SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ (Yüksek Lisans Tezi

) Enes Battal KESKĠN Kütahya - 2010

T.C. DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ

DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER

Hazırlayan: Enes Battal KESKĠN

Kütahya-2010

Kabul ve Onay Enes Battal KESKĠN‟in hazırladığı “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” baĢlıklı Yüksek Lisans tez çalıĢması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre değerlendirilip oybirliği ile kabul edilmiĢtir.

...../....../2010

Tez Jürisi Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER (DanıĢman) Prof. Dr. Mehmet Sami DENKER Yrd. Doç. Dr. Feyzullah ÜNAL

Ġmza Kabul Red

Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

iv Yemin Metni Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” adlı çalıĢmamın./2010 Enes Battal KESKĠN ... tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düĢecek bir yardıma baĢvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluĢtuğunu.... ..../.. bunlara atıf yapılarak yararlanılmıĢ olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

v ÖZGEÇMĠġ 1976 yılında GümüĢhane Kelkit‟te doğdu. . tez dönemindedir. Halen eğitimine devam eden Keskin. Ġlk ve ortaöğrenimini farklı illerde tamamladı. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü‟nden mezun oldu. “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” konusunu incelemektedir. 2008 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı‟nda yüksek lisans eğitimine baĢladı.

Cittaslow kriterlerinin sürdürülebilir kent bağlamında Ģehirleri fiziksel ve sosyo-kültürel olarak nasıl etkilediğini belirleyebilmek için Seferihisar incelenmiĢtir. Bu tanımlardan hareketle kentlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢtir. Dr. Bu çalıĢmada sürdürülebilir kentleĢme kavramına farklı bir bakıĢ olarak “Cittaslow (YavaĢ ġehir)” yaklaĢımı incelenmiĢtir. Anahtar Kelimeler: Cittaslow. YavaĢ ġehir . değiĢim ve geliĢimin devamlılığını sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik çıkarların çevre ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği yerlerdir. Bu çerçevede ilgili literatürün taranması yoluyla YavaĢ ġehirleri ortaya çıkaran nedenler tespit edilmiĢ ve YavaĢ ġehir olmak isteyen Ģehirlerin yerine getirmek zorunda olduğu kriterler ortaya konulmuĢtur. 2010. Seferihisar. Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Tez DanıĢmanı: Yrd. ekosistemdeki yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için. Doç. Enes Battal Yüksek Lisans Tezi.v ÖZET SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ KESKĠN. insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulması olarak tanımlanmaktadır. 161 sayfa Sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir kent ise. Cantürk CANER Temmuz. Ayrıca Cittaslow hareketinin tarihsel süreci ve dünya çapında yayılma durumu örneklerle incelenmiĢtir. Sürdürülebilir Kent. Elde edilen veriler ve bilgiler ıĢığında. Bu bağlamda Cittaslow‟un sürdürülebilir bir kent modeli olarak ortaya konulup-konulamayacağı tartıĢılmıĢtır. Sürdürülebilirlik.

In this context.vi ABSTRACT SUSTAINABLE URBAN CONCEPT IN A DIFFERENT PERSPECTIVE SLOW CITIES (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR CASE KESKĠN. 2010.A. Sustainable City. Cittaslow is discussed whether it can be put as a sustainable model city or not. In the light of data and information obtained. 161 pages Sustainability is defined as the retention of the human negative impact on the ecosystem at the level which should not exceed carrying capacity of the system. Keywords: Cittaslow. Thesis. different approaches have been developed to ensure the sustainability of cities. “Cittaslow (Slow City)” approach is investigated as a different view on the concept of sustainable urbanization. inorder to transmit the non-renewable resource to future generations. Seferihisar is investigated to determine how Cittaslow criteria affects the cities‟ physical and socio-cultural sustainability. Moving from this definition. Department of Public Administration Supervisor: Asst. Prof. reasons which cause Slow Cities are revealed and criteria that have to be fulfilled by the cities eager to be identified as Slow City are put forward. through literature reviews. Slow City. Additionally. Sustainability . Enes Battal M. Cantürk CANER July. Sustainable cities are the places where the environmental concerns are aligned with socio-economic interests to ensure the continuity of transformation and development. In this study. Cittaslow movement‟s historical process and the situation throughout the world is examined with examples. In this context. Seferihisar.

....................... x KISALTMALAR ....................................vii ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖZET...................... 32 .............................................................. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI ............2................. 5 1... 20 1............6................. Mekânsal (Fiziksel) Boyut ........5............................. BM Binyıl Zirvesi ...............2...... 19 1....... 15 1.... Sosyo-Kültürel Boyut .. Çevresel Boyut .........2....... BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi..............................................5....................... CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK ............................................................................... 23 1.. 12 1....................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ ..................2................. KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW ..........................1.................... v ABSTRACT .................... 9 1..................................................................................... 7 1..........................2.............................. 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI 1.....4...................................... 24 1.....................................................................................................................5.........................3........3................... 22 1... 21 1.................................................................................................. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ ....................... 10 1...5.............. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI .......................................................................... Ekonomik Boyut ......................1................................................ BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) ...............................2...2... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ ............... Yönetim Boyutu...5................... 13 1................................................ 19 1............................3.................................7......................................1....................5..... 27 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ: YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW) 2..................... Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz) .... 12 1....................................................................................5..4................................................1..........................2........................ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI....... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI... 30 2............. vi TABLOLAR LĠSTESĠ ......... ix ġEKĠLLER LĠSTESĠ ................4..................... xi GĠRĠġ ..........................

.2...................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ ...... Tarımsal Kapasitesi ..... Farkındalık OluĢturma ................ 60 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR 3.......................... 55 2.....4..................................... 75 3................... 73 3................................... ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar ........1...2...........5... 35 2.................................4......... YavaĢ Hareketi (Slow Movement) ............................................. 53 2...............2................3........................................................6.................................... 37 2...1.............2..4..... 71 3..............................1.............2..........................................6..................1...........3.. Misafirperverlik .............................. 95 3.3...3.............7...................1....... 51 2................................................................. DÜNYADA CITTASLOW(YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI ...............................................2..............viii 2......................1..................................... CITTASLOW KRĠTERLERĠ .3.................................................. 47 2........2...........8................... Altyapı ÇalıĢmaları .................... Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı .............................2..3.....3....................................... 49 2..2......... Ekonomik Yapısı ............3................................. 65 3....................................1.. 50 2..............................5...........................2......... 84 3..................Orvieto-Ġtalya.....................1.. Farkındalık ÇalıĢmaları ...... 50 2..................3...........4.....3................................... YavaĢ Yemek(Slow Food) .................................. 53 2...........7..... Altyapı Politikaları .... 89 3.... 46 2........4......................2................. 67 3............. 70 3.. Cittaslow............ Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi ...................6.......................3............................ 74 3.......................6.....5...................... Çevre Politikaları .........6......................3......... Goolwa .......... Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar....................... Ludlow-Ġngiltere ............................5.....3........................ Turizm Olanakları ..... Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları ...........................4.......... Mevzuat ..2.............................1......6................................. Çevre ÇalıĢmaları ....... 80 3........................2.. 35 2..3............. 49 2................ CITTASLOW TARĠHÇESĠ.. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları .....................3.......................... Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri ..2..2..1.. Misafirperverlik ÇalıĢmaları ................ Özel KoĢullar ................. 90 3.......6.4...... Tarihsel GeliĢimi ............ ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar .2....2..........4.... BaĢvuru Süreci ...........2........ 58 2........................... SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI .....................2........... Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi ...1....................................... 40 2... 94 3... 55 2...... 46 2.........................................3... 70 3....... Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ .........2.......................... 81 3..6.... 65 3....1....................1...................................................................Avustralya ............. 4........2............................................ SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ ..................................................................2....................1................ 50 2............ 48 2...4........... 97 .........3...3.........3...........

.....................................................................................................................................ix SONUÇ ................. 146 ....................................................................................................................................................... 100 EKLER .......................................... 103 KAYNAKÇA ...................................................................................... 139 DĠZĠN ................................................

. 12 Tablo 1.................... 11 Tablo 1.2: Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri ..............1: “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program. 57 Tablo 3......... 70 Tablo 3............ ........................................................... 8 Tablo 1...........................1: Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli ...................................1: Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi ..................................... 73 ............................. 27 Tablo 2......3: Binyıl Kalkınma Hedefleri .........4: EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri .................x TABLOLAR LĠSTESĠ Sayfa Tablo 1..........................2: Gündem 21‟in Bölüm BaĢlıkları ............

...................xi ġEKĠLLER LĠSTESĠ Sayfa ġekil 1..................2: Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu ..................... Sosyal ve Çevresel Boyutlar Arasındaki EtkileĢimler .....................................................2: Cittaslow Logosu . 61 Resim 3. 59 Resim 2.................................................................................................. 56 Harita 3............................................. 67 Harita 3..........1: Ekonomik...........5: Cittaslow Goolwa Sembolü . 69 RESĠMLER LĠSTESĠ Resim 2...................................................................1: Seferihisar Cittaslow Belgesi .................1: Ġtalya Orvieto Kenti .1: Carlo Petrini ...1: Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu ................................................... 15 HARĠTALAR LĠSTESĠ Harita 2................ 45 Resim 2...................................4: Cittaslow Ludlow Sembolü .......................................................................................... 36 Resim 2.... 78 ...

xii KISALTMALAR ADNKS AIDS BBB BM-HABITAT ÇEVKO EF EMAS FEE GDO HIV ICLEI IUCN ĠZKA ĠZSU OECD SAYGĠD TOKĠ UKOME UNCED UNCHS UNCTAD UNDP UNEP URP USA WCED WSSD Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi EdinilmiĢ Yetersiz BağıĢıklık Sistemi Sendromu Bursa BüyükĢehir Belediyesi BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢimleri Programı Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Avrupa Vakfı Ekolojik Yönetim ve Denetim Planı Çevre Eğitim Vakfı Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar Ġnsan BağıĢıklık Yetmezlik Virüsü Uluslar arası Yerel Çevre GiriĢimleri Konseyi Dünya Doğayı Koruma Birliği Ġzmir Kalkınma Ajansı Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği Toplu Konut Ġdaresi UlaĢım Koordinasyon Merkezi BirleĢmiĢ Milletler Çevre Ve Kalkınma Konferansı BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢmeleri Merkezi BirleĢmiĢ Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı Kentsel Yenilenme Programı Amerika BirleĢik Devletleri Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi .

xiii TEZ METNĠ .

yüzyılın sonunda insanlık vicdanı. Dünyanın bir miras değil emanet olduğu düĢüncesi çerçevesinde. yaĢam kalitesini esas alan. ÇalıĢmanın sınırlılıklarını ise Ģunlardır: Sürdürülebilirlik olgusu tüm boyutlara ile değil kentlere olan etkisi bağlamında incelenmiĢtir. yavaĢ Ģehir kriterlerinin hem dünyada hem de ülkemizde belirli bir ölçekte yer alan Ģehirleri nasıl dönüĢtürdüğünü/dönüĢtüreceğini belirleyebilmektir.1 GĠRĠġ Doğayı hiçe sayan ve doğal kaynakları hiç bitmeyecekmiĢ gibi savurganca kullanan iktisadi kalkınma anlayıĢı dünyamızı “sürdürülemez” hale getirmiĢtir. doğadaki diğer canlılara da hayat hakkı tanıyan ve insanın doğanın efendisi değil bir parçası olduğunu söyleyen “sürdürülebilir bir dünya için sürdürülebilir kentleĢme” yaklaĢımına ulaĢmıĢtır. yaĢam tarzını standartlaĢtırmasının ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasının önüne geçmek. Türkiye‟nin hali hazırda ilk ve tek Cittaslow‟u Seferihisar‟ı inceleyerek. Sürdürülebilir kentleĢme bağlamında yavaĢ Ģehir (cittaslow) hareketini incelediğimiz bu çalıĢmanın amacı. XX. ekolojik sorunların çıkıĢ noktası olmuĢtur. Elde edilen veriler ve bilgiler ıĢığında. dünya çapında yayılma durumunu ortaya koyarak sürdürülebilir kent olma iddiasını tartıĢmaktır. Hayatın neredeyse her alanını etkileyen küreselleĢme kavramı da yine tüm özellikleri ile değil Ģehirlere olan etkileri . nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaĢmayan Ģehirler için geliĢtirilmiĢ alternatif bir sürdürülebilir kent modelidir. çevreye duyarlı ve turizm merkezli yerel kalkınmayı gerçekleĢtirmek için. ÇalıĢmanın ana hipotezi Ģöyledir: YavaĢ ġehirler (Cittaslow). küreselleĢmenin. yavaĢ Ģehir (cittaslow) kavramının anlaĢılmasını sağlamak. Ģehirlerin dokusunun. Sanayi Devrimi‟yle baĢlayan ve daha iyi bir yaĢam için insanların fabrikaların bulunduğu kent merkezlerine akın ettirildiği kentleĢme süreci. ilgili literatürün taranması yoluyla yavaĢ Ģehirlerin özelliklerini ortaya çıkarmak. KüreselleĢmenin de etkisiyle dünyanın her yerinde aynı türden problemlerin var olduğu görülmüĢ ve insanlığın geleceği için kent merkezli çözümler araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. hem bugünün hem de gelecekte aynı yerde yaĢayacak insanları ve onların yaĢam kalitelerini merkeze alan farklı sürdürülebilir kent yaklaĢımları ortaya konulmuĢtur. Bu yaklaĢımlardan biri de “yavaĢ Ģehir(cittaslow)” hareketidir. gelecek kuĢakların da gereksinmelerini dikkate alan.

YaklaĢık 60 kentin daha Cittaslow üyesi olabilmek için Kültür Bakanlığı‟ndan bilgi istediği belirlenmiĢtir. 2010 yılı Haziran ayı itibariyle dünyada. Seferihisar örneği incelenerek somutlaĢtırılmıĢtır. 20 ülkeden 132 üye kent boyutuna ulaĢmıĢtır. bu anlamda Cittaslow üyesi olmak isteyen kentlerimiz için önemli bir rehber olacaktır. Ayrıca bu çalıĢmanın. ortaya çıkıĢının (1999) üzerinden henüz 11 yıl geçmesine rağmen. tarihsel geliĢimi ve boyutları incelenmiĢtir. sürdürülebilirlik olgusu. Konuyu içeren süreli yayınlardaki yerli ve yabancı makaleler. kitaplar. Cittaslow Hareketi‟nin yeni bir oluĢum olması nedeniyle hakkında yapılacak çalıĢmalara kaynak teĢkil edecek bilgi birikimi sınırlıdır. Ġsminin aksine hızla yayılan bu hareket. ÇalıĢmamız üç bölümden oluĢmaktadır. tüm üye Ģehirleri değil. dergiler taranmıĢtır. Cittaslow üyeliği Seferihisar‟ı hiç beklenmedik bir Ģekilde tüm ülkenin gündemine getirmiĢ. ihtiyaçlara cevap verememektedir. ülkemizin gündemine Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliğine kabul edilmesiyle girmiĢtir. çalıĢmamızda birincil kaynak olarak internet kaynaklarını kullanmayı zorunlu kılmıĢtır. Türkiye‟de ki kentlerde Cittaslow üyesi olmak konusunda bir hareketlilik baĢlamıĢtır. sürdürülebilir kentleĢme kavramı çerçevesinde. dikkatleri üzerine çekmiĢtir.2 çerçevesinde ele alınmıĢtır. Yöntem olarak tez çalıĢmasının baĢlangıcında literatür taraması yapılmıĢtır. Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliğine kabul edilmesinden sonra. Cittaslow (YavaĢ ġehir) konusunda ülkemizde yapılan ilk müstakil bilimsel çalıĢma olma özelliğine sahip olduğu tespit edilmiĢtir. ilkeleri ve göstergeleri ortaya konulmuĢtur. Cittaslow konusunda yeterli yerli kaynak bulunmayıĢı bilgilenme sürecinin medya haberleri üzerinden malumat düzeyinde kalmasına neden olmakta. Bu alanda yazılmıĢ kitap ve yayınlanmıĢ makalenin yok denecek düzeyde olması. Yüzlerce üye kente yayılan YavaĢ ġehir(Cittaslow) hareketi ise. Ne var ki bu geliĢme bilimsel ya da akademik bir meraktan çok. YavaĢ ġehir (Cittaslow) Hareketi. sürdürülebilir kentleĢmenin boyutları. Seferihisar özelinde ise birincil kaynak olarak mülakat/görüĢme yöntemine baĢvurulmuĢtur. Dünyanın sürdürülebilirliğinin kentlerden yola çıkılarak sağlanabileceğinden hareketle. ÇalıĢma. . Seferihisar örneğine yönelik ortaya çıkan medya ilgisinden kaynaklanmıĢtır. Birinci bölümde.

Bu nedenle çalıĢma alanı olarak üçüncü bölümde. kültürel. bir Cittaslow olarak Seferihisar incelenmiĢtir. sürdürülebilir kentleĢmeye farklı bir bakıĢ olarak yavaĢ Ģehirler(cittaslow) incelenmiĢtir. sosyo-ekonomik kaynaklı yerel potansiyelleri araĢtırılmıĢtır. felsefesi. Ayrıca Cittaslow‟un dünya çapında etkisi ve yayılma düzeyi örneklerle açıklanmıĢtır. . Bu bağlamda. Seferihisar‟ı yavaĢ Ģehir olmaya götüren arka plan olarak. Bu çalıĢmaların Cittaslow Seferihisar‟ın sürdürülebilir kent olma iddiasının sürekliliğini sağlayıp sağlayamayacağı tartıĢılmıĢtır. Konunun somut bir örnek üzerinde açıklanması teze katkı sağlaması bakımından önemli ve gereklidir. tarihi. tarihsel süreci ve Cittaslow olabilmek için karĢılanması gereken sürdürülebilirlik kriterleri açıklanmıĢtır.3 Ġkinci bölümde. “yavaĢ Ģehir(cittaslow)” kavramının ortaya çıkıĢı. Seferihisar‟ı Cittaslow yapan süreç ayrıntılı olarak anlatılmıĢ ve Cittaslow kriterlerini yerine getirmek için yapılan ve yapılacak çalıĢmalar tespit edilmiĢtir.

4 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI .

tamirinin ve yerine konulmasının bir sürece bağlı olduğu fark edilmiĢtir. artık insanlık bir dönüm noktasına 1 Gordon Marshall.org. 3 Arzu Çahantimur ve Hülya Turgut Yıldız.EMME Yayını. İTÜ Dergisi/A Mimarlık.2 Bu dünya görüĢünün devlet. Sürdürülebilir Kentsel GeliĢmeye Sosyokültürel Bir YaklaĢım: Bursa Örneği. Kaynakların yanlıĢ kullanılarak tüketilmesi ve çevre kirliği sorunlarının evrenselliğinin anlaĢılmasıyla beraber. toplum. yüzyılın baĢı. . (Çev). Planlama. Tasarım. Ġstanbul: s. Ankara: s. Bu bağlamda insan yaĢamı için tehdit oluĢturan olumsuz geliĢmelerin farkına varılması “sürdürülebilirlik” kavramının temelini oluĢturmaktadır. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı.3 21. Denker. iktisadi büyüme biçimlerinin çoğunda. Cilt:7. Osman A. yüzyılın son çeyreği. 20. Ona göre tabiat.2010). (2005).tr/mimarlikdergisi/index. gerek doğal kaynakları kullanarak gerek savurganlığa ve kirlenmeye yol açan yöntemler benimseyerek.(2008). Oysa bu gelecek kuĢaklar açısından büyümeyi riske sokan bir yönelimdir. Kütahya: s.06.Basım. çevreden daha fazla Ģey isteyen bir politika izlemiĢtir. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI Günümüzde yaĢanan ekolojik sorunların dünyayı mekânik bir biçimde algılayan ve tasarlayan modernist dünya görüĢünün bir sonucu olduğu bilinmektedir.13. Yerel Gündem 21Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler El Kitabı.313. 8. ve Derya K.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID= 1329 (25.706. Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri De rs Notları.3. teknolojideki ve sanayideki geliĢmelerin doruğa ulaĢtığı bir dönüm noktası olurken. 5 Sadun Emrealp.4 Özellikle.5 1.mimarlarodasi. 2 M. Sami. (2002). Bilim ve Sanat Yayınları. insan ve ekonomi anlayıĢlarının ciddi ekolojik sorunlara kaynaklık ettiği aĢikardır. Sayı:2. (1999).Baskı. Sosyoloji Sözlüğü.1. insanlığa hizmet etmeye mecbur ve insanlar tarafından köle yapılması gereken bir varlıktır. çevre ve kalkınma bağlamında. ekolojik dengenin bozulması ve doğal kaynakların yok olması bu geliĢmelerin ağır bedeli olmuĢtur.5 Bu durumu Erich Fromm radikal bir dille Ģöyle ifade etmektedir: “Çoğu kimse farkında olmasa bile. 4 http://www. 2. Ġstanbul: s. IULA. Böylelikle vakit kaybetmeden çözüm aranması gerektiği ortaya çıkmıĢ ve dünyadaki pek çok ülkeyi bir çatı altında toplayarak çalıĢma yapma ve çözüm önerileri üretme fikri ortaya çıkmıĢ ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının yolları araĢtırılmıĢtır. Bu anlayıĢ.1 Batılı olarak adlandırabileceğimiz bu yaklaĢımın en belirgin örneği Bacon‟un doğaya yaklaĢımıdır. insanlık için oldukça karamsar ve ürkütücü bir geleceğin resmedilmeye baĢlandığı bir dönemdir.

7 -8.10 Sürdürülebilir GeliĢme kavramı Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nde.7 Sürdürülebilirlik kavramı. Ankara. s. Arıtan Yayınevi. 9 Kemal Görmez.g. s. dünyadaki artan yoksulluk ve iĢsizlik. a. a. ĠĢte bu ideolojinin adı “Sürdürülebilir Kalkınma”dır. (1997).e.706. 02 Haziran 2006.6 gelmiĢtir.112.706. 10 Marshall. Ankara: s. Emrealp. 11 RuĢen KeleĢ. s. Aynı doğrultuda. a. Bu sürecin ardından gelen sorgulama süreci Batıda yeĢil hareket ve diğer ekolojik grupların yükselmelerine sebep olmuĢtur.e. Sürdürülebilir kalkınma..e. . günümüzdeki iktisadi geliĢme de çevresel kaynaklara ve geleceğe yönelik yatırımlar yapılarak sürdürülebilir. sağlıksız kentleĢme. bugünkü ve gelecek kuĢakların hak ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın.9 Bu perspektif doğal çevreyi koruyabilir. Sahip Olmak Ya da Olmak. doğal çevredeki kaynakların temelini koruyan politikalara dayalı bir iktisadi büyüme anlayıĢıdır. Bu süreç bir çevre ideolojisinin ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. ekonomik geliĢmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüĢü” Ģeklinde tanımlanmaktadır. Ġmge Yayınları. yeni ve geniĢ bir bakıĢ açısı ile ele alınması zorunluluğu doğmuĢtur... çevre sorunlarının. (2006).g.8 Ġlk olarak Stockholm Çevre Konferansında geniĢ boyutlu bir Ģekilde tartıĢılan ve bir zihniyet değiĢikliği gerçekleĢmeden çözüm bulunamayacağı belirtilen ekolojik sorunlar insanlığın gündeminde ilk sıralara oturmuĢtur. uluslararası eĢitsizlik gibi sorunlara da yönelecek Ģekilde. Kentbilim Terimleri Sözlüğü. çevre ile kalkınma arasında bir denge oluĢturulmasına ve kalkınmanın “sürdürülebilir” olmasına bağlanmıĢtır. 8 Marshall.”6 Bu düĢüncelerden hareketle.11 “çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle.Aydın A(Çev).g. . Ġstanbul: ss.21. Yapacağı bir seçme ile ya kendisi ile birlikte tüm canlıları ve dünyayı ortadan kaldıracak ya da yaĢamını ve geliĢimini sürdürmeye devam edecektir. s. (1998).13. sürdürülebilir kalkınma kavramıyla yakından ilgilidir. hatta daha iyi duruma getirebilir. Bu düĢüncelerin sonucunda insanlığın çıkıĢ yolu. Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye‟nin Kıyı Politikası. Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik Arayışı “BaĢkent Mekân Günü” Panel ve Arama Konferansı. 6 7 Erich Fromm.

Kentlerin Sürdürülebilir Gelişiminde Güncel Yaklaşımlar Kapsamında Yaşam Kalitesi-Kocaeli Örneği. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ Roma Kulübü tarafından 1972 yılında hazırlanan “Büyümenin Sınırları” adlı raporda. Baskı. 1. aĢırı kullanımla tüketmeden sürdürebilmesidir.kentli. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. 16 Esra Diğdem AktaĢ. Bu Ģarta göre.12 Gelinen noktada sürdürülebilirliğe iliĢkin bir kaç farklı tanım yapılabilir: Sürdürülebilirlik. insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulmasıdır. Siyasal Kitabevi.. kalkınma ile çevrenin birlikteliğini vurgulayan ilkeler ortaya konmuĢtur.13 Bir baĢka tanıma göre “Sürdürülebilirlik çevre hareketi içerisinde ortaya çıkan.htm (02. ekosistemindeki tüm çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için.14 Diğer bir tanıma göre. . büyüme ve kaynaklar arasındaki iliĢkilere değinilerek. ilk uluslararası ifadesini. Yüksek Lisans Tezi. 15 http://www.org/makale/kultur.g.e. Konferans‟ın sonuç bildirgesinde. (2007).17 Sürdürülebilirlik kavramını 1987 yılında Dünya Kalkınma ve Çevre 12 AyĢegül Mengi ve Nesrin Algan. Kocaeli: s. Sürdürülebilir Kent İçin Ekolojik-Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara-Güdül Örneği. denetimsiz büyümenin kontrol altına alınması gerektiği üzerinde durulmuĢtur. Doktora Tezi. kaynak kullanımında kuĢaklararası hakkaniyeti gözeten. a.2.04.7 Sürdürülebilirlik kavramı IUCN tarafından 1982 yılında kabul edilen Dünya Doğa ġartı belgesinde de yer almıĢtır. sürekliliği olan herhangi bir sistemin iĢlerini 15 kesintisiz.9. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 1. (2007).729. Ankara: s. (2003).13. Cevat Geray'a Armağan. s. 14 Ġlhan Tekeli. bozulmadan. Ġsveç‟in Stockholm kentinde 1972 yılında yapılan BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Çevresi Konferansı‟nda bulmuĢtur. Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme-AB ve Türkiye Örneği.19. Sürdürülebilirlik. Prof.16 Sürdürülebilirlik kavramı. oldukça yaygın olarak kabul gören ve içeriği siyasal süreç içinde.2010). Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine İrdelemeler. (1999). insanların yararlandığı kaynakların optimum sürdürülebilirliğini baĢarabilecek biçimde yönetilmeleri ve bunun türlerin bütünlüğünü tehlikeye atmayacak biçimde yapılması gerekmektedir. Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü.4. 17 Emrealp. Ankara: s. Dr. sürekli olarak yeniden belirlenmeye çalıĢılan bir ahlak ilkesidir”. 13 Özge Yalçıner ErcoĢkun. Ankara: s.

1972 1976 1978 19801983 1987 1992 1994 1996 1996 18 19 Jeremy Gaines ve Stefan Jager. Tablo 1. Ġstanbul (Türkiye)‟da. sanayici ve bilim adamından oluĢan The Club of Rome(Roma Kulübü) adlı topluluğun yayınladığı The Limits to Grow (Büyümenin Sınırları) baĢlıklı raporda yer alan sonuç cümlesi olan.1. hızla geliĢen dünyada yerleĢme ve konut problemlerini tartıĢmaya açmak amacı için BM Habitat I Konferansı düzenlemiĢtir. II.06. Brandt Komisyonu tarafından North-South: A Programme for Survivals(Kuzey-Güney:Yaşam İçin Bir Program) (1980) ve Common Crisis: North-South Co-Operation for World Recovery (Ortak Kriz:Dünyayı Kurtarmak İçin Kuzey-Günetyİşbirliği) (1983) kitapları yayınlanarak sürdürülebilir bir dünyanın önemine dikkat çekilmiĢtir. UNEP. .tr/turkce/kentlesme/Kentges_raporu_son. (2009). Aalborg (Danimarka) da düzenlenen Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar Avrupa Konferansında Yerel Gündem 21 (Agenda 21) imzalanarak sosyal eĢitlik ana fikri vurgulanmıĢtır.. yönetici.2010). tarafından.eğer günümüzdeki nüfus artıĢı. Sürdürülebilir Kentler Avrupa Konferansı düzenlenmiĢtir.pdf (04. Rio De Janeiro (Brezilya)da. önümüzdeki yüzyıl içinde bu gezegen büyüme sınırlarına dayanmıĢ olacaktır.bayindirlik. Prestel Verlag. UN-Habitat tarafından düzenlenen Dünya Zirvesi (Earth Summit)‟nde sürdürülebilirliğin sosyal önemi vurgulanmıĢtır. kirlilik. Bu çerçevede BM Genel Kurulu tarafından 1978 yılında sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir yerleĢimleri teĢvik etmek için BM-HABITAT kurulmuĢtur.” denilerek konunun önemi uluslararası düzeyde ortaya koyulmuĢtur. Manifesto for Sustainable Cities.gov.18 Sürdürülebilirliğin Dünya gündeminde önemli bir yer edinmesi ile birlikte sürdürülebilirlik kavramını ve hedeflerini dünya genelinde anlatmayı kendine görev bilen pek çok uluslararası organizasyon oluĢmaya baĢlamıĢtır. yiyecek üretimi ve kaynak kullanımı aynı hızla devam ederse.. 19 BM-HABITAT ve diğer organizasyonlar tarafından yapılan çalıĢmaların sürdürülebilirlik gündemi üzerinde önemli etki oluĢturanları Tablo 1.8 Komisyonu tarafından hazırlanan “Ortak Dünyamız/Geleceğimiz” adlı raporda da görmekteyiz. WCED tarafından Brundlant Raporu. Lizbon (Portekiz) de. http://www.8. “.de kronolojik olarak verilmiĢtir. New York:p. Van Couver (Kanada)‟da.l. Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi 1972 Bir grup araĢtırmacı. “Ortak Geleceğimiz” (Our Common Future) yayınlanarak “sürdürülebilirlik” kavramı tanımlanmıĢtır. UNCHS kurulmuĢtur. Habitat II Konferansı düzenlenerek sürdürülebilir geliĢmenin sağlanabilmesi için yerel yönetimlerle iĢbirliğinin önemi üzerinde durulmuĢtur. çevre problemlerinin çözümüne iliĢkin ilk uluslar arası organizasyon olan Stockholm İnsan Çevreleri Konferansı (Stockholm Conference on the Human Environment) gerçekleĢtirilmiĢtir.

Sürdürülebilir bir dünya için yapılan uluslar arası çalıĢmalardan bazıları etkileri ve kapsamları nedeniyle dünyamızda dönüm noktası diyebileceğimiz dönüĢümlerin baĢlangıcı olmuĢtur. Nairobi (Kenya) da UN-Habitat tarafından düzenlenen World Urban Forum I‟de. aynı dönemde Norveç BaĢbakanı olması nedeniyle..9 Tablo 1. (Devam) 2000 2000 20002001 Günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen BM Binyıl (Milenyum) Bildirgesi imzalanmıĢtır.1. Venedik (Ġtalya) da düzenlenen Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Toplantısı’nda Habitat II Deklarasyonu‟nun nasıl uygulanabileceği tartıĢılmıĢtır. Barcelona (Ġspanya)‟da düzenlenen World Urban Forum II‟de. 2002 2002 2004 2006 2008 Kaynak: Çahantimur. kültürel çeĢitlilik ve sürdürülebilir geliĢme için barıĢ kültürünün önemi üzerinde durulmuĢtur. a. BirleĢmiĢ Milletler tarafından ardı ardına yayınlanmıĢ olan Yeni Yüzyılda Kentler ve Diğer İnsan Yerleşmeleri (Declaration on Cities and Other Human Settlements) ile ilgili deklerasyonlar ile sürdürülebilir kentsel geliĢmenin sağlanması ve yoksulluğun azaltılması konularındaki uluslararası toplumsal sorumluluğa dikkat çekilmiĢtir. s.21 20 21 http://www. Johannesburg‟da düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (World Summit on Sustainable Development )‟de.tr/.14. Bu nedenle sürdürülebilirlik çalıĢmalarının tarihindeki bu önemli baĢlıkları ayrıntılandırmak gerekmektedir. farklı kültürlerin kesim noktası olarak ele alınarak. değerlendirilerek sürdürülebilir kentleĢme için katılımcı yerel yönetimin önemi bir kere daha vurgulanmıĢtır. 1. her yaĢ grubu ve her sosyal gruptan insan için dengeli bölgesel geliĢme gerekliliği üzerinde durulmuĢtur. Van Couver (Canada)‟da düzenlenmiĢ olan World Urban Forum III de hızlı kentleĢmenin insanlar. kentler. .bayindirlik.1. Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz) 1987 yılında WCED tarafından yayınlanan “Ortak Geleceğimiz” baĢlıklı bu raporda. uygar ve her konuda eĢit haklara sahip bir küresel toplum yaratılması ve bir taraftan çevreyi korurken diğer yandan ekonomik ve sosyal geliĢmeyi sağlayacak Yerel Gündem 21 esaslarının uygulanmasının yerelden küresele kadar tüm ölçeklerde gerçekleĢtirilmesi olduğu belirlenmiĢtir. ekonomi ve politika üzerindeki etkileri tartıĢılmıĢtır.gov.2.g. çevresel geliĢme ile ekonomik kalkınma arasındaki dengenin kurulmasına ve geliĢmenin “sürdürülebilir” olmasına dikkat çekilmiĢtir. “sürdürülebilir kalkınma” kavramının yaĢama geçirilmesine yönelik küresel eylem planına giden yolun temel taĢlarını döĢemiĢtir. Habitat II de ele alman konular.20 Komisyon‟a baĢkanlık eden Gro Harlem Brundtland‟ın. Nanjing (Çin) da düzenlenmiĢ olan World Urban Forum IV‟de. 2010: 243-244. kentler. tüm dünya ülkeleri için ortak hedefin. Emrealp.e. “Brundtland Raporu” olarak da adlandırılan bu rapor.

24  Kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen “sürdürülebilir gelişme” kavramının yaĢama geçirilmesine yönelik bir eylem planı niteliğindedir. 1992‟de Brezilya‟nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleĢtirilmiĢtir. BirleĢmiĢ Milletler‟in en yüksek katılım düzeyine ulaĢılan toplantısı olma özelliğini korumaktadır. ardından da tüm hükümetler ve diğer kurum ve kuruluĢlarca dikkate alınmasını sağlamıĢtır. ekosistemlerin daha iyi korunmasını ve yönetilmesini amaçlamaktadır. a. Cilt 26. Rapor. . binlerce resmi temsilcinin ve 35. BM‟in en tanınmıĢ belgelerinden biri durumuna gelen Gündem 21. 24 http://www. devletlerin ticaret.e. Sivas: ss. yalnızca “sürdürülebilir kalkınma” kavramını yaĢantımıza sokmakla kalmayarak. Bu zirve.gov.10 Rapordaki temel kaygı çevre ile kalkınmanın uyumsuzluğu ve çevrenin kalkınma uğruna feda edilmesidir. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi.22 1. yaĢam standartlarının iyileĢtirilmesini. “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan UNCED.000‟in üzerinde sivil toplum kuruluĢu temsilcisinin katılımıyla bu zirve.2. Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma.15. (2005).bayindirlik. Kalkınmanın sürdürülebilirliği.  Bir yandan günümüzün ağırlıklı sorunlarının üstesinden gelmeyi. yüzyılın gündemini oluĢturmayı hedeflemektedir. finans ve yardım faaliyetlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmekte ve hiçbir ülkenin diğer ülkelerden soyutlanarak kalkınamayacağını ileri sürmektedir. Sayı:7 (1). öte yandan da dünyamızı gelecek yüzyılın tehditlerine karĢı hazırlamayı.  Ġnsanlığın temel gereksinimlerinin karĢılanmasını.179 ülkenin Devlet ve Hükümet BaĢkanları ile birlikte.. 22 Murat Çetin. katılımcı süreçlerin önce BirleĢmiĢ Milletler‟ce.2. bir baĢka ifadeyle 21.2 -4.23 UNCED‟in temel çıktısı “Gündem 21” baĢlıklı küresel eylem planıdır.tr/. çevrenin ekonomik geliĢmenin kaynağı ve sınırı olduğu düĢüncesinin benimsenmesine bağlıdır. BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) BM Genel Kurulu. 23 Emrealp. 1989 yılında aldığı kararla.g. bir “Çevre ve Kalkınma Konferansı” düzenlenmesini kararlaĢtırmıĢtır. s.

2005: 17. Katılımcı yaklaĢımın.2‟de görülmektedir. . kıyı alanların ve canlı kaynaklarının korunması.2. denizlerin. Gündem 21‟in Bölüm BaĢlıkları KISIM I: SOSYAL VE EKONOMĠK BOYUTLAR Bölüm 1: GiriĢ Bölüm 2: GeliĢmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılması için uluslararası iĢbirliği Bölüm 3: Yoksullukla mücadele Bölüm 4: Tüketim alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi Bölüm 5: Demografik dinamikler ve sürdürülebilirlik Bölüm 6: Ġnsan sağlığının korunması Bölüm 7: Sürdürülebilir insan yerleĢimleri geliĢmesinin desteklenmesi Bölüm 8: Karar alma sürecinde çevre ve kalkınmanın bütünleĢtirilmesi KISIM II: KALKINMA ĠÇĠN KAYNAKLARIN KORUNMASI VE YÖNETĠMĠ Bölüm 9: Atmosferin korunması Bölüm10: Toprak kaynaklarının planlanması ve yönetimine bütünleĢik yaklaĢım Bölüm11: OrmansızlaĢma ile mücadele Bölüm12: Hassas ekosistemlerin yönetimi: çölleĢme ve kuraklık ile mücadele Bölüm13: Hassas ekosistemlerin yönetimi: dağların sürdürülebilir geliĢmesi Bölüm14: Sürdürülebilir tarımın ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi Bölüm15: Biyolojik çeĢitliliğin korunması Bölüm16: Biyoteknolojinin çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm17: Okyanusların. kamu duyarlılığının ve eğitimin özendirilmesi Bölüm 37: Kapasite geliĢtirmeye yönelik ulusal mekânizmalar ve uluslararası iĢbirliği Bölüm 38: Uluslararası kurumsal düzenlemeler Bölüm 39: Uluslararası hukuki araçlar ve mekânizmalar Bölüm 40: Karar alma sürecinde bilgi Kaynak: Emrealp. zehirli kimyasal maddelerin çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm20: Tehlikeli atıkların yasadıĢı uluslararası dolaĢımı dahil olmak üzere. Gündem 21‟in baĢlıkları Tablo 1.11 Gündem 21 üç ana ve bir tamamlayıcı kısımdan oluĢmakta ve toplam 40 bölümü içermektedir. tehlikeli atıkların çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm21: Katı atıkların ve atık suların çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm 22: Radyoaktif atıkların güvenli ve çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi KISIM III: TEMEL GRUPLARIN ROLLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Bölüm 23: BaĢlangıç Bölüm 24: Sürdürülebilir ve hakkaniyetli geliĢme yönünde kadınlar için küresel eylem Bölüm 25: Sürdürülebilir geliĢmede çocuklar ve gençlik Bölüm 26: Yerli halkların ve toplulukların rollerinin tanınması ve güçlendirilmesi Bölüm 27: Hükümet-dıĢı kuruluĢların rolünün güçlendirilmesi Bölüm 28: Gündem 21‟in desteklenmesinde yerel yönetimlerin giriĢimleri Bölüm 29: ĠĢçilerin ve iĢçi sendikalarının rolünün güçlendirilmesi Bölüm 30: ĠĢ çevrelerinin ve sanayinin rolünün güçlendirilmesi Bölüm 31: Bilimsel ve teknolojik topluluk Bölüm 32: Çiftçilerin rolünün güçlendirilmesi KISIM IV: UYGULAMA ARAÇLARI Bölüm 33: Mali kaynaklar ve mekânizmalar Bölüm 34: Çevresel açıdan sağlıklı teknolojinin transferi. iĢbirliği ve kapasite geliĢtirilmesi Bölüm 35: Sürdürülebilir geliĢme için bilim Bölüm 36: Öğretimin. rasyonel kullanımı ve geliĢtirilmesi Bölüm18: Tatlısu kaynaklarının temini ve kalitesinin korunması: Su kaynaklarının geliĢtirilmesi. yönetimi ve kullanımında bütünleĢik yaklaĢımların uygulanması Bölüm19: Zehirli ve tehlikeli ürünlerin yasadıĢı uluslararası dolaĢımı dahil olmak üzere. Tablo 1. bu küresel eylem planının tamamına yansımıĢ olduğu görülmektedir.

Zirve‟ye katılan tüm hükümetlerin imzaladığı Uygulama Planı. doğaya saygı ve ortak sorumluluk” olduğu belirtilmektedir. 26 Ağustos . BM Binyıl Zirvesi BM‟nin New York‟taki Genel Merkezi‟nde. “Rio+10” adıyla da anılmaktadır.12 1.3‟te sıraladığımız kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik hedefler de belirlenmiĢtir.2. ortaya konan bu hedefler “Binyıl Kalkınma Hedefleri” olarak adlandırılmaktadır.4.4 Eylül 2002 tarihleri arasında Güney Afrika‟nın Johannesburg kentinde düzenlenmiĢtir. 6-8 Eylül 2000 tarihleri arasında yapılan liderler zirvesinde.tr/. a. yoksulluğun azaltılması baĢta olmak 25 26 http://www.26 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi‟nin iki temel çıktısı olarak.3.bayindirlik. 21.gov. yüzyılın uluslararası iliĢkileri açısından zorunlu görülen temel ilkelerin “özgürlük. eĢitlik. hoĢgörü. günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen BM Binyıl (Milenyum) Bildirgesi imzalanmıĢtır.k. dayanıĢma. “Uygulama Planı” ile “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi” benimsenmiĢtir. BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Sürdürülebilir kalkınma baĢlığının ilk kez küresel bir konferansa adının verildiği Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi. Binyıl Kalkınma Hedefleri Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 Hedef 4 Hedef 5 Hedef 6 Hedef 7 Hedef 8 AĢırı yoksulluğun ve açlığın azaltılması Evrensel temel eğitimin sağlanması Cinsler arası eĢitliğin sağlanması ve kadınların yapabilir kılınması Bebek ölümlerinin azaltılması Ana-çocuk sağlığının iyileĢtirilmesi HIV/AIDS. Milenyum Bildirgesi‟nde bu ortak değerlerin yaĢama geçirilmesine yönelik hedefler de belirlenmiĢtir25 Ayrıca dünyada bir dönüm noktası olması öngörülen ve Tablo 1. 1. sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması Kalkınma için küresel bir ortaklık geliĢtirilmesi Kaynak: Emrealp.2. Bildirge‟de. . 2005: 24.g.3. Tablo 1. 2015 yılına kadar gerçekleĢtirilmek üzere. 10 yıl önce düzenlenen 1992 Rio Zirvesi sonrasında dünyada Gündem 21 uygulamalarının değerlendirilmesini hedeflemesi nedeniyle.

ekonomik sistemin insanların temel ihtiyaçlarına cevap verebilmesi. İstasyon Caddesi Örneği Yüksek Lisans Tezi. hava. Çevresel Çevresel sürdürülebilirlik. Isparta: s. .31 Sürdürülebilir ekonomi ilkesi.kentli.2010) 30 http://www. biyolojik çeĢitliliğin ve insan sağlığının korunmasının yanı sıra. ikincisi katılımı.25. hem de hayvan ve bitki yaĢamını her zaman için sürdürmeye yetecek standartlarda sürekli kılınmasını da içermektedir. korunarak değerlendirilmeleri.org. Sürdürülebilirliğin inĢa edilebilmesi ancak ekonomik. 27 1. Kaynakların sürekli olarak.05. 31 http://www. 29 http://www.3. Isparta.mimarlarodasi. (2006).org/.tr/UIKDocs%5Caalborgsarti. ekonomik kalkınma sağlanırken doğal kaynakların (atmosfer. 30 Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutu. su ve toprak kalitesinin hem insan varlığı ve refahını. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü . Zirve‟nin diğer temel çıktısı olan “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi”nde.29 Sürdürülebilir kavramının temelinde kaynakların korunması ve geliĢtirilmesi bulunmaktadır. sosyal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik olarak tanımlanabilecek üç boyutundan söz etmek mümkündür. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI Sürdürülebilirliğin.doc (27.org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II.05. buna paralel olarak insanlar arasındaki eĢitsizliğin ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir. gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırarak fakirliğin azaltılması. sosyal ve çevresel bu üç boyutun aynı paralellikte ve zamanda gerçekleĢebilmesiyle sağlanabilir. tüketim. ekonomik sürdürülebilirlik.e. çevreyi koruyan kalkınma felsefesinin temelini oluĢturmaktadır.econturk. uygulama araçları gibi konuları kapsamaktadır. su ve ormanlar gibi) kısıtlı olduğunun 27 28 Emrealp. s.9. 28 Sürdürülebilirliğin Çevresel Boyutu. gelmektedir. özellikle yenilenebilen kaynakların kendilerini yenileme sınırları aĢılmadan kalkınmaya destek olabilmeleri. HaĢtemoğlu. Hasan ġ. sağlık. üçüncüsü ise doğal kaynakların korunmasını ifade etmektedir. doğal kaynaklar. “sürdürülebilir kalkınma” hedefine yönelik küresel taahhüt yinelenmekte ve uygulamanın güçlendirilmesi gereği vurgulanmaktadır.pdf (27. toprak.13 üzere. doğal kaynakları tüketme hızımızın doğal sistemlerin emilme ve kendini çözülme yenileme hızını aĢmamasını ifade etmektedir. 1960’larda Sürdürülebilirlik Ve Kentleşme.2010).. su ve toprak tarafından kapasitesini aĢmaması anlamına sürdürülebilirlik. Bu boyutlardan birincisi adil paylaĢımı. doğaya bırakılan kirlilik yoğunluğunun hava. a.g.

org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik (05.34 Bu çerçevede sosyal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için. sosyal sürdürülebilirlik boyutu gereği çevre koruma amacı ile bütünleĢtirilmelidir. http://www.wikipedia.oecd. 35 http://www.bayindirlik. The Interim Report on The OECD Three Year Project on Sustainable Development. . 36 OECD. 34 http://www. istihdam ve konut gibi temel sosyal gereksinimlere eĢit biçimde eriĢiminin sağlanması gerekmektedir. bu üç temel boyutu. Her birinin diğeriyle etkileĢimi.org/. Temel boyutlar arasındaki etkileĢimler ana hatlarıyla Ģöyle açıklanabilir:36 32 33 http://www.33 Sosyal boyut. yani ekonomik.2010).tr/. karar alma ve politika yapma faaliyetleri sırasında. Bu temel gereksinimlerin karĢılanması.2010).14 göz önünde bulundurulmasına iĢaret etmektedir.19-20. 04.32 Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutu.bayindirlik. http://tr. sosyal adalet ilkesi ile.tr/. insanların sağlık hizmeti. Sürdürülebilirliğin temel boyutlarının daha iyi anlaĢılması için ayrı ayrı sınıflandırmasını yaparak birbirleri arasındaki etkileĢimi incelemek gerekmektedir. sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için neden üç boyutun birlikte ele alınmasını gerektiğini çok iyi açıklamaktadır.gov. (2005).gov.06. Buradaki amaç.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh.05.pdf. sürdürülebilirlik için çevresel ve ekonomik karar mekanizmalarını bütünleĢtirmektir. ss. sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde yaĢantısı olarak adlandırılmaktadır. amaçların ve hedeflerin bu boyutlarla uyumlu bir yapıda olmasına dikkat edilmelidir.econturk. sosyal ve ekolojik süreçler arasındaki iliĢkiler bütün olarak değerlendirilmeli. temel insan ihtiyaçlarının karĢılanmasının yanında sosyal adalet ve en üst düzeyde katılımın gerçekleĢebilmesi için ortam hazırlamayı ifade etmektedir. Sürdürülebilirliğin bu üç boyutu arasında karĢılıklı etkileĢimler mevcuttur.35 Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için.

yerel. Ekonomik ve Çevresel Boyutların Etkileşimi. Ankara: s. merkezi ve yerel yönetimi temsil eden yönetsel kurumların bulunduğu. Öte yandan çevresel kaynaklar ekonomiye önemli girdiler sunarken. kent ve kentleĢme terimlerini açıklamak konunun anlaĢılması adına faydalı olacaktır.2010). çeĢitli sosyal grupları barındıran.pdf. Sosyal ve Çevresel Boyutların Etkileşimi. 04.4. etkin çevresel politikalar. ticaret hizmet gibi ekonomik etkinliği olan.oecd. insanlığın yaĢam ve çalıĢma Ģartlarını iyileĢtirebilir. ekonomi ile sosyal boyut arasındaki iliĢkiyi biçimlendirmektedir. Sosyal ve Çevresel Boyutlar Arasındaki EtkileĢimler 6 Kaynak: http://www. (1999). Ekonomik refahın bireyler arasında dağılımı ve farklılaĢması ya da sosyal norm ve davranıĢların iĢleyen piyasalara çeĢitli etkileri. sınırları belirlenmiĢ bir alanda yoğunlaĢmıĢ nüfusun sosyal bakımdan tabakalaĢtığı. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI Sürdürülebilir KentleĢme kavramına geçmeden önce.37 37 Hüseyin Bal. . sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin gittikçe arttığı. sanayi. dikey ve yatay hareketliliğin yaygın olduğu. Ekonomik politikaların fayda ya da zarar yönünde çevresel sonuçları vardır. Kent Sosyolojisi. Ekonomik. Çevresel tahribat sosyal yapı üzerinde sağlık tehlikesi oluĢtururken.05. bölgesel ya da uluslar arası iliĢki ağlarına sahip heterojen bir toplumdur/yapıdır.23. Birçok ekonomik süreç geniĢ anlamda toplumu etkiler ve yön verir. Kent. tarımsal ürünlerde dahil olmak üzere her türlü ürünün dağıtıldığı.15 ġekil 1.1. çevresel korumaya yönelik önlemler de ekonomiyi önemli derecede etkileyebilir. Turhan Kitabevi Yayınları.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. Ekonomik ve Sosyal Boyutların Etkileşimi. mesleksel rollerin artarak farklılaĢtığı. 1.

(2008). “kendine özgü bir iĢ-güç biçimi. siyasal ve kültürel faaliyetlerin mekâna yansıması ve mekânı biçimlendirmesi süreci”dir.Güçlü.44 Yukarıdaki tanımlardan hareketle.t. Kentleşme. İslam’da Şehir ve Mimari. Kentsel alanlar aynı zamanda gerçekleĢtirilen etkinliklerin yoğunluğu nedeniyle çevre 38 William Outhwaite (Ed. kültürü bulunan çok nüfuslu yerleĢmeler” olarak tanımlamaktadır.. görece büyük. Ġstanbul: s.39 Ġnan Özer‟e göre kent. insanlar arasındaki iliĢkilere biçim veren. 43 Tolan Barlas. 5. nüfusun %80‟inin kentlerde yaĢadığı dikkate alındığında.(Çev). sosyal olarak heterojen bireylerin oluĢturduğu. 42 Ġhsan Sezal. en azından Avrupa Birliği kapsamındaki ülkelerde. s. Türkiye’de Kentleşme. Ankara: s. (2004).4. dünyanın büyük bir kısmında.45 Bugün. yoğun ve kalıcı bir yerleĢimdir. Ankara: s.). 44 Sevinç Ö. 40 Ġnan Özer. sürdürülebilirlik yaklaĢımıyla iliĢkili olarak ele alınması kaçınılmazdır. “ekonomik. toplumsal hayata.40 “ġehir.103. tüm yaĢamsal faaliyetlerin gerçekleĢtiği.16 Sosyolojik açıdan Ģehir.113. (2009). (1979).161. (1992). sadece yeni bir ekonomik örgütlenme ve değiĢmiĢ bir fiziki çevreyi belirtmemekte. 41 Turgut Cansever. Adım Yayınları. (1991). ve 42 bunun gerektirdiği “yeni teĢkilatlanmalara” giriĢ olarak BaĢka bir tanıma göre kentleĢme. Ġstanbul: s. toplumsal örgütü. Kültür Bakanlığı Yayınları. sosyal mesafelerin en aza indiği. Kentlileşme ve Kentsel Değişme. Kültür Bakanlığı Yayınları. KentleĢme kavramını Ġhsan Sezal “dar mekânlı” cemaat hayatından. TimaĢ Yayınları. Melih P. (2002). ĠletiĢim Yayınları. aynı zamanda kirliliğin ve sürdürülebilirliği engelleyen olguların en çoğunu üreten kentlerin. “geniĢ mekânlı” bir cemiyet(toplum) hayatına geçiĢ ve bu ikinci yaĢama Ģekline göre yeni “sosyal münasebetlere” tanımlamaktadır. bu iliĢkilerin en büyük yoğunluk kazandığı yerdir. Ankara: s. heterojenlik ve bütünleĢeme düzeylerine varmıĢ yerleĢme türü”dür. . toplumsal. Kentlileşme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci. Şehirleşme.10. Bursa: s. Alternatif Üniversite Yayınları. 39 Yakut Sencer. yoğunluk. kentsel alanların insanların yaĢam kalitelerini en çok etkileyen yerler olduğu kuĢkusuzdur.38 Yakut Sencer kenti. “tarımsal olmayan üretim yapılan ve tüm üretimin denetlendiği.Baskı. dağıtımın koordine edildiği.43 KentleĢme sosyolojik bir kavram olarak. Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü.4. aynı zamanda insanın davranıĢ ve düĢüncelerine de etki eden yeni bir toplumsal düzeni ifade etmektedir.”41 Kent tanımlarında olduğu gibi kentleĢmenin de farklı tanımları yapılmaktadır.22. Toplumbilime Giriş. Ekin Kitabevi. Ġstanbul: s. a.g. belirli teknolojinin beraberinde getirdiği büyüklük.754. 45 HaĢtemoğlu.

.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID= 1329 (25. Küresel ölçekte kentlerin yakıt. Hem bugünün insanları arasında hem de Ģimdiki ve gelecek kuĢaklar arasındaki eĢitlik kavramını içerir.. Örnekleri Ve Türkiye Ġçin Dersler .115.50 Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla. XXI. toplumsal ve kültürel boyutları vardır.g. Bursa: s.49. Kentlerin ekonomik. Sürdürülebilir Kent: Göstergeleri.org. ss. kentleĢme ile örtüĢtürülmesidir. (2009). çevre kirliliği ve sosyal sorunların odağı olması sürdürülebilirlik mücadelesinde öncelikle kentlerin ele alınmasını zorunlu hale getirmiĢtir.47 Henüz ilk on yılı içerisinde bulunduğumuz yüzyılımızın ana temasını. 46 Dünya kaynaklarının 2/3 „si tüketilmiĢ durumdadır.mimarlarodasi. (2009).06. XXI. Çevreye iliĢkin olduğu kadar ekonomik. 50 a. Bu kaotik durum karĢısında yegâne çözüm ise sürdürülebilir geliĢme politikalarının.48 Sürdürebilir kentler modelini gerçekleĢtirebilmek. ulaĢım. Artan ekoloji bilgileri ve doğanın korunması hakkındaki farkındalık. a. 20-21 Mart 2009.57. sadece yaĢanan çevre sorunlarına çözüm getirmekle kalınmayıp. toplumsal ve teknolojik geliĢmelerin yanında çözümü uzun yıllar alacak yerleĢim. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı.49 Kentlerin doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkileri kentlerin bugünün gereksinimlerini karĢılarken gelecek nesillerin de haklarının korunmasını yani sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir. ulaĢım vb. yaĢanabilir kentler kavramı oluĢturacaktır. Bursa: s. TMMOB Mimarlar Odası. 48 Kadir Hakan Yazar.. çevrenin korunmasından çok daha geniĢ kapsamlı bir kavramdır.2010) 47 Aysel Uslu. mevcut nüfusun yaĢam kalitesinin artması ve gelecek nesillerin de yaĢamlarını rahatlıkla sürdürebileceği yaĢanabilir 46 http://www. özellikle az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin geleceğini tehdit etmekte. kirlilik. sosyal ayrıĢma gibi önemli sorunların kaynağını oluĢturmaktadır.m.m. 49 Uslu. kentlerde “sürdürülebilirlik” kavramının öncelikli olarak girmesini sağlamıĢtır. Ġnsan dahil 10 milyon türün geleceği tehdit altındadır.g. gıda.tr/mimarlikdergisi/index. TMMOB Mimarlar Odası. Kontrol edilemez Ģekilde büyüyen kentler. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı.17 sorunlarının da kaynağını oluĢturmaktadır. 20-21 Mart 2009. amaçları için kaynaklar tüketilmektedir. Sürdürülebilir YeĢil Kent Fikirleri. s. Formu Ve Planlama Süreci. öte yandan geliĢmiĢ ülkelerin “mega” kentleri de yayılma.50-51.

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde kentsel yayılma. a. Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?.52 “Sürdürülebilir kentler. USA.115-116. ĠĢte bu noktada ortaya çıkan “sürdürülebilir kentleĢme” kavramı bugün 51 Aslı Atıl. p. kentin ortak alanlarının kullanımında ve kamu hizmetlerinin alımında yaĢam kalitelerinin arttırılması sorununun aĢılmasıdır. . s.” 54 Sürdürülebilir kentleĢme kavramının kendi içinde üç temel amacı barındırmakta olduğu görülür: Birincisi. ticaret ve konut alanlarının mekân baĢına artan fiyatları ve özel ulaĢıma dayalı büyüme ile birleĢtiğinde sürdürülebilir geliĢmenin öngördüğü potansiyel eylemler ile çatıĢmaktadır.216. Bir teori ve uygulama dalı olan kentleĢme olgusunun sürdürülebilirliğinin sağlanması.131. bugün yaĢamakta olan bireyler ve yeni kuĢaklar için hayati önem taĢımaktadır. süreklilik içinde değiĢimi sağlamak amacıyla. (1994). kavramıyla ifade edilen sürdürülebilir kent.g. artan yapılaĢma ve ulaĢım altyapısı ile kendini gösteren fiziksel geliĢme trendi kentsel fonksiyonlardaki desantralizasyon.255. s.. Blackwell Publishers Ltd.. kentin çevre değerlerini taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğidir. (2001). 53 Marina Van Geenhuisan ve Peter Nijkamp. Sustainable Urban Development In Europe: Myth or Reality.m. Sayı: 64-65. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Nil D. 54 Ferhat BAYRAM. Events and Debates.55 Literatürde “sustainable cities” (sürdürülebilir kentler). Sürdürülebilir Kentsel Gelişme: Araçlar.362. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. Ġkincisi.51 Bilhassa. çevre ve enerji sorunlarıyla uyumlu bir biçimde bir araya getirilerek değiĢimde devamlılığın sağlandığı bir yapıdır. Toplum ve Bilim Dergisi. sosyo-ekonomik çıkarların çevre ve enerji ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği kenttir.”53 “Sürdürülebilir kent. Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı. (2005). (1999). kentlerde yaĢayan insanların. (Çev). 55 Yazar. Son olarak da. Sayı:42(2). Ġzmir. Bahriye Gülgün ve Ġsmail Yörük. Ankara: s. özünde kentlerin çevre ile uyumlu bir iliĢki içinde olmasını dile getirmektedirler. toplumsal ve ekonomik çıkarların. Yaklaşımlar ve Türkiye. kentin bir yerleĢim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesidir. Cevat Geray'a Armağan. 52 Sasha Tsenkova. ss.18 mekânların ortaya çıkması gerçekleĢecektir. kent ile olan iliĢkilerinde.

Samsun İlinde Kentleşmenin Çevresel Açıdan İncelenmesi.256-257. hızla tükenen çevresel kaynakların kendini yenileyebilmelerini sağlamak. yol veya otopark yapımında kullanılan araziler insanların yaĢam alanlarının daralmasına sebep olmayacak Ģekilde planlanmalıdır. s. Yüksek Lisans Tezi.19 Ģehircilik anlayıĢının geldiği son noktadır. .58 Sürdürülebilir kentsel geliĢme yaklaĢımı. sürdürülebilir ekonomiler ve çevresel sürdürülebilirlik konularının tümünü kapsamaktadır. bu kaynakların tükendiğinde dünyanın bir baĢka coğrafyasından nasılsa bulunur görüĢünün toplumca benimsenmesinin önüne geçmek ve kentin 56 yakın çevresindeki kaynakların kirletilmesini önlemek olarak ortaya Nükhet Günbeyaz. alan tasarrufu sağlayıcı bir geliĢme olarak kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey yapılanma ile çözülmeli. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. sosyal ve fiziki sistemlerin yüksek yaĢam kalitesi sağlamak amacı yanında çevreye en az yük olabilecek nitelikte uyum içinde. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI Sürdürülebilir kentleĢme yaklaĢımı.56 Sürdürülebilir kent. Sürdürülebilir bir kentleĢme için. Yeşil Yerel Yönetim. Ankara: ss. bu anlamda kısaca. Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Ed . Nobel Yayınları. toplumsal sermayenin artmasını ve çevrenin sağlıklı olmasını güçlendiren ve koruyan kentsel geliĢme ve kentleĢmedir” Ģeklinde tanımlanabilir. “ekonomik olanakların oluĢmasını. 1. Ankara: ss.60 1.gov. Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler: Uygulanabilirliği ve Ölçümü Üzerine. (2005). 57 Hamit Palabıyık. sosyal adalet.16.tr/. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform.57 Bu bilgilerden hareketle sürdürülebilir kentleĢme. 59 http://www. doğal habitat ve su kaynakları korunmalı.).5. a. sürdürülebilir bir sosyal tabana da dayanarak uygun kentsel politikalarda içselleĢtirildiği kent veya kentsel alanlardır.611.m. (2007).5. Çevresel Boyut Sürdürülebilir bir kent için çevresel boyut. Samsun: s. (2007). Algı Yayıncılık.g. motorlu araç kullanımı teĢvik edilmemeli. 60 Semih Eryıldız..bayindirlik. 58 Bayram.254.59 KentleĢmede sürdürülebilirliği sağlamak için çevreye en az zarar verici geliĢmeler teĢvik edilmelidir. sosyal ve ekonomik unsurları birbiriyle iliĢkili biçimde içermekte ve kentin geleceğinin katılımcı süreçlerle kararlaĢtırılmasını gerektirmektedir. ekonomik.1. kentsel geliĢmenin etkilediği ve kentsel geliĢmeyi etkileyen tüm çevresel.

(1999).65Bu noktada. Blackwell Publisher. Sustainable Cities or Cities That Contribute To Sustainable Development ?. kentin hem fiziki. Ekonomik Boyut KüreselleĢmenin bilinen niteliklerinden birisi olan uluslar arasında gelir dağılımındaki eĢitsizliğin artması olgusu. Bu bağlamda. 66 Susan Faınsteın ve Scott Campbell. 8 -10 Kasım 1999. diğer ekosistemlere veya diğer insanlara transferinin azaltılması ya da engellenmesini de içermektedir.. Readings in Urban Theory. 63 HaĢtemoğlu.63 1.17.66-68. artan eĢitsizlik ve adaletsizliğin kent mekânına da yansıyarak yarattığı ikili kentsel yapılanmalardır. . C. kentlerde sunulan mal ve hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması konusu ayrı bir öneme sahiptir. Ġstanbul: s. Sosyal Adalet. (1996). Urban Management Development. Bu olgunun kentlerdeki en belirgin özelliği. 62 David Satterthwaıte.34. IULA-EMME Yayını.30. 64 H.61 Kentsel sürdürülebilirliğin çevresel boyutu. Urban Studies.62 Çevresel boyut.g. s.11.66 Dolayısıyla ekonomik açıdan kentsel sürdürülebilirlik kapsamı içerisinde kentteki hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ulaĢtırılmasını sağlayan etkin 61 Kadir Hakan Yazar. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi. Tarık ġengül.t. (2006). verimlilik ise hizmetlerin olabilecek en az maliyetle üretilmesini ifade eder.1675. TMMOB ġehir Plancıları Odası. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. sadece kentin kendi sınırları içindeki çevresel kalitenin geliĢtirilmesi ile sınırlı olmayıp. Kolokyumu Bildiriler Kitabı. Dünya Şehircilik Günü 23.20 konulabilir. kentsel geliĢmenin her zaman toplumun tüm kesimlerine aynı oranda yansıdığı söylenemez. p. çevresel maliyetlerin geleceğe.64 Sürdürülebilir kentleĢmenin ekonomik boyutu çerçevesinde. Cambridge: p. bölgeler arasında ve kentler ölçeğinde de yaĢanmaktadır. S:10. a. özellikle kentteki yoksullar bu geliĢmeden yeterince pay alamamaktadırlar. Doktora Tezi. Ġstanbul: s. etkili hizmet sunumu daha iyi ve daha yaygın hizmet dağıtımı anlamına gelirken. Kimileri bu geliĢmeden kentteki var olan gayrimenkulleri yoluyla faydalanabilirken. Kent Mekânı ve KüreselleĢme. hem de algılanabilir çevre değerlerinin taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğine iliĢkindir. (1996).5.2. Ankara: ss. (1997).77. 65 Alen Duben ve Sadun Emrealp.

kentin bir yerleĢim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesi ile bağlantılıdır.t. 71 RuĢen KeleĢ. HaĢtemoğlu. s. Transport Reviews. 8. Nitekim kent kavramının tanımlanması için kullanılan “yönetsel sınır ölçütünden. p.68 Ekonomik ölçüte göre yapılan kent tanımı ile sürdürülebilirlik kavramı örtüĢtürüldüğünde.67 Sürdürülebilir kentin ekonomik boyutu. . s. kentin topluma sunduğu hizmetlerin çevresel kaynak temelini koruyan bir üretim sürecine sahip olması ve kentin üretkenliğinin (beslenme ve istihdam kavramları ile ilgili olarak) kendi sürdürülebilirliğini sağlaması anlaĢılmalıdır.3.g. s. çevresi ile olan iliĢkisi. 72 Ayrıca ulaĢım çerçevesinde karayolu ağırlıklı bir sistemin benimsenmesi. Ankara: ss. Sustainable Urban Development and Transport-A Eurovision for. Bu eğilimler devam ederse gelecekte kentlerin yerleĢim birimi olarak devamlılığı önemli ölçüde zorlaĢacaktır. Kentler aĢırı derecede kaynak kullanılan ve yüksek enerji tüketimine sahip yerleĢme birimleridir. gürültü kirliliği.21 hizmet sunumu ve etkililik kavramları da yer almaktadır.72. 72 David Banıster.t. kentsel sıçramalara yol açıp.71 Kentlerin fiziksel kapsamı içerisinde belirtilmesi gereken ana konu ise kentin makro formunu biçimlendiren ve kentte tüm hizmet alanlarını birbirine bağlayan ulaĢım sistemidir.g. Kentlerin büyümesi ile trafik hacmi artmakta ve buna bağlı olarak çevresel kirlilik... kentsel peyzajın bozulması gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır. ekonomik ölçütlerden. (2000). a. Büyüme biçimleri yüzeyde geniĢ alanlara yayılma eğilimindedir. 70 Bayram.. yol güvenliği.69 1. C:20.114.g. a. Mekânsal (Fiziksel) Boyut 21. Basım. bisiklet gibi alternatif sistemlerin önünü tıkayıcı bir durumu 67 68 Yazar.t.30. geniĢliği vb. a.105 -107. gibi kentin fiziksel özelliklerine vurgu yapıldığı görülmektedir. toplumbilimsel ölçütlere” kadar olan tüm yöntemlerde kentin büyüklüğü. Kentleşme Politikası. Ġmge Kitabevi Yayınları. ss. 69 Yazar. a.e.5.g. yüzyılda modern kentler taĢıma kapasitelerinin çok üzerinde büyüklüğe sahiptir..252. S:1. nüfus büyüklüğü ölçütüne. özel otomobil bağımlılığını getirerek kentsel alanda yaya.70 Sürdürülebilir kentleĢme kavramı kentlerin fiziki özellikleri ile yakından iliĢkilidir. (2004).70-71.

74 Sosyo-kültürel boyut. yayın ve etkinliklerin sayısının artırılması Yerelde vatandaĢların örgütlenmelerinin sağlanması Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçilmesi Yerel değerlerin korunması ve geliĢtirilmesi Yerel etkinlik ve yayınların artıĢı Yazar. HaĢtemoğlu.73 Sürdürülebilir kentleĢmenin fiziksel boyutu tam da bu noktada kentlerin devamlılığının sağlanabilmesi için gerekli olan fiziksel unsurları ifade etmektedir. s.65. dini ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluĢturulmasında önemli bir yer tutmaktadır. temel insan gereksinimlerinin karĢılanması.75 Sürdürülebilir kentleĢmenin sosyo-kültürel boyutu incelendiğinde. sürdürülebilir kentleĢmenin en önemli boyutunun sosyal eĢitliğin sağlanması olduğu ileri sürülmektedir. adil paylaĢım. tarihi. o kentte yaĢayanların birbirleri ve çevreleriyle olan iliĢkilerine de bağlıdır. a. kentlerin mekânsal ve fiziksel özellikleriyle doğrudan bağlantılı olduğu kadar. . kararlar ve kaynaklara eĢit ve sürekli ulaĢılabilirlik hakkı gibi temel ilkeler doğrultusunda sosyal yapının güçlendirilmesi gerekmektedir. sosyal adaletin sağlanması.72-76. a. Bu doğrultuda. Sonuçta. s. ss. Sosyo-Kültürel Boyut Sosyo-kültürel boyut. doğal.22 oluĢturmaktadır. yaĢam kalitelerinin artırılmasıyla ilgilidir.g.g.. Bunlara ek olarak özel oto kullanımının yoğunlaĢması birçok çevresel soruna da yol açmaktadır. güvenlik. Kette yaĢayan insanların yaĢam kalitesi.4. kentlerde yaĢayan insanların.g. a. katılım gibi kavramları içermektedir. 1.        73 74 Yerel kaynakların yerel refahı artıracak biçimde harekete geçirilmesi Tüm sosyal kesimlerin sürece dahil edilmesi Kültürel tesislerin.. 75 Yazar.t. Toplumsal bütünleĢme.t. Bu ilkeler doğrultusunda sosyal yapının geliĢtirilmesi için ana hedefler. sürdürülebilir kentleĢme çerçevesinde sosyal kapsam kent yoksulluğu ve yaĢam kalitesi gibi temel öğeler ile bunlarla yakından iliĢkili olan eĢitlik. katılım ve yapabilirlik kavramlarına dayanmaktadır.30. çeĢitlilik ve kültürel kimliğin geliĢtirilmesi.5.t.

Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. The Sustainability Inventory: A Tool to Assist US Municipalities Advance Towards Sustainability.g. Yüksek Lisans Tezi. Yerelde kurumsal kapasitelerin yaratılması ve güçlendirilmesi önemli bir amaçtır. sürdürülebilir kentsel geliĢme idealinin aktörleri.79 Bu boyutlar bağlamda sürdürülebilir kentleĢmenin hedefleri Ģu Ģekilde açıklanabilir: Biyolojik çeĢitliğin korunması ve geliĢtirilmesi. halkın temsilcilerinin veya örgütlerinin yönetime katılmaları ile sağlanabilir. akademi. (2002). kentin geleceğine iliĢkin kararların ilgili tüm yerel grupların katılımı ile alınmasını ve uygulanmasını ön görmektedir.org/makale/yil5_sayi2/ekarakurt52. demokratik kitle örgütlerinin. Yerel Kalkınmada Katılımcı Politikalar: Çanakkale Örnek Alan Değerlendirmesi.64. meslek odalarının. pp. Bu model kentle ilgili herkesin.5. Yönetim Boyutu Sürdürülebilir kentleĢme yaklaĢımı.76 1. . üniversitelerin. sivil toplum kuruluĢları ve yerel halkın eĢgüdüm içinde hareket etmeleri ve karar alma sürecinde aktif rol oynamaları gereklidir.5. sivil toplum örgütleri. özel sektör. C:7. kentte yer alan.pdf (07. 76 Ece Aksakoğlu.23  Halkın karar alma sürecine katılımının sağlanmasıdır. a.. Ġstanbul: s.paradoks. resmi kuruluĢların. Sürdürülebilir kentleĢmenin yönetim boyutu açısından kent yönetimlerinin katılıma dayalı bir model ortaya koymaları gerekmektedir. kenti ilgilendiren politikaların hazırlanması. çevresel ve sosyo-ekonomik ilerlemeyi etkin yurttaĢ katılımı ile birlikte dengelemeyi baĢaran bir kenttir. s.2010). 79 http://www.14.447–448. meslek odaları gibi kesimler olmaktadır. güvenilir su bulma risklerin ortadan kaldırılması. (2007). Yerel paydaĢların sürece katılması. Local Environment. kamu kurum ve kuruluĢları.78 Sürdürülebilir kentleĢmenin gerçekleĢtirilmesi sürecinde. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve temiz. süreci 77 ĢeffaflaĢtırmakta ve kararların uygulanabilmelerini de kolaylaĢtırmaktadır. 77 Allison Quaıd. özel sektör kuruluĢları.05.t. Diğer bir deyiĢle. yereldeki tüm kamu sektörü. kararların yerel paydaĢlarca benimsenmesini sağlamakta. S:4. karar verme ve uygulama aĢamalarında. 78 Yazar. Bu anlamda sürdürülebilir kent ekonomik. Böylece kentte alınan kararlar tüm kesimler tarafından daha kolay bir Ģekilde benimsenir ve bu politika ve kararların uygulanma Ģansı daha da yükselir.

Doğal Kaynakların En Etkin Şekilde Kullanılması: Mevcut bitki örtüsü. enerji tüketiminde de etkinlik sağlanacaktır. S:12. Doğal Habitat Korunmalıdır: Çayırlar.. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında bir takım ilkeler çerçevesinde hareket edilmelidir. . C:7.g.9-20. Yapı inĢaat alanında yer alan verimli toprakların yeĢil alanların içlerine taĢınarak değerlendirilmesi. açık ve kapalı mekânlarda kullanımının sağlanması. Doğal güzellikleri yanında birçok fonksiyonu yerine getirirler. 80 81 http://www.80 1.paradoks. GüneĢ enerjisinin yapılarda ısıtmada. KiĢi baĢına düĢen yeĢil standartlarının olabildiğince arttırılması ve yöreye özgü bitki türlerinin araĢtırılarak. Dikey yapılanmada insanlara daha geniĢ yeĢil alan sağlanırken. KentleĢmenin Sosyo Ekonomik Etkileri. yoksulluğa karĢı koyma. istihdam ve beslenme sorunlarının çözümü ve teknolojide yeniden yapılanma. sel baskınlarını önlerler. ağaçlıklar sadece güzellik kaynağı değillerdir. üstyapı sorunlarının minimize edilmesi.m. Örneğin: temiz hava deposudurlar. parklar. 82 Ahmet Ulusoy ve Tarık Vural. s. Atıl vd.. akarsu. (2001). Ankara: ss. aydınlatmada kullanımının sağlanması Topografik Verilerin En Etkin Şekilde Kullanılması : Araziden kaynaklanan altyapı.org/. doğal kaynakların değerlendirilerek geliĢtirilmesi. mikroklimatik ortamının tasarlanmasında enerjinin minimum kullanımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve atıkların yerinde ayrıĢtırılarak geri kazanım teknolojilerinin kullanılması. Sürdürülebilir bir Ģehir merkezini belirleyen baĢlıca ilkeler Ģöyle özetlenebilir:81 Mikroklimatik Verilerin En Etkin Şekilde Kullanılması: Aydınlatma. a. flora.24 yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi. fauna vb.216. Sürdürülebilir gerekmektedir: 82 bir kentleĢme için aĢağıdaki Ģartların sağlanması Alan Tasarrufu Sağlayıcı Gelişme: Kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey yapılanma ile çözülmelidir. Belediye Dergisi.6. ısıtma. havalandırma vb.

bos alanları ve eski sanayi alanlarını parklara ve hobi bahçelerine çevirmek. İyi barınma ve yasam çevreleri oluĢturmak: Ġnsanların açık alanlara. Su Kaynakları Korunmalıdır: Kentlerde su tüketimi oldukça fazladır.25 Kentleşme planlı olmalıdır: KentleĢme doğanın dengesini bozmamalıdır. LeGates. zararlı atıklar her zaman diğer kullanımlar için geri dönüĢüm merkezlerinde değerlendirilebilir. ancak kentlerin sürdürülebilirlik 83 yolunda neler yapması gerektiğini 9 maddede özetlemektedir: Etkili arazi kullanımı: Arazi kullanım denetimleri ile. New York: pp. Etkin kaynak kullanımı. faaliyetlere kolay eriĢimini sağlayan konut 83 Stephen Wheeler. Planning Sustainable And Livable Cities. Geri Dönüşüm Programları Başlatılmalıdır: Geri dönüĢüm hemen hemen her çeĢit atık için uygulanabilmektedir. Örneğin vadiler kentleĢme alanı olarak seçilmemelidir. daha çok yayaya ağırlık vermek. toplanma mekânlarına. Katı atıklar. Bunu önlemek için su fiyatları gerçek maliyetlerini yansıtacak seviyeye yükseltilmeli. Routledge Urban Reader Series. toplu taĢıma vb. Bu sayede enerjide tasarruf. ekolojik habitatı ve kent yakınındaki açık alanları korumak. Doğal sistemlerin restorasyonu: Parkları geniĢletmek. daha az kirlilik ve atık: Enerji tasarrufu ve dönüĢümün sağlanması. ticarete. Motorlu Araç Kullanımı Teşvik Edilmemelidir: Kentlerin yapılanmasında motorlu araçlara bağımlılığı azaltıcı tedbirler alınmalıdır. Çünkü bu alanlar tarım için oldukça elveriĢli yerlerdir. (eds. Devlet sübvansiyonları ile düĢük tutulan su fiyatları bunun temel nedenidir. hava kirliliğinde azalma ve yaĢam alanlarında artıĢ sağlanabilir. F. Sürdürülebilir kentin imkânsız olduğu söylemekte. tarım arazisini. bisiklet yolları planlamak ve toplu taĢıma öncelik vermek. R. Stephen Wheeler. The City Reader.). 3rd Edition. (2003). enerji tasarruflu elektrikli eĢyaların seçimi.T. daha çok eri Ģebilirlik: Karma kullanımı destekleyerek.487-496. ve Stout. . „kirleten öder‟ prensibi ile ağır cezaların konulması.. Daha az araba kullanımı. sübvansiyon uygulamasına son verilmelidir.

toplumun tüm kesimlerinin yardım ve desteğinin alınmasıdır. Biyo-çeĢitlilik korunarak. yerel yatırımı. Halkın katılımı: Yöneticilerin yerel planlama ve tasarıma halkın katılımını sağlayarak.84        Ekoloji-ekonomi dengesi çok iyi kurulmalıdır. ucuz konut. dil... halkın katılımı sağlanarak. Bu gün sürdürülebilir kentlere doğru yapılanma kaçınılmazdır.m. ırkçılığı önlemek vb. a. çevre dostu enerjilerin kullanımı desteklenmelidir. Tarımsal alanlara gereken önem verilmeli. Çevre temizliği. Yerel kültürü korumak: Geleneksel el sanatları. Bu nedenle.26 alanları ve mahalleler tasarlamak. Sürdürülebilir ekonomi: Yerel sahipliliği. Üretim sonrası atıkların minimizasyonu ve geri dönüĢtürülmesine yönelik teknolojiler teĢvik edilmelidir. organik gıda üretimi gibi sürdürülebilirliği destekleyici konularda çalıĢan Ģirketleri desteklemek. Geleneksel mimariyi ve malzemeyi koruyarak devam ettirmektir. yaygınlaĢtırılmalı. küresel. toplu taĢıma. .g. Yerel Gündem 21 gibi organizasyonlar desteklenerek. bölgesel ve yerel sürdürülebilirliği zihinlere yerleĢtirmek. sanayileĢme ve kimyasal ilaçlamaların etkisiyle ortaya çıkan zararlar ve verim düĢüklüğü engellenmelidir. doğal ekosistemlerin devamlılığı sağlanmalıdır. kültürel pratikler. UlaĢım. Kent dokusu içinde yer alan açık yeĢil alanlar artırılmalıdır. üretim gibi atık miktarının yüksek olduğu aktivitelerde. 84 Atıl vd. Sağlıklı sosyal ekoloji: Evsizlere çare bulmak. sorumluluklar paylaĢılmalıdır. s. dönüğüm.217. yapı tekniklerini ve yerli malı kullanımını desteklemek. Bu beklentilere ulaĢılmasının en çabuk ve en doğru yolu. yerel kaynakların kullanımını ve yerel pazarın oluĢmasını desteklemek.

Su. YaĢanabilirlik.219-226. yeĢil alan ve biyolojik çeĢitlilik. materyal ve atık. W. insan rahatı ve refahıdır. 3. 2. kentler için sürdürülebilirlik göstergelerini beĢ ana baĢlık altında toplamaktadır:85 1. UlaĢım. 5. Tablo 1. Tablo 1. gürültünün ve görsel kirliliğin azaltılması ile yerel çevrelerin iyileĢtirilmesi DıĢlanmıĢ ve marjinal kalmıĢ nüfus oranının azaltılması (ideal olarak bitirilmesi) Kentte oturan herkese iyi konut koĢulları sunmak Ekosistem toksifikasyon (zehirli atık) göstergesi Kentsel hareketlilik veya temiz ulaĢım göstergesi Katı atık yönetimi göstergesi Su tüketimi göstergesi Sıkıntı göstergesi Sosyal adalet göstergesi Konut kalitesi göstergesi Çekilen toplam su miktarı Gürültü. Ġ mha için ayrılan katı atığın etkili biçimde azaltılması Koruma kalıpları ve teknikleri. (1999). zorunlu yolculukların azaltılması ve eriĢilebilirliğin artırılması Temel amaç: katı atığın en aza indirgenmesi. yıl içinde yasada belirtilen alarm düzeylerinin aĢıldığı gün sayısı Toksik maddelerin salınımı Özellikle iĢ yeri konut yolculukları ve temel gereksinimler için (zorunlu yolculuklar). P. yani önleme ve sakınma.4. bu maddenin taĢıdığı riskin ihmal edilebilir olduğu düzeye indirilmesi Motorlu taĢıtların gereksiz kullanımının azaltılması.4‟de EF‟in. Lanscape and Urban Planning.7.27 1.. çevre dostu ulaĢım türlerinin kullanılması Toplam imha edilen katı atık hacmi Politika Sera gazlarının deĢarjının azaltılması Herkes için hava kalitesinin iyileĢtirilmesi Kentte açığa çıkan her tehlikeli maddenin miktarının. EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri Tema Küresel iklim değiĢikliği göstergesi Hava kalitesi göstergesi Tanım Kentlerin küresel iklim değiĢikliğine katkısı/etkisi En olumsuz ölçümde. koku ve görsel kirlilik tarafından yaratılan sıkıntı Bir kentin sosyal sürdürülebilirlik düzeyi Kentte oturanların muzdarip olduğu düĢük konut koĢulları 85 Newman. kentsel sürdürülebilirliğe iliĢkin göstergelerinden uyarlanan bir tablo yer almaktadır. geri dönüĢüm ve tekrar kullanma yolları ile su tüketiminin azaltılması Kokunun. Enerji ve hava kalitesi. Arazi. tekrar kullanma ve geri dönüĢüm. G. 44: pp. 4. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ Newman (1999). . Sustainability and Cities: Extending Themetabolism Model.

kamusal alan ve miras göstergesi YurttaĢ katılımı göstergesi Ġnsanların kent güvenliği konusundaki eksikliklerden muzdarip olma düzeyi Kentsel ekonominin varlığını sürdürebilmesi YeĢil alan. Bu tablodaki göstergeler. kentlerin kimliklerinin güçlendirilmesi Kentlerin yurttaĢlarla beraber yönetilmesi. Katı atık yönetimi göstergesi. Sıkıntı göstergesi. kamusal alanlar ve miras için gereken iyileĢtirmeler Yerel halkın karar verme süreçlerine ve yerel yaĢam kalitesini iyileĢtirmeye katılım düzeyi Her kent için eĢsiz olan bir özelliğe göre belirlenen gösterge (yani eĢsiz iklimsel ve yerel koĢullar). Kentsel güvenlik göstergesi. sosyal ve ekonomik boyutlarıyla kentsel sürdürülebilirliğe yaptığı katkının düzeyini göstermelidir. Sosyal adalet göstergesi. saldırıların ve olayların azaltılması (ideal olarak ortadan kaldırılması) Kent gelirinin ve bütçesinin artırılması ve kirlilik hasarının azaltılması ile ekonomik sürdürülebilirliğin artırılması YeĢil alanların ve kamusal alanların iyileĢtirilmesi.28 Tablo 1. Çünkü çevresel performans bir kentte sürdürülebilirliği sağlamak için gereken etmenlerden yalnızca bir tanesidir. ekonomik. YurttaĢ katılımı göstergesi.tr/ (02. (Devam) Kentsel güvenlik göstergesi Ekonomik kentsel sürdürülebilirlik göstergesi YeĢil alan. hayatın tüm alanlarını kapsayacak içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Kent güvenliğinin güçlendirilmesi.bayindirlik. Ekosistem toksifikasyon (zehirli atık) göstergesi. kamusal alan ve miras göstergesi. YeĢil alan. Küresel iklim değiĢikliği göstergesi. veya Olimpiyat Oyunları. EĢsiz (unique) sürdürülebilirlik göstergesi gibi çevresel.gov. Ekonomik kentsel sürdürülebilirlik göstergesi. Su tüketimi göstergesi. Kentlerin sosyal ve ekonomik boyutları da vardır. tüm aktörlerle beraber yerel yönetiĢim EĢsiz (unique) sürdürülebilirlik göstergesi Kaynak: http://www. Tablodan da anlaĢılacağı üzere. Bu gösterge eĢsiz faktörlerin veya organizasyonların çevresel.2010). sitlerin restore edilmesi. evrensel sergiler gibi hayatta bir kez olabilecek organizasyonların planlanması.04. .4. kentsel göstergeler yalnızca çevresel göstergelerle kısıtlanmamalıdır. Konut kalitesi göstergesi. bu nedenle sosyo-ekonomik göstergeler de gereklidir. Hava kalitesi göstergesi. sosyal vb.

29 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ: YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW) .

”(RuĢen KeleĢ.05.2010).kentlob. 91 Uslu.org/index. http://toprakana-slowfood1. Global Köy. köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komĢuluk birimlerinden oluĢan yerleĢme birimi. Ville.53. kimlik taĢımayan sıradan bir model önermektedir. mal ve fikir alıĢveriĢi için eĢsiz fırsatlar sunmuĢ olabilir ancak aynı zamanda yerel düzeyde bireysellik ve yaratıcılığın boğulmasına da yol açmıĢtır.org.com/ (06.06. 87 Ġlerleyen sayfalarda Slow Food hakkında daha geniĢ bilgi verilecektir. Ġmge Kitabevi Yayınları. s. gidiĢgeliĢ. City):Sürekli toplumsal geliĢme içinde bulunan ve toplumun. (1998).90 KüreselleĢme değiĢim ve yayılma için büyük fırsatlar sunmaktadır.2010).88 KüreselleĢmenin en belirgin etkileri. yerleĢme.Baskı. Yani hiçbir topluluğa ait olmayan. bir topluma ait özellikleri ve karakteristik yapılan ortadan kaldırma eğilimi taĢımaktadır. eğlenme gibi gereksinmelerinin karĢılandığı. Yani aynı anlamı ifade etmek üzere bazen “Ģehir” bazen de “kent” kavramını kullanacağız.g. Fakat yerel toplulukların ayırt edici farklılıklarını. Stadt.php/Kuresellesme-Surecinde-Kentlerimize-Giren-Yeni-TuketimMekânlari -Ve-Yitirilen-Kent-Kimlikleri. küreselleĢmenin Ģehirlerin dokusunu. bir bakıma prototip yapılar. KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW Ġtalyanca Citta (ġehir86) ve Ġngilizce Slow (YavaĢ) kelimelerinden oluĢan Cittaslow “YavaĢ ġehir” anlamında kullanılmaktadır.75). Burada kısaca tanımlamak gerekirse Slow Food.2010). 2.cittaslow.cittaslowseferihisar.t. Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nün “kent” maddesinde bu sözcüğü Ģöyle tanımlıyor: “Kent(es. Cittaslow. Ankara: s. RuĢen KeleĢ. Yeryüzündeki kentlerin çoğunda yaĢanan benzer yapılaĢma eğilimleri. 88 http://www. Ģehir. açıktır ki. Hızlı yaĢama ve yerel yemek geleneklerinin kaybolmasına karĢı bir tepki ve bilinçlendirme hareketi olarak 1989 yılında Ġtalya‟da. 89 http://www.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=65 (15.. a.net/index. pek az kimsenin tarımsal uğraĢılarda bulunduğu. Fr.m.30 2. giderek kentlerin birbirine benzemesi sonucunu da beraberinde getirmektedir. 90 http://www.au/ (15. yerel özgünlüklerin belirlediği kent kimliklerini yok etmektedir. Kentbilim Terimleri Sözlüğü. Carlo Petrini tarafından baĢlatılmıĢ bir harekettir. 91 86 Tez içerisinde “Ģehir” ve “kent” kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır. kentler üzerinde hissedilmektedir.2010). Ġng. dünya kentlerini birbirine benzeĢtirirken. aynı yapı malzemesi ile üretilen. sakinliklerini ve yaĢam tarzını standartlaĢtırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Slow Food87 (YavaĢ Yemek) hareketinden doğmuĢ bir Ģehirler birliğidir.1.kent (06. Alm. barınma.89 KüreselleĢme. . Benzer tasarımlarla. iletiĢim ve ulaĢım vasıtalarındaki mucizevi geliĢmeler nedeniyle dünyayı global bir köy haline getirmiĢtir. çalıĢma.blogspot. dinlenme.05.06.

Vol. 96 Cittaslow. vd. a. Slow Food felsefesini küçük Ģehirlerin tasarım ve planlamasında kullanmayı amaçlayan uluslararası bir ağdır. Yavaş Hareketi.kentlob.g. özellikle yiyecek kültürü göz önünde bulundurarak artırmak istenmesi yavaĢ kentlerin temel felsefesini oluĢturmaktadır. Levis‟ gibi hızlı toplum anlayıĢının simgesi haline gelen ürünler yerel piyasalara sunularak hem yerel ürünleri hem de yerel kültürleri tehdit eder duruma gelmiĢtir. 97 http://www.135. Bu durum küresel iĢletmeleri ortaya çıkarmıĢ ve bu iĢletmelere ürünlerini tüm dünyaya yayma olanağı tanımıĢtır. kendi halkının ve 92 93 http://www. Biçimlendirilmiş: Altı çizgisiz . s. Bir Ģehrin eĢsizliği ve kültürel çeĢitliliği Cittaslow‟un temel değerleridir. No:1.(2010). Ģehirlerde yaĢam kalitesinin arttırılmasını sağlamanın yanı sıra Ģehirlerin homojenizasyonuna da karĢı çıkmaktadır. CittàSlow: Producing Slowness Against The Fast Life. aynı haber ve yorumları izleyen.53. Mc Donald‟s.cittaslowseferihisar. (2008). benzer giyim kültürü içine sokulmuĢ. tektipleĢtirme süreci salt kent mekânında değil toplumsal yaĢam biçiminde de gözlenmektedir. p. 96 Uslu. H. politik ye kültürel düzeyde benzeri görülmedik bir değiĢim ve dönüĢüm süreci yaĢanmaktadır. Space and Polity. yerel tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak. Belki de en önemlisi bir Ģehrin.93 Cittaslow. küreselleĢmenin yarattığı homojen mekânlardan biri olmak istemeyen. dünyada binlerce birbirinin aynı Ģehirden kendini farklılaĢtırmasıdır.m. 98 http://sustainablecities.3 .org/index. 95 Mara Miele.net/. Günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi yiyecek ve giyim kültürümüz de birörnekleĢmektedir.05.cittaslowseferihisar.97 Cittaslow.. Böylesine aynı beslenme tarzına sahip.95 Kent insanın yaĢam kalitesinin..12. yerel kimliğini ve özelliklerini muhafaza ederek dünya sahnesinde yer almak isteyen Ģehirlerin katıldığı uluslar arası bir birliktir.dk/en/actions/a-paradigm-in-progress/cittaslow-putting-quality-of-life-first (15. Starbucks. 94 http://www.98 Cittaslow.31 KüreselleĢmenin aynılaĢtırma. aynı tür müziği dinleyen toplumlar ise giderek ulusal ve yerel değerlerini daha kolayca yitirebilmektedir.94 YavaĢ ġehir (Cittaslow). reklamları aynılaĢtırılmıĢ.org/index.2010).Rıdvan Yurtseven. Ankara:s. Detay Yayıncılık.92 Günümüz dünyasında ekonomik. bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaĢmaktır.

Hızlı kelimesi. Yavaş. Esen G. yüzeysel. sakin. (2008). vd.53.32 ziyaretçilerin yaĢam kalitesini artırmak için orijinal fikir. CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK Cittaslow felsefesinin ana kavramı hiç kuĢkusuz “yavaĢlık”tır..dk/. s. “Hızlı” ve “YavaĢ” terimleri bir değiĢim oranını belirtmekten öte bir anlama sahiptir. çevrenin korunması. stresli. a. Cittaslow. Ġnsanlarla. Ġstanbul: s.40.g. değiĢim hızının yavaĢlatılması ve bu yerel özelliklerin yaĢatılmasından doğmuĢtur. kültürle. 100 . deneyim ve bilgiyi uluslararası yavaĢ Ģehir ağları üzerinden paylaĢarak çalıĢmayı amaç edinmiĢ bir harekettir. küresel sermaye ve kentleĢme eğilimleri ile özgün kimliklerini kaybetmeden. (Çev. telaĢlı olmayan.15. sessiz. geleneksel yaĢam biçimini koruyan. Kısaca diyebiliriz ki. aktif.100 Cittaslow. eĢsiz bir sürdürülebilirliği kapsamaktadır. sabırsız... yerel mal ve ürünleri teĢvik.).m. Kentlerin geleneksel yapılarında var olan ekolojik ve sürdürülebilirlik alanında yer alan özelliklerinin korunması ve yaĢatılması esasına dayanır. 101 2. Alfa Yayınları. fastfood tarzı yiyecek zincirine tepkiyle doğan YavaĢ Yemek (Slow Food) hareketinin “yavaĢ” kavramının kente uyarlanması düĢüncesiyle ortaya çıkmıĢtı. analitik. KüreselleĢme ile birbirine benzeyen ve yerel özelliklerini kaybeden kentlere karĢı bir tutum olarak. saldırgan.99 Cittaslow yaklaĢımı. iĢle. sabırlı. 102 99 Yurtseven.g. düĢünceli ve kalitenin miktardan daha üstün tutulduğu durumları anlatıyor. a. 101 http://sustainablecities. meĢgul. miktarı kalitenin üzerinde gözeten anlamında kullanılıyor. kontrol eden. Uslu. s. YavaĢlık “hızlı” kavramının zıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. dikkatli. 102 Carl Honore. yemekle her Ģeyle gerçek ve anlamlı bağlar kurmakla ilgili. açık. sezgisel. Cittaslow felsefesi hız karĢıtlığı üzerine kurulmuĢtur. her bir Ģehir için kendine özgü.e.2.. küçük Ģehirlerde yaĢam kalitesinin sürdürülmesi yönünde çalıĢmalar yapan bir ağdır. Bir önceki bölümden hatırlanacağı üzere. YavaĢ ġehir konsepti. Bu terimler varoluĢa veya hayata dair bir felsefenin kısaca yazılıĢı aslında. yerel ürünlerin tüketildiği” fast-food” kültürü yerine yerel kimliğin öne çıkarıldığı bir kentleĢme politikasıdır. YavaĢ ise tam tersi. aceleci.

dinlenirken ya da okurken birlikte olma duygusunun zevkinden daha dinlendirici ve mutluluk verici olamaz. sanki bulunduğu yerden hemen uzaklaĢmak istiyormuĢ gibi elinde olmadan yürüyüĢünü hızlandırır. a. Yurtseven. O anda kendiliğinden yürüyüĢünü yavaĢlatıyor. Günümüz yaĢamında hız.33 Dünyamız son zamanlarda. Hiçbir Ģey. tarihte görülmemiĢ ölçüde hız kazanan teknolojik yenilikler sunulmaktadır. Buna karĢılık az önce yaĢadığı kötü bir olayı unutmaya çalıĢan insan. çağdaĢ yaĢamın saplantısı haline gelmiĢtir. (2008).g. Diğer taraftan. Hız. yerlerin ortadan kaybolduğu ya da artık anlamını yitirdiği gibi bir izlenim yaratmaktadır. küresel ekonomik sistemde.103 Milan Kundera. kültürel ve ekonomik süreçlerin bütününde geçerli konuma gelmiĢtir.38-39. farklı ülkelerde yaĢayan insanların aynı anda birbirleriyle bulundukları yerden görüntülü konuĢma yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. hız dünyasını yaratmıĢtır. sınır tanımadan serbest olarak dolaĢmaktadır. Milan Kundera. (1999). (Çev:). Bu yenilikler. yavaĢlık ve hız arasındaki farkı insan yaĢamından bir örnekle Ģöyle açıklar: 104 YavaĢlık‟ın kıssasından çıkan hisse Ģu: YavaĢlık ile hatırlama. . Bu nedenle hız. sosyal ve ekonomik iĢlevlerinse hız kültürü kapsamında değerlendirilmesinin bir gerçeklik olarak sunulduğunu görmekteyiz. KüreselleĢme sürecinde.4.105 Günümüz toplumlarına. 106 Zaman. Günümüz dünyasını her Ģeyin hızlandığı yer olarak tanımlayabiliriz. Birden bir Ģey anımsamak istiyor. Gözümüzün önüne en sıradan bir durum getirelim: Bir adam sokakta yürüyor. Özdemir Ġ.e. hız ile unutma arasında gizli bir iliĢki vardır. vd. Speed Culture: Fast Strategies in Teleyised Commercial Ads.e. sosyal. Ekonomik ve kültürel unsurlar. iĢ yükleri ve uğraĢı duygusunu beraberinde 103 104 105 Yurtseven. Can Yayınları. vd. önemli bir maliyet unsuru olarak görülmektedir.. son birkaç yüzyıldır. hızın derecesi unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır. kendinize boĢ zaman ayırmanız gerekir. hala çok yakınında olan zamanda. daha iyi bir dünyayı düĢlemekten. Hızın insan ve yer üzerindeki baskın yapısı. Yavaşlık. Qualitatiye Sociology. s. 106 Simon Gottschalk.g. s. bugüne kadar benzeri yaĢanmamıĢ Ģekilde gerçekleĢen bir değiĢimle karĢı karĢıyadır. KüreselleĢme olarak tanımlanan bu durum. 22 (4): 311.. teknolojide yaĢanan geliĢmeler öncülüğünde.3. ama anı uzaklaĢıyor. a. bir yandan binlerce kilometrelik mesafelerin aĢılmasına.. Ġstanbul: ss. VaroluĢun matematiğinde bu deneyim iki temel denklem biçimine girer: YavaĢlığın derecesi anının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. kaçınılmaz biçimde yaĢamın bir parçası haline gelmiĢtir.. YaĢamınızın ritmini dinlemeyi istiyorsanız.

YavaĢla! bu hayattan bir defa geçeceksin.5-6. 2. Acele ettiğimiz zaman her Ģeyi üstünkörü görüyor ve etrafımızdaki dünya ve insanlarla gerçek bir bağ kuramıyoruz. a. internet bağlantısı ve ulaĢım araçları isterken aynı zamanda. Bu isteklerin temel nedeni.g. Time & Society. insanlara. 107 Yurtseven.e. YavaĢlığın temeli. (2007). Oysa güzel olan. Hıza dönük hayat tarzlarımızdan kaynaklanan bedensel ve ruhsal hastalıklarda patlama yaĢanıyor. Hız. Hızlandırılmaması gereken Ģeyleri hızlandırdığınız. sahip olunan zamanın önem taĢıyan uğraĢılar için kullanılmasıdır.. hayatın tüm alanlarında baskın durumdadır.. vd. Hızlı toplum anlayıĢında yalnızca bireylerin limitleri zorlanmamakta aynı zamanda ekonomik büyüme. içinde bulunulan koĢullara uyum sağlayabilme endiĢesidir. yavaĢlık ve dikkat isteyen uğraĢları rafa kaldırıyor. 111 Kemal Sayar. Bedenlerimiz bu hıza programlı olmadığından. Hızla yaĢanan bir hayat. çözülmemelidir de. kayda değer olan ne varsa yavaĢlıkla yapılır. hızlı bir dünyada insanın yavaĢlığı neden önemsemesi gerektiğini Ģu cümlelerle ifade ediyor:111 Hız.4-9. ağır ağır çözünmeye baĢlıyor. ss.109 YavaĢlık.Ġstanbul: ss.110 Kemal Sayar.Baskı. Zamanın hızlanması. 13 (2-3): 363. kendilerini her zaman meĢgul hissetmeye ve sürekli tüketim eğiliminde olmaya zorlamaktadır.30-32. 109 Yurtseven. üretim ve günlük süreçlerdeki hızın sürekli artması.e. yavaĢlamayı unuttuğunuz zaman ödenecek bir bedel olduğunu unutmamak gerekir. var olan bu yapıyı insanlar lehine çevirebilecek alternatif bir yaklaĢım olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yavaşla!/Hayattan Bir Defa Geçeceksin.g. tabiata içkin olan güzelliği görmemizi engelliyor. Ankara: s. Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir Yaklaşım. günlük yaĢamlarını oluĢturan unsurlarla ilgili zamanlarını daha dikkatli kullanması gerektiğini belirtmektedir.34 getirmektedir. bireyleri fastfood yemeye.. önüne geçilemeyecek derecede yüzeysel olabilir.107 Hız her zaman en iyi yaklaĢım değildir. Bazı Ģeyler hızla çözülemez. dünyanın taĢıma kapasitesinin üstüne doğru bir yön çizildiğini göstermektedir. Detay Yayıncılık. 108 Günümüzde hız. Birçok insan daha hızlı bilgisayar. daha dengeli bir yaĢam sürme arzusu taĢımaktadır. ss. 110 Wendy Parkins. Güzelliği ancak zaman ayırarak fark ederiz. . a.4. TimaĢ Yayınları. (2004). YavaĢlık. 108 Honore. Out of Time Fast Subjects and Slow Living. (2009).

05. Kazandıkça yoksullaĢıyoruz. kim niçin yaĢadığını bilemez hale gelmiĢ oluyor demektir.13. geç kalma korkusundan uzak. hızlı yaĢam ve hızlı yemek pratiğinin boğucu derecede artması ve yerel yemeklerin kaybolmasının doğurduğu kaygıyı toplumsal tepki haline dönüĢtürmüĢ olan bir harekettir.3. salt insanların yaĢamlarını geliĢtirmeyip. fastfood114 kültürünün sembolü haline gelen Mcdonald‟s ve benzerlerinin hegemonyasına karĢı baĢlatılan. vd. 114 Bir yemek terimi olarak Fast food.3.facebook. Fakat hızlı hayat. eĢitsizlik.php?gid=5832212719&v=info (15. Selis Kitaplar.113 2. günün tadına vararak. hızlı yaĢamın neden olduğu zaman. 112 113 Ümit ġimĢek. (2003). hızlı bir biçimde büyümüĢ ve uluslararası bir organizasyon olmuĢtur. bu hızlı hayata. YavaĢ Hareketi (Slow Movement) YavaĢ Hareketi.05. http://tr. 115 http://www. YavaĢ yaĢam. Bu noktaya gelindiğinde artık hayat anlamını büyük ölçüde yitirmiĢ. gittikçe daha çok Ģeyden bizi yoksun kılıyor. stres. . Yurtseven. örgütlenmeler baĢlamıĢ. Fast food türü tüketime Türkiye'de ayaküstü beslenme de denilmektedir.. Fast food zaman içinde “kötü gıda” ile aynı anlamda kullanılmaya baĢlanıĢtır. Ġtalyan Carlo Petrini önderliğinde fastfood kültürüne karĢı protestolar. kısa sürede hazırlanmıĢ ve hızlı bir Ģekilde servis edilen yiyeceklere verilen isimdir.wikipedia. YavaĢ yaĢam.35 Gariptir. Ġstanbul: ss-65-66.112 YavaĢlık. Herkesin kendi mutfak kültürünü koruma hakkının saklı olduğunu savunmuĢlar. bireylerin günlerini çalıĢma.115 Üretimi de tüketimi de hıza boğan Batı kaynaklı hayat tarzına karĢı yine Batı‟da basit bir protestoyla baĢlayan YavaĢ Hareketi. Böylece dünya yavaĢ yemek (slow food) hareketiyle tanıĢmıĢ.2010). s.com/group. zamanın anlamlı ve önemli olgular için kullanılmasını sağlamaktadır. alıĢveriĢ etme ve televizyon izleyerek geçirmesine neden olmuĢtur. daha çok Ģeye sahip olmak için kendimizi mecbur biliyoruz.1. yoksullaĢtıkça daha çok çalıĢmak zorunda kalıyoruz. aynı zamanda sayısız sorunlarla baĢa çıkmamızı sağlamaktadır. CITTASLOW TARĠHÇESĠ 2. Sade Hayat.org/wiki/Fast_food (29. Hızlı yaĢam.2010). sürdürülemezlik gibi insanoğlunun varlığını olumsuz etkileyebilecek tüm sorunlara karĢı bir direnç noktası olarak karĢımıza çıkmaktadır. Tabii „insanî düzeyde yavaĢ‟ talebi yemekle sınırlı kalmamıĢ.

116 Resim 2.m. http://www. küreselleĢme sürecine bir tepki olarak ortaya da çıkmıĢtır. iĢ.org/conference/ (03. yaĢamak. Hayata dair her kavramın baĢına „yavaĢ‟ ifadesi ekleniyor artık.1. oynamak ve her Ģeyin en iyisini yapmakla ilgilidir..36 Hayatın diğer alanlarını da etkisi altına almıĢtır...g.e.2010).. önsöz.06. Ancak yavaĢ yaĢam. ss.117 YavaĢ Hareketi‟ne göre. Carlo Petrini Kaynak: http://www. bireylerin yaĢamlarında neden olduğu olumsuz değiĢim. KüreselleĢmenin. YavaĢ Ģehir. yalnız günlük yaĢamımızdaki baskılardan değil. vd..363-382. temposuyla bireyin yaptığı iĢin amacının ve anlamının yok edildiği bir çalıĢma kültürünü reddetmektedir..2010). 118 Parkins. 119 Yurtseven. a.arkitera.118 YavaĢ hareket anlayıĢı. yavaĢ yaĢam anlayıĢını çekici bir alternatif olarak ortaya çıkarmıĢtır.html (15.05. .119 116 117 Yurtseven vd. s.12. günlük yaĢamın önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. Vurgulanmak istenen kısaca Ģu: Her Ģey doğasına uygun olmalı.georgiaorganics.com/h41395-yavas-hayatin-hizli-yukselisi. YavaĢlık. insanların tüm gününü kapsayan. Doğru hızda çalıĢmak. a. yavaĢ yemek ve dahası. uyuĢuk olmak değildir.g.

123 Slow Food.37 2.121 Bu hareket McDonalds‟ın yapmadığı her Ģeyi temsil ediyor: Taze. http://www.06. Yerel Ģeyleri seven Slow Food.2.g.07.com/. yerel. aynı zamanda fastfood kültürüne. a.wordpress.arkitera.. Roma Piazza di Spagna‟da McDonald‟s açılmasına gösterilen tepkidir.60-64.net/. Süpermarketlere.slowfoodanadolu.e. sadece fastfood yemeği protesto eden bir hareket değildir.120 Ġngilizce „Slow/YavaĢ‟ ve „Food/Yemek‟ kelimelerinin birleĢmesinden doğan Slow Food.124 YavaĢ yemek (Slow food). karĢılıklı sohbet alıĢkanlıklarını zincirleme olarak etkiliyor. yalnızca uluslar ötesi endüstriyel Fast Food zincirlerine karĢı çıkmak olarak özetlenemez. a.g.italyaonline. nesiller boyunca elden ele geçen yemek tarifleri. . küresel kapitalizmin doğal düĢmanı olarak gösterilmektedir. YavaĢ Yemek(Slow Food) Slow Food Hareketi. ss.3. Böylece sadece yemek alanında değil genel anlamda toplum kültürünün korunacağına inanılıyor. Bu yüzden bir toplumu yemek kültürünü değiĢtirmekle her Ģeyinin değiĢtirilebileceğine inanıyorlar. yerel gıda geleneklerinin kayboluĢuna ve insanların giderek yedikleri gıdaların nereden geldiği ve yemek seçimlerimizin dünyayı nasıl etkilediği konusundaki vurdumduymazlıklarına karĢı kurulmuĢ kar amacı gütmeyen bir eko-gastronomi organizasyonudur.com/slow-food/ (08. 124 http://slowfoodgenclik.122 Ġtalyanlara göre. ölçülü çiftçilik. mevsimlik ürünler.php/baskanin-mesaji/slow-food-carlo-petrini-bilinc-vesorumluluk/ (08.2010).3. Yeme-içme sadece damak tadını etkilemekle kalmıyor. misafirperverliği. her kültürün kendine has damak tadı olduğuna dikkat çekerek yemeklerin yerel ve genetiğiyle oynanmamıĢ ürünlerle piĢirilmesini amaçlıyor. 125 120 121 Yurtseven. 122 Honore.. Bu hareket.2010). yeme-içme alıĢkanlıkları bir toplumun asıl kimliğini yansıtıyor. s.e.com/index. aile ve arkadaĢlarla keyifle yemek yemek vb. Carlo Petrini tarafından. seri ve standart üretimlere karĢı yerel ürün yetiĢtiren çiftçilerin desteklenmesini öngörüyor. 123 http://www. 125 http://www. 1986 yılında Ġtalya‟nın Langhe Bölgesi‟ndeki Cuneo Kenti‟nde baĢlatılmıĢtır. Hareketin nedeni. esnaf ürünleri.

Hızlı yaĢama karĢı direnmemiz Slow Food‟la baĢlayabilir. Hızlı yaĢam evimize girmekte ve bizleri Fastfood yemeğe zorlamaktadır. Hareket.38 Slow Food Hareketi‟nin amacı manifestosunda Ģöyle açıklanmaktadır:126 Bizler hıza yenik düĢüyoruz. Yemek yemenin yavaĢlığı. Slow Food. ekolojik inançları doğrultusunda besin maddelerinin genetik modifikasyonuna karĢı çıkıyor ve organik çiftçiliği destekliyor. YavaĢlığın uygun dozu.g. verimlilik adına.lasso (08. toplumsal değiĢme ve küreselleĢmenin de karĢısındadır. s.e.18. hızlı yaĢama direnmede önemli bir yöntemdir. Bu üç boyuta dayalı bir kavramdır. s. teknolojik değiĢme. Convivia. . daha iyi bir geleceği garanti eder . vd. Slow Food. gıdanın gerçek bir tat. Küçük ölçekli yerel ürün üreticileri. a. yerel lezzetleri geliĢtiren yaĢam biçimidir. aroma ve görünüĢe sahip olması boyutunu içerir. Slow Food. modern dünyayı ciddi bir biçimde sorgulamakta ve onunla yüzleĢmektedir. çalıĢanları 126 127 http://www. benzer düĢünceleri taĢıyan gönüllü gruplar. Yurtseven. bürokratik engelleri aĢmalarına yardımcı oluyor ve ürünlerini dünyanın her yerindeki mağazalara ve gurmelere tanıtıyor. gıdaların etiksel olarak sürdürülebilir olmasını. bizi hıza karĢı korur. küresel Fast Food üreticilerinin ortak etkili gücüne gerçekçi bir biçimde meydan okumaktadırlar. Slow Food.163. Küçük üreticilerin birbirlerini bulmalarını sağlayarak.slowfood. sosyal sürdürülebilirlik boyutudur. ss. bizlere yerel yemeklerin lezzetini keĢfetmemizi ve fastfood‟un olumsuz etkilerini azaltmamızı ya da yok etmemizi sağlar. Bu boyut.e.. paylaĢılan deneyimlere dayalı bir kalite kavramı önermektedir.128 YavaĢ Yemek Hareketi‟nin temelini “convivia” oluĢturmaktadır. yerel ürünleri ve gelenekleri teĢvik etmek. Adalet.62-62.129 YavaĢ Yemek Hareketi. Ġyi.com/about_us/eng/manifesto. 129 Yurtseven. Slow Food buna en iyi yanıttır. bizlerin yaĢam biçimlerini değiĢtirmekte ve çevremizi tehdit etmektedir. temiz ve adil boyutlarını içermektedir. basit geleneksel aĢçılık ve yemek yeme toplantıları düzenlemek. a. Ġyi.127 YavaĢ Yemek ekonomik açıdan. Gerçek yaĢam biçimi.. geleneksel ve yerel gıdalardan hoĢlanan ve aynı felsefeyi paylaĢanlar. Temiz. Hızlı yaĢam.2010). 128 Honore. sürdürülebilirlik boyutunu kapsar.g. artık unutulmaya yüz tutmuĢ ve ustalık gerektiren yemek çeĢitlerini bulmayı ve bunların küresel piyasada yer etmesini sağlamayı amaçlıyor. yalnızca Fast Food‟a karĢı tutarlı bir meydan okuma değildir. YavaĢ Yemek mesajını yaymak ve eğlenmek amaçlarıyla düzenli buluĢan YavaĢ Yemek üye gruplarıdır.06..

.133 YavaĢ Yemek akımı aynı zamanda küresel yiyecek endüstrisinin yüksek hızlı.g.. 135 Yurtseven. 70(4): p. gıda konusu dıĢında. kırsal alanlar. Slow Food mesajının yayılması. ortak kültürel ve gastronomik sürdürülebilirliği amaçlayan bir harekettir. yerel ürünlerin tören ve zevkini. geniĢ bir kitle tarafından unutulan lezzetleri.130 Yediklerimiz. s. 134 Honore.g.e. Üyelerine. Slow Food hareketini 130 Stephen Schneider. Eğlenme.g. KiĢilerin demokratik ve gönüllü katılımına dayanır. s.3. College English.135 2001‟de New York Times dergisi.g. Good. geleneklerin sürekliliği ve dünyanın bio-çeĢitliliği üzerinde derin bir etkiye sahiptir. a.. Durmaksızın yayıldığı yarım asırlık bir dönem geçiren McDonald‟s ilk maddi kayıplarını 2002‟de yaĢadı ve hemen ardından deniz aĢırı Ģubelerini kapatmaya baĢladı.. Slow Food hareketi. bugün dünyanın birçok ülkesinde binlerce üyesi bulunan uluslararası bir harekete dönüĢmüĢtür. yemek ve dünya arasındaki güçlü bağları anlamamız gerektiğini söyler.. 131 Yurtseven.134 Slow Food. Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement.66. Birçok kiĢi için McDonalds‟ı boykot etmek damak zevkinin küresel bir biçimde standartlaĢtırılmasına hayır demenin bir yoludur. vd.e.384. geleneksel biçimlerde yemek piĢirme ve hazırlama yöntemlerini sağlamaktadır.3.e. a.g. s. 164. FastFood tüketim modeli karĢısında önemli bir güç olarak görünmektedir. (2008).23. 132 a. .39 sömürmeyen üretim yöntemlerinin kullanılmasını ve iyi ürünlerin dıĢlanmamasını söyler. çabucak değiĢen kültürüne karĢı tepkisinin bir parçasıdır. s. 133 a. modern dünyayla ilgili konularla da ilgilenmektedir. a. Yerel piĢirme ve yeme geleneklerinin sürdürülebilirliği.. Günümüzde Slow Food. Clean.e.131 Slow Food. aĢağıdaki ilkeleri amaç edinir:132     Yerel ürün ve üretim geleneklerinin sürdürülebilirliği.e. Hareket. Slow Food Hareketi. Harekete üyelik herkese açıktır ve bireyseldir.

” denilmektedir. Cittaslow Cittaslow. s.68. a. s. a. ABD. herkes için daha iyi bir hayat düĢüncesiyle Ģehirlerin özel ve önemli yönlerini 136 137 Honore. a. hedefini Ģehirlerde yaĢam kalitesinin iyileĢtirmesi olarak ortaya koyar.g.06. YavaĢ Hareketi.11. küresel iĢletmeler tarafından sömürülme korkusu içinde bulunan milyonlarca insanın duyarlılığını yansıtmaktadır.2010). GeliĢmiĢ bir pazar ekonomisinde.e.137 Günümüzde 132 ülkede 100.g.g..2007 tarihinde Plueba‟da bir protokol imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği‟yle bağı vardır.141 Cittaslow..05.e.e.. Slow Food hareketinden doğmuĢ bir Ġtalyan fikridir ve 15 Ekim 1999 tarihinde Ġtalya Orvieto‟da kurulmuĢtur.61. . bütün dünyaya yayılmıĢtır.. 139 Honore.2010). s. biyolojik çeĢitliliği ve sürdürülebilir geliĢmeyi teĢvik etmektedir. Yurtseven. aynı felsefeyi paylaĢtığı ve 09. Almanya.cittaslow. Ġsviçre. Bir Ģehrin kültürel çeĢitliliğini ve yerel özelliklerini desteklemek Cittaslow‟un çekirdek değerleridir. 140 Yurtseven.com/ (08. Cittaslow. Ġtalya.3.19.138 Ancak YavaĢ Yemek fikrinin yayılmasını hiçbir Ģey geleneksel çiftçi pazarının diriliĢi kadar iyi anlatamaz..net/download/.00‟i aĢkın üyesi bulunan Slow Food hareketi her geçen gün geniĢlemektedir.142 Cittaslow. kültürel bir eğilim olarak bilinen YavaĢ Hareket (Slow Movement)‟in bir parçasıdır. Fransa. 141 http://en.g. s.139 Slow Food.slowfood.164.140 2. 138 http://www. homojenize bir dünyaya karĢı çıkarken. yerel gruplar tarafından organize edilmektedir. Japonya ve Ġngiltere‟de Slow Food merkezleri bulunmaktadır. Kasaba ve Ģehirlerde ve genellikle süpermarketlerden birkaç blok ötede çiftçiler bir kez daha meyvelerini. peynirlerini ve etlerini doğrudan halka satmaya baĢladılar. Slow Food Çevre Bildirisi.40 “dünyayı sarsan 80 fikir” arasına dahil etmiĢtir.136 Slow Food Hareketi.wikipedia. gıdanın ötesinde bir noktaya ulaĢmıĢ bulunmaktadır.org/wiki/Cittaslow (15.e. 142 http://www. vd.3. Üye ağları. Cittaslow Uluslararası Tüzüğü‟nde “Cittaslow‟un. a.

net/.italyaonline. O. “Cittaslow” Bra.05.2010). “modern ve tarihi binalardan oluĢan bir taç taĢıyan turuncu renkli bir salyangozu” resmeden kendi logosunu kullanacaktır: Logonun ayrılmaz bir parçası ise. 145 http://www. . Toskana(Tuscany)‟nın küçük bir kasabası olan Greve in Chianti‟nin geçmiĢ belediye baĢkanı Paolo Saturnini‟nin sezgileri aracılığıyla doğmuĢtur. Carlo Petrini ve dört kurucu Ģehrin (Chianti. getirilmesi gereken kriterlerden. 1999 yılında. Cittaslow Birliği‟nin kuruluĢundan.143 Cittaslow.144 Greve in Chianti Ģehrinin Belediye BaĢkanı Paolo Saturnini. Orvieto. 146 http://www. Birliğin süresi sınırsızdır.org/index. logo kullanımından üyelik aidatı ve fon kullanımlarına kadar pek çok alanda tanımlar ve ilkelerden bahsetmektedir. http://www. Biz böyle bir küreselleĢmenin önüne geçmek istedik” diyerek kuruluĢ amaçlarını ortay koymaktadır. Onun düĢünceleri Bra ( Francesco Guida).cittaslow.net/.pdf (19.uk/images/stories/spring%202008%20newsletter.2010). Ģehrin kalkınması ve yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesinin temeli olarak farklı bir fikir sunmuĢ ve bu fikrini ülkenin(Ġtalya‟nın) her yerine yaymak için uğraĢmıĢtır.145 Uluslar arası bir birlik Ģeklinde örgütlenen Cittaslow. 143 144 http://www.php?method=section&id=2012&title=Association (15.co. çalıĢma ilke ve prensiplerini bir tüzükle (bkz. Orvieto ( Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone) belediye baĢkanları tarafından kabul görmüĢ ve Slow Food baĢkanı Carlo Petrini ile bir araya gelmiĢler.distinctlycumbrian. Ek 1) kayıt altına almıĢtır.cittaslow. Orvieto. Birlik. 28 madde ve 5 ek belgeden oluĢan “Uluslararası katılım Cittaslow” için yerine Tüzüğü. Bra ve Positano) belediye baĢkanlarının YavaĢ ġehir SözleĢmesi‟ni imzalamasıyla da Cittaslow resmen kurulmuĢtur. kullanımı tanzim edilecek olan “YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı” sözü olacaktır denilmektedir. Greve in Chianti. sorumluluğuna.41 belirlemek ve çevrelerinin eĢsiz niteliklerini ortay koymak amacı taĢımaktadır. Positano kasabaları ile “Slow Food(YavaĢ Yemek) Birliği” (Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine muhalif olarak kurulan birlik) arasında kuruldu. Birliğin KuruluĢu maddesinde:146 “Cittaslow-Rete Internazionale delle città del buon vivere” (Cittaslow-YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı) adlı Birlik: kısaca. “Amerikan Ģehir modeli Ģehirlerimizi adeta istilâ etti ve Ġtalyan Ģehirleri tek tip bir görünüme büründü.05. üyelerin organlarına.

Komite.net/index.k. 149 http://www. “Cittaslow” adının diğer dillere tercüme edilmeyeceği belirtilmekte ve “birliğin resmi dilleri Ġtalyanca ve/veya Ġngilizcedir” denmektedir. uzmanlardan ve farklı disiplinlerden gelen bilim adamlarından oluĢan bir Bilimsel Komitesi bulunmaktadır. Katılım. Merkez bu çerçevede.42 Tüzükte. tüzük belgesi.147 Birliğin merkezi ise Ģöyle açıklanmaktadır: “Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur ve via Ripa di Serancia I.148 Ekler. önsözlerle birlikte bu tüzüğün ayrılmaz bir parçasını teĢkil ederler denildikten sonra. faaliyetlerin geliĢtirilmesi için kültürel bilgi sağlamakta ve Cittaslow ödül/ünvan organizasyonunun gerçekleĢtirilmesi için iĢbirlikleri yapmaktadır. birlik organlarının gerekçeli kararlarıyla farklı bir hüküm verilmedikçe. testler ve vasıtasıyla kültürünü destekleyip olarak tanımlanmaktadır.net/download/. logo ve resmi değerlendirme kartlarından oluĢan eklerin ayrıntılarına girilmektedir. Cittaslow Birliği‟nin. üyelik düzenlemeleri. Birlik organlarına geniĢ ve güncel bilgi tedarik rolü ile birlikte. Birlik tali merkezlere de sahip olabilir. uygulamalar Cittaslow‟un iyi kar yaĢama amacı gütmeyen bir teĢekkül yaymak olduğu belirtilmektedir. Bilim Kurulu aĢağıdaki isimlerden oluĢmaktadır:149 147 148 http://www. Uluslararası Birliğe normalde 50 binden fazla nüfusu olmayan tüm Ģehirler katılabilir denilmektedir. sertifikasyon. Taahhütler ve Yetkiler baĢlığını taĢıyan III.cittaslow. .cittaslow. a. (29.” YavaĢ ġehir olarak tanımlanmak istenen Ģehirlerin değerlendirilmesi bu merkez tarafından yapılmaktadır. Paragrafta.2010).05. 16 adresinde.g.     Temel ilkeleri içeren bir manifesto YavaĢ ġehir olarak tanımlanmak istenen Ģehirlerin imzalaması gereken birlik tüzüğü Üye Ģehirlerin listesi Yıllık toplantı takvimleri oluĢturmuĢtur. Aziz John Manastırı‟ndaki “Palazzo del Gusto”da yer alır. Amacı ise Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları.

Polonya Paul Knox Virginia Teknoloji Enstitüsü Kent Planları Profesörü-USA Roberto Pasca di Magliano Roma Üniversitesi Ekonomik Kalkınma Profesörü-Ġtalya Stefano Mocio Roma Üniversitesi Profesörü ve Meclis Üyesi-Ġtalya Hee Jung Jang Uluslararası Turizm Yönetimi Bölümü Profesörü ve Ġnsan Kaynakları GeliĢtirme Bölümü Dekanı Helen Jarvis Newcastle Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Profesörü-Ġngiltere Ursula Von Petz Mimar-Almanya Cittaslow‟a katılmak isteyen bir Ģehir. Bu toplantılarda bir yıl süresince gerçekleĢtirilen faaliyetler . Birlik Tüzüğüne imza atarak bazı yükümlülüklerin altına girmektedir.43 Paolo Albano Cumhuriyet Savcısı-Ġtalya Ezio Manzini Milan Politecnico Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Profesörü-Ġtalya Fabio Parasecoli New York Üniversitesi Yemek Kültürü Profesörü-USA Jan Hospers Twente Üniversitesi Ekonomik Coğrafya Profesörü-Hollanda Giuseppe Roma CENSIS (Sosyal çalıĢmalar ve araĢtırma enstitüsü) Genel Müdürü-Ġtalya Helmut Bott Stuttgart Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı-Almanya Herbert Pfeiffer Mimar -Almanya Krzysztof Skalski Mimar. Cittaslow‟a üye Ģehirler yılda bir kez farklı bir Ģehirde toplanmaktadır.

felsefesine ve değerlerine ters düĢmeleri ya da onun imajına zarar verebilecek davranıĢlarda bulunmaları halinde. Koordinasyon Komitesi‟nin o üyeyi acilen ihraç etmeyi düĢüneceği belirtilmektedir. Akıl ve ağırbaĢlılığı ifade eder. Salyangoz yavaĢtır.net/download/. Cittaslow‟un temel felsefesi olan yavaĢlık ve dinlenmeyi temsil etmektedir.151 Cittaslow Uluslararası bir “Birlik” Ģeklinde örgütlendiği ve katılım gönüllü olduğu için üye Ģehirlerden yıllık belli ücretler almaktadır. 5 binden az nüfusu olan Ģehirler 750.44 gözden geçirilmekte ve bir sonraki dönemle ilgili uygulamalar planlanmaktadır.500. 15-30 bin nüfusu olan Ģehirler 2.150 Tüzüğün “Üyeler” baĢlığını taĢıyan bölümünde. 150 151 http://www. Ayrıca Koordinasyon Komitesi tarafından görevlendirilen uzmanlar yeni üye olan Ģehirlerin yetkililerine hareketin hedeflerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı bir eğitim semineri vermektedirler. üye Ģehirlerin Cittaslow Birliği‟nin amaçlarına. patikası boyunca yol alabilmek için çok zaman harcar. Cittaslow.00 Euro”.00 Euro. acele etmez ve evini kolayca her yere götürür. .net/. üyelerin Tüzüğün düzenlemelerine ve bunun yanı sıra Cittaslow Birliğinin Meclisi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından alınan kararlara riayet etmemeleri ve Birliğin ilkelerine açık bir Ģekilde ters olan belgelenmiĢ bir faaliyet için de olmaları gösterilmektedir. YavaĢlık temel erdemdir. uygarlık yerine doğanın tercih edilmesi olarak tanımlar.152 Cittaslow.italyaonline. http://www. BaĢka bir ihraç sebebi olarak ise. bu düĢünsel yapıyı geniĢleterek. Cittaslow düĢüncesini anlatmaktadırlar. logo olarak salyangozu seçmiĢtir.00 Euro ve 30 binden fazla nüfusu olan Ģehirler 3. Gerektiğinde bu uzmanlar üye Ģehirlerde tertiplenen konferanslara ve seminerlere katılıp. 5-15 bin nüfusu olan Ģehirler 1. yavaĢlığı. Salyangoz.500.00 Euro.k. Salyangoz.500.00 Euro.g. Her yıl en geç Haziran ayının 30‟unda ödenmesi gereken ücretler çerçevesinde “2009 yılı için aĢağıdaki tutarlarda yıllık üyelik ücreti tespit edilmiĢtir: Binden az nüfusu olan Ģehirler 600. 152 a.cittaslow.

e. tadına vara vara. a. insanı düĢüncesiz ve akılsız kılar. sükûnet içinde yaĢamayı öngören bir sembol.italyaonline. geçmiĢ nesillerden miras kalan kültürel değerleri.net/. Betonarme bina ise çağdaĢ medeniyetin sembolü zevksiz.2010). Tarihî bir Ģato. Cittaslow Logosu Kaynak:http://www. evi de oradadır.45 Salyangozların yaĢamından.3. s. Örneğin tarihî Ģato geçmiĢi.05. ruhsuz ve donuk. sakinlik ve bir de tarihî mirasa saygı prensipleriyle düzenlenmesi gerektiğini anlatıyor. Yemek kültüründen Ģehir planlamasına kadar her Ģeyin yavaĢlık. diğer anlamıyla yitirilen pek çok değeri ifade ediyor. .2. http://www.cittaslow. Birbirinden farklı anlamlar çağrıĢtıran iki binanın hemen önündeki salyangoz ise belli bir hayat tarzına karĢı ciddî bir protestonun ifadesi.154 153 154 Yurtseven. (Hızlı olmak. Bütün bunlar bir amblemi oluĢturan unsurlar ve her birinin ifade ettiği anlamlar var.htm (13. hayatı yavaĢ. Önlerinde yavaĢ ve emin adımlarla ilerleyen bir salyangoz. Onun hemen dibinde çağdaĢ hayatı sembolize eden beton bina.g. (Nerede salyangoz varsa.net/Italya/hakkinda/makaleler/Sakin%20Sehirler.)153 Resim 2. Hızlı yaĢamanın diğer adı olan “Amerikan tarzı” hayata bir alternatif olarak..) Salyangoz evini üzerinde taĢır. iki temel sonuç çıkarabiliriz:   Salyangoz yavaĢ harekettir.

Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 5. Altyapı politikaları 3. Ģehrin. yerel üreticiler ve tüketiciler arasında iletiĢimi ve diyalogu teĢvik etmek.4. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 2. 2. çevre ve Ģehirsel doku kalitesini teknoloji kullanarak iyileĢtirmek. Cittaslow‟a üye olan Ģehirlerin. 000′in üzerinde nüfusu olan yerleĢim yerleri baĢvuruda bulunamamaktadır.2010).4. Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 4. Üyeliğe kabul için bir Ģehirde Cittaslow hedefleri için yapılan öz değerlendirmeden en az 50 puan almak baĢka bir deyiĢle kriterlerden %50‟sini gerçekleĢtirmiĢ olmak gerekiyor. 3. Misafirperverlik/Konukseverlik 6.org.155 Cittaslow olabilmek için Ģehir nüfusunun 50. su ve toprak kalitesinin varolan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması. Çevre politikaları 2.dk/. Hava.utikad. Farkındalık 7.tr/haberler/?id=3767 (15. Çevre Politikaları 1. Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaĢmasını sağlayacak planların yapılması.000′in altında olması gerekmektedir ve 50. doğal ve çevreye dost tekniklerle yiyecek üretimine destek sağlamak gibi aĢağıda belirtilen 7 baĢlık altında 59 ana ölçüt ve 3 özel koĢulu gerçekleĢtirmeyi kendine hedef koyması ve bu alanlarda çalıĢmaya baĢlaması gerekmektedir.156 Bu ölçütlerin sınıflandırıldığı 7 ana baĢlık Ģunlardır: 1.1. . çevreyi korumak. CITTASLOW KRĠTERLERĠ Cittaslow‟a giriĢ öncesinde Ģehirlerin bir değerlendirmeden geçmesi gerekmektedir.05. http://www. sürdürülebilir geliĢmeyi desteklemek. Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢtırılması.46 2. 155 156 http://sustainablecities.

yeĢil hidrojen. Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve Yerel Gündem 21‟e katılım). yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar. 2. kamu tuvaletleri vb. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). Altyapı Politikaları 1. vd. 3. Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması. 6.2. 11. Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. 8. TaĢıt güvenliği ve trafik akıĢının sağlanması. 4. sosyal merkezler. Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. yürüyen merdiven. 10. 6.47 4. Tıbbi yardım merkezlerinin kurulması. 7. 9. .g.e. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. mini hidroelektrik güç kaynaklan. 7.. Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. spor. Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi.). Aile yaĢamını ve genel aktiviteleri destekleyici programların oluĢturulması (rekreasyon. 157 Yurtseven. Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılmasına için planlar yapılması. yaĢlı ve kronik hastalara yönelik ev hizmetleri.. Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması. a.42. 5.) kullanımına dikkat çekilerek. Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması. 5. Tarihi mekânların.157 2. s. bio-yakıt vb.4. yerel yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması.

YeĢil alanların oluĢturulması ve hizmet alt yapılarının bulunması (oyun alanları. 9. 8.. U. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması.R. 9. Elektromanyetik alanların izlenmesine yönelik sistemlerin kurulması./Cittaslow%20Community%20Chest%20Criteria. 6.159 158 159 http://www.org. 5. Kentte kablosuz sistemlerin kurulması. 7. 11. iĢlevlerinin. Çöp bidonlarının kötü görünümünün önlenmesi ve atık su toplama sistemi için planlar yapılması. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak dost mağazaların kurulması.). Tele-iĢgücünün tanıtılması ve desteklenmesi. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. Biyo-mimari alanlarının kurulması.2010). Cittaslow bilgi bürolarıyla bütünleĢtirilmesi.3. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar 1.48 8. 10.uk/Cittaslow/FuturePlans.05.berwick-cittaslow. Geri kalmıĢ kent alanlarının tekrar geliĢimine ve kullanımına yönelik projeler geliĢtirilmesi. www. 4. 2. 13.doc (13. Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması. .htm (13. 3.P.disscouncil. Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması.4. Kentin renk planlamasının yapılması.com/. Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. Kent halkına çeĢitli hizmetler vermeye yönelik planlar yapılması (belediye hizmetlerinin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve halka internet eğitimi verilmesi).2010). 12.158 2..05.

Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 1. Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. 2. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. 10. Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park. 5. Kent ve okul bahçelerinin. 3. yerel kültürün geliĢmesine olanak sağlaması için desteklenmesi. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve desteklenmesi. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi.4. Yok olma tehlikesinde olan el sanatlarının korunmasına yönelik programların geliĢtirilmesi. 4. kamu alanlarına çalıĢma saatlerinde esneklik kazandırılması vb.). 160 http://www.5.4. 9.4. 6. web siteleri vb. 8. Tarihi merkezlerde uluslararası turizm iĢaretleri ve turist seyahat rehberinin kullanılması.). Yerel esnaf ve zanaatkarların ürettiği ürünlerin kalite sertifikalarının oluĢturulması. 2. Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi.uk/Documents/committees/town%20forum/WTF066%20%20Appendix% 201. Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi).pdf (13. 3. Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi.gov. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması.160 2. 11. Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. 4. okulların yemek hizmetlerinde organik.05. Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması. .winchester. 7.2010). Misafirperverlik 1.49 2.

164 2.50 5. 3. Ali K.comune. 7. Cittaslow‟a katılım motivasyonunun sağlanması için. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması. Ġstanbul: ss.k. 163 Terra Madre.4. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması. Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla YavaĢ Yemek projesinin uygulanması. 2. Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre163 Projesi‟nin desteklenmesi. . küreselleĢmenin tür ve kültür çeĢitliliğini.net/download/. okullarda sebze bahçelerinin kurulması. Kent halkının. YavaĢ Yemek tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması. Yerel ürünlerin Slow Food Programı kapsamında desteklenmesi. Slow Food ve Cittaslow 162 faaliyetlerinin yayılmasını sağlayacak programların geliĢtirilmesi.222-225). buna direnen küçük üreticileri bir araya getiren Uluslar arası Gıda Toplulukları Ağı‟dır.5. 2.fi. Yeryüzü Demokrasisi. Özel KoĢullar 1.05.g. genel olarak esnafın.greve-in-chianti.4. 161 162 http://www. Turistik iĢletmelerinin.7. YavaĢ Kent eylem-kimlik kampanyası için gerekliliklerin karĢılanması. 5. Farkındalık OluĢturma 1. 4.pdf (13.it/attach/slow-statuto-en. a. (2010).6.8. YavaĢ Yemek iĢbirliğiyle. 3. Bir kavram olar ak Terra Madre. (Vandana Shiva. 2. Ġtalyanca bir kelimedir ve Türkçey e “Toprak Ana” olarak çevrilmiĢtir. Yerel YavaĢ Yemek (Slow Food) birliğinin kurulması. Slow Food Presidia‟nın desteklenmesi ve oluĢturulması. BGST Yayınları.161 2. S. Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. Cittaslow sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. YavaĢ Yemek iĢbirliğiyle.cittaslow. 164 http://www.2010). 6. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 1. vd.(Çev). yerel ekonomileri ve yerli bilgi birikimini yok ettiği bir dünyada. 2.

51 3. Üye kentlerin resmi yazıĢmalarında YavaĢ Kent amblemini kullanması ve internet sitelerine YavaĢ Kent felsefesini içeren bir bölüm koyması.165 2.5. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ Sürdürülebilirliği, ekosistemdeki çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için, insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin kontrol altına alınması olarak tanımladığımızda “çevre”nin ön plana çıkarıldığı bir yaklaĢımdan söz ediyoruz demektir. Yani sürdürülebilirliğin temel unsuru çevreye yaklaĢım tarzıdır. Cittaslow kriterlerini incelediğimizde de “çevre”nin önemli bir yer tuttuğunu, hatta kriterlerinin ilk ana baĢlığını “çevre politikaları”nın oluĢturduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, hava, su ve toprak kalitesinin önemsenmesi, çevreye uyumlu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teĢvik edilmesi, evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢması Cittaslow‟un öncelikleri arasında bulunmaktadır. Sürdürülebilir kent fikirleri ve uygulamalarının temelinde; dünyamızda yaĢanan sorunların çözümü için; kent odaklı çözümlerin bulunması ve kentlerin baĢka sistemlerle iliĢkili bir sistem olduğu konusu yatmaktadır. Cittaslow(YavaĢ kent), yaklaĢımı da sürdürülebilir kent yaklaĢımlarından biri olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilir kent yaklaĢımlarının temelinde, yaĢam ortamı olarak kentlerin daha yaĢanabilir ve sağlıklı yerler olmasının sağlanması, yerel ölçekte atılan adımlar ile küresel ölçekte sürdürülebilirliğin sağlanması hedefi güdülmektedir.166 Cittaslow tüzüğüne baktığımızda da, Cittaslow üyesi olan kentlerde bulunması gereken ya da üye kentlerin sağlamakla zorunlu oldukları Ģartların sürdürülebilirlikle uyumludur. Cittaslow‟da Ģunlar mevcuttur; geri kazanım ve geri dönüĢüm tekniklerine değer veren, bölgenin ve kent dokusunun karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik uygulanan bir çevre politikası, bölgede oturma k için değil ona değer verildiği için, onu bozmayan fonksiyonel olarak uygulanan bir altyapı politikası, çevrenin ve kent dokusunun kalitesini artırmaya yönelik teknolojilerin

165 166

http://www.comune.greve-in-chianti.. Uslu, a.g.m., s.49.

52 kullanımı, genetiği değiĢtirilmiĢ gıdalar yerine doğal tekniklerle elde edilen ve doğayla uyumlu olan gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi.167 Cittaslow(YavaĢ ġehir) kriterlerinin yanı sıra Cittaslow‟un temel amaçları da sürdürülebilirliğin amaçlarıyla örtüĢmektedir. Cittaslow‟un temel amaçlarını aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz :168     Teknolojiyi kullanarak, yaĢamın kaliteli ve çekilebilir olmasını sağlamak, Bölgeye özgü değerlerle sürdürülebilir geliĢmeyi sağlamak, Yerel ekonomik yaĢama katkı yaparak gelir adaletini sağlamak, Doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumak.

Birbiriyle örtüĢen bunca özelliklerine karĢın Cittaslow ve sürdürülebilirlik kavramları; insan ve çevre(doğal, yapılı, sosyal, ekonomik ve kültürel) iliĢkisinin farklı açılarını içermektedir. Birbirlerinden farklı olarak, sürdürülebilirlik daha çok çevre ile ilgili iken, Cittaslow daha çok insan ile ilgilidir. Sürdürülebilirlik gelecek ile ilgili iken, Cittaslow gelecekle ilgili yönleri de bulunmakla birlikte Ģimdiki zaman ile daha çok ilgilidir.169 Bu bilgilerden hareketle Cittaslow kriterlerinin, sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları açısından belli hedeflerini paylaĢtığı ancak kapsam olarak sınırlı kaldığı görülmektedir. Bir baĢka açıdan söylemek gerekirse, Cittaslow, daha çok bir kentte yaĢayan insanların yaĢam kalitelerini arttırmaya dönük çalıĢmalara odaklanmıĢtır. Literatürde “kentsel yaĢam kalitesi”170ni arttırmaya yönelik çalıĢmalar olarak adlandırılan bu çalıĢmalar, özellikle, kentsel altyapı, iletiĢim, ulaĢım ve konut alanlarını kapsamaktadır.

167 168

http://www.cittaslow.net/download/. Yurtseven, vd., s.40. 169 Z. Aslı Gürel Üçer, (2009), Kentsel Yaşam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında Belirlenmesine ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: Orta Ölçekli Kent Örnekleri , Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, An kara: ss.21-22. 170 Kentsel Yasam Kalitesi, dar anlamıyla, toplumsal, ekonomik ve mekânsal öğeler açısından kent tanımına giren yerlerde, kentsel alt yapı, iletiĢim, ulaĢım, konut ve benzeri olanakların sunulma düzeyinin önceden belirlenen ölçülerin üstünde olması durumudur http://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Fam_ kalitesi (25.06.2010).

53

2.6. DÜNYADA CITTASLOW (YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI Dünyadaki yavaĢ kentlerin yarıya yakını Ġtalya‟da yer almaktadır. Bununla birlikte, Ġtalya‟nın dıĢındaki pek çok ülkenin ilgisi Cittaslow üzerine çekilmiĢtir. Günümüzde baĢta Avrupa olmak üzere diğer kıtalardaki ülkelerde de Cittaslow yaygınlık kazanmaktadır.171 Cittaslow, Ġtalya‟da baĢlamıĢ ancak Ġtalya sınırları dıĢında geniĢlemiĢtir.172 2.6.1. Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ Almanya, Amerika BirleĢik Devletleri, Avustralya, Ġngiltere, Norveç, Polonya ve Yeni Zelanda‟da Cittaslow üye sayısı her geçen gün artmaktadır. YavaĢ ġehirler hareketi ilk toplantısını Ġtalya‟nın Orvieto kentinde yapmıĢtır. Ġngiltere‟deki YavaĢ ġehirler ağına Ludlow kasabası öncülük etmiĢ ardından Norfolk‟taki Alysham ve Diss kasabaları Mart 2006‟da birliğe katılmıĢtır. Ġngiltere‟de sertifika bekleyen baĢka Ģehirler de bulunmaktadır. Almanya‟dan, aralarında Hersbruck, Lüdinghausen, Schwarzenbruck, Waldkirch ve Überlingen‟in de bulunduğu 7 Ģehir tescilli Cittaslow olmuĢtur Avustralya‟da iki, Avusturya‟da bir Cittaslow bulunmaktadır. Portekiz ve Polonya‟da 4‟er, Belçika‟da ise üç Ģehir onay beklemektedir. Güney Kore‟de birçok belediye resmen Cittaslow destekçisi konumundadır.173 Cittaslow‟a üye olan Ģehirler aĢağıda ülkelerine göre alfebetik olarak sıralanmıĢtır. Avustralya’dan 2 Ģehir: Goolwa ve Katoomba, Avusturya’dan 3 Ģehir:Enns, Hartberg ve Horn, Belçika’dan 4 Ģehir: Chaudfontaine, Enghien, Lens ve Silly, Kanada’dan 2 Ģehir: Cowichan Bay ve Naramata, Danimarka’dan 1 Ģehir: Svendborg, Fransa’dan 1 Ģehir: Segonzag, Almanya’dan 10 Ģehir: Bad Schussenried, Deidesheim, Hersbruck, Lüdinghausen, Marihn, Nördlingen, Schwarzenbruck, Überlingen, Waldkirch ve Wirsberg, Ġngiltere’den 9 Ģehir: Aylsham, Berwick upon Tweed, Cockermouth, Diss, Linlithgow, Ludlow, Mold, Perth ve Sturminster Newton, Hollanda’dan 2 Ģehir: Alphen Chaam ve Midden-Delfland, Ġtalya’dan 68 Ģehir: Abbiategrasso, Acqualagna, Acquapendente, Altomonte, Amalfi, Amelia, Anghiari, Asolo, Barga, Bazzano, Borgo Val di Taro, Bra, Brisighella, Bucine, Caiazzo, Capalbio,
171 172

http://www.yapi.com.tr/Haberler/yavas-sehir-hareketi-100-kente-yayildi_68844.html (19.05.2010). http://en.wikipedia.org/wiki/Cittaslow (15.05.2010). 173 http://www.yapi.com.tr/.

Giuliano Teatino. Bisztynek. Portekiz’den 4 Ģehir: Lagos. Fontanellato. Cerreto Sannita. Suvereto. Orsara di Puglia. Greve in Chianti. Bunların yanında çok fazla turizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmayan. Ġsveç’ten 1 Ģehir: Falköping. 10 Haziran 2010 tarihi itibariyle Cittaslow. Ġspanya’dan 6 Ģehir: Begur. Pals ve Rubielos de Mora. Galeata. Trevi ve Zibello. Ġtalya‟daki Cittaslow Ģehirlerinin bir kısmı belli bir geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢmıĢlar ve belli kriterlere sahipler. Örneğin. Castel San Pietro Terme. 174 Dünyadaki Cittaslow‟a üye Ģehirlerin Cittaslow‟a bakıĢ tarzları birbirine göre farklılıklar içermektedir. Castiglione del Lago. Lekeitio. Güney Kore’den 6 Ģehir: Damyang. Francavilla al Mare. Todi. Tirano. Preci. Teglio. San Gemini. San Daniele del Friuli. Penne. Pellegrino Parmense. Jangheung. Civitella in Val di Chiana. Sao Bras de Alportel.Cutigliano. 174 http://www. Positano. Orvieto. Bigastro. . Hadong. Silves ve Tavira. kalkınma beklentisinden çok kendi halkının sağlıklı yaĢaması için Cittaslow‟a üye olan Ģehirler var. Wando ve Yesan. Chiavenna.org/index. Massa Marittima. Scandiano. Montefalco. Pianella. 20 ülkeden 132 üye Ģehir sayısına ulaĢmıĢtır. Polonya’dan 6 Ģehir: Biskupiec. doğaya daha yakın olmak isteyen. kendi halkının daha sağlıklı yaĢamasını arzulayan Ģehirler de var. San Miniato. Nowe Miasto Lubawskie ve Reszel. San Vincenzo. çevreye yönelik kaygıları olan. Levanto. Bu gibi Ģehirler Cittaslow‟a turizmlerini düzenlemek için üye olmuĢlar. Torgiano. Mungia. Guardiagrele. Giffoni Valle Piana.cittaslow. Castelnovo ne‟ Monti. Türkiye’den 1 Ģehir: Seferihisar. Murowana Goślina. Shinan. Piossasco. Morimondo. Castiglione Olona. Chiaverano. Città Sant‟Angelo. Levanger ve Sokndal. geleceklerini Ģekillendirmek istemektedirler. Yeni Zellanda’dan 1 Ģehir: Matakana (Rodney District). Santa Sofia. Lidzbark Warminski. Città della Pieve. Bir kısım Ģehirler de ellerinde olanı kaybettikleri için piĢman olmuĢlar ve Cittaslow ile bunları tekrar kazanma beklentisi içindeler (Turizm Ģehri olan Bodrum‟un sakin Ģehir olmaya çalıĢması gibi). Monte Castello di Vibio. Novellara. Cisternino. Norveç’ten 3 Ģehir: Eidskog. Stia.. Yani turizm beklentisinden. Ġsviçre’den 1 Ģehir: Mendrisio. Fakat Cittaslow‟a üye Ģehirlerin çoğu Cittaslow‟u bir yerel kalkınma modeli olarak görüp üye olmuĢ Ģehirlerdir. Pratovecchio. San Potito Sannitico.54 Casalbeltrame. Pollica. Amerika BirleĢik Devletleri’nden 1 Ģehir: Sonoma. Bir kısım Ģehirler de Seferihisar‟da olduğu gibi Cittaslow‟a üye olup kendilerini belli bir formatla geleceğe taĢımak. Castelnuovo Berardenga.

178 a. Ġtalya. (Ek 2).176 Kuzeyde Fransa. Avusturya ve Slovenya‟yla kara sınırı vardır. (2001).55 ġehirlerinin kalkınması.2.175 2. C. 178 Cittaslow örneği olarak inceleyeceğimiz Orvieto.06. Ġtalya‟nın Toskana kentinde doğmuĢ ve tüm Avrupa‟ya buradan yayılmıĢtır.1. 177 http://tr. 12 Mayıs 2010 tarihinde Seferihisar‟da Yapılan Mülakat. dünya insanî geliĢme endeksi sıralamasında yirminci. kuzeyde Orta Avrupa‟ya dayanan. 176 Talip Küçükcan.2.23.wikipedia. BaĢĢehri Roma. Napoli. diğer önemli Ģehirleri Milano. İslam Ansiklopedisi.445-446. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Parlamenter demokrasiyle yönetilmektedir. Bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino„da Ġtalya‟nın yarımadadaki toprakları içine sıkıĢmıĢ ülkelerdir.6. Torino ve Cenova‟dır. Ġsviçre.2010). 175 Bülent Köstem. Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri Dünya deneyimleri olarak. bunun sonucunda Ģehir halkının yaĢam kalitesinin yükselmesi için üye olmuĢ Ģehirlerdir. 3000 yıllık geçmiĢe sahip küçük bir Ġtalyan kentidir.g.6. Ġstanbul: ss.k. yaĢam kalitesi endeksinde sekizinci sırada yer alan geliĢmiĢ bir ülkedir. 2.177 Rönesans hareketi. güneydoğu yönünde Akdeniz‟e girmiĢ çizme biçiminde bir yarımada ile Sicilya ve Sardinya adalarından oluĢmaktadır. Cittaslow Seferihisar Temsilcisi. mimaride barok üslûbunun doğuĢuna tanıklık etmiĢ ve eskiden beri Katolik Kilisesi‟nin merkezi olmuĢtur. Ġtalya‟nın baĢkenti Roma. 1957 yılında baĢkent Roma „da imzalanan Roma AntlaĢması‟yla kurulan Avrupa Birliği‟nin kurucu üyelerindendir. Günümüzde Ġtalya.Orvieto-Ġtalya Ġtalya. Avrupa Birliği ülkesi olarak Ġngiltere‟den Ludlow ve Cittaslow‟un Avrupa dıĢında yayıldığı ilk ülke ve kıta olan Avustralya‟dan Goolwa Ģehirleri incelenecektir. Cittaslow‟un kurulduğu ülke Ġtalya‟dan Orvieto.org/wiki/%C4%B0talya (07. Ġtalya. . yüzyıllar boyunca Batı uygarlığının merkezi olmuĢ.

Kırsal turizmle iliĢkili olan yavaĢ konukseverlik. uygulamayı ve yeri etkilemiĢtir. kentteki ürünler çerçevesinde gerçekleĢmektedir. peynir ve taze makarna üreticileriyle bir araya gelmektedir. YaklaĢık 10. yavaĢlığı hem korumak hem de simgelemek için kullanılan bir alan olarak da tanımlanabilir.56 Harita 2.alumnitravel. Cittaslow‟a üyelikle birlikte kentte organize edilen yemek turlarına katılan ziyaretçiler. yerel yemekleridir. .utoronto. Kentin en ünlü yavaĢ objeleri.06. 179 http://www.2010). kamu kuruluĢları ve özel giriĢimciler için bir buluĢma noktasıdır. Orvieta mutfağı piĢirme yöntemlerinin özgün tariflerini muhafaza etmek için kullanılmaktadır.orvieto-info.2010). Orvieto‟daki çoğu objeyi. zeytinyağı.179 Orvieto‟daki Lezzet Sarayı.com/ (12. Burası tehdit altındaki yerel sebze ve meyve çeĢitlerini korumanın yanı sıra. bugünlerde. yiyecek ve Ģarap üreticileri.jpg (25.000 kiĢilik nüfusa sahip bu kent. Ġtalya‟daki Cittaslow örneği olarak Orvieto‟yu almamızın en temel nedeni bu kentin Cittaslow‟un kurucu üyelerinden biri olmasıdır.1. Ġtalya Orvieto Kenti Kaynak: http://www. Orvieto‟daki. Ayrıca Lezzet Sarayı. 1999 yılında YavaĢ Kent(Cittaslow) Hareketi‟ne katılmıĢtır. YavaĢlık.ca/images/explore/maps/Italy Sorrento OrvietoMap2008. Burası. Lezzet Sarayı.06. kentin aĢçılık konusundaki ününü artıran hadise ve gösterimleri desteklemek için kurulmuĢ olan bir bina ve aynı zamanda bir baĢlangıç yeridir.

s.. alıĢ-veriĢ alanları açık tutulmakta. çocukların lezzet eğitiminin yanında. yiyecekler yoluyla yaĢadıkları çevre hakkında bilgi edinmelerini ve bilinçlenmelerini artırmak için fırsatlar oluĢturulmuĢ. Mart ve Mayıs aylarındaki beĢ pazar günü “YavaĢ Pazar” olarak bilinmektedir. Aynı programın bir parçası olarak. Ģehri tüm hislerini kullanarak tecrübe etmeleri için çocukları teĢvik etmeye odaklanmıĢtır. kırsal el sanatları sergisi. 2008: 143. derin renklerin kullanılıĢı. okuma saati ve kahvaltı Hepimiz ressamız: sebze teması. yerel Ģarap ve yiyecek tadım alanları 180 181 Miele. 2006 yılında baĢlayan bu uygulama. O tarihten beri. toplu bulmaca çözme. s. çocukların yaz aktiviteleri için Lezzet Sarayı tarafından “Hadi lezzeti resmedelim” adıyla baĢlatılan projedir. a.180 Okul yemeklerinin gözden geçirilmesi. duyusal laboratuarlarda (lezzet laboratuarları) yer almaları sağlanmıĢtır.1. Bu yöndeki son giriĢimlerinden birisi. “YavaĢ Pazar” olarak adlandırılmaktadır. kent halkının yavaĢ bir kentte yaĢadıklarını fark etmelerine yöneliktir. okuma saati.okuma saati ve kahvaltı Kaynak: Miele.57 Cittaslow Uluslararası merkezine ev sahipliği yapmaktadır. a. sakin doğa üzerine bireysel çalıĢma. Proje çerçevesinde.okuma saati v e mevsim meyveleriyle kahvaltı Van Gogh‟un dünyası: mum renklerinin kullanımı.. çevredeki manzarayı bireysel olarak yeniden çizme. . Bu günlerde tarihi merkezlere araç alınmamakta. “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program.m. sulu boya kullanımı.181 Tablo 2. çocukların geleneksel ve mevsimlik yerel ürünlere karĢı bilgili hale getirmek ve bunları bir yemekte nasıl birleĢtireceğini ve yemeği hazırlarken bu görevi diğerleriyle nasıl paylaĢacağını tecrübe etmek için.143.m.143. Buna göre. Cittaslow olduğunda Orvieta‟nın teĢvik etmeyi üstlendiği en önemli meseledir. Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Renklere baĢlamak için serbest konu: doğal pigmentlerin kullanımı. Bu proje. Orvieto‟dan gelen geleneksel unlu mamullerle nasıl kahvaltı yapılacağı ve karakalemin nasıl kullanılacağı Duvarlar: meyve teması. Bir diğer yavaĢ kent uygulaması. 2007 yılı Temmuz ayından baĢlayarak 10 yaĢ ve altındaki çocuklar dört hafta boyunca doğal boyalarla resim yapma kursları verilmiĢtir.g. okuma saati ve bahçe ürünleriyle kahvaltı hazırlama Beyaz kağıda baĢlangıç: doğa teması.g.‟buğday tarlasındaki kargalar‟ üzerine bireysel çalıĢma.

m.org/wiki/Ludlow (21.. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.g. Kuzey Ġrlanda). Azmi Özcan.06. Wales/Galler. Ġngiltere.php?Pid1=3&PLv=1 (21. Bristol ve Leeds‟tir.187 182 183 Miele. BirleĢik Krallığı oluĢturan 4 millî-coğrafî bölgeden en geniĢ ve en kalabalık olandır. Ġngiltere‟nin en iyi Pazar Ģehri…” olarak bilinmektedir. Dünya genelinde yaygınlıkla kullanılan Ġngiltere ise aslında devletin ana topraklarını meydana getiren dört millî-coğrafî bölgeden en büyüğünün adıdır (England. 185 http://en. İslam Ansiklopedisi. s. bağımsız iĢ yerleri bulunmaktadır.22. bu Ģehrin Ġngiltere‟nin Cittaslow‟a üye ilk Ģehri olmasından kaynaklanmaktadır.2010). Ludlow.183Ġngiltere. Ġngiltere‟nin baĢĢehri Londra‟dır.cittaslowludlow. Ana Caddesinde.g. 186 http://www. 184 http://tr. Ġstanbul: s.58 oluĢturulmakta ve kent merkezinde yerel okullarla birlikte konserler verilmektedir. “gürültülü bir nehrin kıyısında yer alan tepedeki yer” anlamına gelmektedir. a. Ortaçağ‟a ait surlarla çevrilidir ve yaklaĢık 500 tescilli tarihi binaya sahiptir. Ludlow-Ġngiltere Resmî adı United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Büyük Britanya ve Kuzey Ġrlanda BirleĢik Krallığı) olup kısaca Büyük Britanya veya BirleĢik Krallık Ģeklinde de söylenir.2. 187 a.144.2. Ludlow.uk/page. Birmingham. diğerleri Ġskoçya.296.k. Nüfusu 1 milyonu aĢan bazı diğer önemli Ģehirleri Manchester. (2000). Liverpool. Ġngiltere‟nin Shropshire bölgesinde bir pazar kasabasıdır.185 Ludlow.06.6. Cittaslow ağına 24 Kasım 2003 tarihinde dahil olmuĢtur. . 184 BirleĢik Krallık nüfusunun yaklaĢık %85‟i Ġngiltere‟de yaĢamaktadır. büyük 186 firmaların temsilciliklerinden ziyade küçük.000 kiĢilik bir nüfusa sahip olan Ludlow.2010).wikipedia.182 2.org. Cittaslow örneği olarak inceleyeceğimiz Ludlow.org/wiki/%C4%B0ngiltere (07. C. YaklaĢık 10. Ġngiltere‟de baĢka üye Ģehirler bulunmasına karĢın Cittaslow örneği olarak Ludlow‟u tercih etmemizin nedeni.2010).06.wikipedia.

bir Cittaslow olarak Ludlow‟da. Ludlow Marches Yiyecek ve İçecek Festivali: Eylül ayında Ludlow ve civarında gerçekleĢtirilen150‟nin üzerinde yerel gıda üreticisinin mallarını sergileyip sattığı bir gıda festivalidir. .uk/images/Agenda/_final%20print %20res. tek tipliliği değil farklılığı teĢvik etmek.06. Cittaslow Ludlow amacını. tiyatro gösterilerini de içeren bir müzik festivalidir.59 Resim 2.3.188 Festivaller ve panayırlar açısından Ludlow zengin bir Ģehir konumundadır.wikipedia.cittaslowludlow.Ludlow‟un baĢlıca festival ve panayırları:189 Ludlow Festivali:1960 yılından beri her yıl Haziran ayının sonu ile Temmuz ayının baĢında kutlanmakta olan.2010). http://en. yerel ürün ve üretimi destekleyip teĢvik etmek. yerel kültür ve gelenekleri desteklemek.cittaslowludlow. Ludlow civarında yaĢayan ve çalıĢan insanların yaĢam kalitesini korumak ve arttırmak için elinden geleni yapmak olarak açıklamaktadır. özellikle çocuklar ve gençleri baz alarak sağlıklı yaĢamı teĢvik etmek için faaliyetler gerçekleĢtirilmektedir. gelenek. üretim ve yiyeceklerin desteklenmesi bağlamında bu festival ve panayırlar ayrı bir öneme sahiptir. Bu çerçevede. sürdürülebilir çevre için çalıĢmak. Ortaçağa Noel Panayırı: Kasım ayının sonlarında Ludlow ġatosu‟nda ve Pazar meydanında gerçekleĢtirilen Ludlow‟daki diğer yıllık bir etkinliktir. 188 189 http://www.org.06.uk/.2010). Cittaslow Ludlow Sembolü Kaynak: http://www.org/wiki/Ludlow (21. Cittaslow‟un en önemli değerlerinden olan yerel kültür.pdf (25.org.

191 Resmî adı Avustralya Uluslar Topluluğu (Commonwealth of Australia) olan ülke Yeni Güney Galler. Goolwa Avustralya‟nın bir iç limanıdır. Solomon Adaları.60 Ludlow.3. Cittaslow amaçları doğrultusunda. Papua Yeni Gine.uk/. KomĢuları Endonezya. Tamamı bir kıtayı kaplayan tek ülkedir.06. ABD ve Brezilya„dan sonra 6. İslam Ansiklopedisi.6. Kanada.org/wiki/Avustralya (07. Batı Avustralya. Vanuatu. Goolwa yerel ziraata ve balıkçılığa ve bunların yanı sıra tatilciler için popüler bir merkez olmaya baĢlamıĢtır. Çin. Doğu Timor. Cittaslow Ludlow. .wikipedia. http://tr. BirleĢik Krallık‟ın ilk Cittaslow üyesi olması nedeniyle BirleĢik Krallık‟ın Cittaslow yavaĢ hareket ağının ön safında yer almaktadır. güney yarım kürede yer alan bir ülkedir.192 Avustralya‟nın Cittaslow örneği olarak ele alacağımız Ģehri Goolwa.org/wiki/Goolwa.2010). en büyük ülkedir. Ġstanbul: s. Avustralya. Hint ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda‟dır.06._South_Australia (22. Goolwa-Avustralya Avustralya.wikipedia. Victoria.2.168. Hiçbir ülkeyle kara sınırı yoktur. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. (1991). nehir ticaretini kesintiye uğratmıĢ ve bir liman olarak Goolwa‟nın önemini kaybetmesine neden olmuĢtur. C:4. en büyük Ģehri ise Sydney„dir. Aborjin hikâyeleri ve eĢsiz nehir sandalı tarihiyle dopdolu olan bir kasabadır. dünyanın en büyük adası ve en küçük kıtasıdır. 193 http://en.cittaslowludlow. Güney Avustralya ve Tasmanya eyaletlerinden meydana gelen altı üyeli federal bir devlettir. Demir yollarının Avustralya‟nın içlerine doğru yayılması.193 190 191 http://www.2010). 192 Ahmet Ertek. Toprak bakımından Rusya. Bu çerçevede desteklediği projeler:190      Ludlow‟da Sanat :”boĢ dükkân camlarına resimler” projesi Ludlow ġehrinin geliĢtirilmesi projesi “Ludlow hoĢ bir kartpostaldır” kampanyası Ludlow‟a güveni artırma projesi Ludlow Ticaret Odası tarafından hazırlanan yeni bağımsız dükkan listesi projesi 2. Queensland. BaĢkenti Canberra.org. Avustralya. Nehir ticaretinin zayıflamasıyla. Ģehirle ilgili olarak yapılan projelere destek sağlamaktadır.

com.com. Avustralya‟nın ilk Cittaslow Ģehri olarak akredite edilmiĢtir.61 Ġngiltere Ludlow‟da olduğu gibi baĢka Ģehirler yerine Goolwa‟yı örnek olarak seçmemiz bu Ģehrin Avustralya‟daki ilk Cittaslow olmasından kaynaklanmaktadır.194 Cittaslow Goolwa. Goolwa. Özel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Goolwa Niçin Cittaslow Oldu? Sorusuna Ģöyle cevap veriliyor:195     Goolwa kendine özgü bir mirasa sahiptir. a. sürdürülebilir bir geleceğe yönelik olarak birlikte çalıĢmaları için topluma ve ticari iĢletmelere yardımcı olurken.06.cittaslowgoolwa. EĢsiz bir çevreye sahiptir.2010). Resim 2. Cittaslow Goolwa Sembolü Kaynak: http://www. Cittaslow‟a Ģehirde yaĢayanların yaĢam kalitelerini arttırmak için dahil olmuĢtur.06.2010). 194 195 http://www. içecek ve geleneksel beceriler yönünden zengindir. 12 Mart 2007 tarihinde. Bir Cittaslow. elektronik adresinin sık sorulan sorular bölümünde. 6.cittaslowgoolwa. .k.000 civarında bir nüfusa sahip olan Goolwa. Goolwa Avustralya‟nın ilk Cittaslow‟u olmasından baĢka.4. yukarıda bahsedilen eĢsiz özellikleri ve faaliyetleri muhafaza etmektedir. Yiyecek.g.au/ (12.au/ (25. aynı zamanda Cittaslow‟un Avrupa dıĢındaki ilk Cittaslow üyesidir.

Cittaslow felsefesini destekleyerek.html (22. Çevre ve Altyapı Grubu. Cittaslow projeleri için bağıĢ toplamanın yanında. gıda esnafı ile iyi yiyecek ve içecekten anlayan tüketicileri bir araya getirmiĢtir. Goolwa Etkinlikleri ve Cittaslow Bağış Toplama Faaliyetle ri Grubu.06. Cittaslow Halk Bahçesi ve Cittaslow Tezgâhları Grubu. çalıĢan ve ziyarette bulunanlar için hayatı daha iyi hale getirmeye yönelik çeĢitli programlar uygulamaktadır. gezilecek bir yer olarak Goolwa‟yı geliĢtirmek için. zirai ürün yetiĢtiricileri. Goolwa‟da çok faal bazı çevreci gruplar bulunmaktadır. ġu an çok fazla çalıĢma yapılmamakla beraber ihtiyaç halinde. Yönetim Komitesi.g.com.2010). . bağıĢ toplama iĢleri ve faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktadır. bu alanlarda daha çok çalıĢma yapılacağı belirtilmektedir. genellikle her ayın ilk PerĢembe günü düzenli olarak toplanmaktadır. Halk Faaliyetleri Ģunları kapsamaktadır: Güney Amerika AhĢap Kayık ve Müzik Festivali. Goolwa Noel ġenlikleri ve Goolwa BaĢtanbaĢa Tur.196 Cittaslow Goolwa.k.62 Cittaslow Goolwa. Halen çalıĢmakta olan gruplar ve çalıĢmaları Ģunlardır:197 Cittaslow Yiyecekleri ve Şarap Grubu. halkın sağlık. Cittaslow Turizm Grubu her yıl Mayıs sonunda düzenlenen Güney Avustralya Tarih Haftası ile Goolwa Turu gibi yeni faaliyetler gerçekleĢtirmektedir. Goolwa‟da yaĢayan. Cittaslow ve Slow food (yavaĢ yiyecek) esaslarını anlamayı sağlamak.cittaslowgoolwa. a. 196 197 http://www. Cittaslow Turizm Grubu. halk aktivitelerinin yanında. Cittaslow Goolwa YavaĢ Araba YarıĢları. Grup. taze ve hormonsuz ürünler sağlamak için halk bahçesini oluĢturmak. restoran sahipleri. yiyecek ve içecek sektöründeki bireylerin ortak gayretlerini artırmak amacıyla fikir geliĢtirmek için düzenli olarak toplanmaktadır. huzur ve besin kaynağını artırmak. yerli aĢçılar. bir yönetim komitesi tarafından idare edilen anonim bir topluluktur.au/history. Goolwa bölgesiyle ilgili konularda çalıĢma yapmak üzere Cittaslow Goolwa bünyesinde “Özel ÇalıĢma Grupları” kurulmuĢtur. Goolwa halkına yakıĢır Ģekilde estetik olarak cazip bir çevre yaratmak için çalıĢmak bu grubun ana amaçlarını oluĢturmaktadır. Yıllık Genel Toplantı ise Kasım ayında yapılmaktadır. Canlanan Goolwa. Tarih Haftası ile Goolwa Turu.

çevre ve altyapı politikaları gibi alanlarda çalıĢmalar yapmalarını gerektirecek problemleri olmadığı kanaatine varabiliriz. Ludlow ve Goolwa.com. Her üç kentin de nüfus açısından 10. 198 http://www.63 Bir zamanların geliĢen bir nehir limanı kenti olan Goolwa limanına Cittaslow olduktan sonra artık turist taĢıyan tekneler yanaĢmaktadır Tarihi binaları da sanat galerileri. yerel ürün ve üretimin desteklenmesi. örneklerinden çıkarılan sonuç.tr/. . kent sakinlerinin baĢta olmak üzere ve gelecek ziyaretçilerin yaĢam kalitesini arttırmaya yönelik Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir.000‟in altında yerleĢimler olması nedeniyle.yapi. Bu noktadan hareketle bu üç kentte de. kafeler ve küçük pansiyonları da turistlerle doludur.198 Orvieto. misafirperverlik ve farkındalık üst baĢlıklarını taĢıyan Cittaslow kriterlerine yoğunlaĢtıklarını ve faaliyetler gerçekleĢtirdiklerini görmekteyiz. bu üç kentin de aralarında ufak farklar olsa da özellikle. Bu kentlerde Cittaslow logosu bir kalite göstergesi olarak kullanılmaktadır.

64 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR .

65 3.1. SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ 3.1.1. Tarihsel GeliĢimi Kentlerin tarihi vardır ve tarih kentlerin hafızasıdır. Kentler, hafızalarıyla vardırlar ve hafızalarıyla kenttirler. Kenti hafızasından koparmak, o kentin sakinlerini hafızalarından etmekle eĢdeğerdedir. Kentin hafızası o kentin taĢına, toprağına, binasına, ağacına, mezarına kısaca her Ģeyine kazılıdır. Bunlardan birinin yerinden sökülmesi kentin hafızasından edilmesine yeter ve o kentin insanını hafızasız kılar.199 Bugün psikologlar bireylere ve gruplara, sosyal ve ekonomik geliĢmelerin sağladığı fiziki-konfor, güven ve ucuz ürün karĢılığında Ģahsiyetlerini korumanın ne denli önemli olduğunu anlatmakta ve bunların kiĢilik yitirme bahasına olmaması gerektiğini söylemektedirler. Kentler de insanlar gibidir. Her bir insan gibi bir kenti bir diğerinden ayırt eden Ģey tarihidir. Tarih o kente kimlik kazandırır. Tarih ve onun kazandırdığı kimlik dıĢındaki özelliklerin çoğu bütün kentlerin ortak özellikleridir.200 Seferihisar‟da tarihi olan bir kenttir, tarih kentidir. Bu yönüyle daha baĢtan ayrıcalıklı bir konuma oturmaktadır. Seferihisar topraklarında en eski yerleĢim yeri Teos olup, burasının M.Ö. 200‟lü yıllarında Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu ve Karyalıların bir kenti olduğu bilinmektedir. Böylece yöreye 4.000 yıldan bu yana yerleĢildiği söylenebilir. Seferihisar‟da Lidyalılar, Ġranlılar, Atinalılar ve Ispartalılar hüküm sürmüĢtür. Daha sonra yöreye Ġranlılar, Bergama Krallığı, Makedonyalılar, Eski Yunanlılar, Romalılar ve Bizanslılar egemen olmuĢtur. Seferihisar, 1084 yılında Selçuklu komutanı Emir Çakabey tarafından alınmıĢ, II. Haçlı Seferi (1147-1149) sonrasında, bölge Sultan Mesut tarafından Selçuklu topraklarına katılmıĢtır. 201 Romalı komutan Tysaferin‟in isminden hareketle “Tysaferin” adı verilmiĢ olan yerleĢim yeri, Atinalıların eline geçince “Tysaferinpolis” ismini almıĢtır. Tysaferinpolis, Selçuklular tarafından fethedilince, Anadolu‟yu TürkleĢtirme sürecinde adın “polis” eki kaldırılıp yerine “hisar” eki getirilmiĢ ve “Tysaferinhisar” olmuĢtur. Bir zaman
199

Bursa BüyükĢehir Belediyesi, (2006), Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırması , 2.Baskı, BBB Yayını, Bursa: s.30. 200 Graeme Shaukland, (1996), Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız?, Kamran T.(Çev), Cogito, 5.Baskı, Sayı:8, Ġstanbul: s.24. 201 Seferihisar Kaymakamlığı, (2004), Seferihisar, Seferihisar Kaymakamlılığı Yayını, Ġzmir: s.20 .

66 Tysaferinhisar olarak kullanılan ad, zamanla “Seferinhisar”a sonra “Seferihisar”a dönüĢmüĢtür.202 Seferihisar, Selçuklulardan sonra XIV. yüzyılda Aydınoğulları ve Osmanlıların egemenliğinde kalmıĢ, XV. yüzyılda bir süre Timur Ġmparatorluğu‟nun yönetiminde kaldıktan sonra kesin olarak Osmanlı egemenliğine geçmiĢtir.203 Osmanlı toprak bölünüĢüne göre has arazi içerisinde bulunan Seferihisar III. Murat‟ın annesi ValideSultan tarafından, Mekke‟ye vakfedilmiĢtir.204 Seferihisar ve çevresinde Selçuklular ve Osmanlılar tarafından yaptırılmıĢ eserlerin baĢlıcaları; Koçibey Mescidi, Gözsüzler Mescidi, Turabiye Camii, Sığacık Camii, Ağa Camii, Yeni Camii ve Hıdırlık Camii`dir. Seferihisar`ın 6 km batısında küçük bir balıkçı yerleĢimi olan Sığacık, Selçuklular döneminde yapılmıĢ surlarla çevrilidir. Kaptan Piri Reis`in önerisiyle yapılmıĢ olun Osmanlı Kalesi, XVI. yüzyıldan kalmadır.205 15 Mayıs 1919 tarihine kadar Seferihisar‟da Rumlar ve Türk ahali uzun süre birlikte yaĢamıĢlardır. Ġzmir‟in 15 Mayıs 1919 da Yunan iĢgaline uğramasıyla, iĢgal yılları baĢlamıĢ, 11 Eylül 1922 de ilçe kurtarılmıĢtır.206 1920‟lerden sonra Seferihisar‟ın kıyı kesimlerinde oturan ve çoğunluğunu Rumların oluĢturduğu nüfusun KurtuluĢ SavaĢından sonra Yunanistan‟a göçleri ve Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk‟ta yaĢayan Türk halkın ilçeye yerleĢtirilmesiyle, bu yıllarda nüfusta büyük bir hareketlilik yaĢanmıĢtır.207

202

Osman Ġlker, (2005), Seferihisar ve Seferihisarlılar, Seferihisar Halk Eğitim Müdürlüğü Yayını, Ġzmir: ss.31-32. 203 http://www.izmir.gov.tr/default_B1.aspx?content=1098 (12.06.2010). 204 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.21 . 205 http://www.izmir.gov.tr/default. 206 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.21 . 207 a.g.e., s.56.

67

3.1.2. Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı Seferihisar, Cumhuriyet öncesinde 1884 yılında ilçe olmuĢtur. Günümüzde Ġzmir‟in
208

30 ilçesinden birisidir.209 Seferihisar, denize kıyısı olan bir ilçe olmasına

rağmen, ilçe merkezi denizden 5 km içerdedir. Seferihisar, Ġzmir kent merkezine yakınlığı, verimli tarımsal toprakları, zengin orman örtüsü, temiz kıyıları ve termal su potansiyeli ile diğer ilçelerden farklı özelliklere sahiptir.210 Seferihisar‟ın, Ġzmir il merkezine uzaklığı 45km`dir. Kuzeyde Urla, Doğuda Menderes, batı ve güneyde Ege Denizi ile çevrilidir. Ġlçenin yüzölçümü 386 km2‟dir. 8 köyü bulunmaktadır. 211 Harita 3.1. Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu

Kaynak: http://www.turkiye-rehberi.net/harita/resim/Turkiye/izmir-haritasi. jpg (14.06.2010).

208

Türkiye'nin Ġstanbul ve Ankara'dan sonra 3. büyük metropolü olan Ege Denizi kıyısında bir liman kentidir. http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir (22.06.2010). 209 http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar,_%C4%B0zmir (12.06.2010). 210 Füsun Soykan, (2004), Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları, Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar Kaymakamlığı ve Ege Üniversitesi, 7 -8 Ekim 2004, Ġzmir: s.163. 211 http://www.izmir.gov.tr/default.

7-8 Ekim 2004.308‟i ilçe merkezinde.217 212 213 http://tr. diğeri ise Ġzmir-ÇeĢme otobanının 23. BaĢta Afyon.e.68 Seferihisar‟ın matematiksel konumu ise 26°45‟00” doğu.212 Seferihisar. 27°01‟30” doğu boylamları ile 38°17′00″ kuzey ve 38°02′00″ kuzey enlemleridir. 215 http://tr.06.org/wiki/Seferihisar.wikipedia. en yakın istasyon Ġzmir kent merkezinde (45 km) ve Adnan Menderes Havalimanı‟nda (40 km) hizmet vermektedir. Seferihisar‟a Ġzmir‟den iki güzergâh ile ulaĢılmaktadır.org/wiki/Seferihisar. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden mevsimlik iĢçiler gelmektedir. Bu nüfusun 25.. Ġlker. a. km‟sinden ayrılan ve yine adı geçen kavĢakta birinci yol ile birleĢen güzergâhtır. 214 Arife Karadağ. s.2010). çam ormanları ve de zeytinliklerle yaz kıĢ yemyeĢil olan doğal bir yapıya sahiptir.214 Seferihisar topraklarından demiryolu hattı geçmemekte. Hatay olmak üzere diğer Akdeniz illeri.1.wikipedia. Seferihisar'ın Kentsel GeliĢimi.215 2009 Yılı ADNKS verilerine göre Seferihisar‟ın toplam nüfusu 28. denize inen yamaçlar ve Kocaçay vadisinin düzlükleri üzerine kurulmuĢtur. 3.. kuzey-güney yönünde uzanan Kızıldağlar‟ın (1080m) batısında. s.295‟i köylerde yaĢamaktadır.g. Ġlçenin deniz kıyısında yolcu ve yük taĢımacılığına ait bir limanı bulunmazken. a. Ġzmir: ss.216 Ġlkbahar ve sonbaharda ilçe nüfusu tarım iĢçiliğine yetmemektedir. her Ģeyden önce ulaĢım açısından son derece avantajlı bir konumdadır. Bunlardan biri. Ege Bölgesi‟nde ve Ġzmir il merkezinin güneybatısında yer almaktadır. Seferihisar‟ın kuruluĢ yeri deniz seviyesinden 18m yüksekliktedir.163.izmir.tr/default. Üçkuyular‟dan kalkan ve Güzelbahçe-ÇeĢmealtı kavĢağından güneye ayrılan asfalt yolu izleyen güzergâh.603`tür. . 216 http://www. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Seferihisar Kaymakamlığı -Ege Üniversitesi. Ġlçenin kuzeyinde ve doğusunda yer alan yükseklikler. Kent. Sığacık‟ta bir balıkçı barınağı ve yat limanı bulunmaktadır.gov.85-92.213 Ġlçe kentsel geliĢim yönüyle değerlendirildiğinde. 217 Ġlker.g._%C4%B0zmir (12. (2004).e.

Orhanlı ve Turgut adlarında 8 köyü bulunmaktadır. Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu Kaynak: Seferihisar Kaymakamlığı. diğer taraftan Ġzmir-Seferihisar-KuĢadası karayolunun ilçe merkezi kenarından geçmesi ve ilçe kıyılarının turistik kimlik taĢıması nedeniyle. Çamtepe. Rum ve Türk halkının birlikte oturdukları zamanlardan kalma birer kültür zenginliği ve mirasıdır.e. Kavakdere. Bunların bir kısmı unutulmaya yüz tutmuĢ. Bengiler.tr/ (14. Seferihisar‟ın. a.82 . Çolak Ġbrahim Bey. s.gov.69 Harita 3. . sürekli bir dinamizm ve değiĢim içerisindedir.220 218 219 http://www. Ġhsaniye. Gödence.219 Seferihisar‟da geçmiĢten bugüne ulaĢmıĢ yerel adetler ve yerel olarak kutlanan bazı Ģenlikler. 220 a. Atatürk.. Sığacık.e. UlamıĢ ve Camikebir adlarında 12 mahallesi. Tepecik.. Cumhuriyet.218 Seferihisar‟ın sosyo-kültürel yaĢamı. Payamlı. Turabiye.06. bir taraftan ilçenin Ġzmir kent merkezine yakınlığı.g. Beyler.2. s. Düzce. bir kısmı ise hala ilk gün ki canlılığı ile kutlanmaktadır. Seferihisar Kaymakamlığı.g.seferihisar. 2004. Mersin Alanı.82. Hıdırlık.2010).

222 3. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ġzmir: s. 223 Seferihisar Kaymakamlığı.e.225 Tablo 3. s.1. alandaki birçok un değirmeninin varlığıyla kanıtlanmaktadır.g. Hayvancılık. (2004).tr/default. 225 Çınar Atay.1.9). Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. http://www. s.cittaslowseferihisar.3.3. 7-8 Ekim 2004. Ekonomik Yapısı Seferihisar‟ da 19. Ayrıca un ve zeytinyağı fabrikaları ile üzüm depoları Seferihisar‟ın tarihte de önemli bir tarım merkezi olduğunun göstergesidir.g. en geniĢ araziyi ormanların kapladığı (%52. yüzyıl sonlarında bağcılık ve zeytincilik yanında tahıl tarımının da önem kazandığı. Seferihisar Ġlçesinin GeliĢmesinde Ġç Dinamiklerin Rolü .gov.221 Günümüzde.0 52.1. Ġlçe toprakları. Son yıllarda seracılık geliĢme göstermektedir.e.1. Tarımsal Kapasitesi Seferihisar ilçesi topraklarının kullanım Ģekline bakıldığında. 224 http://www.96 . Son yıllarda süt ineği ve etlik besi hayvancılığı önem kazanmıĢtır.6 oranı ile tarım alanlarının geldiği görülür. BaĢta köyler olmak üzere ilçe halkının önemli geçim kaynaklarından birisi de zeytinciliktir.org/index.223 Seferihisar ekonomisinde tarım ağırlığını korumaktadır.70 3.. Seferihisar‟da ki sıcak su kaynaklarının bir jeotermal enerji kaynağı olarak kullanılmasını önermektedir. Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli Kullanım ġekli Tarım alanı Çayır ve mera Orman Bataklık.56. eskiden önemli geçim kaynağı iken günümüzde meraların daralması nedeniyle çok az sayıda kimse hayvancılık yapmaktadır.5 100..6 1. kayalık ve yerleĢme alanı TOPLAM Alanı (da) 95370 3580 196840 76410 372200 % 25.izmir.224 Sera tarımı ve çiçekçiliğin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması için uzmanlar.9 20. Tavukçuluk ve arıcılık teĢvik 221 222 Seferihisar Kaymakamlığı. a. arkasından %25.111. 2004: 96. a. zeytinlikler ve narenciye bahçeleriyle kaplıdır.0 Kaynak: Seferihisar Kaymakamlığı. Seferihisar‟da ekonomik faaliyetlerin temelini tarım ve turizm oluĢturmaktadır. .

71 görmekte ve geliĢmektedir. Balıkçılık ise Sığacık merkezli olmak üzere Doğanbey kıyılarında az miktarda yapılmaktadır. Tarıma dayalı sanayi küçük çapta da olsa geliĢmiĢtir. Süt iĢleyen mandıralar, mandalina sarartma, seçme ve paketleme fabrikaları ile zeytinyağı fabrikaları kurulmuĢtur.226 Seferihisar tarım alanlarının %13 ünü meydana getiren narenciye alanları içinde “satsuma” cinsi mandalina yetiĢtiriciliği baĢta gelir. Mandalinanın önemli bir bölümü dıĢ ülkelere ihraç edilmektedir.227 Ġlçe nüfusunun %80‟i tarımla uğraĢmaktadır. Öte yandan turizm; günümüzde ilçe ekonomisine katkı veren en önemli sektörlerden biri haline gelmiĢtir.228 Bu yönüyle Seferihisar bir kentten ziyade “kasaba” tanımına daha uygun bir yerleĢim birimidir. Kasaba, kentten küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiĢ olan yerleĢim merkezi olarak tanımlanmaktadır.229 3.1.3.2. Turizm Olanakları Seferihisar‟da turizm potansiyelinin temel çekicilikleri doğal coğrafi

özelliklere dayalıdır. Bunlar; kıyı ve deniz, dağlar ve ormanlar, termal sular, iklim, olmak üzere gruplandırılabilir. Bugün Seferihisar turizminde gelinen noktaya bakıldığında; turizm potansiyelinin çok az bir kısmının (kıyılar ve deniz) kullanıldığı, o nedenle de yalnızca kıyı turizminin geliĢtiği görülmektedir.230 Halbuki Seferihisar‟ın kırsal ve kültürel turizm kapsamında, turizmin hizmetine sunabileceği kendine özgü güçlü zenginlikleri bulunmaktadır. Bunları turizme kazandırmak bir yana, kıyılar ve denizin dahi kum-güneĢ-deniz ağırlıklı kullanıldığı görülmektedir. Halbuki, iklim+deniz+spor birlikteliğinin en güzel örneklerinden biri olan rüzgar sörfü, uygulanma olanağı bulunmaktadır.231 Seferihisar‟da birçok turizm türü geliĢim potansiyeline sahiptir. Öncelikle kıyı turizmi sürdürülebilir turizm ilkelerine göre yeniden yapılandırılmalı, yeni geliĢtirilecek turizm türleri ise, sürdürülebilirliğin amaçları ve prensipleri çerçevesinde ilçeye
226 227

Ġlker, a.g.e., ss.162-163. Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.97 . 228 http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar. 229 KeleĢ, (1998), a.g.e., s.72. 230 Soykan, a.g.m., ss.164-173 231 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.108.

72 sokulmalıdır. Bu kapsamda Seferihisar‟da Sağlık Turizmi/Termal Turizm, Kültürel Turizm, Kırsal Turizm/Tarımsal Turizm, Ekoturizm, Sportif Turizm, Kamp-Karavan Turizmi ve Yat Turizmi geliĢtirilme potansiyeline sahiptir.232 Seferihisar çevresi turizm potansiyeli yüksek bir yöredir. Turizm etkinliklerinin yıl boyunca yayılması turistik potansiyelin devreye sokulmasıyla gerçekleĢebilir. Bu kapsamda Seferihisar çevresindeki kaplıca alanları mutlaka değerlendirilerek buralara modern tesis yatırımları gerçekleĢtirilmelidir.233 Seferihisar‟da etkin olan Akdeniz iklimi, farklı turizm türlerinin geliĢmesi için oldukça uygun bir ortam hazırlar. Sözgelimi kültürel turizm, kırsal turizm, eko turiz m için iklim hiçbir ayda engel teĢkil etmez. Yöreye özgü ekonomi ürünleri, yerel kültürün bir parçasıdır. Bunların hepsi tarımsal ürünlerdir ve köylerdeki kooperatifler bu ürünlerin çeĢitlenmesinde ve gelir elde edilmesinde baĢrolü oynamaktadır. Sözgelimi; Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi‟nin zeytin, zeytinyağı, pekmez, bal, reçel, tarhana, kuru üzüm, sabun, ceviz, badem, ev Ģarabı gibi ürünleri “Gödence” markasıyla satılmakta ve turizm geliri olarak Seferihisar‟a katma değer sağlamaktadır.234 Seferihisar, yurt içinden ve yurtdıĢından sayısı çok fazla olmasa da turistlerin geldiği yerlerdendir.2003 yılı yaz aylarında ilçedeki 3 tatil köyünde konaklayan turistler arasından 200 kiĢiye uygulanan anket sonuçlarına göre: Turistlerin %69 u ailesiyle birlikte Seferihisar‟a gelmiĢtir. Bu oran Seferihisar‟ın gençler ve yaĢlılar tarafından pek talep edilmediğini göstermektedir. Turistlerin, %7‟si yerli, %93‟ü yabancı turisttir. Turistlerin Seferihisar‟ı seçme nedenleri arasında ilk sırayı %18‟Ģer oranlarla doğal çevrenin güzelliği ve sakin bir ortam oluĢu almakta ardından tesisin tavsiye edilmesi gelmektedir. Turistlerin memnun kaldıkları hususların baĢında ilk sırayı konukseverlik (%28) almıĢ, arkasından tesis memnuniyeti ve deniz gelmiĢtir. Turistlerin memnun kalmadıkları hususların baĢında ilk sırayı %20 oranıyla gürültü almıĢ, arkasından %12‟lik bir kesim de denizi ve çevreyi temiz bulmadıklarını belirtmiĢlerdir.235
232 233

Soykan, a.g.m., s.163, Mustafa Mutluer, (2004), Seferihisar Çevresinde Arazi Kullanım Sorunları , Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi, 7-8 Ekim 2004, Ġzmir: s.73. 234 Soykan, a.g.m., s.165. 235 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.129 .

73 Tablo 3.2. Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri -Turizme uygun coğrafi konum, -Ġzmir kent merkezine ve havalimanına yakınlık. -Temiz kıyı ve temiz deniz, -Zengin termal su kaynaklan, -Zengin orman örtüsü -Turizme uygun iklim koĢullan -Teos antik kenti. -Sığacık Kalesi, -Özel yerel tarımsal ürünler, -Halkın turizme olumlu bakıĢ açısı, -Ġlçe altyapısını iyileĢtirme çalıĢmaları. -Turizmde örgütlenmenin olmayıĢı -Tanıtım eksikliği. -Kültürel ve tarihi mirasın korunamaması, -Kıyı turizmine bağımlılık. -Konaklama tesislerinin tür ve sayıca yetersizliği, -Talep yaratılamaması, -Eğlence, yeme-içme olanaklarının azlığı. -Yakınlık ve ulaĢım kolaylığından yararlanma -Doğal coğrafi kaynakların birçoğunun turizmde henüz kullanılmamıĢ olması, -Termal turizm, ekoturizm, kültürel turizm, kırsal turizm, tarımsal turizmi geliĢtirme olanakları, -Sığacık Yat Limanının yapımı ve yat turizminin ilçeye getireceği dinamizm. -Tek turizm turunun, kıyılarda yoğunlaĢmasının getireceği sorunlar (kirlilik, betonlaĢma...) -Turizmde çeĢitlenmeye gidilmesinin getireceği sorunlar (aĢırı su tüketimi, amaç dıĢı kullanım...) -Mevcut talebi koruyamama. -Rekabet avantajlarını kaybetme.

G Ü Ç L Ü Y Ö N L E R

F I R S A T L A R

Z A Y I F Y Ö N L E R

R Ġ S K L E R

Kaynak: Füsun Soykan, 2004: 168. Seferihisar, turizm anlamında hem iç hem de dıĢ pazarla iliĢkilidir. Ġç pazar alanı baĢta Ġzmir‟le Ģekillenirken, yakın çevredeki illeri de içine almaktadır. Seferihisar‟ın dıĢ pazarı Avrupa ve özellikle Fransa ağırlıklıdır. Bu tabloya ve bugüne göre, Seferihisar‟ın turizm pazarı dar ve az çeĢitlidir. Pazarın çeĢitlenmesi Ģarttır ve bunun için birçok konuda yapılması gerekenler vardır; onlardan biri de alternatif turizm türlerini devreye sokmaktır.236 3.2. SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI Seferihisar görece kısa bir süre öncesine kadar Ġzmir‟in yakınında ancak Ġzmir‟e uzak bir ilçeydi. Ġzmir‟in kırsal alanlarından birisi olarak algılanan Seferihisar, dezavantajmıĢ gibi görünen bu özelliğini son zamanlarda çıktığı yolculukta bir avantaja dönüĢtürmüĢtür. Doğal beslenme, yöresel-geleneksel değerler ve sıcak insan iliĢkileri

236

Soykan, a.g.m., s.168.

74 Seferihisar‟ın bir avantajı olarak ön plana çıkmaktadır. Ġzmir‟e “uzak” olan Seferihisar, belli bir süre içinde gerek ulusal gerekse uluslararası alanda birçok insana “yakın” hale gelmiĢtir.237 3.2.1. Mevzuat KüreselleĢme, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde; ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yapının sınırlar ötesi bir hareketlilikle tüm ülkelerin ve kentlerin birbirlerini etkilediği süreç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu süreçte kentler ve yerel yönetimler daha çok ön plana çıkmaya baĢlamıĢ ve kendi aralarında ulusal ve uluslararası düzeyde çeĢitli ağlar ve organizasyonlar içinde iĢbirliği içine girmiĢlerdir.238 Cittaslow‟da daha önce belirtildiği gibi uluslar arası bir ağdır. Cittaslow çalıĢmaları, Seferihisar‟da Seferihisar Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Belediyeler ülkemizde bir yerel yönetim birimidir. Bu nedenle, yurtdıĢı boyutu olan çalıĢmalar için ülkemizde, belediyelerin tabi oldukları mevzuata göre hareket etmeleri gerekmektedir. Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi kapsamında, yurtdıĢı iliĢkileri için ĠçiĢleri Bakanlığı‟ndan izin talep etmektedirler.239
Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediy e bu teĢekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir veya kardeĢ kent iliĢkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dıĢ politikaya ve uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın izninin alınması zorunludur.

Ayrıca Belediyeler, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirmede veya kardeĢ kent iliĢkisi kurmada Ek 3 ve Ek 4‟de yer alan 2005-62 ve 2005-36 sayılı genelge hükümlerine göre ĠçiĢleri Bakanlığı‟na müracaat etmektedirler.

237

Richard Pococke, (2010), Seyyahların İzinde Seferihisar, Ġlhan P.(Çev), Seferihisar Belediyesi Yayını, Ġzmir: s.3. 238 Ġsmail BaĢaran, (2008), Kent ve Yerel Yönetim, Okutan Yayınları, Ġstanbul: s.5 . 239 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.html (20.06.2010).

BaĢvuru Süreci Cittaslow fikri Seferihisar belediye baĢkanı.2.2010). standartlaĢmaya karĢı. tanıdıklarından gelen e-maillerde böyle bir hareketin var olduğunu öğrendi. güzelleĢerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesi olduğunu söylüyor.243 Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü‟ne göre. sıradanlaĢmaya. organik veya doğal ürünlerin kullandığı restoranılar çalıĢıyor.seferihisar.06. bunu Seferihisar‟da gerçekleĢtirmenin mümkün olup olmadığı araĢtırıldı. çirkinleĢmeden. http://www. Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer ayrıca. çarpık kentleĢme.org/yavas-sehirler (15.75 3. Seferihisar‟ın kendi yolunu çizebilmesi.05. Mustafa Tunç Soyer tarafından gündeme getirildi. Fastfood ve büyük alıĢveriĢ merkezleri gibi yapılar bulunmuyor. betonlaĢmaya.bel. yaĢam kalitesiyle ilgili bir yolculuk olduğunu belirtiyor. teknolojini n hızlı temposundan memnun olmayan insanların arayıĢıyla baĢlamıĢ bir trend. 242 http://www.240 Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer. yaĢanan politik çalkantılardan. üyeliğe baĢvururken hedeflerinin. 240 241 Köstem‟le mülakat (Ek 2). gelgitlerden bağımsız bir Ģekilde.2010). Cittaslow yöneliĢinin bir hedef değil. Belediye baĢkanı seçildikten sonra. Kendisi belediye baĢkanı olmadan önce internet ortamında. Temel olarak doğal enerji kaynakları kullanılıyor. kültürel varlıkların korunduğu ve öne çıkartıldığı ve biraz da basit sade yaĢam tarzının öngörüldüğü bir konsept. 243 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Dolayısıyla biraz nostaljik.242 Cittaslow Seferihisar Temsilcisi Bülent Köstem. Hızlı tempodan rahatsız olan. kentler araç trafiğine kapatılıyor. sanayileĢmeden. karĢılanan gereklilikler ve gerekliliklerin karĢılanması için yürütülmekte olan projelerin tanımını. Cittaslow Koordinasyon Komitesi‟ne. Cittaslow ağına katılmak isteyen Ģehrin belediye baĢkanının. özellikle Ege kıyılarında kendini gösteren.pdf (13.izmirdesanat. Birlik üyeliğine katılmayı talep eden Ģehrin tanıtımını. biraz tarihsel. Cittaslow üyeliğine neden baĢvurduklarını Ģöyle açıklıyor:241 YavaĢ ġehirler dünyada yeni geliĢen bir trend. Mümkün olduğu görülünce de harekete geçildi ve bu amaçla belediyede Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü kuruldu.tr/gazete. Daha sonra ki zamanlarda Ġtalya‟ya gittiğinde Cittaslow Ģehirlerinden birinde bulundu ve Ģehri inceleme fırsatı buldu. Seferihisar‟ın doğal koĢulları ve geleneklerimizin “YavaĢ ġehir” için çok uygun olduğunu düĢündük ve baĢvuru yapmaya karar verdik. katılmayı tercih etme nedenini. Seferihisar‟ın geleceğinin garanti altına alınması. .2.

Köstem‟le mülakat (Ek 2). caddeyi insanların sosyalleĢmesine imkân sağlayacak biçimde kent mobilyalarıyla teçhiz etmeyi ve yayaların caddede trafik stresi olmadan dolaĢabilmesi için trafiği azaltmayı içeren bir cadde düzenlemesi projesi hazırlamıĢ. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleĢtirilmesi planlanan bu projede binaların boyanması. Çünkü ana cadde Ģu andaki haliyle çanak antenler. Niyet mektubu gönderildikten sonra. Örneğin.cittaslow.76 birlikle kurumsal ve teknik iliĢkiler için gerçekleĢtirilen konular hakkındaki bilgileri kapsayan bir baĢvuru dosyası sunması gerekmektedir. Cittaslow üyelik süreci. çeĢitli boylarda ve tipte dükkan tabelaları. ilk kendi 244 245 http://www. gerçekleĢtirilmesi gereken kriterleri anlatılmıĢ.net/download/. dükkan tabelalarını birbiriyle uyumlu ve estetik hale getirmeyi. Cittaslow kriterleri çerçevesinde ana caddede bir belediye bir düzenleme yapmak istiyor. bu caddede bulunan binaları birbirleriyle uyumlu renklerde boyamayı. balkonların sardunyalarla süslenmesinin hedeflendiğini halka anlatılmıĢ.244 Cittaslow Uluslar arası Tüzüğü‟ne uygun bir Ģekilde. çanak antenleri merkezi sistemle çatılarda toplamayı. Seferihisar Belediyesi. 245 Seferihisar halkı Cittaslow hareketini öğrendikçe sevmiĢ ve benimsemiĢ. Bu toplantılarda Cittaslow felsefesini. Seferihisar Belediyesi tarafından 17 Haziran 2009 tarihinde Cittaslow‟un merkezi Ġtalya‟ya bir niyet mektubu gönderilmesiyle baĢlıyor. Cittaslow üyeliğine kabul için yerine getirilmesi gereken farklı alanlarda 59 kriter çerçevesinde Seferihisar‟da bunlardan hangilerinin var olduğu ve hangilerinin gerçekleĢtirilebileceği bağlamında bir çalıĢma yapılıyor. ÇeĢitli duyuru ve tanıtım materyalleri ile halk bilgilendirilmeye çalıĢılıyor. Kahvehane toplantılarında Cittaslow‟u anlatmaya baĢladıktan sonra insanlardan olumlu geri bildirimler alınmıĢ. direklerden sarkan elektrik ve telefon kablolarıyla iĢgal edilmiĢ durumdadır. . Seferihisar Belediye Kültür Merkezi‟nde ve Seferihisar‟a bağlı 14 köy kahvehanesinde halk bir araya getirilerek Cittaslow‟u tanıtan sunumlar yapılıyor. pencerelere söve yapılması. Seferihisar‟ı tanıtan bu mektupta ayrıca amaçlar ve Cittaslow olma niyeti belirtiliyor. Ġlk bilgilendirme toplantısından itibaren katılım her toplantıda artmıĢ. Binaların boyanmasında gönüllü olarak çalıĢmak isteyenler. Cittaslow Birliği‟nin ne olduğunu. ne olmadığını. mevcut üye kentlerden örnekler verilmiĢ. Diğer yandan Seferihisar içinde de harekete geçilerek Cittaslow‟u tanıtma çalıĢmaları yapılıyor.

Çünkü birliğe üye olmak için kriterlere yüzde 50 uygunluk yetiyorken Seferihisar‟da bu durum yüzde 70‟i aĢmaktadır Ayrıca yapılan tanıtım ve sunum çok iyidir ve Seferihisar yavaĢ Ģehir olma iddiasında samimi bulunur. Seferihisar‟da ki yaĢam Cittaslow felsefesine yakındır. 249 http://www.com/h51930-yavas-sehrin-baskani-da-yavas. “hiç denetlenmeden Cittaslow üyeliğine kabul edilen tek Ģehir” olduklarını söyler.org.248 28 Kasım 2009 tarihinde de Seferihisar.arkitera.77 evinde bu değiĢikliklerin yapılmasını isteyenler olmuĢ. (2010). 250 Seferihisar Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç Soyer.asp?ID=4 (06.seferihisar. Normalde birlik. 248 http://www. Sürat Çağına Ġnat YavaĢ ġehir ler. TOKİ Haber Dergisi. . tüm dünyadaki Cittaslow kentlerinin bir arada olacağı Ġtalya‟daki Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısına davet edilir.2010). Soyer. 250 Tarık Öztürk.tr/kurumsal/sayfa. Çok katlı otellerin olduğu.4.247 Üye adaylığı cevabının gelmesinin ardından.tr/gazete. sabaha kadar müzik yayını olan bir yer olsaydı elbette Seferihisar‟ın üyeliği daha baĢtan reddedilirdi.”Cittaslow”. nüfusu 50. 251 http://www.38.249 Seferihisar‟ın Cittaslow‟a üyeliği sadece ülkemiz için değil dünyada da bir ilktir. 23 Kasım 2009 tarihinde Ġtalya‟ya gider ve Seferihisar‟ı anlatan bir sunum yapar.246 Niyet mektubu gönderildikten sonra Ġtalya merkezden Seferihisar‟ın üye adaylığına kabul edildiğine dair bir cevap gelir. Cittaslow üyeliği için en temel Ģart olan. Sayı. ġunu da belirtmek gerekir ki.2010).06. Köstem‟le mülakat (Ek 2). Bunun yanı sıra. Seferihisar Ege kıyılarında bir kıyı Ģehri olmakla beraber sükûnetini koruyabilmiĢ bir Ģehirdir.251 246 247 http://www.000‟in altında olmak Ģartını sağlamaktadır.ekoiq.ebso. Seferihisar Belediye BaĢkanı Tunç Soyer.com/roportajlarDetay. baĢvuru yapan Ģehirleri yerinde incelerken Seferihisar için bu prensip iĢletilmez.bel. Çünkü Seferihisar. yani “YavaĢ ġehir” unvanını alır ve dünyada “salyangoz” logosuyla temsil edilen Ģehirlerden biri olur.php?sayfa_no=555 (13. Ġstanbul: s.06.

hem de gerçekleĢtirmek için taahhütte bulundukları kriterlerden dolayı puan alınmıĢ. a. Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinden olan ISO 9000 ve ISO14000 belgeleri yoktur.k. Cittaslow merkezine 2011 yılına kadar bu belgelerin alınması konusunda taahhütte bulunulmuĢ.252 Seferihisar‟da Cittaslow tanıtımı için belediyenin bastırmıĢ olduğu broĢürlere baktığımızda Cittaslow‟un çevirisi olarak “yavaĢ Ģehir” değil “sakin Ģehir” ifadesinin kullanıldığı görülüyor. yavaĢ anlamına gelen “slow” kelimesine olumsuz anlamlar yüklediğini.g. Yani Seferihisar‟da üyeliğe baĢvururken gerekli kriterlerden bazıları zaten varmıĢ ve bunlardan tam puan alınmıĢ.. Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için o anın Ģartlarından dolayı Cittaslow‟u “sakin Ģehir” 252 253 Köstem‟le mülakat (Ek 2).(Bkz. Avrupa‟da yaĢayanlar “citta” kelimesinin Ģehir . “slow” kelimesinin yavaĢ anlamına geldiğini biliyorlar. Avrupa‟da Cittaslow‟a üye ülkelerle yaptığımız görüĢmelerde halkın.5) Ancak Türkiye‟de “citta” ve “slow” kelimeleri bir anlam ifade etmediği için Cittaslow kelimesini tercüme etmek zorundaydık. Fakat Türkiye‟de halk bu kelimelerin anlamını bilmediği için biz Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme ettik. Avrupa‟da ortaya çıkan bir hareket olduğu için.2-3. daha ne kadar yavaĢlayacağız?” Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik. . ss. Dolayısıyla bu tür taahhütler de tam puan olmasa da Seferihisar‟a puan getirmiĢ.78 Resim 3. BaĢvuru esnasında. Bunun sebebini Bülent Köstem Ģöyle açıklıyor: 253 Aslında Cittaslow‟un tüzüğünde Cittaslow kelimesinin tercüme edilmemesi yönünde bir madde var. Cittaslow üyeliğine kabul edilmiĢ. Yani niyet mektubu gönderildikten yaklaĢık 7 ay sonra Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliği gerçekleĢmiĢ. Seferihisar Cittaslow Belgesi Kaynak: Seferihisar Belediyesi.1. s. Böylece. “biz yavaĢlıyor muyuz. Ek 1. 17 Haziran 2009‟da baĢlayan üyelik süreci 28 Kasım 2009‟da tamamlanmıĢ ve Seferihisar. Cittaslow.

geriye gitmek veya eskide yaĢamak değildir. tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak için bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaĢılması. çevreye ve insana zararlı olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının ve enerji tasarrufunun teĢvik edilmesi ve belki de en önemlisi bir Ģehrin kendini dünyadaki binlerce aynı Ģehirden farklılaĢtırmasıdır denilmektedir. hava. gürültü.254 Cittaslow tanıtım broĢüründe “Cittaslow ne değildir?” baĢlığını taĢıyan açıklamalarda ise. Cittaslow hakkında sağlıklı ve doğru bilgileri paylaĢmak amacıyla Seferihisar Belediyesi.k. Cittaslow. organik ürünlerin ve yemeklerin özendirilmesidir.g. Ancak daha sağlıklı olan yerel besinlerin.79 olarak tercüme etmeyi daha uygun bulduk. . Teknolojiye karĢı çıkmak değildir. YavaĢ. Cittaslow. Bu broĢürlerde Cittaslow‟un ne olup ne olmadığı ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmıĢ. ıĢık ve elektro manyetik kirliliklerin sürekli kontrol edilmesi ve sağlığı tehdit etmeyecek seviyede tutulması. Daha yavaĢ yemek değildir. Okullarda çocuklarımıza tat ve beslenme üzerine eğitim programları düzenlemektir denilmektedir. Hava ve gürültü kirliliğini azaltmak için bisiklet ve fayton kullanımını özendirme k ve kullanılması için gerekli altyapıyı sağlamaktır. Ģehrin dokusunun.255 254 255 http://www. Arabaya binmeyi yasaklamak değildir. “YavaĢ” kavramı çerçevesinde halkta oluĢabilecek yanlıĢ anlaĢılmalara meydan vermemek. araçların girmediği. internet sitesi üzerinden de dijital olarak yayınladığı broĢürler hazırlayıp halka dağıtımını sağlamıĢ. müziğinin ve hikâyesinin uyum içinde. Ģehir sakinlerinin ve ziyaret edenlerin zevk alabilecekleri bir hızda yaĢanması. “Cittaslow nedir?” baĢlığını taĢıyan açıklamalarda. a. kelimesine yüklenen olumsuz anlamların yanlıĢ ve haksız olduğu Seferihisarlılar tarafından anlaĢıldıktan sonra yavaĢ kelime sini kullanmak isteyebiliriz.org/index. Tam tersine. renginin. Ģehir sakinlerinin ve Ģehri ziyaret edenlerin rahat bir nefes almak için dinlenebilecekleri alanlar yaratmaktır. belediye hizmetlerinin internet ortamına taĢınması ve kent halkının bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için eğitilmesidir.cittaslowseferihisar. yerel zanaatları. Ancak.

org.06. hiçbir Ģey ekmedikleri tarlalarını tekrar ekmeye sebze-meyve yetiĢtirmeye baĢlamıĢlar.. kentin insani zenginliği ve fiziki altyapısının yeni bir anlayıĢla ele alınacağı bu çalıĢmalar kapsamında çok para harcamak gerekmediğini yalnızca kentte yaĢayan halkın. ortaya bir yerel kalkınma modeli çıktığını söyleyen Soyer. .php?option=com_content&view=article&id=6:sakinsehir&catid=1: son-haberler&Itemid=50 (14.257 Cittaslow‟a üye olduktan sonra en çarpıcı değiĢim yerel üretici üzerinde.258 Fiziksel değiĢim anlamında Seferihisar‟ın hemen giriĢindeki Atatürk Caddesi‟nde üç tane bina üzerinde çalıĢma yapılmıĢ. Yaptıkları iĢin değerli ve para kazanabilecekleri bir iĢ olduğunu görmüĢler. Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Cittaslow olarak tescillenen Seferihisar adaylık sonrası Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmek üzere çalıĢmaya baĢlamıĢtır.2.5.2010). Bu çalıĢmaların baĢlangıcında yaklaĢık yirmi tane ressam ve mimarla Seferihisar‟da binaların nasıl güzelleĢtirebileceği konusunda toplantılar yapılmıĢ. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar. Çevre Politikaları. 259 a.arkitera.2010). yaĢam kalitesini yükseltmek için farklı bir düĢünce yapısına sahip olması ve Cittaslow‟u sahiplenip desteklemesi gerektiğini söylüyor.php?action=displayNewsItem&ID=48923 (14. Böylece köylerde büyük bir değiĢim baĢlamıĢ. Yerel Ürünlerin ve Üretimin 256 http://www.com/news.saygid. 257 http://www.3. sakin Ģehir kriterlerini yerine getirmeye yönelik çeĢitli projelerin de hayata geçirilmeye baĢlandığı belirtiyor. Ġnsanlar yetiĢtirdikleri ürünleri halde satamadıkları için yıllardır boĢ bıraktıkları. Belediye BaĢkanı Soyer. ana cadde üzerinde “Belediye Pasajı”ndan baĢlayarak bazı binalar üzerinde mimari güzelleĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢ. Yapılan toplantılar sonucunda oluĢturulan taslağa uygun Ģekilde.k.tr/index.259 Cittaslow kriterleri bağlamında Sakin ġehir olmak için yapılan çalıĢmaları Cittaslow Kriterleri ile uyumlu olacak Ģekilde. 258 Köstem‟le mülakat (Ek 2). köylerde olmuĢ.256 Sakin Ģehir kriterleri yerine getirildiğinde.80 3.06. s.g. Aynı Ģekilde “Sığacık Pazarı”na halden mal getirmeyip burada sadece Seferihisarlıların mallarını satmasına izin verilmiĢ. Altyapı Politikaları. Öncelikle “köy pazarı”nda köylülerin açık pazar kurmasını ve sadece Seferihisar‟da üretilen malların üreticileri tarafından satılması sağlanmıĢ.

yerel yönetimlerce enerji tasarrufunun sağlanmasının planlanması. Farkındalık OluĢturma ve Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi baĢlıkları altında 7 kategoride toplayabiliriz.3.Kentsel ya da toplu kanalizasyon için arıtma tesisinin bulunması 5.2. 260 Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi'nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu .000 kiĢilik bir biyolojik atık su arıtma tesisi kurulmuĢtur. Ġzmir ilçe belediyeleri ve kurmuĢ olduğu konsorsiyumla yaptığı sözleĢme sonucu ilçemizden toplanan çöplerin ayrıĢtırılması yapılmaktadır. organik atık miktarı ve yeĢil atık miktarı raporları alınarak bu konu üzerine daha önce çalıĢmıĢ bir danıĢmanlık firmasına bu sonuçlar teslim edilmiĢtir. bio-yakıt vb.Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar. 3.Endüstriyel ve evsel kompostlamanın yaygınlaĢtırılması ve teĢvik edilmesi Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Hava kirliliğini ve kalitesini ölçmek için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin mobil hava kirliliği izleme aracı Seferihisar‟da 2 ay boyunca ölçümlerde bulunmuĢtur. Deniz suyu temizliğini belgelemek için Ġl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı ölçümler ve Ģebeke sularının temizliğinin kanıtlamak için ĠZSU‟dan su temizlik raporları alınmıĢtır Konu ile ilgili Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ÇEVKO.81 Desteklenmesi. yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi. Seferihisar Ġlçesi Biogaz Tesisi Projesi Ġlçe merkezi ve köylerde ortaya çıkan tüm organik atıkların ayrıĢtırılması ya da ayrı ayrı toplanması ile biogaz tesisinin hayata geçirilmesi Seferihisar için oldukça önemli bir konudur. Sonuçların olumlu olması halinde bir kompost aracı alımı ve tesis için arazi düzenlemesi yapılması planlanmaktadır. 3 Haziran 2010. su ve toprağın kalitesinin. Endüstriyel ve evsel kompostlama hakkında araĢtırma yürütülmüĢ ve bu alanda uzman yetkililerde görüĢülmüĢtür. Konu ile ilgili olarak yeĢil atık miktarları doğrultusunda özel bir Ģirkete Seferihisar‟da kompost tesisi hakkında ön fizibilite çalıĢması yaptırılacaktır. Konuyla ilgili olarak Gümüldür Atık Transfer Ġstasyonu‟ndan haftalık ve aylık toplam atık miktarı. mini hidroelektrik güç kaynaklan. . Firma öncelikli olarak bu bölgede bir biogaz tesisi kurulmasının ön fizibilitesini çıkaracaktır. ĠnĢaatı tamamlanan tesis kısa bir süre içerisinde faaliyete geçecektir. Seferihisar: ss.Hava.1-3. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Seferihisar‟da 50.1. Misafirperverlik. Çevre ÇalıĢmaları260 Cittaslow Kriterleri 1. yeĢil hidrojen. 2.) kullanımına dikkat çekilerek. 3. Ön fizibilite çalıĢması sonucu ortaya olumlu sonuçlar çıkar ise fizibilite çalıĢmaları ile tesis kapasitesi belirlenerek tesis 4.Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıĢtırılarak toplanmasının teĢvik edilmesi ve yaygınlaĢtırılmasına yönelik projeler.

82 projesi çizilecektir. Ġzmir Ekonomi Üniversitesi. A.TaĢımacılık. Proje çalıĢmaları kapsamında en fazla 25km/sa hızla gidecek olan 3 tekerlekli bisiklet ulaĢım ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaktır. Seferihisar Belediyesi.Temizlik San.Turizm. Enerji Verimliliği Eğitimleri Enerjiyi verimli kullanma bilincini uyandırmak ve çeĢitli faaliyetlerle Seferihisar genelinde enerji verimliliği konusunu gündemde tutmak amacıyla Schneider Elektrik ile iĢbirliği içerisinde Seferihisar Belediyesi kamu personeli. ikinci konut ve yerel halka yönelik hizmet verecektir. Ltd.Hizmet. elektrik malzemeleri satıcıları. Tic. Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Üniteleri Projesi Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Jeotermal ĠnĢaatTurizm. Proje için düĢünülen araç Seferihisar Karakayalar Bölgesi‟nden Sığacık Mahallesi‟ne giden yol güzergâhında 25-30 kiĢi kapasiteli olacak ve raylı sistem üzerinde çalıĢacaktır. Seferihisar‟da ikamet eden kiĢiler ve öğrencilere yönelik olarak „Enerji Verimliliği Eğitimleri‟ verilecektir. Alternatif Enerji Kaynaklı Tramvay Projesi Alternatif Enerji kaynaklarının değerlendirilmesi hususunda yenilenebilir enerjinin ulaĢım araçlarında kullanılması ile ilgili olarak Ġzmir Ekonomi Üniversitesi. GüneĢ Fayton Tic. ve bir proje danıĢmanı ile birlikte Seferihisar Merkez . Biogaz tesisinin kurulmasındaki temel amaç ortaya çıkan enerji ile bu seraların ısıtılması olacaktır. ġti. GüneĢ Enerjili Bisiklet Projesi Yenilenebilir enerjinin ulaĢım araçlarında kullanılması kapsamında.TaĢımacılık. Özel olarak Seferihisar ve çevre ilçelerdeki otel ve tesislere.Temizlik San.Sığacık Mahallesi arasında alternatif enerji kaynaklı tramvay projesi üzerinde çalıĢılmaktadır. sivil toplum kuruluĢları temsilcileri.ġ ortaklığı ile Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Ünitelerinin kurulabilmesi için çalıĢma yürütülmektedir. Seferihisar Jeotermal ĠnĢaat.ġ ve bir proje danıĢmanı kent içi ulaĢımda otomobil yerine güneĢ enerjili bisiklet kullanımını yaygınlaĢtırmak için çalıĢma yürütmektedir. Tic.Özel Eğitim.Seferihisarda yaygın bir geçim kaynağı olan seracılığın en önemli masraflarından biri seraların ısıtılması için harcanan enerji bedelleridir. . A. Kurulacak olan Kür Merkezi konaklama kapasitesine sahip olmanın yanısıra. genel olarak günü birlik kullanım için olanak sağlayacaktır.Özel Eğitim Hizmet.

Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılması için planlar yapılması.Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. dükkan tabelalarının birbiriyle uyumlu ve estetik hale getirilmesi. 11. Çevre yönetim sistemlerinin Seferihisar‟daki farklı kurum ve kuruluĢlar tarafından benimsenmesini sağlayabilmek amacı ile Ekim 2010 tarihinde Ġzmir ilindeki üniversiteler ile iĢbirliği içerisinde eğitim programları düzenlenecektir. Bu konuda çıkan son kanunlardan sonra GDO‟lu tohumların kullanımının yasaklanması hakkında atılabilecek adımlar için yasal yollar araĢtırılmaktadır.83 6. Gündem 21 Projesi kapsamında Ağustos 2009 tarihinde Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi kurulmuĢtur ve Kent Konseyi Meclisleri Cittaslow kriterleri kapsamında çalıĢmalar yürütmektedir. yeterli kaynak bulunduğunda gerçekleĢtirilecek çalıĢmalar arasında yer almaktadır. Seferihisar‟da farklı boylarda ve tarzlarda ilan ve reklam panoları yerine Seferihisar Belediyesi tarafından belirlenen standart boyda ve tarzda ilan ve reklam panoları kullanılmaya baĢlanmıĢtır.Çevre yönetimi sistemlerinin benimsenmesi (EMAS ve Gündem 21 projelerine katılım) Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından Ģehrin en kalabalık olduğu yaz sezonunda gürültü ölçümleri yapılacak ve olması gereken parametrelerinin üzerinde değerler çıkması durumunda gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir. Elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonlarının yerleri ve teknik özellikleri tespit edilmiĢtir. 8.Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi.Genetiği değiĢtirilmiĢ organizmaların (GDO) tarımda kullanılmasının yasaklanması. 7. . 10. Cittaslow kriterleri çerçevesinde çanak antenlerinin merkezi sistemle çatılarda toplanması.Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması 9. Seferihisar Atatürk Caddesi‟nde bulunan mevcut tabelalar sökülmeye ve belediye tarafından bu tabela ve panoların yerlerine yeni standartlara uygun tabelalar asılmaya baĢlanmıĢtır. Konu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için GDO‟ya Hayır Platformu‟na katılınmıĢtır. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından Ģehrin en kalabalık olduğu yaz sezonunda ıĢık ölçümleri yapılacak ve olması gereken parametrelerinde üzerinde değerler çıkması durumunda ıĢık kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir.

. Düzce Medresesi.84 3.g. ss. Seferihisar ulaĢım planlaması üzerine çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Bu kaynak kullanılarak yapılacak ihale için çalıĢma tamamlanmıĢtır ve Mayıs ayının 3. Hazırlanmakta olan alternatif ulaĢım sisteminde ilçede kullanılmayan ara yollar ulaĢıma açılarak yol akslarında değiĢiklikler yapılacak ve atıl yapıdaki alanları ulaĢım planına dahil ederek güvenli ulaĢım planları yeniden yapılandırılacaktır.Tarihi mekânların. 2.969 TL kaynak ayrılmıĢtır. Teos Antik Kenti kamulaĢtırılması için Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 144. Bu çalıĢmalarda toplu ulaĢım ve bisiklet yolları yapılması ön planda tutularak Seferihisar‟daki mevcut ulaĢım sistemine alternatif bir ulaĢım sistemi hazırlanmaktadır. 261 a.Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar. Altyapı ÇalıĢmaları261 Cittaslow Kriterleri 1. Kabul edilen rapor önümüzdeki günlerde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi UKOME‟ye sunulacaktır. Proje çizildikten sonra restorasyon için ihale sürecine baĢlanacaktır. Güvenli ve düzenli trafik sağlamak ve araç trafiğini azaltmak adına yaz aylarında Sığacık‟ın bir bölümüne araç giriĢi yasaklanmıĢtır. Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ġehir Planlama bölümü ile birlikte. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. Ayrıca Seferihisar Merkezi‟nde bulunan Atatürk Caddesi‟nin araç trafiğine kapatılması Belediye Meclisi tarafından kabul edilmiĢtir. Bu proje için Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 422.000 TL kaynak aktarılmıĢtır. UlamıĢ ve Seferihisar merkezindeki hamamların restorasyonu için yol haritası çizilmiĢtir.3-7. Tescilli Sığacık Kalesi içerisinde bulunan sokakların sokak sağlıklaĢtırması için 1 No‟lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından iĢaretlemeler yapılmıĢtır. -Teos Antik Kenti‟nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kazı baĢlatılmıĢtır.128 TL ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından 177.354 TL kaynak tahsis edilmiĢtir.3. haftasında ihaleye çıkılacaktır.2.r.2. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar -Sığacık Kalesi Surları Röleve. Restorasyon Projeleri Yapımı” projesinin ihale süreci sona ermiĢtir ve kazanan Ģirket ile sözleĢme imzalanmıĢtır. Restitüsyon. Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 179. .

Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. giysi yardımı yapılmıĢtır. okul ve aile arasında bağ oluĢturmayı amaçlayan aktiviteler. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. Kronik rahatsızlığı olan kiĢilere ev eĢyası. Seviye Belirleme Sınavı ve Öğrenci Seçme Sınavı‟na hazırlanan öğrencilere yönelik olarak dershane hizmeti . Ramazan bayramında geliri düĢük olan kiĢilere erzak yardımı yapılmıĢtır. Ġhtiyacı olan kiĢilerin evlerinde küçük tadilatlar yapılmıĢ ve bahçeleri düzenlenmiĢtir. yaĢlılar ve kronik hastalar için ev yardımı da dahil olmak üzere çeĢitli yardımlar. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. Engellilere yönelik olarak mimarı engellerin kaldırılması üzerine Seferihisar Belediyesi kaynak yaratma çalıĢması yürütmektedir. yürüyen merdiven. Seferihisar‟ın ulaĢım planını hazırlamak için Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. 4. Gençlere yönelik eğlence ve spor faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürülebilmesi için Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile Gençlik Merkezi kurulmuĢtur.85 3. Ġlk aĢamada Seferihisar‟ın özellikle Ģehir merkezindeki trafik sorununu çözüme kavuĢturmak için ġehir Plancılığı Bölümü desteği ile Seferihisar Ģehir merkezinde trafiğin azaltılması ve yaya aksının geniĢletilmesi için alternatif çözümler ortaya koyulacaktır. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). Bu konudaki çalıĢmaların 2010 yılı yaz sonuna kadar bitirilmesi öngörülmektedir. kullanılmayan yolların ulaĢım planına dahil edilmesi.Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. Seferihisar‟daki 22 fiziksel engelliye tekerlekli sandalye dağıtılmıĢtır. sosyal tesisler. Seferihisar‟daki yaĢlılara ilaç yardımında bulunulmuĢtur.Aile yaĢantısını kolaylaĢtıran ve yerel aktivitelere olanak sağlayan programların teĢvik edilmesi (eğlence ve spor faaliyetleri. ayrıca ilçeye farklı noktalarda bisiklet otoparklarının kazandırılması önerileri bulunmaktadır. ilçe terminalinin yerinin değiĢtirilerek terminal çalıĢanlarına ve gelen ziyaretçilere daha iyi bir hizmet verilmesi. 6. Çözümler içerisinde alternatif aksların yaratılması. 5.Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. belediye çalıĢma saatlerinin düzenlenmesi. Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü ve Kent Konseyi‟nin çalıĢmaları kapsamında bu kritere yönelik olarak çeĢitli aktiviteler düzenlenmektedir. evleri ve bahçeleri ilaçlandırılmıĢtır. Ġlk aĢamada Sığacık‟ı Seferihisar‟a bağlayan yollar bisiklet kullanımına uygun hale getirilmeye çalıĢılmaktadır.) Seferihisar‟ın çeĢitli yollarında bisiklet yolları oluĢturmak için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile birlikte mevcut durum analizi yapılmaktadır. umumi tuvaletler vb. Düzenlemeler için gerekli olan kaynak yaratıldığında bu kritere yönelik olarak çalıĢmalar yürütülecektir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü tarafından “Kaliteli Ağırlama ve Misafirperverlik” eğitimi verilmiĢtir. Bu odalarda köylüler kendi ürettikleri ürünleri satma imkânına sahiptir. Seferihisar‟ın Sığacık Mahallesi kale içinde yerel ürünlerin ve el iĢlerinin sergilendirdiği “Sığacık Pazarı” kurulmuĢtur.Bozulmakta olan kentsel alanların ve Ģehrin yeniden kullanılmasına yönelik projelerin geliĢtirilmesi. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. Vasıflı yeĢil alanların niteliklerini arttırmak amacı ile eksik teçhizatlar belirlenmiĢtir. Seferihisar‟ın her mahallesinde bir kadın emeği evi açılmasıdır.86 verilmektedir.YeĢil alanların kurulması ve hizmet alt yapılarının bulunması (oyun alanları. bu pazara halden mal sokulmamakta ve sadece küçük üreticilerin ürünlerini satmalarına imkân verilmektedir. kadınların sosyalleĢmesine ve emeklerini değerlendirmesine yardımcı nitelik taĢımaktadır. 7. 9. 10. Bu Kadın Emeği Evi. Seferihisar‟ın UlamıĢ Mahallesi‟nde Seferihisar Belediyesi Kadın Emeği Evi açılmıĢtır. Eski Belediye binasının her bir odası Seferihisar‟ın köylerine tahsis edilmiĢtir. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak “dost mağazalar”ın kurulması.Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması.Tıbbi yardım merkezi 8. Seferihisar Belediyesi‟nin hedefi. Kale içinde ilk kez kurulan pazarda. 11. Yeterli kaynak bulunduğu takdirde bu eksiklerin giderilmesine yönelik bir çalıĢma yürütülecektir. Seferihisar‟daki tüm plajlara umumi tuvalet konulmuĢtur. Bu eğitim zor durumda olan vatandaĢlarla ilgilenme ve yardım etme konularını içermiĢtir. Seferihisar Belediyesi tarafından “Köy Pazarı” kurulmuĢtur.). Projenin beklenen sonuçları Sığacık‟a Sakin ġehir . hanımların el iĢleri ve birçok sanat eseri de sergilenmektedir. Seferihisar‟ın Sığacık mahallesinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak Sakin ġehir kriterlerine uygun meydan ve rekreasyon alanı düzenlemesi yapmak ve yerel sosyo-ekonomik yaĢamı canlandırarak ilçenin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek amacı ile ĠZKA‟nın “Turizm ve Çevre Mali Destek Programı”na baĢvuru sunulmuĢtur.Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması Seferihisar Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi‟nden Seferihisar‟daki tıbbi yardım merkezlerinin ve hastanelerin mevcudiyetini kanıtlayan yazı alınmıĢtır. ilçede üretilen tarım ürünleriyle. Ayrıca her Salı günü Köy Pazarı‟nın önünde açık bir pazar düzenlenmekte.

Seferihisar‟ın Cittaslow kimliğinin vurgulanması. yerine Seferihisar Belediyesi‟nin belirlediği standartlarda tabela ve panolar asılmıĢtır. Atatürk caddesinde yer alan 3 binanın pencere kenarlarına söve uygulaması yapılmıĢtır ve bina zeminleri beyaz. -Seferihisar‟da yaĢanan mimari dağınıklık ve düzensizliğin önüne geçmek için yeni yapılacak binalarda uygulanacak mimari standartların hazırlanması planlanmıĢtır. Ayrıca. ekoturizm destinasyonu olarak tanınırlığının sağlanması. Bu çalıĢmaların caddedeki bütün binalara uygulanması ve trafiğin kısıtlanmasıyla Atatürk Caddesi‟nin Seferihisarlılar ve ziyaretçiler için sosyalleĢme ve dinlenme alanı olması planlanmaktadır. bu grup yaptıkları toplantılar sonucunda Atatürk Caddesi‟nin yeniden yapılandırılması için bir mimari taslak çıkartmıĢtır. Atatürk caddesinde bulunan farklı boylardaki pano ve tabelalar kaldırılmıĢ. aydınlatmada güneĢ enerjisinden faydalanarak ilçe genelinde enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranının yükselmesidir.87 kriterlerine uygun nitelikte çağdaĢ peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda bir kamusal dıĢ mekân kazandırılması. Evlerde sürdürülen çalıĢmalar. yaya sirkülasyonunu ön plana çıkaracak farklı ulaĢım sistemlerinin entegrasyonunun oluĢturulması. yeĢil alanların ve yaya bölgelerinin artması ve yerel üretim yapan üreticiler ile bu ürünleri satan dükkân ve lokantaları destekleyecek düzenlemeler yapılması. evlerin dıĢ mekân olarak benzer özelliklere sahip olmasının sağlanmasına ve bir renk uyumunun oluĢturulmasına . Sövelerin renginin turuncu seçilmesinin nedeni Seferihisar‟da yetiĢen Satsuma mandalinasını çağrıĢtırmasıdır. Ġlk olarak farklı boyutlarda reklam ve dükkan panoları ve balkonlarda bulunan çanak antenleri ile ilgili çalıĢma yürütülmesine karar verilmiĢtir. Bu konuda Mimarlar Odası Ġzmir ġubesi ile birlikte yürütülen çalıĢma tamamlanmıĢtır ve Seferihisar Belediye Meclisi‟nin Haziran ayındaki toplantısında onaylanmak üzere konu meclis gündemine alınacaktır. Sığacık kalesinin güney ve batı duvarında yer alan evlerde de mimari çalıĢmalar uygulanmaya baĢlanmıĢtır. balkonlarda bulunan ve görüntü kirliliğine sebep olan çanak antenler toplanmasına yönelik olarak çalıĢma Atatürk Caddesi boyunca baĢlatılmıĢtır. -Atatürk Caddesi‟nde baĢlayan çalıĢmalara Sığacık‟ta devam edilmektedir. gürültü kirliliğini ve hızlı trafiği kesecek. Kent tarzının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Seferihisar ve Ġzmir‟de çalıĢma yürüten mimar ve ressamlardan bir grup oluĢturulmuĢ. söveler turuncu tonlarında renklerle boyanmıĢ ve zemin katlarda taĢ kaplama uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir.

Ayrıca caddeyi insanların sosyalleĢmesine imkân sağlayacak biçimde çevreyle uyumlu kent mobilyalarıyla donatılması amacı ile çalıĢmalar baĢlayacaktır. Sığacık kalesinin batı duvarında yer alan ve birbirinden farklı yapıya sahip kahvelerin gölgelikleri sökülerek. balkon ve pencerelere sarkıt saksıların koyulması ve sardunya yetiĢtirilmesi. Ekim 2010 tarihinde Çevre Master Planı hazırlanmıĢ olacaktır. Kahvelerde aynı tarz masa ve sandalye uygulaması için kahve sahipleriyle konuĢulmuĢ ve mutabakata varılmıĢtır. Doğanbey Mahalleleri olacaktır. 12.R. (kentsel yenilenme programı) iĢlevlerinin. Hazırlanacak olan plan Ģu bilgileri içerecektir: Atıksu yönetimi. 13. bu kahveler için aynı yapıya sahip pergole uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Cittaslow bilgi bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. Balık restoranlarının çatıları sökülmüĢ ve tek tip ve estetik çatı uygulaması yapılmıĢtır. Ürkmez. oturma alanları dükkanların arka tarafında yer alan dere kenarına alınmıĢtır.P. su temini ve katı atık yönetimi alanlarında fizibilite çalıĢması Çevre Master Planı projesinin kentsel planlama bölümünde Kentsel GeliĢim Analiz Raporu ile geleceğe yönelik kent yerleĢimi stratejilerinin belirlenmesi Katı atıkların değerlendirilmesi ile ilgili olarak temiz enerji hakkında kapasite raporunun hazırlanması Cadde ve sokak aydınlatmaları için güneĢ enerjisinden faydalanılabilme kapasitesinin belirlenmesi Su temini ile ilgili Belediye sınırları içerisinde çevre kirliliğinin kontrol altına alınabilmesi ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla içme ve kullanma suyu kaynaklarının incelenmesi ve mevcut durumun iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar Bu kapsamda Seferihisar‟da 4 farklı noktaya turizm ve Cittaslow bilgilendirme ofisleri kurulacaktır.U.Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. Sığacık kalesinin güney tarafında yer alan balık restaurantlarının çirkin bir görünüm veren naylon gölgelikleri sökülmüĢ. . Söve çalıĢmaları. dıĢ cephe boyalarının yapılması gibi çalıĢmalar tüm sokaklardaki düzenlemeler bitinceye kadar devam edecektir. Bu noktalar Seferihisar Merkezi ve Sığacık. Ege Üniversitesi Çevre Merkezi ve Seferihisar Belediyesi iĢbirliği ile Çevre Master Planı hazırlanmaktadır.88 yöneliktir.

Emlak vergisi. müteahhitlerin bilgilendirilmesi ve çevreye duyarlı yapıların inĢa edilmesi hakkında bilinçlendirme programları hazırlanmaktadır. Seferihisar‟da kablosuz ve kablolu internet eriĢimi mevcuttur.Özellikle gürültülü alanlarda gürültünün kontrol edilmesi için plan. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından ölçümleri yapılacaktır. fiber optik kablolar ve kablosuz sistemler için teçhiz etmek 3.Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. 2. 7.r.2.Çevre ve manzarayla uyumlu çöp kutularının tedarik edilmesi ve çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması.3.ġehri. . ss. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Biyo-mimari hakkında Seferihisar ilçesinde faaliyet gösteren inĢaat mühendislik firmalarının.Biyo-mimari alanlarının kurulması. Haziran ayı içerisinde çöp araçlarına GPS cihazlarının yerleĢtirilmesi yapılacak ve araçların uydu üzerinden bilgisayardan takibi gerçekleĢtirilecektir.8-9.g. Bu kriter çerçevesinde Seferihisar‟a özel bir çiçek olan ve ilgisizlik nedeniyle soyu tükenme aĢamasına gelen “Kum Zambağı” koruma altına alınmıĢtır.Elektromanyetik alanları gözlemleme sistemlerinin benimsenmesi. mimarlık ofislerinin. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. evrak takibi ve benzeri iĢlemler belediyenin internet sitesi üzerinden yapılmaya baĢlanmıĢtır.3. çöp toplama vergisi. 6. 262 Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından ilçenin en kalabalık olduğu yaz döneminde gürültü ölçümleri yapılacak ve olması a. 5. 4. Elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonlarının yerleri ve teknik özellikleri tespit edilmiĢtir. Belediye hizmetleri e-belediye çalıĢmasıyla internet üzerinden vatandaĢa ulaĢmaya baĢlamıĢtır. Çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması için çöp arabaları Araç Takip Sistemi yerleĢtirilmesi için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. vatandaĢlar için internet tabanlı bir belediye ağı oluĢturulması ve vatandaĢların bu ağı kullanmaları yönünde eğitilmeleri).VatandaĢlara hizmet sağlamak için planlar (Belediye hizmetlerinin internet üzerinden duyurulması.89 3. kira ödemesi. Bu bitkinin tanıtılması ve yaygınlaĢtırılması için çalıĢmalar devam etmektedir.. ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar262 Cittaslow Kriterleri 1.

. 9.9-12.Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması.g. Seferihisar ilçesi Gödence köyünde tarım-turizmi ve ev pansiyonculuğunun baĢlatılması. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Seferihisar‟ın kırsal kalkınma programının hazırlanması ve hayata geçirilmesini amaçlayan iĢbirliği protokolü hazırlanmıĢtır.Kentin renk planlamasının yapılması. Bu planın uygulaması Atatürk caddesi ve Sığacık mahallesinde baĢlamıĢtır ve bu çalıĢmalar merkezden baĢlayarak tüm Seferihisar sokaklarının renk bütünlüğüne kavuĢturulması için yaygınlaĢtırılacaktır. 263 a.. ilçe sınırları içerisinde mandalina entegre tesisinin kurulması. Bu kapsamda Seferihisar‟da çiftçilerle çeĢitli toplantılar ve alan uygulamaları yapılmıĢ ve organik tarım hakkında bilgiler verilmiĢtir. Satsuma balı üretimini arttırılması ve polen tesisinin kurulması. Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde arıcılık faaliyetlerinin arttırılması.3. ĠZKA Sosyal Kalkınma Mali Destek programı çerçevesinde yürütülmüĢtür. ss. Evden çalıĢma yapılacak sektör bulunmadığından dolayı telework teĢvik edilemeyecektir.r. ilçe sınırları içerisinde enginar entegre tesisinin kurulması. Seferihisar halkının geçimi tarım-hayvancılık ve yaz sezonunda turizm kaynaklıdır.Elektronik evden çalıĢmanın (telework) teĢvik edilmesi. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar263 Cittaslow Kriterleri 1. 3.4. Seferihisar merkezinde ana cadde düzenlemesi kapsamında tüm binaların beyaz zemin üzerine turuncu sövelerin yapılması ve tüm balkon ve pencerelerden sardunyaların sarkıtılması ile ilgili bir plan yapılmıĢtır.2. Eğitimleri baĢarı ile tamamlayan kiĢilere organik tohum dağıtılmıĢtır. Seferihisar ilçesinde iyi tarım uygulamalarının baĢlatılması projelerinin hayata geçirilmesi için Seferihisar Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ortak çalıĢmalar yürütülecektir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile iĢbirliği içerisinde “Sosyo-ekonomik kalkınma için sürdürülebilir bir örnek: Yarımadamda Organik Tarım” isimli proje.90 gereken parametrelerinde üzerinde değerler çıkması durumunda gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir 8.

okulların yemek hizmetlerinde organik. 4. meyve ve tahıl ürünlerinin restoranlarda ve kafeteryalarda kullanılmasını sağlamak ve yerel üretimi korumak amaçlı Köy Pazarı ve Sığacık Pazarı kurularak bölge üretici ve tüketicisi bir araya getirilmektedir. -Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından açılan “Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”na Seferihisar‟da yapılan enginar üretiminde iyi tarım uygulamalarına geçmek ve Enginar ve Mandalina Konservesi üretmek amacı ile Sınırlı Sorumlu UlamıĢ Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iĢbirliği içerisinde proje sunulmuĢtur. Bölge halkının ürettiği bez bebek. Organik Bal ve Bal Evi Projesi” sunulmuĢtur. organik bal üretilmesi amaçlanmaktadır.Esnaf ve zanaatkârlar tarafından üretilen ürünlerin. geliĢtirilmesini sağlamak amacı ile Ġl Tarım Müdürlüğü ile Tarım Bakanlığı‟na Organik Bal ve Bal Evi adlı projeleri sunmuĢ bulunmaktayız. eĢya ve el iĢlerinin kalitesinin sertifikalandırılması. 2012 yılı Tarım Bakanlığı Organik Hayvansal Üretim Projeleri kapsamında “Organik Sakız Koyunu YetiĢtiriciliği Projesi ve Organik Yumurtalık Tavuk YetiĢtiriciliği Projesi” Ġzmir Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından sunulmuĢtur.Yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya olan esnaf ve zanaatkarların ve/veya el iĢi ürünlerinin korunması ve himayesine yönelik programlar.YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. 5. Proje kapsamında Seferihisar‟ın UlamıĢ mahallesindeki mandalina üretiminde organik tarımcılığının geliĢtirilmesi ve bir bal evi kurarak. Bölge halkı tarafından üretilen çeĢitli sebze. seramik iĢleri ve deri kaplama sanatının desteklenmesi için Seferihisar Kent Konseyi tarafından programlar açılacak ve üretimlerin devam etmesi sağlanacaktır. Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile “Organik Tarım.Yok olma riskiyle karĢı karĢıya Bölge halkı tarafından yapılan göçer arıcılık olan geleneksel çalıĢma ve yöntemlerinin yok olmasını önlemek ve meslek yöntemlerinin himayesi. 3. 2. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması.91 Tarım Bakanlığı‟nın 2012 Organik Tarım Programı kapsamına alınmasına yönelik olarak Ġzmir Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından. Seferihisar Beyler köyü sakinleri tarafından üretilen örme sepetlerin kalitesinin arttırılması amacı ile sepet sektörünün öncü isimleri Seferihisar‟a getirilerek sepetlerin daha dayanıklı ve uzun süre kullanılabilir olmasını sağlanacaktır ve Türk Standartları Enstitüsü‟ne baĢvurularak Kalite Uygunluk Belgesi alınacaktır. .

Bu etkinlikte Cittaslow kapsamında yerel ürünlerin yapıldığı ve satıldığı tezgahlar kurulacak. aktivitelere destek olmak. yerel ürünlerden ve ev yapımı Ģaraplardan oluĢan bir konsept ile açılıĢ kokteyli ve kapanıĢ ikramları yapılacaktır. 9. kurulacak büyük pazarda katılımcılar yerel ürünlerini sergileme fırsatına sahip olacaktır. . Öğrenciler çapa yapma. Kent Konseyi tarafından Seferihisar‟a özgü tipik yerel ürünlerin taraması yapılmıĢtır. Sığacık Pazarı ve UlamıĢ Kadın Emeği Evi‟nde satılmaktadır. Bu yerel ürünler Seferihisar Belediyesi tarafından kurulan Köy Pazarı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin tez çalıĢmaları kapsamında bu çalıĢma 2010 yılında yaptırılacaktır.92 6. Festival kapsamında yerel kültürü yaĢatmak ve yerel üretimi desteklemek. Ġtalya‟dan ve Türkiye‟den katılacak olan yerel sanatçılar konser verecek ve tiyatro grupları gösteri yapacaktır. Seferihisar‟da baĢlayıp Karlovassi‟de bitecek olan yelken yarıĢı uluslararası katılımcılar arasında yapılacak olup yarıĢ öncesi ve sonrası çeĢitli aktivitelerle renklendirilecektir. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. Cittaslow Festivali 2010 yılının Ağustos ayında Uluslar arası Cittaslow Festivali düzenlenecektir. Ayrıca. 7. Festivalin teması “Yereli YaĢamak” olacaktır. Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluĢturduğu sebze bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiĢtiriciliğini öğretmektedir. 8. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği eğitimleri almıĢ bulunmaktadırlar ve kendi yetiĢtirdikleri ürünlerden hazırlanmıĢ olan yemekleri yemektedirler.YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. katılımcılar ülkelerindeki iyi uygulamaları paylaĢma fırsatı elde edeceklerdir.Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. YavaĢ Yemek üzerine farklı atölye çalıĢmaları düzenlenecek. -Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Seferihisar‟daki okullara organik ürünler hakkında eğitimler verilmiĢtir ve öğrenciler farklı organik meyve ve sebze tatma ve organik süt içme fırsatını yakalamıĢtır. YavaĢ YaĢamak.Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). Uluslararası Yelken YarıĢı 31 Temmuz-1 Ağustos 2010 tarihlerinde Seferihisar Belediyesi ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü tarafından Uluslar arası Yelken YarıĢı düzenlenecektir.Yok olma riski altında olan Ģarap ve gastronomik Slow Food çeĢitleri için.

bayanlar tarafından üretilen mandalina reçelleri ziyaretçilere satılmıĢtır.Yerel kültürel etkinliklerin teĢvik ve muhafaza edilmesi. Seferihisar‟da unutulan ve unutulmaya yüz tutan geleneklerin ve kültürel etkinliklerin tespit edilmesi için “75 YaĢ Yemeği” düzenlenmiĢtir. 11. Cittaslow kriterlerinde yerel değerlerin korunması büyük bir önem teĢkil etmektedir. Seferihisar‟daki okullarda çocuklarımızın kendi sebze ve meyvelerinin yetiĢtirmeleri ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilenmeleri için okullarda sebze bahçeleri kurulmuĢtur. Bu etkinlik kapsamında Seferihisar ilçesinde yaĢayan yaĢlılarımızla röportajlar yapılmıĢtır ve yerel el sanatları ve yerel yemeklerin taraması gerçekleĢtirilmiĢtir Seferihisar‟ın Beyler köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez ġenlikleri bu yıl da gerçekleĢmiĢtir. Seferihisar‟ın yerel değerlerinden biri olan hayvancılık sektörünün korunması ve geliĢtirilmesi açısından Panayır çok önemli bir anlam taĢımakta ve bu panayırın geleneksel hale getirilmesi planlanmaktadır. 13-14 Ekim 2009 tarihinde “Mandalina ġenliği” düzenlenmiĢtir. mandalinalı tatlılar.Kent ve okul bahçelerinin geleneksel yöntemlerle yetiĢmiĢ yerel ekinler için geliĢtirilmesi.93 10. Köyde imece usulü gerçekleĢtirilen ikramlar için hanımlar tarafından yerel yemekler yapılmıĢ ve yerel kültürü yansıtan kültürel aktiviteler düzenlenmiĢtir. 29-30 Mayıs 2010 tarihlerinde Seferihisar Ġlçesi‟nde KeçiKoyun YetiĢtiricileri Birliği ve Seferihisar Belediyesi tarafından hayvancılık sektörünün geliĢmesine katkıda bulunmak ve üretici-tüketici buluĢmasını sağlamak amacı ile Damızlık Koyun-Keçi Panayırı düzenlenecektir. Sebze bahçelerinde ürünler yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢ ve yetiĢen mahsuller Köy Pazarı‟nda öğrenciler tarafından öğretmenlerinin gözetiminde satılmaktadır ve öğrenciler kazandıkları para ile ihtiyaçlarını karĢılamaktadır. en kaliteli mandalina yarıĢmaları düzenlenmiĢ. . Bu Ģenlik kapsamında en iyi mandalina üreticisi.

r.). yol Teos Antik kentine bilgi verici tabelalar ve panolar gösteren turist güzergâhları yerleĢtirilmiĢtir.. Ulusal ve uluslararası boyutta ilgi çekebilecek yürüyüĢ ve bisiklet parkurları hakkında internet sitesinde harita üzerinde bilgi verilecektir. konaklama olanakları ve gezilebilecek yerler hakkında bilgi veren dokümanlar olacaktır.). 264 a.2. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile birlikte açılan kursta “Toplu Beslenme Yapılan Yerlerde Sağlıklı ve Güvenli Gıda Üretimi” eğitimi düzenlenmiĢtir.94 3. Sığacık‟da. doğal güzellikler ve görülmesi gereken yerlerin tabelalarla yönlendirmesi yapılacak ve bu yerlere mekân hakkında bilgi veren panolar yerleĢtirilecektir. ss. Misafirperverlik ÇalıĢmaları264 Cittaslow Kriterleri 1.5. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar -Dokuz Eylül Rotary Kulübü. ġehri ziyaret edenlerin Ģehri daha iyi tanıması için Seferihisar‟da yavaĢ güzergâhlar oluĢturulacaktır. uluslararası iĢaretlerin kullanılması. Ürkmez ve Doğanbey‟de. kamu alanlarına çalıĢma saatlerinde esneklik kazandırılması vb. Sığacık kalesine kalenin tarihi ile birlikte. turistik. 2.g. 3.Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. ġehrin yavaĢ güzergâhlarının tespit edilmesi için Cittaslow Gönüllüleri ile birlikte çalıĢmalar baĢlatılacaktır.3. Spor amaçlı yavaĢ güzergâhlar için öncelikle Seferihisar mevcut durum analizi yapılarak ilçede bulunan yürüyüĢ ve bisiklet parkurları detaylı bilgileriyle birlikte çıkarılacak ve analiz edilecektir. Seferihisar‟ın genelinde yönlendirme eksikliği bulunmaktadır. 4.Tarihsel merkezlerde.Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. Bu güzergâhlar üzerinde tarihi binalar. -Dokuz Eylül Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü ile iĢbirliği içerisinde açılan “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” eğitimi düzenlenmiĢ ve kursa katılan vatandaĢlara sertifika verilmiĢtir. Turizm bürolarında Seferihisar hakkında tarihsel bilgi veren dokümanlar.12-13. turist iĢaretlerinde hakkında kısa bir bilgi veren tabela yerleĢtirilmiĢtir. web siteleri vb. .Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park. Seferihisar‟a gelen ziyaretçilerin Seferihisar hakkında bilgi edilenebileceği Cittaslow ve Turizm Büroları açılması planlanmaktadır. Seferihisar merkezinde. Seferihisar haritası. Bu konuda yapılması planlanan çalıĢmalar sonucunda tarihi.

Kent halkının. Cittaslow‟un Seferihisar‟a katacakları hakkında bilgi verilmesi ve Dünya‟nın farklı ülkelerindeki Cittaslow‟lardan örneklerin paylaĢılması amacı ile Seferihisar Kongre Merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢtir. Seferihisar Belediyesi. Cittaslow Bilim Komisyonu üyeleri Eylül 2010‟da Seferihisar‟a davet edileceklerdir ve Ġzmir‟deki üniversitelere yönelik olarak Cittaslow hakkında bilgilendirme yapacaklardır. Kent Konseyi çalıĢma programını Cittaslow olmanın amaçlarını ve Cittaslow kriterlerini göz önünde tutarak oluĢturmaktadır. . fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması.2. Farkındalık ÇalıĢmaları265 Cittaslow Kriterleri 1.95 kültürel değeri olan merkezler ve ziyaretçiler tarafından görülmesi gereken diğer turistik çekim merkezlerinin yer alması planlanmaktadır. Bu eğitimler kapsamında ücret Ģeffaflığı ve ücretlerin sergilenmesi konularına yer verilmiĢtir. gençlik ve emekli meclisi oluĢturulmuĢtur. 265 a. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren tüm sektör personeline “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” hakkında eğitimler verilmiĢtir.. YavaĢ Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. Kent Konseyi kapsamında kadın meclisi.6.Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. Cittaslow‟a katılım motivasyonunun sağlanması için. YavaĢ güzergâhların çıkarılması sonucu Seferihisar‟a gelen ziyaretçiler gezi veya spor amacıyla yaya olarak.g. 3.Turistik iĢletmelerinin. Cittaslow olmanın amaçları ve prosedürleri ile ilgili olarak Kent Konseyine sunum yapılmıĢtır.r. prosedürleri. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Cittaslow olmanın amaçları. engelli meclisi.3. Seferihisar‟daki Siyasi Parti Ġlçe temsilciliklerine Cittaslow olmanın amaçları ve prosedürlerini anlatmak için toplantılar düzenlenmiĢtir. 5. genel olarak esnafın. ss.13-14. Aynı amaç ile Seferihisar‟ın farklı mahallelerinde 12 “Kahve Toplantısı” düzenlenmiĢtir. Aralık 2009 tarihinde Slow City ve Slow Food 2. Seferihisar ilçesindeki sivil toplum temsilcileri ve yerel halkın bir araya gelmesi ile Ağustos 2009‟da Seferihisar Kent Konseyi kurulmuĢtur. çocuk meclisi. bisikletle veya araçla Seferihisar‟ı en iyi Ģekilde gezebilecekleri ve tanıyabilecekleri güzergâhlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın. ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir. ayrıca görsel basın araçlarını kullanarak Slow City ve Slow Food uygulamaları hakkında geniĢ bir kitleye ulaĢmıĢtır. eriĢte ve mandalina reçellerinin satıĢını yaparak. Kitap okuma olanaklarını arttırmak amacı ile 2010 yılının Nisan ayında Seferihisar‟ın Orhanlı köyünde Seferihisar Belediyesi‟nin giriĢimi ile bir kütüphane açılmıĢtır. hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak. eriĢte ve mandalina reçeli üretimi yapmakta ve üretilen tarhana. hem de dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralıkta yapılan “Toprak Ana” kutlamasının ilkini gerçekleĢtirmek için etkinlik düzenlemiĢtir. “75 yaĢ iftar yemeği” düzenlenmiĢtir. dünyadaki sakin Ģehirlerde yapılan “Terra Madre-Toprak Ana” kutlamasında. Seferihisar Kadın Meclisi tarhana.Slowfood (YavaĢ ġehir . -Seferihisar Belediyesi Slow City ve Slow Food uygulamasının Türkiye‟de yaygınlaĢtırılması için televizyon ve radyo programlarına katılmıĢ.YavaĢ Yemek) uygulamaları kapsamında. Seferihisar‟daki öğrencilerin çapa yapma. Seferihisar‟da Cittaslow kapsamında gönüllü çalıĢma yürütmek isteyen kiĢileri bir araya getirmek için kurulacaktır. gelenek ve göreneklerin taraması yapılarak bu yemeklerin. 3. Seferihisar Belediyesi‟nin Cittaslow .Cittaslow ve Slow Food faaliyetlerinin yaygınlaĢtırılması için programlar geliĢtirilmesi. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği konularında bilgilerini arttırmak amacı ile okullarda sebze bahçeleri kurmuĢtur. elde edilen gelir ile maddi olanakları iyi olmayan öğrencilerin eğitim masrafları karĢılanmaktadır. gelenek ve göreneklerin günümüze de taĢınması için çalıĢma yürütülmektedir. Yemek.96 faaliyetlerini yaygınlaĢtırmak için kurulan ve merkezi Ankara‟da bulunan Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği‟nin (SAYGĠD) Ġzmir Ģubesi. YaĢlılarla yapılan röportajlar sayesinde Seferihisar‟a özgü yemekler. -AB KomĢuluk Günü olan 28 Mayıs 2010 tarihinde Sisam Adası‟ndan 50 kiĢi Seferihisar‟a gelecek ve Sisam ve Seferihisar vatandaĢları yerel yemeklerini ve yerel el sanatlarını birbiri ile paylaĢacaktır. Seferihisar‟da yaĢayan yaklaĢık 400 kiĢiyi bir araya getirmiĢtir. Seferihisar Belediyesi. Seferihisar‟daki kadınlar. .

ss. 2. Tipik yerel bölge ürünlerinin desteklenmesi amacı ile Seferihisar Belediyesi Köy Pazarı.3.. eriĢte.Yerel bir Slow Food Convivium‟un oluĢturulması. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları266 Cittaslow Kriterleri 1. Öğrenciler çapa yapma.Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla YavaĢ Yemek projesinin uygulanması. . Sığacık Pazarı ve UlamıĢ Kadın Emeği Evi kurulmuĢtur. okullardaki öğrencileri Slow Food felsefesi ve sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirilmek üzere bir kampanya yürütülmektedir. Öte yandan.2.7.97 3. Ayrıca Seferihisar Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarhana. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği eğitimleri almıĢ bulunmaktadırlar ve kantinlerinde kendi yetiĢtirdikleri ürünlerden hazırlanmıĢ olan yemekleri yemektedirler. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması.r. Seferihisar yerel yemeklerinin envanterinin çıkarılmasının ardından. 5.Slow Food ile iĢbirliği yaparak Seferihisar‟daki okullarda okul sebze bahçeleri okul sebze bahçelerinin kurulması kurulmuĢ ve ilk mahsuller toplanmıĢtır. 6. 2010 yılı içerisinde Seferihisar‟ın kendi Convivium‟unu kurması planlanmaktadır. Öğrenciler topladıkları mahsulleri Köy Pazarı‟nda satarak kazandıkları para ile ihtiyaçlarını karĢılamaktadırlar. Tespit edilen bir adet kum zambağının çevresi tel örgü ile çevrilerek koruma altına alınmıĢtır.Yerel ürünlerin Slow Food‟un “Mercati della Terra” Programı kapsamında desteklenmesi. bu yemeklerin yapımı ile 266 a. 4. mandalina reçeli üretmekte ve bu ürünlerin satıĢını gerçekleĢtirmektedir. Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluĢturduğu sebze bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiĢtiriciliğini öğretmektedir.14-15. korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması.g. Ayrıca. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Seferihisar‟da yerel bir Slow Food Convivium‟u kurmadan önce konu hakkında bilgi ve deneyim elde etmek için Ġzmir Bardacık Convivium‟una üye olunmuĢtur.Slow Food iĢbirliğiyle. Seferihisar‟daki okullarda kurulan sebze bahçelerinde yetiĢtirilen ürünler ile okulların kantinlerinde yemekler hazırlanmakta. 3. Ürkmez Bengiler Sahili‟nin yıllar boyu simgesi haline gelen kum zambakları zaman içerisinde yok olmaya yüz tutmuĢtur.Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri. öğrenciler kendi yetiĢtirdikleri ürünler ile beslenme fırsatı yakalamaktadır.

Sonuçta Cittaslow üyeliği ile birlikte insanların el emeği değer kazandı. dolayısıyla yaĢayanların ve ziyaretçilerinin “kentsel yaĢam kalitesi”ni arttırmak için kapsamlı çalıĢmalar yaptığı ve planladığı görülmektedir. Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi‟nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu‟ndan hareketle. ġu an pazar günleri Sığacık‟ta kurulan pazara Ġzmir‟den inanılmaz bir talep var.98 ilgili bir eğitim düzenlemiĢlerdir. samsadis. 7. Yaptığınız ve yapmayı planladığınız bunca çalıĢmadan sonra. Böyle bir risk karĢısında Cittaslow‟un çalıĢmalarının aksamaması için neler yapıyorsunuz? diye sorduğumuzda Bülent Köstem Ģöyle cevap veriyor: Eğer halk Cittaslow‟u benimsemezse Türkiye gibi siyasetin çok gelgitli olduğu bir yerde beĢ sene sonra baĢka bir belediye baĢkanı gelip bütün bu çabaları göz ardı edip farklı bir yoldan gidebilir. herkesi olumlu anlamda etkiliyor. kafeleri. ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir. Bu kısa süreçte bile insanların hayatına artı bir değer katıldı. Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın. ilçenin unutulan nohutlu mantı. kuzu dolması gibi yemeklerini piĢirerek. Belediye‟ye ait 19 Mayıs Düğün Salonu‟nda bir araya gelen kadınlar. balıklama. hem de dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralık‟da yapılan “Toprak Ana” kutlamasının ilkini gerçekleĢtirmek için etkinlik düzenlemiĢtir. kahveleri. Çünkü yaz aylarının kıĢ aylarına . Bu talep turizm camiasını. Sığacık‟ın bu kıĢ hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu ve daha önce kazanmadıkları kadar çok para kazandıklarını söylüyor. esnafı. Bir kaç sene sonra halk Cittaslow‟u daha fazla benimseyecek ve Seferihisar‟ın geleceği konusunda söz söyleme hakkı olduğunu bilecektir. konuklara ikram etmiĢtir. Bu yüzden bizim bilgilendirme ve gönüllü artırma çabalarımız var Bu çalıĢmaların tamamı halkın Cittaslow‟u daha çok benimsemesi için yapılıyor. Özellikle bu yaz sonu bu konuda elimizde daha çok veri olacak. Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmek. Seferihisar Esnafı. hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak. dünyadaki sakin Ģehirlerde düzenlenen “Terra Madre-Toprak Ana” kutlamasında.”Terra Madre” projesinin ve yemek cemiyetlerinin ortak eĢleĢtirme aracılığıyla desteklenmesi Seferihisar‟daki kadınlar. gelecek dönem yapılacak yerel seçimler sonucunda Cittaslow üyeliğinizi sağlayan Ģu anki belediye baĢkanı değiĢebilir.

269 Köstem‟le mülakat (Ek 2). somut olarak insanların sofrasındaki ekmeği büyüten bir projedir diyor.. Öztürk.99 göre daha verimli ve hareketli geçeceğine inanıyoruz. yapılan çalıĢmalar ve yapılması planlanan çalıĢmaları dikkate alarak yorumlayacak olursak.41-42. . a. Bütün bu olumlu geliĢmeler halkın Cittaslow‟u benimsemesini doğal olarak hızlandıracak ve Seferihisar‟da Cittaslow‟un kalıcılığını sağlayacaktır. Seferihisar halkının sofrasındaki ekmeği büyüttüğünü söylüyor.268 Cittaslow‟a üye olmakla her Ģey bitmiyor önemli olan Cittaslow‟u tam anlamıyla benimseyip Cittaslow‟un kriterlerini yerine getirmek ve bunu devam ettirebilmektir. Yani bu bir fantastik proje değil. Cittaslow‟un turizmle ilgili ciddi bir boyutu olduğunu. Yani Cittaslow‟un bir turizm potansiyeli oluĢturduğunu ve bu ziyaret yoğunluğunun Ģehir içindeki ticaret hacmini büyüttüğünü belirtiyor. ss. Bu ticaret hacminin büyümesinin somut faydası olarak.m. çünkü insanların yavaĢ Ģehirleri merak ettiklerini ve ziyaret etmek istediklerini söylüyor.267 Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer. Cittaslow ile çıkmıĢ olduğu yolculukta gerçekleĢtireceği kriterlerle. sürdürülebilir kent göstergelerinden birçoğunu hali hazırda üzerinde taĢıyan Seferihisar. Cittaslow‟un yaĢam kalitesini yükselten bir proje ve aslında bir yerel kalkınma modeli olduğunu söylüyor. sürdürülebilir kent olma iddiasının sürekliliğini sağlayacak kapasiteye sahip görünmektedir. 269 Cittaslow üyesi olmasının üzerinden henüz 7 ay bile geçmeden sürdürülebilir kent olarak Seferihisar‟ı incelemek çok erken olsa bile.g. Cittaslow felsefesini benimseyip o doğrultuda çalıĢmalar yapan Ģehirler kesinlikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlar ve sürdürülebilir bir Ģehir olabilir. 267 268 Köstem‟le mülakat (Ek 2).

Bu nedenlerle Cittaslow üyesi kentlerde. organik üretimi teĢvik etmekte ve bu ürünlerin değer kazanmasını sağlamakta.000‟in altında olması Ģartını ve Seferihisar. farklı ve özgün tarzlarıyla turizm için bir çekim merkezi olmaktadır. organik ürünlerin ve yemeklerin tüketilmesi özendirilmektedir. yerel üreticileri harekete geçirmekte. biyo çeĢitlilik. KüreselleĢmenin getirdiği standartlaĢmaya karĢı olması Cittaslow‟u.100 SONUÇ Sürdürülebilir gerçekleĢtirilmesini Ģart kentleĢmeye koĢtuğu farklı kriterler. kısaca. küresel Ģirketler karĢısında yerel ürün ve üreticileri desteklemeye. Bunun yerine yerel ürünler ve geleneksel yöntemlerle hazırlanmıĢ yemek satan mağazalar tercih ve teĢvik edilmektedir. Cittaslow‟da tarihi binalar korunarak iĢlevsel hale getirilmekte. su ve hava kalitesi. Orvieto. ekoloji ve adalet kavramları altında toplayabileceğimiz sürdürülebilirlik göstergeleri Cittaslow‟un da olmazsa olmaz kurallarıdır. Cittaslow. Bu . Üyelik için Ģehirlerin nüfuslarının 50. ekonomi. nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaĢmayan Ģehirler için geliĢtirilmiĢ “alternatif bir sürdürülebilir kent modeli”dir.) güçlü bir Ģekilde desteklenmekte ve gelecek kuĢaklara aktarılması için özel bir çaba harcanmaktadır. Bu bağlamda Cittaslow. fastfood tarzı yiyecek satan mağazalar bulunmamaktadır. Ludlow ve Goolwa‟nın özelliklerini dikkate aldığımızda diyebiliriz ki. yerel olan her Ģey (festival. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. aynı zamanda ana girdisini turizm gelirlerinin oluĢturduğu bir “yerel sürdürülebilir ekonomik kalkınma modeli” dir. Yerel ürün ve üretimin yanı sıra misafirperverlik alanında yapılan çalıĢmalarla Cittaslow üyesi kentler. Yerel ürünlerin tercih edilmesi. yemek vb. ürün. Yerel unsurların desteklenmesi ve gelecek kuĢaklara aktarılması amacıyla okullarda öğrencilere tat ve beslenme üzerine uygulamalı eğitimler verilmektedir. yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi vb. Yerel ve organik ürün ve üretim yöntemleri ile sağlanan ekonomik büyüme. Üye kent örneklerinde de görüldüğü gibi. Bu bağlamda daha sağlıklı olan yerel besinlerin. GDO karĢısında organik tarımı teĢvik etmeye götürmektedir. çevreye olumsuz etkisinin olmaması nedeniyle sürdürülebilirliğin “çevre ve kalkınma arasında denge” ilkesiyle örtüĢmektedir. üye olmak isteyen ve üyesi olan kentlerde sürdürülebilir kentleĢme göstergeleriyle paralellik göstermektedir. dolayısıyla yerel ekonomide bir canlanmaya sebep olmaktadır. bir bakıĢ olarak incelediğimiz ilke ve Cittaslow(yavaĢ Ģehir) yaklaĢımının.

doğal kaynakların korunması. Öyle ki Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmekten daha önemli olan Ģey. doğal. kentsel yaĢam kalitesi konseptinde kalite. üyesi olan Ģehirler için bir “kalite yolculuğu”dur. sürdürülebilir kentleĢmenin özellikle sosyo-kültürel boyutu kapsamına giren çalıĢmalar üzerine odaklanmıĢtır diyebiliriz.”Sürdürülebilir kent yaklaĢımı” ile. Çünkü insan yaĢamı sürekli bir geliĢim ve değiĢim içindedir. iklim.101 bilgilerden hareketle Cittaslow. sosyo-kültürel boyut. kentlerin yerel kültürlerini ve özelliklerini muhafaza etmelerini ve geliĢtirmelerini teĢvik etmesi bağlamında sosyo-kültürel açıdan da “sürdürülebilir bir kent modeli” dir. “kentsel yaĢam kalitesi konsepti”ni birbirinden ayıran temel nokta “kalite” kavramına yükledikleri anlamda gizlidir. bir sonuç değil süreçtir. Sürdürülebilirlikte kalite. dini ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluĢturulmasında önemli bir yer tutmaktadır. Orvieto (Ġtalya). Bilindiği üzere. 60 civarında Ģehrimizin daha Cittaslow üyesi olmak için harekete geçmiĢ olması . kent sakinlerinin baĢta olmak üzere ve gelecek ziyaretçilerin yaĢam kalitesini arttırmaya yönelik Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir. Ludlow (Ġngiltere) ve Goolwa (Avustralya) örneklerinin de göstermiĢ olduğu gibi Cittaslow. Kültürel kimliğin geliĢtirilmesi. Ülkemizde Seferihisar‟ın üye olmasından sonra. kentlerin tarihi ve kültürüyle ĢekillenmiĢ olan kent kimliği ile ilgilidir. daha çok üyesi olan kentler için yaĢam kalitesini(kentsel yaĢam kalitesi) arttırmaya yönelik çalıĢmalar yapılması için katalizör iĢlevi gören bir kentleĢme yaklaĢımı görünümündedir. ekoloji vb. Üye Ģehirlere sağlamıĢ olduğu kazanımlar dolayısıyla. Bu noktadan hareketle bu kentlerde. tarihi. gibi değiĢmez unsurları da içeren bir kapsama sahipken. Cittaslow Tüzüğü‟nden ve kriterlerinden anlaĢılabileceği gibi Cittaslow. BaĢka bir açıdan Cittaslow. Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü‟nde Cittaslow Logosu‟nun ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanan “yaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslar arası ağı” yazısı bu düĢüncemizi pekiĢtirmektedir. Bu bağlamda Cittaslow. kentsel donanım ve konfor unsurlarıyla ilgilidir. Ģehirlerin insan yaĢamı için sürekli bir geliĢim içinde olmasını hedefleyen bir felsefeye sahip olmalarıdır. kuruluĢunun üzerinden henüz 11 yıl geçmesine karĢın. 20 ülkeden 132 üye Ģehre ulaĢan Cittaslow‟un üye sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple bu kentlerde Cittaslow logosu bir “kalite göstergesi” olarak kullanılmaktadır.

Yayılma hızını dikkate aldığımızda Cittaslow. Seferihisar özelinde bir değerlendirme yapacak olursak. henüz sorun kaynağı olmamıĢ kentleri sorun olmaktan uzak tutmaya dönük bir çaba. Cittaslow Hareketi‟nin.000‟den az olması gerektiği koĢulu. kent tanımlarının olmazsa olmaz Ģartı. . sürdürülebilir kentleĢme için etkin bir model olabilmesi için. 50. Cittaslow‟a üye olabilmek için nüfusun 50.102 Cittaslow‟un yayılma hızı açısından bir fikir vermektedir. Orvieto. Dünyayı sürdürülemez hale getiren sebeplerin baĢında metropol boyutuna ulaĢmıĢ kentlerin ürettiği problemler olduğu düĢünüldüğünde. anlamlı olsa bile insanlığın geleceği açısından ikincil konumunda kalmaktadır. Sorunun asıl kaynağı dururken. Bütün bunlardan önemlisi Ģehirlerimizin güzelliği ve benzersizliği bu sayede muhafaza edilebilir. Cittaslow‟un sürdürülebilir bir kent modeli olma iddiasını sınırlandırmaktadır.000‟den az nüfusu bulunan kentlerin doğal olarak sürdürülebilir özellikler taĢıdığı söylenebilir. Cittaslow üyeliği sayesinde Ģehirlerimiz dünyaya açılabilir. Ludlow ve Goolwa‟nın özelliklerini de dikkate aldığımızda Cittaslow “küçük Ģehirler için bir modeldir” sonucuna varabiliriz. “yaĢayanlarının tarım dıĢı iĢlerde çalıĢması” ölçütü Seferihisar‟da geçerliliğini yitirmektedir. Çünkü Seferihisar‟da halkın en az %50‟si tarımla geçimini sağlamaktadır. Bu bilgiler ıĢığında Cittaslow yaklaĢımı. sürdürülebilir dünyanın en büyük engelleyicileri olan büyük kentler için geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bugün ülkemizde nüfusları her geçen gün azalan bir çok Ģehrimiz var ki Cittaslow üyeliği çerçevesinde hayata geçirmek zorunda kalacağı kriterler sayesinde birer çekim merkezine dönüĢebilir. Yani kent tanımları bağlamında olaya yaklaĢtığımızda Seferihisar ülkemizde nüfus kıstası açısından bir “kent” ama halkın iĢtigal ettiği iĢler açısından daha çok bir “kasaba” görünümündedir. ülkemizde özellikle tarihi ve kültürel zenginlikler açısından merkezi yer iĢgal eden Anadolu kentleri için bir fırsat olarak görülebilir. sürdürülebilirlik çalıĢmalarının merkezinde yer alan “çevre” ve “gelecek kuĢakların gereksinmeleri” kaygıları Cittaslow‟un geliĢtirilmesi gereken ana baĢlıklar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede. dünyada hızlı geliĢen uluslar arası Ģehir ağlarından biri haline gelmiĢtir. Dünyadan örnekler bölümünde incelediğimiz.

103 EKLER .

104 EK 1: “ULUSLARARASI CĠTTASLOW” TÜZÜĞÜ ĠÇĠNDEKĠLER Önsöz –Birliğin KuruluĢu CITTASLOW TÜZÜĞÜ PARAGRAF I – Tanımlar ve Ġlkeler Madde 1 – Merkez Madde 2 – Ġlkeler Madde 3 – Değerler Madde 4 –Tescilli Markalar Madde 5 – Dağılma Madde 6 – Resmi diller PARAGRAF II – Fonların Yönetimi Madde 7 –Ortak Fon PARAGRAF III – Katılım.Katılım Madde 9 – Üyeler Madde 10 – Muhtemel Destekçiler Madde 11 – Cittaslow Dostları Madde 12 – Düzenlemelere Riayet Etme Madde 13 – Taahhütler Madde 14 – Yetkiler PARAGRAF IV – Uluslar arası Cittaslow Organları Madde 15 . Taahhütler. Yetkiler Madde 8 .Organlar Madde 16 – Uluslararası Kongre-Toplantı Madde 17 –Uluslararası Koordinasyon Komitesi Madde 18 – Uluslararası BaĢkan Madde 19 – BaĢkanlık Divanı Madde 20 – Garantörler Kurulu .

Greve in Chianti.Ulusal Koordinasyon Komitesi Madde 27 . “Cittaslow” Bra. (bu Tüzüğe eklenen Ek C‟ye göre): Logonun ayrılmaz bir parçası ise.105 Madde 21 – Uluslararası Bilimsel Komite Madde 22 – Muhasebe Denetçisi PARAGRAF V Madde 23 – Uluslararası Yürütme Organlarının Sorumlulukları Madde 24 . Birliğin süresi sınırsızdır.Referans Standartlar EK A – Tüzük EK B –Kabule ĠliĢkin Düzenlemeler EK C – Mükemmeliyet KoĢulları EK D – Logo EK E – Resmi Değerlendirme Kartları Önsöz Birliğin KuruluĢu “Cittaslow –Rete Internazionale delle città del buon vivere” (Cittaslow-YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı) adlı Birlik: kısaca.AnlaĢmazlıklar Madde 25 – Ulusal Organizasyonel Yapılar Madde 26 . Positano kasabaları ile “Slow Food(YavaĢ Yemek) Birliği” (Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine muhalif olarak kurulan birlik) arasında kuruldu. . Birlik. “modern ve tarihi binalardan oluĢan bir taç taĢıyan turuncu renkli bir salyangozu” resmeden kendi logosunu kullanacaktır. “YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı” sözü olacaktır.EKLER Madde 28 . Orvieto.

Madde 2 Ġlkeler Birlik. sadece Tüzüğün ilkelerine ve koordinasyon komitesinin genel direktiflerine dayanarak kullanımına izin veren uluslararası koordinasyon komitesinin yetkisindedir. özel olarak onaylanan ve bu Tüzüğe Ek A olarak eklenen Cittaslow Belgesi‟nin içeriğinde yer alır.106 CITTASLOW TÜZÜĞÜ PARAGRAF I Tanımlar ve Ġlkeler Madde 1 Merkez Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur ve via Ripa di Serancia I. “Cittaslow” adı diğer dillere tercüme edilmeyecektir. Madde 4 Tescilli Markalar Birliğin adı ile logosu. birliğe ait tescilli markalar ve mülklerdir. bu belge ile. yerel ve uluslararası organları vasıtasıyla iĢbirliği yapmak suretiyle Slow Food adlı birliğin değerlerini ve kapsamını her yerde aktif olarak destekleyip bunlara uyacağını taahhüt eder. Üye Genel Kurulu tarafından. Birlik tali merkezlere de sahip olabilir. Genel Kurul tasfiye kararı sonrasında bir veya daha fazla tasfiye memuru atayacak ve varlıklarından herhangi birini Birliğin amaçlarına benzer amaçlar taĢıyan kurumlara devredecektir. testler ve uygulamalar vasıtasıyla iyi yaĢama kültürünü destekleyip yaymaktır. Madde 6 Resmi diller Birliğin resmi dilleri Ġtalyanca ve/veya Ġngilizcedir. Madde 5 Dağılma Birliğin dağılması. kar amacı gütmeyen bir teĢekküldür ve amacı Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları. 16 adresinde. Aziz John Manastırı‟ndaki “Palazzo del Gusto”da yer alır. Bunların kullanımı. Madde 3 Değerler Birlik. . Birliğin temel prensipleri. üyelerin üçte iki çoğunluğu esasına göre müzakere edilir.

hediye veya miras. aĢağıda belirtilenlerden meydana gelen fonlarını Yıllık kayıt ve üyelik ücretleri. ayrılma ve ihraç prosedürleri Birliğin Yönetmeliği ile yürütülür. Kamu kurumları ve özel kurumlardan sağlanan katkılar.107 PARAGRAF II Fonların Yönetimi Madde 7 Ortak Uluslararası Nakit Fon Uluslararası yönetecektir:      Birlik. Madde 9 Üyeler Olağan Üyeler: Bu terimle. bir kopyası Uluslararası Koordinasyon Komitesine gönderilmesi gereken bir ön düzenleme yapacaktır. her Ulusal Koordinasyon Grubu kendi Ortak Nakit Fonunu tesis edebilir. Bu yerler. PARAGRAF III Katılım. Koordinasyon Komitesi müteakip mali yılın Mart ayının 15‟inde. Birliğin mali yılı her yıl 31 Aralık‟ta sona erer. Ulusal Koordinasyon önergesine dayanılarak onaylanması suretiyle üye Ģehirler ve kasabalar olarak kabul edilecektir. Ulusal Koordinasyon Grubu Ocak ayının 31‟inde. Bunun yanı sıra. Katılım. Ulusal Ağ için. Uluslararası Birliğe 50 binden fazla nüfusu olmayan tüm Ģehirler katılabilir. baĢvurularının Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından. Taahhütler. Bütçe fazlalarıyla oluĢan ihtiyat akçeleri. Cittaslow Birliği‟nin amaca . katılım baĢvurusunda Birlik Tüzüğünü tümüyle kabul ettiğini beyan etmelidir. müteakip mali yılın tahmini bütçesi ile kapanan bütçesine yönelik olmak üzere. onaylanması amacıyla Birliğin huzuruna sunulmak üzere müteakip mali yılın tahmini bütçesi ile kapanan bütçesine yönelik bir ön düzenleme yapacaktır. Üyelere ve üye olmayanlara sağlanan hizmetler için yapılan ödemelerle oluĢan ve ayrıca ekonomik ve ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler. Yetkiler Madde 8 Katılım Birlik organlarının gerekçeli kararlarıyla farklı bir hüküm verilmedikçe. Aday üye. Herhangi bir bağıĢ. kayıt ücretinin ödenmesinden itibaren dört ay içinde kazanılacaktır. Her üye. Uluslararası Cittaslow için. önceki maddenin ve düzenlemelerin hükümlerine dayanılarak Birliğe kabul edilenler kastedilir. “Üye Statüsü” ise.

Teknik ve bilimsel iĢbirliği.108 yönelik yönetmeliklerini kendi bölgesinde ve toplumunda uygulayacağını taahhüt eder. Gönüllü olarak veya olağanüstü Ģartlarda hizmet verme. Himaye (kurumlar olması halinde). Koordinasyon Komitesine aĢağıdaki hususları bildirecektir:       Katkının miktarı ve niteliği.. Koordinasyon Komitesi o üyeyi acilen ihraç etmeyi düĢünebilir. Spesifik projeler için mali destek. felsefesine ve değerlerine ters düĢebilecek ya da onun imajına ciddi biçimde zarar verebilecek davranıĢlardan uzak durmak her üyenin görevidir. baĢvuruyu Uluslararası Koordinasyon Komitesinin onayına sunar ve bunun üzerine tekliften itibaren üç ay içinde karar açıklanır. Madde 11 “Cittaslow Dostları” “CITTASLOW DOSTLARI” terimiyle kastedilenler. kurumlarca Birliğin uygun dairelerine talepte bulunulmasını sağlayacak bir Ģehir vasıtasıyla Birliğe niyetlerin bildirilmesi gerekir. a. Teknik ve bilimsel iĢbirliği. Kasabalar. Madde 10 Muhtemel Destekçiler Bu belge içinde bu terimle kastedilenler. Spesifik projeler için mali destek sağlama. Ulusal Koordinasyon Grubu. Olası destekçi. Bir Ulusal Koordinasyon varsa. Cittaslow‟un faaliyetlerini desteklemenin nedenleri ve yararları. c.. Hizmetlerin gönüllü olarak veya istisnai koĢullarda verilmesi. d. Ayrıca. Kantonlar. Ġller. destekçilerin üyelik harçları tümüyle Koordinasyonun kullanımına uygun olacak veya bir Ģekilde Ulusal Koordinasyona bağlanacaktır. Birliğin faaliyetlerini ve yaĢamını desteklemeyi amaçlayan kamu kurumlarıdır (Bölgeler. aĢağıda belirtilenler vasıtasıyla sadece Birliğin faaliyetlerine katılmayı hedefleyen kültürel ve bilimsel birlikler ile kar amacı gütmeyen profesyonel ve ticari birliklerdir. Alanlarında katkılar Koordinasyon Komitesi tarafından istenebilir veya olası destekçilerce teklif edebilir. Para yardımı. Muhtemel destekçi statüsü kazanmak için. Cittaslow dostlarının üyelik harçları tümüyle Koordinasyonun kullanımına uygun olacak bir Ģekilde Ulusal Koordinasyona .). Bir üyenin bu kuralları ihlal etmesi halinde. Bir Ulusal Koordinasyon varsa. Cittaslow Birliği‟nin amaçlarına. b.

Madde 13 Taahhütler Cittaslow aĢağıda belirtilen hususları taahhüt eder:  Kendi bölgelerinin tamamında madde 3‟ün ilkelerinin desteklenmesini amaçlayarak. “Cittaslow Dostları” unvanını kendi imajlarıyla iliĢkilendirebilirler ve bilimsel projelere mali destek verilmesi durumunda desteklenen projenin reklamını yapabilirler. Madde 12 Düzenlemelere Riayet Etme Üyelerin bu Tüzüğün düzenlemelerine ve bunun yanı sıra Cittaslow Birliğinin Meclisi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından alınan kararlara riayet etmesi beklenir. Riayet etmemeleri halinde bu gibi haller ciddi sonuçlar doğurabilir ve gerekçeli müzakere üzerine üyenin ihraç edilmesine karar verilebilir. Ġlgili prosedürler her zaman. içinde sürenin de belirtileceği özel bir anlaĢmanın imzalanmasıyla kabul edilecektir.      . Cittaslow dostları. Himaye etme durumunda ise özel bir anlaĢma gerekmez.109 bağlanacaktır. mevcut yasalara uymanın ötesinde özel amaçlı yenilikler uygulamak. Birliğin uygun dairelerine hemen talepte bulunulmasını sağlayacak bir Ģehir vasıtasıyla Birliğe bildirilmesi gerekir. Cittaslow ve Slow Food giriĢimlerini yaymak ve hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için yapılan giriĢimlerin reklamını yapmak. Bir Convivium (en az yirmi kiĢiden oluĢan bir Slow Food üye grubu) veya Slow Food tarafından gerçekleĢtirilen bir eylemin olduğu bir Ģehirdeki henüz mevcut olmayan bir kuruluĢa destek sağlamaya yönelik bir ilk adım olarak Cittaslow için bir daimi temsilci atamak. Kurumun Birliğin yaĢamına katılımını koordine eden idarede. Yerel özelliklere uygun olarak Cittaslow tarafından paylaĢılan ilk ve periyodik sertifikasyona iliĢkin tercihleri uygulamak ve bireysel olarak önemli olan giriĢimler konusunda Ulusal veya Uluslararası Koordinasyon Komitelerince gerçekleĢtirilen soruĢturmaları desteklemek. GiriĢimlerin sonuçlarının değerlendirilmesiyle üzerinde anlaĢmaya varılacak kamu yararına olan giriĢimlere kendi isteğiyle katkıda bulunmak. Cittaslow dostu statüsünün kazanılması için. teknik irtibattan sorumlu bir kiĢi belirlemek. Birliğin ilkelerine açık bir Ģekilde ters olan belgelenmiĢ bir faaliyet için de ihraç kararı verilebilir.

ortak stratejileri. Üyelik ücretleri tamamen ödenmiĢ ve diğer tüm gerekli formaliteleri yerine getirmiĢ olan üye Ģehirlerin bütün temsilcileri veya delegeleri ve 2. Aynı bölgede/alanda sayıları üçü geçtiğinde. en az 60 (altmıĢ) gün önceden üyelere elektronik posta . Bir bölgede/alanda üçten az Ģehir varsa. Kurulun toplantıları. aynı nihai amaçlarla geçici olarak bir bölgelerarası koordinasyon uygulaması yapmak mümkün olacaktır.110 Madde 14 Yetkiler Üye ġehirlerin yetkileri Ģunlar olacaktır:   “Cittaslow” logosunu kendi imajlarıyla iliĢkilendirmek. hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için tüm kamu teĢebbüslerine ve özel teĢebbüslere logonun kullanım hakkını vermek. Uluslararası Kurul Orvieto‟daki (Ġtalya) uluslararası merkezlerinde yıllık toplantı yapar. faaliyetlerinin daha iyi bir Ģekilde organize edilmesi için aralarında iĢbirliği yapmak (Cittaslow bölge koordinasyonu). Madde 16 Uluslararası Kongre Bir kural olarak. Toplantı katılımcıları Ģunlardan oluĢur: 1.   PARAGRAF IV Uluslararası Cittaslow Organları Madde 15 Organlar AĢağıdakiler Uluslararası Birliğin organlarıdır:        Uluslararası Kurul Uluslararası Koordinasyon Komitesi Uluslararası BaĢkan BaĢkanlık Konseyi Garantörler Kurulu Uluslararası Bilimsel Komite Muhasebe Denetçisi. Uluslararası Kurul. uluslararası tanıtım faaliyetlerini ve Uluslararası Koordinasyon sorunlarını müzakere eder. Oy hakkı olmayan tüm Uluslararası onursal baĢkanlar. Birlik tarafından uygun bir düzenleme ile belirlenecek prosedürler esas alınmak üzere. Tüm organlar 3 yıllık süreyle atanır.

Kamu yararına yönelik giriĢimleri ve gerekli bütçeyi belirler. Üyeler özellikle baĢka üyeler tarafından temsil edilebilirler. .      Kurul. BaĢkanı seçer. Madde 17 Uluslararası Koordinasyon Komitesi Koordinasyon Komitesi yılda en az iki kez toplanır. çalıĢma yönetmeliklerini. Ancak hiç kimse beĢten fazla oy kullanma hakkına sahip olamaz. Yıl boyunca takip edilecek hedefleri. üyelerin en az dörtte üçünün hazır bulunması ve katılanların çoğunluğunun olumlu oy vermesi ile Tüzükte ve düzenlemelerde değiĢiklik yapabilir. saati ve gündemi belirtilmelidir. tahmini ve nihai bütçeleri onaylar. Kurul. Madde 7‟deki prosedürlere göre. ayrıca gerekli olduğunu düĢündüğünde veya üyelerin en az onda biri gerekçeli bir talepte bulunduğunda da toplantıya çağrılabilir. Yıllık Ortak Fon beyanını onaylar (Tüzüğün 7. Kurul. Birliğin yıllık ücretini belirler. değerlendirme parametrelerini ve bunların ölçülmesi için gerekli olan yapıları kararlaĢtırır.111 yoluyla bildirimde bulunularak gerçekleĢtirilecektir. yeri. Kurul.   Uluslararası Koordinasyon Komitesini seçer ve Muhasebe Denetçisi ile Garantörler Kurulunu atar. katılanların üçte biri tüm Birlik üyelerince gerçekleĢtirilecek bir Genel Kurul toplantısı talep edebilir. Kurul aynı zamanda tüm üyeleri etkileyen konulara iliĢkin karar alıyorsa. Toplantı bildiriminde toplantının günü. Maddesi). üyelerin en az yarısının Ģahsen veya geçerli vekiller vasıtasıyla katılımıyla yasal olarak oluĢturulur ve katılımcılarca basit çoğunluk esasına göre müzakere yapılır. Toplantılar normal olarak Cittaslow‟un Orvieto‟daki (Ġtalya) uluslararası merkezinde olmayacaksa Cittaslow‟lardan birinde ve aĢağıda belirtilen 21 üyenin katılımıyla yapılır:     Ulusal Ağların delegeleri için 8 temsilci Ġtalyan Cittaslow‟dan olan delegeler için 8 temsilci Dört Ģehir kurucusu için 4 temsilci Uluslararası Slow Food için1 temsilci Garantörler Kurulu baĢkanı ve direktör de Koordinasyon Komitesinin çalıĢmalarında bulunmaya davet edilir. Ġkinci toplantı daveti üzerine ise müzakere katılımcıların sayısı dikkate alınmaksızın onaylanmıĢ olarak kabul edilir.

Cittaslow unvanı/ödülü vermeye yönelik genel kriterleri onaylar. Birliğin imajına ciddi biçimde zarar verebilecek Ģekilde Birliğin amaçlarına ters olan herhangi bir davranıĢtan ötürü bir üyenin acilen ihracını müzakere eder (resmi olarak bir Ulusal Koordinasyon Grubu tarafından veya onun bildirimi üzerine): Kurul kararlarının uygulanmasına yönelik giriĢimleri müzakere eder. bir yılda üç kez gerekçesiz biçimde toplantıya katılmama sonrasında gerçekleĢir. Cittaslow logosunu taĢıyacak/sergileyecek olan üyelerce organize edilecek olan yıllık etkinlik takvimini tespit eder. bütçe temsilcileri ve muhasebe temsilcileri konularını müzakere eder. Ayrıca Koordinasyon Komitesi.             Madde 18 Uluslararası BaĢkan BaĢkan birliği temsil eder. Garantörler Kurulunun görüĢlerini alarak. ġehirlerin yaptığı üyelik baĢvurularını ve varsa herhangi bir ihracı müzakere eder. Müteakip mali yıl için 31 Ocak‟ta tahmini ve nihai bütçeleri düzenler.112 Koordinasyon Komitesine katılım hakkının kaybedilmesi. . Bilim Komitesi ve Garantörler Kurulu üyelerini atar. Genel konular ve Cittaslow‟un Ulusal ĠĢletim KuruluĢu için olan geçerli yönetmelikler üzerine müzakereler yapar. Hakkın kaybedilmesi halinde Koordinasyon Komitesi yer değiĢimi için atama yapabilir.     BaĢkanlık Konseyini atar. Ulusal ĠĢletim KuruluĢlarının özel faaliyetlerini koordine edip destekler. Ortak nakit fon beyannamesi düzenler Fonları ve mülkleri yönetir. söz konusu olan bir kurucu Ģehir bile olsa. baĢka Cittaslow‟ların katılımına açık olarak geniĢletilerek de yapılabilir. ġehirler için üyelik prosedürlerini müzakere eder. ÇeĢitli ülkelerdeki Birlik üyeleri arasından alınan prosedürlerin ve iĢleyiĢ yöntemlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi üzerine müzakereler yapar. Koordinasyon Komitesi oy/katılım çoğunluğuna dayanarak. Kurulu ve Koordinasyon Komitesini toplantıya çağırır. Ortak Fonun idaresi. Birliğin faaliyetlerini ve projelerini organize eder ve en az yılda bir kez sonuçların doğruluğunu soruĢturur. Birliğin faaliyetlerini denetler/izler.

Madde 21 Uluslararası Bilimsel Komite Bilim Komitesi uzmanlardan ve farklı bilim dallarından gelen bilim adamlarından oluĢur. Direktör. Bu tüzüğün 17. Kurulun ve Uluslararası Koordinasyon Komitesinin toplantıya çağrılmasıyla ilgili tüm faaliyetlerde baĢkan ile iĢbirliği yapar. yasal ve yargılamaya iliĢkin bir örgüttür. Madde 24 AnlaĢmazlıklar Üyeler arasında ve üyelerle Birlik ya da onun organları arasındaki herhangi bir anlaĢmazlık. maddesinin hükmünün sonucu olarak. Madde 23 Uluslararası Yürütme Organlarının Sorumlulukları Birliğin Uluslararası yürütme organları. Madde 22 Muhasebe Denetçisi Genel kurul her üç yılda bir muhasebe denetçisi atar. . BaĢkanlık Konseyinin çalıĢmalarında bulunmaya davet edilir. Madde 20 Garantörler Kurulu Garantörler Kurulu. Onlar herhangi bir resmi prosedür olmaksızın ve hakkaniyete göre en kısa sürede hüküm vereceklerdir. GerçekleĢtirilen faaliyetleri daha iyi hale getirmeye yönelik olarak Birliğin organlarına kapsamlı ve güncel bilimsel ve kültürel bilgi sağlama rolü üstlenip.113 Madde 19 BaĢkanlık Divanı BaĢkan ve 3 baĢkan yardımcısından oluĢur. Üç üyeden oluĢur ve içinden bir baĢkan seçilir. Birliğin iĢletme yönetimini gözlemler ve genel kurula rapor verir. her biri sadece kendi fonları ve yürütme organlarından sorumlu olan üye birliklerin ve Ulusal. Uluslararası Koordinasyon Komitesine talimatlar verir ve onun yetkilerini yönetir. yerel ve bölgesel yapıların yükümlülüklerinden sorumlu değildir. organizasyonel anlamda Cittaslow unvanı verme faaliyeti için iĢbirliği yapar. diğer herhangi bir yargı yetkisi hariç olmak üzere önce/sadece Garantörler makamına sunulacaktır. Onların kararları temyiz edilemez. Üyelerce sunulan disiplinle ilgili davaları değerlendirir ve 60 gün içinde alınması gereken önlemleri yazı halinde düzenleyerek bu davalar hakkında kararlar alır. Muhasebe denetçisi harcamaları denetler.

Birliğin imajına ciddi biçimde zarar verebilecek Ģekilde Birliğin amaçlarına ters olan herhangi bir davranıĢtan ötürü bir üyenin acilen ihracının istenmesi üzerine Uluslararası Koordinasyon Komitesini haberdar eder. Yılda bir kez sonuçları denetler ve buna göre Uluslararası Koordinasyon Komitesine rapor verir. bu durumda bir Ulusal veya Bölgesel Organizasyonel Yapı oluĢturulur ve bu yapı Koordinasyon Komitesi için referans teĢkil eder. Projelerle Birliğin faaliyetlerini koordine eder. Yeni aday Ģehirlerin yaptığı üyelik baĢvurularının tahkikatını yapıp bunları Koordinasyon Komitesine sunar. Madde 26 Ulusal Koordinasyon Komitesi Ulusal Koordinasyon Komitesi. Uluslararası Koordinasyon Grubu üyelerine karĢılık gelir. Cittaslow logosunu taĢıyan üye kasabalarca organize edilse bile Ulusal etkinliklerin yıllık takvimini belirler ve bir kopyasını Uluslararası Koordinasyon Komitesine gönderir. her kasaba baĢına veya her kasaba grubu baĢına bir Ulusal ağ temsilcisinden oluĢur ve sorumlulukları Ģunlardır:    Kasaba temsilcilerinin emrinde teknik alanda hizmetler talep edebilecek olan Ulusal koordinatörü oy çoğunluğuyla seçer. Müteakip mali yıl için 31 Ocak‟ta tahmini ve nihai bütçeleri düzenleyip bir kopyasını koordinasyon komitesine gönderir. Cittaslow‟a rapor veren ve bölgede koordinatör rolü üstlenen Ulusal Koordinasyon Grubu‟dur. Söz konusu yapının yürütme organı.114 PARAGRAF V Ulusal Organizasyonel Yapı Madde 25 Ulusal ve/veya Bölgesel Organizasyonel Yapılar Ulusal ve/veya Bölgesel alanda en az üç üye Ģehri varsa. Ulusal ağ fonunu yönetir. .     Ġtalya için Ulusal Koordinasyon Grubu.

kültürel olarak ve evrensel biçimde sunmak suretiyle bir mükemmellik arayıĢı Ģeklinde farklı bir ihtiyaç belirmektedir. dıĢarıdan görülebilen ve içinde yaĢanan kendi kimlikleriyle ilgili olmak üzere. hiç kimseye ait olmayan sıradan ortalama modeller önerir ve kaçınılmaz surette sıradanlık meydana getirir. Buradan hareketle. hizmetlere ve kent dokusuna karĢı gittikçe yayılan ilgiden hareketle kendilerini bu faaliyet içinde elveriĢli hale getiren Ģehirler de Uluslararası bir Cittaslow ağını oluĢturdular. önsözlerle birlikte bu Tüzüğün ayrılmaz bir parçasını teĢkil ederler: 1. baĢarısının ve bu baĢarının uluslararası düzeyde yayılmasının faktörlerini oluĢturuldu. Ek D –Logo 5. Ek B – Kabule ĠliĢkin Düzenlemeler 3. Ancak elitist bir etkinlik yerine. özgünlük arayıĢında olan ve onu dünyanın bilgisine sunan pek çok insanın baĢarısından söz edilebilir. KüreselleĢme bir değiĢim ve sirkülasyon imkânını temsil etmesine rağmen. ULUSLAR ARASI CITTASLOW TÜZÜĞÜ EKLERĠ Tüzüğe ait Ek “A” TÜZÜK BELGESĠ Yerel toplulukların kalkınması.115 PARAGRAF VI Ekler Madde 27 Ekler AĢağıdaki ekler. Ek F – Resmi değerlendirme kartları Madde 28 Referans Standartlar Bu Tüzükte yer almayan herhangi bir Ģey. iyi bir sofraya. PaylaĢılan somut ve kanıtlanabilir davranıĢlar prensibinden. kendine özgü niteliklerini paylaĢma ve tanıma kabiliyetlerine dayanır. Ek A – Tüzük 2. Ek C – Mükemmeliyet KoĢulları 4. mevcut yasa hükümlerine tabidir. . farklılıkları azaltma ve bireysel toplulukların tipik özelliklerini gizleme eğiliminde olarak. kalite arayıĢının sonucu olarak lezzetten yola çıkan YavaĢ Yemek (Slow Food). Bu nedenle. kaliteli barınağa.

Genetiği DeğiĢtirilmiĢ (GDO) ürünler dıĢlanırken. Yerler ve yöntemler muhafaza edilerek. kökleri kültüre ve geleneklere uzanan üretim himaye edilir ve bölgenin standardizasyonuna katkı sağlanır. Cittaslow tarafından paylaĢılan tercihleri uygulamak ve giriĢimlerin sonuçlarının değerlendirilmesi için kabul edilen parametreler vasıtasıyla. hareketin öngördüğü disiplinlerle soruĢturma yapılmasını desteklemek. Citta Slow unvanını sergileyip övünmek. logoyu tüm kamu ve özel giriĢim ve faaliyetlerinde kullanmak. doğal tekniklerle elde edilen ve doğayla uyumlu olan gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi teĢvik edilir. bölgenin ve kent dokusunun karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik bir çevre politikası uygulanır. Cittaslow’da Ģunlar mevcuttur:  Öncelikle geri kazanım ve geri dönüĢüm tekniklerine değer veren. Bölgede oturmak için değil ona değer verildiği için. sistematik olarak tat eğitimi vererek gençlik ve okul dünyasına özel ilgi göstermek suretiyle vatandaĢlar arasında da Cittaslow‟da yaĢamanın bilinci arttırılır. Sadece operatörler arasında değil. hareketin logosunu kendi imajlarıyla iliĢkilendirmek. Çevrenin ve kent dokusunun kalitesini artırmaya yönelik teknolojilerin kullanımı sağlanır. onu bozmayan fonksiyonel bir altyapı politikası geliĢtirilir.116 Cittaslow.       Harekete katılan ġehirler Ģu taahhütlerde bulunurlar:    ġehirler Ģu yetkilere sahip olacaktır:    . Hareketin amaçlarına ulaĢmasına katkı sağlamak üzere. Üzerinde mutabık kalınacak genel kuruluĢ giriĢimlerine ve hareketin koordinasyonuna gönüllü olarak katkıda bulunmak. Cittaslow‟un giriĢimlerini yaymak ve hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için uygulanan giriĢimi halka açık hale getirmek. müĢteri ile kaliteli ürün imalatçısı arasında direkt iletiĢimin sağlandığı yerler desteklenerek. yerine getirilip getirilmediği katılan tüm Ģehirlerde ve tüm kıtalarda periyodik olarak doğrulanacak olan birçok taahhüdün altına imza atar. Üzerinde mutabık kalınacak prosedürlere göre modeller ve yapılar kullanarak hareket kapsamında gerçekleĢtirilecek giriĢimlere katkıda bulunmak. ġehir kaynaklarının tümüyle ve kapsamlı biçimde kullanımı konusunda önyargıya neden olabilecek fiziki ve kültürel engeller ortadan kaldırılarak konukseverliğin kalitesi artırılır. Yerel niteliklere saygılı olmayı esas alarak.

117 Hareketin faaliyetine yıllık toplantılarla yön verilecek ve bu toplantılarda Ģu kararlar alınacaktır:    Yılın hedefleri ve iĢ yönetmelikleri. Madde 1 ÇalıĢma Araçları • UluslararasılaĢma politika sorumlusu • Ofis Kadrosu UluslararasılaĢma politika sorumlusu. yabancı kasabalarla olan iliĢkilerle ilgili temsil yetkisine sahiptir ve Birliğe katılmak isteyen herkesin uymak zorunda olduğu Ulusal parametreleri belirler. Birliğe kabul baĢvurusu yapan kasabalarla direkt iliĢkiler kuran uluslararasılaĢma memuru ve sertifikasyon prosedürlerinin doğruluğunu değerlendirmekten sorumlu Cittaslow sertifikasyon memuru. yukarıda bahsedilen politika sorumlusu. Her zaman farklı bir Ģehirde yapılacak olan yıllık toplantılar. -Politika sorumlusuna gereken tüm operasyonel desteği sağlayıp. Orvieto. -Kasabaların üyelik baĢvurularını iĢleme tabi tutmakla sorumlu direktör. Sekreter ve Veznedarın atanmasıyla oluĢan BaĢkanlık Konseyi. iki BaĢkan Yardımcısı. yerel sosyal faaliyetleri gerçekleĢtirmek ve yürütmek için gereken teknik görevleri yapar. destek sağlayan Ģehirlerin temsilcilerini ve diğer Ģehirlerden birkaç temsilciyi içerecek olan faaliyetler için bir koordinasyon komitesi oluĢturmak. 15 Ekim 1999 Tüzüğe ait Ek “B” KABULE ĠLĠġKĠN DÜZENLEMELER “YaĢamanın Birliğine güzel olduğu” Cittaslow–Uluslararası Kasabalar Ağı BaĢkan. Ofis Kadrosu Ģunlardan oluĢur: -Koordinasyon Komitesinin talimatları ve kararlarına göre hareket eden. Direktör. . Ģehirlerdeki yaĢam kalitesi sorunlarıyla ilgili teknik ve bilimsel tartıĢma yapma imkânı sağlayacak ve bu toplantılarda Cittaslow hakkında bir rapor düzenlenecektir. değerlendirme parametreleri ve bunların ölçülmesi için gerekli olan yapılar Koordinasyon faaliyetleri kapsamındaki kamu yararına yönelik giriĢimler ve gerekli olan bütçe Her ülkeden bir delegenin olması sağlanarak Slow Food temsilcilerini.

aynı felsefeyi paylaĢtığı ve 09.00 Euro değerinde bir tutarı ödemelidir. Birlikle kurumsal ve teknik iliĢkiler için gerçekleĢtirilen konuları. KarĢılanan gereklilikler ve gerekliliklerin karĢılanması için yürütülmekte olan projelerin tanımı. Üyelik. Katılmayı tercih etme nedeni. Ģehir toplu olarak 600. Normalde 50 binden fazla nüfus içermeyen ve baĢkent olmayan Ģehirler için üyelik baĢvurusu değerlendirmesi yapılır. Üye her zaman yazılı talepte bulunarak Birlikten ayrılabilir. . maddesinde de belirtilmiĢtir. Üye statüsü devredilemez. Madde 3 Slow Food ile Bağlantı Cittaslow‟un. Koordinasyon Komitesine veya Yetkili Ulusal ĠĢletim KuruluĢu‟na. Madde 5 Üyelik BaĢvurusunun Onaylanması Üyelik baĢvurusu Koordinasyon Komitesi tarafından onaylanır. katılım ücretlerinin iadesini talep edemezler veya Birliğin varlıkları üzerinde herhangi bir hakka sahip olamazlar.2007 tarihinde Plueba‟da bir protokol imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği‟yle bağı vardır. Birlik üyeliğine katılmayı talep eden ve aĢağıdakileri bilgileri içeren bir baĢvuru sunar:     ġehrin tanıtımı. mevcut yılın sona ermesi üzerine geçerli olur.11. BaĢvurunun kabulünden sonra.118 Madde 2 Katılım-Ayrılma-Ġhraç Katılım prosedürleri Tüzüğün 8. Ciddi bir nedenden veya en az iki yıl boyunca üyelik ücreti ödememesinden ötürü kurul tarafından bir üyenin ĠHRACI görüĢülebilir. Bu Tüzüğün 8. Ayrılma talebinin yazılı olarak Koordinasyon Komitesine sunulması gerekir ve en az üç ay önceden gönderilmedikçe (30 Eylül itibariyle). Madde 4 Üyelik BaĢvurusu Cittaslow ağına katılmak isteyen ġehrin Belediye BaĢkanı. Ayrılan veya ihraç edilen ya da baĢka bir Ģekilde Birlik üyeliklerine son verilen üyeler. maddesinde belirtilen üyelik ücreti sadece kabulden sonra ödenecektir. ancak Birliğe yıllık ücretin ödenmesi suretiyle tam olarak yenilenebilir. Arkeolojik ve kültürel alanda yer alan Ģehirlerin ve kasabaların uluslararası birliklerinin kollektif olarak üye olmasına izin verilir.

Ofis Kadrosu. Madde 8 Periyodik Doğrulama SoruĢturmaları Yukarıdaki maddelerde belirtilen adımlar her Ģehirde beĢ yılda bir tekrar edilecektir. Cittaslow Tüzüğü‟nde öngörülen temel kriterler doğrultusunda olması gereken ulusal parametreleri belirler. Gerekirse UluslararasılaĢtırma politika sorumlusu. C. Koordinasyon Komitesi usulüne uygun olarak önceden bildirimde bulunmak suretiyle. ağdaki Ulusal Koordinasyon Komitesi yetkilendirilir (yukarıdaki A-C-D-E maddelerine göre) Ancak bu yazının birinci maddesindeki F ve G maddelerinde düzenleme getirilen prosedürler değiĢmeden kalır. Ulusal Organizasyonel Yapıya ait Ek C ve F‟de belirlenen kalite ve miktar standartlarını kontrol etmek için bir yerel denetim gerçekleĢtirir. Koordinasyon Komitesi Ģehrin ağda kalma koĢuluna aynı süre ve prosedürlerle karar verecektir. Ek “C”) belirtilen toplam kriterlerin en az %50‟sini karĢılayan Ģehirlerin kabulüne karar verir. F. Ulusal ağın oluĢmasından sonra söz konusu ağdan seçilen Ģehir onay makamı olması nedeniyle Cittaslow Uluslararası kuruluĢuna geri iadesiz 600. yazılan nihai raporu gözden geçirir ve her kategori için parametrelerden en az birine uyulması kaydıyla Birlik tarafından uygulanan gösterge kartlarında (bkz. E.00 Euroluk bir ücret öder. . B. Madde 7 Kabul Koordinasyon Komitesi. nihai raporu inceleyip Birlik üyeliğine kabule onay verecek olan Uluslararası Koordinasyon Komitesi karar verir. Kriterler değerlendirilir. Kriterlerin en az %50‟sinin karĢılanıp karĢılanmadığı tespit edilir.119 Madde 6 Üyelik Prosedürleri Cittaslow‟a kabul edilme prosedürleri aĢağıdaki gibidir: 1) Halihazırda bir Cittaslow ağı bulunmayan ülkelerde Ģu adımların izlenmesi gerekir: A. Üyeliğe kabule. D. G. 2) Halihazırda bir Cittaslow ağı bulunan ülkelerde ise kabul prosedürü için. 3) Herhangi bir Cittaslow ağı yer almayan fakat birkaç onaylanmıĢ kasabanın iĢlemde olduğu ülkelerde. ara dönemlerde bile bir doğrulama soruĢturması gerçekleĢtirebilir ve ağda kalma koĢuluna karar verebilir. yerel Slow Food baĢkanı veya onun temsilcisiyle ve yerel Ulusal ağ organizasyonu baĢkanıyla müĢterek olarak. söz konusu kasabalar daha fazla katılım ve Ulusal ağ oluĢturulması konusunda Ofis Kadrosundan destek isteyecektir. UluslararasılaĢtırma ÇalıĢma Grubunda aktif olarak çalıĢacak olan yerel bir organizasyon delegesi belirlenir.

Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması.120 Madde 9 Zorunlu Kural Üye Ģehirler. Madde 11 Geçici Hüküm 2009 yılı için aĢağıdaki tutarlarda yıllık üyelik ücreti tespit edilmiĢtir: Binden az nüfusu olan Ģehirler 600. Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması. .00 Euro 30 binden fazla nüfusu olan Ģehirler 3. mini hidroelektrik güç kaynaklan. Madde 10 Harçlar ve Ücretler Üye Ģehirlerden aĢağıdaki ücretler tahsil edilir: Kurul tarafından belirlenen ve her yıl en geç Haziran ayının 30‟unda direkt olarak Birliğe ödenmesi gereken yıllık üyelik ücretleri.500.) kullanımına dikkat çekilerek. Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması.00 Euro 5 binden az nüfusu olan Ģehirler 750. Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar. Hava.00 Euro 5 -15 bin nüfusu olan Ģehirler 1.500.500.00 Euro Tüzüğe ait Ek “C” MÜKEMMELĠYET KOġULLARI Çevre Politikaları 1. yerel yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması. 6. Birliğin idari organlarınca önerilen kampanyalar için her defasında belirlenen amaçların gerçekleĢtirilmesine uyum sağlayacaklarını taahhüt ederler. su ve toprak kalitesinin var olan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması.00 Euro 15 -30 bin nüfusu olan Ģehirler 2. 5. 2. Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaĢmasını sağlayacak planların yapılması. 9. Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılmasına için planlar yapılması. 8. 7. 3. Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. yeĢil hidrojen. Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢması. bio-yakıt vb. 4.

5. Tıbbi yardım merkezlerinin bulunması. 4. 2. 10. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması.121 10. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. 2. spor. 11. . Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. 12. Aile yaĢamını ve genel aktiviteleri destekleyici programların oluĢturulması (rekreasyon. 3. U. Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. 8. Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. 7. Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. 11. Tarihi mekânların. YeĢil alanların kurulması ve hizmet alt yapılarının sağlanması (oyun alanları. iĢlevlerinin. Cittaslow bilgi Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 1.P(Kentsel Yenilenme Programı) bürolarıyla bütünleĢtirilmesi.). kamu tuvaletleri vb. yaĢlı ve kronik hastalara yönelik ev hizmetleri. Geri kalmıĢ kent alanlarının tekrar geliĢimine ve kullanımına yönelik projeler geliĢtirilmesi.R. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. Biyo-mimari alanlarının kurulması. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve Yerel Gündem 21‟e katılım). Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar. 6. yürüyen merdiven. Altyapı Politikaları 1. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak dost mağazaların kurulması. 13. Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. sosyal merkezler. Kentte kablosuz sistemlerin kurulması.). Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması. 9.

Kent halkına çeĢitli hizmetler vermeye yönelik planlar yapılması (belediye hizmetlerinin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve halka internet eğitimi verilmesi). 9. Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. Misafirperverlik 1. Kentin renk planlamasının yapılması. Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. 4. Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması. 9. 2. 4. Yerel esnaf ve zanaatkarların ürettiği ürünlerin kalite sertifikalarının oluĢturulması. Tarihi merkezlerde uluslararası turizm iĢaretleri ve turist seyahat rehberinin . 5. Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi. Kent ve okul bahçelerinin. 2. 6. yerel kültürün geliĢmesine olanak sağlaması için desteklenmesi. Elektromanyetik alanların izlenmesine yönelik sistemlerin kurulması. okulların yemek hizmetlerinde organik. 6. 5. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 1. Tele-iĢgücünün tanıtılması ve desteklenmesi. Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. 7. 7. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve desteklenmesi. Yok olma tehlikesinde olan el sanatlarının korunmasına yönelik programların geliĢtirilmesi. 8. Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması. 11. Çöp bidonlarının kötü görünümünün önlenmesi ve atık su toplama sistemi için planlar yapılması. 8. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. 10.122 3. 3.

korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması. 3. web siteleri vb. 5. 2. kamu alanlarında çalıĢma saatlerine esneklik kazandırılması vb. 4. okullarda sebze bahçelerinin kurulması. Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla Slow Food projesinin uygulanması. Slow Food iĢbirliğiyle. Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri. 7. YavaĢ Kent Hareketi‟ne katılım motivasyonunun sağlanması için. Slow Food Presidia‟nın desteklenmesi ve oluĢturulması. 3. Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre Projesi‟nin desteklenmesi. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 1. YavaĢ Kent. eylem-kimlik kampanyası için gerekliliklerin karĢılanması. Özel KoĢullar 1. Üye kentlerin resmi yazıĢmalarında Cittaslow amblemini kullanması ve internet sitelerine YavaĢ Kent felsefesini içeren bir bölüm koyması. . 4. Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. 3. genel olarak esnafın. 2. 6. Kent halkının. Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması. Yerel ürünlerin Slow Food‟un Mercati dele Terra Programı kapsamında desteklenmesi. YavaĢ Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. 2. 3. Farkındalık 1.). 5. Turistik iĢletmelerinin. YavaĢ Yemek ve YavaĢ Kent faaliyetlerinin yayılmasını sağlayacak programların geliĢtirilmesi. Slow Food iĢbirliğiyle. Yerel Slow Food (Slow Food) birliğinin kurulması.). okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması.123 kullanılması.

. kalite ve miktar standartlarının doğrulanması sırasında baĢvuru sahibi Ģehirlerin elde ettiği sonuçları basit bir biçimde gösterir.124 Tüzüğe ait Ek “D” LOGO Tüzüğe ait Ek “E” RESMĠ DEĞERLENDĠRME KARTLARI Kartlar. Skorların minimum 1 ile maksimum 3 değerleri arasında değiĢtiğini hatırlatırız.

Seferihisar Belediye Kültür Merkezi‟nde toplantılar yaptık. çarpık kentleĢme. Belediye baĢkanı seçildikten sonra. betonlaĢmaya. Bu cevap üye adaylığına kabul edildiğimiz yönünde bir cevaptı. güzelleĢerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesidir. bunu Seferihisar‟da gerçekleĢtirmenin mümkün olup olmadığını birlikte araĢtırıyoruz. Seferihisar Ege kıyılarında bir kıyı Ģehri olmakla beraber sükûnetini koruyabilmiĢ bir Ģehirdir. çirkinleĢmeden. Çünkü Seferihisar. Ģu an nerede bulunuyoruz sorularının cevaplarını araĢtırdık. tanıdıklarından gelen e-maillerde böyle bir hareketin var olduğunu ve nasıl bir hareket olduğunu öğreniyor. özellikle Ege kıyılarında kendini gösteren. 59 kriterin en az %50‟sini gerçekleĢtirmiĢ olmak gerekiyor. Seferihisar içinde de harekete geçerek Cittaslow‟u tanıtmaya baĢladık. bu hedef ve bu amaç ile alınmıĢ oldu. sanayileĢmeden. bu üyeliğe Seferihisar ve Seferihisarlılar adına baĢvuruyorduk. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyelik düĢünceniz oluĢtuktan sonra süreç nasıl geliĢti. Daha sonra ki zamanlarda Ġtalya‟ya gittiğinde Cittaslow Ģehirlerinden birinde bulunuyor. Niyet mektubumuzu gönderdikten sonra Ġtalya merkezden bize bir cevap geldi. nüfusu 50. Mümkün olduğunu görünce de harekete geçiyoruz. gelgitlerden bağımsız bir Ģekilde. Seferihisar‟a bağlı 14 adet köy kahvehanesinde Cittaslow‟u tanıtan sunumlar yaptık. Hedefimiz. ġunu da belirtmek gerekir ki. 2009 Haziran baĢında niyet mektubunu gönderdikten sonra. Yani Seferihisar‟ın geleceğinin garanti altına alınmasıdır. Seferihisar‟da ki yaĢam Cittaslow felsefesine yakın idi. Çünkü. Cittaslow üyeliğine kabul için yerine getirilmesi gereken farklı alanlarda 59 kriter çerçevesinde biz neleri gerçekleĢtirmiĢiz. Bu toplantıları üyeliğimiz kabul edilmeden önce yaptık. sıradanlaĢmaya. Cittaslow kriterlerinden yapabileceklerimizi yapmaya çalıĢtık. . Kendimizi tanıtan bu mektupta ayrıca amaçlarımızı ve Cittaslow olma niyetimizi belirttik. nasıl bir yol ve süreç izlendi? Bülent Köstem: 2009 Haziran baĢında Cittaslow‟un merkezi Ġtalya‟ya bir niyet mektubu gönderdik. baĢka hangi kriterleri gerçekleĢtirebiliriz. Seferihisar‟ın kendi yolunu çizebilmesidir. Cittaslow üyeliği için en temel Ģart olan. ÇeĢitli duyuru va tanıtım materyalleri ile halkı bilgilendirmeye çalıĢtık. YaĢanan politik çalkantılardan. standartlaĢmaya karĢı. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliği için üyelik kriterlerinin tamamını mı gerçekleĢtirmek gerekiyor? Bülent Köstem: Hayır. Cittaslow fikri nasıl ortaya çıktı? Seferihisar Cittaslow‟a baĢvururken hedefi neydi? Bülent Köstem Cittaslow fikri belediye baĢkanımız Tunç Soyer tarafından gündeme getirildi.000‟in altında olmak Ģartını sağlıyordu. Bunun yanı sıra. sabaha kadar müzik yayını olan bir yer olsaydık elbette üyeliğimiz daha baĢtan reddedilebilirdi.125 EK 2: CITTASLOW SEFERĠHĠSAR TEMSĠLCĠSĠ BÜLENT KÖSTEM‟LE 12 MAYIS 2010 TARĠHĠNDE SEFERĠHĠSAR „DA YAPILAN MÜLAKAT Enes Battal Keskin:Seferihisar Türkiye‟de ilk Cittaslow ünvanı alan Ģehir oldu. Çok katlı otellerin olduğu. Tabi tüm bu geliĢmeler belediye baĢkanlığından önce oluyor. Cittaslow üyeliği. Kendisi internet ortamında.

Fakat Türkiye‟de halk bu kelimelerin anlamını bilmediği için biz Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme ettik. Biz Cittaslow merkezine 2011 yılına kadar bu belgelerin alınması konusunda taahhütte bulunduk. Yani niyet mektubunu gönderdikten yaklaĢık 5 ay sonra 28 Kasım 2009 tarihinde Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliği gerçekleĢmiĢ oldu. Avrupa‟da yaĢayanlar “citta” kelimesinin Ģehir . Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için o anın Ģartlarından dolayı Cittaslow‟u “sakin Ģehir” olarak tercüme etmeyi daha uygun bulduk. Ama Ģunu belirteyim ki örneğin Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinden olan ISO9000 ve ISO14000 belgeleri yoktur. Avrupa‟da Cittaslow‟a üye Ģehirlerde yaptığımız görüĢmelerde halkın. Yani Seferihisar‟da üyeliğe baĢvururken gerekli kriterlerden bazıları vardı ve biz hem bunlardan puan aldık. Cittaslow. Slow Food felsefesinden hareketle yola çıkmıĢ bir süreç ve yavaĢlık vurgusu önemli. Enes Battal Keskin: Cittaslow. ÇıkıĢ noktası yavaĢlık olan Cittaslow hareketinin tercümesini “sakin Ģehir” olarak yapmak.126 Enes Battal Keskin: O zaman Seferihisar daha baĢlangıçta üyelik kriterlerinden %50‟sini gerçekleĢtirmiĢti diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Evet. Enes Battal Keskin: Cittaslow‟a üye olmak için gerekli olan 59 kriterden hangilerini gerçekleĢtirdiniz ve ileriye yönelik gerçekleĢtirmeyi taahhüt ettiğiniz kriterlerin neler olduğu hakkında bilgi verir misiniz? Bülent Köstem: Böyle bir bilgiyi Kültür Bakanlığı‟da bizden istedi. “ne kadar yavaĢlayacağız?” Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik. Bir iki hafta içerisinde böyle bir metni yani Seferihisar‟ın gerçekleĢtirmiĢ olduğu Cittaslow kriterlerini ve gerçekleĢtirmeyi taahhüt ettiğimiz kriterleri yazılı hale getirmiĢ olacağız. “yavaĢ” anlamına gelen “slow” kelimesine olumsuz anlamlar yüklediğini. . Haziran 2009‟da baĢlayan üyelik süreciniz Kasım 2009‟da tamamlanmıĢ oldu ve Cittaslow üyeliğine kabul edildik. “YavaĢ”. Enes Battal Keskin: Seferihisar‟da Cittaslow tanıtımı için bastırmıĢ olduğunuz broĢürlere baktığımızda Cittaslow‟un çevirisi olarak “yavaĢ Ģehir” değil de “sakin Ģehir” ifadesini kullanıyorsunuz. “slow” kelimesinin yavaĢ anlamına geldiğini biliyorlar. Dolayısıyla bu tür taahhütler de tam puan olmasa da size puan getiriyor. kelimesine yüklenen olumsuz anlamların yanlıĢ ve haksız olduğu Seferihisarlılar tarafından anlaĢıldıktan sonra yavaĢ kelimesini daha rahat kullanmak isteyebiliriz. Avrupa‟da ortaya çıkan bir hareket olduğu için. Enes Battal Keskin: Peki gelecekte Seferihisar halkı Cittaslow hareketini benimsedikten sonra “yavaĢ” kelimesini kullanmayı düĢünüyor musunuz? Bülent Köstem: Belki. Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme etmekteki amacınız nedir? Bülent Köstem: Aslında Cittaslow‟un tüzüğünde Cittaslow kelimesinin tercüme edilmemesi yönünde bir madde var.Ek 1 Tüzük Madde 4) Ancak Türkiye‟de “citta” ve “slow” kelimeleri bir anlam ifade etmediği için biz Cittaslow kelimesini tercüme etmek zorundaydık. hem de gerçekleĢtirmek için taahhütte bulunduğumuz kriterlerden dolayı puan alarak %50 kriter Ģartını tamamladık.(Bkz. “biz yavaĢlıyor muyuz”. Böylece. Cittaslow felsefesinden uzaklaĢmak anlamına gelmez mi? Bülent Köstem: Bu konu bizim de üzerinde çok konuĢtuğumuz bir konu.

gereklerini yerine getirmeyenlere ya da getirip de zamanla değiĢtirenlere nasıl bir yaptırım uyguluyor? Bülent Köstem: Eğer ilk baĢta üye olduğunuz özellikleri.000 nüfuslu yerler. Nüfus kriteri. Yaptığımız toplantılar sonucunda . 5. 10.000. Enes Battal Keskin: Fiziksel değiĢim anlamında yaptığınız çalıĢmalardan bahseder misiniz? Bülent Köstem: Fiziksel değiĢim anlamında Seferihisar‟ın hemen giriĢindeki Atatürk Caddesi‟nde üç tane bina üzerinde çalıĢma yaptık. Ġtalya‟da büyük bir il merkezi konumundadır.000‟in altındaysa doğal olarak o yerde hayatın biraz daha yavaĢ aktığı. Nüfus 50. En çarpıcı değiĢimin yerel üretici üzerinde olmuĢtur diyebiliriz. Enes Battal Keskin: Size göre Cittaslow sürdürülebilir bir kent modeli olabilir mi? Nüfusu 50.000‟in üzerinde olan Ģehirlerde uygulanabilir mi? Bülent Köstem: Evet olabilir ve bence zaten öyledir. Örneğin 30.Ġnsanlar yetiĢtirdikleri ürünleri halde satamadıkları için yıllardır boĢ bıraktıkları. Çünkü Seferihisar‟ın Safranbolu Evleri gibi özel mimarisi olan evleri yok. Gönüllü bir kuruluĢun yaptırım gücü nedir? Yani Cittaslow merkezi.(Bu doküman. Cittaslow kriterlerinin daha büyük Ģehirlerde uygulanamaz olduğu için mi konulmuĢ? Bülent Köstem: Zannediyorum bu kriterin temel sebebi Cittaslow‟un Ġtalya‟da ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. uluslararası bir birlik Ģeklinde örgütlenmiĢ.) Enes Battal Keskin: Cittaslow. üyelik Ģartları gönüllülük esasına dayanıyor. hiçbir Ģey ekmedikleri tarlalarını tekrar ekmeye sebze-meyve yetiĢtirmeye baĢladılar. “Cittaslow Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesi‟nin YapmıĢ Olduğu ÇalıĢmalar Raporu” 3 Haziran 2010 tarihinde tarafımıza elektronik posta ile gönderilmiĢtir. Böylece köylerde büyük bir değiĢim oldu. Nüfusu 50.000‟in üzerinde olan Ģehirler için ise Cittaslow kriterleri geliĢtirilerek veya yöntem konusunda eklemeler yapılarak uygulanabilir diye düĢünüyorum. Öncelikle “köy pazarı”nda köylülerin açık pazar kurmasını ve sadece Seferihisar‟da üretilen malların üreticileri tarafından satılmasını sağladık. Çünkü orada Ģehirler zaten küçük.000‟in altında olması.000. yavaĢ Ģehir kriterlerinin gerçekleĢtirilmesinin daha kolay olduğu söylenebilir. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliğinin temel Ģartı üyelik baĢvurusunda bulunan Ģehrin nüfusunun 50.127 Bu dokümanı size de gönderebiliriz. Cittaslow‟un üyelik yapısı. birlikten çıkarılıyorsunuz. Aynı Ģekilde “Sığacık Pazarı”na halden mal getirmeyip burada sadece Seferihisarlıların mallarını satmasına izin verdik.000 nüfusuyla Seferihisar Türkiye‟de bir ilçe iken. Enes Battal Keskin: Siz Cittaslow‟a üye olduktan sonra Seferihisar‟da neler değiĢti? Kısa vadede neler yaptınız? Bülent Köstem: Cittaslow‟a üye olduktan sonra en kısa vadede gerçekleĢtirdiğimiz en çarpıcı değiĢim köylerde oldu.Bir ev hanımı kendi yaptığı salçaları Sığacık Pazarı‟nda satabiliyor ve ailesine maddi açıdan destek olabiliyor artık. kriterleri koruyamazsanız ya da korusanız bile geliĢtirmezseniz Cittaslow birliğinden uzaklaĢtırılıyorsunuz. 15. Bu çalıĢmaların baĢlangıcında yaklaĢık yirmi tane ressam ve mimarla Seferihisar‟da binaları nasıl güzelleĢtirebileceğimiz konusunda toplantılar yaptık.Böylece insanlar yaptıkları iĢin değerli ve para kazanabilecekleri bir iĢ olduğunu gördüler.

Seçim gerçeğini de göz önüne aldığımızda dört yıl ve artı beĢ yıllık bir süreyi kapsadığını söyleyebiliriz. Enes Battal Keskin: Sanayinin Seferihisar‟ın gelir kaynakları arasında bir yeri var mı? Bülent Köstem: Seferihisar‟ın gelir kaynakları arasında sanayi var. kahveleri. Kahvehanelerin de gölgeliklerini tek tip ve mimariye uygun hale getirdik. Bütün bu olumlu geliĢmeler halkın Cittaslow‟u benimsemesini hızlandırıyor doğal olarak. Çünkü yaz aylarının kıĢ aylarına göre daha verimli ve hareketli geçeceğine inanıyoruz. Aynı Ģekilde Sığacık‟ta derenin yanında. Biz onları kalenin arka tarafına topladık.orta . ġu an pazar günleri Sığacık‟ta kurulan pazara Ġzmir‟den inanılmaz bir talep var.Bu plan ilk aĢamada dört senelik bir süreyi kapsıyor.128 oluĢturduğumuz taslağa uygun Ģekilde. . Sığacık Kalesi‟nde surların üzerinde bulunan evlerde mimariye uygun değiĢimler yapıyoruz. Böyle bir durumda Seferihisar halkının Cittaslow‟a sahip çıkmaya devam edeceğini düĢünüyor musunuz? Yani halk Cittaslow‟u benimsemiĢ durumda mı sizce? Halkın Cittaslow‟u benimsemesi için gereken çalıĢmaları yaptığınızı düĢünüyor musunuz? Bülent Köstem: Eğer halk Cittaslow‟u benimsemezse Türkiye gibi siyasetin çok gelgitli olduğu bir yerde beĢ sene sonra baĢka bir belediye baĢkanı gelip bütün bu çabaları göz ardı edip farklı bir yoldan gidebilir. kendi ifadesiyle Sığacık‟ın bu kıĢ hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu ve daha önce kazanmadıkları kadar çok para kazandıklarını söylüyor. Bu kısa süreçte bile insanların hayatına artı bir değer kattık. Bunun dıĢında Seferihisar‟a özel. Enes Battal Keskin: Yerel seçimler olduğunda Cittaslow üyeliğinizi sağlayan Ģu anki belediye baĢkanı değiĢebilir. ġu anki haliyle halk Cittaslow‟u benimsemiĢ durumda. kafeleri. Enes Battal Keskin: Halkın Cittaslow‟a destek vermesi için reklam ve proje boyutunun dıĢında kanaatimizce halka maddi olarak bir girdi sağlanması gerekiyor. Kahvehanelerde plastik masa ve sandalye yerine tahta veya demir masa ve sandalye kullanılması için çaba harcıyoruz. Sığacık Kalesi‟ne bakan tarafta balıkçılara ait bina kompleksi diyebileceğimiz bir bina topluluğu vardı. Sonuçta Cittaslow üyeliği ile birlikte insanların el emeği değer kazandı. esnafı. Bir kaç sene sonra daha fazla benimseyecek ve Seferihisar‟ın geleceğini konusunda söz sahibi olup tercih yapabilecektir. Stratejik bir planımız var. Bu talep turizm camiasını. Bu süreç halkın gelirinde bir artıĢ sağladı mı? Böyle bir değiĢim gözlemlediniz mi? Bülent Köstem: Böyle bir değiĢim oldu. Ancak tarım ve turizm sektörüne kıyasla daha küçük bir oranda. Ayrı ayrı ve farklı gölgelikleri yıktırarak tek bir gölgelik yaptırdık. Özellikle bu yaz sonu bu konuda elimizde daha çok veri olacak. Enes Battal Keskin: Cittaslow‟a üyelik sürecinizde kısa. Seferihisar‟a özgü geleneksel bir sanayi dalından söz edemeyiz. Bu yüzden bizim bilgilendirme ve gönüllü artırma çabalarımızın tamamı halkın Cittaslow‟u daha çok benimsemesi için yapılıyor. herkesi olumlu anlamda etkiliyor.uzun vadeli bir projeksiyon hazırladınız mı? Böyle bir planınız varsa ne kadarlık bir süreyi kapsıyor? Bülent Köstem: Evet. Esnaf. ana cadde üzerinde “Belediye Pasajı”ndan baĢlayarak bazı binalar üzerinde mimari güzelleĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları yaptık.

Ev pansiyon uygulamasını baĢlatmayı düĢünüyoruz. Turizm ve tarım. Enes Battal Keskin: Bu gün Seferihisar‟a turistik amaçlı gelen insanlar. ġu an Türkiye‟deki tek sakin Ģehir Seferihisar olduğu için bütün ilgiyi burası topluyor olabilir. Seferihisar‟ı yerleĢmek için tercih ederlerse ve Seferihisar‟ın nüfusu 30. ikisi birlikte düĢünülebilir.000‟e ulaĢırsa Cittaslow üyeliğiniz ile ilgili durum ne olur? Bülent Köstem: Seferihisar‟da yaĢamak isteyenlerin buranın yaĢam tarzına uygun Ģekilde yaĢamaları gerekir. farklı Ģehirlere dağılım nedeniyle.129 Enes Battal Keskin: Seferihisar‟ın Ģu an odaklandığı alan turizmdir diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Turizm ve tarım diyebiliriz. Ama Cittaslow’u reklam için isteyen. Cittaslow felsefesini benimseyip o doğrultuda çalıĢmalar yapan Ģehirler kesinlikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlar ve sürdürülebilir bir Ģehir olabilir. Ama sakin Ģehirlerin sayısı arttıkça. Biz kentsel geliĢim projelerinde bisiklet yolu. Biz belediye olarak elimizdeki enstrümanlarla bunu sağlamaya çalıĢıyoruz. Seferihisar‟ın Ģehir merkezine hiç uğramadığı otel merkezli turizm yerine ev pansiyonculuğu merkeze alan bir turizm politikası izleyeceğiz.000‟den 100. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliği. bir Ģehirde yerel kalkınmayı gerçekleĢtirebilir ve bu kalkınma sürdürülebilir bir kalkınmadır diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Evet sağlar ama garantisi yok Cittaslow‟a üye olmakla her Ģey bitmiyor önemli olan Cittaslow‟u tam anlamıyla benimseyip Cittaslow‟un kriterlerini yerine getirmek ve bunu devam ettirebilmektir. onların geleneklerini yaĢam biçimlerini de bilmek gerekiyor. ben sadece . Böylece Ģehir kalabalıklaĢıp sükûnetini kaybediyor. tarım alanında da kalkınmayı sağlamaya çalıĢıyoruz. Seferihisar‟da yaĢamak isteyenler de buraya uyum sağladığı sürece bir sorun olmaz. Enes Battal Keskin: Cittaslow ile ilgili yaptığınız çalıĢmalar sonucunda Seferihisar çekim merkezi haline gelecek ve turistlerin tercih ettiği bir Ģehir olacak. Bir sene içinde Türkiye‟deki sakin Ģehir sayısı arttığı zaman Seferihisar‟a olan ilgi ve turist yoğunluğunun azalacağını düĢünüyoruz. Turizmin yanında tarıma yönelik çalıĢmalarımız da önemli yer tutuyor. bir yandan da tarım alanında özellikle mandalinanın değerini arttırmak adına adımlar atıyoruz. çeĢitli fon kaynaklarına baĢvuruyoruz. Bu durum olumlu gibi gözükse de bu turist yoğunluğu size endiĢe vermiyor mu? Bülent Köstem: Bu konuda Ġtalya‟daki Cittaslow Birliği‟nin de Ģöyle bir paradoksu olmuĢ: Bir Ģehir Cittaslow üyesi olduktan sonra ilgi merkezi oluyor ve insanları kendine çekiyor. izliyoruz. Sadece turizme bel bağlamayıp tarım ürünlerinin değerini arttırıp. otopark zorunluluğu getirmeye çalıĢıyoruz. Bunun için gelen turistin Ģehre hiç uğramadan otellerde konaklayıp sonra ülkesine geri döndüğü. Bir yandan turizme yönelik adımlar atıyoruz. Tarım için projeler hazırlıyoruz. konaklama tesislerinin de sayısının artması gerekecek bunu düĢünerek herhangi bir planlama yaptınız mı? Bülent Köstem: Evet bu konuyla ilgili çalıĢmalarımız var. ilgilerin tek merkezden farklı merkezlere dağılması nedeniyle bu olumsuzluk ortadan kalkıyor. Organik tarımı teĢvik etmeye çalıĢıyoruz. yürüme parkuru. Bir Ģehri tanımak için o Ģehrin insanlarıyla da iç içe olmak gerekiyor. Enes Battal Keskin: Turist sayısının artması ile beraber otellerin.

doğaya daha yakın olmak isteyen. Bunların yanında çok fazla turizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmayan. Enes Battal Keskin: Dünyadaki Cittaslow‟a üye diğer ülkelerin Ģehirlerinin Cittaslow‟a bakıĢ tarzları aynı mıdır yoksa farklılıklar var mıdır? Bülent Köstem: Farklılıklar var. Enes Battal Keskin: Verdiğiniz bilgiler için çok teĢekkür ederim. ġehirlerinin kalkınması. Bir kısım Ģehirler de ellerinde olanı kaybettikleri için piĢman olmuĢlar ve Cittaslow ile bunları tekrar kazanma beklentisi içindeler. çevreye yönelik kaygıları olan. onun kriterlerini gerçekleĢtirmek için üye olan Ģehirler var.130 Cittaslow logosunu alayım baĢka bir Ģey yapmama gerek yok diyenler için tabi ki sağlamaz.) Bir kısım Ģehirler de bizim gibi Cittaslow‟a üye olup kendilerini belli bir formatla geleceğe taĢımak. Ġtalya‟daki Cittaslow Ģehirlerinin bir kısmı belli bir geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢmıĢlar ve belli kriterlere sahipler. Bu gibi Ģehirler Cittaslow‟u turizmlerini düzenlemek için kullanmıĢlar. . Fakat Cittaslow‟a üye 129 (Seferihar‟ın üye olduğu tarih itibariyle) Ģehirden çoğu Cittaslow‟u bir yerel kalkınma modeli olarak görüp üye olmuĢ Ģehirlerdir. kalkınma beklentisin en çok kendi halkının sağlıklı yaĢaması için Cittaslow‟a üye olan. kendi halkının daha sağlıklı yaĢamasını isteyen Ģehirler de var. Bu Ģehirleri de farklı bir kategori olarak görebiliriz. Yani turizm beklentisinden. (Turizm Ģehri olan Bodrum‟un sakin Ģehir olmaya çalıĢması gibi. geleceklerini Ģekillendirmek istiyorlar. bunun sonucunda Ģehir halkının yaĢam kalitesinin yükselmesi için üye olmuĢ Ģehirlerdir.

ilgili belediyenin meclis kararı. b) Uluslararası kuruluĢlara üye olunacaksa.2005 (50-51)05 KONU: 5272 sayılı ve 5216 sayılı Kanunların uygulanması Genelge 2005/36 ……………………….ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‟NÜN 2005/36 SAYILI GENELGESĠ T. üye olunacak uluslararası kuruluĢun ana statüsünün tam metni ile tasdikli Türkçe çevirisi. üyelikte bir katılım payı veya aidat ödenecek ise miktarı ile belediyenin en son kesin hesap özeti. kardeĢ kent iliĢkisi kurulacak olan kent hakkında bilgi ve kardeĢ kent iliĢkisinden beklenen faydaların neler olduğu.12.C. c) Uluslararası kuruluĢlarla birlikte eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülmesi ve festivaller düzenlenmesi halinde. VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) ĠLGĠ : 31. uluslararası kuruluĢ hakkında bilgi ve ilgili belediyenin meclis kararı.131 EK 3: T. belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirmede veya kardeĢ kent iliĢkisi kurmada Bakanlığımızdan önceden izin alacaklar ve aĢağıda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat edeceklerdir: a) Yurt dıĢındaki bir belediye ile kardeĢ kent iliĢkisi kurulmasında ilgili belediye meclisinin kararı. kardeĢ kent iliĢkisi kurulurken kardeĢ kent protokolleri de imzalanacaksa ilgili protokollerin metni.2004 tarihli ve B050MAH0650002/(50-51)04-82216-(2004/160) sayılı genelgemiz. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B050MAH0650002/865-80970 7. 5272 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun uygulanması hususunda ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilmesi için Bakanlığımıza yapılan baĢvurular da dikkate alınarak aĢağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüĢtür. Yurt DıĢı ĠliĢkiler Belediyeler.4.C. üyelikten beklenen faydalar. .

yurt dıĢındaki faaliyetlerinin devletin dıĢ politikasına ve uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürüteceklerdir.132 Belediye baĢkanları ve belediyeyi temsil eden heyetler. Yurt içindeki belediyeler arasında kardeĢ kent iliĢkisi ilgili belediyelerin karĢılıklı meclis kararları ile kurulabilecektir. ġahabettin HARPUT Vali Bakan a. Ayrıca yurtdıĢına çıkıĢ amacı. MüsteĢar DAĞITIM : Gereği: 81 Ġl Valiliği Bilgi: MüsteĢar Yardımcıları Merkez Birimleri Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanları Kontrolörler BaĢkanlığı ġube Müdürleri . süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir.

000/328 sayılı genelgemiz. yurtdıĢı görevlendirmelerde aĢağıdaki esaslara uyulması gerekli görülmüĢtür. organizasyonlara katılmak için görevlendirilen personelde katılım için gerekli olan.000/50569 sayılı genelgemiz. Bu nedenle.050.000/5003/50520 KONU: YurtdıĢı ĠliĢkiler Genelge 2005/62 ………………………….050. panel vb.MAH. Belediyeler bütçelerinden kendi görev ve hizmet konuları dıĢında harcama yapılamayacağından.050. Ģirket. Görevlendirmeler.076.0002/86-80970(2005/36) sayılı genelgemiz.076. Toplantı.076. 4. dernek. c) 24/04/2001 gün ve B.000/806 sayılı genelgemiz. görev ve hizmetle iliĢkisi olmayan konular için yurtdıĢı görevlendirme yapılmayacaktır. Belediyelerin seçilmiĢ ve atanmıĢ personelinin yurtdıĢı görevlendirilmelerinde uyulacak esaslar ilgi genelgelerimizle belirlenmiĢtir.076. kongre. 2.133 EK 4: T.C ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI:B.MAH. 1.000/597-50137 sayılı genelgemiz.050. azami tasarruf ilkelerine uygun olarak.C.050.065.ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‟NÜN 2005/62 SAYILI GENELGESĠ T.076. Ancak son günlerde DıĢiĢleri Bakanlığı ve valiliklerimizden alınan yazılardan yurtdıĢı görevlendirmelerde bu esaslara uyulmadığı anlaĢılmaktadır. asgari sayıda personel ve asgari süreler için yapılacaktır. yabancı dil bilgisi ve nitelikler aranacaktır. e) 07/04/2005 gün ve B. b) 20/09/2000 gün ve B. d) 16/02/2005 gün ve B. vakıf 20/06/2005 . 5.MAH. seminer.MAH.050. Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır.MAH.VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) Ġlgi: a) 25/06/1997 gün ve B. Kamu kurum ve kuruluĢları. Belediye birlikleri ve “kamuya yararlı dernek” statüsünde bulunan mahalli idare dernekleri dıĢındaki kiĢi.MAH. 3.

Organizasyonu düzenleyen kuruluĢa (var ise) herhangi bir ad altında (eğitim giderleri. belediye adına yurt dıĢına gidecek heyetlerin ziyaret ettikleri ülkelerdeki dıĢ temsilciliklerimize. Toplantı. YurtdıĢı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir. DıĢ temsilciliklerimizden. 8. tercüman ve mihmandar tahsisi. 12. hizmet satın alınması. vb. inceleme gezisi vb. adlarla yurtdıĢında düzenlenen programlar için personel görevlendirilmeyecek. seminer.) veya resmi makamlar tarafından yapılmıĢ davet yazıları aranacaktır. belediye birliği veya uluslararası kuruluĢ vb.) ödeme yapılması mümkün değildir. Görevlendirilen personelle birlikte yurtdıĢına çıkan el ve çocuklar için Belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir. ġahabettin HARPUT Vali Bakan a. yurt dıĢında bulunulduğu sürece olumsuz imaj ve değerlendirmeye yol açabilecek tutum ve davranıĢlara meydan vermeyecektir. mümkünse ülkeye varıĢlarını müteakip. organizasyonu düzenleyen kuruluĢ (Belediye. 7. Yurt dıĢına giden belediye görevlileri Bakanlığımızca DıĢiĢleri Bakanlığına bildirilecektir. Bu konuda Bakanlığımızca yayınlanan ilgi genelgelerin bu genelgeye aykırı hükümleri geçersizdir. Ayrıca. konaklama ücreti. kongre. rehberlik ücreti vb. Belediye baĢkanları ve belediyeyi temsilen giden heyetler yurt dıĢındaki faaliyetlerini devletin dıĢ politikasına ve uluslararası antlaĢmalara uygun olarak yürüteceklerdir. MüsteĢar . randevu temini gibi dıĢ temsilciliklerimizin imkânlarını aĢabilecek taleplerde bulunulmayacak.134 vb. Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah (yol+yevmiye) giderleri dıĢında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. önceden mutabakata varılanlar haricinde. özel nitelikli ziyaretlere dıĢ temsilciliklerimizin ismini kullanarak resmi hüviyet kazandırılmaya çalıĢılmayacaktır. harcırah ödenmeyecektir 6. seminer. Bu çerçevede. panel. resepsiyon. organizasyonlar ile kardeĢ Ģehir iliĢkileri nedeniyle görevlendirilmelerde. bir nezaket ziyareti gerçekleĢtirmelerinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir. Belediye baĢkanı ve diğer personelin görev dıĢından yurtdıĢına çıkıĢlarında da ilgili valiliğe bilgi verilecektir. Bilgilerinizi ve uygulamanın bu esaslara göre yürütülmesi için gereğini rica ederim. 11. 9. kuruluĢlar tarafından kurs. Belediye bütçesinden ödeme gerektiren veya gerektirmeyen her türlü yurtdıĢı görevlendirilmelerde yukarıda sayılan usul ve esaslara uyulacak ve yurtdıĢına çıkıĢın amacı. 10.

135 DAĞITIM: Gereği: 81 Ġl Valiliğine Bilgi: MüsteĢar Yardımcıları Merkez Birimleri Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanları Kontrolörler BaĢkanlığı ġube Müdürleri .

Cittaslow olduktan sonra Seferihisar giriĢine yerleĢtirilen tabela Fotoğraf 2: Cittaslow olduktan sonra değiĢen Seferihisar Belediyesi Duyuru Panosu .136 EK 5: FOTOĞRAFLAR Fotoğraf 1.

137 Fotoğraf 3: Üretici köylülerin tüketicilere ürünlerini aracısız satabilmeleri için oluĢturulan Köy Pazarı Fotoğraf 4: Esnafa örnek oluĢturması için düzenlenen Belediye Pasajı .

138 Fotoğraf 5: Slow Food düĢüncesini yaygınlaĢtırmak amacıyla yaptırılan logolu önlükle satıĢ yapan bir Seferihisarlı. .

“Sustainable Urban Development and Transport–A Eurovision for” . “Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı”. Kütahya. BAġARAN. TimaĢ Yayınları. Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci AraĢtırması. 5. Ġzmir. (2004). “Kentlerin Sürdürülebilir GeliĢiminde Güncel YaklaĢımlar Kapsamında YaĢam Kalitesi-Kocaeli Örneği”. (2004). AKTAġ.Baskı. 21. (2009). 8. BANISTER. “Sürdürülebilir kentsel geliĢmeye sosyokültürel bir yaklaĢım: Bursa örneği”. Cevat Geray’a Armağan. Bursa. Ece. Arzu (2010). Hüseyin.3-13. (2005).Dr.). Ġstanbul. Ġstanbul. itüdergisi/a mimarlık. Kent ve Yerel Yönetim. (1991). (2006). Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. Kocaeli. 7-8 Ekim 2004. Sayı:42(2).215-226.20. (1999). Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.139 KAYNAKÇA AKSAKOĞLU. Ġsmail.Sami. Alen ve Sadun EMREALP. Adım Yayınları. (1996). Okutan Yayınları. “Yerel Kalkınmada Katılımcı Politikalar: Çanakkale Örnek Alan Değerlendirmesi”. Ġzmir: ss.Basım. Ġstanbul. ÇAHANTĠMUR. Vol. (2008). Mülkiyeliler Birliği Yayınları. pp. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Toplumbilime GiriĢ. “Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma”. IULA-EMME Yayını. Çınar. (2001). Kent Sosyolojisi. Esra Diğdem. Ekin Yayınevi. Sivas: ss. (2002). Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. DENKER. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Ankara: ss. Ankara. Prof. “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme: Araçlar. 2. BAL. Turhan Kitabevi Yayınları.109-111. BBB Yayını. tasarım.1-20. BAYRAM. Ġstanbul. Urban Management Development. Bursa: ss. Aslı. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. ATAY. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Tolan. (2007). David. Turgut. Ġstanbul: ss. Cilt 26. Ġslam’da ġehir ve Mimari. Cumhuriyet Üniversitesi ĠĠBF Dergisi. Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri Ders Notları. Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayını. Bursa BüyükĢehir Belediyesi. YaklaĢımlar ve Türkiye”. Sayı:7 (1).225-256. “Seferihisar Ġlçesinin GeliĢmesinde Ġç Dinamiklerin Rolü”. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. (2008). BARLAS. (2007). ÇETĠN. Sayı:2. ATIL. M. CANSEVER. planlama.113-130. Murat. Bahriye GÜLGÜN ve Ġsmail YÖRÜK.251-265. “Sürdürülebilirlik Olgusunun Kentsel GeliĢme Sürecindeki Yansımaları”.Baskı. Elif Karakurt Tosun(Ed. Ankara.Yüzyıl Kentleri. Ferhat. . Transport Reviews. DUBEN. (2005). Cilt:7. Ġzmir: ss. Arzu ve Hülya TURGUT YILDIZ. ÇAHANTĠMUR ISPALAR. (2000).

org/wiki/Ludlow (21. Sadun. YeĢil Yerel Yönetim. (1997). Ankara. Cambridge. GAĠNES. (2009). http://en.dk/en/actions/a-paradigm-in-progress/cittaslow-putting-qualityof-life-first (15._South_Australia (22.140 EMREALP. (2007).wordpress. Qualitatiye Sociology. Alfa Yayınları. Aslı. (2007). GOTTSCHALK. Blackwell Publisher.2010). Ġstanbul: ss. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı. Ankara:ss. (1991). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.org/wiki/Goolwa.EMME Yayını. GÖRMEZ.Jeremy ve Stefan JAGER. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. (1999). http://en. Z.1.06. Mekânsal YerleĢim Derneği Yayını. YavaĢ. Erich. Ahmet.2010). (2006). . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. (Çev:Aydın Arıtan).wikipedia.com/ (06. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. (2007).org/wiki/Ludlow (21.06.167-170. “Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye‟nin Kıyı Politikası”. (2006).06. Kemal . Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. ERCOġKUN. (2009). Isparta. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. http://sustainablecities. Ġstanbul. ERYILDIZ.06. Susan ve Scott CAMPBELL. HONORE. Simon. Samsun. C:4.Güdül Örneği”. ERTEK. Nükhet. IULA.21-29 GÜNBEYAZ. Readings in Urban Theory. Sahip Olmak Ya da Olmak.2010). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.2010).Baskı. “Sürdürülebilir Kent Ġçin Ekolojik-Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara. “Samsun Ġlinde KentleĢmenin Çevresel Açıdan Ġncelenmesi”. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Prestel Verlag.2010).”.com/slow-food/ (08. Yerel Gündem 21Uygulamalarına Yönelik KolaylaĢtırıcı Bilgiler El Kitabı. Ġstanbul. Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik ArayıĢı. Hasan ġ. Vol. Isparta. Ankara. FAINSTEIN. New York. HAġTEMOĞLU.2010). “Kentsel YaĢam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında Belirlenmesine ve GeliĢtirilmesine Yönelik Bir YaklaĢım: Orta Ölçekli Kent Örnekleri”. pp. Carl. “Avustralya”. http://en.06. (Çev:Esen Gür). http://toprakana-slowfood1.05. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Ġslam Ansiklopedisi.org/wiki/Cittaslow (15.wikipedia. http://slowfoodgenclik. Ankara.2010. Özge Yalçıner. http://en. Manifesto for Sustainable Cities. (1996).wikipedia. Semih. GÜREL ÜÇER. (2005).05. Algı Yayıncılık.311-329. FROMM. “1960‟larda Sürdürülebilirlik ve KentleĢme. Ġstasyon Caddesi Örneği”.22 (4). “Speed Culture: Fast Strategies in Teleyised Commercial Ads.wikipedia. No. Ġstanbul. 2. Arıtan Yayınevi.blogspot. (2008).

cittaslowgoolwa.ekoiq.php?gid=5832212719&v=info (15.au/join. http://www. http://www. http://www.org.com.2010).141 http://tr.06.php?Pid1=3&Pid2=11&PLv=2 (21.2010).uk/page.2010).cittaslow.pdf (13.06.arkitera.com/roportajlarDetay.cittaslow.2010).2010).uk/ (21.2010).06.2010).2010).au/ (15.05.com.gov.2010).05.cittaslow. http://www.2010).wikipedia.2010). http://www. http://www.06.06.2010).2010).org/wiki/Avustralya (07.arkitera.php?method=network&action=country&id=23 (10.org.pdf (19.com/h51930-yavas-sehrin-baskani-da-yavas.05.com/h41395-yavas-hayatin-hizli-yukselisi.2010).php?action=displayNewsItem&ID=48923 (14.05.facebook.html (15.htm (13.uk/images/stories/spring%202008%20newsletter. http://www.2010).wikipedia.wikipedia.2010).wikipedia. http://tr.cittaslowludlow.org/wiki/%C4%B0talya (07.06. http://www.wikipedia. .org/wiki/Seferihisar.06.pdf (29.com.05.pdf (06.06.cittaslowludlow.net/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5B1%5D.com/group.org. http://www.06.distinctlycumbrian.05.com/news.06.cittaslowgoolwa.05.php?Pid1=3&PLv=1 (21. http://tr.2010).php?sayfa_no=555 (13. http://www.au/history.co.org.06. http://www.cittaslowseferihisar. http://www. http://www.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Fam_kalitesi (25.cittaslowludlow.wikipedia.06.cittaslowgoolwa.bayindirlik.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik (05.net/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5B1%5D.05.org. http://tr.2010). http://www.2010).ebso. http://www.06.2010).uk/ (12. http://www.tr/turkce/kentlesme/Kentges_raporu_son.org.econturk. http://tr. http://www.2010).06.2010).html (21.html (22.2010). http://www.05.html (22._%C4%B0zmir (12.org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II.uk/Cittaslow/FuturePlans. http://tr.pdf (29.2010).org.org/wiki/%C4%B0ngiltere (07. http://tr.cittaslow.org/wiki/Fast_food (29. http://www.tr/kurumsal/sayfa.au/faq. http://www.doc (27.2010).berwick-cittaslow.comune.2010) http://www.it/attach/slow-statuto-en.cittaslowludlow.greve-in-chianti.04.php?option=com_content&view=article&id= 55&Itemid=65 (15.html (19.org/index.2010).2010).arkitera.2010).uk/page.org/index.asp?ID=4 (06.2010).05.06. http://www.05.05. http://www.05.06.fi.

pdf (13.php?option=com_content&view=article&id=6:sakinsehir&catid=1:son-haberler&Itemid=50 (14.orvieto-info. Ġmge Kitabevi Yayınları.tr/ (14.05. Elif (Ed.05.06. KELEġ.winchester.radikal. Kentbilim Terimleri Sözlüğü.tr/gazete.seferihisar.2010).05.gov.142 http://www. Seferihisar ve Seferihisarlılar. http://www.2009 &ArticleID=966892 (13. (2010).jpg (14.slowfoodanadolu.2010).uk/Documents/committees/town%20forum/WTF066%20%20Appendix%201.aspx?content=1098 (12. http://www. Seferihisar Halk Eğitim Müdürlüğü Yayını. http://www.pdf (13.slowfood.2010) http://www.). .html (20.2010).org. http://www.2010) http://www.gov. http://www.2010).com/index.org/pagine/welcome. (2004).2010).kent (06. http://www. http://www. KARAKURT TOSUN.pdf (27.terramadre.tr/Radikal.yapi.org/conference/ (03.mimarlarodasi.bel.georgiaorganics. RuĢen.06. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi.2010). http://www. Ekin Yayınevi. http://www. http://www.kentlob.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSay i=53&RecID=1329 (25.06.06.turkiye-rehberi.oecd.tbmm.tr/default_B1.06.mimarlarodasi. “Seferihisar‟ın Kentsel GeliĢimi”. (04.gov. http://www.2010).06. Arife.2010).com/about_us/eng/manifesto. http://www.12.aspx?aType=RadikalHaberDetay&Date=01. (2004).org. KARADAĞ.05.com/ (12.06. Ġzmir: ss.com.org.pdf (07.seferihisar.2010).utikad.tr/index.html (19. Ankara.06.06.05.06.06.kentli.85-92. KELEġ.htm (02. http://www.Yüzyıl Kentleri.2010). RuĢen.2010).lasso?n=en (14.net/index. http://www.net/harita/resim/Turkiye/izmir-haritasi. Basım.2010).2010). KentleĢme Politikası.2010) http://www.05.tr/UIKDocs%5Caalborgsarti.tr/kanunlar/k5393.gov.05. http://www.yayildi_68844.04.2010) http://www.20).tr/haberler/?id=3767 (15. 21. ĠLKER. Ġmge Yayınları.org/yavas-sehirler (15.org/makale/kultur. Osman. (2005). Bursa.2010).izmirdesanat.06.php/baskanin-mesaji/slow-food-carlo-petrinibilinc-ve-sorumluluk/ (08. http://www.php/Kuresellesme-Surecinde-Kentlerimize-Giren-YeniTuketim-Mekânlari-Ve-Yitirilen-Kent-Kimlikleri.tr/Haberler/yavas-sehir-hareketi-100-kente. http://www.pdf.2010).lasso (08. (1998). 7-8 Ekim 2004.2010).izmir.saygid.org/makale/yil5_sayi2/ekarakurt52.com.2010). 8.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ġzmir.org.tr/mimarlikdergisi/index.paradoks.06.07.

Seferihisar Belediyesi Yayını. PARKĠNS. Space and Polity. NEWMAN.71-74. Sevinç. (2002)..36-42. Gordon. Muhammet (Ed. Sayı. Ankara. Vol. (2004). Local Environment.363-382. (2004). (Ed:Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik). Ankara. Wendy. C. P. Bursa. 1. (Çev:Ġlhan Pınar). SATTERTHWAITE. Ġstanbul. KüreselleĢme ve YerelleĢme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir GeliĢme – AB ve Türkiye Örneği. Richard. 7-8 Ekim 2004. (2003). Nesrin. Ġzmir: ss.1667-1691. Ankara. TOKĠ Haber Dergisi.23. Ġstanbul: ss. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. Ankara. Seyyahların Ġzinde Seferihisar.12. William (Ed. ÖZEN GÜÇLÜ. AyĢegül ve ALGAN. ÖZGÜR.447-452. QUAID. KÜÇÜKCAN. Bilim ve Sanat Yayınları. Ġstanbul. Ġslam Ansiklopedisi. (Çev:Melih Pekdemir). Azmi. Nobel Yayınları. (2004). “Sustainability and cities: extending the metabolism model”. “Sustainable Cities or Cities That Contribute To Sustainable Development ?”. Milan. Ankara.. ĠletiĢim Yayınları. . MIELE. Time & Society. Vol. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. KentlileĢme ve Kentsel DeğiĢme. Hüseyin ve KÖSECĠK.. W. Sosyoloji Sözlüğü. No:1. (2010). Ġnan. pp. MENGĠ. “Ġngiltere”. Nobel Yayınları. Vol. (Çev:Özdemir Ġnce).445-446 MARSHALL. “Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler: Uygulanabilirliği ve Ölçümü Üzerine”.22. (1997).) (2008). (1999). Tarık. Talip. Urban Studies. Kültür Bakanlığı Yayınları.13(2-3). Hamit. Mara.Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. Siyasal Kitabevi.143 Ankara. (2008). ÖZTÜRK.135-156 MUTLUER. Vol. OUTHWAĠTE. “Ġtalya”.4. Allison.219-226. Ġslam Ansiklopedisi. YavaĢlık. (1999). “The Sustainability Inventory: A Tool to Assist US Municipalities Advance Towards Sustainability”. (Çev:Osman Akınbay ve Derya Kömürcü). ÖZER. Mustafa. pp. Vol. ÖZCAN. “Sürat Çağına Ġnat YavaĢ ġehirler”. (2008). Modern Toplumsal DüĢünce Sözlüğü. (2005). Lanscape and Urban Planning. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. KUNDERA. (2001). C. “Out of Time Fast Subjects and Slow Liying”. Baskı. (2002). KentlileĢme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci. “CittàSlow: Producing Slowness against the Fast Life”. Ekin Kitabevi. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.). G. Ġzmir. pp. (2000). (2010). PALABIYIK. Ġstanbul: ss.296-299. KentleĢme. 44(4). POCOCKE. David. pp. “Seferihisar Çevresinde Arazi Kullanım Sorunları”. 34(109. Ġstanbul: ss. pp. Can Yayınları.7. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

SHAUKLAND. Belediye Dergisi. “Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?”. Ġzmir:ss.Tarık. Ankara. Toplum ve Bilim Dergisi. TSENKOVA. Ankara: ss. Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement”. Prof.doc (13. Seferihisar. Nilüfer ve TAġ. YAZAR. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. Füsun. Dünya ġehircilik Günü 23. Ġzmir.144 SAYAR. Alternatif Üniversite Yayınları. (1996).disscouncil. “Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları”. (1999). (2009). Yakut. XXI. (2006). Cogito. (2010). (2003). XXI. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. WHEELER. Blackwell Publishers Ltd. “Good.129-140. Ümit.9-20. Bursa: ss. YavaĢla!/Hayattan Bir Defa Geçeceksin.49-58. (2003). Ġhsan. (Çev:Kamran Tuncay).Vol. Seferihisar Kaymakamlığı. S:8. www. Ankara. SOYKAN. (1999). Stephen. USA. ġĠMġEK. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. (2004). Ġstanbul.2010). 7-8 Ekim 2004. TMMOB ġehir Plancıları Odası Yayını./Cittaslow%20Community%20Chest%20Criteria. Ġstanbul: 23-35. Saysel.. SCHNEIDER. (2004). (2001). pp. Vandana. SENCER... Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı.05. Marina ve NIJKAMP. Clean. Dr.com/. Sayı: 64-65. TMMOB Mimarlar Odası Yayını. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. Ġstanbul: ss. Peter. Bgst Yayınları. Ahmet ve VURAL. TMMOB Mimarlar Odası Yayını. H. SHIVA. (Çev:Nil Duruöz). “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi”. “KentleĢmenin Sosyo Ekonomik Etkileri”. (Çev:Ali K. Yeryüzü Demokrasisi. Murat(Ed. Örnekleri Ve Türkiye Ġçin Dersler”. Cilt:7.163-174 ġENGÜL. Ankara. (1992). Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine Ġrdelemeler. (2009).. Kemal. . College English. Selis Kitaplar. Tarık. No. “Sürdürülebilir YeĢil Kent Fikirleri. “Sosyal Adalet.). VAN GEENHUISAN. Graeme. Bursa. SEZAL. Aysel. (1994). (1979). ġehirleĢme. Kültür Bakanlığı Yayınları. TEKELĠ. Ġlhan. Ġstanbul. Sayı:12. TimaĢ Yayınları. ULUSOY. TAġ.70(4). Cevat Geray’a Armağan. (1999). (2009). Kolokyumu Bildiriler Kitabı. The City Reader. Ġstanbul: ss. New York. Ġstanbul. USLU. Türkiye’de KentleĢme. Kadir Hakan. “Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız?”.1. Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayını. Stephen. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ġstanbul.384-402. Sade Hayat. Kent Mekânı ve KüreselleĢme”.69-84. 3rd Edition. Sasha. Elçin Gen ve Onur Günay). (2008). Events and Debates.

3 Haziran 2010. Formu ve Planlama Süreci”.Baskı. “Sürdürülebilir Kent: Göstergeleri. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. KÖSTEM. Ankara. Bülent. (2007). DĠĞER KAYNAKLAR Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi‟nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu.Rıdvan. H. YURTSEVEN. . (2009). XXI. TMMOB Mimarlar Odası Yayını. Bursa: ss. Rıdvan. Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir YaklaĢım. Detay Yayıncılık. Kadir Hakan. Detay Yayıncılık. Ozan KAYA ve Serhat HARMAN.(2010). YavaĢ Hareketi. Cittaslow Seferihisar Temsilcisi.115-122. 2.145 YAZAR. 12 Mayıs 2010 tarihinde Seferihisar‟da Yapılan Mülakat (Ek 2). Ankara. YURTSEVEN. H.

. 2. 80...... 5. 37...... 32. 92..... 101 kentsel yaĢam kalitesi .. 93. 68.......... 23.. 84.. 30. 63... 86... 36... 81............. 49... 18. 89........ 42.38........ 92.. 55... 6... 52.... 95. 68.. 62........ 81.. 55...... 53. 32. 1. 97 sürdürülebilir geliĢme... 20. 61............... 60.......... 22..... 77 satsuma ........ 65..... 15........ 61... 77. 86. 63. 11. 86. 42.............. 100.... 91. 33.146 DĠZĠN A Avustralya ... 99.. 3... 102 Cittaslow Festivali .. 96..... 60...... 10.... 101... 92 Cittaslow Logosu ...... 34 hızlı yaĢam....... 59... 98... 67.. 37..... 77..... 74.......41. 67. 79.. 95... 63. 70... 53... 3.... 25.. 38 E Erich Fromm..... 50.... 97.. 42 Bra...... 101 Convivia .. 34 kent .. 68........ 51..... 45....... 57... 69... 102 kentleĢme . 57. 101 Ġzmir .. 48.. 93........ 101... 2.... 95. 100 Goolwa 53.. 83. 9... 71 Saturnini ... 19... 63......... 100... 61. 18... 80...... 93. 46. 3.... 91............ 96.. 2........ 101 B Bilimsel Komite .. 52..... 83....... 72. 1.. 59........ 92..... 60.. 70. 101.... 49..... 54.. 48..... 102 M Mekke ... 100. 21. 53........ 85.. 47... 90.................. 73. 81.... 33 O Orvieto ..... 45. 56. 92. 40....... 84.. 79....... 75.. 40. 54... 78...... 95 salyangoz .... 63. 40. 80. 97.... 102 S Sakin ġehir..35... 1... 72..... 61.. 41 Cittaslow .. 25. 8. 43.. 55..... 85... 58... 40................. 21... 56. 76.. 74.. 54.. 98 Sığacık ... 73........ 65. 88............... 86......... 84.. 100.. 94.... 86......... 86 Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği ...... 97.. 98 Sığacık Pazarı .... 18... 1.. 41 Seferihisar 1. 80 küreselleĢme ... 18.. 62..... 97.... 31.. 98.. 95..... 30..... 69...... 41.... 15.......... 52 .. 101 Ġtalya . 101. 90.. 83.. 75........... 76... 52... 56. 61... 54........ 78.... 28... 66. 57. 44....... 41.. 101... 31....... 100...... 92.... 73.. 53. 17. 51. 43.. 74...... 30....... 100..... 66 Milan Kundera .. 78.. 60. 94. 38 İ Ġngiltere . 84... 9 H hız ...... 99..... 40..... 101.. 79. 98 K Kemal Sayar . 92. 96.. 83. 55. 102 Gro Harlem Brundtland . 76.... 90.... 80... 79... 16... 57 Ludlow .. 91. 46.. 85........ 88. 32. 53. 69... 16.... 45.. 83.. 41.... 36 L Lezzet Sarayı . 67... 75 G GDO . 99... 102 Seferihisar Belediyesi 74..... 86. 80........ 88......... 90. 24.... 75.. 77.. 81.... 94..... 17.... 76.... 89.......... 69..... 23. 58... 88. 85. 71.. 90... 94... 76...... 8......... 55.... 58. 22. 66........... 55. 62. 6 F Fastfood .. 55. 85.... 19........... 88. 53 C Carlo Petrini ..... 68. 92........ 55. 75.. 98.... 71.... 81..... 56...... 56..... 97....... 66... 86. 81.... 74. 35.. 43.. 101 köy pazarı .........53.... 73.............

.. 36.. 27........ 9.. 25.... 100........... 9.. 45 Yerel Gündem ....... 14...... 13.. 23 .. 62. 3.... 84.......... 65... 96... 5... 32.......... 20. 33...... 100 YavaĢ Pazar ...147 sürdürülebilir kentleĢme . 56.... 36 yavaĢ yemek .......... 3..... 23..... 11..... 79. 45.. 77. 5.. 35. 99..... 26....... 98 Toprak Ana .... 21...... 22.......... 19.......... 73... 8....... 44... 102 sürdürülebilirlik ...... 3....... 78... 101..41...... 79 yavaĢlık .. 35............ 9......... 34....... 98 Toskana . 60... 78......... 19. 94 Terra Madre . 55 Y yavaĢ 1. 1..... 96.. 32...... 31................. 50.................. 32... 3.... 102 T Teos .. 36. 2........ 2...... 32.. 100. 94. 38. 77......... 57 yavaĢ Ģehir .. 47 Yerel Kalkınma... 16...... 100 yavaĢ yaĢam . 53. 17.... 1....... 8.. 99..... 50.... 52... 57..... 28.

148 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful