SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ (Yüksek Lisans Tezi

) Enes Battal KESKĠN Kütahya - 2010

T.C. DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ

DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER

Hazırlayan: Enes Battal KESKĠN

Kütahya-2010

Kabul ve Onay Enes Battal KESKĠN‟in hazırladığı “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” baĢlıklı Yüksek Lisans tez çalıĢması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre değerlendirilip oybirliği ile kabul edilmiĢtir.

...../....../2010

Tez Jürisi Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER (DanıĢman) Prof. Dr. Mehmet Sami DENKER Yrd. Doç. Dr. Feyzullah ÜNAL

Ġmza Kabul Red

Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

/2010 Enes Battal KESKĠN . tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düĢecek bir yardıma baĢvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluĢtuğunu.... bunlara atıf yapılarak yararlanılmıĢ olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.....iv Yemin Metni Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” adlı çalıĢmamın../. ..

Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü‟nden mezun oldu. . Halen eğitimine devam eden Keskin. 2008 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı‟nda yüksek lisans eğitimine baĢladı. tez dönemindedir.v ÖZGEÇMĠġ 1976 yılında GümüĢhane Kelkit‟te doğdu. “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” konusunu incelemektedir. Ġlk ve ortaöğrenimini farklı illerde tamamladı.

Bu çerçevede ilgili literatürün taranması yoluyla YavaĢ ġehirleri ortaya çıkaran nedenler tespit edilmiĢ ve YavaĢ ġehir olmak isteyen Ģehirlerin yerine getirmek zorunda olduğu kriterler ortaya konulmuĢtur.v ÖZET SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ KESKĠN. Bu çalıĢmada sürdürülebilir kentleĢme kavramına farklı bir bakıĢ olarak “Cittaslow (YavaĢ ġehir)” yaklaĢımı incelenmiĢtir. Ayrıca Cittaslow hareketinin tarihsel süreci ve dünya çapında yayılma durumu örneklerle incelenmiĢtir. Seferihisar. insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulması olarak tanımlanmaktadır. Dr. 161 sayfa Sürdürülebilirlik. Elde edilen veriler ve bilgiler ıĢığında. ekosistemdeki yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için. YavaĢ ġehir . Sürdürülebilir kent ise. Cantürk CANER Temmuz. Bu tanımlardan hareketle kentlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢtir. Sürdürülebilir Kent. Anahtar Kelimeler: Cittaslow. değiĢim ve geliĢimin devamlılığını sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik çıkarların çevre ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği yerlerdir. Doç. Enes Battal Yüksek Lisans Tezi. Cittaslow kriterlerinin sürdürülebilir kent bağlamında Ģehirleri fiziksel ve sosyo-kültürel olarak nasıl etkilediğini belirleyebilmek için Seferihisar incelenmiĢtir. 2010. Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Tez DanıĢmanı: Yrd. Bu bağlamda Cittaslow‟un sürdürülebilir bir kent modeli olarak ortaya konulup-konulamayacağı tartıĢılmıĢtır. Sürdürülebilirlik.

In this study. “Cittaslow (Slow City)” approach is investigated as a different view on the concept of sustainable urbanization. Prof. In this context. Slow City. Seferihisar. Seferihisar is investigated to determine how Cittaslow criteria affects the cities‟ physical and socio-cultural sustainability. through literature reviews. reasons which cause Slow Cities are revealed and criteria that have to be fulfilled by the cities eager to be identified as Slow City are put forward. In the light of data and information obtained. 161 pages Sustainability is defined as the retention of the human negative impact on the ecosystem at the level which should not exceed carrying capacity of the system. Cittaslow is discussed whether it can be put as a sustainable model city or not. Moving from this definition. Sustainable cities are the places where the environmental concerns are aligned with socio-economic interests to ensure the continuity of transformation and development. Sustainable City. In this context. Sustainability . 2010.vi ABSTRACT SUSTAINABLE URBAN CONCEPT IN A DIFFERENT PERSPECTIVE SLOW CITIES (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR CASE KESKĠN. Keywords: Cittaslow. inorder to transmit the non-renewable resource to future generations. Enes Battal M. Cittaslow movement‟s historical process and the situation throughout the world is examined with examples.A. different approaches have been developed to ensure the sustainability of cities. Thesis. Cantürk CANER July. Additionally. Department of Public Administration Supervisor: Asst.

. Mekânsal (Fiziksel) Boyut ................... 15 1.........2...... Ekonomik Boyut .......... 27 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ: YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW) 2....... 7 1............................. 9 1...................5......................................................1.......................................................................................................................................................................1............2......4.................................................. 13 1.......................................................................... 12 1..........4...... Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz) ............. BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) ...........................2...6... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI.................3.......................................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI.............................. x KISALTMALAR ..3..... 5 1..........4...................................... 23 1......... vi TABLOLAR LĠSTESĠ ............... CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK .......7...5.... BM Binyıl Zirvesi ...... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ .............................. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ ..5.................. 10 1................................................ SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ .............. 32 .................................2............................................. Sosyo-Kültürel Boyut ..............................vii ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖZET...2. xi GĠRĠġ ... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI ..................... 21 1........1........................................................................2................................................ KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW ............................................................................................................................................................ Yönetim Boyutu................................. BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi............3...................................................................5............................ 24 1.........................2.................................................................................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI .... 30 2........ v ABSTRACT ........5.... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI 1..................... 20 1....................1............ 12 1.....................2........................ 22 1.............. ix ġEKĠLLER LĠSTESĠ .... Çevresel Boyut ........5........................................................... 19 1........................... 19 1...................5......

................ 95 3.....2............................................................................................................... 58 2........................................... 49 2. SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI .................................. 60 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR 3... ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar ........... CITTASLOW TARĠHÇESĠ... 35 2..........3................................... Cittaslow...................2.................... 90 3. 51 2.1....8..........................3............4....... 94 3...................................2..................3......2. Ekonomik Yapısı ...............2.....6.....................................1....3......................3..................2.............2.....2..............3.......................................... 53 2...........................................................................3...............2...2...... 75 3....2.....................6.........................................3...................2....................3..... Özel KoĢullar . Çevre ÇalıĢmaları ..... Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri .......................6..2............ 81 3................... 46 2......1..... 55 2.........2........1.....4....... 4..........................................................1.2.....6..................... Mevzuat .. Turizm Olanakları ..................................6.......6........................................3.... Misafirperverlik ÇalıĢmaları ........................... 50 2......................................................................... CITTASLOW KRĠTERLERĠ ........... 74 3......viii 2...............................................Avustralya ......5................................1......6...........5..... Goolwa ..... 89 3... Tarımsal Kapasitesi ................................. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar........................1............ 53 2...4........... ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar ......................1.. Farkındalık OluĢturma ............5.......... YavaĢ Hareketi (Slow Movement) .. 40 2........3................1..............3....................2.......3........ Altyapı Politikaları .......................................................3............................... 46 2........................3...... SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ ........................................2................................................ Misafirperverlik .. Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı ... DÜNYADA CITTASLOW(YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI ...........................3. 55 2..................... 70 3................................ Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları .........3....... 65 3.............................................................Orvieto-Ġtalya....4........ BaĢvuru Süreci ... Tarihsel GeliĢimi .........................1....................... 49 2....... Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ ........ 65 3.............................................2...................1... 97 ......2............. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ ..2.......1.....................................6...... 67 3................ 37 2....... Altyapı ÇalıĢmaları ..4........ 80 3. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi . 70 3. 50 2...................................3.................2.2... 50 2.. Çevre Politikaları ........4.......................1.... 73 3..7.............................. Ludlow-Ġngiltere ...4....... 35 2................. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları ... YavaĢ Yemek(Slow Food) .........7.................... 47 2............. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi ................. Farkındalık ÇalıĢmaları ...............1.............................4.......................... 48 2.................................4.. 71 3..................5... 84 3............3..........

...................................................................................................... 139 DĠZĠN ..................................... 100 EKLER .................................................................................................. 146 ...............ix SONUÇ ......................................... 103 KAYNAKÇA ........................................................................................................................................................................................

.....1: Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi ........... 73 .......................... 8 Tablo 1...............1: “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program......... .............................2: Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri .............2: Gündem 21‟in Bölüm BaĢlıkları ............. 12 Tablo 1.................................. 11 Tablo 1.............................................................................. 57 Tablo 3.........................3: Binyıl Kalkınma Hedefleri ...1: Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli .......... 70 Tablo 3........................x TABLOLAR LĠSTESĠ Sayfa Tablo 1........ 27 Tablo 2.....4: EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri .......

................................. Sosyal ve Çevresel Boyutlar Arasındaki EtkileĢimler .............. 78 .......... 45 Resim 2............................4: Cittaslow Ludlow Sembolü ..... 69 RESĠMLER LĠSTESĠ Resim 2......... 15 HARĠTALAR LĠSTESĠ Harita 2................................. 61 Resim 3................1: Seferihisar Cittaslow Belgesi .........................................5: Cittaslow Goolwa Sembolü ....................................xi ġEKĠLLER LĠSTESĠ Sayfa ġekil 1.........................1: Ġtalya Orvieto Kenti ........1: Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu ...................................................................... 56 Harita 3..........................................................2: Cittaslow Logosu .....................1: Carlo Petrini ................................... 59 Resim 2...............................1: Ekonomik.................. 36 Resim 2...... 67 Harita 3...............2: Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu .....................................................

xii KISALTMALAR ADNKS AIDS BBB BM-HABITAT ÇEVKO EF EMAS FEE GDO HIV ICLEI IUCN ĠZKA ĠZSU OECD SAYGĠD TOKĠ UKOME UNCED UNCHS UNCTAD UNDP UNEP URP USA WCED WSSD Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi EdinilmiĢ Yetersiz BağıĢıklık Sistemi Sendromu Bursa BüyükĢehir Belediyesi BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢimleri Programı Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Avrupa Vakfı Ekolojik Yönetim ve Denetim Planı Çevre Eğitim Vakfı Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar Ġnsan BağıĢıklık Yetmezlik Virüsü Uluslar arası Yerel Çevre GiriĢimleri Konseyi Dünya Doğayı Koruma Birliği Ġzmir Kalkınma Ajansı Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği Toplu Konut Ġdaresi UlaĢım Koordinasyon Merkezi BirleĢmiĢ Milletler Çevre Ve Kalkınma Konferansı BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢmeleri Merkezi BirleĢmiĢ Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı Kentsel Yenilenme Programı Amerika BirleĢik Devletleri Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi .

xiii TEZ METNĠ .

dünya çapında yayılma durumunu ortaya koyarak sürdürülebilir kent olma iddiasını tartıĢmaktır. yavaĢ Ģehir (cittaslow) kavramının anlaĢılmasını sağlamak. gelecek kuĢakların da gereksinmelerini dikkate alan. KüreselleĢmenin de etkisiyle dünyanın her yerinde aynı türden problemlerin var olduğu görülmüĢ ve insanlığın geleceği için kent merkezli çözümler araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. Elde edilen veriler ve bilgiler ıĢığında. hem bugünün hem de gelecekte aynı yerde yaĢayacak insanları ve onların yaĢam kalitelerini merkeze alan farklı sürdürülebilir kent yaklaĢımları ortaya konulmuĢtur. ekolojik sorunların çıkıĢ noktası olmuĢtur. XX. ÇalıĢmanın sınırlılıklarını ise Ģunlardır: Sürdürülebilirlik olgusu tüm boyutlara ile değil kentlere olan etkisi bağlamında incelenmiĢtir. Dünyanın bir miras değil emanet olduğu düĢüncesi çerçevesinde. Hayatın neredeyse her alanını etkileyen küreselleĢme kavramı da yine tüm özellikleri ile değil Ģehirlere olan etkileri . Ģehirlerin dokusunun. ÇalıĢmanın ana hipotezi Ģöyledir: YavaĢ ġehirler (Cittaslow). doğadaki diğer canlılara da hayat hakkı tanıyan ve insanın doğanın efendisi değil bir parçası olduğunu söyleyen “sürdürülebilir bir dünya için sürdürülebilir kentleĢme” yaklaĢımına ulaĢmıĢtır. yaĢam kalitesini esas alan. yavaĢ Ģehir kriterlerinin hem dünyada hem de ülkemizde belirli bir ölçekte yer alan Ģehirleri nasıl dönüĢtürdüğünü/dönüĢtüreceğini belirleyebilmektir.1 GĠRĠġ Doğayı hiçe sayan ve doğal kaynakları hiç bitmeyecekmiĢ gibi savurganca kullanan iktisadi kalkınma anlayıĢı dünyamızı “sürdürülemez” hale getirmiĢtir. nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaĢmayan Ģehirler için geliĢtirilmiĢ alternatif bir sürdürülebilir kent modelidir. Bu yaklaĢımlardan biri de “yavaĢ Ģehir(cittaslow)” hareketidir. küreselleĢmenin. yaĢam tarzını standartlaĢtırmasının ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasının önüne geçmek. ilgili literatürün taranması yoluyla yavaĢ Ģehirlerin özelliklerini ortaya çıkarmak. Türkiye‟nin hali hazırda ilk ve tek Cittaslow‟u Seferihisar‟ı inceleyerek. Sanayi Devrimi‟yle baĢlayan ve daha iyi bir yaĢam için insanların fabrikaların bulunduğu kent merkezlerine akın ettirildiği kentleĢme süreci. çevreye duyarlı ve turizm merkezli yerel kalkınmayı gerçekleĢtirmek için. Sürdürülebilir kentleĢme bağlamında yavaĢ Ģehir (cittaslow) hareketini incelediğimiz bu çalıĢmanın amacı. yüzyılın sonunda insanlık vicdanı.

kitaplar. Seferihisar örneği incelenerek somutlaĢtırılmıĢtır. Ayrıca bu çalıĢmanın. ülkemizin gündemine Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliğine kabul edilmesiyle girmiĢtir. Ne var ki bu geliĢme bilimsel ya da akademik bir meraktan çok. Bu alanda yazılmıĢ kitap ve yayınlanmıĢ makalenin yok denecek düzeyde olması. . Cittaslow Hareketi‟nin yeni bir oluĢum olması nedeniyle hakkında yapılacak çalıĢmalara kaynak teĢkil edecek bilgi birikimi sınırlıdır. ihtiyaçlara cevap verememektedir. Cittaslow üyeliği Seferihisar‟ı hiç beklenmedik bir Ģekilde tüm ülkenin gündemine getirmiĢ. Seferihisar özelinde ise birincil kaynak olarak mülakat/görüĢme yöntemine baĢvurulmuĢtur. ÇalıĢmamız üç bölümden oluĢmaktadır. bu anlamda Cittaslow üyesi olmak isteyen kentlerimiz için önemli bir rehber olacaktır. sürdürülebilir kentleĢme kavramı çerçevesinde. sürdürülebilirlik olgusu. YavaĢ ġehir (Cittaslow) Hareketi. Cittaslow (YavaĢ ġehir) konusunda ülkemizde yapılan ilk müstakil bilimsel çalıĢma olma özelliğine sahip olduğu tespit edilmiĢtir. 2010 yılı Haziran ayı itibariyle dünyada. Türkiye‟de ki kentlerde Cittaslow üyesi olmak konusunda bir hareketlilik baĢlamıĢtır. Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliğine kabul edilmesinden sonra. Dünyanın sürdürülebilirliğinin kentlerden yola çıkılarak sağlanabileceğinden hareketle. sürdürülebilir kentleĢmenin boyutları. tüm üye Ģehirleri değil. YaklaĢık 60 kentin daha Cittaslow üyesi olabilmek için Kültür Bakanlığı‟ndan bilgi istediği belirlenmiĢtir. Seferihisar örneğine yönelik ortaya çıkan medya ilgisinden kaynaklanmıĢtır. Yüzlerce üye kente yayılan YavaĢ ġehir(Cittaslow) hareketi ise.2 çerçevesinde ele alınmıĢtır. Birinci bölümde. Yöntem olarak tez çalıĢmasının baĢlangıcında literatür taraması yapılmıĢtır. 20 ülkeden 132 üye kent boyutuna ulaĢmıĢtır. dikkatleri üzerine çekmiĢtir. çalıĢmamızda birincil kaynak olarak internet kaynaklarını kullanmayı zorunlu kılmıĢtır. ÇalıĢma. ortaya çıkıĢının (1999) üzerinden henüz 11 yıl geçmesine rağmen. ilkeleri ve göstergeleri ortaya konulmuĢtur. tarihsel geliĢimi ve boyutları incelenmiĢtir. dergiler taranmıĢtır. Cittaslow konusunda yeterli yerli kaynak bulunmayıĢı bilgilenme sürecinin medya haberleri üzerinden malumat düzeyinde kalmasına neden olmakta. Konuyu içeren süreli yayınlardaki yerli ve yabancı makaleler. Ġsminin aksine hızla yayılan bu hareket.

Seferihisar‟ı Cittaslow yapan süreç ayrıntılı olarak anlatılmıĢ ve Cittaslow kriterlerini yerine getirmek için yapılan ve yapılacak çalıĢmalar tespit edilmiĢtir. tarihi. Konunun somut bir örnek üzerinde açıklanması teze katkı sağlaması bakımından önemli ve gereklidir. Bu çalıĢmaların Cittaslow Seferihisar‟ın sürdürülebilir kent olma iddiasının sürekliliğini sağlayıp sağlayamayacağı tartıĢılmıĢtır.3 Ġkinci bölümde. Bu nedenle çalıĢma alanı olarak üçüncü bölümde. Bu bağlamda. . kültürel. sürdürülebilir kentleĢmeye farklı bir bakıĢ olarak yavaĢ Ģehirler(cittaslow) incelenmiĢtir. sosyo-ekonomik kaynaklı yerel potansiyelleri araĢtırılmıĢtır. Seferihisar‟ı yavaĢ Ģehir olmaya götüren arka plan olarak. bir Cittaslow olarak Seferihisar incelenmiĢtir. felsefesi. Ayrıca Cittaslow‟un dünya çapında etkisi ve yayılma düzeyi örneklerle açıklanmıĢtır. “yavaĢ Ģehir(cittaslow)” kavramının ortaya çıkıĢı. tarihsel süreci ve Cittaslow olabilmek için karĢılanması gereken sürdürülebilirlik kriterleri açıklanmıĢtır.

4 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI .

5 Bu durumu Erich Fromm radikal bir dille Ģöyle ifade etmektedir: “Çoğu kimse farkında olmasa bile.tr/mimarlikdergisi/index. 2. 4 http://www. İTÜ Dergisi/A Mimarlık. iktisadi büyüme biçimlerinin çoğunda.1 Batılı olarak adlandırabileceğimiz bu yaklaĢımın en belirgin örneği Bacon‟un doğaya yaklaĢımıdır. teknolojideki ve sanayideki geliĢmelerin doruğa ulaĢtığı bir dönüm noktası olurken. yüzyılın baĢı.org.3 21. Cilt:7. toplum. Sami. . Ankara: s. Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri De rs Notları. artık insanlık bir dönüm noktasına 1 Gordon Marshall. 5 Sadun Emrealp. tamirinin ve yerine konulmasının bir sürece bağlı olduğu fark edilmiĢtir. Sürdürülebilir Kentsel GeliĢmeye Sosyokültürel Bir YaklaĢım: Bursa Örneği. çevre ve kalkınma bağlamında. insanlık için oldukça karamsar ve ürkütücü bir geleceğin resmedilmeye baĢlandığı bir dönemdir. (2005).06. 8. 2 M. Osman A. (2002). çevreden daha fazla Ģey isteyen bir politika izlemiĢtir. (1999).4 Özellikle.706. Bu bağlamda insan yaĢamı için tehdit oluĢturan olumsuz geliĢmelerin farkına varılması “sürdürülebilirlik” kavramının temelini oluĢturmaktadır. Kaynakların yanlıĢ kullanılarak tüketilmesi ve çevre kirliği sorunlarının evrenselliğinin anlaĢılmasıyla beraber. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı.Basım. Ġstanbul: s. Bu anlayıĢ. ve Derya K.5 1. Oysa bu gelecek kuĢaklar açısından büyümeyi riske sokan bir yönelimdir.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID= 1329 (25.2 Bu dünya görüĢünün devlet. 3 Arzu Çahantimur ve Hülya Turgut Yıldız.3.2010). insan ve ekonomi anlayıĢlarının ciddi ekolojik sorunlara kaynaklık ettiği aĢikardır. IULA. Ġstanbul: s.313. 20. ekolojik dengenin bozulması ve doğal kaynakların yok olması bu geliĢmelerin ağır bedeli olmuĢtur. (Çev). Ona göre tabiat. Böylelikle vakit kaybetmeden çözüm aranması gerektiği ortaya çıkmıĢ ve dünyadaki pek çok ülkeyi bir çatı altında toplayarak çalıĢma yapma ve çözüm önerileri üretme fikri ortaya çıkmıĢ ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının yolları araĢtırılmıĢtır. Sayı:2.1.13. Bilim ve Sanat Yayınları. Tasarım.mimarlarodasi. insanlığa hizmet etmeye mecbur ve insanlar tarafından köle yapılması gereken bir varlıktır. gerek doğal kaynakları kullanarak gerek savurganlığa ve kirlenmeye yol açan yöntemler benimseyerek. Planlama. Kütahya: s.EMME Yayını. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI Günümüzde yaĢanan ekolojik sorunların dünyayı mekânik bir biçimde algılayan ve tasarlayan modernist dünya görüĢünün bir sonucu olduğu bilinmektedir. Denker. Yerel Gündem 21Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler El Kitabı.(2008). Sosyoloji Sözlüğü. yüzyılın son çeyreği.Baskı.

Ankara: s. a. Kentbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara.. bugünkü ve gelecek kuĢakların hak ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın. 10 Marshall.8 Ġlk olarak Stockholm Çevre Konferansında geniĢ boyutlu bir Ģekilde tartıĢılan ve bir zihniyet değiĢikliği gerçekleĢmeden çözüm bulunamayacağı belirtilen ekolojik sorunlar insanlığın gündeminde ilk sıralara oturmuĢtur.10 Sürdürülebilir GeliĢme kavramı Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nde.706. ekonomik geliĢmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüĢü” Ģeklinde tanımlanmaktadır. a.706. 6 7 Erich Fromm. .”6 Bu düĢüncelerden hareketle. (1997).e.e. Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye‟nin Kıyı Politikası. Bu sürecin ardından gelen sorgulama süreci Batıda yeĢil hareket ve diğer ekolojik grupların yükselmelerine sebep olmuĢtur.g. Bu süreç bir çevre ideolojisinin ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. Aynı doğrultuda. günümüzdeki iktisadi geliĢme de çevresel kaynaklara ve geleceğe yönelik yatırımlar yapılarak sürdürülebilir. a. sağlıksız kentleĢme. 8 Marshall..9 Bu perspektif doğal çevreyi koruyabilir. yeni ve geniĢ bir bakıĢ açısı ile ele alınması zorunluluğu doğmuĢtur.g. Arıtan Yayınevi.Aydın A(Çev). Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik Arayışı “BaĢkent Mekân Günü” Panel ve Arama Konferansı. 02 Haziran 2006. (1998). 11 RuĢen KeleĢ. s.13. 9 Kemal Görmez. çevre ile kalkınma arasında bir denge oluĢturulmasına ve kalkınmanın “sürdürülebilir” olmasına bağlanmıĢtır.7 -8.112. uluslararası eĢitsizlik gibi sorunlara da yönelecek Ģekilde.6 gelmiĢtir. s. doğal çevredeki kaynakların temelini koruyan politikalara dayalı bir iktisadi büyüme anlayıĢıdır.7 Sürdürülebilirlik kavramı. . Emrealp.21. sürdürülebilir kalkınma kavramıyla yakından ilgilidir.e. s. s.g. hatta daha iyi duruma getirebilir. dünyadaki artan yoksulluk ve iĢsizlik. Yapacağı bir seçme ile ya kendisi ile birlikte tüm canlıları ve dünyayı ortadan kaldıracak ya da yaĢamını ve geliĢimini sürdürmeye devam edecektir.11 “çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle. Sürdürülebilir kalkınma. Sahip Olmak Ya da Olmak. (2006). Ġmge Yayınları.. çevre sorunlarının. Bu düĢüncelerin sonucunda insanlığın çıkıĢ yolu. Ġstanbul: ss. ĠĢte bu ideolojinin adı “Sürdürülebilir Kalkınma”dır.

Bu Ģarta göre. Ankara: s.e.17 Sürdürülebilirlik kavramını 1987 yılında Dünya Kalkınma ve Çevre 12 AyĢegül Mengi ve Nesrin Algan. Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme-AB ve Türkiye Örneği. kaynak kullanımında kuĢaklararası hakkaniyeti gözeten. Kentlerin Sürdürülebilir Gelişiminde Güncel Yaklaşımlar Kapsamında Yaşam Kalitesi-Kocaeli Örneği. a. (2007).2010).13 Bir baĢka tanıma göre “Sürdürülebilirlik çevre hareketi içerisinde ortaya çıkan. Ġsveç‟in Stockholm kentinde 1972 yılında yapılan BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Çevresi Konferansı‟nda bulmuĢtur. 1.kentli. insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulmasıdır.4. sürekli olarak yeniden belirlenmeye çalıĢılan bir ahlak ilkesidir”. oldukça yaygın olarak kabul gören ve içeriği siyasal süreç içinde. insanların yararlandığı kaynakların optimum sürdürülebilirliğini baĢarabilecek biçimde yönetilmeleri ve bunun türlerin bütünlüğünü tehlikeye atmayacak biçimde yapılması gerekmektedir. 17 Emrealp.04.2. ilk uluslararası ifadesini. 15 http://www. 16 Esra Diğdem AktaĢ. .729. Konferans‟ın sonuç bildirgesinde. denetimsiz büyümenin kontrol altına alınması gerektiği üzerinde durulmuĢtur.9. (2007). Yüksek Lisans Tezi. Mülkiyeliler Birliği Yayınları.14 Diğer bir tanıma göre. Baskı. Doktora Tezi. Cevat Geray'a Armağan.13. Ankara: s. 14 Ġlhan Tekeli.org/makale/kultur. s. 13 Özge Yalçıner ErcoĢkun. sürekliliği olan herhangi bir sistemin iĢlerini 15 kesintisiz. ekosistemindeki tüm çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için. Dr. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ Roma Kulübü tarafından 1972 yılında hazırlanan “Büyümenin Sınırları” adlı raporda. Prof. (1999). Kocaeli: s.16 Sürdürülebilirlik kavramı. büyüme ve kaynaklar arasındaki iliĢkilere değinilerek. aĢırı kullanımla tüketmeden sürdürebilmesidir.htm (02. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. kalkınma ile çevrenin birlikteliğini vurgulayan ilkeler ortaya konmuĢtur.12 Gelinen noktada sürdürülebilirliğe iliĢkin bir kaç farklı tanım yapılabilir: Sürdürülebilirlik.g. Ankara: s. Sürdürülebilir Kent İçin Ekolojik-Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara-Güdül Örneği.7 Sürdürülebilirlik kavramı IUCN tarafından 1982 yılında kabul edilen Dünya Doğa ġartı belgesinde de yer almıĢtır. Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine İrdelemeler. Siyasal Kitabevi.19.. (2003). 1. bozulmadan. Sürdürülebilirlik.

(2009).gov.8. Prestel Verlag. tarafından. “.1. New York:p. Aalborg (Danimarka) da düzenlenen Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar Avrupa Konferansında Yerel Gündem 21 (Agenda 21) imzalanarak sosyal eĢitlik ana fikri vurgulanmıĢtır. Lizbon (Portekiz) de. Van Couver (Kanada)‟da. UNEP. Bu çerçevede BM Genel Kurulu tarafından 1978 yılında sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir yerleĢimleri teĢvik etmek için BM-HABITAT kurulmuĢtur. UN-Habitat tarafından düzenlenen Dünya Zirvesi (Earth Summit)‟nde sürdürülebilirliğin sosyal önemi vurgulanmıĢtır. Brandt Komisyonu tarafından North-South: A Programme for Survivals(Kuzey-Güney:Yaşam İçin Bir Program) (1980) ve Common Crisis: North-South Co-Operation for World Recovery (Ortak Kriz:Dünyayı Kurtarmak İçin Kuzey-Günetyİşbirliği) (1983) kitapları yayınlanarak sürdürülebilir bir dünyanın önemine dikkat çekilmiĢtir. Tablo 1. . Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi 1972 Bir grup araĢtırmacı.pdf (04.8 Komisyonu tarafından hazırlanan “Ortak Dünyamız/Geleceğimiz” adlı raporda da görmekteyiz. 1972 1976 1978 19801983 1987 1992 1994 1996 1996 18 19 Jeremy Gaines ve Stefan Jager..de kronolojik olarak verilmiĢtir. önümüzdeki yüzyıl içinde bu gezegen büyüme sınırlarına dayanmıĢ olacaktır. sanayici ve bilim adamından oluĢan The Club of Rome(Roma Kulübü) adlı topluluğun yayınladığı The Limits to Grow (Büyümenin Sınırları) baĢlıklı raporda yer alan sonuç cümlesi olan. Manifesto for Sustainable Cities.” denilerek konunun önemi uluslararası düzeyde ortaya koyulmuĢtur. Ġstanbul (Türkiye)‟da.l. II.2010).06. kirlilik. Sürdürülebilir Kentler Avrupa Konferansı düzenlenmiĢtir. UNCHS kurulmuĢtur.tr/turkce/kentlesme/Kentges_raporu_son. yönetici. Rio De Janeiro (Brezilya)da.bayindirlik. hızla geliĢen dünyada yerleĢme ve konut problemlerini tartıĢmaya açmak amacı için BM Habitat I Konferansı düzenlemiĢtir.. 19 BM-HABITAT ve diğer organizasyonlar tarafından yapılan çalıĢmaların sürdürülebilirlik gündemi üzerinde önemli etki oluĢturanları Tablo 1. çevre problemlerinin çözümüne iliĢkin ilk uluslar arası organizasyon olan Stockholm İnsan Çevreleri Konferansı (Stockholm Conference on the Human Environment) gerçekleĢtirilmiĢtir. http://www. Habitat II Konferansı düzenlenerek sürdürülebilir geliĢmenin sağlanabilmesi için yerel yönetimlerle iĢbirliğinin önemi üzerinde durulmuĢtur.18 Sürdürülebilirliğin Dünya gündeminde önemli bir yer edinmesi ile birlikte sürdürülebilirlik kavramını ve hedeflerini dünya genelinde anlatmayı kendine görev bilen pek çok uluslararası organizasyon oluĢmaya baĢlamıĢtır. WCED tarafından Brundlant Raporu.eğer günümüzdeki nüfus artıĢı. “Ortak Geleceğimiz” (Our Common Future) yayınlanarak “sürdürülebilirlik” kavramı tanımlanmıĢtır. yiyecek üretimi ve kaynak kullanımı aynı hızla devam ederse.

her yaĢ grubu ve her sosyal gruptan insan için dengeli bölgesel geliĢme gerekliliği üzerinde durulmuĢtur. Bu nedenle sürdürülebilirlik çalıĢmalarının tarihindeki bu önemli baĢlıkları ayrıntılandırmak gerekmektedir. a.1. “Brundtland Raporu” olarak da adlandırılan bu rapor. Nairobi (Kenya) da UN-Habitat tarafından düzenlenen World Urban Forum I‟de. Emrealp.9 Tablo 1. Sürdürülebilir bir dünya için yapılan uluslar arası çalıĢmalardan bazıları etkileri ve kapsamları nedeniyle dünyamızda dönüm noktası diyebileceğimiz dönüĢümlerin baĢlangıcı olmuĢtur. çevresel geliĢme ile ekonomik kalkınma arasındaki dengenin kurulmasına ve geliĢmenin “sürdürülebilir” olmasına dikkat çekilmiĢtir. 2002 2002 2004 2006 2008 Kaynak: Çahantimur. BirleĢmiĢ Milletler tarafından ardı ardına yayınlanmıĢ olan Yeni Yüzyılda Kentler ve Diğer İnsan Yerleşmeleri (Declaration on Cities and Other Human Settlements) ile ilgili deklerasyonlar ile sürdürülebilir kentsel geliĢmenin sağlanması ve yoksulluğun azaltılması konularındaki uluslararası toplumsal sorumluluğa dikkat çekilmiĢtir. kentler.1. değerlendirilerek sürdürülebilir kentleĢme için katılımcı yerel yönetimin önemi bir kere daha vurgulanmıĢtır. kentler. farklı kültürlerin kesim noktası olarak ele alınarak.g.20 Komisyon‟a baĢkanlık eden Gro Harlem Brundtland‟ın. Johannesburg‟da düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (World Summit on Sustainable Development )‟de. tüm dünya ülkeleri için ortak hedefin. Venedik (Ġtalya) da düzenlenen Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Toplantısı’nda Habitat II Deklarasyonu‟nun nasıl uygulanabileceği tartıĢılmıĢtır. . Habitat II de ele alman konular. kültürel çeĢitlilik ve sürdürülebilir geliĢme için barıĢ kültürünün önemi üzerinde durulmuĢtur. “sürdürülebilir kalkınma” kavramının yaĢama geçirilmesine yönelik küresel eylem planına giden yolun temel taĢlarını döĢemiĢtir. Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz) 1987 yılında WCED tarafından yayınlanan “Ortak Geleceğimiz” baĢlıklı bu raporda. ekonomi ve politika üzerindeki etkileri tartıĢılmıĢtır. Barcelona (Ġspanya)‟da düzenlenen World Urban Forum II‟de. Nanjing (Çin) da düzenlenmiĢ olan World Urban Forum IV‟de. 1. (Devam) 2000 2000 20002001 Günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen BM Binyıl (Milenyum) Bildirgesi imzalanmıĢtır.e.21 20 21 http://www. uygar ve her konuda eĢit haklara sahip bir küresel toplum yaratılması ve bir taraftan çevreyi korurken diğer yandan ekonomik ve sosyal geliĢmeyi sağlayacak Yerel Gündem 21 esaslarının uygulanmasının yerelden küresele kadar tüm ölçeklerde gerçekleĢtirilmesi olduğu belirlenmiĢtir.bayindirlik.gov. Van Couver (Canada)‟da düzenlenmiĢ olan World Urban Forum III de hızlı kentleĢmenin insanlar.tr/. 2010: 243-244. s..2.14. aynı dönemde Norveç BaĢbakanı olması nedeniyle.

15.bayindirlik.10 Rapordaki temel kaygı çevre ile kalkınmanın uyumsuzluğu ve çevrenin kalkınma uğruna feda edilmesidir. yalnızca “sürdürülebilir kalkınma” kavramını yaĢantımıza sokmakla kalmayarak.. Rapor.  Bir yandan günümüzün ağırlıklı sorunlarının üstesinden gelmeyi. . devletlerin ticaret. 23 Emrealp. yaĢam standartlarının iyileĢtirilmesini. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi.000‟in üzerinde sivil toplum kuruluĢu temsilcisinin katılımıyla bu zirve. BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) BM Genel Kurulu. BM‟in en tanınmıĢ belgelerinden biri durumuna gelen Gündem 21. binlerce resmi temsilcinin ve 35.  Ġnsanlığın temel gereksinimlerinin karĢılanmasını. yüzyılın gündemini oluĢturmayı hedeflemektedir. “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan UNCED. finans ve yardım faaliyetlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmekte ve hiçbir ülkenin diğer ülkelerden soyutlanarak kalkınamayacağını ileri sürmektedir.23 UNCED‟in temel çıktısı “Gündem 21” baĢlıklı küresel eylem planıdır.tr/. 1992‟de Brezilya‟nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 24 http://www. bir “Çevre ve Kalkınma Konferansı” düzenlenmesini kararlaĢtırmıĢtır. 1989 yılında aldığı kararla. (2005). Sayı:7 (1). ardından da tüm hükümetler ve diğer kurum ve kuruluĢlarca dikkate alınmasını sağlamıĢtır. s.g. Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma.179 ülkenin Devlet ve Hükümet BaĢkanları ile birlikte. bir baĢka ifadeyle 21.2.2.gov. katılımcı süreçlerin önce BirleĢmiĢ Milletler‟ce. Bu zirve. a. ekosistemlerin daha iyi korunmasını ve yönetilmesini amaçlamaktadır. çevrenin ekonomik geliĢmenin kaynağı ve sınırı olduğu düĢüncesinin benimsenmesine bağlıdır.2 -4. öte yandan da dünyamızı gelecek yüzyılın tehditlerine karĢı hazırlamayı. BirleĢmiĢ Milletler‟in en yüksek katılım düzeyine ulaĢılan toplantısı olma özelliğini korumaktadır. 22 Murat Çetin. Sivas: ss.22 1. Kalkınmanın sürdürülebilirliği. Cilt 26.24  Kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen “sürdürülebilir gelişme” kavramının yaĢama geçirilmesine yönelik bir eylem planı niteliğindedir.e.

kamu duyarlılığının ve eğitimin özendirilmesi Bölüm 37: Kapasite geliĢtirmeye yönelik ulusal mekânizmalar ve uluslararası iĢbirliği Bölüm 38: Uluslararası kurumsal düzenlemeler Bölüm 39: Uluslararası hukuki araçlar ve mekânizmalar Bölüm 40: Karar alma sürecinde bilgi Kaynak: Emrealp. denizlerin. . bu küresel eylem planının tamamına yansımıĢ olduğu görülmektedir. yönetimi ve kullanımında bütünleĢik yaklaĢımların uygulanması Bölüm19: Zehirli ve tehlikeli ürünlerin yasadıĢı uluslararası dolaĢımı dahil olmak üzere. Tablo 1.2‟de görülmektedir. kıyı alanların ve canlı kaynaklarının korunması. 2005: 17. iĢbirliği ve kapasite geliĢtirilmesi Bölüm 35: Sürdürülebilir geliĢme için bilim Bölüm 36: Öğretimin.2. Gündem 21‟in Bölüm BaĢlıkları KISIM I: SOSYAL VE EKONOMĠK BOYUTLAR Bölüm 1: GiriĢ Bölüm 2: GeliĢmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılması için uluslararası iĢbirliği Bölüm 3: Yoksullukla mücadele Bölüm 4: Tüketim alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi Bölüm 5: Demografik dinamikler ve sürdürülebilirlik Bölüm 6: Ġnsan sağlığının korunması Bölüm 7: Sürdürülebilir insan yerleĢimleri geliĢmesinin desteklenmesi Bölüm 8: Karar alma sürecinde çevre ve kalkınmanın bütünleĢtirilmesi KISIM II: KALKINMA ĠÇĠN KAYNAKLARIN KORUNMASI VE YÖNETĠMĠ Bölüm 9: Atmosferin korunması Bölüm10: Toprak kaynaklarının planlanması ve yönetimine bütünleĢik yaklaĢım Bölüm11: OrmansızlaĢma ile mücadele Bölüm12: Hassas ekosistemlerin yönetimi: çölleĢme ve kuraklık ile mücadele Bölüm13: Hassas ekosistemlerin yönetimi: dağların sürdürülebilir geliĢmesi Bölüm14: Sürdürülebilir tarımın ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi Bölüm15: Biyolojik çeĢitliliğin korunması Bölüm16: Biyoteknolojinin çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm17: Okyanusların. tehlikeli atıkların çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm21: Katı atıkların ve atık suların çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm 22: Radyoaktif atıkların güvenli ve çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi KISIM III: TEMEL GRUPLARIN ROLLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Bölüm 23: BaĢlangıç Bölüm 24: Sürdürülebilir ve hakkaniyetli geliĢme yönünde kadınlar için küresel eylem Bölüm 25: Sürdürülebilir geliĢmede çocuklar ve gençlik Bölüm 26: Yerli halkların ve toplulukların rollerinin tanınması ve güçlendirilmesi Bölüm 27: Hükümet-dıĢı kuruluĢların rolünün güçlendirilmesi Bölüm 28: Gündem 21‟in desteklenmesinde yerel yönetimlerin giriĢimleri Bölüm 29: ĠĢçilerin ve iĢçi sendikalarının rolünün güçlendirilmesi Bölüm 30: ĠĢ çevrelerinin ve sanayinin rolünün güçlendirilmesi Bölüm 31: Bilimsel ve teknolojik topluluk Bölüm 32: Çiftçilerin rolünün güçlendirilmesi KISIM IV: UYGULAMA ARAÇLARI Bölüm 33: Mali kaynaklar ve mekânizmalar Bölüm 34: Çevresel açıdan sağlıklı teknolojinin transferi. Gündem 21‟in baĢlıkları Tablo 1.11 Gündem 21 üç ana ve bir tamamlayıcı kısımdan oluĢmakta ve toplam 40 bölümü içermektedir. rasyonel kullanımı ve geliĢtirilmesi Bölüm18: Tatlısu kaynaklarının temini ve kalitesinin korunması: Su kaynaklarının geliĢtirilmesi. zehirli kimyasal maddelerin çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm20: Tehlikeli atıkların yasadıĢı uluslararası dolaĢımı dahil olmak üzere. Katılımcı yaklaĢımın.

3‟te sıraladığımız kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik hedefler de belirlenmiĢtir. yüzyılın uluslararası iliĢkileri açısından zorunlu görülen temel ilkelerin “özgürlük. a. 1. 2005: 24.12 1. Bildirge‟de. BM Binyıl Zirvesi BM‟nin New York‟taki Genel Merkezi‟nde. günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen BM Binyıl (Milenyum) Bildirgesi imzalanmıĢtır. Tablo 1. hoĢgörü.3.3. sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması Kalkınma için küresel bir ortaklık geliĢtirilmesi Kaynak: Emrealp. Zirve‟ye katılan tüm hükümetlerin imzaladığı Uygulama Planı. dayanıĢma. “Uygulama Planı” ile “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi” benimsenmiĢtir. 2015 yılına kadar gerçekleĢtirilmek üzere. eĢitlik. Milenyum Bildirgesi‟nde bu ortak değerlerin yaĢama geçirilmesine yönelik hedefler de belirlenmiĢtir25 Ayrıca dünyada bir dönüm noktası olması öngörülen ve Tablo 1. BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Sürdürülebilir kalkınma baĢlığının ilk kez küresel bir konferansa adının verildiği Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi.2. 21. doğaya saygı ve ortak sorumluluk” olduğu belirtilmektedir. .g.4.2.26 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi‟nin iki temel çıktısı olarak.bayindirlik. ortaya konan bu hedefler “Binyıl Kalkınma Hedefleri” olarak adlandırılmaktadır.tr/. Binyıl Kalkınma Hedefleri Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 Hedef 4 Hedef 5 Hedef 6 Hedef 7 Hedef 8 AĢırı yoksulluğun ve açlığın azaltılması Evrensel temel eğitimin sağlanması Cinsler arası eĢitliğin sağlanması ve kadınların yapabilir kılınması Bebek ölümlerinin azaltılması Ana-çocuk sağlığının iyileĢtirilmesi HIV/AIDS. yoksulluğun azaltılması baĢta olmak 25 26 http://www. 6-8 Eylül 2000 tarihleri arasında yapılan liderler zirvesinde. “Rio+10” adıyla da anılmaktadır.4 Eylül 2002 tarihleri arasında Güney Afrika‟nın Johannesburg kentinde düzenlenmiĢtir. 10 yıl önce düzenlenen 1992 Rio Zirvesi sonrasında dünyada Gündem 21 uygulamalarının değerlendirilmesini hedeflemesi nedeniyle.k. 26 Ağustos .gov.

g. ekonomik sistemin insanların temel ihtiyaçlarına cevap verebilmesi. HaĢtemoğlu. ekonomik sürdürülebilirlik. hava. sağlık. 27 1. Isparta.2010).pdf (27.9. doğal kaynakları tüketme hızımızın doğal sistemlerin emilme ve kendini çözülme yenileme hızını aĢmamasını ifade etmektedir. Hasan ġ. doğal kaynaklar.05.doc (27. 29 http://www. çevreyi koruyan kalkınma felsefesinin temelini oluĢturmaktadır.2010) 30 http://www. özellikle yenilenebilen kaynakların kendilerini yenileme sınırları aĢılmadan kalkınmaya destek olabilmeleri.econturk. . gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırarak fakirliğin azaltılması. (2006). doğaya bırakılan kirlilik yoğunluğunun hava. biyolojik çeĢitliliğin ve insan sağlığının korunmasının yanı sıra.org. ikincisi katılımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü .mimarlarodasi.. Çevresel Çevresel sürdürülebilirlik.3.e. Sürdürülebilirliğin inĢa edilebilmesi ancak ekonomik. su ve toprak tarafından kapasitesini aĢmaması anlamına sürdürülebilirlik. üçüncüsü ise doğal kaynakların korunmasını ifade etmektedir. buna paralel olarak insanlar arasındaki eĢitsizliğin ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir.31 Sürdürülebilir ekonomi ilkesi. Kaynakların sürekli olarak. toprak. a. Isparta: s. 28 Sürdürülebilirliğin Çevresel Boyutu. “sürdürülebilir kalkınma” hedefine yönelik küresel taahhüt yinelenmekte ve uygulamanın güçlendirilmesi gereği vurgulanmaktadır. İstasyon Caddesi Örneği Yüksek Lisans Tezi. sosyal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik olarak tanımlanabilecek üç boyutundan söz etmek mümkündür. Bu boyutlardan birincisi adil paylaĢımı.kentli. sosyal ve çevresel bu üç boyutun aynı paralellikte ve zamanda gerçekleĢebilmesiyle sağlanabilir.13 üzere. su ve toprak kalitesinin hem insan varlığı ve refahını. korunarak değerlendirilmeleri. su ve ormanlar gibi) kısıtlı olduğunun 27 28 Emrealp. tüketim. ekonomik kalkınma sağlanırken doğal kaynakların (atmosfer. hem de hayvan ve bitki yaĢamını her zaman için sürdürmeye yetecek standartlarda sürekli kılınmasını da içermektedir.org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II. Zirve‟nin diğer temel çıktısı olan “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi”nde. 30 Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutu. uygulama araçları gibi konuları kapsamaktadır. 31 http://www. s. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI Sürdürülebilirliğin. 1960’larda Sürdürülebilirlik Ve Kentleşme.org/.29 Sürdürülebilir kavramının temelinde kaynakların korunması ve geliĢtirilmesi bulunmaktadır. gelmektedir.05.25.tr/UIKDocs%5Caalborgsarti.

pdf.33 Sosyal boyut. insanların sağlık hizmeti. bu üç temel boyutu. Buradaki amaç.org/.bayindirlik. Sürdürülebilirliğin bu üç boyutu arasında karĢılıklı etkileĢimler mevcuttur. 04.19-20. sosyal adalet ilkesi ile. http://www.tr/.14 göz önünde bulundurulmasına iĢaret etmektedir.econturk.gov. yani ekonomik.06. temel insan ihtiyaçlarının karĢılanmasının yanında sosyal adalet ve en üst düzeyde katılımın gerçekleĢebilmesi için ortam hazırlamayı ifade etmektedir. 36 OECD. sosyal ve ekolojik süreçler arasındaki iliĢkiler bütün olarak değerlendirilmeli. karar alma ve politika yapma faaliyetleri sırasında.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. 35 http://www. sosyal sürdürülebilirlik boyutu gereği çevre koruma amacı ile bütünleĢtirilmelidir. istihdam ve konut gibi temel sosyal gereksinimlere eĢit biçimde eriĢiminin sağlanması gerekmektedir.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik (05.bayindirlik. (2005). 34 http://www.wikipedia. Temel boyutlar arasındaki etkileĢimler ana hatlarıyla Ģöyle açıklanabilir:36 32 33 http://www. Her birinin diğeriyle etkileĢimi.2010).gov.34 Bu çerçevede sosyal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için. Bu temel gereksinimlerin karĢılanması.2010).35 Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için. sürdürülebilirlik için çevresel ve ekonomik karar mekanizmalarını bütünleĢtirmektir. Sürdürülebilirliğin temel boyutlarının daha iyi anlaĢılması için ayrı ayrı sınıflandırmasını yaparak birbirleri arasındaki etkileĢimi incelemek gerekmektedir.oecd. ss.tr/. amaçların ve hedeflerin bu boyutlarla uyumlu bir yapıda olmasına dikkat edilmelidir.05. http://tr. sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için neden üç boyutun birlikte ele alınmasını gerektiğini çok iyi açıklamaktadır. sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde yaĢantısı olarak adlandırılmaktadır. The Interim Report on The OECD Three Year Project on Sustainable Development. .32 Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutu.

mesleksel rollerin artarak farklılaĢtığı. Birçok ekonomik süreç geniĢ anlamda toplumu etkiler ve yön verir. tarımsal ürünlerde dahil olmak üzere her türlü ürünün dağıtıldığı. Ekonomik refahın bireyler arasında dağılımı ve farklılaĢması ya da sosyal norm ve davranıĢların iĢleyen piyasalara çeĢitli etkileri. ticaret hizmet gibi ekonomik etkinliği olan. Ekonomik ve Çevresel Boyutların Etkileşimi. Sosyal ve Çevresel Boyutlar Arasındaki EtkileĢimler 6 Kaynak: http://www. Ekonomik. Kent. çevresel korumaya yönelik önlemler de ekonomiyi önemli derecede etkileyebilir. Ekonomik ve Sosyal Boyutların Etkileşimi. Öte yandan çevresel kaynaklar ekonomiye önemli girdiler sunarken. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI Sürdürülebilir KentleĢme kavramına geçmeden önce. sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin gittikçe arttığı. Ankara: s. insanlığın yaĢam ve çalıĢma Ģartlarını iyileĢtirebilir.4. sınırları belirlenmiĢ bir alanda yoğunlaĢmıĢ nüfusun sosyal bakımdan tabakalaĢtığı.23. Turhan Kitabevi Yayınları. yerel.2010). 1.oecd.pdf. sanayi. bölgesel ya da uluslar arası iliĢki ağlarına sahip heterojen bir toplumdur/yapıdır.1.15 ġekil 1.05.37 37 Hüseyin Bal. Sosyal ve Çevresel Boyutların Etkileşimi. etkin çevresel politikalar. dikey ve yatay hareketliliğin yaygın olduğu. kent ve kentleĢme terimlerini açıklamak konunun anlaĢılması adına faydalı olacaktır. merkezi ve yerel yönetimi temsil eden yönetsel kurumların bulunduğu. Kent Sosyolojisi. . (1999). 04. çeĢitli sosyal grupları barındıran.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. Çevresel tahribat sosyal yapı üzerinde sağlık tehlikesi oluĢtururken. Ekonomik politikaların fayda ya da zarar yönünde çevresel sonuçları vardır. ekonomi ile sosyal boyut arasındaki iliĢkiyi biçimlendirmektedir.

”41 Kent tanımlarında olduğu gibi kentleĢmenin de farklı tanımları yapılmaktadır. en azından Avrupa Birliği kapsamındaki ülkelerde. Kentleşme. kültürü bulunan çok nüfuslu yerleĢmeler” olarak tanımlamaktadır. Ankara: s. siyasal ve kültürel faaliyetlerin mekâna yansıması ve mekânı biçimlendirmesi süreci”dir. a.4. 45 HaĢtemoğlu.103. .(Çev). ĠletiĢim Yayınları. 41 Turgut Cansever. toplumsal örgütü. tüm yaĢamsal faaliyetlerin gerçekleĢtiği.43 KentleĢme sosyolojik bir kavram olarak.754. aynı zamanda kirliliğin ve sürdürülebilirliği engelleyen olguların en çoğunu üreten kentlerin.. Adım Yayınları. toplumsal. s. Melih P. toplumsal hayata. “geniĢ mekânlı” bir cemiyet(toplum) hayatına geçiĢ ve bu ikinci yaĢama Ģekline göre yeni “sosyal münasebetlere” tanımlamaktadır.39 Ġnan Özer‟e göre kent. Kültür Bakanlığı Yayınları. Alternatif Üniversite Yayınları. Kentlileşme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci.45 Bugün.Baskı. Kentlileşme ve Kentsel Değişme. Bursa: s.161.g.40 “ġehir. Şehirleşme. insanlar arasındaki iliĢkilere biçim veren. 43 Tolan Barlas. Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü. (2009). yoğun ve kalıcı bir yerleĢimdir. sadece yeni bir ekonomik örgütlenme ve değiĢmiĢ bir fiziki çevreyi belirtmemekte. 39 Yakut Sencer. dünyanın büyük bir kısmında. 5. bu iliĢkilerin en büyük yoğunluk kazandığı yerdir. (2002). görece büyük. Ekin Kitabevi. İslam’da Şehir ve Mimari. (1992). Ġstanbul: s. “ekonomik. (1991).16 Sosyolojik açıdan Ģehir. 44 Sevinç Ö. “kendine özgü bir iĢ-güç biçimi. dağıtımın koordine edildiği. Kültür Bakanlığı Yayınları. Türkiye’de Kentleşme.Güçlü. heterojenlik ve bütünleĢeme düzeylerine varmıĢ yerleĢme türü”dür. belirli teknolojinin beraberinde getirdiği büyüklük. (2004). Kentsel alanlar aynı zamanda gerçekleĢtirilen etkinliklerin yoğunluğu nedeniyle çevre 38 William Outhwaite (Ed.4. (1979). kentsel alanların insanların yaĢam kalitelerini en çok etkileyen yerler olduğu kuĢkusuzdur.113. nüfusun %80‟inin kentlerde yaĢadığı dikkate alındığında. KentleĢme kavramını Ġhsan Sezal “dar mekânlı” cemaat hayatından. “tarımsal olmayan üretim yapılan ve tüm üretimin denetlendiği. aynı zamanda insanın davranıĢ ve düĢüncelerine de etki eden yeni bir toplumsal düzeni ifade etmektedir. Ankara: s.). Ġstanbul: s. sürdürülebilirlik yaklaĢımıyla iliĢkili olarak ele alınması kaçınılmazdır. sosyal mesafelerin en aza indiği.44 Yukarıdaki tanımlardan hareketle.38 Yakut Sencer kenti. yoğunluk. 42 Ġhsan Sezal. sosyal olarak heterojen bireylerin oluĢturduğu.22. 40 Ġnan Özer. Ankara: s. Toplumbilime Giriş. TimaĢ Yayınları. (2008). ve 42 bunun gerektirdiği “yeni teĢkilatlanmalara” giriĢ olarak BaĢka bir tanıma göre kentleĢme.10.t. Ġstanbul: s.

mimarlarodasi. sadece yaĢanan çevre sorunlarına çözüm getirmekle kalınmayıp.50-51. TMMOB Mimarlar Odası. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı. toplumsal ve teknolojik geliĢmelerin yanında çözümü uzun yıllar alacak yerleĢim. öte yandan geliĢmiĢ ülkelerin “mega” kentleri de yayılma. özellikle az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin geleceğini tehdit etmekte.49.17 sorunlarının da kaynağını oluĢturmaktadır. XXI.115. çevre kirliliği ve sosyal sorunların odağı olması sürdürülebilirlik mücadelesinde öncelikle kentlerin ele alınmasını zorunlu hale getirmiĢtir. ss. XXI. Bursa: s. . çevrenin korunmasından çok daha geniĢ kapsamlı bir kavramdır.49 Kentlerin doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkileri kentlerin bugünün gereksinimlerini karĢılarken gelecek nesillerin de haklarının korunmasını yani sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir. Artan ekoloji bilgileri ve doğanın korunması hakkındaki farkındalık. Kentlerin ekonomik. (2009).48 Sürdürebilir kentler modelini gerçekleĢtirebilmek. Sürdürülebilir YeĢil Kent Fikirleri. kirlilik.47 Henüz ilk on yılı içerisinde bulunduğumuz yüzyılımızın ana temasını.57. 46 Dünya kaynaklarının 2/3 „si tüketilmiĢ durumdadır. 20-21 Mart 2009. 49 Uslu. toplumsal ve kültürel boyutları vardır. Küresel ölçekte kentlerin yakıt. ulaĢım. yaĢanabilir kentler kavramı oluĢturacaktır.m. (2009). Çevreye iliĢkin olduğu kadar ekonomik. s.2010) 47 Aysel Uslu... TMMOB Mimarlar Odası. 50 a. sosyal ayrıĢma gibi önemli sorunların kaynağını oluĢturmaktadır. 20-21 Mart 2009.m. Ġnsan dahil 10 milyon türün geleceği tehdit altındadır.50 Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla. kentlerde “sürdürülebilirlik” kavramının öncelikli olarak girmesini sağlamıĢtır. 48 Kadir Hakan Yazar. Bu kaotik durum karĢısında yegâne çözüm ise sürdürülebilir geliĢme politikalarının. kentleĢme ile örtüĢtürülmesidir.org.06. Kontrol edilemez Ģekilde büyüyen kentler. ulaĢım vb. mevcut nüfusun yaĢam kalitesinin artması ve gelecek nesillerin de yaĢamlarını rahatlıkla sürdürebileceği yaĢanabilir 46 http://www. gıda. Bursa: s. a. amaçları için kaynaklar tüketilmektedir. Örnekleri Ve Türkiye Ġçin Dersler .cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID= 1329 (25.tr/mimarlikdergisi/index. Sürdürülebilir Kent: Göstergeleri. Hem bugünün insanları arasında hem de Ģimdiki ve gelecek kuĢaklar arasındaki eĢitlik kavramını içerir.g. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı.g. Formu Ve Planlama Süreci.

Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı. s. Bir teori ve uygulama dalı olan kentleĢme olgusunun sürdürülebilirliğinin sağlanması. toplumsal ve ekonomik çıkarların. kavramıyla ifade edilen sürdürülebilir kent. ticaret ve konut alanlarının mekân baĢına artan fiyatları ve özel ulaĢıma dayalı büyüme ile birleĢtiğinde sürdürülebilir geliĢmenin öngördüğü potansiyel eylemler ile çatıĢmaktadır. çevre ve enerji sorunlarıyla uyumlu bir biçimde bir araya getirilerek değiĢimde devamlılığın sağlandığı bir yapıdır. Blackwell Publishers Ltd. süreklilik içinde değiĢimi sağlamak amacıyla. bugün yaĢamakta olan bireyler ve yeni kuĢaklar için hayati önem taĢımaktadır.. Cevat Geray'a Armağan.18 mekânların ortaya çıkması gerçekleĢecektir. 55 Yazar. kentlerde yaĢayan insanların. . özünde kentlerin çevre ile uyumlu bir iliĢki içinde olmasını dile getirmektedirler.51 Bilhassa. Toplum ve Bilim Dergisi. kent ile olan iliĢkilerinde. 53 Marina Van Geenhuisan ve Peter Nijkamp.” 54 Sürdürülebilir kentleĢme kavramının kendi içinde üç temel amacı barındırmakta olduğu görülür: Birincisi. Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?.52 “Sürdürülebilir kentler. Ankara: s. a. Nil D. 52 Sasha Tsenkova.g. s. Ġkincisi. Son olarak da. Events and Debates.”53 “Sürdürülebilir kent. Mülkiyeliler Birliği Yayınları.55 Literatürde “sustainable cities” (sürdürülebilir kentler). Sustainable Urban Development In Europe: Myth or Reality. Sayı:42(2).362.131. (2005). ĠĢte bu noktada ortaya çıkan “sürdürülebilir kentleĢme” kavramı bugün 51 Aslı Atıl. sosyo-ekonomik çıkarların çevre ve enerji ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği kenttir. Yaklaşımlar ve Türkiye. p. Ġzmir. Sayı: 64-65. geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde kentsel yayılma. ss. kentin ortak alanlarının kullanımında ve kamu hizmetlerinin alımında yaĢam kalitelerinin arttırılması sorununun aĢılmasıdır. kentin bir yerleĢim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesidir. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. (Çev). (1999).m. kentin çevre değerlerini taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğidir.. (1994). USA.216. Bahriye Gülgün ve Ġsmail Yörük. 54 Ferhat BAYRAM.255.115-116. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme: Araçlar. artan yapılaĢma ve ulaĢım altyapısı ile kendini gösteren fiziksel geliĢme trendi kentsel fonksiyonlardaki desantralizasyon. (2001).

58 Bayram.57 Bu bilgilerden hareketle sürdürülebilir kentleĢme. 60 Semih Eryıldız.tr/.). sosyal ve ekonomik unsurları birbiriyle iliĢkili biçimde içermekte ve kentin geleceğinin katılımcı süreçlerle kararlaĢtırılmasını gerektirmektedir.59 KentleĢmede sürdürülebilirliği sağlamak için çevreye en az zarar verici geliĢmeler teĢvik edilmelidir. Algı Yayıncılık.56 Sürdürülebilir kent. bu anlamda kısaca. a. Yeşil Yerel Yönetim. Samsun: s. Ankara: ss. Ankara: ss.58 Sürdürülebilir kentsel geliĢme yaklaĢımı.611. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Samsun İlinde Kentleşmenin Çevresel Açıdan İncelenmesi. sürdürülebilir ekonomiler ve çevresel sürdürülebilirlik konularının tümünü kapsamaktadır.60 1. Nobel Yayınları. Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler: Uygulanabilirliği ve Ölçümü Üzerine. motorlu araç kullanımı teĢvik edilmemeli.5.16.g. Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Ed .19 Ģehircilik anlayıĢının geldiği son noktadır. 1. doğal habitat ve su kaynakları korunmalı. bu kaynakların tükendiğinde dünyanın bir baĢka coğrafyasından nasılsa bulunur görüĢünün toplumca benimsenmesinin önüne geçmek ve kentin 56 yakın çevresindeki kaynakların kirletilmesini önlemek olarak ortaya Nükhet Günbeyaz. Yüksek Lisans Tezi.bayindirlik. sosyal ve fiziki sistemlerin yüksek yaĢam kalitesi sağlamak amacı yanında çevreye en az yük olabilecek nitelikte uyum içinde. Çevresel Boyut Sürdürülebilir bir kent için çevresel boyut. hızla tükenen çevresel kaynakların kendini yenileyebilmelerini sağlamak. “ekonomik olanakların oluĢmasını. toplumsal sermayenin artmasını ve çevrenin sağlıklı olmasını güçlendiren ve koruyan kentsel geliĢme ve kentleĢmedir” Ģeklinde tanımlanabilir. 57 Hamit Palabıyık.1.gov. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. Sürdürülebilir bir kentleĢme için. (2007).. yol veya otopark yapımında kullanılan araziler insanların yaĢam alanlarının daralmasına sebep olmayacak Ģekilde planlanmalıdır. alan tasarrufu sağlayıcı bir geliĢme olarak kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey yapılanma ile çözülmeli. kentsel geliĢmenin etkilediği ve kentsel geliĢmeyi etkileyen tüm çevresel. . (2007). ekonomik. sürdürülebilir bir sosyal tabana da dayanarak uygun kentsel politikalarda içselleĢtirildiği kent veya kentsel alanlardır. 59 http://www.5. (2005).256-257.m. s. sosyal adalet.254. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI Sürdürülebilir kentleĢme yaklaĢımı.

62 Çevresel boyut. Readings in Urban Theory. (1996). Ġstanbul: s. p.30. s. a.5. (1999). Kent Mekânı ve KüreselleĢme. Ankara: ss.g.2.34. Tarık ġengül. özellikle kentteki yoksullar bu geliĢmeden yeterince pay alamamaktadırlar. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. C.63 1.66 Dolayısıyla ekonomik açıdan kentsel sürdürülebilirlik kapsamı içerisinde kentteki hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ulaĢtırılmasını sağlayan etkin 61 Kadir Hakan Yazar.11. Urban Management Development. Cambridge: p. 65 Alen Duben ve Sadun Emrealp. kentin hem fiziki. hem de algılanabilir çevre değerlerinin taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğine iliĢkindir. diğer ekosistemlere veya diğer insanlara transferinin azaltılması ya da engellenmesini de içermektedir. Blackwell Publisher. .64 Sürdürülebilir kentleĢmenin ekonomik boyutu çerçevesinde. Kimileri bu geliĢmeden kentteki var olan gayrimenkulleri yoluyla faydalanabilirken. 63 HaĢtemoğlu. Bu bağlamda. (2006).. bölgeler arasında ve kentler ölçeğinde de yaĢanmaktadır.77. Sosyal Adalet. çevresel maliyetlerin geleceğe. Dünya Şehircilik Günü 23. S:10.20 konulabilir. Kolokyumu Bildiriler Kitabı. 62 David Satterthwaıte.66-68.1675. Urban Studies. etkili hizmet sunumu daha iyi ve daha yaygın hizmet dağıtımı anlamına gelirken. (1996). Doktora Tezi. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi. 66 Susan Faınsteın ve Scott Campbell. IULA-EMME Yayını. Ekonomik Boyut KüreselleĢmenin bilinen niteliklerinden birisi olan uluslar arasında gelir dağılımındaki eĢitsizliğin artması olgusu.61 Kentsel sürdürülebilirliğin çevresel boyutu. verimlilik ise hizmetlerin olabilecek en az maliyetle üretilmesini ifade eder.65Bu noktada. TMMOB ġehir Plancıları Odası. sadece kentin kendi sınırları içindeki çevresel kalitenin geliĢtirilmesi ile sınırlı olmayıp.17. 8 -10 Kasım 1999. 64 H. (1997). kentsel geliĢmenin her zaman toplumun tüm kesimlerine aynı oranda yansıdığı söylenemez. Ġstanbul: s.t. Bu olgunun kentlerdeki en belirgin özelliği. artan eĢitsizlik ve adaletsizliğin kent mekânına da yansıyarak yarattığı ikili kentsel yapılanmalardır. kentlerde sunulan mal ve hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması konusu ayrı bir öneme sahiptir. Sustainable Cities or Cities That Contribute To Sustainable Development ?.

(2004). 69 Yazar.g. p.70-71. 72 Ayrıca ulaĢım çerçevesinde karayolu ağırlıklı bir sistemin benimsenmesi. bisiklet gibi alternatif sistemlerin önünü tıkayıcı bir durumu 67 68 Yazar. a.g. a. a.69 1. kentsel sıçramalara yol açıp.68 Ekonomik ölçüte göre yapılan kent tanımı ile sürdürülebilirlik kavramı örtüĢtürüldüğünde. gürültü kirliliği. Kentleşme Politikası. kentsel peyzajın bozulması gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Transport Reviews. Nitekim kent kavramının tanımlanması için kullanılan “yönetsel sınır ölçütünden. Ankara: ss.5. Büyüme biçimleri yüzeyde geniĢ alanlara yayılma eğilimindedir.t. a. HaĢtemoğlu. 71 RuĢen KeleĢ.. Kentler aĢırı derecede kaynak kullanılan ve yüksek enerji tüketimine sahip yerleĢme birimleridir. Sustainable Urban Development and Transport-A Eurovision for. Basım. yol güvenliği. 70 Bayram. gibi kentin fiziksel özelliklerine vurgu yapıldığı görülmektedir. özel otomobil bağımlılığını getirerek kentsel alanda yaya. geniĢliği vb.3. 8.67 Sürdürülebilir kentin ekonomik boyutu. 72 David Banıster. yüzyılda modern kentler taĢıma kapasitelerinin çok üzerinde büyüklüğe sahiptir.. ss. (2000).114. C:20. s.72. s. kentin topluma sunduğu hizmetlerin çevresel kaynak temelini koruyan bir üretim sürecine sahip olması ve kentin üretkenliğinin (beslenme ve istihdam kavramları ile ilgili olarak) kendi sürdürülebilirliğini sağlaması anlaĢılmalıdır.t. Ġmge Kitabevi Yayınları.e.. s. nüfus büyüklüğü ölçütüne. Kentlerin büyümesi ile trafik hacmi artmakta ve buna bağlı olarak çevresel kirlilik.105 -107.30.71 Kentlerin fiziksel kapsamı içerisinde belirtilmesi gereken ana konu ise kentin makro formunu biçimlendiren ve kentte tüm hizmet alanlarını birbirine bağlayan ulaĢım sistemidir. S:1.252.21 hizmet sunumu ve etkililik kavramları da yer almaktadır..70 Sürdürülebilir kentleĢme kavramı kentlerin fiziki özellikleri ile yakından iliĢkilidir.t.g.g. kentin bir yerleĢim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesi ile bağlantılıdır. toplumbilimsel ölçütlere” kadar olan tüm yöntemlerde kentin büyüklüğü. ekonomik ölçütlerden. Bu eğilimler devam ederse gelecekte kentlerin yerleĢim birimi olarak devamlılığı önemli ölçüde zorlaĢacaktır. Mekânsal (Fiziksel) Boyut 21. çevresi ile olan iliĢkisi. .

74 Sosyo-kültürel boyut.73 Sürdürülebilir kentleĢmenin fiziksel boyutu tam da bu noktada kentlerin devamlılığının sağlanabilmesi için gerekli olan fiziksel unsurları ifade etmektedir. sürdürülebilir kentleĢme çerçevesinde sosyal kapsam kent yoksulluğu ve yaĢam kalitesi gibi temel öğeler ile bunlarla yakından iliĢkili olan eĢitlik. Sosyo-Kültürel Boyut Sosyo-kültürel boyut. kentlerde yaĢayan insanların.5. s. adil paylaĢım. s..72-76.        73 74 Yerel kaynakların yerel refahı artıracak biçimde harekete geçirilmesi Tüm sosyal kesimlerin sürece dahil edilmesi Kültürel tesislerin. katılım gibi kavramları içermektedir. çeĢitlilik ve kültürel kimliğin geliĢtirilmesi. a.30. 1. tarihi.g.t. temel insan gereksinimlerinin karĢılanması. a.g. Bu ilkeler doğrultusunda sosyal yapının geliĢtirilmesi için ana hedefler. ss. Sonuçta. o kentte yaĢayanların birbirleri ve çevreleriyle olan iliĢkilerine de bağlıdır. .t. doğal. sosyal adaletin sağlanması.65. kentlerin mekânsal ve fiziksel özellikleriyle doğrudan bağlantılı olduğu kadar. Kette yaĢayan insanların yaĢam kalitesi.4. HaĢtemoğlu. güvenlik. dini ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluĢturulmasında önemli bir yer tutmaktadır.g. yayın ve etkinliklerin sayısının artırılması Yerelde vatandaĢların örgütlenmelerinin sağlanması Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçilmesi Yerel değerlerin korunması ve geliĢtirilmesi Yerel etkinlik ve yayınların artıĢı Yazar. kararlar ve kaynaklara eĢit ve sürekli ulaĢılabilirlik hakkı gibi temel ilkeler doğrultusunda sosyal yapının güçlendirilmesi gerekmektedir.75 Sürdürülebilir kentleĢmenin sosyo-kültürel boyutu incelendiğinde. a. Bu doğrultuda. katılım ve yapabilirlik kavramlarına dayanmaktadır. Toplumsal bütünleĢme.t. sürdürülebilir kentleĢmenin en önemli boyutunun sosyal eĢitliğin sağlanması olduğu ileri sürülmektedir. 75 Yazar. Bunlara ek olarak özel oto kullanımının yoğunlaĢması birçok çevresel soruna da yol açmaktadır..22 oluĢturmaktadır. yaĢam kalitelerinin artırılmasıyla ilgilidir.

79 http://www.paradoks. 78 Yazar.64. Sürdürülebilir kentleĢmenin yönetim boyutu açısından kent yönetimlerinin katılıma dayalı bir model ortaya koymaları gerekmektedir. süreci 77 ĢeffaflaĢtırmakta ve kararların uygulanabilmelerini de kolaylaĢtırmaktadır. resmi kuruluĢların..05. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve temiz. Ġstanbul: s. Yerel Kalkınmada Katılımcı Politikalar: Çanakkale Örnek Alan Değerlendirmesi. üniversitelerin.14. Yerel paydaĢların sürece katılması. C:7.76 1. özel sektör. Local Environment. akademi. çevresel ve sosyo-ekonomik ilerlemeyi etkin yurttaĢ katılımı ile birlikte dengelemeyi baĢaran bir kenttir.5. sürdürülebilir kentsel geliĢme idealinin aktörleri.78 Sürdürülebilir kentleĢmenin gerçekleĢtirilmesi sürecinde. 76 Ece Aksakoğlu. Bu model kentle ilgili herkesin. Bu anlamda sürdürülebilir kent ekonomik. The Sustainability Inventory: A Tool to Assist US Municipalities Advance Towards Sustainability. Böylece kentte alınan kararlar tüm kesimler tarafından daha kolay bir Ģekilde benimsenir ve bu politika ve kararların uygulanma Ģansı daha da yükselir. meslek odaları gibi kesimler olmaktadır.t. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. kentin geleceğine iliĢkin kararların ilgili tüm yerel grupların katılımı ile alınmasını ve uygulanmasını ön görmektedir.2010). Yerelde kurumsal kapasitelerin yaratılması ve güçlendirilmesi önemli bir amaçtır. a. Yüksek Lisans Tezi. halkın temsilcilerinin veya örgütlerinin yönetime katılmaları ile sağlanabilir. 77 Allison Quaıd. güvenilir su bulma risklerin ortadan kaldırılması. meslek odalarının. kararların yerel paydaĢlarca benimsenmesini sağlamakta. kamu kurum ve kuruluĢları.pdf (07. S:4. .5.79 Bu boyutlar bağlamda sürdürülebilir kentleĢmenin hedefleri Ģu Ģekilde açıklanabilir: Biyolojik çeĢitliğin korunması ve geliĢtirilmesi.org/makale/yil5_sayi2/ekarakurt52. (2007). demokratik kitle örgütlerinin. (2002).g. Diğer bir deyiĢle. yereldeki tüm kamu sektörü. kentte yer alan. sivil toplum örgütleri.23  Halkın karar alma sürecine katılımının sağlanmasıdır. kenti ilgilendiren politikaların hazırlanması. özel sektör kuruluĢları. pp. sivil toplum kuruluĢları ve yerel halkın eĢgüdüm içinde hareket etmeleri ve karar alma sürecinde aktif rol oynamaları gereklidir. Yönetim Boyutu Sürdürülebilir kentleĢme yaklaĢımı.447–448. karar verme ve uygulama aĢamalarında. s.

Doğal güzellikleri yanında birçok fonksiyonu yerine getirirler. havalandırma vb. Örneğin: temiz hava deposudurlar. Yapı inĢaat alanında yer alan verimli toprakların yeĢil alanların içlerine taĢınarak değerlendirilmesi. ısıtma. Sürdürülebilir bir Ģehir merkezini belirleyen baĢlıca ilkeler Ģöyle özetlenebilir:81 Mikroklimatik Verilerin En Etkin Şekilde Kullanılması: Aydınlatma. enerji tüketiminde de etkinlik sağlanacaktır. üstyapı sorunlarının minimize edilmesi. a. açık ve kapalı mekânlarda kullanımının sağlanması. GüneĢ enerjisinin yapılarda ısıtmada. yoksulluğa karĢı koyma.. Doğal Kaynakların En Etkin Şekilde Kullanılması: Mevcut bitki örtüsü. aydınlatmada kullanımının sağlanması Topografik Verilerin En Etkin Şekilde Kullanılması : Araziden kaynaklanan altyapı. Belediye Dergisi.24 yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi. Sürdürülebilir gerekmektedir: 82 bir kentleĢme için aĢağıdaki Ģartların sağlanması Alan Tasarrufu Sağlayıcı Gelişme: Kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey yapılanma ile çözülmelidir. KentleĢmenin Sosyo Ekonomik Etkileri. ağaçlıklar sadece güzellik kaynağı değillerdir. parklar. .paradoks.. istihdam ve beslenme sorunlarının çözümü ve teknolojide yeniden yapılanma.g. doğal kaynakların değerlendirilerek geliĢtirilmesi. 80 81 http://www.m. Atıl vd. fauna vb. 82 Ahmet Ulusoy ve Tarık Vural. s. Ankara: ss.org/. KiĢi baĢına düĢen yeĢil standartlarının olabildiğince arttırılması ve yöreye özgü bitki türlerinin araĢtırılarak. Dikey yapılanmada insanlara daha geniĢ yeĢil alan sağlanırken.80 1. flora. akarsu. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında bir takım ilkeler çerçevesinde hareket edilmelidir. S:12.9-20. mikroklimatik ortamının tasarlanmasında enerjinin minimum kullanımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve atıkların yerinde ayrıĢtırılarak geri kazanım teknolojilerinin kullanılması.216. Doğal Habitat Korunmalıdır: Çayırlar.6. C:7. sel baskınlarını önlerler. (2001).

Stephen Wheeler. hava kirliliğinde azalma ve yaĢam alanlarında artıĢ sağlanabilir. İyi barınma ve yasam çevreleri oluĢturmak: Ġnsanların açık alanlara.25 Kentleşme planlı olmalıdır: KentleĢme doğanın dengesini bozmamalıdır. tarım arazisini. The City Reader. Planning Sustainable And Livable Cities. R. Su Kaynakları Korunmalıdır: Kentlerde su tüketimi oldukça fazladır. daha çok yayaya ağırlık vermek. Bu sayede enerjide tasarruf. . Etkin kaynak kullanımı. ve Stout. Geri Dönüşüm Programları Başlatılmalıdır: Geri dönüĢüm hemen hemen her çeĢit atık için uygulanabilmektedir. ticarete. toplanma mekânlarına. sübvansiyon uygulamasına son verilmelidir. (2003). New York: pp. Routledge Urban Reader Series. enerji tasarruflu elektrikli eĢyaların seçimi. Sürdürülebilir kentin imkânsız olduğu söylemekte. bos alanları ve eski sanayi alanlarını parklara ve hobi bahçelerine çevirmek. ekolojik habitatı ve kent yakınındaki açık alanları korumak. zararlı atıklar her zaman diğer kullanımlar için geri dönüĢüm merkezlerinde değerlendirilebilir. daha az kirlilik ve atık: Enerji tasarrufu ve dönüĢümün sağlanması. toplu taĢıma vb.. ancak kentlerin sürdürülebilirlik 83 yolunda neler yapması gerektiğini 9 maddede özetlemektedir: Etkili arazi kullanımı: Arazi kullanım denetimleri ile. 3rd Edition.487-496. Katı atıklar. Motorlu Araç Kullanımı Teşvik Edilmemelidir: Kentlerin yapılanmasında motorlu araçlara bağımlılığı azaltıcı tedbirler alınmalıdır.T. Çünkü bu alanlar tarım için oldukça elveriĢli yerlerdir.). bisiklet yolları planlamak ve toplu taĢıma öncelik vermek. faaliyetlere kolay eriĢimini sağlayan konut 83 Stephen Wheeler. Doğal sistemlerin restorasyonu: Parkları geniĢletmek. Daha az araba kullanımı. (eds. Devlet sübvansiyonları ile düĢük tutulan su fiyatları bunun temel nedenidir. Örneğin vadiler kentleĢme alanı olarak seçilmemelidir. „kirleten öder‟ prensibi ile ağır cezaların konulması. LeGates. F. daha çok eri Ģebilirlik: Karma kullanımı destekleyerek. Bunu önlemek için su fiyatları gerçek maliyetlerini yansıtacak seviyeye yükseltilmeli.

dönüğüm.217. Bu beklentilere ulaĢılmasının en çabuk ve en doğru yolu. . bölgesel ve yerel sürdürülebilirliği zihinlere yerleĢtirmek. sorumluluklar paylaĢılmalıdır. yerel yatırımı. küresel. UlaĢım. Yerel Gündem 21 gibi organizasyonlar desteklenerek. Tarımsal alanlara gereken önem verilmeli.84        Ekoloji-ekonomi dengesi çok iyi kurulmalıdır.m. sanayileĢme ve kimyasal ilaçlamaların etkisiyle ortaya çıkan zararlar ve verim düĢüklüğü engellenmelidir. halkın katılımı sağlanarak. organik gıda üretimi gibi sürdürülebilirliği destekleyici konularda çalıĢan Ģirketleri desteklemek. Bu gün sürdürülebilir kentlere doğru yapılanma kaçınılmazdır. yerel kaynakların kullanımını ve yerel pazarın oluĢmasını desteklemek. Sürdürülebilir ekonomi: Yerel sahipliliği. Yerel kültürü korumak: Geleneksel el sanatları. üretim gibi atık miktarının yüksek olduğu aktivitelerde. a. 84 Atıl vd. ucuz konut. Çevre temizliği. Geleneksel mimariyi ve malzemeyi koruyarak devam ettirmektir. Halkın katılımı: Yöneticilerin yerel planlama ve tasarıma halkın katılımını sağlayarak. doğal ekosistemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.26 alanları ve mahalleler tasarlamak.. çevre dostu enerjilerin kullanımı desteklenmelidir. yaygınlaĢtırılmalı. dil.. ırkçılığı önlemek vb. Bu nedenle. s. toplu taĢıma. toplumun tüm kesimlerinin yardım ve desteğinin alınmasıdır. yapı tekniklerini ve yerli malı kullanımını desteklemek. Kent dokusu içinde yer alan açık yeĢil alanlar artırılmalıdır. kültürel pratikler. Sağlıklı sosyal ekoloji: Evsizlere çare bulmak.g. Biyo-çeĢitlilik korunarak. Üretim sonrası atıkların minimizasyonu ve geri dönüĢtürülmesine yönelik teknolojiler teĢvik edilmelidir.

219-226. G. 4.4‟de EF‟in. tekrar kullanma ve geri dönüĢüm. Arazi. 5. (1999). 2.27 1. Tablo 1. gürültünün ve görsel kirliliğin azaltılması ile yerel çevrelerin iyileĢtirilmesi DıĢlanmıĢ ve marjinal kalmıĢ nüfus oranının azaltılması (ideal olarak bitirilmesi) Kentte oturan herkese iyi konut koĢulları sunmak Ekosistem toksifikasyon (zehirli atık) göstergesi Kentsel hareketlilik veya temiz ulaĢım göstergesi Katı atık yönetimi göstergesi Su tüketimi göstergesi Sıkıntı göstergesi Sosyal adalet göstergesi Konut kalitesi göstergesi Çekilen toplam su miktarı Gürültü. P. bu maddenin taĢıdığı riskin ihmal edilebilir olduğu düzeye indirilmesi Motorlu taĢıtların gereksiz kullanımının azaltılması.4.. geri dönüĢüm ve tekrar kullanma yolları ile su tüketiminin azaltılması Kokunun. YaĢanabilirlik. kentler için sürdürülebilirlik göstergelerini beĢ ana baĢlık altında toplamaktadır:85 1. 44: pp. materyal ve atık. çevre dostu ulaĢım türlerinin kullanılması Toplam imha edilen katı atık hacmi Politika Sera gazlarının deĢarjının azaltılması Herkes için hava kalitesinin iyileĢtirilmesi Kentte açığa çıkan her tehlikeli maddenin miktarının. . kentsel sürdürülebilirliğe iliĢkin göstergelerinden uyarlanan bir tablo yer almaktadır. 3. zorunlu yolculukların azaltılması ve eriĢilebilirliğin artırılması Temel amaç: katı atığın en aza indirgenmesi. koku ve görsel kirlilik tarafından yaratılan sıkıntı Bir kentin sosyal sürdürülebilirlik düzeyi Kentte oturanların muzdarip olduğu düĢük konut koĢulları 85 Newman. Sustainability and Cities: Extending Themetabolism Model. UlaĢım.7. yıl içinde yasada belirtilen alarm düzeylerinin aĢıldığı gün sayısı Toksik maddelerin salınımı Özellikle iĢ yeri konut yolculukları ve temel gereksinimler için (zorunlu yolculuklar). insan rahatı ve refahıdır. Su. EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri Tema Küresel iklim değiĢikliği göstergesi Hava kalitesi göstergesi Tanım Kentlerin küresel iklim değiĢikliğine katkısı/etkisi En olumsuz ölçümde. Lanscape and Urban Planning. W. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ Newman (1999). yeĢil alan ve biyolojik çeĢitlilik. yani önleme ve sakınma. Ġ mha için ayrılan katı atığın etkili biçimde azaltılması Koruma kalıpları ve teknikleri. Enerji ve hava kalitesi. Tablo 1.

veya Olimpiyat Oyunları. (Devam) Kentsel güvenlik göstergesi Ekonomik kentsel sürdürülebilirlik göstergesi YeĢil alan. Tablodan da anlaĢılacağı üzere. Sıkıntı göstergesi. Ekosistem toksifikasyon (zehirli atık) göstergesi. Konut kalitesi göstergesi.tr/ (02. EĢsiz (unique) sürdürülebilirlik göstergesi gibi çevresel.28 Tablo 1. Ekonomik kentsel sürdürülebilirlik göstergesi. Bu gösterge eĢsiz faktörlerin veya organizasyonların çevresel. bu nedenle sosyo-ekonomik göstergeler de gereklidir. sitlerin restore edilmesi. Katı atık yönetimi göstergesi. Küresel iklim değiĢikliği göstergesi. kentsel göstergeler yalnızca çevresel göstergelerle kısıtlanmamalıdır. sosyal vb. Su tüketimi göstergesi. tüm aktörlerle beraber yerel yönetiĢim EĢsiz (unique) sürdürülebilirlik göstergesi Kaynak: http://www.2010).04. sosyal ve ekonomik boyutlarıyla kentsel sürdürülebilirliğe yaptığı katkının düzeyini göstermelidir. saldırıların ve olayların azaltılması (ideal olarak ortadan kaldırılması) Kent gelirinin ve bütçesinin artırılması ve kirlilik hasarının azaltılması ile ekonomik sürdürülebilirliğin artırılması YeĢil alanların ve kamusal alanların iyileĢtirilmesi. kamusal alanlar ve miras için gereken iyileĢtirmeler Yerel halkın karar verme süreçlerine ve yerel yaĢam kalitesini iyileĢtirmeye katılım düzeyi Her kent için eĢsiz olan bir özelliğe göre belirlenen gösterge (yani eĢsiz iklimsel ve yerel koĢullar). Çünkü çevresel performans bir kentte sürdürülebilirliği sağlamak için gereken etmenlerden yalnızca bir tanesidir. YurttaĢ katılımı göstergesi.4. Kentsel güvenlik göstergesi. Kentlerin sosyal ve ekonomik boyutları da vardır. hayatın tüm alanlarını kapsayacak içeriğe sahip olduğu görülmektedir.bayindirlik. ekonomik. Kent güvenliğinin güçlendirilmesi. kamusal alan ve miras göstergesi. Bu tablodaki göstergeler. kamusal alan ve miras göstergesi YurttaĢ katılımı göstergesi Ġnsanların kent güvenliği konusundaki eksikliklerden muzdarip olma düzeyi Kentsel ekonominin varlığını sürdürebilmesi YeĢil alan. YeĢil alan. kentlerin kimliklerinin güçlendirilmesi Kentlerin yurttaĢlarla beraber yönetilmesi. Sosyal adalet göstergesi. . evrensel sergiler gibi hayatta bir kez olabilecek organizasyonların planlanması. Hava kalitesi göstergesi.gov.

29 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ: YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW) .

çalıĢma. http://toprakana-slowfood1.org. Cittaslow.au/ (15.06.kent (06.g. Yeryüzündeki kentlerin çoğunda yaĢanan benzer yapılaĢma eğilimleri.org/index. yerleĢme. küreselleĢmenin Ģehirlerin dokusunu. Yani hiçbir topluluğa ait olmayan. dünya kentlerini birbirine benzeĢtirirken. dinlenme.53.t. RuĢen KeleĢ. Kentbilim Terimleri Sözlüğü. (1998). Yani aynı anlamı ifade etmek üzere bazen “Ģehir” bazen de “kent” kavramını kullanacağız. sakinliklerini ve yaĢam tarzını standartlaĢtırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Slow Food87 (YavaĢ Yemek) hareketinden doğmuĢ bir Ģehirler birliğidir. 87 Ġlerleyen sayfalarda Slow Food hakkında daha geniĢ bilgi verilecektir.Baskı.com/ (06.cittaslowseferihisar. Carlo Petrini tarafından baĢlatılmıĢ bir harekettir. yerel özgünlüklerin belirlediği kent kimliklerini yok etmektedir. Ankara: s. eğlenme gibi gereksinmelerinin karĢılandığı.89 KüreselleĢme. Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nün “kent” maddesinde bu sözcüğü Ģöyle tanımlıyor: “Kent(es. açıktır ki.net/index. 91 Uslu.blogspot. aynı yapı malzemesi ile üretilen. giderek kentlerin birbirine benzemesi sonucunu da beraberinde getirmektedir.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=65 (15. Fakat yerel toplulukların ayırt edici farklılıklarını.06. Alm. gidiĢgeliĢ. .88 KüreselleĢmenin en belirgin etkileri. Stadt. s. mal ve fikir alıĢveriĢi için eĢsiz fırsatlar sunmuĢ olabilir ancak aynı zamanda yerel düzeyde bireysellik ve yaratıcılığın boğulmasına da yol açmıĢtır.2010).2010). iletiĢim ve ulaĢım vasıtalarındaki mucizevi geliĢmeler nedeniyle dünyayı global bir köy haline getirmiĢtir. Hızlı yaĢama ve yerel yemek geleneklerinin kaybolmasına karĢı bir tepki ve bilinçlendirme hareketi olarak 1989 yılında Ġtalya‟da. barınma. köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komĢuluk birimlerinden oluĢan yerleĢme birimi.75). bir topluma ait özellikleri ve karakteristik yapılan ortadan kaldırma eğilimi taĢımaktadır.30 2.1. pek az kimsenin tarımsal uğraĢılarda bulunduğu.90 KüreselleĢme değiĢim ve yayılma için büyük fırsatlar sunmaktadır.m. kentler üzerinde hissedilmektedir.”(RuĢen KeleĢ.2010). kimlik taĢımayan sıradan bir model önermektedir. Benzer tasarımlarla.cittaslow. 89 http://www.05.kentlob. Ville.. Fr.php/Kuresellesme-Surecinde-Kentlerimize-Giren-Yeni-TuketimMekânlari -Ve-Yitirilen-Kent-Kimlikleri. Ġmge Kitabevi Yayınları. 91 86 Tez içerisinde “Ģehir” ve “kent” kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır. 2. City):Sürekli toplumsal geliĢme içinde bulunan ve toplumun. Ģehir. 88 http://www. bir bakıma prototip yapılar. Global Köy. Ġng. a. KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW Ġtalyanca Citta (ġehir86) ve Ġngilizce Slow (YavaĢ) kelimelerinden oluĢan Cittaslow “YavaĢ ġehir” anlamında kullanılmaktadır. Burada kısaca tanımlamak gerekirse Slow Food. 90 http://www.2010).05.

3 .92 Günümüz dünyasında ekonomik. Ģehirlerde yaĢam kalitesinin arttırılmasını sağlamanın yanı sıra Ģehirlerin homojenizasyonuna da karĢı çıkmaktadır..53. yerel kimliğini ve özelliklerini muhafaza ederek dünya sahnesinde yer almak isteyen Ģehirlerin katıldığı uluslar arası bir birliktir.12. özellikle yiyecek kültürü göz önünde bulundurarak artırmak istenmesi yavaĢ kentlerin temel felsefesini oluĢturmaktadır. Levis‟ gibi hızlı toplum anlayıĢının simgesi haline gelen ürünler yerel piyasalara sunularak hem yerel ürünleri hem de yerel kültürleri tehdit eder duruma gelmiĢtir.(2010). p.98 Cittaslow. Mc Donald‟s. Belki de en önemlisi bir Ģehrin. 97 http://www. dünyada binlerce birbirinin aynı Ģehirden kendini farklılaĢtırmasıdır.cittaslowseferihisar.cittaslowseferihisar. aynı tür müziği dinleyen toplumlar ise giderek ulusal ve yerel değerlerini daha kolayca yitirebilmektedir. Günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi yiyecek ve giyim kültürümüz de birörnekleĢmektedir.2010). reklamları aynılaĢtırılmıĢ.org/index. vd. Space and Polity.05..93 Cittaslow. Detay Yayıncılık. Bir Ģehrin eĢsizliği ve kültürel çeĢitliliği Cittaslow‟un temel değerleridir. a. Slow Food felsefesini küçük Ģehirlerin tasarım ve planlamasında kullanmayı amaçlayan uluslararası bir ağdır. tektipleĢtirme süreci salt kent mekânında değil toplumsal yaĢam biçiminde de gözlenmektedir.Rıdvan Yurtseven.kentlob. 96 Cittaslow. Bu durum küresel iĢletmeleri ortaya çıkarmıĢ ve bu iĢletmelere ürünlerini tüm dünyaya yayma olanağı tanımıĢtır. 98 http://sustainablecities. aynı haber ve yorumları izleyen.97 Cittaslow. Yavaş Hareketi. yerel tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak.org/index.net/. Biçimlendirilmiş: Altı çizgisiz .94 YavaĢ ġehir (Cittaslow). 95 Mara Miele. benzer giyim kültürü içine sokulmuĢ. Ankara:s.31 KüreselleĢmenin aynılaĢtırma.95 Kent insanın yaĢam kalitesinin. kendi halkının ve 92 93 http://www. bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaĢmaktır. Starbucks. politik ye kültürel düzeyde benzeri görülmedik bir değiĢim ve dönüĢüm süreci yaĢanmaktadır. No:1. Vol. H. s.135. Böylesine aynı beslenme tarzına sahip.g. 94 http://www. CittàSlow: Producing Slowness Against The Fast Life.m.dk/en/actions/a-paradigm-in-progress/cittaslow-putting-quality-of-life-first (15. küreselleĢmenin yarattığı homojen mekânlardan biri olmak istemeyen. (2008). 96 Uslu.

99 Cittaslow yaklaĢımı.. Kısaca diyebiliriz ki.e. fastfood tarzı yiyecek zincirine tepkiyle doğan YavaĢ Yemek (Slow Food) hareketinin “yavaĢ” kavramının kente uyarlanması düĢüncesiyle ortaya çıkmıĢtı.). (2008). dikkatli. (Çev.100 Cittaslow. iĢle. eĢsiz bir sürdürülebilirliği kapsamaktadır. Ġnsanlarla.2.32 ziyaretçilerin yaĢam kalitesini artırmak için orijinal fikir. sezgisel. a.. çevrenin korunması.53. YavaĢ ġehir konsepti. Cittaslow.g. 100 . Hızlı kelimesi. YavaĢ ise tam tersi. sessiz. her bir Ģehir için kendine özgü.g. değiĢim hızının yavaĢlatılması ve bu yerel özelliklerin yaĢatılmasından doğmuĢtur. vd. 101 2. a. Kentlerin geleneksel yapılarında var olan ekolojik ve sürdürülebilirlik alanında yer alan özelliklerinin korunması ve yaĢatılması esasına dayanır. kültürle. açık. Cittaslow felsefesi hız karĢıtlığı üzerine kurulmuĢtur. kontrol eden. saldırgan. Esen G. Bu terimler varoluĢa veya hayata dair bir felsefenin kısaca yazılıĢı aslında. yerel ürünlerin tüketildiği” fast-food” kültürü yerine yerel kimliğin öne çıkarıldığı bir kentleĢme politikasıdır. sabırlı. 102 99 Yurtseven.dk/.40. s. yüzeysel. Yavaş. KüreselleĢme ile birbirine benzeyen ve yerel özelliklerini kaybeden kentlere karĢı bir tutum olarak. sakin. s. meĢgul. analitik. Bir önceki bölümden hatırlanacağı üzere. miktarı kalitenin üzerinde gözeten anlamında kullanılıyor. 101 http://sustainablecities. YavaĢlık “hızlı” kavramının zıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. deneyim ve bilgiyi uluslararası yavaĢ Ģehir ağları üzerinden paylaĢarak çalıĢmayı amaç edinmiĢ bir harekettir. aktif. küresel sermaye ve kentleĢme eğilimleri ile özgün kimliklerini kaybetmeden.. Alfa Yayınları. Uslu. Ġstanbul: s. sabırsız.15. geleneksel yaĢam biçimini koruyan. yerel mal ve ürünleri teĢvik. düĢünceli ve kalitenin miktardan daha üstün tutulduğu durumları anlatıyor. yemekle her Ģeyle gerçek ve anlamlı bağlar kurmakla ilgili. “Hızlı” ve “YavaĢ” terimleri bir değiĢim oranını belirtmekten öte bir anlama sahiptir.m. telaĢlı olmayan. küçük Ģehirlerde yaĢam kalitesinin sürdürülmesi yönünde çalıĢmalar yapan bir ağdır. CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK Cittaslow felsefesinin ana kavramı hiç kuĢkusuz “yavaĢlık”tır. aceleci. 102 Carl Honore. stresli..

4. . bugüne kadar benzeri yaĢanmamıĢ Ģekilde gerçekleĢen bir değiĢimle karĢı karĢıyadır. Milan Kundera. kültürel ve ekonomik süreçlerin bütününde geçerli konuma gelmiĢtir.. sanki bulunduğu yerden hemen uzaklaĢmak istiyormuĢ gibi elinde olmadan yürüyüĢünü hızlandırır. s. a.103 Milan Kundera.e. (2008). Bu nedenle hız. hızın derecesi unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır. VaroluĢun matematiğinde bu deneyim iki temel denklem biçimine girer: YavaĢlığın derecesi anının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. 106 Simon Gottschalk. önemli bir maliyet unsuru olarak görülmektedir. Speed Culture: Fast Strategies in Teleyised Commercial Ads. hız ile unutma arasında gizli bir iliĢki vardır. KüreselleĢme olarak tanımlanan bu durum. 106 Zaman. Hız.g. Özdemir Ġ.. farklı ülkelerde yaĢayan insanların aynı anda birbirleriyle bulundukları yerden görüntülü konuĢma yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. bir yandan binlerce kilometrelik mesafelerin aĢılmasına.g. (Çev:). Günümüz yaĢamında hız. vd. Günümüz dünyasını her Ģeyin hızlandığı yer olarak tanımlayabiliriz. Ġstanbul: ss. Yurtseven. teknolojide yaĢanan geliĢmeler öncülüğünde. ama anı uzaklaĢıyor. hız dünyasını yaratmıĢtır. Can Yayınları.38-39. YaĢamınızın ritmini dinlemeyi istiyorsanız. Buna karĢılık az önce yaĢadığı kötü bir olayı unutmaya çalıĢan insan. daha iyi bir dünyayı düĢlemekten. hala çok yakınında olan zamanda.33 Dünyamız son zamanlarda. sosyal ve ekonomik iĢlevlerinse hız kültürü kapsamında değerlendirilmesinin bir gerçeklik olarak sunulduğunu görmekteyiz. yerlerin ortadan kaybolduğu ya da artık anlamını yitirdiği gibi bir izlenim yaratmaktadır. iĢ yükleri ve uğraĢı duygusunu beraberinde 103 104 105 Yurtseven. sosyal. Diğer taraftan.. çağdaĢ yaĢamın saplantısı haline gelmiĢtir. Hiçbir Ģey. kaçınılmaz biçimde yaĢamın bir parçası haline gelmiĢtir. dinlenirken ya da okurken birlikte olma duygusunun zevkinden daha dinlendirici ve mutluluk verici olamaz. (1999). KüreselleĢme sürecinde.e. tarihte görülmemiĢ ölçüde hız kazanan teknolojik yenilikler sunulmaktadır. Ekonomik ve kültürel unsurlar. Birden bir Ģey anımsamak istiyor. son birkaç yüzyıldır.105 Günümüz toplumlarına. 22 (4): 311. a. yavaĢlık ve hız arasındaki farkı insan yaĢamından bir örnekle Ģöyle açıklar: 104 YavaĢlık‟ın kıssasından çıkan hisse Ģu: YavaĢlık ile hatırlama. Bu yenilikler.. Hızın insan ve yer üzerindeki baskın yapısı. sınır tanımadan serbest olarak dolaĢmaktadır. küresel ekonomik sistemde. s. Qualitatiye Sociology. kendinize boĢ zaman ayırmanız gerekir. Yavaşlık. Gözümüzün önüne en sıradan bir durum getirelim: Bir adam sokakta yürüyor.3. O anda kendiliğinden yürüyüĢünü yavaĢlatıyor. vd.

üretim ve günlük süreçlerdeki hızın sürekli artması. hayatın tüm alanlarında baskın durumdadır.109 YavaĢlık. hızlı bir dünyada insanın yavaĢlığı neden önemsemesi gerektiğini Ģu cümlelerle ifade ediyor:111 Hız..110 Kemal Sayar. Hızla yaĢanan bir hayat. YavaĢlık. ağır ağır çözünmeye baĢlıyor. a.. 108 Günümüzde hız. (2009). Bazı Ģeyler hızla çözülemez. Acele ettiğimiz zaman her Ģeyi üstünkörü görüyor ve etrafımızdaki dünya ve insanlarla gerçek bir bağ kuramıyoruz. günlük yaĢamlarını oluĢturan unsurlarla ilgili zamanlarını daha dikkatli kullanması gerektiğini belirtmektedir. çözülmemelidir de. ss. Oysa güzel olan.4-9. içinde bulunulan koĢullara uyum sağlayabilme endiĢesidir. Yavaşla!/Hayattan Bir Defa Geçeceksin.e.4. tabiata içkin olan güzelliği görmemizi engelliyor. 108 Honore. sahip olunan zamanın önem taĢıyan uğraĢılar için kullanılmasıdır.34 getirmektedir. YavaĢla! bu hayattan bir defa geçeceksin. Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir Yaklaşım. daha dengeli bir yaĢam sürme arzusu taĢımaktadır. ss. YavaĢlığın temeli. yavaĢlık ve dikkat isteyen uğraĢları rafa kaldırıyor. kendilerini her zaman meĢgul hissetmeye ve sürekli tüketim eğiliminde olmaya zorlamaktadır. bireyleri fastfood yemeye. Hız. 13 (2-3): 363. (2004).Ġstanbul: ss. (2007). Bu isteklerin temel nedeni. Hızlı toplum anlayıĢında yalnızca bireylerin limitleri zorlanmamakta aynı zamanda ekonomik büyüme. Out of Time Fast Subjects and Slow Living. Ankara: s. Hızlandırılmaması gereken Ģeyleri hızlandırdığınız. 110 Wendy Parkins.5-6. Time & Society.g.g..e. Güzelliği ancak zaman ayırarak fark ederiz. 107 Yurtseven.107 Hız her zaman en iyi yaklaĢım değildir. kayda değer olan ne varsa yavaĢlıkla yapılır. Zamanın hızlanması. 2. önüne geçilemeyecek derecede yüzeysel olabilir. 111 Kemal Sayar.30-32. TimaĢ Yayınları. vd. yavaĢlamayı unuttuğunuz zaman ödenecek bir bedel olduğunu unutmamak gerekir. Detay Yayıncılık. internet bağlantısı ve ulaĢım araçları isterken aynı zamanda. Birçok insan daha hızlı bilgisayar. dünyanın taĢıma kapasitesinin üstüne doğru bir yön çizildiğini göstermektedir. insanlara. . Hıza dönük hayat tarzlarımızdan kaynaklanan bedensel ve ruhsal hastalıklarda patlama yaĢanıyor. var olan bu yapıyı insanlar lehine çevirebilecek alternatif bir yaklaĢım olarak karĢımıza çıkmaktadır. 109 Yurtseven.Baskı. a. Bedenlerimiz bu hıza programlı olmadığından.

Selis Kitaplar. salt insanların yaĢamlarını geliĢtirmeyip.35 Gariptir. vd. kısa sürede hazırlanmıĢ ve hızlı bir Ģekilde servis edilen yiyeceklere verilen isimdir.wikipedia.13. örgütlenmeler baĢlamıĢ. hızlı yaĢamın neden olduğu zaman. alıĢveriĢ etme ve televizyon izleyerek geçirmesine neden olmuĢtur.115 Üretimi de tüketimi de hıza boğan Batı kaynaklı hayat tarzına karĢı yine Batı‟da basit bir protestoyla baĢlayan YavaĢ Hareketi. YavaĢ Hareketi (Slow Movement) YavaĢ Hareketi. 115 http://www. eĢitsizlik. s. 114 Bir yemek terimi olarak Fast food. Böylece dünya yavaĢ yemek (slow food) hareketiyle tanıĢmıĢ. Fast food zaman içinde “kötü gıda” ile aynı anlamda kullanılmaya baĢlanıĢtır. . yoksullaĢtıkça daha çok çalıĢmak zorunda kalıyoruz.112 YavaĢlık. 112 113 Ümit ġimĢek.1. Fakat hızlı hayat.05. gittikçe daha çok Ģeyden bizi yoksun kılıyor. aynı zamanda sayısız sorunlarla baĢa çıkmamızı sağlamaktadır.113 2.2010). YavaĢ yaĢam. Tabii „insanî düzeyde yavaĢ‟ talebi yemekle sınırlı kalmamıĢ.2010).3.facebook.org/wiki/Fast_food (29. kim niçin yaĢadığını bilemez hale gelmiĢ oluyor demektir. geç kalma korkusundan uzak. Ġstanbul: ss-65-66. Herkesin kendi mutfak kültürünü koruma hakkının saklı olduğunu savunmuĢlar. Ġtalyan Carlo Petrini önderliğinde fastfood kültürüne karĢı protestolar. Bu noktaya gelindiğinde artık hayat anlamını büyük ölçüde yitirmiĢ. hızlı bir biçimde büyümüĢ ve uluslararası bir organizasyon olmuĢtur. http://tr. günün tadına vararak. Hızlı yaĢam. bireylerin günlerini çalıĢma. bu hızlı hayata. stres. Kazandıkça yoksullaĢıyoruz.com/group. daha çok Ģeye sahip olmak için kendimizi mecbur biliyoruz.3. sürdürülemezlik gibi insanoğlunun varlığını olumsuz etkileyebilecek tüm sorunlara karĢı bir direnç noktası olarak karĢımıza çıkmaktadır.php?gid=5832212719&v=info (15.. (2003). CITTASLOW TARĠHÇESĠ 2. fastfood114 kültürünün sembolü haline gelen Mcdonald‟s ve benzerlerinin hegemonyasına karĢı baĢlatılan.05. Fast food türü tüketime Türkiye'de ayaküstü beslenme de denilmektedir. YavaĢ yaĢam. hızlı yaĢam ve hızlı yemek pratiğinin boğucu derecede artması ve yerel yemeklerin kaybolmasının doğurduğu kaygıyı toplumsal tepki haline dönüĢtürmüĢ olan bir harekettir. zamanın anlamlı ve önemli olgular için kullanılmasını sağlamaktadır. Yurtseven. Sade Hayat.

yalnız günlük yaĢamımızdaki baskılardan değil. uyuĢuk olmak değildir.html (15. Hayata dair her kavramın baĢına „yavaĢ‟ ifadesi ekleniyor artık. küreselleĢme sürecine bir tepki olarak ortaya da çıkmıĢtır.117 YavaĢ Hareketi‟ne göre.. a. http://www. Ancak yavaĢ yaĢam.05.arkitera. yavaĢ yemek ve dahası. Carlo Petrini Kaynak: http://www.06. önsöz.363-382.g..118 YavaĢ hareket anlayıĢı. a. temposuyla bireyin yaptığı iĢin amacının ve anlamının yok edildiği bir çalıĢma kültürünü reddetmektedir.. s. yavaĢ yaĢam anlayıĢını çekici bir alternatif olarak ortaya çıkarmıĢtır. Doğru hızda çalıĢmak. ss.. 118 Parkins.2010). bireylerin yaĢamlarında neden olduğu olumsuz değiĢim.georgiaorganics. oynamak ve her Ģeyin en iyisini yapmakla ilgilidir. iĢ. insanların tüm gününü kapsayan. KüreselleĢmenin.. YavaĢ Ģehir.g.12.m. .org/conference/ (03. YavaĢlık.119 116 117 Yurtseven vd.1.2010). yaĢamak.116 Resim 2.. 119 Yurtseven. Vurgulanmak istenen kısaca Ģu: Her Ģey doğasına uygun olmalı.e. günlük yaĢamın önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. vd.com/h41395-yavas-hayatin-hizli-yukselisi.36 Hayatın diğer alanlarını da etkisi altına almıĢtır.

125 http://www. 124 http://slowfoodgenclik. seri ve standart üretimlere karĢı yerel ürün yetiĢtiren çiftçilerin desteklenmesini öngörüyor. yalnızca uluslar ötesi endüstriyel Fast Food zincirlerine karĢı çıkmak olarak özetlenemez. 123 http://www. Yerel Ģeyleri seven Slow Food. 122 Honore. 1986 yılında Ġtalya‟nın Langhe Bölgesi‟ndeki Cuneo Kenti‟nde baĢlatılmıĢtır. Bu hareket.e.g. 125 120 121 Yurtseven.arkitera. Carlo Petrini tarafından.06. Süpermarketlere. nesiller boyunca elden ele geçen yemek tarifleri. YavaĢ Yemek(Slow Food) Slow Food Hareketi. Roma Piazza di Spagna‟da McDonald‟s açılmasına gösterilen tepkidir.2010). küresel kapitalizmin doğal düĢmanı olarak gösterilmektedir.3.37 2.php/baskanin-mesaji/slow-food-carlo-petrini-bilinc-vesorumluluk/ (08.60-64..com/index.e. a.3. Yeme-içme sadece damak tadını etkilemekle kalmıyor. a.wordpress.net/.2010). mevsimlik ürünler.g. sadece fastfood yemeği protesto eden bir hareket değildir. yerel. misafirperverliği. Hareketin nedeni. ss.120 Ġngilizce „Slow/YavaĢ‟ ve „Food/Yemek‟ kelimelerinin birleĢmesinden doğan Slow Food. esnaf ürünleri.122 Ġtalyanlara göre. aynı zamanda fastfood kültürüne. http://www.slowfoodanadolu. Bu yüzden bir toplumu yemek kültürünü değiĢtirmekle her Ģeyinin değiĢtirilebileceğine inanıyorlar. Böylece sadece yemek alanında değil genel anlamda toplum kültürünün korunacağına inanılıyor. karĢılıklı sohbet alıĢkanlıklarını zincirleme olarak etkiliyor.com/. s.123 Slow Food.italyaonline.07. . ölçülü çiftçilik. yerel gıda geleneklerinin kayboluĢuna ve insanların giderek yedikleri gıdaların nereden geldiği ve yemek seçimlerimizin dünyayı nasıl etkilediği konusundaki vurdumduymazlıklarına karĢı kurulmuĢ kar amacı gütmeyen bir eko-gastronomi organizasyonudur. aile ve arkadaĢlarla keyifle yemek yemek vb. yeme-içme alıĢkanlıkları bir toplumun asıl kimliğini yansıtıyor..124 YavaĢ yemek (Slow food).2.com/slow-food/ (08. her kültürün kendine has damak tadı olduğuna dikkat çekerek yemeklerin yerel ve genetiğiyle oynanmamıĢ ürünlerle piĢirilmesini amaçlıyor.121 Bu hareket McDonalds‟ın yapmadığı her Ģeyi temsil ediyor: Taze.

Gerçek yaĢam biçimi. Slow Food. aroma ve görünüĢe sahip olması boyutunu içerir. s. Küçük üreticilerin birbirlerini bulmalarını sağlayarak. Hareket. vd.e. çalıĢanları 126 127 http://www. Bu üç boyuta dayalı bir kavramdır. s. Slow Food. Yurtseven..lasso (08. ss. Hızlı yaĢama karĢı direnmemiz Slow Food‟la baĢlayabilir. a. 129 Yurtseven. modern dünyayı ciddi bir biçimde sorgulamakta ve onunla yüzleĢmektedir. yerel ürünleri ve gelenekleri teĢvik etmek.38 Slow Food Hareketi‟nin amacı manifestosunda Ģöyle açıklanmaktadır:126 Bizler hıza yenik düĢüyoruz. bizlere yerel yemeklerin lezzetini keĢfetmemizi ve fastfood‟un olumsuz etkilerini azaltmamızı ya da yok etmemizi sağlar. daha iyi bir geleceği garanti eder . bizlerin yaĢam biçimlerini değiĢtirmekte ve çevremizi tehdit etmektedir. Slow Food. . benzer düĢünceleri taĢıyan gönüllü gruplar. paylaĢılan deneyimlere dayalı bir kalite kavramı önermektedir.129 YavaĢ Yemek Hareketi. yalnızca Fast Food‟a karĢı tutarlı bir meydan okuma değildir. sürdürülebilirlik boyutunu kapsar. hızlı yaĢama direnmede önemli bir yöntemdir.62-62.127 YavaĢ Yemek ekonomik açıdan. gıdanın gerçek bir tat. sosyal sürdürülebilirlik boyutudur. bizi hıza karĢı korur. Küçük ölçekli yerel ürün üreticileri. a. geleneksel ve yerel gıdalardan hoĢlanan ve aynı felsefeyi paylaĢanlar. gıdaların etiksel olarak sürdürülebilir olmasını. bürokratik engelleri aĢmalarına yardımcı oluyor ve ürünlerini dünyanın her yerindeki mağazalara ve gurmelere tanıtıyor. temiz ve adil boyutlarını içermektedir. YavaĢ Yemek mesajını yaymak ve eğlenmek amaçlarıyla düzenli buluĢan YavaĢ Yemek üye gruplarıdır.e. Ġyi. artık unutulmaya yüz tutmuĢ ve ustalık gerektiren yemek çeĢitlerini bulmayı ve bunların küresel piyasada yer etmesini sağlamayı amaçlıyor.com/about_us/eng/manifesto. toplumsal değiĢme ve küreselleĢmenin de karĢısındadır. 128 Honore. Convivia. basit geleneksel aĢçılık ve yemek yeme toplantıları düzenlemek.. Adalet. Slow Food.18. Hızlı yaĢam evimize girmekte ve bizleri Fastfood yemeğe zorlamaktadır. Hızlı yaĢam.g. teknolojik değiĢme. Ġyi. Temiz.. verimlilik adına.128 YavaĢ Yemek Hareketi‟nin temelini “convivia” oluĢturmaktadır. Slow Food buna en iyi yanıttır.slowfood. yerel lezzetleri geliĢtiren yaĢam biçimidir. ekolojik inançları doğrultusunda besin maddelerinin genetik modifikasyonuna karĢı çıkıyor ve organik çiftçiliği destekliyor. Bu boyut.g.163. küresel Fast Food üreticilerinin ortak etkili gücüne gerçekçi bir biçimde meydan okumaktadırlar. Yemek yemenin yavaĢlığı.2010).06. YavaĢlığın uygun dozu.

s. geleneklerin sürekliliği ve dünyanın bio-çeĢitliliği üzerinde derin bir etkiye sahiptir. s. bugün dünyanın birçok ülkesinde binlerce üyesi bulunan uluslararası bir harekete dönüĢmüĢtür. yerel ürünlerin tören ve zevkini. Slow Food mesajının yayılması. 135 Yurtseven. yemek ve dünya arasındaki güçlü bağları anlamamız gerektiğini söyler. 133 a.3. 134 Honore. Slow Food Hareketi. 164.g. gıda konusu dıĢında.e.131 Slow Food. Birçok kiĢi için McDonalds‟ı boykot etmek damak zevkinin küresel bir biçimde standartlaĢtırılmasına hayır demenin bir yoludur.. s. a. Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement.133 YavaĢ Yemek akımı aynı zamanda küresel yiyecek endüstrisinin yüksek hızlı.g.g..g..23.66. geleneksel biçimlerde yemek piĢirme ve hazırlama yöntemlerini sağlamaktadır. vd. Üyelerine.3. FastFood tüketim modeli karĢısında önemli bir güç olarak görünmektedir. KiĢilerin demokratik ve gönüllü katılımına dayanır.135 2001‟de New York Times dergisi. modern dünyayla ilgili konularla da ilgilenmektedir. Slow Food hareketi.39 sömürmeyen üretim yöntemlerinin kullanılmasını ve iyi ürünlerin dıĢlanmamasını söyler.e. Günümüzde Slow Food.g. College English. Clean.134 Slow Food. 131 Yurtseven. Durmaksızın yayıldığı yarım asırlık bir dönem geçiren McDonald‟s ilk maddi kayıplarını 2002‟de yaĢadı ve hemen ardından deniz aĢırı Ģubelerini kapatmaya baĢladı. (2008). geniĢ bir kitle tarafından unutulan lezzetleri. Eğlenme. Yerel piĢirme ve yeme geleneklerinin sürdürülebilirliği.e..e.130 Yediklerimiz. a. Hareket. Harekete üyelik herkese açıktır ve bireyseldir. a. s. . 132 a.e. Slow Food hareketini 130 Stephen Schneider.. Good. aĢağıdaki ilkeleri amaç edinir:132     Yerel ürün ve üretim geleneklerinin sürdürülebilirliği. 70(4): p. kırsal alanlar. çabucak değiĢen kültürüne karĢı tepkisinin bir parçasıdır..384. ortak kültürel ve gastronomik sürdürülebilirliği amaçlayan bir harekettir.

biyolojik çeĢitliliği ve sürdürülebilir geliĢmeyi teĢvik etmektedir.g. 142 http://www. Japonya ve Ġngiltere‟de Slow Food merkezleri bulunmaktadır.net/download/.g. . herkes için daha iyi bir hayat düĢüncesiyle Ģehirlerin özel ve önemli yönlerini 136 137 Honore. Cittaslow.61.3.cittaslow. homojenize bir dünyaya karĢı çıkarken. s. a. Bir Ģehrin kültürel çeĢitliliğini ve yerel özelliklerini desteklemek Cittaslow‟un çekirdek değerleridir. Cittaslow Uluslararası Tüzüğü‟nde “Cittaslow‟un. bütün dünyaya yayılmıĢtır..e.g. 138 http://www. a. küresel iĢletmeler tarafından sömürülme korkusu içinde bulunan milyonlarca insanın duyarlılığını yansıtmaktadır..” denilmektedir.wikipedia. gıdanın ötesinde bir noktaya ulaĢmıĢ bulunmaktadır. YavaĢ Hareketi.2007 tarihinde Plueba‟da bir protokol imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği‟yle bağı vardır. GeliĢmiĢ bir pazar ekonomisinde.00‟i aĢkın üyesi bulunan Slow Food hareketi her geçen gün geniĢlemektedir.e.68. peynirlerini ve etlerini doğrudan halka satmaya baĢladılar. aynı felsefeyi paylaĢtığı ve 09.141 Cittaslow.11. vd. 140 Yurtseven.136 Slow Food Hareketi..137 Günümüzde 132 ülkede 100. a.. s.164.com/ (08. Ġtalya.2010).e. Yurtseven. Fransa. Üye ağları.142 Cittaslow. 141 http://en. Ġsviçre. 139 Honore. Slow Food hareketinden doğmuĢ bir Ġtalyan fikridir ve 15 Ekim 1999 tarihinde Ġtalya Orvieto‟da kurulmuĢtur. kültürel bir eğilim olarak bilinen YavaĢ Hareket (Slow Movement)‟in bir parçasıdır. Cittaslow Cittaslow.2010).19. Almanya.org/wiki/Cittaslow (15. a.06.g. hedefini Ģehirlerde yaĢam kalitesinin iyileĢtirmesi olarak ortaya koyar.140 2.. ABD. s. Slow Food Çevre Bildirisi. yerel gruplar tarafından organize edilmektedir.138 Ancak YavaĢ Yemek fikrinin yayılmasını hiçbir Ģey geleneksel çiftçi pazarının diriliĢi kadar iyi anlatamaz.40 “dünyayı sarsan 80 fikir” arasına dahil etmiĢtir.05.139 Slow Food.slowfood.3.e. Kasaba ve Ģehirlerde ve genellikle süpermarketlerden birkaç blok ötede çiftçiler bir kez daha meyvelerini. s.

Bra ve Positano) belediye baĢkanlarının YavaĢ ġehir SözleĢmesi‟ni imzalamasıyla da Cittaslow resmen kurulmuĢtur. .2010). sorumluluğuna. 145 http://www. Birliğin süresi sınırsızdır. Cittaslow Birliği‟nin kuruluĢundan. logo kullanımından üyelik aidatı ve fon kullanımlarına kadar pek çok alanda tanımlar ve ilkelerden bahsetmektedir.2010).05.144 Greve in Chianti Ģehrinin Belediye BaĢkanı Paolo Saturnini. Orvieto. http://www. Ek 1) kayıt altına almıĢtır. “Amerikan Ģehir modeli Ģehirlerimizi adeta istilâ etti ve Ġtalyan Ģehirleri tek tip bir görünüme büründü.pdf (19.distinctlycumbrian.org/index. üyelerin organlarına.cittaslow. Orvieto ( Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone) belediye baĢkanları tarafından kabul görmüĢ ve Slow Food baĢkanı Carlo Petrini ile bir araya gelmiĢler.net/.co. Greve in Chianti.05.cittaslow.net/. Birlik. Orvieto. Ģehrin kalkınması ve yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesinin temeli olarak farklı bir fikir sunmuĢ ve bu fikrini ülkenin(Ġtalya‟nın) her yerine yaymak için uğraĢmıĢtır. O.145 Uluslar arası bir birlik Ģeklinde örgütlenen Cittaslow. 146 http://www. getirilmesi gereken kriterlerden. “modern ve tarihi binalardan oluĢan bir taç taĢıyan turuncu renkli bir salyangozu” resmeden kendi logosunu kullanacaktır: Logonun ayrılmaz bir parçası ise. 28 madde ve 5 ek belgeden oluĢan “Uluslararası katılım Cittaslow” için yerine Tüzüğü. “Cittaslow” Bra. Onun düĢünceleri Bra ( Francesco Guida).italyaonline.41 belirlemek ve çevrelerinin eĢsiz niteliklerini ortay koymak amacı taĢımaktadır. Positano kasabaları ile “Slow Food(YavaĢ Yemek) Birliği” (Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine muhalif olarak kurulan birlik) arasında kuruldu. Toskana(Tuscany)‟nın küçük bir kasabası olan Greve in Chianti‟nin geçmiĢ belediye baĢkanı Paolo Saturnini‟nin sezgileri aracılığıyla doğmuĢtur. Biz böyle bir küreselleĢmenin önüne geçmek istedik” diyerek kuruluĢ amaçlarını ortay koymaktadır. 1999 yılında. Birliğin KuruluĢu maddesinde:146 “Cittaslow-Rete Internazionale delle città del buon vivere” (Cittaslow-YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı) adlı Birlik: kısaca. kullanımı tanzim edilecek olan “YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı” sözü olacaktır denilmektedir.uk/images/stories/spring%202008%20newsletter. çalıĢma ilke ve prensiplerini bir tüzükle (bkz. 143 144 http://www.143 Cittaslow. Carlo Petrini ve dört kurucu Ģehrin (Chianti.php?method=section&id=2012&title=Association (15.

.cittaslow. uzmanlardan ve farklı disiplinlerden gelen bilim adamlarından oluĢan bir Bilimsel Komitesi bulunmaktadır.” YavaĢ ġehir olarak tanımlanmak istenen Ģehirlerin değerlendirilmesi bu merkez tarafından yapılmaktadır. üyelik düzenlemeleri. 16 adresinde. Paragrafta.147 Birliğin merkezi ise Ģöyle açıklanmaktadır: “Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur ve via Ripa di Serancia I. uygulamalar Cittaslow‟un iyi kar yaĢama amacı gütmeyen bir teĢekkül yaymak olduğu belirtilmektedir.148 Ekler.net/download/.net/index. birlik organlarının gerekçeli kararlarıyla farklı bir hüküm verilmedikçe. faaliyetlerin geliĢtirilmesi için kültürel bilgi sağlamakta ve Cittaslow ödül/ünvan organizasyonunun gerçekleĢtirilmesi için iĢbirlikleri yapmaktadır. Taahhütler ve Yetkiler baĢlığını taĢıyan III. Birlik organlarına geniĢ ve güncel bilgi tedarik rolü ile birlikte.cittaslow. (29. Amacı ise Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları. Merkez bu çerçevede.2010).05. “Cittaslow” adının diğer dillere tercüme edilmeyeceği belirtilmekte ve “birliğin resmi dilleri Ġtalyanca ve/veya Ġngilizcedir” denmektedir. Cittaslow Birliği‟nin. Komite.k. Bilim Kurulu aĢağıdaki isimlerden oluĢmaktadır:149 147 148 http://www. Katılım.     Temel ilkeleri içeren bir manifesto YavaĢ ġehir olarak tanımlanmak istenen Ģehirlerin imzalaması gereken birlik tüzüğü Üye Ģehirlerin listesi Yıllık toplantı takvimleri oluĢturmuĢtur. Aziz John Manastırı‟ndaki “Palazzo del Gusto”da yer alır. tüzük belgesi. Birlik tali merkezlere de sahip olabilir. testler ve vasıtasıyla kültürünü destekleyip olarak tanımlanmaktadır.42 Tüzükte. 149 http://www. Uluslararası Birliğe normalde 50 binden fazla nüfusu olmayan tüm Ģehirler katılabilir denilmektedir. önsözlerle birlikte bu tüzüğün ayrılmaz bir parçasını teĢkil ederler denildikten sonra. logo ve resmi değerlendirme kartlarından oluĢan eklerin ayrıntılarına girilmektedir.g. sertifikasyon. a.

Birlik Tüzüğüne imza atarak bazı yükümlülüklerin altına girmektedir.Polonya Paul Knox Virginia Teknoloji Enstitüsü Kent Planları Profesörü-USA Roberto Pasca di Magliano Roma Üniversitesi Ekonomik Kalkınma Profesörü-Ġtalya Stefano Mocio Roma Üniversitesi Profesörü ve Meclis Üyesi-Ġtalya Hee Jung Jang Uluslararası Turizm Yönetimi Bölümü Profesörü ve Ġnsan Kaynakları GeliĢtirme Bölümü Dekanı Helen Jarvis Newcastle Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Profesörü-Ġngiltere Ursula Von Petz Mimar-Almanya Cittaslow‟a katılmak isteyen bir Ģehir. Bu toplantılarda bir yıl süresince gerçekleĢtirilen faaliyetler . Cittaslow‟a üye Ģehirler yılda bir kez farklı bir Ģehirde toplanmaktadır.43 Paolo Albano Cumhuriyet Savcısı-Ġtalya Ezio Manzini Milan Politecnico Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Profesörü-Ġtalya Fabio Parasecoli New York Üniversitesi Yemek Kültürü Profesörü-USA Jan Hospers Twente Üniversitesi Ekonomik Coğrafya Profesörü-Hollanda Giuseppe Roma CENSIS (Sosyal çalıĢmalar ve araĢtırma enstitüsü) Genel Müdürü-Ġtalya Helmut Bott Stuttgart Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı-Almanya Herbert Pfeiffer Mimar -Almanya Krzysztof Skalski Mimar.

152 Cittaslow. Ayrıca Koordinasyon Komitesi tarafından görevlendirilen uzmanlar yeni üye olan Ģehirlerin yetkililerine hareketin hedeflerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı bir eğitim semineri vermektedirler.net/.k.500.italyaonline. 5-15 bin nüfusu olan Ģehirler 1. Her yıl en geç Haziran ayının 30‟unda ödenmesi gereken ücretler çerçevesinde “2009 yılı için aĢağıdaki tutarlarda yıllık üyelik ücreti tespit edilmiĢtir: Binden az nüfusu olan Ģehirler 600. Salyangoz. uygarlık yerine doğanın tercih edilmesi olarak tanımlar.cittaslow.00 Euro”. üye Ģehirlerin Cittaslow Birliği‟nin amaçlarına. patikası boyunca yol alabilmek için çok zaman harcar. 15-30 bin nüfusu olan Ģehirler 2. BaĢka bir ihraç sebebi olarak ise. bu düĢünsel yapıyı geniĢleterek. http://www. Salyangoz yavaĢtır. Koordinasyon Komitesi‟nin o üyeyi acilen ihraç etmeyi düĢüneceği belirtilmektedir.g. Salyangoz. felsefesine ve değerlerine ters düĢmeleri ya da onun imajına zarar verebilecek davranıĢlarda bulunmaları halinde. logo olarak salyangozu seçmiĢtir.150 Tüzüğün “Üyeler” baĢlığını taĢıyan bölümünde. Akıl ve ağırbaĢlılığı ifade eder. Gerektiğinde bu uzmanlar üye Ģehirlerde tertiplenen konferanslara ve seminerlere katılıp. . Cittaslow düĢüncesini anlatmaktadırlar.44 gözden geçirilmekte ve bir sonraki dönemle ilgili uygulamalar planlanmaktadır. yavaĢlığı. acele etmez ve evini kolayca her yere götürür. üyelerin Tüzüğün düzenlemelerine ve bunun yanı sıra Cittaslow Birliğinin Meclisi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından alınan kararlara riayet etmemeleri ve Birliğin ilkelerine açık bir Ģekilde ters olan belgelenmiĢ bir faaliyet için de olmaları gösterilmektedir. Cittaslow‟un temel felsefesi olan yavaĢlık ve dinlenmeyi temsil etmektedir. 152 a.500. 5 binden az nüfusu olan Ģehirler 750. 150 151 http://www.151 Cittaslow Uluslararası bir “Birlik” Ģeklinde örgütlendiği ve katılım gönüllü olduğu için üye Ģehirlerden yıllık belli ücretler almaktadır. Cittaslow.00 Euro ve 30 binden fazla nüfusu olan Ģehirler 3. YavaĢlık temel erdemdir.00 Euro.00 Euro.net/download/.00 Euro.500.

a. Hızlı yaĢamanın diğer adı olan “Amerikan tarzı” hayata bir alternatif olarak. Örneğin tarihî Ģato geçmiĢi.) Salyangoz evini üzerinde taĢır.htm (13.net/Italya/hakkinda/makaleler/Sakin%20Sehirler. tadına vara vara. Tarihî bir Ģato. Onun hemen dibinde çağdaĢ hayatı sembolize eden beton bina.italyaonline. geçmiĢ nesillerden miras kalan kültürel değerleri. Birbirinden farklı anlamlar çağrıĢtıran iki binanın hemen önündeki salyangoz ise belli bir hayat tarzına karĢı ciddî bir protestonun ifadesi. Yemek kültüründen Ģehir planlamasına kadar her Ģeyin yavaĢlık. (Nerede salyangoz varsa.. hayatı yavaĢ.154 153 154 Yurtseven. sakinlik ve bir de tarihî mirasa saygı prensipleriyle düzenlenmesi gerektiğini anlatıyor. Betonarme bina ise çağdaĢ medeniyetin sembolü zevksiz. s.g.net/. diğer anlamıyla yitirilen pek çok değeri ifade ediyor. Bütün bunlar bir amblemi oluĢturan unsurlar ve her birinin ifade ettiği anlamlar var.05. iki temel sonuç çıkarabiliriz:   Salyangoz yavaĢ harekettir. sükûnet içinde yaĢamayı öngören bir sembol. Cittaslow Logosu Kaynak:http://www.2. Önlerinde yavaĢ ve emin adımlarla ilerleyen bir salyangoz.3.)153 Resim 2. http://www. insanı düĢüncesiz ve akılsız kılar.45 Salyangozların yaĢamından. .2010).e. ruhsuz ve donuk. (Hızlı olmak.cittaslow. evi de oradadır.

tr/haberler/?id=3767 (15.46 2. Çevre Politikaları 1. Altyapı politikaları 3. Cittaslow‟a üye olan Ģehirlerin. .05. yerel üreticiler ve tüketiciler arasında iletiĢimi ve diyalogu teĢvik etmek. 000′in üzerinde nüfusu olan yerleĢim yerleri baĢvuruda bulunamamaktadır. Ģehrin. sürdürülebilir geliĢmeyi desteklemek. doğal ve çevreye dost tekniklerle yiyecek üretimine destek sağlamak gibi aĢağıda belirtilen 7 baĢlık altında 59 ana ölçüt ve 3 özel koĢulu gerçekleĢtirmeyi kendine hedef koyması ve bu alanlarda çalıĢmaya baĢlaması gerekmektedir.000′in altında olması gerekmektedir ve 50. Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢtırılması. Üyeliğe kabul için bir Ģehirde Cittaslow hedefleri için yapılan öz değerlendirmeden en az 50 puan almak baĢka bir deyiĢle kriterlerden %50‟sini gerçekleĢtirmiĢ olmak gerekiyor. http://www.dk/. Hava. su ve toprak kalitesinin varolan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 5.156 Bu ölçütlerin sınıflandırıldığı 7 ana baĢlık Ģunlardır: 1.155 Cittaslow olabilmek için Ģehir nüfusunun 50.4. 155 156 http://sustainablecities. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 2. Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaĢmasını sağlayacak planların yapılması.1. CITTASLOW KRĠTERLERĠ Cittaslow‟a giriĢ öncesinde Ģehirlerin bir değerlendirmeden geçmesi gerekmektedir. 2. Farkındalık 7. çevre ve Ģehirsel doku kalitesini teknoloji kullanarak iyileĢtirmek. 3. Misafirperverlik/Konukseverlik 6.4.2010). Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 4. Çevre politikaları 2.org.utikad. çevreyi korumak.

Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması. Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve Yerel Gündem 21‟e katılım). 11. 157 Yurtseven. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. yürüyen merdiven.g. . sosyal merkezler. Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. yeĢil hidrojen. 10.) kullanımına dikkat çekilerek. 7. Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar. 8. Tarihi mekânların. Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. 5. 9. Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması.42.157 2. bio-yakıt vb. Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. a. Tıbbi yardım merkezlerinin kurulması. mini hidroelektrik güç kaynaklan. 3.. Altyapı Politikaları 1. Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılmasına için planlar yapılması. yerel yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması. Aile yaĢamını ve genel aktiviteleri destekleyici programların oluĢturulması (rekreasyon. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması.47 4.e.4. kamu tuvaletleri vb. 6. s. 5. 7. Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi.). 2. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). TaĢıt güvenliği ve trafik akıĢının sağlanması. 6. vd. Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması. 4..2. yaĢlı ve kronik hastalara yönelik ev hizmetleri. Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. spor.

2. Elektromanyetik alanların izlenmesine yönelik sistemlerin kurulması. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. YeĢil alanların oluĢturulması ve hizmet alt yapılarının bulunması (oyun alanları.2010). Geri kalmıĢ kent alanlarının tekrar geliĢimine ve kullanımına yönelik projeler geliĢtirilmesi. Çöp bidonlarının kötü görünümünün önlenmesi ve atık su toplama sistemi için planlar yapılması. U. Tele-iĢgücünün tanıtılması ve desteklenmesi. Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. 6. Cittaslow bilgi bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması. Kentte kablosuz sistemlerin kurulması. iĢlevlerinin.3./Cittaslow%20Community%20Chest%20Criteria.htm (13. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb.48 8.uk/Cittaslow/FuturePlans.05. Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması.berwick-cittaslow. 13. 7.com/.doc (13.2010). 9. 10. Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. Biyo-mimari alanlarının kurulması.R. 4. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak dost mağazaların kurulması. 9. 11. . 5.159 158 159 http://www..4. Kent halkına çeĢitli hizmetler vermeye yönelik planlar yapılması (belediye hizmetlerinin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve halka internet eğitimi verilmesi).disscouncil.). 12.org. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar 1. 8. 3.P..05.158 2. www. Kentin renk planlamasının yapılması.

Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 1.160 2. 2. 7. Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. 8. 5. kamu alanlarına çalıĢma saatlerinde esneklik kazandırılması vb.4. okulların yemek hizmetlerinde organik. Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi).winchester. 9. Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi.49 2. 3.4.4. Yok olma tehlikesinde olan el sanatlarının korunmasına yönelik programların geliĢtirilmesi. 4. 3.gov. 4. Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park. 10. yerel kültürün geliĢmesine olanak sağlaması için desteklenmesi. Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması. Misafirperverlik 1. . YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. Yerel esnaf ve zanaatkarların ürettiği ürünlerin kalite sertifikalarının oluĢturulması. 11.5. Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. Tarihi merkezlerde uluslararası turizm iĢaretleri ve turist seyahat rehberinin kullanılması. 2.). 6. Kent ve okul bahçelerinin.). Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve desteklenmesi.pdf (13. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması.uk/Documents/committees/town%20forum/WTF066%20%20Appendix% 201. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. 160 http://www.2010).05. web siteleri vb.

pdf (13. 7. YavaĢ Yemek tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması. 3. genel olarak esnafın. Cittaslow sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. 2. BGST Yayınları. YavaĢ Yemek iĢbirliğiyle. Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre163 Projesi‟nin desteklenmesi.2010). 6. 2. okullarda sebze bahçelerinin kurulması. YavaĢ Yemek iĢbirliğiyle.it/attach/slow-statuto-en. 161 162 http://www. 5. Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla YavaĢ Yemek projesinin uygulanması.161 2. 164 http://www. 2.(Çev). Ali K. Farkındalık OluĢturma 1. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması. Bir kavram olar ak Terra Madre. buna direnen küçük üreticileri bir araya getiren Uluslar arası Gıda Toplulukları Ağı‟dır. S.6.4. Ġtalyanca bir kelimedir ve Türkçey e “Toprak Ana” olarak çevrilmiĢtir.fi. (2010). 3.net/download/. Yerel YavaĢ Yemek (Slow Food) birliğinin kurulması. vd.50 5.k. 2. yerel ekonomileri ve yerli bilgi birikimini yok ettiği bir dünyada.4. (Vandana Shiva.greve-in-chianti. Slow Food Presidia‟nın desteklenmesi ve oluĢturulması.222-225). küreselleĢmenin tür ve kültür çeĢitliliğini. 163 Terra Madre. a. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 1. YavaĢ Kent eylem-kimlik kampanyası için gerekliliklerin karĢılanması. Cittaslow‟a katılım motivasyonunun sağlanması için. Slow Food ve Cittaslow 162 faaliyetlerinin yayılmasını sağlayacak programların geliĢtirilmesi. Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi.5. . Özel KoĢullar 1.05.7. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması.g. Ġstanbul: ss.cittaslow.164 2. Kent halkının.comune. Yerel ürünlerin Slow Food Programı kapsamında desteklenmesi.8. Turistik iĢletmelerinin. Yeryüzü Demokrasisi. 4.

51 3. Üye kentlerin resmi yazıĢmalarında YavaĢ Kent amblemini kullanması ve internet sitelerine YavaĢ Kent felsefesini içeren bir bölüm koyması.165 2.5. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ Sürdürülebilirliği, ekosistemdeki çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için, insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin kontrol altına alınması olarak tanımladığımızda “çevre”nin ön plana çıkarıldığı bir yaklaĢımdan söz ediyoruz demektir. Yani sürdürülebilirliğin temel unsuru çevreye yaklaĢım tarzıdır. Cittaslow kriterlerini incelediğimizde de “çevre”nin önemli bir yer tuttuğunu, hatta kriterlerinin ilk ana baĢlığını “çevre politikaları”nın oluĢturduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, hava, su ve toprak kalitesinin önemsenmesi, çevreye uyumlu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teĢvik edilmesi, evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢması Cittaslow‟un öncelikleri arasında bulunmaktadır. Sürdürülebilir kent fikirleri ve uygulamalarının temelinde; dünyamızda yaĢanan sorunların çözümü için; kent odaklı çözümlerin bulunması ve kentlerin baĢka sistemlerle iliĢkili bir sistem olduğu konusu yatmaktadır. Cittaslow(YavaĢ kent), yaklaĢımı da sürdürülebilir kent yaklaĢımlarından biri olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilir kent yaklaĢımlarının temelinde, yaĢam ortamı olarak kentlerin daha yaĢanabilir ve sağlıklı yerler olmasının sağlanması, yerel ölçekte atılan adımlar ile küresel ölçekte sürdürülebilirliğin sağlanması hedefi güdülmektedir.166 Cittaslow tüzüğüne baktığımızda da, Cittaslow üyesi olan kentlerde bulunması gereken ya da üye kentlerin sağlamakla zorunlu oldukları Ģartların sürdürülebilirlikle uyumludur. Cittaslow‟da Ģunlar mevcuttur; geri kazanım ve geri dönüĢüm tekniklerine değer veren, bölgenin ve kent dokusunun karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik uygulanan bir çevre politikası, bölgede oturma k için değil ona değer verildiği için, onu bozmayan fonksiyonel olarak uygulanan bir altyapı politikası, çevrenin ve kent dokusunun kalitesini artırmaya yönelik teknolojilerin

165 166

http://www.comune.greve-in-chianti.. Uslu, a.g.m., s.49.

52 kullanımı, genetiği değiĢtirilmiĢ gıdalar yerine doğal tekniklerle elde edilen ve doğayla uyumlu olan gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi.167 Cittaslow(YavaĢ ġehir) kriterlerinin yanı sıra Cittaslow‟un temel amaçları da sürdürülebilirliğin amaçlarıyla örtüĢmektedir. Cittaslow‟un temel amaçlarını aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz :168     Teknolojiyi kullanarak, yaĢamın kaliteli ve çekilebilir olmasını sağlamak, Bölgeye özgü değerlerle sürdürülebilir geliĢmeyi sağlamak, Yerel ekonomik yaĢama katkı yaparak gelir adaletini sağlamak, Doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumak.

Birbiriyle örtüĢen bunca özelliklerine karĢın Cittaslow ve sürdürülebilirlik kavramları; insan ve çevre(doğal, yapılı, sosyal, ekonomik ve kültürel) iliĢkisinin farklı açılarını içermektedir. Birbirlerinden farklı olarak, sürdürülebilirlik daha çok çevre ile ilgili iken, Cittaslow daha çok insan ile ilgilidir. Sürdürülebilirlik gelecek ile ilgili iken, Cittaslow gelecekle ilgili yönleri de bulunmakla birlikte Ģimdiki zaman ile daha çok ilgilidir.169 Bu bilgilerden hareketle Cittaslow kriterlerinin, sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları açısından belli hedeflerini paylaĢtığı ancak kapsam olarak sınırlı kaldığı görülmektedir. Bir baĢka açıdan söylemek gerekirse, Cittaslow, daha çok bir kentte yaĢayan insanların yaĢam kalitelerini arttırmaya dönük çalıĢmalara odaklanmıĢtır. Literatürde “kentsel yaĢam kalitesi”170ni arttırmaya yönelik çalıĢmalar olarak adlandırılan bu çalıĢmalar, özellikle, kentsel altyapı, iletiĢim, ulaĢım ve konut alanlarını kapsamaktadır.

167 168

http://www.cittaslow.net/download/. Yurtseven, vd., s.40. 169 Z. Aslı Gürel Üçer, (2009), Kentsel Yaşam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında Belirlenmesine ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: Orta Ölçekli Kent Örnekleri , Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, An kara: ss.21-22. 170 Kentsel Yasam Kalitesi, dar anlamıyla, toplumsal, ekonomik ve mekânsal öğeler açısından kent tanımına giren yerlerde, kentsel alt yapı, iletiĢim, ulaĢım, konut ve benzeri olanakların sunulma düzeyinin önceden belirlenen ölçülerin üstünde olması durumudur http://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Fam_ kalitesi (25.06.2010).

53

2.6. DÜNYADA CITTASLOW (YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI Dünyadaki yavaĢ kentlerin yarıya yakını Ġtalya‟da yer almaktadır. Bununla birlikte, Ġtalya‟nın dıĢındaki pek çok ülkenin ilgisi Cittaslow üzerine çekilmiĢtir. Günümüzde baĢta Avrupa olmak üzere diğer kıtalardaki ülkelerde de Cittaslow yaygınlık kazanmaktadır.171 Cittaslow, Ġtalya‟da baĢlamıĢ ancak Ġtalya sınırları dıĢında geniĢlemiĢtir.172 2.6.1. Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ Almanya, Amerika BirleĢik Devletleri, Avustralya, Ġngiltere, Norveç, Polonya ve Yeni Zelanda‟da Cittaslow üye sayısı her geçen gün artmaktadır. YavaĢ ġehirler hareketi ilk toplantısını Ġtalya‟nın Orvieto kentinde yapmıĢtır. Ġngiltere‟deki YavaĢ ġehirler ağına Ludlow kasabası öncülük etmiĢ ardından Norfolk‟taki Alysham ve Diss kasabaları Mart 2006‟da birliğe katılmıĢtır. Ġngiltere‟de sertifika bekleyen baĢka Ģehirler de bulunmaktadır. Almanya‟dan, aralarında Hersbruck, Lüdinghausen, Schwarzenbruck, Waldkirch ve Überlingen‟in de bulunduğu 7 Ģehir tescilli Cittaslow olmuĢtur Avustralya‟da iki, Avusturya‟da bir Cittaslow bulunmaktadır. Portekiz ve Polonya‟da 4‟er, Belçika‟da ise üç Ģehir onay beklemektedir. Güney Kore‟de birçok belediye resmen Cittaslow destekçisi konumundadır.173 Cittaslow‟a üye olan Ģehirler aĢağıda ülkelerine göre alfebetik olarak sıralanmıĢtır. Avustralya’dan 2 Ģehir: Goolwa ve Katoomba, Avusturya’dan 3 Ģehir:Enns, Hartberg ve Horn, Belçika’dan 4 Ģehir: Chaudfontaine, Enghien, Lens ve Silly, Kanada’dan 2 Ģehir: Cowichan Bay ve Naramata, Danimarka’dan 1 Ģehir: Svendborg, Fransa’dan 1 Ģehir: Segonzag, Almanya’dan 10 Ģehir: Bad Schussenried, Deidesheim, Hersbruck, Lüdinghausen, Marihn, Nördlingen, Schwarzenbruck, Überlingen, Waldkirch ve Wirsberg, Ġngiltere’den 9 Ģehir: Aylsham, Berwick upon Tweed, Cockermouth, Diss, Linlithgow, Ludlow, Mold, Perth ve Sturminster Newton, Hollanda’dan 2 Ģehir: Alphen Chaam ve Midden-Delfland, Ġtalya’dan 68 Ģehir: Abbiategrasso, Acqualagna, Acquapendente, Altomonte, Amalfi, Amelia, Anghiari, Asolo, Barga, Bazzano, Borgo Val di Taro, Bra, Brisighella, Bucine, Caiazzo, Capalbio,
171 172

http://www.yapi.com.tr/Haberler/yavas-sehir-hareketi-100-kente-yayildi_68844.html (19.05.2010). http://en.wikipedia.org/wiki/Cittaslow (15.05.2010). 173 http://www.yapi.com.tr/.

Ġtalya‟daki Cittaslow Ģehirlerinin bir kısmı belli bir geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢmıĢlar ve belli kriterlere sahipler. Fakat Cittaslow‟a üye Ģehirlerin çoğu Cittaslow‟u bir yerel kalkınma modeli olarak görüp üye olmuĢ Ģehirlerdir. Massa Marittima. Guardiagrele. Chiavenna. Torgiano. Novellara. Hadong.org/index. Giuliano Teatino. San Potito Sannitico. Güney Kore’den 6 Ģehir: Damyang. Francavilla al Mare. Castiglione del Lago. Murowana Goślina. Montefalco. Bisztynek. Shinan. San Daniele del Friuli. Yani turizm beklentisinden. Bigastro. Trevi ve Zibello. Norveç’ten 3 Ģehir: Eidskog. Jangheung. Positano. Galeata. kalkınma beklentisinden çok kendi halkının sağlıklı yaĢaması için Cittaslow‟a üye olan Ģehirler var. Pratovecchio. Castiglione Olona. Levanger ve Sokndal. geleceklerini Ģekillendirmek istemektedirler.Cutigliano. Teglio. Todi. Cerreto Sannita. Stia. Portekiz’den 4 Ģehir: Lagos. Bunların yanında çok fazla turizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmayan. Bir kısım Ģehirler de Seferihisar‟da olduğu gibi Cittaslow‟a üye olup kendilerini belli bir formatla geleceğe taĢımak. . Lidzbark Warminski. Monte Castello di Vibio.. Preci. Ġspanya’dan 6 Ģehir: Begur. Bu gibi Ģehirler Cittaslow‟a turizmlerini düzenlemek için üye olmuĢlar. Pianella. Sao Bras de Alportel. Ġsviçre’den 1 Ģehir: Mendrisio. San Vincenzo. Greve in Chianti. Giffoni Valle Piana. 20 ülkeden 132 üye Ģehir sayısına ulaĢmıĢtır. Scandiano. San Gemini. Chiaverano. Orsara di Puglia. Lekeitio. Pollica. Pals ve Rubielos de Mora. doğaya daha yakın olmak isteyen. Castelnuovo Berardenga. Levanto. kendi halkının daha sağlıklı yaĢamasını arzulayan Ģehirler de var. Castel San Pietro Terme. Ġsveç’ten 1 Ģehir: Falköping. Suvereto. Penne. Piossasco. Civitella in Val di Chiana. Morimondo. 10 Haziran 2010 tarihi itibariyle Cittaslow.cittaslow. San Miniato. Amerika BirleĢik Devletleri’nden 1 Ģehir: Sonoma. Mungia. Türkiye’den 1 Ģehir: Seferihisar. Silves ve Tavira. Yeni Zellanda’dan 1 Ģehir: Matakana (Rodney District). 174 Dünyadaki Cittaslow‟a üye Ģehirlerin Cittaslow‟a bakıĢ tarzları birbirine göre farklılıklar içermektedir. Città della Pieve. Pellegrino Parmense. Nowe Miasto Lubawskie ve Reszel. Wando ve Yesan. çevreye yönelik kaygıları olan. Fontanellato. Castelnovo ne‟ Monti. 174 http://www. Bir kısım Ģehirler de ellerinde olanı kaybettikleri için piĢman olmuĢlar ve Cittaslow ile bunları tekrar kazanma beklentisi içindeler (Turizm Ģehri olan Bodrum‟un sakin Ģehir olmaya çalıĢması gibi). Orvieto. Örneğin. Cisternino. Tirano. Santa Sofia.54 Casalbeltrame. Polonya’dan 6 Ģehir: Biskupiec. Città Sant‟Angelo.

176 Talip Küçükcan. yüzyıllar boyunca Batı uygarlığının merkezi olmuĢ. 1957 yılında baĢkent Roma „da imzalanan Roma AntlaĢması‟yla kurulan Avrupa Birliği‟nin kurucu üyelerindendir. dünya insanî geliĢme endeksi sıralamasında yirminci.k. Avrupa Birliği ülkesi olarak Ġngiltere‟den Ludlow ve Cittaslow‟un Avrupa dıĢında yayıldığı ilk ülke ve kıta olan Avustralya‟dan Goolwa Ģehirleri incelenecektir. Ġsviçre. Ġtalya.2. . 2. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. C. 12 Mayıs 2010 tarihinde Seferihisar‟da Yapılan Mülakat. Avusturya ve Slovenya‟yla kara sınırı vardır. Ġtalya‟nın baĢkenti Roma.Orvieto-Ġtalya Ġtalya. Bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino„da Ġtalya‟nın yarımadadaki toprakları içine sıkıĢmıĢ ülkelerdir.6.55 ġehirlerinin kalkınması. Günümüzde Ġtalya.g. İslam Ansiklopedisi.445-446. 177 http://tr. Napoli.1.06. diğer önemli Ģehirleri Milano.6.2. BaĢĢehri Roma. Torino ve Cenova‟dır.wikipedia. 178 Cittaslow örneği olarak inceleyeceğimiz Orvieto. 3000 yıllık geçmiĢe sahip küçük bir Ġtalyan kentidir. yaĢam kalitesi endeksinde sekizinci sırada yer alan geliĢmiĢ bir ülkedir. 175 Bülent Köstem.175 2. Cittaslow‟un kurulduğu ülke Ġtalya‟dan Orvieto. (Ek 2).2010). mimaride barok üslûbunun doğuĢuna tanıklık etmiĢ ve eskiden beri Katolik Kilisesi‟nin merkezi olmuĢtur. Ġstanbul: ss. Parlamenter demokrasiyle yönetilmektedir. Cittaslow Seferihisar Temsilcisi. (2001). Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri Dünya deneyimleri olarak. kuzeyde Orta Avrupa‟ya dayanan.177 Rönesans hareketi. bunun sonucunda Ģehir halkının yaĢam kalitesinin yükselmesi için üye olmuĢ Ģehirlerdir.org/wiki/%C4%B0talya (07. 178 a. güneydoğu yönünde Akdeniz‟e girmiĢ çizme biçiminde bir yarımada ile Sicilya ve Sardinya adalarından oluĢmaktadır.23. Ġtalya‟nın Toskana kentinde doğmuĢ ve tüm Avrupa‟ya buradan yayılmıĢtır.176 Kuzeyde Fransa. Ġtalya.

utoronto. bugünlerde. Orvieto‟daki çoğu objeyi.2010). Lezzet Sarayı.alumnitravel. Kırsal turizmle iliĢkili olan yavaĢ konukseverlik. kentteki ürünler çerçevesinde gerçekleĢmektedir. yavaĢlığı hem korumak hem de simgelemek için kullanılan bir alan olarak da tanımlanabilir.orvieto-info.1. Kentin en ünlü yavaĢ objeleri.56 Harita 2. Ġtalya Orvieto Kenti Kaynak: http://www.jpg (25. Burası. uygulamayı ve yeri etkilemiĢtir. Burası tehdit altındaki yerel sebze ve meyve çeĢitlerini korumanın yanı sıra. yerel yemekleridir. kentin aĢçılık konusundaki ününü artıran hadise ve gösterimleri desteklemek için kurulmuĢ olan bir bina ve aynı zamanda bir baĢlangıç yeridir.com/ (12. yiyecek ve Ģarap üreticileri. zeytinyağı.ca/images/explore/maps/Italy Sorrento OrvietoMap2008.000 kiĢilik nüfusa sahip bu kent. . Cittaslow‟a üyelikle birlikte kentte organize edilen yemek turlarına katılan ziyaretçiler.06. peynir ve taze makarna üreticileriyle bir araya gelmektedir. 179 http://www.2010). Ayrıca Lezzet Sarayı. YavaĢlık. YaklaĢık 10.06. Orvieta mutfağı piĢirme yöntemlerinin özgün tariflerini muhafaza etmek için kullanılmaktadır. kamu kuruluĢları ve özel giriĢimciler için bir buluĢma noktasıdır. Orvieto‟daki.179 Orvieto‟daki Lezzet Sarayı. Ġtalya‟daki Cittaslow örneği olarak Orvieto‟yu almamızın en temel nedeni bu kentin Cittaslow‟un kurucu üyelerinden biri olmasıdır. 1999 yılında YavaĢ Kent(Cittaslow) Hareketi‟ne katılmıĢtır.

sakin doğa üzerine bireysel çalıĢma. kent halkının yavaĢ bir kentte yaĢadıklarını fark etmelerine yöneliktir. yiyecekler yoluyla yaĢadıkları çevre hakkında bilgi edinmelerini ve bilinçlenmelerini artırmak için fırsatlar oluĢturulmuĢ. Bir diğer yavaĢ kent uygulaması. alıĢ-veriĢ alanları açık tutulmakta. 2007 yılı Temmuz ayından baĢlayarak 10 yaĢ ve altındaki çocuklar dört hafta boyunca doğal boyalarla resim yapma kursları verilmiĢtir. Buna göre. . Bu günlerde tarihi merkezlere araç alınmamakta. Bu proje. Proje çerçevesinde. çocukların geleneksel ve mevsimlik yerel ürünlere karĢı bilgili hale getirmek ve bunları bir yemekte nasıl birleĢtireceğini ve yemeği hazırlarken bu görevi diğerleriyle nasıl paylaĢacağını tecrübe etmek için. çevredeki manzarayı bireysel olarak yeniden çizme.okuma saati v e mevsim meyveleriyle kahvaltı Van Gogh‟un dünyası: mum renklerinin kullanımı. “YavaĢ Pazar” olarak adlandırılmaktadır.‟buğday tarlasındaki kargalar‟ üzerine bireysel çalıĢma. sulu boya kullanımı.g. “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program. yerel Ģarap ve yiyecek tadım alanları 180 181 Miele. a. Orvieto‟dan gelen geleneksel unlu mamullerle nasıl kahvaltı yapılacağı ve karakalemin nasıl kullanılacağı Duvarlar: meyve teması. Mart ve Mayıs aylarındaki beĢ pazar günü “YavaĢ Pazar” olarak bilinmektedir. Aynı programın bir parçası olarak. Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Renklere baĢlamak için serbest konu: doğal pigmentlerin kullanımı. s.1. O tarihten beri. okuma saati. Ģehri tüm hislerini kullanarak tecrübe etmeleri için çocukları teĢvik etmeye odaklanmıĢtır. Bu yöndeki son giriĢimlerinden birisi. 2008: 143.180 Okul yemeklerinin gözden geçirilmesi. 2006 yılında baĢlayan bu uygulama. s.181 Tablo 2. duyusal laboratuarlarda (lezzet laboratuarları) yer almaları sağlanmıĢtır.m.57 Cittaslow Uluslararası merkezine ev sahipliği yapmaktadır. a. toplu bulmaca çözme. çocukların lezzet eğitiminin yanında.g.143.m. çocukların yaz aktiviteleri için Lezzet Sarayı tarafından “Hadi lezzeti resmedelim” adıyla baĢlatılan projedir. kırsal el sanatları sergisi.143. derin renklerin kullanılıĢı.. Cittaslow olduğunda Orvieta‟nın teĢvik etmeyi üstlendiği en önemli meseledir.. okuma saati ve bahçe ürünleriyle kahvaltı hazırlama Beyaz kağıda baĢlangıç: doğa teması. okuma saati ve kahvaltı Hepimiz ressamız: sebze teması.okuma saati ve kahvaltı Kaynak: Miele.

Ġngiltere‟nin baĢĢehri Londra‟dır. Wales/Galler.g. Nüfusu 1 milyonu aĢan bazı diğer önemli Ģehirleri Manchester. İslam Ansiklopedisi.06. Ġngiltere‟de baĢka üye Ģehirler bulunmasına karĢın Cittaslow örneği olarak Ludlow‟u tercih etmemizin nedeni. Ġngiltere‟nin Shropshire bölgesinde bir pazar kasabasıdır.183Ġngiltere. Bristol ve Leeds‟tir.org/wiki/Ludlow (21. Ġngiltere. Ġngiltere‟nin en iyi Pazar Ģehri…” olarak bilinmektedir.k. bu Ģehrin Ġngiltere‟nin Cittaslow‟a üye ilk Ģehri olmasından kaynaklanmaktadır.g.m. 186 http://www.cittaslowludlow.22.06. Liverpool. Ġstanbul: s. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Dünya genelinde yaygınlıkla kullanılan Ġngiltere ise aslında devletin ana topraklarını meydana getiren dört millî-coğrafî bölgeden en büyüğünün adıdır (England.2010). . s.2.org. Ludlow.06. Cittaslow ağına 24 Kasım 2003 tarihinde dahil olmuĢtur.2010). büyük 186 firmaların temsilciliklerinden ziyade küçük.58 oluĢturulmakta ve kent merkezinde yerel okullarla birlikte konserler verilmektedir. Ana Caddesinde. a. Birmingham.296. 184 BirleĢik Krallık nüfusunun yaklaĢık %85‟i Ġngiltere‟de yaĢamaktadır.uk/page.php?Pid1=3&PLv=1 (21. (2000). BirleĢik Krallığı oluĢturan 4 millî-coğrafî bölgeden en geniĢ ve en kalabalık olandır.182 2.2010). Cittaslow örneği olarak inceleyeceğimiz Ludlow. diğerleri Ġskoçya.185 Ludlow. 185 http://en. Ortaçağ‟a ait surlarla çevrilidir ve yaklaĢık 500 tescilli tarihi binaya sahiptir..org/wiki/%C4%B0ngiltere (07. 187 a. Kuzey Ġrlanda). Ludlow-Ġngiltere Resmî adı United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Büyük Britanya ve Kuzey Ġrlanda BirleĢik Krallığı) olup kısaca Büyük Britanya veya BirleĢik Krallık Ģeklinde de söylenir. C.wikipedia. Azmi Özcan.000 kiĢilik bir nüfusa sahip olan Ludlow.wikipedia.2.187 182 183 Miele.6. Ludlow.144. “gürültülü bir nehrin kıyısında yer alan tepedeki yer” anlamına gelmektedir. 184 http://tr. bağımsız iĢ yerleri bulunmaktadır. YaklaĢık 10.

uk/.org. özellikle çocuklar ve gençleri baz alarak sağlıklı yaĢamı teĢvik etmek için faaliyetler gerçekleĢtirilmektedir. yerel kültür ve gelenekleri desteklemek. Bu çerçevede.uk/images/Agenda/_final%20print %20res.06.org/wiki/Ludlow (21. tek tipliliği değil farklılığı teĢvik etmek.pdf (25.org. tiyatro gösterilerini de içeren bir müzik festivalidir.Ludlow‟un baĢlıca festival ve panayırları:189 Ludlow Festivali:1960 yılından beri her yıl Haziran ayının sonu ile Temmuz ayının baĢında kutlanmakta olan. Cittaslow Ludlow Sembolü Kaynak: http://www.cittaslowludlow. üretim ve yiyeceklerin desteklenmesi bağlamında bu festival ve panayırlar ayrı bir öneme sahiptir. 188 189 http://www. Ortaçağa Noel Panayırı: Kasım ayının sonlarında Ludlow ġatosu‟nda ve Pazar meydanında gerçekleĢtirilen Ludlow‟daki diğer yıllık bir etkinliktir.3.59 Resim 2. Cittaslow‟un en önemli değerlerinden olan yerel kültür.2010). gelenek. Ludlow Marches Yiyecek ve İçecek Festivali: Eylül ayında Ludlow ve civarında gerçekleĢtirilen150‟nin üzerinde yerel gıda üreticisinin mallarını sergileyip sattığı bir gıda festivalidir. http://en.06.wikipedia.188 Festivaller ve panayırlar açısından Ludlow zengin bir Ģehir konumundadır. Ludlow civarında yaĢayan ve çalıĢan insanların yaĢam kalitesini korumak ve arttırmak için elinden geleni yapmak olarak açıklamaktadır. Cittaslow Ludlow amacını. . bir Cittaslow olarak Ludlow‟da.2010). yerel ürün ve üretimi destekleyip teĢvik etmek. sürdürülebilir çevre için çalıĢmak.cittaslowludlow.

.wikipedia. Nehir ticaretinin zayıflamasıyla. http://tr. Aborjin hikâyeleri ve eĢsiz nehir sandalı tarihiyle dopdolu olan bir kasabadır. Kanada. en büyük ülkedir. KomĢuları Endonezya. Cittaslow Ludlow. 192 Ahmet Ertek. dünyanın en büyük adası ve en küçük kıtasıdır. Doğu Timor. İslam Ansiklopedisi. 193 http://en.06. Vanuatu.06. ABD ve Brezilya„dan sonra 6.org. Bu çerçevede desteklediği projeler:190      Ludlow‟da Sanat :”boĢ dükkân camlarına resimler” projesi Ludlow ġehrinin geliĢtirilmesi projesi “Ludlow hoĢ bir kartpostaldır” kampanyası Ludlow‟a güveni artırma projesi Ludlow Ticaret Odası tarafından hazırlanan yeni bağımsız dükkan listesi projesi 2.wikipedia. Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda‟dır.org/wiki/Avustralya (07. Toprak bakımından Rusya.org/wiki/Goolwa. Hint ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Queensland.192 Avustralya‟nın Cittaslow örneği olarak ele alacağımız Ģehri Goolwa.cittaslowludlow. en büyük Ģehri ise Sydney„dir._South_Australia (22.168. Avustralya. C:4. Goolwa-Avustralya Avustralya. Cittaslow amaçları doğrultusunda. Avustralya. güney yarım kürede yer alan bir ülkedir.uk/. Güney Avustralya ve Tasmanya eyaletlerinden meydana gelen altı üyeli federal bir devlettir. nehir ticaretini kesintiye uğratmıĢ ve bir liman olarak Goolwa‟nın önemini kaybetmesine neden olmuĢtur. Solomon Adaları. Batı Avustralya. Ģehirle ilgili olarak yapılan projelere destek sağlamaktadır.3. Çin. Demir yollarının Avustralya‟nın içlerine doğru yayılması. (1991). BirleĢik Krallık‟ın ilk Cittaslow üyesi olması nedeniyle BirleĢik Krallık‟ın Cittaslow yavaĢ hareket ağının ön safında yer almaktadır.2010).193 190 191 http://www. Ġstanbul: s. Goolwa Avustralya‟nın bir iç limanıdır. 191 Resmî adı Avustralya Uluslar Topluluğu (Commonwealth of Australia) olan ülke Yeni Güney Galler. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Papua Yeni Gine. Hiçbir ülkeyle kara sınırı yoktur.2.6. Victoria. Tamamı bir kıtayı kaplayan tek ülkedir. Goolwa yerel ziraata ve balıkçılığa ve bunların yanı sıra tatilciler için popüler bir merkez olmaya baĢlamıĢtır.2010). BaĢkenti Canberra.60 Ludlow.

EĢsiz bir çevreye sahiptir.g. 12 Mart 2007 tarihinde.k. Cittaslow‟a Ģehirde yaĢayanların yaĢam kalitelerini arttırmak için dahil olmuĢtur.06. . Cittaslow Goolwa Sembolü Kaynak: http://www. Goolwa.194 Cittaslow Goolwa. 6. 194 195 http://www.61 Ġngiltere Ludlow‟da olduğu gibi baĢka Ģehirler yerine Goolwa‟yı örnek olarak seçmemiz bu Ģehrin Avustralya‟daki ilk Cittaslow olmasından kaynaklanmaktadır.com. aynı zamanda Cittaslow‟un Avrupa dıĢındaki ilk Cittaslow üyesidir. sürdürülebilir bir geleceğe yönelik olarak birlikte çalıĢmaları için topluma ve ticari iĢletmelere yardımcı olurken. Resim 2.au/ (25. Bir Cittaslow.au/ (12.cittaslowgoolwa. Özel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.com. Goolwa Niçin Cittaslow Oldu? Sorusuna Ģöyle cevap veriliyor:195     Goolwa kendine özgü bir mirasa sahiptir.2010). Avustralya‟nın ilk Cittaslow Ģehri olarak akredite edilmiĢtir. Yiyecek.000 civarında bir nüfusa sahip olan Goolwa.06.cittaslowgoolwa.4. elektronik adresinin sık sorulan sorular bölümünde. Goolwa Avustralya‟nın ilk Cittaslow‟u olmasından baĢka. a. içecek ve geleneksel beceriler yönünden zengindir. yukarıda bahsedilen eĢsiz özellikleri ve faaliyetleri muhafaza etmektedir.2010).

bir yönetim komitesi tarafından idare edilen anonim bir topluluktur. Cittaslow Goolwa YavaĢ Araba YarıĢları. Yönetim Komitesi.2010). zirai ürün yetiĢtiricileri. taze ve hormonsuz ürünler sağlamak için halk bahçesini oluĢturmak.196 Cittaslow Goolwa. Cittaslow projeleri için bağıĢ toplamanın yanında. 196 197 http://www. Goolwa bölgesiyle ilgili konularda çalıĢma yapmak üzere Cittaslow Goolwa bünyesinde “Özel ÇalıĢma Grupları” kurulmuĢtur.06. Grup. Cittaslow Halk Bahçesi ve Cittaslow Tezgâhları Grubu. genellikle her ayın ilk PerĢembe günü düzenli olarak toplanmaktadır. Çevre ve Altyapı Grubu. Cittaslow Turizm Grubu. yerli aĢçılar.au/history. restoran sahipleri.g. Goolwa‟da yaĢayan. çalıĢan ve ziyarette bulunanlar için hayatı daha iyi hale getirmeye yönelik çeĢitli programlar uygulamaktadır. a. Halen çalıĢmakta olan gruplar ve çalıĢmaları Ģunlardır:197 Cittaslow Yiyecekleri ve Şarap Grubu. Cittaslow felsefesini destekleyerek.html (22.com. bağıĢ toplama iĢleri ve faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktadır. gıda esnafı ile iyi yiyecek ve içecekten anlayan tüketicileri bir araya getirmiĢtir. Cittaslow Turizm Grubu her yıl Mayıs sonunda düzenlenen Güney Avustralya Tarih Haftası ile Goolwa Turu gibi yeni faaliyetler gerçekleĢtirmektedir. Goolwa halkına yakıĢır Ģekilde estetik olarak cazip bir çevre yaratmak için çalıĢmak bu grubun ana amaçlarını oluĢturmaktadır. bu alanlarda daha çok çalıĢma yapılacağı belirtilmektedir. Yıllık Genel Toplantı ise Kasım ayında yapılmaktadır. Goolwa Noel ġenlikleri ve Goolwa BaĢtanbaĢa Tur. yiyecek ve içecek sektöründeki bireylerin ortak gayretlerini artırmak amacıyla fikir geliĢtirmek için düzenli olarak toplanmaktadır.k. Halk Faaliyetleri Ģunları kapsamaktadır: Güney Amerika AhĢap Kayık ve Müzik Festivali. huzur ve besin kaynağını artırmak. Goolwa‟da çok faal bazı çevreci gruplar bulunmaktadır.cittaslowgoolwa. Goolwa Etkinlikleri ve Cittaslow Bağış Toplama Faaliyetle ri Grubu. gezilecek bir yer olarak Goolwa‟yı geliĢtirmek için. ġu an çok fazla çalıĢma yapılmamakla beraber ihtiyaç halinde. Cittaslow ve Slow food (yavaĢ yiyecek) esaslarını anlamayı sağlamak. Tarih Haftası ile Goolwa Turu. halkın sağlık. . Canlanan Goolwa.62 Cittaslow Goolwa. halk aktivitelerinin yanında.

Bu noktadan hareketle bu üç kentte de.tr/. Ludlow ve Goolwa. çevre ve altyapı politikaları gibi alanlarda çalıĢmalar yapmalarını gerektirecek problemleri olmadığı kanaatine varabiliriz. bu üç kentin de aralarında ufak farklar olsa da özellikle. yerel ürün ve üretimin desteklenmesi. . örneklerinden çıkarılan sonuç.198 Orvieto. 198 http://www. kent sakinlerinin baĢta olmak üzere ve gelecek ziyaretçilerin yaĢam kalitesini arttırmaya yönelik Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir. Her üç kentin de nüfus açısından 10. kafeler ve küçük pansiyonları da turistlerle doludur. Bu kentlerde Cittaslow logosu bir kalite göstergesi olarak kullanılmaktadır.com.000‟in altında yerleĢimler olması nedeniyle.63 Bir zamanların geliĢen bir nehir limanı kenti olan Goolwa limanına Cittaslow olduktan sonra artık turist taĢıyan tekneler yanaĢmaktadır Tarihi binaları da sanat galerileri. misafirperverlik ve farkındalık üst baĢlıklarını taĢıyan Cittaslow kriterlerine yoğunlaĢtıklarını ve faaliyetler gerçekleĢtirdiklerini görmekteyiz.yapi.

64 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR .

65 3.1. SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ 3.1.1. Tarihsel GeliĢimi Kentlerin tarihi vardır ve tarih kentlerin hafızasıdır. Kentler, hafızalarıyla vardırlar ve hafızalarıyla kenttirler. Kenti hafızasından koparmak, o kentin sakinlerini hafızalarından etmekle eĢdeğerdedir. Kentin hafızası o kentin taĢına, toprağına, binasına, ağacına, mezarına kısaca her Ģeyine kazılıdır. Bunlardan birinin yerinden sökülmesi kentin hafızasından edilmesine yeter ve o kentin insanını hafızasız kılar.199 Bugün psikologlar bireylere ve gruplara, sosyal ve ekonomik geliĢmelerin sağladığı fiziki-konfor, güven ve ucuz ürün karĢılığında Ģahsiyetlerini korumanın ne denli önemli olduğunu anlatmakta ve bunların kiĢilik yitirme bahasına olmaması gerektiğini söylemektedirler. Kentler de insanlar gibidir. Her bir insan gibi bir kenti bir diğerinden ayırt eden Ģey tarihidir. Tarih o kente kimlik kazandırır. Tarih ve onun kazandırdığı kimlik dıĢındaki özelliklerin çoğu bütün kentlerin ortak özellikleridir.200 Seferihisar‟da tarihi olan bir kenttir, tarih kentidir. Bu yönüyle daha baĢtan ayrıcalıklı bir konuma oturmaktadır. Seferihisar topraklarında en eski yerleĢim yeri Teos olup, burasının M.Ö. 200‟lü yıllarında Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu ve Karyalıların bir kenti olduğu bilinmektedir. Böylece yöreye 4.000 yıldan bu yana yerleĢildiği söylenebilir. Seferihisar‟da Lidyalılar, Ġranlılar, Atinalılar ve Ispartalılar hüküm sürmüĢtür. Daha sonra yöreye Ġranlılar, Bergama Krallığı, Makedonyalılar, Eski Yunanlılar, Romalılar ve Bizanslılar egemen olmuĢtur. Seferihisar, 1084 yılında Selçuklu komutanı Emir Çakabey tarafından alınmıĢ, II. Haçlı Seferi (1147-1149) sonrasında, bölge Sultan Mesut tarafından Selçuklu topraklarına katılmıĢtır. 201 Romalı komutan Tysaferin‟in isminden hareketle “Tysaferin” adı verilmiĢ olan yerleĢim yeri, Atinalıların eline geçince “Tysaferinpolis” ismini almıĢtır. Tysaferinpolis, Selçuklular tarafından fethedilince, Anadolu‟yu TürkleĢtirme sürecinde adın “polis” eki kaldırılıp yerine “hisar” eki getirilmiĢ ve “Tysaferinhisar” olmuĢtur. Bir zaman
199

Bursa BüyükĢehir Belediyesi, (2006), Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırması , 2.Baskı, BBB Yayını, Bursa: s.30. 200 Graeme Shaukland, (1996), Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız?, Kamran T.(Çev), Cogito, 5.Baskı, Sayı:8, Ġstanbul: s.24. 201 Seferihisar Kaymakamlığı, (2004), Seferihisar, Seferihisar Kaymakamlılığı Yayını, Ġzmir: s.20 .

66 Tysaferinhisar olarak kullanılan ad, zamanla “Seferinhisar”a sonra “Seferihisar”a dönüĢmüĢtür.202 Seferihisar, Selçuklulardan sonra XIV. yüzyılda Aydınoğulları ve Osmanlıların egemenliğinde kalmıĢ, XV. yüzyılda bir süre Timur Ġmparatorluğu‟nun yönetiminde kaldıktan sonra kesin olarak Osmanlı egemenliğine geçmiĢtir.203 Osmanlı toprak bölünüĢüne göre has arazi içerisinde bulunan Seferihisar III. Murat‟ın annesi ValideSultan tarafından, Mekke‟ye vakfedilmiĢtir.204 Seferihisar ve çevresinde Selçuklular ve Osmanlılar tarafından yaptırılmıĢ eserlerin baĢlıcaları; Koçibey Mescidi, Gözsüzler Mescidi, Turabiye Camii, Sığacık Camii, Ağa Camii, Yeni Camii ve Hıdırlık Camii`dir. Seferihisar`ın 6 km batısında küçük bir balıkçı yerleĢimi olan Sığacık, Selçuklular döneminde yapılmıĢ surlarla çevrilidir. Kaptan Piri Reis`in önerisiyle yapılmıĢ olun Osmanlı Kalesi, XVI. yüzyıldan kalmadır.205 15 Mayıs 1919 tarihine kadar Seferihisar‟da Rumlar ve Türk ahali uzun süre birlikte yaĢamıĢlardır. Ġzmir‟in 15 Mayıs 1919 da Yunan iĢgaline uğramasıyla, iĢgal yılları baĢlamıĢ, 11 Eylül 1922 de ilçe kurtarılmıĢtır.206 1920‟lerden sonra Seferihisar‟ın kıyı kesimlerinde oturan ve çoğunluğunu Rumların oluĢturduğu nüfusun KurtuluĢ SavaĢından sonra Yunanistan‟a göçleri ve Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk‟ta yaĢayan Türk halkın ilçeye yerleĢtirilmesiyle, bu yıllarda nüfusta büyük bir hareketlilik yaĢanmıĢtır.207

202

Osman Ġlker, (2005), Seferihisar ve Seferihisarlılar, Seferihisar Halk Eğitim Müdürlüğü Yayını, Ġzmir: ss.31-32. 203 http://www.izmir.gov.tr/default_B1.aspx?content=1098 (12.06.2010). 204 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.21 . 205 http://www.izmir.gov.tr/default. 206 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.21 . 207 a.g.e., s.56.

67

3.1.2. Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı Seferihisar, Cumhuriyet öncesinde 1884 yılında ilçe olmuĢtur. Günümüzde Ġzmir‟in
208

30 ilçesinden birisidir.209 Seferihisar, denize kıyısı olan bir ilçe olmasına

rağmen, ilçe merkezi denizden 5 km içerdedir. Seferihisar, Ġzmir kent merkezine yakınlığı, verimli tarımsal toprakları, zengin orman örtüsü, temiz kıyıları ve termal su potansiyeli ile diğer ilçelerden farklı özelliklere sahiptir.210 Seferihisar‟ın, Ġzmir il merkezine uzaklığı 45km`dir. Kuzeyde Urla, Doğuda Menderes, batı ve güneyde Ege Denizi ile çevrilidir. Ġlçenin yüzölçümü 386 km2‟dir. 8 köyü bulunmaktadır. 211 Harita 3.1. Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu

Kaynak: http://www.turkiye-rehberi.net/harita/resim/Turkiye/izmir-haritasi. jpg (14.06.2010).

208

Türkiye'nin Ġstanbul ve Ankara'dan sonra 3. büyük metropolü olan Ege Denizi kıyısında bir liman kentidir. http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir (22.06.2010). 209 http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar,_%C4%B0zmir (12.06.2010). 210 Füsun Soykan, (2004), Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları, Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar Kaymakamlığı ve Ege Üniversitesi, 7 -8 Ekim 2004, Ġzmir: s.163. 211 http://www.izmir.gov.tr/default.

g.org/wiki/Seferihisar. Ege Bölgesi‟nde ve Ġzmir il merkezinin güneybatısında yer almaktadır. kuzey-güney yönünde uzanan Kızıldağlar‟ın (1080m) batısında.215 2009 Yılı ADNKS verilerine göre Seferihisar‟ın toplam nüfusu 28.1. Seferihisar‟a Ġzmir‟den iki güzergâh ile ulaĢılmaktadır.e.216 Ġlkbahar ve sonbaharda ilçe nüfusu tarım iĢçiliğine yetmemektedir. en yakın istasyon Ġzmir kent merkezinde (45 km) ve Adnan Menderes Havalimanı‟nda (40 km) hizmet vermektedir.163.wikipedia. 3.org/wiki/Seferihisar. 216 http://www.212 Seferihisar. 7-8 Ekim 2004. Ġlker.2010). km‟sinden ayrılan ve yine adı geçen kavĢakta birinci yol ile birleĢen güzergâhtır. Bunlardan biri.. . Hatay olmak üzere diğer Akdeniz illeri. Seferihisar‟ın kuruluĢ yeri deniz seviyesinden 18m yüksekliktedir.e. s. 27°01‟30” doğu boylamları ile 38°17′00″ kuzey ve 38°02′00″ kuzey enlemleridir. Sığacık‟ta bir balıkçı barınağı ve yat limanı bulunmaktadır.213 Ġlçe kentsel geliĢim yönüyle değerlendirildiğinde. Seferihisar Kaymakamlığı -Ege Üniversitesi.wikipedia.68 Seferihisar‟ın matematiksel konumu ise 26°45‟00” doğu.. Kent. Ġlçenin kuzeyinde ve doğusunda yer alan yükseklikler. 217 Ġlker. BaĢta Afyon. Bu nüfusun 25. her Ģeyden önce ulaĢım açısından son derece avantajlı bir konumdadır. diğeri ise Ġzmir-ÇeĢme otobanının 23. 214 Arife Karadağ.gov. çam ormanları ve de zeytinliklerle yaz kıĢ yemyeĢil olan doğal bir yapıya sahiptir.295‟i köylerde yaĢamaktadır.izmir.214 Seferihisar topraklarından demiryolu hattı geçmemekte. s. 215 http://tr.g. Ġzmir: ss.603`tür.85-92._%C4%B0zmir (12. Ġlçenin deniz kıyısında yolcu ve yük taĢımacılığına ait bir limanı bulunmazken. Üçkuyular‟dan kalkan ve Güzelbahçe-ÇeĢmealtı kavĢağından güneye ayrılan asfalt yolu izleyen güzergâh. (2004). denize inen yamaçlar ve Kocaçay vadisinin düzlükleri üzerine kurulmuĢtur. Seferihisar'ın Kentsel GeliĢimi. a.217 212 213 http://tr.tr/default.308‟i ilçe merkezinde. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden mevsimlik iĢçiler gelmektedir.06. a.

.gov. Çolak Ġbrahim Bey. Seferihisar‟ın. Beyler. bir kısmı ise hala ilk gün ki canlılığı ile kutlanmaktadır.69 Harita 3. Turabiye. Bengiler. 220 a. Rum ve Türk halkının birlikte oturdukları zamanlardan kalma birer kültür zenginliği ve mirasıdır. Cumhuriyet.e.2.tr/ (14. Orhanlı ve Turgut adlarında 8 köyü bulunmaktadır. Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu Kaynak: Seferihisar Kaymakamlığı.g. Düzce. Tepecik. s. s. diğer taraftan Ġzmir-Seferihisar-KuĢadası karayolunun ilçe merkezi kenarından geçmesi ve ilçe kıyılarının turistik kimlik taĢıması nedeniyle. Payamlı.e. UlamıĢ ve Camikebir adlarında 12 mahallesi. Çamtepe.seferihisar. Ġhsaniye.g. bir taraftan ilçenin Ġzmir kent merkezine yakınlığı. 2004. Kavakdere. Seferihisar Kaymakamlığı. .. Gödence.219 Seferihisar‟da geçmiĢten bugüne ulaĢmıĢ yerel adetler ve yerel olarak kutlanan bazı Ģenlikler. Atatürk. a.82. Hıdırlık. Bunların bir kısmı unutulmaya yüz tutmuĢ. sürekli bir dinamizm ve değiĢim içerisindedir.06.2010).218 Seferihisar‟ın sosyo-kültürel yaĢamı.220 218 219 http://www.82 . Mersin Alanı. Sığacık.

3.1. Ekonomik Yapısı Seferihisar‟ da 19. Tavukçuluk ve arıcılık teĢvik 221 222 Seferihisar Kaymakamlığı. 2004: 96.0 52. 223 Seferihisar Kaymakamlığı.org/index. zeytinlikler ve narenciye bahçeleriyle kaplıdır. a. arkasından %25.222 3.1. Ġlçe toprakları.6 1. alandaki birçok un değirmeninin varlığıyla kanıtlanmaktadır.3.g.70 3. eskiden önemli geçim kaynağı iken günümüzde meraların daralması nedeniyle çok az sayıda kimse hayvancılık yapmaktadır.56.e. (2004). 7-8 Ekim 2004. en geniĢ araziyi ormanların kapladığı (%52.0 Kaynak: Seferihisar Kaymakamlığı.. Ġzmir: s.cittaslowseferihisar.1. Tarımsal Kapasitesi Seferihisar ilçesi topraklarının kullanım Ģekline bakıldığında. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi.g. Seferihisar Ġlçesinin GeliĢmesinde Ġç Dinamiklerin Rolü .gov. Seferihisar‟da ekonomik faaliyetlerin temelini tarım ve turizm oluĢturmaktadır.. Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli Kullanım ġekli Tarım alanı Çayır ve mera Orman Bataklık.6 oranı ile tarım alanlarının geldiği görülür.221 Günümüzde.225 Tablo 3.9 20.5 100.96 . s. yüzyıl sonlarında bağcılık ve zeytincilik yanında tahıl tarımının da önem kazandığı.izmir.e.9). Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. . BaĢta köyler olmak üzere ilçe halkının önemli geçim kaynaklarından birisi de zeytinciliktir. http://www.111.223 Seferihisar ekonomisinde tarım ağırlığını korumaktadır. s. 225 Çınar Atay. 224 http://www. Son yıllarda süt ineği ve etlik besi hayvancılığı önem kazanmıĢtır. a. kayalık ve yerleĢme alanı TOPLAM Alanı (da) 95370 3580 196840 76410 372200 % 25. Seferihisar‟da ki sıcak su kaynaklarının bir jeotermal enerji kaynağı olarak kullanılmasını önermektedir. Son yıllarda seracılık geliĢme göstermektedir.tr/default.1.224 Sera tarımı ve çiçekçiliğin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması için uzmanlar. Hayvancılık. Ayrıca un ve zeytinyağı fabrikaları ile üzüm depoları Seferihisar‟ın tarihte de önemli bir tarım merkezi olduğunun göstergesidir.

71 görmekte ve geliĢmektedir. Balıkçılık ise Sığacık merkezli olmak üzere Doğanbey kıyılarında az miktarda yapılmaktadır. Tarıma dayalı sanayi küçük çapta da olsa geliĢmiĢtir. Süt iĢleyen mandıralar, mandalina sarartma, seçme ve paketleme fabrikaları ile zeytinyağı fabrikaları kurulmuĢtur.226 Seferihisar tarım alanlarının %13 ünü meydana getiren narenciye alanları içinde “satsuma” cinsi mandalina yetiĢtiriciliği baĢta gelir. Mandalinanın önemli bir bölümü dıĢ ülkelere ihraç edilmektedir.227 Ġlçe nüfusunun %80‟i tarımla uğraĢmaktadır. Öte yandan turizm; günümüzde ilçe ekonomisine katkı veren en önemli sektörlerden biri haline gelmiĢtir.228 Bu yönüyle Seferihisar bir kentten ziyade “kasaba” tanımına daha uygun bir yerleĢim birimidir. Kasaba, kentten küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiĢ olan yerleĢim merkezi olarak tanımlanmaktadır.229 3.1.3.2. Turizm Olanakları Seferihisar‟da turizm potansiyelinin temel çekicilikleri doğal coğrafi

özelliklere dayalıdır. Bunlar; kıyı ve deniz, dağlar ve ormanlar, termal sular, iklim, olmak üzere gruplandırılabilir. Bugün Seferihisar turizminde gelinen noktaya bakıldığında; turizm potansiyelinin çok az bir kısmının (kıyılar ve deniz) kullanıldığı, o nedenle de yalnızca kıyı turizminin geliĢtiği görülmektedir.230 Halbuki Seferihisar‟ın kırsal ve kültürel turizm kapsamında, turizmin hizmetine sunabileceği kendine özgü güçlü zenginlikleri bulunmaktadır. Bunları turizme kazandırmak bir yana, kıyılar ve denizin dahi kum-güneĢ-deniz ağırlıklı kullanıldığı görülmektedir. Halbuki, iklim+deniz+spor birlikteliğinin en güzel örneklerinden biri olan rüzgar sörfü, uygulanma olanağı bulunmaktadır.231 Seferihisar‟da birçok turizm türü geliĢim potansiyeline sahiptir. Öncelikle kıyı turizmi sürdürülebilir turizm ilkelerine göre yeniden yapılandırılmalı, yeni geliĢtirilecek turizm türleri ise, sürdürülebilirliğin amaçları ve prensipleri çerçevesinde ilçeye
226 227

Ġlker, a.g.e., ss.162-163. Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.97 . 228 http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar. 229 KeleĢ, (1998), a.g.e., s.72. 230 Soykan, a.g.m., ss.164-173 231 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.108.

72 sokulmalıdır. Bu kapsamda Seferihisar‟da Sağlık Turizmi/Termal Turizm, Kültürel Turizm, Kırsal Turizm/Tarımsal Turizm, Ekoturizm, Sportif Turizm, Kamp-Karavan Turizmi ve Yat Turizmi geliĢtirilme potansiyeline sahiptir.232 Seferihisar çevresi turizm potansiyeli yüksek bir yöredir. Turizm etkinliklerinin yıl boyunca yayılması turistik potansiyelin devreye sokulmasıyla gerçekleĢebilir. Bu kapsamda Seferihisar çevresindeki kaplıca alanları mutlaka değerlendirilerek buralara modern tesis yatırımları gerçekleĢtirilmelidir.233 Seferihisar‟da etkin olan Akdeniz iklimi, farklı turizm türlerinin geliĢmesi için oldukça uygun bir ortam hazırlar. Sözgelimi kültürel turizm, kırsal turizm, eko turiz m için iklim hiçbir ayda engel teĢkil etmez. Yöreye özgü ekonomi ürünleri, yerel kültürün bir parçasıdır. Bunların hepsi tarımsal ürünlerdir ve köylerdeki kooperatifler bu ürünlerin çeĢitlenmesinde ve gelir elde edilmesinde baĢrolü oynamaktadır. Sözgelimi; Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi‟nin zeytin, zeytinyağı, pekmez, bal, reçel, tarhana, kuru üzüm, sabun, ceviz, badem, ev Ģarabı gibi ürünleri “Gödence” markasıyla satılmakta ve turizm geliri olarak Seferihisar‟a katma değer sağlamaktadır.234 Seferihisar, yurt içinden ve yurtdıĢından sayısı çok fazla olmasa da turistlerin geldiği yerlerdendir.2003 yılı yaz aylarında ilçedeki 3 tatil köyünde konaklayan turistler arasından 200 kiĢiye uygulanan anket sonuçlarına göre: Turistlerin %69 u ailesiyle birlikte Seferihisar‟a gelmiĢtir. Bu oran Seferihisar‟ın gençler ve yaĢlılar tarafından pek talep edilmediğini göstermektedir. Turistlerin, %7‟si yerli, %93‟ü yabancı turisttir. Turistlerin Seferihisar‟ı seçme nedenleri arasında ilk sırayı %18‟Ģer oranlarla doğal çevrenin güzelliği ve sakin bir ortam oluĢu almakta ardından tesisin tavsiye edilmesi gelmektedir. Turistlerin memnun kaldıkları hususların baĢında ilk sırayı konukseverlik (%28) almıĢ, arkasından tesis memnuniyeti ve deniz gelmiĢtir. Turistlerin memnun kalmadıkları hususların baĢında ilk sırayı %20 oranıyla gürültü almıĢ, arkasından %12‟lik bir kesim de denizi ve çevreyi temiz bulmadıklarını belirtmiĢlerdir.235
232 233

Soykan, a.g.m., s.163, Mustafa Mutluer, (2004), Seferihisar Çevresinde Arazi Kullanım Sorunları , Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi, 7-8 Ekim 2004, Ġzmir: s.73. 234 Soykan, a.g.m., s.165. 235 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.129 .

73 Tablo 3.2. Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri -Turizme uygun coğrafi konum, -Ġzmir kent merkezine ve havalimanına yakınlık. -Temiz kıyı ve temiz deniz, -Zengin termal su kaynaklan, -Zengin orman örtüsü -Turizme uygun iklim koĢullan -Teos antik kenti. -Sığacık Kalesi, -Özel yerel tarımsal ürünler, -Halkın turizme olumlu bakıĢ açısı, -Ġlçe altyapısını iyileĢtirme çalıĢmaları. -Turizmde örgütlenmenin olmayıĢı -Tanıtım eksikliği. -Kültürel ve tarihi mirasın korunamaması, -Kıyı turizmine bağımlılık. -Konaklama tesislerinin tür ve sayıca yetersizliği, -Talep yaratılamaması, -Eğlence, yeme-içme olanaklarının azlığı. -Yakınlık ve ulaĢım kolaylığından yararlanma -Doğal coğrafi kaynakların birçoğunun turizmde henüz kullanılmamıĢ olması, -Termal turizm, ekoturizm, kültürel turizm, kırsal turizm, tarımsal turizmi geliĢtirme olanakları, -Sığacık Yat Limanının yapımı ve yat turizminin ilçeye getireceği dinamizm. -Tek turizm turunun, kıyılarda yoğunlaĢmasının getireceği sorunlar (kirlilik, betonlaĢma...) -Turizmde çeĢitlenmeye gidilmesinin getireceği sorunlar (aĢırı su tüketimi, amaç dıĢı kullanım...) -Mevcut talebi koruyamama. -Rekabet avantajlarını kaybetme.

G Ü Ç L Ü Y Ö N L E R

F I R S A T L A R

Z A Y I F Y Ö N L E R

R Ġ S K L E R

Kaynak: Füsun Soykan, 2004: 168. Seferihisar, turizm anlamında hem iç hem de dıĢ pazarla iliĢkilidir. Ġç pazar alanı baĢta Ġzmir‟le Ģekillenirken, yakın çevredeki illeri de içine almaktadır. Seferihisar‟ın dıĢ pazarı Avrupa ve özellikle Fransa ağırlıklıdır. Bu tabloya ve bugüne göre, Seferihisar‟ın turizm pazarı dar ve az çeĢitlidir. Pazarın çeĢitlenmesi Ģarttır ve bunun için birçok konuda yapılması gerekenler vardır; onlardan biri de alternatif turizm türlerini devreye sokmaktır.236 3.2. SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI Seferihisar görece kısa bir süre öncesine kadar Ġzmir‟in yakınında ancak Ġzmir‟e uzak bir ilçeydi. Ġzmir‟in kırsal alanlarından birisi olarak algılanan Seferihisar, dezavantajmıĢ gibi görünen bu özelliğini son zamanlarda çıktığı yolculukta bir avantaja dönüĢtürmüĢtür. Doğal beslenme, yöresel-geleneksel değerler ve sıcak insan iliĢkileri

236

Soykan, a.g.m., s.168.

74 Seferihisar‟ın bir avantajı olarak ön plana çıkmaktadır. Ġzmir‟e “uzak” olan Seferihisar, belli bir süre içinde gerek ulusal gerekse uluslararası alanda birçok insana “yakın” hale gelmiĢtir.237 3.2.1. Mevzuat KüreselleĢme, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde; ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yapının sınırlar ötesi bir hareketlilikle tüm ülkelerin ve kentlerin birbirlerini etkilediği süreç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu süreçte kentler ve yerel yönetimler daha çok ön plana çıkmaya baĢlamıĢ ve kendi aralarında ulusal ve uluslararası düzeyde çeĢitli ağlar ve organizasyonlar içinde iĢbirliği içine girmiĢlerdir.238 Cittaslow‟da daha önce belirtildiği gibi uluslar arası bir ağdır. Cittaslow çalıĢmaları, Seferihisar‟da Seferihisar Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Belediyeler ülkemizde bir yerel yönetim birimidir. Bu nedenle, yurtdıĢı boyutu olan çalıĢmalar için ülkemizde, belediyelerin tabi oldukları mevzuata göre hareket etmeleri gerekmektedir. Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi kapsamında, yurtdıĢı iliĢkileri için ĠçiĢleri Bakanlığı‟ndan izin talep etmektedirler.239
Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediy e bu teĢekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir veya kardeĢ kent iliĢkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dıĢ politikaya ve uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın izninin alınması zorunludur.

Ayrıca Belediyeler, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirmede veya kardeĢ kent iliĢkisi kurmada Ek 3 ve Ek 4‟de yer alan 2005-62 ve 2005-36 sayılı genelge hükümlerine göre ĠçiĢleri Bakanlığı‟na müracaat etmektedirler.

237

Richard Pococke, (2010), Seyyahların İzinde Seferihisar, Ġlhan P.(Çev), Seferihisar Belediyesi Yayını, Ġzmir: s.3. 238 Ġsmail BaĢaran, (2008), Kent ve Yerel Yönetim, Okutan Yayınları, Ġstanbul: s.5 . 239 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.html (20.06.2010).

üyeliğe baĢvururken hedeflerinin.75 3.2. gelgitlerden bağımsız bir Ģekilde. Belediye baĢkanı seçildikten sonra. organik veya doğal ürünlerin kullandığı restoranılar çalıĢıyor. 240 241 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Hızlı tempodan rahatsız olan. Cittaslow üyeliğine neden baĢvurduklarını Ģöyle açıklıyor:241 YavaĢ ġehirler dünyada yeni geliĢen bir trend. bunu Seferihisar‟da gerçekleĢtirmenin mümkün olup olmadığı araĢtırıldı. karĢılanan gereklilikler ve gerekliliklerin karĢılanması için yürütülmekte olan projelerin tanımını. Kendisi belediye baĢkanı olmadan önce internet ortamında.bel. katılmayı tercih etme nedenini. . Seferihisar‟ın geleceğinin garanti altına alınması.pdf (13. http://www. sanayileĢmeden. Mustafa Tunç Soyer tarafından gündeme getirildi.242 Cittaslow Seferihisar Temsilcisi Bülent Köstem. Daha sonra ki zamanlarda Ġtalya‟ya gittiğinde Cittaslow Ģehirlerinden birinde bulundu ve Ģehri inceleme fırsatı buldu. standartlaĢmaya karĢı. sıradanlaĢmaya.05.seferihisar. 243 Köstem‟le mülakat (Ek 2). BaĢvuru Süreci Cittaslow fikri Seferihisar belediye baĢkanı. Seferihisar‟ın kendi yolunu çizebilmesi. Cittaslow Koordinasyon Komitesi‟ne. Dolayısıyla biraz nostaljik. tanıdıklarından gelen e-maillerde böyle bir hareketin var olduğunu öğrendi.izmirdesanat. kültürel varlıkların korunduğu ve öne çıkartıldığı ve biraz da basit sade yaĢam tarzının öngörüldüğü bir konsept.240 Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer. betonlaĢmaya. Birlik üyeliğine katılmayı talep eden Ģehrin tanıtımını. Temel olarak doğal enerji kaynakları kullanılıyor. çarpık kentleĢme. Fastfood ve büyük alıĢveriĢ merkezleri gibi yapılar bulunmuyor. Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer ayrıca.2010).06. güzelleĢerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesi olduğunu söylüyor.2010). teknolojini n hızlı temposundan memnun olmayan insanların arayıĢıyla baĢlamıĢ bir trend. özellikle Ege kıyılarında kendini gösteren. Mümkün olduğu görülünce de harekete geçildi ve bu amaçla belediyede Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü kuruldu.2. kentler araç trafiğine kapatılıyor.tr/gazete. biraz tarihsel. Seferihisar‟ın doğal koĢulları ve geleneklerimizin “YavaĢ ġehir” için çok uygun olduğunu düĢündük ve baĢvuru yapmaya karar verdik. 242 http://www.243 Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü‟ne göre. çirkinleĢmeden.org/yavas-sehirler (15. yaĢam kalitesiyle ilgili bir yolculuk olduğunu belirtiyor. yaĢanan politik çalkantılardan. Cittaslow yöneliĢinin bir hedef değil. Cittaslow ağına katılmak isteyen Ģehrin belediye baĢkanının.

mevcut üye kentlerden örnekler verilmiĢ. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleĢtirilmesi planlanan bu projede binaların boyanması. ÇeĢitli duyuru ve tanıtım materyalleri ile halk bilgilendirilmeye çalıĢılıyor. Seferihisar Belediyesi. 245 Seferihisar halkı Cittaslow hareketini öğrendikçe sevmiĢ ve benimsemiĢ. Seferihisar Belediyesi tarafından 17 Haziran 2009 tarihinde Cittaslow‟un merkezi Ġtalya‟ya bir niyet mektubu gönderilmesiyle baĢlıyor. Bu toplantılarda Cittaslow felsefesini. Niyet mektubu gönderildikten sonra. balkonların sardunyalarla süslenmesinin hedeflendiğini halka anlatılmıĢ. Köstem‟le mülakat (Ek 2). pencerelere söve yapılması. bu caddede bulunan binaları birbirleriyle uyumlu renklerde boyamayı. Seferihisar Belediye Kültür Merkezi‟nde ve Seferihisar‟a bağlı 14 köy kahvehanesinde halk bir araya getirilerek Cittaslow‟u tanıtan sunumlar yapılıyor. .net/download/. Örneğin.cittaslow. çeĢitli boylarda ve tipte dükkan tabelaları. caddeyi insanların sosyalleĢmesine imkân sağlayacak biçimde kent mobilyalarıyla teçhiz etmeyi ve yayaların caddede trafik stresi olmadan dolaĢabilmesi için trafiği azaltmayı içeren bir cadde düzenlemesi projesi hazırlamıĢ. Cittaslow üyeliğine kabul için yerine getirilmesi gereken farklı alanlarda 59 kriter çerçevesinde Seferihisar‟da bunlardan hangilerinin var olduğu ve hangilerinin gerçekleĢtirilebileceği bağlamında bir çalıĢma yapılıyor. Çünkü ana cadde Ģu andaki haliyle çanak antenler. ilk kendi 244 245 http://www.76 birlikle kurumsal ve teknik iliĢkiler için gerçekleĢtirilen konular hakkındaki bilgileri kapsayan bir baĢvuru dosyası sunması gerekmektedir. Cittaslow üyelik süreci. direklerden sarkan elektrik ve telefon kablolarıyla iĢgal edilmiĢ durumdadır. Kahvehane toplantılarında Cittaslow‟u anlatmaya baĢladıktan sonra insanlardan olumlu geri bildirimler alınmıĢ. dükkan tabelalarını birbiriyle uyumlu ve estetik hale getirmeyi. Binaların boyanmasında gönüllü olarak çalıĢmak isteyenler. Cittaslow Birliği‟nin ne olduğunu. Cittaslow kriterleri çerçevesinde ana caddede bir belediye bir düzenleme yapmak istiyor. gerçekleĢtirilmesi gereken kriterleri anlatılmıĢ. çanak antenleri merkezi sistemle çatılarda toplamayı. Seferihisar‟ı tanıtan bu mektupta ayrıca amaçlar ve Cittaslow olma niyeti belirtiliyor. ne olmadığını.244 Cittaslow Uluslar arası Tüzüğü‟ne uygun bir Ģekilde. Diğer yandan Seferihisar içinde de harekete geçilerek Cittaslow‟u tanıtma çalıĢmaları yapılıyor. Ġlk bilgilendirme toplantısından itibaren katılım her toplantıda artmıĢ.

250 Tarık Öztürk. Sayı.com/h51930-yavas-sehrin-baskani-da-yavas.248 28 Kasım 2009 tarihinde de Seferihisar.251 246 247 http://www. Çok katlı otellerin olduğu. Seferihisar‟da ki yaĢam Cittaslow felsefesine yakındır.247 Üye adaylığı cevabının gelmesinin ardından. .php?sayfa_no=555 (13. Soyer.4.asp?ID=4 (06. Sürat Çağına Ġnat YavaĢ ġehir ler. Normalde birlik. Cittaslow üyeliği için en temel Ģart olan. tüm dünyadaki Cittaslow kentlerinin bir arada olacağı Ġtalya‟daki Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısına davet edilir. Ġstanbul: s.”Cittaslow”.246 Niyet mektubu gönderildikten sonra Ġtalya merkezden Seferihisar‟ın üye adaylığına kabul edildiğine dair bir cevap gelir. baĢvuru yapan Ģehirleri yerinde incelerken Seferihisar için bu prensip iĢletilmez.77 evinde bu değiĢikliklerin yapılmasını isteyenler olmuĢ. “hiç denetlenmeden Cittaslow üyeliğine kabul edilen tek Ģehir” olduklarını söyler.2010).tr/kurumsal/sayfa.org.ekoiq. ġunu da belirtmek gerekir ki. Bunun yanı sıra. 249 http://www. 23 Kasım 2009 tarihinde Ġtalya‟ya gider ve Seferihisar‟ı anlatan bir sunum yapar. Seferihisar Ege kıyılarında bir kıyı Ģehri olmakla beraber sükûnetini koruyabilmiĢ bir Ģehirdir. nüfusu 50.2010). Köstem‟le mülakat (Ek 2).000‟in altında olmak Ģartını sağlamaktadır.seferihisar. sabaha kadar müzik yayını olan bir yer olsaydı elbette Seferihisar‟ın üyeliği daha baĢtan reddedilirdi.com/roportajlarDetay. Çünkü Seferihisar. 250 Seferihisar Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç Soyer. 248 http://www.38.06.06.tr/gazete.arkitera. yani “YavaĢ ġehir” unvanını alır ve dünyada “salyangoz” logosuyla temsil edilen Ģehirlerden biri olur.249 Seferihisar‟ın Cittaslow‟a üyeliği sadece ülkemiz için değil dünyada da bir ilktir.bel. Çünkü birliğe üye olmak için kriterlere yüzde 50 uygunluk yetiyorken Seferihisar‟da bu durum yüzde 70‟i aĢmaktadır Ayrıca yapılan tanıtım ve sunum çok iyidir ve Seferihisar yavaĢ Ģehir olma iddiasında samimi bulunur. (2010).ebso. 251 http://www. Seferihisar Belediye BaĢkanı Tunç Soyer. TOKİ Haber Dergisi.

. hem de gerçekleĢtirmek için taahhütte bulundukları kriterlerden dolayı puan alınmıĢ. a. Cittaslow merkezine 2011 yılına kadar bu belgelerin alınması konusunda taahhütte bulunulmuĢ. 17 Haziran 2009‟da baĢlayan üyelik süreci 28 Kasım 2009‟da tamamlanmıĢ ve Seferihisar. Yani niyet mektubu gönderildikten yaklaĢık 7 ay sonra Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliği gerçekleĢmiĢ. Ek 1. s.252 Seferihisar‟da Cittaslow tanıtımı için belediyenin bastırmıĢ olduğu broĢürlere baktığımızda Cittaslow‟un çevirisi olarak “yavaĢ Ģehir” değil “sakin Ģehir” ifadesinin kullanıldığı görülüyor. “biz yavaĢlıyor muyuz. BaĢvuru esnasında. Böylece.78 Resim 3.k.5) Ancak Türkiye‟de “citta” ve “slow” kelimeleri bir anlam ifade etmediği için Cittaslow kelimesini tercüme etmek zorundaydık. Avrupa‟da Cittaslow‟a üye ülkelerle yaptığımız görüĢmelerde halkın. Dolayısıyla bu tür taahhütler de tam puan olmasa da Seferihisar‟a puan getirmiĢ. Seferihisar Cittaslow Belgesi Kaynak: Seferihisar Belediyesi. Bunun sebebini Bülent Köstem Ģöyle açıklıyor: 253 Aslında Cittaslow‟un tüzüğünde Cittaslow kelimesinin tercüme edilmemesi yönünde bir madde var. Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinden olan ISO 9000 ve ISO14000 belgeleri yoktur. daha ne kadar yavaĢlayacağız?” Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik.1.2-3. “slow” kelimesinin yavaĢ anlamına geldiğini biliyorlar. Cittaslow. Cittaslow üyeliğine kabul edilmiĢ. ss..(Bkz.g. Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için o anın Ģartlarından dolayı Cittaslow‟u “sakin Ģehir” 252 253 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Avrupa‟da yaĢayanlar “citta” kelimesinin Ģehir . Fakat Türkiye‟de halk bu kelimelerin anlamını bilmediği için biz Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme ettik. Yani Seferihisar‟da üyeliğe baĢvururken gerekli kriterlerden bazıları zaten varmıĢ ve bunlardan tam puan alınmıĢ. Avrupa‟da ortaya çıkan bir hareket olduğu için. yavaĢ anlamına gelen “slow” kelimesine olumsuz anlamlar yüklediğini.

internet sitesi üzerinden de dijital olarak yayınladığı broĢürler hazırlayıp halka dağıtımını sağlamıĢ. renginin. Okullarda çocuklarımıza tat ve beslenme üzerine eğitim programları düzenlemektir denilmektedir. Hava ve gürültü kirliliğini azaltmak için bisiklet ve fayton kullanımını özendirme k ve kullanılması için gerekli altyapıyı sağlamaktır.79 olarak tercüme etmeyi daha uygun bulduk. Tam tersine. Daha yavaĢ yemek değildir. organik ürünlerin ve yemeklerin özendirilmesidir. Ģehrin dokusunun. . Ģehir sakinlerinin ve ziyaret edenlerin zevk alabilecekleri bir hızda yaĢanması.254 Cittaslow tanıtım broĢüründe “Cittaslow ne değildir?” baĢlığını taĢıyan açıklamalarda ise.cittaslowseferihisar. Teknolojiye karĢı çıkmak değildir. hava. yerel zanaatları. kelimesine yüklenen olumsuz anlamların yanlıĢ ve haksız olduğu Seferihisarlılar tarafından anlaĢıldıktan sonra yavaĢ kelime sini kullanmak isteyebiliriz. Cittaslow. Cittaslow hakkında sağlıklı ve doğru bilgileri paylaĢmak amacıyla Seferihisar Belediyesi. Ģehir sakinlerinin ve Ģehri ziyaret edenlerin rahat bir nefes almak için dinlenebilecekleri alanlar yaratmaktır.255 254 255 http://www. “Cittaslow nedir?” baĢlığını taĢıyan açıklamalarda. “YavaĢ” kavramı çerçevesinde halkta oluĢabilecek yanlıĢ anlaĢılmalara meydan vermemek. müziğinin ve hikâyesinin uyum içinde.org/index. geriye gitmek veya eskide yaĢamak değildir. belediye hizmetlerinin internet ortamına taĢınması ve kent halkının bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için eğitilmesidir.k. araçların girmediği.g. çevreye ve insana zararlı olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının ve enerji tasarrufunun teĢvik edilmesi ve belki de en önemlisi bir Ģehrin kendini dünyadaki binlerce aynı Ģehirden farklılaĢtırmasıdır denilmektedir. YavaĢ. gürültü. tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak için bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaĢılması. Ancak. a. Arabaya binmeyi yasaklamak değildir. Ancak daha sağlıklı olan yerel besinlerin. Bu broĢürlerde Cittaslow‟un ne olup ne olmadığı ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmıĢ. Cittaslow. ıĢık ve elektro manyetik kirliliklerin sürekli kontrol edilmesi ve sağlığı tehdit etmeyecek seviyede tutulması.

k. 259 a. ana cadde üzerinde “Belediye Pasajı”ndan baĢlayarak bazı binalar üzerinde mimari güzelleĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢ.3.06.2010). 257 http://www.php?option=com_content&view=article&id=6:sakinsehir&catid=1: son-haberler&Itemid=50 (14. kentin insani zenginliği ve fiziki altyapısının yeni bir anlayıĢla ele alınacağı bu çalıĢmalar kapsamında çok para harcamak gerekmediğini yalnızca kentte yaĢayan halkın. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar. Belediye BaĢkanı Soyer. sakin Ģehir kriterlerini yerine getirmeye yönelik çeĢitli projelerin de hayata geçirilmeye baĢlandığı belirtiyor. yaĢam kalitesini yükseltmek için farklı bir düĢünce yapısına sahip olması ve Cittaslow‟u sahiplenip desteklemesi gerektiğini söylüyor.258 Fiziksel değiĢim anlamında Seferihisar‟ın hemen giriĢindeki Atatürk Caddesi‟nde üç tane bina üzerinde çalıĢma yapılmıĢ.org. Ġnsanlar yetiĢtirdikleri ürünleri halde satamadıkları için yıllardır boĢ bıraktıkları.com/news.2.06. Yapılan toplantılar sonucunda oluĢturulan taslağa uygun Ģekilde. Altyapı Politikaları. Yaptıkları iĢin değerli ve para kazanabilecekleri bir iĢ olduğunu görmüĢler.257 Cittaslow‟a üye olduktan sonra en çarpıcı değiĢim yerel üretici üzerinde. Öncelikle “köy pazarı”nda köylülerin açık pazar kurmasını ve sadece Seferihisar‟da üretilen malların üreticileri tarafından satılması sağlanmıĢ. hiçbir Ģey ekmedikleri tarlalarını tekrar ekmeye sebze-meyve yetiĢtirmeye baĢlamıĢlar. s..arkitera. Bu çalıĢmaların baĢlangıcında yaklaĢık yirmi tane ressam ve mimarla Seferihisar‟da binaların nasıl güzelleĢtirebileceği konusunda toplantılar yapılmıĢ. Böylece köylerde büyük bir değiĢim baĢlamıĢ. Yerel Ürünlerin ve Üretimin 256 http://www.g.tr/index. .saygid.5. Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Cittaslow olarak tescillenen Seferihisar adaylık sonrası Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmek üzere çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Çevre Politikaları. köylerde olmuĢ. ortaya bir yerel kalkınma modeli çıktığını söyleyen Soyer.259 Cittaslow kriterleri bağlamında Sakin ġehir olmak için yapılan çalıĢmaları Cittaslow Kriterleri ile uyumlu olacak Ģekilde.php?action=displayNewsItem&ID=48923 (14.2010). Aynı Ģekilde “Sığacık Pazarı”na halden mal getirmeyip burada sadece Seferihisarlıların mallarını satmasına izin verilmiĢ.256 Sakin Ģehir kriterleri yerine getirildiğinde. 258 Köstem‟le mülakat (Ek 2).80 3.

su ve toprağın kalitesinin. ĠnĢaatı tamamlanan tesis kısa bir süre içerisinde faaliyete geçecektir. Firma öncelikli olarak bu bölgede bir biogaz tesisi kurulmasının ön fizibilitesini çıkaracaktır. Farkındalık OluĢturma ve Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi baĢlıkları altında 7 kategoride toplayabiliriz.1. Seferihisar Ġlçesi Biogaz Tesisi Projesi Ġlçe merkezi ve köylerde ortaya çıkan tüm organik atıkların ayrıĢtırılması ya da ayrı ayrı toplanması ile biogaz tesisinin hayata geçirilmesi Seferihisar için oldukça önemli bir konudur. 3. 3. yerel yönetimlerce enerji tasarrufunun sağlanmasının planlanması. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Seferihisar‟da 50. yeĢil hidrojen.000 kiĢilik bir biyolojik atık su arıtma tesisi kurulmuĢtur. Ġzmir ilçe belediyeleri ve kurmuĢ olduğu konsorsiyumla yaptığı sözleĢme sonucu ilçemizden toplanan çöplerin ayrıĢtırılması yapılmaktadır.3. 3 Haziran 2010. Ön fizibilite çalıĢması sonucu ortaya olumlu sonuçlar çıkar ise fizibilite çalıĢmaları ile tesis kapasitesi belirlenerek tesis 4. Konuyla ilgili olarak Gümüldür Atık Transfer Ġstasyonu‟ndan haftalık ve aylık toplam atık miktarı.Hava.1-3.81 Desteklenmesi. Konu ile ilgili olarak yeĢil atık miktarları doğrultusunda özel bir Ģirkete Seferihisar‟da kompost tesisi hakkında ön fizibilite çalıĢması yaptırılacaktır. Seferihisar: ss. . organik atık miktarı ve yeĢil atık miktarı raporları alınarak bu konu üzerine daha önce çalıĢmıĢ bir danıĢmanlık firmasına bu sonuçlar teslim edilmiĢtir. Endüstriyel ve evsel kompostlama hakkında araĢtırma yürütülmüĢ ve bu alanda uzman yetkililerde görüĢülmüĢtür.2. Misafirperverlik. mini hidroelektrik güç kaynaklan.Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar.Kentsel ya da toplu kanalizasyon için arıtma tesisinin bulunması 5. 2.) kullanımına dikkat çekilerek. bio-yakıt vb. Çevre ÇalıĢmaları260 Cittaslow Kriterleri 1.Endüstriyel ve evsel kompostlamanın yaygınlaĢtırılması ve teĢvik edilmesi Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Hava kirliliğini ve kalitesini ölçmek için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin mobil hava kirliliği izleme aracı Seferihisar‟da 2 ay boyunca ölçümlerde bulunmuĢtur. Deniz suyu temizliğini belgelemek için Ġl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı ölçümler ve Ģebeke sularının temizliğinin kanıtlamak için ĠZSU‟dan su temizlik raporları alınmıĢtır Konu ile ilgili Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ÇEVKO.Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıĢtırılarak toplanmasının teĢvik edilmesi ve yaygınlaĢtırılmasına yönelik projeler. 260 Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi'nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu . Sonuçların olumlu olması halinde bir kompost aracı alımı ve tesis için arazi düzenlemesi yapılması planlanmaktadır. yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi.

Özel olarak Seferihisar ve çevre ilçelerdeki otel ve tesislere.TaĢımacılık.Sığacık Mahallesi arasında alternatif enerji kaynaklı tramvay projesi üzerinde çalıĢılmaktadır.82 projesi çizilecektir. Biogaz tesisinin kurulmasındaki temel amaç ortaya çıkan enerji ile bu seraların ısıtılması olacaktır.Özel Eğitim Hizmet. Enerji Verimliliği Eğitimleri Enerjiyi verimli kullanma bilincini uyandırmak ve çeĢitli faaliyetlerle Seferihisar genelinde enerji verimliliği konusunu gündemde tutmak amacıyla Schneider Elektrik ile iĢbirliği içerisinde Seferihisar Belediyesi kamu personeli. A. Proje için düĢünülen araç Seferihisar Karakayalar Bölgesi‟nden Sığacık Mahallesi‟ne giden yol güzergâhında 25-30 kiĢi kapasiteli olacak ve raylı sistem üzerinde çalıĢacaktır. Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Üniteleri Projesi Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Jeotermal ĠnĢaatTurizm. Seferihisar‟da ikamet eden kiĢiler ve öğrencilere yönelik olarak „Enerji Verimliliği Eğitimleri‟ verilecektir. Proje çalıĢmaları kapsamında en fazla 25km/sa hızla gidecek olan 3 tekerlekli bisiklet ulaĢım ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaktır. Ġzmir Ekonomi Üniversitesi.Temizlik San.Temizlik San. Seferihisar Belediyesi. Tic. GüneĢ Enerjili Bisiklet Projesi Yenilenebilir enerjinin ulaĢım araçlarında kullanılması kapsamında. GüneĢ Fayton Tic. genel olarak günü birlik kullanım için olanak sağlayacaktır. ġti. ve bir proje danıĢmanı ile birlikte Seferihisar Merkez .Hizmet. elektrik malzemeleri satıcıları. sivil toplum kuruluĢları temsilcileri. ikinci konut ve yerel halka yönelik hizmet verecektir.Turizm. Seferihisar Jeotermal ĠnĢaat.Özel Eğitim. Kurulacak olan Kür Merkezi konaklama kapasitesine sahip olmanın yanısıra. Ltd.Seferihisarda yaygın bir geçim kaynağı olan seracılığın en önemli masraflarından biri seraların ısıtılması için harcanan enerji bedelleridir.ġ ortaklığı ile Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Ünitelerinin kurulabilmesi için çalıĢma yürütülmektedir.ġ ve bir proje danıĢmanı kent içi ulaĢımda otomobil yerine güneĢ enerjili bisiklet kullanımını yaygınlaĢtırmak için çalıĢma yürütmektedir. A. Alternatif Enerji Kaynaklı Tramvay Projesi Alternatif Enerji kaynaklarının değerlendirilmesi hususunda yenilenebilir enerjinin ulaĢım araçlarında kullanılması ile ilgili olarak Ġzmir Ekonomi Üniversitesi. Tic. .TaĢımacılık.

Seferihisar‟da farklı boylarda ve tarzlarda ilan ve reklam panoları yerine Seferihisar Belediyesi tarafından belirlenen standart boyda ve tarzda ilan ve reklam panoları kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 7. 11. Konu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için GDO‟ya Hayır Platformu‟na katılınmıĢtır. dükkan tabelalarının birbiriyle uyumlu ve estetik hale getirilmesi.83 6. 10. yeterli kaynak bulunduğunda gerçekleĢtirilecek çalıĢmalar arasında yer almaktadır. Elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonlarının yerleri ve teknik özellikleri tespit edilmiĢtir.Genetiği değiĢtirilmiĢ organizmaların (GDO) tarımda kullanılmasının yasaklanması. 8.Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. Gündem 21 Projesi kapsamında Ağustos 2009 tarihinde Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi kurulmuĢtur ve Kent Konseyi Meclisleri Cittaslow kriterleri kapsamında çalıĢmalar yürütmektedir.Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılması için planlar yapılması. Cittaslow kriterleri çerçevesinde çanak antenlerinin merkezi sistemle çatılarda toplanması. Bu konuda çıkan son kanunlardan sonra GDO‟lu tohumların kullanımının yasaklanması hakkında atılabilecek adımlar için yasal yollar araĢtırılmaktadır. .Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması 9. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından Ģehrin en kalabalık olduğu yaz sezonunda ıĢık ölçümleri yapılacak ve olması gereken parametrelerinde üzerinde değerler çıkması durumunda ıĢık kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir.Çevre yönetimi sistemlerinin benimsenmesi (EMAS ve Gündem 21 projelerine katılım) Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından Ģehrin en kalabalık olduğu yaz sezonunda gürültü ölçümleri yapılacak ve olması gereken parametrelerinin üzerinde değerler çıkması durumunda gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir.Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. Çevre yönetim sistemlerinin Seferihisar‟daki farklı kurum ve kuruluĢlar tarafından benimsenmesini sağlayabilmek amacı ile Ekim 2010 tarihinde Ġzmir ilindeki üniversiteler ile iĢbirliği içerisinde eğitim programları düzenlenecektir. Seferihisar Atatürk Caddesi‟nde bulunan mevcut tabelalar sökülmeye ve belediye tarafından bu tabela ve panoların yerlerine yeni standartlara uygun tabelalar asılmaya baĢlanmıĢtır.

969 TL kaynak ayrılmıĢtır. Seferihisar ulaĢım planlaması üzerine çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.354 TL kaynak tahsis edilmiĢtir. Düzce Medresesi. Restitüsyon.g. Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ġehir Planlama bölümü ile birlikte. Altyapı ÇalıĢmaları261 Cittaslow Kriterleri 1.84 3. Tescilli Sığacık Kalesi içerisinde bulunan sokakların sokak sağlıklaĢtırması için 1 No‟lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından iĢaretlemeler yapılmıĢtır. Restorasyon Projeleri Yapımı” projesinin ihale süreci sona ermiĢtir ve kazanan Ģirket ile sözleĢme imzalanmıĢtır. Bu kaynak kullanılarak yapılacak ihale için çalıĢma tamamlanmıĢtır ve Mayıs ayının 3. Teos Antik Kenti kamulaĢtırılması için Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 144.. .Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar. UlamıĢ ve Seferihisar merkezindeki hamamların restorasyonu için yol haritası çizilmiĢtir.Tarihi mekânların. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar -Sığacık Kalesi Surları Röleve. 2. Bu proje için Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 422. haftasında ihaleye çıkılacaktır. Bu çalıĢmalarda toplu ulaĢım ve bisiklet yolları yapılması ön planda tutularak Seferihisar‟daki mevcut ulaĢım sistemine alternatif bir ulaĢım sistemi hazırlanmaktadır. -Teos Antik Kenti‟nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kazı baĢlatılmıĢtır. Kabul edilen rapor önümüzdeki günlerde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi UKOME‟ye sunulacaktır. Güvenli ve düzenli trafik sağlamak ve araç trafiğini azaltmak adına yaz aylarında Sığacık‟ın bir bölümüne araç giriĢi yasaklanmıĢtır.3.2.128 TL ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından 177. Hazırlanmakta olan alternatif ulaĢım sisteminde ilçede kullanılmayan ara yollar ulaĢıma açılarak yol akslarında değiĢiklikler yapılacak ve atıl yapıdaki alanları ulaĢım planına dahil ederek güvenli ulaĢım planları yeniden yapılandırılacaktır. 261 a.2. ss. Proje çizildikten sonra restorasyon için ihale sürecine baĢlanacaktır.r. Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 179.3-7. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. Ayrıca Seferihisar Merkezi‟nde bulunan Atatürk Caddesi‟nin araç trafiğine kapatılması Belediye Meclisi tarafından kabul edilmiĢtir.000 TL kaynak aktarılmıĢtır.

Çözümler içerisinde alternatif aksların yaratılması. Ġhtiyacı olan kiĢilerin evlerinde küçük tadilatlar yapılmıĢ ve bahçeleri düzenlenmiĢtir. kullanılmayan yolların ulaĢım planına dahil edilmesi. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). Seferihisar‟ın ulaĢım planını hazırlamak için Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. 6. Kronik rahatsızlığı olan kiĢilere ev eĢyası. Ġlk aĢamada Sığacık‟ı Seferihisar‟a bağlayan yollar bisiklet kullanımına uygun hale getirilmeye çalıĢılmaktadır. Bu konudaki çalıĢmaların 2010 yılı yaz sonuna kadar bitirilmesi öngörülmektedir. yaĢlılar ve kronik hastalar için ev yardımı da dahil olmak üzere çeĢitli yardımlar.Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. umumi tuvaletler vb. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. ayrıca ilçeye farklı noktalarda bisiklet otoparklarının kazandırılması önerileri bulunmaktadır. yürüyen merdiven.85 3. Seferihisar‟daki 22 fiziksel engelliye tekerlekli sandalye dağıtılmıĢtır. 4. Seviye Belirleme Sınavı ve Öğrenci Seçme Sınavı‟na hazırlanan öğrencilere yönelik olarak dershane hizmeti . evleri ve bahçeleri ilaçlandırılmıĢtır. sosyal tesisler.) Seferihisar‟ın çeĢitli yollarında bisiklet yolları oluĢturmak için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile birlikte mevcut durum analizi yapılmaktadır. belediye çalıĢma saatlerinin düzenlenmesi.Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. Düzenlemeler için gerekli olan kaynak yaratıldığında bu kritere yönelik olarak çalıĢmalar yürütülecektir. Ġlk aĢamada Seferihisar‟ın özellikle Ģehir merkezindeki trafik sorununu çözüme kavuĢturmak için ġehir Plancılığı Bölümü desteği ile Seferihisar Ģehir merkezinde trafiğin azaltılması ve yaya aksının geniĢletilmesi için alternatif çözümler ortaya koyulacaktır. okul ve aile arasında bağ oluĢturmayı amaçlayan aktiviteler. 5. Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü ve Kent Konseyi‟nin çalıĢmaları kapsamında bu kritere yönelik olarak çeĢitli aktiviteler düzenlenmektedir. Gençlere yönelik eğlence ve spor faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürülebilmesi için Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile Gençlik Merkezi kurulmuĢtur.Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. Ramazan bayramında geliri düĢük olan kiĢilere erzak yardımı yapılmıĢtır. ilçe terminalinin yerinin değiĢtirilerek terminal çalıĢanlarına ve gelen ziyaretçilere daha iyi bir hizmet verilmesi. Engellilere yönelik olarak mimarı engellerin kaldırılması üzerine Seferihisar Belediyesi kaynak yaratma çalıĢması yürütmektedir. Seferihisar‟daki yaĢlılara ilaç yardımında bulunulmuĢtur.Aile yaĢantısını kolaylaĢtıran ve yerel aktivitelere olanak sağlayan programların teĢvik edilmesi (eğlence ve spor faaliyetleri. giysi yardımı yapılmıĢtır.

7.Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. Seferihisar‟daki tüm plajlara umumi tuvalet konulmuĢtur. Bu eğitim zor durumda olan vatandaĢlarla ilgilenme ve yardım etme konularını içermiĢtir. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. Kale içinde ilk kez kurulan pazarda. ilçede üretilen tarım ürünleriyle. Seferihisar Belediyesi tarafından “Köy Pazarı” kurulmuĢtur.Tıbbi yardım merkezi 8. bu pazara halden mal sokulmamakta ve sadece küçük üreticilerin ürünlerini satmalarına imkân verilmektedir. 11.86 verilmektedir. Seferihisar Belediyesi‟nin hedefi. Seferihisar‟ın Sığacık Mahallesi kale içinde yerel ürünlerin ve el iĢlerinin sergilendirdiği “Sığacık Pazarı” kurulmuĢtur. Bu odalarda köylüler kendi ürettikleri ürünleri satma imkânına sahiptir.Bozulmakta olan kentsel alanların ve Ģehrin yeniden kullanılmasına yönelik projelerin geliĢtirilmesi. 10. hanımların el iĢleri ve birçok sanat eseri de sergilenmektedir. Yeterli kaynak bulunduğu takdirde bu eksiklerin giderilmesine yönelik bir çalıĢma yürütülecektir. Vasıflı yeĢil alanların niteliklerini arttırmak amacı ile eksik teçhizatlar belirlenmiĢtir. Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü tarafından “Kaliteli Ağırlama ve Misafirperverlik” eğitimi verilmiĢtir. Seferihisar‟ın Sığacık mahallesinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak Sakin ġehir kriterlerine uygun meydan ve rekreasyon alanı düzenlemesi yapmak ve yerel sosyo-ekonomik yaĢamı canlandırarak ilçenin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek amacı ile ĠZKA‟nın “Turizm ve Çevre Mali Destek Programı”na baĢvuru sunulmuĢtur. kadınların sosyalleĢmesine ve emeklerini değerlendirmesine yardımcı nitelik taĢımaktadır.YeĢil alanların kurulması ve hizmet alt yapılarının bulunması (oyun alanları.Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması Seferihisar Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi‟nden Seferihisar‟daki tıbbi yardım merkezlerinin ve hastanelerin mevcudiyetini kanıtlayan yazı alınmıĢtır. Projenin beklenen sonuçları Sığacık‟a Sakin ġehir . Bu Kadın Emeği Evi. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak “dost mağazalar”ın kurulması. 9. Ayrıca her Salı günü Köy Pazarı‟nın önünde açık bir pazar düzenlenmekte. Seferihisar‟ın her mahallesinde bir kadın emeği evi açılmasıdır. Eski Belediye binasının her bir odası Seferihisar‟ın köylerine tahsis edilmiĢtir. Seferihisar‟ın UlamıĢ Mahallesi‟nde Seferihisar Belediyesi Kadın Emeği Evi açılmıĢtır.).

87 kriterlerine uygun nitelikte çağdaĢ peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda bir kamusal dıĢ mekân kazandırılması. gürültü kirliliğini ve hızlı trafiği kesecek. yaya sirkülasyonunu ön plana çıkaracak farklı ulaĢım sistemlerinin entegrasyonunun oluĢturulması. Seferihisar‟ın Cittaslow kimliğinin vurgulanması. Sövelerin renginin turuncu seçilmesinin nedeni Seferihisar‟da yetiĢen Satsuma mandalinasını çağrıĢtırmasıdır. ekoturizm destinasyonu olarak tanınırlığının sağlanması. Ġlk olarak farklı boyutlarda reklam ve dükkan panoları ve balkonlarda bulunan çanak antenleri ile ilgili çalıĢma yürütülmesine karar verilmiĢtir. evlerin dıĢ mekân olarak benzer özelliklere sahip olmasının sağlanmasına ve bir renk uyumunun oluĢturulmasına . yeĢil alanların ve yaya bölgelerinin artması ve yerel üretim yapan üreticiler ile bu ürünleri satan dükkân ve lokantaları destekleyecek düzenlemeler yapılması. Evlerde sürdürülen çalıĢmalar. Bu konuda Mimarlar Odası Ġzmir ġubesi ile birlikte yürütülen çalıĢma tamamlanmıĢtır ve Seferihisar Belediye Meclisi‟nin Haziran ayındaki toplantısında onaylanmak üzere konu meclis gündemine alınacaktır. Atatürk caddesinde bulunan farklı boylardaki pano ve tabelalar kaldırılmıĢ. Sığacık kalesinin güney ve batı duvarında yer alan evlerde de mimari çalıĢmalar uygulanmaya baĢlanmıĢtır. bu grup yaptıkları toplantılar sonucunda Atatürk Caddesi‟nin yeniden yapılandırılması için bir mimari taslak çıkartmıĢtır. Kent tarzının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Seferihisar ve Ġzmir‟de çalıĢma yürüten mimar ve ressamlardan bir grup oluĢturulmuĢ. yerine Seferihisar Belediyesi‟nin belirlediği standartlarda tabela ve panolar asılmıĢtır. Atatürk caddesinde yer alan 3 binanın pencere kenarlarına söve uygulaması yapılmıĢtır ve bina zeminleri beyaz. -Atatürk Caddesi‟nde baĢlayan çalıĢmalara Sığacık‟ta devam edilmektedir. -Seferihisar‟da yaĢanan mimari dağınıklık ve düzensizliğin önüne geçmek için yeni yapılacak binalarda uygulanacak mimari standartların hazırlanması planlanmıĢtır. balkonlarda bulunan ve görüntü kirliliğine sebep olan çanak antenler toplanmasına yönelik olarak çalıĢma Atatürk Caddesi boyunca baĢlatılmıĢtır. aydınlatmada güneĢ enerjisinden faydalanarak ilçe genelinde enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranının yükselmesidir. Ayrıca. söveler turuncu tonlarında renklerle boyanmıĢ ve zemin katlarda taĢ kaplama uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmaların caddedeki bütün binalara uygulanması ve trafiğin kısıtlanmasıyla Atatürk Caddesi‟nin Seferihisarlılar ve ziyaretçiler için sosyalleĢme ve dinlenme alanı olması planlanmaktadır.

Sığacık kalesinin güney tarafında yer alan balık restaurantlarının çirkin bir görünüm veren naylon gölgelikleri sökülmüĢ.R. Bu noktalar Seferihisar Merkezi ve Sığacık. 13. dıĢ cephe boyalarının yapılması gibi çalıĢmalar tüm sokaklardaki düzenlemeler bitinceye kadar devam edecektir. Ürkmez. Balık restoranlarının çatıları sökülmüĢ ve tek tip ve estetik çatı uygulaması yapılmıĢtır. Kahvelerde aynı tarz masa ve sandalye uygulaması için kahve sahipleriyle konuĢulmuĢ ve mutabakata varılmıĢtır. Sığacık kalesinin batı duvarında yer alan ve birbirinden farklı yapıya sahip kahvelerin gölgelikleri sökülerek.88 yöneliktir. balkon ve pencerelere sarkıt saksıların koyulması ve sardunya yetiĢtirilmesi. Cittaslow bilgi bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. (kentsel yenilenme programı) iĢlevlerinin. bu kahveler için aynı yapıya sahip pergole uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. oturma alanları dükkanların arka tarafında yer alan dere kenarına alınmıĢtır. Ekim 2010 tarihinde Çevre Master Planı hazırlanmıĢ olacaktır. Doğanbey Mahalleleri olacaktır. Ege Üniversitesi Çevre Merkezi ve Seferihisar Belediyesi iĢbirliği ile Çevre Master Planı hazırlanmaktadır. . Ayrıca caddeyi insanların sosyalleĢmesine imkân sağlayacak biçimde çevreyle uyumlu kent mobilyalarıyla donatılması amacı ile çalıĢmalar baĢlayacaktır.U. Hazırlanacak olan plan Ģu bilgileri içerecektir: Atıksu yönetimi.P. su temini ve katı atık yönetimi alanlarında fizibilite çalıĢması Çevre Master Planı projesinin kentsel planlama bölümünde Kentsel GeliĢim Analiz Raporu ile geleceğe yönelik kent yerleĢimi stratejilerinin belirlenmesi Katı atıkların değerlendirilmesi ile ilgili olarak temiz enerji hakkında kapasite raporunun hazırlanması Cadde ve sokak aydınlatmaları için güneĢ enerjisinden faydalanılabilme kapasitesinin belirlenmesi Su temini ile ilgili Belediye sınırları içerisinde çevre kirliliğinin kontrol altına alınabilmesi ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla içme ve kullanma suyu kaynaklarının incelenmesi ve mevcut durumun iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar Bu kapsamda Seferihisar‟da 4 farklı noktaya turizm ve Cittaslow bilgilendirme ofisleri kurulacaktır. Söve çalıĢmaları. 12.Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması.

6. Bu kriter çerçevesinde Seferihisar‟a özel bir çiçek olan ve ilgisizlik nedeniyle soyu tükenme aĢamasına gelen “Kum Zambağı” koruma altına alınmıĢtır.89 3. kira ödemesi.VatandaĢlara hizmet sağlamak için planlar (Belediye hizmetlerinin internet üzerinden duyurulması. çöp toplama vergisi. vatandaĢlar için internet tabanlı bir belediye ağı oluĢturulması ve vatandaĢların bu ağı kullanmaları yönünde eğitilmeleri). biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. 7. 4. Çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması için çöp arabaları Araç Takip Sistemi yerleĢtirilmesi için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Bu bitkinin tanıtılması ve yaygınlaĢtırılması için çalıĢmalar devam etmektedir.Çevre ve manzarayla uyumlu çöp kutularının tedarik edilmesi ve çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması. Seferihisar‟da kablosuz ve kablolu internet eriĢimi mevcuttur. ss.8-9.Elektromanyetik alanları gözlemleme sistemlerinin benimsenmesi. Elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonlarının yerleri ve teknik özellikleri tespit edilmiĢtir. Haziran ayı içerisinde çöp araçlarına GPS cihazlarının yerleĢtirilmesi yapılacak ve araçların uydu üzerinden bilgisayardan takibi gerçekleĢtirilecektir.ġehri. fiber optik kablolar ve kablosuz sistemler için teçhiz etmek 3.. evrak takibi ve benzeri iĢlemler belediyenin internet sitesi üzerinden yapılmaya baĢlanmıĢtır.g.Biyo-mimari alanlarının kurulması.r. mimarlık ofislerinin. 2. 262 Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından ilçenin en kalabalık olduğu yaz döneminde gürültü ölçümleri yapılacak ve olması a. Emlak vergisi.3. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından ölçümleri yapılacaktır.3.Özellikle gürültülü alanlarda gürültünün kontrol edilmesi için plan. müteahhitlerin bilgilendirilmesi ve çevreye duyarlı yapıların inĢa edilmesi hakkında bilinçlendirme programları hazırlanmaktadır. ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar262 Cittaslow Kriterleri 1. . Belediye hizmetleri e-belediye çalıĢmasıyla internet üzerinden vatandaĢa ulaĢmaya baĢlamıĢtır. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Biyo-mimari hakkında Seferihisar ilçesinde faaliyet gösteren inĢaat mühendislik firmalarının.2. 5.Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması.

ilçe sınırları içerisinde mandalina entegre tesisinin kurulması. Seferihisar halkının geçimi tarım-hayvancılık ve yaz sezonunda turizm kaynaklıdır. Satsuma balı üretimini arttırılması ve polen tesisinin kurulması. Evden çalıĢma yapılacak sektör bulunmadığından dolayı telework teĢvik edilemeyecektir.90 gereken parametrelerinde üzerinde değerler çıkması durumunda gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir 8.Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. . 9.4.3.9-12. Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde arıcılık faaliyetlerinin arttırılması. Bu planın uygulaması Atatürk caddesi ve Sığacık mahallesinde baĢlamıĢtır ve bu çalıĢmalar merkezden baĢlayarak tüm Seferihisar sokaklarının renk bütünlüğüne kavuĢturulması için yaygınlaĢtırılacaktır. Seferihisar ilçesi Gödence köyünde tarım-turizmi ve ev pansiyonculuğunun baĢlatılması..r. Seferihisar ilçesinde iyi tarım uygulamalarının baĢlatılması projelerinin hayata geçirilmesi için Seferihisar Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ortak çalıĢmalar yürütülecektir.Elektronik evden çalıĢmanın (telework) teĢvik edilmesi. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar263 Cittaslow Kriterleri 1.g. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile iĢbirliği içerisinde “Sosyo-ekonomik kalkınma için sürdürülebilir bir örnek: Yarımadamda Organik Tarım” isimli proje. Seferihisar merkezinde ana cadde düzenlemesi kapsamında tüm binaların beyaz zemin üzerine turuncu sövelerin yapılması ve tüm balkon ve pencerelerden sardunyaların sarkıtılması ile ilgili bir plan yapılmıĢtır. 263 a. Bu kapsamda Seferihisar‟da çiftçilerle çeĢitli toplantılar ve alan uygulamaları yapılmıĢ ve organik tarım hakkında bilgiler verilmiĢtir.2. ss. ĠZKA Sosyal Kalkınma Mali Destek programı çerçevesinde yürütülmüĢtür. 3. Eğitimleri baĢarı ile tamamlayan kiĢilere organik tohum dağıtılmıĢtır. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Seferihisar‟ın kırsal kalkınma programının hazırlanması ve hayata geçirilmesini amaçlayan iĢbirliği protokolü hazırlanmıĢtır. ilçe sınırları içerisinde enginar entegre tesisinin kurulması.Kentin renk planlamasının yapılması.

seramik iĢleri ve deri kaplama sanatının desteklenmesi için Seferihisar Kent Konseyi tarafından programlar açılacak ve üretimlerin devam etmesi sağlanacaktır. Bölge halkı tarafından üretilen çeĢitli sebze.Yok olma riskiyle karĢı karĢıya Bölge halkı tarafından yapılan göçer arıcılık olan geleneksel çalıĢma ve yöntemlerinin yok olmasını önlemek ve meslek yöntemlerinin himayesi. Organik Bal ve Bal Evi Projesi” sunulmuĢtur. . Bölge halkının ürettiği bez bebek. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. 2012 yılı Tarım Bakanlığı Organik Hayvansal Üretim Projeleri kapsamında “Organik Sakız Koyunu YetiĢtiriciliği Projesi ve Organik Yumurtalık Tavuk YetiĢtiriciliği Projesi” Ġzmir Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından sunulmuĢtur. 4. -Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından açılan “Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”na Seferihisar‟da yapılan enginar üretiminde iyi tarım uygulamalarına geçmek ve Enginar ve Mandalina Konservesi üretmek amacı ile Sınırlı Sorumlu UlamıĢ Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iĢbirliği içerisinde proje sunulmuĢtur. eĢya ve el iĢlerinin kalitesinin sertifikalandırılması. 3. okulların yemek hizmetlerinde organik.91 Tarım Bakanlığı‟nın 2012 Organik Tarım Programı kapsamına alınmasına yönelik olarak Ġzmir Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından. Proje kapsamında Seferihisar‟ın UlamıĢ mahallesindeki mandalina üretiminde organik tarımcılığının geliĢtirilmesi ve bir bal evi kurarak.Esnaf ve zanaatkârlar tarafından üretilen ürünlerin. geliĢtirilmesini sağlamak amacı ile Ġl Tarım Müdürlüğü ile Tarım Bakanlığı‟na Organik Bal ve Bal Evi adlı projeleri sunmuĢ bulunmaktayız. Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile “Organik Tarım.YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. meyve ve tahıl ürünlerinin restoranlarda ve kafeteryalarda kullanılmasını sağlamak ve yerel üretimi korumak amaçlı Köy Pazarı ve Sığacık Pazarı kurularak bölge üretici ve tüketicisi bir araya getirilmektedir. organik bal üretilmesi amaçlanmaktadır.Yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya olan esnaf ve zanaatkarların ve/veya el iĢi ürünlerinin korunması ve himayesine yönelik programlar. 5. 2. Seferihisar Beyler köyü sakinleri tarafından üretilen örme sepetlerin kalitesinin arttırılması amacı ile sepet sektörünün öncü isimleri Seferihisar‟a getirilerek sepetlerin daha dayanıklı ve uzun süre kullanılabilir olmasını sağlanacaktır ve Türk Standartları Enstitüsü‟ne baĢvurularak Kalite Uygunluk Belgesi alınacaktır.

Bu yerel ürünler Seferihisar Belediyesi tarafından kurulan Köy Pazarı. Uluslararası Yelken YarıĢı 31 Temmuz-1 Ağustos 2010 tarihlerinde Seferihisar Belediyesi ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü tarafından Uluslar arası Yelken YarıĢı düzenlenecektir. Ayrıca. Kent Konseyi tarafından Seferihisar‟a özgü tipik yerel ürünlerin taraması yapılmıĢtır.Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması.YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. yerel ürünlerden ve ev yapımı Ģaraplardan oluĢan bir konsept ile açılıĢ kokteyli ve kapanıĢ ikramları yapılacaktır. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. Cittaslow Festivali 2010 yılının Ağustos ayında Uluslar arası Cittaslow Festivali düzenlenecektir. YavaĢ Yemek üzerine farklı atölye çalıĢmaları düzenlenecek. kurulacak büyük pazarda katılımcılar yerel ürünlerini sergileme fırsatına sahip olacaktır. Festival kapsamında yerel kültürü yaĢatmak ve yerel üretimi desteklemek. 8. Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluĢturduğu sebze bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiĢtiriciliğini öğretmektedir. Festivalin teması “Yereli YaĢamak” olacaktır. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği eğitimleri almıĢ bulunmaktadırlar ve kendi yetiĢtirdikleri ürünlerden hazırlanmıĢ olan yemekleri yemektedirler. 9. Ġtalya‟dan ve Türkiye‟den katılacak olan yerel sanatçılar konser verecek ve tiyatro grupları gösteri yapacaktır. Seferihisar‟da baĢlayıp Karlovassi‟de bitecek olan yelken yarıĢı uluslararası katılımcılar arasında yapılacak olup yarıĢ öncesi ve sonrası çeĢitli aktivitelerle renklendirilecektir. -Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Seferihisar‟daki okullara organik ürünler hakkında eğitimler verilmiĢtir ve öğrenciler farklı organik meyve ve sebze tatma ve organik süt içme fırsatını yakalamıĢtır. Bu etkinlikte Cittaslow kapsamında yerel ürünlerin yapıldığı ve satıldığı tezgahlar kurulacak. aktivitelere destek olmak. YavaĢ YaĢamak. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin tez çalıĢmaları kapsamında bu çalıĢma 2010 yılında yaptırılacaktır.92 6. Sığacık Pazarı ve UlamıĢ Kadın Emeği Evi‟nde satılmaktadır.Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). katılımcılar ülkelerindeki iyi uygulamaları paylaĢma fırsatı elde edeceklerdir. 7. .Yok olma riski altında olan Ģarap ve gastronomik Slow Food çeĢitleri için. Öğrenciler çapa yapma.

11. 13-14 Ekim 2009 tarihinde “Mandalina ġenliği” düzenlenmiĢtir. 29-30 Mayıs 2010 tarihlerinde Seferihisar Ġlçesi‟nde KeçiKoyun YetiĢtiricileri Birliği ve Seferihisar Belediyesi tarafından hayvancılık sektörünün geliĢmesine katkıda bulunmak ve üretici-tüketici buluĢmasını sağlamak amacı ile Damızlık Koyun-Keçi Panayırı düzenlenecektir.Yerel kültürel etkinliklerin teĢvik ve muhafaza edilmesi. Cittaslow kriterlerinde yerel değerlerin korunması büyük bir önem teĢkil etmektedir. .93 10. Bu Ģenlik kapsamında en iyi mandalina üreticisi.Kent ve okul bahçelerinin geleneksel yöntemlerle yetiĢmiĢ yerel ekinler için geliĢtirilmesi. Seferihisar‟da unutulan ve unutulmaya yüz tutan geleneklerin ve kültürel etkinliklerin tespit edilmesi için “75 YaĢ Yemeği” düzenlenmiĢtir. en kaliteli mandalina yarıĢmaları düzenlenmiĢ. Sebze bahçelerinde ürünler yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢ ve yetiĢen mahsuller Köy Pazarı‟nda öğrenciler tarafından öğretmenlerinin gözetiminde satılmaktadır ve öğrenciler kazandıkları para ile ihtiyaçlarını karĢılamaktadır. Seferihisar‟ın yerel değerlerinden biri olan hayvancılık sektörünün korunması ve geliĢtirilmesi açısından Panayır çok önemli bir anlam taĢımakta ve bu panayırın geleneksel hale getirilmesi planlanmaktadır. Seferihisar‟daki okullarda çocuklarımızın kendi sebze ve meyvelerinin yetiĢtirmeleri ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilenmeleri için okullarda sebze bahçeleri kurulmuĢtur. bayanlar tarafından üretilen mandalina reçelleri ziyaretçilere satılmıĢtır. Bu etkinlik kapsamında Seferihisar ilçesinde yaĢayan yaĢlılarımızla röportajlar yapılmıĢtır ve yerel el sanatları ve yerel yemeklerin taraması gerçekleĢtirilmiĢtir Seferihisar‟ın Beyler köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez ġenlikleri bu yıl da gerçekleĢmiĢtir. mandalinalı tatlılar. Köyde imece usulü gerçekleĢtirilen ikramlar için hanımlar tarafından yerel yemekler yapılmıĢ ve yerel kültürü yansıtan kültürel aktiviteler düzenlenmiĢtir.

Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. -Dokuz Eylül Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü ile iĢbirliği içerisinde açılan “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” eğitimi düzenlenmiĢ ve kursa katılan vatandaĢlara sertifika verilmiĢtir. turist iĢaretlerinde hakkında kısa bir bilgi veren tabela yerleĢtirilmiĢtir. Seferihisar haritası. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile birlikte açılan kursta “Toplu Beslenme Yapılan Yerlerde Sağlıklı ve Güvenli Gıda Üretimi” eğitimi düzenlenmiĢtir. web siteleri vb.Tarihsel merkezlerde. uluslararası iĢaretlerin kullanılması. Misafirperverlik ÇalıĢmaları264 Cittaslow Kriterleri 1.2. Spor amaçlı yavaĢ güzergâhlar için öncelikle Seferihisar mevcut durum analizi yapılarak ilçede bulunan yürüyüĢ ve bisiklet parkurları detaylı bilgileriyle birlikte çıkarılacak ve analiz edilecektir. Ürkmez ve Doğanbey‟de. 264 a. Seferihisar merkezinde.. Bu konuda yapılması planlanan çalıĢmalar sonucunda tarihi.Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. Turizm bürolarında Seferihisar hakkında tarihsel bilgi veren dokümanlar. Sığacık‟da. Seferihisar‟a gelen ziyaretçilerin Seferihisar hakkında bilgi edilenebileceği Cittaslow ve Turizm Büroları açılması planlanmaktadır. 2. 4. yol Teos Antik kentine bilgi verici tabelalar ve panolar gösteren turist güzergâhları yerleĢtirilmiĢtir. konaklama olanakları ve gezilebilecek yerler hakkında bilgi veren dokümanlar olacaktır. doğal güzellikler ve görülmesi gereken yerlerin tabelalarla yönlendirmesi yapılacak ve bu yerlere mekân hakkında bilgi veren panolar yerleĢtirilecektir. ġehrin yavaĢ güzergâhlarının tespit edilmesi için Cittaslow Gönüllüleri ile birlikte çalıĢmalar baĢlatılacaktır.5. Seferihisar‟ın genelinde yönlendirme eksikliği bulunmaktadır.94 3. 3. ss. Sığacık kalesine kalenin tarihi ile birlikte. ġehri ziyaret edenlerin Ģehri daha iyi tanıması için Seferihisar‟da yavaĢ güzergâhlar oluĢturulacaktır.). .Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park.).r.3. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar -Dokuz Eylül Rotary Kulübü. Bu güzergâhlar üzerinde tarihi binalar. turistik. kamu alanlarına çalıĢma saatlerinde esneklik kazandırılması vb.g.12-13. Ulusal ve uluslararası boyutta ilgi çekebilecek yürüyüĢ ve bisiklet parkurları hakkında internet sitesinde harita üzerinde bilgi verilecektir.

Kent halkının. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren tüm sektör personeline “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” hakkında eğitimler verilmiĢtir. . bisikletle veya araçla Seferihisar‟ı en iyi Ģekilde gezebilecekleri ve tanıyabilecekleri güzergâhlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.2. Cittaslow‟a katılım motivasyonunun sağlanması için.. Bu eğitimler kapsamında ücret Ģeffaflığı ve ücretlerin sergilenmesi konularına yer verilmiĢtir. 265 a.Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. Farkındalık ÇalıĢmaları265 Cittaslow Kriterleri 1. 3. 5. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Cittaslow olmanın amaçları. Aralık 2009 tarihinde Slow City ve Slow Food 2. genel olarak esnafın.3.r. ss. Kent Konseyi çalıĢma programını Cittaslow olmanın amaçlarını ve Cittaslow kriterlerini göz önünde tutarak oluĢturmaktadır. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması. çocuk meclisi. prosedürleri. YavaĢ Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. engelli meclisi. Kent Konseyi kapsamında kadın meclisi.95 kültürel değeri olan merkezler ve ziyaretçiler tarafından görülmesi gereken diğer turistik çekim merkezlerinin yer alması planlanmaktadır.13-14. Seferihisar ilçesindeki sivil toplum temsilcileri ve yerel halkın bir araya gelmesi ile Ağustos 2009‟da Seferihisar Kent Konseyi kurulmuĢtur. YavaĢ güzergâhların çıkarılması sonucu Seferihisar‟a gelen ziyaretçiler gezi veya spor amacıyla yaya olarak. Cittaslow Bilim Komisyonu üyeleri Eylül 2010‟da Seferihisar‟a davet edileceklerdir ve Ġzmir‟deki üniversitelere yönelik olarak Cittaslow hakkında bilgilendirme yapacaklardır. Seferihisar Belediyesi. Cittaslow‟un Seferihisar‟a katacakları hakkında bilgi verilmesi ve Dünya‟nın farklı ülkelerindeki Cittaslow‟lardan örneklerin paylaĢılması amacı ile Seferihisar Kongre Merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢtir. gençlik ve emekli meclisi oluĢturulmuĢtur. Aynı amaç ile Seferihisar‟ın farklı mahallelerinde 12 “Kahve Toplantısı” düzenlenmiĢtir. Seferihisar‟daki Siyasi Parti Ġlçe temsilciliklerine Cittaslow olmanın amaçları ve prosedürlerini anlatmak için toplantılar düzenlenmiĢtir. Cittaslow olmanın amaçları ve prosedürleri ile ilgili olarak Kent Konseyine sunum yapılmıĢtır.Turistik iĢletmelerinin.6.g.

YavaĢ Yemek) uygulamaları kapsamında. 3. gelenek ve göreneklerin günümüze de taĢınması için çalıĢma yürütülmektedir. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği konularında bilgilerini arttırmak amacı ile okullarda sebze bahçeleri kurmuĢtur. Seferihisar‟da yaĢayan yaklaĢık 400 kiĢiyi bir araya getirmiĢtir. dünyadaki sakin Ģehirlerde yapılan “Terra Madre-Toprak Ana” kutlamasında. elde edilen gelir ile maddi olanakları iyi olmayan öğrencilerin eğitim masrafları karĢılanmaktadır. Seferihisar‟da Cittaslow kapsamında gönüllü çalıĢma yürütmek isteyen kiĢileri bir araya getirmek için kurulacaktır. “75 yaĢ iftar yemeği” düzenlenmiĢtir. Yemek. Seferihisar Belediyesi‟nin Cittaslow . ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir. ayrıca görsel basın araçlarını kullanarak Slow City ve Slow Food uygulamaları hakkında geniĢ bir kitleye ulaĢmıĢtır. gelenek ve göreneklerin taraması yapılarak bu yemeklerin. Seferihisar‟daki kadınlar. Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın.Slowfood (YavaĢ ġehir . eriĢte ve mandalina reçellerinin satıĢını yaparak. hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak. eriĢte ve mandalina reçeli üretimi yapmakta ve üretilen tarhana. . -AB KomĢuluk Günü olan 28 Mayıs 2010 tarihinde Sisam Adası‟ndan 50 kiĢi Seferihisar‟a gelecek ve Sisam ve Seferihisar vatandaĢları yerel yemeklerini ve yerel el sanatlarını birbiri ile paylaĢacaktır. hem de dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralıkta yapılan “Toprak Ana” kutlamasının ilkini gerçekleĢtirmek için etkinlik düzenlemiĢtir. YaĢlılarla yapılan röportajlar sayesinde Seferihisar‟a özgü yemekler. -Seferihisar Belediyesi Slow City ve Slow Food uygulamasının Türkiye‟de yaygınlaĢtırılması için televizyon ve radyo programlarına katılmıĢ.Cittaslow ve Slow Food faaliyetlerinin yaygınlaĢtırılması için programlar geliĢtirilmesi. Seferihisar‟daki öğrencilerin çapa yapma. Kitap okuma olanaklarını arttırmak amacı ile 2010 yılının Nisan ayında Seferihisar‟ın Orhanlı köyünde Seferihisar Belediyesi‟nin giriĢimi ile bir kütüphane açılmıĢtır.96 faaliyetlerini yaygınlaĢtırmak için kurulan ve merkezi Ankara‟da bulunan Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği‟nin (SAYGĠD) Ġzmir Ģubesi. Seferihisar Kadın Meclisi tarhana. Seferihisar Belediyesi.

okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması. eriĢte.Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri. bu yemeklerin yapımı ile 266 a. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Seferihisar‟da yerel bir Slow Food Convivium‟u kurmadan önce konu hakkında bilgi ve deneyim elde etmek için Ġzmir Bardacık Convivium‟una üye olunmuĢtur. Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluĢturduğu sebze bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiĢtiriciliğini öğretmektedir.2. 3. korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması.Yerel bir Slow Food Convivium‟un oluĢturulması. Sığacık Pazarı ve UlamıĢ Kadın Emeği Evi kurulmuĢtur. ss. 6. Tipik yerel bölge ürünlerinin desteklenmesi amacı ile Seferihisar Belediyesi Köy Pazarı.Slow Food iĢbirliğiyle. okullardaki öğrencileri Slow Food felsefesi ve sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirilmek üzere bir kampanya yürütülmektedir.Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla YavaĢ Yemek projesinin uygulanması. Öğrenciler çapa yapma.r. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları266 Cittaslow Kriterleri 1. Seferihisar yerel yemeklerinin envanterinin çıkarılmasının ardından..3. Tespit edilen bir adet kum zambağının çevresi tel örgü ile çevrilerek koruma altına alınmıĢtır. öğrenciler kendi yetiĢtirdikleri ürünler ile beslenme fırsatı yakalamaktadır.g. Ürkmez Bengiler Sahili‟nin yıllar boyu simgesi haline gelen kum zambakları zaman içerisinde yok olmaya yüz tutmuĢtur.7.97 3. Seferihisar‟daki okullarda kurulan sebze bahçelerinde yetiĢtirilen ürünler ile okulların kantinlerinde yemekler hazırlanmakta. . 2. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği eğitimleri almıĢ bulunmaktadırlar ve kantinlerinde kendi yetiĢtirdikleri ürünlerden hazırlanmıĢ olan yemekleri yemektedirler.Yerel ürünlerin Slow Food‟un “Mercati della Terra” Programı kapsamında desteklenmesi. 4. 5. Öte yandan. mandalina reçeli üretmekte ve bu ürünlerin satıĢını gerçekleĢtirmektedir. Öğrenciler topladıkları mahsulleri Köy Pazarı‟nda satarak kazandıkları para ile ihtiyaçlarını karĢılamaktadırlar.14-15.Slow Food ile iĢbirliği yaparak Seferihisar‟daki okullarda okul sebze bahçeleri okul sebze bahçelerinin kurulması kurulmuĢ ve ilk mahsuller toplanmıĢtır. Ayrıca. Ayrıca Seferihisar Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarhana. 2010 yılı içerisinde Seferihisar‟ın kendi Convivium‟unu kurması planlanmaktadır.

98 ilgili bir eğitim düzenlemiĢlerdir. Sığacık‟ın bu kıĢ hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu ve daha önce kazanmadıkları kadar çok para kazandıklarını söylüyor. Yaptığınız ve yapmayı planladığınız bunca çalıĢmadan sonra. Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın. konuklara ikram etmiĢtir. Bu talep turizm camiasını. kuzu dolması gibi yemeklerini piĢirerek. Belediye‟ye ait 19 Mayıs Düğün Salonu‟nda bir araya gelen kadınlar. Böyle bir risk karĢısında Cittaslow‟un çalıĢmalarının aksamaması için neler yapıyorsunuz? diye sorduğumuzda Bülent Köstem Ģöyle cevap veriyor: Eğer halk Cittaslow‟u benimsemezse Türkiye gibi siyasetin çok gelgitli olduğu bir yerde beĢ sene sonra baĢka bir belediye baĢkanı gelip bütün bu çabaları göz ardı edip farklı bir yoldan gidebilir. kafeleri. Sonuçta Cittaslow üyeliği ile birlikte insanların el emeği değer kazandı. Bir kaç sene sonra halk Cittaslow‟u daha fazla benimseyecek ve Seferihisar‟ın geleceği konusunda söz söyleme hakkı olduğunu bilecektir. esnafı. Çünkü yaz aylarının kıĢ aylarına . Bu kısa süreçte bile insanların hayatına artı bir değer katıldı. Bu yüzden bizim bilgilendirme ve gönüllü artırma çabalarımız var Bu çalıĢmaların tamamı halkın Cittaslow‟u daha çok benimsemesi için yapılıyor. Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi‟nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu‟ndan hareketle. ilçenin unutulan nohutlu mantı. Özellikle bu yaz sonu bu konuda elimizde daha çok veri olacak. herkesi olumlu anlamda etkiliyor. ġu an pazar günleri Sığacık‟ta kurulan pazara Ġzmir‟den inanılmaz bir talep var. Seferihisar Esnafı. Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmek. ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir. kahveleri. 7. dünyadaki sakin Ģehirlerde düzenlenen “Terra Madre-Toprak Ana” kutlamasında. hem de dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralık‟da yapılan “Toprak Ana” kutlamasının ilkini gerçekleĢtirmek için etkinlik düzenlemiĢtir.”Terra Madre” projesinin ve yemek cemiyetlerinin ortak eĢleĢtirme aracılığıyla desteklenmesi Seferihisar‟daki kadınlar. gelecek dönem yapılacak yerel seçimler sonucunda Cittaslow üyeliğinizi sağlayan Ģu anki belediye baĢkanı değiĢebilir. hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak. dolayısıyla yaĢayanların ve ziyaretçilerinin “kentsel yaĢam kalitesi”ni arttırmak için kapsamlı çalıĢmalar yaptığı ve planladığı görülmektedir. balıklama. samsadis.

a. Seferihisar halkının sofrasındaki ekmeği büyüttüğünü söylüyor. sürdürülebilir kent olma iddiasının sürekliliğini sağlayacak kapasiteye sahip görünmektedir.268 Cittaslow‟a üye olmakla her Ģey bitmiyor önemli olan Cittaslow‟u tam anlamıyla benimseyip Cittaslow‟un kriterlerini yerine getirmek ve bunu devam ettirebilmektir. Cittaslow‟un yaĢam kalitesini yükselten bir proje ve aslında bir yerel kalkınma modeli olduğunu söylüyor. sürdürülebilir kent göstergelerinden birçoğunu hali hazırda üzerinde taĢıyan Seferihisar. . Yani bu bir fantastik proje değil. Cittaslow ile çıkmıĢ olduğu yolculukta gerçekleĢtireceği kriterlerle.m.99 göre daha verimli ve hareketli geçeceğine inanıyoruz. Cittaslow felsefesini benimseyip o doğrultuda çalıĢmalar yapan Ģehirler kesinlikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlar ve sürdürülebilir bir Ģehir olabilir. Yani Cittaslow‟un bir turizm potansiyeli oluĢturduğunu ve bu ziyaret yoğunluğunun Ģehir içindeki ticaret hacmini büyüttüğünü belirtiyor. Cittaslow‟un turizmle ilgili ciddi bir boyutu olduğunu.g. 269 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Öztürk. yapılan çalıĢmalar ve yapılması planlanan çalıĢmaları dikkate alarak yorumlayacak olursak. Bütün bu olumlu geliĢmeler halkın Cittaslow‟u benimsemesini doğal olarak hızlandıracak ve Seferihisar‟da Cittaslow‟un kalıcılığını sağlayacaktır.41-42. 269 Cittaslow üyesi olmasının üzerinden henüz 7 ay bile geçmeden sürdürülebilir kent olarak Seferihisar‟ı incelemek çok erken olsa bile.267 Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer. çünkü insanların yavaĢ Ģehirleri merak ettiklerini ve ziyaret etmek istediklerini söylüyor.. ss. 267 268 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Bu ticaret hacminin büyümesinin somut faydası olarak. somut olarak insanların sofrasındaki ekmeği büyüten bir projedir diyor.

Orvieto. biyo çeĢitlilik. yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi vb.000‟in altında olması Ģartını ve Seferihisar. fastfood tarzı yiyecek satan mağazalar bulunmamaktadır.100 SONUÇ Sürdürülebilir gerçekleĢtirilmesini Ģart kentleĢmeye koĢtuğu farklı kriterler. Üyelik için Ģehirlerin nüfuslarının 50. çevreye olumsuz etkisinin olmaması nedeniyle sürdürülebilirliğin “çevre ve kalkınma arasında denge” ilkesiyle örtüĢmektedir. su ve hava kalitesi. Bu bağlamda Cittaslow. GDO karĢısında organik tarımı teĢvik etmeye götürmektedir. aynı zamanda ana girdisini turizm gelirlerinin oluĢturduğu bir “yerel sürdürülebilir ekonomik kalkınma modeli” dir. nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaĢmayan Ģehirler için geliĢtirilmiĢ “alternatif bir sürdürülebilir kent modeli”dir. kısaca. üye olmak isteyen ve üyesi olan kentlerde sürdürülebilir kentleĢme göstergeleriyle paralellik göstermektedir. yerel üreticileri harekete geçirmekte. Üye kent örneklerinde de görüldüğü gibi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. Cittaslow. yerel olan her Ģey (festival. bir bakıĢ olarak incelediğimiz ilke ve Cittaslow(yavaĢ Ģehir) yaklaĢımının. Yerel ürün ve üretimin yanı sıra misafirperverlik alanında yapılan çalıĢmalarla Cittaslow üyesi kentler. Bunun yerine yerel ürünler ve geleneksel yöntemlerle hazırlanmıĢ yemek satan mağazalar tercih ve teĢvik edilmektedir. ekonomi. KüreselleĢmenin getirdiği standartlaĢmaya karĢı olması Cittaslow‟u. organik ürünlerin ve yemeklerin tüketilmesi özendirilmektedir. Yerel ürünlerin tercih edilmesi. organik üretimi teĢvik etmekte ve bu ürünlerin değer kazanmasını sağlamakta. dolayısıyla yerel ekonomide bir canlanmaya sebep olmaktadır. küresel Ģirketler karĢısında yerel ürün ve üreticileri desteklemeye.) güçlü bir Ģekilde desteklenmekte ve gelecek kuĢaklara aktarılması için özel bir çaba harcanmaktadır. ekoloji ve adalet kavramları altında toplayabileceğimiz sürdürülebilirlik göstergeleri Cittaslow‟un da olmazsa olmaz kurallarıdır. Bu bağlamda daha sağlıklı olan yerel besinlerin. Bu . Yerel unsurların desteklenmesi ve gelecek kuĢaklara aktarılması amacıyla okullarda öğrencilere tat ve beslenme üzerine uygulamalı eğitimler verilmektedir. Cittaslow‟da tarihi binalar korunarak iĢlevsel hale getirilmekte. ürün. yemek vb. Yerel ve organik ürün ve üretim yöntemleri ile sağlanan ekonomik büyüme. Ludlow ve Goolwa‟nın özelliklerini dikkate aldığımızda diyebiliriz ki. farklı ve özgün tarzlarıyla turizm için bir çekim merkezi olmaktadır. Bu nedenlerle Cittaslow üyesi kentlerde.

sosyo-kültürel boyut. tarihi. Bu sebeple bu kentlerde Cittaslow logosu bir “kalite göstergesi” olarak kullanılmaktadır. sürdürülebilir kentleĢmenin özellikle sosyo-kültürel boyutu kapsamına giren çalıĢmalar üzerine odaklanmıĢtır diyebiliriz.101 bilgilerden hareketle Cittaslow. kuruluĢunun üzerinden henüz 11 yıl geçmesine karĢın. Kültürel kimliğin geliĢtirilmesi. daha çok üyesi olan kentler için yaĢam kalitesini(kentsel yaĢam kalitesi) arttırmaya yönelik çalıĢmalar yapılması için katalizör iĢlevi gören bir kentleĢme yaklaĢımı görünümündedir. kent sakinlerinin baĢta olmak üzere ve gelecek ziyaretçilerin yaĢam kalitesini arttırmaya yönelik Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir. gibi değiĢmez unsurları da içeren bir kapsama sahipken. Bilindiği üzere. Orvieto (Ġtalya). Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü‟nde Cittaslow Logosu‟nun ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanan “yaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslar arası ağı” yazısı bu düĢüncemizi pekiĢtirmektedir. Ülkemizde Seferihisar‟ın üye olmasından sonra. kentsel yaĢam kalitesi konseptinde kalite. BaĢka bir açıdan Cittaslow. Ģehirlerin insan yaĢamı için sürekli bir geliĢim içinde olmasını hedefleyen bir felsefeye sahip olmalarıdır.”Sürdürülebilir kent yaklaĢımı” ile. doğal. Çünkü insan yaĢamı sürekli bir geliĢim ve değiĢim içindedir. kentsel donanım ve konfor unsurlarıyla ilgilidir. doğal kaynakların korunması. Sürdürülebilirlikte kalite. kentlerin yerel kültürlerini ve özelliklerini muhafaza etmelerini ve geliĢtirmelerini teĢvik etmesi bağlamında sosyo-kültürel açıdan da “sürdürülebilir bir kent modeli” dir. kentlerin tarihi ve kültürüyle ĢekillenmiĢ olan kent kimliği ile ilgilidir. Öyle ki Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmekten daha önemli olan Ģey. Ludlow (Ġngiltere) ve Goolwa (Avustralya) örneklerinin de göstermiĢ olduğu gibi Cittaslow. dini ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluĢturulmasında önemli bir yer tutmaktadır. 20 ülkeden 132 üye Ģehre ulaĢan Cittaslow‟un üye sayısı her geçen gün artmaktadır. iklim. Cittaslow Tüzüğü‟nden ve kriterlerinden anlaĢılabileceği gibi Cittaslow. bir sonuç değil süreçtir. “kentsel yaĢam kalitesi konsepti”ni birbirinden ayıran temel nokta “kalite” kavramına yükledikleri anlamda gizlidir. Üye Ģehirlere sağlamıĢ olduğu kazanımlar dolayısıyla. ekoloji vb. Bu bağlamda Cittaslow. Bu noktadan hareketle bu kentlerde. üyesi olan Ģehirler için bir “kalite yolculuğu”dur. 60 civarında Ģehrimizin daha Cittaslow üyesi olmak için harekete geçmiĢ olması .

Cittaslow üyeliği sayesinde Ģehirlerimiz dünyaya açılabilir. henüz sorun kaynağı olmamıĢ kentleri sorun olmaktan uzak tutmaya dönük bir çaba. kent tanımlarının olmazsa olmaz Ģartı. Yani kent tanımları bağlamında olaya yaklaĢtığımızda Seferihisar ülkemizde nüfus kıstası açısından bir “kent” ama halkın iĢtigal ettiği iĢler açısından daha çok bir “kasaba” görünümündedir. sürdürülebilir dünyanın en büyük engelleyicileri olan büyük kentler için geliĢtirilmesi gerekmektedir. Ludlow ve Goolwa‟nın özelliklerini de dikkate aldığımızda Cittaslow “küçük Ģehirler için bir modeldir” sonucuna varabiliriz. Dünyayı sürdürülemez hale getiren sebeplerin baĢında metropol boyutuna ulaĢmıĢ kentlerin ürettiği problemler olduğu düĢünüldüğünde. Sorunun asıl kaynağı dururken. Yayılma hızını dikkate aldığımızda Cittaslow. Bugün ülkemizde nüfusları her geçen gün azalan bir çok Ģehrimiz var ki Cittaslow üyeliği çerçevesinde hayata geçirmek zorunda kalacağı kriterler sayesinde birer çekim merkezine dönüĢebilir. dünyada hızlı geliĢen uluslar arası Ģehir ağlarından biri haline gelmiĢtir. sürdürülebilir kentleĢme için etkin bir model olabilmesi için. “yaĢayanlarının tarım dıĢı iĢlerde çalıĢması” ölçütü Seferihisar‟da geçerliliğini yitirmektedir.000‟den az olması gerektiği koĢulu.102 Cittaslow‟un yayılma hızı açısından bir fikir vermektedir. . Cittaslow‟un sürdürülebilir bir kent modeli olma iddiasını sınırlandırmaktadır. anlamlı olsa bile insanlığın geleceği açısından ikincil konumunda kalmaktadır.000‟den az nüfusu bulunan kentlerin doğal olarak sürdürülebilir özellikler taĢıdığı söylenebilir. ülkemizde özellikle tarihi ve kültürel zenginlikler açısından merkezi yer iĢgal eden Anadolu kentleri için bir fırsat olarak görülebilir. Bu çerçevede. Cittaslow Hareketi‟nin. Orvieto. Seferihisar özelinde bir değerlendirme yapacak olursak. Dünyadan örnekler bölümünde incelediğimiz. Çünkü Seferihisar‟da halkın en az %50‟si tarımla geçimini sağlamaktadır. 50. Bu bilgiler ıĢığında Cittaslow yaklaĢımı. Bütün bunlardan önemlisi Ģehirlerimizin güzelliği ve benzersizliği bu sayede muhafaza edilebilir. sürdürülebilirlik çalıĢmalarının merkezinde yer alan “çevre” ve “gelecek kuĢakların gereksinmeleri” kaygıları Cittaslow‟un geliĢtirilmesi gereken ana baĢlıklar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Cittaslow‟a üye olabilmek için nüfusun 50.

103 EKLER .

Yetkiler Madde 8 .104 EK 1: “ULUSLARARASI CĠTTASLOW” TÜZÜĞÜ ĠÇĠNDEKĠLER Önsöz –Birliğin KuruluĢu CITTASLOW TÜZÜĞÜ PARAGRAF I – Tanımlar ve Ġlkeler Madde 1 – Merkez Madde 2 – Ġlkeler Madde 3 – Değerler Madde 4 –Tescilli Markalar Madde 5 – Dağılma Madde 6 – Resmi diller PARAGRAF II – Fonların Yönetimi Madde 7 –Ortak Fon PARAGRAF III – Katılım.Organlar Madde 16 – Uluslararası Kongre-Toplantı Madde 17 –Uluslararası Koordinasyon Komitesi Madde 18 – Uluslararası BaĢkan Madde 19 – BaĢkanlık Divanı Madde 20 – Garantörler Kurulu . Taahhütler.Katılım Madde 9 – Üyeler Madde 10 – Muhtemel Destekçiler Madde 11 – Cittaslow Dostları Madde 12 – Düzenlemelere Riayet Etme Madde 13 – Taahhütler Madde 14 – Yetkiler PARAGRAF IV – Uluslar arası Cittaslow Organları Madde 15 .

Positano kasabaları ile “Slow Food(YavaĢ Yemek) Birliği” (Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine muhalif olarak kurulan birlik) arasında kuruldu. Orvieto.EKLER Madde 28 .Referans Standartlar EK A – Tüzük EK B –Kabule ĠliĢkin Düzenlemeler EK C – Mükemmeliyet KoĢulları EK D – Logo EK E – Resmi Değerlendirme Kartları Önsöz Birliğin KuruluĢu “Cittaslow –Rete Internazionale delle città del buon vivere” (Cittaslow-YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı) adlı Birlik: kısaca.105 Madde 21 – Uluslararası Bilimsel Komite Madde 22 – Muhasebe Denetçisi PARAGRAF V Madde 23 – Uluslararası Yürütme Organlarının Sorumlulukları Madde 24 . (bu Tüzüğe eklenen Ek C‟ye göre): Logonun ayrılmaz bir parçası ise. Greve in Chianti. Birliğin süresi sınırsızdır.AnlaĢmazlıklar Madde 25 – Ulusal Organizasyonel Yapılar Madde 26 . “YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı” sözü olacaktır. “modern ve tarihi binalardan oluĢan bir taç taĢıyan turuncu renkli bir salyangozu” resmeden kendi logosunu kullanacaktır.Ulusal Koordinasyon Komitesi Madde 27 . Birlik. . “Cittaslow” Bra.

Madde 4 Tescilli Markalar Birliğin adı ile logosu. Üye Genel Kurulu tarafından. 16 adresinde. birliğe ait tescilli markalar ve mülklerdir. “Cittaslow” adı diğer dillere tercüme edilmeyecektir. üyelerin üçte iki çoğunluğu esasına göre müzakere edilir. . sadece Tüzüğün ilkelerine ve koordinasyon komitesinin genel direktiflerine dayanarak kullanımına izin veren uluslararası koordinasyon komitesinin yetkisindedir. Aziz John Manastırı‟ndaki “Palazzo del Gusto”da yer alır.106 CITTASLOW TÜZÜĞÜ PARAGRAF I Tanımlar ve Ġlkeler Madde 1 Merkez Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur ve via Ripa di Serancia I. Genel Kurul tasfiye kararı sonrasında bir veya daha fazla tasfiye memuru atayacak ve varlıklarından herhangi birini Birliğin amaçlarına benzer amaçlar taĢıyan kurumlara devredecektir. Birlik tali merkezlere de sahip olabilir. bu belge ile. Madde 3 Değerler Birlik. kar amacı gütmeyen bir teĢekküldür ve amacı Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları. Madde 2 Ġlkeler Birlik. Birliğin temel prensipleri. özel olarak onaylanan ve bu Tüzüğe Ek A olarak eklenen Cittaslow Belgesi‟nin içeriğinde yer alır. Bunların kullanımı. yerel ve uluslararası organları vasıtasıyla iĢbirliği yapmak suretiyle Slow Food adlı birliğin değerlerini ve kapsamını her yerde aktif olarak destekleyip bunlara uyacağını taahhüt eder. testler ve uygulamalar vasıtasıyla iyi yaĢama kültürünü destekleyip yaymaktır. Madde 6 Resmi diller Birliğin resmi dilleri Ġtalyanca ve/veya Ġngilizcedir. Madde 5 Dağılma Birliğin dağılması.

Uluslararası Cittaslow için. ayrılma ve ihraç prosedürleri Birliğin Yönetmeliği ile yürütülür. Her üye. Madde 9 Üyeler Olağan Üyeler: Bu terimle. hediye veya miras. Ulusal Ağ için. Aday üye. Uluslararası Birliğe 50 binden fazla nüfusu olmayan tüm Ģehirler katılabilir. bir kopyası Uluslararası Koordinasyon Komitesine gönderilmesi gereken bir ön düzenleme yapacaktır. her Ulusal Koordinasyon Grubu kendi Ortak Nakit Fonunu tesis edebilir. katılım baĢvurusunda Birlik Tüzüğünü tümüyle kabul ettiğini beyan etmelidir. Cittaslow Birliği‟nin amaca . “Üye Statüsü” ise. önceki maddenin ve düzenlemelerin hükümlerine dayanılarak Birliğe kabul edilenler kastedilir. Birliğin mali yılı her yıl 31 Aralık‟ta sona erer. müteakip mali yılın tahmini bütçesi ile kapanan bütçesine yönelik olmak üzere. Bütçe fazlalarıyla oluĢan ihtiyat akçeleri. Bunun yanı sıra. Herhangi bir bağıĢ. Taahhütler. Koordinasyon Komitesi müteakip mali yılın Mart ayının 15‟inde. kayıt ücretinin ödenmesinden itibaren dört ay içinde kazanılacaktır. onaylanması amacıyla Birliğin huzuruna sunulmak üzere müteakip mali yılın tahmini bütçesi ile kapanan bütçesine yönelik bir ön düzenleme yapacaktır. Ulusal Koordinasyon Grubu Ocak ayının 31‟inde. Yetkiler Madde 8 Katılım Birlik organlarının gerekçeli kararlarıyla farklı bir hüküm verilmedikçe.107 PARAGRAF II Fonların Yönetimi Madde 7 Ortak Uluslararası Nakit Fon Uluslararası yönetecektir:      Birlik. baĢvurularının Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından. Ulusal Koordinasyon önergesine dayanılarak onaylanması suretiyle üye Ģehirler ve kasabalar olarak kabul edilecektir. PARAGRAF III Katılım. Bu yerler. Katılım. Üyelere ve üye olmayanlara sağlanan hizmetler için yapılan ödemelerle oluĢan ve ayrıca ekonomik ve ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler. Kamu kurumları ve özel kurumlardan sağlanan katkılar. aĢağıda belirtilenlerden meydana gelen fonlarını Yıllık kayıt ve üyelik ücretleri.

Muhtemel destekçi statüsü kazanmak için. Bir Ulusal Koordinasyon varsa. Ulusal Koordinasyon Grubu.). Teknik ve bilimsel iĢbirliği. baĢvuruyu Uluslararası Koordinasyon Komitesinin onayına sunar ve bunun üzerine tekliften itibaren üç ay içinde karar açıklanır. Cittaslow‟un faaliyetlerini desteklemenin nedenleri ve yararları. d. Gönüllü olarak veya olağanüstü Ģartlarda hizmet verme.. destekçilerin üyelik harçları tümüyle Koordinasyonun kullanımına uygun olacak veya bir Ģekilde Ulusal Koordinasyona bağlanacaktır. Spesifik projeler için mali destek. Madde 11 “Cittaslow Dostları” “CITTASLOW DOSTLARI” terimiyle kastedilenler. Himaye (kurumlar olması halinde). Kantonlar. Alanlarında katkılar Koordinasyon Komitesi tarafından istenebilir veya olası destekçilerce teklif edebilir. Spesifik projeler için mali destek sağlama. Teknik ve bilimsel iĢbirliği. Birliğin faaliyetlerini ve yaĢamını desteklemeyi amaçlayan kamu kurumlarıdır (Bölgeler. Hizmetlerin gönüllü olarak veya istisnai koĢullarda verilmesi. Cittaslow Birliği‟nin amaçlarına. Ayrıca. felsefesine ve değerlerine ters düĢebilecek ya da onun imajına ciddi biçimde zarar verebilecek davranıĢlardan uzak durmak her üyenin görevidir. a. b. c. Ġller. Kasabalar. kurumlarca Birliğin uygun dairelerine talepte bulunulmasını sağlayacak bir Ģehir vasıtasıyla Birliğe niyetlerin bildirilmesi gerekir. aĢağıda belirtilenler vasıtasıyla sadece Birliğin faaliyetlerine katılmayı hedefleyen kültürel ve bilimsel birlikler ile kar amacı gütmeyen profesyonel ve ticari birliklerdir. Olası destekçi.108 yönelik yönetmeliklerini kendi bölgesinde ve toplumunda uygulayacağını taahhüt eder. Koordinasyon Komitesi o üyeyi acilen ihraç etmeyi düĢünebilir.. Koordinasyon Komitesine aĢağıdaki hususları bildirecektir:       Katkının miktarı ve niteliği. Cittaslow dostlarının üyelik harçları tümüyle Koordinasyonun kullanımına uygun olacak bir Ģekilde Ulusal Koordinasyona . Para yardımı. Bir üyenin bu kuralları ihlal etmesi halinde. Bir Ulusal Koordinasyon varsa. Madde 10 Muhtemel Destekçiler Bu belge içinde bu terimle kastedilenler.

“Cittaslow Dostları” unvanını kendi imajlarıyla iliĢkilendirebilirler ve bilimsel projelere mali destek verilmesi durumunda desteklenen projenin reklamını yapabilirler. Riayet etmemeleri halinde bu gibi haller ciddi sonuçlar doğurabilir ve gerekçeli müzakere üzerine üyenin ihraç edilmesine karar verilebilir. Himaye etme durumunda ise özel bir anlaĢma gerekmez. Birliğin ilkelerine açık bir Ģekilde ters olan belgelenmiĢ bir faaliyet için de ihraç kararı verilebilir. Birliğin uygun dairelerine hemen talepte bulunulmasını sağlayacak bir Ģehir vasıtasıyla Birliğe bildirilmesi gerekir. Bir Convivium (en az yirmi kiĢiden oluĢan bir Slow Food üye grubu) veya Slow Food tarafından gerçekleĢtirilen bir eylemin olduğu bir Ģehirdeki henüz mevcut olmayan bir kuruluĢa destek sağlamaya yönelik bir ilk adım olarak Cittaslow için bir daimi temsilci atamak. Yerel özelliklere uygun olarak Cittaslow tarafından paylaĢılan ilk ve periyodik sertifikasyona iliĢkin tercihleri uygulamak ve bireysel olarak önemli olan giriĢimler konusunda Ulusal veya Uluslararası Koordinasyon Komitelerince gerçekleĢtirilen soruĢturmaları desteklemek. Ġlgili prosedürler her zaman. içinde sürenin de belirtileceği özel bir anlaĢmanın imzalanmasıyla kabul edilecektir. Cittaslow dostları. Cittaslow ve Slow Food giriĢimlerini yaymak ve hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için yapılan giriĢimlerin reklamını yapmak. Cittaslow dostu statüsünün kazanılması için. Madde 13 Taahhütler Cittaslow aĢağıda belirtilen hususları taahhüt eder:  Kendi bölgelerinin tamamında madde 3‟ün ilkelerinin desteklenmesini amaçlayarak.109 bağlanacaktır. Madde 12 Düzenlemelere Riayet Etme Üyelerin bu Tüzüğün düzenlemelerine ve bunun yanı sıra Cittaslow Birliğinin Meclisi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından alınan kararlara riayet etmesi beklenir. mevcut yasalara uymanın ötesinde özel amaçlı yenilikler uygulamak. Kurumun Birliğin yaĢamına katılımını koordine eden idarede.      . teknik irtibattan sorumlu bir kiĢi belirlemek. GiriĢimlerin sonuçlarının değerlendirilmesiyle üzerinde anlaĢmaya varılacak kamu yararına olan giriĢimlere kendi isteğiyle katkıda bulunmak.

  PARAGRAF IV Uluslararası Cittaslow Organları Madde 15 Organlar AĢağıdakiler Uluslararası Birliğin organlarıdır:        Uluslararası Kurul Uluslararası Koordinasyon Komitesi Uluslararası BaĢkan BaĢkanlık Konseyi Garantörler Kurulu Uluslararası Bilimsel Komite Muhasebe Denetçisi. en az 60 (altmıĢ) gün önceden üyelere elektronik posta . Aynı bölgede/alanda sayıları üçü geçtiğinde. Kurulun toplantıları. ortak stratejileri. uluslararası tanıtım faaliyetlerini ve Uluslararası Koordinasyon sorunlarını müzakere eder. Toplantı katılımcıları Ģunlardan oluĢur: 1. Oy hakkı olmayan tüm Uluslararası onursal baĢkanlar. Madde 16 Uluslararası Kongre Bir kural olarak. Tüm organlar 3 yıllık süreyle atanır. Üyelik ücretleri tamamen ödenmiĢ ve diğer tüm gerekli formaliteleri yerine getirmiĢ olan üye Ģehirlerin bütün temsilcileri veya delegeleri ve 2. Birlik tarafından uygun bir düzenleme ile belirlenecek prosedürler esas alınmak üzere.110 Madde 14 Yetkiler Üye ġehirlerin yetkileri Ģunlar olacaktır:   “Cittaslow” logosunu kendi imajlarıyla iliĢkilendirmek. Uluslararası Kurul Orvieto‟daki (Ġtalya) uluslararası merkezlerinde yıllık toplantı yapar. hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için tüm kamu teĢebbüslerine ve özel teĢebbüslere logonun kullanım hakkını vermek. aynı nihai amaçlarla geçici olarak bir bölgelerarası koordinasyon uygulaması yapmak mümkün olacaktır. Uluslararası Kurul. faaliyetlerinin daha iyi bir Ģekilde organize edilmesi için aralarında iĢbirliği yapmak (Cittaslow bölge koordinasyonu). Bir bölgede/alanda üçten az Ģehir varsa.

katılanların üçte biri tüm Birlik üyelerince gerçekleĢtirilecek bir Genel Kurul toplantısı talep edebilir. tahmini ve nihai bütçeleri onaylar.   Uluslararası Koordinasyon Komitesini seçer ve Muhasebe Denetçisi ile Garantörler Kurulunu atar. Kurul. Kurul aynı zamanda tüm üyeleri etkileyen konulara iliĢkin karar alıyorsa. üyelerin en az dörtte üçünün hazır bulunması ve katılanların çoğunluğunun olumlu oy vermesi ile Tüzükte ve düzenlemelerde değiĢiklik yapabilir.111 yoluyla bildirimde bulunularak gerçekleĢtirilecektir. Kurul. yeri. Ġkinci toplantı daveti üzerine ise müzakere katılımcıların sayısı dikkate alınmaksızın onaylanmıĢ olarak kabul edilir. ayrıca gerekli olduğunu düĢündüğünde veya üyelerin en az onda biri gerekçeli bir talepte bulunduğunda da toplantıya çağrılabilir. Maddesi). çalıĢma yönetmeliklerini. Kamu yararına yönelik giriĢimleri ve gerekli bütçeyi belirler.      Kurul. Kurul. Üyeler özellikle baĢka üyeler tarafından temsil edilebilirler. Madde 17 Uluslararası Koordinasyon Komitesi Koordinasyon Komitesi yılda en az iki kez toplanır. üyelerin en az yarısının Ģahsen veya geçerli vekiller vasıtasıyla katılımıyla yasal olarak oluĢturulur ve katılımcılarca basit çoğunluk esasına göre müzakere yapılır. BaĢkanı seçer. değerlendirme parametrelerini ve bunların ölçülmesi için gerekli olan yapıları kararlaĢtırır. Yıllık Ortak Fon beyanını onaylar (Tüzüğün 7. Toplantı bildiriminde toplantının günü. Toplantılar normal olarak Cittaslow‟un Orvieto‟daki (Ġtalya) uluslararası merkezinde olmayacaksa Cittaslow‟lardan birinde ve aĢağıda belirtilen 21 üyenin katılımıyla yapılır:     Ulusal Ağların delegeleri için 8 temsilci Ġtalyan Cittaslow‟dan olan delegeler için 8 temsilci Dört Ģehir kurucusu için 4 temsilci Uluslararası Slow Food için1 temsilci Garantörler Kurulu baĢkanı ve direktör de Koordinasyon Komitesinin çalıĢmalarında bulunmaya davet edilir. Madde 7‟deki prosedürlere göre. . Yıl boyunca takip edilecek hedefleri. Birliğin yıllık ücretini belirler. Ancak hiç kimse beĢten fazla oy kullanma hakkına sahip olamaz. saati ve gündemi belirtilmelidir.

Ulusal ĠĢletim KuruluĢlarının özel faaliyetlerini koordine edip destekler. bütçe temsilcileri ve muhasebe temsilcileri konularını müzakere eder. ġehirlerin yaptığı üyelik baĢvurularını ve varsa herhangi bir ihracı müzakere eder. Hakkın kaybedilmesi halinde Koordinasyon Komitesi yer değiĢimi için atama yapabilir. Ortak nakit fon beyannamesi düzenler Fonları ve mülkleri yönetir. bir yılda üç kez gerekçesiz biçimde toplantıya katılmama sonrasında gerçekleĢir.112 Koordinasyon Komitesine katılım hakkının kaybedilmesi.             Madde 18 Uluslararası BaĢkan BaĢkan birliği temsil eder. Genel konular ve Cittaslow‟un Ulusal ĠĢletim KuruluĢu için olan geçerli yönetmelikler üzerine müzakereler yapar. Birliğin faaliyetlerini ve projelerini organize eder ve en az yılda bir kez sonuçların doğruluğunu soruĢturur. Birliğin faaliyetlerini denetler/izler. Koordinasyon Komitesi oy/katılım çoğunluğuna dayanarak. Cittaslow logosunu taĢıyacak/sergileyecek olan üyelerce organize edilecek olan yıllık etkinlik takvimini tespit eder. Garantörler Kurulunun görüĢlerini alarak.     BaĢkanlık Konseyini atar. Ayrıca Koordinasyon Komitesi. Ortak Fonun idaresi. Birliğin imajına ciddi biçimde zarar verebilecek Ģekilde Birliğin amaçlarına ters olan herhangi bir davranıĢtan ötürü bir üyenin acilen ihracını müzakere eder (resmi olarak bir Ulusal Koordinasyon Grubu tarafından veya onun bildirimi üzerine): Kurul kararlarının uygulanmasına yönelik giriĢimleri müzakere eder. söz konusu olan bir kurucu Ģehir bile olsa. Cittaslow unvanı/ödülü vermeye yönelik genel kriterleri onaylar. ġehirler için üyelik prosedürlerini müzakere eder. . Kurulu ve Koordinasyon Komitesini toplantıya çağırır. ÇeĢitli ülkelerdeki Birlik üyeleri arasından alınan prosedürlerin ve iĢleyiĢ yöntemlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi üzerine müzakereler yapar. baĢka Cittaslow‟ların katılımına açık olarak geniĢletilerek de yapılabilir. Müteakip mali yıl için 31 Ocak‟ta tahmini ve nihai bütçeleri düzenler. Bilim Komitesi ve Garantörler Kurulu üyelerini atar.

diğer herhangi bir yargı yetkisi hariç olmak üzere önce/sadece Garantörler makamına sunulacaktır. Muhasebe denetçisi harcamaları denetler. Madde 24 AnlaĢmazlıklar Üyeler arasında ve üyelerle Birlik ya da onun organları arasındaki herhangi bir anlaĢmazlık. Madde 23 Uluslararası Yürütme Organlarının Sorumlulukları Birliğin Uluslararası yürütme organları. Direktör. Madde 21 Uluslararası Bilimsel Komite Bilim Komitesi uzmanlardan ve farklı bilim dallarından gelen bilim adamlarından oluĢur. Onların kararları temyiz edilemez. maddesinin hükmünün sonucu olarak. her biri sadece kendi fonları ve yürütme organlarından sorumlu olan üye birliklerin ve Ulusal. Onlar herhangi bir resmi prosedür olmaksızın ve hakkaniyete göre en kısa sürede hüküm vereceklerdir.113 Madde 19 BaĢkanlık Divanı BaĢkan ve 3 baĢkan yardımcısından oluĢur. yerel ve bölgesel yapıların yükümlülüklerinden sorumlu değildir. Üyelerce sunulan disiplinle ilgili davaları değerlendirir ve 60 gün içinde alınması gereken önlemleri yazı halinde düzenleyerek bu davalar hakkında kararlar alır. yasal ve yargılamaya iliĢkin bir örgüttür. BaĢkanlık Konseyinin çalıĢmalarında bulunmaya davet edilir. Bu tüzüğün 17. Madde 20 Garantörler Kurulu Garantörler Kurulu. Uluslararası Koordinasyon Komitesine talimatlar verir ve onun yetkilerini yönetir. . organizasyonel anlamda Cittaslow unvanı verme faaliyeti için iĢbirliği yapar. Kurulun ve Uluslararası Koordinasyon Komitesinin toplantıya çağrılmasıyla ilgili tüm faaliyetlerde baĢkan ile iĢbirliği yapar. Madde 22 Muhasebe Denetçisi Genel kurul her üç yılda bir muhasebe denetçisi atar. Üç üyeden oluĢur ve içinden bir baĢkan seçilir. GerçekleĢtirilen faaliyetleri daha iyi hale getirmeye yönelik olarak Birliğin organlarına kapsamlı ve güncel bilimsel ve kültürel bilgi sağlama rolü üstlenip. Birliğin iĢletme yönetimini gözlemler ve genel kurula rapor verir.

Birliğin imajına ciddi biçimde zarar verebilecek Ģekilde Birliğin amaçlarına ters olan herhangi bir davranıĢtan ötürü bir üyenin acilen ihracının istenmesi üzerine Uluslararası Koordinasyon Komitesini haberdar eder. Projelerle Birliğin faaliyetlerini koordine eder. Madde 26 Ulusal Koordinasyon Komitesi Ulusal Koordinasyon Komitesi. . Cittaslow‟a rapor veren ve bölgede koordinatör rolü üstlenen Ulusal Koordinasyon Grubu‟dur. Yeni aday Ģehirlerin yaptığı üyelik baĢvurularının tahkikatını yapıp bunları Koordinasyon Komitesine sunar.     Ġtalya için Ulusal Koordinasyon Grubu. Söz konusu yapının yürütme organı. bu durumda bir Ulusal veya Bölgesel Organizasyonel Yapı oluĢturulur ve bu yapı Koordinasyon Komitesi için referans teĢkil eder. Uluslararası Koordinasyon Grubu üyelerine karĢılık gelir. her kasaba baĢına veya her kasaba grubu baĢına bir Ulusal ağ temsilcisinden oluĢur ve sorumlulukları Ģunlardır:    Kasaba temsilcilerinin emrinde teknik alanda hizmetler talep edebilecek olan Ulusal koordinatörü oy çoğunluğuyla seçer. Cittaslow logosunu taĢıyan üye kasabalarca organize edilse bile Ulusal etkinliklerin yıllık takvimini belirler ve bir kopyasını Uluslararası Koordinasyon Komitesine gönderir. Yılda bir kez sonuçları denetler ve buna göre Uluslararası Koordinasyon Komitesine rapor verir. Ulusal ağ fonunu yönetir. Müteakip mali yıl için 31 Ocak‟ta tahmini ve nihai bütçeleri düzenleyip bir kopyasını koordinasyon komitesine gönderir.114 PARAGRAF V Ulusal Organizasyonel Yapı Madde 25 Ulusal ve/veya Bölgesel Organizasyonel Yapılar Ulusal ve/veya Bölgesel alanda en az üç üye Ģehri varsa.

Ek A – Tüzük 2. önsözlerle birlikte bu Tüzüğün ayrılmaz bir parçasını teĢkil ederler: 1. farklılıkları azaltma ve bireysel toplulukların tipik özelliklerini gizleme eğiliminde olarak. mevcut yasa hükümlerine tabidir. kültürel olarak ve evrensel biçimde sunmak suretiyle bir mükemmellik arayıĢı Ģeklinde farklı bir ihtiyaç belirmektedir. iyi bir sofraya. hiç kimseye ait olmayan sıradan ortalama modeller önerir ve kaçınılmaz surette sıradanlık meydana getirir. Buradan hareketle. Ek D –Logo 5. Ek F – Resmi değerlendirme kartları Madde 28 Referans Standartlar Bu Tüzükte yer almayan herhangi bir Ģey. kalite arayıĢının sonucu olarak lezzetten yola çıkan YavaĢ Yemek (Slow Food). Ancak elitist bir etkinlik yerine. baĢarısının ve bu baĢarının uluslararası düzeyde yayılmasının faktörlerini oluĢturuldu. . hizmetlere ve kent dokusuna karĢı gittikçe yayılan ilgiden hareketle kendilerini bu faaliyet içinde elveriĢli hale getiren Ģehirler de Uluslararası bir Cittaslow ağını oluĢturdular.115 PARAGRAF VI Ekler Madde 27 Ekler AĢağıdaki ekler. Ek C – Mükemmeliyet KoĢulları 4. KüreselleĢme bir değiĢim ve sirkülasyon imkânını temsil etmesine rağmen. Bu nedenle. kaliteli barınağa. ULUSLAR ARASI CITTASLOW TÜZÜĞÜ EKLERĠ Tüzüğe ait Ek “A” TÜZÜK BELGESĠ Yerel toplulukların kalkınması. özgünlük arayıĢında olan ve onu dünyanın bilgisine sunan pek çok insanın baĢarısından söz edilebilir. Ek B – Kabule ĠliĢkin Düzenlemeler 3. dıĢarıdan görülebilen ve içinde yaĢanan kendi kimlikleriyle ilgili olmak üzere. kendine özgü niteliklerini paylaĢma ve tanıma kabiliyetlerine dayanır. PaylaĢılan somut ve kanıtlanabilir davranıĢlar prensibinden.

Yerel niteliklere saygılı olmayı esas alarak. Hareketin amaçlarına ulaĢmasına katkı sağlamak üzere. bölgenin ve kent dokusunun karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik bir çevre politikası uygulanır. sistematik olarak tat eğitimi vererek gençlik ve okul dünyasına özel ilgi göstermek suretiyle vatandaĢlar arasında da Cittaslow‟da yaĢamanın bilinci arttırılır. hareketin logosunu kendi imajlarıyla iliĢkilendirmek. Genetiği DeğiĢtirilmiĢ (GDO) ürünler dıĢlanırken. kökleri kültüre ve geleneklere uzanan üretim himaye edilir ve bölgenin standardizasyonuna katkı sağlanır. onu bozmayan fonksiyonel bir altyapı politikası geliĢtirilir. Üzerinde mutabık kalınacak prosedürlere göre modeller ve yapılar kullanarak hareket kapsamında gerçekleĢtirilecek giriĢimlere katkıda bulunmak. yerine getirilip getirilmediği katılan tüm Ģehirlerde ve tüm kıtalarda periyodik olarak doğrulanacak olan birçok taahhüdün altına imza atar. müĢteri ile kaliteli ürün imalatçısı arasında direkt iletiĢimin sağlandığı yerler desteklenerek.116 Cittaslow. Cittaslow‟un giriĢimlerini yaymak ve hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için uygulanan giriĢimi halka açık hale getirmek. Bölgede oturmak için değil ona değer verildiği için. Üzerinde mutabık kalınacak genel kuruluĢ giriĢimlerine ve hareketin koordinasyonuna gönüllü olarak katkıda bulunmak. ġehir kaynaklarının tümüyle ve kapsamlı biçimde kullanımı konusunda önyargıya neden olabilecek fiziki ve kültürel engeller ortadan kaldırılarak konukseverliğin kalitesi artırılır. Yerler ve yöntemler muhafaza edilerek. Citta Slow unvanını sergileyip övünmek.       Harekete katılan ġehirler Ģu taahhütlerde bulunurlar:    ġehirler Ģu yetkilere sahip olacaktır:    . Çevrenin ve kent dokusunun kalitesini artırmaya yönelik teknolojilerin kullanımı sağlanır. doğal tekniklerle elde edilen ve doğayla uyumlu olan gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi teĢvik edilir. Sadece operatörler arasında değil. Cittaslow tarafından paylaĢılan tercihleri uygulamak ve giriĢimlerin sonuçlarının değerlendirilmesi için kabul edilen parametreler vasıtasıyla. hareketin öngördüğü disiplinlerle soruĢturma yapılmasını desteklemek. logoyu tüm kamu ve özel giriĢim ve faaliyetlerinde kullanmak. Cittaslow’da Ģunlar mevcuttur:  Öncelikle geri kazanım ve geri dönüĢüm tekniklerine değer veren.

yabancı kasabalarla olan iliĢkilerle ilgili temsil yetkisine sahiptir ve Birliğe katılmak isteyen herkesin uymak zorunda olduğu Ulusal parametreleri belirler. destek sağlayan Ģehirlerin temsilcilerini ve diğer Ģehirlerden birkaç temsilciyi içerecek olan faaliyetler için bir koordinasyon komitesi oluĢturmak. Birliğe kabul baĢvurusu yapan kasabalarla direkt iliĢkiler kuran uluslararasılaĢma memuru ve sertifikasyon prosedürlerinin doğruluğunu değerlendirmekten sorumlu Cittaslow sertifikasyon memuru. yukarıda bahsedilen politika sorumlusu. Ģehirlerdeki yaĢam kalitesi sorunlarıyla ilgili teknik ve bilimsel tartıĢma yapma imkânı sağlayacak ve bu toplantılarda Cittaslow hakkında bir rapor düzenlenecektir. Her zaman farklı bir Ģehirde yapılacak olan yıllık toplantılar. Sekreter ve Veznedarın atanmasıyla oluĢan BaĢkanlık Konseyi. yerel sosyal faaliyetleri gerçekleĢtirmek ve yürütmek için gereken teknik görevleri yapar. değerlendirme parametreleri ve bunların ölçülmesi için gerekli olan yapılar Koordinasyon faaliyetleri kapsamındaki kamu yararına yönelik giriĢimler ve gerekli olan bütçe Her ülkeden bir delegenin olması sağlanarak Slow Food temsilcilerini. 15 Ekim 1999 Tüzüğe ait Ek “B” KABULE ĠLĠġKĠN DÜZENLEMELER “YaĢamanın Birliğine güzel olduğu” Cittaslow–Uluslararası Kasabalar Ağı BaĢkan. . Orvieto. -Kasabaların üyelik baĢvurularını iĢleme tabi tutmakla sorumlu direktör. Madde 1 ÇalıĢma Araçları • UluslararasılaĢma politika sorumlusu • Ofis Kadrosu UluslararasılaĢma politika sorumlusu. Ofis Kadrosu Ģunlardan oluĢur: -Koordinasyon Komitesinin talimatları ve kararlarına göre hareket eden.117 Hareketin faaliyetine yıllık toplantılarla yön verilecek ve bu toplantılarda Ģu kararlar alınacaktır:    Yılın hedefleri ve iĢ yönetmelikleri. iki BaĢkan Yardımcısı. Direktör. -Politika sorumlusuna gereken tüm operasyonel desteği sağlayıp.

Birlik üyeliğine katılmayı talep eden ve aĢağıdakileri bilgileri içeren bir baĢvuru sunar:     ġehrin tanıtımı. Arkeolojik ve kültürel alanda yer alan Ģehirlerin ve kasabaların uluslararası birliklerinin kollektif olarak üye olmasına izin verilir. Ayrılan veya ihraç edilen ya da baĢka bir Ģekilde Birlik üyeliklerine son verilen üyeler. Üye statüsü devredilemez. KarĢılanan gereklilikler ve gerekliliklerin karĢılanması için yürütülmekte olan projelerin tanımı. Üyelik.11. Katılmayı tercih etme nedeni. maddesinde belirtilen üyelik ücreti sadece kabulden sonra ödenecektir. maddesinde de belirtilmiĢtir. katılım ücretlerinin iadesini talep edemezler veya Birliğin varlıkları üzerinde herhangi bir hakka sahip olamazlar. Madde 3 Slow Food ile Bağlantı Cittaslow‟un. mevcut yılın sona ermesi üzerine geçerli olur. Üye her zaman yazılı talepte bulunarak Birlikten ayrılabilir.2007 tarihinde Plueba‟da bir protokol imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği‟yle bağı vardır. aynı felsefeyi paylaĢtığı ve 09.00 Euro değerinde bir tutarı ödemelidir. Madde 4 Üyelik BaĢvurusu Cittaslow ağına katılmak isteyen ġehrin Belediye BaĢkanı. Ciddi bir nedenden veya en az iki yıl boyunca üyelik ücreti ödememesinden ötürü kurul tarafından bir üyenin ĠHRACI görüĢülebilir. Bu Tüzüğün 8. . ancak Birliğe yıllık ücretin ödenmesi suretiyle tam olarak yenilenebilir. Madde 5 Üyelik BaĢvurusunun Onaylanması Üyelik baĢvurusu Koordinasyon Komitesi tarafından onaylanır. Normalde 50 binden fazla nüfus içermeyen ve baĢkent olmayan Ģehirler için üyelik baĢvurusu değerlendirmesi yapılır. Ģehir toplu olarak 600. Birlikle kurumsal ve teknik iliĢkiler için gerçekleĢtirilen konuları. BaĢvurunun kabulünden sonra. Ayrılma talebinin yazılı olarak Koordinasyon Komitesine sunulması gerekir ve en az üç ay önceden gönderilmedikçe (30 Eylül itibariyle). Koordinasyon Komitesine veya Yetkili Ulusal ĠĢletim KuruluĢu‟na.118 Madde 2 Katılım-Ayrılma-Ġhraç Katılım prosedürleri Tüzüğün 8.

ağdaki Ulusal Koordinasyon Komitesi yetkilendirilir (yukarıdaki A-C-D-E maddelerine göre) Ancak bu yazının birinci maddesindeki F ve G maddelerinde düzenleme getirilen prosedürler değiĢmeden kalır. D. E. G. Kriterlerin en az %50‟sinin karĢılanıp karĢılanmadığı tespit edilir. Kriterler değerlendirilir. C. Ek “C”) belirtilen toplam kriterlerin en az %50‟sini karĢılayan Ģehirlerin kabulüne karar verir. 2) Halihazırda bir Cittaslow ağı bulunan ülkelerde ise kabul prosedürü için. nihai raporu inceleyip Birlik üyeliğine kabule onay verecek olan Uluslararası Koordinasyon Komitesi karar verir.119 Madde 6 Üyelik Prosedürleri Cittaslow‟a kabul edilme prosedürleri aĢağıdaki gibidir: 1) Halihazırda bir Cittaslow ağı bulunmayan ülkelerde Ģu adımların izlenmesi gerekir: A. . Koordinasyon Komitesi Ģehrin ağda kalma koĢuluna aynı süre ve prosedürlerle karar verecektir. Ofis Kadrosu.00 Euroluk bir ücret öder. Koordinasyon Komitesi usulüne uygun olarak önceden bildirimde bulunmak suretiyle. B. Gerekirse UluslararasılaĢtırma politika sorumlusu. 3) Herhangi bir Cittaslow ağı yer almayan fakat birkaç onaylanmıĢ kasabanın iĢlemde olduğu ülkelerde. söz konusu kasabalar daha fazla katılım ve Ulusal ağ oluĢturulması konusunda Ofis Kadrosundan destek isteyecektir. Cittaslow Tüzüğü‟nde öngörülen temel kriterler doğrultusunda olması gereken ulusal parametreleri belirler. Madde 7 Kabul Koordinasyon Komitesi. UluslararasılaĢtırma ÇalıĢma Grubunda aktif olarak çalıĢacak olan yerel bir organizasyon delegesi belirlenir. Ulusal Organizasyonel Yapıya ait Ek C ve F‟de belirlenen kalite ve miktar standartlarını kontrol etmek için bir yerel denetim gerçekleĢtirir. F. Ulusal ağın oluĢmasından sonra söz konusu ağdan seçilen Ģehir onay makamı olması nedeniyle Cittaslow Uluslararası kuruluĢuna geri iadesiz 600. Üyeliğe kabule. Madde 8 Periyodik Doğrulama SoruĢturmaları Yukarıdaki maddelerde belirtilen adımlar her Ģehirde beĢ yılda bir tekrar edilecektir. yerel Slow Food baĢkanı veya onun temsilcisiyle ve yerel Ulusal ağ organizasyonu baĢkanıyla müĢterek olarak. ara dönemlerde bile bir doğrulama soruĢturması gerçekleĢtirebilir ve ağda kalma koĢuluna karar verebilir. yazılan nihai raporu gözden geçirir ve her kategori için parametrelerden en az birine uyulması kaydıyla Birlik tarafından uygulanan gösterge kartlarında (bkz.

Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢması. bio-yakıt vb. Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar. Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması. 7. 8. Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılmasına için planlar yapılması. 6. 2.00 Euro 5 binden az nüfusu olan Ģehirler 750. Madde 10 Harçlar ve Ücretler Üye Ģehirlerden aĢağıdaki ücretler tahsil edilir: Kurul tarafından belirlenen ve her yıl en geç Haziran ayının 30‟unda direkt olarak Birliğe ödenmesi gereken yıllık üyelik ücretleri. 4. mini hidroelektrik güç kaynaklan.120 Madde 9 Zorunlu Kural Üye Ģehirler. 9.500. Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. su ve toprak kalitesinin var olan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması.00 Euro 5 -15 bin nüfusu olan Ģehirler 1. Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması. yeĢil hidrojen. 3.) kullanımına dikkat çekilerek. Hava. yerel yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması. Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaĢmasını sağlayacak planların yapılması.500.00 Euro 30 binden fazla nüfusu olan Ģehirler 3.00 Euro Tüzüğe ait Ek “C” MÜKEMMELĠYET KOġULLARI Çevre Politikaları 1. Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması.500. Birliğin idari organlarınca önerilen kampanyalar için her defasında belirlenen amaçların gerçekleĢtirilmesine uyum sağlayacaklarını taahhüt ederler. Madde 11 Geçici Hüküm 2009 yılı için aĢağıdaki tutarlarda yıllık üyelik ücreti tespit edilmiĢtir: Binden az nüfusu olan Ģehirler 600. . 5.00 Euro 15 -30 bin nüfusu olan Ģehirler 2.

U. Altyapı Politikaları 1. Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması.P(Kentsel Yenilenme Programı) bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. Tıbbi yardım merkezlerinin bulunması. 6. Aile yaĢamını ve genel aktiviteleri destekleyici programların oluĢturulması (rekreasyon. iĢlevlerinin. 3. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). yaĢlı ve kronik hastalara yönelik ev hizmetleri. 13. 12. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. sosyal merkezler. .R. Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. 5. Tarihi mekânların. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. Cittaslow bilgi Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 1.121 10. yürüyen merdiven. Biyo-mimari alanlarının kurulması. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak dost mağazaların kurulması. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. 11.). mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. 2. 10. kamu tuvaletleri vb. 7.). Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve Yerel Gündem 21‟e katılım). 4. spor. Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar. 8. YeĢil alanların kurulması ve hizmet alt yapılarının sağlanması (oyun alanları. Kentte kablosuz sistemlerin kurulması. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. Geri kalmıĢ kent alanlarının tekrar geliĢimine ve kullanımına yönelik projeler geliĢtirilmesi. 9. 11. 2.

Elektromanyetik alanların izlenmesine yönelik sistemlerin kurulması. Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması. Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve desteklenmesi. 11. Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). 4.122 3. 9. Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. 6. 5. 4. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. 2. 8. Tarihi merkezlerde uluslararası turizm iĢaretleri ve turist seyahat rehberinin . 9. Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. Misafirperverlik 1. 5. Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. okulların yemek hizmetlerinde organik. Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması. Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi. yerel kültürün geliĢmesine olanak sağlaması için desteklenmesi. Kent halkına çeĢitli hizmetler vermeye yönelik planlar yapılması (belediye hizmetlerinin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve halka internet eğitimi verilmesi). 2. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 1. 3. 8. 7. Yok olma tehlikesinde olan el sanatlarının korunmasına yönelik programların geliĢtirilmesi. 10. Çöp bidonlarının kötü görünümünün önlenmesi ve atık su toplama sistemi için planlar yapılması. 7. Kent ve okul bahçelerinin. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. Yerel esnaf ve zanaatkarların ürettiği ürünlerin kalite sertifikalarının oluĢturulması. Tele-iĢgücünün tanıtılması ve desteklenmesi. 6. Kentin renk planlamasının yapılması.

). YavaĢ Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. 3. Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri. Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park. kamu alanlarında çalıĢma saatlerine esneklik kazandırılması vb. 4. 6. eylem-kimlik kampanyası için gerekliliklerin karĢılanması. 2. Slow Food Presidia‟nın desteklenmesi ve oluĢturulması. Yerel ürünlerin Slow Food‟un Mercati dele Terra Programı kapsamında desteklenmesi. okullarda sebze bahçelerinin kurulması. . 3. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 1. Turistik iĢletmelerinin. 5. Slow Food iĢbirliğiyle. web siteleri vb. Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla Slow Food projesinin uygulanması. Özel KoĢullar 1. Slow Food iĢbirliğiyle. Yerel Slow Food (Slow Food) birliğinin kurulması. 4. YavaĢ Kent. 3. Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması. 5. Farkındalık 1. 2. Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre Projesi‟nin desteklenmesi. genel olarak esnafın. 3. 2. Kent halkının. YavaĢ Kent Hareketi‟ne katılım motivasyonunun sağlanması için.). okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması.123 kullanılması. 7. Üye kentlerin resmi yazıĢmalarında Cittaslow amblemini kullanması ve internet sitelerine YavaĢ Kent felsefesini içeren bir bölüm koyması. YavaĢ Yemek ve YavaĢ Kent faaliyetlerinin yayılmasını sağlayacak programların geliĢtirilmesi. Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi.

.124 Tüzüğe ait Ek “D” LOGO Tüzüğe ait Ek “E” RESMĠ DEĞERLENDĠRME KARTLARI Kartlar. kalite ve miktar standartlarının doğrulanması sırasında baĢvuru sahibi Ģehirlerin elde ettiği sonuçları basit bir biçimde gösterir. Skorların minimum 1 ile maksimum 3 değerleri arasında değiĢtiğini hatırlatırız.

Mümkün olduğunu görünce de harekete geçiyoruz. Tabi tüm bu geliĢmeler belediye baĢkanlığından önce oluyor. nasıl bir yol ve süreç izlendi? Bülent Köstem: 2009 Haziran baĢında Cittaslow‟un merkezi Ġtalya‟ya bir niyet mektubu gönderdik.000‟in altında olmak Ģartını sağlıyordu. Bunun yanı sıra. betonlaĢmaya. Kendisi internet ortamında. Çünkü.125 EK 2: CITTASLOW SEFERĠHĠSAR TEMSĠLCĠSĠ BÜLENT KÖSTEM‟LE 12 MAYIS 2010 TARĠHĠNDE SEFERĠHĠSAR „DA YAPILAN MÜLAKAT Enes Battal Keskin:Seferihisar Türkiye‟de ilk Cittaslow ünvanı alan Ģehir oldu. ġunu da belirtmek gerekir ki. Seferihisar Belediye Kültür Merkezi‟nde toplantılar yaptık. Ģu an nerede bulunuyoruz sorularının cevaplarını araĢtırdık. nüfusu 50. Niyet mektubumuzu gönderdikten sonra Ġtalya merkezden bize bir cevap geldi. Daha sonra ki zamanlarda Ġtalya‟ya gittiğinde Cittaslow Ģehirlerinden birinde bulunuyor. standartlaĢmaya karĢı. 2009 Haziran baĢında niyet mektubunu gönderdikten sonra. Seferihisar içinde de harekete geçerek Cittaslow‟u tanıtmaya baĢladık. Cittaslow kriterlerinden yapabileceklerimizi yapmaya çalıĢtık. 59 kriterin en az %50‟sini gerçekleĢtirmiĢ olmak gerekiyor. sıradanlaĢmaya. Cittaslow fikri nasıl ortaya çıktı? Seferihisar Cittaslow‟a baĢvururken hedefi neydi? Bülent Köstem Cittaslow fikri belediye baĢkanımız Tunç Soyer tarafından gündeme getirildi. güzelleĢerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesidir. çirkinleĢmeden. özellikle Ege kıyılarında kendini gösteren. Cittaslow üyeliği. Seferihisar‟da ki yaĢam Cittaslow felsefesine yakın idi. Bu toplantıları üyeliğimiz kabul edilmeden önce yaptık. Seferihisar Ege kıyılarında bir kıyı Ģehri olmakla beraber sükûnetini koruyabilmiĢ bir Ģehirdir. Cittaslow üyeliği için en temel Ģart olan. bunu Seferihisar‟da gerçekleĢtirmenin mümkün olup olmadığını birlikte araĢtırıyoruz. bu üyeliğe Seferihisar ve Seferihisarlılar adına baĢvuruyorduk. Kendimizi tanıtan bu mektupta ayrıca amaçlarımızı ve Cittaslow olma niyetimizi belirttik. Çünkü Seferihisar. gelgitlerden bağımsız bir Ģekilde. sanayileĢmeden. bu hedef ve bu amaç ile alınmıĢ oldu. Hedefimiz. tanıdıklarından gelen e-maillerde böyle bir hareketin var olduğunu ve nasıl bir hareket olduğunu öğreniyor. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliği için üyelik kriterlerinin tamamını mı gerçekleĢtirmek gerekiyor? Bülent Köstem: Hayır. Seferihisar‟ın kendi yolunu çizebilmesidir. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyelik düĢünceniz oluĢtuktan sonra süreç nasıl geliĢti. YaĢanan politik çalkantılardan. ÇeĢitli duyuru va tanıtım materyalleri ile halkı bilgilendirmeye çalıĢtık. Çok katlı otellerin olduğu. Bu cevap üye adaylığına kabul edildiğimiz yönünde bir cevaptı. Cittaslow üyeliğine kabul için yerine getirilmesi gereken farklı alanlarda 59 kriter çerçevesinde biz neleri gerçekleĢtirmiĢiz. baĢka hangi kriterleri gerçekleĢtirebiliriz. Yani Seferihisar‟ın geleceğinin garanti altına alınmasıdır. Seferihisar‟a bağlı 14 adet köy kahvehanesinde Cittaslow‟u tanıtan sunumlar yaptık. sabaha kadar müzik yayını olan bir yer olsaydık elbette üyeliğimiz daha baĢtan reddedilebilirdi. çarpık kentleĢme. Belediye baĢkanı seçildikten sonra. .

kelimesine yüklenen olumsuz anlamların yanlıĢ ve haksız olduğu Seferihisarlılar tarafından anlaĢıldıktan sonra yavaĢ kelimesini daha rahat kullanmak isteyebiliriz. ÇıkıĢ noktası yavaĢlık olan Cittaslow hareketinin tercümesini “sakin Ģehir” olarak yapmak. “yavaĢ” anlamına gelen “slow” kelimesine olumsuz anlamlar yüklediğini. Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme etmekteki amacınız nedir? Bülent Köstem: Aslında Cittaslow‟un tüzüğünde Cittaslow kelimesinin tercüme edilmemesi yönünde bir madde var. Avrupa‟da Cittaslow‟a üye Ģehirlerde yaptığımız görüĢmelerde halkın. Avrupa‟da ortaya çıkan bir hareket olduğu için.126 Enes Battal Keskin: O zaman Seferihisar daha baĢlangıçta üyelik kriterlerinden %50‟sini gerçekleĢtirmiĢti diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Evet. Bir iki hafta içerisinde böyle bir metni yani Seferihisar‟ın gerçekleĢtirmiĢ olduğu Cittaslow kriterlerini ve gerçekleĢtirmeyi taahhüt ettiğimiz kriterleri yazılı hale getirmiĢ olacağız. Fakat Türkiye‟de halk bu kelimelerin anlamını bilmediği için biz Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme ettik. “YavaĢ”. Böylece. Enes Battal Keskin: Cittaslow. Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için o anın Ģartlarından dolayı Cittaslow‟u “sakin Ģehir” olarak tercüme etmeyi daha uygun bulduk. Yani Seferihisar‟da üyeliğe baĢvururken gerekli kriterlerden bazıları vardı ve biz hem bunlardan puan aldık. Yani niyet mektubunu gönderdikten yaklaĢık 5 ay sonra 28 Kasım 2009 tarihinde Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliği gerçekleĢmiĢ oldu. . Enes Battal Keskin: Seferihisar‟da Cittaslow tanıtımı için bastırmıĢ olduğunuz broĢürlere baktığımızda Cittaslow‟un çevirisi olarak “yavaĢ Ģehir” değil de “sakin Ģehir” ifadesini kullanıyorsunuz. hem de gerçekleĢtirmek için taahhütte bulunduğumuz kriterlerden dolayı puan alarak %50 kriter Ģartını tamamladık.(Bkz. Enes Battal Keskin: Peki gelecekte Seferihisar halkı Cittaslow hareketini benimsedikten sonra “yavaĢ” kelimesini kullanmayı düĢünüyor musunuz? Bülent Köstem: Belki. Haziran 2009‟da baĢlayan üyelik süreciniz Kasım 2009‟da tamamlanmıĢ oldu ve Cittaslow üyeliğine kabul edildik. Biz Cittaslow merkezine 2011 yılına kadar bu belgelerin alınması konusunda taahhütte bulunduk. “biz yavaĢlıyor muyuz”. “slow” kelimesinin yavaĢ anlamına geldiğini biliyorlar.Ek 1 Tüzük Madde 4) Ancak Türkiye‟de “citta” ve “slow” kelimeleri bir anlam ifade etmediği için biz Cittaslow kelimesini tercüme etmek zorundaydık. Cittaslow. Ama Ģunu belirteyim ki örneğin Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinden olan ISO9000 ve ISO14000 belgeleri yoktur. Avrupa‟da yaĢayanlar “citta” kelimesinin Ģehir . “ne kadar yavaĢlayacağız?” Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik. Enes Battal Keskin: Cittaslow‟a üye olmak için gerekli olan 59 kriterden hangilerini gerçekleĢtirdiniz ve ileriye yönelik gerçekleĢtirmeyi taahhüt ettiğiniz kriterlerin neler olduğu hakkında bilgi verir misiniz? Bülent Köstem: Böyle bir bilgiyi Kültür Bakanlığı‟da bizden istedi. Cittaslow felsefesinden uzaklaĢmak anlamına gelmez mi? Bülent Köstem: Bu konu bizim de üzerinde çok konuĢtuğumuz bir konu. Dolayısıyla bu tür taahhütler de tam puan olmasa da size puan getiriyor. Slow Food felsefesinden hareketle yola çıkmıĢ bir süreç ve yavaĢlık vurgusu önemli.

Aynı Ģekilde “Sığacık Pazarı”na halden mal getirmeyip burada sadece Seferihisarlıların mallarını satmasına izin verdik.000‟in altındaysa doğal olarak o yerde hayatın biraz daha yavaĢ aktığı. Gönüllü bir kuruluĢun yaptırım gücü nedir? Yani Cittaslow merkezi. Çünkü Seferihisar‟ın Safranbolu Evleri gibi özel mimarisi olan evleri yok.000‟in üzerinde olan Ģehirlerde uygulanabilir mi? Bülent Köstem: Evet olabilir ve bence zaten öyledir. yavaĢ Ģehir kriterlerinin gerçekleĢtirilmesinin daha kolay olduğu söylenebilir. üyelik Ģartları gönüllülük esasına dayanıyor. Çünkü orada Ģehirler zaten küçük. Örneğin 30.000‟in üzerinde olan Ģehirler için ise Cittaslow kriterleri geliĢtirilerek veya yöntem konusunda eklemeler yapılarak uygulanabilir diye düĢünüyorum. Nüfusu 50.000 nüfusuyla Seferihisar Türkiye‟de bir ilçe iken. gereklerini yerine getirmeyenlere ya da getirip de zamanla değiĢtirenlere nasıl bir yaptırım uyguluyor? Bülent Köstem: Eğer ilk baĢta üye olduğunuz özellikleri.(Bu doküman. Ġtalya‟da büyük bir il merkezi konumundadır.127 Bu dokümanı size de gönderebiliriz. Yaptığımız toplantılar sonucunda .) Enes Battal Keskin: Cittaslow. Bu çalıĢmaların baĢlangıcında yaklaĢık yirmi tane ressam ve mimarla Seferihisar‟da binaları nasıl güzelleĢtirebileceğimiz konusunda toplantılar yaptık. Cittaslow kriterlerinin daha büyük Ģehirlerde uygulanamaz olduğu için mi konulmuĢ? Bülent Köstem: Zannediyorum bu kriterin temel sebebi Cittaslow‟un Ġtalya‟da ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. “Cittaslow Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesi‟nin YapmıĢ Olduğu ÇalıĢmalar Raporu” 3 Haziran 2010 tarihinde tarafımıza elektronik posta ile gönderilmiĢtir. Nüfus kriteri. Enes Battal Keskin: Fiziksel değiĢim anlamında yaptığınız çalıĢmalardan bahseder misiniz? Bülent Köstem: Fiziksel değiĢim anlamında Seferihisar‟ın hemen giriĢindeki Atatürk Caddesi‟nde üç tane bina üzerinde çalıĢma yaptık.000. Böylece köylerde büyük bir değiĢim oldu. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliğinin temel Ģartı üyelik baĢvurusunda bulunan Ģehrin nüfusunun 50. kriterleri koruyamazsanız ya da korusanız bile geliĢtirmezseniz Cittaslow birliğinden uzaklaĢtırılıyorsunuz. hiçbir Ģey ekmedikleri tarlalarını tekrar ekmeye sebze-meyve yetiĢtirmeye baĢladılar. 10.000 nüfuslu yerler. 5. Öncelikle “köy pazarı”nda köylülerin açık pazar kurmasını ve sadece Seferihisar‟da üretilen malların üreticileri tarafından satılmasını sağladık. 15. Nüfus 50. birlikten çıkarılıyorsunuz. En çarpıcı değiĢimin yerel üretici üzerinde olmuĢtur diyebiliriz. Cittaslow‟un üyelik yapısı.Bir ev hanımı kendi yaptığı salçaları Sığacık Pazarı‟nda satabiliyor ve ailesine maddi açıdan destek olabiliyor artık. uluslararası bir birlik Ģeklinde örgütlenmiĢ.000.Böylece insanlar yaptıkları iĢin değerli ve para kazanabilecekleri bir iĢ olduğunu gördüler. Enes Battal Keskin: Size göre Cittaslow sürdürülebilir bir kent modeli olabilir mi? Nüfusu 50.000‟in altında olması.Ġnsanlar yetiĢtirdikleri ürünleri halde satamadıkları için yıllardır boĢ bıraktıkları. Enes Battal Keskin: Siz Cittaslow‟a üye olduktan sonra Seferihisar‟da neler değiĢti? Kısa vadede neler yaptınız? Bülent Köstem: Cittaslow‟a üye olduktan sonra en kısa vadede gerçekleĢtirdiğimiz en çarpıcı değiĢim köylerde oldu.

Enes Battal Keskin: Yerel seçimler olduğunda Cittaslow üyeliğinizi sağlayan Ģu anki belediye baĢkanı değiĢebilir. Seferihisar‟a özgü geleneksel bir sanayi dalından söz edemeyiz. ġu an pazar günleri Sığacık‟ta kurulan pazara Ġzmir‟den inanılmaz bir talep var. Kahvehanelerde plastik masa ve sandalye yerine tahta veya demir masa ve sandalye kullanılması için çaba harcıyoruz. Esnaf. Aynı Ģekilde Sığacık‟ta derenin yanında. Özellikle bu yaz sonu bu konuda elimizde daha çok veri olacak. Kahvehanelerin de gölgeliklerini tek tip ve mimariye uygun hale getirdik. Ayrı ayrı ve farklı gölgelikleri yıktırarak tek bir gölgelik yaptırdık. . Sonuçta Cittaslow üyeliği ile birlikte insanların el emeği değer kazandı. Stratejik bir planımız var. Enes Battal Keskin: Cittaslow‟a üyelik sürecinizde kısa.orta . Enes Battal Keskin: Halkın Cittaslow‟a destek vermesi için reklam ve proje boyutunun dıĢında kanaatimizce halka maddi olarak bir girdi sağlanması gerekiyor. esnafı. herkesi olumlu anlamda etkiliyor. Sığacık Kalesi‟ne bakan tarafta balıkçılara ait bina kompleksi diyebileceğimiz bir bina topluluğu vardı. Ancak tarım ve turizm sektörüne kıyasla daha küçük bir oranda. Sığacık Kalesi‟nde surların üzerinde bulunan evlerde mimariye uygun değiĢimler yapıyoruz. ġu anki haliyle halk Cittaslow‟u benimsemiĢ durumda. kendi ifadesiyle Sığacık‟ın bu kıĢ hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu ve daha önce kazanmadıkları kadar çok para kazandıklarını söylüyor.Seçim gerçeğini de göz önüne aldığımızda dört yıl ve artı beĢ yıllık bir süreyi kapsadığını söyleyebiliriz. Böyle bir durumda Seferihisar halkının Cittaslow‟a sahip çıkmaya devam edeceğini düĢünüyor musunuz? Yani halk Cittaslow‟u benimsemiĢ durumda mı sizce? Halkın Cittaslow‟u benimsemesi için gereken çalıĢmaları yaptığınızı düĢünüyor musunuz? Bülent Köstem: Eğer halk Cittaslow‟u benimsemezse Türkiye gibi siyasetin çok gelgitli olduğu bir yerde beĢ sene sonra baĢka bir belediye baĢkanı gelip bütün bu çabaları göz ardı edip farklı bir yoldan gidebilir. kahveleri. Enes Battal Keskin: Sanayinin Seferihisar‟ın gelir kaynakları arasında bir yeri var mı? Bülent Köstem: Seferihisar‟ın gelir kaynakları arasında sanayi var. Bir kaç sene sonra daha fazla benimseyecek ve Seferihisar‟ın geleceğini konusunda söz sahibi olup tercih yapabilecektir.128 oluĢturduğumuz taslağa uygun Ģekilde.uzun vadeli bir projeksiyon hazırladınız mı? Böyle bir planınız varsa ne kadarlık bir süreyi kapsıyor? Bülent Köstem: Evet. Bu yüzden bizim bilgilendirme ve gönüllü artırma çabalarımızın tamamı halkın Cittaslow‟u daha çok benimsemesi için yapılıyor. kafeleri. Bütün bu olumlu geliĢmeler halkın Cittaslow‟u benimsemesini hızlandırıyor doğal olarak. Bu süreç halkın gelirinde bir artıĢ sağladı mı? Böyle bir değiĢim gözlemlediniz mi? Bülent Köstem: Böyle bir değiĢim oldu. Bu talep turizm camiasını.Bu plan ilk aĢamada dört senelik bir süreyi kapsıyor. ana cadde üzerinde “Belediye Pasajı”ndan baĢlayarak bazı binalar üzerinde mimari güzelleĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları yaptık. Biz onları kalenin arka tarafına topladık. Çünkü yaz aylarının kıĢ aylarına göre daha verimli ve hareketli geçeceğine inanıyoruz. Bu kısa süreçte bile insanların hayatına artı bir değer kattık. Bunun dıĢında Seferihisar‟a özel.

Ama sakin Ģehirlerin sayısı arttıkça. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliği. Seferihisar‟ı yerleĢmek için tercih ederlerse ve Seferihisar‟ın nüfusu 30. yürüme parkuru. bir Ģehirde yerel kalkınmayı gerçekleĢtirebilir ve bu kalkınma sürdürülebilir bir kalkınmadır diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Evet sağlar ama garantisi yok Cittaslow‟a üye olmakla her Ģey bitmiyor önemli olan Cittaslow‟u tam anlamıyla benimseyip Cittaslow‟un kriterlerini yerine getirmek ve bunu devam ettirebilmektir.000‟e ulaĢırsa Cittaslow üyeliğiniz ile ilgili durum ne olur? Bülent Köstem: Seferihisar‟da yaĢamak isteyenlerin buranın yaĢam tarzına uygun Ģekilde yaĢamaları gerekir. tarım alanında da kalkınmayı sağlamaya çalıĢıyoruz. çeĢitli fon kaynaklarına baĢvuruyoruz. ikisi birlikte düĢünülebilir. bir yandan da tarım alanında özellikle mandalinanın değerini arttırmak adına adımlar atıyoruz. ġu an Türkiye‟deki tek sakin Ģehir Seferihisar olduğu için bütün ilgiyi burası topluyor olabilir. Ev pansiyon uygulamasını baĢlatmayı düĢünüyoruz. farklı Ģehirlere dağılım nedeniyle. Turizmin yanında tarıma yönelik çalıĢmalarımız da önemli yer tutuyor.129 Enes Battal Keskin: Seferihisar‟ın Ģu an odaklandığı alan turizmdir diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Turizm ve tarım diyebiliriz. Enes Battal Keskin: Cittaslow ile ilgili yaptığınız çalıĢmalar sonucunda Seferihisar çekim merkezi haline gelecek ve turistlerin tercih ettiği bir Ģehir olacak. Enes Battal Keskin: Turist sayısının artması ile beraber otellerin. Bir yandan turizme yönelik adımlar atıyoruz. Biz kentsel geliĢim projelerinde bisiklet yolu. Tarım için projeler hazırlıyoruz. Ama Cittaslow’u reklam için isteyen. Bir sene içinde Türkiye‟deki sakin Ģehir sayısı arttığı zaman Seferihisar‟a olan ilgi ve turist yoğunluğunun azalacağını düĢünüyoruz. Seferihisar‟da yaĢamak isteyenler de buraya uyum sağladığı sürece bir sorun olmaz. izliyoruz. Böylece Ģehir kalabalıklaĢıp sükûnetini kaybediyor.000‟den 100. Bunun için gelen turistin Ģehre hiç uğramadan otellerde konaklayıp sonra ülkesine geri döndüğü. Seferihisar‟ın Ģehir merkezine hiç uğramadığı otel merkezli turizm yerine ev pansiyonculuğu merkeze alan bir turizm politikası izleyeceğiz. Biz belediye olarak elimizdeki enstrümanlarla bunu sağlamaya çalıĢıyoruz. ben sadece . otopark zorunluluğu getirmeye çalıĢıyoruz. Cittaslow felsefesini benimseyip o doğrultuda çalıĢmalar yapan Ģehirler kesinlikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlar ve sürdürülebilir bir Ģehir olabilir. Bir Ģehri tanımak için o Ģehrin insanlarıyla da iç içe olmak gerekiyor. Organik tarımı teĢvik etmeye çalıĢıyoruz. Enes Battal Keskin: Bu gün Seferihisar‟a turistik amaçlı gelen insanlar. onların geleneklerini yaĢam biçimlerini de bilmek gerekiyor. konaklama tesislerinin de sayısının artması gerekecek bunu düĢünerek herhangi bir planlama yaptınız mı? Bülent Köstem: Evet bu konuyla ilgili çalıĢmalarımız var. Turizm ve tarım. ilgilerin tek merkezden farklı merkezlere dağılması nedeniyle bu olumsuzluk ortadan kalkıyor. Bu durum olumlu gibi gözükse de bu turist yoğunluğu size endiĢe vermiyor mu? Bülent Köstem: Bu konuda Ġtalya‟daki Cittaslow Birliği‟nin de Ģöyle bir paradoksu olmuĢ: Bir Ģehir Cittaslow üyesi olduktan sonra ilgi merkezi oluyor ve insanları kendine çekiyor. Sadece turizme bel bağlamayıp tarım ürünlerinin değerini arttırıp.

Yani turizm beklentisinden. geleceklerini Ģekillendirmek istiyorlar. çevreye yönelik kaygıları olan.130 Cittaslow logosunu alayım baĢka bir Ģey yapmama gerek yok diyenler için tabi ki sağlamaz. onun kriterlerini gerçekleĢtirmek için üye olan Ģehirler var. . Bir kısım Ģehirler de ellerinde olanı kaybettikleri için piĢman olmuĢlar ve Cittaslow ile bunları tekrar kazanma beklentisi içindeler. bunun sonucunda Ģehir halkının yaĢam kalitesinin yükselmesi için üye olmuĢ Ģehirlerdir. Ġtalya‟daki Cittaslow Ģehirlerinin bir kısmı belli bir geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢmıĢlar ve belli kriterlere sahipler. (Turizm Ģehri olan Bodrum‟un sakin Ģehir olmaya çalıĢması gibi. ġehirlerinin kalkınması. kalkınma beklentisin en çok kendi halkının sağlıklı yaĢaması için Cittaslow‟a üye olan. kendi halkının daha sağlıklı yaĢamasını isteyen Ģehirler de var. Bu Ģehirleri de farklı bir kategori olarak görebiliriz. Bu gibi Ģehirler Cittaslow‟u turizmlerini düzenlemek için kullanmıĢlar.) Bir kısım Ģehirler de bizim gibi Cittaslow‟a üye olup kendilerini belli bir formatla geleceğe taĢımak. Enes Battal Keskin: Verdiğiniz bilgiler için çok teĢekkür ederim. Enes Battal Keskin: Dünyadaki Cittaslow‟a üye diğer ülkelerin Ģehirlerinin Cittaslow‟a bakıĢ tarzları aynı mıdır yoksa farklılıklar var mıdır? Bülent Köstem: Farklılıklar var. doğaya daha yakın olmak isteyen. Bunların yanında çok fazla turizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmayan. Fakat Cittaslow‟a üye 129 (Seferihar‟ın üye olduğu tarih itibariyle) Ģehirden çoğu Cittaslow‟u bir yerel kalkınma modeli olarak görüp üye olmuĢ Ģehirlerdir.

C. kardeĢ kent iliĢkisi kurulacak olan kent hakkında bilgi ve kardeĢ kent iliĢkisinden beklenen faydaların neler olduğu. VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) ĠLGĠ : 31.131 EK 3: T. b) Uluslararası kuruluĢlara üye olunacaksa. kardeĢ kent iliĢkisi kurulurken kardeĢ kent protokolleri de imzalanacaksa ilgili protokollerin metni.12. Yurt DıĢı ĠliĢkiler Belediyeler. üyelikte bir katılım payı veya aidat ödenecek ise miktarı ile belediyenin en son kesin hesap özeti. c) Uluslararası kuruluĢlarla birlikte eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülmesi ve festivaller düzenlenmesi halinde. 5272 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun uygulanması hususunda ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilmesi için Bakanlığımıza yapılan baĢvurular da dikkate alınarak aĢağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüĢtür. uluslararası kuruluĢ hakkında bilgi ve ilgili belediyenin meclis kararı.4. ilgili belediyenin meclis kararı. belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirmede veya kardeĢ kent iliĢkisi kurmada Bakanlığımızdan önceden izin alacaklar ve aĢağıda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat edeceklerdir: a) Yurt dıĢındaki bir belediye ile kardeĢ kent iliĢkisi kurulmasında ilgili belediye meclisinin kararı. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B050MAH0650002/865-80970 7. üye olunacak uluslararası kuruluĢun ana statüsünün tam metni ile tasdikli Türkçe çevirisi. .2004 tarihli ve B050MAH0650002/(50-51)04-82216-(2004/160) sayılı genelgemiz. üyelikten beklenen faydalar.C.2005 (50-51)05 KONU: 5272 sayılı ve 5216 sayılı Kanunların uygulanması Genelge 2005/36 ……………………….ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‟NÜN 2005/36 SAYILI GENELGESĠ T.

Ayrıca yurtdıĢına çıkıĢ amacı.132 Belediye baĢkanları ve belediyeyi temsil eden heyetler. ġahabettin HARPUT Vali Bakan a. yurt dıĢındaki faaliyetlerinin devletin dıĢ politikasına ve uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürüteceklerdir. Yurt içindeki belediyeler arasında kardeĢ kent iliĢkisi ilgili belediyelerin karĢılıklı meclis kararları ile kurulabilecektir. MüsteĢar DAĞITIM : Gereği: 81 Ġl Valiliği Bilgi: MüsteĢar Yardımcıları Merkez Birimleri Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanları Kontrolörler BaĢkanlığı ġube Müdürleri . süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir.

Bu nedenle.050. Belediyelerin seçilmiĢ ve atanmıĢ personelinin yurtdıĢı görevlendirilmelerinde uyulacak esaslar ilgi genelgelerimizle belirlenmiĢtir.000/597-50137 sayılı genelgemiz.050.050.076.MAH. 3.065.MAH.076.050. 1.000/806 sayılı genelgemiz. yabancı dil bilgisi ve nitelikler aranacaktır.MAH.0002/86-80970(2005/36) sayılı genelgemiz. d) 16/02/2005 gün ve B.050. kongre. panel vb. Ancak son günlerde DıĢiĢleri Bakanlığı ve valiliklerimizden alınan yazılardan yurtdıĢı görevlendirmelerde bu esaslara uyulmadığı anlaĢılmaktadır.076. c) 24/04/2001 gün ve B. Toplantı.133 EK 4: T.000/50569 sayılı genelgemiz. Görevlendirmeler. vakıf 20/06/2005 . azami tasarruf ilkelerine uygun olarak. e) 07/04/2005 gün ve B. yurtdıĢı görevlendirmelerde aĢağıdaki esaslara uyulması gerekli görülmüĢtür. 5. b) 20/09/2000 gün ve B. dernek. görev ve hizmetle iliĢkisi olmayan konular için yurtdıĢı görevlendirme yapılmayacaktır.C ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI:B. Belediye birlikleri ve “kamuya yararlı dernek” statüsünde bulunan mahalli idare dernekleri dıĢındaki kiĢi.MAH.C.ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‟NÜN 2005/62 SAYILI GENELGESĠ T. Ģirket.076.VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) Ġlgi: a) 25/06/1997 gün ve B.050. seminer.076.000/328 sayılı genelgemiz. asgari sayıda personel ve asgari süreler için yapılacaktır.MAH. Kamu kurum ve kuruluĢları. Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır. 2. 4. Belediyeler bütçelerinden kendi görev ve hizmet konuları dıĢında harcama yapılamayacağından. organizasyonlara katılmak için görevlendirilen personelde katılım için gerekli olan.MAH.000/5003/50520 KONU: YurtdıĢı ĠliĢkiler Genelge 2005/62 ………………………….

yurt dıĢında bulunulduğu sürece olumsuz imaj ve değerlendirmeye yol açabilecek tutum ve davranıĢlara meydan vermeyecektir. kuruluĢlar tarafından kurs. bir nezaket ziyareti gerçekleĢtirmelerinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Bu konuda Bakanlığımızca yayınlanan ilgi genelgelerin bu genelgeye aykırı hükümleri geçersizdir. özel nitelikli ziyaretlere dıĢ temsilciliklerimizin ismini kullanarak resmi hüviyet kazandırılmaya çalıĢılmayacaktır. DıĢ temsilciliklerimizden. hizmet satın alınması. organizasyonlar ile kardeĢ Ģehir iliĢkileri nedeniyle görevlendirilmelerde. Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah (yol+yevmiye) giderleri dıĢında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 11. resepsiyon. 10. tercüman ve mihmandar tahsisi. kongre. süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir. harcırah ödenmeyecektir 6. Belediye baĢkanları ve belediyeyi temsilen giden heyetler yurt dıĢındaki faaliyetlerini devletin dıĢ politikasına ve uluslararası antlaĢmalara uygun olarak yürüteceklerdir.) veya resmi makamlar tarafından yapılmıĢ davet yazıları aranacaktır.134 vb. inceleme gezisi vb. mümkünse ülkeye varıĢlarını müteakip. 8. seminer. adlarla yurtdıĢında düzenlenen programlar için personel görevlendirilmeyecek. ġahabettin HARPUT Vali Bakan a. 12. vb. MüsteĢar . Toplantı. randevu temini gibi dıĢ temsilciliklerimizin imkânlarını aĢabilecek taleplerde bulunulmayacak. belediye birliği veya uluslararası kuruluĢ vb. organizasyonu düzenleyen kuruluĢ (Belediye. konaklama ücreti. Bu çerçevede. Ayrıca. rehberlik ücreti vb. Görevlendirilen personelle birlikte yurtdıĢına çıkan el ve çocuklar için Belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir.) ödeme yapılması mümkün değildir. Belediye bütçesinden ödeme gerektiren veya gerektirmeyen her türlü yurtdıĢı görevlendirilmelerde yukarıda sayılan usul ve esaslara uyulacak ve yurtdıĢına çıkıĢın amacı. 9. Bilgilerinizi ve uygulamanın bu esaslara göre yürütülmesi için gereğini rica ederim. seminer. önceden mutabakata varılanlar haricinde. Belediye baĢkanı ve diğer personelin görev dıĢından yurtdıĢına çıkıĢlarında da ilgili valiliğe bilgi verilecektir. 7. YurtdıĢı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir. belediye adına yurt dıĢına gidecek heyetlerin ziyaret ettikleri ülkelerdeki dıĢ temsilciliklerimize. Yurt dıĢına giden belediye görevlileri Bakanlığımızca DıĢiĢleri Bakanlığına bildirilecektir. Organizasyonu düzenleyen kuruluĢa (var ise) herhangi bir ad altında (eğitim giderleri. panel.

135 DAĞITIM: Gereği: 81 Ġl Valiliğine Bilgi: MüsteĢar Yardımcıları Merkez Birimleri Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanları Kontrolörler BaĢkanlığı ġube Müdürleri .

136 EK 5: FOTOĞRAFLAR Fotoğraf 1. Cittaslow olduktan sonra Seferihisar giriĢine yerleĢtirilen tabela Fotoğraf 2: Cittaslow olduktan sonra değiĢen Seferihisar Belediyesi Duyuru Panosu .

137 Fotoğraf 3: Üretici köylülerin tüketicilere ürünlerini aracısız satabilmeleri için oluĢturulan Köy Pazarı Fotoğraf 4: Esnafa örnek oluĢturması için düzenlenen Belediye Pasajı .

.138 Fotoğraf 5: Slow Food düĢüncesini yaygınlaĢtırmak amacıyla yaptırılan logolu önlükle satıĢ yapan bir Seferihisarlı.

. Bahriye GÜLGÜN ve Ġsmail YÖRÜK. Ġstanbul: ss. 2. (2004).Baskı. (2000). (1991). 5. IULA-EMME Yayını. TimaĢ Yayınları. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Sayı:7 (1). (2005).3-13. Sayı:42(2). M. Tolan. DENKER. AKTAġ. (2009). BAġARAN. “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme: Araçlar. CANSEVER. ATIL. “Kentlerin Sürdürülebilir GeliĢiminde Güncel YaklaĢımlar Kapsamında YaĢam Kalitesi-Kocaeli Örneği”. DUBEN. Ankara. (2007).Yüzyıl Kentleri. 8. Ġstanbul. “Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı”. (2004). Kütahya. Aslı. Urban Management Development. ATAY. Prof. Ankara. (1999). Ece. Alen ve Sadun EMREALP.215-226. BARLAS. Vol. Adım Yayınları. “Sürdürülebilir kentsel geliĢmeye sosyokültürel bir yaklaĢım: Bursa örneği”. (2008). Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Cilt:7. David. ÇETĠN. 7-8 Ekim 2004. (2002). pp. “Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma”. Murat.225-256. Ġzmir: ss. Kocaeli. (2007). Çınar. BANISTER. (1996). Transport Reviews. Cevat Geray’a Armağan. (2005). tasarım. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. Toplumbilime GiriĢ. Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. (2006). Elif Karakurt Tosun(Ed. planlama.Dr.Basım. Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayını. BBB Yayını. Ġzmir.113-130. (2008). Kent ve Yerel Yönetim. Bursa: ss. ÇAHANTĠMUR ISPALAR. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Sivas: ss. “Seferihisar Ġlçesinin GeliĢmesinde Ġç Dinamiklerin Rolü”. Ġstanbul. Hüseyin. 21. Ġstanbul. YaklaĢımlar ve Türkiye”.20. Cumhuriyet Üniversitesi ĠĠBF Dergisi.1-20. BAL. Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri Ders Notları. Ġzmir: ss. “Sustainable Urban Development and Transport–A Eurovision for” . Bursa BüyükĢehir Belediyesi. BAYRAM. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.251-265. Ankara: ss. Turhan Kitabevi Yayınları. Ġsmail. ÇAHANTĠMUR. Turgut. Ekin Yayınevi. itüdergisi/a mimarlık. Bursa. “Yerel Kalkınmada Katılımcı Politikalar: Çanakkale Örnek Alan Değerlendirmesi”. Arzu ve Hülya TURGUT YILDIZ.).139 KAYNAKÇA AKSAKOĞLU. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ġslam’da ġehir ve Mimari. (2001). Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi.Sami. Esra Diğdem. Ferhat.109-111. Sayı:2. Kent Sosyolojisi. Arzu (2010). Cilt 26. Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci AraĢtırması. “Sürdürülebilirlik Olgusunun Kentsel GeliĢme Sürecindeki Yansımaları”. Okutan Yayınları. Ġstanbul. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.Baskı.

2010). New York. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi.Baskı. “1960‟larda Sürdürülebilirlik ve KentleĢme. Özge Yalçıner. “Speed Culture: Fast Strategies in Teleyised Commercial Ads. (2009). Qualitatiye Sociology. Ankara. Z.wikipedia.wikipedia. (Çev:Esen Gür).05. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ġstanbul. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi.05. (Çev:Aydın Arıtan).22 (4). http://en. Vol.org/wiki/Ludlow (21. (2006). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. IULA. FAINSTEIN. C:4.2010. HONORE. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. “Samsun Ġlinde KentleĢmenin Çevresel Açıdan Ġncelenmesi”.blogspot. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. GOTTSCHALK. Ahmet.2010). (2008). (2007). (1996). YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. (1991).wordpress.Güdül Örneği”. Ankara:ss. Semih. Cambridge. http://slowfoodgenclik.06. http://en.wikipedia.06. GAĠNES. (2007). HAġTEMOĞLU. Ġstanbul. Arıtan Yayınevi. Isparta. http://toprakana-slowfood1. Ġstanbul: ss. Algı Yayıncılık. Manifesto for Sustainable Cities.311-329. (2009). YeĢil Yerel Yönetim. GÖRMEZ. Simon. ERTEK. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. Nükhet.2010).EMME Yayını. “Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye‟nin Kıyı Politikası”. (2007). ERYILDIZ. Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik ArayıĢı. Ġstasyon Caddesi Örneği”. (2005). http://en.com/ (06. YavaĢ. Ġstanbul. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.”. Mekânsal YerleĢim Derneği Yayını.06. Susan ve Scott CAMPBELL. http://sustainablecities. “Sürdürülebilir Kent Ġçin Ekolojik-Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara.Jeremy ve Stefan JAGER. Ġslam Ansiklopedisi. Erich.2010).org/wiki/Ludlow (21.21-29 GÜNBEYAZ. ERCOġKUN. “Kentsel YaĢam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında Belirlenmesine ve GeliĢtirilmesine Yönelik Bir YaklaĢım: Orta Ölçekli Kent Örnekleri”. Samsun. Ankara._South_Australia (22. (1999). Sadun. . http://en. Sahip Olmak Ya da Olmak. Readings in Urban Theory.2010). Prestel Verlag. No.org/wiki/Goolwa. pp. GÜREL ÜÇER. Ankara. Aslı. Hasan ġ. (2006). 2.2010). (1997). Kemal .06.org/wiki/Cittaslow (15. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı.dk/en/actions/a-paradigm-in-progress/cittaslow-putting-qualityof-life-first (15. Carl.140 EMREALP.06. Blackwell Publisher.167-170.wikipedia. “Avustralya”. Yerel Gündem 21Uygulamalarına Yönelik KolaylaĢtırıcı Bilgiler El Kitabı. Isparta. Alfa Yayınları.com/slow-food/ (08. FROMM.1.

uk/images/stories/spring%202008%20newsletter.cittaslowludlow.php?gid=5832212719&v=info (15.06. http://www.net/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5B1%5D.2010).wikipedia.fi.06.cittaslowludlow.tr/kurumsal/sayfa.cittaslowgoolwa. http://tr. http://www.uk/ (21. http://www. http://www.2010).06.net/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5B1%5D.tr/turkce/kentlesme/Kentges_raporu_son.php?sayfa_no=555 (13.141 http://tr.2010). .06.pdf (29.2010).05. http://www. http://www.uk/Cittaslow/FuturePlans.2010).php?Pid1=3&PLv=1 (21.uk/ (12.05.php?Pid1=3&Pid2=11&PLv=2 (21.2010) http://www. http://www.wikipedia. http://www.wikipedia.2010).06. http://www.com/h41395-yavas-hayatin-hizli-yukselisi.06.arkitera.uk/page.05.2010).html (19. http://www.2010).uk/page.2010).06.2010). http://www.org/wiki/Fast_food (29.pdf (29.pdf (06.wikipedia. http://www. http://tr.ekoiq. http://www.php?action=displayNewsItem&ID=48923 (14.05.arkitera.bayindirlik.2010).comune.org/wiki/%C4%B0talya (07. http://www. http://www. http://tr.arkitera.06.2010).org.au/history. http://www.wikipedia.05.html (21.wikipedia.cittaslowgoolwa.2010).org.org. http://tr.cittaslowgoolwa.html (22.pdf (19.cittaslowludlow.2010).com/news.06.wikipedia. http://www.2010).05. http://www.org/wiki/Seferihisar.it/attach/slow-statuto-en.org/index.2010).06.2010).2010).au/join.2010).org/wiki/%C4%B0ngiltere (07.2010).com.html (22.ebso._%C4%B0zmir (12.facebook.cittaslow.asp?ID=4 (06.com/h51930-yavas-sehrin-baskani-da-yavas.org/wiki/Avustralya (07.06.com.05.06. http://www.2010).au/faq.2010).05.2010).04.au/ (15.berwick-cittaslow.pdf (13.com/roportajlarDetay.cittaslow.06.2010).econturk.org/index.org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II. http://tr.cittaslowludlow.2010).php?method=network&action=country&id=23 (10.cittaslow.2010).html (15.2010).06. http://www.com.gov.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik (05. http://tr.org.com/group.org. http://www.doc (27.06.php?option=com_content&view=article&id= 55&Itemid=65 (15. http://www.htm (13.distinctlycumbrian.co.2010).cittaslowseferihisar.05.org.org.05.greve-in-chianti.05.06.05.cittaslow.05.org/wiki/Ya%C5%9Fam_kalitesi (25.2010).

2010).lasso (08.gov. http://www. http://www.tbmm.2010).lasso?n=en (14. Bursa.php/baskanin-mesaji/slow-food-carlo-petrinibilinc-ve-sorumluluk/ (08.06.2010). Ġmge Kitabevi Yayınları. Ġzmir.uk/Documents/committees/town%20forum/WTF066%20%20Appendix%201.06. Ankara.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSay i=53&RecID=1329 (25. (2005). http://www.06.mimarlarodasi.06.2010) http://www.tr/Haberler/yavas-sehir-hareketi-100-kente.06. Ġzmir: ss. http://www.2010). 8. (1998).tr/mimarlikdergisi/index. Kentbilim Terimleri Sözlüğü.kentli.2010) http://www.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh.05. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. http://www. KELEġ.oecd.kentlob. http://www. KARADAĞ.tr/haberler/?id=3767 (15. Osman.2010).pdf (13.tr/default_B1. (2004).saygid.tr/Radikal.orvieto-info.php?option=com_content&view=article&id=6:sakinsehir&catid=1:son-haberler&Itemid=50 (14. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. KELEġ. (2010). Arife.tr/gazete. http://www.georgiaorganics.com.142 http://www.2010).seferihisar.05. KentleĢme Politikası.85-92.2010).winchester.org.pdf (13.bel.05.com/about_us/eng/manifesto. 21. http://www. “Seferihisar‟ın Kentsel GeliĢimi”.jpg (14.2010).org.terramadre.izmirdesanat.06.org.2010) http://www.2010).com/ (12.tr/kanunlar/k5393. Seferihisar Halk Eğitim Müdürlüğü Yayını.org/makale/yil5_sayi2/ekarakurt52. 7-8 Ekim 2004. Ekin Yayınevi.). http://www.2010). Seferihisar ve Seferihisarlılar. http://www.07.06.2010).tr/ (14.05.pdf (07.06.slowfoodanadolu. KARAKURT TOSUN.net/harita/resim/Turkiye/izmir-haritasi.Yüzyıl Kentleri.org. http://www.org/makale/kultur.12.paradoks.slowfood.gov.2010) http://www. RuĢen. (2004).2010). http://www.05.org/yavas-sehirler (15.2010).20).com/index.yapi. http://www.htm (02.pdf.izmir.html (19.org/conference/ (03. http://www.2009 &ArticleID=966892 (13.pdf (27.tr/index.04.05.06.org/pagine/welcome.gov.utikad.06. Elif (Ed.turkiye-rehberi.yayildi_68844.2010). http://www.2010). . RuĢen. http://www. Ġmge Yayınları.com.2010). (04.05.net/index.06.tr/UIKDocs%5Caalborgsarti. http://www.aspx?aType=RadikalHaberDetay&Date=01.seferihisar.mimarlarodasi.06. Basım.gov.aspx?content=1098 (12.2010). ĠLKER.html (20.kent (06.php/Kuresellesme-Surecinde-Kentlerimize-Giren-YeniTuketim-Mekânlari-Ve-Yitirilen-Kent-Kimlikleri.06.radikal.

ÖZEN GÜÇLÜ. ĠletiĢim Yayınları. (Çev:Melih Pekdemir). 34(109. Ġstanbul. pp.. Bursa. TOKĠ Haber Dergisi. (Çev:Osman Akınbay ve Derya Kömürcü). Richard. William (Ed. Azmi. POCOCKE. (Çev:Özdemir Ġnce). PARKĠNS. Baskı. Ankara. David.. Ekin Kitabevi. Ġnan. Ġstanbul: ss. Nobel Yayınları. Kültür Bakanlığı Yayınları. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. KUNDERA. pp. “Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler: Uygulanabilirliği ve Ölçümü Üzerine”. (1997). (Çev:Ġlhan Pınar). Tarık. (2003). G. Milan. Urban Studies. Ankara. “CittàSlow: Producing Slowness against the Fast Life”. SATTERTHWAITE. (2010). YavaĢlık. Vol. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. pp. NEWMAN. P. (2010). ÖZGÜR. ÖZTÜRK.36-42. “Ġtalya”. (2002).135-156 MUTLUER. PALABIYIK. Time & Society. MENGĠ. C. KüreselleĢme ve YerelleĢme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir GeliĢme – AB ve Türkiye Örneği. Vol. pp.1667-1691.) (2008). Mustafa. (Ed:Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik). 7-8 Ekim 2004. Ankara. Gordon. (2008). QUAID. Ankara. 1. KentlileĢme ve Kentsel DeğiĢme. ÖZER. (2004). Wendy. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. “Sürat Çağına Ġnat YavaĢ ġehirler”. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. Hamit. C. Nesrin. OUTHWAĠTE. Ġstanbul. . Talip. Modern Toplumsal DüĢünce Sözlüğü. “Out of Time Fast Subjects and Slow Liying”.447-452. Siyasal Kitabevi.Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. AyĢegül ve ALGAN. Allison.).363-382. Vol.445-446 MARSHALL. Ġslam Ansiklopedisi. Mara. KentlileĢme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci. No:1. (2005). Space and Polity. 44(4). (2004). Seferihisar Belediyesi Yayını. Sevinç. “Ġngiltere”. “Sustainability and cities: extending the metabolism model”. Ġslam Ansiklopedisi. Ġstanbul: ss. KentleĢme. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. Bilim ve Sanat Yayınları.12. (2000). Can Yayınları. Ġstanbul: ss. Ġzmir. (2001). Nobel Yayınları. (2004).22. Ankara. Lanscape and Urban Planning. Seyyahların Ġzinde Seferihisar.143 Ankara. Hüseyin ve KÖSECĠK. ÖZCAN.23. (2002). “Seferihisar Çevresinde Arazi Kullanım Sorunları”. “The Sustainability Inventory: A Tool to Assist US Municipalities Advance Towards Sustainability”. “Sustainable Cities or Cities That Contribute To Sustainable Development ?”. (1999). MIELE.13(2-3). pp. Vol. KÜÇÜKCAN.219-226.71-74. Sayı.7. Muhammet (Ed.296-299.. (2008). Ġzmir: ss. Local Environment. W.4. Vol.

“Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?”. Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayını. Murat(Ed. Toplum ve Bilim Dergisi. TSENKOVA. (2006).384-402.70(4). Seferihisar Kaymakamlığı. Kemal. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. Events and Debates. (Çev:Kamran Tuncay). Nilüfer ve TAġ.. “Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız?”. ġehirleĢme. (2010). Ankara. Cogito.Vol. Ġstanbul. ULUSOY. Ġstanbul. TMMOB Mimarlar Odası Yayını. Türkiye’de KentleĢme. Ġstanbul: ss. (2004). 7-8 Ekim 2004. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. (2001). SOYKAN. (1996). Ankara: ss. Stephen. (1992). “KentleĢmenin Sosyo Ekonomik Etkileri”. USA. S:8.69-84. Ġzmir.com/. Alternatif Üniversite Yayınları. Ümit. Ġstanbul: 23-35. (Çev:Nil Duruöz). Ġstanbul: ss.). Bursa: ss. Sayı:12. Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement”. Ankara. TMMOB Mimarlar Odası Yayını. XXI. YAZAR. New York. (2009). Marina ve NIJKAMP.163-174 ġENGÜL. (1979). Ġhsan. TMMOB ġehir Plancıları Odası Yayını. (1994). Prof. (1999). “Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları”. Ġstanbul. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Peter.2010). (2003). pp. Ġzmir:ss. Kadir Hakan. YavaĢla!/Hayattan Bir Defa Geçeceksin. “Good. Blackwell Publishers Ltd. VAN GEENHUISAN. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. Dr.05. WHEELER. Sade Hayat. (1999). (1999).disscouncil. The City Reader. Belediye Dergisi. H. Aysel.. Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine Ġrdelemeler. XXI. (Çev:Ali K. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ġlhan. Dünya ġehircilik Günü 23. Clean. Saysel. Ahmet ve VURAL. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. Kültür Bakanlığı Yayınları.Tarık. SHAUKLAND.9-20. “Sosyal Adalet. SEZAL. SENCER. Bursa.doc (13. USLU. www. Yakut. ġĠMġEK.1. Örnekleri Ve Türkiye Ġçin Dersler”. Seferihisar. SHIVA. Cilt:7. Kolokyumu Bildiriler Kitabı. Ġstanbul.49-58. Bgst Yayınları. Vandana. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. 3rd Edition.. “Sürdürülebilir YeĢil Kent Fikirleri. Cevat Geray’a Armağan. Graeme. Yeryüzü Demokrasisi. “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi”. Selis Kitaplar. Elçin Gen ve Onur Günay). Sasha. (2009). (2009). SCHNEIDER. Stephen. TimaĢ Yayınları.144 SAYAR./Cittaslow%20Community%20Chest%20Criteria. College English. TEKELĠ. No. (2004). (2008). Tarık. (2003).129-140. Sayı: 64-65. Ankara. Füsun. Kent Mekânı ve KüreselleĢme”.. TAġ. .

XXI. TMMOB Mimarlar Odası Yayını. KÖSTEM. YURTSEVEN. 2.145 YAZAR. Bülent. YavaĢ Hareketi. Rıdvan. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir YaklaĢım.Baskı. Detay Yayıncılık. Kadir Hakan. YURTSEVEN. “Sürdürülebilir Kent: Göstergeleri. Ozan KAYA ve Serhat HARMAN. Bursa: ss.Rıdvan.(2010). Ankara. (2009). Ankara. Cittaslow Seferihisar Temsilcisi. H. . 3 Haziran 2010. H. (2007).115-122. 12 Mayıs 2010 tarihinde Seferihisar‟da Yapılan Mülakat (Ek 2). Detay Yayıncılık. DĠĞER KAYNAKLAR Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi‟nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu. Formu ve Planlama Süreci”.

90....41.. 57 Ludlow ........ 93... 24.... 32. 81............ 88...... 58. 41. 33 O Orvieto ... 101.... 36.... 6 F Fastfood . 102 kentleĢme ........ 92. 99. 55.... 52....... 89... 72... 90........... 93. 41.. 73.. 56.......... 34 kent .... 83.. 76.. 68.. 57. 84. 99....... 100........ 75. 75...... 77 satsuma ..... 6......... 89.. 65.. 23..... 83. 63. 57... 69. 101.. 18.................... 75..... 98 K Kemal Sayar ....... 50... 53.. 85..... 76. 86 Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği . 5. 40. 55.... 17......146 DĠZĠN A Avustralya .. 101 kentsel yaĢam kalitesi ....... 91. 95... 54......... 59.. 102 M Mekke .. 81.. 35..... 56.. 16. 68. 101 B Bilimsel Komite . 92......... 61.. 28.. 11.... 74.... 86... 52 .. 66. 97.. 88. 56..... 67.. 63.. 20........... 25. 92......... 91. 34 hızlı yaĢam. 74. 79... 101..... 85. 15.... 63. 56...... 55....... 22... 80. 100...... 101.. 81.... 101... 92..38.... 23. 90... 78. 86... 1. 32.... 74.. 88.... 102 S Sakin ġehir... 100.... 3......... 40. 37... 21... 63......... 43........ 3.... 67.... 56.... 38 E Erich Fromm... 94..... 75 G GDO .. 98...... 86..... 86.. 75..... 49. 8. 73. 70.. 92. 69.... 45.... 77.. 98 Sığacık .......... 53. 81........ 95.........53.... 90... 55... 43.. 44... 53. 22.. 2.. 48... 80..... 84.. 98 Sığacık Pazarı ... 54. 8.. 58. 2.. 54. 83.... 2.... 42 Bra..... 55...... 67.. 30....... 79. 90.... 41..... 84.. 101 köy pazarı .. 78.. 97....... 60..... 74.... 48. 51.... 71... 10. 55. 73. 76..... 76.. 78............ 52.. 1....... 60.... 102 Gro Harlem Brundtland ... 45. 93. 60... 79..... 97... 77..... 95.... 79.......... 9 H hız . 97 sürdürülebilir geliĢme.. 71 Saturnini .. 80... 72. 65.. 92... 95.... 40. 97... 80 küreselleĢme ..... 18....... 66. 94... 62. 45. 101 Ġtalya ... 15... 60.... 86. 69. 100 Goolwa 53....... 88.. 61........ 68... 31... 25. 73. 55.... 54......... 100.. 46............ 49.......... 58................. 61.. 98. 96............... 62.. 81..... 80....... 18. 100... 98.... 40..... 47.. 21. 30..... 19.... 41 Seferihisar 1.... 9.... 86.. 40..... 33. 84. 31... 81. 62.. 51... 96.. 101....... 97.... 101 Convivia .... 101 Ġzmir . 61. 76...... 61....... 100. 57.. 1... 59.. 85. 102 Cittaslow Festivali . 66. 77. 52.... 55. 53... 30...... 92. 18. 71... 68. 42....... 16... 85. 91..... 85........ 53 C Carlo Petrini .... 95 salyangoz .... 83.. 63........... 36 L Lezzet Sarayı .35. 94....... 70.. 38 İ Ġngiltere .............. 99.. 37....... 32........ 66 Milan Kundera . 3... 96. 42.. 69.... 102 Seferihisar Belediyesi 74....... 1..... 46........... 53.. 17....... 94..... 92 Cittaslow Logosu ...... 80....... 86.. 41 Cittaslow .. 19. 88.. 83.... 43..

. 31........... 96. 3. 98 Toskana .... 94. 19. 100 yavaĢ yaĢam ........... 32.. 26.. 36. 47 Yerel Kalkınma.. 23 ......... 35. 102 sürdürülebilirlik .. 36...... 35............. 5.............. 84. 28............. 23...... 14..... 36 yavaĢ yemek ..... 2..... 38...... 79..... 45 Yerel Gündem ..... 78. 102 T Teos ...... 3... 94 Terra Madre ..41. 32.... 33...... 65......... 99... 62...... 100... 3..... 20. 98 Toprak Ana . 53.... 57 yavaĢ Ģehir ...... 77....... 11.. 1....... 79 yavaĢlık ................ 22......... 77. 9..... 5................ 52. 8.... 57............. 32..... 56.. 100...... 3....... 19...... 9...... 99.... 78.... 100 YavaĢ Pazar .......... 21..... 13... 34. 55 Y yavaĢ 1.. 25... 1. 8.... 2. 16.. 96. 73... 17..... 50.... 44. 32. 60.......... 9. 50.147 sürdürülebilir kentleĢme .. 45.. 27.. 101...

148 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful