P. 1
Sürdürülebilir Kent Kacramına Farklı Bir Bakış Olarak Yavaş Şehir Seferihisar Örneği

Sürdürülebilir Kent Kacramına Farklı Bir Bakış Olarak Yavaş Şehir Seferihisar Örneği

1.0

|Views: 107|Likes:
Yayınlayan: hayalii

More info:

Published by: hayalii on Aug 24, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2015

pdf

text

original

Sections

 • GĠRĠġ
 • BĠRĠNCĠ BÖLÜM
 • SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI
 • 1.1. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI
 • 1.2. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ
 • Tablo 1.1. Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi
 • 1.2.1. Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz)
 • 1.2.2. BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı)
 • 1.2.3. BM Binyıl Zirvesi
 • Tablo 1.3. Binyıl Kalkınma Hedefleri
 • 1.2.4. BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi
 • 1.3. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI
 • 1.4. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI
 • 1.5. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI
 • 1.5.1. Çevresel Boyut
 • 1.5.2. Ekonomik Boyut
 • 1.5.3. Mekânsal (Fiziksel) Boyut
 • 1.5.4. Sosyo-Kültürel Boyut
 • 1.5.5. Yönetim Boyutu
 • 1.6. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ
 • 1.7. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ
 • Tablo 1.4. EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri
 • ĠKĠNCĠ BÖLÜM
 • SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ:
 • YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW)
 • 2.1. KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW
 • 2.2. CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK
 • 2.3. CITTASLOW TARĠHÇESĠ
 • 2.3.1. YavaĢ Hareketi (Slow Movement)
 • Resim 2.1. Carlo Petrini
 • 2.3.2. YavaĢ Yemek(Slow Food)
 • 2.3.3. Cittaslow
 • Resim 2.2. Cittaslow Logosu
 • 2.4. CITTASLOW KRĠTERLERĠ
 • 2.4.1. Çevre Politikaları
 • 2.4.2. Altyapı Politikaları
 • 2.4.3. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar
 • 2.4.4. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi
 • 2.4.5. Misafirperverlik
 • 2.4.6. Farkındalık OluĢturma
 • 2.4.7. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi
 • 2.5.8. Özel KoĢullar
 • 2.5. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ
 • 2.6. DÜNYADA CITTASLOW (YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI
 • 2.6.1. Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ
 • 2.6.2. Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri
 • 2.6.2.1.Orvieto-Ġtalya
 • Harita 2.1. Ġtalya Orvieto Kenti
 • Tablo 2.1. “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program
 • 2.6.2.2. Ludlow-Ġngiltere
 • Resim 2.3. Cittaslow Ludlow Sembolü
 • 2.6.2.3. Goolwa-Avustralya
 • Resim 2.4. Cittaslow Goolwa Sembolü
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR
 • 3.1. SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ
 • 3.1.1. Tarihsel GeliĢimi
 • 3.1.2. Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı
 • Harita 3.1. Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu
 • Harita 3.2. Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu
 • 3.1.3. Ekonomik Yapısı
 • 3.1.3.1. Tarımsal Kapasitesi
 • Tablo 3.1. Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli
 • 3.1.3.2. Turizm Olanakları
 • Tablo 3.2. Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri
 • 3.2. SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI
 • 3.2.1. Mevzuat
 • 3.2.2. BaĢvuru Süreci
 • Resim 3.1. Seferihisar Cittaslow Belgesi
 • 3.2.3. Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları
 • 3.2.3.1. Çevre ÇalıĢmaları260
 • 3.2.3.2. Altyapı ÇalıĢmaları261
 • 3.2.3.3. ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar262
 • 3.2.3.4. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar263
 • 3.2.3.5. Misafirperverlik ÇalıĢmaları264
 • 3.2.3.6. Farkındalık ÇalıĢmaları265
 • 3.2.3.7. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları266
 • SONUÇ
 • EKLER
 • KAYNAKÇA
 • DĠZĠN

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ (Yüksek Lisans Tezi

) Enes Battal KESKĠN Kütahya - 2010

T.C. DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ

DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER

Hazırlayan: Enes Battal KESKĠN

Kütahya-2010

Kabul ve Onay Enes Battal KESKĠN‟in hazırladığı “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” baĢlıklı Yüksek Lisans tez çalıĢması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre değerlendirilip oybirliği ile kabul edilmiĢtir.

...../....../2010

Tez Jürisi Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER (DanıĢman) Prof. Dr. Mehmet Sami DENKER Yrd. Doç. Dr. Feyzullah ÜNAL

Ġmza Kabul Red

Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

.... bunlara atıf yapılarak yararlanılmıĢ olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.iv Yemin Metni Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” adlı çalıĢmamın./2010 Enes Battal KESKĠN ... ../... tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düĢecek bir yardıma baĢvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluĢtuğunu.

Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü‟nden mezun oldu. tez dönemindedir. Ġlk ve ortaöğrenimini farklı illerde tamamladı. 2008 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı‟nda yüksek lisans eğitimine baĢladı. “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” konusunu incelemektedir.v ÖZGEÇMĠġ 1976 yılında GümüĢhane Kelkit‟te doğdu. . Halen eğitimine devam eden Keskin.

Seferihisar. Dr. değiĢim ve geliĢimin devamlılığını sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik çıkarların çevre ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği yerlerdir. Doç. Sürdürülebilir Kent. Bu tanımlardan hareketle kentlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢtir. Ayrıca Cittaslow hareketinin tarihsel süreci ve dünya çapında yayılma durumu örneklerle incelenmiĢtir. Bu çerçevede ilgili literatürün taranması yoluyla YavaĢ ġehirleri ortaya çıkaran nedenler tespit edilmiĢ ve YavaĢ ġehir olmak isteyen Ģehirlerin yerine getirmek zorunda olduğu kriterler ortaya konulmuĢtur. Sürdürülebilirlik. insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulması olarak tanımlanmaktadır. ekosistemdeki yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için. Anahtar Kelimeler: Cittaslow. 2010. Bu çalıĢmada sürdürülebilir kentleĢme kavramına farklı bir bakıĢ olarak “Cittaslow (YavaĢ ġehir)” yaklaĢımı incelenmiĢtir. YavaĢ ġehir . Cantürk CANER Temmuz. Enes Battal Yüksek Lisans Tezi. Elde edilen veriler ve bilgiler ıĢığında. Bu bağlamda Cittaslow‟un sürdürülebilir bir kent modeli olarak ortaya konulup-konulamayacağı tartıĢılmıĢtır. 161 sayfa Sürdürülebilirlik. Cittaslow kriterlerinin sürdürülebilir kent bağlamında Ģehirleri fiziksel ve sosyo-kültürel olarak nasıl etkilediğini belirleyebilmek için Seferihisar incelenmiĢtir. Sürdürülebilir kent ise. Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Tez DanıĢmanı: Yrd.v ÖZET SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ KESKĠN.

A. through literature reviews. Seferihisar. reasons which cause Slow Cities are revealed and criteria that have to be fulfilled by the cities eager to be identified as Slow City are put forward. In this context. Additionally. In this context. Thesis. Prof. Enes Battal M. inorder to transmit the non-renewable resource to future generations. In the light of data and information obtained. Sustainability . 161 pages Sustainability is defined as the retention of the human negative impact on the ecosystem at the level which should not exceed carrying capacity of the system. Cittaslow is discussed whether it can be put as a sustainable model city or not. Sustainable City. different approaches have been developed to ensure the sustainability of cities. Moving from this definition. Cittaslow movement‟s historical process and the situation throughout the world is examined with examples.vi ABSTRACT SUSTAINABLE URBAN CONCEPT IN A DIFFERENT PERSPECTIVE SLOW CITIES (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR CASE KESKĠN. In this study. 2010. Cantürk CANER July. Sustainable cities are the places where the environmental concerns are aligned with socio-economic interests to ensure the continuity of transformation and development. Department of Public Administration Supervisor: Asst. “Cittaslow (Slow City)” approach is investigated as a different view on the concept of sustainable urbanization. Keywords: Cittaslow. Slow City. Seferihisar is investigated to determine how Cittaslow criteria affects the cities‟ physical and socio-cultural sustainability.

...... 32 ................................................ 12 1........... 19 1..............3.................5...............................2.............. KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW ...................... ix ġEKĠLLER LĠSTESĠ ...................2................. 9 1...................4....................... 13 1........................5.................................. 5 1............................................................................... 15 1.. Sosyo-Kültürel Boyut .................................................................. 30 2.............................................2...........................2.. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI..4.....................1.. 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI 1..... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI......................................................... 21 1........................................................................ 24 1. BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) ...........5..................................................3...................................................5................ 7 1........................................................3......... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI .................. 12 1........................... Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz) ............ CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK .......... Mekânsal (Fiziksel) Boyut ...............1........vii ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖZET.......5......2. 10 1............ Çevresel Boyut ....2....................5........... 19 1.................. 22 1..............................7....5.. Ekonomik Boyut ...........................................................................2.........................................................4...................1............... xi GĠRĠġ . v ABSTRACT .......................................... Yönetim Boyutu.......................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ .................................................... BM Binyıl Zirvesi ....2.............. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ ..................................................... 27 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ: YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW) 2........................................ 20 1..... 23 1......................................... vi TABLOLAR LĠSTESĠ ...........................1................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI ................ SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ ...6............................................................................... BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi.................................................................. x KISALTMALAR .....................

..3................................ 53 2......................... 55 2.. 80 3.... Tarihsel GeliĢimi ...........................................................6............... DÜNYADA CITTASLOW(YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI ...........................................................................2......3... Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar. Çevre Politikaları .........................4...Orvieto-Ġtalya.........................................4.........6...2.................2............................2................. Altyapı ÇalıĢmaları .....5............ 50 2..4..2..........1...................2..........1....1.................. 49 2......... 65 3.... 49 2................ Altyapı Politikaları .....2...... 70 3..................3.......................2...2...........2...... ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar ........................................................ Özel KoĢullar ......2.....................5.....3....................... Farkındalık OluĢturma .........3..........4........... ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar ........................... Ekonomik Yapısı ............................ 89 3. 90 3..2............. Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ ...................3...3............................ 50 2. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları ................................. 37 2.....2............. 4..................... Farkındalık ÇalıĢmaları .....2................................................6................... Çevre ÇalıĢmaları ..............3..............3.... 84 3......................................... Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı ....2............viii 2........... 35 2............................................ CITTASLOW TARĠHÇESĠ...........1......................................... Goolwa .......4....1........ YavaĢ Hareketi (Slow Movement) ...1...........2............................. 74 3.................. 94 3..............................................3......... 65 3..........6........4... 70 3..............5...........1....... Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi ....................... Ludlow-Ġngiltere ....1................................................. 67 3...... 40 2................3.. Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri .......3.......... 47 2... 95 3.3.......................... Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları .....................2............... YavaĢ Yemek(Slow Food) .................1..........1.............................................. Cittaslow.... 73 3...................................5......2......................... 53 2................ 55 2...... 75 3.......1................2...... Misafirperverlik ÇalıĢmaları ......6........................4................... Turizm Olanakları ...6......................4............................... Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi ...2............................................................ 71 3....................... 81 3................................................3................................. CITTASLOW KRĠTERLERĠ ... BaĢvuru Süreci ............6.................................... SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI .....7.................Avustralya ....3... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ .2........... Mevzuat .... Tarımsal Kapasitesi .........................................................4........3.8.... 35 2..1................................6..7...3....................3................... 48 2.................................................................. 58 2.............................. 60 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR 3................ 50 2. 97 ........... Misafirperverlik ........................................................ 46 2.......1...... 46 2.......................................... 51 2....... SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ .....3..2.........1.....

.............................................................................................................................................................................................. 146 .................ix SONUÇ .................................................................................. 100 EKLER ................................................. 139 DĠZĠN ...................................................................................................................... 103 KAYNAKÇA .....................

..............................................................................1: “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program.........................3: Binyıl Kalkınma Hedefleri ... 73 ........ 57 Tablo 3...4: EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri ................ ...2: Gündem 21‟in Bölüm BaĢlıkları .............. 70 Tablo 3.......... 12 Tablo 1........1: Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli .................................x TABLOLAR LĠSTESĠ Sayfa Tablo 1..................... 8 Tablo 1............2: Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri ..................... 27 Tablo 2............. 11 Tablo 1......................1: Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi .........................

............... 45 Resim 2.........................................................................................xi ġEKĠLLER LĠSTESĠ Sayfa ġekil 1... 36 Resim 2....1: Seferihisar Cittaslow Belgesi ........................4: Cittaslow Ludlow Sembolü .....................................1: Ekonomik... 61 Resim 3.................................................................. 67 Harita 3.....................2: Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu ..................5: Cittaslow Goolwa Sembolü ................................................................................1: Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu ............................ Sosyal ve Çevresel Boyutlar Arasındaki EtkileĢimler ........................................ 15 HARĠTALAR LĠSTESĠ Harita 2.... 59 Resim 2................. 78 .................... 69 RESĠMLER LĠSTESĠ Resim 2.....................................1: Ġtalya Orvieto Kenti .......1: Carlo Petrini .... 56 Harita 3...........................................2: Cittaslow Logosu .....

xii KISALTMALAR ADNKS AIDS BBB BM-HABITAT ÇEVKO EF EMAS FEE GDO HIV ICLEI IUCN ĠZKA ĠZSU OECD SAYGĠD TOKĠ UKOME UNCED UNCHS UNCTAD UNDP UNEP URP USA WCED WSSD Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi EdinilmiĢ Yetersiz BağıĢıklık Sistemi Sendromu Bursa BüyükĢehir Belediyesi BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢimleri Programı Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Avrupa Vakfı Ekolojik Yönetim ve Denetim Planı Çevre Eğitim Vakfı Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar Ġnsan BağıĢıklık Yetmezlik Virüsü Uluslar arası Yerel Çevre GiriĢimleri Konseyi Dünya Doğayı Koruma Birliği Ġzmir Kalkınma Ajansı Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği Toplu Konut Ġdaresi UlaĢım Koordinasyon Merkezi BirleĢmiĢ Milletler Çevre Ve Kalkınma Konferansı BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢmeleri Merkezi BirleĢmiĢ Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı Kentsel Yenilenme Programı Amerika BirleĢik Devletleri Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi .

xiii TEZ METNĠ .

yaĢam tarzını standartlaĢtırmasının ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasının önüne geçmek. Ģehirlerin dokusunun. gelecek kuĢakların da gereksinmelerini dikkate alan. ekolojik sorunların çıkıĢ noktası olmuĢtur. nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaĢmayan Ģehirler için geliĢtirilmiĢ alternatif bir sürdürülebilir kent modelidir. KüreselleĢmenin de etkisiyle dünyanın her yerinde aynı türden problemlerin var olduğu görülmüĢ ve insanlığın geleceği için kent merkezli çözümler araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. Sanayi Devrimi‟yle baĢlayan ve daha iyi bir yaĢam için insanların fabrikaların bulunduğu kent merkezlerine akın ettirildiği kentleĢme süreci. Bu yaklaĢımlardan biri de “yavaĢ Ģehir(cittaslow)” hareketidir. Dünyanın bir miras değil emanet olduğu düĢüncesi çerçevesinde. Sürdürülebilir kentleĢme bağlamında yavaĢ Ģehir (cittaslow) hareketini incelediğimiz bu çalıĢmanın amacı. yavaĢ Ģehir kriterlerinin hem dünyada hem de ülkemizde belirli bir ölçekte yer alan Ģehirleri nasıl dönüĢtürdüğünü/dönüĢtüreceğini belirleyebilmektir. yavaĢ Ģehir (cittaslow) kavramının anlaĢılmasını sağlamak. küreselleĢmenin. ÇalıĢmanın ana hipotezi Ģöyledir: YavaĢ ġehirler (Cittaslow). ilgili literatürün taranması yoluyla yavaĢ Ģehirlerin özelliklerini ortaya çıkarmak. doğadaki diğer canlılara da hayat hakkı tanıyan ve insanın doğanın efendisi değil bir parçası olduğunu söyleyen “sürdürülebilir bir dünya için sürdürülebilir kentleĢme” yaklaĢımına ulaĢmıĢtır. XX. yüzyılın sonunda insanlık vicdanı. hem bugünün hem de gelecekte aynı yerde yaĢayacak insanları ve onların yaĢam kalitelerini merkeze alan farklı sürdürülebilir kent yaklaĢımları ortaya konulmuĢtur. Hayatın neredeyse her alanını etkileyen küreselleĢme kavramı da yine tüm özellikleri ile değil Ģehirlere olan etkileri . ÇalıĢmanın sınırlılıklarını ise Ģunlardır: Sürdürülebilirlik olgusu tüm boyutlara ile değil kentlere olan etkisi bağlamında incelenmiĢtir. dünya çapında yayılma durumunu ortaya koyarak sürdürülebilir kent olma iddiasını tartıĢmaktır. çevreye duyarlı ve turizm merkezli yerel kalkınmayı gerçekleĢtirmek için. yaĢam kalitesini esas alan.1 GĠRĠġ Doğayı hiçe sayan ve doğal kaynakları hiç bitmeyecekmiĢ gibi savurganca kullanan iktisadi kalkınma anlayıĢı dünyamızı “sürdürülemez” hale getirmiĢtir. Türkiye‟nin hali hazırda ilk ve tek Cittaslow‟u Seferihisar‟ı inceleyerek. Elde edilen veriler ve bilgiler ıĢığında.

2 çerçevesinde ele alınmıĢtır. Ayrıca bu çalıĢmanın. tarihsel geliĢimi ve boyutları incelenmiĢtir. kitaplar. sürdürülebilir kentleĢme kavramı çerçevesinde. Birinci bölümde. Seferihisar örneği incelenerek somutlaĢtırılmıĢtır. Cittaslow (YavaĢ ġehir) konusunda ülkemizde yapılan ilk müstakil bilimsel çalıĢma olma özelliğine sahip olduğu tespit edilmiĢtir. ülkemizin gündemine Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliğine kabul edilmesiyle girmiĢtir. Seferihisar özelinde ise birincil kaynak olarak mülakat/görüĢme yöntemine baĢvurulmuĢtur. Dünyanın sürdürülebilirliğinin kentlerden yola çıkılarak sağlanabileceğinden hareketle. Yüzlerce üye kente yayılan YavaĢ ġehir(Cittaslow) hareketi ise. sürdürülebilirlik olgusu. Ne var ki bu geliĢme bilimsel ya da akademik bir meraktan çok. Bu alanda yazılmıĢ kitap ve yayınlanmıĢ makalenin yok denecek düzeyde olması. YavaĢ ġehir (Cittaslow) Hareketi. Cittaslow Hareketi‟nin yeni bir oluĢum olması nedeniyle hakkında yapılacak çalıĢmalara kaynak teĢkil edecek bilgi birikimi sınırlıdır. 20 ülkeden 132 üye kent boyutuna ulaĢmıĢtır. çalıĢmamızda birincil kaynak olarak internet kaynaklarını kullanmayı zorunlu kılmıĢtır. ilkeleri ve göstergeleri ortaya konulmuĢtur. Seferihisar örneğine yönelik ortaya çıkan medya ilgisinden kaynaklanmıĢtır. ÇalıĢmamız üç bölümden oluĢmaktadır. Yöntem olarak tez çalıĢmasının baĢlangıcında literatür taraması yapılmıĢtır. Cittaslow üyeliği Seferihisar‟ı hiç beklenmedik bir Ģekilde tüm ülkenin gündemine getirmiĢ. . 2010 yılı Haziran ayı itibariyle dünyada. Konuyu içeren süreli yayınlardaki yerli ve yabancı makaleler. tüm üye Ģehirleri değil. Cittaslow konusunda yeterli yerli kaynak bulunmayıĢı bilgilenme sürecinin medya haberleri üzerinden malumat düzeyinde kalmasına neden olmakta. ÇalıĢma. ihtiyaçlara cevap verememektedir. Ġsminin aksine hızla yayılan bu hareket. YaklaĢık 60 kentin daha Cittaslow üyesi olabilmek için Kültür Bakanlığı‟ndan bilgi istediği belirlenmiĢtir. dergiler taranmıĢtır. Türkiye‟de ki kentlerde Cittaslow üyesi olmak konusunda bir hareketlilik baĢlamıĢtır. dikkatleri üzerine çekmiĢtir. sürdürülebilir kentleĢmenin boyutları. Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliğine kabul edilmesinden sonra. ortaya çıkıĢının (1999) üzerinden henüz 11 yıl geçmesine rağmen. bu anlamda Cittaslow üyesi olmak isteyen kentlerimiz için önemli bir rehber olacaktır.

tarihi. bir Cittaslow olarak Seferihisar incelenmiĢtir. tarihsel süreci ve Cittaslow olabilmek için karĢılanması gereken sürdürülebilirlik kriterleri açıklanmıĢtır. Bu nedenle çalıĢma alanı olarak üçüncü bölümde.3 Ġkinci bölümde. sosyo-ekonomik kaynaklı yerel potansiyelleri araĢtırılmıĢtır. Seferihisar‟ı yavaĢ Ģehir olmaya götüren arka plan olarak. sürdürülebilir kentleĢmeye farklı bir bakıĢ olarak yavaĢ Ģehirler(cittaslow) incelenmiĢtir. Ayrıca Cittaslow‟un dünya çapında etkisi ve yayılma düzeyi örneklerle açıklanmıĢtır. Konunun somut bir örnek üzerinde açıklanması teze katkı sağlaması bakımından önemli ve gereklidir. . Seferihisar‟ı Cittaslow yapan süreç ayrıntılı olarak anlatılmıĢ ve Cittaslow kriterlerini yerine getirmek için yapılan ve yapılacak çalıĢmalar tespit edilmiĢtir. “yavaĢ Ģehir(cittaslow)” kavramının ortaya çıkıĢı. Bu bağlamda. felsefesi. kültürel. Bu çalıĢmaların Cittaslow Seferihisar‟ın sürdürülebilir kent olma iddiasının sürekliliğini sağlayıp sağlayamayacağı tartıĢılmıĢtır.

4 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI .

(2008). toplum. tamirinin ve yerine konulmasının bir sürece bağlı olduğu fark edilmiĢtir. (1999). insan ve ekonomi anlayıĢlarının ciddi ekolojik sorunlara kaynaklık ettiği aĢikardır.1 Batılı olarak adlandırabileceğimiz bu yaklaĢımın en belirgin örneği Bacon‟un doğaya yaklaĢımıdır. yüzyılın son çeyreği. 8. Bu anlayıĢ.2 Bu dünya görüĢünün devlet. Bilim ve Sanat Yayınları. teknolojideki ve sanayideki geliĢmelerin doruğa ulaĢtığı bir dönüm noktası olurken.3. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI Günümüzde yaĢanan ekolojik sorunların dünyayı mekânik bir biçimde algılayan ve tasarlayan modernist dünya görüĢünün bir sonucu olduğu bilinmektedir. Sami.3 21.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID= 1329 (25.Baskı. Ankara: s. (2002).13. Sosyoloji Sözlüğü. Cilt:7.1. çevreden daha fazla Ģey isteyen bir politika izlemiĢtir.2010).Basım.5 1. 2. Tasarım.06.313. 20. gerek doğal kaynakları kullanarak gerek savurganlığa ve kirlenmeye yol açan yöntemler benimseyerek. 2 M. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı.706. (2005). İTÜ Dergisi/A Mimarlık.5 Bu durumu Erich Fromm radikal bir dille Ģöyle ifade etmektedir: “Çoğu kimse farkında olmasa bile. insanlık için oldukça karamsar ve ürkütücü bir geleceğin resmedilmeye baĢlandığı bir dönemdir. insanlığa hizmet etmeye mecbur ve insanlar tarafından köle yapılması gereken bir varlıktır. 3 Arzu Çahantimur ve Hülya Turgut Yıldız. 4 http://www. yüzyılın baĢı. Yerel Gündem 21Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler El Kitabı. Osman A. . Sayı:2. Oysa bu gelecek kuĢaklar açısından büyümeyi riske sokan bir yönelimdir. (Çev). Ona göre tabiat. iktisadi büyüme biçimlerinin çoğunda. Bu bağlamda insan yaĢamı için tehdit oluĢturan olumsuz geliĢmelerin farkına varılması “sürdürülebilirlik” kavramının temelini oluĢturmaktadır.org. ekolojik dengenin bozulması ve doğal kaynakların yok olması bu geliĢmelerin ağır bedeli olmuĢtur. Denker. çevre ve kalkınma bağlamında. Planlama.mimarlarodasi. IULA.tr/mimarlikdergisi/index. Böylelikle vakit kaybetmeden çözüm aranması gerektiği ortaya çıkmıĢ ve dünyadaki pek çok ülkeyi bir çatı altında toplayarak çalıĢma yapma ve çözüm önerileri üretme fikri ortaya çıkmıĢ ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının yolları araĢtırılmıĢtır. Kütahya: s. Ġstanbul: s.4 Özellikle. Kaynakların yanlıĢ kullanılarak tüketilmesi ve çevre kirliği sorunlarının evrenselliğinin anlaĢılmasıyla beraber. 5 Sadun Emrealp. Sürdürülebilir Kentsel GeliĢmeye Sosyokültürel Bir YaklaĢım: Bursa Örneği. Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri De rs Notları. Ġstanbul: s. artık insanlık bir dönüm noktasına 1 Gordon Marshall. ve Derya K.EMME Yayını.

g. (1997).13. yeni ve geniĢ bir bakıĢ açısı ile ele alınması zorunluluğu doğmuĢtur. s.9 Bu perspektif doğal çevreyi koruyabilir. Ankara. sürdürülebilir kalkınma kavramıyla yakından ilgilidir. Aynı doğrultuda. (2006). doğal çevredeki kaynakların temelini koruyan politikalara dayalı bir iktisadi büyüme anlayıĢıdır. günümüzdeki iktisadi geliĢme de çevresel kaynaklara ve geleceğe yönelik yatırımlar yapılarak sürdürülebilir. Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye‟nin Kıyı Politikası.e.706. 8 Marshall. ekonomik geliĢmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüĢü” Ģeklinde tanımlanmaktadır. bugünkü ve gelecek kuĢakların hak ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın. 10 Marshall. .11 “çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle. Ankara: s. Yapacağı bir seçme ile ya kendisi ile birlikte tüm canlıları ve dünyayı ortadan kaldıracak ya da yaĢamını ve geliĢimini sürdürmeye devam edecektir.e. a. Sahip Olmak Ya da Olmak. Bu düĢüncelerin sonucunda insanlığın çıkıĢ yolu.g.e. Emrealp. 9 Kemal Görmez. 02 Haziran 2006. 11 RuĢen KeleĢ. uluslararası eĢitsizlik gibi sorunlara da yönelecek Ģekilde.706. Bu sürecin ardından gelen sorgulama süreci Batıda yeĢil hareket ve diğer ekolojik grupların yükselmelerine sebep olmuĢtur. . Ġstanbul: ss. çevre sorunlarının..21.. a.7 Sürdürülebilirlik kavramı. çevre ile kalkınma arasında bir denge oluĢturulmasına ve kalkınmanın “sürdürülebilir” olmasına bağlanmıĢtır.”6 Bu düĢüncelerden hareketle. hatta daha iyi duruma getirebilir. Kentbilim Terimleri Sözlüğü. Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik Arayışı “BaĢkent Mekân Günü” Panel ve Arama Konferansı. Ġmge Yayınları.6 gelmiĢtir. s. Arıtan Yayınevi.Aydın A(Çev).7 -8. Sürdürülebilir kalkınma. s.g.8 Ġlk olarak Stockholm Çevre Konferansında geniĢ boyutlu bir Ģekilde tartıĢılan ve bir zihniyet değiĢikliği gerçekleĢmeden çözüm bulunamayacağı belirtilen ekolojik sorunlar insanlığın gündeminde ilk sıralara oturmuĢtur. Bu süreç bir çevre ideolojisinin ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. dünyadaki artan yoksulluk ve iĢsizlik. (1998).. a.112. ĠĢte bu ideolojinin adı “Sürdürülebilir Kalkınma”dır.10 Sürdürülebilir GeliĢme kavramı Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nde. 6 7 Erich Fromm. s. sağlıksız kentleĢme.

Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. a. Cevat Geray'a Armağan. 13 Özge Yalçıner ErcoĢkun.13 Bir baĢka tanıma göre “Sürdürülebilirlik çevre hareketi içerisinde ortaya çıkan. insanların yararlandığı kaynakların optimum sürdürülebilirliğini baĢarabilecek biçimde yönetilmeleri ve bunun türlerin bütünlüğünü tehlikeye atmayacak biçimde yapılması gerekmektedir.7 Sürdürülebilirlik kavramı IUCN tarafından 1982 yılında kabul edilen Dünya Doğa ġartı belgesinde de yer almıĢtır. Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine İrdelemeler. Sürdürülebilirlik. 1. Sürdürülebilir Kent İçin Ekolojik-Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara-Güdül Örneği. bozulmadan. sürekli olarak yeniden belirlenmeye çalıĢılan bir ahlak ilkesidir”.9.e. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. oldukça yaygın olarak kabul gören ve içeriği siyasal süreç içinde.2010). SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ Roma Kulübü tarafından 1972 yılında hazırlanan “Büyümenin Sınırları” adlı raporda.org/makale/kultur. 16 Esra Diğdem AktaĢ.19. 1. aĢırı kullanımla tüketmeden sürdürebilmesidir. Kocaeli: s. Doktora Tezi.4.13. (2007).14 Diğer bir tanıma göre. Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme-AB ve Türkiye Örneği.04. 15 http://www. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Prof. (2003). Dr. Siyasal Kitabevi. sürekliliği olan herhangi bir sistemin iĢlerini 15 kesintisiz.htm (02. ekosistemindeki tüm çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için. Bu Ģarta göre. Ankara: s. denetimsiz büyümenin kontrol altına alınması gerektiği üzerinde durulmuĢtur.17 Sürdürülebilirlik kavramını 1987 yılında Dünya Kalkınma ve Çevre 12 AyĢegül Mengi ve Nesrin Algan.12 Gelinen noktada sürdürülebilirliğe iliĢkin bir kaç farklı tanım yapılabilir: Sürdürülebilirlik. Ankara: s. (2007). Ankara: s.. Kentlerin Sürdürülebilir Gelişiminde Güncel Yaklaşımlar Kapsamında Yaşam Kalitesi-Kocaeli Örneği. 17 Emrealp. Yüksek Lisans Tezi. kalkınma ile çevrenin birlikteliğini vurgulayan ilkeler ortaya konmuĢtur.kentli.2.16 Sürdürülebilirlik kavramı. Baskı. ilk uluslararası ifadesini. kaynak kullanımında kuĢaklararası hakkaniyeti gözeten. Konferans‟ın sonuç bildirgesinde. büyüme ve kaynaklar arasındaki iliĢkilere değinilerek. . 14 Ġlhan Tekeli. (1999). s. Ġsveç‟in Stockholm kentinde 1972 yılında yapılan BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Çevresi Konferansı‟nda bulmuĢtur.729. insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulmasıdır.g.

tr/turkce/kentlesme/Kentges_raporu_son. Ġstanbul (Türkiye)‟da. “.pdf (04.06. Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi 1972 Bir grup araĢtırmacı. Aalborg (Danimarka) da düzenlenen Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar Avrupa Konferansında Yerel Gündem 21 (Agenda 21) imzalanarak sosyal eĢitlik ana fikri vurgulanmıĢtır. yiyecek üretimi ve kaynak kullanımı aynı hızla devam ederse.eğer günümüzdeki nüfus artıĢı. WCED tarafından Brundlant Raporu. tarafından. 1972 1976 1978 19801983 1987 1992 1994 1996 1996 18 19 Jeremy Gaines ve Stefan Jager..” denilerek konunun önemi uluslararası düzeyde ortaya koyulmuĢtur. Van Couver (Kanada)‟da. Prestel Verlag. Brandt Komisyonu tarafından North-South: A Programme for Survivals(Kuzey-Güney:Yaşam İçin Bir Program) (1980) ve Common Crisis: North-South Co-Operation for World Recovery (Ortak Kriz:Dünyayı Kurtarmak İçin Kuzey-Günetyİşbirliği) (1983) kitapları yayınlanarak sürdürülebilir bir dünyanın önemine dikkat çekilmiĢtir. http://www. II. yönetici.. . Tablo 1. çevre problemlerinin çözümüne iliĢkin ilk uluslar arası organizasyon olan Stockholm İnsan Çevreleri Konferansı (Stockholm Conference on the Human Environment) gerçekleĢtirilmiĢtir. Manifesto for Sustainable Cities. New York:p.gov.18 Sürdürülebilirliğin Dünya gündeminde önemli bir yer edinmesi ile birlikte sürdürülebilirlik kavramını ve hedeflerini dünya genelinde anlatmayı kendine görev bilen pek çok uluslararası organizasyon oluĢmaya baĢlamıĢtır.bayindirlik. sanayici ve bilim adamından oluĢan The Club of Rome(Roma Kulübü) adlı topluluğun yayınladığı The Limits to Grow (Büyümenin Sınırları) baĢlıklı raporda yer alan sonuç cümlesi olan. (2009). önümüzdeki yüzyıl içinde bu gezegen büyüme sınırlarına dayanmıĢ olacaktır. UNCHS kurulmuĢtur. Lizbon (Portekiz) de. 19 BM-HABITAT ve diğer organizasyonlar tarafından yapılan çalıĢmaların sürdürülebilirlik gündemi üzerinde önemli etki oluĢturanları Tablo 1. Bu çerçevede BM Genel Kurulu tarafından 1978 yılında sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir yerleĢimleri teĢvik etmek için BM-HABITAT kurulmuĢtur. “Ortak Geleceğimiz” (Our Common Future) yayınlanarak “sürdürülebilirlik” kavramı tanımlanmıĢtır.8 Komisyonu tarafından hazırlanan “Ortak Dünyamız/Geleceğimiz” adlı raporda da görmekteyiz. Sürdürülebilir Kentler Avrupa Konferansı düzenlenmiĢtir.8. Rio De Janeiro (Brezilya)da.de kronolojik olarak verilmiĢtir. UNEP. kirlilik.2010).l. UN-Habitat tarafından düzenlenen Dünya Zirvesi (Earth Summit)‟nde sürdürülebilirliğin sosyal önemi vurgulanmıĢtır. Habitat II Konferansı düzenlenerek sürdürülebilir geliĢmenin sağlanabilmesi için yerel yönetimlerle iĢbirliğinin önemi üzerinde durulmuĢtur.1. hızla geliĢen dünyada yerleĢme ve konut problemlerini tartıĢmaya açmak amacı için BM Habitat I Konferansı düzenlemiĢtir.

Johannesburg‟da düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (World Summit on Sustainable Development )‟de. aynı dönemde Norveç BaĢbakanı olması nedeniyle. Sürdürülebilir bir dünya için yapılan uluslar arası çalıĢmalardan bazıları etkileri ve kapsamları nedeniyle dünyamızda dönüm noktası diyebileceğimiz dönüĢümlerin baĢlangıcı olmuĢtur. “Brundtland Raporu” olarak da adlandırılan bu rapor.20 Komisyon‟a baĢkanlık eden Gro Harlem Brundtland‟ın.9 Tablo 1. Nanjing (Çin) da düzenlenmiĢ olan World Urban Forum IV‟de. Habitat II de ele alman konular. tüm dünya ülkeleri için ortak hedefin. çevresel geliĢme ile ekonomik kalkınma arasındaki dengenin kurulmasına ve geliĢmenin “sürdürülebilir” olmasına dikkat çekilmiĢtir. uygar ve her konuda eĢit haklara sahip bir küresel toplum yaratılması ve bir taraftan çevreyi korurken diğer yandan ekonomik ve sosyal geliĢmeyi sağlayacak Yerel Gündem 21 esaslarının uygulanmasının yerelden küresele kadar tüm ölçeklerde gerçekleĢtirilmesi olduğu belirlenmiĢtir.21 20 21 http://www. ekonomi ve politika üzerindeki etkileri tartıĢılmıĢtır. Van Couver (Canada)‟da düzenlenmiĢ olan World Urban Forum III de hızlı kentleĢmenin insanlar.1..14.bayindirlik. Bu nedenle sürdürülebilirlik çalıĢmalarının tarihindeki bu önemli baĢlıkları ayrıntılandırmak gerekmektedir. 2010: 243-244. kentler. “sürdürülebilir kalkınma” kavramının yaĢama geçirilmesine yönelik küresel eylem planına giden yolun temel taĢlarını döĢemiĢtir. Emrealp.e. Nairobi (Kenya) da UN-Habitat tarafından düzenlenen World Urban Forum I‟de. farklı kültürlerin kesim noktası olarak ele alınarak. 1. kültürel çeĢitlilik ve sürdürülebilir geliĢme için barıĢ kültürünün önemi üzerinde durulmuĢtur. değerlendirilerek sürdürülebilir kentleĢme için katılımcı yerel yönetimin önemi bir kere daha vurgulanmıĢtır. Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz) 1987 yılında WCED tarafından yayınlanan “Ortak Geleceğimiz” baĢlıklı bu raporda. . (Devam) 2000 2000 20002001 Günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen BM Binyıl (Milenyum) Bildirgesi imzalanmıĢtır. kentler. a. her yaĢ grubu ve her sosyal gruptan insan için dengeli bölgesel geliĢme gerekliliği üzerinde durulmuĢtur.g.1.2.tr/. Venedik (Ġtalya) da düzenlenen Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Toplantısı’nda Habitat II Deklarasyonu‟nun nasıl uygulanabileceği tartıĢılmıĢtır. Barcelona (Ġspanya)‟da düzenlenen World Urban Forum II‟de. 2002 2002 2004 2006 2008 Kaynak: Çahantimur. s. BirleĢmiĢ Milletler tarafından ardı ardına yayınlanmıĢ olan Yeni Yüzyılda Kentler ve Diğer İnsan Yerleşmeleri (Declaration on Cities and Other Human Settlements) ile ilgili deklerasyonlar ile sürdürülebilir kentsel geliĢmenin sağlanması ve yoksulluğun azaltılması konularındaki uluslararası toplumsal sorumluluğa dikkat çekilmiĢtir.gov.

23 Emrealp. 22 Murat Çetin. çevrenin ekonomik geliĢmenin kaynağı ve sınırı olduğu düĢüncesinin benimsenmesine bağlıdır. Kalkınmanın sürdürülebilirliği. devletlerin ticaret. Sivas: ss. yaĢam standartlarının iyileĢtirilmesini. s.10 Rapordaki temel kaygı çevre ile kalkınmanın uyumsuzluğu ve çevrenin kalkınma uğruna feda edilmesidir. yüzyılın gündemini oluĢturmayı hedeflemektedir..000‟in üzerinde sivil toplum kuruluĢu temsilcisinin katılımıyla bu zirve.23 UNCED‟in temel çıktısı “Gündem 21” baĢlıklı küresel eylem planıdır. . 24 http://www.g.bayindirlik. (2005). a. BM‟in en tanınmıĢ belgelerinden biri durumuna gelen Gündem 21. 1992‟de Brezilya‟nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleĢtirilmiĢtir.gov.  Ġnsanlığın temel gereksinimlerinin karĢılanmasını. ekosistemlerin daha iyi korunmasını ve yönetilmesini amaçlamaktadır. binlerce resmi temsilcinin ve 35. 1989 yılında aldığı kararla.  Bir yandan günümüzün ağırlıklı sorunlarının üstesinden gelmeyi.tr/. Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi. katılımcı süreçlerin önce BirleĢmiĢ Milletler‟ce. “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan UNCED.e.22 1. BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) BM Genel Kurulu. bir baĢka ifadeyle 21. Sayı:7 (1). Bu zirve.179 ülkenin Devlet ve Hükümet BaĢkanları ile birlikte.2.24  Kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen “sürdürülebilir gelişme” kavramının yaĢama geçirilmesine yönelik bir eylem planı niteliğindedir. Cilt 26. bir “Çevre ve Kalkınma Konferansı” düzenlenmesini kararlaĢtırmıĢtır. ardından da tüm hükümetler ve diğer kurum ve kuruluĢlarca dikkate alınmasını sağlamıĢtır.15. öte yandan da dünyamızı gelecek yüzyılın tehditlerine karĢı hazırlamayı. yalnızca “sürdürülebilir kalkınma” kavramını yaĢantımıza sokmakla kalmayarak.2. Rapor.2 -4. finans ve yardım faaliyetlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmekte ve hiçbir ülkenin diğer ülkelerden soyutlanarak kalkınamayacağını ileri sürmektedir. BirleĢmiĢ Milletler‟in en yüksek katılım düzeyine ulaĢılan toplantısı olma özelliğini korumaktadır.

rasyonel kullanımı ve geliĢtirilmesi Bölüm18: Tatlısu kaynaklarının temini ve kalitesinin korunması: Su kaynaklarının geliĢtirilmesi.2. Tablo 1. kamu duyarlılığının ve eğitimin özendirilmesi Bölüm 37: Kapasite geliĢtirmeye yönelik ulusal mekânizmalar ve uluslararası iĢbirliği Bölüm 38: Uluslararası kurumsal düzenlemeler Bölüm 39: Uluslararası hukuki araçlar ve mekânizmalar Bölüm 40: Karar alma sürecinde bilgi Kaynak: Emrealp. denizlerin. yönetimi ve kullanımında bütünleĢik yaklaĢımların uygulanması Bölüm19: Zehirli ve tehlikeli ürünlerin yasadıĢı uluslararası dolaĢımı dahil olmak üzere. Katılımcı yaklaĢımın. iĢbirliği ve kapasite geliĢtirilmesi Bölüm 35: Sürdürülebilir geliĢme için bilim Bölüm 36: Öğretimin. 2005: 17.11 Gündem 21 üç ana ve bir tamamlayıcı kısımdan oluĢmakta ve toplam 40 bölümü içermektedir. zehirli kimyasal maddelerin çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm20: Tehlikeli atıkların yasadıĢı uluslararası dolaĢımı dahil olmak üzere. kıyı alanların ve canlı kaynaklarının korunması. Gündem 21‟in Bölüm BaĢlıkları KISIM I: SOSYAL VE EKONOMĠK BOYUTLAR Bölüm 1: GiriĢ Bölüm 2: GeliĢmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılması için uluslararası iĢbirliği Bölüm 3: Yoksullukla mücadele Bölüm 4: Tüketim alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi Bölüm 5: Demografik dinamikler ve sürdürülebilirlik Bölüm 6: Ġnsan sağlığının korunması Bölüm 7: Sürdürülebilir insan yerleĢimleri geliĢmesinin desteklenmesi Bölüm 8: Karar alma sürecinde çevre ve kalkınmanın bütünleĢtirilmesi KISIM II: KALKINMA ĠÇĠN KAYNAKLARIN KORUNMASI VE YÖNETĠMĠ Bölüm 9: Atmosferin korunması Bölüm10: Toprak kaynaklarının planlanması ve yönetimine bütünleĢik yaklaĢım Bölüm11: OrmansızlaĢma ile mücadele Bölüm12: Hassas ekosistemlerin yönetimi: çölleĢme ve kuraklık ile mücadele Bölüm13: Hassas ekosistemlerin yönetimi: dağların sürdürülebilir geliĢmesi Bölüm14: Sürdürülebilir tarımın ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi Bölüm15: Biyolojik çeĢitliliğin korunması Bölüm16: Biyoteknolojinin çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm17: Okyanusların. .2‟de görülmektedir. Gündem 21‟in baĢlıkları Tablo 1. tehlikeli atıkların çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm21: Katı atıkların ve atık suların çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm 22: Radyoaktif atıkların güvenli ve çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi KISIM III: TEMEL GRUPLARIN ROLLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Bölüm 23: BaĢlangıç Bölüm 24: Sürdürülebilir ve hakkaniyetli geliĢme yönünde kadınlar için küresel eylem Bölüm 25: Sürdürülebilir geliĢmede çocuklar ve gençlik Bölüm 26: Yerli halkların ve toplulukların rollerinin tanınması ve güçlendirilmesi Bölüm 27: Hükümet-dıĢı kuruluĢların rolünün güçlendirilmesi Bölüm 28: Gündem 21‟in desteklenmesinde yerel yönetimlerin giriĢimleri Bölüm 29: ĠĢçilerin ve iĢçi sendikalarının rolünün güçlendirilmesi Bölüm 30: ĠĢ çevrelerinin ve sanayinin rolünün güçlendirilmesi Bölüm 31: Bilimsel ve teknolojik topluluk Bölüm 32: Çiftçilerin rolünün güçlendirilmesi KISIM IV: UYGULAMA ARAÇLARI Bölüm 33: Mali kaynaklar ve mekânizmalar Bölüm 34: Çevresel açıdan sağlıklı teknolojinin transferi. bu küresel eylem planının tamamına yansımıĢ olduğu görülmektedir.

2.3. dayanıĢma. ortaya konan bu hedefler “Binyıl Kalkınma Hedefleri” olarak adlandırılmaktadır.3‟te sıraladığımız kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik hedefler de belirlenmiĢtir. 26 Ağustos . sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması Kalkınma için küresel bir ortaklık geliĢtirilmesi Kaynak: Emrealp. doğaya saygı ve ortak sorumluluk” olduğu belirtilmektedir. 2015 yılına kadar gerçekleĢtirilmek üzere. BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Sürdürülebilir kalkınma baĢlığının ilk kez küresel bir konferansa adının verildiği Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi. BM Binyıl Zirvesi BM‟nin New York‟taki Genel Merkezi‟nde. 1. yüzyılın uluslararası iliĢkileri açısından zorunlu görülen temel ilkelerin “özgürlük.2. a.4 Eylül 2002 tarihleri arasında Güney Afrika‟nın Johannesburg kentinde düzenlenmiĢtir. “Rio+10” adıyla da anılmaktadır. hoĢgörü.gov. 6-8 Eylül 2000 tarihleri arasında yapılan liderler zirvesinde.4.12 1.26 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi‟nin iki temel çıktısı olarak. Tablo 1. “Uygulama Planı” ile “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi” benimsenmiĢtir. Milenyum Bildirgesi‟nde bu ortak değerlerin yaĢama geçirilmesine yönelik hedefler de belirlenmiĢtir25 Ayrıca dünyada bir dönüm noktası olması öngörülen ve Tablo 1.bayindirlik. . Binyıl Kalkınma Hedefleri Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 Hedef 4 Hedef 5 Hedef 6 Hedef 7 Hedef 8 AĢırı yoksulluğun ve açlığın azaltılması Evrensel temel eğitimin sağlanması Cinsler arası eĢitliğin sağlanması ve kadınların yapabilir kılınması Bebek ölümlerinin azaltılması Ana-çocuk sağlığının iyileĢtirilmesi HIV/AIDS.g. günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen BM Binyıl (Milenyum) Bildirgesi imzalanmıĢtır.tr/.3.k. Bildirge‟de. 21. Zirve‟ye katılan tüm hükümetlerin imzaladığı Uygulama Planı. 10 yıl önce düzenlenen 1992 Rio Zirvesi sonrasında dünyada Gündem 21 uygulamalarının değerlendirilmesini hedeflemesi nedeniyle. yoksulluğun azaltılması baĢta olmak 25 26 http://www. 2005: 24. eĢitlik.

.doc (27. üçüncüsü ise doğal kaynakların korunmasını ifade etmektedir.13 üzere. doğal kaynakları tüketme hızımızın doğal sistemlerin emilme ve kendini çözülme yenileme hızını aĢmamasını ifade etmektedir. 29 http://www. tüketim. su ve toprak kalitesinin hem insan varlığı ve refahını.org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II.mimarlarodasi. Isparta: s.31 Sürdürülebilir ekonomi ilkesi. sosyal ve çevresel bu üç boyutun aynı paralellikte ve zamanda gerçekleĢebilmesiyle sağlanabilir. çevreyi koruyan kalkınma felsefesinin temelini oluĢturmaktadır. sosyal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik olarak tanımlanabilecek üç boyutundan söz etmek mümkündür. biyolojik çeĢitliliğin ve insan sağlığının korunmasının yanı sıra.econturk.e. gelmektedir. buna paralel olarak insanlar arasındaki eĢitsizliğin ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir.pdf (27. korunarak değerlendirilmeleri. 28 Sürdürülebilirliğin Çevresel Boyutu. a. Sürdürülebilirliğin inĢa edilebilmesi ancak ekonomik.29 Sürdürülebilir kavramının temelinde kaynakların korunması ve geliĢtirilmesi bulunmaktadır. Bu boyutlardan birincisi adil paylaĢımı. Çevresel Çevresel sürdürülebilirlik. 1960’larda Sürdürülebilirlik Ve Kentleşme.2010) 30 http://www. HaĢtemoğlu. Zirve‟nin diğer temel çıktısı olan “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi”nde. gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırarak fakirliğin azaltılması. (2006). Hasan ġ. s.2010).g. sağlık.kentli.9. doğal kaynaklar. İstasyon Caddesi Örneği Yüksek Lisans Tezi.25. 31 http://www. özellikle yenilenebilen kaynakların kendilerini yenileme sınırları aĢılmadan kalkınmaya destek olabilmeleri. doğaya bırakılan kirlilik yoğunluğunun hava.05. ekonomik kalkınma sağlanırken doğal kaynakların (atmosfer. ekonomik sistemin insanların temel ihtiyaçlarına cevap verebilmesi. hem de hayvan ve bitki yaĢamını her zaman için sürdürmeye yetecek standartlarda sürekli kılınmasını da içermektedir. uygulama araçları gibi konuları kapsamaktadır. Kaynakların sürekli olarak. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI Sürdürülebilirliğin. 27 1. hava.3. ekonomik sürdürülebilirlik. Isparta. “sürdürülebilir kalkınma” hedefine yönelik küresel taahhüt yinelenmekte ve uygulamanın güçlendirilmesi gereği vurgulanmaktadır.org/.tr/UIKDocs%5Caalborgsarti. su ve toprak tarafından kapasitesini aĢmaması anlamına sürdürülebilirlik.05. 30 Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutu.. ikincisi katılımı. su ve ormanlar gibi) kısıtlı olduğunun 27 28 Emrealp.org. toprak. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü .

sosyal adalet ilkesi ile.tr/. (2005). 04.33 Sosyal boyut.14 göz önünde bulundurulmasına iĢaret etmektedir. temel insan ihtiyaçlarının karĢılanmasının yanında sosyal adalet ve en üst düzeyde katılımın gerçekleĢebilmesi için ortam hazırlamayı ifade etmektedir. sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için neden üç boyutun birlikte ele alınmasını gerektiğini çok iyi açıklamaktadır.econturk.tr/. karar alma ve politika yapma faaliyetleri sırasında.org/. sürdürülebilirlik için çevresel ve ekonomik karar mekanizmalarını bütünleĢtirmektir. Sürdürülebilirliğin temel boyutlarının daha iyi anlaĢılması için ayrı ayrı sınıflandırmasını yaparak birbirleri arasındaki etkileĢimi incelemek gerekmektedir.gov. 34 http://www.gov. ss. yani ekonomik.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. . sosyal ve ekolojik süreçler arasındaki iliĢkiler bütün olarak değerlendirilmeli.wikipedia.32 Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutu. Sürdürülebilirliğin bu üç boyutu arasında karĢılıklı etkileĢimler mevcuttur.2010). insanların sağlık hizmeti. sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde yaĢantısı olarak adlandırılmaktadır.35 Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için.06.19-20. sosyal sürdürülebilirlik boyutu gereği çevre koruma amacı ile bütünleĢtirilmelidir.2010). 36 OECD. http://tr. Buradaki amaç.oecd. 35 http://www. istihdam ve konut gibi temel sosyal gereksinimlere eĢit biçimde eriĢiminin sağlanması gerekmektedir.bayindirlik.bayindirlik. The Interim Report on The OECD Three Year Project on Sustainable Development. Her birinin diğeriyle etkileĢimi.34 Bu çerçevede sosyal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik (05.05. Temel boyutlar arasındaki etkileĢimler ana hatlarıyla Ģöyle açıklanabilir:36 32 33 http://www. amaçların ve hedeflerin bu boyutlarla uyumlu bir yapıda olmasına dikkat edilmelidir. Bu temel gereksinimlerin karĢılanması. bu üç temel boyutu.pdf. http://www.

Ekonomik refahın bireyler arasında dağılımı ve farklılaĢması ya da sosyal norm ve davranıĢların iĢleyen piyasalara çeĢitli etkileri. (1999). sanayi.37 37 Hüseyin Bal. Kent.23. çeĢitli sosyal grupları barındıran. etkin çevresel politikalar.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. Sosyal ve Çevresel Boyutların Etkileşimi. 04. Turhan Kitabevi Yayınları. sınırları belirlenmiĢ bir alanda yoğunlaĢmıĢ nüfusun sosyal bakımdan tabakalaĢtığı. mesleksel rollerin artarak farklılaĢtığı. . Ekonomik ve Çevresel Boyutların Etkileşimi. Sosyal ve Çevresel Boyutlar Arasındaki EtkileĢimler 6 Kaynak: http://www.15 ġekil 1. Ekonomik politikaların fayda ya da zarar yönünde çevresel sonuçları vardır. ticaret hizmet gibi ekonomik etkinliği olan. Çevresel tahribat sosyal yapı üzerinde sağlık tehlikesi oluĢtururken. sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin gittikçe arttığı.1.4.pdf. yerel. Kent Sosyolojisi.2010). tarımsal ürünlerde dahil olmak üzere her türlü ürünün dağıtıldığı. Birçok ekonomik süreç geniĢ anlamda toplumu etkiler ve yön verir. Ekonomik. merkezi ve yerel yönetimi temsil eden yönetsel kurumların bulunduğu. 1. Ekonomik ve Sosyal Boyutların Etkileşimi. insanlığın yaĢam ve çalıĢma Ģartlarını iyileĢtirebilir.05. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI Sürdürülebilir KentleĢme kavramına geçmeden önce.oecd. çevresel korumaya yönelik önlemler de ekonomiyi önemli derecede etkileyebilir. bölgesel ya da uluslar arası iliĢki ağlarına sahip heterojen bir toplumdur/yapıdır. Ankara: s. dikey ve yatay hareketliliğin yaygın olduğu. kent ve kentleĢme terimlerini açıklamak konunun anlaĢılması adına faydalı olacaktır. Öte yandan çevresel kaynaklar ekonomiye önemli girdiler sunarken. ekonomi ile sosyal boyut arasındaki iliĢkiyi biçimlendirmektedir.

Ġstanbul: s. bu iliĢkilerin en büyük yoğunluk kazandığı yerdir. “geniĢ mekânlı” bir cemiyet(toplum) hayatına geçiĢ ve bu ikinci yaĢama Ģekline göre yeni “sosyal münasebetlere” tanımlamaktadır. Alternatif Üniversite Yayınları.103. (2008).Baskı..38 Yakut Sencer kenti. toplumsal hayata.4. Ġstanbul: s. nüfusun %80‟inin kentlerde yaĢadığı dikkate alındığında.22. Ankara: s. ĠletiĢim Yayınları. Şehirleşme. KentleĢme kavramını Ġhsan Sezal “dar mekânlı” cemaat hayatından. (2002). toplumsal örgütü. 39 Yakut Sencer. yoğun ve kalıcı bir yerleĢimdir. Ekin Kitabevi. Türkiye’de Kentleşme. s. 43 Tolan Barlas.39 Ġnan Özer‟e göre kent. dağıtımın koordine edildiği.43 KentleĢme sosyolojik bir kavram olarak. Kentsel alanlar aynı zamanda gerçekleĢtirilen etkinliklerin yoğunluğu nedeniyle çevre 38 William Outhwaite (Ed. Kentlileşme ve Kentsel Değişme.10. Melih P. (1992).(Çev). “kendine özgü bir iĢ-güç biçimi.754. Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara: s.161. yoğunluk. Toplumbilime Giriş. sosyal mesafelerin en aza indiği. siyasal ve kültürel faaliyetlerin mekâna yansıması ve mekânı biçimlendirmesi süreci”dir. 44 Sevinç Ö. TimaĢ Yayınları. (2009). aynı zamanda insanın davranıĢ ve düĢüncelerine de etki eden yeni bir toplumsal düzeni ifade etmektedir. Kentlileşme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci. insanlar arasındaki iliĢkilere biçim veren. belirli teknolojinin beraberinde getirdiği büyüklük. Kentleşme. Bursa: s. (2004). sosyal olarak heterojen bireylerin oluĢturduğu.113. kültürü bulunan çok nüfuslu yerleĢmeler” olarak tanımlamaktadır. Ankara: s. 41 Turgut Cansever.). İslam’da Şehir ve Mimari. 40 Ġnan Özer. görece büyük. sadece yeni bir ekonomik örgütlenme ve değiĢmiĢ bir fiziki çevreyi belirtmemekte.44 Yukarıdaki tanımlardan hareketle.Güçlü. “ekonomik. (1991).45 Bugün.16 Sosyolojik açıdan Ģehir. “tarımsal olmayan üretim yapılan ve tüm üretimin denetlendiği.4. Kültür Bakanlığı Yayınları. a. heterojenlik ve bütünleĢeme düzeylerine varmıĢ yerleĢme türü”dür. tüm yaĢamsal faaliyetlerin gerçekleĢtiği. Adım Yayınları. toplumsal. 5. . aynı zamanda kirliliğin ve sürdürülebilirliği engelleyen olguların en çoğunu üreten kentlerin. Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü.”41 Kent tanımlarında olduğu gibi kentleĢmenin de farklı tanımları yapılmaktadır. 42 Ġhsan Sezal. (1979). dünyanın büyük bir kısmında. ve 42 bunun gerektirdiği “yeni teĢkilatlanmalara” giriĢ olarak BaĢka bir tanıma göre kentleĢme. en azından Avrupa Birliği kapsamındaki ülkelerde.t. Ġstanbul: s. kentsel alanların insanların yaĢam kalitelerini en çok etkileyen yerler olduğu kuĢkusuzdur. sürdürülebilirlik yaklaĢımıyla iliĢkili olarak ele alınması kaçınılmazdır.40 “ġehir. 45 HaĢtemoğlu.g.

XXI. Ġnsan dahil 10 milyon türün geleceği tehdit altındadır.tr/mimarlikdergisi/index. öte yandan geliĢmiĢ ülkelerin “mega” kentleri de yayılma.49 Kentlerin doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkileri kentlerin bugünün gereksinimlerini karĢılarken gelecek nesillerin de haklarının korunmasını yani sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı.47 Henüz ilk on yılı içerisinde bulunduğumuz yüzyılımızın ana temasını.g. gıda. 20-21 Mart 2009. a. (2009). mevcut nüfusun yaĢam kalitesinin artması ve gelecek nesillerin de yaĢamlarını rahatlıkla sürdürebileceği yaĢanabilir 46 http://www.115..50-51. Artan ekoloji bilgileri ve doğanın korunması hakkındaki farkındalık. Sürdürülebilir YeĢil Kent Fikirleri. TMMOB Mimarlar Odası. sosyal ayrıĢma gibi önemli sorunların kaynağını oluĢturmaktadır. amaçları için kaynaklar tüketilmektedir.m. Kontrol edilemez Ģekilde büyüyen kentler. Çevreye iliĢkin olduğu kadar ekonomik. Formu Ve Planlama Süreci. Bursa: s. kentleĢme ile örtüĢtürülmesidir. 50 a. ulaĢım vb.50 Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla. TMMOB Mimarlar Odası. 48 Kadir Hakan Yazar. Hem bugünün insanları arasında hem de Ģimdiki ve gelecek kuĢaklar arasındaki eĢitlik kavramını içerir.57. kentlerde “sürdürülebilirlik” kavramının öncelikli olarak girmesini sağlamıĢtır.g.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID= 1329 (25.mimarlarodasi. s. özellikle az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin geleceğini tehdit etmekte. çevrenin korunmasından çok daha geniĢ kapsamlı bir kavramdır. . ulaĢım.org. Sürdürülebilir Kent: Göstergeleri. yaĢanabilir kentler kavramı oluĢturacaktır. toplumsal ve kültürel boyutları vardır.. 20-21 Mart 2009.49. 46 Dünya kaynaklarının 2/3 „si tüketilmiĢ durumdadır.06. Kentlerin ekonomik. Bu kaotik durum karĢısında yegâne çözüm ise sürdürülebilir geliĢme politikalarının. Bursa: s.17 sorunlarının da kaynağını oluĢturmaktadır. çevre kirliliği ve sosyal sorunların odağı olması sürdürülebilirlik mücadelesinde öncelikle kentlerin ele alınmasını zorunlu hale getirmiĢtir. sadece yaĢanan çevre sorunlarına çözüm getirmekle kalınmayıp. XXI. kirlilik. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı. ss. toplumsal ve teknolojik geliĢmelerin yanında çözümü uzun yıllar alacak yerleĢim. Örnekleri Ve Türkiye Ġçin Dersler . 49 Uslu.48 Sürdürebilir kentler modelini gerçekleĢtirebilmek. Küresel ölçekte kentlerin yakıt. (2009).2010) 47 Aysel Uslu.m.

(1994). Bir teori ve uygulama dalı olan kentleĢme olgusunun sürdürülebilirliğinin sağlanması. Sayı:42(2). USA. süreklilik içinde değiĢimi sağlamak amacıyla. sosyo-ekonomik çıkarların çevre ve enerji ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği kenttir. ĠĢte bu noktada ortaya çıkan “sürdürülebilir kentleĢme” kavramı bugün 51 Aslı Atıl. Toplum ve Bilim Dergisi. çevre ve enerji sorunlarıyla uyumlu bir biçimde bir araya getirilerek değiĢimde devamlılığın sağlandığı bir yapıdır. ss. Ġkincisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 54 Ferhat BAYRAM. kentin çevre değerlerini taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğidir. Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı. kavramıyla ifade edilen sürdürülebilir kent.g. (Çev). Sayı: 64-65.51 Bilhassa.255. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme: Araçlar.”53 “Sürdürülebilir kent. kentlerde yaĢayan insanların.362. geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde kentsel yayılma.m. Yaklaşımlar ve Türkiye. (2001). s. Sustainable Urban Development In Europe: Myth or Reality. Bahriye Gülgün ve Ġsmail Yörük. toplumsal ve ekonomik çıkarların.52 “Sürdürülebilir kentler. ticaret ve konut alanlarının mekân baĢına artan fiyatları ve özel ulaĢıma dayalı büyüme ile birleĢtiğinde sürdürülebilir geliĢmenin öngördüğü potansiyel eylemler ile çatıĢmaktadır. . bugün yaĢamakta olan bireyler ve yeni kuĢaklar için hayati önem taĢımaktadır.131. p. kent ile olan iliĢkilerinde. Son olarak da. Ġzmir. artan yapılaĢma ve ulaĢım altyapısı ile kendini gösteren fiziksel geliĢme trendi kentsel fonksiyonlardaki desantralizasyon.216. 55 Yazar. Mülkiyeliler Birliği Yayınları.” 54 Sürdürülebilir kentleĢme kavramının kendi içinde üç temel amacı barındırmakta olduğu görülür: Birincisi. 52 Sasha Tsenkova.. Cevat Geray'a Armağan. s. (1999).55 Literatürde “sustainable cities” (sürdürülebilir kentler). kentin bir yerleĢim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesidir.18 mekânların ortaya çıkması gerçekleĢecektir.. (2005). Ankara: s. özünde kentlerin çevre ile uyumlu bir iliĢki içinde olmasını dile getirmektedirler. Events and Debates. kentin ortak alanlarının kullanımında ve kamu hizmetlerinin alımında yaĢam kalitelerinin arttırılması sorununun aĢılmasıdır. Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?. 53 Marina Van Geenhuisan ve Peter Nijkamp.115-116. Blackwell Publishers Ltd. Nil D. a.

motorlu araç kullanımı teĢvik edilmemeli.256-257. 60 Semih Eryıldız. Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Ed .m. ekonomik.1. a. bu kaynakların tükendiğinde dünyanın bir baĢka coğrafyasından nasılsa bulunur görüĢünün toplumca benimsenmesinin önüne geçmek ve kentin 56 yakın çevresindeki kaynakların kirletilmesini önlemek olarak ortaya Nükhet Günbeyaz.g. Ankara: ss. s. yol veya otopark yapımında kullanılan araziler insanların yaĢam alanlarının daralmasına sebep olmayacak Ģekilde planlanmalıdır.57 Bu bilgilerden hareketle sürdürülebilir kentleĢme.19 Ģehircilik anlayıĢının geldiği son noktadır. doğal habitat ve su kaynakları korunmalı. Samsun: s.).56 Sürdürülebilir kent. Çevresel Boyut Sürdürülebilir bir kent için çevresel boyut.bayindirlik. Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler: Uygulanabilirliği ve Ölçümü Üzerine. Nobel Yayınları.16.254. Algı Yayıncılık. 57 Hamit Palabıyık. kentsel geliĢmenin etkilediği ve kentsel geliĢmeyi etkileyen tüm çevresel.611. sosyal ve fiziki sistemlerin yüksek yaĢam kalitesi sağlamak amacı yanında çevreye en az yük olabilecek nitelikte uyum içinde.58 Sürdürülebilir kentsel geliĢme yaklaĢımı. bu anlamda kısaca.60 1. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI Sürdürülebilir kentleĢme yaklaĢımı. “ekonomik olanakların oluĢmasını.. Sürdürülebilir bir kentleĢme için. Yeşil Yerel Yönetim. (2005).59 KentleĢmede sürdürülebilirliği sağlamak için çevreye en az zarar verici geliĢmeler teĢvik edilmelidir. sürdürülebilir bir sosyal tabana da dayanarak uygun kentsel politikalarda içselleĢtirildiği kent veya kentsel alanlardır. sosyal adalet. 1. alan tasarrufu sağlayıcı bir geliĢme olarak kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey yapılanma ile çözülmeli.gov. sosyal ve ekonomik unsurları birbiriyle iliĢkili biçimde içermekte ve kentin geleceğinin katılımcı süreçlerle kararlaĢtırılmasını gerektirmektedir. (2007). Ankara: ss.5.5. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. sürdürülebilir ekonomiler ve çevresel sürdürülebilirlik konularının tümünü kapsamaktadır. Yüksek Lisans Tezi. toplumsal sermayenin artmasını ve çevrenin sağlıklı olmasını güçlendiren ve koruyan kentsel geliĢme ve kentleĢmedir” Ģeklinde tanımlanabilir. (2007). hızla tükenen çevresel kaynakların kendini yenileyebilmelerini sağlamak. 58 Bayram. 59 http://www.tr/. Samsun İlinde Kentleşmenin Çevresel Açıdan İncelenmesi.

kentsel geliĢmenin her zaman toplumun tüm kesimlerine aynı oranda yansıdığı söylenemez.17.61 Kentsel sürdürülebilirliğin çevresel boyutu. Tarık ġengül. 64 H.66-68. Cambridge: p.63 1.65Bu noktada. Blackwell Publisher.. (2006).2.20 konulabilir. verimlilik ise hizmetlerin olabilecek en az maliyetle üretilmesini ifade eder. s.11. IULA-EMME Yayını. (1996). kentlerde sunulan mal ve hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması konusu ayrı bir öneme sahiptir. (1996). Sosyal Adalet. (1999). Urban Studies. Ġstanbul: s. 66 Susan Faınsteın ve Scott Campbell.64 Sürdürülebilir kentleĢmenin ekonomik boyutu çerçevesinde. etkili hizmet sunumu daha iyi ve daha yaygın hizmet dağıtımı anlamına gelirken.1675. 62 David Satterthwaıte. bölgeler arasında ve kentler ölçeğinde de yaĢanmaktadır. 63 HaĢtemoğlu. Urban Management Development. artan eĢitsizlik ve adaletsizliğin kent mekânına da yansıyarak yarattığı ikili kentsel yapılanmalardır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. S:10.66 Dolayısıyla ekonomik açıdan kentsel sürdürülebilirlik kapsamı içerisinde kentteki hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ulaĢtırılmasını sağlayan etkin 61 Kadir Hakan Yazar. p.77. 8 -10 Kasım 1999. TMMOB ġehir Plancıları Odası. a. hem de algılanabilir çevre değerlerinin taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğine iliĢkindir. kentin hem fiziki. Sustainable Cities or Cities That Contribute To Sustainable Development ?. 65 Alen Duben ve Sadun Emrealp. sadece kentin kendi sınırları içindeki çevresel kalitenin geliĢtirilmesi ile sınırlı olmayıp. Bu bağlamda. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi. diğer ekosistemlere veya diğer insanlara transferinin azaltılması ya da engellenmesini de içermektedir.34. Ekonomik Boyut KüreselleĢmenin bilinen niteliklerinden birisi olan uluslar arasında gelir dağılımındaki eĢitsizliğin artması olgusu.5. Kent Mekânı ve KüreselleĢme.30. Kolokyumu Bildiriler Kitabı. Doktora Tezi. çevresel maliyetlerin geleceğe. Ankara: ss. Dünya Şehircilik Günü 23. Ġstanbul: s. C. . Kimileri bu geliĢmeden kentteki var olan gayrimenkulleri yoluyla faydalanabilirken. Readings in Urban Theory.62 Çevresel boyut. (1997). özellikle kentteki yoksullar bu geliĢmeden yeterince pay alamamaktadırlar.g.t. Bu olgunun kentlerdeki en belirgin özelliği.

kentin bir yerleĢim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesi ile bağlantılıdır. a. (2000). Nitekim kent kavramının tanımlanması için kullanılan “yönetsel sınır ölçütünden.g. p. s.30.21 hizmet sunumu ve etkililik kavramları da yer almaktadır.105 -107. Mekânsal (Fiziksel) Boyut 21..5.g.68 Ekonomik ölçüte göre yapılan kent tanımı ile sürdürülebilirlik kavramı örtüĢtürüldüğünde.252.67 Sürdürülebilir kentin ekonomik boyutu. ekonomik ölçütlerden.t. gibi kentin fiziksel özelliklerine vurgu yapıldığı görülmektedir..g.t. C:20.3. HaĢtemoğlu. geniĢliği vb. özel otomobil bağımlılığını getirerek kentsel alanda yaya..72. S:1. Sustainable Urban Development and Transport-A Eurovision for. 69 Yazar. 72 David Banıster. . toplumbilimsel ölçütlere” kadar olan tüm yöntemlerde kentin büyüklüğü. a. yol güvenliği. Transport Reviews. kentsel sıçramalara yol açıp. Bu eğilimler devam ederse gelecekte kentlerin yerleĢim birimi olarak devamlılığı önemli ölçüde zorlaĢacaktır. Ġmge Kitabevi Yayınları. 8. a. 71 RuĢen KeleĢ. Kentleşme Politikası.114. kentsel peyzajın bozulması gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Kentlerin büyümesi ile trafik hacmi artmakta ve buna bağlı olarak çevresel kirlilik.69 1.g.71 Kentlerin fiziksel kapsamı içerisinde belirtilmesi gereken ana konu ise kentin makro formunu biçimlendiren ve kentte tüm hizmet alanlarını birbirine bağlayan ulaĢım sistemidir. yüzyılda modern kentler taĢıma kapasitelerinin çok üzerinde büyüklüğe sahiptir. ss. 70 Bayram. bisiklet gibi alternatif sistemlerin önünü tıkayıcı bir durumu 67 68 Yazar. Kentler aĢırı derecede kaynak kullanılan ve yüksek enerji tüketimine sahip yerleĢme birimleridir.t.e. kentin topluma sunduğu hizmetlerin çevresel kaynak temelini koruyan bir üretim sürecine sahip olması ve kentin üretkenliğinin (beslenme ve istihdam kavramları ile ilgili olarak) kendi sürdürülebilirliğini sağlaması anlaĢılmalıdır. (2004). s. s.70 Sürdürülebilir kentleĢme kavramı kentlerin fiziki özellikleri ile yakından iliĢkilidir. çevresi ile olan iliĢkisi. Ankara: ss. Büyüme biçimleri yüzeyde geniĢ alanlara yayılma eğilimindedir.70-71. gürültü kirliliği. 72 Ayrıca ulaĢım çerçevesinde karayolu ağırlıklı bir sistemin benimsenmesi. nüfus büyüklüğü ölçütüne.. a. Basım.

çeĢitlilik ve kültürel kimliğin geliĢtirilmesi.g. s. katılım ve yapabilirlik kavramlarına dayanmaktadır. a.4. a. Bu doğrultuda. temel insan gereksinimlerinin karĢılanması. o kentte yaĢayanların birbirleri ve çevreleriyle olan iliĢkilerine de bağlıdır.74 Sosyo-kültürel boyut.g. 1. a. dini ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluĢturulmasında önemli bir yer tutmaktadır.t.65.5.        73 74 Yerel kaynakların yerel refahı artıracak biçimde harekete geçirilmesi Tüm sosyal kesimlerin sürece dahil edilmesi Kültürel tesislerin. kararlar ve kaynaklara eĢit ve sürekli ulaĢılabilirlik hakkı gibi temel ilkeler doğrultusunda sosyal yapının güçlendirilmesi gerekmektedir. tarihi. doğal. ss. Bu ilkeler doğrultusunda sosyal yapının geliĢtirilmesi için ana hedefler. HaĢtemoğlu. sosyal adaletin sağlanması. sürdürülebilir kentleĢme çerçevesinde sosyal kapsam kent yoksulluğu ve yaĢam kalitesi gibi temel öğeler ile bunlarla yakından iliĢkili olan eĢitlik. sürdürülebilir kentleĢmenin en önemli boyutunun sosyal eĢitliğin sağlanması olduğu ileri sürülmektedir. Sonuçta. s.73 Sürdürülebilir kentleĢmenin fiziksel boyutu tam da bu noktada kentlerin devamlılığının sağlanabilmesi için gerekli olan fiziksel unsurları ifade etmektedir.75 Sürdürülebilir kentleĢmenin sosyo-kültürel boyutu incelendiğinde.t.g. yayın ve etkinliklerin sayısının artırılması Yerelde vatandaĢların örgütlenmelerinin sağlanması Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçilmesi Yerel değerlerin korunması ve geliĢtirilmesi Yerel etkinlik ve yayınların artıĢı Yazar. Sosyo-Kültürel Boyut Sosyo-kültürel boyut. katılım gibi kavramları içermektedir. yaĢam kalitelerinin artırılmasıyla ilgilidir.22 oluĢturmaktadır.. adil paylaĢım. Kette yaĢayan insanların yaĢam kalitesi. Toplumsal bütünleĢme. .72-76. güvenlik. Bunlara ek olarak özel oto kullanımının yoğunlaĢması birçok çevresel soruna da yol açmaktadır. 75 Yazar.t.30.. kentlerin mekânsal ve fiziksel özellikleriyle doğrudan bağlantılı olduğu kadar. kentlerde yaĢayan insanların.

güvenilir su bulma risklerin ortadan kaldırılması. 77 Allison Quaıd. (2002). . kararların yerel paydaĢlarca benimsenmesini sağlamakta. akademi. kentin geleceğine iliĢkin kararların ilgili tüm yerel grupların katılımı ile alınmasını ve uygulanmasını ön görmektedir. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve temiz.05. Yerelde kurumsal kapasitelerin yaratılması ve güçlendirilmesi önemli bir amaçtır.5. yereldeki tüm kamu sektörü.5. Bu anlamda sürdürülebilir kent ekonomik.79 Bu boyutlar bağlamda sürdürülebilir kentleĢmenin hedefleri Ģu Ģekilde açıklanabilir: Biyolojik çeĢitliğin korunması ve geliĢtirilmesi. Yönetim Boyutu Sürdürülebilir kentleĢme yaklaĢımı. demokratik kitle örgütlerinin. meslek odalarının.pdf (07.64. S:4. kenti ilgilendiren politikaların hazırlanması. Ġstanbul: s. Yüksek Lisans Tezi. karar verme ve uygulama aĢamalarında. sivil toplum kuruluĢları ve yerel halkın eĢgüdüm içinde hareket etmeleri ve karar alma sürecinde aktif rol oynamaları gereklidir.76 1. 78 Yazar.t.23  Halkın karar alma sürecine katılımının sağlanmasıdır. a. halkın temsilcilerinin veya örgütlerinin yönetime katılmaları ile sağlanabilir.447–448. sürdürülebilir kentsel geliĢme idealinin aktörleri. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.paradoks.2010).g.. resmi kuruluĢların. Böylece kentte alınan kararlar tüm kesimler tarafından daha kolay bir Ģekilde benimsenir ve bu politika ve kararların uygulanma Ģansı daha da yükselir. Yerel paydaĢların sürece katılması.14. Sürdürülebilir kentleĢmenin yönetim boyutu açısından kent yönetimlerinin katılıma dayalı bir model ortaya koymaları gerekmektedir. 79 http://www. kamu kurum ve kuruluĢları. C:7. üniversitelerin. (2007). kentte yer alan. çevresel ve sosyo-ekonomik ilerlemeyi etkin yurttaĢ katılımı ile birlikte dengelemeyi baĢaran bir kenttir. Diğer bir deyiĢle.org/makale/yil5_sayi2/ekarakurt52.78 Sürdürülebilir kentleĢmenin gerçekleĢtirilmesi sürecinde. s. meslek odaları gibi kesimler olmaktadır. The Sustainability Inventory: A Tool to Assist US Municipalities Advance Towards Sustainability. sivil toplum örgütleri. Local Environment. özel sektör. Bu model kentle ilgili herkesin. özel sektör kuruluĢları. Yerel Kalkınmada Katılımcı Politikalar: Çanakkale Örnek Alan Değerlendirmesi. süreci 77 ĢeffaflaĢtırmakta ve kararların uygulanabilmelerini de kolaylaĢtırmaktadır. 76 Ece Aksakoğlu. pp.

yoksulluğa karĢı koyma. Yapı inĢaat alanında yer alan verimli toprakların yeĢil alanların içlerine taĢınarak değerlendirilmesi.80 1. istihdam ve beslenme sorunlarının çözümü ve teknolojide yeniden yapılanma. . fauna vb. Belediye Dergisi. Doğal Habitat Korunmalıdır: Çayırlar. S:12. Sürdürülebilir gerekmektedir: 82 bir kentleĢme için aĢağıdaki Ģartların sağlanması Alan Tasarrufu Sağlayıcı Gelişme: Kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey yapılanma ile çözülmelidir. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında bir takım ilkeler çerçevesinde hareket edilmelidir.. ısıtma. Atıl vd. KiĢi baĢına düĢen yeĢil standartlarının olabildiğince arttırılması ve yöreye özgü bitki türlerinin araĢtırılarak. ağaçlıklar sadece güzellik kaynağı değillerdir.org/. s. üstyapı sorunlarının minimize edilmesi. parklar.24 yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi. Doğal güzellikleri yanında birçok fonksiyonu yerine getirirler. enerji tüketiminde de etkinlik sağlanacaktır. 80 81 http://www.m. C:7. aydınlatmada kullanımının sağlanması Topografik Verilerin En Etkin Şekilde Kullanılması : Araziden kaynaklanan altyapı.. Örneğin: temiz hava deposudurlar.g.9-20. doğal kaynakların değerlendirilerek geliĢtirilmesi. Dikey yapılanmada insanlara daha geniĢ yeĢil alan sağlanırken. havalandırma vb. mikroklimatik ortamının tasarlanmasında enerjinin minimum kullanımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve atıkların yerinde ayrıĢtırılarak geri kazanım teknolojilerinin kullanılması. GüneĢ enerjisinin yapılarda ısıtmada. a.216. sel baskınlarını önlerler.paradoks. 82 Ahmet Ulusoy ve Tarık Vural. flora. KentleĢmenin Sosyo Ekonomik Etkileri. (2001).6. Doğal Kaynakların En Etkin Şekilde Kullanılması: Mevcut bitki örtüsü. akarsu. Sürdürülebilir bir Ģehir merkezini belirleyen baĢlıca ilkeler Ģöyle özetlenebilir:81 Mikroklimatik Verilerin En Etkin Şekilde Kullanılması: Aydınlatma. Ankara: ss. açık ve kapalı mekânlarda kullanımının sağlanması.

Etkin kaynak kullanımı.487-496. (eds. . İyi barınma ve yasam çevreleri oluĢturmak: Ġnsanların açık alanlara. daha çok eri Ģebilirlik: Karma kullanımı destekleyerek. Motorlu Araç Kullanımı Teşvik Edilmemelidir: Kentlerin yapılanmasında motorlu araçlara bağımlılığı azaltıcı tedbirler alınmalıdır. Su Kaynakları Korunmalıdır: Kentlerde su tüketimi oldukça fazladır. Stephen Wheeler. ve Stout. Routledge Urban Reader Series. „kirleten öder‟ prensibi ile ağır cezaların konulması. Katı atıklar. sübvansiyon uygulamasına son verilmelidir. (2003). Geri Dönüşüm Programları Başlatılmalıdır: Geri dönüĢüm hemen hemen her çeĢit atık için uygulanabilmektedir. Planning Sustainable And Livable Cities. Doğal sistemlerin restorasyonu: Parkları geniĢletmek. toplanma mekânlarına. 3rd Edition. ticarete. ekolojik habitatı ve kent yakınındaki açık alanları korumak. faaliyetlere kolay eriĢimini sağlayan konut 83 Stephen Wheeler. Çünkü bu alanlar tarım için oldukça elveriĢli yerlerdir. Bu sayede enerjide tasarruf. toplu taĢıma vb. hava kirliliğinde azalma ve yaĢam alanlarında artıĢ sağlanabilir. Devlet sübvansiyonları ile düĢük tutulan su fiyatları bunun temel nedenidir. LeGates.25 Kentleşme planlı olmalıdır: KentleĢme doğanın dengesini bozmamalıdır. New York: pp.. ancak kentlerin sürdürülebilirlik 83 yolunda neler yapması gerektiğini 9 maddede özetlemektedir: Etkili arazi kullanımı: Arazi kullanım denetimleri ile. daha az kirlilik ve atık: Enerji tasarrufu ve dönüĢümün sağlanması. bisiklet yolları planlamak ve toplu taĢıma öncelik vermek. Daha az araba kullanımı. The City Reader. Sürdürülebilir kentin imkânsız olduğu söylemekte. R. enerji tasarruflu elektrikli eĢyaların seçimi. daha çok yayaya ağırlık vermek.T. F. bos alanları ve eski sanayi alanlarını parklara ve hobi bahçelerine çevirmek.). tarım arazisini. Bunu önlemek için su fiyatları gerçek maliyetlerini yansıtacak seviyeye yükseltilmeli. Örneğin vadiler kentleĢme alanı olarak seçilmemelidir. zararlı atıklar her zaman diğer kullanımlar için geri dönüĢüm merkezlerinde değerlendirilebilir.

çevre dostu enerjilerin kullanımı desteklenmelidir. Biyo-çeĢitlilik korunarak. halkın katılımı sağlanarak. Tarımsal alanlara gereken önem verilmeli. yerel yatırımı. organik gıda üretimi gibi sürdürülebilirliği destekleyici konularda çalıĢan Ģirketleri desteklemek. toplumun tüm kesimlerinin yardım ve desteğinin alınmasıdır. sorumluluklar paylaĢılmalıdır. 84 Atıl vd.217. Sağlıklı sosyal ekoloji: Evsizlere çare bulmak. dil. Geleneksel mimariyi ve malzemeyi koruyarak devam ettirmektir.g. yapı tekniklerini ve yerli malı kullanımını desteklemek. a. Kent dokusu içinde yer alan açık yeĢil alanlar artırılmalıdır.. ucuz konut.84        Ekoloji-ekonomi dengesi çok iyi kurulmalıdır. UlaĢım. Yerel Gündem 21 gibi organizasyonlar desteklenerek. doğal ekosistemlerin devamlılığı sağlanmalıdır. üretim gibi atık miktarının yüksek olduğu aktivitelerde. Üretim sonrası atıkların minimizasyonu ve geri dönüĢtürülmesine yönelik teknolojiler teĢvik edilmelidir. s. Bu gün sürdürülebilir kentlere doğru yapılanma kaçınılmazdır. Sürdürülebilir ekonomi: Yerel sahipliliği. Bu beklentilere ulaĢılmasının en çabuk ve en doğru yolu. Bu nedenle.m.26 alanları ve mahalleler tasarlamak. küresel. sanayileĢme ve kimyasal ilaçlamaların etkisiyle ortaya çıkan zararlar ve verim düĢüklüğü engellenmelidir. dönüğüm. bölgesel ve yerel sürdürülebilirliği zihinlere yerleĢtirmek. kültürel pratikler. Halkın katılımı: Yöneticilerin yerel planlama ve tasarıma halkın katılımını sağlayarak. Yerel kültürü korumak: Geleneksel el sanatları. . toplu taĢıma.. ırkçılığı önlemek vb. Çevre temizliği. yerel kaynakların kullanımını ve yerel pazarın oluĢmasını desteklemek. yaygınlaĢtırılmalı.

Su. geri dönüĢüm ve tekrar kullanma yolları ile su tüketiminin azaltılması Kokunun. zorunlu yolculukların azaltılması ve eriĢilebilirliğin artırılması Temel amaç: katı atığın en aza indirgenmesi. gürültünün ve görsel kirliliğin azaltılması ile yerel çevrelerin iyileĢtirilmesi DıĢlanmıĢ ve marjinal kalmıĢ nüfus oranının azaltılması (ideal olarak bitirilmesi) Kentte oturan herkese iyi konut koĢulları sunmak Ekosistem toksifikasyon (zehirli atık) göstergesi Kentsel hareketlilik veya temiz ulaĢım göstergesi Katı atık yönetimi göstergesi Su tüketimi göstergesi Sıkıntı göstergesi Sosyal adalet göstergesi Konut kalitesi göstergesi Çekilen toplam su miktarı Gürültü.7. (1999). G. bu maddenin taĢıdığı riskin ihmal edilebilir olduğu düzeye indirilmesi Motorlu taĢıtların gereksiz kullanımının azaltılması. Lanscape and Urban Planning. yani önleme ve sakınma.. yeĢil alan ve biyolojik çeĢitlilik. kentsel sürdürülebilirliğe iliĢkin göstergelerinden uyarlanan bir tablo yer almaktadır. . Tablo 1. EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri Tema Küresel iklim değiĢikliği göstergesi Hava kalitesi göstergesi Tanım Kentlerin küresel iklim değiĢikliğine katkısı/etkisi En olumsuz ölçümde. materyal ve atık. W. Enerji ve hava kalitesi. Tablo 1. Sustainability and Cities: Extending Themetabolism Model.27 1. 4. 3. insan rahatı ve refahıdır. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ Newman (1999). çevre dostu ulaĢım türlerinin kullanılması Toplam imha edilen katı atık hacmi Politika Sera gazlarının deĢarjının azaltılması Herkes için hava kalitesinin iyileĢtirilmesi Kentte açığa çıkan her tehlikeli maddenin miktarının. tekrar kullanma ve geri dönüĢüm. UlaĢım. YaĢanabilirlik. Arazi. 5. kentler için sürdürülebilirlik göstergelerini beĢ ana baĢlık altında toplamaktadır:85 1. P.4‟de EF‟in.219-226. Ġ mha için ayrılan katı atığın etkili biçimde azaltılması Koruma kalıpları ve teknikleri. 2. 44: pp. yıl içinde yasada belirtilen alarm düzeylerinin aĢıldığı gün sayısı Toksik maddelerin salınımı Özellikle iĢ yeri konut yolculukları ve temel gereksinimler için (zorunlu yolculuklar).4. koku ve görsel kirlilik tarafından yaratılan sıkıntı Bir kentin sosyal sürdürülebilirlik düzeyi Kentte oturanların muzdarip olduğu düĢük konut koĢulları 85 Newman.

kentlerin kimliklerinin güçlendirilmesi Kentlerin yurttaĢlarla beraber yönetilmesi. Kentsel güvenlik göstergesi. Bu gösterge eĢsiz faktörlerin veya organizasyonların çevresel. Sosyal adalet göstergesi. sosyal ve ekonomik boyutlarıyla kentsel sürdürülebilirliğe yaptığı katkının düzeyini göstermelidir.28 Tablo 1. YurttaĢ katılımı göstergesi. . saldırıların ve olayların azaltılması (ideal olarak ortadan kaldırılması) Kent gelirinin ve bütçesinin artırılması ve kirlilik hasarının azaltılması ile ekonomik sürdürülebilirliğin artırılması YeĢil alanların ve kamusal alanların iyileĢtirilmesi. Tablodan da anlaĢılacağı üzere. Ekonomik kentsel sürdürülebilirlik göstergesi. veya Olimpiyat Oyunları. Su tüketimi göstergesi. (Devam) Kentsel güvenlik göstergesi Ekonomik kentsel sürdürülebilirlik göstergesi YeĢil alan. evrensel sergiler gibi hayatta bir kez olabilecek organizasyonların planlanması. Kent güvenliğinin güçlendirilmesi. Ekosistem toksifikasyon (zehirli atık) göstergesi. sosyal vb. Kentlerin sosyal ve ekonomik boyutları da vardır. bu nedenle sosyo-ekonomik göstergeler de gereklidir.tr/ (02. Küresel iklim değiĢikliği göstergesi. kamusal alan ve miras göstergesi YurttaĢ katılımı göstergesi Ġnsanların kent güvenliği konusundaki eksikliklerden muzdarip olma düzeyi Kentsel ekonominin varlığını sürdürebilmesi YeĢil alan. EĢsiz (unique) sürdürülebilirlik göstergesi gibi çevresel. hayatın tüm alanlarını kapsayacak içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Bu tablodaki göstergeler. kamusal alanlar ve miras için gereken iyileĢtirmeler Yerel halkın karar verme süreçlerine ve yerel yaĢam kalitesini iyileĢtirmeye katılım düzeyi Her kent için eĢsiz olan bir özelliğe göre belirlenen gösterge (yani eĢsiz iklimsel ve yerel koĢullar). Katı atık yönetimi göstergesi.2010). kentsel göstergeler yalnızca çevresel göstergelerle kısıtlanmamalıdır.4. Konut kalitesi göstergesi. ekonomik. Çünkü çevresel performans bir kentte sürdürülebilirliği sağlamak için gereken etmenlerden yalnızca bir tanesidir. tüm aktörlerle beraber yerel yönetiĢim EĢsiz (unique) sürdürülebilirlik göstergesi Kaynak: http://www. Sıkıntı göstergesi. Hava kalitesi göstergesi.gov.bayindirlik.04. kamusal alan ve miras göstergesi. YeĢil alan. sitlerin restore edilmesi.

29 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ: YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW) .

iletiĢim ve ulaĢım vasıtalarındaki mucizevi geliĢmeler nedeniyle dünyayı global bir köy haline getirmiĢtir. yerleĢme.2010).30 2. Ġng. Ankara: s. Burada kısaca tanımlamak gerekirse Slow Food. Ġmge Kitabevi Yayınları.blogspot. pek az kimsenin tarımsal uğraĢılarda bulunduğu. City):Sürekli toplumsal geliĢme içinde bulunan ve toplumun. Ģehir. dinlenme.05.kentlob. küreselleĢmenin Ģehirlerin dokusunu.1. açıktır ki.06. Carlo Petrini tarafından baĢlatılmıĢ bir harekettir..g. RuĢen KeleĢ. Yani hiçbir topluluğa ait olmayan. Global Köy.53. bir bakıma prototip yapılar. gidiĢgeliĢ. 90 http://www. Kentbilim Terimleri Sözlüğü. aynı yapı malzemesi ile üretilen. s.2010). yerel özgünlüklerin belirlediği kent kimliklerini yok etmektedir. eğlenme gibi gereksinmelerinin karĢılandığı. Hızlı yaĢama ve yerel yemek geleneklerinin kaybolmasına karĢı bir tepki ve bilinçlendirme hareketi olarak 1989 yılında Ġtalya‟da. Benzer tasarımlarla.Baskı. 88 http://www.cittaslowseferihisar.com/ (06. Fakat yerel toplulukların ayırt edici farklılıklarını. 91 Uslu. a.m. Stadt. Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nün “kent” maddesinde bu sözcüğü Ģöyle tanımlıyor: “Kent(es.2010). köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komĢuluk birimlerinden oluĢan yerleĢme birimi.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=65 (15. 2.05.org/index. kimlik taĢımayan sıradan bir model önermektedir. Yani aynı anlamı ifade etmek üzere bazen “Ģehir” bazen de “kent” kavramını kullanacağız.2010).90 KüreselleĢme değiĢim ve yayılma için büyük fırsatlar sunmaktadır. dünya kentlerini birbirine benzeĢtirirken.75). Ville. sakinliklerini ve yaĢam tarzını standartlaĢtırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Slow Food87 (YavaĢ Yemek) hareketinden doğmuĢ bir Ģehirler birliğidir.org. barınma. Cittaslow. Alm. 91 86 Tez içerisinde “Ģehir” ve “kent” kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır. giderek kentlerin birbirine benzemesi sonucunu da beraberinde getirmektedir. . 87 Ġlerleyen sayfalarda Slow Food hakkında daha geniĢ bilgi verilecektir. çalıĢma.cittaslow.”(RuĢen KeleĢ.au/ (15. mal ve fikir alıĢveriĢi için eĢsiz fırsatlar sunmuĢ olabilir ancak aynı zamanda yerel düzeyde bireysellik ve yaratıcılığın boğulmasına da yol açmıĢtır. http://toprakana-slowfood1.06.php/Kuresellesme-Surecinde-Kentlerimize-Giren-Yeni-TuketimMekânlari -Ve-Yitirilen-Kent-Kimlikleri.kent (06.89 KüreselleĢme. KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW Ġtalyanca Citta (ġehir86) ve Ġngilizce Slow (YavaĢ) kelimelerinden oluĢan Cittaslow “YavaĢ ġehir” anlamında kullanılmaktadır.t. bir topluma ait özellikleri ve karakteristik yapılan ortadan kaldırma eğilimi taĢımaktadır. Fr. (1998). 89 http://www. kentler üzerinde hissedilmektedir.net/index. Yeryüzündeki kentlerin çoğunda yaĢanan benzer yapılaĢma eğilimleri.88 KüreselleĢmenin en belirgin etkileri.

31 KüreselleĢmenin aynılaĢtırma.m. 95 Mara Miele. s. reklamları aynılaĢtırılmıĢ.g.53. benzer giyim kültürü içine sokulmuĢ.2010). aynı haber ve yorumları izleyen. Biçimlendirilmiş: Altı çizgisiz . bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaĢmaktır. Mc Donald‟s. CittàSlow: Producing Slowness Against The Fast Life.. Detay Yayıncılık.3 . No:1. yerel tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak. dünyada binlerce birbirinin aynı Ģehirden kendini farklılaĢtırmasıdır.93 Cittaslow. Belki de en önemlisi bir Ģehrin.98 Cittaslow. (2008). Vol.92 Günümüz dünyasında ekonomik. Ģehirlerde yaĢam kalitesinin arttırılmasını sağlamanın yanı sıra Ģehirlerin homojenizasyonuna da karĢı çıkmaktadır. 96 Uslu. Böylesine aynı beslenme tarzına sahip. Levis‟ gibi hızlı toplum anlayıĢının simgesi haline gelen ürünler yerel piyasalara sunularak hem yerel ürünleri hem de yerel kültürleri tehdit eder duruma gelmiĢtir. 98 http://sustainablecities. p.dk/en/actions/a-paradigm-in-progress/cittaslow-putting-quality-of-life-first (15. 94 http://www.org/index.(2010).97 Cittaslow. a.kentlob.12. Günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi yiyecek ve giyim kültürümüz de birörnekleĢmektedir. Bir Ģehrin eĢsizliği ve kültürel çeĢitliliği Cittaslow‟un temel değerleridir. 97 http://www. Space and Polity. politik ye kültürel düzeyde benzeri görülmedik bir değiĢim ve dönüĢüm süreci yaĢanmaktadır.net/.94 YavaĢ ġehir (Cittaslow).cittaslowseferihisar.05. Slow Food felsefesini küçük Ģehirlerin tasarım ve planlamasında kullanmayı amaçlayan uluslararası bir ağdır. Starbucks. küreselleĢmenin yarattığı homojen mekânlardan biri olmak istemeyen. tektipleĢtirme süreci salt kent mekânında değil toplumsal yaĢam biçiminde de gözlenmektedir. H. kendi halkının ve 92 93 http://www. yerel kimliğini ve özelliklerini muhafaza ederek dünya sahnesinde yer almak isteyen Ģehirlerin katıldığı uluslar arası bir birliktir. aynı tür müziği dinleyen toplumlar ise giderek ulusal ve yerel değerlerini daha kolayca yitirebilmektedir. Yavaş Hareketi.Rıdvan Yurtseven.org/index. 96 Cittaslow.95 Kent insanın yaĢam kalitesinin. Ankara:s. özellikle yiyecek kültürü göz önünde bulundurarak artırmak istenmesi yavaĢ kentlerin temel felsefesini oluĢturmaktadır.135.. vd.cittaslowseferihisar. Bu durum küresel iĢletmeleri ortaya çıkarmıĢ ve bu iĢletmelere ürünlerini tüm dünyaya yayma olanağı tanımıĢtır.

YavaĢ ise tam tersi. Kısaca diyebiliriz ki. Ġnsanlarla. (2008). yemekle her Ģeyle gerçek ve anlamlı bağlar kurmakla ilgili.40.15. dikkatli.. Kentlerin geleneksel yapılarında var olan ekolojik ve sürdürülebilirlik alanında yer alan özelliklerinin korunması ve yaĢatılması esasına dayanır. aktif. meĢgul.. stresli. Cittaslow.32 ziyaretçilerin yaĢam kalitesini artırmak için orijinal fikir. değiĢim hızının yavaĢlatılması ve bu yerel özelliklerin yaĢatılmasından doğmuĢtur. düĢünceli ve kalitenin miktardan daha üstün tutulduğu durumları anlatıyor.2. vd. Esen G. Ġstanbul: s. her bir Ģehir için kendine özgü. KüreselleĢme ile birbirine benzeyen ve yerel özelliklerini kaybeden kentlere karĢı bir tutum olarak. a. YavaĢ ġehir konsepti. yerel mal ve ürünleri teĢvik.. analitik.g. sakin. deneyim ve bilgiyi uluslararası yavaĢ Ģehir ağları üzerinden paylaĢarak çalıĢmayı amaç edinmiĢ bir harekettir. miktarı kalitenin üzerinde gözeten anlamında kullanılıyor. kültürle. 101 2. 102 Carl Honore.m. 100 . sessiz. s. aceleci.dk/. açık. Yavaş. sabırsız. geleneksel yaĢam biçimini koruyan. 102 99 Yurtseven. Bu terimler varoluĢa veya hayata dair bir felsefenin kısaca yazılıĢı aslında. CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK Cittaslow felsefesinin ana kavramı hiç kuĢkusuz “yavaĢlık”tır. sabırlı. 101 http://sustainablecities. a. kontrol eden. Cittaslow felsefesi hız karĢıtlığı üzerine kurulmuĢtur. çevrenin korunması. eĢsiz bir sürdürülebilirliği kapsamaktadır. YavaĢlık “hızlı” kavramının zıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. fastfood tarzı yiyecek zincirine tepkiyle doğan YavaĢ Yemek (Slow Food) hareketinin “yavaĢ” kavramının kente uyarlanması düĢüncesiyle ortaya çıkmıĢtı. sezgisel.99 Cittaslow yaklaĢımı. saldırgan. iĢle. “Hızlı” ve “YavaĢ” terimleri bir değiĢim oranını belirtmekten öte bir anlama sahiptir. küresel sermaye ve kentleĢme eğilimleri ile özgün kimliklerini kaybetmeden. (Çev. Bir önceki bölümden hatırlanacağı üzere.53. yerel ürünlerin tüketildiği” fast-food” kültürü yerine yerel kimliğin öne çıkarıldığı bir kentleĢme politikasıdır..100 Cittaslow. yüzeysel. telaĢlı olmayan.g. küçük Ģehirlerde yaĢam kalitesinin sürdürülmesi yönünde çalıĢmalar yapan bir ağdır. Uslu.e. Alfa Yayınları.). Hızlı kelimesi. s.

hız dünyasını yaratmıĢtır. önemli bir maliyet unsuru olarak görülmektedir. vd. a. Yavaşlık.38-39.. s. Günümüz yaĢamında hız. Birden bir Ģey anımsamak istiyor.e.3. Ekonomik ve kültürel unsurlar. sınır tanımadan serbest olarak dolaĢmaktadır. (2008). sanki bulunduğu yerden hemen uzaklaĢmak istiyormuĢ gibi elinde olmadan yürüyüĢünü hızlandırır. Milan Kundera. ama anı uzaklaĢıyor. bir yandan binlerce kilometrelik mesafelerin aĢılmasına. Bu yenilikler. a. Speed Culture: Fast Strategies in Teleyised Commercial Ads. son birkaç yüzyıldır. KüreselleĢme sürecinde.g. teknolojide yaĢanan geliĢmeler öncülüğünde.4. Gözümüzün önüne en sıradan bir durum getirelim: Bir adam sokakta yürüyor.. 106 Simon Gottschalk. daha iyi bir dünyayı düĢlemekten. (Çev:). yerlerin ortadan kaybolduğu ya da artık anlamını yitirdiği gibi bir izlenim yaratmaktadır. Hızın insan ve yer üzerindeki baskın yapısı. iĢ yükleri ve uğraĢı duygusunu beraberinde 103 104 105 Yurtseven. 106 Zaman. sosyal ve ekonomik iĢlevlerinse hız kültürü kapsamında değerlendirilmesinin bir gerçeklik olarak sunulduğunu görmekteyiz. hız ile unutma arasında gizli bir iliĢki vardır. Can Yayınları. Özdemir Ġ.. kültürel ve ekonomik süreçlerin bütününde geçerli konuma gelmiĢtir. Qualitatiye Sociology. VaroluĢun matematiğinde bu deneyim iki temel denklem biçimine girer: YavaĢlığın derecesi anının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. sosyal. Hız.. Yurtseven. Hiçbir Ģey. Buna karĢılık az önce yaĢadığı kötü bir olayı unutmaya çalıĢan insan. hızın derecesi unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır. dinlenirken ya da okurken birlikte olma duygusunun zevkinden daha dinlendirici ve mutluluk verici olamaz. kendinize boĢ zaman ayırmanız gerekir. KüreselleĢme olarak tanımlanan bu durum.103 Milan Kundera. çağdaĢ yaĢamın saplantısı haline gelmiĢtir. YaĢamınızın ritmini dinlemeyi istiyorsanız. yavaĢlık ve hız arasındaki farkı insan yaĢamından bir örnekle Ģöyle açıklar: 104 YavaĢlık‟ın kıssasından çıkan hisse Ģu: YavaĢlık ile hatırlama. Diğer taraftan. (1999). Günümüz dünyasını her Ģeyin hızlandığı yer olarak tanımlayabiliriz.g. bugüne kadar benzeri yaĢanmamıĢ Ģekilde gerçekleĢen bir değiĢimle karĢı karĢıyadır. vd. . hala çok yakınında olan zamanda. kaçınılmaz biçimde yaĢamın bir parçası haline gelmiĢtir. 22 (4): 311. s.e. farklı ülkelerde yaĢayan insanların aynı anda birbirleriyle bulundukları yerden görüntülü konuĢma yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle hız. O anda kendiliğinden yürüyüĢünü yavaĢlatıyor. Ġstanbul: ss.105 Günümüz toplumlarına. tarihte görülmemiĢ ölçüde hız kazanan teknolojik yenilikler sunulmaktadır.33 Dünyamız son zamanlarda. küresel ekonomik sistemde.

110 Wendy Parkins. bireyleri fastfood yemeye. 111 Kemal Sayar. Hızlı toplum anlayıĢında yalnızca bireylerin limitleri zorlanmamakta aynı zamanda ekonomik büyüme. Zamanın hızlanması. YavaĢlık. (2004). dünyanın taĢıma kapasitesinin üstüne doğru bir yön çizildiğini göstermektedir. Out of Time Fast Subjects and Slow Living. 108 Honore.110 Kemal Sayar. ss. Hız. TimaĢ Yayınları. a. ss. günlük yaĢamlarını oluĢturan unsurlarla ilgili zamanlarını daha dikkatli kullanması gerektiğini belirtmektedir.4-9. ağır ağır çözünmeye baĢlıyor.. Hıza dönük hayat tarzlarımızdan kaynaklanan bedensel ve ruhsal hastalıklarda patlama yaĢanıyor. Acele ettiğimiz zaman her Ģeyi üstünkörü görüyor ve etrafımızdaki dünya ve insanlarla gerçek bir bağ kuramıyoruz.e. 2. Hızla yaĢanan bir hayat.e. tabiata içkin olan güzelliği görmemizi engelliyor. kayda değer olan ne varsa yavaĢlıkla yapılır. daha dengeli bir yaĢam sürme arzusu taĢımaktadır.107 Hız her zaman en iyi yaklaĢım değildir.Ġstanbul: ss. YavaĢlığın temeli. kendilerini her zaman meĢgul hissetmeye ve sürekli tüketim eğiliminde olmaya zorlamaktadır. hızlı bir dünyada insanın yavaĢlığı neden önemsemesi gerektiğini Ģu cümlelerle ifade ediyor:111 Hız. Detay Yayıncılık. Hızlandırılmaması gereken Ģeyleri hızlandırdığınız. internet bağlantısı ve ulaĢım araçları isterken aynı zamanda. Birçok insan daha hızlı bilgisayar. YavaĢla! bu hayattan bir defa geçeceksin.4. önüne geçilemeyecek derecede yüzeysel olabilir. (2007). Bazı Ģeyler hızla çözülemez..109 YavaĢlık. vd. Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir Yaklaşım.g.30-32. 107 Yurtseven. hayatın tüm alanlarında baskın durumdadır.. Bu isteklerin temel nedeni.5-6. içinde bulunulan koĢullara uyum sağlayabilme endiĢesidir. Oysa güzel olan. insanlara. 108 Günümüzde hız. a. var olan bu yapıyı insanlar lehine çevirebilecek alternatif bir yaklaĢım olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bedenlerimiz bu hıza programlı olmadığından. 13 (2-3): 363. Ankara: s. üretim ve günlük süreçlerdeki hızın sürekli artması. Time & Society. Yavaşla!/Hayattan Bir Defa Geçeceksin.g.Baskı. 109 Yurtseven. .34 getirmektedir. Güzelliği ancak zaman ayırarak fark ederiz. (2009). yavaĢlık ve dikkat isteyen uğraĢları rafa kaldırıyor. yavaĢlamayı unuttuğunuz zaman ödenecek bir bedel olduğunu unutmamak gerekir. çözülmemelidir de. sahip olunan zamanın önem taĢıyan uğraĢılar için kullanılmasıdır.

stres. vd.. Fast food türü tüketime Türkiye'de ayaküstü beslenme de denilmektedir.13.113 2. . geç kalma korkusundan uzak. aynı zamanda sayısız sorunlarla baĢa çıkmamızı sağlamaktadır. eĢitsizlik. Kazandıkça yoksullaĢıyoruz. s.facebook.1. kim niçin yaĢadığını bilemez hale gelmiĢ oluyor demektir. yoksullaĢtıkça daha çok çalıĢmak zorunda kalıyoruz. Sade Hayat. Bu noktaya gelindiğinde artık hayat anlamını büyük ölçüde yitirmiĢ. fastfood114 kültürünün sembolü haline gelen Mcdonald‟s ve benzerlerinin hegemonyasına karĢı baĢlatılan. günün tadına vararak. Böylece dünya yavaĢ yemek (slow food) hareketiyle tanıĢmıĢ. bireylerin günlerini çalıĢma. daha çok Ģeye sahip olmak için kendimizi mecbur biliyoruz. Hızlı yaĢam. CITTASLOW TARĠHÇESĠ 2. alıĢveriĢ etme ve televizyon izleyerek geçirmesine neden olmuĢtur. Herkesin kendi mutfak kültürünü koruma hakkının saklı olduğunu savunmuĢlar. http://tr. Tabii „insanî düzeyde yavaĢ‟ talebi yemekle sınırlı kalmamıĢ. bu hızlı hayata.com/group.php?gid=5832212719&v=info (15. hızlı yaĢam ve hızlı yemek pratiğinin boğucu derecede artması ve yerel yemeklerin kaybolmasının doğurduğu kaygıyı toplumsal tepki haline dönüĢtürmüĢ olan bir harekettir.wikipedia.2010). YavaĢ Hareketi (Slow Movement) YavaĢ Hareketi. örgütlenmeler baĢlamıĢ.05. kısa sürede hazırlanmıĢ ve hızlı bir Ģekilde servis edilen yiyeceklere verilen isimdir. sürdürülemezlik gibi insanoğlunun varlığını olumsuz etkileyebilecek tüm sorunlara karĢı bir direnç noktası olarak karĢımıza çıkmaktadır. salt insanların yaĢamlarını geliĢtirmeyip. hızlı bir biçimde büyümüĢ ve uluslararası bir organizasyon olmuĢtur. Fast food zaman içinde “kötü gıda” ile aynı anlamda kullanılmaya baĢlanıĢtır.35 Gariptir.115 Üretimi de tüketimi de hıza boğan Batı kaynaklı hayat tarzına karĢı yine Batı‟da basit bir protestoyla baĢlayan YavaĢ Hareketi.112 YavaĢlık.2010). zamanın anlamlı ve önemli olgular için kullanılmasını sağlamaktadır. YavaĢ yaĢam. Ġstanbul: ss-65-66.05. Yurtseven.3.org/wiki/Fast_food (29. Selis Kitaplar. YavaĢ yaĢam. 114 Bir yemek terimi olarak Fast food. Ġtalyan Carlo Petrini önderliğinde fastfood kültürüne karĢı protestolar. Fakat hızlı hayat. (2003).3. hızlı yaĢamın neden olduğu zaman. gittikçe daha çok Ģeyden bizi yoksun kılıyor. 112 113 Ümit ġimĢek. 115 http://www.

uyuĢuk olmak değildir.. yalnız günlük yaĢamımızdaki baskılardan değil.1. Doğru hızda çalıĢmak. günlük yaĢamın önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. 118 Parkins..2010). Vurgulanmak istenen kısaca Ģu: Her Ģey doğasına uygun olmalı. .g. Ancak yavaĢ yaĢam.119 116 117 Yurtseven vd. yavaĢ yaĢam anlayıĢını çekici bir alternatif olarak ortaya çıkarmıĢtır. iĢ. yavaĢ yemek ve dahası. bireylerin yaĢamlarında neden olduğu olumsuz değiĢim.2010).. önsöz.05.36 Hayatın diğer alanlarını da etkisi altına almıĢtır. temposuyla bireyin yaptığı iĢin amacının ve anlamının yok edildiği bir çalıĢma kültürünü reddetmektedir. insanların tüm gününü kapsayan. a. Hayata dair her kavramın baĢına „yavaĢ‟ ifadesi ekleniyor artık. yaĢamak.m.html (15.363-382.116 Resim 2..117 YavaĢ Hareketi‟ne göre. 119 Yurtseven. YavaĢlık. KüreselleĢmenin.118 YavaĢ hareket anlayıĢı. http://www.arkitera. YavaĢ Ģehir.georgiaorganics. küreselleĢme sürecine bir tepki olarak ortaya da çıkmıĢtır. vd. oynamak ve her Ģeyin en iyisini yapmakla ilgilidir. s.g.e.com/h41395-yavas-hayatin-hizli-yukselisi.org/conference/ (03..12. a. Carlo Petrini Kaynak: http://www. ss..06.

nesiller boyunca elden ele geçen yemek tarifleri.e.06.123 Slow Food. ss.net/. Böylece sadece yemek alanında değil genel anlamda toplum kültürünün korunacağına inanılıyor. Carlo Petrini tarafından.3. 122 Honore.122 Ġtalyanlara göre.com/slow-food/ (08. Yerel Ģeyleri seven Slow Food.124 YavaĢ yemek (Slow food). küresel kapitalizmin doğal düĢmanı olarak gösterilmektedir.2.italyaonline.php/baskanin-mesaji/slow-food-carlo-petrini-bilinc-vesorumluluk/ (08. YavaĢ Yemek(Slow Food) Slow Food Hareketi. yerel gıda geleneklerinin kayboluĢuna ve insanların giderek yedikleri gıdaların nereden geldiği ve yemek seçimlerimizin dünyayı nasıl etkilediği konusundaki vurdumduymazlıklarına karĢı kurulmuĢ kar amacı gütmeyen bir eko-gastronomi organizasyonudur. karĢılıklı sohbet alıĢkanlıklarını zincirleme olarak etkiliyor. yeme-içme alıĢkanlıkları bir toplumun asıl kimliğini yansıtıyor. Roma Piazza di Spagna‟da McDonald‟s açılmasına gösterilen tepkidir.com/index. ölçülü çiftçilik. a. 125 http://www. mevsimlik ürünler. 124 http://slowfoodgenclik. yalnızca uluslar ötesi endüstriyel Fast Food zincirlerine karĢı çıkmak olarak özetlenemez. Hareketin nedeni. 125 120 121 Yurtseven.. aynı zamanda fastfood kültürüne.60-64.2010).arkitera.slowfoodanadolu. Yeme-içme sadece damak tadını etkilemekle kalmıyor. a.g.3. sadece fastfood yemeği protesto eden bir hareket değildir..com/.37 2. yerel.121 Bu hareket McDonalds‟ın yapmadığı her Ģeyi temsil ediyor: Taze.120 Ġngilizce „Slow/YavaĢ‟ ve „Food/Yemek‟ kelimelerinin birleĢmesinden doğan Slow Food. 1986 yılında Ġtalya‟nın Langhe Bölgesi‟ndeki Cuneo Kenti‟nde baĢlatılmıĢtır.e. . esnaf ürünleri.wordpress. seri ve standart üretimlere karĢı yerel ürün yetiĢtiren çiftçilerin desteklenmesini öngörüyor.2010). http://www.07. misafirperverliği. Süpermarketlere. Bu yüzden bir toplumu yemek kültürünü değiĢtirmekle her Ģeyinin değiĢtirilebileceğine inanıyorlar.g. 123 http://www. s. her kültürün kendine has damak tadı olduğuna dikkat çekerek yemeklerin yerel ve genetiğiyle oynanmamıĢ ürünlerle piĢirilmesini amaçlıyor. aile ve arkadaĢlarla keyifle yemek yemek vb. Bu hareket.

163. YavaĢlığın uygun dozu. ekolojik inançları doğrultusunda besin maddelerinin genetik modifikasyonuna karĢı çıkıyor ve organik çiftçiliği destekliyor. sürdürülebilirlik boyutunu kapsar. basit geleneksel aĢçılık ve yemek yeme toplantıları düzenlemek. Hızlı yaĢama karĢı direnmemiz Slow Food‟la baĢlayabilir.. Slow Food buna en iyi yanıttır. gıdaların etiksel olarak sürdürülebilir olmasını.129 YavaĢ Yemek Hareketi. modern dünyayı ciddi bir biçimde sorgulamakta ve onunla yüzleĢmektedir. gıdanın gerçek bir tat.g. geleneksel ve yerel gıdalardan hoĢlanan ve aynı felsefeyi paylaĢanlar. Yemek yemenin yavaĢlığı.com/about_us/eng/manifesto. Bu boyut. bizlere yerel yemeklerin lezzetini keĢfetmemizi ve fastfood‟un olumsuz etkilerini azaltmamızı ya da yok etmemizi sağlar. 128 Honore. Slow Food. Slow Food.. Hızlı yaĢam.. küresel Fast Food üreticilerinin ortak etkili gücüne gerçekçi bir biçimde meydan okumaktadırlar. Slow Food. yerel lezzetleri geliĢtiren yaĢam biçimidir. Adalet. sosyal sürdürülebilirlik boyutudur.e. daha iyi bir geleceği garanti eder . 129 Yurtseven.2010).06.38 Slow Food Hareketi‟nin amacı manifestosunda Ģöyle açıklanmaktadır:126 Bizler hıza yenik düĢüyoruz. Convivia. çalıĢanları 126 127 http://www. Temiz. benzer düĢünceleri taĢıyan gönüllü gruplar. Ġyi. aroma ve görünüĢe sahip olması boyutunu içerir. bizi hıza karĢı korur. Gerçek yaĢam biçimi. a. bürokratik engelleri aĢmalarına yardımcı oluyor ve ürünlerini dünyanın her yerindeki mağazalara ve gurmelere tanıtıyor.128 YavaĢ Yemek Hareketi‟nin temelini “convivia” oluĢturmaktadır.lasso (08. Hızlı yaĢam evimize girmekte ve bizleri Fastfood yemeğe zorlamaktadır. teknolojik değiĢme. Ġyi. YavaĢ Yemek mesajını yaymak ve eğlenmek amaçlarıyla düzenli buluĢan YavaĢ Yemek üye gruplarıdır. yalnızca Fast Food‟a karĢı tutarlı bir meydan okuma değildir. ss.18. Küçük üreticilerin birbirlerini bulmalarını sağlayarak.127 YavaĢ Yemek ekonomik açıdan. yerel ürünleri ve gelenekleri teĢvik etmek. toplumsal değiĢme ve küreselleĢmenin de karĢısındadır.e. s. Küçük ölçekli yerel ürün üreticileri. Bu üç boyuta dayalı bir kavramdır. Hareket.slowfood. Slow Food. a. temiz ve adil boyutlarını içermektedir. bizlerin yaĢam biçimlerini değiĢtirmekte ve çevremizi tehdit etmektedir. . hızlı yaĢama direnmede önemli bir yöntemdir. vd. s. artık unutulmaya yüz tutmuĢ ve ustalık gerektiren yemek çeĢitlerini bulmayı ve bunların küresel piyasada yer etmesini sağlamayı amaçlıyor. paylaĢılan deneyimlere dayalı bir kalite kavramı önermektedir. Yurtseven.62-62. verimlilik adına.g.

e.3..39 sömürmeyen üretim yöntemlerinin kullanılmasını ve iyi ürünlerin dıĢlanmamasını söyler. çabucak değiĢen kültürüne karĢı tepkisinin bir parçasıdır.g.23. bugün dünyanın birçok ülkesinde binlerce üyesi bulunan uluslararası bir harekete dönüĢmüĢtür.e.. geleneksel biçimlerde yemek piĢirme ve hazırlama yöntemlerini sağlamaktadır. 133 a.384.131 Slow Food. a. Clean. 134 Honore..135 2001‟de New York Times dergisi. Harekete üyelik herkese açıktır ve bireyseldir. gıda konusu dıĢında. s. Slow Food Hareketi. a. geniĢ bir kitle tarafından unutulan lezzetleri. modern dünyayla ilgili konularla da ilgilenmektedir. 70(4): p. FastFood tüketim modeli karĢısında önemli bir güç olarak görünmektedir. a.3. Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement. geleneklerin sürekliliği ve dünyanın bio-çeĢitliliği üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Hareket. Üyelerine. Good. College English. 132 a.. ortak kültürel ve gastronomik sürdürülebilirliği amaçlayan bir harekettir. KiĢilerin demokratik ve gönüllü katılımına dayanır..66. Slow Food mesajının yayılması. s. vd. 131 Yurtseven.134 Slow Food. Günümüzde Slow Food. Slow Food hareketini 130 Stephen Schneider. 135 Yurtseven. kırsal alanlar.g. (2008). Slow Food hareketi. s.130 Yediklerimiz. yerel ürünlerin tören ve zevkini. yemek ve dünya arasındaki güçlü bağları anlamamız gerektiğini söyler. Birçok kiĢi için McDonalds‟ı boykot etmek damak zevkinin küresel bir biçimde standartlaĢtırılmasına hayır demenin bir yoludur.e.g.g..g. Eğlenme. aĢağıdaki ilkeleri amaç edinir:132     Yerel ürün ve üretim geleneklerinin sürdürülebilirliği. Yerel piĢirme ve yeme geleneklerinin sürdürülebilirliği. 164. Durmaksızın yayıldığı yarım asırlık bir dönem geçiren McDonald‟s ilk maddi kayıplarını 2002‟de yaĢadı ve hemen ardından deniz aĢırı Ģubelerini kapatmaya baĢladı.e.133 YavaĢ Yemek akımı aynı zamanda küresel yiyecek endüstrisinin yüksek hızlı.e. s. .

140 2.05.136 Slow Food Hareketi. Cittaslow Cittaslow. homojenize bir dünyaya karĢı çıkarken.. Kasaba ve Ģehirlerde ve genellikle süpermarketlerden birkaç blok ötede çiftçiler bir kez daha meyvelerini.3.164. Yurtseven. herkes için daha iyi bir hayat düĢüncesiyle Ģehirlerin özel ve önemli yönlerini 136 137 Honore.00‟i aĢkın üyesi bulunan Slow Food hareketi her geçen gün geniĢlemektedir. Üye ağları. YavaĢ Hareketi.. s. a.. GeliĢmiĢ bir pazar ekonomisinde. Almanya.3. Cittaslow. a. Slow Food hareketinden doğmuĢ bir Ġtalyan fikridir ve 15 Ekim 1999 tarihinde Ġtalya Orvieto‟da kurulmuĢtur.138 Ancak YavaĢ Yemek fikrinin yayılmasını hiçbir Ģey geleneksel çiftçi pazarının diriliĢi kadar iyi anlatamaz.2010).141 Cittaslow. 141 http://en.g. 142 http://www.wikipedia.68.e.g. yerel gruplar tarafından organize edilmektedir.org/wiki/Cittaslow (15.e.cittaslow.19. s..g.g. kültürel bir eğilim olarak bilinen YavaĢ Hareket (Slow Movement)‟in bir parçasıdır. gıdanın ötesinde bir noktaya ulaĢmıĢ bulunmaktadır. Fransa. Slow Food Çevre Bildirisi. Japonya ve Ġngiltere‟de Slow Food merkezleri bulunmaktadır. s. Ġtalya.com/ (08. aynı felsefeyi paylaĢtığı ve 09. ABD.2007 tarihinde Plueba‟da bir protokol imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği‟yle bağı vardır. Ġsviçre. Cittaslow Uluslararası Tüzüğü‟nde “Cittaslow‟un. küresel iĢletmeler tarafından sömürülme korkusu içinde bulunan milyonlarca insanın duyarlılığını yansıtmaktadır. biyolojik çeĢitliliği ve sürdürülebilir geliĢmeyi teĢvik etmektedir.2010)..slowfood.e. 139 Honore. hedefini Ģehirlerde yaĢam kalitesinin iyileĢtirmesi olarak ortaya koyar.e.139 Slow Food.” denilmektedir.06.142 Cittaslow. Bir Ģehrin kültürel çeĢitliliğini ve yerel özelliklerini desteklemek Cittaslow‟un çekirdek değerleridir.61.137 Günümüzde 132 ülkede 100. 140 Yurtseven. 138 http://www. s. . bütün dünyaya yayılmıĢtır. vd.11. a.net/download/. a. peynirlerini ve etlerini doğrudan halka satmaya baĢladılar.40 “dünyayı sarsan 80 fikir” arasına dahil etmiĢtir.

Cittaslow Birliği‟nin kuruluĢundan. “Cittaslow” Bra.pdf (19. Ģehrin kalkınması ve yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesinin temeli olarak farklı bir fikir sunmuĢ ve bu fikrini ülkenin(Ġtalya‟nın) her yerine yaymak için uğraĢmıĢtır. http://www. “Amerikan Ģehir modeli Ģehirlerimizi adeta istilâ etti ve Ġtalyan Ģehirleri tek tip bir görünüme büründü. 28 madde ve 5 ek belgeden oluĢan “Uluslararası katılım Cittaslow” için yerine Tüzüğü. “modern ve tarihi binalardan oluĢan bir taç taĢıyan turuncu renkli bir salyangozu” resmeden kendi logosunu kullanacaktır: Logonun ayrılmaz bir parçası ise. Orvieto. O.net/.cittaslow. Ek 1) kayıt altına almıĢtır. 1999 yılında.05.cittaslow. 145 http://www.php?method=section&id=2012&title=Association (15. çalıĢma ilke ve prensiplerini bir tüzükle (bkz. Greve in Chianti.2010). Orvieto ( Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone) belediye baĢkanları tarafından kabul görmüĢ ve Slow Food baĢkanı Carlo Petrini ile bir araya gelmiĢler. Biz böyle bir küreselleĢmenin önüne geçmek istedik” diyerek kuruluĢ amaçlarını ortay koymaktadır.italyaonline. getirilmesi gereken kriterlerden. Carlo Petrini ve dört kurucu Ģehrin (Chianti. üyelerin organlarına. . sorumluluğuna. kullanımı tanzim edilecek olan “YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı” sözü olacaktır denilmektedir. Onun düĢünceleri Bra ( Francesco Guida).144 Greve in Chianti Ģehrinin Belediye BaĢkanı Paolo Saturnini.05. Bra ve Positano) belediye baĢkanlarının YavaĢ ġehir SözleĢmesi‟ni imzalamasıyla da Cittaslow resmen kurulmuĢtur.net/. 143 144 http://www. Orvieto.2010). logo kullanımından üyelik aidatı ve fon kullanımlarına kadar pek çok alanda tanımlar ve ilkelerden bahsetmektedir. Birliğin KuruluĢu maddesinde:146 “Cittaslow-Rete Internazionale delle città del buon vivere” (Cittaslow-YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı) adlı Birlik: kısaca. Positano kasabaları ile “Slow Food(YavaĢ Yemek) Birliği” (Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine muhalif olarak kurulan birlik) arasında kuruldu.distinctlycumbrian.org/index. Toskana(Tuscany)‟nın küçük bir kasabası olan Greve in Chianti‟nin geçmiĢ belediye baĢkanı Paolo Saturnini‟nin sezgileri aracılığıyla doğmuĢtur.41 belirlemek ve çevrelerinin eĢsiz niteliklerini ortay koymak amacı taĢımaktadır. Birlik. 146 http://www.co.uk/images/stories/spring%202008%20newsletter.145 Uluslar arası bir birlik Ģeklinde örgütlenen Cittaslow.143 Cittaslow. Birliğin süresi sınırsızdır.

sertifikasyon. . birlik organlarının gerekçeli kararlarıyla farklı bir hüküm verilmedikçe. uzmanlardan ve farklı disiplinlerden gelen bilim adamlarından oluĢan bir Bilimsel Komitesi bulunmaktadır. Aziz John Manastırı‟ndaki “Palazzo del Gusto”da yer alır. önsözlerle birlikte bu tüzüğün ayrılmaz bir parçasını teĢkil ederler denildikten sonra. Taahhütler ve Yetkiler baĢlığını taĢıyan III. üyelik düzenlemeleri. a.net/index. 16 adresinde. Amacı ise Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları. testler ve vasıtasıyla kültürünü destekleyip olarak tanımlanmaktadır.147 Birliğin merkezi ise Ģöyle açıklanmaktadır: “Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur ve via Ripa di Serancia I. faaliyetlerin geliĢtirilmesi için kültürel bilgi sağlamakta ve Cittaslow ödül/ünvan organizasyonunun gerçekleĢtirilmesi için iĢbirlikleri yapmaktadır. (29.2010). logo ve resmi değerlendirme kartlarından oluĢan eklerin ayrıntılarına girilmektedir. uygulamalar Cittaslow‟un iyi kar yaĢama amacı gütmeyen bir teĢekkül yaymak olduğu belirtilmektedir.     Temel ilkeleri içeren bir manifesto YavaĢ ġehir olarak tanımlanmak istenen Ģehirlerin imzalaması gereken birlik tüzüğü Üye Ģehirlerin listesi Yıllık toplantı takvimleri oluĢturmuĢtur.g.cittaslow. 149 http://www. tüzük belgesi.05.k. Merkez bu çerçevede. Cittaslow Birliği‟nin.148 Ekler. Paragrafta. Bilim Kurulu aĢağıdaki isimlerden oluĢmaktadır:149 147 148 http://www.42 Tüzükte. Katılım.net/download/.” YavaĢ ġehir olarak tanımlanmak istenen Ģehirlerin değerlendirilmesi bu merkez tarafından yapılmaktadır.cittaslow. “Cittaslow” adının diğer dillere tercüme edilmeyeceği belirtilmekte ve “birliğin resmi dilleri Ġtalyanca ve/veya Ġngilizcedir” denmektedir. Birlik tali merkezlere de sahip olabilir. Birlik organlarına geniĢ ve güncel bilgi tedarik rolü ile birlikte. Komite. Uluslararası Birliğe normalde 50 binden fazla nüfusu olmayan tüm Ģehirler katılabilir denilmektedir.

Polonya Paul Knox Virginia Teknoloji Enstitüsü Kent Planları Profesörü-USA Roberto Pasca di Magliano Roma Üniversitesi Ekonomik Kalkınma Profesörü-Ġtalya Stefano Mocio Roma Üniversitesi Profesörü ve Meclis Üyesi-Ġtalya Hee Jung Jang Uluslararası Turizm Yönetimi Bölümü Profesörü ve Ġnsan Kaynakları GeliĢtirme Bölümü Dekanı Helen Jarvis Newcastle Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Profesörü-Ġngiltere Ursula Von Petz Mimar-Almanya Cittaslow‟a katılmak isteyen bir Ģehir. Birlik Tüzüğüne imza atarak bazı yükümlülüklerin altına girmektedir. Cittaslow‟a üye Ģehirler yılda bir kez farklı bir Ģehirde toplanmaktadır. Bu toplantılarda bir yıl süresince gerçekleĢtirilen faaliyetler .43 Paolo Albano Cumhuriyet Savcısı-Ġtalya Ezio Manzini Milan Politecnico Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Profesörü-Ġtalya Fabio Parasecoli New York Üniversitesi Yemek Kültürü Profesörü-USA Jan Hospers Twente Üniversitesi Ekonomik Coğrafya Profesörü-Hollanda Giuseppe Roma CENSIS (Sosyal çalıĢmalar ve araĢtırma enstitüsü) Genel Müdürü-Ġtalya Helmut Bott Stuttgart Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı-Almanya Herbert Pfeiffer Mimar -Almanya Krzysztof Skalski Mimar.

152 Cittaslow. BaĢka bir ihraç sebebi olarak ise. Cittaslow. .00 Euro ve 30 binden fazla nüfusu olan Ģehirler 3.151 Cittaslow Uluslararası bir “Birlik” Ģeklinde örgütlendiği ve katılım gönüllü olduğu için üye Ģehirlerden yıllık belli ücretler almaktadır.44 gözden geçirilmekte ve bir sonraki dönemle ilgili uygulamalar planlanmaktadır.00 Euro. 150 151 http://www. YavaĢlık temel erdemdir. uygarlık yerine doğanın tercih edilmesi olarak tanımlar. Ayrıca Koordinasyon Komitesi tarafından görevlendirilen uzmanlar yeni üye olan Ģehirlerin yetkililerine hareketin hedeflerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı bir eğitim semineri vermektedirler. acele etmez ve evini kolayca her yere götürür.500.00 Euro. Gerektiğinde bu uzmanlar üye Ģehirlerde tertiplenen konferanslara ve seminerlere katılıp. Salyangoz yavaĢtır.g.cittaslow.net/download/. Akıl ve ağırbaĢlılığı ifade eder. Cittaslow düĢüncesini anlatmaktadırlar. logo olarak salyangozu seçmiĢtir. 15-30 bin nüfusu olan Ģehirler 2. Cittaslow‟un temel felsefesi olan yavaĢlık ve dinlenmeyi temsil etmektedir.net/. Salyangoz. bu düĢünsel yapıyı geniĢleterek. Salyangoz.500.00 Euro”. üye Ģehirlerin Cittaslow Birliği‟nin amaçlarına. felsefesine ve değerlerine ters düĢmeleri ya da onun imajına zarar verebilecek davranıĢlarda bulunmaları halinde. 5 binden az nüfusu olan Ģehirler 750. Koordinasyon Komitesi‟nin o üyeyi acilen ihraç etmeyi düĢüneceği belirtilmektedir.150 Tüzüğün “Üyeler” baĢlığını taĢıyan bölümünde. 5-15 bin nüfusu olan Ģehirler 1.italyaonline. üyelerin Tüzüğün düzenlemelerine ve bunun yanı sıra Cittaslow Birliğinin Meclisi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından alınan kararlara riayet etmemeleri ve Birliğin ilkelerine açık bir Ģekilde ters olan belgelenmiĢ bir faaliyet için de olmaları gösterilmektedir.00 Euro. http://www. yavaĢlığı.k.500. Her yıl en geç Haziran ayının 30‟unda ödenmesi gereken ücretler çerçevesinde “2009 yılı için aĢağıdaki tutarlarda yıllık üyelik ücreti tespit edilmiĢtir: Binden az nüfusu olan Ģehirler 600. 152 a. patikası boyunca yol alabilmek için çok zaman harcar.

05. diğer anlamıyla yitirilen pek çok değeri ifade ediyor. Hızlı yaĢamanın diğer adı olan “Amerikan tarzı” hayata bir alternatif olarak. sakinlik ve bir de tarihî mirasa saygı prensipleriyle düzenlenmesi gerektiğini anlatıyor.3. Betonarme bina ise çağdaĢ medeniyetin sembolü zevksiz.net/Italya/hakkinda/makaleler/Sakin%20Sehirler. Bütün bunlar bir amblemi oluĢturan unsurlar ve her birinin ifade ettiği anlamlar var. Birbirinden farklı anlamlar çağrıĢtıran iki binanın hemen önündeki salyangoz ise belli bir hayat tarzına karĢı ciddî bir protestonun ifadesi. Cittaslow Logosu Kaynak:http://www. http://www. . sükûnet içinde yaĢamayı öngören bir sembol.2.e. Onun hemen dibinde çağdaĢ hayatı sembolize eden beton bina.154 153 154 Yurtseven. Tarihî bir Ģato. (Hızlı olmak. evi de oradadır. Önlerinde yavaĢ ve emin adımlarla ilerleyen bir salyangoz.g. ruhsuz ve donuk. hayatı yavaĢ. s. tadına vara vara. iki temel sonuç çıkarabiliriz:   Salyangoz yavaĢ harekettir. geçmiĢ nesillerden miras kalan kültürel değerleri. Örneğin tarihî Ģato geçmiĢi..45 Salyangozların yaĢamından.net/. a. Yemek kültüründen Ģehir planlamasına kadar her Ģeyin yavaĢlık. insanı düĢüncesiz ve akılsız kılar.italyaonline.)153 Resim 2. (Nerede salyangoz varsa.cittaslow.2010).) Salyangoz evini üzerinde taĢır.htm (13.

. çevre ve Ģehirsel doku kalitesini teknoloji kullanarak iyileĢtirmek.000′in altında olması gerekmektedir ve 50.dk/. Misafirperverlik/Konukseverlik 6.05. Farkındalık 7.utikad. su ve toprak kalitesinin varolan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 2. Üyeliğe kabul için bir Ģehirde Cittaslow hedefleri için yapılan öz değerlendirmeden en az 50 puan almak baĢka bir deyiĢle kriterlerden %50‟sini gerçekleĢtirmiĢ olmak gerekiyor. CITTASLOW KRĠTERLERĠ Cittaslow‟a giriĢ öncesinde Ģehirlerin bir değerlendirmeden geçmesi gerekmektedir. Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢtırılması. Çevre politikaları 2. Cittaslow‟a üye olan Ģehirlerin.156 Bu ölçütlerin sınıflandırıldığı 7 ana baĢlık Ģunlardır: 1. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 5. Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 4. Hava. sürdürülebilir geliĢmeyi desteklemek. Altyapı politikaları 3. 3. http://www.tr/haberler/?id=3767 (15. doğal ve çevreye dost tekniklerle yiyecek üretimine destek sağlamak gibi aĢağıda belirtilen 7 baĢlık altında 59 ana ölçüt ve 3 özel koĢulu gerçekleĢtirmeyi kendine hedef koyması ve bu alanlarda çalıĢmaya baĢlaması gerekmektedir. Çevre Politikaları 1.2010). 155 156 http://sustainablecities.155 Cittaslow olabilmek için Ģehir nüfusunun 50. çevreyi korumak. 000′in üzerinde nüfusu olan yerleĢim yerleri baĢvuruda bulunamamaktadır.4. Ģehrin. yerel üreticiler ve tüketiciler arasında iletiĢimi ve diyalogu teĢvik etmek.1.4.46 2. 2.org. Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaĢmasını sağlayacak planların yapılması.

5. sosyal merkezler.42. Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılmasına için planlar yapılması. yürüyen merdiven. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. 6. 157 Yurtseven. 4.. 11.e. 5.). 7.4. yaĢlı ve kronik hastalara yönelik ev hizmetleri. Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar. Tarihi mekânların. Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. 3. bio-yakıt vb. Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması. Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. vd. Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). 8. Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması. Altyapı Politikaları 1. mini hidroelektrik güç kaynaklan. s.47 4. Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. 2.g. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark.157 2. a. Tıbbi yardım merkezlerinin kurulması. 7.. 9.2. yerel yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması. kamu tuvaletleri vb. Aile yaĢamını ve genel aktiviteleri destekleyici programların oluĢturulması (rekreasyon. . 6. TaĢıt güvenliği ve trafik akıĢının sağlanması. Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. spor. 10.) kullanımına dikkat çekilerek. Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve Yerel Gündem 21‟e katılım). yeĢil hidrojen.

doc (13. 11. Tele-iĢgücünün tanıtılması ve desteklenmesi.158 2. Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. www.48 8.berwick-cittaslow. 4. 2. 9.05. Biyo-mimari alanlarının kurulması. 5. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması.. 7. Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. 13. 3. Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması. Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. iĢlevlerinin. Geri kalmıĢ kent alanlarının tekrar geliĢimine ve kullanımına yönelik projeler geliĢtirilmesi. Elektromanyetik alanların izlenmesine yönelik sistemlerin kurulması.). 12.159 158 159 http://www.R. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak dost mağazaların kurulması. Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması.uk/Cittaslow/FuturePlans.05. Cittaslow bilgi bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. .4. Kent halkına çeĢitli hizmetler vermeye yönelik planlar yapılması (belediye hizmetlerinin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve halka internet eğitimi verilmesi).htm (13. 6. 10. 8..org.P.3. Kentte kablosuz sistemlerin kurulması.2010).com/. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar 1. Çöp bidonlarının kötü görünümünün önlenmesi ve atık su toplama sistemi için planlar yapılması. 9. YeĢil alanların oluĢturulması ve hizmet alt yapılarının bulunması (oyun alanları./Cittaslow%20Community%20Chest%20Criteria. U.2010).disscouncil. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. Kentin renk planlamasının yapılması.

). 9. 5. 160 http://www. web siteleri vb. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. okulların yemek hizmetlerinde organik. Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması.49 2. 7. Tarihi merkezlerde uluslararası turizm iĢaretleri ve turist seyahat rehberinin kullanılması.winchester. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle.uk/Documents/committees/town%20forum/WTF066%20%20Appendix% 201. Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve desteklenmesi. Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması.05. Yerel esnaf ve zanaatkarların ürettiği ürünlerin kalite sertifikalarının oluĢturulması. 2. Misafirperverlik 1. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 1. Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. 4. Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). 4. .160 2. kamu alanlarına çalıĢma saatlerinde esneklik kazandırılması vb.pdf (13. Kent ve okul bahçelerinin. 11.).4. yerel kültürün geliĢmesine olanak sağlaması için desteklenmesi.4.5. 6. 3. 10. Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi. 2. 3. 8. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. Yok olma tehlikesinde olan el sanatlarının korunmasına yönelik programların geliĢtirilmesi. Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park. Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi.gov.4.2010).

Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre163 Projesi‟nin desteklenmesi.pdf (13.4. Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla YavaĢ Yemek projesinin uygulanması. YavaĢ Yemek tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması.comune.fi. 3.2010).05. Özel KoĢullar 1. okullarda sebze bahçelerinin kurulması. Ali K. Bir kavram olar ak Terra Madre. YavaĢ Yemek iĢbirliğiyle.it/attach/slow-statuto-en. a. Cittaslow‟a katılım motivasyonunun sağlanması için. Ġtalyanca bir kelimedir ve Türkçey e “Toprak Ana” olarak çevrilmiĢtir. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması. 3. Farkındalık OluĢturma 1. Cittaslow sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. 2. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması.net/download/. .4. 6. (Vandana Shiva. Ġstanbul: ss.greve-in-chianti. 2.5.50 5. genel olarak esnafın. 161 162 http://www. vd.(Çev). Yerel YavaĢ Yemek (Slow Food) birliğinin kurulması. Yerel ürünlerin Slow Food Programı kapsamında desteklenmesi.cittaslow. 4. Turistik iĢletmelerinin.8. Yeryüzü Demokrasisi.164 2. 5. yerel ekonomileri ve yerli bilgi birikimini yok ettiği bir dünyada.222-225). buna direnen küçük üreticileri bir araya getiren Uluslar arası Gıda Toplulukları Ağı‟dır. 2. Slow Food Presidia‟nın desteklenmesi ve oluĢturulması. 7.161 2. (2010).7. S.k. Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. Slow Food ve Cittaslow 162 faaliyetlerinin yayılmasını sağlayacak programların geliĢtirilmesi. 163 Terra Madre. Kent halkının.6. BGST Yayınları. YavaĢ Kent eylem-kimlik kampanyası için gerekliliklerin karĢılanması. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 1. 2.g. küreselleĢmenin tür ve kültür çeĢitliliğini. 164 http://www. YavaĢ Yemek iĢbirliğiyle.

51 3. Üye kentlerin resmi yazıĢmalarında YavaĢ Kent amblemini kullanması ve internet sitelerine YavaĢ Kent felsefesini içeren bir bölüm koyması.165 2.5. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ Sürdürülebilirliği, ekosistemdeki çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için, insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin kontrol altına alınması olarak tanımladığımızda “çevre”nin ön plana çıkarıldığı bir yaklaĢımdan söz ediyoruz demektir. Yani sürdürülebilirliğin temel unsuru çevreye yaklaĢım tarzıdır. Cittaslow kriterlerini incelediğimizde de “çevre”nin önemli bir yer tuttuğunu, hatta kriterlerinin ilk ana baĢlığını “çevre politikaları”nın oluĢturduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, hava, su ve toprak kalitesinin önemsenmesi, çevreye uyumlu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teĢvik edilmesi, evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢması Cittaslow‟un öncelikleri arasında bulunmaktadır. Sürdürülebilir kent fikirleri ve uygulamalarının temelinde; dünyamızda yaĢanan sorunların çözümü için; kent odaklı çözümlerin bulunması ve kentlerin baĢka sistemlerle iliĢkili bir sistem olduğu konusu yatmaktadır. Cittaslow(YavaĢ kent), yaklaĢımı da sürdürülebilir kent yaklaĢımlarından biri olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilir kent yaklaĢımlarının temelinde, yaĢam ortamı olarak kentlerin daha yaĢanabilir ve sağlıklı yerler olmasının sağlanması, yerel ölçekte atılan adımlar ile küresel ölçekte sürdürülebilirliğin sağlanması hedefi güdülmektedir.166 Cittaslow tüzüğüne baktığımızda da, Cittaslow üyesi olan kentlerde bulunması gereken ya da üye kentlerin sağlamakla zorunlu oldukları Ģartların sürdürülebilirlikle uyumludur. Cittaslow‟da Ģunlar mevcuttur; geri kazanım ve geri dönüĢüm tekniklerine değer veren, bölgenin ve kent dokusunun karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik uygulanan bir çevre politikası, bölgede oturma k için değil ona değer verildiği için, onu bozmayan fonksiyonel olarak uygulanan bir altyapı politikası, çevrenin ve kent dokusunun kalitesini artırmaya yönelik teknolojilerin

165 166

http://www.comune.greve-in-chianti.. Uslu, a.g.m., s.49.

52 kullanımı, genetiği değiĢtirilmiĢ gıdalar yerine doğal tekniklerle elde edilen ve doğayla uyumlu olan gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi.167 Cittaslow(YavaĢ ġehir) kriterlerinin yanı sıra Cittaslow‟un temel amaçları da sürdürülebilirliğin amaçlarıyla örtüĢmektedir. Cittaslow‟un temel amaçlarını aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz :168     Teknolojiyi kullanarak, yaĢamın kaliteli ve çekilebilir olmasını sağlamak, Bölgeye özgü değerlerle sürdürülebilir geliĢmeyi sağlamak, Yerel ekonomik yaĢama katkı yaparak gelir adaletini sağlamak, Doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumak.

Birbiriyle örtüĢen bunca özelliklerine karĢın Cittaslow ve sürdürülebilirlik kavramları; insan ve çevre(doğal, yapılı, sosyal, ekonomik ve kültürel) iliĢkisinin farklı açılarını içermektedir. Birbirlerinden farklı olarak, sürdürülebilirlik daha çok çevre ile ilgili iken, Cittaslow daha çok insan ile ilgilidir. Sürdürülebilirlik gelecek ile ilgili iken, Cittaslow gelecekle ilgili yönleri de bulunmakla birlikte Ģimdiki zaman ile daha çok ilgilidir.169 Bu bilgilerden hareketle Cittaslow kriterlerinin, sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları açısından belli hedeflerini paylaĢtığı ancak kapsam olarak sınırlı kaldığı görülmektedir. Bir baĢka açıdan söylemek gerekirse, Cittaslow, daha çok bir kentte yaĢayan insanların yaĢam kalitelerini arttırmaya dönük çalıĢmalara odaklanmıĢtır. Literatürde “kentsel yaĢam kalitesi”170ni arttırmaya yönelik çalıĢmalar olarak adlandırılan bu çalıĢmalar, özellikle, kentsel altyapı, iletiĢim, ulaĢım ve konut alanlarını kapsamaktadır.

167 168

http://www.cittaslow.net/download/. Yurtseven, vd., s.40. 169 Z. Aslı Gürel Üçer, (2009), Kentsel Yaşam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında Belirlenmesine ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: Orta Ölçekli Kent Örnekleri , Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, An kara: ss.21-22. 170 Kentsel Yasam Kalitesi, dar anlamıyla, toplumsal, ekonomik ve mekânsal öğeler açısından kent tanımına giren yerlerde, kentsel alt yapı, iletiĢim, ulaĢım, konut ve benzeri olanakların sunulma düzeyinin önceden belirlenen ölçülerin üstünde olması durumudur http://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Fam_ kalitesi (25.06.2010).

53

2.6. DÜNYADA CITTASLOW (YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI Dünyadaki yavaĢ kentlerin yarıya yakını Ġtalya‟da yer almaktadır. Bununla birlikte, Ġtalya‟nın dıĢındaki pek çok ülkenin ilgisi Cittaslow üzerine çekilmiĢtir. Günümüzde baĢta Avrupa olmak üzere diğer kıtalardaki ülkelerde de Cittaslow yaygınlık kazanmaktadır.171 Cittaslow, Ġtalya‟da baĢlamıĢ ancak Ġtalya sınırları dıĢında geniĢlemiĢtir.172 2.6.1. Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ Almanya, Amerika BirleĢik Devletleri, Avustralya, Ġngiltere, Norveç, Polonya ve Yeni Zelanda‟da Cittaslow üye sayısı her geçen gün artmaktadır. YavaĢ ġehirler hareketi ilk toplantısını Ġtalya‟nın Orvieto kentinde yapmıĢtır. Ġngiltere‟deki YavaĢ ġehirler ağına Ludlow kasabası öncülük etmiĢ ardından Norfolk‟taki Alysham ve Diss kasabaları Mart 2006‟da birliğe katılmıĢtır. Ġngiltere‟de sertifika bekleyen baĢka Ģehirler de bulunmaktadır. Almanya‟dan, aralarında Hersbruck, Lüdinghausen, Schwarzenbruck, Waldkirch ve Überlingen‟in de bulunduğu 7 Ģehir tescilli Cittaslow olmuĢtur Avustralya‟da iki, Avusturya‟da bir Cittaslow bulunmaktadır. Portekiz ve Polonya‟da 4‟er, Belçika‟da ise üç Ģehir onay beklemektedir. Güney Kore‟de birçok belediye resmen Cittaslow destekçisi konumundadır.173 Cittaslow‟a üye olan Ģehirler aĢağıda ülkelerine göre alfebetik olarak sıralanmıĢtır. Avustralya’dan 2 Ģehir: Goolwa ve Katoomba, Avusturya’dan 3 Ģehir:Enns, Hartberg ve Horn, Belçika’dan 4 Ģehir: Chaudfontaine, Enghien, Lens ve Silly, Kanada’dan 2 Ģehir: Cowichan Bay ve Naramata, Danimarka’dan 1 Ģehir: Svendborg, Fransa’dan 1 Ģehir: Segonzag, Almanya’dan 10 Ģehir: Bad Schussenried, Deidesheim, Hersbruck, Lüdinghausen, Marihn, Nördlingen, Schwarzenbruck, Überlingen, Waldkirch ve Wirsberg, Ġngiltere’den 9 Ģehir: Aylsham, Berwick upon Tweed, Cockermouth, Diss, Linlithgow, Ludlow, Mold, Perth ve Sturminster Newton, Hollanda’dan 2 Ģehir: Alphen Chaam ve Midden-Delfland, Ġtalya’dan 68 Ģehir: Abbiategrasso, Acqualagna, Acquapendente, Altomonte, Amalfi, Amelia, Anghiari, Asolo, Barga, Bazzano, Borgo Val di Taro, Bra, Brisighella, Bucine, Caiazzo, Capalbio,
171 172

http://www.yapi.com.tr/Haberler/yavas-sehir-hareketi-100-kente-yayildi_68844.html (19.05.2010). http://en.wikipedia.org/wiki/Cittaslow (15.05.2010). 173 http://www.yapi.com.tr/.

geleceklerini Ģekillendirmek istemektedirler. Örneğin. Levanto. Positano. Castelnovo ne‟ Monti. 174 Dünyadaki Cittaslow‟a üye Ģehirlerin Cittaslow‟a bakıĢ tarzları birbirine göre farklılıklar içermektedir. Giuliano Teatino. Teglio. Castel San Pietro Terme. Yeni Zellanda’dan 1 Ģehir: Matakana (Rodney District). Città della Pieve. Ġtalya‟daki Cittaslow Ģehirlerinin bir kısmı belli bir geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢmıĢlar ve belli kriterlere sahipler. Civitella in Val di Chiana. Preci. Trevi ve Zibello. Castelnuovo Berardenga. San Daniele del Friuli. Portekiz’den 4 Ģehir: Lagos. Chiavenna. 174 http://www. Cisternino. Pianella. Lidzbark Warminski. Ġspanya’dan 6 Ģehir: Begur. Ġsviçre’den 1 Ģehir: Mendrisio. Orsara di Puglia. Norveç’ten 3 Ģehir: Eidskog. 10 Haziran 2010 tarihi itibariyle Cittaslow. Polonya’dan 6 Ģehir: Biskupiec. Bir kısım Ģehirler de Seferihisar‟da olduğu gibi Cittaslow‟a üye olup kendilerini belli bir formatla geleceğe taĢımak. Fakat Cittaslow‟a üye Ģehirlerin çoğu Cittaslow‟u bir yerel kalkınma modeli olarak görüp üye olmuĢ Ģehirlerdir.. Bu gibi Ģehirler Cittaslow‟a turizmlerini düzenlemek için üye olmuĢlar. Suvereto. . Bir kısım Ģehirler de ellerinde olanı kaybettikleri için piĢman olmuĢlar ve Cittaslow ile bunları tekrar kazanma beklentisi içindeler (Turizm Ģehri olan Bodrum‟un sakin Ģehir olmaya çalıĢması gibi). Pellegrino Parmense. Tirano. Stia.54 Casalbeltrame. Pollica. San Vincenzo. Pals ve Rubielos de Mora. Morimondo. 20 ülkeden 132 üye Ģehir sayısına ulaĢmıĢtır. Silves ve Tavira. Nowe Miasto Lubawskie ve Reszel. Monte Castello di Vibio. Murowana Goślina. doğaya daha yakın olmak isteyen. Bunların yanında çok fazla turizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmayan. Türkiye’den 1 Ģehir: Seferihisar. Cerreto Sannita. Lekeitio. kalkınma beklentisinden çok kendi halkının sağlıklı yaĢaması için Cittaslow‟a üye olan Ģehirler var. Bisztynek. Sao Bras de Alportel. Mungia. Massa Marittima. Francavilla al Mare. Fontanellato.org/index. Jangheung. Pratovecchio. Levanger ve Sokndal. Bigastro.Cutigliano. Ġsveç’ten 1 Ģehir: Falköping. Galeata. Scandiano. Torgiano.cittaslow. Novellara. Penne. Güney Kore’den 6 Ģehir: Damyang. Montefalco. Santa Sofia. Greve in Chianti. San Gemini. Città Sant‟Angelo. Shinan. Giffoni Valle Piana. Chiaverano. Orvieto. Yani turizm beklentisinden. San Potito Sannitico. Todi. Wando ve Yesan. Castiglione Olona. Castiglione del Lago. Piossasco. kendi halkının daha sağlıklı yaĢamasını arzulayan Ģehirler de var. çevreye yönelik kaygıları olan. Hadong. San Miniato. Amerika BirleĢik Devletleri’nden 1 Ģehir: Sonoma. Guardiagrele.

diğer önemli Ģehirleri Milano. Cittaslow‟un kurulduğu ülke Ġtalya‟dan Orvieto. 175 Bülent Köstem. Avrupa Birliği ülkesi olarak Ġngiltere‟den Ludlow ve Cittaslow‟un Avrupa dıĢında yayıldığı ilk ülke ve kıta olan Avustralya‟dan Goolwa Ģehirleri incelenecektir. 12 Mayıs 2010 tarihinde Seferihisar‟da Yapılan Mülakat. Torino ve Cenova‟dır. Ġstanbul: ss. mimaride barok üslûbunun doğuĢuna tanıklık etmiĢ ve eskiden beri Katolik Kilisesi‟nin merkezi olmuĢtur. yüzyıllar boyunca Batı uygarlığının merkezi olmuĢ.06. yaĢam kalitesi endeksinde sekizinci sırada yer alan geliĢmiĢ bir ülkedir. 176 Talip Küçükcan.1.g. Günümüzde Ġtalya. Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri Dünya deneyimleri olarak. . Ġtalya‟nın baĢkenti Roma. (Ek 2). Bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino„da Ġtalya‟nın yarımadadaki toprakları içine sıkıĢmıĢ ülkelerdir.6.Orvieto-Ġtalya Ġtalya.wikipedia. 1957 yılında baĢkent Roma „da imzalanan Roma AntlaĢması‟yla kurulan Avrupa Birliği‟nin kurucu üyelerindendir.2010). güneydoğu yönünde Akdeniz‟e girmiĢ çizme biçiminde bir yarımada ile Sicilya ve Sardinya adalarından oluĢmaktadır. C. Parlamenter demokrasiyle yönetilmektedir.k. Ġtalya. 178 Cittaslow örneği olarak inceleyeceğimiz Orvieto. Napoli.177 Rönesans hareketi.445-446.175 2.2. Avusturya ve Slovenya‟yla kara sınırı vardır.23. 178 a.6. Cittaslow Seferihisar Temsilcisi. Ġtalya.org/wiki/%C4%B0talya (07.176 Kuzeyde Fransa. 3000 yıllık geçmiĢe sahip küçük bir Ġtalyan kentidir.55 ġehirlerinin kalkınması. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Ġsviçre. BaĢĢehri Roma.2. (2001). Ġtalya‟nın Toskana kentinde doğmuĢ ve tüm Avrupa‟ya buradan yayılmıĢtır. kuzeyde Orta Avrupa‟ya dayanan. 177 http://tr. dünya insanî geliĢme endeksi sıralamasında yirminci. İslam Ansiklopedisi. 2. bunun sonucunda Ģehir halkının yaĢam kalitesinin yükselmesi için üye olmuĢ Ģehirlerdir.

peynir ve taze makarna üreticileriyle bir araya gelmektedir.179 Orvieto‟daki Lezzet Sarayı.1. yerel yemekleridir.06. Burası tehdit altındaki yerel sebze ve meyve çeĢitlerini korumanın yanı sıra. Orvieto‟daki. Cittaslow‟a üyelikle birlikte kentte organize edilen yemek turlarına katılan ziyaretçiler. Kırsal turizmle iliĢkili olan yavaĢ konukseverlik.000 kiĢilik nüfusa sahip bu kent. kamu kuruluĢları ve özel giriĢimciler için bir buluĢma noktasıdır.56 Harita 2. bugünlerde.utoronto.orvieto-info. Ayrıca Lezzet Sarayı. .06. Burası. 179 http://www. YaklaĢık 10. kentin aĢçılık konusundaki ününü artıran hadise ve gösterimleri desteklemek için kurulmuĢ olan bir bina ve aynı zamanda bir baĢlangıç yeridir. zeytinyağı.alumnitravel.2010). Orvieto‟daki çoğu objeyi. YavaĢlık. Ġtalya‟daki Cittaslow örneği olarak Orvieto‟yu almamızın en temel nedeni bu kentin Cittaslow‟un kurucu üyelerinden biri olmasıdır. Kentin en ünlü yavaĢ objeleri. yiyecek ve Ģarap üreticileri. yavaĢlığı hem korumak hem de simgelemek için kullanılan bir alan olarak da tanımlanabilir. uygulamayı ve yeri etkilemiĢtir. kentteki ürünler çerçevesinde gerçekleĢmektedir.ca/images/explore/maps/Italy Sorrento OrvietoMap2008. 1999 yılında YavaĢ Kent(Cittaslow) Hareketi‟ne katılmıĢtır.jpg (25.2010). Lezzet Sarayı. Ġtalya Orvieto Kenti Kaynak: http://www.com/ (12. Orvieta mutfağı piĢirme yöntemlerinin özgün tariflerini muhafaza etmek için kullanılmaktadır.

O tarihten beri. sakin doğa üzerine bireysel çalıĢma.1. “YavaĢ Pazar” olarak adlandırılmaktadır.57 Cittaslow Uluslararası merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Proje çerçevesinde.m. okuma saati. s. s. çevredeki manzarayı bireysel olarak yeniden çizme. çocukların lezzet eğitiminin yanında.‟buğday tarlasındaki kargalar‟ üzerine bireysel çalıĢma. toplu bulmaca çözme. alıĢ-veriĢ alanları açık tutulmakta. Aynı programın bir parçası olarak. Cittaslow olduğunda Orvieta‟nın teĢvik etmeyi üstlendiği en önemli meseledir.. Buna göre. Mart ve Mayıs aylarındaki beĢ pazar günü “YavaĢ Pazar” olarak bilinmektedir.g.143. 2008: 143. yiyecekler yoluyla yaĢadıkları çevre hakkında bilgi edinmelerini ve bilinçlenmelerini artırmak için fırsatlar oluĢturulmuĢ. . Orvieto‟dan gelen geleneksel unlu mamullerle nasıl kahvaltı yapılacağı ve karakalemin nasıl kullanılacağı Duvarlar: meyve teması. yerel Ģarap ve yiyecek tadım alanları 180 181 Miele.. “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program.okuma saati v e mevsim meyveleriyle kahvaltı Van Gogh‟un dünyası: mum renklerinin kullanımı. a.180 Okul yemeklerinin gözden geçirilmesi. kent halkının yavaĢ bir kentte yaĢadıklarını fark etmelerine yöneliktir.143.okuma saati ve kahvaltı Kaynak: Miele.181 Tablo 2. 2006 yılında baĢlayan bu uygulama.g. okuma saati ve bahçe ürünleriyle kahvaltı hazırlama Beyaz kağıda baĢlangıç: doğa teması. çocukların yaz aktiviteleri için Lezzet Sarayı tarafından “Hadi lezzeti resmedelim” adıyla baĢlatılan projedir. Bu yöndeki son giriĢimlerinden birisi. sulu boya kullanımı. Bir diğer yavaĢ kent uygulaması. Ģehri tüm hislerini kullanarak tecrübe etmeleri için çocukları teĢvik etmeye odaklanmıĢtır. okuma saati ve kahvaltı Hepimiz ressamız: sebze teması. kırsal el sanatları sergisi. Bu günlerde tarihi merkezlere araç alınmamakta. Bu proje. 2007 yılı Temmuz ayından baĢlayarak 10 yaĢ ve altındaki çocuklar dört hafta boyunca doğal boyalarla resim yapma kursları verilmiĢtir. duyusal laboratuarlarda (lezzet laboratuarları) yer almaları sağlanmıĢtır. Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Renklere baĢlamak için serbest konu: doğal pigmentlerin kullanımı. çocukların geleneksel ve mevsimlik yerel ürünlere karĢı bilgili hale getirmek ve bunları bir yemekte nasıl birleĢtireceğini ve yemeği hazırlarken bu görevi diğerleriyle nasıl paylaĢacağını tecrübe etmek için.m. a. derin renklerin kullanılıĢı.

org.182 2.6. bu Ģehrin Ġngiltere‟nin Cittaslow‟a üye ilk Ģehri olmasından kaynaklanmaktadır.2.2010).cittaslowludlow. diğerleri Ġskoçya.187 182 183 Miele. Ludlow. Azmi Özcan.06.2. büyük 186 firmaların temsilciliklerinden ziyade küçük. Ġngiltere‟nin en iyi Pazar Ģehri…” olarak bilinmektedir. İslam Ansiklopedisi.22. . 184 http://tr.183Ġngiltere.06. Wales/Galler.wikipedia.144.2010). BirleĢik Krallığı oluĢturan 4 millî-coğrafî bölgeden en geniĢ ve en kalabalık olandır.000 kiĢilik bir nüfusa sahip olan Ludlow. Bristol ve Leeds‟tir. Ludlow. Dünya genelinde yaygınlıkla kullanılan Ġngiltere ise aslında devletin ana topraklarını meydana getiren dört millî-coğrafî bölgeden en büyüğünün adıdır (England. Liverpool.g. Ġngiltere‟de baĢka üye Ģehirler bulunmasına karĢın Cittaslow örneği olarak Ludlow‟u tercih etmemizin nedeni. Ludlow-Ġngiltere Resmî adı United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Büyük Britanya ve Kuzey Ġrlanda BirleĢik Krallığı) olup kısaca Büyük Britanya veya BirleĢik Krallık Ģeklinde de söylenir. 184 BirleĢik Krallık nüfusunun yaklaĢık %85‟i Ġngiltere‟de yaĢamaktadır. Ġngiltere.uk/page.06.php?Pid1=3&PLv=1 (21. “gürültülü bir nehrin kıyısında yer alan tepedeki yer” anlamına gelmektedir. Ġngiltere‟nin baĢĢehri Londra‟dır. C.185 Ludlow. a. Ana Caddesinde. s. Nüfusu 1 milyonu aĢan bazı diğer önemli Ģehirleri Manchester.k. bağımsız iĢ yerleri bulunmaktadır. 187 a.. Birmingham. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiltere (07. Ortaçağ‟a ait surlarla çevrilidir ve yaklaĢık 500 tescilli tarihi binaya sahiptir.58 oluĢturulmakta ve kent merkezinde yerel okullarla birlikte konserler verilmektedir.org/wiki/Ludlow (21.2010).m. 186 http://www. Cittaslow örneği olarak inceleyeceğimiz Ludlow. (2000).296. Kuzey Ġrlanda). YaklaĢık 10. Cittaslow ağına 24 Kasım 2003 tarihinde dahil olmuĢtur. Ġngiltere‟nin Shropshire bölgesinde bir pazar kasabasıdır. Ġstanbul: s. 185 http://en.g.

uk/.2010).uk/images/Agenda/_final%20print %20res. üretim ve yiyeceklerin desteklenmesi bağlamında bu festival ve panayırlar ayrı bir öneme sahiptir. yerel kültür ve gelenekleri desteklemek.pdf (25. .wikipedia.cittaslowludlow. http://en.org/wiki/Ludlow (21. Cittaslow Ludlow Sembolü Kaynak: http://www.3. bir Cittaslow olarak Ludlow‟da.org. gelenek. tiyatro gösterilerini de içeren bir müzik festivalidir.06. yerel ürün ve üretimi destekleyip teĢvik etmek.org. Cittaslow‟un en önemli değerlerinden olan yerel kültür.188 Festivaller ve panayırlar açısından Ludlow zengin bir Ģehir konumundadır.06. Cittaslow Ludlow amacını. 188 189 http://www.cittaslowludlow. tek tipliliği değil farklılığı teĢvik etmek.Ludlow‟un baĢlıca festival ve panayırları:189 Ludlow Festivali:1960 yılından beri her yıl Haziran ayının sonu ile Temmuz ayının baĢında kutlanmakta olan. Ludlow civarında yaĢayan ve çalıĢan insanların yaĢam kalitesini korumak ve arttırmak için elinden geleni yapmak olarak açıklamaktadır. özellikle çocuklar ve gençleri baz alarak sağlıklı yaĢamı teĢvik etmek için faaliyetler gerçekleĢtirilmektedir.59 Resim 2.2010). Bu çerçevede. Ludlow Marches Yiyecek ve İçecek Festivali: Eylül ayında Ludlow ve civarında gerçekleĢtirilen150‟nin üzerinde yerel gıda üreticisinin mallarını sergileyip sattığı bir gıda festivalidir. Ortaçağa Noel Panayırı: Kasım ayının sonlarında Ludlow ġatosu‟nda ve Pazar meydanında gerçekleĢtirilen Ludlow‟daki diğer yıllık bir etkinliktir. sürdürülebilir çevre için çalıĢmak.

Goolwa Avustralya‟nın bir iç limanıdır. Hiçbir ülkeyle kara sınırı yoktur. Bu çerçevede desteklediği projeler:190      Ludlow‟da Sanat :”boĢ dükkân camlarına resimler” projesi Ludlow ġehrinin geliĢtirilmesi projesi “Ludlow hoĢ bir kartpostaldır” kampanyası Ludlow‟a güveni artırma projesi Ludlow Ticaret Odası tarafından hazırlanan yeni bağımsız dükkan listesi projesi 2. . Güney Avustralya ve Tasmanya eyaletlerinden meydana gelen altı üyeli federal bir devlettir. Demir yollarının Avustralya‟nın içlerine doğru yayılması. Hint ve Büyük Okyanus arasında uzanır. 191 Resmî adı Avustralya Uluslar Topluluğu (Commonwealth of Australia) olan ülke Yeni Güney Galler. Tamamı bir kıtayı kaplayan tek ülkedir. Cittaslow Ludlow.3. BirleĢik Krallık‟ın ilk Cittaslow üyesi olması nedeniyle BirleĢik Krallık‟ın Cittaslow yavaĢ hareket ağının ön safında yer almaktadır.wikipedia.06. ABD ve Brezilya„dan sonra 6. Solomon Adaları. Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda‟dır. Victoria. Avustralya. 193 http://en.60 Ludlow. Vanuatu.org/wiki/Goolwa.192 Avustralya‟nın Cittaslow örneği olarak ele alacağımız Ģehri Goolwa.06. Goolwa-Avustralya Avustralya. Toprak bakımından Rusya. Cittaslow amaçları doğrultusunda.2010).org/wiki/Avustralya (07.2010). Ģehirle ilgili olarak yapılan projelere destek sağlamaktadır._South_Australia (22. Papua Yeni Gine. C:4. Doğu Timor.2. BaĢkenti Canberra. nehir ticaretini kesintiye uğratmıĢ ve bir liman olarak Goolwa‟nın önemini kaybetmesine neden olmuĢtur. Çin. Ġstanbul: s. İslam Ansiklopedisi.org. en büyük Ģehri ise Sydney„dir. Queensland.168. Nehir ticaretinin zayıflamasıyla. güney yarım kürede yer alan bir ülkedir. Kanada. en büyük ülkedir. 192 Ahmet Ertek. Batı Avustralya. Goolwa yerel ziraata ve balıkçılığa ve bunların yanı sıra tatilciler için popüler bir merkez olmaya baĢlamıĢtır. Aborjin hikâyeleri ve eĢsiz nehir sandalı tarihiyle dopdolu olan bir kasabadır. KomĢuları Endonezya. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.uk/. http://tr. dünyanın en büyük adası ve en küçük kıtasıdır.6. Avustralya. (1991).193 190 191 http://www.cittaslowludlow.wikipedia.

Goolwa Niçin Cittaslow Oldu? Sorusuna Ģöyle cevap veriliyor:195     Goolwa kendine özgü bir mirasa sahiptir. sürdürülebilir bir geleceğe yönelik olarak birlikte çalıĢmaları için topluma ve ticari iĢletmelere yardımcı olurken. 12 Mart 2007 tarihinde.4.au/ (25.2010). 194 195 http://www. Cittaslow Goolwa Sembolü Kaynak: http://www.cittaslowgoolwa. EĢsiz bir çevreye sahiptir. Goolwa. elektronik adresinin sık sorulan sorular bölümünde.k.com.000 civarında bir nüfusa sahip olan Goolwa.g.au/ (12. yukarıda bahsedilen eĢsiz özellikleri ve faaliyetleri muhafaza etmektedir.2010). Avustralya‟nın ilk Cittaslow Ģehri olarak akredite edilmiĢtir. .06.cittaslowgoolwa. Cittaslow‟a Ģehirde yaĢayanların yaĢam kalitelerini arttırmak için dahil olmuĢtur. Goolwa Avustralya‟nın ilk Cittaslow‟u olmasından baĢka. Resim 2. içecek ve geleneksel beceriler yönünden zengindir.com.194 Cittaslow Goolwa. Yiyecek. Özel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.06. Bir Cittaslow. 6.61 Ġngiltere Ludlow‟da olduğu gibi baĢka Ģehirler yerine Goolwa‟yı örnek olarak seçmemiz bu Ģehrin Avustralya‟daki ilk Cittaslow olmasından kaynaklanmaktadır. a. aynı zamanda Cittaslow‟un Avrupa dıĢındaki ilk Cittaslow üyesidir.

Grup. Cittaslow Turizm Grubu. a. 196 197 http://www. Goolwa bölgesiyle ilgili konularda çalıĢma yapmak üzere Cittaslow Goolwa bünyesinde “Özel ÇalıĢma Grupları” kurulmuĢtur. . halk aktivitelerinin yanında.html (22. gıda esnafı ile iyi yiyecek ve içecekten anlayan tüketicileri bir araya getirmiĢtir.cittaslowgoolwa.06. Cittaslow Turizm Grubu her yıl Mayıs sonunda düzenlenen Güney Avustralya Tarih Haftası ile Goolwa Turu gibi yeni faaliyetler gerçekleĢtirmektedir. taze ve hormonsuz ürünler sağlamak için halk bahçesini oluĢturmak. bir yönetim komitesi tarafından idare edilen anonim bir topluluktur. yerli aĢçılar. ġu an çok fazla çalıĢma yapılmamakla beraber ihtiyaç halinde. Goolwa halkına yakıĢır Ģekilde estetik olarak cazip bir çevre yaratmak için çalıĢmak bu grubun ana amaçlarını oluĢturmaktadır. gezilecek bir yer olarak Goolwa‟yı geliĢtirmek için. Cittaslow ve Slow food (yavaĢ yiyecek) esaslarını anlamayı sağlamak.au/history. Tarih Haftası ile Goolwa Turu. Çevre ve Altyapı Grubu.com.k. Goolwa Noel ġenlikleri ve Goolwa BaĢtanbaĢa Tur. yiyecek ve içecek sektöründeki bireylerin ortak gayretlerini artırmak amacıyla fikir geliĢtirmek için düzenli olarak toplanmaktadır. çalıĢan ve ziyarette bulunanlar için hayatı daha iyi hale getirmeye yönelik çeĢitli programlar uygulamaktadır. Halk Faaliyetleri Ģunları kapsamaktadır: Güney Amerika AhĢap Kayık ve Müzik Festivali. zirai ürün yetiĢtiricileri. Goolwa‟da yaĢayan. Canlanan Goolwa. huzur ve besin kaynağını artırmak. bu alanlarda daha çok çalıĢma yapılacağı belirtilmektedir.g. genellikle her ayın ilk PerĢembe günü düzenli olarak toplanmaktadır. Yönetim Komitesi. restoran sahipleri. halkın sağlık.196 Cittaslow Goolwa.2010). Goolwa Etkinlikleri ve Cittaslow Bağış Toplama Faaliyetle ri Grubu. Goolwa‟da çok faal bazı çevreci gruplar bulunmaktadır. Cittaslow Halk Bahçesi ve Cittaslow Tezgâhları Grubu. Cittaslow projeleri için bağıĢ toplamanın yanında. bağıĢ toplama iĢleri ve faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktadır. Halen çalıĢmakta olan gruplar ve çalıĢmaları Ģunlardır:197 Cittaslow Yiyecekleri ve Şarap Grubu. Cittaslow felsefesini destekleyerek. Cittaslow Goolwa YavaĢ Araba YarıĢları. Yıllık Genel Toplantı ise Kasım ayında yapılmaktadır.62 Cittaslow Goolwa.

kent sakinlerinin baĢta olmak üzere ve gelecek ziyaretçilerin yaĢam kalitesini arttırmaya yönelik Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir.198 Orvieto. misafirperverlik ve farkındalık üst baĢlıklarını taĢıyan Cittaslow kriterlerine yoğunlaĢtıklarını ve faaliyetler gerçekleĢtirdiklerini görmekteyiz. kafeler ve küçük pansiyonları da turistlerle doludur.yapi.63 Bir zamanların geliĢen bir nehir limanı kenti olan Goolwa limanına Cittaslow olduktan sonra artık turist taĢıyan tekneler yanaĢmaktadır Tarihi binaları da sanat galerileri. 198 http://www.000‟in altında yerleĢimler olması nedeniyle.com. Bu kentlerde Cittaslow logosu bir kalite göstergesi olarak kullanılmaktadır. bu üç kentin de aralarında ufak farklar olsa da özellikle. örneklerinden çıkarılan sonuç. Her üç kentin de nüfus açısından 10. Ludlow ve Goolwa. çevre ve altyapı politikaları gibi alanlarda çalıĢmalar yapmalarını gerektirecek problemleri olmadığı kanaatine varabiliriz. Bu noktadan hareketle bu üç kentte de. . yerel ürün ve üretimin desteklenmesi.tr/.

64 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR .

65 3.1. SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ 3.1.1. Tarihsel GeliĢimi Kentlerin tarihi vardır ve tarih kentlerin hafızasıdır. Kentler, hafızalarıyla vardırlar ve hafızalarıyla kenttirler. Kenti hafızasından koparmak, o kentin sakinlerini hafızalarından etmekle eĢdeğerdedir. Kentin hafızası o kentin taĢına, toprağına, binasına, ağacına, mezarına kısaca her Ģeyine kazılıdır. Bunlardan birinin yerinden sökülmesi kentin hafızasından edilmesine yeter ve o kentin insanını hafızasız kılar.199 Bugün psikologlar bireylere ve gruplara, sosyal ve ekonomik geliĢmelerin sağladığı fiziki-konfor, güven ve ucuz ürün karĢılığında Ģahsiyetlerini korumanın ne denli önemli olduğunu anlatmakta ve bunların kiĢilik yitirme bahasına olmaması gerektiğini söylemektedirler. Kentler de insanlar gibidir. Her bir insan gibi bir kenti bir diğerinden ayırt eden Ģey tarihidir. Tarih o kente kimlik kazandırır. Tarih ve onun kazandırdığı kimlik dıĢındaki özelliklerin çoğu bütün kentlerin ortak özellikleridir.200 Seferihisar‟da tarihi olan bir kenttir, tarih kentidir. Bu yönüyle daha baĢtan ayrıcalıklı bir konuma oturmaktadır. Seferihisar topraklarında en eski yerleĢim yeri Teos olup, burasının M.Ö. 200‟lü yıllarında Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu ve Karyalıların bir kenti olduğu bilinmektedir. Böylece yöreye 4.000 yıldan bu yana yerleĢildiği söylenebilir. Seferihisar‟da Lidyalılar, Ġranlılar, Atinalılar ve Ispartalılar hüküm sürmüĢtür. Daha sonra yöreye Ġranlılar, Bergama Krallığı, Makedonyalılar, Eski Yunanlılar, Romalılar ve Bizanslılar egemen olmuĢtur. Seferihisar, 1084 yılında Selçuklu komutanı Emir Çakabey tarafından alınmıĢ, II. Haçlı Seferi (1147-1149) sonrasında, bölge Sultan Mesut tarafından Selçuklu topraklarına katılmıĢtır. 201 Romalı komutan Tysaferin‟in isminden hareketle “Tysaferin” adı verilmiĢ olan yerleĢim yeri, Atinalıların eline geçince “Tysaferinpolis” ismini almıĢtır. Tysaferinpolis, Selçuklular tarafından fethedilince, Anadolu‟yu TürkleĢtirme sürecinde adın “polis” eki kaldırılıp yerine “hisar” eki getirilmiĢ ve “Tysaferinhisar” olmuĢtur. Bir zaman
199

Bursa BüyükĢehir Belediyesi, (2006), Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırması , 2.Baskı, BBB Yayını, Bursa: s.30. 200 Graeme Shaukland, (1996), Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız?, Kamran T.(Çev), Cogito, 5.Baskı, Sayı:8, Ġstanbul: s.24. 201 Seferihisar Kaymakamlığı, (2004), Seferihisar, Seferihisar Kaymakamlılığı Yayını, Ġzmir: s.20 .

66 Tysaferinhisar olarak kullanılan ad, zamanla “Seferinhisar”a sonra “Seferihisar”a dönüĢmüĢtür.202 Seferihisar, Selçuklulardan sonra XIV. yüzyılda Aydınoğulları ve Osmanlıların egemenliğinde kalmıĢ, XV. yüzyılda bir süre Timur Ġmparatorluğu‟nun yönetiminde kaldıktan sonra kesin olarak Osmanlı egemenliğine geçmiĢtir.203 Osmanlı toprak bölünüĢüne göre has arazi içerisinde bulunan Seferihisar III. Murat‟ın annesi ValideSultan tarafından, Mekke‟ye vakfedilmiĢtir.204 Seferihisar ve çevresinde Selçuklular ve Osmanlılar tarafından yaptırılmıĢ eserlerin baĢlıcaları; Koçibey Mescidi, Gözsüzler Mescidi, Turabiye Camii, Sığacık Camii, Ağa Camii, Yeni Camii ve Hıdırlık Camii`dir. Seferihisar`ın 6 km batısında küçük bir balıkçı yerleĢimi olan Sığacık, Selçuklular döneminde yapılmıĢ surlarla çevrilidir. Kaptan Piri Reis`in önerisiyle yapılmıĢ olun Osmanlı Kalesi, XVI. yüzyıldan kalmadır.205 15 Mayıs 1919 tarihine kadar Seferihisar‟da Rumlar ve Türk ahali uzun süre birlikte yaĢamıĢlardır. Ġzmir‟in 15 Mayıs 1919 da Yunan iĢgaline uğramasıyla, iĢgal yılları baĢlamıĢ, 11 Eylül 1922 de ilçe kurtarılmıĢtır.206 1920‟lerden sonra Seferihisar‟ın kıyı kesimlerinde oturan ve çoğunluğunu Rumların oluĢturduğu nüfusun KurtuluĢ SavaĢından sonra Yunanistan‟a göçleri ve Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk‟ta yaĢayan Türk halkın ilçeye yerleĢtirilmesiyle, bu yıllarda nüfusta büyük bir hareketlilik yaĢanmıĢtır.207

202

Osman Ġlker, (2005), Seferihisar ve Seferihisarlılar, Seferihisar Halk Eğitim Müdürlüğü Yayını, Ġzmir: ss.31-32. 203 http://www.izmir.gov.tr/default_B1.aspx?content=1098 (12.06.2010). 204 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.21 . 205 http://www.izmir.gov.tr/default. 206 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.21 . 207 a.g.e., s.56.

67

3.1.2. Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı Seferihisar, Cumhuriyet öncesinde 1884 yılında ilçe olmuĢtur. Günümüzde Ġzmir‟in
208

30 ilçesinden birisidir.209 Seferihisar, denize kıyısı olan bir ilçe olmasına

rağmen, ilçe merkezi denizden 5 km içerdedir. Seferihisar, Ġzmir kent merkezine yakınlığı, verimli tarımsal toprakları, zengin orman örtüsü, temiz kıyıları ve termal su potansiyeli ile diğer ilçelerden farklı özelliklere sahiptir.210 Seferihisar‟ın, Ġzmir il merkezine uzaklığı 45km`dir. Kuzeyde Urla, Doğuda Menderes, batı ve güneyde Ege Denizi ile çevrilidir. Ġlçenin yüzölçümü 386 km2‟dir. 8 köyü bulunmaktadır. 211 Harita 3.1. Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu

Kaynak: http://www.turkiye-rehberi.net/harita/resim/Turkiye/izmir-haritasi. jpg (14.06.2010).

208

Türkiye'nin Ġstanbul ve Ankara'dan sonra 3. büyük metropolü olan Ege Denizi kıyısında bir liman kentidir. http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir (22.06.2010). 209 http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar,_%C4%B0zmir (12.06.2010). 210 Füsun Soykan, (2004), Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları, Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar Kaymakamlığı ve Ege Üniversitesi, 7 -8 Ekim 2004, Ġzmir: s.163. 211 http://www.izmir.gov.tr/default.

km‟sinden ayrılan ve yine adı geçen kavĢakta birinci yol ile birleĢen güzergâhtır. Seferihisar Kaymakamlığı -Ege Üniversitesi. Hatay olmak üzere diğer Akdeniz illeri. en yakın istasyon Ġzmir kent merkezinde (45 km) ve Adnan Menderes Havalimanı‟nda (40 km) hizmet vermektedir. her Ģeyden önce ulaĢım açısından son derece avantajlı bir konumdadır.308‟i ilçe merkezinde.213 Ġlçe kentsel geliĢim yönüyle değerlendirildiğinde. a.e. 7-8 Ekim 2004.wikipedia. Seferihisar‟a Ġzmir‟den iki güzergâh ile ulaĢılmaktadır.215 2009 Yılı ADNKS verilerine göre Seferihisar‟ın toplam nüfusu 28. diğeri ise Ġzmir-ÇeĢme otobanının 23. Ege Bölgesi‟nde ve Ġzmir il merkezinin güneybatısında yer almaktadır. Ġlçenin deniz kıyısında yolcu ve yük taĢımacılığına ait bir limanı bulunmazken. s.org/wiki/Seferihisar. denize inen yamaçlar ve Kocaçay vadisinin düzlükleri üzerine kurulmuĢtur. Bu nüfusun 25.217 212 213 http://tr.216 Ġlkbahar ve sonbaharda ilçe nüfusu tarım iĢçiliğine yetmemektedir.68 Seferihisar‟ın matematiksel konumu ise 26°45‟00” doğu. 27°01‟30” doğu boylamları ile 38°17′00″ kuzey ve 38°02′00″ kuzey enlemleridir.org/wiki/Seferihisar.06. çam ormanları ve de zeytinliklerle yaz kıĢ yemyeĢil olan doğal bir yapıya sahiptir.603`tür. Ġlçenin kuzeyinde ve doğusunda yer alan yükseklikler.1. Üçkuyular‟dan kalkan ve Güzelbahçe-ÇeĢmealtı kavĢağından güneye ayrılan asfalt yolu izleyen güzergâh. Bunlardan biri. Kent.e. 214 Arife Karadağ. 216 http://www.295‟i köylerde yaĢamaktadır..g. 217 Ġlker.214 Seferihisar topraklarından demiryolu hattı geçmemekte. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.163. 215 http://tr. Ġlker. Seferihisar‟ın kuruluĢ yeri deniz seviyesinden 18m yüksekliktedir.gov. kuzey-güney yönünde uzanan Kızıldağlar‟ın (1080m) batısında.tr/default.212 Seferihisar. s. 3.. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden mevsimlik iĢçiler gelmektedir.2010). a.g. Sığacık‟ta bir balıkçı barınağı ve yat limanı bulunmaktadır._%C4%B0zmir (12. (2004). BaĢta Afyon. Ġzmir: ss.85-92. .izmir. Seferihisar'ın Kentsel GeliĢimi.wikipedia.

sürekli bir dinamizm ve değiĢim içerisindedir. s. Turabiye. Tepecik.. bir taraftan ilçenin Ġzmir kent merkezine yakınlığı. Düzce. Çolak Ġbrahim Bey. Cumhuriyet.e.gov.e.. UlamıĢ ve Camikebir adlarında 12 mahallesi. Bengiler. Sığacık. Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu Kaynak: Seferihisar Kaymakamlığı. Ġhsaniye. Seferihisar Kaymakamlığı.82 .06.2010). Çamtepe.g. Orhanlı ve Turgut adlarında 8 köyü bulunmaktadır.2.220 218 219 http://www.seferihisar.69 Harita 3. 220 a.82. s.219 Seferihisar‟da geçmiĢten bugüne ulaĢmıĢ yerel adetler ve yerel olarak kutlanan bazı Ģenlikler. 2004. Atatürk. Bunların bir kısmı unutulmaya yüz tutmuĢ. Kavakdere.218 Seferihisar‟ın sosyo-kültürel yaĢamı.tr/ (14.g. diğer taraftan Ġzmir-Seferihisar-KuĢadası karayolunun ilçe merkezi kenarından geçmesi ve ilçe kıyılarının turistik kimlik taĢıması nedeniyle. . Mersin Alanı. a. Gödence. bir kısmı ise hala ilk gün ki canlılığı ile kutlanmaktadır. Rum ve Türk halkının birlikte oturdukları zamanlardan kalma birer kültür zenginliği ve mirasıdır. Payamlı. Seferihisar‟ın. Beyler. Hıdırlık.

225 Tablo 3.222 3. a. 223 Seferihisar Kaymakamlığı. 224 http://www.3. yüzyıl sonlarında bağcılık ve zeytincilik yanında tahıl tarımının da önem kazandığı.3. (2004).tr/default.5 100. Ġlçe toprakları. a. Ġzmir: s. 225 Çınar Atay.224 Sera tarımı ve çiçekçiliğin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması için uzmanlar.96 .223 Seferihisar ekonomisinde tarım ağırlığını korumaktadır. kayalık ve yerleĢme alanı TOPLAM Alanı (da) 95370 3580 196840 76410 372200 % 25.221 Günümüzde. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. 7-8 Ekim 2004. Tavukçuluk ve arıcılık teĢvik 221 222 Seferihisar Kaymakamlığı. Seferihisar‟da ekonomik faaliyetlerin temelini tarım ve turizm oluĢturmaktadır.6 1. Ayrıca un ve zeytinyağı fabrikaları ile üzüm depoları Seferihisar‟ın tarihte de önemli bir tarım merkezi olduğunun göstergesidir. Son yıllarda seracılık geliĢme göstermektedir. Tarımsal Kapasitesi Seferihisar ilçesi topraklarının kullanım Ģekline bakıldığında.gov.g.1. Son yıllarda süt ineği ve etlik besi hayvancılığı önem kazanmıĢtır.0 52. eskiden önemli geçim kaynağı iken günümüzde meraların daralması nedeniyle çok az sayıda kimse hayvancılık yapmaktadır. s.org/index.izmir. Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli Kullanım ġekli Tarım alanı Çayır ve mera Orman Bataklık. 2004: 96.1.111.cittaslowseferihisar.e.0 Kaynak: Seferihisar Kaymakamlığı. zeytinlikler ve narenciye bahçeleriyle kaplıdır. Seferihisar Ġlçesinin GeliĢmesinde Ġç Dinamiklerin Rolü . . Seferihisar‟da ki sıcak su kaynaklarının bir jeotermal enerji kaynağı olarak kullanılmasını önermektedir.1.g. en geniĢ araziyi ormanların kapladığı (%52.9 20. alandaki birçok un değirmeninin varlığıyla kanıtlanmaktadır. Hayvancılık..56. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.6 oranı ile tarım alanlarının geldiği görülür.70 3. BaĢta köyler olmak üzere ilçe halkının önemli geçim kaynaklarından birisi de zeytinciliktir.e. http://www.9). s. Ekonomik Yapısı Seferihisar‟ da 19..1. arkasından %25.

71 görmekte ve geliĢmektedir. Balıkçılık ise Sığacık merkezli olmak üzere Doğanbey kıyılarında az miktarda yapılmaktadır. Tarıma dayalı sanayi küçük çapta da olsa geliĢmiĢtir. Süt iĢleyen mandıralar, mandalina sarartma, seçme ve paketleme fabrikaları ile zeytinyağı fabrikaları kurulmuĢtur.226 Seferihisar tarım alanlarının %13 ünü meydana getiren narenciye alanları içinde “satsuma” cinsi mandalina yetiĢtiriciliği baĢta gelir. Mandalinanın önemli bir bölümü dıĢ ülkelere ihraç edilmektedir.227 Ġlçe nüfusunun %80‟i tarımla uğraĢmaktadır. Öte yandan turizm; günümüzde ilçe ekonomisine katkı veren en önemli sektörlerden biri haline gelmiĢtir.228 Bu yönüyle Seferihisar bir kentten ziyade “kasaba” tanımına daha uygun bir yerleĢim birimidir. Kasaba, kentten küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiĢ olan yerleĢim merkezi olarak tanımlanmaktadır.229 3.1.3.2. Turizm Olanakları Seferihisar‟da turizm potansiyelinin temel çekicilikleri doğal coğrafi

özelliklere dayalıdır. Bunlar; kıyı ve deniz, dağlar ve ormanlar, termal sular, iklim, olmak üzere gruplandırılabilir. Bugün Seferihisar turizminde gelinen noktaya bakıldığında; turizm potansiyelinin çok az bir kısmının (kıyılar ve deniz) kullanıldığı, o nedenle de yalnızca kıyı turizminin geliĢtiği görülmektedir.230 Halbuki Seferihisar‟ın kırsal ve kültürel turizm kapsamında, turizmin hizmetine sunabileceği kendine özgü güçlü zenginlikleri bulunmaktadır. Bunları turizme kazandırmak bir yana, kıyılar ve denizin dahi kum-güneĢ-deniz ağırlıklı kullanıldığı görülmektedir. Halbuki, iklim+deniz+spor birlikteliğinin en güzel örneklerinden biri olan rüzgar sörfü, uygulanma olanağı bulunmaktadır.231 Seferihisar‟da birçok turizm türü geliĢim potansiyeline sahiptir. Öncelikle kıyı turizmi sürdürülebilir turizm ilkelerine göre yeniden yapılandırılmalı, yeni geliĢtirilecek turizm türleri ise, sürdürülebilirliğin amaçları ve prensipleri çerçevesinde ilçeye
226 227

Ġlker, a.g.e., ss.162-163. Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.97 . 228 http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar. 229 KeleĢ, (1998), a.g.e., s.72. 230 Soykan, a.g.m., ss.164-173 231 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.108.

72 sokulmalıdır. Bu kapsamda Seferihisar‟da Sağlık Turizmi/Termal Turizm, Kültürel Turizm, Kırsal Turizm/Tarımsal Turizm, Ekoturizm, Sportif Turizm, Kamp-Karavan Turizmi ve Yat Turizmi geliĢtirilme potansiyeline sahiptir.232 Seferihisar çevresi turizm potansiyeli yüksek bir yöredir. Turizm etkinliklerinin yıl boyunca yayılması turistik potansiyelin devreye sokulmasıyla gerçekleĢebilir. Bu kapsamda Seferihisar çevresindeki kaplıca alanları mutlaka değerlendirilerek buralara modern tesis yatırımları gerçekleĢtirilmelidir.233 Seferihisar‟da etkin olan Akdeniz iklimi, farklı turizm türlerinin geliĢmesi için oldukça uygun bir ortam hazırlar. Sözgelimi kültürel turizm, kırsal turizm, eko turiz m için iklim hiçbir ayda engel teĢkil etmez. Yöreye özgü ekonomi ürünleri, yerel kültürün bir parçasıdır. Bunların hepsi tarımsal ürünlerdir ve köylerdeki kooperatifler bu ürünlerin çeĢitlenmesinde ve gelir elde edilmesinde baĢrolü oynamaktadır. Sözgelimi; Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi‟nin zeytin, zeytinyağı, pekmez, bal, reçel, tarhana, kuru üzüm, sabun, ceviz, badem, ev Ģarabı gibi ürünleri “Gödence” markasıyla satılmakta ve turizm geliri olarak Seferihisar‟a katma değer sağlamaktadır.234 Seferihisar, yurt içinden ve yurtdıĢından sayısı çok fazla olmasa da turistlerin geldiği yerlerdendir.2003 yılı yaz aylarında ilçedeki 3 tatil köyünde konaklayan turistler arasından 200 kiĢiye uygulanan anket sonuçlarına göre: Turistlerin %69 u ailesiyle birlikte Seferihisar‟a gelmiĢtir. Bu oran Seferihisar‟ın gençler ve yaĢlılar tarafından pek talep edilmediğini göstermektedir. Turistlerin, %7‟si yerli, %93‟ü yabancı turisttir. Turistlerin Seferihisar‟ı seçme nedenleri arasında ilk sırayı %18‟Ģer oranlarla doğal çevrenin güzelliği ve sakin bir ortam oluĢu almakta ardından tesisin tavsiye edilmesi gelmektedir. Turistlerin memnun kaldıkları hususların baĢında ilk sırayı konukseverlik (%28) almıĢ, arkasından tesis memnuniyeti ve deniz gelmiĢtir. Turistlerin memnun kalmadıkları hususların baĢında ilk sırayı %20 oranıyla gürültü almıĢ, arkasından %12‟lik bir kesim de denizi ve çevreyi temiz bulmadıklarını belirtmiĢlerdir.235
232 233

Soykan, a.g.m., s.163, Mustafa Mutluer, (2004), Seferihisar Çevresinde Arazi Kullanım Sorunları , Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi, 7-8 Ekim 2004, Ġzmir: s.73. 234 Soykan, a.g.m., s.165. 235 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.129 .

73 Tablo 3.2. Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri -Turizme uygun coğrafi konum, -Ġzmir kent merkezine ve havalimanına yakınlık. -Temiz kıyı ve temiz deniz, -Zengin termal su kaynaklan, -Zengin orman örtüsü -Turizme uygun iklim koĢullan -Teos antik kenti. -Sığacık Kalesi, -Özel yerel tarımsal ürünler, -Halkın turizme olumlu bakıĢ açısı, -Ġlçe altyapısını iyileĢtirme çalıĢmaları. -Turizmde örgütlenmenin olmayıĢı -Tanıtım eksikliği. -Kültürel ve tarihi mirasın korunamaması, -Kıyı turizmine bağımlılık. -Konaklama tesislerinin tür ve sayıca yetersizliği, -Talep yaratılamaması, -Eğlence, yeme-içme olanaklarının azlığı. -Yakınlık ve ulaĢım kolaylığından yararlanma -Doğal coğrafi kaynakların birçoğunun turizmde henüz kullanılmamıĢ olması, -Termal turizm, ekoturizm, kültürel turizm, kırsal turizm, tarımsal turizmi geliĢtirme olanakları, -Sığacık Yat Limanının yapımı ve yat turizminin ilçeye getireceği dinamizm. -Tek turizm turunun, kıyılarda yoğunlaĢmasının getireceği sorunlar (kirlilik, betonlaĢma...) -Turizmde çeĢitlenmeye gidilmesinin getireceği sorunlar (aĢırı su tüketimi, amaç dıĢı kullanım...) -Mevcut talebi koruyamama. -Rekabet avantajlarını kaybetme.

G Ü Ç L Ü Y Ö N L E R

F I R S A T L A R

Z A Y I F Y Ö N L E R

R Ġ S K L E R

Kaynak: Füsun Soykan, 2004: 168. Seferihisar, turizm anlamında hem iç hem de dıĢ pazarla iliĢkilidir. Ġç pazar alanı baĢta Ġzmir‟le Ģekillenirken, yakın çevredeki illeri de içine almaktadır. Seferihisar‟ın dıĢ pazarı Avrupa ve özellikle Fransa ağırlıklıdır. Bu tabloya ve bugüne göre, Seferihisar‟ın turizm pazarı dar ve az çeĢitlidir. Pazarın çeĢitlenmesi Ģarttır ve bunun için birçok konuda yapılması gerekenler vardır; onlardan biri de alternatif turizm türlerini devreye sokmaktır.236 3.2. SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI Seferihisar görece kısa bir süre öncesine kadar Ġzmir‟in yakınında ancak Ġzmir‟e uzak bir ilçeydi. Ġzmir‟in kırsal alanlarından birisi olarak algılanan Seferihisar, dezavantajmıĢ gibi görünen bu özelliğini son zamanlarda çıktığı yolculukta bir avantaja dönüĢtürmüĢtür. Doğal beslenme, yöresel-geleneksel değerler ve sıcak insan iliĢkileri

236

Soykan, a.g.m., s.168.

74 Seferihisar‟ın bir avantajı olarak ön plana çıkmaktadır. Ġzmir‟e “uzak” olan Seferihisar, belli bir süre içinde gerek ulusal gerekse uluslararası alanda birçok insana “yakın” hale gelmiĢtir.237 3.2.1. Mevzuat KüreselleĢme, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde; ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yapının sınırlar ötesi bir hareketlilikle tüm ülkelerin ve kentlerin birbirlerini etkilediği süreç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu süreçte kentler ve yerel yönetimler daha çok ön plana çıkmaya baĢlamıĢ ve kendi aralarında ulusal ve uluslararası düzeyde çeĢitli ağlar ve organizasyonlar içinde iĢbirliği içine girmiĢlerdir.238 Cittaslow‟da daha önce belirtildiği gibi uluslar arası bir ağdır. Cittaslow çalıĢmaları, Seferihisar‟da Seferihisar Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Belediyeler ülkemizde bir yerel yönetim birimidir. Bu nedenle, yurtdıĢı boyutu olan çalıĢmalar için ülkemizde, belediyelerin tabi oldukları mevzuata göre hareket etmeleri gerekmektedir. Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi kapsamında, yurtdıĢı iliĢkileri için ĠçiĢleri Bakanlığı‟ndan izin talep etmektedirler.239
Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediy e bu teĢekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir veya kardeĢ kent iliĢkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dıĢ politikaya ve uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın izninin alınması zorunludur.

Ayrıca Belediyeler, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirmede veya kardeĢ kent iliĢkisi kurmada Ek 3 ve Ek 4‟de yer alan 2005-62 ve 2005-36 sayılı genelge hükümlerine göre ĠçiĢleri Bakanlığı‟na müracaat etmektedirler.

237

Richard Pococke, (2010), Seyyahların İzinde Seferihisar, Ġlhan P.(Çev), Seferihisar Belediyesi Yayını, Ġzmir: s.3. 238 Ġsmail BaĢaran, (2008), Kent ve Yerel Yönetim, Okutan Yayınları, Ġstanbul: s.5 . 239 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.html (20.06.2010).

Seferihisar‟ın doğal koĢulları ve geleneklerimizin “YavaĢ ġehir” için çok uygun olduğunu düĢündük ve baĢvuru yapmaya karar verdik. güzelleĢerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biraz nostaljik. Cittaslow ağına katılmak isteyen Ģehrin belediye baĢkanının. http://www.org/yavas-sehirler (15. Temel olarak doğal enerji kaynakları kullanılıyor. kültürel varlıkların korunduğu ve öne çıkartıldığı ve biraz da basit sade yaĢam tarzının öngörüldüğü bir konsept.2010). Mümkün olduğu görülünce de harekete geçildi ve bu amaçla belediyede Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü kuruldu.tr/gazete. çirkinleĢmeden. . Kendisi belediye baĢkanı olmadan önce internet ortamında. Cittaslow yöneliĢinin bir hedef değil.06. Cittaslow üyeliğine neden baĢvurduklarını Ģöyle açıklıyor:241 YavaĢ ġehirler dünyada yeni geliĢen bir trend. 243 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Birlik üyeliğine katılmayı talep eden Ģehrin tanıtımını. Daha sonra ki zamanlarda Ġtalya‟ya gittiğinde Cittaslow Ģehirlerinden birinde bulundu ve Ģehri inceleme fırsatı buldu. kentler araç trafiğine kapatılıyor.izmirdesanat. betonlaĢmaya. yaĢanan politik çalkantılardan. 242 http://www.243 Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü‟ne göre. BaĢvuru Süreci Cittaslow fikri Seferihisar belediye baĢkanı. standartlaĢmaya karĢı.242 Cittaslow Seferihisar Temsilcisi Bülent Köstem.2. gelgitlerden bağımsız bir Ģekilde.05. üyeliğe baĢvururken hedeflerinin. 240 241 Köstem‟le mülakat (Ek 2).75 3. sanayileĢmeden. sıradanlaĢmaya. teknolojini n hızlı temposundan memnun olmayan insanların arayıĢıyla baĢlamıĢ bir trend. Belediye baĢkanı seçildikten sonra.seferihisar. Cittaslow Koordinasyon Komitesi‟ne. biraz tarihsel.bel. karĢılanan gereklilikler ve gerekliliklerin karĢılanması için yürütülmekte olan projelerin tanımını. Seferihisar‟ın kendi yolunu çizebilmesi. organik veya doğal ürünlerin kullandığı restoranılar çalıĢıyor. Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer ayrıca. Seferihisar‟ın geleceğinin garanti altına alınması.2010). Mustafa Tunç Soyer tarafından gündeme getirildi.240 Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer. tanıdıklarından gelen e-maillerde böyle bir hareketin var olduğunu öğrendi. çarpık kentleĢme. bunu Seferihisar‟da gerçekleĢtirmenin mümkün olup olmadığı araĢtırıldı.2. katılmayı tercih etme nedenini. özellikle Ege kıyılarında kendini gösteren.pdf (13. yaĢam kalitesiyle ilgili bir yolculuk olduğunu belirtiyor. Fastfood ve büyük alıĢveriĢ merkezleri gibi yapılar bulunmuyor. Hızlı tempodan rahatsız olan.

net/download/. Seferihisar Belediye Kültür Merkezi‟nde ve Seferihisar‟a bağlı 14 köy kahvehanesinde halk bir araya getirilerek Cittaslow‟u tanıtan sunumlar yapılıyor. Kahvehane toplantılarında Cittaslow‟u anlatmaya baĢladıktan sonra insanlardan olumlu geri bildirimler alınmıĢ.cittaslow. Diğer yandan Seferihisar içinde de harekete geçilerek Cittaslow‟u tanıtma çalıĢmaları yapılıyor.244 Cittaslow Uluslar arası Tüzüğü‟ne uygun bir Ģekilde. çeĢitli boylarda ve tipte dükkan tabelaları. Seferihisar Belediyesi tarafından 17 Haziran 2009 tarihinde Cittaslow‟un merkezi Ġtalya‟ya bir niyet mektubu gönderilmesiyle baĢlıyor.76 birlikle kurumsal ve teknik iliĢkiler için gerçekleĢtirilen konular hakkındaki bilgileri kapsayan bir baĢvuru dosyası sunması gerekmektedir. Örneğin. Seferihisar‟ı tanıtan bu mektupta ayrıca amaçlar ve Cittaslow olma niyeti belirtiliyor. mevcut üye kentlerden örnekler verilmiĢ. bu caddede bulunan binaları birbirleriyle uyumlu renklerde boyamayı. . 245 Seferihisar halkı Cittaslow hareketini öğrendikçe sevmiĢ ve benimsemiĢ. Binaların boyanmasında gönüllü olarak çalıĢmak isteyenler. dükkan tabelalarını birbiriyle uyumlu ve estetik hale getirmeyi. caddeyi insanların sosyalleĢmesine imkân sağlayacak biçimde kent mobilyalarıyla teçhiz etmeyi ve yayaların caddede trafik stresi olmadan dolaĢabilmesi için trafiği azaltmayı içeren bir cadde düzenlemesi projesi hazırlamıĢ. Seferihisar Belediyesi. Köstem‟le mülakat (Ek 2). Çünkü ana cadde Ģu andaki haliyle çanak antenler. ÇeĢitli duyuru ve tanıtım materyalleri ile halk bilgilendirilmeye çalıĢılıyor. ilk kendi 244 245 http://www. balkonların sardunyalarla süslenmesinin hedeflendiğini halka anlatılmıĢ. çanak antenleri merkezi sistemle çatılarda toplamayı. Niyet mektubu gönderildikten sonra. Bu toplantılarda Cittaslow felsefesini. gerçekleĢtirilmesi gereken kriterleri anlatılmıĢ. Cittaslow Birliği‟nin ne olduğunu. Cittaslow kriterleri çerçevesinde ana caddede bir belediye bir düzenleme yapmak istiyor. direklerden sarkan elektrik ve telefon kablolarıyla iĢgal edilmiĢ durumdadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleĢtirilmesi planlanan bu projede binaların boyanması. Cittaslow üyeliğine kabul için yerine getirilmesi gereken farklı alanlarda 59 kriter çerçevesinde Seferihisar‟da bunlardan hangilerinin var olduğu ve hangilerinin gerçekleĢtirilebileceği bağlamında bir çalıĢma yapılıyor. Cittaslow üyelik süreci. ne olmadığını. Ġlk bilgilendirme toplantısından itibaren katılım her toplantıda artmıĢ. pencerelere söve yapılması.

250 Seferihisar Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç Soyer.”Cittaslow”.seferihisar.247 Üye adaylığı cevabının gelmesinin ardından. 249 http://www. Soyer. baĢvuru yapan Ģehirleri yerinde incelerken Seferihisar için bu prensip iĢletilmez. .38. Normalde birlik. Seferihisar Ege kıyılarında bir kıyı Ģehri olmakla beraber sükûnetini koruyabilmiĢ bir Ģehirdir.4.asp?ID=4 (06.php?sayfa_no=555 (13. Sürat Çağına Ġnat YavaĢ ġehir ler.246 Niyet mektubu gönderildikten sonra Ġtalya merkezden Seferihisar‟ın üye adaylığına kabul edildiğine dair bir cevap gelir. TOKİ Haber Dergisi.org. 250 Tarık Öztürk.251 246 247 http://www. Cittaslow üyeliği için en temel Ģart olan.000‟in altında olmak Ģartını sağlamaktadır.ekoiq. Seferihisar‟da ki yaĢam Cittaslow felsefesine yakındır. “hiç denetlenmeden Cittaslow üyeliğine kabul edilen tek Ģehir” olduklarını söyler. ġunu da belirtmek gerekir ki. nüfusu 50. Bunun yanı sıra.2010). Köstem‟le mülakat (Ek 2).com/roportajlarDetay. tüm dünyadaki Cittaslow kentlerinin bir arada olacağı Ġtalya‟daki Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısına davet edilir.06. Seferihisar Belediye BaĢkanı Tunç Soyer.com/h51930-yavas-sehrin-baskani-da-yavas. yani “YavaĢ ġehir” unvanını alır ve dünyada “salyangoz” logosuyla temsil edilen Ģehirlerden biri olur. 251 http://www. 23 Kasım 2009 tarihinde Ġtalya‟ya gider ve Seferihisar‟ı anlatan bir sunum yapar.bel.249 Seferihisar‟ın Cittaslow‟a üyeliği sadece ülkemiz için değil dünyada da bir ilktir. sabaha kadar müzik yayını olan bir yer olsaydı elbette Seferihisar‟ın üyeliği daha baĢtan reddedilirdi.ebso. Çok katlı otellerin olduğu.06. Sayı.arkitera.2010). Ġstanbul: s. Çünkü birliğe üye olmak için kriterlere yüzde 50 uygunluk yetiyorken Seferihisar‟da bu durum yüzde 70‟i aĢmaktadır Ayrıca yapılan tanıtım ve sunum çok iyidir ve Seferihisar yavaĢ Ģehir olma iddiasında samimi bulunur. Çünkü Seferihisar.77 evinde bu değiĢikliklerin yapılmasını isteyenler olmuĢ.tr/gazete. 248 http://www.tr/kurumsal/sayfa.248 28 Kasım 2009 tarihinde de Seferihisar. (2010).

Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için o anın Ģartlarından dolayı Cittaslow‟u “sakin Ģehir” 252 253 Köstem‟le mülakat (Ek 2).1. a. Böylece. yavaĢ anlamına gelen “slow” kelimesine olumsuz anlamlar yüklediğini.252 Seferihisar‟da Cittaslow tanıtımı için belediyenin bastırmıĢ olduğu broĢürlere baktığımızda Cittaslow‟un çevirisi olarak “yavaĢ Ģehir” değil “sakin Ģehir” ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Avrupa‟da yaĢayanlar “citta” kelimesinin Ģehir . Seferihisar Cittaslow Belgesi Kaynak: Seferihisar Belediyesi. daha ne kadar yavaĢlayacağız?” Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik. Dolayısıyla bu tür taahhütler de tam puan olmasa da Seferihisar‟a puan getirmiĢ. Avrupa‟da Cittaslow‟a üye ülkelerle yaptığımız görüĢmelerde halkın. Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinden olan ISO 9000 ve ISO14000 belgeleri yoktur. Yani niyet mektubu gönderildikten yaklaĢık 7 ay sonra Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliği gerçekleĢmiĢ. Fakat Türkiye‟de halk bu kelimelerin anlamını bilmediği için biz Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme ettik. BaĢvuru esnasında.78 Resim 3. . s.k.. Ek 1.5) Ancak Türkiye‟de “citta” ve “slow” kelimeleri bir anlam ifade etmediği için Cittaslow kelimesini tercüme etmek zorundaydık. 17 Haziran 2009‟da baĢlayan üyelik süreci 28 Kasım 2009‟da tamamlanmıĢ ve Seferihisar.2-3. Cittaslow merkezine 2011 yılına kadar bu belgelerin alınması konusunda taahhütte bulunulmuĢ. Avrupa‟da ortaya çıkan bir hareket olduğu için. hem de gerçekleĢtirmek için taahhütte bulundukları kriterlerden dolayı puan alınmıĢ. Yani Seferihisar‟da üyeliğe baĢvururken gerekli kriterlerden bazıları zaten varmıĢ ve bunlardan tam puan alınmıĢ.(Bkz.g. “biz yavaĢlıyor muyuz. Bunun sebebini Bülent Köstem Ģöyle açıklıyor: 253 Aslında Cittaslow‟un tüzüğünde Cittaslow kelimesinin tercüme edilmemesi yönünde bir madde var. ss. “slow” kelimesinin yavaĢ anlamına geldiğini biliyorlar. Cittaslow. Cittaslow üyeliğine kabul edilmiĢ.

org/index. yerel zanaatları. gürültü. araçların girmediği. Okullarda çocuklarımıza tat ve beslenme üzerine eğitim programları düzenlemektir denilmektedir. kelimesine yüklenen olumsuz anlamların yanlıĢ ve haksız olduğu Seferihisarlılar tarafından anlaĢıldıktan sonra yavaĢ kelime sini kullanmak isteyebiliriz.255 254 255 http://www. “YavaĢ” kavramı çerçevesinde halkta oluĢabilecek yanlıĢ anlaĢılmalara meydan vermemek. belediye hizmetlerinin internet ortamına taĢınması ve kent halkının bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için eğitilmesidir. Ģehir sakinlerinin ve ziyaret edenlerin zevk alabilecekleri bir hızda yaĢanması. . a. Hava ve gürültü kirliliğini azaltmak için bisiklet ve fayton kullanımını özendirme k ve kullanılması için gerekli altyapıyı sağlamaktır. organik ürünlerin ve yemeklerin özendirilmesidir. çevreye ve insana zararlı olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının ve enerji tasarrufunun teĢvik edilmesi ve belki de en önemlisi bir Ģehrin kendini dünyadaki binlerce aynı Ģehirden farklılaĢtırmasıdır denilmektedir. hava. “Cittaslow nedir?” baĢlığını taĢıyan açıklamalarda.cittaslowseferihisar. Ģehrin dokusunun.79 olarak tercüme etmeyi daha uygun bulduk. Tam tersine. internet sitesi üzerinden de dijital olarak yayınladığı broĢürler hazırlayıp halka dağıtımını sağlamıĢ. Bu broĢürlerde Cittaslow‟un ne olup ne olmadığı ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmıĢ. Cittaslow hakkında sağlıklı ve doğru bilgileri paylaĢmak amacıyla Seferihisar Belediyesi. tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak için bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaĢılması. YavaĢ. Arabaya binmeyi yasaklamak değildir. müziğinin ve hikâyesinin uyum içinde.g. ıĢık ve elektro manyetik kirliliklerin sürekli kontrol edilmesi ve sağlığı tehdit etmeyecek seviyede tutulması. Cittaslow. Ģehir sakinlerinin ve Ģehri ziyaret edenlerin rahat bir nefes almak için dinlenebilecekleri alanlar yaratmaktır. Cittaslow. renginin.k. Teknolojiye karĢı çıkmak değildir. Ancak daha sağlıklı olan yerel besinlerin. Daha yavaĢ yemek değildir. Ancak.254 Cittaslow tanıtım broĢüründe “Cittaslow ne değildir?” baĢlığını taĢıyan açıklamalarda ise. geriye gitmek veya eskide yaĢamak değildir.

s. . Çevre Politikaları. köylerde olmuĢ. yaĢam kalitesini yükseltmek için farklı bir düĢünce yapısına sahip olması ve Cittaslow‟u sahiplenip desteklemesi gerektiğini söylüyor.256 Sakin Ģehir kriterleri yerine getirildiğinde. Bu çalıĢmaların baĢlangıcında yaklaĢık yirmi tane ressam ve mimarla Seferihisar‟da binaların nasıl güzelleĢtirebileceği konusunda toplantılar yapılmıĢ.2010).259 Cittaslow kriterleri bağlamında Sakin ġehir olmak için yapılan çalıĢmaları Cittaslow Kriterleri ile uyumlu olacak Ģekilde.06.com/news.saygid.3. Belediye BaĢkanı Soyer. Yapılan toplantılar sonucunda oluĢturulan taslağa uygun Ģekilde. Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Cittaslow olarak tescillenen Seferihisar adaylık sonrası Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmek üzere çalıĢmaya baĢlamıĢtır.2.257 Cittaslow‟a üye olduktan sonra en çarpıcı değiĢim yerel üretici üzerinde. Böylece köylerde büyük bir değiĢim baĢlamıĢ. ortaya bir yerel kalkınma modeli çıktığını söyleyen Soyer. Aynı Ģekilde “Sığacık Pazarı”na halden mal getirmeyip burada sadece Seferihisarlıların mallarını satmasına izin verilmiĢ. Yaptıkları iĢin değerli ve para kazanabilecekleri bir iĢ olduğunu görmüĢler.org.258 Fiziksel değiĢim anlamında Seferihisar‟ın hemen giriĢindeki Atatürk Caddesi‟nde üç tane bina üzerinde çalıĢma yapılmıĢ. hiçbir Ģey ekmedikleri tarlalarını tekrar ekmeye sebze-meyve yetiĢtirmeye baĢlamıĢlar. Öncelikle “köy pazarı”nda köylülerin açık pazar kurmasını ve sadece Seferihisar‟da üretilen malların üreticileri tarafından satılması sağlanmıĢ.2010).php?option=com_content&view=article&id=6:sakinsehir&catid=1: son-haberler&Itemid=50 (14. Ġnsanlar yetiĢtirdikleri ürünleri halde satamadıkları için yıllardır boĢ bıraktıkları. Altyapı Politikaları. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar.80 3. ana cadde üzerinde “Belediye Pasajı”ndan baĢlayarak bazı binalar üzerinde mimari güzelleĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢ.g. sakin Ģehir kriterlerini yerine getirmeye yönelik çeĢitli projelerin de hayata geçirilmeye baĢlandığı belirtiyor. kentin insani zenginliği ve fiziki altyapısının yeni bir anlayıĢla ele alınacağı bu çalıĢmalar kapsamında çok para harcamak gerekmediğini yalnızca kentte yaĢayan halkın. Yerel Ürünlerin ve Üretimin 256 http://www.. 257 http://www. 259 a.arkitera.5.tr/index.k.php?action=displayNewsItem&ID=48923 (14. 258 Köstem‟le mülakat (Ek 2).06.

000 kiĢilik bir biyolojik atık su arıtma tesisi kurulmuĢtur.Endüstriyel ve evsel kompostlamanın yaygınlaĢtırılması ve teĢvik edilmesi Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Hava kirliliğini ve kalitesini ölçmek için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin mobil hava kirliliği izleme aracı Seferihisar‟da 2 ay boyunca ölçümlerde bulunmuĢtur. Seferihisar: ss. Konuyla ilgili olarak Gümüldür Atık Transfer Ġstasyonu‟ndan haftalık ve aylık toplam atık miktarı.Hava. Endüstriyel ve evsel kompostlama hakkında araĢtırma yürütülmüĢ ve bu alanda uzman yetkililerde görüĢülmüĢtür. Sonuçların olumlu olması halinde bir kompost aracı alımı ve tesis için arazi düzenlemesi yapılması planlanmaktadır.81 Desteklenmesi. Seferihisar Ġlçesi Biogaz Tesisi Projesi Ġlçe merkezi ve köylerde ortaya çıkan tüm organik atıkların ayrıĢtırılması ya da ayrı ayrı toplanması ile biogaz tesisinin hayata geçirilmesi Seferihisar için oldukça önemli bir konudur. mini hidroelektrik güç kaynaklan.3.Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar. su ve toprağın kalitesinin. ĠnĢaatı tamamlanan tesis kısa bir süre içerisinde faaliyete geçecektir.1-3. Ön fizibilite çalıĢması sonucu ortaya olumlu sonuçlar çıkar ise fizibilite çalıĢmaları ile tesis kapasitesi belirlenerek tesis 4. yeĢil hidrojen. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Seferihisar‟da 50. Firma öncelikli olarak bu bölgede bir biogaz tesisi kurulmasının ön fizibilitesini çıkaracaktır.2. 3. yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi.) kullanımına dikkat çekilerek.1. 2. Ġzmir ilçe belediyeleri ve kurmuĢ olduğu konsorsiyumla yaptığı sözleĢme sonucu ilçemizden toplanan çöplerin ayrıĢtırılması yapılmaktadır. organik atık miktarı ve yeĢil atık miktarı raporları alınarak bu konu üzerine daha önce çalıĢmıĢ bir danıĢmanlık firmasına bu sonuçlar teslim edilmiĢtir. 260 Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi'nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu . . bio-yakıt vb. yerel yönetimlerce enerji tasarrufunun sağlanmasının planlanması. Farkındalık OluĢturma ve Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi baĢlıkları altında 7 kategoride toplayabiliriz. 3 Haziran 2010. Deniz suyu temizliğini belgelemek için Ġl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı ölçümler ve Ģebeke sularının temizliğinin kanıtlamak için ĠZSU‟dan su temizlik raporları alınmıĢtır Konu ile ilgili Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ÇEVKO.Kentsel ya da toplu kanalizasyon için arıtma tesisinin bulunması 5. Çevre ÇalıĢmaları260 Cittaslow Kriterleri 1.Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıĢtırılarak toplanmasının teĢvik edilmesi ve yaygınlaĢtırılmasına yönelik projeler. Misafirperverlik. 3. Konu ile ilgili olarak yeĢil atık miktarları doğrultusunda özel bir Ģirkete Seferihisar‟da kompost tesisi hakkında ön fizibilite çalıĢması yaptırılacaktır.

Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Üniteleri Projesi Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Jeotermal ĠnĢaatTurizm. Ltd.Temizlik San. Ġzmir Ekonomi Üniversitesi. ikinci konut ve yerel halka yönelik hizmet verecektir. GüneĢ Fayton Tic. Proje çalıĢmaları kapsamında en fazla 25km/sa hızla gidecek olan 3 tekerlekli bisiklet ulaĢım ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaktır. elektrik malzemeleri satıcıları. A. sivil toplum kuruluĢları temsilcileri. . Seferihisar‟da ikamet eden kiĢiler ve öğrencilere yönelik olarak „Enerji Verimliliği Eğitimleri‟ verilecektir. ve bir proje danıĢmanı ile birlikte Seferihisar Merkez . Proje için düĢünülen araç Seferihisar Karakayalar Bölgesi‟nden Sığacık Mahallesi‟ne giden yol güzergâhında 25-30 kiĢi kapasiteli olacak ve raylı sistem üzerinde çalıĢacaktır. Kurulacak olan Kür Merkezi konaklama kapasitesine sahip olmanın yanısıra.Seferihisarda yaygın bir geçim kaynağı olan seracılığın en önemli masraflarından biri seraların ısıtılması için harcanan enerji bedelleridir.Sığacık Mahallesi arasında alternatif enerji kaynaklı tramvay projesi üzerinde çalıĢılmaktadır.Hizmet.Turizm. Özel olarak Seferihisar ve çevre ilçelerdeki otel ve tesislere.82 projesi çizilecektir.Temizlik San.ġ ortaklığı ile Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Ünitelerinin kurulabilmesi için çalıĢma yürütülmektedir.Özel Eğitim. Tic.TaĢımacılık. Tic. Biogaz tesisinin kurulmasındaki temel amaç ortaya çıkan enerji ile bu seraların ısıtılması olacaktır.Özel Eğitim Hizmet. Seferihisar Jeotermal ĠnĢaat.ġ ve bir proje danıĢmanı kent içi ulaĢımda otomobil yerine güneĢ enerjili bisiklet kullanımını yaygınlaĢtırmak için çalıĢma yürütmektedir. Alternatif Enerji Kaynaklı Tramvay Projesi Alternatif Enerji kaynaklarının değerlendirilmesi hususunda yenilenebilir enerjinin ulaĢım araçlarında kullanılması ile ilgili olarak Ġzmir Ekonomi Üniversitesi. Seferihisar Belediyesi. ġti. genel olarak günü birlik kullanım için olanak sağlayacaktır. GüneĢ Enerjili Bisiklet Projesi Yenilenebilir enerjinin ulaĢım araçlarında kullanılması kapsamında. A.TaĢımacılık. Enerji Verimliliği Eğitimleri Enerjiyi verimli kullanma bilincini uyandırmak ve çeĢitli faaliyetlerle Seferihisar genelinde enerji verimliliği konusunu gündemde tutmak amacıyla Schneider Elektrik ile iĢbirliği içerisinde Seferihisar Belediyesi kamu personeli.

dükkan tabelalarının birbiriyle uyumlu ve estetik hale getirilmesi.Çevre yönetimi sistemlerinin benimsenmesi (EMAS ve Gündem 21 projelerine katılım) Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından Ģehrin en kalabalık olduğu yaz sezonunda gürültü ölçümleri yapılacak ve olması gereken parametrelerinin üzerinde değerler çıkması durumunda gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir. Elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonlarının yerleri ve teknik özellikleri tespit edilmiĢtir. Çevre yönetim sistemlerinin Seferihisar‟daki farklı kurum ve kuruluĢlar tarafından benimsenmesini sağlayabilmek amacı ile Ekim 2010 tarihinde Ġzmir ilindeki üniversiteler ile iĢbirliği içerisinde eğitim programları düzenlenecektir.Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi.83 6. yeterli kaynak bulunduğunda gerçekleĢtirilecek çalıĢmalar arasında yer almaktadır. 10.Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması 9. Cittaslow kriterleri çerçevesinde çanak antenlerinin merkezi sistemle çatılarda toplanması. 7.Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. Seferihisar Atatürk Caddesi‟nde bulunan mevcut tabelalar sökülmeye ve belediye tarafından bu tabela ve panoların yerlerine yeni standartlara uygun tabelalar asılmaya baĢlanmıĢtır. 11.Genetiği değiĢtirilmiĢ organizmaların (GDO) tarımda kullanılmasının yasaklanması. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından Ģehrin en kalabalık olduğu yaz sezonunda ıĢık ölçümleri yapılacak ve olması gereken parametrelerinde üzerinde değerler çıkması durumunda ıĢık kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir. Konu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için GDO‟ya Hayır Platformu‟na katılınmıĢtır. Gündem 21 Projesi kapsamında Ağustos 2009 tarihinde Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi kurulmuĢtur ve Kent Konseyi Meclisleri Cittaslow kriterleri kapsamında çalıĢmalar yürütmektedir.Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılması için planlar yapılması. Seferihisar‟da farklı boylarda ve tarzlarda ilan ve reklam panoları yerine Seferihisar Belediyesi tarafından belirlenen standart boyda ve tarzda ilan ve reklam panoları kullanılmaya baĢlanmıĢtır. . 8. Bu konuda çıkan son kanunlardan sonra GDO‟lu tohumların kullanımının yasaklanması hakkında atılabilecek adımlar için yasal yollar araĢtırılmaktadır.

g.3.. Proje çizildikten sonra restorasyon için ihale sürecine baĢlanacaktır. haftasında ihaleye çıkılacaktır. Restitüsyon.Tarihi mekânların. Altyapı ÇalıĢmaları261 Cittaslow Kriterleri 1. Restorasyon Projeleri Yapımı” projesinin ihale süreci sona ermiĢtir ve kazanan Ģirket ile sözleĢme imzalanmıĢtır. Bu çalıĢmalarda toplu ulaĢım ve bisiklet yolları yapılması ön planda tutularak Seferihisar‟daki mevcut ulaĢım sistemine alternatif bir ulaĢım sistemi hazırlanmaktadır.Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar. -Teos Antik Kenti‟nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kazı baĢlatılmıĢtır.128 TL ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından 177.r. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar -Sığacık Kalesi Surları Röleve.354 TL kaynak tahsis edilmiĢtir. ss.000 TL kaynak aktarılmıĢtır.84 3. Tescilli Sığacık Kalesi içerisinde bulunan sokakların sokak sağlıklaĢtırması için 1 No‟lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından iĢaretlemeler yapılmıĢtır. Teos Antik Kenti kamulaĢtırılması için Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 144. Güvenli ve düzenli trafik sağlamak ve araç trafiğini azaltmak adına yaz aylarında Sığacık‟ın bir bölümüne araç giriĢi yasaklanmıĢtır. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması.969 TL kaynak ayrılmıĢtır. 2. Ayrıca Seferihisar Merkezi‟nde bulunan Atatürk Caddesi‟nin araç trafiğine kapatılması Belediye Meclisi tarafından kabul edilmiĢtir. Bu proje için Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 422.3-7. Bu kaynak kullanılarak yapılacak ihale için çalıĢma tamamlanmıĢtır ve Mayıs ayının 3.2. Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 179.2. 261 a. . Kabul edilen rapor önümüzdeki günlerde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi UKOME‟ye sunulacaktır. Düzce Medresesi. Seferihisar ulaĢım planlaması üzerine çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. UlamıĢ ve Seferihisar merkezindeki hamamların restorasyonu için yol haritası çizilmiĢtir. Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ġehir Planlama bölümü ile birlikte. Hazırlanmakta olan alternatif ulaĢım sisteminde ilçede kullanılmayan ara yollar ulaĢıma açılarak yol akslarında değiĢiklikler yapılacak ve atıl yapıdaki alanları ulaĢım planına dahil ederek güvenli ulaĢım planları yeniden yapılandırılacaktır.

5. yürüyen merdiven. Gençlere yönelik eğlence ve spor faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürülebilmesi için Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile Gençlik Merkezi kurulmuĢtur. Çözümler içerisinde alternatif aksların yaratılması. Seferihisar‟daki yaĢlılara ilaç yardımında bulunulmuĢtur. okul ve aile arasında bağ oluĢturmayı amaçlayan aktiviteler. ilçe terminalinin yerinin değiĢtirilerek terminal çalıĢanlarına ve gelen ziyaretçilere daha iyi bir hizmet verilmesi. belediye çalıĢma saatlerinin düzenlenmesi. evleri ve bahçeleri ilaçlandırılmıĢtır. Ramazan bayramında geliri düĢük olan kiĢilere erzak yardımı yapılmıĢtır. giysi yardımı yapılmıĢtır.85 3. sosyal tesisler.Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. Engellilere yönelik olarak mimarı engellerin kaldırılması üzerine Seferihisar Belediyesi kaynak yaratma çalıĢması yürütmektedir. Seferihisar‟daki 22 fiziksel engelliye tekerlekli sandalye dağıtılmıĢtır. Kronik rahatsızlığı olan kiĢilere ev eĢyası. Bu konudaki çalıĢmaların 2010 yılı yaz sonuna kadar bitirilmesi öngörülmektedir. 6. Ġlk aĢamada Seferihisar‟ın özellikle Ģehir merkezindeki trafik sorununu çözüme kavuĢturmak için ġehir Plancılığı Bölümü desteği ile Seferihisar Ģehir merkezinde trafiğin azaltılması ve yaya aksının geniĢletilmesi için alternatif çözümler ortaya koyulacaktır. Ġhtiyacı olan kiĢilerin evlerinde küçük tadilatlar yapılmıĢ ve bahçeleri düzenlenmiĢtir. Seferihisar‟ın ulaĢım planını hazırlamak için Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. ayrıca ilçeye farklı noktalarda bisiklet otoparklarının kazandırılması önerileri bulunmaktadır. Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü ve Kent Konseyi‟nin çalıĢmaları kapsamında bu kritere yönelik olarak çeĢitli aktiviteler düzenlenmektedir. umumi tuvaletler vb. Düzenlemeler için gerekli olan kaynak yaratıldığında bu kritere yönelik olarak çalıĢmalar yürütülecektir.Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması.Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. kullanılmayan yolların ulaĢım planına dahil edilmesi. Seviye Belirleme Sınavı ve Öğrenci Seçme Sınavı‟na hazırlanan öğrencilere yönelik olarak dershane hizmeti . mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması.Aile yaĢantısını kolaylaĢtıran ve yerel aktivitelere olanak sağlayan programların teĢvik edilmesi (eğlence ve spor faaliyetleri. Ġlk aĢamada Sığacık‟ı Seferihisar‟a bağlayan yollar bisiklet kullanımına uygun hale getirilmeye çalıĢılmaktadır. yaĢlılar ve kronik hastalar için ev yardımı da dahil olmak üzere çeĢitli yardımlar. 4.) Seferihisar‟ın çeĢitli yollarında bisiklet yolları oluĢturmak için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile birlikte mevcut durum analizi yapılmaktadır. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi).

11. Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü tarafından “Kaliteli Ağırlama ve Misafirperverlik” eğitimi verilmiĢtir. bu pazara halden mal sokulmamakta ve sadece küçük üreticilerin ürünlerini satmalarına imkân verilmektedir. Eski Belediye binasının her bir odası Seferihisar‟ın köylerine tahsis edilmiĢtir. Bu Kadın Emeği Evi. Seferihisar‟ın Sığacık mahallesinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak Sakin ġehir kriterlerine uygun meydan ve rekreasyon alanı düzenlemesi yapmak ve yerel sosyo-ekonomik yaĢamı canlandırarak ilçenin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek amacı ile ĠZKA‟nın “Turizm ve Çevre Mali Destek Programı”na baĢvuru sunulmuĢtur. Projenin beklenen sonuçları Sığacık‟a Sakin ġehir . Ayrıca her Salı günü Köy Pazarı‟nın önünde açık bir pazar düzenlenmekte.). Seferihisar‟daki tüm plajlara umumi tuvalet konulmuĢtur.Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması Seferihisar Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi‟nden Seferihisar‟daki tıbbi yardım merkezlerinin ve hastanelerin mevcudiyetini kanıtlayan yazı alınmıĢtır. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak “dost mağazalar”ın kurulması.YeĢil alanların kurulması ve hizmet alt yapılarının bulunması (oyun alanları. hanımların el iĢleri ve birçok sanat eseri de sergilenmektedir. ilçede üretilen tarım ürünleriyle. 9.Bozulmakta olan kentsel alanların ve Ģehrin yeniden kullanılmasına yönelik projelerin geliĢtirilmesi. Vasıflı yeĢil alanların niteliklerini arttırmak amacı ile eksik teçhizatlar belirlenmiĢtir.86 verilmektedir. Bu odalarda köylüler kendi ürettikleri ürünleri satma imkânına sahiptir. Seferihisar‟ın UlamıĢ Mahallesi‟nde Seferihisar Belediyesi Kadın Emeği Evi açılmıĢtır. Seferihisar Belediyesi‟nin hedefi. 10. Seferihisar Belediyesi tarafından “Köy Pazarı” kurulmuĢtur. Kale içinde ilk kez kurulan pazarda. 7. Bu eğitim zor durumda olan vatandaĢlarla ilgilenme ve yardım etme konularını içermiĢtir. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. Yeterli kaynak bulunduğu takdirde bu eksiklerin giderilmesine yönelik bir çalıĢma yürütülecektir. Seferihisar‟ın her mahallesinde bir kadın emeği evi açılmasıdır. kadınların sosyalleĢmesine ve emeklerini değerlendirmesine yardımcı nitelik taĢımaktadır.Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. Seferihisar‟ın Sığacık Mahallesi kale içinde yerel ürünlerin ve el iĢlerinin sergilendirdiği “Sığacık Pazarı” kurulmuĢtur.Tıbbi yardım merkezi 8.

Atatürk caddesinde yer alan 3 binanın pencere kenarlarına söve uygulaması yapılmıĢtır ve bina zeminleri beyaz. -Seferihisar‟da yaĢanan mimari dağınıklık ve düzensizliğin önüne geçmek için yeni yapılacak binalarda uygulanacak mimari standartların hazırlanması planlanmıĢtır. evlerin dıĢ mekân olarak benzer özelliklere sahip olmasının sağlanmasına ve bir renk uyumunun oluĢturulmasına . yeĢil alanların ve yaya bölgelerinin artması ve yerel üretim yapan üreticiler ile bu ürünleri satan dükkân ve lokantaları destekleyecek düzenlemeler yapılması. Bu çalıĢmaların caddedeki bütün binalara uygulanması ve trafiğin kısıtlanmasıyla Atatürk Caddesi‟nin Seferihisarlılar ve ziyaretçiler için sosyalleĢme ve dinlenme alanı olması planlanmaktadır. balkonlarda bulunan ve görüntü kirliliğine sebep olan çanak antenler toplanmasına yönelik olarak çalıĢma Atatürk Caddesi boyunca baĢlatılmıĢtır. Ayrıca. bu grup yaptıkları toplantılar sonucunda Atatürk Caddesi‟nin yeniden yapılandırılması için bir mimari taslak çıkartmıĢtır. gürültü kirliliğini ve hızlı trafiği kesecek. -Atatürk Caddesi‟nde baĢlayan çalıĢmalara Sığacık‟ta devam edilmektedir. yerine Seferihisar Belediyesi‟nin belirlediği standartlarda tabela ve panolar asılmıĢtır. Atatürk caddesinde bulunan farklı boylardaki pano ve tabelalar kaldırılmıĢ.87 kriterlerine uygun nitelikte çağdaĢ peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda bir kamusal dıĢ mekân kazandırılması. ekoturizm destinasyonu olarak tanınırlığının sağlanması. Sığacık kalesinin güney ve batı duvarında yer alan evlerde de mimari çalıĢmalar uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Seferihisar‟ın Cittaslow kimliğinin vurgulanması. Sövelerin renginin turuncu seçilmesinin nedeni Seferihisar‟da yetiĢen Satsuma mandalinasını çağrıĢtırmasıdır. Ġlk olarak farklı boyutlarda reklam ve dükkan panoları ve balkonlarda bulunan çanak antenleri ile ilgili çalıĢma yürütülmesine karar verilmiĢtir. yaya sirkülasyonunu ön plana çıkaracak farklı ulaĢım sistemlerinin entegrasyonunun oluĢturulması. Kent tarzının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Seferihisar ve Ġzmir‟de çalıĢma yürüten mimar ve ressamlardan bir grup oluĢturulmuĢ. aydınlatmada güneĢ enerjisinden faydalanarak ilçe genelinde enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranının yükselmesidir. Evlerde sürdürülen çalıĢmalar. söveler turuncu tonlarında renklerle boyanmıĢ ve zemin katlarda taĢ kaplama uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu konuda Mimarlar Odası Ġzmir ġubesi ile birlikte yürütülen çalıĢma tamamlanmıĢtır ve Seferihisar Belediye Meclisi‟nin Haziran ayındaki toplantısında onaylanmak üzere konu meclis gündemine alınacaktır.

P. 12.88 yöneliktir. Ekim 2010 tarihinde Çevre Master Planı hazırlanmıĢ olacaktır. Bu noktalar Seferihisar Merkezi ve Sığacık. Sığacık kalesinin güney tarafında yer alan balık restaurantlarının çirkin bir görünüm veren naylon gölgelikleri sökülmüĢ. (kentsel yenilenme programı) iĢlevlerinin.Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması.R. dıĢ cephe boyalarının yapılması gibi çalıĢmalar tüm sokaklardaki düzenlemeler bitinceye kadar devam edecektir. Ayrıca caddeyi insanların sosyalleĢmesine imkân sağlayacak biçimde çevreyle uyumlu kent mobilyalarıyla donatılması amacı ile çalıĢmalar baĢlayacaktır. bu kahveler için aynı yapıya sahip pergole uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Ürkmez.U. . Kahvelerde aynı tarz masa ve sandalye uygulaması için kahve sahipleriyle konuĢulmuĢ ve mutabakata varılmıĢtır. Sığacık kalesinin batı duvarında yer alan ve birbirinden farklı yapıya sahip kahvelerin gölgelikleri sökülerek. Balık restoranlarının çatıları sökülmüĢ ve tek tip ve estetik çatı uygulaması yapılmıĢtır. balkon ve pencerelere sarkıt saksıların koyulması ve sardunya yetiĢtirilmesi. Ege Üniversitesi Çevre Merkezi ve Seferihisar Belediyesi iĢbirliği ile Çevre Master Planı hazırlanmaktadır. Hazırlanacak olan plan Ģu bilgileri içerecektir: Atıksu yönetimi. 13. Söve çalıĢmaları. su temini ve katı atık yönetimi alanlarında fizibilite çalıĢması Çevre Master Planı projesinin kentsel planlama bölümünde Kentsel GeliĢim Analiz Raporu ile geleceğe yönelik kent yerleĢimi stratejilerinin belirlenmesi Katı atıkların değerlendirilmesi ile ilgili olarak temiz enerji hakkında kapasite raporunun hazırlanması Cadde ve sokak aydınlatmaları için güneĢ enerjisinden faydalanılabilme kapasitesinin belirlenmesi Su temini ile ilgili Belediye sınırları içerisinde çevre kirliliğinin kontrol altına alınabilmesi ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla içme ve kullanma suyu kaynaklarının incelenmesi ve mevcut durumun iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar Bu kapsamda Seferihisar‟da 4 farklı noktaya turizm ve Cittaslow bilgilendirme ofisleri kurulacaktır. Cittaslow bilgi bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. oturma alanları dükkanların arka tarafında yer alan dere kenarına alınmıĢtır. Doğanbey Mahalleleri olacaktır.

ss. . kira ödemesi. vatandaĢlar için internet tabanlı bir belediye ağı oluĢturulması ve vatandaĢların bu ağı kullanmaları yönünde eğitilmeleri). 262 Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından ilçenin en kalabalık olduğu yaz döneminde gürültü ölçümleri yapılacak ve olması a. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması.Elektromanyetik alanları gözlemleme sistemlerinin benimsenmesi. Bu bitkinin tanıtılması ve yaygınlaĢtırılması için çalıĢmalar devam etmektedir. Çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması için çöp arabaları Araç Takip Sistemi yerleĢtirilmesi için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından ölçümleri yapılacaktır. Seferihisar‟da kablosuz ve kablolu internet eriĢimi mevcuttur.. evrak takibi ve benzeri iĢlemler belediyenin internet sitesi üzerinden yapılmaya baĢlanmıĢtır.3. Haziran ayı içerisinde çöp araçlarına GPS cihazlarının yerleĢtirilmesi yapılacak ve araçların uydu üzerinden bilgisayardan takibi gerçekleĢtirilecektir. Belediye hizmetleri e-belediye çalıĢmasıyla internet üzerinden vatandaĢa ulaĢmaya baĢlamıĢtır. ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar262 Cittaslow Kriterleri 1.VatandaĢlara hizmet sağlamak için planlar (Belediye hizmetlerinin internet üzerinden duyurulması. Elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonlarının yerleri ve teknik özellikleri tespit edilmiĢtir. müteahhitlerin bilgilendirilmesi ve çevreye duyarlı yapıların inĢa edilmesi hakkında bilinçlendirme programları hazırlanmaktadır. Emlak vergisi.3.Çevre ve manzarayla uyumlu çöp kutularının tedarik edilmesi ve çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması.ġehri. Bu kriter çerçevesinde Seferihisar‟a özel bir çiçek olan ve ilgisizlik nedeniyle soyu tükenme aĢamasına gelen “Kum Zambağı” koruma altına alınmıĢtır.8-9. fiber optik kablolar ve kablosuz sistemler için teçhiz etmek 3. 4. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Biyo-mimari hakkında Seferihisar ilçesinde faaliyet gösteren inĢaat mühendislik firmalarının. 2.Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması.2.Biyo-mimari alanlarının kurulması. çöp toplama vergisi. 7. 6.Özellikle gürültülü alanlarda gürültünün kontrol edilmesi için plan.g. mimarlık ofislerinin.89 3.r. 5.

4. ilçe sınırları içerisinde mandalina entegre tesisinin kurulması.Kentin renk planlamasının yapılması.9-12. Seferihisar halkının geçimi tarım-hayvancılık ve yaz sezonunda turizm kaynaklıdır. Seferihisar merkezinde ana cadde düzenlemesi kapsamında tüm binaların beyaz zemin üzerine turuncu sövelerin yapılması ve tüm balkon ve pencerelerden sardunyaların sarkıtılması ile ilgili bir plan yapılmıĢtır.Elektronik evden çalıĢmanın (telework) teĢvik edilmesi.2.r. Satsuma balı üretimini arttırılması ve polen tesisinin kurulması. Bu kapsamda Seferihisar‟da çiftçilerle çeĢitli toplantılar ve alan uygulamaları yapılmıĢ ve organik tarım hakkında bilgiler verilmiĢtir. ilçe sınırları içerisinde enginar entegre tesisinin kurulması. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Seferihisar‟ın kırsal kalkınma programının hazırlanması ve hayata geçirilmesini amaçlayan iĢbirliği protokolü hazırlanmıĢtır. Bu planın uygulaması Atatürk caddesi ve Sığacık mahallesinde baĢlamıĢtır ve bu çalıĢmalar merkezden baĢlayarak tüm Seferihisar sokaklarının renk bütünlüğüne kavuĢturulması için yaygınlaĢtırılacaktır. Seferihisar ilçesinde iyi tarım uygulamalarının baĢlatılması projelerinin hayata geçirilmesi için Seferihisar Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ortak çalıĢmalar yürütülecektir. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar263 Cittaslow Kriterleri 1.3. ĠZKA Sosyal Kalkınma Mali Destek programı çerçevesinde yürütülmüĢtür. ss. Evden çalıĢma yapılacak sektör bulunmadığından dolayı telework teĢvik edilemeyecektir. 3.90 gereken parametrelerinde üzerinde değerler çıkması durumunda gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir 8.. 263 a. Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde arıcılık faaliyetlerinin arttırılması. Eğitimleri baĢarı ile tamamlayan kiĢilere organik tohum dağıtılmıĢtır. Seferihisar ilçesi Gödence köyünde tarım-turizmi ve ev pansiyonculuğunun baĢlatılması.Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. 9.g. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile iĢbirliği içerisinde “Sosyo-ekonomik kalkınma için sürdürülebilir bir örnek: Yarımadamda Organik Tarım” isimli proje. .

eĢya ve el iĢlerinin kalitesinin sertifikalandırılması. okulların yemek hizmetlerinde organik.Esnaf ve zanaatkârlar tarafından üretilen ürünlerin. Proje kapsamında Seferihisar‟ın UlamıĢ mahallesindeki mandalina üretiminde organik tarımcılığının geliĢtirilmesi ve bir bal evi kurarak. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. Bölge halkının ürettiği bez bebek. geliĢtirilmesini sağlamak amacı ile Ġl Tarım Müdürlüğü ile Tarım Bakanlığı‟na Organik Bal ve Bal Evi adlı projeleri sunmuĢ bulunmaktayız. Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile “Organik Tarım.YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. organik bal üretilmesi amaçlanmaktadır. -Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından açılan “Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”na Seferihisar‟da yapılan enginar üretiminde iyi tarım uygulamalarına geçmek ve Enginar ve Mandalina Konservesi üretmek amacı ile Sınırlı Sorumlu UlamıĢ Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iĢbirliği içerisinde proje sunulmuĢtur. .Yok olma riskiyle karĢı karĢıya Bölge halkı tarafından yapılan göçer arıcılık olan geleneksel çalıĢma ve yöntemlerinin yok olmasını önlemek ve meslek yöntemlerinin himayesi. meyve ve tahıl ürünlerinin restoranlarda ve kafeteryalarda kullanılmasını sağlamak ve yerel üretimi korumak amaçlı Köy Pazarı ve Sığacık Pazarı kurularak bölge üretici ve tüketicisi bir araya getirilmektedir. Organik Bal ve Bal Evi Projesi” sunulmuĢtur. Bölge halkı tarafından üretilen çeĢitli sebze. 4.91 Tarım Bakanlığı‟nın 2012 Organik Tarım Programı kapsamına alınmasına yönelik olarak Ġzmir Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından. 2012 yılı Tarım Bakanlığı Organik Hayvansal Üretim Projeleri kapsamında “Organik Sakız Koyunu YetiĢtiriciliği Projesi ve Organik Yumurtalık Tavuk YetiĢtiriciliği Projesi” Ġzmir Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından sunulmuĢtur. 2. 3. seramik iĢleri ve deri kaplama sanatının desteklenmesi için Seferihisar Kent Konseyi tarafından programlar açılacak ve üretimlerin devam etmesi sağlanacaktır. 5.Yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya olan esnaf ve zanaatkarların ve/veya el iĢi ürünlerinin korunması ve himayesine yönelik programlar. Seferihisar Beyler köyü sakinleri tarafından üretilen örme sepetlerin kalitesinin arttırılması amacı ile sepet sektörünün öncü isimleri Seferihisar‟a getirilerek sepetlerin daha dayanıklı ve uzun süre kullanılabilir olmasını sağlanacaktır ve Türk Standartları Enstitüsü‟ne baĢvurularak Kalite Uygunluk Belgesi alınacaktır.

Ġtalya‟dan ve Türkiye‟den katılacak olan yerel sanatçılar konser verecek ve tiyatro grupları gösteri yapacaktır. Kent Konseyi tarafından Seferihisar‟a özgü tipik yerel ürünlerin taraması yapılmıĢtır. Festival kapsamında yerel kültürü yaĢatmak ve yerel üretimi desteklemek. Sığacık Pazarı ve UlamıĢ Kadın Emeği Evi‟nde satılmaktadır. Bu yerel ürünler Seferihisar Belediyesi tarafından kurulan Köy Pazarı. Festivalin teması “Yereli YaĢamak” olacaktır. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği eğitimleri almıĢ bulunmaktadırlar ve kendi yetiĢtirdikleri ürünlerden hazırlanmıĢ olan yemekleri yemektedirler. 7. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin tez çalıĢmaları kapsamında bu çalıĢma 2010 yılında yaptırılacaktır.Yok olma riski altında olan Ģarap ve gastronomik Slow Food çeĢitleri için. . yerel ürünlerden ve ev yapımı Ģaraplardan oluĢan bir konsept ile açılıĢ kokteyli ve kapanıĢ ikramları yapılacaktır. YavaĢ Yemek üzerine farklı atölye çalıĢmaları düzenlenecek. aktivitelere destek olmak. Cittaslow Festivali 2010 yılının Ağustos ayında Uluslar arası Cittaslow Festivali düzenlenecektir. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. Uluslararası Yelken YarıĢı 31 Temmuz-1 Ağustos 2010 tarihlerinde Seferihisar Belediyesi ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü tarafından Uluslar arası Yelken YarıĢı düzenlenecektir.92 6. Seferihisar‟da baĢlayıp Karlovassi‟de bitecek olan yelken yarıĢı uluslararası katılımcılar arasında yapılacak olup yarıĢ öncesi ve sonrası çeĢitli aktivitelerle renklendirilecektir. 9. 8.Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. katılımcılar ülkelerindeki iyi uygulamaları paylaĢma fırsatı elde edeceklerdir. YavaĢ YaĢamak. Öğrenciler çapa yapma. -Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Seferihisar‟daki okullara organik ürünler hakkında eğitimler verilmiĢtir ve öğrenciler farklı organik meyve ve sebze tatma ve organik süt içme fırsatını yakalamıĢtır. kurulacak büyük pazarda katılımcılar yerel ürünlerini sergileme fırsatına sahip olacaktır. Ayrıca. Bu etkinlikte Cittaslow kapsamında yerel ürünlerin yapıldığı ve satıldığı tezgahlar kurulacak.YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle.Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluĢturduğu sebze bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiĢtiriciliğini öğretmektedir.

29-30 Mayıs 2010 tarihlerinde Seferihisar Ġlçesi‟nde KeçiKoyun YetiĢtiricileri Birliği ve Seferihisar Belediyesi tarafından hayvancılık sektörünün geliĢmesine katkıda bulunmak ve üretici-tüketici buluĢmasını sağlamak amacı ile Damızlık Koyun-Keçi Panayırı düzenlenecektir. Cittaslow kriterlerinde yerel değerlerin korunması büyük bir önem teĢkil etmektedir. Seferihisar‟daki okullarda çocuklarımızın kendi sebze ve meyvelerinin yetiĢtirmeleri ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilenmeleri için okullarda sebze bahçeleri kurulmuĢtur. Sebze bahçelerinde ürünler yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢ ve yetiĢen mahsuller Köy Pazarı‟nda öğrenciler tarafından öğretmenlerinin gözetiminde satılmaktadır ve öğrenciler kazandıkları para ile ihtiyaçlarını karĢılamaktadır. Seferihisar‟ın yerel değerlerinden biri olan hayvancılık sektörünün korunması ve geliĢtirilmesi açısından Panayır çok önemli bir anlam taĢımakta ve bu panayırın geleneksel hale getirilmesi planlanmaktadır.Kent ve okul bahçelerinin geleneksel yöntemlerle yetiĢmiĢ yerel ekinler için geliĢtirilmesi.Yerel kültürel etkinliklerin teĢvik ve muhafaza edilmesi. en kaliteli mandalina yarıĢmaları düzenlenmiĢ. . Köyde imece usulü gerçekleĢtirilen ikramlar için hanımlar tarafından yerel yemekler yapılmıĢ ve yerel kültürü yansıtan kültürel aktiviteler düzenlenmiĢtir. bayanlar tarafından üretilen mandalina reçelleri ziyaretçilere satılmıĢtır. Bu etkinlik kapsamında Seferihisar ilçesinde yaĢayan yaĢlılarımızla röportajlar yapılmıĢtır ve yerel el sanatları ve yerel yemeklerin taraması gerçekleĢtirilmiĢtir Seferihisar‟ın Beyler köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez ġenlikleri bu yıl da gerçekleĢmiĢtir.93 10. Seferihisar‟da unutulan ve unutulmaya yüz tutan geleneklerin ve kültürel etkinliklerin tespit edilmesi için “75 YaĢ Yemeği” düzenlenmiĢtir. Bu Ģenlik kapsamında en iyi mandalina üreticisi. 13-14 Ekim 2009 tarihinde “Mandalina ġenliği” düzenlenmiĢtir. mandalinalı tatlılar. 11.

yol Teos Antik kentine bilgi verici tabelalar ve panolar gösteren turist güzergâhları yerleĢtirilmiĢtir. uluslararası iĢaretlerin kullanılması. web siteleri vb. Seferihisar merkezinde. doğal güzellikler ve görülmesi gereken yerlerin tabelalarla yönlendirmesi yapılacak ve bu yerlere mekân hakkında bilgi veren panolar yerleĢtirilecektir. konaklama olanakları ve gezilebilecek yerler hakkında bilgi veren dokümanlar olacaktır. Seferihisar‟a gelen ziyaretçilerin Seferihisar hakkında bilgi edilenebileceği Cittaslow ve Turizm Büroları açılması planlanmaktadır.Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi.r.). ss.Tarihsel merkezlerde. turistik. Sığacık‟da.3. Bu konuda yapılması planlanan çalıĢmalar sonucunda tarihi. Seferihisar haritası.Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park.). Sığacık kalesine kalenin tarihi ile birlikte. -Dokuz Eylül Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü ile iĢbirliği içerisinde açılan “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” eğitimi düzenlenmiĢ ve kursa katılan vatandaĢlara sertifika verilmiĢtir. ġehrin yavaĢ güzergâhlarının tespit edilmesi için Cittaslow Gönüllüleri ile birlikte çalıĢmalar baĢlatılacaktır. Turizm bürolarında Seferihisar hakkında tarihsel bilgi veren dokümanlar. 2. Spor amaçlı yavaĢ güzergâhlar için öncelikle Seferihisar mevcut durum analizi yapılarak ilçede bulunan yürüyüĢ ve bisiklet parkurları detaylı bilgileriyle birlikte çıkarılacak ve analiz edilecektir. Bu güzergâhlar üzerinde tarihi binalar. . 3. Misafirperverlik ÇalıĢmaları264 Cittaslow Kriterleri 1. 264 a.94 3.g. Ulusal ve uluslararası boyutta ilgi çekebilecek yürüyüĢ ve bisiklet parkurları hakkında internet sitesinde harita üzerinde bilgi verilecektir. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile birlikte açılan kursta “Toplu Beslenme Yapılan Yerlerde Sağlıklı ve Güvenli Gıda Üretimi” eğitimi düzenlenmiĢtir. Ürkmez ve Doğanbey‟de.12-13. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar -Dokuz Eylül Rotary Kulübü.Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. kamu alanlarına çalıĢma saatlerinde esneklik kazandırılması vb. turist iĢaretlerinde hakkında kısa bir bilgi veren tabela yerleĢtirilmiĢtir. ġehri ziyaret edenlerin Ģehri daha iyi tanıması için Seferihisar‟da yavaĢ güzergâhlar oluĢturulacaktır.5. Seferihisar‟ın genelinde yönlendirme eksikliği bulunmaktadır..2. 4.

265 a. prosedürleri. Bu eğitimler kapsamında ücret Ģeffaflığı ve ücretlerin sergilenmesi konularına yer verilmiĢtir. bisikletle veya araçla Seferihisar‟ı en iyi Ģekilde gezebilecekleri ve tanıyabilecekleri güzergâhlar hakkında bilgi sahibi olacaktır. ss.95 kültürel değeri olan merkezler ve ziyaretçiler tarafından görülmesi gereken diğer turistik çekim merkezlerinin yer alması planlanmaktadır. Cittaslow olmanın amaçları ve prosedürleri ile ilgili olarak Kent Konseyine sunum yapılmıĢtır. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren tüm sektör personeline “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” hakkında eğitimler verilmiĢtir.Turistik iĢletmelerinin. genel olarak esnafın. gençlik ve emekli meclisi oluĢturulmuĢtur. Farkındalık ÇalıĢmaları265 Cittaslow Kriterleri 1. Cittaslow‟a katılım motivasyonunun sağlanması için. Kent Konseyi kapsamında kadın meclisi. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması.r.13-14. Seferihisar‟daki Siyasi Parti Ġlçe temsilciliklerine Cittaslow olmanın amaçları ve prosedürlerini anlatmak için toplantılar düzenlenmiĢtir. Kent Konseyi çalıĢma programını Cittaslow olmanın amaçlarını ve Cittaslow kriterlerini göz önünde tutarak oluĢturmaktadır. Seferihisar ilçesindeki sivil toplum temsilcileri ve yerel halkın bir araya gelmesi ile Ağustos 2009‟da Seferihisar Kent Konseyi kurulmuĢtur. 5. Seferihisar Belediyesi. Aynı amaç ile Seferihisar‟ın farklı mahallelerinde 12 “Kahve Toplantısı” düzenlenmiĢtir. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Cittaslow olmanın amaçları. . engelli meclisi. çocuk meclisi. 3.g.6. YavaĢ Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. Cittaslow‟un Seferihisar‟a katacakları hakkında bilgi verilmesi ve Dünya‟nın farklı ülkelerindeki Cittaslow‟lardan örneklerin paylaĢılması amacı ile Seferihisar Kongre Merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢtir. Aralık 2009 tarihinde Slow City ve Slow Food 2.2..3.Kent halkının. Cittaslow Bilim Komisyonu üyeleri Eylül 2010‟da Seferihisar‟a davet edileceklerdir ve Ġzmir‟deki üniversitelere yönelik olarak Cittaslow hakkında bilgilendirme yapacaklardır.Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. YavaĢ güzergâhların çıkarılması sonucu Seferihisar‟a gelen ziyaretçiler gezi veya spor amacıyla yaya olarak.

Seferihisar‟da yaĢayan yaklaĢık 400 kiĢiyi bir araya getirmiĢtir. eriĢte ve mandalina reçellerinin satıĢını yaparak. dünyadaki sakin Ģehirlerde yapılan “Terra Madre-Toprak Ana” kutlamasında. Seferihisar Kadın Meclisi tarhana. Seferihisar‟daki kadınlar. . Seferihisar Belediyesi. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği konularında bilgilerini arttırmak amacı ile okullarda sebze bahçeleri kurmuĢtur. ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir.YavaĢ Yemek) uygulamaları kapsamında. Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın. ayrıca görsel basın araçlarını kullanarak Slow City ve Slow Food uygulamaları hakkında geniĢ bir kitleye ulaĢmıĢtır. -AB KomĢuluk Günü olan 28 Mayıs 2010 tarihinde Sisam Adası‟ndan 50 kiĢi Seferihisar‟a gelecek ve Sisam ve Seferihisar vatandaĢları yerel yemeklerini ve yerel el sanatlarını birbiri ile paylaĢacaktır. YaĢlılarla yapılan röportajlar sayesinde Seferihisar‟a özgü yemekler.96 faaliyetlerini yaygınlaĢtırmak için kurulan ve merkezi Ankara‟da bulunan Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği‟nin (SAYGĠD) Ġzmir Ģubesi. “75 yaĢ iftar yemeği” düzenlenmiĢtir. Seferihisar‟daki öğrencilerin çapa yapma.Cittaslow ve Slow Food faaliyetlerinin yaygınlaĢtırılması için programlar geliĢtirilmesi. Kitap okuma olanaklarını arttırmak amacı ile 2010 yılının Nisan ayında Seferihisar‟ın Orhanlı köyünde Seferihisar Belediyesi‟nin giriĢimi ile bir kütüphane açılmıĢtır. hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak. Seferihisar‟da Cittaslow kapsamında gönüllü çalıĢma yürütmek isteyen kiĢileri bir araya getirmek için kurulacaktır. gelenek ve göreneklerin günümüze de taĢınması için çalıĢma yürütülmektedir. -Seferihisar Belediyesi Slow City ve Slow Food uygulamasının Türkiye‟de yaygınlaĢtırılması için televizyon ve radyo programlarına katılmıĢ. 3. eriĢte ve mandalina reçeli üretimi yapmakta ve üretilen tarhana. Seferihisar Belediyesi‟nin Cittaslow . gelenek ve göreneklerin taraması yapılarak bu yemeklerin.Slowfood (YavaĢ ġehir . hem de dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralıkta yapılan “Toprak Ana” kutlamasının ilkini gerçekleĢtirmek için etkinlik düzenlemiĢtir. Yemek. elde edilen gelir ile maddi olanakları iyi olmayan öğrencilerin eğitim masrafları karĢılanmaktadır.

bu yemeklerin yapımı ile 266 a. Öte yandan. Öğrenciler topladıkları mahsulleri Köy Pazarı‟nda satarak kazandıkları para ile ihtiyaçlarını karĢılamaktadırlar. ss. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları266 Cittaslow Kriterleri 1. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Seferihisar‟da yerel bir Slow Food Convivium‟u kurmadan önce konu hakkında bilgi ve deneyim elde etmek için Ġzmir Bardacık Convivium‟una üye olunmuĢtur.. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği eğitimleri almıĢ bulunmaktadırlar ve kantinlerinde kendi yetiĢtirdikleri ürünlerden hazırlanmıĢ olan yemekleri yemektedirler. Ürkmez Bengiler Sahili‟nin yıllar boyu simgesi haline gelen kum zambakları zaman içerisinde yok olmaya yüz tutmuĢtur. eriĢte. Tipik yerel bölge ürünlerinin desteklenmesi amacı ile Seferihisar Belediyesi Köy Pazarı.Slow Food ile iĢbirliği yaparak Seferihisar‟daki okullarda okul sebze bahçeleri okul sebze bahçelerinin kurulması kurulmuĢ ve ilk mahsuller toplanmıĢtır.14-15.Yerel bir Slow Food Convivium‟un oluĢturulması. Seferihisar yerel yemeklerinin envanterinin çıkarılmasının ardından. 2.Yerel ürünlerin Slow Food‟un “Mercati della Terra” Programı kapsamında desteklenmesi.3.r.Slow Food iĢbirliğiyle. Sığacık Pazarı ve UlamıĢ Kadın Emeği Evi kurulmuĢtur.Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla YavaĢ Yemek projesinin uygulanması. 4.7. . 5.97 3. mandalina reçeli üretmekte ve bu ürünlerin satıĢını gerçekleĢtirmektedir. 3. 2010 yılı içerisinde Seferihisar‟ın kendi Convivium‟unu kurması planlanmaktadır. 6. Ayrıca Seferihisar Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarhana. Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluĢturduğu sebze bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiĢtiriciliğini öğretmektedir. okullardaki öğrencileri Slow Food felsefesi ve sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirilmek üzere bir kampanya yürütülmektedir. Ayrıca. öğrenciler kendi yetiĢtirdikleri ürünler ile beslenme fırsatı yakalamaktadır. Seferihisar‟daki okullarda kurulan sebze bahçelerinde yetiĢtirilen ürünler ile okulların kantinlerinde yemekler hazırlanmakta. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması. Öğrenciler çapa yapma. korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması.2.g.Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri. Tespit edilen bir adet kum zambağının çevresi tel örgü ile çevrilerek koruma altına alınmıĢtır.

Bu talep turizm camiasını. Yaptığınız ve yapmayı planladığınız bunca çalıĢmadan sonra. ilçenin unutulan nohutlu mantı.”Terra Madre” projesinin ve yemek cemiyetlerinin ortak eĢleĢtirme aracılığıyla desteklenmesi Seferihisar‟daki kadınlar. Sonuçta Cittaslow üyeliği ile birlikte insanların el emeği değer kazandı.98 ilgili bir eğitim düzenlemiĢlerdir. hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak. Sığacık‟ın bu kıĢ hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu ve daha önce kazanmadıkları kadar çok para kazandıklarını söylüyor. Bu kısa süreçte bile insanların hayatına artı bir değer katıldı. hem de dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralık‟da yapılan “Toprak Ana” kutlamasının ilkini gerçekleĢtirmek için etkinlik düzenlemiĢtir. esnafı. Bir kaç sene sonra halk Cittaslow‟u daha fazla benimseyecek ve Seferihisar‟ın geleceği konusunda söz söyleme hakkı olduğunu bilecektir. Bu yüzden bizim bilgilendirme ve gönüllü artırma çabalarımız var Bu çalıĢmaların tamamı halkın Cittaslow‟u daha çok benimsemesi için yapılıyor. ġu an pazar günleri Sığacık‟ta kurulan pazara Ġzmir‟den inanılmaz bir talep var. Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi‟nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu‟ndan hareketle. 7. konuklara ikram etmiĢtir. kahveleri. Seferihisar Esnafı. herkesi olumlu anlamda etkiliyor. Özellikle bu yaz sonu bu konuda elimizde daha çok veri olacak. ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir. balıklama. kafeleri. Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmek. gelecek dönem yapılacak yerel seçimler sonucunda Cittaslow üyeliğinizi sağlayan Ģu anki belediye baĢkanı değiĢebilir. dünyadaki sakin Ģehirlerde düzenlenen “Terra Madre-Toprak Ana” kutlamasında. Böyle bir risk karĢısında Cittaslow‟un çalıĢmalarının aksamaması için neler yapıyorsunuz? diye sorduğumuzda Bülent Köstem Ģöyle cevap veriyor: Eğer halk Cittaslow‟u benimsemezse Türkiye gibi siyasetin çok gelgitli olduğu bir yerde beĢ sene sonra baĢka bir belediye baĢkanı gelip bütün bu çabaları göz ardı edip farklı bir yoldan gidebilir. Belediye‟ye ait 19 Mayıs Düğün Salonu‟nda bir araya gelen kadınlar. Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın. kuzu dolması gibi yemeklerini piĢirerek. samsadis. dolayısıyla yaĢayanların ve ziyaretçilerinin “kentsel yaĢam kalitesi”ni arttırmak için kapsamlı çalıĢmalar yaptığı ve planladığı görülmektedir. Çünkü yaz aylarının kıĢ aylarına .

somut olarak insanların sofrasındaki ekmeği büyüten bir projedir diyor. Cittaslow‟un turizmle ilgili ciddi bir boyutu olduğunu. yapılan çalıĢmalar ve yapılması planlanan çalıĢmaları dikkate alarak yorumlayacak olursak.41-42. sürdürülebilir kent göstergelerinden birçoğunu hali hazırda üzerinde taĢıyan Seferihisar. a. Öztürk.268 Cittaslow‟a üye olmakla her Ģey bitmiyor önemli olan Cittaslow‟u tam anlamıyla benimseyip Cittaslow‟un kriterlerini yerine getirmek ve bunu devam ettirebilmektir. Cittaslow ile çıkmıĢ olduğu yolculukta gerçekleĢtireceği kriterlerle. Seferihisar halkının sofrasındaki ekmeği büyüttüğünü söylüyor. Cittaslow‟un yaĢam kalitesini yükselten bir proje ve aslında bir yerel kalkınma modeli olduğunu söylüyor.g. çünkü insanların yavaĢ Ģehirleri merak ettiklerini ve ziyaret etmek istediklerini söylüyor. Bu ticaret hacminin büyümesinin somut faydası olarak. Yani bu bir fantastik proje değil. Cittaslow felsefesini benimseyip o doğrultuda çalıĢmalar yapan Ģehirler kesinlikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlar ve sürdürülebilir bir Ģehir olabilir. Bütün bu olumlu geliĢmeler halkın Cittaslow‟u benimsemesini doğal olarak hızlandıracak ve Seferihisar‟da Cittaslow‟un kalıcılığını sağlayacaktır. sürdürülebilir kent olma iddiasının sürekliliğini sağlayacak kapasiteye sahip görünmektedir.. ss.99 göre daha verimli ve hareketli geçeceğine inanıyoruz. 269 Köstem‟le mülakat (Ek 2).m. Yani Cittaslow‟un bir turizm potansiyeli oluĢturduğunu ve bu ziyaret yoğunluğunun Ģehir içindeki ticaret hacmini büyüttüğünü belirtiyor.267 Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer. . 269 Cittaslow üyesi olmasının üzerinden henüz 7 ay bile geçmeden sürdürülebilir kent olarak Seferihisar‟ı incelemek çok erken olsa bile. 267 268 Köstem‟le mülakat (Ek 2).

Cittaslow‟da tarihi binalar korunarak iĢlevsel hale getirilmekte. yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi vb. üye olmak isteyen ve üyesi olan kentlerde sürdürülebilir kentleĢme göstergeleriyle paralellik göstermektedir. yerel olan her Ģey (festival. Cittaslow. Yerel ve organik ürün ve üretim yöntemleri ile sağlanan ekonomik büyüme. nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaĢmayan Ģehirler için geliĢtirilmiĢ “alternatif bir sürdürülebilir kent modeli”dir. ekonomi. yemek vb. farklı ve özgün tarzlarıyla turizm için bir çekim merkezi olmaktadır. kısaca.) güçlü bir Ģekilde desteklenmekte ve gelecek kuĢaklara aktarılması için özel bir çaba harcanmaktadır. KüreselleĢmenin getirdiği standartlaĢmaya karĢı olması Cittaslow‟u. Üye kent örneklerinde de görüldüğü gibi. Yerel ürünlerin tercih edilmesi. bir bakıĢ olarak incelediğimiz ilke ve Cittaslow(yavaĢ Ģehir) yaklaĢımının. Yerel unsurların desteklenmesi ve gelecek kuĢaklara aktarılması amacıyla okullarda öğrencilere tat ve beslenme üzerine uygulamalı eğitimler verilmektedir. aynı zamanda ana girdisini turizm gelirlerinin oluĢturduğu bir “yerel sürdürülebilir ekonomik kalkınma modeli” dir.000‟in altında olması Ģartını ve Seferihisar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. Bu . ürün. çevreye olumsuz etkisinin olmaması nedeniyle sürdürülebilirliğin “çevre ve kalkınma arasında denge” ilkesiyle örtüĢmektedir. dolayısıyla yerel ekonomide bir canlanmaya sebep olmaktadır. organik ürünlerin ve yemeklerin tüketilmesi özendirilmektedir. küresel Ģirketler karĢısında yerel ürün ve üreticileri desteklemeye. yerel üreticileri harekete geçirmekte. Orvieto. su ve hava kalitesi. organik üretimi teĢvik etmekte ve bu ürünlerin değer kazanmasını sağlamakta. Ludlow ve Goolwa‟nın özelliklerini dikkate aldığımızda diyebiliriz ki. GDO karĢısında organik tarımı teĢvik etmeye götürmektedir.100 SONUÇ Sürdürülebilir gerçekleĢtirilmesini Ģart kentleĢmeye koĢtuğu farklı kriterler. Bu bağlamda daha sağlıklı olan yerel besinlerin. Üyelik için Ģehirlerin nüfuslarının 50. Bunun yerine yerel ürünler ve geleneksel yöntemlerle hazırlanmıĢ yemek satan mağazalar tercih ve teĢvik edilmektedir. Yerel ürün ve üretimin yanı sıra misafirperverlik alanında yapılan çalıĢmalarla Cittaslow üyesi kentler. ekoloji ve adalet kavramları altında toplayabileceğimiz sürdürülebilirlik göstergeleri Cittaslow‟un da olmazsa olmaz kurallarıdır. Bu bağlamda Cittaslow. fastfood tarzı yiyecek satan mağazalar bulunmamaktadır. Bu nedenlerle Cittaslow üyesi kentlerde. biyo çeĢitlilik.

daha çok üyesi olan kentler için yaĢam kalitesini(kentsel yaĢam kalitesi) arttırmaya yönelik çalıĢmalar yapılması için katalizör iĢlevi gören bir kentleĢme yaklaĢımı görünümündedir.”Sürdürülebilir kent yaklaĢımı” ile. Cittaslow Tüzüğü‟nden ve kriterlerinden anlaĢılabileceği gibi Cittaslow. Bu bağlamda Cittaslow. Ģehirlerin insan yaĢamı için sürekli bir geliĢim içinde olmasını hedefleyen bir felsefeye sahip olmalarıdır. 20 ülkeden 132 üye Ģehre ulaĢan Cittaslow‟un üye sayısı her geçen gün artmaktadır. tarihi. dini ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluĢturulmasında önemli bir yer tutmaktadır. sosyo-kültürel boyut. Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü‟nde Cittaslow Logosu‟nun ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanan “yaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslar arası ağı” yazısı bu düĢüncemizi pekiĢtirmektedir. BaĢka bir açıdan Cittaslow. doğal. Üye Ģehirlere sağlamıĢ olduğu kazanımlar dolayısıyla. Çünkü insan yaĢamı sürekli bir geliĢim ve değiĢim içindedir. kuruluĢunun üzerinden henüz 11 yıl geçmesine karĢın. Bu sebeple bu kentlerde Cittaslow logosu bir “kalite göstergesi” olarak kullanılmaktadır. Bilindiği üzere. gibi değiĢmez unsurları da içeren bir kapsama sahipken. Ludlow (Ġngiltere) ve Goolwa (Avustralya) örneklerinin de göstermiĢ olduğu gibi Cittaslow. 60 civarında Ģehrimizin daha Cittaslow üyesi olmak için harekete geçmiĢ olması . ekoloji vb. kentlerin tarihi ve kültürüyle ĢekillenmiĢ olan kent kimliği ile ilgilidir. sürdürülebilir kentleĢmenin özellikle sosyo-kültürel boyutu kapsamına giren çalıĢmalar üzerine odaklanmıĢtır diyebiliriz. üyesi olan Ģehirler için bir “kalite yolculuğu”dur. Sürdürülebilirlikte kalite. Öyle ki Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmekten daha önemli olan Ģey. Orvieto (Ġtalya). kent sakinlerinin baĢta olmak üzere ve gelecek ziyaretçilerin yaĢam kalitesini arttırmaya yönelik Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir. kentsel yaĢam kalitesi konseptinde kalite. bir sonuç değil süreçtir. kentlerin yerel kültürlerini ve özelliklerini muhafaza etmelerini ve geliĢtirmelerini teĢvik etmesi bağlamında sosyo-kültürel açıdan da “sürdürülebilir bir kent modeli” dir. Bu noktadan hareketle bu kentlerde. “kentsel yaĢam kalitesi konsepti”ni birbirinden ayıran temel nokta “kalite” kavramına yükledikleri anlamda gizlidir. doğal kaynakların korunması. iklim. kentsel donanım ve konfor unsurlarıyla ilgilidir. Kültürel kimliğin geliĢtirilmesi. Ülkemizde Seferihisar‟ın üye olmasından sonra.101 bilgilerden hareketle Cittaslow.

Bu çerçevede. Seferihisar özelinde bir değerlendirme yapacak olursak. Yayılma hızını dikkate aldığımızda Cittaslow. Bu bilgiler ıĢığında Cittaslow yaklaĢımı. Orvieto. sürdürülebilirlik çalıĢmalarının merkezinde yer alan “çevre” ve “gelecek kuĢakların gereksinmeleri” kaygıları Cittaslow‟un geliĢtirilmesi gereken ana baĢlıklar olarak karĢımıza çıkmaktadır. sürdürülebilir kentleĢme için etkin bir model olabilmesi için. Cittaslow Hareketi‟nin. “yaĢayanlarının tarım dıĢı iĢlerde çalıĢması” ölçütü Seferihisar‟da geçerliliğini yitirmektedir.102 Cittaslow‟un yayılma hızı açısından bir fikir vermektedir. Bugün ülkemizde nüfusları her geçen gün azalan bir çok Ģehrimiz var ki Cittaslow üyeliği çerçevesinde hayata geçirmek zorunda kalacağı kriterler sayesinde birer çekim merkezine dönüĢebilir.000‟den az nüfusu bulunan kentlerin doğal olarak sürdürülebilir özellikler taĢıdığı söylenebilir. 50. henüz sorun kaynağı olmamıĢ kentleri sorun olmaktan uzak tutmaya dönük bir çaba. Cittaslow‟a üye olabilmek için nüfusun 50. Dünyadan örnekler bölümünde incelediğimiz. anlamlı olsa bile insanlığın geleceği açısından ikincil konumunda kalmaktadır. Sorunun asıl kaynağı dururken. kent tanımlarının olmazsa olmaz Ģartı. Cittaslow‟un sürdürülebilir bir kent modeli olma iddiasını sınırlandırmaktadır. sürdürülebilir dünyanın en büyük engelleyicileri olan büyük kentler için geliĢtirilmesi gerekmektedir. Çünkü Seferihisar‟da halkın en az %50‟si tarımla geçimini sağlamaktadır.000‟den az olması gerektiği koĢulu. ülkemizde özellikle tarihi ve kültürel zenginlikler açısından merkezi yer iĢgal eden Anadolu kentleri için bir fırsat olarak görülebilir. Ludlow ve Goolwa‟nın özelliklerini de dikkate aldığımızda Cittaslow “küçük Ģehirler için bir modeldir” sonucuna varabiliriz. Bütün bunlardan önemlisi Ģehirlerimizin güzelliği ve benzersizliği bu sayede muhafaza edilebilir. Cittaslow üyeliği sayesinde Ģehirlerimiz dünyaya açılabilir. Yani kent tanımları bağlamında olaya yaklaĢtığımızda Seferihisar ülkemizde nüfus kıstası açısından bir “kent” ama halkın iĢtigal ettiği iĢler açısından daha çok bir “kasaba” görünümündedir. Dünyayı sürdürülemez hale getiren sebeplerin baĢında metropol boyutuna ulaĢmıĢ kentlerin ürettiği problemler olduğu düĢünüldüğünde. dünyada hızlı geliĢen uluslar arası Ģehir ağlarından biri haline gelmiĢtir. .

103 EKLER .

Taahhütler.Katılım Madde 9 – Üyeler Madde 10 – Muhtemel Destekçiler Madde 11 – Cittaslow Dostları Madde 12 – Düzenlemelere Riayet Etme Madde 13 – Taahhütler Madde 14 – Yetkiler PARAGRAF IV – Uluslar arası Cittaslow Organları Madde 15 .104 EK 1: “ULUSLARARASI CĠTTASLOW” TÜZÜĞÜ ĠÇĠNDEKĠLER Önsöz –Birliğin KuruluĢu CITTASLOW TÜZÜĞÜ PARAGRAF I – Tanımlar ve Ġlkeler Madde 1 – Merkez Madde 2 – Ġlkeler Madde 3 – Değerler Madde 4 –Tescilli Markalar Madde 5 – Dağılma Madde 6 – Resmi diller PARAGRAF II – Fonların Yönetimi Madde 7 –Ortak Fon PARAGRAF III – Katılım.Organlar Madde 16 – Uluslararası Kongre-Toplantı Madde 17 –Uluslararası Koordinasyon Komitesi Madde 18 – Uluslararası BaĢkan Madde 19 – BaĢkanlık Divanı Madde 20 – Garantörler Kurulu . Yetkiler Madde 8 .

Greve in Chianti.AnlaĢmazlıklar Madde 25 – Ulusal Organizasyonel Yapılar Madde 26 . “YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı” sözü olacaktır.Ulusal Koordinasyon Komitesi Madde 27 . “Cittaslow” Bra.105 Madde 21 – Uluslararası Bilimsel Komite Madde 22 – Muhasebe Denetçisi PARAGRAF V Madde 23 – Uluslararası Yürütme Organlarının Sorumlulukları Madde 24 . (bu Tüzüğe eklenen Ek C‟ye göre): Logonun ayrılmaz bir parçası ise. Birlik. Birliğin süresi sınırsızdır. “modern ve tarihi binalardan oluĢan bir taç taĢıyan turuncu renkli bir salyangozu” resmeden kendi logosunu kullanacaktır. Orvieto. Positano kasabaları ile “Slow Food(YavaĢ Yemek) Birliği” (Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine muhalif olarak kurulan birlik) arasında kuruldu.EKLER Madde 28 . .Referans Standartlar EK A – Tüzük EK B –Kabule ĠliĢkin Düzenlemeler EK C – Mükemmeliyet KoĢulları EK D – Logo EK E – Resmi Değerlendirme Kartları Önsöz Birliğin KuruluĢu “Cittaslow –Rete Internazionale delle città del buon vivere” (Cittaslow-YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı) adlı Birlik: kısaca.

birliğe ait tescilli markalar ve mülklerdir. Madde 4 Tescilli Markalar Birliğin adı ile logosu. Madde 5 Dağılma Birliğin dağılması. testler ve uygulamalar vasıtasıyla iyi yaĢama kültürünü destekleyip yaymaktır. 16 adresinde.106 CITTASLOW TÜZÜĞÜ PARAGRAF I Tanımlar ve Ġlkeler Madde 1 Merkez Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur ve via Ripa di Serancia I. . yerel ve uluslararası organları vasıtasıyla iĢbirliği yapmak suretiyle Slow Food adlı birliğin değerlerini ve kapsamını her yerde aktif olarak destekleyip bunlara uyacağını taahhüt eder. özel olarak onaylanan ve bu Tüzüğe Ek A olarak eklenen Cittaslow Belgesi‟nin içeriğinde yer alır. Aziz John Manastırı‟ndaki “Palazzo del Gusto”da yer alır. Birliğin temel prensipleri. Birlik tali merkezlere de sahip olabilir. Madde 3 Değerler Birlik. “Cittaslow” adı diğer dillere tercüme edilmeyecektir. bu belge ile. sadece Tüzüğün ilkelerine ve koordinasyon komitesinin genel direktiflerine dayanarak kullanımına izin veren uluslararası koordinasyon komitesinin yetkisindedir. üyelerin üçte iki çoğunluğu esasına göre müzakere edilir. Madde 6 Resmi diller Birliğin resmi dilleri Ġtalyanca ve/veya Ġngilizcedir. Madde 2 Ġlkeler Birlik. Bunların kullanımı. Genel Kurul tasfiye kararı sonrasında bir veya daha fazla tasfiye memuru atayacak ve varlıklarından herhangi birini Birliğin amaçlarına benzer amaçlar taĢıyan kurumlara devredecektir. kar amacı gütmeyen bir teĢekküldür ve amacı Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları. Üye Genel Kurulu tarafından.

Uluslararası Cittaslow için. Üyelere ve üye olmayanlara sağlanan hizmetler için yapılan ödemelerle oluĢan ve ayrıca ekonomik ve ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler. Bu yerler. her Ulusal Koordinasyon Grubu kendi Ortak Nakit Fonunu tesis edebilir. Ulusal Koordinasyon önergesine dayanılarak onaylanması suretiyle üye Ģehirler ve kasabalar olarak kabul edilecektir. Her üye. baĢvurularının Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından. PARAGRAF III Katılım. bir kopyası Uluslararası Koordinasyon Komitesine gönderilmesi gereken bir ön düzenleme yapacaktır. Birliğin mali yılı her yıl 31 Aralık‟ta sona erer. Kamu kurumları ve özel kurumlardan sağlanan katkılar. onaylanması amacıyla Birliğin huzuruna sunulmak üzere müteakip mali yılın tahmini bütçesi ile kapanan bütçesine yönelik bir ön düzenleme yapacaktır. Bunun yanı sıra. hediye veya miras. katılım baĢvurusunda Birlik Tüzüğünü tümüyle kabul ettiğini beyan etmelidir. Koordinasyon Komitesi müteakip mali yılın Mart ayının 15‟inde. “Üye Statüsü” ise. Ulusal Ağ için. Yetkiler Madde 8 Katılım Birlik organlarının gerekçeli kararlarıyla farklı bir hüküm verilmedikçe.107 PARAGRAF II Fonların Yönetimi Madde 7 Ortak Uluslararası Nakit Fon Uluslararası yönetecektir:      Birlik. önceki maddenin ve düzenlemelerin hükümlerine dayanılarak Birliğe kabul edilenler kastedilir. Taahhütler. kayıt ücretinin ödenmesinden itibaren dört ay içinde kazanılacaktır. ayrılma ve ihraç prosedürleri Birliğin Yönetmeliği ile yürütülür. Ulusal Koordinasyon Grubu Ocak ayının 31‟inde. aĢağıda belirtilenlerden meydana gelen fonlarını Yıllık kayıt ve üyelik ücretleri. Madde 9 Üyeler Olağan Üyeler: Bu terimle. Aday üye. Uluslararası Birliğe 50 binden fazla nüfusu olmayan tüm Ģehirler katılabilir. Bütçe fazlalarıyla oluĢan ihtiyat akçeleri. müteakip mali yılın tahmini bütçesi ile kapanan bütçesine yönelik olmak üzere. Katılım. Herhangi bir bağıĢ. Cittaslow Birliği‟nin amaca .

felsefesine ve değerlerine ters düĢebilecek ya da onun imajına ciddi biçimde zarar verebilecek davranıĢlardan uzak durmak her üyenin görevidir. kurumlarca Birliğin uygun dairelerine talepte bulunulmasını sağlayacak bir Ģehir vasıtasıyla Birliğe niyetlerin bildirilmesi gerekir. Teknik ve bilimsel iĢbirliği. Madde 11 “Cittaslow Dostları” “CITTASLOW DOSTLARI” terimiyle kastedilenler. Ayrıca. Spesifik projeler için mali destek sağlama. baĢvuruyu Uluslararası Koordinasyon Komitesinin onayına sunar ve bunun üzerine tekliften itibaren üç ay içinde karar açıklanır. Koordinasyon Komitesine aĢağıdaki hususları bildirecektir:       Katkının miktarı ve niteliği. Alanlarında katkılar Koordinasyon Komitesi tarafından istenebilir veya olası destekçilerce teklif edebilir. Ulusal Koordinasyon Grubu. Gönüllü olarak veya olağanüstü Ģartlarda hizmet verme. Muhtemel destekçi statüsü kazanmak için. Madde 10 Muhtemel Destekçiler Bu belge içinde bu terimle kastedilenler. aĢağıda belirtilenler vasıtasıyla sadece Birliğin faaliyetlerine katılmayı hedefleyen kültürel ve bilimsel birlikler ile kar amacı gütmeyen profesyonel ve ticari birliklerdir. b. Cittaslow Birliği‟nin amaçlarına. destekçilerin üyelik harçları tümüyle Koordinasyonun kullanımına uygun olacak veya bir Ģekilde Ulusal Koordinasyona bağlanacaktır. Bir üyenin bu kuralları ihlal etmesi halinde. Bir Ulusal Koordinasyon varsa. d. Birliğin faaliyetlerini ve yaĢamını desteklemeyi amaçlayan kamu kurumlarıdır (Bölgeler. Kasabalar. Olası destekçi. c. Koordinasyon Komitesi o üyeyi acilen ihraç etmeyi düĢünebilir.. Cittaslow dostlarının üyelik harçları tümüyle Koordinasyonun kullanımına uygun olacak bir Ģekilde Ulusal Koordinasyona .. Spesifik projeler için mali destek. Para yardımı. Kantonlar. Hizmetlerin gönüllü olarak veya istisnai koĢullarda verilmesi. a.108 yönelik yönetmeliklerini kendi bölgesinde ve toplumunda uygulayacağını taahhüt eder.). Cittaslow‟un faaliyetlerini desteklemenin nedenleri ve yararları. Himaye (kurumlar olması halinde). Ġller. Bir Ulusal Koordinasyon varsa. Teknik ve bilimsel iĢbirliği.

Madde 12 Düzenlemelere Riayet Etme Üyelerin bu Tüzüğün düzenlemelerine ve bunun yanı sıra Cittaslow Birliğinin Meclisi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından alınan kararlara riayet etmesi beklenir. Cittaslow dostları. Birliğin uygun dairelerine hemen talepte bulunulmasını sağlayacak bir Ģehir vasıtasıyla Birliğe bildirilmesi gerekir. Yerel özelliklere uygun olarak Cittaslow tarafından paylaĢılan ilk ve periyodik sertifikasyona iliĢkin tercihleri uygulamak ve bireysel olarak önemli olan giriĢimler konusunda Ulusal veya Uluslararası Koordinasyon Komitelerince gerçekleĢtirilen soruĢturmaları desteklemek. Ġlgili prosedürler her zaman. Madde 13 Taahhütler Cittaslow aĢağıda belirtilen hususları taahhüt eder:  Kendi bölgelerinin tamamında madde 3‟ün ilkelerinin desteklenmesini amaçlayarak. içinde sürenin de belirtileceği özel bir anlaĢmanın imzalanmasıyla kabul edilecektir. teknik irtibattan sorumlu bir kiĢi belirlemek. Birliğin ilkelerine açık bir Ģekilde ters olan belgelenmiĢ bir faaliyet için de ihraç kararı verilebilir. Cittaslow dostu statüsünün kazanılması için. Himaye etme durumunda ise özel bir anlaĢma gerekmez. Riayet etmemeleri halinde bu gibi haller ciddi sonuçlar doğurabilir ve gerekçeli müzakere üzerine üyenin ihraç edilmesine karar verilebilir. “Cittaslow Dostları” unvanını kendi imajlarıyla iliĢkilendirebilirler ve bilimsel projelere mali destek verilmesi durumunda desteklenen projenin reklamını yapabilirler. mevcut yasalara uymanın ötesinde özel amaçlı yenilikler uygulamak.      . Kurumun Birliğin yaĢamına katılımını koordine eden idarede. GiriĢimlerin sonuçlarının değerlendirilmesiyle üzerinde anlaĢmaya varılacak kamu yararına olan giriĢimlere kendi isteğiyle katkıda bulunmak.109 bağlanacaktır. Bir Convivium (en az yirmi kiĢiden oluĢan bir Slow Food üye grubu) veya Slow Food tarafından gerçekleĢtirilen bir eylemin olduğu bir Ģehirdeki henüz mevcut olmayan bir kuruluĢa destek sağlamaya yönelik bir ilk adım olarak Cittaslow için bir daimi temsilci atamak. Cittaslow ve Slow Food giriĢimlerini yaymak ve hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için yapılan giriĢimlerin reklamını yapmak.

aynı nihai amaçlarla geçici olarak bir bölgelerarası koordinasyon uygulaması yapmak mümkün olacaktır. Madde 16 Uluslararası Kongre Bir kural olarak. Üyelik ücretleri tamamen ödenmiĢ ve diğer tüm gerekli formaliteleri yerine getirmiĢ olan üye Ģehirlerin bütün temsilcileri veya delegeleri ve 2. Oy hakkı olmayan tüm Uluslararası onursal baĢkanlar. faaliyetlerinin daha iyi bir Ģekilde organize edilmesi için aralarında iĢbirliği yapmak (Cittaslow bölge koordinasyonu).   PARAGRAF IV Uluslararası Cittaslow Organları Madde 15 Organlar AĢağıdakiler Uluslararası Birliğin organlarıdır:        Uluslararası Kurul Uluslararası Koordinasyon Komitesi Uluslararası BaĢkan BaĢkanlık Konseyi Garantörler Kurulu Uluslararası Bilimsel Komite Muhasebe Denetçisi. Aynı bölgede/alanda sayıları üçü geçtiğinde. Birlik tarafından uygun bir düzenleme ile belirlenecek prosedürler esas alınmak üzere. hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için tüm kamu teĢebbüslerine ve özel teĢebbüslere logonun kullanım hakkını vermek. Tüm organlar 3 yıllık süreyle atanır.110 Madde 14 Yetkiler Üye ġehirlerin yetkileri Ģunlar olacaktır:   “Cittaslow” logosunu kendi imajlarıyla iliĢkilendirmek. ortak stratejileri. uluslararası tanıtım faaliyetlerini ve Uluslararası Koordinasyon sorunlarını müzakere eder. Bir bölgede/alanda üçten az Ģehir varsa. en az 60 (altmıĢ) gün önceden üyelere elektronik posta . Kurulun toplantıları. Uluslararası Kurul. Uluslararası Kurul Orvieto‟daki (Ġtalya) uluslararası merkezlerinde yıllık toplantı yapar. Toplantı katılımcıları Ģunlardan oluĢur: 1.

Ancak hiç kimse beĢten fazla oy kullanma hakkına sahip olamaz. Toplantı bildiriminde toplantının günü. ayrıca gerekli olduğunu düĢündüğünde veya üyelerin en az onda biri gerekçeli bir talepte bulunduğunda da toplantıya çağrılabilir. Toplantılar normal olarak Cittaslow‟un Orvieto‟daki (Ġtalya) uluslararası merkezinde olmayacaksa Cittaslow‟lardan birinde ve aĢağıda belirtilen 21 üyenin katılımıyla yapılır:     Ulusal Ağların delegeleri için 8 temsilci Ġtalyan Cittaslow‟dan olan delegeler için 8 temsilci Dört Ģehir kurucusu için 4 temsilci Uluslararası Slow Food için1 temsilci Garantörler Kurulu baĢkanı ve direktör de Koordinasyon Komitesinin çalıĢmalarında bulunmaya davet edilir. Kurul. Kurul aynı zamanda tüm üyeleri etkileyen konulara iliĢkin karar alıyorsa. Madde 17 Uluslararası Koordinasyon Komitesi Koordinasyon Komitesi yılda en az iki kez toplanır. Kurul. Ġkinci toplantı daveti üzerine ise müzakere katılımcıların sayısı dikkate alınmaksızın onaylanmıĢ olarak kabul edilir.   Uluslararası Koordinasyon Komitesini seçer ve Muhasebe Denetçisi ile Garantörler Kurulunu atar. BaĢkanı seçer. Maddesi). Madde 7‟deki prosedürlere göre. Kamu yararına yönelik giriĢimleri ve gerekli bütçeyi belirler. üyelerin en az yarısının Ģahsen veya geçerli vekiller vasıtasıyla katılımıyla yasal olarak oluĢturulur ve katılımcılarca basit çoğunluk esasına göre müzakere yapılır. Üyeler özellikle baĢka üyeler tarafından temsil edilebilirler. çalıĢma yönetmeliklerini. değerlendirme parametrelerini ve bunların ölçülmesi için gerekli olan yapıları kararlaĢtırır.111 yoluyla bildirimde bulunularak gerçekleĢtirilecektir. . Yıl boyunca takip edilecek hedefleri. Birliğin yıllık ücretini belirler.      Kurul. Yıllık Ortak Fon beyanını onaylar (Tüzüğün 7. tahmini ve nihai bütçeleri onaylar. üyelerin en az dörtte üçünün hazır bulunması ve katılanların çoğunluğunun olumlu oy vermesi ile Tüzükte ve düzenlemelerde değiĢiklik yapabilir. yeri. Kurul. katılanların üçte biri tüm Birlik üyelerince gerçekleĢtirilecek bir Genel Kurul toplantısı talep edebilir. saati ve gündemi belirtilmelidir.

Ayrıca Koordinasyon Komitesi. söz konusu olan bir kurucu Ģehir bile olsa. ġehirler için üyelik prosedürlerini müzakere eder. ġehirlerin yaptığı üyelik baĢvurularını ve varsa herhangi bir ihracı müzakere eder. baĢka Cittaslow‟ların katılımına açık olarak geniĢletilerek de yapılabilir. Cittaslow unvanı/ödülü vermeye yönelik genel kriterleri onaylar. Ortak Fonun idaresi. Genel konular ve Cittaslow‟un Ulusal ĠĢletim KuruluĢu için olan geçerli yönetmelikler üzerine müzakereler yapar. Kurulu ve Koordinasyon Komitesini toplantıya çağırır. Ortak nakit fon beyannamesi düzenler Fonları ve mülkleri yönetir.             Madde 18 Uluslararası BaĢkan BaĢkan birliği temsil eder. Birliğin imajına ciddi biçimde zarar verebilecek Ģekilde Birliğin amaçlarına ters olan herhangi bir davranıĢtan ötürü bir üyenin acilen ihracını müzakere eder (resmi olarak bir Ulusal Koordinasyon Grubu tarafından veya onun bildirimi üzerine): Kurul kararlarının uygulanmasına yönelik giriĢimleri müzakere eder. Cittaslow logosunu taĢıyacak/sergileyecek olan üyelerce organize edilecek olan yıllık etkinlik takvimini tespit eder.     BaĢkanlık Konseyini atar. Ulusal ĠĢletim KuruluĢlarının özel faaliyetlerini koordine edip destekler.112 Koordinasyon Komitesine katılım hakkının kaybedilmesi. Hakkın kaybedilmesi halinde Koordinasyon Komitesi yer değiĢimi için atama yapabilir. bütçe temsilcileri ve muhasebe temsilcileri konularını müzakere eder. Müteakip mali yıl için 31 Ocak‟ta tahmini ve nihai bütçeleri düzenler. Koordinasyon Komitesi oy/katılım çoğunluğuna dayanarak. ÇeĢitli ülkelerdeki Birlik üyeleri arasından alınan prosedürlerin ve iĢleyiĢ yöntemlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi üzerine müzakereler yapar. Garantörler Kurulunun görüĢlerini alarak. Birliğin faaliyetlerini ve projelerini organize eder ve en az yılda bir kez sonuçların doğruluğunu soruĢturur. . Birliğin faaliyetlerini denetler/izler. Bilim Komitesi ve Garantörler Kurulu üyelerini atar. bir yılda üç kez gerekçesiz biçimde toplantıya katılmama sonrasında gerçekleĢir.

Üç üyeden oluĢur ve içinden bir baĢkan seçilir. Madde 22 Muhasebe Denetçisi Genel kurul her üç yılda bir muhasebe denetçisi atar. . Onların kararları temyiz edilemez. GerçekleĢtirilen faaliyetleri daha iyi hale getirmeye yönelik olarak Birliğin organlarına kapsamlı ve güncel bilimsel ve kültürel bilgi sağlama rolü üstlenip. yasal ve yargılamaya iliĢkin bir örgüttür. diğer herhangi bir yargı yetkisi hariç olmak üzere önce/sadece Garantörler makamına sunulacaktır. Kurulun ve Uluslararası Koordinasyon Komitesinin toplantıya çağrılmasıyla ilgili tüm faaliyetlerde baĢkan ile iĢbirliği yapar. Madde 21 Uluslararası Bilimsel Komite Bilim Komitesi uzmanlardan ve farklı bilim dallarından gelen bilim adamlarından oluĢur. her biri sadece kendi fonları ve yürütme organlarından sorumlu olan üye birliklerin ve Ulusal. Uluslararası Koordinasyon Komitesine talimatlar verir ve onun yetkilerini yönetir. Üyelerce sunulan disiplinle ilgili davaları değerlendirir ve 60 gün içinde alınması gereken önlemleri yazı halinde düzenleyerek bu davalar hakkında kararlar alır. BaĢkanlık Konseyinin çalıĢmalarında bulunmaya davet edilir. Onlar herhangi bir resmi prosedür olmaksızın ve hakkaniyete göre en kısa sürede hüküm vereceklerdir. Bu tüzüğün 17. Muhasebe denetçisi harcamaları denetler.113 Madde 19 BaĢkanlık Divanı BaĢkan ve 3 baĢkan yardımcısından oluĢur. maddesinin hükmünün sonucu olarak. Madde 23 Uluslararası Yürütme Organlarının Sorumlulukları Birliğin Uluslararası yürütme organları. yerel ve bölgesel yapıların yükümlülüklerinden sorumlu değildir. Madde 20 Garantörler Kurulu Garantörler Kurulu. organizasyonel anlamda Cittaslow unvanı verme faaliyeti için iĢbirliği yapar. Direktör. Birliğin iĢletme yönetimini gözlemler ve genel kurula rapor verir. Madde 24 AnlaĢmazlıklar Üyeler arasında ve üyelerle Birlik ya da onun organları arasındaki herhangi bir anlaĢmazlık.

. Ulusal ağ fonunu yönetir. Birliğin imajına ciddi biçimde zarar verebilecek Ģekilde Birliğin amaçlarına ters olan herhangi bir davranıĢtan ötürü bir üyenin acilen ihracının istenmesi üzerine Uluslararası Koordinasyon Komitesini haberdar eder. Uluslararası Koordinasyon Grubu üyelerine karĢılık gelir. Yeni aday Ģehirlerin yaptığı üyelik baĢvurularının tahkikatını yapıp bunları Koordinasyon Komitesine sunar. Madde 26 Ulusal Koordinasyon Komitesi Ulusal Koordinasyon Komitesi. Yılda bir kez sonuçları denetler ve buna göre Uluslararası Koordinasyon Komitesine rapor verir. Cittaslow‟a rapor veren ve bölgede koordinatör rolü üstlenen Ulusal Koordinasyon Grubu‟dur. Müteakip mali yıl için 31 Ocak‟ta tahmini ve nihai bütçeleri düzenleyip bir kopyasını koordinasyon komitesine gönderir. Cittaslow logosunu taĢıyan üye kasabalarca organize edilse bile Ulusal etkinliklerin yıllık takvimini belirler ve bir kopyasını Uluslararası Koordinasyon Komitesine gönderir. bu durumda bir Ulusal veya Bölgesel Organizasyonel Yapı oluĢturulur ve bu yapı Koordinasyon Komitesi için referans teĢkil eder.114 PARAGRAF V Ulusal Organizasyonel Yapı Madde 25 Ulusal ve/veya Bölgesel Organizasyonel Yapılar Ulusal ve/veya Bölgesel alanda en az üç üye Ģehri varsa. her kasaba baĢına veya her kasaba grubu baĢına bir Ulusal ağ temsilcisinden oluĢur ve sorumlulukları Ģunlardır:    Kasaba temsilcilerinin emrinde teknik alanda hizmetler talep edebilecek olan Ulusal koordinatörü oy çoğunluğuyla seçer.     Ġtalya için Ulusal Koordinasyon Grubu. Söz konusu yapının yürütme organı. Projelerle Birliğin faaliyetlerini koordine eder.

kalite arayıĢının sonucu olarak lezzetten yola çıkan YavaĢ Yemek (Slow Food). ULUSLAR ARASI CITTASLOW TÜZÜĞÜ EKLERĠ Tüzüğe ait Ek “A” TÜZÜK BELGESĠ Yerel toplulukların kalkınması. önsözlerle birlikte bu Tüzüğün ayrılmaz bir parçasını teĢkil ederler: 1. özgünlük arayıĢında olan ve onu dünyanın bilgisine sunan pek çok insanın baĢarısından söz edilebilir. Ek F – Resmi değerlendirme kartları Madde 28 Referans Standartlar Bu Tüzükte yer almayan herhangi bir Ģey. mevcut yasa hükümlerine tabidir.115 PARAGRAF VI Ekler Madde 27 Ekler AĢağıdaki ekler. hizmetlere ve kent dokusuna karĢı gittikçe yayılan ilgiden hareketle kendilerini bu faaliyet içinde elveriĢli hale getiren Ģehirler de Uluslararası bir Cittaslow ağını oluĢturdular. kültürel olarak ve evrensel biçimde sunmak suretiyle bir mükemmellik arayıĢı Ģeklinde farklı bir ihtiyaç belirmektedir. . Ek A – Tüzük 2. kendine özgü niteliklerini paylaĢma ve tanıma kabiliyetlerine dayanır. hiç kimseye ait olmayan sıradan ortalama modeller önerir ve kaçınılmaz surette sıradanlık meydana getirir. kaliteli barınağa. Ek D –Logo 5. baĢarısının ve bu baĢarının uluslararası düzeyde yayılmasının faktörlerini oluĢturuldu. farklılıkları azaltma ve bireysel toplulukların tipik özelliklerini gizleme eğiliminde olarak. PaylaĢılan somut ve kanıtlanabilir davranıĢlar prensibinden. Ek C – Mükemmeliyet KoĢulları 4. Ancak elitist bir etkinlik yerine. Ek B – Kabule ĠliĢkin Düzenlemeler 3. Buradan hareketle. dıĢarıdan görülebilen ve içinde yaĢanan kendi kimlikleriyle ilgili olmak üzere. KüreselleĢme bir değiĢim ve sirkülasyon imkânını temsil etmesine rağmen. Bu nedenle. iyi bir sofraya.

Cittaslow‟un giriĢimlerini yaymak ve hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için uygulanan giriĢimi halka açık hale getirmek. Genetiği DeğiĢtirilmiĢ (GDO) ürünler dıĢlanırken. Üzerinde mutabık kalınacak prosedürlere göre modeller ve yapılar kullanarak hareket kapsamında gerçekleĢtirilecek giriĢimlere katkıda bulunmak. logoyu tüm kamu ve özel giriĢim ve faaliyetlerinde kullanmak. hareketin logosunu kendi imajlarıyla iliĢkilendirmek. onu bozmayan fonksiyonel bir altyapı politikası geliĢtirilir. Citta Slow unvanını sergileyip övünmek. Yerler ve yöntemler muhafaza edilerek. Bölgede oturmak için değil ona değer verildiği için. bölgenin ve kent dokusunun karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik bir çevre politikası uygulanır. Cittaslow’da Ģunlar mevcuttur:  Öncelikle geri kazanım ve geri dönüĢüm tekniklerine değer veren.116 Cittaslow. ġehir kaynaklarının tümüyle ve kapsamlı biçimde kullanımı konusunda önyargıya neden olabilecek fiziki ve kültürel engeller ortadan kaldırılarak konukseverliğin kalitesi artırılır. Hareketin amaçlarına ulaĢmasına katkı sağlamak üzere. Yerel niteliklere saygılı olmayı esas alarak. yerine getirilip getirilmediği katılan tüm Ģehirlerde ve tüm kıtalarda periyodik olarak doğrulanacak olan birçok taahhüdün altına imza atar. sistematik olarak tat eğitimi vererek gençlik ve okul dünyasına özel ilgi göstermek suretiyle vatandaĢlar arasında da Cittaslow‟da yaĢamanın bilinci arttırılır. Sadece operatörler arasında değil. Çevrenin ve kent dokusunun kalitesini artırmaya yönelik teknolojilerin kullanımı sağlanır. Cittaslow tarafından paylaĢılan tercihleri uygulamak ve giriĢimlerin sonuçlarının değerlendirilmesi için kabul edilen parametreler vasıtasıyla. müĢteri ile kaliteli ürün imalatçısı arasında direkt iletiĢimin sağlandığı yerler desteklenerek.       Harekete katılan ġehirler Ģu taahhütlerde bulunurlar:    ġehirler Ģu yetkilere sahip olacaktır:    . Üzerinde mutabık kalınacak genel kuruluĢ giriĢimlerine ve hareketin koordinasyonuna gönüllü olarak katkıda bulunmak. doğal tekniklerle elde edilen ve doğayla uyumlu olan gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi teĢvik edilir. hareketin öngördüğü disiplinlerle soruĢturma yapılmasını desteklemek. kökleri kültüre ve geleneklere uzanan üretim himaye edilir ve bölgenin standardizasyonuna katkı sağlanır.

iki BaĢkan Yardımcısı. Orvieto. Sekreter ve Veznedarın atanmasıyla oluĢan BaĢkanlık Konseyi. Ģehirlerdeki yaĢam kalitesi sorunlarıyla ilgili teknik ve bilimsel tartıĢma yapma imkânı sağlayacak ve bu toplantılarda Cittaslow hakkında bir rapor düzenlenecektir. destek sağlayan Ģehirlerin temsilcilerini ve diğer Ģehirlerden birkaç temsilciyi içerecek olan faaliyetler için bir koordinasyon komitesi oluĢturmak. değerlendirme parametreleri ve bunların ölçülmesi için gerekli olan yapılar Koordinasyon faaliyetleri kapsamındaki kamu yararına yönelik giriĢimler ve gerekli olan bütçe Her ülkeden bir delegenin olması sağlanarak Slow Food temsilcilerini. yukarıda bahsedilen politika sorumlusu. -Kasabaların üyelik baĢvurularını iĢleme tabi tutmakla sorumlu direktör. -Politika sorumlusuna gereken tüm operasyonel desteği sağlayıp. Ofis Kadrosu Ģunlardan oluĢur: -Koordinasyon Komitesinin talimatları ve kararlarına göre hareket eden. yerel sosyal faaliyetleri gerçekleĢtirmek ve yürütmek için gereken teknik görevleri yapar. yabancı kasabalarla olan iliĢkilerle ilgili temsil yetkisine sahiptir ve Birliğe katılmak isteyen herkesin uymak zorunda olduğu Ulusal parametreleri belirler. 15 Ekim 1999 Tüzüğe ait Ek “B” KABULE ĠLĠġKĠN DÜZENLEMELER “YaĢamanın Birliğine güzel olduğu” Cittaslow–Uluslararası Kasabalar Ağı BaĢkan. Her zaman farklı bir Ģehirde yapılacak olan yıllık toplantılar. . Birliğe kabul baĢvurusu yapan kasabalarla direkt iliĢkiler kuran uluslararasılaĢma memuru ve sertifikasyon prosedürlerinin doğruluğunu değerlendirmekten sorumlu Cittaslow sertifikasyon memuru. Madde 1 ÇalıĢma Araçları • UluslararasılaĢma politika sorumlusu • Ofis Kadrosu UluslararasılaĢma politika sorumlusu.117 Hareketin faaliyetine yıllık toplantılarla yön verilecek ve bu toplantılarda Ģu kararlar alınacaktır:    Yılın hedefleri ve iĢ yönetmelikleri. Direktör.

2007 tarihinde Plueba‟da bir protokol imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği‟yle bağı vardır. Üye her zaman yazılı talepte bulunarak Birlikten ayrılabilir. maddesinde belirtilen üyelik ücreti sadece kabulden sonra ödenecektir. Bu Tüzüğün 8. KarĢılanan gereklilikler ve gerekliliklerin karĢılanması için yürütülmekte olan projelerin tanımı. Katılmayı tercih etme nedeni. mevcut yılın sona ermesi üzerine geçerli olur.11. Üyelik. katılım ücretlerinin iadesini talep edemezler veya Birliğin varlıkları üzerinde herhangi bir hakka sahip olamazlar. Ciddi bir nedenden veya en az iki yıl boyunca üyelik ücreti ödememesinden ötürü kurul tarafından bir üyenin ĠHRACI görüĢülebilir. BaĢvurunun kabulünden sonra. Koordinasyon Komitesine veya Yetkili Ulusal ĠĢletim KuruluĢu‟na. aynı felsefeyi paylaĢtığı ve 09. Madde 3 Slow Food ile Bağlantı Cittaslow‟un. Ayrılma talebinin yazılı olarak Koordinasyon Komitesine sunulması gerekir ve en az üç ay önceden gönderilmedikçe (30 Eylül itibariyle). maddesinde de belirtilmiĢtir. Birlik üyeliğine katılmayı talep eden ve aĢağıdakileri bilgileri içeren bir baĢvuru sunar:     ġehrin tanıtımı. Ayrılan veya ihraç edilen ya da baĢka bir Ģekilde Birlik üyeliklerine son verilen üyeler. Normalde 50 binden fazla nüfus içermeyen ve baĢkent olmayan Ģehirler için üyelik baĢvurusu değerlendirmesi yapılır.00 Euro değerinde bir tutarı ödemelidir. Ģehir toplu olarak 600. ancak Birliğe yıllık ücretin ödenmesi suretiyle tam olarak yenilenebilir. Üye statüsü devredilemez. Madde 5 Üyelik BaĢvurusunun Onaylanması Üyelik baĢvurusu Koordinasyon Komitesi tarafından onaylanır. .118 Madde 2 Katılım-Ayrılma-Ġhraç Katılım prosedürleri Tüzüğün 8. Arkeolojik ve kültürel alanda yer alan Ģehirlerin ve kasabaların uluslararası birliklerinin kollektif olarak üye olmasına izin verilir. Birlikle kurumsal ve teknik iliĢkiler için gerçekleĢtirilen konuları. Madde 4 Üyelik BaĢvurusu Cittaslow ağına katılmak isteyen ġehrin Belediye BaĢkanı.

Gerekirse UluslararasılaĢtırma politika sorumlusu. Koordinasyon Komitesi usulüne uygun olarak önceden bildirimde bulunmak suretiyle. Ulusal Organizasyonel Yapıya ait Ek C ve F‟de belirlenen kalite ve miktar standartlarını kontrol etmek için bir yerel denetim gerçekleĢtirir. Koordinasyon Komitesi Ģehrin ağda kalma koĢuluna aynı süre ve prosedürlerle karar verecektir. Madde 8 Periyodik Doğrulama SoruĢturmaları Yukarıdaki maddelerde belirtilen adımlar her Ģehirde beĢ yılda bir tekrar edilecektir.119 Madde 6 Üyelik Prosedürleri Cittaslow‟a kabul edilme prosedürleri aĢağıdaki gibidir: 1) Halihazırda bir Cittaslow ağı bulunmayan ülkelerde Ģu adımların izlenmesi gerekir: A. Ulusal ağın oluĢmasından sonra söz konusu ağdan seçilen Ģehir onay makamı olması nedeniyle Cittaslow Uluslararası kuruluĢuna geri iadesiz 600. yerel Slow Food baĢkanı veya onun temsilcisiyle ve yerel Ulusal ağ organizasyonu baĢkanıyla müĢterek olarak.00 Euroluk bir ücret öder. C. B. söz konusu kasabalar daha fazla katılım ve Ulusal ağ oluĢturulması konusunda Ofis Kadrosundan destek isteyecektir. D. yazılan nihai raporu gözden geçirir ve her kategori için parametrelerden en az birine uyulması kaydıyla Birlik tarafından uygulanan gösterge kartlarında (bkz. nihai raporu inceleyip Birlik üyeliğine kabule onay verecek olan Uluslararası Koordinasyon Komitesi karar verir. Madde 7 Kabul Koordinasyon Komitesi. . Üyeliğe kabule. Cittaslow Tüzüğü‟nde öngörülen temel kriterler doğrultusunda olması gereken ulusal parametreleri belirler. 3) Herhangi bir Cittaslow ağı yer almayan fakat birkaç onaylanmıĢ kasabanın iĢlemde olduğu ülkelerde. 2) Halihazırda bir Cittaslow ağı bulunan ülkelerde ise kabul prosedürü için. Kriterlerin en az %50‟sinin karĢılanıp karĢılanmadığı tespit edilir. E. Ofis Kadrosu. F. Kriterler değerlendirilir. ağdaki Ulusal Koordinasyon Komitesi yetkilendirilir (yukarıdaki A-C-D-E maddelerine göre) Ancak bu yazının birinci maddesindeki F ve G maddelerinde düzenleme getirilen prosedürler değiĢmeden kalır. Ek “C”) belirtilen toplam kriterlerin en az %50‟sini karĢılayan Ģehirlerin kabulüne karar verir. G. ara dönemlerde bile bir doğrulama soruĢturması gerçekleĢtirebilir ve ağda kalma koĢuluna karar verebilir. UluslararasılaĢtırma ÇalıĢma Grubunda aktif olarak çalıĢacak olan yerel bir organizasyon delegesi belirlenir.

bio-yakıt vb. 9.00 Euro 5 -15 bin nüfusu olan Ģehirler 1.500. Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaĢmasını sağlayacak planların yapılması. 2.00 Euro 5 binden az nüfusu olan Ģehirler 750. Madde 10 Harçlar ve Ücretler Üye Ģehirlerden aĢağıdaki ücretler tahsil edilir: Kurul tarafından belirlenen ve her yıl en geç Haziran ayının 30‟unda direkt olarak Birliğe ödenmesi gereken yıllık üyelik ücretleri. Madde 11 Geçici Hüküm 2009 yılı için aĢağıdaki tutarlarda yıllık üyelik ücreti tespit edilmiĢtir: Binden az nüfusu olan Ģehirler 600. . yeĢil hidrojen. Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢması. Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması. Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. mini hidroelektrik güç kaynaklan. Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması. Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar.500.500.) kullanımına dikkat çekilerek. 6. 3. Hava. 7.00 Euro Tüzüğe ait Ek “C” MÜKEMMELĠYET KOġULLARI Çevre Politikaları 1.00 Euro 15 -30 bin nüfusu olan Ģehirler 2. 8. Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılmasına için planlar yapılması. 5.120 Madde 9 Zorunlu Kural Üye Ģehirler. Birliğin idari organlarınca önerilen kampanyalar için her defasında belirlenen amaçların gerçekleĢtirilmesine uyum sağlayacaklarını taahhüt ederler. Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması.00 Euro 30 binden fazla nüfusu olan Ģehirler 3. 4. yerel yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması. su ve toprak kalitesinin var olan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması.

Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. 2. 2. 8. kamu tuvaletleri vb. Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve Yerel Gündem 21‟e katılım). yürüyen merdiven.R. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak dost mağazaların kurulması. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. sosyal merkezler.P(Kentsel Yenilenme Programı) bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. 7. . U. 10. 13. Tıbbi yardım merkezlerinin bulunması. 6. 11. Kentte kablosuz sistemlerin kurulması. Altyapı Politikaları 1. spor. yaĢlı ve kronik hastalara yönelik ev hizmetleri. Tarihi mekânların. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. 3. 9. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. iĢlevlerinin. Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar. 5. Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. Aile yaĢamını ve genel aktiviteleri destekleyici programların oluĢturulması (rekreasyon. 11. 4. Cittaslow bilgi Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 1. YeĢil alanların kurulması ve hizmet alt yapılarının sağlanması (oyun alanları. Geri kalmıĢ kent alanlarının tekrar geliĢimine ve kullanımına yönelik projeler geliĢtirilmesi. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması. Biyo-mimari alanlarının kurulması.). 12.).121 10.

Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. 5. Yerel esnaf ve zanaatkarların ürettiği ürünlerin kalite sertifikalarının oluĢturulması. Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 1. 5. 8. Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve desteklenmesi. 9. 4. Kentin renk planlamasının yapılması. yerel kültürün geliĢmesine olanak sağlaması için desteklenmesi. Kent halkına çeĢitli hizmetler vermeye yönelik planlar yapılması (belediye hizmetlerinin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve halka internet eğitimi verilmesi). okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması. Tele-iĢgücünün tanıtılması ve desteklenmesi. Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. 2. okulların yemek hizmetlerinde organik. Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi. 3. Tarihi merkezlerde uluslararası turizm iĢaretleri ve turist seyahat rehberinin . Misafirperverlik 1. 7. Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. 8. 10. 11. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. 4.122 3. Elektromanyetik alanların izlenmesine yönelik sistemlerin kurulması. 6. 2. 7. Çöp bidonlarının kötü görünümünün önlenmesi ve atık su toplama sistemi için planlar yapılması. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. Kent ve okul bahçelerinin. 9. 6. Yok olma tehlikesinde olan el sanatlarının korunmasına yönelik programların geliĢtirilmesi. Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması.

Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park. okullarda sebze bahçelerinin kurulması. 3. genel olarak esnafın. YavaĢ Kent Hareketi‟ne katılım motivasyonunun sağlanması için. Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla Slow Food projesinin uygulanması. 2. Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri. 4. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması. Özel KoĢullar 1. Yerel Slow Food (Slow Food) birliğinin kurulması. YavaĢ Yemek ve YavaĢ Kent faaliyetlerinin yayılmasını sağlayacak programların geliĢtirilmesi. 2. 3. Slow Food iĢbirliğiyle. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 1. Yerel ürünlerin Slow Food‟un Mercati dele Terra Programı kapsamında desteklenmesi. 4. YavaĢ Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması. . Kent halkının.). 6. YavaĢ Kent. 3. 2. kamu alanlarında çalıĢma saatlerine esneklik kazandırılması vb. 5. Farkındalık 1. eylem-kimlik kampanyası için gerekliliklerin karĢılanması. Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre Projesi‟nin desteklenmesi. Üye kentlerin resmi yazıĢmalarında Cittaslow amblemini kullanması ve internet sitelerine YavaĢ Kent felsefesini içeren bir bölüm koyması. 5. Turistik iĢletmelerinin. Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi.123 kullanılması. web siteleri vb. 7.). Slow Food Presidia‟nın desteklenmesi ve oluĢturulması. 3. korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması. Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. Slow Food iĢbirliğiyle.

124 Tüzüğe ait Ek “D” LOGO Tüzüğe ait Ek “E” RESMĠ DEĞERLENDĠRME KARTLARI Kartlar. . kalite ve miktar standartlarının doğrulanması sırasında baĢvuru sahibi Ģehirlerin elde ettiği sonuçları basit bir biçimde gösterir. Skorların minimum 1 ile maksimum 3 değerleri arasında değiĢtiğini hatırlatırız.

Mümkün olduğunu görünce de harekete geçiyoruz. Yani Seferihisar‟ın geleceğinin garanti altına alınmasıdır. sıradanlaĢmaya. Çünkü Seferihisar. betonlaĢmaya.000‟in altında olmak Ģartını sağlıyordu. ÇeĢitli duyuru va tanıtım materyalleri ile halkı bilgilendirmeye çalıĢtık. Niyet mektubumuzu gönderdikten sonra Ġtalya merkezden bize bir cevap geldi.125 EK 2: CITTASLOW SEFERĠHĠSAR TEMSĠLCĠSĠ BÜLENT KÖSTEM‟LE 12 MAYIS 2010 TARĠHĠNDE SEFERĠHĠSAR „DA YAPILAN MÜLAKAT Enes Battal Keskin:Seferihisar Türkiye‟de ilk Cittaslow ünvanı alan Ģehir oldu. 2009 Haziran baĢında niyet mektubunu gönderdikten sonra. Bunun yanı sıra. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyelik düĢünceniz oluĢtuktan sonra süreç nasıl geliĢti. Cittaslow üyeliği. Bu cevap üye adaylığına kabul edildiğimiz yönünde bir cevaptı. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliği için üyelik kriterlerinin tamamını mı gerçekleĢtirmek gerekiyor? Bülent Köstem: Hayır. Belediye baĢkanı seçildikten sonra. bunu Seferihisar‟da gerçekleĢtirmenin mümkün olup olmadığını birlikte araĢtırıyoruz. Bu toplantıları üyeliğimiz kabul edilmeden önce yaptık. baĢka hangi kriterleri gerçekleĢtirebiliriz. güzelleĢerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesidir. Kendimizi tanıtan bu mektupta ayrıca amaçlarımızı ve Cittaslow olma niyetimizi belirttik. Kendisi internet ortamında. tanıdıklarından gelen e-maillerde böyle bir hareketin var olduğunu ve nasıl bir hareket olduğunu öğreniyor. özellikle Ege kıyılarında kendini gösteren. Ģu an nerede bulunuyoruz sorularının cevaplarını araĢtırdık. Seferihisar Ege kıyılarında bir kıyı Ģehri olmakla beraber sükûnetini koruyabilmiĢ bir Ģehirdir. Tabi tüm bu geliĢmeler belediye baĢkanlığından önce oluyor. 59 kriterin en az %50‟sini gerçekleĢtirmiĢ olmak gerekiyor. Cittaslow fikri nasıl ortaya çıktı? Seferihisar Cittaslow‟a baĢvururken hedefi neydi? Bülent Köstem Cittaslow fikri belediye baĢkanımız Tunç Soyer tarafından gündeme getirildi. çarpık kentleĢme. Seferihisar içinde de harekete geçerek Cittaslow‟u tanıtmaya baĢladık. çirkinleĢmeden. ġunu da belirtmek gerekir ki. Cittaslow üyeliği için en temel Ģart olan. Daha sonra ki zamanlarda Ġtalya‟ya gittiğinde Cittaslow Ģehirlerinden birinde bulunuyor. YaĢanan politik çalkantılardan. Seferihisar‟a bağlı 14 adet köy kahvehanesinde Cittaslow‟u tanıtan sunumlar yaptık. Çok katlı otellerin olduğu. nüfusu 50. Hedefimiz. nasıl bir yol ve süreç izlendi? Bülent Köstem: 2009 Haziran baĢında Cittaslow‟un merkezi Ġtalya‟ya bir niyet mektubu gönderdik. Seferihisar Belediye Kültür Merkezi‟nde toplantılar yaptık. standartlaĢmaya karĢı. bu üyeliğe Seferihisar ve Seferihisarlılar adına baĢvuruyorduk. Cittaslow kriterlerinden yapabileceklerimizi yapmaya çalıĢtık. bu hedef ve bu amaç ile alınmıĢ oldu. sanayileĢmeden. . gelgitlerden bağımsız bir Ģekilde. Seferihisar‟ın kendi yolunu çizebilmesidir. Çünkü. Seferihisar‟da ki yaĢam Cittaslow felsefesine yakın idi. sabaha kadar müzik yayını olan bir yer olsaydık elbette üyeliğimiz daha baĢtan reddedilebilirdi. Cittaslow üyeliğine kabul için yerine getirilmesi gereken farklı alanlarda 59 kriter çerçevesinde biz neleri gerçekleĢtirmiĢiz.

Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için o anın Ģartlarından dolayı Cittaslow‟u “sakin Ģehir” olarak tercüme etmeyi daha uygun bulduk. Cittaslow felsefesinden uzaklaĢmak anlamına gelmez mi? Bülent Köstem: Bu konu bizim de üzerinde çok konuĢtuğumuz bir konu. Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme etmekteki amacınız nedir? Bülent Köstem: Aslında Cittaslow‟un tüzüğünde Cittaslow kelimesinin tercüme edilmemesi yönünde bir madde var. Avrupa‟da yaĢayanlar “citta” kelimesinin Ģehir . “slow” kelimesinin yavaĢ anlamına geldiğini biliyorlar. “yavaĢ” anlamına gelen “slow” kelimesine olumsuz anlamlar yüklediğini. Ama Ģunu belirteyim ki örneğin Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinden olan ISO9000 ve ISO14000 belgeleri yoktur. Biz Cittaslow merkezine 2011 yılına kadar bu belgelerin alınması konusunda taahhütte bulunduk. hem de gerçekleĢtirmek için taahhütte bulunduğumuz kriterlerden dolayı puan alarak %50 kriter Ģartını tamamladık. Enes Battal Keskin: Cittaslow‟a üye olmak için gerekli olan 59 kriterden hangilerini gerçekleĢtirdiniz ve ileriye yönelik gerçekleĢtirmeyi taahhüt ettiğiniz kriterlerin neler olduğu hakkında bilgi verir misiniz? Bülent Köstem: Böyle bir bilgiyi Kültür Bakanlığı‟da bizden istedi. Enes Battal Keskin: Seferihisar‟da Cittaslow tanıtımı için bastırmıĢ olduğunuz broĢürlere baktığımızda Cittaslow‟un çevirisi olarak “yavaĢ Ģehir” değil de “sakin Ģehir” ifadesini kullanıyorsunuz. Slow Food felsefesinden hareketle yola çıkmıĢ bir süreç ve yavaĢlık vurgusu önemli.Ek 1 Tüzük Madde 4) Ancak Türkiye‟de “citta” ve “slow” kelimeleri bir anlam ifade etmediği için biz Cittaslow kelimesini tercüme etmek zorundaydık. Enes Battal Keskin: Peki gelecekte Seferihisar halkı Cittaslow hareketini benimsedikten sonra “yavaĢ” kelimesini kullanmayı düĢünüyor musunuz? Bülent Köstem: Belki. Yani Seferihisar‟da üyeliğe baĢvururken gerekli kriterlerden bazıları vardı ve biz hem bunlardan puan aldık. “YavaĢ”.126 Enes Battal Keskin: O zaman Seferihisar daha baĢlangıçta üyelik kriterlerinden %50‟sini gerçekleĢtirmiĢti diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Evet. ÇıkıĢ noktası yavaĢlık olan Cittaslow hareketinin tercümesini “sakin Ģehir” olarak yapmak. “ne kadar yavaĢlayacağız?” Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik. kelimesine yüklenen olumsuz anlamların yanlıĢ ve haksız olduğu Seferihisarlılar tarafından anlaĢıldıktan sonra yavaĢ kelimesini daha rahat kullanmak isteyebiliriz. Fakat Türkiye‟de halk bu kelimelerin anlamını bilmediği için biz Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme ettik. . Avrupa‟da Cittaslow‟a üye Ģehirlerde yaptığımız görüĢmelerde halkın.(Bkz. Dolayısıyla bu tür taahhütler de tam puan olmasa da size puan getiriyor. Haziran 2009‟da baĢlayan üyelik süreciniz Kasım 2009‟da tamamlanmıĢ oldu ve Cittaslow üyeliğine kabul edildik. Avrupa‟da ortaya çıkan bir hareket olduğu için. Yani niyet mektubunu gönderdikten yaklaĢık 5 ay sonra 28 Kasım 2009 tarihinde Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliği gerçekleĢmiĢ oldu. Bir iki hafta içerisinde böyle bir metni yani Seferihisar‟ın gerçekleĢtirmiĢ olduğu Cittaslow kriterlerini ve gerçekleĢtirmeyi taahhüt ettiğimiz kriterleri yazılı hale getirmiĢ olacağız. Cittaslow. Enes Battal Keskin: Cittaslow. “biz yavaĢlıyor muyuz”. Böylece.

000‟in üzerinde olan Ģehirler için ise Cittaslow kriterleri geliĢtirilerek veya yöntem konusunda eklemeler yapılarak uygulanabilir diye düĢünüyorum.Bir ev hanımı kendi yaptığı salçaları Sığacık Pazarı‟nda satabiliyor ve ailesine maddi açıdan destek olabiliyor artık. Nüfus 50.000. hiçbir Ģey ekmedikleri tarlalarını tekrar ekmeye sebze-meyve yetiĢtirmeye baĢladılar. kriterleri koruyamazsanız ya da korusanız bile geliĢtirmezseniz Cittaslow birliğinden uzaklaĢtırılıyorsunuz.000 nüfuslu yerler. Bu çalıĢmaların baĢlangıcında yaklaĢık yirmi tane ressam ve mimarla Seferihisar‟da binaları nasıl güzelleĢtirebileceğimiz konusunda toplantılar yaptık.127 Bu dokümanı size de gönderebiliriz.) Enes Battal Keskin: Cittaslow. Aynı Ģekilde “Sığacık Pazarı”na halden mal getirmeyip burada sadece Seferihisarlıların mallarını satmasına izin verdik. Enes Battal Keskin: Size göre Cittaslow sürdürülebilir bir kent modeli olabilir mi? Nüfusu 50. En çarpıcı değiĢimin yerel üretici üzerinde olmuĢtur diyebiliriz.000‟in altında olması. 15. Gönüllü bir kuruluĢun yaptırım gücü nedir? Yani Cittaslow merkezi. yavaĢ Ģehir kriterlerinin gerçekleĢtirilmesinin daha kolay olduğu söylenebilir.(Bu doküman. Nüfus kriteri.000 nüfusuyla Seferihisar Türkiye‟de bir ilçe iken. Enes Battal Keskin: Siz Cittaslow‟a üye olduktan sonra Seferihisar‟da neler değiĢti? Kısa vadede neler yaptınız? Bülent Köstem: Cittaslow‟a üye olduktan sonra en kısa vadede gerçekleĢtirdiğimiz en çarpıcı değiĢim köylerde oldu. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliğinin temel Ģartı üyelik baĢvurusunda bulunan Ģehrin nüfusunun 50. Çünkü Seferihisar‟ın Safranbolu Evleri gibi özel mimarisi olan evleri yok. 10. uluslararası bir birlik Ģeklinde örgütlenmiĢ. Cittaslow‟un üyelik yapısı. birlikten çıkarılıyorsunuz. Çünkü orada Ģehirler zaten küçük.Ġnsanlar yetiĢtirdikleri ürünleri halde satamadıkları için yıllardır boĢ bıraktıkları. Nüfusu 50.000‟in altındaysa doğal olarak o yerde hayatın biraz daha yavaĢ aktığı. gereklerini yerine getirmeyenlere ya da getirip de zamanla değiĢtirenlere nasıl bir yaptırım uyguluyor? Bülent Köstem: Eğer ilk baĢta üye olduğunuz özellikleri. Öncelikle “köy pazarı”nda köylülerin açık pazar kurmasını ve sadece Seferihisar‟da üretilen malların üreticileri tarafından satılmasını sağladık. Enes Battal Keskin: Fiziksel değiĢim anlamında yaptığınız çalıĢmalardan bahseder misiniz? Bülent Köstem: Fiziksel değiĢim anlamında Seferihisar‟ın hemen giriĢindeki Atatürk Caddesi‟nde üç tane bina üzerinde çalıĢma yaptık. Böylece köylerde büyük bir değiĢim oldu. “Cittaslow Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesi‟nin YapmıĢ Olduğu ÇalıĢmalar Raporu” 3 Haziran 2010 tarihinde tarafımıza elektronik posta ile gönderilmiĢtir. Ġtalya‟da büyük bir il merkezi konumundadır.Böylece insanlar yaptıkları iĢin değerli ve para kazanabilecekleri bir iĢ olduğunu gördüler. Cittaslow kriterlerinin daha büyük Ģehirlerde uygulanamaz olduğu için mi konulmuĢ? Bülent Köstem: Zannediyorum bu kriterin temel sebebi Cittaslow‟un Ġtalya‟da ortaya çıkmasından kaynaklanıyor.000. üyelik Ģartları gönüllülük esasına dayanıyor. Örneğin 30.000‟in üzerinde olan Ģehirlerde uygulanabilir mi? Bülent Köstem: Evet olabilir ve bence zaten öyledir. Yaptığımız toplantılar sonucunda . 5.

Ayrı ayrı ve farklı gölgelikleri yıktırarak tek bir gölgelik yaptırdık. ġu anki haliyle halk Cittaslow‟u benimsemiĢ durumda. Enes Battal Keskin: Yerel seçimler olduğunda Cittaslow üyeliğinizi sağlayan Ģu anki belediye baĢkanı değiĢebilir. Aynı Ģekilde Sığacık‟ta derenin yanında. Bu yüzden bizim bilgilendirme ve gönüllü artırma çabalarımızın tamamı halkın Cittaslow‟u daha çok benimsemesi için yapılıyor. Ancak tarım ve turizm sektörüne kıyasla daha küçük bir oranda. Bu süreç halkın gelirinde bir artıĢ sağladı mı? Böyle bir değiĢim gözlemlediniz mi? Bülent Köstem: Böyle bir değiĢim oldu. Kahvehanelerin de gölgeliklerini tek tip ve mimariye uygun hale getirdik. Biz onları kalenin arka tarafına topladık. Bu kısa süreçte bile insanların hayatına artı bir değer kattık. Enes Battal Keskin: Halkın Cittaslow‟a destek vermesi için reklam ve proje boyutunun dıĢında kanaatimizce halka maddi olarak bir girdi sağlanması gerekiyor.128 oluĢturduğumuz taslağa uygun Ģekilde. Özellikle bu yaz sonu bu konuda elimizde daha çok veri olacak. Sığacık Kalesi‟ne bakan tarafta balıkçılara ait bina kompleksi diyebileceğimiz bir bina topluluğu vardı.Bu plan ilk aĢamada dört senelik bir süreyi kapsıyor.Seçim gerçeğini de göz önüne aldığımızda dört yıl ve artı beĢ yıllık bir süreyi kapsadığını söyleyebiliriz. Enes Battal Keskin: Cittaslow‟a üyelik sürecinizde kısa.uzun vadeli bir projeksiyon hazırladınız mı? Böyle bir planınız varsa ne kadarlık bir süreyi kapsıyor? Bülent Köstem: Evet. kahveleri. Çünkü yaz aylarının kıĢ aylarına göre daha verimli ve hareketli geçeceğine inanıyoruz. Seferihisar‟a özgü geleneksel bir sanayi dalından söz edemeyiz. Bütün bu olumlu geliĢmeler halkın Cittaslow‟u benimsemesini hızlandırıyor doğal olarak. Kahvehanelerde plastik masa ve sandalye yerine tahta veya demir masa ve sandalye kullanılması için çaba harcıyoruz. . Bunun dıĢında Seferihisar‟a özel. Böyle bir durumda Seferihisar halkının Cittaslow‟a sahip çıkmaya devam edeceğini düĢünüyor musunuz? Yani halk Cittaslow‟u benimsemiĢ durumda mı sizce? Halkın Cittaslow‟u benimsemesi için gereken çalıĢmaları yaptığınızı düĢünüyor musunuz? Bülent Köstem: Eğer halk Cittaslow‟u benimsemezse Türkiye gibi siyasetin çok gelgitli olduğu bir yerde beĢ sene sonra baĢka bir belediye baĢkanı gelip bütün bu çabaları göz ardı edip farklı bir yoldan gidebilir. Sığacık Kalesi‟nde surların üzerinde bulunan evlerde mimariye uygun değiĢimler yapıyoruz. Esnaf.orta . Stratejik bir planımız var. kendi ifadesiyle Sığacık‟ın bu kıĢ hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu ve daha önce kazanmadıkları kadar çok para kazandıklarını söylüyor. kafeleri. Sonuçta Cittaslow üyeliği ile birlikte insanların el emeği değer kazandı. Bir kaç sene sonra daha fazla benimseyecek ve Seferihisar‟ın geleceğini konusunda söz sahibi olup tercih yapabilecektir. Enes Battal Keskin: Sanayinin Seferihisar‟ın gelir kaynakları arasında bir yeri var mı? Bülent Köstem: Seferihisar‟ın gelir kaynakları arasında sanayi var. esnafı. herkesi olumlu anlamda etkiliyor. Bu talep turizm camiasını. ana cadde üzerinde “Belediye Pasajı”ndan baĢlayarak bazı binalar üzerinde mimari güzelleĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları yaptık. ġu an pazar günleri Sığacık‟ta kurulan pazara Ġzmir‟den inanılmaz bir talep var.

farklı Ģehirlere dağılım nedeniyle. Bir sene içinde Türkiye‟deki sakin Ģehir sayısı arttığı zaman Seferihisar‟a olan ilgi ve turist yoğunluğunun azalacağını düĢünüyoruz. ilgilerin tek merkezden farklı merkezlere dağılması nedeniyle bu olumsuzluk ortadan kalkıyor. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliği. onların geleneklerini yaĢam biçimlerini de bilmek gerekiyor. bir Ģehirde yerel kalkınmayı gerçekleĢtirebilir ve bu kalkınma sürdürülebilir bir kalkınmadır diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Evet sağlar ama garantisi yok Cittaslow‟a üye olmakla her Ģey bitmiyor önemli olan Cittaslow‟u tam anlamıyla benimseyip Cittaslow‟un kriterlerini yerine getirmek ve bunu devam ettirebilmektir. Ev pansiyon uygulamasını baĢlatmayı düĢünüyoruz. Turizmin yanında tarıma yönelik çalıĢmalarımız da önemli yer tutuyor. Turizm ve tarım.000‟den 100. Bu durum olumlu gibi gözükse de bu turist yoğunluğu size endiĢe vermiyor mu? Bülent Köstem: Bu konuda Ġtalya‟daki Cittaslow Birliği‟nin de Ģöyle bir paradoksu olmuĢ: Bir Ģehir Cittaslow üyesi olduktan sonra ilgi merkezi oluyor ve insanları kendine çekiyor. konaklama tesislerinin de sayısının artması gerekecek bunu düĢünerek herhangi bir planlama yaptınız mı? Bülent Köstem: Evet bu konuyla ilgili çalıĢmalarımız var. Ama Cittaslow’u reklam için isteyen. Enes Battal Keskin: Bu gün Seferihisar‟a turistik amaçlı gelen insanlar. Seferihisar‟ın Ģehir merkezine hiç uğramadığı otel merkezli turizm yerine ev pansiyonculuğu merkeze alan bir turizm politikası izleyeceğiz. Organik tarımı teĢvik etmeye çalıĢıyoruz. Seferihisar‟da yaĢamak isteyenler de buraya uyum sağladığı sürece bir sorun olmaz. Ama sakin Ģehirlerin sayısı arttıkça. Böylece Ģehir kalabalıklaĢıp sükûnetini kaybediyor. bir yandan da tarım alanında özellikle mandalinanın değerini arttırmak adına adımlar atıyoruz.000‟e ulaĢırsa Cittaslow üyeliğiniz ile ilgili durum ne olur? Bülent Köstem: Seferihisar‟da yaĢamak isteyenlerin buranın yaĢam tarzına uygun Ģekilde yaĢamaları gerekir. yürüme parkuru. Bunun için gelen turistin Ģehre hiç uğramadan otellerde konaklayıp sonra ülkesine geri döndüğü. Enes Battal Keskin: Cittaslow ile ilgili yaptığınız çalıĢmalar sonucunda Seferihisar çekim merkezi haline gelecek ve turistlerin tercih ettiği bir Ģehir olacak. ben sadece . Cittaslow felsefesini benimseyip o doğrultuda çalıĢmalar yapan Ģehirler kesinlikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlar ve sürdürülebilir bir Ģehir olabilir. Bir yandan turizme yönelik adımlar atıyoruz. Bir Ģehri tanımak için o Ģehrin insanlarıyla da iç içe olmak gerekiyor. tarım alanında da kalkınmayı sağlamaya çalıĢıyoruz. Seferihisar‟ı yerleĢmek için tercih ederlerse ve Seferihisar‟ın nüfusu 30. Sadece turizme bel bağlamayıp tarım ürünlerinin değerini arttırıp. Biz kentsel geliĢim projelerinde bisiklet yolu. Biz belediye olarak elimizdeki enstrümanlarla bunu sağlamaya çalıĢıyoruz. izliyoruz. Enes Battal Keskin: Turist sayısının artması ile beraber otellerin. otopark zorunluluğu getirmeye çalıĢıyoruz. çeĢitli fon kaynaklarına baĢvuruyoruz. Tarım için projeler hazırlıyoruz. ikisi birlikte düĢünülebilir.129 Enes Battal Keskin: Seferihisar‟ın Ģu an odaklandığı alan turizmdir diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Turizm ve tarım diyebiliriz. ġu an Türkiye‟deki tek sakin Ģehir Seferihisar olduğu için bütün ilgiyi burası topluyor olabilir.

doğaya daha yakın olmak isteyen. Bunların yanında çok fazla turizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmayan. kendi halkının daha sağlıklı yaĢamasını isteyen Ģehirler de var. bunun sonucunda Ģehir halkının yaĢam kalitesinin yükselmesi için üye olmuĢ Ģehirlerdir. Bu Ģehirleri de farklı bir kategori olarak görebiliriz.130 Cittaslow logosunu alayım baĢka bir Ģey yapmama gerek yok diyenler için tabi ki sağlamaz. .) Bir kısım Ģehirler de bizim gibi Cittaslow‟a üye olup kendilerini belli bir formatla geleceğe taĢımak. Bu gibi Ģehirler Cittaslow‟u turizmlerini düzenlemek için kullanmıĢlar. Yani turizm beklentisinden. Bir kısım Ģehirler de ellerinde olanı kaybettikleri için piĢman olmuĢlar ve Cittaslow ile bunları tekrar kazanma beklentisi içindeler. Fakat Cittaslow‟a üye 129 (Seferihar‟ın üye olduğu tarih itibariyle) Ģehirden çoğu Cittaslow‟u bir yerel kalkınma modeli olarak görüp üye olmuĢ Ģehirlerdir. ġehirlerinin kalkınması. geleceklerini Ģekillendirmek istiyorlar. Enes Battal Keskin: Dünyadaki Cittaslow‟a üye diğer ülkelerin Ģehirlerinin Cittaslow‟a bakıĢ tarzları aynı mıdır yoksa farklılıklar var mıdır? Bülent Köstem: Farklılıklar var. Ġtalya‟daki Cittaslow Ģehirlerinin bir kısmı belli bir geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢmıĢlar ve belli kriterlere sahipler. kalkınma beklentisin en çok kendi halkının sağlıklı yaĢaması için Cittaslow‟a üye olan. Enes Battal Keskin: Verdiğiniz bilgiler için çok teĢekkür ederim. çevreye yönelik kaygıları olan. onun kriterlerini gerçekleĢtirmek için üye olan Ģehirler var. (Turizm Ģehri olan Bodrum‟un sakin Ģehir olmaya çalıĢması gibi.

.ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‟NÜN 2005/36 SAYILI GENELGESĠ T. belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirmede veya kardeĢ kent iliĢkisi kurmada Bakanlığımızdan önceden izin alacaklar ve aĢağıda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat edeceklerdir: a) Yurt dıĢındaki bir belediye ile kardeĢ kent iliĢkisi kurulmasında ilgili belediye meclisinin kararı. kardeĢ kent iliĢkisi kurulacak olan kent hakkında bilgi ve kardeĢ kent iliĢkisinden beklenen faydaların neler olduğu. uluslararası kuruluĢ hakkında bilgi ve ilgili belediyenin meclis kararı.2005 (50-51)05 KONU: 5272 sayılı ve 5216 sayılı Kanunların uygulanması Genelge 2005/36 ……………………….131 EK 3: T. üyelikte bir katılım payı veya aidat ödenecek ise miktarı ile belediyenin en son kesin hesap özeti. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B050MAH0650002/865-80970 7.C. üye olunacak uluslararası kuruluĢun ana statüsünün tam metni ile tasdikli Türkçe çevirisi. kardeĢ kent iliĢkisi kurulurken kardeĢ kent protokolleri de imzalanacaksa ilgili protokollerin metni.12. VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) ĠLGĠ : 31.4.C. b) Uluslararası kuruluĢlara üye olunacaksa. 5272 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun uygulanması hususunda ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilmesi için Bakanlığımıza yapılan baĢvurular da dikkate alınarak aĢağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüĢtür.2004 tarihli ve B050MAH0650002/(50-51)04-82216-(2004/160) sayılı genelgemiz. ilgili belediyenin meclis kararı. c) Uluslararası kuruluĢlarla birlikte eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülmesi ve festivaller düzenlenmesi halinde. Yurt DıĢı ĠliĢkiler Belediyeler. üyelikten beklenen faydalar.

Yurt içindeki belediyeler arasında kardeĢ kent iliĢkisi ilgili belediyelerin karĢılıklı meclis kararları ile kurulabilecektir. süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir. ġahabettin HARPUT Vali Bakan a. MüsteĢar DAĞITIM : Gereği: 81 Ġl Valiliği Bilgi: MüsteĢar Yardımcıları Merkez Birimleri Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanları Kontrolörler BaĢkanlığı ġube Müdürleri . yurt dıĢındaki faaliyetlerinin devletin dıĢ politikasına ve uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürüteceklerdir.132 Belediye baĢkanları ve belediyeyi temsil eden heyetler. Ayrıca yurtdıĢına çıkıĢ amacı.

050. Bu nedenle.0002/86-80970(2005/36) sayılı genelgemiz. azami tasarruf ilkelerine uygun olarak. 5. Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır.MAH.MAH. c) 24/04/2001 gün ve B.MAH. b) 20/09/2000 gün ve B.050.MAH. yabancı dil bilgisi ve nitelikler aranacaktır. Ģirket. kongre.C. Toplantı. d) 16/02/2005 gün ve B.MAH.000/328 sayılı genelgemiz.000/50569 sayılı genelgemiz. dernek. vakıf 20/06/2005 . e) 07/04/2005 gün ve B. Belediye birlikleri ve “kamuya yararlı dernek” statüsünde bulunan mahalli idare dernekleri dıĢındaki kiĢi. Görevlendirmeler. panel vb. yurtdıĢı görevlendirmelerde aĢağıdaki esaslara uyulması gerekli görülmüĢtür. 1. 3. Ancak son günlerde DıĢiĢleri Bakanlığı ve valiliklerimizden alınan yazılardan yurtdıĢı görevlendirmelerde bu esaslara uyulmadığı anlaĢılmaktadır. 4.000/806 sayılı genelgemiz. asgari sayıda personel ve asgari süreler için yapılacaktır.076. 2.VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) Ġlgi: a) 25/06/1997 gün ve B. seminer.076.ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‟NÜN 2005/62 SAYILI GENELGESĠ T. Kamu kurum ve kuruluĢları.000/5003/50520 KONU: YurtdıĢı ĠliĢkiler Genelge 2005/62 ………………………….000/597-50137 sayılı genelgemiz. Belediyeler bütçelerinden kendi görev ve hizmet konuları dıĢında harcama yapılamayacağından.050. Belediyelerin seçilmiĢ ve atanmıĢ personelinin yurtdıĢı görevlendirilmelerinde uyulacak esaslar ilgi genelgelerimizle belirlenmiĢtir.076.MAH.050.065. görev ve hizmetle iliĢkisi olmayan konular için yurtdıĢı görevlendirme yapılmayacaktır.050. organizasyonlara katılmak için görevlendirilen personelde katılım için gerekli olan.C ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI:B.050.076.076.133 EK 4: T.

Toplantı. Görevlendirilen personelle birlikte yurtdıĢına çıkan el ve çocuklar için Belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir. Belediye baĢkanları ve belediyeyi temsilen giden heyetler yurt dıĢındaki faaliyetlerini devletin dıĢ politikasına ve uluslararası antlaĢmalara uygun olarak yürüteceklerdir. kuruluĢlar tarafından kurs. önceden mutabakata varılanlar haricinde. Bu konuda Bakanlığımızca yayınlanan ilgi genelgelerin bu genelgeye aykırı hükümleri geçersizdir. mümkünse ülkeye varıĢlarını müteakip. Ayrıca. vb. Yurt dıĢına giden belediye görevlileri Bakanlığımızca DıĢiĢleri Bakanlığına bildirilecektir. Belediye bütçesinden ödeme gerektiren veya gerektirmeyen her türlü yurtdıĢı görevlendirilmelerde yukarıda sayılan usul ve esaslara uyulacak ve yurtdıĢına çıkıĢın amacı. MüsteĢar . Organizasyonu düzenleyen kuruluĢa (var ise) herhangi bir ad altında (eğitim giderleri. rehberlik ücreti vb. kongre. DıĢ temsilciliklerimizden. organizasyonu düzenleyen kuruluĢ (Belediye. adlarla yurtdıĢında düzenlenen programlar için personel görevlendirilmeyecek. hizmet satın alınması. harcırah ödenmeyecektir 6. Bilgilerinizi ve uygulamanın bu esaslara göre yürütülmesi için gereğini rica ederim. 9. randevu temini gibi dıĢ temsilciliklerimizin imkânlarını aĢabilecek taleplerde bulunulmayacak. Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah (yol+yevmiye) giderleri dıĢında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. özel nitelikli ziyaretlere dıĢ temsilciliklerimizin ismini kullanarak resmi hüviyet kazandırılmaya çalıĢılmayacaktır. organizasyonlar ile kardeĢ Ģehir iliĢkileri nedeniyle görevlendirilmelerde. 7. Bu çerçevede. 12. 11. inceleme gezisi vb. konaklama ücreti. yurt dıĢında bulunulduğu sürece olumsuz imaj ve değerlendirmeye yol açabilecek tutum ve davranıĢlara meydan vermeyecektir.) veya resmi makamlar tarafından yapılmıĢ davet yazıları aranacaktır. seminer. süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir. bir nezaket ziyareti gerçekleĢtirmelerinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. panel. belediye adına yurt dıĢına gidecek heyetlerin ziyaret ettikleri ülkelerdeki dıĢ temsilciliklerimize. belediye birliği veya uluslararası kuruluĢ vb. 10. ġahabettin HARPUT Vali Bakan a. YurtdıĢı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir. tercüman ve mihmandar tahsisi.134 vb. seminer.) ödeme yapılması mümkün değildir. Belediye baĢkanı ve diğer personelin görev dıĢından yurtdıĢına çıkıĢlarında da ilgili valiliğe bilgi verilecektir. 8. resepsiyon.

135 DAĞITIM: Gereği: 81 Ġl Valiliğine Bilgi: MüsteĢar Yardımcıları Merkez Birimleri Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanları Kontrolörler BaĢkanlığı ġube Müdürleri .

Cittaslow olduktan sonra Seferihisar giriĢine yerleĢtirilen tabela Fotoğraf 2: Cittaslow olduktan sonra değiĢen Seferihisar Belediyesi Duyuru Panosu .136 EK 5: FOTOĞRAFLAR Fotoğraf 1.

137 Fotoğraf 3: Üretici köylülerin tüketicilere ürünlerini aracısız satabilmeleri için oluĢturulan Köy Pazarı Fotoğraf 4: Esnafa örnek oluĢturması için düzenlenen Belediye Pasajı .

138 Fotoğraf 5: Slow Food düĢüncesini yaygınlaĢtırmak amacıyla yaptırılan logolu önlükle satıĢ yapan bir Seferihisarlı. .

AKTAġ.Baskı. Ferhat.Dr.225-256. (2005).3-13.113-130. Sayı:7 (1). ÇAHANTĠMUR.1-20. Kütahya. Cilt:7. Bursa: ss. Elif Karakurt Tosun(Ed. “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme: Araçlar. Turhan Kitabevi Yayınları. (1996). (2006). (2005).109-111. BAYRAM. 2. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. Ankara. Arzu ve Hülya TURGUT YILDIZ. DUBEN. Aslı. Bahriye GÜLGÜN ve Ġsmail YÖRÜK. (2001). “Sustainable Urban Development and Transport–A Eurovision for” . Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Prof. “Yerel Kalkınmada Katılımcı Politikalar: Çanakkale Örnek Alan Değerlendirmesi”. Sayı:42(2). Alen ve Sadun EMREALP. Vol. “Sürdürülebilirlik Olgusunun Kentsel GeliĢme Sürecindeki Yansımaları”. Sivas: ss.251-265. Esra Diğdem. tasarım. pp. Bursa BüyükĢehir Belediyesi. Ġslam’da ġehir ve Mimari. Ekin Yayınevi. “Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı”. (1999). Transport Reviews. Ġstanbul. Ece. (2008). ÇAHANTĠMUR ISPALAR. . Kent Sosyolojisi. (2007). M. Adım Yayınları. (2000). 8. Toplumbilime GiriĢ. Çınar. Ġzmir: ss. ÇETĠN. (2004). BAL. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kocaeli. (2007). YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Cilt 26. BBB Yayını. Ġstanbul. BARLAS. Ankara: ss. BANISTER. CANSEVER. TimaĢ Yayınları. ATIL. DENKER. Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri Ders Notları.). Tolan. Ġsmail. ATAY. Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci AraĢtırması. “Sürdürülebilir kentsel geliĢmeye sosyokültürel bir yaklaĢım: Bursa örneği”. (2009). 5. Sayı:2. 21. (1991). BAġARAN. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Ġzmir. Ġstanbul.Basım. planlama.Sami. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. “Kentlerin Sürdürülebilir GeliĢiminde Güncel YaklaĢımlar Kapsamında YaĢam Kalitesi-Kocaeli Örneği”. Cumhuriyet Üniversitesi ĠĠBF Dergisi.139 KAYNAKÇA AKSAKOĞLU. IULA-EMME Yayını. Urban Management Development. Ankara. “Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma”. Bursa. Okutan Yayınları. 7-8 Ekim 2004. itüdergisi/a mimarlık. Ġstanbul. (2008).215-226. (2004). Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayını.20. Ġstanbul: ss. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Arzu (2010). (2002). Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. Ġzmir: ss. YaklaĢımlar ve Türkiye”. Turgut. “Seferihisar Ġlçesinin GeliĢmesinde Ġç Dinamiklerin Rolü”. David. Cevat Geray’a Armağan. Murat.Baskı.Yüzyıl Kentleri. Kent ve Yerel Yönetim. Hüseyin.

Baskı.EMME Yayını.org/wiki/Goolwa.1. Kemal .21-29 GÜNBEYAZ. Yerel Gündem 21Uygulamalarına Yönelik KolaylaĢtırıcı Bilgiler El Kitabı. Vol. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Cambridge. http://en. http://en. (2008). Ankara. Isparta. (2006). Qualitatiye Sociology. Alfa Yayınları._South_Australia (22.06. Mekânsal YerleĢim Derneği Yayını. Readings in Urban Theory. FROMM. Carl. (2009). .org/wiki/Cittaslow (15. (2009). “Speed Culture: Fast Strategies in Teleyised Commercial Ads. New York. Erich. C:4. (1996). “Sürdürülebilir Kent Ġçin Ekolojik-Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara. Ankara:ss.2010). (1997).06.wikipedia. Ankara. 2. http://en.org/wiki/Ludlow (21. Ġslam Ansiklopedisi. http://en.22 (4). (2005). FAINSTEIN. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. “Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye‟nin Kıyı Politikası”. Ahmet. pp. Hasan ġ.com/slow-food/ (08.2010). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. http://slowfoodgenclik. “Avustralya”. Ġstanbul.311-329.Güdül Örneği”. “1960‟larda Sürdürülebilirlik ve KentleĢme.140 EMREALP. GÜREL ÜÇER. Prestel Verlag. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. (Çev:Esen Gür).wikipedia. (1991). Özge Yalçıner. http://toprakana-slowfood1.2010. Samsun.2010). (2007). http://sustainablecities. YeĢil Yerel Yönetim. YavaĢ. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı. Ġstanbul: ss. Aslı.”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Susan ve Scott CAMPBELL. IULA. Blackwell Publisher. Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik ArayıĢı. Ġstanbul. Ankara. Simon. (Çev:Aydın Arıtan).wikipedia. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. GOTTSCHALK.05. ERTEK. “Kentsel YaĢam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında Belirlenmesine ve GeliĢtirilmesine Yönelik Bir YaklaĢım: Orta Ölçekli Kent Örnekleri”. “Samsun Ġlinde KentleĢmenin Çevresel Açıdan Ġncelenmesi”. (2007). No. Nükhet. (2006).167-170. Isparta.wordpress. (1999).com/ (06.wikipedia.05.org/wiki/Ludlow (21. GAĠNES. Z.06. HONORE. Sadun.2010). ERYILDIZ.blogspot. GÖRMEZ. Sahip Olmak Ya da Olmak. HAġTEMOĞLU.06.06.2010). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. ERCOġKUN. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Manifesto for Sustainable Cities.dk/en/actions/a-paradigm-in-progress/cittaslow-putting-qualityof-life-first (15. (2007). Ġstasyon Caddesi Örneği”. Semih.Jeremy ve Stefan JAGER. Arıtan Yayınevi. Algı Yayıncılık. Ġstanbul.2010).

2010).cittaslowgoolwa.2010).uk/Cittaslow/FuturePlans. http://www.htm (13.pdf (19.06.06.com.cittaslowludlow.com/h51930-yavas-sehrin-baskani-da-yavas.cittaslowseferihisar.cittaslow.uk/ (12.uk/page.arkitera.2010)._%C4%B0zmir (12. http://www.distinctlycumbrian. http://www.05. http://www.pdf (13. http://tr.comune.2010).05.com.06.05.wikipedia.au/faq.doc (27.cittaslowgoolwa.05. http://tr.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik (05.cittaslowgoolwa.arkitera.pdf (29. http://tr.05. http://www. http://tr.org.2010).2010).cittaslow.06.06.org/wiki/%C4%B0talya (07.org/wiki/Seferihisar.cittaslow.06.wikipedia.php?Pid1=3&Pid2=11&PLv=2 (21.org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II.cittaslow.05.org.05.06.php?sayfa_no=555 (13. http://www.org/wiki/%C4%B0ngiltere (07.uk/ (21.06. http://www.org/wiki/Ya%C5%9Fam_kalitesi (25. http://www. http://www.2010).2010). http://www.org/index.05.2010).2010).wikipedia.html (15.au/ (15.06.econturk.php?gid=5832212719&v=info (15.2010).ebso.net/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5B1%5D.html (22.au/join.com/roportajlarDetay.cittaslowludlow.2010).2010).06.co.html (21.com/news.wikipedia. http://www.com/h41395-yavas-hayatin-hizli-yukselisi.04.2010).php?option=com_content&view=article&id= 55&Itemid=65 (15.05.uk/images/stories/spring%202008%20newsletter.06.141 http://tr.php?Pid1=3&PLv=1 (21.cittaslowludlow. http://www. http://www.2010).05.2010).06. http://www.facebook.it/attach/slow-statuto-en. .2010) http://www.06. http://www.net/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5B1%5D.06. http://www. http://www.2010).wikipedia. http://tr. http://www.org/wiki/Fast_food (29.uk/page.2010).2010).php?action=displayNewsItem&ID=48923 (14.05.gov.2010).org/wiki/Avustralya (07.05.org. http://tr.com/group.06.fi.2010). http://www.org.2010).tr/turkce/kentlesme/Kentges_raporu_son.com.2010).arkitera.cittaslowludlow. http://www.bayindirlik.asp?ID=4 (06.berwick-cittaslow.php?method=network&action=country&id=23 (10.greve-in-chianti.org. http://www.06.tr/kurumsal/sayfa.au/history.org.2010).2010). http://www.ekoiq.org.2010).wikipedia.2010).org/index.pdf (29.2010).05.wikipedia.html (19.pdf (06.2010).html (22.

ĠLKER. “Seferihisar‟ın Kentsel GeliĢimi”.05.php/baskanin-mesaji/slow-food-carlo-petrinibilinc-ve-sorumluluk/ (08. (2004). Elif (Ed.izmir. http://www.05. http://www.oecd.aspx?aType=RadikalHaberDetay&Date=01.06.com. Osman.aspx?content=1098 (12.06. Seferihisar ve Seferihisarlılar.tr/kanunlar/k5393.izmirdesanat. Arife. Seferihisar Halk Eğitim Müdürlüğü Yayını.html (19.php/Kuresellesme-Surecinde-Kentlerimize-Giren-YeniTuketim-Mekânlari-Ve-Yitirilen-Kent-Kimlikleri.2010) http://www. RuĢen. (2005).tr/UIKDocs%5Caalborgsarti. http://www.utikad.pdf (27.05. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.2010). Basım.2010) http://www.org.mimarlarodasi.06.06.06.terramadre.tr/mimarlikdergisi/index. (2004).12.com.saygid.seferihisar.slowfoodanadolu.05.2010).2009 &ArticleID=966892 (13.paradoks.org/conference/ (03.2010).gov.2010). .2010).2010).org.com/about_us/eng/manifesto.85-92.kent (06.kentlob.tr/index.06.05.06.06.orvieto-info. http://www.tr/gazete.06. http://www.06.yayildi_68844. Ġmge Yayınları. Bursa.seferihisar.org/makale/kultur.org/makale/yil5_sayi2/ekarakurt52.radikal.lasso?n=en (14. http://www.kentli.07.2010). http://www. 7-8 Ekim 2004.jpg (14. Ekin Yayınevi. KELEġ. Kentbilim Terimleri Sözlüğü.).tr/default_B1.com/index.06.2010) http://www.pdf (13.tr/haberler/?id=3767 (15. (04.htm (02.2010).tr/Radikal. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi.06.slowfood.04.142 http://www.05. http://www.gov.bel.2010).mimarlarodasi.2010) http://www. KARADAĞ.turkiye-rehberi. KentleĢme Politikası. http://www.org/yavas-sehirler (15.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSay i=53&RecID=1329 (25. http://www.pdf. http://www.georgiaorganics.pdf (13. Ġzmir.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh.org. Ġzmir: ss.2010).2010). KELEġ.org.06.yapi.gov. http://www. Ankara. http://www.2010).2010).2010).lasso (08.pdf (07.org/pagine/welcome.winchester. 21. http://www.com/ (12.uk/Documents/committees/town%20forum/WTF066%20%20Appendix%201.2010).2010).net/harita/resim/Turkiye/izmir-haritasi. http://www.net/index.tr/Haberler/yavas-sehir-hareketi-100-kente.Yüzyıl Kentleri.gov. http://www.tr/ (14.20). Ġmge Kitabevi Yayınları. http://www. KARAKURT TOSUN.html (20.tbmm.2010).php?option=com_content&view=article&id=6:sakinsehir&catid=1:son-haberler&Itemid=50 (14.05. (2010). (1998). RuĢen. 8.

23. Ġstanbul: ss. (1999). (Çev:Ġlhan Pınar). (2000). (2004). Richard.219-226. Ġzmir: ss. Muhammet (Ed. Wendy. “CittàSlow: Producing Slowness against the Fast Life”. pp. (1997). MIELE. MENGĠ. Vol. Vol. POCOCKE.) (2008). (2003). Milan. Ġslam Ansiklopedisi. Ġstanbul. Local Environment.13(2-3).. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Bilim ve Sanat Yayınları. TOKĠ Haber Dergisi. Ġslam Ansiklopedisi.36-42. Modern Toplumsal DüĢünce Sözlüğü. (1999). (2008).143 Ankara. (2010). Ġstanbul: ss. “Ġngiltere”. PARKĠNS. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. (2005). Gordon. Azmi. (2004). Ankara. “Ġtalya”. ÖZER. Ġzmir. KentlileĢme ve Kentsel DeğiĢme. (Çev:Özdemir Ġnce). Allison. Bursa. pp. Seferihisar Belediyesi Yayını. Nobel Yayınları. David. P. pp. (2004).135-156 MUTLUER. Ġstanbul: ss. Can Yayınları. (Çev:Melih Pekdemir). KentlileĢme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci. C. No:1. Ġstanbul. Ankara. C. Ekin Kitabevi. “Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler: Uygulanabilirliği ve Ölçümü Üzerine”. KentleĢme. 34(109. “Sustainability and cities: extending the metabolism model”.445-446 MARSHALL. Sayı. ÖZGÜR. Vol. (Ed:Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik). “The Sustainability Inventory: A Tool to Assist US Municipalities Advance Towards Sustainability”. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. ÖZTÜRK. KüreselleĢme ve YerelleĢme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir GeliĢme – AB ve Türkiye Örneği. (2010). ÖZEN GÜÇLÜ.296-299. Siyasal Kitabevi. OUTHWAĠTE. Ankara. (2008).. ĠletiĢim Yayınları. “Sustainable Cities or Cities That Contribute To Sustainable Development ?”. pp. Hamit. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. Vol. “Seferihisar Çevresinde Arazi Kullanım Sorunları”.7. YavaĢlık.4. Baskı. 7-8 Ekim 2004. .71-74. William (Ed. Sosyoloji Sözlüğü. Seyyahların Ġzinde Seferihisar. (Çev:Osman Akınbay ve Derya Kömürcü). KUNDERA. Ankara. Nobel Yayınları. PALABIYIK. Lanscape and Urban Planning. W. QUAID. “Sürat Çağına Ġnat YavaĢ ġehirler”. 1.22. Ġnan.).Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform.447-452. AyĢegül ve ALGAN.363-382. Talip. Mustafa. Urban Studies. Mara. pp. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Kültür Bakanlığı Yayınları.1667-1691. Hüseyin ve KÖSECĠK. SATTERTHWAITE.. KÜÇÜKCAN. Time & Society. (2002). 44(4). Sevinç. (2002). Nesrin. (2001). Space and Polity. Tarık. ÖZCAN.12. Ankara. “Out of Time Fast Subjects and Slow Liying”. Vol. G. NEWMAN.

(2008). Sayı:12. (2009). TAġ. “Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları”. Toplum ve Bilim Dergisi. USA. Ġlhan. (2009). TEKELĠ. Stephen. Ġstanbul: 23-35./Cittaslow%20Community%20Chest%20Criteria.129-140.144 SAYAR. Aysel.05. Ankara. “Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?”. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. ġehirleĢme. Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement”. Selis Kitaplar. (2003). Kültür Bakanlığı Yayınları. TimaĢ Yayınları. College English. Cevat Geray’a Armağan. YavaĢla!/Hayattan Bir Defa Geçeceksin. “Good. SCHNEIDER. 7-8 Ekim 2004. Nilüfer ve TAġ. Cilt:7. (2006). (1999). (1992). (1999). Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayını.. Seferihisar. YAZAR. (2010). ġĠMġEK. Türkiye’de KentleĢme.Tarık. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. Saysel. (2001). Dünya ġehircilik Günü 23. (1996). Stephen. Kolokyumu Bildiriler Kitabı. Ġhsan. SEZAL. Murat(Ed. Ġstanbul. No. Yeryüzü Demokrasisi. “Sürdürülebilir YeĢil Kent Fikirleri. Marina ve NIJKAMP. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. Peter. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi”. Ankara. SENCER. (Çev:Kamran Tuncay). (1994).70(4). Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. (Çev:Ali K. Blackwell Publishers Ltd. Ahmet ve VURAL. 3rd Edition. Dr. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. “KentleĢmenin Sosyo Ekonomik Etkileri”. Bursa. Events and Debates. Clean.. ULUSOY.163-174 ġENGÜL. (2004). Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine Ġrdelemeler. USLU. WHEELER. Kent Mekânı ve KüreselleĢme”. Ankara: ss. Bursa: ss. S:8. The City Reader. Ġzmir. TMMOB ġehir Plancıları Odası Yayını. Bgst Yayınları. New York. Ġstanbul: ss. TMMOB Mimarlar Odası Yayını.). H. Ġstanbul. VAN GEENHUISAN. SOYKAN.49-58.2010). SHAUKLAND. (2004). Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. Cogito. Graeme. “Sosyal Adalet. (1999). www. Ümit. XXI. Ġstanbul. Belediye Dergisi. XXI. (2009). Vandana. Sade Hayat. pp. Ġzmir:ss. Sasha. Prof. Ankara.. SHIVA. Füsun.1. TMMOB Mimarlar Odası Yayını.Vol. Tarık. Örnekleri Ve Türkiye Ġçin Dersler”.69-84. “Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız?”. . Yakut.doc (13.disscouncil. TSENKOVA. (1979).com/. (2003).384-402. (Çev:Nil Duruöz).. Sayı: 64-65. Ġstanbul. Ġstanbul: ss.9-20. Kemal. Kadir Hakan. Elçin Gen ve Onur Günay). Seferihisar Kaymakamlığı. Alternatif Üniversite Yayınları.

Cittaslow Seferihisar Temsilcisi. H. YURTSEVEN.Baskı. Ankara. XXI. “Sürdürülebilir Kent: Göstergeleri. (2007). Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir YaklaĢım. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. 12 Mayıs 2010 tarihinde Seferihisar‟da Yapılan Mülakat (Ek 2). TMMOB Mimarlar Odası Yayını. Detay Yayıncılık. YavaĢ Hareketi. H. 2.Rıdvan. Detay Yayıncılık. Bursa: ss. Bülent. DĠĞER KAYNAKLAR Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi‟nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu.145 YAZAR. Kadir Hakan. Ozan KAYA ve Serhat HARMAN. YURTSEVEN. . (2009).115-122. Ankara.(2010). 3 Haziran 2010. KÖSTEM. Rıdvan. Formu ve Planlama Süreci”.

.. 48.. 15...... 101. 41 Seferihisar 1. 101 Convivia . 86... 28. 55... 37. 101 Ġzmir .. 94...................... 98 Sığacık .. 93... 80 küreselleĢme ... 48.. 56. 73.. 40. 46.. 86. 52. 18. 1.. 95...... 2....... 56. 61.... 18..... 98 Sığacık Pazarı . 68. 80. 70. 43.. 53.... 32... 76. 67. 69... 76. 92.. 2.. 101.. 54. 58... 41. 61.. 55.... 51..... 19.......... 86. 95.. 74..... 72.. 92.... 55.............. 55..... 101 Ġtalya .. 62........ 73. 100.. 32.. 16..... 61........ 45...... 59... 67... 81... 53 C Carlo Petrini . 30... 10. 100.. 66. 75...... 94... 63... 80.. 100 Goolwa 53.. 40.. 18......... 91... 76..... 9 H hız ..... 56. 38 E Erich Fromm. 101.... 94.... 43.. 92 Cittaslow Logosu . 66.. 46.. 36...... 63......... 57... 92..... 101 B Bilimsel Komite .....146 DĠZĠN A Avustralya . 53...... 8. 36 L Lezzet Sarayı .. 66 Milan Kundera ...... 78...53...... 57.. 34 hızlı yaĢam. 75..... 96..... 102 S Sakin ġehir...... 81....... 54......... 40.. 44.... 67. 95 salyangoz ........ 9. 63... 88.. 52..... 88.. 18. 98... 97 sürdürülebilir geliĢme.. 90.............. 42....... 83. 55. 97....... 85....... 17... 89...41.............. 90. 40..... 99..... 78. 88. 95.... 79. 43....... 53. 61.......... 25. 93.. 77. 16. 83. 21... 86.. 47. 83.. 57 Ludlow . 49.. 62.. 19... 20. 91....... 98. 21. 23.. 101................. 73.. 6..... 97... 38 İ Ġngiltere . 75. 71 Saturnini ... 69........ 60.. 79. 65. 8... 86 Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği ......... 45. 84..... 41...... 63.. 3........ 60. 92.35..... 101 köy pazarı .... 81.. 70. 81... 89..... 96... 86...... 1......... 30. 85... 58.. 25..... 65... 88.. 81. 40...... 90.... 91.... 83.. 86... 99.... 75... 71...... 1. 3.... 42 Bra. 34 kent ... 37......... 53... 77.... 74... 92. 55... 59.......... 60.. 54... 74...... 69...... 102 M Mekke .. 92... 90. 79.. 73..... 1.......... 102 kentleĢme ... 90. 102 Seferihisar Belediyesi 74.. 102 Gro Harlem Brundtland ...... 22. 75 G GDO .. 24.. 33........ 41 Cittaslow ...... 84..... 69.... 79.... 49.... 74........ 101.. 97...... 32. 50.......... 100... 76. 92. 97. 80... 45... 86........ 54........... 97........ 77 satsuma .... 93.. 101 kentsel yaĢam kalitesi ... 53...... 76... 22....... 100......... 99.. 84.... 23.......... 85.......... 55. 84.... 41....... 31.. 11. 80.. 95. 31. 62............ 72.. 96.. 15.......... 100. 30.... 100.... 81... 88. 98. 98 K Kemal Sayar ...... 60... 78... 63........ 5... 57. 80..... 3.. 61.. 42..... 94..... 71....38.. 102 Cittaslow Festivali .. 52 . 85..... 77...... 51.. 35.. 33 O Orvieto . 6 F Fastfood ...... 17..... 2..... 56.. 52. 83.. 56.. 66.......... 101.... 55........ 68.... 58. 85... 68....... 68.

.......... 35... 45 Yerel Gündem .... 23 ..... 5. 100 yavaĢ yaĢam . 2. 28....... 45...... 62........... 16.. 98 Toskana . 9... 44... 102 sürdürülebilirlik . 52.. 32....................... 3...... 100. 78............ 96.... 38.... 19.. 100. 36.......... 101........ 33. 78........... 99. 98 Toprak Ana ....... 19.............. 73.. 32.. 11. 21................. 31.. 5........ 94 Terra Madre . 84.... 1...... 60........147 sürdürülebilir kentleĢme . 99... 96.41.. 2................... 102 T Teos ....... 79 yavaĢlık ..... 50. 14.. 9....... 35. 47 Yerel Kalkınma.... 17. 8.... 22......... 36 yavaĢ yemek . 20... 26... 50...... 8.. 9..... 25.... 23.. 79. 57.... 65....... 56.... 55 Y yavaĢ 1... 1... 100 YavaĢ Pazar . 57 yavaĢ Ģehir . 53... 3.. 77. 77.. 94.... 3. 32.... 36...... 27..... 3..... 34... 13........... 32...

148 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->