P. 1
Sürdürülebilir Kent Kacramına Farklı Bir Bakış Olarak Yavaş Şehir Seferihisar Örneği

Sürdürülebilir Kent Kacramına Farklı Bir Bakış Olarak Yavaş Şehir Seferihisar Örneği

1.0

|Views: 107|Likes:
Yayınlayan: hayalii

More info:

Published by: hayalii on Aug 24, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2015

pdf

text

original

Sections

 • GĠRĠġ
 • BĠRĠNCĠ BÖLÜM
 • SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI
 • 1.1. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI
 • 1.2. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ
 • Tablo 1.1. Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi
 • 1.2.1. Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz)
 • 1.2.2. BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı)
 • 1.2.3. BM Binyıl Zirvesi
 • Tablo 1.3. Binyıl Kalkınma Hedefleri
 • 1.2.4. BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi
 • 1.3. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI
 • 1.4. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI
 • 1.5. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI
 • 1.5.1. Çevresel Boyut
 • 1.5.2. Ekonomik Boyut
 • 1.5.3. Mekânsal (Fiziksel) Boyut
 • 1.5.4. Sosyo-Kültürel Boyut
 • 1.5.5. Yönetim Boyutu
 • 1.6. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ
 • 1.7. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ
 • Tablo 1.4. EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri
 • ĠKĠNCĠ BÖLÜM
 • SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ:
 • YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW)
 • 2.1. KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW
 • 2.2. CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK
 • 2.3. CITTASLOW TARĠHÇESĠ
 • 2.3.1. YavaĢ Hareketi (Slow Movement)
 • Resim 2.1. Carlo Petrini
 • 2.3.2. YavaĢ Yemek(Slow Food)
 • 2.3.3. Cittaslow
 • Resim 2.2. Cittaslow Logosu
 • 2.4. CITTASLOW KRĠTERLERĠ
 • 2.4.1. Çevre Politikaları
 • 2.4.2. Altyapı Politikaları
 • 2.4.3. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar
 • 2.4.4. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi
 • 2.4.5. Misafirperverlik
 • 2.4.6. Farkındalık OluĢturma
 • 2.4.7. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi
 • 2.5.8. Özel KoĢullar
 • 2.5. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ
 • 2.6. DÜNYADA CITTASLOW (YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI
 • 2.6.1. Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ
 • 2.6.2. Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri
 • 2.6.2.1.Orvieto-Ġtalya
 • Harita 2.1. Ġtalya Orvieto Kenti
 • Tablo 2.1. “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program
 • 2.6.2.2. Ludlow-Ġngiltere
 • Resim 2.3. Cittaslow Ludlow Sembolü
 • 2.6.2.3. Goolwa-Avustralya
 • Resim 2.4. Cittaslow Goolwa Sembolü
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR
 • 3.1. SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ
 • 3.1.1. Tarihsel GeliĢimi
 • 3.1.2. Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı
 • Harita 3.1. Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu
 • Harita 3.2. Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu
 • 3.1.3. Ekonomik Yapısı
 • 3.1.3.1. Tarımsal Kapasitesi
 • Tablo 3.1. Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli
 • 3.1.3.2. Turizm Olanakları
 • Tablo 3.2. Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri
 • 3.2. SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI
 • 3.2.1. Mevzuat
 • 3.2.2. BaĢvuru Süreci
 • Resim 3.1. Seferihisar Cittaslow Belgesi
 • 3.2.3. Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları
 • 3.2.3.1. Çevre ÇalıĢmaları260
 • 3.2.3.2. Altyapı ÇalıĢmaları261
 • 3.2.3.3. ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar262
 • 3.2.3.4. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar263
 • 3.2.3.5. Misafirperverlik ÇalıĢmaları264
 • 3.2.3.6. Farkındalık ÇalıĢmaları265
 • 3.2.3.7. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları266
 • SONUÇ
 • EKLER
 • KAYNAKÇA
 • DĠZĠN

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ (Yüksek Lisans Tezi

) Enes Battal KESKĠN Kütahya - 2010

T.C. DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ

DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER

Hazırlayan: Enes Battal KESKĠN

Kütahya-2010

Kabul ve Onay Enes Battal KESKĠN‟in hazırladığı “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” baĢlıklı Yüksek Lisans tez çalıĢması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre değerlendirilip oybirliği ile kabul edilmiĢtir.

...../....../2010

Tez Jürisi Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER (DanıĢman) Prof. Dr. Mehmet Sami DENKER Yrd. Doç. Dr. Feyzullah ÜNAL

Ġmza Kabul Red

Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

.iv Yemin Metni Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” adlı çalıĢmamın.... tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düĢecek bir yardıma baĢvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluĢtuğunu.. bunlara atıf yapılarak yararlanılmıĢ olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım./2010 Enes Battal KESKĠN ....../.

“Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” konusunu incelemektedir. Ġlk ve ortaöğrenimini farklı illerde tamamladı.v ÖZGEÇMĠġ 1976 yılında GümüĢhane Kelkit‟te doğdu. tez dönemindedir. Halen eğitimine devam eden Keskin. 2008 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı‟nda yüksek lisans eğitimine baĢladı. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü‟nden mezun oldu. .

değiĢim ve geliĢimin devamlılığını sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik çıkarların çevre ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği yerlerdir. Cantürk CANER Temmuz. Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Tez DanıĢmanı: Yrd. Sürdürülebilirlik. Anahtar Kelimeler: Cittaslow. Sürdürülebilir kent ise. Enes Battal Yüksek Lisans Tezi. YavaĢ ġehir . insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulması olarak tanımlanmaktadır. 2010. Dr. Sürdürülebilir Kent. Bu çerçevede ilgili literatürün taranması yoluyla YavaĢ ġehirleri ortaya çıkaran nedenler tespit edilmiĢ ve YavaĢ ġehir olmak isteyen Ģehirlerin yerine getirmek zorunda olduğu kriterler ortaya konulmuĢtur. Ayrıca Cittaslow hareketinin tarihsel süreci ve dünya çapında yayılma durumu örneklerle incelenmiĢtir. Bu tanımlardan hareketle kentlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢtir. Elde edilen veriler ve bilgiler ıĢığında. Cittaslow kriterlerinin sürdürülebilir kent bağlamında Ģehirleri fiziksel ve sosyo-kültürel olarak nasıl etkilediğini belirleyebilmek için Seferihisar incelenmiĢtir. 161 sayfa Sürdürülebilirlik. ekosistemdeki yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için. Seferihisar.v ÖZET SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ KESKĠN. Bu bağlamda Cittaslow‟un sürdürülebilir bir kent modeli olarak ortaya konulup-konulamayacağı tartıĢılmıĢtır. Doç. Bu çalıĢmada sürdürülebilir kentleĢme kavramına farklı bir bakıĢ olarak “Cittaslow (YavaĢ ġehir)” yaklaĢımı incelenmiĢtir.

Additionally. Thesis. Sustainable City. Sustainability . Cittaslow is discussed whether it can be put as a sustainable model city or not. In this study.vi ABSTRACT SUSTAINABLE URBAN CONCEPT IN A DIFFERENT PERSPECTIVE SLOW CITIES (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR CASE KESKĠN.A. Keywords: Cittaslow. Moving from this definition. In the light of data and information obtained. 161 pages Sustainability is defined as the retention of the human negative impact on the ecosystem at the level which should not exceed carrying capacity of the system. In this context. Cantürk CANER July. inorder to transmit the non-renewable resource to future generations. 2010. “Cittaslow (Slow City)” approach is investigated as a different view on the concept of sustainable urbanization. Seferihisar is investigated to determine how Cittaslow criteria affects the cities‟ physical and socio-cultural sustainability. reasons which cause Slow Cities are revealed and criteria that have to be fulfilled by the cities eager to be identified as Slow City are put forward. Enes Battal M. through literature reviews. Department of Public Administration Supervisor: Asst. Sustainable cities are the places where the environmental concerns are aligned with socio-economic interests to ensure the continuity of transformation and development. Cittaslow movement‟s historical process and the situation throughout the world is examined with examples. Seferihisar. Prof. Slow City. In this context. different approaches have been developed to ensure the sustainability of cities.

............... 22 1..................................1..........................................4.......................................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI..... 21 1.................2........ 13 1............. BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) .................................. 30 2............................. Ekonomik Boyut ..................2.....vii ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖZET...... 32 ............................4........................................... 15 1........................... KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW ....... Yönetim Boyutu..................1....2........................................ SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ .............................. 24 1............................ 19 1.............. 27 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ: YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW) 2.................................3.................................................................................... 12 1..........2.................... Mekânsal (Fiziksel) Boyut .......................................................................... 20 1...... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI ....................... v ABSTRACT ........7..... CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK ....................................................................................5.........3........ 5 1.............. ix ġEKĠLLER LĠSTESĠ .... vi TABLOLAR LĠSTESĠ ........... BM Binyıl Zirvesi .... Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz) .........5.............. 23 1........ 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI 1.......................................................................6......................2.............................5................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ .. 7 1................................... x KISALTMALAR ......................................................3...............................5.................................................. 10 1.......................................................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI..................5... 12 1.....4..........................................................................1..................................5............................2....................................... 19 1....5............... Sosyo-Kültürel Boyut ................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI .......................... xi GĠRĠġ ............2........2...... 9 1.................. BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi............................................ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ ...............1............................................. Çevresel Boyut ..................................

.................... Ludlow-Ġngiltere ............... 47 2...1........... Turizm Olanakları . YavaĢ Yemek(Slow Food) ..6............... Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi ..6.............. 75 3. 70 3.......................2... Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ . 67 3..................................4.......................................... Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları ...................3..................2............viii 2.................................... Tarımsal Kapasitesi ....4.1...3.....3.....................1............................3.......................................................... Misafirperverlik ..................................... YavaĢ Hareketi (Slow Movement) ....Orvieto-Ġtalya........ Cittaslow................3................2............................................. 55 2................. 74 3........................6............ 95 3..... 50 2............................. 50 2.... 60 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR 3.............6....... 84 3............3.2...................3.. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar..................... 48 2.......................................... 55 2.... 4... Misafirperverlik ÇalıĢmaları ....... 37 2.......................... DÜNYADA CITTASLOW(YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI .............Avustralya ................................................7........ 53 2.......2...........3............. 90 3...............4...................2.....4............3........................1. 40 2.........5..............................2...2................................................. 50 2..2.....6..........1......1............... 70 3.2...............3................................................................................ BaĢvuru Süreci ....... 46 2....2................. Çevre Politikaları ....2.............3...................................4.......... 71 3............2....... Altyapı Politikaları .......................5.....5.............2......2........................... Goolwa ......................2.8.. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar ...3... Özel KoĢullar ................. CITTASLOW KRĠTERLERĠ ..........2.............1....................................... Mevzuat ................ 81 3............................. 65 3..................... 51 2...............................2........ 35 2... 46 2.................5.........3......... 53 2. 80 3.....................................................................................3...........1. 89 3........................................ Tarihsel GeliĢimi . 35 2.. Altyapı ÇalıĢmaları ....................... SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI ....... Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı ........2.... 49 2........3......................................7....6. 58 2.................................3.......4..................... SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ ................... Çevre ÇalıĢmaları ...............4.............. Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları ............ Farkındalık ÇalıĢmaları ...2.....1....................................................... Farkındalık OluĢturma .......... 97 .....................4......4.. ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar ............2.............................1......................................2..................3..... Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi ..1.......................................1................................. Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri ........... 94 3............. CITTASLOW TARĠHÇESĠ........ 73 3...................................1.................6..........3..6..................................... Ekonomik Yapısı ......... 49 2...........................1............ 65 3..3.................................................................. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ ............

..............ix SONUÇ .................................................................................................................................................................................................................... 139 DĠZĠN ................... 146 .................................................................................................. 103 KAYNAKÇA ....... 100 EKLER ...............................................................................................................................

.. 27 Tablo 2.....1: Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli .............. 70 Tablo 3.........2: Gündem 21‟in Bölüm BaĢlıkları ................................ 8 Tablo 1...........................2: Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri ............................................. 57 Tablo 3..... 11 Tablo 1..........1: “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program.....................................3: Binyıl Kalkınma Hedefleri ..................4: EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri .............. 12 Tablo 1...............1: Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi ....................................................x TABLOLAR LĠSTESĠ Sayfa Tablo 1............. 73 .......... .......

.................. 69 RESĠMLER LĠSTESĠ Resim 2............................................................................. 15 HARĠTALAR LĠSTESĠ Harita 2................1: Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu .......... 45 Resim 2...xi ġEKĠLLER LĠSTESĠ Sayfa ġekil 1.................................................... 67 Harita 3...............................................................1: Carlo Petrini ..1: Ekonomik.............................. 59 Resim 2............................................ 61 Resim 3..........................1: Seferihisar Cittaslow Belgesi .. 36 Resim 2...........................5: Cittaslow Goolwa Sembolü .............1: Ġtalya Orvieto Kenti ......................................................... 78 ..............4: Cittaslow Ludlow Sembolü ......................... Sosyal ve Çevresel Boyutlar Arasındaki EtkileĢimler .2: Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu ......................................... 56 Harita 3...............................2: Cittaslow Logosu .............

xii KISALTMALAR ADNKS AIDS BBB BM-HABITAT ÇEVKO EF EMAS FEE GDO HIV ICLEI IUCN ĠZKA ĠZSU OECD SAYGĠD TOKĠ UKOME UNCED UNCHS UNCTAD UNDP UNEP URP USA WCED WSSD Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi EdinilmiĢ Yetersiz BağıĢıklık Sistemi Sendromu Bursa BüyükĢehir Belediyesi BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢimleri Programı Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Avrupa Vakfı Ekolojik Yönetim ve Denetim Planı Çevre Eğitim Vakfı Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar Ġnsan BağıĢıklık Yetmezlik Virüsü Uluslar arası Yerel Çevre GiriĢimleri Konseyi Dünya Doğayı Koruma Birliği Ġzmir Kalkınma Ajansı Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği Toplu Konut Ġdaresi UlaĢım Koordinasyon Merkezi BirleĢmiĢ Milletler Çevre Ve Kalkınma Konferansı BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢmeleri Merkezi BirleĢmiĢ Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı Kentsel Yenilenme Programı Amerika BirleĢik Devletleri Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi .

xiii TEZ METNĠ .

1 GĠRĠġ Doğayı hiçe sayan ve doğal kaynakları hiç bitmeyecekmiĢ gibi savurganca kullanan iktisadi kalkınma anlayıĢı dünyamızı “sürdürülemez” hale getirmiĢtir. Sanayi Devrimi‟yle baĢlayan ve daha iyi bir yaĢam için insanların fabrikaların bulunduğu kent merkezlerine akın ettirildiği kentleĢme süreci. ekolojik sorunların çıkıĢ noktası olmuĢtur. KüreselleĢmenin de etkisiyle dünyanın her yerinde aynı türden problemlerin var olduğu görülmüĢ ve insanlığın geleceği için kent merkezli çözümler araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. yüzyılın sonunda insanlık vicdanı. Hayatın neredeyse her alanını etkileyen küreselleĢme kavramı da yine tüm özellikleri ile değil Ģehirlere olan etkileri . nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaĢmayan Ģehirler için geliĢtirilmiĢ alternatif bir sürdürülebilir kent modelidir. çevreye duyarlı ve turizm merkezli yerel kalkınmayı gerçekleĢtirmek için. yaĢam tarzını standartlaĢtırmasının ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasının önüne geçmek. Elde edilen veriler ve bilgiler ıĢığında. doğadaki diğer canlılara da hayat hakkı tanıyan ve insanın doğanın efendisi değil bir parçası olduğunu söyleyen “sürdürülebilir bir dünya için sürdürülebilir kentleĢme” yaklaĢımına ulaĢmıĢtır. yavaĢ Ģehir (cittaslow) kavramının anlaĢılmasını sağlamak. yaĢam kalitesini esas alan. dünya çapında yayılma durumunu ortaya koyarak sürdürülebilir kent olma iddiasını tartıĢmaktır. gelecek kuĢakların da gereksinmelerini dikkate alan. Ģehirlerin dokusunun. XX. Dünyanın bir miras değil emanet olduğu düĢüncesi çerçevesinde. ilgili literatürün taranması yoluyla yavaĢ Ģehirlerin özelliklerini ortaya çıkarmak. Sürdürülebilir kentleĢme bağlamında yavaĢ Ģehir (cittaslow) hareketini incelediğimiz bu çalıĢmanın amacı. hem bugünün hem de gelecekte aynı yerde yaĢayacak insanları ve onların yaĢam kalitelerini merkeze alan farklı sürdürülebilir kent yaklaĢımları ortaya konulmuĢtur. Bu yaklaĢımlardan biri de “yavaĢ Ģehir(cittaslow)” hareketidir. yavaĢ Ģehir kriterlerinin hem dünyada hem de ülkemizde belirli bir ölçekte yer alan Ģehirleri nasıl dönüĢtürdüğünü/dönüĢtüreceğini belirleyebilmektir. ÇalıĢmanın ana hipotezi Ģöyledir: YavaĢ ġehirler (Cittaslow). Türkiye‟nin hali hazırda ilk ve tek Cittaslow‟u Seferihisar‟ı inceleyerek. ÇalıĢmanın sınırlılıklarını ise Ģunlardır: Sürdürülebilirlik olgusu tüm boyutlara ile değil kentlere olan etkisi bağlamında incelenmiĢtir. küreselleĢmenin.

Konuyu içeren süreli yayınlardaki yerli ve yabancı makaleler. Yöntem olarak tez çalıĢmasının baĢlangıcında literatür taraması yapılmıĢtır. ortaya çıkıĢının (1999) üzerinden henüz 11 yıl geçmesine rağmen. Türkiye‟de ki kentlerde Cittaslow üyesi olmak konusunda bir hareketlilik baĢlamıĢtır. ÇalıĢma. Ġsminin aksine hızla yayılan bu hareket. bu anlamda Cittaslow üyesi olmak isteyen kentlerimiz için önemli bir rehber olacaktır. Cittaslow konusunda yeterli yerli kaynak bulunmayıĢı bilgilenme sürecinin medya haberleri üzerinden malumat düzeyinde kalmasına neden olmakta. ilkeleri ve göstergeleri ortaya konulmuĢtur. ihtiyaçlara cevap verememektedir. Ne var ki bu geliĢme bilimsel ya da akademik bir meraktan çok. Yüzlerce üye kente yayılan YavaĢ ġehir(Cittaslow) hareketi ise. sürdürülebilir kentleĢme kavramı çerçevesinde. . Seferihisar örneği incelenerek somutlaĢtırılmıĢtır.2 çerçevesinde ele alınmıĢtır. Bu alanda yazılmıĢ kitap ve yayınlanmıĢ makalenin yok denecek düzeyde olması. Seferihisar özelinde ise birincil kaynak olarak mülakat/görüĢme yöntemine baĢvurulmuĢtur. Cittaslow üyeliği Seferihisar‟ı hiç beklenmedik bir Ģekilde tüm ülkenin gündemine getirmiĢ. Cittaslow Hareketi‟nin yeni bir oluĢum olması nedeniyle hakkında yapılacak çalıĢmalara kaynak teĢkil edecek bilgi birikimi sınırlıdır. tüm üye Ģehirleri değil. sürdürülebilirlik olgusu. 20 ülkeden 132 üye kent boyutuna ulaĢmıĢtır. kitaplar. tarihsel geliĢimi ve boyutları incelenmiĢtir. çalıĢmamızda birincil kaynak olarak internet kaynaklarını kullanmayı zorunlu kılmıĢtır. Birinci bölümde. 2010 yılı Haziran ayı itibariyle dünyada. Cittaslow (YavaĢ ġehir) konusunda ülkemizde yapılan ilk müstakil bilimsel çalıĢma olma özelliğine sahip olduğu tespit edilmiĢtir. sürdürülebilir kentleĢmenin boyutları. dergiler taranmıĢtır. YavaĢ ġehir (Cittaslow) Hareketi. dikkatleri üzerine çekmiĢtir. Ayrıca bu çalıĢmanın. YaklaĢık 60 kentin daha Cittaslow üyesi olabilmek için Kültür Bakanlığı‟ndan bilgi istediği belirlenmiĢtir. Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliğine kabul edilmesinden sonra. ÇalıĢmamız üç bölümden oluĢmaktadır. Dünyanın sürdürülebilirliğinin kentlerden yola çıkılarak sağlanabileceğinden hareketle. Seferihisar örneğine yönelik ortaya çıkan medya ilgisinden kaynaklanmıĢtır. ülkemizin gündemine Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliğine kabul edilmesiyle girmiĢtir.

sosyo-ekonomik kaynaklı yerel potansiyelleri araĢtırılmıĢtır.3 Ġkinci bölümde. “yavaĢ Ģehir(cittaslow)” kavramının ortaya çıkıĢı. Seferihisar‟ı yavaĢ Ģehir olmaya götüren arka plan olarak. Bu çalıĢmaların Cittaslow Seferihisar‟ın sürdürülebilir kent olma iddiasının sürekliliğini sağlayıp sağlayamayacağı tartıĢılmıĢtır. . Seferihisar‟ı Cittaslow yapan süreç ayrıntılı olarak anlatılmıĢ ve Cittaslow kriterlerini yerine getirmek için yapılan ve yapılacak çalıĢmalar tespit edilmiĢtir. kültürel. Bu bağlamda. Bu nedenle çalıĢma alanı olarak üçüncü bölümde. Ayrıca Cittaslow‟un dünya çapında etkisi ve yayılma düzeyi örneklerle açıklanmıĢtır. Konunun somut bir örnek üzerinde açıklanması teze katkı sağlaması bakımından önemli ve gereklidir. tarihsel süreci ve Cittaslow olabilmek için karĢılanması gereken sürdürülebilirlik kriterleri açıklanmıĢtır. bir Cittaslow olarak Seferihisar incelenmiĢtir. tarihi. sürdürülebilir kentleĢmeye farklı bir bakıĢ olarak yavaĢ Ģehirler(cittaslow) incelenmiĢtir. felsefesi.

4 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI .

Bu bağlamda insan yaĢamı için tehdit oluĢturan olumsuz geliĢmelerin farkına varılması “sürdürülebilirlik” kavramının temelini oluĢturmaktadır. Sayı:2.5 Bu durumu Erich Fromm radikal bir dille Ģöyle ifade etmektedir: “Çoğu kimse farkında olmasa bile. Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri De rs Notları. Kaynakların yanlıĢ kullanılarak tüketilmesi ve çevre kirliği sorunlarının evrenselliğinin anlaĢılmasıyla beraber. ekolojik dengenin bozulması ve doğal kaynakların yok olması bu geliĢmelerin ağır bedeli olmuĢtur. (Çev). Yerel Gündem 21Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler El Kitabı. Planlama. Denker. insanlığa hizmet etmeye mecbur ve insanlar tarafından köle yapılması gereken bir varlıktır. Ona göre tabiat. tamirinin ve yerine konulmasının bir sürece bağlı olduğu fark edilmiĢtir. Ġstanbul: s. Ankara: s.313. (1999). .3. yüzyılın baĢı. Bilim ve Sanat Yayınları. Böylelikle vakit kaybetmeden çözüm aranması gerektiği ortaya çıkmıĢ ve dünyadaki pek çok ülkeyi bir çatı altında toplayarak çalıĢma yapma ve çözüm önerileri üretme fikri ortaya çıkmıĢ ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının yolları araĢtırılmıĢtır. ve Derya K. insanlık için oldukça karamsar ve ürkütücü bir geleceğin resmedilmeye baĢlandığı bir dönemdir.Basım. Sosyoloji Sözlüğü.(2008).tr/mimarlikdergisi/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID= 1329 (25.1 Batılı olarak adlandırabileceğimiz bu yaklaĢımın en belirgin örneği Bacon‟un doğaya yaklaĢımıdır.mimarlarodasi. IULA.EMME Yayını. Osman A.706.2010). teknolojideki ve sanayideki geliĢmelerin doruğa ulaĢtığı bir dönüm noktası olurken. çevre ve kalkınma bağlamında. 4 http://www. Tasarım. Ġstanbul: s. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI Günümüzde yaĢanan ekolojik sorunların dünyayı mekânik bir biçimde algılayan ve tasarlayan modernist dünya görüĢünün bir sonucu olduğu bilinmektedir. 5 Sadun Emrealp. insan ve ekonomi anlayıĢlarının ciddi ekolojik sorunlara kaynaklık ettiği aĢikardır. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı. Kütahya: s. İTÜ Dergisi/A Mimarlık.org. 8.1.Baskı. yüzyılın son çeyreği. Sürdürülebilir Kentsel GeliĢmeye Sosyokültürel Bir YaklaĢım: Bursa Örneği.06.2 Bu dünya görüĢünün devlet. 20. 2.13.4 Özellikle. iktisadi büyüme biçimlerinin çoğunda. (2005). gerek doğal kaynakları kullanarak gerek savurganlığa ve kirlenmeye yol açan yöntemler benimseyerek. Cilt:7. artık insanlık bir dönüm noktasına 1 Gordon Marshall. Bu anlayıĢ. Oysa bu gelecek kuĢaklar açısından büyümeyi riske sokan bir yönelimdir.5 1. çevreden daha fazla Ģey isteyen bir politika izlemiĢtir. 3 Arzu Çahantimur ve Hülya Turgut Yıldız. 2 M.3 21. Sami. toplum. (2002).

s. (1998). ĠĢte bu ideolojinin adı “Sürdürülebilir Kalkınma”dır. .8 Ġlk olarak Stockholm Çevre Konferansında geniĢ boyutlu bir Ģekilde tartıĢılan ve bir zihniyet değiĢikliği gerçekleĢmeden çözüm bulunamayacağı belirtilen ekolojik sorunlar insanlığın gündeminde ilk sıralara oturmuĢtur. günümüzdeki iktisadi geliĢme de çevresel kaynaklara ve geleceğe yönelik yatırımlar yapılarak sürdürülebilir. a.112.”6 Bu düĢüncelerden hareketle. Ġmge Yayınları. bugünkü ve gelecek kuĢakların hak ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın. uluslararası eĢitsizlik gibi sorunlara da yönelecek Ģekilde.11 “çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle.g. sürdürülebilir kalkınma kavramıyla yakından ilgilidir. sağlıksız kentleĢme. 9 Kemal Görmez.706. Ankara.. Ankara: s. ekonomik geliĢmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüĢü” Ģeklinde tanımlanmaktadır.7 Sürdürülebilirlik kavramı. yeni ve geniĢ bir bakıĢ açısı ile ele alınması zorunluluğu doğmuĢtur.6 gelmiĢtir.7 -8. 02 Haziran 2006. (1997). Ġstanbul: ss. çevre sorunlarının.e. Bu sürecin ardından gelen sorgulama süreci Batıda yeĢil hareket ve diğer ekolojik grupların yükselmelerine sebep olmuĢtur.13. Sürdürülebilir kalkınma. s. Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik Arayışı “BaĢkent Mekân Günü” Panel ve Arama Konferansı. Sahip Olmak Ya da Olmak.10 Sürdürülebilir GeliĢme kavramı Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nde. 10 Marshall. Arıtan Yayınevi. Bu düĢüncelerin sonucunda insanlığın çıkıĢ yolu. Emrealp. çevre ile kalkınma arasında bir denge oluĢturulmasına ve kalkınmanın “sürdürülebilir” olmasına bağlanmıĢtır. . Kentbilim Terimleri Sözlüğü.g. 6 7 Erich Fromm.706. dünyadaki artan yoksulluk ve iĢsizlik. a.g.Aydın A(Çev).e. s.9 Bu perspektif doğal çevreyi koruyabilir. 8 Marshall. Bu süreç bir çevre ideolojisinin ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur.e..21. doğal çevredeki kaynakların temelini koruyan politikalara dayalı bir iktisadi büyüme anlayıĢıdır. 11 RuĢen KeleĢ. hatta daha iyi duruma getirebilir. Yapacağı bir seçme ile ya kendisi ile birlikte tüm canlıları ve dünyayı ortadan kaldıracak ya da yaĢamını ve geliĢimini sürdürmeye devam edecektir. Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye‟nin Kıyı Politikası. (2006). a. s. Aynı doğrultuda..

1..kentli. a. Doktora Tezi. 14 Ġlhan Tekeli.g. Ankara: s. 15 http://www. Bu Ģarta göre. (2007). Sürdürülebilirlik. insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulmasıdır.7 Sürdürülebilirlik kavramı IUCN tarafından 1982 yılında kabul edilen Dünya Doğa ġartı belgesinde de yer almıĢtır. Dr.17 Sürdürülebilirlik kavramını 1987 yılında Dünya Kalkınma ve Çevre 12 AyĢegül Mengi ve Nesrin Algan.19.4. 13 Özge Yalçıner ErcoĢkun. Ankara: s.9. Sürdürülebilir Kent İçin Ekolojik-Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara-Güdül Örneği. Ġsveç‟in Stockholm kentinde 1972 yılında yapılan BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Çevresi Konferansı‟nda bulmuĢtur. Cevat Geray'a Armağan. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ Roma Kulübü tarafından 1972 yılında hazırlanan “Büyümenin Sınırları” adlı raporda. Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü.04. 17 Emrealp. Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme-AB ve Türkiye Örneği. bozulmadan.org/makale/kultur. ekosistemindeki tüm çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için.14 Diğer bir tanıma göre. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. aĢırı kullanımla tüketmeden sürdürebilmesidir. sürekli olarak yeniden belirlenmeye çalıĢılan bir ahlak ilkesidir”. kalkınma ile çevrenin birlikteliğini vurgulayan ilkeler ortaya konmuĢtur. Konferans‟ın sonuç bildirgesinde. kaynak kullanımında kuĢaklararası hakkaniyeti gözeten.2.htm (02. Prof. 16 Esra Diğdem AktaĢ. Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine İrdelemeler. oldukça yaygın olarak kabul gören ve içeriği siyasal süreç içinde. Ankara: s.16 Sürdürülebilirlik kavramı.13. (2007). Siyasal Kitabevi. .e. Kocaeli: s. sürekliliği olan herhangi bir sistemin iĢlerini 15 kesintisiz. denetimsiz büyümenin kontrol altına alınması gerektiği üzerinde durulmuĢtur. ilk uluslararası ifadesini. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 1. s.729. (1999). (2003). Baskı.2010).12 Gelinen noktada sürdürülebilirliğe iliĢkin bir kaç farklı tanım yapılabilir: Sürdürülebilirlik. büyüme ve kaynaklar arasındaki iliĢkilere değinilerek.13 Bir baĢka tanıma göre “Sürdürülebilirlik çevre hareketi içerisinde ortaya çıkan. Kentlerin Sürdürülebilir Gelişiminde Güncel Yaklaşımlar Kapsamında Yaşam Kalitesi-Kocaeli Örneği. insanların yararlandığı kaynakların optimum sürdürülebilirliğini baĢarabilecek biçimde yönetilmeleri ve bunun türlerin bütünlüğünü tehlikeye atmayacak biçimde yapılması gerekmektedir. Yüksek Lisans Tezi.

. “. Bu çerçevede BM Genel Kurulu tarafından 1978 yılında sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir yerleĢimleri teĢvik etmek için BM-HABITAT kurulmuĢtur.bayindirlik.2010).. hızla geliĢen dünyada yerleĢme ve konut problemlerini tartıĢmaya açmak amacı için BM Habitat I Konferansı düzenlemiĢtir. New York:p. “Ortak Geleceğimiz” (Our Common Future) yayınlanarak “sürdürülebilirlik” kavramı tanımlanmıĢtır.gov. Prestel Verlag.8 Komisyonu tarafından hazırlanan “Ortak Dünyamız/Geleceğimiz” adlı raporda da görmekteyiz. 19 BM-HABITAT ve diğer organizasyonlar tarafından yapılan çalıĢmaların sürdürülebilirlik gündemi üzerinde önemli etki oluĢturanları Tablo 1. Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi 1972 Bir grup araĢtırmacı.de kronolojik olarak verilmiĢtir. Aalborg (Danimarka) da düzenlenen Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar Avrupa Konferansında Yerel Gündem 21 (Agenda 21) imzalanarak sosyal eĢitlik ana fikri vurgulanmıĢtır. Tablo 1.1.18 Sürdürülebilirliğin Dünya gündeminde önemli bir yer edinmesi ile birlikte sürdürülebilirlik kavramını ve hedeflerini dünya genelinde anlatmayı kendine görev bilen pek çok uluslararası organizasyon oluĢmaya baĢlamıĢtır. II. Ġstanbul (Türkiye)‟da.tr/turkce/kentlesme/Kentges_raporu_son. Habitat II Konferansı düzenlenerek sürdürülebilir geliĢmenin sağlanabilmesi için yerel yönetimlerle iĢbirliğinin önemi üzerinde durulmuĢtur. Manifesto for Sustainable Cities. tarafından. UNCHS kurulmuĢtur.. yönetici. WCED tarafından Brundlant Raporu. UN-Habitat tarafından düzenlenen Dünya Zirvesi (Earth Summit)‟nde sürdürülebilirliğin sosyal önemi vurgulanmıĢtır.” denilerek konunun önemi uluslararası düzeyde ortaya koyulmuĢtur. Sürdürülebilir Kentler Avrupa Konferansı düzenlenmiĢtir. (2009). çevre problemlerinin çözümüne iliĢkin ilk uluslar arası organizasyon olan Stockholm İnsan Çevreleri Konferansı (Stockholm Conference on the Human Environment) gerçekleĢtirilmiĢtir. UNEP. önümüzdeki yüzyıl içinde bu gezegen büyüme sınırlarına dayanmıĢ olacaktır. http://www. Rio De Janeiro (Brezilya)da. sanayici ve bilim adamından oluĢan The Club of Rome(Roma Kulübü) adlı topluluğun yayınladığı The Limits to Grow (Büyümenin Sınırları) baĢlıklı raporda yer alan sonuç cümlesi olan.l. Van Couver (Kanada)‟da. 1972 1976 1978 19801983 1987 1992 1994 1996 1996 18 19 Jeremy Gaines ve Stefan Jager.06. Lizbon (Portekiz) de.eğer günümüzdeki nüfus artıĢı. kirlilik. Brandt Komisyonu tarafından North-South: A Programme for Survivals(Kuzey-Güney:Yaşam İçin Bir Program) (1980) ve Common Crisis: North-South Co-Operation for World Recovery (Ortak Kriz:Dünyayı Kurtarmak İçin Kuzey-Günetyİşbirliği) (1983) kitapları yayınlanarak sürdürülebilir bir dünyanın önemine dikkat çekilmiĢtir.pdf (04. yiyecek üretimi ve kaynak kullanımı aynı hızla devam ederse.8.

Nanjing (Çin) da düzenlenmiĢ olan World Urban Forum IV‟de.2. 2002 2002 2004 2006 2008 Kaynak: Çahantimur. Van Couver (Canada)‟da düzenlenmiĢ olan World Urban Forum III de hızlı kentleĢmenin insanlar. Venedik (Ġtalya) da düzenlenen Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Toplantısı’nda Habitat II Deklarasyonu‟nun nasıl uygulanabileceği tartıĢılmıĢtır.14.bayindirlik.20 Komisyon‟a baĢkanlık eden Gro Harlem Brundtland‟ın. tüm dünya ülkeleri için ortak hedefin. 2010: 243-244. .9 Tablo 1. Emrealp. 1. “sürdürülebilir kalkınma” kavramının yaĢama geçirilmesine yönelik küresel eylem planına giden yolun temel taĢlarını döĢemiĢtir. her yaĢ grubu ve her sosyal gruptan insan için dengeli bölgesel geliĢme gerekliliği üzerinde durulmuĢtur. uygar ve her konuda eĢit haklara sahip bir küresel toplum yaratılması ve bir taraftan çevreyi korurken diğer yandan ekonomik ve sosyal geliĢmeyi sağlayacak Yerel Gündem 21 esaslarının uygulanmasının yerelden küresele kadar tüm ölçeklerde gerçekleĢtirilmesi olduğu belirlenmiĢtir.1. Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz) 1987 yılında WCED tarafından yayınlanan “Ortak Geleceğimiz” baĢlıklı bu raporda. Barcelona (Ġspanya)‟da düzenlenen World Urban Forum II‟de. a. aynı dönemde Norveç BaĢbakanı olması nedeniyle. kentler. s. Bu nedenle sürdürülebilirlik çalıĢmalarının tarihindeki bu önemli baĢlıkları ayrıntılandırmak gerekmektedir.21 20 21 http://www. kültürel çeĢitlilik ve sürdürülebilir geliĢme için barıĢ kültürünün önemi üzerinde durulmuĢtur. Nairobi (Kenya) da UN-Habitat tarafından düzenlenen World Urban Forum I‟de. kentler. Habitat II de ele alman konular. “Brundtland Raporu” olarak da adlandırılan bu rapor. Sürdürülebilir bir dünya için yapılan uluslar arası çalıĢmalardan bazıları etkileri ve kapsamları nedeniyle dünyamızda dönüm noktası diyebileceğimiz dönüĢümlerin baĢlangıcı olmuĢtur. çevresel geliĢme ile ekonomik kalkınma arasındaki dengenin kurulmasına ve geliĢmenin “sürdürülebilir” olmasına dikkat çekilmiĢtir. değerlendirilerek sürdürülebilir kentleĢme için katılımcı yerel yönetimin önemi bir kere daha vurgulanmıĢtır.e..1.g. (Devam) 2000 2000 20002001 Günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen BM Binyıl (Milenyum) Bildirgesi imzalanmıĢtır. Johannesburg‟da düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (World Summit on Sustainable Development )‟de. BirleĢmiĢ Milletler tarafından ardı ardına yayınlanmıĢ olan Yeni Yüzyılda Kentler ve Diğer İnsan Yerleşmeleri (Declaration on Cities and Other Human Settlements) ile ilgili deklerasyonlar ile sürdürülebilir kentsel geliĢmenin sağlanması ve yoksulluğun azaltılması konularındaki uluslararası toplumsal sorumluluğa dikkat çekilmiĢtir.gov. ekonomi ve politika üzerindeki etkileri tartıĢılmıĢtır. farklı kültürlerin kesim noktası olarak ele alınarak.tr/.

BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) BM Genel Kurulu. BirleĢmiĢ Milletler‟in en yüksek katılım düzeyine ulaĢılan toplantısı olma özelliğini korumaktadır.  Bir yandan günümüzün ağırlıklı sorunlarının üstesinden gelmeyi. BM‟in en tanınmıĢ belgelerinden biri durumuna gelen Gündem 21..e. Bu zirve. katılımcı süreçlerin önce BirleĢmiĢ Milletler‟ce. 23 Emrealp.bayindirlik. finans ve yardım faaliyetlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmekte ve hiçbir ülkenin diğer ülkelerden soyutlanarak kalkınamayacağını ileri sürmektedir.23 UNCED‟in temel çıktısı “Gündem 21” baĢlıklı küresel eylem planıdır. Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma. öte yandan da dünyamızı gelecek yüzyılın tehditlerine karĢı hazırlamayı.24  Kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen “sürdürülebilir gelişme” kavramının yaĢama geçirilmesine yönelik bir eylem planı niteliğindedir. ekosistemlerin daha iyi korunmasını ve yönetilmesini amaçlamaktadır. (2005).gov.000‟in üzerinde sivil toplum kuruluĢu temsilcisinin katılımıyla bu zirve. Sayı:7 (1).179 ülkenin Devlet ve Hükümet BaĢkanları ile birlikte. bir baĢka ifadeyle 21.  Ġnsanlığın temel gereksinimlerinin karĢılanmasını. yalnızca “sürdürülebilir kalkınma” kavramını yaĢantımıza sokmakla kalmayarak. a.15.2. Kalkınmanın sürdürülebilirliği.tr/. Sivas: ss. . s. yüzyılın gündemini oluĢturmayı hedeflemektedir.22 1. 24 http://www. ardından da tüm hükümetler ve diğer kurum ve kuruluĢlarca dikkate alınmasını sağlamıĢtır.2. “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan UNCED. Cilt 26.10 Rapordaki temel kaygı çevre ile kalkınmanın uyumsuzluğu ve çevrenin kalkınma uğruna feda edilmesidir. çevrenin ekonomik geliĢmenin kaynağı ve sınırı olduğu düĢüncesinin benimsenmesine bağlıdır. 1989 yılında aldığı kararla. binlerce resmi temsilcinin ve 35. devletlerin ticaret. yaĢam standartlarının iyileĢtirilmesini. Rapor. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi.2 -4. 1992‟de Brezilya‟nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleĢtirilmiĢtir.g. bir “Çevre ve Kalkınma Konferansı” düzenlenmesini kararlaĢtırmıĢtır. 22 Murat Çetin.

2‟de görülmektedir. Gündem 21‟in Bölüm BaĢlıkları KISIM I: SOSYAL VE EKONOMĠK BOYUTLAR Bölüm 1: GiriĢ Bölüm 2: GeliĢmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılması için uluslararası iĢbirliği Bölüm 3: Yoksullukla mücadele Bölüm 4: Tüketim alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi Bölüm 5: Demografik dinamikler ve sürdürülebilirlik Bölüm 6: Ġnsan sağlığının korunması Bölüm 7: Sürdürülebilir insan yerleĢimleri geliĢmesinin desteklenmesi Bölüm 8: Karar alma sürecinde çevre ve kalkınmanın bütünleĢtirilmesi KISIM II: KALKINMA ĠÇĠN KAYNAKLARIN KORUNMASI VE YÖNETĠMĠ Bölüm 9: Atmosferin korunması Bölüm10: Toprak kaynaklarının planlanması ve yönetimine bütünleĢik yaklaĢım Bölüm11: OrmansızlaĢma ile mücadele Bölüm12: Hassas ekosistemlerin yönetimi: çölleĢme ve kuraklık ile mücadele Bölüm13: Hassas ekosistemlerin yönetimi: dağların sürdürülebilir geliĢmesi Bölüm14: Sürdürülebilir tarımın ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi Bölüm15: Biyolojik çeĢitliliğin korunması Bölüm16: Biyoteknolojinin çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm17: Okyanusların. Gündem 21‟in baĢlıkları Tablo 1. kamu duyarlılığının ve eğitimin özendirilmesi Bölüm 37: Kapasite geliĢtirmeye yönelik ulusal mekânizmalar ve uluslararası iĢbirliği Bölüm 38: Uluslararası kurumsal düzenlemeler Bölüm 39: Uluslararası hukuki araçlar ve mekânizmalar Bölüm 40: Karar alma sürecinde bilgi Kaynak: Emrealp. Katılımcı yaklaĢımın. 2005: 17. Tablo 1.2. iĢbirliği ve kapasite geliĢtirilmesi Bölüm 35: Sürdürülebilir geliĢme için bilim Bölüm 36: Öğretimin. rasyonel kullanımı ve geliĢtirilmesi Bölüm18: Tatlısu kaynaklarının temini ve kalitesinin korunması: Su kaynaklarının geliĢtirilmesi. yönetimi ve kullanımında bütünleĢik yaklaĢımların uygulanması Bölüm19: Zehirli ve tehlikeli ürünlerin yasadıĢı uluslararası dolaĢımı dahil olmak üzere.11 Gündem 21 üç ana ve bir tamamlayıcı kısımdan oluĢmakta ve toplam 40 bölümü içermektedir. bu küresel eylem planının tamamına yansımıĢ olduğu görülmektedir. kıyı alanların ve canlı kaynaklarının korunması. tehlikeli atıkların çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm21: Katı atıkların ve atık suların çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm 22: Radyoaktif atıkların güvenli ve çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi KISIM III: TEMEL GRUPLARIN ROLLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Bölüm 23: BaĢlangıç Bölüm 24: Sürdürülebilir ve hakkaniyetli geliĢme yönünde kadınlar için küresel eylem Bölüm 25: Sürdürülebilir geliĢmede çocuklar ve gençlik Bölüm 26: Yerli halkların ve toplulukların rollerinin tanınması ve güçlendirilmesi Bölüm 27: Hükümet-dıĢı kuruluĢların rolünün güçlendirilmesi Bölüm 28: Gündem 21‟in desteklenmesinde yerel yönetimlerin giriĢimleri Bölüm 29: ĠĢçilerin ve iĢçi sendikalarının rolünün güçlendirilmesi Bölüm 30: ĠĢ çevrelerinin ve sanayinin rolünün güçlendirilmesi Bölüm 31: Bilimsel ve teknolojik topluluk Bölüm 32: Çiftçilerin rolünün güçlendirilmesi KISIM IV: UYGULAMA ARAÇLARI Bölüm 33: Mali kaynaklar ve mekânizmalar Bölüm 34: Çevresel açıdan sağlıklı teknolojinin transferi. denizlerin. . zehirli kimyasal maddelerin çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm20: Tehlikeli atıkların yasadıĢı uluslararası dolaĢımı dahil olmak üzere.

4 Eylül 2002 tarihleri arasında Güney Afrika‟nın Johannesburg kentinde düzenlenmiĢtir.k. Bildirge‟de.2. “Rio+10” adıyla da anılmaktadır. 2015 yılına kadar gerçekleĢtirilmek üzere.tr/.g. Zirve‟ye katılan tüm hükümetlerin imzaladığı Uygulama Planı. 2005: 24. BM Binyıl Zirvesi BM‟nin New York‟taki Genel Merkezi‟nde. yüzyılın uluslararası iliĢkileri açısından zorunlu görülen temel ilkelerin “özgürlük. 26 Ağustos .4. Binyıl Kalkınma Hedefleri Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 Hedef 4 Hedef 5 Hedef 6 Hedef 7 Hedef 8 AĢırı yoksulluğun ve açlığın azaltılması Evrensel temel eğitimin sağlanması Cinsler arası eĢitliğin sağlanması ve kadınların yapabilir kılınması Bebek ölümlerinin azaltılması Ana-çocuk sağlığının iyileĢtirilmesi HIV/AIDS. günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen BM Binyıl (Milenyum) Bildirgesi imzalanmıĢtır. dayanıĢma. 21. a.3. 10 yıl önce düzenlenen 1992 Rio Zirvesi sonrasında dünyada Gündem 21 uygulamalarının değerlendirilmesini hedeflemesi nedeniyle. sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması Kalkınma için küresel bir ortaklık geliĢtirilmesi Kaynak: Emrealp. yoksulluğun azaltılması baĢta olmak 25 26 http://www. eĢitlik. doğaya saygı ve ortak sorumluluk” olduğu belirtilmektedir.26 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi‟nin iki temel çıktısı olarak. ortaya konan bu hedefler “Binyıl Kalkınma Hedefleri” olarak adlandırılmaktadır. Tablo 1. 1.2. 6-8 Eylül 2000 tarihleri arasında yapılan liderler zirvesinde.3.bayindirlik. BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Sürdürülebilir kalkınma baĢlığının ilk kez küresel bir konferansa adının verildiği Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi. “Uygulama Planı” ile “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi” benimsenmiĢtir.gov.3‟te sıraladığımız kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik hedefler de belirlenmiĢtir.12 1. . Milenyum Bildirgesi‟nde bu ortak değerlerin yaĢama geçirilmesine yönelik hedefler de belirlenmiĢtir25 Ayrıca dünyada bir dönüm noktası olması öngörülen ve Tablo 1. hoĢgörü.

doc (27.2010) 30 http://www.05.mimarlarodasi. 27 1. doğal kaynaklar.. sosyal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik olarak tanımlanabilecek üç boyutundan söz etmek mümkündür. doğal kaynakları tüketme hızımızın doğal sistemlerin emilme ve kendini çözülme yenileme hızını aĢmamasını ifade etmektedir. gelmektedir. su ve toprak kalitesinin hem insan varlığı ve refahını. 28 Sürdürülebilirliğin Çevresel Boyutu. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI Sürdürülebilirliğin. a.org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II. 1960’larda Sürdürülebilirlik Ve Kentleşme. su ve ormanlar gibi) kısıtlı olduğunun 27 28 Emrealp.tr/UIKDocs%5Caalborgsarti. hava. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü . çevreyi koruyan kalkınma felsefesinin temelini oluĢturmaktadır.kentli. üçüncüsü ise doğal kaynakların korunmasını ifade etmektedir. toprak. (2006). Bu boyutlardan birincisi adil paylaĢımı. hem de hayvan ve bitki yaĢamını her zaman için sürdürmeye yetecek standartlarda sürekli kılınmasını da içermektedir. 31 http://www. İstasyon Caddesi Örneği Yüksek Lisans Tezi. ekonomik sistemin insanların temel ihtiyaçlarına cevap verebilmesi. gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırarak fakirliğin azaltılması. “sürdürülebilir kalkınma” hedefine yönelik küresel taahhüt yinelenmekte ve uygulamanın güçlendirilmesi gereği vurgulanmaktadır. Isparta. s.31 Sürdürülebilir ekonomi ilkesi.org. Isparta: s. 29 http://www. 30 Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutu. Hasan ġ.pdf (27. buna paralel olarak insanlar arasındaki eĢitsizliğin ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir.2010). Kaynakların sürekli olarak. Sürdürülebilirliğin inĢa edilebilmesi ancak ekonomik. su ve toprak tarafından kapasitesini aĢmaması anlamına sürdürülebilirlik. tüketim. korunarak değerlendirilmeleri.3. sağlık. . ekonomik sürdürülebilirlik. ekonomik kalkınma sağlanırken doğal kaynakların (atmosfer.05. özellikle yenilenebilen kaynakların kendilerini yenileme sınırları aĢılmadan kalkınmaya destek olabilmeleri.13 üzere. Zirve‟nin diğer temel çıktısı olan “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi”nde. sosyal ve çevresel bu üç boyutun aynı paralellikte ve zamanda gerçekleĢebilmesiyle sağlanabilir. ikincisi katılımı.29 Sürdürülebilir kavramının temelinde kaynakların korunması ve geliĢtirilmesi bulunmaktadır.econturk. biyolojik çeĢitliliğin ve insan sağlığının korunmasının yanı sıra.g. doğaya bırakılan kirlilik yoğunluğunun hava. HaĢtemoğlu.9.e. Çevresel Çevresel sürdürülebilirlik.25. uygulama araçları gibi konuları kapsamaktadır.org/.

Sürdürülebilirliğin temel boyutlarının daha iyi anlaĢılması için ayrı ayrı sınıflandırmasını yaparak birbirleri arasındaki etkileĢimi incelemek gerekmektedir. http://www. amaçların ve hedeflerin bu boyutlarla uyumlu bir yapıda olmasına dikkat edilmelidir. sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için neden üç boyutun birlikte ele alınmasını gerektiğini çok iyi açıklamaktadır.06. Temel boyutlar arasındaki etkileĢimler ana hatlarıyla Ģöyle açıklanabilir:36 32 33 http://www. yani ekonomik.pdf. sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde yaĢantısı olarak adlandırılmaktadır. sosyal sürdürülebilirlik boyutu gereği çevre koruma amacı ile bütünleĢtirilmelidir.wikipedia.bayindirlik. Sürdürülebilirliğin bu üç boyutu arasında karĢılıklı etkileĢimler mevcuttur.bayindirlik. istihdam ve konut gibi temel sosyal gereksinimlere eĢit biçimde eriĢiminin sağlanması gerekmektedir. insanların sağlık hizmeti.gov.34 Bu çerçevede sosyal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için. sosyal adalet ilkesi ile. Bu temel gereksinimlerin karĢılanması.32 Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutu. karar alma ve politika yapma faaliyetleri sırasında. The Interim Report on The OECD Three Year Project on Sustainable Development.econturk.tr/. (2005).org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik (05. http://tr.19-20. temel insan ihtiyaçlarının karĢılanmasının yanında sosyal adalet ve en üst düzeyde katılımın gerçekleĢebilmesi için ortam hazırlamayı ifade etmektedir.33 Sosyal boyut.35 Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için. bu üç temel boyutu.2010).tr/. 34 http://www.org/.oecd. Buradaki amaç.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. 35 http://www. sürdürülebilirlik için çevresel ve ekonomik karar mekanizmalarını bütünleĢtirmektir.05. 36 OECD.2010).gov. 04. ss. sosyal ve ekolojik süreçler arasındaki iliĢkiler bütün olarak değerlendirilmeli.14 göz önünde bulundurulmasına iĢaret etmektedir. Her birinin diğeriyle etkileĢimi. .

Ekonomik.oecd.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. sınırları belirlenmiĢ bir alanda yoğunlaĢmıĢ nüfusun sosyal bakımdan tabakalaĢtığı.pdf. Birçok ekonomik süreç geniĢ anlamda toplumu etkiler ve yön verir. Ekonomik ve Çevresel Boyutların Etkileşimi. Öte yandan çevresel kaynaklar ekonomiye önemli girdiler sunarken. Sosyal ve Çevresel Boyutların Etkileşimi. . sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin gittikçe arttığı.37 37 Hüseyin Bal. Ankara: s. sanayi. Ekonomik politikaların fayda ya da zarar yönünde çevresel sonuçları vardır.05. tarımsal ürünlerde dahil olmak üzere her türlü ürünün dağıtıldığı.4. çeĢitli sosyal grupları barındıran. Ekonomik ve Sosyal Boyutların Etkileşimi. merkezi ve yerel yönetimi temsil eden yönetsel kurumların bulunduğu. Turhan Kitabevi Yayınları.2010). yerel. Ekonomik refahın bireyler arasında dağılımı ve farklılaĢması ya da sosyal norm ve davranıĢların iĢleyen piyasalara çeĢitli etkileri. ticaret hizmet gibi ekonomik etkinliği olan. ekonomi ile sosyal boyut arasındaki iliĢkiyi biçimlendirmektedir.1. etkin çevresel politikalar. dikey ve yatay hareketliliğin yaygın olduğu. 1. mesleksel rollerin artarak farklılaĢtığı. Sosyal ve Çevresel Boyutlar Arasındaki EtkileĢimler 6 Kaynak: http://www.15 ġekil 1. 04. kent ve kentleĢme terimlerini açıklamak konunun anlaĢılması adına faydalı olacaktır. (1999). Kent. çevresel korumaya yönelik önlemler de ekonomiyi önemli derecede etkileyebilir. Kent Sosyolojisi. insanlığın yaĢam ve çalıĢma Ģartlarını iyileĢtirebilir. Çevresel tahribat sosyal yapı üzerinde sağlık tehlikesi oluĢtururken.23. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI Sürdürülebilir KentleĢme kavramına geçmeden önce. bölgesel ya da uluslar arası iliĢki ağlarına sahip heterojen bir toplumdur/yapıdır.

Güçlü.t. (2008). (2004). KentleĢme kavramını Ġhsan Sezal “dar mekânlı” cemaat hayatından. (1992).39 Ġnan Özer‟e göre kent. Alternatif Üniversite Yayınları.10. yoğunluk. en azından Avrupa Birliği kapsamındaki ülkelerde.45 Bugün. sosyal olarak heterojen bireylerin oluĢturduğu. görece büyük. tüm yaĢamsal faaliyetlerin gerçekleĢtiği. aynı zamanda insanın davranıĢ ve düĢüncelerine de etki eden yeni bir toplumsal düzeni ifade etmektedir.43 KentleĢme sosyolojik bir kavram olarak. siyasal ve kültürel faaliyetlerin mekâna yansıması ve mekânı biçimlendirmesi süreci”dir. “ekonomik. Ankara: s.38 Yakut Sencer kenti. Adım Yayınları. Ġstanbul: s. heterojenlik ve bütünleĢeme düzeylerine varmıĢ yerleĢme türü”dür. 42 Ġhsan Sezal. Ġstanbul: s. toplumsal örgütü. Kentleşme. 43 Tolan Barlas.”41 Kent tanımlarında olduğu gibi kentleĢmenin de farklı tanımları yapılmaktadır. Türkiye’de Kentleşme. Kentlileşme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci. 40 Ġnan Özer. kültürü bulunan çok nüfuslu yerleĢmeler” olarak tanımlamaktadır. 5. Ġstanbul: s. Ekin Kitabevi.16 Sosyolojik açıdan Ģehir.4. Ankara: s. ve 42 bunun gerektirdiği “yeni teĢkilatlanmalara” giriĢ olarak BaĢka bir tanıma göre kentleĢme. “geniĢ mekânlı” bir cemiyet(toplum) hayatına geçiĢ ve bu ikinci yaĢama Ģekline göre yeni “sosyal münasebetlere” tanımlamaktadır. insanlar arasındaki iliĢkilere biçim veren. sosyal mesafelerin en aza indiği. Ankara: s.4.103. “kendine özgü bir iĢ-güç biçimi. . Şehirleşme. “tarımsal olmayan üretim yapılan ve tüm üretimin denetlendiği.44 Yukarıdaki tanımlardan hareketle. sürdürülebilirlik yaklaĢımıyla iliĢkili olarak ele alınması kaçınılmazdır. toplumsal. Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü.161. Kültür Bakanlığı Yayınları.. kentsel alanların insanların yaĢam kalitelerini en çok etkileyen yerler olduğu kuĢkusuzdur.113. dünyanın büyük bir kısmında.754. ĠletiĢim Yayınları. bu iliĢkilerin en büyük yoğunluk kazandığı yerdir. 45 HaĢtemoğlu. Bursa: s. 44 Sevinç Ö. Melih P. belirli teknolojinin beraberinde getirdiği büyüklük. (2009). Toplumbilime Giriş.Baskı. TimaĢ Yayınları. nüfusun %80‟inin kentlerde yaĢadığı dikkate alındığında. yoğun ve kalıcı bir yerleĢimdir. sadece yeni bir ekonomik örgütlenme ve değiĢmiĢ bir fiziki çevreyi belirtmemekte.). toplumsal hayata.22. s. (1979). Kentsel alanlar aynı zamanda gerçekleĢtirilen etkinliklerin yoğunluğu nedeniyle çevre 38 William Outhwaite (Ed. (2002). dağıtımın koordine edildiği. Kültür Bakanlığı Yayınları. 41 Turgut Cansever.40 “ġehir. aynı zamanda kirliliğin ve sürdürülebilirliği engelleyen olguların en çoğunu üreten kentlerin.g. İslam’da Şehir ve Mimari. (1991). a.(Çev). 39 Yakut Sencer. Kentlileşme ve Kentsel Değişme.

XXI. öte yandan geliĢmiĢ ülkelerin “mega” kentleri de yayılma. (2009). kirlilik. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı. kentleĢme ile örtüĢtürülmesidir. gıda. toplumsal ve teknolojik geliĢmelerin yanında çözümü uzun yıllar alacak yerleĢim.. Kontrol edilemez Ģekilde büyüyen kentler. Hem bugünün insanları arasında hem de Ģimdiki ve gelecek kuĢaklar arasındaki eĢitlik kavramını içerir. 20-21 Mart 2009. çevre kirliliği ve sosyal sorunların odağı olması sürdürülebilirlik mücadelesinde öncelikle kentlerin ele alınmasını zorunlu hale getirmiĢtir. 50 a.47 Henüz ilk on yılı içerisinde bulunduğumuz yüzyılımızın ana temasını. sosyal ayrıĢma gibi önemli sorunların kaynağını oluĢturmaktadır.57. 46 Dünya kaynaklarının 2/3 „si tüketilmiĢ durumdadır. Örnekleri Ve Türkiye Ġçin Dersler . . kentlerde “sürdürülebilirlik” kavramının öncelikli olarak girmesini sağlamıĢtır. toplumsal ve kültürel boyutları vardır. s.49 Kentlerin doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkileri kentlerin bugünün gereksinimlerini karĢılarken gelecek nesillerin de haklarının korunmasını yani sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir. ulaĢım. Sürdürülebilir YeĢil Kent Fikirleri.org.48 Sürdürebilir kentler modelini gerçekleĢtirebilmek.06.49.2010) 47 Aysel Uslu.g.115. TMMOB Mimarlar Odası. 49 Uslu.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID= 1329 (25. özellikle az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin geleceğini tehdit etmekte. Formu Ve Planlama Süreci. çevrenin korunmasından çok daha geniĢ kapsamlı bir kavramdır.g. amaçları için kaynaklar tüketilmektedir. a. XXI. Ġnsan dahil 10 milyon türün geleceği tehdit altındadır. ss.mimarlarodasi.50 Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla. sadece yaĢanan çevre sorunlarına çözüm getirmekle kalınmayıp. 48 Kadir Hakan Yazar. Artan ekoloji bilgileri ve doğanın korunması hakkındaki farkındalık.. yaĢanabilir kentler kavramı oluĢturacaktır. Çevreye iliĢkin olduğu kadar ekonomik. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı. TMMOB Mimarlar Odası.m. (2009). Bu kaotik durum karĢısında yegâne çözüm ise sürdürülebilir geliĢme politikalarının. Bursa: s. Küresel ölçekte kentlerin yakıt.17 sorunlarının da kaynağını oluĢturmaktadır.50-51.tr/mimarlikdergisi/index. Bursa: s. 20-21 Mart 2009.m. mevcut nüfusun yaĢam kalitesinin artması ve gelecek nesillerin de yaĢamlarını rahatlıkla sürdürebileceği yaĢanabilir 46 http://www. ulaĢım vb. Sürdürülebilir Kent: Göstergeleri. Kentlerin ekonomik.

kent ile olan iliĢkilerinde.131. (2005). Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı. Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?. Nil D.362. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. artan yapılaĢma ve ulaĢım altyapısı ile kendini gösteren fiziksel geliĢme trendi kentsel fonksiyonlardaki desantralizasyon. toplumsal ve ekonomik çıkarların. s. s. Bahriye Gülgün ve Ġsmail Yörük.115-116. Sayı:42(2). Ġkincisi. kavramıyla ifade edilen sürdürülebilir kent. Events and Debates..m. p. süreklilik içinde değiĢimi sağlamak amacıyla. ss. Ġzmir. a. özünde kentlerin çevre ile uyumlu bir iliĢki içinde olmasını dile getirmektedirler. Cevat Geray'a Armağan. Yaklaşımlar ve Türkiye.”53 “Sürdürülebilir kent. USA. Son olarak da. kentlerde yaĢayan insanların. (Çev). 54 Ferhat BAYRAM. Sayı: 64-65.52 “Sürdürülebilir kentler. Ankara: s. Blackwell Publishers Ltd. kentin bir yerleĢim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesidir. 55 Yazar. geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde kentsel yayılma.216. (1994).51 Bilhassa. .g. 52 Sasha Tsenkova..255. bugün yaĢamakta olan bireyler ve yeni kuĢaklar için hayati önem taĢımaktadır. Sustainable Urban Development In Europe: Myth or Reality.18 mekânların ortaya çıkması gerçekleĢecektir. sosyo-ekonomik çıkarların çevre ve enerji ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği kenttir. (2001). kentin ortak alanlarının kullanımında ve kamu hizmetlerinin alımında yaĢam kalitelerinin arttırılması sorununun aĢılmasıdır. 53 Marina Van Geenhuisan ve Peter Nijkamp.55 Literatürde “sustainable cities” (sürdürülebilir kentler). kentin çevre değerlerini taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğidir. çevre ve enerji sorunlarıyla uyumlu bir biçimde bir araya getirilerek değiĢimde devamlılığın sağlandığı bir yapıdır.” 54 Sürdürülebilir kentleĢme kavramının kendi içinde üç temel amacı barındırmakta olduğu görülür: Birincisi. ticaret ve konut alanlarının mekân baĢına artan fiyatları ve özel ulaĢıma dayalı büyüme ile birleĢtiğinde sürdürülebilir geliĢmenin öngördüğü potansiyel eylemler ile çatıĢmaktadır. ĠĢte bu noktada ortaya çıkan “sürdürülebilir kentleĢme” kavramı bugün 51 Aslı Atıl. Toplum ve Bilim Dergisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. (1999). Bir teori ve uygulama dalı olan kentleĢme olgusunun sürdürülebilirliğinin sağlanması. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme: Araçlar.

ekonomik.gov. 58 Bayram. sosyal adalet. Nobel Yayınları. s.. sosyal ve ekonomik unsurları birbiriyle iliĢkili biçimde içermekte ve kentin geleceğinin katılımcı süreçlerle kararlaĢtırılmasını gerektirmektedir. “ekonomik olanakların oluĢmasını.1. yol veya otopark yapımında kullanılan araziler insanların yaĢam alanlarının daralmasına sebep olmayacak Ģekilde planlanmalıdır. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI Sürdürülebilir kentleĢme yaklaĢımı. a. 1. toplumsal sermayenin artmasını ve çevrenin sağlıklı olmasını güçlendiren ve koruyan kentsel geliĢme ve kentleĢmedir” Ģeklinde tanımlanabilir.611. (2007). kentsel geliĢmenin etkilediği ve kentsel geliĢmeyi etkileyen tüm çevresel.58 Sürdürülebilir kentsel geliĢme yaklaĢımı.19 Ģehircilik anlayıĢının geldiği son noktadır.bayindirlik. sosyal ve fiziki sistemlerin yüksek yaĢam kalitesi sağlamak amacı yanında çevreye en az yük olabilecek nitelikte uyum içinde. Yüksek Lisans Tezi. Algı Yayıncılık. doğal habitat ve su kaynakları korunmalı.). sürdürülebilir ekonomiler ve çevresel sürdürülebilirlik konularının tümünü kapsamaktadır. . Ankara: ss. Samsun: s.g. hızla tükenen çevresel kaynakların kendini yenileyebilmelerini sağlamak. (2005). 59 http://www.56 Sürdürülebilir kent. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. motorlu araç kullanımı teĢvik edilmemeli. Samsun İlinde Kentleşmenin Çevresel Açıdan İncelenmesi. Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Ed . Sürdürülebilir bir kentleĢme için. Ankara: ss. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. bu anlamda kısaca. sürdürülebilir bir sosyal tabana da dayanarak uygun kentsel politikalarda içselleĢtirildiği kent veya kentsel alanlardır.256-257. Yeşil Yerel Yönetim.60 1. alan tasarrufu sağlayıcı bir geliĢme olarak kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey yapılanma ile çözülmeli.16.5.5. Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler: Uygulanabilirliği ve Ölçümü Üzerine.57 Bu bilgilerden hareketle sürdürülebilir kentleĢme. Çevresel Boyut Sürdürülebilir bir kent için çevresel boyut.254. 60 Semih Eryıldız.tr/. bu kaynakların tükendiğinde dünyanın bir baĢka coğrafyasından nasılsa bulunur görüĢünün toplumca benimsenmesinin önüne geçmek ve kentin 56 yakın çevresindeki kaynakların kirletilmesini önlemek olarak ortaya Nükhet Günbeyaz. (2007). 57 Hamit Palabıyık.m.59 KentleĢmede sürdürülebilirliği sağlamak için çevreye en az zarar verici geliĢmeler teĢvik edilmelidir.

kentsel geliĢmenin her zaman toplumun tüm kesimlerine aynı oranda yansıdığı söylenemez.11. 66 Susan Faınsteın ve Scott Campbell. Urban Studies. hem de algılanabilir çevre değerlerinin taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğine iliĢkindir.. Cambridge: p. çevresel maliyetlerin geleceğe. Blackwell Publisher. s. verimlilik ise hizmetlerin olabilecek en az maliyetle üretilmesini ifade eder. 8 -10 Kasım 1999. Dünya Şehircilik Günü 23. Bu olgunun kentlerdeki en belirgin özelliği. C. Ankara: ss.61 Kentsel sürdürülebilirliğin çevresel boyutu. 62 David Satterthwaıte. (2006).5. a.1675. 63 HaĢtemoğlu. Ġstanbul: s. Urban Management Development.17.77.30. IULA-EMME Yayını. p. Ekonomik Boyut KüreselleĢmenin bilinen niteliklerinden birisi olan uluslar arasında gelir dağılımındaki eĢitsizliğin artması olgusu.62 Çevresel boyut. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 65 Alen Duben ve Sadun Emrealp. . (1997). diğer ekosistemlere veya diğer insanlara transferinin azaltılması ya da engellenmesini de içermektedir. (1996). etkili hizmet sunumu daha iyi ve daha yaygın hizmet dağıtımı anlamına gelirken. Doktora Tezi. Ġstanbul: s. (1996). S:10. kentlerde sunulan mal ve hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması konusu ayrı bir öneme sahiptir.66-68. artan eĢitsizlik ve adaletsizliğin kent mekânına da yansıyarak yarattığı ikili kentsel yapılanmalardır. Sustainable Cities or Cities That Contribute To Sustainable Development ?.20 konulabilir.63 1. sadece kentin kendi sınırları içindeki çevresel kalitenin geliĢtirilmesi ile sınırlı olmayıp. bölgeler arasında ve kentler ölçeğinde de yaĢanmaktadır.t. Kolokyumu Bildiriler Kitabı.2. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi.64 Sürdürülebilir kentleĢmenin ekonomik boyutu çerçevesinde. Bu bağlamda. Readings in Urban Theory. özellikle kentteki yoksullar bu geliĢmeden yeterince pay alamamaktadırlar. Kimileri bu geliĢmeden kentteki var olan gayrimenkulleri yoluyla faydalanabilirken. Kent Mekânı ve KüreselleĢme.66 Dolayısıyla ekonomik açıdan kentsel sürdürülebilirlik kapsamı içerisinde kentteki hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ulaĢtırılmasını sağlayan etkin 61 Kadir Hakan Yazar. 64 H. Tarık ġengül.65Bu noktada.34. TMMOB ġehir Plancıları Odası. (1999).g. kentin hem fiziki. Sosyal Adalet.

e. s.g.71 Kentlerin fiziksel kapsamı içerisinde belirtilmesi gereken ana konu ise kentin makro formunu biçimlendiren ve kentte tüm hizmet alanlarını birbirine bağlayan ulaĢım sistemidir.67 Sürdürülebilir kentin ekonomik boyutu. 69 Yazar. p.21 hizmet sunumu ve etkililik kavramları da yer almaktadır. gibi kentin fiziksel özelliklerine vurgu yapıldığı görülmektedir. Basım. C:20.t.30.. 8.3.105 -107. geniĢliği vb. bisiklet gibi alternatif sistemlerin önünü tıkayıcı bir durumu 67 68 Yazar. 70 Bayram.70 Sürdürülebilir kentleĢme kavramı kentlerin fiziki özellikleri ile yakından iliĢkilidir. 72 David Banıster. a. özel otomobil bağımlılığını getirerek kentsel alanda yaya. Transport Reviews.69 1.5. yüzyılda modern kentler taĢıma kapasitelerinin çok üzerinde büyüklüğe sahiptir..g.70-71. s. gürültü kirliliği.114.. Kentlerin büyümesi ile trafik hacmi artmakta ve buna bağlı olarak çevresel kirlilik. kentin bir yerleĢim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesi ile bağlantılıdır. a. yol güvenliği. kentin topluma sunduğu hizmetlerin çevresel kaynak temelini koruyan bir üretim sürecine sahip olması ve kentin üretkenliğinin (beslenme ve istihdam kavramları ile ilgili olarak) kendi sürdürülebilirliğini sağlaması anlaĢılmalıdır. Kentleşme Politikası.g.72.t. (2004). Bu eğilimler devam ederse gelecekte kentlerin yerleĢim birimi olarak devamlılığı önemli ölçüde zorlaĢacaktır. ekonomik ölçütlerden.t. s. 72 Ayrıca ulaĢım çerçevesinde karayolu ağırlıklı bir sistemin benimsenmesi. Nitekim kent kavramının tanımlanması için kullanılan “yönetsel sınır ölçütünden. kentsel sıçramalara yol açıp. kentsel peyzajın bozulması gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Ġmge Kitabevi Yayınları. ss.g. Büyüme biçimleri yüzeyde geniĢ alanlara yayılma eğilimindedir. Ankara: ss. a. HaĢtemoğlu.68 Ekonomik ölçüte göre yapılan kent tanımı ile sürdürülebilirlik kavramı örtüĢtürüldüğünde. Sustainable Urban Development and Transport-A Eurovision for. (2000).252. toplumbilimsel ölçütlere” kadar olan tüm yöntemlerde kentin büyüklüğü. çevresi ile olan iliĢkisi. nüfus büyüklüğü ölçütüne. S:1. a. 71 RuĢen KeleĢ.. . Kentler aĢırı derecede kaynak kullanılan ve yüksek enerji tüketimine sahip yerleĢme birimleridir. Mekânsal (Fiziksel) Boyut 21.

22 oluĢturmaktadır.5.72-76.73 Sürdürülebilir kentleĢmenin fiziksel boyutu tam da bu noktada kentlerin devamlılığının sağlanabilmesi için gerekli olan fiziksel unsurları ifade etmektedir.65. HaĢtemoğlu.74 Sosyo-kültürel boyut. tarihi.g..4. temel insan gereksinimlerinin karĢılanması.t..        73 74 Yerel kaynakların yerel refahı artıracak biçimde harekete geçirilmesi Tüm sosyal kesimlerin sürece dahil edilmesi Kültürel tesislerin. o kentte yaĢayanların birbirleri ve çevreleriyle olan iliĢkilerine de bağlıdır.30. kentlerin mekânsal ve fiziksel özellikleriyle doğrudan bağlantılı olduğu kadar. s. Sonuçta. kararlar ve kaynaklara eĢit ve sürekli ulaĢılabilirlik hakkı gibi temel ilkeler doğrultusunda sosyal yapının güçlendirilmesi gerekmektedir. . dini ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluĢturulmasında önemli bir yer tutmaktadır. sürdürülebilir kentleĢmenin en önemli boyutunun sosyal eĢitliğin sağlanması olduğu ileri sürülmektedir. a.g. sürdürülebilir kentleĢme çerçevesinde sosyal kapsam kent yoksulluğu ve yaĢam kalitesi gibi temel öğeler ile bunlarla yakından iliĢkili olan eĢitlik. katılım gibi kavramları içermektedir. kentlerde yaĢayan insanların. adil paylaĢım.t. doğal. 1. Bu ilkeler doğrultusunda sosyal yapının geliĢtirilmesi için ana hedefler. Sosyo-Kültürel Boyut Sosyo-kültürel boyut. s. a. a. güvenlik.g. Toplumsal bütünleĢme. ss. Bu doğrultuda. sosyal adaletin sağlanması.t. Bunlara ek olarak özel oto kullanımının yoğunlaĢması birçok çevresel soruna da yol açmaktadır. yayın ve etkinliklerin sayısının artırılması Yerelde vatandaĢların örgütlenmelerinin sağlanması Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçilmesi Yerel değerlerin korunması ve geliĢtirilmesi Yerel etkinlik ve yayınların artıĢı Yazar. 75 Yazar. katılım ve yapabilirlik kavramlarına dayanmaktadır. Kette yaĢayan insanların yaĢam kalitesi. yaĢam kalitelerinin artırılmasıyla ilgilidir.75 Sürdürülebilir kentleĢmenin sosyo-kültürel boyutu incelendiğinde. çeĢitlilik ve kültürel kimliğin geliĢtirilmesi.

halkın temsilcilerinin veya örgütlerinin yönetime katılmaları ile sağlanabilir. Yönetim Boyutu Sürdürülebilir kentleĢme yaklaĢımı. süreci 77 ĢeffaflaĢtırmakta ve kararların uygulanabilmelerini de kolaylaĢtırmaktadır. The Sustainability Inventory: A Tool to Assist US Municipalities Advance Towards Sustainability.78 Sürdürülebilir kentleĢmenin gerçekleĢtirilmesi sürecinde. s. Sürdürülebilir kentleĢmenin yönetim boyutu açısından kent yönetimlerinin katılıma dayalı bir model ortaya koymaları gerekmektedir.14. 76 Ece Aksakoğlu. Ġstanbul: s. 79 http://www.paradoks. C:7. güvenilir su bulma risklerin ortadan kaldırılması. sivil toplum örgütleri. Yerelde kurumsal kapasitelerin yaratılması ve güçlendirilmesi önemli bir amaçtır. kentte yer alan.76 1. kararların yerel paydaĢlarca benimsenmesini sağlamakta.5.2010).447–448.23  Halkın karar alma sürecine katılımının sağlanmasıdır.05.g.t. .5. özel sektör kuruluĢları. (2007). a. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve temiz. özel sektör. Yüksek Lisans Tezi. kentin geleceğine iliĢkin kararların ilgili tüm yerel grupların katılımı ile alınmasını ve uygulanmasını ön görmektedir. kenti ilgilendiren politikaların hazırlanması. S:4. Local Environment. pp. meslek odalarının.64. Yerel paydaĢların sürece katılması.. Diğer bir deyiĢle. yereldeki tüm kamu sektörü. 78 Yazar. resmi kuruluĢların. 77 Allison Quaıd.pdf (07. sürdürülebilir kentsel geliĢme idealinin aktörleri. demokratik kitle örgütlerinin. Böylece kentte alınan kararlar tüm kesimler tarafından daha kolay bir Ģekilde benimsenir ve bu politika ve kararların uygulanma Ģansı daha da yükselir. akademi. (2002). sivil toplum kuruluĢları ve yerel halkın eĢgüdüm içinde hareket etmeleri ve karar alma sürecinde aktif rol oynamaları gereklidir. Bu anlamda sürdürülebilir kent ekonomik. Bu model kentle ilgili herkesin. karar verme ve uygulama aĢamalarında. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. üniversitelerin. kamu kurum ve kuruluĢları. meslek odaları gibi kesimler olmaktadır.79 Bu boyutlar bağlamda sürdürülebilir kentleĢmenin hedefleri Ģu Ģekilde açıklanabilir: Biyolojik çeĢitliğin korunması ve geliĢtirilmesi. çevresel ve sosyo-ekonomik ilerlemeyi etkin yurttaĢ katılımı ile birlikte dengelemeyi baĢaran bir kenttir. Yerel Kalkınmada Katılımcı Politikalar: Çanakkale Örnek Alan Değerlendirmesi.org/makale/yil5_sayi2/ekarakurt52.

Sürdürülebilir gerekmektedir: 82 bir kentleĢme için aĢağıdaki Ģartların sağlanması Alan Tasarrufu Sağlayıcı Gelişme: Kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey yapılanma ile çözülmelidir. Doğal güzellikleri yanında birçok fonksiyonu yerine getirirler.. Belediye Dergisi. yoksulluğa karĢı koyma. Atıl vd. sel baskınlarını önlerler. enerji tüketiminde de etkinlik sağlanacaktır.216. mikroklimatik ortamının tasarlanmasında enerjinin minimum kullanımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve atıkların yerinde ayrıĢtırılarak geri kazanım teknolojilerinin kullanılması.6.. ısıtma. doğal kaynakların değerlendirilerek geliĢtirilmesi. Yapı inĢaat alanında yer alan verimli toprakların yeĢil alanların içlerine taĢınarak değerlendirilmesi. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında bir takım ilkeler çerçevesinde hareket edilmelidir. Ankara: ss. 80 81 http://www. Sürdürülebilir bir Ģehir merkezini belirleyen baĢlıca ilkeler Ģöyle özetlenebilir:81 Mikroklimatik Verilerin En Etkin Şekilde Kullanılması: Aydınlatma. ağaçlıklar sadece güzellik kaynağı değillerdir. C:7. fauna vb.24 yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi. istihdam ve beslenme sorunlarının çözümü ve teknolojide yeniden yapılanma. (2001). . KiĢi baĢına düĢen yeĢil standartlarının olabildiğince arttırılması ve yöreye özgü bitki türlerinin araĢtırılarak.paradoks. Örneğin: temiz hava deposudurlar. Doğal Habitat Korunmalıdır: Çayırlar. havalandırma vb. Doğal Kaynakların En Etkin Şekilde Kullanılması: Mevcut bitki örtüsü.org/. GüneĢ enerjisinin yapılarda ısıtmada. KentleĢmenin Sosyo Ekonomik Etkileri. 82 Ahmet Ulusoy ve Tarık Vural. a. S:12. aydınlatmada kullanımının sağlanması Topografik Verilerin En Etkin Şekilde Kullanılması : Araziden kaynaklanan altyapı.9-20. flora. parklar. üstyapı sorunlarının minimize edilmesi.m. akarsu. Dikey yapılanmada insanlara daha geniĢ yeĢil alan sağlanırken. s.80 1.g. açık ve kapalı mekânlarda kullanımının sağlanması.

tarım arazisini. Daha az araba kullanımı. zararlı atıklar her zaman diğer kullanımlar için geri dönüĢüm merkezlerinde değerlendirilebilir. The City Reader. Planning Sustainable And Livable Cities. Motorlu Araç Kullanımı Teşvik Edilmemelidir: Kentlerin yapılanmasında motorlu araçlara bağımlılığı azaltıcı tedbirler alınmalıdır. toplu taĢıma vb. Geri Dönüşüm Programları Başlatılmalıdır: Geri dönüĢüm hemen hemen her çeĢit atık için uygulanabilmektedir.. Bu sayede enerjide tasarruf. Routledge Urban Reader Series. Örneğin vadiler kentleĢme alanı olarak seçilmemelidir. ekolojik habitatı ve kent yakınındaki açık alanları korumak. Sürdürülebilir kentin imkânsız olduğu söylemekte. „kirleten öder‟ prensibi ile ağır cezaların konulması. Doğal sistemlerin restorasyonu: Parkları geniĢletmek. Katı atıklar. F. ve Stout. hava kirliliğinde azalma ve yaĢam alanlarında artıĢ sağlanabilir. (2003).T. toplanma mekânlarına. bisiklet yolları planlamak ve toplu taĢıma öncelik vermek. bos alanları ve eski sanayi alanlarını parklara ve hobi bahçelerine çevirmek.487-496. faaliyetlere kolay eriĢimini sağlayan konut 83 Stephen Wheeler. (eds. daha az kirlilik ve atık: Enerji tasarrufu ve dönüĢümün sağlanması. Su Kaynakları Korunmalıdır: Kentlerde su tüketimi oldukça fazladır. Çünkü bu alanlar tarım için oldukça elveriĢli yerlerdir. LeGates. Stephen Wheeler. İyi barınma ve yasam çevreleri oluĢturmak: Ġnsanların açık alanlara. daha çok eri Ģebilirlik: Karma kullanımı destekleyerek. Bunu önlemek için su fiyatları gerçek maliyetlerini yansıtacak seviyeye yükseltilmeli. sübvansiyon uygulamasına son verilmelidir. New York: pp. R. enerji tasarruflu elektrikli eĢyaların seçimi.25 Kentleşme planlı olmalıdır: KentleĢme doğanın dengesini bozmamalıdır. . 3rd Edition. daha çok yayaya ağırlık vermek. Devlet sübvansiyonları ile düĢük tutulan su fiyatları bunun temel nedenidir. ticarete. Etkin kaynak kullanımı.). ancak kentlerin sürdürülebilirlik 83 yolunda neler yapması gerektiğini 9 maddede özetlemektedir: Etkili arazi kullanımı: Arazi kullanım denetimleri ile.

yapı tekniklerini ve yerli malı kullanımını desteklemek. yerel yatırımı. Biyo-çeĢitlilik korunarak. Yerel kültürü korumak: Geleneksel el sanatları. Bu beklentilere ulaĢılmasının en çabuk ve en doğru yolu.. Kent dokusu içinde yer alan açık yeĢil alanlar artırılmalıdır. halkın katılımı sağlanarak. sanayileĢme ve kimyasal ilaçlamaların etkisiyle ortaya çıkan zararlar ve verim düĢüklüğü engellenmelidir.g. Tarımsal alanlara gereken önem verilmeli. toplu taĢıma. Bu gün sürdürülebilir kentlere doğru yapılanma kaçınılmazdır. dil. çevre dostu enerjilerin kullanımı desteklenmelidir. sorumluluklar paylaĢılmalıdır. Bu nedenle. a.26 alanları ve mahalleler tasarlamak. dönüğüm. kültürel pratikler. toplumun tüm kesimlerinin yardım ve desteğinin alınmasıdır. Üretim sonrası atıkların minimizasyonu ve geri dönüĢtürülmesine yönelik teknolojiler teĢvik edilmelidir. küresel. yaygınlaĢtırılmalı.217. üretim gibi atık miktarının yüksek olduğu aktivitelerde. Halkın katılımı: Yöneticilerin yerel planlama ve tasarıma halkın katılımını sağlayarak. s.84        Ekoloji-ekonomi dengesi çok iyi kurulmalıdır. bölgesel ve yerel sürdürülebilirliği zihinlere yerleĢtirmek. ırkçılığı önlemek vb. Yerel Gündem 21 gibi organizasyonlar desteklenerek. doğal ekosistemlerin devamlılığı sağlanmalıdır. Geleneksel mimariyi ve malzemeyi koruyarak devam ettirmektir. .m. UlaĢım. yerel kaynakların kullanımını ve yerel pazarın oluĢmasını desteklemek.. Çevre temizliği. 84 Atıl vd. Sağlıklı sosyal ekoloji: Evsizlere çare bulmak. organik gıda üretimi gibi sürdürülebilirliği destekleyici konularda çalıĢan Ģirketleri desteklemek. Sürdürülebilir ekonomi: Yerel sahipliliği. ucuz konut.

kentler için sürdürülebilirlik göstergelerini beĢ ana baĢlık altında toplamaktadır:85 1. UlaĢım. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ Newman (1999). zorunlu yolculukların azaltılması ve eriĢilebilirliğin artırılması Temel amaç: katı atığın en aza indirgenmesi. P. koku ve görsel kirlilik tarafından yaratılan sıkıntı Bir kentin sosyal sürdürülebilirlik düzeyi Kentte oturanların muzdarip olduğu düĢük konut koĢulları 85 Newman. YaĢanabilirlik. . tekrar kullanma ve geri dönüĢüm. Tablo 1. 2.. Su. G. yeĢil alan ve biyolojik çeĢitlilik. (1999). yani önleme ve sakınma. Sustainability and Cities: Extending Themetabolism Model. Arazi. W. Tablo 1. çevre dostu ulaĢım türlerinin kullanılması Toplam imha edilen katı atık hacmi Politika Sera gazlarının deĢarjının azaltılması Herkes için hava kalitesinin iyileĢtirilmesi Kentte açığa çıkan her tehlikeli maddenin miktarının. 44: pp. geri dönüĢüm ve tekrar kullanma yolları ile su tüketiminin azaltılması Kokunun.27 1. 5.4‟de EF‟in. Ġ mha için ayrılan katı atığın etkili biçimde azaltılması Koruma kalıpları ve teknikleri.219-226. kentsel sürdürülebilirliğe iliĢkin göstergelerinden uyarlanan bir tablo yer almaktadır. 4. insan rahatı ve refahıdır. materyal ve atık. gürültünün ve görsel kirliliğin azaltılması ile yerel çevrelerin iyileĢtirilmesi DıĢlanmıĢ ve marjinal kalmıĢ nüfus oranının azaltılması (ideal olarak bitirilmesi) Kentte oturan herkese iyi konut koĢulları sunmak Ekosistem toksifikasyon (zehirli atık) göstergesi Kentsel hareketlilik veya temiz ulaĢım göstergesi Katı atık yönetimi göstergesi Su tüketimi göstergesi Sıkıntı göstergesi Sosyal adalet göstergesi Konut kalitesi göstergesi Çekilen toplam su miktarı Gürültü.7. EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri Tema Küresel iklim değiĢikliği göstergesi Hava kalitesi göstergesi Tanım Kentlerin küresel iklim değiĢikliğine katkısı/etkisi En olumsuz ölçümde. bu maddenin taĢıdığı riskin ihmal edilebilir olduğu düzeye indirilmesi Motorlu taĢıtların gereksiz kullanımının azaltılması. Enerji ve hava kalitesi. yıl içinde yasada belirtilen alarm düzeylerinin aĢıldığı gün sayısı Toksik maddelerin salınımı Özellikle iĢ yeri konut yolculukları ve temel gereksinimler için (zorunlu yolculuklar). Lanscape and Urban Planning. 3.4.

Çünkü çevresel performans bir kentte sürdürülebilirliği sağlamak için gereken etmenlerden yalnızca bir tanesidir. . Sosyal adalet göstergesi. YeĢil alan.04. kamusal alan ve miras göstergesi. Bu gösterge eĢsiz faktörlerin veya organizasyonların çevresel. (Devam) Kentsel güvenlik göstergesi Ekonomik kentsel sürdürülebilirlik göstergesi YeĢil alan. Küresel iklim değiĢikliği göstergesi.4. Katı atık yönetimi göstergesi. Kentsel güvenlik göstergesi. Kentlerin sosyal ve ekonomik boyutları da vardır. veya Olimpiyat Oyunları. kamusal alanlar ve miras için gereken iyileĢtirmeler Yerel halkın karar verme süreçlerine ve yerel yaĢam kalitesini iyileĢtirmeye katılım düzeyi Her kent için eĢsiz olan bir özelliğe göre belirlenen gösterge (yani eĢsiz iklimsel ve yerel koĢullar). tüm aktörlerle beraber yerel yönetiĢim EĢsiz (unique) sürdürülebilirlik göstergesi Kaynak: http://www. Tablodan da anlaĢılacağı üzere. EĢsiz (unique) sürdürülebilirlik göstergesi gibi çevresel. Konut kalitesi göstergesi.gov. sosyal vb.tr/ (02.28 Tablo 1. YurttaĢ katılımı göstergesi. hayatın tüm alanlarını kapsayacak içeriğe sahip olduğu görülmektedir.2010). kentlerin kimliklerinin güçlendirilmesi Kentlerin yurttaĢlarla beraber yönetilmesi. Ekonomik kentsel sürdürülebilirlik göstergesi. Bu tablodaki göstergeler.bayindirlik. ekonomik. kamusal alan ve miras göstergesi YurttaĢ katılımı göstergesi Ġnsanların kent güvenliği konusundaki eksikliklerden muzdarip olma düzeyi Kentsel ekonominin varlığını sürdürebilmesi YeĢil alan. bu nedenle sosyo-ekonomik göstergeler de gereklidir. sosyal ve ekonomik boyutlarıyla kentsel sürdürülebilirliğe yaptığı katkının düzeyini göstermelidir. Su tüketimi göstergesi. Kent güvenliğinin güçlendirilmesi. Hava kalitesi göstergesi. evrensel sergiler gibi hayatta bir kez olabilecek organizasyonların planlanması. Sıkıntı göstergesi. Ekosistem toksifikasyon (zehirli atık) göstergesi. kentsel göstergeler yalnızca çevresel göstergelerle kısıtlanmamalıdır. sitlerin restore edilmesi. saldırıların ve olayların azaltılması (ideal olarak ortadan kaldırılması) Kent gelirinin ve bütçesinin artırılması ve kirlilik hasarının azaltılması ile ekonomik sürdürülebilirliğin artırılması YeĢil alanların ve kamusal alanların iyileĢtirilmesi.

29 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ: YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW) .

kentler üzerinde hissedilmektedir. sakinliklerini ve yaĢam tarzını standartlaĢtırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Slow Food87 (YavaĢ Yemek) hareketinden doğmuĢ bir Ģehirler birliğidir. Cittaslow.05.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=65 (15.cittaslow. barınma. iletiĢim ve ulaĢım vasıtalarındaki mucizevi geliĢmeler nedeniyle dünyayı global bir köy haline getirmiĢtir. gidiĢgeliĢ.kentlob. Fr.org/index. mal ve fikir alıĢveriĢi için eĢsiz fırsatlar sunmuĢ olabilir ancak aynı zamanda yerel düzeyde bireysellik ve yaratıcılığın boğulmasına da yol açmıĢtır. yerel özgünlüklerin belirlediği kent kimliklerini yok etmektedir. (1998).t.90 KüreselleĢme değiĢim ve yayılma için büyük fırsatlar sunmaktadır. Ġmge Kitabevi Yayınları. kimlik taĢımayan sıradan bir model önermektedir. .blogspot. aynı yapı malzemesi ile üretilen. a. yerleĢme.org. köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komĢuluk birimlerinden oluĢan yerleĢme birimi. açıktır ki.”(RuĢen KeleĢ.php/Kuresellesme-Surecinde-Kentlerimize-Giren-Yeni-TuketimMekânlari -Ve-Yitirilen-Kent-Kimlikleri. Ankara: s.05.au/ (15. pek az kimsenin tarımsal uğraĢılarda bulunduğu. RuĢen KeleĢ. giderek kentlerin birbirine benzemesi sonucunu da beraberinde getirmektedir.06. http://toprakana-slowfood1. Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nün “kent” maddesinde bu sözcüğü Ģöyle tanımlıyor: “Kent(es. Alm. Global Köy.30 2. Kentbilim Terimleri Sözlüğü. Yani aynı anlamı ifade etmek üzere bazen “Ģehir” bazen de “kent” kavramını kullanacağız.88 KüreselleĢmenin en belirgin etkileri.89 KüreselleĢme. Carlo Petrini tarafından baĢlatılmıĢ bir harekettir. 87 Ġlerleyen sayfalarda Slow Food hakkında daha geniĢ bilgi verilecektir. Burada kısaca tanımlamak gerekirse Slow Food.06. Ġng. Ģehir. çalıĢma. City):Sürekli toplumsal geliĢme içinde bulunan ve toplumun. bir topluma ait özellikleri ve karakteristik yapılan ortadan kaldırma eğilimi taĢımaktadır.Baskı.53.75). Yeryüzündeki kentlerin çoğunda yaĢanan benzer yapılaĢma eğilimleri. s.g. Ville.net/index. dinlenme.. 89 http://www. Yani hiçbir topluluğa ait olmayan. 88 http://www.2010). bir bakıma prototip yapılar.cittaslowseferihisar. Benzer tasarımlarla. Stadt. Hızlı yaĢama ve yerel yemek geleneklerinin kaybolmasına karĢı bir tepki ve bilinçlendirme hareketi olarak 1989 yılında Ġtalya‟da. dünya kentlerini birbirine benzeĢtirirken. 2.2010).kent (06. Fakat yerel toplulukların ayırt edici farklılıklarını.2010). küreselleĢmenin Ģehirlerin dokusunu. KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW Ġtalyanca Citta (ġehir86) ve Ġngilizce Slow (YavaĢ) kelimelerinden oluĢan Cittaslow “YavaĢ ġehir” anlamında kullanılmaktadır.m.com/ (06. 90 http://www. eğlenme gibi gereksinmelerinin karĢılandığı.2010).1. 91 Uslu. 91 86 Tez içerisinde “Ģehir” ve “kent” kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır.

s. küreselleĢmenin yarattığı homojen mekânlardan biri olmak istemeyen. CittàSlow: Producing Slowness Against The Fast Life. Bu durum küresel iĢletmeleri ortaya çıkarmıĢ ve bu iĢletmelere ürünlerini tüm dünyaya yayma olanağı tanımıĢtır. p. Belki de en önemlisi bir Ģehrin.org/index. Mc Donald‟s.98 Cittaslow. aynı haber ve yorumları izleyen. tektipleĢtirme süreci salt kent mekânında değil toplumsal yaĢam biçiminde de gözlenmektedir.Rıdvan Yurtseven. H. Böylesine aynı beslenme tarzına sahip. yerel tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak. Slow Food felsefesini küçük Ģehirlerin tasarım ve planlamasında kullanmayı amaçlayan uluslararası bir ağdır. Space and Polity. Ģehirlerde yaĢam kalitesinin arttırılmasını sağlamanın yanı sıra Ģehirlerin homojenizasyonuna da karĢı çıkmaktadır.cittaslowseferihisar.3 .97 Cittaslow. (2008). 98 http://sustainablecities. a. Ankara:s.93 Cittaslow.31 KüreselleĢmenin aynılaĢtırma.org/index. Vol. yerel kimliğini ve özelliklerini muhafaza ederek dünya sahnesinde yer almak isteyen Ģehirlerin katıldığı uluslar arası bir birliktir.. özellikle yiyecek kültürü göz önünde bulundurarak artırmak istenmesi yavaĢ kentlerin temel felsefesini oluĢturmaktadır.cittaslowseferihisar.. Biçimlendirilmiş: Altı çizgisiz . reklamları aynılaĢtırılmıĢ.kentlob.2010). 97 http://www.92 Günümüz dünyasında ekonomik. vd. 94 http://www. politik ye kültürel düzeyde benzeri görülmedik bir değiĢim ve dönüĢüm süreci yaĢanmaktadır. kendi halkının ve 92 93 http://www. 96 Cittaslow. Levis‟ gibi hızlı toplum anlayıĢının simgesi haline gelen ürünler yerel piyasalara sunularak hem yerel ürünleri hem de yerel kültürleri tehdit eder duruma gelmiĢtir. No:1. 95 Mara Miele. 96 Uslu.(2010).dk/en/actions/a-paradigm-in-progress/cittaslow-putting-quality-of-life-first (15.g. benzer giyim kültürü içine sokulmuĢ.135.m. Detay Yayıncılık. Starbucks. Bir Ģehrin eĢsizliği ve kültürel çeĢitliliği Cittaslow‟un temel değerleridir.94 YavaĢ ġehir (Cittaslow). bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaĢmaktır.05. Günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi yiyecek ve giyim kültürümüz de birörnekleĢmektedir.53.12. aynı tür müziği dinleyen toplumlar ise giderek ulusal ve yerel değerlerini daha kolayca yitirebilmektedir.95 Kent insanın yaĢam kalitesinin. dünyada binlerce birbirinin aynı Ģehirden kendini farklılaĢtırmasıdır. Yavaş Hareketi.net/.

iĢle. miktarı kalitenin üzerinde gözeten anlamında kullanılıyor. eĢsiz bir sürdürülebilirliği kapsamaktadır. 101 2.e. 101 http://sustainablecities. kontrol eden. Ġnsanlarla.g.m.).99 Cittaslow yaklaĢımı. saldırgan.. s. küresel sermaye ve kentleĢme eğilimleri ile özgün kimliklerini kaybetmeden. a. açık. YavaĢ ġehir konsepti. sezgisel. küçük Ģehirlerde yaĢam kalitesinin sürdürülmesi yönünde çalıĢmalar yapan bir ağdır.40. a. değiĢim hızının yavaĢlatılması ve bu yerel özelliklerin yaĢatılmasından doğmuĢtur. aceleci. sabırsız. dikkatli.15. “Hızlı” ve “YavaĢ” terimleri bir değiĢim oranını belirtmekten öte bir anlama sahiptir. Cittaslow felsefesi hız karĢıtlığı üzerine kurulmuĢtur.100 Cittaslow. yerel ürünlerin tüketildiği” fast-food” kültürü yerine yerel kimliğin öne çıkarıldığı bir kentleĢme politikasıdır.. stresli. analitik. telaĢlı olmayan. deneyim ve bilgiyi uluslararası yavaĢ Ģehir ağları üzerinden paylaĢarak çalıĢmayı amaç edinmiĢ bir harekettir. Ġstanbul: s.dk/. Yavaş. KüreselleĢme ile birbirine benzeyen ve yerel özelliklerini kaybeden kentlere karĢı bir tutum olarak. yerel mal ve ürünleri teĢvik.g. yüzeysel. 100 . 102 99 Yurtseven. Uslu. 102 Carl Honore. düĢünceli ve kalitenin miktardan daha üstün tutulduğu durumları anlatıyor. Alfa Yayınları. çevrenin korunması. sakin.. Cittaslow. Kentlerin geleneksel yapılarında var olan ekolojik ve sürdürülebilirlik alanında yer alan özelliklerinin korunması ve yaĢatılması esasına dayanır. sabırlı. meĢgul. vd. sessiz. Esen G.53. (2008). YavaĢlık “hızlı” kavramının zıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Bir önceki bölümden hatırlanacağı üzere. Kısaca diyebiliriz ki.. fastfood tarzı yiyecek zincirine tepkiyle doğan YavaĢ Yemek (Slow Food) hareketinin “yavaĢ” kavramının kente uyarlanması düĢüncesiyle ortaya çıkmıĢtı. geleneksel yaĢam biçimini koruyan. kültürle. her bir Ģehir için kendine özgü. yemekle her Ģeyle gerçek ve anlamlı bağlar kurmakla ilgili.32 ziyaretçilerin yaĢam kalitesini artırmak için orijinal fikir.2. (Çev. aktif. Bu terimler varoluĢa veya hayata dair bir felsefenin kısaca yazılıĢı aslında. CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK Cittaslow felsefesinin ana kavramı hiç kuĢkusuz “yavaĢlık”tır. Hızlı kelimesi. YavaĢ ise tam tersi. s.

s. Birden bir Ģey anımsamak istiyor. yerlerin ortadan kaybolduğu ya da artık anlamını yitirdiği gibi bir izlenim yaratmaktadır. a. teknolojide yaĢanan geliĢmeler öncülüğünde. VaroluĢun matematiğinde bu deneyim iki temel denklem biçimine girer: YavaĢlığın derecesi anının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. dinlenirken ya da okurken birlikte olma duygusunun zevkinden daha dinlendirici ve mutluluk verici olamaz. sanki bulunduğu yerden hemen uzaklaĢmak istiyormuĢ gibi elinde olmadan yürüyüĢünü hızlandırır.33 Dünyamız son zamanlarda. daha iyi bir dünyayı düĢlemekten.. Hız.4. sınır tanımadan serbest olarak dolaĢmaktadır. Diğer taraftan. Yavaşlık. Milan Kundera. (Çev:). hızın derecesi unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır. kültürel ve ekonomik süreçlerin bütününde geçerli konuma gelmiĢtir. 106 Simon Gottschalk. (1999). Gözümüzün önüne en sıradan bir durum getirelim: Bir adam sokakta yürüyor. s.e.e. Günümüz dünyasını her Ģeyin hızlandığı yer olarak tanımlayabiliriz. hala çok yakınında olan zamanda.g. Bu nedenle hız. a. Ġstanbul: ss. sosyal ve ekonomik iĢlevlerinse hız kültürü kapsamında değerlendirilmesinin bir gerçeklik olarak sunulduğunu görmekteyiz.38-39. O anda kendiliğinden yürüyüĢünü yavaĢlatıyor.. Yurtseven. Speed Culture: Fast Strategies in Teleyised Commercial Ads. Günümüz yaĢamında hız. son birkaç yüzyıldır. ama anı uzaklaĢıyor. kaçınılmaz biçimde yaĢamın bir parçası haline gelmiĢtir. Hızın insan ve yer üzerindeki baskın yapısı. Can Yayınları. Ekonomik ve kültürel unsurlar. YaĢamınızın ritmini dinlemeyi istiyorsanız. Bu yenilikler. çağdaĢ yaĢamın saplantısı haline gelmiĢtir. bir yandan binlerce kilometrelik mesafelerin aĢılmasına. farklı ülkelerde yaĢayan insanların aynı anda birbirleriyle bulundukları yerden görüntülü konuĢma yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. önemli bir maliyet unsuru olarak görülmektedir. KüreselleĢme olarak tanımlanan bu durum. yavaĢlık ve hız arasındaki farkı insan yaĢamından bir örnekle Ģöyle açıklar: 104 YavaĢlık‟ın kıssasından çıkan hisse Ģu: YavaĢlık ile hatırlama. vd.. Buna karĢılık az önce yaĢadığı kötü bir olayı unutmaya çalıĢan insan. hız ile unutma arasında gizli bir iliĢki vardır. bugüne kadar benzeri yaĢanmamıĢ Ģekilde gerçekleĢen bir değiĢimle karĢı karĢıyadır. sosyal. hız dünyasını yaratmıĢtır. küresel ekonomik sistemde.3. vd. iĢ yükleri ve uğraĢı duygusunu beraberinde 103 104 105 Yurtseven. KüreselleĢme sürecinde.. kendinize boĢ zaman ayırmanız gerekir.g. . (2008). Özdemir Ġ. tarihte görülmemiĢ ölçüde hız kazanan teknolojik yenilikler sunulmaktadır.105 Günümüz toplumlarına. Qualitatiye Sociology. Hiçbir Ģey.103 Milan Kundera. 22 (4): 311. 106 Zaman.

110 Kemal Sayar. (2004). var olan bu yapıyı insanlar lehine çevirebilecek alternatif bir yaklaĢım olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bazı Ģeyler hızla çözülemez..Ġstanbul: ss. dünyanın taĢıma kapasitesinin üstüne doğru bir yön çizildiğini göstermektedir. 107 Yurtseven. Hız.e. yavaĢlık ve dikkat isteyen uğraĢları rafa kaldırıyor.. Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir Yaklaşım. YavaĢlığın temeli. Oysa güzel olan.4. çözülmemelidir de. ss. 13 (2-3): 363. (2009). daha dengeli bir yaĢam sürme arzusu taĢımaktadır.g. 111 Kemal Sayar.5-6. önüne geçilemeyecek derecede yüzeysel olabilir.4-9.Baskı.109 YavaĢlık. Out of Time Fast Subjects and Slow Living. Hıza dönük hayat tarzlarımızdan kaynaklanan bedensel ve ruhsal hastalıklarda patlama yaĢanıyor. .34 getirmektedir. Hızla yaĢanan bir hayat. Ankara: s. tabiata içkin olan güzelliği görmemizi engelliyor. 108 Günümüzde hız. TimaĢ Yayınları. kendilerini her zaman meĢgul hissetmeye ve sürekli tüketim eğiliminde olmaya zorlamaktadır. kayda değer olan ne varsa yavaĢlıkla yapılır. a. internet bağlantısı ve ulaĢım araçları isterken aynı zamanda. (2007). içinde bulunulan koĢullara uyum sağlayabilme endiĢesidir. vd. Hızlandırılmaması gereken Ģeyleri hızlandırdığınız. Acele ettiğimiz zaman her Ģeyi üstünkörü görüyor ve etrafımızdaki dünya ve insanlarla gerçek bir bağ kuramıyoruz. ss. ağır ağır çözünmeye baĢlıyor. bireyleri fastfood yemeye. hızlı bir dünyada insanın yavaĢlığı neden önemsemesi gerektiğini Ģu cümlelerle ifade ediyor:111 Hız. YavaĢlık. Birçok insan daha hızlı bilgisayar. 2. Detay Yayıncılık. sahip olunan zamanın önem taĢıyan uğraĢılar için kullanılmasıdır.. a. 110 Wendy Parkins.g. Yavaşla!/Hayattan Bir Defa Geçeceksin. 108 Honore. insanlara. günlük yaĢamlarını oluĢturan unsurlarla ilgili zamanlarını daha dikkatli kullanması gerektiğini belirtmektedir.107 Hız her zaman en iyi yaklaĢım değildir. hayatın tüm alanlarında baskın durumdadır. YavaĢla! bu hayattan bir defa geçeceksin.e. Güzelliği ancak zaman ayırarak fark ederiz. Zamanın hızlanması. yavaĢlamayı unuttuğunuz zaman ödenecek bir bedel olduğunu unutmamak gerekir. Time & Society. Bedenlerimiz bu hıza programlı olmadığından. 109 Yurtseven.30-32. Hızlı toplum anlayıĢında yalnızca bireylerin limitleri zorlanmamakta aynı zamanda ekonomik büyüme. Bu isteklerin temel nedeni. üretim ve günlük süreçlerdeki hızın sürekli artması.

http://tr. Tabii „insanî düzeyde yavaĢ‟ talebi yemekle sınırlı kalmamıĢ. s. YavaĢ yaĢam. örgütlenmeler baĢlamıĢ.13. Fast food zaman içinde “kötü gıda” ile aynı anlamda kullanılmaya baĢlanıĢtır. Hızlı yaĢam. 114 Bir yemek terimi olarak Fast food.wikipedia. Kazandıkça yoksullaĢıyoruz. YavaĢ Hareketi (Slow Movement) YavaĢ Hareketi. 115 http://www. Fakat hızlı hayat.3. Böylece dünya yavaĢ yemek (slow food) hareketiyle tanıĢmıĢ. . salt insanların yaĢamlarını geliĢtirmeyip. hızlı yaĢamın neden olduğu zaman. zamanın anlamlı ve önemli olgular için kullanılmasını sağlamaktadır. kısa sürede hazırlanmıĢ ve hızlı bir Ģekilde servis edilen yiyeceklere verilen isimdir. eĢitsizlik. 112 113 Ümit ġimĢek.05. Ġtalyan Carlo Petrini önderliğinde fastfood kültürüne karĢı protestolar.facebook. Yurtseven. kim niçin yaĢadığını bilemez hale gelmiĢ oluyor demektir. (2003). Sade Hayat.113 2.112 YavaĢlık.. YavaĢ yaĢam. bireylerin günlerini çalıĢma. daha çok Ģeye sahip olmak için kendimizi mecbur biliyoruz. Fast food türü tüketime Türkiye'de ayaküstü beslenme de denilmektedir.3. gittikçe daha çok Ģeyden bizi yoksun kılıyor.com/group. CITTASLOW TARĠHÇESĠ 2.2010). vd. günün tadına vararak.05. alıĢveriĢ etme ve televizyon izleyerek geçirmesine neden olmuĢtur. yoksullaĢtıkça daha çok çalıĢmak zorunda kalıyoruz.org/wiki/Fast_food (29.115 Üretimi de tüketimi de hıza boğan Batı kaynaklı hayat tarzına karĢı yine Batı‟da basit bir protestoyla baĢlayan YavaĢ Hareketi. Ġstanbul: ss-65-66. hızlı yaĢam ve hızlı yemek pratiğinin boğucu derecede artması ve yerel yemeklerin kaybolmasının doğurduğu kaygıyı toplumsal tepki haline dönüĢtürmüĢ olan bir harekettir. stres.2010). hızlı bir biçimde büyümüĢ ve uluslararası bir organizasyon olmuĢtur. bu hızlı hayata. geç kalma korkusundan uzak.35 Gariptir. aynı zamanda sayısız sorunlarla baĢa çıkmamızı sağlamaktadır. sürdürülemezlik gibi insanoğlunun varlığını olumsuz etkileyebilecek tüm sorunlara karĢı bir direnç noktası olarak karĢımıza çıkmaktadır.php?gid=5832212719&v=info (15.1. Herkesin kendi mutfak kültürünü koruma hakkının saklı olduğunu savunmuĢlar. fastfood114 kültürünün sembolü haline gelen Mcdonald‟s ve benzerlerinin hegemonyasına karĢı baĢlatılan. Bu noktaya gelindiğinde artık hayat anlamını büyük ölçüde yitirmiĢ. Selis Kitaplar.

. YavaĢ Ģehir. oynamak ve her Ģeyin en iyisini yapmakla ilgilidir.html (15. a.. yavaĢ yaĢam anlayıĢını çekici bir alternatif olarak ortaya çıkarmıĢtır. yalnız günlük yaĢamımızdaki baskılardan değil. küreselleĢme sürecine bir tepki olarak ortaya da çıkmıĢtır. 118 Parkins. Carlo Petrini Kaynak: http://www. insanların tüm gününü kapsayan. .363-382. bireylerin yaĢamlarında neden olduğu olumsuz değiĢim. Ancak yavaĢ yaĢam. a. vd. önsöz. Hayata dair her kavramın baĢına „yavaĢ‟ ifadesi ekleniyor artık.116 Resim 2. iĢ. http://www. yaĢamak.2010).1. günlük yaĢamın önemli bir parçasını oluĢturmaktadır.118 YavaĢ hareket anlayıĢı.. yavaĢ yemek ve dahası.e..g.36 Hayatın diğer alanlarını da etkisi altına almıĢtır. Vurgulanmak istenen kısaca Ģu: Her Ģey doğasına uygun olmalı.org/conference/ (03.com/h41395-yavas-hayatin-hizli-yukselisi. Doğru hızda çalıĢmak. YavaĢlık.arkitera.g. temposuyla bireyin yaptığı iĢin amacının ve anlamının yok edildiği bir çalıĢma kültürünü reddetmektedir.m. s.2010).12.06. uyuĢuk olmak değildir. 119 Yurtseven.117 YavaĢ Hareketi‟ne göre. KüreselleĢmenin..georgiaorganics.. ss.119 116 117 Yurtseven vd.05.

slowfoodanadolu.122 Ġtalyanlara göre.06.com/index. Süpermarketlere.arkitera. yalnızca uluslar ötesi endüstriyel Fast Food zincirlerine karĢı çıkmak olarak özetlenemez. Bu hareket. a. yerel gıda geleneklerinin kayboluĢuna ve insanların giderek yedikleri gıdaların nereden geldiği ve yemek seçimlerimizin dünyayı nasıl etkilediği konusundaki vurdumduymazlıklarına karĢı kurulmuĢ kar amacı gütmeyen bir eko-gastronomi organizasyonudur. 125 http://www. yeme-içme alıĢkanlıkları bir toplumun asıl kimliğini yansıtıyor.3.wordpress. ölçülü çiftçilik.37 2.07.121 Bu hareket McDonalds‟ın yapmadığı her Ģeyi temsil ediyor: Taze.g. 125 120 121 Yurtseven.g. a. Yerel Ģeyleri seven Slow Food.2. sadece fastfood yemeği protesto eden bir hareket değildir. http://www. her kültürün kendine has damak tadı olduğuna dikkat çekerek yemeklerin yerel ve genetiğiyle oynanmamıĢ ürünlerle piĢirilmesini amaçlıyor. karĢılıklı sohbet alıĢkanlıklarını zincirleme olarak etkiliyor. 123 http://www. aynı zamanda fastfood kültürüne. nesiller boyunca elden ele geçen yemek tarifleri. Roma Piazza di Spagna‟da McDonald‟s açılmasına gösterilen tepkidir.com/.2010). ss.. küresel kapitalizmin doğal düĢmanı olarak gösterilmektedir. yerel. seri ve standart üretimlere karĢı yerel ürün yetiĢtiren çiftçilerin desteklenmesini öngörüyor.120 Ġngilizce „Slow/YavaĢ‟ ve „Food/Yemek‟ kelimelerinin birleĢmesinden doğan Slow Food. Yeme-içme sadece damak tadını etkilemekle kalmıyor.php/baskanin-mesaji/slow-food-carlo-petrini-bilinc-vesorumluluk/ (08.net/.123 Slow Food.e. YavaĢ Yemek(Slow Food) Slow Food Hareketi. aile ve arkadaĢlarla keyifle yemek yemek vb. misafirperverliği. s. 124 http://slowfoodgenclik. 1986 yılında Ġtalya‟nın Langhe Bölgesi‟ndeki Cuneo Kenti‟nde baĢlatılmıĢtır.com/slow-food/ (08.e.italyaonline. esnaf ürünleri.3. Böylece sadece yemek alanında değil genel anlamda toplum kültürünün korunacağına inanılıyor. .. Hareketin nedeni.60-64. 122 Honore. Carlo Petrini tarafından. mevsimlik ürünler.2010).124 YavaĢ yemek (Slow food). Bu yüzden bir toplumu yemek kültürünü değiĢtirmekle her Ģeyinin değiĢtirilebileceğine inanıyorlar.

38 Slow Food Hareketi‟nin amacı manifestosunda Ģöyle açıklanmaktadır:126 Bizler hıza yenik düĢüyoruz. yerel ürünleri ve gelenekleri teĢvik etmek. teknolojik değiĢme.slowfood. Hızlı yaĢama karĢı direnmemiz Slow Food‟la baĢlayabilir. verimlilik adına. sürdürülebilirlik boyutunu kapsar. s. geleneksel ve yerel gıdalardan hoĢlanan ve aynı felsefeyi paylaĢanlar. Slow Food. çalıĢanları 126 127 http://www. Hızlı yaĢam.e. Hareket. Bu boyut. temiz ve adil boyutlarını içermektedir.lasso (08. Gerçek yaĢam biçimi.com/about_us/eng/manifesto. Ġyi.. gıdaların etiksel olarak sürdürülebilir olmasını.18. bürokratik engelleri aĢmalarına yardımcı oluyor ve ürünlerini dünyanın her yerindeki mağazalara ve gurmelere tanıtıyor. Slow Food. benzer düĢünceleri taĢıyan gönüllü gruplar.. bizlere yerel yemeklerin lezzetini keĢfetmemizi ve fastfood‟un olumsuz etkilerini azaltmamızı ya da yok etmemizi sağlar. . Temiz. ekolojik inançları doğrultusunda besin maddelerinin genetik modifikasyonuna karĢı çıkıyor ve organik çiftçiliği destekliyor.g. Slow Food. 129 Yurtseven.. Adalet. Bu üç boyuta dayalı bir kavramdır. YavaĢlığın uygun dozu. yerel lezzetleri geliĢtiren yaĢam biçimidir. aroma ve görünüĢe sahip olması boyutunu içerir. vd. YavaĢ Yemek mesajını yaymak ve eğlenmek amaçlarıyla düzenli buluĢan YavaĢ Yemek üye gruplarıdır. ss.62-62. daha iyi bir geleceği garanti eder . a. Hızlı yaĢam evimize girmekte ve bizleri Fastfood yemeğe zorlamaktadır. Slow Food buna en iyi yanıttır. gıdanın gerçek bir tat. modern dünyayı ciddi bir biçimde sorgulamakta ve onunla yüzleĢmektedir. artık unutulmaya yüz tutmuĢ ve ustalık gerektiren yemek çeĢitlerini bulmayı ve bunların küresel piyasada yer etmesini sağlamayı amaçlıyor.127 YavaĢ Yemek ekonomik açıdan. bizlerin yaĢam biçimlerini değiĢtirmekte ve çevremizi tehdit etmektedir. Slow Food. Küçük üreticilerin birbirlerini bulmalarını sağlayarak.e. sosyal sürdürülebilirlik boyutudur. basit geleneksel aĢçılık ve yemek yeme toplantıları düzenlemek. Ġyi. Yemek yemenin yavaĢlığı. s. a. Yurtseven. Küçük ölçekli yerel ürün üreticileri.128 YavaĢ Yemek Hareketi‟nin temelini “convivia” oluĢturmaktadır.06.129 YavaĢ Yemek Hareketi. bizi hıza karĢı korur.g. küresel Fast Food üreticilerinin ortak etkili gücüne gerçekçi bir biçimde meydan okumaktadırlar. hızlı yaĢama direnmede önemli bir yöntemdir. toplumsal değiĢme ve küreselleĢmenin de karĢısındadır. paylaĢılan deneyimlere dayalı bir kalite kavramı önermektedir. yalnızca Fast Food‟a karĢı tutarlı bir meydan okuma değildir. Convivia.163. 128 Honore.2010).

College English. a. (2008). FastFood tüketim modeli karĢısında önemli bir güç olarak görünmektedir. Eğlenme. 132 a. s. Harekete üyelik herkese açıktır ve bireyseldir. yerel ürünlerin tören ve zevkini.g. 70(4): p.e.g. a. bugün dünyanın birçok ülkesinde binlerce üyesi bulunan uluslararası bir harekete dönüĢmüĢtür.134 Slow Food.e. Günümüzde Slow Food.e.39 sömürmeyen üretim yöntemlerinin kullanılmasını ve iyi ürünlerin dıĢlanmamasını söyler. aĢağıdaki ilkeleri amaç edinir:132     Yerel ürün ve üretim geleneklerinin sürdürülebilirliği. Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement. modern dünyayla ilgili konularla da ilgilenmektedir.131 Slow Food.135 2001‟de New York Times dergisi. Slow Food Hareketi.. Good. vd.e. Yerel piĢirme ve yeme geleneklerinin sürdürülebilirliği.e. ortak kültürel ve gastronomik sürdürülebilirliği amaçlayan bir harekettir. Üyelerine. geleneklerin sürekliliği ve dünyanın bio-çeĢitliliği üzerinde derin bir etkiye sahiptir. 134 Honore. 133 a.3.23. yemek ve dünya arasındaki güçlü bağları anlamamız gerektiğini söyler.3.. çabucak değiĢen kültürüne karĢı tepkisinin bir parçasıdır.. Slow Food hareketi..g. KiĢilerin demokratik ve gönüllü katılımına dayanır.133 YavaĢ Yemek akımı aynı zamanda küresel yiyecek endüstrisinin yüksek hızlı. 164. Birçok kiĢi için McDonalds‟ı boykot etmek damak zevkinin küresel bir biçimde standartlaĢtırılmasına hayır demenin bir yoludur. Durmaksızın yayıldığı yarım asırlık bir dönem geçiren McDonald‟s ilk maddi kayıplarını 2002‟de yaĢadı ve hemen ardından deniz aĢırı Ģubelerini kapatmaya baĢladı. geniĢ bir kitle tarafından unutulan lezzetleri. 131 Yurtseven.. Slow Food hareketini 130 Stephen Schneider.. s. .66.g.g. s. 135 Yurtseven. geleneksel biçimlerde yemek piĢirme ve hazırlama yöntemlerini sağlamaktadır. s. gıda konusu dıĢında. Slow Food mesajının yayılması. Hareket.384.130 Yediklerimiz. a. Clean. kırsal alanlar.

136 Slow Food Hareketi.cittaslow. s.” denilmektedir.slowfood. bütün dünyaya yayılmıĢtır.3.. herkes için daha iyi bir hayat düĢüncesiyle Ģehirlerin özel ve önemli yönlerini 136 137 Honore. a.2007 tarihinde Plueba‟da bir protokol imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği‟yle bağı vardır. kültürel bir eğilim olarak bilinen YavaĢ Hareket (Slow Movement)‟in bir parçasıdır.141 Cittaslow. yerel gruplar tarafından organize edilmektedir. a.11. s.05.e. ABD.00‟i aĢkın üyesi bulunan Slow Food hareketi her geçen gün geniĢlemektedir.139 Slow Food. Japonya ve Ġngiltere‟de Slow Food merkezleri bulunmaktadır. 142 http://www..g. peynirlerini ve etlerini doğrudan halka satmaya baĢladılar.g.wikipedia.68. Slow Food hareketinden doğmuĢ bir Ġtalyan fikridir ve 15 Ekim 1999 tarihinde Ġtalya Orvieto‟da kurulmuĢtur. aynı felsefeyi paylaĢtığı ve 09. YavaĢ Hareketi.2010). Cittaslow. GeliĢmiĢ bir pazar ekonomisinde. Bir Ģehrin kültürel çeĢitliliğini ve yerel özelliklerini desteklemek Cittaslow‟un çekirdek değerleridir..net/download/.g. Cittaslow Cittaslow.g. 140 Yurtseven.142 Cittaslow.. s. Slow Food Çevre Bildirisi. 139 Honore.com/ (08.org/wiki/Cittaslow (15. biyolojik çeĢitliliği ve sürdürülebilir geliĢmeyi teĢvik etmektedir.19.137 Günümüzde 132 ülkede 100.2010). hedefini Ģehirlerde yaĢam kalitesinin iyileĢtirmesi olarak ortaya koyar. Almanya. vd. Kasaba ve Ģehirlerde ve genellikle süpermarketlerden birkaç blok ötede çiftçiler bir kez daha meyvelerini. a.e.61. . Üye ağları.40 “dünyayı sarsan 80 fikir” arasına dahil etmiĢtir.140 2.3. Ġsviçre. Yurtseven. Ġtalya. gıdanın ötesinde bir noktaya ulaĢmıĢ bulunmaktadır. s.164. homojenize bir dünyaya karĢı çıkarken. 138 http://www. Fransa.138 Ancak YavaĢ Yemek fikrinin yayılmasını hiçbir Ģey geleneksel çiftçi pazarının diriliĢi kadar iyi anlatamaz.e. küresel iĢletmeler tarafından sömürülme korkusu içinde bulunan milyonlarca insanın duyarlılığını yansıtmaktadır. 141 http://en. Cittaslow Uluslararası Tüzüğü‟nde “Cittaslow‟un.06..e. a.

sorumluluğuna. O. Greve in Chianti.php?method=section&id=2012&title=Association (15. Birliğin KuruluĢu maddesinde:146 “Cittaslow-Rete Internazionale delle città del buon vivere” (Cittaslow-YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı) adlı Birlik: kısaca.cittaslow. logo kullanımından üyelik aidatı ve fon kullanımlarına kadar pek çok alanda tanımlar ve ilkelerden bahsetmektedir.2010). Toskana(Tuscany)‟nın küçük bir kasabası olan Greve in Chianti‟nin geçmiĢ belediye baĢkanı Paolo Saturnini‟nin sezgileri aracılığıyla doğmuĢtur. getirilmesi gereken kriterlerden. Birliğin süresi sınırsızdır. Bra ve Positano) belediye baĢkanlarının YavaĢ ġehir SözleĢmesi‟ni imzalamasıyla da Cittaslow resmen kurulmuĢtur.net/.cittaslow.05.05. 145 http://www. “Cittaslow” Bra.145 Uluslar arası bir birlik Ģeklinde örgütlenen Cittaslow. Orvieto. .uk/images/stories/spring%202008%20newsletter.144 Greve in Chianti Ģehrinin Belediye BaĢkanı Paolo Saturnini.italyaonline.pdf (19. Birlik. kullanımı tanzim edilecek olan “YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı” sözü olacaktır denilmektedir. “modern ve tarihi binalardan oluĢan bir taç taĢıyan turuncu renkli bir salyangozu” resmeden kendi logosunu kullanacaktır: Logonun ayrılmaz bir parçası ise. Positano kasabaları ile “Slow Food(YavaĢ Yemek) Birliği” (Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine muhalif olarak kurulan birlik) arasında kuruldu.co. http://www. “Amerikan Ģehir modeli Ģehirlerimizi adeta istilâ etti ve Ġtalyan Ģehirleri tek tip bir görünüme büründü. Ģehrin kalkınması ve yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesinin temeli olarak farklı bir fikir sunmuĢ ve bu fikrini ülkenin(Ġtalya‟nın) her yerine yaymak için uğraĢmıĢtır. Carlo Petrini ve dört kurucu Ģehrin (Chianti. Orvieto ( Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone) belediye baĢkanları tarafından kabul görmüĢ ve Slow Food baĢkanı Carlo Petrini ile bir araya gelmiĢler. üyelerin organlarına.net/. çalıĢma ilke ve prensiplerini bir tüzükle (bkz. Cittaslow Birliği‟nin kuruluĢundan.2010). 146 http://www. 143 144 http://www.41 belirlemek ve çevrelerinin eĢsiz niteliklerini ortay koymak amacı taĢımaktadır. Biz böyle bir küreselleĢmenin önüne geçmek istedik” diyerek kuruluĢ amaçlarını ortay koymaktadır. Onun düĢünceleri Bra ( Francesco Guida). Ek 1) kayıt altına almıĢtır. 28 madde ve 5 ek belgeden oluĢan “Uluslararası katılım Cittaslow” için yerine Tüzüğü. 1999 yılında.143 Cittaslow.org/index.distinctlycumbrian. Orvieto.

k.cittaslow. tüzük belgesi.net/download/. 16 adresinde.147 Birliğin merkezi ise Ģöyle açıklanmaktadır: “Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur ve via Ripa di Serancia I. birlik organlarının gerekçeli kararlarıyla farklı bir hüküm verilmedikçe. . (29.148 Ekler.net/index.05. üyelik düzenlemeleri. testler ve vasıtasıyla kültürünü destekleyip olarak tanımlanmaktadır. “Cittaslow” adının diğer dillere tercüme edilmeyeceği belirtilmekte ve “birliğin resmi dilleri Ġtalyanca ve/veya Ġngilizcedir” denmektedir. önsözlerle birlikte bu tüzüğün ayrılmaz bir parçasını teĢkil ederler denildikten sonra.cittaslow. Birlik tali merkezlere de sahip olabilir. Amacı ise Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları.2010). logo ve resmi değerlendirme kartlarından oluĢan eklerin ayrıntılarına girilmektedir.42 Tüzükte. Komite. Uluslararası Birliğe normalde 50 binden fazla nüfusu olmayan tüm Ģehirler katılabilir denilmektedir.” YavaĢ ġehir olarak tanımlanmak istenen Ģehirlerin değerlendirilmesi bu merkez tarafından yapılmaktadır. uygulamalar Cittaslow‟un iyi kar yaĢama amacı gütmeyen bir teĢekkül yaymak olduğu belirtilmektedir. a. Aziz John Manastırı‟ndaki “Palazzo del Gusto”da yer alır. Katılım.     Temel ilkeleri içeren bir manifesto YavaĢ ġehir olarak tanımlanmak istenen Ģehirlerin imzalaması gereken birlik tüzüğü Üye Ģehirlerin listesi Yıllık toplantı takvimleri oluĢturmuĢtur. sertifikasyon. Taahhütler ve Yetkiler baĢlığını taĢıyan III. Cittaslow Birliği‟nin. Bilim Kurulu aĢağıdaki isimlerden oluĢmaktadır:149 147 148 http://www. Merkez bu çerçevede. Birlik organlarına geniĢ ve güncel bilgi tedarik rolü ile birlikte.g. faaliyetlerin geliĢtirilmesi için kültürel bilgi sağlamakta ve Cittaslow ödül/ünvan organizasyonunun gerçekleĢtirilmesi için iĢbirlikleri yapmaktadır. uzmanlardan ve farklı disiplinlerden gelen bilim adamlarından oluĢan bir Bilimsel Komitesi bulunmaktadır. Paragrafta. 149 http://www.

Birlik Tüzüğüne imza atarak bazı yükümlülüklerin altına girmektedir.43 Paolo Albano Cumhuriyet Savcısı-Ġtalya Ezio Manzini Milan Politecnico Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Profesörü-Ġtalya Fabio Parasecoli New York Üniversitesi Yemek Kültürü Profesörü-USA Jan Hospers Twente Üniversitesi Ekonomik Coğrafya Profesörü-Hollanda Giuseppe Roma CENSIS (Sosyal çalıĢmalar ve araĢtırma enstitüsü) Genel Müdürü-Ġtalya Helmut Bott Stuttgart Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı-Almanya Herbert Pfeiffer Mimar -Almanya Krzysztof Skalski Mimar. Bu toplantılarda bir yıl süresince gerçekleĢtirilen faaliyetler . Cittaslow‟a üye Ģehirler yılda bir kez farklı bir Ģehirde toplanmaktadır.Polonya Paul Knox Virginia Teknoloji Enstitüsü Kent Planları Profesörü-USA Roberto Pasca di Magliano Roma Üniversitesi Ekonomik Kalkınma Profesörü-Ġtalya Stefano Mocio Roma Üniversitesi Profesörü ve Meclis Üyesi-Ġtalya Hee Jung Jang Uluslararası Turizm Yönetimi Bölümü Profesörü ve Ġnsan Kaynakları GeliĢtirme Bölümü Dekanı Helen Jarvis Newcastle Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Profesörü-Ġngiltere Ursula Von Petz Mimar-Almanya Cittaslow‟a katılmak isteyen bir Ģehir.

net/download/.00 Euro.g. logo olarak salyangozu seçmiĢtir. BaĢka bir ihraç sebebi olarak ise.italyaonline. Akıl ve ağırbaĢlılığı ifade eder. . Salyangoz. 152 a. Salyangoz.500.150 Tüzüğün “Üyeler” baĢlığını taĢıyan bölümünde. Cittaslow. bu düĢünsel yapıyı geniĢleterek.cittaslow. Cittaslow‟un temel felsefesi olan yavaĢlık ve dinlenmeyi temsil etmektedir.k.00 Euro”. patikası boyunca yol alabilmek için çok zaman harcar. Ayrıca Koordinasyon Komitesi tarafından görevlendirilen uzmanlar yeni üye olan Ģehirlerin yetkililerine hareketin hedeflerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı bir eğitim semineri vermektedirler. 15-30 bin nüfusu olan Ģehirler 2. YavaĢlık temel erdemdir.152 Cittaslow. Gerektiğinde bu uzmanlar üye Ģehirlerde tertiplenen konferanslara ve seminerlere katılıp.00 Euro.net/. üye Ģehirlerin Cittaslow Birliği‟nin amaçlarına. 150 151 http://www. üyelerin Tüzüğün düzenlemelerine ve bunun yanı sıra Cittaslow Birliğinin Meclisi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından alınan kararlara riayet etmemeleri ve Birliğin ilkelerine açık bir Ģekilde ters olan belgelenmiĢ bir faaliyet için de olmaları gösterilmektedir. Her yıl en geç Haziran ayının 30‟unda ödenmesi gereken ücretler çerçevesinde “2009 yılı için aĢağıdaki tutarlarda yıllık üyelik ücreti tespit edilmiĢtir: Binden az nüfusu olan Ģehirler 600. 5-15 bin nüfusu olan Ģehirler 1. Cittaslow düĢüncesini anlatmaktadırlar. Koordinasyon Komitesi‟nin o üyeyi acilen ihraç etmeyi düĢüneceği belirtilmektedir.500. felsefesine ve değerlerine ters düĢmeleri ya da onun imajına zarar verebilecek davranıĢlarda bulunmaları halinde. acele etmez ve evini kolayca her yere götürür.44 gözden geçirilmekte ve bir sonraki dönemle ilgili uygulamalar planlanmaktadır. Salyangoz yavaĢtır.00 Euro ve 30 binden fazla nüfusu olan Ģehirler 3. 5 binden az nüfusu olan Ģehirler 750.500.00 Euro.151 Cittaslow Uluslararası bir “Birlik” Ģeklinde örgütlendiği ve katılım gönüllü olduğu için üye Ģehirlerden yıllık belli ücretler almaktadır. uygarlık yerine doğanın tercih edilmesi olarak tanımlar. http://www. yavaĢlığı.

) Salyangoz evini üzerinde taĢır. Betonarme bina ise çağdaĢ medeniyetin sembolü zevksiz. http://www. evi de oradadır. (Nerede salyangoz varsa.g. Cittaslow Logosu Kaynak:http://www.net/.italyaonline. sakinlik ve bir de tarihî mirasa saygı prensipleriyle düzenlenmesi gerektiğini anlatıyor. Onun hemen dibinde çağdaĢ hayatı sembolize eden beton bina.htm (13.e.)153 Resim 2. diğer anlamıyla yitirilen pek çok değeri ifade ediyor. Örneğin tarihî Ģato geçmiĢi. ruhsuz ve donuk. Tarihî bir Ģato. s. geçmiĢ nesillerden miras kalan kültürel değerleri. Hızlı yaĢamanın diğer adı olan “Amerikan tarzı” hayata bir alternatif olarak.cittaslow. sükûnet içinde yaĢamayı öngören bir sembol. tadına vara vara.05. Yemek kültüründen Ģehir planlamasına kadar her Ģeyin yavaĢlık.45 Salyangozların yaĢamından. Önlerinde yavaĢ ve emin adımlarla ilerleyen bir salyangoz.2. hayatı yavaĢ. Birbirinden farklı anlamlar çağrıĢtıran iki binanın hemen önündeki salyangoz ise belli bir hayat tarzına karĢı ciddî bir protestonun ifadesi.154 153 154 Yurtseven.. insanı düĢüncesiz ve akılsız kılar. (Hızlı olmak. Bütün bunlar bir amblemi oluĢturan unsurlar ve her birinin ifade ettiği anlamlar var.net/Italya/hakkinda/makaleler/Sakin%20Sehirler. iki temel sonuç çıkarabiliriz:   Salyangoz yavaĢ harekettir. a.3.2010). .

155 Cittaslow olabilmek için Ģehir nüfusunun 50. 2.1. Ģehrin.4. Altyapı politikaları 3. Cittaslow‟a üye olan Ģehirlerin. Üyeliğe kabul için bir Ģehirde Cittaslow hedefleri için yapılan öz değerlendirmeden en az 50 puan almak baĢka bir deyiĢle kriterlerden %50‟sini gerçekleĢtirmiĢ olmak gerekiyor. CITTASLOW KRĠTERLERĠ Cittaslow‟a giriĢ öncesinde Ģehirlerin bir değerlendirmeden geçmesi gerekmektedir. sürdürülebilir geliĢmeyi desteklemek.000′in altında olması gerekmektedir ve 50. http://www. Farkındalık 7.05. çevre ve Ģehirsel doku kalitesini teknoloji kullanarak iyileĢtirmek. . Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaĢmasını sağlayacak planların yapılması. Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢtırılması.46 2. 000′in üzerinde nüfusu olan yerleĢim yerleri baĢvuruda bulunamamaktadır. doğal ve çevreye dost tekniklerle yiyecek üretimine destek sağlamak gibi aĢağıda belirtilen 7 baĢlık altında 59 ana ölçüt ve 3 özel koĢulu gerçekleĢtirmeyi kendine hedef koyması ve bu alanlarda çalıĢmaya baĢlaması gerekmektedir. 155 156 http://sustainablecities.org. Hava. Çevre Politikaları 1.dk/.4. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 5.2010). su ve toprak kalitesinin varolan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması. Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 4. Misafirperverlik/Konukseverlik 6.utikad. 3. çevreyi korumak.156 Bu ölçütlerin sınıflandırıldığı 7 ana baĢlık Ģunlardır: 1. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 2. Çevre politikaları 2.tr/haberler/?id=3767 (15. yerel üreticiler ve tüketiciler arasında iletiĢimi ve diyalogu teĢvik etmek.

merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. Tarihi mekânların. Aile yaĢamını ve genel aktiviteleri destekleyici programların oluĢturulması (rekreasyon. 3. bio-yakıt vb. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark.42. Tıbbi yardım merkezlerinin kurulması. yürüyen merdiven. yaĢlı ve kronik hastalara yönelik ev hizmetleri. vd.. a. 157 Yurtseven.4. Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılmasına için planlar yapılması. Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve Yerel Gündem 21‟e katılım).157 2. Altyapı Politikaları 1. Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. yerel yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması. Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması. mini hidroelektrik güç kaynaklan. . 4. kamu tuvaletleri vb. Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması..47 4. 2. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). 7.e. Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması. 11.) kullanımına dikkat çekilerek. 9. sosyal merkezler. 7. Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması. 5. Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar. 8.g. 5.).2. TaĢıt güvenliği ve trafik akıĢının sağlanması. 6. s. Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. 10. Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. yeĢil hidrojen. spor. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. 6.

com/.berwick-cittaslow. 11. Kentte kablosuz sistemlerin kurulması.48 8..org. 3. Tele-iĢgücünün tanıtılması ve desteklenmesi.4. 9. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb./Cittaslow%20Community%20Chest%20Criteria. 7. 2. Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. www.159 158 159 http://www. Geri kalmıĢ kent alanlarının tekrar geliĢimine ve kullanımına yönelik projeler geliĢtirilmesi.htm (13.P. 10.2010).disscouncil.).uk/Cittaslow/FuturePlans. Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. Cittaslow bilgi bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. Elektromanyetik alanların izlenmesine yönelik sistemlerin kurulması. . 8. 12. Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. U.05. 9. 6.R. Kentin renk planlamasının yapılması. Kent halkına çeĢitli hizmetler vermeye yönelik planlar yapılması (belediye hizmetlerinin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve halka internet eğitimi verilmesi). Biyo-mimari alanlarının kurulması. Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması.158 2. Çöp bidonlarının kötü görünümünün önlenmesi ve atık su toplama sistemi için planlar yapılması.05. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar 1. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak dost mağazaların kurulması. 4. iĢlevlerinin.. 13. 5. Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması. YeĢil alanların oluĢturulması ve hizmet alt yapılarının bulunması (oyun alanları.2010).3.doc (13.

Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi.4. Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi).5.49 2. Misafirperverlik 1. 4. Kent ve okul bahçelerinin.uk/Documents/committees/town%20forum/WTF066%20%20Appendix% 201. web siteleri vb. yerel kültürün geliĢmesine olanak sağlaması için desteklenmesi. 4. Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. 3. Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması.4.160 2.winchester. okulların yemek hizmetlerinde organik. kamu alanlarına çalıĢma saatlerinde esneklik kazandırılması vb. Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve desteklenmesi. 8. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. 11. Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. 10.).05. 3. 5. Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. Yerel esnaf ve zanaatkarların ürettiği ürünlerin kalite sertifikalarının oluĢturulması. 160 http://www. 6.gov. . Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. 9.). okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 1.4. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. 7. Yok olma tehlikesinde olan el sanatlarının korunmasına yönelik programların geliĢtirilmesi.2010). Tarihi merkezlerde uluslararası turizm iĢaretleri ve turist seyahat rehberinin kullanılması.pdf (13. 2. 2. Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park.

Slow Food Presidia‟nın desteklenmesi ve oluĢturulması.7. 2.4.05. buna direnen küçük üreticileri bir araya getiren Uluslar arası Gıda Toplulukları Ağı‟dır. 164 http://www. 5. 3. genel olarak esnafın. Slow Food ve Cittaslow 162 faaliyetlerinin yayılmasını sağlayacak programların geliĢtirilmesi. Cittaslow‟a katılım motivasyonunun sağlanması için. BGST Yayınları. Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla YavaĢ Yemek projesinin uygulanması. 6.(Çev). küreselleĢmenin tür ve kültür çeĢitliliğini. Bir kavram olar ak Terra Madre. Özel KoĢullar 1. 2. . Ali K. YavaĢ Kent eylem-kimlik kampanyası için gerekliliklerin karĢılanması. (2010). Yerel YavaĢ Yemek (Slow Food) birliğinin kurulması. Cittaslow sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması. (Vandana Shiva. a.k. 4. Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre163 Projesi‟nin desteklenmesi. Turistik iĢletmelerinin. 7. Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. okullarda sebze bahçelerinin kurulması.comune.222-225). Yerel ürünlerin Slow Food Programı kapsamında desteklenmesi.6.pdf (13.164 2. vd. Kent halkının. yerel ekonomileri ve yerli bilgi birikimini yok ettiği bir dünyada.50 5. Ġtalyanca bir kelimedir ve Türkçey e “Toprak Ana” olarak çevrilmiĢtir. YavaĢ Yemek iĢbirliğiyle.greve-in-chianti.4.2010). 3. 163 Terra Madre. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 1. 2.net/download/. 2.5.cittaslow.g. Farkındalık OluĢturma 1. YavaĢ Yemek iĢbirliğiyle. Yeryüzü Demokrasisi. YavaĢ Yemek tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması. Ġstanbul: ss. 161 162 http://www. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması.it/attach/slow-statuto-en.161 2.fi.8. S.

51 3. Üye kentlerin resmi yazıĢmalarında YavaĢ Kent amblemini kullanması ve internet sitelerine YavaĢ Kent felsefesini içeren bir bölüm koyması.165 2.5. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ Sürdürülebilirliği, ekosistemdeki çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için, insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin kontrol altına alınması olarak tanımladığımızda “çevre”nin ön plana çıkarıldığı bir yaklaĢımdan söz ediyoruz demektir. Yani sürdürülebilirliğin temel unsuru çevreye yaklaĢım tarzıdır. Cittaslow kriterlerini incelediğimizde de “çevre”nin önemli bir yer tuttuğunu, hatta kriterlerinin ilk ana baĢlığını “çevre politikaları”nın oluĢturduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, hava, su ve toprak kalitesinin önemsenmesi, çevreye uyumlu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teĢvik edilmesi, evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢması Cittaslow‟un öncelikleri arasında bulunmaktadır. Sürdürülebilir kent fikirleri ve uygulamalarının temelinde; dünyamızda yaĢanan sorunların çözümü için; kent odaklı çözümlerin bulunması ve kentlerin baĢka sistemlerle iliĢkili bir sistem olduğu konusu yatmaktadır. Cittaslow(YavaĢ kent), yaklaĢımı da sürdürülebilir kent yaklaĢımlarından biri olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilir kent yaklaĢımlarının temelinde, yaĢam ortamı olarak kentlerin daha yaĢanabilir ve sağlıklı yerler olmasının sağlanması, yerel ölçekte atılan adımlar ile küresel ölçekte sürdürülebilirliğin sağlanması hedefi güdülmektedir.166 Cittaslow tüzüğüne baktığımızda da, Cittaslow üyesi olan kentlerde bulunması gereken ya da üye kentlerin sağlamakla zorunlu oldukları Ģartların sürdürülebilirlikle uyumludur. Cittaslow‟da Ģunlar mevcuttur; geri kazanım ve geri dönüĢüm tekniklerine değer veren, bölgenin ve kent dokusunun karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik uygulanan bir çevre politikası, bölgede oturma k için değil ona değer verildiği için, onu bozmayan fonksiyonel olarak uygulanan bir altyapı politikası, çevrenin ve kent dokusunun kalitesini artırmaya yönelik teknolojilerin

165 166

http://www.comune.greve-in-chianti.. Uslu, a.g.m., s.49.

52 kullanımı, genetiği değiĢtirilmiĢ gıdalar yerine doğal tekniklerle elde edilen ve doğayla uyumlu olan gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi.167 Cittaslow(YavaĢ ġehir) kriterlerinin yanı sıra Cittaslow‟un temel amaçları da sürdürülebilirliğin amaçlarıyla örtüĢmektedir. Cittaslow‟un temel amaçlarını aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz :168     Teknolojiyi kullanarak, yaĢamın kaliteli ve çekilebilir olmasını sağlamak, Bölgeye özgü değerlerle sürdürülebilir geliĢmeyi sağlamak, Yerel ekonomik yaĢama katkı yaparak gelir adaletini sağlamak, Doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumak.

Birbiriyle örtüĢen bunca özelliklerine karĢın Cittaslow ve sürdürülebilirlik kavramları; insan ve çevre(doğal, yapılı, sosyal, ekonomik ve kültürel) iliĢkisinin farklı açılarını içermektedir. Birbirlerinden farklı olarak, sürdürülebilirlik daha çok çevre ile ilgili iken, Cittaslow daha çok insan ile ilgilidir. Sürdürülebilirlik gelecek ile ilgili iken, Cittaslow gelecekle ilgili yönleri de bulunmakla birlikte Ģimdiki zaman ile daha çok ilgilidir.169 Bu bilgilerden hareketle Cittaslow kriterlerinin, sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları açısından belli hedeflerini paylaĢtığı ancak kapsam olarak sınırlı kaldığı görülmektedir. Bir baĢka açıdan söylemek gerekirse, Cittaslow, daha çok bir kentte yaĢayan insanların yaĢam kalitelerini arttırmaya dönük çalıĢmalara odaklanmıĢtır. Literatürde “kentsel yaĢam kalitesi”170ni arttırmaya yönelik çalıĢmalar olarak adlandırılan bu çalıĢmalar, özellikle, kentsel altyapı, iletiĢim, ulaĢım ve konut alanlarını kapsamaktadır.

167 168

http://www.cittaslow.net/download/. Yurtseven, vd., s.40. 169 Z. Aslı Gürel Üçer, (2009), Kentsel Yaşam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında Belirlenmesine ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: Orta Ölçekli Kent Örnekleri , Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, An kara: ss.21-22. 170 Kentsel Yasam Kalitesi, dar anlamıyla, toplumsal, ekonomik ve mekânsal öğeler açısından kent tanımına giren yerlerde, kentsel alt yapı, iletiĢim, ulaĢım, konut ve benzeri olanakların sunulma düzeyinin önceden belirlenen ölçülerin üstünde olması durumudur http://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Fam_ kalitesi (25.06.2010).

53

2.6. DÜNYADA CITTASLOW (YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI Dünyadaki yavaĢ kentlerin yarıya yakını Ġtalya‟da yer almaktadır. Bununla birlikte, Ġtalya‟nın dıĢındaki pek çok ülkenin ilgisi Cittaslow üzerine çekilmiĢtir. Günümüzde baĢta Avrupa olmak üzere diğer kıtalardaki ülkelerde de Cittaslow yaygınlık kazanmaktadır.171 Cittaslow, Ġtalya‟da baĢlamıĢ ancak Ġtalya sınırları dıĢında geniĢlemiĢtir.172 2.6.1. Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ Almanya, Amerika BirleĢik Devletleri, Avustralya, Ġngiltere, Norveç, Polonya ve Yeni Zelanda‟da Cittaslow üye sayısı her geçen gün artmaktadır. YavaĢ ġehirler hareketi ilk toplantısını Ġtalya‟nın Orvieto kentinde yapmıĢtır. Ġngiltere‟deki YavaĢ ġehirler ağına Ludlow kasabası öncülük etmiĢ ardından Norfolk‟taki Alysham ve Diss kasabaları Mart 2006‟da birliğe katılmıĢtır. Ġngiltere‟de sertifika bekleyen baĢka Ģehirler de bulunmaktadır. Almanya‟dan, aralarında Hersbruck, Lüdinghausen, Schwarzenbruck, Waldkirch ve Überlingen‟in de bulunduğu 7 Ģehir tescilli Cittaslow olmuĢtur Avustralya‟da iki, Avusturya‟da bir Cittaslow bulunmaktadır. Portekiz ve Polonya‟da 4‟er, Belçika‟da ise üç Ģehir onay beklemektedir. Güney Kore‟de birçok belediye resmen Cittaslow destekçisi konumundadır.173 Cittaslow‟a üye olan Ģehirler aĢağıda ülkelerine göre alfebetik olarak sıralanmıĢtır. Avustralya’dan 2 Ģehir: Goolwa ve Katoomba, Avusturya’dan 3 Ģehir:Enns, Hartberg ve Horn, Belçika’dan 4 Ģehir: Chaudfontaine, Enghien, Lens ve Silly, Kanada’dan 2 Ģehir: Cowichan Bay ve Naramata, Danimarka’dan 1 Ģehir: Svendborg, Fransa’dan 1 Ģehir: Segonzag, Almanya’dan 10 Ģehir: Bad Schussenried, Deidesheim, Hersbruck, Lüdinghausen, Marihn, Nördlingen, Schwarzenbruck, Überlingen, Waldkirch ve Wirsberg, Ġngiltere’den 9 Ģehir: Aylsham, Berwick upon Tweed, Cockermouth, Diss, Linlithgow, Ludlow, Mold, Perth ve Sturminster Newton, Hollanda’dan 2 Ģehir: Alphen Chaam ve Midden-Delfland, Ġtalya’dan 68 Ģehir: Abbiategrasso, Acqualagna, Acquapendente, Altomonte, Amalfi, Amelia, Anghiari, Asolo, Barga, Bazzano, Borgo Val di Taro, Bra, Brisighella, Bucine, Caiazzo, Capalbio,
171 172

http://www.yapi.com.tr/Haberler/yavas-sehir-hareketi-100-kente-yayildi_68844.html (19.05.2010). http://en.wikipedia.org/wiki/Cittaslow (15.05.2010). 173 http://www.yapi.com.tr/.

Castel San Pietro Terme. Suvereto. Bigastro. Castiglione del Lago. Castelnuovo Berardenga. Francavilla al Mare.org/index. Nowe Miasto Lubawskie ve Reszel. Montefalco. San Potito Sannitico. Pals ve Rubielos de Mora. Pianella. Giuliano Teatino. Città della Pieve. Shinan. Silves ve Tavira. San Miniato. Polonya’dan 6 Ģehir: Biskupiec. Trevi ve Zibello. Fontanellato. Cerreto Sannita. Penne. Örneğin. Bu gibi Ģehirler Cittaslow‟a turizmlerini düzenlemek için üye olmuĢlar. kalkınma beklentisinden çok kendi halkının sağlıklı yaĢaması için Cittaslow‟a üye olan Ģehirler var. Massa Marittima. Novellara. Lidzbark Warminski. 10 Haziran 2010 tarihi itibariyle Cittaslow. Greve in Chianti.. Chiavenna.cittaslow. 174 http://www. Bunların yanında çok fazla turizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmayan. Preci. Yani turizm beklentisinden. Jangheung. Fakat Cittaslow‟a üye Ģehirlerin çoğu Cittaslow‟u bir yerel kalkınma modeli olarak görüp üye olmuĢ Ģehirlerdir. Ġsviçre’den 1 Ģehir: Mendrisio. 174 Dünyadaki Cittaslow‟a üye Ģehirlerin Cittaslow‟a bakıĢ tarzları birbirine göre farklılıklar içermektedir. Città Sant‟Angelo. Bisztynek. Teglio. San Gemini. Positano. Galeata. Sao Bras de Alportel.54 Casalbeltrame. çevreye yönelik kaygıları olan. Bir kısım Ģehirler de ellerinde olanı kaybettikleri için piĢman olmuĢlar ve Cittaslow ile bunları tekrar kazanma beklentisi içindeler (Turizm Ģehri olan Bodrum‟un sakin Ģehir olmaya çalıĢması gibi). Castiglione Olona. Pollica. Castelnovo ne‟ Monti. Tirano. . Santa Sofia. Bir kısım Ģehirler de Seferihisar‟da olduğu gibi Cittaslow‟a üye olup kendilerini belli bir formatla geleceğe taĢımak. kendi halkının daha sağlıklı yaĢamasını arzulayan Ģehirler de var. Portekiz’den 4 Ģehir: Lagos. Todi. Cisternino. Amerika BirleĢik Devletleri’nden 1 Ģehir: Sonoma. Stia. Guardiagrele. Piossasco. Hadong. Ġspanya’dan 6 Ģehir: Begur. Ġtalya‟daki Cittaslow Ģehirlerinin bir kısmı belli bir geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢmıĢlar ve belli kriterlere sahipler. Giffoni Valle Piana. 20 ülkeden 132 üye Ģehir sayısına ulaĢmıĢtır. Norveç’ten 3 Ģehir: Eidskog.Cutigliano. Pellegrino Parmense. Güney Kore’den 6 Ģehir: Damyang. Murowana Goślina. Levanto. Wando ve Yesan. doğaya daha yakın olmak isteyen. Yeni Zellanda’dan 1 Ģehir: Matakana (Rodney District). Civitella in Val di Chiana. Mungia. Lekeitio. geleceklerini Ģekillendirmek istemektedirler. San Vincenzo. Scandiano. San Daniele del Friuli. Levanger ve Sokndal. Pratovecchio. Türkiye’den 1 Ģehir: Seferihisar. Morimondo. Chiaverano. Orvieto. Monte Castello di Vibio. Orsara di Puglia. Torgiano. Ġsveç’ten 1 Ģehir: Falköping.

yaĢam kalitesi endeksinde sekizinci sırada yer alan geliĢmiĢ bir ülkedir. Parlamenter demokrasiyle yönetilmektedir. (2001). Ġstanbul: ss.177 Rönesans hareketi.2.Orvieto-Ġtalya Ġtalya.2010). Ġtalya‟nın Toskana kentinde doğmuĢ ve tüm Avrupa‟ya buradan yayılmıĢtır. güneydoğu yönünde Akdeniz‟e girmiĢ çizme biçiminde bir yarımada ile Sicilya ve Sardinya adalarından oluĢmaktadır. . Torino ve Cenova‟dır. C.2. Avrupa Birliği ülkesi olarak Ġngiltere‟den Ludlow ve Cittaslow‟un Avrupa dıĢında yayıldığı ilk ülke ve kıta olan Avustralya‟dan Goolwa Ģehirleri incelenecektir. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.g.6. BaĢĢehri Roma.55 ġehirlerinin kalkınması. 2. Ġtalya‟nın baĢkenti Roma. Ġtalya. diğer önemli Ģehirleri Milano.176 Kuzeyde Fransa. Cittaslow‟un kurulduğu ülke Ġtalya‟dan Orvieto. 175 Bülent Köstem. kuzeyde Orta Avrupa‟ya dayanan.445-446. Bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino„da Ġtalya‟nın yarımadadaki toprakları içine sıkıĢmıĢ ülkelerdir. Avusturya ve Slovenya‟yla kara sınırı vardır.1. 3000 yıllık geçmiĢe sahip küçük bir Ġtalyan kentidir. bunun sonucunda Ģehir halkının yaĢam kalitesinin yükselmesi için üye olmuĢ Ģehirlerdir.175 2.org/wiki/%C4%B0talya (07. Napoli.06. yüzyıllar boyunca Batı uygarlığının merkezi olmuĢ.k. Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri Dünya deneyimleri olarak. 12 Mayıs 2010 tarihinde Seferihisar‟da Yapılan Mülakat. Cittaslow Seferihisar Temsilcisi. mimaride barok üslûbunun doğuĢuna tanıklık etmiĢ ve eskiden beri Katolik Kilisesi‟nin merkezi olmuĢtur. 1957 yılında baĢkent Roma „da imzalanan Roma AntlaĢması‟yla kurulan Avrupa Birliği‟nin kurucu üyelerindendir. 176 Talip Küçükcan. 178 a.wikipedia. Günümüzde Ġtalya. İslam Ansiklopedisi.6. 177 http://tr. Ġtalya.23. Ġsviçre. dünya insanî geliĢme endeksi sıralamasında yirminci. (Ek 2). 178 Cittaslow örneği olarak inceleyeceğimiz Orvieto.

179 http://www. Lezzet Sarayı. zeytinyağı.ca/images/explore/maps/Italy Sorrento OrvietoMap2008. kamu kuruluĢları ve özel giriĢimciler için bir buluĢma noktasıdır. Ayrıca Lezzet Sarayı.alumnitravel. Orvieto‟daki.000 kiĢilik nüfusa sahip bu kent. Kentin en ünlü yavaĢ objeleri.utoronto. yiyecek ve Ģarap üreticileri. Orvieta mutfağı piĢirme yöntemlerinin özgün tariflerini muhafaza etmek için kullanılmaktadır. Cittaslow‟a üyelikle birlikte kentte organize edilen yemek turlarına katılan ziyaretçiler.1. peynir ve taze makarna üreticileriyle bir araya gelmektedir. 1999 yılında YavaĢ Kent(Cittaslow) Hareketi‟ne katılmıĢtır. Ġtalya Orvieto Kenti Kaynak: http://www.2010). yerel yemekleridir.179 Orvieto‟daki Lezzet Sarayı.jpg (25.orvieto-info. bugünlerde.06. Kırsal turizmle iliĢkili olan yavaĢ konukseverlik. Orvieto‟daki çoğu objeyi. kentin aĢçılık konusundaki ününü artıran hadise ve gösterimleri desteklemek için kurulmuĢ olan bir bina ve aynı zamanda bir baĢlangıç yeridir.2010). uygulamayı ve yeri etkilemiĢtir. Burası.56 Harita 2. kentteki ürünler çerçevesinde gerçekleĢmektedir.06. Burası tehdit altındaki yerel sebze ve meyve çeĢitlerini korumanın yanı sıra. . YavaĢlık. Ġtalya‟daki Cittaslow örneği olarak Orvieto‟yu almamızın en temel nedeni bu kentin Cittaslow‟un kurucu üyelerinden biri olmasıdır. YaklaĢık 10. yavaĢlığı hem korumak hem de simgelemek için kullanılan bir alan olarak da tanımlanabilir.com/ (12.

‟buğday tarlasındaki kargalar‟ üzerine bireysel çalıĢma. Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Renklere baĢlamak için serbest konu: doğal pigmentlerin kullanımı. duyusal laboratuarlarda (lezzet laboratuarları) yer almaları sağlanmıĢtır. sulu boya kullanımı. O tarihten beri. çevredeki manzarayı bireysel olarak yeniden çizme. kırsal el sanatları sergisi. Bu günlerde tarihi merkezlere araç alınmamakta. alıĢ-veriĢ alanları açık tutulmakta. 2006 yılında baĢlayan bu uygulama. toplu bulmaca çözme.1. a. Aynı programın bir parçası olarak.143.. sakin doğa üzerine bireysel çalıĢma. kent halkının yavaĢ bir kentte yaĢadıklarını fark etmelerine yöneliktir. okuma saati ve bahçe ürünleriyle kahvaltı hazırlama Beyaz kağıda baĢlangıç: doğa teması. a.181 Tablo 2. Orvieto‟dan gelen geleneksel unlu mamullerle nasıl kahvaltı yapılacağı ve karakalemin nasıl kullanılacağı Duvarlar: meyve teması.180 Okul yemeklerinin gözden geçirilmesi. çocukların lezzet eğitiminin yanında.okuma saati ve kahvaltı Kaynak: Miele. çocukların yaz aktiviteleri için Lezzet Sarayı tarafından “Hadi lezzeti resmedelim” adıyla baĢlatılan projedir. s.g. derin renklerin kullanılıĢı. yerel Ģarap ve yiyecek tadım alanları 180 181 Miele. s. okuma saati ve kahvaltı Hepimiz ressamız: sebze teması. . “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program.m. Buna göre.57 Cittaslow Uluslararası merkezine ev sahipliği yapmaktadır. “YavaĢ Pazar” olarak adlandırılmaktadır.okuma saati v e mevsim meyveleriyle kahvaltı Van Gogh‟un dünyası: mum renklerinin kullanımı.g. yiyecekler yoluyla yaĢadıkları çevre hakkında bilgi edinmelerini ve bilinçlenmelerini artırmak için fırsatlar oluĢturulmuĢ. Proje çerçevesinde. Bu proje. Bu yöndeki son giriĢimlerinden birisi.m. Bir diğer yavaĢ kent uygulaması. 2007 yılı Temmuz ayından baĢlayarak 10 yaĢ ve altındaki çocuklar dört hafta boyunca doğal boyalarla resim yapma kursları verilmiĢtir.143. çocukların geleneksel ve mevsimlik yerel ürünlere karĢı bilgili hale getirmek ve bunları bir yemekte nasıl birleĢtireceğini ve yemeği hazırlarken bu görevi diğerleriyle nasıl paylaĢacağını tecrübe etmek için. 2008: 143. Mart ve Mayıs aylarındaki beĢ pazar günü “YavaĢ Pazar” olarak bilinmektedir. okuma saati. Cittaslow olduğunda Orvieta‟nın teĢvik etmeyi üstlendiği en önemli meseledir. Ģehri tüm hislerini kullanarak tecrübe etmeleri için çocukları teĢvik etmeye odaklanmıĢtır..

182 2. . BirleĢik Krallığı oluĢturan 4 millî-coğrafî bölgeden en geniĢ ve en kalabalık olandır. 185 http://en. Nüfusu 1 milyonu aĢan bazı diğer önemli Ģehirleri Manchester.k.187 182 183 Miele. Ġngiltere‟nin Shropshire bölgesinde bir pazar kasabasıdır. Ortaçağ‟a ait surlarla çevrilidir ve yaklaĢık 500 tescilli tarihi binaya sahiptir.wikipedia. Cittaslow örneği olarak inceleyeceğimiz Ludlow.m. Birmingham. Bristol ve Leeds‟tir.2010). Cittaslow ağına 24 Kasım 2003 tarihinde dahil olmuĢtur.uk/page. 184 http://tr.g. Ġngiltere‟nin en iyi Pazar Ģehri…” olarak bilinmektedir.183Ġngiltere. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.2.22. Ġngiltere‟de baĢka üye Ģehirler bulunmasına karĢın Cittaslow örneği olarak Ludlow‟u tercih etmemizin nedeni. Liverpool. Ġngiltere. (2000).000 kiĢilik bir nüfusa sahip olan Ludlow.wikipedia.58 oluĢturulmakta ve kent merkezinde yerel okullarla birlikte konserler verilmektedir.org/wiki/Ludlow (21.cittaslowludlow. “gürültülü bir nehrin kıyısında yer alan tepedeki yer” anlamına gelmektedir. Kuzey Ġrlanda).6. Azmi Özcan. Ludlow-Ġngiltere Resmî adı United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Büyük Britanya ve Kuzey Ġrlanda BirleĢik Krallığı) olup kısaca Büyük Britanya veya BirleĢik Krallık Ģeklinde de söylenir.296.185 Ludlow. Ana Caddesinde.org.144. 184 BirleĢik Krallık nüfusunun yaklaĢık %85‟i Ġngiltere‟de yaĢamaktadır.g. s..06. bu Ģehrin Ġngiltere‟nin Cittaslow‟a üye ilk Ģehri olmasından kaynaklanmaktadır. diğerleri Ġskoçya. Ġngiltere‟nin baĢĢehri Londra‟dır. 186 http://www.06.2010). Ludlow. büyük 186 firmaların temsilciliklerinden ziyade küçük. Ġstanbul: s. 187 a. Ludlow.2010). a. bağımsız iĢ yerleri bulunmaktadır. Dünya genelinde yaygınlıkla kullanılan Ġngiltere ise aslında devletin ana topraklarını meydana getiren dört millî-coğrafî bölgeden en büyüğünün adıdır (England. İslam Ansiklopedisi.org/wiki/%C4%B0ngiltere (07.06.2. C. Wales/Galler. YaklaĢık 10.php?Pid1=3&PLv=1 (21.

Cittaslow‟un en önemli değerlerinden olan yerel kültür. sürdürülebilir çevre için çalıĢmak.Ludlow‟un baĢlıca festival ve panayırları:189 Ludlow Festivali:1960 yılından beri her yıl Haziran ayının sonu ile Temmuz ayının baĢında kutlanmakta olan.2010). .wikipedia. tiyatro gösterilerini de içeren bir müzik festivalidir. üretim ve yiyeceklerin desteklenmesi bağlamında bu festival ve panayırlar ayrı bir öneme sahiptir.uk/. tek tipliliği değil farklılığı teĢvik etmek.188 Festivaller ve panayırlar açısından Ludlow zengin bir Ģehir konumundadır.2010).06. bir Cittaslow olarak Ludlow‟da. Ludlow Marches Yiyecek ve İçecek Festivali: Eylül ayında Ludlow ve civarında gerçekleĢtirilen150‟nin üzerinde yerel gıda üreticisinin mallarını sergileyip sattığı bir gıda festivalidir. Ortaçağa Noel Panayırı: Kasım ayının sonlarında Ludlow ġatosu‟nda ve Pazar meydanında gerçekleĢtirilen Ludlow‟daki diğer yıllık bir etkinliktir. 188 189 http://www.cittaslowludlow. yerel ürün ve üretimi destekleyip teĢvik etmek. özellikle çocuklar ve gençleri baz alarak sağlıklı yaĢamı teĢvik etmek için faaliyetler gerçekleĢtirilmektedir.cittaslowludlow.pdf (25. yerel kültür ve gelenekleri desteklemek. Cittaslow Ludlow amacını.59 Resim 2. Cittaslow Ludlow Sembolü Kaynak: http://www.org/wiki/Ludlow (21.3. Ludlow civarında yaĢayan ve çalıĢan insanların yaĢam kalitesini korumak ve arttırmak için elinden geleni yapmak olarak açıklamaktadır. http://en.uk/images/Agenda/_final%20print %20res.org.06. Bu çerçevede. gelenek.org.

güney yarım kürede yer alan bir ülkedir. Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda‟dır.uk/. 192 Ahmet Ertek. Ġstanbul: s. Goolwa yerel ziraata ve balıkçılığa ve bunların yanı sıra tatilciler için popüler bir merkez olmaya baĢlamıĢtır.60 Ludlow.193 190 191 http://www. Papua Yeni Gine._South_Australia (22. Avustralya. en büyük Ģehri ise Sydney„dir. Toprak bakımından Rusya. İslam Ansiklopedisi. ABD ve Brezilya„dan sonra 6. (1991). Nehir ticaretinin zayıflamasıyla.06. Tamamı bir kıtayı kaplayan tek ülkedir. Doğu Timor. Solomon Adaları. Avustralya. nehir ticaretini kesintiye uğratmıĢ ve bir liman olarak Goolwa‟nın önemini kaybetmesine neden olmuĢtur. BirleĢik Krallık‟ın ilk Cittaslow üyesi olması nedeniyle BirleĢik Krallık‟ın Cittaslow yavaĢ hareket ağının ön safında yer almaktadır. Bu çerçevede desteklediği projeler:190      Ludlow‟da Sanat :”boĢ dükkân camlarına resimler” projesi Ludlow ġehrinin geliĢtirilmesi projesi “Ludlow hoĢ bir kartpostaldır” kampanyası Ludlow‟a güveni artırma projesi Ludlow Ticaret Odası tarafından hazırlanan yeni bağımsız dükkan listesi projesi 2.cittaslowludlow.org/wiki/Avustralya (07. Güney Avustralya ve Tasmanya eyaletlerinden meydana gelen altı üyeli federal bir devlettir. .org. Queensland.wikipedia. Çin.wikipedia. KomĢuları Endonezya. dünyanın en büyük adası ve en küçük kıtasıdır. Kanada.org/wiki/Goolwa.168.3. Vanuatu. Hint ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Batı Avustralya. Cittaslow Ludlow. Goolwa Avustralya‟nın bir iç limanıdır. 191 Resmî adı Avustralya Uluslar Topluluğu (Commonwealth of Australia) olan ülke Yeni Güney Galler. en büyük ülkedir. BaĢkenti Canberra.06.6.2010). Hiçbir ülkeyle kara sınırı yoktur. Victoria. Aborjin hikâyeleri ve eĢsiz nehir sandalı tarihiyle dopdolu olan bir kasabadır. C:4. Demir yollarının Avustralya‟nın içlerine doğru yayılması. 193 http://en. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.2010). Cittaslow amaçları doğrultusunda. http://tr. Ģehirle ilgili olarak yapılan projelere destek sağlamaktadır.192 Avustralya‟nın Cittaslow örneği olarak ele alacağımız Ģehri Goolwa. Goolwa-Avustralya Avustralya.2.

06. a. Goolwa.au/ (25. Cittaslow‟a Ģehirde yaĢayanların yaĢam kalitelerini arttırmak için dahil olmuĢtur. Yiyecek. Özel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. içecek ve geleneksel beceriler yönünden zengindir.06. 12 Mart 2007 tarihinde.000 civarında bir nüfusa sahip olan Goolwa. Cittaslow Goolwa Sembolü Kaynak: http://www. 194 195 http://www. EĢsiz bir çevreye sahiptir.au/ (12.k.com.com. 6. . aynı zamanda Cittaslow‟un Avrupa dıĢındaki ilk Cittaslow üyesidir. yukarıda bahsedilen eĢsiz özellikleri ve faaliyetleri muhafaza etmektedir.cittaslowgoolwa.cittaslowgoolwa.2010).194 Cittaslow Goolwa.2010). Resim 2.g. Goolwa Niçin Cittaslow Oldu? Sorusuna Ģöyle cevap veriliyor:195     Goolwa kendine özgü bir mirasa sahiptir.61 Ġngiltere Ludlow‟da olduğu gibi baĢka Ģehirler yerine Goolwa‟yı örnek olarak seçmemiz bu Ģehrin Avustralya‟daki ilk Cittaslow olmasından kaynaklanmaktadır. Goolwa Avustralya‟nın ilk Cittaslow‟u olmasından baĢka.4. sürdürülebilir bir geleceğe yönelik olarak birlikte çalıĢmaları için topluma ve ticari iĢletmelere yardımcı olurken. Bir Cittaslow. elektronik adresinin sık sorulan sorular bölümünde. Avustralya‟nın ilk Cittaslow Ģehri olarak akredite edilmiĢtir.

Goolwa bölgesiyle ilgili konularda çalıĢma yapmak üzere Cittaslow Goolwa bünyesinde “Özel ÇalıĢma Grupları” kurulmuĢtur.2010). ġu an çok fazla çalıĢma yapılmamakla beraber ihtiyaç halinde. Yönetim Komitesi. Tarih Haftası ile Goolwa Turu. restoran sahipleri. Halk Faaliyetleri Ģunları kapsamaktadır: Güney Amerika AhĢap Kayık ve Müzik Festivali. zirai ürün yetiĢtiricileri.62 Cittaslow Goolwa. bağıĢ toplama iĢleri ve faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktadır. Cittaslow Halk Bahçesi ve Cittaslow Tezgâhları Grubu.cittaslowgoolwa. taze ve hormonsuz ürünler sağlamak için halk bahçesini oluĢturmak. genellikle her ayın ilk PerĢembe günü düzenli olarak toplanmaktadır.g. Cittaslow felsefesini destekleyerek.au/history.k. Çevre ve Altyapı Grubu. yerli aĢçılar.196 Cittaslow Goolwa. gıda esnafı ile iyi yiyecek ve içecekten anlayan tüketicileri bir araya getirmiĢtir. Cittaslow Turizm Grubu. yiyecek ve içecek sektöründeki bireylerin ortak gayretlerini artırmak amacıyla fikir geliĢtirmek için düzenli olarak toplanmaktadır. halk aktivitelerinin yanında. Cittaslow Turizm Grubu her yıl Mayıs sonunda düzenlenen Güney Avustralya Tarih Haftası ile Goolwa Turu gibi yeni faaliyetler gerçekleĢtirmektedir. Goolwa‟da yaĢayan. bu alanlarda daha çok çalıĢma yapılacağı belirtilmektedir. halkın sağlık. bir yönetim komitesi tarafından idare edilen anonim bir topluluktur.com. Cittaslow ve Slow food (yavaĢ yiyecek) esaslarını anlamayı sağlamak. Goolwa‟da çok faal bazı çevreci gruplar bulunmaktadır. Grup. huzur ve besin kaynağını artırmak. Canlanan Goolwa. çalıĢan ve ziyarette bulunanlar için hayatı daha iyi hale getirmeye yönelik çeĢitli programlar uygulamaktadır. gezilecek bir yer olarak Goolwa‟yı geliĢtirmek için.html (22. Cittaslow projeleri için bağıĢ toplamanın yanında. Cittaslow Goolwa YavaĢ Araba YarıĢları. Goolwa halkına yakıĢır Ģekilde estetik olarak cazip bir çevre yaratmak için çalıĢmak bu grubun ana amaçlarını oluĢturmaktadır. Halen çalıĢmakta olan gruplar ve çalıĢmaları Ģunlardır:197 Cittaslow Yiyecekleri ve Şarap Grubu. a. 196 197 http://www. Yıllık Genel Toplantı ise Kasım ayında yapılmaktadır. Goolwa Noel ġenlikleri ve Goolwa BaĢtanbaĢa Tur. Goolwa Etkinlikleri ve Cittaslow Bağış Toplama Faaliyetle ri Grubu.06. .

63 Bir zamanların geliĢen bir nehir limanı kenti olan Goolwa limanına Cittaslow olduktan sonra artık turist taĢıyan tekneler yanaĢmaktadır Tarihi binaları da sanat galerileri. Ludlow ve Goolwa.yapi. Her üç kentin de nüfus açısından 10. Bu noktadan hareketle bu üç kentte de. çevre ve altyapı politikaları gibi alanlarda çalıĢmalar yapmalarını gerektirecek problemleri olmadığı kanaatine varabiliriz. misafirperverlik ve farkındalık üst baĢlıklarını taĢıyan Cittaslow kriterlerine yoğunlaĢtıklarını ve faaliyetler gerçekleĢtirdiklerini görmekteyiz. kafeler ve küçük pansiyonları da turistlerle doludur. kent sakinlerinin baĢta olmak üzere ve gelecek ziyaretçilerin yaĢam kalitesini arttırmaya yönelik Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir. 198 http://www. bu üç kentin de aralarında ufak farklar olsa da özellikle. yerel ürün ve üretimin desteklenmesi.198 Orvieto.000‟in altında yerleĢimler olması nedeniyle. örneklerinden çıkarılan sonuç. Bu kentlerde Cittaslow logosu bir kalite göstergesi olarak kullanılmaktadır.com.tr/. .

64 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR .

65 3.1. SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ 3.1.1. Tarihsel GeliĢimi Kentlerin tarihi vardır ve tarih kentlerin hafızasıdır. Kentler, hafızalarıyla vardırlar ve hafızalarıyla kenttirler. Kenti hafızasından koparmak, o kentin sakinlerini hafızalarından etmekle eĢdeğerdedir. Kentin hafızası o kentin taĢına, toprağına, binasına, ağacına, mezarına kısaca her Ģeyine kazılıdır. Bunlardan birinin yerinden sökülmesi kentin hafızasından edilmesine yeter ve o kentin insanını hafızasız kılar.199 Bugün psikologlar bireylere ve gruplara, sosyal ve ekonomik geliĢmelerin sağladığı fiziki-konfor, güven ve ucuz ürün karĢılığında Ģahsiyetlerini korumanın ne denli önemli olduğunu anlatmakta ve bunların kiĢilik yitirme bahasına olmaması gerektiğini söylemektedirler. Kentler de insanlar gibidir. Her bir insan gibi bir kenti bir diğerinden ayırt eden Ģey tarihidir. Tarih o kente kimlik kazandırır. Tarih ve onun kazandırdığı kimlik dıĢındaki özelliklerin çoğu bütün kentlerin ortak özellikleridir.200 Seferihisar‟da tarihi olan bir kenttir, tarih kentidir. Bu yönüyle daha baĢtan ayrıcalıklı bir konuma oturmaktadır. Seferihisar topraklarında en eski yerleĢim yeri Teos olup, burasının M.Ö. 200‟lü yıllarında Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu ve Karyalıların bir kenti olduğu bilinmektedir. Böylece yöreye 4.000 yıldan bu yana yerleĢildiği söylenebilir. Seferihisar‟da Lidyalılar, Ġranlılar, Atinalılar ve Ispartalılar hüküm sürmüĢtür. Daha sonra yöreye Ġranlılar, Bergama Krallığı, Makedonyalılar, Eski Yunanlılar, Romalılar ve Bizanslılar egemen olmuĢtur. Seferihisar, 1084 yılında Selçuklu komutanı Emir Çakabey tarafından alınmıĢ, II. Haçlı Seferi (1147-1149) sonrasında, bölge Sultan Mesut tarafından Selçuklu topraklarına katılmıĢtır. 201 Romalı komutan Tysaferin‟in isminden hareketle “Tysaferin” adı verilmiĢ olan yerleĢim yeri, Atinalıların eline geçince “Tysaferinpolis” ismini almıĢtır. Tysaferinpolis, Selçuklular tarafından fethedilince, Anadolu‟yu TürkleĢtirme sürecinde adın “polis” eki kaldırılıp yerine “hisar” eki getirilmiĢ ve “Tysaferinhisar” olmuĢtur. Bir zaman
199

Bursa BüyükĢehir Belediyesi, (2006), Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırması , 2.Baskı, BBB Yayını, Bursa: s.30. 200 Graeme Shaukland, (1996), Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız?, Kamran T.(Çev), Cogito, 5.Baskı, Sayı:8, Ġstanbul: s.24. 201 Seferihisar Kaymakamlığı, (2004), Seferihisar, Seferihisar Kaymakamlılığı Yayını, Ġzmir: s.20 .

66 Tysaferinhisar olarak kullanılan ad, zamanla “Seferinhisar”a sonra “Seferihisar”a dönüĢmüĢtür.202 Seferihisar, Selçuklulardan sonra XIV. yüzyılda Aydınoğulları ve Osmanlıların egemenliğinde kalmıĢ, XV. yüzyılda bir süre Timur Ġmparatorluğu‟nun yönetiminde kaldıktan sonra kesin olarak Osmanlı egemenliğine geçmiĢtir.203 Osmanlı toprak bölünüĢüne göre has arazi içerisinde bulunan Seferihisar III. Murat‟ın annesi ValideSultan tarafından, Mekke‟ye vakfedilmiĢtir.204 Seferihisar ve çevresinde Selçuklular ve Osmanlılar tarafından yaptırılmıĢ eserlerin baĢlıcaları; Koçibey Mescidi, Gözsüzler Mescidi, Turabiye Camii, Sığacık Camii, Ağa Camii, Yeni Camii ve Hıdırlık Camii`dir. Seferihisar`ın 6 km batısında küçük bir balıkçı yerleĢimi olan Sığacık, Selçuklular döneminde yapılmıĢ surlarla çevrilidir. Kaptan Piri Reis`in önerisiyle yapılmıĢ olun Osmanlı Kalesi, XVI. yüzyıldan kalmadır.205 15 Mayıs 1919 tarihine kadar Seferihisar‟da Rumlar ve Türk ahali uzun süre birlikte yaĢamıĢlardır. Ġzmir‟in 15 Mayıs 1919 da Yunan iĢgaline uğramasıyla, iĢgal yılları baĢlamıĢ, 11 Eylül 1922 de ilçe kurtarılmıĢtır.206 1920‟lerden sonra Seferihisar‟ın kıyı kesimlerinde oturan ve çoğunluğunu Rumların oluĢturduğu nüfusun KurtuluĢ SavaĢından sonra Yunanistan‟a göçleri ve Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk‟ta yaĢayan Türk halkın ilçeye yerleĢtirilmesiyle, bu yıllarda nüfusta büyük bir hareketlilik yaĢanmıĢtır.207

202

Osman Ġlker, (2005), Seferihisar ve Seferihisarlılar, Seferihisar Halk Eğitim Müdürlüğü Yayını, Ġzmir: ss.31-32. 203 http://www.izmir.gov.tr/default_B1.aspx?content=1098 (12.06.2010). 204 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.21 . 205 http://www.izmir.gov.tr/default. 206 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.21 . 207 a.g.e., s.56.

67

3.1.2. Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı Seferihisar, Cumhuriyet öncesinde 1884 yılında ilçe olmuĢtur. Günümüzde Ġzmir‟in
208

30 ilçesinden birisidir.209 Seferihisar, denize kıyısı olan bir ilçe olmasına

rağmen, ilçe merkezi denizden 5 km içerdedir. Seferihisar, Ġzmir kent merkezine yakınlığı, verimli tarımsal toprakları, zengin orman örtüsü, temiz kıyıları ve termal su potansiyeli ile diğer ilçelerden farklı özelliklere sahiptir.210 Seferihisar‟ın, Ġzmir il merkezine uzaklığı 45km`dir. Kuzeyde Urla, Doğuda Menderes, batı ve güneyde Ege Denizi ile çevrilidir. Ġlçenin yüzölçümü 386 km2‟dir. 8 köyü bulunmaktadır. 211 Harita 3.1. Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu

Kaynak: http://www.turkiye-rehberi.net/harita/resim/Turkiye/izmir-haritasi. jpg (14.06.2010).

208

Türkiye'nin Ġstanbul ve Ankara'dan sonra 3. büyük metropolü olan Ege Denizi kıyısında bir liman kentidir. http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir (22.06.2010). 209 http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar,_%C4%B0zmir (12.06.2010). 210 Füsun Soykan, (2004), Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları, Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar Kaymakamlığı ve Ege Üniversitesi, 7 -8 Ekim 2004, Ġzmir: s.163. 211 http://www.izmir.gov.tr/default.

g. Seferihisar‟a Ġzmir‟den iki güzergâh ile ulaĢılmaktadır. a. Ġlker. 214 Arife Karadağ.. kuzey-güney yönünde uzanan Kızıldağlar‟ın (1080m) batısında. s. BaĢta Afyon. Bunlardan biri. 216 http://www. (2004).tr/default. 215 http://tr. Seferihisar'ın Kentsel GeliĢimi. Üçkuyular‟dan kalkan ve Güzelbahçe-ÇeĢmealtı kavĢağından güneye ayrılan asfalt yolu izleyen güzergâh.gov. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden mevsimlik iĢçiler gelmektedir. . Kent.wikipedia. Bu nüfusun 25.org/wiki/Seferihisar.308‟i ilçe merkezinde. Seferihisar Kaymakamlığı -Ege Üniversitesi. 27°01‟30” doğu boylamları ile 38°17′00″ kuzey ve 38°02′00″ kuzey enlemleridir.213 Ġlçe kentsel geliĢim yönüyle değerlendirildiğinde. a.85-92.2010). Ġlçenin kuzeyinde ve doğusunda yer alan yükseklikler.214 Seferihisar topraklarından demiryolu hattı geçmemekte.163.06. her Ģeyden önce ulaĢım açısından son derece avantajlı bir konumdadır.212 Seferihisar.1.. Sığacık‟ta bir balıkçı barınağı ve yat limanı bulunmaktadır. s. km‟sinden ayrılan ve yine adı geçen kavĢakta birinci yol ile birleĢen güzergâhtır.215 2009 Yılı ADNKS verilerine göre Seferihisar‟ın toplam nüfusu 28. Hatay olmak üzere diğer Akdeniz illeri.603`tür.216 Ġlkbahar ve sonbaharda ilçe nüfusu tarım iĢçiliğine yetmemektedir. 217 Ġlker.e. denize inen yamaçlar ve Kocaçay vadisinin düzlükleri üzerine kurulmuĢtur. çam ormanları ve de zeytinliklerle yaz kıĢ yemyeĢil olan doğal bir yapıya sahiptir.e.g. 3.295‟i köylerde yaĢamaktadır.68 Seferihisar‟ın matematiksel konumu ise 26°45‟00” doğu. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Seferihisar‟ın kuruluĢ yeri deniz seviyesinden 18m yüksekliktedir.izmir._%C4%B0zmir (12.org/wiki/Seferihisar.217 212 213 http://tr. 7-8 Ekim 2004. diğeri ise Ġzmir-ÇeĢme otobanının 23.wikipedia. Ġlçenin deniz kıyısında yolcu ve yük taĢımacılığına ait bir limanı bulunmazken. en yakın istasyon Ġzmir kent merkezinde (45 km) ve Adnan Menderes Havalimanı‟nda (40 km) hizmet vermektedir. Ġzmir: ss. Ege Bölgesi‟nde ve Ġzmir il merkezinin güneybatısında yer almaktadır.

e. Atatürk. Mersin Alanı.2. Gödence. Tepecik.g. Ġhsaniye. Rum ve Türk halkının birlikte oturdukları zamanlardan kalma birer kültür zenginliği ve mirasıdır. Turabiye.tr/ (14.gov. diğer taraftan Ġzmir-Seferihisar-KuĢadası karayolunun ilçe merkezi kenarından geçmesi ve ilçe kıyılarının turistik kimlik taĢıması nedeniyle.g. 2004.06.e.seferihisar. Kavakdere. Beyler.218 Seferihisar‟ın sosyo-kültürel yaĢamı. Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu Kaynak: Seferihisar Kaymakamlığı.2010). 220 a. Çolak Ġbrahim Bey. Düzce.69 Harita 3.. Orhanlı ve Turgut adlarında 8 köyü bulunmaktadır. a. Cumhuriyet. Bengiler. Seferihisar Kaymakamlığı.. s. Hıdırlık. Bunların bir kısmı unutulmaya yüz tutmuĢ.219 Seferihisar‟da geçmiĢten bugüne ulaĢmıĢ yerel adetler ve yerel olarak kutlanan bazı Ģenlikler. bir taraftan ilçenin Ġzmir kent merkezine yakınlığı. bir kısmı ise hala ilk gün ki canlılığı ile kutlanmaktadır.82. UlamıĢ ve Camikebir adlarında 12 mahallesi. .82 . sürekli bir dinamizm ve değiĢim içerisindedir. Payamlı. Sığacık. Çamtepe. s.220 218 219 http://www. Seferihisar‟ın.

1. .3. Seferihisar‟da ekonomik faaliyetlerin temelini tarım ve turizm oluĢturmaktadır.g. a.56. Ekonomik Yapısı Seferihisar‟ da 19. en geniĢ araziyi ormanların kapladığı (%52.225 Tablo 3.0 52.222 3.tr/default. 224 http://www. Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli Kullanım ġekli Tarım alanı Çayır ve mera Orman Bataklık. Seferihisar‟da ki sıcak su kaynaklarının bir jeotermal enerji kaynağı olarak kullanılmasını önermektedir. Hayvancılık.6 1. zeytinlikler ve narenciye bahçeleriyle kaplıdır. BaĢta köyler olmak üzere ilçe halkının önemli geçim kaynaklarından birisi de zeytinciliktir.e. Son yıllarda süt ineği ve etlik besi hayvancılığı önem kazanmıĢtır.111. 223 Seferihisar Kaymakamlığı.3. eskiden önemli geçim kaynağı iken günümüzde meraların daralması nedeniyle çok az sayıda kimse hayvancılık yapmaktadır.9 20.9).g. s.1. http://www. 2004: 96. alandaki birçok un değirmeninin varlığıyla kanıtlanmaktadır.e.224 Sera tarımı ve çiçekçiliğin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması için uzmanlar. Ayrıca un ve zeytinyağı fabrikaları ile üzüm depoları Seferihisar‟ın tarihte de önemli bir tarım merkezi olduğunun göstergesidir.223 Seferihisar ekonomisinde tarım ağırlığını korumaktadır. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ġzmir: s.96 . 225 Çınar Atay.0 Kaynak: Seferihisar Kaymakamlığı. Tarımsal Kapasitesi Seferihisar ilçesi topraklarının kullanım Ģekline bakıldığında.cittaslowseferihisar.. Tavukçuluk ve arıcılık teĢvik 221 222 Seferihisar Kaymakamlığı.221 Günümüzde.6 oranı ile tarım alanlarının geldiği görülür. Seferihisar Ġlçesinin GeliĢmesinde Ġç Dinamiklerin Rolü .70 3. yüzyıl sonlarında bağcılık ve zeytincilik yanında tahıl tarımının da önem kazandığı. Son yıllarda seracılık geliĢme göstermektedir. arkasından %25.gov. a.5 100. s.1. 7-8 Ekim 2004.org/index. (2004). kayalık ve yerleĢme alanı TOPLAM Alanı (da) 95370 3580 196840 76410 372200 % 25..izmir.1. Ġlçe toprakları. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi.

71 görmekte ve geliĢmektedir. Balıkçılık ise Sığacık merkezli olmak üzere Doğanbey kıyılarında az miktarda yapılmaktadır. Tarıma dayalı sanayi küçük çapta da olsa geliĢmiĢtir. Süt iĢleyen mandıralar, mandalina sarartma, seçme ve paketleme fabrikaları ile zeytinyağı fabrikaları kurulmuĢtur.226 Seferihisar tarım alanlarının %13 ünü meydana getiren narenciye alanları içinde “satsuma” cinsi mandalina yetiĢtiriciliği baĢta gelir. Mandalinanın önemli bir bölümü dıĢ ülkelere ihraç edilmektedir.227 Ġlçe nüfusunun %80‟i tarımla uğraĢmaktadır. Öte yandan turizm; günümüzde ilçe ekonomisine katkı veren en önemli sektörlerden biri haline gelmiĢtir.228 Bu yönüyle Seferihisar bir kentten ziyade “kasaba” tanımına daha uygun bir yerleĢim birimidir. Kasaba, kentten küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiĢ olan yerleĢim merkezi olarak tanımlanmaktadır.229 3.1.3.2. Turizm Olanakları Seferihisar‟da turizm potansiyelinin temel çekicilikleri doğal coğrafi

özelliklere dayalıdır. Bunlar; kıyı ve deniz, dağlar ve ormanlar, termal sular, iklim, olmak üzere gruplandırılabilir. Bugün Seferihisar turizminde gelinen noktaya bakıldığında; turizm potansiyelinin çok az bir kısmının (kıyılar ve deniz) kullanıldığı, o nedenle de yalnızca kıyı turizminin geliĢtiği görülmektedir.230 Halbuki Seferihisar‟ın kırsal ve kültürel turizm kapsamında, turizmin hizmetine sunabileceği kendine özgü güçlü zenginlikleri bulunmaktadır. Bunları turizme kazandırmak bir yana, kıyılar ve denizin dahi kum-güneĢ-deniz ağırlıklı kullanıldığı görülmektedir. Halbuki, iklim+deniz+spor birlikteliğinin en güzel örneklerinden biri olan rüzgar sörfü, uygulanma olanağı bulunmaktadır.231 Seferihisar‟da birçok turizm türü geliĢim potansiyeline sahiptir. Öncelikle kıyı turizmi sürdürülebilir turizm ilkelerine göre yeniden yapılandırılmalı, yeni geliĢtirilecek turizm türleri ise, sürdürülebilirliğin amaçları ve prensipleri çerçevesinde ilçeye
226 227

Ġlker, a.g.e., ss.162-163. Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.97 . 228 http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar. 229 KeleĢ, (1998), a.g.e., s.72. 230 Soykan, a.g.m., ss.164-173 231 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.108.

72 sokulmalıdır. Bu kapsamda Seferihisar‟da Sağlık Turizmi/Termal Turizm, Kültürel Turizm, Kırsal Turizm/Tarımsal Turizm, Ekoturizm, Sportif Turizm, Kamp-Karavan Turizmi ve Yat Turizmi geliĢtirilme potansiyeline sahiptir.232 Seferihisar çevresi turizm potansiyeli yüksek bir yöredir. Turizm etkinliklerinin yıl boyunca yayılması turistik potansiyelin devreye sokulmasıyla gerçekleĢebilir. Bu kapsamda Seferihisar çevresindeki kaplıca alanları mutlaka değerlendirilerek buralara modern tesis yatırımları gerçekleĢtirilmelidir.233 Seferihisar‟da etkin olan Akdeniz iklimi, farklı turizm türlerinin geliĢmesi için oldukça uygun bir ortam hazırlar. Sözgelimi kültürel turizm, kırsal turizm, eko turiz m için iklim hiçbir ayda engel teĢkil etmez. Yöreye özgü ekonomi ürünleri, yerel kültürün bir parçasıdır. Bunların hepsi tarımsal ürünlerdir ve köylerdeki kooperatifler bu ürünlerin çeĢitlenmesinde ve gelir elde edilmesinde baĢrolü oynamaktadır. Sözgelimi; Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi‟nin zeytin, zeytinyağı, pekmez, bal, reçel, tarhana, kuru üzüm, sabun, ceviz, badem, ev Ģarabı gibi ürünleri “Gödence” markasıyla satılmakta ve turizm geliri olarak Seferihisar‟a katma değer sağlamaktadır.234 Seferihisar, yurt içinden ve yurtdıĢından sayısı çok fazla olmasa da turistlerin geldiği yerlerdendir.2003 yılı yaz aylarında ilçedeki 3 tatil köyünde konaklayan turistler arasından 200 kiĢiye uygulanan anket sonuçlarına göre: Turistlerin %69 u ailesiyle birlikte Seferihisar‟a gelmiĢtir. Bu oran Seferihisar‟ın gençler ve yaĢlılar tarafından pek talep edilmediğini göstermektedir. Turistlerin, %7‟si yerli, %93‟ü yabancı turisttir. Turistlerin Seferihisar‟ı seçme nedenleri arasında ilk sırayı %18‟Ģer oranlarla doğal çevrenin güzelliği ve sakin bir ortam oluĢu almakta ardından tesisin tavsiye edilmesi gelmektedir. Turistlerin memnun kaldıkları hususların baĢında ilk sırayı konukseverlik (%28) almıĢ, arkasından tesis memnuniyeti ve deniz gelmiĢtir. Turistlerin memnun kalmadıkları hususların baĢında ilk sırayı %20 oranıyla gürültü almıĢ, arkasından %12‟lik bir kesim de denizi ve çevreyi temiz bulmadıklarını belirtmiĢlerdir.235
232 233

Soykan, a.g.m., s.163, Mustafa Mutluer, (2004), Seferihisar Çevresinde Arazi Kullanım Sorunları , Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi, 7-8 Ekim 2004, Ġzmir: s.73. 234 Soykan, a.g.m., s.165. 235 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.129 .

73 Tablo 3.2. Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri -Turizme uygun coğrafi konum, -Ġzmir kent merkezine ve havalimanına yakınlık. -Temiz kıyı ve temiz deniz, -Zengin termal su kaynaklan, -Zengin orman örtüsü -Turizme uygun iklim koĢullan -Teos antik kenti. -Sığacık Kalesi, -Özel yerel tarımsal ürünler, -Halkın turizme olumlu bakıĢ açısı, -Ġlçe altyapısını iyileĢtirme çalıĢmaları. -Turizmde örgütlenmenin olmayıĢı -Tanıtım eksikliği. -Kültürel ve tarihi mirasın korunamaması, -Kıyı turizmine bağımlılık. -Konaklama tesislerinin tür ve sayıca yetersizliği, -Talep yaratılamaması, -Eğlence, yeme-içme olanaklarının azlığı. -Yakınlık ve ulaĢım kolaylığından yararlanma -Doğal coğrafi kaynakların birçoğunun turizmde henüz kullanılmamıĢ olması, -Termal turizm, ekoturizm, kültürel turizm, kırsal turizm, tarımsal turizmi geliĢtirme olanakları, -Sığacık Yat Limanının yapımı ve yat turizminin ilçeye getireceği dinamizm. -Tek turizm turunun, kıyılarda yoğunlaĢmasının getireceği sorunlar (kirlilik, betonlaĢma...) -Turizmde çeĢitlenmeye gidilmesinin getireceği sorunlar (aĢırı su tüketimi, amaç dıĢı kullanım...) -Mevcut talebi koruyamama. -Rekabet avantajlarını kaybetme.

G Ü Ç L Ü Y Ö N L E R

F I R S A T L A R

Z A Y I F Y Ö N L E R

R Ġ S K L E R

Kaynak: Füsun Soykan, 2004: 168. Seferihisar, turizm anlamında hem iç hem de dıĢ pazarla iliĢkilidir. Ġç pazar alanı baĢta Ġzmir‟le Ģekillenirken, yakın çevredeki illeri de içine almaktadır. Seferihisar‟ın dıĢ pazarı Avrupa ve özellikle Fransa ağırlıklıdır. Bu tabloya ve bugüne göre, Seferihisar‟ın turizm pazarı dar ve az çeĢitlidir. Pazarın çeĢitlenmesi Ģarttır ve bunun için birçok konuda yapılması gerekenler vardır; onlardan biri de alternatif turizm türlerini devreye sokmaktır.236 3.2. SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI Seferihisar görece kısa bir süre öncesine kadar Ġzmir‟in yakınında ancak Ġzmir‟e uzak bir ilçeydi. Ġzmir‟in kırsal alanlarından birisi olarak algılanan Seferihisar, dezavantajmıĢ gibi görünen bu özelliğini son zamanlarda çıktığı yolculukta bir avantaja dönüĢtürmüĢtür. Doğal beslenme, yöresel-geleneksel değerler ve sıcak insan iliĢkileri

236

Soykan, a.g.m., s.168.

74 Seferihisar‟ın bir avantajı olarak ön plana çıkmaktadır. Ġzmir‟e “uzak” olan Seferihisar, belli bir süre içinde gerek ulusal gerekse uluslararası alanda birçok insana “yakın” hale gelmiĢtir.237 3.2.1. Mevzuat KüreselleĢme, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde; ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yapının sınırlar ötesi bir hareketlilikle tüm ülkelerin ve kentlerin birbirlerini etkilediği süreç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu süreçte kentler ve yerel yönetimler daha çok ön plana çıkmaya baĢlamıĢ ve kendi aralarında ulusal ve uluslararası düzeyde çeĢitli ağlar ve organizasyonlar içinde iĢbirliği içine girmiĢlerdir.238 Cittaslow‟da daha önce belirtildiği gibi uluslar arası bir ağdır. Cittaslow çalıĢmaları, Seferihisar‟da Seferihisar Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Belediyeler ülkemizde bir yerel yönetim birimidir. Bu nedenle, yurtdıĢı boyutu olan çalıĢmalar için ülkemizde, belediyelerin tabi oldukları mevzuata göre hareket etmeleri gerekmektedir. Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi kapsamında, yurtdıĢı iliĢkileri için ĠçiĢleri Bakanlığı‟ndan izin talep etmektedirler.239
Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediy e bu teĢekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir veya kardeĢ kent iliĢkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dıĢ politikaya ve uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın izninin alınması zorunludur.

Ayrıca Belediyeler, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirmede veya kardeĢ kent iliĢkisi kurmada Ek 3 ve Ek 4‟de yer alan 2005-62 ve 2005-36 sayılı genelge hükümlerine göre ĠçiĢleri Bakanlığı‟na müracaat etmektedirler.

237

Richard Pococke, (2010), Seyyahların İzinde Seferihisar, Ġlhan P.(Çev), Seferihisar Belediyesi Yayını, Ġzmir: s.3. 238 Ġsmail BaĢaran, (2008), Kent ve Yerel Yönetim, Okutan Yayınları, Ġstanbul: s.5 . 239 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.html (20.06.2010).

2010). Temel olarak doğal enerji kaynakları kullanılıyor. betonlaĢmaya. http://www. Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer ayrıca. Cittaslow üyeliğine neden baĢvurduklarını Ģöyle açıklıyor:241 YavaĢ ġehirler dünyada yeni geliĢen bir trend. Mümkün olduğu görülünce de harekete geçildi ve bu amaçla belediyede Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü kuruldu.seferihisar.2010). biraz tarihsel.240 Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer. Birlik üyeliğine katılmayı talep eden Ģehrin tanıtımını. Daha sonra ki zamanlarda Ġtalya‟ya gittiğinde Cittaslow Ģehirlerinden birinde bulundu ve Ģehri inceleme fırsatı buldu. özellikle Ege kıyılarında kendini gösteren.2. çirkinleĢmeden. gelgitlerden bağımsız bir Ģekilde.243 Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü‟ne göre. 240 241 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Seferihisar‟ın doğal koĢulları ve geleneklerimizin “YavaĢ ġehir” için çok uygun olduğunu düĢündük ve baĢvuru yapmaya karar verdik. çarpık kentleĢme. Cittaslow ağına katılmak isteyen Ģehrin belediye baĢkanının. bunu Seferihisar‟da gerçekleĢtirmenin mümkün olup olmadığı araĢtırıldı. kentler araç trafiğine kapatılıyor. kültürel varlıkların korunduğu ve öne çıkartıldığı ve biraz da basit sade yaĢam tarzının öngörüldüğü bir konsept. yaĢanan politik çalkantılardan. katılmayı tercih etme nedenini.242 Cittaslow Seferihisar Temsilcisi Bülent Köstem. tanıdıklarından gelen e-maillerde böyle bir hareketin var olduğunu öğrendi. Kendisi belediye baĢkanı olmadan önce internet ortamında. Seferihisar‟ın geleceğinin garanti altına alınması. karĢılanan gereklilikler ve gerekliliklerin karĢılanması için yürütülmekte olan projelerin tanımını. Belediye baĢkanı seçildikten sonra.bel.izmirdesanat. güzelleĢerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesi olduğunu söylüyor. 243 Köstem‟le mülakat (Ek 2). sıradanlaĢmaya.75 3. Mustafa Tunç Soyer tarafından gündeme getirildi. Fastfood ve büyük alıĢveriĢ merkezleri gibi yapılar bulunmuyor. üyeliğe baĢvururken hedeflerinin.05. Seferihisar‟ın kendi yolunu çizebilmesi. 242 http://www.06.tr/gazete. Dolayısıyla biraz nostaljik. standartlaĢmaya karĢı. Cittaslow yöneliĢinin bir hedef değil.2.pdf (13. BaĢvuru Süreci Cittaslow fikri Seferihisar belediye baĢkanı. yaĢam kalitesiyle ilgili bir yolculuk olduğunu belirtiyor. . Cittaslow Koordinasyon Komitesi‟ne.org/yavas-sehirler (15. teknolojini n hızlı temposundan memnun olmayan insanların arayıĢıyla baĢlamıĢ bir trend. organik veya doğal ürünlerin kullandığı restoranılar çalıĢıyor. sanayileĢmeden. Hızlı tempodan rahatsız olan.

. çeĢitli boylarda ve tipte dükkan tabelaları.cittaslow.244 Cittaslow Uluslar arası Tüzüğü‟ne uygun bir Ģekilde. caddeyi insanların sosyalleĢmesine imkân sağlayacak biçimde kent mobilyalarıyla teçhiz etmeyi ve yayaların caddede trafik stresi olmadan dolaĢabilmesi için trafiği azaltmayı içeren bir cadde düzenlemesi projesi hazırlamıĢ. gerçekleĢtirilmesi gereken kriterleri anlatılmıĢ. Cittaslow üyelik süreci. Çünkü ana cadde Ģu andaki haliyle çanak antenler. direklerden sarkan elektrik ve telefon kablolarıyla iĢgal edilmiĢ durumdadır. ne olmadığını. 245 Seferihisar halkı Cittaslow hareketini öğrendikçe sevmiĢ ve benimsemiĢ.76 birlikle kurumsal ve teknik iliĢkiler için gerçekleĢtirilen konular hakkındaki bilgileri kapsayan bir baĢvuru dosyası sunması gerekmektedir. Örneğin. mevcut üye kentlerden örnekler verilmiĢ. dükkan tabelalarını birbiriyle uyumlu ve estetik hale getirmeyi. ilk kendi 244 245 http://www. Seferihisar Belediyesi. Kahvehane toplantılarında Cittaslow‟u anlatmaya baĢladıktan sonra insanlardan olumlu geri bildirimler alınmıĢ. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleĢtirilmesi planlanan bu projede binaların boyanması. Binaların boyanmasında gönüllü olarak çalıĢmak isteyenler. ÇeĢitli duyuru ve tanıtım materyalleri ile halk bilgilendirilmeye çalıĢılıyor. Cittaslow Birliği‟nin ne olduğunu. Ġlk bilgilendirme toplantısından itibaren katılım her toplantıda artmıĢ. Seferihisar Belediye Kültür Merkezi‟nde ve Seferihisar‟a bağlı 14 köy kahvehanesinde halk bir araya getirilerek Cittaslow‟u tanıtan sunumlar yapılıyor. çanak antenleri merkezi sistemle çatılarda toplamayı. bu caddede bulunan binaları birbirleriyle uyumlu renklerde boyamayı. Cittaslow üyeliğine kabul için yerine getirilmesi gereken farklı alanlarda 59 kriter çerçevesinde Seferihisar‟da bunlardan hangilerinin var olduğu ve hangilerinin gerçekleĢtirilebileceği bağlamında bir çalıĢma yapılıyor. Seferihisar Belediyesi tarafından 17 Haziran 2009 tarihinde Cittaslow‟un merkezi Ġtalya‟ya bir niyet mektubu gönderilmesiyle baĢlıyor. balkonların sardunyalarla süslenmesinin hedeflendiğini halka anlatılmıĢ. Cittaslow kriterleri çerçevesinde ana caddede bir belediye bir düzenleme yapmak istiyor. Niyet mektubu gönderildikten sonra.net/download/. Seferihisar‟ı tanıtan bu mektupta ayrıca amaçlar ve Cittaslow olma niyeti belirtiliyor. Köstem‟le mülakat (Ek 2). pencerelere söve yapılması. Diğer yandan Seferihisar içinde de harekete geçilerek Cittaslow‟u tanıtma çalıĢmaları yapılıyor. Bu toplantılarda Cittaslow felsefesini.

com/h51930-yavas-sehrin-baskani-da-yavas.com/roportajlarDetay. 250 Tarık Öztürk. Çünkü Seferihisar.asp?ID=4 (06. ġunu da belirtmek gerekir ki. tüm dünyadaki Cittaslow kentlerinin bir arada olacağı Ġtalya‟daki Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısına davet edilir.”Cittaslow”. Sürat Çağına Ġnat YavaĢ ġehir ler.251 246 247 http://www. Çünkü birliğe üye olmak için kriterlere yüzde 50 uygunluk yetiyorken Seferihisar‟da bu durum yüzde 70‟i aĢmaktadır Ayrıca yapılan tanıtım ve sunum çok iyidir ve Seferihisar yavaĢ Ģehir olma iddiasında samimi bulunur.06.bel. Seferihisar Ege kıyılarında bir kıyı Ģehri olmakla beraber sükûnetini koruyabilmiĢ bir Ģehirdir.77 evinde bu değiĢikliklerin yapılmasını isteyenler olmuĢ. sabaha kadar müzik yayını olan bir yer olsaydı elbette Seferihisar‟ın üyeliği daha baĢtan reddedilirdi.000‟in altında olmak Ģartını sağlamaktadır. Çok katlı otellerin olduğu.2010). 23 Kasım 2009 tarihinde Ġtalya‟ya gider ve Seferihisar‟ı anlatan bir sunum yapar.ebso. nüfusu 50.06.org. 249 http://www.php?sayfa_no=555 (13. 250 Seferihisar Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç Soyer.248 28 Kasım 2009 tarihinde de Seferihisar. yani “YavaĢ ġehir” unvanını alır ve dünyada “salyangoz” logosuyla temsil edilen Ģehirlerden biri olur.tr/kurumsal/sayfa. (2010). Soyer.246 Niyet mektubu gönderildikten sonra Ġtalya merkezden Seferihisar‟ın üye adaylığına kabul edildiğine dair bir cevap gelir.4.ekoiq.seferihisar. Köstem‟le mülakat (Ek 2).tr/gazete. Bunun yanı sıra. Normalde birlik. 251 http://www. Seferihisar‟da ki yaĢam Cittaslow felsefesine yakındır. .arkitera.38.249 Seferihisar‟ın Cittaslow‟a üyeliği sadece ülkemiz için değil dünyada da bir ilktir. TOKİ Haber Dergisi.247 Üye adaylığı cevabının gelmesinin ardından. baĢvuru yapan Ģehirleri yerinde incelerken Seferihisar için bu prensip iĢletilmez. Ġstanbul: s. Seferihisar Belediye BaĢkanı Tunç Soyer. Cittaslow üyeliği için en temel Ģart olan. “hiç denetlenmeden Cittaslow üyeliğine kabul edilen tek Ģehir” olduklarını söyler. Sayı. 248 http://www.2010).

.k. yavaĢ anlamına gelen “slow” kelimesine olumsuz anlamlar yüklediğini. Cittaslow üyeliğine kabul edilmiĢ.252 Seferihisar‟da Cittaslow tanıtımı için belediyenin bastırmıĢ olduğu broĢürlere baktığımızda Cittaslow‟un çevirisi olarak “yavaĢ Ģehir” değil “sakin Ģehir” ifadesinin kullanıldığı görülüyor. daha ne kadar yavaĢlayacağız?” Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik. Cittaslow. BaĢvuru esnasında.78 Resim 3. Bunun sebebini Bülent Köstem Ģöyle açıklıyor: 253 Aslında Cittaslow‟un tüzüğünde Cittaslow kelimesinin tercüme edilmemesi yönünde bir madde var. hem de gerçekleĢtirmek için taahhütte bulundukları kriterlerden dolayı puan alınmıĢ. Fakat Türkiye‟de halk bu kelimelerin anlamını bilmediği için biz Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme ettik.5) Ancak Türkiye‟de “citta” ve “slow” kelimeleri bir anlam ifade etmediği için Cittaslow kelimesini tercüme etmek zorundaydık. a.2-3. Avrupa‟da ortaya çıkan bir hareket olduğu için. Ek 1. . Cittaslow merkezine 2011 yılına kadar bu belgelerin alınması konusunda taahhütte bulunulmuĢ.(Bkz. Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinden olan ISO 9000 ve ISO14000 belgeleri yoktur. Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için o anın Ģartlarından dolayı Cittaslow‟u “sakin Ģehir” 252 253 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Dolayısıyla bu tür taahhütler de tam puan olmasa da Seferihisar‟a puan getirmiĢ. Yani niyet mektubu gönderildikten yaklaĢık 7 ay sonra Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliği gerçekleĢmiĢ. 17 Haziran 2009‟da baĢlayan üyelik süreci 28 Kasım 2009‟da tamamlanmıĢ ve Seferihisar. Avrupa‟da yaĢayanlar “citta” kelimesinin Ģehir . “biz yavaĢlıyor muyuz. Böylece. s.g. ss. Seferihisar Cittaslow Belgesi Kaynak: Seferihisar Belediyesi. Yani Seferihisar‟da üyeliğe baĢvururken gerekli kriterlerden bazıları zaten varmıĢ ve bunlardan tam puan alınmıĢ.1. Avrupa‟da Cittaslow‟a üye ülkelerle yaptığımız görüĢmelerde halkın. “slow” kelimesinin yavaĢ anlamına geldiğini biliyorlar.

müziğinin ve hikâyesinin uyum içinde.org/index.255 254 255 http://www. a. Ancak. Ģehir sakinlerinin ve Ģehri ziyaret edenlerin rahat bir nefes almak için dinlenebilecekleri alanlar yaratmaktır.79 olarak tercüme etmeyi daha uygun bulduk. “YavaĢ” kavramı çerçevesinde halkta oluĢabilecek yanlıĢ anlaĢılmalara meydan vermemek.g. yerel zanaatları. Bu broĢürlerde Cittaslow‟un ne olup ne olmadığı ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmıĢ. Teknolojiye karĢı çıkmak değildir. Hava ve gürültü kirliliğini azaltmak için bisiklet ve fayton kullanımını özendirme k ve kullanılması için gerekli altyapıyı sağlamaktır. internet sitesi üzerinden de dijital olarak yayınladığı broĢürler hazırlayıp halka dağıtımını sağlamıĢ. geriye gitmek veya eskide yaĢamak değildir. araçların girmediği. çevreye ve insana zararlı olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının ve enerji tasarrufunun teĢvik edilmesi ve belki de en önemlisi bir Ģehrin kendini dünyadaki binlerce aynı Ģehirden farklılaĢtırmasıdır denilmektedir. Okullarda çocuklarımıza tat ve beslenme üzerine eğitim programları düzenlemektir denilmektedir. ıĢık ve elektro manyetik kirliliklerin sürekli kontrol edilmesi ve sağlığı tehdit etmeyecek seviyede tutulması. Cittaslow. Ģehrin dokusunun. “Cittaslow nedir?” baĢlığını taĢıyan açıklamalarda. tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak için bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaĢılması. Daha yavaĢ yemek değildir. Cittaslow. Ģehir sakinlerinin ve ziyaret edenlerin zevk alabilecekleri bir hızda yaĢanması.cittaslowseferihisar. organik ürünlerin ve yemeklerin özendirilmesidir. . gürültü. hava. renginin. kelimesine yüklenen olumsuz anlamların yanlıĢ ve haksız olduğu Seferihisarlılar tarafından anlaĢıldıktan sonra yavaĢ kelime sini kullanmak isteyebiliriz. YavaĢ. Ancak daha sağlıklı olan yerel besinlerin.k. belediye hizmetlerinin internet ortamına taĢınması ve kent halkının bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için eğitilmesidir.254 Cittaslow tanıtım broĢüründe “Cittaslow ne değildir?” baĢlığını taĢıyan açıklamalarda ise. Cittaslow hakkında sağlıklı ve doğru bilgileri paylaĢmak amacıyla Seferihisar Belediyesi. Tam tersine. Arabaya binmeyi yasaklamak değildir.

php?option=com_content&view=article&id=6:sakinsehir&catid=1: son-haberler&Itemid=50 (14. Yerel Ürünlerin ve Üretimin 256 http://www.tr/index. Yaptıkları iĢin değerli ve para kazanabilecekleri bir iĢ olduğunu görmüĢler.2.php?action=displayNewsItem&ID=48923 (14.256 Sakin Ģehir kriterleri yerine getirildiğinde.saygid. Böylece köylerde büyük bir değiĢim baĢlamıĢ.259 Cittaslow kriterleri bağlamında Sakin ġehir olmak için yapılan çalıĢmaları Cittaslow Kriterleri ile uyumlu olacak Ģekilde. Yapılan toplantılar sonucunda oluĢturulan taslağa uygun Ģekilde.arkitera.258 Fiziksel değiĢim anlamında Seferihisar‟ın hemen giriĢindeki Atatürk Caddesi‟nde üç tane bina üzerinde çalıĢma yapılmıĢ.k. . s. Çevre Politikaları. kentin insani zenginliği ve fiziki altyapısının yeni bir anlayıĢla ele alınacağı bu çalıĢmalar kapsamında çok para harcamak gerekmediğini yalnızca kentte yaĢayan halkın.5. hiçbir Ģey ekmedikleri tarlalarını tekrar ekmeye sebze-meyve yetiĢtirmeye baĢlamıĢlar. köylerde olmuĢ. Öncelikle “köy pazarı”nda köylülerin açık pazar kurmasını ve sadece Seferihisar‟da üretilen malların üreticileri tarafından satılması sağlanmıĢ. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar.80 3.257 Cittaslow‟a üye olduktan sonra en çarpıcı değiĢim yerel üretici üzerinde.g. sakin Ģehir kriterlerini yerine getirmeye yönelik çeĢitli projelerin de hayata geçirilmeye baĢlandığı belirtiyor. Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Cittaslow olarak tescillenen Seferihisar adaylık sonrası Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmek üzere çalıĢmaya baĢlamıĢtır.2010). Aynı Ģekilde “Sığacık Pazarı”na halden mal getirmeyip burada sadece Seferihisarlıların mallarını satmasına izin verilmiĢ.3. ortaya bir yerel kalkınma modeli çıktığını söyleyen Soyer.org..06. 258 Köstem‟le mülakat (Ek 2). yaĢam kalitesini yükseltmek için farklı bir düĢünce yapısına sahip olması ve Cittaslow‟u sahiplenip desteklemesi gerektiğini söylüyor. Altyapı Politikaları. ana cadde üzerinde “Belediye Pasajı”ndan baĢlayarak bazı binalar üzerinde mimari güzelleĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢ. Belediye BaĢkanı Soyer. 259 a.com/news.06.2010). 257 http://www. Ġnsanlar yetiĢtirdikleri ürünleri halde satamadıkları için yıllardır boĢ bıraktıkları. Bu çalıĢmaların baĢlangıcında yaklaĢık yirmi tane ressam ve mimarla Seferihisar‟da binaların nasıl güzelleĢtirebileceği konusunda toplantılar yapılmıĢ.

yeĢil hidrojen.1-3. Misafirperverlik. Firma öncelikli olarak bu bölgede bir biogaz tesisi kurulmasının ön fizibilitesini çıkaracaktır.Endüstriyel ve evsel kompostlamanın yaygınlaĢtırılması ve teĢvik edilmesi Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Hava kirliliğini ve kalitesini ölçmek için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin mobil hava kirliliği izleme aracı Seferihisar‟da 2 ay boyunca ölçümlerde bulunmuĢtur.Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıĢtırılarak toplanmasının teĢvik edilmesi ve yaygınlaĢtırılmasına yönelik projeler. Ön fizibilite çalıĢması sonucu ortaya olumlu sonuçlar çıkar ise fizibilite çalıĢmaları ile tesis kapasitesi belirlenerek tesis 4. ĠnĢaatı tamamlanan tesis kısa bir süre içerisinde faaliyete geçecektir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Seferihisar‟da 50. yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi.000 kiĢilik bir biyolojik atık su arıtma tesisi kurulmuĢtur. organik atık miktarı ve yeĢil atık miktarı raporları alınarak bu konu üzerine daha önce çalıĢmıĢ bir danıĢmanlık firmasına bu sonuçlar teslim edilmiĢtir.81 Desteklenmesi. su ve toprağın kalitesinin.Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar. . yerel yönetimlerce enerji tasarrufunun sağlanmasının planlanması. Konuyla ilgili olarak Gümüldür Atık Transfer Ġstasyonu‟ndan haftalık ve aylık toplam atık miktarı.) kullanımına dikkat çekilerek. 3.2.Hava.Kentsel ya da toplu kanalizasyon için arıtma tesisinin bulunması 5. Konu ile ilgili olarak yeĢil atık miktarları doğrultusunda özel bir Ģirkete Seferihisar‟da kompost tesisi hakkında ön fizibilite çalıĢması yaptırılacaktır.3. Deniz suyu temizliğini belgelemek için Ġl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı ölçümler ve Ģebeke sularının temizliğinin kanıtlamak için ĠZSU‟dan su temizlik raporları alınmıĢtır Konu ile ilgili Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ÇEVKO. 260 Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi'nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu . 3. Seferihisar Ġlçesi Biogaz Tesisi Projesi Ġlçe merkezi ve köylerde ortaya çıkan tüm organik atıkların ayrıĢtırılması ya da ayrı ayrı toplanması ile biogaz tesisinin hayata geçirilmesi Seferihisar için oldukça önemli bir konudur. bio-yakıt vb. Sonuçların olumlu olması halinde bir kompost aracı alımı ve tesis için arazi düzenlemesi yapılması planlanmaktadır. Seferihisar: ss. Farkındalık OluĢturma ve Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi baĢlıkları altında 7 kategoride toplayabiliriz. Ġzmir ilçe belediyeleri ve kurmuĢ olduğu konsorsiyumla yaptığı sözleĢme sonucu ilçemizden toplanan çöplerin ayrıĢtırılması yapılmaktadır. Endüstriyel ve evsel kompostlama hakkında araĢtırma yürütülmüĢ ve bu alanda uzman yetkililerde görüĢülmüĢtür. 2.1. mini hidroelektrik güç kaynaklan. 3 Haziran 2010. Çevre ÇalıĢmaları260 Cittaslow Kriterleri 1.

Seferihisar‟da ikamet eden kiĢiler ve öğrencilere yönelik olarak „Enerji Verimliliği Eğitimleri‟ verilecektir.TaĢımacılık. ve bir proje danıĢmanı ile birlikte Seferihisar Merkez .Hizmet.Turizm. Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Üniteleri Projesi Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Jeotermal ĠnĢaatTurizm. Proje çalıĢmaları kapsamında en fazla 25km/sa hızla gidecek olan 3 tekerlekli bisiklet ulaĢım ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaktır.Seferihisarda yaygın bir geçim kaynağı olan seracılığın en önemli masraflarından biri seraların ısıtılması için harcanan enerji bedelleridir.82 projesi çizilecektir. Tic. Kurulacak olan Kür Merkezi konaklama kapasitesine sahip olmanın yanısıra. Seferihisar Belediyesi. Enerji Verimliliği Eğitimleri Enerjiyi verimli kullanma bilincini uyandırmak ve çeĢitli faaliyetlerle Seferihisar genelinde enerji verimliliği konusunu gündemde tutmak amacıyla Schneider Elektrik ile iĢbirliği içerisinde Seferihisar Belediyesi kamu personeli.ġ ve bir proje danıĢmanı kent içi ulaĢımda otomobil yerine güneĢ enerjili bisiklet kullanımını yaygınlaĢtırmak için çalıĢma yürütmektedir. Tic.Sığacık Mahallesi arasında alternatif enerji kaynaklı tramvay projesi üzerinde çalıĢılmaktadır. elektrik malzemeleri satıcıları.Özel Eğitim Hizmet. Ltd.Temizlik San. . ġti. GüneĢ Fayton Tic. Alternatif Enerji Kaynaklı Tramvay Projesi Alternatif Enerji kaynaklarının değerlendirilmesi hususunda yenilenebilir enerjinin ulaĢım araçlarında kullanılması ile ilgili olarak Ġzmir Ekonomi Üniversitesi. Ġzmir Ekonomi Üniversitesi. sivil toplum kuruluĢları temsilcileri. A. Proje için düĢünülen araç Seferihisar Karakayalar Bölgesi‟nden Sığacık Mahallesi‟ne giden yol güzergâhında 25-30 kiĢi kapasiteli olacak ve raylı sistem üzerinde çalıĢacaktır.TaĢımacılık.Özel Eğitim.Temizlik San. Özel olarak Seferihisar ve çevre ilçelerdeki otel ve tesislere. ikinci konut ve yerel halka yönelik hizmet verecektir. Biogaz tesisinin kurulmasındaki temel amaç ortaya çıkan enerji ile bu seraların ısıtılması olacaktır. A.ġ ortaklığı ile Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Ünitelerinin kurulabilmesi için çalıĢma yürütülmektedir. GüneĢ Enerjili Bisiklet Projesi Yenilenebilir enerjinin ulaĢım araçlarında kullanılması kapsamında. genel olarak günü birlik kullanım için olanak sağlayacaktır. Seferihisar Jeotermal ĠnĢaat.

Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. Bu konuda çıkan son kanunlardan sonra GDO‟lu tohumların kullanımının yasaklanması hakkında atılabilecek adımlar için yasal yollar araĢtırılmaktadır.Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılması için planlar yapılması. Seferihisar‟da farklı boylarda ve tarzlarda ilan ve reklam panoları yerine Seferihisar Belediyesi tarafından belirlenen standart boyda ve tarzda ilan ve reklam panoları kullanılmaya baĢlanmıĢtır.Genetiği değiĢtirilmiĢ organizmaların (GDO) tarımda kullanılmasının yasaklanması. 11. dükkan tabelalarının birbiriyle uyumlu ve estetik hale getirilmesi. Konu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için GDO‟ya Hayır Platformu‟na katılınmıĢtır. Seferihisar Atatürk Caddesi‟nde bulunan mevcut tabelalar sökülmeye ve belediye tarafından bu tabela ve panoların yerlerine yeni standartlara uygun tabelalar asılmaya baĢlanmıĢtır. yeterli kaynak bulunduğunda gerçekleĢtirilecek çalıĢmalar arasında yer almaktadır.Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından Ģehrin en kalabalık olduğu yaz sezonunda ıĢık ölçümleri yapılacak ve olması gereken parametrelerinde üzerinde değerler çıkması durumunda ıĢık kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir. 8. 7. Çevre yönetim sistemlerinin Seferihisar‟daki farklı kurum ve kuruluĢlar tarafından benimsenmesini sağlayabilmek amacı ile Ekim 2010 tarihinde Ġzmir ilindeki üniversiteler ile iĢbirliği içerisinde eğitim programları düzenlenecektir. Gündem 21 Projesi kapsamında Ağustos 2009 tarihinde Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi kurulmuĢtur ve Kent Konseyi Meclisleri Cittaslow kriterleri kapsamında çalıĢmalar yürütmektedir. Elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonlarının yerleri ve teknik özellikleri tespit edilmiĢtir. .83 6.Çevre yönetimi sistemlerinin benimsenmesi (EMAS ve Gündem 21 projelerine katılım) Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından Ģehrin en kalabalık olduğu yaz sezonunda gürültü ölçümleri yapılacak ve olması gereken parametrelerinin üzerinde değerler çıkması durumunda gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir. 10. Cittaslow kriterleri çerçevesinde çanak antenlerinin merkezi sistemle çatılarda toplanması.Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması 9.

3-7.2. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar -Sığacık Kalesi Surları Röleve. 2. Tescilli Sığacık Kalesi içerisinde bulunan sokakların sokak sağlıklaĢtırması için 1 No‟lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından iĢaretlemeler yapılmıĢtır.000 TL kaynak aktarılmıĢtır. Düzce Medresesi. Güvenli ve düzenli trafik sağlamak ve araç trafiğini azaltmak adına yaz aylarında Sığacık‟ın bir bölümüne araç giriĢi yasaklanmıĢtır.128 TL ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından 177.969 TL kaynak ayrılmıĢtır.Tarihi mekânların.84 3.354 TL kaynak tahsis edilmiĢtir.r. . Seferihisar ulaĢım planlaması üzerine çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 179.g.2. Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ġehir Planlama bölümü ile birlikte. Altyapı ÇalıĢmaları261 Cittaslow Kriterleri 1. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. UlamıĢ ve Seferihisar merkezindeki hamamların restorasyonu için yol haritası çizilmiĢtir. 261 a.Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar. Restorasyon Projeleri Yapımı” projesinin ihale süreci sona ermiĢtir ve kazanan Ģirket ile sözleĢme imzalanmıĢtır. Proje çizildikten sonra restorasyon için ihale sürecine baĢlanacaktır. -Teos Antik Kenti‟nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kazı baĢlatılmıĢtır. Hazırlanmakta olan alternatif ulaĢım sisteminde ilçede kullanılmayan ara yollar ulaĢıma açılarak yol akslarında değiĢiklikler yapılacak ve atıl yapıdaki alanları ulaĢım planına dahil ederek güvenli ulaĢım planları yeniden yapılandırılacaktır. haftasında ihaleye çıkılacaktır. Ayrıca Seferihisar Merkezi‟nde bulunan Atatürk Caddesi‟nin araç trafiğine kapatılması Belediye Meclisi tarafından kabul edilmiĢtir. Restitüsyon. Bu çalıĢmalarda toplu ulaĢım ve bisiklet yolları yapılması ön planda tutularak Seferihisar‟daki mevcut ulaĢım sistemine alternatif bir ulaĢım sistemi hazırlanmaktadır.. ss. Bu kaynak kullanılarak yapılacak ihale için çalıĢma tamamlanmıĢtır ve Mayıs ayının 3. Bu proje için Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 422. Kabul edilen rapor önümüzdeki günlerde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi UKOME‟ye sunulacaktır.3. Teos Antik Kenti kamulaĢtırılması için Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 144.

Seviye Belirleme Sınavı ve Öğrenci Seçme Sınavı‟na hazırlanan öğrencilere yönelik olarak dershane hizmeti .85 3. ilçe terminalinin yerinin değiĢtirilerek terminal çalıĢanlarına ve gelen ziyaretçilere daha iyi bir hizmet verilmesi. 4. sosyal tesisler. belediye çalıĢma saatlerinin düzenlenmesi. ayrıca ilçeye farklı noktalarda bisiklet otoparklarının kazandırılması önerileri bulunmaktadır. Seferihisar‟ın ulaĢım planını hazırlamak için Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. okul ve aile arasında bağ oluĢturmayı amaçlayan aktiviteler. giysi yardımı yapılmıĢtır. Düzenlemeler için gerekli olan kaynak yaratıldığında bu kritere yönelik olarak çalıĢmalar yürütülecektir. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. evleri ve bahçeleri ilaçlandırılmıĢtır.Aile yaĢantısını kolaylaĢtıran ve yerel aktivitelere olanak sağlayan programların teĢvik edilmesi (eğlence ve spor faaliyetleri. Seferihisar‟daki yaĢlılara ilaç yardımında bulunulmuĢtur. Seferihisar‟daki 22 fiziksel engelliye tekerlekli sandalye dağıtılmıĢtır. umumi tuvaletler vb. Ġlk aĢamada Seferihisar‟ın özellikle Ģehir merkezindeki trafik sorununu çözüme kavuĢturmak için ġehir Plancılığı Bölümü desteği ile Seferihisar Ģehir merkezinde trafiğin azaltılması ve yaya aksının geniĢletilmesi için alternatif çözümler ortaya koyulacaktır. kullanılmayan yolların ulaĢım planına dahil edilmesi. Engellilere yönelik olarak mimarı engellerin kaldırılması üzerine Seferihisar Belediyesi kaynak yaratma çalıĢması yürütmektedir.Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. yürüyen merdiven. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. 5. Gençlere yönelik eğlence ve spor faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürülebilmesi için Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile Gençlik Merkezi kurulmuĢtur. yaĢlılar ve kronik hastalar için ev yardımı da dahil olmak üzere çeĢitli yardımlar.Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi.) Seferihisar‟ın çeĢitli yollarında bisiklet yolları oluĢturmak için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile birlikte mevcut durum analizi yapılmaktadır. Kronik rahatsızlığı olan kiĢilere ev eĢyası. Bu konudaki çalıĢmaların 2010 yılı yaz sonuna kadar bitirilmesi öngörülmektedir. Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü ve Kent Konseyi‟nin çalıĢmaları kapsamında bu kritere yönelik olarak çeĢitli aktiviteler düzenlenmektedir. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). Ġhtiyacı olan kiĢilerin evlerinde küçük tadilatlar yapılmıĢ ve bahçeleri düzenlenmiĢtir.Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. Ramazan bayramında geliri düĢük olan kiĢilere erzak yardımı yapılmıĢtır. Çözümler içerisinde alternatif aksların yaratılması. 6. Ġlk aĢamada Sığacık‟ı Seferihisar‟a bağlayan yollar bisiklet kullanımına uygun hale getirilmeye çalıĢılmaktadır.

Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması Seferihisar Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi‟nden Seferihisar‟daki tıbbi yardım merkezlerinin ve hastanelerin mevcudiyetini kanıtlayan yazı alınmıĢtır. bu pazara halden mal sokulmamakta ve sadece küçük üreticilerin ürünlerini satmalarına imkân verilmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü tarafından “Kaliteli Ağırlama ve Misafirperverlik” eğitimi verilmiĢtir.Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. Seferihisar‟ın Sığacık Mahallesi kale içinde yerel ürünlerin ve el iĢlerinin sergilendirdiği “Sığacık Pazarı” kurulmuĢtur. Vasıflı yeĢil alanların niteliklerini arttırmak amacı ile eksik teçhizatlar belirlenmiĢtir. Seferihisar‟ın Sığacık mahallesinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak Sakin ġehir kriterlerine uygun meydan ve rekreasyon alanı düzenlemesi yapmak ve yerel sosyo-ekonomik yaĢamı canlandırarak ilçenin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek amacı ile ĠZKA‟nın “Turizm ve Çevre Mali Destek Programı”na baĢvuru sunulmuĢtur. Seferihisar‟ın UlamıĢ Mahallesi‟nde Seferihisar Belediyesi Kadın Emeği Evi açılmıĢtır.). Seferihisar Belediyesi‟nin hedefi. 11. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. ilçede üretilen tarım ürünleriyle. 7. kadınların sosyalleĢmesine ve emeklerini değerlendirmesine yardımcı nitelik taĢımaktadır. Yeterli kaynak bulunduğu takdirde bu eksiklerin giderilmesine yönelik bir çalıĢma yürütülecektir. Seferihisar‟daki tüm plajlara umumi tuvalet konulmuĢtur.YeĢil alanların kurulması ve hizmet alt yapılarının bulunması (oyun alanları.86 verilmektedir. Bu Kadın Emeği Evi. Bu odalarda köylüler kendi ürettikleri ürünleri satma imkânına sahiptir. Projenin beklenen sonuçları Sığacık‟a Sakin ġehir . bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak “dost mağazalar”ın kurulması.Tıbbi yardım merkezi 8. Bu eğitim zor durumda olan vatandaĢlarla ilgilenme ve yardım etme konularını içermiĢtir. Seferihisar‟ın her mahallesinde bir kadın emeği evi açılmasıdır. Eski Belediye binasının her bir odası Seferihisar‟ın köylerine tahsis edilmiĢtir. 9. 10. Seferihisar Belediyesi tarafından “Köy Pazarı” kurulmuĢtur. Kale içinde ilk kez kurulan pazarda.Bozulmakta olan kentsel alanların ve Ģehrin yeniden kullanılmasına yönelik projelerin geliĢtirilmesi. hanımların el iĢleri ve birçok sanat eseri de sergilenmektedir. Ayrıca her Salı günü Köy Pazarı‟nın önünde açık bir pazar düzenlenmekte.

Ġlk olarak farklı boyutlarda reklam ve dükkan panoları ve balkonlarda bulunan çanak antenleri ile ilgili çalıĢma yürütülmesine karar verilmiĢtir. gürültü kirliliğini ve hızlı trafiği kesecek.87 kriterlerine uygun nitelikte çağdaĢ peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda bir kamusal dıĢ mekân kazandırılması. Ayrıca. Sövelerin renginin turuncu seçilmesinin nedeni Seferihisar‟da yetiĢen Satsuma mandalinasını çağrıĢtırmasıdır. ekoturizm destinasyonu olarak tanınırlığının sağlanması. yaya sirkülasyonunu ön plana çıkaracak farklı ulaĢım sistemlerinin entegrasyonunun oluĢturulması. aydınlatmada güneĢ enerjisinden faydalanarak ilçe genelinde enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranının yükselmesidir. Atatürk caddesinde yer alan 3 binanın pencere kenarlarına söve uygulaması yapılmıĢtır ve bina zeminleri beyaz. Atatürk caddesinde bulunan farklı boylardaki pano ve tabelalar kaldırılmıĢ. Evlerde sürdürülen çalıĢmalar. bu grup yaptıkları toplantılar sonucunda Atatürk Caddesi‟nin yeniden yapılandırılması için bir mimari taslak çıkartmıĢtır. Bu çalıĢmaların caddedeki bütün binalara uygulanması ve trafiğin kısıtlanmasıyla Atatürk Caddesi‟nin Seferihisarlılar ve ziyaretçiler için sosyalleĢme ve dinlenme alanı olması planlanmaktadır. -Atatürk Caddesi‟nde baĢlayan çalıĢmalara Sığacık‟ta devam edilmektedir. -Seferihisar‟da yaĢanan mimari dağınıklık ve düzensizliğin önüne geçmek için yeni yapılacak binalarda uygulanacak mimari standartların hazırlanması planlanmıĢtır. evlerin dıĢ mekân olarak benzer özelliklere sahip olmasının sağlanmasına ve bir renk uyumunun oluĢturulmasına . yerine Seferihisar Belediyesi‟nin belirlediği standartlarda tabela ve panolar asılmıĢtır. balkonlarda bulunan ve görüntü kirliliğine sebep olan çanak antenler toplanmasına yönelik olarak çalıĢma Atatürk Caddesi boyunca baĢlatılmıĢtır. söveler turuncu tonlarında renklerle boyanmıĢ ve zemin katlarda taĢ kaplama uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Sığacık kalesinin güney ve batı duvarında yer alan evlerde de mimari çalıĢmalar uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Seferihisar‟ın Cittaslow kimliğinin vurgulanması. Bu konuda Mimarlar Odası Ġzmir ġubesi ile birlikte yürütülen çalıĢma tamamlanmıĢtır ve Seferihisar Belediye Meclisi‟nin Haziran ayındaki toplantısında onaylanmak üzere konu meclis gündemine alınacaktır. yeĢil alanların ve yaya bölgelerinin artması ve yerel üretim yapan üreticiler ile bu ürünleri satan dükkân ve lokantaları destekleyecek düzenlemeler yapılması. Kent tarzının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Seferihisar ve Ġzmir‟de çalıĢma yürüten mimar ve ressamlardan bir grup oluĢturulmuĢ.

oturma alanları dükkanların arka tarafında yer alan dere kenarına alınmıĢtır. dıĢ cephe boyalarının yapılması gibi çalıĢmalar tüm sokaklardaki düzenlemeler bitinceye kadar devam edecektir. Ege Üniversitesi Çevre Merkezi ve Seferihisar Belediyesi iĢbirliği ile Çevre Master Planı hazırlanmaktadır. Balık restoranlarının çatıları sökülmüĢ ve tek tip ve estetik çatı uygulaması yapılmıĢtır. 12. Bu noktalar Seferihisar Merkezi ve Sığacık. .P. Hazırlanacak olan plan Ģu bilgileri içerecektir: Atıksu yönetimi. bu kahveler için aynı yapıya sahip pergole uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca caddeyi insanların sosyalleĢmesine imkân sağlayacak biçimde çevreyle uyumlu kent mobilyalarıyla donatılması amacı ile çalıĢmalar baĢlayacaktır.Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması.R. Söve çalıĢmaları.88 yöneliktir. balkon ve pencerelere sarkıt saksıların koyulması ve sardunya yetiĢtirilmesi. su temini ve katı atık yönetimi alanlarında fizibilite çalıĢması Çevre Master Planı projesinin kentsel planlama bölümünde Kentsel GeliĢim Analiz Raporu ile geleceğe yönelik kent yerleĢimi stratejilerinin belirlenmesi Katı atıkların değerlendirilmesi ile ilgili olarak temiz enerji hakkında kapasite raporunun hazırlanması Cadde ve sokak aydınlatmaları için güneĢ enerjisinden faydalanılabilme kapasitesinin belirlenmesi Su temini ile ilgili Belediye sınırları içerisinde çevre kirliliğinin kontrol altına alınabilmesi ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla içme ve kullanma suyu kaynaklarının incelenmesi ve mevcut durumun iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar Bu kapsamda Seferihisar‟da 4 farklı noktaya turizm ve Cittaslow bilgilendirme ofisleri kurulacaktır. Kahvelerde aynı tarz masa ve sandalye uygulaması için kahve sahipleriyle konuĢulmuĢ ve mutabakata varılmıĢtır. Ekim 2010 tarihinde Çevre Master Planı hazırlanmıĢ olacaktır. Sığacık kalesinin güney tarafında yer alan balık restaurantlarının çirkin bir görünüm veren naylon gölgelikleri sökülmüĢ. Ürkmez. Sığacık kalesinin batı duvarında yer alan ve birbirinden farklı yapıya sahip kahvelerin gölgelikleri sökülerek. Cittaslow bilgi bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. (kentsel yenilenme programı) iĢlevlerinin.U. Doğanbey Mahalleleri olacaktır. 13.

Çevre ve manzarayla uyumlu çöp kutularının tedarik edilmesi ve çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması. fiber optik kablolar ve kablosuz sistemler için teçhiz etmek 3. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından ölçümleri yapılacaktır.. Belediye hizmetleri e-belediye çalıĢmasıyla internet üzerinden vatandaĢa ulaĢmaya baĢlamıĢtır.ġehri. 262 Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından ilçenin en kalabalık olduğu yaz döneminde gürültü ölçümleri yapılacak ve olması a. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Biyo-mimari hakkında Seferihisar ilçesinde faaliyet gösteren inĢaat mühendislik firmalarının.VatandaĢlara hizmet sağlamak için planlar (Belediye hizmetlerinin internet üzerinden duyurulması.r. Elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonlarının yerleri ve teknik özellikleri tespit edilmiĢtir.Elektromanyetik alanları gözlemleme sistemlerinin benimsenmesi. Çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması için çöp arabaları Araç Takip Sistemi yerleĢtirilmesi için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Bu kriter çerçevesinde Seferihisar‟a özel bir çiçek olan ve ilgisizlik nedeniyle soyu tükenme aĢamasına gelen “Kum Zambağı” koruma altına alınmıĢtır. 5.Özellikle gürültülü alanlarda gürültünün kontrol edilmesi için plan. 4. . müteahhitlerin bilgilendirilmesi ve çevreye duyarlı yapıların inĢa edilmesi hakkında bilinçlendirme programları hazırlanmaktadır. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması.2.89 3. kira ödemesi. vatandaĢlar için internet tabanlı bir belediye ağı oluĢturulması ve vatandaĢların bu ağı kullanmaları yönünde eğitilmeleri).3. mimarlık ofislerinin. Bu bitkinin tanıtılması ve yaygınlaĢtırılması için çalıĢmalar devam etmektedir. 6.Biyo-mimari alanlarının kurulması.8-9.3. evrak takibi ve benzeri iĢlemler belediyenin internet sitesi üzerinden yapılmaya baĢlanmıĢtır. Emlak vergisi.g. çöp toplama vergisi. ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar262 Cittaslow Kriterleri 1.Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. ss. Seferihisar‟da kablosuz ve kablolu internet eriĢimi mevcuttur. Haziran ayı içerisinde çöp araçlarına GPS cihazlarının yerleĢtirilmesi yapılacak ve araçların uydu üzerinden bilgisayardan takibi gerçekleĢtirilecektir. 7. 2.

Eğitimleri baĢarı ile tamamlayan kiĢilere organik tohum dağıtılmıĢtır.2. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar263 Cittaslow Kriterleri 1. 263 a. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Seferihisar‟ın kırsal kalkınma programının hazırlanması ve hayata geçirilmesini amaçlayan iĢbirliği protokolü hazırlanmıĢtır. ilçe sınırları içerisinde enginar entegre tesisinin kurulması. ss. Seferihisar halkının geçimi tarım-hayvancılık ve yaz sezonunda turizm kaynaklıdır.Kentin renk planlamasının yapılması. Bu kapsamda Seferihisar‟da çiftçilerle çeĢitli toplantılar ve alan uygulamaları yapılmıĢ ve organik tarım hakkında bilgiler verilmiĢtir. Seferihisar merkezinde ana cadde düzenlemesi kapsamında tüm binaların beyaz zemin üzerine turuncu sövelerin yapılması ve tüm balkon ve pencerelerden sardunyaların sarkıtılması ile ilgili bir plan yapılmıĢtır. Evden çalıĢma yapılacak sektör bulunmadığından dolayı telework teĢvik edilemeyecektir.4. Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde arıcılık faaliyetlerinin arttırılması.9-12.g. Seferihisar ilçesinde iyi tarım uygulamalarının baĢlatılması projelerinin hayata geçirilmesi için Seferihisar Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ortak çalıĢmalar yürütülecektir. 3. 9. Bu planın uygulaması Atatürk caddesi ve Sığacık mahallesinde baĢlamıĢtır ve bu çalıĢmalar merkezden baĢlayarak tüm Seferihisar sokaklarının renk bütünlüğüne kavuĢturulması için yaygınlaĢtırılacaktır. Satsuma balı üretimini arttırılması ve polen tesisinin kurulması.r. ilçe sınırları içerisinde mandalina entegre tesisinin kurulması. Seferihisar ilçesi Gödence köyünde tarım-turizmi ve ev pansiyonculuğunun baĢlatılması. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile iĢbirliği içerisinde “Sosyo-ekonomik kalkınma için sürdürülebilir bir örnek: Yarımadamda Organik Tarım” isimli proje..3.Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması.90 gereken parametrelerinde üzerinde değerler çıkması durumunda gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir 8.Elektronik evden çalıĢmanın (telework) teĢvik edilmesi. . ĠZKA Sosyal Kalkınma Mali Destek programı çerçevesinde yürütülmüĢtür.

YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. Seferihisar Beyler köyü sakinleri tarafından üretilen örme sepetlerin kalitesinin arttırılması amacı ile sepet sektörünün öncü isimleri Seferihisar‟a getirilerek sepetlerin daha dayanıklı ve uzun süre kullanılabilir olmasını sağlanacaktır ve Türk Standartları Enstitüsü‟ne baĢvurularak Kalite Uygunluk Belgesi alınacaktır. seramik iĢleri ve deri kaplama sanatının desteklenmesi için Seferihisar Kent Konseyi tarafından programlar açılacak ve üretimlerin devam etmesi sağlanacaktır. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. eĢya ve el iĢlerinin kalitesinin sertifikalandırılması. Organik Bal ve Bal Evi Projesi” sunulmuĢtur.Esnaf ve zanaatkârlar tarafından üretilen ürünlerin.91 Tarım Bakanlığı‟nın 2012 Organik Tarım Programı kapsamına alınmasına yönelik olarak Ġzmir Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından. -Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından açılan “Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”na Seferihisar‟da yapılan enginar üretiminde iyi tarım uygulamalarına geçmek ve Enginar ve Mandalina Konservesi üretmek amacı ile Sınırlı Sorumlu UlamıĢ Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iĢbirliği içerisinde proje sunulmuĢtur. organik bal üretilmesi amaçlanmaktadır. Bölge halkının ürettiği bez bebek. Bölge halkı tarafından üretilen çeĢitli sebze. Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile “Organik Tarım. 2. 2012 yılı Tarım Bakanlığı Organik Hayvansal Üretim Projeleri kapsamında “Organik Sakız Koyunu YetiĢtiriciliği Projesi ve Organik Yumurtalık Tavuk YetiĢtiriciliği Projesi” Ġzmir Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından sunulmuĢtur. 3. okulların yemek hizmetlerinde organik.Yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya olan esnaf ve zanaatkarların ve/veya el iĢi ürünlerinin korunması ve himayesine yönelik programlar. 5. . 4. meyve ve tahıl ürünlerinin restoranlarda ve kafeteryalarda kullanılmasını sağlamak ve yerel üretimi korumak amaçlı Köy Pazarı ve Sığacık Pazarı kurularak bölge üretici ve tüketicisi bir araya getirilmektedir. geliĢtirilmesini sağlamak amacı ile Ġl Tarım Müdürlüğü ile Tarım Bakanlığı‟na Organik Bal ve Bal Evi adlı projeleri sunmuĢ bulunmaktayız.Yok olma riskiyle karĢı karĢıya Bölge halkı tarafından yapılan göçer arıcılık olan geleneksel çalıĢma ve yöntemlerinin yok olmasını önlemek ve meslek yöntemlerinin himayesi. Proje kapsamında Seferihisar‟ın UlamıĢ mahallesindeki mandalina üretiminde organik tarımcılığının geliĢtirilmesi ve bir bal evi kurarak.

7.YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. kurulacak büyük pazarda katılımcılar yerel ürünlerini sergileme fırsatına sahip olacaktır. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği eğitimleri almıĢ bulunmaktadırlar ve kendi yetiĢtirdikleri ürünlerden hazırlanmıĢ olan yemekleri yemektedirler. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin tez çalıĢmaları kapsamında bu çalıĢma 2010 yılında yaptırılacaktır. 9. Uluslararası Yelken YarıĢı 31 Temmuz-1 Ağustos 2010 tarihlerinde Seferihisar Belediyesi ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü tarafından Uluslar arası Yelken YarıĢı düzenlenecektir. 8. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. Seferihisar‟da baĢlayıp Karlovassi‟de bitecek olan yelken yarıĢı uluslararası katılımcılar arasında yapılacak olup yarıĢ öncesi ve sonrası çeĢitli aktivitelerle renklendirilecektir. Festivalin teması “Yereli YaĢamak” olacaktır. katılımcılar ülkelerindeki iyi uygulamaları paylaĢma fırsatı elde edeceklerdir. Bu etkinlikte Cittaslow kapsamında yerel ürünlerin yapıldığı ve satıldığı tezgahlar kurulacak. Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluĢturduğu sebze bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiĢtiriciliğini öğretmektedir.Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. Cittaslow Festivali 2010 yılının Ağustos ayında Uluslar arası Cittaslow Festivali düzenlenecektir. Bu yerel ürünler Seferihisar Belediyesi tarafından kurulan Köy Pazarı. -Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Seferihisar‟daki okullara organik ürünler hakkında eğitimler verilmiĢtir ve öğrenciler farklı organik meyve ve sebze tatma ve organik süt içme fırsatını yakalamıĢtır. yerel ürünlerden ve ev yapımı Ģaraplardan oluĢan bir konsept ile açılıĢ kokteyli ve kapanıĢ ikramları yapılacaktır. Ġtalya‟dan ve Türkiye‟den katılacak olan yerel sanatçılar konser verecek ve tiyatro grupları gösteri yapacaktır. Sığacık Pazarı ve UlamıĢ Kadın Emeği Evi‟nde satılmaktadır. Festival kapsamında yerel kültürü yaĢatmak ve yerel üretimi desteklemek.92 6. aktivitelere destek olmak. Öğrenciler çapa yapma. Ayrıca.Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). YavaĢ Yemek üzerine farklı atölye çalıĢmaları düzenlenecek. . Kent Konseyi tarafından Seferihisar‟a özgü tipik yerel ürünlerin taraması yapılmıĢtır. YavaĢ YaĢamak.Yok olma riski altında olan Ģarap ve gastronomik Slow Food çeĢitleri için.

en kaliteli mandalina yarıĢmaları düzenlenmiĢ. Seferihisar‟daki okullarda çocuklarımızın kendi sebze ve meyvelerinin yetiĢtirmeleri ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilenmeleri için okullarda sebze bahçeleri kurulmuĢtur. Bu Ģenlik kapsamında en iyi mandalina üreticisi.Kent ve okul bahçelerinin geleneksel yöntemlerle yetiĢmiĢ yerel ekinler için geliĢtirilmesi. 29-30 Mayıs 2010 tarihlerinde Seferihisar Ġlçesi‟nde KeçiKoyun YetiĢtiricileri Birliği ve Seferihisar Belediyesi tarafından hayvancılık sektörünün geliĢmesine katkıda bulunmak ve üretici-tüketici buluĢmasını sağlamak amacı ile Damızlık Koyun-Keçi Panayırı düzenlenecektir. Bu etkinlik kapsamında Seferihisar ilçesinde yaĢayan yaĢlılarımızla röportajlar yapılmıĢtır ve yerel el sanatları ve yerel yemeklerin taraması gerçekleĢtirilmiĢtir Seferihisar‟ın Beyler köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez ġenlikleri bu yıl da gerçekleĢmiĢtir.Yerel kültürel etkinliklerin teĢvik ve muhafaza edilmesi. mandalinalı tatlılar. Seferihisar‟da unutulan ve unutulmaya yüz tutan geleneklerin ve kültürel etkinliklerin tespit edilmesi için “75 YaĢ Yemeği” düzenlenmiĢtir.93 10. 13-14 Ekim 2009 tarihinde “Mandalina ġenliği” düzenlenmiĢtir. Cittaslow kriterlerinde yerel değerlerin korunması büyük bir önem teĢkil etmektedir. 11. Seferihisar‟ın yerel değerlerinden biri olan hayvancılık sektörünün korunması ve geliĢtirilmesi açısından Panayır çok önemli bir anlam taĢımakta ve bu panayırın geleneksel hale getirilmesi planlanmaktadır. Köyde imece usulü gerçekleĢtirilen ikramlar için hanımlar tarafından yerel yemekler yapılmıĢ ve yerel kültürü yansıtan kültürel aktiviteler düzenlenmiĢtir. Sebze bahçelerinde ürünler yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢ ve yetiĢen mahsuller Köy Pazarı‟nda öğrenciler tarafından öğretmenlerinin gözetiminde satılmaktadır ve öğrenciler kazandıkları para ile ihtiyaçlarını karĢılamaktadır. . bayanlar tarafından üretilen mandalina reçelleri ziyaretçilere satılmıĢtır.

doğal güzellikler ve görülmesi gereken yerlerin tabelalarla yönlendirmesi yapılacak ve bu yerlere mekân hakkında bilgi veren panolar yerleĢtirilecektir.. 2. Bu güzergâhlar üzerinde tarihi binalar. uluslararası iĢaretlerin kullanılması. Ulusal ve uluslararası boyutta ilgi çekebilecek yürüyüĢ ve bisiklet parkurları hakkında internet sitesinde harita üzerinde bilgi verilecektir. Seferihisar merkezinde.).Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park.12-13. Sığacık‟da.94 3. yol Teos Antik kentine bilgi verici tabelalar ve panolar gösteren turist güzergâhları yerleĢtirilmiĢtir. Turizm bürolarında Seferihisar hakkında tarihsel bilgi veren dokümanlar. 264 a. Seferihisar‟a gelen ziyaretçilerin Seferihisar hakkında bilgi edilenebileceği Cittaslow ve Turizm Büroları açılması planlanmaktadır.Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler.Tarihsel merkezlerde. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile birlikte açılan kursta “Toplu Beslenme Yapılan Yerlerde Sağlıklı ve Güvenli Gıda Üretimi” eğitimi düzenlenmiĢtir.2. konaklama olanakları ve gezilebilecek yerler hakkında bilgi veren dokümanlar olacaktır.Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi.r. Ürkmez ve Doğanbey‟de. turist iĢaretlerinde hakkında kısa bir bilgi veren tabela yerleĢtirilmiĢtir. .). ġehri ziyaret edenlerin Ģehri daha iyi tanıması için Seferihisar‟da yavaĢ güzergâhlar oluĢturulacaktır.g. 3. Spor amaçlı yavaĢ güzergâhlar için öncelikle Seferihisar mevcut durum analizi yapılarak ilçede bulunan yürüyüĢ ve bisiklet parkurları detaylı bilgileriyle birlikte çıkarılacak ve analiz edilecektir.3. ġehrin yavaĢ güzergâhlarının tespit edilmesi için Cittaslow Gönüllüleri ile birlikte çalıĢmalar baĢlatılacaktır. Seferihisar haritası. Misafirperverlik ÇalıĢmaları264 Cittaslow Kriterleri 1. kamu alanlarına çalıĢma saatlerinde esneklik kazandırılması vb. -Dokuz Eylül Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü ile iĢbirliği içerisinde açılan “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” eğitimi düzenlenmiĢ ve kursa katılan vatandaĢlara sertifika verilmiĢtir. web siteleri vb. Sığacık kalesine kalenin tarihi ile birlikte. ss. Seferihisar‟ın genelinde yönlendirme eksikliği bulunmaktadır.5. turistik. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar -Dokuz Eylül Rotary Kulübü. Bu konuda yapılması planlanan çalıĢmalar sonucunda tarihi. 4.

5. . Aynı amaç ile Seferihisar‟ın farklı mahallelerinde 12 “Kahve Toplantısı” düzenlenmiĢtir. Kent Konseyi çalıĢma programını Cittaslow olmanın amaçlarını ve Cittaslow kriterlerini göz önünde tutarak oluĢturmaktadır. 265 a. 3.r. engelli meclisi. Seferihisar ilçesindeki sivil toplum temsilcileri ve yerel halkın bir araya gelmesi ile Ağustos 2009‟da Seferihisar Kent Konseyi kurulmuĢtur.Turistik iĢletmelerinin.2. Cittaslow Bilim Komisyonu üyeleri Eylül 2010‟da Seferihisar‟a davet edileceklerdir ve Ġzmir‟deki üniversitelere yönelik olarak Cittaslow hakkında bilgilendirme yapacaklardır.6. Seferihisar Belediyesi. ss. Kent Konseyi kapsamında kadın meclisi. bisikletle veya araçla Seferihisar‟ı en iyi Ģekilde gezebilecekleri ve tanıyabilecekleri güzergâhlar hakkında bilgi sahibi olacaktır. Farkındalık ÇalıĢmaları265 Cittaslow Kriterleri 1. YavaĢ güzergâhların çıkarılması sonucu Seferihisar‟a gelen ziyaretçiler gezi veya spor amacıyla yaya olarak. Cittaslow‟a katılım motivasyonunun sağlanması için.13-14.95 kültürel değeri olan merkezler ve ziyaretçiler tarafından görülmesi gereken diğer turistik çekim merkezlerinin yer alması planlanmaktadır. çocuk meclisi.g. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması.3. Aralık 2009 tarihinde Slow City ve Slow Food 2.Kent halkının. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Cittaslow olmanın amaçları. genel olarak esnafın. gençlik ve emekli meclisi oluĢturulmuĢtur. Seferihisar‟daki Siyasi Parti Ġlçe temsilciliklerine Cittaslow olmanın amaçları ve prosedürlerini anlatmak için toplantılar düzenlenmiĢtir..Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. YavaĢ Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. Cittaslow‟un Seferihisar‟a katacakları hakkında bilgi verilmesi ve Dünya‟nın farklı ülkelerindeki Cittaslow‟lardan örneklerin paylaĢılması amacı ile Seferihisar Kongre Merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢtir. Cittaslow olmanın amaçları ve prosedürleri ile ilgili olarak Kent Konseyine sunum yapılmıĢtır. prosedürleri. Bu eğitimler kapsamında ücret Ģeffaflığı ve ücretlerin sergilenmesi konularına yer verilmiĢtir. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren tüm sektör personeline “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” hakkında eğitimler verilmiĢtir.

Seferihisar Belediyesi‟nin Cittaslow . Seferihisar Belediyesi. Seferihisar‟da yaĢayan yaklaĢık 400 kiĢiyi bir araya getirmiĢtir. Seferihisar‟daki öğrencilerin çapa yapma. “75 yaĢ iftar yemeği” düzenlenmiĢtir. . ayrıca görsel basın araçlarını kullanarak Slow City ve Slow Food uygulamaları hakkında geniĢ bir kitleye ulaĢmıĢtır.Slowfood (YavaĢ ġehir . Seferihisar Kadın Meclisi tarhana. elde edilen gelir ile maddi olanakları iyi olmayan öğrencilerin eğitim masrafları karĢılanmaktadır. Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın. -AB KomĢuluk Günü olan 28 Mayıs 2010 tarihinde Sisam Adası‟ndan 50 kiĢi Seferihisar‟a gelecek ve Sisam ve Seferihisar vatandaĢları yerel yemeklerini ve yerel el sanatlarını birbiri ile paylaĢacaktır. dünyadaki sakin Ģehirlerde yapılan “Terra Madre-Toprak Ana” kutlamasında. -Seferihisar Belediyesi Slow City ve Slow Food uygulamasının Türkiye‟de yaygınlaĢtırılması için televizyon ve radyo programlarına katılmıĢ. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği konularında bilgilerini arttırmak amacı ile okullarda sebze bahçeleri kurmuĢtur. Yemek. hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak.Cittaslow ve Slow Food faaliyetlerinin yaygınlaĢtırılması için programlar geliĢtirilmesi. ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir. 3. gelenek ve göreneklerin günümüze de taĢınması için çalıĢma yürütülmektedir.YavaĢ Yemek) uygulamaları kapsamında. eriĢte ve mandalina reçellerinin satıĢını yaparak. Seferihisar‟daki kadınlar. Seferihisar‟da Cittaslow kapsamında gönüllü çalıĢma yürütmek isteyen kiĢileri bir araya getirmek için kurulacaktır. YaĢlılarla yapılan röportajlar sayesinde Seferihisar‟a özgü yemekler. eriĢte ve mandalina reçeli üretimi yapmakta ve üretilen tarhana. hem de dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralıkta yapılan “Toprak Ana” kutlamasının ilkini gerçekleĢtirmek için etkinlik düzenlemiĢtir. gelenek ve göreneklerin taraması yapılarak bu yemeklerin. Kitap okuma olanaklarını arttırmak amacı ile 2010 yılının Nisan ayında Seferihisar‟ın Orhanlı köyünde Seferihisar Belediyesi‟nin giriĢimi ile bir kütüphane açılmıĢtır.96 faaliyetlerini yaygınlaĢtırmak için kurulan ve merkezi Ankara‟da bulunan Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği‟nin (SAYGĠD) Ġzmir Ģubesi.

okullardaki öğrencileri Slow Food felsefesi ve sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirilmek üzere bir kampanya yürütülmektedir.. eriĢte. öğrenciler kendi yetiĢtirdikleri ürünler ile beslenme fırsatı yakalamaktadır. ss.Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla YavaĢ Yemek projesinin uygulanması.7. 4.2. Tespit edilen bir adet kum zambağının çevresi tel örgü ile çevrilerek koruma altına alınmıĢtır.97 3. korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması.Slow Food ile iĢbirliği yaparak Seferihisar‟daki okullarda okul sebze bahçeleri okul sebze bahçelerinin kurulması kurulmuĢ ve ilk mahsuller toplanmıĢtır. Seferihisar‟daki okullarda kurulan sebze bahçelerinde yetiĢtirilen ürünler ile okulların kantinlerinde yemekler hazırlanmakta. Sığacık Pazarı ve UlamıĢ Kadın Emeği Evi kurulmuĢtur.3. 5.r. 3. Öte yandan.Yerel ürünlerin Slow Food‟un “Mercati della Terra” Programı kapsamında desteklenmesi. Tipik yerel bölge ürünlerinin desteklenmesi amacı ile Seferihisar Belediyesi Köy Pazarı. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması. 6.Slow Food iĢbirliğiyle.14-15.Yerel bir Slow Food Convivium‟un oluĢturulması. Ayrıca. . fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği eğitimleri almıĢ bulunmaktadırlar ve kantinlerinde kendi yetiĢtirdikleri ürünlerden hazırlanmıĢ olan yemekleri yemektedirler. Ürkmez Bengiler Sahili‟nin yıllar boyu simgesi haline gelen kum zambakları zaman içerisinde yok olmaya yüz tutmuĢtur. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Seferihisar‟da yerel bir Slow Food Convivium‟u kurmadan önce konu hakkında bilgi ve deneyim elde etmek için Ġzmir Bardacık Convivium‟una üye olunmuĢtur. Ayrıca Seferihisar Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarhana.Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri.g. Öğrenciler çapa yapma. Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluĢturduğu sebze bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiĢtiriciliğini öğretmektedir. 2010 yılı içerisinde Seferihisar‟ın kendi Convivium‟unu kurması planlanmaktadır. 2. Öğrenciler topladıkları mahsulleri Köy Pazarı‟nda satarak kazandıkları para ile ihtiyaçlarını karĢılamaktadırlar. bu yemeklerin yapımı ile 266 a. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları266 Cittaslow Kriterleri 1. mandalina reçeli üretmekte ve bu ürünlerin satıĢını gerçekleĢtirmektedir. Seferihisar yerel yemeklerinin envanterinin çıkarılmasının ardından.

Bu kısa süreçte bile insanların hayatına artı bir değer katıldı. gelecek dönem yapılacak yerel seçimler sonucunda Cittaslow üyeliğinizi sağlayan Ģu anki belediye baĢkanı değiĢebilir. kafeleri. Yaptığınız ve yapmayı planladığınız bunca çalıĢmadan sonra. Seferihisar Esnafı. Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi‟nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu‟ndan hareketle. balıklama. kahveleri. Bu yüzden bizim bilgilendirme ve gönüllü artırma çabalarımız var Bu çalıĢmaların tamamı halkın Cittaslow‟u daha çok benimsemesi için yapılıyor. Sığacık‟ın bu kıĢ hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu ve daha önce kazanmadıkları kadar çok para kazandıklarını söylüyor. ilçenin unutulan nohutlu mantı. Bir kaç sene sonra halk Cittaslow‟u daha fazla benimseyecek ve Seferihisar‟ın geleceği konusunda söz söyleme hakkı olduğunu bilecektir. Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmek. Belediye‟ye ait 19 Mayıs Düğün Salonu‟nda bir araya gelen kadınlar.98 ilgili bir eğitim düzenlemiĢlerdir. herkesi olumlu anlamda etkiliyor. 7. Çünkü yaz aylarının kıĢ aylarına .”Terra Madre” projesinin ve yemek cemiyetlerinin ortak eĢleĢtirme aracılığıyla desteklenmesi Seferihisar‟daki kadınlar. dünyadaki sakin Ģehirlerde düzenlenen “Terra Madre-Toprak Ana” kutlamasında. Sonuçta Cittaslow üyeliği ile birlikte insanların el emeği değer kazandı. Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın. ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir. hem de dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralık‟da yapılan “Toprak Ana” kutlamasının ilkini gerçekleĢtirmek için etkinlik düzenlemiĢtir. Böyle bir risk karĢısında Cittaslow‟un çalıĢmalarının aksamaması için neler yapıyorsunuz? diye sorduğumuzda Bülent Köstem Ģöyle cevap veriyor: Eğer halk Cittaslow‟u benimsemezse Türkiye gibi siyasetin çok gelgitli olduğu bir yerde beĢ sene sonra baĢka bir belediye baĢkanı gelip bütün bu çabaları göz ardı edip farklı bir yoldan gidebilir. dolayısıyla yaĢayanların ve ziyaretçilerinin “kentsel yaĢam kalitesi”ni arttırmak için kapsamlı çalıĢmalar yaptığı ve planladığı görülmektedir. samsadis. konuklara ikram etmiĢtir. hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak. Bu talep turizm camiasını. kuzu dolması gibi yemeklerini piĢirerek. esnafı. ġu an pazar günleri Sığacık‟ta kurulan pazara Ġzmir‟den inanılmaz bir talep var. Özellikle bu yaz sonu bu konuda elimizde daha çok veri olacak.

267 Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer. 267 268 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Yani Cittaslow‟un bir turizm potansiyeli oluĢturduğunu ve bu ziyaret yoğunluğunun Ģehir içindeki ticaret hacmini büyüttüğünü belirtiyor. 269 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Cittaslow ile çıkmıĢ olduğu yolculukta gerçekleĢtireceği kriterlerle.99 göre daha verimli ve hareketli geçeceğine inanıyoruz. sürdürülebilir kent göstergelerinden birçoğunu hali hazırda üzerinde taĢıyan Seferihisar. Öztürk. Yani bu bir fantastik proje değil.41-42.268 Cittaslow‟a üye olmakla her Ģey bitmiyor önemli olan Cittaslow‟u tam anlamıyla benimseyip Cittaslow‟un kriterlerini yerine getirmek ve bunu devam ettirebilmektir. .. yapılan çalıĢmalar ve yapılması planlanan çalıĢmaları dikkate alarak yorumlayacak olursak. somut olarak insanların sofrasındaki ekmeği büyüten bir projedir diyor. Cittaslow‟un turizmle ilgili ciddi bir boyutu olduğunu. çünkü insanların yavaĢ Ģehirleri merak ettiklerini ve ziyaret etmek istediklerini söylüyor.m. 269 Cittaslow üyesi olmasının üzerinden henüz 7 ay bile geçmeden sürdürülebilir kent olarak Seferihisar‟ı incelemek çok erken olsa bile.g. Cittaslow felsefesini benimseyip o doğrultuda çalıĢmalar yapan Ģehirler kesinlikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlar ve sürdürülebilir bir Ģehir olabilir. Seferihisar halkının sofrasındaki ekmeği büyüttüğünü söylüyor. Cittaslow‟un yaĢam kalitesini yükselten bir proje ve aslında bir yerel kalkınma modeli olduğunu söylüyor. Bütün bu olumlu geliĢmeler halkın Cittaslow‟u benimsemesini doğal olarak hızlandıracak ve Seferihisar‟da Cittaslow‟un kalıcılığını sağlayacaktır. ss. sürdürülebilir kent olma iddiasının sürekliliğini sağlayacak kapasiteye sahip görünmektedir. a. Bu ticaret hacminin büyümesinin somut faydası olarak.

Bunun yerine yerel ürünler ve geleneksel yöntemlerle hazırlanmıĢ yemek satan mağazalar tercih ve teĢvik edilmektedir. Yerel ürünlerin tercih edilmesi.100 SONUÇ Sürdürülebilir gerçekleĢtirilmesini Ģart kentleĢmeye koĢtuğu farklı kriterler. Ludlow ve Goolwa‟nın özelliklerini dikkate aldığımızda diyebiliriz ki. Cittaslow‟da tarihi binalar korunarak iĢlevsel hale getirilmekte. ekoloji ve adalet kavramları altında toplayabileceğimiz sürdürülebilirlik göstergeleri Cittaslow‟un da olmazsa olmaz kurallarıdır. Bu bağlamda Cittaslow. farklı ve özgün tarzlarıyla turizm için bir çekim merkezi olmaktadır. Bu nedenlerle Cittaslow üyesi kentlerde. bir bakıĢ olarak incelediğimiz ilke ve Cittaslow(yavaĢ Ģehir) yaklaĢımının. KüreselleĢmenin getirdiği standartlaĢmaya karĢı olması Cittaslow‟u. dolayısıyla yerel ekonomide bir canlanmaya sebep olmaktadır. yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi vb. Cittaslow. kısaca. yerel üreticileri harekete geçirmekte. Yerel ve organik ürün ve üretim yöntemleri ile sağlanan ekonomik büyüme. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. çevreye olumsuz etkisinin olmaması nedeniyle sürdürülebilirliğin “çevre ve kalkınma arasında denge” ilkesiyle örtüĢmektedir. Yerel unsurların desteklenmesi ve gelecek kuĢaklara aktarılması amacıyla okullarda öğrencilere tat ve beslenme üzerine uygulamalı eğitimler verilmektedir. organik üretimi teĢvik etmekte ve bu ürünlerin değer kazanmasını sağlamakta. yerel olan her Ģey (festival.000‟in altında olması Ģartını ve Seferihisar.) güçlü bir Ģekilde desteklenmekte ve gelecek kuĢaklara aktarılması için özel bir çaba harcanmaktadır. Bu . ekonomi. yemek vb. Üyelik için Ģehirlerin nüfuslarının 50. ürün. üye olmak isteyen ve üyesi olan kentlerde sürdürülebilir kentleĢme göstergeleriyle paralellik göstermektedir. Yerel ürün ve üretimin yanı sıra misafirperverlik alanında yapılan çalıĢmalarla Cittaslow üyesi kentler. Orvieto. organik ürünlerin ve yemeklerin tüketilmesi özendirilmektedir. Bu bağlamda daha sağlıklı olan yerel besinlerin. nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaĢmayan Ģehirler için geliĢtirilmiĢ “alternatif bir sürdürülebilir kent modeli”dir. aynı zamanda ana girdisini turizm gelirlerinin oluĢturduğu bir “yerel sürdürülebilir ekonomik kalkınma modeli” dir. su ve hava kalitesi. GDO karĢısında organik tarımı teĢvik etmeye götürmektedir. biyo çeĢitlilik. Üye kent örneklerinde de görüldüğü gibi. fastfood tarzı yiyecek satan mağazalar bulunmamaktadır. küresel Ģirketler karĢısında yerel ürün ve üreticileri desteklemeye.

Öyle ki Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmekten daha önemli olan Ģey. daha çok üyesi olan kentler için yaĢam kalitesini(kentsel yaĢam kalitesi) arttırmaya yönelik çalıĢmalar yapılması için katalizör iĢlevi gören bir kentleĢme yaklaĢımı görünümündedir. doğal kaynakların korunması. kentlerin yerel kültürlerini ve özelliklerini muhafaza etmelerini ve geliĢtirmelerini teĢvik etmesi bağlamında sosyo-kültürel açıdan da “sürdürülebilir bir kent modeli” dir. Üye Ģehirlere sağlamıĢ olduğu kazanımlar dolayısıyla. 20 ülkeden 132 üye Ģehre ulaĢan Cittaslow‟un üye sayısı her geçen gün artmaktadır. Sürdürülebilirlikte kalite. iklim. dini ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluĢturulmasında önemli bir yer tutmaktadır. kentsel donanım ve konfor unsurlarıyla ilgilidir. ekoloji vb. Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü‟nde Cittaslow Logosu‟nun ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanan “yaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslar arası ağı” yazısı bu düĢüncemizi pekiĢtirmektedir. Bu noktadan hareketle bu kentlerde. Bilindiği üzere. BaĢka bir açıdan Cittaslow. kent sakinlerinin baĢta olmak üzere ve gelecek ziyaretçilerin yaĢam kalitesini arttırmaya yönelik Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir. bir sonuç değil süreçtir. Orvieto (Ġtalya). gibi değiĢmez unsurları da içeren bir kapsama sahipken. “kentsel yaĢam kalitesi konsepti”ni birbirinden ayıran temel nokta “kalite” kavramına yükledikleri anlamda gizlidir. Kültürel kimliğin geliĢtirilmesi.101 bilgilerden hareketle Cittaslow. Çünkü insan yaĢamı sürekli bir geliĢim ve değiĢim içindedir. Bu sebeple bu kentlerde Cittaslow logosu bir “kalite göstergesi” olarak kullanılmaktadır. Cittaslow Tüzüğü‟nden ve kriterlerinden anlaĢılabileceği gibi Cittaslow. kentsel yaĢam kalitesi konseptinde kalite. üyesi olan Ģehirler için bir “kalite yolculuğu”dur. kentlerin tarihi ve kültürüyle ĢekillenmiĢ olan kent kimliği ile ilgilidir. Ülkemizde Seferihisar‟ın üye olmasından sonra. doğal. tarihi. 60 civarında Ģehrimizin daha Cittaslow üyesi olmak için harekete geçmiĢ olması . sosyo-kültürel boyut. Bu bağlamda Cittaslow. Ludlow (Ġngiltere) ve Goolwa (Avustralya) örneklerinin de göstermiĢ olduğu gibi Cittaslow. kuruluĢunun üzerinden henüz 11 yıl geçmesine karĢın. sürdürülebilir kentleĢmenin özellikle sosyo-kültürel boyutu kapsamına giren çalıĢmalar üzerine odaklanmıĢtır diyebiliriz.”Sürdürülebilir kent yaklaĢımı” ile. Ģehirlerin insan yaĢamı için sürekli bir geliĢim içinde olmasını hedefleyen bir felsefeye sahip olmalarıdır.

sürdürülebilir kentleĢme için etkin bir model olabilmesi için.000‟den az olması gerektiği koĢulu. Cittaslow üyeliği sayesinde Ģehirlerimiz dünyaya açılabilir. Bu çerçevede. Yayılma hızını dikkate aldığımızda Cittaslow. Bugün ülkemizde nüfusları her geçen gün azalan bir çok Ģehrimiz var ki Cittaslow üyeliği çerçevesinde hayata geçirmek zorunda kalacağı kriterler sayesinde birer çekim merkezine dönüĢebilir. Seferihisar özelinde bir değerlendirme yapacak olursak. dünyada hızlı geliĢen uluslar arası Ģehir ağlarından biri haline gelmiĢtir. Dünyayı sürdürülemez hale getiren sebeplerin baĢında metropol boyutuna ulaĢmıĢ kentlerin ürettiği problemler olduğu düĢünüldüğünde. Cittaslow Hareketi‟nin. sürdürülebilirlik çalıĢmalarının merkezinde yer alan “çevre” ve “gelecek kuĢakların gereksinmeleri” kaygıları Cittaslow‟un geliĢtirilmesi gereken ana baĢlıklar olarak karĢımıza çıkmaktadır. ülkemizde özellikle tarihi ve kültürel zenginlikler açısından merkezi yer iĢgal eden Anadolu kentleri için bir fırsat olarak görülebilir. “yaĢayanlarının tarım dıĢı iĢlerde çalıĢması” ölçütü Seferihisar‟da geçerliliğini yitirmektedir. Dünyadan örnekler bölümünde incelediğimiz. Cittaslow‟a üye olabilmek için nüfusun 50. 50. Ludlow ve Goolwa‟nın özelliklerini de dikkate aldığımızda Cittaslow “küçük Ģehirler için bir modeldir” sonucuna varabiliriz.102 Cittaslow‟un yayılma hızı açısından bir fikir vermektedir. Sorunun asıl kaynağı dururken. Bütün bunlardan önemlisi Ģehirlerimizin güzelliği ve benzersizliği bu sayede muhafaza edilebilir. Orvieto. Yani kent tanımları bağlamında olaya yaklaĢtığımızda Seferihisar ülkemizde nüfus kıstası açısından bir “kent” ama halkın iĢtigal ettiği iĢler açısından daha çok bir “kasaba” görünümündedir. anlamlı olsa bile insanlığın geleceği açısından ikincil konumunda kalmaktadır. sürdürülebilir dünyanın en büyük engelleyicileri olan büyük kentler için geliĢtirilmesi gerekmektedir. Cittaslow‟un sürdürülebilir bir kent modeli olma iddiasını sınırlandırmaktadır. Bu bilgiler ıĢığında Cittaslow yaklaĢımı.000‟den az nüfusu bulunan kentlerin doğal olarak sürdürülebilir özellikler taĢıdığı söylenebilir. . henüz sorun kaynağı olmamıĢ kentleri sorun olmaktan uzak tutmaya dönük bir çaba. kent tanımlarının olmazsa olmaz Ģartı. Çünkü Seferihisar‟da halkın en az %50‟si tarımla geçimini sağlamaktadır.

103 EKLER .

104 EK 1: “ULUSLARARASI CĠTTASLOW” TÜZÜĞÜ ĠÇĠNDEKĠLER Önsöz –Birliğin KuruluĢu CITTASLOW TÜZÜĞÜ PARAGRAF I – Tanımlar ve Ġlkeler Madde 1 – Merkez Madde 2 – Ġlkeler Madde 3 – Değerler Madde 4 –Tescilli Markalar Madde 5 – Dağılma Madde 6 – Resmi diller PARAGRAF II – Fonların Yönetimi Madde 7 –Ortak Fon PARAGRAF III – Katılım. Yetkiler Madde 8 .Katılım Madde 9 – Üyeler Madde 10 – Muhtemel Destekçiler Madde 11 – Cittaslow Dostları Madde 12 – Düzenlemelere Riayet Etme Madde 13 – Taahhütler Madde 14 – Yetkiler PARAGRAF IV – Uluslar arası Cittaslow Organları Madde 15 . Taahhütler.Organlar Madde 16 – Uluslararası Kongre-Toplantı Madde 17 –Uluslararası Koordinasyon Komitesi Madde 18 – Uluslararası BaĢkan Madde 19 – BaĢkanlık Divanı Madde 20 – Garantörler Kurulu .

“Cittaslow” Bra.Ulusal Koordinasyon Komitesi Madde 27 .Referans Standartlar EK A – Tüzük EK B –Kabule ĠliĢkin Düzenlemeler EK C – Mükemmeliyet KoĢulları EK D – Logo EK E – Resmi Değerlendirme Kartları Önsöz Birliğin KuruluĢu “Cittaslow –Rete Internazionale delle città del buon vivere” (Cittaslow-YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı) adlı Birlik: kısaca. . Birlik. Birliğin süresi sınırsızdır.EKLER Madde 28 .105 Madde 21 – Uluslararası Bilimsel Komite Madde 22 – Muhasebe Denetçisi PARAGRAF V Madde 23 – Uluslararası Yürütme Organlarının Sorumlulukları Madde 24 . Positano kasabaları ile “Slow Food(YavaĢ Yemek) Birliği” (Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine muhalif olarak kurulan birlik) arasında kuruldu. Greve in Chianti. (bu Tüzüğe eklenen Ek C‟ye göre): Logonun ayrılmaz bir parçası ise. “modern ve tarihi binalardan oluĢan bir taç taĢıyan turuncu renkli bir salyangozu” resmeden kendi logosunu kullanacaktır.AnlaĢmazlıklar Madde 25 – Ulusal Organizasyonel Yapılar Madde 26 . Orvieto. “YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı” sözü olacaktır.

testler ve uygulamalar vasıtasıyla iyi yaĢama kültürünü destekleyip yaymaktır. sadece Tüzüğün ilkelerine ve koordinasyon komitesinin genel direktiflerine dayanarak kullanımına izin veren uluslararası koordinasyon komitesinin yetkisindedir. yerel ve uluslararası organları vasıtasıyla iĢbirliği yapmak suretiyle Slow Food adlı birliğin değerlerini ve kapsamını her yerde aktif olarak destekleyip bunlara uyacağını taahhüt eder. . Madde 2 Ġlkeler Birlik. Bunların kullanımı. “Cittaslow” adı diğer dillere tercüme edilmeyecektir.106 CITTASLOW TÜZÜĞÜ PARAGRAF I Tanımlar ve Ġlkeler Madde 1 Merkez Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur ve via Ripa di Serancia I. Genel Kurul tasfiye kararı sonrasında bir veya daha fazla tasfiye memuru atayacak ve varlıklarından herhangi birini Birliğin amaçlarına benzer amaçlar taĢıyan kurumlara devredecektir. Birliğin temel prensipleri. Madde 5 Dağılma Birliğin dağılması. Birlik tali merkezlere de sahip olabilir. 16 adresinde. bu belge ile. üyelerin üçte iki çoğunluğu esasına göre müzakere edilir. Aziz John Manastırı‟ndaki “Palazzo del Gusto”da yer alır. Madde 6 Resmi diller Birliğin resmi dilleri Ġtalyanca ve/veya Ġngilizcedir. birliğe ait tescilli markalar ve mülklerdir. Madde 3 Değerler Birlik. Madde 4 Tescilli Markalar Birliğin adı ile logosu. özel olarak onaylanan ve bu Tüzüğe Ek A olarak eklenen Cittaslow Belgesi‟nin içeriğinde yer alır. kar amacı gütmeyen bir teĢekküldür ve amacı Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları. Üye Genel Kurulu tarafından.

Taahhütler. Birliğin mali yılı her yıl 31 Aralık‟ta sona erer.107 PARAGRAF II Fonların Yönetimi Madde 7 Ortak Uluslararası Nakit Fon Uluslararası yönetecektir:      Birlik. müteakip mali yılın tahmini bütçesi ile kapanan bütçesine yönelik olmak üzere. Ulusal Koordinasyon önergesine dayanılarak onaylanması suretiyle üye Ģehirler ve kasabalar olarak kabul edilecektir. Ulusal Koordinasyon Grubu Ocak ayının 31‟inde. Uluslararası Birliğe 50 binden fazla nüfusu olmayan tüm Ģehirler katılabilir. Koordinasyon Komitesi müteakip mali yılın Mart ayının 15‟inde. “Üye Statüsü” ise. kayıt ücretinin ödenmesinden itibaren dört ay içinde kazanılacaktır. Aday üye. Yetkiler Madde 8 Katılım Birlik organlarının gerekçeli kararlarıyla farklı bir hüküm verilmedikçe. Bu yerler. ayrılma ve ihraç prosedürleri Birliğin Yönetmeliği ile yürütülür. baĢvurularının Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından. Cittaslow Birliği‟nin amaca . Her üye. onaylanması amacıyla Birliğin huzuruna sunulmak üzere müteakip mali yılın tahmini bütçesi ile kapanan bütçesine yönelik bir ön düzenleme yapacaktır. önceki maddenin ve düzenlemelerin hükümlerine dayanılarak Birliğe kabul edilenler kastedilir. hediye veya miras. Ulusal Ağ için. PARAGRAF III Katılım. Kamu kurumları ve özel kurumlardan sağlanan katkılar. Katılım. katılım baĢvurusunda Birlik Tüzüğünü tümüyle kabul ettiğini beyan etmelidir. bir kopyası Uluslararası Koordinasyon Komitesine gönderilmesi gereken bir ön düzenleme yapacaktır. her Ulusal Koordinasyon Grubu kendi Ortak Nakit Fonunu tesis edebilir. Herhangi bir bağıĢ. Madde 9 Üyeler Olağan Üyeler: Bu terimle. Üyelere ve üye olmayanlara sağlanan hizmetler için yapılan ödemelerle oluĢan ve ayrıca ekonomik ve ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler. Bütçe fazlalarıyla oluĢan ihtiyat akçeleri. aĢağıda belirtilenlerden meydana gelen fonlarını Yıllık kayıt ve üyelik ücretleri. Uluslararası Cittaslow için. Bunun yanı sıra.

Birliğin faaliyetlerini ve yaĢamını desteklemeyi amaçlayan kamu kurumlarıdır (Bölgeler. Spesifik projeler için mali destek sağlama. Teknik ve bilimsel iĢbirliği. b.. Spesifik projeler için mali destek. d. Olası destekçi. Gönüllü olarak veya olağanüstü Ģartlarda hizmet verme. Bir üyenin bu kuralları ihlal etmesi halinde. Koordinasyon Komitesi o üyeyi acilen ihraç etmeyi düĢünebilir. kurumlarca Birliğin uygun dairelerine talepte bulunulmasını sağlayacak bir Ģehir vasıtasıyla Birliğe niyetlerin bildirilmesi gerekir.). Teknik ve bilimsel iĢbirliği. destekçilerin üyelik harçları tümüyle Koordinasyonun kullanımına uygun olacak veya bir Ģekilde Ulusal Koordinasyona bağlanacaktır. Koordinasyon Komitesine aĢağıdaki hususları bildirecektir:       Katkının miktarı ve niteliği. c. Kantonlar. Madde 10 Muhtemel Destekçiler Bu belge içinde bu terimle kastedilenler. baĢvuruyu Uluslararası Koordinasyon Komitesinin onayına sunar ve bunun üzerine tekliften itibaren üç ay içinde karar açıklanır.108 yönelik yönetmeliklerini kendi bölgesinde ve toplumunda uygulayacağını taahhüt eder. Muhtemel destekçi statüsü kazanmak için. Bir Ulusal Koordinasyon varsa. Cittaslow Birliği‟nin amaçlarına. Ġller. felsefesine ve değerlerine ters düĢebilecek ya da onun imajına ciddi biçimde zarar verebilecek davranıĢlardan uzak durmak her üyenin görevidir. Hizmetlerin gönüllü olarak veya istisnai koĢullarda verilmesi. aĢağıda belirtilenler vasıtasıyla sadece Birliğin faaliyetlerine katılmayı hedefleyen kültürel ve bilimsel birlikler ile kar amacı gütmeyen profesyonel ve ticari birliklerdir. Cittaslow‟un faaliyetlerini desteklemenin nedenleri ve yararları. Himaye (kurumlar olması halinde).. Alanlarında katkılar Koordinasyon Komitesi tarafından istenebilir veya olası destekçilerce teklif edebilir. Para yardımı. Kasabalar. Cittaslow dostlarının üyelik harçları tümüyle Koordinasyonun kullanımına uygun olacak bir Ģekilde Ulusal Koordinasyona . Bir Ulusal Koordinasyon varsa. Madde 11 “Cittaslow Dostları” “CITTASLOW DOSTLARI” terimiyle kastedilenler. Ulusal Koordinasyon Grubu. Ayrıca. a.

“Cittaslow Dostları” unvanını kendi imajlarıyla iliĢkilendirebilirler ve bilimsel projelere mali destek verilmesi durumunda desteklenen projenin reklamını yapabilirler.      . Ġlgili prosedürler her zaman. Kurumun Birliğin yaĢamına katılımını koordine eden idarede. Riayet etmemeleri halinde bu gibi haller ciddi sonuçlar doğurabilir ve gerekçeli müzakere üzerine üyenin ihraç edilmesine karar verilebilir. Bir Convivium (en az yirmi kiĢiden oluĢan bir Slow Food üye grubu) veya Slow Food tarafından gerçekleĢtirilen bir eylemin olduğu bir Ģehirdeki henüz mevcut olmayan bir kuruluĢa destek sağlamaya yönelik bir ilk adım olarak Cittaslow için bir daimi temsilci atamak. teknik irtibattan sorumlu bir kiĢi belirlemek. Cittaslow ve Slow Food giriĢimlerini yaymak ve hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için yapılan giriĢimlerin reklamını yapmak. Birliğin uygun dairelerine hemen talepte bulunulmasını sağlayacak bir Ģehir vasıtasıyla Birliğe bildirilmesi gerekir. Himaye etme durumunda ise özel bir anlaĢma gerekmez. Birliğin ilkelerine açık bir Ģekilde ters olan belgelenmiĢ bir faaliyet için de ihraç kararı verilebilir. Madde 13 Taahhütler Cittaslow aĢağıda belirtilen hususları taahhüt eder:  Kendi bölgelerinin tamamında madde 3‟ün ilkelerinin desteklenmesini amaçlayarak. Yerel özelliklere uygun olarak Cittaslow tarafından paylaĢılan ilk ve periyodik sertifikasyona iliĢkin tercihleri uygulamak ve bireysel olarak önemli olan giriĢimler konusunda Ulusal veya Uluslararası Koordinasyon Komitelerince gerçekleĢtirilen soruĢturmaları desteklemek. GiriĢimlerin sonuçlarının değerlendirilmesiyle üzerinde anlaĢmaya varılacak kamu yararına olan giriĢimlere kendi isteğiyle katkıda bulunmak. içinde sürenin de belirtileceği özel bir anlaĢmanın imzalanmasıyla kabul edilecektir.109 bağlanacaktır. Madde 12 Düzenlemelere Riayet Etme Üyelerin bu Tüzüğün düzenlemelerine ve bunun yanı sıra Cittaslow Birliğinin Meclisi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından alınan kararlara riayet etmesi beklenir. mevcut yasalara uymanın ötesinde özel amaçlı yenilikler uygulamak. Cittaslow dostları. Cittaslow dostu statüsünün kazanılması için.

Uluslararası Kurul. Tüm organlar 3 yıllık süreyle atanır. Birlik tarafından uygun bir düzenleme ile belirlenecek prosedürler esas alınmak üzere. Bir bölgede/alanda üçten az Ģehir varsa. hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için tüm kamu teĢebbüslerine ve özel teĢebbüslere logonun kullanım hakkını vermek. Madde 16 Uluslararası Kongre Bir kural olarak. Kurulun toplantıları.110 Madde 14 Yetkiler Üye ġehirlerin yetkileri Ģunlar olacaktır:   “Cittaslow” logosunu kendi imajlarıyla iliĢkilendirmek. aynı nihai amaçlarla geçici olarak bir bölgelerarası koordinasyon uygulaması yapmak mümkün olacaktır. Uluslararası Kurul Orvieto‟daki (Ġtalya) uluslararası merkezlerinde yıllık toplantı yapar. en az 60 (altmıĢ) gün önceden üyelere elektronik posta . Üyelik ücretleri tamamen ödenmiĢ ve diğer tüm gerekli formaliteleri yerine getirmiĢ olan üye Ģehirlerin bütün temsilcileri veya delegeleri ve 2. Aynı bölgede/alanda sayıları üçü geçtiğinde. Oy hakkı olmayan tüm Uluslararası onursal baĢkanlar. Toplantı katılımcıları Ģunlardan oluĢur: 1.   PARAGRAF IV Uluslararası Cittaslow Organları Madde 15 Organlar AĢağıdakiler Uluslararası Birliğin organlarıdır:        Uluslararası Kurul Uluslararası Koordinasyon Komitesi Uluslararası BaĢkan BaĢkanlık Konseyi Garantörler Kurulu Uluslararası Bilimsel Komite Muhasebe Denetçisi. uluslararası tanıtım faaliyetlerini ve Uluslararası Koordinasyon sorunlarını müzakere eder. faaliyetlerinin daha iyi bir Ģekilde organize edilmesi için aralarında iĢbirliği yapmak (Cittaslow bölge koordinasyonu). ortak stratejileri.

Ancak hiç kimse beĢten fazla oy kullanma hakkına sahip olamaz.      Kurul. çalıĢma yönetmeliklerini. Madde 7‟deki prosedürlere göre. üyelerin en az dörtte üçünün hazır bulunması ve katılanların çoğunluğunun olumlu oy vermesi ile Tüzükte ve düzenlemelerde değiĢiklik yapabilir. Ġkinci toplantı daveti üzerine ise müzakere katılımcıların sayısı dikkate alınmaksızın onaylanmıĢ olarak kabul edilir. Yıllık Ortak Fon beyanını onaylar (Tüzüğün 7. Kamu yararına yönelik giriĢimleri ve gerekli bütçeyi belirler. Birliğin yıllık ücretini belirler. değerlendirme parametrelerini ve bunların ölçülmesi için gerekli olan yapıları kararlaĢtırır. BaĢkanı seçer. katılanların üçte biri tüm Birlik üyelerince gerçekleĢtirilecek bir Genel Kurul toplantısı talep edebilir. yeri.111 yoluyla bildirimde bulunularak gerçekleĢtirilecektir. Yıl boyunca takip edilecek hedefleri.   Uluslararası Koordinasyon Komitesini seçer ve Muhasebe Denetçisi ile Garantörler Kurulunu atar. Toplantı bildiriminde toplantının günü. Kurul. Üyeler özellikle baĢka üyeler tarafından temsil edilebilirler. Madde 17 Uluslararası Koordinasyon Komitesi Koordinasyon Komitesi yılda en az iki kez toplanır. üyelerin en az yarısının Ģahsen veya geçerli vekiller vasıtasıyla katılımıyla yasal olarak oluĢturulur ve katılımcılarca basit çoğunluk esasına göre müzakere yapılır. Kurul. ayrıca gerekli olduğunu düĢündüğünde veya üyelerin en az onda biri gerekçeli bir talepte bulunduğunda da toplantıya çağrılabilir. Maddesi). tahmini ve nihai bütçeleri onaylar. saati ve gündemi belirtilmelidir. Kurul aynı zamanda tüm üyeleri etkileyen konulara iliĢkin karar alıyorsa. . Toplantılar normal olarak Cittaslow‟un Orvieto‟daki (Ġtalya) uluslararası merkezinde olmayacaksa Cittaslow‟lardan birinde ve aĢağıda belirtilen 21 üyenin katılımıyla yapılır:     Ulusal Ağların delegeleri için 8 temsilci Ġtalyan Cittaslow‟dan olan delegeler için 8 temsilci Dört Ģehir kurucusu için 4 temsilci Uluslararası Slow Food için1 temsilci Garantörler Kurulu baĢkanı ve direktör de Koordinasyon Komitesinin çalıĢmalarında bulunmaya davet edilir. Kurul.

bütçe temsilcileri ve muhasebe temsilcileri konularını müzakere eder. ġehirler için üyelik prosedürlerini müzakere eder. Ortak nakit fon beyannamesi düzenler Fonları ve mülkleri yönetir. Ayrıca Koordinasyon Komitesi. bir yılda üç kez gerekçesiz biçimde toplantıya katılmama sonrasında gerçekleĢir. Ortak Fonun idaresi. söz konusu olan bir kurucu Ģehir bile olsa. Bilim Komitesi ve Garantörler Kurulu üyelerini atar. Koordinasyon Komitesi oy/katılım çoğunluğuna dayanarak. ÇeĢitli ülkelerdeki Birlik üyeleri arasından alınan prosedürlerin ve iĢleyiĢ yöntemlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi üzerine müzakereler yapar. Birliğin imajına ciddi biçimde zarar verebilecek Ģekilde Birliğin amaçlarına ters olan herhangi bir davranıĢtan ötürü bir üyenin acilen ihracını müzakere eder (resmi olarak bir Ulusal Koordinasyon Grubu tarafından veya onun bildirimi üzerine): Kurul kararlarının uygulanmasına yönelik giriĢimleri müzakere eder.             Madde 18 Uluslararası BaĢkan BaĢkan birliği temsil eder.     BaĢkanlık Konseyini atar. Kurulu ve Koordinasyon Komitesini toplantıya çağırır. Garantörler Kurulunun görüĢlerini alarak. Cittaslow logosunu taĢıyacak/sergileyecek olan üyelerce organize edilecek olan yıllık etkinlik takvimini tespit eder. Müteakip mali yıl için 31 Ocak‟ta tahmini ve nihai bütçeleri düzenler.112 Koordinasyon Komitesine katılım hakkının kaybedilmesi. ġehirlerin yaptığı üyelik baĢvurularını ve varsa herhangi bir ihracı müzakere eder. Ulusal ĠĢletim KuruluĢlarının özel faaliyetlerini koordine edip destekler. Genel konular ve Cittaslow‟un Ulusal ĠĢletim KuruluĢu için olan geçerli yönetmelikler üzerine müzakereler yapar. baĢka Cittaslow‟ların katılımına açık olarak geniĢletilerek de yapılabilir. Hakkın kaybedilmesi halinde Koordinasyon Komitesi yer değiĢimi için atama yapabilir. Cittaslow unvanı/ödülü vermeye yönelik genel kriterleri onaylar. Birliğin faaliyetlerini denetler/izler. . Birliğin faaliyetlerini ve projelerini organize eder ve en az yılda bir kez sonuçların doğruluğunu soruĢturur.

Bu tüzüğün 17. Onların kararları temyiz edilemez. organizasyonel anlamda Cittaslow unvanı verme faaliyeti için iĢbirliği yapar. Madde 24 AnlaĢmazlıklar Üyeler arasında ve üyelerle Birlik ya da onun organları arasındaki herhangi bir anlaĢmazlık. maddesinin hükmünün sonucu olarak. GerçekleĢtirilen faaliyetleri daha iyi hale getirmeye yönelik olarak Birliğin organlarına kapsamlı ve güncel bilimsel ve kültürel bilgi sağlama rolü üstlenip. Uluslararası Koordinasyon Komitesine talimatlar verir ve onun yetkilerini yönetir. Madde 20 Garantörler Kurulu Garantörler Kurulu. diğer herhangi bir yargı yetkisi hariç olmak üzere önce/sadece Garantörler makamına sunulacaktır. her biri sadece kendi fonları ve yürütme organlarından sorumlu olan üye birliklerin ve Ulusal.113 Madde 19 BaĢkanlık Divanı BaĢkan ve 3 baĢkan yardımcısından oluĢur. yerel ve bölgesel yapıların yükümlülüklerinden sorumlu değildir. Üyelerce sunulan disiplinle ilgili davaları değerlendirir ve 60 gün içinde alınması gereken önlemleri yazı halinde düzenleyerek bu davalar hakkında kararlar alır. . Onlar herhangi bir resmi prosedür olmaksızın ve hakkaniyete göre en kısa sürede hüküm vereceklerdir. Madde 23 Uluslararası Yürütme Organlarının Sorumlulukları Birliğin Uluslararası yürütme organları. yasal ve yargılamaya iliĢkin bir örgüttür. Madde 22 Muhasebe Denetçisi Genel kurul her üç yılda bir muhasebe denetçisi atar. Direktör. BaĢkanlık Konseyinin çalıĢmalarında bulunmaya davet edilir. Kurulun ve Uluslararası Koordinasyon Komitesinin toplantıya çağrılmasıyla ilgili tüm faaliyetlerde baĢkan ile iĢbirliği yapar. Madde 21 Uluslararası Bilimsel Komite Bilim Komitesi uzmanlardan ve farklı bilim dallarından gelen bilim adamlarından oluĢur. Muhasebe denetçisi harcamaları denetler. Birliğin iĢletme yönetimini gözlemler ve genel kurula rapor verir. Üç üyeden oluĢur ve içinden bir baĢkan seçilir.

. Müteakip mali yıl için 31 Ocak‟ta tahmini ve nihai bütçeleri düzenleyip bir kopyasını koordinasyon komitesine gönderir. Cittaslow‟a rapor veren ve bölgede koordinatör rolü üstlenen Ulusal Koordinasyon Grubu‟dur. bu durumda bir Ulusal veya Bölgesel Organizasyonel Yapı oluĢturulur ve bu yapı Koordinasyon Komitesi için referans teĢkil eder. Uluslararası Koordinasyon Grubu üyelerine karĢılık gelir.     Ġtalya için Ulusal Koordinasyon Grubu. Birliğin imajına ciddi biçimde zarar verebilecek Ģekilde Birliğin amaçlarına ters olan herhangi bir davranıĢtan ötürü bir üyenin acilen ihracının istenmesi üzerine Uluslararası Koordinasyon Komitesini haberdar eder. Yeni aday Ģehirlerin yaptığı üyelik baĢvurularının tahkikatını yapıp bunları Koordinasyon Komitesine sunar.114 PARAGRAF V Ulusal Organizasyonel Yapı Madde 25 Ulusal ve/veya Bölgesel Organizasyonel Yapılar Ulusal ve/veya Bölgesel alanda en az üç üye Ģehri varsa. Söz konusu yapının yürütme organı. Cittaslow logosunu taĢıyan üye kasabalarca organize edilse bile Ulusal etkinliklerin yıllık takvimini belirler ve bir kopyasını Uluslararası Koordinasyon Komitesine gönderir. Ulusal ağ fonunu yönetir. her kasaba baĢına veya her kasaba grubu baĢına bir Ulusal ağ temsilcisinden oluĢur ve sorumlulukları Ģunlardır:    Kasaba temsilcilerinin emrinde teknik alanda hizmetler talep edebilecek olan Ulusal koordinatörü oy çoğunluğuyla seçer. Projelerle Birliğin faaliyetlerini koordine eder. Madde 26 Ulusal Koordinasyon Komitesi Ulusal Koordinasyon Komitesi. Yılda bir kez sonuçları denetler ve buna göre Uluslararası Koordinasyon Komitesine rapor verir.

kendine özgü niteliklerini paylaĢma ve tanıma kabiliyetlerine dayanır. Ancak elitist bir etkinlik yerine. önsözlerle birlikte bu Tüzüğün ayrılmaz bir parçasını teĢkil ederler: 1. KüreselleĢme bir değiĢim ve sirkülasyon imkânını temsil etmesine rağmen. kaliteli barınağa. kalite arayıĢının sonucu olarak lezzetten yola çıkan YavaĢ Yemek (Slow Food). PaylaĢılan somut ve kanıtlanabilir davranıĢlar prensibinden. farklılıkları azaltma ve bireysel toplulukların tipik özelliklerini gizleme eğiliminde olarak. dıĢarıdan görülebilen ve içinde yaĢanan kendi kimlikleriyle ilgili olmak üzere. Ek C – Mükemmeliyet KoĢulları 4. ULUSLAR ARASI CITTASLOW TÜZÜĞÜ EKLERĠ Tüzüğe ait Ek “A” TÜZÜK BELGESĠ Yerel toplulukların kalkınması. özgünlük arayıĢında olan ve onu dünyanın bilgisine sunan pek çok insanın baĢarısından söz edilebilir. Buradan hareketle. . kültürel olarak ve evrensel biçimde sunmak suretiyle bir mükemmellik arayıĢı Ģeklinde farklı bir ihtiyaç belirmektedir. hizmetlere ve kent dokusuna karĢı gittikçe yayılan ilgiden hareketle kendilerini bu faaliyet içinde elveriĢli hale getiren Ģehirler de Uluslararası bir Cittaslow ağını oluĢturdular. Bu nedenle. hiç kimseye ait olmayan sıradan ortalama modeller önerir ve kaçınılmaz surette sıradanlık meydana getirir. iyi bir sofraya. baĢarısının ve bu baĢarının uluslararası düzeyde yayılmasının faktörlerini oluĢturuldu. Ek B – Kabule ĠliĢkin Düzenlemeler 3. Ek F – Resmi değerlendirme kartları Madde 28 Referans Standartlar Bu Tüzükte yer almayan herhangi bir Ģey. Ek D –Logo 5. Ek A – Tüzük 2. mevcut yasa hükümlerine tabidir.115 PARAGRAF VI Ekler Madde 27 Ekler AĢağıdaki ekler.

Yerel niteliklere saygılı olmayı esas alarak. Cittaslow‟un giriĢimlerini yaymak ve hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için uygulanan giriĢimi halka açık hale getirmek. hareketin öngördüğü disiplinlerle soruĢturma yapılmasını desteklemek. müĢteri ile kaliteli ürün imalatçısı arasında direkt iletiĢimin sağlandığı yerler desteklenerek. logoyu tüm kamu ve özel giriĢim ve faaliyetlerinde kullanmak. kökleri kültüre ve geleneklere uzanan üretim himaye edilir ve bölgenin standardizasyonuna katkı sağlanır. Yerler ve yöntemler muhafaza edilerek. Üzerinde mutabık kalınacak genel kuruluĢ giriĢimlerine ve hareketin koordinasyonuna gönüllü olarak katkıda bulunmak. Hareketin amaçlarına ulaĢmasına katkı sağlamak üzere. yerine getirilip getirilmediği katılan tüm Ģehirlerde ve tüm kıtalarda periyodik olarak doğrulanacak olan birçok taahhüdün altına imza atar. ġehir kaynaklarının tümüyle ve kapsamlı biçimde kullanımı konusunda önyargıya neden olabilecek fiziki ve kültürel engeller ortadan kaldırılarak konukseverliğin kalitesi artırılır. doğal tekniklerle elde edilen ve doğayla uyumlu olan gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi teĢvik edilir. Sadece operatörler arasında değil.       Harekete katılan ġehirler Ģu taahhütlerde bulunurlar:    ġehirler Ģu yetkilere sahip olacaktır:    . hareketin logosunu kendi imajlarıyla iliĢkilendirmek. onu bozmayan fonksiyonel bir altyapı politikası geliĢtirilir. bölgenin ve kent dokusunun karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik bir çevre politikası uygulanır. Cittaslow’da Ģunlar mevcuttur:  Öncelikle geri kazanım ve geri dönüĢüm tekniklerine değer veren.116 Cittaslow. Citta Slow unvanını sergileyip övünmek. sistematik olarak tat eğitimi vererek gençlik ve okul dünyasına özel ilgi göstermek suretiyle vatandaĢlar arasında da Cittaslow‟da yaĢamanın bilinci arttırılır. Bölgede oturmak için değil ona değer verildiği için. Cittaslow tarafından paylaĢılan tercihleri uygulamak ve giriĢimlerin sonuçlarının değerlendirilmesi için kabul edilen parametreler vasıtasıyla. Çevrenin ve kent dokusunun kalitesini artırmaya yönelik teknolojilerin kullanımı sağlanır. Üzerinde mutabık kalınacak prosedürlere göre modeller ve yapılar kullanarak hareket kapsamında gerçekleĢtirilecek giriĢimlere katkıda bulunmak. Genetiği DeğiĢtirilmiĢ (GDO) ürünler dıĢlanırken.

Ofis Kadrosu Ģunlardan oluĢur: -Koordinasyon Komitesinin talimatları ve kararlarına göre hareket eden.117 Hareketin faaliyetine yıllık toplantılarla yön verilecek ve bu toplantılarda Ģu kararlar alınacaktır:    Yılın hedefleri ve iĢ yönetmelikleri. Her zaman farklı bir Ģehirde yapılacak olan yıllık toplantılar. -Politika sorumlusuna gereken tüm operasyonel desteği sağlayıp. Ģehirlerdeki yaĢam kalitesi sorunlarıyla ilgili teknik ve bilimsel tartıĢma yapma imkânı sağlayacak ve bu toplantılarda Cittaslow hakkında bir rapor düzenlenecektir. Direktör. yukarıda bahsedilen politika sorumlusu. yabancı kasabalarla olan iliĢkilerle ilgili temsil yetkisine sahiptir ve Birliğe katılmak isteyen herkesin uymak zorunda olduğu Ulusal parametreleri belirler. -Kasabaların üyelik baĢvurularını iĢleme tabi tutmakla sorumlu direktör. iki BaĢkan Yardımcısı. değerlendirme parametreleri ve bunların ölçülmesi için gerekli olan yapılar Koordinasyon faaliyetleri kapsamındaki kamu yararına yönelik giriĢimler ve gerekli olan bütçe Her ülkeden bir delegenin olması sağlanarak Slow Food temsilcilerini. destek sağlayan Ģehirlerin temsilcilerini ve diğer Ģehirlerden birkaç temsilciyi içerecek olan faaliyetler için bir koordinasyon komitesi oluĢturmak. . Sekreter ve Veznedarın atanmasıyla oluĢan BaĢkanlık Konseyi. Orvieto. Birliğe kabul baĢvurusu yapan kasabalarla direkt iliĢkiler kuran uluslararasılaĢma memuru ve sertifikasyon prosedürlerinin doğruluğunu değerlendirmekten sorumlu Cittaslow sertifikasyon memuru. Madde 1 ÇalıĢma Araçları • UluslararasılaĢma politika sorumlusu • Ofis Kadrosu UluslararasılaĢma politika sorumlusu. 15 Ekim 1999 Tüzüğe ait Ek “B” KABULE ĠLĠġKĠN DÜZENLEMELER “YaĢamanın Birliğine güzel olduğu” Cittaslow–Uluslararası Kasabalar Ağı BaĢkan. yerel sosyal faaliyetleri gerçekleĢtirmek ve yürütmek için gereken teknik görevleri yapar.

Üyelik. aynı felsefeyi paylaĢtığı ve 09. Bu Tüzüğün 8. Ciddi bir nedenden veya en az iki yıl boyunca üyelik ücreti ödememesinden ötürü kurul tarafından bir üyenin ĠHRACI görüĢülebilir. maddesinde belirtilen üyelik ücreti sadece kabulden sonra ödenecektir. Madde 4 Üyelik BaĢvurusu Cittaslow ağına katılmak isteyen ġehrin Belediye BaĢkanı. BaĢvurunun kabulünden sonra.00 Euro değerinde bir tutarı ödemelidir.2007 tarihinde Plueba‟da bir protokol imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği‟yle bağı vardır. katılım ücretlerinin iadesini talep edemezler veya Birliğin varlıkları üzerinde herhangi bir hakka sahip olamazlar. Ayrılan veya ihraç edilen ya da baĢka bir Ģekilde Birlik üyeliklerine son verilen üyeler. Ayrılma talebinin yazılı olarak Koordinasyon Komitesine sunulması gerekir ve en az üç ay önceden gönderilmedikçe (30 Eylül itibariyle). Koordinasyon Komitesine veya Yetkili Ulusal ĠĢletim KuruluĢu‟na. Birlik üyeliğine katılmayı talep eden ve aĢağıdakileri bilgileri içeren bir baĢvuru sunar:     ġehrin tanıtımı. Üye her zaman yazılı talepte bulunarak Birlikten ayrılabilir. mevcut yılın sona ermesi üzerine geçerli olur. . Madde 3 Slow Food ile Bağlantı Cittaslow‟un. ancak Birliğe yıllık ücretin ödenmesi suretiyle tam olarak yenilenebilir. Normalde 50 binden fazla nüfus içermeyen ve baĢkent olmayan Ģehirler için üyelik baĢvurusu değerlendirmesi yapılır. Madde 5 Üyelik BaĢvurusunun Onaylanması Üyelik baĢvurusu Koordinasyon Komitesi tarafından onaylanır.11. Üye statüsü devredilemez. KarĢılanan gereklilikler ve gerekliliklerin karĢılanması için yürütülmekte olan projelerin tanımı.118 Madde 2 Katılım-Ayrılma-Ġhraç Katılım prosedürleri Tüzüğün 8. maddesinde de belirtilmiĢtir. Katılmayı tercih etme nedeni. Birlikle kurumsal ve teknik iliĢkiler için gerçekleĢtirilen konuları. Arkeolojik ve kültürel alanda yer alan Ģehirlerin ve kasabaların uluslararası birliklerinin kollektif olarak üye olmasına izin verilir. Ģehir toplu olarak 600.

00 Euroluk bir ücret öder. Cittaslow Tüzüğü‟nde öngörülen temel kriterler doğrultusunda olması gereken ulusal parametreleri belirler. Ulusal ağın oluĢmasından sonra söz konusu ağdan seçilen Ģehir onay makamı olması nedeniyle Cittaslow Uluslararası kuruluĢuna geri iadesiz 600. 2) Halihazırda bir Cittaslow ağı bulunan ülkelerde ise kabul prosedürü için. Ek “C”) belirtilen toplam kriterlerin en az %50‟sini karĢılayan Ģehirlerin kabulüne karar verir. söz konusu kasabalar daha fazla katılım ve Ulusal ağ oluĢturulması konusunda Ofis Kadrosundan destek isteyecektir. G. Kriterlerin en az %50‟sinin karĢılanıp karĢılanmadığı tespit edilir.119 Madde 6 Üyelik Prosedürleri Cittaslow‟a kabul edilme prosedürleri aĢağıdaki gibidir: 1) Halihazırda bir Cittaslow ağı bulunmayan ülkelerde Ģu adımların izlenmesi gerekir: A. Ulusal Organizasyonel Yapıya ait Ek C ve F‟de belirlenen kalite ve miktar standartlarını kontrol etmek için bir yerel denetim gerçekleĢtirir. C. Koordinasyon Komitesi Ģehrin ağda kalma koĢuluna aynı süre ve prosedürlerle karar verecektir. yerel Slow Food baĢkanı veya onun temsilcisiyle ve yerel Ulusal ağ organizasyonu baĢkanıyla müĢterek olarak. Üyeliğe kabule. Koordinasyon Komitesi usulüne uygun olarak önceden bildirimde bulunmak suretiyle. Madde 7 Kabul Koordinasyon Komitesi. F. ara dönemlerde bile bir doğrulama soruĢturması gerçekleĢtirebilir ve ağda kalma koĢuluna karar verebilir. nihai raporu inceleyip Birlik üyeliğine kabule onay verecek olan Uluslararası Koordinasyon Komitesi karar verir. . Kriterler değerlendirilir. yazılan nihai raporu gözden geçirir ve her kategori için parametrelerden en az birine uyulması kaydıyla Birlik tarafından uygulanan gösterge kartlarında (bkz. UluslararasılaĢtırma ÇalıĢma Grubunda aktif olarak çalıĢacak olan yerel bir organizasyon delegesi belirlenir. E. Gerekirse UluslararasılaĢtırma politika sorumlusu. 3) Herhangi bir Cittaslow ağı yer almayan fakat birkaç onaylanmıĢ kasabanın iĢlemde olduğu ülkelerde. Ofis Kadrosu. Madde 8 Periyodik Doğrulama SoruĢturmaları Yukarıdaki maddelerde belirtilen adımlar her Ģehirde beĢ yılda bir tekrar edilecektir. D. B. ağdaki Ulusal Koordinasyon Komitesi yetkilendirilir (yukarıdaki A-C-D-E maddelerine göre) Ancak bu yazının birinci maddesindeki F ve G maddelerinde düzenleme getirilen prosedürler değiĢmeden kalır.

mini hidroelektrik güç kaynaklan.) kullanımına dikkat çekilerek. Birliğin idari organlarınca önerilen kampanyalar için her defasında belirlenen amaçların gerçekleĢtirilmesine uyum sağlayacaklarını taahhüt ederler. 4. su ve toprak kalitesinin var olan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması.00 Euro 30 binden fazla nüfusu olan Ģehirler 3. 2. 7.120 Madde 9 Zorunlu Kural Üye Ģehirler.500.00 Euro Tüzüğe ait Ek “C” MÜKEMMELĠYET KOġULLARI Çevre Politikaları 1.00 Euro 15 -30 bin nüfusu olan Ģehirler 2. yeĢil hidrojen. Hava.500.500. 3. Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢması.00 Euro 5 binden az nüfusu olan Ģehirler 750. Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması. 8. Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar. yerel yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması. Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaĢmasını sağlayacak planların yapılması. Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi.00 Euro 5 -15 bin nüfusu olan Ģehirler 1. Madde 11 Geçici Hüküm 2009 yılı için aĢağıdaki tutarlarda yıllık üyelik ücreti tespit edilmiĢtir: Binden az nüfusu olan Ģehirler 600. Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması. Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılmasına için planlar yapılması. bio-yakıt vb. . 5. Madde 10 Harçlar ve Ücretler Üye Ģehirlerden aĢağıdaki ücretler tahsil edilir: Kurul tarafından belirlenen ve her yıl en geç Haziran ayının 30‟unda direkt olarak Birliğe ödenmesi gereken yıllık üyelik ücretleri. 6. 9. Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması.

Cittaslow bilgi Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 1. kamu tuvaletleri vb. 8. sosyal merkezler. Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve Yerel Gündem 21‟e katılım). . Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması. 7. 11. 9. Geri kalmıĢ kent alanlarının tekrar geliĢimine ve kullanımına yönelik projeler geliĢtirilmesi. Kentte kablosuz sistemlerin kurulması. spor.121 10. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. yürüyen merdiven. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. 6. U. Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar. 4. 2. Biyo-mimari alanlarının kurulması. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak dost mağazaların kurulması.P(Kentsel Yenilenme Programı) bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. Tıbbi yardım merkezlerinin bulunması. 13. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. Altyapı Politikaları 1.). YeĢil alanların kurulması ve hizmet alt yapılarının sağlanması (oyun alanları. Aile yaĢamını ve genel aktiviteleri destekleyici programların oluĢturulması (rekreasyon. yaĢlı ve kronik hastalara yönelik ev hizmetleri. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. 11. 2. Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması.R. Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. Tarihi mekânların. 12. 5. iĢlevlerinin. Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. 3. Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. 10.).

2. 7. 4. 9. 6.122 3. Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. 4. Tele-iĢgücünün tanıtılması ve desteklenmesi. Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi. okulların yemek hizmetlerinde organik. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. Çöp bidonlarının kötü görünümünün önlenmesi ve atık su toplama sistemi için planlar yapılması. 8. Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. Tarihi merkezlerde uluslararası turizm iĢaretleri ve turist seyahat rehberinin . Kent ve okul bahçelerinin. Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve desteklenmesi. 2. 9. Yerel esnaf ve zanaatkarların ürettiği ürünlerin kalite sertifikalarının oluĢturulması. 11. Misafirperverlik 1. 8. 7. Yok olma tehlikesinde olan el sanatlarının korunmasına yönelik programların geliĢtirilmesi. yerel kültürün geliĢmesine olanak sağlaması için desteklenmesi. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. Kent halkına çeĢitli hizmetler vermeye yönelik planlar yapılması (belediye hizmetlerinin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve halka internet eğitimi verilmesi). Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 1. Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). 5. Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması. 5. 6. 10. 3. Elektromanyetik alanların izlenmesine yönelik sistemlerin kurulması. Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. Kentin renk planlamasının yapılması.

kamu alanlarında çalıĢma saatlerine esneklik kazandırılması vb. Turistik iĢletmelerinin. korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması. 2. genel olarak esnafın. Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre Projesi‟nin desteklenmesi. 6. Slow Food Presidia‟nın desteklenmesi ve oluĢturulması. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması. 4. Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. 3. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması. Kent halkının. YavaĢ Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. 4. Farkındalık 1. 5. Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. Yerel ürünlerin Slow Food‟un Mercati dele Terra Programı kapsamında desteklenmesi. 3. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 1. Slow Food iĢbirliğiyle. 3. Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla Slow Food projesinin uygulanması. YavaĢ Yemek ve YavaĢ Kent faaliyetlerinin yayılmasını sağlayacak programların geliĢtirilmesi.123 kullanılması. Yerel Slow Food (Slow Food) birliğinin kurulması. eylem-kimlik kampanyası için gerekliliklerin karĢılanması. Üye kentlerin resmi yazıĢmalarında Cittaslow amblemini kullanması ve internet sitelerine YavaĢ Kent felsefesini içeren bir bölüm koyması. okullarda sebze bahçelerinin kurulması. . Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park. YavaĢ Kent. YavaĢ Kent Hareketi‟ne katılım motivasyonunun sağlanması için.).). Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri. 7. 3. 2. 2. Özel KoĢullar 1. Slow Food iĢbirliğiyle. 5. web siteleri vb.

Skorların minimum 1 ile maksimum 3 değerleri arasında değiĢtiğini hatırlatırız.124 Tüzüğe ait Ek “D” LOGO Tüzüğe ait Ek “E” RESMĠ DEĞERLENDĠRME KARTLARI Kartlar. kalite ve miktar standartlarının doğrulanması sırasında baĢvuru sahibi Ģehirlerin elde ettiği sonuçları basit bir biçimde gösterir. .

güzelleĢerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesidir. Seferihisar‟da ki yaĢam Cittaslow felsefesine yakın idi. Cittaslow üyeliği. sanayileĢmeden. Cittaslow üyeliği için en temel Ģart olan. sıradanlaĢmaya. Yani Seferihisar‟ın geleceğinin garanti altına alınmasıdır. Hedefimiz. Cittaslow kriterlerinden yapabileceklerimizi yapmaya çalıĢtık. . Enes Battal Keskin: Cittaslow üyelik düĢünceniz oluĢtuktan sonra süreç nasıl geliĢti. çarpık kentleĢme.000‟in altında olmak Ģartını sağlıyordu. tanıdıklarından gelen e-maillerde böyle bir hareketin var olduğunu ve nasıl bir hareket olduğunu öğreniyor. Cittaslow üyeliğine kabul için yerine getirilmesi gereken farklı alanlarda 59 kriter çerçevesinde biz neleri gerçekleĢtirmiĢiz. Bu toplantıları üyeliğimiz kabul edilmeden önce yaptık. 59 kriterin en az %50‟sini gerçekleĢtirmiĢ olmak gerekiyor. Bu cevap üye adaylığına kabul edildiğimiz yönünde bir cevaptı. Ģu an nerede bulunuyoruz sorularının cevaplarını araĢtırdık. bunu Seferihisar‟da gerçekleĢtirmenin mümkün olup olmadığını birlikte araĢtırıyoruz. standartlaĢmaya karĢı. Seferihisar Belediye Kültür Merkezi‟nde toplantılar yaptık. Seferihisar Ege kıyılarında bir kıyı Ģehri olmakla beraber sükûnetini koruyabilmiĢ bir Ģehirdir. nasıl bir yol ve süreç izlendi? Bülent Köstem: 2009 Haziran baĢında Cittaslow‟un merkezi Ġtalya‟ya bir niyet mektubu gönderdik. bu üyeliğe Seferihisar ve Seferihisarlılar adına baĢvuruyorduk. çirkinleĢmeden. Çünkü. YaĢanan politik çalkantılardan. Mümkün olduğunu görünce de harekete geçiyoruz. Niyet mektubumuzu gönderdikten sonra Ġtalya merkezden bize bir cevap geldi. Seferihisar içinde de harekete geçerek Cittaslow‟u tanıtmaya baĢladık. özellikle Ege kıyılarında kendini gösteren. Cittaslow fikri nasıl ortaya çıktı? Seferihisar Cittaslow‟a baĢvururken hedefi neydi? Bülent Köstem Cittaslow fikri belediye baĢkanımız Tunç Soyer tarafından gündeme getirildi. Tabi tüm bu geliĢmeler belediye baĢkanlığından önce oluyor.125 EK 2: CITTASLOW SEFERĠHĠSAR TEMSĠLCĠSĠ BÜLENT KÖSTEM‟LE 12 MAYIS 2010 TARĠHĠNDE SEFERĠHĠSAR „DA YAPILAN MÜLAKAT Enes Battal Keskin:Seferihisar Türkiye‟de ilk Cittaslow ünvanı alan Ģehir oldu. Çünkü Seferihisar. ġunu da belirtmek gerekir ki. Bunun yanı sıra. betonlaĢmaya. bu hedef ve bu amaç ile alınmıĢ oldu. Kendisi internet ortamında. Daha sonra ki zamanlarda Ġtalya‟ya gittiğinde Cittaslow Ģehirlerinden birinde bulunuyor. 2009 Haziran baĢında niyet mektubunu gönderdikten sonra. Seferihisar‟ın kendi yolunu çizebilmesidir. Seferihisar‟a bağlı 14 adet köy kahvehanesinde Cittaslow‟u tanıtan sunumlar yaptık. baĢka hangi kriterleri gerçekleĢtirebiliriz. Belediye baĢkanı seçildikten sonra. gelgitlerden bağımsız bir Ģekilde. sabaha kadar müzik yayını olan bir yer olsaydık elbette üyeliğimiz daha baĢtan reddedilebilirdi. ÇeĢitli duyuru va tanıtım materyalleri ile halkı bilgilendirmeye çalıĢtık. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliği için üyelik kriterlerinin tamamını mı gerçekleĢtirmek gerekiyor? Bülent Köstem: Hayır. Kendimizi tanıtan bu mektupta ayrıca amaçlarımızı ve Cittaslow olma niyetimizi belirttik. Çok katlı otellerin olduğu. nüfusu 50.

Enes Battal Keskin: Cittaslow. . kelimesine yüklenen olumsuz anlamların yanlıĢ ve haksız olduğu Seferihisarlılar tarafından anlaĢıldıktan sonra yavaĢ kelimesini daha rahat kullanmak isteyebiliriz. Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için o anın Ģartlarından dolayı Cittaslow‟u “sakin Ģehir” olarak tercüme etmeyi daha uygun bulduk. Cittaslow. “biz yavaĢlıyor muyuz”. “ne kadar yavaĢlayacağız?” Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik. Böylece. Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme etmekteki amacınız nedir? Bülent Köstem: Aslında Cittaslow‟un tüzüğünde Cittaslow kelimesinin tercüme edilmemesi yönünde bir madde var. Slow Food felsefesinden hareketle yola çıkmıĢ bir süreç ve yavaĢlık vurgusu önemli. Yani niyet mektubunu gönderdikten yaklaĢık 5 ay sonra 28 Kasım 2009 tarihinde Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliği gerçekleĢmiĢ oldu.Ek 1 Tüzük Madde 4) Ancak Türkiye‟de “citta” ve “slow” kelimeleri bir anlam ifade etmediği için biz Cittaslow kelimesini tercüme etmek zorundaydık. Enes Battal Keskin: Seferihisar‟da Cittaslow tanıtımı için bastırmıĢ olduğunuz broĢürlere baktığımızda Cittaslow‟un çevirisi olarak “yavaĢ Ģehir” değil de “sakin Ģehir” ifadesini kullanıyorsunuz. Biz Cittaslow merkezine 2011 yılına kadar bu belgelerin alınması konusunda taahhütte bulunduk. Avrupa‟da yaĢayanlar “citta” kelimesinin Ģehir . Cittaslow felsefesinden uzaklaĢmak anlamına gelmez mi? Bülent Köstem: Bu konu bizim de üzerinde çok konuĢtuğumuz bir konu. Enes Battal Keskin: Peki gelecekte Seferihisar halkı Cittaslow hareketini benimsedikten sonra “yavaĢ” kelimesini kullanmayı düĢünüyor musunuz? Bülent Köstem: Belki. Ama Ģunu belirteyim ki örneğin Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinden olan ISO9000 ve ISO14000 belgeleri yoktur. Haziran 2009‟da baĢlayan üyelik süreciniz Kasım 2009‟da tamamlanmıĢ oldu ve Cittaslow üyeliğine kabul edildik. “slow” kelimesinin yavaĢ anlamına geldiğini biliyorlar. Yani Seferihisar‟da üyeliğe baĢvururken gerekli kriterlerden bazıları vardı ve biz hem bunlardan puan aldık. Dolayısıyla bu tür taahhütler de tam puan olmasa da size puan getiriyor.126 Enes Battal Keskin: O zaman Seferihisar daha baĢlangıçta üyelik kriterlerinden %50‟sini gerçekleĢtirmiĢti diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Evet. Bir iki hafta içerisinde böyle bir metni yani Seferihisar‟ın gerçekleĢtirmiĢ olduğu Cittaslow kriterlerini ve gerçekleĢtirmeyi taahhüt ettiğimiz kriterleri yazılı hale getirmiĢ olacağız. Enes Battal Keskin: Cittaslow‟a üye olmak için gerekli olan 59 kriterden hangilerini gerçekleĢtirdiniz ve ileriye yönelik gerçekleĢtirmeyi taahhüt ettiğiniz kriterlerin neler olduğu hakkında bilgi verir misiniz? Bülent Köstem: Böyle bir bilgiyi Kültür Bakanlığı‟da bizden istedi.(Bkz. Fakat Türkiye‟de halk bu kelimelerin anlamını bilmediği için biz Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme ettik. “YavaĢ”. hem de gerçekleĢtirmek için taahhütte bulunduğumuz kriterlerden dolayı puan alarak %50 kriter Ģartını tamamladık. “yavaĢ” anlamına gelen “slow” kelimesine olumsuz anlamlar yüklediğini. Avrupa‟da ortaya çıkan bir hareket olduğu için. ÇıkıĢ noktası yavaĢlık olan Cittaslow hareketinin tercümesini “sakin Ģehir” olarak yapmak. Avrupa‟da Cittaslow‟a üye Ģehirlerde yaptığımız görüĢmelerde halkın.

Gönüllü bir kuruluĢun yaptırım gücü nedir? Yani Cittaslow merkezi.(Bu doküman. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliğinin temel Ģartı üyelik baĢvurusunda bulunan Ģehrin nüfusunun 50. Aynı Ģekilde “Sığacık Pazarı”na halden mal getirmeyip burada sadece Seferihisarlıların mallarını satmasına izin verdik. Öncelikle “köy pazarı”nda köylülerin açık pazar kurmasını ve sadece Seferihisar‟da üretilen malların üreticileri tarafından satılmasını sağladık. Enes Battal Keskin: Fiziksel değiĢim anlamında yaptığınız çalıĢmalardan bahseder misiniz? Bülent Köstem: Fiziksel değiĢim anlamında Seferihisar‟ın hemen giriĢindeki Atatürk Caddesi‟nde üç tane bina üzerinde çalıĢma yaptık. kriterleri koruyamazsanız ya da korusanız bile geliĢtirmezseniz Cittaslow birliğinden uzaklaĢtırılıyorsunuz. gereklerini yerine getirmeyenlere ya da getirip de zamanla değiĢtirenlere nasıl bir yaptırım uyguluyor? Bülent Köstem: Eğer ilk baĢta üye olduğunuz özellikleri. birlikten çıkarılıyorsunuz. Ġtalya‟da büyük bir il merkezi konumundadır.000 nüfuslu yerler. yavaĢ Ģehir kriterlerinin gerçekleĢtirilmesinin daha kolay olduğu söylenebilir. Cittaslow kriterlerinin daha büyük Ģehirlerde uygulanamaz olduğu için mi konulmuĢ? Bülent Köstem: Zannediyorum bu kriterin temel sebebi Cittaslow‟un Ġtalya‟da ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Böylece köylerde büyük bir değiĢim oldu.Böylece insanlar yaptıkları iĢin değerli ve para kazanabilecekleri bir iĢ olduğunu gördüler. Enes Battal Keskin: Siz Cittaslow‟a üye olduktan sonra Seferihisar‟da neler değiĢti? Kısa vadede neler yaptınız? Bülent Köstem: Cittaslow‟a üye olduktan sonra en kısa vadede gerçekleĢtirdiğimiz en çarpıcı değiĢim köylerde oldu. 15. 5.000‟in üzerinde olan Ģehirlerde uygulanabilir mi? Bülent Köstem: Evet olabilir ve bence zaten öyledir.Bir ev hanımı kendi yaptığı salçaları Sığacık Pazarı‟nda satabiliyor ve ailesine maddi açıdan destek olabiliyor artık. üyelik Ģartları gönüllülük esasına dayanıyor.127 Bu dokümanı size de gönderebiliriz.000. Nüfus kriteri. Yaptığımız toplantılar sonucunda . Nüfusu 50. Nüfus 50. Cittaslow‟un üyelik yapısı. Örneğin 30. Enes Battal Keskin: Size göre Cittaslow sürdürülebilir bir kent modeli olabilir mi? Nüfusu 50. Çünkü orada Ģehirler zaten küçük.000‟in altındaysa doğal olarak o yerde hayatın biraz daha yavaĢ aktığı.000‟in üzerinde olan Ģehirler için ise Cittaslow kriterleri geliĢtirilerek veya yöntem konusunda eklemeler yapılarak uygulanabilir diye düĢünüyorum.) Enes Battal Keskin: Cittaslow.000 nüfusuyla Seferihisar Türkiye‟de bir ilçe iken. Bu çalıĢmaların baĢlangıcında yaklaĢık yirmi tane ressam ve mimarla Seferihisar‟da binaları nasıl güzelleĢtirebileceğimiz konusunda toplantılar yaptık. En çarpıcı değiĢimin yerel üretici üzerinde olmuĢtur diyebiliriz.000.000‟in altında olması. Çünkü Seferihisar‟ın Safranbolu Evleri gibi özel mimarisi olan evleri yok. 10. hiçbir Ģey ekmedikleri tarlalarını tekrar ekmeye sebze-meyve yetiĢtirmeye baĢladılar.Ġnsanlar yetiĢtirdikleri ürünleri halde satamadıkları için yıllardır boĢ bıraktıkları. “Cittaslow Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesi‟nin YapmıĢ Olduğu ÇalıĢmalar Raporu” 3 Haziran 2010 tarihinde tarafımıza elektronik posta ile gönderilmiĢtir. uluslararası bir birlik Ģeklinde örgütlenmiĢ.

128 oluĢturduğumuz taslağa uygun Ģekilde. Bunun dıĢında Seferihisar‟a özel. kafeleri. Biz onları kalenin arka tarafına topladık.Seçim gerçeğini de göz önüne aldığımızda dört yıl ve artı beĢ yıllık bir süreyi kapsadığını söyleyebiliriz. Özellikle bu yaz sonu bu konuda elimizde daha çok veri olacak. Bu süreç halkın gelirinde bir artıĢ sağladı mı? Böyle bir değiĢim gözlemlediniz mi? Bülent Köstem: Böyle bir değiĢim oldu. Bu talep turizm camiasını. kendi ifadesiyle Sığacık‟ın bu kıĢ hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu ve daha önce kazanmadıkları kadar çok para kazandıklarını söylüyor. ġu an pazar günleri Sığacık‟ta kurulan pazara Ġzmir‟den inanılmaz bir talep var. esnafı.orta . Bu yüzden bizim bilgilendirme ve gönüllü artırma çabalarımızın tamamı halkın Cittaslow‟u daha çok benimsemesi için yapılıyor. herkesi olumlu anlamda etkiliyor. Sonuçta Cittaslow üyeliği ile birlikte insanların el emeği değer kazandı. Enes Battal Keskin: Halkın Cittaslow‟a destek vermesi için reklam ve proje boyutunun dıĢında kanaatimizce halka maddi olarak bir girdi sağlanması gerekiyor. . Ayrı ayrı ve farklı gölgelikleri yıktırarak tek bir gölgelik yaptırdık. kahveleri. Kahvehanelerde plastik masa ve sandalye yerine tahta veya demir masa ve sandalye kullanılması için çaba harcıyoruz. ġu anki haliyle halk Cittaslow‟u benimsemiĢ durumda. Sığacık Kalesi‟nde surların üzerinde bulunan evlerde mimariye uygun değiĢimler yapıyoruz. Çünkü yaz aylarının kıĢ aylarına göre daha verimli ve hareketli geçeceğine inanıyoruz. Bu kısa süreçte bile insanların hayatına artı bir değer kattık. Stratejik bir planımız var.uzun vadeli bir projeksiyon hazırladınız mı? Böyle bir planınız varsa ne kadarlık bir süreyi kapsıyor? Bülent Köstem: Evet. Enes Battal Keskin: Sanayinin Seferihisar‟ın gelir kaynakları arasında bir yeri var mı? Bülent Köstem: Seferihisar‟ın gelir kaynakları arasında sanayi var. Seferihisar‟a özgü geleneksel bir sanayi dalından söz edemeyiz. Enes Battal Keskin: Cittaslow‟a üyelik sürecinizde kısa. Enes Battal Keskin: Yerel seçimler olduğunda Cittaslow üyeliğinizi sağlayan Ģu anki belediye baĢkanı değiĢebilir. Kahvehanelerin de gölgeliklerini tek tip ve mimariye uygun hale getirdik. Ancak tarım ve turizm sektörüne kıyasla daha küçük bir oranda. Bir kaç sene sonra daha fazla benimseyecek ve Seferihisar‟ın geleceğini konusunda söz sahibi olup tercih yapabilecektir. Böyle bir durumda Seferihisar halkının Cittaslow‟a sahip çıkmaya devam edeceğini düĢünüyor musunuz? Yani halk Cittaslow‟u benimsemiĢ durumda mı sizce? Halkın Cittaslow‟u benimsemesi için gereken çalıĢmaları yaptığınızı düĢünüyor musunuz? Bülent Köstem: Eğer halk Cittaslow‟u benimsemezse Türkiye gibi siyasetin çok gelgitli olduğu bir yerde beĢ sene sonra baĢka bir belediye baĢkanı gelip bütün bu çabaları göz ardı edip farklı bir yoldan gidebilir. Aynı Ģekilde Sığacık‟ta derenin yanında.Bu plan ilk aĢamada dört senelik bir süreyi kapsıyor. Bütün bu olumlu geliĢmeler halkın Cittaslow‟u benimsemesini hızlandırıyor doğal olarak. ana cadde üzerinde “Belediye Pasajı”ndan baĢlayarak bazı binalar üzerinde mimari güzelleĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları yaptık. Esnaf. Sığacık Kalesi‟ne bakan tarafta balıkçılara ait bina kompleksi diyebileceğimiz bir bina topluluğu vardı.

Bir Ģehri tanımak için o Ģehrin insanlarıyla da iç içe olmak gerekiyor. bir yandan da tarım alanında özellikle mandalinanın değerini arttırmak adına adımlar atıyoruz. Biz kentsel geliĢim projelerinde bisiklet yolu. Enes Battal Keskin: Cittaslow ile ilgili yaptığınız çalıĢmalar sonucunda Seferihisar çekim merkezi haline gelecek ve turistlerin tercih ettiği bir Ģehir olacak. izliyoruz. Bunun için gelen turistin Ģehre hiç uğramadan otellerde konaklayıp sonra ülkesine geri döndüğü. çeĢitli fon kaynaklarına baĢvuruyoruz. tarım alanında da kalkınmayı sağlamaya çalıĢıyoruz. Ev pansiyon uygulamasını baĢlatmayı düĢünüyoruz. Enes Battal Keskin: Bu gün Seferihisar‟a turistik amaçlı gelen insanlar. Enes Battal Keskin: Turist sayısının artması ile beraber otellerin. Seferihisar‟da yaĢamak isteyenler de buraya uyum sağladığı sürece bir sorun olmaz. Turizmin yanında tarıma yönelik çalıĢmalarımız da önemli yer tutuyor. onların geleneklerini yaĢam biçimlerini de bilmek gerekiyor. Seferihisar‟ı yerleĢmek için tercih ederlerse ve Seferihisar‟ın nüfusu 30. Cittaslow felsefesini benimseyip o doğrultuda çalıĢmalar yapan Ģehirler kesinlikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlar ve sürdürülebilir bir Ģehir olabilir. Biz belediye olarak elimizdeki enstrümanlarla bunu sağlamaya çalıĢıyoruz. Seferihisar‟ın Ģehir merkezine hiç uğramadığı otel merkezli turizm yerine ev pansiyonculuğu merkeze alan bir turizm politikası izleyeceğiz.129 Enes Battal Keskin: Seferihisar‟ın Ģu an odaklandığı alan turizmdir diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Turizm ve tarım diyebiliriz. Ama sakin Ģehirlerin sayısı arttıkça. Böylece Ģehir kalabalıklaĢıp sükûnetini kaybediyor. ikisi birlikte düĢünülebilir. Tarım için projeler hazırlıyoruz. Turizm ve tarım.000‟den 100. Ama Cittaslow’u reklam için isteyen. konaklama tesislerinin de sayısının artması gerekecek bunu düĢünerek herhangi bir planlama yaptınız mı? Bülent Köstem: Evet bu konuyla ilgili çalıĢmalarımız var. farklı Ģehirlere dağılım nedeniyle. Sadece turizme bel bağlamayıp tarım ürünlerinin değerini arttırıp. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliği. Bir sene içinde Türkiye‟deki sakin Ģehir sayısı arttığı zaman Seferihisar‟a olan ilgi ve turist yoğunluğunun azalacağını düĢünüyoruz. yürüme parkuru. bir Ģehirde yerel kalkınmayı gerçekleĢtirebilir ve bu kalkınma sürdürülebilir bir kalkınmadır diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Evet sağlar ama garantisi yok Cittaslow‟a üye olmakla her Ģey bitmiyor önemli olan Cittaslow‟u tam anlamıyla benimseyip Cittaslow‟un kriterlerini yerine getirmek ve bunu devam ettirebilmektir. ben sadece . Organik tarımı teĢvik etmeye çalıĢıyoruz. ilgilerin tek merkezden farklı merkezlere dağılması nedeniyle bu olumsuzluk ortadan kalkıyor. Bu durum olumlu gibi gözükse de bu turist yoğunluğu size endiĢe vermiyor mu? Bülent Köstem: Bu konuda Ġtalya‟daki Cittaslow Birliği‟nin de Ģöyle bir paradoksu olmuĢ: Bir Ģehir Cittaslow üyesi olduktan sonra ilgi merkezi oluyor ve insanları kendine çekiyor.000‟e ulaĢırsa Cittaslow üyeliğiniz ile ilgili durum ne olur? Bülent Köstem: Seferihisar‟da yaĢamak isteyenlerin buranın yaĢam tarzına uygun Ģekilde yaĢamaları gerekir. ġu an Türkiye‟deki tek sakin Ģehir Seferihisar olduğu için bütün ilgiyi burası topluyor olabilir. otopark zorunluluğu getirmeye çalıĢıyoruz. Bir yandan turizme yönelik adımlar atıyoruz.

Ġtalya‟daki Cittaslow Ģehirlerinin bir kısmı belli bir geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢmıĢlar ve belli kriterlere sahipler. Yani turizm beklentisinden. Bir kısım Ģehirler de ellerinde olanı kaybettikleri için piĢman olmuĢlar ve Cittaslow ile bunları tekrar kazanma beklentisi içindeler. kendi halkının daha sağlıklı yaĢamasını isteyen Ģehirler de var.130 Cittaslow logosunu alayım baĢka bir Ģey yapmama gerek yok diyenler için tabi ki sağlamaz. (Turizm Ģehri olan Bodrum‟un sakin Ģehir olmaya çalıĢması gibi. geleceklerini Ģekillendirmek istiyorlar.) Bir kısım Ģehirler de bizim gibi Cittaslow‟a üye olup kendilerini belli bir formatla geleceğe taĢımak. Enes Battal Keskin: Verdiğiniz bilgiler için çok teĢekkür ederim. Bu Ģehirleri de farklı bir kategori olarak görebiliriz. ġehirlerinin kalkınması. . kalkınma beklentisin en çok kendi halkının sağlıklı yaĢaması için Cittaslow‟a üye olan. çevreye yönelik kaygıları olan. Fakat Cittaslow‟a üye 129 (Seferihar‟ın üye olduğu tarih itibariyle) Ģehirden çoğu Cittaslow‟u bir yerel kalkınma modeli olarak görüp üye olmuĢ Ģehirlerdir. onun kriterlerini gerçekleĢtirmek için üye olan Ģehirler var. Bu gibi Ģehirler Cittaslow‟u turizmlerini düzenlemek için kullanmıĢlar. Enes Battal Keskin: Dünyadaki Cittaslow‟a üye diğer ülkelerin Ģehirlerinin Cittaslow‟a bakıĢ tarzları aynı mıdır yoksa farklılıklar var mıdır? Bülent Köstem: Farklılıklar var. Bunların yanında çok fazla turizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmayan. doğaya daha yakın olmak isteyen. bunun sonucunda Ģehir halkının yaĢam kalitesinin yükselmesi için üye olmuĢ Ģehirlerdir.

Yurt DıĢı ĠliĢkiler Belediyeler. ilgili belediyenin meclis kararı.C. 5272 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun uygulanması hususunda ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilmesi için Bakanlığımıza yapılan baĢvurular da dikkate alınarak aĢağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüĢtür. üyelikte bir katılım payı veya aidat ödenecek ise miktarı ile belediyenin en son kesin hesap özeti.4. b) Uluslararası kuruluĢlara üye olunacaksa. üye olunacak uluslararası kuruluĢun ana statüsünün tam metni ile tasdikli Türkçe çevirisi. .2004 tarihli ve B050MAH0650002/(50-51)04-82216-(2004/160) sayılı genelgemiz.2005 (50-51)05 KONU: 5272 sayılı ve 5216 sayılı Kanunların uygulanması Genelge 2005/36 ……………………….C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B050MAH0650002/865-80970 7. belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirmede veya kardeĢ kent iliĢkisi kurmada Bakanlığımızdan önceden izin alacaklar ve aĢağıda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat edeceklerdir: a) Yurt dıĢındaki bir belediye ile kardeĢ kent iliĢkisi kurulmasında ilgili belediye meclisinin kararı. VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) ĠLGĠ : 31. kardeĢ kent iliĢkisi kurulurken kardeĢ kent protokolleri de imzalanacaksa ilgili protokollerin metni.131 EK 3: T. kardeĢ kent iliĢkisi kurulacak olan kent hakkında bilgi ve kardeĢ kent iliĢkisinden beklenen faydaların neler olduğu. uluslararası kuruluĢ hakkında bilgi ve ilgili belediyenin meclis kararı. üyelikten beklenen faydalar. c) Uluslararası kuruluĢlarla birlikte eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülmesi ve festivaller düzenlenmesi halinde.ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‟NÜN 2005/36 SAYILI GENELGESĠ T.12.

MüsteĢar DAĞITIM : Gereği: 81 Ġl Valiliği Bilgi: MüsteĢar Yardımcıları Merkez Birimleri Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanları Kontrolörler BaĢkanlığı ġube Müdürleri . süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir. Ayrıca yurtdıĢına çıkıĢ amacı. yurt dıĢındaki faaliyetlerinin devletin dıĢ politikasına ve uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürüteceklerdir.132 Belediye baĢkanları ve belediyeyi temsil eden heyetler. Yurt içindeki belediyeler arasında kardeĢ kent iliĢkisi ilgili belediyelerin karĢılıklı meclis kararları ile kurulabilecektir. ġahabettin HARPUT Vali Bakan a.

Belediye birlikleri ve “kamuya yararlı dernek” statüsünde bulunan mahalli idare dernekleri dıĢındaki kiĢi.000/597-50137 sayılı genelgemiz. b) 20/09/2000 gün ve B. panel vb. c) 24/04/2001 gün ve B.MAH.076.MAH.076.050.0002/86-80970(2005/36) sayılı genelgemiz.050. 1. Görevlendirmeler. görev ve hizmetle iliĢkisi olmayan konular için yurtdıĢı görevlendirme yapılmayacaktır.000/5003/50520 KONU: YurtdıĢı ĠliĢkiler Genelge 2005/62 ………………………….050. Belediyelerin seçilmiĢ ve atanmıĢ personelinin yurtdıĢı görevlendirilmelerinde uyulacak esaslar ilgi genelgelerimizle belirlenmiĢtir. Ancak son günlerde DıĢiĢleri Bakanlığı ve valiliklerimizden alınan yazılardan yurtdıĢı görevlendirmelerde bu esaslara uyulmadığı anlaĢılmaktadır.076. Bu nedenle. e) 07/04/2005 gün ve B. kongre. Ģirket. 2.076. asgari sayıda personel ve asgari süreler için yapılacaktır.MAH.000/806 sayılı genelgemiz.ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‟NÜN 2005/62 SAYILI GENELGESĠ T.050. Toplantı. seminer. yabancı dil bilgisi ve nitelikler aranacaktır.065. Belediyeler bütçelerinden kendi görev ve hizmet konuları dıĢında harcama yapılamayacağından.MAH. Kamu kurum ve kuruluĢları. 5.C.MAH.000/328 sayılı genelgemiz.050. dernek. 3. d) 16/02/2005 gün ve B.C ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI:B. organizasyonlara katılmak için görevlendirilen personelde katılım için gerekli olan. 4. Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır.076.000/50569 sayılı genelgemiz. yurtdıĢı görevlendirmelerde aĢağıdaki esaslara uyulması gerekli görülmüĢtür.133 EK 4: T. azami tasarruf ilkelerine uygun olarak. vakıf 20/06/2005 .MAH.VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) Ġlgi: a) 25/06/1997 gün ve B.050.

organizasyonu düzenleyen kuruluĢ (Belediye. Organizasyonu düzenleyen kuruluĢa (var ise) herhangi bir ad altında (eğitim giderleri. Ayrıca. 9. rehberlik ücreti vb. randevu temini gibi dıĢ temsilciliklerimizin imkânlarını aĢabilecek taleplerde bulunulmayacak. yurt dıĢında bulunulduğu sürece olumsuz imaj ve değerlendirmeye yol açabilecek tutum ve davranıĢlara meydan vermeyecektir. 7. organizasyonlar ile kardeĢ Ģehir iliĢkileri nedeniyle görevlendirilmelerde. kongre. resepsiyon. Yurt dıĢına giden belediye görevlileri Bakanlığımızca DıĢiĢleri Bakanlığına bildirilecektir.134 vb. belediye birliği veya uluslararası kuruluĢ vb.) ödeme yapılması mümkün değildir. DıĢ temsilciliklerimizden. konaklama ücreti. mümkünse ülkeye varıĢlarını müteakip.) veya resmi makamlar tarafından yapılmıĢ davet yazıları aranacaktır. Bu çerçevede. Belediye baĢkanları ve belediyeyi temsilen giden heyetler yurt dıĢındaki faaliyetlerini devletin dıĢ politikasına ve uluslararası antlaĢmalara uygun olarak yürüteceklerdir. bir nezaket ziyareti gerçekleĢtirmelerinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. kuruluĢlar tarafından kurs. 11. özel nitelikli ziyaretlere dıĢ temsilciliklerimizin ismini kullanarak resmi hüviyet kazandırılmaya çalıĢılmayacaktır. hizmet satın alınması. seminer. tercüman ve mihmandar tahsisi. Görevlendirilen personelle birlikte yurtdıĢına çıkan el ve çocuklar için Belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir. Bilgilerinizi ve uygulamanın bu esaslara göre yürütülmesi için gereğini rica ederim. harcırah ödenmeyecektir 6. vb. Belediye baĢkanı ve diğer personelin görev dıĢından yurtdıĢına çıkıĢlarında da ilgili valiliğe bilgi verilecektir. adlarla yurtdıĢında düzenlenen programlar için personel görevlendirilmeyecek. süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir. 10. 12. YurtdıĢı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir. ġahabettin HARPUT Vali Bakan a. önceden mutabakata varılanlar haricinde. 8. Belediye bütçesinden ödeme gerektiren veya gerektirmeyen her türlü yurtdıĢı görevlendirilmelerde yukarıda sayılan usul ve esaslara uyulacak ve yurtdıĢına çıkıĢın amacı. Bu konuda Bakanlığımızca yayınlanan ilgi genelgelerin bu genelgeye aykırı hükümleri geçersizdir. seminer. panel. MüsteĢar . Toplantı. belediye adına yurt dıĢına gidecek heyetlerin ziyaret ettikleri ülkelerdeki dıĢ temsilciliklerimize. inceleme gezisi vb. Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah (yol+yevmiye) giderleri dıĢında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

135 DAĞITIM: Gereği: 81 Ġl Valiliğine Bilgi: MüsteĢar Yardımcıları Merkez Birimleri Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanları Kontrolörler BaĢkanlığı ġube Müdürleri .

Cittaslow olduktan sonra Seferihisar giriĢine yerleĢtirilen tabela Fotoğraf 2: Cittaslow olduktan sonra değiĢen Seferihisar Belediyesi Duyuru Panosu .136 EK 5: FOTOĞRAFLAR Fotoğraf 1.

137 Fotoğraf 3: Üretici köylülerin tüketicilere ürünlerini aracısız satabilmeleri için oluĢturulan Köy Pazarı Fotoğraf 4: Esnafa örnek oluĢturması için düzenlenen Belediye Pasajı .

138 Fotoğraf 5: Slow Food düĢüncesini yaygınlaĢtırmak amacıyla yaptırılan logolu önlükle satıĢ yapan bir Seferihisarlı. .

Dr.113-130. planlama. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. (2008). (2005). (2008). Ġstanbul. DUBEN. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. Turgut. “Yerel Kalkınmada Katılımcı Politikalar: Çanakkale Örnek Alan Değerlendirmesi”. (1996). Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri Ders Notları. 2. Ankara: ss. Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci AraĢtırması.Baskı. Sayı:2. “Kentlerin Sürdürülebilir GeliĢiminde Güncel YaklaĢımlar Kapsamında YaĢam Kalitesi-Kocaeli Örneği”. “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme: Araçlar. “Seferihisar Ġlçesinin GeliĢmesinde Ġç Dinamiklerin Rolü”. (2005). IULA-EMME Yayını. (2001). Sivas: ss. (2004). 8. BBB Yayını. Sayı:42(2). Cevat Geray’a Armağan. Ġzmir. tasarım.139 KAYNAKÇA AKSAKOĞLU. Ferhat. ÇETĠN. Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayını. TimaĢ Yayınları.109-111.1-20. Ġstanbul: ss. David. pp.3-13. AKTAġ. Kent ve Yerel Yönetim. (2007). Ankara. Sayı:7 (1). Tolan. (2000). Okutan Yayınları. BAġARAN. (2004). Ekin Yayınevi. Ġzmir: ss. Turhan Kitabevi Yayınları. Ġstanbul. Kütahya. (2009). Bursa BüyükĢehir Belediyesi. (1999). . ÇAHANTĠMUR ISPALAR. “Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı”. BARLAS. BANISTER. Ġsmail. “Sürdürülebilirlik Olgusunun Kentsel GeliĢme Sürecindeki Yansımaları”. Aslı. Kent Sosyolojisi. Alen ve Sadun EMREALP. “Sustainable Urban Development and Transport–A Eurovision for” . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Murat. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. Çınar. Arzu (2010). Prof. Ġzmir: ss. Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. Kocaeli. ÇAHANTĠMUR.Sami. Ece. Cilt 26. (2002). Bahriye GÜLGÜN ve Ġsmail YÖRÜK. (1991). Elif Karakurt Tosun(Ed. Bursa.Baskı. Adım Yayınları. ATIL. 7-8 Ekim 2004. 21. (2006). YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Ġslam’da ġehir ve Mimari. Bursa: ss. M. itüdergisi/a mimarlık.Yüzyıl Kentleri.Basım. Ġstanbul. Cilt:7. Ankara. “Sürdürülebilir kentsel geliĢmeye sosyokültürel bir yaklaĢım: Bursa örneği”. Ġstanbul. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Urban Management Development. Esra Diğdem. YaklaĢımlar ve Türkiye”. 5. “Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma”. Hüseyin.). BAL. (2007). Transport Reviews. Toplumbilime GiriĢ.225-256.20. BAYRAM.215-226. DENKER. Vol. Arzu ve Hülya TURGUT YILDIZ. CANSEVER. Cumhuriyet Üniversitesi ĠĠBF Dergisi. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.251-265. ATAY.

Qualitatiye Sociology. Kemal . YeĢil Yerel Yönetim. Hasan ġ. Ġstanbul. http://slowfoodgenclik.2010).blogspot. GÜREL ÜÇER. http://en.2010). Ġstanbul. Ġstanbul. Özge Yalçıner. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.1.”.wikipedia.wikipedia. Isparta. Cambridge.06. (2009)._South_Australia (22. Isparta. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. “Speed Culture: Fast Strategies in Teleyised Commercial Ads. http://en. http://sustainablecities.wikipedia.2010). Ġstanbul: ss.06. Vol. (2005). http://en. “Sürdürülebilir Kent Ġçin Ekolojik-Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara.org/wiki/Ludlow (21.2010. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.com/slow-food/ (08. “Samsun Ġlinde KentleĢmenin Çevresel Açıdan Ġncelenmesi”. FROMM. New York. GAĠNES. Sadun.06. (2009). Erich.org/wiki/Cittaslow (15.311-329. Sahip Olmak Ya da Olmak.com/ (06. Blackwell Publisher. Z. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi.140 EMREALP. Alfa Yayınları. pp.21-29 GÜNBEYAZ. Nükhet. (1997).dk/en/actions/a-paradigm-in-progress/cittaslow-putting-qualityof-life-first (15. Arıtan Yayınevi.167-170. Ankara. . Readings in Urban Theory. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 2.06.06. Ġstasyon Caddesi Örneği”.Baskı. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Semih.Jeremy ve Stefan JAGER. Prestel Verlag. No. ERYILDIZ. Algı Yayıncılık.org/wiki/Ludlow (21. Ankara.2010). Aslı. (Çev:Esen Gür). GÖRMEZ. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı. Mekânsal YerleĢim Derneği Yayını.wikipedia. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. YavaĢ. (2006). (1991). Yerel Gündem 21Uygulamalarına Yönelik KolaylaĢtırıcı Bilgiler El Kitabı. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Susan ve Scott CAMPBELL.EMME Yayını. (1996). (1999). (2007). (2007). “1960‟larda Sürdürülebilirlik ve KentleĢme. Samsun. ERTEK. “Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye‟nin Kıyı Politikası”. GOTTSCHALK. “Avustralya”. IULA. (2008).org/wiki/Goolwa.2010). (2006). (Çev:Aydın Arıtan).Güdül Örneği”. Ġslam Ansiklopedisi. ERCOġKUN. Simon. (2007). Manifesto for Sustainable Cities. FAINSTEIN.wordpress. “Kentsel YaĢam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında Belirlenmesine ve GeliĢtirilmesine Yönelik Bir YaklaĢım: Orta Ölçekli Kent Örnekleri”. Ahmet. HAġTEMOĞLU.22 (4). Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik ArayıĢı. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. HONORE. Ankara.05.05. Carl. http://toprakana-slowfood1.2010). http://en. C:4. Ankara:ss.

http://www.org.distinctlycumbrian.tr/turkce/kentlesme/Kentges_raporu_son.05.org/wiki/%C4%B0talya (07. http://tr.uk/page.2010).wikipedia.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik (05.06.php?action=displayNewsItem&ID=48923 (14. http://www.05. http://www.141 http://tr.uk/page.05.uk/images/stories/spring%202008%20newsletter.2010). http://www.gov.05.wikipedia.2010).tr/kurumsal/sayfa.wikipedia.cittaslowgoolwa.pdf (13.ekoiq._%C4%B0zmir (12.cittaslow.php?Pid1=3&Pid2=11&PLv=2 (21. http://tr.com. http://www.pdf (19.uk/ (21.com/roportajlarDetay.2010).cittaslowludlow.cittaslowgoolwa.php?Pid1=3&PLv=1 (21.org.berwick-cittaslow.wikipedia.pdf (29. http://tr.org/index.arkitera.cittaslow.arkitera.org/index.org.facebook.uk/ (12.2010). http://www.html (15.org/wiki/Fast_food (29.co. http://www.2010).com.06.2010). http://www.05.wikipedia.net/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5B1%5D.2010).comune.cittaslow.2010).2010).htm (13.2010). http://www.2010).2010).2010).06.2010).06.05.06.au/ (15.php?gid=5832212719&v=info (15.econturk.com/h51930-yavas-sehrin-baskani-da-yavas.html (22.asp?ID=4 (06.com/news.06.06. http://www.06. http://tr. http://www.cittaslowseferihisar. http://www. http://www.05.05.org.au/faq.cittaslow.com/group.com/h41395-yavas-hayatin-hizli-yukselisi.06.cittaslowludlow.au/history.html (22.2010).06.05.06.05.2010). http://www.org. .uk/Cittaslow/FuturePlans.2010).com.2010).05.2010).org/wiki/Avustralya (07.bayindirlik. http://tr.06.2010).doc (27.2010).05.fi.html (21.2010).au/join.04.it/attach/slow-statuto-en.06.net/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5B1%5D. http://www.cittaslowgoolwa.06.greve-in-chianti.cittaslowludlow. http://www.org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II.05.wikipedia.2010).org/wiki/Seferihisar. http://www. http://www.2010).2010). http://www.php?sayfa_no=555 (13.2010).php?method=network&action=country&id=23 (10.org. http://www.org/wiki/%C4%B0ngiltere (07. http://www.ebso.06.org/wiki/Ya%C5%9Fam_kalitesi (25.wikipedia. http://tr.2010).pdf (29.org.2010) http://www. http://www.06.arkitera.cittaslowludlow.pdf (06.2010).php?option=com_content&view=article&id= 55&Itemid=65 (15.html (19.

2010) http://www.winchester. Ġmge Yayınları. http://www. http://www. Osman.tr/Radikal.2010).yapi.05.2010). http://www.slowfoodanadolu.tr/kanunlar/k5393.yayildi_68844.2010).slowfood.142 http://www.seferihisar.2010). KentleĢme Politikası.com/index.12.org/yavas-sehirler (15.06. 8.tr/haberler/?id=3767 (15.2010).mimarlarodasi.org/conference/ (03.gov.paradoks.2010).pdf (27.net/harita/resim/Turkiye/izmir-haritasi.uk/Documents/committees/town%20forum/WTF066%20%20Appendix%201.terramadre.tr/default_B1.06. http://www. http://www.06. (2004).com/about_us/eng/manifesto.20).2010) http://www.htm (02. (2005).06.org. RuĢen.2010). http://www. http://www.kentlob.05.2010). (2004). http://www. Seferihisar Halk Eğitim Müdürlüğü Yayını.tr/mimarlikdergisi/index.).net/index.bel.mimarlarodasi. KELEġ.aspx?content=1098 (12. KARADAĞ.2010). RuĢen. Ankara.2010).06. ĠLKER.izmirdesanat. http://www. Ġmge Kitabevi Yayınları. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSay i=53&RecID=1329 (25.gov.kentli.oecd.lasso (08.04.pdf (07.06.2010) http://www.2010).izmir.06. http://www.07.kent (06. Seferihisar ve Seferihisarlılar.tr/Haberler/yavas-sehir-hareketi-100-kente. Basım.pdf (13.pdf (13.org/pagine/welcome. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi.orvieto-info.php?option=com_content&view=article&id=6:sakinsehir&catid=1:son-haberler&Itemid=50 (14. 21. Elif (Ed. “Seferihisar‟ın Kentsel GeliĢimi”. http://www. http://www.utikad.06. (2010).tbmm.06.php/baskanin-mesaji/slow-food-carlo-petrinibilinc-ve-sorumluluk/ (08.05.com/ (12. (1998).2010).2010).06.html (19.06.georgiaorganics.org.05.org. http://www.pdf.gov.2009 &ArticleID=966892 (13.2010) http://www. Arife. Ġzmir: ss.php/Kuresellesme-Surecinde-Kentlerimize-Giren-YeniTuketim-Mekânlari-Ve-Yitirilen-Kent-Kimlikleri.com. http://www.85-92. Ekin Yayınevi. KELEġ.tr/ (14.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. (04.06. KARAKURT TOSUN.tr/gazete. Bursa. http://www. http://www.org.html (20. . 7-8 Ekim 2004.turkiye-rehberi. Kentbilim Terimleri Sözlüğü. http://www.2010).tr/index.05.lasso?n=en (14.2010).aspx?aType=RadikalHaberDetay&Date=01.seferihisar.05.com.org/makale/kultur.2010).05.saygid.Yüzyıl Kentleri.tr/UIKDocs%5Caalborgsarti.06.radikal. Ġzmir.jpg (14.gov.2010).org/makale/yil5_sayi2/ekarakurt52.

Urban Studies. W. (2004). pp. Ġslam Ansiklopedisi. Mustafa. (2003). KUNDERA.. Sosyoloji Sözlüğü. (1997). (2002).7. Vol. (2005). pp. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Ġstanbul: ss. “Ġngiltere”. Kültür Bakanlığı Yayınları. ĠletiĢim Yayınları. “Out of Time Fast Subjects and Slow Liying”. “Sustainable Cities or Cities That Contribute To Sustainable Development ?”. Muhammet (Ed.22. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. SATTERTHWAITE. KÜÇÜKCAN. Hüseyin ve KÖSECĠK. Can Yayınları. Ankara. . Richard. “CittàSlow: Producing Slowness against the Fast Life”. Baskı. Siyasal Kitabevi.363-382. Ankara.219-226. PARKĠNS. KentlileĢme ve Kentsel DeğiĢme. “The Sustainability Inventory: A Tool to Assist US Municipalities Advance Towards Sustainability”. Ankara. C. Vol.. 7-8 Ekim 2004. PALABIYIK. Ankara. (2004). William (Ed. Ġslam Ansiklopedisi.). pp. Ġstanbul. Milan. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.143 Ankara. “Sustainability and cities: extending the metabolism model”. (2010). (2008). Mara.447-452.71-74. (2000). pp. Lanscape and Urban Planning. OUTHWAĠTE. NEWMAN.36-42. Tarık. David. Nobel Yayınları. Time & Society. Ġnan. Vol.Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. Nobel Yayınları.12. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 44(4). Vol. (2008).23. Azmi. (1999). (Çev:Ġlhan Pınar). (2001). Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. YavaĢlık. Hamit. (Çev:Özdemir Ġnce). (Çev:Osman Akınbay ve Derya Kömürcü). Sevinç. (2010). Vol. 34(109. C.445-446 MARSHALL. Wendy. POCOCKE. MENGĠ. “Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler: Uygulanabilirliği ve Ölçümü Üzerine”. Bursa. KüreselleĢme ve YerelleĢme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir GeliĢme – AB ve Türkiye Örneği.) (2008).135-156 MUTLUER. ÖZCAN. Modern Toplumsal DüĢünce Sözlüğü. Seferihisar Belediyesi Yayını. Gordon. P.. KentlileĢme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci. (2002). Ġstanbul. Bilim ve Sanat Yayınları. ÖZEN GÜÇLÜ. Ġzmir: ss. KentleĢme. Seyyahların Ġzinde Seferihisar. “Seferihisar Çevresinde Arazi Kullanım Sorunları”. G.4. Ġzmir. AyĢegül ve ALGAN. (1999). Ġstanbul: ss. Talip. MIELE. Allison. 1. (Ed:Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik). pp. (2004). No:1. Nesrin. TOKĠ Haber Dergisi. Ekin Kitabevi.13(2-3). ÖZGÜR.1667-1691. Local Environment. Space and Polity.296-299. “Sürat Çağına Ġnat YavaĢ ġehirler”. ÖZTÜRK. Sayı. Ġstanbul: ss. “Ġtalya”. (Çev:Melih Pekdemir). Ankara. QUAID. ÖZER.

USA. SOYKAN. Kadir Hakan. Ġstanbul. Cevat Geray’a Armağan. (1979). Ümit. pp.. Aysel. YAZAR.144 SAYAR. Dr. S:8. Ġstanbul. Ġstanbul: ss.129-140. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.). Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement”. Ankara. Vandana. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. (2004). Seferihisar Kaymakamlığı. Ġzmir. (2009). Elçin Gen ve Onur Günay). Ġstanbul: 23-35. (1994). Yakut. (Çev:Ali K. “Sürdürülebilir YeĢil Kent Fikirleri. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. SHAUKLAND. Sayı: 64-65. (Çev:Nil Duruöz). Tarık.49-58. H.1. Clean. Sayı:12. Ġzmir:ss. Marina ve NIJKAMP. TMMOB Mimarlar Odası Yayını. Kemal. Ankara. Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine Ġrdelemeler. No. Bursa.2010). “Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız?”. ġĠMġEK./Cittaslow%20Community%20Chest%20Criteria. Alternatif Üniversite Yayınları. YavaĢla!/Hayattan Bir Defa Geçeceksin. Yeryüzü Demokrasisi. Türkiye’de KentleĢme. Saysel. Stephen. Stephen. (1996). Ankara: ss.doc (13. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. www. TMMOB Mimarlar Odası Yayını. Sade Hayat. (2009).com/. Prof. Events and Debates. “Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları”. (Çev:Kamran Tuncay). Örnekleri Ve Türkiye Ġçin Dersler”. SENCER. (1999). Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. TSENKOVA. Seferihisar. Ġstanbul: ss. Bgst Yayınları. Dünya ġehircilik Günü 23. Cogito. Kolokyumu Bildiriler Kitabı.. “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi”. Cilt:7. (2006). . Bursa: ss. 3rd Edition. “Good. (2003).05. TMMOB ġehir Plancıları Odası Yayını. Nilüfer ve TAġ. (1999). Sasha. (2008). SCHNEIDER. Ġlhan. “Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?”. College English.. VAN GEENHUISAN. ġehirleĢme. 7-8 Ekim 2004. Kent Mekânı ve KüreselleĢme”.. Ġhsan. Ahmet ve VURAL. USLU. (2004). TAġ. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. The City Reader. Graeme. (2010). Kültür Bakanlığı Yayınları. XXI. Ġstanbul. Selis Kitaplar.Tarık. (2009). Toplum ve Bilim Dergisi.70(4). XXI. (2001).9-20. Murat(Ed. Blackwell Publishers Ltd. TimaĢ Yayınları. (1992).disscouncil. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. Peter. Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayını. (1999). Füsun.163-174 ġENGÜL. Ankara. SEZAL.Vol. Belediye Dergisi. (2003). ULUSOY. SHIVA. Ġstanbul. TEKELĠ. New York.69-84. “KentleĢmenin Sosyo Ekonomik Etkileri”. WHEELER.384-402. “Sosyal Adalet.

Ankara. DĠĞER KAYNAKLAR Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi‟nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu. Detay Yayıncılık. Rıdvan. Bülent. YavaĢ Hareketi. Ankara. Formu ve Planlama Süreci”. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı.115-122. XXI.(2010). YURTSEVEN. H. KÖSTEM. Ozan KAYA ve Serhat HARMAN. Bursa: ss. Cittaslow Seferihisar Temsilcisi. 3 Haziran 2010. Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir YaklaĢım. H. (2007). “Sürdürülebilir Kent: Göstergeleri. 2. Detay Yayıncılık.145 YAZAR. Kadir Hakan. (2009).Rıdvan.Baskı. YURTSEVEN. . 12 Mayıs 2010 tarihinde Seferihisar‟da Yapılan Mülakat (Ek 2). TMMOB Mimarlar Odası Yayını.

. 84.. 66. 76. 81..... 22. 1...... 76. 55. 80.... 91..... 56......... 72. 69....... 102 Cittaslow Festivali ... 88..... 42 Bra. 88..... 16.. 45..... 51...... 56. 3..41. 90....... 3.... 93... 95.. 63.... 41............ 18.... 73. 25.. 96.. 71.. 90... 102 Gro Harlem Brundtland .. 101 Convivia .... 100....... 18.. 61.... 32.. 53....... 81.... 9....... 68. 80. 75. 100 Goolwa 53. 101.... 62.. 79. 8....53... 1...... 84. 92. 74.... 81......... 63..... 72. 41. 90. 86.. 33 O Orvieto .... 77. 30..... 83........ 101..... 53 C Carlo Petrini . 76...... 43... 80. 78........ 101.... 68........ 77..... 18. 55. 57..... 93.. 20..... 47.. 90.. 92.. 86.. 28.... 5... 17... 97 sürdürülebilir geliĢme...146 DĠZĠN A Avustralya ..... 75. 100...... 85........ 54. 22............. 101 B Bilimsel Komite . 69... 23.. 51..... 19.. 37. 95 salyangoz ......... 94. 101. 91.......... 86. 38 E Erich Fromm............. 77 satsuma .... 55.......... 56............. 92. 61. 76. 73. 54... 61. 85... 66.. 78........ 101 Ġzmir .... 58........... 97.. 48... 60.. 75... 55. 79. 77..... 35..... 52........... 68..... 1. 83..... 40............ 74... 98.... 43. 70.. 75 G GDO ........... 97. 102 M Mekke ... 24. 55. 98 Sığacık Pazarı . 84.......... 44.............. 60. 6.. 92... 56...... 95... 94.... 69............ 79. 42. 101 Ġtalya .. 55...... 3. 56.. 86.. 53. 85... 31. 40.... 58.. 45...... 73.. 97.... 63....... 80.... 74.... 2. 2. 53.... 63...... 102 kentleĢme . 63. 74... 21.... 75.. 67. 30................. 30.... 94... 86. 67... 83. 99. 52....... 90.... 73. 36.... 69.. 18...... 57... 19. 99. 61........ 65..... 66.. 84... 57...... 66 Milan Kundera ... 15.. 6 F Fastfood . 41 Cittaslow ..... 101 köy pazarı ..... 55......... 41............ 88. 70. 15...... 46.... 89... 100...... 85. 42....... 54.. 37...... 95.... 100. 68... 59. 98 K Kemal Sayar ... 88...... 32........ 1. 86.... 45....... 43.. 46. 52 .. 85... 40. 81.. 81.. 50.. 88..... 80.. 83.. 41 Seferihisar 1.... 23. 49.. 93...... 101..... 53.. 71 Saturnini .. 94.... 59... 25.. 32.. 96... 65... 67. 36 L Lezzet Sarayı ............ 101 kentsel yaĢam kalitesi .. 100. 71. 55.. 98 Sığacık ..... 57 Ludlow ..... 34 kent . 92............ 102 Seferihisar Belediyesi 74.. 11....... 92 Cittaslow Logosu ... 54... 83.... 81. 38 İ Ġngiltere .. 40.. 99..... 79.38............ 92..........35. 8.. 60..... 21. 49..... 97. 40.. 98. 33... 53. 100..... 92.. 17... 97. 76...... 80 küreselleĢme ..... 60.... 31..... 86..... 62. 86 Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği .... 96.. 34 hızlı yaĢam......... 102 S Sakin ġehir. 58........... 10. 78..... 61... 52.. 95.. 48. 9 H hız .... 101.... 16... 62.. 91.. 2...... 98. 89.

99...... 21... 96... 100.. 9... 9... 28.... 19..................... 101.. 17.. 9. 102 T Teos .... 35..... 5........ 62. 50.... 94.... 32. 32............ 3. 36 yavaĢ yemek . 23.. 13... 25.....147 sürdürülebilir kentleĢme ...................... 3... 1... 35.. 78.. 53...... 3....... 20.. 77.... 23 .. 5... 60.... 50........ 36. 102 sürdürülebilirlik .. 79 yavaĢlık ........ 33........... 65...... 32.. 8.. 27. 79. 100 yavaĢ yaĢam ..... 19. 32.... 100 YavaĢ Pazar . 2................... 11... 56............ 57 yavaĢ Ģehir . 45........ 22..... 84... 16... 26.. 96.. 52...41... 73...................... 8..... 3.. 36......... 100........ 44. 98 Toprak Ana ....... 77....... 98 Toskana ... 31. 1.. 99. 38...... 45 Yerel Gündem .... 94 Terra Madre ...... 55 Y yavaĢ 1. 34.. 78........ 47 Yerel Kalkınma.... 57.. 14.... 2.

148 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->