‟i tarımla uğraĢmaktadır. Öte yandan turizm; günümüzde ilçe ekonomisine katkı veren en önemli sektörlerden biri haline gelmiĢtir.228 Bu yönüyle Seferihisar bir kentten ziyade “kasaba” tanımına daha uygun bir yerleĢim birimidir. Kasaba, kentten küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiĢ olan yerleĢim merkezi olarak tanımlanmaktadır.229 3.1.3.2. Turizm Olanakları Seferihisar‟da turizm potansiyelinin temel çekicilikleri doğal coğrafi

özelliklere dayalıdır. Bunlar; kıyı ve deniz, dağlar ve ormanlar, termal sular, iklim, olmak üzere gruplandırılabilir. Bugün Seferihisar turizminde gelinen noktaya bakıldığında; turizm potansiyelinin çok az bir kısmının (kıyılar ve deniz) kullanıldığı, o nedenle de yalnızca kıyı turizminin geliĢtiği görülmektedir.230 Halbuki Seferihisar‟ın kırsal ve kültürel turizm kapsamında, turizmin hizmetine sunabileceği kendine özgü güçlü zenginlikleri bulunmaktadır. Bunları turizme kazandırmak bir yana, kıyılar ve denizin dahi kum-güneĢ-deniz ağırlıklı kullanıldığı görülmektedir. Halbuki, iklim+deniz+spor birlikteliğinin en güzel örneklerinden biri olan rüzgar sörfü, uygulanma olanağı bulunmaktadır.231 Seferihisar‟da birçok turizm türü geliĢim potansiyeline sahiptir. Öncelikle kıyı turizmi sürdürülebilir turizm ilkelerine göre yeniden yapılandırılmalı, yeni geliĢtirilecek turizm türleri ise, sürdürülebilirliğin amaçları ve prensipleri çerçevesinde ilçeye
226 227

Ġlker, a.g.e., ss.162-163. Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.97 . 228 http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar. 229 KeleĢ, (1998), a.g.e., s.72. 230 Soykan, a.g.m., ss.164-173 231 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.108.

72 sokulmalıdır. Bu kapsamda Seferihisar‟da Sağlık Turizmi/Termal Turizm, Kültürel Turizm, Kırsal Turizm/Tarımsal Turizm, Ekoturizm, Sportif Turizm, Kamp-Karavan Turizmi ve Yat Turizmi geliĢtirilme potansiyeline sahiptir.232 Seferihisar çevresi turizm potansiyeli yüksek bir yöredir. Turizm etkinliklerinin yıl boyunca yayılması turistik potansiyelin devreye sokulmasıyla gerçekleĢebilir. Bu kapsamda Seferihisar çevresindeki kaplıca alanları mutlaka değerlendirilerek buralara modern tesis yatırımları gerçekleĢtirilmelidir.233 Seferihisar‟da etkin olan Akdeniz iklimi, farklı turizm türlerinin geliĢmesi için oldukça uygun bir ortam hazırlar. Sözgelimi kültürel turizm, kırsal turizm, eko turiz m için iklim hiçbir ayda engel teĢkil etmez. Yöreye özgü ekonomi ürünleri, yerel kültürün bir parçasıdır. Bunların hepsi tarımsal ürünlerdir ve köylerdeki kooperatifler bu ürünlerin çeĢitlenmesinde ve gelir elde edilmesinde baĢrolü oynamaktadır. Sözgelimi; Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi‟nin zeytin, zeytinyağı, pekmez, bal, reçel, tarhana, kuru üzüm, sabun, ceviz, badem, ev Ģarabı gibi ürünleri “Gödence” markasıyla satılmakta ve turizm geliri olarak Seferihisar‟a katma değer sağlamaktadır.234 Seferihisar, yurt içinden ve yurtdıĢından sayısı çok fazla olmasa da turistlerin geldiği yerlerdendir.2003 yılı yaz aylarında ilçedeki 3 tatil köyünde konaklayan turistler arasından 200 kiĢiye uygulanan anket sonuçlarına göre: Turistlerin %69 u ailesiyle birlikte Seferihisar‟a gelmiĢtir. Bu oran Seferihisar‟ın gençler ve yaĢlılar tarafından pek talep edilmediğini göstermektedir. Turistlerin, %7‟si yerli, %93‟ü yabancı turisttir. Turistlerin Seferihisar‟ı seçme nedenleri arasında ilk sırayı %18‟Ģer oranlarla doğal çevrenin güzelliği ve sakin bir ortam oluĢu almakta ardından tesisin tavsiye edilmesi gelmektedir. Turistlerin memnun kaldıkları hususların baĢında ilk sırayı konukseverlik (%28) almıĢ, arkasından tesis memnuniyeti ve deniz gelmiĢtir. Turistlerin memnun kalmadıkları hususların baĢında ilk sırayı %20 oranıyla gürültü almıĢ, arkasından %12‟lik bir kesim de denizi ve çevreyi temiz bulmadıklarını belirtmiĢlerdir.235
232 233

Soykan, a.g.m., s.163, Mustafa Mutluer, (2004), Seferihisar Çevresinde Arazi Kullanım Sorunları , Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi, 7-8 Ekim 2004, Ġzmir: s.73. 234 Soykan, a.g.m., s.165. 235 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.129 .

73 Tablo 3.2. Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri -Turizme uygun coğrafi konum, -Ġzmir kent merkezine ve havalimanına yakınlık. -Temiz kıyı ve temiz deniz, -Zengin termal su kaynaklan, -Zengin orman örtüsü -Turizme uygun iklim koĢullan -Teos antik kenti. -Sığacık Kalesi, -Özel yerel tarımsal ürünler, -Halkın turizme olumlu bakıĢ açısı, -Ġlçe altyapısını iyileĢtirme çalıĢmaları. -Turizmde örgütlenmenin olmayıĢı -Tanıtım eksikliği. -Kültürel ve tarihi mirasın korunamaması, -Kıyı turizmine bağımlılık. -Konaklama tesislerinin tür ve sayıca yetersizliği, -Talep yaratılamaması, -Eğlence, yeme-içme olanaklarının azlığı. -Yakınlık ve ulaĢım kolaylığından yararlanma -Doğal coğrafi kaynakların birçoğunun turizmde henüz kullanılmamıĢ olması, -Termal turizm, ekoturizm, kültürel turizm, kırsal turizm, tarımsal turizmi geliĢtirme olanakları, -Sığacık Yat Limanının yapımı ve yat turizminin ilçeye getireceği dinamizm. -Tek turizm turunun, kıyılarda yoğunlaĢmasının getireceği sorunlar (kirlilik, betonlaĢma...) -Turizmde çeĢitlenmeye gidilmesinin getireceği sorunlar (aĢırı su tüketimi, amaç dıĢı kullanım...) -Mevcut talebi koruyamama. -Rekabet avantajlarını kaybetme.

G Ü Ç L Ü Y Ö N L E R

F I R S A T L A R

Z A Y I F Y Ö N L E R

R Ġ S K L E R

Kaynak: Füsun Soykan, 2004: 168. Seferihisar, turizm anlamında hem iç hem de dıĢ pazarla iliĢkilidir. Ġç pazar alanı baĢta Ġzmir‟le Ģekillenirken, yakın çevredeki illeri de içine almaktadır. Seferihisar‟ın dıĢ pazarı Avrupa ve özellikle Fransa ağırlıklıdır. Bu tabloya ve bugüne göre, Seferihisar‟ın turizm pazarı dar ve az çeĢitlidir. Pazarın çeĢitlenmesi Ģarttır ve bunun için birçok konuda yapılması gerekenler vardır; onlardan biri de alternatif turizm türlerini devreye sokmaktır.236 3.2. SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI Seferihisar görece kısa bir süre öncesine kadar Ġzmir‟in yakınında ancak Ġzmir‟e uzak bir ilçeydi. Ġzmir‟in kırsal alanlarından birisi olarak algılanan Seferihisar, dezavantajmıĢ gibi görünen bu özelliğini son zamanlarda çıktığı yolculukta bir avantaja dönüĢtürmüĢtür. Doğal beslenme, yöresel-geleneksel değerler ve sıcak insan iliĢkileri

236

Soykan, a.g.m., s.168.

74 Seferihisar‟ın bir avantajı olarak ön plana çıkmaktadır. Ġzmir‟e “uzak” olan Seferihisar, belli bir süre içinde gerek ulusal gerekse uluslararası alanda birçok insana “yakın” hale gelmiĢtir.237 3.2.1. Mevzuat KüreselleĢme, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde; ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yapının sınırlar ötesi bir hareketlilikle tüm ülkelerin ve kentlerin birbirlerini etkilediği süreç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu süreçte kentler ve yerel yönetimler daha çok ön plana çıkmaya baĢlamıĢ ve kendi aralarında ulusal ve uluslararası düzeyde çeĢitli ağlar ve organizasyonlar içinde iĢbirliği içine girmiĢlerdir.238 Cittaslow‟da daha önce belirtildiği gibi uluslar arası bir ağdır. Cittaslow çalıĢmaları, Seferihisar‟da Seferihisar Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Belediyeler ülkemizde bir yerel yönetim birimidir. Bu nedenle, yurtdıĢı boyutu olan çalıĢmalar için ülkemizde, belediyelerin tabi oldukları mevzuata göre hareket etmeleri gerekmektedir. Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi kapsamında, yurtdıĢı iliĢkileri için ĠçiĢleri Bakanlığı‟ndan izin talep etmektedirler.239
Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediy e bu teĢekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir veya kardeĢ kent iliĢkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dıĢ politikaya ve uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın izninin alınması zorunludur.

Ayrıca Belediyeler, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirmede veya kardeĢ kent iliĢkisi kurmada Ek 3 ve Ek 4‟de yer alan 2005-62 ve 2005-36 sayılı genelge hükümlerine göre ĠçiĢleri Bakanlığı‟na müracaat etmektedirler.

237

Richard Pococke, (2010), Seyyahların İzinde Seferihisar, Ġlhan P.(Çev), Seferihisar Belediyesi Yayını, Ġzmir: s.3. 238 Ġsmail BaĢaran, (2008), Kent ve Yerel Yönetim, Okutan Yayınları, Ġstanbul: s.5 . 239 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.html (20.06.2010).

242 Cittaslow Seferihisar Temsilcisi Bülent Köstem. Dolayısıyla biraz nostaljik. Hızlı tempodan rahatsız olan. . Cittaslow ağına katılmak isteyen Ģehrin belediye baĢkanının. sanayileĢmeden. Mustafa Tunç Soyer tarafından gündeme getirildi.243 Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü‟ne göre. Belediye baĢkanı seçildikten sonra.pdf (13. kentler araç trafiğine kapatılıyor. güzelleĢerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesi olduğunu söylüyor. karĢılanan gereklilikler ve gerekliliklerin karĢılanması için yürütülmekte olan projelerin tanımını. teknolojini n hızlı temposundan memnun olmayan insanların arayıĢıyla baĢlamıĢ bir trend. http://www.240 Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer. tanıdıklarından gelen e-maillerde böyle bir hareketin var olduğunu öğrendi. bunu Seferihisar‟da gerçekleĢtirmenin mümkün olup olmadığı araĢtırıldı. biraz tarihsel. Seferihisar‟ın doğal koĢulları ve geleneklerimizin “YavaĢ ġehir” için çok uygun olduğunu düĢündük ve baĢvuru yapmaya karar verdik.tr/gazete. Mümkün olduğu görülünce de harekete geçildi ve bu amaçla belediyede Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü kuruldu.2010).seferihisar. Cittaslow üyeliğine neden baĢvurduklarını Ģöyle açıklıyor:241 YavaĢ ġehirler dünyada yeni geliĢen bir trend. 243 Köstem‟le mülakat (Ek 2). katılmayı tercih etme nedenini.izmirdesanat.2. kültürel varlıkların korunduğu ve öne çıkartıldığı ve biraz da basit sade yaĢam tarzının öngörüldüğü bir konsept. çirkinleĢmeden. yaĢam kalitesiyle ilgili bir yolculuk olduğunu belirtiyor. çarpık kentleĢme. standartlaĢmaya karĢı. özellikle Ege kıyılarında kendini gösteren. Fastfood ve büyük alıĢveriĢ merkezleri gibi yapılar bulunmuyor. Birlik üyeliğine katılmayı talep eden Ģehrin tanıtımını.bel. organik veya doğal ürünlerin kullandığı restoranılar çalıĢıyor. Seferihisar‟ın geleceğinin garanti altına alınması. Temel olarak doğal enerji kaynakları kullanılıyor. 242 http://www.05. Kendisi belediye baĢkanı olmadan önce internet ortamında. gelgitlerden bağımsız bir Ģekilde. Cittaslow yöneliĢinin bir hedef değil.06. sıradanlaĢmaya. BaĢvuru Süreci Cittaslow fikri Seferihisar belediye baĢkanı. betonlaĢmaya.2.2010). Daha sonra ki zamanlarda Ġtalya‟ya gittiğinde Cittaslow Ģehirlerinden birinde bulundu ve Ģehri inceleme fırsatı buldu. Seferihisar‟ın kendi yolunu çizebilmesi.org/yavas-sehirler (15. üyeliğe baĢvururken hedeflerinin. 240 241 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer ayrıca. Cittaslow Koordinasyon Komitesi‟ne. yaĢanan politik çalkantılardan.75 3.

pencerelere söve yapılması. çeĢitli boylarda ve tipte dükkan tabelaları. Seferihisar Belediye Kültür Merkezi‟nde ve Seferihisar‟a bağlı 14 köy kahvehanesinde halk bir araya getirilerek Cittaslow‟u tanıtan sunumlar yapılıyor. 245 Seferihisar halkı Cittaslow hareketini öğrendikçe sevmiĢ ve benimsemiĢ. Cittaslow kriterleri çerçevesinde ana caddede bir belediye bir düzenleme yapmak istiyor. Bu toplantılarda Cittaslow felsefesini. balkonların sardunyalarla süslenmesinin hedeflendiğini halka anlatılmıĢ. Köstem‟le mülakat (Ek 2). Seferihisar‟ı tanıtan bu mektupta ayrıca amaçlar ve Cittaslow olma niyeti belirtiliyor. Ġlk bilgilendirme toplantısından itibaren katılım her toplantıda artmıĢ.cittaslow. mevcut üye kentlerden örnekler verilmiĢ. çanak antenleri merkezi sistemle çatılarda toplamayı. ÇeĢitli duyuru ve tanıtım materyalleri ile halk bilgilendirilmeye çalıĢılıyor. direklerden sarkan elektrik ve telefon kablolarıyla iĢgal edilmiĢ durumdadır. Binaların boyanmasında gönüllü olarak çalıĢmak isteyenler.76 birlikle kurumsal ve teknik iliĢkiler için gerçekleĢtirilen konular hakkındaki bilgileri kapsayan bir baĢvuru dosyası sunması gerekmektedir. Cittaslow Birliği‟nin ne olduğunu. Kahvehane toplantılarında Cittaslow‟u anlatmaya baĢladıktan sonra insanlardan olumlu geri bildirimler alınmıĢ. Seferihisar Belediyesi tarafından 17 Haziran 2009 tarihinde Cittaslow‟un merkezi Ġtalya‟ya bir niyet mektubu gönderilmesiyle baĢlıyor. dükkan tabelalarını birbiriyle uyumlu ve estetik hale getirmeyi.244 Cittaslow Uluslar arası Tüzüğü‟ne uygun bir Ģekilde. Örneğin. Cittaslow üyelik süreci. . Niyet mektubu gönderildikten sonra.net/download/. Diğer yandan Seferihisar içinde de harekete geçilerek Cittaslow‟u tanıtma çalıĢmaları yapılıyor. ilk kendi 244 245 http://www. gerçekleĢtirilmesi gereken kriterleri anlatılmıĢ. Cittaslow üyeliğine kabul için yerine getirilmesi gereken farklı alanlarda 59 kriter çerçevesinde Seferihisar‟da bunlardan hangilerinin var olduğu ve hangilerinin gerçekleĢtirilebileceği bağlamında bir çalıĢma yapılıyor. caddeyi insanların sosyalleĢmesine imkân sağlayacak biçimde kent mobilyalarıyla teçhiz etmeyi ve yayaların caddede trafik stresi olmadan dolaĢabilmesi için trafiği azaltmayı içeren bir cadde düzenlemesi projesi hazırlamıĢ. bu caddede bulunan binaları birbirleriyle uyumlu renklerde boyamayı. Seferihisar Belediyesi. Çünkü ana cadde Ģu andaki haliyle çanak antenler. ne olmadığını. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleĢtirilmesi planlanan bu projede binaların boyanması.

Köstem‟le mülakat (Ek 2).bel.arkitera. Bunun yanı sıra. 250 Seferihisar Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç Soyer.77 evinde bu değiĢikliklerin yapılmasını isteyenler olmuĢ.249 Seferihisar‟ın Cittaslow‟a üyeliği sadece ülkemiz için değil dünyada da bir ilktir.com/roportajlarDetay. baĢvuru yapan Ģehirleri yerinde incelerken Seferihisar için bu prensip iĢletilmez. Seferihisar Belediye BaĢkanı Tunç Soyer.248 28 Kasım 2009 tarihinde de Seferihisar. Soyer. 248 http://www. Sürat Çağına Ġnat YavaĢ ġehir ler. ġunu da belirtmek gerekir ki.4.ebso. Seferihisar Ege kıyılarında bir kıyı Ģehri olmakla beraber sükûnetini koruyabilmiĢ bir Ģehirdir.2010). 251 http://www.251 246 247 http://www. Normalde birlik.000‟in altında olmak Ģartını sağlamaktadır.06.org.tr/kurumsal/sayfa. sabaha kadar müzik yayını olan bir yer olsaydı elbette Seferihisar‟ın üyeliği daha baĢtan reddedilirdi.php?sayfa_no=555 (13.247 Üye adaylığı cevabının gelmesinin ardından.ekoiq. nüfusu 50.seferihisar. Seferihisar‟da ki yaĢam Cittaslow felsefesine yakındır. Çünkü birliğe üye olmak için kriterlere yüzde 50 uygunluk yetiyorken Seferihisar‟da bu durum yüzde 70‟i aĢmaktadır Ayrıca yapılan tanıtım ve sunum çok iyidir ve Seferihisar yavaĢ Ģehir olma iddiasında samimi bulunur. 250 Tarık Öztürk.2010). TOKİ Haber Dergisi.asp?ID=4 (06. “hiç denetlenmeden Cittaslow üyeliğine kabul edilen tek Ģehir” olduklarını söyler.06. Çünkü Seferihisar.38. 249 http://www. yani “YavaĢ ġehir” unvanını alır ve dünyada “salyangoz” logosuyla temsil edilen Ģehirlerden biri olur.tr/gazete. .246 Niyet mektubu gönderildikten sonra Ġtalya merkezden Seferihisar‟ın üye adaylığına kabul edildiğine dair bir cevap gelir. (2010). Çok katlı otellerin olduğu. Cittaslow üyeliği için en temel Ģart olan.com/h51930-yavas-sehrin-baskani-da-yavas. 23 Kasım 2009 tarihinde Ġtalya‟ya gider ve Seferihisar‟ı anlatan bir sunum yapar.”Cittaslow”. Ġstanbul: s. Sayı. tüm dünyadaki Cittaslow kentlerinin bir arada olacağı Ġtalya‟daki Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısına davet edilir.

BaĢvuru esnasında. Böylece. Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinden olan ISO 9000 ve ISO14000 belgeleri yoktur.. yavaĢ anlamına gelen “slow” kelimesine olumsuz anlamlar yüklediğini. Yani Seferihisar‟da üyeliğe baĢvururken gerekli kriterlerden bazıları zaten varmıĢ ve bunlardan tam puan alınmıĢ.g. Fakat Türkiye‟de halk bu kelimelerin anlamını bilmediği için biz Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme ettik. “slow” kelimesinin yavaĢ anlamına geldiğini biliyorlar. “biz yavaĢlıyor muyuz. Avrupa‟da ortaya çıkan bir hareket olduğu için. Ek 1. Cittaslow merkezine 2011 yılına kadar bu belgelerin alınması konusunda taahhütte bulunulmuĢ. s. ss. 17 Haziran 2009‟da baĢlayan üyelik süreci 28 Kasım 2009‟da tamamlanmıĢ ve Seferihisar.(Bkz.5) Ancak Türkiye‟de “citta” ve “slow” kelimeleri bir anlam ifade etmediği için Cittaslow kelimesini tercüme etmek zorundaydık.252 Seferihisar‟da Cittaslow tanıtımı için belediyenin bastırmıĢ olduğu broĢürlere baktığımızda Cittaslow‟un çevirisi olarak “yavaĢ Ģehir” değil “sakin Ģehir” ifadesinin kullanıldığı görülüyor. .2-3. Bunun sebebini Bülent Köstem Ģöyle açıklıyor: 253 Aslında Cittaslow‟un tüzüğünde Cittaslow kelimesinin tercüme edilmemesi yönünde bir madde var. a.78 Resim 3. Avrupa‟da yaĢayanlar “citta” kelimesinin Ģehir . Yani niyet mektubu gönderildikten yaklaĢık 7 ay sonra Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliği gerçekleĢmiĢ. daha ne kadar yavaĢlayacağız?” Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik. hem de gerçekleĢtirmek için taahhütte bulundukları kriterlerden dolayı puan alınmıĢ. Cittaslow. Seferihisar Cittaslow Belgesi Kaynak: Seferihisar Belediyesi.k. Dolayısıyla bu tür taahhütler de tam puan olmasa da Seferihisar‟a puan getirmiĢ. Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için o anın Ģartlarından dolayı Cittaslow‟u “sakin Ģehir” 252 253 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Cittaslow üyeliğine kabul edilmiĢ. Avrupa‟da Cittaslow‟a üye ülkelerle yaptığımız görüĢmelerde halkın.1.

Arabaya binmeyi yasaklamak değildir. YavaĢ. internet sitesi üzerinden de dijital olarak yayınladığı broĢürler hazırlayıp halka dağıtımını sağlamıĢ. belediye hizmetlerinin internet ortamına taĢınması ve kent halkının bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için eğitilmesidir. ıĢık ve elektro manyetik kirliliklerin sürekli kontrol edilmesi ve sağlığı tehdit etmeyecek seviyede tutulması. . renginin. Ģehir sakinlerinin ve ziyaret edenlerin zevk alabilecekleri bir hızda yaĢanması.cittaslowseferihisar. “Cittaslow nedir?” baĢlığını taĢıyan açıklamalarda. a. Cittaslow. Daha yavaĢ yemek değildir. geriye gitmek veya eskide yaĢamak değildir. hava. tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak için bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaĢılması.79 olarak tercüme etmeyi daha uygun bulduk. Cittaslow hakkında sağlıklı ve doğru bilgileri paylaĢmak amacıyla Seferihisar Belediyesi. gürültü. müziğinin ve hikâyesinin uyum içinde. Cittaslow. yerel zanaatları. Ancak. kelimesine yüklenen olumsuz anlamların yanlıĢ ve haksız olduğu Seferihisarlılar tarafından anlaĢıldıktan sonra yavaĢ kelime sini kullanmak isteyebiliriz. Tam tersine. Hava ve gürültü kirliliğini azaltmak için bisiklet ve fayton kullanımını özendirme k ve kullanılması için gerekli altyapıyı sağlamaktır. Ģehir sakinlerinin ve Ģehri ziyaret edenlerin rahat bir nefes almak için dinlenebilecekleri alanlar yaratmaktır.org/index. organik ürünlerin ve yemeklerin özendirilmesidir. Teknolojiye karĢı çıkmak değildir. Ancak daha sağlıklı olan yerel besinlerin. “YavaĢ” kavramı çerçevesinde halkta oluĢabilecek yanlıĢ anlaĢılmalara meydan vermemek. çevreye ve insana zararlı olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının ve enerji tasarrufunun teĢvik edilmesi ve belki de en önemlisi bir Ģehrin kendini dünyadaki binlerce aynı Ģehirden farklılaĢtırmasıdır denilmektedir.255 254 255 http://www.g.254 Cittaslow tanıtım broĢüründe “Cittaslow ne değildir?” baĢlığını taĢıyan açıklamalarda ise. araçların girmediği. Ģehrin dokusunun. Bu broĢürlerde Cittaslow‟un ne olup ne olmadığı ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmıĢ.k. Okullarda çocuklarımıza tat ve beslenme üzerine eğitim programları düzenlemektir denilmektedir.

Belediye BaĢkanı Soyer. Altyapı Politikaları. kentin insani zenginliği ve fiziki altyapısının yeni bir anlayıĢla ele alınacağı bu çalıĢmalar kapsamında çok para harcamak gerekmediğini yalnızca kentte yaĢayan halkın.258 Fiziksel değiĢim anlamında Seferihisar‟ın hemen giriĢindeki Atatürk Caddesi‟nde üç tane bina üzerinde çalıĢma yapılmıĢ.06. Ġnsanlar yetiĢtirdikleri ürünleri halde satamadıkları için yıllardır boĢ bıraktıkları. Öncelikle “köy pazarı”nda köylülerin açık pazar kurmasını ve sadece Seferihisar‟da üretilen malların üreticileri tarafından satılması sağlanmıĢ.arkitera.80 3.2010).5. yaĢam kalitesini yükseltmek için farklı bir düĢünce yapısına sahip olması ve Cittaslow‟u sahiplenip desteklemesi gerektiğini söylüyor. ana cadde üzerinde “Belediye Pasajı”ndan baĢlayarak bazı binalar üzerinde mimari güzelleĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢ. Bu çalıĢmaların baĢlangıcında yaklaĢık yirmi tane ressam ve mimarla Seferihisar‟da binaların nasıl güzelleĢtirebileceği konusunda toplantılar yapılmıĢ. ortaya bir yerel kalkınma modeli çıktığını söyleyen Soyer.. s.g.257 Cittaslow‟a üye olduktan sonra en çarpıcı değiĢim yerel üretici üzerinde.php?option=com_content&view=article&id=6:sakinsehir&catid=1: son-haberler&Itemid=50 (14.org. Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Cittaslow olarak tescillenen Seferihisar adaylık sonrası Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmek üzere çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Çevre Politikaları. 258 Köstem‟le mülakat (Ek 2).php?action=displayNewsItem&ID=48923 (14.tr/index. köylerde olmuĢ. hiçbir Ģey ekmedikleri tarlalarını tekrar ekmeye sebze-meyve yetiĢtirmeye baĢlamıĢlar.2010).3. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar. sakin Ģehir kriterlerini yerine getirmeye yönelik çeĢitli projelerin de hayata geçirilmeye baĢlandığı belirtiyor. 257 http://www. . Yaptıkları iĢin değerli ve para kazanabilecekleri bir iĢ olduğunu görmüĢler. Böylece köylerde büyük bir değiĢim baĢlamıĢ.256 Sakin Ģehir kriterleri yerine getirildiğinde.2.259 Cittaslow kriterleri bağlamında Sakin ġehir olmak için yapılan çalıĢmaları Cittaslow Kriterleri ile uyumlu olacak Ģekilde. Yapılan toplantılar sonucunda oluĢturulan taslağa uygun Ģekilde.k.06. Aynı Ģekilde “Sığacık Pazarı”na halden mal getirmeyip burada sadece Seferihisarlıların mallarını satmasına izin verilmiĢ. 259 a. Yerel Ürünlerin ve Üretimin 256 http://www.com/news.saygid.

2. yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi.1. Konuyla ilgili olarak Gümüldür Atık Transfer Ġstasyonu‟ndan haftalık ve aylık toplam atık miktarı.3. Ġzmir ilçe belediyeleri ve kurmuĢ olduğu konsorsiyumla yaptığı sözleĢme sonucu ilçemizden toplanan çöplerin ayrıĢtırılması yapılmaktadır.Kentsel ya da toplu kanalizasyon için arıtma tesisinin bulunması 5. mini hidroelektrik güç kaynaklan. Endüstriyel ve evsel kompostlama hakkında araĢtırma yürütülmüĢ ve bu alanda uzman yetkililerde görüĢülmüĢtür. Misafirperverlik. su ve toprağın kalitesinin. 3. Ön fizibilite çalıĢması sonucu ortaya olumlu sonuçlar çıkar ise fizibilite çalıĢmaları ile tesis kapasitesi belirlenerek tesis 4. 260 Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi'nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu .Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar.Endüstriyel ve evsel kompostlamanın yaygınlaĢtırılması ve teĢvik edilmesi Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Hava kirliliğini ve kalitesini ölçmek için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin mobil hava kirliliği izleme aracı Seferihisar‟da 2 ay boyunca ölçümlerde bulunmuĢtur.1-3.81 Desteklenmesi. bio-yakıt vb. 3.) kullanımına dikkat çekilerek. 3 Haziran 2010.Hava. yeĢil hidrojen.Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıĢtırılarak toplanmasının teĢvik edilmesi ve yaygınlaĢtırılmasına yönelik projeler. Konu ile ilgili olarak yeĢil atık miktarları doğrultusunda özel bir Ģirkete Seferihisar‟da kompost tesisi hakkında ön fizibilite çalıĢması yaptırılacaktır. organik atık miktarı ve yeĢil atık miktarı raporları alınarak bu konu üzerine daha önce çalıĢmıĢ bir danıĢmanlık firmasına bu sonuçlar teslim edilmiĢtir. Seferihisar: ss. Sonuçların olumlu olması halinde bir kompost aracı alımı ve tesis için arazi düzenlemesi yapılması planlanmaktadır. yerel yönetimlerce enerji tasarrufunun sağlanmasının planlanması. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Seferihisar‟da 50. Deniz suyu temizliğini belgelemek için Ġl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı ölçümler ve Ģebeke sularının temizliğinin kanıtlamak için ĠZSU‟dan su temizlik raporları alınmıĢtır Konu ile ilgili Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ÇEVKO. Firma öncelikli olarak bu bölgede bir biogaz tesisi kurulmasının ön fizibilitesini çıkaracaktır. Seferihisar Ġlçesi Biogaz Tesisi Projesi Ġlçe merkezi ve köylerde ortaya çıkan tüm organik atıkların ayrıĢtırılması ya da ayrı ayrı toplanması ile biogaz tesisinin hayata geçirilmesi Seferihisar için oldukça önemli bir konudur.000 kiĢilik bir biyolojik atık su arıtma tesisi kurulmuĢtur. Farkındalık OluĢturma ve Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi baĢlıkları altında 7 kategoride toplayabiliriz. Çevre ÇalıĢmaları260 Cittaslow Kriterleri 1. . 2. ĠnĢaatı tamamlanan tesis kısa bir süre içerisinde faaliyete geçecektir.

Tic. GüneĢ Enerjili Bisiklet Projesi Yenilenebilir enerjinin ulaĢım araçlarında kullanılması kapsamında.Özel Eğitim Hizmet.82 projesi çizilecektir.Turizm. Proje için düĢünülen araç Seferihisar Karakayalar Bölgesi‟nden Sığacık Mahallesi‟ne giden yol güzergâhında 25-30 kiĢi kapasiteli olacak ve raylı sistem üzerinde çalıĢacaktır. Özel olarak Seferihisar ve çevre ilçelerdeki otel ve tesislere. Seferihisar Belediyesi. . Ġzmir Ekonomi Üniversitesi. Biogaz tesisinin kurulmasındaki temel amaç ortaya çıkan enerji ile bu seraların ısıtılması olacaktır. Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Üniteleri Projesi Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Jeotermal ĠnĢaatTurizm.Temizlik San. Enerji Verimliliği Eğitimleri Enerjiyi verimli kullanma bilincini uyandırmak ve çeĢitli faaliyetlerle Seferihisar genelinde enerji verimliliği konusunu gündemde tutmak amacıyla Schneider Elektrik ile iĢbirliği içerisinde Seferihisar Belediyesi kamu personeli. Ltd. Proje çalıĢmaları kapsamında en fazla 25km/sa hızla gidecek olan 3 tekerlekli bisiklet ulaĢım ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaktır. sivil toplum kuruluĢları temsilcileri.TaĢımacılık. A. Kurulacak olan Kür Merkezi konaklama kapasitesine sahip olmanın yanısıra. Seferihisar Jeotermal ĠnĢaat.Temizlik San.ġ ortaklığı ile Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Ünitelerinin kurulabilmesi için çalıĢma yürütülmektedir.ġ ve bir proje danıĢmanı kent içi ulaĢımda otomobil yerine güneĢ enerjili bisiklet kullanımını yaygınlaĢtırmak için çalıĢma yürütmektedir.Özel Eğitim. A. Seferihisar‟da ikamet eden kiĢiler ve öğrencilere yönelik olarak „Enerji Verimliliği Eğitimleri‟ verilecektir.Sığacık Mahallesi arasında alternatif enerji kaynaklı tramvay projesi üzerinde çalıĢılmaktadır. GüneĢ Fayton Tic. elektrik malzemeleri satıcıları. Tic. ve bir proje danıĢmanı ile birlikte Seferihisar Merkez .Seferihisarda yaygın bir geçim kaynağı olan seracılığın en önemli masraflarından biri seraların ısıtılması için harcanan enerji bedelleridir.TaĢımacılık. genel olarak günü birlik kullanım için olanak sağlayacaktır. Alternatif Enerji Kaynaklı Tramvay Projesi Alternatif Enerji kaynaklarının değerlendirilmesi hususunda yenilenebilir enerjinin ulaĢım araçlarında kullanılması ile ilgili olarak Ġzmir Ekonomi Üniversitesi.Hizmet. ikinci konut ve yerel halka yönelik hizmet verecektir. ġti.

Çevre yönetim sistemlerinin Seferihisar‟daki farklı kurum ve kuruluĢlar tarafından benimsenmesini sağlayabilmek amacı ile Ekim 2010 tarihinde Ġzmir ilindeki üniversiteler ile iĢbirliği içerisinde eğitim programları düzenlenecektir. Cittaslow kriterleri çerçevesinde çanak antenlerinin merkezi sistemle çatılarda toplanması. yeterli kaynak bulunduğunda gerçekleĢtirilecek çalıĢmalar arasında yer almaktadır. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından Ģehrin en kalabalık olduğu yaz sezonunda ıĢık ölçümleri yapılacak ve olması gereken parametrelerinde üzerinde değerler çıkması durumunda ıĢık kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir. 11. Elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonlarının yerleri ve teknik özellikleri tespit edilmiĢtir. 10. 7.Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılması için planlar yapılması. dükkan tabelalarının birbiriyle uyumlu ve estetik hale getirilmesi. Gündem 21 Projesi kapsamında Ağustos 2009 tarihinde Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi kurulmuĢtur ve Kent Konseyi Meclisleri Cittaslow kriterleri kapsamında çalıĢmalar yürütmektedir. 8. Konu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için GDO‟ya Hayır Platformu‟na katılınmıĢtır. .Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması 9. Bu konuda çıkan son kanunlardan sonra GDO‟lu tohumların kullanımının yasaklanması hakkında atılabilecek adımlar için yasal yollar araĢtırılmaktadır.Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi.83 6. Seferihisar Atatürk Caddesi‟nde bulunan mevcut tabelalar sökülmeye ve belediye tarafından bu tabela ve panoların yerlerine yeni standartlara uygun tabelalar asılmaya baĢlanmıĢtır.Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. Seferihisar‟da farklı boylarda ve tarzlarda ilan ve reklam panoları yerine Seferihisar Belediyesi tarafından belirlenen standart boyda ve tarzda ilan ve reklam panoları kullanılmaya baĢlanmıĢtır.Genetiği değiĢtirilmiĢ organizmaların (GDO) tarımda kullanılmasının yasaklanması.Çevre yönetimi sistemlerinin benimsenmesi (EMAS ve Gündem 21 projelerine katılım) Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından Ģehrin en kalabalık olduğu yaz sezonunda gürültü ölçümleri yapılacak ve olması gereken parametrelerinin üzerinde değerler çıkması durumunda gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir.

3.Tarihi mekânların. Kabul edilen rapor önümüzdeki günlerde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi UKOME‟ye sunulacaktır.r.000 TL kaynak aktarılmıĢtır. Tescilli Sığacık Kalesi içerisinde bulunan sokakların sokak sağlıklaĢtırması için 1 No‟lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından iĢaretlemeler yapılmıĢtır.. Hazırlanmakta olan alternatif ulaĢım sisteminde ilçede kullanılmayan ara yollar ulaĢıma açılarak yol akslarında değiĢiklikler yapılacak ve atıl yapıdaki alanları ulaĢım planına dahil ederek güvenli ulaĢım planları yeniden yapılandırılacaktır. Restitüsyon.969 TL kaynak ayrılmıĢtır. Altyapı ÇalıĢmaları261 Cittaslow Kriterleri 1. Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ġehir Planlama bölümü ile birlikte.84 3. Seferihisar ulaĢım planlaması üzerine çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda toplu ulaĢım ve bisiklet yolları yapılması ön planda tutularak Seferihisar‟daki mevcut ulaĢım sistemine alternatif bir ulaĢım sistemi hazırlanmaktadır. Proje çizildikten sonra restorasyon için ihale sürecine baĢlanacaktır. Bu proje için Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 422.128 TL ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından 177. Bu kaynak kullanılarak yapılacak ihale için çalıĢma tamamlanmıĢtır ve Mayıs ayının 3. . UlamıĢ ve Seferihisar merkezindeki hamamların restorasyonu için yol haritası çizilmiĢtir. -Teos Antik Kenti‟nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kazı baĢlatılmıĢtır. 261 a.2. Restorasyon Projeleri Yapımı” projesinin ihale süreci sona ermiĢtir ve kazanan Ģirket ile sözleĢme imzalanmıĢtır.Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar -Sığacık Kalesi Surları Röleve. haftasında ihaleye çıkılacaktır.354 TL kaynak tahsis edilmiĢtir.g. 2. Ayrıca Seferihisar Merkezi‟nde bulunan Atatürk Caddesi‟nin araç trafiğine kapatılması Belediye Meclisi tarafından kabul edilmiĢtir. Düzce Medresesi. Teos Antik Kenti kamulaĢtırılması için Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 144.3-7.2. Güvenli ve düzenli trafik sağlamak ve araç trafiğini azaltmak adına yaz aylarında Sığacık‟ın bir bölümüne araç giriĢi yasaklanmıĢtır. ss. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 179.

Seviye Belirleme Sınavı ve Öğrenci Seçme Sınavı‟na hazırlanan öğrencilere yönelik olarak dershane hizmeti . 6. Ramazan bayramında geliri düĢük olan kiĢilere erzak yardımı yapılmıĢtır. yaĢlılar ve kronik hastalar için ev yardımı da dahil olmak üzere çeĢitli yardımlar.Aile yaĢantısını kolaylaĢtıran ve yerel aktivitelere olanak sağlayan programların teĢvik edilmesi (eğlence ve spor faaliyetleri. Ġlk aĢamada Sığacık‟ı Seferihisar‟a bağlayan yollar bisiklet kullanımına uygun hale getirilmeye çalıĢılmaktadır.) Seferihisar‟ın çeĢitli yollarında bisiklet yolları oluĢturmak için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile birlikte mevcut durum analizi yapılmaktadır. 5. yürüyen merdiven. ilçe terminalinin yerinin değiĢtirilerek terminal çalıĢanlarına ve gelen ziyaretçilere daha iyi bir hizmet verilmesi. kullanılmayan yolların ulaĢım planına dahil edilmesi. belediye çalıĢma saatlerinin düzenlenmesi.Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. Engellilere yönelik olarak mimarı engellerin kaldırılması üzerine Seferihisar Belediyesi kaynak yaratma çalıĢması yürütmektedir. Çözümler içerisinde alternatif aksların yaratılması. Seferihisar‟daki yaĢlılara ilaç yardımında bulunulmuĢtur. Seferihisar‟daki 22 fiziksel engelliye tekerlekli sandalye dağıtılmıĢtır. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. ayrıca ilçeye farklı noktalarda bisiklet otoparklarının kazandırılması önerileri bulunmaktadır. Seferihisar‟ın ulaĢım planını hazırlamak için Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). Düzenlemeler için gerekli olan kaynak yaratıldığında bu kritere yönelik olarak çalıĢmalar yürütülecektir.Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. umumi tuvaletler vb. 4. evleri ve bahçeleri ilaçlandırılmıĢtır. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. Ġlk aĢamada Seferihisar‟ın özellikle Ģehir merkezindeki trafik sorununu çözüme kavuĢturmak için ġehir Plancılığı Bölümü desteği ile Seferihisar Ģehir merkezinde trafiğin azaltılması ve yaya aksının geniĢletilmesi için alternatif çözümler ortaya koyulacaktır. okul ve aile arasında bağ oluĢturmayı amaçlayan aktiviteler. Gençlere yönelik eğlence ve spor faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürülebilmesi için Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile Gençlik Merkezi kurulmuĢtur. giysi yardımı yapılmıĢtır. Ġhtiyacı olan kiĢilerin evlerinde küçük tadilatlar yapılmıĢ ve bahçeleri düzenlenmiĢtir.85 3. Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü ve Kent Konseyi‟nin çalıĢmaları kapsamında bu kritere yönelik olarak çeĢitli aktiviteler düzenlenmektedir. sosyal tesisler. Bu konudaki çalıĢmaların 2010 yılı yaz sonuna kadar bitirilmesi öngörülmektedir.Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. Kronik rahatsızlığı olan kiĢilere ev eĢyası.

Seferihisar‟daki tüm plajlara umumi tuvalet konulmuĢtur. Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü tarafından “Kaliteli Ağırlama ve Misafirperverlik” eğitimi verilmiĢtir. Eski Belediye binasının her bir odası Seferihisar‟ın köylerine tahsis edilmiĢtir. Projenin beklenen sonuçları Sığacık‟a Sakin ġehir .Tıbbi yardım merkezi 8. Seferihisar‟ın Sığacık mahallesinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak Sakin ġehir kriterlerine uygun meydan ve rekreasyon alanı düzenlemesi yapmak ve yerel sosyo-ekonomik yaĢamı canlandırarak ilçenin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek amacı ile ĠZKA‟nın “Turizm ve Çevre Mali Destek Programı”na baĢvuru sunulmuĢtur. hanımların el iĢleri ve birçok sanat eseri de sergilenmektedir. Ayrıca her Salı günü Köy Pazarı‟nın önünde açık bir pazar düzenlenmekte.).86 verilmektedir. Yeterli kaynak bulunduğu takdirde bu eksiklerin giderilmesine yönelik bir çalıĢma yürütülecektir.Bozulmakta olan kentsel alanların ve Ģehrin yeniden kullanılmasına yönelik projelerin geliĢtirilmesi. Bu odalarda köylüler kendi ürettikleri ürünleri satma imkânına sahiptir. 9. Seferihisar Belediyesi tarafından “Köy Pazarı” kurulmuĢtur. Seferihisar Belediyesi‟nin hedefi.YeĢil alanların kurulması ve hizmet alt yapılarının bulunması (oyun alanları. 11. Seferihisar‟ın her mahallesinde bir kadın emeği evi açılmasıdır. Vasıflı yeĢil alanların niteliklerini arttırmak amacı ile eksik teçhizatlar belirlenmiĢtir. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak “dost mağazalar”ın kurulması.Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması Seferihisar Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi‟nden Seferihisar‟daki tıbbi yardım merkezlerinin ve hastanelerin mevcudiyetini kanıtlayan yazı alınmıĢtır. Seferihisar‟ın UlamıĢ Mahallesi‟nde Seferihisar Belediyesi Kadın Emeği Evi açılmıĢtır. Bu eğitim zor durumda olan vatandaĢlarla ilgilenme ve yardım etme konularını içermiĢtir. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. Bu Kadın Emeği Evi.Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. kadınların sosyalleĢmesine ve emeklerini değerlendirmesine yardımcı nitelik taĢımaktadır. Kale içinde ilk kez kurulan pazarda. 7. bu pazara halden mal sokulmamakta ve sadece küçük üreticilerin ürünlerini satmalarına imkân verilmektedir. ilçede üretilen tarım ürünleriyle. 10. Seferihisar‟ın Sığacık Mahallesi kale içinde yerel ürünlerin ve el iĢlerinin sergilendirdiği “Sığacık Pazarı” kurulmuĢtur.

Kent tarzının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Seferihisar ve Ġzmir‟de çalıĢma yürüten mimar ve ressamlardan bir grup oluĢturulmuĢ. söveler turuncu tonlarında renklerle boyanmıĢ ve zemin katlarda taĢ kaplama uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. yeĢil alanların ve yaya bölgelerinin artması ve yerel üretim yapan üreticiler ile bu ürünleri satan dükkân ve lokantaları destekleyecek düzenlemeler yapılması. yaya sirkülasyonunu ön plana çıkaracak farklı ulaĢım sistemlerinin entegrasyonunun oluĢturulması. Sığacık kalesinin güney ve batı duvarında yer alan evlerde de mimari çalıĢmalar uygulanmaya baĢlanmıĢtır. -Atatürk Caddesi‟nde baĢlayan çalıĢmalara Sığacık‟ta devam edilmektedir. Seferihisar‟ın Cittaslow kimliğinin vurgulanması. gürültü kirliliğini ve hızlı trafiği kesecek.87 kriterlerine uygun nitelikte çağdaĢ peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda bir kamusal dıĢ mekân kazandırılması. Atatürk caddesinde yer alan 3 binanın pencere kenarlarına söve uygulaması yapılmıĢtır ve bina zeminleri beyaz. ekoturizm destinasyonu olarak tanınırlığının sağlanması. Bu konuda Mimarlar Odası Ġzmir ġubesi ile birlikte yürütülen çalıĢma tamamlanmıĢtır ve Seferihisar Belediye Meclisi‟nin Haziran ayındaki toplantısında onaylanmak üzere konu meclis gündemine alınacaktır. Sövelerin renginin turuncu seçilmesinin nedeni Seferihisar‟da yetiĢen Satsuma mandalinasını çağrıĢtırmasıdır. yerine Seferihisar Belediyesi‟nin belirlediği standartlarda tabela ve panolar asılmıĢtır. balkonlarda bulunan ve görüntü kirliliğine sebep olan çanak antenler toplanmasına yönelik olarak çalıĢma Atatürk Caddesi boyunca baĢlatılmıĢtır. aydınlatmada güneĢ enerjisinden faydalanarak ilçe genelinde enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranının yükselmesidir. Atatürk caddesinde bulunan farklı boylardaki pano ve tabelalar kaldırılmıĢ. Evlerde sürdürülen çalıĢmalar. Ġlk olarak farklı boyutlarda reklam ve dükkan panoları ve balkonlarda bulunan çanak antenleri ile ilgili çalıĢma yürütülmesine karar verilmiĢtir. bu grup yaptıkları toplantılar sonucunda Atatürk Caddesi‟nin yeniden yapılandırılması için bir mimari taslak çıkartmıĢtır. -Seferihisar‟da yaĢanan mimari dağınıklık ve düzensizliğin önüne geçmek için yeni yapılacak binalarda uygulanacak mimari standartların hazırlanması planlanmıĢtır. Bu çalıĢmaların caddedeki bütün binalara uygulanması ve trafiğin kısıtlanmasıyla Atatürk Caddesi‟nin Seferihisarlılar ve ziyaretçiler için sosyalleĢme ve dinlenme alanı olması planlanmaktadır. evlerin dıĢ mekân olarak benzer özelliklere sahip olmasının sağlanmasına ve bir renk uyumunun oluĢturulmasına . Ayrıca.

. Balık restoranlarının çatıları sökülmüĢ ve tek tip ve estetik çatı uygulaması yapılmıĢtır. balkon ve pencerelere sarkıt saksıların koyulması ve sardunya yetiĢtirilmesi. Sığacık kalesinin güney tarafında yer alan balık restaurantlarının çirkin bir görünüm veren naylon gölgelikleri sökülmüĢ. dıĢ cephe boyalarının yapılması gibi çalıĢmalar tüm sokaklardaki düzenlemeler bitinceye kadar devam edecektir.P. Ayrıca caddeyi insanların sosyalleĢmesine imkân sağlayacak biçimde çevreyle uyumlu kent mobilyalarıyla donatılması amacı ile çalıĢmalar baĢlayacaktır. Ekim 2010 tarihinde Çevre Master Planı hazırlanmıĢ olacaktır. Hazırlanacak olan plan Ģu bilgileri içerecektir: Atıksu yönetimi. Doğanbey Mahalleleri olacaktır. Bu noktalar Seferihisar Merkezi ve Sığacık. bu kahveler için aynı yapıya sahip pergole uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir.88 yöneliktir. Ege Üniversitesi Çevre Merkezi ve Seferihisar Belediyesi iĢbirliği ile Çevre Master Planı hazırlanmaktadır. Kahvelerde aynı tarz masa ve sandalye uygulaması için kahve sahipleriyle konuĢulmuĢ ve mutabakata varılmıĢtır. (kentsel yenilenme programı) iĢlevlerinin. su temini ve katı atık yönetimi alanlarında fizibilite çalıĢması Çevre Master Planı projesinin kentsel planlama bölümünde Kentsel GeliĢim Analiz Raporu ile geleceğe yönelik kent yerleĢimi stratejilerinin belirlenmesi Katı atıkların değerlendirilmesi ile ilgili olarak temiz enerji hakkında kapasite raporunun hazırlanması Cadde ve sokak aydınlatmaları için güneĢ enerjisinden faydalanılabilme kapasitesinin belirlenmesi Su temini ile ilgili Belediye sınırları içerisinde çevre kirliliğinin kontrol altına alınabilmesi ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla içme ve kullanma suyu kaynaklarının incelenmesi ve mevcut durumun iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar Bu kapsamda Seferihisar‟da 4 farklı noktaya turizm ve Cittaslow bilgilendirme ofisleri kurulacaktır. oturma alanları dükkanların arka tarafında yer alan dere kenarına alınmıĢtır. Söve çalıĢmaları.Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. 12. Cittaslow bilgi bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. 13. Ürkmez.R.U. Sığacık kalesinin batı duvarında yer alan ve birbirinden farklı yapıya sahip kahvelerin gölgelikleri sökülerek.

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından ölçümleri yapılacaktır. vatandaĢlar için internet tabanlı bir belediye ağı oluĢturulması ve vatandaĢların bu ağı kullanmaları yönünde eğitilmeleri). 4.3. Elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonlarının yerleri ve teknik özellikleri tespit edilmiĢtir. 2. 7. Belediye hizmetleri e-belediye çalıĢmasıyla internet üzerinden vatandaĢa ulaĢmaya baĢlamıĢtır. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Biyo-mimari hakkında Seferihisar ilçesinde faaliyet gösteren inĢaat mühendislik firmalarının.Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. müteahhitlerin bilgilendirilmesi ve çevreye duyarlı yapıların inĢa edilmesi hakkında bilinçlendirme programları hazırlanmaktadır.Elektromanyetik alanları gözlemleme sistemlerinin benimsenmesi.8-9. 6. ss.. Seferihisar‟da kablosuz ve kablolu internet eriĢimi mevcuttur. kira ödemesi.3. evrak takibi ve benzeri iĢlemler belediyenin internet sitesi üzerinden yapılmaya baĢlanmıĢtır. 5.Özellikle gürültülü alanlarda gürültünün kontrol edilmesi için plan.VatandaĢlara hizmet sağlamak için planlar (Belediye hizmetlerinin internet üzerinden duyurulması. fiber optik kablolar ve kablosuz sistemler için teçhiz etmek 3. Çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması için çöp arabaları Araç Takip Sistemi yerleĢtirilmesi için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar262 Cittaslow Kriterleri 1.ġehri. Haziran ayı içerisinde çöp araçlarına GPS cihazlarının yerleĢtirilmesi yapılacak ve araçların uydu üzerinden bilgisayardan takibi gerçekleĢtirilecektir. 262 Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından ilçenin en kalabalık olduğu yaz döneminde gürültü ölçümleri yapılacak ve olması a.89 3. Bu bitkinin tanıtılması ve yaygınlaĢtırılması için çalıĢmalar devam etmektedir.Çevre ve manzarayla uyumlu çöp kutularının tedarik edilmesi ve çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması.r. . Bu kriter çerçevesinde Seferihisar‟a özel bir çiçek olan ve ilgisizlik nedeniyle soyu tükenme aĢamasına gelen “Kum Zambağı” koruma altına alınmıĢtır. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması.2. çöp toplama vergisi. Emlak vergisi. mimarlık ofislerinin.Biyo-mimari alanlarının kurulması.g.

90 gereken parametrelerinde üzerinde değerler çıkması durumunda gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir 8. 3.2. ilçe sınırları içerisinde mandalina entegre tesisinin kurulması. ilçe sınırları içerisinde enginar entegre tesisinin kurulması. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Seferihisar‟ın kırsal kalkınma programının hazırlanması ve hayata geçirilmesini amaçlayan iĢbirliği protokolü hazırlanmıĢtır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile iĢbirliği içerisinde “Sosyo-ekonomik kalkınma için sürdürülebilir bir örnek: Yarımadamda Organik Tarım” isimli proje. Satsuma balı üretimini arttırılması ve polen tesisinin kurulması. Seferihisar ilçesinde iyi tarım uygulamalarının baĢlatılması projelerinin hayata geçirilmesi için Seferihisar Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ortak çalıĢmalar yürütülecektir.9-12.Elektronik evden çalıĢmanın (telework) teĢvik edilmesi.g.Kentin renk planlamasının yapılması. Eğitimleri baĢarı ile tamamlayan kiĢilere organik tohum dağıtılmıĢtır.4.Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. ss. Bu kapsamda Seferihisar‟da çiftçilerle çeĢitli toplantılar ve alan uygulamaları yapılmıĢ ve organik tarım hakkında bilgiler verilmiĢtir. Seferihisar ilçesi Gödence köyünde tarım-turizmi ve ev pansiyonculuğunun baĢlatılması. Seferihisar halkının geçimi tarım-hayvancılık ve yaz sezonunda turizm kaynaklıdır. . Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar263 Cittaslow Kriterleri 1.r. Evden çalıĢma yapılacak sektör bulunmadığından dolayı telework teĢvik edilemeyecektir. ĠZKA Sosyal Kalkınma Mali Destek programı çerçevesinde yürütülmüĢtür. Seferihisar merkezinde ana cadde düzenlemesi kapsamında tüm binaların beyaz zemin üzerine turuncu sövelerin yapılması ve tüm balkon ve pencerelerden sardunyaların sarkıtılması ile ilgili bir plan yapılmıĢtır. Bu planın uygulaması Atatürk caddesi ve Sığacık mahallesinde baĢlamıĢtır ve bu çalıĢmalar merkezden baĢlayarak tüm Seferihisar sokaklarının renk bütünlüğüne kavuĢturulması için yaygınlaĢtırılacaktır. 263 a.. 9.3. Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde arıcılık faaliyetlerinin arttırılması.

Organik Bal ve Bal Evi Projesi” sunulmuĢtur. eĢya ve el iĢlerinin kalitesinin sertifikalandırılması. organik bal üretilmesi amaçlanmaktadır. Bölge halkının ürettiği bez bebek. 5. okulların yemek hizmetlerinde organik.Yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya olan esnaf ve zanaatkarların ve/veya el iĢi ürünlerinin korunması ve himayesine yönelik programlar. Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile “Organik Tarım. . -Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından açılan “Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”na Seferihisar‟da yapılan enginar üretiminde iyi tarım uygulamalarına geçmek ve Enginar ve Mandalina Konservesi üretmek amacı ile Sınırlı Sorumlu UlamıĢ Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iĢbirliği içerisinde proje sunulmuĢtur. geliĢtirilmesini sağlamak amacı ile Ġl Tarım Müdürlüğü ile Tarım Bakanlığı‟na Organik Bal ve Bal Evi adlı projeleri sunmuĢ bulunmaktayız. Seferihisar Beyler köyü sakinleri tarafından üretilen örme sepetlerin kalitesinin arttırılması amacı ile sepet sektörünün öncü isimleri Seferihisar‟a getirilerek sepetlerin daha dayanıklı ve uzun süre kullanılabilir olmasını sağlanacaktır ve Türk Standartları Enstitüsü‟ne baĢvurularak Kalite Uygunluk Belgesi alınacaktır. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. 4.91 Tarım Bakanlığı‟nın 2012 Organik Tarım Programı kapsamına alınmasına yönelik olarak Ġzmir Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından. 2012 yılı Tarım Bakanlığı Organik Hayvansal Üretim Projeleri kapsamında “Organik Sakız Koyunu YetiĢtiriciliği Projesi ve Organik Yumurtalık Tavuk YetiĢtiriciliği Projesi” Ġzmir Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından sunulmuĢtur.Yok olma riskiyle karĢı karĢıya Bölge halkı tarafından yapılan göçer arıcılık olan geleneksel çalıĢma ve yöntemlerinin yok olmasını önlemek ve meslek yöntemlerinin himayesi. Bölge halkı tarafından üretilen çeĢitli sebze. seramik iĢleri ve deri kaplama sanatının desteklenmesi için Seferihisar Kent Konseyi tarafından programlar açılacak ve üretimlerin devam etmesi sağlanacaktır. Proje kapsamında Seferihisar‟ın UlamıĢ mahallesindeki mandalina üretiminde organik tarımcılığının geliĢtirilmesi ve bir bal evi kurarak. 3.Esnaf ve zanaatkârlar tarafından üretilen ürünlerin.YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. meyve ve tahıl ürünlerinin restoranlarda ve kafeteryalarda kullanılmasını sağlamak ve yerel üretimi korumak amaçlı Köy Pazarı ve Sığacık Pazarı kurularak bölge üretici ve tüketicisi bir araya getirilmektedir. 2.

-Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Seferihisar‟daki okullara organik ürünler hakkında eğitimler verilmiĢtir ve öğrenciler farklı organik meyve ve sebze tatma ve organik süt içme fırsatını yakalamıĢtır. 7. Cittaslow Festivali 2010 yılının Ağustos ayında Uluslar arası Cittaslow Festivali düzenlenecektir. Ġtalya‟dan ve Türkiye‟den katılacak olan yerel sanatçılar konser verecek ve tiyatro grupları gösteri yapacaktır. aktivitelere destek olmak. Kent Konseyi tarafından Seferihisar‟a özgü tipik yerel ürünlerin taraması yapılmıĢtır. Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluĢturduğu sebze bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiĢtiriciliğini öğretmektedir. katılımcılar ülkelerindeki iyi uygulamaları paylaĢma fırsatı elde edeceklerdir. Festival kapsamında yerel kültürü yaĢatmak ve yerel üretimi desteklemek. Festivalin teması “Yereli YaĢamak” olacaktır. Bu yerel ürünler Seferihisar Belediyesi tarafından kurulan Köy Pazarı. kurulacak büyük pazarda katılımcılar yerel ürünlerini sergileme fırsatına sahip olacaktır.92 6. yerel ürünlerden ve ev yapımı Ģaraplardan oluĢan bir konsept ile açılıĢ kokteyli ve kapanıĢ ikramları yapılacaktır.Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. Sığacık Pazarı ve UlamıĢ Kadın Emeği Evi‟nde satılmaktadır. 8.Yok olma riski altında olan Ģarap ve gastronomik Slow Food çeĢitleri için. YavaĢ YaĢamak. 9.Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). YavaĢ Yemek üzerine farklı atölye çalıĢmaları düzenlenecek. Uluslararası Yelken YarıĢı 31 Temmuz-1 Ağustos 2010 tarihlerinde Seferihisar Belediyesi ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü tarafından Uluslar arası Yelken YarıĢı düzenlenecektir. Seferihisar‟da baĢlayıp Karlovassi‟de bitecek olan yelken yarıĢı uluslararası katılımcılar arasında yapılacak olup yarıĢ öncesi ve sonrası çeĢitli aktivitelerle renklendirilecektir. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği eğitimleri almıĢ bulunmaktadırlar ve kendi yetiĢtirdikleri ürünlerden hazırlanmıĢ olan yemekleri yemektedirler. . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin tez çalıĢmaları kapsamında bu çalıĢma 2010 yılında yaptırılacaktır.YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. Ayrıca. Öğrenciler çapa yapma. Bu etkinlikte Cittaslow kapsamında yerel ürünlerin yapıldığı ve satıldığı tezgahlar kurulacak. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi.

mandalinalı tatlılar. .Yerel kültürel etkinliklerin teĢvik ve muhafaza edilmesi. Seferihisar‟ın yerel değerlerinden biri olan hayvancılık sektörünün korunması ve geliĢtirilmesi açısından Panayır çok önemli bir anlam taĢımakta ve bu panayırın geleneksel hale getirilmesi planlanmaktadır.93 10. Bu etkinlik kapsamında Seferihisar ilçesinde yaĢayan yaĢlılarımızla röportajlar yapılmıĢtır ve yerel el sanatları ve yerel yemeklerin taraması gerçekleĢtirilmiĢtir Seferihisar‟ın Beyler köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez ġenlikleri bu yıl da gerçekleĢmiĢtir. bayanlar tarafından üretilen mandalina reçelleri ziyaretçilere satılmıĢtır. 11.Kent ve okul bahçelerinin geleneksel yöntemlerle yetiĢmiĢ yerel ekinler için geliĢtirilmesi. Sebze bahçelerinde ürünler yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢ ve yetiĢen mahsuller Köy Pazarı‟nda öğrenciler tarafından öğretmenlerinin gözetiminde satılmaktadır ve öğrenciler kazandıkları para ile ihtiyaçlarını karĢılamaktadır. Cittaslow kriterlerinde yerel değerlerin korunması büyük bir önem teĢkil etmektedir. Köyde imece usulü gerçekleĢtirilen ikramlar için hanımlar tarafından yerel yemekler yapılmıĢ ve yerel kültürü yansıtan kültürel aktiviteler düzenlenmiĢtir. 13-14 Ekim 2009 tarihinde “Mandalina ġenliği” düzenlenmiĢtir. 29-30 Mayıs 2010 tarihlerinde Seferihisar Ġlçesi‟nde KeçiKoyun YetiĢtiricileri Birliği ve Seferihisar Belediyesi tarafından hayvancılık sektörünün geliĢmesine katkıda bulunmak ve üretici-tüketici buluĢmasını sağlamak amacı ile Damızlık Koyun-Keçi Panayırı düzenlenecektir. Bu Ģenlik kapsamında en iyi mandalina üreticisi. Seferihisar‟da unutulan ve unutulmaya yüz tutan geleneklerin ve kültürel etkinliklerin tespit edilmesi için “75 YaĢ Yemeği” düzenlenmiĢtir. Seferihisar‟daki okullarda çocuklarımızın kendi sebze ve meyvelerinin yetiĢtirmeleri ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilenmeleri için okullarda sebze bahçeleri kurulmuĢtur. en kaliteli mandalina yarıĢmaları düzenlenmiĢ.

. -Dokuz Eylül Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü ile iĢbirliği içerisinde açılan “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” eğitimi düzenlenmiĢ ve kursa katılan vatandaĢlara sertifika verilmiĢtir.Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park. 4.94 3. 3.12-13. Turizm bürolarında Seferihisar hakkında tarihsel bilgi veren dokümanlar. Ulusal ve uluslararası boyutta ilgi çekebilecek yürüyüĢ ve bisiklet parkurları hakkında internet sitesinde harita üzerinde bilgi verilecektir. Bu konuda yapılması planlanan çalıĢmalar sonucunda tarihi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile birlikte açılan kursta “Toplu Beslenme Yapılan Yerlerde Sağlıklı ve Güvenli Gıda Üretimi” eğitimi düzenlenmiĢtir. doğal güzellikler ve görülmesi gereken yerlerin tabelalarla yönlendirmesi yapılacak ve bu yerlere mekân hakkında bilgi veren panolar yerleĢtirilecektir.Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. 264 a.g. web siteleri vb. Sığacık kalesine kalenin tarihi ile birlikte.. Bu güzergâhlar üzerinde tarihi binalar.). Ürkmez ve Doğanbey‟de.2. ġehrin yavaĢ güzergâhlarının tespit edilmesi için Cittaslow Gönüllüleri ile birlikte çalıĢmalar baĢlatılacaktır.). Seferihisar‟a gelen ziyaretçilerin Seferihisar hakkında bilgi edilenebileceği Cittaslow ve Turizm Büroları açılması planlanmaktadır.Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. yol Teos Antik kentine bilgi verici tabelalar ve panolar gösteren turist güzergâhları yerleĢtirilmiĢtir. kamu alanlarına çalıĢma saatlerinde esneklik kazandırılması vb. uluslararası iĢaretlerin kullanılması. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar -Dokuz Eylül Rotary Kulübü. Spor amaçlı yavaĢ güzergâhlar için öncelikle Seferihisar mevcut durum analizi yapılarak ilçede bulunan yürüyüĢ ve bisiklet parkurları detaylı bilgileriyle birlikte çıkarılacak ve analiz edilecektir. Misafirperverlik ÇalıĢmaları264 Cittaslow Kriterleri 1. Seferihisar‟ın genelinde yönlendirme eksikliği bulunmaktadır.3. 2. turistik. Seferihisar merkezinde. Seferihisar haritası. turist iĢaretlerinde hakkında kısa bir bilgi veren tabela yerleĢtirilmiĢtir.5.r. ss. ġehri ziyaret edenlerin Ģehri daha iyi tanıması için Seferihisar‟da yavaĢ güzergâhlar oluĢturulacaktır. konaklama olanakları ve gezilebilecek yerler hakkında bilgi veren dokümanlar olacaktır.Tarihsel merkezlerde. Sığacık‟da.

Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren tüm sektör personeline “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” hakkında eğitimler verilmiĢtir. YavaĢ Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi.Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. Kent Konseyi kapsamında kadın meclisi.Turistik iĢletmelerinin. 265 a. Aralık 2009 tarihinde Slow City ve Slow Food 2. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması. Bu eğitimler kapsamında ücret Ģeffaflığı ve ücretlerin sergilenmesi konularına yer verilmiĢtir. gençlik ve emekli meclisi oluĢturulmuĢtur. Seferihisar Belediyesi. prosedürleri. Seferihisar‟daki Siyasi Parti Ġlçe temsilciliklerine Cittaslow olmanın amaçları ve prosedürlerini anlatmak için toplantılar düzenlenmiĢtir.2.13-14..3. . 5.6. Cittaslow olmanın amaçları ve prosedürleri ile ilgili olarak Kent Konseyine sunum yapılmıĢtır.g. Seferihisar ilçesindeki sivil toplum temsilcileri ve yerel halkın bir araya gelmesi ile Ağustos 2009‟da Seferihisar Kent Konseyi kurulmuĢtur. Aynı amaç ile Seferihisar‟ın farklı mahallelerinde 12 “Kahve Toplantısı” düzenlenmiĢtir. Cittaslow‟un Seferihisar‟a katacakları hakkında bilgi verilmesi ve Dünya‟nın farklı ülkelerindeki Cittaslow‟lardan örneklerin paylaĢılması amacı ile Seferihisar Kongre Merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢtir. Kent Konseyi çalıĢma programını Cittaslow olmanın amaçlarını ve Cittaslow kriterlerini göz önünde tutarak oluĢturmaktadır. ss. Farkındalık ÇalıĢmaları265 Cittaslow Kriterleri 1. bisikletle veya araçla Seferihisar‟ı en iyi Ģekilde gezebilecekleri ve tanıyabilecekleri güzergâhlar hakkında bilgi sahibi olacaktır. Cittaslow Bilim Komisyonu üyeleri Eylül 2010‟da Seferihisar‟a davet edileceklerdir ve Ġzmir‟deki üniversitelere yönelik olarak Cittaslow hakkında bilgilendirme yapacaklardır. 3. genel olarak esnafın. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Cittaslow olmanın amaçları.95 kültürel değeri olan merkezler ve ziyaretçiler tarafından görülmesi gereken diğer turistik çekim merkezlerinin yer alması planlanmaktadır.Kent halkının. Cittaslow‟a katılım motivasyonunun sağlanması için. çocuk meclisi.r. YavaĢ güzergâhların çıkarılması sonucu Seferihisar‟a gelen ziyaretçiler gezi veya spor amacıyla yaya olarak. engelli meclisi.

hem de dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralıkta yapılan “Toprak Ana” kutlamasının ilkini gerçekleĢtirmek için etkinlik düzenlemiĢtir.Slowfood (YavaĢ ġehir . Seferihisar Belediyesi‟nin Cittaslow . Seferihisar‟da Cittaslow kapsamında gönüllü çalıĢma yürütmek isteyen kiĢileri bir araya getirmek için kurulacaktır. ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir. Seferihisar‟da yaĢayan yaklaĢık 400 kiĢiyi bir araya getirmiĢtir. eriĢte ve mandalina reçeli üretimi yapmakta ve üretilen tarhana. Seferihisar‟daki öğrencilerin çapa yapma. gelenek ve göreneklerin taraması yapılarak bu yemeklerin. Yemek. . Seferihisar Belediyesi. 3. Kitap okuma olanaklarını arttırmak amacı ile 2010 yılının Nisan ayında Seferihisar‟ın Orhanlı köyünde Seferihisar Belediyesi‟nin giriĢimi ile bir kütüphane açılmıĢtır. “75 yaĢ iftar yemeği” düzenlenmiĢtir.96 faaliyetlerini yaygınlaĢtırmak için kurulan ve merkezi Ankara‟da bulunan Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği‟nin (SAYGĠD) Ġzmir Ģubesi. dünyadaki sakin Ģehirlerde yapılan “Terra Madre-Toprak Ana” kutlamasında. YaĢlılarla yapılan röportajlar sayesinde Seferihisar‟a özgü yemekler. Seferihisar‟daki kadınlar. ayrıca görsel basın araçlarını kullanarak Slow City ve Slow Food uygulamaları hakkında geniĢ bir kitleye ulaĢmıĢtır. Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın. Seferihisar Kadın Meclisi tarhana.YavaĢ Yemek) uygulamaları kapsamında. -Seferihisar Belediyesi Slow City ve Slow Food uygulamasının Türkiye‟de yaygınlaĢtırılması için televizyon ve radyo programlarına katılmıĢ. -AB KomĢuluk Günü olan 28 Mayıs 2010 tarihinde Sisam Adası‟ndan 50 kiĢi Seferihisar‟a gelecek ve Sisam ve Seferihisar vatandaĢları yerel yemeklerini ve yerel el sanatlarını birbiri ile paylaĢacaktır. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği konularında bilgilerini arttırmak amacı ile okullarda sebze bahçeleri kurmuĢtur. eriĢte ve mandalina reçellerinin satıĢını yaparak. elde edilen gelir ile maddi olanakları iyi olmayan öğrencilerin eğitim masrafları karĢılanmaktadır. hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak.Cittaslow ve Slow Food faaliyetlerinin yaygınlaĢtırılması için programlar geliĢtirilmesi. gelenek ve göreneklerin günümüze de taĢınması için çalıĢma yürütülmektedir.

4. Tipik yerel bölge ürünlerinin desteklenmesi amacı ile Seferihisar Belediyesi Köy Pazarı. Ayrıca. okullardaki öğrencileri Slow Food felsefesi ve sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirilmek üzere bir kampanya yürütülmektedir. Öğrenciler topladıkları mahsulleri Köy Pazarı‟nda satarak kazandıkları para ile ihtiyaçlarını karĢılamaktadırlar. 5.Yerel ürünlerin Slow Food‟un “Mercati della Terra” Programı kapsamında desteklenmesi. Ayrıca Seferihisar Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarhana.14-15.r.97 3.Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri. 3. Öte yandan. öğrenciler kendi yetiĢtirdikleri ürünler ile beslenme fırsatı yakalamaktadır. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği eğitimleri almıĢ bulunmaktadırlar ve kantinlerinde kendi yetiĢtirdikleri ürünlerden hazırlanmıĢ olan yemekleri yemektedirler. mandalina reçeli üretmekte ve bu ürünlerin satıĢını gerçekleĢtirmektedir. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları266 Cittaslow Kriterleri 1.g. Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluĢturduğu sebze bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiĢtiriciliğini öğretmektedir. Sığacık Pazarı ve UlamıĢ Kadın Emeği Evi kurulmuĢtur. eriĢte.2.. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Seferihisar‟da yerel bir Slow Food Convivium‟u kurmadan önce konu hakkında bilgi ve deneyim elde etmek için Ġzmir Bardacık Convivium‟una üye olunmuĢtur. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması.Yerel bir Slow Food Convivium‟un oluĢturulması. ss.7.Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla YavaĢ Yemek projesinin uygulanması. Seferihisar‟daki okullarda kurulan sebze bahçelerinde yetiĢtirilen ürünler ile okulların kantinlerinde yemekler hazırlanmakta. Tespit edilen bir adet kum zambağının çevresi tel örgü ile çevrilerek koruma altına alınmıĢtır. bu yemeklerin yapımı ile 266 a. 6. 2010 yılı içerisinde Seferihisar‟ın kendi Convivium‟unu kurması planlanmaktadır. 2.3. korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması. Ürkmez Bengiler Sahili‟nin yıllar boyu simgesi haline gelen kum zambakları zaman içerisinde yok olmaya yüz tutmuĢtur. Seferihisar yerel yemeklerinin envanterinin çıkarılmasının ardından.Slow Food ile iĢbirliği yaparak Seferihisar‟daki okullarda okul sebze bahçeleri okul sebze bahçelerinin kurulması kurulmuĢ ve ilk mahsuller toplanmıĢtır. .Slow Food iĢbirliğiyle. Öğrenciler çapa yapma.

gelecek dönem yapılacak yerel seçimler sonucunda Cittaslow üyeliğinizi sağlayan Ģu anki belediye baĢkanı değiĢebilir. kahveleri. hem de dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralık‟da yapılan “Toprak Ana” kutlamasının ilkini gerçekleĢtirmek için etkinlik düzenlemiĢtir. Belediye‟ye ait 19 Mayıs Düğün Salonu‟nda bir araya gelen kadınlar. samsadis. Bu talep turizm camiasını. Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın. Yaptığınız ve yapmayı planladığınız bunca çalıĢmadan sonra. Sonuçta Cittaslow üyeliği ile birlikte insanların el emeği değer kazandı. Bu kısa süreçte bile insanların hayatına artı bir değer katıldı. kafeleri. Böyle bir risk karĢısında Cittaslow‟un çalıĢmalarının aksamaması için neler yapıyorsunuz? diye sorduğumuzda Bülent Köstem Ģöyle cevap veriyor: Eğer halk Cittaslow‟u benimsemezse Türkiye gibi siyasetin çok gelgitli olduğu bir yerde beĢ sene sonra baĢka bir belediye baĢkanı gelip bütün bu çabaları göz ardı edip farklı bir yoldan gidebilir. dünyadaki sakin Ģehirlerde düzenlenen “Terra Madre-Toprak Ana” kutlamasında. ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir. herkesi olumlu anlamda etkiliyor.98 ilgili bir eğitim düzenlemiĢlerdir. ġu an pazar günleri Sığacık‟ta kurulan pazara Ġzmir‟den inanılmaz bir talep var. Bir kaç sene sonra halk Cittaslow‟u daha fazla benimseyecek ve Seferihisar‟ın geleceği konusunda söz söyleme hakkı olduğunu bilecektir. Seferihisar Esnafı. dolayısıyla yaĢayanların ve ziyaretçilerinin “kentsel yaĢam kalitesi”ni arttırmak için kapsamlı çalıĢmalar yaptığı ve planladığı görülmektedir. 7. konuklara ikram etmiĢtir. kuzu dolması gibi yemeklerini piĢirerek.”Terra Madre” projesinin ve yemek cemiyetlerinin ortak eĢleĢtirme aracılığıyla desteklenmesi Seferihisar‟daki kadınlar. esnafı. Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi‟nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu‟ndan hareketle. Çünkü yaz aylarının kıĢ aylarına . Bu yüzden bizim bilgilendirme ve gönüllü artırma çabalarımız var Bu çalıĢmaların tamamı halkın Cittaslow‟u daha çok benimsemesi için yapılıyor. Özellikle bu yaz sonu bu konuda elimizde daha çok veri olacak. hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak. balıklama. ilçenin unutulan nohutlu mantı. Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmek. Sığacık‟ın bu kıĢ hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu ve daha önce kazanmadıkları kadar çok para kazandıklarını söylüyor.

267 268 Köstem‟le mülakat (Ek 2). 269 Köstem‟le mülakat (Ek 2). ss. sürdürülebilir kent göstergelerinden birçoğunu hali hazırda üzerinde taĢıyan Seferihisar. Cittaslow felsefesini benimseyip o doğrultuda çalıĢmalar yapan Ģehirler kesinlikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlar ve sürdürülebilir bir Ģehir olabilir. Bu ticaret hacminin büyümesinin somut faydası olarak.267 Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer..268 Cittaslow‟a üye olmakla her Ģey bitmiyor önemli olan Cittaslow‟u tam anlamıyla benimseyip Cittaslow‟un kriterlerini yerine getirmek ve bunu devam ettirebilmektir. sürdürülebilir kent olma iddiasının sürekliliğini sağlayacak kapasiteye sahip görünmektedir. somut olarak insanların sofrasındaki ekmeği büyüten bir projedir diyor.99 göre daha verimli ve hareketli geçeceğine inanıyoruz. Yani bu bir fantastik proje değil. yapılan çalıĢmalar ve yapılması planlanan çalıĢmaları dikkate alarak yorumlayacak olursak.g. a.41-42. Cittaslow‟un turizmle ilgili ciddi bir boyutu olduğunu. çünkü insanların yavaĢ Ģehirleri merak ettiklerini ve ziyaret etmek istediklerini söylüyor. Cittaslow ile çıkmıĢ olduğu yolculukta gerçekleĢtireceği kriterlerle. Yani Cittaslow‟un bir turizm potansiyeli oluĢturduğunu ve bu ziyaret yoğunluğunun Ģehir içindeki ticaret hacmini büyüttüğünü belirtiyor. Cittaslow‟un yaĢam kalitesini yükselten bir proje ve aslında bir yerel kalkınma modeli olduğunu söylüyor. 269 Cittaslow üyesi olmasının üzerinden henüz 7 ay bile geçmeden sürdürülebilir kent olarak Seferihisar‟ı incelemek çok erken olsa bile.m. Seferihisar halkının sofrasındaki ekmeği büyüttüğünü söylüyor. Öztürk. . Bütün bu olumlu geliĢmeler halkın Cittaslow‟u benimsemesini doğal olarak hızlandıracak ve Seferihisar‟da Cittaslow‟un kalıcılığını sağlayacaktır.

ürün. biyo çeĢitlilik. yemek vb. Yerel unsurların desteklenmesi ve gelecek kuĢaklara aktarılması amacıyla okullarda öğrencilere tat ve beslenme üzerine uygulamalı eğitimler verilmektedir. üye olmak isteyen ve üyesi olan kentlerde sürdürülebilir kentleĢme göstergeleriyle paralellik göstermektedir. Cittaslow‟da tarihi binalar korunarak iĢlevsel hale getirilmekte. yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi vb. Yerel ürünlerin tercih edilmesi. Yerel ve organik ürün ve üretim yöntemleri ile sağlanan ekonomik büyüme. çevreye olumsuz etkisinin olmaması nedeniyle sürdürülebilirliğin “çevre ve kalkınma arasında denge” ilkesiyle örtüĢmektedir. küresel Ģirketler karĢısında yerel ürün ve üreticileri desteklemeye.) güçlü bir Ģekilde desteklenmekte ve gelecek kuĢaklara aktarılması için özel bir çaba harcanmaktadır. organik üretimi teĢvik etmekte ve bu ürünlerin değer kazanmasını sağlamakta. fastfood tarzı yiyecek satan mağazalar bulunmamaktadır. yerel üreticileri harekete geçirmekte. su ve hava kalitesi. Bu bağlamda Cittaslow. Bu . Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. kısaca. organik ürünlerin ve yemeklerin tüketilmesi özendirilmektedir. aynı zamanda ana girdisini turizm gelirlerinin oluĢturduğu bir “yerel sürdürülebilir ekonomik kalkınma modeli” dir. yerel olan her Ģey (festival. ekoloji ve adalet kavramları altında toplayabileceğimiz sürdürülebilirlik göstergeleri Cittaslow‟un da olmazsa olmaz kurallarıdır. nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaĢmayan Ģehirler için geliĢtirilmiĢ “alternatif bir sürdürülebilir kent modeli”dir. Cittaslow. Bu bağlamda daha sağlıklı olan yerel besinlerin. Bu nedenlerle Cittaslow üyesi kentlerde. Üyelik için Ģehirlerin nüfuslarının 50. Bunun yerine yerel ürünler ve geleneksel yöntemlerle hazırlanmıĢ yemek satan mağazalar tercih ve teĢvik edilmektedir. farklı ve özgün tarzlarıyla turizm için bir çekim merkezi olmaktadır. dolayısıyla yerel ekonomide bir canlanmaya sebep olmaktadır. Üye kent örneklerinde de görüldüğü gibi.100 SONUÇ Sürdürülebilir gerçekleĢtirilmesini Ģart kentleĢmeye koĢtuğu farklı kriterler. bir bakıĢ olarak incelediğimiz ilke ve Cittaslow(yavaĢ Ģehir) yaklaĢımının.000‟in altında olması Ģartını ve Seferihisar. GDO karĢısında organik tarımı teĢvik etmeye götürmektedir. ekonomi. KüreselleĢmenin getirdiği standartlaĢmaya karĢı olması Cittaslow‟u. Yerel ürün ve üretimin yanı sıra misafirperverlik alanında yapılan çalıĢmalarla Cittaslow üyesi kentler. Ludlow ve Goolwa‟nın özelliklerini dikkate aldığımızda diyebiliriz ki. Orvieto.

kentsel donanım ve konfor unsurlarıyla ilgilidir. Bu noktadan hareketle bu kentlerde. Üye Ģehirlere sağlamıĢ olduğu kazanımlar dolayısıyla. Cittaslow Tüzüğü‟nden ve kriterlerinden anlaĢılabileceği gibi Cittaslow. Orvieto (Ġtalya). Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü‟nde Cittaslow Logosu‟nun ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanan “yaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslar arası ağı” yazısı bu düĢüncemizi pekiĢtirmektedir. 20 ülkeden 132 üye Ģehre ulaĢan Cittaslow‟un üye sayısı her geçen gün artmaktadır. ekoloji vb. Öyle ki Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmekten daha önemli olan Ģey. daha çok üyesi olan kentler için yaĢam kalitesini(kentsel yaĢam kalitesi) arttırmaya yönelik çalıĢmalar yapılması için katalizör iĢlevi gören bir kentleĢme yaklaĢımı görünümündedir. kentsel yaĢam kalitesi konseptinde kalite.101 bilgilerden hareketle Cittaslow.”Sürdürülebilir kent yaklaĢımı” ile. Sürdürülebilirlikte kalite. Ludlow (Ġngiltere) ve Goolwa (Avustralya) örneklerinin de göstermiĢ olduğu gibi Cittaslow. Kültürel kimliğin geliĢtirilmesi. kuruluĢunun üzerinden henüz 11 yıl geçmesine karĢın. Bilindiği üzere. gibi değiĢmez unsurları da içeren bir kapsama sahipken. kentlerin yerel kültürlerini ve özelliklerini muhafaza etmelerini ve geliĢtirmelerini teĢvik etmesi bağlamında sosyo-kültürel açıdan da “sürdürülebilir bir kent modeli” dir. üyesi olan Ģehirler için bir “kalite yolculuğu”dur. dini ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluĢturulmasında önemli bir yer tutmaktadır. bir sonuç değil süreçtir. Çünkü insan yaĢamı sürekli bir geliĢim ve değiĢim içindedir. iklim. kentlerin tarihi ve kültürüyle ĢekillenmiĢ olan kent kimliği ile ilgilidir. sürdürülebilir kentleĢmenin özellikle sosyo-kültürel boyutu kapsamına giren çalıĢmalar üzerine odaklanmıĢtır diyebiliriz. BaĢka bir açıdan Cittaslow. kent sakinlerinin baĢta olmak üzere ve gelecek ziyaretçilerin yaĢam kalitesini arttırmaya yönelik Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir. Bu sebeple bu kentlerde Cittaslow logosu bir “kalite göstergesi” olarak kullanılmaktadır. doğal kaynakların korunması. Ülkemizde Seferihisar‟ın üye olmasından sonra. Bu bağlamda Cittaslow. tarihi. Ģehirlerin insan yaĢamı için sürekli bir geliĢim içinde olmasını hedefleyen bir felsefeye sahip olmalarıdır. 60 civarında Ģehrimizin daha Cittaslow üyesi olmak için harekete geçmiĢ olması . “kentsel yaĢam kalitesi konsepti”ni birbirinden ayıran temel nokta “kalite” kavramına yükledikleri anlamda gizlidir. sosyo-kültürel boyut. doğal.

Dünyayı sürdürülemez hale getiren sebeplerin baĢında metropol boyutuna ulaĢmıĢ kentlerin ürettiği problemler olduğu düĢünüldüğünde. 50. kent tanımlarının olmazsa olmaz Ģartı. Yani kent tanımları bağlamında olaya yaklaĢtığımızda Seferihisar ülkemizde nüfus kıstası açısından bir “kent” ama halkın iĢtigal ettiği iĢler açısından daha çok bir “kasaba” görünümündedir.102 Cittaslow‟un yayılma hızı açısından bir fikir vermektedir. Ludlow ve Goolwa‟nın özelliklerini de dikkate aldığımızda Cittaslow “küçük Ģehirler için bir modeldir” sonucuna varabiliriz. Çünkü Seferihisar‟da halkın en az %50‟si tarımla geçimini sağlamaktadır. “yaĢayanlarının tarım dıĢı iĢlerde çalıĢması” ölçütü Seferihisar‟da geçerliliğini yitirmektedir. Orvieto. Sorunun asıl kaynağı dururken. . anlamlı olsa bile insanlığın geleceği açısından ikincil konumunda kalmaktadır. dünyada hızlı geliĢen uluslar arası Ģehir ağlarından biri haline gelmiĢtir. Dünyadan örnekler bölümünde incelediğimiz. ülkemizde özellikle tarihi ve kültürel zenginlikler açısından merkezi yer iĢgal eden Anadolu kentleri için bir fırsat olarak görülebilir. sürdürülebilir dünyanın en büyük engelleyicileri olan büyük kentler için geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bugün ülkemizde nüfusları her geçen gün azalan bir çok Ģehrimiz var ki Cittaslow üyeliği çerçevesinde hayata geçirmek zorunda kalacağı kriterler sayesinde birer çekim merkezine dönüĢebilir.000‟den az nüfusu bulunan kentlerin doğal olarak sürdürülebilir özellikler taĢıdığı söylenebilir. Cittaslow‟un sürdürülebilir bir kent modeli olma iddiasını sınırlandırmaktadır.000‟den az olması gerektiği koĢulu. Bu çerçevede. sürdürülebilir kentleĢme için etkin bir model olabilmesi için. Cittaslow üyeliği sayesinde Ģehirlerimiz dünyaya açılabilir. henüz sorun kaynağı olmamıĢ kentleri sorun olmaktan uzak tutmaya dönük bir çaba. Seferihisar özelinde bir değerlendirme yapacak olursak. Cittaslow‟a üye olabilmek için nüfusun 50. sürdürülebilirlik çalıĢmalarının merkezinde yer alan “çevre” ve “gelecek kuĢakların gereksinmeleri” kaygıları Cittaslow‟un geliĢtirilmesi gereken ana baĢlıklar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yayılma hızını dikkate aldığımızda Cittaslow. Bütün bunlardan önemlisi Ģehirlerimizin güzelliği ve benzersizliği bu sayede muhafaza edilebilir. Cittaslow Hareketi‟nin. Bu bilgiler ıĢığında Cittaslow yaklaĢımı.

103 EKLER .

Katılım Madde 9 – Üyeler Madde 10 – Muhtemel Destekçiler Madde 11 – Cittaslow Dostları Madde 12 – Düzenlemelere Riayet Etme Madde 13 – Taahhütler Madde 14 – Yetkiler PARAGRAF IV – Uluslar arası Cittaslow Organları Madde 15 .104 EK 1: “ULUSLARARASI CĠTTASLOW” TÜZÜĞÜ ĠÇĠNDEKĠLER Önsöz –Birliğin KuruluĢu CITTASLOW TÜZÜĞÜ PARAGRAF I – Tanımlar ve Ġlkeler Madde 1 – Merkez Madde 2 – Ġlkeler Madde 3 – Değerler Madde 4 –Tescilli Markalar Madde 5 – Dağılma Madde 6 – Resmi diller PARAGRAF II – Fonların Yönetimi Madde 7 –Ortak Fon PARAGRAF III – Katılım. Yetkiler Madde 8 .Organlar Madde 16 – Uluslararası Kongre-Toplantı Madde 17 –Uluslararası Koordinasyon Komitesi Madde 18 – Uluslararası BaĢkan Madde 19 – BaĢkanlık Divanı Madde 20 – Garantörler Kurulu . Taahhütler.

EKLER Madde 28 . “modern ve tarihi binalardan oluĢan bir taç taĢıyan turuncu renkli bir salyangozu” resmeden kendi logosunu kullanacaktır. . Birliğin süresi sınırsızdır. “Cittaslow” Bra. Greve in Chianti. Orvieto. Birlik.AnlaĢmazlıklar Madde 25 – Ulusal Organizasyonel Yapılar Madde 26 . Positano kasabaları ile “Slow Food(YavaĢ Yemek) Birliği” (Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine muhalif olarak kurulan birlik) arasında kuruldu. (bu Tüzüğe eklenen Ek C‟ye göre): Logonun ayrılmaz bir parçası ise.105 Madde 21 – Uluslararası Bilimsel Komite Madde 22 – Muhasebe Denetçisi PARAGRAF V Madde 23 – Uluslararası Yürütme Organlarının Sorumlulukları Madde 24 .Ulusal Koordinasyon Komitesi Madde 27 .Referans Standartlar EK A – Tüzük EK B –Kabule ĠliĢkin Düzenlemeler EK C – Mükemmeliyet KoĢulları EK D – Logo EK E – Resmi Değerlendirme Kartları Önsöz Birliğin KuruluĢu “Cittaslow –Rete Internazionale delle città del buon vivere” (Cittaslow-YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı) adlı Birlik: kısaca. “YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı” sözü olacaktır.

Aziz John Manastırı‟ndaki “Palazzo del Gusto”da yer alır. sadece Tüzüğün ilkelerine ve koordinasyon komitesinin genel direktiflerine dayanarak kullanımına izin veren uluslararası koordinasyon komitesinin yetkisindedir. yerel ve uluslararası organları vasıtasıyla iĢbirliği yapmak suretiyle Slow Food adlı birliğin değerlerini ve kapsamını her yerde aktif olarak destekleyip bunlara uyacağını taahhüt eder. Birliğin temel prensipleri. Genel Kurul tasfiye kararı sonrasında bir veya daha fazla tasfiye memuru atayacak ve varlıklarından herhangi birini Birliğin amaçlarına benzer amaçlar taĢıyan kurumlara devredecektir. Madde 4 Tescilli Markalar Birliğin adı ile logosu. .106 CITTASLOW TÜZÜĞÜ PARAGRAF I Tanımlar ve Ġlkeler Madde 1 Merkez Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur ve via Ripa di Serancia I. Birlik tali merkezlere de sahip olabilir. Madde 5 Dağılma Birliğin dağılması. üyelerin üçte iki çoğunluğu esasına göre müzakere edilir. Bunların kullanımı. özel olarak onaylanan ve bu Tüzüğe Ek A olarak eklenen Cittaslow Belgesi‟nin içeriğinde yer alır. Üye Genel Kurulu tarafından. Madde 3 Değerler Birlik. testler ve uygulamalar vasıtasıyla iyi yaĢama kültürünü destekleyip yaymaktır. Madde 2 Ġlkeler Birlik. 16 adresinde. “Cittaslow” adı diğer dillere tercüme edilmeyecektir. Madde 6 Resmi diller Birliğin resmi dilleri Ġtalyanca ve/veya Ġngilizcedir. birliğe ait tescilli markalar ve mülklerdir. kar amacı gütmeyen bir teĢekküldür ve amacı Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları. bu belge ile.

katılım baĢvurusunda Birlik Tüzüğünü tümüyle kabul ettiğini beyan etmelidir. Bunun yanı sıra. Aday üye. baĢvurularının Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından. Üyelere ve üye olmayanlara sağlanan hizmetler için yapılan ödemelerle oluĢan ve ayrıca ekonomik ve ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler. Her üye. bir kopyası Uluslararası Koordinasyon Komitesine gönderilmesi gereken bir ön düzenleme yapacaktır. Koordinasyon Komitesi müteakip mali yılın Mart ayının 15‟inde. aĢağıda belirtilenlerden meydana gelen fonlarını Yıllık kayıt ve üyelik ücretleri. hediye veya miras. Herhangi bir bağıĢ. Uluslararası Birliğe 50 binden fazla nüfusu olmayan tüm Ģehirler katılabilir. Bu yerler. her Ulusal Koordinasyon Grubu kendi Ortak Nakit Fonunu tesis edebilir. Taahhütler. Katılım. Ulusal Koordinasyon önergesine dayanılarak onaylanması suretiyle üye Ģehirler ve kasabalar olarak kabul edilecektir. Madde 9 Üyeler Olağan Üyeler: Bu terimle. Birliğin mali yılı her yıl 31 Aralık‟ta sona erer. PARAGRAF III Katılım. ayrılma ve ihraç prosedürleri Birliğin Yönetmeliği ile yürütülür. Ulusal Koordinasyon Grubu Ocak ayının 31‟inde. kayıt ücretinin ödenmesinden itibaren dört ay içinde kazanılacaktır. Bütçe fazlalarıyla oluĢan ihtiyat akçeleri. Kamu kurumları ve özel kurumlardan sağlanan katkılar. onaylanması amacıyla Birliğin huzuruna sunulmak üzere müteakip mali yılın tahmini bütçesi ile kapanan bütçesine yönelik bir ön düzenleme yapacaktır. Ulusal Ağ için. müteakip mali yılın tahmini bütçesi ile kapanan bütçesine yönelik olmak üzere. önceki maddenin ve düzenlemelerin hükümlerine dayanılarak Birliğe kabul edilenler kastedilir. Cittaslow Birliği‟nin amaca . Yetkiler Madde 8 Katılım Birlik organlarının gerekçeli kararlarıyla farklı bir hüküm verilmedikçe.107 PARAGRAF II Fonların Yönetimi Madde 7 Ortak Uluslararası Nakit Fon Uluslararası yönetecektir:      Birlik. “Üye Statüsü” ise. Uluslararası Cittaslow için.

Madde 11 “Cittaslow Dostları” “CITTASLOW DOSTLARI” terimiyle kastedilenler. c. destekçilerin üyelik harçları tümüyle Koordinasyonun kullanımına uygun olacak veya bir Ģekilde Ulusal Koordinasyona bağlanacaktır. Muhtemel destekçi statüsü kazanmak için. Teknik ve bilimsel iĢbirliği. Kasabalar. Para yardımı.. aĢağıda belirtilenler vasıtasıyla sadece Birliğin faaliyetlerine katılmayı hedefleyen kültürel ve bilimsel birlikler ile kar amacı gütmeyen profesyonel ve ticari birliklerdir. a. Bir üyenin bu kuralları ihlal etmesi halinde. Bir Ulusal Koordinasyon varsa. Ayrıca. Kantonlar. Teknik ve bilimsel iĢbirliği. Hizmetlerin gönüllü olarak veya istisnai koĢullarda verilmesi.108 yönelik yönetmeliklerini kendi bölgesinde ve toplumunda uygulayacağını taahhüt eder. Cittaslow Birliği‟nin amaçlarına. Spesifik projeler için mali destek. Cittaslow‟un faaliyetlerini desteklemenin nedenleri ve yararları. Olası destekçi. baĢvuruyu Uluslararası Koordinasyon Komitesinin onayına sunar ve bunun üzerine tekliften itibaren üç ay içinde karar açıklanır. b. d. Ulusal Koordinasyon Grubu.. Madde 10 Muhtemel Destekçiler Bu belge içinde bu terimle kastedilenler.). Himaye (kurumlar olması halinde). Spesifik projeler için mali destek sağlama. Bir Ulusal Koordinasyon varsa. Ġller. Birliğin faaliyetlerini ve yaĢamını desteklemeyi amaçlayan kamu kurumlarıdır (Bölgeler. kurumlarca Birliğin uygun dairelerine talepte bulunulmasını sağlayacak bir Ģehir vasıtasıyla Birliğe niyetlerin bildirilmesi gerekir. Koordinasyon Komitesine aĢağıdaki hususları bildirecektir:       Katkının miktarı ve niteliği. Gönüllü olarak veya olağanüstü Ģartlarda hizmet verme. felsefesine ve değerlerine ters düĢebilecek ya da onun imajına ciddi biçimde zarar verebilecek davranıĢlardan uzak durmak her üyenin görevidir. Cittaslow dostlarının üyelik harçları tümüyle Koordinasyonun kullanımına uygun olacak bir Ģekilde Ulusal Koordinasyona . Koordinasyon Komitesi o üyeyi acilen ihraç etmeyi düĢünebilir. Alanlarında katkılar Koordinasyon Komitesi tarafından istenebilir veya olası destekçilerce teklif edebilir.

Yerel özelliklere uygun olarak Cittaslow tarafından paylaĢılan ilk ve periyodik sertifikasyona iliĢkin tercihleri uygulamak ve bireysel olarak önemli olan giriĢimler konusunda Ulusal veya Uluslararası Koordinasyon Komitelerince gerçekleĢtirilen soruĢturmaları desteklemek.      . Cittaslow ve Slow Food giriĢimlerini yaymak ve hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için yapılan giriĢimlerin reklamını yapmak. Ġlgili prosedürler her zaman. teknik irtibattan sorumlu bir kiĢi belirlemek. Cittaslow dostu statüsünün kazanılması için. Birliğin ilkelerine açık bir Ģekilde ters olan belgelenmiĢ bir faaliyet için de ihraç kararı verilebilir.109 bağlanacaktır. Himaye etme durumunda ise özel bir anlaĢma gerekmez. Birliğin uygun dairelerine hemen talepte bulunulmasını sağlayacak bir Ģehir vasıtasıyla Birliğe bildirilmesi gerekir. Bir Convivium (en az yirmi kiĢiden oluĢan bir Slow Food üye grubu) veya Slow Food tarafından gerçekleĢtirilen bir eylemin olduğu bir Ģehirdeki henüz mevcut olmayan bir kuruluĢa destek sağlamaya yönelik bir ilk adım olarak Cittaslow için bir daimi temsilci atamak. Madde 12 Düzenlemelere Riayet Etme Üyelerin bu Tüzüğün düzenlemelerine ve bunun yanı sıra Cittaslow Birliğinin Meclisi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından alınan kararlara riayet etmesi beklenir. Kurumun Birliğin yaĢamına katılımını koordine eden idarede. Cittaslow dostları. Riayet etmemeleri halinde bu gibi haller ciddi sonuçlar doğurabilir ve gerekçeli müzakere üzerine üyenin ihraç edilmesine karar verilebilir. GiriĢimlerin sonuçlarının değerlendirilmesiyle üzerinde anlaĢmaya varılacak kamu yararına olan giriĢimlere kendi isteğiyle katkıda bulunmak. içinde sürenin de belirtileceği özel bir anlaĢmanın imzalanmasıyla kabul edilecektir. Madde 13 Taahhütler Cittaslow aĢağıda belirtilen hususları taahhüt eder:  Kendi bölgelerinin tamamında madde 3‟ün ilkelerinin desteklenmesini amaçlayarak. “Cittaslow Dostları” unvanını kendi imajlarıyla iliĢkilendirebilirler ve bilimsel projelere mali destek verilmesi durumunda desteklenen projenin reklamını yapabilirler. mevcut yasalara uymanın ötesinde özel amaçlı yenilikler uygulamak.

110 Madde 14 Yetkiler Üye ġehirlerin yetkileri Ģunlar olacaktır:   “Cittaslow” logosunu kendi imajlarıyla iliĢkilendirmek.   PARAGRAF IV Uluslararası Cittaslow Organları Madde 15 Organlar AĢağıdakiler Uluslararası Birliğin organlarıdır:        Uluslararası Kurul Uluslararası Koordinasyon Komitesi Uluslararası BaĢkan BaĢkanlık Konseyi Garantörler Kurulu Uluslararası Bilimsel Komite Muhasebe Denetçisi. aynı nihai amaçlarla geçici olarak bir bölgelerarası koordinasyon uygulaması yapmak mümkün olacaktır. faaliyetlerinin daha iyi bir Ģekilde organize edilmesi için aralarında iĢbirliği yapmak (Cittaslow bölge koordinasyonu). uluslararası tanıtım faaliyetlerini ve Uluslararası Koordinasyon sorunlarını müzakere eder. Kurulun toplantıları. Tüm organlar 3 yıllık süreyle atanır. hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için tüm kamu teĢebbüslerine ve özel teĢebbüslere logonun kullanım hakkını vermek. Bir bölgede/alanda üçten az Ģehir varsa. Üyelik ücretleri tamamen ödenmiĢ ve diğer tüm gerekli formaliteleri yerine getirmiĢ olan üye Ģehirlerin bütün temsilcileri veya delegeleri ve 2. Uluslararası Kurul Orvieto‟daki (Ġtalya) uluslararası merkezlerinde yıllık toplantı yapar. Toplantı katılımcıları Ģunlardan oluĢur: 1. Uluslararası Kurul. Madde 16 Uluslararası Kongre Bir kural olarak. ortak stratejileri. en az 60 (altmıĢ) gün önceden üyelere elektronik posta . Aynı bölgede/alanda sayıları üçü geçtiğinde. Oy hakkı olmayan tüm Uluslararası onursal baĢkanlar. Birlik tarafından uygun bir düzenleme ile belirlenecek prosedürler esas alınmak üzere.

Üyeler özellikle baĢka üyeler tarafından temsil edilebilirler.   Uluslararası Koordinasyon Komitesini seçer ve Muhasebe Denetçisi ile Garantörler Kurulunu atar. yeri. Madde 17 Uluslararası Koordinasyon Komitesi Koordinasyon Komitesi yılda en az iki kez toplanır. Kurul. saati ve gündemi belirtilmelidir. Kurul. Madde 7‟deki prosedürlere göre. değerlendirme parametrelerini ve bunların ölçülmesi için gerekli olan yapıları kararlaĢtırır. üyelerin en az dörtte üçünün hazır bulunması ve katılanların çoğunluğunun olumlu oy vermesi ile Tüzükte ve düzenlemelerde değiĢiklik yapabilir. Yıl boyunca takip edilecek hedefleri. üyelerin en az yarısının Ģahsen veya geçerli vekiller vasıtasıyla katılımıyla yasal olarak oluĢturulur ve katılımcılarca basit çoğunluk esasına göre müzakere yapılır. Kurul. Toplantı bildiriminde toplantının günü.111 yoluyla bildirimde bulunularak gerçekleĢtirilecektir. Birliğin yıllık ücretini belirler. Yıllık Ortak Fon beyanını onaylar (Tüzüğün 7. Toplantılar normal olarak Cittaslow‟un Orvieto‟daki (Ġtalya) uluslararası merkezinde olmayacaksa Cittaslow‟lardan birinde ve aĢağıda belirtilen 21 üyenin katılımıyla yapılır:     Ulusal Ağların delegeleri için 8 temsilci Ġtalyan Cittaslow‟dan olan delegeler için 8 temsilci Dört Ģehir kurucusu için 4 temsilci Uluslararası Slow Food için1 temsilci Garantörler Kurulu baĢkanı ve direktör de Koordinasyon Komitesinin çalıĢmalarında bulunmaya davet edilir. Ancak hiç kimse beĢten fazla oy kullanma hakkına sahip olamaz. Kamu yararına yönelik giriĢimleri ve gerekli bütçeyi belirler. ayrıca gerekli olduğunu düĢündüğünde veya üyelerin en az onda biri gerekçeli bir talepte bulunduğunda da toplantıya çağrılabilir. . Ġkinci toplantı daveti üzerine ise müzakere katılımcıların sayısı dikkate alınmaksızın onaylanmıĢ olarak kabul edilir. BaĢkanı seçer. katılanların üçte biri tüm Birlik üyelerince gerçekleĢtirilecek bir Genel Kurul toplantısı talep edebilir.      Kurul. Kurul aynı zamanda tüm üyeleri etkileyen konulara iliĢkin karar alıyorsa. tahmini ve nihai bütçeleri onaylar. Maddesi). çalıĢma yönetmeliklerini.

Birliğin imajına ciddi biçimde zarar verebilecek Ģekilde Birliğin amaçlarına ters olan herhangi bir davranıĢtan ötürü bir üyenin acilen ihracını müzakere eder (resmi olarak bir Ulusal Koordinasyon Grubu tarafından veya onun bildirimi üzerine): Kurul kararlarının uygulanmasına yönelik giriĢimleri müzakere eder. bütçe temsilcileri ve muhasebe temsilcileri konularını müzakere eder. söz konusu olan bir kurucu Ģehir bile olsa. Cittaslow unvanı/ödülü vermeye yönelik genel kriterleri onaylar.             Madde 18 Uluslararası BaĢkan BaĢkan birliği temsil eder. Birliğin faaliyetlerini denetler/izler. Ayrıca Koordinasyon Komitesi. Bilim Komitesi ve Garantörler Kurulu üyelerini atar. ġehirler için üyelik prosedürlerini müzakere eder. Genel konular ve Cittaslow‟un Ulusal ĠĢletim KuruluĢu için olan geçerli yönetmelikler üzerine müzakereler yapar. Hakkın kaybedilmesi halinde Koordinasyon Komitesi yer değiĢimi için atama yapabilir. baĢka Cittaslow‟ların katılımına açık olarak geniĢletilerek de yapılabilir. Müteakip mali yıl için 31 Ocak‟ta tahmini ve nihai bütçeleri düzenler. ġehirlerin yaptığı üyelik baĢvurularını ve varsa herhangi bir ihracı müzakere eder. Ulusal ĠĢletim KuruluĢlarının özel faaliyetlerini koordine edip destekler. . Garantörler Kurulunun görüĢlerini alarak. bir yılda üç kez gerekçesiz biçimde toplantıya katılmama sonrasında gerçekleĢir.112 Koordinasyon Komitesine katılım hakkının kaybedilmesi. ÇeĢitli ülkelerdeki Birlik üyeleri arasından alınan prosedürlerin ve iĢleyiĢ yöntemlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi üzerine müzakereler yapar. Koordinasyon Komitesi oy/katılım çoğunluğuna dayanarak. Kurulu ve Koordinasyon Komitesini toplantıya çağırır. Birliğin faaliyetlerini ve projelerini organize eder ve en az yılda bir kez sonuçların doğruluğunu soruĢturur. Ortak Fonun idaresi. Cittaslow logosunu taĢıyacak/sergileyecek olan üyelerce organize edilecek olan yıllık etkinlik takvimini tespit eder.     BaĢkanlık Konseyini atar. Ortak nakit fon beyannamesi düzenler Fonları ve mülkleri yönetir.

yasal ve yargılamaya iliĢkin bir örgüttür. Madde 23 Uluslararası Yürütme Organlarının Sorumlulukları Birliğin Uluslararası yürütme organları. Bu tüzüğün 17. Üç üyeden oluĢur ve içinden bir baĢkan seçilir. Madde 22 Muhasebe Denetçisi Genel kurul her üç yılda bir muhasebe denetçisi atar. Madde 20 Garantörler Kurulu Garantörler Kurulu. Uluslararası Koordinasyon Komitesine talimatlar verir ve onun yetkilerini yönetir. Kurulun ve Uluslararası Koordinasyon Komitesinin toplantıya çağrılmasıyla ilgili tüm faaliyetlerde baĢkan ile iĢbirliği yapar. Madde 24 AnlaĢmazlıklar Üyeler arasında ve üyelerle Birlik ya da onun organları arasındaki herhangi bir anlaĢmazlık. Muhasebe denetçisi harcamaları denetler. . maddesinin hükmünün sonucu olarak. diğer herhangi bir yargı yetkisi hariç olmak üzere önce/sadece Garantörler makamına sunulacaktır. GerçekleĢtirilen faaliyetleri daha iyi hale getirmeye yönelik olarak Birliğin organlarına kapsamlı ve güncel bilimsel ve kültürel bilgi sağlama rolü üstlenip. Onların kararları temyiz edilemez. yerel ve bölgesel yapıların yükümlülüklerinden sorumlu değildir. her biri sadece kendi fonları ve yürütme organlarından sorumlu olan üye birliklerin ve Ulusal. Onlar herhangi bir resmi prosedür olmaksızın ve hakkaniyete göre en kısa sürede hüküm vereceklerdir. organizasyonel anlamda Cittaslow unvanı verme faaliyeti için iĢbirliği yapar. BaĢkanlık Konseyinin çalıĢmalarında bulunmaya davet edilir.113 Madde 19 BaĢkanlık Divanı BaĢkan ve 3 baĢkan yardımcısından oluĢur. Üyelerce sunulan disiplinle ilgili davaları değerlendirir ve 60 gün içinde alınması gereken önlemleri yazı halinde düzenleyerek bu davalar hakkında kararlar alır. Direktör. Birliğin iĢletme yönetimini gözlemler ve genel kurula rapor verir. Madde 21 Uluslararası Bilimsel Komite Bilim Komitesi uzmanlardan ve farklı bilim dallarından gelen bilim adamlarından oluĢur.

Birliğin imajına ciddi biçimde zarar verebilecek Ģekilde Birliğin amaçlarına ters olan herhangi bir davranıĢtan ötürü bir üyenin acilen ihracının istenmesi üzerine Uluslararası Koordinasyon Komitesini haberdar eder. Cittaslow‟a rapor veren ve bölgede koordinatör rolü üstlenen Ulusal Koordinasyon Grubu‟dur. Cittaslow logosunu taĢıyan üye kasabalarca organize edilse bile Ulusal etkinliklerin yıllık takvimini belirler ve bir kopyasını Uluslararası Koordinasyon Komitesine gönderir. Söz konusu yapının yürütme organı. . Yeni aday Ģehirlerin yaptığı üyelik baĢvurularının tahkikatını yapıp bunları Koordinasyon Komitesine sunar. Yılda bir kez sonuçları denetler ve buna göre Uluslararası Koordinasyon Komitesine rapor verir. Madde 26 Ulusal Koordinasyon Komitesi Ulusal Koordinasyon Komitesi. Ulusal ağ fonunu yönetir.     Ġtalya için Ulusal Koordinasyon Grubu. Müteakip mali yıl için 31 Ocak‟ta tahmini ve nihai bütçeleri düzenleyip bir kopyasını koordinasyon komitesine gönderir. her kasaba baĢına veya her kasaba grubu baĢına bir Ulusal ağ temsilcisinden oluĢur ve sorumlulukları Ģunlardır:    Kasaba temsilcilerinin emrinde teknik alanda hizmetler talep edebilecek olan Ulusal koordinatörü oy çoğunluğuyla seçer.114 PARAGRAF V Ulusal Organizasyonel Yapı Madde 25 Ulusal ve/veya Bölgesel Organizasyonel Yapılar Ulusal ve/veya Bölgesel alanda en az üç üye Ģehri varsa. Projelerle Birliğin faaliyetlerini koordine eder. Uluslararası Koordinasyon Grubu üyelerine karĢılık gelir. bu durumda bir Ulusal veya Bölgesel Organizasyonel Yapı oluĢturulur ve bu yapı Koordinasyon Komitesi için referans teĢkil eder.

kültürel olarak ve evrensel biçimde sunmak suretiyle bir mükemmellik arayıĢı Ģeklinde farklı bir ihtiyaç belirmektedir. hizmetlere ve kent dokusuna karĢı gittikçe yayılan ilgiden hareketle kendilerini bu faaliyet içinde elveriĢli hale getiren Ģehirler de Uluslararası bir Cittaslow ağını oluĢturdular.115 PARAGRAF VI Ekler Madde 27 Ekler AĢağıdaki ekler. Bu nedenle. Ek A – Tüzük 2. hiç kimseye ait olmayan sıradan ortalama modeller önerir ve kaçınılmaz surette sıradanlık meydana getirir. baĢarısının ve bu baĢarının uluslararası düzeyde yayılmasının faktörlerini oluĢturuldu. KüreselleĢme bir değiĢim ve sirkülasyon imkânını temsil etmesine rağmen. Ek F – Resmi değerlendirme kartları Madde 28 Referans Standartlar Bu Tüzükte yer almayan herhangi bir Ģey. kaliteli barınağa. mevcut yasa hükümlerine tabidir. Ancak elitist bir etkinlik yerine. farklılıkları azaltma ve bireysel toplulukların tipik özelliklerini gizleme eğiliminde olarak. Buradan hareketle. Ek C – Mükemmeliyet KoĢulları 4. önsözlerle birlikte bu Tüzüğün ayrılmaz bir parçasını teĢkil ederler: 1. iyi bir sofraya. PaylaĢılan somut ve kanıtlanabilir davranıĢlar prensibinden. . kalite arayıĢının sonucu olarak lezzetten yola çıkan YavaĢ Yemek (Slow Food). Ek D –Logo 5. kendine özgü niteliklerini paylaĢma ve tanıma kabiliyetlerine dayanır. ULUSLAR ARASI CITTASLOW TÜZÜĞÜ EKLERĠ Tüzüğe ait Ek “A” TÜZÜK BELGESĠ Yerel toplulukların kalkınması. Ek B – Kabule ĠliĢkin Düzenlemeler 3. özgünlük arayıĢında olan ve onu dünyanın bilgisine sunan pek çok insanın baĢarısından söz edilebilir. dıĢarıdan görülebilen ve içinde yaĢanan kendi kimlikleriyle ilgili olmak üzere.

      Harekete katılan ġehirler Ģu taahhütlerde bulunurlar:    ġehirler Ģu yetkilere sahip olacaktır:    . Cittaslow‟un giriĢimlerini yaymak ve hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için uygulanan giriĢimi halka açık hale getirmek. kökleri kültüre ve geleneklere uzanan üretim himaye edilir ve bölgenin standardizasyonuna katkı sağlanır. hareketin logosunu kendi imajlarıyla iliĢkilendirmek. logoyu tüm kamu ve özel giriĢim ve faaliyetlerinde kullanmak. Hareketin amaçlarına ulaĢmasına katkı sağlamak üzere.116 Cittaslow. Üzerinde mutabık kalınacak prosedürlere göre modeller ve yapılar kullanarak hareket kapsamında gerçekleĢtirilecek giriĢimlere katkıda bulunmak. Yerel niteliklere saygılı olmayı esas alarak. hareketin öngördüğü disiplinlerle soruĢturma yapılmasını desteklemek. Cittaslow’da Ģunlar mevcuttur:  Öncelikle geri kazanım ve geri dönüĢüm tekniklerine değer veren. Çevrenin ve kent dokusunun kalitesini artırmaya yönelik teknolojilerin kullanımı sağlanır. Citta Slow unvanını sergileyip övünmek. müĢteri ile kaliteli ürün imalatçısı arasında direkt iletiĢimin sağlandığı yerler desteklenerek. Yerler ve yöntemler muhafaza edilerek. Üzerinde mutabık kalınacak genel kuruluĢ giriĢimlerine ve hareketin koordinasyonuna gönüllü olarak katkıda bulunmak. onu bozmayan fonksiyonel bir altyapı politikası geliĢtirilir. yerine getirilip getirilmediği katılan tüm Ģehirlerde ve tüm kıtalarda periyodik olarak doğrulanacak olan birçok taahhüdün altına imza atar. Bölgede oturmak için değil ona değer verildiği için. ġehir kaynaklarının tümüyle ve kapsamlı biçimde kullanımı konusunda önyargıya neden olabilecek fiziki ve kültürel engeller ortadan kaldırılarak konukseverliğin kalitesi artırılır. sistematik olarak tat eğitimi vererek gençlik ve okul dünyasına özel ilgi göstermek suretiyle vatandaĢlar arasında da Cittaslow‟da yaĢamanın bilinci arttırılır. doğal tekniklerle elde edilen ve doğayla uyumlu olan gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi teĢvik edilir. bölgenin ve kent dokusunun karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik bir çevre politikası uygulanır. Genetiği DeğiĢtirilmiĢ (GDO) ürünler dıĢlanırken. Cittaslow tarafından paylaĢılan tercihleri uygulamak ve giriĢimlerin sonuçlarının değerlendirilmesi için kabul edilen parametreler vasıtasıyla. Sadece operatörler arasında değil.

Sekreter ve Veznedarın atanmasıyla oluĢan BaĢkanlık Konseyi. Ofis Kadrosu Ģunlardan oluĢur: -Koordinasyon Komitesinin talimatları ve kararlarına göre hareket eden. Birliğe kabul baĢvurusu yapan kasabalarla direkt iliĢkiler kuran uluslararasılaĢma memuru ve sertifikasyon prosedürlerinin doğruluğunu değerlendirmekten sorumlu Cittaslow sertifikasyon memuru. yerel sosyal faaliyetleri gerçekleĢtirmek ve yürütmek için gereken teknik görevleri yapar. yabancı kasabalarla olan iliĢkilerle ilgili temsil yetkisine sahiptir ve Birliğe katılmak isteyen herkesin uymak zorunda olduğu Ulusal parametreleri belirler. Direktör. destek sağlayan Ģehirlerin temsilcilerini ve diğer Ģehirlerden birkaç temsilciyi içerecek olan faaliyetler için bir koordinasyon komitesi oluĢturmak.117 Hareketin faaliyetine yıllık toplantılarla yön verilecek ve bu toplantılarda Ģu kararlar alınacaktır:    Yılın hedefleri ve iĢ yönetmelikleri. Her zaman farklı bir Ģehirde yapılacak olan yıllık toplantılar. 15 Ekim 1999 Tüzüğe ait Ek “B” KABULE ĠLĠġKĠN DÜZENLEMELER “YaĢamanın Birliğine güzel olduğu” Cittaslow–Uluslararası Kasabalar Ağı BaĢkan. Orvieto. iki BaĢkan Yardımcısı. Madde 1 ÇalıĢma Araçları • UluslararasılaĢma politika sorumlusu • Ofis Kadrosu UluslararasılaĢma politika sorumlusu. . Ģehirlerdeki yaĢam kalitesi sorunlarıyla ilgili teknik ve bilimsel tartıĢma yapma imkânı sağlayacak ve bu toplantılarda Cittaslow hakkında bir rapor düzenlenecektir. yukarıda bahsedilen politika sorumlusu. -Politika sorumlusuna gereken tüm operasyonel desteği sağlayıp. -Kasabaların üyelik baĢvurularını iĢleme tabi tutmakla sorumlu direktör. değerlendirme parametreleri ve bunların ölçülmesi için gerekli olan yapılar Koordinasyon faaliyetleri kapsamındaki kamu yararına yönelik giriĢimler ve gerekli olan bütçe Her ülkeden bir delegenin olması sağlanarak Slow Food temsilcilerini.

.118 Madde 2 Katılım-Ayrılma-Ġhraç Katılım prosedürleri Tüzüğün 8. maddesinde belirtilen üyelik ücreti sadece kabulden sonra ödenecektir. Madde 3 Slow Food ile Bağlantı Cittaslow‟un.11. Ciddi bir nedenden veya en az iki yıl boyunca üyelik ücreti ödememesinden ötürü kurul tarafından bir üyenin ĠHRACI görüĢülebilir.00 Euro değerinde bir tutarı ödemelidir. Koordinasyon Komitesine veya Yetkili Ulusal ĠĢletim KuruluĢu‟na. Katılmayı tercih etme nedeni. Üye her zaman yazılı talepte bulunarak Birlikten ayrılabilir. Normalde 50 binden fazla nüfus içermeyen ve baĢkent olmayan Ģehirler için üyelik baĢvurusu değerlendirmesi yapılır. katılım ücretlerinin iadesini talep edemezler veya Birliğin varlıkları üzerinde herhangi bir hakka sahip olamazlar. Bu Tüzüğün 8. mevcut yılın sona ermesi üzerine geçerli olur. Madde 5 Üyelik BaĢvurusunun Onaylanması Üyelik baĢvurusu Koordinasyon Komitesi tarafından onaylanır. Arkeolojik ve kültürel alanda yer alan Ģehirlerin ve kasabaların uluslararası birliklerinin kollektif olarak üye olmasına izin verilir. Birlik üyeliğine katılmayı talep eden ve aĢağıdakileri bilgileri içeren bir baĢvuru sunar:     ġehrin tanıtımı. BaĢvurunun kabulünden sonra. Ayrılan veya ihraç edilen ya da baĢka bir Ģekilde Birlik üyeliklerine son verilen üyeler. Madde 4 Üyelik BaĢvurusu Cittaslow ağına katılmak isteyen ġehrin Belediye BaĢkanı. Birlikle kurumsal ve teknik iliĢkiler için gerçekleĢtirilen konuları. Üye statüsü devredilemez. aynı felsefeyi paylaĢtığı ve 09. Üyelik. KarĢılanan gereklilikler ve gerekliliklerin karĢılanması için yürütülmekte olan projelerin tanımı.2007 tarihinde Plueba‟da bir protokol imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği‟yle bağı vardır. ancak Birliğe yıllık ücretin ödenmesi suretiyle tam olarak yenilenebilir. Ģehir toplu olarak 600. maddesinde de belirtilmiĢtir. Ayrılma talebinin yazılı olarak Koordinasyon Komitesine sunulması gerekir ve en az üç ay önceden gönderilmedikçe (30 Eylül itibariyle).

nihai raporu inceleyip Birlik üyeliğine kabule onay verecek olan Uluslararası Koordinasyon Komitesi karar verir. Üyeliğe kabule. Cittaslow Tüzüğü‟nde öngörülen temel kriterler doğrultusunda olması gereken ulusal parametreleri belirler. Kriterler değerlendirilir. F. söz konusu kasabalar daha fazla katılım ve Ulusal ağ oluĢturulması konusunda Ofis Kadrosundan destek isteyecektir. Kriterlerin en az %50‟sinin karĢılanıp karĢılanmadığı tespit edilir. Ulusal Organizasyonel Yapıya ait Ek C ve F‟de belirlenen kalite ve miktar standartlarını kontrol etmek için bir yerel denetim gerçekleĢtirir.119 Madde 6 Üyelik Prosedürleri Cittaslow‟a kabul edilme prosedürleri aĢağıdaki gibidir: 1) Halihazırda bir Cittaslow ağı bulunmayan ülkelerde Ģu adımların izlenmesi gerekir: A. B. ağdaki Ulusal Koordinasyon Komitesi yetkilendirilir (yukarıdaki A-C-D-E maddelerine göre) Ancak bu yazının birinci maddesindeki F ve G maddelerinde düzenleme getirilen prosedürler değiĢmeden kalır. E. G. Koordinasyon Komitesi usulüne uygun olarak önceden bildirimde bulunmak suretiyle.00 Euroluk bir ücret öder. Koordinasyon Komitesi Ģehrin ağda kalma koĢuluna aynı süre ve prosedürlerle karar verecektir. Ek “C”) belirtilen toplam kriterlerin en az %50‟sini karĢılayan Ģehirlerin kabulüne karar verir. 3) Herhangi bir Cittaslow ağı yer almayan fakat birkaç onaylanmıĢ kasabanın iĢlemde olduğu ülkelerde. D. UluslararasılaĢtırma ÇalıĢma Grubunda aktif olarak çalıĢacak olan yerel bir organizasyon delegesi belirlenir. 2) Halihazırda bir Cittaslow ağı bulunan ülkelerde ise kabul prosedürü için. Madde 7 Kabul Koordinasyon Komitesi. ara dönemlerde bile bir doğrulama soruĢturması gerçekleĢtirebilir ve ağda kalma koĢuluna karar verebilir. Gerekirse UluslararasılaĢtırma politika sorumlusu. yerel Slow Food baĢkanı veya onun temsilcisiyle ve yerel Ulusal ağ organizasyonu baĢkanıyla müĢterek olarak. Madde 8 Periyodik Doğrulama SoruĢturmaları Yukarıdaki maddelerde belirtilen adımlar her Ģehirde beĢ yılda bir tekrar edilecektir. yazılan nihai raporu gözden geçirir ve her kategori için parametrelerden en az birine uyulması kaydıyla Birlik tarafından uygulanan gösterge kartlarında (bkz. Ofis Kadrosu. C. . Ulusal ağın oluĢmasından sonra söz konusu ağdan seçilen Ģehir onay makamı olması nedeniyle Cittaslow Uluslararası kuruluĢuna geri iadesiz 600.

500. 8.00 Euro 30 binden fazla nüfusu olan Ģehirler 3. mini hidroelektrik güç kaynaklan. yerel yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması.500. Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması. 2.00 Euro Tüzüğe ait Ek “C” MÜKEMMELĠYET KOġULLARI Çevre Politikaları 1. Madde 11 Geçici Hüküm 2009 yılı için aĢağıdaki tutarlarda yıllık üyelik ücreti tespit edilmiĢtir: Binden az nüfusu olan Ģehirler 600. Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması. yeĢil hidrojen. 6. Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢması. 5. Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması.00 Euro 15 -30 bin nüfusu olan Ģehirler 2.) kullanımına dikkat çekilerek. Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. su ve toprak kalitesinin var olan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması. 9. . bio-yakıt vb. 4. 3. Birliğin idari organlarınca önerilen kampanyalar için her defasında belirlenen amaçların gerçekleĢtirilmesine uyum sağlayacaklarını taahhüt ederler.500.120 Madde 9 Zorunlu Kural Üye Ģehirler.00 Euro 5 binden az nüfusu olan Ģehirler 750. Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaĢmasını sağlayacak planların yapılması. Madde 10 Harçlar ve Ücretler Üye Ģehirlerden aĢağıdaki ücretler tahsil edilir: Kurul tarafından belirlenen ve her yıl en geç Haziran ayının 30‟unda direkt olarak Birliğe ödenmesi gereken yıllık üyelik ücretleri. Hava. 7.00 Euro 5 -15 bin nüfusu olan Ģehirler 1. Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar. Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılmasına için planlar yapılması.

Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. 7. Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. 6. kamu tuvaletleri vb. 9. 4. 5. Tarihi mekânların.R. 2. .). Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar. yaĢlı ve kronik hastalara yönelik ev hizmetleri. 11. Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. Kentte kablosuz sistemlerin kurulması. YeĢil alanların kurulması ve hizmet alt yapılarının sağlanması (oyun alanları. 10. iĢlevlerinin. 13. Geri kalmıĢ kent alanlarının tekrar geliĢimine ve kullanımına yönelik projeler geliĢtirilmesi. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması.). Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve Yerel Gündem 21‟e katılım). Aile yaĢamını ve genel aktiviteleri destekleyici programların oluĢturulması (rekreasyon. Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması. 11. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. Cittaslow bilgi Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 1.P(Kentsel Yenilenme Programı) bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. 12. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. Altyapı Politikaları 1. Tıbbi yardım merkezlerinin bulunması. Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. spor. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. sosyal merkezler. Biyo-mimari alanlarının kurulması. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). U. 2. Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. 8. 3.121 10. yürüyen merdiven. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak dost mağazaların kurulması.

Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması. Elektromanyetik alanların izlenmesine yönelik sistemlerin kurulması.122 3. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. Kent ve okul bahçelerinin. Yok olma tehlikesinde olan el sanatlarının korunmasına yönelik programların geliĢtirilmesi. 5. 3. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. Tarihi merkezlerde uluslararası turizm iĢaretleri ve turist seyahat rehberinin . Kentin renk planlamasının yapılması. Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 1. 5. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. 6. Çöp bidonlarının kötü görünümünün önlenmesi ve atık su toplama sistemi için planlar yapılması. 8. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. Misafirperverlik 1. 4. yerel kültürün geliĢmesine olanak sağlaması için desteklenmesi. Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve desteklenmesi. 6. Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). 9. 9. Yerel esnaf ve zanaatkarların ürettiği ürünlerin kalite sertifikalarının oluĢturulması. okulların yemek hizmetlerinde organik. 2. 8. 2. 7. Tele-iĢgücünün tanıtılması ve desteklenmesi. 11. 10. Kent halkına çeĢitli hizmetler vermeye yönelik planlar yapılması (belediye hizmetlerinin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve halka internet eğitimi verilmesi). Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi. 4. 7. Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması. Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi.

5. 5. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması. Özel KoĢullar 1. korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması.). 3. 2. Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla Slow Food projesinin uygulanması.123 kullanılması. 2. 2. 3. Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre Projesi‟nin desteklenmesi. Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri. YavaĢ Yemek ve YavaĢ Kent faaliyetlerinin yayılmasını sağlayacak programların geliĢtirilmesi. Üye kentlerin resmi yazıĢmalarında Cittaslow amblemini kullanması ve internet sitelerine YavaĢ Kent felsefesini içeren bir bölüm koyması. YavaĢ Kent Hareketi‟ne katılım motivasyonunun sağlanması için. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması. eylem-kimlik kampanyası için gerekliliklerin karĢılanması. 6. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 1.). Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park. 4. . web siteleri vb. Slow Food Presidia‟nın desteklenmesi ve oluĢturulması. Turistik iĢletmelerinin. genel olarak esnafın. Farkındalık 1. YavaĢ Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. Yerel Slow Food (Slow Food) birliğinin kurulması. Slow Food iĢbirliğiyle. 7. Slow Food iĢbirliğiyle. Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. kamu alanlarında çalıĢma saatlerine esneklik kazandırılması vb. okullarda sebze bahçelerinin kurulması. Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. Yerel ürünlerin Slow Food‟un Mercati dele Terra Programı kapsamında desteklenmesi. 4. 3. YavaĢ Kent. 3. Kent halkının.

124 Tüzüğe ait Ek “D” LOGO Tüzüğe ait Ek “E” RESMĠ DEĞERLENDĠRME KARTLARI Kartlar. kalite ve miktar standartlarının doğrulanması sırasında baĢvuru sahibi Ģehirlerin elde ettiği sonuçları basit bir biçimde gösterir. Skorların minimum 1 ile maksimum 3 değerleri arasında değiĢtiğini hatırlatırız. .

Cittaslow üyeliği. Çünkü. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliği için üyelik kriterlerinin tamamını mı gerçekleĢtirmek gerekiyor? Bülent Köstem: Hayır. Çok katlı otellerin olduğu. sabaha kadar müzik yayını olan bir yer olsaydık elbette üyeliğimiz daha baĢtan reddedilebilirdi. Tabi tüm bu geliĢmeler belediye baĢkanlığından önce oluyor. Cittaslow fikri nasıl ortaya çıktı? Seferihisar Cittaslow‟a baĢvururken hedefi neydi? Bülent Köstem Cittaslow fikri belediye baĢkanımız Tunç Soyer tarafından gündeme getirildi. standartlaĢmaya karĢı. gelgitlerden bağımsız bir Ģekilde. Bu toplantıları üyeliğimiz kabul edilmeden önce yaptık. nüfusu 50. betonlaĢmaya. Ģu an nerede bulunuyoruz sorularının cevaplarını araĢtırdık. Bu cevap üye adaylığına kabul edildiğimiz yönünde bir cevaptı. Cittaslow üyeliği için en temel Ģart olan. baĢka hangi kriterleri gerçekleĢtirebiliriz. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyelik düĢünceniz oluĢtuktan sonra süreç nasıl geliĢti. güzelleĢerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesidir. çarpık kentleĢme.125 EK 2: CITTASLOW SEFERĠHĠSAR TEMSĠLCĠSĠ BÜLENT KÖSTEM‟LE 12 MAYIS 2010 TARĠHĠNDE SEFERĠHĠSAR „DA YAPILAN MÜLAKAT Enes Battal Keskin:Seferihisar Türkiye‟de ilk Cittaslow ünvanı alan Ģehir oldu. Belediye baĢkanı seçildikten sonra. Cittaslow üyeliğine kabul için yerine getirilmesi gereken farklı alanlarda 59 kriter çerçevesinde biz neleri gerçekleĢtirmiĢiz. nasıl bir yol ve süreç izlendi? Bülent Köstem: 2009 Haziran baĢında Cittaslow‟un merkezi Ġtalya‟ya bir niyet mektubu gönderdik. sıradanlaĢmaya. bu üyeliğe Seferihisar ve Seferihisarlılar adına baĢvuruyorduk. 59 kriterin en az %50‟sini gerçekleĢtirmiĢ olmak gerekiyor. Cittaslow kriterlerinden yapabileceklerimizi yapmaya çalıĢtık. Seferihisar‟a bağlı 14 adet köy kahvehanesinde Cittaslow‟u tanıtan sunumlar yaptık. ġunu da belirtmek gerekir ki. Seferihisar içinde de harekete geçerek Cittaslow‟u tanıtmaya baĢladık. bu hedef ve bu amaç ile alınmıĢ oldu. 2009 Haziran baĢında niyet mektubunu gönderdikten sonra. Niyet mektubumuzu gönderdikten sonra Ġtalya merkezden bize bir cevap geldi. . YaĢanan politik çalkantılardan. Seferihisar‟da ki yaĢam Cittaslow felsefesine yakın idi.000‟in altında olmak Ģartını sağlıyordu. Çünkü Seferihisar. Yani Seferihisar‟ın geleceğinin garanti altına alınmasıdır. bunu Seferihisar‟da gerçekleĢtirmenin mümkün olup olmadığını birlikte araĢtırıyoruz. sanayileĢmeden. Hedefimiz. Seferihisar Belediye Kültür Merkezi‟nde toplantılar yaptık. Kendimizi tanıtan bu mektupta ayrıca amaçlarımızı ve Cittaslow olma niyetimizi belirttik. çirkinleĢmeden. Daha sonra ki zamanlarda Ġtalya‟ya gittiğinde Cittaslow Ģehirlerinden birinde bulunuyor. tanıdıklarından gelen e-maillerde böyle bir hareketin var olduğunu ve nasıl bir hareket olduğunu öğreniyor. ÇeĢitli duyuru va tanıtım materyalleri ile halkı bilgilendirmeye çalıĢtık. Seferihisar Ege kıyılarında bir kıyı Ģehri olmakla beraber sükûnetini koruyabilmiĢ bir Ģehirdir. Bunun yanı sıra. Seferihisar‟ın kendi yolunu çizebilmesidir. Mümkün olduğunu görünce de harekete geçiyoruz. Kendisi internet ortamında. özellikle Ege kıyılarında kendini gösteren.

Enes Battal Keskin: Cittaslow‟a üye olmak için gerekli olan 59 kriterden hangilerini gerçekleĢtirdiniz ve ileriye yönelik gerçekleĢtirmeyi taahhüt ettiğiniz kriterlerin neler olduğu hakkında bilgi verir misiniz? Bülent Köstem: Böyle bir bilgiyi Kültür Bakanlığı‟da bizden istedi. Fakat Türkiye‟de halk bu kelimelerin anlamını bilmediği için biz Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme ettik. “YavaĢ”. Avrupa‟da Cittaslow‟a üye Ģehirlerde yaptığımız görüĢmelerde halkın.Ek 1 Tüzük Madde 4) Ancak Türkiye‟de “citta” ve “slow” kelimeleri bir anlam ifade etmediği için biz Cittaslow kelimesini tercüme etmek zorundaydık. “biz yavaĢlıyor muyuz”. Böylece. Dolayısıyla bu tür taahhütler de tam puan olmasa da size puan getiriyor. Yani niyet mektubunu gönderdikten yaklaĢık 5 ay sonra 28 Kasım 2009 tarihinde Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliği gerçekleĢmiĢ oldu. Biz Cittaslow merkezine 2011 yılına kadar bu belgelerin alınması konusunda taahhütte bulunduk. kelimesine yüklenen olumsuz anlamların yanlıĢ ve haksız olduğu Seferihisarlılar tarafından anlaĢıldıktan sonra yavaĢ kelimesini daha rahat kullanmak isteyebiliriz. “slow” kelimesinin yavaĢ anlamına geldiğini biliyorlar.(Bkz. Yani Seferihisar‟da üyeliğe baĢvururken gerekli kriterlerden bazıları vardı ve biz hem bunlardan puan aldık. Haziran 2009‟da baĢlayan üyelik süreciniz Kasım 2009‟da tamamlanmıĢ oldu ve Cittaslow üyeliğine kabul edildik. Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için o anın Ģartlarından dolayı Cittaslow‟u “sakin Ģehir” olarak tercüme etmeyi daha uygun bulduk. Ama Ģunu belirteyim ki örneğin Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinden olan ISO9000 ve ISO14000 belgeleri yoktur. Cittaslow felsefesinden uzaklaĢmak anlamına gelmez mi? Bülent Köstem: Bu konu bizim de üzerinde çok konuĢtuğumuz bir konu. ÇıkıĢ noktası yavaĢlık olan Cittaslow hareketinin tercümesini “sakin Ģehir” olarak yapmak. Enes Battal Keskin: Cittaslow. Cittaslow. Enes Battal Keskin: Peki gelecekte Seferihisar halkı Cittaslow hareketini benimsedikten sonra “yavaĢ” kelimesini kullanmayı düĢünüyor musunuz? Bülent Köstem: Belki. Avrupa‟da yaĢayanlar “citta” kelimesinin Ģehir . “ne kadar yavaĢlayacağız?” Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik. Enes Battal Keskin: Seferihisar‟da Cittaslow tanıtımı için bastırmıĢ olduğunuz broĢürlere baktığımızda Cittaslow‟un çevirisi olarak “yavaĢ Ģehir” değil de “sakin Ģehir” ifadesini kullanıyorsunuz. Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme etmekteki amacınız nedir? Bülent Köstem: Aslında Cittaslow‟un tüzüğünde Cittaslow kelimesinin tercüme edilmemesi yönünde bir madde var. Slow Food felsefesinden hareketle yola çıkmıĢ bir süreç ve yavaĢlık vurgusu önemli.126 Enes Battal Keskin: O zaman Seferihisar daha baĢlangıçta üyelik kriterlerinden %50‟sini gerçekleĢtirmiĢti diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Evet. “yavaĢ” anlamına gelen “slow” kelimesine olumsuz anlamlar yüklediğini. Avrupa‟da ortaya çıkan bir hareket olduğu için. Bir iki hafta içerisinde böyle bir metni yani Seferihisar‟ın gerçekleĢtirmiĢ olduğu Cittaslow kriterlerini ve gerçekleĢtirmeyi taahhüt ettiğimiz kriterleri yazılı hale getirmiĢ olacağız. hem de gerçekleĢtirmek için taahhütte bulunduğumuz kriterlerden dolayı puan alarak %50 kriter Ģartını tamamladık. .

15. Ġtalya‟da büyük bir il merkezi konumundadır.Ġnsanlar yetiĢtirdikleri ürünleri halde satamadıkları için yıllardır boĢ bıraktıkları. Yaptığımız toplantılar sonucunda . Enes Battal Keskin: Size göre Cittaslow sürdürülebilir bir kent modeli olabilir mi? Nüfusu 50.000. kriterleri koruyamazsanız ya da korusanız bile geliĢtirmezseniz Cittaslow birliğinden uzaklaĢtırılıyorsunuz.Böylece insanlar yaptıkları iĢin değerli ve para kazanabilecekleri bir iĢ olduğunu gördüler.127 Bu dokümanı size de gönderebiliriz. Çünkü orada Ģehirler zaten küçük.000. yavaĢ Ģehir kriterlerinin gerçekleĢtirilmesinin daha kolay olduğu söylenebilir.000‟in üzerinde olan Ģehirlerde uygulanabilir mi? Bülent Köstem: Evet olabilir ve bence zaten öyledir. Cittaslow kriterlerinin daha büyük Ģehirlerde uygulanamaz olduğu için mi konulmuĢ? Bülent Köstem: Zannediyorum bu kriterin temel sebebi Cittaslow‟un Ġtalya‟da ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Öncelikle “köy pazarı”nda köylülerin açık pazar kurmasını ve sadece Seferihisar‟da üretilen malların üreticileri tarafından satılmasını sağladık. gereklerini yerine getirmeyenlere ya da getirip de zamanla değiĢtirenlere nasıl bir yaptırım uyguluyor? Bülent Köstem: Eğer ilk baĢta üye olduğunuz özellikleri. “Cittaslow Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesi‟nin YapmıĢ Olduğu ÇalıĢmalar Raporu” 3 Haziran 2010 tarihinde tarafımıza elektronik posta ile gönderilmiĢtir. Örneğin 30. 10. üyelik Ģartları gönüllülük esasına dayanıyor. 5. Böylece köylerde büyük bir değiĢim oldu. uluslararası bir birlik Ģeklinde örgütlenmiĢ. hiçbir Ģey ekmedikleri tarlalarını tekrar ekmeye sebze-meyve yetiĢtirmeye baĢladılar.000‟in altındaysa doğal olarak o yerde hayatın biraz daha yavaĢ aktığı. Nüfus kriteri.000‟in üzerinde olan Ģehirler için ise Cittaslow kriterleri geliĢtirilerek veya yöntem konusunda eklemeler yapılarak uygulanabilir diye düĢünüyorum.(Bu doküman. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliğinin temel Ģartı üyelik baĢvurusunda bulunan Ģehrin nüfusunun 50.000 nüfuslu yerler. Çünkü Seferihisar‟ın Safranbolu Evleri gibi özel mimarisi olan evleri yok.Bir ev hanımı kendi yaptığı salçaları Sığacık Pazarı‟nda satabiliyor ve ailesine maddi açıdan destek olabiliyor artık.000‟in altında olması.) Enes Battal Keskin: Cittaslow. birlikten çıkarılıyorsunuz. En çarpıcı değiĢimin yerel üretici üzerinde olmuĢtur diyebiliriz. Cittaslow‟un üyelik yapısı. Gönüllü bir kuruluĢun yaptırım gücü nedir? Yani Cittaslow merkezi. Nüfusu 50.000 nüfusuyla Seferihisar Türkiye‟de bir ilçe iken. Enes Battal Keskin: Fiziksel değiĢim anlamında yaptığınız çalıĢmalardan bahseder misiniz? Bülent Köstem: Fiziksel değiĢim anlamında Seferihisar‟ın hemen giriĢindeki Atatürk Caddesi‟nde üç tane bina üzerinde çalıĢma yaptık. Bu çalıĢmaların baĢlangıcında yaklaĢık yirmi tane ressam ve mimarla Seferihisar‟da binaları nasıl güzelleĢtirebileceğimiz konusunda toplantılar yaptık. Nüfus 50. Enes Battal Keskin: Siz Cittaslow‟a üye olduktan sonra Seferihisar‟da neler değiĢti? Kısa vadede neler yaptınız? Bülent Köstem: Cittaslow‟a üye olduktan sonra en kısa vadede gerçekleĢtirdiğimiz en çarpıcı değiĢim köylerde oldu. Aynı Ģekilde “Sığacık Pazarı”na halden mal getirmeyip burada sadece Seferihisarlıların mallarını satmasına izin verdik.

Sığacık Kalesi‟nde surların üzerinde bulunan evlerde mimariye uygun değiĢimler yapıyoruz. herkesi olumlu anlamda etkiliyor. Enes Battal Keskin: Sanayinin Seferihisar‟ın gelir kaynakları arasında bir yeri var mı? Bülent Köstem: Seferihisar‟ın gelir kaynakları arasında sanayi var. Böyle bir durumda Seferihisar halkının Cittaslow‟a sahip çıkmaya devam edeceğini düĢünüyor musunuz? Yani halk Cittaslow‟u benimsemiĢ durumda mı sizce? Halkın Cittaslow‟u benimsemesi için gereken çalıĢmaları yaptığınızı düĢünüyor musunuz? Bülent Köstem: Eğer halk Cittaslow‟u benimsemezse Türkiye gibi siyasetin çok gelgitli olduğu bir yerde beĢ sene sonra baĢka bir belediye baĢkanı gelip bütün bu çabaları göz ardı edip farklı bir yoldan gidebilir. Özellikle bu yaz sonu bu konuda elimizde daha çok veri olacak. Kahvehanelerin de gölgeliklerini tek tip ve mimariye uygun hale getirdik. kendi ifadesiyle Sığacık‟ın bu kıĢ hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu ve daha önce kazanmadıkları kadar çok para kazandıklarını söylüyor. Sığacık Kalesi‟ne bakan tarafta balıkçılara ait bina kompleksi diyebileceğimiz bir bina topluluğu vardı. Stratejik bir planımız var. Enes Battal Keskin: Halkın Cittaslow‟a destek vermesi için reklam ve proje boyutunun dıĢında kanaatimizce halka maddi olarak bir girdi sağlanması gerekiyor. Esnaf. Enes Battal Keskin: Yerel seçimler olduğunda Cittaslow üyeliğinizi sağlayan Ģu anki belediye baĢkanı değiĢebilir. kafeleri. Sonuçta Cittaslow üyeliği ile birlikte insanların el emeği değer kazandı. Bu talep turizm camiasını. Bir kaç sene sonra daha fazla benimseyecek ve Seferihisar‟ın geleceğini konusunda söz sahibi olup tercih yapabilecektir. ana cadde üzerinde “Belediye Pasajı”ndan baĢlayarak bazı binalar üzerinde mimari güzelleĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları yaptık.128 oluĢturduğumuz taslağa uygun Ģekilde. Bu süreç halkın gelirinde bir artıĢ sağladı mı? Böyle bir değiĢim gözlemlediniz mi? Bülent Köstem: Böyle bir değiĢim oldu. Kahvehanelerde plastik masa ve sandalye yerine tahta veya demir masa ve sandalye kullanılması için çaba harcıyoruz. esnafı.orta .Bu plan ilk aĢamada dört senelik bir süreyi kapsıyor. Bütün bu olumlu geliĢmeler halkın Cittaslow‟u benimsemesini hızlandırıyor doğal olarak. . Ancak tarım ve turizm sektörüne kıyasla daha küçük bir oranda. Çünkü yaz aylarının kıĢ aylarına göre daha verimli ve hareketli geçeceğine inanıyoruz. kahveleri. ġu an pazar günleri Sığacık‟ta kurulan pazara Ġzmir‟den inanılmaz bir talep var.uzun vadeli bir projeksiyon hazırladınız mı? Böyle bir planınız varsa ne kadarlık bir süreyi kapsıyor? Bülent Köstem: Evet. Bunun dıĢında Seferihisar‟a özel.Seçim gerçeğini de göz önüne aldığımızda dört yıl ve artı beĢ yıllık bir süreyi kapsadığını söyleyebiliriz. ġu anki haliyle halk Cittaslow‟u benimsemiĢ durumda. Biz onları kalenin arka tarafına topladık. Enes Battal Keskin: Cittaslow‟a üyelik sürecinizde kısa. Aynı Ģekilde Sığacık‟ta derenin yanında. Seferihisar‟a özgü geleneksel bir sanayi dalından söz edemeyiz. Bu yüzden bizim bilgilendirme ve gönüllü artırma çabalarımızın tamamı halkın Cittaslow‟u daha çok benimsemesi için yapılıyor. Bu kısa süreçte bile insanların hayatına artı bir değer kattık. Ayrı ayrı ve farklı gölgelikleri yıktırarak tek bir gölgelik yaptırdık.

ben sadece . Bir yandan turizme yönelik adımlar atıyoruz. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliği.000‟e ulaĢırsa Cittaslow üyeliğiniz ile ilgili durum ne olur? Bülent Köstem: Seferihisar‟da yaĢamak isteyenlerin buranın yaĢam tarzına uygun Ģekilde yaĢamaları gerekir. Organik tarımı teĢvik etmeye çalıĢıyoruz. Bu durum olumlu gibi gözükse de bu turist yoğunluğu size endiĢe vermiyor mu? Bülent Köstem: Bu konuda Ġtalya‟daki Cittaslow Birliği‟nin de Ģöyle bir paradoksu olmuĢ: Bir Ģehir Cittaslow üyesi olduktan sonra ilgi merkezi oluyor ve insanları kendine çekiyor. ikisi birlikte düĢünülebilir. otopark zorunluluğu getirmeye çalıĢıyoruz. Seferihisar‟ın Ģehir merkezine hiç uğramadığı otel merkezli turizm yerine ev pansiyonculuğu merkeze alan bir turizm politikası izleyeceğiz. Bir sene içinde Türkiye‟deki sakin Ģehir sayısı arttığı zaman Seferihisar‟a olan ilgi ve turist yoğunluğunun azalacağını düĢünüyoruz. Bunun için gelen turistin Ģehre hiç uğramadan otellerde konaklayıp sonra ülkesine geri döndüğü. Enes Battal Keskin: Cittaslow ile ilgili yaptığınız çalıĢmalar sonucunda Seferihisar çekim merkezi haline gelecek ve turistlerin tercih ettiği bir Ģehir olacak. Turizm ve tarım. tarım alanında da kalkınmayı sağlamaya çalıĢıyoruz. Enes Battal Keskin: Bu gün Seferihisar‟a turistik amaçlı gelen insanlar. bir yandan da tarım alanında özellikle mandalinanın değerini arttırmak adına adımlar atıyoruz. Böylece Ģehir kalabalıklaĢıp sükûnetini kaybediyor. onların geleneklerini yaĢam biçimlerini de bilmek gerekiyor. Biz belediye olarak elimizdeki enstrümanlarla bunu sağlamaya çalıĢıyoruz.129 Enes Battal Keskin: Seferihisar‟ın Ģu an odaklandığı alan turizmdir diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Turizm ve tarım diyebiliriz. Seferihisar‟ı yerleĢmek için tercih ederlerse ve Seferihisar‟ın nüfusu 30. Bir Ģehri tanımak için o Ģehrin insanlarıyla da iç içe olmak gerekiyor. yürüme parkuru. Seferihisar‟da yaĢamak isteyenler de buraya uyum sağladığı sürece bir sorun olmaz. ilgilerin tek merkezden farklı merkezlere dağılması nedeniyle bu olumsuzluk ortadan kalkıyor. Turizmin yanında tarıma yönelik çalıĢmalarımız da önemli yer tutuyor. Tarım için projeler hazırlıyoruz. Enes Battal Keskin: Turist sayısının artması ile beraber otellerin. izliyoruz. farklı Ģehirlere dağılım nedeniyle. Ama Cittaslow’u reklam için isteyen.000‟den 100. konaklama tesislerinin de sayısının artması gerekecek bunu düĢünerek herhangi bir planlama yaptınız mı? Bülent Köstem: Evet bu konuyla ilgili çalıĢmalarımız var. bir Ģehirde yerel kalkınmayı gerçekleĢtirebilir ve bu kalkınma sürdürülebilir bir kalkınmadır diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Evet sağlar ama garantisi yok Cittaslow‟a üye olmakla her Ģey bitmiyor önemli olan Cittaslow‟u tam anlamıyla benimseyip Cittaslow‟un kriterlerini yerine getirmek ve bunu devam ettirebilmektir. Sadece turizme bel bağlamayıp tarım ürünlerinin değerini arttırıp. Biz kentsel geliĢim projelerinde bisiklet yolu. Cittaslow felsefesini benimseyip o doğrultuda çalıĢmalar yapan Ģehirler kesinlikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlar ve sürdürülebilir bir Ģehir olabilir. ġu an Türkiye‟deki tek sakin Ģehir Seferihisar olduğu için bütün ilgiyi burası topluyor olabilir. Ama sakin Ģehirlerin sayısı arttıkça. Ev pansiyon uygulamasını baĢlatmayı düĢünüyoruz. çeĢitli fon kaynaklarına baĢvuruyoruz.

Bunların yanında çok fazla turizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmayan. geleceklerini Ģekillendirmek istiyorlar. Yani turizm beklentisinden. onun kriterlerini gerçekleĢtirmek için üye olan Ģehirler var. (Turizm Ģehri olan Bodrum‟un sakin Ģehir olmaya çalıĢması gibi. Enes Battal Keskin: Verdiğiniz bilgiler için çok teĢekkür ederim. doğaya daha yakın olmak isteyen. Bir kısım Ģehirler de ellerinde olanı kaybettikleri için piĢman olmuĢlar ve Cittaslow ile bunları tekrar kazanma beklentisi içindeler.130 Cittaslow logosunu alayım baĢka bir Ģey yapmama gerek yok diyenler için tabi ki sağlamaz. Enes Battal Keskin: Dünyadaki Cittaslow‟a üye diğer ülkelerin Ģehirlerinin Cittaslow‟a bakıĢ tarzları aynı mıdır yoksa farklılıklar var mıdır? Bülent Köstem: Farklılıklar var.) Bir kısım Ģehirler de bizim gibi Cittaslow‟a üye olup kendilerini belli bir formatla geleceğe taĢımak. Bu Ģehirleri de farklı bir kategori olarak görebiliriz. ġehirlerinin kalkınması. kalkınma beklentisin en çok kendi halkının sağlıklı yaĢaması için Cittaslow‟a üye olan. çevreye yönelik kaygıları olan. . Bu gibi Ģehirler Cittaslow‟u turizmlerini düzenlemek için kullanmıĢlar. bunun sonucunda Ģehir halkının yaĢam kalitesinin yükselmesi için üye olmuĢ Ģehirlerdir. Ġtalya‟daki Cittaslow Ģehirlerinin bir kısmı belli bir geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢmıĢlar ve belli kriterlere sahipler. Fakat Cittaslow‟a üye 129 (Seferihar‟ın üye olduğu tarih itibariyle) Ģehirden çoğu Cittaslow‟u bir yerel kalkınma modeli olarak görüp üye olmuĢ Ģehirlerdir. kendi halkının daha sağlıklı yaĢamasını isteyen Ģehirler de var.

4. uluslararası kuruluĢ hakkında bilgi ve ilgili belediyenin meclis kararı.2004 tarihli ve B050MAH0650002/(50-51)04-82216-(2004/160) sayılı genelgemiz. Yurt DıĢı ĠliĢkiler Belediyeler.C. .131 EK 3: T.C.ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‟NÜN 2005/36 SAYILI GENELGESĠ T. üyelikte bir katılım payı veya aidat ödenecek ise miktarı ile belediyenin en son kesin hesap özeti. VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) ĠLGĠ : 31.2005 (50-51)05 KONU: 5272 sayılı ve 5216 sayılı Kanunların uygulanması Genelge 2005/36 ………………………. üye olunacak uluslararası kuruluĢun ana statüsünün tam metni ile tasdikli Türkçe çevirisi. ilgili belediyenin meclis kararı. 5272 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun uygulanması hususunda ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilmesi için Bakanlığımıza yapılan baĢvurular da dikkate alınarak aĢağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüĢtür. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B050MAH0650002/865-80970 7. b) Uluslararası kuruluĢlara üye olunacaksa.12. üyelikten beklenen faydalar. kardeĢ kent iliĢkisi kurulurken kardeĢ kent protokolleri de imzalanacaksa ilgili protokollerin metni. belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirmede veya kardeĢ kent iliĢkisi kurmada Bakanlığımızdan önceden izin alacaklar ve aĢağıda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat edeceklerdir: a) Yurt dıĢındaki bir belediye ile kardeĢ kent iliĢkisi kurulmasında ilgili belediye meclisinin kararı. kardeĢ kent iliĢkisi kurulacak olan kent hakkında bilgi ve kardeĢ kent iliĢkisinden beklenen faydaların neler olduğu. c) Uluslararası kuruluĢlarla birlikte eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülmesi ve festivaller düzenlenmesi halinde.

Yurt içindeki belediyeler arasında kardeĢ kent iliĢkisi ilgili belediyelerin karĢılıklı meclis kararları ile kurulabilecektir. süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir. MüsteĢar DAĞITIM : Gereği: 81 Ġl Valiliği Bilgi: MüsteĢar Yardımcıları Merkez Birimleri Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanları Kontrolörler BaĢkanlığı ġube Müdürleri . Ayrıca yurtdıĢına çıkıĢ amacı.132 Belediye baĢkanları ve belediyeyi temsil eden heyetler. ġahabettin HARPUT Vali Bakan a. yurt dıĢındaki faaliyetlerinin devletin dıĢ politikasına ve uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürüteceklerdir.

görev ve hizmetle iliĢkisi olmayan konular için yurtdıĢı görevlendirme yapılmayacaktır.ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‟NÜN 2005/62 SAYILI GENELGESĠ T. Belediyelerin seçilmiĢ ve atanmıĢ personelinin yurtdıĢı görevlendirilmelerinde uyulacak esaslar ilgi genelgelerimizle belirlenmiĢtir. Belediye birlikleri ve “kamuya yararlı dernek” statüsünde bulunan mahalli idare dernekleri dıĢındaki kiĢi.000/328 sayılı genelgemiz. yabancı dil bilgisi ve nitelikler aranacaktır. 5.MAH. Ancak son günlerde DıĢiĢleri Bakanlığı ve valiliklerimizden alınan yazılardan yurtdıĢı görevlendirmelerde bu esaslara uyulmadığı anlaĢılmaktadır. seminer. asgari sayıda personel ve asgari süreler için yapılacaktır.000/806 sayılı genelgemiz.076. vakıf 20/06/2005 .076. Görevlendirmeler.MAH.MAH. azami tasarruf ilkelerine uygun olarak.050. 3. organizasyonlara katılmak için görevlendirilen personelde katılım için gerekli olan.000/597-50137 sayılı genelgemiz. Toplantı.076. panel vb. 2.065. b) 20/09/2000 gün ve B. yurtdıĢı görevlendirmelerde aĢağıdaki esaslara uyulması gerekli görülmüĢtür. Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır. Kamu kurum ve kuruluĢları.MAH.050.C ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI:B.0002/86-80970(2005/36) sayılı genelgemiz. kongre.076. dernek.050.VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) Ġlgi: a) 25/06/1997 gün ve B. Ģirket.133 EK 4: T. c) 24/04/2001 gün ve B.000/50569 sayılı genelgemiz. 4. Bu nedenle.MAH. Belediyeler bütçelerinden kendi görev ve hizmet konuları dıĢında harcama yapılamayacağından. e) 07/04/2005 gün ve B.050. d) 16/02/2005 gün ve B. 1.076.MAH.050.050.000/5003/50520 KONU: YurtdıĢı ĠliĢkiler Genelge 2005/62 ………………………….C.

12. ġahabettin HARPUT Vali Bakan a. seminer. 9. 8. seminer. tercüman ve mihmandar tahsisi. Belediye baĢkanları ve belediyeyi temsilen giden heyetler yurt dıĢındaki faaliyetlerini devletin dıĢ politikasına ve uluslararası antlaĢmalara uygun olarak yürüteceklerdir.134 vb. belediye birliği veya uluslararası kuruluĢ vb. Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah (yol+yevmiye) giderleri dıĢında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Bu çerçevede. Görevlendirilen personelle birlikte yurtdıĢına çıkan el ve çocuklar için Belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir. yurt dıĢında bulunulduğu sürece olumsuz imaj ve değerlendirmeye yol açabilecek tutum ve davranıĢlara meydan vermeyecektir. Bilgilerinizi ve uygulamanın bu esaslara göre yürütülmesi için gereğini rica ederim. panel. süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir. rehberlik ücreti vb. 7. DıĢ temsilciliklerimizden. mümkünse ülkeye varıĢlarını müteakip. randevu temini gibi dıĢ temsilciliklerimizin imkânlarını aĢabilecek taleplerde bulunulmayacak. 10. Belediye bütçesinden ödeme gerektiren veya gerektirmeyen her türlü yurtdıĢı görevlendirilmelerde yukarıda sayılan usul ve esaslara uyulacak ve yurtdıĢına çıkıĢın amacı. Yurt dıĢına giden belediye görevlileri Bakanlığımızca DıĢiĢleri Bakanlığına bildirilecektir. Toplantı. adlarla yurtdıĢında düzenlenen programlar için personel görevlendirilmeyecek.) veya resmi makamlar tarafından yapılmıĢ davet yazıları aranacaktır. YurtdıĢı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir. 11. Bu konuda Bakanlığımızca yayınlanan ilgi genelgelerin bu genelgeye aykırı hükümleri geçersizdir. resepsiyon. vb. harcırah ödenmeyecektir 6.) ödeme yapılması mümkün değildir. önceden mutabakata varılanlar haricinde. organizasyonlar ile kardeĢ Ģehir iliĢkileri nedeniyle görevlendirilmelerde. MüsteĢar . kuruluĢlar tarafından kurs. özel nitelikli ziyaretlere dıĢ temsilciliklerimizin ismini kullanarak resmi hüviyet kazandırılmaya çalıĢılmayacaktır. organizasyonu düzenleyen kuruluĢ (Belediye. kongre. bir nezaket ziyareti gerçekleĢtirmelerinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. belediye adına yurt dıĢına gidecek heyetlerin ziyaret ettikleri ülkelerdeki dıĢ temsilciliklerimize. hizmet satın alınması. Belediye baĢkanı ve diğer personelin görev dıĢından yurtdıĢına çıkıĢlarında da ilgili valiliğe bilgi verilecektir. inceleme gezisi vb. Organizasyonu düzenleyen kuruluĢa (var ise) herhangi bir ad altında (eğitim giderleri. Ayrıca. konaklama ücreti.

135 DAĞITIM: Gereği: 81 Ġl Valiliğine Bilgi: MüsteĢar Yardımcıları Merkez Birimleri Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanları Kontrolörler BaĢkanlığı ġube Müdürleri .

Cittaslow olduktan sonra Seferihisar giriĢine yerleĢtirilen tabela Fotoğraf 2: Cittaslow olduktan sonra değiĢen Seferihisar Belediyesi Duyuru Panosu .136 EK 5: FOTOĞRAFLAR Fotoğraf 1.

137 Fotoğraf 3: Üretici köylülerin tüketicilere ürünlerini aracısız satabilmeleri için oluĢturulan Köy Pazarı Fotoğraf 4: Esnafa örnek oluĢturması için düzenlenen Belediye Pasajı .

138 Fotoğraf 5: Slow Food düĢüncesini yaygınlaĢtırmak amacıyla yaptırılan logolu önlükle satıĢ yapan bir Seferihisarlı. .

(2009). Ġsmail. Ġzmir: ss. Ankara. Tolan. DENKER. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Turgut. “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme: Araçlar. (2007). ÇAHANTĠMUR.109-111. Bahriye GÜLGÜN ve Ġsmail YÖRÜK. ÇETĠN. Vol. BAL. Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. Ece. Kent ve Yerel Yönetim. Ankara. TimaĢ Yayınları. 8. (2008). 2. Cevat Geray’a Armağan. Ġstanbul. (1999). Toplumbilime GiriĢ. Prof. Aslı. “Seferihisar Ġlçesinin GeliĢmesinde Ġç Dinamiklerin Rolü”. Esra Diğdem. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. Sayı:42(2). Kütahya. .251-265. 5. DUBEN. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. BARLAS. Urban Management Development. YaklaĢımlar ve Türkiye”. BAġARAN. Alen ve Sadun EMREALP.Yüzyıl Kentleri.20.Baskı. (2007). Kent Sosyolojisi. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Okutan Yayınları. Turhan Kitabevi Yayınları. Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayını. Arzu ve Hülya TURGUT YILDIZ.).3-13. BBB Yayını. “Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı”. Cilt 26. Bursa. (2000). Cumhuriyet Üniversitesi ĠĠBF Dergisi. (2001). (2008). tasarım. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul: ss. Cilt:7. Çınar. Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci AraĢtırması. Sivas: ss. “Sürdürülebilir kentsel geliĢmeye sosyokültürel bir yaklaĢım: Bursa örneği”. Bursa: ss.215-226. Ġslam’da ġehir ve Mimari. Adım Yayınları. ATIL.Dr. M. BANISTER. AKTAġ. (2004). “Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma”. “Sustainable Urban Development and Transport–A Eurovision for” . pp. (2005). Elif Karakurt Tosun(Ed. David. Ferhat.Baskı. Arzu (2010).139 KAYNAKÇA AKSAKOĞLU. Sayı:2. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. BAYRAM. (2006). “Yerel Kalkınmada Katılımcı Politikalar: Çanakkale Örnek Alan Değerlendirmesi”. ÇAHANTĠMUR ISPALAR. IULA-EMME Yayını. 7-8 Ekim 2004. CANSEVER. planlama. Ġstanbul.Sami. (1996). (2005). Ġstanbul. Ekin Yayınevi. itüdergisi/a mimarlık. Kocaeli. “Sürdürülebilirlik Olgusunun Kentsel GeliĢme Sürecindeki Yansımaları”. Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri Ders Notları.225-256. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. ATAY. Transport Reviews. (2004). Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.113-130. (1991). Ankara: ss. Murat. Ġzmir. Ġstanbul. Sayı:7 (1). 21. “Kentlerin Sürdürülebilir GeliĢiminde Güncel YaklaĢımlar Kapsamında YaĢam Kalitesi-Kocaeli Örneği”.Basım. (2002). Bursa BüyükĢehir Belediyesi.1-20. Ġzmir: ss. Hüseyin.

05.EMME Yayını. Isparta. Simon. Nükhet. “Kentsel YaĢam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında Belirlenmesine ve GeliĢtirilmesine Yönelik Bir YaklaĢım: Orta Ölçekli Kent Örnekleri”. Prestel Verlag.org/wiki/Cittaslow (15. http://en. http://toprakana-slowfood1. “Sürdürülebilir Kent Ġçin Ekolojik-Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara. pp. FROMM. Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik ArayıĢı. Ahmet. Blackwell Publisher.06. http://sustainablecities. Sahip Olmak Ya da Olmak.2010).wikipedia. GOTTSCHALK. New York. (2006).06. Z. (2006). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.blogspot. Arıtan Yayınevi. Qualitatiye Sociology. HAġTEMOĞLU. http://en. (2005).”. (Çev:Esen Gür).140 EMREALP.Baskı. (1996). Samsun.2010). Ġstanbul. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.2010). Sadun. Ġstanbul: ss.1. (2007).wikipedia.wordpress. Semih. Cambridge. Ġstanbul. “Avustralya”.2010.06. Ankara.05. Kemal . Yerel Gündem 21Uygulamalarına Yönelik KolaylaĢtırıcı Bilgiler El Kitabı. (2009). (2009). YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi.167-170. YeĢil Yerel Yönetim. ERTEK.22 (4). Alfa Yayınları.06.wikipedia. Isparta.21-29 GÜNBEYAZ. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.com/ (06.311-329. Ankara.com/slow-food/ (08.org/wiki/Ludlow (21.2010).2010).wikipedia.org/wiki/Ludlow (21. Carl. Ġstanbul. Algı Yayıncılık. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi.Güdül Örneği”. (2007). ERYILDIZ. “Speed Culture: Fast Strategies in Teleyised Commercial Ads. (Çev:Aydın Arıtan). (2007). HONORE. Manifesto for Sustainable Cities. GAĠNES. Readings in Urban Theory. YavaĢ. C:4. Hasan ġ. (1991).dk/en/actions/a-paradigm-in-progress/cittaslow-putting-qualityof-life-first (15. http://slowfoodgenclik._South_Australia (22. FAINSTEIN. . Özge Yalçıner. IULA. GÖRMEZ. Aslı. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ġstasyon Caddesi Örneği”. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. (1997). Ankara. No. “1960‟larda Sürdürülebilirlik ve KentleĢme.2010). “Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye‟nin Kıyı Politikası”.org/wiki/Goolwa. ERCOġKUN. Erich. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Susan ve Scott CAMPBELL. Vol. http://en. “Samsun Ġlinde KentleĢmenin Çevresel Açıdan Ġncelenmesi”. Ankara:ss. (2008). GÜREL ÜÇER. Ġslam Ansiklopedisi. http://en. 2.Jeremy ve Stefan JAGER. (1999). Mekânsal YerleĢim Derneği Yayını.06.

org/wiki/Fast_food (29.2010) http://www.06.au/faq.uk/images/stories/spring%202008%20newsletter.org/index.cittaslowgoolwa.cittaslowludlow.au/history.php?option=com_content&view=article&id= 55&Itemid=65 (15. http://www.2010).cittaslowgoolwa.05.arkitera.bayindirlik.wikipedia.com.com/group.06. http://www. http://tr.2010).2010).06.06.2010).cittaslowgoolwa.facebook.06. http://www.06. http://tr.06. http://tr.cittaslow.org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II.wikipedia.php?gid=5832212719&v=info (15. http://www.05.au/ (15.php?action=displayNewsItem&ID=48923 (14.06.org.wikipedia.06.org/wiki/Avustralya (07.asp?ID=4 (06.04.org/wiki/%C4%B0talya (07.econturk.141 http://tr.berwick-cittaslow.uk/ (12. http://www.com/h51930-yavas-sehrin-baskani-da-yavas.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik (05.au/join.2010).com/roportajlarDetay.html (21.06. http://www.2010).org/wiki/%C4%B0ngiltere (07. http://www.2010). http://tr.2010).html (19.cittaslowludlow.wikipedia.arkitera.06.wikipedia.org.2010). http://www.uk/Cittaslow/FuturePlans.org/wiki/Ya%C5%9Fam_kalitesi (25.pdf (29.2010).uk/page.org/wiki/Seferihisar.net/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5B1%5D.06.2010).2010).pdf (06.distinctlycumbrian. http://tr.fi. http://www.05.tr/kurumsal/sayfa.2010).cittaslow.php?sayfa_no=555 (13.06.html (22.05. http://www.2010). .2010).co.05.2010). http://www.comune.com/h41395-yavas-hayatin-hizli-yukselisi.2010).2010).cittaslow.uk/ (21. http://www.06.html (15.05.org.cittaslow. http://www.05.2010).06.05. http://www.htm (13. http://www. http://www.05.tr/turkce/kentlesme/Kentges_raporu_son.2010).cittaslowseferihisar._%C4%B0zmir (12.cittaslowludlow. http://tr.2010).org.com/news. http://www.wikipedia.arkitera.com.org.2010).doc (27.greve-in-chianti.2010).05.2010).ebso.net/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5B1%5D.uk/page.05.ekoiq.pdf (29.php?method=network&action=country&id=23 (10. http://www.org.org/index.2010).pdf (19.05. http://www.2010).cittaslowludlow.wikipedia.2010).php?Pid1=3&PLv=1 (21.2010).pdf (13.com.06.html (22. http://www. http://www. http://www.it/attach/slow-statuto-en.05.gov.php?Pid1=3&Pid2=11&PLv=2 (21.org.2010).

. http://www.Yüzyıl Kentleri.2010) http://www. (2005).2010).aspx?aType=RadikalHaberDetay&Date=01.05.gov.izmir.06.06.orvieto-info.org/makale/kultur. Ġmge Kitabevi Yayınları. http://www. “Seferihisar‟ın Kentsel GeliĢimi”.izmirdesanat.org/conference/ (03.kentlob.06.org.net/harita/resim/Turkiye/izmir-haritasi.pdf.turkiye-rehberi.gov. (2004).2010). http://www.aspx?content=1098 (12. RuĢen.2010).gov. Kentbilim Terimleri Sözlüğü.2010). http://www.2010).06.html (19.2010). 21.2010).org/yavas-sehirler (15.paradoks.06.05. (2004). Elif (Ed. http://www.2010).2010).06.12.2010).pdf (13.org/pagine/welcome.htm (02.tr/Radikal.yapi. http://www.06.tr/default_B1. Ġzmir: ss.mimarlarodasi.utikad. http://www. KARAKURT TOSUN.06.kent (06.2010).php?option=com_content&view=article&id=6:sakinsehir&catid=1:son-haberler&Itemid=50 (14.php/Kuresellesme-Surecinde-Kentlerimize-Giren-YeniTuketim-Mekânlari-Ve-Yitirilen-Kent-Kimlikleri.winchester. 7-8 Ekim 2004.net/index. Ġmge Yayınları.georgiaorganics.tr/Haberler/yavas-sehir-hareketi-100-kente.org. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi.com/ (12. Seferihisar Halk Eğitim Müdürlüğü Yayını.slowfoodanadolu. Seferihisar ve Seferihisarlılar. 8.pdf (27. http://www.bel.com.tr/mimarlikdergisi/index.php/baskanin-mesaji/slow-food-carlo-petrinibilinc-ve-sorumluluk/ (08.2010).com/about_us/eng/manifesto.pdf (07.tr/kanunlar/k5393. http://www.saygid. http://www.2009 &ArticleID=966892 (13. Ġzmir.04. http://www.tr/haberler/?id=3767 (15. http://www. KELEġ. http://www.org.uk/Documents/committees/town%20forum/WTF066%20%20Appendix%201. KentleĢme Politikası.2010). (1998). Arife.pdf (13. http://www.gov. Ekin Yayınevi. Osman.slowfood.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSay i=53&RecID=1329 (25.2010).07.seferihisar. Bursa.142 http://www.85-92. (04. Ankara.html (20.05.2010) http://www. KELEġ.05.radikal.tr/ (14.org/makale/yil5_sayi2/ekarakurt52. RuĢen.yayildi_68844.oecd.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh.lasso (08.06.terramadre.lasso?n=en (14. http://www. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.06. ĠLKER.mimarlarodasi. http://www.com/index.2010) http://www.2010).kentli.06.jpg (14.com. http://www.tr/gazete.org.tr/index.20).06.05. Basım.tbmm.05. (2010).2010).tr/UIKDocs%5Caalborgsarti.).seferihisar.2010).06.05. KARADAĞ.2010) http://www.

(2008). Nobel Yayınları. SATTERTHWAITE. Hüseyin ve KÖSECĠK. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. “CittàSlow: Producing Slowness against the Fast Life”. “Sustainable Cities or Cities That Contribute To Sustainable Development ?”. 34(109. “The Sustainability Inventory: A Tool to Assist US Municipalities Advance Towards Sustainability”. (2008). Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. pp.22. (1999). (1997). Vol. Ġzmir. ÖZER. TOKĠ Haber Dergisi. “Ġtalya”. Nesrin. Urban Studies. Bursa. Ġstanbul: ss.296-299. Ġzmir: ss. (2005). Azmi. Ankara. PALABIYIK. (2000). Allison. William (Ed.363-382. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. pp. Talip. Kültür Bakanlığı Yayınları. QUAID. G. No:1. Space and Polity. 7-8 Ekim 2004. Ankara. Ankara. (Çev:Ġlhan Pınar). Seferihisar Belediyesi Yayını.143 Ankara. David. pp. Ġstanbul.219-226. Ġstanbul: ss. Ġslam Ansiklopedisi. Muhammet (Ed. OUTHWAĠTE. (Çev:Melih Pekdemir). AyĢegül ve ALGAN. Ekin Kitabevi.. (2004). Milan.1667-1691. (2002). Wendy. Sevinç. Seyyahların Ġzinde Seferihisar. (1999). W. KUNDERA.) (2008). MIELE. ÖZCAN. C. “Sürat Çağına Ġnat YavaĢ ġehirler”. pp. Sosyoloji Sözlüğü. Time & Society.23. “Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler: Uygulanabilirliği ve Ölçümü Üzerine”. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Bilim ve Sanat Yayınları. (2003). . Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. ÖZTÜRK. Local Environment. P. NEWMAN. “Sustainability and cities: extending the metabolism model”. KentlileĢme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci.13(2-3). KüreselleĢme ve YerelleĢme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir GeliĢme – AB ve Türkiye Örneği. Ġstanbul: ss. 1. (Ed:Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik). KentleĢme. Tarık. ÖZEN GÜÇLÜ. Lanscape and Urban Planning. PARKĠNS. Vol. (2001). Vol. Sayı.445-446 MARSHALL.36-42. “Seferihisar Çevresinde Arazi Kullanım Sorunları”. (2010). “Out of Time Fast Subjects and Slow Liying”. Siyasal Kitabevi. MENGĠ. (2004).71-74. (2004). Ankara. Vol. Can Yayınları. Richard.Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. ÖZGÜR. “Ġngiltere”. 44(4). pp..4. Modern Toplumsal DüĢünce Sözlüğü. Ġslam Ansiklopedisi. (2002).. ĠletiĢim Yayınları.447-452.12. YavaĢlık.). Ġstanbul. Mustafa. KentlileĢme ve Kentsel DeğiĢme. Mara. (Çev:Özdemir Ġnce). Ġnan. (2010). C. Baskı.7. Gordon. Ankara. Nobel Yayınları. Hamit. Vol. POCOCKE.135-156 MUTLUER. (Çev:Osman Akınbay ve Derya Kömürcü). KÜÇÜKCAN.

Blackwell Publishers Ltd. Ankara: ss. Cevat Geray’a Armağan. Sayı:12. Kent Mekânı ve KüreselleĢme”. Stephen./Cittaslow%20Community%20Chest%20Criteria. XXI.49-58. College English. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. “Good.129-140. Kültür Bakanlığı Yayınları.384-402.Vol.). Bgst Yayınları.doc (13.144 SAYAR. Cilt:7. Türkiye’de KentleĢme. (2001). Kolokyumu Bildiriler Kitabı. Ġstanbul. New York. TMMOB Mimarlar Odası Yayını. Marina ve NIJKAMP. Saysel. Dünya ġehircilik Günü 23. (1999). Cogito.69-84. Aysel. YavaĢla!/Hayattan Bir Defa Geçeceksin. Toplum ve Bilim Dergisi. (2010). (1999). TSENKOVA. “Sürdürülebilir YeĢil Kent Fikirleri. (1979). S:8. Ġlhan. No. www. pp.com/. Events and Debates. ULUSOY. Belediye Dergisi. Alternatif Üniversite Yayınları. SENCER. TimaĢ Yayınları.. Kemal.. Graeme. Murat(Ed.disscouncil. USLU. YAZAR. Ġstanbul. Ankara. SCHNEIDER. Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine Ġrdelemeler. SHAUKLAND. Dr. Örnekleri Ve Türkiye Ġçin Dersler”. Ġstanbul. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. Ankara. Tarık. “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi”. Ġstanbul. (2003). The City Reader. ġĠMġEK. Vandana. Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement”. Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayını. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. ġehirleĢme. Peter. (2008). Kadir Hakan.1. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (2003). Ġstanbul: 23-35. (2004). USA. (2009). Ġstanbul: ss. Bursa. TAġ. TEKELĠ. 7-8 Ekim 2004. Sasha. TMMOB ġehir Plancıları Odası Yayını.163-174 ġENGÜL. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı.05. (Çev:Ali K. XXI. Ümit. (Çev:Kamran Tuncay). Stephen. . Bursa: ss. Seferihisar.9-20. (2004). Yakut. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. TMMOB Mimarlar Odası Yayını.Tarık. SHIVA. Seferihisar Kaymakamlığı. “Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız?”. Ġzmir.70(4). SEZAL. Sayı: 64-65. Füsun. (2006). SOYKAN. VAN GEENHUISAN. (1992). “Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları”.2010). Nilüfer ve TAġ. Clean. Elçin Gen ve Onur Günay). Prof. (1996).. Sade Hayat. (1994). (Çev:Nil Duruöz). Ġzmir:ss. (2009). Ankara. Selis Kitaplar. (1999).. Ġhsan. “Sosyal Adalet. (2009). Ahmet ve VURAL. 3rd Edition. “Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?”. H. “KentleĢmenin Sosyo Ekonomik Etkileri”. Ġstanbul: ss. WHEELER. Yeryüzü Demokrasisi.

Rıdvan. H. Rıdvan. 2. KÖSTEM. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. Detay Yayıncılık. Bülent. Ankara. Ankara. Cittaslow Seferihisar Temsilcisi. Bursa: ss. Detay Yayıncılık. Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir YaklaĢım. TMMOB Mimarlar Odası Yayını. Ozan KAYA ve Serhat HARMAN.Baskı. (2009).(2010). YavaĢ Hareketi. Formu ve Planlama Süreci”. YURTSEVEN.145 YAZAR. . H. YURTSEVEN. Kadir Hakan. DĠĞER KAYNAKLAR Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi‟nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu. XXI. 12 Mayıs 2010 tarihinde Seferihisar‟da Yapılan Mülakat (Ek 2). (2007). 3 Haziran 2010.115-122. “Sürdürülebilir Kent: Göstergeleri.

......... 93.... 2...... 3..... 71 Saturnini ... 67.... 102 Seferihisar Belediyesi 74.. 52. 99........ 86 Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği ........ 98 Sığacık Pazarı .... 66......... 73... 71. 96.... 61...... 101 Convivia ........ 53.... 86...... 17......... 99.... 76..... 72... 83.............. 5...... 55...... 11. 55... 83. 76. 101. 71........... 91.. 89... 68.. 44.. 55...... 33.......... 61. 91... 67..... 62... 45... 75... 34 hızlı yaĢam... 81. 74.... 15. 42 Bra. 18.. 59.. 75.. 96.. 77...... 63. 78.. 92 Cittaslow Logosu ..... 20.. 41 Seferihisar 1. 86.... 101..... 67...35....... 85...... 95 salyangoz .. 95... 69..... 101. 80..... 31. 93. 19. 97. 100... 83.. 88.... 1.... 72. 98 Sığacık ..... 53 C Carlo Petrini ... 101.... 97... 94.......... 41.. 24..... 28... 95..... 92.... 85.. 101.. 77.. 63.. 61.. 66... 6 F Fastfood .. 80 küreselleĢme .. 22...... 8.. 102 Gro Harlem Brundtland ..... 52.......... 53. 25. 62.. 79. 63........ 25.. 68. 23.......... 95.. 34 kent . 94... 37. 6. 76.. 100.. 70.. 60.. 51.. 56... 70. 85... 52..... 88. 46... 92. 1.. 102 kentleĢme . 79......................... 86.. 74. 56...... 65.... 57. 86. 84. 95. 57. 21..... 92.......... 101..... 92. 40. 56.. 98..146 DĠZĠN A Avustralya .. 68......... 100 Goolwa 53. 92. 81... 9..... 102 M Mekke ... 83.. 88.. 19... 47.... 93. 55..... 86. 3. 53..... 58.. 85........ 41 Cittaslow .... 16.... 97 sürdürülebilir geliĢme. 101 Ġzmir .......... 18............. 84. 76... 90... 22.. 89.. 86... 97... 74.... 43. 73. 78.... 48. 101 kentsel yaĢam kalitesi .. 50. 41..... 36 L Lezzet Sarayı ....... 21.. 81.. 77. 15..... 55.... 55....... 97.. 80.......... 60. 30.38.... 16. 57... 40........ 101 B Bilimsel Komite .. 43........ 84.......... 63.. 41.. 33 O Orvieto . 8. 102 Cittaslow Festivali ... 56.... 3. 2.... 58. 79...... 97. 66... 30..... 43...... 65. 55.... 102 S Sakin ġehir.53....... 84. 101 Ġtalya ........... 35. 79...... 59... 61. 90.. 61.. 37.... 45. 55... 58..... 80. 18......... 91...... 38 E Erich Fromm..... 1... 46. 53......... 49. 52 . 57 Ludlow .. 90..... 74.. 60.. 54..... 63.. 100... 88.. 76.. 54... 96........ 80..... 75 G GDO ...... 31. 40.. 94. 92.... 100. 85. 48. 88.. 100............ 36...... 18.......... 10. 98 K Kemal Sayar ............. 92...... 83..... 42.. 80..... 81... 56... 73. 1....... 40... 98.. 53... 23........... 9 H hız .. 51.... 42.......... 38 İ Ġngiltere .. 69.... 101 köy pazarı . 86.. 75. 81. 90... 32. 54.. 66 Milan Kundera ....... 2.................. 81... 78...... 62... 40. 54. 75... 69. 100..41... 98.. 68.............. 69... 45. 30...... 77 satsuma .... 32..... 99. 90..... 32... 94. 17. 49..... 60..... 73....

. 73......... 26............ 32............ 101.... 19.............. 13........ 100......... 102 T Teos . 27.. 28.... 36 yavaĢ yemek .. 3...... 100 yavaĢ yaĢam .... 2. 35. 50....... 79 yavaĢlık ... 3... 8. 98 Toprak Ana .......... 19. 21.. 2... 23 .. 47 Yerel Kalkınma. 5. 31......... 96. 44.......... 65... 36..... 5.. 20........... 84.. 16..... 57 yavaĢ Ģehir .. 99... 14. 3... 78. 94 Terra Madre .. 11. 32. 45 Yerel Gündem .... 50. 9............ 8... 32. 3. 77............................ 98 Toskana . 52......... 22... 34........ 94.. 38. 45... 9... 33... 60...... 102 sürdürülebilirlik . 100 YavaĢ Pazar ..... 56. 25.......... 62......... 32. 79........ 1. 9...147 sürdürülebilir kentleĢme ....... 78... 100................ 1.41... 17............ 99. 96. 23... 35. 77. 55 Y yavaĢ 1.... 53....... 36........ 57..

148 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful