SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ (Yüksek Lisans Tezi

) Enes Battal KESKĠN Kütahya - 2010

T.C. DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ

DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER

Hazırlayan: Enes Battal KESKĠN

Kütahya-2010

Kabul ve Onay Enes Battal KESKĠN‟in hazırladığı “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” baĢlıklı Yüksek Lisans tez çalıĢması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre değerlendirilip oybirliği ile kabul edilmiĢtir.

...../....../2010

Tez Jürisi Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER (DanıĢman) Prof. Dr. Mehmet Sami DENKER Yrd. Doç. Dr. Feyzullah ÜNAL

Ġmza Kabul Red

Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

. bunlara atıf yapılarak yararlanılmıĢ olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım...iv Yemin Metni Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” adlı çalıĢmamın./..../2010 Enes Battal KESKĠN . ... tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düĢecek bir yardıma baĢvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluĢtuğunu..

Ġlk ve ortaöğrenimini farklı illerde tamamladı. tez dönemindedir. Halen eğitimine devam eden Keskin. . Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü‟nden mezun oldu. “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” konusunu incelemektedir.v ÖZGEÇMĠġ 1976 yılında GümüĢhane Kelkit‟te doğdu. 2008 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı‟nda yüksek lisans eğitimine baĢladı.

v ÖZET SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ KESKĠN. 2010. Bu tanımlardan hareketle kentlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada sürdürülebilir kentleĢme kavramına farklı bir bakıĢ olarak “Cittaslow (YavaĢ ġehir)” yaklaĢımı incelenmiĢtir. Elde edilen veriler ve bilgiler ıĢığında. Cittaslow kriterlerinin sürdürülebilir kent bağlamında Ģehirleri fiziksel ve sosyo-kültürel olarak nasıl etkilediğini belirleyebilmek için Seferihisar incelenmiĢtir. Dr. Bu bağlamda Cittaslow‟un sürdürülebilir bir kent modeli olarak ortaya konulup-konulamayacağı tartıĢılmıĢtır. değiĢim ve geliĢimin devamlılığını sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik çıkarların çevre ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği yerlerdir. Seferihisar. insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulması olarak tanımlanmaktadır. Cantürk CANER Temmuz. Bu çerçevede ilgili literatürün taranması yoluyla YavaĢ ġehirleri ortaya çıkaran nedenler tespit edilmiĢ ve YavaĢ ġehir olmak isteyen Ģehirlerin yerine getirmek zorunda olduğu kriterler ortaya konulmuĢtur. Anahtar Kelimeler: Cittaslow. YavaĢ ġehir . Doç. 161 sayfa Sürdürülebilirlik. Ayrıca Cittaslow hareketinin tarihsel süreci ve dünya çapında yayılma durumu örneklerle incelenmiĢtir. Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Tez DanıĢmanı: Yrd. Enes Battal Yüksek Lisans Tezi. ekosistemdeki yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için. Sürdürülebilir kent ise. Sürdürülebilir Kent. Sürdürülebilirlik.

inorder to transmit the non-renewable resource to future generations. Cittaslow movement‟s historical process and the situation throughout the world is examined with examples. Seferihisar. Keywords: Cittaslow. Moving from this definition. Additionally. In this study.A. Department of Public Administration Supervisor: Asst. Prof. Thesis.vi ABSTRACT SUSTAINABLE URBAN CONCEPT IN A DIFFERENT PERSPECTIVE SLOW CITIES (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR CASE KESKĠN. Enes Battal M. “Cittaslow (Slow City)” approach is investigated as a different view on the concept of sustainable urbanization. Sustainable cities are the places where the environmental concerns are aligned with socio-economic interests to ensure the continuity of transformation and development. Sustainability . 2010. Slow City. reasons which cause Slow Cities are revealed and criteria that have to be fulfilled by the cities eager to be identified as Slow City are put forward. 161 pages Sustainability is defined as the retention of the human negative impact on the ecosystem at the level which should not exceed carrying capacity of the system. Seferihisar is investigated to determine how Cittaslow criteria affects the cities‟ physical and socio-cultural sustainability. In this context. Sustainable City. Cittaslow is discussed whether it can be put as a sustainable model city or not. In the light of data and information obtained. different approaches have been developed to ensure the sustainability of cities. through literature reviews. In this context. Cantürk CANER July.

.....................2................... 19 1.............. xi GĠRĠġ .. Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz) ........ SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI ......................................................................1..........1........................................................................ 19 1...............................................................2............ SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI.......................................2.................2........... BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) ........vii ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖZET...................................................... KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW ...7....................... Sosyo-Kültürel Boyut ...................................................................................................................................1... Mekânsal (Fiziksel) Boyut ...............................................5...............................................................................................................3...................5................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ ...........4........ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ ................................... 24 1...... ix ġEKĠLLER LĠSTESĠ ............ 20 1.. x KISALTMALAR ..............................2..1................................. Ekonomik Boyut ...5.............. 10 1................ 21 1................... 12 1........... 27 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ: YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW) 2....... BM Binyıl Zirvesi ...................... v ABSTRACT ............................... 23 1.. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI..................................................... 15 1................ 5 1............5........... CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK .5.....................................................................................6.2.......... BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi..................................................4..............3..............5...4........2.......................5.................................. 30 2... 9 1..................................................................................3............... Yönetim Boyutu..................... Çevresel Boyut ........ 13 1................................................................................................................ 12 1....... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI ..................................... 22 1...................................2........ SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ .......... 32 .... vi TABLOLAR LĠSTESĠ .......... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI 1........ 7 1..................

..............3...................1.............2.......... 55 2..........................................3................1.......................................... CITTASLOW TARĠHÇESĠ......6.... 81 3.................. 51 2....................................3...........................3................. 49 2.........................................................2................2...2..2....3.............................2...... ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar .... Tarihsel GeliĢimi ... Turizm Olanakları ............. 70 3.........................2...... Ludlow-Ġngiltere ........ 97 ................ 35 2..........2....... Farkındalık OluĢturma ............ Mevzuat .......................................... 50 2....... Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri .........4... BaĢvuru Süreci .... Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar................................................................... 95 3.................... 49 2....................... 73 3...1...................................................3.....6........... Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi ........... 50 2.6......4.... Çevre ÇalıĢmaları ............6.....2..............................6............. Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı .. 80 3........Orvieto-Ġtalya...2.................... 70 3...... 94 3.................3....................................................6....................... 60 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR 3.........6..............3..................7....................5............................... Misafirperverlik ÇalıĢmaları ...................2......................................... SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ .....2............................3........................................................................................... 74 3.........4.... 75 3........................ ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar ......... YavaĢ Yemek(Slow Food) ..................................1...... CITTASLOW KRĠTERLERĠ ...3.... 90 3..........4.........1......... 67 3....................1.........2.......................3........ Misafirperverlik .........................2...................1..........3...6........2..5........ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ ....... YavaĢ Hareketi (Slow Movement) ......................1....2............................................4................. Altyapı Politikaları ........ 58 2.............5............. Altyapı ÇalıĢmaları ............. 40 2...... 84 3..... Cittaslow..... 89 3..........1........ Goolwa ....................... SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI ..................8................... Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi ......................... 71 3.......3...............2..............................................7.... 4......1............... Ekonomik Yapısı .................3................ Çevre Politikaları .... 55 2.1........2....................2........ 65 3.................2..............4.................4...3....... DÜNYADA CITTASLOW(YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI ..............................................3......................... Özel KoĢullar ...3................ 53 2...viii 2.....5........................................... 47 2.............................................4......... Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ ............................ 53 2.................3........................................ 65 3..Avustralya ....................2. 37 2....................1.........2...... 48 2......................3............................. Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları .1................. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları .. 46 2............ Farkındalık ÇalıĢmaları ..................................... Tarımsal Kapasitesi ...................... 50 2...... 35 2...........................4...1................... 46 2..

............. 103 KAYNAKÇA ....................................................................................................................................................................................................................ix SONUÇ ..................................................................................... 146 ................. 100 EKLER ............................................................... 139 DĠZĠN .......................................................................................

............... 57 Tablo 3......4: EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri ........ 8 Tablo 1....1: “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program....................................... ..................1: Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi ............ 73 ......... 11 Tablo 1.........................................2: Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri .....................................2: Gündem 21‟in Bölüm BaĢlıkları ............ 70 Tablo 3.....................................x TABLOLAR LĠSTESĠ Sayfa Tablo 1..3: Binyıl Kalkınma Hedefleri .............1: Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli ... 27 Tablo 2.......... 12 Tablo 1.................................................

................ 69 RESĠMLER LĠSTESĠ Resim 2.....2: Cittaslow Logosu .......................1: Ekonomik............................................................................. Sosyal ve Çevresel Boyutlar Arasındaki EtkileĢimler ................xi ġEKĠLLER LĠSTESĠ Sayfa ġekil 1....2: Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu .1: Seferihisar Cittaslow Belgesi ..................................... 67 Harita 3............ 36 Resim 2..................................................... 15 HARĠTALAR LĠSTESĠ Harita 2............ 78 ..................................1: Carlo Petrini ..................................................1: Ġtalya Orvieto Kenti . 45 Resim 2..................................................................4: Cittaslow Ludlow Sembolü ...................... 56 Harita 3................................... 59 Resim 2.....1: Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu ............5: Cittaslow Goolwa Sembolü .................................................... 61 Resim 3................................

xii KISALTMALAR ADNKS AIDS BBB BM-HABITAT ÇEVKO EF EMAS FEE GDO HIV ICLEI IUCN ĠZKA ĠZSU OECD SAYGĠD TOKĠ UKOME UNCED UNCHS UNCTAD UNDP UNEP URP USA WCED WSSD Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi EdinilmiĢ Yetersiz BağıĢıklık Sistemi Sendromu Bursa BüyükĢehir Belediyesi BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢimleri Programı Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Avrupa Vakfı Ekolojik Yönetim ve Denetim Planı Çevre Eğitim Vakfı Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar Ġnsan BağıĢıklık Yetmezlik Virüsü Uluslar arası Yerel Çevre GiriĢimleri Konseyi Dünya Doğayı Koruma Birliği Ġzmir Kalkınma Ajansı Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği Toplu Konut Ġdaresi UlaĢım Koordinasyon Merkezi BirleĢmiĢ Milletler Çevre Ve Kalkınma Konferansı BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢmeleri Merkezi BirleĢmiĢ Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı Kentsel Yenilenme Programı Amerika BirleĢik Devletleri Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi .

xiii TEZ METNĠ .

küreselleĢmenin. Türkiye‟nin hali hazırda ilk ve tek Cittaslow‟u Seferihisar‟ı inceleyerek. Elde edilen veriler ve bilgiler ıĢığında. ekolojik sorunların çıkıĢ noktası olmuĢtur. Bu yaklaĢımlardan biri de “yavaĢ Ģehir(cittaslow)” hareketidir. Ģehirlerin dokusunun. yavaĢ Ģehir (cittaslow) kavramının anlaĢılmasını sağlamak. Sürdürülebilir kentleĢme bağlamında yavaĢ Ģehir (cittaslow) hareketini incelediğimiz bu çalıĢmanın amacı. nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaĢmayan Ģehirler için geliĢtirilmiĢ alternatif bir sürdürülebilir kent modelidir. ilgili literatürün taranması yoluyla yavaĢ Ģehirlerin özelliklerini ortaya çıkarmak. yaĢam kalitesini esas alan. XX. dünya çapında yayılma durumunu ortaya koyarak sürdürülebilir kent olma iddiasını tartıĢmaktır. yüzyılın sonunda insanlık vicdanı. Hayatın neredeyse her alanını etkileyen küreselleĢme kavramı da yine tüm özellikleri ile değil Ģehirlere olan etkileri .1 GĠRĠġ Doğayı hiçe sayan ve doğal kaynakları hiç bitmeyecekmiĢ gibi savurganca kullanan iktisadi kalkınma anlayıĢı dünyamızı “sürdürülemez” hale getirmiĢtir. gelecek kuĢakların da gereksinmelerini dikkate alan. KüreselleĢmenin de etkisiyle dünyanın her yerinde aynı türden problemlerin var olduğu görülmüĢ ve insanlığın geleceği için kent merkezli çözümler araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. çevreye duyarlı ve turizm merkezli yerel kalkınmayı gerçekleĢtirmek için. ÇalıĢmanın ana hipotezi Ģöyledir: YavaĢ ġehirler (Cittaslow). hem bugünün hem de gelecekte aynı yerde yaĢayacak insanları ve onların yaĢam kalitelerini merkeze alan farklı sürdürülebilir kent yaklaĢımları ortaya konulmuĢtur. yavaĢ Ģehir kriterlerinin hem dünyada hem de ülkemizde belirli bir ölçekte yer alan Ģehirleri nasıl dönüĢtürdüğünü/dönüĢtüreceğini belirleyebilmektir. Dünyanın bir miras değil emanet olduğu düĢüncesi çerçevesinde. ÇalıĢmanın sınırlılıklarını ise Ģunlardır: Sürdürülebilirlik olgusu tüm boyutlara ile değil kentlere olan etkisi bağlamında incelenmiĢtir. doğadaki diğer canlılara da hayat hakkı tanıyan ve insanın doğanın efendisi değil bir parçası olduğunu söyleyen “sürdürülebilir bir dünya için sürdürülebilir kentleĢme” yaklaĢımına ulaĢmıĢtır. Sanayi Devrimi‟yle baĢlayan ve daha iyi bir yaĢam için insanların fabrikaların bulunduğu kent merkezlerine akın ettirildiği kentleĢme süreci. yaĢam tarzını standartlaĢtırmasının ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasının önüne geçmek.

Ne var ki bu geliĢme bilimsel ya da akademik bir meraktan çok. Bu alanda yazılmıĢ kitap ve yayınlanmıĢ makalenin yok denecek düzeyde olması. çalıĢmamızda birincil kaynak olarak internet kaynaklarını kullanmayı zorunlu kılmıĢtır. Cittaslow konusunda yeterli yerli kaynak bulunmayıĢı bilgilenme sürecinin medya haberleri üzerinden malumat düzeyinde kalmasına neden olmakta. sürdürülebilir kentleĢmenin boyutları. YaklaĢık 60 kentin daha Cittaslow üyesi olabilmek için Kültür Bakanlığı‟ndan bilgi istediği belirlenmiĢtir. Yöntem olarak tez çalıĢmasının baĢlangıcında literatür taraması yapılmıĢtır. dikkatleri üzerine çekmiĢtir. ÇalıĢma. 20 ülkeden 132 üye kent boyutuna ulaĢmıĢtır. 2010 yılı Haziran ayı itibariyle dünyada. Türkiye‟de ki kentlerde Cittaslow üyesi olmak konusunda bir hareketlilik baĢlamıĢtır. kitaplar.2 çerçevesinde ele alınmıĢtır. Seferihisar örneğine yönelik ortaya çıkan medya ilgisinden kaynaklanmıĢtır. ortaya çıkıĢının (1999) üzerinden henüz 11 yıl geçmesine rağmen. ihtiyaçlara cevap verememektedir. Seferihisar örneği incelenerek somutlaĢtırılmıĢtır. sürdürülebilir kentleĢme kavramı çerçevesinde. Dünyanın sürdürülebilirliğinin kentlerden yola çıkılarak sağlanabileceğinden hareketle. YavaĢ ġehir (Cittaslow) Hareketi. Cittaslow Hareketi‟nin yeni bir oluĢum olması nedeniyle hakkında yapılacak çalıĢmalara kaynak teĢkil edecek bilgi birikimi sınırlıdır. dergiler taranmıĢtır. sürdürülebilirlik olgusu. Yüzlerce üye kente yayılan YavaĢ ġehir(Cittaslow) hareketi ise. Cittaslow üyeliği Seferihisar‟ı hiç beklenmedik bir Ģekilde tüm ülkenin gündemine getirmiĢ. tüm üye Ģehirleri değil. ülkemizin gündemine Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliğine kabul edilmesiyle girmiĢtir. Ayrıca bu çalıĢmanın. Seferihisar özelinde ise birincil kaynak olarak mülakat/görüĢme yöntemine baĢvurulmuĢtur. Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliğine kabul edilmesinden sonra. Konuyu içeren süreli yayınlardaki yerli ve yabancı makaleler. bu anlamda Cittaslow üyesi olmak isteyen kentlerimiz için önemli bir rehber olacaktır. ÇalıĢmamız üç bölümden oluĢmaktadır. ilkeleri ve göstergeleri ortaya konulmuĢtur. . tarihsel geliĢimi ve boyutları incelenmiĢtir. Ġsminin aksine hızla yayılan bu hareket. Birinci bölümde. Cittaslow (YavaĢ ġehir) konusunda ülkemizde yapılan ilk müstakil bilimsel çalıĢma olma özelliğine sahip olduğu tespit edilmiĢtir.

. tarihsel süreci ve Cittaslow olabilmek için karĢılanması gereken sürdürülebilirlik kriterleri açıklanmıĢtır. bir Cittaslow olarak Seferihisar incelenmiĢtir. Konunun somut bir örnek üzerinde açıklanması teze katkı sağlaması bakımından önemli ve gereklidir. felsefesi. tarihi. Seferihisar‟ı yavaĢ Ģehir olmaya götüren arka plan olarak. Bu çalıĢmaların Cittaslow Seferihisar‟ın sürdürülebilir kent olma iddiasının sürekliliğini sağlayıp sağlayamayacağı tartıĢılmıĢtır. sürdürülebilir kentleĢmeye farklı bir bakıĢ olarak yavaĢ Ģehirler(cittaslow) incelenmiĢtir.3 Ġkinci bölümde. Bu bağlamda. “yavaĢ Ģehir(cittaslow)” kavramının ortaya çıkıĢı. Ayrıca Cittaslow‟un dünya çapında etkisi ve yayılma düzeyi örneklerle açıklanmıĢtır. sosyo-ekonomik kaynaklı yerel potansiyelleri araĢtırılmıĢtır. Bu nedenle çalıĢma alanı olarak üçüncü bölümde. Seferihisar‟ı Cittaslow yapan süreç ayrıntılı olarak anlatılmıĢ ve Cittaslow kriterlerini yerine getirmek için yapılan ve yapılacak çalıĢmalar tespit edilmiĢtir. kültürel.

4 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI .

Kaynakların yanlıĢ kullanılarak tüketilmesi ve çevre kirliği sorunlarının evrenselliğinin anlaĢılmasıyla beraber. Ona göre tabiat. artık insanlık bir dönüm noktasına 1 Gordon Marshall. Osman A.(2008). Denker.5 Bu durumu Erich Fromm radikal bir dille Ģöyle ifade etmektedir: “Çoğu kimse farkında olmasa bile. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı. Sürdürülebilir Kentsel GeliĢmeye Sosyokültürel Bir YaklaĢım: Bursa Örneği.3 21. Tasarım. Sosyoloji Sözlüğü. (1999). SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI Günümüzde yaĢanan ekolojik sorunların dünyayı mekânik bir biçimde algılayan ve tasarlayan modernist dünya görüĢünün bir sonucu olduğu bilinmektedir. IULA. Cilt:7. Yerel Gündem 21Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler El Kitabı. Bu bağlamda insan yaĢamı için tehdit oluĢturan olumsuz geliĢmelerin farkına varılması “sürdürülebilirlik” kavramının temelini oluĢturmaktadır. toplum. Ġstanbul: s. insan ve ekonomi anlayıĢlarının ciddi ekolojik sorunlara kaynaklık ettiği aĢikardır. Böylelikle vakit kaybetmeden çözüm aranması gerektiği ortaya çıkmıĢ ve dünyadaki pek çok ülkeyi bir çatı altında toplayarak çalıĢma yapma ve çözüm önerileri üretme fikri ortaya çıkmıĢ ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının yolları araĢtırılmıĢtır. Sami. 3 Arzu Çahantimur ve Hülya Turgut Yıldız.06.2010). çevreden daha fazla Ģey isteyen bir politika izlemiĢtir.1.5 1. Bu anlayıĢ. İTÜ Dergisi/A Mimarlık. (2005). ve Derya K. Planlama. (Çev). tamirinin ve yerine konulmasının bir sürece bağlı olduğu fark edilmiĢtir. insanlık için oldukça karamsar ve ürkütücü bir geleceğin resmedilmeye baĢlandığı bir dönemdir. 20.4 Özellikle.13. Sayı:2.EMME Yayını.Basım. 4 http://www. 8. gerek doğal kaynakları kullanarak gerek savurganlığa ve kirlenmeye yol açan yöntemler benimseyerek. teknolojideki ve sanayideki geliĢmelerin doruğa ulaĢtığı bir dönüm noktası olurken.org.706.Baskı. . ekolojik dengenin bozulması ve doğal kaynakların yok olması bu geliĢmelerin ağır bedeli olmuĢtur. yüzyılın son çeyreği.1 Batılı olarak adlandırabileceğimiz bu yaklaĢımın en belirgin örneği Bacon‟un doğaya yaklaĢımıdır.tr/mimarlikdergisi/index. Oysa bu gelecek kuĢaklar açısından büyümeyi riske sokan bir yönelimdir. 2 M. Bilim ve Sanat Yayınları.mimarlarodasi. Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri De rs Notları.3.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID= 1329 (25.2 Bu dünya görüĢünün devlet. iktisadi büyüme biçimlerinin çoğunda. yüzyılın baĢı. Ġstanbul: s. 2.313. çevre ve kalkınma bağlamında. Kütahya: s. Ankara: s. insanlığa hizmet etmeye mecbur ve insanlar tarafından köle yapılması gereken bir varlıktır. (2002). 5 Sadun Emrealp.

(1997). çevre sorunlarının. Arıtan Yayınevi.g.13.6 gelmiĢtir. Sahip Olmak Ya da Olmak.. s.g. s. a. hatta daha iyi duruma getirebilir.9 Bu perspektif doğal çevreyi koruyabilir. Ġmge Yayınları.Aydın A(Çev).e. ĠĢte bu ideolojinin adı “Sürdürülebilir Kalkınma”dır. Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik Arayışı “BaĢkent Mekân Günü” Panel ve Arama Konferansı. 9 Kemal Görmez.e.706. 10 Marshall. sürdürülebilir kalkınma kavramıyla yakından ilgilidir. doğal çevredeki kaynakların temelini koruyan politikalara dayalı bir iktisadi büyüme anlayıĢıdır. Ankara.10 Sürdürülebilir GeliĢme kavramı Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nde.”6 Bu düĢüncelerden hareketle. Emrealp. . ekonomik geliĢmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüĢü” Ģeklinde tanımlanmaktadır.21. çevre ile kalkınma arasında bir denge oluĢturulmasına ve kalkınmanın “sürdürülebilir” olmasına bağlanmıĢtır. 02 Haziran 2006. günümüzdeki iktisadi geliĢme de çevresel kaynaklara ve geleceğe yönelik yatırımlar yapılarak sürdürülebilir. s.11 “çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle. Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye‟nin Kıyı Politikası. 8 Marshall.706.112. . 6 7 Erich Fromm. sağlıksız kentleĢme.g. Kentbilim Terimleri Sözlüğü.. Ġstanbul: ss. Bu düĢüncelerin sonucunda insanlığın çıkıĢ yolu. uluslararası eĢitsizlik gibi sorunlara da yönelecek Ģekilde. Ankara: s. Yapacağı bir seçme ile ya kendisi ile birlikte tüm canlıları ve dünyayı ortadan kaldıracak ya da yaĢamını ve geliĢimini sürdürmeye devam edecektir. (1998).7 -8. Aynı doğrultuda. 11 RuĢen KeleĢ. a. Bu süreç bir çevre ideolojisinin ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur.. bugünkü ve gelecek kuĢakların hak ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın. yeni ve geniĢ bir bakıĢ açısı ile ele alınması zorunluluğu doğmuĢtur. s.e. a. Sürdürülebilir kalkınma.7 Sürdürülebilirlik kavramı.8 Ġlk olarak Stockholm Çevre Konferansında geniĢ boyutlu bir Ģekilde tartıĢılan ve bir zihniyet değiĢikliği gerçekleĢmeden çözüm bulunamayacağı belirtilen ekolojik sorunlar insanlığın gündeminde ilk sıralara oturmuĢtur. dünyadaki artan yoksulluk ve iĢsizlik. (2006). Bu sürecin ardından gelen sorgulama süreci Batıda yeĢil hareket ve diğer ekolojik grupların yükselmelerine sebep olmuĢtur.

Dr.19. Baskı. Ġsveç‟in Stockholm kentinde 1972 yılında yapılan BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Çevresi Konferansı‟nda bulmuĢtur.729. (2007).9.4.kentli. ekosistemindeki tüm çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için. kaynak kullanımında kuĢaklararası hakkaniyeti gözeten. 16 Esra Diğdem AktaĢ. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. Ankara: s. oldukça yaygın olarak kabul gören ve içeriği siyasal süreç içinde. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. (2003). 13 Özge Yalçıner ErcoĢkun.org/makale/kultur. Doktora Tezi. Yüksek Lisans Tezi. . SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ Roma Kulübü tarafından 1972 yılında hazırlanan “Büyümenin Sınırları” adlı raporda.g. 17 Emrealp. 1. a. büyüme ve kaynaklar arasındaki iliĢkilere değinilerek. kalkınma ile çevrenin birlikteliğini vurgulayan ilkeler ortaya konmuĢtur. aĢırı kullanımla tüketmeden sürdürebilmesidir.2010). Prof.. 1. insanların yararlandığı kaynakların optimum sürdürülebilirliğini baĢarabilecek biçimde yönetilmeleri ve bunun türlerin bütünlüğünü tehlikeye atmayacak biçimde yapılması gerekmektedir.04.14 Diğer bir tanıma göre. Kocaeli: s. s.13.2.13 Bir baĢka tanıma göre “Sürdürülebilirlik çevre hareketi içerisinde ortaya çıkan. Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. Siyasal Kitabevi.7 Sürdürülebilirlik kavramı IUCN tarafından 1982 yılında kabul edilen Dünya Doğa ġartı belgesinde de yer almıĢtır. Bu Ģarta göre.htm (02. denetimsiz büyümenin kontrol altına alınması gerektiği üzerinde durulmuĢtur.12 Gelinen noktada sürdürülebilirliğe iliĢkin bir kaç farklı tanım yapılabilir: Sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine İrdelemeler. Sürdürülebilir Kent İçin Ekolojik-Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara-Güdül Örneği. Kentlerin Sürdürülebilir Gelişiminde Güncel Yaklaşımlar Kapsamında Yaşam Kalitesi-Kocaeli Örneği. insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulmasıdır. Konferans‟ın sonuç bildirgesinde.17 Sürdürülebilirlik kavramını 1987 yılında Dünya Kalkınma ve Çevre 12 AyĢegül Mengi ve Nesrin Algan. 15 http://www.e. (1999). Sürdürülebilirlik. ilk uluslararası ifadesini. Ankara: s. Ankara: s. Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme-AB ve Türkiye Örneği.16 Sürdürülebilirlik kavramı. (2007). bozulmadan. Cevat Geray'a Armağan. sürekliliği olan herhangi bir sistemin iĢlerini 15 kesintisiz. sürekli olarak yeniden belirlenmeye çalıĢılan bir ahlak ilkesidir”. 14 Ġlhan Tekeli.

Van Couver (Kanada)‟da.1.. hızla geliĢen dünyada yerleĢme ve konut problemlerini tartıĢmaya açmak amacı için BM Habitat I Konferansı düzenlemiĢtir.pdf (04. kirlilik. Habitat II Konferansı düzenlenerek sürdürülebilir geliĢmenin sağlanabilmesi için yerel yönetimlerle iĢbirliğinin önemi üzerinde durulmuĢtur. II.8. “. Manifesto for Sustainable Cities. Tablo 1.bayindirlik. yiyecek üretimi ve kaynak kullanımı aynı hızla devam ederse. Sürdürülebilir Kentler Avrupa Konferansı düzenlenmiĢtir. UNCHS kurulmuĢtur.tr/turkce/kentlesme/Kentges_raporu_son. Rio De Janeiro (Brezilya)da. Aalborg (Danimarka) da düzenlenen Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar Avrupa Konferansında Yerel Gündem 21 (Agenda 21) imzalanarak sosyal eĢitlik ana fikri vurgulanmıĢtır.06. sanayici ve bilim adamından oluĢan The Club of Rome(Roma Kulübü) adlı topluluğun yayınladığı The Limits to Grow (Büyümenin Sınırları) baĢlıklı raporda yer alan sonuç cümlesi olan..gov. (2009). http://www.de kronolojik olarak verilmiĢtir. Ġstanbul (Türkiye)‟da. UNEP. UN-Habitat tarafından düzenlenen Dünya Zirvesi (Earth Summit)‟nde sürdürülebilirliğin sosyal önemi vurgulanmıĢtır. önümüzdeki yüzyıl içinde bu gezegen büyüme sınırlarına dayanmıĢ olacaktır. Lizbon (Portekiz) de.eğer günümüzdeki nüfus artıĢı. WCED tarafından Brundlant Raporu. yönetici. Brandt Komisyonu tarafından North-South: A Programme for Survivals(Kuzey-Güney:Yaşam İçin Bir Program) (1980) ve Common Crisis: North-South Co-Operation for World Recovery (Ortak Kriz:Dünyayı Kurtarmak İçin Kuzey-Günetyİşbirliği) (1983) kitapları yayınlanarak sürdürülebilir bir dünyanın önemine dikkat çekilmiĢtir. Bu çerçevede BM Genel Kurulu tarafından 1978 yılında sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir yerleĢimleri teĢvik etmek için BM-HABITAT kurulmuĢtur. tarafından. Prestel Verlag.” denilerek konunun önemi uluslararası düzeyde ortaya koyulmuĢtur.l.8 Komisyonu tarafından hazırlanan “Ortak Dünyamız/Geleceğimiz” adlı raporda da görmekteyiz. . “Ortak Geleceğimiz” (Our Common Future) yayınlanarak “sürdürülebilirlik” kavramı tanımlanmıĢtır. çevre problemlerinin çözümüne iliĢkin ilk uluslar arası organizasyon olan Stockholm İnsan Çevreleri Konferansı (Stockholm Conference on the Human Environment) gerçekleĢtirilmiĢtir. 19 BM-HABITAT ve diğer organizasyonlar tarafından yapılan çalıĢmaların sürdürülebilirlik gündemi üzerinde önemli etki oluĢturanları Tablo 1. New York:p. 1972 1976 1978 19801983 1987 1992 1994 1996 1996 18 19 Jeremy Gaines ve Stefan Jager. Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi 1972 Bir grup araĢtırmacı.18 Sürdürülebilirliğin Dünya gündeminde önemli bir yer edinmesi ile birlikte sürdürülebilirlik kavramını ve hedeflerini dünya genelinde anlatmayı kendine görev bilen pek çok uluslararası organizasyon oluĢmaya baĢlamıĢtır.2010).

Barcelona (Ġspanya)‟da düzenlenen World Urban Forum II‟de. “Brundtland Raporu” olarak da adlandırılan bu rapor. Venedik (Ġtalya) da düzenlenen Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Toplantısı’nda Habitat II Deklarasyonu‟nun nasıl uygulanabileceği tartıĢılmıĢtır. Nanjing (Çin) da düzenlenmiĢ olan World Urban Forum IV‟de. çevresel geliĢme ile ekonomik kalkınma arasındaki dengenin kurulmasına ve geliĢmenin “sürdürülebilir” olmasına dikkat çekilmiĢtir.. Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz) 1987 yılında WCED tarafından yayınlanan “Ortak Geleceğimiz” baĢlıklı bu raporda. tüm dünya ülkeleri için ortak hedefin. (Devam) 2000 2000 20002001 Günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen BM Binyıl (Milenyum) Bildirgesi imzalanmıĢtır.e. .21 20 21 http://www. 2010: 243-244.14. farklı kültürlerin kesim noktası olarak ele alınarak.gov. kültürel çeĢitlilik ve sürdürülebilir geliĢme için barıĢ kültürünün önemi üzerinde durulmuĢtur.1. 1. ekonomi ve politika üzerindeki etkileri tartıĢılmıĢtır.1. Sürdürülebilir bir dünya için yapılan uluslar arası çalıĢmalardan bazıları etkileri ve kapsamları nedeniyle dünyamızda dönüm noktası diyebileceğimiz dönüĢümlerin baĢlangıcı olmuĢtur. her yaĢ grubu ve her sosyal gruptan insan için dengeli bölgesel geliĢme gerekliliği üzerinde durulmuĢtur. kentler.g. s. Van Couver (Canada)‟da düzenlenmiĢ olan World Urban Forum III de hızlı kentleĢmenin insanlar. BirleĢmiĢ Milletler tarafından ardı ardına yayınlanmıĢ olan Yeni Yüzyılda Kentler ve Diğer İnsan Yerleşmeleri (Declaration on Cities and Other Human Settlements) ile ilgili deklerasyonlar ile sürdürülebilir kentsel geliĢmenin sağlanması ve yoksulluğun azaltılması konularındaki uluslararası toplumsal sorumluluğa dikkat çekilmiĢtir. aynı dönemde Norveç BaĢbakanı olması nedeniyle. 2002 2002 2004 2006 2008 Kaynak: Çahantimur.20 Komisyon‟a baĢkanlık eden Gro Harlem Brundtland‟ın. kentler. “sürdürülebilir kalkınma” kavramının yaĢama geçirilmesine yönelik küresel eylem planına giden yolun temel taĢlarını döĢemiĢtir. Bu nedenle sürdürülebilirlik çalıĢmalarının tarihindeki bu önemli baĢlıkları ayrıntılandırmak gerekmektedir. Habitat II de ele alman konular.tr/.2. a.9 Tablo 1. Johannesburg‟da düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (World Summit on Sustainable Development )‟de.bayindirlik. Emrealp. uygar ve her konuda eĢit haklara sahip bir küresel toplum yaratılması ve bir taraftan çevreyi korurken diğer yandan ekonomik ve sosyal geliĢmeyi sağlayacak Yerel Gündem 21 esaslarının uygulanmasının yerelden küresele kadar tüm ölçeklerde gerçekleĢtirilmesi olduğu belirlenmiĢtir. Nairobi (Kenya) da UN-Habitat tarafından düzenlenen World Urban Forum I‟de. değerlendirilerek sürdürülebilir kentleĢme için katılımcı yerel yönetimin önemi bir kere daha vurgulanmıĢtır.

çevrenin ekonomik geliĢmenin kaynağı ve sınırı olduğu düĢüncesinin benimsenmesine bağlıdır.  Ġnsanlığın temel gereksinimlerinin karĢılanmasını. 1992‟de Brezilya‟nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleĢtirilmiĢtir. ardından da tüm hükümetler ve diğer kurum ve kuruluĢlarca dikkate alınmasını sağlamıĢtır. yalnızca “sürdürülebilir kalkınma” kavramını yaĢantımıza sokmakla kalmayarak.10 Rapordaki temel kaygı çevre ile kalkınmanın uyumsuzluğu ve çevrenin kalkınma uğruna feda edilmesidir. .2. (2005). yüzyılın gündemini oluĢturmayı hedeflemektedir. s. Cilt 26. devletlerin ticaret.179 ülkenin Devlet ve Hükümet BaĢkanları ile birlikte.bayindirlik. binlerce resmi temsilcinin ve 35. katılımcı süreçlerin önce BirleĢmiĢ Milletler‟ce.24  Kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen “sürdürülebilir gelişme” kavramının yaĢama geçirilmesine yönelik bir eylem planı niteliğindedir. Bu zirve.2 -4. “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan UNCED. Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma. 1989 yılında aldığı kararla.g. bir “Çevre ve Kalkınma Konferansı” düzenlenmesini kararlaĢtırmıĢtır.15.gov..tr/. BirleĢmiĢ Milletler‟in en yüksek katılım düzeyine ulaĢılan toplantısı olma özelliğini korumaktadır. BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) BM Genel Kurulu.000‟in üzerinde sivil toplum kuruluĢu temsilcisinin katılımıyla bu zirve. ekosistemlerin daha iyi korunmasını ve yönetilmesini amaçlamaktadır.  Bir yandan günümüzün ağırlıklı sorunlarının üstesinden gelmeyi. BM‟in en tanınmıĢ belgelerinden biri durumuna gelen Gündem 21. finans ve yardım faaliyetlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmekte ve hiçbir ülkenin diğer ülkelerden soyutlanarak kalkınamayacağını ileri sürmektedir. 24 http://www.2. 23 Emrealp. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi. Sayı:7 (1).23 UNCED‟in temel çıktısı “Gündem 21” baĢlıklı küresel eylem planıdır. yaĢam standartlarının iyileĢtirilmesini. Rapor. Sivas: ss. 22 Murat Çetin. öte yandan da dünyamızı gelecek yüzyılın tehditlerine karĢı hazırlamayı. a.e. bir baĢka ifadeyle 21. Kalkınmanın sürdürülebilirliği.22 1.

. kamu duyarlılığının ve eğitimin özendirilmesi Bölüm 37: Kapasite geliĢtirmeye yönelik ulusal mekânizmalar ve uluslararası iĢbirliği Bölüm 38: Uluslararası kurumsal düzenlemeler Bölüm 39: Uluslararası hukuki araçlar ve mekânizmalar Bölüm 40: Karar alma sürecinde bilgi Kaynak: Emrealp. Katılımcı yaklaĢımın. yönetimi ve kullanımında bütünleĢik yaklaĢımların uygulanması Bölüm19: Zehirli ve tehlikeli ürünlerin yasadıĢı uluslararası dolaĢımı dahil olmak üzere. Gündem 21‟in Bölüm BaĢlıkları KISIM I: SOSYAL VE EKONOMĠK BOYUTLAR Bölüm 1: GiriĢ Bölüm 2: GeliĢmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılması için uluslararası iĢbirliği Bölüm 3: Yoksullukla mücadele Bölüm 4: Tüketim alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi Bölüm 5: Demografik dinamikler ve sürdürülebilirlik Bölüm 6: Ġnsan sağlığının korunması Bölüm 7: Sürdürülebilir insan yerleĢimleri geliĢmesinin desteklenmesi Bölüm 8: Karar alma sürecinde çevre ve kalkınmanın bütünleĢtirilmesi KISIM II: KALKINMA ĠÇĠN KAYNAKLARIN KORUNMASI VE YÖNETĠMĠ Bölüm 9: Atmosferin korunması Bölüm10: Toprak kaynaklarının planlanması ve yönetimine bütünleĢik yaklaĢım Bölüm11: OrmansızlaĢma ile mücadele Bölüm12: Hassas ekosistemlerin yönetimi: çölleĢme ve kuraklık ile mücadele Bölüm13: Hassas ekosistemlerin yönetimi: dağların sürdürülebilir geliĢmesi Bölüm14: Sürdürülebilir tarımın ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi Bölüm15: Biyolojik çeĢitliliğin korunması Bölüm16: Biyoteknolojinin çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm17: Okyanusların. bu küresel eylem planının tamamına yansımıĢ olduğu görülmektedir. Gündem 21‟in baĢlıkları Tablo 1. kıyı alanların ve canlı kaynaklarının korunması. iĢbirliği ve kapasite geliĢtirilmesi Bölüm 35: Sürdürülebilir geliĢme için bilim Bölüm 36: Öğretimin. denizlerin. 2005: 17. rasyonel kullanımı ve geliĢtirilmesi Bölüm18: Tatlısu kaynaklarının temini ve kalitesinin korunması: Su kaynaklarının geliĢtirilmesi. tehlikeli atıkların çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm21: Katı atıkların ve atık suların çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm 22: Radyoaktif atıkların güvenli ve çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi KISIM III: TEMEL GRUPLARIN ROLLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Bölüm 23: BaĢlangıç Bölüm 24: Sürdürülebilir ve hakkaniyetli geliĢme yönünde kadınlar için küresel eylem Bölüm 25: Sürdürülebilir geliĢmede çocuklar ve gençlik Bölüm 26: Yerli halkların ve toplulukların rollerinin tanınması ve güçlendirilmesi Bölüm 27: Hükümet-dıĢı kuruluĢların rolünün güçlendirilmesi Bölüm 28: Gündem 21‟in desteklenmesinde yerel yönetimlerin giriĢimleri Bölüm 29: ĠĢçilerin ve iĢçi sendikalarının rolünün güçlendirilmesi Bölüm 30: ĠĢ çevrelerinin ve sanayinin rolünün güçlendirilmesi Bölüm 31: Bilimsel ve teknolojik topluluk Bölüm 32: Çiftçilerin rolünün güçlendirilmesi KISIM IV: UYGULAMA ARAÇLARI Bölüm 33: Mali kaynaklar ve mekânizmalar Bölüm 34: Çevresel açıdan sağlıklı teknolojinin transferi.2.11 Gündem 21 üç ana ve bir tamamlayıcı kısımdan oluĢmakta ve toplam 40 bölümü içermektedir.2‟de görülmektedir. Tablo 1. zehirli kimyasal maddelerin çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm20: Tehlikeli atıkların yasadıĢı uluslararası dolaĢımı dahil olmak üzere.

g. yoksulluğun azaltılması baĢta olmak 25 26 http://www. dayanıĢma.k.gov. ortaya konan bu hedefler “Binyıl Kalkınma Hedefleri” olarak adlandırılmaktadır. Binyıl Kalkınma Hedefleri Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 Hedef 4 Hedef 5 Hedef 6 Hedef 7 Hedef 8 AĢırı yoksulluğun ve açlığın azaltılması Evrensel temel eğitimin sağlanması Cinsler arası eĢitliğin sağlanması ve kadınların yapabilir kılınması Bebek ölümlerinin azaltılması Ana-çocuk sağlığının iyileĢtirilmesi HIV/AIDS. hoĢgörü.4. . yüzyılın uluslararası iliĢkileri açısından zorunlu görülen temel ilkelerin “özgürlük. 2005: 24.26 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi‟nin iki temel çıktısı olarak. 2015 yılına kadar gerçekleĢtirilmek üzere. Zirve‟ye katılan tüm hükümetlerin imzaladığı Uygulama Planı.3‟te sıraladığımız kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik hedefler de belirlenmiĢtir.bayindirlik. Bildirge‟de. “Rio+10” adıyla da anılmaktadır. günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen BM Binyıl (Milenyum) Bildirgesi imzalanmıĢtır.3. eĢitlik.12 1. BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Sürdürülebilir kalkınma baĢlığının ilk kez küresel bir konferansa adının verildiği Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi.2. “Uygulama Planı” ile “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi” benimsenmiĢtir. 1. sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması Kalkınma için küresel bir ortaklık geliĢtirilmesi Kaynak: Emrealp.3.4 Eylül 2002 tarihleri arasında Güney Afrika‟nın Johannesburg kentinde düzenlenmiĢtir. Tablo 1. BM Binyıl Zirvesi BM‟nin New York‟taki Genel Merkezi‟nde. doğaya saygı ve ortak sorumluluk” olduğu belirtilmektedir. a. 6-8 Eylül 2000 tarihleri arasında yapılan liderler zirvesinde. Milenyum Bildirgesi‟nde bu ortak değerlerin yaĢama geçirilmesine yönelik hedefler de belirlenmiĢtir25 Ayrıca dünyada bir dönüm noktası olması öngörülen ve Tablo 1.tr/.2. 26 Ağustos . 21. 10 yıl önce düzenlenen 1992 Rio Zirvesi sonrasında dünyada Gündem 21 uygulamalarının değerlendirilmesini hedeflemesi nedeniyle.

2010) 30 http://www. ekonomik sistemin insanların temel ihtiyaçlarına cevap verebilmesi. su ve toprak tarafından kapasitesini aĢmaması anlamına sürdürülebilirlik. Isparta. 29 http://www.29 Sürdürülebilir kavramının temelinde kaynakların korunması ve geliĢtirilmesi bulunmaktadır. 27 1. çevreyi koruyan kalkınma felsefesinin temelini oluĢturmaktadır. Sürdürülebilirliğin inĢa edilebilmesi ancak ekonomik.tr/UIKDocs%5Caalborgsarti. sağlık. su ve toprak kalitesinin hem insan varlığı ve refahını. üçüncüsü ise doğal kaynakların korunmasını ifade etmektedir. s.25. ekonomik sürdürülebilirlik.kentli. İstasyon Caddesi Örneği Yüksek Lisans Tezi. (2006). “sürdürülebilir kalkınma” hedefine yönelik küresel taahhüt yinelenmekte ve uygulamanın güçlendirilmesi gereği vurgulanmaktadır. hem de hayvan ve bitki yaĢamını her zaman için sürdürmeye yetecek standartlarda sürekli kılınmasını da içermektedir. doğal kaynaklar. gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırarak fakirliğin azaltılması. 31 http://www. 30 Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutu.econturk. toprak.org. Hasan ġ. Kaynakların sürekli olarak. 28 Sürdürülebilirliğin Çevresel Boyutu. su ve ormanlar gibi) kısıtlı olduğunun 27 28 Emrealp.mimarlarodasi.05.. hava. tüketim. 1960’larda Sürdürülebilirlik Ve Kentleşme.31 Sürdürülebilir ekonomi ilkesi. . doğal kaynakları tüketme hızımızın doğal sistemlerin emilme ve kendini çözülme yenileme hızını aĢmamasını ifade etmektedir. biyolojik çeĢitliliğin ve insan sağlığının korunmasının yanı sıra. Zirve‟nin diğer temel çıktısı olan “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi”nde.05. sosyal ve çevresel bu üç boyutun aynı paralellikte ve zamanda gerçekleĢebilmesiyle sağlanabilir. ekonomik kalkınma sağlanırken doğal kaynakların (atmosfer.pdf (27.g.org/.9. HaĢtemoğlu.org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü .e. özellikle yenilenebilen kaynakların kendilerini yenileme sınırları aĢılmadan kalkınmaya destek olabilmeleri. ikincisi katılımı. sosyal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik olarak tanımlanabilecek üç boyutundan söz etmek mümkündür. Isparta: s. doğaya bırakılan kirlilik yoğunluğunun hava. a.3. korunarak değerlendirilmeleri. Çevresel Çevresel sürdürülebilirlik.2010). Bu boyutlardan birincisi adil paylaĢımı.13 üzere. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI Sürdürülebilirliğin. gelmektedir. buna paralel olarak insanlar arasındaki eĢitsizliğin ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir.doc (27. uygulama araçları gibi konuları kapsamaktadır.

bayindirlik. 34 http://www. sosyal adalet ilkesi ile. Her birinin diğeriyle etkileĢimi. temel insan ihtiyaçlarının karĢılanmasının yanında sosyal adalet ve en üst düzeyde katılımın gerçekleĢebilmesi için ortam hazırlamayı ifade etmektedir.05.gov. 35 http://www. Buradaki amaç. http://www.06. The Interim Report on The OECD Three Year Project on Sustainable Development. sürdürülebilirlik için çevresel ve ekonomik karar mekanizmalarını bütünleĢtirmektir. ss.2010). bu üç temel boyutu.19-20. sosyal sürdürülebilirlik boyutu gereği çevre koruma amacı ile bütünleĢtirilmelidir.gov.32 Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutu.tr/.35 Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için. sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için neden üç boyutun birlikte ele alınmasını gerektiğini çok iyi açıklamaktadır. yani ekonomik.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik (05. amaçların ve hedeflerin bu boyutlarla uyumlu bir yapıda olmasına dikkat edilmelidir. istihdam ve konut gibi temel sosyal gereksinimlere eĢit biçimde eriĢiminin sağlanması gerekmektedir.2010). (2005).econturk. Sürdürülebilirliğin temel boyutlarının daha iyi anlaĢılması için ayrı ayrı sınıflandırmasını yaparak birbirleri arasındaki etkileĢimi incelemek gerekmektedir.oecd.org/. insanların sağlık hizmeti. Temel boyutlar arasındaki etkileĢimler ana hatlarıyla Ģöyle açıklanabilir:36 32 33 http://www.pdf.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. 36 OECD. .14 göz önünde bulundurulmasına iĢaret etmektedir. karar alma ve politika yapma faaliyetleri sırasında.wikipedia.tr/. Sürdürülebilirliğin bu üç boyutu arasında karĢılıklı etkileĢimler mevcuttur. http://tr. Bu temel gereksinimlerin karĢılanması. sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde yaĢantısı olarak adlandırılmaktadır.bayindirlik.33 Sosyal boyut. sosyal ve ekolojik süreçler arasındaki iliĢkiler bütün olarak değerlendirilmeli.34 Bu çerçevede sosyal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için. 04.

çeĢitli sosyal grupları barındıran. etkin çevresel politikalar. Ekonomik refahın bireyler arasında dağılımı ve farklılaĢması ya da sosyal norm ve davranıĢların iĢleyen piyasalara çeĢitli etkileri. 04. Ekonomik politikaların fayda ya da zarar yönünde çevresel sonuçları vardır. Sosyal ve Çevresel Boyutların Etkileşimi. sanayi. ekonomi ile sosyal boyut arasındaki iliĢkiyi biçimlendirmektedir.23. ticaret hizmet gibi ekonomik etkinliği olan. mesleksel rollerin artarak farklılaĢtığı. Kent Sosyolojisi. Kent. (1999). Ekonomik. merkezi ve yerel yönetimi temsil eden yönetsel kurumların bulunduğu.2010).37 37 Hüseyin Bal.15 ġekil 1. kent ve kentleĢme terimlerini açıklamak konunun anlaĢılması adına faydalı olacaktır. Ekonomik ve Çevresel Boyutların Etkileşimi.4.pdf. .org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh.05. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI Sürdürülebilir KentleĢme kavramına geçmeden önce. Ankara: s. çevresel korumaya yönelik önlemler de ekonomiyi önemli derecede etkileyebilir. Öte yandan çevresel kaynaklar ekonomiye önemli girdiler sunarken. Ekonomik ve Sosyal Boyutların Etkileşimi.oecd. Turhan Kitabevi Yayınları. bölgesel ya da uluslar arası iliĢki ağlarına sahip heterojen bir toplumdur/yapıdır. sınırları belirlenmiĢ bir alanda yoğunlaĢmıĢ nüfusun sosyal bakımdan tabakalaĢtığı. insanlığın yaĢam ve çalıĢma Ģartlarını iyileĢtirebilir. 1. Çevresel tahribat sosyal yapı üzerinde sağlık tehlikesi oluĢtururken. tarımsal ürünlerde dahil olmak üzere her türlü ürünün dağıtıldığı. Sosyal ve Çevresel Boyutlar Arasındaki EtkileĢimler 6 Kaynak: http://www.1. Birçok ekonomik süreç geniĢ anlamda toplumu etkiler ve yön verir. dikey ve yatay hareketliliğin yaygın olduğu. sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin gittikçe arttığı. yerel.

sosyal mesafelerin en aza indiği. en azından Avrupa Birliği kapsamındaki ülkelerde. Ankara: s.Güçlü. aynı zamanda insanın davranıĢ ve düĢüncelerine de etki eden yeni bir toplumsal düzeni ifade etmektedir. 5. toplumsal. bu iliĢkilerin en büyük yoğunluk kazandığı yerdir. Kentlileşme ve Kentsel Değişme. Ġstanbul: s.113. siyasal ve kültürel faaliyetlerin mekâna yansıması ve mekânı biçimlendirmesi süreci”dir. ve 42 bunun gerektirdiği “yeni teĢkilatlanmalara” giriĢ olarak BaĢka bir tanıma göre kentleĢme. s. belirli teknolojinin beraberinde getirdiği büyüklük.45 Bugün. Bursa: s. kentsel alanların insanların yaĢam kalitelerini en çok etkileyen yerler olduğu kuĢkusuzdur. kültürü bulunan çok nüfuslu yerleĢmeler” olarak tanımlamaktadır. 40 Ġnan Özer. Kentsel alanlar aynı zamanda gerçekleĢtirilen etkinliklerin yoğunluğu nedeniyle çevre 38 William Outhwaite (Ed.44 Yukarıdaki tanımlardan hareketle. Melih P. “kendine özgü bir iĢ-güç biçimi. (2002). Kentleşme.754. 44 Sevinç Ö.39 Ġnan Özer‟e göre kent. görece büyük. sosyal olarak heterojen bireylerin oluĢturduğu.4. ĠletiĢim Yayınları. 39 Yakut Sencer. sürdürülebilirlik yaklaĢımıyla iliĢkili olarak ele alınması kaçınılmazdır.16 Sosyolojik açıdan Ģehir. Ġstanbul: s.). (2009).43 KentleĢme sosyolojik bir kavram olarak. . Şehirleşme. 45 HaĢtemoğlu. dünyanın büyük bir kısmında. (1979). (2004).40 “ġehir. toplumsal örgütü. yoğun ve kalıcı bir yerleĢimdir.38 Yakut Sencer kenti.10.161. nüfusun %80‟inin kentlerde yaĢadığı dikkate alındığında. Toplumbilime Giriş. Türkiye’de Kentleşme. (1992). a. Ankara: s.g. Kültür Bakanlığı Yayınları. Ġstanbul: s. İslam’da Şehir ve Mimari. Alternatif Üniversite Yayınları.. “geniĢ mekânlı” bir cemiyet(toplum) hayatına geçiĢ ve bu ikinci yaĢama Ģekline göre yeni “sosyal münasebetlere” tanımlamaktadır.103. Kültür Bakanlığı Yayınları. Adım Yayınları. “tarımsal olmayan üretim yapılan ve tüm üretimin denetlendiği. “ekonomik. tüm yaĢamsal faaliyetlerin gerçekleĢtiği. TimaĢ Yayınları. insanlar arasındaki iliĢkilere biçim veren. (1991). Kentlileşme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci. 42 Ġhsan Sezal. toplumsal hayata. (2008). 41 Turgut Cansever.Baskı.4.”41 Kent tanımlarında olduğu gibi kentleĢmenin de farklı tanımları yapılmaktadır. KentleĢme kavramını Ġhsan Sezal “dar mekânlı” cemaat hayatından. Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü.22. Ankara: s. dağıtımın koordine edildiği.t. aynı zamanda kirliliğin ve sürdürülebilirliği engelleyen olguların en çoğunu üreten kentlerin. heterojenlik ve bütünleĢeme düzeylerine varmıĢ yerleĢme türü”dür. yoğunluk.(Çev). Ekin Kitabevi. sadece yeni bir ekonomik örgütlenme ve değiĢmiĢ bir fiziki çevreyi belirtmemekte. 43 Tolan Barlas.

Artan ekoloji bilgileri ve doğanın korunması hakkındaki farkındalık. (2009). öte yandan geliĢmiĢ ülkelerin “mega” kentleri de yayılma. 20-21 Mart 2009. TMMOB Mimarlar Odası. sosyal ayrıĢma gibi önemli sorunların kaynağını oluĢturmaktadır.48 Sürdürebilir kentler modelini gerçekleĢtirebilmek. (2009).17 sorunlarının da kaynağını oluĢturmaktadır.06. 46 Dünya kaynaklarının 2/3 „si tüketilmiĢ durumdadır.m. 49 Uslu. Sürdürülebilir YeĢil Kent Fikirleri. mevcut nüfusun yaĢam kalitesinin artması ve gelecek nesillerin de yaĢamlarını rahatlıkla sürdürebileceği yaĢanabilir 46 http://www. Hem bugünün insanları arasında hem de Ģimdiki ve gelecek kuĢaklar arasındaki eĢitlik kavramını içerir. ss. sadece yaĢanan çevre sorunlarına çözüm getirmekle kalınmayıp. Kontrol edilemez Ģekilde büyüyen kentler.m.50 Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla.50-51. ulaĢım vb.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID= 1329 (25.2010) 47 Aysel Uslu. a.49 Kentlerin doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkileri kentlerin bugünün gereksinimlerini karĢılarken gelecek nesillerin de haklarının korunmasını yani sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir. Bursa: s. yaĢanabilir kentler kavramı oluĢturacaktır. gıda. Kentlerin ekonomik. Ġnsan dahil 10 milyon türün geleceği tehdit altındadır.. çevrenin korunmasından çok daha geniĢ kapsamlı bir kavramdır. 20-21 Mart 2009. özellikle az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin geleceğini tehdit etmekte.mimarlarodasi. Çevreye iliĢkin olduğu kadar ekonomik.g. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı..org. kentleĢme ile örtüĢtürülmesidir. Bursa: s. toplumsal ve teknolojik geliĢmelerin yanında çözümü uzun yıllar alacak yerleĢim. Bu kaotik durum karĢısında yegâne çözüm ise sürdürülebilir geliĢme politikalarının. Sürdürülebilir Kent: Göstergeleri.g. . Küresel ölçekte kentlerin yakıt.115. kirlilik. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı.47 Henüz ilk on yılı içerisinde bulunduğumuz yüzyılımızın ana temasını. 50 a. s.tr/mimarlikdergisi/index. XXI. amaçları için kaynaklar tüketilmektedir. XXI.57. ulaĢım.49. toplumsal ve kültürel boyutları vardır. çevre kirliliği ve sosyal sorunların odağı olması sürdürülebilirlik mücadelesinde öncelikle kentlerin ele alınmasını zorunlu hale getirmiĢtir. Örnekleri Ve Türkiye Ġçin Dersler . Formu Ve Planlama Süreci. 48 Kadir Hakan Yazar. TMMOB Mimarlar Odası. kentlerde “sürdürülebilirlik” kavramının öncelikli olarak girmesini sağlamıĢtır.

Bahriye Gülgün ve Ġsmail Yörük. ĠĢte bu noktada ortaya çıkan “sürdürülebilir kentleĢme” kavramı bugün 51 Aslı Atıl.115-116. artan yapılaĢma ve ulaĢım altyapısı ile kendini gösteren fiziksel geliĢme trendi kentsel fonksiyonlardaki desantralizasyon. (1999). p.”53 “Sürdürülebilir kent. kent ile olan iliĢkilerinde. kavramıyla ifade edilen sürdürülebilir kent.362. 55 Yazar.18 mekânların ortaya çıkması gerçekleĢecektir.52 “Sürdürülebilir kentler. çevre ve enerji sorunlarıyla uyumlu bir biçimde bir araya getirilerek değiĢimde devamlılığın sağlandığı bir yapıdır.255. Events and Debates. bugün yaĢamakta olan bireyler ve yeni kuĢaklar için hayati önem taĢımaktadır. sosyo-ekonomik çıkarların çevre ve enerji ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği kenttir.g. s. Son olarak da. Cevat Geray'a Armağan. s.” 54 Sürdürülebilir kentleĢme kavramının kendi içinde üç temel amacı barındırmakta olduğu görülür: Birincisi. özünde kentlerin çevre ile uyumlu bir iliĢki içinde olmasını dile getirmektedirler. 52 Sasha Tsenkova.m. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.. (2005). kentin ortak alanlarının kullanımında ve kamu hizmetlerinin alımında yaĢam kalitelerinin arttırılması sorununun aĢılmasıdır. (2001). Blackwell Publishers Ltd. Sayı:42(2). Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı. Bir teori ve uygulama dalı olan kentleĢme olgusunun sürdürülebilirliğinin sağlanması. kentin bir yerleĢim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesidir. Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?. Sayı: 64-65. Nil D. Ankara: s. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme: Araçlar. süreklilik içinde değiĢimi sağlamak amacıyla. Ġzmir.55 Literatürde “sustainable cities” (sürdürülebilir kentler). ss. (Çev). ticaret ve konut alanlarının mekân baĢına artan fiyatları ve özel ulaĢıma dayalı büyüme ile birleĢtiğinde sürdürülebilir geliĢmenin öngördüğü potansiyel eylemler ile çatıĢmaktadır.131.216. (1994). Mülkiyeliler Birliği Yayınları. a. Yaklaşımlar ve Türkiye. 54 Ferhat BAYRAM. Ġkincisi. toplumsal ve ekonomik çıkarların. 53 Marina Van Geenhuisan ve Peter Nijkamp. . kentlerde yaĢayan insanların. USA. Toplum ve Bilim Dergisi.51 Bilhassa. Sustainable Urban Development In Europe: Myth or Reality. geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde kentsel yayılma.. kentin çevre değerlerini taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğidir.

sürdürülebilir bir sosyal tabana da dayanarak uygun kentsel politikalarda içselleĢtirildiği kent veya kentsel alanlardır. Yeşil Yerel Yönetim. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI Sürdürülebilir kentleĢme yaklaĢımı. s.611. “ekonomik olanakların oluĢmasını. Yüksek Lisans Tezi. sürdürülebilir ekonomiler ve çevresel sürdürülebilirlik konularının tümünü kapsamaktadır. doğal habitat ve su kaynakları korunmalı.g. (2005). motorlu araç kullanımı teĢvik edilmemeli. sosyal adalet.5. yol veya otopark yapımında kullanılan araziler insanların yaĢam alanlarının daralmasına sebep olmayacak Ģekilde planlanmalıdır. 59 http://www. 57 Hamit Palabıyık.). sosyal ve ekonomik unsurları birbiriyle iliĢkili biçimde içermekte ve kentin geleceğinin katılımcı süreçlerle kararlaĢtırılmasını gerektirmektedir. (2007)..59 KentleĢmede sürdürülebilirliği sağlamak için çevreye en az zarar verici geliĢmeler teĢvik edilmelidir. bu anlamda kısaca. Nobel Yayınları.1. Ankara: ss.57 Bu bilgilerden hareketle sürdürülebilir kentleĢme. Çevresel Boyut Sürdürülebilir bir kent için çevresel boyut. bu kaynakların tükendiğinde dünyanın bir baĢka coğrafyasından nasılsa bulunur görüĢünün toplumca benimsenmesinin önüne geçmek ve kentin 56 yakın çevresindeki kaynakların kirletilmesini önlemek olarak ortaya Nükhet Günbeyaz. Samsun: s. 58 Bayram. sosyal ve fiziki sistemlerin yüksek yaĢam kalitesi sağlamak amacı yanında çevreye en az yük olabilecek nitelikte uyum içinde.bayindirlik. toplumsal sermayenin artmasını ve çevrenin sağlıklı olmasını güçlendiren ve koruyan kentsel geliĢme ve kentleĢmedir” Ģeklinde tanımlanabilir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. kentsel geliĢmenin etkilediği ve kentsel geliĢmeyi etkileyen tüm çevresel.256-257. 1. Algı Yayıncılık. (2007).m. Samsun İlinde Kentleşmenin Çevresel Açıdan İncelenmesi. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform.16.gov. hızla tükenen çevresel kaynakların kendini yenileyebilmelerini sağlamak. Ankara: ss.254. Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler: Uygulanabilirliği ve Ölçümü Üzerine.60 1.58 Sürdürülebilir kentsel geliĢme yaklaĢımı. alan tasarrufu sağlayıcı bir geliĢme olarak kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey yapılanma ile çözülmeli. ekonomik.5. a.56 Sürdürülebilir kent. 60 Semih Eryıldız. Sürdürülebilir bir kentleĢme için. .tr/. Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Ed .19 Ģehircilik anlayıĢının geldiği son noktadır.

61 Kentsel sürdürülebilirliğin çevresel boyutu. (1996). 8 -10 Kasım 1999.g. .5.30.1675. Ankara: ss. etkili hizmet sunumu daha iyi ve daha yaygın hizmet dağıtımı anlamına gelirken. Cambridge: p. Ġstanbul: s.63 1. 64 H. artan eĢitsizlik ve adaletsizliğin kent mekânına da yansıyarak yarattığı ikili kentsel yapılanmalardır. diğer ekosistemlere veya diğer insanlara transferinin azaltılması ya da engellenmesini de içermektedir.2.64 Sürdürülebilir kentleĢmenin ekonomik boyutu çerçevesinde. 66 Susan Faınsteın ve Scott Campbell. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tarık ġengül. Urban Studies. C. Bu bağlamda. (1999). s. TMMOB ġehir Plancıları Odası. Kimileri bu geliĢmeden kentteki var olan gayrimenkulleri yoluyla faydalanabilirken. Kolokyumu Bildiriler Kitabı.t. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi. Doktora Tezi. kentin hem fiziki. a.34. Urban Management Development. çevresel maliyetlerin geleceğe.77. 63 HaĢtemoğlu.17.66-68. Bu olgunun kentlerdeki en belirgin özelliği. bölgeler arasında ve kentler ölçeğinde de yaĢanmaktadır. özellikle kentteki yoksullar bu geliĢmeden yeterince pay alamamaktadırlar. p. (2006). Dünya Şehircilik Günü 23.11. verimlilik ise hizmetlerin olabilecek en az maliyetle üretilmesini ifade eder. S:10. Kent Mekânı ve KüreselleĢme. IULA-EMME Yayını. Sustainable Cities or Cities That Contribute To Sustainable Development ?.20 konulabilir. Ġstanbul: s.66 Dolayısıyla ekonomik açıdan kentsel sürdürülebilirlik kapsamı içerisinde kentteki hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ulaĢtırılmasını sağlayan etkin 61 Kadir Hakan Yazar. Readings in Urban Theory. (1997). kentsel geliĢmenin her zaman toplumun tüm kesimlerine aynı oranda yansıdığı söylenemez. kentlerde sunulan mal ve hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması konusu ayrı bir öneme sahiptir. Ekonomik Boyut KüreselleĢmenin bilinen niteliklerinden birisi olan uluslar arasında gelir dağılımındaki eĢitsizliğin artması olgusu. 62 David Satterthwaıte. 65 Alen Duben ve Sadun Emrealp. (1996). hem de algılanabilir çevre değerlerinin taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğine iliĢkindir.65Bu noktada. Blackwell Publisher. Sosyal Adalet..62 Çevresel boyut. sadece kentin kendi sınırları içindeki çevresel kalitenin geliĢtirilmesi ile sınırlı olmayıp.

bisiklet gibi alternatif sistemlerin önünü tıkayıcı bir durumu 67 68 Yazar. Nitekim kent kavramının tanımlanması için kullanılan “yönetsel sınır ölçütünden.t. ss. 71 RuĢen KeleĢ.g. Kentlerin büyümesi ile trafik hacmi artmakta ve buna bağlı olarak çevresel kirlilik. . çevresi ile olan iliĢkisi.. Bu eğilimler devam ederse gelecekte kentlerin yerleĢim birimi olarak devamlılığı önemli ölçüde zorlaĢacaktır. (2004). a. gibi kentin fiziksel özelliklerine vurgu yapıldığı görülmektedir.69 1.g. özel otomobil bağımlılığını getirerek kentsel alanda yaya.g. HaĢtemoğlu..105 -107. ekonomik ölçütlerden. Ġmge Kitabevi Yayınları.72. s..30.21 hizmet sunumu ve etkililik kavramları da yer almaktadır. a.3. gürültü kirliliği. 70 Bayram. Sustainable Urban Development and Transport-A Eurovision for. p. a. Ankara: ss. S:1. yüzyılda modern kentler taĢıma kapasitelerinin çok üzerinde büyüklüğe sahiptir.5. Mekânsal (Fiziksel) Boyut 21. s. Basım.67 Sürdürülebilir kentin ekonomik boyutu.g. geniĢliği vb. a. C:20. s. kentin bir yerleĢim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesi ile bağlantılıdır.t. kentin topluma sunduğu hizmetlerin çevresel kaynak temelini koruyan bir üretim sürecine sahip olması ve kentin üretkenliğinin (beslenme ve istihdam kavramları ile ilgili olarak) kendi sürdürülebilirliğini sağlaması anlaĢılmalıdır. kentsel peyzajın bozulması gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır. (2000). 8. 69 Yazar.t. Transport Reviews. yol güvenliği.70-71.. Büyüme biçimleri yüzeyde geniĢ alanlara yayılma eğilimindedir.252.71 Kentlerin fiziksel kapsamı içerisinde belirtilmesi gereken ana konu ise kentin makro formunu biçimlendiren ve kentte tüm hizmet alanlarını birbirine bağlayan ulaĢım sistemidir. toplumbilimsel ölçütlere” kadar olan tüm yöntemlerde kentin büyüklüğü. 72 David Banıster.114.e. Kentler aĢırı derecede kaynak kullanılan ve yüksek enerji tüketimine sahip yerleĢme birimleridir.68 Ekonomik ölçüte göre yapılan kent tanımı ile sürdürülebilirlik kavramı örtüĢtürüldüğünde. kentsel sıçramalara yol açıp. nüfus büyüklüğü ölçütüne. Kentleşme Politikası. 72 Ayrıca ulaĢım çerçevesinde karayolu ağırlıklı bir sistemin benimsenmesi.70 Sürdürülebilir kentleĢme kavramı kentlerin fiziki özellikleri ile yakından iliĢkilidir.

doğal.g. sürdürülebilir kentleĢmenin en önemli boyutunun sosyal eĢitliğin sağlanması olduğu ileri sürülmektedir. Bu ilkeler doğrultusunda sosyal yapının geliĢtirilmesi için ana hedefler. 75 Yazar. sosyal adaletin sağlanması.5.g. temel insan gereksinimlerinin karĢılanması.65.73 Sürdürülebilir kentleĢmenin fiziksel boyutu tam da bu noktada kentlerin devamlılığının sağlanabilmesi için gerekli olan fiziksel unsurları ifade etmektedir. yayın ve etkinliklerin sayısının artırılması Yerelde vatandaĢların örgütlenmelerinin sağlanması Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçilmesi Yerel değerlerin korunması ve geliĢtirilmesi Yerel etkinlik ve yayınların artıĢı Yazar. Bu doğrultuda. dini ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluĢturulmasında önemli bir yer tutmaktadır.30. 1. . a. tarihi. güvenlik.t. Bunlara ek olarak özel oto kullanımının yoğunlaĢması birçok çevresel soruna da yol açmaktadır. Kette yaĢayan insanların yaĢam kalitesi. katılım gibi kavramları içermektedir.        73 74 Yerel kaynakların yerel refahı artıracak biçimde harekete geçirilmesi Tüm sosyal kesimlerin sürece dahil edilmesi Kültürel tesislerin. adil paylaĢım. kararlar ve kaynaklara eĢit ve sürekli ulaĢılabilirlik hakkı gibi temel ilkeler doğrultusunda sosyal yapının güçlendirilmesi gerekmektedir. s. a. katılım ve yapabilirlik kavramlarına dayanmaktadır.. Toplumsal bütünleĢme.. HaĢtemoğlu. kentlerin mekânsal ve fiziksel özellikleriyle doğrudan bağlantılı olduğu kadar. sürdürülebilir kentleĢme çerçevesinde sosyal kapsam kent yoksulluğu ve yaĢam kalitesi gibi temel öğeler ile bunlarla yakından iliĢkili olan eĢitlik.72-76. kentlerde yaĢayan insanların. s.g.t. Sosyo-Kültürel Boyut Sosyo-kültürel boyut.75 Sürdürülebilir kentleĢmenin sosyo-kültürel boyutu incelendiğinde. Sonuçta.t. yaĢam kalitelerinin artırılmasıyla ilgilidir.74 Sosyo-kültürel boyut.22 oluĢturmaktadır. o kentte yaĢayanların birbirleri ve çevreleriyle olan iliĢkilerine de bağlıdır. çeĢitlilik ve kültürel kimliğin geliĢtirilmesi. ss.4. a.

S:4. Yerelde kurumsal kapasitelerin yaratılması ve güçlendirilmesi önemli bir amaçtır.2010).23  Halkın karar alma sürecine katılımının sağlanmasıdır. . (2002). Böylece kentte alınan kararlar tüm kesimler tarafından daha kolay bir Ģekilde benimsenir ve bu politika ve kararların uygulanma Ģansı daha da yükselir.05. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. resmi kuruluĢların. 76 Ece Aksakoğlu. demokratik kitle örgütlerinin. üniversitelerin. 79 http://www. Yüksek Lisans Tezi. C:7. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve temiz. çevresel ve sosyo-ekonomik ilerlemeyi etkin yurttaĢ katılımı ile birlikte dengelemeyi baĢaran bir kenttir. a.pdf (07. özel sektör kuruluĢları.78 Sürdürülebilir kentleĢmenin gerçekleĢtirilmesi sürecinde. Bu anlamda sürdürülebilir kent ekonomik. kenti ilgilendiren politikaların hazırlanması. Yerel Kalkınmada Katılımcı Politikalar: Çanakkale Örnek Alan Değerlendirmesi. kamu kurum ve kuruluĢları. akademi. özel sektör. karar verme ve uygulama aĢamalarında. yereldeki tüm kamu sektörü.76 1. güvenilir su bulma risklerin ortadan kaldırılması.g. The Sustainability Inventory: A Tool to Assist US Municipalities Advance Towards Sustainability. Bu model kentle ilgili herkesin. kentte yer alan. meslek odaları gibi kesimler olmaktadır. (2007).org/makale/yil5_sayi2/ekarakurt52. pp. Ġstanbul: s. sivil toplum kuruluĢları ve yerel halkın eĢgüdüm içinde hareket etmeleri ve karar alma sürecinde aktif rol oynamaları gereklidir.5.64. halkın temsilcilerinin veya örgütlerinin yönetime katılmaları ile sağlanabilir.79 Bu boyutlar bağlamda sürdürülebilir kentleĢmenin hedefleri Ģu Ģekilde açıklanabilir: Biyolojik çeĢitliğin korunması ve geliĢtirilmesi. s.paradoks. Diğer bir deyiĢle.447–448.14.t.5. 78 Yazar. süreci 77 ĢeffaflaĢtırmakta ve kararların uygulanabilmelerini de kolaylaĢtırmaktadır. meslek odalarının. kararların yerel paydaĢlarca benimsenmesini sağlamakta.. Yönetim Boyutu Sürdürülebilir kentleĢme yaklaĢımı. Local Environment. sivil toplum örgütleri. sürdürülebilir kentsel geliĢme idealinin aktörleri. kentin geleceğine iliĢkin kararların ilgili tüm yerel grupların katılımı ile alınmasını ve uygulanmasını ön görmektedir. Yerel paydaĢların sürece katılması. Sürdürülebilir kentleĢmenin yönetim boyutu açısından kent yönetimlerinin katılıma dayalı bir model ortaya koymaları gerekmektedir. 77 Allison Quaıd.

enerji tüketiminde de etkinlik sağlanacaktır. Yapı inĢaat alanında yer alan verimli toprakların yeĢil alanların içlerine taĢınarak değerlendirilmesi. açık ve kapalı mekânlarda kullanımının sağlanması.9-20.m. (2001). Belediye Dergisi. aydınlatmada kullanımının sağlanması Topografik Verilerin En Etkin Şekilde Kullanılması : Araziden kaynaklanan altyapı.80 1.org/.. yoksulluğa karĢı koyma. s. Doğal güzellikleri yanında birçok fonksiyonu yerine getirirler.216. fauna vb.g. KiĢi baĢına düĢen yeĢil standartlarının olabildiğince arttırılması ve yöreye özgü bitki türlerinin araĢtırılarak. . doğal kaynakların değerlendirilerek geliĢtirilmesi. Doğal Kaynakların En Etkin Şekilde Kullanılması: Mevcut bitki örtüsü.paradoks. flora. Sürdürülebilir gerekmektedir: 82 bir kentleĢme için aĢağıdaki Ģartların sağlanması Alan Tasarrufu Sağlayıcı Gelişme: Kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey yapılanma ile çözülmelidir. 82 Ahmet Ulusoy ve Tarık Vural. Ankara: ss.24 yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi. 80 81 http://www. mikroklimatik ortamının tasarlanmasında enerjinin minimum kullanımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve atıkların yerinde ayrıĢtırılarak geri kazanım teknolojilerinin kullanılması. KentleĢmenin Sosyo Ekonomik Etkileri. havalandırma vb. ısıtma.. S:12. sel baskınlarını önlerler. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında bir takım ilkeler çerçevesinde hareket edilmelidir. akarsu. Sürdürülebilir bir Ģehir merkezini belirleyen baĢlıca ilkeler Ģöyle özetlenebilir:81 Mikroklimatik Verilerin En Etkin Şekilde Kullanılması: Aydınlatma. istihdam ve beslenme sorunlarının çözümü ve teknolojide yeniden yapılanma. C:7. GüneĢ enerjisinin yapılarda ısıtmada. Atıl vd. Dikey yapılanmada insanlara daha geniĢ yeĢil alan sağlanırken. a. ağaçlıklar sadece güzellik kaynağı değillerdir.6. Doğal Habitat Korunmalıdır: Çayırlar. Örneğin: temiz hava deposudurlar. parklar. üstyapı sorunlarının minimize edilmesi.

ve Stout.. Etkin kaynak kullanımı. toplu taĢıma vb. faaliyetlere kolay eriĢimini sağlayan konut 83 Stephen Wheeler. Daha az araba kullanımı. bisiklet yolları planlamak ve toplu taĢıma öncelik vermek. „kirleten öder‟ prensibi ile ağır cezaların konulması. bos alanları ve eski sanayi alanlarını parklara ve hobi bahçelerine çevirmek. Planning Sustainable And Livable Cities. Örneğin vadiler kentleĢme alanı olarak seçilmemelidir.).T. (2003). Çünkü bu alanlar tarım için oldukça elveriĢli yerlerdir. The City Reader. Devlet sübvansiyonları ile düĢük tutulan su fiyatları bunun temel nedenidir. Stephen Wheeler. 3rd Edition. R. LeGates. tarım arazisini. New York: pp. hava kirliliğinde azalma ve yaĢam alanlarında artıĢ sağlanabilir. Motorlu Araç Kullanımı Teşvik Edilmemelidir: Kentlerin yapılanmasında motorlu araçlara bağımlılığı azaltıcı tedbirler alınmalıdır.25 Kentleşme planlı olmalıdır: KentleĢme doğanın dengesini bozmamalıdır. enerji tasarruflu elektrikli eĢyaların seçimi. daha çok yayaya ağırlık vermek. (eds. Katı atıklar. sübvansiyon uygulamasına son verilmelidir. Geri Dönüşüm Programları Başlatılmalıdır: Geri dönüĢüm hemen hemen her çeĢit atık için uygulanabilmektedir. Routledge Urban Reader Series. .487-496. ancak kentlerin sürdürülebilirlik 83 yolunda neler yapması gerektiğini 9 maddede özetlemektedir: Etkili arazi kullanımı: Arazi kullanım denetimleri ile. Bu sayede enerjide tasarruf. zararlı atıklar her zaman diğer kullanımlar için geri dönüĢüm merkezlerinde değerlendirilebilir. daha çok eri Ģebilirlik: Karma kullanımı destekleyerek. Bunu önlemek için su fiyatları gerçek maliyetlerini yansıtacak seviyeye yükseltilmeli. Doğal sistemlerin restorasyonu: Parkları geniĢletmek. İyi barınma ve yasam çevreleri oluĢturmak: Ġnsanların açık alanlara. F. Sürdürülebilir kentin imkânsız olduğu söylemekte. daha az kirlilik ve atık: Enerji tasarrufu ve dönüĢümün sağlanması. ticarete. toplanma mekânlarına. Su Kaynakları Korunmalıdır: Kentlerde su tüketimi oldukça fazladır. ekolojik habitatı ve kent yakınındaki açık alanları korumak.

çevre dostu enerjilerin kullanımı desteklenmelidir. toplumun tüm kesimlerinin yardım ve desteğinin alınmasıdır. Halkın katılımı: Yöneticilerin yerel planlama ve tasarıma halkın katılımını sağlayarak. yapı tekniklerini ve yerli malı kullanımını desteklemek. ucuz konut. sorumluluklar paylaĢılmalıdır. a. Yerel Gündem 21 gibi organizasyonlar desteklenerek. s. Sağlıklı sosyal ekoloji: Evsizlere çare bulmak. Yerel kültürü korumak: Geleneksel el sanatları. yaygınlaĢtırılmalı. ırkçılığı önlemek vb. Sürdürülebilir ekonomi: Yerel sahipliliği. Tarımsal alanlara gereken önem verilmeli. toplu taĢıma. Bu gün sürdürülebilir kentlere doğru yapılanma kaçınılmazdır. Kent dokusu içinde yer alan açık yeĢil alanlar artırılmalıdır.m.217. bölgesel ve yerel sürdürülebilirliği zihinlere yerleĢtirmek.g. UlaĢım.. 84 Atıl vd. Bu nedenle. dönüğüm. Çevre temizliği. .. halkın katılımı sağlanarak. doğal ekosistemlerin devamlılığı sağlanmalıdır. Üretim sonrası atıkların minimizasyonu ve geri dönüĢtürülmesine yönelik teknolojiler teĢvik edilmelidir. sanayileĢme ve kimyasal ilaçlamaların etkisiyle ortaya çıkan zararlar ve verim düĢüklüğü engellenmelidir. üretim gibi atık miktarının yüksek olduğu aktivitelerde. organik gıda üretimi gibi sürdürülebilirliği destekleyici konularda çalıĢan Ģirketleri desteklemek.26 alanları ve mahalleler tasarlamak. küresel. Geleneksel mimariyi ve malzemeyi koruyarak devam ettirmektir.84        Ekoloji-ekonomi dengesi çok iyi kurulmalıdır. dil. kültürel pratikler. yerel kaynakların kullanımını ve yerel pazarın oluĢmasını desteklemek. Biyo-çeĢitlilik korunarak. yerel yatırımı. Bu beklentilere ulaĢılmasının en çabuk ve en doğru yolu.

bu maddenin taĢıdığı riskin ihmal edilebilir olduğu düzeye indirilmesi Motorlu taĢıtların gereksiz kullanımının azaltılması. Tablo 1. geri dönüĢüm ve tekrar kullanma yolları ile su tüketiminin azaltılması Kokunun. zorunlu yolculukların azaltılması ve eriĢilebilirliğin artırılması Temel amaç: katı atığın en aza indirgenmesi. 4. kentsel sürdürülebilirliğe iliĢkin göstergelerinden uyarlanan bir tablo yer almaktadır. kentler için sürdürülebilirlik göstergelerini beĢ ana baĢlık altında toplamaktadır:85 1. tekrar kullanma ve geri dönüĢüm. 44: pp.4‟de EF‟in. Lanscape and Urban Planning. W.. koku ve görsel kirlilik tarafından yaratılan sıkıntı Bir kentin sosyal sürdürülebilirlik düzeyi Kentte oturanların muzdarip olduğu düĢük konut koĢulları 85 Newman. Ġ mha için ayrılan katı atığın etkili biçimde azaltılması Koruma kalıpları ve teknikleri. UlaĢım. gürültünün ve görsel kirliliğin azaltılması ile yerel çevrelerin iyileĢtirilmesi DıĢlanmıĢ ve marjinal kalmıĢ nüfus oranının azaltılması (ideal olarak bitirilmesi) Kentte oturan herkese iyi konut koĢulları sunmak Ekosistem toksifikasyon (zehirli atık) göstergesi Kentsel hareketlilik veya temiz ulaĢım göstergesi Katı atık yönetimi göstergesi Su tüketimi göstergesi Sıkıntı göstergesi Sosyal adalet göstergesi Konut kalitesi göstergesi Çekilen toplam su miktarı Gürültü. 2. . SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ Newman (1999). (1999).7. çevre dostu ulaĢım türlerinin kullanılması Toplam imha edilen katı atık hacmi Politika Sera gazlarının deĢarjının azaltılması Herkes için hava kalitesinin iyileĢtirilmesi Kentte açığa çıkan her tehlikeli maddenin miktarının.27 1.4. Enerji ve hava kalitesi. Arazi. Tablo 1. Sustainability and Cities: Extending Themetabolism Model. insan rahatı ve refahıdır. yani önleme ve sakınma. yeĢil alan ve biyolojik çeĢitlilik. YaĢanabilirlik. materyal ve atık. yıl içinde yasada belirtilen alarm düzeylerinin aĢıldığı gün sayısı Toksik maddelerin salınımı Özellikle iĢ yeri konut yolculukları ve temel gereksinimler için (zorunlu yolculuklar). 5. 3. EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri Tema Küresel iklim değiĢikliği göstergesi Hava kalitesi göstergesi Tanım Kentlerin küresel iklim değiĢikliğine katkısı/etkisi En olumsuz ölçümde. Su.219-226. G. P.

sosyal vb.2010). kentsel göstergeler yalnızca çevresel göstergelerle kısıtlanmamalıdır. Bu gösterge eĢsiz faktörlerin veya organizasyonların çevresel. sitlerin restore edilmesi. Sıkıntı göstergesi. Ekonomik kentsel sürdürülebilirlik göstergesi. Tablodan da anlaĢılacağı üzere. Su tüketimi göstergesi. hayatın tüm alanlarını kapsayacak içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Bu tablodaki göstergeler. kamusal alan ve miras göstergesi YurttaĢ katılımı göstergesi Ġnsanların kent güvenliği konusundaki eksikliklerden muzdarip olma düzeyi Kentsel ekonominin varlığını sürdürebilmesi YeĢil alan. YurttaĢ katılımı göstergesi. . Küresel iklim değiĢikliği göstergesi.bayindirlik. (Devam) Kentsel güvenlik göstergesi Ekonomik kentsel sürdürülebilirlik göstergesi YeĢil alan. Sosyal adalet göstergesi. YeĢil alan. Kentsel güvenlik göstergesi. Kent güvenliğinin güçlendirilmesi. veya Olimpiyat Oyunları. Kentlerin sosyal ve ekonomik boyutları da vardır. sosyal ve ekonomik boyutlarıyla kentsel sürdürülebilirliğe yaptığı katkının düzeyini göstermelidir. saldırıların ve olayların azaltılması (ideal olarak ortadan kaldırılması) Kent gelirinin ve bütçesinin artırılması ve kirlilik hasarının azaltılması ile ekonomik sürdürülebilirliğin artırılması YeĢil alanların ve kamusal alanların iyileĢtirilmesi. Konut kalitesi göstergesi. ekonomik. Hava kalitesi göstergesi.gov. kamusal alan ve miras göstergesi. kamusal alanlar ve miras için gereken iyileĢtirmeler Yerel halkın karar verme süreçlerine ve yerel yaĢam kalitesini iyileĢtirmeye katılım düzeyi Her kent için eĢsiz olan bir özelliğe göre belirlenen gösterge (yani eĢsiz iklimsel ve yerel koĢullar). tüm aktörlerle beraber yerel yönetiĢim EĢsiz (unique) sürdürülebilirlik göstergesi Kaynak: http://www. kentlerin kimliklerinin güçlendirilmesi Kentlerin yurttaĢlarla beraber yönetilmesi. evrensel sergiler gibi hayatta bir kez olabilecek organizasyonların planlanması. Ekosistem toksifikasyon (zehirli atık) göstergesi.28 Tablo 1. Katı atık yönetimi göstergesi. bu nedenle sosyo-ekonomik göstergeler de gereklidir. EĢsiz (unique) sürdürülebilirlik göstergesi gibi çevresel.4.04.tr/ (02. Çünkü çevresel performans bir kentte sürdürülebilirliği sağlamak için gereken etmenlerden yalnızca bir tanesidir.

29 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ: YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW) .

blogspot. Alm.05. kimlik taĢımayan sıradan bir model önermektedir. a. Yani hiçbir topluluğa ait olmayan. yerleĢme. 87 Ġlerleyen sayfalarda Slow Food hakkında daha geniĢ bilgi verilecektir.g.org. (1998).au/ (15.Baskı. dinlenme.75). s.30 2. 91 86 Tez içerisinde “Ģehir” ve “kent” kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır. Fr. Global Köy.m.90 KüreselleĢme değiĢim ve yayılma için büyük fırsatlar sunmaktadır. bir bakıma prototip yapılar. eğlenme gibi gereksinmelerinin karĢılandığı. iletiĢim ve ulaĢım vasıtalarındaki mucizevi geliĢmeler nedeniyle dünyayı global bir köy haline getirmiĢtir. barınma. Kentbilim Terimleri Sözlüğü. giderek kentlerin birbirine benzemesi sonucunu da beraberinde getirmektedir. Yani aynı anlamı ifade etmek üzere bazen “Ģehir” bazen de “kent” kavramını kullanacağız.88 KüreselleĢmenin en belirgin etkileri.06. Yeryüzündeki kentlerin çoğunda yaĢanan benzer yapılaĢma eğilimleri.”(RuĢen KeleĢ. sakinliklerini ve yaĢam tarzını standartlaĢtırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Slow Food87 (YavaĢ Yemek) hareketinden doğmuĢ bir Ģehirler birliğidir. http://toprakana-slowfood1.t. Carlo Petrini tarafından baĢlatılmıĢ bir harekettir.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=65 (15. Stadt. 88 http://www.org/index. Ankara: s.com/ (06.php/Kuresellesme-Surecinde-Kentlerimize-Giren-Yeni-TuketimMekânlari -Ve-Yitirilen-Kent-Kimlikleri. Benzer tasarımlarla.2010).53.cittaslow. yerel özgünlüklerin belirlediği kent kimliklerini yok etmektedir. KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW Ġtalyanca Citta (ġehir86) ve Ġngilizce Slow (YavaĢ) kelimelerinden oluĢan Cittaslow “YavaĢ ġehir” anlamında kullanılmaktadır.2010). köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komĢuluk birimlerinden oluĢan yerleĢme birimi. RuĢen KeleĢ. aynı yapı malzemesi ile üretilen. 91 Uslu.2010). Fakat yerel toplulukların ayırt edici farklılıklarını. City):Sürekli toplumsal geliĢme içinde bulunan ve toplumun. Cittaslow. Hızlı yaĢama ve yerel yemek geleneklerinin kaybolmasına karĢı bir tepki ve bilinçlendirme hareketi olarak 1989 yılında Ġtalya‟da. . Ville. 2. küreselleĢmenin Ģehirlerin dokusunu. Ġng. açıktır ki.2010). Ġmge Kitabevi Yayınları. 90 http://www.1. bir topluma ait özellikleri ve karakteristik yapılan ortadan kaldırma eğilimi taĢımaktadır.05. Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nün “kent” maddesinde bu sözcüğü Ģöyle tanımlıyor: “Kent(es. 89 http://www.89 KüreselleĢme.06. Burada kısaca tanımlamak gerekirse Slow Food. kentler üzerinde hissedilmektedir..net/index. gidiĢgeliĢ. dünya kentlerini birbirine benzeĢtirirken.kent (06. pek az kimsenin tarımsal uğraĢılarda bulunduğu. mal ve fikir alıĢveriĢi için eĢsiz fırsatlar sunmuĢ olabilir ancak aynı zamanda yerel düzeyde bireysellik ve yaratıcılığın boğulmasına da yol açmıĢtır.kentlob. Ģehir.cittaslowseferihisar. çalıĢma.

95 Kent insanın yaĢam kalitesinin. Bir Ģehrin eĢsizliği ve kültürel çeĢitliliği Cittaslow‟un temel değerleridir. yerel tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak. tektipleĢtirme süreci salt kent mekânında değil toplumsal yaĢam biçiminde de gözlenmektedir.cittaslowseferihisar. Böylesine aynı beslenme tarzına sahip.98 Cittaslow.05.93 Cittaslow.org/index.53.3 . benzer giyim kültürü içine sokulmuĢ. 96 Cittaslow.g. Slow Food felsefesini küçük Ģehirlerin tasarım ve planlamasında kullanmayı amaçlayan uluslararası bir ağdır.135.12. bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaĢmaktır. dünyada binlerce birbirinin aynı Ģehirden kendini farklılaĢtırmasıdır. p. Yavaş Hareketi..cittaslowseferihisar. Ģehirlerde yaĢam kalitesinin arttırılmasını sağlamanın yanı sıra Ģehirlerin homojenizasyonuna da karĢı çıkmaktadır. yerel kimliğini ve özelliklerini muhafaza ederek dünya sahnesinde yer almak isteyen Ģehirlerin katıldığı uluslar arası bir birliktir. aynı haber ve yorumları izleyen.(2010).97 Cittaslow. Günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi yiyecek ve giyim kültürümüz de birörnekleĢmektedir. Detay Yayıncılık. (2008).. Biçimlendirilmiş: Altı çizgisiz .m. özellikle yiyecek kültürü göz önünde bulundurarak artırmak istenmesi yavaĢ kentlerin temel felsefesini oluĢturmaktadır.2010).kentlob. No:1. küreselleĢmenin yarattığı homojen mekânlardan biri olmak istemeyen.92 Günümüz dünyasında ekonomik. Starbucks. CittàSlow: Producing Slowness Against The Fast Life. 95 Mara Miele. reklamları aynılaĢtırılmıĢ. Ankara:s.net/. Belki de en önemlisi bir Ģehrin. 94 http://www. Vol. politik ye kültürel düzeyde benzeri görülmedik bir değiĢim ve dönüĢüm süreci yaĢanmaktadır. 97 http://www. aynı tür müziği dinleyen toplumlar ise giderek ulusal ve yerel değerlerini daha kolayca yitirebilmektedir.Rıdvan Yurtseven. 98 http://sustainablecities.31 KüreselleĢmenin aynılaĢtırma.org/index. Space and Polity. Mc Donald‟s. s. Bu durum küresel iĢletmeleri ortaya çıkarmıĢ ve bu iĢletmelere ürünlerini tüm dünyaya yayma olanağı tanımıĢtır. H. 96 Uslu.94 YavaĢ ġehir (Cittaslow). Levis‟ gibi hızlı toplum anlayıĢının simgesi haline gelen ürünler yerel piyasalara sunularak hem yerel ürünleri hem de yerel kültürleri tehdit eder duruma gelmiĢtir. kendi halkının ve 92 93 http://www. vd. a.dk/en/actions/a-paradigm-in-progress/cittaslow-putting-quality-of-life-first (15.

53. Bu terimler varoluĢa veya hayata dair bir felsefenin kısaca yazılıĢı aslında. Yavaş. Bir önceki bölümden hatırlanacağı üzere.. kültürle. sabırsız. yerel ürünlerin tüketildiği” fast-food” kültürü yerine yerel kimliğin öne çıkarıldığı bir kentleĢme politikasıdır. sezgisel. Ġstanbul: s. analitik. Uslu. eĢsiz bir sürdürülebilirliği kapsamaktadır. 101 2. deneyim ve bilgiyi uluslararası yavaĢ Ģehir ağları üzerinden paylaĢarak çalıĢmayı amaç edinmiĢ bir harekettir. Hızlı kelimesi. YavaĢlık “hızlı” kavramının zıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. düĢünceli ve kalitenin miktardan daha üstün tutulduğu durumları anlatıyor. Alfa Yayınları. 102 Carl Honore.40. Cittaslow. 102 99 Yurtseven. sakin. a. fastfood tarzı yiyecek zincirine tepkiyle doğan YavaĢ Yemek (Slow Food) hareketinin “yavaĢ” kavramının kente uyarlanması düĢüncesiyle ortaya çıkmıĢtı. Cittaslow felsefesi hız karĢıtlığı üzerine kurulmuĢtur. Esen G.g. meĢgul. KüreselleĢme ile birbirine benzeyen ve yerel özelliklerini kaybeden kentlere karĢı bir tutum olarak.). küçük Ģehirlerde yaĢam kalitesinin sürdürülmesi yönünde çalıĢmalar yapan bir ağdır. s. değiĢim hızının yavaĢlatılması ve bu yerel özelliklerin yaĢatılmasından doğmuĢtur. yemekle her Ģeyle gerçek ve anlamlı bağlar kurmakla ilgili. a. sabırlı. Kısaca diyebiliriz ki. CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK Cittaslow felsefesinin ana kavramı hiç kuĢkusuz “yavaĢlık”tır. yerel mal ve ürünleri teĢvik.. (2008).m. miktarı kalitenin üzerinde gözeten anlamında kullanılıyor. telaĢlı olmayan. Ġnsanlarla. geleneksel yaĢam biçimini koruyan. 100 .e. her bir Ģehir için kendine özgü. aceleci. sessiz. stresli.g. Kentlerin geleneksel yapılarında var olan ekolojik ve sürdürülebilirlik alanında yer alan özelliklerinin korunması ve yaĢatılması esasına dayanır. YavaĢ ġehir konsepti. dikkatli. vd.99 Cittaslow yaklaĢımı.dk/. YavaĢ ise tam tersi.. s. küresel sermaye ve kentleĢme eğilimleri ile özgün kimliklerini kaybetmeden.32 ziyaretçilerin yaĢam kalitesini artırmak için orijinal fikir. (Çev. “Hızlı” ve “YavaĢ” terimleri bir değiĢim oranını belirtmekten öte bir anlama sahiptir.2. aktif. çevrenin korunması. saldırgan.15. 101 http://sustainablecities.. kontrol eden. yüzeysel. açık. iĢle.100 Cittaslow.

38-39. hala çok yakınında olan zamanda. hızın derecesi unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır.g. ama anı uzaklaĢıyor. hız ile unutma arasında gizli bir iliĢki vardır. Qualitatiye Sociology..105 Günümüz toplumlarına. bugüne kadar benzeri yaĢanmamıĢ Ģekilde gerçekleĢen bir değiĢimle karĢı karĢıyadır. 106 Simon Gottschalk. sosyal. 22 (4): 311. s. çağdaĢ yaĢamın saplantısı haline gelmiĢtir. a. sınır tanımadan serbest olarak dolaĢmaktadır..33 Dünyamız son zamanlarda. (Çev:). Ġstanbul: ss. (1999). kendinize boĢ zaman ayırmanız gerekir. Günümüz yaĢamında hız. YaĢamınızın ritmini dinlemeyi istiyorsanız. vd.g. küresel ekonomik sistemde. . Ekonomik ve kültürel unsurlar.e. KüreselleĢme sürecinde. Hız.4. Gözümüzün önüne en sıradan bir durum getirelim: Bir adam sokakta yürüyor. kaçınılmaz biçimde yaĢamın bir parçası haline gelmiĢtir.3.103 Milan Kundera. dinlenirken ya da okurken birlikte olma duygusunun zevkinden daha dinlendirici ve mutluluk verici olamaz. daha iyi bir dünyayı düĢlemekten. VaroluĢun matematiğinde bu deneyim iki temel denklem biçimine girer: YavaĢlığın derecesi anının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. farklı ülkelerde yaĢayan insanların aynı anda birbirleriyle bulundukları yerden görüntülü konuĢma yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Diğer taraftan. s. tarihte görülmemiĢ ölçüde hız kazanan teknolojik yenilikler sunulmaktadır. a. KüreselleĢme olarak tanımlanan bu durum. sosyal ve ekonomik iĢlevlerinse hız kültürü kapsamında değerlendirilmesinin bir gerçeklik olarak sunulduğunu görmekteyiz. Speed Culture: Fast Strategies in Teleyised Commercial Ads.. Birden bir Ģey anımsamak istiyor. yavaĢlık ve hız arasındaki farkı insan yaĢamından bir örnekle Ģöyle açıklar: 104 YavaĢlık‟ın kıssasından çıkan hisse Ģu: YavaĢlık ile hatırlama. Yurtseven. Buna karĢılık az önce yaĢadığı kötü bir olayı unutmaya çalıĢan insan. hız dünyasını yaratmıĢtır. Can Yayınları. Hızın insan ve yer üzerindeki baskın yapısı. bir yandan binlerce kilometrelik mesafelerin aĢılmasına. Yavaşlık. kültürel ve ekonomik süreçlerin bütününde geçerli konuma gelmiĢtir. Özdemir Ġ.. iĢ yükleri ve uğraĢı duygusunu beraberinde 103 104 105 Yurtseven. sanki bulunduğu yerden hemen uzaklaĢmak istiyormuĢ gibi elinde olmadan yürüyüĢünü hızlandırır. O anda kendiliğinden yürüyüĢünü yavaĢlatıyor. 106 Zaman. (2008). yerlerin ortadan kaybolduğu ya da artık anlamını yitirdiği gibi bir izlenim yaratmaktadır. Milan Kundera. Bu yenilikler. Bu nedenle hız. önemli bir maliyet unsuru olarak görülmektedir. Günümüz dünyasını her Ģeyin hızlandığı yer olarak tanımlayabiliriz. vd. son birkaç yüzyıldır. teknolojide yaĢanan geliĢmeler öncülüğünde. Hiçbir Ģey.e.

ss. Detay Yayıncılık.g. (2004). 111 Kemal Sayar. dünyanın taĢıma kapasitesinin üstüne doğru bir yön çizildiğini göstermektedir.34 getirmektedir. internet bağlantısı ve ulaĢım araçları isterken aynı zamanda. günlük yaĢamlarını oluĢturan unsurlarla ilgili zamanlarını daha dikkatli kullanması gerektiğini belirtmektedir. a. bireyleri fastfood yemeye.g. çözülmemelidir de.4-9. a. kayda değer olan ne varsa yavaĢlıkla yapılır. hızlı bir dünyada insanın yavaĢlığı neden önemsemesi gerektiğini Ģu cümlelerle ifade ediyor:111 Hız. ağır ağır çözünmeye baĢlıyor. Bedenlerimiz bu hıza programlı olmadığından.109 YavaĢlık. içinde bulunulan koĢullara uyum sağlayabilme endiĢesidir. . tabiata içkin olan güzelliği görmemizi engelliyor. Güzelliği ancak zaman ayırarak fark ederiz.. insanlara. yavaĢlık ve dikkat isteyen uğraĢları rafa kaldırıyor. Acele ettiğimiz zaman her Ģeyi üstünkörü görüyor ve etrafımızdaki dünya ve insanlarla gerçek bir bağ kuramıyoruz. Bu isteklerin temel nedeni. önüne geçilemeyecek derecede yüzeysel olabilir. Out of Time Fast Subjects and Slow Living. daha dengeli bir yaĢam sürme arzusu taĢımaktadır. Hızlandırılmaması gereken Ģeyleri hızlandırdığınız. YavaĢlık. Zamanın hızlanması. (2009). YavaĢla! bu hayattan bir defa geçeceksin. 109 Yurtseven. TimaĢ Yayınları. Bazı Ģeyler hızla çözülemez. vd.30-32.5-6. 13 (2-3): 363. hayatın tüm alanlarında baskın durumdadır. Hızla yaĢanan bir hayat. var olan bu yapıyı insanlar lehine çevirebilecek alternatif bir yaklaĢım olarak karĢımıza çıkmaktadır. Hızlı toplum anlayıĢında yalnızca bireylerin limitleri zorlanmamakta aynı zamanda ekonomik büyüme. YavaĢlığın temeli. üretim ve günlük süreçlerdeki hızın sürekli artması. sahip olunan zamanın önem taĢıyan uğraĢılar için kullanılmasıdır. yavaĢlamayı unuttuğunuz zaman ödenecek bir bedel olduğunu unutmamak gerekir. Hız.. kendilerini her zaman meĢgul hissetmeye ve sürekli tüketim eğiliminde olmaya zorlamaktadır.107 Hız her zaman en iyi yaklaĢım değildir. Yavaşla!/Hayattan Bir Defa Geçeceksin. Birçok insan daha hızlı bilgisayar. ss. Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir Yaklaşım.110 Kemal Sayar.e. 108 Honore.Baskı. Ankara: s. 2.4. (2007). 108 Günümüzde hız. Hıza dönük hayat tarzlarımızdan kaynaklanan bedensel ve ruhsal hastalıklarda patlama yaĢanıyor. 110 Wendy Parkins.e. Time & Society..Ġstanbul: ss. Oysa güzel olan. 107 Yurtseven.

fastfood114 kültürünün sembolü haline gelen Mcdonald‟s ve benzerlerinin hegemonyasına karĢı baĢlatılan.com/group.1. 115 http://www. http://tr. Böylece dünya yavaĢ yemek (slow food) hareketiyle tanıĢmıĢ.org/wiki/Fast_food (29.wikipedia. stres. geç kalma korkusundan uzak. Bu noktaya gelindiğinde artık hayat anlamını büyük ölçüde yitirmiĢ. aynı zamanda sayısız sorunlarla baĢa çıkmamızı sağlamaktadır. alıĢveriĢ etme ve televizyon izleyerek geçirmesine neden olmuĢtur. Selis Kitaplar. . 112 113 Ümit ġimĢek. CITTASLOW TARĠHÇESĠ 2. Kazandıkça yoksullaĢıyoruz. yoksullaĢtıkça daha çok çalıĢmak zorunda kalıyoruz. kim niçin yaĢadığını bilemez hale gelmiĢ oluyor demektir. (2003).112 YavaĢlık. salt insanların yaĢamlarını geliĢtirmeyip.13.3. bu hızlı hayata. zamanın anlamlı ve önemli olgular için kullanılmasını sağlamaktadır. YavaĢ yaĢam.35 Gariptir. örgütlenmeler baĢlamıĢ.05. Ġtalyan Carlo Petrini önderliğinde fastfood kültürüne karĢı protestolar. 114 Bir yemek terimi olarak Fast food. Fast food zaman içinde “kötü gıda” ile aynı anlamda kullanılmaya baĢlanıĢtır.php?gid=5832212719&v=info (15. gittikçe daha çok Ģeyden bizi yoksun kılıyor. Hızlı yaĢam. daha çok Ģeye sahip olmak için kendimizi mecbur biliyoruz..2010). kısa sürede hazırlanmıĢ ve hızlı bir Ģekilde servis edilen yiyeceklere verilen isimdir.115 Üretimi de tüketimi de hıza boğan Batı kaynaklı hayat tarzına karĢı yine Batı‟da basit bir protestoyla baĢlayan YavaĢ Hareketi.113 2. Herkesin kendi mutfak kültürünü koruma hakkının saklı olduğunu savunmuĢlar.3. Tabii „insanî düzeyde yavaĢ‟ talebi yemekle sınırlı kalmamıĢ. eĢitsizlik. YavaĢ Hareketi (Slow Movement) YavaĢ Hareketi. s. Yurtseven. hızlı bir biçimde büyümüĢ ve uluslararası bir organizasyon olmuĢtur. YavaĢ yaĢam.2010). Sade Hayat. vd. Fast food türü tüketime Türkiye'de ayaküstü beslenme de denilmektedir. hızlı yaĢamın neden olduğu zaman. günün tadına vararak.05. Ġstanbul: ss-65-66. sürdürülemezlik gibi insanoğlunun varlığını olumsuz etkileyebilecek tüm sorunlara karĢı bir direnç noktası olarak karĢımıza çıkmaktadır. hızlı yaĢam ve hızlı yemek pratiğinin boğucu derecede artması ve yerel yemeklerin kaybolmasının doğurduğu kaygıyı toplumsal tepki haline dönüĢtürmüĢ olan bir harekettir.facebook. Fakat hızlı hayat. bireylerin günlerini çalıĢma.

temposuyla bireyin yaptığı iĢin amacının ve anlamının yok edildiği bir çalıĢma kültürünü reddetmektedir. bireylerin yaĢamlarında neden olduğu olumsuz değiĢim.363-382. günlük yaĢamın önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. s.119 116 117 Yurtseven vd.g..36 Hayatın diğer alanlarını da etkisi altına almıĢtır. Ancak yavaĢ yaĢam.georgiaorganics. uyuĢuk olmak değildir.2010)... Hayata dair her kavramın baĢına „yavaĢ‟ ifadesi ekleniyor artık. Carlo Petrini Kaynak: http://www. KüreselleĢmenin. http://www.06. yavaĢ yaĢam anlayıĢını çekici bir alternatif olarak ortaya çıkarmıĢtır. 118 Parkins. yalnız günlük yaĢamımızdaki baskılardan değil. Doğru hızda çalıĢmak.e. ss. YavaĢlık.html (15...116 Resim 2. önsöz.2010).m.12. vd. . a.118 YavaĢ hareket anlayıĢı. a.. yavaĢ yemek ve dahası.117 YavaĢ Hareketi‟ne göre.g.arkitera. YavaĢ Ģehir.1.org/conference/ (03. oynamak ve her Ģeyin en iyisini yapmakla ilgilidir.com/h41395-yavas-hayatin-hizli-yukselisi. iĢ. yaĢamak. insanların tüm gününü kapsayan. Vurgulanmak istenen kısaca Ģu: Her Ģey doğasına uygun olmalı. 119 Yurtseven.05. küreselleĢme sürecine bir tepki olarak ortaya da çıkmıĢtır.

123 http://www. sadece fastfood yemeği protesto eden bir hareket değildir. ölçülü çiftçilik. seri ve standart üretimlere karĢı yerel ürün yetiĢtiren çiftçilerin desteklenmesini öngörüyor. YavaĢ Yemek(Slow Food) Slow Food Hareketi.2010). 1986 yılında Ġtalya‟nın Langhe Bölgesi‟ndeki Cuneo Kenti‟nde baĢlatılmıĢtır. karĢılıklı sohbet alıĢkanlıklarını zincirleme olarak etkiliyor. 124 http://slowfoodgenclik. Roma Piazza di Spagna‟da McDonald‟s açılmasına gösterilen tepkidir.php/baskanin-mesaji/slow-food-carlo-petrini-bilinc-vesorumluluk/ (08.07.com/index.italyaonline.. ss. yalnızca uluslar ötesi endüstriyel Fast Food zincirlerine karĢı çıkmak olarak özetlenemez. Hareketin nedeni.3. misafirperverliği.123 Slow Food. Yerel Ģeyleri seven Slow Food.wordpress. Yeme-içme sadece damak tadını etkilemekle kalmıyor. esnaf ürünleri.121 Bu hareket McDonalds‟ın yapmadığı her Ģeyi temsil ediyor: Taze. Süpermarketlere. yeme-içme alıĢkanlıkları bir toplumun asıl kimliğini yansıtıyor. . yerel.. a.37 2. http://www.slowfoodanadolu.60-64. yerel gıda geleneklerinin kayboluĢuna ve insanların giderek yedikleri gıdaların nereden geldiği ve yemek seçimlerimizin dünyayı nasıl etkilediği konusundaki vurdumduymazlıklarına karĢı kurulmuĢ kar amacı gütmeyen bir eko-gastronomi organizasyonudur. Bu hareket.2010). nesiller boyunca elden ele geçen yemek tarifleri. 125 http://www.2.e. Böylece sadece yemek alanında değil genel anlamda toplum kültürünün korunacağına inanılıyor. Bu yüzden bir toplumu yemek kültürünü değiĢtirmekle her Ģeyinin değiĢtirilebileceğine inanıyorlar. a.net/.com/.g. mevsimlik ürünler. aynı zamanda fastfood kültürüne.com/slow-food/ (08. 125 120 121 Yurtseven.06. 122 Honore.arkitera.124 YavaĢ yemek (Slow food). her kültürün kendine has damak tadı olduğuna dikkat çekerek yemeklerin yerel ve genetiğiyle oynanmamıĢ ürünlerle piĢirilmesini amaçlıyor.120 Ġngilizce „Slow/YavaĢ‟ ve „Food/Yemek‟ kelimelerinin birleĢmesinden doğan Slow Food. aile ve arkadaĢlarla keyifle yemek yemek vb. s.g. küresel kapitalizmin doğal düĢmanı olarak gösterilmektedir.122 Ġtalyanlara göre.e. Carlo Petrini tarafından.3.

Gerçek yaĢam biçimi. Küçük ölçekli yerel ürün üreticileri. sosyal sürdürülebilirlik boyutudur. a. benzer düĢünceleri taĢıyan gönüllü gruplar.e.lasso (08. toplumsal değiĢme ve küreselleĢmenin de karĢısındadır.. geleneksel ve yerel gıdalardan hoĢlanan ve aynı felsefeyi paylaĢanlar. bizlerin yaĢam biçimlerini değiĢtirmekte ve çevremizi tehdit etmektedir. Hareket. Adalet.g. gıdaların etiksel olarak sürdürülebilir olmasını. bizi hıza karĢı korur. paylaĢılan deneyimlere dayalı bir kalite kavramı önermektedir.. yalnızca Fast Food‟a karĢı tutarlı bir meydan okuma değildir. Bu boyut. Convivia. Slow Food. modern dünyayı ciddi bir biçimde sorgulamakta ve onunla yüzleĢmektedir. Ġyi. Hızlı yaĢama karĢı direnmemiz Slow Food‟la baĢlayabilir. bürokratik engelleri aĢmalarına yardımcı oluyor ve ürünlerini dünyanın her yerindeki mağazalara ve gurmelere tanıtıyor.128 YavaĢ Yemek Hareketi‟nin temelini “convivia” oluĢturmaktadır. ss. aroma ve görünüĢe sahip olması boyutunu içerir. Bu üç boyuta dayalı bir kavramdır. YavaĢ Yemek mesajını yaymak ve eğlenmek amaçlarıyla düzenli buluĢan YavaĢ Yemek üye gruplarıdır. Slow Food.06.e.129 YavaĢ Yemek Hareketi.slowfood. teknolojik değiĢme. temiz ve adil boyutlarını içermektedir. Slow Food buna en iyi yanıttır.com/about_us/eng/manifesto. 128 Honore. yerel lezzetleri geliĢtiren yaĢam biçimidir. verimlilik adına. Slow Food. Hızlı yaĢam. yerel ürünleri ve gelenekleri teĢvik etmek. bizlere yerel yemeklerin lezzetini keĢfetmemizi ve fastfood‟un olumsuz etkilerini azaltmamızı ya da yok etmemizi sağlar.2010). Hızlı yaĢam evimize girmekte ve bizleri Fastfood yemeğe zorlamaktadır.g. artık unutulmaya yüz tutmuĢ ve ustalık gerektiren yemek çeĢitlerini bulmayı ve bunların küresel piyasada yer etmesini sağlamayı amaçlıyor. basit geleneksel aĢçılık ve yemek yeme toplantıları düzenlemek.38 Slow Food Hareketi‟nin amacı manifestosunda Ģöyle açıklanmaktadır:126 Bizler hıza yenik düĢüyoruz. YavaĢlığın uygun dozu. çalıĢanları 126 127 http://www. vd.127 YavaĢ Yemek ekonomik açıdan. Ġyi.163. Temiz. Yurtseven.62-62.. s. hızlı yaĢama direnmede önemli bir yöntemdir. Slow Food. Küçük üreticilerin birbirlerini bulmalarını sağlayarak.18. . ekolojik inançları doğrultusunda besin maddelerinin genetik modifikasyonuna karĢı çıkıyor ve organik çiftçiliği destekliyor. gıdanın gerçek bir tat. s. sürdürülebilirlik boyutunu kapsar. küresel Fast Food üreticilerinin ortak etkili gücüne gerçekçi bir biçimde meydan okumaktadırlar. 129 Yurtseven. Yemek yemenin yavaĢlığı. a. daha iyi bir geleceği garanti eder .

. (2008).23.g.66. KiĢilerin demokratik ve gönüllü katılımına dayanır. Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement.e.3. yemek ve dünya arasındaki güçlü bağları anlamamız gerektiğini söyler.135 2001‟de New York Times dergisi. geleneksel biçimlerde yemek piĢirme ve hazırlama yöntemlerini sağlamaktadır. Slow Food hareketi. yerel ürünlerin tören ve zevkini. Slow Food Hareketi.. Slow Food mesajının yayılması. ortak kültürel ve gastronomik sürdürülebilirliği amaçlayan bir harekettir. Yerel piĢirme ve yeme geleneklerinin sürdürülebilirliği.133 YavaĢ Yemek akımı aynı zamanda küresel yiyecek endüstrisinin yüksek hızlı. Birçok kiĢi için McDonalds‟ı boykot etmek damak zevkinin küresel bir biçimde standartlaĢtırılmasına hayır demenin bir yoludur. çabucak değiĢen kültürüne karĢı tepkisinin bir parçasıdır. 164.g.39 sömürmeyen üretim yöntemlerinin kullanılmasını ve iyi ürünlerin dıĢlanmamasını söyler. s. . 133 a.g. 132 a. Durmaksızın yayıldığı yarım asırlık bir dönem geçiren McDonald‟s ilk maddi kayıplarını 2002‟de yaĢadı ve hemen ardından deniz aĢırı Ģubelerini kapatmaya baĢladı.e.e.. s.134 Slow Food. Hareket. kırsal alanlar. Good. modern dünyayla ilgili konularla da ilgilenmektedir.130 Yediklerimiz. FastFood tüketim modeli karĢısında önemli bir güç olarak görünmektedir. 70(4): p. s. 134 Honore. Slow Food hareketini 130 Stephen Schneider. College English.. Günümüzde Slow Food. geleneklerin sürekliliği ve dünyanın bio-çeĢitliliği üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Harekete üyelik herkese açıktır ve bireyseldir.g. Üyelerine. 131 Yurtseven. Eğlenme. a..e. aĢağıdaki ilkeleri amaç edinir:132     Yerel ürün ve üretim geleneklerinin sürdürülebilirliği. geniĢ bir kitle tarafından unutulan lezzetleri.e. vd.3. Clean.. a.g. 135 Yurtseven. bugün dünyanın birçok ülkesinde binlerce üyesi bulunan uluslararası bir harekete dönüĢmüĢtür.131 Slow Food. s. a. gıda konusu dıĢında.384.

bütün dünyaya yayılmıĢtır.142 Cittaslow.g.g.3. s.. 141 http://en. 140 Yurtseven.com/ (08. Fransa.40 “dünyayı sarsan 80 fikir” arasına dahil etmiĢtir. a.e.e.2010).g. kültürel bir eğilim olarak bilinen YavaĢ Hareket (Slow Movement)‟in bir parçasıdır. aynı felsefeyi paylaĢtığı ve 09..11. Cittaslow Cittaslow. yerel gruplar tarafından organize edilmektedir.141 Cittaslow.. s. Cittaslow Uluslararası Tüzüğü‟nde “Cittaslow‟un. Bir Ģehrin kültürel çeĢitliliğini ve yerel özelliklerini desteklemek Cittaslow‟un çekirdek değerleridir.19.2010). homojenize bir dünyaya karĢı çıkarken. YavaĢ Hareketi.68.00‟i aĢkın üyesi bulunan Slow Food hareketi her geçen gün geniĢlemektedir.06. 142 http://www. a.139 Slow Food.138 Ancak YavaĢ Yemek fikrinin yayılmasını hiçbir Ģey geleneksel çiftçi pazarının diriliĢi kadar iyi anlatamaz.61. Slow Food hareketinden doğmuĢ bir Ġtalyan fikridir ve 15 Ekim 1999 tarihinde Ġtalya Orvieto‟da kurulmuĢtur. s.g.. .3. s.slowfood.164.net/download/. vd. 138 http://www. a. Cittaslow. gıdanın ötesinde bir noktaya ulaĢmıĢ bulunmaktadır. GeliĢmiĢ bir pazar ekonomisinde. Yurtseven.wikipedia.137 Günümüzde 132 ülkede 100.e.e.05.2007 tarihinde Plueba‟da bir protokol imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği‟yle bağı vardır. biyolojik çeĢitliliği ve sürdürülebilir geliĢmeyi teĢvik etmektedir. Almanya. küresel iĢletmeler tarafından sömürülme korkusu içinde bulunan milyonlarca insanın duyarlılığını yansıtmaktadır. Japonya ve Ġngiltere‟de Slow Food merkezleri bulunmaktadır. Kasaba ve Ģehirlerde ve genellikle süpermarketlerden birkaç blok ötede çiftçiler bir kez daha meyvelerini. Üye ağları.140 2. Ġtalya. Slow Food Çevre Bildirisi.” denilmektedir.136 Slow Food Hareketi. hedefini Ģehirlerde yaĢam kalitesinin iyileĢtirmesi olarak ortaya koyar.cittaslow. 139 Honore. a. herkes için daha iyi bir hayat düĢüncesiyle Ģehirlerin özel ve önemli yönlerini 136 137 Honore. Ġsviçre. ABD. peynirlerini ve etlerini doğrudan halka satmaya baĢladılar..org/wiki/Cittaslow (15.

italyaonline. sorumluluğuna.uk/images/stories/spring%202008%20newsletter.2010).144 Greve in Chianti Ģehrinin Belediye BaĢkanı Paolo Saturnini.net/. “modern ve tarihi binalardan oluĢan bir taç taĢıyan turuncu renkli bir salyangozu” resmeden kendi logosunu kullanacaktır: Logonun ayrılmaz bir parçası ise. O. “Amerikan Ģehir modeli Ģehirlerimizi adeta istilâ etti ve Ġtalyan Ģehirleri tek tip bir görünüme büründü. Bra ve Positano) belediye baĢkanlarının YavaĢ ġehir SözleĢmesi‟ni imzalamasıyla da Cittaslow resmen kurulmuĢtur.cittaslow.05. http://www.pdf (19. Onun düĢünceleri Bra ( Francesco Guida).05. Cittaslow Birliği‟nin kuruluĢundan.cittaslow. getirilmesi gereken kriterlerden. Orvieto ( Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone) belediye baĢkanları tarafından kabul görmüĢ ve Slow Food baĢkanı Carlo Petrini ile bir araya gelmiĢler. kullanımı tanzim edilecek olan “YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı” sözü olacaktır denilmektedir. logo kullanımından üyelik aidatı ve fon kullanımlarına kadar pek çok alanda tanımlar ve ilkelerden bahsetmektedir.2010). Birliğin süresi sınırsızdır.co. 145 http://www. çalıĢma ilke ve prensiplerini bir tüzükle (bkz. Ek 1) kayıt altına almıĢtır. Toskana(Tuscany)‟nın küçük bir kasabası olan Greve in Chianti‟nin geçmiĢ belediye baĢkanı Paolo Saturnini‟nin sezgileri aracılığıyla doğmuĢtur. Biz böyle bir küreselleĢmenin önüne geçmek istedik” diyerek kuruluĢ amaçlarını ortay koymaktadır.143 Cittaslow. Orvieto. Birliğin KuruluĢu maddesinde:146 “Cittaslow-Rete Internazionale delle città del buon vivere” (Cittaslow-YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı) adlı Birlik: kısaca.145 Uluslar arası bir birlik Ģeklinde örgütlenen Cittaslow.distinctlycumbrian. 146 http://www. Greve in Chianti. 28 madde ve 5 ek belgeden oluĢan “Uluslararası katılım Cittaslow” için yerine Tüzüğü. 143 144 http://www. 1999 yılında. Birlik.org/index. Ģehrin kalkınması ve yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesinin temeli olarak farklı bir fikir sunmuĢ ve bu fikrini ülkenin(Ġtalya‟nın) her yerine yaymak için uğraĢmıĢtır. üyelerin organlarına. Orvieto. Positano kasabaları ile “Slow Food(YavaĢ Yemek) Birliği” (Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine muhalif olarak kurulan birlik) arasında kuruldu.41 belirlemek ve çevrelerinin eĢsiz niteliklerini ortay koymak amacı taĢımaktadır. . “Cittaslow” Bra.php?method=section&id=2012&title=Association (15.net/. Carlo Petrini ve dört kurucu Ģehrin (Chianti.

Katılım. logo ve resmi değerlendirme kartlarından oluĢan eklerin ayrıntılarına girilmektedir.42 Tüzükte. “Cittaslow” adının diğer dillere tercüme edilmeyeceği belirtilmekte ve “birliğin resmi dilleri Ġtalyanca ve/veya Ġngilizcedir” denmektedir.     Temel ilkeleri içeren bir manifesto YavaĢ ġehir olarak tanımlanmak istenen Ģehirlerin imzalaması gereken birlik tüzüğü Üye Ģehirlerin listesi Yıllık toplantı takvimleri oluĢturmuĢtur. üyelik düzenlemeleri. uzmanlardan ve farklı disiplinlerden gelen bilim adamlarından oluĢan bir Bilimsel Komitesi bulunmaktadır.g.cittaslow. (29. . 149 http://www.2010). önsözlerle birlikte bu tüzüğün ayrılmaz bir parçasını teĢkil ederler denildikten sonra. Cittaslow Birliği‟nin.cittaslow.net/download/.k. faaliyetlerin geliĢtirilmesi için kültürel bilgi sağlamakta ve Cittaslow ödül/ünvan organizasyonunun gerçekleĢtirilmesi için iĢbirlikleri yapmaktadır. tüzük belgesi. 16 adresinde.net/index.148 Ekler. Taahhütler ve Yetkiler baĢlığını taĢıyan III. sertifikasyon. Bilim Kurulu aĢağıdaki isimlerden oluĢmaktadır:149 147 148 http://www.05. Birlik tali merkezlere de sahip olabilir. Birlik organlarına geniĢ ve güncel bilgi tedarik rolü ile birlikte. birlik organlarının gerekçeli kararlarıyla farklı bir hüküm verilmedikçe. Komite. Uluslararası Birliğe normalde 50 binden fazla nüfusu olmayan tüm Ģehirler katılabilir denilmektedir.” YavaĢ ġehir olarak tanımlanmak istenen Ģehirlerin değerlendirilmesi bu merkez tarafından yapılmaktadır. uygulamalar Cittaslow‟un iyi kar yaĢama amacı gütmeyen bir teĢekkül yaymak olduğu belirtilmektedir.147 Birliğin merkezi ise Ģöyle açıklanmaktadır: “Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur ve via Ripa di Serancia I. a. Paragrafta. Aziz John Manastırı‟ndaki “Palazzo del Gusto”da yer alır. Merkez bu çerçevede. testler ve vasıtasıyla kültürünü destekleyip olarak tanımlanmaktadır. Amacı ise Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları.

Cittaslow‟a üye Ģehirler yılda bir kez farklı bir Ģehirde toplanmaktadır.Polonya Paul Knox Virginia Teknoloji Enstitüsü Kent Planları Profesörü-USA Roberto Pasca di Magliano Roma Üniversitesi Ekonomik Kalkınma Profesörü-Ġtalya Stefano Mocio Roma Üniversitesi Profesörü ve Meclis Üyesi-Ġtalya Hee Jung Jang Uluslararası Turizm Yönetimi Bölümü Profesörü ve Ġnsan Kaynakları GeliĢtirme Bölümü Dekanı Helen Jarvis Newcastle Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Profesörü-Ġngiltere Ursula Von Petz Mimar-Almanya Cittaslow‟a katılmak isteyen bir Ģehir. Birlik Tüzüğüne imza atarak bazı yükümlülüklerin altına girmektedir.43 Paolo Albano Cumhuriyet Savcısı-Ġtalya Ezio Manzini Milan Politecnico Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Profesörü-Ġtalya Fabio Parasecoli New York Üniversitesi Yemek Kültürü Profesörü-USA Jan Hospers Twente Üniversitesi Ekonomik Coğrafya Profesörü-Hollanda Giuseppe Roma CENSIS (Sosyal çalıĢmalar ve araĢtırma enstitüsü) Genel Müdürü-Ġtalya Helmut Bott Stuttgart Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı-Almanya Herbert Pfeiffer Mimar -Almanya Krzysztof Skalski Mimar. Bu toplantılarda bir yıl süresince gerçekleĢtirilen faaliyetler .

.500. üye Ģehirlerin Cittaslow Birliği‟nin amaçlarına. 150 151 http://www. BaĢka bir ihraç sebebi olarak ise. üyelerin Tüzüğün düzenlemelerine ve bunun yanı sıra Cittaslow Birliğinin Meclisi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından alınan kararlara riayet etmemeleri ve Birliğin ilkelerine açık bir Ģekilde ters olan belgelenmiĢ bir faaliyet için de olmaları gösterilmektedir.cittaslow. felsefesine ve değerlerine ters düĢmeleri ya da onun imajına zarar verebilecek davranıĢlarda bulunmaları halinde.00 Euro.italyaonline. Salyangoz yavaĢtır.151 Cittaslow Uluslararası bir “Birlik” Ģeklinde örgütlendiği ve katılım gönüllü olduğu için üye Ģehirlerden yıllık belli ücretler almaktadır.152 Cittaslow. logo olarak salyangozu seçmiĢtir.net/. 152 a. acele etmez ve evini kolayca her yere götürür. Her yıl en geç Haziran ayının 30‟unda ödenmesi gereken ücretler çerçevesinde “2009 yılı için aĢağıdaki tutarlarda yıllık üyelik ücreti tespit edilmiĢtir: Binden az nüfusu olan Ģehirler 600.150 Tüzüğün “Üyeler” baĢlığını taĢıyan bölümünde.44 gözden geçirilmekte ve bir sonraki dönemle ilgili uygulamalar planlanmaktadır. patikası boyunca yol alabilmek için çok zaman harcar. 5-15 bin nüfusu olan Ģehirler 1. Cittaslow‟un temel felsefesi olan yavaĢlık ve dinlenmeyi temsil etmektedir. Koordinasyon Komitesi‟nin o üyeyi acilen ihraç etmeyi düĢüneceği belirtilmektedir. YavaĢlık temel erdemdir. Salyangoz. Ayrıca Koordinasyon Komitesi tarafından görevlendirilen uzmanlar yeni üye olan Ģehirlerin yetkililerine hareketin hedeflerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı bir eğitim semineri vermektedirler. Cittaslow.net/download/. http://www. Akıl ve ağırbaĢlılığı ifade eder. Gerektiğinde bu uzmanlar üye Ģehirlerde tertiplenen konferanslara ve seminerlere katılıp.k.500. Cittaslow düĢüncesini anlatmaktadırlar. yavaĢlığı. uygarlık yerine doğanın tercih edilmesi olarak tanımlar.00 Euro. Salyangoz. 5 binden az nüfusu olan Ģehirler 750. bu düĢünsel yapıyı geniĢleterek.00 Euro.00 Euro ve 30 binden fazla nüfusu olan Ģehirler 3.500.00 Euro”.g. 15-30 bin nüfusu olan Ģehirler 2.

)153 Resim 2. geçmiĢ nesillerden miras kalan kültürel değerleri. insanı düĢüncesiz ve akılsız kılar. diğer anlamıyla yitirilen pek çok değeri ifade ediyor. (Hızlı olmak. Hızlı yaĢamanın diğer adı olan “Amerikan tarzı” hayata bir alternatif olarak.g.154 153 154 Yurtseven. Tarihî bir Ģato. sükûnet içinde yaĢamayı öngören bir sembol. .) Salyangoz evini üzerinde taĢır.3. Cittaslow Logosu Kaynak:http://www.italyaonline.. tadına vara vara.45 Salyangozların yaĢamından. iki temel sonuç çıkarabiliriz:   Salyangoz yavaĢ harekettir. (Nerede salyangoz varsa. Bütün bunlar bir amblemi oluĢturan unsurlar ve her birinin ifade ettiği anlamlar var. sakinlik ve bir de tarihî mirasa saygı prensipleriyle düzenlenmesi gerektiğini anlatıyor. Birbirinden farklı anlamlar çağrıĢtıran iki binanın hemen önündeki salyangoz ise belli bir hayat tarzına karĢı ciddî bir protestonun ifadesi. Betonarme bina ise çağdaĢ medeniyetin sembolü zevksiz.05. Önlerinde yavaĢ ve emin adımlarla ilerleyen bir salyangoz. s. evi de oradadır.cittaslow.2. Örneğin tarihî Ģato geçmiĢi.htm (13. hayatı yavaĢ. Yemek kültüründen Ģehir planlamasına kadar her Ģeyin yavaĢlık.2010).e.net/Italya/hakkinda/makaleler/Sakin%20Sehirler. ruhsuz ve donuk. Onun hemen dibinde çağdaĢ hayatı sembolize eden beton bina. http://www. a.net/.

000′in üzerinde nüfusu olan yerleĢim yerleri baĢvuruda bulunamamaktadır.4. Cittaslow‟a üye olan Ģehirlerin. Üyeliğe kabul için bir Ģehirde Cittaslow hedefleri için yapılan öz değerlendirmeden en az 50 puan almak baĢka bir deyiĢle kriterlerden %50‟sini gerçekleĢtirmiĢ olmak gerekiyor. CITTASLOW KRĠTERLERĠ Cittaslow‟a giriĢ öncesinde Ģehirlerin bir değerlendirmeden geçmesi gerekmektedir.4. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 5. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 2.dk/. Çevre politikaları 2.156 Bu ölçütlerin sınıflandırıldığı 7 ana baĢlık Ģunlardır: 1.tr/haberler/?id=3767 (15. çevre ve Ģehirsel doku kalitesini teknoloji kullanarak iyileĢtirmek. sürdürülebilir geliĢmeyi desteklemek. Altyapı politikaları 3.46 2. yerel üreticiler ve tüketiciler arasında iletiĢimi ve diyalogu teĢvik etmek. 3. Hava. . Çevre Politikaları 1. 2. Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaĢmasını sağlayacak planların yapılması.org. Ģehrin.05.1. 155 156 http://sustainablecities. su ve toprak kalitesinin varolan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması.000′in altında olması gerekmektedir ve 50. çevreyi korumak. http://www. Misafirperverlik/Konukseverlik 6. Farkındalık 7.155 Cittaslow olabilmek için Ģehir nüfusunun 50. Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢtırılması.utikad. Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 4. doğal ve çevreye dost tekniklerle yiyecek üretimine destek sağlamak gibi aĢağıda belirtilen 7 baĢlık altında 59 ana ölçüt ve 3 özel koĢulu gerçekleĢtirmeyi kendine hedef koyması ve bu alanlarda çalıĢmaya baĢlaması gerekmektedir.2010).

Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. 11. Altyapı Politikaları 1. 5.2. a.157 2. Tıbbi yardım merkezlerinin kurulması. . 10. TaĢıt güvenliği ve trafik akıĢının sağlanması.4. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). s. Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması. 9. yeĢil hidrojen.47 4. 4. sosyal merkezler. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. bio-yakıt vb.. 8. vd. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve Yerel Gündem 21‟e katılım).e. Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. 157 Yurtseven. yürüyen merdiven. Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar.g.42.. 5. Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılmasına için planlar yapılması.) kullanımına dikkat çekilerek. spor. Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması. Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. Aile yaĢamını ve genel aktiviteleri destekleyici programların oluĢturulması (rekreasyon.). Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması. 7. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. 6. yerel yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması. yaĢlı ve kronik hastalara yönelik ev hizmetleri. kamu tuvaletleri vb. 2. Tarihi mekânların. 7. 3. mini hidroelektrik güç kaynaklan. Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. 6.

3. Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması.berwick-cittaslow. 4./Cittaslow%20Community%20Chest%20Criteria. 7.htm (13. Biyo-mimari alanlarının kurulması.05. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar 1. 13. Kentte kablosuz sistemlerin kurulması. Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması. Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması. www.2010).05. YeĢil alanların oluĢturulması ve hizmet alt yapılarının bulunması (oyun alanları. U.2010). 12.com/. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak dost mağazaların kurulması.org. Cittaslow bilgi bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. 10. Kentin renk planlamasının yapılması.R. Geri kalmıĢ kent alanlarının tekrar geliĢimine ve kullanımına yönelik projeler geliĢtirilmesi. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. 9.48 8. 8.3. Elektromanyetik alanların izlenmesine yönelik sistemlerin kurulması.. Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması.doc (13.P. Kent halkına çeĢitli hizmetler vermeye yönelik planlar yapılması (belediye hizmetlerinin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve halka internet eğitimi verilmesi). 9.4.). Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. Tele-iĢgücünün tanıtılması ve desteklenmesi. . Çöp bidonlarının kötü görünümünün önlenmesi ve atık su toplama sistemi için planlar yapılması. 6. 2. 11. 5. iĢlevlerinin..uk/Cittaslow/FuturePlans.158 2.disscouncil.159 158 159 http://www.

YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. okulların yemek hizmetlerinde organik.uk/Documents/committees/town%20forum/WTF066%20%20Appendix% 201. 160 http://www. web siteleri vb. 6. Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi).).4.pdf (13. Yerel esnaf ve zanaatkarların ürettiği ürünlerin kalite sertifikalarının oluĢturulması.gov.4. 2. Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. 2. Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması.160 2.5. 3. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park. 9. 4. 5. Yok olma tehlikesinde olan el sanatlarının korunmasına yönelik programların geliĢtirilmesi. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 1.05. yerel kültürün geliĢmesine olanak sağlaması için desteklenmesi. Tarihi merkezlerde uluslararası turizm iĢaretleri ve turist seyahat rehberinin kullanılması.). Misafirperverlik 1. 10. 4. Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması.2010). . 11. 8.4. kamu alanlarına çalıĢma saatlerinde esneklik kazandırılması vb. 3. Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve desteklenmesi. Kent ve okul bahçelerinin.49 2. Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi. Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması.winchester. Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. 7.

Farkındalık OluĢturma 1. Yerel YavaĢ Yemek (Slow Food) birliğinin kurulması. 2. . Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 1.161 2. 2.7. Turistik iĢletmelerinin. Bir kavram olar ak Terra Madre. Kent halkının. Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla YavaĢ Yemek projesinin uygulanması. yerel ekonomileri ve yerli bilgi birikimini yok ettiği bir dünyada. BGST Yayınları. küreselleĢmenin tür ve kültür çeĢitliliğini. 163 Terra Madre.(Çev).comune.5. 2. 4. (2010). okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması. 7. YavaĢ Yemek iĢbirliğiyle.cittaslow. Cittaslow‟a katılım motivasyonunun sağlanması için. vd. YavaĢ Yemek tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması. okullarda sebze bahçelerinin kurulması.it/attach/slow-statuto-en. YavaĢ Yemek iĢbirliğiyle. a. 161 162 http://www.fi. S. Ġtalyanca bir kelimedir ve Türkçey e “Toprak Ana” olarak çevrilmiĢtir. Yerel ürünlerin Slow Food Programı kapsamında desteklenmesi.net/download/. 3.6. Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre163 Projesi‟nin desteklenmesi. Ġstanbul: ss. 5.g. buna direnen küçük üreticileri bir araya getiren Uluslar arası Gıda Toplulukları Ağı‟dır. Özel KoĢullar 1.pdf (13. 3.greve-in-chianti.05. Slow Food ve Cittaslow 162 faaliyetlerinin yayılmasını sağlayacak programların geliĢtirilmesi.4. YavaĢ Kent eylem-kimlik kampanyası için gerekliliklerin karĢılanması.4.164 2. Yeryüzü Demokrasisi. (Vandana Shiva. 2.k. 164 http://www.50 5. Slow Food Presidia‟nın desteklenmesi ve oluĢturulması. 6.222-225). Ali K. Cittaslow sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. genel olarak esnafın. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması.8.2010).

51 3. Üye kentlerin resmi yazıĢmalarında YavaĢ Kent amblemini kullanması ve internet sitelerine YavaĢ Kent felsefesini içeren bir bölüm koyması.165 2.5. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ Sürdürülebilirliği, ekosistemdeki çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için, insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin kontrol altına alınması olarak tanımladığımızda “çevre”nin ön plana çıkarıldığı bir yaklaĢımdan söz ediyoruz demektir. Yani sürdürülebilirliğin temel unsuru çevreye yaklaĢım tarzıdır. Cittaslow kriterlerini incelediğimizde de “çevre”nin önemli bir yer tuttuğunu, hatta kriterlerinin ilk ana baĢlığını “çevre politikaları”nın oluĢturduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, hava, su ve toprak kalitesinin önemsenmesi, çevreye uyumlu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teĢvik edilmesi, evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢması Cittaslow‟un öncelikleri arasında bulunmaktadır. Sürdürülebilir kent fikirleri ve uygulamalarının temelinde; dünyamızda yaĢanan sorunların çözümü için; kent odaklı çözümlerin bulunması ve kentlerin baĢka sistemlerle iliĢkili bir sistem olduğu konusu yatmaktadır. Cittaslow(YavaĢ kent), yaklaĢımı da sürdürülebilir kent yaklaĢımlarından biri olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilir kent yaklaĢımlarının temelinde, yaĢam ortamı olarak kentlerin daha yaĢanabilir ve sağlıklı yerler olmasının sağlanması, yerel ölçekte atılan adımlar ile küresel ölçekte sürdürülebilirliğin sağlanması hedefi güdülmektedir.166 Cittaslow tüzüğüne baktığımızda da, Cittaslow üyesi olan kentlerde bulunması gereken ya da üye kentlerin sağlamakla zorunlu oldukları Ģartların sürdürülebilirlikle uyumludur. Cittaslow‟da Ģunlar mevcuttur; geri kazanım ve geri dönüĢüm tekniklerine değer veren, bölgenin ve kent dokusunun karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik uygulanan bir çevre politikası, bölgede oturma k için değil ona değer verildiği için, onu bozmayan fonksiyonel olarak uygulanan bir altyapı politikası, çevrenin ve kent dokusunun kalitesini artırmaya yönelik teknolojilerin

165 166

http://www.comune.greve-in-chianti.. Uslu, a.g.m., s.49.

52 kullanımı, genetiği değiĢtirilmiĢ gıdalar yerine doğal tekniklerle elde edilen ve doğayla uyumlu olan gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi.167 Cittaslow(YavaĢ ġehir) kriterlerinin yanı sıra Cittaslow‟un temel amaçları da sürdürülebilirliğin amaçlarıyla örtüĢmektedir. Cittaslow‟un temel amaçlarını aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz :168     Teknolojiyi kullanarak, yaĢamın kaliteli ve çekilebilir olmasını sağlamak, Bölgeye özgü değerlerle sürdürülebilir geliĢmeyi sağlamak, Yerel ekonomik yaĢama katkı yaparak gelir adaletini sağlamak, Doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumak.

Birbiriyle örtüĢen bunca özelliklerine karĢın Cittaslow ve sürdürülebilirlik kavramları; insan ve çevre(doğal, yapılı, sosyal, ekonomik ve kültürel) iliĢkisinin farklı açılarını içermektedir. Birbirlerinden farklı olarak, sürdürülebilirlik daha çok çevre ile ilgili iken, Cittaslow daha çok insan ile ilgilidir. Sürdürülebilirlik gelecek ile ilgili iken, Cittaslow gelecekle ilgili yönleri de bulunmakla birlikte Ģimdiki zaman ile daha çok ilgilidir.169 Bu bilgilerden hareketle Cittaslow kriterlerinin, sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları açısından belli hedeflerini paylaĢtığı ancak kapsam olarak sınırlı kaldığı görülmektedir. Bir baĢka açıdan söylemek gerekirse, Cittaslow, daha çok bir kentte yaĢayan insanların yaĢam kalitelerini arttırmaya dönük çalıĢmalara odaklanmıĢtır. Literatürde “kentsel yaĢam kalitesi”170ni arttırmaya yönelik çalıĢmalar olarak adlandırılan bu çalıĢmalar, özellikle, kentsel altyapı, iletiĢim, ulaĢım ve konut alanlarını kapsamaktadır.

167 168

http://www.cittaslow.net/download/. Yurtseven, vd., s.40. 169 Z. Aslı Gürel Üçer, (2009), Kentsel Yaşam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında Belirlenmesine ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: Orta Ölçekli Kent Örnekleri , Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, An kara: ss.21-22. 170 Kentsel Yasam Kalitesi, dar anlamıyla, toplumsal, ekonomik ve mekânsal öğeler açısından kent tanımına giren yerlerde, kentsel alt yapı, iletiĢim, ulaĢım, konut ve benzeri olanakların sunulma düzeyinin önceden belirlenen ölçülerin üstünde olması durumudur http://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Fam_ kalitesi (25.06.2010).

53

2.6. DÜNYADA CITTASLOW (YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI Dünyadaki yavaĢ kentlerin yarıya yakını Ġtalya‟da yer almaktadır. Bununla birlikte, Ġtalya‟nın dıĢındaki pek çok ülkenin ilgisi Cittaslow üzerine çekilmiĢtir. Günümüzde baĢta Avrupa olmak üzere diğer kıtalardaki ülkelerde de Cittaslow yaygınlık kazanmaktadır.171 Cittaslow, Ġtalya‟da baĢlamıĢ ancak Ġtalya sınırları dıĢında geniĢlemiĢtir.172 2.6.1. Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ Almanya, Amerika BirleĢik Devletleri, Avustralya, Ġngiltere, Norveç, Polonya ve Yeni Zelanda‟da Cittaslow üye sayısı her geçen gün artmaktadır. YavaĢ ġehirler hareketi ilk toplantısını Ġtalya‟nın Orvieto kentinde yapmıĢtır. Ġngiltere‟deki YavaĢ ġehirler ağına Ludlow kasabası öncülük etmiĢ ardından Norfolk‟taki Alysham ve Diss kasabaları Mart 2006‟da birliğe katılmıĢtır. Ġngiltere‟de sertifika bekleyen baĢka Ģehirler de bulunmaktadır. Almanya‟dan, aralarında Hersbruck, Lüdinghausen, Schwarzenbruck, Waldkirch ve Überlingen‟in de bulunduğu 7 Ģehir tescilli Cittaslow olmuĢtur Avustralya‟da iki, Avusturya‟da bir Cittaslow bulunmaktadır. Portekiz ve Polonya‟da 4‟er, Belçika‟da ise üç Ģehir onay beklemektedir. Güney Kore‟de birçok belediye resmen Cittaslow destekçisi konumundadır.173 Cittaslow‟a üye olan Ģehirler aĢağıda ülkelerine göre alfebetik olarak sıralanmıĢtır. Avustralya’dan 2 Ģehir: Goolwa ve Katoomba, Avusturya’dan 3 Ģehir:Enns, Hartberg ve Horn, Belçika’dan 4 Ģehir: Chaudfontaine, Enghien, Lens ve Silly, Kanada’dan 2 Ģehir: Cowichan Bay ve Naramata, Danimarka’dan 1 Ģehir: Svendborg, Fransa’dan 1 Ģehir: Segonzag, Almanya’dan 10 Ģehir: Bad Schussenried, Deidesheim, Hersbruck, Lüdinghausen, Marihn, Nördlingen, Schwarzenbruck, Überlingen, Waldkirch ve Wirsberg, Ġngiltere’den 9 Ģehir: Aylsham, Berwick upon Tweed, Cockermouth, Diss, Linlithgow, Ludlow, Mold, Perth ve Sturminster Newton, Hollanda’dan 2 Ģehir: Alphen Chaam ve Midden-Delfland, Ġtalya’dan 68 Ģehir: Abbiategrasso, Acqualagna, Acquapendente, Altomonte, Amalfi, Amelia, Anghiari, Asolo, Barga, Bazzano, Borgo Val di Taro, Bra, Brisighella, Bucine, Caiazzo, Capalbio,
171 172

http://www.yapi.com.tr/Haberler/yavas-sehir-hareketi-100-kente-yayildi_68844.html (19.05.2010). http://en.wikipedia.org/wiki/Cittaslow (15.05.2010). 173 http://www.yapi.com.tr/.

Fontanellato. Lekeitio. geleceklerini Ģekillendirmek istemektedirler. Fakat Cittaslow‟a üye Ģehirlerin çoğu Cittaslow‟u bir yerel kalkınma modeli olarak görüp üye olmuĢ Ģehirlerdir.. Massa Marittima. Silves ve Tavira. Orsara di Puglia. Orvieto. Castelnovo ne‟ Monti. Civitella in Val di Chiana. Örneğin. Bir kısım Ģehirler de Seferihisar‟da olduğu gibi Cittaslow‟a üye olup kendilerini belli bir formatla geleceğe taĢımak. San Daniele del Friuli. Polonya’dan 6 Ģehir: Biskupiec. Shinan.Cutigliano. Castiglione Olona. Morimondo. Scandiano. Pratovecchio. Novellara. Suvereto. Monte Castello di Vibio. Pollica. Guardiagrele. Amerika BirleĢik Devletleri’nden 1 Ģehir: Sonoma. Pianella. Penne. San Miniato. Ġtalya‟daki Cittaslow Ģehirlerinin bir kısmı belli bir geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢmıĢlar ve belli kriterlere sahipler. Pellegrino Parmense. Galeata. Greve in Chianti. Yani turizm beklentisinden. Jangheung. 174 http://www. Teglio. Montefalco. 10 Haziran 2010 tarihi itibariyle Cittaslow. Güney Kore’den 6 Ģehir: Damyang. Stia. 20 ülkeden 132 üye Ģehir sayısına ulaĢmıĢtır. Trevi ve Zibello. Giuliano Teatino. Türkiye’den 1 Ģehir: Seferihisar. doğaya daha yakın olmak isteyen. kendi halkının daha sağlıklı yaĢamasını arzulayan Ģehirler de var.org/index. Norveç’ten 3 Ģehir: Eidskog. Lidzbark Warminski. Città Sant‟Angelo. Chiavenna. Ġspanya’dan 6 Ģehir: Begur. Levanto. Hadong. Castiglione del Lago. Tirano. Bigastro. Preci. Bisztynek. Nowe Miasto Lubawskie ve Reszel. Wando ve Yesan. Positano. Murowana Goślina. Portekiz’den 4 Ģehir: Lagos. Ġsveç’ten 1 Ģehir: Falköping. Pals ve Rubielos de Mora. Castelnuovo Berardenga. San Vincenzo. Giffoni Valle Piana. Cisternino. Ġsviçre’den 1 Ģehir: Mendrisio. Todi. Bir kısım Ģehirler de ellerinde olanı kaybettikleri için piĢman olmuĢlar ve Cittaslow ile bunları tekrar kazanma beklentisi içindeler (Turizm Ģehri olan Bodrum‟un sakin Ģehir olmaya çalıĢması gibi). Santa Sofia. Yeni Zellanda’dan 1 Ģehir: Matakana (Rodney District). Sao Bras de Alportel. Bu gibi Ģehirler Cittaslow‟a turizmlerini düzenlemek için üye olmuĢlar. Città della Pieve. .cittaslow. Levanger ve Sokndal. Francavilla al Mare. Castel San Pietro Terme. Cerreto Sannita. Bunların yanında çok fazla turizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmayan.54 Casalbeltrame. San Gemini. Chiaverano. kalkınma beklentisinden çok kendi halkının sağlıklı yaĢaması için Cittaslow‟a üye olan Ģehirler var. Torgiano. Mungia. San Potito Sannitico. çevreye yönelik kaygıları olan. 174 Dünyadaki Cittaslow‟a üye Ģehirlerin Cittaslow‟a bakıĢ tarzları birbirine göre farklılıklar içermektedir. Piossasco.

1. Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri Dünya deneyimleri olarak.2. Günümüzde Ġtalya. Avrupa Birliği ülkesi olarak Ġngiltere‟den Ludlow ve Cittaslow‟un Avrupa dıĢında yayıldığı ilk ülke ve kıta olan Avustralya‟dan Goolwa Ģehirleri incelenecektir. İslam Ansiklopedisi.k.Orvieto-Ġtalya Ġtalya. Ġtalya‟nın Toskana kentinde doğmuĢ ve tüm Avrupa‟ya buradan yayılmıĢtır. Bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino„da Ġtalya‟nın yarımadadaki toprakları içine sıkıĢmıĢ ülkelerdir.177 Rönesans hareketi. BaĢĢehri Roma.2010).2. mimaride barok üslûbunun doğuĢuna tanıklık etmiĢ ve eskiden beri Katolik Kilisesi‟nin merkezi olmuĢtur. Ġsviçre.6. Ġstanbul: ss. 178 a. .176 Kuzeyde Fransa. 1957 yılında baĢkent Roma „da imzalanan Roma AntlaĢması‟yla kurulan Avrupa Birliği‟nin kurucu üyelerindendir. (2001). diğer önemli Ģehirleri Milano. Torino ve Cenova‟dır. Ġtalya. Ġtalya‟nın baĢkenti Roma. dünya insanî geliĢme endeksi sıralamasında yirminci. 177 http://tr.g. (Ek 2). 12 Mayıs 2010 tarihinde Seferihisar‟da Yapılan Mülakat. kuzeyde Orta Avrupa‟ya dayanan.06. Cittaslow‟un kurulduğu ülke Ġtalya‟dan Orvieto. yüzyıllar boyunca Batı uygarlığının merkezi olmuĢ.org/wiki/%C4%B0talya (07. bunun sonucunda Ģehir halkının yaĢam kalitesinin yükselmesi için üye olmuĢ Ģehirlerdir.wikipedia. 178 Cittaslow örneği olarak inceleyeceğimiz Orvieto. Napoli. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Ġtalya. Parlamenter demokrasiyle yönetilmektedir. 2.175 2. Avusturya ve Slovenya‟yla kara sınırı vardır. 175 Bülent Köstem.445-446.6. 3000 yıllık geçmiĢe sahip küçük bir Ġtalyan kentidir. yaĢam kalitesi endeksinde sekizinci sırada yer alan geliĢmiĢ bir ülkedir. Cittaslow Seferihisar Temsilcisi. güneydoğu yönünde Akdeniz‟e girmiĢ çizme biçiminde bir yarımada ile Sicilya ve Sardinya adalarından oluĢmaktadır.23. 176 Talip Küçükcan.55 ġehirlerinin kalkınması. C.

Ġtalya Orvieto Kenti Kaynak: http://www.jpg (25. Kırsal turizmle iliĢkili olan yavaĢ konukseverlik. Lezzet Sarayı. kamu kuruluĢları ve özel giriĢimciler için bir buluĢma noktasıdır. Kentin en ünlü yavaĢ objeleri. Ayrıca Lezzet Sarayı. 179 http://www. YavaĢlık. Orvieto‟daki. . zeytinyağı. kentin aĢçılık konusundaki ününü artıran hadise ve gösterimleri desteklemek için kurulmuĢ olan bir bina ve aynı zamanda bir baĢlangıç yeridir. Burası tehdit altındaki yerel sebze ve meyve çeĢitlerini korumanın yanı sıra. 1999 yılında YavaĢ Kent(Cittaslow) Hareketi‟ne katılmıĢtır.2010). kentteki ürünler çerçevesinde gerçekleĢmektedir.1. bugünlerde. Ġtalya‟daki Cittaslow örneği olarak Orvieto‟yu almamızın en temel nedeni bu kentin Cittaslow‟un kurucu üyelerinden biri olmasıdır.alumnitravel. Orvieta mutfağı piĢirme yöntemlerinin özgün tariflerini muhafaza etmek için kullanılmaktadır.06. peynir ve taze makarna üreticileriyle bir araya gelmektedir.56 Harita 2.179 Orvieto‟daki Lezzet Sarayı.2010). Cittaslow‟a üyelikle birlikte kentte organize edilen yemek turlarına katılan ziyaretçiler. uygulamayı ve yeri etkilemiĢtir.000 kiĢilik nüfusa sahip bu kent.utoronto. Orvieto‟daki çoğu objeyi. yavaĢlığı hem korumak hem de simgelemek için kullanılan bir alan olarak da tanımlanabilir. Burası. yerel yemekleridir. YaklaĢık 10.06.ca/images/explore/maps/Italy Sorrento OrvietoMap2008.com/ (12. yiyecek ve Ģarap üreticileri.orvieto-info.

kırsal el sanatları sergisi.. Bir diğer yavaĢ kent uygulaması. okuma saati.g. Cittaslow olduğunda Orvieta‟nın teĢvik etmeyi üstlendiği en önemli meseledir. 2008: 143. yiyecekler yoluyla yaĢadıkları çevre hakkında bilgi edinmelerini ve bilinçlenmelerini artırmak için fırsatlar oluĢturulmuĢ. “YavaĢ Pazar” olarak adlandırılmaktadır.m. alıĢ-veriĢ alanları açık tutulmakta.143. Bu yöndeki son giriĢimlerinden birisi. 2007 yılı Temmuz ayından baĢlayarak 10 yaĢ ve altındaki çocuklar dört hafta boyunca doğal boyalarla resim yapma kursları verilmiĢtir.okuma saati v e mevsim meyveleriyle kahvaltı Van Gogh‟un dünyası: mum renklerinin kullanımı. Orvieto‟dan gelen geleneksel unlu mamullerle nasıl kahvaltı yapılacağı ve karakalemin nasıl kullanılacağı Duvarlar: meyve teması.. Mart ve Mayıs aylarındaki beĢ pazar günü “YavaĢ Pazar” olarak bilinmektedir.g. çocukların lezzet eğitiminin yanında. Buna göre.m. çevredeki manzarayı bireysel olarak yeniden çizme. okuma saati ve kahvaltı Hepimiz ressamız: sebze teması. Aynı programın bir parçası olarak. duyusal laboratuarlarda (lezzet laboratuarları) yer almaları sağlanmıĢtır.180 Okul yemeklerinin gözden geçirilmesi. s. yerel Ģarap ve yiyecek tadım alanları 180 181 Miele. s. “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program. toplu bulmaca çözme.okuma saati ve kahvaltı Kaynak: Miele. Ģehri tüm hislerini kullanarak tecrübe etmeleri için çocukları teĢvik etmeye odaklanmıĢtır. Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Renklere baĢlamak için serbest konu: doğal pigmentlerin kullanımı. çocukların geleneksel ve mevsimlik yerel ürünlere karĢı bilgili hale getirmek ve bunları bir yemekte nasıl birleĢtireceğini ve yemeği hazırlarken bu görevi diğerleriyle nasıl paylaĢacağını tecrübe etmek için. derin renklerin kullanılıĢı.143. çocukların yaz aktiviteleri için Lezzet Sarayı tarafından “Hadi lezzeti resmedelim” adıyla baĢlatılan projedir. sulu boya kullanımı.‟buğday tarlasındaki kargalar‟ üzerine bireysel çalıĢma. O tarihten beri. Proje çerçevesinde. kent halkının yavaĢ bir kentte yaĢadıklarını fark etmelerine yöneliktir. Bu günlerde tarihi merkezlere araç alınmamakta. Bu proje. a. a. .181 Tablo 2.1. sakin doğa üzerine bireysel çalıĢma. 2006 yılında baĢlayan bu uygulama.57 Cittaslow Uluslararası merkezine ev sahipliği yapmaktadır. okuma saati ve bahçe ürünleriyle kahvaltı hazırlama Beyaz kağıda baĢlangıç: doğa teması.

C. s. Wales/Galler. BirleĢik Krallığı oluĢturan 4 millî-coğrafî bölgeden en geniĢ ve en kalabalık olandır. 186 http://www. bağımsız iĢ yerleri bulunmaktadır. YaklaĢık 10. 187 a.g.php?Pid1=3&PLv=1 (21. “gürültülü bir nehrin kıyısında yer alan tepedeki yer” anlamına gelmektedir.org/wiki/%C4%B0ngiltere (07. Nüfusu 1 milyonu aĢan bazı diğer önemli Ģehirleri Manchester.58 oluĢturulmakta ve kent merkezinde yerel okullarla birlikte konserler verilmektedir. .g. büyük 186 firmaların temsilciliklerinden ziyade küçük. Liverpool. Azmi Özcan.296. Ludlow-Ġngiltere Resmî adı United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Büyük Britanya ve Kuzey Ġrlanda BirleĢik Krallığı) olup kısaca Büyük Britanya veya BirleĢik Krallık Ģeklinde de söylenir. Ġngiltere‟nin Shropshire bölgesinde bir pazar kasabasıdır.000 kiĢilik bir nüfusa sahip olan Ludlow.2. 184 http://tr. Ġngiltere‟de baĢka üye Ģehirler bulunmasına karĢın Cittaslow örneği olarak Ludlow‟u tercih etmemizin nedeni. Ġstanbul: s. Ana Caddesinde. Ġngiltere‟nin en iyi Pazar Ģehri…” olarak bilinmektedir.uk/page. diğerleri Ġskoçya.2010).6. 185 http://en.wikipedia. Ludlow. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.2. İslam Ansiklopedisi.144. Dünya genelinde yaygınlıkla kullanılan Ġngiltere ise aslında devletin ana topraklarını meydana getiren dört millî-coğrafî bölgeden en büyüğünün adıdır (England. Ortaçağ‟a ait surlarla çevrilidir ve yaklaĢık 500 tescilli tarihi binaya sahiptir. bu Ģehrin Ġngiltere‟nin Cittaslow‟a üye ilk Ģehri olmasından kaynaklanmaktadır.org. Birmingham. Kuzey Ġrlanda). (2000). 184 BirleĢik Krallık nüfusunun yaklaĢık %85‟i Ġngiltere‟de yaĢamaktadır. Ludlow.06.org/wiki/Ludlow (21.wikipedia. Cittaslow ağına 24 Kasım 2003 tarihinde dahil olmuĢtur.185 Ludlow.06. a. Cittaslow örneği olarak inceleyeceğimiz Ludlow.2010).k. Ġngiltere.06. Ġngiltere‟nin baĢĢehri Londra‟dır.m..2010).187 182 183 Miele.cittaslowludlow.22. Bristol ve Leeds‟tir.183Ġngiltere.182 2.

tiyatro gösterilerini de içeren bir müzik festivalidir.wikipedia.uk/images/Agenda/_final%20print %20res. tek tipliliği değil farklılığı teĢvik etmek.org. 188 189 http://www. gelenek.uk/.cittaslowludlow.pdf (25.2010). Bu çerçevede.Ludlow‟un baĢlıca festival ve panayırları:189 Ludlow Festivali:1960 yılından beri her yıl Haziran ayının sonu ile Temmuz ayının baĢında kutlanmakta olan. yerel kültür ve gelenekleri desteklemek. http://en.06.2010). Ludlow civarında yaĢayan ve çalıĢan insanların yaĢam kalitesini korumak ve arttırmak için elinden geleni yapmak olarak açıklamaktadır. Ludlow Marches Yiyecek ve İçecek Festivali: Eylül ayında Ludlow ve civarında gerçekleĢtirilen150‟nin üzerinde yerel gıda üreticisinin mallarını sergileyip sattığı bir gıda festivalidir. Cittaslow‟un en önemli değerlerinden olan yerel kültür. Cittaslow Ludlow amacını.org. üretim ve yiyeceklerin desteklenmesi bağlamında bu festival ve panayırlar ayrı bir öneme sahiptir.org/wiki/Ludlow (21. bir Cittaslow olarak Ludlow‟da.06. yerel ürün ve üretimi destekleyip teĢvik etmek. . sürdürülebilir çevre için çalıĢmak. Ortaçağa Noel Panayırı: Kasım ayının sonlarında Ludlow ġatosu‟nda ve Pazar meydanında gerçekleĢtirilen Ludlow‟daki diğer yıllık bir etkinliktir.188 Festivaller ve panayırlar açısından Ludlow zengin bir Ģehir konumundadır.cittaslowludlow.59 Resim 2. Cittaslow Ludlow Sembolü Kaynak: http://www. özellikle çocuklar ve gençleri baz alarak sağlıklı yaĢamı teĢvik etmek için faaliyetler gerçekleĢtirilmektedir.3.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Hint ve Büyük Okyanus arasında uzanır. nehir ticaretini kesintiye uğratmıĢ ve bir liman olarak Goolwa‟nın önemini kaybetmesine neden olmuĢtur. Nehir ticaretinin zayıflamasıyla.168. dünyanın en büyük adası ve en küçük kıtasıdır. Cittaslow Ludlow.org/wiki/Avustralya (07. Ģehirle ilgili olarak yapılan projelere destek sağlamaktadır.uk/. Goolwa Avustralya‟nın bir iç limanıdır.org/wiki/Goolwa. Victoria. Solomon Adaları. Ġstanbul: s. 192 Ahmet Ertek. C:4.2.6. İslam Ansiklopedisi. 191 Resmî adı Avustralya Uluslar Topluluğu (Commonwealth of Australia) olan ülke Yeni Güney Galler. 193 http://en. Toprak bakımından Rusya. Demir yollarının Avustralya‟nın içlerine doğru yayılması. Vanuatu. Aborjin hikâyeleri ve eĢsiz nehir sandalı tarihiyle dopdolu olan bir kasabadır.193 190 191 http://www. Goolwa-Avustralya Avustralya.cittaslowludlow.2010). KomĢuları Endonezya. güney yarım kürede yer alan bir ülkedir.wikipedia. Papua Yeni Gine.06.2010). Batı Avustralya.3.192 Avustralya‟nın Cittaslow örneği olarak ele alacağımız Ģehri Goolwa. Güney Avustralya ve Tasmanya eyaletlerinden meydana gelen altı üyeli federal bir devlettir. Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda‟dır. (1991). en büyük Ģehri ise Sydney„dir.60 Ludlow.org. Cittaslow amaçları doğrultusunda. .06.wikipedia. Avustralya. Hiçbir ülkeyle kara sınırı yoktur. Çin._South_Australia (22. BaĢkenti Canberra. Queensland. Avustralya. ABD ve Brezilya„dan sonra 6. Goolwa yerel ziraata ve balıkçılığa ve bunların yanı sıra tatilciler için popüler bir merkez olmaya baĢlamıĢtır. Doğu Timor. http://tr. Bu çerçevede desteklediği projeler:190      Ludlow‟da Sanat :”boĢ dükkân camlarına resimler” projesi Ludlow ġehrinin geliĢtirilmesi projesi “Ludlow hoĢ bir kartpostaldır” kampanyası Ludlow‟a güveni artırma projesi Ludlow Ticaret Odası tarafından hazırlanan yeni bağımsız dükkan listesi projesi 2. Tamamı bir kıtayı kaplayan tek ülkedir. Kanada. BirleĢik Krallık‟ın ilk Cittaslow üyesi olması nedeniyle BirleĢik Krallık‟ın Cittaslow yavaĢ hareket ağının ön safında yer almaktadır. en büyük ülkedir.

12 Mart 2007 tarihinde.cittaslowgoolwa. Cittaslow Goolwa Sembolü Kaynak: http://www.06.com. Avustralya‟nın ilk Cittaslow Ģehri olarak akredite edilmiĢtir. 6. aynı zamanda Cittaslow‟un Avrupa dıĢındaki ilk Cittaslow üyesidir. Goolwa Niçin Cittaslow Oldu? Sorusuna Ģöyle cevap veriliyor:195     Goolwa kendine özgü bir mirasa sahiptir.4. . sürdürülebilir bir geleceğe yönelik olarak birlikte çalıĢmaları için topluma ve ticari iĢletmelere yardımcı olurken.au/ (12.cittaslowgoolwa. 194 195 http://www. Özel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.2010). Resim 2.000 civarında bir nüfusa sahip olan Goolwa. Goolwa.com.k.06. Cittaslow‟a Ģehirde yaĢayanların yaĢam kalitelerini arttırmak için dahil olmuĢtur. içecek ve geleneksel beceriler yönünden zengindir.61 Ġngiltere Ludlow‟da olduğu gibi baĢka Ģehirler yerine Goolwa‟yı örnek olarak seçmemiz bu Ģehrin Avustralya‟daki ilk Cittaslow olmasından kaynaklanmaktadır. elektronik adresinin sık sorulan sorular bölümünde.g. EĢsiz bir çevreye sahiptir.2010).194 Cittaslow Goolwa.au/ (25. Goolwa Avustralya‟nın ilk Cittaslow‟u olmasından baĢka. Bir Cittaslow. Yiyecek. yukarıda bahsedilen eĢsiz özellikleri ve faaliyetleri muhafaza etmektedir. a.

Cittaslow projeleri için bağıĢ toplamanın yanında. huzur ve besin kaynağını artırmak.196 Cittaslow Goolwa. bu alanlarda daha çok çalıĢma yapılacağı belirtilmektedir. Goolwa‟da çok faal bazı çevreci gruplar bulunmaktadır. gezilecek bir yer olarak Goolwa‟yı geliĢtirmek için. bir yönetim komitesi tarafından idare edilen anonim bir topluluktur.com. Goolwa bölgesiyle ilgili konularda çalıĢma yapmak üzere Cittaslow Goolwa bünyesinde “Özel ÇalıĢma Grupları” kurulmuĢtur. a. gıda esnafı ile iyi yiyecek ve içecekten anlayan tüketicileri bir araya getirmiĢtir. Goolwa Noel ġenlikleri ve Goolwa BaĢtanbaĢa Tur. Cittaslow Turizm Grubu. Cittaslow ve Slow food (yavaĢ yiyecek) esaslarını anlamayı sağlamak. Halk Faaliyetleri Ģunları kapsamaktadır: Güney Amerika AhĢap Kayık ve Müzik Festivali.k. halk aktivitelerinin yanında. Goolwa‟da yaĢayan. Tarih Haftası ile Goolwa Turu. yiyecek ve içecek sektöründeki bireylerin ortak gayretlerini artırmak amacıyla fikir geliĢtirmek için düzenli olarak toplanmaktadır.2010). ġu an çok fazla çalıĢma yapılmamakla beraber ihtiyaç halinde. Goolwa halkına yakıĢır Ģekilde estetik olarak cazip bir çevre yaratmak için çalıĢmak bu grubun ana amaçlarını oluĢturmaktadır. Canlanan Goolwa.html (22. 196 197 http://www. Cittaslow Goolwa YavaĢ Araba YarıĢları.g. zirai ürün yetiĢtiricileri. Halen çalıĢmakta olan gruplar ve çalıĢmaları Ģunlardır:197 Cittaslow Yiyecekleri ve Şarap Grubu. restoran sahipleri. . bağıĢ toplama iĢleri ve faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktadır.06. genellikle her ayın ilk PerĢembe günü düzenli olarak toplanmaktadır. Goolwa Etkinlikleri ve Cittaslow Bağış Toplama Faaliyetle ri Grubu. Cittaslow Turizm Grubu her yıl Mayıs sonunda düzenlenen Güney Avustralya Tarih Haftası ile Goolwa Turu gibi yeni faaliyetler gerçekleĢtirmektedir.au/history. Çevre ve Altyapı Grubu. Cittaslow Halk Bahçesi ve Cittaslow Tezgâhları Grubu.cittaslowgoolwa. Yıllık Genel Toplantı ise Kasım ayında yapılmaktadır. yerli aĢçılar. halkın sağlık.62 Cittaslow Goolwa. Cittaslow felsefesini destekleyerek. taze ve hormonsuz ürünler sağlamak için halk bahçesini oluĢturmak. çalıĢan ve ziyarette bulunanlar için hayatı daha iyi hale getirmeye yönelik çeĢitli programlar uygulamaktadır. Yönetim Komitesi. Grup.

000‟in altında yerleĢimler olması nedeniyle. 198 http://www.yapi. yerel ürün ve üretimin desteklenmesi. bu üç kentin de aralarında ufak farklar olsa da özellikle.com.63 Bir zamanların geliĢen bir nehir limanı kenti olan Goolwa limanına Cittaslow olduktan sonra artık turist taĢıyan tekneler yanaĢmaktadır Tarihi binaları da sanat galerileri. örneklerinden çıkarılan sonuç. Bu noktadan hareketle bu üç kentte de. çevre ve altyapı politikaları gibi alanlarda çalıĢmalar yapmalarını gerektirecek problemleri olmadığı kanaatine varabiliriz. kafeler ve küçük pansiyonları da turistlerle doludur. Bu kentlerde Cittaslow logosu bir kalite göstergesi olarak kullanılmaktadır. . misafirperverlik ve farkındalık üst baĢlıklarını taĢıyan Cittaslow kriterlerine yoğunlaĢtıklarını ve faaliyetler gerçekleĢtirdiklerini görmekteyiz. Ludlow ve Goolwa.tr/. Her üç kentin de nüfus açısından 10. kent sakinlerinin baĢta olmak üzere ve gelecek ziyaretçilerin yaĢam kalitesini arttırmaya yönelik Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir.198 Orvieto.

64 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR .

65 3.1. SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ 3.1.1. Tarihsel GeliĢimi Kentlerin tarihi vardır ve tarih kentlerin hafızasıdır. Kentler, hafızalarıyla vardırlar ve hafızalarıyla kenttirler. Kenti hafızasından koparmak, o kentin sakinlerini hafızalarından etmekle eĢdeğerdedir. Kentin hafızası o kentin taĢına, toprağına, binasına, ağacına, mezarına kısaca her Ģeyine kazılıdır. Bunlardan birinin yerinden sökülmesi kentin hafızasından edilmesine yeter ve o kentin insanını hafızasız kılar.199 Bugün psikologlar bireylere ve gruplara, sosyal ve ekonomik geliĢmelerin sağladığı fiziki-konfor, güven ve ucuz ürün karĢılığında Ģahsiyetlerini korumanın ne denli önemli olduğunu anlatmakta ve bunların kiĢilik yitirme bahasına olmaması gerektiğini söylemektedirler. Kentler de insanlar gibidir. Her bir insan gibi bir kenti bir diğerinden ayırt eden Ģey tarihidir. Tarih o kente kimlik kazandırır. Tarih ve onun kazandırdığı kimlik dıĢındaki özelliklerin çoğu bütün kentlerin ortak özellikleridir.200 Seferihisar‟da tarihi olan bir kenttir, tarih kentidir. Bu yönüyle daha baĢtan ayrıcalıklı bir konuma oturmaktadır. Seferihisar topraklarında en eski yerleĢim yeri Teos olup, burasının M.Ö. 200‟lü yıllarında Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu ve Karyalıların bir kenti olduğu bilinmektedir. Böylece yöreye 4.000 yıldan bu yana yerleĢildiği söylenebilir. Seferihisar‟da Lidyalılar, Ġranlılar, Atinalılar ve Ispartalılar hüküm sürmüĢtür. Daha sonra yöreye Ġranlılar, Bergama Krallığı, Makedonyalılar, Eski Yunanlılar, Romalılar ve Bizanslılar egemen olmuĢtur. Seferihisar, 1084 yılında Selçuklu komutanı Emir Çakabey tarafından alınmıĢ, II. Haçlı Seferi (1147-1149) sonrasında, bölge Sultan Mesut tarafından Selçuklu topraklarına katılmıĢtır. 201 Romalı komutan Tysaferin‟in isminden hareketle “Tysaferin” adı verilmiĢ olan yerleĢim yeri, Atinalıların eline geçince “Tysaferinpolis” ismini almıĢtır. Tysaferinpolis, Selçuklular tarafından fethedilince, Anadolu‟yu TürkleĢtirme sürecinde adın “polis” eki kaldırılıp yerine “hisar” eki getirilmiĢ ve “Tysaferinhisar” olmuĢtur. Bir zaman
199

Bursa BüyükĢehir Belediyesi, (2006), Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırması , 2.Baskı, BBB Yayını, Bursa: s.30. 200 Graeme Shaukland, (1996), Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız?, Kamran T.(Çev), Cogito, 5.Baskı, Sayı:8, Ġstanbul: s.24. 201 Seferihisar Kaymakamlığı, (2004), Seferihisar, Seferihisar Kaymakamlılığı Yayını, Ġzmir: s.20 .

66 Tysaferinhisar olarak kullanılan ad, zamanla “Seferinhisar”a sonra “Seferihisar”a dönüĢmüĢtür.202 Seferihisar, Selçuklulardan sonra XIV. yüzyılda Aydınoğulları ve Osmanlıların egemenliğinde kalmıĢ, XV. yüzyılda bir süre Timur Ġmparatorluğu‟nun yönetiminde kaldıktan sonra kesin olarak Osmanlı egemenliğine geçmiĢtir.203 Osmanlı toprak bölünüĢüne göre has arazi içerisinde bulunan Seferihisar III. Murat‟ın annesi ValideSultan tarafından, Mekke‟ye vakfedilmiĢtir.204 Seferihisar ve çevresinde Selçuklular ve Osmanlılar tarafından yaptırılmıĢ eserlerin baĢlıcaları; Koçibey Mescidi, Gözsüzler Mescidi, Turabiye Camii, Sığacık Camii, Ağa Camii, Yeni Camii ve Hıdırlık Camii`dir. Seferihisar`ın 6 km batısında küçük bir balıkçı yerleĢimi olan Sığacık, Selçuklular döneminde yapılmıĢ surlarla çevrilidir. Kaptan Piri Reis`in önerisiyle yapılmıĢ olun Osmanlı Kalesi, XVI. yüzyıldan kalmadır.205 15 Mayıs 1919 tarihine kadar Seferihisar‟da Rumlar ve Türk ahali uzun süre birlikte yaĢamıĢlardır. Ġzmir‟in 15 Mayıs 1919 da Yunan iĢgaline uğramasıyla, iĢgal yılları baĢlamıĢ, 11 Eylül 1922 de ilçe kurtarılmıĢtır.206 1920‟lerden sonra Seferihisar‟ın kıyı kesimlerinde oturan ve çoğunluğunu Rumların oluĢturduğu nüfusun KurtuluĢ SavaĢından sonra Yunanistan‟a göçleri ve Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk‟ta yaĢayan Türk halkın ilçeye yerleĢtirilmesiyle, bu yıllarda nüfusta büyük bir hareketlilik yaĢanmıĢtır.207

202

Osman Ġlker, (2005), Seferihisar ve Seferihisarlılar, Seferihisar Halk Eğitim Müdürlüğü Yayını, Ġzmir: ss.31-32. 203 http://www.izmir.gov.tr/default_B1.aspx?content=1098 (12.06.2010). 204 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.21 . 205 http://www.izmir.gov.tr/default. 206 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.21 . 207 a.g.e., s.56.

67

3.1.2. Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı Seferihisar, Cumhuriyet öncesinde 1884 yılında ilçe olmuĢtur. Günümüzde Ġzmir‟in
208

30 ilçesinden birisidir.209 Seferihisar, denize kıyısı olan bir ilçe olmasına

rağmen, ilçe merkezi denizden 5 km içerdedir. Seferihisar, Ġzmir kent merkezine yakınlığı, verimli tarımsal toprakları, zengin orman örtüsü, temiz kıyıları ve termal su potansiyeli ile diğer ilçelerden farklı özelliklere sahiptir.210 Seferihisar‟ın, Ġzmir il merkezine uzaklığı 45km`dir. Kuzeyde Urla, Doğuda Menderes, batı ve güneyde Ege Denizi ile çevrilidir. Ġlçenin yüzölçümü 386 km2‟dir. 8 köyü bulunmaktadır. 211 Harita 3.1. Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu

Kaynak: http://www.turkiye-rehberi.net/harita/resim/Turkiye/izmir-haritasi. jpg (14.06.2010).

208

Türkiye'nin Ġstanbul ve Ankara'dan sonra 3. büyük metropolü olan Ege Denizi kıyısında bir liman kentidir. http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir (22.06.2010). 209 http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar,_%C4%B0zmir (12.06.2010). 210 Füsun Soykan, (2004), Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları, Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar Kaymakamlığı ve Ege Üniversitesi, 7 -8 Ekim 2004, Ġzmir: s.163. 211 http://www.izmir.gov.tr/default.

214 Arife Karadağ.06.68 Seferihisar‟ın matematiksel konumu ise 26°45‟00” doğu.org/wiki/Seferihisar. 7-8 Ekim 2004.izmir.e. Bunlardan biri. 216 http://www.1. Sığacık‟ta bir balıkçı barınağı ve yat limanı bulunmaktadır.217 212 213 http://tr. 3. çam ormanları ve de zeytinliklerle yaz kıĢ yemyeĢil olan doğal bir yapıya sahiptir. kuzey-güney yönünde uzanan Kızıldağlar‟ın (1080m) batısında. Ġzmir: ss.. Ġlçenin kuzeyinde ve doğusunda yer alan yükseklikler. 27°01‟30” doğu boylamları ile 38°17′00″ kuzey ve 38°02′00″ kuzey enlemleridir. Seferihisar Kaymakamlığı -Ege Üniversitesi.wikipedia. 215 http://tr.tr/default.g. BaĢta Afyon.213 Ġlçe kentsel geliĢim yönüyle değerlendirildiğinde.e. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden mevsimlik iĢçiler gelmektedir.212 Seferihisar.215 2009 Yılı ADNKS verilerine göre Seferihisar‟ın toplam nüfusu 28._%C4%B0zmir (12.g.216 Ġlkbahar ve sonbaharda ilçe nüfusu tarım iĢçiliğine yetmemektedir. Hatay olmak üzere diğer Akdeniz illeri. Üçkuyular‟dan kalkan ve Güzelbahçe-ÇeĢmealtı kavĢağından güneye ayrılan asfalt yolu izleyen güzergâh. Seferihisar‟a Ġzmir‟den iki güzergâh ile ulaĢılmaktadır. . Seferihisar'ın Kentsel GeliĢimi. s. en yakın istasyon Ġzmir kent merkezinde (45 km) ve Adnan Menderes Havalimanı‟nda (40 km) hizmet vermektedir. Bu nüfusun 25. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Seferihisar‟ın kuruluĢ yeri deniz seviyesinden 18m yüksekliktedir. km‟sinden ayrılan ve yine adı geçen kavĢakta birinci yol ile birleĢen güzergâhtır. a. Kent.85-92..308‟i ilçe merkezinde.163. denize inen yamaçlar ve Kocaçay vadisinin düzlükleri üzerine kurulmuĢtur. (2004). Ege Bölgesi‟nde ve Ġzmir il merkezinin güneybatısında yer almaktadır. s. diğeri ise Ġzmir-ÇeĢme otobanının 23. Ġlçenin deniz kıyısında yolcu ve yük taĢımacılığına ait bir limanı bulunmazken.2010).603`tür. her Ģeyden önce ulaĢım açısından son derece avantajlı bir konumdadır.295‟i köylerde yaĢamaktadır. 217 Ġlker. a.214 Seferihisar topraklarından demiryolu hattı geçmemekte.gov.org/wiki/Seferihisar.wikipedia. Ġlker.

seferihisar.. Seferihisar Kaymakamlığı. Rum ve Türk halkının birlikte oturdukları zamanlardan kalma birer kültür zenginliği ve mirasıdır.. 2004.69 Harita 3. Çamtepe.g. 220 a.e. sürekli bir dinamizm ve değiĢim içerisindedir. s.2. bir kısmı ise hala ilk gün ki canlılığı ile kutlanmaktadır.82 .218 Seferihisar‟ın sosyo-kültürel yaĢamı. .2010).tr/ (14. Orhanlı ve Turgut adlarında 8 köyü bulunmaktadır. Gödence.e.220 218 219 http://www. Payamlı. UlamıĢ ve Camikebir adlarında 12 mahallesi. Ġhsaniye. Düzce. Hıdırlık. Bengiler. Beyler.06. Tepecik. Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu Kaynak: Seferihisar Kaymakamlığı. Sığacık. diğer taraftan Ġzmir-Seferihisar-KuĢadası karayolunun ilçe merkezi kenarından geçmesi ve ilçe kıyılarının turistik kimlik taĢıması nedeniyle. Bunların bir kısmı unutulmaya yüz tutmuĢ. Mersin Alanı. Cumhuriyet. bir taraftan ilçenin Ġzmir kent merkezine yakınlığı. Kavakdere.gov. Turabiye. a. Seferihisar‟ın. s.82.g.219 Seferihisar‟da geçmiĢten bugüne ulaĢmıĢ yerel adetler ve yerel olarak kutlanan bazı Ģenlikler. Çolak Ġbrahim Bey. Atatürk.

9).tr/default.izmir.cittaslowseferihisar. eskiden önemli geçim kaynağı iken günümüzde meraların daralması nedeniyle çok az sayıda kimse hayvancılık yapmaktadır.. Son yıllarda süt ineği ve etlik besi hayvancılığı önem kazanmıĢtır.3. zeytinlikler ve narenciye bahçeleriyle kaplıdır.6 1. alandaki birçok un değirmeninin varlığıyla kanıtlanmaktadır.56.5 100. Tarımsal Kapasitesi Seferihisar ilçesi topraklarının kullanım Ģekline bakıldığında. Ayrıca un ve zeytinyağı fabrikaları ile üzüm depoları Seferihisar‟ın tarihte de önemli bir tarım merkezi olduğunun göstergesidir.1.org/index. (2004).221 Günümüzde.1. 223 Seferihisar Kaymakamlığı.222 3. Son yıllarda seracılık geliĢme göstermektedir. . a.224 Sera tarımı ve çiçekçiliğin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması için uzmanlar. 2004: 96..225 Tablo 3.223 Seferihisar ekonomisinde tarım ağırlığını korumaktadır.6 oranı ile tarım alanlarının geldiği görülür. s.9 20.g. Ġlçe toprakları. arkasından %25. Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli Kullanım ġekli Tarım alanı Çayır ve mera Orman Bataklık. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.e.1. Ekonomik Yapısı Seferihisar‟ da 19.70 3.1. Hayvancılık. http://www. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. Tavukçuluk ve arıcılık teĢvik 221 222 Seferihisar Kaymakamlığı.111. s. a. Seferihisar Ġlçesinin GeliĢmesinde Ġç Dinamiklerin Rolü . 225 Çınar Atay. 224 http://www. Ġzmir: s.0 Kaynak: Seferihisar Kaymakamlığı. en geniĢ araziyi ormanların kapladığı (%52. BaĢta köyler olmak üzere ilçe halkının önemli geçim kaynaklarından birisi de zeytinciliktir. Seferihisar‟da ekonomik faaliyetlerin temelini tarım ve turizm oluĢturmaktadır.g. kayalık ve yerleĢme alanı TOPLAM Alanı (da) 95370 3580 196840 76410 372200 % 25.e.gov.96 .0 52.3. 7-8 Ekim 2004. yüzyıl sonlarında bağcılık ve zeytincilik yanında tahıl tarımının da önem kazandığı. Seferihisar‟da ki sıcak su kaynaklarının bir jeotermal enerji kaynağı olarak kullanılmasını önermektedir.

71 görmekte ve geliĢmektedir. Balıkçılık ise Sığacık merkezli olmak üzere Doğanbey kıyılarında az miktarda yapılmaktadır. Tarıma dayalı sanayi küçük çapta da olsa geliĢmiĢtir. Süt iĢleyen mandıralar, mandalina sarartma, seçme ve paketleme fabrikaları ile zeytinyağı fabrikaları kurulmuĢtur.226 Seferihisar tarım alanlarının %13 ünü meydana getiren narenciye alanları içinde “satsuma” cinsi mandalina yetiĢtiriciliği baĢta gelir. Mandalinanın önemli bir bölümü dıĢ ülkelere ihraç edilmektedir.227 Ġlçe nüfusunun %80‟i tarımla uğraĢmaktadır. Öte yandan turizm; günümüzde ilçe ekonomisine katkı veren en önemli sektörlerden biri haline gelmiĢtir.228 Bu yönüyle Seferihisar bir kentten ziyade “kasaba” tanımına daha uygun bir yerleĢim birimidir. Kasaba, kentten küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiĢ olan yerleĢim merkezi olarak tanımlanmaktadır.229 3.1.3.2. Turizm Olanakları Seferihisar‟da turizm potansiyelinin temel çekicilikleri doğal coğrafi

özelliklere dayalıdır. Bunlar; kıyı ve deniz, dağlar ve ormanlar, termal sular, iklim, olmak üzere gruplandırılabilir. Bugün Seferihisar turizminde gelinen noktaya bakıldığında; turizm potansiyelinin çok az bir kısmının (kıyılar ve deniz) kullanıldığı, o nedenle de yalnızca kıyı turizminin geliĢtiği görülmektedir.230 Halbuki Seferihisar‟ın kırsal ve kültürel turizm kapsamında, turizmin hizmetine sunabileceği kendine özgü güçlü zenginlikleri bulunmaktadır. Bunları turizme kazandırmak bir yana, kıyılar ve denizin dahi kum-güneĢ-deniz ağırlıklı kullanıldığı görülmektedir. Halbuki, iklim+deniz+spor birlikteliğinin en güzel örneklerinden biri olan rüzgar sörfü, uygulanma olanağı bulunmaktadır.231 Seferihisar‟da birçok turizm türü geliĢim potansiyeline sahiptir. Öncelikle kıyı turizmi sürdürülebilir turizm ilkelerine göre yeniden yapılandırılmalı, yeni geliĢtirilecek turizm türleri ise, sürdürülebilirliğin amaçları ve prensipleri çerçevesinde ilçeye
226 227

Ġlker, a.g.e., ss.162-163. Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.97 . 228 http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar. 229 KeleĢ, (1998), a.g.e., s.72. 230 Soykan, a.g.m., ss.164-173 231 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.108.

72 sokulmalıdır. Bu kapsamda Seferihisar‟da Sağlık Turizmi/Termal Turizm, Kültürel Turizm, Kırsal Turizm/Tarımsal Turizm, Ekoturizm, Sportif Turizm, Kamp-Karavan Turizmi ve Yat Turizmi geliĢtirilme potansiyeline sahiptir.232 Seferihisar çevresi turizm potansiyeli yüksek bir yöredir. Turizm etkinliklerinin yıl boyunca yayılması turistik potansiyelin devreye sokulmasıyla gerçekleĢebilir. Bu kapsamda Seferihisar çevresindeki kaplıca alanları mutlaka değerlendirilerek buralara modern tesis yatırımları gerçekleĢtirilmelidir.233 Seferihisar‟da etkin olan Akdeniz iklimi, farklı turizm türlerinin geliĢmesi için oldukça uygun bir ortam hazırlar. Sözgelimi kültürel turizm, kırsal turizm, eko turiz m için iklim hiçbir ayda engel teĢkil etmez. Yöreye özgü ekonomi ürünleri, yerel kültürün bir parçasıdır. Bunların hepsi tarımsal ürünlerdir ve köylerdeki kooperatifler bu ürünlerin çeĢitlenmesinde ve gelir elde edilmesinde baĢrolü oynamaktadır. Sözgelimi; Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi‟nin zeytin, zeytinyağı, pekmez, bal, reçel, tarhana, kuru üzüm, sabun, ceviz, badem, ev Ģarabı gibi ürünleri “Gödence” markasıyla satılmakta ve turizm geliri olarak Seferihisar‟a katma değer sağlamaktadır.234 Seferihisar, yurt içinden ve yurtdıĢından sayısı çok fazla olmasa da turistlerin geldiği yerlerdendir.2003 yılı yaz aylarında ilçedeki 3 tatil köyünde konaklayan turistler arasından 200 kiĢiye uygulanan anket sonuçlarına göre: Turistlerin %69 u ailesiyle birlikte Seferihisar‟a gelmiĢtir. Bu oran Seferihisar‟ın gençler ve yaĢlılar tarafından pek talep edilmediğini göstermektedir. Turistlerin, %7‟si yerli, %93‟ü yabancı turisttir. Turistlerin Seferihisar‟ı seçme nedenleri arasında ilk sırayı %18‟Ģer oranlarla doğal çevrenin güzelliği ve sakin bir ortam oluĢu almakta ardından tesisin tavsiye edilmesi gelmektedir. Turistlerin memnun kaldıkları hususların baĢında ilk sırayı konukseverlik (%28) almıĢ, arkasından tesis memnuniyeti ve deniz gelmiĢtir. Turistlerin memnun kalmadıkları hususların baĢında ilk sırayı %20 oranıyla gürültü almıĢ, arkasından %12‟lik bir kesim de denizi ve çevreyi temiz bulmadıklarını belirtmiĢlerdir.235
232 233

Soykan, a.g.m., s.163, Mustafa Mutluer, (2004), Seferihisar Çevresinde Arazi Kullanım Sorunları , Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi, 7-8 Ekim 2004, Ġzmir: s.73. 234 Soykan, a.g.m., s.165. 235 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.129 .

73 Tablo 3.2. Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri -Turizme uygun coğrafi konum, -Ġzmir kent merkezine ve havalimanına yakınlık. -Temiz kıyı ve temiz deniz, -Zengin termal su kaynaklan, -Zengin orman örtüsü -Turizme uygun iklim koĢullan -Teos antik kenti. -Sığacık Kalesi, -Özel yerel tarımsal ürünler, -Halkın turizme olumlu bakıĢ açısı, -Ġlçe altyapısını iyileĢtirme çalıĢmaları. -Turizmde örgütlenmenin olmayıĢı -Tanıtım eksikliği. -Kültürel ve tarihi mirasın korunamaması, -Kıyı turizmine bağımlılık. -Konaklama tesislerinin tür ve sayıca yetersizliği, -Talep yaratılamaması, -Eğlence, yeme-içme olanaklarının azlığı. -Yakınlık ve ulaĢım kolaylığından yararlanma -Doğal coğrafi kaynakların birçoğunun turizmde henüz kullanılmamıĢ olması, -Termal turizm, ekoturizm, kültürel turizm, kırsal turizm, tarımsal turizmi geliĢtirme olanakları, -Sığacık Yat Limanının yapımı ve yat turizminin ilçeye getireceği dinamizm. -Tek turizm turunun, kıyılarda yoğunlaĢmasının getireceği sorunlar (kirlilik, betonlaĢma...) -Turizmde çeĢitlenmeye gidilmesinin getireceği sorunlar (aĢırı su tüketimi, amaç dıĢı kullanım...) -Mevcut talebi koruyamama. -Rekabet avantajlarını kaybetme.

G Ü Ç L Ü Y Ö N L E R

F I R S A T L A R

Z A Y I F Y Ö N L E R

R Ġ S K L E R

Kaynak: Füsun Soykan, 2004: 168. Seferihisar, turizm anlamında hem iç hem de dıĢ pazarla iliĢkilidir. Ġç pazar alanı baĢta Ġzmir‟le Ģekillenirken, yakın çevredeki illeri de içine almaktadır. Seferihisar‟ın dıĢ pazarı Avrupa ve özellikle Fransa ağırlıklıdır. Bu tabloya ve bugüne göre, Seferihisar‟ın turizm pazarı dar ve az çeĢitlidir. Pazarın çeĢitlenmesi Ģarttır ve bunun için birçok konuda yapılması gerekenler vardır; onlardan biri de alternatif turizm türlerini devreye sokmaktır.236 3.2. SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI Seferihisar görece kısa bir süre öncesine kadar Ġzmir‟in yakınında ancak Ġzmir‟e uzak bir ilçeydi. Ġzmir‟in kırsal alanlarından birisi olarak algılanan Seferihisar, dezavantajmıĢ gibi görünen bu özelliğini son zamanlarda çıktığı yolculukta bir avantaja dönüĢtürmüĢtür. Doğal beslenme, yöresel-geleneksel değerler ve sıcak insan iliĢkileri

236

Soykan, a.g.m., s.168.

74 Seferihisar‟ın bir avantajı olarak ön plana çıkmaktadır. Ġzmir‟e “uzak” olan Seferihisar, belli bir süre içinde gerek ulusal gerekse uluslararası alanda birçok insana “yakın” hale gelmiĢtir.237 3.2.1. Mevzuat KüreselleĢme, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde; ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yapının sınırlar ötesi bir hareketlilikle tüm ülkelerin ve kentlerin birbirlerini etkilediği süreç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu süreçte kentler ve yerel yönetimler daha çok ön plana çıkmaya baĢlamıĢ ve kendi aralarında ulusal ve uluslararası düzeyde çeĢitli ağlar ve organizasyonlar içinde iĢbirliği içine girmiĢlerdir.238 Cittaslow‟da daha önce belirtildiği gibi uluslar arası bir ağdır. Cittaslow çalıĢmaları, Seferihisar‟da Seferihisar Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Belediyeler ülkemizde bir yerel yönetim birimidir. Bu nedenle, yurtdıĢı boyutu olan çalıĢmalar için ülkemizde, belediyelerin tabi oldukları mevzuata göre hareket etmeleri gerekmektedir. Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi kapsamında, yurtdıĢı iliĢkileri için ĠçiĢleri Bakanlığı‟ndan izin talep etmektedirler.239
Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediy e bu teĢekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir veya kardeĢ kent iliĢkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dıĢ politikaya ve uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın izninin alınması zorunludur.

Ayrıca Belediyeler, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirmede veya kardeĢ kent iliĢkisi kurmada Ek 3 ve Ek 4‟de yer alan 2005-62 ve 2005-36 sayılı genelge hükümlerine göre ĠçiĢleri Bakanlığı‟na müracaat etmektedirler.

237

Richard Pococke, (2010), Seyyahların İzinde Seferihisar, Ġlhan P.(Çev), Seferihisar Belediyesi Yayını, Ġzmir: s.3. 238 Ġsmail BaĢaran, (2008), Kent ve Yerel Yönetim, Okutan Yayınları, Ġstanbul: s.5 . 239 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.html (20.06.2010).

Birlik üyeliğine katılmayı talep eden Ģehrin tanıtımını.tr/gazete. çirkinleĢmeden. Temel olarak doğal enerji kaynakları kullanılıyor. Mümkün olduğu görülünce de harekete geçildi ve bu amaçla belediyede Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü kuruldu. http://www. Daha sonra ki zamanlarda Ġtalya‟ya gittiğinde Cittaslow Ģehirlerinden birinde bulundu ve Ģehri inceleme fırsatı buldu. Cittaslow yöneliĢinin bir hedef değil. . Kendisi belediye baĢkanı olmadan önce internet ortamında. organik veya doğal ürünlerin kullandığı restoranılar çalıĢıyor. Mustafa Tunç Soyer tarafından gündeme getirildi.240 Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer. betonlaĢmaya. Seferihisar‟ın geleceğinin garanti altına alınması. 243 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Belediye baĢkanı seçildikten sonra. Hızlı tempodan rahatsız olan. güzelleĢerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesi olduğunu söylüyor. Cittaslow üyeliğine neden baĢvurduklarını Ģöyle açıklıyor:241 YavaĢ ġehirler dünyada yeni geliĢen bir trend. Seferihisar‟ın kendi yolunu çizebilmesi.75 3. BaĢvuru Süreci Cittaslow fikri Seferihisar belediye baĢkanı. kentler araç trafiğine kapatılıyor. sanayileĢmeden.2. bunu Seferihisar‟da gerçekleĢtirmenin mümkün olup olmadığı araĢtırıldı. üyeliğe baĢvururken hedeflerinin. biraz tarihsel.izmirdesanat. gelgitlerden bağımsız bir Ģekilde. kültürel varlıkların korunduğu ve öne çıkartıldığı ve biraz da basit sade yaĢam tarzının öngörüldüğü bir konsept. Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer ayrıca. Fastfood ve büyük alıĢveriĢ merkezleri gibi yapılar bulunmuyor. çarpık kentleĢme.bel. Cittaslow Koordinasyon Komitesi‟ne.243 Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü‟ne göre. sıradanlaĢmaya. Seferihisar‟ın doğal koĢulları ve geleneklerimizin “YavaĢ ġehir” için çok uygun olduğunu düĢündük ve baĢvuru yapmaya karar verdik. tanıdıklarından gelen e-maillerde böyle bir hareketin var olduğunu öğrendi. standartlaĢmaya karĢı. özellikle Ege kıyılarında kendini gösteren. katılmayı tercih etme nedenini.2. yaĢam kalitesiyle ilgili bir yolculuk olduğunu belirtiyor.pdf (13. yaĢanan politik çalkantılardan.06. 242 http://www.05. 240 241 Köstem‟le mülakat (Ek 2).2010). teknolojini n hızlı temposundan memnun olmayan insanların arayıĢıyla baĢlamıĢ bir trend. Dolayısıyla biraz nostaljik.242 Cittaslow Seferihisar Temsilcisi Bülent Köstem. karĢılanan gereklilikler ve gerekliliklerin karĢılanması için yürütülmekte olan projelerin tanımını. Cittaslow ağına katılmak isteyen Ģehrin belediye baĢkanının.org/yavas-sehirler (15.2010).seferihisar.

244 Cittaslow Uluslar arası Tüzüğü‟ne uygun bir Ģekilde. Seferihisar Belediye Kültür Merkezi‟nde ve Seferihisar‟a bağlı 14 köy kahvehanesinde halk bir araya getirilerek Cittaslow‟u tanıtan sunumlar yapılıyor. Cittaslow kriterleri çerçevesinde ana caddede bir belediye bir düzenleme yapmak istiyor. çeĢitli boylarda ve tipte dükkan tabelaları. dükkan tabelalarını birbiriyle uyumlu ve estetik hale getirmeyi. Seferihisar‟ı tanıtan bu mektupta ayrıca amaçlar ve Cittaslow olma niyeti belirtiliyor. Seferihisar Belediyesi.net/download/. mevcut üye kentlerden örnekler verilmiĢ. bu caddede bulunan binaları birbirleriyle uyumlu renklerde boyamayı. Cittaslow Birliği‟nin ne olduğunu. ne olmadığını. ÇeĢitli duyuru ve tanıtım materyalleri ile halk bilgilendirilmeye çalıĢılıyor. ilk kendi 244 245 http://www. çanak antenleri merkezi sistemle çatılarda toplamayı. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleĢtirilmesi planlanan bu projede binaların boyanması. Cittaslow üyelik süreci. Örneğin. Diğer yandan Seferihisar içinde de harekete geçilerek Cittaslow‟u tanıtma çalıĢmaları yapılıyor.cittaslow. . 245 Seferihisar halkı Cittaslow hareketini öğrendikçe sevmiĢ ve benimsemiĢ. caddeyi insanların sosyalleĢmesine imkân sağlayacak biçimde kent mobilyalarıyla teçhiz etmeyi ve yayaların caddede trafik stresi olmadan dolaĢabilmesi için trafiği azaltmayı içeren bir cadde düzenlemesi projesi hazırlamıĢ. direklerden sarkan elektrik ve telefon kablolarıyla iĢgal edilmiĢ durumdadır. Köstem‟le mülakat (Ek 2). Cittaslow üyeliğine kabul için yerine getirilmesi gereken farklı alanlarda 59 kriter çerçevesinde Seferihisar‟da bunlardan hangilerinin var olduğu ve hangilerinin gerçekleĢtirilebileceği bağlamında bir çalıĢma yapılıyor. Bu toplantılarda Cittaslow felsefesini.76 birlikle kurumsal ve teknik iliĢkiler için gerçekleĢtirilen konular hakkındaki bilgileri kapsayan bir baĢvuru dosyası sunması gerekmektedir. Çünkü ana cadde Ģu andaki haliyle çanak antenler. gerçekleĢtirilmesi gereken kriterleri anlatılmıĢ. Niyet mektubu gönderildikten sonra. Binaların boyanmasında gönüllü olarak çalıĢmak isteyenler. balkonların sardunyalarla süslenmesinin hedeflendiğini halka anlatılmıĢ. Seferihisar Belediyesi tarafından 17 Haziran 2009 tarihinde Cittaslow‟un merkezi Ġtalya‟ya bir niyet mektubu gönderilmesiyle baĢlıyor. Ġlk bilgilendirme toplantısından itibaren katılım her toplantıda artmıĢ. pencerelere söve yapılması. Kahvehane toplantılarında Cittaslow‟u anlatmaya baĢladıktan sonra insanlardan olumlu geri bildirimler alınmıĢ.

251 246 247 http://www. yani “YavaĢ ġehir” unvanını alır ve dünyada “salyangoz” logosuyla temsil edilen Ģehirlerden biri olur. Normalde birlik. Köstem‟le mülakat (Ek 2). Ġstanbul: s. Soyer.249 Seferihisar‟ın Cittaslow‟a üyeliği sadece ülkemiz için değil dünyada da bir ilktir. ġunu da belirtmek gerekir ki. . 249 http://www.”Cittaslow”. Seferihisar Ege kıyılarında bir kıyı Ģehri olmakla beraber sükûnetini koruyabilmiĢ bir Ģehirdir. Bunun yanı sıra. tüm dünyadaki Cittaslow kentlerinin bir arada olacağı Ġtalya‟daki Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısına davet edilir.ebso. Seferihisar‟da ki yaĢam Cittaslow felsefesine yakındır.4.06. “hiç denetlenmeden Cittaslow üyeliğine kabul edilen tek Ģehir” olduklarını söyler. nüfusu 50. baĢvuru yapan Ģehirleri yerinde incelerken Seferihisar için bu prensip iĢletilmez.ekoiq.com/h51930-yavas-sehrin-baskani-da-yavas. TOKİ Haber Dergisi.php?sayfa_no=555 (13. Seferihisar Belediye BaĢkanı Tunç Soyer. Çok katlı otellerin olduğu.06. Çünkü Seferihisar.seferihisar. (2010).org. 250 Tarık Öztürk.tr/kurumsal/sayfa. Çünkü birliğe üye olmak için kriterlere yüzde 50 uygunluk yetiyorken Seferihisar‟da bu durum yüzde 70‟i aĢmaktadır Ayrıca yapılan tanıtım ve sunum çok iyidir ve Seferihisar yavaĢ Ģehir olma iddiasında samimi bulunur.tr/gazete. 251 http://www. 250 Seferihisar Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç Soyer.2010).com/roportajlarDetay. Sayı.77 evinde bu değiĢikliklerin yapılmasını isteyenler olmuĢ.246 Niyet mektubu gönderildikten sonra Ġtalya merkezden Seferihisar‟ın üye adaylığına kabul edildiğine dair bir cevap gelir. Cittaslow üyeliği için en temel Ģart olan.arkitera.247 Üye adaylığı cevabının gelmesinin ardından.248 28 Kasım 2009 tarihinde de Seferihisar. 23 Kasım 2009 tarihinde Ġtalya‟ya gider ve Seferihisar‟ı anlatan bir sunum yapar.asp?ID=4 (06. Sürat Çağına Ġnat YavaĢ ġehir ler. sabaha kadar müzik yayını olan bir yer olsaydı elbette Seferihisar‟ın üyeliği daha baĢtan reddedilirdi.000‟in altında olmak Ģartını sağlamaktadır.bel.38.2010). 248 http://www.

Avrupa‟da yaĢayanlar “citta” kelimesinin Ģehir . BaĢvuru esnasında. daha ne kadar yavaĢlayacağız?” Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik. “biz yavaĢlıyor muyuz. Bunun sebebini Bülent Köstem Ģöyle açıklıyor: 253 Aslında Cittaslow‟un tüzüğünde Cittaslow kelimesinin tercüme edilmemesi yönünde bir madde var. a. Cittaslow. Böylece.k. Ek 1. yavaĢ anlamına gelen “slow” kelimesine olumsuz anlamlar yüklediğini. Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinden olan ISO 9000 ve ISO14000 belgeleri yoktur. s.g. 17 Haziran 2009‟da baĢlayan üyelik süreci 28 Kasım 2009‟da tamamlanmıĢ ve Seferihisar. Cittaslow üyeliğine kabul edilmiĢ. “slow” kelimesinin yavaĢ anlamına geldiğini biliyorlar.1. Dolayısıyla bu tür taahhütler de tam puan olmasa da Seferihisar‟a puan getirmiĢ. Yani Seferihisar‟da üyeliğe baĢvururken gerekli kriterlerden bazıları zaten varmıĢ ve bunlardan tam puan alınmıĢ.(Bkz. Fakat Türkiye‟de halk bu kelimelerin anlamını bilmediği için biz Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme ettik. Avrupa‟da ortaya çıkan bir hareket olduğu için.78 Resim 3. Avrupa‟da Cittaslow‟a üye ülkelerle yaptığımız görüĢmelerde halkın. ss.252 Seferihisar‟da Cittaslow tanıtımı için belediyenin bastırmıĢ olduğu broĢürlere baktığımızda Cittaslow‟un çevirisi olarak “yavaĢ Ģehir” değil “sakin Ģehir” ifadesinin kullanıldığı görülüyor.2-3. Yani niyet mektubu gönderildikten yaklaĢık 7 ay sonra Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliği gerçekleĢmiĢ. Seferihisar Cittaslow Belgesi Kaynak: Seferihisar Belediyesi.5) Ancak Türkiye‟de “citta” ve “slow” kelimeleri bir anlam ifade etmediği için Cittaslow kelimesini tercüme etmek zorundaydık.. Cittaslow merkezine 2011 yılına kadar bu belgelerin alınması konusunda taahhütte bulunulmuĢ. hem de gerçekleĢtirmek için taahhütte bulundukları kriterlerden dolayı puan alınmıĢ. . Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için o anın Ģartlarından dolayı Cittaslow‟u “sakin Ģehir” 252 253 Köstem‟le mülakat (Ek 2).

ıĢık ve elektro manyetik kirliliklerin sürekli kontrol edilmesi ve sağlığı tehdit etmeyecek seviyede tutulması.cittaslowseferihisar. Teknolojiye karĢı çıkmak değildir. Okullarda çocuklarımıza tat ve beslenme üzerine eğitim programları düzenlemektir denilmektedir. araçların girmediği.g. “YavaĢ” kavramı çerçevesinde halkta oluĢabilecek yanlıĢ anlaĢılmalara meydan vermemek. YavaĢ. Ancak. geriye gitmek veya eskide yaĢamak değildir. . yerel zanaatları. Arabaya binmeyi yasaklamak değildir. Bu broĢürlerde Cittaslow‟un ne olup ne olmadığı ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmıĢ. Ģehrin dokusunun. organik ürünlerin ve yemeklerin özendirilmesidir. Tam tersine. hava.k.79 olarak tercüme etmeyi daha uygun bulduk. Daha yavaĢ yemek değildir. belediye hizmetlerinin internet ortamına taĢınması ve kent halkının bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için eğitilmesidir.org/index. Cittaslow. Ģehir sakinlerinin ve ziyaret edenlerin zevk alabilecekleri bir hızda yaĢanması. internet sitesi üzerinden de dijital olarak yayınladığı broĢürler hazırlayıp halka dağıtımını sağlamıĢ. tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak için bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaĢılması. gürültü. kelimesine yüklenen olumsuz anlamların yanlıĢ ve haksız olduğu Seferihisarlılar tarafından anlaĢıldıktan sonra yavaĢ kelime sini kullanmak isteyebiliriz. Ģehir sakinlerinin ve Ģehri ziyaret edenlerin rahat bir nefes almak için dinlenebilecekleri alanlar yaratmaktır. “Cittaslow nedir?” baĢlığını taĢıyan açıklamalarda. Ancak daha sağlıklı olan yerel besinlerin. Cittaslow hakkında sağlıklı ve doğru bilgileri paylaĢmak amacıyla Seferihisar Belediyesi.254 Cittaslow tanıtım broĢüründe “Cittaslow ne değildir?” baĢlığını taĢıyan açıklamalarda ise. Cittaslow. renginin.255 254 255 http://www. a. çevreye ve insana zararlı olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının ve enerji tasarrufunun teĢvik edilmesi ve belki de en önemlisi bir Ģehrin kendini dünyadaki binlerce aynı Ģehirden farklılaĢtırmasıdır denilmektedir. müziğinin ve hikâyesinin uyum içinde. Hava ve gürültü kirliliğini azaltmak için bisiklet ve fayton kullanımını özendirme k ve kullanılması için gerekli altyapıyı sağlamaktır.

3.2.06.5.com/news.06.2010). 257 http://www. Belediye BaĢkanı Soyer. Yapılan toplantılar sonucunda oluĢturulan taslağa uygun Ģekilde.k.257 Cittaslow‟a üye olduktan sonra en çarpıcı değiĢim yerel üretici üzerinde. ortaya bir yerel kalkınma modeli çıktığını söyleyen Soyer.php?option=com_content&view=article&id=6:sakinsehir&catid=1: son-haberler&Itemid=50 (14. Altyapı Politikaları. Çevre Politikaları. Aynı Ģekilde “Sığacık Pazarı”na halden mal getirmeyip burada sadece Seferihisarlıların mallarını satmasına izin verilmiĢ.259 Cittaslow kriterleri bağlamında Sakin ġehir olmak için yapılan çalıĢmaları Cittaslow Kriterleri ile uyumlu olacak Ģekilde.80 3. Böylece köylerde büyük bir değiĢim baĢlamıĢ. Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Cittaslow olarak tescillenen Seferihisar adaylık sonrası Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmek üzere çalıĢmaya baĢlamıĢtır. sakin Ģehir kriterlerini yerine getirmeye yönelik çeĢitli projelerin de hayata geçirilmeye baĢlandığı belirtiyor. 259 a.258 Fiziksel değiĢim anlamında Seferihisar‟ın hemen giriĢindeki Atatürk Caddesi‟nde üç tane bina üzerinde çalıĢma yapılmıĢ. yaĢam kalitesini yükseltmek için farklı bir düĢünce yapısına sahip olması ve Cittaslow‟u sahiplenip desteklemesi gerektiğini söylüyor. 258 Köstem‟le mülakat (Ek 2).tr/index. . ana cadde üzerinde “Belediye Pasajı”ndan baĢlayarak bazı binalar üzerinde mimari güzelleĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢ. kentin insani zenginliği ve fiziki altyapısının yeni bir anlayıĢla ele alınacağı bu çalıĢmalar kapsamında çok para harcamak gerekmediğini yalnızca kentte yaĢayan halkın.saygid. s.g. köylerde olmuĢ. Yaptıkları iĢin değerli ve para kazanabilecekleri bir iĢ olduğunu görmüĢler. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar. Bu çalıĢmaların baĢlangıcında yaklaĢık yirmi tane ressam ve mimarla Seferihisar‟da binaların nasıl güzelleĢtirebileceği konusunda toplantılar yapılmıĢ.256 Sakin Ģehir kriterleri yerine getirildiğinde.2010). Öncelikle “köy pazarı”nda köylülerin açık pazar kurmasını ve sadece Seferihisar‟da üretilen malların üreticileri tarafından satılması sağlanmıĢ. hiçbir Ģey ekmedikleri tarlalarını tekrar ekmeye sebze-meyve yetiĢtirmeye baĢlamıĢlar. Yerel Ürünlerin ve Üretimin 256 http://www..php?action=displayNewsItem&ID=48923 (14.org. Ġnsanlar yetiĢtirdikleri ürünleri halde satamadıkları için yıllardır boĢ bıraktıkları.arkitera.

2. Konuyla ilgili olarak Gümüldür Atık Transfer Ġstasyonu‟ndan haftalık ve aylık toplam atık miktarı. Seferihisar Ġlçesi Biogaz Tesisi Projesi Ġlçe merkezi ve köylerde ortaya çıkan tüm organik atıkların ayrıĢtırılması ya da ayrı ayrı toplanması ile biogaz tesisinin hayata geçirilmesi Seferihisar için oldukça önemli bir konudur.Kentsel ya da toplu kanalizasyon için arıtma tesisinin bulunması 5. Ġzmir ilçe belediyeleri ve kurmuĢ olduğu konsorsiyumla yaptığı sözleĢme sonucu ilçemizden toplanan çöplerin ayrıĢtırılması yapılmaktadır. Endüstriyel ve evsel kompostlama hakkında araĢtırma yürütülmüĢ ve bu alanda uzman yetkililerde görüĢülmüĢtür. Firma öncelikli olarak bu bölgede bir biogaz tesisi kurulmasının ön fizibilitesini çıkaracaktır.Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıĢtırılarak toplanmasının teĢvik edilmesi ve yaygınlaĢtırılmasına yönelik projeler.1. 2. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Seferihisar‟da 50. yeĢil hidrojen.000 kiĢilik bir biyolojik atık su arıtma tesisi kurulmuĢtur.1-3.3.81 Desteklenmesi. ĠnĢaatı tamamlanan tesis kısa bir süre içerisinde faaliyete geçecektir. yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi. Ön fizibilite çalıĢması sonucu ortaya olumlu sonuçlar çıkar ise fizibilite çalıĢmaları ile tesis kapasitesi belirlenerek tesis 4. Konu ile ilgili olarak yeĢil atık miktarları doğrultusunda özel bir Ģirkete Seferihisar‟da kompost tesisi hakkında ön fizibilite çalıĢması yaptırılacaktır. bio-yakıt vb. organik atık miktarı ve yeĢil atık miktarı raporları alınarak bu konu üzerine daha önce çalıĢmıĢ bir danıĢmanlık firmasına bu sonuçlar teslim edilmiĢtir. Çevre ÇalıĢmaları260 Cittaslow Kriterleri 1. 260 Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi'nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu . Seferihisar: ss. mini hidroelektrik güç kaynaklan.Hava. Farkındalık OluĢturma ve Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi baĢlıkları altında 7 kategoride toplayabiliriz.Endüstriyel ve evsel kompostlamanın yaygınlaĢtırılması ve teĢvik edilmesi Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Hava kirliliğini ve kalitesini ölçmek için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin mobil hava kirliliği izleme aracı Seferihisar‟da 2 ay boyunca ölçümlerde bulunmuĢtur. 3. 3 Haziran 2010.) kullanımına dikkat çekilerek. Deniz suyu temizliğini belgelemek için Ġl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı ölçümler ve Ģebeke sularının temizliğinin kanıtlamak için ĠZSU‟dan su temizlik raporları alınmıĢtır Konu ile ilgili Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ÇEVKO. Sonuçların olumlu olması halinde bir kompost aracı alımı ve tesis için arazi düzenlemesi yapılması planlanmaktadır. Misafirperverlik. . 3. su ve toprağın kalitesinin.Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar. yerel yönetimlerce enerji tasarrufunun sağlanmasının planlanması.

Seferihisar Belediyesi.Temizlik San. Özel olarak Seferihisar ve çevre ilçelerdeki otel ve tesislere.ġ ve bir proje danıĢmanı kent içi ulaĢımda otomobil yerine güneĢ enerjili bisiklet kullanımını yaygınlaĢtırmak için çalıĢma yürütmektedir. ġti.Temizlik San. Proje çalıĢmaları kapsamında en fazla 25km/sa hızla gidecek olan 3 tekerlekli bisiklet ulaĢım ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaktır.Hizmet. A. Alternatif Enerji Kaynaklı Tramvay Projesi Alternatif Enerji kaynaklarının değerlendirilmesi hususunda yenilenebilir enerjinin ulaĢım araçlarında kullanılması ile ilgili olarak Ġzmir Ekonomi Üniversitesi. genel olarak günü birlik kullanım için olanak sağlayacaktır. GüneĢ Fayton Tic.Turizm.Seferihisarda yaygın bir geçim kaynağı olan seracılığın en önemli masraflarından biri seraların ısıtılması için harcanan enerji bedelleridir.ġ ortaklığı ile Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Ünitelerinin kurulabilmesi için çalıĢma yürütülmektedir. ikinci konut ve yerel halka yönelik hizmet verecektir. Ltd. Tic. Seferihisar‟da ikamet eden kiĢiler ve öğrencilere yönelik olarak „Enerji Verimliliği Eğitimleri‟ verilecektir. GüneĢ Enerjili Bisiklet Projesi Yenilenebilir enerjinin ulaĢım araçlarında kullanılması kapsamında. .TaĢımacılık. ve bir proje danıĢmanı ile birlikte Seferihisar Merkez . sivil toplum kuruluĢları temsilcileri. Enerji Verimliliği Eğitimleri Enerjiyi verimli kullanma bilincini uyandırmak ve çeĢitli faaliyetlerle Seferihisar genelinde enerji verimliliği konusunu gündemde tutmak amacıyla Schneider Elektrik ile iĢbirliği içerisinde Seferihisar Belediyesi kamu personeli. Kurulacak olan Kür Merkezi konaklama kapasitesine sahip olmanın yanısıra. Seferihisar Jeotermal ĠnĢaat. Tic. A. Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Üniteleri Projesi Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Jeotermal ĠnĢaatTurizm.82 projesi çizilecektir. Biogaz tesisinin kurulmasındaki temel amaç ortaya çıkan enerji ile bu seraların ısıtılması olacaktır.Sığacık Mahallesi arasında alternatif enerji kaynaklı tramvay projesi üzerinde çalıĢılmaktadır.TaĢımacılık.Özel Eğitim Hizmet. elektrik malzemeleri satıcıları. Ġzmir Ekonomi Üniversitesi. Proje için düĢünülen araç Seferihisar Karakayalar Bölgesi‟nden Sığacık Mahallesi‟ne giden yol güzergâhında 25-30 kiĢi kapasiteli olacak ve raylı sistem üzerinde çalıĢacaktır.Özel Eğitim.

Gündem 21 Projesi kapsamında Ağustos 2009 tarihinde Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi kurulmuĢtur ve Kent Konseyi Meclisleri Cittaslow kriterleri kapsamında çalıĢmalar yürütmektedir. Seferihisar‟da farklı boylarda ve tarzlarda ilan ve reklam panoları yerine Seferihisar Belediyesi tarafından belirlenen standart boyda ve tarzda ilan ve reklam panoları kullanılmaya baĢlanmıĢtır. .Çevre yönetimi sistemlerinin benimsenmesi (EMAS ve Gündem 21 projelerine katılım) Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından Ģehrin en kalabalık olduğu yaz sezonunda gürültü ölçümleri yapılacak ve olması gereken parametrelerinin üzerinde değerler çıkması durumunda gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir.Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılması için planlar yapılması.Genetiği değiĢtirilmiĢ organizmaların (GDO) tarımda kullanılmasının yasaklanması.Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması 9. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından Ģehrin en kalabalık olduğu yaz sezonunda ıĢık ölçümleri yapılacak ve olması gereken parametrelerinde üzerinde değerler çıkması durumunda ıĢık kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir. Cittaslow kriterleri çerçevesinde çanak antenlerinin merkezi sistemle çatılarda toplanması. yeterli kaynak bulunduğunda gerçekleĢtirilecek çalıĢmalar arasında yer almaktadır. dükkan tabelalarının birbiriyle uyumlu ve estetik hale getirilmesi. 8.Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi.83 6. 10. Elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonlarının yerleri ve teknik özellikleri tespit edilmiĢtir. Bu konuda çıkan son kanunlardan sonra GDO‟lu tohumların kullanımının yasaklanması hakkında atılabilecek adımlar için yasal yollar araĢtırılmaktadır. 11.Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. 7. Çevre yönetim sistemlerinin Seferihisar‟daki farklı kurum ve kuruluĢlar tarafından benimsenmesini sağlayabilmek amacı ile Ekim 2010 tarihinde Ġzmir ilindeki üniversiteler ile iĢbirliği içerisinde eğitim programları düzenlenecektir. Konu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için GDO‟ya Hayır Platformu‟na katılınmıĢtır. Seferihisar Atatürk Caddesi‟nde bulunan mevcut tabelalar sökülmeye ve belediye tarafından bu tabela ve panoların yerlerine yeni standartlara uygun tabelalar asılmaya baĢlanmıĢtır.

Proje çizildikten sonra restorasyon için ihale sürecine baĢlanacaktır. Bu proje için Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 422. Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 179. ss. 261 a.84 3.r.g. Tescilli Sığacık Kalesi içerisinde bulunan sokakların sokak sağlıklaĢtırması için 1 No‟lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından iĢaretlemeler yapılmıĢtır.354 TL kaynak tahsis edilmiĢtir.3-7.Tarihi mekânların. Güvenli ve düzenli trafik sağlamak ve araç trafiğini azaltmak adına yaz aylarında Sığacık‟ın bir bölümüne araç giriĢi yasaklanmıĢtır. Restitüsyon. Teos Antik Kenti kamulaĢtırılması için Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 144. Hazırlanmakta olan alternatif ulaĢım sisteminde ilçede kullanılmayan ara yollar ulaĢıma açılarak yol akslarında değiĢiklikler yapılacak ve atıl yapıdaki alanları ulaĢım planına dahil ederek güvenli ulaĢım planları yeniden yapılandırılacaktır. Ayrıca Seferihisar Merkezi‟nde bulunan Atatürk Caddesi‟nin araç trafiğine kapatılması Belediye Meclisi tarafından kabul edilmiĢtir. Altyapı ÇalıĢmaları261 Cittaslow Kriterleri 1.3. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. Seferihisar ulaĢım planlaması üzerine çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Düzce Medresesi. Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ġehir Planlama bölümü ile birlikte. 2.000 TL kaynak aktarılmıĢtır. UlamıĢ ve Seferihisar merkezindeki hamamların restorasyonu için yol haritası çizilmiĢtir. -Teos Antik Kenti‟nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kazı baĢlatılmıĢtır. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar -Sığacık Kalesi Surları Röleve.969 TL kaynak ayrılmıĢtır. Restorasyon Projeleri Yapımı” projesinin ihale süreci sona ermiĢtir ve kazanan Ģirket ile sözleĢme imzalanmıĢtır. Bu kaynak kullanılarak yapılacak ihale için çalıĢma tamamlanmıĢtır ve Mayıs ayının 3. Bu çalıĢmalarda toplu ulaĢım ve bisiklet yolları yapılması ön planda tutularak Seferihisar‟daki mevcut ulaĢım sistemine alternatif bir ulaĢım sistemi hazırlanmaktadır.2.2.. Kabul edilen rapor önümüzdeki günlerde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi UKOME‟ye sunulacaktır.128 TL ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından 177. haftasında ihaleye çıkılacaktır. .Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar.

Ġlk aĢamada Sığacık‟ı Seferihisar‟a bağlayan yollar bisiklet kullanımına uygun hale getirilmeye çalıĢılmaktadır.Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. Ramazan bayramında geliri düĢük olan kiĢilere erzak yardımı yapılmıĢtır. sosyal tesisler. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. Ġlk aĢamada Seferihisar‟ın özellikle Ģehir merkezindeki trafik sorununu çözüme kavuĢturmak için ġehir Plancılığı Bölümü desteği ile Seferihisar Ģehir merkezinde trafiğin azaltılması ve yaya aksının geniĢletilmesi için alternatif çözümler ortaya koyulacaktır. umumi tuvaletler vb. evleri ve bahçeleri ilaçlandırılmıĢtır. Seferihisar‟daki 22 fiziksel engelliye tekerlekli sandalye dağıtılmıĢtır. yaĢlılar ve kronik hastalar için ev yardımı da dahil olmak üzere çeĢitli yardımlar. Düzenlemeler için gerekli olan kaynak yaratıldığında bu kritere yönelik olarak çalıĢmalar yürütülecektir.Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. ayrıca ilçeye farklı noktalarda bisiklet otoparklarının kazandırılması önerileri bulunmaktadır. Bu konudaki çalıĢmaların 2010 yılı yaz sonuna kadar bitirilmesi öngörülmektedir. Ġhtiyacı olan kiĢilerin evlerinde küçük tadilatlar yapılmıĢ ve bahçeleri düzenlenmiĢtir. Kronik rahatsızlığı olan kiĢilere ev eĢyası. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). yürüyen merdiven. Seferihisar‟daki yaĢlılara ilaç yardımında bulunulmuĢtur.85 3. Seferihisar‟ın ulaĢım planını hazırlamak için Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Engellilere yönelik olarak mimarı engellerin kaldırılması üzerine Seferihisar Belediyesi kaynak yaratma çalıĢması yürütmektedir.) Seferihisar‟ın çeĢitli yollarında bisiklet yolları oluĢturmak için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile birlikte mevcut durum analizi yapılmaktadır. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. Çözümler içerisinde alternatif aksların yaratılması. belediye çalıĢma saatlerinin düzenlenmesi. 5. ilçe terminalinin yerinin değiĢtirilerek terminal çalıĢanlarına ve gelen ziyaretçilere daha iyi bir hizmet verilmesi. giysi yardımı yapılmıĢtır. 6. 4. Seviye Belirleme Sınavı ve Öğrenci Seçme Sınavı‟na hazırlanan öğrencilere yönelik olarak dershane hizmeti .Aile yaĢantısını kolaylaĢtıran ve yerel aktivitelere olanak sağlayan programların teĢvik edilmesi (eğlence ve spor faaliyetleri.Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü ve Kent Konseyi‟nin çalıĢmaları kapsamında bu kritere yönelik olarak çeĢitli aktiviteler düzenlenmektedir. okul ve aile arasında bağ oluĢturmayı amaçlayan aktiviteler. kullanılmayan yolların ulaĢım planına dahil edilmesi. Gençlere yönelik eğlence ve spor faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürülebilmesi için Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile Gençlik Merkezi kurulmuĢtur.

Bozulmakta olan kentsel alanların ve Ģehrin yeniden kullanılmasına yönelik projelerin geliĢtirilmesi. Seferihisar‟daki tüm plajlara umumi tuvalet konulmuĢtur. Eski Belediye binasının her bir odası Seferihisar‟ın köylerine tahsis edilmiĢtir. Seferihisar‟ın her mahallesinde bir kadın emeği evi açılmasıdır.86 verilmektedir. 7. ilçede üretilen tarım ürünleriyle. Yeterli kaynak bulunduğu takdirde bu eksiklerin giderilmesine yönelik bir çalıĢma yürütülecektir. Seferihisar‟ın Sığacık mahallesinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak Sakin ġehir kriterlerine uygun meydan ve rekreasyon alanı düzenlemesi yapmak ve yerel sosyo-ekonomik yaĢamı canlandırarak ilçenin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek amacı ile ĠZKA‟nın “Turizm ve Çevre Mali Destek Programı”na baĢvuru sunulmuĢtur. 11. Kale içinde ilk kez kurulan pazarda.YeĢil alanların kurulması ve hizmet alt yapılarının bulunması (oyun alanları. Seferihisar‟ın Sığacık Mahallesi kale içinde yerel ürünlerin ve el iĢlerinin sergilendirdiği “Sığacık Pazarı” kurulmuĢtur. Bu odalarda köylüler kendi ürettikleri ürünleri satma imkânına sahiptir. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak “dost mağazalar”ın kurulması. hanımların el iĢleri ve birçok sanat eseri de sergilenmektedir.Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. Bu Kadın Emeği Evi. Vasıflı yeĢil alanların niteliklerini arttırmak amacı ile eksik teçhizatlar belirlenmiĢtir.). Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü tarafından “Kaliteli Ağırlama ve Misafirperverlik” eğitimi verilmiĢtir.Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması Seferihisar Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi‟nden Seferihisar‟daki tıbbi yardım merkezlerinin ve hastanelerin mevcudiyetini kanıtlayan yazı alınmıĢtır. Projenin beklenen sonuçları Sığacık‟a Sakin ġehir . bu pazara halden mal sokulmamakta ve sadece küçük üreticilerin ürünlerini satmalarına imkân verilmektedir. Seferihisar Belediyesi tarafından “Köy Pazarı” kurulmuĢtur. 9. Seferihisar Belediyesi‟nin hedefi. Ayrıca her Salı günü Köy Pazarı‟nın önünde açık bir pazar düzenlenmekte. Seferihisar‟ın UlamıĢ Mahallesi‟nde Seferihisar Belediyesi Kadın Emeği Evi açılmıĢtır. kadınların sosyalleĢmesine ve emeklerini değerlendirmesine yardımcı nitelik taĢımaktadır.Tıbbi yardım merkezi 8. Bu eğitim zor durumda olan vatandaĢlarla ilgilenme ve yardım etme konularını içermiĢtir. 10.

yaya sirkülasyonunu ön plana çıkaracak farklı ulaĢım sistemlerinin entegrasyonunun oluĢturulması. Atatürk caddesinde yer alan 3 binanın pencere kenarlarına söve uygulaması yapılmıĢtır ve bina zeminleri beyaz. Ayrıca. Seferihisar‟ın Cittaslow kimliğinin vurgulanması. yeĢil alanların ve yaya bölgelerinin artması ve yerel üretim yapan üreticiler ile bu ürünleri satan dükkân ve lokantaları destekleyecek düzenlemeler yapılması. Bu çalıĢmaların caddedeki bütün binalara uygulanması ve trafiğin kısıtlanmasıyla Atatürk Caddesi‟nin Seferihisarlılar ve ziyaretçiler için sosyalleĢme ve dinlenme alanı olması planlanmaktadır. gürültü kirliliğini ve hızlı trafiği kesecek. -Seferihisar‟da yaĢanan mimari dağınıklık ve düzensizliğin önüne geçmek için yeni yapılacak binalarda uygulanacak mimari standartların hazırlanması planlanmıĢtır. bu grup yaptıkları toplantılar sonucunda Atatürk Caddesi‟nin yeniden yapılandırılması için bir mimari taslak çıkartmıĢtır. Evlerde sürdürülen çalıĢmalar. Sövelerin renginin turuncu seçilmesinin nedeni Seferihisar‟da yetiĢen Satsuma mandalinasını çağrıĢtırmasıdır. yerine Seferihisar Belediyesi‟nin belirlediği standartlarda tabela ve panolar asılmıĢtır. söveler turuncu tonlarında renklerle boyanmıĢ ve zemin katlarda taĢ kaplama uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. -Atatürk Caddesi‟nde baĢlayan çalıĢmalara Sığacık‟ta devam edilmektedir. Bu konuda Mimarlar Odası Ġzmir ġubesi ile birlikte yürütülen çalıĢma tamamlanmıĢtır ve Seferihisar Belediye Meclisi‟nin Haziran ayındaki toplantısında onaylanmak üzere konu meclis gündemine alınacaktır. Ġlk olarak farklı boyutlarda reklam ve dükkan panoları ve balkonlarda bulunan çanak antenleri ile ilgili çalıĢma yürütülmesine karar verilmiĢtir. ekoturizm destinasyonu olarak tanınırlığının sağlanması. Atatürk caddesinde bulunan farklı boylardaki pano ve tabelalar kaldırılmıĢ. balkonlarda bulunan ve görüntü kirliliğine sebep olan çanak antenler toplanmasına yönelik olarak çalıĢma Atatürk Caddesi boyunca baĢlatılmıĢtır. Kent tarzının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Seferihisar ve Ġzmir‟de çalıĢma yürüten mimar ve ressamlardan bir grup oluĢturulmuĢ.87 kriterlerine uygun nitelikte çağdaĢ peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda bir kamusal dıĢ mekân kazandırılması. evlerin dıĢ mekân olarak benzer özelliklere sahip olmasının sağlanmasına ve bir renk uyumunun oluĢturulmasına . aydınlatmada güneĢ enerjisinden faydalanarak ilçe genelinde enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranının yükselmesidir. Sığacık kalesinin güney ve batı duvarında yer alan evlerde de mimari çalıĢmalar uygulanmaya baĢlanmıĢtır.

.U. Sığacık kalesinin batı duvarında yer alan ve birbirinden farklı yapıya sahip kahvelerin gölgelikleri sökülerek. Ayrıca caddeyi insanların sosyalleĢmesine imkân sağlayacak biçimde çevreyle uyumlu kent mobilyalarıyla donatılması amacı ile çalıĢmalar baĢlayacaktır. balkon ve pencerelere sarkıt saksıların koyulması ve sardunya yetiĢtirilmesi. Ekim 2010 tarihinde Çevre Master Planı hazırlanmıĢ olacaktır. (kentsel yenilenme programı) iĢlevlerinin. 12. Ürkmez. Hazırlanacak olan plan Ģu bilgileri içerecektir: Atıksu yönetimi. Söve çalıĢmaları. Ege Üniversitesi Çevre Merkezi ve Seferihisar Belediyesi iĢbirliği ile Çevre Master Planı hazırlanmaktadır. Bu noktalar Seferihisar Merkezi ve Sığacık. oturma alanları dükkanların arka tarafında yer alan dere kenarına alınmıĢtır. Doğanbey Mahalleleri olacaktır. dıĢ cephe boyalarının yapılması gibi çalıĢmalar tüm sokaklardaki düzenlemeler bitinceye kadar devam edecektir. su temini ve katı atık yönetimi alanlarında fizibilite çalıĢması Çevre Master Planı projesinin kentsel planlama bölümünde Kentsel GeliĢim Analiz Raporu ile geleceğe yönelik kent yerleĢimi stratejilerinin belirlenmesi Katı atıkların değerlendirilmesi ile ilgili olarak temiz enerji hakkında kapasite raporunun hazırlanması Cadde ve sokak aydınlatmaları için güneĢ enerjisinden faydalanılabilme kapasitesinin belirlenmesi Su temini ile ilgili Belediye sınırları içerisinde çevre kirliliğinin kontrol altına alınabilmesi ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla içme ve kullanma suyu kaynaklarının incelenmesi ve mevcut durumun iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar Bu kapsamda Seferihisar‟da 4 farklı noktaya turizm ve Cittaslow bilgilendirme ofisleri kurulacaktır. 13. Balık restoranlarının çatıları sökülmüĢ ve tek tip ve estetik çatı uygulaması yapılmıĢtır. bu kahveler için aynı yapıya sahip pergole uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir.88 yöneliktir.P. Sığacık kalesinin güney tarafında yer alan balık restaurantlarının çirkin bir görünüm veren naylon gölgelikleri sökülmüĢ. Cittaslow bilgi bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. Kahvelerde aynı tarz masa ve sandalye uygulaması için kahve sahipleriyle konuĢulmuĢ ve mutabakata varılmıĢtır.Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması.R.

r. Bu kriter çerçevesinde Seferihisar‟a özel bir çiçek olan ve ilgisizlik nedeniyle soyu tükenme aĢamasına gelen “Kum Zambağı” koruma altına alınmıĢtır. Haziran ayı içerisinde çöp araçlarına GPS cihazlarının yerleĢtirilmesi yapılacak ve araçların uydu üzerinden bilgisayardan takibi gerçekleĢtirilecektir. . Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından ölçümleri yapılacaktır. vatandaĢlar için internet tabanlı bir belediye ağı oluĢturulması ve vatandaĢların bu ağı kullanmaları yönünde eğitilmeleri). müteahhitlerin bilgilendirilmesi ve çevreye duyarlı yapıların inĢa edilmesi hakkında bilinçlendirme programları hazırlanmaktadır. evrak takibi ve benzeri iĢlemler belediyenin internet sitesi üzerinden yapılmaya baĢlanmıĢtır.Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması.Biyo-mimari alanlarının kurulması. Bu bitkinin tanıtılması ve yaygınlaĢtırılması için çalıĢmalar devam etmektedir. 7. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Biyo-mimari hakkında Seferihisar ilçesinde faaliyet gösteren inĢaat mühendislik firmalarının. 2. Belediye hizmetleri e-belediye çalıĢmasıyla internet üzerinden vatandaĢa ulaĢmaya baĢlamıĢtır.Özellikle gürültülü alanlarda gürültünün kontrol edilmesi için plan.3. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. Çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması için çöp arabaları Araç Takip Sistemi yerleĢtirilmesi için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.Elektromanyetik alanları gözlemleme sistemlerinin benimsenmesi.g. ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar262 Cittaslow Kriterleri 1. ss. Seferihisar‟da kablosuz ve kablolu internet eriĢimi mevcuttur.. 5. Emlak vergisi. 6.3. Elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonlarının yerleri ve teknik özellikleri tespit edilmiĢtir.2. çöp toplama vergisi.Çevre ve manzarayla uyumlu çöp kutularının tedarik edilmesi ve çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması.8-9. fiber optik kablolar ve kablosuz sistemler için teçhiz etmek 3. 262 Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından ilçenin en kalabalık olduğu yaz döneminde gürültü ölçümleri yapılacak ve olması a.VatandaĢlara hizmet sağlamak için planlar (Belediye hizmetlerinin internet üzerinden duyurulması.89 3. mimarlık ofislerinin. 4. kira ödemesi.ġehri.

ilçe sınırları içerisinde enginar entegre tesisinin kurulması.g. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Seferihisar‟ın kırsal kalkınma programının hazırlanması ve hayata geçirilmesini amaçlayan iĢbirliği protokolü hazırlanmıĢtır. Evden çalıĢma yapılacak sektör bulunmadığından dolayı telework teĢvik edilemeyecektir. 9. Seferihisar ilçesinde iyi tarım uygulamalarının baĢlatılması projelerinin hayata geçirilmesi için Seferihisar Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ortak çalıĢmalar yürütülecektir.3. Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde arıcılık faaliyetlerinin arttırılması. Bu kapsamda Seferihisar‟da çiftçilerle çeĢitli toplantılar ve alan uygulamaları yapılmıĢ ve organik tarım hakkında bilgiler verilmiĢtir. Eğitimleri baĢarı ile tamamlayan kiĢilere organik tohum dağıtılmıĢtır. ilçe sınırları içerisinde mandalina entegre tesisinin kurulması.90 gereken parametrelerinde üzerinde değerler çıkması durumunda gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir 8. 263 a.4. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar263 Cittaslow Kriterleri 1. Satsuma balı üretimini arttırılması ve polen tesisinin kurulması. .Kentin renk planlamasının yapılması. ĠZKA Sosyal Kalkınma Mali Destek programı çerçevesinde yürütülmüĢtür.r.. ss. 3. Seferihisar halkının geçimi tarım-hayvancılık ve yaz sezonunda turizm kaynaklıdır.Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması.Elektronik evden çalıĢmanın (telework) teĢvik edilmesi. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile iĢbirliği içerisinde “Sosyo-ekonomik kalkınma için sürdürülebilir bir örnek: Yarımadamda Organik Tarım” isimli proje. Bu planın uygulaması Atatürk caddesi ve Sığacık mahallesinde baĢlamıĢtır ve bu çalıĢmalar merkezden baĢlayarak tüm Seferihisar sokaklarının renk bütünlüğüne kavuĢturulması için yaygınlaĢtırılacaktır. Seferihisar merkezinde ana cadde düzenlemesi kapsamında tüm binaların beyaz zemin üzerine turuncu sövelerin yapılması ve tüm balkon ve pencerelerden sardunyaların sarkıtılması ile ilgili bir plan yapılmıĢtır. Seferihisar ilçesi Gödence köyünde tarım-turizmi ve ev pansiyonculuğunun baĢlatılması.9-12.2.

Esnaf ve zanaatkârlar tarafından üretilen ürünlerin. okulların yemek hizmetlerinde organik. 2012 yılı Tarım Bakanlığı Organik Hayvansal Üretim Projeleri kapsamında “Organik Sakız Koyunu YetiĢtiriciliği Projesi ve Organik Yumurtalık Tavuk YetiĢtiriciliği Projesi” Ġzmir Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından sunulmuĢtur. Bölge halkı tarafından üretilen çeĢitli sebze. 2. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile “Organik Tarım. Bölge halkının ürettiği bez bebek. -Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından açılan “Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”na Seferihisar‟da yapılan enginar üretiminde iyi tarım uygulamalarına geçmek ve Enginar ve Mandalina Konservesi üretmek amacı ile Sınırlı Sorumlu UlamıĢ Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iĢbirliği içerisinde proje sunulmuĢtur. seramik iĢleri ve deri kaplama sanatının desteklenmesi için Seferihisar Kent Konseyi tarafından programlar açılacak ve üretimlerin devam etmesi sağlanacaktır. Proje kapsamında Seferihisar‟ın UlamıĢ mahallesindeki mandalina üretiminde organik tarımcılığının geliĢtirilmesi ve bir bal evi kurarak. 3.Yok olma riskiyle karĢı karĢıya Bölge halkı tarafından yapılan göçer arıcılık olan geleneksel çalıĢma ve yöntemlerinin yok olmasını önlemek ve meslek yöntemlerinin himayesi.91 Tarım Bakanlığı‟nın 2012 Organik Tarım Programı kapsamına alınmasına yönelik olarak Ġzmir Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından.Yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya olan esnaf ve zanaatkarların ve/veya el iĢi ürünlerinin korunması ve himayesine yönelik programlar. 5. . Seferihisar Beyler köyü sakinleri tarafından üretilen örme sepetlerin kalitesinin arttırılması amacı ile sepet sektörünün öncü isimleri Seferihisar‟a getirilerek sepetlerin daha dayanıklı ve uzun süre kullanılabilir olmasını sağlanacaktır ve Türk Standartları Enstitüsü‟ne baĢvurularak Kalite Uygunluk Belgesi alınacaktır. meyve ve tahıl ürünlerinin restoranlarda ve kafeteryalarda kullanılmasını sağlamak ve yerel üretimi korumak amaçlı Köy Pazarı ve Sığacık Pazarı kurularak bölge üretici ve tüketicisi bir araya getirilmektedir. eĢya ve el iĢlerinin kalitesinin sertifikalandırılması. Organik Bal ve Bal Evi Projesi” sunulmuĢtur.YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. organik bal üretilmesi amaçlanmaktadır. geliĢtirilmesini sağlamak amacı ile Ġl Tarım Müdürlüğü ile Tarım Bakanlığı‟na Organik Bal ve Bal Evi adlı projeleri sunmuĢ bulunmaktayız. 4.

aktivitelere destek olmak. YavaĢ YaĢamak. . YavaĢ Yemek üzerine farklı atölye çalıĢmaları düzenlenecek. 9. 8. Festivalin teması “Yereli YaĢamak” olacaktır. yerel ürünlerden ve ev yapımı Ģaraplardan oluĢan bir konsept ile açılıĢ kokteyli ve kapanıĢ ikramları yapılacaktır. -Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Seferihisar‟daki okullara organik ürünler hakkında eğitimler verilmiĢtir ve öğrenciler farklı organik meyve ve sebze tatma ve organik süt içme fırsatını yakalamıĢtır. Sığacık Pazarı ve UlamıĢ Kadın Emeği Evi‟nde satılmaktadır.Yok olma riski altında olan Ģarap ve gastronomik Slow Food çeĢitleri için. Bu yerel ürünler Seferihisar Belediyesi tarafından kurulan Köy Pazarı. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği eğitimleri almıĢ bulunmaktadırlar ve kendi yetiĢtirdikleri ürünlerden hazırlanmıĢ olan yemekleri yemektedirler.Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi).92 6. Bu etkinlikte Cittaslow kapsamında yerel ürünlerin yapıldığı ve satıldığı tezgahlar kurulacak. Ġtalya‟dan ve Türkiye‟den katılacak olan yerel sanatçılar konser verecek ve tiyatro grupları gösteri yapacaktır. Seferihisar‟da baĢlayıp Karlovassi‟de bitecek olan yelken yarıĢı uluslararası katılımcılar arasında yapılacak olup yarıĢ öncesi ve sonrası çeĢitli aktivitelerle renklendirilecektir. Uluslararası Yelken YarıĢı 31 Temmuz-1 Ağustos 2010 tarihlerinde Seferihisar Belediyesi ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü tarafından Uluslar arası Yelken YarıĢı düzenlenecektir.Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin tez çalıĢmaları kapsamında bu çalıĢma 2010 yılında yaptırılacaktır. Ayrıca.YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. kurulacak büyük pazarda katılımcılar yerel ürünlerini sergileme fırsatına sahip olacaktır. Öğrenciler çapa yapma. Kent Konseyi tarafından Seferihisar‟a özgü tipik yerel ürünlerin taraması yapılmıĢtır. Cittaslow Festivali 2010 yılının Ağustos ayında Uluslar arası Cittaslow Festivali düzenlenecektir. 7. Festival kapsamında yerel kültürü yaĢatmak ve yerel üretimi desteklemek. katılımcılar ülkelerindeki iyi uygulamaları paylaĢma fırsatı elde edeceklerdir. Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluĢturduğu sebze bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiĢtiriciliğini öğretmektedir.

Yerel kültürel etkinliklerin teĢvik ve muhafaza edilmesi. Seferihisar‟da unutulan ve unutulmaya yüz tutan geleneklerin ve kültürel etkinliklerin tespit edilmesi için “75 YaĢ Yemeği” düzenlenmiĢtir. en kaliteli mandalina yarıĢmaları düzenlenmiĢ. bayanlar tarafından üretilen mandalina reçelleri ziyaretçilere satılmıĢtır. Bu Ģenlik kapsamında en iyi mandalina üreticisi. Köyde imece usulü gerçekleĢtirilen ikramlar için hanımlar tarafından yerel yemekler yapılmıĢ ve yerel kültürü yansıtan kültürel aktiviteler düzenlenmiĢtir. Seferihisar‟ın yerel değerlerinden biri olan hayvancılık sektörünün korunması ve geliĢtirilmesi açısından Panayır çok önemli bir anlam taĢımakta ve bu panayırın geleneksel hale getirilmesi planlanmaktadır. 11. 29-30 Mayıs 2010 tarihlerinde Seferihisar Ġlçesi‟nde KeçiKoyun YetiĢtiricileri Birliği ve Seferihisar Belediyesi tarafından hayvancılık sektörünün geliĢmesine katkıda bulunmak ve üretici-tüketici buluĢmasını sağlamak amacı ile Damızlık Koyun-Keçi Panayırı düzenlenecektir. Cittaslow kriterlerinde yerel değerlerin korunması büyük bir önem teĢkil etmektedir. mandalinalı tatlılar. Seferihisar‟daki okullarda çocuklarımızın kendi sebze ve meyvelerinin yetiĢtirmeleri ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilenmeleri için okullarda sebze bahçeleri kurulmuĢtur. .Kent ve okul bahçelerinin geleneksel yöntemlerle yetiĢmiĢ yerel ekinler için geliĢtirilmesi. 13-14 Ekim 2009 tarihinde “Mandalina ġenliği” düzenlenmiĢtir. Bu etkinlik kapsamında Seferihisar ilçesinde yaĢayan yaĢlılarımızla röportajlar yapılmıĢtır ve yerel el sanatları ve yerel yemeklerin taraması gerçekleĢtirilmiĢtir Seferihisar‟ın Beyler köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez ġenlikleri bu yıl da gerçekleĢmiĢtir. Sebze bahçelerinde ürünler yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢ ve yetiĢen mahsuller Köy Pazarı‟nda öğrenciler tarafından öğretmenlerinin gözetiminde satılmaktadır ve öğrenciler kazandıkları para ile ihtiyaçlarını karĢılamaktadır.93 10.

Turizm bürolarında Seferihisar hakkında tarihsel bilgi veren dokümanlar. turistik. turist iĢaretlerinde hakkında kısa bir bilgi veren tabela yerleĢtirilmiĢtir. Seferihisar‟a gelen ziyaretçilerin Seferihisar hakkında bilgi edilenebileceği Cittaslow ve Turizm Büroları açılması planlanmaktadır.r. 264 a. Misafirperverlik ÇalıĢmaları264 Cittaslow Kriterleri 1. Spor amaçlı yavaĢ güzergâhlar için öncelikle Seferihisar mevcut durum analizi yapılarak ilçede bulunan yürüyüĢ ve bisiklet parkurları detaylı bilgileriyle birlikte çıkarılacak ve analiz edilecektir.). . Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile birlikte açılan kursta “Toplu Beslenme Yapılan Yerlerde Sağlıklı ve Güvenli Gıda Üretimi” eğitimi düzenlenmiĢtir. konaklama olanakları ve gezilebilecek yerler hakkında bilgi veren dokümanlar olacaktır. ss. Ürkmez ve Doğanbey‟de. 3.Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi.12-13.g. ġehri ziyaret edenlerin Ģehri daha iyi tanıması için Seferihisar‟da yavaĢ güzergâhlar oluĢturulacaktır. Seferihisar haritası. ġehrin yavaĢ güzergâhlarının tespit edilmesi için Cittaslow Gönüllüleri ile birlikte çalıĢmalar baĢlatılacaktır.5.Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler.94 3. Ulusal ve uluslararası boyutta ilgi çekebilecek yürüyüĢ ve bisiklet parkurları hakkında internet sitesinde harita üzerinde bilgi verilecektir. uluslararası iĢaretlerin kullanılması.Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park.). yol Teos Antik kentine bilgi verici tabelalar ve panolar gösteren turist güzergâhları yerleĢtirilmiĢtir. Sığacık‟da. Seferihisar merkezinde. Seferihisar‟ın genelinde yönlendirme eksikliği bulunmaktadır.. doğal güzellikler ve görülmesi gereken yerlerin tabelalarla yönlendirmesi yapılacak ve bu yerlere mekân hakkında bilgi veren panolar yerleĢtirilecektir. kamu alanlarına çalıĢma saatlerinde esneklik kazandırılması vb. 2. -Dokuz Eylül Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü ile iĢbirliği içerisinde açılan “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” eğitimi düzenlenmiĢ ve kursa katılan vatandaĢlara sertifika verilmiĢtir. Sığacık kalesine kalenin tarihi ile birlikte. web siteleri vb. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar -Dokuz Eylül Rotary Kulübü.3.Tarihsel merkezlerde. Bu konuda yapılması planlanan çalıĢmalar sonucunda tarihi.2. Bu güzergâhlar üzerinde tarihi binalar. 4.

Aynı amaç ile Seferihisar‟ın farklı mahallelerinde 12 “Kahve Toplantısı” düzenlenmiĢtir. ss. Cittaslow‟a katılım motivasyonunun sağlanması için. Farkındalık ÇalıĢmaları265 Cittaslow Kriterleri 1.r. Cittaslow‟un Seferihisar‟a katacakları hakkında bilgi verilmesi ve Dünya‟nın farklı ülkelerindeki Cittaslow‟lardan örneklerin paylaĢılması amacı ile Seferihisar Kongre Merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢtir.Turistik iĢletmelerinin. 3. çocuk meclisi. Kent Konseyi çalıĢma programını Cittaslow olmanın amaçlarını ve Cittaslow kriterlerini göz önünde tutarak oluĢturmaktadır. Seferihisar‟daki Siyasi Parti Ġlçe temsilciliklerine Cittaslow olmanın amaçları ve prosedürlerini anlatmak için toplantılar düzenlenmiĢtir.6..13-14.95 kültürel değeri olan merkezler ve ziyaretçiler tarafından görülmesi gereken diğer turistik çekim merkezlerinin yer alması planlanmaktadır. Kent Konseyi kapsamında kadın meclisi. 265 a. Seferihisar Belediyesi. YavaĢ güzergâhların çıkarılması sonucu Seferihisar‟a gelen ziyaretçiler gezi veya spor amacıyla yaya olarak. . bisikletle veya araçla Seferihisar‟ı en iyi Ģekilde gezebilecekleri ve tanıyabilecekleri güzergâhlar hakkında bilgi sahibi olacaktır. genel olarak esnafın. Cittaslow olmanın amaçları ve prosedürleri ile ilgili olarak Kent Konseyine sunum yapılmıĢtır. YavaĢ Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi.3. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması. Seferihisar ilçesindeki sivil toplum temsilcileri ve yerel halkın bir araya gelmesi ile Ağustos 2009‟da Seferihisar Kent Konseyi kurulmuĢtur. engelli meclisi. 5. Bu eğitimler kapsamında ücret Ģeffaflığı ve ücretlerin sergilenmesi konularına yer verilmiĢtir. Aralık 2009 tarihinde Slow City ve Slow Food 2.2. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren tüm sektör personeline “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” hakkında eğitimler verilmiĢtir.g. gençlik ve emekli meclisi oluĢturulmuĢtur. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Cittaslow olmanın amaçları. Cittaslow Bilim Komisyonu üyeleri Eylül 2010‟da Seferihisar‟a davet edileceklerdir ve Ġzmir‟deki üniversitelere yönelik olarak Cittaslow hakkında bilgilendirme yapacaklardır. prosedürleri.Kent halkının.Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi.

Seferihisar Belediyesi. hem de dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralıkta yapılan “Toprak Ana” kutlamasının ilkini gerçekleĢtirmek için etkinlik düzenlemiĢtir. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği konularında bilgilerini arttırmak amacı ile okullarda sebze bahçeleri kurmuĢtur. elde edilen gelir ile maddi olanakları iyi olmayan öğrencilerin eğitim masrafları karĢılanmaktadır. gelenek ve göreneklerin günümüze de taĢınması için çalıĢma yürütülmektedir.Slowfood (YavaĢ ġehir . Seferihisar‟daki öğrencilerin çapa yapma. “75 yaĢ iftar yemeği” düzenlenmiĢtir. Seferihisar‟daki kadınlar. Seferihisar‟da Cittaslow kapsamında gönüllü çalıĢma yürütmek isteyen kiĢileri bir araya getirmek için kurulacaktır. Kitap okuma olanaklarını arttırmak amacı ile 2010 yılının Nisan ayında Seferihisar‟ın Orhanlı köyünde Seferihisar Belediyesi‟nin giriĢimi ile bir kütüphane açılmıĢtır. -AB KomĢuluk Günü olan 28 Mayıs 2010 tarihinde Sisam Adası‟ndan 50 kiĢi Seferihisar‟a gelecek ve Sisam ve Seferihisar vatandaĢları yerel yemeklerini ve yerel el sanatlarını birbiri ile paylaĢacaktır. dünyadaki sakin Ģehirlerde yapılan “Terra Madre-Toprak Ana” kutlamasında. -Seferihisar Belediyesi Slow City ve Slow Food uygulamasının Türkiye‟de yaygınlaĢtırılması için televizyon ve radyo programlarına katılmıĢ. YaĢlılarla yapılan röportajlar sayesinde Seferihisar‟a özgü yemekler.96 faaliyetlerini yaygınlaĢtırmak için kurulan ve merkezi Ankara‟da bulunan Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği‟nin (SAYGĠD) Ġzmir Ģubesi. gelenek ve göreneklerin taraması yapılarak bu yemeklerin. Seferihisar Kadın Meclisi tarhana. . ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir.Cittaslow ve Slow Food faaliyetlerinin yaygınlaĢtırılması için programlar geliĢtirilmesi. 3. Seferihisar Belediyesi‟nin Cittaslow . Yemek. eriĢte ve mandalina reçeli üretimi yapmakta ve üretilen tarhana.YavaĢ Yemek) uygulamaları kapsamında. Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın. Seferihisar‟da yaĢayan yaklaĢık 400 kiĢiyi bir araya getirmiĢtir. eriĢte ve mandalina reçellerinin satıĢını yaparak. ayrıca görsel basın araçlarını kullanarak Slow City ve Slow Food uygulamaları hakkında geniĢ bir kitleye ulaĢmıĢtır. hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak.

Ürkmez Bengiler Sahili‟nin yıllar boyu simgesi haline gelen kum zambakları zaman içerisinde yok olmaya yüz tutmuĢtur. Öte yandan. Tespit edilen bir adet kum zambağının çevresi tel örgü ile çevrilerek koruma altına alınmıĢtır. 2. Öğrenciler çapa yapma. okullardaki öğrencileri Slow Food felsefesi ve sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirilmek üzere bir kampanya yürütülmektedir. Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluĢturduğu sebze bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiĢtiriciliğini öğretmektedir.7. Seferihisar yerel yemeklerinin envanterinin çıkarılmasının ardından. 3. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği eğitimleri almıĢ bulunmaktadırlar ve kantinlerinde kendi yetiĢtirdikleri ürünlerden hazırlanmıĢ olan yemekleri yemektedirler.2. 4.Slow Food iĢbirliğiyle. korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması. Ayrıca Seferihisar Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarhana. Ayrıca.Yerel ürünlerin Slow Food‟un “Mercati della Terra” Programı kapsamında desteklenmesi. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması.. 6. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Seferihisar‟da yerel bir Slow Food Convivium‟u kurmadan önce konu hakkında bilgi ve deneyim elde etmek için Ġzmir Bardacık Convivium‟una üye olunmuĢtur. bu yemeklerin yapımı ile 266 a. Sığacık Pazarı ve UlamıĢ Kadın Emeği Evi kurulmuĢtur. Tipik yerel bölge ürünlerinin desteklenmesi amacı ile Seferihisar Belediyesi Köy Pazarı. eriĢte.14-15.r.Yerel bir Slow Food Convivium‟un oluĢturulması.Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri. Seferihisar‟daki okullarda kurulan sebze bahçelerinde yetiĢtirilen ürünler ile okulların kantinlerinde yemekler hazırlanmakta.97 3. öğrenciler kendi yetiĢtirdikleri ürünler ile beslenme fırsatı yakalamaktadır.Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla YavaĢ Yemek projesinin uygulanması. 2010 yılı içerisinde Seferihisar‟ın kendi Convivium‟unu kurması planlanmaktadır. 5.Slow Food ile iĢbirliği yaparak Seferihisar‟daki okullarda okul sebze bahçeleri okul sebze bahçelerinin kurulması kurulmuĢ ve ilk mahsuller toplanmıĢtır. ss. .g. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları266 Cittaslow Kriterleri 1. Öğrenciler topladıkları mahsulleri Köy Pazarı‟nda satarak kazandıkları para ile ihtiyaçlarını karĢılamaktadırlar.3. mandalina reçeli üretmekte ve bu ürünlerin satıĢını gerçekleĢtirmektedir.

7. kahveleri. Bu kısa süreçte bile insanların hayatına artı bir değer katıldı. kuzu dolması gibi yemeklerini piĢirerek. hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak. dünyadaki sakin Ģehirlerde düzenlenen “Terra Madre-Toprak Ana” kutlamasında. herkesi olumlu anlamda etkiliyor. Bir kaç sene sonra halk Cittaslow‟u daha fazla benimseyecek ve Seferihisar‟ın geleceği konusunda söz söyleme hakkı olduğunu bilecektir. gelecek dönem yapılacak yerel seçimler sonucunda Cittaslow üyeliğinizi sağlayan Ģu anki belediye baĢkanı değiĢebilir.98 ilgili bir eğitim düzenlemiĢlerdir. ilçenin unutulan nohutlu mantı.”Terra Madre” projesinin ve yemek cemiyetlerinin ortak eĢleĢtirme aracılığıyla desteklenmesi Seferihisar‟daki kadınlar. Çünkü yaz aylarının kıĢ aylarına . balıklama. Belediye‟ye ait 19 Mayıs Düğün Salonu‟nda bir araya gelen kadınlar. esnafı. Seferihisar Esnafı. ġu an pazar günleri Sığacık‟ta kurulan pazara Ġzmir‟den inanılmaz bir talep var. Sonuçta Cittaslow üyeliği ile birlikte insanların el emeği değer kazandı. Bu talep turizm camiasını. kafeleri. Sığacık‟ın bu kıĢ hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu ve daha önce kazanmadıkları kadar çok para kazandıklarını söylüyor. hem de dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralık‟da yapılan “Toprak Ana” kutlamasının ilkini gerçekleĢtirmek için etkinlik düzenlemiĢtir. ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir. Böyle bir risk karĢısında Cittaslow‟un çalıĢmalarının aksamaması için neler yapıyorsunuz? diye sorduğumuzda Bülent Köstem Ģöyle cevap veriyor: Eğer halk Cittaslow‟u benimsemezse Türkiye gibi siyasetin çok gelgitli olduğu bir yerde beĢ sene sonra baĢka bir belediye baĢkanı gelip bütün bu çabaları göz ardı edip farklı bir yoldan gidebilir. Yaptığınız ve yapmayı planladığınız bunca çalıĢmadan sonra. Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi‟nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu‟ndan hareketle. Özellikle bu yaz sonu bu konuda elimizde daha çok veri olacak. konuklara ikram etmiĢtir. Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın. samsadis. Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmek. dolayısıyla yaĢayanların ve ziyaretçilerinin “kentsel yaĢam kalitesi”ni arttırmak için kapsamlı çalıĢmalar yaptığı ve planladığı görülmektedir. Bu yüzden bizim bilgilendirme ve gönüllü artırma çabalarımız var Bu çalıĢmaların tamamı halkın Cittaslow‟u daha çok benimsemesi için yapılıyor.

a.m. Cittaslow felsefesini benimseyip o doğrultuda çalıĢmalar yapan Ģehirler kesinlikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlar ve sürdürülebilir bir Ģehir olabilir.99 göre daha verimli ve hareketli geçeceğine inanıyoruz. Yani Cittaslow‟un bir turizm potansiyeli oluĢturduğunu ve bu ziyaret yoğunluğunun Ģehir içindeki ticaret hacmini büyüttüğünü belirtiyor. Bu ticaret hacminin büyümesinin somut faydası olarak.. Öztürk. Cittaslow ile çıkmıĢ olduğu yolculukta gerçekleĢtireceği kriterlerle. yapılan çalıĢmalar ve yapılması planlanan çalıĢmaları dikkate alarak yorumlayacak olursak. Cittaslow‟un yaĢam kalitesini yükselten bir proje ve aslında bir yerel kalkınma modeli olduğunu söylüyor. çünkü insanların yavaĢ Ģehirleri merak ettiklerini ve ziyaret etmek istediklerini söylüyor. somut olarak insanların sofrasındaki ekmeği büyüten bir projedir diyor. Yani bu bir fantastik proje değil. sürdürülebilir kent olma iddiasının sürekliliğini sağlayacak kapasiteye sahip görünmektedir. sürdürülebilir kent göstergelerinden birçoğunu hali hazırda üzerinde taĢıyan Seferihisar. Cittaslow‟un turizmle ilgili ciddi bir boyutu olduğunu. . Seferihisar halkının sofrasındaki ekmeği büyüttüğünü söylüyor. Bütün bu olumlu geliĢmeler halkın Cittaslow‟u benimsemesini doğal olarak hızlandıracak ve Seferihisar‟da Cittaslow‟un kalıcılığını sağlayacaktır. 269 Cittaslow üyesi olmasının üzerinden henüz 7 ay bile geçmeden sürdürülebilir kent olarak Seferihisar‟ı incelemek çok erken olsa bile. 267 268 Köstem‟le mülakat (Ek 2). ss.g.41-42. 269 Köstem‟le mülakat (Ek 2).268 Cittaslow‟a üye olmakla her Ģey bitmiyor önemli olan Cittaslow‟u tam anlamıyla benimseyip Cittaslow‟un kriterlerini yerine getirmek ve bunu devam ettirebilmektir.267 Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer.

Bu bağlamda Cittaslow. Bu bağlamda daha sağlıklı olan yerel besinlerin. küresel Ģirketler karĢısında yerel ürün ve üreticileri desteklemeye. farklı ve özgün tarzlarıyla turizm için bir çekim merkezi olmaktadır. Yerel unsurların desteklenmesi ve gelecek kuĢaklara aktarılması amacıyla okullarda öğrencilere tat ve beslenme üzerine uygulamalı eğitimler verilmektedir. ekoloji ve adalet kavramları altında toplayabileceğimiz sürdürülebilirlik göstergeleri Cittaslow‟un da olmazsa olmaz kurallarıdır. Bu nedenlerle Cittaslow üyesi kentlerde. Bunun yerine yerel ürünler ve geleneksel yöntemlerle hazırlanmıĢ yemek satan mağazalar tercih ve teĢvik edilmektedir. Bu . Cittaslow. yerel olan her Ģey (festival. Üyelik için Ģehirlerin nüfuslarının 50. dolayısıyla yerel ekonomide bir canlanmaya sebep olmaktadır. Yerel ürünlerin tercih edilmesi. organik ürünlerin ve yemeklerin tüketilmesi özendirilmektedir. üye olmak isteyen ve üyesi olan kentlerde sürdürülebilir kentleĢme göstergeleriyle paralellik göstermektedir. Yerel ve organik ürün ve üretim yöntemleri ile sağlanan ekonomik büyüme. nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaĢmayan Ģehirler için geliĢtirilmiĢ “alternatif bir sürdürülebilir kent modeli”dir. kısaca. KüreselleĢmenin getirdiği standartlaĢmaya karĢı olması Cittaslow‟u. yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi vb. çevreye olumsuz etkisinin olmaması nedeniyle sürdürülebilirliğin “çevre ve kalkınma arasında denge” ilkesiyle örtüĢmektedir. yerel üreticileri harekete geçirmekte. GDO karĢısında organik tarımı teĢvik etmeye götürmektedir. Yerel ürün ve üretimin yanı sıra misafirperverlik alanında yapılan çalıĢmalarla Cittaslow üyesi kentler. su ve hava kalitesi. Cittaslow‟da tarihi binalar korunarak iĢlevsel hale getirilmekte. biyo çeĢitlilik. ürün.) güçlü bir Ģekilde desteklenmekte ve gelecek kuĢaklara aktarılması için özel bir çaba harcanmaktadır. Ludlow ve Goolwa‟nın özelliklerini dikkate aldığımızda diyebiliriz ki. organik üretimi teĢvik etmekte ve bu ürünlerin değer kazanmasını sağlamakta. Orvieto.000‟in altında olması Ģartını ve Seferihisar. yemek vb. ekonomi. fastfood tarzı yiyecek satan mağazalar bulunmamaktadır. aynı zamanda ana girdisini turizm gelirlerinin oluĢturduğu bir “yerel sürdürülebilir ekonomik kalkınma modeli” dir. Üye kent örneklerinde de görüldüğü gibi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. bir bakıĢ olarak incelediğimiz ilke ve Cittaslow(yavaĢ Ģehir) yaklaĢımının.100 SONUÇ Sürdürülebilir gerçekleĢtirilmesini Ģart kentleĢmeye koĢtuğu farklı kriterler.

kentlerin yerel kültürlerini ve özelliklerini muhafaza etmelerini ve geliĢtirmelerini teĢvik etmesi bağlamında sosyo-kültürel açıdan da “sürdürülebilir bir kent modeli” dir. 60 civarında Ģehrimizin daha Cittaslow üyesi olmak için harekete geçmiĢ olması . BaĢka bir açıdan Cittaslow. Bu noktadan hareketle bu kentlerde. sosyo-kültürel boyut. bir sonuç değil süreçtir. Orvieto (Ġtalya). dini ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluĢturulmasında önemli bir yer tutmaktadır. Sürdürülebilirlikte kalite. Ludlow (Ġngiltere) ve Goolwa (Avustralya) örneklerinin de göstermiĢ olduğu gibi Cittaslow. gibi değiĢmez unsurları da içeren bir kapsama sahipken. kentlerin tarihi ve kültürüyle ĢekillenmiĢ olan kent kimliği ile ilgilidir. Üye Ģehirlere sağlamıĢ olduğu kazanımlar dolayısıyla. sürdürülebilir kentleĢmenin özellikle sosyo-kültürel boyutu kapsamına giren çalıĢmalar üzerine odaklanmıĢtır diyebiliriz.”Sürdürülebilir kent yaklaĢımı” ile. doğal. “kentsel yaĢam kalitesi konsepti”ni birbirinden ayıran temel nokta “kalite” kavramına yükledikleri anlamda gizlidir. Bu bağlamda Cittaslow. Çünkü insan yaĢamı sürekli bir geliĢim ve değiĢim içindedir. Cittaslow Tüzüğü‟nden ve kriterlerinden anlaĢılabileceği gibi Cittaslow. 20 ülkeden 132 üye Ģehre ulaĢan Cittaslow‟un üye sayısı her geçen gün artmaktadır. kuruluĢunun üzerinden henüz 11 yıl geçmesine karĢın. Öyle ki Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmekten daha önemli olan Ģey. doğal kaynakların korunması. üyesi olan Ģehirler için bir “kalite yolculuğu”dur. ekoloji vb. Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü‟nde Cittaslow Logosu‟nun ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanan “yaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslar arası ağı” yazısı bu düĢüncemizi pekiĢtirmektedir. Ģehirlerin insan yaĢamı için sürekli bir geliĢim içinde olmasını hedefleyen bir felsefeye sahip olmalarıdır. kentsel donanım ve konfor unsurlarıyla ilgilidir. kent sakinlerinin baĢta olmak üzere ve gelecek ziyaretçilerin yaĢam kalitesini arttırmaya yönelik Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir. kentsel yaĢam kalitesi konseptinde kalite. Ülkemizde Seferihisar‟ın üye olmasından sonra. iklim.101 bilgilerden hareketle Cittaslow. daha çok üyesi olan kentler için yaĢam kalitesini(kentsel yaĢam kalitesi) arttırmaya yönelik çalıĢmalar yapılması için katalizör iĢlevi gören bir kentleĢme yaklaĢımı görünümündedir. Bu sebeple bu kentlerde Cittaslow logosu bir “kalite göstergesi” olarak kullanılmaktadır. Kültürel kimliğin geliĢtirilmesi. Bilindiği üzere. tarihi.

kent tanımlarının olmazsa olmaz Ģartı. Cittaslow‟un sürdürülebilir bir kent modeli olma iddiasını sınırlandırmaktadır. . sürdürülebilir dünyanın en büyük engelleyicileri olan büyük kentler için geliĢtirilmesi gerekmektedir. Yani kent tanımları bağlamında olaya yaklaĢtığımızda Seferihisar ülkemizde nüfus kıstası açısından bir “kent” ama halkın iĢtigal ettiği iĢler açısından daha çok bir “kasaba” görünümündedir. Bütün bunlardan önemlisi Ģehirlerimizin güzelliği ve benzersizliği bu sayede muhafaza edilebilir. Yayılma hızını dikkate aldığımızda Cittaslow. sürdürülebilirlik çalıĢmalarının merkezinde yer alan “çevre” ve “gelecek kuĢakların gereksinmeleri” kaygıları Cittaslow‟un geliĢtirilmesi gereken ana baĢlıklar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Çünkü Seferihisar‟da halkın en az %50‟si tarımla geçimini sağlamaktadır. Sorunun asıl kaynağı dururken. Dünyadan örnekler bölümünde incelediğimiz. Orvieto. Bu bilgiler ıĢığında Cittaslow yaklaĢımı. 50. Seferihisar özelinde bir değerlendirme yapacak olursak. dünyada hızlı geliĢen uluslar arası Ģehir ağlarından biri haline gelmiĢtir. Dünyayı sürdürülemez hale getiren sebeplerin baĢında metropol boyutuna ulaĢmıĢ kentlerin ürettiği problemler olduğu düĢünüldüğünde. Ludlow ve Goolwa‟nın özelliklerini de dikkate aldığımızda Cittaslow “küçük Ģehirler için bir modeldir” sonucuna varabiliriz. Bu çerçevede. Cittaslow‟a üye olabilmek için nüfusun 50.102 Cittaslow‟un yayılma hızı açısından bir fikir vermektedir.000‟den az olması gerektiği koĢulu. Bugün ülkemizde nüfusları her geçen gün azalan bir çok Ģehrimiz var ki Cittaslow üyeliği çerçevesinde hayata geçirmek zorunda kalacağı kriterler sayesinde birer çekim merkezine dönüĢebilir. Cittaslow Hareketi‟nin. “yaĢayanlarının tarım dıĢı iĢlerde çalıĢması” ölçütü Seferihisar‟da geçerliliğini yitirmektedir.000‟den az nüfusu bulunan kentlerin doğal olarak sürdürülebilir özellikler taĢıdığı söylenebilir. sürdürülebilir kentleĢme için etkin bir model olabilmesi için. Cittaslow üyeliği sayesinde Ģehirlerimiz dünyaya açılabilir. henüz sorun kaynağı olmamıĢ kentleri sorun olmaktan uzak tutmaya dönük bir çaba. anlamlı olsa bile insanlığın geleceği açısından ikincil konumunda kalmaktadır. ülkemizde özellikle tarihi ve kültürel zenginlikler açısından merkezi yer iĢgal eden Anadolu kentleri için bir fırsat olarak görülebilir.

103 EKLER .

Taahhütler.Organlar Madde 16 – Uluslararası Kongre-Toplantı Madde 17 –Uluslararası Koordinasyon Komitesi Madde 18 – Uluslararası BaĢkan Madde 19 – BaĢkanlık Divanı Madde 20 – Garantörler Kurulu .104 EK 1: “ULUSLARARASI CĠTTASLOW” TÜZÜĞÜ ĠÇĠNDEKĠLER Önsöz –Birliğin KuruluĢu CITTASLOW TÜZÜĞÜ PARAGRAF I – Tanımlar ve Ġlkeler Madde 1 – Merkez Madde 2 – Ġlkeler Madde 3 – Değerler Madde 4 –Tescilli Markalar Madde 5 – Dağılma Madde 6 – Resmi diller PARAGRAF II – Fonların Yönetimi Madde 7 –Ortak Fon PARAGRAF III – Katılım. Yetkiler Madde 8 .Katılım Madde 9 – Üyeler Madde 10 – Muhtemel Destekçiler Madde 11 – Cittaslow Dostları Madde 12 – Düzenlemelere Riayet Etme Madde 13 – Taahhütler Madde 14 – Yetkiler PARAGRAF IV – Uluslar arası Cittaslow Organları Madde 15 .

Referans Standartlar EK A – Tüzük EK B –Kabule ĠliĢkin Düzenlemeler EK C – Mükemmeliyet KoĢulları EK D – Logo EK E – Resmi Değerlendirme Kartları Önsöz Birliğin KuruluĢu “Cittaslow –Rete Internazionale delle città del buon vivere” (Cittaslow-YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı) adlı Birlik: kısaca.Ulusal Koordinasyon Komitesi Madde 27 . Positano kasabaları ile “Slow Food(YavaĢ Yemek) Birliği” (Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine muhalif olarak kurulan birlik) arasında kuruldu.105 Madde 21 – Uluslararası Bilimsel Komite Madde 22 – Muhasebe Denetçisi PARAGRAF V Madde 23 – Uluslararası Yürütme Organlarının Sorumlulukları Madde 24 . . “Cittaslow” Bra. Orvieto. Birlik. Birliğin süresi sınırsızdır. (bu Tüzüğe eklenen Ek C‟ye göre): Logonun ayrılmaz bir parçası ise. “modern ve tarihi binalardan oluĢan bir taç taĢıyan turuncu renkli bir salyangozu” resmeden kendi logosunu kullanacaktır. Greve in Chianti.EKLER Madde 28 .AnlaĢmazlıklar Madde 25 – Ulusal Organizasyonel Yapılar Madde 26 . “YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı” sözü olacaktır.

16 adresinde. “Cittaslow” adı diğer dillere tercüme edilmeyecektir. Aziz John Manastırı‟ndaki “Palazzo del Gusto”da yer alır. Madde 5 Dağılma Birliğin dağılması. üyelerin üçte iki çoğunluğu esasına göre müzakere edilir. kar amacı gütmeyen bir teĢekküldür ve amacı Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları. sadece Tüzüğün ilkelerine ve koordinasyon komitesinin genel direktiflerine dayanarak kullanımına izin veren uluslararası koordinasyon komitesinin yetkisindedir. Üye Genel Kurulu tarafından. Birlik tali merkezlere de sahip olabilir. testler ve uygulamalar vasıtasıyla iyi yaĢama kültürünü destekleyip yaymaktır. özel olarak onaylanan ve bu Tüzüğe Ek A olarak eklenen Cittaslow Belgesi‟nin içeriğinde yer alır.106 CITTASLOW TÜZÜĞÜ PARAGRAF I Tanımlar ve Ġlkeler Madde 1 Merkez Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur ve via Ripa di Serancia I. Madde 3 Değerler Birlik. Birliğin temel prensipleri. . birliğe ait tescilli markalar ve mülklerdir. Madde 4 Tescilli Markalar Birliğin adı ile logosu. bu belge ile. yerel ve uluslararası organları vasıtasıyla iĢbirliği yapmak suretiyle Slow Food adlı birliğin değerlerini ve kapsamını her yerde aktif olarak destekleyip bunlara uyacağını taahhüt eder. Madde 6 Resmi diller Birliğin resmi dilleri Ġtalyanca ve/veya Ġngilizcedir. Bunların kullanımı. Genel Kurul tasfiye kararı sonrasında bir veya daha fazla tasfiye memuru atayacak ve varlıklarından herhangi birini Birliğin amaçlarına benzer amaçlar taĢıyan kurumlara devredecektir. Madde 2 Ġlkeler Birlik.

Aday üye. Ulusal Ağ için. PARAGRAF III Katılım. bir kopyası Uluslararası Koordinasyon Komitesine gönderilmesi gereken bir ön düzenleme yapacaktır. Uluslararası Cittaslow için. Birliğin mali yılı her yıl 31 Aralık‟ta sona erer. Yetkiler Madde 8 Katılım Birlik organlarının gerekçeli kararlarıyla farklı bir hüküm verilmedikçe. Her üye. Taahhütler. onaylanması amacıyla Birliğin huzuruna sunulmak üzere müteakip mali yılın tahmini bütçesi ile kapanan bütçesine yönelik bir ön düzenleme yapacaktır. Bunun yanı sıra. “Üye Statüsü” ise. Herhangi bir bağıĢ.107 PARAGRAF II Fonların Yönetimi Madde 7 Ortak Uluslararası Nakit Fon Uluslararası yönetecektir:      Birlik. Bu yerler. Katılım. Ulusal Koordinasyon önergesine dayanılarak onaylanması suretiyle üye Ģehirler ve kasabalar olarak kabul edilecektir. aĢağıda belirtilenlerden meydana gelen fonlarını Yıllık kayıt ve üyelik ücretleri. Bütçe fazlalarıyla oluĢan ihtiyat akçeleri. baĢvurularının Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından. müteakip mali yılın tahmini bütçesi ile kapanan bütçesine yönelik olmak üzere. Üyelere ve üye olmayanlara sağlanan hizmetler için yapılan ödemelerle oluĢan ve ayrıca ekonomik ve ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler. katılım baĢvurusunda Birlik Tüzüğünü tümüyle kabul ettiğini beyan etmelidir. ayrılma ve ihraç prosedürleri Birliğin Yönetmeliği ile yürütülür. Uluslararası Birliğe 50 binden fazla nüfusu olmayan tüm Ģehirler katılabilir. her Ulusal Koordinasyon Grubu kendi Ortak Nakit Fonunu tesis edebilir. Cittaslow Birliği‟nin amaca . hediye veya miras. Kamu kurumları ve özel kurumlardan sağlanan katkılar. kayıt ücretinin ödenmesinden itibaren dört ay içinde kazanılacaktır. Madde 9 Üyeler Olağan Üyeler: Bu terimle. Ulusal Koordinasyon Grubu Ocak ayının 31‟inde. Koordinasyon Komitesi müteakip mali yılın Mart ayının 15‟inde. önceki maddenin ve düzenlemelerin hükümlerine dayanılarak Birliğe kabul edilenler kastedilir.

Bir Ulusal Koordinasyon varsa. Muhtemel destekçi statüsü kazanmak için. Spesifik projeler için mali destek sağlama. destekçilerin üyelik harçları tümüyle Koordinasyonun kullanımına uygun olacak veya bir Ģekilde Ulusal Koordinasyona bağlanacaktır. Kantonlar. felsefesine ve değerlerine ters düĢebilecek ya da onun imajına ciddi biçimde zarar verebilecek davranıĢlardan uzak durmak her üyenin görevidir. Hizmetlerin gönüllü olarak veya istisnai koĢullarda verilmesi.). Madde 11 “Cittaslow Dostları” “CITTASLOW DOSTLARI” terimiyle kastedilenler. b. Cittaslow‟un faaliyetlerini desteklemenin nedenleri ve yararları. Madde 10 Muhtemel Destekçiler Bu belge içinde bu terimle kastedilenler. Teknik ve bilimsel iĢbirliği. Kasabalar. Ġller.108 yönelik yönetmeliklerini kendi bölgesinde ve toplumunda uygulayacağını taahhüt eder. Teknik ve bilimsel iĢbirliği. c. Cittaslow Birliği‟nin amaçlarına. Koordinasyon Komitesi o üyeyi acilen ihraç etmeyi düĢünebilir.. Koordinasyon Komitesine aĢağıdaki hususları bildirecektir:       Katkının miktarı ve niteliği. Bir üyenin bu kuralları ihlal etmesi halinde. aĢağıda belirtilenler vasıtasıyla sadece Birliğin faaliyetlerine katılmayı hedefleyen kültürel ve bilimsel birlikler ile kar amacı gütmeyen profesyonel ve ticari birliklerdir. Para yardımı. Alanlarında katkılar Koordinasyon Komitesi tarafından istenebilir veya olası destekçilerce teklif edebilir. a. Bir Ulusal Koordinasyon varsa. Cittaslow dostlarının üyelik harçları tümüyle Koordinasyonun kullanımına uygun olacak bir Ģekilde Ulusal Koordinasyona . baĢvuruyu Uluslararası Koordinasyon Komitesinin onayına sunar ve bunun üzerine tekliften itibaren üç ay içinde karar açıklanır. Gönüllü olarak veya olağanüstü Ģartlarda hizmet verme.. kurumlarca Birliğin uygun dairelerine talepte bulunulmasını sağlayacak bir Ģehir vasıtasıyla Birliğe niyetlerin bildirilmesi gerekir. d. Himaye (kurumlar olması halinde). Spesifik projeler için mali destek. Olası destekçi. Ulusal Koordinasyon Grubu. Ayrıca. Birliğin faaliyetlerini ve yaĢamını desteklemeyi amaçlayan kamu kurumlarıdır (Bölgeler.

mevcut yasalara uymanın ötesinde özel amaçlı yenilikler uygulamak. Birliğin ilkelerine açık bir Ģekilde ters olan belgelenmiĢ bir faaliyet için de ihraç kararı verilebilir. Kurumun Birliğin yaĢamına katılımını koordine eden idarede.109 bağlanacaktır. Ġlgili prosedürler her zaman.      . Cittaslow dostu statüsünün kazanılması için. GiriĢimlerin sonuçlarının değerlendirilmesiyle üzerinde anlaĢmaya varılacak kamu yararına olan giriĢimlere kendi isteğiyle katkıda bulunmak. teknik irtibattan sorumlu bir kiĢi belirlemek. Bir Convivium (en az yirmi kiĢiden oluĢan bir Slow Food üye grubu) veya Slow Food tarafından gerçekleĢtirilen bir eylemin olduğu bir Ģehirdeki henüz mevcut olmayan bir kuruluĢa destek sağlamaya yönelik bir ilk adım olarak Cittaslow için bir daimi temsilci atamak. “Cittaslow Dostları” unvanını kendi imajlarıyla iliĢkilendirebilirler ve bilimsel projelere mali destek verilmesi durumunda desteklenen projenin reklamını yapabilirler. Madde 12 Düzenlemelere Riayet Etme Üyelerin bu Tüzüğün düzenlemelerine ve bunun yanı sıra Cittaslow Birliğinin Meclisi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından alınan kararlara riayet etmesi beklenir. Cittaslow ve Slow Food giriĢimlerini yaymak ve hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için yapılan giriĢimlerin reklamını yapmak. Birliğin uygun dairelerine hemen talepte bulunulmasını sağlayacak bir Ģehir vasıtasıyla Birliğe bildirilmesi gerekir. Yerel özelliklere uygun olarak Cittaslow tarafından paylaĢılan ilk ve periyodik sertifikasyona iliĢkin tercihleri uygulamak ve bireysel olarak önemli olan giriĢimler konusunda Ulusal veya Uluslararası Koordinasyon Komitelerince gerçekleĢtirilen soruĢturmaları desteklemek. Cittaslow dostları. Riayet etmemeleri halinde bu gibi haller ciddi sonuçlar doğurabilir ve gerekçeli müzakere üzerine üyenin ihraç edilmesine karar verilebilir. Himaye etme durumunda ise özel bir anlaĢma gerekmez. içinde sürenin de belirtileceği özel bir anlaĢmanın imzalanmasıyla kabul edilecektir. Madde 13 Taahhütler Cittaslow aĢağıda belirtilen hususları taahhüt eder:  Kendi bölgelerinin tamamında madde 3‟ün ilkelerinin desteklenmesini amaçlayarak.

en az 60 (altmıĢ) gün önceden üyelere elektronik posta . ortak stratejileri. Bir bölgede/alanda üçten az Ģehir varsa. aynı nihai amaçlarla geçici olarak bir bölgelerarası koordinasyon uygulaması yapmak mümkün olacaktır. Üyelik ücretleri tamamen ödenmiĢ ve diğer tüm gerekli formaliteleri yerine getirmiĢ olan üye Ģehirlerin bütün temsilcileri veya delegeleri ve 2. Madde 16 Uluslararası Kongre Bir kural olarak. Uluslararası Kurul. faaliyetlerinin daha iyi bir Ģekilde organize edilmesi için aralarında iĢbirliği yapmak (Cittaslow bölge koordinasyonu).   PARAGRAF IV Uluslararası Cittaslow Organları Madde 15 Organlar AĢağıdakiler Uluslararası Birliğin organlarıdır:        Uluslararası Kurul Uluslararası Koordinasyon Komitesi Uluslararası BaĢkan BaĢkanlık Konseyi Garantörler Kurulu Uluslararası Bilimsel Komite Muhasebe Denetçisi. uluslararası tanıtım faaliyetlerini ve Uluslararası Koordinasyon sorunlarını müzakere eder. Tüm organlar 3 yıllık süreyle atanır. Aynı bölgede/alanda sayıları üçü geçtiğinde. Birlik tarafından uygun bir düzenleme ile belirlenecek prosedürler esas alınmak üzere. Toplantı katılımcıları Ģunlardan oluĢur: 1.110 Madde 14 Yetkiler Üye ġehirlerin yetkileri Ģunlar olacaktır:   “Cittaslow” logosunu kendi imajlarıyla iliĢkilendirmek. Kurulun toplantıları. hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için tüm kamu teĢebbüslerine ve özel teĢebbüslere logonun kullanım hakkını vermek. Oy hakkı olmayan tüm Uluslararası onursal baĢkanlar. Uluslararası Kurul Orvieto‟daki (Ġtalya) uluslararası merkezlerinde yıllık toplantı yapar.

Toplantı bildiriminde toplantının günü.   Uluslararası Koordinasyon Komitesini seçer ve Muhasebe Denetçisi ile Garantörler Kurulunu atar. Madde 17 Uluslararası Koordinasyon Komitesi Koordinasyon Komitesi yılda en az iki kez toplanır. çalıĢma yönetmeliklerini. Madde 7‟deki prosedürlere göre. değerlendirme parametrelerini ve bunların ölçülmesi için gerekli olan yapıları kararlaĢtırır. Toplantılar normal olarak Cittaslow‟un Orvieto‟daki (Ġtalya) uluslararası merkezinde olmayacaksa Cittaslow‟lardan birinde ve aĢağıda belirtilen 21 üyenin katılımıyla yapılır:     Ulusal Ağların delegeleri için 8 temsilci Ġtalyan Cittaslow‟dan olan delegeler için 8 temsilci Dört Ģehir kurucusu için 4 temsilci Uluslararası Slow Food için1 temsilci Garantörler Kurulu baĢkanı ve direktör de Koordinasyon Komitesinin çalıĢmalarında bulunmaya davet edilir. tahmini ve nihai bütçeleri onaylar. üyelerin en az dörtte üçünün hazır bulunması ve katılanların çoğunluğunun olumlu oy vermesi ile Tüzükte ve düzenlemelerde değiĢiklik yapabilir. Ġkinci toplantı daveti üzerine ise müzakere katılımcıların sayısı dikkate alınmaksızın onaylanmıĢ olarak kabul edilir. Kurul. Yıllık Ortak Fon beyanını onaylar (Tüzüğün 7. Kurul. Üyeler özellikle baĢka üyeler tarafından temsil edilebilirler. Maddesi). üyelerin en az yarısının Ģahsen veya geçerli vekiller vasıtasıyla katılımıyla yasal olarak oluĢturulur ve katılımcılarca basit çoğunluk esasına göre müzakere yapılır. Yıl boyunca takip edilecek hedefleri. Kurul aynı zamanda tüm üyeleri etkileyen konulara iliĢkin karar alıyorsa. Birliğin yıllık ücretini belirler. Ancak hiç kimse beĢten fazla oy kullanma hakkına sahip olamaz. yeri. . katılanların üçte biri tüm Birlik üyelerince gerçekleĢtirilecek bir Genel Kurul toplantısı talep edebilir. Kurul.111 yoluyla bildirimde bulunularak gerçekleĢtirilecektir. saati ve gündemi belirtilmelidir.      Kurul. BaĢkanı seçer. Kamu yararına yönelik giriĢimleri ve gerekli bütçeyi belirler. ayrıca gerekli olduğunu düĢündüğünde veya üyelerin en az onda biri gerekçeli bir talepte bulunduğunda da toplantıya çağrılabilir.

Ortak nakit fon beyannamesi düzenler Fonları ve mülkleri yönetir. ÇeĢitli ülkelerdeki Birlik üyeleri arasından alınan prosedürlerin ve iĢleyiĢ yöntemlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi üzerine müzakereler yapar. . Garantörler Kurulunun görüĢlerini alarak. bütçe temsilcileri ve muhasebe temsilcileri konularını müzakere eder. Koordinasyon Komitesi oy/katılım çoğunluğuna dayanarak. Genel konular ve Cittaslow‟un Ulusal ĠĢletim KuruluĢu için olan geçerli yönetmelikler üzerine müzakereler yapar. ġehirler için üyelik prosedürlerini müzakere eder. Müteakip mali yıl için 31 Ocak‟ta tahmini ve nihai bütçeleri düzenler. Ayrıca Koordinasyon Komitesi. Birliğin imajına ciddi biçimde zarar verebilecek Ģekilde Birliğin amaçlarına ters olan herhangi bir davranıĢtan ötürü bir üyenin acilen ihracını müzakere eder (resmi olarak bir Ulusal Koordinasyon Grubu tarafından veya onun bildirimi üzerine): Kurul kararlarının uygulanmasına yönelik giriĢimleri müzakere eder.     BaĢkanlık Konseyini atar. Bilim Komitesi ve Garantörler Kurulu üyelerini atar. Birliğin faaliyetlerini ve projelerini organize eder ve en az yılda bir kez sonuçların doğruluğunu soruĢturur. Ortak Fonun idaresi. Ulusal ĠĢletim KuruluĢlarının özel faaliyetlerini koordine edip destekler. söz konusu olan bir kurucu Ģehir bile olsa. Cittaslow logosunu taĢıyacak/sergileyecek olan üyelerce organize edilecek olan yıllık etkinlik takvimini tespit eder. Cittaslow unvanı/ödülü vermeye yönelik genel kriterleri onaylar. Birliğin faaliyetlerini denetler/izler. ġehirlerin yaptığı üyelik baĢvurularını ve varsa herhangi bir ihracı müzakere eder.112 Koordinasyon Komitesine katılım hakkının kaybedilmesi. baĢka Cittaslow‟ların katılımına açık olarak geniĢletilerek de yapılabilir. Hakkın kaybedilmesi halinde Koordinasyon Komitesi yer değiĢimi için atama yapabilir.             Madde 18 Uluslararası BaĢkan BaĢkan birliği temsil eder. bir yılda üç kez gerekçesiz biçimde toplantıya katılmama sonrasında gerçekleĢir. Kurulu ve Koordinasyon Komitesini toplantıya çağırır.

Uluslararası Koordinasyon Komitesine talimatlar verir ve onun yetkilerini yönetir. yasal ve yargılamaya iliĢkin bir örgüttür. BaĢkanlık Konseyinin çalıĢmalarında bulunmaya davet edilir. Madde 21 Uluslararası Bilimsel Komite Bilim Komitesi uzmanlardan ve farklı bilim dallarından gelen bilim adamlarından oluĢur. Birliğin iĢletme yönetimini gözlemler ve genel kurula rapor verir. Madde 24 AnlaĢmazlıklar Üyeler arasında ve üyelerle Birlik ya da onun organları arasındaki herhangi bir anlaĢmazlık. Madde 22 Muhasebe Denetçisi Genel kurul her üç yılda bir muhasebe denetçisi atar. diğer herhangi bir yargı yetkisi hariç olmak üzere önce/sadece Garantörler makamına sunulacaktır. maddesinin hükmünün sonucu olarak. GerçekleĢtirilen faaliyetleri daha iyi hale getirmeye yönelik olarak Birliğin organlarına kapsamlı ve güncel bilimsel ve kültürel bilgi sağlama rolü üstlenip. Madde 23 Uluslararası Yürütme Organlarının Sorumlulukları Birliğin Uluslararası yürütme organları. Kurulun ve Uluslararası Koordinasyon Komitesinin toplantıya çağrılmasıyla ilgili tüm faaliyetlerde baĢkan ile iĢbirliği yapar. Bu tüzüğün 17. . Üyelerce sunulan disiplinle ilgili davaları değerlendirir ve 60 gün içinde alınması gereken önlemleri yazı halinde düzenleyerek bu davalar hakkında kararlar alır. her biri sadece kendi fonları ve yürütme organlarından sorumlu olan üye birliklerin ve Ulusal. Madde 20 Garantörler Kurulu Garantörler Kurulu. Muhasebe denetçisi harcamaları denetler.113 Madde 19 BaĢkanlık Divanı BaĢkan ve 3 baĢkan yardımcısından oluĢur. organizasyonel anlamda Cittaslow unvanı verme faaliyeti için iĢbirliği yapar. yerel ve bölgesel yapıların yükümlülüklerinden sorumlu değildir. Direktör. Onlar herhangi bir resmi prosedür olmaksızın ve hakkaniyete göre en kısa sürede hüküm vereceklerdir. Üç üyeden oluĢur ve içinden bir baĢkan seçilir. Onların kararları temyiz edilemez.

Yılda bir kez sonuçları denetler ve buna göre Uluslararası Koordinasyon Komitesine rapor verir. Söz konusu yapının yürütme organı. Müteakip mali yıl için 31 Ocak‟ta tahmini ve nihai bütçeleri düzenleyip bir kopyasını koordinasyon komitesine gönderir. Madde 26 Ulusal Koordinasyon Komitesi Ulusal Koordinasyon Komitesi. Uluslararası Koordinasyon Grubu üyelerine karĢılık gelir. . Ulusal ağ fonunu yönetir. her kasaba baĢına veya her kasaba grubu baĢına bir Ulusal ağ temsilcisinden oluĢur ve sorumlulukları Ģunlardır:    Kasaba temsilcilerinin emrinde teknik alanda hizmetler talep edebilecek olan Ulusal koordinatörü oy çoğunluğuyla seçer.114 PARAGRAF V Ulusal Organizasyonel Yapı Madde 25 Ulusal ve/veya Bölgesel Organizasyonel Yapılar Ulusal ve/veya Bölgesel alanda en az üç üye Ģehri varsa. Cittaslow‟a rapor veren ve bölgede koordinatör rolü üstlenen Ulusal Koordinasyon Grubu‟dur. Projelerle Birliğin faaliyetlerini koordine eder. bu durumda bir Ulusal veya Bölgesel Organizasyonel Yapı oluĢturulur ve bu yapı Koordinasyon Komitesi için referans teĢkil eder. Birliğin imajına ciddi biçimde zarar verebilecek Ģekilde Birliğin amaçlarına ters olan herhangi bir davranıĢtan ötürü bir üyenin acilen ihracının istenmesi üzerine Uluslararası Koordinasyon Komitesini haberdar eder. Yeni aday Ģehirlerin yaptığı üyelik baĢvurularının tahkikatını yapıp bunları Koordinasyon Komitesine sunar.     Ġtalya için Ulusal Koordinasyon Grubu. Cittaslow logosunu taĢıyan üye kasabalarca organize edilse bile Ulusal etkinliklerin yıllık takvimini belirler ve bir kopyasını Uluslararası Koordinasyon Komitesine gönderir.

KüreselleĢme bir değiĢim ve sirkülasyon imkânını temsil etmesine rağmen. Ek B – Kabule ĠliĢkin Düzenlemeler 3. Bu nedenle. baĢarısının ve bu baĢarının uluslararası düzeyde yayılmasının faktörlerini oluĢturuldu. Ek D –Logo 5. hiç kimseye ait olmayan sıradan ortalama modeller önerir ve kaçınılmaz surette sıradanlık meydana getirir. kalite arayıĢının sonucu olarak lezzetten yola çıkan YavaĢ Yemek (Slow Food). kaliteli barınağa. farklılıkları azaltma ve bireysel toplulukların tipik özelliklerini gizleme eğiliminde olarak.115 PARAGRAF VI Ekler Madde 27 Ekler AĢağıdaki ekler. mevcut yasa hükümlerine tabidir. ULUSLAR ARASI CITTASLOW TÜZÜĞÜ EKLERĠ Tüzüğe ait Ek “A” TÜZÜK BELGESĠ Yerel toplulukların kalkınması. PaylaĢılan somut ve kanıtlanabilir davranıĢlar prensibinden. Ek F – Resmi değerlendirme kartları Madde 28 Referans Standartlar Bu Tüzükte yer almayan herhangi bir Ģey. kültürel olarak ve evrensel biçimde sunmak suretiyle bir mükemmellik arayıĢı Ģeklinde farklı bir ihtiyaç belirmektedir. özgünlük arayıĢında olan ve onu dünyanın bilgisine sunan pek çok insanın baĢarısından söz edilebilir. iyi bir sofraya. Ek A – Tüzük 2. Ancak elitist bir etkinlik yerine. Buradan hareketle. dıĢarıdan görülebilen ve içinde yaĢanan kendi kimlikleriyle ilgili olmak üzere. önsözlerle birlikte bu Tüzüğün ayrılmaz bir parçasını teĢkil ederler: 1. . hizmetlere ve kent dokusuna karĢı gittikçe yayılan ilgiden hareketle kendilerini bu faaliyet içinde elveriĢli hale getiren Ģehirler de Uluslararası bir Cittaslow ağını oluĢturdular. kendine özgü niteliklerini paylaĢma ve tanıma kabiliyetlerine dayanır. Ek C – Mükemmeliyet KoĢulları 4.

müĢteri ile kaliteli ürün imalatçısı arasında direkt iletiĢimin sağlandığı yerler desteklenerek. Üzerinde mutabık kalınacak genel kuruluĢ giriĢimlerine ve hareketin koordinasyonuna gönüllü olarak katkıda bulunmak. kökleri kültüre ve geleneklere uzanan üretim himaye edilir ve bölgenin standardizasyonuna katkı sağlanır. logoyu tüm kamu ve özel giriĢim ve faaliyetlerinde kullanmak. Sadece operatörler arasında değil. yerine getirilip getirilmediği katılan tüm Ģehirlerde ve tüm kıtalarda periyodik olarak doğrulanacak olan birçok taahhüdün altına imza atar. ġehir kaynaklarının tümüyle ve kapsamlı biçimde kullanımı konusunda önyargıya neden olabilecek fiziki ve kültürel engeller ortadan kaldırılarak konukseverliğin kalitesi artırılır. Yerel niteliklere saygılı olmayı esas alarak. onu bozmayan fonksiyonel bir altyapı politikası geliĢtirilir. Cittaslow‟un giriĢimlerini yaymak ve hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için uygulanan giriĢimi halka açık hale getirmek. sistematik olarak tat eğitimi vererek gençlik ve okul dünyasına özel ilgi göstermek suretiyle vatandaĢlar arasında da Cittaslow‟da yaĢamanın bilinci arttırılır. Citta Slow unvanını sergileyip övünmek.       Harekete katılan ġehirler Ģu taahhütlerde bulunurlar:    ġehirler Ģu yetkilere sahip olacaktır:    . Yerler ve yöntemler muhafaza edilerek. Üzerinde mutabık kalınacak prosedürlere göre modeller ve yapılar kullanarak hareket kapsamında gerçekleĢtirilecek giriĢimlere katkıda bulunmak. Genetiği DeğiĢtirilmiĢ (GDO) ürünler dıĢlanırken. hareketin öngördüğü disiplinlerle soruĢturma yapılmasını desteklemek. Cittaslow tarafından paylaĢılan tercihleri uygulamak ve giriĢimlerin sonuçlarının değerlendirilmesi için kabul edilen parametreler vasıtasıyla. bölgenin ve kent dokusunun karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik bir çevre politikası uygulanır. Bölgede oturmak için değil ona değer verildiği için. Hareketin amaçlarına ulaĢmasına katkı sağlamak üzere. hareketin logosunu kendi imajlarıyla iliĢkilendirmek. Çevrenin ve kent dokusunun kalitesini artırmaya yönelik teknolojilerin kullanımı sağlanır. Cittaslow’da Ģunlar mevcuttur:  Öncelikle geri kazanım ve geri dönüĢüm tekniklerine değer veren.116 Cittaslow. doğal tekniklerle elde edilen ve doğayla uyumlu olan gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi teĢvik edilir.

yukarıda bahsedilen politika sorumlusu. -Kasabaların üyelik baĢvurularını iĢleme tabi tutmakla sorumlu direktör. Direktör. yerel sosyal faaliyetleri gerçekleĢtirmek ve yürütmek için gereken teknik görevleri yapar. Birliğe kabul baĢvurusu yapan kasabalarla direkt iliĢkiler kuran uluslararasılaĢma memuru ve sertifikasyon prosedürlerinin doğruluğunu değerlendirmekten sorumlu Cittaslow sertifikasyon memuru. Sekreter ve Veznedarın atanmasıyla oluĢan BaĢkanlık Konseyi. destek sağlayan Ģehirlerin temsilcilerini ve diğer Ģehirlerden birkaç temsilciyi içerecek olan faaliyetler için bir koordinasyon komitesi oluĢturmak. -Politika sorumlusuna gereken tüm operasyonel desteği sağlayıp. Ofis Kadrosu Ģunlardan oluĢur: -Koordinasyon Komitesinin talimatları ve kararlarına göre hareket eden. değerlendirme parametreleri ve bunların ölçülmesi için gerekli olan yapılar Koordinasyon faaliyetleri kapsamındaki kamu yararına yönelik giriĢimler ve gerekli olan bütçe Her ülkeden bir delegenin olması sağlanarak Slow Food temsilcilerini. Madde 1 ÇalıĢma Araçları • UluslararasılaĢma politika sorumlusu • Ofis Kadrosu UluslararasılaĢma politika sorumlusu. Orvieto.117 Hareketin faaliyetine yıllık toplantılarla yön verilecek ve bu toplantılarda Ģu kararlar alınacaktır:    Yılın hedefleri ve iĢ yönetmelikleri. 15 Ekim 1999 Tüzüğe ait Ek “B” KABULE ĠLĠġKĠN DÜZENLEMELER “YaĢamanın Birliğine güzel olduğu” Cittaslow–Uluslararası Kasabalar Ağı BaĢkan. yabancı kasabalarla olan iliĢkilerle ilgili temsil yetkisine sahiptir ve Birliğe katılmak isteyen herkesin uymak zorunda olduğu Ulusal parametreleri belirler. . Ģehirlerdeki yaĢam kalitesi sorunlarıyla ilgili teknik ve bilimsel tartıĢma yapma imkânı sağlayacak ve bu toplantılarda Cittaslow hakkında bir rapor düzenlenecektir. Her zaman farklı bir Ģehirde yapılacak olan yıllık toplantılar. iki BaĢkan Yardımcısı.

maddesinde de belirtilmiĢtir. Üyelik.00 Euro değerinde bir tutarı ödemelidir. Üye statüsü devredilemez. Madde 5 Üyelik BaĢvurusunun Onaylanması Üyelik baĢvurusu Koordinasyon Komitesi tarafından onaylanır. aynı felsefeyi paylaĢtığı ve 09. Arkeolojik ve kültürel alanda yer alan Ģehirlerin ve kasabaların uluslararası birliklerinin kollektif olarak üye olmasına izin verilir. Birlik üyeliğine katılmayı talep eden ve aĢağıdakileri bilgileri içeren bir baĢvuru sunar:     ġehrin tanıtımı. . Madde 3 Slow Food ile Bağlantı Cittaslow‟un. Katılmayı tercih etme nedeni. BaĢvurunun kabulünden sonra. mevcut yılın sona ermesi üzerine geçerli olur.11.2007 tarihinde Plueba‟da bir protokol imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği‟yle bağı vardır. Bu Tüzüğün 8. Normalde 50 binden fazla nüfus içermeyen ve baĢkent olmayan Ģehirler için üyelik baĢvurusu değerlendirmesi yapılır. Birlikle kurumsal ve teknik iliĢkiler için gerçekleĢtirilen konuları. Ģehir toplu olarak 600. Üye her zaman yazılı talepte bulunarak Birlikten ayrılabilir. Ayrılan veya ihraç edilen ya da baĢka bir Ģekilde Birlik üyeliklerine son verilen üyeler. maddesinde belirtilen üyelik ücreti sadece kabulden sonra ödenecektir. Madde 4 Üyelik BaĢvurusu Cittaslow ağına katılmak isteyen ġehrin Belediye BaĢkanı. katılım ücretlerinin iadesini talep edemezler veya Birliğin varlıkları üzerinde herhangi bir hakka sahip olamazlar. ancak Birliğe yıllık ücretin ödenmesi suretiyle tam olarak yenilenebilir. Ayrılma talebinin yazılı olarak Koordinasyon Komitesine sunulması gerekir ve en az üç ay önceden gönderilmedikçe (30 Eylül itibariyle). Ciddi bir nedenden veya en az iki yıl boyunca üyelik ücreti ödememesinden ötürü kurul tarafından bir üyenin ĠHRACI görüĢülebilir. KarĢılanan gereklilikler ve gerekliliklerin karĢılanması için yürütülmekte olan projelerin tanımı.118 Madde 2 Katılım-Ayrılma-Ġhraç Katılım prosedürleri Tüzüğün 8. Koordinasyon Komitesine veya Yetkili Ulusal ĠĢletim KuruluĢu‟na.

00 Euroluk bir ücret öder. yazılan nihai raporu gözden geçirir ve her kategori için parametrelerden en az birine uyulması kaydıyla Birlik tarafından uygulanan gösterge kartlarında (bkz. Ulusal ağın oluĢmasından sonra söz konusu ağdan seçilen Ģehir onay makamı olması nedeniyle Cittaslow Uluslararası kuruluĢuna geri iadesiz 600. söz konusu kasabalar daha fazla katılım ve Ulusal ağ oluĢturulması konusunda Ofis Kadrosundan destek isteyecektir. Ek “C”) belirtilen toplam kriterlerin en az %50‟sini karĢılayan Ģehirlerin kabulüne karar verir. . Madde 8 Periyodik Doğrulama SoruĢturmaları Yukarıdaki maddelerde belirtilen adımlar her Ģehirde beĢ yılda bir tekrar edilecektir. ağdaki Ulusal Koordinasyon Komitesi yetkilendirilir (yukarıdaki A-C-D-E maddelerine göre) Ancak bu yazının birinci maddesindeki F ve G maddelerinde düzenleme getirilen prosedürler değiĢmeden kalır. nihai raporu inceleyip Birlik üyeliğine kabule onay verecek olan Uluslararası Koordinasyon Komitesi karar verir. D. 2) Halihazırda bir Cittaslow ağı bulunan ülkelerde ise kabul prosedürü için. Kriterler değerlendirilir. F. yerel Slow Food baĢkanı veya onun temsilcisiyle ve yerel Ulusal ağ organizasyonu baĢkanıyla müĢterek olarak. Kriterlerin en az %50‟sinin karĢılanıp karĢılanmadığı tespit edilir. Koordinasyon Komitesi Ģehrin ağda kalma koĢuluna aynı süre ve prosedürlerle karar verecektir. Cittaslow Tüzüğü‟nde öngörülen temel kriterler doğrultusunda olması gereken ulusal parametreleri belirler. E. G. UluslararasılaĢtırma ÇalıĢma Grubunda aktif olarak çalıĢacak olan yerel bir organizasyon delegesi belirlenir. Ulusal Organizasyonel Yapıya ait Ek C ve F‟de belirlenen kalite ve miktar standartlarını kontrol etmek için bir yerel denetim gerçekleĢtirir. 3) Herhangi bir Cittaslow ağı yer almayan fakat birkaç onaylanmıĢ kasabanın iĢlemde olduğu ülkelerde. Ofis Kadrosu. C.119 Madde 6 Üyelik Prosedürleri Cittaslow‟a kabul edilme prosedürleri aĢağıdaki gibidir: 1) Halihazırda bir Cittaslow ağı bulunmayan ülkelerde Ģu adımların izlenmesi gerekir: A. Üyeliğe kabule. B. Gerekirse UluslararasılaĢtırma politika sorumlusu. Koordinasyon Komitesi usulüne uygun olarak önceden bildirimde bulunmak suretiyle. ara dönemlerde bile bir doğrulama soruĢturması gerçekleĢtirebilir ve ağda kalma koĢuluna karar verebilir. Madde 7 Kabul Koordinasyon Komitesi.

Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaĢmasını sağlayacak planların yapılması. Hava.) kullanımına dikkat çekilerek. 4. 7. Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması. 8.500. Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi.00 Euro 15 -30 bin nüfusu olan Ģehirler 2. mini hidroelektrik güç kaynaklan. yeĢil hidrojen. Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması.00 Euro Tüzüğe ait Ek “C” MÜKEMMELĠYET KOġULLARI Çevre Politikaları 1. Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması. su ve toprak kalitesinin var olan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması. 2. 9. Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar. yerel yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması.500. Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılmasına için planlar yapılması.500. 5. 6.00 Euro 5 binden az nüfusu olan Ģehirler 750.120 Madde 9 Zorunlu Kural Üye Ģehirler.00 Euro 5 -15 bin nüfusu olan Ģehirler 1.00 Euro 30 binden fazla nüfusu olan Ģehirler 3. 3. Madde 10 Harçlar ve Ücretler Üye Ģehirlerden aĢağıdaki ücretler tahsil edilir: Kurul tarafından belirlenen ve her yıl en geç Haziran ayının 30‟unda direkt olarak Birliğe ödenmesi gereken yıllık üyelik ücretleri. Madde 11 Geçici Hüküm 2009 yılı için aĢağıdaki tutarlarda yıllık üyelik ücreti tespit edilmiĢtir: Binden az nüfusu olan Ģehirler 600. bio-yakıt vb. Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢması. . Birliğin idari organlarınca önerilen kampanyalar için her defasında belirlenen amaçların gerçekleĢtirilmesine uyum sağlayacaklarını taahhüt ederler.

birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb.). 8. Geri kalmıĢ kent alanlarının tekrar geliĢimine ve kullanımına yönelik projeler geliĢtirilmesi. Tıbbi yardım merkezlerinin bulunması. 2. Biyo-mimari alanlarının kurulması. yürüyen merdiven. iĢlevlerinin. Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. spor. 3. 7. Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. sosyal merkezler.). merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar. U.P(Kentsel Yenilenme Programı) bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. Cittaslow bilgi Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 1. . Kentte kablosuz sistemlerin kurulması. Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması. kamu tuvaletleri vb. Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. 12. Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve Yerel Gündem 21‟e katılım). 13. Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması.121 10. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. 10. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak dost mağazaların kurulması. Tarihi mekânların. 11. 2.R. Altyapı Politikaları 1. 5. 4. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. Aile yaĢamını ve genel aktiviteleri destekleyici programların oluĢturulması (rekreasyon. Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. YeĢil alanların kurulması ve hizmet alt yapılarının sağlanması (oyun alanları. 6. yaĢlı ve kronik hastalara yönelik ev hizmetleri. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. 9. 11.

9. 7. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 1. 6. 8. 11. okulların yemek hizmetlerinde organik. 8.122 3. Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi. 2. Yerel esnaf ve zanaatkarların ürettiği ürünlerin kalite sertifikalarının oluĢturulması. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. Tele-iĢgücünün tanıtılması ve desteklenmesi. Misafirperverlik 1. 6. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. 4. Tarihi merkezlerde uluslararası turizm iĢaretleri ve turist seyahat rehberinin . YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. 5. Çöp bidonlarının kötü görünümünün önlenmesi ve atık su toplama sistemi için planlar yapılması. 2. 10. Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması. Elektromanyetik alanların izlenmesine yönelik sistemlerin kurulması. Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve desteklenmesi. Kent ve okul bahçelerinin. Yok olma tehlikesinde olan el sanatlarının korunmasına yönelik programların geliĢtirilmesi. 9. Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması. 3. 4. yerel kültürün geliĢmesine olanak sağlaması için desteklenmesi. Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. 7. Kentin renk planlamasının yapılması. Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. 5. Kent halkına çeĢitli hizmetler vermeye yönelik planlar yapılması (belediye hizmetlerinin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve halka internet eğitimi verilmesi). Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması.

). Slow Food iĢbirliğiyle. 4. Farkındalık 1. Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre Projesi‟nin desteklenmesi. web siteleri vb.123 kullanılması. YavaĢ Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. YavaĢ Kent. Turistik iĢletmelerinin. Slow Food iĢbirliğiyle. Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park. 5. 3. Kent halkının. Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. . okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması. 3. kamu alanlarında çalıĢma saatlerine esneklik kazandırılması vb. korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması. Yerel ürünlerin Slow Food‟un Mercati dele Terra Programı kapsamında desteklenmesi. 2. YavaĢ Kent Hareketi‟ne katılım motivasyonunun sağlanması için. genel olarak esnafın. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması. 2. 3. Üye kentlerin resmi yazıĢmalarında Cittaslow amblemini kullanması ve internet sitelerine YavaĢ Kent felsefesini içeren bir bölüm koyması. 6. 5. Özel KoĢullar 1. 7. eylem-kimlik kampanyası için gerekliliklerin karĢılanması. Yerel Slow Food (Slow Food) birliğinin kurulması. 2. okullarda sebze bahçelerinin kurulması. Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri. Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla Slow Food projesinin uygulanması.). 4. YavaĢ Yemek ve YavaĢ Kent faaliyetlerinin yayılmasını sağlayacak programların geliĢtirilmesi. 3. Slow Food Presidia‟nın desteklenmesi ve oluĢturulması. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 1.

124 Tüzüğe ait Ek “D” LOGO Tüzüğe ait Ek “E” RESMĠ DEĞERLENDĠRME KARTLARI Kartlar. Skorların minimum 1 ile maksimum 3 değerleri arasında değiĢtiğini hatırlatırız. kalite ve miktar standartlarının doğrulanması sırasında baĢvuru sahibi Ģehirlerin elde ettiği sonuçları basit bir biçimde gösterir. .

nüfusu 50.125 EK 2: CITTASLOW SEFERĠHĠSAR TEMSĠLCĠSĠ BÜLENT KÖSTEM‟LE 12 MAYIS 2010 TARĠHĠNDE SEFERĠHĠSAR „DA YAPILAN MÜLAKAT Enes Battal Keskin:Seferihisar Türkiye‟de ilk Cittaslow ünvanı alan Ģehir oldu. Çok katlı otellerin olduğu. Mümkün olduğunu görünce de harekete geçiyoruz. çarpık kentleĢme. Daha sonra ki zamanlarda Ġtalya‟ya gittiğinde Cittaslow Ģehirlerinden birinde bulunuyor. Belediye baĢkanı seçildikten sonra. betonlaĢmaya. sıradanlaĢmaya. Seferihisar içinde de harekete geçerek Cittaslow‟u tanıtmaya baĢladık. Bunun yanı sıra. Seferihisar‟a bağlı 14 adet köy kahvehanesinde Cittaslow‟u tanıtan sunumlar yaptık. ġunu da belirtmek gerekir ki. Seferihisar‟da ki yaĢam Cittaslow felsefesine yakın idi. Hedefimiz. Seferihisar Ege kıyılarında bir kıyı Ģehri olmakla beraber sükûnetini koruyabilmiĢ bir Ģehirdir. bunu Seferihisar‟da gerçekleĢtirmenin mümkün olup olmadığını birlikte araĢtırıyoruz. tanıdıklarından gelen e-maillerde böyle bir hareketin var olduğunu ve nasıl bir hareket olduğunu öğreniyor. Cittaslow üyeliği. bu hedef ve bu amaç ile alınmıĢ oldu. nasıl bir yol ve süreç izlendi? Bülent Köstem: 2009 Haziran baĢında Cittaslow‟un merkezi Ġtalya‟ya bir niyet mektubu gönderdik. YaĢanan politik çalkantılardan. Yani Seferihisar‟ın geleceğinin garanti altına alınmasıdır. çirkinleĢmeden. Cittaslow üyeliğine kabul için yerine getirilmesi gereken farklı alanlarda 59 kriter çerçevesinde biz neleri gerçekleĢtirmiĢiz. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliği için üyelik kriterlerinin tamamını mı gerçekleĢtirmek gerekiyor? Bülent Köstem: Hayır. . sanayileĢmeden. gelgitlerden bağımsız bir Ģekilde. Cittaslow kriterlerinden yapabileceklerimizi yapmaya çalıĢtık. Cittaslow fikri nasıl ortaya çıktı? Seferihisar Cittaslow‟a baĢvururken hedefi neydi? Bülent Köstem Cittaslow fikri belediye baĢkanımız Tunç Soyer tarafından gündeme getirildi. Çünkü. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyelik düĢünceniz oluĢtuktan sonra süreç nasıl geliĢti. Niyet mektubumuzu gönderdikten sonra Ġtalya merkezden bize bir cevap geldi. sabaha kadar müzik yayını olan bir yer olsaydık elbette üyeliğimiz daha baĢtan reddedilebilirdi. 59 kriterin en az %50‟sini gerçekleĢtirmiĢ olmak gerekiyor. Ģu an nerede bulunuyoruz sorularının cevaplarını araĢtırdık. baĢka hangi kriterleri gerçekleĢtirebiliriz. Tabi tüm bu geliĢmeler belediye baĢkanlığından önce oluyor. bu üyeliğe Seferihisar ve Seferihisarlılar adına baĢvuruyorduk. Bu toplantıları üyeliğimiz kabul edilmeden önce yaptık. standartlaĢmaya karĢı. güzelleĢerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesidir. Cittaslow üyeliği için en temel Ģart olan. Çünkü Seferihisar. 2009 Haziran baĢında niyet mektubunu gönderdikten sonra. Kendimizi tanıtan bu mektupta ayrıca amaçlarımızı ve Cittaslow olma niyetimizi belirttik. Seferihisar‟ın kendi yolunu çizebilmesidir. Bu cevap üye adaylığına kabul edildiğimiz yönünde bir cevaptı. Seferihisar Belediye Kültür Merkezi‟nde toplantılar yaptık. Kendisi internet ortamında. özellikle Ege kıyılarında kendini gösteren. ÇeĢitli duyuru va tanıtım materyalleri ile halkı bilgilendirmeye çalıĢtık.000‟in altında olmak Ģartını sağlıyordu.

Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme etmekteki amacınız nedir? Bülent Köstem: Aslında Cittaslow‟un tüzüğünde Cittaslow kelimesinin tercüme edilmemesi yönünde bir madde var. Ama Ģunu belirteyim ki örneğin Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinden olan ISO9000 ve ISO14000 belgeleri yoktur. Slow Food felsefesinden hareketle yola çıkmıĢ bir süreç ve yavaĢlık vurgusu önemli. Cittaslow. Bir iki hafta içerisinde böyle bir metni yani Seferihisar‟ın gerçekleĢtirmiĢ olduğu Cittaslow kriterlerini ve gerçekleĢtirmeyi taahhüt ettiğimiz kriterleri yazılı hale getirmiĢ olacağız.126 Enes Battal Keskin: O zaman Seferihisar daha baĢlangıçta üyelik kriterlerinden %50‟sini gerçekleĢtirmiĢti diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Evet. Böylece. “slow” kelimesinin yavaĢ anlamına geldiğini biliyorlar.(Bkz. Yani Seferihisar‟da üyeliğe baĢvururken gerekli kriterlerden bazıları vardı ve biz hem bunlardan puan aldık.Ek 1 Tüzük Madde 4) Ancak Türkiye‟de “citta” ve “slow” kelimeleri bir anlam ifade etmediği için biz Cittaslow kelimesini tercüme etmek zorundaydık. Avrupa‟da ortaya çıkan bir hareket olduğu için. . “biz yavaĢlıyor muyuz”. Dolayısıyla bu tür taahhütler de tam puan olmasa da size puan getiriyor. Yani niyet mektubunu gönderdikten yaklaĢık 5 ay sonra 28 Kasım 2009 tarihinde Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliği gerçekleĢmiĢ oldu. “YavaĢ”. Enes Battal Keskin: Seferihisar‟da Cittaslow tanıtımı için bastırmıĢ olduğunuz broĢürlere baktığımızda Cittaslow‟un çevirisi olarak “yavaĢ Ģehir” değil de “sakin Ģehir” ifadesini kullanıyorsunuz. Biz Cittaslow merkezine 2011 yılına kadar bu belgelerin alınması konusunda taahhütte bulunduk. ÇıkıĢ noktası yavaĢlık olan Cittaslow hareketinin tercümesini “sakin Ģehir” olarak yapmak. Enes Battal Keskin: Cittaslow. “yavaĢ” anlamına gelen “slow” kelimesine olumsuz anlamlar yüklediğini. kelimesine yüklenen olumsuz anlamların yanlıĢ ve haksız olduğu Seferihisarlılar tarafından anlaĢıldıktan sonra yavaĢ kelimesini daha rahat kullanmak isteyebiliriz. Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için o anın Ģartlarından dolayı Cittaslow‟u “sakin Ģehir” olarak tercüme etmeyi daha uygun bulduk. Avrupa‟da Cittaslow‟a üye Ģehirlerde yaptığımız görüĢmelerde halkın. Enes Battal Keskin: Peki gelecekte Seferihisar halkı Cittaslow hareketini benimsedikten sonra “yavaĢ” kelimesini kullanmayı düĢünüyor musunuz? Bülent Köstem: Belki. Enes Battal Keskin: Cittaslow‟a üye olmak için gerekli olan 59 kriterden hangilerini gerçekleĢtirdiniz ve ileriye yönelik gerçekleĢtirmeyi taahhüt ettiğiniz kriterlerin neler olduğu hakkında bilgi verir misiniz? Bülent Köstem: Böyle bir bilgiyi Kültür Bakanlığı‟da bizden istedi. Haziran 2009‟da baĢlayan üyelik süreciniz Kasım 2009‟da tamamlanmıĢ oldu ve Cittaslow üyeliğine kabul edildik. Avrupa‟da yaĢayanlar “citta” kelimesinin Ģehir . hem de gerçekleĢtirmek için taahhütte bulunduğumuz kriterlerden dolayı puan alarak %50 kriter Ģartını tamamladık. “ne kadar yavaĢlayacağız?” Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik. Cittaslow felsefesinden uzaklaĢmak anlamına gelmez mi? Bülent Köstem: Bu konu bizim de üzerinde çok konuĢtuğumuz bir konu. Fakat Türkiye‟de halk bu kelimelerin anlamını bilmediği için biz Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme ettik.

Gönüllü bir kuruluĢun yaptırım gücü nedir? Yani Cittaslow merkezi. Çünkü orada Ģehirler zaten küçük. uluslararası bir birlik Ģeklinde örgütlenmiĢ. Bu çalıĢmaların baĢlangıcında yaklaĢık yirmi tane ressam ve mimarla Seferihisar‟da binaları nasıl güzelleĢtirebileceğimiz konusunda toplantılar yaptık.Bir ev hanımı kendi yaptığı salçaları Sığacık Pazarı‟nda satabiliyor ve ailesine maddi açıdan destek olabiliyor artık. kriterleri koruyamazsanız ya da korusanız bile geliĢtirmezseniz Cittaslow birliğinden uzaklaĢtırılıyorsunuz. Nüfus kriteri. Cittaslow kriterlerinin daha büyük Ģehirlerde uygulanamaz olduğu için mi konulmuĢ? Bülent Köstem: Zannediyorum bu kriterin temel sebebi Cittaslow‟un Ġtalya‟da ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Öncelikle “köy pazarı”nda köylülerin açık pazar kurmasını ve sadece Seferihisar‟da üretilen malların üreticileri tarafından satılmasını sağladık.127 Bu dokümanı size de gönderebiliriz.000. Enes Battal Keskin: Fiziksel değiĢim anlamında yaptığınız çalıĢmalardan bahseder misiniz? Bülent Köstem: Fiziksel değiĢim anlamında Seferihisar‟ın hemen giriĢindeki Atatürk Caddesi‟nde üç tane bina üzerinde çalıĢma yaptık. Nüfusu 50.000‟in üzerinde olan Ģehirlerde uygulanabilir mi? Bülent Köstem: Evet olabilir ve bence zaten öyledir.Ġnsanlar yetiĢtirdikleri ürünleri halde satamadıkları için yıllardır boĢ bıraktıkları.(Bu doküman.000. 10. Cittaslow‟un üyelik yapısı. yavaĢ Ģehir kriterlerinin gerçekleĢtirilmesinin daha kolay olduğu söylenebilir.000 nüfuslu yerler. Nüfus 50. Enes Battal Keskin: Siz Cittaslow‟a üye olduktan sonra Seferihisar‟da neler değiĢti? Kısa vadede neler yaptınız? Bülent Köstem: Cittaslow‟a üye olduktan sonra en kısa vadede gerçekleĢtirdiğimiz en çarpıcı değiĢim köylerde oldu. 5. hiçbir Ģey ekmedikleri tarlalarını tekrar ekmeye sebze-meyve yetiĢtirmeye baĢladılar. Böylece köylerde büyük bir değiĢim oldu. Yaptığımız toplantılar sonucunda . Enes Battal Keskin: Size göre Cittaslow sürdürülebilir bir kent modeli olabilir mi? Nüfusu 50. En çarpıcı değiĢimin yerel üretici üzerinde olmuĢtur diyebiliriz.) Enes Battal Keskin: Cittaslow. birlikten çıkarılıyorsunuz. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliğinin temel Ģartı üyelik baĢvurusunda bulunan Ģehrin nüfusunun 50. 15. Aynı Ģekilde “Sığacık Pazarı”na halden mal getirmeyip burada sadece Seferihisarlıların mallarını satmasına izin verdik.000‟in altındaysa doğal olarak o yerde hayatın biraz daha yavaĢ aktığı. Çünkü Seferihisar‟ın Safranbolu Evleri gibi özel mimarisi olan evleri yok.Böylece insanlar yaptıkları iĢin değerli ve para kazanabilecekleri bir iĢ olduğunu gördüler. gereklerini yerine getirmeyenlere ya da getirip de zamanla değiĢtirenlere nasıl bir yaptırım uyguluyor? Bülent Köstem: Eğer ilk baĢta üye olduğunuz özellikleri.000 nüfusuyla Seferihisar Türkiye‟de bir ilçe iken.000‟in üzerinde olan Ģehirler için ise Cittaslow kriterleri geliĢtirilerek veya yöntem konusunda eklemeler yapılarak uygulanabilir diye düĢünüyorum. üyelik Ģartları gönüllülük esasına dayanıyor. Örneğin 30. Ġtalya‟da büyük bir il merkezi konumundadır. “Cittaslow Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesi‟nin YapmıĢ Olduğu ÇalıĢmalar Raporu” 3 Haziran 2010 tarihinde tarafımıza elektronik posta ile gönderilmiĢtir.000‟in altında olması.

Ayrı ayrı ve farklı gölgelikleri yıktırarak tek bir gölgelik yaptırdık. esnafı. Bunun dıĢında Seferihisar‟a özel. Stratejik bir planımız var.orta . Enes Battal Keskin: Sanayinin Seferihisar‟ın gelir kaynakları arasında bir yeri var mı? Bülent Köstem: Seferihisar‟ın gelir kaynakları arasında sanayi var. kafeleri. Sığacık Kalesi‟ne bakan tarafta balıkçılara ait bina kompleksi diyebileceğimiz bir bina topluluğu vardı. Sonuçta Cittaslow üyeliği ile birlikte insanların el emeği değer kazandı. Böyle bir durumda Seferihisar halkının Cittaslow‟a sahip çıkmaya devam edeceğini düĢünüyor musunuz? Yani halk Cittaslow‟u benimsemiĢ durumda mı sizce? Halkın Cittaslow‟u benimsemesi için gereken çalıĢmaları yaptığınızı düĢünüyor musunuz? Bülent Köstem: Eğer halk Cittaslow‟u benimsemezse Türkiye gibi siyasetin çok gelgitli olduğu bir yerde beĢ sene sonra baĢka bir belediye baĢkanı gelip bütün bu çabaları göz ardı edip farklı bir yoldan gidebilir. Bu talep turizm camiasını. Bu süreç halkın gelirinde bir artıĢ sağladı mı? Böyle bir değiĢim gözlemlediniz mi? Bülent Köstem: Böyle bir değiĢim oldu. ġu an pazar günleri Sığacık‟ta kurulan pazara Ġzmir‟den inanılmaz bir talep var. Enes Battal Keskin: Cittaslow‟a üyelik sürecinizde kısa. Ancak tarım ve turizm sektörüne kıyasla daha küçük bir oranda. Kahvehanelerde plastik masa ve sandalye yerine tahta veya demir masa ve sandalye kullanılması için çaba harcıyoruz. Kahvehanelerin de gölgeliklerini tek tip ve mimariye uygun hale getirdik. Biz onları kalenin arka tarafına topladık. kendi ifadesiyle Sığacık‟ın bu kıĢ hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu ve daha önce kazanmadıkları kadar çok para kazandıklarını söylüyor. ana cadde üzerinde “Belediye Pasajı”ndan baĢlayarak bazı binalar üzerinde mimari güzelleĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları yaptık. Özellikle bu yaz sonu bu konuda elimizde daha çok veri olacak. Çünkü yaz aylarının kıĢ aylarına göre daha verimli ve hareketli geçeceğine inanıyoruz. Aynı Ģekilde Sığacık‟ta derenin yanında. Bir kaç sene sonra daha fazla benimseyecek ve Seferihisar‟ın geleceğini konusunda söz sahibi olup tercih yapabilecektir. herkesi olumlu anlamda etkiliyor. Bütün bu olumlu geliĢmeler halkın Cittaslow‟u benimsemesini hızlandırıyor doğal olarak. Esnaf.Bu plan ilk aĢamada dört senelik bir süreyi kapsıyor. Seferihisar‟a özgü geleneksel bir sanayi dalından söz edemeyiz. Bu kısa süreçte bile insanların hayatına artı bir değer kattık. . Enes Battal Keskin: Yerel seçimler olduğunda Cittaslow üyeliğinizi sağlayan Ģu anki belediye baĢkanı değiĢebilir.uzun vadeli bir projeksiyon hazırladınız mı? Böyle bir planınız varsa ne kadarlık bir süreyi kapsıyor? Bülent Köstem: Evet.Seçim gerçeğini de göz önüne aldığımızda dört yıl ve artı beĢ yıllık bir süreyi kapsadığını söyleyebiliriz. ġu anki haliyle halk Cittaslow‟u benimsemiĢ durumda. Bu yüzden bizim bilgilendirme ve gönüllü artırma çabalarımızın tamamı halkın Cittaslow‟u daha çok benimsemesi için yapılıyor. Enes Battal Keskin: Halkın Cittaslow‟a destek vermesi için reklam ve proje boyutunun dıĢında kanaatimizce halka maddi olarak bir girdi sağlanması gerekiyor.128 oluĢturduğumuz taslağa uygun Ģekilde. Sığacık Kalesi‟nde surların üzerinde bulunan evlerde mimariye uygun değiĢimler yapıyoruz. kahveleri.

Organik tarımı teĢvik etmeye çalıĢıyoruz. Bu durum olumlu gibi gözükse de bu turist yoğunluğu size endiĢe vermiyor mu? Bülent Köstem: Bu konuda Ġtalya‟daki Cittaslow Birliği‟nin de Ģöyle bir paradoksu olmuĢ: Bir Ģehir Cittaslow üyesi olduktan sonra ilgi merkezi oluyor ve insanları kendine çekiyor. Turizm ve tarım. Seferihisar‟ın Ģehir merkezine hiç uğramadığı otel merkezli turizm yerine ev pansiyonculuğu merkeze alan bir turizm politikası izleyeceğiz. çeĢitli fon kaynaklarına baĢvuruyoruz. Bir yandan turizme yönelik adımlar atıyoruz. ben sadece . Bir Ģehri tanımak için o Ģehrin insanlarıyla da iç içe olmak gerekiyor. Biz kentsel geliĢim projelerinde bisiklet yolu. Biz belediye olarak elimizdeki enstrümanlarla bunu sağlamaya çalıĢıyoruz. Turizmin yanında tarıma yönelik çalıĢmalarımız da önemli yer tutuyor. ikisi birlikte düĢünülebilir.000‟den 100. ilgilerin tek merkezden farklı merkezlere dağılması nedeniyle bu olumsuzluk ortadan kalkıyor. Tarım için projeler hazırlıyoruz. onların geleneklerini yaĢam biçimlerini de bilmek gerekiyor. ġu an Türkiye‟deki tek sakin Ģehir Seferihisar olduğu için bütün ilgiyi burası topluyor olabilir. Ama sakin Ģehirlerin sayısı arttıkça. Böylece Ģehir kalabalıklaĢıp sükûnetini kaybediyor. Ama Cittaslow’u reklam için isteyen. farklı Ģehirlere dağılım nedeniyle. Enes Battal Keskin: Bu gün Seferihisar‟a turistik amaçlı gelen insanlar. otopark zorunluluğu getirmeye çalıĢıyoruz. konaklama tesislerinin de sayısının artması gerekecek bunu düĢünerek herhangi bir planlama yaptınız mı? Bülent Köstem: Evet bu konuyla ilgili çalıĢmalarımız var. Cittaslow felsefesini benimseyip o doğrultuda çalıĢmalar yapan Ģehirler kesinlikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlar ve sürdürülebilir bir Ģehir olabilir. Seferihisar‟da yaĢamak isteyenler de buraya uyum sağladığı sürece bir sorun olmaz. izliyoruz. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliği. Seferihisar‟ı yerleĢmek için tercih ederlerse ve Seferihisar‟ın nüfusu 30. Enes Battal Keskin: Turist sayısının artması ile beraber otellerin. Enes Battal Keskin: Cittaslow ile ilgili yaptığınız çalıĢmalar sonucunda Seferihisar çekim merkezi haline gelecek ve turistlerin tercih ettiği bir Ģehir olacak. Sadece turizme bel bağlamayıp tarım ürünlerinin değerini arttırıp.129 Enes Battal Keskin: Seferihisar‟ın Ģu an odaklandığı alan turizmdir diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Turizm ve tarım diyebiliriz. yürüme parkuru. tarım alanında da kalkınmayı sağlamaya çalıĢıyoruz. bir yandan da tarım alanında özellikle mandalinanın değerini arttırmak adına adımlar atıyoruz. Ev pansiyon uygulamasını baĢlatmayı düĢünüyoruz. Bir sene içinde Türkiye‟deki sakin Ģehir sayısı arttığı zaman Seferihisar‟a olan ilgi ve turist yoğunluğunun azalacağını düĢünüyoruz.000‟e ulaĢırsa Cittaslow üyeliğiniz ile ilgili durum ne olur? Bülent Köstem: Seferihisar‟da yaĢamak isteyenlerin buranın yaĢam tarzına uygun Ģekilde yaĢamaları gerekir. Bunun için gelen turistin Ģehre hiç uğramadan otellerde konaklayıp sonra ülkesine geri döndüğü. bir Ģehirde yerel kalkınmayı gerçekleĢtirebilir ve bu kalkınma sürdürülebilir bir kalkınmadır diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Evet sağlar ama garantisi yok Cittaslow‟a üye olmakla her Ģey bitmiyor önemli olan Cittaslow‟u tam anlamıyla benimseyip Cittaslow‟un kriterlerini yerine getirmek ve bunu devam ettirebilmektir.

kalkınma beklentisin en çok kendi halkının sağlıklı yaĢaması için Cittaslow‟a üye olan. Bir kısım Ģehirler de ellerinde olanı kaybettikleri için piĢman olmuĢlar ve Cittaslow ile bunları tekrar kazanma beklentisi içindeler. çevreye yönelik kaygıları olan. Yani turizm beklentisinden. geleceklerini Ģekillendirmek istiyorlar. (Turizm Ģehri olan Bodrum‟un sakin Ģehir olmaya çalıĢması gibi. Enes Battal Keskin: Verdiğiniz bilgiler için çok teĢekkür ederim. Bu gibi Ģehirler Cittaslow‟u turizmlerini düzenlemek için kullanmıĢlar.) Bir kısım Ģehirler de bizim gibi Cittaslow‟a üye olup kendilerini belli bir formatla geleceğe taĢımak. doğaya daha yakın olmak isteyen. kendi halkının daha sağlıklı yaĢamasını isteyen Ģehirler de var. Bunların yanında çok fazla turizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmayan. Ġtalya‟daki Cittaslow Ģehirlerinin bir kısmı belli bir geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢmıĢlar ve belli kriterlere sahipler. Bu Ģehirleri de farklı bir kategori olarak görebiliriz. bunun sonucunda Ģehir halkının yaĢam kalitesinin yükselmesi için üye olmuĢ Ģehirlerdir. ġehirlerinin kalkınması. onun kriterlerini gerçekleĢtirmek için üye olan Ģehirler var. Fakat Cittaslow‟a üye 129 (Seferihar‟ın üye olduğu tarih itibariyle) Ģehirden çoğu Cittaslow‟u bir yerel kalkınma modeli olarak görüp üye olmuĢ Ģehirlerdir. Enes Battal Keskin: Dünyadaki Cittaslow‟a üye diğer ülkelerin Ģehirlerinin Cittaslow‟a bakıĢ tarzları aynı mıdır yoksa farklılıklar var mıdır? Bülent Köstem: Farklılıklar var. .130 Cittaslow logosunu alayım baĢka bir Ģey yapmama gerek yok diyenler için tabi ki sağlamaz.

5272 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun uygulanması hususunda ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilmesi için Bakanlığımıza yapılan baĢvurular da dikkate alınarak aĢağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüĢtür.12. üyelikte bir katılım payı veya aidat ödenecek ise miktarı ile belediyenin en son kesin hesap özeti. b) Uluslararası kuruluĢlara üye olunacaksa. ilgili belediyenin meclis kararı. VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) ĠLGĠ : 31.C. üye olunacak uluslararası kuruluĢun ana statüsünün tam metni ile tasdikli Türkçe çevirisi. kardeĢ kent iliĢkisi kurulacak olan kent hakkında bilgi ve kardeĢ kent iliĢkisinden beklenen faydaların neler olduğu. kardeĢ kent iliĢkisi kurulurken kardeĢ kent protokolleri de imzalanacaksa ilgili protokollerin metni.4. üyelikten beklenen faydalar. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B050MAH0650002/865-80970 7. c) Uluslararası kuruluĢlarla birlikte eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülmesi ve festivaller düzenlenmesi halinde.ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‟NÜN 2005/36 SAYILI GENELGESĠ T. .2004 tarihli ve B050MAH0650002/(50-51)04-82216-(2004/160) sayılı genelgemiz.C.131 EK 3: T. uluslararası kuruluĢ hakkında bilgi ve ilgili belediyenin meclis kararı.2005 (50-51)05 KONU: 5272 sayılı ve 5216 sayılı Kanunların uygulanması Genelge 2005/36 ………………………. Yurt DıĢı ĠliĢkiler Belediyeler. belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirmede veya kardeĢ kent iliĢkisi kurmada Bakanlığımızdan önceden izin alacaklar ve aĢağıda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat edeceklerdir: a) Yurt dıĢındaki bir belediye ile kardeĢ kent iliĢkisi kurulmasında ilgili belediye meclisinin kararı.

MüsteĢar DAĞITIM : Gereği: 81 Ġl Valiliği Bilgi: MüsteĢar Yardımcıları Merkez Birimleri Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanları Kontrolörler BaĢkanlığı ġube Müdürleri . ġahabettin HARPUT Vali Bakan a. Ayrıca yurtdıĢına çıkıĢ amacı. Yurt içindeki belediyeler arasında kardeĢ kent iliĢkisi ilgili belediyelerin karĢılıklı meclis kararları ile kurulabilecektir.132 Belediye baĢkanları ve belediyeyi temsil eden heyetler. yurt dıĢındaki faaliyetlerinin devletin dıĢ politikasına ve uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürüteceklerdir. süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir.

Bu nedenle.MAH.MAH. 1. 5.050. 2.MAH.050. asgari sayıda personel ve asgari süreler için yapılacaktır.076. Belediye birlikleri ve “kamuya yararlı dernek” statüsünde bulunan mahalli idare dernekleri dıĢındaki kiĢi.0002/86-80970(2005/36) sayılı genelgemiz.050.C ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI:B. azami tasarruf ilkelerine uygun olarak. yabancı dil bilgisi ve nitelikler aranacaktır. d) 16/02/2005 gün ve B. 3. 4. görev ve hizmetle iliĢkisi olmayan konular için yurtdıĢı görevlendirme yapılmayacaktır. Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır. dernek.050. c) 24/04/2001 gün ve B.050.ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‟NÜN 2005/62 SAYILI GENELGESĠ T.065.000/597-50137 sayılı genelgemiz. panel vb. Ancak son günlerde DıĢiĢleri Bakanlığı ve valiliklerimizden alınan yazılardan yurtdıĢı görevlendirmelerde bu esaslara uyulmadığı anlaĢılmaktadır. vakıf 20/06/2005 . e) 07/04/2005 gün ve B.MAH. seminer.MAH.076. Belediyelerin seçilmiĢ ve atanmıĢ personelinin yurtdıĢı görevlendirilmelerinde uyulacak esaslar ilgi genelgelerimizle belirlenmiĢtir.050. Görevlendirmeler.MAH. Kamu kurum ve kuruluĢları.VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) Ġlgi: a) 25/06/1997 gün ve B. Belediyeler bütçelerinden kendi görev ve hizmet konuları dıĢında harcama yapılamayacağından.133 EK 4: T. yurtdıĢı görevlendirmelerde aĢağıdaki esaslara uyulması gerekli görülmüĢtür.C. organizasyonlara katılmak için görevlendirilen personelde katılım için gerekli olan. Toplantı.000/328 sayılı genelgemiz.000/806 sayılı genelgemiz.076.076. kongre. Ģirket.076.000/5003/50520 KONU: YurtdıĢı ĠliĢkiler Genelge 2005/62 …………………………. b) 20/09/2000 gün ve B.000/50569 sayılı genelgemiz.

Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah (yol+yevmiye) giderleri dıĢında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. önceden mutabakata varılanlar haricinde. Belediye baĢkanları ve belediyeyi temsilen giden heyetler yurt dıĢındaki faaliyetlerini devletin dıĢ politikasına ve uluslararası antlaĢmalara uygun olarak yürüteceklerdir. Bu konuda Bakanlığımızca yayınlanan ilgi genelgelerin bu genelgeye aykırı hükümleri geçersizdir. harcırah ödenmeyecektir 6. inceleme gezisi vb. vb. DıĢ temsilciliklerimizden.) veya resmi makamlar tarafından yapılmıĢ davet yazıları aranacaktır. rehberlik ücreti vb. Bilgilerinizi ve uygulamanın bu esaslara göre yürütülmesi için gereğini rica ederim. mümkünse ülkeye varıĢlarını müteakip. 11. seminer. YurtdıĢı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir.) ödeme yapılması mümkün değildir. süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir. Ayrıca. Yurt dıĢına giden belediye görevlileri Bakanlığımızca DıĢiĢleri Bakanlığına bildirilecektir. yurt dıĢında bulunulduğu sürece olumsuz imaj ve değerlendirmeye yol açabilecek tutum ve davranıĢlara meydan vermeyecektir. organizasyonu düzenleyen kuruluĢ (Belediye. seminer. Organizasyonu düzenleyen kuruluĢa (var ise) herhangi bir ad altında (eğitim giderleri. belediye adına yurt dıĢına gidecek heyetlerin ziyaret ettikleri ülkelerdeki dıĢ temsilciliklerimize. özel nitelikli ziyaretlere dıĢ temsilciliklerimizin ismini kullanarak resmi hüviyet kazandırılmaya çalıĢılmayacaktır. 7. konaklama ücreti. organizasyonlar ile kardeĢ Ģehir iliĢkileri nedeniyle görevlendirilmelerde. resepsiyon. Belediye baĢkanı ve diğer personelin görev dıĢından yurtdıĢına çıkıĢlarında da ilgili valiliğe bilgi verilecektir. Belediye bütçesinden ödeme gerektiren veya gerektirmeyen her türlü yurtdıĢı görevlendirilmelerde yukarıda sayılan usul ve esaslara uyulacak ve yurtdıĢına çıkıĢın amacı. randevu temini gibi dıĢ temsilciliklerimizin imkânlarını aĢabilecek taleplerde bulunulmayacak. Bu çerçevede. adlarla yurtdıĢında düzenlenen programlar için personel görevlendirilmeyecek. Toplantı. hizmet satın alınması. panel. ġahabettin HARPUT Vali Bakan a. MüsteĢar . 10. tercüman ve mihmandar tahsisi. 9. belediye birliği veya uluslararası kuruluĢ vb. 12. bir nezaket ziyareti gerçekleĢtirmelerinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.134 vb. kuruluĢlar tarafından kurs. kongre. 8. Görevlendirilen personelle birlikte yurtdıĢına çıkan el ve çocuklar için Belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir.

135 DAĞITIM: Gereği: 81 Ġl Valiliğine Bilgi: MüsteĢar Yardımcıları Merkez Birimleri Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanları Kontrolörler BaĢkanlığı ġube Müdürleri .

136 EK 5: FOTOĞRAFLAR Fotoğraf 1. Cittaslow olduktan sonra Seferihisar giriĢine yerleĢtirilen tabela Fotoğraf 2: Cittaslow olduktan sonra değiĢen Seferihisar Belediyesi Duyuru Panosu .

137 Fotoğraf 3: Üretici köylülerin tüketicilere ürünlerini aracısız satabilmeleri için oluĢturulan Köy Pazarı Fotoğraf 4: Esnafa örnek oluĢturması için düzenlenen Belediye Pasajı .

138 Fotoğraf 5: Slow Food düĢüncesini yaygınlaĢtırmak amacıyla yaptırılan logolu önlükle satıĢ yapan bir Seferihisarlı. .

pp. Sayı:7 (1). Urban Management Development. (2005). 2. Ġsmail. ÇAHANTĠMUR ISPALAR. Hüseyin. Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayını. Ġzmir: ss. David. YaklaĢımlar ve Türkiye”. “Yerel Kalkınmada Katılımcı Politikalar: Çanakkale Örnek Alan Değerlendirmesi”.113-130. Ġstanbul. Cevat Geray’a Armağan. . (1996).251-265. Adım Yayınları. Ferhat.Basım. ATAY. (2000).139 KAYNAKÇA AKSAKOĞLU. (2006). “Sürdürülebilir kentsel geliĢmeye sosyokültürel bir yaklaĢım: Bursa örneği”. (2002). AKTAġ. 5. Arzu ve Hülya TURGUT YILDIZ.Yüzyıl Kentleri. Çınar. “Sustainable Urban Development and Transport–A Eurovision for” .Dr. Ankara.Baskı. 7-8 Ekim 2004. Cilt 26. Sayı:42(2). ÇAHANTĠMUR.109-111. (2004). (2007). BAġARAN.Baskı.3-13. Sayı:2. Okutan Yayınları. BANISTER. Ekin Yayınevi. (1999). Vol. Ġstanbul. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Tolan. Sivas: ss. Transport Reviews.20. Kent ve Yerel Yönetim. BAL. (2009). Cilt:7. Ece. “Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı”. tasarım. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. IULA-EMME Yayını. BARLAS. Ġzmir. (2005). Esra Diğdem. Ġzmir: ss. Ġslam’da ġehir ve Mimari. (2001). Ankara: ss.). Ġstanbul. Arzu (2010).215-226. Ġstanbul. Bahriye GÜLGÜN ve Ġsmail YÖRÜK. Prof. Kent Sosyolojisi. Kütahya. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. (1991). (2007). ÇETĠN. Toplumbilime GiriĢ. “Kentlerin Sürdürülebilir GeliĢiminde Güncel YaklaĢımlar Kapsamında YaĢam Kalitesi-Kocaeli Örneği”. BAYRAM. (2008). Bursa BüyükĢehir Belediyesi. (2008). Cumhuriyet Üniversitesi ĠĠBF Dergisi.1-20. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. DUBEN. DENKER. Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. 8. Ankara. Elif Karakurt Tosun(Ed. Alen ve Sadun EMREALP. Bursa. Aslı. “Sürdürülebilirlik Olgusunun Kentsel GeliĢme Sürecindeki Yansımaları”. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. 21. itüdergisi/a mimarlık. CANSEVER. planlama. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme: Araçlar. M. Turgut. TimaĢ Yayınları. Bursa: ss. BBB Yayını. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi.225-256. Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci AraĢtırması. Turhan Kitabevi Yayınları. Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri Ders Notları. ATIL. Kocaeli. “Seferihisar Ġlçesinin GeliĢmesinde Ġç Dinamiklerin Rolü”. (2004). Ġstanbul: ss. Murat.Sami. “Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma”.

2010).wikipedia.2010). HONORE.wikipedia. (1991). Prestel Verlag.Güdül Örneği”.Baskı. (1999). 2. Z. ERCOġKUN. Vol. (2009). (2006). Ankara. YavaĢ. Cambridge.2010). Yerel Gündem 21Uygulamalarına Yönelik KolaylaĢtırıcı Bilgiler El Kitabı. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı._South_Australia (22.2010).org/wiki/Ludlow (21. Ankara:ss. (2007).”.167-170. http://toprakana-slowfood1. http://en. Nükhet.06. (2005).06. Ġstanbul: ss. (1996). YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. (2007).2010).22 (4). Blackwell Publisher. (2007).com/slow-food/ (08. No. . (Çev:Esen Gür). YeĢil Yerel Yönetim. (2008). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. GÖRMEZ.org/wiki/Ludlow (21. Simon. Ankara. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.06.EMME Yayını. (2009). ERTEK. Semih. Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik ArayıĢı. “Sürdürülebilir Kent Ġçin Ekolojik-Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara. Ġstanbul. “Kentsel YaĢam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında Belirlenmesine ve GeliĢtirilmesine Yönelik Bir YaklaĢım: Orta Ölçekli Kent Örnekleri”. Aslı. “Samsun Ġlinde KentleĢmenin Çevresel Açıdan Ġncelenmesi”. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. FAINSTEIN. Sadun.wordpress. HAġTEMOĞLU. Algı Yayıncılık. Manifesto for Sustainable Cities. “1960‟larda Sürdürülebilirlik ve KentleĢme. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi.05. Sahip Olmak Ya da Olmak. Ġstanbul. Ġstanbul. Qualitatiye Sociology. http://sustainablecities. Ġstasyon Caddesi Örneği”.blogspot. Samsun. ERYILDIZ. http://en.311-329.com/ (06. Ahmet. pp.05.06. Mekânsal YerleĢim Derneği Yayını. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Erich. (Çev:Aydın Arıtan). (2006). GÜREL ÜÇER. “Speed Culture: Fast Strategies in Teleyised Commercial Ads. IULA. GAĠNES. Carl. Susan ve Scott CAMPBELL.1.2010). Isparta.wikipedia. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. (1997). New York. http://en. GOTTSCHALK. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Readings in Urban Theory. http://slowfoodgenclik.org/wiki/Cittaslow (15. Hasan ġ.Jeremy ve Stefan JAGER. Kemal . FROMM. Ġslam Ansiklopedisi. Isparta.dk/en/actions/a-paradigm-in-progress/cittaslow-putting-qualityof-life-first (15.org/wiki/Goolwa. “Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye‟nin Kıyı Politikası”.wikipedia.21-29 GÜNBEYAZ.140 EMREALP. C:4. Arıtan Yayınevi. Alfa Yayınları. “Avustralya”. http://en. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi.2010.06. Özge Yalçıner.

2010).wikipedia.cittaslow.cittaslowludlow. http://www.2010).2010) http://www. http://www. http://www.pdf (19.05.2010).arkitera.2010).cittaslowludlow.com.2010).141 http://tr.2010).asp?ID=4 (06.ekoiq.06. http://www.2010).2010). http://www.05.comune.04. http://www.pdf (29.06.2010).com. http://www.cittaslowgoolwa.05.ebso.arkitera.php?Pid1=3&PLv=1 (21.php?sayfa_no=555 (13.uk/Cittaslow/FuturePlans.06.au/join.cittaslowludlow.06.org/wiki/Avustralya (07.berwick-cittaslow.com/group.com/h51930-yavas-sehrin-baskani-da-yavas.06.06.2010).cittaslowgoolwa.05.tr/turkce/kentlesme/Kentges_raporu_son.06.uk/page.05.org.wikipedia.wikipedia.gov.php?option=com_content&view=article&id= 55&Itemid=65 (15. http://www. http://www.uk/ (12.2010).org.org/index.2010).cittaslowseferihisar.wikipedia.06.06.econturk.html (21. http://www. http://www.net/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5B1%5D.com/news.org/wiki/%C4%B0talya (07.2010).06.2010).org/wiki/Seferihisar.06.2010).2010).05.tr/kurumsal/sayfa.05.php?gid=5832212719&v=info (15.2010).06.org.cittaslow.2010).2010).05.org.org/wiki/%C4%B0ngiltere (07.cittaslowgoolwa. http://tr.2010).uk/images/stories/spring%202008%20newsletter. http://www. http://tr.cittaslow.htm (13.05.distinctlycumbrian.doc (27.au/history.cittaslowludlow. http://tr.php?action=displayNewsItem&ID=48923 (14.wikipedia.2010). http://www.2010). http://www.2010).facebook.php?method=network&action=country&id=23 (10.cittaslow. http://www. http://tr.05.org/wiki/Fast_food (29.au/ (15.06. http://www.com/h41395-yavas-hayatin-hizli-yukselisi._%C4%B0zmir (12.org/wiki/Ya%C5%9Fam_kalitesi (25.wikipedia.2010).pdf (29. http://www.php?Pid1=3&Pid2=11&PLv=2 (21.com.uk/page.org.2010). http://www.org. .2010). http://www.05.2010). http://www.wikipedia.html (22.06.org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II.05.pdf (06.arkitera.06. http://www.it/attach/slow-statuto-en.05.org/index.html (15.html (19. http://www. http://tr.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik (05.2010).fi.co.bayindirlik.uk/ (21.org. http://tr.html (22.au/faq.06.pdf (13.greve-in-chianti.2010).com/roportajlarDetay.net/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5B1%5D.

org/makale/kultur.06. Ġmge Kitabevi Yayınları.tr/Haberler/yavas-sehir-hareketi-100-kente. http://www. http://www. 8.com/about_us/eng/manifesto.aspx?aType=RadikalHaberDetay&Date=01.06.utikad.orvieto-info.06. http://www.paradoks.06. Osman.).yapi. http://www. http://www. http://www.2010).05. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.12. http://www.2010). http://www. RuĢen.aspx?content=1098 (12.2010). KentleĢme Politikası.06.winchester.Yüzyıl Kentleri. Seferihisar Halk Eğitim Müdürlüğü Yayını.142 http://www.pdf (13. Ankara.2010).pdf (07.2010) http://www.2009 &ArticleID=966892 (13.bel. KELEġ.2010).06.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. Arife.tr/default_B1.org/pagine/welcome.org.net/index.izmir.2010). http://www. .2010) http://www.tr/gazete. Ekin Yayınevi.kentlob. Ġzmir: ss. “Seferihisar‟ın Kentsel GeliĢimi”. Ġzmir.06.05.gov.turkiye-rehberi. Elif (Ed. Bursa. http://www.slowfoodanadolu. KELEġ.07. Seferihisar ve Seferihisarlılar. (2005).izmirdesanat.2010).html (20.05.org/yavas-sehirler (15. ĠLKER.yayildi_68844. http://www. http://www. 21. (1998).uk/Documents/committees/town%20forum/WTF066%20%20Appendix%201. http://www.06.2010).2010).tbmm.2010) http://www.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSay i=53&RecID=1329 (25. (2004).com/ (12.05. Ġmge Yayınları. Kentbilim Terimleri Sözlüğü.tr/index.2010).tr/ (14.gov. http://www.georgiaorganics.85-92.gov.net/harita/resim/Turkiye/izmir-haritasi.06. http://www.2010) http://www.06.jpg (14.2010).html (19.2010). (04.saygid.php?option=com_content&view=article&id=6:sakinsehir&catid=1:son-haberler&Itemid=50 (14.kent (06. http://www.tr/UIKDocs%5Caalborgsarti.mimarlarodasi.tr/kanunlar/k5393.2010).org.seferihisar. RuĢen.terramadre. http://www.05.php/baskanin-mesaji/slow-food-carlo-petrinibilinc-ve-sorumluluk/ (08. KARAKURT TOSUN.06. (2004).lasso (08.org.com.2010).05.lasso?n=en (14.pdf.gov.kentli.org/makale/yil5_sayi2/ekarakurt52.com.pdf (13.04.2010).seferihisar.slowfood.pdf (27.2010).org/conference/ (03. KARADAĞ.tr/haberler/?id=3767 (15. Basım.tr/mimarlikdergisi/index.php/Kuresellesme-Surecinde-Kentlerimize-Giren-YeniTuketim-Mekânlari-Ve-Yitirilen-Kent-Kimlikleri.tr/Radikal.htm (02. 7-8 Ekim 2004.2010).06.oecd.com/index.20).org. (2010).radikal.06.05.mimarlarodasi. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi.

(Çev:Osman Akınbay ve Derya Kömürcü).12. 44(4). Ġzmir: ss. (Ed:Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik). ÖZEN GÜÇLÜ. Sosyoloji Sözlüğü. “CittàSlow: Producing Slowness against the Fast Life”. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Baskı. C. Time & Society. Nobel Yayınları. Mustafa. Vol. ÖZCAN. William (Ed. ÖZGÜR. Vol. PALABIYIK.363-382. (1997).13(2-3). “Sustainability and cities: extending the metabolism model”. (2000).23.. Ankara.4.) (2008). pp. ĠletiĢim Yayınları. pp. (2002). KÜÇÜKCAN. Hamit. (2008). KentlileĢme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci. KUNDERA.445-446 MARSHALL.143 Ankara. Vol. YavaĢlık. Seferihisar Belediyesi Yayını. (2005). (2010). (2008). Milan. “Seferihisar Çevresinde Arazi Kullanım Sorunları”. Ġstanbul: ss. (Çev:Ġlhan Pınar). Ekin Kitabevi. Allison. Urban Studies. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. (Çev:Özdemir Ġnce). Modern Toplumsal DüĢünce Sözlüğü. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ġslam Ansiklopedisi..71-74. No:1. Local Environment. Ġstanbul: ss. Ankara. QUAID. ÖZTÜRK. (1999). (2004). Vol. Sayı. “Ġtalya”.447-452. KentleĢme. Bursa. “Ġngiltere”. Hüseyin ve KÖSECĠK.1667-1691. “The Sustainability Inventory: A Tool to Assist US Municipalities Advance Towards Sustainability”. Azmi. (1999). TOKĠ Haber Dergisi. (2010). Sevinç. Mara. Richard. . G. pp. NEWMAN. Kültür Bakanlığı Yayınları. KüreselleĢme ve YerelleĢme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir GeliĢme – AB ve Türkiye Örneği. 1. W. AyĢegül ve ALGAN. Muhammet (Ed. Ġstanbul: ss. Vol. Can Yayınları. Ġstanbul.219-226. Ankara. Bilim ve Sanat Yayınları. P.135-156 MUTLUER. pp. (Çev:Melih Pekdemir). Seyyahların Ġzinde Seferihisar. pp. Siyasal Kitabevi. Nesrin. Tarık. Ġstanbul. Ankara. Ġslam Ansiklopedisi. David. Gordon. MENGĠ. Ġzmir. “Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler: Uygulanabilirliği ve Ölçümü Üzerine”. “Sustainable Cities or Cities That Contribute To Sustainable Development ?”. Talip. Ġnan. (2001). “Out of Time Fast Subjects and Slow Liying”. “Sürat Çağına Ġnat YavaĢ ġehirler”. C.). Nobel Yayınları. (2004). MIELE.36-42. Ankara. (2004). OUTHWAĠTE.. KentlileĢme ve Kentsel DeğiĢme.7. PARKĠNS. Space and Polity. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi.Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform.296-299. (2002). 7-8 Ekim 2004. (2003). 34(109. ÖZER. Wendy. POCOCKE. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. SATTERTHWAITE. Lanscape and Urban Planning.22.

doc (13. 7-8 Ekim 2004.com/. (2006). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Çev:Kamran Tuncay). Ankara: ss.. Seferihisar. SCHNEIDER.disscouncil. Prof.. SHIVA. “KentleĢmenin Sosyo Ekonomik Etkileri”.Vol. Marina ve NIJKAMP. Ankara. (2009). “Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları”. “Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız?”. Ġzmir.1. Alternatif Üniversite Yayınları. . “Good.144 SAYAR. Sasha.49-58. USA. (2003). Ümit. Kent Mekânı ve KüreselleĢme”. Blackwell Publishers Ltd. Ġstanbul. Ġstanbul. Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine Ġrdelemeler. Ġstanbul. “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi”. Sayı:12. Kültür Bakanlığı Yayınları. Stephen. TEKELĠ./Cittaslow%20Community%20Chest%20Criteria.69-84. Ġstanbul: ss.70(4).. Tarık. 3rd Edition. (1999). Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement”. TimaĢ Yayınları. Bgst Yayınları. TAġ. (2009). (1994). Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. SOYKAN. Örnekleri Ve Türkiye Ġçin Dersler”. USLU. Ġhsan.05. Murat(Ed. Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayını. Events and Debates. (Çev:Nil Duruöz).163-174 ġENGÜL. TSENKOVA. (2001). Saysel. Ġstanbul. S:8. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. XXI. Yakut.). TMMOB ġehir Plancıları Odası Yayını. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. ġĠMġEK.384-402. ULUSOY. (Çev:Ali K. Ġzmir:ss. YAZAR. VAN GEENHUISAN.2010). (2010). Cevat Geray’a Armağan. Cogito. Dr. “Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?”. Ġstanbul: 23-35. Clean. SENCER. Yeryüzü Demokrasisi. (2003). Kemal. College English. XXI. (2008). No. Elçin Gen ve Onur Günay). Kolokyumu Bildiriler Kitabı. (1979). Selis Kitaplar. “Sürdürülebilir YeĢil Kent Fikirleri. Seferihisar Kaymakamlığı. Ankara. Peter. (1992).129-140. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. (1999). Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. Türkiye’de KentleĢme. (2004). Cilt:7.. Stephen. Kadir Hakan. Bursa. Ahmet ve VURAL. H. Ġlhan.Tarık. “Sosyal Adalet. Vandana. ġehirleĢme. Dünya ġehircilik Günü 23. (1999). Toplum ve Bilim Dergisi. Sayı: 64-65. Ġstanbul: ss. YavaĢla!/Hayattan Bir Defa Geçeceksin.9-20. (2004). SEZAL. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. TMMOB Mimarlar Odası Yayını. Nilüfer ve TAġ. Sade Hayat. SHAUKLAND. Füsun. Ankara. The City Reader. pp. Bursa: ss. Belediye Dergisi. (1996). Graeme. (2009). TMMOB Mimarlar Odası Yayını. www. New York. WHEELER. Aysel.

YURTSEVEN. Kadir Hakan. Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir YaklaĢım. Rıdvan. H. Detay Yayıncılık. TMMOB Mimarlar Odası Yayını. Bursa: ss. “Sürdürülebilir Kent: Göstergeleri. KÖSTEM. Ankara. H.115-122.Baskı. YavaĢ Hareketi. Ozan KAYA ve Serhat HARMAN. Cittaslow Seferihisar Temsilcisi. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı.145 YAZAR. Detay Yayıncılık. DĠĞER KAYNAKLAR Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi‟nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu. (2007). 12 Mayıs 2010 tarihinde Seferihisar‟da Yapılan Mülakat (Ek 2).(2010).Rıdvan. (2009). Bülent. . YURTSEVEN. 2. Ankara. Formu ve Planlama Süreci”. XXI. 3 Haziran 2010.

... 55. 54.... 84............ 62. 92. 32. 100............ 34 hızlı yaĢam.... 70..... 35....... 101.. 63... 6..... 49...... 36...... 63.. 89.... 5... 74.. 55....... 84.. 47... 90. 85.... 15....... 53 C Carlo Petrini . 81. 41. 88.... 102 Seferihisar Belediyesi 74. 92.. 68. 86 Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği .............. 55. 56. 94...... 52... 63.... 93.. 32... 24. 97.. 81........ 75.. 96. 9....... 52... 2.... 34 kent . 101 B Bilimsel Komite .... 75 G GDO .... 85........... 86... 18....... 40. 99. 58... 99. 16... 54. 51.. 97..... 80.... 46... 86.. 60... 80.. 92. 54... 48.... 100... 57. 91....... 23....... 101 köy pazarı .. 90.. 6 F Fastfood .. 102 M Mekke .... 97...... 55... 17.. 77. 61. 33 O Orvieto . 66... 53.... 63......... 98 Sığacık . 61. 83.... 93... 25. 69......146 DĠZĠN A Avustralya ... 101 Ġzmir .... 40....... 1. 56.. 37... 2..... 38 E Erich Fromm........... 65....... 68..... 45...... 75... 95. 85... 79.... 92...... 79...... 92 Cittaslow Logosu ....... 81......... 42............ 84... 79.. 41..... 99. 43.. 76. 53....... 80 küreselleĢme . 68...... 101 Ġtalya ...... 77. 10. 33.. 79. 92. 66 Milan Kundera .... 101................ 67.... 74........... 95... 57.. 53....38.. 75..41.. 30. 81.. 94..... 78.. 101 kentsel yaĢam kalitesi ..... 97 sürdürülebilir geliĢme. 19...... 30... 100 Goolwa 53....... 59.. 86...... 8......... 76. 45... 102 kentleĢme .. 70. 65. 86........ 101 Convivia .. 31.......... 41.... 95... 56......35. 48....... 41 Cittaslow ... 2.... 96. 73........... 71. 95..... 41 Seferihisar 1.. 55.. 37.... 51... 1. 76.. 86.... 67. 42 Bra. 100.. 98 K Kemal Sayar .... 69.... 88... 83.... 18..... 69. 94. 61. 62. 53....... 71.. 91....... 85. 67... 75. 21... 76...... 90. 81.53. 94.......... 40. 77 satsuma ... 40.... 85.... 43.... 58. 3. 55.. 40...... 46.. 1............. 56...... 63.... 59......... 102 Cittaslow Festivali ... 43. 80.... 30.. 58... 52 ... 69. 83... 18... 3. 80........ 15. 90. 91. 57.. 98 Sığacık Pazarı ... 55. 77.. 19... 101. 32. 21......... 61.. 1......... 57 Ludlow ........ 98.. 60. 76. 102 S Sakin ġehir..... 83.. 71 Saturnini . 68.. 78.. 16.. 62. 101. 97. 73. 44..... 102 Gro Harlem Brundtland ......... 22. 92.. 80.......... 20....... 60... 100... 54.. 96... 53.. 84........... 50... 95 salyangoz ...... 22.... 86.. 42...... 56..... 88........ 61....... 3.... 74... 72..... 17... 100.... 45.. 28. 9 H hız ........ 52.... 72........ 73..... 78... 100. 101.. 74.. 73.... 83......... 36 L Lezzet Sarayı . 23........ 101.. 98..... 86.. 90. 11. 8. 49.. 89. 55.... 31. 18.......... 25... 88.. 93.......... 38 İ Ġngiltere . 66........ 81.. 98........ 97.. 66...... 60. 88. 92..

. 17.. 23... 31. 20............. 98 Toskana .... 47 Yerel Kalkınma.... 8... 96.. 26.. 9... 2....... 9....... 36 yavaĢ yemek . 16.... 32... 3. 99.. 3........... 9.... 38.... 100....... 32....... 8..... 77. 50. 78....... 62....... 23 . 79...... 102 sürdürülebilirlik ..............41. 3.... 94 Terra Madre .147 sürdürülebilir kentleĢme . 99...... 32........ 35.... 55 Y yavaĢ 1.. 27.... 32... 73.. 21....... 60....... 36....... 84.. 77.. 78... 101.. 45 Yerel Gündem .. 57......... 3.. 36..... 14.. 13....... 52............. 34.. 35.... 5..... 5............ 65..... 100........ 19.. 1..... 45........ 79 yavaĢlık ............... 25. 94...... 44...... 96.. 98 Toprak Ana ..... 57 yavaĢ Ģehir ........ 28... 53... 19............ 1. 11. 100 yavaĢ yaĢam ........ 100 YavaĢ Pazar ... 56. 50.... 33.. 22.. 2... 102 T Teos ...

148 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful