SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ (Yüksek Lisans Tezi

) Enes Battal KESKĠN Kütahya - 2010

T.C. DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ

DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER

Hazırlayan: Enes Battal KESKĠN

Kütahya-2010

Kabul ve Onay Enes Battal KESKĠN‟in hazırladığı “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” baĢlıklı Yüksek Lisans tez çalıĢması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre değerlendirilip oybirliği ile kabul edilmiĢtir.

...../....../2010

Tez Jürisi Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER (DanıĢman) Prof. Dr. Mehmet Sami DENKER Yrd. Doç. Dr. Feyzullah ÜNAL

Ġmza Kabul Red

Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

/.. tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düĢecek bir yardıma baĢvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluĢtuğunu../2010 Enes Battal KESKĠN .. . bunlara atıf yapılarak yararlanılmıĢ olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım......iv Yemin Metni Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” adlı çalıĢmamın..

2008 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı‟nda yüksek lisans eğitimine baĢladı. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü‟nden mezun oldu. “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” konusunu incelemektedir. Halen eğitimine devam eden Keskin. tez dönemindedir. Ġlk ve ortaöğrenimini farklı illerde tamamladı.v ÖZGEÇMĠġ 1976 yılında GümüĢhane Kelkit‟te doğdu. .

Ayrıca Cittaslow hareketinin tarihsel süreci ve dünya çapında yayılma durumu örneklerle incelenmiĢtir. Bu tanımlardan hareketle kentlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢtir. Elde edilen veriler ve bilgiler ıĢığında.v ÖZET SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ KESKĠN. insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulması olarak tanımlanmaktadır. Enes Battal Yüksek Lisans Tezi. Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Tez DanıĢmanı: Yrd. Seferihisar. Cittaslow kriterlerinin sürdürülebilir kent bağlamında Ģehirleri fiziksel ve sosyo-kültürel olarak nasıl etkilediğini belirleyebilmek için Seferihisar incelenmiĢtir. Sürdürülebilir kent ise. Sürdürülebilirlik. Bu bağlamda Cittaslow‟un sürdürülebilir bir kent modeli olarak ortaya konulup-konulamayacağı tartıĢılmıĢtır. değiĢim ve geliĢimin devamlılığını sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik çıkarların çevre ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği yerlerdir. Sürdürülebilir Kent. Dr. Bu çerçevede ilgili literatürün taranması yoluyla YavaĢ ġehirleri ortaya çıkaran nedenler tespit edilmiĢ ve YavaĢ ġehir olmak isteyen Ģehirlerin yerine getirmek zorunda olduğu kriterler ortaya konulmuĢtur. ekosistemdeki yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için. 2010. Cantürk CANER Temmuz. 161 sayfa Sürdürülebilirlik. Doç. Bu çalıĢmada sürdürülebilir kentleĢme kavramına farklı bir bakıĢ olarak “Cittaslow (YavaĢ ġehir)” yaklaĢımı incelenmiĢtir. YavaĢ ġehir . Anahtar Kelimeler: Cittaslow.

different approaches have been developed to ensure the sustainability of cities. 161 pages Sustainability is defined as the retention of the human negative impact on the ecosystem at the level which should not exceed carrying capacity of the system. Thesis. Cantürk CANER July. Sustainable cities are the places where the environmental concerns are aligned with socio-economic interests to ensure the continuity of transformation and development. 2010.A. Enes Battal M. “Cittaslow (Slow City)” approach is investigated as a different view on the concept of sustainable urbanization. Cittaslow movement‟s historical process and the situation throughout the world is examined with examples. Seferihisar is investigated to determine how Cittaslow criteria affects the cities‟ physical and socio-cultural sustainability. Moving from this definition. In this study. In this context. Sustainable City. Additionally. In the light of data and information obtained. Prof. through literature reviews. reasons which cause Slow Cities are revealed and criteria that have to be fulfilled by the cities eager to be identified as Slow City are put forward. Slow City. inorder to transmit the non-renewable resource to future generations. Department of Public Administration Supervisor: Asst. Cittaslow is discussed whether it can be put as a sustainable model city or not. Sustainability . Seferihisar.vi ABSTRACT SUSTAINABLE URBAN CONCEPT IN A DIFFERENT PERSPECTIVE SLOW CITIES (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR CASE KESKĠN. In this context. Keywords: Cittaslow.

................................................... 19 1................2................ ix ġEKĠLLER LĠSTESĠ .......... Çevresel Boyut ..3........4................ 20 1......2....................................... 30 2.............................. v ABSTRACT ...................................................................................................5.... 9 1...................................................................... 7 1........ Yönetim Boyutu....................1.. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI...........5..........5......5........................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI ...............................................................3. Ekonomik Boyut ..............1....................... CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK ................. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI.... Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz) .... 21 1................................. BM Binyıl Zirvesi ........ 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI 1..................................... 24 1....................2.................5..1................................................4.....................................3....................... 12 1...............................................................2.........5...............................5.......................................................6.................... vi TABLOLAR LĠSTESĠ ..................................... 10 1................2... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI ................ xi GĠRĠġ .................... 19 1..4...................................................1...................................2............................. 13 1............ SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ .............. 5 1........ 27 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ: YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW) 2.............................................................................................................2....7..................................vii ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖZET........... 32 ............ 23 1............................2........................................................................ Sosyo-Kültürel Boyut .................................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ ............................ 22 1............. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ .............................................. 12 1.............. x KISALTMALAR ...................................... KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW ...................... BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) ..................... Mekânsal (Fiziksel) Boyut .............................. 15 1.. BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi..........

........................................2.......... 35 2.... Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları ...................... 74 3...................................................................1......2............................................. SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ ................... 49 2..........7....1.........................................4..1........................................ 50 2....5...............6............2.......1...........................................3....6... 90 3....................2......... Goolwa ...........1..............................................1.......................... Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları .....2...................... 60 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR 3.................................. 65 3.... 48 2..............2.................................................................7.2.2...... Farkındalık OluĢturma .. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi . 40 2......... 49 2.... Özel KoĢullar ...........4................5................3..........3....................... 55 2.......6..........2............ Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı ....... 50 2....viii 2............3.....................3.6.... 58 2..........3......5..... 37 2......... 35 2........................... 71 3....4.................4.................... Ludlow-Ġngiltere ................. Çevre ÇalıĢmaları ... Çevre Politikaları ..4..............1....................................... Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri .....2.......... 84 3...................................... 70 3. YavaĢ Yemek(Slow Food) .....3..3....... 46 2.......................3..... Altyapı ÇalıĢmaları ....2................ 67 3........................ 94 3...................................4.................................. Farkındalık ÇalıĢmaları ..1..............................3....... 95 3...................2................... 81 3..... 46 2.... Tarihsel GeliĢimi ...1............6............................ Misafirperverlik ÇalıĢmaları ........................ DÜNYADA CITTASLOW(YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI ...........................3...........4.................4.................. Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ .......................8..................1......................2......1........3..... 47 2..................................2...................1.......................... Cittaslow.............. 53 2...... 89 3....3................ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ ............ 80 3..... Misafirperverlik ........................................... SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI .............................................................2................... 55 2...............2.. 50 2................................ 75 3............... ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar ...2..............................6....................Avustralya .......... Ekonomik Yapısı ......................... 51 2....3..................................3....... ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar .....2........1................. 73 3..........6...4................ 65 3.....................3...................... Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar........................................ CITTASLOW TARĠHÇESĠ............................. Tarımsal Kapasitesi ......2.....................Orvieto-Ġtalya..........3..................... 70 3......................... Turizm Olanakları ......5........................................ YavaĢ Hareketi (Slow Movement) ................ Mevzuat .........3.. 4.....2...........3....2............... Altyapı Politikaları ..........6............................... CITTASLOW KRĠTERLERĠ ....... 97 .... Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi .................... 53 2............................. BaĢvuru Süreci ......2.......................................1...........

...................................................... 146 ....................... 139 DĠZĠN ......................................................................................................... 100 EKLER .......................................................................................... 103 KAYNAKÇA ............................................................................................................................ix SONUÇ .................................................................................

...1: Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi ........... 11 Tablo 1.....................................3: Binyıl Kalkınma Hedefleri .................................... 12 Tablo 1.....................1: “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program..............................2: Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri ................x TABLOLAR LĠSTESĠ Sayfa Tablo 1................................................................... 8 Tablo 1..................... 57 Tablo 3............................4: EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri .........1: Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli .... 27 Tablo 2.....2: Gündem 21‟in Bölüm BaĢlıkları ............ 73 ... .. 70 Tablo 3..........

.1: Carlo Petrini .. 36 Resim 2.................. 56 Harita 3.......................................................................................................................... 78 .......................... Sosyal ve Çevresel Boyutlar Arasındaki EtkileĢimler ........ 61 Resim 3..........xi ġEKĠLLER LĠSTESĠ Sayfa ġekil 1.......................... 67 Harita 3....................2: Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu ......................................1: Ekonomik..1: Ġtalya Orvieto Kenti ......2: Cittaslow Logosu .................... 59 Resim 2.........................4: Cittaslow Ludlow Sembolü ..................................... 45 Resim 2.......... 69 RESĠMLER LĠSTESĠ Resim 2.............. 15 HARĠTALAR LĠSTESĠ Harita 2.1: Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu ..................................................................................................5: Cittaslow Goolwa Sembolü .......................1: Seferihisar Cittaslow Belgesi ..........................................................

xii KISALTMALAR ADNKS AIDS BBB BM-HABITAT ÇEVKO EF EMAS FEE GDO HIV ICLEI IUCN ĠZKA ĠZSU OECD SAYGĠD TOKĠ UKOME UNCED UNCHS UNCTAD UNDP UNEP URP USA WCED WSSD Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi EdinilmiĢ Yetersiz BağıĢıklık Sistemi Sendromu Bursa BüyükĢehir Belediyesi BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢimleri Programı Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Avrupa Vakfı Ekolojik Yönetim ve Denetim Planı Çevre Eğitim Vakfı Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar Ġnsan BağıĢıklık Yetmezlik Virüsü Uluslar arası Yerel Çevre GiriĢimleri Konseyi Dünya Doğayı Koruma Birliği Ġzmir Kalkınma Ajansı Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği Toplu Konut Ġdaresi UlaĢım Koordinasyon Merkezi BirleĢmiĢ Milletler Çevre Ve Kalkınma Konferansı BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢmeleri Merkezi BirleĢmiĢ Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı Kentsel Yenilenme Programı Amerika BirleĢik Devletleri Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi .

xiii TEZ METNĠ .

Elde edilen veriler ve bilgiler ıĢığında. doğadaki diğer canlılara da hayat hakkı tanıyan ve insanın doğanın efendisi değil bir parçası olduğunu söyleyen “sürdürülebilir bir dünya için sürdürülebilir kentleĢme” yaklaĢımına ulaĢmıĢtır. Sanayi Devrimi‟yle baĢlayan ve daha iyi bir yaĢam için insanların fabrikaların bulunduğu kent merkezlerine akın ettirildiği kentleĢme süreci. gelecek kuĢakların da gereksinmelerini dikkate alan. küreselleĢmenin. Bu yaklaĢımlardan biri de “yavaĢ Ģehir(cittaslow)” hareketidir. Hayatın neredeyse her alanını etkileyen küreselleĢme kavramı da yine tüm özellikleri ile değil Ģehirlere olan etkileri . çevreye duyarlı ve turizm merkezli yerel kalkınmayı gerçekleĢtirmek için. yüzyılın sonunda insanlık vicdanı. Dünyanın bir miras değil emanet olduğu düĢüncesi çerçevesinde. Sürdürülebilir kentleĢme bağlamında yavaĢ Ģehir (cittaslow) hareketini incelediğimiz bu çalıĢmanın amacı. hem bugünün hem de gelecekte aynı yerde yaĢayacak insanları ve onların yaĢam kalitelerini merkeze alan farklı sürdürülebilir kent yaklaĢımları ortaya konulmuĢtur. ÇalıĢmanın ana hipotezi Ģöyledir: YavaĢ ġehirler (Cittaslow). ÇalıĢmanın sınırlılıklarını ise Ģunlardır: Sürdürülebilirlik olgusu tüm boyutlara ile değil kentlere olan etkisi bağlamında incelenmiĢtir. nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaĢmayan Ģehirler için geliĢtirilmiĢ alternatif bir sürdürülebilir kent modelidir. Türkiye‟nin hali hazırda ilk ve tek Cittaslow‟u Seferihisar‟ı inceleyerek. ilgili literatürün taranması yoluyla yavaĢ Ģehirlerin özelliklerini ortaya çıkarmak. yaĢam kalitesini esas alan. XX. KüreselleĢmenin de etkisiyle dünyanın her yerinde aynı türden problemlerin var olduğu görülmüĢ ve insanlığın geleceği için kent merkezli çözümler araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. ekolojik sorunların çıkıĢ noktası olmuĢtur. yavaĢ Ģehir kriterlerinin hem dünyada hem de ülkemizde belirli bir ölçekte yer alan Ģehirleri nasıl dönüĢtürdüğünü/dönüĢtüreceğini belirleyebilmektir.1 GĠRĠġ Doğayı hiçe sayan ve doğal kaynakları hiç bitmeyecekmiĢ gibi savurganca kullanan iktisadi kalkınma anlayıĢı dünyamızı “sürdürülemez” hale getirmiĢtir. yavaĢ Ģehir (cittaslow) kavramının anlaĢılmasını sağlamak. dünya çapında yayılma durumunu ortaya koyarak sürdürülebilir kent olma iddiasını tartıĢmaktır. Ģehirlerin dokusunun. yaĢam tarzını standartlaĢtırmasının ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasının önüne geçmek.

tarihsel geliĢimi ve boyutları incelenmiĢtir. ÇalıĢma. YaklaĢık 60 kentin daha Cittaslow üyesi olabilmek için Kültür Bakanlığı‟ndan bilgi istediği belirlenmiĢtir. Yöntem olarak tez çalıĢmasının baĢlangıcında literatür taraması yapılmıĢtır. Birinci bölümde. ülkemizin gündemine Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliğine kabul edilmesiyle girmiĢtir. tüm üye Ģehirleri değil. Cittaslow üyeliği Seferihisar‟ı hiç beklenmedik bir Ģekilde tüm ülkenin gündemine getirmiĢ. Ġsminin aksine hızla yayılan bu hareket. Seferihisar örneği incelenerek somutlaĢtırılmıĢtır. dergiler taranmıĢtır. Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliğine kabul edilmesinden sonra. çalıĢmamızda birincil kaynak olarak internet kaynaklarını kullanmayı zorunlu kılmıĢtır. ortaya çıkıĢının (1999) üzerinden henüz 11 yıl geçmesine rağmen. Cittaslow (YavaĢ ġehir) konusunda ülkemizde yapılan ilk müstakil bilimsel çalıĢma olma özelliğine sahip olduğu tespit edilmiĢtir. ihtiyaçlara cevap verememektedir. Türkiye‟de ki kentlerde Cittaslow üyesi olmak konusunda bir hareketlilik baĢlamıĢtır. Konuyu içeren süreli yayınlardaki yerli ve yabancı makaleler. Seferihisar örneğine yönelik ortaya çıkan medya ilgisinden kaynaklanmıĢtır. kitaplar.2 çerçevesinde ele alınmıĢtır. Ne var ki bu geliĢme bilimsel ya da akademik bir meraktan çok. Cittaslow Hareketi‟nin yeni bir oluĢum olması nedeniyle hakkında yapılacak çalıĢmalara kaynak teĢkil edecek bilgi birikimi sınırlıdır. ÇalıĢmamız üç bölümden oluĢmaktadır. ilkeleri ve göstergeleri ortaya konulmuĢtur. dikkatleri üzerine çekmiĢtir. Bu alanda yazılmıĢ kitap ve yayınlanmıĢ makalenin yok denecek düzeyde olması. 20 ülkeden 132 üye kent boyutuna ulaĢmıĢtır. Seferihisar özelinde ise birincil kaynak olarak mülakat/görüĢme yöntemine baĢvurulmuĢtur. Ayrıca bu çalıĢmanın. sürdürülebilirlik olgusu. YavaĢ ġehir (Cittaslow) Hareketi. Yüzlerce üye kente yayılan YavaĢ ġehir(Cittaslow) hareketi ise. Cittaslow konusunda yeterli yerli kaynak bulunmayıĢı bilgilenme sürecinin medya haberleri üzerinden malumat düzeyinde kalmasına neden olmakta. Dünyanın sürdürülebilirliğinin kentlerden yola çıkılarak sağlanabileceğinden hareketle. sürdürülebilir kentleĢmenin boyutları. bu anlamda Cittaslow üyesi olmak isteyen kentlerimiz için önemli bir rehber olacaktır. . 2010 yılı Haziran ayı itibariyle dünyada. sürdürülebilir kentleĢme kavramı çerçevesinde.

bir Cittaslow olarak Seferihisar incelenmiĢtir.3 Ġkinci bölümde. felsefesi. tarihsel süreci ve Cittaslow olabilmek için karĢılanması gereken sürdürülebilirlik kriterleri açıklanmıĢtır. Seferihisar‟ı yavaĢ Ģehir olmaya götüren arka plan olarak. Bu nedenle çalıĢma alanı olarak üçüncü bölümde. . tarihi. Konunun somut bir örnek üzerinde açıklanması teze katkı sağlaması bakımından önemli ve gereklidir. Bu bağlamda. kültürel. sürdürülebilir kentleĢmeye farklı bir bakıĢ olarak yavaĢ Ģehirler(cittaslow) incelenmiĢtir. Bu çalıĢmaların Cittaslow Seferihisar‟ın sürdürülebilir kent olma iddiasının sürekliliğini sağlayıp sağlayamayacağı tartıĢılmıĢtır. “yavaĢ Ģehir(cittaslow)” kavramının ortaya çıkıĢı. Seferihisar‟ı Cittaslow yapan süreç ayrıntılı olarak anlatılmıĢ ve Cittaslow kriterlerini yerine getirmek için yapılan ve yapılacak çalıĢmalar tespit edilmiĢtir. Ayrıca Cittaslow‟un dünya çapında etkisi ve yayılma düzeyi örneklerle açıklanmıĢtır. sosyo-ekonomik kaynaklı yerel potansiyelleri araĢtırılmıĢtır.

4 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI .

(2002). toplum. IULA. teknolojideki ve sanayideki geliĢmelerin doruğa ulaĢtığı bir dönüm noktası olurken. 20. gerek doğal kaynakları kullanarak gerek savurganlığa ve kirlenmeye yol açan yöntemler benimseyerek.(2008). (2005). Böylelikle vakit kaybetmeden çözüm aranması gerektiği ortaya çıkmıĢ ve dünyadaki pek çok ülkeyi bir çatı altında toplayarak çalıĢma yapma ve çözüm önerileri üretme fikri ortaya çıkmıĢ ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının yolları araĢtırılmıĢtır.06. Oysa bu gelecek kuĢaklar açısından büyümeyi riske sokan bir yönelimdir. insanlık için oldukça karamsar ve ürkütücü bir geleceğin resmedilmeye baĢlandığı bir dönemdir. (Çev). 8.Baskı. Yerel Gündem 21Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler El Kitabı. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI Günümüzde yaĢanan ekolojik sorunların dünyayı mekânik bir biçimde algılayan ve tasarlayan modernist dünya görüĢünün bir sonucu olduğu bilinmektedir.tr/mimarlikdergisi/index.706. Bu bağlamda insan yaĢamı için tehdit oluĢturan olumsuz geliĢmelerin farkına varılması “sürdürülebilirlik” kavramının temelini oluĢturmaktadır.3 21.13. çevreden daha fazla Ģey isteyen bir politika izlemiĢtir. Sayı:2. 2. çevre ve kalkınma bağlamında.Basım. ekolojik dengenin bozulması ve doğal kaynakların yok olması bu geliĢmelerin ağır bedeli olmuĢtur. Planlama.org.3.313. 4 http://www. yüzyılın baĢı.EMME Yayını.5 1. Tasarım.1. Sami. Cilt:7.mimarlarodasi. yüzyılın son çeyreği. Sürdürülebilir Kentsel GeliĢmeye Sosyokültürel Bir YaklaĢım: Bursa Örneği. 2 M. Bu anlayıĢ. Denker. Ġstanbul: s. Bilim ve Sanat Yayınları. Osman A. Kaynakların yanlıĢ kullanılarak tüketilmesi ve çevre kirliği sorunlarının evrenselliğinin anlaĢılmasıyla beraber. 5 Sadun Emrealp. Sosyoloji Sözlüğü.2010). 3 Arzu Çahantimur ve Hülya Turgut Yıldız.2 Bu dünya görüĢünün devlet. tamirinin ve yerine konulmasının bir sürece bağlı olduğu fark edilmiĢtir. iktisadi büyüme biçimlerinin çoğunda. Ona göre tabiat. İTÜ Dergisi/A Mimarlık. Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri De rs Notları. artık insanlık bir dönüm noktasına 1 Gordon Marshall. Ankara: s.5 Bu durumu Erich Fromm radikal bir dille Ģöyle ifade etmektedir: “Çoğu kimse farkında olmasa bile. ve Derya K.1 Batılı olarak adlandırabileceğimiz bu yaklaĢımın en belirgin örneği Bacon‟un doğaya yaklaĢımıdır. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı. insan ve ekonomi anlayıĢlarının ciddi ekolojik sorunlara kaynaklık ettiği aĢikardır. Ġstanbul: s. insanlığa hizmet etmeye mecbur ve insanlar tarafından köle yapılması gereken bir varlıktır. . (1999). Kütahya: s.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID= 1329 (25.4 Özellikle.

g.e. Kentbilim Terimleri Sözlüğü.706.g.112.. 9 Kemal Görmez. sürdürülebilir kalkınma kavramıyla yakından ilgilidir. ĠĢte bu ideolojinin adı “Sürdürülebilir Kalkınma”dır. hatta daha iyi duruma getirebilir. Bu sürecin ardından gelen sorgulama süreci Batıda yeĢil hareket ve diğer ekolojik grupların yükselmelerine sebep olmuĢtur. s. a. Bu düĢüncelerin sonucunda insanlığın çıkıĢ yolu.7 Sürdürülebilirlik kavramı. 6 7 Erich Fromm.e.706.9 Bu perspektif doğal çevreyi koruyabilir.21. Ġstanbul: ss. (1997).13. 02 Haziran 2006. a. s.7 -8. Sürdürülebilir kalkınma. bugünkü ve gelecek kuĢakların hak ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın.”6 Bu düĢüncelerden hareketle. (1998). Ġmge Yayınları.8 Ġlk olarak Stockholm Çevre Konferansında geniĢ boyutlu bir Ģekilde tartıĢılan ve bir zihniyet değiĢikliği gerçekleĢmeden çözüm bulunamayacağı belirtilen ekolojik sorunlar insanlığın gündeminde ilk sıralara oturmuĢtur. çevre sorunlarının. Bu süreç bir çevre ideolojisinin ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. uluslararası eĢitsizlik gibi sorunlara da yönelecek Ģekilde. yeni ve geniĢ bir bakıĢ açısı ile ele alınması zorunluluğu doğmuĢtur. dünyadaki artan yoksulluk ve iĢsizlik. Ankara: s. Ankara.10 Sürdürülebilir GeliĢme kavramı Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nde. . Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik Arayışı “BaĢkent Mekân Günü” Panel ve Arama Konferansı. ekonomik geliĢmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüĢü” Ģeklinde tanımlanmaktadır. Arıtan Yayınevi. günümüzdeki iktisadi geliĢme de çevresel kaynaklara ve geleceğe yönelik yatırımlar yapılarak sürdürülebilir. Sahip Olmak Ya da Olmak.g.e... . Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye‟nin Kıyı Politikası. 10 Marshall. (2006). Emrealp. 8 Marshall.6 gelmiĢtir. doğal çevredeki kaynakların temelini koruyan politikalara dayalı bir iktisadi büyüme anlayıĢıdır. çevre ile kalkınma arasında bir denge oluĢturulmasına ve kalkınmanın “sürdürülebilir” olmasına bağlanmıĢtır.Aydın A(Çev). Yapacağı bir seçme ile ya kendisi ile birlikte tüm canlıları ve dünyayı ortadan kaldıracak ya da yaĢamını ve geliĢimini sürdürmeye devam edecektir.11 “çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle. sağlıksız kentleĢme. 11 RuĢen KeleĢ. s. a. Aynı doğrultuda. s.

e. insanların yararlandığı kaynakların optimum sürdürülebilirliğini baĢarabilecek biçimde yönetilmeleri ve bunun türlerin bütünlüğünü tehlikeye atmayacak biçimde yapılması gerekmektedir.19. (2007). Mülkiyeliler Birliği Yayınları. Dr..16 Sürdürülebilirlik kavramı.g. 1. Ankara: s. denetimsiz büyümenin kontrol altına alınması gerektiği üzerinde durulmuĢtur.729.17 Sürdürülebilirlik kavramını 1987 yılında Dünya Kalkınma ve Çevre 12 AyĢegül Mengi ve Nesrin Algan. sürekli olarak yeniden belirlenmeye çalıĢılan bir ahlak ilkesidir”. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. (1999). (2003).4. Sürdürülebilir Kent İçin Ekolojik-Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara-Güdül Örneği. Siyasal Kitabevi. aĢırı kullanımla tüketmeden sürdürebilmesidir.13 Bir baĢka tanıma göre “Sürdürülebilirlik çevre hareketi içerisinde ortaya çıkan. 14 Ġlhan Tekeli.htm (02. s.12 Gelinen noktada sürdürülebilirliğe iliĢkin bir kaç farklı tanım yapılabilir: Sürdürülebilirlik.org/makale/kultur.9. 16 Esra Diğdem AktaĢ. Prof. Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. Kocaeli: s. (2007).14 Diğer bir tanıma göre. Ankara: s.2.7 Sürdürülebilirlik kavramı IUCN tarafından 1982 yılında kabul edilen Dünya Doğa ġartı belgesinde de yer almıĢtır. 1. Yüksek Lisans Tezi. Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme-AB ve Türkiye Örneği. Kentlerin Sürdürülebilir Gelişiminde Güncel Yaklaşımlar Kapsamında Yaşam Kalitesi-Kocaeli Örneği.2010). Konferans‟ın sonuç bildirgesinde. a. bozulmadan. Sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine İrdelemeler. Bu Ģarta göre. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ Roma Kulübü tarafından 1972 yılında hazırlanan “Büyümenin Sınırları” adlı raporda. ekosistemindeki tüm çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için. büyüme ve kaynaklar arasındaki iliĢkilere değinilerek. Baskı.kentli.04. 17 Emrealp. ilk uluslararası ifadesini. Cevat Geray'a Armağan. .13. Doktora Tezi. oldukça yaygın olarak kabul gören ve içeriği siyasal süreç içinde. kaynak kullanımında kuĢaklararası hakkaniyeti gözeten. sürekliliği olan herhangi bir sistemin iĢlerini 15 kesintisiz. Ġsveç‟in Stockholm kentinde 1972 yılında yapılan BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Çevresi Konferansı‟nda bulmuĢtur. 15 http://www. insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulmasıdır. kalkınma ile çevrenin birlikteliğini vurgulayan ilkeler ortaya konmuĢtur. 13 Özge Yalçıner ErcoĢkun. Ankara: s.

tr/turkce/kentlesme/Kentges_raporu_son. 19 BM-HABITAT ve diğer organizasyonlar tarafından yapılan çalıĢmaların sürdürülebilirlik gündemi üzerinde önemli etki oluĢturanları Tablo 1. “.gov. Van Couver (Kanada)‟da. http://www. New York:p.1. WCED tarafından Brundlant Raporu. Brandt Komisyonu tarafından North-South: A Programme for Survivals(Kuzey-Güney:Yaşam İçin Bir Program) (1980) ve Common Crisis: North-South Co-Operation for World Recovery (Ortak Kriz:Dünyayı Kurtarmak İçin Kuzey-Günetyİşbirliği) (1983) kitapları yayınlanarak sürdürülebilir bir dünyanın önemine dikkat çekilmiĢtir. Habitat II Konferansı düzenlenerek sürdürülebilir geliĢmenin sağlanabilmesi için yerel yönetimlerle iĢbirliğinin önemi üzerinde durulmuĢtur. II.8 Komisyonu tarafından hazırlanan “Ortak Dünyamız/Geleceğimiz” adlı raporda da görmekteyiz. tarafından. 1972 1976 1978 19801983 1987 1992 1994 1996 1996 18 19 Jeremy Gaines ve Stefan Jager. Rio De Janeiro (Brezilya)da.pdf (04.2010). UN-Habitat tarafından düzenlenen Dünya Zirvesi (Earth Summit)‟nde sürdürülebilirliğin sosyal önemi vurgulanmıĢtır.18 Sürdürülebilirliğin Dünya gündeminde önemli bir yer edinmesi ile birlikte sürdürülebilirlik kavramını ve hedeflerini dünya genelinde anlatmayı kendine görev bilen pek çok uluslararası organizasyon oluĢmaya baĢlamıĢtır. Prestel Verlag. hızla geliĢen dünyada yerleĢme ve konut problemlerini tartıĢmaya açmak amacı için BM Habitat I Konferansı düzenlemiĢtir..eğer günümüzdeki nüfus artıĢı. sanayici ve bilim adamından oluĢan The Club of Rome(Roma Kulübü) adlı topluluğun yayınladığı The Limits to Grow (Büyümenin Sınırları) baĢlıklı raporda yer alan sonuç cümlesi olan. önümüzdeki yüzyıl içinde bu gezegen büyüme sınırlarına dayanmıĢ olacaktır. .l. Manifesto for Sustainable Cities. Lizbon (Portekiz) de. Aalborg (Danimarka) da düzenlenen Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar Avrupa Konferansında Yerel Gündem 21 (Agenda 21) imzalanarak sosyal eĢitlik ana fikri vurgulanmıĢtır.. UNCHS kurulmuĢtur. yiyecek üretimi ve kaynak kullanımı aynı hızla devam ederse. Bu çerçevede BM Genel Kurulu tarafından 1978 yılında sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir yerleĢimleri teĢvik etmek için BM-HABITAT kurulmuĢtur.8.bayindirlik. kirlilik. (2009).06. “Ortak Geleceğimiz” (Our Common Future) yayınlanarak “sürdürülebilirlik” kavramı tanımlanmıĢtır. Ġstanbul (Türkiye)‟da. Sürdürülebilir Kentler Avrupa Konferansı düzenlenmiĢtir. UNEP. Tablo 1. çevre problemlerinin çözümüne iliĢkin ilk uluslar arası organizasyon olan Stockholm İnsan Çevreleri Konferansı (Stockholm Conference on the Human Environment) gerçekleĢtirilmiĢtir. yönetici. Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi 1972 Bir grup araĢtırmacı.” denilerek konunun önemi uluslararası düzeyde ortaya koyulmuĢtur.de kronolojik olarak verilmiĢtir.

kentler. . her yaĢ grubu ve her sosyal gruptan insan için dengeli bölgesel geliĢme gerekliliği üzerinde durulmuĢtur.e. Nanjing (Çin) da düzenlenmiĢ olan World Urban Forum IV‟de.1. 2002 2002 2004 2006 2008 Kaynak: Çahantimur. Johannesburg‟da düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (World Summit on Sustainable Development )‟de. Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz) 1987 yılında WCED tarafından yayınlanan “Ortak Geleceğimiz” baĢlıklı bu raporda.2.9 Tablo 1. değerlendirilerek sürdürülebilir kentleĢme için katılımcı yerel yönetimin önemi bir kere daha vurgulanmıĢtır. (Devam) 2000 2000 20002001 Günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen BM Binyıl (Milenyum) Bildirgesi imzalanmıĢtır. a. kültürel çeĢitlilik ve sürdürülebilir geliĢme için barıĢ kültürünün önemi üzerinde durulmuĢtur. Nairobi (Kenya) da UN-Habitat tarafından düzenlenen World Urban Forum I‟de. 2010: 243-244. aynı dönemde Norveç BaĢbakanı olması nedeniyle. kentler.1.gov. 1.. uygar ve her konuda eĢit haklara sahip bir küresel toplum yaratılması ve bir taraftan çevreyi korurken diğer yandan ekonomik ve sosyal geliĢmeyi sağlayacak Yerel Gündem 21 esaslarının uygulanmasının yerelden küresele kadar tüm ölçeklerde gerçekleĢtirilmesi olduğu belirlenmiĢtir. s.g. Habitat II de ele alman konular. “Brundtland Raporu” olarak da adlandırılan bu rapor.20 Komisyon‟a baĢkanlık eden Gro Harlem Brundtland‟ın. Venedik (Ġtalya) da düzenlenen Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Toplantısı’nda Habitat II Deklarasyonu‟nun nasıl uygulanabileceği tartıĢılmıĢtır. çevresel geliĢme ile ekonomik kalkınma arasındaki dengenin kurulmasına ve geliĢmenin “sürdürülebilir” olmasına dikkat çekilmiĢtir. Emrealp. Sürdürülebilir bir dünya için yapılan uluslar arası çalıĢmalardan bazıları etkileri ve kapsamları nedeniyle dünyamızda dönüm noktası diyebileceğimiz dönüĢümlerin baĢlangıcı olmuĢtur. farklı kültürlerin kesim noktası olarak ele alınarak. tüm dünya ülkeleri için ortak hedefin.bayindirlik. BirleĢmiĢ Milletler tarafından ardı ardına yayınlanmıĢ olan Yeni Yüzyılda Kentler ve Diğer İnsan Yerleşmeleri (Declaration on Cities and Other Human Settlements) ile ilgili deklerasyonlar ile sürdürülebilir kentsel geliĢmenin sağlanması ve yoksulluğun azaltılması konularındaki uluslararası toplumsal sorumluluğa dikkat çekilmiĢtir.21 20 21 http://www. Barcelona (Ġspanya)‟da düzenlenen World Urban Forum II‟de. Bu nedenle sürdürülebilirlik çalıĢmalarının tarihindeki bu önemli baĢlıkları ayrıntılandırmak gerekmektedir.14. “sürdürülebilir kalkınma” kavramının yaĢama geçirilmesine yönelik küresel eylem planına giden yolun temel taĢlarını döĢemiĢtir. ekonomi ve politika üzerindeki etkileri tartıĢılmıĢtır. Van Couver (Canada)‟da düzenlenmiĢ olan World Urban Forum III de hızlı kentleĢmenin insanlar.tr/.

2. yüzyılın gündemini oluĢturmayı hedeflemektedir.2 -4. BirleĢmiĢ Milletler‟in en yüksek katılım düzeyine ulaĢılan toplantısı olma özelliğini korumaktadır.24  Kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen “sürdürülebilir gelişme” kavramının yaĢama geçirilmesine yönelik bir eylem planı niteliğindedir.2.  Ġnsanlığın temel gereksinimlerinin karĢılanmasını. Rapor. yalnızca “sürdürülebilir kalkınma” kavramını yaĢantımıza sokmakla kalmayarak.  Bir yandan günümüzün ağırlıklı sorunlarının üstesinden gelmeyi. a. çevrenin ekonomik geliĢmenin kaynağı ve sınırı olduğu düĢüncesinin benimsenmesine bağlıdır.22 1.. 1989 yılında aldığı kararla. Sivas: ss. BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) BM Genel Kurulu.000‟in üzerinde sivil toplum kuruluĢu temsilcisinin katılımıyla bu zirve.gov. 24 http://www.15. Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma. katılımcı süreçlerin önce BirleĢmiĢ Milletler‟ce. ardından da tüm hükümetler ve diğer kurum ve kuruluĢlarca dikkate alınmasını sağlamıĢtır.bayindirlik. bir “Çevre ve Kalkınma Konferansı” düzenlenmesini kararlaĢtırmıĢtır.g. BM‟in en tanınmıĢ belgelerinden biri durumuna gelen Gündem 21. finans ve yardım faaliyetlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmekte ve hiçbir ülkenin diğer ülkelerden soyutlanarak kalkınamayacağını ileri sürmektedir.23 UNCED‟in temel çıktısı “Gündem 21” baĢlıklı küresel eylem planıdır. Bu zirve. 1992‟de Brezilya‟nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleĢtirilmiĢtir. ekosistemlerin daha iyi korunmasını ve yönetilmesini amaçlamaktadır. bir baĢka ifadeyle 21. s.tr/. devletlerin ticaret. 22 Murat Çetin.e. “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan UNCED. yaĢam standartlarının iyileĢtirilmesini. binlerce resmi temsilcinin ve 35. (2005). 23 Emrealp. Sayı:7 (1). . Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi. Cilt 26. öte yandan da dünyamızı gelecek yüzyılın tehditlerine karĢı hazırlamayı. Kalkınmanın sürdürülebilirliği.10 Rapordaki temel kaygı çevre ile kalkınmanın uyumsuzluğu ve çevrenin kalkınma uğruna feda edilmesidir.179 ülkenin Devlet ve Hükümet BaĢkanları ile birlikte.

rasyonel kullanımı ve geliĢtirilmesi Bölüm18: Tatlısu kaynaklarının temini ve kalitesinin korunması: Su kaynaklarının geliĢtirilmesi. . Gündem 21‟in baĢlıkları Tablo 1.11 Gündem 21 üç ana ve bir tamamlayıcı kısımdan oluĢmakta ve toplam 40 bölümü içermektedir. bu küresel eylem planının tamamına yansımıĢ olduğu görülmektedir. iĢbirliği ve kapasite geliĢtirilmesi Bölüm 35: Sürdürülebilir geliĢme için bilim Bölüm 36: Öğretimin. Gündem 21‟in Bölüm BaĢlıkları KISIM I: SOSYAL VE EKONOMĠK BOYUTLAR Bölüm 1: GiriĢ Bölüm 2: GeliĢmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılması için uluslararası iĢbirliği Bölüm 3: Yoksullukla mücadele Bölüm 4: Tüketim alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi Bölüm 5: Demografik dinamikler ve sürdürülebilirlik Bölüm 6: Ġnsan sağlığının korunması Bölüm 7: Sürdürülebilir insan yerleĢimleri geliĢmesinin desteklenmesi Bölüm 8: Karar alma sürecinde çevre ve kalkınmanın bütünleĢtirilmesi KISIM II: KALKINMA ĠÇĠN KAYNAKLARIN KORUNMASI VE YÖNETĠMĠ Bölüm 9: Atmosferin korunması Bölüm10: Toprak kaynaklarının planlanması ve yönetimine bütünleĢik yaklaĢım Bölüm11: OrmansızlaĢma ile mücadele Bölüm12: Hassas ekosistemlerin yönetimi: çölleĢme ve kuraklık ile mücadele Bölüm13: Hassas ekosistemlerin yönetimi: dağların sürdürülebilir geliĢmesi Bölüm14: Sürdürülebilir tarımın ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi Bölüm15: Biyolojik çeĢitliliğin korunması Bölüm16: Biyoteknolojinin çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm17: Okyanusların. 2005: 17. Katılımcı yaklaĢımın.2. kıyı alanların ve canlı kaynaklarının korunması. yönetimi ve kullanımında bütünleĢik yaklaĢımların uygulanması Bölüm19: Zehirli ve tehlikeli ürünlerin yasadıĢı uluslararası dolaĢımı dahil olmak üzere. zehirli kimyasal maddelerin çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm20: Tehlikeli atıkların yasadıĢı uluslararası dolaĢımı dahil olmak üzere. Tablo 1. tehlikeli atıkların çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm21: Katı atıkların ve atık suların çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm 22: Radyoaktif atıkların güvenli ve çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi KISIM III: TEMEL GRUPLARIN ROLLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Bölüm 23: BaĢlangıç Bölüm 24: Sürdürülebilir ve hakkaniyetli geliĢme yönünde kadınlar için küresel eylem Bölüm 25: Sürdürülebilir geliĢmede çocuklar ve gençlik Bölüm 26: Yerli halkların ve toplulukların rollerinin tanınması ve güçlendirilmesi Bölüm 27: Hükümet-dıĢı kuruluĢların rolünün güçlendirilmesi Bölüm 28: Gündem 21‟in desteklenmesinde yerel yönetimlerin giriĢimleri Bölüm 29: ĠĢçilerin ve iĢçi sendikalarının rolünün güçlendirilmesi Bölüm 30: ĠĢ çevrelerinin ve sanayinin rolünün güçlendirilmesi Bölüm 31: Bilimsel ve teknolojik topluluk Bölüm 32: Çiftçilerin rolünün güçlendirilmesi KISIM IV: UYGULAMA ARAÇLARI Bölüm 33: Mali kaynaklar ve mekânizmalar Bölüm 34: Çevresel açıdan sağlıklı teknolojinin transferi.2‟de görülmektedir. kamu duyarlılığının ve eğitimin özendirilmesi Bölüm 37: Kapasite geliĢtirmeye yönelik ulusal mekânizmalar ve uluslararası iĢbirliği Bölüm 38: Uluslararası kurumsal düzenlemeler Bölüm 39: Uluslararası hukuki araçlar ve mekânizmalar Bölüm 40: Karar alma sürecinde bilgi Kaynak: Emrealp. denizlerin.

3.2.gov. günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen BM Binyıl (Milenyum) Bildirgesi imzalanmıĢtır. 21.3‟te sıraladığımız kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik hedefler de belirlenmiĢtir. doğaya saygı ve ortak sorumluluk” olduğu belirtilmektedir. “Uygulama Planı” ile “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi” benimsenmiĢtir. Milenyum Bildirgesi‟nde bu ortak değerlerin yaĢama geçirilmesine yönelik hedefler de belirlenmiĢtir25 Ayrıca dünyada bir dönüm noktası olması öngörülen ve Tablo 1. 2005: 24. ortaya konan bu hedefler “Binyıl Kalkınma Hedefleri” olarak adlandırılmaktadır. 10 yıl önce düzenlenen 1992 Rio Zirvesi sonrasında dünyada Gündem 21 uygulamalarının değerlendirilmesini hedeflemesi nedeniyle.12 1. 26 Ağustos . BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Sürdürülebilir kalkınma baĢlığının ilk kez küresel bir konferansa adının verildiği Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi. BM Binyıl Zirvesi BM‟nin New York‟taki Genel Merkezi‟nde.4. sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması Kalkınma için küresel bir ortaklık geliĢtirilmesi Kaynak: Emrealp.3. 6-8 Eylül 2000 tarihleri arasında yapılan liderler zirvesinde. Binyıl Kalkınma Hedefleri Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 Hedef 4 Hedef 5 Hedef 6 Hedef 7 Hedef 8 AĢırı yoksulluğun ve açlığın azaltılması Evrensel temel eğitimin sağlanması Cinsler arası eĢitliğin sağlanması ve kadınların yapabilir kılınması Bebek ölümlerinin azaltılması Ana-çocuk sağlığının iyileĢtirilmesi HIV/AIDS.26 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi‟nin iki temel çıktısı olarak. eĢitlik. .bayindirlik. 1. Bildirge‟de. Zirve‟ye katılan tüm hükümetlerin imzaladığı Uygulama Planı. yüzyılın uluslararası iliĢkileri açısından zorunlu görülen temel ilkelerin “özgürlük. yoksulluğun azaltılması baĢta olmak 25 26 http://www. hoĢgörü.g. Tablo 1. a.tr/. 2015 yılına kadar gerçekleĢtirilmek üzere. “Rio+10” adıyla da anılmaktadır.k. dayanıĢma.4 Eylül 2002 tarihleri arasında Güney Afrika‟nın Johannesburg kentinde düzenlenmiĢtir.2.

2010). su ve toprak kalitesinin hem insan varlığı ve refahını. sosyal ve çevresel bu üç boyutun aynı paralellikte ve zamanda gerçekleĢebilmesiyle sağlanabilir. sosyal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik olarak tanımlanabilecek üç boyutundan söz etmek mümkündür. toprak. s. doğaya bırakılan kirlilik yoğunluğunun hava. doğal kaynaklar. uygulama araçları gibi konuları kapsamaktadır. ekonomik sistemin insanların temel ihtiyaçlarına cevap verebilmesi.9. 1960’larda Sürdürülebilirlik Ve Kentleşme.org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II. Zirve‟nin diğer temel çıktısı olan “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi”nde. Kaynakların sürekli olarak.e. çevreyi koruyan kalkınma felsefesinin temelini oluĢturmaktadır.25. 28 Sürdürülebilirliğin Çevresel Boyutu..05. 27 1. . 29 http://www. hem de hayvan ve bitki yaĢamını her zaman için sürdürmeye yetecek standartlarda sürekli kılınmasını da içermektedir. biyolojik çeĢitliliğin ve insan sağlığının korunmasının yanı sıra.3.2010) 30 http://www.31 Sürdürülebilir ekonomi ilkesi.pdf (27. Çevresel Çevresel sürdürülebilirlik.kentli.05. gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırarak fakirliğin azaltılması. 30 Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutu.org. 31 http://www. Isparta: s. korunarak değerlendirilmeleri.tr/UIKDocs%5Caalborgsarti. hava.13 üzere.org/. Hasan ġ.econturk. “sürdürülebilir kalkınma” hedefine yönelik küresel taahhüt yinelenmekte ve uygulamanın güçlendirilmesi gereği vurgulanmaktadır. HaĢtemoğlu. su ve toprak tarafından kapasitesini aĢmaması anlamına sürdürülebilirlik. Isparta. gelmektedir.mimarlarodasi. su ve ormanlar gibi) kısıtlı olduğunun 27 28 Emrealp. üçüncüsü ise doğal kaynakların korunmasını ifade etmektedir. doğal kaynakları tüketme hızımızın doğal sistemlerin emilme ve kendini çözülme yenileme hızını aĢmamasını ifade etmektedir. ikincisi katılımı. a.g. İstasyon Caddesi Örneği Yüksek Lisans Tezi. buna paralel olarak insanlar arasındaki eĢitsizliğin ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir. (2006). tüketim. ekonomik sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirliğin inĢa edilebilmesi ancak ekonomik. sağlık. özellikle yenilenebilen kaynakların kendilerini yenileme sınırları aĢılmadan kalkınmaya destek olabilmeleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü .doc (27. ekonomik kalkınma sağlanırken doğal kaynakların (atmosfer.29 Sürdürülebilir kavramının temelinde kaynakların korunması ve geliĢtirilmesi bulunmaktadır. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI Sürdürülebilirliğin. Bu boyutlardan birincisi adil paylaĢımı.

19-20. http://www. ss. 04. sürdürülebilirlik için çevresel ve ekonomik karar mekanizmalarını bütünleĢtirmektir.bayindirlik.pdf. Her birinin diğeriyle etkileĢimi.oecd.tr/. 34 http://www. Temel boyutlar arasındaki etkileĢimler ana hatlarıyla Ģöyle açıklanabilir:36 32 33 http://www. Sürdürülebilirliğin temel boyutlarının daha iyi anlaĢılması için ayrı ayrı sınıflandırmasını yaparak birbirleri arasındaki etkileĢimi incelemek gerekmektedir.gov. sosyal adalet ilkesi ile. Sürdürülebilirliğin bu üç boyutu arasında karĢılıklı etkileĢimler mevcuttur. (2005).05. 35 http://www.32 Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutu.org/. karar alma ve politika yapma faaliyetleri sırasında. Bu temel gereksinimlerin karĢılanması.35 Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için. bu üç temel boyutu. .2010). sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için neden üç boyutun birlikte ele alınmasını gerektiğini çok iyi açıklamaktadır.33 Sosyal boyut. http://tr. amaçların ve hedeflerin bu boyutlarla uyumlu bir yapıda olmasına dikkat edilmelidir. 36 OECD. insanların sağlık hizmeti.gov.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik (05.06.14 göz önünde bulundurulmasına iĢaret etmektedir.wikipedia. sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde yaĢantısı olarak adlandırılmaktadır.bayindirlik. istihdam ve konut gibi temel sosyal gereksinimlere eĢit biçimde eriĢiminin sağlanması gerekmektedir. The Interim Report on The OECD Three Year Project on Sustainable Development. yani ekonomik. sosyal sürdürülebilirlik boyutu gereği çevre koruma amacı ile bütünleĢtirilmelidir.econturk.2010). sosyal ve ekolojik süreçler arasındaki iliĢkiler bütün olarak değerlendirilmeli. temel insan ihtiyaçlarının karĢılanmasının yanında sosyal adalet ve en üst düzeyde katılımın gerçekleĢebilmesi için ortam hazırlamayı ifade etmektedir.tr/.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh.34 Bu çerçevede sosyal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için. Buradaki amaç.

sınırları belirlenmiĢ bir alanda yoğunlaĢmıĢ nüfusun sosyal bakımdan tabakalaĢtığı.37 37 Hüseyin Bal.15 ġekil 1. etkin çevresel politikalar. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI Sürdürülebilir KentleĢme kavramına geçmeden önce. Ekonomik politikaların fayda ya da zarar yönünde çevresel sonuçları vardır.05. Turhan Kitabevi Yayınları.1. Ekonomik refahın bireyler arasında dağılımı ve farklılaĢması ya da sosyal norm ve davranıĢların iĢleyen piyasalara çeĢitli etkileri. 04. merkezi ve yerel yönetimi temsil eden yönetsel kurumların bulunduğu. kent ve kentleĢme terimlerini açıklamak konunun anlaĢılması adına faydalı olacaktır. çeĢitli sosyal grupları barındıran. Çevresel tahribat sosyal yapı üzerinde sağlık tehlikesi oluĢtururken. Birçok ekonomik süreç geniĢ anlamda toplumu etkiler ve yön verir. insanlığın yaĢam ve çalıĢma Ģartlarını iyileĢtirebilir.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. Ekonomik ve Çevresel Boyutların Etkileşimi. Kent Sosyolojisi. mesleksel rollerin artarak farklılaĢtığı. ticaret hizmet gibi ekonomik etkinliği olan. çevresel korumaya yönelik önlemler de ekonomiyi önemli derecede etkileyebilir. 1. yerel. Sosyal ve Çevresel Boyutların Etkileşimi.2010). tarımsal ürünlerde dahil olmak üzere her türlü ürünün dağıtıldığı.4. sanayi. . bölgesel ya da uluslar arası iliĢki ağlarına sahip heterojen bir toplumdur/yapıdır.oecd.23. Kent. Sosyal ve Çevresel Boyutlar Arasındaki EtkileĢimler 6 Kaynak: http://www. Ankara: s. (1999). Öte yandan çevresel kaynaklar ekonomiye önemli girdiler sunarken.pdf. dikey ve yatay hareketliliğin yaygın olduğu. Ekonomik ve Sosyal Boyutların Etkileşimi. ekonomi ile sosyal boyut arasındaki iliĢkiyi biçimlendirmektedir. sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin gittikçe arttığı. Ekonomik.

“ekonomik. (1979). Kültür Bakanlığı Yayınları. TimaĢ Yayınları. Şehirleşme. Adım Yayınları. 45 HaĢtemoğlu. Türkiye’de Kentleşme.Güçlü. toplumsal hayata.16 Sosyolojik açıdan Ģehir. heterojenlik ve bütünleĢeme düzeylerine varmıĢ yerleĢme türü”dür. a. 40 Ġnan Özer. 5. kentsel alanların insanların yaĢam kalitelerini en çok etkileyen yerler olduğu kuĢkusuzdur.t.Baskı. “geniĢ mekânlı” bir cemiyet(toplum) hayatına geçiĢ ve bu ikinci yaĢama Ģekline göre yeni “sosyal münasebetlere” tanımlamaktadır. 39 Yakut Sencer. (1992). ve 42 bunun gerektirdiği “yeni teĢkilatlanmalara” giriĢ olarak BaĢka bir tanıma göre kentleĢme. sosyal mesafelerin en aza indiği.g. görece büyük.4. Bursa: s. aynı zamanda insanın davranıĢ ve düĢüncelerine de etki eden yeni bir toplumsal düzeni ifade etmektedir.754. sürdürülebilirlik yaklaĢımıyla iliĢkili olarak ele alınması kaçınılmazdır.38 Yakut Sencer kenti. Kentlileşme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci. dünyanın büyük bir kısmında. aynı zamanda kirliliğin ve sürdürülebilirliği engelleyen olguların en çoğunu üreten kentlerin. “tarımsal olmayan üretim yapılan ve tüm üretimin denetlendiği. Ġstanbul: s. Ġstanbul: s. KentleĢme kavramını Ġhsan Sezal “dar mekânlı” cemaat hayatından. Ankara: s. 42 Ġhsan Sezal.43 KentleĢme sosyolojik bir kavram olarak.(Çev). toplumsal. İslam’da Şehir ve Mimari.39 Ġnan Özer‟e göre kent.4. siyasal ve kültürel faaliyetlerin mekâna yansıması ve mekânı biçimlendirmesi süreci”dir. Ġstanbul: s. nüfusun %80‟inin kentlerde yaĢadığı dikkate alındığında. insanlar arasındaki iliĢkilere biçim veren.10..40 “ġehir. Toplumbilime Giriş. Ankara: s. (2009). (1991). 43 Tolan Barlas. Ekin Kitabevi. toplumsal örgütü. Kültür Bakanlığı Yayınları. belirli teknolojinin beraberinde getirdiği büyüklük.45 Bugün. Kentlileşme ve Kentsel Değişme. 41 Turgut Cansever. dağıtımın koordine edildiği. sadece yeni bir ekonomik örgütlenme ve değiĢmiĢ bir fiziki çevreyi belirtmemekte. Melih P.). Alternatif Üniversite Yayınları.103. kültürü bulunan çok nüfuslu yerleĢmeler” olarak tanımlamaktadır. sosyal olarak heterojen bireylerin oluĢturduğu. Ankara: s. yoğun ve kalıcı bir yerleĢimdir. “kendine özgü bir iĢ-güç biçimi. (2002). 44 Sevinç Ö.113. Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü.44 Yukarıdaki tanımlardan hareketle. (2008). (2004).”41 Kent tanımlarında olduğu gibi kentleĢmenin de farklı tanımları yapılmaktadır. s. en azından Avrupa Birliği kapsamındaki ülkelerde. ĠletiĢim Yayınları. bu iliĢkilerin en büyük yoğunluk kazandığı yerdir. Kentleşme. yoğunluk.22.161. tüm yaĢamsal faaliyetlerin gerçekleĢtiği. Kentsel alanlar aynı zamanda gerçekleĢtirilen etkinliklerin yoğunluğu nedeniyle çevre 38 William Outhwaite (Ed. .

m. 48 Kadir Hakan Yazar. . 46 Dünya kaynaklarının 2/3 „si tüketilmiĢ durumdadır. Çevreye iliĢkin olduğu kadar ekonomik.m. Hem bugünün insanları arasında hem de Ģimdiki ve gelecek kuĢaklar arasındaki eĢitlik kavramını içerir. kirlilik.47 Henüz ilk on yılı içerisinde bulunduğumuz yüzyılımızın ana temasını. Formu Ve Planlama Süreci. Kontrol edilemez Ģekilde büyüyen kentler.17 sorunlarının da kaynağını oluĢturmaktadır. Bursa: s. Örnekleri Ve Türkiye Ġçin Dersler . Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı.. Ġnsan dahil 10 milyon türün geleceği tehdit altındadır. Küresel ölçekte kentlerin yakıt. çevre kirliliği ve sosyal sorunların odağı olması sürdürülebilirlik mücadelesinde öncelikle kentlerin ele alınmasını zorunlu hale getirmiĢtir.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID= 1329 (25. a. (2009). TMMOB Mimarlar Odası. amaçları için kaynaklar tüketilmektedir. kentlerde “sürdürülebilirlik” kavramının öncelikli olarak girmesini sağlamıĢtır.g. XXI. gıda. kentleĢme ile örtüĢtürülmesidir. toplumsal ve teknolojik geliĢmelerin yanında çözümü uzun yıllar alacak yerleĢim.48 Sürdürebilir kentler modelini gerçekleĢtirebilmek.g. (2009). çevrenin korunmasından çok daha geniĢ kapsamlı bir kavramdır. öte yandan geliĢmiĢ ülkelerin “mega” kentleri de yayılma.. 20-21 Mart 2009. Sürdürülebilir YeĢil Kent Fikirleri.50-51.06.115. özellikle az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin geleceğini tehdit etmekte.57. TMMOB Mimarlar Odası. Kentlerin ekonomik. ss. mevcut nüfusun yaĢam kalitesinin artması ve gelecek nesillerin de yaĢamlarını rahatlıkla sürdürebileceği yaĢanabilir 46 http://www. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı. yaĢanabilir kentler kavramı oluĢturacaktır. Artan ekoloji bilgileri ve doğanın korunması hakkındaki farkındalık. s. Bursa: s. XXI. 50 a. 20-21 Mart 2009. Sürdürülebilir Kent: Göstergeleri. sadece yaĢanan çevre sorunlarına çözüm getirmekle kalınmayıp. Bu kaotik durum karĢısında yegâne çözüm ise sürdürülebilir geliĢme politikalarının. sosyal ayrıĢma gibi önemli sorunların kaynağını oluĢturmaktadır.org.50 Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla.49 Kentlerin doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkileri kentlerin bugünün gereksinimlerini karĢılarken gelecek nesillerin de haklarının korunmasını yani sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir. 49 Uslu.2010) 47 Aysel Uslu. ulaĢım. toplumsal ve kültürel boyutları vardır.mimarlarodasi. ulaĢım vb.49.tr/mimarlikdergisi/index.

kentin bir yerleĢim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesidir. (2005). Bahriye Gülgün ve Ġsmail Yörük.m. çevre ve enerji sorunlarıyla uyumlu bir biçimde bir araya getirilerek değiĢimde devamlılığın sağlandığı bir yapıdır. 52 Sasha Tsenkova. a.131. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.” 54 Sürdürülebilir kentleĢme kavramının kendi içinde üç temel amacı barındırmakta olduğu görülür: Birincisi. 53 Marina Van Geenhuisan ve Peter Nijkamp.18 mekânların ortaya çıkması gerçekleĢecektir. Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?. . Sürdürülebilir Kentsel Gelişme: Araçlar. kentin çevre değerlerini taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğidir. Events and Debates. Sayı:42(2).216.51 Bilhassa. s. Yaklaşımlar ve Türkiye. (Çev). ticaret ve konut alanlarının mekân baĢına artan fiyatları ve özel ulaĢıma dayalı büyüme ile birleĢtiğinde sürdürülebilir geliĢmenin öngördüğü potansiyel eylemler ile çatıĢmaktadır. sosyo-ekonomik çıkarların çevre ve enerji ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği kenttir. kent ile olan iliĢkilerinde.. 54 Ferhat BAYRAM. Cevat Geray'a Armağan. Bir teori ve uygulama dalı olan kentleĢme olgusunun sürdürülebilirliğinin sağlanması. kentlerde yaĢayan insanların.55 Literatürde “sustainable cities” (sürdürülebilir kentler). artan yapılaĢma ve ulaĢım altyapısı ile kendini gösteren fiziksel geliĢme trendi kentsel fonksiyonlardaki desantralizasyon. süreklilik içinde değiĢimi sağlamak amacıyla. kentin ortak alanlarının kullanımında ve kamu hizmetlerinin alımında yaĢam kalitelerinin arttırılması sorununun aĢılmasıdır. (1994). Ankara: s. Ġzmir.52 “Sürdürülebilir kentler. Sayı: 64-65.115-116. kavramıyla ifade edilen sürdürülebilir kent. 55 Yazar.g..”53 “Sürdürülebilir kent. toplumsal ve ekonomik çıkarların. Toplum ve Bilim Dergisi. Ġkincisi. p. ĠĢte bu noktada ortaya çıkan “sürdürülebilir kentleĢme” kavramı bugün 51 Aslı Atıl. Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı. Sustainable Urban Development In Europe: Myth or Reality. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. USA. (1999).362. (2001). Blackwell Publishers Ltd. s. geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde kentsel yayılma. Son olarak da. Nil D.255. ss. özünde kentlerin çevre ile uyumlu bir iliĢki içinde olmasını dile getirmektedirler. bugün yaĢamakta olan bireyler ve yeni kuĢaklar için hayati önem taĢımaktadır.

Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Ed .57 Bu bilgilerden hareketle sürdürülebilir kentleĢme. 60 Semih Eryıldız.. Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler: Uygulanabilirliği ve Ölçümü Üzerine. 57 Hamit Palabıyık.5. s. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. motorlu araç kullanımı teĢvik edilmemeli.1. Algı Yayıncılık. Nobel Yayınları.56 Sürdürülebilir kent. (2005).611. (2007).58 Sürdürülebilir kentsel geliĢme yaklaĢımı. 58 Bayram.gov. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI Sürdürülebilir kentleĢme yaklaĢımı. Sürdürülebilir bir kentleĢme için. a. bu kaynakların tükendiğinde dünyanın bir baĢka coğrafyasından nasılsa bulunur görüĢünün toplumca benimsenmesinin önüne geçmek ve kentin 56 yakın çevresindeki kaynakların kirletilmesini önlemek olarak ortaya Nükhet Günbeyaz.5.59 KentleĢmede sürdürülebilirliği sağlamak için çevreye en az zarar verici geliĢmeler teĢvik edilmelidir. kentsel geliĢmenin etkilediği ve kentsel geliĢmeyi etkileyen tüm çevresel. 1. Yeşil Yerel Yönetim. Çevresel Boyut Sürdürülebilir bir kent için çevresel boyut. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.bayindirlik. Ankara: ss.m.19 Ģehircilik anlayıĢının geldiği son noktadır. sosyal ve fiziki sistemlerin yüksek yaĢam kalitesi sağlamak amacı yanında çevreye en az yük olabilecek nitelikte uyum içinde. (2007).16. 59 http://www. sürdürülebilir ekonomiler ve çevresel sürdürülebilirlik konularının tümünü kapsamaktadır. sosyal ve ekonomik unsurları birbiriyle iliĢkili biçimde içermekte ve kentin geleceğinin katılımcı süreçlerle kararlaĢtırılmasını gerektirmektedir. . sürdürülebilir bir sosyal tabana da dayanarak uygun kentsel politikalarda içselleĢtirildiği kent veya kentsel alanlardır. yol veya otopark yapımında kullanılan araziler insanların yaĢam alanlarının daralmasına sebep olmayacak Ģekilde planlanmalıdır.60 1.).256-257.g. hızla tükenen çevresel kaynakların kendini yenileyebilmelerini sağlamak. doğal habitat ve su kaynakları korunmalı. Ankara: ss. Samsun İlinde Kentleşmenin Çevresel Açıdan İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. “ekonomik olanakların oluĢmasını. alan tasarrufu sağlayıcı bir geliĢme olarak kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey yapılanma ile çözülmeli. bu anlamda kısaca. sosyal adalet. Samsun: s.254. ekonomik. toplumsal sermayenin artmasını ve çevrenin sağlıklı olmasını güçlendiren ve koruyan kentsel geliĢme ve kentleĢmedir” Ģeklinde tanımlanabilir.tr/.

.11. çevresel maliyetlerin geleceğe.77. 65 Alen Duben ve Sadun Emrealp.34. Blackwell Publisher.t. (1996). Tarık ġengül. diğer ekosistemlere veya diğer insanlara transferinin azaltılması ya da engellenmesini de içermektedir. Urban Management Development. Kimileri bu geliĢmeden kentteki var olan gayrimenkulleri yoluyla faydalanabilirken. Ġstanbul: s. bölgeler arasında ve kentler ölçeğinde de yaĢanmaktadır. 64 H. Ġstanbul: s. TMMOB ġehir Plancıları Odası. (1997). kentsel geliĢmenin her zaman toplumun tüm kesimlerine aynı oranda yansıdığı söylenemez. Kolokyumu Bildiriler Kitabı. Cambridge: p. Urban Studies. 63 HaĢtemoğlu. Ekonomik Boyut KüreselleĢmenin bilinen niteliklerinden birisi olan uluslar arasında gelir dağılımındaki eĢitsizliğin artması olgusu. (2006). hem de algılanabilir çevre değerlerinin taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğine iliĢkindir. kentin hem fiziki. kentlerde sunulan mal ve hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması konusu ayrı bir öneme sahiptir. C.20 konulabilir. özellikle kentteki yoksullar bu geliĢmeden yeterince pay alamamaktadırlar. etkili hizmet sunumu daha iyi ve daha yaygın hizmet dağıtımı anlamına gelirken. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi. artan eĢitsizlik ve adaletsizliğin kent mekânına da yansıyarak yarattığı ikili kentsel yapılanmalardır. a.63 1. 66 Susan Faınsteın ve Scott Campbell. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.5. Kent Mekânı ve KüreselleĢme. 62 David Satterthwaıte. sadece kentin kendi sınırları içindeki çevresel kalitenin geliĢtirilmesi ile sınırlı olmayıp.1675.64 Sürdürülebilir kentleĢmenin ekonomik boyutu çerçevesinde. p. Doktora Tezi. (1996).30.2.66-68. S:10. Ankara: ss. Bu bağlamda. Sustainable Cities or Cities That Contribute To Sustainable Development ?. IULA-EMME Yayını.62 Çevresel boyut.65Bu noktada.17. 8 -10 Kasım 1999. Sosyal Adalet. Bu olgunun kentlerdeki en belirgin özelliği.61 Kentsel sürdürülebilirliğin çevresel boyutu.g. verimlilik ise hizmetlerin olabilecek en az maliyetle üretilmesini ifade eder. Readings in Urban Theory. s.66 Dolayısıyla ekonomik açıdan kentsel sürdürülebilirlik kapsamı içerisinde kentteki hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ulaĢtırılmasını sağlayan etkin 61 Kadir Hakan Yazar. Dünya Şehircilik Günü 23. (1999). .

gibi kentin fiziksel özelliklerine vurgu yapıldığı görülmektedir. a. ekonomik ölçütlerden. a.70-71. s. Basım.. Bu eğilimler devam ederse gelecekte kentlerin yerleĢim birimi olarak devamlılığı önemli ölçüde zorlaĢacaktır.69 1. s. (2004). 72 Ayrıca ulaĢım çerçevesinde karayolu ağırlıklı bir sistemin benimsenmesi. yüzyılda modern kentler taĢıma kapasitelerinin çok üzerinde büyüklüğe sahiptir. a.. Kentler aĢırı derecede kaynak kullanılan ve yüksek enerji tüketimine sahip yerleĢme birimleridir. çevresi ile olan iliĢkisi. Transport Reviews.g. 69 Yazar.g. bisiklet gibi alternatif sistemlerin önünü tıkayıcı bir durumu 67 68 Yazar. Mekânsal (Fiziksel) Boyut 21. S:1..252.5. nüfus büyüklüğü ölçütüne.114. .g.71 Kentlerin fiziksel kapsamı içerisinde belirtilmesi gereken ana konu ise kentin makro formunu biçimlendiren ve kentte tüm hizmet alanlarını birbirine bağlayan ulaĢım sistemidir.70 Sürdürülebilir kentleĢme kavramı kentlerin fiziki özellikleri ile yakından iliĢkilidir.67 Sürdürülebilir kentin ekonomik boyutu. yol güvenliği. kentin topluma sunduğu hizmetlerin çevresel kaynak temelini koruyan bir üretim sürecine sahip olması ve kentin üretkenliğinin (beslenme ve istihdam kavramları ile ilgili olarak) kendi sürdürülebilirliğini sağlaması anlaĢılmalıdır. kentin bir yerleĢim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesi ile bağlantılıdır.3. Kentlerin büyümesi ile trafik hacmi artmakta ve buna bağlı olarak çevresel kirlilik.e. kentsel peyzajın bozulması gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Kentleşme Politikası. C:20. Nitekim kent kavramının tanımlanması için kullanılan “yönetsel sınır ölçütünden. 71 RuĢen KeleĢ.68 Ekonomik ölçüte göre yapılan kent tanımı ile sürdürülebilirlik kavramı örtüĢtürüldüğünde. kentsel sıçramalara yol açıp. s. a. (2000).30. Ankara: ss.g. HaĢtemoğlu.t.. ss. 8.t. özel otomobil bağımlılığını getirerek kentsel alanda yaya. geniĢliği vb.72. gürültü kirliliği. 70 Bayram. Büyüme biçimleri yüzeyde geniĢ alanlara yayılma eğilimindedir. p.105 -107. Sustainable Urban Development and Transport-A Eurovision for. 72 David Banıster. Ġmge Kitabevi Yayınları.21 hizmet sunumu ve etkililik kavramları da yer almaktadır. toplumbilimsel ölçütlere” kadar olan tüm yöntemlerde kentin büyüklüğü.t.

g. tarihi.. Bu doğrultuda. ss. katılım gibi kavramları içermektedir.65. adil paylaĢım..t. sosyal adaletin sağlanması. HaĢtemoğlu.74 Sosyo-kültürel boyut.30. temel insan gereksinimlerinin karĢılanması. sürdürülebilir kentleĢme çerçevesinde sosyal kapsam kent yoksulluğu ve yaĢam kalitesi gibi temel öğeler ile bunlarla yakından iliĢkili olan eĢitlik.5.t.4.g.72-76. 1. Sosyo-Kültürel Boyut Sosyo-kültürel boyut. . s. Toplumsal bütünleĢme. Bu ilkeler doğrultusunda sosyal yapının geliĢtirilmesi için ana hedefler. 75 Yazar. güvenlik. kentlerin mekânsal ve fiziksel özellikleriyle doğrudan bağlantılı olduğu kadar. dini ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluĢturulmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bunlara ek olarak özel oto kullanımının yoğunlaĢması birçok çevresel soruna da yol açmaktadır. sürdürülebilir kentleĢmenin en önemli boyutunun sosyal eĢitliğin sağlanması olduğu ileri sürülmektedir. a.75 Sürdürülebilir kentleĢmenin sosyo-kültürel boyutu incelendiğinde. s.t.73 Sürdürülebilir kentleĢmenin fiziksel boyutu tam da bu noktada kentlerin devamlılığının sağlanabilmesi için gerekli olan fiziksel unsurları ifade etmektedir. Sonuçta.22 oluĢturmaktadır. yaĢam kalitelerinin artırılmasıyla ilgilidir. Kette yaĢayan insanların yaĢam kalitesi. katılım ve yapabilirlik kavramlarına dayanmaktadır. çeĢitlilik ve kültürel kimliğin geliĢtirilmesi. a. a. kararlar ve kaynaklara eĢit ve sürekli ulaĢılabilirlik hakkı gibi temel ilkeler doğrultusunda sosyal yapının güçlendirilmesi gerekmektedir. doğal.        73 74 Yerel kaynakların yerel refahı artıracak biçimde harekete geçirilmesi Tüm sosyal kesimlerin sürece dahil edilmesi Kültürel tesislerin. kentlerde yaĢayan insanların. yayın ve etkinliklerin sayısının artırılması Yerelde vatandaĢların örgütlenmelerinin sağlanması Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçilmesi Yerel değerlerin korunması ve geliĢtirilmesi Yerel etkinlik ve yayınların artıĢı Yazar. o kentte yaĢayanların birbirleri ve çevreleriyle olan iliĢkilerine de bağlıdır.g.

paradoks.14. The Sustainability Inventory: A Tool to Assist US Municipalities Advance Towards Sustainability. Diğer bir deyiĢle. üniversitelerin.5. 79 http://www. Bu model kentle ilgili herkesin. süreci 77 ĢeffaflaĢtırmakta ve kararların uygulanabilmelerini de kolaylaĢtırmaktadır. kenti ilgilendiren politikaların hazırlanması. güvenilir su bulma risklerin ortadan kaldırılması. C:7.79 Bu boyutlar bağlamda sürdürülebilir kentleĢmenin hedefleri Ģu Ģekilde açıklanabilir: Biyolojik çeĢitliğin korunması ve geliĢtirilmesi. a. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. halkın temsilcilerinin veya örgütlerinin yönetime katılmaları ile sağlanabilir. Bu anlamda sürdürülebilir kent ekonomik. çevresel ve sosyo-ekonomik ilerlemeyi etkin yurttaĢ katılımı ile birlikte dengelemeyi baĢaran bir kenttir. 77 Allison Quaıd. Böylece kentte alınan kararlar tüm kesimler tarafından daha kolay bir Ģekilde benimsenir ve bu politika ve kararların uygulanma Ģansı daha da yükselir. 76 Ece Aksakoğlu. Ġstanbul: s. (2002). Yüksek Lisans Tezi. .t. karar verme ve uygulama aĢamalarında.g. Sürdürülebilir kentleĢmenin yönetim boyutu açısından kent yönetimlerinin katılıma dayalı bir model ortaya koymaları gerekmektedir.. Yerelde kurumsal kapasitelerin yaratılması ve güçlendirilmesi önemli bir amaçtır. S:4. pp.76 1. Yerel paydaĢların sürece katılması. akademi. yereldeki tüm kamu sektörü. özel sektör kuruluĢları.64. s. Yönetim Boyutu Sürdürülebilir kentleĢme yaklaĢımı.05. kentte yer alan. resmi kuruluĢların. kentin geleceğine iliĢkin kararların ilgili tüm yerel grupların katılımı ile alınmasını ve uygulanmasını ön görmektedir.447–448.23  Halkın karar alma sürecine katılımının sağlanmasıdır.2010).org/makale/yil5_sayi2/ekarakurt52. özel sektör. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve temiz.78 Sürdürülebilir kentleĢmenin gerçekleĢtirilmesi sürecinde. (2007). Yerel Kalkınmada Katılımcı Politikalar: Çanakkale Örnek Alan Değerlendirmesi. kararların yerel paydaĢlarca benimsenmesini sağlamakta. kamu kurum ve kuruluĢları. demokratik kitle örgütlerinin.pdf (07. Local Environment. sivil toplum kuruluĢları ve yerel halkın eĢgüdüm içinde hareket etmeleri ve karar alma sürecinde aktif rol oynamaları gereklidir.5. 78 Yazar. sürdürülebilir kentsel geliĢme idealinin aktörleri. meslek odaları gibi kesimler olmaktadır. meslek odalarının. sivil toplum örgütleri.

fauna vb. akarsu.216.. Sürdürülebilir bir Ģehir merkezini belirleyen baĢlıca ilkeler Ģöyle özetlenebilir:81 Mikroklimatik Verilerin En Etkin Şekilde Kullanılması: Aydınlatma. Yapı inĢaat alanında yer alan verimli toprakların yeĢil alanların içlerine taĢınarak değerlendirilmesi. KentleĢmenin Sosyo Ekonomik Etkileri.24 yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi. parklar. s.org/. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında bir takım ilkeler çerçevesinde hareket edilmelidir.m.6. ısıtma. Ankara: ss. açık ve kapalı mekânlarda kullanımının sağlanması. sel baskınlarını önlerler. flora. Dikey yapılanmada insanlara daha geniĢ yeĢil alan sağlanırken.paradoks.g. Doğal Kaynakların En Etkin Şekilde Kullanılması: Mevcut bitki örtüsü. doğal kaynakların değerlendirilerek geliĢtirilmesi. KiĢi baĢına düĢen yeĢil standartlarının olabildiğince arttırılması ve yöreye özgü bitki türlerinin araĢtırılarak.. 82 Ahmet Ulusoy ve Tarık Vural. Atıl vd. yoksulluğa karĢı koyma. üstyapı sorunlarının minimize edilmesi. Belediye Dergisi. 80 81 http://www. mikroklimatik ortamının tasarlanmasında enerjinin minimum kullanımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve atıkların yerinde ayrıĢtırılarak geri kazanım teknolojilerinin kullanılması.80 1. . Doğal güzellikleri yanında birçok fonksiyonu yerine getirirler. C:7. Doğal Habitat Korunmalıdır: Çayırlar. enerji tüketiminde de etkinlik sağlanacaktır. GüneĢ enerjisinin yapılarda ısıtmada. Sürdürülebilir gerekmektedir: 82 bir kentleĢme için aĢağıdaki Ģartların sağlanması Alan Tasarrufu Sağlayıcı Gelişme: Kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey yapılanma ile çözülmelidir. S:12. istihdam ve beslenme sorunlarının çözümü ve teknolojide yeniden yapılanma. havalandırma vb. ağaçlıklar sadece güzellik kaynağı değillerdir. (2001).9-20. Örneğin: temiz hava deposudurlar. a. aydınlatmada kullanımının sağlanması Topografik Verilerin En Etkin Şekilde Kullanılması : Araziden kaynaklanan altyapı.

Bunu önlemek için su fiyatları gerçek maliyetlerini yansıtacak seviyeye yükseltilmeli. (2003). . Doğal sistemlerin restorasyonu: Parkları geniĢletmek. Geri Dönüşüm Programları Başlatılmalıdır: Geri dönüĢüm hemen hemen her çeĢit atık için uygulanabilmektedir. ancak kentlerin sürdürülebilirlik 83 yolunda neler yapması gerektiğini 9 maddede özetlemektedir: Etkili arazi kullanımı: Arazi kullanım denetimleri ile. New York: pp. Etkin kaynak kullanımı.. Sürdürülebilir kentin imkânsız olduğu söylemekte.T. LeGates. bos alanları ve eski sanayi alanlarını parklara ve hobi bahçelerine çevirmek. enerji tasarruflu elektrikli eĢyaların seçimi. tarım arazisini. hava kirliliğinde azalma ve yaĢam alanlarında artıĢ sağlanabilir. daha çok yayaya ağırlık vermek. F. Örneğin vadiler kentleĢme alanı olarak seçilmemelidir. toplanma mekânlarına. Motorlu Araç Kullanımı Teşvik Edilmemelidir: Kentlerin yapılanmasında motorlu araçlara bağımlılığı azaltıcı tedbirler alınmalıdır. daha çok eri Ģebilirlik: Karma kullanımı destekleyerek. Daha az araba kullanımı. ekolojik habitatı ve kent yakınındaki açık alanları korumak. daha az kirlilik ve atık: Enerji tasarrufu ve dönüĢümün sağlanması. 3rd Edition. ticarete. zararlı atıklar her zaman diğer kullanımlar için geri dönüĢüm merkezlerinde değerlendirilebilir. Su Kaynakları Korunmalıdır: Kentlerde su tüketimi oldukça fazladır. Bu sayede enerjide tasarruf. „kirleten öder‟ prensibi ile ağır cezaların konulması. bisiklet yolları planlamak ve toplu taĢıma öncelik vermek. sübvansiyon uygulamasına son verilmelidir. İyi barınma ve yasam çevreleri oluĢturmak: Ġnsanların açık alanlara. Çünkü bu alanlar tarım için oldukça elveriĢli yerlerdir. ve Stout. Devlet sübvansiyonları ile düĢük tutulan su fiyatları bunun temel nedenidir. (eds. Planning Sustainable And Livable Cities. Stephen Wheeler.25 Kentleşme planlı olmalıdır: KentleĢme doğanın dengesini bozmamalıdır.). Katı atıklar. The City Reader.487-496. R. faaliyetlere kolay eriĢimini sağlayan konut 83 Stephen Wheeler. toplu taĢıma vb. Routledge Urban Reader Series.

küresel. 84 Atıl vd.26 alanları ve mahalleler tasarlamak. Yerel kültürü korumak: Geleneksel el sanatları. dil. doğal ekosistemlerin devamlılığı sağlanmalıdır. ucuz konut. Halkın katılımı: Yöneticilerin yerel planlama ve tasarıma halkın katılımını sağlayarak. yapı tekniklerini ve yerli malı kullanımını desteklemek.g. sanayileĢme ve kimyasal ilaçlamaların etkisiyle ortaya çıkan zararlar ve verim düĢüklüğü engellenmelidir. . yerel yatırımı. yerel kaynakların kullanımını ve yerel pazarın oluĢmasını desteklemek. s. halkın katılımı sağlanarak. toplumun tüm kesimlerinin yardım ve desteğinin alınmasıdır. Bu nedenle. çevre dostu enerjilerin kullanımı desteklenmelidir. ırkçılığı önlemek vb. toplu taĢıma. Tarımsal alanlara gereken önem verilmeli. Sağlıklı sosyal ekoloji: Evsizlere çare bulmak. Üretim sonrası atıkların minimizasyonu ve geri dönüĢtürülmesine yönelik teknolojiler teĢvik edilmelidir. Geleneksel mimariyi ve malzemeyi koruyarak devam ettirmektir. sorumluluklar paylaĢılmalıdır. Bu beklentilere ulaĢılmasının en çabuk ve en doğru yolu. organik gıda üretimi gibi sürdürülebilirliği destekleyici konularda çalıĢan Ģirketleri desteklemek.m. Biyo-çeĢitlilik korunarak.217.. Bu gün sürdürülebilir kentlere doğru yapılanma kaçınılmazdır. Sürdürülebilir ekonomi: Yerel sahipliliği. UlaĢım..84        Ekoloji-ekonomi dengesi çok iyi kurulmalıdır. a. bölgesel ve yerel sürdürülebilirliği zihinlere yerleĢtirmek. dönüğüm. yaygınlaĢtırılmalı. Yerel Gündem 21 gibi organizasyonlar desteklenerek. Kent dokusu içinde yer alan açık yeĢil alanlar artırılmalıdır. kültürel pratikler. Çevre temizliği. üretim gibi atık miktarının yüksek olduğu aktivitelerde.

Enerji ve hava kalitesi. Ġ mha için ayrılan katı atığın etkili biçimde azaltılması Koruma kalıpları ve teknikleri. 3. 44: pp. Sustainability and Cities: Extending Themetabolism Model. 5. yıl içinde yasada belirtilen alarm düzeylerinin aĢıldığı gün sayısı Toksik maddelerin salınımı Özellikle iĢ yeri konut yolculukları ve temel gereksinimler için (zorunlu yolculuklar). yeĢil alan ve biyolojik çeĢitlilik. materyal ve atık.4‟de EF‟in. zorunlu yolculukların azaltılması ve eriĢilebilirliğin artırılması Temel amaç: katı atığın en aza indirgenmesi. kentsel sürdürülebilirliğe iliĢkin göstergelerinden uyarlanan bir tablo yer almaktadır. W. koku ve görsel kirlilik tarafından yaratılan sıkıntı Bir kentin sosyal sürdürülebilirlik düzeyi Kentte oturanların muzdarip olduğu düĢük konut koĢulları 85 Newman. EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri Tema Küresel iklim değiĢikliği göstergesi Hava kalitesi göstergesi Tanım Kentlerin küresel iklim değiĢikliğine katkısı/etkisi En olumsuz ölçümde.219-226. geri dönüĢüm ve tekrar kullanma yolları ile su tüketiminin azaltılması Kokunun. UlaĢım. Tablo 1. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ Newman (1999). . bu maddenin taĢıdığı riskin ihmal edilebilir olduğu düzeye indirilmesi Motorlu taĢıtların gereksiz kullanımının azaltılması. P. Lanscape and Urban Planning. G. gürültünün ve görsel kirliliğin azaltılması ile yerel çevrelerin iyileĢtirilmesi DıĢlanmıĢ ve marjinal kalmıĢ nüfus oranının azaltılması (ideal olarak bitirilmesi) Kentte oturan herkese iyi konut koĢulları sunmak Ekosistem toksifikasyon (zehirli atık) göstergesi Kentsel hareketlilik veya temiz ulaĢım göstergesi Katı atık yönetimi göstergesi Su tüketimi göstergesi Sıkıntı göstergesi Sosyal adalet göstergesi Konut kalitesi göstergesi Çekilen toplam su miktarı Gürültü. insan rahatı ve refahıdır. 4. Su. kentler için sürdürülebilirlik göstergelerini beĢ ana baĢlık altında toplamaktadır:85 1. 2. çevre dostu ulaĢım türlerinin kullanılması Toplam imha edilen katı atık hacmi Politika Sera gazlarının deĢarjının azaltılması Herkes için hava kalitesinin iyileĢtirilmesi Kentte açığa çıkan her tehlikeli maddenin miktarının. tekrar kullanma ve geri dönüĢüm. Tablo 1.27 1. yani önleme ve sakınma..7. Arazi. YaĢanabilirlik. (1999).4.

Su tüketimi göstergesi.2010). Konut kalitesi göstergesi. Sosyal adalet göstergesi. EĢsiz (unique) sürdürülebilirlik göstergesi gibi çevresel. YurttaĢ katılımı göstergesi. bu nedenle sosyo-ekonomik göstergeler de gereklidir. sosyal vb. Ekosistem toksifikasyon (zehirli atık) göstergesi. (Devam) Kentsel güvenlik göstergesi Ekonomik kentsel sürdürülebilirlik göstergesi YeĢil alan. Katı atık yönetimi göstergesi. Kentlerin sosyal ve ekonomik boyutları da vardır. YeĢil alan. kamusal alan ve miras göstergesi YurttaĢ katılımı göstergesi Ġnsanların kent güvenliği konusundaki eksikliklerden muzdarip olma düzeyi Kentsel ekonominin varlığını sürdürebilmesi YeĢil alan. Kent güvenliğinin güçlendirilmesi. Tablodan da anlaĢılacağı üzere. tüm aktörlerle beraber yerel yönetiĢim EĢsiz (unique) sürdürülebilirlik göstergesi Kaynak: http://www. sitlerin restore edilmesi. Bu gösterge eĢsiz faktörlerin veya organizasyonların çevresel. ekonomik.bayindirlik.28 Tablo 1. kamusal alan ve miras göstergesi.tr/ (02. kentlerin kimliklerinin güçlendirilmesi Kentlerin yurttaĢlarla beraber yönetilmesi. Bu tablodaki göstergeler. hayatın tüm alanlarını kapsayacak içeriğe sahip olduğu görülmektedir. saldırıların ve olayların azaltılması (ideal olarak ortadan kaldırılması) Kent gelirinin ve bütçesinin artırılması ve kirlilik hasarının azaltılması ile ekonomik sürdürülebilirliğin artırılması YeĢil alanların ve kamusal alanların iyileĢtirilmesi. Sıkıntı göstergesi. Çünkü çevresel performans bir kentte sürdürülebilirliği sağlamak için gereken etmenlerden yalnızca bir tanesidir. Hava kalitesi göstergesi. kamusal alanlar ve miras için gereken iyileĢtirmeler Yerel halkın karar verme süreçlerine ve yerel yaĢam kalitesini iyileĢtirmeye katılım düzeyi Her kent için eĢsiz olan bir özelliğe göre belirlenen gösterge (yani eĢsiz iklimsel ve yerel koĢullar). veya Olimpiyat Oyunları. Kentsel güvenlik göstergesi. Küresel iklim değiĢikliği göstergesi. sosyal ve ekonomik boyutlarıyla kentsel sürdürülebilirliğe yaptığı katkının düzeyini göstermelidir. . evrensel sergiler gibi hayatta bir kez olabilecek organizasyonların planlanması.04.gov.4. kentsel göstergeler yalnızca çevresel göstergelerle kısıtlanmamalıdır. Ekonomik kentsel sürdürülebilirlik göstergesi.

29 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ: YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW) .

91 Uslu. Yani hiçbir topluluğa ait olmayan. 87 Ġlerleyen sayfalarda Slow Food hakkında daha geniĢ bilgi verilecektir. RuĢen KeleĢ. küreselleĢmenin Ģehirlerin dokusunu.t.06. City):Sürekli toplumsal geliĢme içinde bulunan ve toplumun. pek az kimsenin tarımsal uğraĢılarda bulunduğu.2010).cittaslowseferihisar. Kentbilim Terimleri Sözlüğü.com/ (06. Yani aynı anlamı ifade etmek üzere bazen “Ģehir” bazen de “kent” kavramını kullanacağız.05.au/ (15. dünya kentlerini birbirine benzeĢtirirken.2010). yerleĢme. Ġmge Kitabevi Yayınları.Baskı. 89 http://www. Benzer tasarımlarla.88 KüreselleĢmenin en belirgin etkileri. Ģehir. kentler üzerinde hissedilmektedir. aynı yapı malzemesi ile üretilen. sakinliklerini ve yaĢam tarzını standartlaĢtırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Slow Food87 (YavaĢ Yemek) hareketinden doğmuĢ bir Ģehirler birliğidir. mal ve fikir alıĢveriĢi için eĢsiz fırsatlar sunmuĢ olabilir ancak aynı zamanda yerel düzeyde bireysellik ve yaratıcılığın boğulmasına da yol açmıĢtır. KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW Ġtalyanca Citta (ġehir86) ve Ġngilizce Slow (YavaĢ) kelimelerinden oluĢan Cittaslow “YavaĢ ġehir” anlamında kullanılmaktadır. barınma.”(RuĢen KeleĢ. s. 90 http://www.06. yerel özgünlüklerin belirlediği kent kimliklerini yok etmektedir.org. iletiĢim ve ulaĢım vasıtalarındaki mucizevi geliĢmeler nedeniyle dünyayı global bir köy haline getirmiĢtir. Hızlı yaĢama ve yerel yemek geleneklerinin kaybolmasına karĢı bir tepki ve bilinçlendirme hareketi olarak 1989 yılında Ġtalya‟da. Ġng.kentlob. Fr. eğlenme gibi gereksinmelerinin karĢılandığı.05.blogspot. 88 http://www. 91 86 Tez içerisinde “Ģehir” ve “kent” kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır. Yeryüzündeki kentlerin çoğunda yaĢanan benzer yapılaĢma eğilimleri. dinlenme. açıktır ki. çalıĢma.90 KüreselleĢme değiĢim ve yayılma için büyük fırsatlar sunmaktadır. bir bakıma prototip yapılar. Cittaslow.kent (06. http://toprakana-slowfood1. (1998). giderek kentlerin birbirine benzemesi sonucunu da beraberinde getirmektedir. Stadt.cittaslow.53. 2. Global Köy.php/Kuresellesme-Surecinde-Kentlerimize-Giren-Yeni-TuketimMekânlari -Ve-Yitirilen-Kent-Kimlikleri. Ankara: s. Ville. bir topluma ait özellikleri ve karakteristik yapılan ortadan kaldırma eğilimi taĢımaktadır.2010). kimlik taĢımayan sıradan bir model önermektedir.org/index. Carlo Petrini tarafından baĢlatılmıĢ bir harekettir.89 KüreselleĢme. Fakat yerel toplulukların ayırt edici farklılıklarını. . Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nün “kent” maddesinde bu sözcüğü Ģöyle tanımlıyor: “Kent(es.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=65 (15. Alm.. gidiĢgeliĢ.30 2.75).net/index.g.m.1. köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komĢuluk birimlerinden oluĢan yerleĢme birimi.2010). a. Burada kısaca tanımlamak gerekirse Slow Food.

31 KüreselleĢmenin aynılaĢtırma. tektipleĢtirme süreci salt kent mekânında değil toplumsal yaĢam biçiminde de gözlenmektedir. 98 http://sustainablecities.94 YavaĢ ġehir (Cittaslow). 94 http://www.(2010).net/.dk/en/actions/a-paradigm-in-progress/cittaslow-putting-quality-of-life-first (15. Biçimlendirilmiş: Altı çizgisiz . küreselleĢmenin yarattığı homojen mekânlardan biri olmak istemeyen. Slow Food felsefesini küçük Ģehirlerin tasarım ve planlamasında kullanmayı amaçlayan uluslararası bir ağdır. Böylesine aynı beslenme tarzına sahip. bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaĢmaktır.. 95 Mara Miele. CittàSlow: Producing Slowness Against The Fast Life. özellikle yiyecek kültürü göz önünde bulundurarak artırmak istenmesi yavaĢ kentlerin temel felsefesini oluĢturmaktadır.135. Levis‟ gibi hızlı toplum anlayıĢının simgesi haline gelen ürünler yerel piyasalara sunularak hem yerel ürünleri hem de yerel kültürleri tehdit eder duruma gelmiĢtir.3 .m. 96 Uslu.Rıdvan Yurtseven. politik ye kültürel düzeyde benzeri görülmedik bir değiĢim ve dönüĢüm süreci yaĢanmaktadır. Ģehirlerde yaĢam kalitesinin arttırılmasını sağlamanın yanı sıra Ģehirlerin homojenizasyonuna da karĢı çıkmaktadır.g. Belki de en önemlisi bir Ģehrin.12.cittaslowseferihisar. yerel tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak. H.2010). 96 Cittaslow.kentlob. Detay Yayıncılık.org/index.95 Kent insanın yaĢam kalitesinin. Günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi yiyecek ve giyim kültürümüz de birörnekleĢmektedir. kendi halkının ve 92 93 http://www. a. Vol.93 Cittaslow. No:1. Mc Donald‟s. dünyada binlerce birbirinin aynı Ģehirden kendini farklılaĢtırmasıdır. aynı haber ve yorumları izleyen.98 Cittaslow. Space and Polity. benzer giyim kültürü içine sokulmuĢ.05. yerel kimliğini ve özelliklerini muhafaza ederek dünya sahnesinde yer almak isteyen Ģehirlerin katıldığı uluslar arası bir birliktir. 97 http://www. vd. p. Bir Ģehrin eĢsizliği ve kültürel çeĢitliliği Cittaslow‟un temel değerleridir.org/index. (2008). Starbucks. s. Yavaş Hareketi.53.92 Günümüz dünyasında ekonomik.97 Cittaslow. Bu durum küresel iĢletmeleri ortaya çıkarmıĢ ve bu iĢletmelere ürünlerini tüm dünyaya yayma olanağı tanımıĢtır. Ankara:s. aynı tür müziği dinleyen toplumlar ise giderek ulusal ve yerel değerlerini daha kolayca yitirebilmektedir.cittaslowseferihisar. reklamları aynılaĢtırılmıĢ..

saldırgan.. a. 102 99 Yurtseven. sabırlı.2. Cittaslow felsefesi hız karĢıtlığı üzerine kurulmuĢtur.g. değiĢim hızının yavaĢlatılması ve bu yerel özelliklerin yaĢatılmasından doğmuĢtur. “Hızlı” ve “YavaĢ” terimleri bir değiĢim oranını belirtmekten öte bir anlama sahiptir. YavaĢ ġehir konsepti. deneyim ve bilgiyi uluslararası yavaĢ Ģehir ağları üzerinden paylaĢarak çalıĢmayı amaç edinmiĢ bir harekettir.dk/. stresli. Bu terimler varoluĢa veya hayata dair bir felsefenin kısaca yazılıĢı aslında. Esen G. (2008). Kentlerin geleneksel yapılarında var olan ekolojik ve sürdürülebilirlik alanında yer alan özelliklerinin korunması ve yaĢatılması esasına dayanır.53. kontrol eden. yerel ürünlerin tüketildiği” fast-food” kültürü yerine yerel kimliğin öne çıkarıldığı bir kentleĢme politikasıdır. her bir Ģehir için kendine özgü. sezgisel. dikkatli. s. yemekle her Ģeyle gerçek ve anlamlı bağlar kurmakla ilgili. 101 2. meĢgul. Bir önceki bölümden hatırlanacağı üzere.99 Cittaslow yaklaĢımı. 101 http://sustainablecities. a. telaĢlı olmayan.. yerel mal ve ürünleri teĢvik. (Çev. 102 Carl Honore. vd.. açık. Kısaca diyebiliriz ki.). aceleci. sessiz.g. analitik. Yavaş. Ġnsanlarla. sabırsız. Ġstanbul: s.32 ziyaretçilerin yaĢam kalitesini artırmak için orijinal fikir.15. CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK Cittaslow felsefesinin ana kavramı hiç kuĢkusuz “yavaĢlık”tır.e. düĢünceli ve kalitenin miktardan daha üstün tutulduğu durumları anlatıyor. KüreselleĢme ile birbirine benzeyen ve yerel özelliklerini kaybeden kentlere karĢı bir tutum olarak. kültürle. küçük Ģehirlerde yaĢam kalitesinin sürdürülmesi yönünde çalıĢmalar yapan bir ağdır. küresel sermaye ve kentleĢme eğilimleri ile özgün kimliklerini kaybetmeden..40. s. Hızlı kelimesi.m. çevrenin korunması. geleneksel yaĢam biçimini koruyan. aktif. sakin. 100 . Alfa Yayınları. miktarı kalitenin üzerinde gözeten anlamında kullanılıyor. yüzeysel. YavaĢ ise tam tersi. iĢle. eĢsiz bir sürdürülebilirliği kapsamaktadır.100 Cittaslow. YavaĢlık “hızlı” kavramının zıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Cittaslow. fastfood tarzı yiyecek zincirine tepkiyle doğan YavaĢ Yemek (Slow Food) hareketinin “yavaĢ” kavramının kente uyarlanması düĢüncesiyle ortaya çıkmıĢtı. Uslu.

son birkaç yüzyıldır. kaçınılmaz biçimde yaĢamın bir parçası haline gelmiĢtir. s. Günümüz dünyasını her Ģeyin hızlandığı yer olarak tanımlayabiliriz. (1999). ama anı uzaklaĢıyor. Hiçbir Ģey. Birden bir Ģey anımsamak istiyor. Özdemir Ġ. Ekonomik ve kültürel unsurlar. . vd. Yurtseven. 106 Zaman. Yavaşlık. hızın derecesi unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır.g. a.. Diğer taraftan. daha iyi bir dünyayı düĢlemekten. küresel ekonomik sistemde.103 Milan Kundera. sosyal ve ekonomik iĢlevlerinse hız kültürü kapsamında değerlendirilmesinin bir gerçeklik olarak sunulduğunu görmekteyiz. Qualitatiye Sociology. çağdaĢ yaĢamın saplantısı haline gelmiĢtir. sınır tanımadan serbest olarak dolaĢmaktadır. Ġstanbul: ss. yerlerin ortadan kaybolduğu ya da artık anlamını yitirdiği gibi bir izlenim yaratmaktadır. 22 (4): 311. (2008). KüreselleĢme olarak tanımlanan bu durum. bir yandan binlerce kilometrelik mesafelerin aĢılmasına. Can Yayınları. Günümüz yaĢamında hız.g.38-39. sosyal. vd. önemli bir maliyet unsuru olarak görülmektedir. KüreselleĢme sürecinde. yavaĢlık ve hız arasındaki farkı insan yaĢamından bir örnekle Ģöyle açıklar: 104 YavaĢlık‟ın kıssasından çıkan hisse Ģu: YavaĢlık ile hatırlama. hız dünyasını yaratmıĢtır. s. (Çev:).33 Dünyamız son zamanlarda. Hızın insan ve yer üzerindeki baskın yapısı. O anda kendiliğinden yürüyüĢünü yavaĢlatıyor.. Bu nedenle hız. iĢ yükleri ve uğraĢı duygusunu beraberinde 103 104 105 Yurtseven. a. kendinize boĢ zaman ayırmanız gerekir. YaĢamınızın ritmini dinlemeyi istiyorsanız. Gözümüzün önüne en sıradan bir durum getirelim: Bir adam sokakta yürüyor. hala çok yakınında olan zamanda. sanki bulunduğu yerden hemen uzaklaĢmak istiyormuĢ gibi elinde olmadan yürüyüĢünü hızlandırır.e. kültürel ve ekonomik süreçlerin bütününde geçerli konuma gelmiĢtir. dinlenirken ya da okurken birlikte olma duygusunun zevkinden daha dinlendirici ve mutluluk verici olamaz. hız ile unutma arasında gizli bir iliĢki vardır.. VaroluĢun matematiğinde bu deneyim iki temel denklem biçimine girer: YavaĢlığın derecesi anının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Buna karĢılık az önce yaĢadığı kötü bir olayı unutmaya çalıĢan insan.3. tarihte görülmemiĢ ölçüde hız kazanan teknolojik yenilikler sunulmaktadır. Bu yenilikler. Speed Culture: Fast Strategies in Teleyised Commercial Ads. Milan Kundera. bugüne kadar benzeri yaĢanmamıĢ Ģekilde gerçekleĢen bir değiĢimle karĢı karĢıyadır. Hız.e.4.. 106 Simon Gottschalk. farklı ülkelerde yaĢayan insanların aynı anda birbirleriyle bulundukları yerden görüntülü konuĢma yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.105 Günümüz toplumlarına. teknolojide yaĢanan geliĢmeler öncülüğünde.

Time & Society. (2009). vd.g. yavaĢlamayı unuttuğunuz zaman ödenecek bir bedel olduğunu unutmamak gerekir. internet bağlantısı ve ulaĢım araçları isterken aynı zamanda. 13 (2-3): 363. Ankara: s.. önüne geçilemeyecek derecede yüzeysel olabilir. 107 Yurtseven. Güzelliği ancak zaman ayırarak fark ederiz.34 getirmektedir. Bedenlerimiz bu hıza programlı olmadığından. kendilerini her zaman meĢgul hissetmeye ve sürekli tüketim eğiliminde olmaya zorlamaktadır. ss. 108 Günümüzde hız. a. yavaĢlık ve dikkat isteyen uğraĢları rafa kaldırıyor. YavaĢlığın temeli. YavaĢlık. Acele ettiğimiz zaman her Ģeyi üstünkörü görüyor ve etrafımızdaki dünya ve insanlarla gerçek bir bağ kuramıyoruz.. var olan bu yapıyı insanlar lehine çevirebilecek alternatif bir yaklaĢım olarak karĢımıza çıkmaktadır. 110 Wendy Parkins. Bazı Ģeyler hızla çözülemez. Hızlı toplum anlayıĢında yalnızca bireylerin limitleri zorlanmamakta aynı zamanda ekonomik büyüme.4. günlük yaĢamlarını oluĢturan unsurlarla ilgili zamanlarını daha dikkatli kullanması gerektiğini belirtmektedir. . Birçok insan daha hızlı bilgisayar.e. ss. Hızlandırılmaması gereken Ģeyleri hızlandırdığınız.107 Hız her zaman en iyi yaklaĢım değildir.109 YavaĢlık. çözülmemelidir de. üretim ve günlük süreçlerdeki hızın sürekli artması. kayda değer olan ne varsa yavaĢlıkla yapılır. 2. Hıza dönük hayat tarzlarımızdan kaynaklanan bedensel ve ruhsal hastalıklarda patlama yaĢanıyor. sahip olunan zamanın önem taĢıyan uğraĢılar için kullanılmasıdır.e. TimaĢ Yayınları. bireyleri fastfood yemeye. ağır ağır çözünmeye baĢlıyor. (2004). Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir Yaklaşım.. insanlara.30-32. a. daha dengeli bir yaĢam sürme arzusu taĢımaktadır. hayatın tüm alanlarında baskın durumdadır. Out of Time Fast Subjects and Slow Living. hızlı bir dünyada insanın yavaĢlığı neden önemsemesi gerektiğini Ģu cümlelerle ifade ediyor:111 Hız. Hız. 111 Kemal Sayar. Oysa güzel olan. 109 Yurtseven. (2007). Yavaşla!/Hayattan Bir Defa Geçeceksin. 108 Honore.Ġstanbul: ss.g. içinde bulunulan koĢullara uyum sağlayabilme endiĢesidir.5-6. Zamanın hızlanması. Bu isteklerin temel nedeni.Baskı. Hızla yaĢanan bir hayat. Detay Yayıncılık. dünyanın taĢıma kapasitesinin üstüne doğru bir yön çizildiğini göstermektedir.110 Kemal Sayar. YavaĢla! bu hayattan bir defa geçeceksin. tabiata içkin olan güzelliği görmemizi engelliyor.4-9.

kısa sürede hazırlanmıĢ ve hızlı bir Ģekilde servis edilen yiyeceklere verilen isimdir.com/group.2010).115 Üretimi de tüketimi de hıza boğan Batı kaynaklı hayat tarzına karĢı yine Batı‟da basit bir protestoyla baĢlayan YavaĢ Hareketi. bu hızlı hayata.facebook. Ġstanbul: ss-65-66. 114 Bir yemek terimi olarak Fast food. geç kalma korkusundan uzak.05. Selis Kitaplar.1. CITTASLOW TARĠHÇESĠ 2. aynı zamanda sayısız sorunlarla baĢa çıkmamızı sağlamaktadır. Ġtalyan Carlo Petrini önderliğinde fastfood kültürüne karĢı protestolar.05.2010).org/wiki/Fast_food (29.3. daha çok Ģeye sahip olmak için kendimizi mecbur biliyoruz. kim niçin yaĢadığını bilemez hale gelmiĢ oluyor demektir.35 Gariptir. Bu noktaya gelindiğinde artık hayat anlamını büyük ölçüde yitirmiĢ. hızlı yaĢamın neden olduğu zaman. günün tadına vararak.112 YavaĢlık. Fast food türü tüketime Türkiye'de ayaküstü beslenme de denilmektedir. http://tr. Böylece dünya yavaĢ yemek (slow food) hareketiyle tanıĢmıĢ. bireylerin günlerini çalıĢma. vd. . Fakat hızlı hayat. Hızlı yaĢam. Tabii „insanî düzeyde yavaĢ‟ talebi yemekle sınırlı kalmamıĢ. s.php?gid=5832212719&v=info (15. gittikçe daha çok Ģeyden bizi yoksun kılıyor. Yurtseven.3. Sade Hayat.13. YavaĢ yaĢam. (2003). salt insanların yaĢamlarını geliĢtirmeyip. fastfood114 kültürünün sembolü haline gelen Mcdonald‟s ve benzerlerinin hegemonyasına karĢı baĢlatılan. Fast food zaman içinde “kötü gıda” ile aynı anlamda kullanılmaya baĢlanıĢtır..wikipedia. hızlı yaĢam ve hızlı yemek pratiğinin boğucu derecede artması ve yerel yemeklerin kaybolmasının doğurduğu kaygıyı toplumsal tepki haline dönüĢtürmüĢ olan bir harekettir. sürdürülemezlik gibi insanoğlunun varlığını olumsuz etkileyebilecek tüm sorunlara karĢı bir direnç noktası olarak karĢımıza çıkmaktadır. zamanın anlamlı ve önemli olgular için kullanılmasını sağlamaktadır. YavaĢ Hareketi (Slow Movement) YavaĢ Hareketi. 112 113 Ümit ġimĢek. alıĢveriĢ etme ve televizyon izleyerek geçirmesine neden olmuĢtur. hızlı bir biçimde büyümüĢ ve uluslararası bir organizasyon olmuĢtur. örgütlenmeler baĢlamıĢ. YavaĢ yaĢam. eĢitsizlik. Herkesin kendi mutfak kültürünü koruma hakkının saklı olduğunu savunmuĢlar. Kazandıkça yoksullaĢıyoruz. yoksullaĢtıkça daha çok çalıĢmak zorunda kalıyoruz. stres.113 2. 115 http://www.

önsöz.. günlük yaĢamın önemli bir parçasını oluĢturmaktadır.. uyuĢuk olmak değildir.2010).36 Hayatın diğer alanlarını da etkisi altına almıĢtır. 119 Yurtseven. YavaĢ Ģehir. bireylerin yaĢamlarında neden olduğu olumsuz değiĢim.. http://www. küreselleĢme sürecine bir tepki olarak ortaya da çıkmıĢtır. Ancak yavaĢ yaĢam.118 YavaĢ hareket anlayıĢı.org/conference/ (03.m. Doğru hızda çalıĢmak. a. 118 Parkins.119 116 117 Yurtseven vd. temposuyla bireyin yaptığı iĢin amacının ve anlamının yok edildiği bir çalıĢma kültürünü reddetmektedir. KüreselleĢmenin. yalnız günlük yaĢamımızdaki baskılardan değil. YavaĢlık.g.georgiaorganics.1. s. ss. ..12.116 Resim 2.05. yavaĢ yaĢam anlayıĢını çekici bir alternatif olarak ortaya çıkarmıĢtır.g. iĢ. Vurgulanmak istenen kısaca Ģu: Her Ģey doğasına uygun olmalı. Hayata dair her kavramın baĢına „yavaĢ‟ ifadesi ekleniyor artık. yaĢamak. vd.html (15.2010).e.. insanların tüm gününü kapsayan.com/h41395-yavas-hayatin-hizli-yukselisi.363-382. Carlo Petrini Kaynak: http://www.117 YavaĢ Hareketi‟ne göre.. yavaĢ yemek ve dahası. a.06. oynamak ve her Ģeyin en iyisini yapmakla ilgilidir.arkitera.

1986 yılında Ġtalya‟nın Langhe Bölgesi‟ndeki Cuneo Kenti‟nde baĢlatılmıĢtır. Yeme-içme sadece damak tadını etkilemekle kalmıyor. YavaĢ Yemek(Slow Food) Slow Food Hareketi. Bu yüzden bir toplumu yemek kültürünü değiĢtirmekle her Ģeyinin değiĢtirilebileceğine inanıyorlar. mevsimlik ürünler.120 Ġngilizce „Slow/YavaĢ‟ ve „Food/Yemek‟ kelimelerinin birleĢmesinden doğan Slow Food.e. Hareketin nedeni.124 YavaĢ yemek (Slow food). Yerel Ģeyleri seven Slow Food. yeme-içme alıĢkanlıkları bir toplumun asıl kimliğini yansıtıyor. Süpermarketlere.g.com/slow-food/ (08..php/baskanin-mesaji/slow-food-carlo-petrini-bilinc-vesorumluluk/ (08. yerel gıda geleneklerinin kayboluĢuna ve insanların giderek yedikleri gıdaların nereden geldiği ve yemek seçimlerimizin dünyayı nasıl etkilediği konusundaki vurdumduymazlıklarına karĢı kurulmuĢ kar amacı gütmeyen bir eko-gastronomi organizasyonudur.2010).37 2. http://www. Carlo Petrini tarafından.2010). . s. yerel.e.arkitera.122 Ġtalyanlara göre.slowfoodanadolu. aile ve arkadaĢlarla keyifle yemek yemek vb. ss.06.3.com/index.g. ölçülü çiftçilik. nesiller boyunca elden ele geçen yemek tarifleri.. sadece fastfood yemeği protesto eden bir hareket değildir. yalnızca uluslar ötesi endüstriyel Fast Food zincirlerine karĢı çıkmak olarak özetlenemez. aynı zamanda fastfood kültürüne.3. 125 120 121 Yurtseven. a.italyaonline. karĢılıklı sohbet alıĢkanlıklarını zincirleme olarak etkiliyor.60-64. Bu hareket.com/. 123 http://www. Böylece sadece yemek alanında değil genel anlamda toplum kültürünün korunacağına inanılıyor. 125 http://www. küresel kapitalizmin doğal düĢmanı olarak gösterilmektedir. her kültürün kendine has damak tadı olduğuna dikkat çekerek yemeklerin yerel ve genetiğiyle oynanmamıĢ ürünlerle piĢirilmesini amaçlıyor. seri ve standart üretimlere karĢı yerel ürün yetiĢtiren çiftçilerin desteklenmesini öngörüyor. a. 124 http://slowfoodgenclik. esnaf ürünleri.net/.121 Bu hareket McDonalds‟ın yapmadığı her Ģeyi temsil ediyor: Taze. 122 Honore. misafirperverliği. Roma Piazza di Spagna‟da McDonald‟s açılmasına gösterilen tepkidir.123 Slow Food.07.2.wordpress.

g.163. 128 Honore. hızlı yaĢama direnmede önemli bir yöntemdir. Bu boyut.127 YavaĢ Yemek ekonomik açıdan. aroma ve görünüĢe sahip olması boyutunu içerir. yerel ürünleri ve gelenekleri teĢvik etmek. Temiz. Slow Food buna en iyi yanıttır. benzer düĢünceleri taĢıyan gönüllü gruplar. Hızlı yaĢama karĢı direnmemiz Slow Food‟la baĢlayabilir. a. bürokratik engelleri aĢmalarına yardımcı oluyor ve ürünlerini dünyanın her yerindeki mağazalara ve gurmelere tanıtıyor. artık unutulmaya yüz tutmuĢ ve ustalık gerektiren yemek çeĢitlerini bulmayı ve bunların küresel piyasada yer etmesini sağlamayı amaçlıyor.slowfood. Convivia. gıdanın gerçek bir tat. Hareket. Hızlı yaĢam evimize girmekte ve bizleri Fastfood yemeğe zorlamaktadır. sosyal sürdürülebilirlik boyutudur. paylaĢılan deneyimlere dayalı bir kalite kavramı önermektedir. Hızlı yaĢam. gıdaların etiksel olarak sürdürülebilir olmasını.18. Adalet. bizi hıza karĢı korur. Ġyi. Yurtseven. bizlerin yaĢam biçimlerini değiĢtirmekte ve çevremizi tehdit etmektedir. yerel lezzetleri geliĢtiren yaĢam biçimidir. . teknolojik değiĢme. Slow Food. sürdürülebilirlik boyutunu kapsar. ekolojik inançları doğrultusunda besin maddelerinin genetik modifikasyonuna karĢı çıkıyor ve organik çiftçiliği destekliyor.. basit geleneksel aĢçılık ve yemek yeme toplantıları düzenlemek.e. Gerçek yaĢam biçimi. toplumsal değiĢme ve küreselleĢmenin de karĢısındadır. YavaĢlığın uygun dozu.129 YavaĢ Yemek Hareketi. YavaĢ Yemek mesajını yaymak ve eğlenmek amaçlarıyla düzenli buluĢan YavaĢ Yemek üye gruplarıdır. modern dünyayı ciddi bir biçimde sorgulamakta ve onunla yüzleĢmektedir. ss. s. s. Slow Food. Slow Food. a. daha iyi bir geleceği garanti eder .lasso (08. geleneksel ve yerel gıdalardan hoĢlanan ve aynı felsefeyi paylaĢanlar.128 YavaĢ Yemek Hareketi‟nin temelini “convivia” oluĢturmaktadır.com/about_us/eng/manifesto.. vd.g. Slow Food. çalıĢanları 126 127 http://www. temiz ve adil boyutlarını içermektedir. Küçük üreticilerin birbirlerini bulmalarını sağlayarak. verimlilik adına. yalnızca Fast Food‟a karĢı tutarlı bir meydan okuma değildir. Bu üç boyuta dayalı bir kavramdır.e.2010).62-62.38 Slow Food Hareketi‟nin amacı manifestosunda Ģöyle açıklanmaktadır:126 Bizler hıza yenik düĢüyoruz. bizlere yerel yemeklerin lezzetini keĢfetmemizi ve fastfood‟un olumsuz etkilerini azaltmamızı ya da yok etmemizi sağlar. küresel Fast Food üreticilerinin ortak etkili gücüne gerçekçi bir biçimde meydan okumaktadırlar. Ġyi. Yemek yemenin yavaĢlığı.06. 129 Yurtseven.. Küçük ölçekli yerel ürün üreticileri.

çabucak değiĢen kültürüne karĢı tepkisinin bir parçasıdır. modern dünyayla ilgili konularla da ilgilenmektedir. 131 Yurtseven. yemek ve dünya arasındaki güçlü bağları anlamamız gerektiğini söyler. 132 a.e. FastFood tüketim modeli karĢısında önemli bir güç olarak görünmektedir.. Hareket. 133 a. s. geleneklerin sürekliliği ve dünyanın bio-çeĢitliliği üzerinde derin bir etkiye sahiptir.39 sömürmeyen üretim yöntemlerinin kullanılmasını ve iyi ürünlerin dıĢlanmamasını söyler. yerel ürünlerin tören ve zevkini. Yerel piĢirme ve yeme geleneklerinin sürdürülebilirliği.e. a. a.384. ortak kültürel ve gastronomik sürdürülebilirliği amaçlayan bir harekettir.23.131 Slow Food. Good.134 Slow Food. s.e. bugün dünyanın birçok ülkesinde binlerce üyesi bulunan uluslararası bir harekete dönüĢmüĢtür. a.. geniĢ bir kitle tarafından unutulan lezzetleri.g.g. 135 Yurtseven. Durmaksızın yayıldığı yarım asırlık bir dönem geçiren McDonald‟s ilk maddi kayıplarını 2002‟de yaĢadı ve hemen ardından deniz aĢırı Ģubelerini kapatmaya baĢladı. 164. (2008).. College English.e.g. Birçok kiĢi için McDonalds‟ı boykot etmek damak zevkinin küresel bir biçimde standartlaĢtırılmasına hayır demenin bir yoludur.g. KiĢilerin demokratik ve gönüllü katılımına dayanır. Üyelerine. Harekete üyelik herkese açıktır ve bireyseldir.. Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement. kırsal alanlar. Günümüzde Slow Food.133 YavaĢ Yemek akımı aynı zamanda küresel yiyecek endüstrisinin yüksek hızlı.g. Clean. .3.135 2001‟de New York Times dergisi. Eğlenme.66. Slow Food hareketi. 70(4): p. Slow Food Hareketi.e.3. gıda konusu dıĢında. 134 Honore. s. Slow Food hareketini 130 Stephen Schneider.130 Yediklerimiz. vd. s.. Slow Food mesajının yayılması. aĢağıdaki ilkeleri amaç edinir:132     Yerel ürün ve üretim geleneklerinin sürdürülebilirliği.. geleneksel biçimlerde yemek piĢirme ve hazırlama yöntemlerini sağlamaktadır.

gıdanın ötesinde bir noktaya ulaĢmıĢ bulunmaktadır. a.00‟i aĢkın üyesi bulunan Slow Food hareketi her geçen gün geniĢlemektedir.68. peynirlerini ve etlerini doğrudan halka satmaya baĢladılar. Üye ağları.05.. YavaĢ Hareketi.g. s..40 “dünyayı sarsan 80 fikir” arasına dahil etmiĢtir.11. Cittaslow Cittaslow.. a. 139 Honore.e..138 Ancak YavaĢ Yemek fikrinin yayılmasını hiçbir Ģey geleneksel çiftçi pazarının diriliĢi kadar iyi anlatamaz. a.140 2.3.139 Slow Food.e. Slow Food Çevre Bildirisi. 138 http://www.06. Yurtseven. 141 http://en.141 Cittaslow. s. . Cittaslow.2007 tarihinde Plueba‟da bir protokol imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği‟yle bağı vardır. hedefini Ģehirlerde yaĢam kalitesinin iyileĢtirmesi olarak ortaya koyar.3. GeliĢmiĢ bir pazar ekonomisinde..g. Fransa.142 Cittaslow.org/wiki/Cittaslow (15.slowfood. Kasaba ve Ģehirlerde ve genellikle süpermarketlerden birkaç blok ötede çiftçiler bir kez daha meyvelerini.2010).com/ (08.” denilmektedir. bütün dünyaya yayılmıĢtır.net/download/. ABD. Slow Food hareketinden doğmuĢ bir Ġtalyan fikridir ve 15 Ekim 1999 tarihinde Ġtalya Orvieto‟da kurulmuĢtur. s. a. Ġtalya.61. 142 http://www. küresel iĢletmeler tarafından sömürülme korkusu içinde bulunan milyonlarca insanın duyarlılığını yansıtmaktadır.e. s.wikipedia.cittaslow. Bir Ģehrin kültürel çeĢitliliğini ve yerel özelliklerini desteklemek Cittaslow‟un çekirdek değerleridir. homojenize bir dünyaya karĢı çıkarken.g. Japonya ve Ġngiltere‟de Slow Food merkezleri bulunmaktadır.164. Cittaslow Uluslararası Tüzüğü‟nde “Cittaslow‟un. vd. 140 Yurtseven. Ġsviçre.137 Günümüzde 132 ülkede 100. herkes için daha iyi bir hayat düĢüncesiyle Ģehirlerin özel ve önemli yönlerini 136 137 Honore.g.2010). aynı felsefeyi paylaĢtığı ve 09. biyolojik çeĢitliliği ve sürdürülebilir geliĢmeyi teĢvik etmektedir.136 Slow Food Hareketi. Almanya.e.19. yerel gruplar tarafından organize edilmektedir. kültürel bir eğilim olarak bilinen YavaĢ Hareket (Slow Movement)‟in bir parçasıdır.

Positano kasabaları ile “Slow Food(YavaĢ Yemek) Birliği” (Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine muhalif olarak kurulan birlik) arasında kuruldu.144 Greve in Chianti Ģehrinin Belediye BaĢkanı Paolo Saturnini. “Amerikan Ģehir modeli Ģehirlerimizi adeta istilâ etti ve Ġtalyan Ģehirleri tek tip bir görünüme büründü.pdf (19. Ek 1) kayıt altına almıĢtır.net/. http://www.41 belirlemek ve çevrelerinin eĢsiz niteliklerini ortay koymak amacı taĢımaktadır.145 Uluslar arası bir birlik Ģeklinde örgütlenen Cittaslow.cittaslow. O. getirilmesi gereken kriterlerden. Orvieto. Birliğin süresi sınırsızdır. Orvieto ( Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone) belediye baĢkanları tarafından kabul görmüĢ ve Slow Food baĢkanı Carlo Petrini ile bir araya gelmiĢler. Birlik. Orvieto. 145 http://www.cittaslow.distinctlycumbrian.org/index. logo kullanımından üyelik aidatı ve fon kullanımlarına kadar pek çok alanda tanımlar ve ilkelerden bahsetmektedir. “Cittaslow” Bra.2010). çalıĢma ilke ve prensiplerini bir tüzükle (bkz. Birliğin KuruluĢu maddesinde:146 “Cittaslow-Rete Internazionale delle città del buon vivere” (Cittaslow-YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı) adlı Birlik: kısaca.co. sorumluluğuna.uk/images/stories/spring%202008%20newsletter.2010). Bra ve Positano) belediye baĢkanlarının YavaĢ ġehir SözleĢmesi‟ni imzalamasıyla da Cittaslow resmen kurulmuĢtur.italyaonline. Toskana(Tuscany)‟nın küçük bir kasabası olan Greve in Chianti‟nin geçmiĢ belediye baĢkanı Paolo Saturnini‟nin sezgileri aracılığıyla doğmuĢtur. Cittaslow Birliği‟nin kuruluĢundan. Onun düĢünceleri Bra ( Francesco Guida). Greve in Chianti. 143 144 http://www. 28 madde ve 5 ek belgeden oluĢan “Uluslararası katılım Cittaslow” için yerine Tüzüğü. “modern ve tarihi binalardan oluĢan bir taç taĢıyan turuncu renkli bir salyangozu” resmeden kendi logosunu kullanacaktır: Logonun ayrılmaz bir parçası ise. 1999 yılında. üyelerin organlarına.net/.php?method=section&id=2012&title=Association (15. Biz böyle bir küreselleĢmenin önüne geçmek istedik” diyerek kuruluĢ amaçlarını ortay koymaktadır.05. Carlo Petrini ve dört kurucu Ģehrin (Chianti.05. kullanımı tanzim edilecek olan “YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı” sözü olacaktır denilmektedir. 146 http://www. Ģehrin kalkınması ve yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesinin temeli olarak farklı bir fikir sunmuĢ ve bu fikrini ülkenin(Ġtalya‟nın) her yerine yaymak için uğraĢmıĢtır.143 Cittaslow. .

42 Tüzükte.148 Ekler. Uluslararası Birliğe normalde 50 binden fazla nüfusu olmayan tüm Ģehirler katılabilir denilmektedir. Birlik organlarına geniĢ ve güncel bilgi tedarik rolü ile birlikte. Katılım. Komite. Amacı ise Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları. Merkez bu çerçevede. uzmanlardan ve farklı disiplinlerden gelen bilim adamlarından oluĢan bir Bilimsel Komitesi bulunmaktadır. 16 adresinde.147 Birliğin merkezi ise Ģöyle açıklanmaktadır: “Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur ve via Ripa di Serancia I. testler ve vasıtasıyla kültürünü destekleyip olarak tanımlanmaktadır.cittaslow. uygulamalar Cittaslow‟un iyi kar yaĢama amacı gütmeyen bir teĢekkül yaymak olduğu belirtilmektedir.2010). “Cittaslow” adının diğer dillere tercüme edilmeyeceği belirtilmekte ve “birliğin resmi dilleri Ġtalyanca ve/veya Ġngilizcedir” denmektedir. Paragrafta. 149 http://www. Cittaslow Birliği‟nin. Birlik tali merkezlere de sahip olabilir. Taahhütler ve Yetkiler baĢlığını taĢıyan III. (29.     Temel ilkeleri içeren bir manifesto YavaĢ ġehir olarak tanımlanmak istenen Ģehirlerin imzalaması gereken birlik tüzüğü Üye Ģehirlerin listesi Yıllık toplantı takvimleri oluĢturmuĢtur. sertifikasyon. üyelik düzenlemeleri. faaliyetlerin geliĢtirilmesi için kültürel bilgi sağlamakta ve Cittaslow ödül/ünvan organizasyonunun gerçekleĢtirilmesi için iĢbirlikleri yapmaktadır. Aziz John Manastırı‟ndaki “Palazzo del Gusto”da yer alır. logo ve resmi değerlendirme kartlarından oluĢan eklerin ayrıntılarına girilmektedir.” YavaĢ ġehir olarak tanımlanmak istenen Ģehirlerin değerlendirilmesi bu merkez tarafından yapılmaktadır. Bilim Kurulu aĢağıdaki isimlerden oluĢmaktadır:149 147 148 http://www.cittaslow. . tüzük belgesi.g.k. birlik organlarının gerekçeli kararlarıyla farklı bir hüküm verilmedikçe.net/download/.net/index. a. önsözlerle birlikte bu tüzüğün ayrılmaz bir parçasını teĢkil ederler denildikten sonra.05.

Birlik Tüzüğüne imza atarak bazı yükümlülüklerin altına girmektedir. Cittaslow‟a üye Ģehirler yılda bir kez farklı bir Ģehirde toplanmaktadır. Bu toplantılarda bir yıl süresince gerçekleĢtirilen faaliyetler .43 Paolo Albano Cumhuriyet Savcısı-Ġtalya Ezio Manzini Milan Politecnico Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Profesörü-Ġtalya Fabio Parasecoli New York Üniversitesi Yemek Kültürü Profesörü-USA Jan Hospers Twente Üniversitesi Ekonomik Coğrafya Profesörü-Hollanda Giuseppe Roma CENSIS (Sosyal çalıĢmalar ve araĢtırma enstitüsü) Genel Müdürü-Ġtalya Helmut Bott Stuttgart Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı-Almanya Herbert Pfeiffer Mimar -Almanya Krzysztof Skalski Mimar.Polonya Paul Knox Virginia Teknoloji Enstitüsü Kent Planları Profesörü-USA Roberto Pasca di Magliano Roma Üniversitesi Ekonomik Kalkınma Profesörü-Ġtalya Stefano Mocio Roma Üniversitesi Profesörü ve Meclis Üyesi-Ġtalya Hee Jung Jang Uluslararası Turizm Yönetimi Bölümü Profesörü ve Ġnsan Kaynakları GeliĢtirme Bölümü Dekanı Helen Jarvis Newcastle Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Profesörü-Ġngiltere Ursula Von Petz Mimar-Almanya Cittaslow‟a katılmak isteyen bir Ģehir.

üye Ģehirlerin Cittaslow Birliği‟nin amaçlarına.k. http://www.net/. Cittaslow‟un temel felsefesi olan yavaĢlık ve dinlenmeyi temsil etmektedir. uygarlık yerine doğanın tercih edilmesi olarak tanımlar. 15-30 bin nüfusu olan Ģehirler 2.00 Euro”. Salyangoz.net/download/. Salyangoz yavaĢtır. Akıl ve ağırbaĢlılığı ifade eder.152 Cittaslow.00 Euro. YavaĢlık temel erdemdir.150 Tüzüğün “Üyeler” baĢlığını taĢıyan bölümünde. Koordinasyon Komitesi‟nin o üyeyi acilen ihraç etmeyi düĢüneceği belirtilmektedir. 150 151 http://www.500. .44 gözden geçirilmekte ve bir sonraki dönemle ilgili uygulamalar planlanmaktadır. acele etmez ve evini kolayca her yere götürür.500. 5-15 bin nüfusu olan Ģehirler 1.italyaonline. bu düĢünsel yapıyı geniĢleterek. Her yıl en geç Haziran ayının 30‟unda ödenmesi gereken ücretler çerçevesinde “2009 yılı için aĢağıdaki tutarlarda yıllık üyelik ücreti tespit edilmiĢtir: Binden az nüfusu olan Ģehirler 600. Salyangoz. 152 a.00 Euro ve 30 binden fazla nüfusu olan Ģehirler 3. patikası boyunca yol alabilmek için çok zaman harcar. üyelerin Tüzüğün düzenlemelerine ve bunun yanı sıra Cittaslow Birliğinin Meclisi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından alınan kararlara riayet etmemeleri ve Birliğin ilkelerine açık bir Ģekilde ters olan belgelenmiĢ bir faaliyet için de olmaları gösterilmektedir. logo olarak salyangozu seçmiĢtir.00 Euro.00 Euro.500. Cittaslow. 5 binden az nüfusu olan Ģehirler 750. yavaĢlığı. felsefesine ve değerlerine ters düĢmeleri ya da onun imajına zarar verebilecek davranıĢlarda bulunmaları halinde.cittaslow. Cittaslow düĢüncesini anlatmaktadırlar. Gerektiğinde bu uzmanlar üye Ģehirlerde tertiplenen konferanslara ve seminerlere katılıp. BaĢka bir ihraç sebebi olarak ise.g.151 Cittaslow Uluslararası bir “Birlik” Ģeklinde örgütlendiği ve katılım gönüllü olduğu için üye Ģehirlerden yıllık belli ücretler almaktadır. Ayrıca Koordinasyon Komitesi tarafından görevlendirilen uzmanlar yeni üye olan Ģehirlerin yetkililerine hareketin hedeflerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı bir eğitim semineri vermektedirler.

Betonarme bina ise çağdaĢ medeniyetin sembolü zevksiz. sükûnet içinde yaĢamayı öngören bir sembol.05. Tarihî bir Ģato. Onun hemen dibinde çağdaĢ hayatı sembolize eden beton bina. ..2010). Hızlı yaĢamanın diğer adı olan “Amerikan tarzı” hayata bir alternatif olarak.net/.3.htm (13. Cittaslow Logosu Kaynak:http://www. Birbirinden farklı anlamlar çağrıĢtıran iki binanın hemen önündeki salyangoz ise belli bir hayat tarzına karĢı ciddî bir protestonun ifadesi.45 Salyangozların yaĢamından. s. insanı düĢüncesiz ve akılsız kılar. a. Bütün bunlar bir amblemi oluĢturan unsurlar ve her birinin ifade ettiği anlamlar var. diğer anlamıyla yitirilen pek çok değeri ifade ediyor.cittaslow. (Hızlı olmak. ruhsuz ve donuk.italyaonline.) Salyangoz evini üzerinde taĢır.g.2. http://www.net/Italya/hakkinda/makaleler/Sakin%20Sehirler. evi de oradadır.)153 Resim 2. geçmiĢ nesillerden miras kalan kültürel değerleri. Yemek kültüründen Ģehir planlamasına kadar her Ģeyin yavaĢlık. (Nerede salyangoz varsa. sakinlik ve bir de tarihî mirasa saygı prensipleriyle düzenlenmesi gerektiğini anlatıyor.154 153 154 Yurtseven. Örneğin tarihî Ģato geçmiĢi. hayatı yavaĢ.e. tadına vara vara. iki temel sonuç çıkarabiliriz:   Salyangoz yavaĢ harekettir. Önlerinde yavaĢ ve emin adımlarla ilerleyen bir salyangoz.

Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaĢmasını sağlayacak planların yapılması. Çevre politikaları 2. yerel üreticiler ve tüketiciler arasında iletiĢimi ve diyalogu teĢvik etmek. .4.1. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 2. Cittaslow‟a üye olan Ģehirlerin.156 Bu ölçütlerin sınıflandırıldığı 7 ana baĢlık Ģunlardır: 1.05. sürdürülebilir geliĢmeyi desteklemek. 3. Çevre Politikaları 1. 000′in üzerinde nüfusu olan yerleĢim yerleri baĢvuruda bulunamamaktadır. çevre ve Ģehirsel doku kalitesini teknoloji kullanarak iyileĢtirmek. Altyapı politikaları 3. http://www. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 5.155 Cittaslow olabilmek için Ģehir nüfusunun 50.org. Üyeliğe kabul için bir Ģehirde Cittaslow hedefleri için yapılan öz değerlendirmeden en az 50 puan almak baĢka bir deyiĢle kriterlerden %50‟sini gerçekleĢtirmiĢ olmak gerekiyor.000′in altında olması gerekmektedir ve 50. Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 4. Farkındalık 7. 155 156 http://sustainablecities. Hava. Ģehrin.46 2. CITTASLOW KRĠTERLERĠ Cittaslow‟a giriĢ öncesinde Ģehirlerin bir değerlendirmeden geçmesi gerekmektedir. su ve toprak kalitesinin varolan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması.utikad.4. çevreyi korumak.2010).dk/. doğal ve çevreye dost tekniklerle yiyecek üretimine destek sağlamak gibi aĢağıda belirtilen 7 baĢlık altında 59 ana ölçüt ve 3 özel koĢulu gerçekleĢtirmeyi kendine hedef koyması ve bu alanlarda çalıĢmaya baĢlaması gerekmektedir. Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢtırılması.tr/haberler/?id=3767 (15. Misafirperverlik/Konukseverlik 6. 2.

4. mini hidroelektrik güç kaynaklan. Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. 8.2.42. 9. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması. Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. Tarihi mekânların. 4.g. vd. yerel yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması. 7. spor. a. Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. 6. 11. kamu tuvaletleri vb. Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar.47 4. yeĢil hidrojen. Aile yaĢamını ve genel aktiviteleri destekleyici programların oluĢturulması (rekreasyon. Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve Yerel Gündem 21‟e katılım). Altyapı Politikaları 1. Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılmasına için planlar yapılması. TaĢıt güvenliği ve trafik akıĢının sağlanması. . yaĢlı ve kronik hastalara yönelik ev hizmetleri. 5. 7.. 3. yürüyen merdiven. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması.). 6. bio-yakıt vb. 10. Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması.e..157 2. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. 2. Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması. Tıbbi yardım merkezlerinin kurulması. 157 Yurtseven. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi).) kullanımına dikkat çekilerek. s. sosyal merkezler. 5.

uk/Cittaslow/FuturePlans.2010).3. . 6. Cittaslow bilgi bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. 3. Tele-iĢgücünün tanıtılması ve desteklenmesi. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak dost mağazaların kurulması.disscouncil. 4. Biyo-mimari alanlarının kurulması. 2. Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması.2010).berwick-cittaslow.05. Elektromanyetik alanların izlenmesine yönelik sistemlerin kurulması.158 2. 5. 13.P.org. 11. 9. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. Kent halkına çeĢitli hizmetler vermeye yönelik planlar yapılması (belediye hizmetlerinin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve halka internet eğitimi verilmesi). Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. www. Çöp bidonlarının kötü görünümünün önlenmesi ve atık su toplama sistemi için planlar yapılması.159 158 159 http://www.4. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb./Cittaslow%20Community%20Chest%20Criteria. YeĢil alanların oluĢturulması ve hizmet alt yapılarının bulunması (oyun alanları. Kentte kablosuz sistemlerin kurulması.05.. 10. Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması. 9. 8. U. Kentin renk planlamasının yapılması.). 12. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar 1. iĢlevlerinin.htm (13.doc (13.48 8. Geri kalmıĢ kent alanlarının tekrar geliĢimine ve kullanımına yönelik projeler geliĢtirilmesi..com/. Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması.R. 7.

okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. 2. Yok olma tehlikesinde olan el sanatlarının korunmasına yönelik programların geliĢtirilmesi. Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması.4.uk/Documents/committees/town%20forum/WTF066%20%20Appendix% 201. 11. kamu alanlarına çalıĢma saatlerinde esneklik kazandırılması vb. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 1. Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. 4.5. Kent ve okul bahçelerinin. 8. Yerel esnaf ve zanaatkarların ürettiği ürünlerin kalite sertifikalarının oluĢturulması. Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması. 4. 2. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. 7.).49 2. okulların yemek hizmetlerinde organik.gov. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve desteklenmesi. 3. yerel kültürün geliĢmesine olanak sağlaması için desteklenmesi.05.pdf (13. Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi. web siteleri vb. Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler.2010). YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. .winchester. Misafirperverlik 1.160 2. 9. Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park.4.4. 10. Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). 3.). 6. 160 http://www. Tarihi merkezlerde uluslararası turizm iĢaretleri ve turist seyahat rehberinin kullanılması. 5.

Slow Food Presidia‟nın desteklenmesi ve oluĢturulması.fi. BGST Yayınları. Ali K.it/attach/slow-statuto-en. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması.g.7. Yeryüzü Demokrasisi. . Özel KoĢullar 1. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması. (Vandana Shiva. Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre163 Projesi‟nin desteklenmesi. S. buna direnen küçük üreticileri bir araya getiren Uluslar arası Gıda Toplulukları Ağı‟dır. Slow Food ve Cittaslow 162 faaliyetlerinin yayılmasını sağlayacak programların geliĢtirilmesi.k. vd.greve-in-chianti.cittaslow. YavaĢ Yemek tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması.6. 2.pdf (13. YavaĢ Yemek iĢbirliğiyle. 7. 6.8. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 1. yerel ekonomileri ve yerli bilgi birikimini yok ettiği bir dünyada.222-225). Ġstanbul: ss. YavaĢ Yemek iĢbirliğiyle. Cittaslow‟a katılım motivasyonunun sağlanması için.2010). Yerel YavaĢ Yemek (Slow Food) birliğinin kurulması. (2010). küreselleĢmenin tür ve kültür çeĢitliliğini.164 2. genel olarak esnafın. 163 Terra Madre. okullarda sebze bahçelerinin kurulması. 161 162 http://www. 2. 4.4. Farkındalık OluĢturma 1.net/download/. 2. a.(Çev).4. Cittaslow sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi.05. YavaĢ Kent eylem-kimlik kampanyası için gerekliliklerin karĢılanması. 3.comune. 3.50 5. 2. 5.161 2. Ġtalyanca bir kelimedir ve Türkçey e “Toprak Ana” olarak çevrilmiĢtir. Kent halkının. Yerel ürünlerin Slow Food Programı kapsamında desteklenmesi. Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla YavaĢ Yemek projesinin uygulanması. 164 http://www.5. Turistik iĢletmelerinin. Bir kavram olar ak Terra Madre.

51 3. Üye kentlerin resmi yazıĢmalarında YavaĢ Kent amblemini kullanması ve internet sitelerine YavaĢ Kent felsefesini içeren bir bölüm koyması.165 2.5. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ Sürdürülebilirliği, ekosistemdeki çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için, insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin kontrol altına alınması olarak tanımladığımızda “çevre”nin ön plana çıkarıldığı bir yaklaĢımdan söz ediyoruz demektir. Yani sürdürülebilirliğin temel unsuru çevreye yaklaĢım tarzıdır. Cittaslow kriterlerini incelediğimizde de “çevre”nin önemli bir yer tuttuğunu, hatta kriterlerinin ilk ana baĢlığını “çevre politikaları”nın oluĢturduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, hava, su ve toprak kalitesinin önemsenmesi, çevreye uyumlu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teĢvik edilmesi, evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢması Cittaslow‟un öncelikleri arasında bulunmaktadır. Sürdürülebilir kent fikirleri ve uygulamalarının temelinde; dünyamızda yaĢanan sorunların çözümü için; kent odaklı çözümlerin bulunması ve kentlerin baĢka sistemlerle iliĢkili bir sistem olduğu konusu yatmaktadır. Cittaslow(YavaĢ kent), yaklaĢımı da sürdürülebilir kent yaklaĢımlarından biri olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilir kent yaklaĢımlarının temelinde, yaĢam ortamı olarak kentlerin daha yaĢanabilir ve sağlıklı yerler olmasının sağlanması, yerel ölçekte atılan adımlar ile küresel ölçekte sürdürülebilirliğin sağlanması hedefi güdülmektedir.166 Cittaslow tüzüğüne baktığımızda da, Cittaslow üyesi olan kentlerde bulunması gereken ya da üye kentlerin sağlamakla zorunlu oldukları Ģartların sürdürülebilirlikle uyumludur. Cittaslow‟da Ģunlar mevcuttur; geri kazanım ve geri dönüĢüm tekniklerine değer veren, bölgenin ve kent dokusunun karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik uygulanan bir çevre politikası, bölgede oturma k için değil ona değer verildiği için, onu bozmayan fonksiyonel olarak uygulanan bir altyapı politikası, çevrenin ve kent dokusunun kalitesini artırmaya yönelik teknolojilerin

165 166

http://www.comune.greve-in-chianti.. Uslu, a.g.m., s.49.

52 kullanımı, genetiği değiĢtirilmiĢ gıdalar yerine doğal tekniklerle elde edilen ve doğayla uyumlu olan gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi.167 Cittaslow(YavaĢ ġehir) kriterlerinin yanı sıra Cittaslow‟un temel amaçları da sürdürülebilirliğin amaçlarıyla örtüĢmektedir. Cittaslow‟un temel amaçlarını aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz :168     Teknolojiyi kullanarak, yaĢamın kaliteli ve çekilebilir olmasını sağlamak, Bölgeye özgü değerlerle sürdürülebilir geliĢmeyi sağlamak, Yerel ekonomik yaĢama katkı yaparak gelir adaletini sağlamak, Doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumak.

Birbiriyle örtüĢen bunca özelliklerine karĢın Cittaslow ve sürdürülebilirlik kavramları; insan ve çevre(doğal, yapılı, sosyal, ekonomik ve kültürel) iliĢkisinin farklı açılarını içermektedir. Birbirlerinden farklı olarak, sürdürülebilirlik daha çok çevre ile ilgili iken, Cittaslow daha çok insan ile ilgilidir. Sürdürülebilirlik gelecek ile ilgili iken, Cittaslow gelecekle ilgili yönleri de bulunmakla birlikte Ģimdiki zaman ile daha çok ilgilidir.169 Bu bilgilerden hareketle Cittaslow kriterlerinin, sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları açısından belli hedeflerini paylaĢtığı ancak kapsam olarak sınırlı kaldığı görülmektedir. Bir baĢka açıdan söylemek gerekirse, Cittaslow, daha çok bir kentte yaĢayan insanların yaĢam kalitelerini arttırmaya dönük çalıĢmalara odaklanmıĢtır. Literatürde “kentsel yaĢam kalitesi”170ni arttırmaya yönelik çalıĢmalar olarak adlandırılan bu çalıĢmalar, özellikle, kentsel altyapı, iletiĢim, ulaĢım ve konut alanlarını kapsamaktadır.

167 168

http://www.cittaslow.net/download/. Yurtseven, vd., s.40. 169 Z. Aslı Gürel Üçer, (2009), Kentsel Yaşam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında Belirlenmesine ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: Orta Ölçekli Kent Örnekleri , Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, An kara: ss.21-22. 170 Kentsel Yasam Kalitesi, dar anlamıyla, toplumsal, ekonomik ve mekânsal öğeler açısından kent tanımına giren yerlerde, kentsel alt yapı, iletiĢim, ulaĢım, konut ve benzeri olanakların sunulma düzeyinin önceden belirlenen ölçülerin üstünde olması durumudur http://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Fam_ kalitesi (25.06.2010).

53

2.6. DÜNYADA CITTASLOW (YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI Dünyadaki yavaĢ kentlerin yarıya yakını Ġtalya‟da yer almaktadır. Bununla birlikte, Ġtalya‟nın dıĢındaki pek çok ülkenin ilgisi Cittaslow üzerine çekilmiĢtir. Günümüzde baĢta Avrupa olmak üzere diğer kıtalardaki ülkelerde de Cittaslow yaygınlık kazanmaktadır.171 Cittaslow, Ġtalya‟da baĢlamıĢ ancak Ġtalya sınırları dıĢında geniĢlemiĢtir.172 2.6.1. Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ Almanya, Amerika BirleĢik Devletleri, Avustralya, Ġngiltere, Norveç, Polonya ve Yeni Zelanda‟da Cittaslow üye sayısı her geçen gün artmaktadır. YavaĢ ġehirler hareketi ilk toplantısını Ġtalya‟nın Orvieto kentinde yapmıĢtır. Ġngiltere‟deki YavaĢ ġehirler ağına Ludlow kasabası öncülük etmiĢ ardından Norfolk‟taki Alysham ve Diss kasabaları Mart 2006‟da birliğe katılmıĢtır. Ġngiltere‟de sertifika bekleyen baĢka Ģehirler de bulunmaktadır. Almanya‟dan, aralarında Hersbruck, Lüdinghausen, Schwarzenbruck, Waldkirch ve Überlingen‟in de bulunduğu 7 Ģehir tescilli Cittaslow olmuĢtur Avustralya‟da iki, Avusturya‟da bir Cittaslow bulunmaktadır. Portekiz ve Polonya‟da 4‟er, Belçika‟da ise üç Ģehir onay beklemektedir. Güney Kore‟de birçok belediye resmen Cittaslow destekçisi konumundadır.173 Cittaslow‟a üye olan Ģehirler aĢağıda ülkelerine göre alfebetik olarak sıralanmıĢtır. Avustralya’dan 2 Ģehir: Goolwa ve Katoomba, Avusturya’dan 3 Ģehir:Enns, Hartberg ve Horn, Belçika’dan 4 Ģehir: Chaudfontaine, Enghien, Lens ve Silly, Kanada’dan 2 Ģehir: Cowichan Bay ve Naramata, Danimarka’dan 1 Ģehir: Svendborg, Fransa’dan 1 Ģehir: Segonzag, Almanya’dan 10 Ģehir: Bad Schussenried, Deidesheim, Hersbruck, Lüdinghausen, Marihn, Nördlingen, Schwarzenbruck, Überlingen, Waldkirch ve Wirsberg, Ġngiltere’den 9 Ģehir: Aylsham, Berwick upon Tweed, Cockermouth, Diss, Linlithgow, Ludlow, Mold, Perth ve Sturminster Newton, Hollanda’dan 2 Ģehir: Alphen Chaam ve Midden-Delfland, Ġtalya’dan 68 Ģehir: Abbiategrasso, Acqualagna, Acquapendente, Altomonte, Amalfi, Amelia, Anghiari, Asolo, Barga, Bazzano, Borgo Val di Taro, Bra, Brisighella, Bucine, Caiazzo, Capalbio,
171 172

http://www.yapi.com.tr/Haberler/yavas-sehir-hareketi-100-kente-yayildi_68844.html (19.05.2010). http://en.wikipedia.org/wiki/Cittaslow (15.05.2010). 173 http://www.yapi.com.tr/.

Tirano. Suvereto. 20 ülkeden 132 üye Ģehir sayısına ulaĢmıĢtır. Città Sant‟Angelo.cittaslow. Castelnovo ne‟ Monti. Castel San Pietro Terme. Yeni Zellanda’dan 1 Ģehir: Matakana (Rodney District). Chiaverano. Ġspanya’dan 6 Ģehir: Begur. Güney Kore’den 6 Ģehir: Damyang. Santa Sofia. Castiglione Olona. Cisternino. Bir kısım Ģehirler de Seferihisar‟da olduğu gibi Cittaslow‟a üye olup kendilerini belli bir formatla geleceğe taĢımak. San Potito Sannitico. Levanto. Polonya’dan 6 Ģehir: Biskupiec. Scandiano. Bunların yanında çok fazla turizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmayan. Montefalco. Fakat Cittaslow‟a üye Ģehirlerin çoğu Cittaslow‟u bir yerel kalkınma modeli olarak görüp üye olmuĢ Ģehirlerdir. Civitella in Val di Chiana. Bir kısım Ģehirler de ellerinde olanı kaybettikleri için piĢman olmuĢlar ve Cittaslow ile bunları tekrar kazanma beklentisi içindeler (Turizm Ģehri olan Bodrum‟un sakin Ģehir olmaya çalıĢması gibi). Wando ve Yesan. Todi. 10 Haziran 2010 tarihi itibariyle Cittaslow. Torgiano. Hadong. Ġsveç’ten 1 Ģehir: Falköping. Piossasco. Teglio. San Miniato. Chiavenna. Jangheung. 174 http://www. Mungia. Amerika BirleĢik Devletleri’nden 1 Ģehir: Sonoma. Galeata.org/index. San Vincenzo. Nowe Miasto Lubawskie ve Reszel. Shinan. Portekiz’den 4 Ģehir: Lagos. doğaya daha yakın olmak isteyen. Norveç’ten 3 Ģehir: Eidskog. Trevi ve Zibello. Cerreto Sannita. Ġtalya‟daki Cittaslow Ģehirlerinin bir kısmı belli bir geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢmıĢlar ve belli kriterlere sahipler. Massa Marittima. Ġsviçre’den 1 Ģehir: Mendrisio. Sao Bras de Alportel. Novellara. Lidzbark Warminski. Penne. San Daniele del Friuli. Orvieto. Monte Castello di Vibio. 174 Dünyadaki Cittaslow‟a üye Ģehirlerin Cittaslow‟a bakıĢ tarzları birbirine göre farklılıklar içermektedir. Yani turizm beklentisinden. Guardiagrele. Castiglione del Lago. çevreye yönelik kaygıları olan. Stia. Positano. kendi halkının daha sağlıklı yaĢamasını arzulayan Ģehirler de var. San Gemini. Bisztynek. geleceklerini Ģekillendirmek istemektedirler. Türkiye’den 1 Ģehir: Seferihisar. Fontanellato. Greve in Chianti. Francavilla al Mare.54 Casalbeltrame. Levanger ve Sokndal. Orsara di Puglia. kalkınma beklentisinden çok kendi halkının sağlıklı yaĢaması için Cittaslow‟a üye olan Ģehirler var. Silves ve Tavira. Pals ve Rubielos de Mora.Cutigliano. Murowana Goślina. Pellegrino Parmense. Morimondo. Bigastro. Bu gibi Ģehirler Cittaslow‟a turizmlerini düzenlemek için üye olmuĢlar. Castelnuovo Berardenga. Pratovecchio. . Örneğin. Pollica. Città della Pieve. Preci. Pianella. Giffoni Valle Piana.. Lekeitio. Giuliano Teatino.

Ġtalya‟nın Toskana kentinde doğmuĢ ve tüm Avrupa‟ya buradan yayılmıĢtır.176 Kuzeyde Fransa.g. . 2. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. C. Avrupa Birliği ülkesi olarak Ġngiltere‟den Ludlow ve Cittaslow‟un Avrupa dıĢında yayıldığı ilk ülke ve kıta olan Avustralya‟dan Goolwa Ģehirleri incelenecektir.wikipedia. (2001). 178 Cittaslow örneği olarak inceleyeceğimiz Orvieto. mimaride barok üslûbunun doğuĢuna tanıklık etmiĢ ve eskiden beri Katolik Kilisesi‟nin merkezi olmuĢtur. Cittaslow Seferihisar Temsilcisi.23. Ġtalya.6.k.2. Avusturya ve Slovenya‟yla kara sınırı vardır.175 2. dünya insanî geliĢme endeksi sıralamasında yirminci.55 ġehirlerinin kalkınması. Ġtalya.Orvieto-Ġtalya Ġtalya. 175 Bülent Köstem.org/wiki/%C4%B0talya (07. 12 Mayıs 2010 tarihinde Seferihisar‟da Yapılan Mülakat. Günümüzde Ġtalya. 176 Talip Küçükcan.6. Cittaslow‟un kurulduğu ülke Ġtalya‟dan Orvieto. 1957 yılında baĢkent Roma „da imzalanan Roma AntlaĢması‟yla kurulan Avrupa Birliği‟nin kurucu üyelerindendir. Ġsviçre. BaĢĢehri Roma.06. Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri Dünya deneyimleri olarak. yüzyıllar boyunca Batı uygarlığının merkezi olmuĢ.445-446. bunun sonucunda Ģehir halkının yaĢam kalitesinin yükselmesi için üye olmuĢ Ģehirlerdir. 3000 yıllık geçmiĢe sahip küçük bir Ġtalyan kentidir. 178 a. diğer önemli Ģehirleri Milano. kuzeyde Orta Avrupa‟ya dayanan.1. 177 http://tr. güneydoğu yönünde Akdeniz‟e girmiĢ çizme biçiminde bir yarımada ile Sicilya ve Sardinya adalarından oluĢmaktadır. İslam Ansiklopedisi. Bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino„da Ġtalya‟nın yarımadadaki toprakları içine sıkıĢmıĢ ülkelerdir. yaĢam kalitesi endeksinde sekizinci sırada yer alan geliĢmiĢ bir ülkedir. Ġtalya‟nın baĢkenti Roma. Parlamenter demokrasiyle yönetilmektedir. (Ek 2). Ġstanbul: ss. Napoli.177 Rönesans hareketi. Torino ve Cenova‟dır.2010).2.

1. Burası. YaklaĢık 10.ca/images/explore/maps/Italy Sorrento OrvietoMap2008. zeytinyağı. Kentin en ünlü yavaĢ objeleri. yiyecek ve Ģarap üreticileri.orvieto-info. kentin aĢçılık konusundaki ününü artıran hadise ve gösterimleri desteklemek için kurulmuĢ olan bir bina ve aynı zamanda bir baĢlangıç yeridir.000 kiĢilik nüfusa sahip bu kent.56 Harita 2. uygulamayı ve yeri etkilemiĢtir. kentteki ürünler çerçevesinde gerçekleĢmektedir.06. Kırsal turizmle iliĢkili olan yavaĢ konukseverlik.2010). 179 http://www. yerel yemekleridir. Lezzet Sarayı.com/ (12. YavaĢlık. Cittaslow‟a üyelikle birlikte kentte organize edilen yemek turlarına katılan ziyaretçiler. Ġtalya‟daki Cittaslow örneği olarak Orvieto‟yu almamızın en temel nedeni bu kentin Cittaslow‟un kurucu üyelerinden biri olmasıdır.alumnitravel.jpg (25. bugünlerde.179 Orvieto‟daki Lezzet Sarayı. 1999 yılında YavaĢ Kent(Cittaslow) Hareketi‟ne katılmıĢtır. Orvieto‟daki. yavaĢlığı hem korumak hem de simgelemek için kullanılan bir alan olarak da tanımlanabilir. Burası tehdit altındaki yerel sebze ve meyve çeĢitlerini korumanın yanı sıra.06. .2010). Ġtalya Orvieto Kenti Kaynak: http://www. peynir ve taze makarna üreticileriyle bir araya gelmektedir. Ayrıca Lezzet Sarayı.utoronto. Orvieta mutfağı piĢirme yöntemlerinin özgün tariflerini muhafaza etmek için kullanılmaktadır. Orvieto‟daki çoğu objeyi. kamu kuruluĢları ve özel giriĢimciler için bir buluĢma noktasıdır.

1. kırsal el sanatları sergisi. . yiyecekler yoluyla yaĢadıkları çevre hakkında bilgi edinmelerini ve bilinçlenmelerini artırmak için fırsatlar oluĢturulmuĢ. sulu boya kullanımı. “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program. kent halkının yavaĢ bir kentte yaĢadıklarını fark etmelerine yöneliktir. çevredeki manzarayı bireysel olarak yeniden çizme. alıĢ-veriĢ alanları açık tutulmakta. duyusal laboratuarlarda (lezzet laboratuarları) yer almaları sağlanmıĢtır.‟buğday tarlasındaki kargalar‟ üzerine bireysel çalıĢma.143. s. Bu proje. Buna göre. Proje çerçevesinde. a. s. Bu günlerde tarihi merkezlere araç alınmamakta.m. 2007 yılı Temmuz ayından baĢlayarak 10 yaĢ ve altındaki çocuklar dört hafta boyunca doğal boyalarla resim yapma kursları verilmiĢtir.okuma saati v e mevsim meyveleriyle kahvaltı Van Gogh‟un dünyası: mum renklerinin kullanımı.. okuma saati. Aynı programın bir parçası olarak.g.181 Tablo 2. okuma saati ve bahçe ürünleriyle kahvaltı hazırlama Beyaz kağıda baĢlangıç: doğa teması.57 Cittaslow Uluslararası merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Mart ve Mayıs aylarındaki beĢ pazar günü “YavaĢ Pazar” olarak bilinmektedir. Bu yöndeki son giriĢimlerinden birisi. çocukların geleneksel ve mevsimlik yerel ürünlere karĢı bilgili hale getirmek ve bunları bir yemekte nasıl birleĢtireceğini ve yemeği hazırlarken bu görevi diğerleriyle nasıl paylaĢacağını tecrübe etmek için. “YavaĢ Pazar” olarak adlandırılmaktadır.okuma saati ve kahvaltı Kaynak: Miele. Ģehri tüm hislerini kullanarak tecrübe etmeleri için çocukları teĢvik etmeye odaklanmıĢtır. toplu bulmaca çözme.g. a. 2006 yılında baĢlayan bu uygulama.m.180 Okul yemeklerinin gözden geçirilmesi. Bir diğer yavaĢ kent uygulaması.. 2008: 143. okuma saati ve kahvaltı Hepimiz ressamız: sebze teması. O tarihten beri. Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Renklere baĢlamak için serbest konu: doğal pigmentlerin kullanımı. çocukların lezzet eğitiminin yanında. yerel Ģarap ve yiyecek tadım alanları 180 181 Miele. derin renklerin kullanılıĢı. sakin doğa üzerine bireysel çalıĢma. Cittaslow olduğunda Orvieta‟nın teĢvik etmeyi üstlendiği en önemli meseledir. çocukların yaz aktiviteleri için Lezzet Sarayı tarafından “Hadi lezzeti resmedelim” adıyla baĢlatılan projedir.143. Orvieto‟dan gelen geleneksel unlu mamullerle nasıl kahvaltı yapılacağı ve karakalemin nasıl kullanılacağı Duvarlar: meyve teması.

Ludlow.wikipedia. İslam Ansiklopedisi. Liverpool. Ġngiltere‟nin Shropshire bölgesinde bir pazar kasabasıdır.2010). Ġngiltere‟de baĢka üye Ģehirler bulunmasına karĢın Cittaslow örneği olarak Ludlow‟u tercih etmemizin nedeni.183Ġngiltere. Kuzey Ġrlanda).org/wiki/%C4%B0ngiltere (07.cittaslowludlow. 185 http://en. C.144.m. 184 BirleĢik Krallık nüfusunun yaklaĢık %85‟i Ġngiltere‟de yaĢamaktadır. . Cittaslow örneği olarak inceleyeceğimiz Ludlow.06.187 182 183 Miele. BirleĢik Krallığı oluĢturan 4 millî-coğrafî bölgeden en geniĢ ve en kalabalık olandır.06.296. diğerleri Ġskoçya.58 oluĢturulmakta ve kent merkezinde yerel okullarla birlikte konserler verilmektedir. Ludlow-Ġngiltere Resmî adı United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Büyük Britanya ve Kuzey Ġrlanda BirleĢik Krallığı) olup kısaca Büyük Britanya veya BirleĢik Krallık Ģeklinde de söylenir. Ana Caddesinde. Birmingham.org.g. 187 a. (2000).uk/page.2..php?Pid1=3&PLv=1 (21.g. a. Bristol ve Leeds‟tir. Dünya genelinde yaygınlıkla kullanılan Ġngiltere ise aslında devletin ana topraklarını meydana getiren dört millî-coğrafî bölgeden en büyüğünün adıdır (England.2. Ludlow.06.6. s.wikipedia. 184 http://tr. Ġngiltere‟nin en iyi Pazar Ģehri…” olarak bilinmektedir.k. Ġngiltere‟nin baĢĢehri Londra‟dır.22. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.org/wiki/Ludlow (21. “gürültülü bir nehrin kıyısında yer alan tepedeki yer” anlamına gelmektedir. Cittaslow ağına 24 Kasım 2003 tarihinde dahil olmuĢtur.185 Ludlow. büyük 186 firmaların temsilciliklerinden ziyade küçük. 186 http://www.182 2. Ġstanbul: s. Azmi Özcan. Ġngiltere.000 kiĢilik bir nüfusa sahip olan Ludlow. YaklaĢık 10. Ortaçağ‟a ait surlarla çevrilidir ve yaklaĢık 500 tescilli tarihi binaya sahiptir. bağımsız iĢ yerleri bulunmaktadır.2010). Nüfusu 1 milyonu aĢan bazı diğer önemli Ģehirleri Manchester.2010). bu Ģehrin Ġngiltere‟nin Cittaslow‟a üye ilk Ģehri olmasından kaynaklanmaktadır. Wales/Galler.

yerel kültür ve gelenekleri desteklemek. Ortaçağa Noel Panayırı: Kasım ayının sonlarında Ludlow ġatosu‟nda ve Pazar meydanında gerçekleĢtirilen Ludlow‟daki diğer yıllık bir etkinliktir.06. tek tipliliği değil farklılığı teĢvik etmek.188 Festivaller ve panayırlar açısından Ludlow zengin bir Ģehir konumundadır.06. üretim ve yiyeceklerin desteklenmesi bağlamında bu festival ve panayırlar ayrı bir öneme sahiptir. tiyatro gösterilerini de içeren bir müzik festivalidir.org.cittaslowludlow. Bu çerçevede. yerel ürün ve üretimi destekleyip teĢvik etmek. özellikle çocuklar ve gençleri baz alarak sağlıklı yaĢamı teĢvik etmek için faaliyetler gerçekleĢtirilmektedir. . Ludlow civarında yaĢayan ve çalıĢan insanların yaĢam kalitesini korumak ve arttırmak için elinden geleni yapmak olarak açıklamaktadır.59 Resim 2. Cittaslow‟un en önemli değerlerinden olan yerel kültür. sürdürülebilir çevre için çalıĢmak. Cittaslow Ludlow amacını. bir Cittaslow olarak Ludlow‟da.2010). Ludlow Marches Yiyecek ve İçecek Festivali: Eylül ayında Ludlow ve civarında gerçekleĢtirilen150‟nin üzerinde yerel gıda üreticisinin mallarını sergileyip sattığı bir gıda festivalidir.cittaslowludlow.Ludlow‟un baĢlıca festival ve panayırları:189 Ludlow Festivali:1960 yılından beri her yıl Haziran ayının sonu ile Temmuz ayının baĢında kutlanmakta olan. 188 189 http://www.pdf (25.3.2010).org.wikipedia. http://en. gelenek.org/wiki/Ludlow (21.uk/. Cittaslow Ludlow Sembolü Kaynak: http://www.uk/images/Agenda/_final%20print %20res.

en büyük Ģehri ise Sydney„dir. Goolwa-Avustralya Avustralya. . Ġstanbul: s. Avustralya.06. Tamamı bir kıtayı kaplayan tek ülkedir. BaĢkenti Canberra.wikipedia. Güney Avustralya ve Tasmanya eyaletlerinden meydana gelen altı üyeli federal bir devlettir. Nehir ticaretinin zayıflamasıyla. ABD ve Brezilya„dan sonra 6.org/wiki/Avustralya (07. güney yarım kürede yer alan bir ülkedir. (1991). C:4.2010). Ģehirle ilgili olarak yapılan projelere destek sağlamaktadır. Batı Avustralya. Hiçbir ülkeyle kara sınırı yoktur.2010). 193 http://en. Avustralya.uk/. Vanuatu. Victoria. KomĢuları Endonezya.org/wiki/Goolwa. Hint ve Büyük Okyanus arasında uzanır. en büyük ülkedir. Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda‟dır.2.168. 192 Ahmet Ertek.06. Papua Yeni Gine.3. nehir ticaretini kesintiye uğratmıĢ ve bir liman olarak Goolwa‟nın önemini kaybetmesine neden olmuĢtur. http://tr. Çin. 191 Resmî adı Avustralya Uluslar Topluluğu (Commonwealth of Australia) olan ülke Yeni Güney Galler. Queensland. BirleĢik Krallık‟ın ilk Cittaslow üyesi olması nedeniyle BirleĢik Krallık‟ın Cittaslow yavaĢ hareket ağının ön safında yer almaktadır.192 Avustralya‟nın Cittaslow örneği olarak ele alacağımız Ģehri Goolwa. Kanada. Bu çerçevede desteklediği projeler:190      Ludlow‟da Sanat :”boĢ dükkân camlarına resimler” projesi Ludlow ġehrinin geliĢtirilmesi projesi “Ludlow hoĢ bir kartpostaldır” kampanyası Ludlow‟a güveni artırma projesi Ludlow Ticaret Odası tarafından hazırlanan yeni bağımsız dükkan listesi projesi 2. Goolwa Avustralya‟nın bir iç limanıdır._South_Australia (22.wikipedia. dünyanın en büyük adası ve en küçük kıtasıdır.org.193 190 191 http://www. Cittaslow amaçları doğrultusunda. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Cittaslow Ludlow. Demir yollarının Avustralya‟nın içlerine doğru yayılması. Goolwa yerel ziraata ve balıkçılığa ve bunların yanı sıra tatilciler için popüler bir merkez olmaya baĢlamıĢtır. Aborjin hikâyeleri ve eĢsiz nehir sandalı tarihiyle dopdolu olan bir kasabadır.cittaslowludlow. İslam Ansiklopedisi. Doğu Timor. Solomon Adaları. Toprak bakımından Rusya.60 Ludlow.6.

12 Mart 2007 tarihinde.194 Cittaslow Goolwa. elektronik adresinin sık sorulan sorular bölümünde.k. içecek ve geleneksel beceriler yönünden zengindir.au/ (12. a. EĢsiz bir çevreye sahiptir.000 civarında bir nüfusa sahip olan Goolwa.com.2010).cittaslowgoolwa.06.2010). Cittaslow‟a Ģehirde yaĢayanların yaĢam kalitelerini arttırmak için dahil olmuĢtur. 6. Yiyecek. Avustralya‟nın ilk Cittaslow Ģehri olarak akredite edilmiĢtir. Cittaslow Goolwa Sembolü Kaynak: http://www.com. sürdürülebilir bir geleceğe yönelik olarak birlikte çalıĢmaları için topluma ve ticari iĢletmelere yardımcı olurken. Resim 2.61 Ġngiltere Ludlow‟da olduğu gibi baĢka Ģehirler yerine Goolwa‟yı örnek olarak seçmemiz bu Ģehrin Avustralya‟daki ilk Cittaslow olmasından kaynaklanmaktadır.06.au/ (25. aynı zamanda Cittaslow‟un Avrupa dıĢındaki ilk Cittaslow üyesidir.cittaslowgoolwa. . Bir Cittaslow.4. 194 195 http://www. Goolwa. yukarıda bahsedilen eĢsiz özellikleri ve faaliyetleri muhafaza etmektedir. Goolwa Avustralya‟nın ilk Cittaslow‟u olmasından baĢka. Özel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Goolwa Niçin Cittaslow Oldu? Sorusuna Ģöyle cevap veriliyor:195     Goolwa kendine özgü bir mirasa sahiptir.g.

Goolwa bölgesiyle ilgili konularda çalıĢma yapmak üzere Cittaslow Goolwa bünyesinde “Özel ÇalıĢma Grupları” kurulmuĢtur. çalıĢan ve ziyarette bulunanlar için hayatı daha iyi hale getirmeye yönelik çeĢitli programlar uygulamaktadır.au/history. Goolwa halkına yakıĢır Ģekilde estetik olarak cazip bir çevre yaratmak için çalıĢmak bu grubun ana amaçlarını oluĢturmaktadır. Cittaslow felsefesini destekleyerek.06. yerli aĢçılar. Goolwa‟da çok faal bazı çevreci gruplar bulunmaktadır. Goolwa Noel ġenlikleri ve Goolwa BaĢtanbaĢa Tur. Yıllık Genel Toplantı ise Kasım ayında yapılmaktadır. Canlanan Goolwa. bu alanlarda daha çok çalıĢma yapılacağı belirtilmektedir. Grup. Goolwa Etkinlikleri ve Cittaslow Bağış Toplama Faaliyetle ri Grubu. Halk Faaliyetleri Ģunları kapsamaktadır: Güney Amerika AhĢap Kayık ve Müzik Festivali. restoran sahipleri. gezilecek bir yer olarak Goolwa‟yı geliĢtirmek için.g. Cittaslow Goolwa YavaĢ Araba YarıĢları.cittaslowgoolwa. Cittaslow Halk Bahçesi ve Cittaslow Tezgâhları Grubu.k. Cittaslow Turizm Grubu her yıl Mayıs sonunda düzenlenen Güney Avustralya Tarih Haftası ile Goolwa Turu gibi yeni faaliyetler gerçekleĢtirmektedir. Tarih Haftası ile Goolwa Turu. Cittaslow projeleri için bağıĢ toplamanın yanında. ġu an çok fazla çalıĢma yapılmamakla beraber ihtiyaç halinde. Yönetim Komitesi. halkın sağlık. gıda esnafı ile iyi yiyecek ve içecekten anlayan tüketicileri bir araya getirmiĢtir.html (22. Cittaslow ve Slow food (yavaĢ yiyecek) esaslarını anlamayı sağlamak.62 Cittaslow Goolwa. yiyecek ve içecek sektöründeki bireylerin ortak gayretlerini artırmak amacıyla fikir geliĢtirmek için düzenli olarak toplanmaktadır.2010). huzur ve besin kaynağını artırmak. bağıĢ toplama iĢleri ve faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktadır. halk aktivitelerinin yanında. zirai ürün yetiĢtiricileri.com. taze ve hormonsuz ürünler sağlamak için halk bahçesini oluĢturmak. Çevre ve Altyapı Grubu. Halen çalıĢmakta olan gruplar ve çalıĢmaları Ģunlardır:197 Cittaslow Yiyecekleri ve Şarap Grubu. Cittaslow Turizm Grubu.196 Cittaslow Goolwa. 196 197 http://www. Goolwa‟da yaĢayan. genellikle her ayın ilk PerĢembe günü düzenli olarak toplanmaktadır. a. . bir yönetim komitesi tarafından idare edilen anonim bir topluluktur.

örneklerinden çıkarılan sonuç. çevre ve altyapı politikaları gibi alanlarda çalıĢmalar yapmalarını gerektirecek problemleri olmadığı kanaatine varabiliriz. yerel ürün ve üretimin desteklenmesi. 198 http://www.63 Bir zamanların geliĢen bir nehir limanı kenti olan Goolwa limanına Cittaslow olduktan sonra artık turist taĢıyan tekneler yanaĢmaktadır Tarihi binaları da sanat galerileri.yapi.000‟in altında yerleĢimler olması nedeniyle.198 Orvieto.tr/. Bu noktadan hareketle bu üç kentte de. Her üç kentin de nüfus açısından 10. misafirperverlik ve farkındalık üst baĢlıklarını taĢıyan Cittaslow kriterlerine yoğunlaĢtıklarını ve faaliyetler gerçekleĢtirdiklerini görmekteyiz. Ludlow ve Goolwa. bu üç kentin de aralarında ufak farklar olsa da özellikle. kafeler ve küçük pansiyonları da turistlerle doludur. Bu kentlerde Cittaslow logosu bir kalite göstergesi olarak kullanılmaktadır.com. . kent sakinlerinin baĢta olmak üzere ve gelecek ziyaretçilerin yaĢam kalitesini arttırmaya yönelik Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir.

64 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR .

65 3.1. SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ 3.1.1. Tarihsel GeliĢimi Kentlerin tarihi vardır ve tarih kentlerin hafızasıdır. Kentler, hafızalarıyla vardırlar ve hafızalarıyla kenttirler. Kenti hafızasından koparmak, o kentin sakinlerini hafızalarından etmekle eĢdeğerdedir. Kentin hafızası o kentin taĢına, toprağına, binasına, ağacına, mezarına kısaca her Ģeyine kazılıdır. Bunlardan birinin yerinden sökülmesi kentin hafızasından edilmesine yeter ve o kentin insanını hafızasız kılar.199 Bugün psikologlar bireylere ve gruplara, sosyal ve ekonomik geliĢmelerin sağladığı fiziki-konfor, güven ve ucuz ürün karĢılığında Ģahsiyetlerini korumanın ne denli önemli olduğunu anlatmakta ve bunların kiĢilik yitirme bahasına olmaması gerektiğini söylemektedirler. Kentler de insanlar gibidir. Her bir insan gibi bir kenti bir diğerinden ayırt eden Ģey tarihidir. Tarih o kente kimlik kazandırır. Tarih ve onun kazandırdığı kimlik dıĢındaki özelliklerin çoğu bütün kentlerin ortak özellikleridir.200 Seferihisar‟da tarihi olan bir kenttir, tarih kentidir. Bu yönüyle daha baĢtan ayrıcalıklı bir konuma oturmaktadır. Seferihisar topraklarında en eski yerleĢim yeri Teos olup, burasının M.Ö. 200‟lü yıllarında Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu ve Karyalıların bir kenti olduğu bilinmektedir. Böylece yöreye 4.000 yıldan bu yana yerleĢildiği söylenebilir. Seferihisar‟da Lidyalılar, Ġranlılar, Atinalılar ve Ispartalılar hüküm sürmüĢtür. Daha sonra yöreye Ġranlılar, Bergama Krallığı, Makedonyalılar, Eski Yunanlılar, Romalılar ve Bizanslılar egemen olmuĢtur. Seferihisar, 1084 yılında Selçuklu komutanı Emir Çakabey tarafından alınmıĢ, II. Haçlı Seferi (1147-1149) sonrasında, bölge Sultan Mesut tarafından Selçuklu topraklarına katılmıĢtır. 201 Romalı komutan Tysaferin‟in isminden hareketle “Tysaferin” adı verilmiĢ olan yerleĢim yeri, Atinalıların eline geçince “Tysaferinpolis” ismini almıĢtır. Tysaferinpolis, Selçuklular tarafından fethedilince, Anadolu‟yu TürkleĢtirme sürecinde adın “polis” eki kaldırılıp yerine “hisar” eki getirilmiĢ ve “Tysaferinhisar” olmuĢtur. Bir zaman
199

Bursa BüyükĢehir Belediyesi, (2006), Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırması , 2.Baskı, BBB Yayını, Bursa: s.30. 200 Graeme Shaukland, (1996), Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız?, Kamran T.(Çev), Cogito, 5.Baskı, Sayı:8, Ġstanbul: s.24. 201 Seferihisar Kaymakamlığı, (2004), Seferihisar, Seferihisar Kaymakamlılığı Yayını, Ġzmir: s.20 .

66 Tysaferinhisar olarak kullanılan ad, zamanla “Seferinhisar”a sonra “Seferihisar”a dönüĢmüĢtür.202 Seferihisar, Selçuklulardan sonra XIV. yüzyılda Aydınoğulları ve Osmanlıların egemenliğinde kalmıĢ, XV. yüzyılda bir süre Timur Ġmparatorluğu‟nun yönetiminde kaldıktan sonra kesin olarak Osmanlı egemenliğine geçmiĢtir.203 Osmanlı toprak bölünüĢüne göre has arazi içerisinde bulunan Seferihisar III. Murat‟ın annesi ValideSultan tarafından, Mekke‟ye vakfedilmiĢtir.204 Seferihisar ve çevresinde Selçuklular ve Osmanlılar tarafından yaptırılmıĢ eserlerin baĢlıcaları; Koçibey Mescidi, Gözsüzler Mescidi, Turabiye Camii, Sığacık Camii, Ağa Camii, Yeni Camii ve Hıdırlık Camii`dir. Seferihisar`ın 6 km batısında küçük bir balıkçı yerleĢimi olan Sığacık, Selçuklular döneminde yapılmıĢ surlarla çevrilidir. Kaptan Piri Reis`in önerisiyle yapılmıĢ olun Osmanlı Kalesi, XVI. yüzyıldan kalmadır.205 15 Mayıs 1919 tarihine kadar Seferihisar‟da Rumlar ve Türk ahali uzun süre birlikte yaĢamıĢlardır. Ġzmir‟in 15 Mayıs 1919 da Yunan iĢgaline uğramasıyla, iĢgal yılları baĢlamıĢ, 11 Eylül 1922 de ilçe kurtarılmıĢtır.206 1920‟lerden sonra Seferihisar‟ın kıyı kesimlerinde oturan ve çoğunluğunu Rumların oluĢturduğu nüfusun KurtuluĢ SavaĢından sonra Yunanistan‟a göçleri ve Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk‟ta yaĢayan Türk halkın ilçeye yerleĢtirilmesiyle, bu yıllarda nüfusta büyük bir hareketlilik yaĢanmıĢtır.207

202

Osman Ġlker, (2005), Seferihisar ve Seferihisarlılar, Seferihisar Halk Eğitim Müdürlüğü Yayını, Ġzmir: ss.31-32. 203 http://www.izmir.gov.tr/default_B1.aspx?content=1098 (12.06.2010). 204 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.21 . 205 http://www.izmir.gov.tr/default. 206 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.21 . 207 a.g.e., s.56.

67

3.1.2. Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı Seferihisar, Cumhuriyet öncesinde 1884 yılında ilçe olmuĢtur. Günümüzde Ġzmir‟in
208

30 ilçesinden birisidir.209 Seferihisar, denize kıyısı olan bir ilçe olmasına

rağmen, ilçe merkezi denizden 5 km içerdedir. Seferihisar, Ġzmir kent merkezine yakınlığı, verimli tarımsal toprakları, zengin orman örtüsü, temiz kıyıları ve termal su potansiyeli ile diğer ilçelerden farklı özelliklere sahiptir.210 Seferihisar‟ın, Ġzmir il merkezine uzaklığı 45km`dir. Kuzeyde Urla, Doğuda Menderes, batı ve güneyde Ege Denizi ile çevrilidir. Ġlçenin yüzölçümü 386 km2‟dir. 8 köyü bulunmaktadır. 211 Harita 3.1. Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu

Kaynak: http://www.turkiye-rehberi.net/harita/resim/Turkiye/izmir-haritasi. jpg (14.06.2010).

208

Türkiye'nin Ġstanbul ve Ankara'dan sonra 3. büyük metropolü olan Ege Denizi kıyısında bir liman kentidir. http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir (22.06.2010). 209 http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar,_%C4%B0zmir (12.06.2010). 210 Füsun Soykan, (2004), Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları, Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar Kaymakamlığı ve Ege Üniversitesi, 7 -8 Ekim 2004, Ġzmir: s.163. 211 http://www.izmir.gov.tr/default.

2010). 7-8 Ekim 2004. 215 http://tr. Seferihisar‟a Ġzmir‟den iki güzergâh ile ulaĢılmaktadır. Bu nüfusun 25.tr/default. en yakın istasyon Ġzmir kent merkezinde (45 km) ve Adnan Menderes Havalimanı‟nda (40 km) hizmet vermektedir. Ege Bölgesi‟nde ve Ġzmir il merkezinin güneybatısında yer almaktadır.1. Sığacık‟ta bir balıkçı barınağı ve yat limanı bulunmaktadır. 217 Ġlker. Seferihisar'ın Kentsel GeliĢimi.68 Seferihisar‟ın matematiksel konumu ise 26°45‟00” doğu. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden mevsimlik iĢçiler gelmektedir. a.217 212 213 http://tr. Ġzmir: ss. km‟sinden ayrılan ve yine adı geçen kavĢakta birinci yol ile birleĢen güzergâhtır. 3.g._%C4%B0zmir (12.213 Ġlçe kentsel geliĢim yönüyle değerlendirildiğinde.izmir.org/wiki/Seferihisar.wikipedia.308‟i ilçe merkezinde. Ġlçenin deniz kıyısında yolcu ve yük taĢımacılığına ait bir limanı bulunmazken. s.org/wiki/Seferihisar. 216 http://www.06.e..214 Seferihisar topraklarından demiryolu hattı geçmemekte.163.e. diğeri ise Ġzmir-ÇeĢme otobanının 23. Kent. 214 Arife Karadağ. Ġlker.216 Ġlkbahar ve sonbaharda ilçe nüfusu tarım iĢçiliğine yetmemektedir.603`tür.85-92. a. Seferihisar Kaymakamlığı -Ege Üniversitesi. Hatay olmak üzere diğer Akdeniz illeri.wikipedia. çam ormanları ve de zeytinliklerle yaz kıĢ yemyeĢil olan doğal bir yapıya sahiptir.215 2009 Yılı ADNKS verilerine göre Seferihisar‟ın toplam nüfusu 28.gov. denize inen yamaçlar ve Kocaçay vadisinin düzlükleri üzerine kurulmuĢtur. Üçkuyular‟dan kalkan ve Güzelbahçe-ÇeĢmealtı kavĢağından güneye ayrılan asfalt yolu izleyen güzergâh. . Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.212 Seferihisar. Bunlardan biri.. kuzey-güney yönünde uzanan Kızıldağlar‟ın (1080m) batısında.g. 27°01‟30” doğu boylamları ile 38°17′00″ kuzey ve 38°02′00″ kuzey enlemleridir. s. Ġlçenin kuzeyinde ve doğusunda yer alan yükseklikler.295‟i köylerde yaĢamaktadır. BaĢta Afyon. her Ģeyden önce ulaĢım açısından son derece avantajlı bir konumdadır. Seferihisar‟ın kuruluĢ yeri deniz seviyesinden 18m yüksekliktedir. (2004).

Ġhsaniye. Turabiye. Beyler. Bengiler.e. bir kısmı ise hala ilk gün ki canlılığı ile kutlanmaktadır.tr/ (14. 220 a.82 . Cumhuriyet. Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu Kaynak: Seferihisar Kaymakamlığı. 2004.2. Tepecik. Düzce.seferihisar. Rum ve Türk halkının birlikte oturdukları zamanlardan kalma birer kültür zenginliği ve mirasıdır.218 Seferihisar‟ın sosyo-kültürel yaĢamı.06.. a. Seferihisar‟ın.g.gov. Çolak Ġbrahim Bey. Seferihisar Kaymakamlığı. Sığacık. Hıdırlık. sürekli bir dinamizm ve değiĢim içerisindedir. s. Gödence.219 Seferihisar‟da geçmiĢten bugüne ulaĢmıĢ yerel adetler ve yerel olarak kutlanan bazı Ģenlikler.e. Mersin Alanı. bir taraftan ilçenin Ġzmir kent merkezine yakınlığı. Atatürk. s. Payamlı.. Orhanlı ve Turgut adlarında 8 köyü bulunmaktadır. diğer taraftan Ġzmir-Seferihisar-KuĢadası karayolunun ilçe merkezi kenarından geçmesi ve ilçe kıyılarının turistik kimlik taĢıması nedeniyle.82.2010). Kavakdere.69 Harita 3.220 218 219 http://www. Bunların bir kısmı unutulmaya yüz tutmuĢ. . Çamtepe. UlamıĢ ve Camikebir adlarında 12 mahallesi.g.

Ġzmir: s.1.224 Sera tarımı ve çiçekçiliğin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması için uzmanlar.96 . arkasından %25.org/index.0 Kaynak: Seferihisar Kaymakamlığı.izmir. BaĢta köyler olmak üzere ilçe halkının önemli geçim kaynaklarından birisi de zeytinciliktir. Ekonomik Yapısı Seferihisar‟ da 19. eskiden önemli geçim kaynağı iken günümüzde meraların daralması nedeniyle çok az sayıda kimse hayvancılık yapmaktadır. 7-8 Ekim 2004.tr/default.g. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.6 1.3. Hayvancılık. Ġlçe toprakları.gov. 224 http://www..9 20. en geniĢ araziyi ormanların kapladığı (%52.111. a. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. Seferihisar‟da ekonomik faaliyetlerin temelini tarım ve turizm oluĢturmaktadır.1. 223 Seferihisar Kaymakamlığı. Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli Kullanım ġekli Tarım alanı Çayır ve mera Orman Bataklık. http://www. yüzyıl sonlarında bağcılık ve zeytincilik yanında tahıl tarımının da önem kazandığı.223 Seferihisar ekonomisinde tarım ağırlığını korumaktadır.e.70 3. Son yıllarda süt ineği ve etlik besi hayvancılığı önem kazanmıĢtır. kayalık ve yerleĢme alanı TOPLAM Alanı (da) 95370 3580 196840 76410 372200 % 25.0 52. Seferihisar Ġlçesinin GeliĢmesinde Ġç Dinamiklerin Rolü . Tavukçuluk ve arıcılık teĢvik 221 222 Seferihisar Kaymakamlığı. . Son yıllarda seracılık geliĢme göstermektedir. Ayrıca un ve zeytinyağı fabrikaları ile üzüm depoları Seferihisar‟ın tarihte de önemli bir tarım merkezi olduğunun göstergesidir.3. s.9). s. Seferihisar‟da ki sıcak su kaynaklarının bir jeotermal enerji kaynağı olarak kullanılmasını önermektedir.5 100..221 Günümüzde. 225 Çınar Atay. (2004).1. a.56.cittaslowseferihisar.6 oranı ile tarım alanlarının geldiği görülür. Tarımsal Kapasitesi Seferihisar ilçesi topraklarının kullanım Ģekline bakıldığında.e.225 Tablo 3.1.g. zeytinlikler ve narenciye bahçeleriyle kaplıdır.222 3. 2004: 96. alandaki birçok un değirmeninin varlığıyla kanıtlanmaktadır.

71 görmekte ve geliĢmektedir. Balıkçılık ise Sığacık merkezli olmak üzere Doğanbey kıyılarında az miktarda yapılmaktadır. Tarıma dayalı sanayi küçük çapta da olsa geliĢmiĢtir. Süt iĢleyen mandıralar, mandalina sarartma, seçme ve paketleme fabrikaları ile zeytinyağı fabrikaları kurulmuĢtur.226 Seferihisar tarım alanlarının %13 ünü meydana getiren narenciye alanları içinde “satsuma” cinsi mandalina yetiĢtiriciliği baĢta gelir. Mandalinanın önemli bir bölümü dıĢ ülkelere ihraç edilmektedir.227 Ġlçe nüfusunun %80‟i tarımla uğraĢmaktadır. Öte yandan turizm; günümüzde ilçe ekonomisine katkı veren en önemli sektörlerden biri haline gelmiĢtir.228 Bu yönüyle Seferihisar bir kentten ziyade “kasaba” tanımına daha uygun bir yerleĢim birimidir. Kasaba, kentten küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiĢ olan yerleĢim merkezi olarak tanımlanmaktadır.229 3.1.3.2. Turizm Olanakları Seferihisar‟da turizm potansiyelinin temel çekicilikleri doğal coğrafi

özelliklere dayalıdır. Bunlar; kıyı ve deniz, dağlar ve ormanlar, termal sular, iklim, olmak üzere gruplandırılabilir. Bugün Seferihisar turizminde gelinen noktaya bakıldığında; turizm potansiyelinin çok az bir kısmının (kıyılar ve deniz) kullanıldığı, o nedenle de yalnızca kıyı turizminin geliĢtiği görülmektedir.230 Halbuki Seferihisar‟ın kırsal ve kültürel turizm kapsamında, turizmin hizmetine sunabileceği kendine özgü güçlü zenginlikleri bulunmaktadır. Bunları turizme kazandırmak bir yana, kıyılar ve denizin dahi kum-güneĢ-deniz ağırlıklı kullanıldığı görülmektedir. Halbuki, iklim+deniz+spor birlikteliğinin en güzel örneklerinden biri olan rüzgar sörfü, uygulanma olanağı bulunmaktadır.231 Seferihisar‟da birçok turizm türü geliĢim potansiyeline sahiptir. Öncelikle kıyı turizmi sürdürülebilir turizm ilkelerine göre yeniden yapılandırılmalı, yeni geliĢtirilecek turizm türleri ise, sürdürülebilirliğin amaçları ve prensipleri çerçevesinde ilçeye
226 227

Ġlker, a.g.e., ss.162-163. Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.97 . 228 http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar. 229 KeleĢ, (1998), a.g.e., s.72. 230 Soykan, a.g.m., ss.164-173 231 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.108.

72 sokulmalıdır. Bu kapsamda Seferihisar‟da Sağlık Turizmi/Termal Turizm, Kültürel Turizm, Kırsal Turizm/Tarımsal Turizm, Ekoturizm, Sportif Turizm, Kamp-Karavan Turizmi ve Yat Turizmi geliĢtirilme potansiyeline sahiptir.232 Seferihisar çevresi turizm potansiyeli yüksek bir yöredir. Turizm etkinliklerinin yıl boyunca yayılması turistik potansiyelin devreye sokulmasıyla gerçekleĢebilir. Bu kapsamda Seferihisar çevresindeki kaplıca alanları mutlaka değerlendirilerek buralara modern tesis yatırımları gerçekleĢtirilmelidir.233 Seferihisar‟da etkin olan Akdeniz iklimi, farklı turizm türlerinin geliĢmesi için oldukça uygun bir ortam hazırlar. Sözgelimi kültürel turizm, kırsal turizm, eko turiz m için iklim hiçbir ayda engel teĢkil etmez. Yöreye özgü ekonomi ürünleri, yerel kültürün bir parçasıdır. Bunların hepsi tarımsal ürünlerdir ve köylerdeki kooperatifler bu ürünlerin çeĢitlenmesinde ve gelir elde edilmesinde baĢrolü oynamaktadır. Sözgelimi; Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi‟nin zeytin, zeytinyağı, pekmez, bal, reçel, tarhana, kuru üzüm, sabun, ceviz, badem, ev Ģarabı gibi ürünleri “Gödence” markasıyla satılmakta ve turizm geliri olarak Seferihisar‟a katma değer sağlamaktadır.234 Seferihisar, yurt içinden ve yurtdıĢından sayısı çok fazla olmasa da turistlerin geldiği yerlerdendir.2003 yılı yaz aylarında ilçedeki 3 tatil köyünde konaklayan turistler arasından 200 kiĢiye uygulanan anket sonuçlarına göre: Turistlerin %69 u ailesiyle birlikte Seferihisar‟a gelmiĢtir. Bu oran Seferihisar‟ın gençler ve yaĢlılar tarafından pek talep edilmediğini göstermektedir. Turistlerin, %7‟si yerli, %93‟ü yabancı turisttir. Turistlerin Seferihisar‟ı seçme nedenleri arasında ilk sırayı %18‟Ģer oranlarla doğal çevrenin güzelliği ve sakin bir ortam oluĢu almakta ardından tesisin tavsiye edilmesi gelmektedir. Turistlerin memnun kaldıkları hususların baĢında ilk sırayı konukseverlik (%28) almıĢ, arkasından tesis memnuniyeti ve deniz gelmiĢtir. Turistlerin memnun kalmadıkları hususların baĢında ilk sırayı %20 oranıyla gürültü almıĢ, arkasından %12‟lik bir kesim de denizi ve çevreyi temiz bulmadıklarını belirtmiĢlerdir.235
232 233

Soykan, a.g.m., s.163, Mustafa Mutluer, (2004), Seferihisar Çevresinde Arazi Kullanım Sorunları , Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi, 7-8 Ekim 2004, Ġzmir: s.73. 234 Soykan, a.g.m., s.165. 235 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.129 .

73 Tablo 3.2. Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri -Turizme uygun coğrafi konum, -Ġzmir kent merkezine ve havalimanına yakınlık. -Temiz kıyı ve temiz deniz, -Zengin termal su kaynaklan, -Zengin orman örtüsü -Turizme uygun iklim koĢullan -Teos antik kenti. -Sığacık Kalesi, -Özel yerel tarımsal ürünler, -Halkın turizme olumlu bakıĢ açısı, -Ġlçe altyapısını iyileĢtirme çalıĢmaları. -Turizmde örgütlenmenin olmayıĢı -Tanıtım eksikliği. -Kültürel ve tarihi mirasın korunamaması, -Kıyı turizmine bağımlılık. -Konaklama tesislerinin tür ve sayıca yetersizliği, -Talep yaratılamaması, -Eğlence, yeme-içme olanaklarının azlığı. -Yakınlık ve ulaĢım kolaylığından yararlanma -Doğal coğrafi kaynakların birçoğunun turizmde henüz kullanılmamıĢ olması, -Termal turizm, ekoturizm, kültürel turizm, kırsal turizm, tarımsal turizmi geliĢtirme olanakları, -Sığacık Yat Limanının yapımı ve yat turizminin ilçeye getireceği dinamizm. -Tek turizm turunun, kıyılarda yoğunlaĢmasının getireceği sorunlar (kirlilik, betonlaĢma...) -Turizmde çeĢitlenmeye gidilmesinin getireceği sorunlar (aĢırı su tüketimi, amaç dıĢı kullanım...) -Mevcut talebi koruyamama. -Rekabet avantajlarını kaybetme.

G Ü Ç L Ü Y Ö N L E R

F I R S A T L A R

Z A Y I F Y Ö N L E R

R Ġ S K L E R

Kaynak: Füsun Soykan, 2004: 168. Seferihisar, turizm anlamında hem iç hem de dıĢ pazarla iliĢkilidir. Ġç pazar alanı baĢta Ġzmir‟le Ģekillenirken, yakın çevredeki illeri de içine almaktadır. Seferihisar‟ın dıĢ pazarı Avrupa ve özellikle Fransa ağırlıklıdır. Bu tabloya ve bugüne göre, Seferihisar‟ın turizm pazarı dar ve az çeĢitlidir. Pazarın çeĢitlenmesi Ģarttır ve bunun için birçok konuda yapılması gerekenler vardır; onlardan biri de alternatif turizm türlerini devreye sokmaktır.236 3.2. SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI Seferihisar görece kısa bir süre öncesine kadar Ġzmir‟in yakınında ancak Ġzmir‟e uzak bir ilçeydi. Ġzmir‟in kırsal alanlarından birisi olarak algılanan Seferihisar, dezavantajmıĢ gibi görünen bu özelliğini son zamanlarda çıktığı yolculukta bir avantaja dönüĢtürmüĢtür. Doğal beslenme, yöresel-geleneksel değerler ve sıcak insan iliĢkileri

236

Soykan, a.g.m., s.168.

74 Seferihisar‟ın bir avantajı olarak ön plana çıkmaktadır. Ġzmir‟e “uzak” olan Seferihisar, belli bir süre içinde gerek ulusal gerekse uluslararası alanda birçok insana “yakın” hale gelmiĢtir.237 3.2.1. Mevzuat KüreselleĢme, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde; ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yapının sınırlar ötesi bir hareketlilikle tüm ülkelerin ve kentlerin birbirlerini etkilediği süreç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu süreçte kentler ve yerel yönetimler daha çok ön plana çıkmaya baĢlamıĢ ve kendi aralarında ulusal ve uluslararası düzeyde çeĢitli ağlar ve organizasyonlar içinde iĢbirliği içine girmiĢlerdir.238 Cittaslow‟da daha önce belirtildiği gibi uluslar arası bir ağdır. Cittaslow çalıĢmaları, Seferihisar‟da Seferihisar Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Belediyeler ülkemizde bir yerel yönetim birimidir. Bu nedenle, yurtdıĢı boyutu olan çalıĢmalar için ülkemizde, belediyelerin tabi oldukları mevzuata göre hareket etmeleri gerekmektedir. Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi kapsamında, yurtdıĢı iliĢkileri için ĠçiĢleri Bakanlığı‟ndan izin talep etmektedirler.239
Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediy e bu teĢekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir veya kardeĢ kent iliĢkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dıĢ politikaya ve uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın izninin alınması zorunludur.

Ayrıca Belediyeler, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirmede veya kardeĢ kent iliĢkisi kurmada Ek 3 ve Ek 4‟de yer alan 2005-62 ve 2005-36 sayılı genelge hükümlerine göre ĠçiĢleri Bakanlığı‟na müracaat etmektedirler.

237

Richard Pococke, (2010), Seyyahların İzinde Seferihisar, Ġlhan P.(Çev), Seferihisar Belediyesi Yayını, Ġzmir: s.3. 238 Ġsmail BaĢaran, (2008), Kent ve Yerel Yönetim, Okutan Yayınları, Ġstanbul: s.5 . 239 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.html (20.06.2010).

2010). Belediye baĢkanı seçildikten sonra. Cittaslow yöneliĢinin bir hedef değil.pdf (13.tr/gazete. 242 http://www. çirkinleĢmeden. biraz tarihsel. kültürel varlıkların korunduğu ve öne çıkartıldığı ve biraz da basit sade yaĢam tarzının öngörüldüğü bir konsept. Daha sonra ki zamanlarda Ġtalya‟ya gittiğinde Cittaslow Ģehirlerinden birinde bulundu ve Ģehri inceleme fırsatı buldu. teknolojini n hızlı temposundan memnun olmayan insanların arayıĢıyla baĢlamıĢ bir trend.org/yavas-sehirler (15. Cittaslow üyeliğine neden baĢvurduklarını Ģöyle açıklıyor:241 YavaĢ ġehirler dünyada yeni geliĢen bir trend. bunu Seferihisar‟da gerçekleĢtirmenin mümkün olup olmadığı araĢtırıldı. Cittaslow ağına katılmak isteyen Ģehrin belediye baĢkanının. standartlaĢmaya karĢı. özellikle Ege kıyılarında kendini gösteren.2. kentler araç trafiğine kapatılıyor. gelgitlerden bağımsız bir Ģekilde. Mümkün olduğu görülünce de harekete geçildi ve bu amaçla belediyede Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü kuruldu. Seferihisar‟ın kendi yolunu çizebilmesi. betonlaĢmaya.243 Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü‟ne göre. .06. katılmayı tercih etme nedenini. sıradanlaĢmaya.izmirdesanat.bel. Birlik üyeliğine katılmayı talep eden Ģehrin tanıtımını.240 Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer. 243 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Temel olarak doğal enerji kaynakları kullanılıyor. organik veya doğal ürünlerin kullandığı restoranılar çalıĢıyor. yaĢam kalitesiyle ilgili bir yolculuk olduğunu belirtiyor. yaĢanan politik çalkantılardan. çarpık kentleĢme. Hızlı tempodan rahatsız olan. tanıdıklarından gelen e-maillerde böyle bir hareketin var olduğunu öğrendi. karĢılanan gereklilikler ve gerekliliklerin karĢılanması için yürütülmekte olan projelerin tanımını. 240 241 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Seferihisar‟ın doğal koĢulları ve geleneklerimizin “YavaĢ ġehir” için çok uygun olduğunu düĢündük ve baĢvuru yapmaya karar verdik. Seferihisar‟ın geleceğinin garanti altına alınması. http://www. Fastfood ve büyük alıĢveriĢ merkezleri gibi yapılar bulunmuyor.05. sanayileĢmeden.seferihisar.75 3. Kendisi belediye baĢkanı olmadan önce internet ortamında. Dolayısıyla biraz nostaljik.2010).2. Cittaslow Koordinasyon Komitesi‟ne. üyeliğe baĢvururken hedeflerinin.242 Cittaslow Seferihisar Temsilcisi Bülent Köstem. Mustafa Tunç Soyer tarafından gündeme getirildi. BaĢvuru Süreci Cittaslow fikri Seferihisar belediye baĢkanı. Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer ayrıca. güzelleĢerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesi olduğunu söylüyor.

Binaların boyanmasında gönüllü olarak çalıĢmak isteyenler.76 birlikle kurumsal ve teknik iliĢkiler için gerçekleĢtirilen konular hakkındaki bilgileri kapsayan bir baĢvuru dosyası sunması gerekmektedir. caddeyi insanların sosyalleĢmesine imkân sağlayacak biçimde kent mobilyalarıyla teçhiz etmeyi ve yayaların caddede trafik stresi olmadan dolaĢabilmesi için trafiği azaltmayı içeren bir cadde düzenlemesi projesi hazırlamıĢ. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleĢtirilmesi planlanan bu projede binaların boyanması. Cittaslow üyeliğine kabul için yerine getirilmesi gereken farklı alanlarda 59 kriter çerçevesinde Seferihisar‟da bunlardan hangilerinin var olduğu ve hangilerinin gerçekleĢtirilebileceği bağlamında bir çalıĢma yapılıyor. çeĢitli boylarda ve tipte dükkan tabelaları. Örneğin. Bu toplantılarda Cittaslow felsefesini. Kahvehane toplantılarında Cittaslow‟u anlatmaya baĢladıktan sonra insanlardan olumlu geri bildirimler alınmıĢ. Diğer yandan Seferihisar içinde de harekete geçilerek Cittaslow‟u tanıtma çalıĢmaları yapılıyor. . Seferihisar Belediyesi tarafından 17 Haziran 2009 tarihinde Cittaslow‟un merkezi Ġtalya‟ya bir niyet mektubu gönderilmesiyle baĢlıyor. Cittaslow üyelik süreci. gerçekleĢtirilmesi gereken kriterleri anlatılmıĢ. dükkan tabelalarını birbiriyle uyumlu ve estetik hale getirmeyi.net/download/. ilk kendi 244 245 http://www. Cittaslow Birliği‟nin ne olduğunu. Cittaslow kriterleri çerçevesinde ana caddede bir belediye bir düzenleme yapmak istiyor. balkonların sardunyalarla süslenmesinin hedeflendiğini halka anlatılmıĢ. bu caddede bulunan binaları birbirleriyle uyumlu renklerde boyamayı. 245 Seferihisar halkı Cittaslow hareketini öğrendikçe sevmiĢ ve benimsemiĢ.cittaslow. Ġlk bilgilendirme toplantısından itibaren katılım her toplantıda artmıĢ. Köstem‟le mülakat (Ek 2). pencerelere söve yapılması. Seferihisar Belediye Kültür Merkezi‟nde ve Seferihisar‟a bağlı 14 köy kahvehanesinde halk bir araya getirilerek Cittaslow‟u tanıtan sunumlar yapılıyor. Seferihisar Belediyesi. Çünkü ana cadde Ģu andaki haliyle çanak antenler. ÇeĢitli duyuru ve tanıtım materyalleri ile halk bilgilendirilmeye çalıĢılıyor. mevcut üye kentlerden örnekler verilmiĢ. Niyet mektubu gönderildikten sonra. çanak antenleri merkezi sistemle çatılarda toplamayı. Seferihisar‟ı tanıtan bu mektupta ayrıca amaçlar ve Cittaslow olma niyeti belirtiliyor.244 Cittaslow Uluslar arası Tüzüğü‟ne uygun bir Ģekilde. direklerden sarkan elektrik ve telefon kablolarıyla iĢgal edilmiĢ durumdadır. ne olmadığını.

Cittaslow üyeliği için en temel Ģart olan. ġunu da belirtmek gerekir ki.com/h51930-yavas-sehrin-baskani-da-yavas.4.ebso. sabaha kadar müzik yayını olan bir yer olsaydı elbette Seferihisar‟ın üyeliği daha baĢtan reddedilirdi. Köstem‟le mülakat (Ek 2).06. Çok katlı otellerin olduğu. 251 http://www. baĢvuru yapan Ģehirleri yerinde incelerken Seferihisar için bu prensip iĢletilmez.2010).ekoiq.2010).000‟in altında olmak Ģartını sağlamaktadır. TOKİ Haber Dergisi. nüfusu 50. Bunun yanı sıra.org. Sayı. Seferihisar Ege kıyılarında bir kıyı Ģehri olmakla beraber sükûnetini koruyabilmiĢ bir Ģehirdir. 23 Kasım 2009 tarihinde Ġtalya‟ya gider ve Seferihisar‟ı anlatan bir sunum yapar. Soyer.38. . Normalde birlik.246 Niyet mektubu gönderildikten sonra Ġtalya merkezden Seferihisar‟ın üye adaylığına kabul edildiğine dair bir cevap gelir.”Cittaslow”. yani “YavaĢ ġehir” unvanını alır ve dünyada “salyangoz” logosuyla temsil edilen Ģehirlerden biri olur.php?sayfa_no=555 (13.249 Seferihisar‟ın Cittaslow‟a üyeliği sadece ülkemiz için değil dünyada da bir ilktir. 248 http://www. Seferihisar Belediye BaĢkanı Tunç Soyer.251 246 247 http://www. “hiç denetlenmeden Cittaslow üyeliğine kabul edilen tek Ģehir” olduklarını söyler.tr/kurumsal/sayfa.arkitera.77 evinde bu değiĢikliklerin yapılmasını isteyenler olmuĢ. Çünkü birliğe üye olmak için kriterlere yüzde 50 uygunluk yetiyorken Seferihisar‟da bu durum yüzde 70‟i aĢmaktadır Ayrıca yapılan tanıtım ve sunum çok iyidir ve Seferihisar yavaĢ Ģehir olma iddiasında samimi bulunur.com/roportajlarDetay. Seferihisar‟da ki yaĢam Cittaslow felsefesine yakındır.seferihisar.248 28 Kasım 2009 tarihinde de Seferihisar. 250 Tarık Öztürk. 250 Seferihisar Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç Soyer.bel. tüm dünyadaki Cittaslow kentlerinin bir arada olacağı Ġtalya‟daki Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısına davet edilir. Ġstanbul: s.06. Çünkü Seferihisar. (2010). 249 http://www.tr/gazete. Sürat Çağına Ġnat YavaĢ ġehir ler.asp?ID=4 (06.247 Üye adaylığı cevabının gelmesinin ardından.

Cittaslow üyeliğine kabul edilmiĢ. Ek 1.252 Seferihisar‟da Cittaslow tanıtımı için belediyenin bastırmıĢ olduğu broĢürlere baktığımızda Cittaslow‟un çevirisi olarak “yavaĢ Ģehir” değil “sakin Ģehir” ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Avrupa‟da Cittaslow‟a üye ülkelerle yaptığımız görüĢmelerde halkın. Yani Seferihisar‟da üyeliğe baĢvururken gerekli kriterlerden bazıları zaten varmıĢ ve bunlardan tam puan alınmıĢ.g. Fakat Türkiye‟de halk bu kelimelerin anlamını bilmediği için biz Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme ettik.k. Seferihisar Cittaslow Belgesi Kaynak: Seferihisar Belediyesi. Bunun sebebini Bülent Köstem Ģöyle açıklıyor: 253 Aslında Cittaslow‟un tüzüğünde Cittaslow kelimesinin tercüme edilmemesi yönünde bir madde var. Avrupa‟da yaĢayanlar “citta” kelimesinin Ģehir .5) Ancak Türkiye‟de “citta” ve “slow” kelimeleri bir anlam ifade etmediği için Cittaslow kelimesini tercüme etmek zorundaydık. Cittaslow. yavaĢ anlamına gelen “slow” kelimesine olumsuz anlamlar yüklediğini.. Böylece. Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinden olan ISO 9000 ve ISO14000 belgeleri yoktur. Dolayısıyla bu tür taahhütler de tam puan olmasa da Seferihisar‟a puan getirmiĢ. Avrupa‟da ortaya çıkan bir hareket olduğu için.(Bkz. . BaĢvuru esnasında. hem de gerçekleĢtirmek için taahhütte bulundukları kriterlerden dolayı puan alınmıĢ. “slow” kelimesinin yavaĢ anlamına geldiğini biliyorlar. Yani niyet mektubu gönderildikten yaklaĢık 7 ay sonra Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliği gerçekleĢmiĢ. daha ne kadar yavaĢlayacağız?” Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik. “biz yavaĢlıyor muyuz. a. s.78 Resim 3. Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için o anın Ģartlarından dolayı Cittaslow‟u “sakin Ģehir” 252 253 Köstem‟le mülakat (Ek 2). ss. 17 Haziran 2009‟da baĢlayan üyelik süreci 28 Kasım 2009‟da tamamlanmıĢ ve Seferihisar.1. Cittaslow merkezine 2011 yılına kadar bu belgelerin alınması konusunda taahhütte bulunulmuĢ.2-3.

cittaslowseferihisar.k. araçların girmediği. Ģehir sakinlerinin ve ziyaret edenlerin zevk alabilecekleri bir hızda yaĢanması. geriye gitmek veya eskide yaĢamak değildir. “YavaĢ” kavramı çerçevesinde halkta oluĢabilecek yanlıĢ anlaĢılmalara meydan vermemek. gürültü. hava.org/index. kelimesine yüklenen olumsuz anlamların yanlıĢ ve haksız olduğu Seferihisarlılar tarafından anlaĢıldıktan sonra yavaĢ kelime sini kullanmak isteyebiliriz. Ģehrin dokusunun.254 Cittaslow tanıtım broĢüründe “Cittaslow ne değildir?” baĢlığını taĢıyan açıklamalarda ise. “Cittaslow nedir?” baĢlığını taĢıyan açıklamalarda. Cittaslow. Teknolojiye karĢı çıkmak değildir. Daha yavaĢ yemek değildir. internet sitesi üzerinden de dijital olarak yayınladığı broĢürler hazırlayıp halka dağıtımını sağlamıĢ. a. tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak için bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaĢılması. Cittaslow hakkında sağlıklı ve doğru bilgileri paylaĢmak amacıyla Seferihisar Belediyesi. Cittaslow. Ancak daha sağlıklı olan yerel besinlerin. Hava ve gürültü kirliliğini azaltmak için bisiklet ve fayton kullanımını özendirme k ve kullanılması için gerekli altyapıyı sağlamaktır. ıĢık ve elektro manyetik kirliliklerin sürekli kontrol edilmesi ve sağlığı tehdit etmeyecek seviyede tutulması. Bu broĢürlerde Cittaslow‟un ne olup ne olmadığı ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmıĢ.79 olarak tercüme etmeyi daha uygun bulduk.g. müziğinin ve hikâyesinin uyum içinde. renginin. YavaĢ. Ģehir sakinlerinin ve Ģehri ziyaret edenlerin rahat bir nefes almak için dinlenebilecekleri alanlar yaratmaktır. Okullarda çocuklarımıza tat ve beslenme üzerine eğitim programları düzenlemektir denilmektedir.255 254 255 http://www. belediye hizmetlerinin internet ortamına taĢınması ve kent halkının bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için eğitilmesidir. . yerel zanaatları. Tam tersine. Arabaya binmeyi yasaklamak değildir. organik ürünlerin ve yemeklerin özendirilmesidir. çevreye ve insana zararlı olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının ve enerji tasarrufunun teĢvik edilmesi ve belki de en önemlisi bir Ģehrin kendini dünyadaki binlerce aynı Ģehirden farklılaĢtırmasıdır denilmektedir. Ancak.

.256 Sakin Ģehir kriterleri yerine getirildiğinde. Yapılan toplantılar sonucunda oluĢturulan taslağa uygun Ģekilde.2010). 257 http://www.arkitera. sakin Ģehir kriterlerini yerine getirmeye yönelik çeĢitli projelerin de hayata geçirilmeye baĢlandığı belirtiyor.org.5.80 3..2.k. kentin insani zenginliği ve fiziki altyapısının yeni bir anlayıĢla ele alınacağı bu çalıĢmalar kapsamında çok para harcamak gerekmediğini yalnızca kentte yaĢayan halkın. Yaptıkları iĢin değerli ve para kazanabilecekleri bir iĢ olduğunu görmüĢler. Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Cittaslow olarak tescillenen Seferihisar adaylık sonrası Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmek üzere çalıĢmaya baĢlamıĢtır.2010).php?action=displayNewsItem&ID=48923 (14. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar.saygid.php?option=com_content&view=article&id=6:sakinsehir&catid=1: son-haberler&Itemid=50 (14. Altyapı Politikaları. ana cadde üzerinde “Belediye Pasajı”ndan baĢlayarak bazı binalar üzerinde mimari güzelleĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢ.259 Cittaslow kriterleri bağlamında Sakin ġehir olmak için yapılan çalıĢmaları Cittaslow Kriterleri ile uyumlu olacak Ģekilde.g. Bu çalıĢmaların baĢlangıcında yaklaĢık yirmi tane ressam ve mimarla Seferihisar‟da binaların nasıl güzelleĢtirebileceği konusunda toplantılar yapılmıĢ.tr/index. yaĢam kalitesini yükseltmek için farklı bir düĢünce yapısına sahip olması ve Cittaslow‟u sahiplenip desteklemesi gerektiğini söylüyor. s. 258 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Belediye BaĢkanı Soyer.06. Böylece köylerde büyük bir değiĢim baĢlamıĢ.258 Fiziksel değiĢim anlamında Seferihisar‟ın hemen giriĢindeki Atatürk Caddesi‟nde üç tane bina üzerinde çalıĢma yapılmıĢ.06. Çevre Politikaları. 259 a. köylerde olmuĢ. Yerel Ürünlerin ve Üretimin 256 http://www. ortaya bir yerel kalkınma modeli çıktığını söyleyen Soyer. Öncelikle “köy pazarı”nda köylülerin açık pazar kurmasını ve sadece Seferihisar‟da üretilen malların üreticileri tarafından satılması sağlanmıĢ.3.com/news. Ġnsanlar yetiĢtirdikleri ürünleri halde satamadıkları için yıllardır boĢ bıraktıkları.257 Cittaslow‟a üye olduktan sonra en çarpıcı değiĢim yerel üretici üzerinde. hiçbir Ģey ekmedikleri tarlalarını tekrar ekmeye sebze-meyve yetiĢtirmeye baĢlamıĢlar. Aynı Ģekilde “Sığacık Pazarı”na halden mal getirmeyip burada sadece Seferihisarlıların mallarını satmasına izin verilmiĢ.

organik atık miktarı ve yeĢil atık miktarı raporları alınarak bu konu üzerine daha önce çalıĢmıĢ bir danıĢmanlık firmasına bu sonuçlar teslim edilmiĢtir. Seferihisar: ss. mini hidroelektrik güç kaynaklan. Firma öncelikli olarak bu bölgede bir biogaz tesisi kurulmasının ön fizibilitesini çıkaracaktır.Kentsel ya da toplu kanalizasyon için arıtma tesisinin bulunması 5.1-3. 260 Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi'nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu . Deniz suyu temizliğini belgelemek için Ġl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı ölçümler ve Ģebeke sularının temizliğinin kanıtlamak için ĠZSU‟dan su temizlik raporları alınmıĢtır Konu ile ilgili Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ÇEVKO. . Endüstriyel ve evsel kompostlama hakkında araĢtırma yürütülmüĢ ve bu alanda uzman yetkililerde görüĢülmüĢtür. 2. Seferihisar Ġlçesi Biogaz Tesisi Projesi Ġlçe merkezi ve köylerde ortaya çıkan tüm organik atıkların ayrıĢtırılması ya da ayrı ayrı toplanması ile biogaz tesisinin hayata geçirilmesi Seferihisar için oldukça önemli bir konudur.000 kiĢilik bir biyolojik atık su arıtma tesisi kurulmuĢtur.1.Hava.Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar. Konu ile ilgili olarak yeĢil atık miktarları doğrultusunda özel bir Ģirkete Seferihisar‟da kompost tesisi hakkında ön fizibilite çalıĢması yaptırılacaktır. 3 Haziran 2010. ĠnĢaatı tamamlanan tesis kısa bir süre içerisinde faaliyete geçecektir. Ġzmir ilçe belediyeleri ve kurmuĢ olduğu konsorsiyumla yaptığı sözleĢme sonucu ilçemizden toplanan çöplerin ayrıĢtırılması yapılmaktadır. yerel yönetimlerce enerji tasarrufunun sağlanmasının planlanması. 3.Endüstriyel ve evsel kompostlamanın yaygınlaĢtırılması ve teĢvik edilmesi Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Hava kirliliğini ve kalitesini ölçmek için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin mobil hava kirliliği izleme aracı Seferihisar‟da 2 ay boyunca ölçümlerde bulunmuĢtur. Konuyla ilgili olarak Gümüldür Atık Transfer Ġstasyonu‟ndan haftalık ve aylık toplam atık miktarı.2. Çevre ÇalıĢmaları260 Cittaslow Kriterleri 1. Sonuçların olumlu olması halinde bir kompost aracı alımı ve tesis için arazi düzenlemesi yapılması planlanmaktadır. Ön fizibilite çalıĢması sonucu ortaya olumlu sonuçlar çıkar ise fizibilite çalıĢmaları ile tesis kapasitesi belirlenerek tesis 4. 3. yeĢil hidrojen. Misafirperverlik. Farkındalık OluĢturma ve Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi baĢlıkları altında 7 kategoride toplayabiliriz.81 Desteklenmesi. bio-yakıt vb. yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi.Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıĢtırılarak toplanmasının teĢvik edilmesi ve yaygınlaĢtırılmasına yönelik projeler.3. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Seferihisar‟da 50. su ve toprağın kalitesinin.) kullanımına dikkat çekilerek.

Seferihisar Jeotermal ĠnĢaat. Özel olarak Seferihisar ve çevre ilçelerdeki otel ve tesislere. Biogaz tesisinin kurulmasındaki temel amaç ortaya çıkan enerji ile bu seraların ısıtılması olacaktır. Kurulacak olan Kür Merkezi konaklama kapasitesine sahip olmanın yanısıra. Proje çalıĢmaları kapsamında en fazla 25km/sa hızla gidecek olan 3 tekerlekli bisiklet ulaĢım ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaktır. A.Sığacık Mahallesi arasında alternatif enerji kaynaklı tramvay projesi üzerinde çalıĢılmaktadır.TaĢımacılık.Özel Eğitim Hizmet. Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Üniteleri Projesi Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Jeotermal ĠnĢaatTurizm. ikinci konut ve yerel halka yönelik hizmet verecektir.ġ ve bir proje danıĢmanı kent içi ulaĢımda otomobil yerine güneĢ enerjili bisiklet kullanımını yaygınlaĢtırmak için çalıĢma yürütmektedir. Alternatif Enerji Kaynaklı Tramvay Projesi Alternatif Enerji kaynaklarının değerlendirilmesi hususunda yenilenebilir enerjinin ulaĢım araçlarında kullanılması ile ilgili olarak Ġzmir Ekonomi Üniversitesi. GüneĢ Fayton Tic. ġti.ġ ortaklığı ile Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Ünitelerinin kurulabilmesi için çalıĢma yürütülmektedir. sivil toplum kuruluĢları temsilcileri.Temizlik San. elektrik malzemeleri satıcıları. Seferihisar Belediyesi. Tic. genel olarak günü birlik kullanım için olanak sağlayacaktır. Tic. ve bir proje danıĢmanı ile birlikte Seferihisar Merkez . Ltd.Hizmet.82 projesi çizilecektir. GüneĢ Enerjili Bisiklet Projesi Yenilenebilir enerjinin ulaĢım araçlarında kullanılması kapsamında. A. Proje için düĢünülen araç Seferihisar Karakayalar Bölgesi‟nden Sığacık Mahallesi‟ne giden yol güzergâhında 25-30 kiĢi kapasiteli olacak ve raylı sistem üzerinde çalıĢacaktır.TaĢımacılık.Özel Eğitim. . Enerji Verimliliği Eğitimleri Enerjiyi verimli kullanma bilincini uyandırmak ve çeĢitli faaliyetlerle Seferihisar genelinde enerji verimliliği konusunu gündemde tutmak amacıyla Schneider Elektrik ile iĢbirliği içerisinde Seferihisar Belediyesi kamu personeli. Seferihisar‟da ikamet eden kiĢiler ve öğrencilere yönelik olarak „Enerji Verimliliği Eğitimleri‟ verilecektir.Turizm. Ġzmir Ekonomi Üniversitesi.Seferihisarda yaygın bir geçim kaynağı olan seracılığın en önemli masraflarından biri seraların ısıtılması için harcanan enerji bedelleridir.Temizlik San.

Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılması için planlar yapılması. Gündem 21 Projesi kapsamında Ağustos 2009 tarihinde Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi kurulmuĢtur ve Kent Konseyi Meclisleri Cittaslow kriterleri kapsamında çalıĢmalar yürütmektedir.83 6. Seferihisar‟da farklı boylarda ve tarzlarda ilan ve reklam panoları yerine Seferihisar Belediyesi tarafından belirlenen standart boyda ve tarzda ilan ve reklam panoları kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Seferihisar Atatürk Caddesi‟nde bulunan mevcut tabelalar sökülmeye ve belediye tarafından bu tabela ve panoların yerlerine yeni standartlara uygun tabelalar asılmaya baĢlanmıĢtır.Çevre yönetimi sistemlerinin benimsenmesi (EMAS ve Gündem 21 projelerine katılım) Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından Ģehrin en kalabalık olduğu yaz sezonunda gürültü ölçümleri yapılacak ve olması gereken parametrelerinin üzerinde değerler çıkması durumunda gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir.Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından Ģehrin en kalabalık olduğu yaz sezonunda ıĢık ölçümleri yapılacak ve olması gereken parametrelerinde üzerinde değerler çıkması durumunda ıĢık kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir. 7. yeterli kaynak bulunduğunda gerçekleĢtirilecek çalıĢmalar arasında yer almaktadır.Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması 9. 10. dükkan tabelalarının birbiriyle uyumlu ve estetik hale getirilmesi. Çevre yönetim sistemlerinin Seferihisar‟daki farklı kurum ve kuruluĢlar tarafından benimsenmesini sağlayabilmek amacı ile Ekim 2010 tarihinde Ġzmir ilindeki üniversiteler ile iĢbirliği içerisinde eğitim programları düzenlenecektir. Konu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için GDO‟ya Hayır Platformu‟na katılınmıĢtır. 8.Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. Elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonlarının yerleri ve teknik özellikleri tespit edilmiĢtir. . Cittaslow kriterleri çerçevesinde çanak antenlerinin merkezi sistemle çatılarda toplanması.Genetiği değiĢtirilmiĢ organizmaların (GDO) tarımda kullanılmasının yasaklanması. 11. Bu konuda çıkan son kanunlardan sonra GDO‟lu tohumların kullanımının yasaklanması hakkında atılabilecek adımlar için yasal yollar araĢtırılmaktadır.

Proje çizildikten sonra restorasyon için ihale sürecine baĢlanacaktır. haftasında ihaleye çıkılacaktır.000 TL kaynak aktarılmıĢtır. Düzce Medresesi. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar -Sığacık Kalesi Surları Röleve. ss. Ayrıca Seferihisar Merkezi‟nde bulunan Atatürk Caddesi‟nin araç trafiğine kapatılması Belediye Meclisi tarafından kabul edilmiĢtir.969 TL kaynak ayrılmıĢtır.Tarihi mekânların. Bu proje için Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 422.354 TL kaynak tahsis edilmiĢtir. UlamıĢ ve Seferihisar merkezindeki hamamların restorasyonu için yol haritası çizilmiĢtir. 2. Teos Antik Kenti kamulaĢtırılması için Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 144.3.2. Restitüsyon. Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 179. Restorasyon Projeleri Yapımı” projesinin ihale süreci sona ermiĢtir ve kazanan Ģirket ile sözleĢme imzalanmıĢtır. . Seferihisar ulaĢım planlaması üzerine çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Kabul edilen rapor önümüzdeki günlerde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi UKOME‟ye sunulacaktır. Tescilli Sığacık Kalesi içerisinde bulunan sokakların sokak sağlıklaĢtırması için 1 No‟lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından iĢaretlemeler yapılmıĢtır.r.. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. 261 a. Bu kaynak kullanılarak yapılacak ihale için çalıĢma tamamlanmıĢtır ve Mayıs ayının 3.3-7. Güvenli ve düzenli trafik sağlamak ve araç trafiğini azaltmak adına yaz aylarında Sığacık‟ın bir bölümüne araç giriĢi yasaklanmıĢtır. Hazırlanmakta olan alternatif ulaĢım sisteminde ilçede kullanılmayan ara yollar ulaĢıma açılarak yol akslarında değiĢiklikler yapılacak ve atıl yapıdaki alanları ulaĢım planına dahil ederek güvenli ulaĢım planları yeniden yapılandırılacaktır. -Teos Antik Kenti‟nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kazı baĢlatılmıĢtır. Altyapı ÇalıĢmaları261 Cittaslow Kriterleri 1.Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar. Bu çalıĢmalarda toplu ulaĢım ve bisiklet yolları yapılması ön planda tutularak Seferihisar‟daki mevcut ulaĢım sistemine alternatif bir ulaĢım sistemi hazırlanmaktadır. Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ġehir Planlama bölümü ile birlikte.g.84 3.128 TL ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından 177.2.

Ġlk aĢamada Sığacık‟ı Seferihisar‟a bağlayan yollar bisiklet kullanımına uygun hale getirilmeye çalıĢılmaktadır. Ġhtiyacı olan kiĢilerin evlerinde küçük tadilatlar yapılmıĢ ve bahçeleri düzenlenmiĢtir.Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. Çözümler içerisinde alternatif aksların yaratılması.Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. Seferihisar‟ın ulaĢım planını hazırlamak için Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.Aile yaĢantısını kolaylaĢtıran ve yerel aktivitelere olanak sağlayan programların teĢvik edilmesi (eğlence ve spor faaliyetleri. Gençlere yönelik eğlence ve spor faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürülebilmesi için Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile Gençlik Merkezi kurulmuĢtur.85 3. yürüyen merdiven. sosyal tesisler.) Seferihisar‟ın çeĢitli yollarında bisiklet yolları oluĢturmak için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile birlikte mevcut durum analizi yapılmaktadır. Seviye Belirleme Sınavı ve Öğrenci Seçme Sınavı‟na hazırlanan öğrencilere yönelik olarak dershane hizmeti . evleri ve bahçeleri ilaçlandırılmıĢtır. okul ve aile arasında bağ oluĢturmayı amaçlayan aktiviteler. 4. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. Kronik rahatsızlığı olan kiĢilere ev eĢyası. kullanılmayan yolların ulaĢım planına dahil edilmesi. 5.Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. Ġlk aĢamada Seferihisar‟ın özellikle Ģehir merkezindeki trafik sorununu çözüme kavuĢturmak için ġehir Plancılığı Bölümü desteği ile Seferihisar Ģehir merkezinde trafiğin azaltılması ve yaya aksının geniĢletilmesi için alternatif çözümler ortaya koyulacaktır. ayrıca ilçeye farklı noktalarda bisiklet otoparklarının kazandırılması önerileri bulunmaktadır. Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü ve Kent Konseyi‟nin çalıĢmaları kapsamında bu kritere yönelik olarak çeĢitli aktiviteler düzenlenmektedir. Seferihisar‟daki 22 fiziksel engelliye tekerlekli sandalye dağıtılmıĢtır. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. Engellilere yönelik olarak mimarı engellerin kaldırılması üzerine Seferihisar Belediyesi kaynak yaratma çalıĢması yürütmektedir. Bu konudaki çalıĢmaların 2010 yılı yaz sonuna kadar bitirilmesi öngörülmektedir. giysi yardımı yapılmıĢtır. 6. Ramazan bayramında geliri düĢük olan kiĢilere erzak yardımı yapılmıĢtır. Seferihisar‟daki yaĢlılara ilaç yardımında bulunulmuĢtur. Düzenlemeler için gerekli olan kaynak yaratıldığında bu kritere yönelik olarak çalıĢmalar yürütülecektir. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). yaĢlılar ve kronik hastalar için ev yardımı da dahil olmak üzere çeĢitli yardımlar. ilçe terminalinin yerinin değiĢtirilerek terminal çalıĢanlarına ve gelen ziyaretçilere daha iyi bir hizmet verilmesi. umumi tuvaletler vb. belediye çalıĢma saatlerinin düzenlenmesi.

Bozulmakta olan kentsel alanların ve Ģehrin yeniden kullanılmasına yönelik projelerin geliĢtirilmesi. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak “dost mağazalar”ın kurulması. Yeterli kaynak bulunduğu takdirde bu eksiklerin giderilmesine yönelik bir çalıĢma yürütülecektir. Projenin beklenen sonuçları Sığacık‟a Sakin ġehir . Bu eğitim zor durumda olan vatandaĢlarla ilgilenme ve yardım etme konularını içermiĢtir. Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü tarafından “Kaliteli Ağırlama ve Misafirperverlik” eğitimi verilmiĢtir. Seferihisar‟ın Sığacık Mahallesi kale içinde yerel ürünlerin ve el iĢlerinin sergilendirdiği “Sığacık Pazarı” kurulmuĢtur. Seferihisar‟ın Sığacık mahallesinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak Sakin ġehir kriterlerine uygun meydan ve rekreasyon alanı düzenlemesi yapmak ve yerel sosyo-ekonomik yaĢamı canlandırarak ilçenin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek amacı ile ĠZKA‟nın “Turizm ve Çevre Mali Destek Programı”na baĢvuru sunulmuĢtur. Bu Kadın Emeği Evi.Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması Seferihisar Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi‟nden Seferihisar‟daki tıbbi yardım merkezlerinin ve hastanelerin mevcudiyetini kanıtlayan yazı alınmıĢtır. Kale içinde ilk kez kurulan pazarda. Seferihisar‟daki tüm plajlara umumi tuvalet konulmuĢtur. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. ilçede üretilen tarım ürünleriyle. 10. hanımların el iĢleri ve birçok sanat eseri de sergilenmektedir. Seferihisar Belediyesi‟nin hedefi. kadınların sosyalleĢmesine ve emeklerini değerlendirmesine yardımcı nitelik taĢımaktadır. Seferihisar‟ın UlamıĢ Mahallesi‟nde Seferihisar Belediyesi Kadın Emeği Evi açılmıĢtır. 9. Bu odalarda köylüler kendi ürettikleri ürünleri satma imkânına sahiptir. 7.Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması.Tıbbi yardım merkezi 8. Vasıflı yeĢil alanların niteliklerini arttırmak amacı ile eksik teçhizatlar belirlenmiĢtir. 11. bu pazara halden mal sokulmamakta ve sadece küçük üreticilerin ürünlerini satmalarına imkân verilmektedir. Ayrıca her Salı günü Köy Pazarı‟nın önünde açık bir pazar düzenlenmekte. Seferihisar‟ın her mahallesinde bir kadın emeği evi açılmasıdır.).YeĢil alanların kurulması ve hizmet alt yapılarının bulunması (oyun alanları. Seferihisar Belediyesi tarafından “Köy Pazarı” kurulmuĢtur. Eski Belediye binasının her bir odası Seferihisar‟ın köylerine tahsis edilmiĢtir.86 verilmektedir.

Ayrıca. balkonlarda bulunan ve görüntü kirliliğine sebep olan çanak antenler toplanmasına yönelik olarak çalıĢma Atatürk Caddesi boyunca baĢlatılmıĢtır. gürültü kirliliğini ve hızlı trafiği kesecek. Seferihisar‟ın Cittaslow kimliğinin vurgulanması. Bu konuda Mimarlar Odası Ġzmir ġubesi ile birlikte yürütülen çalıĢma tamamlanmıĢtır ve Seferihisar Belediye Meclisi‟nin Haziran ayındaki toplantısında onaylanmak üzere konu meclis gündemine alınacaktır. Bu çalıĢmaların caddedeki bütün binalara uygulanması ve trafiğin kısıtlanmasıyla Atatürk Caddesi‟nin Seferihisarlılar ve ziyaretçiler için sosyalleĢme ve dinlenme alanı olması planlanmaktadır. bu grup yaptıkları toplantılar sonucunda Atatürk Caddesi‟nin yeniden yapılandırılması için bir mimari taslak çıkartmıĢtır. söveler turuncu tonlarında renklerle boyanmıĢ ve zemin katlarda taĢ kaplama uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Atatürk caddesinde yer alan 3 binanın pencere kenarlarına söve uygulaması yapılmıĢtır ve bina zeminleri beyaz. Sığacık kalesinin güney ve batı duvarında yer alan evlerde de mimari çalıĢmalar uygulanmaya baĢlanmıĢtır. aydınlatmada güneĢ enerjisinden faydalanarak ilçe genelinde enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranının yükselmesidir. Kent tarzının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Seferihisar ve Ġzmir‟de çalıĢma yürüten mimar ve ressamlardan bir grup oluĢturulmuĢ. yerine Seferihisar Belediyesi‟nin belirlediği standartlarda tabela ve panolar asılmıĢtır. ekoturizm destinasyonu olarak tanınırlığının sağlanması. Evlerde sürdürülen çalıĢmalar. -Atatürk Caddesi‟nde baĢlayan çalıĢmalara Sığacık‟ta devam edilmektedir. yeĢil alanların ve yaya bölgelerinin artması ve yerel üretim yapan üreticiler ile bu ürünleri satan dükkân ve lokantaları destekleyecek düzenlemeler yapılması.87 kriterlerine uygun nitelikte çağdaĢ peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda bir kamusal dıĢ mekân kazandırılması. Sövelerin renginin turuncu seçilmesinin nedeni Seferihisar‟da yetiĢen Satsuma mandalinasını çağrıĢtırmasıdır. Ġlk olarak farklı boyutlarda reklam ve dükkan panoları ve balkonlarda bulunan çanak antenleri ile ilgili çalıĢma yürütülmesine karar verilmiĢtir. yaya sirkülasyonunu ön plana çıkaracak farklı ulaĢım sistemlerinin entegrasyonunun oluĢturulması. evlerin dıĢ mekân olarak benzer özelliklere sahip olmasının sağlanmasına ve bir renk uyumunun oluĢturulmasına . Atatürk caddesinde bulunan farklı boylardaki pano ve tabelalar kaldırılmıĢ. -Seferihisar‟da yaĢanan mimari dağınıklık ve düzensizliğin önüne geçmek için yeni yapılacak binalarda uygulanacak mimari standartların hazırlanması planlanmıĢtır.

Balık restoranlarının çatıları sökülmüĢ ve tek tip ve estetik çatı uygulaması yapılmıĢtır. Bu noktalar Seferihisar Merkezi ve Sığacık. Kahvelerde aynı tarz masa ve sandalye uygulaması için kahve sahipleriyle konuĢulmuĢ ve mutabakata varılmıĢtır.88 yöneliktir. 12.R.P. . Doğanbey Mahalleleri olacaktır. dıĢ cephe boyalarının yapılması gibi çalıĢmalar tüm sokaklardaki düzenlemeler bitinceye kadar devam edecektir. (kentsel yenilenme programı) iĢlevlerinin. Ayrıca caddeyi insanların sosyalleĢmesine imkân sağlayacak biçimde çevreyle uyumlu kent mobilyalarıyla donatılması amacı ile çalıĢmalar baĢlayacaktır. Söve çalıĢmaları.U. bu kahveler için aynı yapıya sahip pergole uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Ekim 2010 tarihinde Çevre Master Planı hazırlanmıĢ olacaktır. Ege Üniversitesi Çevre Merkezi ve Seferihisar Belediyesi iĢbirliği ile Çevre Master Planı hazırlanmaktadır. Hazırlanacak olan plan Ģu bilgileri içerecektir: Atıksu yönetimi. Sığacık kalesinin güney tarafında yer alan balık restaurantlarının çirkin bir görünüm veren naylon gölgelikleri sökülmüĢ. Sığacık kalesinin batı duvarında yer alan ve birbirinden farklı yapıya sahip kahvelerin gölgelikleri sökülerek. balkon ve pencerelere sarkıt saksıların koyulması ve sardunya yetiĢtirilmesi. su temini ve katı atık yönetimi alanlarında fizibilite çalıĢması Çevre Master Planı projesinin kentsel planlama bölümünde Kentsel GeliĢim Analiz Raporu ile geleceğe yönelik kent yerleĢimi stratejilerinin belirlenmesi Katı atıkların değerlendirilmesi ile ilgili olarak temiz enerji hakkında kapasite raporunun hazırlanması Cadde ve sokak aydınlatmaları için güneĢ enerjisinden faydalanılabilme kapasitesinin belirlenmesi Su temini ile ilgili Belediye sınırları içerisinde çevre kirliliğinin kontrol altına alınabilmesi ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla içme ve kullanma suyu kaynaklarının incelenmesi ve mevcut durumun iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar Bu kapsamda Seferihisar‟da 4 farklı noktaya turizm ve Cittaslow bilgilendirme ofisleri kurulacaktır. oturma alanları dükkanların arka tarafında yer alan dere kenarına alınmıĢtır. Ürkmez. Cittaslow bilgi bürolarıyla bütünleĢtirilmesi.Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. 13.

Bu bitkinin tanıtılması ve yaygınlaĢtırılması için çalıĢmalar devam etmektedir. Seferihisar‟da kablosuz ve kablolu internet eriĢimi mevcuttur. mimarlık ofislerinin. 7.ġehri.VatandaĢlara hizmet sağlamak için planlar (Belediye hizmetlerinin internet üzerinden duyurulması. Belediye hizmetleri e-belediye çalıĢmasıyla internet üzerinden vatandaĢa ulaĢmaya baĢlamıĢtır.. vatandaĢlar için internet tabanlı bir belediye ağı oluĢturulması ve vatandaĢların bu ağı kullanmaları yönünde eğitilmeleri). 262 Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından ilçenin en kalabalık olduğu yaz döneminde gürültü ölçümleri yapılacak ve olması a. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından ölçümleri yapılacaktır.r. 2. fiber optik kablolar ve kablosuz sistemler için teçhiz etmek 3. müteahhitlerin bilgilendirilmesi ve çevreye duyarlı yapıların inĢa edilmesi hakkında bilinçlendirme programları hazırlanmaktadır.3.g.Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması.2. evrak takibi ve benzeri iĢlemler belediyenin internet sitesi üzerinden yapılmaya baĢlanmıĢtır.Çevre ve manzarayla uyumlu çöp kutularının tedarik edilmesi ve çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması.8-9. Bu kriter çerçevesinde Seferihisar‟a özel bir çiçek olan ve ilgisizlik nedeniyle soyu tükenme aĢamasına gelen “Kum Zambağı” koruma altına alınmıĢtır. ss. Haziran ayı içerisinde çöp araçlarına GPS cihazlarının yerleĢtirilmesi yapılacak ve araçların uydu üzerinden bilgisayardan takibi gerçekleĢtirilecektir. .Biyo-mimari alanlarının kurulması. Emlak vergisi.Elektromanyetik alanları gözlemleme sistemlerinin benimsenmesi. ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar262 Cittaslow Kriterleri 1. Elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonlarının yerleri ve teknik özellikleri tespit edilmiĢtir. 5. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. Çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması için çöp arabaları Araç Takip Sistemi yerleĢtirilmesi için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Biyo-mimari hakkında Seferihisar ilçesinde faaliyet gösteren inĢaat mühendislik firmalarının. kira ödemesi. 6. 4.3.89 3. çöp toplama vergisi.Özellikle gürültülü alanlarda gürültünün kontrol edilmesi için plan.

Seferihisar ilçesi Gödence köyünde tarım-turizmi ve ev pansiyonculuğunun baĢlatılması. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile iĢbirliği içerisinde “Sosyo-ekonomik kalkınma için sürdürülebilir bir örnek: Yarımadamda Organik Tarım” isimli proje. Seferihisar merkezinde ana cadde düzenlemesi kapsamında tüm binaların beyaz zemin üzerine turuncu sövelerin yapılması ve tüm balkon ve pencerelerden sardunyaların sarkıtılması ile ilgili bir plan yapılmıĢtır.90 gereken parametrelerinde üzerinde değerler çıkması durumunda gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir 8.Elektronik evden çalıĢmanın (telework) teĢvik edilmesi. Satsuma balı üretimini arttırılması ve polen tesisinin kurulması. Evden çalıĢma yapılacak sektör bulunmadığından dolayı telework teĢvik edilemeyecektir. Eğitimleri baĢarı ile tamamlayan kiĢilere organik tohum dağıtılmıĢtır. Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde arıcılık faaliyetlerinin arttırılması. 3.9-12. Seferihisar ilçesinde iyi tarım uygulamalarının baĢlatılması projelerinin hayata geçirilmesi için Seferihisar Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ortak çalıĢmalar yürütülecektir. ĠZKA Sosyal Kalkınma Mali Destek programı çerçevesinde yürütülmüĢtür.Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. Bu planın uygulaması Atatürk caddesi ve Sığacık mahallesinde baĢlamıĢtır ve bu çalıĢmalar merkezden baĢlayarak tüm Seferihisar sokaklarının renk bütünlüğüne kavuĢturulması için yaygınlaĢtırılacaktır.r. . Bu kapsamda Seferihisar‟da çiftçilerle çeĢitli toplantılar ve alan uygulamaları yapılmıĢ ve organik tarım hakkında bilgiler verilmiĢtir. ilçe sınırları içerisinde mandalina entegre tesisinin kurulması..g. ilçe sınırları içerisinde enginar entegre tesisinin kurulması.3. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar263 Cittaslow Kriterleri 1.Kentin renk planlamasının yapılması.2. Seferihisar halkının geçimi tarım-hayvancılık ve yaz sezonunda turizm kaynaklıdır. ss. 263 a. 9. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Seferihisar‟ın kırsal kalkınma programının hazırlanması ve hayata geçirilmesini amaçlayan iĢbirliği protokolü hazırlanmıĢtır.4.

Seferihisar Beyler köyü sakinleri tarafından üretilen örme sepetlerin kalitesinin arttırılması amacı ile sepet sektörünün öncü isimleri Seferihisar‟a getirilerek sepetlerin daha dayanıklı ve uzun süre kullanılabilir olmasını sağlanacaktır ve Türk Standartları Enstitüsü‟ne baĢvurularak Kalite Uygunluk Belgesi alınacaktır. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile “Organik Tarım. meyve ve tahıl ürünlerinin restoranlarda ve kafeteryalarda kullanılmasını sağlamak ve yerel üretimi korumak amaçlı Köy Pazarı ve Sığacık Pazarı kurularak bölge üretici ve tüketicisi bir araya getirilmektedir. . 4. 2. eĢya ve el iĢlerinin kalitesinin sertifikalandırılması. organik bal üretilmesi amaçlanmaktadır. 3. 2012 yılı Tarım Bakanlığı Organik Hayvansal Üretim Projeleri kapsamında “Organik Sakız Koyunu YetiĢtiriciliği Projesi ve Organik Yumurtalık Tavuk YetiĢtiriciliği Projesi” Ġzmir Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından sunulmuĢtur. geliĢtirilmesini sağlamak amacı ile Ġl Tarım Müdürlüğü ile Tarım Bakanlığı‟na Organik Bal ve Bal Evi adlı projeleri sunmuĢ bulunmaktayız.YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. seramik iĢleri ve deri kaplama sanatının desteklenmesi için Seferihisar Kent Konseyi tarafından programlar açılacak ve üretimlerin devam etmesi sağlanacaktır.Esnaf ve zanaatkârlar tarafından üretilen ürünlerin.Yok olma riskiyle karĢı karĢıya Bölge halkı tarafından yapılan göçer arıcılık olan geleneksel çalıĢma ve yöntemlerinin yok olmasını önlemek ve meslek yöntemlerinin himayesi. Bölge halkının ürettiği bez bebek. Proje kapsamında Seferihisar‟ın UlamıĢ mahallesindeki mandalina üretiminde organik tarımcılığının geliĢtirilmesi ve bir bal evi kurarak. -Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından açılan “Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”na Seferihisar‟da yapılan enginar üretiminde iyi tarım uygulamalarına geçmek ve Enginar ve Mandalina Konservesi üretmek amacı ile Sınırlı Sorumlu UlamıĢ Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iĢbirliği içerisinde proje sunulmuĢtur.Yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya olan esnaf ve zanaatkarların ve/veya el iĢi ürünlerinin korunması ve himayesine yönelik programlar. okulların yemek hizmetlerinde organik. 5.91 Tarım Bakanlığı‟nın 2012 Organik Tarım Programı kapsamına alınmasına yönelik olarak Ġzmir Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından. Bölge halkı tarafından üretilen çeĢitli sebze. Organik Bal ve Bal Evi Projesi” sunulmuĢtur.

7. YavaĢ YaĢamak. Ayrıca. Festival kapsamında yerel kültürü yaĢatmak ve yerel üretimi desteklemek. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin tez çalıĢmaları kapsamında bu çalıĢma 2010 yılında yaptırılacaktır. Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluĢturduğu sebze bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiĢtiriciliğini öğretmektedir. Ġtalya‟dan ve Türkiye‟den katılacak olan yerel sanatçılar konser verecek ve tiyatro grupları gösteri yapacaktır. Bu yerel ürünler Seferihisar Belediyesi tarafından kurulan Köy Pazarı. Öğrenciler çapa yapma. Festivalin teması “Yereli YaĢamak” olacaktır.Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). kurulacak büyük pazarda katılımcılar yerel ürünlerini sergileme fırsatına sahip olacaktır. 9. -Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Seferihisar‟daki okullara organik ürünler hakkında eğitimler verilmiĢtir ve öğrenciler farklı organik meyve ve sebze tatma ve organik süt içme fırsatını yakalamıĢtır. Bu etkinlikte Cittaslow kapsamında yerel ürünlerin yapıldığı ve satıldığı tezgahlar kurulacak.Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. 8. Cittaslow Festivali 2010 yılının Ağustos ayında Uluslar arası Cittaslow Festivali düzenlenecektir. YavaĢ Yemek üzerine farklı atölye çalıĢmaları düzenlenecek. Sığacık Pazarı ve UlamıĢ Kadın Emeği Evi‟nde satılmaktadır. Uluslararası Yelken YarıĢı 31 Temmuz-1 Ağustos 2010 tarihlerinde Seferihisar Belediyesi ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü tarafından Uluslar arası Yelken YarıĢı düzenlenecektir. Kent Konseyi tarafından Seferihisar‟a özgü tipik yerel ürünlerin taraması yapılmıĢtır. Seferihisar‟da baĢlayıp Karlovassi‟de bitecek olan yelken yarıĢı uluslararası katılımcılar arasında yapılacak olup yarıĢ öncesi ve sonrası çeĢitli aktivitelerle renklendirilecektir.YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle.92 6.Yok olma riski altında olan Ģarap ve gastronomik Slow Food çeĢitleri için. yerel ürünlerden ve ev yapımı Ģaraplardan oluĢan bir konsept ile açılıĢ kokteyli ve kapanıĢ ikramları yapılacaktır. katılımcılar ülkelerindeki iyi uygulamaları paylaĢma fırsatı elde edeceklerdir. aktivitelere destek olmak. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği eğitimleri almıĢ bulunmaktadırlar ve kendi yetiĢtirdikleri ürünlerden hazırlanmıĢ olan yemekleri yemektedirler. .

93 10. Seferihisar‟daki okullarda çocuklarımızın kendi sebze ve meyvelerinin yetiĢtirmeleri ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilenmeleri için okullarda sebze bahçeleri kurulmuĢtur. Bu etkinlik kapsamında Seferihisar ilçesinde yaĢayan yaĢlılarımızla röportajlar yapılmıĢtır ve yerel el sanatları ve yerel yemeklerin taraması gerçekleĢtirilmiĢtir Seferihisar‟ın Beyler köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez ġenlikleri bu yıl da gerçekleĢmiĢtir.Yerel kültürel etkinliklerin teĢvik ve muhafaza edilmesi. bayanlar tarafından üretilen mandalina reçelleri ziyaretçilere satılmıĢtır. en kaliteli mandalina yarıĢmaları düzenlenmiĢ. Seferihisar‟da unutulan ve unutulmaya yüz tutan geleneklerin ve kültürel etkinliklerin tespit edilmesi için “75 YaĢ Yemeği” düzenlenmiĢtir. Bu Ģenlik kapsamında en iyi mandalina üreticisi. mandalinalı tatlılar.Kent ve okul bahçelerinin geleneksel yöntemlerle yetiĢmiĢ yerel ekinler için geliĢtirilmesi. . 29-30 Mayıs 2010 tarihlerinde Seferihisar Ġlçesi‟nde KeçiKoyun YetiĢtiricileri Birliği ve Seferihisar Belediyesi tarafından hayvancılık sektörünün geliĢmesine katkıda bulunmak ve üretici-tüketici buluĢmasını sağlamak amacı ile Damızlık Koyun-Keçi Panayırı düzenlenecektir. Cittaslow kriterlerinde yerel değerlerin korunması büyük bir önem teĢkil etmektedir. Köyde imece usulü gerçekleĢtirilen ikramlar için hanımlar tarafından yerel yemekler yapılmıĢ ve yerel kültürü yansıtan kültürel aktiviteler düzenlenmiĢtir. Seferihisar‟ın yerel değerlerinden biri olan hayvancılık sektörünün korunması ve geliĢtirilmesi açısından Panayır çok önemli bir anlam taĢımakta ve bu panayırın geleneksel hale getirilmesi planlanmaktadır. 13-14 Ekim 2009 tarihinde “Mandalina ġenliği” düzenlenmiĢtir. Sebze bahçelerinde ürünler yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢ ve yetiĢen mahsuller Köy Pazarı‟nda öğrenciler tarafından öğretmenlerinin gözetiminde satılmaktadır ve öğrenciler kazandıkları para ile ihtiyaçlarını karĢılamaktadır. 11.

2.2. ġehri ziyaret edenlerin Ģehri daha iyi tanıması için Seferihisar‟da yavaĢ güzergâhlar oluĢturulacaktır.g. yol Teos Antik kentine bilgi verici tabelalar ve panolar gösteren turist güzergâhları yerleĢtirilmiĢtir. Misafirperverlik ÇalıĢmaları264 Cittaslow Kriterleri 1. Sığacık‟da. turist iĢaretlerinde hakkında kısa bir bilgi veren tabela yerleĢtirilmiĢtir.94 3. -Dokuz Eylül Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü ile iĢbirliği içerisinde açılan “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” eğitimi düzenlenmiĢ ve kursa katılan vatandaĢlara sertifika verilmiĢtir.Tarihsel merkezlerde.). 264 a. .3. konaklama olanakları ve gezilebilecek yerler hakkında bilgi veren dokümanlar olacaktır.Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. Seferihisar haritası. Ulusal ve uluslararası boyutta ilgi çekebilecek yürüyüĢ ve bisiklet parkurları hakkında internet sitesinde harita üzerinde bilgi verilecektir. 3.5. turistik. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile birlikte açılan kursta “Toplu Beslenme Yapılan Yerlerde Sağlıklı ve Güvenli Gıda Üretimi” eğitimi düzenlenmiĢtir. ġehrin yavaĢ güzergâhlarının tespit edilmesi için Cittaslow Gönüllüleri ile birlikte çalıĢmalar baĢlatılacaktır. Ürkmez ve Doğanbey‟de. Turizm bürolarında Seferihisar hakkında tarihsel bilgi veren dokümanlar. ss.Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park.12-13. Seferihisar‟a gelen ziyaretçilerin Seferihisar hakkında bilgi edilenebileceği Cittaslow ve Turizm Büroları açılması planlanmaktadır. doğal güzellikler ve görülmesi gereken yerlerin tabelalarla yönlendirmesi yapılacak ve bu yerlere mekân hakkında bilgi veren panolar yerleĢtirilecektir. kamu alanlarına çalıĢma saatlerinde esneklik kazandırılması vb. Bu güzergâhlar üzerinde tarihi binalar. Seferihisar‟ın genelinde yönlendirme eksikliği bulunmaktadır.Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. uluslararası iĢaretlerin kullanılması.. 4. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar -Dokuz Eylül Rotary Kulübü. web siteleri vb.r. Spor amaçlı yavaĢ güzergâhlar için öncelikle Seferihisar mevcut durum analizi yapılarak ilçede bulunan yürüyüĢ ve bisiklet parkurları detaylı bilgileriyle birlikte çıkarılacak ve analiz edilecektir. Sığacık kalesine kalenin tarihi ile birlikte. Seferihisar merkezinde.). Bu konuda yapılması planlanan çalıĢmalar sonucunda tarihi.

fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması.13-14. Seferihisar‟daki Siyasi Parti Ġlçe temsilciliklerine Cittaslow olmanın amaçları ve prosedürlerini anlatmak için toplantılar düzenlenmiĢtir. genel olarak esnafın. Cittaslow‟a katılım motivasyonunun sağlanması için. 3. Cittaslow Bilim Komisyonu üyeleri Eylül 2010‟da Seferihisar‟a davet edileceklerdir ve Ġzmir‟deki üniversitelere yönelik olarak Cittaslow hakkında bilgilendirme yapacaklardır.Turistik iĢletmelerinin. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren tüm sektör personeline “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” hakkında eğitimler verilmiĢtir. Cittaslow‟un Seferihisar‟a katacakları hakkında bilgi verilmesi ve Dünya‟nın farklı ülkelerindeki Cittaslow‟lardan örneklerin paylaĢılması amacı ile Seferihisar Kongre Merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢtir. YavaĢ Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. Aynı amaç ile Seferihisar‟ın farklı mahallelerinde 12 “Kahve Toplantısı” düzenlenmiĢtir. ss.2. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Cittaslow olmanın amaçları. Bu eğitimler kapsamında ücret Ģeffaflığı ve ücretlerin sergilenmesi konularına yer verilmiĢtir. Cittaslow olmanın amaçları ve prosedürleri ile ilgili olarak Kent Konseyine sunum yapılmıĢtır. prosedürleri.6. Seferihisar Belediyesi. 265 a. Aralık 2009 tarihinde Slow City ve Slow Food 2. Farkındalık ÇalıĢmaları265 Cittaslow Kriterleri 1. . Seferihisar ilçesindeki sivil toplum temsilcileri ve yerel halkın bir araya gelmesi ile Ağustos 2009‟da Seferihisar Kent Konseyi kurulmuĢtur. 5. gençlik ve emekli meclisi oluĢturulmuĢtur. bisikletle veya araçla Seferihisar‟ı en iyi Ģekilde gezebilecekleri ve tanıyabilecekleri güzergâhlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi.r.Kent halkının.g..3.95 kültürel değeri olan merkezler ve ziyaretçiler tarafından görülmesi gereken diğer turistik çekim merkezlerinin yer alması planlanmaktadır. çocuk meclisi. Kent Konseyi kapsamında kadın meclisi. YavaĢ güzergâhların çıkarılması sonucu Seferihisar‟a gelen ziyaretçiler gezi veya spor amacıyla yaya olarak. engelli meclisi. Kent Konseyi çalıĢma programını Cittaslow olmanın amaçlarını ve Cittaslow kriterlerini göz önünde tutarak oluĢturmaktadır.

Seferihisar Kadın Meclisi tarhana.96 faaliyetlerini yaygınlaĢtırmak için kurulan ve merkezi Ankara‟da bulunan Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği‟nin (SAYGĠD) Ġzmir Ģubesi. eriĢte ve mandalina reçellerinin satıĢını yaparak. Seferihisar‟daki kadınlar. Seferihisar‟daki öğrencilerin çapa yapma. dünyadaki sakin Ģehirlerde yapılan “Terra Madre-Toprak Ana” kutlamasında.Slowfood (YavaĢ ġehir . Seferihisar Belediyesi. ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir. -AB KomĢuluk Günü olan 28 Mayıs 2010 tarihinde Sisam Adası‟ndan 50 kiĢi Seferihisar‟a gelecek ve Sisam ve Seferihisar vatandaĢları yerel yemeklerini ve yerel el sanatlarını birbiri ile paylaĢacaktır.Cittaslow ve Slow Food faaliyetlerinin yaygınlaĢtırılması için programlar geliĢtirilmesi. . YaĢlılarla yapılan röportajlar sayesinde Seferihisar‟a özgü yemekler. Yemek. Seferihisar‟da yaĢayan yaklaĢık 400 kiĢiyi bir araya getirmiĢtir. elde edilen gelir ile maddi olanakları iyi olmayan öğrencilerin eğitim masrafları karĢılanmaktadır. “75 yaĢ iftar yemeği” düzenlenmiĢtir. gelenek ve göreneklerin taraması yapılarak bu yemeklerin. -Seferihisar Belediyesi Slow City ve Slow Food uygulamasının Türkiye‟de yaygınlaĢtırılması için televizyon ve radyo programlarına katılmıĢ. Seferihisar‟da Cittaslow kapsamında gönüllü çalıĢma yürütmek isteyen kiĢileri bir araya getirmek için kurulacaktır. hem de dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralıkta yapılan “Toprak Ana” kutlamasının ilkini gerçekleĢtirmek için etkinlik düzenlemiĢtir. ayrıca görsel basın araçlarını kullanarak Slow City ve Slow Food uygulamaları hakkında geniĢ bir kitleye ulaĢmıĢtır.YavaĢ Yemek) uygulamaları kapsamında. Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın. 3. hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak. Kitap okuma olanaklarını arttırmak amacı ile 2010 yılının Nisan ayında Seferihisar‟ın Orhanlı köyünde Seferihisar Belediyesi‟nin giriĢimi ile bir kütüphane açılmıĢtır. eriĢte ve mandalina reçeli üretimi yapmakta ve üretilen tarhana. gelenek ve göreneklerin günümüze de taĢınması için çalıĢma yürütülmektedir. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği konularında bilgilerini arttırmak amacı ile okullarda sebze bahçeleri kurmuĢtur. Seferihisar Belediyesi‟nin Cittaslow .

Tespit edilen bir adet kum zambağının çevresi tel örgü ile çevrilerek koruma altına alınmıĢtır. Seferihisar yerel yemeklerinin envanterinin çıkarılmasının ardından. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması. Ayrıca. Tipik yerel bölge ürünlerinin desteklenmesi amacı ile Seferihisar Belediyesi Köy Pazarı. eriĢte. Ayrıca Seferihisar Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarhana.Yerel bir Slow Food Convivium‟un oluĢturulması.Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri.Yerel ürünlerin Slow Food‟un “Mercati della Terra” Programı kapsamında desteklenmesi.Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla YavaĢ Yemek projesinin uygulanması. Ürkmez Bengiler Sahili‟nin yıllar boyu simgesi haline gelen kum zambakları zaman içerisinde yok olmaya yüz tutmuĢtur. mandalina reçeli üretmekte ve bu ürünlerin satıĢını gerçekleĢtirmektedir.14-15. . Sığacık Pazarı ve UlamıĢ Kadın Emeği Evi kurulmuĢtur.Slow Food iĢbirliğiyle.Slow Food ile iĢbirliği yaparak Seferihisar‟daki okullarda okul sebze bahçeleri okul sebze bahçelerinin kurulması kurulmuĢ ve ilk mahsuller toplanmıĢtır. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Seferihisar‟da yerel bir Slow Food Convivium‟u kurmadan önce konu hakkında bilgi ve deneyim elde etmek için Ġzmir Bardacık Convivium‟una üye olunmuĢtur.g. öğrenciler kendi yetiĢtirdikleri ürünler ile beslenme fırsatı yakalamaktadır. Seferihisar‟daki okullarda kurulan sebze bahçelerinde yetiĢtirilen ürünler ile okulların kantinlerinde yemekler hazırlanmakta. okullardaki öğrencileri Slow Food felsefesi ve sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirilmek üzere bir kampanya yürütülmektedir. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları266 Cittaslow Kriterleri 1. 3. korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması. Öte yandan. Öğrenciler topladıkları mahsulleri Köy Pazarı‟nda satarak kazandıkları para ile ihtiyaçlarını karĢılamaktadırlar.r. 4.2. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği eğitimleri almıĢ bulunmaktadırlar ve kantinlerinde kendi yetiĢtirdikleri ürünlerden hazırlanmıĢ olan yemekleri yemektedirler. 5.. 2. Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluĢturduğu sebze bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiĢtiriciliğini öğretmektedir. bu yemeklerin yapımı ile 266 a.3.97 3. ss.7. 6. 2010 yılı içerisinde Seferihisar‟ın kendi Convivium‟unu kurması planlanmaktadır. Öğrenciler çapa yapma.

Yaptığınız ve yapmayı planladığınız bunca çalıĢmadan sonra. Bu yüzden bizim bilgilendirme ve gönüllü artırma çabalarımız var Bu çalıĢmaların tamamı halkın Cittaslow‟u daha çok benimsemesi için yapılıyor. esnafı. Böyle bir risk karĢısında Cittaslow‟un çalıĢmalarının aksamaması için neler yapıyorsunuz? diye sorduğumuzda Bülent Köstem Ģöyle cevap veriyor: Eğer halk Cittaslow‟u benimsemezse Türkiye gibi siyasetin çok gelgitli olduğu bir yerde beĢ sene sonra baĢka bir belediye baĢkanı gelip bütün bu çabaları göz ardı edip farklı bir yoldan gidebilir. dolayısıyla yaĢayanların ve ziyaretçilerinin “kentsel yaĢam kalitesi”ni arttırmak için kapsamlı çalıĢmalar yaptığı ve planladığı görülmektedir.98 ilgili bir eğitim düzenlemiĢlerdir. konuklara ikram etmiĢtir. kafeleri. Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın. Sığacık‟ın bu kıĢ hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu ve daha önce kazanmadıkları kadar çok para kazandıklarını söylüyor. Seferihisar Esnafı. balıklama. ġu an pazar günleri Sığacık‟ta kurulan pazara Ġzmir‟den inanılmaz bir talep var. ilçenin unutulan nohutlu mantı. Özellikle bu yaz sonu bu konuda elimizde daha çok veri olacak. Belediye‟ye ait 19 Mayıs Düğün Salonu‟nda bir araya gelen kadınlar. Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi‟nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu‟ndan hareketle. Sonuçta Cittaslow üyeliği ile birlikte insanların el emeği değer kazandı. kuzu dolması gibi yemeklerini piĢirerek. Bir kaç sene sonra halk Cittaslow‟u daha fazla benimseyecek ve Seferihisar‟ın geleceği konusunda söz söyleme hakkı olduğunu bilecektir. Bu kısa süreçte bile insanların hayatına artı bir değer katıldı. herkesi olumlu anlamda etkiliyor. kahveleri. hem de dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralık‟da yapılan “Toprak Ana” kutlamasının ilkini gerçekleĢtirmek için etkinlik düzenlemiĢtir. ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir. dünyadaki sakin Ģehirlerde düzenlenen “Terra Madre-Toprak Ana” kutlamasında. Çünkü yaz aylarının kıĢ aylarına . gelecek dönem yapılacak yerel seçimler sonucunda Cittaslow üyeliğinizi sağlayan Ģu anki belediye baĢkanı değiĢebilir. Bu talep turizm camiasını. 7. Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmek. hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak.”Terra Madre” projesinin ve yemek cemiyetlerinin ortak eĢleĢtirme aracılığıyla desteklenmesi Seferihisar‟daki kadınlar. samsadis.

sürdürülebilir kent olma iddiasının sürekliliğini sağlayacak kapasiteye sahip görünmektedir. Yani Cittaslow‟un bir turizm potansiyeli oluĢturduğunu ve bu ziyaret yoğunluğunun Ģehir içindeki ticaret hacmini büyüttüğünü belirtiyor. Yani bu bir fantastik proje değil. .g. Cittaslow felsefesini benimseyip o doğrultuda çalıĢmalar yapan Ģehirler kesinlikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlar ve sürdürülebilir bir Ģehir olabilir. 269 Cittaslow üyesi olmasının üzerinden henüz 7 ay bile geçmeden sürdürülebilir kent olarak Seferihisar‟ı incelemek çok erken olsa bile.267 Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer. sürdürülebilir kent göstergelerinden birçoğunu hali hazırda üzerinde taĢıyan Seferihisar. çünkü insanların yavaĢ Ģehirleri merak ettiklerini ve ziyaret etmek istediklerini söylüyor. ss. Bütün bu olumlu geliĢmeler halkın Cittaslow‟u benimsemesini doğal olarak hızlandıracak ve Seferihisar‟da Cittaslow‟un kalıcılığını sağlayacaktır.268 Cittaslow‟a üye olmakla her Ģey bitmiyor önemli olan Cittaslow‟u tam anlamıyla benimseyip Cittaslow‟un kriterlerini yerine getirmek ve bunu devam ettirebilmektir. Cittaslow‟un turizmle ilgili ciddi bir boyutu olduğunu.41-42. 269 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Seferihisar halkının sofrasındaki ekmeği büyüttüğünü söylüyor.99 göre daha verimli ve hareketli geçeceğine inanıyoruz. Cittaslow‟un yaĢam kalitesini yükselten bir proje ve aslında bir yerel kalkınma modeli olduğunu söylüyor.m. 267 268 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Öztürk. Bu ticaret hacminin büyümesinin somut faydası olarak. somut olarak insanların sofrasındaki ekmeği büyüten bir projedir diyor. yapılan çalıĢmalar ve yapılması planlanan çalıĢmaları dikkate alarak yorumlayacak olursak. Cittaslow ile çıkmıĢ olduğu yolculukta gerçekleĢtireceği kriterlerle. a..

yerel üreticileri harekete geçirmekte. dolayısıyla yerel ekonomide bir canlanmaya sebep olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. küresel Ģirketler karĢısında yerel ürün ve üreticileri desteklemeye.100 SONUÇ Sürdürülebilir gerçekleĢtirilmesini Ģart kentleĢmeye koĢtuğu farklı kriterler. farklı ve özgün tarzlarıyla turizm için bir çekim merkezi olmaktadır. Üye kent örneklerinde de görüldüğü gibi. Cittaslow. çevreye olumsuz etkisinin olmaması nedeniyle sürdürülebilirliğin “çevre ve kalkınma arasında denge” ilkesiyle örtüĢmektedir. ekonomi. Orvieto. ekoloji ve adalet kavramları altında toplayabileceğimiz sürdürülebilirlik göstergeleri Cittaslow‟un da olmazsa olmaz kurallarıdır. Cittaslow‟da tarihi binalar korunarak iĢlevsel hale getirilmekte. Bu bağlamda Cittaslow. yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi vb. KüreselleĢmenin getirdiği standartlaĢmaya karĢı olması Cittaslow‟u. Bu nedenlerle Cittaslow üyesi kentlerde. Yerel ürün ve üretimin yanı sıra misafirperverlik alanında yapılan çalıĢmalarla Cittaslow üyesi kentler. Yerel ve organik ürün ve üretim yöntemleri ile sağlanan ekonomik büyüme. organik üretimi teĢvik etmekte ve bu ürünlerin değer kazanmasını sağlamakta. Ludlow ve Goolwa‟nın özelliklerini dikkate aldığımızda diyebiliriz ki. Bunun yerine yerel ürünler ve geleneksel yöntemlerle hazırlanmıĢ yemek satan mağazalar tercih ve teĢvik edilmektedir. Yerel ürünlerin tercih edilmesi. Bu . yerel olan her Ģey (festival. aynı zamanda ana girdisini turizm gelirlerinin oluĢturduğu bir “yerel sürdürülebilir ekonomik kalkınma modeli” dir. nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaĢmayan Ģehirler için geliĢtirilmiĢ “alternatif bir sürdürülebilir kent modeli”dir. bir bakıĢ olarak incelediğimiz ilke ve Cittaslow(yavaĢ Ģehir) yaklaĢımının. fastfood tarzı yiyecek satan mağazalar bulunmamaktadır. Üyelik için Ģehirlerin nüfuslarının 50. GDO karĢısında organik tarımı teĢvik etmeye götürmektedir.) güçlü bir Ģekilde desteklenmekte ve gelecek kuĢaklara aktarılması için özel bir çaba harcanmaktadır. Bu bağlamda daha sağlıklı olan yerel besinlerin. Yerel unsurların desteklenmesi ve gelecek kuĢaklara aktarılması amacıyla okullarda öğrencilere tat ve beslenme üzerine uygulamalı eğitimler verilmektedir. organik ürünlerin ve yemeklerin tüketilmesi özendirilmektedir. su ve hava kalitesi. üye olmak isteyen ve üyesi olan kentlerde sürdürülebilir kentleĢme göstergeleriyle paralellik göstermektedir.000‟in altında olması Ģartını ve Seferihisar. ürün. kısaca. yemek vb. biyo çeĢitlilik.

kentlerin yerel kültürlerini ve özelliklerini muhafaza etmelerini ve geliĢtirmelerini teĢvik etmesi bağlamında sosyo-kültürel açıdan da “sürdürülebilir bir kent modeli” dir. kentlerin tarihi ve kültürüyle ĢekillenmiĢ olan kent kimliği ile ilgilidir. dini ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluĢturulmasında önemli bir yer tutmaktadır. sosyo-kültürel boyut. Ludlow (Ġngiltere) ve Goolwa (Avustralya) örneklerinin de göstermiĢ olduğu gibi Cittaslow. 20 ülkeden 132 üye Ģehre ulaĢan Cittaslow‟un üye sayısı her geçen gün artmaktadır.”Sürdürülebilir kent yaklaĢımı” ile. doğal kaynakların korunması. BaĢka bir açıdan Cittaslow. sürdürülebilir kentleĢmenin özellikle sosyo-kültürel boyutu kapsamına giren çalıĢmalar üzerine odaklanmıĢtır diyebiliriz. kentsel yaĢam kalitesi konseptinde kalite. Orvieto (Ġtalya). doğal. ekoloji vb. kent sakinlerinin baĢta olmak üzere ve gelecek ziyaretçilerin yaĢam kalitesini arttırmaya yönelik Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle bu kentlerde. 60 civarında Ģehrimizin daha Cittaslow üyesi olmak için harekete geçmiĢ olması . üyesi olan Ģehirler için bir “kalite yolculuğu”dur. Ülkemizde Seferihisar‟ın üye olmasından sonra. Bu sebeple bu kentlerde Cittaslow logosu bir “kalite göstergesi” olarak kullanılmaktadır. Sürdürülebilirlikte kalite. Çünkü insan yaĢamı sürekli bir geliĢim ve değiĢim içindedir. Cittaslow Tüzüğü‟nden ve kriterlerinden anlaĢılabileceği gibi Cittaslow. Ģehirlerin insan yaĢamı için sürekli bir geliĢim içinde olmasını hedefleyen bir felsefeye sahip olmalarıdır. iklim. Öyle ki Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmekten daha önemli olan Ģey. Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü‟nde Cittaslow Logosu‟nun ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanan “yaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslar arası ağı” yazısı bu düĢüncemizi pekiĢtirmektedir.101 bilgilerden hareketle Cittaslow. daha çok üyesi olan kentler için yaĢam kalitesini(kentsel yaĢam kalitesi) arttırmaya yönelik çalıĢmalar yapılması için katalizör iĢlevi gören bir kentleĢme yaklaĢımı görünümündedir. kentsel donanım ve konfor unsurlarıyla ilgilidir. tarihi. kuruluĢunun üzerinden henüz 11 yıl geçmesine karĢın. Bilindiği üzere. bir sonuç değil süreçtir. Kültürel kimliğin geliĢtirilmesi. Bu bağlamda Cittaslow. “kentsel yaĢam kalitesi konsepti”ni birbirinden ayıran temel nokta “kalite” kavramına yükledikleri anlamda gizlidir. Üye Ģehirlere sağlamıĢ olduğu kazanımlar dolayısıyla. gibi değiĢmez unsurları da içeren bir kapsama sahipken.

Sorunun asıl kaynağı dururken.000‟den az nüfusu bulunan kentlerin doğal olarak sürdürülebilir özellikler taĢıdığı söylenebilir. Yayılma hızını dikkate aldığımızda Cittaslow. . “yaĢayanlarının tarım dıĢı iĢlerde çalıĢması” ölçütü Seferihisar‟da geçerliliğini yitirmektedir. Cittaslow üyeliği sayesinde Ģehirlerimiz dünyaya açılabilir. sürdürülebilirlik çalıĢmalarının merkezinde yer alan “çevre” ve “gelecek kuĢakların gereksinmeleri” kaygıları Cittaslow‟un geliĢtirilmesi gereken ana baĢlıklar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Cittaslow Hareketi‟nin. ülkemizde özellikle tarihi ve kültürel zenginlikler açısından merkezi yer iĢgal eden Anadolu kentleri için bir fırsat olarak görülebilir. Orvieto. Bütün bunlardan önemlisi Ģehirlerimizin güzelliği ve benzersizliği bu sayede muhafaza edilebilir. Dünyayı sürdürülemez hale getiren sebeplerin baĢında metropol boyutuna ulaĢmıĢ kentlerin ürettiği problemler olduğu düĢünüldüğünde. anlamlı olsa bile insanlığın geleceği açısından ikincil konumunda kalmaktadır. Ludlow ve Goolwa‟nın özelliklerini de dikkate aldığımızda Cittaslow “küçük Ģehirler için bir modeldir” sonucuna varabiliriz. Çünkü Seferihisar‟da halkın en az %50‟si tarımla geçimini sağlamaktadır. Bugün ülkemizde nüfusları her geçen gün azalan bir çok Ģehrimiz var ki Cittaslow üyeliği çerçevesinde hayata geçirmek zorunda kalacağı kriterler sayesinde birer çekim merkezine dönüĢebilir. Bu çerçevede. Cittaslow‟a üye olabilmek için nüfusun 50. dünyada hızlı geliĢen uluslar arası Ģehir ağlarından biri haline gelmiĢtir. Dünyadan örnekler bölümünde incelediğimiz.000‟den az olması gerektiği koĢulu. sürdürülebilir dünyanın en büyük engelleyicileri olan büyük kentler için geliĢtirilmesi gerekmektedir. sürdürülebilir kentleĢme için etkin bir model olabilmesi için. Cittaslow‟un sürdürülebilir bir kent modeli olma iddiasını sınırlandırmaktadır. Seferihisar özelinde bir değerlendirme yapacak olursak. Yani kent tanımları bağlamında olaya yaklaĢtığımızda Seferihisar ülkemizde nüfus kıstası açısından bir “kent” ama halkın iĢtigal ettiği iĢler açısından daha çok bir “kasaba” görünümündedir. Bu bilgiler ıĢığında Cittaslow yaklaĢımı. kent tanımlarının olmazsa olmaz Ģartı. 50. henüz sorun kaynağı olmamıĢ kentleri sorun olmaktan uzak tutmaya dönük bir çaba.102 Cittaslow‟un yayılma hızı açısından bir fikir vermektedir.

103 EKLER .

Katılım Madde 9 – Üyeler Madde 10 – Muhtemel Destekçiler Madde 11 – Cittaslow Dostları Madde 12 – Düzenlemelere Riayet Etme Madde 13 – Taahhütler Madde 14 – Yetkiler PARAGRAF IV – Uluslar arası Cittaslow Organları Madde 15 . Yetkiler Madde 8 .104 EK 1: “ULUSLARARASI CĠTTASLOW” TÜZÜĞÜ ĠÇĠNDEKĠLER Önsöz –Birliğin KuruluĢu CITTASLOW TÜZÜĞÜ PARAGRAF I – Tanımlar ve Ġlkeler Madde 1 – Merkez Madde 2 – Ġlkeler Madde 3 – Değerler Madde 4 –Tescilli Markalar Madde 5 – Dağılma Madde 6 – Resmi diller PARAGRAF II – Fonların Yönetimi Madde 7 –Ortak Fon PARAGRAF III – Katılım.Organlar Madde 16 – Uluslararası Kongre-Toplantı Madde 17 –Uluslararası Koordinasyon Komitesi Madde 18 – Uluslararası BaĢkan Madde 19 – BaĢkanlık Divanı Madde 20 – Garantörler Kurulu . Taahhütler.

. (bu Tüzüğe eklenen Ek C‟ye göre): Logonun ayrılmaz bir parçası ise.EKLER Madde 28 . “YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı” sözü olacaktır. Birliğin süresi sınırsızdır. Orvieto. Birlik.AnlaĢmazlıklar Madde 25 – Ulusal Organizasyonel Yapılar Madde 26 .Referans Standartlar EK A – Tüzük EK B –Kabule ĠliĢkin Düzenlemeler EK C – Mükemmeliyet KoĢulları EK D – Logo EK E – Resmi Değerlendirme Kartları Önsöz Birliğin KuruluĢu “Cittaslow –Rete Internazionale delle città del buon vivere” (Cittaslow-YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı) adlı Birlik: kısaca.105 Madde 21 – Uluslararası Bilimsel Komite Madde 22 – Muhasebe Denetçisi PARAGRAF V Madde 23 – Uluslararası Yürütme Organlarının Sorumlulukları Madde 24 . Greve in Chianti.Ulusal Koordinasyon Komitesi Madde 27 . Positano kasabaları ile “Slow Food(YavaĢ Yemek) Birliği” (Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine muhalif olarak kurulan birlik) arasında kuruldu. “Cittaslow” Bra. “modern ve tarihi binalardan oluĢan bir taç taĢıyan turuncu renkli bir salyangozu” resmeden kendi logosunu kullanacaktır.

sadece Tüzüğün ilkelerine ve koordinasyon komitesinin genel direktiflerine dayanarak kullanımına izin veren uluslararası koordinasyon komitesinin yetkisindedir. Madde 3 Değerler Birlik. 16 adresinde. bu belge ile. Birliğin temel prensipleri.106 CITTASLOW TÜZÜĞÜ PARAGRAF I Tanımlar ve Ġlkeler Madde 1 Merkez Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur ve via Ripa di Serancia I. “Cittaslow” adı diğer dillere tercüme edilmeyecektir. Bunların kullanımı. Birlik tali merkezlere de sahip olabilir. Genel Kurul tasfiye kararı sonrasında bir veya daha fazla tasfiye memuru atayacak ve varlıklarından herhangi birini Birliğin amaçlarına benzer amaçlar taĢıyan kurumlara devredecektir. . birliğe ait tescilli markalar ve mülklerdir. Madde 4 Tescilli Markalar Birliğin adı ile logosu. testler ve uygulamalar vasıtasıyla iyi yaĢama kültürünü destekleyip yaymaktır. Madde 2 Ġlkeler Birlik. kar amacı gütmeyen bir teĢekküldür ve amacı Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları. Üye Genel Kurulu tarafından. Madde 6 Resmi diller Birliğin resmi dilleri Ġtalyanca ve/veya Ġngilizcedir. Aziz John Manastırı‟ndaki “Palazzo del Gusto”da yer alır. özel olarak onaylanan ve bu Tüzüğe Ek A olarak eklenen Cittaslow Belgesi‟nin içeriğinde yer alır. üyelerin üçte iki çoğunluğu esasına göre müzakere edilir. yerel ve uluslararası organları vasıtasıyla iĢbirliği yapmak suretiyle Slow Food adlı birliğin değerlerini ve kapsamını her yerde aktif olarak destekleyip bunlara uyacağını taahhüt eder. Madde 5 Dağılma Birliğin dağılması.

Uluslararası Birliğe 50 binden fazla nüfusu olmayan tüm Ģehirler katılabilir. Bütçe fazlalarıyla oluĢan ihtiyat akçeleri. Koordinasyon Komitesi müteakip mali yılın Mart ayının 15‟inde. Yetkiler Madde 8 Katılım Birlik organlarının gerekçeli kararlarıyla farklı bir hüküm verilmedikçe. hediye veya miras. Aday üye. PARAGRAF III Katılım. Ulusal Koordinasyon önergesine dayanılarak onaylanması suretiyle üye Ģehirler ve kasabalar olarak kabul edilecektir. kayıt ücretinin ödenmesinden itibaren dört ay içinde kazanılacaktır. Ulusal Ağ için. aĢağıda belirtilenlerden meydana gelen fonlarını Yıllık kayıt ve üyelik ücretleri. Bunun yanı sıra. Bu yerler. baĢvurularının Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından. Kamu kurumları ve özel kurumlardan sağlanan katkılar. Herhangi bir bağıĢ.107 PARAGRAF II Fonların Yönetimi Madde 7 Ortak Uluslararası Nakit Fon Uluslararası yönetecektir:      Birlik. Madde 9 Üyeler Olağan Üyeler: Bu terimle. Birliğin mali yılı her yıl 31 Aralık‟ta sona erer. Taahhütler. Üyelere ve üye olmayanlara sağlanan hizmetler için yapılan ödemelerle oluĢan ve ayrıca ekonomik ve ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler. katılım baĢvurusunda Birlik Tüzüğünü tümüyle kabul ettiğini beyan etmelidir. müteakip mali yılın tahmini bütçesi ile kapanan bütçesine yönelik olmak üzere. onaylanması amacıyla Birliğin huzuruna sunulmak üzere müteakip mali yılın tahmini bütçesi ile kapanan bütçesine yönelik bir ön düzenleme yapacaktır. Ulusal Koordinasyon Grubu Ocak ayının 31‟inde. Katılım. her Ulusal Koordinasyon Grubu kendi Ortak Nakit Fonunu tesis edebilir. önceki maddenin ve düzenlemelerin hükümlerine dayanılarak Birliğe kabul edilenler kastedilir. Uluslararası Cittaslow için. “Üye Statüsü” ise. ayrılma ve ihraç prosedürleri Birliğin Yönetmeliği ile yürütülür. Her üye. Cittaslow Birliği‟nin amaca . bir kopyası Uluslararası Koordinasyon Komitesine gönderilmesi gereken bir ön düzenleme yapacaktır.

Himaye (kurumlar olması halinde).108 yönelik yönetmeliklerini kendi bölgesinde ve toplumunda uygulayacağını taahhüt eder. Olası destekçi. Ayrıca. destekçilerin üyelik harçları tümüyle Koordinasyonun kullanımına uygun olacak veya bir Ģekilde Ulusal Koordinasyona bağlanacaktır. felsefesine ve değerlerine ters düĢebilecek ya da onun imajına ciddi biçimde zarar verebilecek davranıĢlardan uzak durmak her üyenin görevidir.). Koordinasyon Komitesi o üyeyi acilen ihraç etmeyi düĢünebilir. kurumlarca Birliğin uygun dairelerine talepte bulunulmasını sağlayacak bir Ģehir vasıtasıyla Birliğe niyetlerin bildirilmesi gerekir. Madde 10 Muhtemel Destekçiler Bu belge içinde bu terimle kastedilenler. Hizmetlerin gönüllü olarak veya istisnai koĢullarda verilmesi.. Cittaslow Birliği‟nin amaçlarına. Cittaslow‟un faaliyetlerini desteklemenin nedenleri ve yararları. baĢvuruyu Uluslararası Koordinasyon Komitesinin onayına sunar ve bunun üzerine tekliften itibaren üç ay içinde karar açıklanır. Para yardımı. d. Cittaslow dostlarının üyelik harçları tümüyle Koordinasyonun kullanımına uygun olacak bir Ģekilde Ulusal Koordinasyona . Spesifik projeler için mali destek sağlama. Madde 11 “Cittaslow Dostları” “CITTASLOW DOSTLARI” terimiyle kastedilenler. Ġller. Teknik ve bilimsel iĢbirliği. Koordinasyon Komitesine aĢağıdaki hususları bildirecektir:       Katkının miktarı ve niteliği. a.. Bir üyenin bu kuralları ihlal etmesi halinde. c. Kasabalar. aĢağıda belirtilenler vasıtasıyla sadece Birliğin faaliyetlerine katılmayı hedefleyen kültürel ve bilimsel birlikler ile kar amacı gütmeyen profesyonel ve ticari birliklerdir. Kantonlar. Alanlarında katkılar Koordinasyon Komitesi tarafından istenebilir veya olası destekçilerce teklif edebilir. Spesifik projeler için mali destek. Bir Ulusal Koordinasyon varsa. Teknik ve bilimsel iĢbirliği. b. Bir Ulusal Koordinasyon varsa. Gönüllü olarak veya olağanüstü Ģartlarda hizmet verme. Muhtemel destekçi statüsü kazanmak için. Birliğin faaliyetlerini ve yaĢamını desteklemeyi amaçlayan kamu kurumlarıdır (Bölgeler. Ulusal Koordinasyon Grubu.

Cittaslow dostu statüsünün kazanılması için. Madde 12 Düzenlemelere Riayet Etme Üyelerin bu Tüzüğün düzenlemelerine ve bunun yanı sıra Cittaslow Birliğinin Meclisi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından alınan kararlara riayet etmesi beklenir. Kurumun Birliğin yaĢamına katılımını koordine eden idarede. Birliğin uygun dairelerine hemen talepte bulunulmasını sağlayacak bir Ģehir vasıtasıyla Birliğe bildirilmesi gerekir. Yerel özelliklere uygun olarak Cittaslow tarafından paylaĢılan ilk ve periyodik sertifikasyona iliĢkin tercihleri uygulamak ve bireysel olarak önemli olan giriĢimler konusunda Ulusal veya Uluslararası Koordinasyon Komitelerince gerçekleĢtirilen soruĢturmaları desteklemek. Birliğin ilkelerine açık bir Ģekilde ters olan belgelenmiĢ bir faaliyet için de ihraç kararı verilebilir.109 bağlanacaktır. Himaye etme durumunda ise özel bir anlaĢma gerekmez. Cittaslow dostları. Bir Convivium (en az yirmi kiĢiden oluĢan bir Slow Food üye grubu) veya Slow Food tarafından gerçekleĢtirilen bir eylemin olduğu bir Ģehirdeki henüz mevcut olmayan bir kuruluĢa destek sağlamaya yönelik bir ilk adım olarak Cittaslow için bir daimi temsilci atamak. mevcut yasalara uymanın ötesinde özel amaçlı yenilikler uygulamak. Riayet etmemeleri halinde bu gibi haller ciddi sonuçlar doğurabilir ve gerekçeli müzakere üzerine üyenin ihraç edilmesine karar verilebilir. içinde sürenin de belirtileceği özel bir anlaĢmanın imzalanmasıyla kabul edilecektir. Madde 13 Taahhütler Cittaslow aĢağıda belirtilen hususları taahhüt eder:  Kendi bölgelerinin tamamında madde 3‟ün ilkelerinin desteklenmesini amaçlayarak. Ġlgili prosedürler her zaman. “Cittaslow Dostları” unvanını kendi imajlarıyla iliĢkilendirebilirler ve bilimsel projelere mali destek verilmesi durumunda desteklenen projenin reklamını yapabilirler. GiriĢimlerin sonuçlarının değerlendirilmesiyle üzerinde anlaĢmaya varılacak kamu yararına olan giriĢimlere kendi isteğiyle katkıda bulunmak. Cittaslow ve Slow Food giriĢimlerini yaymak ve hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için yapılan giriĢimlerin reklamını yapmak. teknik irtibattan sorumlu bir kiĢi belirlemek.      .

  PARAGRAF IV Uluslararası Cittaslow Organları Madde 15 Organlar AĢağıdakiler Uluslararası Birliğin organlarıdır:        Uluslararası Kurul Uluslararası Koordinasyon Komitesi Uluslararası BaĢkan BaĢkanlık Konseyi Garantörler Kurulu Uluslararası Bilimsel Komite Muhasebe Denetçisi. Kurulun toplantıları. Tüm organlar 3 yıllık süreyle atanır. Üyelik ücretleri tamamen ödenmiĢ ve diğer tüm gerekli formaliteleri yerine getirmiĢ olan üye Ģehirlerin bütün temsilcileri veya delegeleri ve 2. hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için tüm kamu teĢebbüslerine ve özel teĢebbüslere logonun kullanım hakkını vermek. ortak stratejileri. en az 60 (altmıĢ) gün önceden üyelere elektronik posta .110 Madde 14 Yetkiler Üye ġehirlerin yetkileri Ģunlar olacaktır:   “Cittaslow” logosunu kendi imajlarıyla iliĢkilendirmek. Bir bölgede/alanda üçten az Ģehir varsa. Uluslararası Kurul. faaliyetlerinin daha iyi bir Ģekilde organize edilmesi için aralarında iĢbirliği yapmak (Cittaslow bölge koordinasyonu). aynı nihai amaçlarla geçici olarak bir bölgelerarası koordinasyon uygulaması yapmak mümkün olacaktır. Aynı bölgede/alanda sayıları üçü geçtiğinde. Madde 16 Uluslararası Kongre Bir kural olarak. Toplantı katılımcıları Ģunlardan oluĢur: 1. Birlik tarafından uygun bir düzenleme ile belirlenecek prosedürler esas alınmak üzere. uluslararası tanıtım faaliyetlerini ve Uluslararası Koordinasyon sorunlarını müzakere eder. Uluslararası Kurul Orvieto‟daki (Ġtalya) uluslararası merkezlerinde yıllık toplantı yapar. Oy hakkı olmayan tüm Uluslararası onursal baĢkanlar.

BaĢkanı seçer. yeri. katılanların üçte biri tüm Birlik üyelerince gerçekleĢtirilecek bir Genel Kurul toplantısı talep edebilir. . Üyeler özellikle baĢka üyeler tarafından temsil edilebilirler. Birliğin yıllık ücretini belirler.111 yoluyla bildirimde bulunularak gerçekleĢtirilecektir. Maddesi). değerlendirme parametrelerini ve bunların ölçülmesi için gerekli olan yapıları kararlaĢtırır. Kurul. Ġkinci toplantı daveti üzerine ise müzakere katılımcıların sayısı dikkate alınmaksızın onaylanmıĢ olarak kabul edilir. Madde 17 Uluslararası Koordinasyon Komitesi Koordinasyon Komitesi yılda en az iki kez toplanır.      Kurul. Toplantı bildiriminde toplantının günü. Madde 7‟deki prosedürlere göre. çalıĢma yönetmeliklerini. Yıllık Ortak Fon beyanını onaylar (Tüzüğün 7. Kurul.   Uluslararası Koordinasyon Komitesini seçer ve Muhasebe Denetçisi ile Garantörler Kurulunu atar. Yıl boyunca takip edilecek hedefleri. Toplantılar normal olarak Cittaslow‟un Orvieto‟daki (Ġtalya) uluslararası merkezinde olmayacaksa Cittaslow‟lardan birinde ve aĢağıda belirtilen 21 üyenin katılımıyla yapılır:     Ulusal Ağların delegeleri için 8 temsilci Ġtalyan Cittaslow‟dan olan delegeler için 8 temsilci Dört Ģehir kurucusu için 4 temsilci Uluslararası Slow Food için1 temsilci Garantörler Kurulu baĢkanı ve direktör de Koordinasyon Komitesinin çalıĢmalarında bulunmaya davet edilir. Kamu yararına yönelik giriĢimleri ve gerekli bütçeyi belirler. Kurul aynı zamanda tüm üyeleri etkileyen konulara iliĢkin karar alıyorsa. üyelerin en az dörtte üçünün hazır bulunması ve katılanların çoğunluğunun olumlu oy vermesi ile Tüzükte ve düzenlemelerde değiĢiklik yapabilir. üyelerin en az yarısının Ģahsen veya geçerli vekiller vasıtasıyla katılımıyla yasal olarak oluĢturulur ve katılımcılarca basit çoğunluk esasına göre müzakere yapılır. Ancak hiç kimse beĢten fazla oy kullanma hakkına sahip olamaz. ayrıca gerekli olduğunu düĢündüğünde veya üyelerin en az onda biri gerekçeli bir talepte bulunduğunda da toplantıya çağrılabilir. saati ve gündemi belirtilmelidir. tahmini ve nihai bütçeleri onaylar. Kurul.

Ortak Fonun idaresi.     BaĢkanlık Konseyini atar. ġehirler için üyelik prosedürlerini müzakere eder. Müteakip mali yıl için 31 Ocak‟ta tahmini ve nihai bütçeleri düzenler. Birliğin faaliyetlerini denetler/izler. Ulusal ĠĢletim KuruluĢlarının özel faaliyetlerini koordine edip destekler. Cittaslow logosunu taĢıyacak/sergileyecek olan üyelerce organize edilecek olan yıllık etkinlik takvimini tespit eder. Ortak nakit fon beyannamesi düzenler Fonları ve mülkleri yönetir. Birliğin imajına ciddi biçimde zarar verebilecek Ģekilde Birliğin amaçlarına ters olan herhangi bir davranıĢtan ötürü bir üyenin acilen ihracını müzakere eder (resmi olarak bir Ulusal Koordinasyon Grubu tarafından veya onun bildirimi üzerine): Kurul kararlarının uygulanmasına yönelik giriĢimleri müzakere eder. Koordinasyon Komitesi oy/katılım çoğunluğuna dayanarak. ġehirlerin yaptığı üyelik baĢvurularını ve varsa herhangi bir ihracı müzakere eder. Garantörler Kurulunun görüĢlerini alarak. ÇeĢitli ülkelerdeki Birlik üyeleri arasından alınan prosedürlerin ve iĢleyiĢ yöntemlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi üzerine müzakereler yapar.112 Koordinasyon Komitesine katılım hakkının kaybedilmesi. Cittaslow unvanı/ödülü vermeye yönelik genel kriterleri onaylar.             Madde 18 Uluslararası BaĢkan BaĢkan birliği temsil eder. Hakkın kaybedilmesi halinde Koordinasyon Komitesi yer değiĢimi için atama yapabilir. söz konusu olan bir kurucu Ģehir bile olsa. bütçe temsilcileri ve muhasebe temsilcileri konularını müzakere eder. bir yılda üç kez gerekçesiz biçimde toplantıya katılmama sonrasında gerçekleĢir. Birliğin faaliyetlerini ve projelerini organize eder ve en az yılda bir kez sonuçların doğruluğunu soruĢturur. Kurulu ve Koordinasyon Komitesini toplantıya çağırır. baĢka Cittaslow‟ların katılımına açık olarak geniĢletilerek de yapılabilir. Genel konular ve Cittaslow‟un Ulusal ĠĢletim KuruluĢu için olan geçerli yönetmelikler üzerine müzakereler yapar. . Bilim Komitesi ve Garantörler Kurulu üyelerini atar. Ayrıca Koordinasyon Komitesi.

Onların kararları temyiz edilemez. Madde 20 Garantörler Kurulu Garantörler Kurulu. Bu tüzüğün 17. . yasal ve yargılamaya iliĢkin bir örgüttür. diğer herhangi bir yargı yetkisi hariç olmak üzere önce/sadece Garantörler makamına sunulacaktır. Madde 21 Uluslararası Bilimsel Komite Bilim Komitesi uzmanlardan ve farklı bilim dallarından gelen bilim adamlarından oluĢur. Kurulun ve Uluslararası Koordinasyon Komitesinin toplantıya çağrılmasıyla ilgili tüm faaliyetlerde baĢkan ile iĢbirliği yapar. Muhasebe denetçisi harcamaları denetler. maddesinin hükmünün sonucu olarak.113 Madde 19 BaĢkanlık Divanı BaĢkan ve 3 baĢkan yardımcısından oluĢur. GerçekleĢtirilen faaliyetleri daha iyi hale getirmeye yönelik olarak Birliğin organlarına kapsamlı ve güncel bilimsel ve kültürel bilgi sağlama rolü üstlenip. organizasyonel anlamda Cittaslow unvanı verme faaliyeti için iĢbirliği yapar. Madde 22 Muhasebe Denetçisi Genel kurul her üç yılda bir muhasebe denetçisi atar. Uluslararası Koordinasyon Komitesine talimatlar verir ve onun yetkilerini yönetir. Direktör. yerel ve bölgesel yapıların yükümlülüklerinden sorumlu değildir. Onlar herhangi bir resmi prosedür olmaksızın ve hakkaniyete göre en kısa sürede hüküm vereceklerdir. Madde 23 Uluslararası Yürütme Organlarının Sorumlulukları Birliğin Uluslararası yürütme organları. her biri sadece kendi fonları ve yürütme organlarından sorumlu olan üye birliklerin ve Ulusal. Üç üyeden oluĢur ve içinden bir baĢkan seçilir. Birliğin iĢletme yönetimini gözlemler ve genel kurula rapor verir. Üyelerce sunulan disiplinle ilgili davaları değerlendirir ve 60 gün içinde alınması gereken önlemleri yazı halinde düzenleyerek bu davalar hakkında kararlar alır. Madde 24 AnlaĢmazlıklar Üyeler arasında ve üyelerle Birlik ya da onun organları arasındaki herhangi bir anlaĢmazlık. BaĢkanlık Konseyinin çalıĢmalarında bulunmaya davet edilir.

Cittaslow‟a rapor veren ve bölgede koordinatör rolü üstlenen Ulusal Koordinasyon Grubu‟dur. Yeni aday Ģehirlerin yaptığı üyelik baĢvurularının tahkikatını yapıp bunları Koordinasyon Komitesine sunar. her kasaba baĢına veya her kasaba grubu baĢına bir Ulusal ağ temsilcisinden oluĢur ve sorumlulukları Ģunlardır:    Kasaba temsilcilerinin emrinde teknik alanda hizmetler talep edebilecek olan Ulusal koordinatörü oy çoğunluğuyla seçer. Birliğin imajına ciddi biçimde zarar verebilecek Ģekilde Birliğin amaçlarına ters olan herhangi bir davranıĢtan ötürü bir üyenin acilen ihracının istenmesi üzerine Uluslararası Koordinasyon Komitesini haberdar eder. Uluslararası Koordinasyon Grubu üyelerine karĢılık gelir. Projelerle Birliğin faaliyetlerini koordine eder. bu durumda bir Ulusal veya Bölgesel Organizasyonel Yapı oluĢturulur ve bu yapı Koordinasyon Komitesi için referans teĢkil eder. Ulusal ağ fonunu yönetir. Cittaslow logosunu taĢıyan üye kasabalarca organize edilse bile Ulusal etkinliklerin yıllık takvimini belirler ve bir kopyasını Uluslararası Koordinasyon Komitesine gönderir.     Ġtalya için Ulusal Koordinasyon Grubu. Söz konusu yapının yürütme organı. Müteakip mali yıl için 31 Ocak‟ta tahmini ve nihai bütçeleri düzenleyip bir kopyasını koordinasyon komitesine gönderir. Yılda bir kez sonuçları denetler ve buna göre Uluslararası Koordinasyon Komitesine rapor verir.114 PARAGRAF V Ulusal Organizasyonel Yapı Madde 25 Ulusal ve/veya Bölgesel Organizasyonel Yapılar Ulusal ve/veya Bölgesel alanda en az üç üye Ģehri varsa. . Madde 26 Ulusal Koordinasyon Komitesi Ulusal Koordinasyon Komitesi.

kalite arayıĢının sonucu olarak lezzetten yola çıkan YavaĢ Yemek (Slow Food). ULUSLAR ARASI CITTASLOW TÜZÜĞÜ EKLERĠ Tüzüğe ait Ek “A” TÜZÜK BELGESĠ Yerel toplulukların kalkınması. farklılıkları azaltma ve bireysel toplulukların tipik özelliklerini gizleme eğiliminde olarak. Ek F – Resmi değerlendirme kartları Madde 28 Referans Standartlar Bu Tüzükte yer almayan herhangi bir Ģey. kendine özgü niteliklerini paylaĢma ve tanıma kabiliyetlerine dayanır. hiç kimseye ait olmayan sıradan ortalama modeller önerir ve kaçınılmaz surette sıradanlık meydana getirir. Bu nedenle. önsözlerle birlikte bu Tüzüğün ayrılmaz bir parçasını teĢkil ederler: 1. PaylaĢılan somut ve kanıtlanabilir davranıĢlar prensibinden. Ek B – Kabule ĠliĢkin Düzenlemeler 3. Buradan hareketle. mevcut yasa hükümlerine tabidir. kültürel olarak ve evrensel biçimde sunmak suretiyle bir mükemmellik arayıĢı Ģeklinde farklı bir ihtiyaç belirmektedir. dıĢarıdan görülebilen ve içinde yaĢanan kendi kimlikleriyle ilgili olmak üzere. iyi bir sofraya. baĢarısının ve bu baĢarının uluslararası düzeyde yayılmasının faktörlerini oluĢturuldu. hizmetlere ve kent dokusuna karĢı gittikçe yayılan ilgiden hareketle kendilerini bu faaliyet içinde elveriĢli hale getiren Ģehirler de Uluslararası bir Cittaslow ağını oluĢturdular. özgünlük arayıĢında olan ve onu dünyanın bilgisine sunan pek çok insanın baĢarısından söz edilebilir. kaliteli barınağa.115 PARAGRAF VI Ekler Madde 27 Ekler AĢağıdaki ekler. Ek C – Mükemmeliyet KoĢulları 4. . Ek D –Logo 5. KüreselleĢme bir değiĢim ve sirkülasyon imkânını temsil etmesine rağmen. Ek A – Tüzük 2. Ancak elitist bir etkinlik yerine.

kökleri kültüre ve geleneklere uzanan üretim himaye edilir ve bölgenin standardizasyonuna katkı sağlanır.       Harekete katılan ġehirler Ģu taahhütlerde bulunurlar:    ġehirler Ģu yetkilere sahip olacaktır:    . yerine getirilip getirilmediği katılan tüm Ģehirlerde ve tüm kıtalarda periyodik olarak doğrulanacak olan birçok taahhüdün altına imza atar. logoyu tüm kamu ve özel giriĢim ve faaliyetlerinde kullanmak. Sadece operatörler arasında değil. sistematik olarak tat eğitimi vererek gençlik ve okul dünyasına özel ilgi göstermek suretiyle vatandaĢlar arasında da Cittaslow‟da yaĢamanın bilinci arttırılır. Yerler ve yöntemler muhafaza edilerek. Genetiği DeğiĢtirilmiĢ (GDO) ürünler dıĢlanırken. müĢteri ile kaliteli ürün imalatçısı arasında direkt iletiĢimin sağlandığı yerler desteklenerek. hareketin logosunu kendi imajlarıyla iliĢkilendirmek. Yerel niteliklere saygılı olmayı esas alarak. bölgenin ve kent dokusunun karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik bir çevre politikası uygulanır. Çevrenin ve kent dokusunun kalitesini artırmaya yönelik teknolojilerin kullanımı sağlanır. Hareketin amaçlarına ulaĢmasına katkı sağlamak üzere. Üzerinde mutabık kalınacak prosedürlere göre modeller ve yapılar kullanarak hareket kapsamında gerçekleĢtirilecek giriĢimlere katkıda bulunmak. Cittaslow‟un giriĢimlerini yaymak ve hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için uygulanan giriĢimi halka açık hale getirmek. Citta Slow unvanını sergileyip övünmek. ġehir kaynaklarının tümüyle ve kapsamlı biçimde kullanımı konusunda önyargıya neden olabilecek fiziki ve kültürel engeller ortadan kaldırılarak konukseverliğin kalitesi artırılır.116 Cittaslow. Bölgede oturmak için değil ona değer verildiği için. onu bozmayan fonksiyonel bir altyapı politikası geliĢtirilir. Üzerinde mutabık kalınacak genel kuruluĢ giriĢimlerine ve hareketin koordinasyonuna gönüllü olarak katkıda bulunmak. Cittaslow’da Ģunlar mevcuttur:  Öncelikle geri kazanım ve geri dönüĢüm tekniklerine değer veren. Cittaslow tarafından paylaĢılan tercihleri uygulamak ve giriĢimlerin sonuçlarının değerlendirilmesi için kabul edilen parametreler vasıtasıyla. doğal tekniklerle elde edilen ve doğayla uyumlu olan gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi teĢvik edilir. hareketin öngördüğü disiplinlerle soruĢturma yapılmasını desteklemek.

yerel sosyal faaliyetleri gerçekleĢtirmek ve yürütmek için gereken teknik görevleri yapar. -Kasabaların üyelik baĢvurularını iĢleme tabi tutmakla sorumlu direktör.117 Hareketin faaliyetine yıllık toplantılarla yön verilecek ve bu toplantılarda Ģu kararlar alınacaktır:    Yılın hedefleri ve iĢ yönetmelikleri. Direktör. Birliğe kabul baĢvurusu yapan kasabalarla direkt iliĢkiler kuran uluslararasılaĢma memuru ve sertifikasyon prosedürlerinin doğruluğunu değerlendirmekten sorumlu Cittaslow sertifikasyon memuru. destek sağlayan Ģehirlerin temsilcilerini ve diğer Ģehirlerden birkaç temsilciyi içerecek olan faaliyetler için bir koordinasyon komitesi oluĢturmak. Ofis Kadrosu Ģunlardan oluĢur: -Koordinasyon Komitesinin talimatları ve kararlarına göre hareket eden. Madde 1 ÇalıĢma Araçları • UluslararasılaĢma politika sorumlusu • Ofis Kadrosu UluslararasılaĢma politika sorumlusu. . 15 Ekim 1999 Tüzüğe ait Ek “B” KABULE ĠLĠġKĠN DÜZENLEMELER “YaĢamanın Birliğine güzel olduğu” Cittaslow–Uluslararası Kasabalar Ağı BaĢkan. Sekreter ve Veznedarın atanmasıyla oluĢan BaĢkanlık Konseyi. Ģehirlerdeki yaĢam kalitesi sorunlarıyla ilgili teknik ve bilimsel tartıĢma yapma imkânı sağlayacak ve bu toplantılarda Cittaslow hakkında bir rapor düzenlenecektir. iki BaĢkan Yardımcısı. yabancı kasabalarla olan iliĢkilerle ilgili temsil yetkisine sahiptir ve Birliğe katılmak isteyen herkesin uymak zorunda olduğu Ulusal parametreleri belirler. yukarıda bahsedilen politika sorumlusu. Orvieto. değerlendirme parametreleri ve bunların ölçülmesi için gerekli olan yapılar Koordinasyon faaliyetleri kapsamındaki kamu yararına yönelik giriĢimler ve gerekli olan bütçe Her ülkeden bir delegenin olması sağlanarak Slow Food temsilcilerini. -Politika sorumlusuna gereken tüm operasyonel desteği sağlayıp. Her zaman farklı bir Ģehirde yapılacak olan yıllık toplantılar.

Birlikle kurumsal ve teknik iliĢkiler için gerçekleĢtirilen konuları. Ciddi bir nedenden veya en az iki yıl boyunca üyelik ücreti ödememesinden ötürü kurul tarafından bir üyenin ĠHRACI görüĢülebilir. BaĢvurunun kabulünden sonra. Ayrılma talebinin yazılı olarak Koordinasyon Komitesine sunulması gerekir ve en az üç ay önceden gönderilmedikçe (30 Eylül itibariyle). katılım ücretlerinin iadesini talep edemezler veya Birliğin varlıkları üzerinde herhangi bir hakka sahip olamazlar. Üye statüsü devredilemez. Arkeolojik ve kültürel alanda yer alan Ģehirlerin ve kasabaların uluslararası birliklerinin kollektif olarak üye olmasına izin verilir.2007 tarihinde Plueba‟da bir protokol imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği‟yle bağı vardır.11. aynı felsefeyi paylaĢtığı ve 09. KarĢılanan gereklilikler ve gerekliliklerin karĢılanması için yürütülmekte olan projelerin tanımı. maddesinde belirtilen üyelik ücreti sadece kabulden sonra ödenecektir. Üyelik. ancak Birliğe yıllık ücretin ödenmesi suretiyle tam olarak yenilenebilir. . Birlik üyeliğine katılmayı talep eden ve aĢağıdakileri bilgileri içeren bir baĢvuru sunar:     ġehrin tanıtımı. Ayrılan veya ihraç edilen ya da baĢka bir Ģekilde Birlik üyeliklerine son verilen üyeler. Madde 5 Üyelik BaĢvurusunun Onaylanması Üyelik baĢvurusu Koordinasyon Komitesi tarafından onaylanır. maddesinde de belirtilmiĢtir. Üye her zaman yazılı talepte bulunarak Birlikten ayrılabilir. Normalde 50 binden fazla nüfus içermeyen ve baĢkent olmayan Ģehirler için üyelik baĢvurusu değerlendirmesi yapılır. Koordinasyon Komitesine veya Yetkili Ulusal ĠĢletim KuruluĢu‟na.118 Madde 2 Katılım-Ayrılma-Ġhraç Katılım prosedürleri Tüzüğün 8. Madde 3 Slow Food ile Bağlantı Cittaslow‟un. Ģehir toplu olarak 600. Madde 4 Üyelik BaĢvurusu Cittaslow ağına katılmak isteyen ġehrin Belediye BaĢkanı. Katılmayı tercih etme nedeni. Bu Tüzüğün 8.00 Euro değerinde bir tutarı ödemelidir. mevcut yılın sona ermesi üzerine geçerli olur.

Kriterler değerlendirilir. Ulusal Organizasyonel Yapıya ait Ek C ve F‟de belirlenen kalite ve miktar standartlarını kontrol etmek için bir yerel denetim gerçekleĢtirir. UluslararasılaĢtırma ÇalıĢma Grubunda aktif olarak çalıĢacak olan yerel bir organizasyon delegesi belirlenir. ağdaki Ulusal Koordinasyon Komitesi yetkilendirilir (yukarıdaki A-C-D-E maddelerine göre) Ancak bu yazının birinci maddesindeki F ve G maddelerinde düzenleme getirilen prosedürler değiĢmeden kalır. Üyeliğe kabule. Cittaslow Tüzüğü‟nde öngörülen temel kriterler doğrultusunda olması gereken ulusal parametreleri belirler. söz konusu kasabalar daha fazla katılım ve Ulusal ağ oluĢturulması konusunda Ofis Kadrosundan destek isteyecektir. Ulusal ağın oluĢmasından sonra söz konusu ağdan seçilen Ģehir onay makamı olması nedeniyle Cittaslow Uluslararası kuruluĢuna geri iadesiz 600. nihai raporu inceleyip Birlik üyeliğine kabule onay verecek olan Uluslararası Koordinasyon Komitesi karar verir. 3) Herhangi bir Cittaslow ağı yer almayan fakat birkaç onaylanmıĢ kasabanın iĢlemde olduğu ülkelerde. Madde 8 Periyodik Doğrulama SoruĢturmaları Yukarıdaki maddelerde belirtilen adımlar her Ģehirde beĢ yılda bir tekrar edilecektir. ara dönemlerde bile bir doğrulama soruĢturması gerçekleĢtirebilir ve ağda kalma koĢuluna karar verebilir. F. Gerekirse UluslararasılaĢtırma politika sorumlusu. Madde 7 Kabul Koordinasyon Komitesi.00 Euroluk bir ücret öder. Koordinasyon Komitesi usulüne uygun olarak önceden bildirimde bulunmak suretiyle. C. B. G. yazılan nihai raporu gözden geçirir ve her kategori için parametrelerden en az birine uyulması kaydıyla Birlik tarafından uygulanan gösterge kartlarında (bkz.119 Madde 6 Üyelik Prosedürleri Cittaslow‟a kabul edilme prosedürleri aĢağıdaki gibidir: 1) Halihazırda bir Cittaslow ağı bulunmayan ülkelerde Ģu adımların izlenmesi gerekir: A. yerel Slow Food baĢkanı veya onun temsilcisiyle ve yerel Ulusal ağ organizasyonu baĢkanıyla müĢterek olarak. Ek “C”) belirtilen toplam kriterlerin en az %50‟sini karĢılayan Ģehirlerin kabulüne karar verir. 2) Halihazırda bir Cittaslow ağı bulunan ülkelerde ise kabul prosedürü için. Koordinasyon Komitesi Ģehrin ağda kalma koĢuluna aynı süre ve prosedürlerle karar verecektir. D. Kriterlerin en az %50‟sinin karĢılanıp karĢılanmadığı tespit edilir. E. Ofis Kadrosu. .

00 Euro 30 binden fazla nüfusu olan Ģehirler 3.00 Euro 5 binden az nüfusu olan Ģehirler 750. . su ve toprak kalitesinin var olan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması. Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması. Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması. Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. 7.500. Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢması. Madde 10 Harçlar ve Ücretler Üye Ģehirlerden aĢağıdaki ücretler tahsil edilir: Kurul tarafından belirlenen ve her yıl en geç Haziran ayının 30‟unda direkt olarak Birliğe ödenmesi gereken yıllık üyelik ücretleri. Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaĢmasını sağlayacak planların yapılması.120 Madde 9 Zorunlu Kural Üye Ģehirler. Madde 11 Geçici Hüküm 2009 yılı için aĢağıdaki tutarlarda yıllık üyelik ücreti tespit edilmiĢtir: Binden az nüfusu olan Ģehirler 600. bio-yakıt vb.00 Euro 15 -30 bin nüfusu olan Ģehirler 2. 6. yerel yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması. Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması. 8.00 Euro Tüzüğe ait Ek “C” MÜKEMMELĠYET KOġULLARI Çevre Politikaları 1. 5. 3. Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar.500. Hava. Birliğin idari organlarınca önerilen kampanyalar için her defasında belirlenen amaçların gerçekleĢtirilmesine uyum sağlayacaklarını taahhüt ederler. 4. mini hidroelektrik güç kaynaklan. 9. yeĢil hidrojen.) kullanımına dikkat çekilerek.500. Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılmasına için planlar yapılması. 2.00 Euro 5 -15 bin nüfusu olan Ģehirler 1.

10. Geri kalmıĢ kent alanlarının tekrar geliĢimine ve kullanımına yönelik projeler geliĢtirilmesi. Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar. Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. 3. Tıbbi yardım merkezlerinin bulunması. 5.R. Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması.). Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. Altyapı Politikaları 1. Aile yaĢamını ve genel aktiviteleri destekleyici programların oluĢturulması (rekreasyon. 7. yürüyen merdiven. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. 9.). kamu tuvaletleri vb. 13. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). Biyo-mimari alanlarının kurulması. YeĢil alanların kurulması ve hizmet alt yapılarının sağlanması (oyun alanları. 12. sosyal merkezler. spor.P(Kentsel Yenilenme Programı) bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak dost mağazaların kurulması. 2. yaĢlı ve kronik hastalara yönelik ev hizmetleri. 6. iĢlevlerinin. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. 11. Kentte kablosuz sistemlerin kurulması. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. Tarihi mekânların. 2. 11. Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması. . Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve Yerel Gündem 21‟e katılım).121 10. Cittaslow bilgi Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 1. 4. Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. U. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. 8.

yerel kültürün geliĢmesine olanak sağlaması için desteklenmesi. Misafirperverlik 1. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. Yok olma tehlikesinde olan el sanatlarının korunmasına yönelik programların geliĢtirilmesi. Yerel esnaf ve zanaatkarların ürettiği ürünlerin kalite sertifikalarının oluĢturulması.122 3. 6. Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi. Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve desteklenmesi. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. Tele-iĢgücünün tanıtılması ve desteklenmesi. 6. 4. Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. Çöp bidonlarının kötü görünümünün önlenmesi ve atık su toplama sistemi için planlar yapılması. Kent ve okul bahçelerinin. 7. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 1. 3. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. 10. 8. 9. 9. Kentin renk planlamasının yapılması. Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması. okulların yemek hizmetlerinde organik. Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması. Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. 5. 4. 8. 2. 5. 7. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). Elektromanyetik alanların izlenmesine yönelik sistemlerin kurulması. Kent halkına çeĢitli hizmetler vermeye yönelik planlar yapılması (belediye hizmetlerinin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve halka internet eğitimi verilmesi). 11. 2. Tarihi merkezlerde uluslararası turizm iĢaretleri ve turist seyahat rehberinin .

YavaĢ Kent Hareketi‟ne katılım motivasyonunun sağlanması için. okullarda sebze bahçelerinin kurulması. 2. YavaĢ Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla Slow Food projesinin uygulanması. Slow Food iĢbirliğiyle. 7. 4. kamu alanlarında çalıĢma saatlerine esneklik kazandırılması vb.). Üye kentlerin resmi yazıĢmalarında Cittaslow amblemini kullanması ve internet sitelerine YavaĢ Kent felsefesini içeren bir bölüm koyması. 3. 6. Turistik iĢletmelerinin. YavaĢ Yemek ve YavaĢ Kent faaliyetlerinin yayılmasını sağlayacak programların geliĢtirilmesi. 2. 3. Özel KoĢullar 1. Yerel ürünlerin Slow Food‟un Mercati dele Terra Programı kapsamında desteklenmesi. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması.). korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması. 5. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 1. Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri. 4. Slow Food Presidia‟nın desteklenmesi ve oluĢturulması. Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre Projesi‟nin desteklenmesi. YavaĢ Kent. Kent halkının. . web siteleri vb. 2.123 kullanılması. 3. Farkındalık 1. genel olarak esnafın. 5. Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması. Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. eylem-kimlik kampanyası için gerekliliklerin karĢılanması. Yerel Slow Food (Slow Food) birliğinin kurulması. Slow Food iĢbirliğiyle. 3.

. kalite ve miktar standartlarının doğrulanması sırasında baĢvuru sahibi Ģehirlerin elde ettiği sonuçları basit bir biçimde gösterir.124 Tüzüğe ait Ek “D” LOGO Tüzüğe ait Ek “E” RESMĠ DEĞERLENDĠRME KARTLARI Kartlar. Skorların minimum 1 ile maksimum 3 değerleri arasında değiĢtiğini hatırlatırız.

Seferihisar‟da ki yaĢam Cittaslow felsefesine yakın idi. bu üyeliğe Seferihisar ve Seferihisarlılar adına baĢvuruyorduk. çarpık kentleĢme. Seferihisar‟ın kendi yolunu çizebilmesidir. betonlaĢmaya. sanayileĢmeden. . Hedefimiz. Çünkü. bunu Seferihisar‟da gerçekleĢtirmenin mümkün olup olmadığını birlikte araĢtırıyoruz. Mümkün olduğunu görünce de harekete geçiyoruz. Çünkü Seferihisar. Ģu an nerede bulunuyoruz sorularının cevaplarını araĢtırdık. nasıl bir yol ve süreç izlendi? Bülent Köstem: 2009 Haziran baĢında Cittaslow‟un merkezi Ġtalya‟ya bir niyet mektubu gönderdik. Seferihisar içinde de harekete geçerek Cittaslow‟u tanıtmaya baĢladık. Daha sonra ki zamanlarda Ġtalya‟ya gittiğinde Cittaslow Ģehirlerinden birinde bulunuyor. Bu cevap üye adaylığına kabul edildiğimiz yönünde bir cevaptı. tanıdıklarından gelen e-maillerde böyle bir hareketin var olduğunu ve nasıl bir hareket olduğunu öğreniyor. standartlaĢmaya karĢı. bu hedef ve bu amaç ile alınmıĢ oldu. Bu toplantıları üyeliğimiz kabul edilmeden önce yaptık. güzelleĢerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesidir. Seferihisar Belediye Kültür Merkezi‟nde toplantılar yaptık. Niyet mektubumuzu gönderdikten sonra Ġtalya merkezden bize bir cevap geldi. 2009 Haziran baĢında niyet mektubunu gönderdikten sonra. sabaha kadar müzik yayını olan bir yer olsaydık elbette üyeliğimiz daha baĢtan reddedilebilirdi. ġunu da belirtmek gerekir ki. Seferihisar‟a bağlı 14 adet köy kahvehanesinde Cittaslow‟u tanıtan sunumlar yaptık. Seferihisar Ege kıyılarında bir kıyı Ģehri olmakla beraber sükûnetini koruyabilmiĢ bir Ģehirdir. Çok katlı otellerin olduğu.000‟in altında olmak Ģartını sağlıyordu. gelgitlerden bağımsız bir Ģekilde. Cittaslow fikri nasıl ortaya çıktı? Seferihisar Cittaslow‟a baĢvururken hedefi neydi? Bülent Köstem Cittaslow fikri belediye baĢkanımız Tunç Soyer tarafından gündeme getirildi. nüfusu 50. Cittaslow üyeliği için en temel Ģart olan. Cittaslow üyeliği. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliği için üyelik kriterlerinin tamamını mı gerçekleĢtirmek gerekiyor? Bülent Köstem: Hayır. çirkinleĢmeden. Tabi tüm bu geliĢmeler belediye baĢkanlığından önce oluyor. Kendimizi tanıtan bu mektupta ayrıca amaçlarımızı ve Cittaslow olma niyetimizi belirttik. ÇeĢitli duyuru va tanıtım materyalleri ile halkı bilgilendirmeye çalıĢtık. Cittaslow kriterlerinden yapabileceklerimizi yapmaya çalıĢtık. Yani Seferihisar‟ın geleceğinin garanti altına alınmasıdır. YaĢanan politik çalkantılardan. özellikle Ege kıyılarında kendini gösteren. Bunun yanı sıra. Cittaslow üyeliğine kabul için yerine getirilmesi gereken farklı alanlarda 59 kriter çerçevesinde biz neleri gerçekleĢtirmiĢiz.125 EK 2: CITTASLOW SEFERĠHĠSAR TEMSĠLCĠSĠ BÜLENT KÖSTEM‟LE 12 MAYIS 2010 TARĠHĠNDE SEFERĠHĠSAR „DA YAPILAN MÜLAKAT Enes Battal Keskin:Seferihisar Türkiye‟de ilk Cittaslow ünvanı alan Ģehir oldu. Belediye baĢkanı seçildikten sonra. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyelik düĢünceniz oluĢtuktan sonra süreç nasıl geliĢti. sıradanlaĢmaya. Kendisi internet ortamında. 59 kriterin en az %50‟sini gerçekleĢtirmiĢ olmak gerekiyor. baĢka hangi kriterleri gerçekleĢtirebiliriz.

Cittaslow felsefesinden uzaklaĢmak anlamına gelmez mi? Bülent Köstem: Bu konu bizim de üzerinde çok konuĢtuğumuz bir konu. . Dolayısıyla bu tür taahhütler de tam puan olmasa da size puan getiriyor.Ek 1 Tüzük Madde 4) Ancak Türkiye‟de “citta” ve “slow” kelimeleri bir anlam ifade etmediği için biz Cittaslow kelimesini tercüme etmek zorundaydık. Cittaslow. Yani niyet mektubunu gönderdikten yaklaĢık 5 ay sonra 28 Kasım 2009 tarihinde Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliği gerçekleĢmiĢ oldu. kelimesine yüklenen olumsuz anlamların yanlıĢ ve haksız olduğu Seferihisarlılar tarafından anlaĢıldıktan sonra yavaĢ kelimesini daha rahat kullanmak isteyebiliriz.126 Enes Battal Keskin: O zaman Seferihisar daha baĢlangıçta üyelik kriterlerinden %50‟sini gerçekleĢtirmiĢti diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Evet. Haziran 2009‟da baĢlayan üyelik süreciniz Kasım 2009‟da tamamlanmıĢ oldu ve Cittaslow üyeliğine kabul edildik. ÇıkıĢ noktası yavaĢlık olan Cittaslow hareketinin tercümesini “sakin Ģehir” olarak yapmak. Enes Battal Keskin: Cittaslow‟a üye olmak için gerekli olan 59 kriterden hangilerini gerçekleĢtirdiniz ve ileriye yönelik gerçekleĢtirmeyi taahhüt ettiğiniz kriterlerin neler olduğu hakkında bilgi verir misiniz? Bülent Köstem: Böyle bir bilgiyi Kültür Bakanlığı‟da bizden istedi. Enes Battal Keskin: Peki gelecekte Seferihisar halkı Cittaslow hareketini benimsedikten sonra “yavaĢ” kelimesini kullanmayı düĢünüyor musunuz? Bülent Köstem: Belki. Enes Battal Keskin: Seferihisar‟da Cittaslow tanıtımı için bastırmıĢ olduğunuz broĢürlere baktığımızda Cittaslow‟un çevirisi olarak “yavaĢ Ģehir” değil de “sakin Ģehir” ifadesini kullanıyorsunuz. “biz yavaĢlıyor muyuz”. Avrupa‟da ortaya çıkan bir hareket olduğu için. Böylece. Yani Seferihisar‟da üyeliğe baĢvururken gerekli kriterlerden bazıları vardı ve biz hem bunlardan puan aldık.(Bkz. hem de gerçekleĢtirmek için taahhütte bulunduğumuz kriterlerden dolayı puan alarak %50 kriter Ģartını tamamladık. “slow” kelimesinin yavaĢ anlamına geldiğini biliyorlar. “yavaĢ” anlamına gelen “slow” kelimesine olumsuz anlamlar yüklediğini. Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme etmekteki amacınız nedir? Bülent Köstem: Aslında Cittaslow‟un tüzüğünde Cittaslow kelimesinin tercüme edilmemesi yönünde bir madde var. Avrupa‟da Cittaslow‟a üye Ģehirlerde yaptığımız görüĢmelerde halkın. Bir iki hafta içerisinde böyle bir metni yani Seferihisar‟ın gerçekleĢtirmiĢ olduğu Cittaslow kriterlerini ve gerçekleĢtirmeyi taahhüt ettiğimiz kriterleri yazılı hale getirmiĢ olacağız. “YavaĢ”. Fakat Türkiye‟de halk bu kelimelerin anlamını bilmediği için biz Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme ettik. Slow Food felsefesinden hareketle yola çıkmıĢ bir süreç ve yavaĢlık vurgusu önemli. Biz Cittaslow merkezine 2011 yılına kadar bu belgelerin alınması konusunda taahhütte bulunduk. “ne kadar yavaĢlayacağız?” Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik. Ama Ģunu belirteyim ki örneğin Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinden olan ISO9000 ve ISO14000 belgeleri yoktur. Avrupa‟da yaĢayanlar “citta” kelimesinin Ģehir . Enes Battal Keskin: Cittaslow. Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için o anın Ģartlarından dolayı Cittaslow‟u “sakin Ģehir” olarak tercüme etmeyi daha uygun bulduk.

Ġtalya‟da büyük bir il merkezi konumundadır. Enes Battal Keskin: Fiziksel değiĢim anlamında yaptığınız çalıĢmalardan bahseder misiniz? Bülent Köstem: Fiziksel değiĢim anlamında Seferihisar‟ın hemen giriĢindeki Atatürk Caddesi‟nde üç tane bina üzerinde çalıĢma yaptık. kriterleri koruyamazsanız ya da korusanız bile geliĢtirmezseniz Cittaslow birliğinden uzaklaĢtırılıyorsunuz. “Cittaslow Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesi‟nin YapmıĢ Olduğu ÇalıĢmalar Raporu” 3 Haziran 2010 tarihinde tarafımıza elektronik posta ile gönderilmiĢtir.000‟in altındaysa doğal olarak o yerde hayatın biraz daha yavaĢ aktığı. Böylece köylerde büyük bir değiĢim oldu.000‟in altında olması. gereklerini yerine getirmeyenlere ya da getirip de zamanla değiĢtirenlere nasıl bir yaptırım uyguluyor? Bülent Köstem: Eğer ilk baĢta üye olduğunuz özellikleri. Gönüllü bir kuruluĢun yaptırım gücü nedir? Yani Cittaslow merkezi. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliğinin temel Ģartı üyelik baĢvurusunda bulunan Ģehrin nüfusunun 50. Örneğin 30. Yaptığımız toplantılar sonucunda .000 nüfusuyla Seferihisar Türkiye‟de bir ilçe iken. uluslararası bir birlik Ģeklinde örgütlenmiĢ.127 Bu dokümanı size de gönderebiliriz.000‟in üzerinde olan Ģehirler için ise Cittaslow kriterleri geliĢtirilerek veya yöntem konusunda eklemeler yapılarak uygulanabilir diye düĢünüyorum. Çünkü Seferihisar‟ın Safranbolu Evleri gibi özel mimarisi olan evleri yok. Çünkü orada Ģehirler zaten küçük. Enes Battal Keskin: Size göre Cittaslow sürdürülebilir bir kent modeli olabilir mi? Nüfusu 50. 5. En çarpıcı değiĢimin yerel üretici üzerinde olmuĢtur diyebiliriz. Aynı Ģekilde “Sığacık Pazarı”na halden mal getirmeyip burada sadece Seferihisarlıların mallarını satmasına izin verdik. Nüfus kriteri.000 nüfuslu yerler.000. 10. hiçbir Ģey ekmedikleri tarlalarını tekrar ekmeye sebze-meyve yetiĢtirmeye baĢladılar. üyelik Ģartları gönüllülük esasına dayanıyor. Cittaslow‟un üyelik yapısı.Böylece insanlar yaptıkları iĢin değerli ve para kazanabilecekleri bir iĢ olduğunu gördüler.000. yavaĢ Ģehir kriterlerinin gerçekleĢtirilmesinin daha kolay olduğu söylenebilir.) Enes Battal Keskin: Cittaslow. Enes Battal Keskin: Siz Cittaslow‟a üye olduktan sonra Seferihisar‟da neler değiĢti? Kısa vadede neler yaptınız? Bülent Köstem: Cittaslow‟a üye olduktan sonra en kısa vadede gerçekleĢtirdiğimiz en çarpıcı değiĢim köylerde oldu. Nüfusu 50. birlikten çıkarılıyorsunuz. Bu çalıĢmaların baĢlangıcında yaklaĢık yirmi tane ressam ve mimarla Seferihisar‟da binaları nasıl güzelleĢtirebileceğimiz konusunda toplantılar yaptık.Bir ev hanımı kendi yaptığı salçaları Sığacık Pazarı‟nda satabiliyor ve ailesine maddi açıdan destek olabiliyor artık. Öncelikle “köy pazarı”nda köylülerin açık pazar kurmasını ve sadece Seferihisar‟da üretilen malların üreticileri tarafından satılmasını sağladık.Ġnsanlar yetiĢtirdikleri ürünleri halde satamadıkları için yıllardır boĢ bıraktıkları.(Bu doküman. Nüfus 50. 15. Cittaslow kriterlerinin daha büyük Ģehirlerde uygulanamaz olduğu için mi konulmuĢ? Bülent Köstem: Zannediyorum bu kriterin temel sebebi Cittaslow‟un Ġtalya‟da ortaya çıkmasından kaynaklanıyor.000‟in üzerinde olan Ģehirlerde uygulanabilir mi? Bülent Köstem: Evet olabilir ve bence zaten öyledir.

ġu anki haliyle halk Cittaslow‟u benimsemiĢ durumda. esnafı. Ancak tarım ve turizm sektörüne kıyasla daha küçük bir oranda. Enes Battal Keskin: Cittaslow‟a üyelik sürecinizde kısa. Özellikle bu yaz sonu bu konuda elimizde daha çok veri olacak. kendi ifadesiyle Sığacık‟ın bu kıĢ hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu ve daha önce kazanmadıkları kadar çok para kazandıklarını söylüyor. Böyle bir durumda Seferihisar halkının Cittaslow‟a sahip çıkmaya devam edeceğini düĢünüyor musunuz? Yani halk Cittaslow‟u benimsemiĢ durumda mı sizce? Halkın Cittaslow‟u benimsemesi için gereken çalıĢmaları yaptığınızı düĢünüyor musunuz? Bülent Köstem: Eğer halk Cittaslow‟u benimsemezse Türkiye gibi siyasetin çok gelgitli olduğu bir yerde beĢ sene sonra baĢka bir belediye baĢkanı gelip bütün bu çabaları göz ardı edip farklı bir yoldan gidebilir. Bu süreç halkın gelirinde bir artıĢ sağladı mı? Böyle bir değiĢim gözlemlediniz mi? Bülent Köstem: Böyle bir değiĢim oldu. Bütün bu olumlu geliĢmeler halkın Cittaslow‟u benimsemesini hızlandırıyor doğal olarak. Çünkü yaz aylarının kıĢ aylarına göre daha verimli ve hareketli geçeceğine inanıyoruz.orta .Bu plan ilk aĢamada dört senelik bir süreyi kapsıyor.128 oluĢturduğumuz taslağa uygun Ģekilde. Bunun dıĢında Seferihisar‟a özel. Bir kaç sene sonra daha fazla benimseyecek ve Seferihisar‟ın geleceğini konusunda söz sahibi olup tercih yapabilecektir. Kahvehanelerin de gölgeliklerini tek tip ve mimariye uygun hale getirdik. Ayrı ayrı ve farklı gölgelikleri yıktırarak tek bir gölgelik yaptırdık. Bu kısa süreçte bile insanların hayatına artı bir değer kattık. kafeleri. Sığacık Kalesi‟ne bakan tarafta balıkçılara ait bina kompleksi diyebileceğimiz bir bina topluluğu vardı. Biz onları kalenin arka tarafına topladık. . Sonuçta Cittaslow üyeliği ile birlikte insanların el emeği değer kazandı. Enes Battal Keskin: Halkın Cittaslow‟a destek vermesi için reklam ve proje boyutunun dıĢında kanaatimizce halka maddi olarak bir girdi sağlanması gerekiyor. Kahvehanelerde plastik masa ve sandalye yerine tahta veya demir masa ve sandalye kullanılması için çaba harcıyoruz. Aynı Ģekilde Sığacık‟ta derenin yanında. Enes Battal Keskin: Sanayinin Seferihisar‟ın gelir kaynakları arasında bir yeri var mı? Bülent Köstem: Seferihisar‟ın gelir kaynakları arasında sanayi var. Bu talep turizm camiasını.uzun vadeli bir projeksiyon hazırladınız mı? Böyle bir planınız varsa ne kadarlık bir süreyi kapsıyor? Bülent Köstem: Evet. ġu an pazar günleri Sığacık‟ta kurulan pazara Ġzmir‟den inanılmaz bir talep var. ana cadde üzerinde “Belediye Pasajı”ndan baĢlayarak bazı binalar üzerinde mimari güzelleĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları yaptık.Seçim gerçeğini de göz önüne aldığımızda dört yıl ve artı beĢ yıllık bir süreyi kapsadığını söyleyebiliriz. Bu yüzden bizim bilgilendirme ve gönüllü artırma çabalarımızın tamamı halkın Cittaslow‟u daha çok benimsemesi için yapılıyor. Enes Battal Keskin: Yerel seçimler olduğunda Cittaslow üyeliğinizi sağlayan Ģu anki belediye baĢkanı değiĢebilir. herkesi olumlu anlamda etkiliyor. Seferihisar‟a özgü geleneksel bir sanayi dalından söz edemeyiz. kahveleri. Esnaf. Sığacık Kalesi‟nde surların üzerinde bulunan evlerde mimariye uygun değiĢimler yapıyoruz. Stratejik bir planımız var.

Cittaslow felsefesini benimseyip o doğrultuda çalıĢmalar yapan Ģehirler kesinlikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlar ve sürdürülebilir bir Ģehir olabilir. tarım alanında da kalkınmayı sağlamaya çalıĢıyoruz. Turizmin yanında tarıma yönelik çalıĢmalarımız da önemli yer tutuyor. bir Ģehirde yerel kalkınmayı gerçekleĢtirebilir ve bu kalkınma sürdürülebilir bir kalkınmadır diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Evet sağlar ama garantisi yok Cittaslow‟a üye olmakla her Ģey bitmiyor önemli olan Cittaslow‟u tam anlamıyla benimseyip Cittaslow‟un kriterlerini yerine getirmek ve bunu devam ettirebilmektir. onların geleneklerini yaĢam biçimlerini de bilmek gerekiyor. Ama sakin Ģehirlerin sayısı arttıkça. Ama Cittaslow’u reklam için isteyen. konaklama tesislerinin de sayısının artması gerekecek bunu düĢünerek herhangi bir planlama yaptınız mı? Bülent Köstem: Evet bu konuyla ilgili çalıĢmalarımız var. farklı Ģehirlere dağılım nedeniyle. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliği.000‟den 100. Turizm ve tarım. Biz kentsel geliĢim projelerinde bisiklet yolu. Biz belediye olarak elimizdeki enstrümanlarla bunu sağlamaya çalıĢıyoruz. ben sadece . Sadece turizme bel bağlamayıp tarım ürünlerinin değerini arttırıp. yürüme parkuru. Tarım için projeler hazırlıyoruz. Seferihisar‟ın Ģehir merkezine hiç uğramadığı otel merkezli turizm yerine ev pansiyonculuğu merkeze alan bir turizm politikası izleyeceğiz. otopark zorunluluğu getirmeye çalıĢıyoruz. Bir sene içinde Türkiye‟deki sakin Ģehir sayısı arttığı zaman Seferihisar‟a olan ilgi ve turist yoğunluğunun azalacağını düĢünüyoruz.129 Enes Battal Keskin: Seferihisar‟ın Ģu an odaklandığı alan turizmdir diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Turizm ve tarım diyebiliriz. Enes Battal Keskin: Cittaslow ile ilgili yaptığınız çalıĢmalar sonucunda Seferihisar çekim merkezi haline gelecek ve turistlerin tercih ettiği bir Ģehir olacak. Seferihisar‟da yaĢamak isteyenler de buraya uyum sağladığı sürece bir sorun olmaz. ilgilerin tek merkezden farklı merkezlere dağılması nedeniyle bu olumsuzluk ortadan kalkıyor.000‟e ulaĢırsa Cittaslow üyeliğiniz ile ilgili durum ne olur? Bülent Köstem: Seferihisar‟da yaĢamak isteyenlerin buranın yaĢam tarzına uygun Ģekilde yaĢamaları gerekir. Organik tarımı teĢvik etmeye çalıĢıyoruz. Bir yandan turizme yönelik adımlar atıyoruz. ikisi birlikte düĢünülebilir. Enes Battal Keskin: Turist sayısının artması ile beraber otellerin. Böylece Ģehir kalabalıklaĢıp sükûnetini kaybediyor. Bunun için gelen turistin Ģehre hiç uğramadan otellerde konaklayıp sonra ülkesine geri döndüğü. çeĢitli fon kaynaklarına baĢvuruyoruz. Bu durum olumlu gibi gözükse de bu turist yoğunluğu size endiĢe vermiyor mu? Bülent Köstem: Bu konuda Ġtalya‟daki Cittaslow Birliği‟nin de Ģöyle bir paradoksu olmuĢ: Bir Ģehir Cittaslow üyesi olduktan sonra ilgi merkezi oluyor ve insanları kendine çekiyor. Bir Ģehri tanımak için o Ģehrin insanlarıyla da iç içe olmak gerekiyor. Ev pansiyon uygulamasını baĢlatmayı düĢünüyoruz. ġu an Türkiye‟deki tek sakin Ģehir Seferihisar olduğu için bütün ilgiyi burası topluyor olabilir. Enes Battal Keskin: Bu gün Seferihisar‟a turistik amaçlı gelen insanlar. Seferihisar‟ı yerleĢmek için tercih ederlerse ve Seferihisar‟ın nüfusu 30. izliyoruz. bir yandan da tarım alanında özellikle mandalinanın değerini arttırmak adına adımlar atıyoruz.

kalkınma beklentisin en çok kendi halkının sağlıklı yaĢaması için Cittaslow‟a üye olan. Yani turizm beklentisinden. Enes Battal Keskin: Dünyadaki Cittaslow‟a üye diğer ülkelerin Ģehirlerinin Cittaslow‟a bakıĢ tarzları aynı mıdır yoksa farklılıklar var mıdır? Bülent Köstem: Farklılıklar var. . Bunların yanında çok fazla turizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmayan. çevreye yönelik kaygıları olan. onun kriterlerini gerçekleĢtirmek için üye olan Ģehirler var. Enes Battal Keskin: Verdiğiniz bilgiler için çok teĢekkür ederim. (Turizm Ģehri olan Bodrum‟un sakin Ģehir olmaya çalıĢması gibi. bunun sonucunda Ģehir halkının yaĢam kalitesinin yükselmesi için üye olmuĢ Ģehirlerdir.) Bir kısım Ģehirler de bizim gibi Cittaslow‟a üye olup kendilerini belli bir formatla geleceğe taĢımak. Fakat Cittaslow‟a üye 129 (Seferihar‟ın üye olduğu tarih itibariyle) Ģehirden çoğu Cittaslow‟u bir yerel kalkınma modeli olarak görüp üye olmuĢ Ģehirlerdir. Bir kısım Ģehirler de ellerinde olanı kaybettikleri için piĢman olmuĢlar ve Cittaslow ile bunları tekrar kazanma beklentisi içindeler. ġehirlerinin kalkınması. Ġtalya‟daki Cittaslow Ģehirlerinin bir kısmı belli bir geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢmıĢlar ve belli kriterlere sahipler. Bu gibi Ģehirler Cittaslow‟u turizmlerini düzenlemek için kullanmıĢlar. kendi halkının daha sağlıklı yaĢamasını isteyen Ģehirler de var.130 Cittaslow logosunu alayım baĢka bir Ģey yapmama gerek yok diyenler için tabi ki sağlamaz. Bu Ģehirleri de farklı bir kategori olarak görebiliriz. doğaya daha yakın olmak isteyen. geleceklerini Ģekillendirmek istiyorlar.

12.4.2004 tarihli ve B050MAH0650002/(50-51)04-82216-(2004/160) sayılı genelgemiz. VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) ĠLGĠ : 31. c) Uluslararası kuruluĢlarla birlikte eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülmesi ve festivaller düzenlenmesi halinde. üye olunacak uluslararası kuruluĢun ana statüsünün tam metni ile tasdikli Türkçe çevirisi. ilgili belediyenin meclis kararı.ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‟NÜN 2005/36 SAYILI GENELGESĠ T.C. 5272 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun uygulanması hususunda ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilmesi için Bakanlığımıza yapılan baĢvurular da dikkate alınarak aĢağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüĢtür.2005 (50-51)05 KONU: 5272 sayılı ve 5216 sayılı Kanunların uygulanması Genelge 2005/36 ………………………. uluslararası kuruluĢ hakkında bilgi ve ilgili belediyenin meclis kararı.C. kardeĢ kent iliĢkisi kurulacak olan kent hakkında bilgi ve kardeĢ kent iliĢkisinden beklenen faydaların neler olduğu.131 EK 3: T. kardeĢ kent iliĢkisi kurulurken kardeĢ kent protokolleri de imzalanacaksa ilgili protokollerin metni. b) Uluslararası kuruluĢlara üye olunacaksa. . ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B050MAH0650002/865-80970 7. belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirmede veya kardeĢ kent iliĢkisi kurmada Bakanlığımızdan önceden izin alacaklar ve aĢağıda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat edeceklerdir: a) Yurt dıĢındaki bir belediye ile kardeĢ kent iliĢkisi kurulmasında ilgili belediye meclisinin kararı. üyelikte bir katılım payı veya aidat ödenecek ise miktarı ile belediyenin en son kesin hesap özeti. üyelikten beklenen faydalar. Yurt DıĢı ĠliĢkiler Belediyeler.

132 Belediye baĢkanları ve belediyeyi temsil eden heyetler. yurt dıĢındaki faaliyetlerinin devletin dıĢ politikasına ve uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürüteceklerdir. Ayrıca yurtdıĢına çıkıĢ amacı. Yurt içindeki belediyeler arasında kardeĢ kent iliĢkisi ilgili belediyelerin karĢılıklı meclis kararları ile kurulabilecektir. ġahabettin HARPUT Vali Bakan a. MüsteĢar DAĞITIM : Gereği: 81 Ġl Valiliği Bilgi: MüsteĢar Yardımcıları Merkez Birimleri Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanları Kontrolörler BaĢkanlığı ġube Müdürleri . süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir.

050. Ancak son günlerde DıĢiĢleri Bakanlığı ve valiliklerimizden alınan yazılardan yurtdıĢı görevlendirmelerde bu esaslara uyulmadığı anlaĢılmaktadır. dernek. 1. yurtdıĢı görevlendirmelerde aĢağıdaki esaslara uyulması gerekli görülmüĢtür. e) 07/04/2005 gün ve B. kongre. panel vb. 4. 5. vakıf 20/06/2005 .VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) Ġlgi: a) 25/06/1997 gün ve B. Belediye birlikleri ve “kamuya yararlı dernek” statüsünde bulunan mahalli idare dernekleri dıĢındaki kiĢi.050. organizasyonlara katılmak için görevlendirilen personelde katılım için gerekli olan. 2. Belediyeler bütçelerinden kendi görev ve hizmet konuları dıĢında harcama yapılamayacağından. b) 20/09/2000 gün ve B.065.076. Bu nedenle.076.MAH.MAH. Ģirket. d) 16/02/2005 gün ve B.0002/86-80970(2005/36) sayılı genelgemiz.000/50569 sayılı genelgemiz.000/5003/50520 KONU: YurtdıĢı ĠliĢkiler Genelge 2005/62 …………………………. Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır.000/597-50137 sayılı genelgemiz.C.000/328 sayılı genelgemiz. c) 24/04/2001 gün ve B. seminer. Toplantı.050.MAH.MAH.076.000/806 sayılı genelgemiz. azami tasarruf ilkelerine uygun olarak. Görevlendirmeler.MAH.050.076. Belediyelerin seçilmiĢ ve atanmıĢ personelinin yurtdıĢı görevlendirilmelerinde uyulacak esaslar ilgi genelgelerimizle belirlenmiĢtir. görev ve hizmetle iliĢkisi olmayan konular için yurtdıĢı görevlendirme yapılmayacaktır.133 EK 4: T. asgari sayıda personel ve asgari süreler için yapılacaktır. 3.050.050.ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‟NÜN 2005/62 SAYILI GENELGESĠ T.076.MAH. yabancı dil bilgisi ve nitelikler aranacaktır. Kamu kurum ve kuruluĢları.C ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI:B.

DıĢ temsilciliklerimizden. tercüman ve mihmandar tahsisi.134 vb. 7. Belediye baĢkanı ve diğer personelin görev dıĢından yurtdıĢına çıkıĢlarında da ilgili valiliğe bilgi verilecektir. seminer. adlarla yurtdıĢında düzenlenen programlar için personel görevlendirilmeyecek. yurt dıĢında bulunulduğu sürece olumsuz imaj ve değerlendirmeye yol açabilecek tutum ve davranıĢlara meydan vermeyecektir. resepsiyon. MüsteĢar . Bu konuda Bakanlığımızca yayınlanan ilgi genelgelerin bu genelgeye aykırı hükümleri geçersizdir. panel. ġahabettin HARPUT Vali Bakan a. konaklama ücreti. süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir. Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah (yol+yevmiye) giderleri dıĢında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. rehberlik ücreti vb. 12. kongre. YurtdıĢı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir. bir nezaket ziyareti gerçekleĢtirmelerinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. organizasyonu düzenleyen kuruluĢ (Belediye. organizasyonlar ile kardeĢ Ģehir iliĢkileri nedeniyle görevlendirilmelerde.) ödeme yapılması mümkün değildir. belediye birliği veya uluslararası kuruluĢ vb. Bilgilerinizi ve uygulamanın bu esaslara göre yürütülmesi için gereğini rica ederim. inceleme gezisi vb. özel nitelikli ziyaretlere dıĢ temsilciliklerimizin ismini kullanarak resmi hüviyet kazandırılmaya çalıĢılmayacaktır.) veya resmi makamlar tarafından yapılmıĢ davet yazıları aranacaktır. kuruluĢlar tarafından kurs. vb. Belediye bütçesinden ödeme gerektiren veya gerektirmeyen her türlü yurtdıĢı görevlendirilmelerde yukarıda sayılan usul ve esaslara uyulacak ve yurtdıĢına çıkıĢın amacı. 11. belediye adına yurt dıĢına gidecek heyetlerin ziyaret ettikleri ülkelerdeki dıĢ temsilciliklerimize. 8. Belediye baĢkanları ve belediyeyi temsilen giden heyetler yurt dıĢındaki faaliyetlerini devletin dıĢ politikasına ve uluslararası antlaĢmalara uygun olarak yürüteceklerdir. önceden mutabakata varılanlar haricinde. Organizasyonu düzenleyen kuruluĢa (var ise) herhangi bir ad altında (eğitim giderleri. 10. Ayrıca. Toplantı. harcırah ödenmeyecektir 6. Bu çerçevede. randevu temini gibi dıĢ temsilciliklerimizin imkânlarını aĢabilecek taleplerde bulunulmayacak. Görevlendirilen personelle birlikte yurtdıĢına çıkan el ve çocuklar için Belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir. Yurt dıĢına giden belediye görevlileri Bakanlığımızca DıĢiĢleri Bakanlığına bildirilecektir. mümkünse ülkeye varıĢlarını müteakip. 9. seminer. hizmet satın alınması.

135 DAĞITIM: Gereği: 81 Ġl Valiliğine Bilgi: MüsteĢar Yardımcıları Merkez Birimleri Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanları Kontrolörler BaĢkanlığı ġube Müdürleri .

Cittaslow olduktan sonra Seferihisar giriĢine yerleĢtirilen tabela Fotoğraf 2: Cittaslow olduktan sonra değiĢen Seferihisar Belediyesi Duyuru Panosu .136 EK 5: FOTOĞRAFLAR Fotoğraf 1.

137 Fotoğraf 3: Üretici köylülerin tüketicilere ürünlerini aracısız satabilmeleri için oluĢturulan Köy Pazarı Fotoğraf 4: Esnafa örnek oluĢturması için düzenlenen Belediye Pasajı .

.138 Fotoğraf 5: Slow Food düĢüncesini yaygınlaĢtırmak amacıyla yaptırılan logolu önlükle satıĢ yapan bir Seferihisarlı.

Alen ve Sadun EMREALP. Ankara. BANISTER. Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayını. pp. ÇAHANTĠMUR ISPALAR.Baskı. DUBEN. Turhan Kitabevi Yayınları. “Seferihisar Ġlçesinin GeliĢmesinde Ġç Dinamiklerin Rolü”. Arzu (2010). (2004). Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.3-13. Transport Reviews. Okutan Yayınları.139 KAYNAKÇA AKSAKOĞLU.Dr. Adım Yayınları. 8. BAL. (2000). David. IULA-EMME Yayını. BAġARAN. Ġsmail.). Ekin Yayınevi. Ġstanbul. . BARLAS. Aslı. Hüseyin. (2009). Ferhat. (2006). Çınar. “Sürdürülebilir kentsel geliĢmeye sosyokültürel bir yaklaĢım: Bursa örneği”. ATIL. Kocaeli. Toplumbilime GiriĢ. 2. Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri Ders Notları. YaklaĢımlar ve Türkiye”. Ġstanbul: ss. (2002). Esra Diğdem. ÇETĠN. Ece. (1999). (2005). 21. “Kentlerin Sürdürülebilir GeliĢiminde Güncel YaklaĢımlar Kapsamında YaĢam Kalitesi-Kocaeli Örneği”. ÇAHANTĠMUR. (2001). Ġzmir: ss. Ankara. Sivas: ss. (2004). Ġstanbul.Sami. tasarım. Ankara: ss. Sayı:42(2). Elif Karakurt Tosun(Ed.Yüzyıl Kentleri. Ġzmir: ss. planlama. (2007). Prof.Baskı. Urban Management Development. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci AraĢtırması. TimaĢ Yayınları. Sayı:2. (2008). ATAY. “Yerel Kalkınmada Katılımcı Politikalar: Çanakkale Örnek Alan Değerlendirmesi”. Ġstanbul. BAYRAM. M.Basım.20. Bursa: ss. Tolan. (2005). Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kent Sosyolojisi. Bursa BüyükĢehir Belediyesi.113-130. Bahriye GÜLGÜN ve Ġsmail YÖRÜK. (2008). Murat. Bursa. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. “Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı”. itüdergisi/a mimarlık. Kütahya. BBB Yayını.251-265. Ġstanbul. Vol. AKTAġ. (1991). Turgut. Sayı:7 (1).215-226. “Sustainable Urban Development and Transport–A Eurovision for” . Kent ve Yerel Yönetim. DENKER. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. (1996). 5.1-20. Cevat Geray’a Armağan. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. 7-8 Ekim 2004. “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme: Araçlar.109-111. (2007). “Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma”. Cumhuriyet Üniversitesi ĠĠBF Dergisi. Arzu ve Hülya TURGUT YILDIZ. Cilt:7. CANSEVER. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Ġslam’da ġehir ve Mimari. “Sürdürülebilirlik Olgusunun Kentsel GeliĢme Sürecindeki Yansımaları”. Ġzmir. Cilt 26.225-256.

Jeremy ve Stefan JAGER. C:4.2010).06.Güdül Örneği”. Ahmet. Readings in Urban Theory. ERYILDIZ. (2006). “Avustralya”.06.”. Z.2010). (2007). Isparta. Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik ArayıĢı. Ankara. pp. Simon. (2007). Ankara:ss. Semih. Ankara. http://slowfoodgenclik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. Nükhet. FAINSTEIN. Algı Yayıncılık. Ġstanbul.dk/en/actions/a-paradigm-in-progress/cittaslow-putting-qualityof-life-first (15. (2009).05. No.21-29 GÜNBEYAZ. Blackwell Publisher.org/wiki/Goolwa. http://en. ERTEK. Isparta.org/wiki/Ludlow (21.311-329.2010). Susan ve Scott CAMPBELL. http://en. GÖRMEZ. Ġstanbul. Cambridge. Erich.com/slow-food/ (08. Özge Yalçıner. FROMM. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi.2010).wikipedia. http://en. “Sürdürülebilir Kent Ġçin Ekolojik-Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara.1.2010). Ġslam Ansiklopedisi. (2007).EMME Yayını. 2. Arıtan Yayınevi.06. Vol. “1960‟larda Sürdürülebilirlik ve KentleĢme. (1997). Qualitatiye Sociology.2010. YavaĢ. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. Ġstanbul: ss.wikipedia. New York. GAĠNES. (1999). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. (1991).org/wiki/Ludlow (21. YeĢil Yerel Yönetim.167-170. (2005). “Samsun Ġlinde KentleĢmenin Çevresel Açıdan Ġncelenmesi”. Samsun. Carl. (2009).2010). GOTTSCHALK. ERCOġKUN. “Speed Culture: Fast Strategies in Teleyised Commercial Ads. Alfa Yayınları. http://sustainablecities. GÜREL ÜÇER. (Çev:Esen Gür). Yerel Gündem 21Uygulamalarına Yönelik KolaylaĢtırıcı Bilgiler El Kitabı.wikipedia.org/wiki/Cittaslow (15. Ġstasyon Caddesi Örneği”. Sadun. Manifesto for Sustainable Cities. Mekânsal YerleĢim Derneği Yayını. “Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye‟nin Kıyı Politikası”. Ġstanbul. “Kentsel YaĢam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında Belirlenmesine ve GeliĢtirilmesine Yönelik Bir YaklaĢım: Orta Ölçekli Kent Örnekleri”. http://toprakana-slowfood1. (2008). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. http://en. (2006). Hasan ġ. Kemal . YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı.05. HAġTEMOĞLU.140 EMREALP. IULA. Ankara._South_Australia (22. HONORE. Sahip Olmak Ya da Olmak.Baskı.06. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. (Çev:Aydın Arıtan). Aslı.22 (4).wordpress. Prestel Verlag. (1996).com/ (06.blogspot.06. .wikipedia.

arkitera.co. http://www.2010).uk/page.php?method=network&action=country&id=23 (10.facebook.2010).05.cittaslow.arkitera.2010).org.06.2010).2010). http://www.uk/Cittaslow/FuturePlans.2010).2010).06.cittaslowludlow.cittaslowludlow.06. http://www.pdf (29. http://tr.05.net/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5B1%5D.2010).05.2010).econturk.05.pdf (06.pdf (19.wikipedia.uk/ (12.2010).wikipedia.05.php?gid=5832212719&v=info (15.tr/kurumsal/sayfa.141 http://tr.uk/page.berwick-cittaslow.2010). http://tr.05. http://www. .com/group.php?option=com_content&view=article&id= 55&Itemid=65 (15.2010).php?Pid1=3&PLv=1 (21.htm (13. http://www.ebso.html (22.2010).2010).org.05.au/faq.com.org.com.06.2010).05.org/wiki/%C4%B0talya (07.cittaslowgoolwa.tr/turkce/kentlesme/Kentges_raporu_son.au/ (15._%C4%B0zmir (12. http://tr.2010).06.wikipedia.2010).2010) http://www.gov. http://www.06.html (22.ekoiq.net/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5B1%5D. http://tr.05.cittaslow.uk/images/stories/spring%202008%20newsletter.html (15.com/roportajlarDetay.2010).org.2010). http://www.2010).php?Pid1=3&Pid2=11&PLv=2 (21.php?action=displayNewsItem&ID=48923 (14. http://www.pdf (29.2010).org.org/wiki/%C4%B0ngiltere (07.html (19.cittaslowludlow. http://www. http://www.2010).com/news. http://www.cittaslow.org/wiki/Seferihisar.cittaslowgoolwa. http://www. http://www.05.distinctlycumbrian.2010).06.06.uk/ (21.2010). http://tr.com/h41395-yavas-hayatin-hizli-yukselisi.cittaslow.05.wikipedia.06.2010).05.wikipedia.org/index.06.2010).05.fi. http://www.php?sayfa_no=555 (13.06. http://www. http://www. http://www.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik (05.cittaslowseferihisar.06.arkitera.wikipedia.org/wiki/Fast_food (29.it/attach/slow-statuto-en.au/join.html (21.com.org/wiki/Avustralya (07.06. http://www.cittaslowludlow.2010).org.pdf (13.06.06.comune.cittaslowgoolwa.2010).org/wiki/Ya%C5%9Fam_kalitesi (25. http://www. http://www.greve-in-chianti.au/history.asp?ID=4 (06. http://tr.doc (27.org/index. http://www.com/h51930-yavas-sehrin-baskani-da-yavas.wikipedia.org.bayindirlik.06.04.2010).org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II. http://www.

2010) http://www.2009 &ArticleID=966892 (13.2010). http://www.06. RuĢen. (2004).turkiye-rehberi. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.com.pdf (13.2010).org.Yüzyıl Kentleri.tr/UIKDocs%5Caalborgsarti.2010).06.gov.142 http://www.org/makale/yil5_sayi2/ekarakurt52.).org.mimarlarodasi. Seferihisar ve Seferihisarlılar. 8. http://www.2010). Ġmge Yayınları.06.20).mimarlarodasi. (2004). 21. http://www.tr/mimarlikdergisi/index.org/pagine/welcome.gov. http://www. Ġmge Kitabevi Yayınları.2010).tr/kanunlar/k5393. http://www. (2005). http://www. 7-8 Ekim 2004.05.06. “Seferihisar‟ın Kentsel GeliĢimi”.2010). http://www. http://www. http://www.html (20. (04. (1998).05. Arife.05.kent (06.85-92.radikal.06.lasso (08.jpg (14.org/makale/kultur. Kentbilim Terimleri Sözlüğü.05.05.php/baskanin-mesaji/slow-food-carlo-petrinibilinc-ve-sorumluluk/ (08. KELEġ.slowfoodanadolu. Seferihisar Halk Eğitim Müdürlüğü Yayını.org/conference/ (03.2010). http://www. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi.06.07.lasso?n=en (14.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh.06.aspx?aType=RadikalHaberDetay&Date=01.org/yavas-sehirler (15.html (19.orvieto-info. Ġzmir: ss.winchester.pdf (13.bel. http://www.06.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSay i=53&RecID=1329 (25.12.2010).seferihisar.tr/Radikal. KARAKURT TOSUN. Basım.oecd.seferihisar.aspx?content=1098 (12.05.gov.pdf.04. KARADAĞ.org.tr/ (14. http://www.net/index.06.2010) http://www.2010).tr/index.05.06.2010) http://www.paradoks. Ekin Yayınevi. http://www. Elif (Ed.pdf (27. Osman.php?option=com_content&view=article&id=6:sakinsehir&catid=1:son-haberler&Itemid=50 (14. Ankara. RuĢen.com.tr/gazete.2010).com/about_us/eng/manifesto.izmirdesanat.tr/default_B1. (2010).tbmm.gov.com/ (12.2010).terramadre.2010). KentleĢme Politikası. .izmir.yapi.uk/Documents/committees/town%20forum/WTF066%20%20Appendix%201. Bursa. http://www.06. ĠLKER.georgiaorganics.tr/Haberler/yavas-sehir-hareketi-100-kente. http://www.saygid.2010).2010).org. Ġzmir. http://www.2010).net/harita/resim/Turkiye/izmir-haritasi.yayildi_68844.06.htm (02.kentlob.06.tr/haberler/?id=3767 (15.2010). KELEġ. http://www.2010).utikad.slowfood.kentli.com/index.php/Kuresellesme-Surecinde-Kentlerimize-Giren-YeniTuketim-Mekânlari-Ve-Yitirilen-Kent-Kimlikleri.pdf (07.2010) http://www.

pp.296-299.7. Can Yayınları. Bursa. .). SATTERTHWAITE. 1. Vol. Azmi. (2000). Talip. ÖZER. (1997). Time & Society. Siyasal Kitabevi. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. Ġslam Ansiklopedisi. ĠletiĢim Yayınları. Kültür Bakanlığı Yayınları. Hamit. PARKĠNS. (Çev:Osman Akınbay ve Derya Kömürcü). G. TOKĠ Haber Dergisi.23. “Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler: Uygulanabilirliği ve Ölçümü Üzerine”. Vol. Ġnan. Modern Toplumsal DüĢünce Sözlüğü.) (2008). Ankara. pp. Ġstanbul. KÜÇÜKCAN. No:1. 44(4). Ġstanbul. Ankara. (2002). (Ed:Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik). (2004). AyĢegül ve ALGAN. POCOCKE. pp.219-226. Hüseyin ve KÖSECĠK. Richard. Allison.36-42.. Milan. Ekin Kitabevi. (1999).1667-1691. (2010).71-74. C. KentlileĢme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci. Seferihisar Belediyesi Yayını. (2001). MIELE. Local Environment.12. (Çev:Melih Pekdemir). Ġzmir. Vol. Baskı. 7-8 Ekim 2004. MENGĠ. William (Ed. “Sustainable Cities or Cities That Contribute To Sustainable Development ?”. pp. KentleĢme. (Çev:Ġlhan Pınar). (2002). “Out of Time Fast Subjects and Slow Liying”..363-382. Seyyahların Ġzinde Seferihisar. David. “Sürat Çağına Ġnat YavaĢ ġehirler”.22.143 Ankara. Ankara. ÖZGÜR. (2010). ÖZTÜRK.13(2-3). (2004). Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. Mustafa. Wendy. Space and Polity. Sevinç. “Ġngiltere”. PALABIYIK. Ġstanbul: ss. Nesrin. W. (2005).4. Sosyoloji Sözlüğü. pp. Bilim ve Sanat Yayınları. Nobel Yayınları. OUTHWAĠTE. Vol. YavaĢlık. Ġstanbul: ss. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. (2004). Mara. KüreselleĢme ve YerelleĢme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir GeliĢme – AB ve Türkiye Örneği. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ġslam Ansiklopedisi. “The Sustainability Inventory: A Tool to Assist US Municipalities Advance Towards Sustainability”. Gordon. 34(109. Lanscape and Urban Planning. “Sustainability and cities: extending the metabolism model”. (2008). Ankara. (2008). Tarık. Muhammet (Ed. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.. Urban Studies. Sayı.Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. KentlileĢme ve Kentsel DeğiĢme. P.447-452. NEWMAN. (Çev:Özdemir Ġnce). “Seferihisar Çevresinde Arazi Kullanım Sorunları”. ÖZCAN. ÖZEN GÜÇLÜ. QUAID. C. (1999). Vol. KUNDERA. Nobel Yayınları. Ġzmir: ss. “CittàSlow: Producing Slowness against the Fast Life”. Ankara. Ġstanbul: ss.445-446 MARSHALL. “Ġtalya”.135-156 MUTLUER. (2003).

(1996).. ġehirleĢme. (1999). Graeme. Füsun. Bursa. TMMOB Mimarlar Odası Yayını. “Sürdürülebilir YeĢil Kent Fikirleri. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. (2009). Alternatif Üniversite Yayınları. TAġ. (2001). (Çev:Ali K. (1992). Mülkiyeliler Birliği Yayınları. Yeryüzü Demokrasisi.). No. Kültür Bakanlığı Yayınları. Ahmet ve VURAL. Kemal. TimaĢ Yayınları. Murat(Ed. (Çev:Nil Duruöz). TMMOB ġehir Plancıları Odası Yayını.163-174 ġENGÜL.2010).9-20. (2009). Cevat Geray’a Armağan.. (Çev:Kamran Tuncay). Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. XXI. Stephen. Seferihisar Kaymakamlığı. Ümit. Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine Ġrdelemeler. Selis Kitaplar. Cilt:7. Toplum ve Bilim Dergisi. Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayını. Sayı:12. Stephen./Cittaslow%20Community%20Chest%20Criteria. (2003). (1979). “Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları”. Sade Hayat. “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi”. SCHNEIDER.70(4). College English. 3rd Edition. “KentleĢmenin Sosyo Ekonomik Etkileri”. SHAUKLAND. Ankara. Sasha. TMMOB Mimarlar Odası Yayını. SHIVA. Ġstanbul. Ġstanbul: ss. Ġstanbul. YAZAR. Ġlhan. . Örnekleri Ve Türkiye Ġçin Dersler”. Clean. Kadir Hakan. (1994).49-58. Ġstanbul: ss. (2009). ġĠMġEK. “Sosyal Adalet. XXI. (2004). Marina ve NIJKAMP. Tarık. (2004). S:8. (2008). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.disscouncil. Ġzmir:ss. Seferihisar. Aysel. “Good. Blackwell Publishers Ltd. USA.doc (13. Saysel. TSENKOVA. (2006).Tarık. (2010). The City Reader. Ġstanbul: 23-35. Vandana. Türkiye’de KentleĢme. WHEELER. SOYKAN.1. Elçin Gen ve Onur Günay).. Cogito. “Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?”. Nilüfer ve TAġ. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. SEZAL. Bursa: ss. Ankara.com/. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. www. Ġstanbul.384-402. Yakut.129-140. Ankara. (2003). Events and Debates. Dünya ġehircilik Günü 23.144 SAYAR. VAN GEENHUISAN. 7-8 Ekim 2004. “Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız?”. Belediye Dergisi. Ġzmir. pp. TEKELĠ. Prof. Peter. Kolokyumu Bildiriler Kitabı.05. Ġstanbul. H. Ġhsan. ULUSOY. Ankara: ss. (1999). New York. Dr. (1999). YavaĢla!/Hayattan Bir Defa Geçeceksin.69-84. Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement”.. USLU. Sayı: 64-65. Bgst Yayınları. SENCER. Kent Mekânı ve KüreselleĢme”.Vol.

(2007). YavaĢ Hareketi. H. Detay Yayıncılık. Bülent. Rıdvan. (2009). 12 Mayıs 2010 tarihinde Seferihisar‟da Yapılan Mülakat (Ek 2). 3 Haziran 2010. KÖSTEM. Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir YaklaĢım. Cittaslow Seferihisar Temsilcisi. Kadir Hakan.115-122. . Ankara. Bursa: ss. YURTSEVEN.Baskı. 2. Formu ve Planlama Süreci”. Ankara. H. YURTSEVEN. DĠĞER KAYNAKLAR Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi‟nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu. Detay Yayıncılık. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. XXI.Rıdvan. Ozan KAYA ve Serhat HARMAN. TMMOB Mimarlar Odası Yayını.(2010). “Sürdürülebilir Kent: Göstergeleri.145 YAZAR.

. 37. 83... 55.. 35. 55.. 55.. 18.. 10....... 52........... 63.. 18. 58........ 76... 88... 31.. 80. 74.. 1........ 96.... 85...... 30. 2. 40... 48. 100... 28... 57........ 83. 40. 83.. 38 E Erich Fromm... 5. 90.. 101. 88... 40. 34 kent .. 65.... 98 Sığacık Pazarı ............... 18.. 75.. 74.. 61... 8... 1. 84.......... 59. 100... 11. 99.... 32...... 81................. 80........... 88... 48..... 98.....146 DĠZĠN A Avustralya ... 90....... 84. 95............ 102 Cittaslow Festivali . 23... 96... 83... 102 Seferihisar Belediyesi 74... 80 küreselleĢme .. 85. 98. 92... 71. 69.. 74..... 60. 88. 97.. 63........ 61............ 3... 70....... 57.. 18. 69....... 86.............. 54..... 86...... 100.. 61... 89. 100 Goolwa 53.... 55.. 57... 53...... 95 salyangoz .. 94. 91..... 15............. 55. 86. 3.. 85... 81.. 77.... 71. 59....... 102 kentleĢme .......... 95.. 60. 56...... 97... 6. 33.. 92..... 37....... 45... 99.. 94. 101 Convivia . 52.. 91.... 43.. 23.. 45. 97... 100........ 61. 17.......... 38 İ Ġngiltere .. 97... 67....... 54.. 88... 56. 16... 77. 47........ 92... 30. 60.. 99... 93... 24........ 101.... 72..... 69. 33 O Orvieto .. 72.. 79.. 95.. 92.. 81.... 43.. 56........ 62..... 98....... 76.. 46. 76... 75.. 34 hızlı yaĢam. 73.... 17............ 66... 76..... 52 ... 86 Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği ...... 76... 6 F Fastfood .. 101.... 45.. 52.... 101.... 91.. 8.. 65. 49. 66 Milan Kundera .. 90.... 21.38.. 96.. 41 Cittaslow .. 98 K Kemal Sayar .. 81. 31. 9.. 46.. 68... 54.. 32. 60....... 101 köy pazarı . 73.. 73.... 53. 92..... 75..... 94........ 49.. 20.. 102 S Sakin ġehir..... 53....... 84. 41. 1... 100. 70.. 44. 97.. 95. 73. 36.. 55. 71 Saturnini ... 93. 55...... 90.. 90... 9 H hız . 53..... 1.. 101... 63........ 58.............. 22................ 40.. 86.. 81. 80.. 67... 92 Cittaslow Logosu ........ 41 Seferihisar 1. 53........ 67.................. 75 G GDO .... 100... 66...... 78.. 79. 80............ 85. 2......... 86... 68. 56.. 92.. 16.... 42......... 63. 40... 101.... 89... 41... 42. 41.......... 83.. 101 B Bilimsel Komite .... 3. 101 Ġzmir .. 19.... 54. 97 sürdürülebilir geliĢme. 43............... 98 Sığacık ........ 50. 25.... 51...... 75. 58...... 101 Ġtalya ... 84. 2.. 92... 22... 55..........53......... 86.. 93.. 79. 36 L Lezzet Sarayı .35..... 80......... 77 satsuma ..... 30.. 102 Gro Harlem Brundtland ...... 69. 85. 19............ 81.. 74.. 68..41.. 42 Bra.... 78.. 86.... 94... 77. 61............ 51. 78.. 63.. 101 kentsel yaĢam kalitesi .... 68.. 66................ 56.... 53 C Carlo Petrini . 62... 102 M Mekke ... 62. 25....... 79. 57 Ludlow .. 15. 21... 32.....

. 13.. 22..... 100 YavaĢ Pazar ... 26.. 62........ 98 Toprak Ana . 5.. 1... 17.... 8..... 36 yavaĢ yemek ... 77.. 65... 3........ 100........ 60. 23. 98 Toskana .. 38.. 32....................... 3. 79 yavaĢlık ......... 8.... 94... 47 Yerel Kalkınma.. 44........... 21... 2. 19..... 20.... 45 Yerel Gündem ........ 57 yavaĢ Ģehir ...... 27... 9... 3.... 100 yavaĢ yaĢam ..... 32.. 102 T Teos ... 19. 23 .... 50. 9............. 34.. 35... 14.. 78... 45.. 52... 100. 102 sürdürülebilirlik ....... 73....... 32.... 99........... 2... 3.... 36....... 33.... 16............... 57. 9. 77... 101... 99. 5.... 35...... 11...... 84....... 55 Y yavaĢ 1........41.. 78..... 31. 25... 96..147 sürdürülebilir kentleĢme . 56.... 53.... 28.. 94 Terra Madre ............................... 96... 79..... 32. 50. 1......... 36.......

148 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful