SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ (Yüksek Lisans Tezi

) Enes Battal KESKĠN Kütahya - 2010

T.C. DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ

DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER

Hazırlayan: Enes Battal KESKĠN

Kütahya-2010

Kabul ve Onay Enes Battal KESKĠN‟in hazırladığı “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” baĢlıklı Yüksek Lisans tez çalıĢması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre değerlendirilip oybirliği ile kabul edilmiĢtir.

...../....../2010

Tez Jürisi Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER (DanıĢman) Prof. Dr. Mehmet Sami DENKER Yrd. Doç. Dr. Feyzullah ÜNAL

Ġmza Kabul Red

Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

iv Yemin Metni Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” adlı çalıĢmamın. tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düĢecek bir yardıma baĢvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluĢtuğunu..... bunlara atıf yapılarak yararlanılmıĢ olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.. .../2010 Enes Battal KESKĠN ../..

2008 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı‟nda yüksek lisans eğitimine baĢladı. . tez dönemindedir. Halen eğitimine devam eden Keskin. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü‟nden mezun oldu. “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ Olarak YavaĢ ġehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği” konusunu incelemektedir. Ġlk ve ortaöğrenimini farklı illerde tamamladı.v ÖZGEÇMĠġ 1976 yılında GümüĢhane Kelkit‟te doğdu.

Sürdürülebilir Kent.v ÖZET SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ OLARAK YAVAġ ġEHĠRLER (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR ÖRNEĞĠ KESKĠN. Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Tez DanıĢmanı: Yrd. Doç. Bu çalıĢmada sürdürülebilir kentleĢme kavramına farklı bir bakıĢ olarak “Cittaslow (YavaĢ ġehir)” yaklaĢımı incelenmiĢtir. değiĢim ve geliĢimin devamlılığını sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik çıkarların çevre ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği yerlerdir. Dr. YavaĢ ġehir . Bu çerçevede ilgili literatürün taranması yoluyla YavaĢ ġehirleri ortaya çıkaran nedenler tespit edilmiĢ ve YavaĢ ġehir olmak isteyen Ģehirlerin yerine getirmek zorunda olduğu kriterler ortaya konulmuĢtur. Bu bağlamda Cittaslow‟un sürdürülebilir bir kent modeli olarak ortaya konulup-konulamayacağı tartıĢılmıĢtır. Cittaslow kriterlerinin sürdürülebilir kent bağlamında Ģehirleri fiziksel ve sosyo-kültürel olarak nasıl etkilediğini belirleyebilmek için Seferihisar incelenmiĢtir. Seferihisar. Ayrıca Cittaslow hareketinin tarihsel süreci ve dünya çapında yayılma durumu örneklerle incelenmiĢtir. ekosistemdeki yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için. 2010. 161 sayfa Sürdürülebilirlik. Cantürk CANER Temmuz. Elde edilen veriler ve bilgiler ıĢığında. Anahtar Kelimeler: Cittaslow. Bu tanımlardan hareketle kentlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢtir. Enes Battal Yüksek Lisans Tezi. insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulması olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir kent ise. Sürdürülebilirlik.

In this context. “Cittaslow (Slow City)” approach is investigated as a different view on the concept of sustainable urbanization. Sustainability . Enes Battal M. Sustainable cities are the places where the environmental concerns are aligned with socio-economic interests to ensure the continuity of transformation and development. In this context. Prof.vi ABSTRACT SUSTAINABLE URBAN CONCEPT IN A DIFFERENT PERSPECTIVE SLOW CITIES (CITTASLOW): SEFERĠHĠSAR CASE KESKĠN. 161 pages Sustainability is defined as the retention of the human negative impact on the ecosystem at the level which should not exceed carrying capacity of the system. Seferihisar. Keywords: Cittaslow. through literature reviews. inorder to transmit the non-renewable resource to future generations. Cittaslow is discussed whether it can be put as a sustainable model city or not. Thesis. reasons which cause Slow Cities are revealed and criteria that have to be fulfilled by the cities eager to be identified as Slow City are put forward. Slow City. Additionally.A. In this study. Cantürk CANER July. Seferihisar is investigated to determine how Cittaslow criteria affects the cities‟ physical and socio-cultural sustainability. 2010. Cittaslow movement‟s historical process and the situation throughout the world is examined with examples. In the light of data and information obtained. Department of Public Administration Supervisor: Asst. different approaches have been developed to ensure the sustainability of cities. Moving from this definition. Sustainable City.

...............................................2............... 30 2..... xi GĠRĠġ ............ BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi................. 19 1..............................1..5........................4.......................vii ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖZET..................................................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ .......................................................2.....................5.....................................................................6...... CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK ............................................ Yönetim Boyutu......................2............................................. BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) ...... 32 ......... Sosyo-Kültürel Boyut ........................................................ 9 1........ 21 1.................................. 22 1.........5............. BM Binyıl Zirvesi ....... SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI ................ 10 1............................................................................... 7 1.......................1........2........................................ SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI.................. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI ........................................................ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI................... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ ........... 23 1.................................................................................. 12 1...............................5...................... Çevresel Boyut ............ Mekânsal (Fiziksel) Boyut ............ Ekonomik Boyut ........................... x KISALTMALAR ..................... 27 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ: YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW) 2........5............................................... ix ġEKĠLLER LĠSTESĠ ......3....... 15 1........................... 13 1............................................ 12 1........ KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW .1......4.....3...........4....................2.............................................................. Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz) ......................1.................................2............. v ABSTRACT ............... 20 1.................................7............................. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ .......................... 24 1.............5.......................................3.5.............. 19 1................2............................... 5 1......................................2........ 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI 1............................................... vi TABLOLAR LĠSTESĠ ..............

................................................................ 48 2........................ 53 2.Avustralya ..................................................................................2.............2.... Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ ........................................................... Özel KoĢullar ............ Farkındalık ÇalıĢmaları ............... 97 ...... 95 3.........................4................................1....... 70 3.........................4................................viii 2.. Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı .......................4.......................... 4....... 65 3.........................2..................................3..6... 37 2..........3. YavaĢ Hareketi (Slow Movement) ...........6...... Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar................. CITTASLOW KRĠTERLERĠ ............. DÜNYADA CITTASLOW(YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI . 49 2............ 46 2...3.. Misafirperverlik ÇalıĢmaları ..3.............3................................................1.......................3.............................6.... 50 2.2................... Tarihsel GeliĢimi .....1........................................ 35 2......2..7................ Altyapı Politikaları . 94 3........... Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları ................. Mevzuat .............. 46 2.............................. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar ..............3.......2.....2.....2.......3.....................................................................2........................................................................1.......................................... 75 3...........2...2........ Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri ..............3.3.......... Ludlow-Ġngiltere .........8...............1....................................... Altyapı ÇalıĢmaları .......... Cittaslow... 67 3.. Ekonomik Yapısı ............5............................... SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI ...3.......................................................... 35 2........4........................3........ Tarımsal Kapasitesi ....6......... 51 2......2...5...1.... 60 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR 3.......... BaĢvuru Süreci .......7....5....4.........................6...................... SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ ....... Goolwa ..... Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi ................. 80 3................ 84 3................................ YavaĢ Yemek(Slow Food) ..... 74 3...... 55 2.............................................3. Misafirperverlik ........ ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar ............. Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları . 90 3.............................. Çevre Politikaları ...2..................4...... 81 3.............................................2............ 70 3.................................................. Çevre ÇalıĢmaları .....1..........3...................2..... 65 3.................... 53 2......................................2....................6. 47 2...... 50 2...................3......................................4.1...........................................................2...........1............................. 55 2...... SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ .................... 50 2....1.................. 58 2.....6............. CITTASLOW TARĠHÇESĠ...........4......6...........2.............. 40 2........................ Farkındalık OluĢturma ..........3....1.................. 89 3...2............ Turizm Olanakları .............................5........1.......................1...............................................3......2...............Orvieto-Ġtalya.....1.3...........2.. 73 3.......................................3...... 71 3. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi ......... 49 2....4..........................2..............

.........................................................................................................................................................................................ix SONUÇ ................... 100 EKLER ................................................................................................................................................................................. 146 .... 139 DĠZĠN ...................................................... 103 KAYNAKÇA ......................................

............... 12 Tablo 1.... 11 Tablo 1.1: “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program....x TABLOLAR LĠSTESĠ Sayfa Tablo 1..........................................................2: Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri ........ 8 Tablo 1. 57 Tablo 3...................................3: Binyıl Kalkınma Hedefleri .. 70 Tablo 3...................................................1: Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli .................. 73 ...... 27 Tablo 2................4: EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri .......... ..........................................2: Gündem 21‟in Bölüm BaĢlıkları ........1: Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi ....................................

... 56 Harita 3...................................... 78 ....... 67 Harita 3.................................................. 36 Resim 2..............................4: Cittaslow Ludlow Sembolü .....................1: Carlo Petrini ...........................1: Ekonomik.....2: Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu ..5: Cittaslow Goolwa Sembolü .................xi ġEKĠLLER LĠSTESĠ Sayfa ġekil 1......... 15 HARĠTALAR LĠSTESĠ Harita 2......... 61 Resim 3....................................................... 69 RESĠMLER LĠSTESĠ Resim 2.............................1: Ġtalya Orvieto Kenti ......... Sosyal ve Çevresel Boyutlar Arasındaki EtkileĢimler ............................. 45 Resim 2...........................................................................................1: Seferihisar Cittaslow Belgesi ........................... 59 Resim 2................................................1: Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu ............2: Cittaslow Logosu ...............................................

xii KISALTMALAR ADNKS AIDS BBB BM-HABITAT ÇEVKO EF EMAS FEE GDO HIV ICLEI IUCN ĠZKA ĠZSU OECD SAYGĠD TOKĠ UKOME UNCED UNCHS UNCTAD UNDP UNEP URP USA WCED WSSD Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi EdinilmiĢ Yetersiz BağıĢıklık Sistemi Sendromu Bursa BüyükĢehir Belediyesi BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢimleri Programı Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Avrupa Vakfı Ekolojik Yönetim ve Denetim Planı Çevre Eğitim Vakfı Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar Ġnsan BağıĢıklık Yetmezlik Virüsü Uluslar arası Yerel Çevre GiriĢimleri Konseyi Dünya Doğayı Koruma Birliği Ġzmir Kalkınma Ajansı Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği Toplu Konut Ġdaresi UlaĢım Koordinasyon Merkezi BirleĢmiĢ Milletler Çevre Ve Kalkınma Konferansı BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢmeleri Merkezi BirleĢmiĢ Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı Kentsel Yenilenme Programı Amerika BirleĢik Devletleri Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi .

xiii TEZ METNĠ .

yaĢam tarzını standartlaĢtırmasının ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasının önüne geçmek. çevreye duyarlı ve turizm merkezli yerel kalkınmayı gerçekleĢtirmek için. Hayatın neredeyse her alanını etkileyen küreselleĢme kavramı da yine tüm özellikleri ile değil Ģehirlere olan etkileri .1 GĠRĠġ Doğayı hiçe sayan ve doğal kaynakları hiç bitmeyecekmiĢ gibi savurganca kullanan iktisadi kalkınma anlayıĢı dünyamızı “sürdürülemez” hale getirmiĢtir. Ģehirlerin dokusunun. gelecek kuĢakların da gereksinmelerini dikkate alan. Sürdürülebilir kentleĢme bağlamında yavaĢ Ģehir (cittaslow) hareketini incelediğimiz bu çalıĢmanın amacı. Bu yaklaĢımlardan biri de “yavaĢ Ģehir(cittaslow)” hareketidir. yüzyılın sonunda insanlık vicdanı. nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaĢmayan Ģehirler için geliĢtirilmiĢ alternatif bir sürdürülebilir kent modelidir. dünya çapında yayılma durumunu ortaya koyarak sürdürülebilir kent olma iddiasını tartıĢmaktır. Dünyanın bir miras değil emanet olduğu düĢüncesi çerçevesinde. doğadaki diğer canlılara da hayat hakkı tanıyan ve insanın doğanın efendisi değil bir parçası olduğunu söyleyen “sürdürülebilir bir dünya için sürdürülebilir kentleĢme” yaklaĢımına ulaĢmıĢtır. ÇalıĢmanın ana hipotezi Ģöyledir: YavaĢ ġehirler (Cittaslow). ilgili literatürün taranması yoluyla yavaĢ Ģehirlerin özelliklerini ortaya çıkarmak. ÇalıĢmanın sınırlılıklarını ise Ģunlardır: Sürdürülebilirlik olgusu tüm boyutlara ile değil kentlere olan etkisi bağlamında incelenmiĢtir. yaĢam kalitesini esas alan. yavaĢ Ģehir (cittaslow) kavramının anlaĢılmasını sağlamak. Sanayi Devrimi‟yle baĢlayan ve daha iyi bir yaĢam için insanların fabrikaların bulunduğu kent merkezlerine akın ettirildiği kentleĢme süreci. Türkiye‟nin hali hazırda ilk ve tek Cittaslow‟u Seferihisar‟ı inceleyerek. küreselleĢmenin. KüreselleĢmenin de etkisiyle dünyanın her yerinde aynı türden problemlerin var olduğu görülmüĢ ve insanlığın geleceği için kent merkezli çözümler araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. Elde edilen veriler ve bilgiler ıĢığında. XX. hem bugünün hem de gelecekte aynı yerde yaĢayacak insanları ve onların yaĢam kalitelerini merkeze alan farklı sürdürülebilir kent yaklaĢımları ortaya konulmuĢtur. yavaĢ Ģehir kriterlerinin hem dünyada hem de ülkemizde belirli bir ölçekte yer alan Ģehirleri nasıl dönüĢtürdüğünü/dönüĢtüreceğini belirleyebilmektir. ekolojik sorunların çıkıĢ noktası olmuĢtur.

Cittaslow (YavaĢ ġehir) konusunda ülkemizde yapılan ilk müstakil bilimsel çalıĢma olma özelliğine sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Bu alanda yazılmıĢ kitap ve yayınlanmıĢ makalenin yok denecek düzeyde olması.2 çerçevesinde ele alınmıĢtır. Seferihisar özelinde ise birincil kaynak olarak mülakat/görüĢme yöntemine baĢvurulmuĢtur. Konuyu içeren süreli yayınlardaki yerli ve yabancı makaleler. . çalıĢmamızda birincil kaynak olarak internet kaynaklarını kullanmayı zorunlu kılmıĢtır. ihtiyaçlara cevap verememektedir. ÇalıĢmamız üç bölümden oluĢmaktadır. Seferihisar örneği incelenerek somutlaĢtırılmıĢtır. Türkiye‟de ki kentlerde Cittaslow üyesi olmak konusunda bir hareketlilik baĢlamıĢtır. Ġsminin aksine hızla yayılan bu hareket. Cittaslow konusunda yeterli yerli kaynak bulunmayıĢı bilgilenme sürecinin medya haberleri üzerinden malumat düzeyinde kalmasına neden olmakta. sürdürülebilir kentleĢme kavramı çerçevesinde. dikkatleri üzerine çekmiĢtir. sürdürülebilir kentleĢmenin boyutları. YaklaĢık 60 kentin daha Cittaslow üyesi olabilmek için Kültür Bakanlığı‟ndan bilgi istediği belirlenmiĢtir. sürdürülebilirlik olgusu. dergiler taranmıĢtır. Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliğine kabul edilmesinden sonra. Dünyanın sürdürülebilirliğinin kentlerden yola çıkılarak sağlanabileceğinden hareketle. bu anlamda Cittaslow üyesi olmak isteyen kentlerimiz için önemli bir rehber olacaktır. 20 ülkeden 132 üye kent boyutuna ulaĢmıĢtır. Ne var ki bu geliĢme bilimsel ya da akademik bir meraktan çok. ülkemizin gündemine Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliğine kabul edilmesiyle girmiĢtir. Ayrıca bu çalıĢmanın. kitaplar. Cittaslow üyeliği Seferihisar‟ı hiç beklenmedik bir Ģekilde tüm ülkenin gündemine getirmiĢ. Seferihisar örneğine yönelik ortaya çıkan medya ilgisinden kaynaklanmıĢtır. 2010 yılı Haziran ayı itibariyle dünyada. Yüzlerce üye kente yayılan YavaĢ ġehir(Cittaslow) hareketi ise. tüm üye Ģehirleri değil. Cittaslow Hareketi‟nin yeni bir oluĢum olması nedeniyle hakkında yapılacak çalıĢmalara kaynak teĢkil edecek bilgi birikimi sınırlıdır. ortaya çıkıĢının (1999) üzerinden henüz 11 yıl geçmesine rağmen. ÇalıĢma. YavaĢ ġehir (Cittaslow) Hareketi. tarihsel geliĢimi ve boyutları incelenmiĢtir. Birinci bölümde. Yöntem olarak tez çalıĢmasının baĢlangıcında literatür taraması yapılmıĢtır. ilkeleri ve göstergeleri ortaya konulmuĢtur.

bir Cittaslow olarak Seferihisar incelenmiĢtir. “yavaĢ Ģehir(cittaslow)” kavramının ortaya çıkıĢı.3 Ġkinci bölümde. Ayrıca Cittaslow‟un dünya çapında etkisi ve yayılma düzeyi örneklerle açıklanmıĢtır. Bu nedenle çalıĢma alanı olarak üçüncü bölümde. sosyo-ekonomik kaynaklı yerel potansiyelleri araĢtırılmıĢtır. Konunun somut bir örnek üzerinde açıklanması teze katkı sağlaması bakımından önemli ve gereklidir. kültürel. Bu bağlamda. Seferihisar‟ı yavaĢ Ģehir olmaya götüren arka plan olarak. . sürdürülebilir kentleĢmeye farklı bir bakıĢ olarak yavaĢ Ģehirler(cittaslow) incelenmiĢtir. felsefesi. Bu çalıĢmaların Cittaslow Seferihisar‟ın sürdürülebilir kent olma iddiasının sürekliliğini sağlayıp sağlayamayacağı tartıĢılmıĢtır. tarihi. tarihsel süreci ve Cittaslow olabilmek için karĢılanması gereken sürdürülebilirlik kriterleri açıklanmıĢtır. Seferihisar‟ı Cittaslow yapan süreç ayrıntılı olarak anlatılmıĢ ve Cittaslow kriterlerini yerine getirmek için yapılan ve yapılacak çalıĢmalar tespit edilmiĢtir.

4 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI .

Sürdürülebilir Kentsel GeliĢmeye Sosyokültürel Bir YaklaĢım: Bursa Örneği.org. Planlama. ve Derya K. ekolojik dengenin bozulması ve doğal kaynakların yok olması bu geliĢmelerin ağır bedeli olmuĢtur. Bilim ve Sanat Yayınları.3 21.3.2010). teknolojideki ve sanayideki geliĢmelerin doruğa ulaĢtığı bir dönüm noktası olurken. artık insanlık bir dönüm noktasına 1 Gordon Marshall. Tasarım.Basım.mimarlarodasi.2 Bu dünya görüĢünün devlet. yüzyılın baĢı. Sayı:2. yüzyılın son çeyreği. Denker.Baskı. 4 http://www.(2008). Böylelikle vakit kaybetmeden çözüm aranması gerektiği ortaya çıkmıĢ ve dünyadaki pek çok ülkeyi bir çatı altında toplayarak çalıĢma yapma ve çözüm önerileri üretme fikri ortaya çıkmıĢ ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının yolları araĢtırılmıĢtır. Sami. Ġstanbul: s. Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri De rs Notları.13. .706. Osman A. çevre ve kalkınma bağlamında.5 1. IULA. Bu bağlamda insan yaĢamı için tehdit oluĢturan olumsuz geliĢmelerin farkına varılması “sürdürülebilirlik” kavramının temelini oluĢturmaktadır. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı. Oysa bu gelecek kuĢaklar açısından büyümeyi riske sokan bir yönelimdir. (2005). 5 Sadun Emrealp.tr/mimarlikdergisi/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID= 1329 (25. Kütahya: s. insan ve ekonomi anlayıĢlarının ciddi ekolojik sorunlara kaynaklık ettiği aĢikardır. Ona göre tabiat.1. Yerel Gündem 21Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler El Kitabı. 3 Arzu Çahantimur ve Hülya Turgut Yıldız.EMME Yayını. Bu anlayıĢ. 2.06. İTÜ Dergisi/A Mimarlık. (Çev). 20. 8. (1999). toplum. 2 M. Kaynakların yanlıĢ kullanılarak tüketilmesi ve çevre kirliği sorunlarının evrenselliğinin anlaĢılmasıyla beraber.4 Özellikle. gerek doğal kaynakları kullanarak gerek savurganlığa ve kirlenmeye yol açan yöntemler benimseyerek. insanlığa hizmet etmeye mecbur ve insanlar tarafından köle yapılması gereken bir varlıktır. Sosyoloji Sözlüğü.5 Bu durumu Erich Fromm radikal bir dille Ģöyle ifade etmektedir: “Çoğu kimse farkında olmasa bile. insanlık için oldukça karamsar ve ürkütücü bir geleceğin resmedilmeye baĢlandığı bir dönemdir. tamirinin ve yerine konulmasının bir sürece bağlı olduğu fark edilmiĢtir.313. Ġstanbul: s. (2002). iktisadi büyüme biçimlerinin çoğunda.1 Batılı olarak adlandırabileceğimiz bu yaklaĢımın en belirgin örneği Bacon‟un doğaya yaklaĢımıdır. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI Günümüzde yaĢanan ekolojik sorunların dünyayı mekânik bir biçimde algılayan ve tasarlayan modernist dünya görüĢünün bir sonucu olduğu bilinmektedir. Ankara: s. Cilt:7. çevreden daha fazla Ģey isteyen bir politika izlemiĢtir.

Bu düĢüncelerin sonucunda insanlığın çıkıĢ yolu.706. çevre ile kalkınma arasında bir denge oluĢturulmasına ve kalkınmanın “sürdürülebilir” olmasına bağlanmıĢtır. dünyadaki artan yoksulluk ve iĢsizlik.11 “çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle. 11 RuĢen KeleĢ.”6 Bu düĢüncelerden hareketle. Sahip Olmak Ya da Olmak. ĠĢte bu ideolojinin adı “Sürdürülebilir Kalkınma”dır. sürdürülebilir kalkınma kavramıyla yakından ilgilidir.g.112. Ġmge Yayınları.8 Ġlk olarak Stockholm Çevre Konferansında geniĢ boyutlu bir Ģekilde tartıĢılan ve bir zihniyet değiĢikliği gerçekleĢmeden çözüm bulunamayacağı belirtilen ekolojik sorunlar insanlığın gündeminde ilk sıralara oturmuĢtur. (2006). s. çevre sorunlarının.6 gelmiĢtir.9 Bu perspektif doğal çevreyi koruyabilir.10 Sürdürülebilir GeliĢme kavramı Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nde. bugünkü ve gelecek kuĢakların hak ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın.g. Arıtan Yayınevi. günümüzdeki iktisadi geliĢme de çevresel kaynaklara ve geleceğe yönelik yatırımlar yapılarak sürdürülebilir. s. 02 Haziran 2006. Ġstanbul: ss.Aydın A(Çev). Bu sürecin ardından gelen sorgulama süreci Batıda yeĢil hareket ve diğer ekolojik grupların yükselmelerine sebep olmuĢtur. Aynı doğrultuda. Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye‟nin Kıyı Politikası. 10 Marshall. .e. (1997). 8 Marshall. Kentbilim Terimleri Sözlüğü.e.13..e. Bu süreç bir çevre ideolojisinin ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik Arayışı “BaĢkent Mekân Günü” Panel ve Arama Konferansı.7 -8. a. 9 Kemal Görmez.g. s. . a. doğal çevredeki kaynakların temelini koruyan politikalara dayalı bir iktisadi büyüme anlayıĢıdır. (1998).. Emrealp. yeni ve geniĢ bir bakıĢ açısı ile ele alınması zorunluluğu doğmuĢtur.. ekonomik geliĢmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüĢü” Ģeklinde tanımlanmaktadır. hatta daha iyi duruma getirebilir.7 Sürdürülebilirlik kavramı. uluslararası eĢitsizlik gibi sorunlara da yönelecek Ģekilde. Yapacağı bir seçme ile ya kendisi ile birlikte tüm canlıları ve dünyayı ortadan kaldıracak ya da yaĢamını ve geliĢimini sürdürmeye devam edecektir. Ankara. 6 7 Erich Fromm.706. s. sağlıksız kentleĢme. Sürdürülebilir kalkınma. Ankara: s.21. a.

14 Ġlhan Tekeli. büyüme ve kaynaklar arasındaki iliĢkilere değinilerek. Cevat Geray'a Armağan. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ Roma Kulübü tarafından 1972 yılında hazırlanan “Büyümenin Sınırları” adlı raporda. Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. 17 Emrealp. 16 Esra Diğdem AktaĢ.2010). Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine İrdelemeler.12 Gelinen noktada sürdürülebilirliğe iliĢkin bir kaç farklı tanım yapılabilir: Sürdürülebilirlik. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. Kentlerin Sürdürülebilir Gelişiminde Güncel Yaklaşımlar Kapsamında Yaşam Kalitesi-Kocaeli Örneği. s.19.htm (02. bozulmadan. Siyasal Kitabevi.. Ġsveç‟in Stockholm kentinde 1972 yılında yapılan BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Çevresi Konferansı‟nda bulmuĢtur. kaynak kullanımında kuĢaklararası hakkaniyeti gözeten. Sürdürülebilirlik. denetimsiz büyümenin kontrol altına alınması gerektiği üzerinde durulmuĢtur. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. (2007). Dr. 13 Özge Yalçıner ErcoĢkun.7 Sürdürülebilirlik kavramı IUCN tarafından 1982 yılında kabul edilen Dünya Doğa ġartı belgesinde de yer almıĢtır. Bu Ģarta göre.9. 15 http://www. Sürdürülebilir Kent İçin Ekolojik-Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara-Güdül Örneği.org/makale/kultur.g. Ankara: s. (2007). Yüksek Lisans Tezi. Doktora Tezi.2. insanların yararlandığı kaynakların optimum sürdürülebilirliğini baĢarabilecek biçimde yönetilmeleri ve bunun türlerin bütünlüğünü tehlikeye atmayacak biçimde yapılması gerekmektedir. 1. sürekli olarak yeniden belirlenmeye çalıĢılan bir ahlak ilkesidir”. a. Kocaeli: s. 1.729.16 Sürdürülebilirlik kavramı. Konferans‟ın sonuç bildirgesinde. sürekliliği olan herhangi bir sistemin iĢlerini 15 kesintisiz.13 Bir baĢka tanıma göre “Sürdürülebilirlik çevre hareketi içerisinde ortaya çıkan. Prof. kalkınma ile çevrenin birlikteliğini vurgulayan ilkeler ortaya konmuĢtur. ekosistemindeki tüm çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için. insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulmasıdır.04.17 Sürdürülebilirlik kavramını 1987 yılında Dünya Kalkınma ve Çevre 12 AyĢegül Mengi ve Nesrin Algan.13. . Ankara: s.14 Diğer bir tanıma göre. (1999). Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme-AB ve Türkiye Örneği. ilk uluslararası ifadesini.kentli. Ankara: s. (2003).4. Baskı. oldukça yaygın olarak kabul gören ve içeriği siyasal süreç içinde.e. aĢırı kullanımla tüketmeden sürdürebilmesidir.

kirlilik. “. çevre problemlerinin çözümüne iliĢkin ilk uluslar arası organizasyon olan Stockholm İnsan Çevreleri Konferansı (Stockholm Conference on the Human Environment) gerçekleĢtirilmiĢtir. Lizbon (Portekiz) de..06.l. New York:p. UNEP. http://www. hızla geliĢen dünyada yerleĢme ve konut problemlerini tartıĢmaya açmak amacı için BM Habitat I Konferansı düzenlemiĢtir. tarafından. Brandt Komisyonu tarafından North-South: A Programme for Survivals(Kuzey-Güney:Yaşam İçin Bir Program) (1980) ve Common Crisis: North-South Co-Operation for World Recovery (Ortak Kriz:Dünyayı Kurtarmak İçin Kuzey-Günetyİşbirliği) (1983) kitapları yayınlanarak sürdürülebilir bir dünyanın önemine dikkat çekilmiĢtir.pdf (04. Van Couver (Kanada)‟da.8 Komisyonu tarafından hazırlanan “Ortak Dünyamız/Geleceğimiz” adlı raporda da görmekteyiz. Habitat II Konferansı düzenlenerek sürdürülebilir geliĢmenin sağlanabilmesi için yerel yönetimlerle iĢbirliğinin önemi üzerinde durulmuĢtur. Prestel Verlag.de kronolojik olarak verilmiĢtir. yönetici. Manifesto for Sustainable Cities. önümüzdeki yüzyıl içinde bu gezegen büyüme sınırlarına dayanmıĢ olacaktır. 19 BM-HABITAT ve diğer organizasyonlar tarafından yapılan çalıĢmaların sürdürülebilirlik gündemi üzerinde önemli etki oluĢturanları Tablo 1. II.1. Rio De Janeiro (Brezilya)da.2010). sanayici ve bilim adamından oluĢan The Club of Rome(Roma Kulübü) adlı topluluğun yayınladığı The Limits to Grow (Büyümenin Sınırları) baĢlıklı raporda yer alan sonuç cümlesi olan. . Bu çerçevede BM Genel Kurulu tarafından 1978 yılında sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir yerleĢimleri teĢvik etmek için BM-HABITAT kurulmuĢtur. “Ortak Geleceğimiz” (Our Common Future) yayınlanarak “sürdürülebilirlik” kavramı tanımlanmıĢtır. Aalborg (Danimarka) da düzenlenen Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar Avrupa Konferansında Yerel Gündem 21 (Agenda 21) imzalanarak sosyal eĢitlik ana fikri vurgulanmıĢtır. UNCHS kurulmuĢtur. UN-Habitat tarafından düzenlenen Dünya Zirvesi (Earth Summit)‟nde sürdürülebilirliğin sosyal önemi vurgulanmıĢtır.18 Sürdürülebilirliğin Dünya gündeminde önemli bir yer edinmesi ile birlikte sürdürülebilirlik kavramını ve hedeflerini dünya genelinde anlatmayı kendine görev bilen pek çok uluslararası organizasyon oluĢmaya baĢlamıĢtır.. Tablo 1. 1972 1976 1978 19801983 1987 1992 1994 1996 1996 18 19 Jeremy Gaines ve Stefan Jager. WCED tarafından Brundlant Raporu.gov.bayindirlik.” denilerek konunun önemi uluslararası düzeyde ortaya koyulmuĢtur. Ġstanbul (Türkiye)‟da. Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi 1972 Bir grup araĢtırmacı. Sürdürülebilir Kentler Avrupa Konferansı düzenlenmiĢtir.eğer günümüzdeki nüfus artıĢı.tr/turkce/kentlesme/Kentges_raporu_son.8. (2009). yiyecek üretimi ve kaynak kullanımı aynı hızla devam ederse.

Nanjing (Çin) da düzenlenmiĢ olan World Urban Forum IV‟de. tüm dünya ülkeleri için ortak hedefin.. Johannesburg‟da düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (World Summit on Sustainable Development )‟de. Van Couver (Canada)‟da düzenlenmiĢ olan World Urban Forum III de hızlı kentleĢmenin insanlar.e. aynı dönemde Norveç BaĢbakanı olması nedeniyle. a. ekonomi ve politika üzerindeki etkileri tartıĢılmıĢtır.1.gov. farklı kültürlerin kesim noktası olarak ele alınarak. Nairobi (Kenya) da UN-Habitat tarafından düzenlenen World Urban Forum I‟de.1.14.g. BirleĢmiĢ Milletler tarafından ardı ardına yayınlanmıĢ olan Yeni Yüzyılda Kentler ve Diğer İnsan Yerleşmeleri (Declaration on Cities and Other Human Settlements) ile ilgili deklerasyonlar ile sürdürülebilir kentsel geliĢmenin sağlanması ve yoksulluğun azaltılması konularındaki uluslararası toplumsal sorumluluğa dikkat çekilmiĢtir. değerlendirilerek sürdürülebilir kentleĢme için katılımcı yerel yönetimin önemi bir kere daha vurgulanmıĢtır. s. Sürdürülebilir bir dünya için yapılan uluslar arası çalıĢmalardan bazıları etkileri ve kapsamları nedeniyle dünyamızda dönüm noktası diyebileceğimiz dönüĢümlerin baĢlangıcı olmuĢtur. Bu nedenle sürdürülebilirlik çalıĢmalarının tarihindeki bu önemli baĢlıkları ayrıntılandırmak gerekmektedir. “sürdürülebilir kalkınma” kavramının yaĢama geçirilmesine yönelik küresel eylem planına giden yolun temel taĢlarını döĢemiĢtir. .9 Tablo 1. 2010: 243-244.tr/. Barcelona (Ġspanya)‟da düzenlenen World Urban Forum II‟de. 1. her yaĢ grubu ve her sosyal gruptan insan için dengeli bölgesel geliĢme gerekliliği üzerinde durulmuĢtur.2. çevresel geliĢme ile ekonomik kalkınma arasındaki dengenin kurulmasına ve geliĢmenin “sürdürülebilir” olmasına dikkat çekilmiĢtir. uygar ve her konuda eĢit haklara sahip bir küresel toplum yaratılması ve bir taraftan çevreyi korurken diğer yandan ekonomik ve sosyal geliĢmeyi sağlayacak Yerel Gündem 21 esaslarının uygulanmasının yerelden küresele kadar tüm ölçeklerde gerçekleĢtirilmesi olduğu belirlenmiĢtir. (Devam) 2000 2000 20002001 Günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen BM Binyıl (Milenyum) Bildirgesi imzalanmıĢtır. “Brundtland Raporu” olarak da adlandırılan bu rapor. Venedik (Ġtalya) da düzenlenen Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Toplantısı’nda Habitat II Deklarasyonu‟nun nasıl uygulanabileceği tartıĢılmıĢtır. 2002 2002 2004 2006 2008 Kaynak: Çahantimur.20 Komisyon‟a baĢkanlık eden Gro Harlem Brundtland‟ın. kentler. Emrealp. kültürel çeĢitlilik ve sürdürülebilir geliĢme için barıĢ kültürünün önemi üzerinde durulmuĢtur.bayindirlik.21 20 21 http://www. Habitat II de ele alman konular. Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz) 1987 yılında WCED tarafından yayınlanan “Ortak Geleceğimiz” baĢlıklı bu raporda. kentler.

. (2005). Sayı:7 (1). Kalkınmanın sürdürülebilirliği. bir baĢka ifadeyle 21. Cilt 26. “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan UNCED. finans ve yardım faaliyetlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmekte ve hiçbir ülkenin diğer ülkelerden soyutlanarak kalkınamayacağını ileri sürmektedir. 24 http://www. bir “Çevre ve Kalkınma Konferansı” düzenlenmesini kararlaĢtırmıĢtır. devletlerin ticaret. yalnızca “sürdürülebilir kalkınma” kavramını yaĢantımıza sokmakla kalmayarak.2 -4.24  Kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen “sürdürülebilir gelişme” kavramının yaĢama geçirilmesine yönelik bir eylem planı niteliğindedir.10 Rapordaki temel kaygı çevre ile kalkınmanın uyumsuzluğu ve çevrenin kalkınma uğruna feda edilmesidir.2.000‟in üzerinde sivil toplum kuruluĢu temsilcisinin katılımıyla bu zirve. 22 Murat Çetin.2. binlerce resmi temsilcinin ve 35. Sivas: ss. Rapor.  Bir yandan günümüzün ağırlıklı sorunlarının üstesinden gelmeyi.179 ülkenin Devlet ve Hükümet BaĢkanları ile birlikte. BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı) BM Genel Kurulu. katılımcı süreçlerin önce BirleĢmiĢ Milletler‟ce.  Ġnsanlığın temel gereksinimlerinin karĢılanmasını. Bu zirve. ekosistemlerin daha iyi korunmasını ve yönetilmesini amaçlamaktadır. çevrenin ekonomik geliĢmenin kaynağı ve sınırı olduğu düĢüncesinin benimsenmesine bağlıdır.bayindirlik.15. s. 1992‟de Brezilya‟nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleĢtirilmiĢtir.22 1. yaĢam standartlarının iyileĢtirilmesini.23 UNCED‟in temel çıktısı “Gündem 21” baĢlıklı küresel eylem planıdır. yüzyılın gündemini oluĢturmayı hedeflemektedir. Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma. BirleĢmiĢ Milletler‟in en yüksek katılım düzeyine ulaĢılan toplantısı olma özelliğini korumaktadır. a. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi. BM‟in en tanınmıĢ belgelerinden biri durumuna gelen Gündem 21.g..gov. 1989 yılında aldığı kararla.e.tr/. ardından da tüm hükümetler ve diğer kurum ve kuruluĢlarca dikkate alınmasını sağlamıĢtır. öte yandan da dünyamızı gelecek yüzyılın tehditlerine karĢı hazırlamayı. 23 Emrealp.

Gündem 21‟in baĢlıkları Tablo 1. yönetimi ve kullanımında bütünleĢik yaklaĢımların uygulanması Bölüm19: Zehirli ve tehlikeli ürünlerin yasadıĢı uluslararası dolaĢımı dahil olmak üzere. Katılımcı yaklaĢımın. Gündem 21‟in Bölüm BaĢlıkları KISIM I: SOSYAL VE EKONOMĠK BOYUTLAR Bölüm 1: GiriĢ Bölüm 2: GeliĢmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılması için uluslararası iĢbirliği Bölüm 3: Yoksullukla mücadele Bölüm 4: Tüketim alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi Bölüm 5: Demografik dinamikler ve sürdürülebilirlik Bölüm 6: Ġnsan sağlığının korunması Bölüm 7: Sürdürülebilir insan yerleĢimleri geliĢmesinin desteklenmesi Bölüm 8: Karar alma sürecinde çevre ve kalkınmanın bütünleĢtirilmesi KISIM II: KALKINMA ĠÇĠN KAYNAKLARIN KORUNMASI VE YÖNETĠMĠ Bölüm 9: Atmosferin korunması Bölüm10: Toprak kaynaklarının planlanması ve yönetimine bütünleĢik yaklaĢım Bölüm11: OrmansızlaĢma ile mücadele Bölüm12: Hassas ekosistemlerin yönetimi: çölleĢme ve kuraklık ile mücadele Bölüm13: Hassas ekosistemlerin yönetimi: dağların sürdürülebilir geliĢmesi Bölüm14: Sürdürülebilir tarımın ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi Bölüm15: Biyolojik çeĢitliliğin korunması Bölüm16: Biyoteknolojinin çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm17: Okyanusların. zehirli kimyasal maddelerin çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm20: Tehlikeli atıkların yasadıĢı uluslararası dolaĢımı dahil olmak üzere. rasyonel kullanımı ve geliĢtirilmesi Bölüm18: Tatlısu kaynaklarının temini ve kalitesinin korunması: Su kaynaklarının geliĢtirilmesi. . 2005: 17. Tablo 1. bu küresel eylem planının tamamına yansımıĢ olduğu görülmektedir. denizlerin.11 Gündem 21 üç ana ve bir tamamlayıcı kısımdan oluĢmakta ve toplam 40 bölümü içermektedir.2‟de görülmektedir. kamu duyarlılığının ve eğitimin özendirilmesi Bölüm 37: Kapasite geliĢtirmeye yönelik ulusal mekânizmalar ve uluslararası iĢbirliği Bölüm 38: Uluslararası kurumsal düzenlemeler Bölüm 39: Uluslararası hukuki araçlar ve mekânizmalar Bölüm 40: Karar alma sürecinde bilgi Kaynak: Emrealp. tehlikeli atıkların çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm21: Katı atıkların ve atık suların çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi Bölüm 22: Radyoaktif atıkların güvenli ve çevresel açıdan sağlıklı bir Ģekilde yönetimi KISIM III: TEMEL GRUPLARIN ROLLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Bölüm 23: BaĢlangıç Bölüm 24: Sürdürülebilir ve hakkaniyetli geliĢme yönünde kadınlar için küresel eylem Bölüm 25: Sürdürülebilir geliĢmede çocuklar ve gençlik Bölüm 26: Yerli halkların ve toplulukların rollerinin tanınması ve güçlendirilmesi Bölüm 27: Hükümet-dıĢı kuruluĢların rolünün güçlendirilmesi Bölüm 28: Gündem 21‟in desteklenmesinde yerel yönetimlerin giriĢimleri Bölüm 29: ĠĢçilerin ve iĢçi sendikalarının rolünün güçlendirilmesi Bölüm 30: ĠĢ çevrelerinin ve sanayinin rolünün güçlendirilmesi Bölüm 31: Bilimsel ve teknolojik topluluk Bölüm 32: Çiftçilerin rolünün güçlendirilmesi KISIM IV: UYGULAMA ARAÇLARI Bölüm 33: Mali kaynaklar ve mekânizmalar Bölüm 34: Çevresel açıdan sağlıklı teknolojinin transferi. iĢbirliği ve kapasite geliĢtirilmesi Bölüm 35: Sürdürülebilir geliĢme için bilim Bölüm 36: Öğretimin.2. kıyı alanların ve canlı kaynaklarının korunması.

2.2. Milenyum Bildirgesi‟nde bu ortak değerlerin yaĢama geçirilmesine yönelik hedefler de belirlenmiĢtir25 Ayrıca dünyada bir dönüm noktası olması öngörülen ve Tablo 1. 21. hoĢgörü. Tablo 1.4 Eylül 2002 tarihleri arasında Güney Afrika‟nın Johannesburg kentinde düzenlenmiĢtir. 2005: 24. yüzyılın uluslararası iliĢkileri açısından zorunlu görülen temel ilkelerin “özgürlük.3‟te sıraladığımız kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik hedefler de belirlenmiĢtir. sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması Kalkınma için küresel bir ortaklık geliĢtirilmesi Kaynak: Emrealp.tr/. .k. “Rio+10” adıyla da anılmaktadır.12 1. dayanıĢma.4. 10 yıl önce düzenlenen 1992 Rio Zirvesi sonrasında dünyada Gündem 21 uygulamalarının değerlendirilmesini hedeflemesi nedeniyle. ortaya konan bu hedefler “Binyıl Kalkınma Hedefleri” olarak adlandırılmaktadır. Binyıl Kalkınma Hedefleri Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 Hedef 4 Hedef 5 Hedef 6 Hedef 7 Hedef 8 AĢırı yoksulluğun ve açlığın azaltılması Evrensel temel eğitimin sağlanması Cinsler arası eĢitliğin sağlanması ve kadınların yapabilir kılınması Bebek ölümlerinin azaltılması Ana-çocuk sağlığının iyileĢtirilmesi HIV/AIDS. 6-8 Eylül 2000 tarihleri arasında yapılan liderler zirvesinde.g. BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Sürdürülebilir kalkınma baĢlığının ilk kez küresel bir konferansa adının verildiği Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi. eĢitlik.3. doğaya saygı ve ortak sorumluluk” olduğu belirtilmektedir. yoksulluğun azaltılması baĢta olmak 25 26 http://www.bayindirlik.3. “Uygulama Planı” ile “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi” benimsenmiĢtir. 26 Ağustos . günümüzün en güçlü ve öncelikli küresel taahhüt belgelerinden biri olarak kabul edilen BM Binyıl (Milenyum) Bildirgesi imzalanmıĢtır. Zirve‟ye katılan tüm hükümetlerin imzaladığı Uygulama Planı. BM Binyıl Zirvesi BM‟nin New York‟taki Genel Merkezi‟nde. Bildirge‟de.gov.26 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi‟nin iki temel çıktısı olarak. 1. 2015 yılına kadar gerçekleĢtirilmek üzere. a.

doğal kaynakları tüketme hızımızın doğal sistemlerin emilme ve kendini çözülme yenileme hızını aĢmamasını ifade etmektedir. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI Sürdürülebilirliğin. 27 1. çevreyi koruyan kalkınma felsefesinin temelini oluĢturmaktadır. Sürdürülebilirliğin inĢa edilebilmesi ancak ekonomik. toprak. tüketim. “sürdürülebilir kalkınma” hedefine yönelik küresel taahhüt yinelenmekte ve uygulamanın güçlendirilmesi gereği vurgulanmaktadır. biyolojik çeĢitliliğin ve insan sağlığının korunmasının yanı sıra.org/. uygulama araçları gibi konuları kapsamaktadır. s.13 üzere. a. Hasan ġ. ekonomik kalkınma sağlanırken doğal kaynakların (atmosfer.econturk. su ve ormanlar gibi) kısıtlı olduğunun 27 28 Emrealp. gelmektedir. ikincisi katılımı.31 Sürdürülebilir ekonomi ilkesi. (2006)..25. HaĢtemoğlu.g.org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II.kentli.3. korunarak değerlendirilmeleri. Zirve‟nin diğer temel çıktısı olan “Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirgesi”nde. su ve toprak tarafından kapasitesini aĢmaması anlamına sürdürülebilirlik. Çevresel Çevresel sürdürülebilirlik. gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırarak fakirliğin azaltılması. su ve toprak kalitesinin hem insan varlığı ve refahını.e.2010).pdf (27. hava.org.9. 1960’larda Sürdürülebilirlik Ve Kentleşme. . sağlık. üçüncüsü ise doğal kaynakların korunmasını ifade etmektedir.doc (27.mimarlarodasi. 29 http://www.tr/UIKDocs%5Caalborgsarti. buna paralel olarak insanlar arasındaki eĢitsizliğin ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir. 30 Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutu. Isparta.29 Sürdürülebilir kavramının temelinde kaynakların korunması ve geliĢtirilmesi bulunmaktadır. hem de hayvan ve bitki yaĢamını her zaman için sürdürmeye yetecek standartlarda sürekli kılınmasını da içermektedir.2010) 30 http://www. doğaya bırakılan kirlilik yoğunluğunun hava. doğal kaynaklar. sosyal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik olarak tanımlanabilecek üç boyutundan söz etmek mümkündür. Isparta: s. 28 Sürdürülebilirliğin Çevresel Boyutu. Bu boyutlardan birincisi adil paylaĢımı. ekonomik sürdürülebilirlik.05. 31 http://www. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü . sosyal ve çevresel bu üç boyutun aynı paralellikte ve zamanda gerçekleĢebilmesiyle sağlanabilir. özellikle yenilenebilen kaynakların kendilerini yenileme sınırları aĢılmadan kalkınmaya destek olabilmeleri. Kaynakların sürekli olarak.05. ekonomik sistemin insanların temel ihtiyaçlarına cevap verebilmesi. İstasyon Caddesi Örneği Yüksek Lisans Tezi.

sürdürülebilirlik için çevresel ve ekonomik karar mekanizmalarını bütünleĢtirmektir. (2005). sosyal ve ekolojik süreçler arasındaki iliĢkiler bütün olarak değerlendirilmeli.32 Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutu. Sürdürülebilirliğin temel boyutlarının daha iyi anlaĢılması için ayrı ayrı sınıflandırmasını yaparak birbirleri arasındaki etkileĢimi incelemek gerekmektedir. Temel boyutlar arasındaki etkileĢimler ana hatlarıyla Ģöyle açıklanabilir:36 32 33 http://www. ss.gov. yani ekonomik.gov. http://tr.bayindirlik. 04.econturk.34 Bu çerçevede sosyal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için.2010).org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. 36 OECD. temel insan ihtiyaçlarının karĢılanmasının yanında sosyal adalet ve en üst düzeyde katılımın gerçekleĢebilmesi için ortam hazırlamayı ifade etmektedir.35 Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik (05.06. 34 http://www. The Interim Report on The OECD Three Year Project on Sustainable Development. insanların sağlık hizmeti. Sürdürülebilirliğin bu üç boyutu arasında karĢılıklı etkileĢimler mevcuttur.tr/. bu üç temel boyutu.oecd.05.2010). Bu temel gereksinimlerin karĢılanması. Buradaki amaç.wikipedia. sosyal sürdürülebilirlik boyutu gereği çevre koruma amacı ile bütünleĢtirilmelidir.19-20.tr/. 35 http://www. karar alma ve politika yapma faaliyetleri sırasında. sosyal adalet ilkesi ile. sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde yaĢantısı olarak adlandırılmaktadır.14 göz önünde bulundurulmasına iĢaret etmektedir.pdf. http://www.33 Sosyal boyut.bayindirlik. sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için neden üç boyutun birlikte ele alınmasını gerektiğini çok iyi açıklamaktadır. .org/. amaçların ve hedeflerin bu boyutlarla uyumlu bir yapıda olmasına dikkat edilmelidir. istihdam ve konut gibi temel sosyal gereksinimlere eĢit biçimde eriĢiminin sağlanması gerekmektedir. Her birinin diğeriyle etkileĢimi.

Kent Sosyolojisi.15 ġekil 1.oecd. kent ve kentleĢme terimlerini açıklamak konunun anlaĢılması adına faydalı olacaktır. bölgesel ya da uluslar arası iliĢki ağlarına sahip heterojen bir toplumdur/yapıdır. çevresel korumaya yönelik önlemler de ekonomiyi önemli derecede etkileyebilir. merkezi ve yerel yönetimi temsil eden yönetsel kurumların bulunduğu. Ekonomik ve Çevresel Boyutların Etkileşimi. Turhan Kitabevi Yayınları. Sosyal ve Çevresel Boyutlar Arasındaki EtkileĢimler 6 Kaynak: http://www. yerel. 04. Ekonomik ve Sosyal Boyutların Etkileşimi. Çevresel tahribat sosyal yapı üzerinde sağlık tehlikesi oluĢtururken.37 37 Hüseyin Bal. . Ekonomik refahın bireyler arasında dağılımı ve farklılaĢması ya da sosyal norm ve davranıĢların iĢleyen piyasalara çeĢitli etkileri. ekonomi ile sosyal boyut arasındaki iliĢkiyi biçimlendirmektedir. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI Sürdürülebilir KentleĢme kavramına geçmeden önce. Ekonomik politikaların fayda ya da zarar yönünde çevresel sonuçları vardır.pdf.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. Öte yandan çevresel kaynaklar ekonomiye önemli girdiler sunarken. Birçok ekonomik süreç geniĢ anlamda toplumu etkiler ve yön verir. sanayi.23. sınırları belirlenmiĢ bir alanda yoğunlaĢmıĢ nüfusun sosyal bakımdan tabakalaĢtığı. sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin gittikçe arttığı. ticaret hizmet gibi ekonomik etkinliği olan. Ankara: s. 1. tarımsal ürünlerde dahil olmak üzere her türlü ürünün dağıtıldığı. mesleksel rollerin artarak farklılaĢtığı.2010). (1999). Kent.1.4. Ekonomik. Sosyal ve Çevresel Boyutların Etkileşimi. çeĢitli sosyal grupları barındıran. insanlığın yaĢam ve çalıĢma Ģartlarını iyileĢtirebilir. dikey ve yatay hareketliliğin yaygın olduğu.05. etkin çevresel politikalar.

(2009).”41 Kent tanımlarında olduğu gibi kentleĢmenin de farklı tanımları yapılmaktadır. (2004). (1979). “ekonomik.38 Yakut Sencer kenti. Ekin Kitabevi. 44 Sevinç Ö.10.22. s. yoğun ve kalıcı bir yerleĢimdir. “geniĢ mekânlı” bir cemiyet(toplum) hayatına geçiĢ ve bu ikinci yaĢama Ģekline göre yeni “sosyal münasebetlere” tanımlamaktadır. Ġstanbul: s. Şehirleşme. Ankara: s. Kentlileşme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci.45 Bugün. 39 Yakut Sencer. Ankara: s. kültürü bulunan çok nüfuslu yerleĢmeler” olarak tanımlamaktadır. yoğunluk. Bursa: s. dünyanın büyük bir kısmında. 40 Ġnan Özer.Baskı.43 KentleĢme sosyolojik bir kavram olarak. Kentsel alanlar aynı zamanda gerçekleĢtirilen etkinliklerin yoğunluğu nedeniyle çevre 38 William Outhwaite (Ed.4. ve 42 bunun gerektirdiği “yeni teĢkilatlanmalara” giriĢ olarak BaĢka bir tanıma göre kentleĢme. 41 Turgut Cansever.Güçlü. tüm yaĢamsal faaliyetlerin gerçekleĢtiği. . aynı zamanda kirliliğin ve sürdürülebilirliği engelleyen olguların en çoğunu üreten kentlerin. Kültür Bakanlığı Yayınları. Alternatif Üniversite Yayınları. belirli teknolojinin beraberinde getirdiği büyüklük. sosyal olarak heterojen bireylerin oluĢturduğu.. insanlar arasındaki iliĢkilere biçim veren. 43 Tolan Barlas. Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü. sosyal mesafelerin en aza indiği. Toplumbilime Giriş. Ankara: s. en azından Avrupa Birliği kapsamındaki ülkelerde.44 Yukarıdaki tanımlardan hareketle. heterojenlik ve bütünleĢeme düzeylerine varmıĢ yerleĢme türü”dür. (2008). 45 HaĢtemoğlu. Ġstanbul: s. Türkiye’de Kentleşme. dağıtımın koordine edildiği. sadece yeni bir ekonomik örgütlenme ve değiĢmiĢ bir fiziki çevreyi belirtmemekte. Kentleşme. siyasal ve kültürel faaliyetlerin mekâna yansıması ve mekânı biçimlendirmesi süreci”dir.754. 42 Ġhsan Sezal.g. aynı zamanda insanın davranıĢ ve düĢüncelerine de etki eden yeni bir toplumsal düzeni ifade etmektedir. Melih P.4. (1991). toplumsal hayata.161.). a. “kendine özgü bir iĢ-güç biçimi. (2002). nüfusun %80‟inin kentlerde yaĢadığı dikkate alındığında. Kentlileşme ve Kentsel Değişme. KentleĢme kavramını Ġhsan Sezal “dar mekânlı” cemaat hayatından.103. Kültür Bakanlığı Yayınları. Ġstanbul: s.113. TimaĢ Yayınları. görece büyük. sürdürülebilirlik yaklaĢımıyla iliĢkili olarak ele alınması kaçınılmazdır. kentsel alanların insanların yaĢam kalitelerini en çok etkileyen yerler olduğu kuĢkusuzdur.16 Sosyolojik açıdan Ģehir. toplumsal örgütü. “tarımsal olmayan üretim yapılan ve tüm üretimin denetlendiği.(Çev). toplumsal. 5. (1992).t. ĠletiĢim Yayınları. bu iliĢkilerin en büyük yoğunluk kazandığı yerdir.40 “ġehir. Adım Yayınları. İslam’da Şehir ve Mimari.39 Ġnan Özer‟e göre kent.

49. Bursa: s..115. Örnekleri Ve Türkiye Ġçin Dersler . ulaĢım vb. sadece yaĢanan çevre sorunlarına çözüm getirmekle kalınmayıp. 50 a. Kentlerin ekonomik. 49 Uslu.m. Artan ekoloji bilgileri ve doğanın korunması hakkındaki farkındalık. kentleĢme ile örtüĢtürülmesidir. amaçları için kaynaklar tüketilmektedir. Ġnsan dahil 10 milyon türün geleceği tehdit altındadır. mevcut nüfusun yaĢam kalitesinin artması ve gelecek nesillerin de yaĢamlarını rahatlıkla sürdürebileceği yaĢanabilir 46 http://www. 20-21 Mart 2009.mimarlarodasi.tr/mimarlikdergisi/index. (2009).50-51. Kontrol edilemez Ģekilde büyüyen kentler. öte yandan geliĢmiĢ ülkelerin “mega” kentleri de yayılma. ulaĢım. TMMOB Mimarlar Odası. Sürdürülebilir YeĢil Kent Fikirleri. . Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı.17 sorunlarının da kaynağını oluĢturmaktadır.org.g.g.m.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID= 1329 (25.50 Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla. ss.2010) 47 Aysel Uslu.49 Kentlerin doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkileri kentlerin bugünün gereksinimlerini karĢılarken gelecek nesillerin de haklarının korunmasını yani sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir. TMMOB Mimarlar Odası. sosyal ayrıĢma gibi önemli sorunların kaynağını oluĢturmaktadır. çevre kirliliği ve sosyal sorunların odağı olması sürdürülebilirlik mücadelesinde öncelikle kentlerin ele alınmasını zorunlu hale getirmiĢtir. a. toplumsal ve kültürel boyutları vardır. kirlilik. yaĢanabilir kentler kavramı oluĢturacaktır. (2009). Sürdürülebilir Kent: Göstergeleri. 46 Dünya kaynaklarının 2/3 „si tüketilmiĢ durumdadır.57.48 Sürdürebilir kentler modelini gerçekleĢtirebilmek.47 Henüz ilk on yılı içerisinde bulunduğumuz yüzyılımızın ana temasını. toplumsal ve teknolojik geliĢmelerin yanında çözümü uzun yıllar alacak yerleĢim. 48 Kadir Hakan Yazar. Çevreye iliĢkin olduğu kadar ekonomik. s. özellikle az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin geleceğini tehdit etmekte. çevrenin korunmasından çok daha geniĢ kapsamlı bir kavramdır. Bu kaotik durum karĢısında yegâne çözüm ise sürdürülebilir geliĢme politikalarının. 20-21 Mart 2009. Hem bugünün insanları arasında hem de Ģimdiki ve gelecek kuĢaklar arasındaki eĢitlik kavramını içerir. XXI. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı. Bursa: s. Küresel ölçekte kentlerin yakıt. XXI.06. gıda.. kentlerde “sürdürülebilirlik” kavramının öncelikli olarak girmesini sağlamıĢtır. Formu Ve Planlama Süreci.

kentin çevre değerlerini taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğidir. kentin bir yerleĢim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesidir. geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde kentsel yayılma. (1994). 54 Ferhat BAYRAM.. çevre ve enerji sorunlarıyla uyumlu bir biçimde bir araya getirilerek değiĢimde devamlılığın sağlandığı bir yapıdır. Yaklaşımlar ve Türkiye. kentin ortak alanlarının kullanımında ve kamu hizmetlerinin alımında yaĢam kalitelerinin arttırılması sorununun aĢılmasıdır. özünde kentlerin çevre ile uyumlu bir iliĢki içinde olmasını dile getirmektedirler. (Çev). Ġkincisi. a. (1999).55 Literatürde “sustainable cities” (sürdürülebilir kentler). (2001).18 mekânların ortaya çıkması gerçekleĢecektir. artan yapılaĢma ve ulaĢım altyapısı ile kendini gösteren fiziksel geliĢme trendi kentsel fonksiyonlardaki desantralizasyon.216. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. 53 Marina Van Geenhuisan ve Peter Nijkamp. Nil D. Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?. s. Ġzmir.52 “Sürdürülebilir kentler. Sustainable Urban Development In Europe: Myth or Reality. s.” 54 Sürdürülebilir kentleĢme kavramının kendi içinde üç temel amacı barındırmakta olduğu görülür: Birincisi.51 Bilhassa. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme: Araçlar. 52 Sasha Tsenkova. Sayı:42(2). Sayı: 64-65. USA. . toplumsal ve ekonomik çıkarların.362.m. Bir teori ve uygulama dalı olan kentleĢme olgusunun sürdürülebilirliğinin sağlanması. Events and Debates. bugün yaĢamakta olan bireyler ve yeni kuĢaklar için hayati önem taĢımaktadır.131.. Bahriye Gülgün ve Ġsmail Yörük.”53 “Sürdürülebilir kent.115-116.255. kavramıyla ifade edilen sürdürülebilir kent. kentlerde yaĢayan insanların. Son olarak da. (2005). sosyo-ekonomik çıkarların çevre ve enerji ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği kenttir. ĠĢte bu noktada ortaya çıkan “sürdürülebilir kentleĢme” kavramı bugün 51 Aslı Atıl. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı. p. Cevat Geray'a Armağan. Toplum ve Bilim Dergisi. Ankara: s. 55 Yazar. ticaret ve konut alanlarının mekân baĢına artan fiyatları ve özel ulaĢıma dayalı büyüme ile birleĢtiğinde sürdürülebilir geliĢmenin öngördüğü potansiyel eylemler ile çatıĢmaktadır.g. ss. kent ile olan iliĢkilerinde. süreklilik içinde değiĢimi sağlamak amacıyla. Blackwell Publishers Ltd.

Samsun İlinde Kentleşmenin Çevresel Açıdan İncelenmesi.5. Ankara: ss. alan tasarrufu sağlayıcı bir geliĢme olarak kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey yapılanma ile çözülmeli. s. 1.611. Samsun: s.58 Sürdürülebilir kentsel geliĢme yaklaĢımı..60 1. bu kaynakların tükendiğinde dünyanın bir baĢka coğrafyasından nasılsa bulunur görüĢünün toplumca benimsenmesinin önüne geçmek ve kentin 56 yakın çevresindeki kaynakların kirletilmesini önlemek olarak ortaya Nükhet Günbeyaz. hızla tükenen çevresel kaynakların kendini yenileyebilmelerini sağlamak. motorlu araç kullanımı teĢvik edilmemeli. Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler: Uygulanabilirliği ve Ölçümü Üzerine. (2007). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. kentsel geliĢmenin etkilediği ve kentsel geliĢmeyi etkileyen tüm çevresel.1. 57 Hamit Palabıyık. sosyal adalet.16. Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Ed . ekonomik. a.19 Ģehircilik anlayıĢının geldiği son noktadır. Nobel Yayınları. bu anlamda kısaca. Çevresel Boyut Sürdürülebilir bir kent için çevresel boyut. Sürdürülebilir bir kentleĢme için.59 KentleĢmede sürdürülebilirliği sağlamak için çevreye en az zarar verici geliĢmeler teĢvik edilmelidir. Ankara: ss.57 Bu bilgilerden hareketle sürdürülebilir kentleĢme. Yüksek Lisans Tezi.tr/. (2007).bayindirlik. sürdürülebilir ekonomiler ve çevresel sürdürülebilirlik konularının tümünü kapsamaktadır. “ekonomik olanakların oluĢmasını. yol veya otopark yapımında kullanılan araziler insanların yaĢam alanlarının daralmasına sebep olmayacak Ģekilde planlanmalıdır. sürdürülebilir bir sosyal tabana da dayanarak uygun kentsel politikalarda içselleĢtirildiği kent veya kentsel alanlardır.g.56 Sürdürülebilir kent. sosyal ve ekonomik unsurları birbiriyle iliĢkili biçimde içermekte ve kentin geleceğinin katılımcı süreçlerle kararlaĢtırılmasını gerektirmektedir.254. . Yeşil Yerel Yönetim.5. toplumsal sermayenin artmasını ve çevrenin sağlıklı olmasını güçlendiren ve koruyan kentsel geliĢme ve kentleĢmedir” Ģeklinde tanımlanabilir. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. 60 Semih Eryıldız.gov. doğal habitat ve su kaynakları korunmalı. 58 Bayram. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI Sürdürülebilir kentleĢme yaklaĢımı.). sosyal ve fiziki sistemlerin yüksek yaĢam kalitesi sağlamak amacı yanında çevreye en az yük olabilecek nitelikte uyum içinde. (2005).m.256-257. 59 http://www. Algı Yayıncılık.

63 1.1675.34. 64 H.20 konulabilir. özellikle kentteki yoksullar bu geliĢmeden yeterince pay alamamaktadırlar. Bu bağlamda. verimlilik ise hizmetlerin olabilecek en az maliyetle üretilmesini ifade eder.11. 66 Susan Faınsteın ve Scott Campbell.2..17. s. Tarık ġengül. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. etkili hizmet sunumu daha iyi ve daha yaygın hizmet dağıtımı anlamına gelirken. diğer ekosistemlere veya diğer insanlara transferinin azaltılması ya da engellenmesini de içermektedir. Blackwell Publisher. 63 HaĢtemoğlu. hem de algılanabilir çevre değerlerinin taĢıma kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüĢtürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinden sorgulanması gereğine iliĢkindir.5. Kolokyumu Bildiriler Kitabı. Urban Studies.65Bu noktada. kentsel geliĢmenin her zaman toplumun tüm kesimlerine aynı oranda yansıdığı söylenemez. bölgeler arasında ve kentler ölçeğinde de yaĢanmaktadır.62 Çevresel boyut.66-68. . Dünya Şehircilik Günü 23. TMMOB ġehir Plancıları Odası. sadece kentin kendi sınırları içindeki çevresel kalitenin geliĢtirilmesi ile sınırlı olmayıp. 8 -10 Kasım 1999. C. (1996). çevresel maliyetlerin geleceğe. 65 Alen Duben ve Sadun Emrealp. Kimileri bu geliĢmeden kentteki var olan gayrimenkulleri yoluyla faydalanabilirken. (1996). p.64 Sürdürülebilir kentleĢmenin ekonomik boyutu çerçevesinde. (1999). Ekonomik Boyut KüreselleĢmenin bilinen niteliklerinden birisi olan uluslar arasında gelir dağılımındaki eĢitsizliğin artması olgusu. Ġstanbul: s.30. 62 David Satterthwaıte. Readings in Urban Theory. (1997).77. Sustainable Cities or Cities That Contribute To Sustainable Development ?. Bu olgunun kentlerdeki en belirgin özelliği. a. Urban Management Development.g. Doktora Tezi. Ġstanbul: s. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi.t. S:10. Ankara: ss. Sosyal Adalet. (2006).61 Kentsel sürdürülebilirliğin çevresel boyutu. IULA-EMME Yayını. kentin hem fiziki.66 Dolayısıyla ekonomik açıdan kentsel sürdürülebilirlik kapsamı içerisinde kentteki hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ulaĢtırılmasını sağlayan etkin 61 Kadir Hakan Yazar. Cambridge: p. Kent Mekânı ve KüreselleĢme. kentlerde sunulan mal ve hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması konusu ayrı bir öneme sahiptir. artan eĢitsizlik ve adaletsizliğin kent mekânına da yansıyarak yarattığı ikili kentsel yapılanmalardır.

Transport Reviews. 69 Yazar. kentsel peyzajın bozulması gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır.g. s. Ġmge Kitabevi Yayınları. Büyüme biçimleri yüzeyde geniĢ alanlara yayılma eğilimindedir.105 -107. özel otomobil bağımlılığını getirerek kentsel alanda yaya. gibi kentin fiziksel özelliklerine vurgu yapıldığı görülmektedir. 72 David Banıster. 8.3.g. (2004). (2000).67 Sürdürülebilir kentin ekonomik boyutu. ekonomik ölçütlerden.. gürültü kirliliği. geniĢliği vb.. Sustainable Urban Development and Transport-A Eurovision for. yol güvenliği. nüfus büyüklüğü ölçütüne. 70 Bayram. Ankara: ss. 72 Ayrıca ulaĢım çerçevesinde karayolu ağırlıklı bir sistemin benimsenmesi. kentin topluma sunduğu hizmetlerin çevresel kaynak temelini koruyan bir üretim sürecine sahip olması ve kentin üretkenliğinin (beslenme ve istihdam kavramları ile ilgili olarak) kendi sürdürülebilirliğini sağlaması anlaĢılmalıdır. a. HaĢtemoğlu. Kentlerin büyümesi ile trafik hacmi artmakta ve buna bağlı olarak çevresel kirlilik.71 Kentlerin fiziksel kapsamı içerisinde belirtilmesi gereken ana konu ise kentin makro formunu biçimlendiren ve kentte tüm hizmet alanlarını birbirine bağlayan ulaĢım sistemidir.21 hizmet sunumu ve etkililik kavramları da yer almaktadır.70 Sürdürülebilir kentleĢme kavramı kentlerin fiziki özellikleri ile yakından iliĢkilidir. s. s. Bu eğilimler devam ederse gelecekte kentlerin yerleĢim birimi olarak devamlılığı önemli ölçüde zorlaĢacaktır.252. Nitekim kent kavramının tanımlanması için kullanılan “yönetsel sınır ölçütünden.69 1. Kentler aĢırı derecede kaynak kullanılan ve yüksek enerji tüketimine sahip yerleĢme birimleridir. ss.70-71.68 Ekonomik ölçüte göre yapılan kent tanımı ile sürdürülebilirlik kavramı örtüĢtürüldüğünde.t. C:20.e. Mekânsal (Fiziksel) Boyut 21.t.5.30. çevresi ile olan iliĢkisi. Basım. a. 71 RuĢen KeleĢ.t. yüzyılda modern kentler taĢıma kapasitelerinin çok üzerinde büyüklüğe sahiptir.g. . a..g. bisiklet gibi alternatif sistemlerin önünü tıkayıcı bir durumu 67 68 Yazar.114.72. toplumbilimsel ölçütlere” kadar olan tüm yöntemlerde kentin büyüklüğü.. S:1. kentin bir yerleĢim birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesi ile bağlantılıdır. kentsel sıçramalara yol açıp. Kentleşme Politikası. a. p.

73 Sürdürülebilir kentleĢmenin fiziksel boyutu tam da bu noktada kentlerin devamlılığının sağlanabilmesi için gerekli olan fiziksel unsurları ifade etmektedir.72-76. doğal. Bunlara ek olarak özel oto kullanımının yoğunlaĢması birçok çevresel soruna da yol açmaktadır. katılım gibi kavramları içermektedir. s. kararlar ve kaynaklara eĢit ve sürekli ulaĢılabilirlik hakkı gibi temel ilkeler doğrultusunda sosyal yapının güçlendirilmesi gerekmektedir.65. güvenlik. Bu ilkeler doğrultusunda sosyal yapının geliĢtirilmesi için ana hedefler.g.t. yayın ve etkinliklerin sayısının artırılması Yerelde vatandaĢların örgütlenmelerinin sağlanması Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçilmesi Yerel değerlerin korunması ve geliĢtirilmesi Yerel etkinlik ve yayınların artıĢı Yazar. Sosyo-Kültürel Boyut Sosyo-kültürel boyut. dini ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluĢturulmasında önemli bir yer tutmaktadır..        73 74 Yerel kaynakların yerel refahı artıracak biçimde harekete geçirilmesi Tüm sosyal kesimlerin sürece dahil edilmesi Kültürel tesislerin.75 Sürdürülebilir kentleĢmenin sosyo-kültürel boyutu incelendiğinde.t. a. s.30. ss. sosyal adaletin sağlanması. yaĢam kalitelerinin artırılmasıyla ilgilidir.4. Toplumsal bütünleĢme. sürdürülebilir kentleĢmenin en önemli boyutunun sosyal eĢitliğin sağlanması olduğu ileri sürülmektedir. o kentte yaĢayanların birbirleri ve çevreleriyle olan iliĢkilerine de bağlıdır. sürdürülebilir kentleĢme çerçevesinde sosyal kapsam kent yoksulluğu ve yaĢam kalitesi gibi temel öğeler ile bunlarla yakından iliĢkili olan eĢitlik.. . temel insan gereksinimlerinin karĢılanması.5. Kette yaĢayan insanların yaĢam kalitesi. Bu doğrultuda. 75 Yazar. çeĢitlilik ve kültürel kimliğin geliĢtirilmesi.t. adil paylaĢım. 1.g.22 oluĢturmaktadır. kentlerin mekânsal ve fiziksel özellikleriyle doğrudan bağlantılı olduğu kadar.g. a. kentlerde yaĢayan insanların. HaĢtemoğlu. Sonuçta. a. katılım ve yapabilirlik kavramlarına dayanmaktadır. tarihi.74 Sosyo-kültürel boyut.

79 Bu boyutlar bağlamda sürdürülebilir kentleĢmenin hedefleri Ģu Ģekilde açıklanabilir: Biyolojik çeĢitliğin korunması ve geliĢtirilmesi.5. akademi. çevresel ve sosyo-ekonomik ilerlemeyi etkin yurttaĢ katılımı ile birlikte dengelemeyi baĢaran bir kenttir.t. (2002). Yönetim Boyutu Sürdürülebilir kentleĢme yaklaĢımı. demokratik kitle örgütlerinin. s. Yerel Kalkınmada Katılımcı Politikalar: Çanakkale Örnek Alan Değerlendirmesi.76 1. üniversitelerin. Diğer bir deyiĢle. resmi kuruluĢların. süreci 77 ĢeffaflaĢtırmakta ve kararların uygulanabilmelerini de kolaylaĢtırmaktadır. kentin geleceğine iliĢkin kararların ilgili tüm yerel grupların katılımı ile alınmasını ve uygulanmasını ön görmektedir. meslek odalarının. S:4. Bu model kentle ilgili herkesin. Ġstanbul: s.org/makale/yil5_sayi2/ekarakurt52. pp. Local Environment. Bu anlamda sürdürülebilir kent ekonomik. Sürdürülebilir kentleĢmenin yönetim boyutu açısından kent yönetimlerinin katılıma dayalı bir model ortaya koymaları gerekmektedir. yereldeki tüm kamu sektörü. kenti ilgilendiren politikaların hazırlanması. özel sektör. özel sektör kuruluĢları. güvenilir su bulma risklerin ortadan kaldırılması. The Sustainability Inventory: A Tool to Assist US Municipalities Advance Towards Sustainability. halkın temsilcilerinin veya örgütlerinin yönetime katılmaları ile sağlanabilir. 77 Allison Quaıd.64.05.23  Halkın karar alma sürecine katılımının sağlanmasıdır. kararların yerel paydaĢlarca benimsenmesini sağlamakta.5. . kentte yer alan. sivil toplum kuruluĢları ve yerel halkın eĢgüdüm içinde hareket etmeleri ve karar alma sürecinde aktif rol oynamaları gereklidir.g. 76 Ece Aksakoğlu. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.pdf (07. sivil toplum örgütleri. sürdürülebilir kentsel geliĢme idealinin aktörleri. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve temiz.. 79 http://www. Yerel paydaĢların sürece katılması.78 Sürdürülebilir kentleĢmenin gerçekleĢtirilmesi sürecinde. Yüksek Lisans Tezi. karar verme ve uygulama aĢamalarında. a. (2007). Yerelde kurumsal kapasitelerin yaratılması ve güçlendirilmesi önemli bir amaçtır.paradoks.14. kamu kurum ve kuruluĢları.447–448. C:7. meslek odaları gibi kesimler olmaktadır.2010). 78 Yazar. Böylece kentte alınan kararlar tüm kesimler tarafından daha kolay bir Ģekilde benimsenir ve bu politika ve kararların uygulanma Ģansı daha da yükselir.

fauna vb. a.216. havalandırma vb. akarsu. Atıl vd.org/. Örneğin: temiz hava deposudurlar. Dikey yapılanmada insanlara daha geniĢ yeĢil alan sağlanırken.80 1. Sürdürülebilir bir Ģehir merkezini belirleyen baĢlıca ilkeler Ģöyle özetlenebilir:81 Mikroklimatik Verilerin En Etkin Şekilde Kullanılması: Aydınlatma. .6. GüneĢ enerjisinin yapılarda ısıtmada. C:7.g. Ankara: ss. istihdam ve beslenme sorunlarının çözümü ve teknolojide yeniden yapılanma.paradoks. sel baskınlarını önlerler.m. Yapı inĢaat alanında yer alan verimli toprakların yeĢil alanların içlerine taĢınarak değerlendirilmesi. Doğal Habitat Korunmalıdır: Çayırlar.. Sürdürülebilir gerekmektedir: 82 bir kentleĢme için aĢağıdaki Ģartların sağlanması Alan Tasarrufu Sağlayıcı Gelişme: Kentlerde artan nüfusun yol açtığı konut ihtiyacı yatay değil dikey yapılanma ile çözülmelidir. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında bir takım ilkeler çerçevesinde hareket edilmelidir. Belediye Dergisi. 82 Ahmet Ulusoy ve Tarık Vural.9-20. ağaçlıklar sadece güzellik kaynağı değillerdir. aydınlatmada kullanımının sağlanması Topografik Verilerin En Etkin Şekilde Kullanılması : Araziden kaynaklanan altyapı. 80 81 http://www. açık ve kapalı mekânlarda kullanımının sağlanması. yoksulluğa karĢı koyma. S:12. doğal kaynakların değerlendirilerek geliĢtirilmesi. mikroklimatik ortamının tasarlanmasında enerjinin minimum kullanımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve atıkların yerinde ayrıĢtırılarak geri kazanım teknolojilerinin kullanılması. (2001). Doğal Kaynakların En Etkin Şekilde Kullanılması: Mevcut bitki örtüsü. ısıtma. s. enerji tüketiminde de etkinlik sağlanacaktır. flora.24 yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi. üstyapı sorunlarının minimize edilmesi. Doğal güzellikleri yanında birçok fonksiyonu yerine getirirler. KiĢi baĢına düĢen yeĢil standartlarının olabildiğince arttırılması ve yöreye özgü bitki türlerinin araĢtırılarak. KentleĢmenin Sosyo Ekonomik Etkileri. parklar..

toplu taĢıma vb. New York: pp. Motorlu Araç Kullanımı Teşvik Edilmemelidir: Kentlerin yapılanmasında motorlu araçlara bağımlılığı azaltıcı tedbirler alınmalıdır. The City Reader. „kirleten öder‟ prensibi ile ağır cezaların konulması. daha çok eri Ģebilirlik: Karma kullanımı destekleyerek. daha az kirlilik ve atık: Enerji tasarrufu ve dönüĢümün sağlanması. tarım arazisini. faaliyetlere kolay eriĢimini sağlayan konut 83 Stephen Wheeler. bos alanları ve eski sanayi alanlarını parklara ve hobi bahçelerine çevirmek. Devlet sübvansiyonları ile düĢük tutulan su fiyatları bunun temel nedenidir. 3rd Edition. LeGates. daha çok yayaya ağırlık vermek.25 Kentleşme planlı olmalıdır: KentleĢme doğanın dengesini bozmamalıdır. Çünkü bu alanlar tarım için oldukça elveriĢli yerlerdir. Daha az araba kullanımı. sübvansiyon uygulamasına son verilmelidir. . (eds. Sürdürülebilir kentin imkânsız olduğu söylemekte. Örneğin vadiler kentleĢme alanı olarak seçilmemelidir. Bu sayede enerjide tasarruf. hava kirliliğinde azalma ve yaĢam alanlarında artıĢ sağlanabilir. (2003). ancak kentlerin sürdürülebilirlik 83 yolunda neler yapması gerektiğini 9 maddede özetlemektedir: Etkili arazi kullanımı: Arazi kullanım denetimleri ile. Stephen Wheeler. Etkin kaynak kullanımı. Routledge Urban Reader Series. bisiklet yolları planlamak ve toplu taĢıma öncelik vermek. İyi barınma ve yasam çevreleri oluĢturmak: Ġnsanların açık alanlara. ve Stout. F.). zararlı atıklar her zaman diğer kullanımlar için geri dönüĢüm merkezlerinde değerlendirilebilir.T. Doğal sistemlerin restorasyonu: Parkları geniĢletmek. Planning Sustainable And Livable Cities. Bunu önlemek için su fiyatları gerçek maliyetlerini yansıtacak seviyeye yükseltilmeli. Katı atıklar. ticarete.487-496. Geri Dönüşüm Programları Başlatılmalıdır: Geri dönüĢüm hemen hemen her çeĢit atık için uygulanabilmektedir. toplanma mekânlarına. ekolojik habitatı ve kent yakınındaki açık alanları korumak. R.. enerji tasarruflu elektrikli eĢyaların seçimi. Su Kaynakları Korunmalıdır: Kentlerde su tüketimi oldukça fazladır.

yerel kaynakların kullanımını ve yerel pazarın oluĢmasını desteklemek. bölgesel ve yerel sürdürülebilirliği zihinlere yerleĢtirmek.84        Ekoloji-ekonomi dengesi çok iyi kurulmalıdır. Bu gün sürdürülebilir kentlere doğru yapılanma kaçınılmazdır. s. ırkçılığı önlemek vb. UlaĢım. halkın katılımı sağlanarak. Geleneksel mimariyi ve malzemeyi koruyarak devam ettirmektir. yaygınlaĢtırılmalı. çevre dostu enerjilerin kullanımı desteklenmelidir. yapı tekniklerini ve yerli malı kullanımını desteklemek. Yerel kültürü korumak: Geleneksel el sanatları. üretim gibi atık miktarının yüksek olduğu aktivitelerde. Halkın katılımı: Yöneticilerin yerel planlama ve tasarıma halkın katılımını sağlayarak. Biyo-çeĢitlilik korunarak.m. sanayileĢme ve kimyasal ilaçlamaların etkisiyle ortaya çıkan zararlar ve verim düĢüklüğü engellenmelidir. Yerel Gündem 21 gibi organizasyonlar desteklenerek. küresel. Çevre temizliği. Bu nedenle. ucuz konut. toplu taĢıma. sorumluluklar paylaĢılmalıdır. Sağlıklı sosyal ekoloji: Evsizlere çare bulmak. .g. organik gıda üretimi gibi sürdürülebilirliği destekleyici konularda çalıĢan Ģirketleri desteklemek. Üretim sonrası atıkların minimizasyonu ve geri dönüĢtürülmesine yönelik teknolojiler teĢvik edilmelidir. 84 Atıl vd. Kent dokusu içinde yer alan açık yeĢil alanlar artırılmalıdır. dönüğüm. doğal ekosistemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.. yerel yatırımı. toplumun tüm kesimlerinin yardım ve desteğinin alınmasıdır. Tarımsal alanlara gereken önem verilmeli. dil. kültürel pratikler. Sürdürülebilir ekonomi: Yerel sahipliliği.26 alanları ve mahalleler tasarlamak.217. Bu beklentilere ulaĢılmasının en çabuk ve en doğru yolu. a..

UlaĢım. YaĢanabilirlik. yani önleme ve sakınma. 5. P. 44: pp. 3. 4. geri dönüĢüm ve tekrar kullanma yolları ile su tüketiminin azaltılması Kokunun. yıl içinde yasada belirtilen alarm düzeylerinin aĢıldığı gün sayısı Toksik maddelerin salınımı Özellikle iĢ yeri konut yolculukları ve temel gereksinimler için (zorunlu yolculuklar).4‟de EF‟in. G. kentsel sürdürülebilirliğe iliĢkin göstergelerinden uyarlanan bir tablo yer almaktadır. bu maddenin taĢıdığı riskin ihmal edilebilir olduğu düzeye indirilmesi Motorlu taĢıtların gereksiz kullanımının azaltılması. W. EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri Tema Küresel iklim değiĢikliği göstergesi Hava kalitesi göstergesi Tanım Kentlerin küresel iklim değiĢikliğine katkısı/etkisi En olumsuz ölçümde.219-226. (1999). .4. koku ve görsel kirlilik tarafından yaratılan sıkıntı Bir kentin sosyal sürdürülebilirlik düzeyi Kentte oturanların muzdarip olduğu düĢük konut koĢulları 85 Newman. materyal ve atık. yeĢil alan ve biyolojik çeĢitlilik. kentler için sürdürülebilirlik göstergelerini beĢ ana baĢlık altında toplamaktadır:85 1. Tablo 1. 2.27 1. gürültünün ve görsel kirliliğin azaltılması ile yerel çevrelerin iyileĢtirilmesi DıĢlanmıĢ ve marjinal kalmıĢ nüfus oranının azaltılması (ideal olarak bitirilmesi) Kentte oturan herkese iyi konut koĢulları sunmak Ekosistem toksifikasyon (zehirli atık) göstergesi Kentsel hareketlilik veya temiz ulaĢım göstergesi Katı atık yönetimi göstergesi Su tüketimi göstergesi Sıkıntı göstergesi Sosyal adalet göstergesi Konut kalitesi göstergesi Çekilen toplam su miktarı Gürültü.. Sustainability and Cities: Extending Themetabolism Model. Su. Arazi. Lanscape and Urban Planning. tekrar kullanma ve geri dönüĢüm. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ Newman (1999). Enerji ve hava kalitesi. Ġ mha için ayrılan katı atığın etkili biçimde azaltılması Koruma kalıpları ve teknikleri.7. çevre dostu ulaĢım türlerinin kullanılması Toplam imha edilen katı atık hacmi Politika Sera gazlarının deĢarjının azaltılması Herkes için hava kalitesinin iyileĢtirilmesi Kentte açığa çıkan her tehlikeli maddenin miktarının. zorunlu yolculukların azaltılması ve eriĢilebilirliğin artırılması Temel amaç: katı atığın en aza indirgenmesi. insan rahatı ve refahıdır. Tablo 1.

2010). Bu tablodaki göstergeler. YeĢil alan. ekonomik. kamusal alan ve miras göstergesi. Sıkıntı göstergesi. (Devam) Kentsel güvenlik göstergesi Ekonomik kentsel sürdürülebilirlik göstergesi YeĢil alan. bu nedenle sosyo-ekonomik göstergeler de gereklidir.28 Tablo 1. kentlerin kimliklerinin güçlendirilmesi Kentlerin yurttaĢlarla beraber yönetilmesi. Su tüketimi göstergesi. kamusal alanlar ve miras için gereken iyileĢtirmeler Yerel halkın karar verme süreçlerine ve yerel yaĢam kalitesini iyileĢtirmeye katılım düzeyi Her kent için eĢsiz olan bir özelliğe göre belirlenen gösterge (yani eĢsiz iklimsel ve yerel koĢullar). Katı atık yönetimi göstergesi. tüm aktörlerle beraber yerel yönetiĢim EĢsiz (unique) sürdürülebilirlik göstergesi Kaynak: http://www. kamusal alan ve miras göstergesi YurttaĢ katılımı göstergesi Ġnsanların kent güvenliği konusundaki eksikliklerden muzdarip olma düzeyi Kentsel ekonominin varlığını sürdürebilmesi YeĢil alan. saldırıların ve olayların azaltılması (ideal olarak ortadan kaldırılması) Kent gelirinin ve bütçesinin artırılması ve kirlilik hasarının azaltılması ile ekonomik sürdürülebilirliğin artırılması YeĢil alanların ve kamusal alanların iyileĢtirilmesi. Ekosistem toksifikasyon (zehirli atık) göstergesi. evrensel sergiler gibi hayatta bir kez olabilecek organizasyonların planlanması. Bu gösterge eĢsiz faktörlerin veya organizasyonların çevresel.04.tr/ (02. sitlerin restore edilmesi.4.bayindirlik. Ekonomik kentsel sürdürülebilirlik göstergesi. . sosyal vb. YurttaĢ katılımı göstergesi. sosyal ve ekonomik boyutlarıyla kentsel sürdürülebilirliğe yaptığı katkının düzeyini göstermelidir. Kentlerin sosyal ve ekonomik boyutları da vardır. Konut kalitesi göstergesi. EĢsiz (unique) sürdürülebilirlik göstergesi gibi çevresel. kentsel göstergeler yalnızca çevresel göstergelerle kısıtlanmamalıdır.gov. Tablodan da anlaĢılacağı üzere. Kentsel güvenlik göstergesi. veya Olimpiyat Oyunları. Hava kalitesi göstergesi. Sosyal adalet göstergesi. Kent güvenliğinin güçlendirilmesi. hayatın tüm alanlarını kapsayacak içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Küresel iklim değiĢikliği göstergesi. Çünkü çevresel performans bir kentte sürdürülebilirliği sağlamak için gereken etmenlerden yalnızca bir tanesidir.

29 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ: YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW) .

http://toprakana-slowfood1. 90 http://www.php/Kuresellesme-Surecinde-Kentlerimize-Giren-Yeni-TuketimMekânlari -Ve-Yitirilen-Kent-Kimlikleri. Ville.org/index.”(RuĢen KeleĢ.au/ (15.m. KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW Ġtalyanca Citta (ġehir86) ve Ġngilizce Slow (YavaĢ) kelimelerinden oluĢan Cittaslow “YavaĢ ġehir” anlamında kullanılmaktadır. giderek kentlerin birbirine benzemesi sonucunu da beraberinde getirmektedir. yerel özgünlüklerin belirlediği kent kimliklerini yok etmektedir.2010).30 2. açıktır ki.cittaslowseferihisar. 91 Uslu. aynı yapı malzemesi ile üretilen. 87 Ġlerleyen sayfalarda Slow Food hakkında daha geniĢ bilgi verilecektir.com/ (06. Ġng. Burada kısaca tanımlamak gerekirse Slow Food. Carlo Petrini tarafından baĢlatılmıĢ bir harekettir. eğlenme gibi gereksinmelerinin karĢılandığı. mal ve fikir alıĢveriĢi için eĢsiz fırsatlar sunmuĢ olabilir ancak aynı zamanda yerel düzeyde bireysellik ve yaratıcılığın boğulmasına da yol açmıĢtır.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=65 (15. s.89 KüreselleĢme. City):Sürekli toplumsal geliĢme içinde bulunan ve toplumun.2010). bir bakıma prototip yapılar. kentler üzerinde hissedilmektedir.90 KüreselleĢme değiĢim ve yayılma için büyük fırsatlar sunmaktadır.Baskı. Fakat yerel toplulukların ayırt edici farklılıklarını. .g. Hızlı yaĢama ve yerel yemek geleneklerinin kaybolmasına karĢı bir tepki ve bilinçlendirme hareketi olarak 1989 yılında Ġtalya‟da. Global Köy. Ġmge Kitabevi Yayınları.88 KüreselleĢmenin en belirgin etkileri.2010). Benzer tasarımlarla. 88 http://www. dinlenme. 2. Cittaslow. 91 86 Tez içerisinde “Ģehir” ve “kent” kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır. Ankara: s. (1998). Fr. kimlik taĢımayan sıradan bir model önermektedir.. pek az kimsenin tarımsal uğraĢılarda bulunduğu. Yani aynı anlamı ifade etmek üzere bazen “Ģehir” bazen de “kent” kavramını kullanacağız. çalıĢma. Alm.75). 89 http://www. barınma.net/index. gidiĢgeliĢ. iletiĢim ve ulaĢım vasıtalarındaki mucizevi geliĢmeler nedeniyle dünyayı global bir köy haline getirmiĢtir. Ģehir.t.1.06. sakinliklerini ve yaĢam tarzını standartlaĢtırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Slow Food87 (YavaĢ Yemek) hareketinden doğmuĢ bir Ģehirler birliğidir. dünya kentlerini birbirine benzeĢtirirken. bir topluma ait özellikleri ve karakteristik yapılan ortadan kaldırma eğilimi taĢımaktadır. yerleĢme.kentlob. Yani hiçbir topluluğa ait olmayan.53.org. küreselleĢmenin Ģehirlerin dokusunu. a. Yeryüzündeki kentlerin çoğunda yaĢanan benzer yapılaĢma eğilimleri.kent (06.05. RuĢen KeleĢ. köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komĢuluk birimlerinden oluĢan yerleĢme birimi. Stadt.06. Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nün “kent” maddesinde bu sözcüğü Ģöyle tanımlıyor: “Kent(es.05.blogspot. Kentbilim Terimleri Sözlüğü.cittaslow.2010).

reklamları aynılaĢtırılmıĢ. Ģehirlerde yaĢam kalitesinin arttırılmasını sağlamanın yanı sıra Ģehirlerin homojenizasyonuna da karĢı çıkmaktadır. politik ye kültürel düzeyde benzeri görülmedik bir değiĢim ve dönüĢüm süreci yaĢanmaktadır. özellikle yiyecek kültürü göz önünde bulundurarak artırmak istenmesi yavaĢ kentlerin temel felsefesini oluĢturmaktadır.94 YavaĢ ġehir (Cittaslow). Günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi yiyecek ve giyim kültürümüz de birörnekleĢmektedir.12. (2008).org/index.135.53.98 Cittaslow. aynı haber ve yorumları izleyen. Biçimlendirilmiş: Altı çizgisiz . Mc Donald‟s. No:1. 95 Mara Miele. Bu durum küresel iĢletmeleri ortaya çıkarmıĢ ve bu iĢletmelere ürünlerini tüm dünyaya yayma olanağı tanımıĢtır. Space and Polity. tektipleĢtirme süreci salt kent mekânında değil toplumsal yaĢam biçiminde de gözlenmektedir. bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaĢmaktır.cittaslowseferihisar. 97 http://www. CittàSlow: Producing Slowness Against The Fast Life.(2010).05. dünyada binlerce birbirinin aynı Ģehirden kendini farklılaĢtırmasıdır. a. Starbucks. Böylesine aynı beslenme tarzına sahip. Belki de en önemlisi bir Ģehrin. 98 http://sustainablecities. kendi halkının ve 92 93 http://www.dk/en/actions/a-paradigm-in-progress/cittaslow-putting-quality-of-life-first (15. 96 Cittaslow. 94 http://www. Slow Food felsefesini küçük Ģehirlerin tasarım ve planlamasında kullanmayı amaçlayan uluslararası bir ağdır.kentlob.95 Kent insanın yaĢam kalitesinin.31 KüreselleĢmenin aynılaĢtırma.Rıdvan Yurtseven. Yavaş Hareketi. Detay Yayıncılık. s. küreselleĢmenin yarattığı homojen mekânlardan biri olmak istemeyen. aynı tür müziği dinleyen toplumlar ise giderek ulusal ve yerel değerlerini daha kolayca yitirebilmektedir.. vd.3 . p. H. yerel tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak.92 Günümüz dünyasında ekonomik. Levis‟ gibi hızlı toplum anlayıĢının simgesi haline gelen ürünler yerel piyasalara sunularak hem yerel ürünleri hem de yerel kültürleri tehdit eder duruma gelmiĢtir. Bir Ģehrin eĢsizliği ve kültürel çeĢitliliği Cittaslow‟un temel değerleridir.net/..cittaslowseferihisar. Ankara:s.org/index.m.g.2010).97 Cittaslow. benzer giyim kültürü içine sokulmuĢ. Vol. yerel kimliğini ve özelliklerini muhafaza ederek dünya sahnesinde yer almak isteyen Ģehirlerin katıldığı uluslar arası bir birliktir.93 Cittaslow. 96 Uslu.

iĢle.15. aceleci. YavaĢlık “hızlı” kavramının zıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Ġnsanlarla.. s. her bir Ģehir için kendine özgü. aktif.m.g.g. KüreselleĢme ile birbirine benzeyen ve yerel özelliklerini kaybeden kentlere karĢı bir tutum olarak. Kısaca diyebiliriz ki. Hızlı kelimesi. yemekle her Ģeyle gerçek ve anlamlı bağlar kurmakla ilgili. değiĢim hızının yavaĢlatılması ve bu yerel özelliklerin yaĢatılmasından doğmuĢtur.32 ziyaretçilerin yaĢam kalitesini artırmak için orijinal fikir.e. 102 Carl Honore. geleneksel yaĢam biçimini koruyan..2. vd. Kentlerin geleneksel yapılarında var olan ekolojik ve sürdürülebilirlik alanında yer alan özelliklerinin korunması ve yaĢatılması esasına dayanır. Ġstanbul: s. YavaĢ ise tam tersi. kültürle. düĢünceli ve kalitenin miktardan daha üstün tutulduğu durumları anlatıyor. çevrenin korunması. sessiz.40. 100 . Esen G. yerel ürünlerin tüketildiği” fast-food” kültürü yerine yerel kimliğin öne çıkarıldığı bir kentleĢme politikasıdır. Bu terimler varoluĢa veya hayata dair bir felsefenin kısaca yazılıĢı aslında. yerel mal ve ürünleri teĢvik. Alfa Yayınları.. miktarı kalitenin üzerinde gözeten anlamında kullanılıyor.. Yavaş. fastfood tarzı yiyecek zincirine tepkiyle doğan YavaĢ Yemek (Slow Food) hareketinin “yavaĢ” kavramının kente uyarlanması düĢüncesiyle ortaya çıkmıĢtı. dikkatli. açık. 102 99 Yurtseven.100 Cittaslow. a. 101 http://sustainablecities. sabırlı. a. (Çev. meĢgul.53. analitik. yüzeysel. s. telaĢlı olmayan. YavaĢ ġehir konsepti. (2008). stresli. kontrol eden.dk/. Cittaslow felsefesi hız karĢıtlığı üzerine kurulmuĢtur. CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK Cittaslow felsefesinin ana kavramı hiç kuĢkusuz “yavaĢlık”tır. küçük Ģehirlerde yaĢam kalitesinin sürdürülmesi yönünde çalıĢmalar yapan bir ağdır. 101 2. eĢsiz bir sürdürülebilirliği kapsamaktadır. Cittaslow. deneyim ve bilgiyi uluslararası yavaĢ Ģehir ağları üzerinden paylaĢarak çalıĢmayı amaç edinmiĢ bir harekettir. saldırgan. Uslu.). sezgisel. sabırsız. sakin. “Hızlı” ve “YavaĢ” terimleri bir değiĢim oranını belirtmekten öte bir anlama sahiptir. küresel sermaye ve kentleĢme eğilimleri ile özgün kimliklerini kaybetmeden.99 Cittaslow yaklaĢımı. Bir önceki bölümden hatırlanacağı üzere.

Birden bir Ģey anımsamak istiyor. Can Yayınları. Yavaşlık. bir yandan binlerce kilometrelik mesafelerin aĢılmasına. a. KüreselleĢme olarak tanımlanan bu durum. bugüne kadar benzeri yaĢanmamıĢ Ģekilde gerçekleĢen bir değiĢimle karĢı karĢıyadır.. hızın derecesi unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Bu nedenle hız. yavaĢlık ve hız arasındaki farkı insan yaĢamından bir örnekle Ģöyle açıklar: 104 YavaĢlık‟ın kıssasından çıkan hisse Ģu: YavaĢlık ile hatırlama. Hız. 106 Zaman. Hiçbir Ģey. s. Yurtseven. VaroluĢun matematiğinde bu deneyim iki temel denklem biçimine girer: YavaĢlığın derecesi anının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. ama anı uzaklaĢıyor. kaçınılmaz biçimde yaĢamın bir parçası haline gelmiĢtir. dinlenirken ya da okurken birlikte olma duygusunun zevkinden daha dinlendirici ve mutluluk verici olamaz. sosyal ve ekonomik iĢlevlerinse hız kültürü kapsamında değerlendirilmesinin bir gerçeklik olarak sunulduğunu görmekteyiz. vd. 106 Simon Gottschalk.38-39.33 Dünyamız son zamanlarda.4. (Çev:).105 Günümüz toplumlarına. farklı ülkelerde yaĢayan insanların aynı anda birbirleriyle bulundukları yerden görüntülü konuĢma yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.e.103 Milan Kundera. yerlerin ortadan kaybolduğu ya da artık anlamını yitirdiği gibi bir izlenim yaratmaktadır. hız ile unutma arasında gizli bir iliĢki vardır. hız dünyasını yaratmıĢtır. Hızın insan ve yer üzerindeki baskın yapısı.e.. son birkaç yüzyıldır. tarihte görülmemiĢ ölçüde hız kazanan teknolojik yenilikler sunulmaktadır. Diğer taraftan. Milan Kundera. sanki bulunduğu yerden hemen uzaklaĢmak istiyormuĢ gibi elinde olmadan yürüyüĢünü hızlandırır. Özdemir Ġ. sınır tanımadan serbest olarak dolaĢmaktadır. YaĢamınızın ritmini dinlemeyi istiyorsanız. Buna karĢılık az önce yaĢadığı kötü bir olayı unutmaya çalıĢan insan. Ġstanbul: ss. (1999). sosyal. önemli bir maliyet unsuru olarak görülmektedir.g. . Bu yenilikler... küresel ekonomik sistemde. a. hala çok yakınında olan zamanda. teknolojide yaĢanan geliĢmeler öncülüğünde. Günümüz dünyasını her Ģeyin hızlandığı yer olarak tanımlayabiliriz. iĢ yükleri ve uğraĢı duygusunu beraberinde 103 104 105 Yurtseven. s. 22 (4): 311. Speed Culture: Fast Strategies in Teleyised Commercial Ads.g. Ekonomik ve kültürel unsurlar. daha iyi bir dünyayı düĢlemekten.3. O anda kendiliğinden yürüyüĢünü yavaĢlatıyor. Qualitatiye Sociology. Gözümüzün önüne en sıradan bir durum getirelim: Bir adam sokakta yürüyor. kültürel ve ekonomik süreçlerin bütününde geçerli konuma gelmiĢtir. vd. kendinize boĢ zaman ayırmanız gerekir. (2008). çağdaĢ yaĢamın saplantısı haline gelmiĢtir. KüreselleĢme sürecinde. Günümüz yaĢamında hız.

üretim ve günlük süreçlerdeki hızın sürekli artması.g. yavaĢlamayı unuttuğunuz zaman ödenecek bir bedel olduğunu unutmamak gerekir.109 YavaĢlık. (2004). Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir Yaklaşım.4-9.34 getirmektedir. yavaĢlık ve dikkat isteyen uğraĢları rafa kaldırıyor.4. Hıza dönük hayat tarzlarımızdan kaynaklanan bedensel ve ruhsal hastalıklarda patlama yaĢanıyor. Ankara: s.Ġstanbul: ss. ss.107 Hız her zaman en iyi yaklaĢım değildir. 13 (2-3): 363.e. YavaĢlığın temeli. Oysa güzel olan. Birçok insan daha hızlı bilgisayar. 2. hızlı bir dünyada insanın yavaĢlığı neden önemsemesi gerektiğini Ģu cümlelerle ifade ediyor:111 Hız. Out of Time Fast Subjects and Slow Living. ss.g. . (2009). 109 Yurtseven. Bazı Ģeyler hızla çözülemez. vd.e. Hızlandırılmaması gereken Ģeyleri hızlandırdığınız. önüne geçilemeyecek derecede yüzeysel olabilir. internet bağlantısı ve ulaĢım araçları isterken aynı zamanda.Baskı. hayatın tüm alanlarında baskın durumdadır. 110 Wendy Parkins.110 Kemal Sayar. Time & Society. dünyanın taĢıma kapasitesinin üstüne doğru bir yön çizildiğini göstermektedir. a. kayda değer olan ne varsa yavaĢlıkla yapılır. günlük yaĢamlarını oluĢturan unsurlarla ilgili zamanlarını daha dikkatli kullanması gerektiğini belirtmektedir.. Bedenlerimiz bu hıza programlı olmadığından.5-6.30-32. daha dengeli bir yaĢam sürme arzusu taĢımaktadır. (2007). 111 Kemal Sayar. çözülmemelidir de. Yavaşla!/Hayattan Bir Defa Geçeceksin. Hızla yaĢanan bir hayat. Hız. insanlara. var olan bu yapıyı insanlar lehine çevirebilecek alternatif bir yaklaĢım olarak karĢımıza çıkmaktadır.. Hızlı toplum anlayıĢında yalnızca bireylerin limitleri zorlanmamakta aynı zamanda ekonomik büyüme. 108 Honore. Zamanın hızlanması. tabiata içkin olan güzelliği görmemizi engelliyor. Bu isteklerin temel nedeni. Güzelliği ancak zaman ayırarak fark ederiz. YavaĢlık. Detay Yayıncılık. kendilerini her zaman meĢgul hissetmeye ve sürekli tüketim eğiliminde olmaya zorlamaktadır. TimaĢ Yayınları. a. 108 Günümüzde hız. ağır ağır çözünmeye baĢlıyor. Acele ettiğimiz zaman her Ģeyi üstünkörü görüyor ve etrafımızdaki dünya ve insanlarla gerçek bir bağ kuramıyoruz. sahip olunan zamanın önem taĢıyan uğraĢılar için kullanılmasıdır. içinde bulunulan koĢullara uyum sağlayabilme endiĢesidir. YavaĢla! bu hayattan bir defa geçeceksin. bireyleri fastfood yemeye. 107 Yurtseven..

facebook. Tabii „insanî düzeyde yavaĢ‟ talebi yemekle sınırlı kalmamıĢ.05.wikipedia.13. sürdürülemezlik gibi insanoğlunun varlığını olumsuz etkileyebilecek tüm sorunlara karĢı bir direnç noktası olarak karĢımıza çıkmaktadır. . 112 113 Ümit ġimĢek. Fakat hızlı hayat. stres. YavaĢ Hareketi (Slow Movement) YavaĢ Hareketi. örgütlenmeler baĢlamıĢ. kim niçin yaĢadığını bilemez hale gelmiĢ oluyor demektir. Selis Kitaplar. fastfood114 kültürünün sembolü haline gelen Mcdonald‟s ve benzerlerinin hegemonyasına karĢı baĢlatılan. geç kalma korkusundan uzak.3.org/wiki/Fast_food (29.05. Böylece dünya yavaĢ yemek (slow food) hareketiyle tanıĢmıĢ. yoksullaĢtıkça daha çok çalıĢmak zorunda kalıyoruz. Hızlı yaĢam. bu hızlı hayata. gittikçe daha çok Ģeyden bizi yoksun kılıyor. Herkesin kendi mutfak kültürünü koruma hakkının saklı olduğunu savunmuĢlar. 114 Bir yemek terimi olarak Fast food. Kazandıkça yoksullaĢıyoruz. s. hızlı yaĢam ve hızlı yemek pratiğinin boğucu derecede artması ve yerel yemeklerin kaybolmasının doğurduğu kaygıyı toplumsal tepki haline dönüĢtürmüĢ olan bir harekettir.115 Üretimi de tüketimi de hıza boğan Batı kaynaklı hayat tarzına karĢı yine Batı‟da basit bir protestoyla baĢlayan YavaĢ Hareketi.2010).112 YavaĢlık. vd.113 2. http://tr. Fast food türü tüketime Türkiye'de ayaküstü beslenme de denilmektedir. Sade Hayat. YavaĢ yaĢam. zamanın anlamlı ve önemli olgular için kullanılmasını sağlamaktadır.35 Gariptir. Fast food zaman içinde “kötü gıda” ile aynı anlamda kullanılmaya baĢlanıĢtır. Ġstanbul: ss-65-66. eĢitsizlik. aynı zamanda sayısız sorunlarla baĢa çıkmamızı sağlamaktadır.. Yurtseven.php?gid=5832212719&v=info (15.3.1. salt insanların yaĢamlarını geliĢtirmeyip. YavaĢ yaĢam. Bu noktaya gelindiğinde artık hayat anlamını büyük ölçüde yitirmiĢ. daha çok Ģeye sahip olmak için kendimizi mecbur biliyoruz. CITTASLOW TARĠHÇESĠ 2. Ġtalyan Carlo Petrini önderliğinde fastfood kültürüne karĢı protestolar. günün tadına vararak.com/group. (2003). kısa sürede hazırlanmıĢ ve hızlı bir Ģekilde servis edilen yiyeceklere verilen isimdir. 115 http://www. hızlı bir biçimde büyümüĢ ve uluslararası bir organizasyon olmuĢtur. bireylerin günlerini çalıĢma. hızlı yaĢamın neden olduğu zaman.2010). alıĢveriĢ etme ve televizyon izleyerek geçirmesine neden olmuĢtur.

.12. Hayata dair her kavramın baĢına „yavaĢ‟ ifadesi ekleniyor artık.116 Resim 2. Ancak yavaĢ yaĢam.2010). bireylerin yaĢamlarında neden olduğu olumsuz değiĢim. a.363-382.118 YavaĢ hareket anlayıĢı. uyuĢuk olmak değildir.m. insanların tüm gününü kapsayan.georgiaorganics.e.06. yavaĢ yemek ve dahası.05.arkitera. iĢ.com/h41395-yavas-hayatin-hizli-yukselisi. temposuyla bireyin yaptığı iĢin amacının ve anlamının yok edildiği bir çalıĢma kültürünü reddetmektedir. küreselleĢme sürecine bir tepki olarak ortaya da çıkmıĢtır..org/conference/ (03. 119 Yurtseven. .. s. yalnız günlük yaĢamımızdaki baskılardan değil. yavaĢ yaĢam anlayıĢını çekici bir alternatif olarak ortaya çıkarmıĢtır.36 Hayatın diğer alanlarını da etkisi altına almıĢtır. günlük yaĢamın önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. a. Vurgulanmak istenen kısaca Ģu: Her Ģey doğasına uygun olmalı..g. KüreselleĢmenin.1.2010). http://www. oynamak ve her Ģeyin en iyisini yapmakla ilgilidir. Carlo Petrini Kaynak: http://www. ss. vd.. yaĢamak.g.html (15. 118 Parkins.119 116 117 Yurtseven vd.. YavaĢ Ģehir. YavaĢlık. Doğru hızda çalıĢmak. önsöz.117 YavaĢ Hareketi‟ne göre.

Bu hareket.slowfoodanadolu. Yerel Ģeyleri seven Slow Food. a.net/. aynı zamanda fastfood kültürüne. her kültürün kendine has damak tadı olduğuna dikkat çekerek yemeklerin yerel ve genetiğiyle oynanmamıĢ ürünlerle piĢirilmesini amaçlıyor.2010). esnaf ürünleri.123 Slow Food. ölçülü çiftçilik.php/baskanin-mesaji/slow-food-carlo-petrini-bilinc-vesorumluluk/ (08. aile ve arkadaĢlarla keyifle yemek yemek vb.wordpress. mevsimlik ürünler. a.e. misafirperverliği.e.g. s. nesiller boyunca elden ele geçen yemek tarifleri.com/index. yerel.60-64.122 Ġtalyanlara göre.arkitera. Roma Piazza di Spagna‟da McDonald‟s açılmasına gösterilen tepkidir. http://www.com/slow-food/ (08. Böylece sadece yemek alanında değil genel anlamda toplum kültürünün korunacağına inanılıyor.121 Bu hareket McDonalds‟ın yapmadığı her Ģeyi temsil ediyor: Taze. küresel kapitalizmin doğal düĢmanı olarak gösterilmektedir.3.06. sadece fastfood yemeği protesto eden bir hareket değildir. 1986 yılında Ġtalya‟nın Langhe Bölgesi‟ndeki Cuneo Kenti‟nde baĢlatılmıĢtır.com/.37 2. ss.italyaonline. 125 http://www. karĢılıklı sohbet alıĢkanlıklarını zincirleme olarak etkiliyor.g. 124 http://slowfoodgenclik. yeme-içme alıĢkanlıkları bir toplumun asıl kimliğini yansıtıyor.2. yalnızca uluslar ötesi endüstriyel Fast Food zincirlerine karĢı çıkmak olarak özetlenemez. Hareketin nedeni. Carlo Petrini tarafından. Yeme-içme sadece damak tadını etkilemekle kalmıyor. seri ve standart üretimlere karĢı yerel ürün yetiĢtiren çiftçilerin desteklenmesini öngörüyor.124 YavaĢ yemek (Slow food). YavaĢ Yemek(Slow Food) Slow Food Hareketi. 125 120 121 Yurtseven. 123 http://www. Süpermarketlere. yerel gıda geleneklerinin kayboluĢuna ve insanların giderek yedikleri gıdaların nereden geldiği ve yemek seçimlerimizin dünyayı nasıl etkilediği konusundaki vurdumduymazlıklarına karĢı kurulmuĢ kar amacı gütmeyen bir eko-gastronomi organizasyonudur. Bu yüzden bir toplumu yemek kültürünü değiĢtirmekle her Ģeyinin değiĢtirilebileceğine inanıyorlar.120 Ġngilizce „Slow/YavaĢ‟ ve „Food/Yemek‟ kelimelerinin birleĢmesinden doğan Slow Food.2010). . 122 Honore.07.3...

vd. bizlere yerel yemeklerin lezzetini keĢfetmemizi ve fastfood‟un olumsuz etkilerini azaltmamızı ya da yok etmemizi sağlar. Slow Food buna en iyi yanıttır. verimlilik adına. Slow Food. s. yalnızca Fast Food‟a karĢı tutarlı bir meydan okuma değildir.. . temiz ve adil boyutlarını içermektedir. bizi hıza karĢı korur. Hızlı yaĢam. a. Gerçek yaĢam biçimi. gıdaların etiksel olarak sürdürülebilir olmasını. Hızlı yaĢama karĢı direnmemiz Slow Food‟la baĢlayabilir. a. Ġyi. paylaĢılan deneyimlere dayalı bir kalite kavramı önermektedir. Temiz. 129 Yurtseven.e.lasso (08.. geleneksel ve yerel gıdalardan hoĢlanan ve aynı felsefeyi paylaĢanlar. ekolojik inançları doğrultusunda besin maddelerinin genetik modifikasyonuna karĢı çıkıyor ve organik çiftçiliği destekliyor. Slow Food.. Hızlı yaĢam evimize girmekte ve bizleri Fastfood yemeğe zorlamaktadır. yerel ürünleri ve gelenekleri teĢvik etmek. Yemek yemenin yavaĢlığı.com/about_us/eng/manifesto. çalıĢanları 126 127 http://www. daha iyi bir geleceği garanti eder . hızlı yaĢama direnmede önemli bir yöntemdir. Küçük üreticilerin birbirlerini bulmalarını sağlayarak.06.127 YavaĢ Yemek ekonomik açıdan. Bu üç boyuta dayalı bir kavramdır. benzer düĢünceleri taĢıyan gönüllü gruplar.slowfood. 128 Honore. küresel Fast Food üreticilerinin ortak etkili gücüne gerçekçi bir biçimde meydan okumaktadırlar. bürokratik engelleri aĢmalarına yardımcı oluyor ve ürünlerini dünyanın her yerindeki mağazalara ve gurmelere tanıtıyor.2010). artık unutulmaya yüz tutmuĢ ve ustalık gerektiren yemek çeĢitlerini bulmayı ve bunların küresel piyasada yer etmesini sağlamayı amaçlıyor. yerel lezzetleri geliĢtiren yaĢam biçimidir.g. teknolojik değiĢme. YavaĢlığın uygun dozu. Bu boyut. Convivia. modern dünyayı ciddi bir biçimde sorgulamakta ve onunla yüzleĢmektedir.g. sosyal sürdürülebilirlik boyutudur. bizlerin yaĢam biçimlerini değiĢtirmekte ve çevremizi tehdit etmektedir.163. Ġyi. gıdanın gerçek bir tat.18. Yurtseven.62-62. toplumsal değiĢme ve küreselleĢmenin de karĢısındadır. YavaĢ Yemek mesajını yaymak ve eğlenmek amaçlarıyla düzenli buluĢan YavaĢ Yemek üye gruplarıdır. ss.129 YavaĢ Yemek Hareketi. basit geleneksel aĢçılık ve yemek yeme toplantıları düzenlemek.e. s. Slow Food.128 YavaĢ Yemek Hareketi‟nin temelini “convivia” oluĢturmaktadır. Hareket. Slow Food. aroma ve görünüĢe sahip olması boyutunu içerir. sürdürülebilirlik boyutunu kapsar.38 Slow Food Hareketi‟nin amacı manifestosunda Ģöyle açıklanmaktadır:126 Bizler hıza yenik düĢüyoruz. Küçük ölçekli yerel ürün üreticileri. Adalet.

. .g. s. College English. s. s. Eğlenme. FastFood tüketim modeli karĢısında önemli bir güç olarak görünmektedir. kırsal alanlar. vd.g.e.e. Slow Food Hareketi. bugün dünyanın birçok ülkesinde binlerce üyesi bulunan uluslararası bir harekete dönüĢmüĢtür... Durmaksızın yayıldığı yarım asırlık bir dönem geçiren McDonald‟s ilk maddi kayıplarını 2002‟de yaĢadı ve hemen ardından deniz aĢırı Ģubelerini kapatmaya baĢladı.131 Slow Food.e.135 2001‟de New York Times dergisi. a. 164. modern dünyayla ilgili konularla da ilgilenmektedir.384.g. a. Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement. geleneklerin sürekliliği ve dünyanın bio-çeĢitliliği üzerinde derin bir etkiye sahiptir.3. aĢağıdaki ilkeleri amaç edinir:132     Yerel ürün ve üretim geleneklerinin sürdürülebilirliği.e. Slow Food hareketi.3. ortak kültürel ve gastronomik sürdürülebilirliği amaçlayan bir harekettir.23. 70(4): p. Günümüzde Slow Food. 131 Yurtseven. Birçok kiĢi için McDonalds‟ı boykot etmek damak zevkinin küresel bir biçimde standartlaĢtırılmasına hayır demenin bir yoludur. Yerel piĢirme ve yeme geleneklerinin sürdürülebilirliği.133 YavaĢ Yemek akımı aynı zamanda küresel yiyecek endüstrisinin yüksek hızlı.130 Yediklerimiz. Harekete üyelik herkese açıktır ve bireyseldir. a... Good. 133 a.g. 134 Honore. (2008). Slow Food hareketini 130 Stephen Schneider. geleneksel biçimlerde yemek piĢirme ve hazırlama yöntemlerini sağlamaktadır.39 sömürmeyen üretim yöntemlerinin kullanılmasını ve iyi ürünlerin dıĢlanmamasını söyler.e. yerel ürünlerin tören ve zevkini. s.g. çabucak değiĢen kültürüne karĢı tepkisinin bir parçasıdır. Clean. gıda konusu dıĢında. KiĢilerin demokratik ve gönüllü katılımına dayanır. geniĢ bir kitle tarafından unutulan lezzetleri. Üyelerine.66..134 Slow Food. 135 Yurtseven. 132 a. yemek ve dünya arasındaki güçlü bağları anlamamız gerektiğini söyler. Slow Food mesajının yayılması. Hareket.

.org/wiki/Cittaslow (15. Cittaslow Uluslararası Tüzüğü‟nde “Cittaslow‟un..11.139 Slow Food. 139 Honore. 141 http://en. a. s. a.g.142 Cittaslow. Ġsviçre.” denilmektedir.2007 tarihinde Plueba‟da bir protokol imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği‟yle bağı vardır. Yurtseven.2010).e. Bir Ģehrin kültürel çeĢitliliğini ve yerel özelliklerini desteklemek Cittaslow‟un çekirdek değerleridir. Japonya ve Ġngiltere‟de Slow Food merkezleri bulunmaktadır.137 Günümüzde 132 ülkede 100. Cittaslow. s.164. 140 Yurtseven.138 Ancak YavaĢ Yemek fikrinin yayılmasını hiçbir Ģey geleneksel çiftçi pazarının diriliĢi kadar iyi anlatamaz. peynirlerini ve etlerini doğrudan halka satmaya baĢladılar. biyolojik çeĢitliliği ve sürdürülebilir geliĢmeyi teĢvik etmektedir. 142 http://www.3..141 Cittaslow.e. Slow Food Çevre Bildirisi.140 2.net/download/. aynı felsefeyi paylaĢtığı ve 09.g.g. a. kültürel bir eğilim olarak bilinen YavaĢ Hareket (Slow Movement)‟in bir parçasıdır. a. vd. GeliĢmiĢ bir pazar ekonomisinde. herkes için daha iyi bir hayat düĢüncesiyle Ģehirlerin özel ve önemli yönlerini 136 137 Honore.19. s..68. Cittaslow Cittaslow.05.g.00‟i aĢkın üyesi bulunan Slow Food hareketi her geçen gün geniĢlemektedir. yerel gruplar tarafından organize edilmektedir. YavaĢ Hareketi. Kasaba ve Ģehirlerde ve genellikle süpermarketlerden birkaç blok ötede çiftçiler bir kez daha meyvelerini. Slow Food hareketinden doğmuĢ bir Ġtalyan fikridir ve 15 Ekim 1999 tarihinde Ġtalya Orvieto‟da kurulmuĢtur. .e. Ġtalya. bütün dünyaya yayılmıĢtır. hedefini Ģehirlerde yaĢam kalitesinin iyileĢtirmesi olarak ortaya koyar.3.cittaslow.06. homojenize bir dünyaya karĢı çıkarken. s.40 “dünyayı sarsan 80 fikir” arasına dahil etmiĢtir. Üye ağları.e.slowfood. küresel iĢletmeler tarafından sömürülme korkusu içinde bulunan milyonlarca insanın duyarlılığını yansıtmaktadır.61.com/ (08. ABD. Fransa.wikipedia. Almanya. 138 http://www..136 Slow Food Hareketi. gıdanın ötesinde bir noktaya ulaĢmıĢ bulunmaktadır.2010).

sorumluluğuna. Orvieto.144 Greve in Chianti Ģehrinin Belediye BaĢkanı Paolo Saturnini.net/. kullanımı tanzim edilecek olan “YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı” sözü olacaktır denilmektedir. Positano kasabaları ile “Slow Food(YavaĢ Yemek) Birliği” (Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine muhalif olarak kurulan birlik) arasında kuruldu. O. 145 http://www.org/index.2010).co. logo kullanımından üyelik aidatı ve fon kullanımlarına kadar pek çok alanda tanımlar ve ilkelerden bahsetmektedir.143 Cittaslow. Birliğin süresi sınırsızdır. . 1999 yılında. Bra ve Positano) belediye baĢkanlarının YavaĢ ġehir SözleĢmesi‟ni imzalamasıyla da Cittaslow resmen kurulmuĢtur. “Amerikan Ģehir modeli Ģehirlerimizi adeta istilâ etti ve Ġtalyan Ģehirleri tek tip bir görünüme büründü. 28 madde ve 5 ek belgeden oluĢan “Uluslararası katılım Cittaslow” için yerine Tüzüğü. Onun düĢünceleri Bra ( Francesco Guida). 146 http://www. getirilmesi gereken kriterlerden. Birliğin KuruluĢu maddesinde:146 “Cittaslow-Rete Internazionale delle città del buon vivere” (Cittaslow-YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı) adlı Birlik: kısaca.uk/images/stories/spring%202008%20newsletter. Cittaslow Birliği‟nin kuruluĢundan.cittaslow. Toskana(Tuscany)‟nın küçük bir kasabası olan Greve in Chianti‟nin geçmiĢ belediye baĢkanı Paolo Saturnini‟nin sezgileri aracılığıyla doğmuĢtur. Birlik.2010). 143 144 http://www. Ek 1) kayıt altına almıĢtır.145 Uluslar arası bir birlik Ģeklinde örgütlenen Cittaslow. Orvieto ( Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone) belediye baĢkanları tarafından kabul görmüĢ ve Slow Food baĢkanı Carlo Petrini ile bir araya gelmiĢler.cittaslow. üyelerin organlarına. Ģehrin kalkınması ve yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesinin temeli olarak farklı bir fikir sunmuĢ ve bu fikrini ülkenin(Ġtalya‟nın) her yerine yaymak için uğraĢmıĢtır. “modern ve tarihi binalardan oluĢan bir taç taĢıyan turuncu renkli bir salyangozu” resmeden kendi logosunu kullanacaktır: Logonun ayrılmaz bir parçası ise.php?method=section&id=2012&title=Association (15.41 belirlemek ve çevrelerinin eĢsiz niteliklerini ortay koymak amacı taĢımaktadır. Orvieto.pdf (19. http://www.net/. çalıĢma ilke ve prensiplerini bir tüzükle (bkz. Greve in Chianti.05.05. “Cittaslow” Bra.italyaonline. Carlo Petrini ve dört kurucu Ģehrin (Chianti.distinctlycumbrian. Biz böyle bir küreselleĢmenin önüne geçmek istedik” diyerek kuruluĢ amaçlarını ortay koymaktadır.

uygulamalar Cittaslow‟un iyi kar yaĢama amacı gütmeyen bir teĢekkül yaymak olduğu belirtilmektedir. Aziz John Manastırı‟ndaki “Palazzo del Gusto”da yer alır.cittaslow. Amacı ise Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları. . Uluslararası Birliğe normalde 50 binden fazla nüfusu olmayan tüm Ģehirler katılabilir denilmektedir. Merkez bu çerçevede.cittaslow. “Cittaslow” adının diğer dillere tercüme edilmeyeceği belirtilmekte ve “birliğin resmi dilleri Ġtalyanca ve/veya Ġngilizcedir” denmektedir. Komite.g. üyelik düzenlemeleri. testler ve vasıtasıyla kültürünü destekleyip olarak tanımlanmaktadır. 149 http://www. birlik organlarının gerekçeli kararlarıyla farklı bir hüküm verilmedikçe. logo ve resmi değerlendirme kartlarından oluĢan eklerin ayrıntılarına girilmektedir. tüzük belgesi.05.k. Birlik tali merkezlere de sahip olabilir.148 Ekler. (29. Bilim Kurulu aĢağıdaki isimlerden oluĢmaktadır:149 147 148 http://www.net/index. 16 adresinde. Katılım.2010). uzmanlardan ve farklı disiplinlerden gelen bilim adamlarından oluĢan bir Bilimsel Komitesi bulunmaktadır.147 Birliğin merkezi ise Ģöyle açıklanmaktadır: “Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur ve via Ripa di Serancia I.     Temel ilkeleri içeren bir manifesto YavaĢ ġehir olarak tanımlanmak istenen Ģehirlerin imzalaması gereken birlik tüzüğü Üye Ģehirlerin listesi Yıllık toplantı takvimleri oluĢturmuĢtur.net/download/. sertifikasyon. faaliyetlerin geliĢtirilmesi için kültürel bilgi sağlamakta ve Cittaslow ödül/ünvan organizasyonunun gerçekleĢtirilmesi için iĢbirlikleri yapmaktadır.42 Tüzükte. Paragrafta. Birlik organlarına geniĢ ve güncel bilgi tedarik rolü ile birlikte. a.” YavaĢ ġehir olarak tanımlanmak istenen Ģehirlerin değerlendirilmesi bu merkez tarafından yapılmaktadır. Cittaslow Birliği‟nin. Taahhütler ve Yetkiler baĢlığını taĢıyan III. önsözlerle birlikte bu tüzüğün ayrılmaz bir parçasını teĢkil ederler denildikten sonra.

Polonya Paul Knox Virginia Teknoloji Enstitüsü Kent Planları Profesörü-USA Roberto Pasca di Magliano Roma Üniversitesi Ekonomik Kalkınma Profesörü-Ġtalya Stefano Mocio Roma Üniversitesi Profesörü ve Meclis Üyesi-Ġtalya Hee Jung Jang Uluslararası Turizm Yönetimi Bölümü Profesörü ve Ġnsan Kaynakları GeliĢtirme Bölümü Dekanı Helen Jarvis Newcastle Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Profesörü-Ġngiltere Ursula Von Petz Mimar-Almanya Cittaslow‟a katılmak isteyen bir Ģehir. Cittaslow‟a üye Ģehirler yılda bir kez farklı bir Ģehirde toplanmaktadır.43 Paolo Albano Cumhuriyet Savcısı-Ġtalya Ezio Manzini Milan Politecnico Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Profesörü-Ġtalya Fabio Parasecoli New York Üniversitesi Yemek Kültürü Profesörü-USA Jan Hospers Twente Üniversitesi Ekonomik Coğrafya Profesörü-Hollanda Giuseppe Roma CENSIS (Sosyal çalıĢmalar ve araĢtırma enstitüsü) Genel Müdürü-Ġtalya Helmut Bott Stuttgart Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı-Almanya Herbert Pfeiffer Mimar -Almanya Krzysztof Skalski Mimar. Birlik Tüzüğüne imza atarak bazı yükümlülüklerin altına girmektedir. Bu toplantılarda bir yıl süresince gerçekleĢtirilen faaliyetler .

00 Euro. 5 binden az nüfusu olan Ģehirler 750. YavaĢlık temel erdemdir. http://www. 5-15 bin nüfusu olan Ģehirler 1.500.00 Euro. Gerektiğinde bu uzmanlar üye Ģehirlerde tertiplenen konferanslara ve seminerlere katılıp. 150 151 http://www. felsefesine ve değerlerine ters düĢmeleri ya da onun imajına zarar verebilecek davranıĢlarda bulunmaları halinde. 152 a. Akıl ve ağırbaĢlılığı ifade eder. logo olarak salyangozu seçmiĢtir. 15-30 bin nüfusu olan Ģehirler 2.net/download/.00 Euro.g.500. uygarlık yerine doğanın tercih edilmesi olarak tanımlar. üye Ģehirlerin Cittaslow Birliği‟nin amaçlarına.150 Tüzüğün “Üyeler” baĢlığını taĢıyan bölümünde.k. Cittaslow‟un temel felsefesi olan yavaĢlık ve dinlenmeyi temsil etmektedir.net/.italyaonline.152 Cittaslow. patikası boyunca yol alabilmek için çok zaman harcar. Ayrıca Koordinasyon Komitesi tarafından görevlendirilen uzmanlar yeni üye olan Ģehirlerin yetkililerine hareketin hedeflerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı bir eğitim semineri vermektedirler. . Koordinasyon Komitesi‟nin o üyeyi acilen ihraç etmeyi düĢüneceği belirtilmektedir. Salyangoz yavaĢtır. yavaĢlığı.cittaslow. Cittaslow.44 gözden geçirilmekte ve bir sonraki dönemle ilgili uygulamalar planlanmaktadır. üyelerin Tüzüğün düzenlemelerine ve bunun yanı sıra Cittaslow Birliğinin Meclisi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından alınan kararlara riayet etmemeleri ve Birliğin ilkelerine açık bir Ģekilde ters olan belgelenmiĢ bir faaliyet için de olmaları gösterilmektedir. acele etmez ve evini kolayca her yere götürür. bu düĢünsel yapıyı geniĢleterek.00 Euro”. Salyangoz.500. Salyangoz.151 Cittaslow Uluslararası bir “Birlik” Ģeklinde örgütlendiği ve katılım gönüllü olduğu için üye Ģehirlerden yıllık belli ücretler almaktadır. Her yıl en geç Haziran ayının 30‟unda ödenmesi gereken ücretler çerçevesinde “2009 yılı için aĢağıdaki tutarlarda yıllık üyelik ücreti tespit edilmiĢtir: Binden az nüfusu olan Ģehirler 600. Cittaslow düĢüncesini anlatmaktadırlar. BaĢka bir ihraç sebebi olarak ise.00 Euro ve 30 binden fazla nüfusu olan Ģehirler 3.

htm (13. Onun hemen dibinde çağdaĢ hayatı sembolize eden beton bina. Örneğin tarihî Ģato geçmiĢi. diğer anlamıyla yitirilen pek çok değeri ifade ediyor.45 Salyangozların yaĢamından. Yemek kültüründen Ģehir planlamasına kadar her Ģeyin yavaĢlık. http://www.net/.3. Tarihî bir Ģato. geçmiĢ nesillerden miras kalan kültürel değerleri. sükûnet içinde yaĢamayı öngören bir sembol.2010). Bütün bunlar bir amblemi oluĢturan unsurlar ve her birinin ifade ettiği anlamlar var. a. Birbirinden farklı anlamlar çağrıĢtıran iki binanın hemen önündeki salyangoz ise belli bir hayat tarzına karĢı ciddî bir protestonun ifadesi. Hızlı yaĢamanın diğer adı olan “Amerikan tarzı” hayata bir alternatif olarak. Betonarme bina ise çağdaĢ medeniyetin sembolü zevksiz. sakinlik ve bir de tarihî mirasa saygı prensipleriyle düzenlenmesi gerektiğini anlatıyor.net/Italya/hakkinda/makaleler/Sakin%20Sehirler. (Hızlı olmak.05. Önlerinde yavaĢ ve emin adımlarla ilerleyen bir salyangoz.cittaslow.2.italyaonline. iki temel sonuç çıkarabiliriz:   Salyangoz yavaĢ harekettir. (Nerede salyangoz varsa. hayatı yavaĢ.) Salyangoz evini üzerinde taĢır. . tadına vara vara.e. s.. ruhsuz ve donuk.)153 Resim 2.g. insanı düĢüncesiz ve akılsız kılar.154 153 154 Yurtseven. evi de oradadır. Cittaslow Logosu Kaynak:http://www.

org. Cittaslow‟a üye olan Ģehirlerin.dk/. 000′in üzerinde nüfusu olan yerleĢim yerleri baĢvuruda bulunamamaktadır. Misafirperverlik/Konukseverlik 6. su ve toprak kalitesinin varolan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması. 155 156 http://sustainablecities.4. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 5.4. Farkındalık 7. CITTASLOW KRĠTERLERĠ Cittaslow‟a giriĢ öncesinde Ģehirlerin bir değerlendirmeden geçmesi gerekmektedir. Çevre Politikaları 1. Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaĢmasını sağlayacak planların yapılması.2010).05. çevreyi korumak.utikad. Üyeliğe kabul için bir Ģehirde Cittaslow hedefleri için yapılan öz değerlendirmeden en az 50 puan almak baĢka bir deyiĢle kriterlerden %50‟sini gerçekleĢtirmiĢ olmak gerekiyor.46 2.000′in altında olması gerekmektedir ve 50. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 2. yerel üreticiler ve tüketiciler arasında iletiĢimi ve diyalogu teĢvik etmek. Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 4. . çevre ve Ģehirsel doku kalitesini teknoloji kullanarak iyileĢtirmek. Hava. 3. Ģehrin. doğal ve çevreye dost tekniklerle yiyecek üretimine destek sağlamak gibi aĢağıda belirtilen 7 baĢlık altında 59 ana ölçüt ve 3 özel koĢulu gerçekleĢtirmeyi kendine hedef koyması ve bu alanlarda çalıĢmaya baĢlaması gerekmektedir.1.tr/haberler/?id=3767 (15. Altyapı politikaları 3.156 Bu ölçütlerin sınıflandırıldığı 7 ana baĢlık Ģunlardır: 1. 2. Çevre politikaları 2. http://www. sürdürülebilir geliĢmeyi desteklemek.155 Cittaslow olabilmek için Ģehir nüfusunun 50. Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢtırılması.

bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi. Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması.47 4. 7. bio-yakıt vb.157 2. yaĢlı ve kronik hastalara yönelik ev hizmetleri. Tarihi mekânların. Altyapı Politikaları 1. mini hidroelektrik güç kaynaklan. spor. 9. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. 4. kamu tuvaletleri vb. a.4.). vd. Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. 2. 5. sosyal merkezler. Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar.2. Aile yaĢamını ve genel aktiviteleri destekleyici programların oluĢturulması (rekreasyon.e. yerel yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması. yürüyen merdiven.) kullanımına dikkat çekilerek. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. 5. 10. Tıbbi yardım merkezlerinin kurulması. Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılmasına için planlar yapılması. 7. 11. TaĢıt güvenliği ve trafik akıĢının sağlanması. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. s.g. Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması.42. . Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması. yeĢil hidrojen. Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi.. Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması.. 8. 157 Yurtseven. 6. 3. Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve Yerel Gündem 21‟e katılım). 6.

48 8. YeĢil alanların oluĢturulması ve hizmet alt yapılarının bulunması (oyun alanları.disscouncil.htm (13. 9.159 158 159 http://www. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar 1. Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması.com/. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak dost mağazaların kurulması. 8.158 2. . Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması. 4. Kent halkına çeĢitli hizmetler vermeye yönelik planlar yapılması (belediye hizmetlerinin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve halka internet eğitimi verilmesi). Cittaslow bilgi bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. Kentin renk planlamasının yapılması.doc (13. 11.berwick-cittaslow.R.2010). 9. iĢlevlerinin. Geri kalmıĢ kent alanlarının tekrar geliĢimine ve kullanımına yönelik projeler geliĢtirilmesi./Cittaslow%20Community%20Chest%20Criteria.org.. Tele-iĢgücünün tanıtılması ve desteklenmesi.05. 3.). Kentte kablosuz sistemlerin kurulması. Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması. biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması.2010).uk/Cittaslow/FuturePlans. 12. www. Biyo-mimari alanlarının kurulması.. 6. 10.05. Elektromanyetik alanların izlenmesine yönelik sistemlerin kurulması. Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. 7. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. 5. 2. Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. U.P. 13.3.4. Çöp bidonlarının kötü görünümünün önlenmesi ve atık su toplama sistemi için planlar yapılması.

okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve desteklenmesi. Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park. 3. 3.). Misafirperverlik 1.pdf (13.49 2. Yok olma tehlikesinde olan el sanatlarının korunmasına yönelik programların geliĢtirilmesi. Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. 7. Tarihi merkezlerde uluslararası turizm iĢaretleri ve turist seyahat rehberinin kullanılması.). Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi.160 2. Kent ve okul bahçelerinin. . Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi).2010). 4.05. Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması. okulların yemek hizmetlerinde organik. web siteleri vb. kamu alanlarına çalıĢma saatlerinde esneklik kazandırılması vb. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması.uk/Documents/committees/town%20forum/WTF066%20%20Appendix% 201.4. 10. 160 http://www. 2. 8. Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. 6. yerel kültürün geliĢmesine olanak sağlaması için desteklenmesi. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle.4. 4. 11. Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. 2.winchester. 5. 9. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle.gov. Yerel esnaf ve zanaatkarların ürettiği ürünlerin kalite sertifikalarının oluĢturulması.4.5. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 1.

4. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması. YavaĢ Kent eylem-kimlik kampanyası için gerekliliklerin karĢılanması. 2. Ġtalyanca bir kelimedir ve Türkçey e “Toprak Ana” olarak çevrilmiĢtir. okullarda sebze bahçelerinin kurulması. Slow Food Presidia‟nın desteklenmesi ve oluĢturulması. Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre163 Projesi‟nin desteklenmesi.05.6. yerel ekonomileri ve yerli bilgi birikimini yok ettiği bir dünyada.5. vd.cittaslow.k. Yerel YavaĢ Yemek (Slow Food) birliğinin kurulması. 164 http://www.pdf (13. S. 7. 163 Terra Madre.(Çev). a. Ali K. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 1. Yeryüzü Demokrasisi. 3. Farkındalık OluĢturma 1. 6.fi.g. 2. Cittaslow sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi.2010). YavaĢ Yemek tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması. YavaĢ Yemek iĢbirliğiyle. küreselleĢmenin tür ve kültür çeĢitliliğini.164 2. 2. Yerel ürünlerin Slow Food Programı kapsamında desteklenmesi. Özel KoĢullar 1. Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla YavaĢ Yemek projesinin uygulanması.net/download/.it/attach/slow-statuto-en. (2010). . 5. Ġstanbul: ss. 4. Bir kavram olar ak Terra Madre. Slow Food ve Cittaslow 162 faaliyetlerinin yayılmasını sağlayacak programların geliĢtirilmesi.161 2.comune. (Vandana Shiva.8. BGST Yayınları. 161 162 http://www.50 5. genel olarak esnafın. Cittaslow‟a katılım motivasyonunun sağlanması için.4. Kent halkının. 2. 3.222-225).7. Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. buna direnen küçük üreticileri bir araya getiren Uluslar arası Gıda Toplulukları Ağı‟dır. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması.greve-in-chianti. YavaĢ Yemek iĢbirliğiyle. Turistik iĢletmelerinin.

51 3. Üye kentlerin resmi yazıĢmalarında YavaĢ Kent amblemini kullanması ve internet sitelerine YavaĢ Kent felsefesini içeren bir bölüm koyması.165 2.5. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE CITTASLOW ĠLĠġKĠSĠ Sürdürülebilirliği, ekosistemdeki çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için, insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin kontrol altına alınması olarak tanımladığımızda “çevre”nin ön plana çıkarıldığı bir yaklaĢımdan söz ediyoruz demektir. Yani sürdürülebilirliğin temel unsuru çevreye yaklaĢım tarzıdır. Cittaslow kriterlerini incelediğimizde de “çevre”nin önemli bir yer tuttuğunu, hatta kriterlerinin ilk ana baĢlığını “çevre politikaları”nın oluĢturduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, hava, su ve toprak kalitesinin önemsenmesi, çevreye uyumlu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teĢvik edilmesi, evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢması Cittaslow‟un öncelikleri arasında bulunmaktadır. Sürdürülebilir kent fikirleri ve uygulamalarının temelinde; dünyamızda yaĢanan sorunların çözümü için; kent odaklı çözümlerin bulunması ve kentlerin baĢka sistemlerle iliĢkili bir sistem olduğu konusu yatmaktadır. Cittaslow(YavaĢ kent), yaklaĢımı da sürdürülebilir kent yaklaĢımlarından biri olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilir kent yaklaĢımlarının temelinde, yaĢam ortamı olarak kentlerin daha yaĢanabilir ve sağlıklı yerler olmasının sağlanması, yerel ölçekte atılan adımlar ile küresel ölçekte sürdürülebilirliğin sağlanması hedefi güdülmektedir.166 Cittaslow tüzüğüne baktığımızda da, Cittaslow üyesi olan kentlerde bulunması gereken ya da üye kentlerin sağlamakla zorunlu oldukları Ģartların sürdürülebilirlikle uyumludur. Cittaslow‟da Ģunlar mevcuttur; geri kazanım ve geri dönüĢüm tekniklerine değer veren, bölgenin ve kent dokusunun karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik uygulanan bir çevre politikası, bölgede oturma k için değil ona değer verildiği için, onu bozmayan fonksiyonel olarak uygulanan bir altyapı politikası, çevrenin ve kent dokusunun kalitesini artırmaya yönelik teknolojilerin

165 166

http://www.comune.greve-in-chianti.. Uslu, a.g.m., s.49.

52 kullanımı, genetiği değiĢtirilmiĢ gıdalar yerine doğal tekniklerle elde edilen ve doğayla uyumlu olan gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi.167 Cittaslow(YavaĢ ġehir) kriterlerinin yanı sıra Cittaslow‟un temel amaçları da sürdürülebilirliğin amaçlarıyla örtüĢmektedir. Cittaslow‟un temel amaçlarını aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz :168     Teknolojiyi kullanarak, yaĢamın kaliteli ve çekilebilir olmasını sağlamak, Bölgeye özgü değerlerle sürdürülebilir geliĢmeyi sağlamak, Yerel ekonomik yaĢama katkı yaparak gelir adaletini sağlamak, Doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumak.

Birbiriyle örtüĢen bunca özelliklerine karĢın Cittaslow ve sürdürülebilirlik kavramları; insan ve çevre(doğal, yapılı, sosyal, ekonomik ve kültürel) iliĢkisinin farklı açılarını içermektedir. Birbirlerinden farklı olarak, sürdürülebilirlik daha çok çevre ile ilgili iken, Cittaslow daha çok insan ile ilgilidir. Sürdürülebilirlik gelecek ile ilgili iken, Cittaslow gelecekle ilgili yönleri de bulunmakla birlikte Ģimdiki zaman ile daha çok ilgilidir.169 Bu bilgilerden hareketle Cittaslow kriterlerinin, sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları açısından belli hedeflerini paylaĢtığı ancak kapsam olarak sınırlı kaldığı görülmektedir. Bir baĢka açıdan söylemek gerekirse, Cittaslow, daha çok bir kentte yaĢayan insanların yaĢam kalitelerini arttırmaya dönük çalıĢmalara odaklanmıĢtır. Literatürde “kentsel yaĢam kalitesi”170ni arttırmaya yönelik çalıĢmalar olarak adlandırılan bu çalıĢmalar, özellikle, kentsel altyapı, iletiĢim, ulaĢım ve konut alanlarını kapsamaktadır.

167 168

http://www.cittaslow.net/download/. Yurtseven, vd., s.40. 169 Z. Aslı Gürel Üçer, (2009), Kentsel Yaşam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında Belirlenmesine ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: Orta Ölçekli Kent Örnekleri , Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, An kara: ss.21-22. 170 Kentsel Yasam Kalitesi, dar anlamıyla, toplumsal, ekonomik ve mekânsal öğeler açısından kent tanımına giren yerlerde, kentsel alt yapı, iletiĢim, ulaĢım, konut ve benzeri olanakların sunulma düzeyinin önceden belirlenen ölçülerin üstünde olması durumudur http://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Fam_ kalitesi (25.06.2010).

53

2.6. DÜNYADA CITTASLOW (YAVAġ ġEHĠR) UYGULAMALARI Dünyadaki yavaĢ kentlerin yarıya yakını Ġtalya‟da yer almaktadır. Bununla birlikte, Ġtalya‟nın dıĢındaki pek çok ülkenin ilgisi Cittaslow üzerine çekilmiĢtir. Günümüzde baĢta Avrupa olmak üzere diğer kıtalardaki ülkelerde de Cittaslow yaygınlık kazanmaktadır.171 Cittaslow, Ġtalya‟da baĢlamıĢ ancak Ġtalya sınırları dıĢında geniĢlemiĢtir.172 2.6.1. Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ Almanya, Amerika BirleĢik Devletleri, Avustralya, Ġngiltere, Norveç, Polonya ve Yeni Zelanda‟da Cittaslow üye sayısı her geçen gün artmaktadır. YavaĢ ġehirler hareketi ilk toplantısını Ġtalya‟nın Orvieto kentinde yapmıĢtır. Ġngiltere‟deki YavaĢ ġehirler ağına Ludlow kasabası öncülük etmiĢ ardından Norfolk‟taki Alysham ve Diss kasabaları Mart 2006‟da birliğe katılmıĢtır. Ġngiltere‟de sertifika bekleyen baĢka Ģehirler de bulunmaktadır. Almanya‟dan, aralarında Hersbruck, Lüdinghausen, Schwarzenbruck, Waldkirch ve Überlingen‟in de bulunduğu 7 Ģehir tescilli Cittaslow olmuĢtur Avustralya‟da iki, Avusturya‟da bir Cittaslow bulunmaktadır. Portekiz ve Polonya‟da 4‟er, Belçika‟da ise üç Ģehir onay beklemektedir. Güney Kore‟de birçok belediye resmen Cittaslow destekçisi konumundadır.173 Cittaslow‟a üye olan Ģehirler aĢağıda ülkelerine göre alfebetik olarak sıralanmıĢtır. Avustralya’dan 2 Ģehir: Goolwa ve Katoomba, Avusturya’dan 3 Ģehir:Enns, Hartberg ve Horn, Belçika’dan 4 Ģehir: Chaudfontaine, Enghien, Lens ve Silly, Kanada’dan 2 Ģehir: Cowichan Bay ve Naramata, Danimarka’dan 1 Ģehir: Svendborg, Fransa’dan 1 Ģehir: Segonzag, Almanya’dan 10 Ģehir: Bad Schussenried, Deidesheim, Hersbruck, Lüdinghausen, Marihn, Nördlingen, Schwarzenbruck, Überlingen, Waldkirch ve Wirsberg, Ġngiltere’den 9 Ģehir: Aylsham, Berwick upon Tweed, Cockermouth, Diss, Linlithgow, Ludlow, Mold, Perth ve Sturminster Newton, Hollanda’dan 2 Ģehir: Alphen Chaam ve Midden-Delfland, Ġtalya’dan 68 Ģehir: Abbiategrasso, Acqualagna, Acquapendente, Altomonte, Amalfi, Amelia, Anghiari, Asolo, Barga, Bazzano, Borgo Val di Taro, Bra, Brisighella, Bucine, Caiazzo, Capalbio,
171 172

http://www.yapi.com.tr/Haberler/yavas-sehir-hareketi-100-kente-yayildi_68844.html (19.05.2010). http://en.wikipedia.org/wiki/Cittaslow (15.05.2010). 173 http://www.yapi.com.tr/.

Trevi ve Zibello. Suvereto. Castelnovo ne‟ Monti. Tirano. Bunların yanında çok fazla turizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmayan. Giffoni Valle Piana. 20 ülkeden 132 üye Ģehir sayısına ulaĢmıĢtır. 174 http://www. San Daniele del Friuli. Castelnuovo Berardenga. San Miniato. Wando ve Yesan. Bir kısım Ģehirler de ellerinde olanı kaybettikleri için piĢman olmuĢlar ve Cittaslow ile bunları tekrar kazanma beklentisi içindeler (Turizm Ģehri olan Bodrum‟un sakin Ģehir olmaya çalıĢması gibi).cittaslow. Giuliano Teatino. Cerreto Sannita. Ġtalya‟daki Cittaslow Ģehirlerinin bir kısmı belli bir geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢmıĢlar ve belli kriterlere sahipler. Preci. 174 Dünyadaki Cittaslow‟a üye Ģehirlerin Cittaslow‟a bakıĢ tarzları birbirine göre farklılıklar içermektedir. Francavilla al Mare. Güney Kore’den 6 Ģehir: Damyang. Bisztynek. San Gemini. 10 Haziran 2010 tarihi itibariyle Cittaslow. Chiavenna.. Silves ve Tavira. Civitella in Val di Chiana. Città della Pieve. Massa Marittima. Polonya’dan 6 Ģehir: Biskupiec. Greve in Chianti. Levanto. Nowe Miasto Lubawskie ve Reszel. Lidzbark Warminski. Murowana Goślina. Piossasco. Castel San Pietro Terme. Morimondo. Fakat Cittaslow‟a üye Ģehirlerin çoğu Cittaslow‟u bir yerel kalkınma modeli olarak görüp üye olmuĢ Ģehirlerdir. Portekiz’den 4 Ģehir: Lagos. çevreye yönelik kaygıları olan. Türkiye’den 1 Ģehir: Seferihisar. Castiglione del Lago. Bigastro. Norveç’ten 3 Ģehir: Eidskog.Cutigliano.54 Casalbeltrame. Positano. . San Vincenzo. Guardiagrele. Città Sant‟Angelo. Bu gibi Ģehirler Cittaslow‟a turizmlerini düzenlemek için üye olmuĢlar. Bir kısım Ģehirler de Seferihisar‟da olduğu gibi Cittaslow‟a üye olup kendilerini belli bir formatla geleceğe taĢımak. Torgiano. Todi. Pollica. Orsara di Puglia. Ġsveç’ten 1 Ģehir: Falköping. Pianella. Stia. Levanger ve Sokndal. kalkınma beklentisinden çok kendi halkının sağlıklı yaĢaması için Cittaslow‟a üye olan Ģehirler var. doğaya daha yakın olmak isteyen. Penne. Pals ve Rubielos de Mora. Yeni Zellanda’dan 1 Ģehir: Matakana (Rodney District). Mungia. Monte Castello di Vibio. Montefalco. Scandiano. Sao Bras de Alportel. Galeata. Shinan. Novellara. Lekeitio. Örneğin. Hadong. San Potito Sannitico. Yani turizm beklentisinden. Santa Sofia. Amerika BirleĢik Devletleri’nden 1 Ģehir: Sonoma. Ġspanya’dan 6 Ģehir: Begur. Pellegrino Parmense. Pratovecchio. Fontanellato. Castiglione Olona. Orvieto. Teglio. Chiaverano. geleceklerini Ģekillendirmek istemektedirler. Jangheung. Ġsviçre’den 1 Ģehir: Mendrisio. Cisternino. kendi halkının daha sağlıklı yaĢamasını arzulayan Ģehirler de var.org/index.

Avusturya ve Slovenya‟yla kara sınırı vardır. Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri Dünya deneyimleri olarak. Cittaslow‟un kurulduğu ülke Ġtalya‟dan Orvieto. Ġstanbul: ss. 176 Talip Küçükcan.55 ġehirlerinin kalkınması. C.2. Ġtalya.06. Cittaslow Seferihisar Temsilcisi. mimaride barok üslûbunun doğuĢuna tanıklık etmiĢ ve eskiden beri Katolik Kilisesi‟nin merkezi olmuĢtur. 2. yüzyıllar boyunca Batı uygarlığının merkezi olmuĢ. Parlamenter demokrasiyle yönetilmektedir.177 Rönesans hareketi. Ġtalya‟nın baĢkenti Roma.k.175 2. 175 Bülent Köstem. dünya insanî geliĢme endeksi sıralamasında yirminci. 12 Mayıs 2010 tarihinde Seferihisar‟da Yapılan Mülakat.org/wiki/%C4%B0talya (07.Orvieto-Ġtalya Ġtalya. Torino ve Cenova‟dır. 1957 yılında baĢkent Roma „da imzalanan Roma AntlaĢması‟yla kurulan Avrupa Birliği‟nin kurucu üyelerindendir. Ġtalya. İslam Ansiklopedisi. 177 http://tr. Napoli.1. Bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino„da Ġtalya‟nın yarımadadaki toprakları içine sıkıĢmıĢ ülkelerdir.g.445-446. 178 a. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. güneydoğu yönünde Akdeniz‟e girmiĢ çizme biçiminde bir yarımada ile Sicilya ve Sardinya adalarından oluĢmaktadır. Günümüzde Ġtalya.6. kuzeyde Orta Avrupa‟ya dayanan. .6. Ġsviçre.2.176 Kuzeyde Fransa. BaĢĢehri Roma. diğer önemli Ģehirleri Milano.23. bunun sonucunda Ģehir halkının yaĢam kalitesinin yükselmesi için üye olmuĢ Ģehirlerdir. yaĢam kalitesi endeksinde sekizinci sırada yer alan geliĢmiĢ bir ülkedir.2010). Avrupa Birliği ülkesi olarak Ġngiltere‟den Ludlow ve Cittaslow‟un Avrupa dıĢında yayıldığı ilk ülke ve kıta olan Avustralya‟dan Goolwa Ģehirleri incelenecektir. (2001).wikipedia. 178 Cittaslow örneği olarak inceleyeceğimiz Orvieto. (Ek 2). 3000 yıllık geçmiĢe sahip küçük bir Ġtalyan kentidir. Ġtalya‟nın Toskana kentinde doğmuĢ ve tüm Avrupa‟ya buradan yayılmıĢtır.

com/ (12.utoronto. zeytinyağı.06. Cittaslow‟a üyelikle birlikte kentte organize edilen yemek turlarına katılan ziyaretçiler. Burası. Orvieta mutfağı piĢirme yöntemlerinin özgün tariflerini muhafaza etmek için kullanılmaktadır. YavaĢlık. peynir ve taze makarna üreticileriyle bir araya gelmektedir. Ġtalya Orvieto Kenti Kaynak: http://www. .1. 179 http://www.jpg (25. YaklaĢık 10. Orvieto‟daki çoğu objeyi. yavaĢlığı hem korumak hem de simgelemek için kullanılan bir alan olarak da tanımlanabilir.000 kiĢilik nüfusa sahip bu kent.orvieto-info. Kentin en ünlü yavaĢ objeleri. Burası tehdit altındaki yerel sebze ve meyve çeĢitlerini korumanın yanı sıra.179 Orvieto‟daki Lezzet Sarayı. Ġtalya‟daki Cittaslow örneği olarak Orvieto‟yu almamızın en temel nedeni bu kentin Cittaslow‟un kurucu üyelerinden biri olmasıdır. 1999 yılında YavaĢ Kent(Cittaslow) Hareketi‟ne katılmıĢtır.06. uygulamayı ve yeri etkilemiĢtir. Lezzet Sarayı. kamu kuruluĢları ve özel giriĢimciler için bir buluĢma noktasıdır. Orvieto‟daki.56 Harita 2. yerel yemekleridir. bugünlerde. kentin aĢçılık konusundaki ününü artıran hadise ve gösterimleri desteklemek için kurulmuĢ olan bir bina ve aynı zamanda bir baĢlangıç yeridir.2010).alumnitravel. yiyecek ve Ģarap üreticileri.ca/images/explore/maps/Italy Sorrento OrvietoMap2008. Ayrıca Lezzet Sarayı. Kırsal turizmle iliĢkili olan yavaĢ konukseverlik. kentteki ürünler çerçevesinde gerçekleĢmektedir.2010).

2006 yılında baĢlayan bu uygulama.. kırsal el sanatları sergisi. “YavaĢ Pazar” olarak adlandırılmaktadır. 2007 yılı Temmuz ayından baĢlayarak 10 yaĢ ve altındaki çocuklar dört hafta boyunca doğal boyalarla resim yapma kursları verilmiĢtir. duyusal laboratuarlarda (lezzet laboratuarları) yer almaları sağlanmıĢtır.m.57 Cittaslow Uluslararası merkezine ev sahipliği yapmaktadır.1. sakin doğa üzerine bireysel çalıĢma.g.okuma saati ve kahvaltı Kaynak: Miele.143. çocukların yaz aktiviteleri için Lezzet Sarayı tarafından “Hadi lezzeti resmedelim” adıyla baĢlatılan projedir. Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Renklere baĢlamak için serbest konu: doğal pigmentlerin kullanımı. çevredeki manzarayı bireysel olarak yeniden çizme. çocukların lezzet eğitiminin yanında. okuma saati ve kahvaltı Hepimiz ressamız: sebze teması. Mart ve Mayıs aylarındaki beĢ pazar günü “YavaĢ Pazar” olarak bilinmektedir. s. a. okuma saati. Proje çerçevesinde.143. çocukların geleneksel ve mevsimlik yerel ürünlere karĢı bilgili hale getirmek ve bunları bir yemekte nasıl birleĢtireceğini ve yemeği hazırlarken bu görevi diğerleriyle nasıl paylaĢacağını tecrübe etmek için. “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program. Bu günlerde tarihi merkezlere araç alınmamakta. . kent halkının yavaĢ bir kentte yaĢadıklarını fark etmelerine yöneliktir. Cittaslow olduğunda Orvieta‟nın teĢvik etmeyi üstlendiği en önemli meseledir. Buna göre. s. Aynı programın bir parçası olarak. Bir diğer yavaĢ kent uygulaması. okuma saati ve bahçe ürünleriyle kahvaltı hazırlama Beyaz kağıda baĢlangıç: doğa teması.okuma saati v e mevsim meyveleriyle kahvaltı Van Gogh‟un dünyası: mum renklerinin kullanımı. 2008: 143.‟buğday tarlasındaki kargalar‟ üzerine bireysel çalıĢma. derin renklerin kullanılıĢı.m.. sulu boya kullanımı. O tarihten beri. Bu proje. yerel Ģarap ve yiyecek tadım alanları 180 181 Miele.g. alıĢ-veriĢ alanları açık tutulmakta. a. yiyecekler yoluyla yaĢadıkları çevre hakkında bilgi edinmelerini ve bilinçlenmelerini artırmak için fırsatlar oluĢturulmuĢ. toplu bulmaca çözme.181 Tablo 2.180 Okul yemeklerinin gözden geçirilmesi. Orvieto‟dan gelen geleneksel unlu mamullerle nasıl kahvaltı yapılacağı ve karakalemin nasıl kullanılacağı Duvarlar: meyve teması. Ģehri tüm hislerini kullanarak tecrübe etmeleri için çocukları teĢvik etmeye odaklanmıĢtır. Bu yöndeki son giriĢimlerinden birisi.

Azmi Özcan. Wales/Galler. s.2010). YaklaĢık 10.2010). “gürültülü bir nehrin kıyısında yer alan tepedeki yer” anlamına gelmektedir. Ludlow-Ġngiltere Resmî adı United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Büyük Britanya ve Kuzey Ġrlanda BirleĢik Krallığı) olup kısaca Büyük Britanya veya BirleĢik Krallık Ģeklinde de söylenir.182 2.cittaslowludlow.187 182 183 Miele.2.296. (2000).144.22.185 Ludlow. Liverpool. Cittaslow ağına 24 Kasım 2003 tarihinde dahil olmuĢtur.g.php?Pid1=3&PLv=1 (21.org/wiki/Ludlow (21. Ġstanbul: s.2010). 184 BirleĢik Krallık nüfusunun yaklaĢık %85‟i Ġngiltere‟de yaĢamaktadır. Ana Caddesinde. BirleĢik Krallığı oluĢturan 4 millî-coğrafî bölgeden en geniĢ ve en kalabalık olandır..183Ġngiltere.6.m.2. Nüfusu 1 milyonu aĢan bazı diğer önemli Ģehirleri Manchester. Ġngiltere‟nin en iyi Pazar Ģehri…” olarak bilinmektedir. Cittaslow örneği olarak inceleyeceğimiz Ludlow. a.06.uk/page. .g.wikipedia. C. Ludlow. İslam Ansiklopedisi.wikipedia. 186 http://www. 185 http://en. Ġngiltere‟nin baĢĢehri Londra‟dır. 187 a. Kuzey Ġrlanda). diğerleri Ġskoçya. büyük 186 firmaların temsilciliklerinden ziyade küçük.000 kiĢilik bir nüfusa sahip olan Ludlow. Ġngiltere‟nin Shropshire bölgesinde bir pazar kasabasıdır.org. Ortaçağ‟a ait surlarla çevrilidir ve yaklaĢık 500 tescilli tarihi binaya sahiptir. Ġngiltere.58 oluĢturulmakta ve kent merkezinde yerel okullarla birlikte konserler verilmektedir. Birmingham.06.06. Ludlow. Bristol ve Leeds‟tir.k. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Dünya genelinde yaygınlıkla kullanılan Ġngiltere ise aslında devletin ana topraklarını meydana getiren dört millî-coğrafî bölgeden en büyüğünün adıdır (England.org/wiki/%C4%B0ngiltere (07. Ġngiltere‟de baĢka üye Ģehirler bulunmasına karĢın Cittaslow örneği olarak Ludlow‟u tercih etmemizin nedeni. bu Ģehrin Ġngiltere‟nin Cittaslow‟a üye ilk Ģehri olmasından kaynaklanmaktadır. bağımsız iĢ yerleri bulunmaktadır. 184 http://tr.

2010).2010). http://en.org. yerel kültür ve gelenekleri desteklemek.3.org/wiki/Ludlow (21.pdf (25. Ludlow civarında yaĢayan ve çalıĢan insanların yaĢam kalitesini korumak ve arttırmak için elinden geleni yapmak olarak açıklamaktadır. Ortaçağa Noel Panayırı: Kasım ayının sonlarında Ludlow ġatosu‟nda ve Pazar meydanında gerçekleĢtirilen Ludlow‟daki diğer yıllık bir etkinliktir.wikipedia. bir Cittaslow olarak Ludlow‟da. Bu çerçevede.cittaslowludlow.06.59 Resim 2. tiyatro gösterilerini de içeren bir müzik festivalidir. sürdürülebilir çevre için çalıĢmak. Cittaslow‟un en önemli değerlerinden olan yerel kültür. yerel ürün ve üretimi destekleyip teĢvik etmek. 188 189 http://www. özellikle çocuklar ve gençleri baz alarak sağlıklı yaĢamı teĢvik etmek için faaliyetler gerçekleĢtirilmektedir. üretim ve yiyeceklerin desteklenmesi bağlamında bu festival ve panayırlar ayrı bir öneme sahiptir.188 Festivaller ve panayırlar açısından Ludlow zengin bir Ģehir konumundadır. . gelenek. Cittaslow Ludlow Sembolü Kaynak: http://www.Ludlow‟un baĢlıca festival ve panayırları:189 Ludlow Festivali:1960 yılından beri her yıl Haziran ayının sonu ile Temmuz ayının baĢında kutlanmakta olan. Cittaslow Ludlow amacını. tek tipliliği değil farklılığı teĢvik etmek.uk/images/Agenda/_final%20print %20res. Ludlow Marches Yiyecek ve İçecek Festivali: Eylül ayında Ludlow ve civarında gerçekleĢtirilen150‟nin üzerinde yerel gıda üreticisinin mallarını sergileyip sattığı bir gıda festivalidir.cittaslowludlow.uk/.org.06.

Çin. Solomon Adaları. BirleĢik Krallık‟ın ilk Cittaslow üyesi olması nedeniyle BirleĢik Krallık‟ın Cittaslow yavaĢ hareket ağının ön safında yer almaktadır. güney yarım kürede yer alan bir ülkedir. Ġstanbul: s. Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda‟dır.193 190 191 http://www.uk/.org/wiki/Goolwa. Queensland. Goolwa Avustralya‟nın bir iç limanıdır. Nehir ticaretinin zayıflamasıyla. Kanada.2. Aborjin hikâyeleri ve eĢsiz nehir sandalı tarihiyle dopdolu olan bir kasabadır. Tamamı bir kıtayı kaplayan tek ülkedir. Ģehirle ilgili olarak yapılan projelere destek sağlamaktadır. 192 Ahmet Ertek.6. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. nehir ticaretini kesintiye uğratmıĢ ve bir liman olarak Goolwa‟nın önemini kaybetmesine neden olmuĢtur. .2010).org. Hiçbir ülkeyle kara sınırı yoktur. Doğu Timor. Demir yollarının Avustralya‟nın içlerine doğru yayılması. 191 Resmî adı Avustralya Uluslar Topluluğu (Commonwealth of Australia) olan ülke Yeni Güney Galler. Toprak bakımından Rusya. Güney Avustralya ve Tasmanya eyaletlerinden meydana gelen altı üyeli federal bir devlettir.wikipedia. Batı Avustralya. http://tr.cittaslowludlow. (1991). Avustralya. Bu çerçevede desteklediği projeler:190      Ludlow‟da Sanat :”boĢ dükkân camlarına resimler” projesi Ludlow ġehrinin geliĢtirilmesi projesi “Ludlow hoĢ bir kartpostaldır” kampanyası Ludlow‟a güveni artırma projesi Ludlow Ticaret Odası tarafından hazırlanan yeni bağımsız dükkan listesi projesi 2. dünyanın en büyük adası ve en küçük kıtasıdır.06.3. Goolwa-Avustralya Avustralya. Victoria. en büyük ülkedir._South_Australia (22. C:4.60 Ludlow. Hint ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Cittaslow Ludlow.192 Avustralya‟nın Cittaslow örneği olarak ele alacağımız Ģehri Goolwa. Avustralya. Papua Yeni Gine. İslam Ansiklopedisi.org/wiki/Avustralya (07.2010). KomĢuları Endonezya. Vanuatu. Goolwa yerel ziraata ve balıkçılığa ve bunların yanı sıra tatilciler için popüler bir merkez olmaya baĢlamıĢtır. 193 http://en. Cittaslow amaçları doğrultusunda.168.wikipedia.06. ABD ve Brezilya„dan sonra 6. en büyük Ģehri ise Sydney„dir. BaĢkenti Canberra.

2010).k.cittaslowgoolwa.06. Cittaslow Goolwa Sembolü Kaynak: http://www. Goolwa Avustralya‟nın ilk Cittaslow‟u olmasından baĢka. içecek ve geleneksel beceriler yönünden zengindir.2010). Yiyecek.4. a. Özel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Bir Cittaslow. Goolwa Niçin Cittaslow Oldu? Sorusuna Ģöyle cevap veriliyor:195     Goolwa kendine özgü bir mirasa sahiptir. Goolwa.194 Cittaslow Goolwa.com. aynı zamanda Cittaslow‟un Avrupa dıĢındaki ilk Cittaslow üyesidir.au/ (25. 12 Mart 2007 tarihinde.cittaslowgoolwa.com.06. elektronik adresinin sık sorulan sorular bölümünde. Cittaslow‟a Ģehirde yaĢayanların yaĢam kalitelerini arttırmak için dahil olmuĢtur. Avustralya‟nın ilk Cittaslow Ģehri olarak akredite edilmiĢtir. .au/ (12.61 Ġngiltere Ludlow‟da olduğu gibi baĢka Ģehirler yerine Goolwa‟yı örnek olarak seçmemiz bu Ģehrin Avustralya‟daki ilk Cittaslow olmasından kaynaklanmaktadır. EĢsiz bir çevreye sahiptir. yukarıda bahsedilen eĢsiz özellikleri ve faaliyetleri muhafaza etmektedir. 194 195 http://www. 6.000 civarında bir nüfusa sahip olan Goolwa. sürdürülebilir bir geleceğe yönelik olarak birlikte çalıĢmaları için topluma ve ticari iĢletmelere yardımcı olurken.g. Resim 2.

bağıĢ toplama iĢleri ve faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktadır. Goolwa Noel ġenlikleri ve Goolwa BaĢtanbaĢa Tur. Goolwa halkına yakıĢır Ģekilde estetik olarak cazip bir çevre yaratmak için çalıĢmak bu grubun ana amaçlarını oluĢturmaktadır.2010). Cittaslow projeleri için bağıĢ toplamanın yanında. çalıĢan ve ziyarette bulunanlar için hayatı daha iyi hale getirmeye yönelik çeĢitli programlar uygulamaktadır.g.k. genellikle her ayın ilk PerĢembe günü düzenli olarak toplanmaktadır. Cittaslow Turizm Grubu her yıl Mayıs sonunda düzenlenen Güney Avustralya Tarih Haftası ile Goolwa Turu gibi yeni faaliyetler gerçekleĢtirmektedir.06. Çevre ve Altyapı Grubu. Cittaslow felsefesini destekleyerek. yerli aĢçılar.html (22. Cittaslow Turizm Grubu. restoran sahipleri.com. taze ve hormonsuz ürünler sağlamak için halk bahçesini oluĢturmak. gıda esnafı ile iyi yiyecek ve içecekten anlayan tüketicileri bir araya getirmiĢtir. gezilecek bir yer olarak Goolwa‟yı geliĢtirmek için. Goolwa bölgesiyle ilgili konularda çalıĢma yapmak üzere Cittaslow Goolwa bünyesinde “Özel ÇalıĢma Grupları” kurulmuĢtur. bir yönetim komitesi tarafından idare edilen anonim bir topluluktur. Goolwa‟da yaĢayan. Goolwa Etkinlikleri ve Cittaslow Bağış Toplama Faaliyetle ri Grubu. Goolwa‟da çok faal bazı çevreci gruplar bulunmaktadır.62 Cittaslow Goolwa. Halen çalıĢmakta olan gruplar ve çalıĢmaları Ģunlardır:197 Cittaslow Yiyecekleri ve Şarap Grubu. halkın sağlık. .196 Cittaslow Goolwa. yiyecek ve içecek sektöründeki bireylerin ortak gayretlerini artırmak amacıyla fikir geliĢtirmek için düzenli olarak toplanmaktadır. bu alanlarda daha çok çalıĢma yapılacağı belirtilmektedir. zirai ürün yetiĢtiricileri. huzur ve besin kaynağını artırmak. a. Yıllık Genel Toplantı ise Kasım ayında yapılmaktadır. halk aktivitelerinin yanında. Cittaslow Halk Bahçesi ve Cittaslow Tezgâhları Grubu. Yönetim Komitesi. ġu an çok fazla çalıĢma yapılmamakla beraber ihtiyaç halinde. 196 197 http://www. Halk Faaliyetleri Ģunları kapsamaktadır: Güney Amerika AhĢap Kayık ve Müzik Festivali. Cittaslow Goolwa YavaĢ Araba YarıĢları. Tarih Haftası ile Goolwa Turu. Canlanan Goolwa.cittaslowgoolwa.au/history. Cittaslow ve Slow food (yavaĢ yiyecek) esaslarını anlamayı sağlamak. Grup.

Bu noktadan hareketle bu üç kentte de. örneklerinden çıkarılan sonuç. 198 http://www.63 Bir zamanların geliĢen bir nehir limanı kenti olan Goolwa limanına Cittaslow olduktan sonra artık turist taĢıyan tekneler yanaĢmaktadır Tarihi binaları da sanat galerileri.yapi. bu üç kentin de aralarında ufak farklar olsa da özellikle.tr/. .198 Orvieto. misafirperverlik ve farkındalık üst baĢlıklarını taĢıyan Cittaslow kriterlerine yoğunlaĢtıklarını ve faaliyetler gerçekleĢtirdiklerini görmekteyiz. çevre ve altyapı politikaları gibi alanlarda çalıĢmalar yapmalarını gerektirecek problemleri olmadığı kanaatine varabiliriz. Ludlow ve Goolwa. Bu kentlerde Cittaslow logosu bir kalite göstergesi olarak kullanılmaktadır. Her üç kentin de nüfus açısından 10. yerel ürün ve üretimin desteklenmesi.com. kent sakinlerinin baĢta olmak üzere ve gelecek ziyaretçilerin yaĢam kalitesini arttırmaya yönelik Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir. kafeler ve küçük pansiyonları da turistlerle doludur.000‟in altında yerleĢimler olması nedeniyle.

64 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR .

65 3.1. SEFERĠHĠSAR’IN YEREL POTANSĠYELLERĠ 3.1.1. Tarihsel GeliĢimi Kentlerin tarihi vardır ve tarih kentlerin hafızasıdır. Kentler, hafızalarıyla vardırlar ve hafızalarıyla kenttirler. Kenti hafızasından koparmak, o kentin sakinlerini hafızalarından etmekle eĢdeğerdedir. Kentin hafızası o kentin taĢına, toprağına, binasına, ağacına, mezarına kısaca her Ģeyine kazılıdır. Bunlardan birinin yerinden sökülmesi kentin hafızasından edilmesine yeter ve o kentin insanını hafızasız kılar.199 Bugün psikologlar bireylere ve gruplara, sosyal ve ekonomik geliĢmelerin sağladığı fiziki-konfor, güven ve ucuz ürün karĢılığında Ģahsiyetlerini korumanın ne denli önemli olduğunu anlatmakta ve bunların kiĢilik yitirme bahasına olmaması gerektiğini söylemektedirler. Kentler de insanlar gibidir. Her bir insan gibi bir kenti bir diğerinden ayırt eden Ģey tarihidir. Tarih o kente kimlik kazandırır. Tarih ve onun kazandırdığı kimlik dıĢındaki özelliklerin çoğu bütün kentlerin ortak özellikleridir.200 Seferihisar‟da tarihi olan bir kenttir, tarih kentidir. Bu yönüyle daha baĢtan ayrıcalıklı bir konuma oturmaktadır. Seferihisar topraklarında en eski yerleĢim yeri Teos olup, burasının M.Ö. 200‟lü yıllarında Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu ve Karyalıların bir kenti olduğu bilinmektedir. Böylece yöreye 4.000 yıldan bu yana yerleĢildiği söylenebilir. Seferihisar‟da Lidyalılar, Ġranlılar, Atinalılar ve Ispartalılar hüküm sürmüĢtür. Daha sonra yöreye Ġranlılar, Bergama Krallığı, Makedonyalılar, Eski Yunanlılar, Romalılar ve Bizanslılar egemen olmuĢtur. Seferihisar, 1084 yılında Selçuklu komutanı Emir Çakabey tarafından alınmıĢ, II. Haçlı Seferi (1147-1149) sonrasında, bölge Sultan Mesut tarafından Selçuklu topraklarına katılmıĢtır. 201 Romalı komutan Tysaferin‟in isminden hareketle “Tysaferin” adı verilmiĢ olan yerleĢim yeri, Atinalıların eline geçince “Tysaferinpolis” ismini almıĢtır. Tysaferinpolis, Selçuklular tarafından fethedilince, Anadolu‟yu TürkleĢtirme sürecinde adın “polis” eki kaldırılıp yerine “hisar” eki getirilmiĢ ve “Tysaferinhisar” olmuĢtur. Bir zaman
199

Bursa BüyükĢehir Belediyesi, (2006), Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırması , 2.Baskı, BBB Yayını, Bursa: s.30. 200 Graeme Shaukland, (1996), Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız?, Kamran T.(Çev), Cogito, 5.Baskı, Sayı:8, Ġstanbul: s.24. 201 Seferihisar Kaymakamlığı, (2004), Seferihisar, Seferihisar Kaymakamlılığı Yayını, Ġzmir: s.20 .

66 Tysaferinhisar olarak kullanılan ad, zamanla “Seferinhisar”a sonra “Seferihisar”a dönüĢmüĢtür.202 Seferihisar, Selçuklulardan sonra XIV. yüzyılda Aydınoğulları ve Osmanlıların egemenliğinde kalmıĢ, XV. yüzyılda bir süre Timur Ġmparatorluğu‟nun yönetiminde kaldıktan sonra kesin olarak Osmanlı egemenliğine geçmiĢtir.203 Osmanlı toprak bölünüĢüne göre has arazi içerisinde bulunan Seferihisar III. Murat‟ın annesi ValideSultan tarafından, Mekke‟ye vakfedilmiĢtir.204 Seferihisar ve çevresinde Selçuklular ve Osmanlılar tarafından yaptırılmıĢ eserlerin baĢlıcaları; Koçibey Mescidi, Gözsüzler Mescidi, Turabiye Camii, Sığacık Camii, Ağa Camii, Yeni Camii ve Hıdırlık Camii`dir. Seferihisar`ın 6 km batısında küçük bir balıkçı yerleĢimi olan Sığacık, Selçuklular döneminde yapılmıĢ surlarla çevrilidir. Kaptan Piri Reis`in önerisiyle yapılmıĢ olun Osmanlı Kalesi, XVI. yüzyıldan kalmadır.205 15 Mayıs 1919 tarihine kadar Seferihisar‟da Rumlar ve Türk ahali uzun süre birlikte yaĢamıĢlardır. Ġzmir‟in 15 Mayıs 1919 da Yunan iĢgaline uğramasıyla, iĢgal yılları baĢlamıĢ, 11 Eylül 1922 de ilçe kurtarılmıĢtır.206 1920‟lerden sonra Seferihisar‟ın kıyı kesimlerinde oturan ve çoğunluğunu Rumların oluĢturduğu nüfusun KurtuluĢ SavaĢından sonra Yunanistan‟a göçleri ve Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk‟ta yaĢayan Türk halkın ilçeye yerleĢtirilmesiyle, bu yıllarda nüfusta büyük bir hareketlilik yaĢanmıĢtır.207

202

Osman Ġlker, (2005), Seferihisar ve Seferihisarlılar, Seferihisar Halk Eğitim Müdürlüğü Yayını, Ġzmir: ss.31-32. 203 http://www.izmir.gov.tr/default_B1.aspx?content=1098 (12.06.2010). 204 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.21 . 205 http://www.izmir.gov.tr/default. 206 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.21 . 207 a.g.e., s.56.

67

3.1.2. Sosyo-Kültürel ve Coğrafi Yapısı Seferihisar, Cumhuriyet öncesinde 1884 yılında ilçe olmuĢtur. Günümüzde Ġzmir‟in
208

30 ilçesinden birisidir.209 Seferihisar, denize kıyısı olan bir ilçe olmasına

rağmen, ilçe merkezi denizden 5 km içerdedir. Seferihisar, Ġzmir kent merkezine yakınlığı, verimli tarımsal toprakları, zengin orman örtüsü, temiz kıyıları ve termal su potansiyeli ile diğer ilçelerden farklı özelliklere sahiptir.210 Seferihisar‟ın, Ġzmir il merkezine uzaklığı 45km`dir. Kuzeyde Urla, Doğuda Menderes, batı ve güneyde Ege Denizi ile çevrilidir. Ġlçenin yüzölçümü 386 km2‟dir. 8 köyü bulunmaktadır. 211 Harita 3.1. Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu

Kaynak: http://www.turkiye-rehberi.net/harita/resim/Turkiye/izmir-haritasi. jpg (14.06.2010).

208

Türkiye'nin Ġstanbul ve Ankara'dan sonra 3. büyük metropolü olan Ege Denizi kıyısında bir liman kentidir. http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir (22.06.2010). 209 http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar,_%C4%B0zmir (12.06.2010). 210 Füsun Soykan, (2004), Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları, Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar Kaymakamlığı ve Ege Üniversitesi, 7 -8 Ekim 2004, Ġzmir: s.163. 211 http://www.izmir.gov.tr/default.

214 Seferihisar topraklarından demiryolu hattı geçmemekte. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden mevsimlik iĢçiler gelmektedir._%C4%B0zmir (12.308‟i ilçe merkezinde.68 Seferihisar‟ın matematiksel konumu ise 26°45‟00” doğu. Seferihisar'ın Kentsel GeliĢimi.06.g. çam ormanları ve de zeytinliklerle yaz kıĢ yemyeĢil olan doğal bir yapıya sahiptir. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 7-8 Ekim 2004.e. 27°01‟30” doğu boylamları ile 38°17′00″ kuzey ve 38°02′00″ kuzey enlemleridir. Bu nüfusun 25. Ġlçenin deniz kıyısında yolcu ve yük taĢımacılığına ait bir limanı bulunmazken.tr/default. 216 http://www. s.1. Seferihisar Kaymakamlığı -Ege Üniversitesi..163. her Ģeyden önce ulaĢım açısından son derece avantajlı bir konumdadır.213 Ġlçe kentsel geliĢim yönüyle değerlendirildiğinde. s. 3. a. 215 http://tr.org/wiki/Seferihisar. Sığacık‟ta bir balıkçı barınağı ve yat limanı bulunmaktadır. Kent. Ġlker.295‟i köylerde yaĢamaktadır. Ġlçenin kuzeyinde ve doğusunda yer alan yükseklikler.org/wiki/Seferihisar. denize inen yamaçlar ve Kocaçay vadisinin düzlükleri üzerine kurulmuĢtur.izmir. Bunlardan biri. Hatay olmak üzere diğer Akdeniz illeri. kuzey-güney yönünde uzanan Kızıldağlar‟ın (1080m) batısında.603`tür. a. Ege Bölgesi‟nde ve Ġzmir il merkezinin güneybatısında yer almaktadır. km‟sinden ayrılan ve yine adı geçen kavĢakta birinci yol ile birleĢen güzergâhtır. (2004).g.gov.wikipedia. Üçkuyular‟dan kalkan ve Güzelbahçe-ÇeĢmealtı kavĢağından güneye ayrılan asfalt yolu izleyen güzergâh.wikipedia..2010). Seferihisar‟a Ġzmir‟den iki güzergâh ile ulaĢılmaktadır.216 Ġlkbahar ve sonbaharda ilçe nüfusu tarım iĢçiliğine yetmemektedir. diğeri ise Ġzmir-ÇeĢme otobanının 23.217 212 213 http://tr. . Seferihisar‟ın kuruluĢ yeri deniz seviyesinden 18m yüksekliktedir.e. BaĢta Afyon.212 Seferihisar.215 2009 Yılı ADNKS verilerine göre Seferihisar‟ın toplam nüfusu 28. 217 Ġlker. 214 Arife Karadağ. Ġzmir: ss. en yakın istasyon Ġzmir kent merkezinde (45 km) ve Adnan Menderes Havalimanı‟nda (40 km) hizmet vermektedir.85-92.

2010). sürekli bir dinamizm ve değiĢim içerisindedir.g. Bengiler. Bunların bir kısmı unutulmaya yüz tutmuĢ.e. Beyler. Tepecik. Hıdırlık.220 218 219 http://www. Ġhsaniye. 2004. Orhanlı ve Turgut adlarında 8 köyü bulunmaktadır. Turabiye. Payamlı. Gödence.82 . bir kısmı ise hala ilk gün ki canlılığı ile kutlanmaktadır. Çamtepe. s. Düzce. a.tr/ (14.. Kavakdere. UlamıĢ ve Camikebir adlarında 12 mahallesi. 220 a.82. s.69 Harita 3. Mersin Alanı. diğer taraftan Ġzmir-Seferihisar-KuĢadası karayolunun ilçe merkezi kenarından geçmesi ve ilçe kıyılarının turistik kimlik taĢıması nedeniyle..219 Seferihisar‟da geçmiĢten bugüne ulaĢmıĢ yerel adetler ve yerel olarak kutlanan bazı Ģenlikler. Rum ve Türk halkının birlikte oturdukları zamanlardan kalma birer kültür zenginliği ve mirasıdır. . Sığacık.seferihisar. bir taraftan ilçenin Ġzmir kent merkezine yakınlığı. Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu Kaynak: Seferihisar Kaymakamlığı.gov. Seferihisar‟ın.g. Atatürk. Seferihisar Kaymakamlığı.e.2.218 Seferihisar‟ın sosyo-kültürel yaĢamı.06. Cumhuriyet. Çolak Ġbrahim Bey.

.tr/default.3. Son yıllarda seracılık geliĢme göstermektedir. a.1.224 Sera tarımı ve çiçekçiliğin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması için uzmanlar. Seferihisar‟da ki sıcak su kaynaklarının bir jeotermal enerji kaynağı olarak kullanılmasını önermektedir.111. 2004: 96. (2004). . 223 Seferihisar Kaymakamlığı. Tarımsal Kapasitesi Seferihisar ilçesi topraklarının kullanım Ģekline bakıldığında.222 3.3. s.0 Kaynak: Seferihisar Kaymakamlığı. Ekonomik Yapısı Seferihisar‟ da 19.e. Ayrıca un ve zeytinyağı fabrikaları ile üzüm depoları Seferihisar‟ın tarihte de önemli bir tarım merkezi olduğunun göstergesidir.221 Günümüzde.1. Hayvancılık. Seferihisar Ġlçesinin GeliĢmesinde Ġç Dinamiklerin Rolü . alandaki birçok un değirmeninin varlığıyla kanıtlanmaktadır.. kayalık ve yerleĢme alanı TOPLAM Alanı (da) 95370 3580 196840 76410 372200 % 25. 224 http://www.223 Seferihisar ekonomisinde tarım ağırlığını korumaktadır. zeytinlikler ve narenciye bahçeleriyle kaplıdır.org/index.izmir. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ġzmir: s.1. yüzyıl sonlarında bağcılık ve zeytincilik yanında tahıl tarımının da önem kazandığı. Tavukçuluk ve arıcılık teĢvik 221 222 Seferihisar Kaymakamlığı. Ġlçe toprakları.225 Tablo 3. 7-8 Ekim 2004. Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli Kullanım ġekli Tarım alanı Çayır ve mera Orman Bataklık. Son yıllarda süt ineği ve etlik besi hayvancılığı önem kazanmıĢtır. s. 225 Çınar Atay.5 100. eskiden önemli geçim kaynağı iken günümüzde meraların daralması nedeniyle çok az sayıda kimse hayvancılık yapmaktadır.g. arkasından %25. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi.6 oranı ile tarım alanlarının geldiği görülür.e.gov.1. Seferihisar‟da ekonomik faaliyetlerin temelini tarım ve turizm oluĢturmaktadır. en geniĢ araziyi ormanların kapladığı (%52.70 3.g.cittaslowseferihisar.6 1. http://www.9 20.0 52. a.56.96 . BaĢta köyler olmak üzere ilçe halkının önemli geçim kaynaklarından birisi de zeytinciliktir.9).

71 görmekte ve geliĢmektedir. Balıkçılık ise Sığacık merkezli olmak üzere Doğanbey kıyılarında az miktarda yapılmaktadır. Tarıma dayalı sanayi küçük çapta da olsa geliĢmiĢtir. Süt iĢleyen mandıralar, mandalina sarartma, seçme ve paketleme fabrikaları ile zeytinyağı fabrikaları kurulmuĢtur.226 Seferihisar tarım alanlarının %13 ünü meydana getiren narenciye alanları içinde “satsuma” cinsi mandalina yetiĢtiriciliği baĢta gelir. Mandalinanın önemli bir bölümü dıĢ ülkelere ihraç edilmektedir.227 Ġlçe nüfusunun %80‟i tarımla uğraĢmaktadır. Öte yandan turizm; günümüzde ilçe ekonomisine katkı veren en önemli sektörlerden biri haline gelmiĢtir.228 Bu yönüyle Seferihisar bir kentten ziyade “kasaba” tanımına daha uygun bir yerleĢim birimidir. Kasaba, kentten küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiĢ olan yerleĢim merkezi olarak tanımlanmaktadır.229 3.1.3.2. Turizm Olanakları Seferihisar‟da turizm potansiyelinin temel çekicilikleri doğal coğrafi

özelliklere dayalıdır. Bunlar; kıyı ve deniz, dağlar ve ormanlar, termal sular, iklim, olmak üzere gruplandırılabilir. Bugün Seferihisar turizminde gelinen noktaya bakıldığında; turizm potansiyelinin çok az bir kısmının (kıyılar ve deniz) kullanıldığı, o nedenle de yalnızca kıyı turizminin geliĢtiği görülmektedir.230 Halbuki Seferihisar‟ın kırsal ve kültürel turizm kapsamında, turizmin hizmetine sunabileceği kendine özgü güçlü zenginlikleri bulunmaktadır. Bunları turizme kazandırmak bir yana, kıyılar ve denizin dahi kum-güneĢ-deniz ağırlıklı kullanıldığı görülmektedir. Halbuki, iklim+deniz+spor birlikteliğinin en güzel örneklerinden biri olan rüzgar sörfü, uygulanma olanağı bulunmaktadır.231 Seferihisar‟da birçok turizm türü geliĢim potansiyeline sahiptir. Öncelikle kıyı turizmi sürdürülebilir turizm ilkelerine göre yeniden yapılandırılmalı, yeni geliĢtirilecek turizm türleri ise, sürdürülebilirliğin amaçları ve prensipleri çerçevesinde ilçeye
226 227

Ġlker, a.g.e., ss.162-163. Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.97 . 228 http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar. 229 KeleĢ, (1998), a.g.e., s.72. 230 Soykan, a.g.m., ss.164-173 231 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.108.

72 sokulmalıdır. Bu kapsamda Seferihisar‟da Sağlık Turizmi/Termal Turizm, Kültürel Turizm, Kırsal Turizm/Tarımsal Turizm, Ekoturizm, Sportif Turizm, Kamp-Karavan Turizmi ve Yat Turizmi geliĢtirilme potansiyeline sahiptir.232 Seferihisar çevresi turizm potansiyeli yüksek bir yöredir. Turizm etkinliklerinin yıl boyunca yayılması turistik potansiyelin devreye sokulmasıyla gerçekleĢebilir. Bu kapsamda Seferihisar çevresindeki kaplıca alanları mutlaka değerlendirilerek buralara modern tesis yatırımları gerçekleĢtirilmelidir.233 Seferihisar‟da etkin olan Akdeniz iklimi, farklı turizm türlerinin geliĢmesi için oldukça uygun bir ortam hazırlar. Sözgelimi kültürel turizm, kırsal turizm, eko turiz m için iklim hiçbir ayda engel teĢkil etmez. Yöreye özgü ekonomi ürünleri, yerel kültürün bir parçasıdır. Bunların hepsi tarımsal ürünlerdir ve köylerdeki kooperatifler bu ürünlerin çeĢitlenmesinde ve gelir elde edilmesinde baĢrolü oynamaktadır. Sözgelimi; Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi‟nin zeytin, zeytinyağı, pekmez, bal, reçel, tarhana, kuru üzüm, sabun, ceviz, badem, ev Ģarabı gibi ürünleri “Gödence” markasıyla satılmakta ve turizm geliri olarak Seferihisar‟a katma değer sağlamaktadır.234 Seferihisar, yurt içinden ve yurtdıĢından sayısı çok fazla olmasa da turistlerin geldiği yerlerdendir.2003 yılı yaz aylarında ilçedeki 3 tatil köyünde konaklayan turistler arasından 200 kiĢiye uygulanan anket sonuçlarına göre: Turistlerin %69 u ailesiyle birlikte Seferihisar‟a gelmiĢtir. Bu oran Seferihisar‟ın gençler ve yaĢlılar tarafından pek talep edilmediğini göstermektedir. Turistlerin, %7‟si yerli, %93‟ü yabancı turisttir. Turistlerin Seferihisar‟ı seçme nedenleri arasında ilk sırayı %18‟Ģer oranlarla doğal çevrenin güzelliği ve sakin bir ortam oluĢu almakta ardından tesisin tavsiye edilmesi gelmektedir. Turistlerin memnun kaldıkları hususların baĢında ilk sırayı konukseverlik (%28) almıĢ, arkasından tesis memnuniyeti ve deniz gelmiĢtir. Turistlerin memnun kalmadıkları hususların baĢında ilk sırayı %20 oranıyla gürültü almıĢ, arkasından %12‟lik bir kesim de denizi ve çevreyi temiz bulmadıklarını belirtmiĢlerdir.235
232 233

Soykan, a.g.m., s.163, Mustafa Mutluer, (2004), Seferihisar Çevresinde Arazi Kullanım Sorunları , Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi, 7-8 Ekim 2004, Ġzmir: s.73. 234 Soykan, a.g.m., s.165. 235 Seferihisar Kaymakamlığı, a.g.e., s.129 .

73 Tablo 3.2. Seferihisar Turizmi‟nin Güçlü ve Zayıf Yönleri -Turizme uygun coğrafi konum, -Ġzmir kent merkezine ve havalimanına yakınlık. -Temiz kıyı ve temiz deniz, -Zengin termal su kaynaklan, -Zengin orman örtüsü -Turizme uygun iklim koĢullan -Teos antik kenti. -Sığacık Kalesi, -Özel yerel tarımsal ürünler, -Halkın turizme olumlu bakıĢ açısı, -Ġlçe altyapısını iyileĢtirme çalıĢmaları. -Turizmde örgütlenmenin olmayıĢı -Tanıtım eksikliği. -Kültürel ve tarihi mirasın korunamaması, -Kıyı turizmine bağımlılık. -Konaklama tesislerinin tür ve sayıca yetersizliği, -Talep yaratılamaması, -Eğlence, yeme-içme olanaklarının azlığı. -Yakınlık ve ulaĢım kolaylığından yararlanma -Doğal coğrafi kaynakların birçoğunun turizmde henüz kullanılmamıĢ olması, -Termal turizm, ekoturizm, kültürel turizm, kırsal turizm, tarımsal turizmi geliĢtirme olanakları, -Sığacık Yat Limanının yapımı ve yat turizminin ilçeye getireceği dinamizm. -Tek turizm turunun, kıyılarda yoğunlaĢmasının getireceği sorunlar (kirlilik, betonlaĢma...) -Turizmde çeĢitlenmeye gidilmesinin getireceği sorunlar (aĢırı su tüketimi, amaç dıĢı kullanım...) -Mevcut talebi koruyamama. -Rekabet avantajlarını kaybetme.

G Ü Ç L Ü Y Ö N L E R

F I R S A T L A R

Z A Y I F Y Ö N L E R

R Ġ S K L E R

Kaynak: Füsun Soykan, 2004: 168. Seferihisar, turizm anlamında hem iç hem de dıĢ pazarla iliĢkilidir. Ġç pazar alanı baĢta Ġzmir‟le Ģekillenirken, yakın çevredeki illeri de içine almaktadır. Seferihisar‟ın dıĢ pazarı Avrupa ve özellikle Fransa ağırlıklıdır. Bu tabloya ve bugüne göre, Seferihisar‟ın turizm pazarı dar ve az çeĢitlidir. Pazarın çeĢitlenmesi Ģarttır ve bunun için birçok konuda yapılması gerekenler vardır; onlardan biri de alternatif turizm türlerini devreye sokmaktır.236 3.2. SEFERĠHĠSAR SAKĠN ġEHĠR (CITTASLOW) ÇALIġMASI Seferihisar görece kısa bir süre öncesine kadar Ġzmir‟in yakınında ancak Ġzmir‟e uzak bir ilçeydi. Ġzmir‟in kırsal alanlarından birisi olarak algılanan Seferihisar, dezavantajmıĢ gibi görünen bu özelliğini son zamanlarda çıktığı yolculukta bir avantaja dönüĢtürmüĢtür. Doğal beslenme, yöresel-geleneksel değerler ve sıcak insan iliĢkileri

236

Soykan, a.g.m., s.168.

74 Seferihisar‟ın bir avantajı olarak ön plana çıkmaktadır. Ġzmir‟e “uzak” olan Seferihisar, belli bir süre içinde gerek ulusal gerekse uluslararası alanda birçok insana “yakın” hale gelmiĢtir.237 3.2.1. Mevzuat KüreselleĢme, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde; ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yapının sınırlar ötesi bir hareketlilikle tüm ülkelerin ve kentlerin birbirlerini etkilediği süreç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu süreçte kentler ve yerel yönetimler daha çok ön plana çıkmaya baĢlamıĢ ve kendi aralarında ulusal ve uluslararası düzeyde çeĢitli ağlar ve organizasyonlar içinde iĢbirliği içine girmiĢlerdir.238 Cittaslow‟da daha önce belirtildiği gibi uluslar arası bir ağdır. Cittaslow çalıĢmaları, Seferihisar‟da Seferihisar Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Belediyeler ülkemizde bir yerel yönetim birimidir. Bu nedenle, yurtdıĢı boyutu olan çalıĢmalar için ülkemizde, belediyelerin tabi oldukları mevzuata göre hareket etmeleri gerekmektedir. Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi kapsamında, yurtdıĢı iliĢkileri için ĠçiĢleri Bakanlığı‟ndan izin talep etmektedirler.239
Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediy e bu teĢekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir veya kardeĢ kent iliĢkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dıĢ politikaya ve uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın izninin alınması zorunludur.

Ayrıca Belediyeler, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirmede veya kardeĢ kent iliĢkisi kurmada Ek 3 ve Ek 4‟de yer alan 2005-62 ve 2005-36 sayılı genelge hükümlerine göre ĠçiĢleri Bakanlığı‟na müracaat etmektedirler.

237

Richard Pococke, (2010), Seyyahların İzinde Seferihisar, Ġlhan P.(Çev), Seferihisar Belediyesi Yayını, Ġzmir: s.3. 238 Ġsmail BaĢaran, (2008), Kent ve Yerel Yönetim, Okutan Yayınları, Ġstanbul: s.5 . 239 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.html (20.06.2010).

BaĢvuru Süreci Cittaslow fikri Seferihisar belediye baĢkanı. Cittaslow ağına katılmak isteyen Ģehrin belediye baĢkanının. yaĢanan politik çalkantılardan. kültürel varlıkların korunduğu ve öne çıkartıldığı ve biraz da basit sade yaĢam tarzının öngörüldüğü bir konsept. çirkinleĢmeden. çarpık kentleĢme. . standartlaĢmaya karĢı.75 3. Birlik üyeliğine katılmayı talep eden Ģehrin tanıtımını. bunu Seferihisar‟da gerçekleĢtirmenin mümkün olup olmadığı araĢtırıldı. özellikle Ege kıyılarında kendini gösteren. Belediye baĢkanı seçildikten sonra. sıradanlaĢmaya.06. Mustafa Tunç Soyer tarafından gündeme getirildi. Hızlı tempodan rahatsız olan. sanayileĢmeden. güzelleĢerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesi olduğunu söylüyor.bel. Seferihisar‟ın kendi yolunu çizebilmesi. gelgitlerden bağımsız bir Ģekilde. üyeliğe baĢvururken hedeflerinin. Temel olarak doğal enerji kaynakları kullanılıyor. karĢılanan gereklilikler ve gerekliliklerin karĢılanması için yürütülmekte olan projelerin tanımını.243 Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü‟ne göre.seferihisar.2010).2. 243 Köstem‟le mülakat (Ek 2).240 Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer. yaĢam kalitesiyle ilgili bir yolculuk olduğunu belirtiyor. Seferihisar‟ın geleceğinin garanti altına alınması. biraz tarihsel.tr/gazete. Cittaslow üyeliğine neden baĢvurduklarını Ģöyle açıklıyor:241 YavaĢ ġehirler dünyada yeni geliĢen bir trend.org/yavas-sehirler (15. Cittaslow Koordinasyon Komitesi‟ne.05. betonlaĢmaya.pdf (13.2.242 Cittaslow Seferihisar Temsilcisi Bülent Köstem.izmirdesanat. teknolojini n hızlı temposundan memnun olmayan insanların arayıĢıyla baĢlamıĢ bir trend. Daha sonra ki zamanlarda Ġtalya‟ya gittiğinde Cittaslow Ģehirlerinden birinde bulundu ve Ģehri inceleme fırsatı buldu. 242 http://www. http://www. 240 241 Köstem‟le mülakat (Ek 2). tanıdıklarından gelen e-maillerde böyle bir hareketin var olduğunu öğrendi. Seferihisar‟ın doğal koĢulları ve geleneklerimizin “YavaĢ ġehir” için çok uygun olduğunu düĢündük ve baĢvuru yapmaya karar verdik. Mümkün olduğu görülünce de harekete geçildi ve bu amaçla belediyede Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü kuruldu. organik veya doğal ürünlerin kullandığı restoranılar çalıĢıyor. Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer ayrıca. Dolayısıyla biraz nostaljik. Cittaslow yöneliĢinin bir hedef değil.2010). kentler araç trafiğine kapatılıyor. Fastfood ve büyük alıĢveriĢ merkezleri gibi yapılar bulunmuyor. katılmayı tercih etme nedenini. Kendisi belediye baĢkanı olmadan önce internet ortamında.

76 birlikle kurumsal ve teknik iliĢkiler için gerçekleĢtirilen konular hakkındaki bilgileri kapsayan bir baĢvuru dosyası sunması gerekmektedir. Binaların boyanmasında gönüllü olarak çalıĢmak isteyenler. direklerden sarkan elektrik ve telefon kablolarıyla iĢgal edilmiĢ durumdadır. Seferihisar Belediyesi. Bu toplantılarda Cittaslow felsefesini.net/download/. ilk kendi 244 245 http://www. caddeyi insanların sosyalleĢmesine imkân sağlayacak biçimde kent mobilyalarıyla teçhiz etmeyi ve yayaların caddede trafik stresi olmadan dolaĢabilmesi için trafiği azaltmayı içeren bir cadde düzenlemesi projesi hazırlamıĢ. Niyet mektubu gönderildikten sonra. Seferihisar Belediye Kültür Merkezi‟nde ve Seferihisar‟a bağlı 14 köy kahvehanesinde halk bir araya getirilerek Cittaslow‟u tanıtan sunumlar yapılıyor. . gerçekleĢtirilmesi gereken kriterleri anlatılmıĢ. dükkan tabelalarını birbiriyle uyumlu ve estetik hale getirmeyi. Seferihisar‟ı tanıtan bu mektupta ayrıca amaçlar ve Cittaslow olma niyeti belirtiliyor. balkonların sardunyalarla süslenmesinin hedeflendiğini halka anlatılmıĢ. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleĢtirilmesi planlanan bu projede binaların boyanması. Seferihisar Belediyesi tarafından 17 Haziran 2009 tarihinde Cittaslow‟un merkezi Ġtalya‟ya bir niyet mektubu gönderilmesiyle baĢlıyor. Diğer yandan Seferihisar içinde de harekete geçilerek Cittaslow‟u tanıtma çalıĢmaları yapılıyor. Köstem‟le mülakat (Ek 2). Cittaslow Birliği‟nin ne olduğunu. çeĢitli boylarda ve tipte dükkan tabelaları. ne olmadığını. Cittaslow üyelik süreci. bu caddede bulunan binaları birbirleriyle uyumlu renklerde boyamayı. çanak antenleri merkezi sistemle çatılarda toplamayı. Cittaslow üyeliğine kabul için yerine getirilmesi gereken farklı alanlarda 59 kriter çerçevesinde Seferihisar‟da bunlardan hangilerinin var olduğu ve hangilerinin gerçekleĢtirilebileceği bağlamında bir çalıĢma yapılıyor. pencerelere söve yapılması. Cittaslow kriterleri çerçevesinde ana caddede bir belediye bir düzenleme yapmak istiyor. mevcut üye kentlerden örnekler verilmiĢ.cittaslow.244 Cittaslow Uluslar arası Tüzüğü‟ne uygun bir Ģekilde. ÇeĢitli duyuru ve tanıtım materyalleri ile halk bilgilendirilmeye çalıĢılıyor. 245 Seferihisar halkı Cittaslow hareketini öğrendikçe sevmiĢ ve benimsemiĢ. Çünkü ana cadde Ģu andaki haliyle çanak antenler. Kahvehane toplantılarında Cittaslow‟u anlatmaya baĢladıktan sonra insanlardan olumlu geri bildirimler alınmıĢ. Örneğin. Ġlk bilgilendirme toplantısından itibaren katılım her toplantıda artmıĢ.

251 246 247 http://www.tr/gazete. 251 http://www.06.org. .”Cittaslow”. baĢvuru yapan Ģehirleri yerinde incelerken Seferihisar için bu prensip iĢletilmez.com/h51930-yavas-sehrin-baskani-da-yavas.248 28 Kasım 2009 tarihinde de Seferihisar. ġunu da belirtmek gerekir ki. Ġstanbul: s. Çünkü birliğe üye olmak için kriterlere yüzde 50 uygunluk yetiyorken Seferihisar‟da bu durum yüzde 70‟i aĢmaktadır Ayrıca yapılan tanıtım ve sunum çok iyidir ve Seferihisar yavaĢ Ģehir olma iddiasında samimi bulunur. 250 Seferihisar Belediye BaĢkanı Mustafa Tunç Soyer. sabaha kadar müzik yayını olan bir yer olsaydı elbette Seferihisar‟ın üyeliği daha baĢtan reddedilirdi.247 Üye adaylığı cevabının gelmesinin ardından. Seferihisar Belediye BaĢkanı Tunç Soyer. 250 Tarık Öztürk.4.seferihisar. Çünkü Seferihisar. 23 Kasım 2009 tarihinde Ġtalya‟ya gider ve Seferihisar‟ı anlatan bir sunum yapar.php?sayfa_no=555 (13. tüm dünyadaki Cittaslow kentlerinin bir arada olacağı Ġtalya‟daki Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısına davet edilir.249 Seferihisar‟ın Cittaslow‟a üyeliği sadece ülkemiz için değil dünyada da bir ilktir.com/roportajlarDetay.000‟in altında olmak Ģartını sağlamaktadır. Seferihisar Ege kıyılarında bir kıyı Ģehri olmakla beraber sükûnetini koruyabilmiĢ bir Ģehirdir. Soyer. Bunun yanı sıra. Sürat Çağına Ġnat YavaĢ ġehir ler. TOKİ Haber Dergisi.06.ekoiq. (2010). yani “YavaĢ ġehir” unvanını alır ve dünyada “salyangoz” logosuyla temsil edilen Ģehirlerden biri olur. Cittaslow üyeliği için en temel Ģart olan.ebso. “hiç denetlenmeden Cittaslow üyeliğine kabul edilen tek Ģehir” olduklarını söyler.bel.38.2010). nüfusu 50.2010). Çok katlı otellerin olduğu.246 Niyet mektubu gönderildikten sonra Ġtalya merkezden Seferihisar‟ın üye adaylığına kabul edildiğine dair bir cevap gelir.asp?ID=4 (06. 248 http://www.tr/kurumsal/sayfa. Köstem‟le mülakat (Ek 2). Seferihisar‟da ki yaĢam Cittaslow felsefesine yakındır. Normalde birlik. Sayı.arkitera.77 evinde bu değiĢikliklerin yapılmasını isteyenler olmuĢ. 249 http://www.

g. Dolayısıyla bu tür taahhütler de tam puan olmasa da Seferihisar‟a puan getirmiĢ.2-3. Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için o anın Ģartlarından dolayı Cittaslow‟u “sakin Ģehir” 252 253 Köstem‟le mülakat (Ek 2). hem de gerçekleĢtirmek için taahhütte bulundukları kriterlerden dolayı puan alınmıĢ.k. Avrupa‟da ortaya çıkan bir hareket olduğu için. BaĢvuru esnasında. ss.252 Seferihisar‟da Cittaslow tanıtımı için belediyenin bastırmıĢ olduğu broĢürlere baktığımızda Cittaslow‟un çevirisi olarak “yavaĢ Ģehir” değil “sakin Ģehir” ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Avrupa‟da Cittaslow‟a üye ülkelerle yaptığımız görüĢmelerde halkın.(Bkz.5) Ancak Türkiye‟de “citta” ve “slow” kelimeleri bir anlam ifade etmediği için Cittaslow kelimesini tercüme etmek zorundaydık. “slow” kelimesinin yavaĢ anlamına geldiğini biliyorlar. Cittaslow üyeliğine kabul edilmiĢ. Ek 1. Avrupa‟da yaĢayanlar “citta” kelimesinin Ģehir . Bunun sebebini Bülent Köstem Ģöyle açıklıyor: 253 Aslında Cittaslow‟un tüzüğünde Cittaslow kelimesinin tercüme edilmemesi yönünde bir madde var. Fakat Türkiye‟de halk bu kelimelerin anlamını bilmediği için biz Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme ettik. Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinden olan ISO 9000 ve ISO14000 belgeleri yoktur. Cittaslow. 17 Haziran 2009‟da baĢlayan üyelik süreci 28 Kasım 2009‟da tamamlanmıĢ ve Seferihisar. a. “biz yavaĢlıyor muyuz. Cittaslow merkezine 2011 yılına kadar bu belgelerin alınması konusunda taahhütte bulunulmuĢ.. Yani Seferihisar‟da üyeliğe baĢvururken gerekli kriterlerden bazıları zaten varmıĢ ve bunlardan tam puan alınmıĢ. Böylece. yavaĢ anlamına gelen “slow” kelimesine olumsuz anlamlar yüklediğini.1. . Yani niyet mektubu gönderildikten yaklaĢık 7 ay sonra Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliği gerçekleĢmiĢ. daha ne kadar yavaĢlayacağız?” Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik. s.78 Resim 3. Seferihisar Cittaslow Belgesi Kaynak: Seferihisar Belediyesi.

Cittaslow. yerel zanaatları. geriye gitmek veya eskide yaĢamak değildir. hava. Daha yavaĢ yemek değildir. Ancak.cittaslowseferihisar.k. araçların girmediği.255 254 255 http://www. internet sitesi üzerinden de dijital olarak yayınladığı broĢürler hazırlayıp halka dağıtımını sağlamıĢ. Teknolojiye karĢı çıkmak değildir. Cittaslow hakkında sağlıklı ve doğru bilgileri paylaĢmak amacıyla Seferihisar Belediyesi. organik ürünlerin ve yemeklerin özendirilmesidir.org/index. kelimesine yüklenen olumsuz anlamların yanlıĢ ve haksız olduğu Seferihisarlılar tarafından anlaĢıldıktan sonra yavaĢ kelime sini kullanmak isteyebiliriz. YavaĢ. Hava ve gürültü kirliliğini azaltmak için bisiklet ve fayton kullanımını özendirme k ve kullanılması için gerekli altyapıyı sağlamaktır. Ģehrin dokusunun. “YavaĢ” kavramı çerçevesinde halkta oluĢabilecek yanlıĢ anlaĢılmalara meydan vermemek. renginin.g.254 Cittaslow tanıtım broĢüründe “Cittaslow ne değildir?” baĢlığını taĢıyan açıklamalarda ise.79 olarak tercüme etmeyi daha uygun bulduk. . Ancak daha sağlıklı olan yerel besinlerin. tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak için bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaĢılması. gürültü. Cittaslow. müziğinin ve hikâyesinin uyum içinde. Bu broĢürlerde Cittaslow‟un ne olup ne olmadığı ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmıĢ. belediye hizmetlerinin internet ortamına taĢınması ve kent halkının bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için eğitilmesidir. çevreye ve insana zararlı olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının ve enerji tasarrufunun teĢvik edilmesi ve belki de en önemlisi bir Ģehrin kendini dünyadaki binlerce aynı Ģehirden farklılaĢtırmasıdır denilmektedir. Ģehir sakinlerinin ve ziyaret edenlerin zevk alabilecekleri bir hızda yaĢanması. Tam tersine. “Cittaslow nedir?” baĢlığını taĢıyan açıklamalarda. Arabaya binmeyi yasaklamak değildir. ıĢık ve elektro manyetik kirliliklerin sürekli kontrol edilmesi ve sağlığı tehdit etmeyecek seviyede tutulması. Okullarda çocuklarımıza tat ve beslenme üzerine eğitim programları düzenlemektir denilmektedir. a. Ģehir sakinlerinin ve Ģehri ziyaret edenlerin rahat bir nefes almak için dinlenebilecekleri alanlar yaratmaktır.

yaĢam kalitesini yükseltmek için farklı bir düĢünce yapısına sahip olması ve Cittaslow‟u sahiplenip desteklemesi gerektiğini söylüyor.256 Sakin Ģehir kriterleri yerine getirildiğinde. Ġnsanlar yetiĢtirdikleri ürünleri halde satamadıkları için yıllardır boĢ bıraktıkları. Böylece köylerde büyük bir değiĢim baĢlamıĢ. Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Cittaslow olarak tescillenen Seferihisar adaylık sonrası Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmek üzere çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Altyapı Politikaları.k.5.org.06. Bu çalıĢmaların baĢlangıcında yaklaĢık yirmi tane ressam ve mimarla Seferihisar‟da binaların nasıl güzelleĢtirebileceği konusunda toplantılar yapılmıĢ. kentin insani zenginliği ve fiziki altyapısının yeni bir anlayıĢla ele alınacağı bu çalıĢmalar kapsamında çok para harcamak gerekmediğini yalnızca kentte yaĢayan halkın.arkitera. .saygid..3. Yapılan toplantılar sonucunda oluĢturulan taslağa uygun Ģekilde.2010).2. Aynı Ģekilde “Sığacık Pazarı”na halden mal getirmeyip burada sadece Seferihisarlıların mallarını satmasına izin verilmiĢ. Öncelikle “köy pazarı”nda köylülerin açık pazar kurmasını ve sadece Seferihisar‟da üretilen malların üreticileri tarafından satılması sağlanmıĢ. Belediye BaĢkanı Soyer. 258 Köstem‟le mülakat (Ek 2). köylerde olmuĢ.php?action=displayNewsItem&ID=48923 (14.257 Cittaslow‟a üye olduktan sonra en çarpıcı değiĢim yerel üretici üzerinde.258 Fiziksel değiĢim anlamında Seferihisar‟ın hemen giriĢindeki Atatürk Caddesi‟nde üç tane bina üzerinde çalıĢma yapılmıĢ.g. sakin Ģehir kriterlerini yerine getirmeye yönelik çeĢitli projelerin de hayata geçirilmeye baĢlandığı belirtiyor. Yerel Ürünlerin ve Üretimin 256 http://www.259 Cittaslow kriterleri bağlamında Sakin ġehir olmak için yapılan çalıĢmaları Cittaslow Kriterleri ile uyumlu olacak Ģekilde.com/news. Yaptıkları iĢin değerli ve para kazanabilecekleri bir iĢ olduğunu görmüĢler. hiçbir Ģey ekmedikleri tarlalarını tekrar ekmeye sebze-meyve yetiĢtirmeye baĢlamıĢlar. 259 a.2010). ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar.80 3. 257 http://www.php?option=com_content&view=article&id=6:sakinsehir&catid=1: son-haberler&Itemid=50 (14. ana cadde üzerinde “Belediye Pasajı”ndan baĢlayarak bazı binalar üzerinde mimari güzelleĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢ. s.06. ortaya bir yerel kalkınma modeli çıktığını söyleyen Soyer.tr/index. Çevre Politikaları.

Konuyla ilgili olarak Gümüldür Atık Transfer Ġstasyonu‟ndan haftalık ve aylık toplam atık miktarı. Misafirperverlik.Kentsel ya da toplu kanalizasyon için arıtma tesisinin bulunması 5. mini hidroelektrik güç kaynaklan.2. Konu ile ilgili olarak yeĢil atık miktarları doğrultusunda özel bir Ģirkete Seferihisar‟da kompost tesisi hakkında ön fizibilite çalıĢması yaptırılacaktır.Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıĢtırılarak toplanmasının teĢvik edilmesi ve yaygınlaĢtırılmasına yönelik projeler.1. su ve toprağın kalitesinin.81 Desteklenmesi. 2. yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi.) kullanımına dikkat çekilerek. 3. 3 Haziran 2010. Deniz suyu temizliğini belgelemek için Ġl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı ölçümler ve Ģebeke sularının temizliğinin kanıtlamak için ĠZSU‟dan su temizlik raporları alınmıĢtır Konu ile ilgili Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ÇEVKO. ĠnĢaatı tamamlanan tesis kısa bir süre içerisinde faaliyete geçecektir. Ġzmir ilçe belediyeleri ve kurmuĢ olduğu konsorsiyumla yaptığı sözleĢme sonucu ilçemizden toplanan çöplerin ayrıĢtırılması yapılmaktadır. Seferihisar: ss. Sonuçların olumlu olması halinde bir kompost aracı alımı ve tesis için arazi düzenlemesi yapılması planlanmaktadır. Firma öncelikli olarak bu bölgede bir biogaz tesisi kurulmasının ön fizibilitesini çıkaracaktır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Seferihisar‟da 50. 3. Seferihisar Ġlçesi Biogaz Tesisi Projesi Ġlçe merkezi ve köylerde ortaya çıkan tüm organik atıkların ayrıĢtırılması ya da ayrı ayrı toplanması ile biogaz tesisinin hayata geçirilmesi Seferihisar için oldukça önemli bir konudur. yeĢil hidrojen. Endüstriyel ve evsel kompostlama hakkında araĢtırma yürütülmüĢ ve bu alanda uzman yetkililerde görüĢülmüĢtür.3. Ön fizibilite çalıĢması sonucu ortaya olumlu sonuçlar çıkar ise fizibilite çalıĢmaları ile tesis kapasitesi belirlenerek tesis 4. organik atık miktarı ve yeĢil atık miktarı raporları alınarak bu konu üzerine daha önce çalıĢmıĢ bir danıĢmanlık firmasına bu sonuçlar teslim edilmiĢtir. yerel yönetimlerce enerji tasarrufunun sağlanmasının planlanması. Çevre ÇalıĢmaları260 Cittaslow Kriterleri 1.Endüstriyel ve evsel kompostlamanın yaygınlaĢtırılması ve teĢvik edilmesi Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Hava kirliliğini ve kalitesini ölçmek için Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin mobil hava kirliliği izleme aracı Seferihisar‟da 2 ay boyunca ölçümlerde bulunmuĢtur.Hava.Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar. 260 Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi'nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu .000 kiĢilik bir biyolojik atık su arıtma tesisi kurulmuĢtur. Farkındalık OluĢturma ve Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi baĢlıkları altında 7 kategoride toplayabiliriz. .1-3. bio-yakıt vb.

ġ ortaklığı ile Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Ünitelerinin kurulabilmesi için çalıĢma yürütülmektedir. Seferihisar Jeotermal ĠnĢaat. genel olarak günü birlik kullanım için olanak sağlayacaktır.ġ ve bir proje danıĢmanı kent içi ulaĢımda otomobil yerine güneĢ enerjili bisiklet kullanımını yaygınlaĢtırmak için çalıĢma yürütmektedir.Temizlik San.TaĢımacılık. Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Üniteleri Projesi Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Jeotermal ĠnĢaatTurizm. elektrik malzemeleri satıcıları.Temizlik San. Ġzmir Ekonomi Üniversitesi. Tic. Tic. Seferihisar‟da ikamet eden kiĢiler ve öğrencilere yönelik olarak „Enerji Verimliliği Eğitimleri‟ verilecektir.82 projesi çizilecektir. Biogaz tesisinin kurulmasındaki temel amaç ortaya çıkan enerji ile bu seraların ısıtılması olacaktır. A. ikinci konut ve yerel halka yönelik hizmet verecektir.Hizmet. A. Kurulacak olan Kür Merkezi konaklama kapasitesine sahip olmanın yanısıra. . Enerji Verimliliği Eğitimleri Enerjiyi verimli kullanma bilincini uyandırmak ve çeĢitli faaliyetlerle Seferihisar genelinde enerji verimliliği konusunu gündemde tutmak amacıyla Schneider Elektrik ile iĢbirliği içerisinde Seferihisar Belediyesi kamu personeli. ve bir proje danıĢmanı ile birlikte Seferihisar Merkez . sivil toplum kuruluĢları temsilcileri. Özel olarak Seferihisar ve çevre ilçelerdeki otel ve tesislere. Proje için düĢünülen araç Seferihisar Karakayalar Bölgesi‟nden Sığacık Mahallesi‟ne giden yol güzergâhında 25-30 kiĢi kapasiteli olacak ve raylı sistem üzerinde çalıĢacaktır. Proje çalıĢmaları kapsamında en fazla 25km/sa hızla gidecek olan 3 tekerlekli bisiklet ulaĢım ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaktır.Sığacık Mahallesi arasında alternatif enerji kaynaklı tramvay projesi üzerinde çalıĢılmaktadır.TaĢımacılık. Alternatif Enerji Kaynaklı Tramvay Projesi Alternatif Enerji kaynaklarının değerlendirilmesi hususunda yenilenebilir enerjinin ulaĢım araçlarında kullanılması ile ilgili olarak Ġzmir Ekonomi Üniversitesi.Seferihisarda yaygın bir geçim kaynağı olan seracılığın en önemli masraflarından biri seraların ısıtılması için harcanan enerji bedelleridir. Seferihisar Belediyesi. ġti. GüneĢ Fayton Tic.Özel Eğitim.Özel Eğitim Hizmet. GüneĢ Enerjili Bisiklet Projesi Yenilenebilir enerjinin ulaĢım araçlarında kullanılması kapsamında.Turizm. Ltd.

Cittaslow kriterleri çerçevesinde çanak antenlerinin merkezi sistemle çatılarda toplanması.Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. 8. Çevre yönetim sistemlerinin Seferihisar‟daki farklı kurum ve kuruluĢlar tarafından benimsenmesini sağlayabilmek amacı ile Ekim 2010 tarihinde Ġzmir ilindeki üniversiteler ile iĢbirliği içerisinde eğitim programları düzenlenecektir. Elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonlarının yerleri ve teknik özellikleri tespit edilmiĢtir. yeterli kaynak bulunduğunda gerçekleĢtirilecek çalıĢmalar arasında yer almaktadır. Seferihisar Atatürk Caddesi‟nde bulunan mevcut tabelalar sökülmeye ve belediye tarafından bu tabela ve panoların yerlerine yeni standartlara uygun tabelalar asılmaya baĢlanmıĢtır.Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılması için planlar yapılması.Çevre yönetimi sistemlerinin benimsenmesi (EMAS ve Gündem 21 projelerine katılım) Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından Ģehrin en kalabalık olduğu yaz sezonunda gürültü ölçümleri yapılacak ve olması gereken parametrelerinin üzerinde değerler çıkması durumunda gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir. Gündem 21 Projesi kapsamında Ağustos 2009 tarihinde Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi kurulmuĢtur ve Kent Konseyi Meclisleri Cittaslow kriterleri kapsamında çalıĢmalar yürütmektedir.83 6. 7.Genetiği değiĢtirilmiĢ organizmaların (GDO) tarımda kullanılmasının yasaklanması. 10.Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. .Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması 9. Konu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için GDO‟ya Hayır Platformu‟na katılınmıĢtır. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından Ģehrin en kalabalık olduğu yaz sezonunda ıĢık ölçümleri yapılacak ve olması gereken parametrelerinde üzerinde değerler çıkması durumunda ıĢık kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir. 11. dükkan tabelalarının birbiriyle uyumlu ve estetik hale getirilmesi. Seferihisar‟da farklı boylarda ve tarzlarda ilan ve reklam panoları yerine Seferihisar Belediyesi tarafından belirlenen standart boyda ve tarzda ilan ve reklam panoları kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu konuda çıkan son kanunlardan sonra GDO‟lu tohumların kullanımının yasaklanması hakkında atılabilecek adımlar için yasal yollar araĢtırılmaktadır.

128 TL ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından 177.3-7. Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ġehir Planlama bölümü ile birlikte. -Teos Antik Kenti‟nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kazı baĢlatılmıĢtır. . Düzce Medresesi..354 TL kaynak tahsis edilmiĢtir.Tarihi mekânların. UlamıĢ ve Seferihisar merkezindeki hamamların restorasyonu için yol haritası çizilmiĢtir. Kabul edilen rapor önümüzdeki günlerde Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi UKOME‟ye sunulacaktır. Altyapı ÇalıĢmaları261 Cittaslow Kriterleri 1. haftasında ihaleye çıkılacaktır. 261 a. Güvenli ve düzenli trafik sağlamak ve araç trafiğini azaltmak adına yaz aylarında Sığacık‟ın bir bölümüne araç giriĢi yasaklanmıĢtır.g.000 TL kaynak aktarılmıĢtır.3.Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar.84 3. Hazırlanmakta olan alternatif ulaĢım sisteminde ilçede kullanılmayan ara yollar ulaĢıma açılarak yol akslarında değiĢiklikler yapılacak ve atıl yapıdaki alanları ulaĢım planına dahil ederek güvenli ulaĢım planları yeniden yapılandırılacaktır. ss. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması.969 TL kaynak ayrılmıĢtır. Bu proje için Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 422. Proje çizildikten sonra restorasyon için ihale sürecine baĢlanacaktır. Tescilli Sığacık Kalesi içerisinde bulunan sokakların sokak sağlıklaĢtırması için 1 No‟lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından iĢaretlemeler yapılmıĢtır. Ayrıca Seferihisar Merkezi‟nde bulunan Atatürk Caddesi‟nin araç trafiğine kapatılması Belediye Meclisi tarafından kabul edilmiĢtir. Bu çalıĢmalarda toplu ulaĢım ve bisiklet yolları yapılması ön planda tutularak Seferihisar‟daki mevcut ulaĢım sistemine alternatif bir ulaĢım sistemi hazırlanmaktadır. Restorasyon Projeleri Yapımı” projesinin ihale süreci sona ermiĢtir ve kazanan Ģirket ile sözleĢme imzalanmıĢtır.r. 2. Bu kaynak kullanılarak yapılacak ihale için çalıĢma tamamlanmıĢtır ve Mayıs ayının 3. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar -Sığacık Kalesi Surları Röleve. Teos Antik Kenti kamulaĢtırılması için Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 144. Restitüsyon.2. Seferihisar ulaĢım planlaması üzerine çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi tarafından 179.2.

Çözümler içerisinde alternatif aksların yaratılması.Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi.Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). 5. Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü ve Kent Konseyi‟nin çalıĢmaları kapsamında bu kritere yönelik olarak çeĢitli aktiviteler düzenlenmektedir. Ramazan bayramında geliri düĢük olan kiĢilere erzak yardımı yapılmıĢtır. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. 6. Seferihisar‟ın ulaĢım planını hazırlamak için Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.85 3. Kronik rahatsızlığı olan kiĢilere ev eĢyası. evleri ve bahçeleri ilaçlandırılmıĢtır. Düzenlemeler için gerekli olan kaynak yaratıldığında bu kritere yönelik olarak çalıĢmalar yürütülecektir. 4. yürüyen merdiven. kullanılmayan yolların ulaĢım planına dahil edilmesi. Gençlere yönelik eğlence ve spor faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürülebilmesi için Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile Gençlik Merkezi kurulmuĢtur. Ġhtiyacı olan kiĢilerin evlerinde küçük tadilatlar yapılmıĢ ve bahçeleri düzenlenmiĢtir. Bu konudaki çalıĢmaların 2010 yılı yaz sonuna kadar bitirilmesi öngörülmektedir. Seferihisar‟daki 22 fiziksel engelliye tekerlekli sandalye dağıtılmıĢtır. umumi tuvaletler vb. giysi yardımı yapılmıĢtır. Seferihisar‟daki yaĢlılara ilaç yardımında bulunulmuĢtur. ayrıca ilçeye farklı noktalarda bisiklet otoparklarının kazandırılması önerileri bulunmaktadır.Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. Ġlk aĢamada Sığacık‟ı Seferihisar‟a bağlayan yollar bisiklet kullanımına uygun hale getirilmeye çalıĢılmaktadır. okul ve aile arasında bağ oluĢturmayı amaçlayan aktiviteler. yaĢlılar ve kronik hastalar için ev yardımı da dahil olmak üzere çeĢitli yardımlar. ilçe terminalinin yerinin değiĢtirilerek terminal çalıĢanlarına ve gelen ziyaretçilere daha iyi bir hizmet verilmesi. Ġlk aĢamada Seferihisar‟ın özellikle Ģehir merkezindeki trafik sorununu çözüme kavuĢturmak için ġehir Plancılığı Bölümü desteği ile Seferihisar Ģehir merkezinde trafiğin azaltılması ve yaya aksının geniĢletilmesi için alternatif çözümler ortaya koyulacaktır. Engellilere yönelik olarak mimarı engellerin kaldırılması üzerine Seferihisar Belediyesi kaynak yaratma çalıĢması yürütmektedir. belediye çalıĢma saatlerinin düzenlenmesi.) Seferihisar‟ın çeĢitli yollarında bisiklet yolları oluĢturmak için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile birlikte mevcut durum analizi yapılmaktadır. mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. Seviye Belirleme Sınavı ve Öğrenci Seçme Sınavı‟na hazırlanan öğrencilere yönelik olarak dershane hizmeti .Aile yaĢantısını kolaylaĢtıran ve yerel aktivitelere olanak sağlayan programların teĢvik edilmesi (eğlence ve spor faaliyetleri. sosyal tesisler.

Bu Kadın Emeği Evi. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. Vasıflı yeĢil alanların niteliklerini arttırmak amacı ile eksik teçhizatlar belirlenmiĢtir. Bu odalarda köylüler kendi ürettikleri ürünleri satma imkânına sahiptir. Yeterli kaynak bulunduğu takdirde bu eksiklerin giderilmesine yönelik bir çalıĢma yürütülecektir. Seferihisar‟ın her mahallesinde bir kadın emeği evi açılmasıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü tarafından “Kaliteli Ağırlama ve Misafirperverlik” eğitimi verilmiĢtir. Kale içinde ilk kez kurulan pazarda. hanımların el iĢleri ve birçok sanat eseri de sergilenmektedir. 11.Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması.).Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması Seferihisar Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi‟nden Seferihisar‟daki tıbbi yardım merkezlerinin ve hastanelerin mevcudiyetini kanıtlayan yazı alınmıĢtır.Tıbbi yardım merkezi 8. Seferihisar Belediyesi‟nin hedefi. Bu eğitim zor durumda olan vatandaĢlarla ilgilenme ve yardım etme konularını içermiĢtir.86 verilmektedir. ilçede üretilen tarım ürünleriyle. Seferihisar‟ın UlamıĢ Mahallesi‟nde Seferihisar Belediyesi Kadın Emeği Evi açılmıĢtır. bu pazara halden mal sokulmamakta ve sadece küçük üreticilerin ürünlerini satmalarına imkân verilmektedir. 10. Projenin beklenen sonuçları Sığacık‟a Sakin ġehir . kadınların sosyalleĢmesine ve emeklerini değerlendirmesine yardımcı nitelik taĢımaktadır. Seferihisar‟ın Sığacık Mahallesi kale içinde yerel ürünlerin ve el iĢlerinin sergilendirdiği “Sığacık Pazarı” kurulmuĢtur.YeĢil alanların kurulması ve hizmet alt yapılarının bulunması (oyun alanları. Eski Belediye binasının her bir odası Seferihisar‟ın köylerine tahsis edilmiĢtir. Ayrıca her Salı günü Köy Pazarı‟nın önünde açık bir pazar düzenlenmekte.Bozulmakta olan kentsel alanların ve Ģehrin yeniden kullanılmasına yönelik projelerin geliĢtirilmesi. 7. Seferihisar‟ın Sığacık mahallesinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak Sakin ġehir kriterlerine uygun meydan ve rekreasyon alanı düzenlemesi yapmak ve yerel sosyo-ekonomik yaĢamı canlandırarak ilçenin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek amacı ile ĠZKA‟nın “Turizm ve Çevre Mali Destek Programı”na baĢvuru sunulmuĢtur. 9. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak “dost mağazalar”ın kurulması. Seferihisar‟daki tüm plajlara umumi tuvalet konulmuĢtur. Seferihisar Belediyesi tarafından “Köy Pazarı” kurulmuĢtur.

yerine Seferihisar Belediyesi‟nin belirlediği standartlarda tabela ve panolar asılmıĢtır. bu grup yaptıkları toplantılar sonucunda Atatürk Caddesi‟nin yeniden yapılandırılması için bir mimari taslak çıkartmıĢtır. Evlerde sürdürülen çalıĢmalar. ekoturizm destinasyonu olarak tanınırlığının sağlanması. Bu çalıĢmaların caddedeki bütün binalara uygulanması ve trafiğin kısıtlanmasıyla Atatürk Caddesi‟nin Seferihisarlılar ve ziyaretçiler için sosyalleĢme ve dinlenme alanı olması planlanmaktadır. Atatürk caddesinde bulunan farklı boylardaki pano ve tabelalar kaldırılmıĢ. Kent tarzının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Seferihisar ve Ġzmir‟de çalıĢma yürüten mimar ve ressamlardan bir grup oluĢturulmuĢ. Seferihisar‟ın Cittaslow kimliğinin vurgulanması. yaya sirkülasyonunu ön plana çıkaracak farklı ulaĢım sistemlerinin entegrasyonunun oluĢturulması. evlerin dıĢ mekân olarak benzer özelliklere sahip olmasının sağlanmasına ve bir renk uyumunun oluĢturulmasına . -Atatürk Caddesi‟nde baĢlayan çalıĢmalara Sığacık‟ta devam edilmektedir. yeĢil alanların ve yaya bölgelerinin artması ve yerel üretim yapan üreticiler ile bu ürünleri satan dükkân ve lokantaları destekleyecek düzenlemeler yapılması. Ġlk olarak farklı boyutlarda reklam ve dükkan panoları ve balkonlarda bulunan çanak antenleri ile ilgili çalıĢma yürütülmesine karar verilmiĢtir. aydınlatmada güneĢ enerjisinden faydalanarak ilçe genelinde enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranının yükselmesidir. söveler turuncu tonlarında renklerle boyanmıĢ ve zemin katlarda taĢ kaplama uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. gürültü kirliliğini ve hızlı trafiği kesecek. Atatürk caddesinde yer alan 3 binanın pencere kenarlarına söve uygulaması yapılmıĢtır ve bina zeminleri beyaz.87 kriterlerine uygun nitelikte çağdaĢ peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda bir kamusal dıĢ mekân kazandırılması. balkonlarda bulunan ve görüntü kirliliğine sebep olan çanak antenler toplanmasına yönelik olarak çalıĢma Atatürk Caddesi boyunca baĢlatılmıĢtır. Bu konuda Mimarlar Odası Ġzmir ġubesi ile birlikte yürütülen çalıĢma tamamlanmıĢtır ve Seferihisar Belediye Meclisi‟nin Haziran ayındaki toplantısında onaylanmak üzere konu meclis gündemine alınacaktır. -Seferihisar‟da yaĢanan mimari dağınıklık ve düzensizliğin önüne geçmek için yeni yapılacak binalarda uygulanacak mimari standartların hazırlanması planlanmıĢtır. Ayrıca. Sığacık kalesinin güney ve batı duvarında yer alan evlerde de mimari çalıĢmalar uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Sövelerin renginin turuncu seçilmesinin nedeni Seferihisar‟da yetiĢen Satsuma mandalinasını çağrıĢtırmasıdır.

R. Sığacık kalesinin batı duvarında yer alan ve birbirinden farklı yapıya sahip kahvelerin gölgelikleri sökülerek.Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. Söve çalıĢmaları. .88 yöneliktir. balkon ve pencerelere sarkıt saksıların koyulması ve sardunya yetiĢtirilmesi. Balık restoranlarının çatıları sökülmüĢ ve tek tip ve estetik çatı uygulaması yapılmıĢtır. Ürkmez. Kahvelerde aynı tarz masa ve sandalye uygulaması için kahve sahipleriyle konuĢulmuĢ ve mutabakata varılmıĢtır. Hazırlanacak olan plan Ģu bilgileri içerecektir: Atıksu yönetimi. bu kahveler için aynı yapıya sahip pergole uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir.P. Bu noktalar Seferihisar Merkezi ve Sığacık. 13.U. Doğanbey Mahalleleri olacaktır. Cittaslow bilgi bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. 12. Sığacık kalesinin güney tarafında yer alan balık restaurantlarının çirkin bir görünüm veren naylon gölgelikleri sökülmüĢ. Ege Üniversitesi Çevre Merkezi ve Seferihisar Belediyesi iĢbirliği ile Çevre Master Planı hazırlanmaktadır. (kentsel yenilenme programı) iĢlevlerinin. Ekim 2010 tarihinde Çevre Master Planı hazırlanmıĢ olacaktır. oturma alanları dükkanların arka tarafında yer alan dere kenarına alınmıĢtır. dıĢ cephe boyalarının yapılması gibi çalıĢmalar tüm sokaklardaki düzenlemeler bitinceye kadar devam edecektir. Ayrıca caddeyi insanların sosyalleĢmesine imkân sağlayacak biçimde çevreyle uyumlu kent mobilyalarıyla donatılması amacı ile çalıĢmalar baĢlayacaktır. su temini ve katı atık yönetimi alanlarında fizibilite çalıĢması Çevre Master Planı projesinin kentsel planlama bölümünde Kentsel GeliĢim Analiz Raporu ile geleceğe yönelik kent yerleĢimi stratejilerinin belirlenmesi Katı atıkların değerlendirilmesi ile ilgili olarak temiz enerji hakkında kapasite raporunun hazırlanması Cadde ve sokak aydınlatmaları için güneĢ enerjisinden faydalanılabilme kapasitesinin belirlenmesi Su temini ile ilgili Belediye sınırları içerisinde çevre kirliliğinin kontrol altına alınabilmesi ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla içme ve kullanma suyu kaynaklarının incelenmesi ve mevcut durumun iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar Bu kapsamda Seferihisar‟da 4 farklı noktaya turizm ve Cittaslow bilgilendirme ofisleri kurulacaktır.

Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. Haziran ayı içerisinde çöp araçlarına GPS cihazlarının yerleĢtirilmesi yapılacak ve araçların uydu üzerinden bilgisayardan takibi gerçekleĢtirilecektir. 2. vatandaĢlar için internet tabanlı bir belediye ağı oluĢturulması ve vatandaĢların bu ağı kullanmaları yönünde eğitilmeleri). biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. Bu kriter çerçevesinde Seferihisar‟a özel bir çiçek olan ve ilgisizlik nedeniyle soyu tükenme aĢamasına gelen “Kum Zambağı” koruma altına alınmıĢtır. Bu bitkinin tanıtılması ve yaygınlaĢtırılması için çalıĢmalar devam etmektedir. Emlak vergisi. .r. Elektromanyetik kirlilik yaratan baz istasyonlarının yerleri ve teknik özellikleri tespit edilmiĢtir. 4. 262 Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından ilçenin en kalabalık olduğu yaz döneminde gürültü ölçümleri yapılacak ve olması a. Belediye hizmetleri e-belediye çalıĢmasıyla internet üzerinden vatandaĢa ulaĢmaya baĢlamıĢtır..Biyo-mimari alanlarının kurulması.3.VatandaĢlara hizmet sağlamak için planlar (Belediye hizmetlerinin internet üzerinden duyurulması. 7. mimarlık ofislerinin. kira ödemesi. çöp toplama vergisi. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Biyo-mimari hakkında Seferihisar ilçesinde faaliyet gösteren inĢaat mühendislik firmalarının. 6. ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar262 Cittaslow Kriterleri 1. evrak takibi ve benzeri iĢlemler belediyenin internet sitesi üzerinden yapılmaya baĢlanmıĢtır.2. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma Merkezi tarafından ölçümleri yapılacaktır.Özellikle gürültülü alanlarda gürültünün kontrol edilmesi için plan.ġehri. fiber optik kablolar ve kablosuz sistemler için teçhiz etmek 3. 5.g. ss.8-9. Çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması için çöp arabaları Araç Takip Sistemi yerleĢtirilmesi için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.Elektromanyetik alanları gözlemleme sistemlerinin benimsenmesi.89 3.Çevre ve manzarayla uyumlu çöp kutularının tedarik edilmesi ve çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması.3. müteahhitlerin bilgilendirilmesi ve çevreye duyarlı yapıların inĢa edilmesi hakkında bilinçlendirme programları hazırlanmaktadır. Seferihisar‟da kablosuz ve kablolu internet eriĢimi mevcuttur.

Seferihisar ilçesinde iyi tarım uygulamalarının baĢlatılması projelerinin hayata geçirilmesi için Seferihisar Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ortak çalıĢmalar yürütülecektir. 9.Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar263 Cittaslow Kriterleri 1. ĠZKA Sosyal Kalkınma Mali Destek programı çerçevesinde yürütülmüĢtür. Bu kapsamda Seferihisar‟da çiftçilerle çeĢitli toplantılar ve alan uygulamaları yapılmıĢ ve organik tarım hakkında bilgiler verilmiĢtir. ilçe sınırları içerisinde enginar entegre tesisinin kurulması.Elektronik evden çalıĢmanın (telework) teĢvik edilmesi..2. .3. 3. ss. Seferihisar merkezinde ana cadde düzenlemesi kapsamında tüm binaların beyaz zemin üzerine turuncu sövelerin yapılması ve tüm balkon ve pencerelerden sardunyaların sarkıtılması ile ilgili bir plan yapılmıĢtır. Seferihisar halkının geçimi tarım-hayvancılık ve yaz sezonunda turizm kaynaklıdır. Bu planın uygulaması Atatürk caddesi ve Sığacık mahallesinde baĢlamıĢtır ve bu çalıĢmalar merkezden baĢlayarak tüm Seferihisar sokaklarının renk bütünlüğüne kavuĢturulması için yaygınlaĢtırılacaktır. Evden çalıĢma yapılacak sektör bulunmadığından dolayı telework teĢvik edilemeyecektir.Kentin renk planlamasının yapılması.r. ilçe sınırları içerisinde mandalina entegre tesisinin kurulması. Seferihisar ilçesi Gödence köyünde tarım-turizmi ve ev pansiyonculuğunun baĢlatılması. Eğitimleri baĢarı ile tamamlayan kiĢilere organik tohum dağıtılmıĢtır. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Seferihisar‟ın kırsal kalkınma programının hazırlanması ve hayata geçirilmesini amaçlayan iĢbirliği protokolü hazırlanmıĢtır. 263 a.9-12. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile iĢbirliği içerisinde “Sosyo-ekonomik kalkınma için sürdürülebilir bir örnek: Yarımadamda Organik Tarım” isimli proje. Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde arıcılık faaliyetlerinin arttırılması.g. Satsuma balı üretimini arttırılması ve polen tesisinin kurulması.90 gereken parametrelerinde üzerinde değerler çıkması durumunda gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili bir proje geliĢtirilecektir 8.4.

YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. okulların yemek hizmetlerinde organik. meyve ve tahıl ürünlerinin restoranlarda ve kafeteryalarda kullanılmasını sağlamak ve yerel üretimi korumak amaçlı Köy Pazarı ve Sığacık Pazarı kurularak bölge üretici ve tüketicisi bir araya getirilmektedir.Esnaf ve zanaatkârlar tarafından üretilen ürünlerin.Yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya olan esnaf ve zanaatkarların ve/veya el iĢi ürünlerinin korunması ve himayesine yönelik programlar. geliĢtirilmesini sağlamak amacı ile Ġl Tarım Müdürlüğü ile Tarım Bakanlığı‟na Organik Bal ve Bal Evi adlı projeleri sunmuĢ bulunmaktayız. 2012 yılı Tarım Bakanlığı Organik Hayvansal Üretim Projeleri kapsamında “Organik Sakız Koyunu YetiĢtiriciliği Projesi ve Organik Yumurtalık Tavuk YetiĢtiriciliği Projesi” Ġzmir Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından sunulmuĢtur. Bölge halkının ürettiği bez bebek. 3. seramik iĢleri ve deri kaplama sanatının desteklenmesi için Seferihisar Kent Konseyi tarafından programlar açılacak ve üretimlerin devam etmesi sağlanacaktır. Organik Bal ve Bal Evi Projesi” sunulmuĢtur. 2.Yok olma riskiyle karĢı karĢıya Bölge halkı tarafından yapılan göçer arıcılık olan geleneksel çalıĢma ve yöntemlerinin yok olmasını önlemek ve meslek yöntemlerinin himayesi. 5. Seferihisar Beyler köyü sakinleri tarafından üretilen örme sepetlerin kalitesinin arttırılması amacı ile sepet sektörünün öncü isimleri Seferihisar‟a getirilerek sepetlerin daha dayanıklı ve uzun süre kullanılabilir olmasını sağlanacaktır ve Türk Standartları Enstitüsü‟ne baĢvurularak Kalite Uygunluk Belgesi alınacaktır.91 Tarım Bakanlığı‟nın 2012 Organik Tarım Programı kapsamına alınmasına yönelik olarak Ġzmir Ġl Tarım Müdürlüğü tarafından. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. Bölge halkı tarafından üretilen çeĢitli sebze. eĢya ve el iĢlerinin kalitesinin sertifikalandırılması. organik bal üretilmesi amaçlanmaktadır. -Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından açılan “Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”na Seferihisar‟da yapılan enginar üretiminde iyi tarım uygulamalarına geçmek ve Enginar ve Mandalina Konservesi üretmek amacı ile Sınırlı Sorumlu UlamıĢ Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iĢbirliği içerisinde proje sunulmuĢtur. 4. . Proje kapsamında Seferihisar‟ın UlamıĢ mahallesindeki mandalina üretiminde organik tarımcılığının geliĢtirilmesi ve bir bal evi kurarak. Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile “Organik Tarım.

Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluĢturduğu sebze bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiĢtiriciliğini öğretmektedir. YavaĢ YaĢamak. Seferihisar‟da baĢlayıp Karlovassi‟de bitecek olan yelken yarıĢı uluslararası katılımcılar arasında yapılacak olup yarıĢ öncesi ve sonrası çeĢitli aktivitelerle renklendirilecektir. Uluslararası Yelken YarıĢı 31 Temmuz-1 Ağustos 2010 tarihlerinde Seferihisar Belediyesi ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü tarafından Uluslar arası Yelken YarıĢı düzenlenecektir. Festivalin teması “Yereli YaĢamak” olacaktır. Ġtalya‟dan ve Türkiye‟den katılacak olan yerel sanatçılar konser verecek ve tiyatro grupları gösteri yapacaktır.YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin tez çalıĢmaları kapsamında bu çalıĢma 2010 yılında yaptırılacaktır. Festival kapsamında yerel kültürü yaĢatmak ve yerel üretimi desteklemek. 7. 9. . yerel ürünlerden ve ev yapımı Ģaraplardan oluĢan bir konsept ile açılıĢ kokteyli ve kapanıĢ ikramları yapılacaktır.Yok olma riski altında olan Ģarap ve gastronomik Slow Food çeĢitleri için. Öğrenciler çapa yapma. Ayrıca. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği eğitimleri almıĢ bulunmaktadırlar ve kendi yetiĢtirdikleri ürünlerden hazırlanmıĢ olan yemekleri yemektedirler. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. 8. Sığacık Pazarı ve UlamıĢ Kadın Emeği Evi‟nde satılmaktadır. Bu etkinlikte Cittaslow kapsamında yerel ürünlerin yapıldığı ve satıldığı tezgahlar kurulacak.Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). aktivitelere destek olmak. -Seferihisar Belediyesi‟nin desteği ile Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından Seferihisar‟daki okullara organik ürünler hakkında eğitimler verilmiĢtir ve öğrenciler farklı organik meyve ve sebze tatma ve organik süt içme fırsatını yakalamıĢtır. Bu yerel ürünler Seferihisar Belediyesi tarafından kurulan Köy Pazarı. Cittaslow Festivali 2010 yılının Ağustos ayında Uluslar arası Cittaslow Festivali düzenlenecektir. katılımcılar ülkelerindeki iyi uygulamaları paylaĢma fırsatı elde edeceklerdir.92 6. Kent Konseyi tarafından Seferihisar‟a özgü tipik yerel ürünlerin taraması yapılmıĢtır. YavaĢ Yemek üzerine farklı atölye çalıĢmaları düzenlenecek. kurulacak büyük pazarda katılımcılar yerel ürünlerini sergileme fırsatına sahip olacaktır.Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması.

Köyde imece usulü gerçekleĢtirilen ikramlar için hanımlar tarafından yerel yemekler yapılmıĢ ve yerel kültürü yansıtan kültürel aktiviteler düzenlenmiĢtir. Bu etkinlik kapsamında Seferihisar ilçesinde yaĢayan yaĢlılarımızla röportajlar yapılmıĢtır ve yerel el sanatları ve yerel yemeklerin taraması gerçekleĢtirilmiĢtir Seferihisar‟ın Beyler köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez ġenlikleri bu yıl da gerçekleĢmiĢtir. bayanlar tarafından üretilen mandalina reçelleri ziyaretçilere satılmıĢtır.Kent ve okul bahçelerinin geleneksel yöntemlerle yetiĢmiĢ yerel ekinler için geliĢtirilmesi. 11. en kaliteli mandalina yarıĢmaları düzenlenmiĢ. Seferihisar‟da unutulan ve unutulmaya yüz tutan geleneklerin ve kültürel etkinliklerin tespit edilmesi için “75 YaĢ Yemeği” düzenlenmiĢtir. Sebze bahçelerinde ürünler yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢ ve yetiĢen mahsuller Köy Pazarı‟nda öğrenciler tarafından öğretmenlerinin gözetiminde satılmaktadır ve öğrenciler kazandıkları para ile ihtiyaçlarını karĢılamaktadır. Cittaslow kriterlerinde yerel değerlerin korunması büyük bir önem teĢkil etmektedir. Bu Ģenlik kapsamında en iyi mandalina üreticisi. Seferihisar‟ın yerel değerlerinden biri olan hayvancılık sektörünün korunması ve geliĢtirilmesi açısından Panayır çok önemli bir anlam taĢımakta ve bu panayırın geleneksel hale getirilmesi planlanmaktadır. . 29-30 Mayıs 2010 tarihlerinde Seferihisar Ġlçesi‟nde KeçiKoyun YetiĢtiricileri Birliği ve Seferihisar Belediyesi tarafından hayvancılık sektörünün geliĢmesine katkıda bulunmak ve üretici-tüketici buluĢmasını sağlamak amacı ile Damızlık Koyun-Keçi Panayırı düzenlenecektir. 13-14 Ekim 2009 tarihinde “Mandalina ġenliği” düzenlenmiĢtir. Seferihisar‟daki okullarda çocuklarımızın kendi sebze ve meyvelerinin yetiĢtirmeleri ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilenmeleri için okullarda sebze bahçeleri kurulmuĢtur.93 10. mandalinalı tatlılar.Yerel kültürel etkinliklerin teĢvik ve muhafaza edilmesi.

. 264 a.Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. Bu güzergâhlar üzerinde tarihi binalar.Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park.Tarihsel merkezlerde.12-13.3. ss. Sığacık‟da. Seferihisar haritası.94 3. Misafirperverlik ÇalıĢmaları264 Cittaslow Kriterleri 1. Turizm bürolarında Seferihisar hakkında tarihsel bilgi veren dokümanlar. kamu alanlarına çalıĢma saatlerinde esneklik kazandırılması vb.2.). Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar -Dokuz Eylül Rotary Kulübü. turistik.r. 3. 2. -Dokuz Eylül Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü ile iĢbirliği içerisinde açılan “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” eğitimi düzenlenmiĢ ve kursa katılan vatandaĢlara sertifika verilmiĢtir. Ürkmez ve Doğanbey‟de. ġehri ziyaret edenlerin Ģehri daha iyi tanıması için Seferihisar‟da yavaĢ güzergâhlar oluĢturulacaktır. 4.Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. Spor amaçlı yavaĢ güzergâhlar için öncelikle Seferihisar mevcut durum analizi yapılarak ilçede bulunan yürüyüĢ ve bisiklet parkurları detaylı bilgileriyle birlikte çıkarılacak ve analiz edilecektir. doğal güzellikler ve görülmesi gereken yerlerin tabelalarla yönlendirmesi yapılacak ve bu yerlere mekân hakkında bilgi veren panolar yerleĢtirilecektir. Sığacık kalesine kalenin tarihi ile birlikte. uluslararası iĢaretlerin kullanılması. turist iĢaretlerinde hakkında kısa bir bilgi veren tabela yerleĢtirilmiĢtir. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile birlikte açılan kursta “Toplu Beslenme Yapılan Yerlerde Sağlıklı ve Güvenli Gıda Üretimi” eğitimi düzenlenmiĢtir. yol Teos Antik kentine bilgi verici tabelalar ve panolar gösteren turist güzergâhları yerleĢtirilmiĢtir.g.. Seferihisar merkezinde. ġehrin yavaĢ güzergâhlarının tespit edilmesi için Cittaslow Gönüllüleri ile birlikte çalıĢmalar baĢlatılacaktır.5. web siteleri vb. Seferihisar‟ın genelinde yönlendirme eksikliği bulunmaktadır. konaklama olanakları ve gezilebilecek yerler hakkında bilgi veren dokümanlar olacaktır.). Ulusal ve uluslararası boyutta ilgi çekebilecek yürüyüĢ ve bisiklet parkurları hakkında internet sitesinde harita üzerinde bilgi verilecektir. Bu konuda yapılması planlanan çalıĢmalar sonucunda tarihi. Seferihisar‟a gelen ziyaretçilerin Seferihisar hakkında bilgi edilenebileceği Cittaslow ve Turizm Büroları açılması planlanmaktadır.

engelli meclisi. prosedürleri. Aynı amaç ile Seferihisar‟ın farklı mahallelerinde 12 “Kahve Toplantısı” düzenlenmiĢtir. Kent Konseyi çalıĢma programını Cittaslow olmanın amaçlarını ve Cittaslow kriterlerini göz önünde tutarak oluĢturmaktadır. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması.Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. gençlik ve emekli meclisi oluĢturulmuĢtur. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Cittaslow olmanın amaçları. Kent Konseyi kapsamında kadın meclisi.2. Cittaslow Bilim Komisyonu üyeleri Eylül 2010‟da Seferihisar‟a davet edileceklerdir ve Ġzmir‟deki üniversitelere yönelik olarak Cittaslow hakkında bilgilendirme yapacaklardır. bisikletle veya araçla Seferihisar‟ı en iyi Ģekilde gezebilecekleri ve tanıyabilecekleri güzergâhlar hakkında bilgi sahibi olacaktır. Cittaslow olmanın amaçları ve prosedürleri ile ilgili olarak Kent Konseyine sunum yapılmıĢtır. . Cittaslow‟un Seferihisar‟a katacakları hakkında bilgi verilmesi ve Dünya‟nın farklı ülkelerindeki Cittaslow‟lardan örneklerin paylaĢılması amacı ile Seferihisar Kongre Merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢtir. Bu eğitimler kapsamında ücret Ģeffaflığı ve ücretlerin sergilenmesi konularına yer verilmiĢtir. Cittaslow‟a katılım motivasyonunun sağlanması için.13-14. Seferihisar Belediyesi. 3. ss. Seferihisar ilçesindeki sivil toplum temsilcileri ve yerel halkın bir araya gelmesi ile Ağustos 2009‟da Seferihisar Kent Konseyi kurulmuĢtur.Turistik iĢletmelerinin. YavaĢ güzergâhların çıkarılması sonucu Seferihisar‟a gelen ziyaretçiler gezi veya spor amacıyla yaya olarak. 5.g. 265 a.Kent halkının. genel olarak esnafın.r.. Farkındalık ÇalıĢmaları265 Cittaslow Kriterleri 1. YavaĢ Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi.3. Aralık 2009 tarihinde Slow City ve Slow Food 2. çocuk meclisi. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren tüm sektör personeline “Turist Bilgisi ve Nitelikli Misafirperverlik” hakkında eğitimler verilmiĢtir.95 kültürel değeri olan merkezler ve ziyaretçiler tarafından görülmesi gereken diğer turistik çekim merkezlerinin yer alması planlanmaktadır. Seferihisar‟daki Siyasi Parti Ġlçe temsilciliklerine Cittaslow olmanın amaçları ve prosedürlerini anlatmak için toplantılar düzenlenmiĢtir.6.

Seferihisar Kadın Meclisi tarhana. Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın. Seferihisar Belediyesi‟nin Cittaslow . hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak.96 faaliyetlerini yaygınlaĢtırmak için kurulan ve merkezi Ankara‟da bulunan Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği‟nin (SAYGĠD) Ġzmir Ģubesi. “75 yaĢ iftar yemeği” düzenlenmiĢtir. gelenek ve göreneklerin taraması yapılarak bu yemeklerin. . eriĢte ve mandalina reçeli üretimi yapmakta ve üretilen tarhana. Seferihisar‟da yaĢayan yaklaĢık 400 kiĢiyi bir araya getirmiĢtir. Seferihisar‟da Cittaslow kapsamında gönüllü çalıĢma yürütmek isteyen kiĢileri bir araya getirmek için kurulacaktır. hem de dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralıkta yapılan “Toprak Ana” kutlamasının ilkini gerçekleĢtirmek için etkinlik düzenlemiĢtir.Slowfood (YavaĢ ġehir . Seferihisar Belediyesi. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği konularında bilgilerini arttırmak amacı ile okullarda sebze bahçeleri kurmuĢtur. dünyadaki sakin Ģehirlerde yapılan “Terra Madre-Toprak Ana” kutlamasında. -AB KomĢuluk Günü olan 28 Mayıs 2010 tarihinde Sisam Adası‟ndan 50 kiĢi Seferihisar‟a gelecek ve Sisam ve Seferihisar vatandaĢları yerel yemeklerini ve yerel el sanatlarını birbiri ile paylaĢacaktır. ayrıca görsel basın araçlarını kullanarak Slow City ve Slow Food uygulamaları hakkında geniĢ bir kitleye ulaĢmıĢtır. gelenek ve göreneklerin günümüze de taĢınması için çalıĢma yürütülmektedir.Cittaslow ve Slow Food faaliyetlerinin yaygınlaĢtırılması için programlar geliĢtirilmesi. Seferihisar‟daki öğrencilerin çapa yapma. ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir. YaĢlılarla yapılan röportajlar sayesinde Seferihisar‟a özgü yemekler. Kitap okuma olanaklarını arttırmak amacı ile 2010 yılının Nisan ayında Seferihisar‟ın Orhanlı köyünde Seferihisar Belediyesi‟nin giriĢimi ile bir kütüphane açılmıĢtır. elde edilen gelir ile maddi olanakları iyi olmayan öğrencilerin eğitim masrafları karĢılanmaktadır. Seferihisar‟daki kadınlar. -Seferihisar Belediyesi Slow City ve Slow Food uygulamasının Türkiye‟de yaygınlaĢtırılması için televizyon ve radyo programlarına katılmıĢ. Yemek. 3.YavaĢ Yemek) uygulamaları kapsamında. eriĢte ve mandalina reçellerinin satıĢını yaparak.

Slow Food ile iĢbirliği yaparak Seferihisar‟daki okullarda okul sebze bahçeleri okul sebze bahçelerinin kurulması kurulmuĢ ve ilk mahsuller toplanmıĢtır. Sığacık Pazarı ve UlamıĢ Kadın Emeği Evi kurulmuĢtur.14-15. ss. bu yemeklerin yapımı ile 266 a. 2010 yılı içerisinde Seferihisar‟ın kendi Convivium‟unu kurması planlanmaktadır.3. . Seferihisar yerel yemeklerinin envanterinin çıkarılmasının ardından. Ayrıca Seferihisar Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarhana.Yerel ürünlerin Slow Food‟un “Mercati della Terra” Programı kapsamında desteklenmesi.Yerel bir Slow Food Convivium‟un oluĢturulması. mandalina reçeli üretmekte ve bu ürünlerin satıĢını gerçekleĢtirmektedir. Öğrenciler topladıkları mahsulleri Köy Pazarı‟nda satarak kazandıkları para ile ihtiyaçlarını karĢılamaktadırlar. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması. 5.2.Slow Food iĢbirliğiyle. Ürkmez Bengiler Sahili‟nin yıllar boyu simgesi haline gelen kum zambakları zaman içerisinde yok olmaya yüz tutmuĢtur. Seferihisar‟daki okullarda kurulan sebze bahçelerinde yetiĢtirilen ürünler ile okulların kantinlerinde yemekler hazırlanmakta. 2.r.Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla YavaĢ Yemek projesinin uygulanması. korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması.97 3. 4. Tespit edilen bir adet kum zambağının çevresi tel örgü ile çevrilerek koruma altına alınmıĢtır. eriĢte.g. Öte yandan.7. 3. Ayrıca. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları266 Cittaslow Kriterleri 1. fide dikimi ve sebze yetiĢtiriciliği eğitimleri almıĢ bulunmaktadırlar ve kantinlerinde kendi yetiĢtirdikleri ürünlerden hazırlanmıĢ olan yemekleri yemektedirler.. Tipik yerel bölge ürünlerinin desteklenmesi amacı ile Seferihisar Belediyesi Köy Pazarı. Seferihisar’da Yapılan ÇalıĢmalar Seferihisar‟da yerel bir Slow Food Convivium‟u kurmadan önce konu hakkında bilgi ve deneyim elde etmek için Ġzmir Bardacık Convivium‟una üye olunmuĢtur. okullardaki öğrencileri Slow Food felsefesi ve sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirilmek üzere bir kampanya yürütülmektedir. 6. Öğrenciler çapa yapma.Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri. öğrenciler kendi yetiĢtirdikleri ürünler ile beslenme fırsatı yakalamaktadır. Seferihisar Belediyesi okul bahçelerinde oluĢturduğu sebze bahçeleriyle öğrencilere sebze yetiĢtiriciliğini öğretmektedir.

herkesi olumlu anlamda etkiliyor. Sığacık‟ın bu kıĢ hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu ve daha önce kazanmadıkları kadar çok para kazandıklarını söylüyor.98 ilgili bir eğitim düzenlemiĢlerdir. kahveleri. ġu an pazar günleri Sığacık‟ta kurulan pazara Ġzmir‟den inanılmaz bir talep var. Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmek. Bu talep turizm camiasını. dolayısıyla yaĢayanların ve ziyaretçilerinin “kentsel yaĢam kalitesi”ni arttırmak için kapsamlı çalıĢmalar yaptığı ve planladığı görülmektedir. Bu kısa süreçte bile insanların hayatına artı bir değer katıldı. kafeleri. konuklara ikram etmiĢtir. ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir. Belediye‟ye ait 19 Mayıs Düğün Salonu‟nda bir araya gelen kadınlar. ilçenin unutulan nohutlu mantı. esnafı. dünyadaki sakin Ģehirlerde düzenlenen “Terra Madre-Toprak Ana” kutlamasında. Bir kaç sene sonra halk Cittaslow‟u daha fazla benimseyecek ve Seferihisar‟ın geleceği konusunda söz söyleme hakkı olduğunu bilecektir.”Terra Madre” projesinin ve yemek cemiyetlerinin ortak eĢleĢtirme aracılığıyla desteklenmesi Seferihisar‟daki kadınlar. gelecek dönem yapılacak yerel seçimler sonucunda Cittaslow üyeliğinizi sağlayan Ģu anki belediye baĢkanı değiĢebilir. hem de dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralık‟da yapılan “Toprak Ana” kutlamasının ilkini gerçekleĢtirmek için etkinlik düzenlemiĢtir. Çünkü yaz aylarının kıĢ aylarına . Yaptığınız ve yapmayı planladığınız bunca çalıĢmadan sonra. Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi üyesi 20 kadın. Böyle bir risk karĢısında Cittaslow‟un çalıĢmalarının aksamaması için neler yapıyorsunuz? diye sorduğumuzda Bülent Köstem Ģöyle cevap veriyor: Eğer halk Cittaslow‟u benimsemezse Türkiye gibi siyasetin çok gelgitli olduğu bir yerde beĢ sene sonra baĢka bir belediye baĢkanı gelip bütün bu çabaları göz ardı edip farklı bir yoldan gidebilir. Bu yüzden bizim bilgilendirme ve gönüllü artırma çabalarımız var Bu çalıĢmaların tamamı halkın Cittaslow‟u daha çok benimsemesi için yapılıyor. Seferihisar Esnafı. samsadis. 7. Özellikle bu yaz sonu bu konuda elimizde daha çok veri olacak. balıklama. Sonuçta Cittaslow üyeliği ile birlikte insanların el emeği değer kazandı. Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi‟nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu‟ndan hareketle. hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak. kuzu dolması gibi yemeklerini piĢirerek.

269 Cittaslow üyesi olmasının üzerinden henüz 7 ay bile geçmeden sürdürülebilir kent olarak Seferihisar‟ı incelemek çok erken olsa bile. sürdürülebilir kent olma iddiasının sürekliliğini sağlayacak kapasiteye sahip görünmektedir.41-42. yapılan çalıĢmalar ve yapılması planlanan çalıĢmaları dikkate alarak yorumlayacak olursak.268 Cittaslow‟a üye olmakla her Ģey bitmiyor önemli olan Cittaslow‟u tam anlamıyla benimseyip Cittaslow‟un kriterlerini yerine getirmek ve bunu devam ettirebilmektir. Cittaslow‟un yaĢam kalitesini yükselten bir proje ve aslında bir yerel kalkınma modeli olduğunu söylüyor. a.. Öztürk. Seferihisar halkının sofrasındaki ekmeği büyüttüğünü söylüyor. Cittaslow felsefesini benimseyip o doğrultuda çalıĢmalar yapan Ģehirler kesinlikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlar ve sürdürülebilir bir Ģehir olabilir. çünkü insanların yavaĢ Ģehirleri merak ettiklerini ve ziyaret etmek istediklerini söylüyor.m. 267 268 Köstem‟le mülakat (Ek 2). Bütün bu olumlu geliĢmeler halkın Cittaslow‟u benimsemesini doğal olarak hızlandıracak ve Seferihisar‟da Cittaslow‟un kalıcılığını sağlayacaktır. . somut olarak insanların sofrasındaki ekmeği büyüten bir projedir diyor.99 göre daha verimli ve hareketli geçeceğine inanıyoruz. sürdürülebilir kent göstergelerinden birçoğunu hali hazırda üzerinde taĢıyan Seferihisar. Yani bu bir fantastik proje değil. Yani Cittaslow‟un bir turizm potansiyeli oluĢturduğunu ve bu ziyaret yoğunluğunun Ģehir içindeki ticaret hacmini büyüttüğünü belirtiyor. Cittaslow ile çıkmıĢ olduğu yolculukta gerçekleĢtireceği kriterlerle. Cittaslow‟un turizmle ilgili ciddi bir boyutu olduğunu. ss.267 Seferihisar Belediye BaĢkanı Soyer. Bu ticaret hacminin büyümesinin somut faydası olarak. 269 Köstem‟le mülakat (Ek 2).g.

aynı zamanda ana girdisini turizm gelirlerinin oluĢturduğu bir “yerel sürdürülebilir ekonomik kalkınma modeli” dir. küresel Ģirketler karĢısında yerel ürün ve üreticileri desteklemeye. biyo çeĢitlilik. organik ürünlerin ve yemeklerin tüketilmesi özendirilmektedir. Bu . Bunun yerine yerel ürünler ve geleneksel yöntemlerle hazırlanmıĢ yemek satan mağazalar tercih ve teĢvik edilmektedir. Bu nedenlerle Cittaslow üyesi kentlerde. GDO karĢısında organik tarımı teĢvik etmeye götürmektedir. nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaĢmayan Ģehirler için geliĢtirilmiĢ “alternatif bir sürdürülebilir kent modeli”dir. Bu bağlamda daha sağlıklı olan yerel besinlerin. Üye kent örneklerinde de görüldüğü gibi. Yerel ürünlerin tercih edilmesi. KüreselleĢmenin getirdiği standartlaĢmaya karĢı olması Cittaslow‟u. ürün. Yerel ürün ve üretimin yanı sıra misafirperverlik alanında yapılan çalıĢmalarla Cittaslow üyesi kentler. Cittaslow‟da tarihi binalar korunarak iĢlevsel hale getirilmekte.) güçlü bir Ģekilde desteklenmekte ve gelecek kuĢaklara aktarılması için özel bir çaba harcanmaktadır. yemek vb. yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesi vb.100 SONUÇ Sürdürülebilir gerçekleĢtirilmesini Ģart kentleĢmeye koĢtuğu farklı kriterler. Cittaslow. yerel olan her Ģey (festival. Ludlow ve Goolwa‟nın özelliklerini dikkate aldığımızda diyebiliriz ki. Yerel ve organik ürün ve üretim yöntemleri ile sağlanan ekonomik büyüme. kısaca. üye olmak isteyen ve üyesi olan kentlerde sürdürülebilir kentleĢme göstergeleriyle paralellik göstermektedir. bir bakıĢ olarak incelediğimiz ilke ve Cittaslow(yavaĢ Ģehir) yaklaĢımının. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. Yerel unsurların desteklenmesi ve gelecek kuĢaklara aktarılması amacıyla okullarda öğrencilere tat ve beslenme üzerine uygulamalı eğitimler verilmektedir. su ve hava kalitesi. fastfood tarzı yiyecek satan mağazalar bulunmamaktadır. farklı ve özgün tarzlarıyla turizm için bir çekim merkezi olmaktadır. çevreye olumsuz etkisinin olmaması nedeniyle sürdürülebilirliğin “çevre ve kalkınma arasında denge” ilkesiyle örtüĢmektedir.000‟in altında olması Ģartını ve Seferihisar. Bu bağlamda Cittaslow. ekonomi. Orvieto. Üyelik için Ģehirlerin nüfuslarının 50. organik üretimi teĢvik etmekte ve bu ürünlerin değer kazanmasını sağlamakta. dolayısıyla yerel ekonomide bir canlanmaya sebep olmaktadır. yerel üreticileri harekete geçirmekte. ekoloji ve adalet kavramları altında toplayabileceğimiz sürdürülebilirlik göstergeleri Cittaslow‟un da olmazsa olmaz kurallarıdır.

kentlerin yerel kültürlerini ve özelliklerini muhafaza etmelerini ve geliĢtirmelerini teĢvik etmesi bağlamında sosyo-kültürel açıdan da “sürdürülebilir bir kent modeli” dir. 20 ülkeden 132 üye Ģehre ulaĢan Cittaslow‟un üye sayısı her geçen gün artmaktadır. Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü‟nde Cittaslow Logosu‟nun ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanan “yaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslar arası ağı” yazısı bu düĢüncemizi pekiĢtirmektedir. Üye Ģehirlere sağlamıĢ olduğu kazanımlar dolayısıyla. dini ve kültürel değerlerin korunması sürdürülebilir kentlerin oluĢturulmasında önemli bir yer tutmaktadır. kentsel donanım ve konfor unsurlarıyla ilgilidir.”Sürdürülebilir kent yaklaĢımı” ile. Sürdürülebilirlikte kalite. Ludlow (Ġngiltere) ve Goolwa (Avustralya) örneklerinin de göstermiĢ olduğu gibi Cittaslow. Öyle ki Cittaslow kriterlerinin tamamını yerine getirmekten daha önemli olan Ģey. sosyo-kültürel boyut. kuruluĢunun üzerinden henüz 11 yıl geçmesine karĢın. iklim. 60 civarında Ģehrimizin daha Cittaslow üyesi olmak için harekete geçmiĢ olması . Bu sebeple bu kentlerde Cittaslow logosu bir “kalite göstergesi” olarak kullanılmaktadır. BaĢka bir açıdan Cittaslow.101 bilgilerden hareketle Cittaslow. kentlerin tarihi ve kültürüyle ĢekillenmiĢ olan kent kimliği ile ilgilidir. kent sakinlerinin baĢta olmak üzere ve gelecek ziyaretçilerin yaĢam kalitesini arttırmaya yönelik Cittaslow kriterlerinin hayata geçirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir. Ģehirlerin insan yaĢamı için sürekli bir geliĢim içinde olmasını hedefleyen bir felsefeye sahip olmalarıdır. Çünkü insan yaĢamı sürekli bir geliĢim ve değiĢim içindedir. Kültürel kimliğin geliĢtirilmesi. tarihi. Bu noktadan hareketle bu kentlerde. Bilindiği üzere. ekoloji vb. gibi değiĢmez unsurları da içeren bir kapsama sahipken. sürdürülebilir kentleĢmenin özellikle sosyo-kültürel boyutu kapsamına giren çalıĢmalar üzerine odaklanmıĢtır diyebiliriz. Cittaslow Tüzüğü‟nden ve kriterlerinden anlaĢılabileceği gibi Cittaslow. doğal. daha çok üyesi olan kentler için yaĢam kalitesini(kentsel yaĢam kalitesi) arttırmaya yönelik çalıĢmalar yapılması için katalizör iĢlevi gören bir kentleĢme yaklaĢımı görünümündedir. Orvieto (Ġtalya). bir sonuç değil süreçtir. Ülkemizde Seferihisar‟ın üye olmasından sonra. “kentsel yaĢam kalitesi konsepti”ni birbirinden ayıran temel nokta “kalite” kavramına yükledikleri anlamda gizlidir. üyesi olan Ģehirler için bir “kalite yolculuğu”dur. doğal kaynakların korunması. kentsel yaĢam kalitesi konseptinde kalite. Bu bağlamda Cittaslow.

000‟den az nüfusu bulunan kentlerin doğal olarak sürdürülebilir özellikler taĢıdığı söylenebilir. kent tanımlarının olmazsa olmaz Ģartı. Yani kent tanımları bağlamında olaya yaklaĢtığımızda Seferihisar ülkemizde nüfus kıstası açısından bir “kent” ama halkın iĢtigal ettiği iĢler açısından daha çok bir “kasaba” görünümündedir. dünyada hızlı geliĢen uluslar arası Ģehir ağlarından biri haline gelmiĢtir. 50. Bugün ülkemizde nüfusları her geçen gün azalan bir çok Ģehrimiz var ki Cittaslow üyeliği çerçevesinde hayata geçirmek zorunda kalacağı kriterler sayesinde birer çekim merkezine dönüĢebilir. Orvieto. Cittaslow Hareketi‟nin. . Seferihisar özelinde bir değerlendirme yapacak olursak. Çünkü Seferihisar‟da halkın en az %50‟si tarımla geçimini sağlamaktadır. anlamlı olsa bile insanlığın geleceği açısından ikincil konumunda kalmaktadır. Dünyayı sürdürülemez hale getiren sebeplerin baĢında metropol boyutuna ulaĢmıĢ kentlerin ürettiği problemler olduğu düĢünüldüğünde. “yaĢayanlarının tarım dıĢı iĢlerde çalıĢması” ölçütü Seferihisar‟da geçerliliğini yitirmektedir. ülkemizde özellikle tarihi ve kültürel zenginlikler açısından merkezi yer iĢgal eden Anadolu kentleri için bir fırsat olarak görülebilir. Cittaslow‟a üye olabilmek için nüfusun 50. henüz sorun kaynağı olmamıĢ kentleri sorun olmaktan uzak tutmaya dönük bir çaba. sürdürülebilir dünyanın en büyük engelleyicileri olan büyük kentler için geliĢtirilmesi gerekmektedir. Cittaslow üyeliği sayesinde Ģehirlerimiz dünyaya açılabilir.102 Cittaslow‟un yayılma hızı açısından bir fikir vermektedir. sürdürülebilir kentleĢme için etkin bir model olabilmesi için. Sorunun asıl kaynağı dururken. Cittaslow‟un sürdürülebilir bir kent modeli olma iddiasını sınırlandırmaktadır. Bu bilgiler ıĢığında Cittaslow yaklaĢımı. Bu çerçevede.000‟den az olması gerektiği koĢulu. Dünyadan örnekler bölümünde incelediğimiz. sürdürülebilirlik çalıĢmalarının merkezinde yer alan “çevre” ve “gelecek kuĢakların gereksinmeleri” kaygıları Cittaslow‟un geliĢtirilmesi gereken ana baĢlıklar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yayılma hızını dikkate aldığımızda Cittaslow. Ludlow ve Goolwa‟nın özelliklerini de dikkate aldığımızda Cittaslow “küçük Ģehirler için bir modeldir” sonucuna varabiliriz. Bütün bunlardan önemlisi Ģehirlerimizin güzelliği ve benzersizliği bu sayede muhafaza edilebilir.

103 EKLER .

104 EK 1: “ULUSLARARASI CĠTTASLOW” TÜZÜĞÜ ĠÇĠNDEKĠLER Önsöz –Birliğin KuruluĢu CITTASLOW TÜZÜĞÜ PARAGRAF I – Tanımlar ve Ġlkeler Madde 1 – Merkez Madde 2 – Ġlkeler Madde 3 – Değerler Madde 4 –Tescilli Markalar Madde 5 – Dağılma Madde 6 – Resmi diller PARAGRAF II – Fonların Yönetimi Madde 7 –Ortak Fon PARAGRAF III – Katılım.Katılım Madde 9 – Üyeler Madde 10 – Muhtemel Destekçiler Madde 11 – Cittaslow Dostları Madde 12 – Düzenlemelere Riayet Etme Madde 13 – Taahhütler Madde 14 – Yetkiler PARAGRAF IV – Uluslar arası Cittaslow Organları Madde 15 . Yetkiler Madde 8 .Organlar Madde 16 – Uluslararası Kongre-Toplantı Madde 17 –Uluslararası Koordinasyon Komitesi Madde 18 – Uluslararası BaĢkan Madde 19 – BaĢkanlık Divanı Madde 20 – Garantörler Kurulu . Taahhütler.

Referans Standartlar EK A – Tüzük EK B –Kabule ĠliĢkin Düzenlemeler EK C – Mükemmeliyet KoĢulları EK D – Logo EK E – Resmi Değerlendirme Kartları Önsöz Birliğin KuruluĢu “Cittaslow –Rete Internazionale delle città del buon vivere” (Cittaslow-YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı) adlı Birlik: kısaca.AnlaĢmazlıklar Madde 25 – Ulusal Organizasyonel Yapılar Madde 26 . . Birliğin süresi sınırsızdır.Ulusal Koordinasyon Komitesi Madde 27 . Birlik. “modern ve tarihi binalardan oluĢan bir taç taĢıyan turuncu renkli bir salyangozu” resmeden kendi logosunu kullanacaktır. “Cittaslow” Bra.105 Madde 21 – Uluslararası Bilimsel Komite Madde 22 – Muhasebe Denetçisi PARAGRAF V Madde 23 – Uluslararası Yürütme Organlarının Sorumlulukları Madde 24 .EKLER Madde 28 . Orvieto. Positano kasabaları ile “Slow Food(YavaĢ Yemek) Birliği” (Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine muhalif olarak kurulan birlik) arasında kuruldu. (bu Tüzüğe eklenen Ek C‟ye göre): Logonun ayrılmaz bir parçası ise. “YaĢam kalitesine önem verilen Ģehirlerin uluslararası ağı” sözü olacaktır. Greve in Chianti.

Madde 4 Tescilli Markalar Birliğin adı ile logosu. bu belge ile. yerel ve uluslararası organları vasıtasıyla iĢbirliği yapmak suretiyle Slow Food adlı birliğin değerlerini ve kapsamını her yerde aktif olarak destekleyip bunlara uyacağını taahhüt eder. sadece Tüzüğün ilkelerine ve koordinasyon komitesinin genel direktiflerine dayanarak kullanımına izin veren uluslararası koordinasyon komitesinin yetkisindedir. Birlik tali merkezlere de sahip olabilir. özel olarak onaylanan ve bu Tüzüğe Ek A olarak eklenen Cittaslow Belgesi‟nin içeriğinde yer alır. Genel Kurul tasfiye kararı sonrasında bir veya daha fazla tasfiye memuru atayacak ve varlıklarından herhangi birini Birliğin amaçlarına benzer amaçlar taĢıyan kurumlara devredecektir. “Cittaslow” adı diğer dillere tercüme edilmeyecektir. Birliğin temel prensipleri. Madde 3 Değerler Birlik. Madde 5 Dağılma Birliğin dağılması. birliğe ait tescilli markalar ve mülklerdir. . 16 adresinde. Bunların kullanımı. Madde 6 Resmi diller Birliğin resmi dilleri Ġtalyanca ve/veya Ġngilizcedir.106 CITTASLOW TÜZÜĞÜ PARAGRAF I Tanımlar ve Ġlkeler Madde 1 Merkez Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur ve via Ripa di Serancia I. Aziz John Manastırı‟ndaki “Palazzo del Gusto”da yer alır. testler ve uygulamalar vasıtasıyla iyi yaĢama kültürünü destekleyip yaymaktır. üyelerin üçte iki çoğunluğu esasına göre müzakere edilir. Madde 2 Ġlkeler Birlik. kar amacı gütmeyen bir teĢekküldür ve amacı Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları. Üye Genel Kurulu tarafından.

bir kopyası Uluslararası Koordinasyon Komitesine gönderilmesi gereken bir ön düzenleme yapacaktır. kayıt ücretinin ödenmesinden itibaren dört ay içinde kazanılacaktır. Ulusal Koordinasyon Grubu Ocak ayının 31‟inde. Bunun yanı sıra. Kamu kurumları ve özel kurumlardan sağlanan katkılar. Koordinasyon Komitesi müteakip mali yılın Mart ayının 15‟inde. Uluslararası Birliğe 50 binden fazla nüfusu olmayan tüm Ģehirler katılabilir. Ulusal Koordinasyon önergesine dayanılarak onaylanması suretiyle üye Ģehirler ve kasabalar olarak kabul edilecektir. Ulusal Ağ için. önceki maddenin ve düzenlemelerin hükümlerine dayanılarak Birliğe kabul edilenler kastedilir. Her üye. Herhangi bir bağıĢ. PARAGRAF III Katılım. katılım baĢvurusunda Birlik Tüzüğünü tümüyle kabul ettiğini beyan etmelidir. Uluslararası Cittaslow için. ayrılma ve ihraç prosedürleri Birliğin Yönetmeliği ile yürütülür. “Üye Statüsü” ise. Bütçe fazlalarıyla oluĢan ihtiyat akçeleri. Cittaslow Birliği‟nin amaca . Katılım. Taahhütler. onaylanması amacıyla Birliğin huzuruna sunulmak üzere müteakip mali yılın tahmini bütçesi ile kapanan bütçesine yönelik bir ön düzenleme yapacaktır. aĢağıda belirtilenlerden meydana gelen fonlarını Yıllık kayıt ve üyelik ücretleri. Birliğin mali yılı her yıl 31 Aralık‟ta sona erer. her Ulusal Koordinasyon Grubu kendi Ortak Nakit Fonunu tesis edebilir. Üyelere ve üye olmayanlara sağlanan hizmetler için yapılan ödemelerle oluĢan ve ayrıca ekonomik ve ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler. müteakip mali yılın tahmini bütçesi ile kapanan bütçesine yönelik olmak üzere. baĢvurularının Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından. Aday üye. hediye veya miras. Bu yerler. Yetkiler Madde 8 Katılım Birlik organlarının gerekçeli kararlarıyla farklı bir hüküm verilmedikçe.107 PARAGRAF II Fonların Yönetimi Madde 7 Ortak Uluslararası Nakit Fon Uluslararası yönetecektir:      Birlik. Madde 9 Üyeler Olağan Üyeler: Bu terimle.

Kantonlar. Gönüllü olarak veya olağanüstü Ģartlarda hizmet verme. a. Hizmetlerin gönüllü olarak veya istisnai koĢullarda verilmesi. Olası destekçi. Teknik ve bilimsel iĢbirliği. Alanlarında katkılar Koordinasyon Komitesi tarafından istenebilir veya olası destekçilerce teklif edebilir.). Teknik ve bilimsel iĢbirliği. c. Madde 10 Muhtemel Destekçiler Bu belge içinde bu terimle kastedilenler. d. Bir Ulusal Koordinasyon varsa. Madde 11 “Cittaslow Dostları” “CITTASLOW DOSTLARI” terimiyle kastedilenler. Cittaslow‟un faaliyetlerini desteklemenin nedenleri ve yararları. Kasabalar. Cittaslow dostlarının üyelik harçları tümüyle Koordinasyonun kullanımına uygun olacak bir Ģekilde Ulusal Koordinasyona .. Koordinasyon Komitesi o üyeyi acilen ihraç etmeyi düĢünebilir. Bir Ulusal Koordinasyon varsa. Para yardımı. Ayrıca. Himaye (kurumlar olması halinde). Ġller. baĢvuruyu Uluslararası Koordinasyon Komitesinin onayına sunar ve bunun üzerine tekliften itibaren üç ay içinde karar açıklanır.108 yönelik yönetmeliklerini kendi bölgesinde ve toplumunda uygulayacağını taahhüt eder. kurumlarca Birliğin uygun dairelerine talepte bulunulmasını sağlayacak bir Ģehir vasıtasıyla Birliğe niyetlerin bildirilmesi gerekir.. aĢağıda belirtilenler vasıtasıyla sadece Birliğin faaliyetlerine katılmayı hedefleyen kültürel ve bilimsel birlikler ile kar amacı gütmeyen profesyonel ve ticari birliklerdir. Spesifik projeler için mali destek. Birliğin faaliyetlerini ve yaĢamını desteklemeyi amaçlayan kamu kurumlarıdır (Bölgeler. destekçilerin üyelik harçları tümüyle Koordinasyonun kullanımına uygun olacak veya bir Ģekilde Ulusal Koordinasyona bağlanacaktır. Bir üyenin bu kuralları ihlal etmesi halinde. felsefesine ve değerlerine ters düĢebilecek ya da onun imajına ciddi biçimde zarar verebilecek davranıĢlardan uzak durmak her üyenin görevidir. b. Cittaslow Birliği‟nin amaçlarına. Ulusal Koordinasyon Grubu. Muhtemel destekçi statüsü kazanmak için. Koordinasyon Komitesine aĢağıdaki hususları bildirecektir:       Katkının miktarı ve niteliği. Spesifik projeler için mali destek sağlama.

Riayet etmemeleri halinde bu gibi haller ciddi sonuçlar doğurabilir ve gerekçeli müzakere üzerine üyenin ihraç edilmesine karar verilebilir. Cittaslow dostu statüsünün kazanılması için. Cittaslow ve Slow Food giriĢimlerini yaymak ve hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için yapılan giriĢimlerin reklamını yapmak. Himaye etme durumunda ise özel bir anlaĢma gerekmez. “Cittaslow Dostları” unvanını kendi imajlarıyla iliĢkilendirebilirler ve bilimsel projelere mali destek verilmesi durumunda desteklenen projenin reklamını yapabilirler.      . içinde sürenin de belirtileceği özel bir anlaĢmanın imzalanmasıyla kabul edilecektir. Madde 13 Taahhütler Cittaslow aĢağıda belirtilen hususları taahhüt eder:  Kendi bölgelerinin tamamında madde 3‟ün ilkelerinin desteklenmesini amaçlayarak. Kurumun Birliğin yaĢamına katılımını koordine eden idarede. Birliğin ilkelerine açık bir Ģekilde ters olan belgelenmiĢ bir faaliyet için de ihraç kararı verilebilir.109 bağlanacaktır. mevcut yasalara uymanın ötesinde özel amaçlı yenilikler uygulamak. Yerel özelliklere uygun olarak Cittaslow tarafından paylaĢılan ilk ve periyodik sertifikasyona iliĢkin tercihleri uygulamak ve bireysel olarak önemli olan giriĢimler konusunda Ulusal veya Uluslararası Koordinasyon Komitelerince gerçekleĢtirilen soruĢturmaları desteklemek. Bir Convivium (en az yirmi kiĢiden oluĢan bir Slow Food üye grubu) veya Slow Food tarafından gerçekleĢtirilen bir eylemin olduğu bir Ģehirdeki henüz mevcut olmayan bir kuruluĢa destek sağlamaya yönelik bir ilk adım olarak Cittaslow için bir daimi temsilci atamak. Madde 12 Düzenlemelere Riayet Etme Üyelerin bu Tüzüğün düzenlemelerine ve bunun yanı sıra Cittaslow Birliğinin Meclisi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından alınan kararlara riayet etmesi beklenir. Birliğin uygun dairelerine hemen talepte bulunulmasını sağlayacak bir Ģehir vasıtasıyla Birliğe bildirilmesi gerekir. Cittaslow dostları. GiriĢimlerin sonuçlarının değerlendirilmesiyle üzerinde anlaĢmaya varılacak kamu yararına olan giriĢimlere kendi isteğiyle katkıda bulunmak. Ġlgili prosedürler her zaman. teknik irtibattan sorumlu bir kiĢi belirlemek.

Bir bölgede/alanda üçten az Ģehir varsa. Oy hakkı olmayan tüm Uluslararası onursal baĢkanlar. Tüm organlar 3 yıllık süreyle atanır.   PARAGRAF IV Uluslararası Cittaslow Organları Madde 15 Organlar AĢağıdakiler Uluslararası Birliğin organlarıdır:        Uluslararası Kurul Uluslararası Koordinasyon Komitesi Uluslararası BaĢkan BaĢkanlık Konseyi Garantörler Kurulu Uluslararası Bilimsel Komite Muhasebe Denetçisi. aynı nihai amaçlarla geçici olarak bir bölgelerarası koordinasyon uygulaması yapmak mümkün olacaktır. Madde 16 Uluslararası Kongre Bir kural olarak. Üyelik ücretleri tamamen ödenmiĢ ve diğer tüm gerekli formaliteleri yerine getirmiĢ olan üye Ģehirlerin bütün temsilcileri veya delegeleri ve 2. ortak stratejileri. hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için tüm kamu teĢebbüslerine ve özel teĢebbüslere logonun kullanım hakkını vermek.110 Madde 14 Yetkiler Üye ġehirlerin yetkileri Ģunlar olacaktır:   “Cittaslow” logosunu kendi imajlarıyla iliĢkilendirmek. Toplantı katılımcıları Ģunlardan oluĢur: 1. en az 60 (altmıĢ) gün önceden üyelere elektronik posta . uluslararası tanıtım faaliyetlerini ve Uluslararası Koordinasyon sorunlarını müzakere eder. Aynı bölgede/alanda sayıları üçü geçtiğinde. Uluslararası Kurul. Uluslararası Kurul Orvieto‟daki (Ġtalya) uluslararası merkezlerinde yıllık toplantı yapar. Kurulun toplantıları. Birlik tarafından uygun bir düzenleme ile belirlenecek prosedürler esas alınmak üzere. faaliyetlerinin daha iyi bir Ģekilde organize edilmesi için aralarında iĢbirliği yapmak (Cittaslow bölge koordinasyonu).

saati ve gündemi belirtilmelidir. üyelerin en az dörtte üçünün hazır bulunması ve katılanların çoğunluğunun olumlu oy vermesi ile Tüzükte ve düzenlemelerde değiĢiklik yapabilir. Yıl boyunca takip edilecek hedefleri. . Toplantı bildiriminde toplantının günü. Kurul. yeri. üyelerin en az yarısının Ģahsen veya geçerli vekiller vasıtasıyla katılımıyla yasal olarak oluĢturulur ve katılımcılarca basit çoğunluk esasına göre müzakere yapılır. Toplantılar normal olarak Cittaslow‟un Orvieto‟daki (Ġtalya) uluslararası merkezinde olmayacaksa Cittaslow‟lardan birinde ve aĢağıda belirtilen 21 üyenin katılımıyla yapılır:     Ulusal Ağların delegeleri için 8 temsilci Ġtalyan Cittaslow‟dan olan delegeler için 8 temsilci Dört Ģehir kurucusu için 4 temsilci Uluslararası Slow Food için1 temsilci Garantörler Kurulu baĢkanı ve direktör de Koordinasyon Komitesinin çalıĢmalarında bulunmaya davet edilir. Madde 7‟deki prosedürlere göre. Kurul. katılanların üçte biri tüm Birlik üyelerince gerçekleĢtirilecek bir Genel Kurul toplantısı talep edebilir.111 yoluyla bildirimde bulunularak gerçekleĢtirilecektir. Kurul aynı zamanda tüm üyeleri etkileyen konulara iliĢkin karar alıyorsa. değerlendirme parametrelerini ve bunların ölçülmesi için gerekli olan yapıları kararlaĢtırır. Kamu yararına yönelik giriĢimleri ve gerekli bütçeyi belirler. Üyeler özellikle baĢka üyeler tarafından temsil edilebilirler. Kurul. Yıllık Ortak Fon beyanını onaylar (Tüzüğün 7. çalıĢma yönetmeliklerini. tahmini ve nihai bütçeleri onaylar. Maddesi). Ġkinci toplantı daveti üzerine ise müzakere katılımcıların sayısı dikkate alınmaksızın onaylanmıĢ olarak kabul edilir. Birliğin yıllık ücretini belirler. Ancak hiç kimse beĢten fazla oy kullanma hakkına sahip olamaz. ayrıca gerekli olduğunu düĢündüğünde veya üyelerin en az onda biri gerekçeli bir talepte bulunduğunda da toplantıya çağrılabilir. Madde 17 Uluslararası Koordinasyon Komitesi Koordinasyon Komitesi yılda en az iki kez toplanır.   Uluslararası Koordinasyon Komitesini seçer ve Muhasebe Denetçisi ile Garantörler Kurulunu atar.      Kurul. BaĢkanı seçer.

Ortak nakit fon beyannamesi düzenler Fonları ve mülkleri yönetir. Müteakip mali yıl için 31 Ocak‟ta tahmini ve nihai bütçeleri düzenler. Cittaslow unvanı/ödülü vermeye yönelik genel kriterleri onaylar.112 Koordinasyon Komitesine katılım hakkının kaybedilmesi. Bilim Komitesi ve Garantörler Kurulu üyelerini atar. Birliğin faaliyetlerini denetler/izler.             Madde 18 Uluslararası BaĢkan BaĢkan birliği temsil eder. Ayrıca Koordinasyon Komitesi. Genel konular ve Cittaslow‟un Ulusal ĠĢletim KuruluĢu için olan geçerli yönetmelikler üzerine müzakereler yapar. ÇeĢitli ülkelerdeki Birlik üyeleri arasından alınan prosedürlerin ve iĢleyiĢ yöntemlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi üzerine müzakereler yapar. Ulusal ĠĢletim KuruluĢlarının özel faaliyetlerini koordine edip destekler. Garantörler Kurulunun görüĢlerini alarak. Hakkın kaybedilmesi halinde Koordinasyon Komitesi yer değiĢimi için atama yapabilir. Ortak Fonun idaresi. ġehirlerin yaptığı üyelik baĢvurularını ve varsa herhangi bir ihracı müzakere eder. Cittaslow logosunu taĢıyacak/sergileyecek olan üyelerce organize edilecek olan yıllık etkinlik takvimini tespit eder. ġehirler için üyelik prosedürlerini müzakere eder. baĢka Cittaslow‟ların katılımına açık olarak geniĢletilerek de yapılabilir.     BaĢkanlık Konseyini atar. söz konusu olan bir kurucu Ģehir bile olsa. bütçe temsilcileri ve muhasebe temsilcileri konularını müzakere eder. . Kurulu ve Koordinasyon Komitesini toplantıya çağırır. Birliğin faaliyetlerini ve projelerini organize eder ve en az yılda bir kez sonuçların doğruluğunu soruĢturur. Koordinasyon Komitesi oy/katılım çoğunluğuna dayanarak. bir yılda üç kez gerekçesiz biçimde toplantıya katılmama sonrasında gerçekleĢir. Birliğin imajına ciddi biçimde zarar verebilecek Ģekilde Birliğin amaçlarına ters olan herhangi bir davranıĢtan ötürü bir üyenin acilen ihracını müzakere eder (resmi olarak bir Ulusal Koordinasyon Grubu tarafından veya onun bildirimi üzerine): Kurul kararlarının uygulanmasına yönelik giriĢimleri müzakere eder.

BaĢkanlık Konseyinin çalıĢmalarında bulunmaya davet edilir. . Madde 24 AnlaĢmazlıklar Üyeler arasında ve üyelerle Birlik ya da onun organları arasındaki herhangi bir anlaĢmazlık. Madde 23 Uluslararası Yürütme Organlarının Sorumlulukları Birliğin Uluslararası yürütme organları. Madde 20 Garantörler Kurulu Garantörler Kurulu. Onlar herhangi bir resmi prosedür olmaksızın ve hakkaniyete göre en kısa sürede hüküm vereceklerdir. Madde 22 Muhasebe Denetçisi Genel kurul her üç yılda bir muhasebe denetçisi atar. Muhasebe denetçisi harcamaları denetler.113 Madde 19 BaĢkanlık Divanı BaĢkan ve 3 baĢkan yardımcısından oluĢur. GerçekleĢtirilen faaliyetleri daha iyi hale getirmeye yönelik olarak Birliğin organlarına kapsamlı ve güncel bilimsel ve kültürel bilgi sağlama rolü üstlenip. yerel ve bölgesel yapıların yükümlülüklerinden sorumlu değildir. Direktör. Madde 21 Uluslararası Bilimsel Komite Bilim Komitesi uzmanlardan ve farklı bilim dallarından gelen bilim adamlarından oluĢur. Birliğin iĢletme yönetimini gözlemler ve genel kurula rapor verir. yasal ve yargılamaya iliĢkin bir örgüttür. Üç üyeden oluĢur ve içinden bir baĢkan seçilir. diğer herhangi bir yargı yetkisi hariç olmak üzere önce/sadece Garantörler makamına sunulacaktır. Bu tüzüğün 17. organizasyonel anlamda Cittaslow unvanı verme faaliyeti için iĢbirliği yapar. Üyelerce sunulan disiplinle ilgili davaları değerlendirir ve 60 gün içinde alınması gereken önlemleri yazı halinde düzenleyerek bu davalar hakkında kararlar alır. her biri sadece kendi fonları ve yürütme organlarından sorumlu olan üye birliklerin ve Ulusal. Onların kararları temyiz edilemez. Uluslararası Koordinasyon Komitesine talimatlar verir ve onun yetkilerini yönetir. maddesinin hükmünün sonucu olarak. Kurulun ve Uluslararası Koordinasyon Komitesinin toplantıya çağrılmasıyla ilgili tüm faaliyetlerde baĢkan ile iĢbirliği yapar.

Müteakip mali yıl için 31 Ocak‟ta tahmini ve nihai bütçeleri düzenleyip bir kopyasını koordinasyon komitesine gönderir. Madde 26 Ulusal Koordinasyon Komitesi Ulusal Koordinasyon Komitesi. Yeni aday Ģehirlerin yaptığı üyelik baĢvurularının tahkikatını yapıp bunları Koordinasyon Komitesine sunar. Uluslararası Koordinasyon Grubu üyelerine karĢılık gelir.114 PARAGRAF V Ulusal Organizasyonel Yapı Madde 25 Ulusal ve/veya Bölgesel Organizasyonel Yapılar Ulusal ve/veya Bölgesel alanda en az üç üye Ģehri varsa. Ulusal ağ fonunu yönetir. Söz konusu yapının yürütme organı. . Yılda bir kez sonuçları denetler ve buna göre Uluslararası Koordinasyon Komitesine rapor verir. her kasaba baĢına veya her kasaba grubu baĢına bir Ulusal ağ temsilcisinden oluĢur ve sorumlulukları Ģunlardır:    Kasaba temsilcilerinin emrinde teknik alanda hizmetler talep edebilecek olan Ulusal koordinatörü oy çoğunluğuyla seçer. bu durumda bir Ulusal veya Bölgesel Organizasyonel Yapı oluĢturulur ve bu yapı Koordinasyon Komitesi için referans teĢkil eder. Projelerle Birliğin faaliyetlerini koordine eder. Cittaslow‟a rapor veren ve bölgede koordinatör rolü üstlenen Ulusal Koordinasyon Grubu‟dur. Cittaslow logosunu taĢıyan üye kasabalarca organize edilse bile Ulusal etkinliklerin yıllık takvimini belirler ve bir kopyasını Uluslararası Koordinasyon Komitesine gönderir. Birliğin imajına ciddi biçimde zarar verebilecek Ģekilde Birliğin amaçlarına ters olan herhangi bir davranıĢtan ötürü bir üyenin acilen ihracının istenmesi üzerine Uluslararası Koordinasyon Komitesini haberdar eder.     Ġtalya için Ulusal Koordinasyon Grubu.

115 PARAGRAF VI Ekler Madde 27 Ekler AĢağıdaki ekler. PaylaĢılan somut ve kanıtlanabilir davranıĢlar prensibinden. hizmetlere ve kent dokusuna karĢı gittikçe yayılan ilgiden hareketle kendilerini bu faaliyet içinde elveriĢli hale getiren Ģehirler de Uluslararası bir Cittaslow ağını oluĢturdular. kültürel olarak ve evrensel biçimde sunmak suretiyle bir mükemmellik arayıĢı Ģeklinde farklı bir ihtiyaç belirmektedir. kaliteli barınağa. Bu nedenle. ULUSLAR ARASI CITTASLOW TÜZÜĞÜ EKLERĠ Tüzüğe ait Ek “A” TÜZÜK BELGESĠ Yerel toplulukların kalkınması. dıĢarıdan görülebilen ve içinde yaĢanan kendi kimlikleriyle ilgili olmak üzere. mevcut yasa hükümlerine tabidir. . farklılıkları azaltma ve bireysel toplulukların tipik özelliklerini gizleme eğiliminde olarak. Buradan hareketle. iyi bir sofraya. özgünlük arayıĢında olan ve onu dünyanın bilgisine sunan pek çok insanın baĢarısından söz edilebilir. kalite arayıĢının sonucu olarak lezzetten yola çıkan YavaĢ Yemek (Slow Food). önsözlerle birlikte bu Tüzüğün ayrılmaz bir parçasını teĢkil ederler: 1. Ek A – Tüzük 2. Ek F – Resmi değerlendirme kartları Madde 28 Referans Standartlar Bu Tüzükte yer almayan herhangi bir Ģey. hiç kimseye ait olmayan sıradan ortalama modeller önerir ve kaçınılmaz surette sıradanlık meydana getirir. kendine özgü niteliklerini paylaĢma ve tanıma kabiliyetlerine dayanır. KüreselleĢme bir değiĢim ve sirkülasyon imkânını temsil etmesine rağmen. Ek C – Mükemmeliyet KoĢulları 4. Ek D –Logo 5. baĢarısının ve bu baĢarının uluslararası düzeyde yayılmasının faktörlerini oluĢturuldu. Ek B – Kabule ĠliĢkin Düzenlemeler 3. Ancak elitist bir etkinlik yerine.

yerine getirilip getirilmediği katılan tüm Ģehirlerde ve tüm kıtalarda periyodik olarak doğrulanacak olan birçok taahhüdün altına imza atar. Çevrenin ve kent dokusunun kalitesini artırmaya yönelik teknolojilerin kullanımı sağlanır. hareketin logosunu kendi imajlarıyla iliĢkilendirmek. Cittaslow tarafından paylaĢılan tercihleri uygulamak ve giriĢimlerin sonuçlarının değerlendirilmesi için kabul edilen parametreler vasıtasıyla. logoyu tüm kamu ve özel giriĢim ve faaliyetlerinde kullanmak. Cittaslow’da Ģunlar mevcuttur:  Öncelikle geri kazanım ve geri dönüĢüm tekniklerine değer veren. Bölgede oturmak için değil ona değer verildiği için. Citta Slow unvanını sergileyip övünmek. Yerel niteliklere saygılı olmayı esas alarak. doğal tekniklerle elde edilen ve doğayla uyumlu olan gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi teĢvik edilir. Yerler ve yöntemler muhafaza edilerek. Genetiği DeğiĢtirilmiĢ (GDO) ürünler dıĢlanırken. Hareketin amaçlarına ulaĢmasına katkı sağlamak üzere. Cittaslow‟un giriĢimlerini yaymak ve hareketin amaçlarını gerçekleĢtirmek için uygulanan giriĢimi halka açık hale getirmek. bölgenin ve kent dokusunun karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik bir çevre politikası uygulanır. sistematik olarak tat eğitimi vererek gençlik ve okul dünyasına özel ilgi göstermek suretiyle vatandaĢlar arasında da Cittaslow‟da yaĢamanın bilinci arttırılır. onu bozmayan fonksiyonel bir altyapı politikası geliĢtirilir. müĢteri ile kaliteli ürün imalatçısı arasında direkt iletiĢimin sağlandığı yerler desteklenerek. hareketin öngördüğü disiplinlerle soruĢturma yapılmasını desteklemek. ġehir kaynaklarının tümüyle ve kapsamlı biçimde kullanımı konusunda önyargıya neden olabilecek fiziki ve kültürel engeller ortadan kaldırılarak konukseverliğin kalitesi artırılır. Üzerinde mutabık kalınacak prosedürlere göre modeller ve yapılar kullanarak hareket kapsamında gerçekleĢtirilecek giriĢimlere katkıda bulunmak. Sadece operatörler arasında değil.       Harekete katılan ġehirler Ģu taahhütlerde bulunurlar:    ġehirler Ģu yetkilere sahip olacaktır:    .116 Cittaslow. kökleri kültüre ve geleneklere uzanan üretim himaye edilir ve bölgenin standardizasyonuna katkı sağlanır. Üzerinde mutabık kalınacak genel kuruluĢ giriĢimlerine ve hareketin koordinasyonuna gönüllü olarak katkıda bulunmak.

Her zaman farklı bir Ģehirde yapılacak olan yıllık toplantılar. -Kasabaların üyelik baĢvurularını iĢleme tabi tutmakla sorumlu direktör. yerel sosyal faaliyetleri gerçekleĢtirmek ve yürütmek için gereken teknik görevleri yapar. . -Politika sorumlusuna gereken tüm operasyonel desteği sağlayıp.117 Hareketin faaliyetine yıllık toplantılarla yön verilecek ve bu toplantılarda Ģu kararlar alınacaktır:    Yılın hedefleri ve iĢ yönetmelikleri. Ģehirlerdeki yaĢam kalitesi sorunlarıyla ilgili teknik ve bilimsel tartıĢma yapma imkânı sağlayacak ve bu toplantılarda Cittaslow hakkında bir rapor düzenlenecektir. Direktör. destek sağlayan Ģehirlerin temsilcilerini ve diğer Ģehirlerden birkaç temsilciyi içerecek olan faaliyetler için bir koordinasyon komitesi oluĢturmak. 15 Ekim 1999 Tüzüğe ait Ek “B” KABULE ĠLĠġKĠN DÜZENLEMELER “YaĢamanın Birliğine güzel olduğu” Cittaslow–Uluslararası Kasabalar Ağı BaĢkan. iki BaĢkan Yardımcısı. yukarıda bahsedilen politika sorumlusu. Ofis Kadrosu Ģunlardan oluĢur: -Koordinasyon Komitesinin talimatları ve kararlarına göre hareket eden. Orvieto. değerlendirme parametreleri ve bunların ölçülmesi için gerekli olan yapılar Koordinasyon faaliyetleri kapsamındaki kamu yararına yönelik giriĢimler ve gerekli olan bütçe Her ülkeden bir delegenin olması sağlanarak Slow Food temsilcilerini. Sekreter ve Veznedarın atanmasıyla oluĢan BaĢkanlık Konseyi. Madde 1 ÇalıĢma Araçları • UluslararasılaĢma politika sorumlusu • Ofis Kadrosu UluslararasılaĢma politika sorumlusu. Birliğe kabul baĢvurusu yapan kasabalarla direkt iliĢkiler kuran uluslararasılaĢma memuru ve sertifikasyon prosedürlerinin doğruluğunu değerlendirmekten sorumlu Cittaslow sertifikasyon memuru. yabancı kasabalarla olan iliĢkilerle ilgili temsil yetkisine sahiptir ve Birliğe katılmak isteyen herkesin uymak zorunda olduğu Ulusal parametreleri belirler.

Ģehir toplu olarak 600. Ayrılan veya ihraç edilen ya da baĢka bir Ģekilde Birlik üyeliklerine son verilen üyeler. Ayrılma talebinin yazılı olarak Koordinasyon Komitesine sunulması gerekir ve en az üç ay önceden gönderilmedikçe (30 Eylül itibariyle). Üye her zaman yazılı talepte bulunarak Birlikten ayrılabilir. Bu Tüzüğün 8.118 Madde 2 Katılım-Ayrılma-Ġhraç Katılım prosedürleri Tüzüğün 8. mevcut yılın sona ermesi üzerine geçerli olur. aynı felsefeyi paylaĢtığı ve 09. katılım ücretlerinin iadesini talep edemezler veya Birliğin varlıkları üzerinde herhangi bir hakka sahip olamazlar. Birlik üyeliğine katılmayı talep eden ve aĢağıdakileri bilgileri içeren bir baĢvuru sunar:     ġehrin tanıtımı.2007 tarihinde Plueba‟da bir protokol imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği‟yle bağı vardır. Madde 4 Üyelik BaĢvurusu Cittaslow ağına katılmak isteyen ġehrin Belediye BaĢkanı. maddesinde de belirtilmiĢtir. . Normalde 50 binden fazla nüfus içermeyen ve baĢkent olmayan Ģehirler için üyelik baĢvurusu değerlendirmesi yapılır. Arkeolojik ve kültürel alanda yer alan Ģehirlerin ve kasabaların uluslararası birliklerinin kollektif olarak üye olmasına izin verilir. Üyelik. maddesinde belirtilen üyelik ücreti sadece kabulden sonra ödenecektir. Ciddi bir nedenden veya en az iki yıl boyunca üyelik ücreti ödememesinden ötürü kurul tarafından bir üyenin ĠHRACI görüĢülebilir. KarĢılanan gereklilikler ve gerekliliklerin karĢılanması için yürütülmekte olan projelerin tanımı. Katılmayı tercih etme nedeni. Madde 3 Slow Food ile Bağlantı Cittaslow‟un. BaĢvurunun kabulünden sonra. Birlikle kurumsal ve teknik iliĢkiler için gerçekleĢtirilen konuları.00 Euro değerinde bir tutarı ödemelidir. Üye statüsü devredilemez. Koordinasyon Komitesine veya Yetkili Ulusal ĠĢletim KuruluĢu‟na.11. ancak Birliğe yıllık ücretin ödenmesi suretiyle tam olarak yenilenebilir. Madde 5 Üyelik BaĢvurusunun Onaylanması Üyelik baĢvurusu Koordinasyon Komitesi tarafından onaylanır.

Ulusal Organizasyonel Yapıya ait Ek C ve F‟de belirlenen kalite ve miktar standartlarını kontrol etmek için bir yerel denetim gerçekleĢtirir. D. Madde 7 Kabul Koordinasyon Komitesi. Koordinasyon Komitesi Ģehrin ağda kalma koĢuluna aynı süre ve prosedürlerle karar verecektir. yazılan nihai raporu gözden geçirir ve her kategori için parametrelerden en az birine uyulması kaydıyla Birlik tarafından uygulanan gösterge kartlarında (bkz. ara dönemlerde bile bir doğrulama soruĢturması gerçekleĢtirebilir ve ağda kalma koĢuluna karar verebilir. Ulusal ağın oluĢmasından sonra söz konusu ağdan seçilen Ģehir onay makamı olması nedeniyle Cittaslow Uluslararası kuruluĢuna geri iadesiz 600. söz konusu kasabalar daha fazla katılım ve Ulusal ağ oluĢturulması konusunda Ofis Kadrosundan destek isteyecektir. F. . Ofis Kadrosu. Ek “C”) belirtilen toplam kriterlerin en az %50‟sini karĢılayan Ģehirlerin kabulüne karar verir. Gerekirse UluslararasılaĢtırma politika sorumlusu. B. Üyeliğe kabule. Kriterlerin en az %50‟sinin karĢılanıp karĢılanmadığı tespit edilir. Cittaslow Tüzüğü‟nde öngörülen temel kriterler doğrultusunda olması gereken ulusal parametreleri belirler. 3) Herhangi bir Cittaslow ağı yer almayan fakat birkaç onaylanmıĢ kasabanın iĢlemde olduğu ülkelerde. nihai raporu inceleyip Birlik üyeliğine kabule onay verecek olan Uluslararası Koordinasyon Komitesi karar verir. UluslararasılaĢtırma ÇalıĢma Grubunda aktif olarak çalıĢacak olan yerel bir organizasyon delegesi belirlenir.119 Madde 6 Üyelik Prosedürleri Cittaslow‟a kabul edilme prosedürleri aĢağıdaki gibidir: 1) Halihazırda bir Cittaslow ağı bulunmayan ülkelerde Ģu adımların izlenmesi gerekir: A. 2) Halihazırda bir Cittaslow ağı bulunan ülkelerde ise kabul prosedürü için. C. Koordinasyon Komitesi usulüne uygun olarak önceden bildirimde bulunmak suretiyle. ağdaki Ulusal Koordinasyon Komitesi yetkilendirilir (yukarıdaki A-C-D-E maddelerine göre) Ancak bu yazının birinci maddesindeki F ve G maddelerinde düzenleme getirilen prosedürler değiĢmeden kalır.00 Euroluk bir ücret öder. yerel Slow Food baĢkanı veya onun temsilcisiyle ve yerel Ulusal ağ organizasyonu baĢkanıyla müĢterek olarak. Kriterler değerlendirilir. G. E. Madde 8 Periyodik Doğrulama SoruĢturmaları Yukarıdaki maddelerde belirtilen adımlar her Ģehirde beĢ yılda bir tekrar edilecektir.

su ve toprak kalitesinin var olan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen parametrelere uygunluğunun sağlanması.00 Euro Tüzüğe ait Ek “C” MÜKEMMELĠYET KOġULLARI Çevre Politikaları 1. Madde 10 Harçlar ve Ücretler Üye Ģehirlerden aĢağıdaki ücretler tahsil edilir: Kurul tarafından belirlenen ve her yıl en geç Haziran ayının 30‟unda direkt olarak Birliğe ödenmesi gereken yıllık üyelik ücretleri. Reklam panolarının ve dükkan vitrinlerinin düzenlenmesi. Madde 11 Geçici Hüküm 2009 yılı için aĢağıdaki tutarlarda yıllık üyelik ücreti tespit edilmiĢtir: Binden az nüfusu olan Ģehirler 600.500. 5.120 Madde 9 Zorunlu Kural Üye Ģehirler. 3. 2. Elektromanyetik kirliliğin kontrolüne iliĢkin sistemlerin kurulması.00 Euro 5 binden az nüfusu olan Ģehirler 750.) kullanımına dikkat çekilerek. yeĢil hidrojen. Hava. mini hidroelektrik güç kaynaklan. Gürültü kirliliğinin kontrol edilmesi ve azaltılmasına için planlar yapılması. Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi ve bu uygulamanın yaygınlaĢmasını sağlayacak planların yapılması. 7. 6. yerel yönetimlerce planlanan enerji tasarrufunun sağlanması. 9. Kentsel atık su için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması. .00 Euro 5 -15 bin nüfusu olan Ģehirler 1. Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için düzenleme yapılması. 4.500. Alternatif enerji kaynaklarının (yenilenebilir kaynaklar.00 Euro 15 -30 bin nüfusu olan Ģehirler 2. Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklemesi ve yaygınlaĢması. Birliğin idari organlarınca önerilen kampanyalar için her defasında belirlenen amaçların gerçekleĢtirilmesine uyum sağlayacaklarını taahhüt ederler.500. bio-yakıt vb. 8.00 Euro 30 binden fazla nüfusu olan Ģehirler 3.

mimari engellerin kaldırılması ve teknolojiye ulaĢabilmelerini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanması. iĢlevlerinin. Tarihi mekânların. 6. Biyo-mimari alanlarının kurulması. Doğal ürünlere yönelik ticaret alanlarının kurulması ve ticaretin geniĢlemesine yönelik planlar oluĢturulması. Tıbbi yardım merkezlerinin bulunması. 10.P(Kentsel Yenilenme Programı) bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. 5. Bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢamaması için esnafla anlaĢma yapılması. Okullara ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve kamu binalarıyla bağlantının sağlanması için bisiklet yollarının yapılması. 3. yürüyen merdiven. yaya alanlarının ve kamu taĢımacılığının sağlanması (kent dıĢı otopark. kamu tuvaletleri vb. 7. Aile yaĢamını ve genel aktiviteleri destekleyici programların oluĢturulması (rekreasyon.121 10. .). Kentte kablosuz sistemlerin kurulması. bölge halkının alıĢveriĢte sorun yaĢaması halinde yardım sağlayacak dost mağazaların kurulması. merkezi kayıt altına alınmıĢ binaların ve yüksek kültürel değeri olan nesnelerin koruma planlarının yapılması. Kent aydınlanması için (ıĢık kirliliğinin önlenmesi) sistem ve programlar geliĢtirilmesi. U. Özel ulaĢımda alternatif yöntemlerin desteklenmesi.). 11. sosyal merkezler.R. 2. 13. 12. Geri kalmıĢ kent alanlarının tekrar geliĢimine ve kullanımına yönelik projeler geliĢtirilmesi. bisiklet yollarının okulların ya da iĢ alanlarının yakınından geçmesi). yaĢlı ve kronik hastalara yönelik ev hizmetleri. Cittaslow bilgi Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 1. 11. 2. Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar. Engelliler için kamu alanlarının eriĢilebilir olması. 4. Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (EMAS ve Yerel Gündem 21‟e katılım). biyo-mimarinin geliĢtirilmesi ve tanıtılması için planlar yapılması. YeĢil alanların kurulması ve hizmet alt yapılarının sağlanması (oyun alanları. Kentin yeniden tasarımına ve iyileĢmesine yönelik programlar yapılması. 8. birbirleriyle birleĢen yeĢil alanlar vb. Altyapı Politikaları 1. spor. 9.

Turistlerin bilgilendirilmesi ve kent halkına konukseverlik kalitesiyle ilgili eğitim verilmesi. 8. Yerel esnaf ve zanaatkarların ürettiği ürünlerin kalite sertifikalarının oluĢturulması. Kente özgü ürünlerin sayımının yapılması ve ticaretinin desteklenmesi (çiftçilerin ve yerel pazarın harekete geçirilmesi). Yerel kültürel aktivitelerin korunması ve desteklenmesi. Misafirperverlik 1. Çöp bidonlarının kötü görünümünün önlenmesi ve atık su toplama sistemi için planlar yapılması. okulların yemek hizmetlerinde organik. 6. 2. 5. Tele-iĢgücünün tanıtılması ve desteklenmesi. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. Tarihi merkezlerde uluslararası turizm iĢaretleri ve turist seyahat rehberinin . Elektromanyetik alanların izlenmesine yönelik sistemlerin kurulması. 4. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 1. 6. 11. 2. yerel kültürün geliĢmesine olanak sağlaması için desteklenmesi. 9. yerel ve özgün ürünlerin kullanılması. Kamu ve özel alanların yeĢillendirilmesinde doğal mimari yapıyla uyumlu olan yerli ve özgün bitkilerin kullanılmasını sağlayan planlar yapılması ve tanıtılması. 3. Organik tarımın geliĢtirilmesi ve tanıtılması için gerekli planların yapılması.122 3. Yok olma tehlikesinde olan el sanatlarının korunmasına yönelik programların geliĢtirilmesi. okullarda beslenme ve tat eğitiminin verilmesine yönelik programların geliĢtirilmesi. 5. Kent ağaçlarının sayımı ve kentteki anıt ağaçların korunması. Yok olma tehlikesinde olan özel tarifli gastronomik ürünlerin kullanımı ve üretiminin desteklenmesi. Kentin renk planlamasının yapılması. 7. Gürültü kontrolüne yönelik planlar yapılması. 10. 7. 9. Kent ve okul bahçelerinin. YavaĢ Yemek (Slow Food) iĢbirliğiyle. 8. 4. Yok olma tehlikesinde bulunan geleneksel mesleklerin korunması. Kent halkına çeĢitli hizmetler vermeye yönelik planlar yapılması (belediye hizmetlerinin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve halka internet eğitimi verilmesi).

Turistik iĢletmelerinin. kamu alanlarında çalıĢma saatlerine esneklik kazandırılması vb. eylem-kimlik kampanyası için gerekliliklerin karĢılanması. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 1. 3.). Slow Food iĢbirliğiyle. Yerel ürünlerin Slow Food‟un Mercati dele Terra Programı kapsamında desteklenmesi. 5. YavaĢ Kent Hareketi‟ne katılım motivasyonunun sağlanması için. Yok olma tehlikesinde bulunan ürünlerin ve türlerin korunmasına yönelik bir ya da daha fazla Slow Food projesinin uygulanması. 5. Slow Food tarafından korunan yerel ürünlerin kullanılması ve okul kantinlerinde beslenme geleneklerinin (yemek hizmetleri. Yerel Slow Food (Slow Food) birliğinin kurulması. 4. genel olarak esnafın. 4. 3. Özel KoĢullar 1. Üye kentlerin resmi yazıĢmalarında Cittaslow amblemini kullanması ve internet sitelerine YavaĢ Kent felsefesini içeren bir bölüm koyması. web siteleri vb. 2. 6. Farkındalık 1.123 kullanılması. Slow Food Presidia‟nın desteklenmesi ve oluĢturulması. YavaĢ Kent. 7. Turistlerin kente ve belirli aktivitelere ulaĢımını kolaylaĢtırıcı plan ve politikaların izlenmesi (oto park. fiyatlarının saydam olmasını ve fiyatların kuruluĢun önünde sergilenmesinin sağlanması. Yiyecek derneklerinin ve Terra Madre Projesi‟nin desteklenmesi. . 3. okullarda sebze bahçelerinin kurulması. Kent halkının. YavaĢ Yemek ve YavaĢ Kent faaliyetlerinin yayılmasını sağlayacak programların geliĢtirilmesi. okullarda yiyecek ve tat eğitimi programlarının oluĢturulması. 2. YavaĢ Kent sonuçları ve yöntemi konusunda bilgilendirilmesi. Slow Food iĢbirliğiyle. Kentin YavaĢ Seyahat Rehberi‟nin hazırlanması (broĢürler. Kent halkının YavaĢ YaĢam Felsefesi‟ni anlaması için programlar geliĢtirilmesi. 2. 3. korunan alanlar ve yemek eğitim programıyla beraber) sürekliliğinin sağlanması.).

124 Tüzüğe ait Ek “D” LOGO Tüzüğe ait Ek “E” RESMĠ DEĞERLENDĠRME KARTLARI Kartlar. Skorların minimum 1 ile maksimum 3 değerleri arasında değiĢtiğini hatırlatırız. kalite ve miktar standartlarının doğrulanması sırasında baĢvuru sahibi Ģehirlerin elde ettiği sonuçları basit bir biçimde gösterir. .

Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliği için üyelik kriterlerinin tamamını mı gerçekleĢtirmek gerekiyor? Bülent Köstem: Hayır. güzelleĢerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesidir. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyelik düĢünceniz oluĢtuktan sonra süreç nasıl geliĢti. Cittaslow üyeliği. Cittaslow kriterlerinden yapabileceklerimizi yapmaya çalıĢtık. Seferihisar‟ın kendi yolunu çizebilmesidir. Yani Seferihisar‟ın geleceğinin garanti altına alınmasıdır. 2009 Haziran baĢında niyet mektubunu gönderdikten sonra. Ģu an nerede bulunuyoruz sorularının cevaplarını araĢtırdık. Daha sonra ki zamanlarda Ġtalya‟ya gittiğinde Cittaslow Ģehirlerinden birinde bulunuyor. sanayileĢmeden. Niyet mektubumuzu gönderdikten sonra Ġtalya merkezden bize bir cevap geldi. Hedefimiz. bu üyeliğe Seferihisar ve Seferihisarlılar adına baĢvuruyorduk. Kendisi internet ortamında. 59 kriterin en az %50‟sini gerçekleĢtirmiĢ olmak gerekiyor.125 EK 2: CITTASLOW SEFERĠHĠSAR TEMSĠLCĠSĠ BÜLENT KÖSTEM‟LE 12 MAYIS 2010 TARĠHĠNDE SEFERĠHĠSAR „DA YAPILAN MÜLAKAT Enes Battal Keskin:Seferihisar Türkiye‟de ilk Cittaslow ünvanı alan Ģehir oldu. Seferihisar‟da ki yaĢam Cittaslow felsefesine yakın idi. Çünkü. nasıl bir yol ve süreç izlendi? Bülent Köstem: 2009 Haziran baĢında Cittaslow‟un merkezi Ġtalya‟ya bir niyet mektubu gönderdik. sabaha kadar müzik yayını olan bir yer olsaydık elbette üyeliğimiz daha baĢtan reddedilebilirdi. Cittaslow fikri nasıl ortaya çıktı? Seferihisar Cittaslow‟a baĢvururken hedefi neydi? Bülent Köstem Cittaslow fikri belediye baĢkanımız Tunç Soyer tarafından gündeme getirildi. tanıdıklarından gelen e-maillerde böyle bir hareketin var olduğunu ve nasıl bir hareket olduğunu öğreniyor. betonlaĢmaya. Bu toplantıları üyeliğimiz kabul edilmeden önce yaptık. bu hedef ve bu amaç ile alınmıĢ oldu. sıradanlaĢmaya. Seferihisar Belediye Kültür Merkezi‟nde toplantılar yaptık. Cittaslow üyeliği için en temel Ģart olan. . ġunu da belirtmek gerekir ki. Belediye baĢkanı seçildikten sonra. çirkinleĢmeden. Tabi tüm bu geliĢmeler belediye baĢkanlığından önce oluyor. özellikle Ege kıyılarında kendini gösteren. Kendimizi tanıtan bu mektupta ayrıca amaçlarımızı ve Cittaslow olma niyetimizi belirttik. bunu Seferihisar‟da gerçekleĢtirmenin mümkün olup olmadığını birlikte araĢtırıyoruz. standartlaĢmaya karĢı. nüfusu 50. Seferihisar Ege kıyılarında bir kıyı Ģehri olmakla beraber sükûnetini koruyabilmiĢ bir Ģehirdir. Cittaslow üyeliğine kabul için yerine getirilmesi gereken farklı alanlarda 59 kriter çerçevesinde biz neleri gerçekleĢtirmiĢiz. Çok katlı otellerin olduğu. Mümkün olduğunu görünce de harekete geçiyoruz. Seferihisar‟a bağlı 14 adet köy kahvehanesinde Cittaslow‟u tanıtan sunumlar yaptık. gelgitlerden bağımsız bir Ģekilde. çarpık kentleĢme. Bu cevap üye adaylığına kabul edildiğimiz yönünde bir cevaptı.000‟in altında olmak Ģartını sağlıyordu. Bunun yanı sıra. ÇeĢitli duyuru va tanıtım materyalleri ile halkı bilgilendirmeye çalıĢtık. Seferihisar içinde de harekete geçerek Cittaslow‟u tanıtmaya baĢladık. YaĢanan politik çalkantılardan. baĢka hangi kriterleri gerçekleĢtirebiliriz. Çünkü Seferihisar.

Enes Battal Keskin: Seferihisar‟da Cittaslow tanıtımı için bastırmıĢ olduğunuz broĢürlere baktığımızda Cittaslow‟un çevirisi olarak “yavaĢ Ģehir” değil de “sakin Ģehir” ifadesini kullanıyorsunuz. Yani niyet mektubunu gönderdikten yaklaĢık 5 ay sonra 28 Kasım 2009 tarihinde Seferihisar‟ın Cittaslow üyeliği gerçekleĢmiĢ oldu. Haziran 2009‟da baĢlayan üyelik süreciniz Kasım 2009‟da tamamlanmıĢ oldu ve Cittaslow üyeliğine kabul edildik. ÇıkıĢ noktası yavaĢlık olan Cittaslow hareketinin tercümesini “sakin Ģehir” olarak yapmak. Fakat Türkiye‟de halk bu kelimelerin anlamını bilmediği için biz Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme ettik. Enes Battal Keskin: Cittaslow‟a üye olmak için gerekli olan 59 kriterden hangilerini gerçekleĢtirdiniz ve ileriye yönelik gerçekleĢtirmeyi taahhüt ettiğiniz kriterlerin neler olduğu hakkında bilgi verir misiniz? Bülent Köstem: Böyle bir bilgiyi Kültür Bakanlığı‟da bizden istedi. Avrupa‟da ortaya çıkan bir hareket olduğu için. Yani Seferihisar‟da üyeliğe baĢvururken gerekli kriterlerden bazıları vardı ve biz hem bunlardan puan aldık. Ama Ģunu belirteyim ki örneğin Seferihisar‟ın Cittaslow kriterlerinden olan ISO9000 ve ISO14000 belgeleri yoktur. Cittaslow felsefesinden uzaklaĢmak anlamına gelmez mi? Bülent Köstem: Bu konu bizim de üzerinde çok konuĢtuğumuz bir konu.(Bkz. Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere yol açmamak için o anın Ģartlarından dolayı Cittaslow‟u “sakin Ģehir” olarak tercüme etmeyi daha uygun bulduk. kelimesine yüklenen olumsuz anlamların yanlıĢ ve haksız olduğu Seferihisarlılar tarafından anlaĢıldıktan sonra yavaĢ kelimesini daha rahat kullanmak isteyebiliriz. Avrupa‟da Cittaslow‟a üye Ģehirlerde yaptığımız görüĢmelerde halkın. “ne kadar yavaĢlayacağız?” Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik.Ek 1 Tüzük Madde 4) Ancak Türkiye‟de “citta” ve “slow” kelimeleri bir anlam ifade etmediği için biz Cittaslow kelimesini tercüme etmek zorundaydık.126 Enes Battal Keskin: O zaman Seferihisar daha baĢlangıçta üyelik kriterlerinden %50‟sini gerçekleĢtirmiĢti diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Evet. Cittaslow kelimesini “sakin Ģehir” olarak tercüme etmekteki amacınız nedir? Bülent Köstem: Aslında Cittaslow‟un tüzüğünde Cittaslow kelimesinin tercüme edilmemesi yönünde bir madde var. Enes Battal Keskin: Cittaslow. Cittaslow. “YavaĢ”. Enes Battal Keskin: Peki gelecekte Seferihisar halkı Cittaslow hareketini benimsedikten sonra “yavaĢ” kelimesini kullanmayı düĢünüyor musunuz? Bülent Köstem: Belki. “slow” kelimesinin yavaĢ anlamına geldiğini biliyorlar. Dolayısıyla bu tür taahhütler de tam puan olmasa da size puan getiriyor. hem de gerçekleĢtirmek için taahhütte bulunduğumuz kriterlerden dolayı puan alarak %50 kriter Ģartını tamamladık. Bir iki hafta içerisinde böyle bir metni yani Seferihisar‟ın gerçekleĢtirmiĢ olduğu Cittaslow kriterlerini ve gerçekleĢtirmeyi taahhüt ettiğimiz kriterleri yazılı hale getirmiĢ olacağız. Slow Food felsefesinden hareketle yola çıkmıĢ bir süreç ve yavaĢlık vurgusu önemli. Biz Cittaslow merkezine 2011 yılına kadar bu belgelerin alınması konusunda taahhütte bulunduk. “yavaĢ” anlamına gelen “slow” kelimesine olumsuz anlamlar yüklediğini. Böylece. . “biz yavaĢlıyor muyuz”. Avrupa‟da yaĢayanlar “citta” kelimesinin Ģehir .

birlikten çıkarılıyorsunuz. Enes Battal Keskin: Size göre Cittaslow sürdürülebilir bir kent modeli olabilir mi? Nüfusu 50.Bir ev hanımı kendi yaptığı salçaları Sığacık Pazarı‟nda satabiliyor ve ailesine maddi açıdan destek olabiliyor artık. Yaptığımız toplantılar sonucunda . Öncelikle “köy pazarı”nda köylülerin açık pazar kurmasını ve sadece Seferihisar‟da üretilen malların üreticileri tarafından satılmasını sağladık. Böylece köylerde büyük bir değiĢim oldu. Enes Battal Keskin: Fiziksel değiĢim anlamında yaptığınız çalıĢmalardan bahseder misiniz? Bülent Köstem: Fiziksel değiĢim anlamında Seferihisar‟ın hemen giriĢindeki Atatürk Caddesi‟nde üç tane bina üzerinde çalıĢma yaptık. 10. hiçbir Ģey ekmedikleri tarlalarını tekrar ekmeye sebze-meyve yetiĢtirmeye baĢladılar. “Cittaslow Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesi‟nin YapmıĢ Olduğu ÇalıĢmalar Raporu” 3 Haziran 2010 tarihinde tarafımıza elektronik posta ile gönderilmiĢtir. Cittaslow kriterlerinin daha büyük Ģehirlerde uygulanamaz olduğu için mi konulmuĢ? Bülent Köstem: Zannediyorum bu kriterin temel sebebi Cittaslow‟un Ġtalya‟da ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. 5.Ġnsanlar yetiĢtirdikleri ürünleri halde satamadıkları için yıllardır boĢ bıraktıkları. üyelik Ģartları gönüllülük esasına dayanıyor. Örneğin 30. kriterleri koruyamazsanız ya da korusanız bile geliĢtirmezseniz Cittaslow birliğinden uzaklaĢtırılıyorsunuz.000. Aynı Ģekilde “Sığacık Pazarı”na halden mal getirmeyip burada sadece Seferihisarlıların mallarını satmasına izin verdik.127 Bu dokümanı size de gönderebiliriz.000‟in altındaysa doğal olarak o yerde hayatın biraz daha yavaĢ aktığı. Çünkü orada Ģehirler zaten küçük.000 nüfuslu yerler.000. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliğinin temel Ģartı üyelik baĢvurusunda bulunan Ģehrin nüfusunun 50. Cittaslow‟un üyelik yapısı.Böylece insanlar yaptıkları iĢin değerli ve para kazanabilecekleri bir iĢ olduğunu gördüler.000‟in üzerinde olan Ģehirler için ise Cittaslow kriterleri geliĢtirilerek veya yöntem konusunda eklemeler yapılarak uygulanabilir diye düĢünüyorum.000‟in üzerinde olan Ģehirlerde uygulanabilir mi? Bülent Köstem: Evet olabilir ve bence zaten öyledir. Bu çalıĢmaların baĢlangıcında yaklaĢık yirmi tane ressam ve mimarla Seferihisar‟da binaları nasıl güzelleĢtirebileceğimiz konusunda toplantılar yaptık. Çünkü Seferihisar‟ın Safranbolu Evleri gibi özel mimarisi olan evleri yok.000‟in altında olması. uluslararası bir birlik Ģeklinde örgütlenmiĢ. Enes Battal Keskin: Siz Cittaslow‟a üye olduktan sonra Seferihisar‟da neler değiĢti? Kısa vadede neler yaptınız? Bülent Köstem: Cittaslow‟a üye olduktan sonra en kısa vadede gerçekleĢtirdiğimiz en çarpıcı değiĢim köylerde oldu.(Bu doküman. En çarpıcı değiĢimin yerel üretici üzerinde olmuĢtur diyebiliriz. yavaĢ Ģehir kriterlerinin gerçekleĢtirilmesinin daha kolay olduğu söylenebilir. gereklerini yerine getirmeyenlere ya da getirip de zamanla değiĢtirenlere nasıl bir yaptırım uyguluyor? Bülent Köstem: Eğer ilk baĢta üye olduğunuz özellikleri.000 nüfusuyla Seferihisar Türkiye‟de bir ilçe iken. Nüfus kriteri. Ġtalya‟da büyük bir il merkezi konumundadır. Nüfus 50.) Enes Battal Keskin: Cittaslow. Gönüllü bir kuruluĢun yaptırım gücü nedir? Yani Cittaslow merkezi. 15. Nüfusu 50.

Enes Battal Keskin: Yerel seçimler olduğunda Cittaslow üyeliğinizi sağlayan Ģu anki belediye baĢkanı değiĢebilir.uzun vadeli bir projeksiyon hazırladınız mı? Böyle bir planınız varsa ne kadarlık bir süreyi kapsıyor? Bülent Köstem: Evet. Bu süreç halkın gelirinde bir artıĢ sağladı mı? Böyle bir değiĢim gözlemlediniz mi? Bülent Köstem: Böyle bir değiĢim oldu. Esnaf. Ancak tarım ve turizm sektörüne kıyasla daha küçük bir oranda. Bunun dıĢında Seferihisar‟a özel. Kahvehanelerin de gölgeliklerini tek tip ve mimariye uygun hale getirdik. Sığacık Kalesi‟ne bakan tarafta balıkçılara ait bina kompleksi diyebileceğimiz bir bina topluluğu vardı. Böyle bir durumda Seferihisar halkının Cittaslow‟a sahip çıkmaya devam edeceğini düĢünüyor musunuz? Yani halk Cittaslow‟u benimsemiĢ durumda mı sizce? Halkın Cittaslow‟u benimsemesi için gereken çalıĢmaları yaptığınızı düĢünüyor musunuz? Bülent Köstem: Eğer halk Cittaslow‟u benimsemezse Türkiye gibi siyasetin çok gelgitli olduğu bir yerde beĢ sene sonra baĢka bir belediye baĢkanı gelip bütün bu çabaları göz ardı edip farklı bir yoldan gidebilir. Kahvehanelerde plastik masa ve sandalye yerine tahta veya demir masa ve sandalye kullanılması için çaba harcıyoruz. Özellikle bu yaz sonu bu konuda elimizde daha çok veri olacak. Çünkü yaz aylarının kıĢ aylarına göre daha verimli ve hareketli geçeceğine inanıyoruz. Enes Battal Keskin: Cittaslow‟a üyelik sürecinizde kısa. Stratejik bir planımız var. Sonuçta Cittaslow üyeliği ile birlikte insanların el emeği değer kazandı. Seferihisar‟a özgü geleneksel bir sanayi dalından söz edemeyiz. Enes Battal Keskin: Halkın Cittaslow‟a destek vermesi için reklam ve proje boyutunun dıĢında kanaatimizce halka maddi olarak bir girdi sağlanması gerekiyor.128 oluĢturduğumuz taslağa uygun Ģekilde. Sığacık Kalesi‟nde surların üzerinde bulunan evlerde mimariye uygun değiĢimler yapıyoruz.orta . Bir kaç sene sonra daha fazla benimseyecek ve Seferihisar‟ın geleceğini konusunda söz sahibi olup tercih yapabilecektir.Seçim gerçeğini de göz önüne aldığımızda dört yıl ve artı beĢ yıllık bir süreyi kapsadığını söyleyebiliriz. kahveleri. Bu kısa süreçte bile insanların hayatına artı bir değer kattık. Ayrı ayrı ve farklı gölgelikleri yıktırarak tek bir gölgelik yaptırdık. herkesi olumlu anlamda etkiliyor. ana cadde üzerinde “Belediye Pasajı”ndan baĢlayarak bazı binalar üzerinde mimari güzelleĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları yaptık. . ġu an pazar günleri Sığacık‟ta kurulan pazara Ġzmir‟den inanılmaz bir talep var. esnafı. Aynı Ģekilde Sığacık‟ta derenin yanında. Biz onları kalenin arka tarafına topladık. ġu anki haliyle halk Cittaslow‟u benimsemiĢ durumda. Enes Battal Keskin: Sanayinin Seferihisar‟ın gelir kaynakları arasında bir yeri var mı? Bülent Köstem: Seferihisar‟ın gelir kaynakları arasında sanayi var. kafeleri. Bu talep turizm camiasını. kendi ifadesiyle Sığacık‟ın bu kıĢ hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu ve daha önce kazanmadıkları kadar çok para kazandıklarını söylüyor.Bu plan ilk aĢamada dört senelik bir süreyi kapsıyor. Bu yüzden bizim bilgilendirme ve gönüllü artırma çabalarımızın tamamı halkın Cittaslow‟u daha çok benimsemesi için yapılıyor. Bütün bu olumlu geliĢmeler halkın Cittaslow‟u benimsemesini hızlandırıyor doğal olarak.

Seferihisar‟ın Ģehir merkezine hiç uğramadığı otel merkezli turizm yerine ev pansiyonculuğu merkeze alan bir turizm politikası izleyeceğiz. Sadece turizme bel bağlamayıp tarım ürünlerinin değerini arttırıp. ġu an Türkiye‟deki tek sakin Ģehir Seferihisar olduğu için bütün ilgiyi burası topluyor olabilir. konaklama tesislerinin de sayısının artması gerekecek bunu düĢünerek herhangi bir planlama yaptınız mı? Bülent Köstem: Evet bu konuyla ilgili çalıĢmalarımız var. ikisi birlikte düĢünülebilir. ilgilerin tek merkezden farklı merkezlere dağılması nedeniyle bu olumsuzluk ortadan kalkıyor. çeĢitli fon kaynaklarına baĢvuruyoruz. Bir Ģehri tanımak için o Ģehrin insanlarıyla da iç içe olmak gerekiyor. farklı Ģehirlere dağılım nedeniyle. Turizm ve tarım. izliyoruz. Ama sakin Ģehirlerin sayısı arttıkça.000‟den 100. Bir sene içinde Türkiye‟deki sakin Ģehir sayısı arttığı zaman Seferihisar‟a olan ilgi ve turist yoğunluğunun azalacağını düĢünüyoruz. yürüme parkuru. Ev pansiyon uygulamasını baĢlatmayı düĢünüyoruz. Bir yandan turizme yönelik adımlar atıyoruz.000‟e ulaĢırsa Cittaslow üyeliğiniz ile ilgili durum ne olur? Bülent Köstem: Seferihisar‟da yaĢamak isteyenlerin buranın yaĢam tarzına uygun Ģekilde yaĢamaları gerekir. otopark zorunluluğu getirmeye çalıĢıyoruz. Enes Battal Keskin: Cittaslow üyeliği. tarım alanında da kalkınmayı sağlamaya çalıĢıyoruz. Turizmin yanında tarıma yönelik çalıĢmalarımız da önemli yer tutuyor. onların geleneklerini yaĢam biçimlerini de bilmek gerekiyor. Böylece Ģehir kalabalıklaĢıp sükûnetini kaybediyor. Bunun için gelen turistin Ģehre hiç uğramadan otellerde konaklayıp sonra ülkesine geri döndüğü. Biz belediye olarak elimizdeki enstrümanlarla bunu sağlamaya çalıĢıyoruz. Ama Cittaslow’u reklam için isteyen. ben sadece . Enes Battal Keskin: Cittaslow ile ilgili yaptığınız çalıĢmalar sonucunda Seferihisar çekim merkezi haline gelecek ve turistlerin tercih ettiği bir Ģehir olacak. Tarım için projeler hazırlıyoruz. Enes Battal Keskin: Turist sayısının artması ile beraber otellerin.129 Enes Battal Keskin: Seferihisar‟ın Ģu an odaklandığı alan turizmdir diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Turizm ve tarım diyebiliriz. Organik tarımı teĢvik etmeye çalıĢıyoruz. Biz kentsel geliĢim projelerinde bisiklet yolu. bir yandan da tarım alanında özellikle mandalinanın değerini arttırmak adına adımlar atıyoruz. Seferihisar‟da yaĢamak isteyenler de buraya uyum sağladığı sürece bir sorun olmaz. bir Ģehirde yerel kalkınmayı gerçekleĢtirebilir ve bu kalkınma sürdürülebilir bir kalkınmadır diyebilir miyiz? Bülent Köstem: Evet sağlar ama garantisi yok Cittaslow‟a üye olmakla her Ģey bitmiyor önemli olan Cittaslow‟u tam anlamıyla benimseyip Cittaslow‟un kriterlerini yerine getirmek ve bunu devam ettirebilmektir. Enes Battal Keskin: Bu gün Seferihisar‟a turistik amaçlı gelen insanlar. Seferihisar‟ı yerleĢmek için tercih ederlerse ve Seferihisar‟ın nüfusu 30. Bu durum olumlu gibi gözükse de bu turist yoğunluğu size endiĢe vermiyor mu? Bülent Köstem: Bu konuda Ġtalya‟daki Cittaslow Birliği‟nin de Ģöyle bir paradoksu olmuĢ: Bir Ģehir Cittaslow üyesi olduktan sonra ilgi merkezi oluyor ve insanları kendine çekiyor. Cittaslow felsefesini benimseyip o doğrultuda çalıĢmalar yapan Ģehirler kesinlikle sürdürülebilir kalkınmayı sağlar ve sürdürülebilir bir Ģehir olabilir.

Yani turizm beklentisinden. Bu gibi Ģehirler Cittaslow‟u turizmlerini düzenlemek için kullanmıĢlar. (Turizm Ģehri olan Bodrum‟un sakin Ģehir olmaya çalıĢması gibi. geleceklerini Ģekillendirmek istiyorlar. . onun kriterlerini gerçekleĢtirmek için üye olan Ģehirler var. Bir kısım Ģehirler de ellerinde olanı kaybettikleri için piĢman olmuĢlar ve Cittaslow ile bunları tekrar kazanma beklentisi içindeler. çevreye yönelik kaygıları olan. Ġtalya‟daki Cittaslow Ģehirlerinin bir kısmı belli bir geliĢmiĢlik seviyesine ulaĢmıĢlar ve belli kriterlere sahipler. bunun sonucunda Ģehir halkının yaĢam kalitesinin yükselmesi için üye olmuĢ Ģehirlerdir. Enes Battal Keskin: Dünyadaki Cittaslow‟a üye diğer ülkelerin Ģehirlerinin Cittaslow‟a bakıĢ tarzları aynı mıdır yoksa farklılıklar var mıdır? Bülent Köstem: Farklılıklar var. ġehirlerinin kalkınması.130 Cittaslow logosunu alayım baĢka bir Ģey yapmama gerek yok diyenler için tabi ki sağlamaz. Bu Ģehirleri de farklı bir kategori olarak görebiliriz. kendi halkının daha sağlıklı yaĢamasını isteyen Ģehirler de var. Bunların yanında çok fazla turizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmayan. doğaya daha yakın olmak isteyen. Enes Battal Keskin: Verdiğiniz bilgiler için çok teĢekkür ederim. Fakat Cittaslow‟a üye 129 (Seferihar‟ın üye olduğu tarih itibariyle) Ģehirden çoğu Cittaslow‟u bir yerel kalkınma modeli olarak görüp üye olmuĢ Ģehirlerdir. kalkınma beklentisin en çok kendi halkının sağlıklı yaĢaması için Cittaslow‟a üye olan.) Bir kısım Ģehirler de bizim gibi Cittaslow‟a üye olup kendilerini belli bir formatla geleceğe taĢımak.

üye olunacak uluslararası kuruluĢun ana statüsünün tam metni ile tasdikli Türkçe çevirisi. .2004 tarihli ve B050MAH0650002/(50-51)04-82216-(2004/160) sayılı genelgemiz.4. VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) ĠLGĠ : 31.C. 5272 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun uygulanması hususunda ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilmesi için Bakanlığımıza yapılan baĢvurular da dikkate alınarak aĢağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüĢtür. b) Uluslararası kuruluĢlara üye olunacaksa. c) Uluslararası kuruluĢlarla birlikte eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülmesi ve festivaller düzenlenmesi halinde. Yurt DıĢı ĠliĢkiler Belediyeler. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B050MAH0650002/865-80970 7.2005 (50-51)05 KONU: 5272 sayılı ve 5216 sayılı Kanunların uygulanması Genelge 2005/36 ……………………….C. belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirmede veya kardeĢ kent iliĢkisi kurmada Bakanlığımızdan önceden izin alacaklar ve aĢağıda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat edeceklerdir: a) Yurt dıĢındaki bir belediye ile kardeĢ kent iliĢkisi kurulmasında ilgili belediye meclisinin kararı. kardeĢ kent iliĢkisi kurulacak olan kent hakkında bilgi ve kardeĢ kent iliĢkisinden beklenen faydaların neler olduğu. kardeĢ kent iliĢkisi kurulurken kardeĢ kent protokolleri de imzalanacaksa ilgili protokollerin metni.12.131 EK 3: T. üyelikte bir katılım payı veya aidat ödenecek ise miktarı ile belediyenin en son kesin hesap özeti. ilgili belediyenin meclis kararı.ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‟NÜN 2005/36 SAYILI GENELGESĠ T. üyelikten beklenen faydalar. uluslararası kuruluĢ hakkında bilgi ve ilgili belediyenin meclis kararı.

süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir. Yurt içindeki belediyeler arasında kardeĢ kent iliĢkisi ilgili belediyelerin karĢılıklı meclis kararları ile kurulabilecektir. ġahabettin HARPUT Vali Bakan a. yurt dıĢındaki faaliyetlerinin devletin dıĢ politikasına ve uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürüteceklerdir. MüsteĢar DAĞITIM : Gereği: 81 Ġl Valiliği Bilgi: MüsteĢar Yardımcıları Merkez Birimleri Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanları Kontrolörler BaĢkanlığı ġube Müdürleri . Ayrıca yurtdıĢına çıkıĢ amacı.132 Belediye baĢkanları ve belediyeyi temsil eden heyetler.

4.C ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI:B.MAH. yurtdıĢı görevlendirmelerde aĢağıdaki esaslara uyulması gerekli görülmüĢtür. Bu nedenle. seminer.000/597-50137 sayılı genelgemiz.050. Belediye birlikleri ve “kamuya yararlı dernek” statüsünde bulunan mahalli idare dernekleri dıĢındaki kiĢi. d) 16/02/2005 gün ve B.065.133 EK 4: T. c) 24/04/2001 gün ve B.076. Belediyelerin seçilmiĢ ve atanmıĢ personelinin yurtdıĢı görevlendirilmelerinde uyulacak esaslar ilgi genelgelerimizle belirlenmiĢtir.000/50569 sayılı genelgemiz. organizasyonlara katılmak için görevlendirilen personelde katılım için gerekli olan.C.050.MAH. kongre. Ģirket. Toplantı. 2.MAH.076. yabancı dil bilgisi ve nitelikler aranacaktır. dernek. 1.MAH.000/5003/50520 KONU: YurtdıĢı ĠliĢkiler Genelge 2005/62 …………………………. görev ve hizmetle iliĢkisi olmayan konular için yurtdıĢı görevlendirme yapılmayacaktır. b) 20/09/2000 gün ve B.050.MAH.ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‟NÜN 2005/62 SAYILI GENELGESĠ T. 3.076. panel vb. Belediyeler bütçelerinden kendi görev ve hizmet konuları dıĢında harcama yapılamayacağından. Kamu kurum ve kuruluĢları.000/806 sayılı genelgemiz. e) 07/04/2005 gün ve B.076.VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) Ġlgi: a) 25/06/1997 gün ve B.076.050.050. Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır.000/328 sayılı genelgemiz.MAH. vakıf 20/06/2005 .050. azami tasarruf ilkelerine uygun olarak. asgari sayıda personel ve asgari süreler için yapılacaktır. 5. Ancak son günlerde DıĢiĢleri Bakanlığı ve valiliklerimizden alınan yazılardan yurtdıĢı görevlendirmelerde bu esaslara uyulmadığı anlaĢılmaktadır.0002/86-80970(2005/36) sayılı genelgemiz. Görevlendirmeler.

ġahabettin HARPUT Vali Bakan a. Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah (yol+yevmiye) giderleri dıĢında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. panel. resepsiyon. kongre. belediye adına yurt dıĢına gidecek heyetlerin ziyaret ettikleri ülkelerdeki dıĢ temsilciliklerimize. hizmet satın alınması.) veya resmi makamlar tarafından yapılmıĢ davet yazıları aranacaktır.) ödeme yapılması mümkün değildir. Yurt dıĢına giden belediye görevlileri Bakanlığımızca DıĢiĢleri Bakanlığına bildirilecektir.134 vb. seminer. Ayrıca. Belediye baĢkanları ve belediyeyi temsilen giden heyetler yurt dıĢındaki faaliyetlerini devletin dıĢ politikasına ve uluslararası antlaĢmalara uygun olarak yürüteceklerdir. özel nitelikli ziyaretlere dıĢ temsilciliklerimizin ismini kullanarak resmi hüviyet kazandırılmaya çalıĢılmayacaktır. yurt dıĢında bulunulduğu sürece olumsuz imaj ve değerlendirmeye yol açabilecek tutum ve davranıĢlara meydan vermeyecektir. 11. Bu konuda Bakanlığımızca yayınlanan ilgi genelgelerin bu genelgeye aykırı hükümleri geçersizdir. önceden mutabakata varılanlar haricinde. 10. Bu çerçevede. rehberlik ücreti vb. YurtdıĢı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir. adlarla yurtdıĢında düzenlenen programlar için personel görevlendirilmeyecek. süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir. 12. seminer. bir nezaket ziyareti gerçekleĢtirmelerinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Belediye baĢkanı ve diğer personelin görev dıĢından yurtdıĢına çıkıĢlarında da ilgili valiliğe bilgi verilecektir. 8. Görevlendirilen personelle birlikte yurtdıĢına çıkan el ve çocuklar için Belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir. Toplantı. Organizasyonu düzenleyen kuruluĢa (var ise) herhangi bir ad altında (eğitim giderleri. organizasyonlar ile kardeĢ Ģehir iliĢkileri nedeniyle görevlendirilmelerde. konaklama ücreti. MüsteĢar . randevu temini gibi dıĢ temsilciliklerimizin imkânlarını aĢabilecek taleplerde bulunulmayacak. mümkünse ülkeye varıĢlarını müteakip. tercüman ve mihmandar tahsisi. 7. vb. organizasyonu düzenleyen kuruluĢ (Belediye. 9. Bilgilerinizi ve uygulamanın bu esaslara göre yürütülmesi için gereğini rica ederim. Belediye bütçesinden ödeme gerektiren veya gerektirmeyen her türlü yurtdıĢı görevlendirilmelerde yukarıda sayılan usul ve esaslara uyulacak ve yurtdıĢına çıkıĢın amacı. kuruluĢlar tarafından kurs. harcırah ödenmeyecektir 6. inceleme gezisi vb. DıĢ temsilciliklerimizden. belediye birliği veya uluslararası kuruluĢ vb.

135 DAĞITIM: Gereği: 81 Ġl Valiliğine Bilgi: MüsteĢar Yardımcıları Merkez Birimleri Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanları Kontrolörler BaĢkanlığı ġube Müdürleri .

Cittaslow olduktan sonra Seferihisar giriĢine yerleĢtirilen tabela Fotoğraf 2: Cittaslow olduktan sonra değiĢen Seferihisar Belediyesi Duyuru Panosu .136 EK 5: FOTOĞRAFLAR Fotoğraf 1.

137 Fotoğraf 3: Üretici köylülerin tüketicilere ürünlerini aracısız satabilmeleri için oluĢturulan Köy Pazarı Fotoğraf 4: Esnafa örnek oluĢturması için düzenlenen Belediye Pasajı .

.138 Fotoğraf 5: Slow Food düĢüncesini yaygınlaĢtırmak amacıyla yaptırılan logolu önlükle satıĢ yapan bir Seferihisarlı.

Bursa’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci AraĢtırması. Esra Diğdem.139 KAYNAKÇA AKSAKOĞLU. Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri Ders Notları. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 7-8 Ekim 2004. Ekin Yayınevi. (2004). Adım Yayınları. “Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma”. TimaĢ Yayınları. “Sustainable Urban Development and Transport–A Eurovision for” . Bursa BüyükĢehir Belediyesi. Urban Management Development. Ġstanbul. Vol. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. (2001).109-111. Ankara: ss. (1999). Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Okutan Yayınları. planlama. DUBEN.251-265. Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayını. Bahriye GÜLGÜN ve Ġsmail YÖRÜK. (2007). Arzu (2010). Çınar. 21. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. “Kentlerin Sürdürülebilir GeliĢiminde Güncel YaklaĢımlar Kapsamında YaĢam Kalitesi-Kocaeli Örneği”. 2. Turgut. Arzu ve Hülya TURGUT YILDIZ. (2000). ÇAHANTĠMUR.215-226. DENKER. CANSEVER. Sayı:42(2). Elif Karakurt Tosun(Ed. Transport Reviews. YaklaĢımlar ve Türkiye”. Ġzmir. Alen ve Sadun EMREALP. Cilt:7.1-20. (2008). 5. (2005).20. Aslı. AKTAġ. Ġsmail. Tolan. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. (2005). itüdergisi/a mimarlık. (1996). Ġstanbul. 8. Turhan Kitabevi Yayınları. pp. Cilt 26. Toplumbilime GiriĢ. David. (2004). (2009). Ece. (1991). Kocaeli. Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. ATIL. Ġstanbul.Basım. (2007). Ankara. Kent Sosyolojisi. Ġstanbul: ss. Cumhuriyet Üniversitesi ĠĠBF Dergisi. Kütahya.). Bursa. BARLAS. “Yerel Kalkınmada Katılımcı Politikalar: Çanakkale Örnek Alan Değerlendirmesi”. Ankara. Ġstanbul. M. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. (2008). “Sürdürülebilir kentsel geliĢmeye sosyokültürel bir yaklaĢım: Bursa örneği”. Prof. “Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı”. Ġslam’da ġehir ve Mimari. “Seferihisar Ġlçesinin GeliĢmesinde Ġç Dinamiklerin Rolü”. “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme: Araçlar.Baskı. (2006). Hüseyin. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.113-130. Ferhat. Kent ve Yerel Yönetim.3-13. (2002). Ġzmir: ss. IULA-EMME Yayını. ATAY. BAġARAN.Dr. BAYRAM. tasarım. BAL.Baskı. Cevat Geray’a Armağan. Murat. “Sürdürülebilirlik Olgusunun Kentsel GeliĢme Sürecindeki Yansımaları”.225-256. . Bursa: ss. Sivas: ss.Sami. BANISTER. ÇAHANTĠMUR ISPALAR. Sayı:2. Sayı:7 (1). BBB Yayını. ÇETĠN. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi.Yüzyıl Kentleri. Ġzmir: ss.

06.2010). (2009).org/wiki/Cittaslow (15. pp.com/ (06. “Avustralya”. Manifesto for Sustainable Cities. (1997).Güdül Örneği”.06. “1960‟larda Sürdürülebilirlik ve KentleĢme.06.06. http://en. (2007). (2007). “Sürdürülebilir Kent Ġçin Ekolojik-Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara. Blackwell Publisher. ERTEK.wikipedia. Hasan ġ.org/wiki/Ludlow (21. C:4.140 EMREALP. (2005). ERYILDIZ. Isparta. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. http://sustainablecities. Susan ve Scott CAMPBELL. Nükhet. Z.wordpress. No. Ankara. (1999). (Çev:Aydın Arıtan)._South_Australia (22. Semih. GAĠNES. (1991).06. Aslı.dk/en/actions/a-paradigm-in-progress/cittaslow-putting-qualityof-life-first (15. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. HONORE. (2006). http://en. Yerel Gündem 21Uygulamalarına Yönelik KolaylaĢtırıcı Bilgiler El Kitabı. “Samsun Ġlinde KentleĢmenin Çevresel Açıdan Ġncelenmesi”. Ahmet.Baskı. Alfa Yayınları. “Speed Culture: Fast Strategies in Teleyised Commercial Ads. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. (2006). YavaĢ. Isparta.22 (4). http://en. (Çev:Esen Gür). Qualitatiye Sociology. Ġstanbul. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi.05.2010). Arıtan Yayınevi. HAġTEMOĞLU.167-170. Prestel Verlag. “Sürdürülebilir Kalkınmacılıktan Yağmalanan Kıyılara Türkiye‟nin Kıyı Politikası”. Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik ArayıĢı.wikipedia.2010.Jeremy ve Stefan JAGER. FROMM. Cambridge. Ġstanbul: ss. (2009).311-329. GÖRMEZ. Özge Yalçıner.2010).wikipedia. Ġstasyon Caddesi Örneği”. Sahip Olmak Ya da Olmak. Sadun.wikipedia. Readings in Urban Theory. YeĢil Yerel Yönetim. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. (1996). Mekânsal YerleĢim Derneği Yayını. FAINSTEIN.EMME Yayını. http://slowfoodgenclik. Ġslam Ansiklopedisi. Simon.org/wiki/Goolwa. Ankara:ss.com/slow-food/ (08. Carl. “Kentsel YaĢam Kalitesinin Belediye Hizmetleri Kapsamında Belirlenmesine ve GeliĢtirilmesine Yönelik Bir YaklaĢım: Orta Ölçekli Kent Örnekleri”. (2008). (2007). http://toprakana-slowfood1. GOTTSCHALK. Samsun. Vol. Ankara.blogspot. 2.2010). Ġstanbul. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. .05. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı. Ġstanbul.2010). http://en. ERCOġKUN.1. Algı Yayıncılık.org/wiki/Ludlow (21.2010).21-29 GÜNBEYAZ. Erich. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. GÜREL ÜÇER. Ankara. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. IULA.”. Kemal . New York.

uk/page. http://www. http://www. http://tr.06.cittaslowgoolwa.org.com/news.econturk.ebso.co.html (19.06.06. http://www.ekoiq.org/wiki/%C4%B0talya (07.org.06.org/wiki/Ya%C5%9Fam_kalitesi (25. http://tr.06.pdf (29.com.gov.2010).au/history.au/ (15.06.pdf (19.pdf (13.cittaslow.org. http://tr.php?Pid1=3&PLv=1 (21. http://www.2010). http://www.2010).141 http://tr.cittaslowludlow.html (21.org.com/h41395-yavas-hayatin-hizli-yukselisi.htm (13.php?sayfa_no=555 (13. http://www.php?option=com_content&view=article&id= 55&Itemid=65 (15.05.2010).uk/ (12. http://www.php?method=network&action=country&id=23 (10.com.asp?ID=4 (06.com/group. http://www.arkitera.fi.2010).cittaslow. http://tr.2010).uk/images/stories/spring%202008%20newsletter.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik (05. http://www.org/wiki/Seferihisar.2010).html (22.2010) http://www.berwick-cittaslow.05.06.06.2010). http://www.doc (27. http://www.cittaslowseferihisar.cittaslow.uk/ (21.pdf (06.distinctlycumbrian.comune.2010).2010).wikipedia.com.greve-in-chianti.php?gid=5832212719&v=info (15. http://www.org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II._%C4%B0zmir (12. http://tr.06.org/wiki/Fast_food (29.com/h51930-yavas-sehrin-baskani-da-yavas. http://tr.uk/page.cittaslowludlow.06.it/attach/slow-statuto-en.05.wikipedia.cittaslowludlow.uk/Cittaslow/FuturePlans.2010).facebook.arkitera.05.arkitera.com/roportajlarDetay.2010).wikipedia.net/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5B1%5D.05. http://www.2010). http://www.au/faq.wikipedia.06.05.05.05.05.org/index.org. http://www.2010).2010).php?Pid1=3&Pid2=11&PLv=2 (21.2010).php?action=displayNewsItem&ID=48923 (14.pdf (29.06. http://www.html (15.wikipedia.org.au/join.2010).06.2010).2010).2010).2010).05.org/wiki/Avustralya (07.2010).wikipedia. http://www.tr/kurumsal/sayfa.06.2010).06.05.2010).04.cittaslowgoolwa.05.org.net/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5B1%5D.2010).org/wiki/%C4%B0ngiltere (07.05.cittaslowludlow.cittaslow. http://www.06.bayindirlik.2010).html (22. http://www.wikipedia.2010).org/index. http://www. . http://www. http://www.tr/turkce/kentlesme/Kentges_raporu_son.cittaslowgoolwa.2010).2010).

2010).05. (2010).org. 8.html (20. Ankara.php/Kuresellesme-Surecinde-Kentlerimize-Giren-YeniTuketim-Mekânlari-Ve-Yitirilen-Kent-Kimlikleri. http://www.2010). http://www.mimarlarodasi. KARADAĞ. http://www. (1998).tr/Haberler/yavas-sehir-hareketi-100-kente.com.pdf (27.85-92.org/conference/ (03.net/index.2010).tr/gazete.slowfood. “Seferihisar‟ın Kentsel GeliĢimi”.pdf (13.org/makale/kultur. http://www.2010).06.2010) http://www.html (19. http://www. http://www.com/ (12.2010).06.mimarlarodasi.slowfoodanadolu.turkiye-rehberi. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.com. Ġmge Kitabevi Yayınları.Yüzyıl Kentleri.seferihisar.2010).org.tr/kanunlar/k5393. Seferihisar Halk Eğitim Müdürlüğü Yayını.orvieto-info.php/baskanin-mesaji/slow-food-carlo-petrinibilinc-ve-sorumluluk/ (08.05.2010).kentlob.2010) http://www.gov.tr/default_B1. (2004). Ġzmir.2010).gov. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSay i=53&RecID=1329 (25.2010) http://www.06.).12. http://www.utikad. http://www.pdf (07.tr/mimarlikdergisi/index.tbmm. (2005).2010) http://www.seferihisar.izmir.aspx?content=1098 (12.kent (06.pdf (13.tr/index. Elif (Ed.06. http://www.06.yayildi_68844.paradoks. http://www.2010).2010). http://www.org/subject/mcm/1999/pdf/totrevh. KentleĢme Politikası.aspx?aType=RadikalHaberDetay&Date=01.06.05.2010).org/yavas-sehirler (15. http://www.tr/UIKDocs%5Caalborgsarti.06.05.2009 &ArticleID=966892 (13.06. http://www.saygid. Basım.com/about_us/eng/manifesto.net/harita/resim/Turkiye/izmir-haritasi. Ekin Yayınevi.org/makale/yil5_sayi2/ekarakurt52.06. Ġzmir: ss. http://www.org.07.05.tr/ (14.04.05. Kentbilim Terimleri Sözlüğü. Bursa.terramadre.gov. http://www. Arife.org. http://www.radikal.pdf. ĠLKER.org/pagine/welcome.2010).georgiaorganics.2010). KARAKURT TOSUN. (2004). Seferihisar ve Seferihisarlılar.2010). KELEġ.2010). RuĢen.jpg (14.05. Osman. 7-8 Ekim 2004.20).bel.2010).tr/haberler/?id=3767 (15.06. RuĢen.lasso (08.tr/Radikal.htm (02.06.yapi.06.izmirdesanat.142 http://www. Ġmge Yayınları.com/index.lasso?n=en (14. .gov. http://www.2010).06.php?option=com_content&view=article&id=6:sakinsehir&catid=1:son-haberler&Itemid=50 (14.winchester. 21. (04. KELEġ.uk/Documents/committees/town%20forum/WTF066%20%20Appendix%201.kentli.oecd.

Nesrin. “Ġngiltere”. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. Vol.447-452. MIELE. Nobel Yayınları.. “CittàSlow: Producing Slowness against the Fast Life”. PARKĠNS.36-42. (2010). Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform.1667-1691. KentlileĢme ve Kentsel DeğiĢme.296-299. ĠletiĢim Yayınları. (2008). Space and Polity. No:1. Ankara. (Çev:Özdemir Ġnce).363-382. Baskı. (2001).445-446 MARSHALL. Muhammet (Ed. (2010). (Ed:Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik). KUNDERA.143 Ankara. pp. SATTERTHWAITE. 44(4). OUTHWAĠTE. Ankara. ÖZGÜR. Gordon. C. Sayı. Ġstanbul: ss. Milan. . (2005). AyĢegül ve ALGAN. (1999). “Seferihisar Çevresinde Arazi Kullanım Sorunları”. Mara.13(2-3). Ġslam Ansiklopedisi. Vol. MENGĠ. Ankara. Bilim ve Sanat Yayınları.. (2003). “Sustainable Cities or Cities That Contribute To Sustainable Development ?”. pp. “Out of Time Fast Subjects and Slow Liying”. Sevinç.Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1: Reform. (2004). Seyyahların Ġzinde Seferihisar. 7-8 Ekim 2004. Modern Toplumsal DüĢünce Sözlüğü. Ankara. “Sürat Çağına Ġnat YavaĢ ġehirler”. (2008).135-156 MUTLUER. Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Sosyoloji Sözlüğü. NEWMAN.. Ġzmir.219-226. “Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler: Uygulanabilirliği ve Ölçümü Üzerine”. Vol. W. Mustafa. pp. (1997). Seferihisar Belediyesi Yayını. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. (2004).) (2008). ÖZEN GÜÇLÜ. Hamit. William (Ed. 1. Richard. Allison. pp. Ġstanbul. Ġstanbul. Siyasal Kitabevi. POCOCKE. (Çev:Melih Pekdemir).). (2002). Azmi.4. (2002). pp.23. KentlileĢme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci.7. Wendy. David. P. Hüseyin ve KÖSECĠK. ÖZER. Ġstanbul: ss. Local Environment. (2000). Ġnan.71-74. Lanscape and Urban Planning. QUAID. (1999). KÜÇÜKCAN. Kültür Bakanlığı Yayınları. Nobel Yayınları. Vol. Bursa. PALABIYIK.12. YavaĢlık. G. “Ġtalya”. (2004). KentleĢme. TOKĠ Haber Dergisi. Ekin Kitabevi. C. ÖZCAN. Talip. Time & Society. “Sustainability and cities: extending the metabolism model”.22. “The Sustainability Inventory: A Tool to Assist US Municipalities Advance Towards Sustainability”. KüreselleĢme ve YerelleĢme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir GeliĢme – AB ve Türkiye Örneği. Ġzmir: ss. 34(109. Vol. Ankara. Ġstanbul: ss. ÖZTÜRK. (Çev:Ġlhan Pınar). (Çev:Osman Akınbay ve Derya Kömürcü). Tarık. Can Yayınları. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Ġslam Ansiklopedisi. Urban Studies.

Prof. (2009). Kolokyumu Bildiriler Kitabı. TimaĢ Yayınları. Dr.. Kültür Bakanlığı Yayınları. www.384-402.com/.49-58. Ġstanbul.. USLU. Bursa: ss.Vol. (1999). (2003). The City Reader. Yakut. Seferihisar./Cittaslow%20Community%20Chest%20Criteria. “Sosyal Adalet. TEKELĠ.163-174 ġENGÜL. SENCER. No. SOYKAN. Toplum ve Bilim Dergisi.70(4). “Good. Cilt:7. H.doc (13. TMMOB Mimarlar Odası Yayını. Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayını.Tarık. ġehirleĢme. (1979). SHIVA. Bursa. Murat(Ed.. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. Füsun. TAġ. S:8. . Ankara. Sayı: 64-65. Ġstanbul: ss. (1992). TMMOB ġehir Plancıları Odası Yayını. Dünya ġehircilik Günü 23. Ġstanbul. Alternatif Üniversite Yayınları. Ankara: ss. Sade Hayat.69-84. WHEELER. “Tarihi Değeri Olan Kentlere Neden El Atmalıyız?”. Marina ve NIJKAMP. Tarık. USA. (2004). Kent Mekânı ve KüreselleĢme”. Ġhsan. Kemal. Ġstanbul: 23-35. (2004). Ġstanbul. “Seferihisar Turizmi ve Alternatif Turizm Olanakları”. Sayı:12. Selis Kitaplar. 7-8 Ekim 2004. Peter. Ġstanbul.129-140. (Çev:Kamran Tuncay). Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu Bildiriler Kitabı.05.. “KentleĢmenin Sosyo Ekonomik Etkileri”. Cogito. TSENKOVA. Vandana. Ġzmir. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. pp. Ahmet ve VURAL. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. (2001). New York. (1999).). VAN GEENHUISAN. Stephen. Nilüfer ve TAġ. SCHNEIDER. (Çev:Ali K.1. (2009). (1994). Elçin Gen ve Onur Günay).144 SAYAR. Aysel. (2003). 3rd Edition. (1996). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Seferihisar Kaymakamlığı. Events and Debates. Ankara. Saysel. Blackwell Publishers Ltd. College English. Ġzmir:ss. Ġlhan. SEZAL. Graeme. Örnekleri Ve Türkiye Ġçin Dersler”. “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi”. Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movement”. Sasha. “Sürdürülebilir YeĢil Kent Fikirleri. Ümit. Stephen. (1999). (2006). Cevat Geray’a Armağan. Türkiye’de KentleĢme. “Sürdürülebilir Kenti Nasıl Planlamalı?”. XXI. (2008).disscouncil. Ġstanbul: ss. Yeryüzü Demokrasisi. ġĠMġEK. Belediye Dergisi.9-20. ULUSOY. YAZAR.2010). Kadir Hakan. (2009). YavaĢla!/Hayattan Bir Defa Geçeceksin. Clean. XXI. SHAUKLAND. Seferihisar Kaymakamlığı-Ege Üniversitesi. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine Ġrdelemeler. Ankara. (2010). TMMOB Mimarlar Odası Yayını. Bgst Yayınları. (Çev:Nil Duruöz).

H. Formu ve Planlama Süreci”. Detay Yayıncılık. 2. Bülent. 3 Haziran 2010. “Sürdürülebilir Kent: Göstergeleri. Rıdvan. Kadir Hakan.Baskı. Ankara. DĠĞER KAYNAKLAR Cittaslow Kriterleri Kapsamında Seferihisar Belediyesi‟nin Yürüttüğü ÇalıĢmalar Raporu.115-122. H. YavaĢ Hareketi.Rıdvan. (2009).145 YAZAR. XXI. Detay Yayıncılık. Cittaslow Seferihisar Temsilcisi. . Slow Food Ve Gökçeada: Yönetsel Bir YaklaĢım. 12 Mayıs 2010 tarihinde Seferihisar‟da Yapılan Mülakat (Ek 2).(2010). YURTSEVEN. Ozan KAYA ve Serhat HARMAN. Ankara. Bursa: ss. YURTSEVEN. Uluslararası Yapı ve YaĢam Kongresi Bildiriler Kitabı. TMMOB Mimarlar Odası Yayını. KÖSTEM. (2007).

101 Convivia ... 56... 102 kentleĢme . 41... 80. 74........ 60. 30... 86........ 68.. 76. 1.......... 63.... 5... 15. 66.. 56. 53..... 101 köy pazarı ..... 34 hızlı yaĢam.... 32... 42... 94............. 20.... 61. 86... 76... 72... 72.146 DĠZĠN A Avustralya ..... 78..... 55....... 32... 85. 41. 10...... 101 kentsel yaĢam kalitesi .... 6 F Fastfood ........ 76. 59..... 90.. 62... 97.. 21... 94. 102 Cittaslow Festivali .. 95... 30.. 97....... 42 Bra... 99.. 31.... 35. 55... 58. 49. 70... 55.. 85.... 18..... 53. 78... 95..... 30......... 69... 19... 75.. 9 H hız . 88..... 86... 85...... 81......... 95.. 18... 51. 47......... 11....... 97..53......... 75 G GDO . 33 O Orvieto . 61.. 55............ 1......... 100. 68..... 40.......... 61. 50... 86 Sakin YaĢam GiriĢimi Derneği ..41. 33...... 69.. 101 Ġtalya .. 43. 57..... 54..... 93... 48.. 75... 2.. 101.... 69. 21.... 100 Goolwa 53. 56. 88..... 81.... 101 Ġzmir . 37.. 24... 84... 41 Seferihisar 1... 66 Milan Kundera .... 83. 2...... 102 Gro Harlem Brundtland .. 43.38.. 40. 34 kent .. 60... 81........ 98 Sığacık Pazarı ... 95 salyangoz . 85. 62... 16......... 18... 74... 92......... 92......... 60....... 102 Seferihisar Belediyesi 74.. 84. 1.... 100.... 48... 58. 3...... 31.............. 80.. 83..... 67.. 75....... 43. 73... 101... 100... 45. 102 S Sakin ġehir.......... 98.. 53 C Carlo Petrini ... 52 .. 28.................... 17...... 46.. 80... 63. 90. 88.... 55.... 83........... 101 B Bilimsel Komite ... 92. 41 Cittaslow ... 91. 92.... 46.. 25. 44. 92... 52..... 58. 63... 38 E Erich Fromm.35........ 23. 99. 97 sürdürülebilir geliĢme...... 71 Saturnini . 23.. 100.. 53....... 79.. 15....... 73.. 52... 36. 56...... 74............. 62. 69.. 3..... 74. 8... 79. 73............ 77...... 88... 101.... 68......... 86......... 98 Sığacık . 75..... 89. 98... 81.. 86..... 8... 54. 78. 92 Cittaslow Logosu ... 81.. 67......... 76.. 97. 41. 94............... 67.. 59..... 71. 38 İ Ġngiltere ... 79. 61... 57 Ludlow ....... 98 K Kemal Sayar ....................... 51.. 91.. 80 küreselleĢme . 71.... 2... 66. 101.. 83.............. 32.... 101.. 90.. 18. 56...... 77.... 77 satsuma . 84........ 1. 90.. 45..... 52......... 54... 79.. 40... 40........ 61. 98... 17. 55. 84. 76. 102 M Mekke ... 37......... 83.. 65. 80...... 73. 57..... 65. 90. 91.. 49.. 6.. 93. 40....... 22... 80. 3....... 60. 53. 92..... 85... 92.... 89.......... 96... 86... 55... 88.... 94. 53. 63. 63. 93. 66.. 45..... 99.. 70.... 19. 96. 16..... 95............. 57... 86.. 22.............. 77..... 55..... 101.. 68... 36 L Lezzet Sarayı . 54...... 97.. 100. 25... 100.. 96. 9.... 42... 81....

..... 27.. 9. 94 Terra Madre .. 23 ... 1.41..... 20. 100...... 34. 23... 31........ 94. 60......... 98 Toskana .. 98 Toprak Ana ..... 1.. 32.. 32....... 53.. 26............. 3. 5........ 78. 36 yavaĢ yemek .. 100 yavaĢ yaĢam ... 102 sürdürülebilirlik ........ 14...... 3....... 19. 3. 100 YavaĢ Pazar .. 35... 96.... 21... 16. 5... 36... 79. 32......... 45...... 62. 35... 99......... 17. 36... 47 Yerel Kalkınma...... 77..... 33...... 65.... 9..... 56.. 50.. 99.... 25.......... 2.. 77.. 8.......... 32... 79 yavaĢlık . 57...... 78...... 22...... 102 T Teos ...........147 sürdürülebilir kentleĢme . 52.. 55 Y yavaĢ 1...... 19..... 9........... 2. 38. 100..... 3....... 28...... 11................... 50.. 44. 8.... 57 yavaĢ Ģehir . 73..... 101....... 45 Yerel Gündem . 84....... 13.......................... 96....

148 .