P. 1
Azerbaycan'Da Spor

Azerbaycan'Da Spor

|Views: 39|Likes:
Yayınlayan: Taşkın İşgören

More info:

Published by: Taşkın İşgören on Aug 14, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

Sections

 • 2. SUMMARY
 • 3. GøRøù ve AMAÇ
 • 4. GENEL BøLGøLER
 • 4.1. Azerbaycan øle ølgili Genel Bilgiler
 • 4.2. Co÷rafi YapÕ
 • 4.3. Demografik YapÕ
 • 4.4. Ekonomik YapÕ
 • 4.5. Sosyo-Kültürel YapÕ
 • 4.6. Siyasi ve ødari YapÕ
 • 5. GEREÇ ve YÖNTEM
 • 6. BULGULAR
 • 6.1. Azerbaycan’da Spor
 • 6.1.17. Di÷er Spor BranúlarÕ
 • 6.2. Azerbaycan’da Spor Yönetimi
 • 6.2.1. Sovyetlerde Spor Yönetimi
 • 6.2.2. Sovyet Döneminde Azerbaycan’da Spor Yönetimi
 • 6.2.3. Ba÷ÕmsÕzlÕk Döneminde Azerbaycan’da Spor Yönetimi
 • 6.2.4. Azerbaycan’da Beden E÷itimi Sisteminin Geliúimi
 • 6.3. Azerbaycan’da Spor Bilimleri
 • 6.3.1. Sovyet Döneminde Spor Bilimleri
 • 6.3.2. Ba÷ÕmsÕzlÕk Döneminde Spor Bilimleri
 • 7. TARTIùMA ve SONUÇ
 • 8. KAYNAKLAR
 • 9. 1. AraútÕrma Mülakat Formu
 • 9.2. Azerbaycan Cumhuriyeti Beden E÷itimi ve Spor Kanunu
 • 9. 3. Azerbaycan Türkçesi Spor Terminolojisi
 • 10. ÖZGEÇMøù

TÜRKøYE CUMHURøYETø MARMARA ÜNøVERSøTESø SAöLIK BøLøMLERø ENSTøTÜSÜ

SOVYET DÖNEMø VE SONRASINDA AZERBAYCAN’DA SPOR

MURAT YÜKSEL YÜKSEK LøSANS TEZø

BEDEN EöøTøMø VE SPOR ANABøLøM DALI

DANIùMAN Prof. Dr. M. Tayfun AMMAN

øSTANBUL - 2009

I. TEùEKKÜR
Bu çalÕúma konusunun seçiminde bana yol gösteren, her türlü maddi ve manevi deste÷i veren, çalÕúmanÕn bu aúamaya gelmesinde büyük katkÕlarÕ olan tez danÕúmanÕm ve hocam Prof. Dr. M. Tayfun Amman’a saygÕlarÕmÕ sunar, kendisine teúekkür etmeyi borç bilirim. ÇalÕúma sürecinde her zaman desteklerini hissetti÷im Yrd. Doç. Dr. Veysel Küçük’e ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yorulmazlar’a çok teúekkür ederim.

Bakü’de bulundu÷um süre içinde her konuda yardÕmcÕ olan Prof. Dr. A÷acan Abiyev’e, Prof. Dr. Hanefi Hüseyino÷lu Gurbanov’a, Tural Askerov’a, özellikle kaynak bulma ve Azeri Türkçesi’nin tercümesi konusunda yardÕmlarÕnÕ hiç esirgemeyen, Din Sosyolojisi doktoru olan de÷erli hocam Behram Hasanov’a çok teúekkür ederim.

Mülakat sürecinde deste÷ini gördü÷üm Yrd. Doç. Dr. ørfan Gülmez’e, Azerbaycan’da birçok spor adamÕ ile iliúki kurmamda yardÕmcÕ olan Sami Yavrucuk’a, Türkiye’de yaúayan ve her zaman yanÕmda olan de÷erli arkadaúlarÕm Tural Elekberov’a, Reúadet Ahmedov’a, Hano÷lan Haciyev’e, Gülden Kuvvet’e ve Mehluge Caferova’ya çok teúekkür ederim.

Bakü’ye araútÕrma yapmak için gitmeme, maddi anlamda yardÕmcÕ olan Ordulular Birli÷i Hizmet VakfÕ BaúkanÕ Ahmet Örsün’e minnettarlÕ÷ÕmÕ bildiririm.

AyrÕca, bu çalÕúmanÕn bu alanda yapÕlacak araútÕrma ve çalÕúmalara ÕúÕk tutmasÕnÕ temenni ederim.

Murat YÜKSEL østanbul – 2009

i

. ÖZET …………………………………………………………………... Güreú ………………………………………………………………….. 1.. 8...... 2 3.. 1... 1. 3. v 1.. 1.... BULGULAR …………………………………………………………... Boks …………………………………………………………………. 3.. 2.II... i øÇøNDEKøLER …………………………………………... 57 6.. 60 6..... Demografik YapÕ ………………………………………………………. II. 33 6. Futbol ………………………………………………………………… 24 6. 4.. 63 6. Cimnastik …………………………………………………………….... Co÷rafi YapÕ …………………………………………………………… 6 4. 5.... Azerbaycan’da Spor …………………………………………………….. Siyasi ve ødari YapÕ …………………………………………………….. Ekonomik YapÕ ……………………………………………….. 1 2. 1. 65 ii . 42 6. GøRøù VE AMAÇ …………………………………………………… 3 4. 36 6. 9 4. 39 6.... 1.. 7 4........... 6.... III.. TEùEKKÜR ………………………………………………. ii KISALTMALAR ……………………………………………….. GEREÇ VE YÖNTEM ……………………………………………. SUMMARY ………………………………………………………….. 1. 2... 23 6. 24 6. 16 5..... 1. Judo …………………………………………………………………... 1.. IV..... Azerbaycan øle ølgili Genel Bilgiler …………………………………… 6 4... Basketbol ……………………………………………….. 5. Çim Hokeyi ……………………………………………. 1. 1. Sosyo-Kültürel YapÕ …………………………………………………… 11 4. iv TABLOLAR ……………………………………………….. Satranç ……………………………………………………………….... 24 6.. 53 6.. GENEL BøLGøLER ………………………………………………… 6 4. 1...... 10. øÇøNDEKøLER I... 1. 47 6. Voleybol ……………………………………………………………. 7.. 11. 6.. Hentbol ……………………………………………………………….. 1..……. 9. Eskrim ……………………………………………………………….. 4..

... 4. 145 6.. Ba÷ÕmsÕzlÕk Döneminde Azerbaycan’da Spor Yönetimi ……………... 132 6... Sovyet Döneminde Spor Bilimleri ……………………………………151 6. 2.... 2.... 3... 2. 1.. 75 6. Azerbaycan Türkçesi Spor Terminolojisi ……………………... 68 6.... 2..... 17.. 1..6. 1. 105 6.. 66 6. Azerbaycan’da Spor Bilimleri …………………………………………. 174 9..... 3. Sovyetlerde Spor Yönetimi ……………………………... 3... 3.. Azerbaycan’da Spor Yönetimi …………………………………………. AraútÕrma Mülakat Formu ……………………………………………… 181 9... Azerbaycan Cumhuriyeti Beden E÷itimi ve Spor Kanunu .... 2. 1.... ÖZGEÇMøù …………………………………………………. Ba÷ÕmsÕzlÕk Döneminde Spor Bilimleri ……………………………. Di÷er Spor BranúlarÕ …………………………………... 2.. Azerbaycan’da Beden E÷itimi Sisteminin Geliúimi ………………….... 79 6....... 14... 3... 12.. 1... Sovyet Döneminde Azerbaycan’da Spor Yönetimi …………………....... 70 6...80 6.... 151 6. 1.... Binicilik ……………………………………………………………. 15.. 1... 160 7.. 1.. 2. 2.. 202 iii . Masa Tenisi ………………………………………………………….... 13. 195 10.. 183 9.. KAYNAKLAR ………………………………………………………. 16.. Rugby ………………………………………………………………. Bilardo ……………………………………………………………… 71 6.. Taekwondo ………………………………………………………….. 73 6. TARTIùMA VE SONUÇ ………………………………………… 167 8. 1. EKLER ………………………………………………………………… 181 9......

III. KISALTMALAR ABF: Azerbaycan Basketbol Federasyonu ACF: Azerbaycan Cimnastik Federasyonu AÇHF: Azerbaycan Çim Hokeyi Federasyonu AFFA: Azerbaycan Futbol FederasyonlarÕ Birli÷i AHF: Azerbaycan Hentbol Federasyonu AIBA: UluslararasÕ Boks Birli÷i AMOK: Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi AOF: Azerbaycan Okçuluk Federasyonu APø: Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü ASDF: Azerbaycan Spor DanslarÕ Federasyonu ASF: Azerbaycan Satranç Federasyonu AYBEù: Azerbaycan Yüksek Beden E÷itimi ùurasÕ BDT: Ba÷ÕmsÕz Devlet Toplulu÷u EABA: Avrupa Boks Birli÷i EMH: Eme÷e ve Müdafaaya HazÕrÕm FEI: UluslararasÕ Binicilik Federasyonu FIDE: UluslararasÕ Satranç Federasyonu FIFA: UluslararasÕ Futbol FederasyonlarÕ Birli÷i IHF: UluslararasÕ Hentbol Federasyonu IMF: UluslararasÕ Para Fonu IOC: UluslararasÕ Olimpiyat Komitesi RK(b) P MK: Rusya Komünist (bolúevik) Partisi Merkezi Komitesi SSCB: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli÷i TGDK: Azerbaycan Cumhuriyeti Ö÷renci Kabulü Devlet Komisyonu UEFA: Avrupa Futbol FederasyonlarÕ Birli÷i ZSFSR: Kafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti iv .

.IV.121 Tablo – 3: Azerbaycan’da 1969 ve 1973 yÕllarÕndaki spor tesisleri sayÕsÕ ……… 123 Tablo – 4: YÕllara göre bazÕ spor parametrelerindeki de÷iúiklikler ……………. branúlar ve sporcu sayÕlarÕ …………………………………………………………………………….. 145 Tablo – 5: SSCB döneminde katÕldÕ÷Õ olimpiyatlar. TABLOLAR Tablo – 1: Azerbaycan’da 1965 yÕlÕndaki spor takÕmlarÕ ve sporcu sayÕlarÕ …….... 121 Tablo – 2: Azerbaycan’da 1965 yÕlÕndaki spor tesisleri ve saha sayÕlarÕ ………. branúlar ve madalyalar …… 149 Tablo – 6: Ba÷ÕmsÕzlÕk sonrasÕ olimpiyat madalyalarÕ ve ülke sÕralamalarÕ …...151 v ..150 Tablo – 7: Ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde katÕldÕ÷Õ olimpiyatlar..

Sovyetler Birli÷i II. Anahtar Sözcükler: Azerbaycan. Bilimsel çalÕúmalarÕn sayÕsÕ da artmÕútÕr. Azerbaycan birçok uluslararasÕ organizasyona ev sahipli÷i yapmÕútÕr. Dünya SavaúÕ’na kadar sporda öncelikle. sa÷lÕklÕ bireyler yetiútirmeyi ve iúgücü verimini arttÕrmayÕ amaçlamÕútÕr. ülkenin içinde bulundu÷u siyasi ve ekonomik istikrarsÕzlÕk spora da yansÕmÕútÕr. günümüzde Türkiye’deki sportif yapÕlanmaya benzer bir úekilde yönetilmektedir. Sosyalizm. spor yöneticisi. Bu baúarÕlar özellikle bireysel sporlarda kazanÕlmÕútÕr. spor bilimcisi. Birçok AzerbaycanlÕ sporcu Sovyetler Birli÷i milli takÕmlarÕ içinde Olimpiyat. spor yazarÕ. Azerbaycan 1990’lÕ yÕllarÕn ortalarÕndan itibaren spor alanÕnda kendini göstermeye baúlamÕútÕr. AyrÕca. Spor 1 . Devletin spora verdi÷i destek sayesinde birçok uluslararasÕ spor organizasyonunda önemli baúarÕlar elde edilmiútir. Bu dönemde sporun yapÕlÕú amacÕ de÷iúmiú. Spor. Spor Yönetimi. spor rejimin gücünü gösteren bir araç haline getirilmiútir. So÷uk savaú döneminde ise kitle sporunun yanÕnda elit spora da çok önem verilmiútir. Ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn ilk yÕllarÕnda. Spor bilimleri alanÕnda lisans ve lisansüstü e÷itim veren tek kuruluú olan Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi. spor yönetimini ve spor bilimlerini Sovyet döneminde ve sonrasÕnda karúÕlaútÕrmalÕ olarak incelemek ve iki dönem arasÕndaki farklÕlÕklarÕ tartÕúmaktÕr. Azerbaycan’da sporu. Sovyet döneminde. ÇalÕúmada literatür taramasÕ ve mülakat (görüúme) tekni÷i kullanÕlmÕútÕr. Azerbaycan halkÕnÕn çok rahat yapabildi÷i bir faaliyet olmuútur. Sovyetler Birli÷i. Dünya ve Avrupa úampiyonu olmuúlardÕr. Azerbaycan’da Sovyetler Birli÷i döneminde merkezi bir anlayÕúla yönetilen spor. Görüúmeler. úimdiye kadar birçok spor uzmanÕ hazÕrlamÕú ve bilimsel çalÕúma yapmÕútÕr. antrenör ya da beden e÷itimi ö÷retmeni olan toplamda 20 kiúi ile yapÕlmÕútÕr. ÖZET Bu çalÕúmanÕn amacÕ. sosyalizmin kuruluú sürecinde özellikle kitle sporuna çok önem verilmiútir.1.

2 . Sport Management. sport writer. the goal of the sport has been changed into a tool which is used to show of power of the regime. However. In the first years of independence the economic and political instability of the country has effected to sport. During Cold War era. Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport (which is the sole sport academy of country involved in bachelor and master level education) has been educated so many physical education specialists and created serious number of scientific studies until now. Literature scanning and interview techniques have been used on this study. sport management and sport sciences. nowadays there is a sport management structure which is similar to Turkey’s sport management structure. SUMMARY Sport In Azerbaijan During Soviet Era And Post Soviet Era The aim of the study is to research comperatively sport. World and European Championships in Soviet Union national teams. number of scientific researchs improved. Through the government support into sport. Also. Interviews were made with 20 people in total sport scientist. Socialism. A lot of Azerbaijani sportmen won Olympic. Sport became an activity to made by Azerbaijani citizens’s conveniently. Soviet Union especially aimed in sport to grow up healthy population and to increase efficiency of labor force until World War II. Besides. mass sport has been paid more attention especially of the establishment of socialism. Key Words: Azerbaijan.2. elite sport was given importance as well as the mass sport. trainer or teacher of physical education. Azerbaijan have got very important achievements in many international sport organizations. the sport has been managed centrally during Soviet era. Soviet Union. These triumphes were especially gained on individual sports. Azerbaijan started to show herself since the middle of 1990’s in the sport field. In this period. in Azerbaijan during Soviet era and post Soviet era and to discuss differences of two eras. Sport. sport manager. a lot of international sport organizations were held in Azerbaijan. In Soviet era.

Günümüzde. “ Sovyet Dönemi ve SonrasÕnda Azerbaycan’da Spor. gerek Amerika Birleúik Devletleri. Birçok ülke ba÷ÕmsÕzlÕkla birlikte yeni arayÕúlar içine girmiútir. 3 . Türk DünyasÕ ile gerçekleúecek olan iliúkiler de Türkiye’nin bu co÷rafyayÕ daha iyi tanÕmasÕndan dolayÕ. gerekse Avrupa Birli÷i her geçen süreçte. Bu araútÕrmanÕn amacÕ. Dünya SavaúÕ’nÕn bitmesiyle birlikte. Sovyet döneminden günümüze. So÷uk Savaú dönemine girilmiú ve iki kutuplu dünya düzeni meydana gelmiútir. Türk Cumhuriyetleri ile olan tarihsel ba÷larÕ bu ülkelere daha da yakÕnlaúmasÕna neden olmuútur. ülkemiz bu süreçte bir köprü görevi görecek ve bu çerçevede yapÕlacak bilimsel çalÕúmalar daha da de÷er kazanacaktÕr. bu iliúkilerde önemli bir yere sahiptir. Bu alanda çalÕúan bilim adamlarÕnÕn ve yapÕlan bilimsel çalÕúmalarÕn yetersizli÷inden dolayÕ. bu çalÕúma sayesinde Azerbaycan ile olan sportif iliúkilerimiz güçlenece÷i için bu çalÕúmanÕn önemi daha da artacaktÕr. Hem co÷rafi açÕdan hem de sosyo-kültürel açÕdan Türkiye’ye daha yakÕn olan Azerbaycan.3. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri ile olan iliúkilerini daha da güçlendirmek istemektedirler. Sovyetler Birli÷i’nin da÷ÕlmasÕyla. bazÕ spor branúlarÕnÕn geliúim süreci ve günümüzdeki durumu. sporda devlet politikalarÕ ve Azerbaycan’da spor bilimleri ile sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr. GøRøù ve AMAÇ II. AyrÕca. bu iki dönem arasÕndaki farklÕlÕklarÕ ortaya çÕkarmaktÕr. dünyanÕn dengeleri de÷iúmiú ve birçok ülke ba÷ÕmsÕz hale gelmiútir. Spor Yönetimi ve Spor Bilimleri” bu çalÕúmanÕn konusunu teúkil etmektedir. özellikle Sovyet hakimiyeti sÕrasÕnda ki sporun durumu ile ba÷ÕmsÕzlÕktan sonra ki sporun durumu araútÕrÕlarak. bu çalÕúmanÕn önemli bir boúlu÷u doldurmada ilk adÕm olmasÕ hedeflenmektedir. Türkiye konumu itibariyle hem Orta Do÷u hem de baúta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazanan ülkeler ile iliúkiler geliútirmeye çalÕúmÕútÕr. Bu kapsamda sportif iliúkilerde önem kazanmaktadÕr. AraútÕrmanÕn çerçevesi. Azeri Sporu’nu her yönüyle incelemek. Türkiye’nin.

yazÕlÕ bilgiler Sovyetler dönemini yaúamÕú olan kiúiler ile yapÕlan mülakatlar ile desteklenmiútir. Bakü’deki Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi ve Ahundov Kütüphanesi ile Türk øúbirli÷i ve KalkÕnma ødaresi (TøKA)’nden yararlanÕlmÕútÕr. Azerbaycan’da Spor. siyasi/idari görevleri olan kiúilerden elde edilecek bilgilerin. AraútÕrma Mülakat Formu. Azerbaycan’da Spor Bilimleri kapsamÕnda Spor Bilimleri üzerine e÷itim veren Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi ve bu alandaki di÷er kuruluúlar incelenmiútir. 7’si olimpik olmayan toplamda 24 spor branúÕnÕn geliúim süreci ve günümüzdeki durumlarÕ üzerinde durulmuútur. spor yazarÕ ve beden e÷itimi ö÷retmeni olan toplamda 20 kiúi ile mülakatlar yapÕlmÕútÕr. økinci bölümde ise. Sovyetler Birli÷i’nde. spor yöneticisi. AyrÕca. AraútÕrma sürecinde. Azeri vakÕf ve dernekler ile Türkiye’de ikamet eden bazÕ Azeri vatandaúlarÕnÕn deste÷i de alÕnmÕútÕr. Sovyet dönemi Azerbaycan’da ve ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde uygulanan devlet politikalarÕ incelenmiútir. Bu nedenle araútÕrmada ba÷ÕmsÕz olan kiúi ve kurumlarÕn deste÷i ile açÕk ve net bilgilere ulaúÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Bu zorluklarÕn baúÕnda araútÕrmanÕn yerinde yapÕlabilmesi için yaúanan ulaúÕm zorlu÷u gelmektedir. AraútÕrma sürecinde birtakÕm zorluklarla karúÕlaúÕlmÕútÕr. Son ana bölümde ise. bu kiúilerin konumlarÕ/angajmanlarÕ nedeniyle gerçe÷in sÕnÕrlÕ ve yanlÕ olmasÕ muhtemeldir. Sovyet dÕúÕ araútÕrmacÕlarÕn çalÕúmalarÕndan da istifade edilmiútir. AyrÕca. Bilimsel bir araútÕrmada. 17’si olimpik. antrenör. Bakü’de spor bilimcisi. internet. AyrÕca.ÇalÕúma. Di÷er önemli bir zorluk ise. ølk bölüm olan Azerbaycan’da Spor kÕsmÕnda. yeterli bilgi toplama ve görüúme sürecinde yaúanan zorluklarlardÕr. AraútÕrma literatür taramasÕ ve mülakat tekni÷i ile yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmada sadece Sovyetler tarafÕndan yayÕnlanan kaynaklarla yetinilmemiú. Azerbaycan Cumhuriyeti Beden E÷itimi ve Spor Kanunu ve Azeri Türkçesi Spor Terminolojisi ile ilgili çalÕúmalarda ekler kÕsmÕnda sunulmuútur. Azerbaycan’da Spor Yönetimi ve Azerbaycan’da Spor Bilimleri olmak üzere üç ana bölümden oluúmaktadÕr. YÕrlardÕr kapalÕ bir sistem içinde yaúayan Azerbaycan halkÕnÕn 4 .

Spor. Azerbaycan’da Spor Yönetimi ve Azerbaycan’da Spor Bilimleri bu çalÕúmanÕn problemati÷ini oluúturmaktadÕr. altÕ bölüm halinde sunulmuútur. AraútÕrmanÕn güvenilirli÷i için ve yapÕlan görüúmelerde yeterli bilgilere ulaúmak için bu güveni sa÷lamak kaçÕnÕlmaz olmuútur. Sovyet Dönemi ve SonrasÕnda olarak incelenen bu üç ana baúlÕk. Bu çalÕúmada spor üç makro düzlemde incelenmiútir.güvenini kazanmak önemlidir. Azerbaycan’da Spor. 5 . birçok yönüyle ve birçok baúlÕkta incelenebilecek bir faaliyettir.

%3-4'ü HÕristiyandÕr (ço÷unlu÷u Rus Ortodoks Kilisesi. spor ile iliúkilendirilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.4’ü Müslüman.wikipedia. kuzeyde Da÷Õstan da÷larÕ. Co÷rafi YapÕ Azerbaycan. Naftalan.1.2 (19:64) iken. Azerbaycan’da Müslüman nüfus oranÕ 1959’da %71. KomúularÕ Gürcistan. %2. Fakat Azerbaycan'da dinsel ba÷lÕlÕk nominal oldu÷u için. günümüzde 86. 1989’da %84. Gence. Bu yapÕlar incelenirken. Mingeçevir. Hankendi. øran. 6 .3. 38º-25º kuzey enlemleri ile 44º-50º do÷u boylamlarÕ arasÕnda bulunur. batÕda Gürcistan ile Gökçe Gölü’nün sahilleri. Azerbaycan’Õn %93. Guba. Rusça.8’i di÷er dinlerden oluúmaktadÕr (10:13). 2005 yÕlÕ verilerine göre.127 km² iken. 21. Para birimi ise Manat’tÕr (10:13). pratikteki taraftar oranlarÕ çok daha düúüktür (www. 2009 yÕlÕndaki resmi rakamlara göre ise halkÕn %96'sÕ Müslüman (ço÷unlu÷u ùii). ùeki. Azerbaycan. Co÷rafi YapÕ. Baúkenti Bakü’dür. 1979’da %82.3’ü Ermeni Ortodoks. Ermenice.5’u Rus Ortodoks. Ülke sÕnÕrlarÕnÕn toplam uzunlu÷u 3660 km’dir (10:15). Türkiye ve Da÷Õstan Özerk Cumhuriyeti’dir (10:13). 4. 4. Ekonomik YapÕ. GENEL BøLGøLER Genel Bilgiler baúlÕ÷Õ altÕnda. SumgayÕt. Ülke Orta Asya. ùuúa ülkenin önemli úehirleridir (106:7). Gürcü Ortodoks Kilisesi ve Malakan). özellikle. Sosyo-Kültürel YapÕ ve Siyasi ve ødari YapÕ baúlÕklarÕ incelenmiútir.2009).2. %1. güneyde Aras nehri ile Karada÷’Õn etekleri ve Lenkeran da÷larÕ.600 km²’dir (75:410). Lezgice ve Gürcüce’de konuúulan diller arasÕndadÕr.org. Ortado÷u ve Ön Asya’nÕn ortasÕnda Kafkas da÷larÕnÕn güneydo÷u yamaçlarÕnda yer almaktadÕr.05. Demografik YapÕ. Azerice’nin resmi dil oldu÷u ülkede. Toplam 60 kaza ve 45 úehir mevcuttur.4. %2. Azerbaycan’Õn 1919’daki ölçümlere göre yüzölçümü 94. Lenkeran. Ermenistan. Azerbaycan øle ølgili Genel Bilgiler Resmi adÕ Azerbaycan Cumhuriyeti’dir. Ali BayramlÕ. Azerbaycan øle ølgili Genel Bilgiler. 1970’de %78.1.7.

do÷uda Hazar Denizi ile sÕnÕrlanmÕútÕr (19:31). Türkiye ile do÷rudan sÕnÕrÕ ancak Nahçivan Özerk Bölgesi ile olan 11 km’lik bölgedir (41:43). Azerbaycan, Nahçivan Özerk Bölgesi ile Da÷lÕk Karaba÷ Özerk Yönetim Birimi’ni de içine almaktadÕr. TopraklarÕnÕn %50’si da÷lÕk alanlardan oluúan Azerbaycan, denizden 657metre yükseklikte bulunmaktadÕr (10:15). Azerbaycan iklimi dünyadaki 11 çeúit iklimden dokuzuna sahiptir (103:38). Azerbaycan, yeraltÕ kaynaklarÕ bakÕmÕndan da oldukça zengin bir ülkedir. Ülke arazisinin %70’i petrol ve do÷algaz rezervleri bakÕmÕndan yüksek potansiyele sahiptir. Üretime baúlanÕldÕ÷Õ yÕllardan itibaren petrol rezervlerinin 2/5’sinden biraz fazlasÕ, do÷algaz rezervlerinin ise 1/5’i tüketilmiútir. Petrol ve do÷algaz yataklarÕ Azerbaycan için, önemli gelir kayna÷Õ olmakla birlikte, ülkeyi büyük güçlerin nüfuz mücadelesinin ortasÕnda bÕrakmaktadÕr (10:16).

4.3. Demografik YapÕ

Azerbaycan’Õn verdi÷i resmi istatistiklere göre 1919 yÕlÕnda nüfusu 4.6 milyon iken, Sovyet istatistiklerine göre 1926 yÕlÕnda 2.3 milyon olarak tespit edilmiútir. Bu yÕlda nüfusun %71’ini Azeriler oluúturmuútur (88:61). Azerbaycan’Õn nüfusu 1940’da 3.3 milyon, 1959’da 3.7 milyon, 1970’de 5 milyon, 1979’da 6 milyon, 1989’da 7 milyon (93:196), 1992’de 7.2 milyon (43:15), 1993’te 7.3 milyon, 1998’de 7.5 milyon (75:401), 2006’da 7.9 milyon (88:34), 2009’da Temmuz ayÕ tahmini nüfus 8.2 milyon (www.cia.gov, 16.05.2009), nüfus artÕú oranÕ ise, 1959-70 yÕllarÕ arasÕnda %2 (10:17), 1990’da %1.6 (19:45), 1994’te %0.9 (106:8), 1995-2000 yÕllarÕ arasÕnda %0.4 (88:43), 2000-2003 döneminde %0.8 (10:17) iken, 2009 yÕlÕnda %0.7 olaca÷Õ tahmin edilmektedir (www.cia.gov, 16.05.2009). Nüfus artÕú hÕzÕndaki bu düúüúün sebepleri, do÷um oranÕnÕn 1990’da 1000 kiúi baúÕna 26.3 iken 2003’te 14’e düúmesi ve 1990’lardaki göçtür. Ölüm oranÕ ise 1990’dan 2005 yÕlÕna kadar sabit kalmÕútÕr (10:17). Günümüzdeki do÷um oranÕ 1000 kiúi baúÕna 17.6 iken, ölüm oranÕ ise 2008 verilerine göre 1000 kiúi baúÕna 8.3’tür (www.cia.gov, 16.05.2009). 1998 yÕlÕna gelindi÷inde nüfusun %30’unu 0-14 yaú grubu, %60’ÕnÕ 15-64 yaú grubu, %10’unu da 65 yaú ve üzeri (88:43) oluúturmakta iken, 2005 yÕlÕnda ise %26.4’ünü 0-14 yaú grubu, %65.7’sini 15-64 yaú grubu, %7.8’ini de 65 yaú ve üzeri oluúturmaktadÕr (10:17). Günümüzde ise, %23.9 0-14 yaú grubunu, %69.4 15-64 yaú

7

grubunu, %6.7 ise 65 yaú ve üzeri yaú grubunu oluúturmaktadÕr (www.cia.gov, 16.05.2009). 2005 yÕlÕnda nüfusun %97’si okuma yazma bilmekte iken (10:17), günümüzde bu oran %98.8’e ulaúmÕútÕr (www.cia.gov, 16.05.2009). Ortalama yaúam süresi 1995’te 69.5 (106:8), 1998’de 68.5 (103:39), günümüzde 66.6’dÕr (www.cia.gov, 16.05.2009). 1998 yÕlÕnda nüfusun %75’i ùii, %25’i Sünni’dir (75:413). 2005 yÕlÕna gelindi÷inde ise nüfusun %70’i ùii, %30’u ise Sünni Müslümanlar’dan oluúmaktadÕr (10:17).

Azerbaycan’da kÕr-kent nüfus de÷iúimi özellikle Sovyet döneminde sürekli kent nüfusu lehinde geliúmiútir. Kent nüfus oranÕ; 1860’da %22, 1926’da %28, 1939’da %36, 1959’da %48, 1970’de %50, 1989’da %53 ve 1991’de %54 olarak tespit edilmiútir. Özellikle úehirsel yerleúmelerdeki sanayi, e÷itim, kültür ve sosyal refah düzeyinin de÷iúme göstermesiyle birlikte, kÕrsal yerleúmelerden úehirlere göçler devam etmiú ve sürekli olarak úehirsel nüfus artmÕútÕr. 1991 yÕlÕna gelindi÷inde, toplam nüfusun %54’ü úehirlerde yaúarken, kÕrsal nüfus oranÕ %46’ya düúmüútür. Bu de÷iúimde, Sovyet rejiminin küçük ölçekli köy yerleúmelerini da÷Õtarak, mevcut nüfusu daha büyük yerleúmelere yerleútirmesi büyük rol oynamÕútÕr (88:65). 1998 yÕlÕnda ise nüfusun %53’ü kentlerde, %47’si kÕrsal alanda yaúamaktadÕr (103:39). 2003 yÕlÕ rakamlarÕna göre nüfusun %51.5’i úehirlerde yaúamaktadÕr. 2008 verilerine göre nüfusun %52’si kentlerde yaúamaktadÕr (www.cia.gov, 16.05.2009).

Azerilerin yarÕya yakÕnÕnÕn yaúadÕ÷Õ kÕrsal kesimdeki nüfus artÕúÕ daha yüksektir. 2005 yÕlÕnda nüfusun %91’ini Azerilerin (Azerbaycan Türklerinin) oluúturdu÷u ülkenin en önemli özelliklerden biri, pek çok etnik grubu bünyesinde barÕndÕrÕyor olmasÕdÕr. ÇarlÕk RusyasÕ ve Sovyetler Birli÷i’nin nüfus ve göç politikalarÕ sonucunda Azerbaycan’a yerleúen Ruslar, ülkedeki (Lezgilerden sonra) ikinci büyük azÕnlÕk grubunu oluúturmaktadÕr. 1939 yÕlÕ RuslarÕn Azerbaycan’da en yüksek oranda bulundu÷u yÕldÕr. 1939 yÕlÕnda RuslarÕn toplam nüfus içindeki oranÕ %16.5’tir (10:17,18). 1990 yÕlÕna gelindi÷inde RuslarÕn oranÕ %7.9’a düúmüútür (106:7). 1998 yÕlÕnda nüfusun %87’si Azeri, %3.5’i Rus, %3’ü Ermeni, %6.5’i ise di÷er milletlerden oluúmaktadÕr (75:410). Karaba÷ sorunu Ermenilerin büyük çapta

8

Ermenistan’a göç etmesi sonucunu do÷urdu÷u için gerek Bakü’de gerekse SumgayÕt’taki Ermeni nüfusu çok azalmÕútÕr (42:100,101). RuslarÕn Azerbaycan’dan ve di÷er eski Sovyet ülkelerinden Rusya’ya göç hÕzÕ son 20-30 yÕlda artÕú göstermiútir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, ba÷ÕmsÕzlÕktan sonra ülkede yaúanan çatÕúmalar ve savaúlardÕr. Bir baúka nedeni ise, Azerbaycan’da yaúayan RuslarÕn, Sovyetler Birli÷i döneminde sosyo-ekonomik alanda elde ettikleri üstünlükleri yavaú yavaú kaybetme trendine girmiú olmalarÕdÕr. Tüm bu nedenlerden dolayÕ 1999 yÕlÕnda yapÕlan sayÕmlara göre Rus nüfus oranÕ %1.8’e düúmüútür. RuslarÕn do÷um oranÕ yaúadÕklarÕ ülkelerin yerli halkÕnÕn do÷um oranÕndan her zaman daha düúük olmuútur (10:18). Günümüzde Rus nüfus oranÕ 1.78’dir (www.wikipedia.org, 16.05.2009).

4.4. Ekonomik YapÕ

Azerbaycan ekonomisi büyük ölçüde 70 yÕl boyunca içinde bulundu÷u Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli÷i (SSCB)’nin ekonomik planlamalarÕyla

úekillendirilmiútir (10:22). Bu süreçte, Azerbaycan çevresindeki dünyadan ve son derece yapay bir úekilde do÷al evriminden uzaklaúmÕútÕr. Gerek Rusya ile gerekse di÷er cumhuriyetler ile ekonomik iliúkilerin özelli÷ini bozan ve pazar güçlerini baskÕ altÕna alan bir ekonomik sistem uygulanmaya baúlanmÕútÕr (105:95). Bu nedenle 1991 yÕlÕnda ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazandÕ÷Õnda, Azerbaycan komünist sistemin bÕraktÕ÷Õ pek çok ekonomik problemle yüz yüze gelmiútir. Sovyetler Birli÷i, ülkeyi oluúturan cumhuriyetleri entegre etmeye çalÕúmÕútÕr. Böylelikle hem ülkelerin kendi kendine yeterli olmamasÕ sa÷lanarak Sovyetlerin gelece÷i güvence altÕna alÕnmÕú, hem de daha verimli bir üretim sa÷lanmÕútÕr. Bu do÷rultuda Azerbaycan, merkezi planlama neticesinde bir tarÕm ülkesi haline getirilmiútir. Sanayi ise aynÕ stratejiye ba÷lÕ olarak kendi kendine yetersiz kÕlÕnarak büyük ölçüde di÷er cumhuriyetlere ba÷ÕmlÕ hale getirilmiútir. Bu nedenle ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazanmasÕnÕn ardÕndan Azerbaycan, komünist ekonomiyle uzun süre yönetilmiú di÷er ülkelerde oldu÷u gibi, pek çok alanda sorunlarla karúÕ karúÕya kalmÕútÕr. Fiyatlar hÕzla artmÕú, enflasyon yükselmiútir. Demokratik sisteme geçiú sÕrasÕnda ortaya çÕkan siyasi istikrarsÕzlÕk ve çekiúmeler, 1988 yÕlÕnda Ermenistan ile baúlayan Karaba÷ sorununun yarattÕ÷Õ savaú

9

durumu, zaten zor durumda olan ekonomiyi olumsuz yönde etkilemiútir. BunlarÕn yanÕ sÕra Sovyetler Birli÷i’nin da÷ÕlmasÕyla Ba÷ÕmsÕz Devletler Toplulu÷u (BDT) pazarlarÕnÕ da kaybetmesi Azerbaycan’Õn dÕú ticaretini dar bo÷aza sürüklemiútir (10:22,23).

Azerbaycan Hükümeti Ekonomik Reform ProgramÕ çerçevesinde, Haziran 1991’de “Ekonomik Ba÷ÕmsÕzlÕk Temeli HakkÕnda Kanun”u çÕkararak serbest piyasa ekonomisine geçiú sürecinde ilk adÕmÕ atmÕútÕr. “Toprak Kanunu” ile çiftçilerin toprak sahipli÷i yasal temele oturtulmuútur. Bu süreçte bunlar gibi daha birçok kanun çÕkarÕlmÕútÕr (106:14). Küresel ekonomiye entegre olmak ve yabancÕ sermayeyi çekebilmek için 1992 yÕlÕnda UluslararasÕ Para Fonu (IMF)’na üye olmuú, 1994 sonlarÕnda IMF ile görüúmeler baúlatÕlmÕú, IMF ile yapÕlan görüúmelerden sonra, esas amacÕ enflasyonun düúürülmesi ve manatÕn de÷erinin sabitleútirilmesi olan program 1995 yÕlÕnda uygulamaya konulmuútur. Da÷Õlma ve savaú sonrasÕnda ortaya çÕkan sorunlar nedeniyle milli gelirin büyüme hÕzÕ birkaç yÕl boyunca negatif de÷erlerde seyretmiú, enflasyon dört haneli rakamlara çÕkmÕútÕr. Milli gelirin büyüme hÕzÕ 1993’te % -23.1, 1994’te % -19.7, 1995’te % -11.8 olarak kaydedilmiútir. MayÕs 1994’te Ermenistan ile gerçekleútirilen ateúkes sonrasÕnda ancak 1996 yÕlÕnÕn ikinci yarÕsÕndan itibaren büyüme baúlamÕú, %1.3’lük pozitif büyüme hÕzÕna ulaúÕlmÕútÕr. Milli gelirin büyüme hÕzÕ 1997’de %5.8, 1998’de %10, 1999’da %7.4, 2000’de %11.4 olmuútur. 2004 yÕlÕnda ise bu oran %9.8 olarak gerçekleúmiútir. Büyümenin en önemli nedeni, petrol ve ba÷lÕ sektörlerdeki yabancÕ yatÕrÕmlar olmuútur. Topraktaki özelleútirmenin kÕsmi olarak devam etmesine ra÷men tarÕm sektöründe de pozitif büyüme gerçekleúmiútir (10:23,24). Milli gelir, 2006’da %30.5, 2007’de %23.4, 2008’de ise %11.6 oranÕnda büyüme göstermiútir (www.cia.gov,

16.05.2009).

Ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn ilk yÕllarÕnda çok yüksek de÷erlere ulaúan enflasyon, 1995’te baúlatÕlan istikrar programÕ sonrasÕnda iniúe geçmiútir. 1991’de %329.7 olan enflasyon, 1992’de %1672.4, 1993’te %1129.1, 1994’te %1666.5 olmuútur. 1995’te %411.8, 1996’da %19.8 olan oran, 1997’de %3.6’ya, 1998’de -0.8’e, 1999’da 8.6’ya düúmüútür. 2004 yÕlÕ enflasyonu ise %4.6 olmuútur (10:24). 2008 yÕlÕ

10

192).800 dolar olmuútur (10:24). yazarlar ideolojik propaganda araçlarÕ haline getirilmek istenmiútir (10:30.2009). AyrÕca.05. Komünist Parti’yi desteklemeyen yazar ve aydÕnlar cezalandÕrÕlmÕú. 2004 yÕlÕnda 3. 2001 rakamlarÕna göre nüfusun %17’si aúÕrÕ derecede fakirdir.31). özellikle Stalin döneminde baskÕlar had safhaya ulaúmÕútÕr. Nüfusun hemen hemen yarÕsÕ. ùiirsellik tek baúÕna ve çok güçlü bir biçimde belirgin bir Azeri özelli÷idir (42:201).cia. yüzyÕlÕn baúlarÕnda Azerbaycan halkÕnÕn ço÷u yoksulluk sÕnÕrÕnÕn altÕnda yaúamaktadÕr. Azerbaycan topraklarÕnda önemli alim ve úairler yetiúmiútir. konaklama ve iú gibi imkanlar devlet tarafÕndan karúÕlanmÕútÕr.5. II. 21.cia. e÷itim. BunlarÕn baúÕnda Nizami Gencevi ve Fuzuli gelmektedir. Sovyet döneminde halkÕn %80’i orta sÕnÕfÕ oluúturmuútur. 2007 yÕlÕnda 8100$.enflasyon oranÕ %21. 16. ülkenin zengin petrol kaynaklarÕna ra÷men fakirlik sÕnÕrÕnÕn altÕnda yaúamaktadÕr ve ülkedeki gelir da÷ÕlÕmÕnda adaletsizlikler mevcuttur. Sosyo-Kültürel YapÕ Azerbaycan’da önemli kültürel faaliyetlerin eskiden beri var oldu÷unu. 70 yÕllÕk Bolúevik rejimi altÕnda.2009).gov.gov. Ülkede kiúi baúÕna düúen milli gelir 1998 yÕlÕnda 317$ (103:41) iken. Muhammed Hüseyin ùehriyar ve Bahtiyar Vahapzade’de Azerbaycan’Õn önemli úairleridir. YÕllar içinde ekonomide gerçekleúen görece iyileúmeye ra÷men halk hala ekonomik sÕkÕntÕlar içerisindedir. Yönetici elitler iú dünyasÕnda tekel oluúturmakta ve zenginlikten paylarÕnÕ fazlasÕyla almaktadÕr (10:24).6 olarak gerçekleúmiútir (www. 2008 yÕlÕnda ise 9000$ olmuútur (www. 4.05. Dünya SavaúÕ sÕrasÕnda 600 bin AzerbaycanlÕ 11 . Azerbaycan ba÷ÕmsÕzlÕktan sonra kapitalizm ile tanÕúÕnca birçok sosyal ve ekonomik problemle karúÕ karúÕya kalmÕútÕr (93:191. bunlar arasÕnda edebiyat ve özellikle úiirsellik ve opera-balenin öne çÕktÕ÷Õ görülmektedir. Kiúi baúÕna düúen gelir 2006 yÕlÕnda 6600$. 16. yüzyÕlÕn baúÕnda gerçekleúen Bolúevik Devrimi ile Azeri edebiyatÕ darbe almÕútÕr. 20. Azerbaycan’da. Günümüzde bu problemlerin birço÷u devam etmektedir. Sovyet döneminde sa÷lÕk.

TanrÕ düúüncesini “düúünülemez bir rezillik” olarak kÕnamÕútÕr. Azerbaycan’Õ milli kökünden koparmak amacÕyla iki defa alfabesi de÷iútirilmiútir. Marx dini “halkÕn afyonu” olarak kötülemiútir. dini ve bölgesel bütün önderleri sürgün. 1930’lu yÕllarda tarihe “büyük temizlik” adÕyla geçecek olan. bu orandaki aydÕn ve yetiúmiú insan kaybÕ. emperyalist ülkelere hizmet gibi suçlamalarla tasfiye ederken. ölüm ve hapis cezalarÕna çarptÕrmÕútÕr (110:133). Bu yÕllarda 3 milyon nüfusa sahip Azerbaycan için. ülkenin sosyo-kültürel hayatÕna darbe vurmuútur. Stalin yönetimi. Dini kurumlar ona göre “sömürüyü korumaya ve emekçi sÕnÕfÕnÕn uyuúturulmasÕna hizmet eden burjuva reaksiyonunun 12 . en kültürlü kiúiler. bu kiúileri Azerbaycan halkÕna önderlik etmesinler diye öldürtmüútür.20. Komünist Partisi içindeki muhaliflerini devrim düúmanlÕ÷Õ. Yo÷un baskÕlar altÕnda olan halk úehitlerinin ismini dahi a÷ÕzlarÕna alamamÕú. Bundan daha önemlisi. Stalin. Panislamist diye öldürmüúlerdir. Stalin. Bu kapsamda 1937-38 yÕllarÕnda Azerbaycan aydÕnlarÕ Stalin tarafÕndan cezalandÕrÕlmÕú ve eski kitaplar yakÕlmÕútÕr. Lenin ise. (11:11. Her akÕllÕ ve zeki insanÕ Pantürkist. Proleterya enternasyonalizmi adÕ altÕnda 70 yÕllÕk bir RuslaútÕrma siyaseti güdülmüútür. 1936. Stalin 26 bin aydÕnÕ öldürmüú. Rus olmayan. alanlar ise Pantürkist diye suçlanÕp öldürülmüúler veya Sibirya’ya sürgüne gönderilmiúlerdir. kaçamayan ya da razÕ olmayanlar infaz ya da sürgünle temizlenmiúlerdir (105:196). kültürel bakÕmdan elit katliamÕ olmuútur. “halk düúmanÕ” olarak damgalanmÕú pek çok kimsenin tutuklanmasÕ ve yargÕlanmasÕ emredilmiútir (112:13). Stalin korkak bir nesil yetiútirtmiútir.74). 1937 ve 1938 yÕllarÕnda.21. kendisine ve rejime muhalif olan veya muhalefet potansiyeline sahip olan siyasi. gidemeyen. 1918-1920 arasÕndaki Milli Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye’ye ve Avrupa’ya çok fazla ö÷renci göndermiútir. en iyi e÷itim görmüú. Stalin zamanÕnda mezar taúlarÕ parçalanmÕútÕr. 56 bin aydÕnÕ ise tutuklamÕú ve Sibirya’ya sürgüne göndermiútir.73. gizli servisçe tamamen elenmiú.genç hayatÕnÕ kaybetmiútir (11:11). Türk gruplarla ilgili tasfiyelerde Panturanizm. Pantürkizm ve Türkiye casuslu÷u gibi kavramlarÕ kullanmÕútÕr (17:440). Çar ve Sovyet rejimleri süresince etnik temizlik yapÕlmÕútÕr.

1980’li yÕllara gelindi÷inde. RusçanÕn yeniden önem kazanmasÕ. etnik enstitülerin kurulmasÕ ve etnik kültürün -siyasi yönü hariç. “Milli dillerin geliútirilmesi. kuruluúunun ilk on yÕlÕnda büyük çapta etnik bir temele dayanarak yeni düzenlemeler gerçekleútirmiú ve 1930’lu yÕllara gelindi÷inde Sovyet hükümeti. hükümet insanlarÕn derin ve köklü inançlarÕnÕ engelleyememiútir (112:27). ulusal destanlarÕn kahramanlarÕnÕn (örne÷in. etnik cumhuriyetlere bölünmüútür. Sovyetlerde Türk uluslarÕ arasÕnda iletiúimi azaltmak amacÕyla dil ve alfabe reformlarÕ yapÕlmÕútÕr. yurdundan de÷iúik bölgelere sürgünü ve yine milyonlarca insanÕn sömürü amacÕyla Türk ülkelerine yerleútirilmesiyle devam etmiútir (19:60. Bütün bu faaliyetler içinde dinin hiçbir rol oynamamasÕna özen gösterilmiútir. ÇarlÕk RusyasÕ’nda 1913 yÕlÕnda cami sayÕsÕ 26. Rusya’da. 1920’lerde bazÕ cumhuriyetlerde yerel liderlerin de÷iútirilmesi ile baúlayan tasfiye hareketi. Çok uluslu karmaúÕk bir nüfusu bir arada tutmayÕ amaçlayan Sovyetler Birli÷i sistemi oldukça özgün bir 13 . Bu yaklaúÕm “böl ve yönet” ilkesinin uygulamaya geçirilmiú örneklerini teúkil etmektedir (105:45). øslam.organlarÕ” olmuúlardÕr (57:150). 1935 yÕlÕndan itibaren ise Sünni ve ùii camileri sistemli bir biçimde kapatÕlmaya baúlanmÕútÕr. Ulusal güvenlik ve askeri konularda ayrÕcalÕklar yapÕlmÕú.61). SSCB. 1980’li yÕllara gelindi÷inde bu sayÕ 1000’lere düúmüútür (35:163). 40 yÕldan çok süren yo÷un bir propagandaya ra÷men. 1988 yÕlÕna gelindi÷inde ise. Rus kökenli olmasÕna dikkat edilmiútir.geliútirilmesi” için bütçeden büyük fonlar ayÕrmÕútÕr.279 (57:154) iken. milyonlarca insanÕn. aynen 1917 yÕlÕndan önceki dönemlerdeki gibi safiyetini korumuútur (31:25). Azerbaycan’da Dede Korkut) kitaplardan çÕkarÕlmasÕ. Türk co÷rafyasÕ. 1920’den önce Azerbaycan’da 2000 kadar cami ile 786 mektep ve medrese bulunmasÕna ra÷men 1928 yÕlÕnda yapÕlan bir araútÕrmada cami sayÕsÕnÕn 1369’a düútü÷ü tespit edilmiútir. Bu yÕllarda Stalin tarafÕndan RuslaútÕrma çalÕúmalarÕ hÕzlanmaya baúlamÕútÕr. idari tayinlerde Slav ÕrkÕndan. e÷itimin bunlarla yapÕlmasÕ. özellikle økinci Dünya SavaúÕ’ndan sonra da Sovyet zaferi ve kahramanlÕ÷ÕnÕn Rus halkÕna mal edilmesi ve ÇarlÕk Rusya tarihinin olumlanmasÕ gibi birtakÕm kültürel ö÷eler öne çÕkmÕútÕr. bölgenin do÷al özelliklerine uygun olmayan úekilde düzenlenmiú. Kalan camilerin hemen hepsi 1935-1938 yÕllarÕ arasÕnda kapatÕlmÕútÕr (110:154). Azerbaycan’da toplam 18 cami bulunmaktadÕr (24:158).

her alanda oldu÷u gibi e÷itim alanÕnda da uzun süre Sovyetler Birli÷i’nin etkisi altÕnda kalmÕú ve ba÷ÕmsÕzlÕk sonrasÕnda kendi e÷itim programÕnÕ geliútirmeye çalÕúmÕútÕr. Sovyetler Birli÷i döneminde ise Azerbaycan’da e÷itim. ÇarlÕk Rusya’sÕ döneminde ortaokullarda Azerice e÷itim yapÕlmasÕ ve Azerice e÷itim yapan üniversitelerin kurulmasÕ yasaklanmÕútÕr. ancak tek tip olan bu kitaplarda de÷iúiklik yapmak imkansÕz hale gelmiú. di÷er tarafta federal yapÕ ve idari sistem etnik temelde örgütlenmiútir. 19. ÇarlÕk döneminde müslüman Türk halkÕ önce zorla 14 . Sovyet öncesi Azerbaycan’Õnda çocuklara beú yaúÕndan baúlayarak medreselerde øslami e÷itim verilmiútir. Sovyet istatistiklerine göre SSCB döneminde okuma yazama oranÕ 10-15 yÕl içinde %100’e çÕkmÕútÕr (10:32). Azerbaycan’daki yüksek okullarda da ö÷renim dili Azerice olmuú ve Rusça ikinci planda kalmÕútÕr. Sovyetler.modele dayanmaktadÕr. Ancak. Lenin-Stalin-Kruúçev-Brejnev dönemlerinde izlenen kültür politikalarÕnda bazÕ önemli de÷iúimler olmakla birlikte genelde etnik-ulusal tarih ve kültürün Sovyet ö÷retisi dÕúÕna çÕkmasÕ ve 1917 öncesine dönmesi engellenmiútir (42:37-39). AynÕ zamanda Sovyet sistemi Komünist Partisi vasÕtasÕyla federal yapÕyÕ sürekli zorlayan aúÕrÕ merkeziyetçi bir siyasi rejime dayanmÕútÕr. devlet kademelerinde Rusça dÕúÕndaki dillerin kabul görmemesi Rusça’yÕ baskÕn hale getirmiú. yüzyÕlÕn sonlarÕnda medrese e÷itiminin yerini seküler okullar almaya baúlamÕútÕr. Azerbaycan. özellikle Türkleri RuslaútÕrmak için daha yo÷un çaba göstermiútir. merkezi sistem tarafÕndan standardize edilmiú. Rusça ikinci bir dil olarak ö÷renilmiútir. özellikle kadÕnlar arasÕnda çok düúük kalmÕútÕr. Bu dönemde Azerice okuyup yazabilenlerin oranÕ. bu yolla güçlü bir Marksist-Leninist propaganda yapÕlmÕútÕr. Bir tarafta Marksist-Leninist bir enternasyonalizm do÷rultusunda uluslar üstü bir Sovyet toplumu ve vatandaúÕ yaratÕlmaya çalÕúÕlmÕú. dolayÕsÕyla ders programlarÕna dini ve milli kimlik yansÕtÕlamamÕútÕr. AyrÕca Rusça e÷itim veren okullarÕn kalitesi daha yüksek olmuútur (10:32.33). Tüm Sovyetler Birli÷i co÷rafyasÕnda bilimsel geliúmeleri takip eden ders kitaplarÕ okutulmuú. Azerice ve di÷er diller Rusça seviyesine yaklaúamamÕúlardÕr. Sovyet döneminde ö÷rencilerin kendi dillerinde e÷itim almalarÕna ve kültürlerini geliútirmelerine izin verilmiútir (42:33).

2178 doktor olmaya aday kiúi bulunmaktadÕr. ølk ve orta dereceli okullarda yaklaúÕk 1.1’ini oluúturmuútur (www.05. Sorun nedeniyle 100 bin ö÷renci ve 10 bin ö÷retmen mülteci durumuna düúmüú ve kamplarda yaúamaya baúlamÕútÕr (10:33).000.hÕristiyanlaútÕrÕlmak ve böylece RuslaútÕrÕlmak istenmiútir.450.101). 17 adet yüksek ö÷renim kurumu bulunmaktadÕr. Bakü ve Hazar Üniversiteleri’nin yanÕnda. Ülke de beyin göçüde yaúanmaktadÕr. 4326 tane de ortaokul bulunmaktadÕr (42:158). medya ve ülkenin önde gelen bazÕ aydÕnlarÕ sürekli propaganda yapmÕúlardÕr (38:38-47). Azerbaycan Bilimler Akademisi’nin 16 bilimsel araútÕrma merkezi bulunmaktadÕr (19:69. 2005 yÕlÕna gelindi÷inde ise.000. özel e÷itim kurumlarÕnda 61. Azerbaycan ekonomik yetersizliklerden dolayÕ e÷itim sisteminin ÕslahÕnda güçlükler yaúamaktadÕr.000. 337 doktor. 4296 araútÕrmacÕ. 25 yaú üzerindeki toplam nüfusun %10’undan fazlasÕ yüksek ö÷renim mezunu olmuútur. 16. genel e÷itim kurumlarÕnda 1.70. yüksek e÷itim kurumlarÕnda ise 100. 1989 yÕlÕ itibari ile de. 2003 yÕlÕ verilerine göre e÷itime yapÕlan harcama Gayri Safi Milli HasÕla’nÕn %3. Bu metod istenilen neticeyi vermeyince kültür yoluyla RuslaútÕrÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Bu metodun en önemli aracÕ da dil olmuútur. 28 devlet üniversitesi ve 17 özel 15 .2009). Azerbaycan Bilimler Akademisi’nde 1988 yÕlÕnda.000 ö÷renci bulunmaktadÕr.3’ünü (10:33). 1990-91 ö÷retim yÕlÕnda ise. Dil üzerinde sürekli oynanmÕú ve Rusça’nÕn yaygÕnlaúmasÕ için Parti.cia.357. E÷itime ayrÕlan bütçe oldukça düúüktür. ülkede 2676 ilkö÷retim okulu. 1994-95 ö÷retim yÕlÕnda ise yüksek ö÷retimdeki ö÷renci sayÕsÕ 89. Bunlardan en büyü÷ü Azerbaycan Petrol ve Kimya Enstitüsü’dür.100 ö÷renci ö÷renim görmüútür (88:65). 18 yüksekokul ve bir de özel bir enstitü bulunmaktadÕr. yüksek ö÷retimde ise 105. 1994 yÕlÕnda Azerbaycan’da 42 teknik okul. 2006 yÕlÕnda ise e÷itime yapÕlan harcama Gayri Safi Milli HasÕla’nÕn %2.gov. 1998 yÕlÕnda üniversite sayÕsÕ 19 olmuútur (75:413).100’e düúmüútür (106:8). 107 akademi üyesi. 4521 adet ilk ve orta dereceli okul. Karaba÷ sorunu ile birlikte Karaba÷ dÕúÕnda Ermenilerce iúgal edilen topraklar sebebiyle ülke 700’den fazla e÷itim kurumunu kaybetmiútir ki bu sayÕ toplam okul sayÕsÕnÕn beúte birine eúittir. 26 yüksek okul ve üniversite. AyrÕca. 170’e yakÕn teknik lise. Azerbaycan’da 1989-90 ö÷retim yÕlÕ içerisinde. %58’i ise orta ö÷renim görmüútür (88:65).

Daha sonra. Fakat 27 Nisan 1920’de Bolúevik ordularÕ Azerbaycan’Õ iúgal etmiúlerdir (17:634). Bolúevik ihtilalinden sonra 28 MayÕs 1918’de Azerbaycan’da Azerbaycan Türk Cumhuriyeti kurulmuútur. 10 Temmuz 1918 yÕlÕnda Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin ilk Anayasa’sÕ kabul edilmiútir.6. 4. Fransa. Siyasi ve ødari YapÕ ÇarlÕk RusyasÕ. Bolúeviklerin lideri olan Lenin. sosyalizm kurulmuú ve Marksist teori “Sosyalist anayasal sistem” ile uygulanmaya konulmuútur. her 10 bin kiúiden sadece 29’u üniversite mezunudur. 15 yaú üzeri nüfusun yalnÕzca %59’u dokuz yÕllÕk e÷itim görmüútür ki. SSCB dönemindeki 15 ittifak cumhuriyetinden biri de Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’dir (37:12). 31 Ocak 1924 tarihinde kabul edilen yeni Anayasa ile Sovyetler Birli÷i resmen kurulmuútur. AyrÕca yurt dÕúÕnda ABD. SSCB 2 AralÕk 1922’de ilk kuruluúunu gerçekleútirmiútir. Beyannamenin birinci maddesinde sosyalist sistemin amacÕ: “ønsanÕn insanÕ her türlü sömürmesine son vermek. Türkiye gibi çeúitli ülkelerde okuyan yaklaúÕk 4000 Azeri ö÷renci bulunmaktadÕr. Azerbaycan 1922-1936 yÕllarÕ arasÕnda Kafkas ötesi Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti’nin bir üyesi olmuú. toplumun sosyalist teúkilatlarÕnÕ kurmak ve sosyalizmi bütün ülkelerde zafere ulaútÕrmak” úekilde ilan edilmiútir.8). bu oran Sovyetler Birli÷i döneminde %90 düzeyine çÕkmÕútÕr. Ba÷ÕmsÕzlÕk sonrasÕnda e÷itim standartlarÕnda düúüú gözlenmektedir. toplumun sÕnÕflara bölünmesini tamamen ortadan kaldÕrmak. Sovyetler Birli÷i 1957 yÕlÕna gelince 15 cumhuriyetten oluúan federe bir devlet haline gelmiútir (41:7. øngiltere. mutlak bir monarúi ile yönetilmiútir. Japonya. Daha önce kabul edilen “Emekçi ve Sömürülen HalkÕn Haklar Beyannamesi” yeni Anayasa’nÕn baúlangÕç bölümüne konulmuútur. 19. Marksizm-Leninizm olarak tanÕnmÕútÕr. yüzyÕlÕn baúlarÕnda. tüm sömürenleri acÕmadan ezmek. Nüfus içindeki üniversite mezunu sayÕsÕ da 1990-2002 yÕllarÕ arasÕnda yarÕ yarÕya düúmüútür. 4000 civarÕnda yabancÕ ö÷renci de Azeri üniversitelerinde okumaktadÕr (10:33. Rusya’da 7 KasÕm 1917’de gerçekleútirilen ve Rus takvimine göre “Ekim Devrimi” diye adlandÕrÕlan devrim sonucu. Marksizmi ÇarlÕk Rusya’da uygulamaya koyduktan sonra. Sovyet Marksizmi. Zorunlu e÷itim süresi 11 yÕldÕr. 1936’dan 16 .34).üniversite bulunmaktadÕr.

kapitalist ekonomik modelin tasfiyesine. seçim sistemi ve Anayasa’nÕn 2/3 oy çogunlu÷u ile Yüksek Sovyet tarafÕndan de÷iútirilebilece÷i Anayasa’da belirtilmiútir. AyrÕca sosyalist sanayinin kurulmasÕ. Bu Anayasa’da devlet. “iúçilerin. oradan da özerk cumhuriyetlere. sosyal güvenlik gibi haklara geniú yer verilmiú. 7 Ekim 1977 tarihinde Sovyetler Birli÷i’nin yasama organÕ olan.18). cumhuriyetin tüm 17 . “eúit haklara sahip Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri’nin serbestçe kabul ettikleri birli÷e dayanan federal devlet” olarak tanÕmlanmÕútÕr. sosyalist mülkiyet anlayÕúÕnÕn toplumun temeli olarak kabul edilmesi amaçlanmÕútÕr. devletin ekonomik temeli. Bu model. Fakat bu onlarÕn politik haklar kazanmasÕ manasÕna gelmemiútir (37:17. Yüksek Sovyet’in VII. Birli÷in son Anayasa’sÕ kabul edilmiútir. köylülerin ve aydÕnlarÕn. Anayasa’da devlet úekli. Sovyetler Birli÷i’nin anayasal sürecinin en önemli aúamalarÕndan biri de 5 AralÕk 1936 tarihli. ola÷anüstü toplantÕsÕnda. Sovyetler Birli÷i AnayasasÕ úeklen de olsa Sovyet cumhuriyetlerine istedikleri takdirde SSCB’den ayrÕlma hakkÕ vermiútir (63:85). üretim araçlarÕndan özel mülkiyetin kaldÕrÕlmasÕna ve insanÕn insan tarafÕndan sömürülmesine son veren sosyalist ekonomik modele dayanmaktadÕr. federe cumhuriyetlere. müúterek yaúamanÕn baúka formülünü bulmuúlardÕr. “Stalin AnayasasÕ”dÕr.sonra da Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adÕnÕ almÕútÕr (19:34). “iúçilerin ve köylülerin sosyalist devleti”. özerk vilayetlere ve özerk bölgelere kadar uzanan aúamalÕ bir yapÕdÕr. ifade. devrim karúÕtÕ güçlerin ortadan kaldÕrÕlmasÕ. 1936 AnayasasÕ’nÕn öngördü÷ü federal devlet modeli çok uluslu ve aúamalÕ federal yapÕyÕ içermiútir. federal düzeyden baúlayan. batÕlÕ anlamda gerekli güvencelere ba÷lanmamÕútÕr. dil ve dinlere mensup milletlere ancak kendi dillerini ve kültürlerini yaúatma imkanÕ sa÷lanmÕútÕr. Sovyetler Birli÷i’ndeki de÷iúik Õrk. Anayasa temel hak ve özgürlüklere yer verirken daha çok sosyal ve ekonomik haklar üzerinde durmuútur. Bu Anayasa’da sosyalist devlet sisteminin özellikleri açÕkça ortaya konmuútur. Anayasa’ya göre. ÇarlÕk devrinde bütün milletler merkezi idareye boyun e÷miú ve her türlü hak-hukuktan mahrum iken. buna karúÕn din. Devletin yapÕsal özellikleri yanÕnda vatandaúlarÕn hak ve sorumluluklarÕ. Stalin’in ölümünden sonra 1936 AnayasasÕ’nda birçok de÷iúiklikler yapÕlmÕútÕr. Bolúevikler milletlere kendi arzularÕnÕ kendileri tayin etme hakkÕ vermeden. basÕn ve toplantÕ gibi özgürlükler. dinlenme. ÇalÕúma.

Sovyetler Birli÷i döneminde devlet sisteminin en belirgin özelli÷i. yönetim kadrolarÕnÕn atanmasÕ ve seçilmesini denetlemektedir. Sovyet halkÕnÕn büyük kuruculuk faaliyetine önderlik eder. komünizmin zaferi u÷runa yapÕlan mücadeleye planlÕ ve bilimsel özellikler aúÕlar”. 1932 yÕlÕnda ise Bolúevik isimi terk edilerek. SSCB AnayasasÕ’nÕn 6. Parti. maddesinde. devlet organlarÕ yanÕnda toplumsal yaúamÕn tüm alanlarÕnda etkili olmuútur. Yüksek Sovyet’in BaúkanÕ yasalar gere÷i Devlet BaúkanÕ olmasÕna ra÷men. Rusya’da Ekim ihtilalinde üstün çÕkan Bolúevikler Partisi. Bu bütünlü÷ü korumak için kendisini. “Marksizm-Leninizm ö÷retisi ile silahlanmÕú Komünist Parti. Komünist Parti’nin toplumun önderi ve yönlendirici gücü oldu÷u úeklinde ifade edilmiútir. iúçi sÕnÕfÕnÕn koruyuculu÷unu yapmakta. Anayasa’nÕn öngördü÷ü devlet sisteminde kuvvetler ayrÕlÕ÷Õ ilkesine yer verilmemiútir. Sovyetler Birli÷i Komünist Partisi tarafÕndan oluúturulmuútur (41:8. 18 . Yürütme yetkisi ve görevi Yüksek Sovyet tarafÕndan seçilen Bakanlar Kurulu tarafÕndan yerine getirilmiútir. Devletin tüm siyasi yapÕlanmasÕ.9). toplumun geliúmesinin ana perspektifini. Komünist Parti tek parçalÕ bir örgüttür. mülkiyet iliúkilerini belirlemekte. 1924 yÕlÕnda Sovyetler Birli÷i Komünist (Bolúevik) Partisi. demir gibi proleterya disiplini altÕnda birleúmiú militan bir teúkilat” olarak tanÕmlamÕútÕr. SSCB’nin iç ve dÕú siyasetini belirler. bu yetkiler fiilen Komünist Partisi Merkezi Komitesi’nin Genel Sekreteri (partinin baúÕ) tarafÕndan kullanÕlmÕútÕr. “úuurlu.milletlerinden olan emekçilerin ve tüm halkÕn devleti” olarak tanÕmlanmÕútÕr. sadece Sovyetler Birli÷i Komünist Partisi adÕnÕ almÕútÕr (37:19). dikey yetki devri söz konusudur. YargÕ organÕ ba÷ÕmsÕz olmamÕú ve di÷er devlet organlarÕ gibi Parti örgütünün kontrolünde olmuútur. Anayasa’da geçerli olan bu ilke dolayÕsÕyla. Anayasa’ya göre. toplumda. tek partili siyasal yapÕlanmadÕr. Partinin bu tekelci özelli÷i. Komünist Parti ilk kez 1898 tarihinde Minsk’te yapÕlan bir kongrede kurulmuú ve daha sonra Lenin ve arkadaúlarÕnÕn gayreti ile 1912 yÕlÕnda Bolúevik (ço÷unluk) ve Menúevik (azÕnlÕk) olmak üzere ikiye ayrÕlmÕútÕr. Sovyetler devlet sisteminde Parti örgütü. Sovyetlerde toplumsal yaúamÕn tüm alanlarÕnda alÕnacak kararlarda Parti otoritesi hakim olmuútur. Devlet organlarÕ arasÕnda yatay bir yetki paylaúÕmÕ de÷il.

“demokratik merkeziyet olarak adlandÕrÕlan úu ilkelere yer verilmiútir: 1.Güçlü parti disiplini. Bu eleútiri.Her üst kademe organÕnÕn kararÕnÕn alt kademe organlar için ba÷layÕcÕ olmasÕ.11). Bu hiyerarúik özellikten dolayÕ devlet yönetimi ve toplumsal yaúamÕn tüm alanlarÕ. KararlarÕn eleútirisi yalnÕzca en üst mevkide bulunan yönetici tarafÕndan yapÕlabilir. Sovyetler Birli÷i Komünist Partisi. azÕnlÕ÷Õn mutlak suretle ço÷unlu÷a tabi olmasÕ. SSCB Komünist Partisi’nin bir úubesi durumundadÕrlar (37:121). Parti organlarÕnÕn aldÕ÷Õ kararlarÕ de÷il. SSCB Komünist Partisi. federe cumhuriyet ve alt yerel organlar ve hizmet yönünden organlar olmak üzere üçlü bir yapÕlanma içinde olmuútur (41:10. Parti merkez organlarÕ. co÷rafi ve fonksiyonel olarak ikili bir yapÕlanma içinde olmuútur. “yukarÕdan gelen” ve “aúa÷Õdan yapÕlan” úeklinde iki türlüdür. ticari ve bilimsel kuruluúlardan oluúmuútur. Komünist Parti’de egemen olan önemli bir ilke de. bölgeler. Gerçekte bu eleútiri.Parti organlarÕnÕn kendi örgütlerine ve üst kademe organlara sürekli rapor vermesi. Fonksiyonel yapÕlanma ise. kültürel. “kendi kendini eleútirme” ilkesidir. devlet kollektif çiftlikleri. vilayetler.Parti organlarÕnÕn aúa÷Õdan yukarÕya Parti tarafÕndan seçimle iúbaúÕna gelmesi. eleútiriden çok siyaset de÷iúikli÷ini ifade etmektedir. Komünist Parti’nin karar ve direktifleri do÷rultusunda úekillenmiútir (41:11).Hizipçili÷in ve bölücülü÷ün mutlak anlamda yasaklandÕ÷Õ Parti’de. 4. sanayi birimleri. Federe cumhuriyetlerde bulunan Komünist Partiler ba÷ÕmsÕz bir örgüt olarak de÷il. çalÕúma disiplininin güçlendirilmesi ve sanayi 19 . federe cumhuriyetler. 3. Böylece Parti örgütü. kararlarÕn yerine getirilip getirilmedi÷i ile ilgilidir. bu da. 2. 1985 yÕlÕnÕn Nisan ayÕnda sosyalist sistemin potansiyelinin tam olarak kullanÕlmasÕ. Partinin merkez organÕ. Co÷rafi yapÕlanma. úehirler ve ilçeler seviyesindeki organlardan oluúmuútur.

AynÕ úekilde. fakat olumlu sonuçlar alÕnamamÕútÕr. Bu koúullarda Gorbaçov yönetimi aúamalÕ olarak piyasa ekonomisine geçiúin zorunlu oldu÷unu kabul etmiú. Bu kapsamda. Milli gelirin azalmasÕ halkÕn maddi durumunu olumsuz olarak etkilemiú ve 1989 yÕlÕnda ülkenin birçok yerinde grevler yapÕlmÕútÕr. Sovyetler Birli÷i’ni beklenilenden çok farklÕ bir noktaya götürmüú ve SSCB’nin da÷Õlma sürecinin ilk habercileri olmuútur. modernleútirilmesi ve daha etkin bir hale getirilmesi amacÕnÕ simgelemiútir (41:11). çok partili sisteme geçme. HÕzlandÕrma politikasÕnÕn baúarÕsÕzlÕ÷Õ Gorbaçov yönetimini 1987 yÕlÕnda yeni bir politika modelini ortaya atmak zorunda bÕrakmÕútÕr: Perestroyka (yeniden yapÕlanma) (66:5). Bu kapsamda bireysel çalÕúma faaliyetine.754). bir taraftan iúletmelerin haklarÕ geniúletilmiú. Bu çerçevede yolsuzluk sonucu elde edilen gelirlere karúÕ mücadele kampanyasÕ yürütülmüú. Bu uygulamalarla merkez kontrolü kaybetmiútir (17:17. Sovyetler Birli÷i’nde yaúanan de÷iúimin simge kavramlarÕ olan “yeniden yapÕlanma ve açÕklÕk” ilkeleri. di÷er taraftan bakanlÕk ve kurumlarÕn yetkileri aynen kalmÕútÕr. basÕn özgürlü÷ü ve özel mülkiyetin tanÕnmasÕ konularÕnÕ da içine almÕútÕr. alkol karúÕtÕ giriúimler de ekonomi ve maliye sistemine ciddi darbe vurmuú. Daha sonralarÕ bu kavramlara siyasal reform ihtiyacÕnÕ da ça÷rÕútÕran Glasnost (açÕklÕk) kavramÕ eklenmiútir. kitlelerin ihtiyacÕna daha iyi cevap verecek yeni bir 20 . Sovyetleri ça÷a uydurmak ve yeniden yapÕlandÕrmak amacÕyla. ølk önceleri bir ekonomik de÷iúim siyasetini ifade eden “yeniden yapÕlanma” ve “hÕzlandÕrma” kavramlarÕ ciddi úekilde aksayan Sovyet ekonomisinin onarÕlmasÕ. fakat bu yönde herhangibir adÕm atmamÕútÕr (66:5). ayrÕca tüketim mallarÕ ile ilgili sanayi ve hizmet alanÕnda kooperatiflerin kurulmasÕna izin verilmiútir. Gorbaçov’un amacÕ. 1 Ocak 1988’de yürürlü÷e giren “Devlet øúletmeleri HakkÕnda Kanun” uzlaúmasÕ zor iki unsuru birleútirmeye çalÕúmÕútÕr. Gorbaçov tarafÕndan gündeme getirilen Glasnost ve Perestroyka politikalarÕ. kaçak alkol üretimini ve uyuúturucu kullanÕmÕnÕ arttÕrmÕútÕr. Bu de÷iúim hareketi Sovyet rejiminin temelini oluúturan ilkelerle açÕkça çeliúmiútir (41:11).gücünün arttÕrÕlmasÕ amacÕyla “sosyo-ekonomik geliúimin hÕzlandÕrÕlmasÕ” politikasÕnÕ uygulamaya baúlamÕútÕr.

çok partili sistem. devlet simgesi. maddesi de kaldÕrÕlmÕútÕr. 24 A÷ustos 2002’de de Anayasa’da bazÕ de÷iúikler yapÕlmÕútÕr (41:11-15). Azerbaycan AnayasasÕ’nÕn baúlÕca özelli÷i.Sosyalist sistemden kaçÕú. 5. Sovyet liderin yaptÕ÷Õ bazÕ yanlÕúlarla birleúince da÷Õlma süreci daha da hÕzlanmÕútÕr (67:68). yeniden yapÕlanma sürecinde Anayasa’nÕn kabulünden önce. 2. Devlet organlarÕ arasÕnda yetki da÷ÕlÕmÕ yeniden belirlenmiú. BaúlattÕ÷Õ açÕklÕk ve yeniden yapÕlanma politikalarÕnÕn getirdi÷i özgürlük ve demokratikleúme ortamÕ. siyasi partiler. 6. Azerbaycan Cumhuriyeti 12 KasÕm 1995’te yeni Anayasa’sÕnÕ kabul etmiútir. devlet bayra÷Õ ve milli marú de÷iútirilmiútir. yeni mülkiyet türleri hakkÕnda yasalar kabul edilmiútir. devlet armasÕ. konularda yasalar ve anayasal kanunlar kabul edilmiútir. geniú 21 .Kuvvetler ayrÕlÕ÷ÕnÕn hukuk devletinin ayrÕlmaz bir ilkesi olarak tanÕnmasÕ. Kuvvetler ayrÕlÕ÷Õ ilkesi.Özel mülkiyetin devlet tarafÕndan yasal güvence altÕna alÕnmasÕ. özel mülkiyet vs. seçimler (parlamento ve cumhurbaúkanlÕ÷Õ). Kabul edilen bu Anayasa’da úu özellikler göze çarpmaktadÕr: 1.Yerel yönetimin geniúletilmesi. devlet ve vatandaúÕn karúÕlÕklÕ görev ve yükümlülüklerinin berirlenmesi. eski Anayasa’da de÷iúiklikler ve ilaveler yapÕlmasÕ yoluna gidilmiútir. YapÕlan bu de÷iúiklikler ülkede var olan siyasi ve ekonomik bunalÕmÕ önlemeye yetmemiú ve 25 AralÕk 1991’de Sovyetler Birli÷i resmen ortadan kalkmÕútÕr.düzen ortaya koymak olmuútur. 4. Bu geliúmeler neticesinde Mart 1990 tarihinde Sovyetler Birli÷i Devlet BaúkanlÕ÷Õ görevi ihdas edilmiú ve Yüksek Sovyet Kongresi’nce göreve Gorbaçov getirilmiútir. ølk önce Cumhuriyetin adÕndaki “Sovyet Sosyalist” sözü çÕkarÕlmÕú. AyrÕca bu tarihte Anayasa’nÕn Komünist Parti’nin tekelini öngören 6.Hukukun ve yasalarÕn üstünlü÷ünün tanÕnmasÕ. yeni liberal-demokratik modelin kabul edilmesi. 3.UluslararasÕ hukuk normlarÕ ve ilkeleri çerçevesinde kiúi hak ve özgürlüklerinin güvence altÕna alÕnmasÕ. Azerbaycan’da. güçlü yürütme ilkesinden hareket ederek. CumhurbaúkanlÕ÷Õ görevi tesis edilmiú.

yetkilerle donatÕlmÕú bir baúkanlÕk sistemini getirmesidir. 22 . hukuki ve üniter Cumhuriyet olarak belirlenmiútir (41:46). dünyevi. Yeni Anayasa’da Azerbaycan devletinin nitelikleri demokratik.

spor yazarlarÕ ve spor uygulayÕcÕlarÕ (beden e÷itimi ö÷retmeni. 2. Azeri olan bu kiúilerden biri Türkiye’de yaúamaktadÕr.Mülakat tekni÷i: Mülakat tekni÷i ile Azerbaycan spor dünyasÕnda. Azerbaycan Kültür ve DayanÕúma Derne÷i’nin yayÕnladÕ÷Õ Azerbaycan DünyasÕ dergisinin sporla ilgili kÕsÕmlarÕndan. 23 . spor bilimcileri. konuyla ilgili yazÕlÕ kaynaklarÕn ve belgelerin incelenmesini ifade eden literatür taramasÕ ve niteliksel araútÕrma yöntemlerinden birisi olan mülakat (görüúme) tekni÷i ile yapÕlmÕútÕr: 1.5. Tabi ki bu görüúmeler iki dönemi birbiri ile karúÕlaútÕrma fÕrsatÕ verece÷i için daha da önem kazanmÕú ve bu çalÕúmayÕ amacÕna daha da yaklaútÕrmÕútÕr. antrenör vb. Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ VakfÕ (TÜDAV)’nÕn yayÕnÕ olan Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ dergilerinden. Bu ba÷lamda.Literatür taramasÕ: Konuyla ilgili mevcut yazÕlÕ kaynaklardan azami ölçüde istifade edilmesi anlamÕna gelmektedir. Bu vesile ile hem SSCB döneminde yaúamÕú ve o dönemdeki sportif yapÕyÕ görmüú. hem de ba÷ÕmsÕzlÕktan sonraki spor alanÕndaki geliúmeleri yakÕndan takip etmiú spor uzmanlarÕ ile mülakatlar yapÕlmÕútÕr. Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi’nin kütüphanesi ile Ahundov kütüphanesindeki yerli ve yabancÕ kaynaklardan istifade edilmiútir. dört kiúi çeúitli sebeplerle Azerbaycan’a yerleúmiú ve spor camiasÕ içinde yer alan Türk vatandaúlarÕdÕr. Türk øúbirli÷i ve KalkÕnma ødaresi (TøKA)’nin. spor yöneticileri. ÇalÕúmanÕn ön aúamasÕnda Türkiye’de yaúayan Azerbaycan vatandaúÕ akademisyenler ve ö÷renciler ile görüúülmüútür. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)’nin.)’ndan oluúan toplam 20 kiúi ile görüúmeler yapÕlmÕútÕr. Bakü’de yaptÕ÷Õm mülakatlarda ise. Merkezi Bakü’de (øSAM) bulunan yararlanÕlmÕútÕr. østanbul Gençlik ve Spor øl Müdürlü÷ü’nün kütüphanesindeki yayÕnlarÕndan kaynaklardan ve øslam AraútÕrmalarÕ AyrÕca. Di÷er onbeú kiúi ise Azerbaycan’da yaúayan Azerilerdir. GEREÇ ve YÖNTEM AraútÕrma.

ødmanÕn DostlarÕ ve Kongres Azerbaycan’Õn ilk futbol takÕmlarÕ olmuútur. Askolda. 1907 yÕlÕnda takÕmlar. yüzyÕlÕn sonlarÕ. atletizm. okçuluk. BULGULAR 6.1. yüzme. rugby. bilardo. atÕcÕlÕk). yüzyÕlÕn baúlarÕnda bazÕ yabancÕ ülkelerin petrol úirketlerinin iú adamlarÕ ve iúçilerinin Azerbaycan’a gelmesi cimnastik. 6. güreú. Futbol i . halter. BazÕ sporlarda Sovyet döneminde faaliyet olmadÕ÷Õ için iki döneme ayrÕlmamÕútÕr. Balahani Futbol Derne÷i. cimnastik. Azerbaycan’da Spor Azerbaycan’da spor bölümünde toplam 24 spor branúÕna yer verilmiútir. eskrim.Sovyet Dönemi XIX. sambo güreúi. Bu branúlardan 17’si olimpik (futbol. binicilik. masa tenisi. hentbol. Bu takÕmlar esasen Bakü’nün büyük petrol müesseselerini temsil etmiútir. çim hokeyi. Sovyetler Birli÷i döneminde birçok spor dalÕnda oldu÷u gibi futbolda da ciddi bir atÕlÕm yapmÕútÕr (36:24). Sabunçu ilçesinin Unita. XX. taekwondo. voleybol. ølk zamanlarda takÕmlar e÷itim kurumlarÕnda ve müesseselerde kurulmuútur. atletizm. Bu takÕmlar yaz aylarÕnda kendi aralarÕnda müsabakalar yapmÕúlardÕr. Bu turnuvalara en çok katÕlan takÕm daha sonra Ay-Ulduz adÕ ile ünlenen Unita 24 . ÇarlÕk döneminde çok iyi bir grafik çizmeyen Rus futbolu.6. karate. Geçen yüzyÕlÕn baúlarÕnda Bakü ve Tiflis’te yayÕnlanan gazetelerdeki bilgilere göre Azerbaycan’daki ilk futbol takÕmlarÕ 1905 yÕlÕnda kurulmuútur. judo. Bu atÕlÕmÕn yansÕmalarÕ Azerbaycan’da da görülmüútür. da÷cÕlÕk. Branúlar Sovyet dönemi ve ba÷ÕmsÕzlÕk dönemi olmak üzere iki dönem halinde ele alÕnmÕútÕr. Balahani madenlerinde çalÕúan amatör futbolcular bütün úehirde tanÕnmÕútÕr (7:21). øngiliz iúçi ve iúadamlarÕnÕn kurdu÷u kulüplerle dostluk turnuvalarÕ yapmaya baúlamÕúlardÕr. Örne÷in.1. basketbol. spor branúlarÕ ile birlikte futbolun geliúmesini de sa÷lamÕútÕr (48:145). dans) spor branúÕdÕr. Stella. boks. 7’si olimpik olmayan (satranç. halter vb.1.

sonraki yÕllarda ødmançÕ takÕmÕ daha öne çÕkmÕútÕr (48:145). Di÷er spor branúlarÕ ve futboldaki bu baúarÕlarÕ baúta gençler olmak üzere. Her iki maçta da Azerbaycan takÕmÕ galip gelmiútir (48:146). 1933 yÕlÕnda Bakü’de 58 futbol hakemi bulunmaktadÕr. Bu müsabaka AzerbaycanlÕ futbolcularÕn galibiyeti ile sonuçlanmÕútÕr. Bu tarihten itibaren. Bakü’de ilk resmi úampiyona 1911 yÕlÕnda yapÕlmÕútÕr (7:21). 1928 yÕlÕnda ilk defa yapÕlan Azerbaycan Futbol ùampiyonasÕ’na 8 takÕm katÕlmÕútÕr (7:23). 1924 yÕlÕnda yapÕlan Kafkas OlimpiyatlarÕ’nda AzerbaycanlÕ futbolcular baúarÕlÕ bir oyun sergilemiúlerdir. 1930 yÕlÕnda BakÕhanov semtindeki øsmet GayÕbov stadyumunda Almanya’nÕn iúçi takÕmÕ ile iki defa uluslararasÕ dostluk maçÕ yapÕlmÕútÕr. 1923 yÕlÕnda Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü (APø)’nün ö÷rencileri stadyum inúa etme fikrini ileri sürmüúler ve bu fikirlerini kendileri uygulamaya koymuúlardÕr (48:145). 1935’de yapÕlan Azerbaycan futbol hakemlerinin ilk konferansÕna 107 hakem katÕlmÕútÕr.kulübünün takÕmÕ olmuútur. 1936-1991 yÕllarÕ arasÕnda Azerbaycan’Õ SSCB ùampiyonalarÕ’nda çeúitli gruplarda úu takÕmlar temsil etmiútir: Temp (Bakü). Azerbaycan’da resmi yarÕúmalar düzenlenmiú ve bu ba÷lamda il birincilikleri yapÕlmaya baúlanmÕútÕr.25). 1914 yÕlÕnda Bakü’de ilk Futbol Birli÷i ve Hakemler Kurulu oluúturulmuú ve 17 takÕm kayÕt altÕna alÕnmÕútÕr. Bu tür oluúumlar futbolun geliúimine önemli katkÕlar sa÷lamÕútÕr. Futbolda Azerbaycan KupasÕ ilk defa 1936 yÕlÕnda yapÕlmÕútÕr (7:23. Maç Azerbaycan futbolcularÕnÕn galibiyeti ile sonuçlanmÕútÕr (48:146). Dinamo 25 . Lokomotiv (Bakü). Bu kupayÕ Cenub ønúaatçÕsÕ kulübü almÕútÕr (48:146). Bakü’de ilk uluslararasÕ futbol maçÕ 1926 yÕlÕnda øran’la yapÕlmÕútÕr. Futbolun geniú alana yayÕlmasÕ ile en önemli mesele stadyumlarÕn inúa edilmesi olmuútur. 1911-12 yÕllarÕnda Britaniya takÕmÕ Azerbaycan’Õn en iyi takÕmÕ olsa da. 1912 yÕlÕnda Tiflis takÕmÕ ile dostluk maçÕ yapÕlmÕútÕr. Bu tür organizasyonlar yurtiçi futbol turnuvalarÕnÕn da yapÕlmasÕnÕ teúvik etmiútir. Bütün takÕmlarÕn yönetim kurulu seçilmiútir. 1932 yÕlÕnda. Bu Azerbaycan futbolcularÕnÕn ilk uluslararasÕ maçÕ olmuútur. toplumun bütün kesimlerine duyurmak amacÕyla 1923 yÕlÕnda Molodoy Raboçi gazetesinin iki sayfalÕk Krasniy Sportmen eki yayÕnlanmaya baúlanmÕútÕr. Azerbaycan futbol milli takÕmÕ SSCB ùampiyonasÕ’na katÕlmÕútÕr.

Sonraki yÕllarda Bakü’de ve Azerbaycan’Õn de÷iúik bölgelerinde çok sayÕda futbol sahalarÕ ve stadyumlarÕ inúa edilmiútir.(Bakü). Termist (Bakü). Neftçi (Bakü). Baniúevski toplam 50 milli maçta oynamÕú ve 19 gol atmÕútÕr. Karaba÷ (A÷dam) (7:25). SSCB milli takÕmÕ içinde Azerbaycan’Õ baúarÕyla temsil etmiútir. Hazar (Lenkeran). Temp (SumqayÕt). Futbolcular ilk yÕlda 24 puan toplayarak 14. Bakü’de yetiúen birçok iyi sporcudan biri olan Baniúevski. Kepez (Gence). Tohucu (Mingeçevir). KimyaçÕ (SumqayÕt). Avtomobilçi (Mingeçevir). Kariyeri boyunca 100’den fazla gol atmÕútÕr. Bu stadyumlar arasÕnda dünyaca ünlü hakem Tofig Behramov’un adÕnÕ taúÕyan stadyumun ayrÕ bir önemi vardÕr. Sovyet dönemi boyunca Azerbaycan takÕmÕnÕn tek baúarÕsÕ olmuútur. Dinamo (Gence). Göyezen (Kazah). Anatoli Baniúevski. Tereggi (Bakü). savaú nedeni ile açÕlÕúÕ 1951 yÕlÕnda yapÕlmÕútÕr. 1949 yÕlÕnda SSCB Süper Ligi’ne çÕkmÕútÕr. herkes onu aile kutlamalarÕna davet etmeyi veya sadece onunla içmeyi bir onur olarak görmüútür (22:107. 19 yaúÕna geldi÷inde ise Nikolay Morozov onu ilk milli takÕm maçÕna davet etmiútir. Azerbaycan futbolcularÕ SSCB ùampiyonalarÕ’nda en büyük baúarÕyÕ 1966 yÕlÕnda kazanmÕútÕr. Polad (SumqayÕt). Tereggi (Gence). Spartak (Bakü). olmuúlardÕr (48:146). Metallurg (SumqayÕt). Karaba÷ (Hankendi). Bu takÕm içerisinde yer alan Anatoli Baniúevski tüm zamanlarÕn en iyi Azeri futbolcusu olmuútur. Üst düzey devlet yetkilileri ile birlikte 40. OynadÕ÷Õ sekiz maçta yedi gol atmÕútÕr. 15 yaúÕnda usta sporcularÕn takÕmÕna katÕlmÕú. Avtomobilçi (Bakü). Ülkenin bir numaralÕ takÕmÕ sayÕlan Neftçi.146). 26 . Stadyumun temeli 1939’da atÕlmasÕna ra÷men. SSCB döneminde Azerbaycan futbolu Bakü’nün Neftçi takÕmÕ ile tanÕnmÕútÕr. Araz (NahçÕvan). Neft DaúlarÕ (Bakü). DaúgÕn (Zagatala). Bakü’de el üzerinde taúÕnmÕú. Cenub ønúaatçÕsÕ (Bakü). Voshod (SumqayÕt). Bu.000 seyircinin katÕldÕ÷Õ görkemli bir açÕlÕú olmuútur (48:145.109). Genclik (Bakü). Tohucu (Gence). Neftçi futbol takÕmÕ üçüncü sÕrada bronz madalyaya layÕk görülmüútür (7:26).

Ama ben annemden biliyorum. 1980 Moskova Olimpiyat OyunlarÕ’nda futbol final müsabakasÕnÕn baú hakemi olmasÕyla zirveye çÕkmÕútÕr (48:148). 1976 yÕlÕnda ilk defa uluslararasÕ bir maçta hakemlik yapmÕútÕr. Sergey Kramarenko ve Kazbek Tuayev’de yer almÕútÕr.32). Azerbaycan futbolu için 1968 yÕlÕ önemli yÕllardan biri olarak kabul edilir. Baniúevski geldi÷inde annem dahi balkona çÕkmÕútÕ. bayanlar sporla çok ilgilenmezdi. Grigory Fedotov Kulübü’nün de üyesi olmuútur (22:109). Yine Neftçi’nin 11 futbolcusu muhtelif yÕllarda SSCB’nin en iyi futbolcularÕ arasÕna girmiútir. Ünlü hakemlerden biri de Eldar Azimzade’dir. Anatoli Baniúevski ve Elbrus Abbasov (7:31. Neftçi takÕmÕnda SSCB ùampiyonasÕ’nÕn Süper Ligi’nde en çok futbol oynayan Sergey Kramarenko olmuútur. Azerbaycan futbolunun yetiútirdi÷i Eldar Azimzade. AzerbaycanlÕ hakem Tofig Behramov UluslararasÕ Futbol FederasyonlarÕ Birli÷i (FIFA)’nin “AltÕn Düdük” ünvanÕnÕ almÕútÕr (7:28. 1967 yÕlÕnda SSCB Süper Ligi’nde hakemlik yapmaya baúlamÕútÕr. SSCB ùampiyonalarÕ’nÕn Birinci Ligi’nin en tutarlÕ 100 futbolcusu arasÕna Azerbaycan futbolunun üç temsilcisi de girmiútir: Nikolay Smolnikov. Baniúevski. SSCB ùampiyonalarÕ’nda en çok oyun oynayan 100 futbolcu arasÕnda Eduard Markarov. AyrÕca. SSCB ùampiyonalarÕ’nÕn en tutarlÕ 100 futbolcusu arasÕnda Azerbaycan’Õn yetiútirdi÷i Eduard Markarov. 1972 yÕlÕnda yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’nda gümüú madalya alan SSCB milli takÕmÕ içinde Anatoli Baniúevski’de yer almÕútÕr. O 286 oyuna katÕlmÕútÕr. bu yÕlda SSCB Süper Ligi’ne Neftçi takÕmÕnÕn yanÕnda Dinamo takÕmÕ da çÕkmÕútÕr (48:146).T Askerov (2008. sözlü görüúme)’a göre. Azerbaycan’Õn baúarÕlÕ sporcularÕna halk ilgi gösterirdi.29). 27 . Azerbaycan futbolcularÕ Anatoli Baniúevski ve Eduard Markarov 1966 yÕlÕnda yapÕlan Dünya ùampiyonasÕ’nda bronz madalya almÕúlardÕr. Yine aynÕ yÕl SSCB dereceli hakem olmuútur. Neftçi’nin 9 futbolcusu çeúitli yÕllarda SSCB milli takÕmÕnda resmi turnuvalarda mücadele etmiúlerdir. Çünkü. Anatoli Baniúevski ve Kazbek Tuayev’de bulunmaktadÕr. Neftçi’nin 12 futbolcusu SSCB Olimpiyat milli takÕmÕnda resmi maçlara katÕlmÕúlardÕr. Arka arkaya birkaç yÕl SSCB’nin en iyi 10 hakemi listesine dahil olmuútur.

Asim Hudiyev ve Hagani Memmedov’a FIFA derecesi verilmiútir. 2003 yÕlÕnÕn AralÕk ayÕnda AFFA’nÕn VI.33). AynÕ yÕlÕn AralÕk ayÕnda Azerbaycan futbol tarihinde ilk defa üç hakeme: Tahir Süleymanov. Azerbaycan’Õn üç büyük futbolcusu olan Alekber Memedov. FIFA’nÕn ve UEFA’nÕn katÕlÕmÕ ile 2003 yÕlÕnda Zürih antlaúmasÕ imzalanmÕú. Ancak 2005 yÕlÕndan itibaren bu durum devletin aldÕ÷Õ kararlarla olumlu yönde de÷iúmeye baúlamÕútÕr (21:103). Futbol kulüplerinin AFFA yönetimi ile giriúti÷i mücadele sonuçsuz kalmÕú ve kulüpler 11. Futbol kulüpleri AFFA bayra÷Õ altÕnda oynamaya razÕ edilmiú. 1992 yÕlÕnÕn Mart ayÕnda kurulmuútur. AFFA temsilcilerinin. AFFA yönetimi sonuçlarÕ tanÕmamÕútÕr. Sonradan úampiyona özel bir organizasyon komitesi nezaretinde devam ettirilse de. Azerbaycan ùampiyonasÕ’nÕ protesto ederek katÕlmamÕúlardÕr. DünyanÕn en popüler olan spor dalÕna hiç kimse yeteri derecede ilgi göstermemiútir. 28 . Anatoli Baniúevski ve Kazbek Tuayev’e. Bu zaman zarfÕnda kulüpler Avrupa’daki turnuvalara da katÕlamamÕúlardÕr. Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ’nÕn. ola÷an konferansÕ yapÕlmÕú.Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi SSCB da÷ÕldÕktan sonra Azeri futbolu da ülkenin içinde bulundu÷u durumdan olumsuz olarak etkilenmiútir. Azerbaycan futbolu 1997-2003 yÕllarÕ arasÕnda derin bir buhran içine girmiútir.ii . ülke úampiyonasÕ baúlamÕútÕr. Azerbaycan Futbol FederasyonlarÕ Birli÷i (AFFA). Haziran ayÕnda da FIFA’ya üye olmuútur. Adalet BakanlÕ÷Õ’nÕn. yeni tüzü÷e göre demokratik yolla AFFA’nÕn yönetim organlarÕ seçilmiútir. Futbol teúkilatÕ 1994 yÕlÕnÕn MayÕs ayÕnda Avrupa Futbol FederasyonlarÕ Birli÷i (UEFA)’ne. XII. CumhurbaúkanÕ Haydar Aliyev tarafÕndan “ùöhret” adlÕ madalya verilmiútir. AynÕ gün Azerbaycan futbolunun geliúmesinde yeni bir dönem baúlamÕútÕr (7:32. Futbol kulüplerinin. AFFA’nÕn yeni tüzü÷ü hazÕrlanmÕútÕr.

AFFA’da yapÕlan yönetim de÷iúikli÷i. öncelikle de kulüplere yansÕmÕútÕr.Azeri futbol tarihinde 2003 yÕlÕnÕn AralÕk döneminde yeni bir sayfa açÕlmÕútÕr. Çok sayÕda devlet kuruluúu. Fenerbahçe ve Milli TakÕm altyapÕ antrenörü olan Tamer Günel’i takÕma davet etmiútir (92:108. úehir yeniden milli futbol ile buluúmuú ve futbolun önemli çekim merkezlerinden biri haline gelmiútir. Azerbaycan futbolunun daha kaliteli bir düzeye çÕkmasÕnda etkili olmuútur. ølk önce kadro de÷iúikli÷ini gerçekleútirmiútir.116). Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi (AMOK) BaúkanÕ ve CumhurbaúkanÕ olan ølham Aliyev’in izledi÷i spor politikasÕ. 2004 yÕlÕnÕn Temmuz ayÕnda kurulmuú ve takÕmÕn yönetimi iúe sÕfÕrdan baúlamak zorunda kalmÕútÕr. Lakin. 2004/05 sezonunda Azerbaycan Süper Ligi’nde HazarLenkeran 2 takÕmÕ da oynamÕútÕr (64:106). altyapÕ çalÕúmalarÕ için de Galatasaray. Bu süreçte Hazar-Lenkeran úehir stadyumu da imar edilmiú ve 2007 yÕlÕnda eski Sovyetler co÷rafyasÕndaki en iyi futbol sahasÕ konumuna gelmiútir. devletin izledi÷i spor politikalarÕ ve takÕmÕn ana sponsoru “Palmali” úirketler gurubunun yarattÕ÷Õ elveriúli koúullar ve özverili çalÕúmalar sayesinde. Bunlardan biri de Hazar-Lenkeran futbol takÕmÕdÕr. Hazar-Lenkeran. Hazar-Lenkeran’daki iyi bir takÕm oluúturma çabalarÕ devam etmiútir. FutbolcularÕn ortalama yaúÕnÕ 30’dan 25-26’ya çekmiútir. UEFA yetkilileri bu geliúmeyi takdir ederek adÕ geçen stadyumu Güney Kafkasya 29 . takÕmda birtakÕm de÷iúiklikler yapmaya baúlamÕútÕr. Bu geliúme. Bu geliúmeler Hazar-Lenkeran’Õn transfer faaliyetlerinin Türkiye ve BDT ülkelerinin de ilgisini çekmeye baúlamasÕna sebep olmuútur.109). Avrupa basÕnÕ da takÕma gereken ilgiyi göstermiútir. Çünkü yÕllardÕr Lenkeran. Sponsorun ve yönetimin çabalarÕ sayesinde “beyazyeúilliler” kendileri için ilk olan sezonda ülke úampiyonasÕnda gümüú madalya alarak Avrupa’nÕn ikinci önemli kupasÕ olan UEFA KupasÕ’nda oynama hakkÕnÕ kazanmÕúlardÕr (65:115. Hatta stadyumlarÕ bile fiziki açÕdan yeterli olmamÕútÕr. TakÕmÕn baúÕna lig baúladÕktan sekiz hafta sonra geçen Rasim Kara. özel kuruluú ve iúadamlarÕ bu bir numaralÕ spor dalÕna ciddi yatÕrÕmlar yapmaya baúlamÕúlardÕr. Gerek baúkent. futbolu devlet deste÷inden yararlanma úansÕyla buluúturmuútur. ülkenin futbol haritasÕnda yer almamÕútÕr. gerekse çevre bölgelerde güçlü futbol takÕmlarÕ oluúturulmuútur. Türk teknik adam Türkiye’den takÕmÕn kalecilerini çalÕútÕrmak için Rüútü’nün de hocasÕ olan Çetin Aykut’u.

Kulübün di÷er misyonu da. Hazar-Lenkeran spor kulübü aynÕ zamanda di÷er spor dallarÕyla. Hazar-Lenkeran taraftarlarÕ sayÕca di÷er takÕm taraftarlarÕndan fazladÕr. judo. 2006/07 sezonunda 1989-90 do÷umlu erkek çocuk takÕmÕ. Hazar-Lenkeran’Õn kulüp baúkanÕ taraftarlar ile çalÕúmalar yapmaktadÕr. Dört farklÕ yaú grubuna göre ayrÕlmÕú hazÕrlÕk sÕnÕflarÕ úimdiden faaliyet göstermektedir. bilimsel ve hukuki esaslarÕnÕn oluúturulmasÕ yönünde kararlar alÕnmÕútÕr. greko-romen güreú. kuralsÕz dövüúle ilgilenmektedir. ülkede henüz emsali olmayan sporcu tÕp merkezi açÕlmÕútÕr. Bu iúlerin görülmesi için Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ ile AFFA’nÕn 30 . onun teknik ve taktik esaslarÕnÕn geliútirilmesi. stadyumda taraftar eti÷ine uygun davranmalarÕnÕ sa÷lamaktÕr (64:107). YapÕlan verimli çalÕúmalar çok kÕsa bir sürede neticelerini göstermiútir. futbolda da devlet deste÷inin arttÕrÕlmasÕ. Kararnameye göre Azerbaycan’da devlet deste÷i neticesinde bazÕ spor branúlarÕnda elde edilen yüksek baúarÕlar dikkate alÕnarak. özellikle de serbest dövüú. AynÕ úekilde Lenkeran kentinde takÕmÕn ünlü ve deneyimli baúhekimi Boris Hetagurov’un giriúimi ve kulüp yönetiminin katkÕlarÕyla. Amaç.117). AFFA’nÕn talebi üzerine oluúturulan Taraftarlar Cemiyeti takÕmlarÕnÕ kendi sahalarÕnda ve deplasmanda desteklemektedir. Lenkeran 2006/07 sezonunda hem lig úampiyonu olmuú hem de Azerbaycan Kupa’sÕnÕn sahibi olmuútur. Güreú úubesinin baú antrenörü ømran Ramazanov ile kÕsa sürede uluslararasÕ spor arenasÕnda baúarÕlÕ sonuçlar elde edilmiútir (65:117). ülke úampiyonasÕnda üçüncülü÷ü kazanmÕútÕr (65:116. Azerbaycan CumhurbaúkanÕ ølham Aliyev’in 10 Ekim 2005’te imzaladÕ÷Õ “Azerbaycan Cumhuriyeti’nde 2005-2015 yÕllarÕ arasÕnda futbolun geliútirilmesine dair devlet programÕnÕn onaylanmasÕ hakkÕnda” kararnamenin yürürlü÷e girmesi futbol için önemli bir geliúme olmuútur. boks. taraftar kültürünü onlara aúÕlamak. Resmi olmayan bilgiye göre.bölgesinin en iyi tesisi olarak ilan etmiúlerdir (65:116). rakip takÕma ve taraftarlarÕna hakaretlerde bulunmalarÕnÕ önlemek. çocuk futbolcularÕn yetiútirilmesidir.

sözlü görüúme)’ya göre. son üç yÕl içinde Rusya ve Ukrayna’dan sonra. alÕnan bu tedbirlerin hayata geçirilmesi için Bakanlar Kurulu’na ve yetkili icra organlarÕna da görevler verilmiútir (48:148. Rusya’da 2007/08 sezonunda úampiyon olan. Sporu kurtamak ve yeniden yapÕlanma ile ilgili toplantÕlar yapÕlmaktadÕr. Buralar faaliyete geçti÷inde. Petersburg úehrinde. temsilcileri bu kupayÕ birkaç defa alan üçüncü ülke olmuútur. R Kara (2008. AyrÕca. Ben Azerbaycan futbolunun kÕsa zamanda plan ve programla rayÕna oturaca÷ÕnÕ.03. 31 . gençler yararlanacak ve iyi úeyler olacaktÕr. Ama ideal bir modelin arayÕúÕ içindedirler. futbolcu üretimine baúlanaca÷ÕnÕ düúünüyorum. Az maç oynanÕyor. Bu netice ile Azerbaycan. Gurban Berdiyev bulunmaktadÕr (http://www.sporunrengi. Moskova’da düzenlenen aynÕ turnuvada kazanan Neftçi’nin baúarÕsÕnÕ kutlarken (82:85). Rubin Kazan takÕmÕnÕn baúÕnda Azeri çalÕútÕrÕcÕ 13.2009).149). devlet dÕúarÕdan antrenörler getirmektedir. ølham Aliyev spora her türlü deste÷i vermektedir. Çok kÕsa zamanda bu gerçekleúecektir. Ligde 14 takÕm var.103). Rusya’nÕn St. bu kez de eski Sovyetler Birli÷i cumhuriyetlerinden 15 úampiyonun ve SÕrbistan’Õn OFK takÕmÕnÕn misafir olarak katÕlÕmÕ ile gerçekleúen kupada Hazar-Lenkeran’Õn úampiyonlu÷unu kutlamÕútÕr. Özellikle Alman ekolü ile ilgilenmektedirler. Hazar-Lenkeran baú antrenörü A÷asalim Mircavadov ise iki farklÕ takÕm ile bu prestijli kupayÕ kazanan ilk teknik direktör olmuútur (21:102. Türkiye’den Hasan Kabze ve Gökdeniz Karadeniz’in de futbol oynadÕ÷Õ.birlikte çalÕúmasÕ kararlaútÕrÕlmÕútÕr.com. 2008’in Ocak ayÕnda “BDT ve BaltÕk Ülkeleri’nin KupasÕ” düzenlenmiútir. Grup ve play-off sistemi üzerine tartÕúÕlmaktadÕr. ùuanda netice elde etmek çok zor zamana ihtiyaç vardÕr. Kulüplere tesis ve altyapÕ mecburiyeti getirilecektir. Bu konuda çok azimli bir devlet var. Bizim bilgilerimizden de istifade edilmektedir. Belki takÕm sayÕsÕ arttÕrÕlabilir. 2006 yÕlÕnda Azerbaycan. Her úehirde spor kompleksleri açÕlmaktadÕr.

Kuzey-BatÕ Bölge FF. AFFA’ya ba÷lÕ Bayan Futbol Federasyonu kurulmuútur. BatÕ Bölge FF. Plaj Futbolu Federasyonu 32 . NahçÕvan Bölge FF. AyrÕca. TakÕm 2002 yÕlÕndan beri uluslararasÕ turnuvalara katÕlmaktadÕr. Karaba÷ Bölge FF v . bu alandaki ilk baúarÕlarÕndan sayÕlmaktadÕr (48:149). CumhurbaúkanÕmÕzÕn çabalarÕyla. Bayan futbol takÕmlarÕ arasÕnda ülke birincili÷i yapÕlmÕú ve Avrupa’da bazÕ turnuvalara katÕlmÕúlardÕr. BDT’nin müslüman ülkelerinin bayan futbolcularÕnÕn UluslararasÕ Nevruz TurnuvasÕ’nda 2.Saha-Alan Futbol FederasyonlarÕ Engelliler Futbol Federasyonu. NahçÕvan’Õn Araz kulübü UEFA KupasÕ ikinci turuna çÕkmayÕ baúarmÕútÕr (82:85).Bölgesel Futbol FederasyonlarÕ Bakü Bölge FF. Merkez Bölge FF. 2005 yÕlÕnda milli takÕm. Çocuk-Gençler Futbol Federasyonu. Sokak ve çocuk futboluna ilginin ülke futbolu açÕsÕndan çok önemli oldu÷unu ifade etmiútir. Amatörler Futbol Federasyonu. Güney Bölge FF.AFFA’nÕn Üyeleri iv . katkÕlarÕyla birkaç sene içinde daha da ilerleyecektir. sözlü görüúme)’a göre.A Mircavadov (2008. Azerbaycan futbolunun daha da kalkÕnmasÕ için sokak futboluna ilgi arttÕrÕlmalÕdÕr. salon futbolunda da baúarÕlar elde edilmiútir. Kuzey Bölge FF. Azerbaycan’da bayan futbolunun ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde geliúmeye baúladÕ÷Õ görülmüútür. Bayan Futbol Federasyonu. Sovyetler döneminde sokak futbolu daha çok yaygÕn hale gelmiútir. olmasÕ. iii . Salon Futbolu (Futsal) Federasyonu.

Her gün bu alanlara dinlenmeye giden insanlar voleybol 33 . 2010 Dünya KupasÕ’na katÕlmak için mücadele etmektedir.2009) Azerbaycan futbol milli takÕmÕ Alman teknik direktör Berti Vogts yönetiminde.Futbol TeúkilatlarÕ Azerbaycan Futbolcular Birli÷i.2009).apasport. Rusya. sÕrada bulunmaktadÕr (http://www. grupta yer alan Azerbaycan 1 puanla 5.2.fifa. Gebele (Gebele). 13.03. Azerbaycan 3 Haziran 2009’da FIFA tarafÕndan açÕklanan ülkeler sÕralamasÕna göre 140.com. Bakü’nün bütün yeúil alanlarÕna ve parklarÕna voleybol sahalarÕ yapÕlmÕútÕr. MOøK (Bakü). 2008/2009 XVII. Almanya. Wales ve Liechtenstein ile birlikte IV. Futbol Antrenörleri Birli÷i. ølk olarak demiryolu çalÕúanlarÕ tarafÕndan kuralsÕz bir úekilde oynanmÕútÕr (9:9). kÕta çapÕnda “En iyi takÕm” kupasÕ gibi voleybolda birçok zafer kazanÕlmÕútÕr (48:136). sÕrada bulunmaktadÕr (http://www.06.az. Simurg (Zagatala). Azerbaycan Futbolseverler Birli÷i (http://www. Olimpik (Bakü).az. Bakülü (Bakü). Azerbaycan Süper Ligi takÕmlarÕ úunlardÕr: ønter (Bakü).06.2009). Futbol VeteranlarÕ Birli÷i. Neftçi (Bakü). Turan (Tovuz) (http://www. 03. 13. Bakü (Bakü).1. Hazar (Lenkeran).06.2009).affa.com. Yaz Olimpiyat OyunlarÕ’nda kazanÕlan madalyalar. Finlandiya.03.com. Standard (Bakü). 08.azerisport. Azerbaycan’da takÕm sporlarÕ arasÕnda voleybol liderdir. 6. Voleybol i .fifa. Mu÷an (Salyan).vi . Karaba÷ (A÷dam). Bu sezonda Bakü takÕmÕ úampiyon olmuútur (www. Futbol Hakemleri Birli÷i. Avrupa ùampiyonalarÕ’nÕn altÕn ve gümüú madalyalarÕ.2009). Kervan (Yevlah). 08.Sovyet Dönemi Azerbaycan’da voleybol 1926 yÕlÕndan itibaren geliúmeye baúlamÕútÕr.

1964 yÕlÕnda Tokyo Yaz Olimpiyat OyunlarÕ’nda SSCB bayan milli takÕmÕ içinde. bir müddet bu alanda duraklama yaúanmÕútÕr. ii . olmuútur. Faik Karayev gibi isimlerin büyük rolü olmuútur. Neftçi takÕmÕnda antrenörlük hayatÕna baúlamÕútÕr. il ve ilçe birincilikleri ile birlikte birçok yarÕúma düzenlenmiútir (9:9). 1928 yÕlÕnda ilk defa Tiflis’de düzenlenen 1. ønna Riskal’e voleybolun geliúimindeki büyük hizmetlerinden dolayÕ “KÕzÕl Emek Bayra÷Õ” ve “Emek Reúadeti” (azmi) ünvanlarÕ verilmiútir (48:136.137). ù. demiryolu çalÕúanlarÕndan oluúan voleybol takÕmÕ birinci olmuútur. Yaz Olimpiyat OyunlarÕ’nda Bakü’lü ønna Riskal ve Vera Lantratova Olimpiyat ùampiyonu olmuúlardÕr. 1976 Montreal’de ise gümüú madalya kazanmÕútÕr. daha önce Avrupa úampiyonlu÷u bulunan ønna Riskal’de yer almÕútÕr. Bu sahalar Bakü’de voleybolun kitlesel olarak geliúmesine olanak sa÷lamÕútÕr. Voleybol takÕmlarÕ uluslararasÕ 34 . Onun yönetimindeki Azerbaycan erkek milli takÕmÕ 1957 yÕlÕnda Ekim Devrimi’nin 40. Bu antrenörlerin her biri kendi döneminde voleybolun geliútirilmesi ve popülerleútirilmesi için özel çaba göstermiúlerdir. Ülkede voleybolun geliúiminde bazÕ uzmanlarÕn. Spartak. SSCB milli takÕmÕnÕn ikinci olmasÕyla birlikte ønna Riskal’de madalyalarÕ arasÕna bir de gümüú madalya katmÕútÕr. Fakat.Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi Ba÷ÕmsÕzlÕk yÕllarÕnda da bayan voleybolu sporseverlerin en çok ilgi gösterdi÷i branúlardan biri olmuútur.oynamÕúlardÕr. 15 yÕl SSCB milli takÕmÕnda oynayan ønna Riskal sporculuk kariyerini sonlandÕrÕrken. 1994 yÕlÕnda Brezilya’da düzenlenen Dünya ùampiyonasÕ’nda Azerbaycan bayan voleybol milli takÕmÕ 9. Olimpiyat OyunlarÕ’na dört defa katÕlan ønna Riskal. özellikle SSCB ve Azerbaycan’Õn emektar antrenörleri ùamil ùahmalov. Özellikle.Kafkasya SpartakiadasÕ (Ulusal Spor ùöleni)’nda Azerbaycan’Õ temsilen. Dinamo ve Komunalnik kulüpleri voleybol úubeleri açmÕúlardÕr. 1968 yÕlÕnda Meksika’da yapÕlan XIX. 1972 Münih Olimpiyat OyunlarÕ’nda altÕn. ùahmalov’un yetiútirdi÷i voleybolcular 1956-1972 yÕllarÕ arasÕnda 8 defa SSCB SpartakiadasÕ’nda úampiyon olmuúlardÕr. yÕlÕ anÕsÕna düzenlenen SSCB KupasÕ’nda úampiyon olmuútur. 1945 yÕlÕndan itibaren her yÕl ülke.

Avrupa Grand-Prix turnuvasÕnda finalde güçlü Rus ekibini yenen Azerbaycan milli takÕmÕ úampiyon olmuútur. devletin spora verdi÷i deste÷in. Dörtler finaline Bakü ev sahipli÷i yapmÕútÕr (48:137. Uzman kadrolarÕn yetersiz sayÕda olmasÕ da tabi ki ülkenin milli takÕmÕnÕ etkilemektedir. Faik Karayev’in 2000 yÕlÕnda tekrar Azerbaycan’a gelmesiyle birlikte voleybolda o dönemden bu güne büyük bir yol katedilmiútir (82:80. Burada sporcularÕn fiziki yapÕlarÕ ayrÕ bir önem taúÕmaktadÕr. AyrÕca. Avrupa ùampiyonasÕ’nÕ 4.82). Bu takÕm 2002 yÕlÕnda “En iyi takÕm” kupasÕnÕ kazanmÕútÕr. 1997 yÕlÕnda Milli Olimpiyat Komitesi’nin baúÕna ølham Aliyev’in gelmesiyle bu dönem son bulmuútur (48:137). Azerbaycan Kültür ve DayanÕúma Derne÷i’ne gerçekleútirdi÷i ziyarette úöyle demiútir: “Azerbaycan’da spora ilgi 1997 yÕlÕndan itibaren artmaya baúlamÕútÕr. ülkede voleybol ile u÷raúan uzun boylu kÕzlarÕn eksikli÷i söz konusudur.müsabakalara katÕlamamÕúlardÕr. Fakat her úeye ra÷men Azerbaycan Voleybol Federasyonu uzmanlarÕ taúralardaki yetenekli ve perspektifli sporcularÕ aramaya devam etmektedirler. ùampiyonlar Ligi 2004 sezonu ilk maçÕna zaferle baúlamÕú ve çeyrek finale kadar yenilmezliklerini korumuúlardÕr. Azerbaycan’da sporda problem çoktur. tecrübeli teknik direktör Faik Karayev’in ve bayan sporcularÕn azminin büyük etkisi olmuútur.’lü÷e kadar yükselmiútir.89). 2005 yÕlÕnda bayan milli takÕmÕ Avrupa ùampiyonasÕ finallerine katÕlma hakkÕnÕ kazanmÕútÕr. 26-31 Temmuz 2005’te Guba’da Avrupa KÕtasÕ’nÕn en güçlü 8 takÕmÕnÕn katÕlÕmÕyla yapÕlan. Kulüp seviyesinde baúarÕlarda akla gelen tek takÕm Azerreyl voleybol takÕmÕdÕr.138). ølham Aliyev “Olimpiyat Komitesi” yönetimine geldikten sonra geliúmeler hÕzlanmÕútÕr. Ünlü antrenör Faik Karayev’in milli voleybolun yükselmesinde büyük rolü olmuútur. Özellikle yeteri sayÕda 35 . olarak bitirmiútir. Di÷er taraftan bayan milli voleybolun bazÕ problemleri oldu÷u görülmektedir. Faik Karayev. Taúra mentalitesi bayan voleybolunun geliúmesini olumsuz bir úekilde etkilemektedir. Azerbaycan Azerreyl voleybol takÕmÕ 2004 yÕlÕ Avrupa ùampiyonlar Ligi’nde 4. Çünkü. 2002’den itibaren úampiyonlar liginde oynayan Azerreyl takÕmÕ. fakat inanÕyoruz ki bu problemler çözülecektir” (27:88. Azerreyl’in kÕsa sürede bu baúarÕyÕ yakalamasÕnda.

olmuú ve 12 takÕm arasÕna girmiútir.1. dünya sÕralamasÕnda bayanlarda 26. bayanlarÕn spora katÕlÕmÕna sÕcak bakmamaktadÕr. sözlü görüúme)’a göre.3. sÕradadÕr (http://www.org. Burada en çok emek sarf eden milli takÕm antrenörü Faik Karayev’dir. Ama günümüzde bayanlarÕn spora katÕlÕmÕ ile ilgili anlayÕúÕn yavaú yavaú de÷iúmeye baúladÕ÷Õ görülmektedir. erkeklerde ise 81.yedek oyuncularÕn olmamasÕ büyük bir sorun teúkil etmekte ve tüm yükü 7-8 oyuncu üstlenmektedir. øslam. play-off mücadelesinde ilk 6 takÕm arasÕna girememiú ve elenmiútir. Faik Karayev bir zamanlar Türkiye’de de baúarÕlÕ çalÕúmalara imza atmÕútÕr. bu úartlarda bile milli takÕm antrenörleri büyük baúarÕlara imza atmaktadÕr. Oyun programÕ çok yo÷un oldu÷undan ve takÕm bu tür programa alÕúmadÕ÷Õndan dolayÕ ancak 10.94).Sovyet Dönemi TakÕm sporlarÕ arasÕnda Azerbaycan’da popüler olan sporlardan biri de hentboldur. Karayev aynÕ zamanda hem Azerreyl kulübü baúkanÕ hem de Voleybol Federasyonu Baúkan YardÕmcÕlÕ÷Õ görevlerini yürütmektedir. toplumda bunu hoú karúÕlamamaktadÕr. 13. Avrupa ùampiyonlar Ligi KupasÕ’na 2006/2007 sezonunda da katÕlan Azerreyl takÕmÕ grubunda 3.03. H Gurbanov (2008. sÕrada yer alabilmiútir (81:93. AyrÕca. Her úeye ra÷men. Hentbol i . Bunun temel nedeni ise.fivb. sÕrayÕ paylaúmÕútÕr. AyrÕca. 2006 yÕlÕnda Azerbaycan bayan milli takÕmÕ dünya Grand-Prix kupasÕ oyunlarÕna katÕlmÕú ve dünyanÕn en güçlü takÕmlarÕ ile yarÕúmÕútÕr. Azerbaycan. Azerbaycan’lÕ hentbolcular SSCB döneminde daima madalya için 36 . Özellikle Sovyet döneminde bunu daha fazla görmekteyiz. Fakat. Azerbaycan bayan milli takÕmÕ tarihinde ikinci defa dünya úampiyonasÕna katÕlmÕú ve 24 takÕm içinde Kore ile 13. Azerbaycan’Õn Müslüman bir ülke olmasÕdÕr. 6. Azerbaycan’da bayanlarÕn spora katÕlÕmÕ azdÕr.2009).

Fakat. hem de milli takÕm düzeyinde baúarÕlÕ sonuçlar elde etmiútir (48:139. futbolcu ve atlet içinden 15-20 genç seçmiú. 1983 yÕlÕnda Bakü’nün Avtomobilist takÕmÕ IHF KupasÕ’nÕn yani. O. ii . 1977 yÕlÕnda Bakü’nün “FST” takÕmÕ. “Bakü KadÕnÕ” adlÕ takÕm úampiyonada 2. Bir de Sovyet’lerin da÷ÕlmasÕndan kÕsa bir zaman önce. Azerbaycan’da hentbolda popülerli÷ini korumuútur.Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi SSCB’nin da÷ÕlmasÕndan sonra. Buradan da hentbola ne kadar önem verildi÷i anlaúÕlmaktadÕr (48:139). Viktor øvanoviç Sorokin onlarca basketbolcu. 1980 Moskova Olimpiyat OyunlarÕ’nda ise yine altÕn madalya kazanan SSCB bayan takÕmÕ içinde AzerbaycanlÕ sporcu Larisa Savkina da yer almÕútÕr (54:13). Avrupa KupasÕ’nda finale çÕkmÕútÕr (16:106). Avrupa’nÕn üçüncü önemli kupasÕnÕn sahibi olmuútur (54:11). onlara yeni oyunun kurallarÕnÕ anlatmÕú ve hentbolun teknik ve takti÷ini ö÷retmeye baúlamÕútÕr (54:9).mücadele eden takÕmlar arasÕnda olmuútur (48:139). Sevil Bahúeliyeva’nÕn 1970-80 yÕllarÕnda Azerbaycan hentbolunun geliúmesinde önemli katkÕlarÕ bulunmuútur. Larisa Savkina ve Sevil Bahúeliyeva gibi ünlü sporcular bulunmaktadÕr. birçok kez ülke úampiyonu olmuútur (16:106). Azerbaycan hentbol takÕmÕ ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde de hem kulüp. 1957 yÕlÕnda Azerbaycan’da ilk hentbol takÕmÕnÕ kurmuútur. ba÷ÕmsÕzlÕ÷a kavuútuktan sonra Azerbaycan’da hentbolda da bir düúüú yaúanmÕútÕr. voleybolda oldu÷u gibi. SSCB zamanÕnda Azeri çocuk ve genç takÕmlarÕ. SpartakiadasÕ’nda üçüncü olmuú. Bu spor branúÕnda Refige ùabanova. Lyudmila ùubina. Genç cumhuriyetin içinde bulundu÷u büyük 37 . 1976 Montreal Olimpiyat OyunlarÕ’nda altÕn madalya kazanan SSCB bayan takÕmÕ içinde AzerbaycanlÕ sporcular Refige ùabanova ve Lyudmila ùubina da yer almÕútÕr (54:13). aynÕ baúarÕsÕnÕ UluslararasÕ Hentbol Federasyonu (IHF) KupasÕ’nda tekrarlamÕútÕr (48:139). Viktor øvanoviç Sorokin. TakÕm sporlarÕ arasÕnda kulüplerarasÕ kÕta ölçekli turnuvalarda Azerbaycan takÕmlarÕnÕn ilk galibiyeti hentboldan gelmiútir.140). üç defa SSCB ùampiyonasÕ’nda bronz madalya kazanmÕú. 1979 yÕlÕnda SSCB halklarÕnÕn VII. olmuútur (16:106).

Grubunu ikinci olarak tamamlayan Azerbaycan takÕmÕ. 2005 yÕlÕ Dünya ùampiyonasÕ Play-Off maçlarÕna katÕlma hakkÕnÕ elde etmiútir. oyuncularda profesyonellik düzeyinin düúmesine ve antrenmanlarÕn anlamÕnÕn eksik kavranmasÕna neden olmaktadÕr. Azerbaycan milli takÕmÕ. antrenör yetiútirmekle birlikte. milli takÕm Dünya ve Avrupa ùampiyonalarÕ’nÕn grup elemelerinde mücadele etmektedir. Azeri hentbolu canlanmaya baúlamÕútÕr. milli takÕmÕn yeni antrenörü ve aynÕ zamanda “ABU” kulübünün baúkanÕ olan UkraynalÕ Georgiy Voronov’a bÕrakmÕútÕr. Bu nedenle 90’lÕ yÕllarda bayan hentbolcular uluslararasÕ arenada çok baúarÕlÕ olamamÕútÕr (16:106). kÕsa sürede olumlu sonuçlarÕnÕ göstermiútir (16:107). Bu elemelerde Azerbaycan bayan milli hentbol takÕmÕ ikinci olmuútur. Bunun sonucunda gerek bireysel uzmanlÕkta gerekse takÕm faaliyetlerinde bazÕ 38 .sorunlar yüzünden hentbolla ilgilenilememiútir. A÷ustos 2006’da yerini. uluslararasÕ dereceli hakem olarak 2000 yÕlÕndaki turnuva ve úampiyonalarda önemli maçlarda görev almÕútÕr. “Gerçek bir úampiyonanÕn olmamasÕ ve “ABU” takÕmÕnÕn neredeyse hiç rakibinin bulunmamasÕ. 1992 yÕlÕnda IHF’ye üye olmuútur (54:12). Olimpiyat ùampiyonu Refige ùabanova. Play-Off maçÕnda Avusturya’ya yenilen milli takÕm elenmiútir (48:140. yüzyÕlÕn baúÕndan bu yana. milli takÕma Beyaz Rusya’lÕ uzman Valeriy Pevnitski’yi davet etmiútir. Fakat. Voronov. AHF. Haydar Bahayev’in AHF’nin BaúkanlÕ÷Õ’na seçilmesi. UluslararasÕ bazÕ turnuvalarÕn Bakü’de yapÕlmasÕ da hentbolun geliúmesine katkÕda bulunmuútur. AyrÕca. Günümüzde Azerbaycan kulüpleri kÕta çapÕnda çeúitli turnuvalara katÕlmaktadÕr.141). Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi ö÷retim üyelerinden øskender Asgerov. çok baúarÕlÕ olamayan teknik adam. Refige ùabanova olmak üzere. XXI. 2002 yÕlÕnda baúta. Challenge KupasÕ’nÕ kazanarak uzun bir aradan sonra ilk büyük zaferini yaúamÕútÕr (16:107). Bu kapsamda 2005 yÕlÕnda Bayanlar Dünya ùampiyonasÕ grup elemeleri Bakü’de yapÕlmÕútÕr. Azerbaycan Hentbol Federasyonu (AHF). 2001 yÕlÕnda ilk defa Avrupa Trophy Cup (Kupa Galipleri KupasÕ) turnuvasÕna gözlemci olarak gönderilmiútir (48:140).

Seçmelerde 4 maç oynayan Azeri hentbolcüler. Bakü’de basketbol.4. Romanya’da gerçekleútirilen 2007 Dünya ùampiyonasÕ seçmelerinde bir talisizlik yaúanmÕútÕr. Bu tesadüf de÷ildir. ABU (Bakü) takÕmlarÕ temsil etmektedir (www. øsveç ve Almanya olmak üzere. 39 . 1926 yÕlÕnda sadece Bakü’de 300’e yakÕn basketbol takÕmÕ ve spor e÷itimi veren yer bulunmaktadÕr. baúta øngiltere. daha önceden bildikleri bu sporu oynamaya baúlamalarÕ ile yayÕlmaya baúlamÕútÕr. Dinamo (Bakü). Bu sayede basketbol ile ilgilenen amatörlerin sayÕsÕ günden güne artmÕútÕr.eksiklikler ortaya çÕkmaktadÕr” demiútir. yalnÕzca bir maç kazanmÕúlardÕr. ayrÕca UkraynalÕ “Motor” kulübü ve Rusya’nÕn güçlü takÕmlarÕnÕn da katÕldÕ÷Õ temsili turnuvada “ABU” takÕmÕ ikinci olmuútur (16:107. Basketbol i .03. yüksek e÷itim kurumlarÕnda. 1920’den itibaren ayrÕ ayrÕ emek kollektiflerinde. Bu sebepten dolayÕ.108).com. 1923 yÕlÕndan itibaren bütün yarÕúmalarÕn ve Spartakiada’larÕn programÕna basketbol dahil edilmiú ve sadece basketbol ile ilgili spor sahalarÕ tüm halkÕn hizmetine açÕlmÕútÕr. spor cemiyetlerinde takÕmlar kurulmuútur. FransÕz “Gavr” takÕmÕna yenilmiútir. Fakat Rusya’nÕn Zvenigrad kentinde gerçekleúen. Azerbaycan hem bayanlarda hem de erkeklerde 2001 yÕlÕndan itibaren Avrupa kupalarÕnda temsil edilmektedir. Kupalar KupasÕ 1/8 finaline çÕkan “ABU”. 13.eurohandball. Azerbaycan’Õ erkeklerde. Karada÷-Sement (Bakü). Din (Bakü) bayanlarda ise. Çünkü. Karada÷ (Bakü). Dinhk (Bakü). aralarÕnda Litvanya ve Beyaz Rusya mili takÕmlarÕ.2009).Sovyet Dönemi Azerbaycan’da basketbol. Bakü’ye yatÕrÕm için gelmiú petrol úirketlerinin yöneticileri ve iúçileri tarafÕndan. 1920 yÕlÕndan önce yabancÕ ülkelerden. Basketbol ile ilgili. iúletmelerde. Spartak (Bakü). 6.1.

Abramov’un. 1934 yÕlÕndan itibaren ilk defa basketbolda ülke úampiyonasÕ yapÕlmaya baúlanmÕútÕr. S. Yavaú yavaú basketbol Azerbaycan’Õn di÷er il ve ilçelerinde de geliútirilmeye baúlanmÕútÕr. ø.futbol ve voleyboldan sonra üçüncü sÕrada yer almÕútÕr. Tovuz. Azerbaycan’da 1920-30’lu yÕllarda en güçlü basketbol takÕmÕ Demir Yolu Spor Kulübü’nün takÕmÕ olmuútur. 1936 yÕlÕna gelindi÷inde basketbol takÕmlarÕnÕn resmi turnuvalarda almÕú olduklarÕ baúarÕlar. Basketbolun Azerbaycan’da yaygÕnlaúmasÕ ve kaliteli sporcularÕn yetiútirilmesi neticesinde. topun çembere bÕrakÕlmasÕnda yeni yöntemlerin denenmesi. øonov’un. Pleskunova’nÕn ve Fomina’nÕn büyük hizmetleri olmuútur. Arunov’un. N. basketbolun estetik açÕdan geliúmesine ve daha cazip hale gelmesine neden olmuútur. Efendiyeva’nÕn. 1930 yÕlÕnda basketbol okullarÕn SpartakiadasÕnÕn programÕna dahil olmuútur. Basketbolun geliúmesinde Dinamo Spor Cemiyeti’nin de büyük katkÕlarÕ bulunmuútur. Bu uzmanlar bütün hayatlarÕnÕ basketbola adamÕú ve yorulmadan bu spor branúÕnÕn yayÕlmasÕ için çalÕúmÕúlardÕr. 1931 yÕlÕnda Azerbaycan erkek basketbol takÕmÕ Kafkasya Birincili÷i’ni kazanmÕú ve ilk defa SSCB Birincili÷i’ne ba÷ÕmsÕz bir takÕm olarak katÕlma hakkÕ kazanmÕútÕr. basketbolun Kafkasya’da daha fazla geliúmesine ve iyi basketbolcularÕn her üç cumhuriyette de yetiúmesine olanak sa÷lamÕútÕr. Bunun neticesinde basketbol Lenkeran.TalÕúhanov’un. G. TakÕmlarÕn sayÕsÕnÕn artmasÕ ile birlikte. Bu takÕm uzun yÕllar Azerbaycan úampiyonu olmuútur. bayanlardan K. 1926 yÕlÕndan itibaren Dinamo’nun basketbol takÕmÕ liderli÷i ele almÕú ve uzun bir müddet kimseye vermemiútir. basketbolun teknik ve taktik açÕdan kalitesinin arttÕrÕlmasÕ. Zagatala ve di÷er yerlerde de kendi taraftarlarÕnÕ toplamÕútÕr. 1935 yÕlÕndan baúlayarak Azerbaycan erkek ve bayan milli takÕmlarÕ SSCB ùampiyonalarÕ’nda kendini göstermeye baúlamÕúlardÕr. Balaken. 40 . Azerbaycan’da bu yÕllarda basketbolun geliúmesinde N. 1930 yÕlÕndan itibaren düzenli olarak yapÕlan Kafkasya Cumhuriyetleri’nin Spartakiada programÕna erkek ve bayan basketbol yarÕúmalarÕnÕn da dahil edilmesi. Bu yÕldan itibaren Azerbaycan erkek takÕmÕ Kafkasya’da uzun müddet liderli÷ini korumuú ve yÕldan yÕla sporcularÕn teknik ve taktik seviyesi yükselmiútir.

Türkmenistan ve Azerbaycan’Õn katÕlÕmÕ ile Bakü’de düzenlenen uluslararasÕ turnuvada Azerbaycan erkek takÕmÕ birinci olmuútur.takÕmlarÕn teknik ve taktik açÕdan bir hayli yol kat etti÷ini göstermiútir. yüzyÕlÕn sonlarÕnda durgunluk dönemi yaúayan Azerbaycan basketbolu Olimpiyat OyunlarÕ’nda Azerbaycan sporcularÕnÕn galibiyetlerinin etkisi ile tekrar canlanmaya baúlamÕútÕr. Sonra uzun bir ara olmuútur (99:104). olmuútur. Azerbaycan birçok uluslararasÕ yarÕúmada baúarÕlar elde etmiútir. Dünya ve Avrupa ùampiyonu LitvanyalÕ Rimas Kurtinaytis getirilmiútir (44:13-15).Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi XX. Bu da Azerbaycan’Õn bütün uluslararasÕ yarÕúmalara katÕlmasÕna olanak sa÷lamÕútÕr. Bu. 1956 yÕlÕnda milliler SSCB Cumhuriyetleri Spor MüsabakasÕ’nda 6. Gürcistan. ii . Milli Olimpiyat Komitesi. 2005 yÕlÕnda ise yine Kurtinaytis yönetimindeki basketbol milli takÕmÕ øslam OyunlarÕ’nda altÕn madalya 41 . TakÕmlar her yÕl daha yetenekli ve genç sporcularla temsil olunmaya baúlanmÕútÕr. Azerbaycan’da basketbolun kitleselleúmesi için Celilabad ùehrinde ABF’nin güney bölge úubesi ve Gence’de de ABF’nin bölgesel merkezi kurulmuútur. UluslararasÕ Basketbol Federasyonu’na üye olmuútur. Kurtinaytis yönetimindeki Gala takÕmÕ 2004 yÕlÕnda Litvanya’da katÕldÕ÷Õ bir turnuvada ikinci olmuútur (99:107). 1994 yÕlÕnda Azerbaycan Basketbol Federasyonu (ABF). En parlak dönemi ise milli takÕmÕn baúÕnda. O dönemin isimleri arasÕnda Avrupa ùampiyonasÕ’nÕn bronz madalya sahibi Elúad Gadaúev de bulunmaktadÕr. Rimas Kurtinaytis aynÕ zaman da Gala takÕmÕnÕn da teknik direktörüdür. Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ ve Azerbaycan Basketbol Federasyonu’nun ortak çabalarÕyla gerçekleúmiútir. 1995 yÕlÕnda Türkiye. UluslararasÕ iliúkilerin yüksek seviyeye ulaúmasÕ ile birlikte ve ABF’nin de çabalarÕyla Azerbaycan basketbolcularÕ 2000 yÕlÕndan itibaren sürekli olarak uluslararasÕ yarÕúmalara katÕlmaya baúlamÕúlardÕr. SSCB’nin ve Azerbaycan’Õn ünlü basketbol hocasÕ Tofik Abbasov’un bulundu÷u 50-60’lÕ yÕllarda yaúamÕútÕr. Bu kapsamda 2002 yÕlÕnda milli takÕmÕn baúÕna Olimpiyat. Son zamanda Azerbaycan’da basketbolun popülaritesi artmÕútÕr. Bu yÕllardan itibaren Azerbaycan basketbol takÕmlarÕ güçlü takÕmlarla mücadele edecek seviyeye ulaúmÕútÕr (44:8-12).

107).kazanmÕútÕr (82:85). Devletin spora ilgisi ve deste÷i çok düúük seviyede olmuútur. Bu milli spor branúÕnÕn geliúmesi için çeúitli faaliyetlerde bulunmuúlardÕr. Bu dönemde halk.Sovyet Dönemi Azerbaycan’da beden e÷itimi ve spor. 1917’den sonra milli siyasetin bir parçasÕ olarak ülkenin her 42 . XX. UluslararasÕ turnuvalarda alÕnan bu baúarÕlar basketbolla ilgilenenlerin sayÕsÕnÕ günden güne arttÕrmÕútÕr. Bu güreúçilerden Sali Süleyman ve Reúid Yusifov öne çÕkmÕútÕr (70:24. aynÕ zamanda ö÷rencisidir. Reúid Yusifov yaklaúÕk 50 yÕl güreúmiútir. øvan Poddubniy’in arkadaúÕ. sporu genç neslin yetiútirilmesinde önemli bir faaliyet olarak gördü÷ü için güreúle birlikte di÷er branúlara da yo÷un bir ilgi göstermiútir. O. 1917 yÕlÕndan sonra geniú bir alana yayÕlmaya baúlamÕútÕr. 1920 yÕlÕndan sonra Azerbaycan güreúçileri ile Rusya’nÕn profesyonel güreúçileri arasÕnda müsabakalar yapÕlmaya baúlanmÕútÕr. Bu ünlü güreúçiler 1920’li yÕllarda hem güreúmeye devam etmiúler hem de antrenörlük yapmÕúlardÕr. Bu da birçok spor branúÕnÕn geliúmesine neden olmuútur. Azerbaycan’da beden e÷itiminin ilk uygulayÕcÕlarÕndan biri olmuú ve güreúin geliúmesinde önemli katkÕlarda bulunmuútur. Bu yÕllardan itibaren Azerbaycan’da birçok spor kulübü ve cemiyeti kurulmuútur. Azerbaycan güreú tarihinde Floransa ve Paris Dünya ùampiyonalarÕ’nda iki defa zafer kazanmÕú olan efsanevi güreúçi Sali Süleyman ayrÕ bir yere sahip olmuútur. yüzyÕlÕn baúlarÕnda sporla ilgili faaliyetlerde bireysel çabalarÕn a÷ÕrlÕkta oldu÷u görülmüútür.25). Bu uygulamalarÕn sporun geliúmesinde önemli bir payÕ olmuútur. 6. Sonraki nesil parlak güreúçilerden Reúid Yusifov da son derece güçlü bir güreúçidir (91:106.1. Azerbaycan’da güreúin geliúmesinde ve yayÕlmasÕnda sirklerde ve açÕk alanlarda güreúen güreúçilerin büyük rolü olmuútur. Sirk ekiplerinde uzun süre sahneye çÕkan Süleyman. 1920’li yÕllarÕn ortalarÕndan baúlayarak kurultaylarda ve genel kurul toplantÕlarÕnda sporun birçok branúÕnda yarÕúmalar düzenlenmesi yönünde kararlar alÕnmÕú ve bununla ilgili kÕsa zamanda bazÕ tedbirler hayata geçirilmeye baúlanmÕútÕr. Güreú i . Ancak.5. Bu kulüplerin ve cemiyetlerinin ise ilk faaliyet alanÕ güreú olmuútur.

Stalin devletin bütünlü÷ünü sa÷lamak. O tarihte Azerbaycan’Õ iki güreúçi temsil etmiútir. olmuútur. Sovyetler Birli÷i döneminde devlet halkÕn spor yapmasÕnÕ istemiútir. Bu siyasetin bir parçasÕ olarak da Azerbaycan’da da beden e÷itiminin geliúmesi için geniú imkanlar yaratÕlmÕútÕr. 11 güreúçi içinden 6. 1937 yÕlÕndan itibaren ilçe. 1946 yÕlÕna gelindi÷inde birçok profesyonel sporcu yetiúmiútir. il ve ülke birincilikleri düzenlenmeye baúlanmÕútÕr. Azerbaycan’da güreúin geliúmesine önemli katkÕlarda bulunan di÷er bir ünlü güreúçi ise Rza Bahúeliyev’dir. Üst düzeyde spor bilimcileri yetiútirmiútir. Azerbaycan’da profesyonel anlamda güreú 1925 yÕlÕndan itibaren kendini göstermeye baúlamÕútÕr. Memmedov. Her zaman siyasi rejim olan komünizmin adÕ daha önde olmuútur. HÕzlÕ bir geliúme gösteren güreú sporunda. Ülke birincili÷i için yapÕlan müsabakalar 1937 yÕlÕndan itibaren hayata geçirilmiú olsa da. Sovyetler sportif anlamda çok kaliteli insanlar yetiútirmiútir. bunu isterken daha çok baúarÕlÕ ve yetenekli sporcularÕ ön plan çÕkarmÕútÕr. ülkeye ilk altÕn madalyayÕ getirmiútir. aslÕnda Azerbaycan güreúçileri ilk defa SSCB Birincili÷i’ne 1928 yÕlÕnda katÕlmÕúlardÕr. Spor devletin gelece÷inin ve halklarÕn barÕúÕnÕn bir vasÕtasÕ olmuútur. 1936 yÕlÕna kadar güreú müsabakalarÕ daha çok bölgesel nitelikte olmuútur. Her anne ve baba çocuklarÕnÕn ya bir spor branúÕ ile ya da bir müzik türü ile ilgilenmelerini istemiútir. insanlarÕn gerçekler peúine düúmesini önlemek istemiútir. Bu uygulamalar Azerbaycan halkÕnÕn yaúam tarzÕ haline gelmiútir. biri de sosyo-kültürel faaliyetlerdir. Biri spor. Azerbaycan’Õn adÕ veya Azeri sporcunun adÕ ön planda olmamÕútÕr. Sporu kitlelere yayarak. Ama. kendi ideolojisini devam ettirmek ve bu kapsamda halkÕ uyutmak için sporu kullanmÕútÕr. Sovyetler döneminde halka iki önemli úey verilmiútir. Rza Bahúeliyev’de di÷er ünlü güreúçiler gibi 43 . ùagayev ise çok iyi bir mücadele vererek. Bu anlayÕú köylerde yaúayan insanlara kadar yerleúmiútir. sözlü görüúme)’a göre. Özellikle Stalin döneminde spor alanÕnda önemli ilerlemeler kaydedilmiútir. Bu sporcularÕ devletin siyaseti u÷runda kullanmÕútÕr. M Turmuú (2008.tarafÕnda beden e÷itimi kültürü hÕzla geliúmeye baúlamÕútÕr.

aynÕ zamanda 1924-1925’li yÕllarda Azerbaycan’da ilk güreú okulunu kuran kiúidir (70:27.34. Güreú sporunun geliúmesinin 60’lÕ yÕllarÕn sonundan baúlayan bir sonraki aúamasÕ. Asya ve Amerika turnuvalarÕnda kazandÕklarÕ zaferleri ile Azerbaycan güreú tarihine adlarÕnÕ yazdÕrmÕúlardÕr (91:107). Kemander Mecidov ve di÷er güreúçiler Avrupa. 1938 yÕlÕndan itibaren Azerbaycan takÕm halinde de SSCB Birincili÷i’ne katÕlmaya baúlamÕútÕr. bu günlerde de devam etmektedir. Bu baúarÕ AzerbaycanlÕ güreúçilerin o zamana kadar yakaladÕ÷Õ en iyi baúarÕ olmuútur (70:37). Bu geliúmelerin sonucu olarak Musa Babayev 4 kez Sovyetler Birli÷i úampiyonu. Dadaúov altÕn madalya kazanmÕúlardÕr. 1955 yÕlÕnda yapÕlan SSCB Birincili÷i’nde ikinci olmuútur. Bu úampiyonada AzerbaycanlÕ güreúçiler üç madalya kazanmÕútÕr.35). yüzyÕlÕn ilk yarÕsÕna kadar güreúçiler sirk sahnelerinden çÕkmÕúlardÕr. 1945’te klasik güreúte 14. bütün Sovyet sporcularÕ ülke savunmasÕ için savaúa katÕlmÕúlardÕr. kardeúi Muhtar da Universiade OyunlarÕ’nÕn úampiyonu olmuútur (91:107). Babayev ve P. Geçen yüzyÕlÕn 50’li yÕllarÕndan itibaren Sovyetler Birli÷i ùampiyonalarÕ’nda yer almaya baúlamÕúlardÕr.sirklerde güreúmiútir. Avrupa ve Olimpiyat úampiyonu AydÕn øbrahimov defalarca dünya úampiyonlu÷unu elde etmiú. Mahyaddin Allahverdiyev. birçok úehirde güreú kulüpleri açÕlmÕútÕr. serbest güreúte ise 1. çok iyi maçlar çÕkararak Sovyetler Birli÷i’ni baúarÕyla temsil etmiúlerdir (70:35-37). SSCB’nin savaútan zaferle çÕkmasÕndan sonra her úey normale dönmüútür.30. 1941 yÕlÕnda Almanya’nÕn Sovyetler Birli÷i’ne savaú açmasÕyla birlikte. O. 1950 yÕlÕndan sonra uluslararasÕ birçok güreú turnuvasÕna katÕlmÕútÕr. 1949 yÕlÕnda Bakü’de yapÕlan serbest güreú SSCB Birincili÷i’nde ise. 1952 Helsinki Olimpiyat OyunlarÕ’na katÕlan Reúid Memmedbeyov.28. Burada Azerbaycan takÕm halinde üçüncü olmuútur.. Bu tarihten itibaren AzerbaycanlÕ güreúçiler SSCB milli takÕmÕnda da güreúmeye baúlamÕúlardÕr. Azerbaycan takÕmÕ. 44 . UluslararasÕ arenadaki bu ilk önemli baúarÕdan sonra ülkede güreú sporuna olan merak artmÕú. 1947 yÕlÕnda gençlerde SSCB TakÕm Birincili÷i düzenlenmiútir. SSCB. Rza Bahúeliyev. Dünya. AzerbaycanlÕlar içinde ilk defa M. gümüú madalya kazanmÕútÕr. Hazar øsayev. 1945 yÕlÕna gelindi÷inde ise güreúmeyi bÕrakmÕútÕr. SSCB Birincili÷i düzenlenmiútir. 46 kez milli úampiyon olmuútur (91:107). Milli takÕm içinde yer alan Azerbaycan’lÕ güreúçiler. XX.

2006 yÕlÕnda. østanbul’da düzenlenen Avrupa Serbest ve Greko-Romen Güreú ùampiyonasÕ’nda Natik Eyvazov altÕn. ii . Gençlik Serbest Güreú ùampiyonasÕ 45 . Türkiye. Günümüzde Azerbaycan’da Olimpiyat. Bakü’de düzenlenen Dünya Askeri Oyunlar úampiyonu olmuú.Azerbaycan’da güreú son yÕllarda da hÕzla geliúme göstermiútir. øtalya. øran. Avrupa ve SSCB ùampiyonu olan birçok güreúçi bulunmaktadÕr (70:37). Dört yÕl sonra NamÕk. Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi BaúkanÕ ølham Aliyev’in kararÕ ve deste÷i ile. Çünkü. hem de dünya úampiyonu kimliklerine sahip ilk sporcu olmuútur (55:114). Finlandiya. ølham Abbasov gümüú madalyalarÕn sahipleri olmuútur.Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi Azerbaycan’da 1993 yÕlÕndan itibaren bütün alanlarda baúlayan yeni dönemin getirdi÷i de÷iúiklikler. ba÷ÕmsÕz Azerbaycan tarihinde. güreúçilerin birço÷u uzun yÕllar SSCB milli takÕmÕnda güreúmiú ve birçok baúarÕya imza atmÕúlardÕr. Rovúan Bayramov. Avustralya. I. hem olimpiyat úampiyonu. 1993 yÕlÕnda Azerbaycan adÕna altÕn kazanan ilk sporcular güreúçiler olmuútur. Almanya ve Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa ve Dünya turnuvalarÕnda kazanÕlan galibiyetler takip etmiútir. Moskova’da yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’nda ise bronz madalya kazanmÕútÕr (82:86-88). Atlanta (ABD)’da 1996 yÕlÕnda yapÕlan Olimpiyat OyunlarÕ’nda NamÕk Abdullayev finalde ikinci gelerek gümüú madalya sahibi olmuútur. 2004 Atina OlimpiyatlarÕ’nda galibiyet serisini devam ettiren Farid Mansurov. Çin’de düzenlenen Dünya ùampiyonasÕ’nda altÕn. Bakü’de ilk kez 2001 yÕlÕnda. UluslararasÕ Güreú Federasyonu yeni oluúan Serbest ve Greko-Romen Güreú Federasyonu’nu resmen kabul etmiútir. Sidney Olimpiyat OyunlarÕ’nda AmerikalÕ Samuel Hanson’u finalde yenerek altÕn madalya kazanmÕútÕr. Bu baúarÕlarÕ ABD. spor dünyasÕnda ve güreúte de yaúanmÕútÕr. Bu olimpiyat madalyalarÕnÕn ilki olmuútur. Farid. milli takÕma tek altÕn madalya kazandÕran isim olmuútur (91:108). Dünya.

sözlü görüúme)’e göre. Milli takÕmÕn Rusya milli takÕmÕnÕ yenmesi tarihi bir galibiyet olmuútur. Federasyon BaúkanÕ ve Baúbakan YardÕmcÕsÕ Abbas Abbasov’un burada çok önemli katkÕlarÕ olmuútur (91:108). Onun için bizim sporcular bu iúe daha fazla ilgi duymuúlardÕr. 46 . Azerbaycan bayan milli takÕmÕnda ki dört sporcudan üçü lisans almayÕ baúarmÕútÕr. hem de milli sporcularÕn hazÕrlanmasÕna tahsis edilmektedir. Bunun sonucunda sporculara verilen bu parayÕ ö÷renen insanlarÕn spora olan ilgisi daha da artmÕútÕr. Sidney’de úampiyon olan sporculara ev. Bakü’de 2007 yÕlÕnda yapÕlan Dünya Güreú ùampiyonasÕ’na 91 ülkeden toplam 811 güreúçi katÕlmÕútÕr. belirlenen hedeflere tam olarak ulaúÕlamamÕútÕr (55:114.. Örne÷in. Genel anlamda ise. Yuliya Radkeviç ve Olesya Zamula’dÕr.düzenlenmiútir. Haydar Aliyev. Azerbaycan CumhurbaúkanÕ ølham Aliyev spor ve olimpiyat oyunlarÕnda Azerbaycan’Õ layÕkÕyla temsil eden sporculara her türlü deste÷i sa÷lamaktadÕr. Azerbaycan Hükümeti günümüzde sporu daha çok desteklemektedir. 2004 yÕlÕnda Azerbaycan’da 1-4 Nisan tarihleri arasÕnda düzenlenen Dünya KupasÕ turnuvalarÕnda güreúçiler kupayÕ kazanmayÕ baúarmÕúlardÕr. Buda devletin sporcuya olan ilk maddi desteklerinden olmuútur. Bu úampiyonada Farid Mansurov 1. Bu sporcular Mariya Stadnik. A Aliyev (2008.116.117). 2007 Avrupa úampiyonu. Çamsulvar Çamsulvarov 3. 1996 Atlanta OlimpiyatlarÕ’nda altÕn madalya alan sporculara 25.000 € ödül taahhüdünde bulunmuútur. baúarÕlÕ olamamÕútÕr. Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev’in baúlattÕ÷Õ yaúam úartlarÕnÕ iyileútirme ve sosyal yapÕyÕ geliútirme gelene÷ini de sürdürmektedir (91:109). Dünya Askerler Birincilik YarÕúmasÕ galibi Rovúan Bayramov ise. ùimdiki baúkan ølham Aliyev her yerde olimpiya kompleksleri yapmaktadÕr. Bu tesisler hem halkÕn kullanÕmÕna. para ve bazÕ otomobil úirketleri araba hediye etmiútir. olmuú ve 2008 Pekin OlimpiyatlarÕ için vize almÕúlardÕr. Devlet BaúkanÕ olimpiyat oyunlarÕnda úampiyon olan sporcularÕ ve hocalarÕ madalya ile onurlandÕrmanÕn yanÕ sÕra.

Satranç i .-VII. Ama. takÕm sÕralamasÕnda serbestte 63 puanla birinci olurken. Bayanlar takÕm sÕralamasÕnda ise 26 puanla øsveç ile beúincili÷i paylaúmÕútÕr (http://www. Bayan güreúçi Mariya Stadnik’te bronz madalya kazanÕrken.noc-aze. sözlü görüúme)’e göre. dereceyi kazanmak gerekmiútir (79:94). SSCB úampiyonalarÕnda 5. XXIX. Pekin Olimpiyat OyunlarÕ’nda Rovúan Bayramov ve Vitaliy Rahimov gümüú. greko-romende 29 puanla Ermenistan ile üçüncü sÕrayÕ paylaúmÕútÕr.fila-wrestling. Sovyet döneminde sporculara çok de÷er verilirdi. 05. Örne÷in. greko-romen stilde Shalva Gadabadze bronz madalya almÕúlardÕr.04.østanbul. ùampiyonada øran 50 puanla ikinci olurken. Çamsulvar Çamsulvarov. Litvanya’nÕn Vilnius úehrinde. 6. 47 . Azerbaycan’da 33 puanla üçüncü olmuútur (89:24). Bayanlarda ise Mariya Stadnik altÕn.2009). Khetag Gazyumov ise bronz madalya kazanmÕútÕr.6. . milliyetçilik de yapÕlÕrdÕ. Greko-Romen stilde Türkiye 59 puanla takÕm halinde úampiyon olmuútur.2009). 2008 yÕlÕnda Dünya Gençler Güreú ùampiyonasÕ’na ev sahipli÷i yapmÕútÕr. Navruz Temrezov bronz. 38 ülkenin katÕldÕ÷Õ. SSCB milli takÕmÕnda yer alabilmek için çok sÕkÕ elemelerden geçirilmiúlerdir. Jabrayil Hasanov gümüú. Khetag Gayzumov. Azerbaycan. Sovyet döneminde Azeri satranççÕlar uluslararasÕ yarÕúmalara katÕlamamÕúlardÕr. Azerbaycan’Õn bu olimpiyatlarda en fazla madalya kazandÕ÷Õ branú güreú olmuútur (http://www.com/vilnius09.1.5 Nisan 2009 tarihleri arasÕnda düzenlenen Avrupa Büyükler Güreú ùampiyonasÕ’nda serbest stilde Zelimkhan Hüseyinov. Ali øsayev altÕn. yüzyÕla kadar uzanmaktadÕr (48:170). Türk sporculara çok de÷er verilmezdi. T Firdevsi (2008. Zümrüd Kurbangajiyeva gümüú madalya almÕútÕr. 13.org.Sovyet Dönemi Azerbaycan’da satrancÕn tarihi VI.03. 31 Mart.6.

Kendisi 19 yaúÕnda Bakü birincisi olmuútur. halk tarafÕndan da yo÷un ilgi duyulan bir spor branúÕ olmuútur. Duz-Xutomirski ve N. Birçok defa Azerbaycan úampiyonu olan V. Dört sene sonra 16 yaúÕndaki Mikhail Botvinnik ile birlikte ilk defa SSCB ùampiyonasÕ’na katÕlmÕúlar (Moskova 1926). Ünlü Sovyet satranç ustalarÕ özellikle. 1933 yÕlÕnda Bakü’de düzenlenen satranç konferansÕndan sonra. AynÕ yÕllarda “Bakinski Raboçi” gazetesindeki özel satranç köúesi de Bakü’de satrancÕn geliúmesinde önemli bir rol oynamÕútÕr (96:8. Azerbaycan’da satrancÕn geliúmesine baktÕ÷ÕmÕzda ilk akla gelen isim Vladimir Andreeviç Makagonov’dur. Milli takÕm aynÕ yÕl Trans-Kafkasya Birincili÷i’ni kazanmÕútÕr. 1920’li yÕllarda Azerbaycan’da ilk satranç dernekleri kurulmaya baúlanmÕútÕr. ikincili÷i Rus sporcu aldÕ÷Õnda. Vladimir Andreeviç çok iyi bir pedagog olmakla birlikte. Bunlardan 13. dereceyi paylaúarak usta sporcu ünvanÕnÕ kazanmÕúlardÕr. Bu zaman zarfÕnda Azerbaycan’da birçok satranç ustasÕ yetiúmiútir. Bundan dolayÕ Azeri sporcular yeteneklerini tam anlamÕyla gösterme fÕrsatÕ bulamamÕúlardÕr. 100 yÕldan daha fazla bir zaman diliminde 13 dünya úampiyonu çÕkmÕútÕr. 5. Dünya SavaúÕ’ndan sonraki yÕllarda Azerbaycan’da satranç büyük bir hÕzla yayÕlmaya devam etmiútir. Dünya satranç tacÕ u÷runa yapÕlan müsabakalarda. II. Ba÷Õrov satranççÕlar arasÕnda ilk defa uluslararasÕ grossmaster (büyük usta) ünvanÕnÕ almÕútÕr. yüzyÕldan itibaren süratli bir úekilde geliúmeye baúlayan satranç.9). milli takÕma Türk sporcu ça÷rÕlmasÕ gerekirken ikinci olan Rus sporcu ça÷ÕrÕlÕrdÕ. Rudnev Bakü’ye davet edilmiútir. IX. satranç sporunu SSCB ile rekabet edebilecek seviyeye getirmiútir (79:93. 60-70’li yÕllar Azerbaycan’da satrançta önemli galibiyetlerin yaúandÕ÷Õ yÕllar olmuútur. Bu Azerbaycan için önemli bir geliúme olmuútur.94). Dünya ùampiyonu olan Garry Kasparov.Müsabakalar sonucunda birincili÷i Türk sporcu. F. Bakinski Raboçi gazetesinin satranç úubesi de dünyanÕn ünlü satranççÕlarÕnÕ amatörler ile bir araya getirmiú ve müsabakalar organize etmiútir. Bir yÕl sonra Azerbaycan satranç tarihinde önemli bir olay yaúanmÕú. yapÕlan yarÕúmalarÕn kapsamÕ geniúletilmiútir. ve 6. Garry Kasparov’un 48 . Onlar satranç oyununun teknik ve takti÷i ile ilgili dersler vermiúlerdir. ilk defa ülke úampiyonasÕ yapÕlmÕútÕr. Azerbaycan satranç okulunda yetiúmiútir. Makagonov ise bireysel sÕralamada birinci olmuútur.

6 UluslararasÕ Satranç Federasyonu (FIDE) ustasÕ ve 4 uluslararasÕ dereceli hakem yetiútirilmiútir (96:11). Bu sayede. 70’li yÕllarda satranca gösterilen ilgi neticesinde ülkenin her tarafÕnda satranç okullarÕ. kÕsmen devlet ve özel kurumlar tarafÕndan zapt olunmuú. Azerbaycan’da Dünya ve Avrupa úampiyonlarÕ ortaya çÕkmÕú ve Azerbaycan dünyada satranç dalÕnda lider ülkeler arasÕna girmiútir (79:93). 49 . Haydar Aliyev’in 1998 yÕlÕnÕn Ocak ayÕnÕn ilk günlerinde 12. Dünya ùampiyonu Anatoly Karpov’u kabul etmesi. 1998 yÕlÕna gelindi÷inde satranç tekrar canlanmaya baúlamÕútÕr. Birçok satranç okulu kapatÕlmÕú. birçok yetenekli satranççÕlar yetiútirilmiú ve dünya úampiyonu olmuúlardÕr (96:9-11). 1985 yÕlÕnda Aynur Sofiyeva. Bu ilk aúama Haydar Aliyev’in kiúisel destekleri neticesinde gerçekleúmiútir. Azerbaycan’da satrancÕn geliúmesinde önemli bir rol oynamÕútÕr. çocuk satrancÕna devlet deste÷inin arttÕrÕlmasÕ yönünde kararlar alÕnmasÕ. Firuze Velihanova ve Ülviye Sultanova’dan oluúan takÕm SSCB’nin son dönemlerinde düzenlenen satranç úampiyonalarÕndan birinde birincili÷i elde etmiúlerdir (79:94). 14 uluslararasÕ usta. Bunun sonucunda genç satranççÕlar uluslararasÕ birçok yarÕúmada büyük baúarÕlar kazanmÕúlardÕr (96:11. Fakat 90’lÕ yÕllarÕn baúlarÕnda satrançta bir duraklama yaúanmÕútÕr. ii .baúarÕlarÕ bu oyuna olan ilgiyi büyük ölçüde arttÕrmÕútÕr. Azerbaycan’da satranç bugün en popüler ve hÕzlÕ geliúen spor dallarÕndan biri haline gelmiútir.Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi Azerbaycan’Õn ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazanmasÕyla satranççÕlar bütün turnuvalara Azerbaycan bayra÷Õ altÕnda katÕlma imkanÕ bulmuúlar ve önemli baúarÕlara imza atmaya baúlamÕúlardÕr (79:94). birçok kulüp ve satranç merkezleri kurulmuútur. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin baúkanÕ Haydar Aliyev’in deste÷i sayesinde son 20 yÕlda 7 uluslararasÕ grossmaster. birçok okulun binasÕ bakÕmsÕzlÕk yüzünden kullanÕlamaz hale gelmiútir.12). 90’lÕ yÕllarÕn ortasÕndan baúlayarak satranç uzmanlarÕ Azerileri uluslararasÕ arenada elde ettikleri baúarÕlarla sevindirmiúlerdir. Azerbaycan’da satranç her zaman devlet tarafÕndan desteklenmiútir. Bu olumlu adÕmlar neticesinde kÕzlar ilk büyük baúarÕlarÕnÕ kazanmÕúlardÕr.

Bu baúarÕlarÕn süreklilik gösterece÷ini umut ettiklerini belirten milli takÕm antrenörü Fikret Sideifzade úunlarÕ söylemiútir: “Bunun içinde mevcut problemleri çözmek gerekiyor. Ben daima bir nevi açÕk ö÷retim okullarÕnÕn açÕlÕúÕ meselesini gündeme getiririm. özellikle bir zamanlar Azerbaycan’da satranç sporunun geliúimine önemli katkÕda bulunan bölge okullarÕnÕn sorunlarÕnÕ çözmek gerekmektedir. Kadir Hüseyinov. økisi de uluslararasÕ listelerde ilk 20’de yer almaktadÕr (79:94. Teymur Recebov. Teymur Recebov. Pervane 1992 yÕlÕnda 10 yaú grubunda Dünya úampiyonu olmuútur. Azerbaycan Satranç Federasyonu (ASF). ASF. Birçok defa Azerbaycan úampiyonu olmuútur (48:171). Bugün bu okullarÕn çalÕúmalarÕ etkinliklerini büyük ölçüde yitirdi÷i için reforma ihtiyaçlarÕ vardÕr. bölgedeki yetenekli çocuklarÕ tespit ederek senede birkaç kez Bakü’ye davet etmek ve ülkenin en iyi satranç ö÷retmenleri gözetiminde e÷itim almalarÕnÕ sa÷lamaktÕr. Zeynep Mamedyarova. çeúitli uluslararasÕ turnuvalarda úampiyon olmuúlardÕr. SSCB’de popüler olan bu okullar 50 . Bu okullarÕn iúleyiú tarzÕ. økisi de farklÕ yaúlarda Dünya ve Avrupa ùampiyonalarÕ’nda dereceye girmiú ve birincili÷i kazanmÕú. Vugar Haúimov. daha sonra de÷iúik yaú gruplarÕnda da beú defa Avrupa ùampiyonasÕ’nda gümüú madalya almÕútÕr. AyrÕca hepsinin genç bir sporcu olmasÕ da önemlidir. Rauf Mamedov ve NamÕk Kuliev Azerbaycan’Õn en önemli sporcularÕdÕr. OyuncularÕn yaú ortalamasÕ 16-17’dir. Bu yÕllarda satranca yeni baúlayan çocuklar bugün milli takÕmda yer almaktadÕrlar. ülkede bütün satranç harekatÕnÕ yürüten ve yöneten en önemli kuruluútur. 2006 yÕlÕnda dünya sÕralamasÕnda 11. Azeri sporcular 1995 yÕlÕndan itibaren katÕldÕklarÕ önemli müsabakalardan 30’dan fazla madalya ile ülkelerine dönmüúlerdir. 2002 yÕlÕnda Slovenya’da düzenlenen Satranç Olimpiyat OyunlarÕ’nda en genç takÕm Azeri takÕmÕ olmuútur. ùehriyar Mamedyarov. Azerbaycan’Õn en iyi satranççÕlarÕ olarak bugün Teymur Recebov ve ùahriyar Mamedyarov’u göstermek mümkündür.95). Türkan Mamedyarova. øki yÕl sonra Avrupa úampiyonu. sÕrada yer almÕútÕr (80:96). 1992 yÕlÕnda FIDE’ye üye olmuútur (96:12).Bakü’de 2001 yÕlÕnda yapÕlan ülke úampiyonasÕnda Pervane øsmayÕlova birinci olmuútur.

sayesinde. MayÕs ayÕnda Umummilli Liderimiz Haydar Aliyev anÕsÕna ‘CumhurbaúkanlÕ÷Õ KupasÕ’ adÕ altÕnda uluslararasÕ bir satranç festivali organize etmiútir. 51 . ASF. Ancak birçok olumlu geliúme de var. Fisher. Rublevskiy gibi sporcular uluslararasÕ ün kazanmÕútÕr”. ùeki’de bayanlar satranç turnuvasÕ düzenlenmiú ve turnuvaya birçok satranççÕnÕn katÕldÕ÷ÕnÕ” ifade etmiútir (79:95). 18 yaúÕndakilerle yarÕúarak. 12 yaúÕndayken. CumhurbaúkanÕ Haydar Aliyev KupasÕ’nda zafer kazanmÕú. 2 defa Avrupa ùampiyonlarÕ KupasÕ’nÕ kazanmÕútÕr. AmacÕmÕz. Dünya úampiyonlarÕ Anatoliy Karpov ve Garry Kasparov’a karúÕ zafer kazanan yeryüzündeki en güçlü satranç oyuncularÕndan biridir. 11 yaúÕndan beri “satranç ustasÕ”. Botvinnik. Moskova’da yapÕlan satranç Grand Prix yarÕúmasÕnda finale kalmÕú. “Yeni asÕr” adlÕ dünya takÕmÕnÕn üyesi olarak. Dünya ve Avrupa gençler yarÕúmalarÕnda 7 defa baúarÕ kazanmÕú (bunlardan 5’inde altÕn madalya almÕú). FransÕz Chess Club ve Saraybosna’nÕn Bosna adlÕ kulüplerinin üyesi olarak. Avrupa ùampiyonasÕ’nÕ kazanmÕútÕr (bu dünya rekoru úuana kadar kÕrÕlamamÕútÕr). 2004 Dünya ùampiyonasÕ’nda bronz madalya kazanmÕú. hatta bazÕ yarÕúmalarÕ da kazanmÕútÕr (48:170). Fikret Sideifzade: “Bir zamanlar ‘Satranç gazetesi’ adlÕ bir yayÕn organÕmÕz vardÕ. Teymur. Tivyakov. Milli takÕm antrenörünün düúüncesine göre bugün en önemli sorunlarÕndan biri de özel satranç yayÕnÕnÕn olmamasÕdÕr. 2005’te de. Kasparov. birçok prestijli uluslararasÕ Grossmaster turnuvasÕnda zafer ve ödül kazanmÕútÕr. 2005 yÕlÕnda Avrupa ikincisi olmuútur. bu takÕmÕn Kremlin’de Rusya takÕmÕna karúÕ kazandÕ÷Õ zafere katÕlmÕútÕr. Teymur Recebov. “SatrancÕn Dahi ÇocuklarÕ” adlÕ kitap yayÕnlanmÕútÕr (Kapablanka. 13 yaúÕndan beri ise “büyük satranç ustasÕ” (grossmaster) ünvanÕna sahiptir (o anda satranç tarihinin en genç “büyük satranç ustasÕ” olmuútur). Bu kitapta ayrÕ bir bölüm Teymur Recebov’a ayrÕlmÕútÕr (80:99). onu ek olarak da olsa yeniden yayÕnlamaktÕr. Kasporov. 2006 yÕlÕnda Rusya’da. Azerbaycan dilinde yayÕnlanan kitaplara büyük ihtiyacÕmÕz var. Polgar hakkÕnda). Kramnik. Satranç literatürü konusunda da ciddi zorluklar yaúÕyoruz. Bakü Birincili÷i’ne 5 yaúÕnda katÕlmÕú.

FIDE her yÕl. olmuútur (48:171. 8 yaúÕnda satranç oynamaya baúlamÕú. yÕlda dört defa dünyanÕn en iyi satranççÕlar listesini yayÕnlamaktadÕr. di÷er üç maçta da berabere kalmÕútÕr. Azerbaycan satranç takÕmÕ. olmuútur (www. (102:105). süper turnuvalarda dereceye girmiú. 30. bayanlarda 31.. Bu yÕl bu turnuva iki ülkede yapÕlmÕútÕr: Birinci aúama Meksika’da. birçok açÕk turnuvanÕn galibi olmuú. Azerbaycan ülkeler sÕralamasÕnda erkeklerde 5. iki defa 20 yaú altÕ oyuncular kategorisinde dünya úampiyonu olmuú.org.172). 2004 yÕlÕnda yapÕlan Satranç Dünya ùampiyonasÕ’nda bronz madalya almÕútÕr..com. Vugar Haúimov 19.fide. bayanlarda ise 24. Ocak 2009’da açÕklanan en iyi yüz listesinde Teymur Recebov 6....107). sÕrada yer almaktadÕr. 13. Azeri satranç antrenörü Sarhan Guliyev 2000’li yÕllarÕn baúÕndan 2004’e kadar Türk milli takÕmÕnÕ çalÕútÕrmÕútÕr. Günümüzde Türkiye Satranç Federasyonu’na ba÷lÕ olarak Antalya’da bölge antrenörlü÷ü yapmaktadÕr. 2008 yÕlÕnda yapÕlan Dünya ùampiyonasÕ’nda Azerbaycan erkeklerde 6. Teymur Recebov turnuvayÕ ikinci olarak bitirmiútir (80:98).ùahriyar Mamedyarov ise.2009). úu an dünyadaki 1158 büyük usta arasÕna girmiútir (102:105.2009). Kadir Hüseyinov 62. 2005 yÕlÕnda øsveç’te düzenlenen Avrupa ùampiyonasÕ’nda 40 takÕm arasÕndan 9. durumdadÕr (http://ratings. Teymur Recebov 2003 yÕlÕndaki Linares turnuvasÕnda Garry Kasparov ile yaptÕ÷Õ maçÕn birini kazanmÕú. Teymur.03. Rauf Mamedov 94.03. süper turnuva Hooghoven-2007’de zafer kazanmÕú. Teymur Recebov bu turnuvada dünyanÕn bir numarasÕ Veselin Topalov’u yenmeyi baúarmÕútÕr.dresden. 2003 yÕlÕnda Grossmaster ünvanÕ alarak. ikincisi ise øspanya’da gerçekleúmiútir. Linares turnuvasÕ veya basÕnda anÕldÕ÷Õ gibi “Dünya Turnuva ùampiyonasÕ” veya “Satranç Wimbeldon’u”. 52 . DünyanÕn ilk 100 en güçlü satranççÕlar listesinde Azerbaycan satranççÕlarÕ da bulunmaktadÕr (96:13). ùehriyar Mamedyarov 18. 2006 yÕlÕnÕn en güçlü yarÕúmasÕ olmuútur.

Bu derne÷in antrenörlü÷ünü Fayerman ve Tasalov yapmÕúlardÕr. Tolstoy ve A. YayÕncÕlar Birli÷i ve Merkezi Beden E÷itimi Evi (Azerbaycan Devlet Filarmonisi) boks dernekleri kurmuú ve bu derneklere S. A. A. Boks i . teknik ve taktik seviyesinin daha da yükselmesinde Bakü’ye gelen Kaçunas’Õn büyük rolü olmuútur. AynÕ yÕl içinde Azerbaycan boksörleri kendi aralarÕnda úehirlerarasÕ yarÕúmalar yapmÕúlardÕr. 1927 yÕlÕnda Azerbaycan boksörleri I. AynÕ yÕl yapÕlan SSCB SpartakiadasÕ’nda mücadele eden boksörler iyi sonuçlar elde etmiúlerdir. Sovyet Esnaf ve Sanatkarlar Birli÷i. 1920’li yÕllarÕn baúlarÕnda Bakü’de boks dernekleri açÕlmaya baúlanmÕútÕr. Azerbaycan’da boksun geliúmesinde.Sovyet Dönemi Azerbaycan’da boks XX. 1930 yÕlÕnda Azerbaycan boksörlerinin spor hayatÕnda önemli bir olay gerçekleúmiútir. A÷alarov Sovyet sporunu uluslararasÕ turnuva ve yarÕúmalarda temsil eder duruma gelmiúlerdir. 1926 yÕlÕnÕn MayÕs ayÕnda Azerbaycan’Õn en güçlü boksörleri ilk defa Kafkasya Birincili÷i’ne katÕlmÕúlardÕr. güçlü boksörler ile birlikte bir dizi galibiyet kazanmÕú ve onlara çok úey ö÷retmiútir.1. baúkanlÕk yapmÕúlardÕr. Bu dernek çatÕsÕ altÕnda baúarÕlÕ sporcular yetiútirilmiú ve boksta Azerbaycan’a baúarÕlar getirmeye baúlamÕúlardÕr. Bu yÕllarda Bakü’ye gelen Rusya ve Avrupa ülkelerinin petrol úirketlerinin iúçi ve mühendisleri bu spor branúÕnÕ da beraber getirmiúlerdir. Kaçunas’Õn yönetiminde faaliyet gösteren dernek di÷erlerinden daha fazla öne çÕkmÕútÕr. yüzyÕlÕn baúlarÕnda geliúmeye baúlamÕútÕr. Bunlardan Sovyet Esnaf ve Sanatkarlar Birli÷i’nde. Kafkasya SendikacÕlar SpartakiadasÕ’na katÕlmÕúlardÕr. Kaçunas. V. Azerbaycan boksörleri 1929 yÕlÕnda Kafkasya úampiyonu olmuúlardÕr. Kapeloviç. ùmidt fabrikasÕnda çalÕúan metal iúçileri bir boks derne÷i kurmuútur. Onlar ilk defa Türk milli takÕmÕ ile uluslararasÕ bir müsabaka 53 .6. 1923 yÕlÕnda L. Azerbaycan Boksörler Birli÷i ilk defa 1924 yÕlÕnda Boks Federasyonu’nu kurmuútur. Tolstoy vb. Bir yÕl sonra boksörlerden V. O.7.

Güzel geleneklere sahip olan Azerbaycan Boks Okulu’nda yeni yetenekli genç boksörler yetiúmeye baúlamÕútÕr. 1956 yÕlÕna kadar Azerbaycan’Õn genç boksörleri birçok ulusal ve uluslararasÕ yarÕúmalarda baúarÕyla ülkelerini temsil etmiúlerdir. A. boksta bir müddet ilerleme kaydedilememiútir. Spartak. Ferdi Birincili÷i yapÕlmÕútÕr. 1950 yÕlÕnda yapÕlan SSCB KupasÕ’nda Bakü’nün Bolúevik Gönüllü ødman Cemiyeti’nin sporcularÕ iyi dereceler almÕúlardÕr.gerçekleútirmiúlerdir. Dünya SavaúÕ ülkede boksun geliúmesine a÷Õr darbe vurmuútur. A÷alarov. Savaútan sonra ülkede boks yeniden diriliú sürecine girmiútir. ø. Kitasov ve di÷er birçok boksör cepheden geri dönmemiúlerdir. Neftyanik cemiyetleri ve gençler okulu olmuútur. olmuúlardÕr. Danimarka ve øsveç iúçi kulüplerinden olan boksörler uluslararasÕ bir turnuva için Bakü’ye gelmiúlerdir. birçok ünlü boksörün spor hayatlarÕna son noktayÕ koymalarÕ ile. takÕm sÕralamasÕnda 8. Birçok Bakülü boksör bu geleneksel yarÕúlara birçok kez katÕlmÕú ve önemli baúarÕlar kazanmÕúlardÕr. Kayürov’a SSCB spor ustasÕ ünvanÕ verilmiútir. Bu ilk müsabakada Türk milli takÕmÕ galip gelmiútir. 1930’lu yÕllarÕn sonuna gelindi÷inde birçok baúarÕlÕ ve yetenekli boksör yetiúmiútir. Kayurov. Bu yÕllarda en güçlü boksörler ellerine silah alarak. 1956 yÕlÕnda SSCB 54 . N. 1950 yÕlÕna kadar. Kitasov ve N. Dünya SavaúÕ’na kadar her yÕl yapÕlmÕútÕr. Bu yarÕúlar II. Odinov Sovyetler Birli÷i’nin en güçlü sporcularÕ arasÕna girmiútir. AynÕ yÕl Moskova’da SSCB’nin II. øki yÕl sonra Azerbaycan takÕmÕ Türk milli takÕmÕnÕ yenerek rövanúÕnÕ almayÕ baúarmÕútÕr. Sonraki yÕllarda köylerde dahi boks geliúmeye baúlamÕútÕr. vatanlarÕnÕ savunmaya gitmiúlerdir. Boksörler SSCB’nin en güçlü sporcularÕ arasÕna girmiúlerdir. N. Aúumov. II. 1933 yÕlÕnda øngiltere. Kryuçkov ve ø. 1947 yÕlÕnda yapÕlan SSCB Birincili÷i’nde Azerbaycan boksörleri. Birçok kez SSCB úampiyonu olmuú L. Burada Azerbaycan’lÕ sporcular galip gelmiúlerdir. AynÕ zamanda birçok sporcu da SSCB milli takÕmÕ içinde uluslararasÕ müsabakalara katÕlmÕútÕr. Genç boksörlerin hazÕrlÕk merkezi Dinamo. Bakü’nün büyük fabrika ve petrol úehirlerinde yeni boks úubeleri faaliyete baúlamÕútÕr. 1951 yÕlÕnda gerçekleútirilen SSCB Birincili÷i’nde Azerbaycan’lÕ boksör Mehdi Askerbeyov bronz madalya kazanarak ülkenin en güçlü boksörleri arasÕna dahil olmuútur. 1930’lu yÕllarÕn ilk yarÕsÕnda Azerbaycan boksunda hÕzlÕ bir geliúme yaúanmÕútÕr. 1937 yÕlÕnda A.

Rövúen 55 . Valeh Aliyev ise gümüú madalya kazanmÕútÕr (2:15). 1965 yÕlÕnda gençler arasÕnda yapÕlan SSCB TakÕm Birincili÷i’nde Azerbaycan milli takÕmÕ baúarÕlÕ müsabakalar yaparak. SporcularÕn bu baúarÕlarÕndan sonra D. olmuútur. AynÕ yÕlÕn Eylül ayÕnda øzmir’de yapÕlan boks turnuvasÕnda Hanlar Mehmudov bronz. 1965 yÕlÕna kadar. Azerbaycan’da yapÕlan bu turnuvada øran milli takÕmÕnÕ yenmiúlerdir. Bu turnuvada Hüseyin Memmedov bronz. Bu yÕllarda Azerbaycan’lÕ boksörler Asya. Gurbanov. 1990 yÕlÕnda østanbul’da ilk defa Azerbaycan milli takÕmÕ uluslararasÕ boks turnuvasÕna katÕlmÕútÕr. K. Hüseynov bronz madalya kazanmÕúlardÕr. olmuútur. 20 yÕl aradan sonra Azerbaycan milli takÕmÕ II. gerekse sendikalar arasÕnda yapÕlan yarÕúmalarda ve birçok uluslararasÕ spor organizasyonunda Azerbaycan’lÕ boksörler önemli baúarÕlar elde etmiúlerdir. O. Azerbaycan milli takÕmÕ bu büyük yarÕúmada bir gümüú madalya kazanmÕú ve 18 takÕm arasÕndan 11. Afrika ve Amerika’da yapÕlan birçok turnuvada hem gençlerde hem de büyüklerde önemli baúarÕlar elde etmiúlerdir (4:13-24). Muradov. 1957 yÕlÕnda boks milli takÕmÕ Kafkasya ve Moldova Cumhuriyetleri’nin SpartakiadasÕ’nda bütün takÕmlarÕ yenmiútir. Eldar Abilov ise bronz madalya kazanmÕútÕr. uluslararasÕ turnuvasÕnÕ gerçekleútirmiútir. Avrupa. Babayev ve G. ilk defa 4. Ankara’da Atatürk adÕna yapÕlan uluslararasÕ boks turnuvasÕnda Vagif Mirzeyev altÕn. SSCB SendikacÕlar Birli÷i’nin SpartakiadasÕ’nda SSCB spor ustalarÕ T. S. Bu Spartakiada’da genç boksör A÷can Abiyev çok iyi mücadele ederek ilk defa Spartakiada úampiyonu olmuútur. ii . Türkiye’de 1991 yÕlÕnda Ahmet Cömert adÕna yapÕlan turnuvaya katÕlmÕútÕr. 1970’li ve 80’li yÕllarda bu düúüúün nedenleri ortaya çÕkarÕlmÕú ve birtakÕm tedbirler alÕnmÕútÕr. gerek üniversiteler arasÕnda. BabanlÕ gümüú. Ceyhun ùerifov bu turnuvada altÕn madalya. Ceyhun ùerifov gümüú madalya kazanmÕúlardÕr. 1958 yÕlÕ Azerbaycan boksörleri için baúarÕlÕ bir yÕl olmuútur.Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi Azerbaycan ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazandÕktan sonra. ùamayev SSCB milli takÕmÕna katÕlmÕúlar ve birçok uluslararasÕ turnuvada baúarÕlÕ bir úekilde mücadele etmiúlerdir. 1960’lÕ yÕllarÕn sonuna do÷ru boksta bir düúüú gözlenmiútir.halklarÕnÕn SpartakiadasÕ’nda Azerbaycan boksu için önemli bir geliúme olmuútur. 1958 yÕlÕnda.

56 . 1995 yÕlÕnda ElazÕ÷’da yapÕlan ilk Gençler Avrupa ùampiyonasÕ’nda Sahib Ba÷Õrov. Memmedov beúinci olmuútur. SSCB’nin da÷ÕlmasÕ ve ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn ilan edilmesi ile birlikte Azerbaycan Boks Federasyonu hem UluslararasÕ (AIBA) hem de Avrupa (EABA) Amatör Boks Birli÷i’ne üye olmuútur (2:11). toplamda ise 81 madalya kazanÕlmÕútÕr (48:118). øsmayÕlov üçüncü olmuútur. Avustralya’nÕn Sidney úehrinde yapÕlan XXVII. Azerbaycan takÕmÕ 28 ülke içinden ikinci olmuútur. altÕn madalya almÕútÕr. 1992 yÕlÕnda. Yaz Olimpiyat OyunlarÕ’nda Vügar Alekberov bronz madalya kazanmÕútÕr. 2000 yÕlÕnda Finlandiya’da yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’nda A. Ali øsmayilov ise bronz madalya kazanmÕútÕr. 2001 yÕlÕnda Bakü’de ilk defa yapÕlan Dünya Gençler Boks ùampiyonasÕ’nda ve Liverpool’da yapÕlan Avrupa Gençler Birincili÷i’nde Azerbaycan’lÕ boksörler iyi neticeler elde etmiúlerdir (4:25-28). Bu Azerbaycan boks tarihinde ülkeye gelen ilk olimpiyat madalyasÕ olmuútur. Rüfet Aslanov bronz. 2004 yÕlÕnda 28 altÕn. A. Bu durumu 20032004 yÕllarÕnda alÕnan madalyalardan anlamak mümkündür. 1992 yÕlÕnda øskoçya’nÕn Edinburg úehrinde yapÕlan Avrupa Birincili÷i’nde Adalet Memmedov. Abiyev’in ülkede boksun geliúmesinde önemli katkÕlarÕ olmuútur. Hüseynov Azerbaycan tarihinde ilk defa Avrupa ùampiyonu olan sporcudur. Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi’nin Rektörü Profesör A÷can Abiyev UluslararasÕ Boks Federasyonu øcra Komitesi’ne üye olmuútur.Hüseynov ise altÕn madalya kazanmÕúlardÕr (4:24). toplamda ise 52 madalya alÕnÕrken. Tayland’Õn Bankok úehrinde yapÕlan Dünya KupasÕ yarÕúmalarÕnda Rövúen Hüseynov. 1994 yÕlÕnÕn Haziran ayÕnda. 1996 yÕlÕnda Adalet Memmedov ve ølham Kerimov XXVI Yaz Olimpiyat OyunlarÕ için lisans alan iki sporcudur. 1993 yÕlÕnda Bursa’da veteranlar arasÕnda yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’nda R. Reúat Süleymanov ise gümüú madalya kazanmÕúlardÕr. 13 gümüú ve 21 bronz. 2003 yÕlÕnda uluslararasÕ turnuva ve úampiyonalarda 18 altÕn. Amerika’nÕn Atlanta úehrinde yapÕlan XXVI Yaz Olimpiyat OyunlarÕ’na dahil olan boks müsabakasÕnda A. 1999 yÕlÕnda Bakü’de ilk defa yapÕlan gençler Avrupa Birincili÷i’nde AzerbaycanlÕ sporcular baúarÕlÕ bir úekilde mücadele ederek ülkelerini temsil etmiúlerdir. Azerbaycan boks tarihinde altÕn madalya alan ilk sporcu olmuútur. AynÕ yÕl Azerbaycan Boks Federasyonu’nun BaúkanÕ. 28 gümüú ve 25 bronz.

Ritmik cimnasti÷in geliúimi. 57 kg’da mücadele eden Shahin ømranov bronz madalya kazanmÕútÕr (en. Tayland’da yapÕlan Dünya ùampiyonasÕ’nda altÕn madalya kazanmÕútÕr. Çin’in baúkenti Pekin’de 2008 yÕlÕnda yapÕlan Yaz Olimpiyat OyunlarÕ’nda Azerbaycan’Õn madalya aldÕ÷Õ branúlardan biri de boks olmuútur.03. geçen yüzyÕlÕn 40’lÕ yÕllarÕnda baúlamÕútÕr.beijing2008.Azerbaycan boks tarihinde. 6. 2003 yÕlÕnda ilk defa A÷asi Memmedov.8.127). Cimnastik i . Bu Azerbaycan spor tarihinde bokstaki ilk dünya úampiyonlu÷u olmuútur. 2005 yÕlÕnda Estonya’da yapÕlan Gençler Avrupa Birincili÷i’nde genç boksör Samir Memmedov altÕn madalya kazanmÕútÕr. Azerbaycan Cimnastik Federasyonu (ACF). 8 ülkeden 100’den fazla sporcu katÕlmÕútÕr. 1956 yÕlÕnda kurulmuú ve iki spor dalÕyla. SSCB milli takÕmÕnda Almanya’da yapÕlan 1. akrobasi ve artistik cimnastik ile ilgili çalÕúmalarÕna baúlamÕútÕr (13:113).cn.2009). 13. 1961 yÕlÕnda Lina Vinnikova. Bu. Yunanistan’Õn Atina úehrinde 2004 yÕlÕnda düzenlenen XXVIII. Azerbaycan takÕmÕ bu yarÕúlarda bronz madalya almÕútÕr (48:126.Sovyet Dönemi Azerbaycan’da cimnastik branúlarÕ arasÕnda ritmik cimnastik daha geliúmiútir. Azerbaycan’lÕ cimnastikçiler ilk defa 1947 Tallinn TurnuvasÕ’nda adlarÕnÕ dünyaya duyurmuúlardÕr. Azerbaycan’da ritmik cimnasti÷in temelini Nadejda Merkulova atmÕútÕr (48:150). 1963 yÕlÕnda Bulgaristan’da yapÕlan UluslararasÕ Ö÷renci SpartakiadasÕ’nÕn galibi olan Lina. Azerbaycan’lÕ boksörler Fuad Aslanov ve A÷asi Memmedov bronz madalya kazanmÕúlardÕr. Azerbaycan’lÕ cimnastikçinin dünya arenasÕna ilk çÕkÕúÕ olmuútur. Azerbaycan milli televizyonuyla aynÕ yÕlda. 2006 yÕlÕnda Bakü’de Dünya KupasÕ yarÕúÕ yapÕlmÕútÕr. uluslararasÕ cimnastik turnuvasÕna katÕlmÕútÕr. Bruvestnik Spor Cemiyeti’nin sporcusu olarak birçok kez SSCB 57 .1. Yaz Olimpiyat OyunlarÕ’nda. AynÕ yÕl içinde yapÕlan birçok uluslararasÕ turnuvada Azerbaycan’lÕ sporcular önemli baúarÕlar elde etmiúlerdir (4:28-30).

Macaristan’da düzenlenen 26.úampiyonu olmuútur. kuruluútan bir süre sonra çalÕúmalara uzun yÕllarÕ kapsayan bir ara vermiútir (13:113). Kariyerini bitiren Nurcahan Aliyeva hayatÕna ritmik cimnastik hakemli÷i yaparak devam etmektedir. 1 gümüú ve 2 bronz madalyanÕn sahibi olmuútur. Buralarda birçok sporcu yetiútirilmiútir (48:151). önemli uluslararasÕ turnuvalarda Azerbaycan’Õ baúarÕyla temsil etmiú. UluslararasÕ Jimnastik Federasyonu’na ve Avrupa Cimnastik Birli÷i’ne üye olmuútur. Nurcahan Aliyeva. Nergiz Celilova ve Larisa Sidorava Azerbaycan’Õn ritmik cimnastikteki uluslararasÕ dereceye sahip hakemleridir.Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi Spor dünyasÕ. 2004 Atina 58 . Zamanla trambolin de yeni bir dal olarak Cimnastik Federasyonu çalÕúma programÕna dahil olmuútur (13:113. olmuútur. 1997-99 yÕllarÕnda 3 defa ülke úampiyonlu÷unu kimseye vermeyen cimnastikçi.114). ACF. Dünya Ritmik Cimnastik ùampiyonasÕ’nda Azerbaycan. ii . Natalya Bulanova da iki defa Azerbaycan úampiyonu olmuú. øki defa Azerbaycan úampiyonu olmuú Dinare Nebiyeva 1995 yÕlÕnda Türkiye’nin Antalya ilinde yapÕlan uluslararasÕ gençler festivalinde birinci olmuútur. bazÕ uluslararasÕ yarÕúmalara katÕlmÕútÕr. Federasyonun kÕsa zaman içinde birçok faaliyet gerçekleútirmiútir (48:152). 2003 A÷ustos ayÕnda Bakü’de A kategorisinde Ritmik Cimnastik Dünya KupasÕ Eleme TurnuvasÕ düzenlenmiútir. Bu önemli turnuvalarÕn ilkinde Azerbaycan’Õ temsil eden Dinara Gimatova. ACF. Ritmik cimnasti÷in geliúmesi için Azerbaycan’da çeúitli spor cemiyetlerinin bünyesinde úubeler açÕlmÕútÕr. “Hazar Grand Prix” turnuvasÕnda birinci olmuútur. Bu sporcularÕn devamÕnda Azerbaycan’da arka arkaya birçok zafere imza atan ritmik cimnastikçi Nurcahan Aliyeva olmuútur. 1996 yÕlÕnda ise. Ba÷ÕmsÕz Devlet Toplulu÷u takÕmÕ kadrosundaki Valeri Belenki’nin Olimpiyat ùampiyonu oldu÷u 1992 Barcelona Olimpiyat OyunlarÕ’nda Azeri cimnastikçileri yeniden tanÕmÕútÕr. øsrail’de yapÕlan uluslararasÕ turnuvada 3. Azerbaycan ritmik cimnasti÷indeki asÕl dönüm noktasÕ ise 2002 yÕlÕnda Mehriban Aliyeva’nÕn Azerbaycan Cimnastik Federasyonu BaúkanÕ olmasÕ ile olmuútur.

2004 yÕlÕnÕn AralÕk ayÕnda Moskova’da yapÕlan Dünya KupasÕ finallerine Dinara Gimatova ve Anna Gurbanova’da katÕlmÕútÕr. 2005 yÕlÕnda Fransa’da yapÕlan Grand Prix yarÕúlarÕna 20 ülkenin sporcularÕ katÕlmÕútÕr. 2005 yÕlÕna gelindi÷inde ise. Grup yarÕúmalarÕ 3 çember-2 lobut ve 5 kurdele ile yapÕlmÕútÕr. Dinara Gimatova ise 9. olmuútur. Fakat. 59 . olmuútur (48:153-155. olmuútur. Turnuvaya 24 ülkeden 105 sporcu katÕlmÕútÕr. bu olimpik spor branúÕnda ilk defa bu çapta bir organizasyona ev sahipli÷i yapmÕútÕr. Azerbaycan milli takÕmÕ finalde yarÕúmÕú ve 9. ùampiyonanÕn son gününde bütün aletlerde final yarÕúmalarÕ yapÕlmÕútÕr.Olimpiyat OyunlarÕ’na katÕlma hakkÕnÕ elde etmiútir. TakÕm yarÕúmalarÕnda ise 21 takÕm mücadele etmiútir. 2005 yÕlÕnÕn MayÕs ayÕnda Azerbaycan Cimnastik Federasyonu KupasÕ için uluslararasÕ bir turnuva düzenlenmiútir. olmuútur. olmuútur. Finalde toplamda 24 cimnastikçi yarÕúmÕú.. olmuúlardÕr. Anna Gurbanova ise 10. Dinara Gimatova.. DünyanÕn 24 en güçlü ritmik cimnastikçisi arasÕnda yer alan sporcu olimpiyatlarda 14.115).158-165). olmuútur. Ritmik Cimnastik Dünya ùampiyonasÕ Bakü’de gerçekleútirilmiútir. Bireysel yarÕúmalarda Anna Gurbanova topla serisinde 6. Bu iki grup yarÕúmalarÕnÕn neticesinde Azerbaycan takÕmÕ 21 takÕm arasÕndan 11. olmuútur. Dinara. Bu úampiyonaya Azerbaycan üç sporcu ile katÕlmÕútÕr: Dinara Gimatova. Bu sporcular arasÕnda Dinara Gimatova ve Anna Gurbanova’da yer almÕútÕr. Anna Gurbanova ve Vefa Hüseynova. Anna Gurbanova kurdelede 6. olmuútur. Olimpiyatlardan kÕsa bir süre önce. Azerbaycan. Anna Gurbanova 8. son hazÕrlÕklar yapÕlmÕú ve Bakü’de A kategorisinde Ritmik Cimnastik Dünya KupasÕ Eleme TurnuvasÕ düzenlenmiútir (13:114. Azerbaycan’lÕ cimnastikçiler 3 çember ve 2 lobut yarÕúmasÕnda 11. 2004 Kiev Avrupa úampiyonasÕ. Atina’dan önce bir genel prova niteli÷i taúÕmasÕyla birlikte. 21 takÕmda gruplarda mücadele etmiútir. Azerbaycan ritmik cimnastik tarihinde ilk defa 2004 Atina Olimpiyat OyunlarÕ’na Azerbaycan’lÕ cimnastikçi Dinara Gimatova katÕlma hakkÕ elde etmiútir. iple serisinde ise 7.. 5 kurdele yarÕúmasÕnda ise 8. topla yaptÕ÷Õ seride ise 7.. sakatlanmasÕ sebebiyle yerine Anna Gurbanova gönderilmiútir. Azerbaycan’Õn sÕralamada ilk altÕya girmesi önemli bir baúarÕ olmuútur. olmuútur. ùampiyonada 47 ülkeden sporcular bireysel programda. kurdele ile sundu÷u serisinde 7. genel sÕralamada 8. AyrÕca takÕm halinde yarÕúmalara da katÕlmÕúlardÕr.

2007 yÕlÕnda. AlÕnan sonuçlar. XXIII.2009). 19 yaúÕndaki Aliye Garayeva ülkesine.Sovyet Dönemi Moskova Olimpiyat OyunlarÕ’nda SSCB’nin bayan ve erkek milli takÕmlarÕnÕn bronz madalya almalarÕ Azerbaycan’da çim hokeyine karúÕ olan ilgiyi önemli ölçüde arttÕrmÕú ve bunun sonucunda da Azerbaycan temsilcileri SSCB úampiyonalarÕnda ön sÕralara kadar yükselerek madalya kürsüsündeki yerler için mücadele etmeye baúlamÕúlardÕr (87:89. 18. ùampiyonaya 31 ülkeden 170 sporcu katÕlmÕútÕr. Yunanistan’Õn Patras úehrinde 2007 yÕlÕnda düzenlenen Dünya ùampiyonasÕ’nda Azerbaycan takÕm müsabakalarÕnda 30 ülke arasÕndan 3.ueg-gymnastics. tarihteki ilk altÕn madalyayÕ kazandÕrmÕútÕr. Bronz madalya alan Anna Gurbanova ile Dinara Gimatova da di÷er baúarÕlÕ iki bayan sporcudur.03.90). Azerbaycan için önemli olmuútur.com. olmuútur (http://www.Kazan’da 2006 yÕlÕnÕn KasÕm ayÕnda düzenlenen uluslararasÕ turnuvada Dinara Gimatova birinci olmuútur. dördüncü gelen Azeri minik takÕmÕ getirmiútir (8:115).com.fig-gymnastics. olmuútur. Avrupa ùampiyonasÕ. 30. Di÷er önemli sayÕlabilecek zaferi. Haydar Aliyev Spor ve Konser Salonu’nda gerçekleúmiútir. 3 çember. Avrupa Ritmik Cimnastik ùampiyonasÕ 14-17 MayÕs 2009’da Azerbaycan’Õn baúkenti Bakü’de yapÕlmÕútÕr. 5 ip. Bireysel müsabakalarda ise Aliye Gariyeva 10 sporcu arasÕndan 6. 6. Pekin OlimpiyatlarÕ’na katÕlan Azerbaycan. Grup finallerinde ise Azerbaycan. büyükler ve yÕldÕzlarda gümüú madalya almÕúlardÕr (www. Bireysel alet finallerinde Anna Gurbanova topta bronz madalya almÕútÕr.05. 25. Çim Hokeyi i .9.1. 2 lobut ile yapÕlan grup müsabakalarÕnda 8 ülke arasÕndan 7. Anna Gurbanova da HÕrvatistan’daki turnuvada kendini baúarÕyla göstererek gümüú madalya almÕútÕr. Bronz madalya alan bayan hokey takÕmÕ 60 . olmuútur.2009).

SSCB Spartakiada yarÕúmasÕnda da bronz madalya sahibi olmuútur.Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi SSCB’nin da÷ÕlmasÕyla birlikte ülkenin içine düútü÷ü durumdan dolayÕ hokeyde de durum kötüye gitmiútir. Yetenekli genç oyuncularÕ yetiútirmek üzere 2001 yÕlÕnÕn sonuna do÷ru çocuk hokey kulüpleri açÕlmaya baúlanmÕútÕr. Kökten de÷iúikli÷in ilk belirtileri 2000 Sidney Olimpiyat OyunlarÕ’ndan sonra kendini göstermeye baúlamÕútÕr. 25 yÕl takÕmda oynamÕú olan kaptan Zeynep Nuriyeva. Fakat her úeye sÕfÕrdan baúlanmÕútÕr. yüzyÕlÕn sonu ve XXI.içinde AzerbaycanlÕ Tatyana ùvÕnganova’da yer almÕútÕr (www. 7 yÕl sonra erkek sporculara bayan sporcular da katÕlmÕútÕr. ùeki. Bölge temsilcilerinin sayÕsÕ da her geçen gün artmÕútÕr (48:142). yüzyÕlÕn baúlarÕna denk gelmiútir (87:90). Celilabad. Hokeyin Azerbaycan’da yeniden geliúmesi XX. bu branúta köklü de÷iúmeler ve geliúmeler görülmüútür (48:142). Bakü’nün merkezinde dünyanÕn en iyi kulüp ve ulusal takÕmlarÕnÕn katÕlÕmÕ ile gerçekleútirilen yarÕúmalarÕn düzenlendi÷i ve dünya standartlarÕ seviyesinde olan bir spor kompleksi inúa edilmiútir (87:90). TakÕmÕn katÕldÕ÷Õ ilk ciddi yarÕúma Ukrayna’da düzenlenen açÕk turnuva olmuútur. Astar. SSCB milli takÕmÕnda. de÷iúik yaú gruplarÕndaki milli takÕmlar uluslararasÕ yarÕúmalarda ülkelerini baúarÕyla temsil etmiúlerdir. 23 ùubat 2001’de Azerbaycan Çim Hokeyi Federasyonu (AÇHF) BaúkanlÕ÷Õ’na Azerbaycan Vergi BakanÕ FazÕl Mehmedov seçilmiútir (29:106). Hem bayan. 14. O dönemden itibaren.olympic. Bugün GusarÕ.org. Emekli oyuncu. hem de erkek hokeycilerin ülke úampiyonalarÕnÕn seviyesi yükselmiú. Ülke úampiyonasÕnda üçüncülü÷e ulaúan ATAspor kulübü. AÇHF’nin ana sponsorlu÷unu ise Ataholding üstlenmiútir. TakÕmÕn baúÕna genç teknik direktör Adil Paúayev getirilmiútir. Lenkeran. Haçmaz. Bununla 61 . ii . Bayan takÕmÕ oldukça kÕsa bir dönem içerisinde kendinden söz ettirmeyi baúarmÕútÕr. Azerbaycan’da çim hokeyi 1970 yÕlÕnda ortaya çÕkmÕútÕr.06. takÕm eski formuna kavuúmaya baúlamÕútÕr. Avrupa ùampiyonasÕ’nda bronz madalya sahibi olmuútur (29:106). Bu yönetim de÷iúikli÷inden sonra. Mingeçevir úehirleri hokeyin geliúti÷i merkezler olmuútur.2009).

2000 yÕlÕna kadar kulübün ve milli takÕmÕnÕn uluslararasÕ yarÕúmalarda baúarÕlarÕ bulunmamaktadÕr. olmuúlardÕr. 2004 yÕlÕnda úampiyonaya sadece 4 bayan takÕmÕ katÕlmÕúken. 2002 yÕlÕnÕn Nisan ayÕnda ilk ülke úampiyonasÕ düzenlenmiútir. 2005 62 . 5-11 Eylül 2005’te Bakü’de düzenlenen Avrupa milli takÕmlarÕnÕn “Trophy Cup” turnuvasÕnda da galip olmuútur. Ancak 2002’de Litvanya’nÕn ùualay kentinde düzenlenen Avrupa ùampiyonasÕ eleme oyunlarÕnda Adil Paúayev’in yönetimindeki takÕm finale kadar yükselmeyi baúarmÕútÕr. Bu galibiyetle birlikte. 2005’te 6 takÕm yarÕúmÕútÕr.108). bölgedeki tecrübeli sporcularÕ da ilgisiz bÕrakmamÕútÕr. Hokeyci bayanlar 2004 yÕlÕnÕn MayÕs ayÕnda Avrupa kulüp úampiyonlarÕnÕn “Trophy Cup” turnuvasÕnda oldu÷u gibi. bölge takÕmlarÕ da farklÕ gruplarda yarÕúa katÕlmÕú ve bir sonraki turnuva da aynÕ formatta düzenlenmiútir. ancak bu tedbirler etkili olmamÕútÕr. 2000 yÕlÕnÕn AralÕk ayÕnda Bakü’de düzenlenen seminer ve pratik çalÕúmalar. 2003 yÕlÕnda øspanya’daki Avrupa ùampiyonasÕ finalinde milli takÕm dokuzuncu olmuútur. iliúkileri kesme ve takÕmÕ tekrar Paúayev’e teslim etme kararÕ almÕútÕr. Finalde Hollanda’nÕn Den Bosh takÕmÕna yenilen ATAspor ikinci olmuútur (29:107. taúra bölgelerinde de sporcular yetiútirme olana÷ÕnÕ sa÷lamÕútÕr. Yeni katÕlan iki takÕm Lokbatan takÕmÕ ile SumgayÕt gençlik takÕmÕdÕr. Hokey erkek takÕmÕ ise. Geçen yÕlki turnuvanÕn finalisti olan Ukrayna’nÕn “Kolos” ve Alman “Russelschmeier” takÕmlarÕnÕ yenmiútir. 2007 yÕlÕnda Avrupa ùampiyonasÕ’nda 5. Federasyon yönetimi Almanya’dan Robert Willik’e takÕmÕn teknik yönetimini teklif etmiú. YabancÕ teknik adamdan yeterince verim alamayan federasyon. Azerbaycan takÕmÕ Avrupa’nÕn en iyi takÕmlarÕ arasÕna girmiútir. 2006 Dünya ùampiyonasÕ elemelerinde baúarÕlÕ olamayan bayan hokeyciler.birlikte AÇHF yönetimi. son maçta øspanya birincisi “Campo de Madrid” takÕmÕyla 2:2’lik skorla berabere kalmÕú ve finale yükselmiútir. ATAspor. Bu çalÕúmalarÕn sonuçlarÕ kÕsa süre içinde kendini göstermiú. Avrupa ùampiyonlar KupasÕ’nÕn iki alt grubundaki di÷er 8 takÕm arasÕnda ATAspor birinci olmuútur. Adil Paúayev bu takÕmla iyi sonuçlar elde edebilece÷ini kanÕtlamÕútÕr. Bakü ve SumgayÕt kulüp takÕmlarÕndan farklÕ olarak.

Bu yÕllarda Bakü’de yetiúmiú çok sayÕda sambo güreúçisi vardÕr.1. Çocuk takÕmlarÕ da her geçen gün geliúmektedir ve milli takÕm için yeni adaylar ortaya çÕkmaktadÕr (87:90. Bayan hokeyciler finalde øspanya ile karúÕlaúmÕúlardÕr. takÕmÕ de÷il de doping yapan iki oyuncuyu cezalandÕrmÕútÕr. Pakistan’lÕ teknik adam Tahir Zaman yönetimindeki takÕm. Pekin’e gitmeye hak kazanmÕútÕr. onlar arasÕnda Sahib’de yer almÕútÕr. finalde Danimarka’ya yenilerek ikinci olmuútur (48:142-144). Final mücadelesinden sonra iki øspanyol oyuncunun doping yaptÕ÷Õ tespit edilmiútir.yÕlÕnda Malta’da yapÕlan “Trophy Cup”da finale kadar yükselmesine ra÷men. Ancak. øspanya diskalifiye edilmesi gerekirken. 6. Düzenli olarak bayanlar kulüp takÕmlarÕ arasÕnda oldu÷u gibi erkek kulüp takÕmlarÕ arasÕnda da ulusal úampiyonalar yapÕlmaktadÕr. Bakü’nün en güçlü sambocularÕ Kafkasya OyunlarÕ programÕna dahil olan judo yarÕúlarÕna hazÕrlanÕrken. UluslararasÕ Hokey Federasyonu iki aylÕk bir de÷erlendirme sonucunda.91). Sahib bu yarÕúlara katÕlmamÕútÕr. Bakü’de 2008’in Nisan ayÕnda olimpiyat vizesi için bir turnuva düzenlenmiútir.Sovyet Dönemi Azerbaycan’da judo 1972 yÕlÕndan itibaren geliúmeye baúlamÕútÕr. Azerbaycan’Õn ilk judocularÕ da sambo güreúçileri arasÕndan çÕkmÕútÕr. Judo i . Azerbaycan Spor Komitesi çeúitli kurum ve kuruluúlardan judo ile ilgili úubeler kurmalarÕnÕ. øspanya’ya yenilerek olimpiyatlara katÕlma hakkÕnÕ kaybetmiútir. O.10. ülkede judo sporu ile ilgilenen neredeyse yok gibidir. SSCB Gençler Judo ùampiyonasÕ’na katÕlma kararÕ 63 . Bunun sonucunda 1992’de de olimpiyat úampiyonu olmuú øspanya. Erkek milli takÕmÕ da bu süreçte kendini toparlayarak. Bu tarihte. Lakin. dünyanÕn en iyi 50 takÕmÕ arasÕna girmeyi baúarmÕútÕr. antrenör ve hakem kadrolarÕ için özel seminerler düzenlemelerini ve turnuvalar organize etmelerini istemiútir.

39). Judoda ilk büyük baúarÕ. Dünya ve Avrupa úampiyonlarÕ da vardÕr. AzerbaycanlÕ sporcu burada altÕn madalya kazanmÕútÕr. Bu ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde sporcularÕn elde etti÷i ilk ve en büyük baúarÕdÕr.almÕútÕr. SSCB mili takÕmÕna katÕlmÕútÕr (71:38. olmuúlardÕr. Elçin øsmayilov. olmuútur. Dünya ùampiyonasÕ’na 22 ülkeden yaklaúÕk 300 sporcu katÕlmÕútÕr. 2004 yÕlÕnda Bakü’de yapÕlan askeri judocularÕn XXX. AynÕ yÕl içinde Minsk’te yapÕlan büyükler arasÕndaki uluslararasÕ turnuvada üçüncü olmuútur. AzerbaycanlÕ sporcular bireysel yarÕúmalarda 3 altÕn 6 bronz madalya kazanmÕúlardÕr (48:132-135).Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi Azerbaycan Judo Federasyonu 1992 yÕlÕnda kurulmuútur (71:97). olmuútur. olmuútur. Bu sporcular arasÕnda Olimpiyat. ii . 2004 yÕlÕnda yapÕlan Atina Olimpiyat OyunlarÕ’nda Mehman Azizov ve Mövlud Miraliyev 5. Bu olimpiyatlarda Azerbaycan Eski Sovyetler Birli÷i ülkeleri arasÕnda altÕncÕ. 1992 yÕlÕnda Barselona Olimpiyat OyunlarÕ’nda Ba÷ÕmsÕz Devletler Toplulu÷u takÕmÕnda yer alan Nazim Hüseynov tarafÕndan kazanÕlmÕútÕr. 2005 yÕlÕnda Hollanda’da yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’nda birinci olmuútur. Elçin øsmayilov. Elçin. iki kere de büyüklerde Avrupa ùampiyonu olmuútur. Azerbaycan takÕmÕ bayanlarda 3. 1999 yÕlÕnda Gençler Avrupa Birincili÷i’nde kÕta úampiyonu olmuútur. Pekin OlimpiyatlarÕ ba÷ÕmsÕz Azerbaycan’Õn dördüncü olimpiyatÕdÕr. daha sonra bir kere gençlerde.. Daha 20 yaúÕnda olan sporcu daha önce iki kez Avrupa ùampiyonu olmuú ve Dünya ùampiyonasÕ’nda gümüú madalya 64 . Avrupa ülkeleri arasÕnda yirminci olmuútur. 2006 yÕlÕnda Finlandiya’nÕn Tampere úehrinde düzenlenen Avrupa ùampiyonasÕ’nda Elnur Mamedli. bu úampiyonada 74 rakipten 71 ‘ini yenerek 3. Sahib. O. Dominik Cumhuriyeti’nin Santo-Domingo úehrinde düzenlenen Dünya Gençlik ùampiyonasÕ’nda ise Nicat ùÕhalizade altÕn madalya kazanmÕúlardÕr (82:86). 2000 yÕlÕnda yapÕlan Sidney Olimpiyat OyunlarÕ’nda Elçin øsmayilov 7. 1998 yÕlÕnda Bükreú’te yapÕlan Gençler Avrupa Birincili÷i’nde ikinci olmuútur. Bu baúarÕdan sonra Sahib. erkeklerde ise 1. Di÷er baúarÕlÕ bir judocuda Elçin øsmayilov’dur. Burada Azerbaycan’a tek altÕn madalyayÕ kazandÕran judocu Elnur Mamedli olmuútur.

07.1.2009). 2000 yÕlÕnda Sidney’de yapÕlan olimpiyatlardan madalyasÕz dönen sporcu. Son 5 yÕlda uluslararasÕ 65 .intjudo. Milli judocunun finaldeki galibiyeti olimpiyat tarihinin en hÕzlÕ galibiyeti olmuútur.2009). Rusya Eskrim Federasyonu eskrimin olimpik bir spor olmamasÕnÕ gerekçe göstererek Cemayeva’yÕ dünya úampiyonasÕna göndermeyi reddetmiútir. UluslararasÕ Eskrim Federasyonu hakemli÷i yapmaktadÕr. øki kez Olimpiyat ùampiyonu. 1988 Seoul OlimpiyatlarÕ’nda ølgar Memmedov altÕn madalya kazanmÕútÕr. Sonraki yÕllarda Rus milli takÕmÕnda yer almÕútÕr. kariyerini sonlandÕrmÕútÕr. Elena Cemayeva Azerbaycan’Õn eskrimde ilk Dünya ve Avrupa ùampiyonu ve Dünya KupasÕ sahibi olmuútur (100:109-112).05. Seoul’deki baúarÕsÕnÕ tekrarlayarak. Azerbaycan’da geleneksel olmayan bir spor branúÕdÕr.87). 07. 6. altÕn madalya kazanmÕútÕr.84.. genel sÕralamada ise 22. bu baúarÕsÕndan dolayÕ CumhurbaúkanÕ ølham Aliyev tarafÕndan “ùöhret” adlÕ madalya ile ödüllendirilmiútir (14:82.com. Bundan dolayÕ ilk Dünya ùampiyonasÕ’na katÕlmasÕ gerekirken. 2004 Atina OlimpiyatlarÕ’nda Azerbaycan’Õ temsilen Elena Cemayeva yer almÕútÕr. Eskrim. Azeri sporcu Elkhan Mammadov bronz madalya almÕútÕr. olmuútur (www. Gürcistan’Õn baúkenti Tiflis’te 24-26 Nisan 2009 tarihleri arasÕnda düzenlenen Avrupa Büyükler Judo ùampiyonasÕ’na 39 ülkeden 260 sporcu katÕlmÕútÕr. Bundan dolayÕ Cemayeva Azerbaycan adÕna mücadele etme kararÕ almÕútÕr. 1998 yÕlÕnda ølgar Memmedov’un eúi Elena Cemayeva eskrim Rusya ùampiyonu olmuútur.kazanmÕútÕr.05. Eskrim Azerbaycan Eskrim sporunda bir Olimpiyat ùampiyonlu÷una sahiptir. Dünya ùampiyonu ve dört kez Avrupa ùampiyonu olmuú olan ølgar Memmedov. Bu yüzden olimpiyat úampiyonu olan Bakülü sporcunun bu baúarÕsÕ daha da önem kazanmÕútÕr. bayanlarda 23. Azerbaycan erkeklerde 12.. 1996 Atlanta’ya Rusya milli takÕmÕnda giden Azeri sporcu. Elnur.11. 3 MayÕs 2009 tarihinde güncellenen dünya sÕralamasÕnda 90 kg’da Elkhan Mammadov 4.eujudo. Uzun bir aradan sonra.eu. durumdadÕr (www. 1992 Barselona OlimpiyatlarÕ’nda Ba÷ÕmsÕz Devletler Toplulu÷u (BDT) altÕnda mücadele eden sporcu beúinci olmuútur.

1.173).103). Yaúar Memmedov. Bugün milli takÕmda genç sporcular bulunmaktadÕr. Federasyon bu branúta profesyonel sporcularÕn yetiúmesi için çaba sarf etmektedir. 2004 yÕlÕnÕn Ekim ayÕnda østanbul’da yapÕlan uluslararasÕ turnuvaya 8 ülkeden 150 sporcu katÕlmÕútÕr. Sabine Amrahzadeni ise gümüú madalya almÕútÕr (48:172.04. yapÕlmaktadÕr. olimpiyat úampiyonu Boris Koretskiy gibi ünlü eskrimcileri ve birçok úampiyonu yetiútirmiútir. iki kez olimpiyat úampiyonu ølgar Memmedov. Azerbaycan’lÕ sporcular Janna MuradgÕzÕ altÕn.12. Atina OlimpiyatlarÕ’ndan sonra Azerbaycan takÕmÕnda büyük de÷iúiklikler olmuútur. Her yÕl de÷iúik yaú gruplarÕnda ülke birincili÷i ve úampiyonasÕ AyrÕca. Zenit spor merkezi de bu milli spor branúÕnÕn geliúmesi için faaliyetler düzenlemektedir (48:177).2009). 4-13 Nisan 2009 tarihleri arasÕnda Kuzey ørlanda’nÕn Belfast úehrinde yapÕlan YÕldÕz ve Gençler Eskrim Dünya ùampiyonasÕ’nda Azerbaycan 34. Azerbaycan 1997 yÕlÕnda FEI üyesi olmuútur (76:102). Eskrim sporunda daha iyi úartlar oluúturulmuútur (100:112). 66 . Binicilik Azerbaycan Binicilik Federasyonu 1996 yÕlÕnda kurulmuútur (48:177). Azerbaycan bu turnuvaya 7 sporcusu ile katÕlmÕútÕr. 18. Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ’nÕn katkÕsÕyla üç kulüp faaliyet göstermektedir.fie. Azerbaycan’da eskrimin geliúmesinde Azerbaycan Eskrim Federasyonu Baúkan YardÕmcÕsÕ Yaúar Memmedov’un büyük rolü olmuútur.ch. Günümüzde UluslararasÕ Binicilik Federasyonu’nun (FEI) 100’den fazla üyesi arasÕnda Azerbaycan Binicilik Federasyonu’da vardÕr. 6. olmuútur (http://www. 2006 yÕlÕndan itibaren federasyon faaliyetleri ile Devlet BakanÕ NazÕm øbrahimov ilgilenmektedir. Azerbaycan’lÕ biniciler uluslararasÕ yarÕúmalara da katÕlmaktadÕr. Atina’da finallerde elenmiútir. ùeki’de de binicilik ve at yetiútirme çok yaygÕn hale gelmiútir (76:102.yarÕúmalarda Azerbaycan’Õ baúarÕyla temsil eden sporcu. Bina’da yeni hipodrom inúa edilmiú.

Kendisi Avrupa ve Dünya çapÕndaki yarÕúmalarda Azerbaycan’Õ temsil eden tek Azeri sporcudur (20:101).org. 64 sporcu arasÕndan 3. Cemal Rahimov. Türkiye Cumhuriyeti’nin 82. Cemal Rahimov. olmuú ve 47 katÕlÕmcÕ arasÕndan Grand-Prix ünvanÕna layÕk görülmüútür. 2005 yÕlÕnda Fransa’da engel atlamada yapÕlan uluslararasÕ turnuvada.Binicilik sporunda 3 olimpiyat yarÕúma türü vardÕr. 30. østanbul’da. Fransa’da üç yaú grubunda 26 ülkeden 1200 sporcunun mücadelesinde Cemal Rahimov 2. Avrupa’dan ve Amerika’dan da sporcular katÕlmÕútÕr. fakat bu turnuvaya Rus sporcularÕn dÕúÕnda eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin sporcularÕndan sadece kendisi katÕlma hakkÕnÕ kazanmÕútÕr. Azerbaycan’da engel atlama yaygÕndÕr. 67 . yÕl dönümü kutlamalarÕnda øzmir’de düzenlenen turnuvada da birinci olmuútur.noc-aze. gösteri atlayÕúlarÕ ve engel atlama (konkur)’dur. AzerbaycanlÕ sporcu yine Fransa’da engel atlamada yapÕlan uluslararasÕ turnuvada 300 sporcu arasÕndan 1. 2008 Pekin OlimpiyatlarÕ’nda da Azerbaycan’Õ binicilik sporunda temsil etmiútir (http://www. 2004 yÕlÕnda Azerbaycan’Õn Milli Lideri Haydar Aliyev anÕsÕna uluslararasÕ bir turnuva düzenlenmiútir. AzerbaycanlÕ binici Cemal Rahimov son yÕllarda önemli baúarÕlar elde etmiútir. Türkiye’de düzenlenen yarÕúmalar içinde bu bir rekordur.03. Ülkede bu branúta lider olan bir sporcu vardÕr: 20 yaúÕndaki spor uzmanÕ Cemal Rahimov. Bunlar dresaj. øsviçre’nin Schafhausen kentinde gerçekleúen gençlik Avrupa úampiyonasÕna katÕlmÕútÕr. Toplam 40’dan fazla altÕn madalyaya sahip olmuútur. Orada bir ödül kazanamamÕú. turnuva’nÕn en genç yarÕúmacÕsÕ olmasÕna ra÷men ikinci olmuútur (76:106). BunlarÕn dÕúÕnda.2009). olmuútur. Bu yarÕúmaya sadece Türkiye’den de÷il. olmuútur (48:177). Bakü’de de binicilik branúÕnda bazÕ uluslararasÕ turnuvalar yapÕlmaktadÕr (48:177). Toplam 279 sporcu vardÕr. Bu turnuva “ølkbahar KupasÕ” adlÕ üç aúamalÕ bir turnuvadÕr.

2004 yÕlÕnda Rusya’da yapÕlan gençler turnuvasÕnda Rüstem Aliyev. 2001 yÕlÕnda Azerbaycan Masa Tenisi Federasyonu’nun üyelik bedelini ödemesiyle birlikte. Bununla birlikte Azerbaycan masa tenisçileri de÷iúik seviyedeki yarÕúmalara. 2005 yÕlÕndan itibaren. Ancak.13. Sabina Ahmedova ve Aliye Muhtarova birinci olmuútur.1. ølkin Sevindikzade. Masa tenisinde Rüstem Aliyev.6. bu kapsamda da Devis KupasÕ gibi uluslararasÕ turnuvalara katÕlmaya baúlamÕúlardÕr. Di÷er kategoride A grubunda yarÕúan bayan sporcular da turnuva galibi olmuúlardÕr (48:177. 2005 yÕlÕndan bu yana Azerbaycan milli takÕmÕnÕ yönetmektedir. Azerbaycan’da masa tenisinde geçmiú yÕllarda da sevilen bir spor branúÕdÕr. 2005 yÕlÕnda Strasbourg’da 68 . Zudov 17 Ocak 1963 tarihinde Bakü’de do÷muútur. Sabina Ahmedova ve Emin Fahretov gibi sporcular öne çÕkmaktadÕr. Sovyetler Birli÷i milli takÕmÕnÕn da bir üyesi olmuútur. Valentina Popova gibi önemli bir sporcu Azerbaycan’da yetiúmiútir. SumgayÕt Tahsil Birli÷i’nin temsilcileri olan Rüstem ve Sabina. SSCB ve uluslararasÕ turnuvalarda birincilik kazanmÕútÕr. Azerbaycan’da masa tenisi branúÕnda önemli sporcular yetiúmiú ve yetiúmektedir. Masa tenisi Azerbaycan’da çok yeni bir spor branúÕ oldu÷u için birtakÕm problemler yaúanmaktadÕr. 1975 yÕlÕndan beri masa tenisi oynamaktadÕr. 8 kez Azerbaycan úampiyonlu÷unu elde etmiú. Zudov alt yapÕya daha çok önem vermektedir. Mili takÕmÕn baú antrenörü SSCB’nin usta sporcusu Alexander Zudov’dur. 2000’li yÕllarÕn baúÕnda bir müddet masa tenisinde uluslararasÕ federasyona olan üyelik bedelinin ödenmemesinden dolayÕ uluslararasÕ yarÕúma ve turnuvalara katÕlamamÕútÕr. Eski Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi Enstitüsü’nü (bugün Beden E÷itimi ve Spor Akademisi) bitirmiútir. federasyonun uluslararasÕ spor teúkilatlarÕna üyeli÷i kabul edilmiútir. TarÕm BakanÕ øsmet Abbasov’un federasyon baúkanlÕ÷Õna gelmesiyle birlikte masa tenisindeki sorunlar gözle görülür seviyede azalmaya baúlamÕútÕr. Masa Tenisi Azerbaycan. 2001 yÕlÕnda Bakü’de yapÕlan uluslararasÕ turnuvada Azerbaycan erkeklerde birinci olmuútur.178).

Azeri kadÕnlarÕ Müslüman olduklarÕ için spora ilgi göstermemektedirler.. Bakü’de sadece 3-4 tane salon bulunmaktadÕr. Bu kapsamda milli takÕmÕn 24 oyuncusu özel burs almaktadÕr. AyrÕca fiziki úartlarÕn daha iyi hale getirilmesi için de giriúimlerde bulunulmaktadÕr. ø Aliyev (2008. Milli takÕm çalÕúmalarÕnÕ belirli saatlerde Olimpiyat spor kompleksinde sürdürmektedir. Gusar ve ùeki’de de geliúmeye baúlamÕútÕr. bayanlar da kendi gruplarÕnda 2.com. Bu spor dalÕyla ilgilenen çocuk sayÕsÕ 100’den daha azdÕr. olmuútur. AyrÕca masa tenisinde toplumsal görüúlerden ötürü kÕz oyuncularÕn sayÕsÕ da yeterli de÷ildir. Milli takÕma malzeme deste÷i de verilmektedir. masa tenisindeki bayan sporcularÕn eksikli÷i kültürden kaynaklanmaktadÕr. Avrupa Minikler ùampiyonasÕ’na katÕlmÕúlardÕr. Milli takÕm kadrosu sürekli Bakü ve SumgayÕt’taki okul ö÷rencileri sayesinde geniúlemektedir. sözlü görüúme)’e göre.ittf.düzenlenen 1. di÷er milletlerden olmaktadÕrlar. Azerbaycan Hükümeti ülkede masa tenisinin geliúmesi için önemli çalÕúmalar yürütmektedir. Almanya’nÕn Bremen úehrinde 2006 yÕlÕnda düzenlenen TakÕmlar Dünya ùampiyonasÕ’nda Azerbaycan erkeklerde kendi grubunda 3. bölge kulüplerine oyun masalarÕnÕn verilmesi. Bundan dolayÕ Azerbaycan’Õ temsil eden Azeri bayan sporcularda baúka ülkelerin vatandaúÕ. Azerbaycan’da 2005 yÕlÕnda yapÕlan bir araútÕrmaya göre.2009). Bakü’de masa tenisi henüz çok popüler olmamakla birlikte. 13. Yine de baúkent dÕúÕndaki bölgelerde masa tenisi daha yavaú geliúmektedir. bölgeler için örnek oyunlarÕn geliútirilmesi. Rüstem ise 18. Sabina 5. Ülkede masa tenisini geliútirmek için. Masa tenisi birimleri ise sadece Tahsil.03. olmuúlardÕr (http://www. Lokomotiv ve Neftçi kulüplerinde vardÕr (77:106-108). oyun salonlarÕnÕn sayÕlarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ gibi çalÕúmalar sürdürülmektedir. bayanlarÕn %90’Õ sporun insan için gerekli oldu÷unu ve %82’si de uygun úartlar oldu÷unda kÕz 69 . kitlesel spor olma niteli÷inden de yoksundur. Fakat masa tenisi artÕk Guba..

birkaç uluslararasÕ turnuvaya katÕlmÕú Rusya. durumdadÕr.64. Ziya GasÕmov ise gümüú madalya kazanmÕútÕr. Çocuklar ve gençlerin büyük ilgisini çeken bu spor branúÕnda ülkede çeúitli seviyelerde uluslararasÕ turnuvalar gerçekleúmektedir.2009). 30.. Bu turnuvalar sayesinde AzerbaycanlÕ taekwondocularÕn profesyonelli÷i ve tecrübeleri daha da geliúmiú. 2 bronz madalya kazanmÕútÕr.1. Bireysel sÕralamada ise 15 yaú altÕ sporcularda Sabina Ahmedova 5. Rüstem Aliyev. Emin Fahretov ise birkaç uluslararasÕ turnuvaya katÕlmasÕna ra÷men henüz önemli bir sonuç elde edememiútir (77:108. 2001 yÕlÕnda Rusya’da gerçekleúen uluslararasÕ turnuvada 2 altÕn. Azerbaycan takÕmlar sÕralamasÕnda erkeklerde 101. Bu 70 . 18 yaú altÕ erkek takÕmÕ 66.14.68).03.109).com. Sabina Ahmedova birçok uluslararasÕ yarÕúmaya katÕlarak birinci olmuútur. 2004’de ise Avrupa ùampiyonu olmuútur. bayan takÕmÕ ise 73. Azerbaycan’Õn taekwondo ile ilk tanÕúmasÕ 1990 yÕlÕnda olmuútur. Azerbaycan’Õn taekwondo camiasÕnda saygÕnlÕ÷Õ artmÕútÕr. 6. 3 gümüú ve 3 bronz madalya alarak takÕm sÕralamasÕnda birinci olmuútur.ittf. Beyaz Rusya ve Gürcistan’da birincilikler elde etmiútir. Bu turnuvadan çok kÕsa bir süre sonra Fransa’da gerçekleúen geniú katÕlÕmlÕ bir turnuvada ølkin ùahbazov. 2002 yÕlÕnda Belarus’ta 32 takÕmÕn katÕlÕmÕyla gerçekleútirilen uluslararasÕ turnuvada Azerbaycan taekwondocularÕ takÕm sÕralamasÕnda birinci olmuútur. bayanlarda 87.. Azerbaycan.66. 2 gümüú. sÕrada bulunmaktadÕr. Taekwondonun vatanÕ sayÕlan Kore’de düzenlenen úampiyonada 63 ülkeden 2013 sporcunun mücadelesinde Azerbaycan 2 altÕn. Erkeklerin ise %96’sÕ sporun insan için gerekli oldu÷unu ve %56’sÕ da uygun úartlar oldu÷unda eúlerini ve kÕzlarÕnÕ spor yapmaya gönderebileceklerini ifade etmiúlerdir (53:60. Niyameddin Paúayev 2001 yÕlÕnda Dünya. sÕrada bulunmaktadÕr (http://www.çocuklarÕnÕ spor yapmaya gönderebileceklerini ifade etmiúlerdir. Asif Nuraliyev ve Gülare Azizova altÕn. Taekwondo Taekwondo Azerbaycan’da popüler olan spor branúlarÕndan biridir.

Bilardo Bilardo Federasyonu ilk olarak 1989 yÕlÕnda kurulmuú ve oldukça etkin faaliyetler sürdürmüútür. 2003 yÕlÕnda Yunanistan’Õn Atina úehrinde düzenlenen 14.06. 2004 yÕlÕnda øsveç’te yÕldÕz. Azerbaycan Taekwondo Federasyonu baúkanÕ Kemaleddin Heyderov baúkan yardÕmcÕsÕ seçilmiútir (48:128130).15. Reúad Ahmedov ve Tevekkül Bayramov bronz madalya almÕúlardÕr. Genel sÕralamada ise. Azerbaycan 4. Azerbaycan erkeklerde bronz madalya kazanmÕútÕr (www. Azerbaycan’Õn baúkenti Bakü’de 11-14 Haziran 2009 tarihleri arasÕnda Dünya Taekwondo TakÕmlar ùampiyonasÕ düzenlenmiútir. Taekwondo Gençler Avrupa Birincili÷i’nde taekwondocular 2 altÕn. Bayan taekwondo takÕmÕ ise.1. 1 gümüú ve 2 bronz madalya kazanan taekwondocular birinci olmuútur.org. øsviçre’nin ardÕndan ikinci olmuútur. AynÕ yÕl Paris’te Olimpiyat vizesi için yapÕlan turnuvada Reúad Ahmedov ve Niyameddin Paúayev Atina OlimpiyatlarÕ’na katÕlma hakkÕnÕ elde etmiúlerdir. olmuútur. AynÕ yÕl içinde Bakü’de yapÕlan Gençler Avrupa Birincili÷i’ne 40 ülkeden 400 sporcu katÕlmÕútÕr. 2005 yÕlÕnda Almanya’da gençler ve büyüklerde yapÕlan Ejderha KupasÕ’na katÕlan 12 sporcunun hepsi büyüklerde birinci olmuútur.2009). Fakat 1994 yÕlÕndaki dönem baúkanÕ Mamed Mamedov’un 71 . Bu organizasyonda görev alan 30 uluslararasÕ dereceli hakem arasÕnda Gündüz Abdullayev ile Elúen Guliyev’de yer almÕútÕr. 1 gümüú ve 2 bronz madalya alarak 8.wtf. 1 gümüú madalya kazanmÕútÕr. øsviçre’de yapÕlan úampiyonaya toplamda 3000 sporcu katÕlmÕú ve Azerbaycan taekwondocularÕ 9 madalya alarak. Fransa’da yapÕlan Avrupa KupasÕ yarÕúmalarÕnda takÕmlar sÕralamasÕnda üçüncü olmuúlardÕr. Norveç’te yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’nda Niyameddin Paúayev kÕta úampiyonu olmuú. olmuútur. 6. genç ve büyüklerde yapÕlan turnuvada Azerbaycan’lÕ taekwondocular 12 takÕm arasÕndan birinci olmuúlardÕr. 3 altÕn. Kore’de yapÕlan Dünya ùampiyonasÕ’nda ise Meftun Salmanov üçüncü olmuútur. 2005 yÕlÕnÕn Nisan ayÕnda yapÕlan Dünya Taekwondo Federasyonu’nun yönetim organlarÕnÕn seçimlerinde. Elnur Amanov gümüú. 15.Azerbaycan için yÕlÕn en büyük zaferi olmuútur.

Azeri bilardocularÕn katÕldÕklarÕ önemli bir organizasyon olmuútur. ayrÕca. Gerek yetiúkin. daha sonra Dünya ve Avrupa Bilardo Konfederasyonu’na üye olmuútur. Seymur 72 . yeni bir yÕldÕz daha parlamÕútÕr. SporcularÕn uluslararasÕ resmi turnuvalara katÕlabilmesi için Azerbaycan Bilardo Federasyonu’nun yeniden kurulmasÕ gerekti÷i fikrini ortaya atmÕútÕr. Seymur. Bilardo oyunu belli bir süre yalnÕzca Bakü’deki amatör kulüplerde ücretli olarak oynanabilmiútir. gerekse çocuklar için baúkent Bakü’de ve yurt genelinde úampiyonalar düzenlenmeye baúlanmÕútÕr. O. kuruldu÷u 20 MayÕs 2000 tarihinden itibaren ülkenin tek bilardo kulübü olan “Pramit Bilardo Kulübü”nü açmakla baúlamÕútÕr. Azerbaycan Bilardo Federasyonu’nun ilk BaúkanÕ merhum Mamed Mamedov’un o÷lu Seymur Mamedov’dur. 2004’te Avrupa ùampiyonasÕ’nda bronz madalya alarak ismini dünyaya duyurmuútur. Federasyonun kurulmasÕndan birkaç gün sonra düzenlenen Dünya ùampiyonasÕ. en güçlü bilardo üstatlarÕnÕ aynÕ çatÕ altÕnda toplamayÕ baúarmÕútÕr. uluslararasÕ düzeyde ustalÕk ünvanÕnÕ almÕútÕr. bu yeni tesise taúÕnmÕútÕr. Azerbaycan’da 2003 yÕlÕnda ise. Azerbaycan’Õn úampiyonu. Günümüz Federasyon BaúkanÕ olan ølgar Aslanov projeye ilk olarak. Ukrayna’nÕn Ba÷ÕmsÕzlÕk YÕldönümü dolayÕsÕyla düzenlenen turnuvada üçüncülük kazanmÕútÕr. Avrupa’nÕn ilk sekiz bilardocusu arasÕna girmiú. Asya KupasÕ’nda beúinci olmuú. o sene. 7 Ekim 2000’de kulübün bünyesinde kurulan Bilardo Federasyonu. BaúarÕlÕ sonuçlarÕn gelmesi fazla uzun sürmemiú ve 2001 yÕlÕnda Vilnius’ta düzenlenen Dünya ùampiyonasÕ dördüncüsü Emir Guseynov.ani vefatÕ sebebiyle federasyonun faaliyeti tamamen durdurulmuútur. Bunlardan Azer Gaciyev. Böylelikle sporcular. Amatörler arasÕnda tecrübeli bir oyuncu olan ølgam Aslanov. Bilardo Federasyonu ve ileri gelen oyuncular. Pramit Kulübü’nde 2003’te inúa edilen yeni spor salonunun açÕlÕúÕ yÕlÕn en önemli geliúmelerinden biri olmuútur. 2001 turnuvasÕnda birincilik kazanan Azer Gaciyev’dir. söz konusu kuruluúlarÕn himayesi altÕnda düzenlenen turnuvalarÕn birço÷una katÕlma imkanÕ bulmuúlardÕr.

O zaman üç sporcu ilk on listesine girmiútir. Azerbaycan’da 2007 yÕlÕnda dünya bilardo baúarÕ sÕralamasÕnda yer alan Azeri isimlerin baúÕnda. Ermeni asÕllÕ Rus rakibi Eduard Galiyants’Õ yenmiútir. Azerbaycan takÕmÕnda.Mamedov. Mamedov bir dönem dünya yedincisi bile olmuútur. 6. aslen Bakülü olup halen Moskova’da yaúayan Alla Kolupayeva da yarÕúmaktadÕr. Sporcular her yÕl 8-10 uluslararasÕ spor müsabakalarÕna katÕlmaktadÕr. Ukrayna. Bu süre içinde Federasyon dört uluslararasÕ düzeyde usta yetiútirmiú bulunmaktadÕr. Rugby Son yÕllarda Azerbaycan’da geleneksel spor dallarÕnÕn yanÕ sÕra popüaritesi daha az olan spor dallarÕ da geliúmektedir. Finlandiya’da gerçekleúen 2006 Dünya ùampiyonasÕ’nda yarÕúan Kolupayeva. Seymur Mamedov’un 2005 Kafkasya AçÕk KupasÕ’ndaki mutlak galibiyeti de bu gelinen seviyenin bir göstergesi olmuútur. 2005’te oynadÕ÷Õ yarÕ final yarÕúmasÕnda 5:0 gibi bir skorla. çÕktÕ÷Õ çeyrek finalde ise elenmiútir. Bunlardan biri de. Azeri oyuncularÕn Avrupa ùampiyonalarÕ’nda üç defa madalya sahibi olmalarÕnÕn yanÕ sÕra. Azeri bilardosunu önemli bir noktaya ulaútÕran ølgar Aslanov. AynÕ zamanda Mamedov.92-94). bayan turnuvalarÕnda da temsil edilmeye baúlanmÕútÕr. Milli takÕmlar baúarÕ listesinde Azerbaycan.1. Ancak. 2005 ve 2006 yÕllarÕnda üst üste iki kez çÕktÕ÷Õ Avrupa ùampiyonasÕ finalinde Gaciyev’in ünvanÕnÕ elinden almÕútÕr. Fakat Avrupa ùampiyonasÕ gibi önemli bir yarÕúmada iki gümüú madalya almÕútÕr. 18 ülke arasÕnda Rusya. Azerbaycan 2006’nÕn baúÕndan itibaren. listenin onbirincisi olan Seymur Mamedov gelmektedir ki. erkek sporculardan daha baúarÕlÕ bir oyun çÕkarmÕú. Federasyon BaúkanÕ olarak görev yaptÕ÷Õ bu altÕ sene içinde. Kazakistan ve Belarus’un ardÕndan beúinci olmuútur (12:90. Onun dÕúÕnda baúarÕ tablosuna 6 Azeri sporcu daha girmektedir. her iki finalde de birinci olamamÕútÕr.16. 90’lÕ yÕllarda Azerbaycan’a gelen yabancÕ úirket çalÕúanlarÕ tarafÕndan Azerbaycan’a tanÕtÕlmÕú 73 .

AsÕl mesle÷i doktorluk olan bu sporcu. Azerbaycan Rugby’sinin önde gelen isimlerinin baúÕnda Eldar Nasrullayev gelmektedir. Azerbaycan milli takÕmÕnÕn antrenörü. Ulusal rugby’nin en ciddi sorunlarÕndan biri sporcularÕn askere gitmeleridir. Rugby’nin ülkede tanÕtÕlmasÕnda ve Bakü Rugby Kulübü’nün kuruluúunda öncülü÷ü BP úirketi çalÕúanlarÕ yapmÕútÕr. Birkaç aylÕk antrenmandan sonra kendilerine rakip olarak Azerbaycan’da görev yapan yabancÕ ailelerin çocuklarÕndan oluúan bir takÕm seçmiúlerdir. iki çocuk esirgeme kurumunda yetiúen gençler de ö÷renmektedir. Buna ra÷men Azeri çocuk takÕmÕ. tecrübeli GürcistanlÕ Guram Modebadze’dir.olan Rugby’dir. Cihangir Tagiyev’in baúkanÕ oldu÷u Azerbaycan Rugby Federasyonu resmi olarak 2005 yÕlÕnÕn Mart ayÕnda faaliyete geçmiú ve UluslararasÕ Rugby Konseyi’ne üye olmuútur. spor kulübünde rugby askeri bölümünün açÕlmasÕnÕ önermektedir. Milli takÕm 2005 yÕlÕnda uluslararasÕ alanda ilk resmi yarÕúmalara katÕlmÕútÕr. Bakü dÕúÕnda. Modebadze 2003 yÕlÕnda takÕmÕn baúÕna geçmiútir. milli sporcular antrenman yapma fÕrsatÕnÕ elde edebilirler. Sivil hayata döndüklerinde ço÷unun eski formlarÕnÕ kazanmasÕ uzun zaman almaktadÕr. 15 yaúÕndan bu yana rugby oynamaktadÕr. bu sporu neredeyse bebekliklerinden itibaren ö÷renmekte ve Azerbaycan’a özel olarak davet edilen øngiliz rugby uzmanÕ denetiminde antrenman yapmaktadÕrlar. rugby sporu SumgayÕt ve Celilabad úehirlerinde de geliúmektedir. Sporcular deplasmanda Bosna milli takÕmÕna yenildiyse de. iki hafta sonra rövanú maçÕnda galip gelmeyi baúarmÕútÕr. Böylece ulusal rugby tarihine ilk galibiyet yazÕlmÕútÕr. Zamanla Azeriler de bu oyuna alÕúmaya baúlamÕúlardÕr. Böylelikle. Teknik adam. YurtdÕúÕndan gelen genç rugby severler. yabancÕ aile çocuklarÕndan oluúan bu takÕmÕ yenmeyi baúarmÕútÕr (78:98. Bu oyunu. 74 .99).

sporcular 2 Dünya ùampiyonasÕ. 1993-2004 yÕllarÕnda 85’e yakÕn ülke dahilinde resmi yarÕúma yapÕlmÕú. Azerbaycan’da atletizm. AynÕ yÕlda Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa ùampiyonasÕ’na birçok sporcu katÕlmÕútÕr. olmuútur. genel sÕralamada ise 55 atlet arasÕndan 48. 2004 Atina OlimpiyatlarÕ’nda ise ørade Haúimova ve Zemfira Meftaheddinova bronz madalya kazanmÕúlardÕr (107:24). 2004 Atina OlimpiyatlarÕ’nda Dadaú øbrahimov.170). Mahsul.110). 14’ü ustalÕ÷a adaydÕr. Bununla birlikte sporcular. Azerbaycan Atletizm Federasyonu ’nun 1989’da kurulmasÕyla birlikte geliúmeye baúlamÕútÕr. 2000 Sidney OlimpiyatlarÕ’nda ise SSCB’nin emektar antrenörü olan Hafiz Caferov’un ö÷rencisi olan Zemfira Meftaheddinova skeet branúÕnda altÕn madalya almÕútÕr (72:97. Alibey ùükürov ise 800m yarÕúlarÕnda 72 sporcu 75 . Dinamo spor kulüplerinde okçuluk úubeleri faaliyet göstermektedir.. Spartak. dünya ve kÕta çapÕndaki yarÕúmalar ile Sidney ve Atina OlimpiyatlarÕ’nda mücadele etmiúlerdir. okçulu÷un geliúmesi için bir dizi faaliyetler gerçekleútirmektedir. Özellikle. Birçok Azerbaycan’lÕ sporcu uzun yÕllar SSCB milli takÕmÕnda Dünya ve Avrupa ùampiyonalarÕ’nda mücadele etmiúlerdir. ølk defa 1996 Atlanta Olimpiyat OyunlarÕ’na katÕlan ørade Haúimova 25m tabanca atÕúÕnda 10.6. SporcularÕn uluslararasÕ yarÕúma ve turnuvalara katÕlmalarÕna olanak sa÷lamaktadÕr. olmuútur. XX. Bu sporculardan 5’i spor ustasÕ. Günümüzde 150’den fazla yÕldÕz ve genç kategorisinde sporcu bulunmaktadÕr. 200m yarÕúlarÕnda grupta 7. Özellikle 1995 yÕlÕndan sonra federasyonun çalÕúmalarÕ AzerbaycanlÕ atletlerin teknik-taktik düzeylerinin geliúmesini sa÷lamÕútÕr. AOF. Bu kapsamda 1993 yÕlÕnda Azerbaycan Okçuluk Federasyonu (AOF) kurulmuútur.17. Azerbaycan’da okçuluk. yüzyÕlda 80’li yÕllardan itibaren popüler olmaya baúlamÕútÕr. 7 Avrupa Grand-Prix yarÕúmasÕ ve di÷er büyük çaplÕ uluslararasÕ turnuvalara katÕlmÕúlardÕr (48:169. Ba÷ÕmsÕzlÕktan sonra di÷er spor branúlarÕnda oldu÷u gibi okçulukta da birtakÕm yeniliklerin yapÕlmasÕ gerekmiútir.1. Di÷er Spor BranúlarÕ Azerbaycan’da atÕcÕlÕk. baúarÕlÕ sporcularÕn bulundu÷u bir branútÕr. Lokomotiv.

noc-aze.5kg kaldÕrarak 1.2009).org.2009).03. 06. 13. 13. 1998 yÕlÕnda Çek Cumhuriyeti’nde yapÕlan erkekler ve bayanlar Avrupa ùampiyonasÕ’nda bayanlarda Terane Abbasova 3. 93 bayan sporcu katÕlmÕútÕr (http://www. 20 Ocak 2005 yÕlÕnda 10 kiúilik bir da÷cÕ ekibi “20 Ocak” úehitlerinin anÕsÕna ùahda÷Õ’na. olmuútur (48:175. Antrenman salonlarÕ yeniden dizayn edilmiú. Bu sporcular Sardar Hasanov.176). 2006 yÕlÕnda yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’nda da birinci olmuútur.ewf.2009). 1999 yÕlÕnda Polonya’da yapÕlan Gençler Avrupa ùampiyonasÕ’nda Nizami Paúayev ikinci olmuútur.2009).04. 2004 Atina OlimpiyatlarÕn’da Turan Mirzeyev 4. 13. Azerbaycan’da da÷cÕlÕk. Erkekler ve 22.03.gov. olmuútur (48:173). ùampiyonada Azeri sporculardan Zülfükar Süleymanov 2 gümüú. øntigam Zairov 1 altÕn. 16. Azerbaycan Halter Federasyonu tarafÕndan geliútirilmeye çalÕúÕlmaktadÕr. O.. ùampiyonada erkeklerde 500 puanla Rusya 1. ve 447 puanla Azerbaycan 3. 1 gümüú madalya kazanmÕúlardÕr (http://www. Romanya’nÕn baúkenti Bükreú’te 04-12 Nisan 2009 tarihleri arasÕnda yapÕlan 88. Azerbaycan Sendikalar Birli÷i’nin Alpinist-Turist kulübünün sporcularÕ 1998 yÕlÕnda Gusar ilçesindeki 3763metre yüksekli÷indeki KÕzÕlkaya da÷ silsilesine tÕrmanmÕúlar ve oraya “Haydar Zirvesi” adÕnÕ vermiúlerdir. olan Nizami Paúayev.tr. 2008 Pekin Olimpiyat OyunlarÕ’nda Azerbaycan’Õ halterde beú sporcu temsil etmiútir. 2005 yÕlÕnda 76 . Azerbaycan’da halter. son teknoloji ekipmanlarla donatÕlmÕútÕr. Afgan Bayramov.arasÕndan 66.gsgm. 494 puanla Türkiye 2.04. olmuútur (http://www. olmuútur.tr. 2002 ve 2005 yÕllarÕnda dünya úampiyonu olmuútur. øntigam Zairov ve Nizami Paúayev’dir (http://www.org. Bayanlar Halter ùampiyonasÕ’na 41 ülkeden 150 erkek.2009).04. Gençler Dünya ùampiyonasÕ’nda toplamda 365. Atina’da yapÕlan Gençler Dünya ùampiyonasÕ’nda koparmada 203 kilo kaldÕrarak dünya rekoru kÕrmÕútÕr.gov. 4424metre yüksekli÷e tÕrmanmÕúlardÕr.sm.noc-aze. AynÕ yÕl Danimarka’da de÷iúik yaú gruplarÕnda düzenlenen Avrupa KupasÕ’nda AzerbaycanlÕ sporcular 3 altÕn madalya kazanmÕúlardÕr. 2008 Pekin OlimpiyatlarÕ’nda Azerbaycan’Õ Ruslan Abbasov ve Ramil Guliyev temsil etmiúlerdir (http://www.gsgm. Turan Mirzeyev. 31 AralÕk 2004’te Dünya AzerbaycanlÕlar Günü dolayÕsÕyla bir grup da÷cÕ “Haydar Zirvesi”ne tÕrmanmÕútÕr. 1 bronz.

Azerbaycan’da karate. Avrupa Büyükler Karate ùampiyonasÕ düzenlenmiútir.03. 2000 yÕlÕna gelindi÷inde. Endonezya’da yapÕlan UluslararasÕ Stokan Karate Federasyonu’nun 7. Sambo güreúi Azerbaycan’a XX. Turnuvaya 16 ülkeden 30 sporcu katÕlmÕútÕr. 13. 70kg erkekler kata müsabakalarÕnda øsrafil Shirinov ile 1 altÕn madalya kazanarak 10.karateworld.øslam KadÕnlarÕ arasÕnda uluslararasÕ da÷cÕlÕk turnuvasÕ yapÕlmÕútÕr. Sambo tarihinde ilk resmi yarÕú da 28-29 KasÕm 1938 yÕlÕnda Bakü’de yapÕlmÕútÕr. HÕrvatistan’Õn baúkenti Zagreb’te. 8-10 MayÕs 2009 tarihleri arasÕnda. 2008 yÕlÕnda Tokyo’da yapÕlan Dünya Büyükler Karate ùampiyonasÕ’nda Azerbaycan erkekler 70 kg’da hem kumite’de hem de kumite açÕk’da Rafael Agayev ile 2 altÕn madalya alarak. 97 ülkeden 888 sporcunun katÕldÕ÷Õ úampiyonada 4.2009). 25-28 Mart 1954 yÕlÕnda ilk defa Azerbaycan ùampiyonasÕ yapÕlmÕútÕr. 11.2009). Azerbaycan’lÕ karateciler ilk defa 1996 yÕlÕnda Dünya ùampiyonasÕ’na katÕlmÕúlardÕr. øsmail Ahmedov’un ö÷rencileri SSCB çapÕndaki birçok yarÕúmada ikinci ve üçüncü olmuúlardÕr. Dünya ùampiyonasÕ’na 21 AzerbaycanlÕ karateci katÕlmÕútÕr. popüler olan spor branúlarÕndan biridir. Sambonun geliúiminde øsmail Ahmedov’un önemli katkÕlarÕ olmuútur. olmuútur. 2006 yÕlÕnda Rafael Agayev Dünya ùampiyonu olmuútur (82:88). Ülkenin ilk sambo 77 . 5 gümüú ve 6 bronz madalya kazanmÕúlardÕr. Zirveye ulaúan her bir sporcuya özel bir gö÷üs niúanÕ ile sertifika verilmiútir (48:179).ekf-karate. Bu úampiyonada sadece bir bronz madalya kazanÕlmÕútÕr. Azerbaycan’da sambo güreúi. erkek kumite takÕmÕnda 3. asrÕn 30’lu yÕllarÕnda gelmiútir. Azerbaycan.net. Turnuva kapsamÕnda Azerbaycan’Õn en yüksek zirvesi olan ùahda÷ ve Babada÷’a tÕrmanÕlmÕútÕr. olmuútur (http://www. 2007 yÕlÕnda 83 ülkeden 1106 sporcunun katÕlÕmÕ ile østanbul’da gerçekleúen 5. olmuútur (www. 58 ülkeden 800 sporcunun mücadele etti÷i úampiyonada sporcular 4 altÕn. Amal Atayev ise bronz madalya kazanmÕútÕr. Dünya YÕldÕz ve Gençler ùampiyonasÕ’nda. TakÕmlar sÕralamasÕnda ise Azerbaycan. 44. 44 ülkeden 479 sporcunun katÕldÕ÷Õ úampiyonada Niyazi Aliyev ve Rafael Agayev kumite’de altÕn. Karate branúÕnÕn geliúmesinde AzerbaycanlÕ karate uzmanlarÕnÕn ve federasyonun büyük rolü olmuútur (48:179).org.05.

Günümüzde Avrupa Sambo Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak Ceyhun Mamedov görev yapmaktadÕr. Birçok defa Dünya ve Avrupa úampiyonu olmuú Ceyhun Memmedov Azerbaycan sambosunun en önemli temsilcisidir.2009). 28.2009). 1 bronz. Azerbaycan’da salon danslarÕna bir spor dalÕ olarak yaklaúÕm. AynÕ yÕlÕn Eylül ayÕnda yapÕlan Dünya ùampiyonasÕ’nda 4 altÕn. Ceyhun Mamedov aynÕ zamanda UluslararasÕ Sambo Federasyonu’nun da Yönetim Kurulu üyesidir (www.com. Türkiye’nin Gaziantep ve Hatay yörelerinde mahalli olarak yapÕlan. Zaur Paúayev bronz madalya almÕútÕr (www. 18 AralÕk 1992’de Azerbaycan Sambo Federasyonu kurulmuútur. Azerbaycan. 8-13 A÷ustos 1993’te øtalya’nÕn Torino úehrinde yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’nda ikinci olmuútur. 2 gümüú madalya kazanan Azerbaycan milli takÕmÕ Avrupa ùampiyonu olmuútur. 2008 yÕlÕnÕn MayÕs 78 . gençlerde 5 altÕn. 1997 Avrupa úampiyonu. Azerbaycan’da dans. Azad Ragimov’un Gençlik Spor ve Turizm BakanÕ olarak atanmasÕyla baúlamÕútÕr. Onun Sovyet döneminden baúlattÕ÷Õ zafer serisi günümüz sambocularÕ tarafÕndan devam ettirilmektedir (48:180). Bu úampiyonada yÕldÕzlarda 5 altÕn. 1997 yÕlÕnda Avrupa ùampiyonasÕ Bakü’de yapÕlmÕútÕr. 4 gümüú ve 3 bronz madalya alarak 31 takÕm içinden 3.6).sambo.eurosambo. 2000 yÕlÕnda Madrid’te yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’na 24 ülkeden 128 güreúçi katÕlmÕútÕr. Gençlerde 2 defa dünya ve 3 defa Avrupa birincisi.10-12.05. 2006 yÕlÕnda øslam GasÕmov Dünya ùampiyonu olmuútur (82:88). 1994-95 yÕllarÕnda Azeri sambocular Avrupa ve Dünya ùampiyonlarÕ’nda üst üste 50’den fazla madalya alarak dünyanÕn ilk beú ülkesi arasÕna girmiútir. 2 gümüú.14). 5 defa Dünya ùampiyonu olmuú Zülfiyye Hüseynova Azerbaycan’Õn önemli sporcularÕndan biridir. olmuútur. 28.05. Bu yÕlda Azerbaycan Sambo Federasyonu BaúkanÕ Zelimhan Memmedov.derne÷i 1975 yÕlÕnda A÷dam’da açÕlmÕútÕr (83:5. 14-18 MayÕs 2009’da Milan’da yapÕlan Avrupa Büyükler ùampiyonasÕ’nda Tarlan KasÕmov altÕn. Sambo güreúi. büyüklerde ise 3 altÕn. ülke için oldukça yeni bir spor dalÕdÕr. 3 bronz. Azad Ragimov. Bayanlar arasÕnda 4 defa Avrupa. Avrupa Sambo Federasyonu Yönetim Kurulu üyeli÷ine seçilmiútir (83:6. giysi ve tutuú özellikleri farklÕ olmasÕna ra÷men aba güreúleri ile benzerdir (68:72). Galib Spor Kulübü’nün sporcusu olan Galib Hümmetov bu úampiyonada da kÕtanÕn en iyisi olmuútur (48:180).com.

Azerbaycan’da Sovyet döneminde spor yönetimi. 6. yurtdÕúÕndan katÕlÕmcÕlarÕn da oldu÷u uluslararasÕ spor turnuvalarÕ düzenlemektedir. Bu kapsamda. Her dört bölümde de devletin spor politikalarÕ incelenmiútir. Azerbaycan’da ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde spor yönetimi ve Azerbaycan’da beden e÷itimi sisteminin geliúimi úeklindedir. idari yapÕlanmasÕ. Azerbaycan milli takÕmÕnÕn temelini Tatyana Çernova’nÕn kurdu÷u Dance Team Shane Spor Kulübü’nün üyeleri ve ö÷rencileri oluúturmaktadÕr (98:69. Avrupa ve di÷er turnuvalarda yer almÕúlardÕr. sporun yönetim úekli. Azerbaycan 2005 yÕlÕndan itibaren dans yarÕúmalarÕna katÕlmaya baúlamÕútÕr. spor yapan kiúi sayÕlarÕ. Azerbaycan’da Spor Yönetimi Azerbaycan’da spor yönetimi ana baúlÕ÷Õ. Eldar Cafarov-Anna Snejine çifti dünyanÕn en iyi 25 çifti arasÕna girmiútir. Millilerin ilk yarÕúÕ Kiev’de. Daha sonra Almanya’nÕn Karlshure kentinde. tesisleúme durumu.ayÕnda Azerbaycan Spor DanslarÕ Federasyonu (ASDF) baúkanlÕ÷ÕnÕ üstlenmiútir. O zamandan günümüze milliler birçok kez Dünya.71). SSCB milli 79 . Eldar CafarovAnna Snejine’nin Eurovizyon yarÕúmasÕndaki baúarÕlÕ performansÕndan dolayÕ spor danslarÕ Azerbaycan’da daha popüler olmuútur. Azerbaycan ve SSCB çapÕnda düzenlenen sportif etkinlikler. Dünyadan ve BDT ülkelerinden davet edilen jüri üyelerinin katÕlÕmÕyla ülke ve úehir úampiyonalarÕ düzenlemektedir. 2007 ve 2008 yÕllarÕnda resmi lisans turnuvalarÕ gerçekleútirilmiútir. olmuútur. Bogdan Tyaglov-Anatasiya Ermiúova çifti beúinci olmuútur. Sporcular ilk dünya úampiyonasÕnda ülkelerini baúarÕyla temsil etmiúlerdir. Turnuva’da Azerbaycan’Õ Nergiz ve ølham Osmanov kardeúler ve Eldar Cafarov-Anna Snejine çiftleri temsil etmiúlerdir. Azad Ragimov’un verdi÷i destek ile danslarÕn spor yönü öne çÕkmÕú. Eldar Cafarov-Anna Snejine 48 çift arasÕndan 21. spor ile ilgili çÕkarÕlan kanunlar. Bu yarÕúmada Azeri çift beúinci olmuútur. dört alt baúlÕkta incelenmiútir. Di÷er tüm çiftler de uluslararasÕ dereceye sahip olmuúlardÕr. UluslararasÕ Dans Spor Federasyonu turnuvasÕnda gerçekleúmiútir.2. 80 ülkenin katÕldÕ÷Õ Latin danslarÕ programÕnda yapÕlan Dünya ùampiyonasÕ’na katÕlmÕúlardÕr. Son zamanlarda Azerbaycan. ASDF. çalÕúmalar daha hÕzlÕ yürütülmeye baúlamÕútÕr. Azerbaycan her yÕl tüm önemli turnuvalara davet edilmektedir. Sovyetlerde spor yönetimi. Bunlar.

Sosyalizmin altÕnda úekillenen Sovyet kültürü. 1917-1920 yÕllarÕ. Netice de Sovyet sporunun marksizme dayanan ideolojisi ortaya çÕkmÕútÕr. spor karúÕlaúmalarÕ ile daha fazla ilgilenmeye baúlamÕúlardÕr. askeri e÷itim vb. Sovyetlerde spor geniú halk kitlelerine yayÕlmÕú ve onlar spor alanÕnda kendi yetenek ve becerilerini gösterme fÕrsatÕna sahip olmuúlardÕr. emek verimlili÷inin. Sovyetlerde Spor Yönetimi Rusya’da gerçekleúen Ekim sosyalist devrimi insanlÕk tarihinde yeni bir sayfa açmÕútÕr. devletin savunma gücünün sa÷lamlaútÕrÕlmasÕ vasÕtasÕ oldu÷u için. 80 . spora çok önem vermiútir. savunmanÕn. onlarÕn sosyalist eme÷inin ve savunma hazÕrlÕ÷ÕnÕn vasÕtalarÕndan birine çevirmiútir (5:94). Sovyet hakimiyetinin beden e÷itimi (halk e÷itimi. iç savaú. Azerbaycan’Õn ba÷ÕmsÕzlÕktan sonra elde etti÷i uluslararasÕ sportif baúarÕlar. 6. AmacÕ. SSCB. sosyalizmin baúarÕlÕ bir úekilde yaygÕnlaúmasÕ için gerekli görüldü÷ünden.takÕmlarÕnda mücadele eden Azeri sporcular ve kazandÕklarÕ madalyalar. beden e÷itimi sisteminin geliúim süreci vb.49). kültür ve ideolojisinde köklü de÷iúiklikler meydana getirmiútir. sa÷lÕk. Sovyetlerde sporun teorisi ve uygulamasÕ birbirinden ayrÕlmaz bir parça olmuú ve spor bilimleri alanÕndaki çalÕúmalar için de elveriúli úartlar oluúturulmuútur.1. Sovyet Hükümeti sporu sürekli desteklemiú ve spor teúkilatlarÕnÕn oluúturulmasÕnÕ askeri idare organlarÕna havale etmiútir (6:56). incelenmiútir. 1921 yÕlÕnda da Moskova’da KÕzÕl Spor Enternasyoneli úeklinde bir oluúum meydana gelmiútir. kadÕnlarÕn eúitli÷inin.). proleter devrimi desteklemek olmuútur (109:48. fiziksel sa÷lÕk Sovyet politikasÕnÕn her zaman içinde olmuútur (32:192. Beden e÷itimi ve spor emekçilerin dövüú yeteneklerinin arttÕrÕlmasÕ. Sovyetler sporu. Sovyetler Birli÷i’nde sa÷lÕklÕ toplum.193). SSCB halklarÕnÕn her yönlü fiziki e÷itimini. Rusya’nÕn halk kitlelerinin yaúam tarzlarÕnda.2. 1920’de “Sosyalist øúçiler Spor Birli÷i” ortaya çÕkmÕú ve iki milyon üye toplamayÕ baúarmÕútÕr. uluslararasÕ tanÕnma ve prestijin vasÕtasÕ olarak görmüútür (101:94). Birinci Dünya SavaúÕ’nÕ takiben emekçi liderleri. sa÷lÕk ve hijyenin.

Sovyetlerde sporun yönetiminin kuramsal çerçevesini tekdüze anayasa kurallarÕ ve dolayÕsÕyla tüm temel politikalarÕnÕ devlet belirlemiútir. hem yurttaúlar açÕsÕndan onlarÕn kiúili÷ine ba÷lÕ vazgeçilmez bir birey hakkÕ. tümünde aynÕ úekilde ele alÕnan beden e÷itimi ve spor. BazÕ sosyalist ülkelerin anayasasÕnda ayrÕntÕlÕ (Do÷u Almanya). Bu egemen organ Sovyetlerde Beden E÷itimi ve Spor Devlet Komitesi’dir. 1917 devriminden baúlayarak yÕllar içinde. yukarÕdan aúa÷Õya iúleyen devlet hiyerarúisine paralel olarak aúa÷Õdan yukarÕya örgütlenen bir kamusal kitle örgütleri diziliúi oluúturmalarÕ olmuútur. AyrÕldÕklarÕ ana noktaysa. uluslararasÕ spor hiyerarúisine karúÕ içiúlerinde görece en ba÷ÕmsÕz sportif örgütlenmesini gerçekleúmiútir. kiúilerin çok yönlü ruhsal ve bedensel geliúmelerini. sosyalist kiúili÷in eksiksiz biçimlenmesini. beden e÷itimi ve spor devletçe yönlendirilmedi÷i sürece. çünkü. çünkü. devlet ödevidir. sosyalist ülkelerin. hem birey haklarÕndan kaynaklanan birey üstü amaçlar bireysel çabalarla gerçekleútirilemez. emekçilerin ve gençlerin e÷itimi ve sa÷lÕklarÕnÕn korunmasÕnÕn vasÕtasÕ olarak görülmüútür. ama. sosyalist sistem dÕúÕndaki ülkelerin üst yönetimden tabandaki örgütlere do÷ru tek yanlÕ buyuran bir yönetim düzeni kurmalarÕna karúÕlÕk. bu ülkelerde. Sovyetler. yurttaúlarÕn toplumsal yaúamda eylemli-katÕlmalÕ biçimde yer almalarÕnÕ. 81 . hem de yerine getirilmesi zorunlu bir devlet ödevidir. Sovyet beden e÷itimi sisteminin amaç ve görevlerinin belirtilmesi ile ilgili kanun hükmünde kararnamelerin çÕkarÕldÕ÷Õ bir dönem olmuútur. Öte yandan. beden e÷itimi ve spor. Bu yÕllarda Sovyet beden e÷itiminin nasÕl olaca÷Õ ve onun toplumun hayatÕnda hangi yeri tutaca÷Õ ile ilgili çalÕúmalar sürdürülmüútür (5:95). Dünyada ki yönetim modellerinin ortak yönetsel ve yasal özelli÷i sporun devlet hiyerarúisi içinde kamu tüzel kiúilerince yaptÕrÕlmasÕdÕr. kültürel gereksinmelerin karúÕlanmasÕnÕ. devletin temel spor politikasÕnÕ saptayÕp uygulayan tek bir organca yönlendirildikleri görülmektedir. bazÕlarÕnda tek cümleyle (Polonya). Birey hakkÕdÕr. hem de sosyalist sistemin bütünlü÷ü içinde birer alt sistem oluúturan spor örgütlerinin ana sistemi optimal biçimde iúletmeleri sa÷lanamaz. yaúam ve çalÕúma koúullarÕnÕ planlÕ bir úekilde geliútiren süreçler içinde halkÕn sa÷lÕ÷ÕnÕn ve emek gücünün korunmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. 1921-1925 yÕllarÕ arasÕ beden e÷itimi ve spor. Bu sistemde elit spor ile kitle sporunun organik bir iliúkiye girdiklerini.Sovyet beden e÷itimi harekatÕnÕn ilk teúkilatlarÕnÕn kurulmasÕ.

nüfusun artan sayÕda kesimlerinin ve özellikle gençlerin spora çekilmelerini gerektirir. BakanlÕk birimlerince ya da di÷er devlet örgütlerince çalÕútÕrÕlan spor uzmanlarÕ. kentlerin içinde oluúan bütün yeni yerleúme birimlerine bir stadyum. tüm kÕrsal ve kentsel kesim iúyerlerinde beden e÷itimi ve sporun yaptÕrÕlmasÕ yasal zorunluluktur. merkezdeki uzmanlaúmÕú genel yönetim birimleri ile onlarÕn taúra kuruluúlarÕdÕr. bu yapÕnÕn iúleyiúini sa÷lamaktadÕrlar (58:185-187). bedensel ve düúünsel bakÕmlardan uyumlu geliúmiú bir genç kuúa÷Õn erken çocukluktan baúlayarak e÷itilmesini çok önemli bir ödev saymÕútÕr. 82 . Ama. Buna göre. bir yüzme havuzu ve açÕk hava spor alanlarÕ inúa etmek zorunludur. ilk. Bu yapÕnÕn di÷er ö÷elerini Pavlov úu úekilde belirtmiútir: “Okul öncesi çocuk bakÕm kurumlarÕyla her düzeydeki e÷itim kuruluúunda beden e÷itimi ve sporun alfabesinin ö÷retilmesi. ana okullarda. “Geniú çapta sporun daha da yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnÕ öngörmüútür. Bu ödev kitle sporu ve beden e÷itiminin tüm türlerinin özellikle okullarda özendirilmesini. poliklinik. KÕrsal kesimdeki spor tesislerinin yapÕmÕ için büyük ödenekler ayrÕlmÕú. E÷itim BakanlÕ÷Õ ve onun hiyerarúisi. hastane ve tÕp ö÷renim kurumlarÕnda beden e÷itimi ve spor çalÕúmalarÕ yaptÕrÕr.” Sovyetler Birli÷i yasalarÕnÕn spor konusunda devlet hiyerarúisine verdi÷i ödevler bunlarla sÕnÕrlÕ de÷ildir. kreúlerde. büyük çapta beden e÷itimi ve spor yaptÕran örgütler. Halk Sa÷lÕ÷Õ BakanlÕ÷Õ. ana çocuk sa÷lÕ÷Õ merkezlerinde. spor hekimleri vb. orta ve yüksek ö÷renim kurumlarÕnda spor ile ilgili çalÕúmalarÕ örgütler. Yerleúme merkezlerinde bu tür çalÕúmalarÕn örgütlenmesi Konut Geliútirme BakanlÕ÷Õ’nÕn. Örne÷in. e÷itim kurumlarÕyla tarÕm ve sanayideki iúyerlerine spor alan. “Parti. bürolar ve araútÕrma örgütlerinden sorumlu olan. Komünist Partisi 25’inci KurultayÕ (1976)’nda benimsenen Onuncu Beú YÕllÕk Plan. oda ve kültür evleri yoluyla Kültür BakanlÕ÷Õ’nÕn ödevidir.” Öte yandan. kÕrsal iúyerleri. kentsel ve kÕrsal alanlarda da kulüp. araç ve gereçlerinin sa÷lanmasÕ iúçi sendikalarÕyla di÷er kamu kuruluúlarÕna görev olarak verilmiútir. askeri birliklerle her türlü sa÷lÕk kurumunda düzenli spor programlarÕnÕn uygulanmasÕ.SSCB Komünist Partisi ProgramÕ’na göre. sanatoryum. sanayi iúletmeleri. bir kapalÕ spor salonu.

spor uzmanlarÕnÕn yetiútirilmesi vb.SSCB’nin birinci ve en önemli organÕ Komünist Parti’dir. bir baúka deyiúle. üç yatay alt komite bulundu÷unu. ulusal ve uluslararasÕ yarÕúmalarÕn örgütlenmesi. Her basama÷Õn otorite. uzmanlaúmÕú spor yapÕlarÕnÕn temsilcilerinden oluúan SSCB Beden E÷itimi ve Spor Devlet Komitesi’nin kendisidir (111:492). ama. özellikle ülkenin úartlarÕna ve halkÕn e÷ilimlerine göre program yapmalarÕ mümkün olmamÕútÕr (110:114. kendi içinde yaptÕ÷Õ iú bölümüyle. öte yandan. 83 . de÷iúik düzeydeki komitelerin yatay ve dikey etkileúmelerinden do÷an bir iliúkiler bütünü olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr (58:187). do÷rudan do÷ruya ondan aldÕ÷Õ yetkiyle. hem de Komünist Partisi’nin organsal diziliúini yineleyerek yukarÕdan aúa÷Õ örgütlenen Devlet Spor Komitesi modeli üçü merkezde. Sonra Yüksek Sovyet (Meclis) gelmektedir. Böylece. yurttaúlarÕn beden ve ruh sa÷lÕ÷ÕnÕn geliútirilmesi. hiyerarúinin ikinci basama÷Õna inildi÷inde. dördü taúrada. Ülke çapÕnda beden e÷itimi ve spor çalÕúmalarÕnÕn koordine edilmesi. üstün sporcu yetiútirme planlarÕnÕn hazÕrlanmasÕ ve uygulamalarÕn izlenmesi. toplam yedi basamaklÕ bir hiyerarúidir. Sovyet spor hiyerarúisi. devlet hiyerarúisinde bireysel bakanlÕklarÕn üstünde yer tutmuú ve sporla ilgili tüm devlet kuruluúlarÕnÕn izleyecekleri eylem programlarÕnÕ saptayarak çalÕúmalarÕnÕ koordine etmiútir. SSCB Bakanlar Kurulu’na ba÷lÕ olarak örgütlenen Beden E÷itimi ve Spor Devlet Komitesi. Ama. Bu organ en yüksek icra organÕ olarak kabul edilmektedir. bir komite. Bakanlar Kurulu. kiúilerden de÷il alt sistem durumundaki baúka komitelerden oluúmuútur. beden e÷itimi ve spor ile ilgili devlet ve kamu kuruluúlarÕnÕn temsilcileriyle. konularda görev yapan bu üst organ. devlet örgütünün di÷er bütün uzmanlaúmÕú yönetimleri gibi. yetki ve sorumluluklarÕ komite olgusunda somutlaúmÕú. komitenin kendi içinde dikey iú bölümü planÕdÕr. genel politikanÕn belirlenmesinden sorumlu bir Genel Kurul. Komite hiyerarúisinin en üst basama÷Õ. spor konularÕnda bilimsel araútÕrmalarÕn yapÕlmasÕ. AynÕ anda hem federal bir devlet kuruluú tarzÕnÕ. Bu düzenleme. genel politikanÕn uygulanmasÕndan sorumlu bir Yönetim Kurulu ve yapÕnÕn tüzel kiúili÷ini temsil eden bir Baúkan’dan oluúmuútur.115). Cumhuriyetlerin kendi kendilerine. görev. her yaú ve meslekten kiúilerin spora kazandÕrÕlmasÕ. talimatlarÕ do÷rudan do÷ruya Sovyet Komünist Partisi’nden almaktadÕr. Sovyet sisteminde üçüncü önemli organ ise Bakanlar Kurulu’dur.

yukarÕya do÷ru. Sovyet parti ve devlet modeli gibi. Beden E÷itimi ve Spor Komiteleri hiyerarúisinin temel örgütlenme birimi. iki toplantÕ arasÕnda görev yapacak bir Baúkan ve Yönetim KurullarÕ’nÕ seçmektedirler. Yedi basamaklÕ komite hiyerarúisinin ayaklarÕ kulüplerle yere de÷erken. Her alt komitenin baúkanÕ üst komitenin baúkan yardÕmcÕsÕ oldu÷u için. sporun ikinci örgütsel biçimini oluúturan. bir araya geldiklerinde Genel Kurul’u oluúturan. ba÷ÕmsÕz kamusal kitle örgütlerinin oluúturduklarÕ ikinci bir yönetsel yapÕ yükselmektedir. aynÕ kulüp olgusundan baúlayarak. çünkü. tarÕm ve hizmet iúyerlerindeki do÷al örgütlenme biçimidir. Sovyet modelinde. ba÷ÕmsÕz. üretsel esaslara göre örgütlenen kulüp olgusudur. Bu alt komiteler. sporun sanayi. ama. Bireysel iúyerlerinde sosyalist sendikacÕlÕk akÕmÕnÕn genel ilkelerine göre kurulan ve sosyalist sistemin en geniú tabanlÕ kitle örgütü olan sendikalarÕn 84 . koordinasyon ile ilgili bir problem yaúanmamaktadÕr. Sendikal yapÕyla bütünleúen bu paralel hiyerarúi. yöre ve kent) somut görev alanÕnÕ belirlemek için bölgesel ön adÕyla (Azerbaycan. ülke içinde kendi alanlarÕnÕn teknik sorumlusu olarak görev yaparken uluslararasÕ kuruluúlarda ülkeyi temsil eden eúdüzey spor uzmanlÕk alt komiteleridir.üst komite denilen organÕn aslÕnda biri Beden E÷itimi. kulüp (ya da kümeler). biri Spor. spor hiyerarúisinin birde bölgesel boyutu vardÕr. yani kulüp ve kümeler. kendi sistemati÷i içinde. SSCB’de 200. bunlar da merkez örgütündeki üç basamaklÕ komite yapÕsÕnÕ yinelemektedirler. Beden E÷itimi ve Spor Devlet Komitesi’nin genel gözetimi altÕnda özerktir. devlet hiyerarúisiyle yönetsel. ama.000 kadar kÕrsal ve kentsel kesimde yaklaúÕk 52 milyon kiúiye spor yaptÕrmaktadÕr. biri de Spor Bilimi konularÕndan sorumlu üç ayrÕ alt komiteden meydana gelmiútir. gönüllü ve toplumsal olan beden e÷itimi ve spor kolektifleri. 1974 yÕlÕna gelindi÷inde. tÕpkÕ üst komite gibi düzenli aralÕklarla toplanarak çalÕúmalarÕnÕ gözden geçirmekte. Bu yapÕlar uluslararasÕ spor dilinde ulusal spor federasyonlarÕ olarak anÕlmaktadÕr. Bölgesel esaslara göre örgütlenen Sovyet devlet hiyerarúisinin her basama÷Õnda (Federe Cumhuriyet ve Özerk Bölge. Gürcistan) anÕlan bir Beden E÷itimi ve Spor Komitesi bulunmakta. Üretseldir. Sistemin kendisine aktardÕ÷Õ yetkilerle genel hedeflerin kesimsel dökümünü yapan ve yine kendi görev alanlarÕ içinde tüm uygulamalarÕ denetleyen bu alt komiteler. kentin spor yönetimi ile de bölgesel iliúkiye giren.

Devlet hiyerarúisinin basamaklarÕ izlenerek yukarÕya çÕkÕldÕ÷Õnda. elektrik. her iúyerinde alt sistemleri bulunan. Spor yapmanÕn maddi ve fiziki koúullarÕnÕn her düzeyde kulüp dÕúÕnda. federe cumhuriyet ve federal devlet kulüplerini oluúturmaktadÕrlar. aúa÷Õdan yukarÕya do÷ru. Burevestnik de e÷itim-ö÷retim kesimlerinde benzeri biçimde örgütlenmiútir. yani spor yapmak ve yaptÕrmak oldu÷u açÕktÕr. toplam otuz kulüp birli÷inin oluútu÷u görülmektedir. su ve yakÕt sa÷lamak gibi görevler üstlenmektedir. Sendikal yapÕyla büyük ölçüde bütünleúen bir sistemin genel kapsayÕcÕlÕ÷Õ konusunda 85 . Spartak gibi üretsel esaslara göre örgütlenmiú. bir koldan kamu kitle örgütleri (sendika). Vodnik deniz ticareti ve taúmacÕlÕk. AynÕ úekilde. aynÕ süreçler kentten yöreye. bir yönüyle genel gözetiminde bulundu÷u iúyeri sendikasÕndan. yukarÕya do÷ru. SSCB’de. gerek sendikalar. iúyeri kulübüne yaptÕ÷Õ parasal yardÕmlarÕn yanÕnda. her hizmet iúyerinde bir Spartak kurulmuú. yalnÕzca hizmet kesimindeki bir iúyerinin iúçi ve memurlarÕna spor yaptÕran bir örgüt de÷il. Yürürlükteki yasalara göre. Lokomotif demiryolculuk. yöreden federe cumhuriyetlere. kulübün ba÷ÕmsÕz gelir kaynaklarÕndan do÷acak vergileri ödemek. sporunu devlet politikasÕ olarak örgütleyen Sovyetlerde. Kulüp. öteki kentsel kulüpleri kapsayan ikiúer. öteki koldan devletin üretim birimleri (iúyeri) ba÷ÕmsÕz hiyerarúilerince oluúturulmasÕnÕ öngören bu iúbölümü planÕ içinde. spor tesisi kurmak. iúkolu esasÕna göre örgütlenmiútir. on beú cumhuriyet için biri kÕrsal. bir yönüyle de kuruldu÷u iúyerinin yönetiminden ba÷ÕmsÕz de÷ildir. Ekonominin hizmetler kesiminde çalÕúanlarÕ spor kulübü olan Spartak örne÷inden yola çÕkarsak. federe cumhuriyet ve federal devlet düzeyinde de temsilcisidir. cumhuriyetler düzeyinde 30 spor kulübü vardÕr. Bu kamu örgütleri hiyerarúisinin doru÷u Ulusal Kulüpler Birli÷i’dir. iúletme ve bakÕm giderlerini karúÕlamak. federal devlet düzeyinde 7. yöre. Örne÷in. Bu noktada. aynÕ iú kolunun kent. üye ödeneklerinden sa÷ladÕklarÕ gelirin %25’lik bir bölümünü spor iúlerine ayÕrma ödev ve yetkisi iúyeri sendikasÕnÕn yönetim kuruluna verilmekte. 1974 yÕlÕnda SSCB’de. oradan da Federal Cumhuriyet Spartak’Õna yinelenmiútir. kent. sÕrasÕyla.genel gözetimine giren kulüpler. iúyeri yönetimiyse. gerekse iúyeri yönetimleri spor kulüplerine önemli yardÕm ve katkÕlarda bulunmaktadÕrlar. yöre. kulüplerin tek iúlevinin teknik. Sovyet devlet modeli gibi bölgesel ilkelere göre iúleyen spor kulüpleri. Spartak Kulübü. kent sÕnÕrlarÕ içinde bütün hizmet iúyerlerinin kulüp temsilcileri bir araya gelerek kent Spartak’ÕnÕ oluúturmuú.

1959 sonrasÕndakiler de dört yÕlda bir ve genellikle Olimpiyat OyunlarÕ’nÕn hemen öncesinde düzenlenen Spartakiada’lar tabanÕnda ülkenin milyonlarca spor heveslisinin. aynÕ seçme düzeni sÕrasÕyla kent.000 ö÷rencisi olan 2300 spor okulu çalÕútÕrmakta. Bu pramidin basamaklarÕ. Buna göre. Örne÷in. “Kamu spor örgütleri. 1979 yÕlÕnda. Görüldü÷ü gibi. çabalarÕnÕn büyük bölümünü çocuklara yöneltmiúlerdir. Yüksek Spor UstasÕ olarak sÕnÕflandÕrÕlmÕúlardÕr. 66.000 kapalÕ spor salonu. 676. bu yönetim tarafÕndan düzenlenen spor yarÕúmalarÕ da devlet-parti hiyerarúisinin kuruluú ve iúleyiú biçimini büyük ölçüde izlemektedir. UluslararasÕ spor yönetimi denilen gövdenin somut spor prati÷ine dönüúmesi nasÕl Olimpiyat OyunlarÕ yoluyla oluyorsa. doru÷unda da ulusal ve uluslararasÕ düzeydeki spor ustalarÕnÕn yer aldÕklarÕ bir simgesel pramid görünümündedir. aynÕ zamanda spor hiyerarúisinin de basamaklarÕdÕr. SSCB’nin yalnÕzca spor yönetimi de÷il. küme birincileri iúyeri kulüpleri düzeyinde yarÕúarak kent birinciliklerine katÕlacak kulüp takÕmÕnÕ oluúturmakta. yöre ve federe cumhuriyet düzeyinde yinelenmektedir. ikinci ve birinci derece.úu örne÷i vermek yeterli olacaktÕr.000 spor tesisine yayÕlan bu yarÕúma düzeninin son dura÷Õ. UluslararasÕ yarÕúma sporunun yeni adaylarÕ için tek uygun yetiúme ortamÕ olan geniú tabanlÕ kitlesel beden e÷itimi ve spor akÕmÕyla yüksek düzeyde spor arasÕnda en önemli ba÷lantÕ halkasÕ olarak da görev yapan bu düzenlemenin yönlendirici ilkesi úudur: “Milyonlarca hevesli içinden en iyi birkaç yüzünün seçilmesi” úeklindedir. SSCB’de sporcular üçüncü. birkaç milyon sporcu ile baúlayan ve iki-üç yÕllÕk bir süreyle ülkedeki 3000 büyük stadyum. Sovyetler Birli÷i’nde ilki 1928 yÕlÕnda. aynÕ úekilde SSCB’deki ulusal spor yönetimi de Ulusal Spor ùöleni (Spartakiada) adÕyla tek uluslu. Toplumsal yaúayÕúÕn tüm kesimlerinin devletçe denetlendi÷i bir sistem 86 . 1400 yüzme havuzu ve irili-ufaklÕ 600. 1980 yÕlÕna gelindi÷inde. Spor UstasÕ AdayÕ. yetiúkin ö÷retici ve uzmanlarÕn denetiminde kÕzlÕerkekli topluluklara spor yaptÕrmaktadÕrlar”. çok sporlu düzenlemeyle canlanmaktadÕr. Olimpiyat programÕndaki spor dallarÕnÕn ilk yarÕúmalarÕ iúyeri spor kümeleri düzeyinde yapÕlmakta. cumhuriyetler adÕna takÕmlarÕn katÕlmasÕyla federatif bir kiúilik kazanan Spartakiada’dÕr. UluslararasÕ Spor UstasÕ.

sporun birçok branúÕ burjuva sporu ilan edilmiú. burjuva ve Sovyet beden e÷itimi sistemleri arasÕndaki faklarÕ amaca yönelik ve esas niteli÷i açÕsÕndan de÷il. beden e÷itimi harekatÕnÕn teúkilat yapÕlarÕ. genç devletin hayatÕndaki siyasi rolünü daha da belirginleútirmiútir. bu. karúÕlÕ÷Õnda ise Sovyet fiziki hareketleri geliútirilmiútir (5:96). Öyle ki. Bununla ilgili Rusya Komünist (bolúevik) Partisi Merkezi Komitesi RK(b) P MK’nin 1925 yÕlÕndaki beden e÷itimi hakkÕndaki kararÕnda “ Sovyet beden kültürü sadece beden e÷itimi ve sa÷lÕ÷Õn de÷il. Viyana’ya 23 ülkeden 80 bin sporcu ile 250 bin seyirci katÕlmÕútÕr. fakat aynÕ yakÕnlÕ÷Õ UluslararasÕ Olimpiyat Komitesi (IOC) üyeleri göstermemiúlerdir (109:49).içinde bunu ola÷an karúÕlamak gerekmektedir. 100 bin seyircinin katÕldÕ÷Õ olimpiyatlar. 1931 yÕlÕnda Viyana’da tekrarlanmÕútÕr. muharebeler. øç savaú bittikten sonra Sovyet beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn baúlÕca vazifesi. kitlelerin e÷itim metodlarÕndan biri olarak görülmelidir ” denilmiútir (111:490). Sonuçta. yapÕyÕ görüntüleyen bir yansÕtÕcÕ oldu÷u düúünülürse. Beden kültürü ayrÕca. 1923-1925 yÕllarÕnda ise beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn organizasyon yapÕsÕ oluúturulmuú ve Yüksek Beden E÷itimi ùurasÕ kurulmuútur. AynÕ yÕllarda sporda teúkilatlanma büyük siyasi önem taúÕmÕútÕr. açlÕk ve mahrumiyetler neticesinde gençlerin kaybedilmiú sa÷lÕklarÕnÕn yeniden kazandÕrÕlmasÕ ve daha iyi seviyeye getirilmesi olmuútur. AynÕ dönemde Sovyet beden e÷itiminin gayesi ile ilgili ideolojik tartÕúmalar geniúlemiútir. Sovyet beden e÷itimi sisteminin esaslarÕnÕn düzgün bir úekilde oluúturulmasÕ büyük bir önem taúÕmakla birlikte. sporun içinde yapÕldÕ÷Õ toplumun yapÕ ve dengelerine çok duyarlÕ bir toplumsal kurum. bir bakÕma do÷al bile karúÕlanmaktadÕr (58:187192). aynÕ zamanda kültürel. 1921-1923 yÕllarÕnda Sovyet beden e÷itimi harekatÕnÕn nasÕl bir teúkilat yapÕsÕyla yürütülece÷i belirlenmiútir. Birçok insan. Özellikle. kaçÕnÕlmaz olmuútur. 1925 yÕlÕnda hem yaz hem de kÕú sporlarÕnda “øúçi OlimpiyatlarÕ” düzenlenmiútir. ekonomik ve gençli÷in askeri e÷itiminin de önemli bir aracÕ olarak düúünülmelidir. Coubertin bu gruplara yakÕnlaúma e÷iliminde olmuú. 87 . fiziki hareketlerin kendisinde aramÕúlardÕr.

1929 yÕlÕnÕn son aylarÕnda yeniden yapÕlanma çalÕúmalarÕna baúlanmÕútÕr. siyaset ve kültür ile iliúkili ve ideolojik bir olgu olmasÕ için çalÕúmalar yürütülmüútür. uygulamada ciddi hatalar yapÕlmÕútÕr.SSCB’ye göre. Daha önce SSCB’deki bütün cumhuriyetlerde ve illerde spor yarÕúmalarÕ düzenlenmektedir. Spor burjuva için e÷lence iken. Beden e÷itimi metodolojisini daha iyi hale getirmek ve Sovyetlerin taleplerine cevap veren Sovyet 88 . Örne÷in. profesyonelleúmenin ve rekor kÕrmanÕn aracÕ iken. Sovyet beden e÷itimi harekatÕnÕn teúkilat yapÕsÕnÕn güçlendirilmesinin esaslarÕ belirlenmiútir. Sporun. SSCB SpartakiadasÕ yapÕlmÕútÕr. bireyselleúmenin. Bu da Sovyet beden e÷itimi sisteminin geliúimi ve beden e÷itimi harekatÕnÕn yayÕlmasÕ için gerekli ortamÕ yaratmÕútÕr. RK(b) P MK’nin beden e÷itimi hakkÕnda 1929 yÕlÕnda aldÕ÷Õ karar ile. Bütün bu geliúmelere ra÷men. 1926 yÕlÕnda 15. Komsomol (genç komünistler birli÷i teúkilatÕ) ve Sendikalar Birli÷i tarafÕndan her zaman desteklenmiú ve bu kuruluúlarÕn spor üzerindeki etkisi daima hissedilmiútir. Parti. kÕzÕl dövüúçü insanlarÕn e÷itiminin. 1928 yÕlÕnda I. sosyalizmin bir parçasÕ. Beden e÷itimi ile ilgili kurumlar. Kurumlar arasÕ anlaúmazlÕklar ortaya çÕkmÕútÕr. özellikle de gençlerin fiziki e÷itiminin siyasi e÷itimden ayrÕ kalmasÕna sebep olacak bütün unsurlar ortadan kaldÕrÕlmÕútÕr. kulüpler. Sporun siyasetten ba÷ÕmsÕz olmasÕnÕ. Bu yÕllarda milyonlarca insanÕn katÕldÕ÷Õ Sovyet beden e÷itimi harekatÕ meydana gelmiútir. proleterya için zorunluluk olarak görülmüútür (32:200). siyasi ve ekonomik hayatÕnda daha çok yer almaya baúlamÕútÕr. yüksek baúarÕlar kazanmak için oluúturulan fonda beden e÷itimcilerin sayÕsÕ azalmÕútÕr. Sovyet gençlerinin bedensel e÷itiminde sporun ve spor yarÕúlarÕnÕn önemi bir kez daha vurgulanmÕútÕr. takÕmlar ülkenin sosyal. Sovyet sporu. SSCB’de spor 1926 yÕlÕndan itibaren daha da geliúmeye baúlamÕútÕr. SSCB’de spor. burjuva sporu faúistlerin e÷itiminin. kollektivizmin. Bununla birlikte beden e÷itimcilerin ihtiyaçlarÕnÕn giderilmesi ve spor teúkilatlarÕnÕn yaygÕnlaúmasÕ için elveriúli ortamlar oluúturulmuútur. Sanayileúmenin sa÷lanmasÕndan ve köy ekonomilerinin kollektifleúmesinden sonra ülkenin sosyal. siyasi ve kültürel hayatÕnda meydana gelen ciddi de÷iúiklikler beden e÷itimi sahasÕnda da kendini göstermiútir. parti konferansÕnda Sendikalar Birli÷i ile ilgili rapor müzakere edilirken. kitleselli÷in ve sa÷lÕ÷Õn aracÕ olmuútur. bütün bu yapÕlanlar yeterli olmamÕútÕr. Fakat.

kuvvet ve mertlik (16 -17 yaú). 3. sÕnÕflar için. kÕzak vb.-II. EMH programÕ ile SSCB halklarÕnÕn fiziki hazÕrlÕ÷Õ yapÕlmÕútÕr. aúama. beden e÷itimi seviyesinin yükselmesine yardÕmcÕ olmuútur. çeviklik. onun ideolojik temelli olmasÕndan kaynaklanmÕútÕr. BazÕ kiúiler bu programÕn uygulanmasÕnÕn. Gençler için EMH dört aúamadan oluúmuútur. daha sa÷lÕklÕ olan. güç. aúama. Verilen en büyük unvan Spor UstasÕ’dÕr (33:112). üç aúamadan oluúmuútur: 1. 3. EMH’Õn yetiúkin programÕ ise.HaftalÕk hareket rejimi.98). EMH programÕnÕn Sovyet sporu için önemi. EMH’Õn amacÕ insanlarda hÕz. 2. ProgramÕn standart talepleri minimal seviyede olmuútur. 2 aúama. III. Her bir aúama dört ana bölümden meydana gelmiútir: 1. aúama. sÕnÕflar için. bedeni mükemmellik (18-39 yaú). Gençler için beden e÷itiminin esasÕ olan EMH ise 1934 yÕlÕnda kabul edilmiútir. VII. EMH’a katÕlan insanlara göstermiú olduklarÕ baúarÕlara göre niúan ve sertifika verilmiútir (60:300). ülkenin savunmasÕ ve gündelik hayat için (yüzme. 6-15 yaúlarÕnÕ kapsamÕútÕr: 1.61). bu harekatÕn bütün halka yayÕlmasÕnÕ ve gençlerin beden e÷itiminin EMH programÕ temelinde yapÕlmasÕnÕ ön görmüútür (6:60. Sovyet beden e÷itimi harekatÕnÕn teúkilat yapÕsÕnÕn daha da güçlendirilmesini. sa÷lÕk için hareket (erkekler için 40-60 yaú. Genel fiziki hazÕrlÕ÷Õn belirli seviyeye çÕkmasÕ. aúama. “Eme÷e ve Müdafaaya HazÕrÕm” programÕnÕn Sovyet beden e÷itimi sisteminin esasÕ olarak kabul edilmesi. 4. 3. Sovyet beden e÷itimi sisteminin esasÕnÕ teúkil eden Eme÷e ve Müdafaaya HazÕrÕm (EMH) programÕ ilk defa 1931-1933 yÕllarÕnda kabul edilmiútir.Beceri. Ülkede EMH programÕna karúÕ çÕkanlarda olmuútur. daha verimli çalÕúan ve her zaman ülkeyi savunmaya hazÕr insanlar meydana getirilmiútir.Bilgi.-VIII.-VI. aúama. sÕnÕflar içindir. bayanlar için 40-55 yaú).-IV. aúama. sÕnÕflar için.SÕnav türleri ve normlar (6:61-63). 89 . 2. V. I. EMH programÕ. EMH standartlarÕ programÕn teknik tarafÕnÕ oluúturmuú ve de÷iútirilebilmiútir.) gerekli olan en önemli becerileri benimsemekle spor alanÕnda da mükemmelleúmek mümkün olmuútur. EMH normlarÕnÕn yerine getirilmesi ile. sporu olumsuz etkileyece÷ini öne sürmüúlerdir.beden e÷itimi sisteminin temel metodoloji esaslarÕnÕ belirlemek için daha fazla çaba sarf edilmiútir (5:97. 4. dayanÕklÕlÕk ve genel askeri kabiyetlerin geliútirilmesi olmuútur.

Spor teúkilatlarÕnÕn faaliyet alanlarÕ geniúlemiú ve e÷itim programlarÕnÕn içerikleri zenginleútirilmiútir. Hitler. 90 . sporu da ari Õrk yaratmak ve Alman gençli÷ini savaúa hazÕrlamak için kullanmÕúlardÕr. azimli. Naziler. kurumlarda beden e÷itimi harekatÕnÕn asÕl halkasÕ olarak zayÕf kollektifin güçlendirilmesi. 1933 yÕlÕndan itibaren Yahudi ve Çingene asÕllÕ sporcular Alman spor birliklerinden ve tesislerinden dÕúlanmaya baúlanmÕútÕr. yeni düzenlemeler yapÕlmasÕ ve faaliyetlerin çeúitlendirilmesi amacÕyla. Sovyetlerde. Bölge kurumlarÕnÕn küçük kollektifleri sportif güçlerini ve maddi olanaklarÕnÕ bir yerde toplamayÕ baúarmÕúlardÕr. ciddi antrenman yapÕmÕnÕ gerektiren spor ve spor yarÕúmalarÕ yaygÕnlaútÕrÕlmÕútÕr. Atletik bir gençlik istiyorum” dedi÷i söylenmektedir. sa÷lam karakterli ve mücadele yetene÷ine sahip insanlar yetiútirmek üzere kurulmuútur. merkezi úuralar da dahil olmakla birlikte beden e÷itimcilerinin kendileri tarafÕndan seçilmiútir (5:99). di÷er derslerden alÕnan notlardan daha önemli hale gelmiútir. Bundan dolayÕ. futbol ve boks müfredata dahil edilmiútir. özellikle Stalin’in politikalarÕnda da görülmüútür. 64 gönüllü spor cemiyetinin kurulmasÕ hakkÕnda karar kabul edilmiútir. Spor derslerinden baúarÕsÕz olunmasÕ. gönüllü spor cemiyetlerinin yöneticileri. spor hizmetini daha iyi hale getirmiú. Sonradan koúu.Sosyalist devletin kurulmasÕ ve geliúmesi SSCB vatandaúlarÕnÕn hayatÕnda ola÷anüstü toplumsal ve kültürel yükseliúe neden olmuútur. Gençlerin bütün e÷itim sistemi yüksek hedeflere ulaúmak için. 1936 yÕlÕnda. yaptÕ÷Õ konuúmalarda Õrk saflÕ÷Õndan ve Alman ÕrkÕnÕn üstünlü÷ünden söz etmiútir. ö÷rencilerin okuldan uzaklaútÕrÕlmasÕ ile sonuçlanmÕútÕr. Bu yÕllarda Hitler’in uyguladÕ÷Õ spor politikalarÕnÕn benzeri. büyük fiziki ve ruhsal güç. Almanya’da 1936 yÕlÕnda okullardaki beden e÷itimi ve spor derslerinin sayÕsÕ arttÕrÕlmÕútÕr. Bu kararÕn sonucunda zayÕf kollektiflerde e÷itim ve spor yaygÕnlaúmÕútÕr. Sovyet spor harekatÕ daha demokratik hale gelmiútir. Çünkü. takÕmlardaki iç disiplini arttÕrmÕútÕr. Spor derslerinden alÕnan notlar. Hitler’in “Gençli÷imin güçlü ve güzel olmasÕnÕ istiyorum. Bu sendikalar birli÷inin spor takÕmlarÕnÕ güçlendirmiú. sa÷lam úubelerin oluúturulmasÕ.

Sovyet zamanÕnda en büyük amaç kapitalist ülkelere yenilmemekti. sözlü görüúme)’e göre. SSCB döneminde insanlar sporla ilgilenmek zorundaydÕ. Perri’ye Kral IV. Sadece sporda de÷il. Halk çalÕúÕrdÕ ve spor yapardÕ. Sa÷lam bedende sa÷lam ruh olur ideolojisi çerçevesinde spora önem verilirdi. sözlü görüúme)’ye göre. ø Aliyev (2008. genel anlamda da dünyaya ari ÕrkÕn üstünlü÷ü gösterilmiú olacaktÕr. Finalde. amatör úampiyonlardan Erich Seeling’i Yahudi oldu÷u için ihraç etmiútir (109:62-64). bu galibiyetle Nazi AlmanyasÕ ile rekabette olan Fransa ve øngiltere’ye. George tarafÕndan Lord ünvanÕ verilirken. Derslerden baúarÕsÕz olsan bile sporda baúarÕlÕ isen derslerden geçerdin veya girmeyebilirdin. gelece÷i kararÕrdÕ. Geberlix finale kalmÕú ve finalde øngiliz rakibi Fred Perri ile karúÕlaúmÕútÕr. 1970 yÕlÕnda Sovyetler Futbol Dünya ùampiyonasÕ’nda yenilmiútir. kapitalist ülkeyi yenmeliydi. Hitler burada alÕnacak galibiyete çok önem vermiútir. Alman ÕrkÕnÕn úeref ve haysiyetini düúürme gibi birçok suçlamaya maruz kalarak hapse atÕlmÕú. Çünkü. Berlin OlimpiyatlarÕ öncesinde. 1980’li yÕllarda spor yaparken devlet okula mektup gönderirdi ve spor yaptÕ÷Õm için bazÕ derslerden muaf olurdum. 91 . Ma÷lup olanlara kötü maumale yapÕlÕyordu.Örne÷in. Bu yenilginin nedenleri araútÕrÕldÕ. Yenilirse ismi lekelenirdi. Kapitalist ülkelere yenilmeye izin verilmezdi. Bundan dolayÕ Sovyetler sporda da kapitalist ülkelere yenilmek istemiyordu. siyasi ve toplumsal bazda da bu anlayÕú vardÕ. Bu dönemde mahallelere kadar her yerde spor tesisleri yapÕlmÕútÕr. Geberlix Perri’ye 3-2 yenilmiútir. Sovyetler ile kapitalist ülkeler arasÕnda bir rekabet vardÕ. dünyanÕn dört büyük tenis turnuvasÕndan biri olan Rolland Garros (Fransa AçÕk Tenis ùampiyonasÕ)’a katÕlmÕútÕr. üç ay sonrada idam edilmiútir (85:11). Geberlix sÕnÕrdan ülkesine girerken gizli servis tarafÕndan vatana ihanet. Alman tenisçi Fon Geberlix. Sporcu hangi konumda olursa olsun. E÷lence merkezleri yasak oldu÷u için insanlar spor yaparlardÕ. Alman Boks Federasyonu. ø Meherremli (2008. kimden kaynaklandÕ÷Õ ortaya çÕkarÕldÕ.

Halk ekonomisinin yeniden yapÕlanmasÕ sürecinde cimnastik ve spor ile meúgul olanlar üzerinde hekimler nezaretinde araútÕrmalar ön plana çekilmiútir. fizyoloji alanÕnda hem teorik hem de pratik anlamda beyin ve kasÕn karúÕlÕklÕ iliúkisi üzerine önemli bilimsel çalÕúmalar yapÕlmÕútÕr. Bu eserler úu açÕlardan önemlidir: 1. sportif yarÕúmalarÕn sayÕsÕ da artmÕútÕr. SporcularÕn sayÕsÕ arttÕkça.Pavlov. øç savaú yÕllarÕnda beden e÷itimi metodolojisinin geliúimine çok önem verilmiútir. Bu faaliyetlerin yapÕlmasÕ için büyük maddi kaynaklar aktarÕlmÕú. yöneticilerin sporla ilgilenmeleri 92 . o dönemdeki do÷a bilimlerinin bütün baúarÕlarÕnÕ kendinde toplamÕútÕr. kitle sporunda da önemli geliúmeler kaydedilmiú.Sovyetlerin kuruldu÷u ilk günlerden itibaren beden e÷itimi alanÕnda bilimsel bilgiye önem verilmiú. e÷itim ve antrenman tekniklerinin geliútirilmesi için çalÕúÕlmÕú. Sovyet beden e÷itimi harekatÕ ile aynÕ yönde geliúmiútir. Yaz aylarÕnda. Pavlov’un eserlerinin büyük önemi olmuútur. Beden e÷itimi sahasÕnda elde edilen bilimsel baúarÕlar sadece Pavlov’dan yararlanarak elde edilmemiútir. sportif baúarÕlarÕn sayÕsÕ da artmÕútÕr. II. Dünya SavaúÕ öncesinde Sovyet beden e÷itimi harekatÕ hÕzlÕ bir geliúme göstermiútir.67). fakat bu etkinlikler sporun kalitesini arttÕramamÕútÕr. tarih ve sosyoloji alanÕnda yapÕlan araútÕrmalar da büyük rol oynamÕútÕr. AyrÕca. E÷itim bilimleri sahasÕnda elde edilmiú baúarÕlar. Pavlov’un metodundan yararlanarak. Bu yÕllarda büyük katÕlÕmlÕ spor úenlikleri düzenlenmiútir. anatomi. Uygulamada her yönden desteklenen spor bilimleri. beden e÷itimi teorisi ve tarihi gibi daha birçok alanda ve birçok ünlü bilim adamÕndan da yararlanÕlmÕútÕr (6:66. Bu dönemde. tabiata ait bütün meseleleri diyalektik materyalizmi kullanarak çözümlemiútir.Pavlov’un e÷itimi. biyoloji ve beúeri bilimler vasÕtasÕ ile özel araútÕrmalar yapÕlmÕútÕr. Sovyetlerde spor bilimlerinin geliúmesinde ünlü fizyolog ø. SporcularÕn teknik seviyelerinin arttÕrÕlmasÕ ile ilgili mücadele ideolojik esaslara göre yapÕlmÕútÕr. 2. Sovyet sporcularÕnÕn teknik ve taktik seviyesi de oldukça yükselmiútir. spor tÕbbÕ.

5.Bütün spor teúkilatlarÕnÕn savaú döneminin taleplerine uygun olarak yeniden yapÕlanmasÕ. Bu dönemde sportif anlamda úu geliúmeler yaúanmÕútÕr: 1. 3. 2. bütün dünyada barÕú için mücadeleyi daha önceki yÕllara kÕyasla nispeten daha iyi hale getirmiútir.1946 yÕlÕndan itibaren Sovyet sporcularÕ uluslararasÕ spor arenasÕna çÕkmÕú ve spor teúkilatlarÕ da uluslararasÕ federasyonlara üye olmaya baúlamÕúlardÕr. II. 2. Savaú úartlarÕna ba÷lÕ olarak kayÕplar olsa da. Milyonlarca insan askeri hazÕrlÕk sürecine dahil olmuútur.Büyük vatan muharebesi yÕllarÕnda ülkenin spor hayatÕ. Ülkenin her bir köúesinde spor geliúmiútir. 4.Hastanelerde ve askeri birliklerde iyileúmekte olan askerler üzerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarÕ. birçok yenilikte yapÕlmÕútÕr. baúka ülkelerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ için de mücadele etmiútir. Dünya SavaúÕ yÕllarÕnda Sovyet halkÕ sadece kendi ülkeleri için de÷il.Sporda kazanÕlan baúarÕlar artmÕútÕr.Savaú sonrasÕnda gençlerin beden e÷itimi ve spora ilgisi ve bununla ilgili spor teúkilatlarÕnÕn da sayÕsÕ hÕzlÕ bir úekilde artmÕútÕr.Genel askeri e÷itim sistemi içinde beden e÷itiminin durumu.Cephedeki ve cephe arkasÕndaki Sovyet beden e÷itimcileri ve sporcularÕnÕn konumu. Sovyetlerin galibiyeti kapitalist ülkelerin emekçileri arasÕnda da beden e÷itimi faaliyetlerinin geliúmesine tesir etmiútir. Spor halklar arasÕnda dostlu÷un geliúmesi. 3. Birçok spor branúÕnda yeni e÷itim metodolojileri geliútirilmiútir. Bu süreçte úu konularda önemli çalÕúmalar yapÕlmÕútÕr: 1. Savaú bittikten sonra Sovyet sporunun yükseliúi devam etmiútir. Bütün bu uygulamalarÕn olumlu taraflarÕ ile birlikte olumsuz taraflarÕ da olmuútur. Savaú yÕllarÕnda sporcularÕn ve spor teúkilatlarÕnÕn ülkenin savunmasÕnda önemli bir rolü olmuútur. Okullarda da beden e÷itim dersleri istenilen düzeyde yapÕlamamÕútÕr. Savaú öncesinde uluslararasÕ sportif iliúkiler zayÕflamÕútÕr. 93 .üretim faaliyetleri üzerindeki dikkatlerini azaltmÕútÕr.

UluslararasÕ müsabakalarÕn sayÕsÕ artmÕútÕr. 12. 7.4.Bilimsel araútÕrmalar artmÕútÕr. 9. Faúist øtalya’nÕn. Modern spor. 4. 1. özellikle müsabaka sporlarÕ.Spor kitle iletiúim araçlarÕ kullanÕlarak daha fazla insana ulaútÕrÕlmÕútÕr (5:102-105).Devlet beden e÷itimi ve sporun geliúimi için açÕk ve kesin kararlar almÕútÕr.Spor cemiyetlerinde e÷itim kalitesi arttÕrÕlmÕútÕr. Savaútan sonraki yÕllarda sportif faaliyetler önemli ölçüde yaygÕnlaúmÕú ve Sovyet spor teúkilatlarÕnÕn kitleselli÷i artmÕútÕr.Yeni. kapitalist batÕ demokratlarÕnÕn ve 94 . siyasi sistem ve millet için bir test alanÕ olarak kullanÕlmÕútÕr. Sovyet spor teúkilatlarÕ birçok spor branúÕnda uluslararasÕ spor federasyonlarÕna üye olmuútur. Hem ulusal hem de uluslararasÕ spor müsabakalarÕnda elde edilen baúarÕlar. Maoist Çin’in. John Hoberman. 10. Sendikalar Birli÷i’nin gönüllü spor cemiyetleri güçlendirilmiú. 2. 5. 11. spor kuruluúlarÕnÕn teúkilat yapÕsÕ daha iyi hale getirilmiútir). Sovyet sporcularÕnÕn teknik seviyeleri oldukça yükselmiútir.Sportif baúarÕlar artmÕútÕr. RK(b) P MK’nin beden e÷itimi hakkÕnda 27 AralÕk 1948 yÕlÕnda aldÕ÷Õ karar. 3.Beden e÷itimi kadrolarÕnÕn hazÕrlanmasÕ ile ilgili özel e÷itim kurumlarÕnÕn sayÕsÕ artmÕútÕr. Bu kararla birlikte. 8.Beden e÷itimi harekatÕnÕn teúkilat yapÕsÕ güçlendirilmiútir (yönetim yapÕlarÕ de÷iútirilmiú. Sportif yeteneklerin daha da arttÕrÕlmasÕ beden e÷itimi harekatÕnÕn asÕl vazifesi olmuútur. gelinen bu seviyenin de bir göstergesi olmuútur. Sovyet beden e÷itimi harekatÕnÕ daha da geliútirmiútir.Spor tesislerinin inúasÕ yaygÕnlaúmÕútÕr. Komünist Sovyet ve Küba’nÕn.EMH programÕ ile ilgili çalÕúmalar geniúlemiútir. e÷itim ve yÕl boyu sürecek antrenman metodlarÕ hazÕrlanmÕútÕr.Kitlesel yarÕúmalar yaygÕnlaúmÕútÕr. Nazi AlmanyasÕ’nÕn.Spor teúkilatlarÕnÕn kitleselli÷i artmÕú ve köylerdeki tarÕm kooperatiflerinde gönüllü spor cemiyetleri kurulmuútur. 6.

1948 Londra Olimpiyat OyunlarÕ’na davet edilmiútir. sporcularÕnÕn hazÕr olmadÕ÷Õ gerekçesiyle bu teklifi geri çevirmiúlerdir. ve bilimsel incelemelerde úekilleri. II. spor e÷itimi ve spor bilimlerini rejimin bir propaganda aleti olarak kullanmÕútÕr. Stalin. SSCB. IOC BaúkanÕ Sigfrid Edström. Yürütme Kurulu’nda bir koltuk talebinde bulunmuú. IOC’ye baúvurmuú ve IOC tarafÕndan tanÕnmÕútÕr (33:111). AyrÕca olimpiyat oyunlarÕ ve spor. Konstantin Andrianov 1951 yÕlÕnda resmen seçilmiútir. sÕnÕrlÕ sayÕda da olsa. Ama Sovyet delege. sporcularÕn ço÷unun ö÷renci ya da kamu hizmetlerinde görev alan memur ya da silahlÕ kuvvetler görevlisi oldu÷unu belirtmiútir. Bununla beraber bu oyunlara gözlemciler BatÕlÕ göndermiúler atletlerin. bu uygulamanÕn rutin olmadÕ÷ÕnÕ. Bu de÷iúikliklerden biri de Sovyetlerin olimpiyatlara sistematik organizasyon ve planlamayÕ getirmesi olmuútur. Sovyet vatandaúlarÕna yabancÕ ülkelere seyahat fÕrsatÕnÕ yaratmÕútÕr. Ancak. her ne kadar komünistlerin Yürütme Kurulu’na seçilme hususunda isteksiz olsa da komünist ülkelerin olimpiyat oyunlarÕna davet edilmesi gerekti÷i görüúünü savunmuútur. 1951 yÕlÕnda Viyana’da yapÕlan IOC toplantÕsÕnda SSCB. Bu ba÷lamda. Bunun yanÕ sÕra olimpiyat oyunlarÕnÕn yapÕsÕnda da bazÕ de÷iúiklikler yaratmÕútÕr. Kestirme Sovyet politikasÕnÕn bir örne÷i burada görülmüútür. Dünya SavaúÕ. Bir sonraki oyunlara son derece programlÕ ve bilimsel metodlar kullanarak hazÕrlanmÕúlardÕr. Edström buna úiddetle tepki göstermesine ra÷men. sporu. 95 . Sovyet sporcularÕna devlet tarafÕndan sa÷lanan olanaklar. Nitekim Sovyet sporcularÕ. SSCB kendi IOC üyesini tek taraflÕ olarak ilan etmiútir. SSCB. AmaçlarÕ teknikleri. 1950 yÕlÕndaki Avrupa ùampiyonasÕ’nda fazlasÕyla toplamÕúlardÕr (109:77). IOC ve Andrianov arasÕnda tartÕúma konusu olmuútur. Bununla beraber Stalin’in insiyatifi do÷rultusunda. bulunmuúlardÕr. çalÕúma organizasyonlarÕ hakkÕnda bilgi toplamak olmuútur. Bu çalÕúma ve geliúmenin ilk meyvelerini. Ancak Rus yetkililer. iki sene gibi kÕsa bir süre içinde büyük geliúme kaydetmiútir.Latin Amerika cuntasÕnÕn bu oyunu oynadÕklarÕnÕ ve ona inandÕklarÕnÕ söylemiútir (59:26). Sovyet sporcularÕnÕn amatörlük konusundaki belirsiz durumu. üst düzey IOC yetkilileri için sorun oluúturmuútur. dünyanÕn politik çehresinde büyük de÷iúikliklere yol açmÕútÕr. reddedilmelerine ra÷men bu taleplerini tekrarlamÕúlardÕr.

Herhangi bir kurum ya da fabrikada kayÕtlÕydÕ. Helsinki. Sovyet döneminde sporcuya iyi bakÕldÕ÷ÕnÕ. Sovyetler Birli÷i’nde görünüm olarak profesyonel spor yoktu. SSCB’de spor ve sporcular görünüm olarak amatördü. bu iki ülke sporcularÕ arasÕnda da özel bir rekabet oluúmuútur. Bütün sporcular ya iúçi. Sadece isimleri görülürdü. T Askerov (2008. o yÕllarda profesyonel spor yoktu. Ama. Joseph Stalin. Helsinki’de baúarÕsÕz olan Sovyet futbolcularÕ cezalandÕrÕlmÕútÕr. 1952 yÕlÕnda Helsinki Olimpiyat OyunlarÕ’na katÕlaca÷ÕnÕ açÕklamÕútÕr. Bütün sporcular profesyoneldi. ayrÕ bir olimpiyat köyünde kalmasÕnÕ istemiútir. FinlandiyalÕlar bunu isteksiz bir úekilde kabul etmiúlerdir. Devlet bu sporcularÕ her zaman desteklerdi. sözlü görüúme)’a göre. AyrÕca 1972 yÕlÕnda Avrupa ùampiyonasÕ finalinde BatÕ Almanya takÕmÕna yenilen Sovyet futbolcularÕ (Anatoli Baniúevski’nin de oldu÷u takÕm) cezalandÕrÕlmÕú ve emektar spor ustasÕ ünvanlarÕ ellerinden alÕnmÕútÕr (85:11). sözlü görüúme)’e göre. her úeyin elinden alÕndÕ÷ÕnÕ ve daha sefil duruma düútü÷ünü ve hatta intihara teúebbüs edenlerin oldu÷unu ifade etmiútir. Sovyetler bu oyunlara katÕlmÕú olmak için katÕlmamÕúlardÕr. ev. ya memur ya da askerdi. Çünkü. ancak dört yÕl sonra yarÕúmalara katÕlabilmiúlerdir. bu kiúiler buralarda çalÕúmazlardÕ. RuslarÕn katÕldÕ÷Õ ilk olimpiyat olmuútur. Milli takÕmÕn kendisini oluúturan CSKA takÕmÕ la÷v edilmiú. Getiremedi÷i takdirde. 96 . her úey verildi÷ini ve karúÕlÕ÷Õnda ülkeye madalya getirmesi gerekti÷ini söylemiútir. KayÕtlÕ olduklarÕ kurumlardan para alÕrlardÕ. SSCB. Buna ra÷men Sovyetler. oyunlarÕnda üstün baúarÕ elde etmek istemiúlerdir. Sporcular amatör olmasÕ gerekiyordu. Bu kiúilerin tek iúi spor yapmaktÕ. Ama gerçek o úekilde de÷ildi. Her iki taraf da rejimlerinin propagandasÕ açÕsÕndan. Ancak kendi sporcularÕnÕn di÷er Do÷u Bloku ülkesi sporcularÕyla birlikte. araba vb.A Abdullayev (2008. BatÕlÕlar tarafÕndan yenilmenin kabul edilemez oldu÷unu açÕklamÕútÕr (109:78-80). Bu ba÷lamda. Amerika ile SSCB arasÕndaki so÷uk savaú nedeniyle. sadece rejime sadakatinden emin olduklarÕ sporcularÕ getirmiúlerdir.

SSCB’nin burjuva spor arenalarÕna girmelerine ve yeni Sovyet insanÕnÕn atletik üstünlü÷ünü göstermelerine karar vermiútir. bölümü ne olursa olsun beden e÷itimi derslerini almak zorundaydÕ. Müsabaka sporlarÕna yönelim artmÕú. Savaútan sonra ülkenin yenilenmesinde sporun önemli bir rolü olmuútur. ølki 1934 yÕlÕnda açÕlan bu okullarÕn sayÕsÕ 1975 yÕlÕna gelindi÷inde 4938. So÷uk savaú döneminde spor.132’ye ulaúmÕútÕr (60:302).000 – 15. normale dönüúün bir parçasÕ olarak görülmüútür (95:123). Pravda. Komünist Parti Merkezi Komitesi atletik üstünlükteki hedeflerini ilan etmiútir. Stalin. Dünya SavaúÕ’ndan sonra so÷uk savaú dönemine girilmesiyle birlikte. ilk ve orta ö÷retimde (10 yÕl) beden e÷itimi dersleri koydu÷unu. SSCB’nin Rus olmayan cumhuriyetleri içinde milli kimliklerin ortaya çÕkÕúÕ ve spor arasÕndaki ba÷lantÕlar yükselmiútir. Komünist Parti Merkezi Komitesi 1948 yÕlÕnÕn AralÕk ayÕnda. ö÷renci sayÕsÕ da 1. AyrÕca beden e÷itimi derslerini geçemeyen bir ö÷rencinin baúka dersleri alamadÕ÷ÕnÕ hatta bir üst sÕnÕfa geçmenin de mümkün olmadÕ÷ÕnÕ ifade etmiútir.498).000 25. Dünya SavaúÕ’ndan sonra elit spor ile kitle sporu arasÕndaki farklÕlÕklar geniúlemiútir. Sovyet sporcularÕnÕn 97 . Sovyetlerde atletik olarak yetenekli sporcularÕn okuduklarÕ özel okullar açÕlmÕútÕr. gelecek birkaç yÕl içinde önemli spor branúlarÕnda dünyada üstünlük kazanma ile ilgili politikasÕnÕ tekrar tanÕmlamÕútÕr. ølk uluslararasÕ maçÕnÕ Bulgaristan ile yapan Sovyetler galip gelmiútir. II. bazÕ üniversitelerde iki yÕl zorunlu oldu÷unu. bu durumun Azerbaycan’da halen geçerlili÷ini korudu÷unu söylemiútir. SSCB rekorlarÕ içinse 5.II. so÷uk savaú döneminde üniversitede okuyan bir ö÷renci.000 ruble arasÕnda. 1946 yÕlÕnÕn sonunda SSCB sadece iki uluslararasÕ spor kuruluúunda temsil edilirken. 1991 yÕlÕndaki son uluslararasÕ maçÕnda da KÕbrÕs Rum Kesimi’ni yenmiútir.000 ruble arasÕnda nakit para ödülü verilece÷ini açÕklamÕútÕr. R Cümúüto÷lu (2008. sözlü görüúme)’a göre. SSCB Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ’nÕn üniversitelerde (4 yÕl).633. 1955 yÕlÕna gelindi÷inde bu sayÕ 25’i aúmÕútÕr (111:490. SSCB’nin burjuva spor arenalarÕna ilk giriúi 1946 yÕlÕnda FIFA’ya üye olmasÕyla baúlamÕútÕr. 22 Ekim 1945 yÕlÕnda. 1949 yÕlÕnda alÕnan bir kararla. Bu süre zarfÕnda 391 maçta 217 galibiyet. 96 beraberlik ve 78 yenilgi almÕútÕr (101:96). dünya rekorlarÕ için 15.

SSCB’de düzenlenen ilk Spartakiada’lara on binlerce sporcu katÕlmÕútÕr. Spor. 1952 yÕlÕna gelindi÷inde. PolitikayÕ spor ile yapmaktadÕr. 1956 yÕlÕndaki olimpiyatlarda SSCB’nin birincili÷i dünyaya gücünü göstermiútir. CSKA Moskova futbol takÕmÕnÕn önemli maçlarÕnda. burasÕ sadece bir stadyum de÷il. Bu da Sovyet sporcularÕnÕn Olimpiyat OyunlarÕ’nda baúarÕlar kazanmasÕnÕ sa÷lanmÕútÕr. büyük bir yüzme havuzu. Sportif alanda kazanÕlacak olan zaferler. Örne÷in. köylerde dahi Spartakiada’larÕn yapÕlmasÕ istenmiútir. milyonlarca insanÕn spor yaptÕ÷Õ 40. 26000 basketbol ve voleybol alanÕ ve 7000 kayak istasyonuna sahip olmuútur (104:27). aynÕ zamanda içerisinde birçok branúÕnÕn ve spor tesisinin oldu÷u spor kompleksi özelli÷i taúÕmaktadÕr. O dönemde Avrupa’nÕn en büyük stadyumu olmuútur. 1956 yÕlÕnda gelindi÷inde ise günümüzdeki adÕ Lushniki Stadyum’u olan. Bu ba÷lamda. insanlar da spora çok ilgi göstermiúlerdir. milli takÕmlar için yetenekli sporcularÕn seçilmesine olanak sa÷lamÕútÕr. Bu Spartakiada’lar Sovyet sporcularÕnÕn teknik-taktik seviyelerini yükseltmiú. Sovyetler Birli÷i tesisleúme yönünde de önemli adÕmlar atmÕútÕr. AyrÕca.000 seyici kapasiteli hokey arenasÕ. savaúla bir úey elde edilemeyece÷ini anladÕ÷Õ için. Dünyaya spor ile úu mesajÕ vermektedir: Ben istedi÷im ülke ile savaúa hazÕrÕm. Bununla 98 . gücünü dünyaya spor ile göstermek istemiútir. komünist propagandanÕn amaçlarÕ için kullanÕlan bir enstrüman haline gelmiútir (30:175. Köylere kadar spor kulüpleri kurulmuútur. daha sonra 55000 seyirci kapasiteli olan Dinamo Stadyumu’na 90000 seyirci maçlarÕ izlemek için gelmiútir (40:46). Sovyet toplum úeklinin ve sosyalist spor sisteminin kapitalist ülkeler üzerindeki üstünlü÷ünün bir göstergesi olarak de÷erlendirilmiútir. 3000 spor salonu. A Aliyev (2008. basketbol ve voleybol sahalarÕ ve antrenman sahalarÕ gibi birçok spor tesisi bulunmaktadÕr (84:75). 800 stadyum. SSCB Komünist Partisi tarafÕndan her yerde. Stalin döneminde her yÕl sporla ilgili kararname çÕkarÕlmÕútÕr. Stalin. AyrÕca.baúarÕlarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ için sportif faaliyetler yeniden düzenlenmiútir. çocuk stadyumu. 14000 atletizm sahasÕ. sözlü görüúme) ile yaptÕ÷Õm görüúmede.176).000 spor kulübü. 1928 yÕlÕnda ilk açÕldÕ÷Õnda 35000 (39:1451). 12. Lenin Stadyumu inúa edilmiútir.

çeúitli formlara ve derecelere sahip olan önemli bir elemet olmuútur. Sovyet spor sisteminden etkilenen ülkelerin baúÕnda Küba gelmektedir. spor ile ilgili bilimsel araútÕrmalarÕn yapÕlmasÕna.olympic.06. Bütün bu Spartakiada’larda yüzlerce Sovyet ve dünya rekoru kÕrÕlmÕútÕr (60:300). Spartakiada’ya 80 milyondan fazla Sovyet vatandaúÕ katÕlmÕútÕr. ülkesinin kültürel karakteri ve spor gelene÷i ile komünist ideolojiyi birleútirmiútir. Örne÷in. di÷er sosyalist ülkeler ile iliúkilerini güçlendirmiútir. Castro. 1967 yÕlÕnda yapÕlan Spartakiada finallerine 11 binden fazla sporcu katÕlmÕútÕr. SSCB SpartakiadalarÕ. Fidel Kastro Hükümeti çok fazla yatÕrÕm yapmÕútÕr. beden e÷itimi ve rekreasyonu da içinde bulunduran spor. Sovyet hükümetinin verilerine göre. Sosyalist Küba’nÕn devrimci yönetimi için. 1959’dan sonra sporda tesisleúmeye çok önem verilmiútir. Sovyet spor sistemi. Bu sayede hem oyun kalitesinde hem de spor yapanlarÕn ve seyredenlerin oranÕnda olumlu 99 . Sovyetler Birli÷i spor aracÕlÕ÷Õyla. sporda Latin Amerika ülkelerinin lideri olmuútur. Orta Amerika ve Karayip OyunlarÕ’nda devletin sosyalist sisteminin üstünlü÷ünü ve insanlarÕn cesaretini tekrar göstermiútir. müsabaka baúarÕlarÕ ve uluslararasÕ spor arenasÕndaki seviyesi oldukça yükselmiútir. Küba. 13. Hem ulusal geliúmenin hem de dÕú siyasetin bir enstrümanÕ olan spora. takÕmlarÕn hazÕrlanmasÕna ve aynÕ zamanda spor tesislerinin inúasÕna. SSCB’de beden e÷itimi ve sporun gelecekteki geliúimi içinde önemli bir rol oynamÕútÕr (6:63). aynÕ yÕlda yapÕlan ilk Spartakiada’ya 25000 sporcu katÕlmÕútÕr (59:44). Moskova’da büyük Lenin Stadyumu’nda yapÕlan finallere binlerce sporcu katÕlmÕútÕr. sadece uydusunda olan Sovyet bloku ülkelerini de÷il. Küba sporunun kurumsal yapÕsÕ.org. Amstredam Olimpiyat OyunlarÕ’na 2883 sporcu katÕlÕrken (www. aynÕ zamanda dünyanÕn çeúitli sosyalist ülkelerini de etkilemiútir. antrenman teknikleri. Toplumun dikkatinin beden e÷itimi ve spora.birlikte. Küba spor sistemi. Spartakiada’ya katÕlan bütün insanlar bir ön elemeden geçirilmiúlerdir. 1928 yÕlÕnda Moskova’da yapÕlan ilk Spartakiada’ya. 1959’dan itibaren hem kitle sporunu hem de elit sporu birlikte yürütmüútür. aynÕ yÕl Amsterdam’da yapÕlan Olimpiyat OyunlarÕ’ndan daha fazla kiúi katÕlmÕútÕr (15:94). di÷er kitlesel yarÕúmalar gibi ülkenin sosyal ve siyasi hayatÕnda çok önemli bir yere sahip olmuútur (6:63). çeúitli ülke ve úehirlerin sporcularÕ ile yapÕlan turnuvalara çevrilmesi. 1974-1975 yÕllarÕnda yapÕlan 6. 1966 yÕlÕnda 10. Süreç içinde Küba.2009).

geliúmeler yaúanmÕútÕr. Sporda ulaútÕ÷Õ standartlardan dolayÕ Küba’ya, “Latin Amerika’nÕn Do÷u Almanya’sÕ” denilmiútir. Küba, özellikle atletizm, boks, halter, beyzbol ve voleybol branúlarÕnda önemli baúarÕlar elde etmiútir (18:319-321). Küba’da spora verilen önem neticesinde, 1980’li yÕllarÕn sonuna do÷ru kötüye giden ekonomiye ra÷men, Küba sporu baúarÕsÕnÕ devam ettirmiútir. 1959 devriminden önce sadece beyzbol ve boksta baúarÕlarÕ varken, Fidel Castro ile birlikte birçok spor branúÕnda benzersiz bir geliúme sa÷lamÕútÕr. 90’lÕ yÕllarÕn baúÕnda, Küba’da spor hem ülke imajÕnÕn hem de para kazanmanÕn aracÕ haline gelmiútir. Küba sporu kendi kendine yeten bir duruma gelmiútir. Resmi rakamlara göre, Küba bu yÕllarda 120 milyon$ spordan para kazanmaktadÕr. Gelirler, uluslararasÕ müsabakalarda elde edilen para ödülleri, spor malzemeleri ihracÕ ve olimpik sporlardaki KübalÕ antrenörlerin kontratlarÕndan (Antrenörler gelirlerinin yarÕsÕnÕ Küba spor programÕna vermelidirler) elde edilmektedir (90:167-171).

Sosyalizmin tam olarak toplumda yerleúmesi ile birlikte spor da geliúmeye devam etmiútir. 1960-1980 yÕllarÕ arasÕnÕ kapsayan bu süreçte úu geliúmeler yaúanmÕútÕr: 1- Devlet kurumlarÕnÕn ve toplumsal teúkilatlarÕn, sporun halkÕn yaúam tarzÕ haline gelmesi için çabalarÕ artmÕútÕr. 2- Sovyet sporcularÕnÕn teknik seviyesi daha da yükselmiútir. 3- Spor tesislerinin sayÕsÕ ve beden e÷itimi kadrolarÕnÕn sayÕsÕ artmÕútÕr. 4- Spor bilimleri daha da üst seviyeye çÕkmÕútÕr. 5- Sovyet beden e÷itimi sistemi tam anlamÕyla olgunlaúmÕútÕr. 6- SSCB’de beden e÷itimi ve sporun durumu analiz edilmiú, güçlü ve zayÕf yönler de÷erlendirilmiútir. 7- UluslararasÕ sportif iliúkiler geliúmiú ve Sovyet sporcularÕ Olimpiyat OyunlarÕ’na ve di÷er büyük turnuvalara üst düzeyde katÕlmÕútÕr (5:106,107).

ønsanlarÕn refah düzeyinin yükselmesi, haftalÕk çalÕúma süresinin düúmesi ile birlikte tatil ve izin sürelerinin artmasÕ (34:92), yaúam standartlarÕnÕn yükselmesi, spor tesislerinin sayÕsÕnÕn artmasÕ, halkÕn e÷itim, sa÷lÕk ve kültür düzeyinin artmasÕ beden e÷itimi ve sporun geliúmesini sa÷lamÕútÕr. ønsanlar istedi÷i branúÕ seçme ve o

100

branúta yeteneklerini gösterme fÕrsatÕ bulmuútur. E÷itim sahasÕnda da spor önemli bir yere sahip olmuútur. Yüksek e÷itim almÕú pedagoji ve antrenör kadrolarÕ sayesinde okullarda beden e÷itimi ve spor faaliyetleri oldukça geliúmiútir. Spor bu dönemde sa÷lÕk açÕsÕndan da çok önem kazanmÕútÕr. Bedensel güç kullanÕmÕnÕn azalmasÕ, üretimde makinalaúmanÕn artmasÕ, daha az çalÕúÕlmasÕ, insanÕn fiziksel gücünün sa÷lanmasÕ için spora olan ihtiyaç artmÕútÕr. Bundan dolayÕ da, beden e÷itimi araçlarÕ ve metodlarÕ geniúlemiútir (6:69).

II. Dünya SavaúÕ’ndan sonra sporda do÷a bilimleri ve pedagojik esaslar sayesinde araútÕrmalar artmÕú, Sovyet sporcularÕnÕn uluslararasÕ spor arenasÕna çÕkmasÕyla birlikte sportif seviyeleri yükselmiú, e÷itim ve antrenman metodlarÕ da geliúmiútir. 1960 yÕlÕndan sonra spor bilimleri ile ilgili araútÕrmalar en üst seviyeye çÕkmÕú, uygulamaya çok önem verilmiútir. Bu yÕllarda daha çok bilimsel yayÕn yapÕlmÕútÕr. Özellikle, anatomi, biomekanik, fizyoloji, biokimya, psikoloji, beden e÷itimi teorisi, spor tarihi ve çeúitli branúlara yönelik e÷itim ve antrenman metodolojisi üzerine yayÕnlar yapÕlmÕútÕr. Bütün branúlarda beden e÷itimi ve sporun teorik esaslarÕ ile ilgili ders kitaplarÕ basÕlmÕútÕr. Bu dönemde elde edilen bilimsel baúarÕlarÕn sportif uygulamalara olan etkisi artsa da bilim adamlarÕnÕn baúarÕlarÕ istenilen düzeyde olmamÕútÕr. Teorinin uygulama ile, bilimin hayatla olan iliúkisi yeterli olmamÕútÕr.

Bilimsel araútÕrmalar beden e÷itimi enstitülerinde daha fazla geliúmiútir. E÷itim enstitülerinde ve di÷er kuruluúlarda da araútÕrmalarÕn sayÕsÕ artmÕútÕr. AyrÕca, spor sosyolojisi, beden e÷itimi teknikleri ve kompleks antrenman uygulamalarÕ alanÕnda da çalÕúmalar baúlamÕútÕr. Yüksek e÷itimli uzmanlarÕn hazÕrlÕ÷Õna büyük önem verilmiútir.

Gençlerin e÷itimine artan talepler; Sovyet beden e÷itimi sisteminin fiziki e÷itim vasÕtalarÕnÕn, yeni cimnastik, spor, oyun úeklinde olan fiziki hareketlerin, onlarÕ yeni materyallerle zenginleútirmekle beden e÷itimi metodlarÕnÕn, bu ba÷lamda, bütün derecelerden ve yaúlardan olan sporcularÕn antrenman metodlarÕnÕn, Sovyet beden e÷itimi harekatÕnÕn teúkilatlanmasÕ ve yönetim úekillerinin, programlarÕn ve

101

standart taleplerin kesintisiz yerine getirilmesi zorunlulu÷unu ortaya çÕkarmÕútÕr. 1966 yÕlÕnda, sporun halkÕn yaúam tarzÕ haline getirilmesi, spor bilimlerinin geliútirilmesi, sporun geliúimi için maddi imkanlarÕn arttÕrÕlmasÕ, kadrolarÕn hazÕrlanmasÕ, köylerdeki sportif faaliyetlerin daha iyi hale getirilmesi ile ilgili birtakÕm kararlar alÕnmÕútÕr.

Ülkede beden e÷itimi harekatÕnÕn ve bütün beden e÷itimi faaliyetlerinin yönetimi ile ilgili devlet organlarÕnÕn oluúturulmasÕ kararÕ 1968 yÕlÕnda alÕnmÕútÕr. Bu adÕmla hükümet beden e÷itiminin devlet deste÷inde oldu÷unu ve bütün ülke halklarÕnÕn önemli bir e÷itim vasÕtasÕ oldu÷unu bir daha vurgulamÕútÕr. Beden e÷itimi sisteminin geliúmesine büyük ve toplumsal bir önem verilmiútir. 1 Mart 1972 yÕlÕnda 10 yaúÕndan 60 yaúÕna kadar herkesi kapsayan ve beú aúamadan oluúan “Eme÷e ve SSCB’nin MüdafaasÕna HazÕrÕm” programÕ uygulanmÕútÕr. Programda çok yönlülük, uygulama ve sa÷lÕk konularÕna daha fazla önem verilmiútir. 1980 yÕlÕna gelindi÷inde sporun kitleselleúmesi artmÕú ve bütün sosyal tabakadaki insanlarÕn yaúamlarÕna girmiútir. SSCB milli takÕmlarÕnÕn olimpiyat madalya sayÕlarÕ artmÕútÕr. Sportif gazete ve dergilerinin sayÕsÕ artmÕútÕr. Spor sÕnÕflarÕ oluúturulmuú, okul spartakiadalarÕnÕn, çocuk spor oyunlarÕnÕn düzenli olarak yapÕlmasÕ ile birlikte ö÷rencilerin beden e÷itimi uygulamalarÕnda yenilikler yapÕlmÕútÕr. Spor teúkilatlarÕ yüksek e÷itimli uzmanlar tarafÕndan idare edilmeye baúlanmÕútÕr. Beden e÷itimi ve sporun maddi altyapÕsÕ geliúmiútir. Bütün Sovyet beden e÷itimi sistemi üç ana prensibe dayandÕrÕlmÕútÕr: 1- Beden e÷itiminin emek ve savunma faaliyeti ile ilgili prensibi 2- Kiúili÷in her yönden geliúimi prensibi 3- Beden e÷itiminin sa÷lÕk prensibi Bu yÕllarda Sovyet sporunun uluslararasÕ spor arenasÕnda nüfuzu daha da artmÕútÕr. Beden e÷itimi ve spor alanÕnda iúbirli÷i baúarÕlÕ bir úekilde yürütülmüútür. Düzenli olarak dostluk turnuvalarÕ ve çeúitli spor branúlarÕnda yarÕúmalar organize edilmiútir (5:107-109).

Sovyet sporcularÕn elde etti÷i baúarÕlarda, özellikle bayanlarÕn, kullandÕ÷Õ anabolik steroidlerin önemli bir rolü olmuútur. Sovyetler da÷ÕldÕktan sonra, bazÕ

102

yönetici ve antrenörler bu ola÷anüstü baúarÕlarda doping kullanÕmÕnÕn önemli bir payÕ oldu÷unu itiraf etmiúlerdir. Örne÷in, 1974 yÕlÕnda SSCB’nin en iyi yüzme antrenörü bütün Sovyet yüzücülerinin yasaklÕ madde kullandÕ÷ÕnÕ itiraf etmiútir. Hatta, kiúisel olarak bütün sporculara doping kullanÕmÕnÕ önerdi÷ini ayrÕca nasÕl yakalanmayacaklarÕnÕ da anlattÕ÷ÕnÕ söylemiútir (60:302,303).

SSCB’de 1981 yÕlÕndan itibaren gençlerin beden e÷itimi ve spora ilgisi ve Sovyet sporcularÕn uluslararasÕ müsabakalarda baúarÕlarÕ daha da artmÕútÕr. Beden e÷itimi ve spor harekatÕnÕn tüm halkÕn yaúam tarzÕ haline getirilmesi için, 1980’li yÕllarÕn baúlarÕnda devlet ve toplumsal kuruluúlarÕn programlarÕ buna göre düzenlenmiútir. Beden e÷itimi ve sporun özellikle gençler arasÕnda daha fazla yaygÕnlaúmasÕ için önemli tedbirler hayata geçirilmeye baúlanmÕú, bu ba÷lamda gençler arasÕnda beden e÷itimi, spor ve turizm faaliyetleri geliútirilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. RK(b) P MK ve SSCB Bakanlar Kurulu 1981 yÕlÕnÕn Eylül ayÕnda “Beden e÷itimi ve sporun kitleselli÷inin daha da yükseltilmesi hakkÕnda” bir karar almÕútÕr. Kararla, beden e÷itimi ve sporun halkÕn hayatÕna daha fazla girmesi amaçlanmÕútÕr. Spor bütün halk için hayati öneme sahip olmuútur. Spor teúkilatlarÕ beden e÷itimi faaliyetlerini çeúitli araç-gereç ve metodlarla uygulamaya baúlamÕúlardÕr. Beden e÷itimi ve spor faaliyetleri sa÷lÕk kuruluúlarÕnda, stadyumlarda, kültür ve dinlenme parklarÕnda yaygÕnlaúamaya baúlamÕútÕr. YarÕúmalarÕn, il ve ilçe birinciliklerinin uygulanma sistemi her yÕl daha üst seviyeye çÕkmÕútÕr. Düzenli olarak, ö÷renci spartakiadalarÕ, SSCB gençler müsabakalarÕ, SSCB SpartakiadalarÕ, çeúitli branúlarda ülke úampiyonalarÕ, spor úölenleri vb. yapÕlmÕútÕr. Bu yÕllarda Sovyet beden e÷itimi harekatÕnÕn geliúmesi için bir dizi uygulamalar yapÕlmÕútÕr:

1- Milli takÕmlarÕn antrenmanlarÕ için özel spor merkezleri kurulmuútur. 2- Sanayi ve e÷itim kuruluúlarÕnda spor kulüpleri kurulmuútur. 3- Beden e÷itimi ve sporun yönetimi merkezileútirilmiú ve milli takÕmlara, özellikle olimpik branú milli takÕmlarÕna devlet garantisi verilmiútir. 4- Hem kitle sporunda hem de elit sporda spor bilimlerinde elde edilen baúarÕlar hemen uygulanmÕútÕr

103

spor bilimlerinin daha da geliúmesi.5. beden e÷itim harekatÕnda uygulanan sert politikalar. bayanlarÕn %2’si düzenli olarak spor yapmaktadÕr. Spor tesislerinden ve beden e÷itimi kadrolarÕndan istifadede yönetim engelleri.111). Bu yÕllarda erkeklerin %8’i. sporun geliúimini durdurmuútur. amatörler ve profesyoneller arasÕndaki ayrÕlÕklar derinleúmiútir. Kitle ve elit sporun geliúiminde. Bununla birlikte 1980’li yÕllarÕn ortasÕndan itibaren beden e÷itimi ve spor ile ilgili zayÕf yönler ortaya çÕkmaya baúlamÕútÕr. ünlü Sovyet bilim adamlarÕnÕn beden e÷itimi ve spor hakkÕndaki fikirleri de önemli ölçüde destek olmuútur (5:110. Komsomol son beú yÕlda 6 milyon üyesini kaybetmiútir (94:134-137).Okullarda. Bu yÕllarda SSCB’de beden e÷itimi ve sporun geliúimini engelleyen baúlÕca sebepler. ekonomik hayatta yaúanan durgunluk ve sosyo-kültürel hayata yeteri derecede önem verilmemesi olmuútur. beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn faaliyetlerinin sadece kazanÕlan kupa ve madalya sayÕsÕna göre de÷erlendirilmesi. bu kapsamda bilim okullarÕnÕn úekillenmesi. etkenler SSCB’nin da÷ÕlmasÕna sebep olmuútur (5:111. EMH standartlarÕnÕ sa÷layan ö÷rencilerin seviyesinde de düúüúler yaúanmÕútÕr. EMH programÕnÕn zorunlu branúlarÕndan olan yüzme sporunu bilen okul ça÷Õndaki çocuklarÕn oranÕ %1.112). Kabul edilen kararlarÕn yürütülmesi için gerekli yapÕlarÕn olmamasÕ durgunlu÷un ana sebebi olmuútur. Bu geliúme beden e÷itimi harekatÕnÕn ana sisteminin kaçÕnÕlmaz olarak bozulmasÕna ve spor cemiyetleri arasÕnda rekabetin yok olmasÕna neden olmuútur. ekonomik sÕkÕntÕlar vb. Spor tesislerinden zayÕf ve yanlÕú istifade edilmesi devleti “Kulüplere ait kuruluúlar ve tesislerinden istifadenin daha iyi hale getirilmesi hakkÕnda” 1985 yÕlÕnda bir karar çÕkarmaya mecbur bÕrakmÕútÕr. Genel siyasi boúluk. Bütün bunlara. Moskova’daki çocuklarÕn %70’i yüzmeyi bilmemektedir. Hiçbir gerekçesi olmadan Sendikalar Birli÷i bünyesinde bulunan spor cemiyetleri kapatÕlmÕútÕr. çocuklar ve gençler arasÕnda beden e÷itimi ve sporun önemi arttÕrÕlmÕútÕr. EMH yüzme normlarÕnÕ yerine getiren çocuklarÕn oranÕ ise %5 olmuútur. OkullararasÕ turnuvalara katÕlan ö÷renci sayÕsÕ azalmÕútÕr. 104 .

Rusya øúçi. 1920 yÕlÕnda bu okuldan 38 kiúi mezun olmuú ve ülkenin çeúitli bölgelerine gönderilmiúlerdir. Beden e÷itimi harekatÕnÕn idaresi emekçilerin genel askeri e÷itim organlarÕna bÕrakÕlmÕútÕr.2. Beden E÷itimi ùurasÕ’nÕn teúebbüsüyle. çocuk evlerinde ve beden e÷itimi ö÷retmeni hazÕrlayan iúçi kulüplerindeki beden e÷itimi faaliyetleri bir düzene sokulmuú ve ilk spor dernekleri kurulmuútur. Çocuk ve gençlerin bedensel e÷itimi genel e÷itimin bir parçasÕ haline gelmiútir (6:145). kültürün ve beden e÷itiminin kitleselleúmesi için çalÕúmÕútÕr (5:151). Beden e÷itimi ve sporun geliúimi. ùura beden e÷itimi ö÷retmeni yetiútiren bir okul açmÕútÕr. AyrÕca. Stalin’ci sistemin olumsuz yönleri ve topluma verdi÷i zararlar bir bir sayÕlÕrken. kültür ve e÷itim kurumlarÕnda. Neticede genel askeri e÷itim idaresi kurulmuútur. beden e÷itimi ve sporun çocuklarÕn genel 105 . sosyal güvenceler alanÕnda elde edilen baúarÕlar gibi olumlu hususlar da göz ardÕ edilmemektedir (61:43). Sovyet hakimiyeti Azerbaycan’Õn bütün siyasi. 1920 yÕlÕnda Azerbaycan e÷itim ve sosyalist kültür iúçilerinin kurultayÕnda gündeme gelmiútir. sa÷lÕk. ÇarlÕk Rusya’sÕna kÕyasla emekçilerin bedensel ve ruhsal geliúimi için daha elveriúli bir ortam oluúturmuú. Sovyet Döneminde Azerbaycan’da Spor Yönetimi Azerbaycan’da 28 Nisan 1920 yÕlÕnda Sovyet hakimiyetinin kurulmasÕyla ülkenin tarihinde yeni bir sayfa açÕlmÕú ve proleterya diktatörlü÷ü kurulmuútur. Asker ve Köylü Milletvekilleri Merkezi Yürütme Birli÷i’nin 22 Nisan 1918 tarihli kararnamesi.6. Beden e÷itimi ve spor askeri hazÕrlÕ÷Õn ayrÕlmaz bir parçasÕ haline gelmiútir. ilk ve ortaö÷retimde. Kurultayda ilk defa okullarda beden e÷itiminin durumu konuúulmuú ve daha iyi hale getirilmesi için birtakÕm tedbirler alÕnmÕútÕr. Emekçilerin ilk cemiyet ve birlikleri olarak iúçi ve asker spor dernekleri kurulmuútur. Sovyet Rusya. ekonomik ve kültürel hayatÕnÕ yeniden kurmaya baúlamÕútÕr. Bu yeni rejim hem yeni bir toplumun oluúmasÕnda hem de beden e÷itiminde birtakÕm de÷iúikliklere sebep olmuútur. AynÕ yÕlda Azerbaycan’da E÷itim ødaresi nezdinde Beden E÷itimi ùurasÕ kurulmuútur. kültür.2. e÷itim. Azerbaycan Sovyet Hükümeti tarafÕndan MayÕs 1920’de “Azerbaycan emekçilerinin zorunlu askeri e÷itimi hakkÕnda” olarak aynen kabul edilmiútir.

Azerbaycan Merkezi øcra Komitesi’ne ba÷lÕ olarak. AYBEù’e ve ona ba÷lÕ birimlere. kulüplerin ve kültür müesseselerinin ayrÕlmaz bir parçasÕ haline gelmiútir. “Reçnik”. eskrim ve birçok spor branúÕ geliúmeye baúlamÕútÕr (5:152. ülkedeki iúçi ve köylülerin genç neslinin bedensel geliúimi için. ùeki. bir müddet sonra da “Dinamo” spor cemiyeti kurulmuútur. onlarÕn askeri-uygulamalÕ derslere katÕlmalarÕnÕ sa÷lamak için yeni bir program hazÕrlamÕútÕr. eme÷e ve savunmaya hazÕrlÕk amacÕ ile onlarÕn beden e÷itimi ve spor ile daha fazla meúgul olmalarÕ için bir dizi çalÕúmalar 106 . 1920/21 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda ilkö÷retimlerin müfredatlarÕna iki saat beden e÷itimi dersi. Bu okullarÕn ilk mezunlarÕ Gence. Bu kapsamda. Beden e÷itimi ve spor. 1923 yÕlÕnda Azerbaycan’da “Genç øúçi” gazetesinin eki olarak “KÕzÕl Sporcu” gazetesi yayÕnlanmaya baúlamÕútÕr. oyun ve düzen alÕútÕrmalarÕ gibi dersler konulmuútur. Bu kanunda. çok yönlü geliúimi. atletizm. sendikalarÕn. Bu nedenle kurultay. emekçilerin sa÷lÕ÷ÕnÕn arttÕrÕlmasÕ. Bakü’de. güreú. Sporu daha da yaygÕnlaútÕrmak için çeúitli branúlarda yarÕúmalar yapÕlmaya baúlanmÕútÕr. Azerbaycan Yüksek Beden E÷itimi ùurasÕ (AYBEù) kurulmasÕ kararÕ alÕnmÕútÕr. 1923 yÕlÕnÕn sonlarÕnda beden e÷itimi ö÷retmeni yetiútiren okullar açÕlmÕútÕr. isterse de toplumsal teúkilatlarÕn. 1923 yÕlÕnda Bakü’deki sportif derneklerin sayÕsÕ 232’ye çÕkmÕútÕr. cimnastik. Üst sÕnÕflarÕn programlarÕna askeri hazÕrlÕk. kÕzÕl ordunun.e÷itimindeki önemine dikkat çekilmiútir. Daha sonra ismi “Spartak” olmuútur (6:146). Kurultaydan sonra Azerbaycan e÷itim organlarÕ ö÷rencilerin yaúlarÕnÕ ve fiziksel geliúim düzeylerini dikkate alarak. donanma birliklerinin ve Komsomol (komünist gençler birli÷i teúkilatÕ)’un ortak kararÕyla. 1923’te “Azerbaycan’da beden e÷itiminin geliúimi hakkÕndaki kanun” ülkenin ilk kanunlarÕndan biridir. fabrikalarÕn. “Vodnik”. ùamahÕ ve Bakü yakÕnlarÕndaki köylere beden e÷itimi ö÷retmeni yetiútirmek üzere üç aylÕk kurslar düzenlemek için gönderilmiúlerdir. okul ça÷Õndaki bütün çocuklar için beden e÷itimi derslerinin zorunlu hale getirilmesini istemiútir. 1923 yÕlÕnda da ortaö÷retim ve üniversitelerin müfredatlarÕna bir saat beden e÷itimi dersi konulmuútur. Bu yÕllarda “Avtomotor”. ister devlet. ülkedeki beden e÷itimi ve spor faaliyetlerinin yürütülmesi görevi verilmiútir. Köy dernekleri ve úubelerinde cimnastik. futbol. 1921 yÕlÕndan itibaren de÷iúik branúlarda iller arasÕ yarÕúmalar yapÕlmaya baúlanmÕútÕr.153). Okul spor bayramlarÕ yapÕlmaya baúlanmÕútÕr.

su topu ve kule atlama dahil edilmiútir (5:153. Bu kulübün kurulmasÕ ile e÷itim kurumlarÕnda sportif etkinlikler canlanmÕú. Yüzme. madenciler.yapÕlmÕútÕr. Örne÷in. Bu kulüplerden biri olan “Kustrud”un kurucusu ve üyesi. Su nakliyatçÕlarÕ. Kustrud’un sporcularÕ ulusal ve uluslararasÕ spor arenasÕnda ün yapmÕú birçok güreúçi ile müsabakalar yapmÕúlardÕr.154). “Temp”. Yüksekö÷retim kurumlarÕ futbolcularÕnÕn teúebbüsü ile. 1921 yÕlÕnda Bakü Futbol Ligi tekrar kurulmuú ve yeniden il birincili÷i düzenlenmeye baúlanmÕútÕr. daha sonra SSCB emektar spor ustasÕ ünvanÕnÕ alan Rza Bahúeliyev’dir. AynÕ yÕl içinde Bakü’nün en büyük spor teúkilatlarÕndan biri olan “E÷itim Müesseseleri Spor Kulübü” kurulmuútur. “Lokomotiv” ve MBTE (Merkezi Beden E÷itimi Evi)’de de faaliyet göstermiúlerdir. Progress dÕúÕnda. 1923 yÕlÕnda çim futbol sahasÕ inúa edilmeye baúlanmÕú. Boks ve yüzme de 1920’li yÕllarÕn baúlarÕnda popüler olmaya baúlamÕútÕr. Azerbaycan Teknoloji Enstitüsü. aynÕ zamanda köylerde de geliúmeye baúlamÕútÕr. Ülkede spor sadece úehirlerde de÷il. 1923 yÕlÕnda ülkede basketbol sadece “Sokol ve Unita” spor cemiyetlerinde mevcut iken. e÷itim alan ö÷renciler spor ile daha fazla ilgilenmeye baúlamÕúlardÕr. mobilyacÕlar ve di÷er iúletme kulüplerinde sÕk sÕk su bayramlarÕ yapÕlmÕú ve programlarÕna yüzme. sonra bütün futbol maçlarÕ burada yapÕlmÕútÕr. Azerbaycan’da futbol da geniú bir alana yayÕlmÕútÕr. matbaacÕlar. Bakü Devlet Üniversitesi. Bu sayÕ iki yÕl sonra 300’e çÕkmÕútÕr. Günümüzde bu tesiste “Neftçi” futbol takÕmÕ müsabakalarÕnÕ 107 . Hazar denizi sahilinde Kara úehir semtinden BayÕl’a kadar olan alandaki su istasyonlarÕnda geliúmiútir. Bu yÕllarda hem Azerbaycan’da hem de Kafkasya’da Balahani iúçi kulübünün “Progress” takÕmÕ çok güçlüdür. Bu dönemde halter ve güreú kulüpleri de çok fazla sayÕda sporcunun spor yaptÕ÷Õ kulüplerden olmuútur. 1925 yÕlÕna gelindi÷inde basketbol takÕmÕ sayÕsÕ 52’ye ulaúmÕútÕr. Halter ve güreú úubeleri genç spor cemiyetlerinden “Dinamo”. Merkezi øúçi Fakültesi’nin de güçlü takÕmlarÕ vardÕr. Birçok spor branúÕnÕn popülerli÷i artmÕútÕr. Azerbaycan hükümeti yüzme için kaynak ayÕrmÕútÕr.

SendikalarÕn en iyi atletleri önemli baúarÕlar elde etmiúlerdir. 108 . ülke emekçilerinin yabancÕ ülkelerinin iúçi teúkilatlarÕ ile kuraca÷Õ sportif iliúkiler uluslararasÕ iúçi cephesini daha da güçlendirecektir”. genel siyasi ve kültürel e÷itimin ve kitlelerin sa÷lÕ÷ÕnÕn ayrÕlmaz bir parçasÕ olmuú ve bununla ilgili bütün sivil kuruluúlar ve devlet teúkilatlarÕnÕn (Sendikalar.148). onun siyasi. Karar SSCB’de beden e÷itimi ve sporun önemli vazifelerini özel olarak belirtmiútir. e÷itim kurumlarÕ. 1924 yÕlÕndan itibaren Bakü’nün ve Azerbaycan’Õn ilk rekorlarÕ kÕrÕlmaya baúlanmÕútÕr. 1921-24 yÕllarÕnda çok sayÕda iller arasÕ futbol maçlarÕ gerçekleútirilmiútir (6:147. bütün Parti organlarÕndan beden e÷itimi ve spora ayrÕ bir önem vermesini istemiútir. Spor camiasÕ. kÕzÕl ordu. Guba. Zabrat gibi yerlerde daha popüler hale gelmiútir. Bakü’de ilk resmi atletizm yarÕúlarÕ 1922’de yapÕlmÕútÕr. sosyokültürel ve savunmadaki önemini vurgulayan Merkezi Komite. 1925 yÕlÕ Azerbaycan beden e÷itimi teúkilatlarÕ açÕsÕndan önemli bir yÕl olmuútur. Kitlesel beden e÷itimi harekatÕnÕn yayÕlmasÕnÕ. Azerbaycan’da atletizm. özellikle Bakü’nün deniz kenarÕndaki parklarÕnda ve Bakü etrafÕndaki petrol semtleri olan Sabunçu. Rusya Komünist (bolúevik) Partisi Merkezi Komitesi’nin “Partinin beden e÷itimi sahasÕndaki görevleri” hakkÕnda 13 Temmuz 1925 tarihli kararÕnÕ olumlu karúÕlamÕútÕr. demiryolu çalÕúanlarÕ ve esnaflar spor bayramlarÕ düzenlemiúlerdir. Zagatala ve Gence’de atletizm úubeleri açÕlmÕútÕr. sa÷lÕk kuruluúlarÕ) faaliyet programlarÕna dahil edilmiútir. AlÕnan bu kararlar kapsamÕnda Azerbaycan’da da devlet ve sivil kuruluúlar bir araya gelmiú ve konu ile ilgili toplantÕlar düzenlemiúlerdir. 1923’ün sonlarÕ 1924’ün baúlarÕnda Lenkeran. Madenciler. Bu karara göre: “SSCB’de beden e÷itiminin geliúimi uluslararasÕ iúçi harekatÕ için büyük önem taúÕmaktadÕr. Basketbolcular kendi úampiyonalarÕnÕ yapmÕúlardÕr. Balahani.yapmaktadÕr. AynÕ kararda ülkede beden e÷itimi ve sporun gelecekte kitlesel geliúiminin metodlarÕ ve teúkilat esaslarÕ belirlenmiútir. Bu karar ile SSCB’de beden e÷itimi ve sporun amaçlarÕ ve geliúim yollarÕ belirgin hale getirilmiútir. AlÕnan karar çerçevesinde beden e÷itimi. Çünkü.

ülkede beden e÷itiminin her yönden geliúimi. Kafkasya’nÕn beden e÷itimi teúkilatÕ KÕzÕl Spor Entarnasyoneli Do÷u ùubesi’ne bu tarihte katÕlmÕútÕr. Bunun gibi. Azerbaycan’da beden e÷itimi hala istenilen seviyeye ulaúamamÕútÕr. Beden e÷itimi ve spor esasen Bakü’de daha fazla geliúme imkanÕ bulmuú. Azerbaycan beden e÷itimi teúkilatlarÕ. iúçi beden e÷itimi teúkilatlarÕ ile birleúmeleri sonucunda. sporun yabancÕ formlarÕnÕ suni úekilde aúÕlama çabalarÕ. artÕk milli spor branúlarÕnÕn ve kültürün kayboldu÷unu öne sürerek. Bu dönemde.Kafkasya beden e÷itimi toplantÕsÕnÕn önemli katkÕlarÕ olmuútur. Halka.Beden e÷itimi derneklerinin spor úubelerinin ve sporla meúgul olan insanlarÕn sayÕsÕnda artÕú gözlenmiútir (5:155-158). Azerbaycan sporcularÕ ile yabancÕ ülke sporcularÕnÕn uluslararasÕ karúÕlaúmalarÕnÕn oldu÷u bir dönem olmuútur. ülkenin Kafkasya Federasyonu içinde yer aldÕ÷Õ dönem ayrÕ bir öneme sahiptir. birtakÕm olumsuzluklar ülkede beden 109 . ülkenin di÷er bölgelerinde ise sporda kitleselleúme istenilen düzeye ulaúmamÕútÕr. onlarÕn yönetimlerini ellerine geçirmiú ve geniú halk kitlelerinin buralarda spor yapmalarÕnÕ sÕnÕrlandÕrmaya çalÕúmÕúlardÕr. Kafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (ZSFSR) beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn uluslararasÕ amaç. Bu sportif karúÕlaúmalar 1925 yÕlÕnÕn sonlarÕndan itibaren daha da yo÷unlaúmÕútÕr. Bu tür kiúiler milli de÷erleri dikkate almadan sporun burjuva sistemlerini halka benimsetmeye çalÕúmÕúlardÕr. insanlarÕ modern spora ve kültüre yönlendirmek gerekti÷ini ifade etmiúlerdir.149). faaliyetlerinin ilk zamanlarÕnda önemli baúarÕlar elde etseler de. ülkenin de÷iúik yerlerindeki beden e÷itimi ö÷retmenleri. Bu dönem. bu kuruluúlarÕn yöneticileri iúçi spor teúkilatlarÕnÕn kurumsal zayÕflÕ÷Õndan istifade ederek. mevcut eksikliklerin giderilmesi. Fakat. Ülkedeki köklü spor kulüplerinin ve derneklerinin. Azerbaycan halkÕnÕn beden e÷itimi ve spor hayatÕnda. Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun mahiyetinin ve amaçlarÕnÕn daha açÕk bir úekilde belirlenmesi ve halkÕn hayatÕnda tuttu÷u yer ile iliúkilendirilmiútir (6:148. I. Beden e÷itimi ve spor faaliyetlerinin daha da yaygÕnlaúmasÕnda. Beden e÷itimi ve sporun geliúmesinde ciddi sorunlar ortaya çÕkmÕútÕr. görev ve ilkelerini belirlemek amacÕyla yapÕlan. büyük devletçilik úovenizmi olarak nitelendirilmiútir.

1930 yÕlÕnda Bakü’de Kafkasya Beden E÷itimi Enstitüsü’nün açÕlmasÕ ile birlikte çözülmeye baúlamÕútÕr. Azerbaycan’da beden e÷itimi alanÕnda yaúanan kadro problemi. Bakü’de antrenör ve ö÷retmen yetiútirmek için dört ay süren kurslar açÕlmÕútÕr. Azerbaycan halter takÕmÕ Kafkasya Birincili÷i’nde ikinci olmuútur. Bu yarÕúmalarda AzerbaycanlÕ sporcular 18 ülke. geleneksel spor ile modern spor arasÕnda bir geçiú süreci yaúamÕútÕr. Beden e÷itimi kadrolarÕna büyük ihtiyaç duyulmuútur. øúçi beden e÷itimciler geleneksel sporlarÕ tamamÕ ile reddetmiúlerdir. Di÷er spor branúlarÕnda da önemli 110 . 1930’da ise 781 kiúi yetiútirilmiútir. Petersburg Beden E÷itimi Enstitüleri’ne gönderilmiúlerdir (6:149). Spartakiada’ya hazÕrlÕk kapsamÕnda Azerbaycan’da çok sayÕda yarÕú ve spor bayramlarÕ düzenlenmiútir. Fakat. 1927’de 436. Kongrede alÕnan karar göre: “Modern sporu reddetmek ve yalnÕzca geleneksel spordan istifade etmek geriye gitmek olur. Azerbaycan Beden E÷itimi Komitesi il ve ilçelerde ö÷retmenler yetiútirmek için kurslar düzenlemiútir. 1926 yÕlÕnda Bakü’de KÕzÕl Spor Enternasyoneli kongresinin yapÕlmasÕ beden e÷itimi teúkilatÕnÕn hayatÕnda sosyal ve siyasi açÕdan büyük bir öneme sahip olmuútur. Azerbaycan basÕnÕ ve ülkenin önde gelen devlet ve bilim adamlarÕ geleneksel spor ile modern sporun beden e÷itimi sistemi içinde beraber uygulanmasÕ gerekti÷ini ifade etmiúlerdir (5:158-161). Spartakiada’sÕnÕ düzenleme kararÕ almÕútÕr. Bunun için gerek modern sporda.” denmiútir. AyrÕca bu yÕllarda beden e÷itimi kadrolarÕnda yaúanan bu açÕ÷Õ kapatmak için. Moskova ve St. 8 Kafkasya rekoru kÕrmÕúlardÕr. AlÕnan bu tedbirler beden e÷itimi ve spordaki açÕ÷Õ kapatmaya yeterli olmamÕútÕr.. SSCB Merkezi øcra Komitesi. iúçi beden e÷itimcilerin aksine. KÕsa müddetli bu kurslarda 1926’da 382. sporun halkÕn hayatÕna girmesine ve onun e÷itici yönünden istifade edilmesine mani olmuútur. Azerbaycan. Azerbaycan’Õn geliúmesinde hem devlet hem de sivil toplum kuruluúlarÕnÕn siyasi. 1927 yÕlÕnda Sovyetlerin I. Bundan dolayÕ. gerekse geleneksel sporda yeniden yapÕlanma gerekli olmuútur. Azerbaycan’Õn baúarÕlÕ sporcularÕ yüksek ö÷renim görmek üzere.e÷itiminin geliúimini geciktirmiú.. kültürel ve genel e÷itim yapÕsÕna daha çok nüfuz edebilen beden e÷itimi ve spor önemli bir yer tutmuútur.

ilk amaç haline getirilmiútir. Azerbaycan’da bu dönemde birçok sporcu yetiúmiútir. bisiklet. úekil itibariyle milli. Bundan dolayÕ. SpartakiadasÕ yapÕlmÕútÕr. atÕcÕlÕk. yüzme. Spartakiada programÕna futbol. cimnastik. EMH programÕnÕn uygulanmasÕ ile Sovyet beden e÷itimi sisteminin tek metodoloji esasÕ oluúturulmuútur. ProgramÕn I. Genel Kurul kararÕna göre. Kafkasya SpartakiadasÕ’nÕn sonucunda ZSFSR milli takÕmÕna Azerbaycan’dan 134 sporcu katÕlmÕútÕr. 1933 yÕlÕnda Taúkent’te yaptÕ÷Õ ve bazÕ tedbirlerin alÕndÕ÷Õ toplantÕnÕn önemli bir yeri olmuútur. beden e÷itimi ve spor Sovyetler Birli÷i’nin bütün milletlerinin ve halk emekçilerinin milletlerarasÕ birli÷inin sa÷lamlaútÕrÕlmasÕnÕn. Genel Kurul toplantÕsÕnda “Beden e÷itimi harekatÕnda geleneksel sporlar” ile ilgili kararÕnda. Yine bu hazÕrlÕk sürecinde. SSCB Beden E÷itimi ùurasÕ’nÕn 29 Mart 1931 tarihli 2. Azerbaycan takÕmÕ 116 erkek ve 50 bayan sporcudan oluúmuútur. spor teúkilatlarÕna beden e÷itimi ve sporun milli branúlarÕ arasÕndan bütün faydalÕ ve amaca uygun nitelikleri ortaya çÕkarmayÕ. SSCB Beden E÷itimi ùurasÕ. milli meselelerin çözümünün. ülkelerin ekonomisinin güçlendirilmesinin. basketbol. atletizm ve hentbol dahil edilmiútir.baúarÕlar elde edilmiútir. Kafkasya Federasyonu ve Kafkasya Beden E÷itimi ùurasÕ tarafÕndan Kafkas halklarÕnÕn I. geleneksel sporlarÕn daha da güçlendirilmesi gerekti÷i ileri sürülmüútür. Azerbaycan’da birçok spor branúÕnÕn 111 . tenis. Spartakiada’nÕn finallerine 750 kiúi katÕlmÕútÕr. ùekil olarak milli. anlamca uluslararasÕ sporun geliúmesinde SSCB Beden E÷itimi ùurasÕ’nÕn bilim komitesinin. voleybol. Bu program beden e÷itimi ile ilgili yeni metodlar geliútirmekle. Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nde sporun daha iyi hale getirilmesi için. aúamasÕ 1931 yÕlÕnda hazÕrlanmÕú ve onaylanmÕútÕr. Ülkede geleneksel sporlar popülerli÷ini korumuúlardÕr. Geleneksel sporlarÕn geliúimi için özel merkezler kurulmuútur. fakat öz bakÕmÕndan sosyalist (110:120) kültürün kurulmasÕnÕn vasÕtasÕ olmalÕdÕr. EMH programÕnda Sovyet beden e÷itimi sisteminin bütün ana prensipleri belirlenmiútir. ülkelerde sporun daha uygun metod ve úekillerinden istifade etmek için milli sporlarÕ ö÷renmeyi tavsiye etmiútir. “Eme÷e ve SSCB’nin MüdafaasÕna HazÕrÕm” programÕnÕn ülkelerde uygulanmasÕ.

köylüleri.152). Gençlerin beden e÷itimi ve sporla ilgilenmeleri. EMH niúanÕ alanlar arasÕnda iúçileri. TÕp. ve 2.165). Ö÷renciler arasÕnda EMH niúanÕ alanlarÕn sayÕsÕ istenilen seviyeye ulaúamamÕútÕr. NiúancÕlarÕn mükafatlandÕrÕlmasÕ. Köy Ekonomisi Enstitüleri’nde beden e÷itimi ve spor Ana Bilim DallarÕ açÕlmÕútÕr. EMH normlarÕ bütün halka bildirilmiútir. 1929 yÕlÕndan itibaren beden e÷itimi zorunlu bir ders olarak ülkenin bütün yüksek ö÷renim kurumlarÕnda ve meslek yüksek okullarÕnda uygulanmaya baúlanmÕútÕr. Bütün okullarda beden e÷itimi faaliyetleri arttÕrÕlmÕútÕr. askerleri. aúamalarÕnÕn uygulanmasÕyla birlikte. Pedogoji. Sanayi.geliúimine olanak sa÷lamÕútÕr. sporla daha fazla insanÕn ilgilenmesi sa÷lanmÕútÕr (6:151. görkemli bir úekilde sanayi kuruluúlarÕnÕn veya e÷itim kurumlarÕnÕn beden e÷itimcilerinin genel toplantÕlarÕnda gerçekleútirilmiútir. EMH programÕ kabul edildikten sonra. ö÷rencilerin beden e÷itiminin geliúiminde bazÕ ilerlemeler gözlenmiútir. 1936 yÕlÕnÕn ilk yarÕsÕnda Azerbaycan’da sendikalar birli÷i tarafÕndan “Neftçi”.163. Ülkede beden e÷itimi dersleri tam olarak her okulda e÷itim sürecine dahil edilememiútir. EMH programÕnÕn 1. Beden e÷itimi ö÷retmenleri köy okullarÕna gitmemiú ve bu okullar ça÷daú programlara sahip olamamÕúlardÕr. Gençler “Eme÷e ve Müdafaaya HazÕrÕm” sloganÕ ile çeúitli gruplar kurmuúlardÕr. Beden e÷itimi faaliyetleri geniúlemiú ve spor ile ilgili metodoloji güçlenmiútir. ö÷rencileri görmek mümkün olmuútur. “KÕzÕl Bayrak” ve “Ehtiyat Emek 112 . Spor teúkilatlarÕ tarafÕndan yapÕlan büyük ve önemli iúler ülkede beden e÷itimi harekatÕnÕn alanÕnÕ geniúletmiútir. 1930 yÕlÕndan baúlayarak. Okul sporlarÕnÕn yeterli teknik altyapÕsÕ oluúturulamamÕútÕr. EMH programÕ sanayi beden e÷itimi takÕmlarÕnda daha fazla yaygÕnlaúmÕútÕr (5:161. Azerbaycan’da bütün beden e÷itimi teúkilatlarÕ kendi faaliyetlerini program esasÕnda yeniden yapÕlandÕrmÕúlardÕr. “øaúeçi”. TeúkilatlarÕn yeniden yapÕlandÕrÕldÕ÷Õ yerlerde beden e÷itiminin daha da kitleselleúti÷i görülmüútür. Ö÷renciler arasÕnda spor yeterince geliúmemiú ve birçok spor branúÕ istenilen düzeyde yaygÕnlaúamamÕútÕr. bu olumsuz úartlara ra÷men. Fakat. Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nde. onlarÕn halk arasÕnda popülerli÷inin artmasÕna neden olmuútur. Bununla birlikte bazÕ eksiklikler bulunmaktadÕr.

Bu Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun daha da kitlesel hale gelmesini sa÷lamÕútÕr. Azerbaycan halkÕnÕn spora olan ilgisi artmÕú ve bu ilgi úehir stadyumlarÕnda ve fabrika alanlarÕnda görülmüútür. Savaú öncesinde beden e÷itimi ve spor bayanlar arasÕnda da geliúmiútir. “Spor ve Av”. Azerbaycan halkÕnÕn beden e÷itimi harekatÕ sürecinde bayanlar arasÕnda sporun yaygÕnlaúmasÕ istenilen düzeyde olmamÕútÕr. Bu kapsamda devlet çatÕsÕ altÕnda Azerbaycan Beden E÷itimi ve Spor Komitesi kurulmuútur. Azerbaycan’da ekonomik alanda yapÕlan bazÕ yenilikler sayesinde. devletin deste÷i de artmÕútÕr. Eme÷e ve VatanÕn MüdafaasÕna HazÕrÕm”. Bu dönemde beden e÷itimi ve sporda uygulamaya çok önem verilmiútir. Binicilik. Spor altyapÕsÕ daha da güçlendirilmiú ve spor halkÕn yaúamÕna daha fazla girmeye baúlamÕútÕr. beden e÷itimi ve sporun bütün teúkilatlarda geliúmesini sa÷lamÕútÕr. Bu 113 . Beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn kendi faaliyetlerinin geliúimi yanÕnda. Savaú tehlikesinin arttÕ÷Õ bu yÕllarda devlet. Emekçilerin maddi refah seviyesinin kÕsmen artmasÕ ve halkÕn genel kültür seviyesinin yükselmesi. “Beden E÷itimi Haberi”. halkÕn refah düzeyinde artÕú gözlenmiútir. beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn da yapÕsal de÷iúikliklerini zorunlu kÕlmÕútÕr. Beden e÷itimi ve spor herkesin istifade edebildi÷i bir duruma gelmiútir. Kafkasya Federasyonu 5 AralÕk 1936 yÕlÕnda da÷ÕlmÕú ve Kafkasya’da 3 cumhuriyet – Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti. Devlet bünyesinde bu zamana kadar faaliyet gösteren Beden E÷itimi ùurasÕ yeniden yapÕlandÕrÕlmÕútÕr. Beden e÷itiminin kitleselleúmesi sayesinde 1940 yÕlÕnda 2036 takÕmda. Bu yÕllarda “Bakü Beden E÷itimcisi”. “Kafkasya Beden E÷itimcisi” gibi spor ile ilgili yayÕnlar çÕkarÕlmÕútÕr. 1938 yÕlÕnda kabul edilen halk ekonomisinin güçlendirilmesi ile ilgili üçüncü beú yÕllÕk kalkÕnma planÕnÕn gerçekleútirilmesi. 81000’den fazla beden e÷itimcisi yer almÕútÕr. Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuútur. eskrim ve yüzme gibi branúlar öne çÕkmÕútÕr.Kuvvetleri (Sovyetler Birli÷i’nde özel ihtisas okullarÕnda çeúitli sanatlarÕ ö÷reterek yetiútirilen genç iúçiler)” gibi spor cemiyetleri kurulmuútur. askeri hazÕrlÕ÷Õ ve bedensel dayanÕklÕlÕ÷Õ için faaliyetler yapmasÕnÕ istemiútir. ülkenin savunma gücünün arttÕrÕlmasÕ için spor teúkilatlarÕndan halkÕn sa÷lÕ÷ÕnÕn arttÕrÕlmasÕ.

bir islam ülkesi oldu÷umuz için toplum bayanlarÕn spor yapmasÕna sÕcak bakmÕyordu. Bu eksiklere ra÷men beden e÷itimi ve spor ülke çapÕnda yaygÕnlaúmÕútÕr. Sporculara belirli imkanlar sa÷lanÕrdÕ. Ben kardeúimin. eúimin sporcu olmasÕnÕ istemem. Bu turnuvalara binlerce ö÷renci katÕlmÕútÕr. Bu sebeplerden ötürü bizde bayanlar arasÕnda spor yeterince yaygÕnlaúmamÕútÕr. K Mehmetyaraov (2008. özellikle Bakü’de bu durum biraz de÷iúmeye baúlamÕútÕr. sözlü görüúme)’a göre. BaúarÕlÕ sporculara devlet politikasÕnÕn amaçlarÕ do÷rultusunda de÷er verilirdi.169-172). iyi bir Müslüman kÕzÕnÕ. YÕllardÕr arka planda kalmÕú kadÕnÕn beden e÷itimi ve spor faaliyetlerine katÕlÕmÕna devlet önem vermiútir. Günümüzde de bu durum böyledir. ö÷renciler arasÕnda beden e÷itimi ve sporun merkezine çevrilmiútir. 114 . Devlet baúarÕlÕ sporcular üzerinden uluslararasÕ siyasetini güçlendirirdi. Sovyetler Birli÷i’de devlet sporu desteklerdi. Devlet halk arasÕnda sporun geliúmesi için özel bir çaba sarf etmiútir. Ama. A Nadirov (2008. örne÷in ritmik cimnasti÷e vermez. bu dönemde spor tesisleri inúaatlarÕ ve EMH niúancÕlarÕnÕn hazÕrlÕ÷Õ yavaú gitmiútir. Ülke SpartakiadasÕ yapÕlmÕútÕr. kültürel hayatta da görülmüútür. Okullardaki beden e÷itimi faaliyetlerinde de ilerlemeler kaydedilmiútir. Fakat. Birçok rekor kÕrÕlmÕútÕr. sözlü görüúme)’e göre. KadÕnlarÕn sosyokültürel hayata daha aktif katÕlÕmÕ için bir dizi tedbir alÕnmÕútÕr. Okullar arasÕ yarÕúmalarÕn kapsamÕ geniúletilmiútir. 1940-41’li yÕllarda okullardaki beden e÷itimi ö÷retmenleri için seminerler düzenlenmiútir. Bugün úehirlerde. kÕzÕmÕn. Bundan dolayÕ takÕmlarda genellikle baúka milletlerden bayanlar olurdu. Bugün Azerbaycan bayan takÕmlarÕnda oynayan sporcularÕn birço÷u Azeri de÷ildir.durum sadece sporda de÷il. Bu devletin ülke emekçilerinin beden e÷itimi ve spor alanÕnda yürüttü÷ü milli siyasetin bir parçasÕ olmuútur (5:166. 1940 yÕlÕnda ö÷rencilerin I. Yaz aylarÕnda Abúeron’daki izcilerin geleneksel SpartakiadalarÕ. Onun haricinde sporcunun devlet için hiçbir önemi yoktu.167.

1942-44 yÕllarÕnÕ kapsayan. e÷itim alan ö÷rencilerin ve askere ça÷rÕlma yaúÕnda olanlarÕn askeri-fiziki hazÕrlÕ÷ÕnÕ. Azerbaycan beden e÷itimi teúkilatlarÕ kendi faaliyetlerini oluúan úartlara göre yeniden yapÕlandÕrmÕútÕr. hasta tedavisi ve askeri spor dernekleri kurulmuútur. Eski çocuk spor okullarÕnÕn yenilenmesine ve yenilerinin yapÕlmasÕna büyük önem verilmiútir. binicilik. Ordunun sa÷lam ve güçlü insanlara olan ihtiyacÕnÕn giderilmesi için. askeri spor oyunlarÕna. Dünya SavaúÕ. uygulamalÕ beden e÷itimi ve spor branúlarÕ ile ilgili yarÕúmalarÕn yapÕlmasÕnÕ. bütün beden e÷itimi teúkilatlarÕndan halkÕn fiziksel hazÕrlÕ÷ÕnÕ güçlendirmesi istenmiútir. e÷itim kurumlarÕnda askeri e÷itim için gruplar. her yerde savunma sporlarÕ uzmanlarÕ yetiútirmek için kurslar açÕlmÕú ve seminerler düzenlenmiútir. tarÕm kooperatiflerinde ve iúletmelerinde. düúmana karúÕ nefret duygusu ile yetiútirmek ve onlarÕn mücadele ruhunu güçlendirmek” olmuútur. 1943 yÕlÕnda 13 çocuk spor okulunda 2500 ö÷renci e÷itim görmüútür. hem fiziksel hem de ruhsal e÷itim verilmiútir. Bu dönemde okullarÕn ilk vazifesi: “Yetiúmekte olan nesli vatanperverlik. izci ve ö÷rencilerin askeri ve fiziksel e÷itimine önem verilmiútir. ö÷rencilere askeri ve fiziksel e÷itimin özel olarak verilmesi için. Bu çerçevede. 1941 yÕlÕndan itibaren Sovyet Beden 115 . Savaú yÕllarÕnda ülkedeki e÷itim kurumlarÕnda beden e÷itimi yeniden yapÕlandÕrÕlmÕútÕr. Bu derneklerde beden e÷itimi teúkilatlarÕ. AyrÕca. ö÷renciler arasÕnda askeri ve fiziksel e÷itim oldukça yaygÕnlaúmÕútÕr.155). kÕzÕl ordunun yaralanmÕú askerlerini en kÕsa zamanda iyileútirmek için çalÕúmÕútÕr. fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarÕ yetiútirilmesine önem verilmiútir. Beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn ve halk e÷itim merkezlerinin çabalarÕ neticesinde. Devlet Savunma Komitesi’nin kontrolünde. okul dÕúÕ askeri spor oyunlarÕ ile ilgili e÷itim programÕ kabul edilmiú ve uygulanmasÕ için 2300 beden e÷itimi ö÷retmeni görevlendirilmiútir. ülkenin Komsomol ve Sendikalar Birli÷i organize etmiútir (6:154. 23 Eylül 1941 yÕlÕnda Sovyet Beden E÷itimi ve Spor Komitesi’nin “ Eli silah tutan herkesin askeri e÷itimi hakkÕnda” aldÕ÷Õ özel kararÕn.II. Savunma sporu kadrolarÕnÕn hazÕrlanmasÕnÕ. SavaúÕn ilk aylarÕnda fabrikalarda. Azerbaycan beden e÷itimi ve spor harekatÕnÕ olumsuz etkilemiútir. Azerbaycan Beden E÷itimi Enstitüsü’nde ve Meslek YüksekokullarÕnda e÷itim alan ö÷rencilere askeri e÷itimin yanÕnda. atÕcÕlÕk.

fizik tedavi ve rehabilitasyon semineri Ülkenin spor düzenlemiútir. kuruluúlarÕ fizik tedavi ve rehabilitasyonun geliúmesi çok ciddi çalÕúmalar yürütmüúlerdir. Ülkedeki hastanelerde atletizm. voleybol. kürek ve baúka birçok branúta úubeler açÕlmÕútÕr. Ülkenin de÷iúik bölgelerinde fizik tedavi uzmanÕ yetiútirmek için açÕlan kurslardan mezun olanlar. bayanlar yüksek atlama da 1943. bütün teúkilatlarÕ ve halkÕ ile ülke savunmasÕ için büyük çaba göstermiútir. voleybol. Fizik tedavi seviyesini yükseltmek amacÕ ile Azerbaycan Spor Komitesi. Halk Sa÷lÕ÷Õ BaúkanlÕ÷Õ bünyesinde Azerbaycan Beden E÷itimi ve Spor Komitesi bir büro açmÕú ve burada iyileúmekte olan askerlerin spor faaliyetlerine önem verilmiútir. 1944 ve 1945 yÕllarÕnda SSCB úampiyonu olmuútur. Ülkenin beden e÷itimi harekatÕna büyük zarar vermiútir (6:157). Savaú. Ülkede büyük insani ve maddi kayÕplar yaúanmÕútÕr. Azerbaycan’lÕ sporcular savaú yÕllarÕnda çok ön planda olmuúlardÕr. 1944 yÕlÕnda yapÕlan SSCB güreú úampiyonasÕnda baúarÕlÕ sonuçlar elde etmiúlerdir. AynÕ yÕl ùura. Sonra bu seminerler düzenli olarak yapÕlmÕútÕr. atÕcÕlÕk gibi birçok spor branúÕnda da e÷itilmiúlerdir. Binden fazla Azeri sporcu devlet tarafÕndan madalyalarla ödüllendirilmiútir. 1942 yÕlÕnda yapÕlan hastaneler arasÕndaki Azerbaycan SpartakiadasÕ’na yüzlerce kiúi katÕlmÕútÕr. Azerbaycan. üst düzey baúarÕlarÕ da dikkat çekmiútir. Bu Spartakiada’lara savaú süresince yapÕlmaya devam edilmiútir. Azeri sporcular bu yÕllarda dahi Sovyetler Birli÷i úampiyonalarÕnda mücadele etmiúlerdir. Savaú yÕllarÕnda dahi Azerbaycan’da spor bayramlarÕ yapÕlmÕútÕr. Azerbaycan’da birçok sporcu ve spor bilimci cepheden geri dönmemiútir. KatÕlÕmcÕlarÕn bedensel kabiliyetlerinin yanÕ sÕra. çeúitli hastanelere gönderilmiú ve buralarda hem hijyen e÷itimi almÕúlar hem de atletizm. 116 . Fizik tedavi faaliyetlerini Azerbaycan Halk Sa÷lÕ÷Õ BaúkanlÕ÷Õ ve beden e÷itimi teúkilatlarÕ beraber yürütmüúlerdir. Galina Ganeker. Dünya SavaúÕ 9 MayÕs 1945’te Hitler AlmanyasÕ’nÕn yenilgisi ile sonuçlanmÕútÕr. Fizik Tedavi Bilim ùurasÕ kurmuútur. birçok úeye zarar vermiútir. II. Yedi kiúi SSCB KahramanÕ ünvanÕnÕ almÕútÕr (5:173-178).E÷itimi ve Spor Komitesi fizik tedavi uzmanlarÕnÕn bütün hastanelerde bulunmasÕnÕ ve aktif sporculardan da yeni uzmanlarÕn hazÕrlanmasÕnÕ istemiútir. Bu kapsamda.

ayrÕca anatomi ihtisasÕ da almÕúlardÕr. basketbol. Beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn faaliyetlerini barÕú döneminin úartlarÕna uygun olarak yeniden yapÕlandÕrmak ve metodolojik olarak da geliúmesini sa÷lamak zorunlu hale gelmiútir. tenis kortu ve çok amaçlÕ spor salonu vardÕr. 1946 yÕlÕndan itibaren birçok branúta ülke birincili÷i yapÕlmaya baúlanmÕú. 1940’lÕ yÕllarÕn sonu ve 1950’li yÕllarÕn baúlarÕnda AzerbaycanlÕ sporcularÕn uluslararasÕ müsabakalara katÕlÕmÕnda artÕú olmuútur. SSCB ve uluslararasÕ ölçekteki yarÕúmalara birçok AzerbaycanlÕ sporcu katÕlmÕú ve önemli baúarÕlar elde etmiúlerdir.181. 17 spor sahasÕ. Savaútan kÕsa bir zaman sonra insanlarÕn beden e÷itimi ve spor faaliyetlerine katÕlmasÕ. 1950 yÕlÕnda beden e÷itimi kadrolarÕna olan ihtiyacÕ karúÕlamak için Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü’nde Beden E÷itimi Fakültesi açÕlmÕútÕr. 2281 voleybol. 1951 yÕlÕnÕn sonlarÕnda Azerbaycan’da 17 spor cemiyeti kayÕt altÕna alÕnmÕútÕr. 1950 yÕlÕnda. 7 spor salonu halkÕn kullanÕmÕna sunulmuútur. 1950 yÕlÕnÕn sonlarÕnda Azerbaycan’da 262 000 sporcunun spor yaptÕ÷Õ 3881 spor takÕmÕ vardÕr. Azerbaycan’Õn beden e÷itimi ö÷retmenleri ve sporcularÕ. Azerbaycan K(b)PMK’nÕn 8 ùubat 1949’da kabul etti÷i “Beden e÷itimi ve sporun geliúimindeki önemli eksikliklerin giderilmesi ile ilgili tedbirler hakkÕnda” karar alÕnmÕú ve halkÕn ekonomisinin arttÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. Bu yÕllarda birçok spor takÕmÕ kurulmuútur. Spor teúkilatlarÕnÕn ekonomik imkanlarÕ geniúlemiútir.183-186). Azerbaycan’daki sporcular aynÕ zamanda Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi Enstitüsü’nde ö÷renciydiler. ulusal. 96 futbol sahasÕ.SavaúÕn bitimi ile birlikte. 6 stadyum. Bu çerçevede de Sendikalar Birli÷i’ne önemli görevler düúmüútür. 374 futbol sahasÕ. Azerbaycan sporcularÕn kullanÕmÕnda. 57 basketbol ve voleybol sahasÕ. yeniden ülkede beden e÷itimi ve sporu geliútirmek için çalÕúmaya baúlamÕúlardÕr. Bu karar bütün spor teúkilatlarÕnda tartÕúÕlmÕú ve sporun geliúimine önemli katkÕlar sa÷lanmÕútÕr. Mezunlar özellikle köylerdeki okullara gönderilmiúlerdir (5:180. Azerbaycan’da sporun geliúmesinde sporcularÕn büyük rolü olmuútur. zarar görmüú spor tesislerinin onarÕlmasÕ ve yenilerinin yapÕlmasÕ için önemli çalÕúmalar yapÕlmÕútÕr. Enstitü mezunlarÕ beden e÷itimi ö÷retmeni diplomasÕ almakla birlikte. 2 çocuk stadyumu. 117 .

Bu dönemde Azeri sporcular Sovyetler Birli÷i bayra÷Õ altÕnda müsabakalara katÕlmÕúlardÕr. Sovyetler Birli÷i’nin ideolojisi de burada kendini göstermiútir. Eski Sovyetler Birli÷i’ne dahil olan Rusya. di÷er cumhuriyetlere daha az yer verilmesi. yerine SSCB Spor Kulüpleri ve TeúkilatlarÕ Birli÷i 118 . Bu çerçevede 1 Mart 1959 yÕlÕnda SSCB Bakanlar Kurulu’na ba÷lÕ Beden E÷itimi ve Spor Komitesi tasfiye edilerek. Rusya sporcularÕnÕn milli takÕmlara daha çok katÕlmasÕ. 1311 dereceli sporcu vardÕr. seçim sürecindeki uzmanlarÕn yanlÕ davranmasÕ gibi daha birçok sebepten dolayÕ Azeri sporcular olimpiyat oyunlarÕna yeteri düzeyde katÕlamamÕúlardÕr (1:30. 1957 yÕlÕnda Antrenörler Okulu’na çevrilen Gence Beden E÷itimi Meslek Yüksekokulu’da ülke sporuna 800’den fazla beden e÷itimi ve spor ö÷retmeni kazandÕrmÕútÕr. 27 tane de SSCB dereceli hakem bulunmaktadÕr. Ukrayna. 218 ülke çapÕnda dereceli. Ülkede 13 emektar spor ustasÕ. SSCB Hükümeti. Yine bu yÕllarda.31). Belarus gibi ülkelerde spor Azerbaycan’a kÕyasla daha fazla geliúmiútir. 1950 yÕlÕnda kurulan Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü’ndeki Beden E÷itimi Fakültesi. onlar arasÕndan birincilik kazanmak zor olmuútur. 150 spor ustasÕ.SSCB’nin ilk defa katÕldÕ÷Õ 1952 Helsinki Olimpiyat OyunlarÕ’nda Sovyet milli takÕmÕ içinde mücade eden serbest güreúçi Reúid Memmedbeyov gümüú madalya kazanmÕútÕr. “Sovetskiy Sport” gazetesinin 1957 yÕlÕnÕn MayÕs ayÕnda çÕkan sayÕlarÕnÕn birinde. Ülke büyüklü÷ü ve nüfus açÕsÕndan da her zaman Azerbaycan’dan önde olmuúlardÕr. Ülke çapÕndaki ilk ve orta ö÷retim beden e÷itimi ö÷retmenlerini ise Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü hazÕrlamaktadÕr. bir milli takÕmda olimpiyat oyunlarÕna katÕlmak hiç de kolay olmamÕútÕr.000’den fazla kiúinin spor yaptÕ÷Õ 3860 spor takÕmÕ vardÕr. 1959 yÕlÕna gelindi÷inde 259 beden e÷itimi ö÷retmeni yetiútirmiútir. Di÷er taraftan. Çeúitli spor branúlarÕnda bu ülkelerin sporcularÕ ile müsabaka yapmak. Azerbaycan Beden E÷itimi Enstitüsü kuruldu÷undan bu yana 1385 yüksek e÷itimli uzman yetiútirmiútir. AynÕ karar Azerbaycan Hükümeti tarafÕndan da kabul edilmiútir. Azerbaycan’da 300. Fakat SSCB milli takÕmlarÕna girmek. Azerbaycan sporcularÕnÕn baúarÕlarÕ yazÕlmÕútÕr. 9 Ocak 1959 yÕlÕnda beden e÷itimi harekatÕnda toplumsal esaslarÕn geniúletilmesine yönelik “Ülkede beden e÷itimi yönetimi hakkÕnda” kararÕ kabul etmiútir. Buna göre.

493 futbol sahasÕ. devlet tarafÕndan alÕnan tedbirler SSCB’nin II. kadÕnlar arasÕnda sporun geliúmesine katkÕ sa÷lamÕútÕr. Bu da Azerbaycan halkÕnÕn %8. 1962 yÕlÕnda Azerbaycan’da bayanlarÕn I. 59 atÕcÕlÕk tesisi. Azerbaycan devleti. günün taleplerine cevap verecek yeni tedbirler alÕnmasÕ gerekmiútir. Spartakiada’ya baúarÕlÕ bir úekilde hazÕrlanmak için bir dizi çalÕúmalar yapmÕúlardÕr. Beden e÷itimi ve sporu daha da geliútirmek için. 679 spor salonu. 19 yüzme havuzu. Bu geliúmeler ö÷rencilerin genel e÷itim sürecine de olumlu 119 . HazÕrlÕklar kapsamÕnda. Bu Spartakiada’ya 100. halkÕn bütün tabakalarÕnÕn düzenli olarak spora katÕlÕmÕnÕ sa÷lamak için. Bu merkez. YalnÕz. fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili seminerler düzenlemiútir. AyrÕca. SpartakiadasÕ’nÕn yapÕlmasÕ. Bu ba÷lamda.800’e ulaúmÕútÕr. bayanlar arasÕnda sporun yaygÕnlaúmasÕ için önemli bir adÕm olmuútur. Birlik. 3000’den fazla voleybol ve basketbol sahasÕ. Bu yÕllarda Azerbaycan’daki sporcu sayÕsÕ 324. ülke sporunun esaslarÕ geliútirilmiútir.8’ini oluúturmaktadÕr. sporu kitlesel hale getirmek için çalÕúmÕútÕr. ülke sporcularÕnÕn teknik ve taktik düzeyinin yükseltilmesi daha öncelikli bir konu olmuútur. ülkedeki di÷er bütün sa÷lÕk ve spor teúkilatlarÕ ile beraber çalÕúmÕú. Azerbaycan beden e÷itimi ve spor teúkilatlarÕ. Ülkedeki bütün spor ile ilgili kuruluúlar bu birli÷e ba÷lanmÕútÕr. 1960 yÕlÕnda Azerbaycan’da 23 stadyum (1500 ve daha fazla seyirci kapasiteli). Azerbaycan spor teúkilatlarÕ. SpartakiadasÕ’ndan önce uygulamaya koyulmuútur. Azerbaycan’da ilk defa spor tÕbbÕ ile ilgili faaliyet gösteren Bakü Sa÷lÕk Merkezi kurulmuútur. Emekçilerin sa÷lÕklÕ olmasÕnÕ da bütün devlet organlarÕ çok önemsemiútir. 1962 yÕlÕnda Bakü’de kadÕn ve spor üzerine toplantÕlar yapÕlmasÕ. Beden e÷itimi ve sporun kitleselleúmesinde de önemli bir noktaya gelinmiútir. e÷itim kurumlarÕndaki spor faaliyetleri için birtakÕm programlar geliútirilmesi için çalÕúmalar yapÕlmasÕnÕ istemiútir. 3 avcÕlÕk sahasÕ bulunmaktadÕr.kurulmuútur. Daha sa÷lÕklÕ ve güçlü bireyler yetiútirilmesi için. ProgramlarÕn uygulanmasÕ ile birlikte ö÷rencilerin beden e÷itimi ve spor faaliyetlerine olan ilgisi günden güne artmÕútÕr. 24 tenis kortu.000’den fazla bayan sporcu katÕlmÕútÕr. yeni metodlar geliútirmeye çalÕúmÕúlardÕr.

iúçilerin e÷itiminin. øl ve ilçelerdeki spor okullarÕna teorik ve uygulamalÕ alanlarda destek için.yansÕmÕútÕr. Bu uzmanlarÕn yetiútirilmesinde en büyük pay 2330 uzman ile Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi Enstitüsüne aittir. Fakat. emek verimlili÷inin arttÕrÕlmasÕnÕn ve sa÷lÕklÕ bireylerin yetiútirilmesinin bir vasÕtasÕ olarak görülmüútür (6:161). spor tesislerinin azlÕ÷Õ. Beden e÷itimi ve spor köylerde bütün halka ulaúamamÕútÕr. beden e÷itimi ve spor faaliyetlerine de çok önem verilmiútir. uzman kadrolarÕn yetersizli÷i etkili olmuútur. Azerbaycan’da 1933 yÕlÕndan 1965 yÕlÕna kadar olan dönemde toplamda 2589 beden e÷itimi uzmanÕ (546’sÕ bayan) hazÕrlanmÕútÕr. 120 . 1965 yÕlÕnda Azerbaycan’daki çocuk spor okulu sayÕsÕ 26’ya ulaúmÕútÕr. Son yedi yÕl içinde ülkede 994 yüksek e÷itimli beden e÷itimi uzmanÕ yetiútirilmiútir. Birçok zirai üretim ve tarÕm iúletmesinde beden e÷itimi ve spor. spor kulüplerinin teúkilat zayÕflÕ÷Õ. “Kadrolar herúeyi halleder” sloganÕ ile beden e÷itimi ve sporun geliúmesi için çalÕúÕlmÕútÕr.187. Bunlardan 130’u bayandÕr (5:186. Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü Beden E÷itim Fakültesi’nde 259 beden e÷itimi uzmanÕ hazÕrlamÕútÕr.189-192). köylerdeki bu geliúmeler istenilen seviyeye gelmemiútir. Köylerde gerekli olan sportif altyapÕnÕn oluúturulmasÕ ile ilgili “Toplumun. Ülkenin bütün köylerinde sosyo-kültürel faaliyetler yanÕnda. spor tesislerinin yapÕmÕnda. Köylerde beden e÷itiminin yeterince geliúmemesinde. Köylerde beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn faaliyetlerinde eksikliklerin giderilmesi ve kitle sporunun daha da yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ile ilgili 9 Ocak 1959’da bir karar alÕnmÕútÕr. yarÕúmalarÕn düzenlenmesinde gösterdi÷i bütün çabalarÕnÕn mükafatlandÕrÕlmasÕ gerekir ki. Bu liselerin hepsi ayrÕ ayrÕ spor branúlarÕnda faaliyet göstermiúlerdir. Ülkedeki e÷itim kurumlarÕndaki beden e÷itimi ve sporu daha da geliútirmek için Azerbaycan E÷itim BakanlÕ÷Õ’nÕn özel bir kararÕ ile 72 tane spor lisesi açÕlmÕútÕr. E÷itim BakanlÕ÷Õ’nÕn Beden E÷itimi ùubesi’ne ba÷lÕ bir spor okulu kurulmuútur. Bu çalÕúmalarÕn sonucu olarak. Bu dönemde köylerde de beden e÷itimi ve spor geliúmeye baúlamÕútÕr. spor köylü gençlerin bedensel sa÷lÕ÷ÕnÕn en önemli aracÕ olsun” kararÕ alÕnmÕútÕr. Bu yÕllarda beden e÷itimi kadrolarÕnÕn hazÕrlanmasÕna ayrÕ bir önem verilmiútir. Beden e÷itimi uzmanlarÕ ülkenin her tarafÕna da÷ÕlmÕúlardÕr.

dahil edilmiútir. insanÕn bedensel. Basketbol. Tablo -1: Azerbaycan’da 1965 yÕlÕndaki spor takÕmlarÕ ve sporcu sayÕlarÕ Spor takÕmlarÕnÕn sayÕsÕ Sporcu sayÕsÕ (bin) 1965 yÕlÕnda SSCB spor ustasÕ olanlar Derece kazanmÕú sporcular (bin) 5054 825 139 135. Beden e÷itimi dersleri bütün kuruluúlarÕn e÷itim programlarÕna. Azerbaycan Hükümeti’nin 1966 yÕlÕnda “Beden e÷itimi ve sporun daha da geliútirilmesiyle ilgili tedbirler hakkÕnda” aldÕ÷Õ karara göre. Bütün e÷itim kurumlarÕnda beden e÷itimi dersleri ön plana çekilmiútir. ortaö÷retim ve yüksekö÷retiminde spor iyi bir seviyeye ulaúmÕútÕr. zihinsel ve ruhsal geliúiminde önemli olan sporun. Tenis sahalarÕ 15 1200 5100 Ülkenin ilkö÷retim. Örne÷in.8 Tablo – 2: Azerbaycan’da 1965 yÕlÕndaki spor tesisleri ve sahalarÕ sayÕsÕ Stadyum (seyirci kapasitesi 1500 ve daha üstü olan) Futbol sahasÕ Voleybol. 1959’dan 1966’ya kadar olan 7 yÕllÕk sürede köylerdeki sporcularÕn sayÕsÕ üç kat artmÕútÕr. Bütün bunlara ra÷men. Köylerdeki sportif faaliyetler. istenilen seviyeye gelmese de ülke genelinde bu 7 yÕllÕk zaman zarfÕnda sporda önemli baúarÕlar elde edilmiútir. Köy sporcularÕnÕn teknik-taktik altyapÕsÕnÕn güçlü olmamasÕnÕn yanÕ sÕra. köy halkÕnÕn maddi refah düzeyinin ve kültür seviyesinin durmadan yükselmesinin bir sonucu olmuútur. Köylerde sporun geliúmesinde elde edilen baúarÕlar. her bir kuruluúta uygulanmasÕ. haftada 4 saatten az olmamak kaydÕyla. spor yapan bayanlarÕn sayÕsÕ da oldukça az olmuútur. Spor tesisleri ile ilgili problemler kÕsmen giderilmiú olsa da tam olarak çözülememiútir. yeni spor tesislerine de ihtiyaç duyulmuútur. 1965 yÕlÕnda bu sayÕ 187000’e ulaúmÕútÕr. okullardaki ö÷rencilerin sportif yeteneklerinin geliútirilmesi ve bütün e÷itim kurumlarÕnda ö÷rencilerin spor yapabilece÷i fiziki 121 . Beden e÷itimi ve spora olan talebin artmasÕyla birlikte.AlÕnan bu karar neticesinde. 1959 yÕlÕnda 66500 sporcu varken. 1965 yÕlÕna gelindi÷inde köylerdeki beden e÷itimi ve spor artan taleplere cevap verememiútir.

fiziki ve ruhsal olarak geliúmesini sa÷layan bütün faaliyet alanlarÕ yaygÕnlaútÕrÕlmÕútÕr. Gençlerin sivil dünya de÷erlerine sahip olmasÕ. ølki CumhurbaúkanÕ herhangi bir ülkeye gitti÷inde kaldÕrÕlÕr. köylerdeki sportif faaliyetlerin daha üst seviyeye çÕkarÕlmasÕna öncelik verilmiútir. Haydar Aliyev’in spora verdi÷i deste÷i úu ifadelerinden de anlamak mümkündür: “Genellikle. sporcularÕn teknik-taktik seviyesi ile spor tesislerinin niceli÷i ve kalitesi de artmÕútÕr. beden e÷itimi ve spor. tesisleri. økincisi ise sporcular uluslararasÕ yarÕúmalarda úampiyon oldu÷unda. 1974 yÕlÕnda Bakü’den baúka 36 ilde faaliyet gösteren 59 tane çocuklar ve gençler spor okulu bulunmaktadÕr.198. Spor için para aktarÕlmÕú. belde ve köylerdeki e÷itim ve iú merkezlerinde spor kompleksleri. Bu yÕllarda gençlerin sosyal. Ülkenin 790 bin sporcusu Olimpiyat OyunlarÕ öncesinde muhtelif ölçeklerdeki turnuvalara katÕlmÕúlardÕr (5:193-196. ilçede. halkÕn bedensel sa÷lÕ÷Õ için beden e÷itiminin kitleselli÷inin arttÕrÕlmasÕ gibi konular her zaman hükümetin gündeminde olmuú ve bu hususta birçok adÕm atÕlmÕútÕr (1:12-14). bir ülkenin bayra÷Õ dünyada resmen iki defa kaldÕrÕlÕr. Beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn verimli çalÕúmalarÕ sayesinde ülkede sadece beden e÷itimcilerin ve sporcularÕn sayÕsÕ de÷il. Bu okullarda 690 antrenör çalÕúmaktadÕr. AyrÕca. 1970-80’li yÕllarda Azerbaycan’da sporun maddi ve teknik alt yapÕsÕnÕn geliúmesi için önemli çalÕúmalar yapmÕútÕr (1:12). her ilde. AlÕnan kararda özellikle spor tesislerinin inúasÕna.úartlarÕn oluúturulmasÕ için çalÕúmalar yürütülmüútür. hem devlet marúÕ çalÕnÕr hem de 122 . spor bilimlerinin geliúimine. sahalarÕ ve merkezleri açÕlmÕútÕr (69:3). Sportif alandaki yeni yapÕlanmalar kapsamÕnda 1968 yÕlÕnda Azerbaycan Bakanlar Kurulu’na ba÷lÕ Beden E÷itimi ve Spor Komitesi kurulmuú. salonlarÕ.200). Haydar Aliyev’in Azerbaycan’Õ yönetti÷i 1969-1982 yÕllarÕ arasÕnda beden e÷itimi ve sporun geliúmesi için önemli iúler görülmüútür. ülke sporunun dünya seviyesine çÕkarÕlmasÕ. 1973 yÕlÕnda Bakü’de spor sarayÕnÕn temeli atÕlmÕútÕr. halkÕn sa÷lÕ÷Õ ile ilgili önemli bir sosyal alandÕr. Spor Kulüpleri ve TeúkilatlarÕ Birli÷i kapatÕlmÕútÕr. 1975 yÕlÕnda sadece Bakü’de 250 spor sahasÕ ve merkezi kullanÕma sunulmuútur. Haydar Aliyev.

tarÕm kredi kooperatiflerinin ve iúletmelerinin on binlerce sporcusunun çeúitli yarÕúmalarda elde ettikleri baúarÕlarla alÕnmÕútÕr. 6 A÷ustos 1974 yÕlÕnda Azerbaycan Komünist Parti Merkezi Komitesi ve Bakanlar Kurulu: “Ülkedeki beden e÷itimi ve sporun durumu ve daha da geliútirilmesi ile ilgili tedbirler hakkÕnda” bir karar kabul etmiútir. Burada beden e÷itimi ve spor her yönüyle analiz edilmiútir. AyrÕca. 23. Tablo-3: Azerbaycan’da 1969 ve 1973 yÕllarÕndaki spor tesisleri sayÕsÕ (69:6) Tesisler Stadyum (seyirci kapasitesi 1500 ve daha üstü olan) Futbol sahasÕ Voleybol. 1972 yÕlÕnÕn sonlarÕna do÷ru Bakü’de de÷iúik branúlarda birçok yarÕú yapÕlmÕútÕr. olmasÕ.4 bin (69:7) kiúi de sa÷lÕk gruplarÕnda çalÕúmÕútÕr. Bundan bir müddet sonra. e÷itim müesseselerinin. Basketbol. 1972 yÕlÕnda 16 spor kampÕ faaliyet göstermiútir. Çünkü Partimiz halkÕn sa÷lÕ÷Õna daima birinci derecede önem vermektedir. ülke kurumlarÕnÕn. 3433 spor takÕmÕnda 611. Bu yÕllarda beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕ daha iyi hale getirmek için birtakÕm tedbirler alÕnmÕútÕr.3 bin kiúi fiziki hazÕrlÕk gruplarÕnda.5 bin emekçi düzenli olarak spor yapmÕútÕr. Buna göre. Bunun için beden e÷itimi ve spor bütün Parti teúkilatlarÕnÕn daima dikkat merkezinde olmalÕdÕr”. Bu çalÕúmalarÕn neticeleri. AlÕnan karara göre: “ Beden e÷itimi ve sporun geliútirilmesi büyük siyasi önemi olan bir meseledir. köylerde ve halkÕn yaúadÕ÷Õ yerlerde spor tesislerinin arttÕrÕlmasÕ. Tenis sahalarÕ 1969 25 2077 5260 1973 26 2497 5370 Ülkedeki beden e÷itimci ve sporcu hazÕrlÕ÷ÕnÕn daha iyi hale getirilmesi için 21 Haziran 1974 yÕlÕnda bir toplantÕ yapÕlmÕútÕr. sporcularÕn baúarÕsÕnÕn siyasi karakter taúÕdÕ÷ÕnÕ.bayrak kaldÕrÕlÕr…”. 5. ülkenin önde gelen sporcularÕnÕn seviyelerinin 123 . Haydar Aliyev. bu baúarÕnÕn aynÕ zamanda devlet baúarÕsÕ oldu÷u söylemiútir (69:4). Azerbaycan milli takÕmÕnÕn SSCB ùampiyonasÕ’nda 4. Eme÷e ve Müdafaaya HazÕrÕm programÕnÕn yeni bir aúamasÕnÕn uygulamaya konmasÕyla birlikte halkÕn sportif faaliyetlere katÕlmasÕnda iyi sonuçlar elde edilmiútir.

yapÕlan bilimsel araútÕrma sonuçlarÕnÕ yayÕnlamaya baúlamÕútÕr. SpartakiadasÕ’nda Azerbaycan’Õn 83 sporcusu baúarÕlÕ olmuútur. V. 4 gümüú. ùuúa. 2 bronz) kazanmÕútÕr. Bu yÕllarda Azerbaycan’da ortaö÷retim ve yüksekö÷retimden mezun olan beden 124 . Bu yÕllarda beden e÷itimi ö÷retmenlerinin sayÕsÕnda da artÕú gözlenmiútir. 1972. Spartakiada’da Azerbaycan milli takÕmÕ sadece 7 madalya ( 1 altÕn. 28 kiúi bronz madalya almÕúlardÕr. ùeki’deki pedagoji okullarÕnda beden e÷itimi úubeleri açÕlmÕútÕr (6:162. ülkenin tüm kuruluúlarÕnÕn yapmÕú oldu÷u yarÕúmalar olmuútur.433’e ulaúmÕútÕr.163). Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi Enstitüsü 1966 – 1974 yÕllarÕ arasÕnda 1743 kiúi yetiútirmiútir. Bu amaçla 1975 yÕlÕnda Spor Komitesi’ne ba÷lÕ Bilimsel AraútÕrma Merkezi kurulmuútur.yükseltilmesi ile ilgili önemli adÕmlarÕn atÕlmasÕyla birlikte. SSCB halklarÕnÕn VI. Sporda kitleselleúmenin artmasÕ. Sadece Bakü’de Beden E÷itim Meslek Yüksekokulu 3 yÕlda (1971. Bu yÕllarda sporda bilimsel araútÕrmalar oldukça yaygÕnlaúmÕútÕr. Bu yarÕúmalarda 20 ülke rekoru kÕrÕlmÕútÕr. kitaplar ülkenin de÷iúik yerlerinde basÕlmÕú ve yayÕnlanmÕútÕr. beden e÷itimi ve sporun idare úeklinin de yeniden yapÕlanmasÕ úeklinde kararlar alÕnmÕútÕr (5:200. spor bilimlerinin daha iyi hale getirilmesini gerekli kÕlmÕútÕr. SSCB geneline kÕyasla daha geri kalmÕútÕr. 1973) 708 kiúi mezun etmiútir. Merkez üç ayda bir. 1974-1975 yÕllarÕnda yapÕlan Spartakiada’lara 673 bin’den fazla kiúi katÕlmÕútÕr. Son 10 yÕlda düzenli olarak spor yapanlarÕn sayÕsÕ iki kat artmÕútÕr. 1974 yÕlÕnda bu sayÕ 884. Bilim adamlarÕ tarafÕndan hazÕrlanan bilimsel makaleler. 1974 yÕlÕnda Moskova’da yapÕlan “Ça÷daú Toplumda Spor” adlÕ uluslararasÕ kongrede Azerbaycan’dan birçok spor bilimci makalelerini sunmuútur.201). Bu sonuçlar bir önceki Spartakiada’da elde edilen sonuçlardan daha iyi olmuútur. araútÕrmalar. A÷dam. ülke sporcularÕnÕn teknik kapasitelerinin arttÕrÕlmasÕ zorunlulu÷u. Ülkedeki sporun kitleselleúti÷inin göstergesi. Özellikle köy okullarÕnda beden e÷itimi ö÷retmenine olan ihtiyacÕ karúÕlamak için ùamahÕ. 2 kiúi altÕn. Azerbaycan kendi içinde sporda ciddi ilerlemeler kaydetmiú olsa da. Ülkenin kitlesel yarÕúmalarÕ olan. 5 kiúi gümüú. A÷daú.

tarÕm kredi kooperatifleri ve tarÕm iúletmelerinde spor yarÕúmalarÕnÕn düzenlenmesi hakkÕnda” karar almÕúlardÕr. De÷iúik branúlarda uluslararasÕ yarÕúmalarda baúarÕlar elde edilmiú. 1972 yÕlÕnda yüksekö÷retimde EMH normlarÕnÕ sa÷layan ö÷rencilerin oranÕ % 1 iken. Bu dönemde yüksekö÷retimde de spor oldukça geliúmiútir. AynÕ yÕlda 706. Avrupa. Bunlardan 14 bini altÕn niúan seviyesine ulaúmÕútÕr. Montreal Olimpiyat OyunlarÕ’nda Azeri sporcular SSCB milli takÕmÕ içinde baúarÕlÕ sonuçlar elde etmiúlerdir. Beden e÷itimi faaliyetlerinin daha kitlesel hale getirilmesi için. Gelinen bu nokta SSCB ortalamasÕndan % 23 daha fazladÕr. ùubede görev yapan bilim adamlarÕ 60’dan fazla bilimsel makale.-X. okullar için müfredat. 125 . sÕnÕf ö÷rencisi katÕlmÕú. 4 kitap. Ülkeye iki altÕn madalyayÕ hentbolcu bayanlardan Refige ùabanova ve Lyudmila ùubina getirmiútir. 1974 yÕlÕnda okullardaki beden e÷itimi derslerine 937 bin IV. Bu yÕllarda Azerbaycan sporunun uluslararasÕ arenadaki nüfuzu da artmÕútÕr. Bu yÕllarda beden e÷itimi ve spor anayasal seviyede devlet deste÷i ile buluúmuútur. AzerbaycanlÕ antrenörler ve beden e÷itimi ö÷retmenleri tecrübe paylaúÕmÕ ve sporcu hazÕrlamak için de÷iúik ülkelere gitmiúlerdir. 1975 yÕlÕna gelindi÷inde % 25’e çÕkmÕútÕr.8 bin ö÷renci EMH normlarÕnÕ yerine getirmiútir.e÷itimcilerin sayÕsÕ % 80 artmÕútÕr. Asya ve Afrika ülkelerinin sporcularÕ ile iliúkiler geliúmiútir. Beden e÷itimi ve sporun sosyo-pedagojik etkileri ile ilgili araútÕrmalar yaygÕnlaúmÕútÕr. Azerbaycan Sendikalar Birli÷i Sekreterli÷i ve Spor Komitesi “Kurum ve kuruluúlarda. yabancÕ ülke takÕmlarÕ ile dostluk yarÕúmalarÕ yapÕlmÕútÕr. 2 milyona yakÕn kiúinin spor faaliyetlerine katÕlÕmÕ sa÷lamÕútÕr. Ülkede sporun toplumdaki rolü hakkÕnda pedagojik araútÕrmalarÕn yapÕlmasÕ için 1976 yÕlÕnda Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü’ne ba÷lÕ olarak beden e÷itimi úubesi açÕlmÕútÕr. Ünlü voleybolcu ønna Riskal ise gümüú madalya kazanmÕútÕr. Ülkenin bütün kurum ve kuruluúlarÕnÕn çabasÕ sayesinde beden e÷itimi ve sporun daha fazla insanÕn hayatÕna girmesi için alÕnan tedbirler. 10 küçük kitap yayÕnlamÕúlardÕr. 3162 spor takÕmÕ kurulmuútur. AynÕ yÕlda “Okulda beden e÷itimi” ve “Azerbaycan okulu” dergilerinin spor ekleri de yayÕnlanmaya baúlamÕútÕr. 1975/76 e÷itim ve ö÷retim yÕlÕnda ülkenin ilk ve ortaö÷retim kurumlarÕnda 35 tane spor sÕnÕfÕ açÕlmÕútÕr.

Bu müsabakalarÕn sadece 12 tanesi 1941 yÕlÕna kadar yapÕlmÕú. Sadece 1979 yÕlÕnda 500 bin EMH niúanÕ alan sporcu. 1978 yÕlÕnda okullardaki spor takÕmlarÕnÕn sayÕsÕ 3391’e ulaúmÕútÕr.Azeri sporcularÕn isimleri dünyanÕn birçok ülkesinde bilinir hale gelmiútir. 1 Ocak 1977 yÕlÕna kadar Azeri sporcular 25 spor branúÕnda. 1 milyona yakÕn insan düzenli olarak spor yapmaktadÕr. Romanya (58) takÕmlarÕ ile yapÕlmÕútÕr. Azeri sporcular 531 müsabakada galip gelmiúlerdir (5:202-208). Okullardaki spor salonlarÕnÕn sayÕsÕ 860’a çÕkmÕútÕr. Bu sayÕ 1974 yÕlÕndaki sayÕdan iki kat daha fazladÕr. futbolcular 161. Bu Azerbaycan’Õn uluslararasÕ spor camiasÕ ile iliúkilerinin artmasÕnÕn sonucu olmuútur. UluslararasÕ çocuk yÕlÕ ilan edilen 1979 yÕlÕnda. Dünya SavaúÕ’ndan sonra yapÕlmÕútÕr. Azeri voleybolcular yabancÕ ülke rakipleri ile 174. hentbolcular 71 müsabaka yapmÕúlardÕr. 315 bin dereceli sporcu. Ülkedeki okullarÕn kullanÕmÕnda olan 7000 spor sahasÕ ve birçok spor tesisi hizmet vermiútir. güreúçiler 132. En çok müsabaka Polonya (96). 1979 yÕlÕnda E÷itim BakanlÕ÷Õ’nÕn çocuklar ve gençler spor okullarÕ 16 SSCB spor ustasÕ hazÕrlamÕútÕr. Bütün okullarda 5004 beden e÷itimi ö÷retmeni görev yapmÕútÕr. 1979 yÕlÕnda spor yapan kiúi sayÕsÕ 2 milyon 100 bine ulaúmÕútÕr. Azerbaycan ve SSCB çapÕndaki yarÕúmalara katÕlan ö÷rencilerin sayÕsÕ artmÕútÕr. Macaristan ve Do÷u Almanya (61). OkullarÕn geneli spor tesisleri ile donatÕlmÕútÕr. yaz tatillerini hem dinlenerek hem de spor yaparak geçirmiúlerdir. ülkede bulunan 1500 izci kampÕnda 265 bin çocuk. øran (95). gerisi II. 55 ülke ile 806 müsabaka (409’u SSCB’de. basketbolcular 80. 130 spor salonu. 772 binden daha fazla çocuk ülke çapÕndaki yarÕúmalara katÕlmÕútÕr. Azerbaycan’da tesisleúme yolunda da önemli adÕmlar atÕlmÕútÕr. Bu da 1974 yÕlÕndan 200 bin kiúi daha fazladÕr. 200’e yakÕn SSCB spor ustasÕ hazÕrlanmÕútÕr. Okullardaki spor sÕnÕflarÕnda 2 binden fazla genç sporcu e÷itim almÕútÕr. 27 atÕcÕlÕk tesisi açÕlmÕútÕr. 1977-78 yÕllarÕnda ülkede 8 stadyum. 127 futbol sahasÕ. BunlarÕn dÕúÕnda daha birçok spor tesisinin de yapÕmÕ sürdürülmüútür (6:165). 126 . Yine bu yÕllarda çocuklar ve gençler spor okullarÕnÕn sayÕsÕ 108’e ulaúmÕútÕr. 397’si dÕúarÕda) yapmÕúlardÕr.

Bu müzakereye ba÷lÕ olarak “Beden e÷itimi ve sporun durumu ve daha da geliútirilmesi ile ilgili tedbirler hakkÕnda” karar kabul edilmiútir. Konferansta aúa÷Õdaki konular üzerinde ciddi bir úekilde durulmuútur. Madalya kazananlar arasÕnda Azeri sporcularda bulunmaktadÕr.Yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn beden e÷itimi ve spor anabilim dallarÕnda bilimsel araútÕrmalarÕn sayÕsÕ oldukça artmÕútÕr. Azerbaycan Hükümeti genç neslin e÷itiminde önemli bir yeri olan beden e÷itimi ve spora büyük önem vermiútir. AynÕ ölçüde okullarda sporun yaygÕnlaúmasÕ için de giriúimlerde bulunulmuútur. 46 bronz madalya kazanmÕútÕr (49:73). Bu kapsamda ülkedeki bütün kuruluúlar beden e÷itimi ve sporun daha da yaygÕnlaúmasÕ için çalÕúmalar sürdürmüúlerdir. Birçok yüksekö÷retim kurumunda spor bilimleri konferansÕ yapÕlmaya baúlanmÕútÕr. Azerbaycan’Õn ekonomik açÕdan güçlenmesi neticesinde beden e÷itimi ve spor toplumun bütün tabakalarÕnda.Modern toplumda beden e÷itimi ve sporun geliúiminin sosyal kanuna uygunlu÷u ve fonksiyonlarÕ 2. Beden e÷itimi ve sporun geliúimine ve kitleselleúmesine büyük önem 127 . Azerbaycan Hükümeti’nin almÕú oldu÷u bu kararlar ülkenin her tarafÕnda uygulanmaya baúlanmÕú ve halk arasÕnda spor yaygÕnlaúmaya baúlamÕútÕr. yüzme havuzu.Kiúili÷in her taraflÕ ve ahenkli geliúiminde beden e÷itimi ve sporun rolü (5:208-212) 1980 Moskova Olimpiyat OyunlarÕ’nda SSCB 80 altÕn. Viktor Perevezin. Gennadi Kryckin ve Aleksandr Lukyanov gümüú.Beden e÷itimi sisteminin geliútirilmesinin yollarÕ ve úekilleri 3. 1. AyrÕca fiziki úartlarÕ daha da geliútirmek için stadyum. 28 Mart 1980’de Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun durumu etraflÕ bir úekilde müzakere edilmiútir. SSCB çim hokeyi milli takÕmÕnda yer alan Tatyana ùviqanova bronz madalya kazanmÕúlardÕr. özellikle de çocuk ve kadÕnlar arasÕnda popüler hale gelmiútir. Kürekte Vasili Yakuúa. 69 gümüú. Hentbolda Larisa Savkina altÕn. Bu konferanslardan biri de 24-27 Nisan 1979’da Bakü’de yapÕlmÕútÕr. spor kompleksleri ve tesislerinin inúasÕna da büyük önem verilmiútir.

veren Rusya Komünist (bolúevik) Partisi Merkezi Komitesi (RK(b)PMK) ve SSCB Bakanlar Kurulu 2 Eylül 1981’de “Beden e÷itimi ve sporun daha da kitleselleútirilmesi hakkÕnda” özel bir karar almÕútÕr. SSCB rekoru kÕrmÕú ve kendi ülke rekorlarÕnÕ da geliútirmiúlerdir. Bakü Devlet Komisyonu tarafÕndan stadyum içinde atletizm pisti kullanÕma açÕlmÕútÕr. güçlü. AlÕnan bu kararÕ iyi bir úekilde analiz eden Azerbaycan. E÷itim alan gençlerin beden e÷itimi sisteminin geliútirilmesi için de önemli adÕmlar atÕlmÕútÕr. aynÕ zamanda Kafkasya’nÕn da en büyük Çocuklar ve Gençler Spor Kompleksi açÕlmÕútÕr. sa÷lÕklÕ ve mutlu bir neslin yetiútirilmesine yardÕm etmektir”. 26 Nisan 1983’te “Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun daha da yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve daha iyi sporcular yetiútirilmesi” ile ilgili bir karar almÕútÕr. bütün fiziki e÷itim sisteminin vazifesi. Bu kararla birlikte özellikle köylerde sporu daha da geliútirmek için çalÕúÕlmÕútÕr. Bu karara göre “Beden e÷itimi harekatÕnÕn. SSCB halklarÕnÕn VIII. onlarÕn emek kabiliyetlerinin ve emek verimlili÷inin yükseltilmesine. insanlarÕn sa÷lÕ÷ÕnÕn artÕrÕlmasÕna. Ülkenin her köúesinde tesisleúmede ciddi adÕmlar atÕlmÕútÕr.5 milyon$) harcanarak yapÕlmÕútÕr.25 milyon manat (1. Ö÷rencilere beden e÷itimi için ayrÕlan kaynaklar da ço÷altÕlmÕútÕr. ülkenin 30’dan fazla ilinde çocuk ve gençler spor okullarÕnÕn açÕlmasÕ için çalÕúmalar yürütülmüútür. ve Tovuz úehirlerinde çok amaçlÕ kullanÕma uygun olan stadyumlar yapÕlmÕútÕr. AyrÕca. Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesi. AçÕlan bu pist Azerbaycan’da atletizmde uluslararasÕ standartlara uygun ilk ve tek kapalÕ atletizm pisti olmuútur. O dönemin kuru ile 1. 30’dan fazla sÕnÕfÕ olan okullarda okul dÕúÕnda e÷itim veren ö÷retmenlerin maaúÕ arttÕrÕlmÕútÕr. Spartakiada’sÕna 1980’lerin ilk yÕllarÕnda da hazÕrlÕklar sürdürülmüútür. Bu kapsamda 9 stadyum. dayanÕklÕ ve yüksek manevi niteliklerin úekillenmesine. Berde. 4 yüzme havuzu ve 75 spor salonu ve birçok spor tesisi yapÕlmÕútÕr. 1982 yÕlÕnda ùamahÕ. sporun geliúmesi için her türlü adÕmÕ atmÕútÕr. 1981 yÕlÕnda Gence’de sadece ülkenin de÷il. Birçok Azeri sporcu SSCB spor ustasÕ ünvanÕ almÕú. vatanÕn savunmasÕna hazÕr olmasÕna. Burada 32 spor branúÕndan 28’inde Azerbaycan’dan 394 sporcu mücadele etmiútir. Azerbaycan’Õn bütün 128 .

Fransa. 836 tane de antrenör bulunmuútur. 2 gümüú ve 3 bronz madalya kazanmÕúlardÕr (6:167. YapÕlan çalÕúmalar neticesinde ülkenin birçok ilinde çocuk ve gençler satranç spor okullarÕ açÕlmÕútÕr.217-219). Bu oyunlara sosyalist ülkeler ile birlikte Avusturya. SSCB. Bu okullarda 28 bin ö÷renci ile birlikte. Azerbaycan’dan 16 sporcu katÕlmÕútÕr. Gençler SSCB Spor OyunlarÕ’nda 4’ü altÕn. 16’sÕ ise bronz madalya olmak üzere toplamda 36 madalya kazanÕlmÕútÕr. Sadece 1985 yÕlÕnda Sendikalar Birli÷i’ne ba÷lÕ olarak 68 çocuklar ve gençler spor okulu faaliyet göstermiútir. 20 kiúi ise SSCB spor ustasÕ ünvanÕnÕ almÕútÕr.168). Sadece 1985 yÕlÕnda 28 tane çocuklar ve gençler spor okulu açÕlmÕútÕr. 129 . çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlere katÕlmasÕ için büyük çaba harcamÕúlardÕr.215. Satrançla meúgul olanlarÕn sayÕsÕ 6000’e ulaúmÕútÕr (5:212. Okullardaki spor sÕnÕflarÕ E÷itim BakanlÕ÷Õ ve spor teúkilatlarÕnÕn çalÕúmalarÕ neticesinde açÕlmÕútÕr. Bu dönemde çocuklar ve gençler arasÕnda sporun yaygÕnlaúmasÕnda çocuklar ve gençler spor okullarÕnÕn rolü büyük olmuútur. øsviçre gibi ülkelerin sporcularÕ da katÕlmÕúlardÕr. Bunlardan 5’i altÕn madalyadÕr. 1984 Los Angeles Olimpiyat OyunlarÕ’nÕ boykot etmiútir. Burada 18 dünya rekoru ve 47 spor branúÕnda 94 olimpiyat rekoru kÕrÕlmÕútÕr. 16’sÕ gümüú. Bu dönemde çocuk ve gençler spor okullarÕnda 1639 antrenör çalÕúmÕútÕr. Ülkenin spor yurtlarÕnda 40 ilden 543 çocuk bulunmaktadÕr. Bu sporcular 11 altÕn. AyrÕca. Azerice ve Rusça olmak üzere ayda iki defa “ùahmat” ve ùahmatÕ” gazeteleri basÕlmÕútÕr. SSCB SpartakiadasÕ’nda Azerbaycan çocuk ve gençler spor okullarÕnÕn ö÷rencileri 18 madalya kazanmÕúlardÕr. Bunun yerine sosyalist ülkeler Moskova’da “Dostluk-84” oyunlarÕnÕ düzenleme kararÕnÕ almÕúlardÕr. Bununla birlikte ülkedeki okullarÕn sayÕsÕ 253’e ulaúmÕútÕr. 1985 yÕlÕnda Azerbaycan’da 59 spor sÕnÕfÕ açÕlmÕútÕr. Ülkenin bütün spor teúkilatlarÕ. AynÕ zamanda güreúçiler Avrupa ùampiyonasÕ’nda üç altÕn madalya kazanmÕúlardÕr. 1983 yÕlÕnda ülkede 4000 genç satranççÕnÕn satranç oynadÕ÷Õ 15 satranç okulu bulunmaktadÕr.kurum ve kuruluúlarÕ özellikle satrancÕn geliúmesi için de yo÷un çalÕúmalar yürütmüúlerdir. Kanada. Ö÷rencilerin 17.214. 1981 yÕlÕndan itibaren. okullarda spor sÕnÕflarÕnÕn açÕlmasÕ da sporcu hazÕrlÕ÷Õnda önemli bir aúama olmuútur.

Rusya Komünist (bolúevik) Partisi Merkezi Komitesi (RK(b)PMK)’nin “Kulüplerden ve spor tesislerinden istifade edilmesinin daha iyi hale getirilmesi” ile ilgili 12 Haziran 1985 tarihli kararÕ, spor tesislerinin daha da geliúmesine ve daha verimli kullanÕlmasÕna olanak sa÷lamÕútÕr. Bu karara ba÷lÕ olarak Azerbaycan’da, spor tesislerinden yararlanmanÕn iyileútirilmesi ile ilgili geniú bir plan hazÕrlanmÕútÕr. Tesislerden daha rasyonel ve verimli bir úekilde yararlanmak için, beden e÷itimcilerinin ve sporcularÕnÕn mesuliyetinin arttÕrÕlmasÕ için birtakÕm uygulamalar getirilmiútir.

Azerbaycan’da sporu kitleselleútirme çabalarÕnÕn odak merkezinde kadÕnlarÕn, özellikle de yerli Azeri kadÕnlarÕn ve ö÷rencilerin düzenli olarak beden e÷itimi ve spora yönlendirilmesi bulunmuútur.

SSCB V. Yaz Köy OyunlarÕ’nÕn 1985’te Azerbaycan’da yapÕlmasÕ ülkenin spor hayatÕnda önemli bir yere sahip olmuútur. OyunlarÕn yapÕlmasÕ için, spor teúkilatlarÕ önemli iúler yapmÕúlardÕr. Ülkenin birçok úehrindeki spor tesisleri yenilenmiútir. Azerbaycan bu oyunlarda 21 altÕn, 18 gümüú, 17 bronz madalya kazanmÕútÕr. Bundan önceki oyunlarda 8. olan milli takÕm, burada 4. olmuútur. Köy sporcularÕnÕn yüksek sportif baúarÕlarÕ köydeki emekçilerin beden e÷itimi ve spora ilgisinin artmasÕnÕn, köylerin sosyal geliúiminin ve sporun köy emekçilerinin yaúamlarÕna çok fazla nüfuz etmesinin bir göstergesi olmuútur. Sportif anlamda yapÕlan bütün çalÕúmalar neticesini göstermiú ve Azeri sporcularÕn hem SSCB’de hem de uluslararasÕ spor kamuoyunda daha fazla tanÕnmalarÕnÕ sa÷lamÕútÕr. Bu dönemde beden e÷itimi kadrolarÕnÕn hazÕrlÕ÷Õ da baúarÕlÕ bir úekilde yürütülmüútür. Azerbaycan Beden E÷itimi Enstitüsü ile birlikte Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü’de yüksek e÷itimli spor uzmanlarÕ hazÕrlamaya baúlamÕútÕr. 1985 yÕlÕnda APø’nin beden e÷itimi ve savaúa hazÕrlÕ÷a giriú fakültesi ilk mezunlarÕnÕ vermiútir. Azerbaycan’da ilk defa 145 kiúi beden e÷itimi ve savaúa hazÕrlÕ÷a giriú ö÷retmeni diplomasÕ almÕútÕr.

Gençler arasÕnda sporun daha da yaygÕnlaúmasÕ ve sportif baúarÕlarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ için Azerbaycan E÷itim BakanlÕ÷Õ 1985 yÕlÕnÕn MayÕs ayÕnda Hankendi

130

úehrinde beden e÷itimi ve spor anabilim dallarÕ baúkanlarÕnÕn katÕlÕmÕyla üç günlük bir seminer düzenlemiútir. Burada Moskova, Kiev ve St. Petersburg’un ünlü spor bilimcileri de bildirilerini sunmuúlardÕr. Azerbaycan’Õn de÷iúik kurum ve kuruluúlarÕndan birçok spor bilimci de sunumlarÕnÕ yapmÕúlardÕr. Azerbaycan E÷itim BakanlÕ÷Õ spor bilimlerinin geliúimine çok önem vermiútir. 1978 yÕlÕndan itibaren Moskova, St. Petersburg, Kiev gibi daha birçok úehirden ünlü spor bilimcilerin katÕlÕmÕ ile üç tane spor bilimleri kongresi yapÕlmÕútÕr. Kongrede sunulan bildiriler daha sonra yayÕnlanmÕútÕr. Spor bilimcilerin yetiútirilmesine ayrÕca önem verilmiútir. Bu kapsamda ilk defa, APø’de beden e÷itimi teorisi ve metodolojisi’nde yüksek lisans programÕ açÕlmÕútÕr. Tez savunmasÕ yapacak olan ö÷renciler, Moskova, St. Peterburg ve Kiev’deki özel úuralara gönderilmiúlerdir. SatrançÕn geliúimi içinde özel bir çaba gösterilmiútir. Ülkenin il ve ilçelerinde 24 bin kiúinin meúgul oldu÷u 44 satranç okulu faaliyet göstermiútir.

Bütün bu sportif geliúmelere ra÷men çocuklarÕn ve ö÷rencilerin sportif e÷itiminde ve iyi sporcularÕn hazÕrlanmasÕnda bazÕ eksiklikler gözlenmiútir. Birçok okulda derse girmeden önce sabah cimnasti÷i yapÕlmamÕú ve beden e÷itimi dersleri çok düúük seviyede uygulanmÕútÕr. On binlerce çocuk genellikle beden e÷itimi derslerinden muaf tutulmuútur. Ö÷renciler arasÕnda yarÕúmalara katÕlÕm oranÕ %60’Õ geçmemiútir. Spor okullarÕnÕn veriminin düúük olmasÕnÕn nedenleri arasÕnda, yetenekli çocuklarÕn seçiminin iyi bir úekilde yapÕlmamasÕ da etkili olmuútur. Bu sebeple okullara kayÕt yaptÕran birçok ö÷renci daha sonra kayÕtlarÕnÕ sildirmiúlerdir. Bu okullarÕn kalitesinin düúük olmasÕnda iyi bir antrenman programlarÕnÕn olmamasÕ ve antrenörlerin de mesleki açÕdan yetersiz olmalarÕnÕn payÕ büyük olmuútur. Antrenörlerin geneli birden fazla iú yapmÕúlardÕr. 1639 kadrolu antrenörün sadece %53.1’i üniversiteden mezun olmuútur. Yönetim kadrosunun da üçte biri üniversite diplomasÕ almamÕútÕr (5:220-224,226,228).

Seoul Olimpiyat OyunlarÕ’na Azerbaycan’dan 19 sporcu katÕlmÕútÕr. Azeri sporcular, 3 altÕn, 1 gümüú ve 2 bronz madalya kazanmÕúlardÕr (3:48). Azerbaycan sporcularÕnÕn yüksek baúarÕlar elde etmesi beden e÷itimi ve spor kadrolarÕnÕn baúarÕlÕ bir úekilde hazÕrlanmasÕ ile mümkün olmuútur. øyi sporcular ve spor adamlarÕ kendi

131

sportif beceri ve yeteneklerini geliútirmek için düzenli olarak, SSCB’nin iyi olan beden e÷itimi kuruluúlarÕna gönderilmiúlerdir. Genç spor adamlarÕ yüksek lisans yapmak için Moskova’ya, St. Peterburg’a ve Kiev’e gitmiúlerdir. 1990 yÕlÕnda ülkenin bütün e÷itim kurumlarÕnda beden e÷itimi derslerini, o alanÕn uzmanlarÕ vermiúlerdir. Azerbaycan’Õn beden e÷itimi teúkilatlarÕnda 17 bin beden e÷itimi ö÷retmeni görev yapmÕútÕr. Bunlardan 11700’ü üniversiteden mezun olmuútur. 1990’lÕ yÕllarÕn baúlarÕnda Azerbaycan halkÕnÕn üçte biri sporla meúgul olmuú, altÕda biri ise spor kuruluúlarÕnda çalÕúmÕútÕr. Ülkede bulunan bütün kurum ve kuruluúlara ait takÕm sayÕsÕ 8000’e ulaúmÕútÕr. AyrÕca, 70 tane stadyum, 2000’den fazla futbol sahasÕ, 30’dan fazla yüzme havuzu, 1300 spor salonu ve 9000’e yakÕn oyun sahasÕ bulunmaktadÕr. Ülkedeki sportif kuruluúlarda çalÕúan spor adamlarÕnÕn %90’Õ ya üniversite ya da liselerin spor bölümlerinden mezun olmuúlardÕr. 90’lÕ yÕllarÕn baúlarÕnda okullarda 7000 beden e÷itimi ö÷retmeni e÷itim vermiútir. Hepsi kendi alanÕnda uzmanlÕ÷a sahip olmuúlardÕr. Bu yÕllarda beden e÷itimi ve sporun geliúmesi ve halk arasÕnda daha da yaygÕnlaúmasÕ için birtakÕm devlet kararlarÕ kabul edilmiútir. Sporun geliúmesi için ayrÕlan kaynak arttÕrÕlmÕútÕr. Bir dizi modern spor tesisi yapÕlmÕú, beden e÷itimi ve spor kadrolarÕ geniúletilmiú, spor uzmanlarÕnÕn hazÕrlÕ÷ÕnÕn kalitesi yükselmiú, sporla ilgilenenlerin sayÕsÕ artmÕútÕr. Ülkede 42 spor branúÕnda faaliyet gösterilmiútir. Bunlardan 10’u milli spor branúlarÕ olmuútur.

HalkÕn

spora

olan

ilgisinin

artmasÕ,

beden

e÷itimi

teúkilatlarÕnÕn

kitleselleúmesinin ve sosyo-pedagojik öneminin artmasÕna, sportif e÷itimin kalitesinin yükselmesine, anlamÕnÕn geniúlemesine ve verimlili÷in artmasÕna, Azerbaycan sporcularÕnÕn uluslararasÕ yarÕúmalarda baúarÕlarÕnÕn artmasÕna neden olmuútur. Ülkenin birçok sporcusu Olimpiyat, Dünya ve Avrupa ùampiyonu olmuúlardÕr (5:229-232).

6.2.3. Ba÷ÕmsÕzlÕk Döneminde Azerbaycan’da Spor Yönetimi

Azerbaycan’da 80’li yÕllarÕn sonu, 90’lÕ yÕllarÕn baúÕnda toplumsal hayatÕn di÷er alanlarÕnda oldu÷u gibi Azeri sporunun geliúimi de durmuútur. Bu dönemde toplumu olumsuz olarak etkileyen siyasi, ekonomik ve ideolojik problemler

132

yüzünden ülkede gençler ve spor siyasetine yeteri derecede önem verilememiútir. Sovyetler Birli÷i döneminde kazandÕ÷Õ baúarÕlarla bütün dünyada ün yapmÕú sporcularÕn büyük ço÷unlu÷u kötü yaúam úartlarÕndan dolayÕ ülkeyi terk etmek zorunda kalmÕú, yapÕlan spor tesisleri de bakÕmsÕzlÕk yüzünden kullanÕlamaz hale gelmiútir (1:14). SSCB 90’lÕ yÕllarÕn baúÕnda da÷ÕlmÕútÕr. Azerbaycan 18 Ekim 1991’de ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ ilan etmiútir. Ba÷ÕmsÕzlÕkla birlikte, Azerbaycan sporcularÕ uluslararasÕ spor arenasÕnda kendi ülkeleri için mücadele etmeye baúlamÕúlardÕr. Ülkede beden e÷itimi ve sporun geliúmesine Milli Olimpiyat Komitesi’nin kurulmasÕ, ulusal federasyonlarÕn uluslararasÕ federasyonlara üye olmasÕ önemli bir katkÕ sa÷lamÕútÕr. Beden e÷itimi ve sporda mevcut olan zengin kültürel miras Azeri sporunun daha da geliúmesi için önemli bir kaynak oluúturmuútur. Devlet kurumlarÕ ve Milli Olimpiyat Komitesi’nin destekleriyle Azerbaycan’da sporun altyapÕsÕ daha da geliúmiútir. 2 KasÕm 1992 yÕlÕnda Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi (AMOK) Avrupa Olimpiyat Komitesi’ne, 24 Eylül 1993’te de UluslararasÕ Olimpiyat Komitesi (IOC)’ne üye olmuútur. 1993 yÕlÕnÕn sonlarÕnda 14 tane olimpik spor federasyonu, uluslararasÕ federasyonlara üye olmuúlardÕr.

Ba÷ÕmsÕz

Azerbaycan’Õn

spor

teúkilatlarÕnÕn

esas

vazifesi

ülkedeki

sporcularÕn sayÕsÕnÕn daha da arttÕrÕlmasÕ ve alÕnan sportif baúarÕlarÕn seviyesinin daha üst noktalara taúÕnmasÕ olmuútur. Bu amaçlar do÷rultusunda, antrenman sistemlerinin daha da geliútirilmesi, tesisleúme oranÕnÕn arttÕrÕlmasÕ ve antrenörlerin uzmanlÕklarÕnÕn yükseltilmesi zorunlu olmuútur. Azerbaycan olimpik sporlara daha fazla önem vermiútir. Birçok spor branúÕnda her yÕl il ve ülke úampiyonalarÕ yapÕlmÕútÕr. Azeri sporcular Olimpiyat OyunlarÕ, Dünya ve Avrupa ùampiyonalarÕ gibi birçok uluslararasÕ úampiyonaya katÕlmÕúlardÕr. 90’lÕ yÕllarÕn baúlarÕ ba÷ÕmsÕz Azerbaycan Cumhuriyeti’nin beden e÷itim harekatÕnÕn úekillenme dönemi olmuútur (5:233,234). Ba÷ÕmsÕz Azerbaycan milli takÕmlarÕ ilk defa 1992 yÕlÕnda Barselona Olimpiyat OyunlarÕ’na Ba÷ÕmsÕz Devletler Toplulu÷u (BDT) içinde katÕlmÕúlardÕr. Azerbaycan’dan joducu Nazim Hüseynov, cimnastikçi Valeri Belenki, eskrimci ølgar Memmedov, atÕcÕ Valeri Timoxin ve masa tenisçi Valentina Popova katÕlmÕúlardÕr (46:211). Judocu Nazim Hüseynov ülkeye ilk olimpiyat altÕn madalyasÕnÕ getirmiútir. 1988 Seoul OlimpiyatlarÕ’nda altÕn madalya kazanan ølgar Memmedov, bu

133

olimpiyatlarda beúinci olmuútur. Valeri Belenki ise takÕm yarÕúmalarÕnda altÕn, bireysel yarÕúmalarda bronz madalya kazanmÕútÕr. Bu olimpiyatlar Azerbaycan olimpiyat tarihinde yeni sayfalar açmÕútÕr (1:32,33). AynÕ yÕl içinde Azerbaycan boks, halter, güreú ve atÕcÕlÕk gibi birçok branúta madalyalar kazanmÕútÕr. Sadece 1993 yÕlÕnda Azeri sporcular de÷iúik branúlardaki Dünya ùampiyonalarÕ’nda 27 madalya (9 altÕn, 12 gümüú, 6 bronz), Avrupa ùampiyonalarÕ’nda ise 33 madalya (14 altÕn, 11 gümüú, 8 bronz) kazanmÕúlardÕr. 1995 yÕlÕna gelindi÷inde ise 23 altÕn madalya kazanÕlmÕútÕr (5:234,235).

Azerbaycan gençli÷inin teúkilatlanmasÕ, gençler ile ilgili faaliyetlerin tek merkezden yönetilmesi amacÕyla 26 Temmuz 1994 tarihinde Gençlik ve Spor BakanlÕ÷Õ kurulmuútur (26:5). Haydar Aliyev yeni kurulan bakanlÕ÷a önemli vazifeler vermiútir. Bu vazifeler; Azerbaycan devletinin gençler siyasetinin daha iyi yürütülmesinden, Azerbaycan’da sporun geliúmesinden, Azerbaycan’Õn güçlü bir devlete çevrilmesi sürecinde gençlerden daha verimli istifade edilmesi ve bütün bunlar için sosyal, siyasi, ekonomik ve teknik alt yapÕsÕnÕn oluúturulmasÕndan ibaret olmuútur. AyrÕca genç neslin e÷itimi, onlarÕn sosyal, fiziki ve ruhsal açÕdan geliúimini sa÷layacak faaliyet alanlarÕnÕn çeúitlendirilmesi, gençlerin evrensel de÷erlere sahip olmasÕ, sporun uluslararasÕ seviyeye yükseltilmesi, beden e÷itimi ve sporun kitleselli÷inin sa÷lanmasÕ gibi birçok önemli faaliyeti BakanlÕk yürütmüútür. Bu BakanlÕk daha sonra Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ’na dönüútürülmüútür. 5 Mart 1995’te Azerbaycan CumhurbaúkanÕ Haydar Aliyev yeni bir kanun hükmünde kararname imzalamÕútÕr. Bu kararnameye göre, halk arasÕnda sa÷lÕklÕ yaúam tarzÕnÕn yaygÕnlaúmasÕ ve beden e÷itimi ve sporun altyapÕsÕnÕn geliútirilmesi, bu alana bütün halkÕn yardÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ amacÕyla gençlerin spora olan ilgisinin arttÕrÕlmasÕ ve Azerbaycan sporunun uluslararasÕ arenaya çÕkmasÕna gerçek bir zemin oluúturmak için Azerbaycan CumhurbaúkanÕ’na ba÷lÕ Spor Fonu kurulmuútur. AynÕ yÕl içinde bazÕ sporcularÕn mükafatlandÕrÕlmasÕ ile ilgili bir kararname çÕkarÕlmÕútÕr. Buna göre Olimpiyat ùampiyonu Nazim Hüseyinov “ùöhret” adlÕ devlet niúanÕ, 12 kiúi de “ Tereggi” (ilerleme) adlÕ madalya ile ödüllendirilmiútir. AyrÕca bu sporcularÕn birço÷una bir ömür boyu maaú ba÷lanmÕútÕr. Haydar Aliyev birçok kez gençlerle bir araya gelmiú, 1996 yÕlÕnda yapÕlan I. Gençler Forumu’na katÕlmÕú ve üç yÕlda bir

134

Bu dönemde Azerbaycan Hükümeti’nin uluslararasÕ spor kamuoyu ile de iliúkileri geniúlemiútir (5:235). 1997’de 136. 1998-2004 yÕllarÕ arasÕnda sporcular için 5 milyar manattan (1. 2000 yÕlÕndaki 135 . 2003’de 188 madalya kazanÕlmÕútÕr. 1997 yÕlÕnda forumun birinci yÕl dönümünde. Azeri sporcular de÷iúik uluslararasÕ yarÕúmalarda 500’den fazla madalya kazanmÕúlardÕr. 1998 yÕlÕnda bazÕ sporcular ve onlarÕn antrenörleri için AMOK aylÕk ücret ödemeye baúlamÕútÕr. tesisleúmenin artmasÕ ve yüksek seviyeli antrenörlerin sayÕsÕnÕn ço÷almasÕ.yapÕlmasÕnÕ istemiútir. genç cumhuriyet. Haydar Aliyev. ço÷u olimpik sporlarda olmak üzere. sporcularÕn uluslararasÕ arenada gösterdikleri baúarÕyÕ olumlu etkilemiútir. gelecek vaat eden sporcular ve antrenörleri için ücretlendirme esasnamesini onaylamÕútÕr. hazÕrlÕk için kamp yerleri ayarlama vb. Bu dönemde beden e÷itimi ve spor ile. Azerbaycan’da ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn yeniden kazanÕlmasÕyla. Azerbaycan 1996 Atlanta Olimpiyat OyunlarÕ’na 23 sporcu ile katÕlmÕú ve güreúte Namig Abdullayev gümüú madalya kazanmÕútÕr. Ülkedeki spor hayatÕnda köklü reformlar yapÕlmasÕ ihtiyacÕ sonucunda AMOK’un 31 Temmuz 1997 tarihinde yapÕlan Genel Kurulu’nda Komite’nin yeni yönetim kurulu belirlenmiú. AMOK. Azerbaycan.2 milyon$) daha fazla para harcanmÕútÕr. 2001’de 173. Bu esasnameye dayanarak. konularda faaliyete geçilmiútir (28:60. Yeni yönetim kurulu ilk olarak cumhuriyetin kamu spor kurumlarÕyla iletiúim kurmuú. 1998 yÕlÕnÕn ilk aylarÕndan itibaren sporcularÕn yarÕúmalara katÕlmasÕnÕ sa÷lama. sporcularÕn yaúam standartlarÕ ve antrenman yerleri yÕldan yÕla daha iyi hale getirilmiútir (1:17-22). Sadece 2000-2003 yÕllarÕnda. 2002’de175. 2 ùubat’Õ Gençler Günü ilan etmiútir (1:26). 1999’da 166.61). ølham Aliyev baúkan seçilmiútir. 2000’de 160. tüm alanlarda oldu÷u gibi sporda da uluslararasÕ arenaya çÕkma úansÕ kazanmÕútÕr. 1998’de 168. sporcularÕn sosyal durumunu araútÕrarak. Sporculara verilen maddi destek. devlet gençler siyaseti hakkÕnda kanunlar kabul edilmiú. milli spor federasyonlarÕnÕn durumunu incelemiú ve bu çalÕúma sonucunda federasyonlarÕn faaliyetleri aktifleútirilmiútir. AMOK Yürütme Kurulu’nun 1997 yÕlÕndaki toplantÕsÕnda Sidney OlimpiyatlarÕ’na hazÕrlÕk için program ve komite komisyonlarÕ belirlenerek onaylanmÕú ve Milli Olimpiyat Akademisi’nin oluúturulmasÕ hakkÕnda karar alÕnmÕútÕr.

2002 yÕlÕnda Salt Lake City úehrinde yapÕlan XIX.117). Bakü’de uluslararasÕ standartlarda kürek ve atÕcÕlÕk tesisleri inúa edilmiú ve birçok 136 . Bunlardan bazÕlarÕ úunlardÕr: 1. Azerbaycan’da 90’lÕ yÕllarÕn ikinci yarÕsÕnda elde edilen yüksek sportif baúarÕlardan dolayÕ.2002 Gençler Satranç Avrupa ùampiyonasÕ 5.1999 IV. altÕn madalya kazanmÕútÕr. boksta Vugar Elekberov bronz madalya kazanmÕúlardÕr. çim hokeyi gibi daha birçok branúta uluslararasÕ organizasyon yapÕlmÕútÕr. Serbest güreúte Namig Abdullayev. 1998 yÕlÕnda Azerbaycan’Õn 5 sporcusu ilk defa Nagano úehrindeki KÕú Olimpiyat OyunlarÕ’na katÕlmÕúlardÕr. uluslararasÕ federasyonlar birçok organizasyonu Azerbaycan’da gerçekleútirmiútir. atÕcÕlÕkta Zemfira Meftahedinova altÕn. Serbest güreúte ise Ceyhun Zahidov Avrupa ve Dünya ùampiyonu olmuútur. Guba. futbol. SatranççÕ Teymur Recebov ise dünyanÕn en genç gross master (büyük usta) ünvanÕnÕ almÕútÕr (5:235. KÕú Olimpiyat OyunlarÕ’na Azerbaycan 4 sporcu ile katÕlmÕútÕr.2003 Gençler Judo Avrupa ùampiyonasÕ Azerbaycan’da voleybol. KÕú Olimpiyat OyunlarÕ’na ise 2 sporcu ile katÕlmÕútÕr. Bu yÕllarda Azerbaycan’Õn Bakü. 2006 yÕlÕnda Torino’da yapÕlan XX.236). sambo güreúi branúlarÕnda birçok madalya kazanÕlmÕútÕr.112. ùeki.Sidney Olimpiyat OyunlarÕ’nda 200 ülke içinden 34. Gençler Boks Avrupa ùampiyonasÕ 3. boks. Her üç olimpiyat oyununda da Azeri sporcular madalya kazanamamÕúlardÕr (51:105.1996 UluslararasÕ Enver Çoudri Boks TurnuvasÕ 2. 2000 yÕlÕnda Azerbaycan boks tarihinde ilk defa Gençler Dünya Boks ùampiyonasÕ’nda Ferhad Acalov úampiyonanÕn en teknik sporcusu ünvanÕnÕ alarak. hentbol. AynÕ yÕl içinde Nizami Paúayev gençlerde halter Dünya ùampiyonu olmuútur. Ülkede kÕú sporlarÕnda da sporcular mücadele etmeye baúlamÕúlardÕr. Lenkeran úehirlerinde modern spor kompleksleri yapÕlmÕútÕr. NahçÕvan. Gence.2003 Ritmik Jimnastik Dünya KupasÕ 7.2002 Serbest Güreú Avrupa ùampiyonasÕ 4.2003 Gençler Satranç Dünya ùampiyonasÕ 6. Berde. 2001-2003 yÕllarÕ arasÕnda judo. olmuútur.

“Çempion”. Çünkü. “Het-trik”. Spor ile ilgili birçok yayÕn çÕkmaya baúlamÕútÕr. Sovyet döneminde Azerice ve Rusça yayÕnlanmÕútÕr. özellikle devlet ile do÷rudan veya dolaylÕ iliúkisi olan medya organlarÕ. elektronik posta) ile yapÕlan görüúmede spor yayÕnlarÕ ile ilgili úu bilgileri aktarmÕútÕr. ølki 1932 yÕlÕnda yayÕnlanmaya baúlayan “ødman Gazetesi” Sovyet döneminde Beden E÷itimi ve Spor Komitesi tarafÕndan çÕkarÕlmÕú ve günümüzde Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ çÕkarmaya devam etmektedir. uluslararasÕ spor organizasyonlarÕnÕn yapÕldÕ÷Õ popüler bir úehir haline gelmiútir.000’lere çÕktÕ÷Õ dönemlerde olmuútur. 137 . Azerbaycan’da spor ilgili konularda nesnel davranmadÕklarÕ söylenebilir. gerek Avrupa gerekse UluslararasÕ ölçekli birçok sportif toplantÕ ve yarÕúmanÕn yapÕldÕ÷Õ yer haline gelmiútir. Henüz ülkede bu rekoru kÕran gazete olmamÕútÕr. AFFA’ya ba÷lÕ olarak “Futbol DünyasÕ” gazeteleri yayÕnlanmaktadÕr. TirajÕnÕn 100. Günümüzde “Futbol+”. “Futbol+gol”. Bu uygulamalarÕ spor alanÕnda yayÕnlanan kitaplarda da görmek mümkündür. Günümüz Azerbaycan spor medyasÕ. Bu kapsamda 6 Nisan 2001’de UluslararasÕ Olimpiyat Komitesi’nin ola÷an toplantÕsÕ Bakü’de yapÕlmÕútÕr (5:236238). Sadece ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn ilk yÕllarÕnda yayÕnlanmayan gazete. Devletin olumsuz spor politikalarÕnÕ eleútirememektedirler. 18 Nisan 1998 yÕlÕnda Milli Olimpiyat Akademisi kurulmuútur. 2001 yÕlÕnda AMOK tarafÕndan “Olimpiya DünyasÕ” gazetesi çÕkarÕlmaya baúlanmÕútÕr. Spor ile ilgili problemlere yeterince temas etmedikleri görülmektedir.spor tesisi de yenilenmiútir. Olimpiyat Akademisi olimpizmin ruhunu insanlara aktarmak için bilimsel konferanslar ve sempozyumlar düzenlemiútir. T Askerov (2008. Bakü. AyrÕca Bakü. Azerbaycan Beden E÷itimi ve Spor Akademisi ö÷retim üyeleri ve ö÷rencileri. 1998 yÕlÕnda “Olimpiya” ve 2004 yÕlÕnda “Sportsmen” dergileri. her yÕl spor bilimleri ile ilgili konferanslar yapmaya baúlamÕúlardÕr. Bu da yazÕlÕ kaynaklarÕn güvenilirli÷i konusunu gündeme getirmektedir. Günümüzde spor ile ilgili yayÕnlanan birçok yazÕlÕ kaynakta devletin spor siyaseti ile ilgili olumsuz ifadelere rastlamak çok zordur.

39 bronz madalya kazanÕlmÕútÕr. Ülkede resmi kayÕtlarda 58 federasyona ulaúÕlmÕútÕr. 2004 yÕlÕnda Güreú Dünya KupasÕ Bakü’de yapÕlmÕútÕr. 2003 yÕlÕna kadar Azerbaycan’Õn 50’den fazla federasyonu uluslararasÕ federasyonlara üye olmuúlardÕr. Azerbaycan’Õn ba÷ÕmsÕzlÕk yÕllarÕnda boksta birçok baúarÕ elde edilmiútir. Kanun 4 bölüm ve 30 maddeden oluúmuútur (47:63). Bu büyük e÷itim kurumunda Avrupa ve Dünya ùampiyonalarÕ ile Olimpiyat OyunlarÕ’nda birçok madalya kazanmÕú sporcular e÷itim almÕúlardÕr. di÷er branúlarda Avrupa. 1993-2003 yÕllarÕ arasÕnda uluslararasÕ boks turnuvalarÕnda 112 altÕn. IOC’nin kararÕ ile 2004 Atina OlimpiyatlarÕ’nÕn boks müsabakalarÕnda genel sekreter olmuútur. Ba÷ÕmsÕz Azerbaycan’Õn ilk madalya alan sporcularÕ güreúçiler olmuúlardÕr. Azerbaycan Boks Federasyonu BaúkanÕ Prof. Beden E÷itimi ve Spor Akademisi’ne çevrilmiútir. Beden e÷itimi ve spor sahasÕnda hazÕrlanan uzmanlarÕn sayÕsÕ sürekli artmÕútÕr. Dünya ve Olimpiyat OyunlarÕ gibi büyük organizasyonlarda 21 altÕn. 99 gümüú ve 187 bronz madalya kazanÕlmÕútÕr. finalde Rusya milli takÕmÕna galip gelmiú ve Dünya KupasÕ’nÕ kazanmÕútÕr. 9 ö÷retim üyesine “Tereggi MadalyasÕ” ve 21 ö÷retim üyesine de “Ülkenin Emektar Ö÷retmeni” ünvanÕ verilmiútir. Azerbaycan’da baúarÕlÕ sporcularÕn ve beden e÷itimi kadrolarÕnÕn hazÕrlanmasÕnda Beden E÷itimi ve Spor Akademisi’nin büyük hizmetleri olmuútur. Azerbaycan güreúçileri de önemli baúarÕlar elde etmiúlerdir. Dr. AynÕ dönemde (1993-2003). 23 gümüú. Azerbaycan.ølk defa 27 AralÕk 1997 yÕlÕnda “Beden E÷itimi ve Spor” hakkÕnda kanun kabul edilmiútir. Bunlardan 23 tanesi olimpik spor federasyonudur. Türkiye’den ve øran’dan da birçok ö÷renci lisans ve yüksek lisans e÷itimlerini burada tamamlamÕúlardÕr. 25 Mart 2002 yÕlÕndan itibaren de Bakü Beden 138 . Azerbaycan bu zaman zarfÕnda birçok branúta iyi dereceler elde etmiú ve birçok madalya kazanmÕútÕr. Hükümetin 23 Mart 1999 tarihli kararÕ ile Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi Enstitüsü. A÷acan Abiyev. A÷acan Abiyev’in sayesinde 1992-2003 yÕllarÕ arasÕnda birçok Azeri boksör Avrupa. CumhurbaúkanÕ tarafÕndan üstün hizmetlerinden dolayÕ 4 ö÷retim üyesine “ùeref Ordeni” (úeref madalyasÕ). Dünya ve Olimpiyat úampiyonu olmuútur.

139 . 1 gümüú ve 1 bronz madalya kazanmÕútÕr. Azerbaycan sporcularÕ SSCB milli takÕmlarÕnda Olimpiyat OyunlarÕ’na katÕldÕ÷Õ yÕllar arasÕnda (1952-1988) 10 altÕn. Azerbaycan’Õn ba÷ÕmsÕzlÕk yÕllarÕnda ülkedeki spor bilimlerinin geliúmesi.E÷itimi Meslek Yüksekokulu. UluslararasÕ hakem olan. hem de ba÷ÕmsÕzlÕktan sonra (1993-2003) Azerbaycan’Õn yönetiminde oldu÷u dönemlerde halkÕn sosyo-ekonomik.2009). 54 kiúiden oluúan milli takÕm 8 ayrÕ branúta oyunlara katÕlmÕú. SporcularÕn uluslararasÕ alanda elde ettikleri baúarÕlar devletin spora verdi÷i deste÷in açÕk bir göstergesi olmuútur. insanlarÕn sa÷lÕklÕ bir yaúama sahip olmasÕ amacÕyla beden e÷itimi ve sporun kitleselleúmesi ve sporcularÕn uluslararasÕ yarÕúmalarda iyi sonuçlar elde etmesi için önemli iúler görmüú ve spora devamlÕ ilgi göstermiútir (52:5). BunlarÕn 74’ü olimpik spor branúlarÕna aittir. 07. Akademide yapÕlan bilimsel araútÕrmalar sayesinde hem bilim adamlarÕ kendilerini daha fazla geliútirmiú hem de üst düzey sporcular yetiútirilmiútir. Haydar Aliyev’in hem SSCB (1969-1982). AIBA Yönetim Kurulu ile Bilim ve AraútÕrma Komisyonu üyesidir (www. 2 altÕn. e÷itimin. Dünya ùampiyonlarÕ ve Olimpiyat OyunlarÕ’nda hakemlik yapmÕútÕr. kolejde ise 276 kiúi yetiútirilmiútir. sosyo kültürel yapÕsÕnÕn. Beden E÷itimi ve Turizm Koleji’ne çevrilmiútir. Birçok AzerbaycanlÕ spor adamÕ ülkelerini uluslararasÕ federasyonlarda ve spor teúkilatlarÕnda temsil etmiútir (5:239-245). Azeri birçok hakem Avrupa. A÷acan Abiyev.05. yazÕlÕ kaynaklarÕn hazÕrlanmasÕ gibi birçok önemli iúler yapÕlmÕútÕr. Dr. 12 gümüú ve 6 bronz madalya kazanmÕútÕr.org. antrenman uygulamalarÕnÕn daha iyi seviyelere çÕkarÕlmasÕ. Prof. bilimin ve ülkenin savunma gücünün geliútirilmesi ile birlikte. Ba÷ÕmsÕzlÕk yÕllarÕnda ise sadece iki Olimpiyat Oyunu’nda (1996-2000). Sadece 2002-2003 yÕllarÕnda Akademi’de 1452. Sadece 2003 yÕlÕnda ülkenin sporcularÕ 188 madalya kazanmÕúlardÕr. Bu Olimpiyat OyunlarÕ’na 52 Azeri sporcu katÕlmÕútÕr.aiba.

Azerbaycan’da 1. taekwondo. yapÕlmasÕ gerekenler ve sporun geliúim yollarÕ belirtilmiútir. Olimpiyat OyunlarÕ’na hazÕrlÕk ve katÕlÕm devlet tarafÕndan yürütülmüútür. Program 2005-2008 yÕllarÕnÕ kapsamÕú. Birçok ülke AzerbaycanlÕ antrenörleri kendi sporcularÕnÕ hazÕrlamak için ülkelerine davet etmiútir. Beden e÷itimi ve spor hakkÕndaki kanunun 1.5 milyondan fazla insan spor yapmaktadÕr. Azerbaycan Sidney OlimpiyatlarÕ’nda 2 altÕn ve 1 bronz madalya kazanarak 34. komitelerin. atÕcÕlÕk. 10 branúta olimpiyatlara katÕlabilmiútir. Kanunun yerine getirilmesi amacÕyla Bakanlar Kurulu’nun 30 A÷ustos 2004 tarihli kararnamesiyle “Beden e÷itimi ve sporun geliúiminin devlet programÕ” onaylanmÕútÕr. ülkede olimpik hareket daha da yaygÕnlaúmÕú. Azerbaycan Atina’da güreú. atletizm. 38 sporcu. Azerbaycan’da ferdi branúlarÕn hazÕrlÕ÷Õ. Azerbaycan Hükümeti Olimpiyat OyunlarÕ’na hazÕrlÕkla ilgili özel bir kararname çÕkarmÕútÕr. úirketlerin ve il özel idarelerinin bünyesinde bulunan sosyal birlik ve teúkilatlarÕna önemli yükümlülükler vermiútir. boks. Azeri sporcular 40’a yakÕn yaz ve kÕú sporlarÕnda uluslararasÕ yarÕúmalara katÕlmÕúlardÕr. özellikle bakanlÕklarÕn. judo. ülkede beden e÷itimi ve sporun geliútirilmesi devlet siyasetinin bir parçasÕdÕr. Azerbaycan ilk defa teakwondo ve ritmik jimnastik branúlarÕnda olimpiyatlara katÕlmÕútÕr. eskrim ve ritmik jimnastik branúlarÕnda mücadele etmiútir. 1996 yÕlÕndan itibaren. Atina OlimpiyatlarÕ’nda ise 1 altÕn ve 4 bronz madalya kazanarak 48. Azerbaycan’da sporun her yönden geliútirilmesi 1997 yÕlÕnda kabul edilen “Beden E÷itimi ve Spor HakkÕnda” kanun ile düzenlenmiútir. takÕm sporlarÕna göre daha ileri seviyede olmuútur. Böylelikle. Fakat. Devlet programÕ sporun geliúimi ile ilgili. halter. yüzme. 2004 Atina Olimpiyat OyunlarÕ’na 166 sporcu ve 18 spor branúÕnda hazÕrlÕklara baúlanmÕútÕr. ülkede faaliyet gösteren bütün sportif teúkilatlarÕn. olimpik programa göre yapÕlan uygulamalar ülke genelinde hayata geçmiú. Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ. Spor TeúkilatlarÕ ve FederasyonlarÕ hazÕrlÕk sürecini beraber yürütmüúlerdir. Buna ba÷lÕ olarak da Organizasyon Komitesi kurulmuútur. Azerbaycan’da olimpiyatlarda baúarÕlÕ olmuú sporcular Milli Kahraman ilan edilmiútir. 2005-2008 140 . olmuútur. Milli Olimpiyat Komitesi.. maddesine göre.

Bakü’de 15. 2008 Pekin Paralimpik OyunlarÕ’nda ise 10 madalya kazanmÕútÕr.247. Gülle atmada ise iki dünya rekoru kÕran Olohan Musayev altÕn madalya kazanmÕútÕr. 148 ülkeden 4000’den fazla sporcunun katÕldÕ÷Õ oyunlarda judoda ølham Zakiyev altÕn. Di÷er madalya kazanan sporcular ise úunlardÕr: Erkekler üç adÕm atlamada Zeyniddin Bilalov gümüú. erkekler 200 metrede Vugar 141 . Milli Olimpiyat Komitesi. 1 gümüú ve 1 bronz madalya kazanÕrken (1:117).248. Erkekler. kulüpler. Haydar Aliyev döneminde baúlatÕlan sporda tesisleúme çalÕúmalarÕ. ùampiyonaya 36 ülkeden 336 sporcu katÕlmÕú ve o zamana kadar yapÕlmÕú en yüksek katÕlÕmlÕ organizasyon olmuútur. Bu baúarÕsÕ neticesinde.yÕllarÕnda Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun geliúimi devlet programÕna uygun olarak hayata geçirilmiú ve amaçlarÕ tayin edilmiútir. Vladimir Zayets bronz. CumhurbaúkanÕ’nÕn talimatÕyla özel olimpiyat bursu ba÷lanmÕútÕr (23:117). Devlet hem kitle sporunu hem de elit sporu geliútirmek için çalÕúmalar yürütmüútür. 2004 Atina Paralimpik OyunlarÕ’nda 2 altÕn.250-252). daha sa÷lÕklÕ bireylerin yetiútirilmesi ve üst düzey sporcularÕn hazÕrlanmasÕ sürecinde devlet kurumlarÕnÕn ve toplumsal teúkilatlarÕn görevlerini açÕk bir úekilde belirtmiútir. 9 erkek 7 bayan sporcu ile katÕlmÕú ve 3’ü altÕn olmak üzere 9 madalya kazanmÕúlardÕr. e÷itim kurumlarÕ ve sporla ilgili di÷er kuruluúlar tarafÕndan yürütülmektedir. Bu kuruluúlarÕn hepsi kitle sporu ve elit sporunu beraber yürütmektedirler. bugünde CumhurbaúkanÕ ølham Aliyev tarafÕndan devam ettirilmektedir. ølham Zakiyev’e CumhurbaúkanÕ tarafÕndan úeref madalyasÕ verilmiútir. Kabul edilen kanun. Azerbaycan. Ramin øbragimov ise bronz madalya kazanmÕútÕr. AynÕ yÕl içinde Bakü’de o dönemin UluslararasÕ Boks Birli÷i (AIBA)’nÕn baúkanÕ olan Enver Çoudri anÕsÕna düzenlenen uluslararasÕ boks turnuvasÕna 17 ülkeden 140’dan fazla sporcun katÕlmÕú ve Azerbaycan milli takÕmÕ birinci olmuútur (5:245. Azerbaycan spordaki baúarÕsÕnÕ 2005 yÕlÕnda yapmÕú oldu÷u iki uluslararasÕ organizasyon ile tekrar göstermiútir. 8. Ça÷daú seviyede Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun geliútirilmesi Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ. Tofik Mamedov ve Kerim Sardarov gümüú. Bayanlar Gençler Teakwondo Avrupa ùampiyonasÕ yapÕlmÕútÕr. Azerbaycan. erkekler uzun atlamada Oleg Panyutin bronz. kamu ve sivil spor teúkilatlarÕ.

6 bronz madalya kazanmasÕna ra÷men. Azerbaycan’da beden e÷itimi ve spor halk arasÕnda yaygÕn hale gelmiú ve gençlerin genel e÷itim sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olmuútur. Bakü (Azerbaycan) ve Doha (Katar) ise elenmiútir. Azerbaycan bu sonuçlarla ülkeler sÕralamasÕnda 38. günümüz Azerbaycan’Õndaki sporda yaúanan bazÕ problemleri úu úekilde ifade etmiútir. Bu dönemden itibaren ben sporumuzu “memur sporu” olarak adlandÕrÕyorum. 12 gümüú. ùehir açÕsÕndan da spor açÕsÕndan da yeterli de÷iliz. sözlü görüúme)’ye göre Bakü’nün 2016 Olimpiyat OyunlarÕ adaylÕ÷Õ tamamen reklam amaçlÕdÕr.2009). Rio de Janerio (Brezilya) ve Madrid'in (øspanya) ön elemeyi geçti÷i bildirilmiútir.beijing2008. bilim ve kültür sahasÕnda elde etti÷i baúarÕlarla do÷ru orantÕlÕ olarak geliúmektedir. Tokyo (Japonya). Bakü. 2008 yÕlÕnda Atina’da yapÕlan IOC Yönetim Kurulu toplantÕsÕnda Chicago (ABD). Gelen sporcularÕ a÷Õrlamaya ne otelimiz var. M Rüstemli (2008. results. ne de yollarÕmÕz var. 2016 Olimpiyat OyunlarÕ’na aday olmuútur. Beden e÷itimi ve spor devletin ekonomik. ùimdiye kadar bütün 142 . Bizim olimpiyat oyunlarÕ yapma potansiyelimiz úu an yoktur. Ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde ülkede yaúanan olmusuz koúullardan dolayÕ spor hiç kimseyi ilgilendirmiyordu. 9 bronz madalya kazanmÕútÕr. Bizim bu aday úehirlerle mücadele etmemiz çok zordur”. ba÷ÕmsÕzlÕkla birlikte 4 Olimpiyat Oyunu’na 135 sporcu ile katÕlmÕútÕr.Mehdiyev bronz. olmuútur (www. ølham Aliyev’in Milli Olimpiyat Komitesi BaúkanÕ seçildikten sonra. sporda devletin deste÷i görülmeye baúlanmÕútÕr. erkekler 400 metrede Rza Osmanov bronz madalya kazanmÕúlardÕr. Bu dört Olimpiyatta 4 altÕn.cn. Prag (Çek Cumhuriyeti). 3 gümüú. Azeri sporcular Sovyet döneminde katÕldÕ÷Õ 9 Olimpiyat Oyunu’nda 10 altÕn. elektronik posta) ile yapÕlan görüúmede. 31. Sovyet döneminde Azerbaycan’dan 52 sporcu SSCB milli takÕmlarÕ içinde mücadele etmiútir.05. T Askerov (2008.

Azerbaycan’da spor aslÕnda memurlarÕn rekabetine çevrilmiútir. Futbol Federasyonu’na Devlet Petrol ùirketi’nin BaúkanÕ Rovnag Abdullayev. Voleybol Federasyonu’na UlaútÕrma BakanÕ Ziya Mammadov vb. Alt yapÕdan yeterli sporcu yetiúmedi÷i için. bu Azerbaycan’da çok kolay gerçekleúmektedir (86:12). Azerbaycan milli takÕmlarÕ içinde birçok yabancÕ sporcu bulunmaktadÕr.federsyonlara memurlar ve bakanlar baúkanlÕk yapmaktadÕrlar. baúarÕda süreklilik sa÷lanamamaktadÕr. Ama Olimpiyat OyunlarÕ’nÕ düzenlemek için yeterli de÷ildir. Biri 29000. Fakat. Taekwondo Federasyonu’na Ola÷anüstü Haller BakanÕ Kemaleddin Haydarov. Kimin takÕmÕ ya da sporcusu daha iyi sorusuna cevap aranmaktadÕr. Son 6-7 yÕlda Azerbaycan’Õn birçok yerinde 50’ye yakÕn spor kompleksleri ve tesisleri inúa edilmiútir. bayan voleybolda UkraynalÕlar’Õn. Azerbaycan’da spor devletin ya da iktidarÕn reklamÕ içindir. Günümüzde Azerbaycan’da sporda özerklik konusunda ve altyapÕ çalÕúmalarÕnda önemli eksiklikler bulunmaktadÕr. baúkanlÕk etmektedirler. bayan çim hokeyinde Koreliler’in a÷ÕrlÕ÷Õ göze çarpmaktadÕr. 143 . Güreúte Da÷ÕstanlÕlar’Õn. Azerbaycan bayan milli takÕmlarÕna baktÕ÷ÕmÕzda Rus ve Ukrayna asÕllÕ sporcularÕn a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn daha fazla oldu÷u görülmektedir. spor yapmaya para ve zaman bulamamaktadÕrlar. Hentbol Federasyonu’na Ekonomi Geliúim BakanÕ Haydar Babayev. Satranç Federasyonu’na Milli Banka’nÕn BaúkanÕ Elman Rustamov. Her yÕl 4-5 spor kompleksi inúa edilmektedir. Bu spor kompleksleri iyi bir geliúmedir. Azerbaycan’da bayan sporcularÕn sayÕsÕ hiçbir zaman istenilen seviyeye ulaúmamÕútÕr. halkÕn tamamÕ bu tesislerden yararlanamamaktadÕr. di÷eri 8000 seyirci kapasitelidir. AyrÕca birçok Avrupa ülkesinde vatandaúlÕk almak çok zor iken. Sporda tesisleúmede önemli adÕmlar atÕlmasÕna ra÷men. Örne÷in. insanlarÕn ço÷u buralara gidip. baúkent Bakü’de sedece iki tane iyi futbol stadyumu vardÕr. Ritmik Jimnastik Federasyonu’na Milletvekili ve CumhurbaúkanÕ’nÕn eúi Mehriban Aliyeva. Azerbaycan’da bu kadar spor kompleksi inúa edilmesine ra÷men. Bütün bu geliúmeler Azeri sporunu olumsuz etkilemektedir.

ønsanlar spora meslek olarak bakmamaktadÕrlar. halkÕn spora yaklaúÕmÕnda da de÷iúimler gözlenmektedir. Kanunlar bu tür uygulamalara izin vermemektedir. Bu geliúme spora da zaman içinde yansÕyacaktÕr. Profesyonellik çok alt seviyededir. Kulüpler henüz úirketleúme sürecine girmemiútir. bir sonraki sezonda ligde dahi olmayabilir. Yönetimde sivil kiúiler olursa sportif geliúme seviyesi daha da düúer. Ya da bir sezon úampiyon olan hatta UEFA’ya giden bir takÕm. sözlü görüúme)’e göre. E Çelikel (2008. Günümüzde. Henüz bir sponsorluk yasasÕ bulunmamaktadÕr. Bakü’nün Nesimi ilçesindeki Sovyet döneminden kalan spor alanlarÕnÕ gezerken.Günümüzde bu tesislerden genellikle milli takÕmlar ve ekonomik durumu iyi olanlar yararlanmaktadÕr. Azerbaycan’da sporda tarafsÕzlÕk konusunda ciddi sÕkÕntÕlar yaúanmaktadÕr. Günümüz Azerbaycan úartlarÕnda federasyon baúkanÕnÕn bakan olmasÕ kaçÕnÕlmazdÕr. takÕm sporlarÕna nazaran daha ön plandadÕr. Günümüz spor bilimcileri güncel bilgileri takip edememektedirler. AynÕ branúta birden fazla yetenekli sporcuyu bulmanÕn zor olmasÕndan dolayÕ bireysel sporlar. futbol liginde úampiyon ile lig sonuncusu arasÕnda ciddi puan farkÕ bulunmaktadÕr. Devlet çeúitli kurum ve kuruluúlardan sporu desteklemelerini istemektedir. Azerbaycan’da sporda ciddi sorunlar bulunmaktadÕr. Günümüzde spor henüz iyi bir gelir kayna÷Õ olarak görülmemektedir. birden yüksek yaúam standartalarÕ sundu÷unuzda o kiúiden istenilen verim alÕnamamaktadÕr. Azerbaycan’da yaúanan ekonomik sorunlar insanlarÕ farklÕ yollara sürüklemektedir. Devlet sporu. Örne÷in. Ekonomik güç her úeyi yönlendirmektedir. Bugün Azerbaycan’da insanlarÕn öncelikleri farkÕlÕdÕr. Düúük yaúam standartlarÕna sahip insanlara. Türkiye’de oldu÷u gibi spora kaynak aktarÕmÕ sa÷layacak bir Spor-Toto TeúkilatÕ bulunmamaktadÕr. Hakem sayÕsÕ çok azdÕr. Baúta rüúvet gibi yollarla insanlar ekonomik problemlerini 144 . Spor camiasÕnda uzman insanlarÕn eksikli÷i sözkonusudur. insanlarla yaptÕ÷Õm röportajda “Sovyet bitti spor bitti” ifadesini kullanmÕúlardÕr. Azerbaycan hÕzlÕ geliúmektedir. ønsanlarÕn spora ilgisini çekecek iddia gibi oyunlar bulunmamaktadÕr. sporcuyu ve kulüpleri yeterince desteklememektedir.

1 Ekim 1920 yÕlÕnda I. Okullarda e÷itim almak bütün halk için zorunlu olmuútur.çözmenin arayÕúÕ içindedirler. Azerbaycan’da Beden E÷itimi Sisteminin Geliúimi Azerbaycan’da 12 MayÕs 1920 yÕlÕnda Sovyet hakimiyetinin kurulmasÕ ile birlikte. Tablo – 4: YÕllara göre bazÕ spor parametrelerindeki de÷iúiklikler (5:252). Bundan dolayÕ insanlar spor yapamamaktadÕrlar. Bu durum sporu da olmusuz etkilemektedir.4.Okullarda beden e÷itimi dersleri (ders dÕúÕnda spor úubelerinde spor branúlarÕ ile meúgul olmak) 2. Okullarda e÷itim süresi I. derecede (ortaö÷retim) 4 yÕl (13-17 yaú) olmalÕdÕr”. ve II.Spor cemiyetlerinde spor branúlarÕ ile meúgul olmak úeklinde olmuútur. PARAMETRELER 1992 1996 2000 2004 2008 (Tahmini) Spor yapanlarÕn sayÕsÕ (genel) BayanlarÕn sayÕsÕ Spor branúlarÕnÕn sayÕsÕ Spor teúkilatlarÕnÕn sayÕsÕ (genel) Spor takÕmlarÕnÕn sayÕsÕ Spor cemiyetleri ve kulüpleri sayÕsÕ Spor federasyonlarÕ sayÕsÕ Çocuklar ve gençler spor okullarÕ sayÕsÕ (ÇGSO) UzmanlaútÕrÕlmÕú çocuk ve gençler spor okullarÕ sayÕsÕ (UÇGSO) ÇGSO + UÇGSO sayÕsÕ (genel) ÇGSO + UÇGSO bayanlarÕn sayÕsÕ Antrenör ve ö÷retmenlerin sayÕsÕ Spor kadrolarÕnÕn sayÕsÕ 29645 4324 2187 11645 49352 6814 2488 12079 94052 15502 4020 12335 107524 18709 4593 12420 110000 20000 4650 12600 10 12 16 17 20 218645 43260 24 753 709 30 14 197 298633 61825 30 556 488 33 32 189 355189 82918 67 628 455 122 51 175 539582 147942 74 853 651 138 64 204 700000 175000 78 1000 780 150 70 215 6. hükümet okullar hakkÕnda kanun hükmünde kararname kabul etmiútir. derecede (ilkö÷retim) 5 yÕl (8-13 yaú). dereceli okullar için 145 . II.2. E÷itim mümkün oldu÷unca ana dilde yapÕlmÕútÕr ve karma e÷itim sistemi uygulanmÕútÕr. Ekonomik durumu kötü olan halk spor yapmak istedi÷inde devletin spor tesislerine para ödemek durumundadÕr. Bu kararnameye göre “Okul çok amaçlÕ e÷itim veren mükemmel bir kurum olmalÕdÕr. Azerbaycan’da beden e÷itimi sisteminin oluúturulmasÕ iki istikamette yapÕlmÕútÕr: 1.

e÷itsel oyunlar gibi branúlarÕnÕn ve oyunlarÕnÕn kurallarÕnÕ ö÷renmiú. Program. gerekli fiziki beceri ve alÕúkanlÕklarÕ kazanmÕútÕr. AyrÕca ö÷renci e÷itim sürecinde program materyallerini arka arkaya ve sistemli bir úekilde görmüú. sabah cimnasti÷i. Fakat bu planÕn eksikli÷i de “Tahmini” olmasÕndan kaynaklanmÕútÕr. OyunlarÕn de÷iúik úekillerde yapÕlmasÕ çocuklarda irade. Üç aylÕk programda müfredata alÕnan de÷iúik spor branúlarÕ ile ilgili ders saatleri. 1923 yÕlÕnda I. güneú. dereceli okullarÕn programÕna her sÕnÕfta 2’úer saat olarak konulmuútur. I. ve II. e÷itim yÕlÕnÕn dönemleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiútir. dikkat. sÕnÕf ve okul dÕúÕ beden e÷itimi uygulamalarÕ. Çeúitli hareketli oyunlarÕn yapÕlmasÕ ö÷rencilerin bedensel geliúimini. ö÷rencilerin durumu ile ilgili olarak ö÷retmen tarafÕndan de÷iútirilebilmiútir. atletizm. 1925-27 yÕllarÕnda Azerbaycan Halk E÷itim BaúkanlÕ÷Õ I. hafÕza gibi zihinsel 146 . beden e÷itimi derslerinin miktarÕ tayin edilmiútir. aletli jimnastik. cimnastik. serbest hareketler. Bu üç aylÕk programla birlikte her derse ait günlük plan düzenlemiúlerdir. Program gruplara ayrÕlmÕú. geziler. geziler programa konulmuútur. Genel e÷itim kurumlarÕnÕn altyapÕsÕ dikkate alÕnarak. seyahatler. Ö÷retmenler üç aylÕk ders programÕ hazÕrlamÕútÕr. Beden e÷itimi derslerinde ö÷renci çeúitli yürüme. Halk E÷itim BaúkanlÕ÷Õ’nÕn izni ile okullara haftalÕk beden e÷itimi derslerinin miktarÕnÕ de÷iútirme yetkisi verilmiútir. beden e÷itimi zamanlarÕ. Azerbaycan e÷itim kurumlarÕnda beden e÷itiminin oluúturulmasÕnda esas rolü ders. grup için gösterilen hareketlerle birlikte ipe tÕrmanma. bu fiziki hareketler ö÷rencilerin çeúitli kas gruplarÕnÕ geliútirmiú ve kuvvetini korumuútur. koúma. sporun atletizm. dereceli okullarÕn kompleks programlara geçmesi için hazÕrlÕk yapmÕú ve bazÕ ilçe okullarÕnda kompleks programÕ uygulamaya baúlamÕútÕr. grup için. Beden e÷itimi programlarÕ ilk defa 1923 yÕlÕnda yayÕmlanmÕútÕr.ilk e÷itim planÕ hazÕrlanmÕú ve yayÕmlanmÕútÕr. spor oyunlarÕ ve e÷lenceler almÕútÕr. dereceli okullar için yeni e÷itim planÕ kabul edilmiútir. atlama vb. hava ve sudan istifade etmeyi ve hareket etmeyi ö÷retmek olmuútur. Programda dersin içeri÷i ile birlikte ö÷retmenler içinde gerekli e÷itim materyalleri verilmiútir. sÕra. temizlik alÕúkanlÕ÷ÕnÕ. Okullarda uygulanan beden e÷itiminin asÕl amacÕ ö÷rencilere sa÷lÕ÷Õ. nefes alma-verme. hareketli oyunlar verilmiútir. II. fiziki hareketleri iyice ö÷renmiú. kiúiliklerinin úekillenmesini ve zihinsel hazÕrlÕ÷ÕnÕ sa÷lamÕútÕr. 1920-21 e÷itim ve ö÷retim yÕlÕnda beden e÷itimi dersi I. Bu e÷itim planÕ geçici ve tahmini olmuútur.

Bu yÕllarda ders dÕúÕnda beden e÷itimi dernekleri kurulmuú ve ö÷rencilerin bu derneklere katÕlmasÕ zorunlu kÕlÕnmÕútÕr (6:9-12). Program 7-9 ve 10-12 yaúlarÕna göre iki gruba ayrÕlmÕútÕr.7-17 yaúÕna kadar olan ilk ve orta ö÷renim ö÷rencileri için. ana okullarÕ. Çocuklar ana okulundan itibaren beden e÷itimi sistemine dahil olurlar. 1. 2.6-7 yaúÕna kadar olan çocuklar için. AyrÕca federasyonlarda bu alanda önemli olan di÷er teúkilatlardÕr (97:27.18 ve üstü kiúiler için. Her grubun yaú özellikleri dikkate alÕnarak bedensel hareketler uygulanmÕútÕr. dereceli okullarÕn programÕ I. yüksek ö÷renim kurumlarÕ. Toplumsal kuruluúlar kanalÕyla. meslek liseleri. 3.fonksiyonlarÕ geliútirmiútir. 0-3 yaú arasÕndaki çocuklarÕn bakÕldÕ÷Õ kurumlar. Bu dönemdeki en önemli e÷itim aracÕ oyundur. 2. 1. hastaneler.Spor kulüpleri Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun devletteki teúkilatlanmasÕ Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ il ve ilçe teúkilatlarÕ úeklindedir. Ö÷renciler Azerbaycan beden e÷itimi harekatÕnda önemli bir yer tutmaktadÕr. II.Toplumsal kurum ve kuruluúlarÕn sportif takÕmlarÕ 3. do÷um evleri. dereceli okullardan farklÕ olmuútur. Beden e÷itimi dersi Azerbaycan’da bütün ilk ve orta ö÷renim kurumlarÕnÕn ders programlarÕnda mevcuttur. 1927-1928 yÕllarÕnda ilk sabit beden e÷itimi programÕ kabul edilmiútir. Programda 15-17 yaú grubu ö÷renciler dikkate alÕnmÕútÕr. Azerbaycan Hükümeti gençlerin bedensel e÷itimine ayrÕ bir önem vermektedir. 2000’li yÕllarÕn baúlarÕnda genel e÷itim kurumlarÕnda zorunlu bir ders olarak okutulan beden e÷itimi 147 .28). Azerbaycan’da beden e÷itimi sistemi úu úekilde yürütülmüútür: Devlet kanalÕyla. dinlenme evleri ve tedavi merkezleri. ordu ve donanma birlikleri.Her yaútan insana spor yaptÕran gönüllü kuruluúlar. ilkö÷retim ve ortaö÷retim kurumlarÕ. çocuk esirgeme kurumu okullarÕ.

Onun süresi ise iki yÕldÕr ( 73:9-12. Beden e÷itimi sistemi içinde yüksek e÷itim kurumlarÕ. AyrÕca. 2-Beden e÷itimi ve sporun kalitesinin yükseltilmesi için çalÕúan bilim adamlarÕ yetiútirmek. Orta ö÷renim mezunu ö÷rencilerin %70’i EMH normlarÕnÕ yerine getirmiútir. Akademi. yüksek lisans e÷itimi de verilmektedir. Kolejlerin beden e÷itimi sistemi içinde özel bir yeri vardÕr. Bu okullarda ö÷rencilere beden e÷itimi dersleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarÕ yapÕlmaktadÕr. Bu merkeze.14. Bunlardan 10’u profesör. sosyal yardÕma ihtiyacÕ olan çocuklar için e÷itim kurumlarÕ önemli bir yer tutmaktadÕr. 2000’li yÕllarÕn baúlarÕna gelindi÷inde 15 binden fazla beden e÷itimi ö÷retmeni hazÕrlamÕútÕr. AyrÕca beden e÷itimi ö÷retmeni yetiútiren yüksekokullarda bu sistemin tamalayÕcÕsÕ durumundadÕr. 3-Üniversitelerde beden e÷itimi ile ilgili görev yapacak e÷itim kadrolarÕnÕ kazÕrlamak. pedagoji enstitülerinin ve üniversitelerin beden e÷itimi fakültesi. Beden e÷itimi sistemi içinde. Bu yüksekokullarda birçok spor branúÕnda detaylÕ bir e÷itim verilir. beden e÷itimi ile ilgili yüksekokullarda dahildir. 148 . Akademi. Bunlar arasÕnda cimnasti÷in ayrÕ bir yeri vardÕr. 4-Beden e÷itimi ö÷retmenlerinin ve antrenörlerinin uzmanlÕklarÕnÕ attÕrmak. özellikle Beden E÷itimi ve Spor Akademisi önemli bir yer tutmaktadÕr. Toplamda 220 ö÷retim elemanÕ bulunmaktadÕr. ülkede beden e÷itimi sisteminin temeli ve sporun bilim merkezidir.derslerine bir milyon ö÷renci katÕlmÕútÕr. Akademi’nin görevleri arasÕnda úunlar vardÕr: 1-Beden e÷itimi ve spor alanÕnda yüksek e÷itimli antrenör ve ö÷retmen hazÕrlamak. 6-Çeúitli spor branúlarÕnda ders kitaplarÕ hazÕrlamak. 5-HalkÕ beden e÷itimi ve spor hakkÕnda bilgilendirmek. Akademi e÷itim-ö÷retim ve bilimsel araútÕrma konularÕnda bu kurumlara destek vermektedir.17-19). Okul dÕúÕnda beden e÷itimi ve spor faaliyetlerine ise iki milyona yakÕn çocuk ve genç katÕlmÕútÕr. 71’i doktordur. Bu yÕllarda kademide 2000’den fazla ö÷renci e÷itim almaktadÕr. Akademi’de lisans e÷itim süresi dört yÕldÕr.15.

Riskal V. Lantratova Voleybol Voleybol 1 1 1 1 1972 Münih Olimpiyat OyunlarÕ(BatÕ Almanya) ø. ùvÕnqanova Hentbol Kürek Kürek Kürek Kürek Çim Hokeyi 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1988 Seoul Olimpiyat OyunlarÕ (Güney Kore) ø. Pereverzev Q. Memmedov B. Savkina V.Tablo – 5: SSCB döneminde katÕldÕ÷Õ olimpiyatlar. Minayev Serbest Güreú Su Topu Su Topu Voleybol M.48) SPORCU BRANù AltÕn MADALYA Gümüú Bronz SIRA 1952 Helsinki Olimpiyat OyunlarÕ (Finlandiya) R. Kuznetsov ø. Konovalov Y. 3:27. branúlar ve madalyalar (50:288. ùubina Voleybol Hentbol Hentbol 1 1 1 2 1 1 1980 Moskova Olimpiyat OyunlarÕ (SSCB) L. Kornelyuk Voleybol Atletizm 1 1 1 2 1976 Montreal Olimpiyat OyunlarÕ ( Kanada) ø. Bortkeviç N. Pentatlon 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 1968 Mexico City Olimpiyat OyunlarÕ (Meksika) ø. Memmedbeyov Serbest Güreú 1 2 1956 Melbourne Olimpiyat OyunlarÕ (Avustralya) Y. Koretski Eskrim Eskrim 1 1 1 1 149 . Kryuçkin A. Riskal A. 45:6. Riskal V. Riskal R. ùabanova L. øbrahimov Z. Yakuúa V. Saltsin Atletizm Su Topu 1 1 2 2 1964 Tokyo Olimpiyat OyunlarÕ (Japonya) A. Konovalov Atletizm 1 2 1960 Roma Olimpiyat OyunlarÕ (øtalya) Y.Lukyanov T.

Rahimov S.24.48. Aúumova A.Güreú S. Lukyanov V.62. Mansurov Z.17. Miraliyev TOPLAM Judo GR Güreú GR Güreú Boks S. Memmedli R. Stadnik M. 108:10. Hüseynov V. Güreú 1 2000 Sidney Olimpiyat OyunlarÕ (Avustralya) N. Yakuúa E. branúlar ve madalyalar (devam) ø.Güreú Judo 4 3 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 48 39 150 .Tablo – 5: SSCB döneminde katÕldÕ÷Õ olimpiyatlar.48. Elekberov S.36. Mefteheddinova ø. 107:11. Mefteheddinova V. 56:64). Abdullayev Z. Güreú AtÕcÕlÕk Boks 1 1 1 34 2004 Atina Olimpiyat OyunlarÕ (Yunanistan) F. ømranov K. Bayramov V. Belinki Judo Jimnastik TOPLAM 1 1 12 12 1 7 1 1 Tablo – 6: Ba÷ÕmsÕzlÕk sonrasÕ olimpiyat madalyalarÕ ve ülke sÕralamalarÕ (72:167. Abdullayev S. Aslanov GR Güreú AtÕcÕlÕk AtÕcÕlÕk Boks Boks 2008 Pekin Olimpiyat OyunlarÕ (Çin) E. Panamaryov A.47. Memmedov F. Quseva Futbol Kürek Kürek Hentbol 1 1 1 1 1 2 3 3 1992 Barselona Olimpiyat OyunlarÕ (øspanya) N. Gayzumov M. SPORCU BRANù AltÕn MADALYA Gümüú Bronz ÜLKE SIRALAMASI 61 1996 Atlanta Olimpiyat OyunlarÕ (USA) N.

1. Sovyet Döneminde Spor Bilimleri Azerbaycan’da beden e÷itimi ve spor ile ilgili yüksekö÷renim veren kuruluú Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi’dir. Azerbaycan’da Spor Bilimleri AraútÕrmanÕn üçüncü ana baúlÕ÷Õ altÕnda Azerbaycan’da spor bilimleri incelenmiútir.3. yapÕlan bilimsel araútÕrmalar ve Akademi’nin ö÷renci ve mezunlarÕnÕn ulusal ve uluslararasÕ spor yarÕúmalarÕnda elde ettikleri baúarÕlar vb.3. Akademi’nin tarihinde ülkede meydana gelmiú büyük sosyo-ekonomik de÷iúiklikler önemli bir yere sahip 151 . e÷itim verdi÷i anabilim dallarÕ ve yetiútirdi÷i spor bilimcilerinin sayÕlarÕ.Tablo – 7: Ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde katÕldÕ÷Õ olimpiyatlar. di÷er yüksek ö÷renim kurumlarÕ da araútÕrÕlmÕútÕr. Branúlar Atletizm Güreú Judo Boks Halter Eskrim Su sporlarÕ AtÕcÕlÕk Ritmik Cimnastik Taekwondo Binicilik Toplam 1996 4 8 2 2 2 1 2 2 23 2000 4 9 4 5 4 3 2 31 2004 5 8 3 9 5 1 2 2 1 2 38 2008 2 16 6 2 5 2 1 7 1 1 43 6. 6. branúlar ve sporcu sayÕlarÕ (5:263). konulara Sovyet dönemi ve ba÷ÕmsÕzlÕk dönemi olmak üzere iki alt baúlÕk halinde de÷inilmiútir. Spor bilimcileri yetiútiren ve spor bilimleri üzerine çalÕúma yapan. Akademi’nin tarihi geliúim süreci içinde geçirmiú oldu÷u evreler. baúta Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi olmak üzere.

AynÕ dönemde bütün Sovyet cumhuriyetlerinde beden e÷itimi ve sporu yönetmek için devlet merkezleri. beden e÷itimi ö÷retmenleri. bu tedbirler beden e÷itimi uzmanlarÕna olan ihtiyacÕ karúÕlayamamÕútÕr. antrenörler. Bu müzakerelere uygun olarak Kafkasya Beden E÷itimi Enstitüsü’nün kurulmasÕ hakkÕndaki karar kabul edilmiútir. beden e÷itiminin baúarÕsÕ iúaret edilerek.olmuútur. Ekonomide ve kültürde ortaya çÕkan önemli de÷iúiklikler beden e÷itimi ve sporun geliúmesine büyük etkisi olmuú. Bu tüzükte Enstitü’nün baúlÕca vazifesi. Kafkasya Merkezi øcra Komitesi’nin 19 A÷ustos 1929 yÕlÕnda “Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun sa÷lamlaútÕrÕlmasÕ ve mevcut durumu hakkÕnda” ve 24 Ekim 1930 yÕlÕnda Azerbaycan Merkezi øcra Komitesi’nin “Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun sa÷lamlaútÕrÕlmasÕ hakkÕnda” yapmÕú olduklarÕ toplantÕlarÕn sonucunda. Böylelikle. Azerbaycan’da beden e÷itimi ve spor teúkilatlarÕnÕn kuruluú aúamasÕnda beden e÷itimi ve spor teúkilatlarÕnda çalÕúan kiúilerin e÷itim seviyesi oldukça düúük seviyede kalmÕútÕr. ølk yÕllar Enstitü’de fakülteler yerine úubeler bulunmuútur. spor yöneticileri ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarÕ hazÕrlamak úeklinde belirlenmiútir. ùubelerin yönetimi e÷itim bölümü tarafÕndan gerçekleútirilmiú ve üç yÕl devam etmiútir. 8 KasÕm 1930 yÕlÕnda Enstitü’nün açÕlÕúÕ yapÕlmÕú ve tüzü÷ü onaylanmÕútÕr. Rusya Komünist (bolúevik) Partisi Merkezi Komitesi (RK(b)PMK)’nin 23 KasÕm 1929 yÕlÕnda “Sovyet beden e÷itimi harekatÕnda devlet yönetimi hakkÕnda” yaptÕ÷Õ müzakerelerin sonucunda. 152 . Ülkede beden e÷itimi harekatÕnÕn sorunlarÕnÕn en baúÕnda kadro yetersizli÷i gelmiútir. Fakat. Azerbaycan’da beden e÷itimi ö÷retmenlerinin yetersiz oldu÷u bildirilmiútir. Kafkasya Merkezi øcra Komitesi “ Yüksekö÷retim yapan beden e÷itimi kurumu ihtiyacÕnÕn karúÕlanmasÕ ve yüksek dereceli beden e÷itimi kadrolarÕnÕn hazÕrlanmasÕ” için Kafkasya’nÕn üretim merkezi olan Bakü’de Kafkasya Devlet Beden E÷itimi Enstitüsü kurulmasÕ” hakkÕnda kararÕ kabul etmiútir. Yüksek Beden E÷itimi ùuralarÕ oluúturulmuútur. özel olarak Yüksek Beden E÷itimi Enstitüsü kurulmuútur. bu alandaki kadrolarÕn hazÕrlanmasÕ ile ilgili eksiklikler gösterilmiútir. Petersburg Beden E÷itimi Enstitüleri’ne gönderilmesi ile gerçekleútirilmiútir. Ülkede beden e÷itimi ve spor kadrolarÕnÕn hazÕrlanmasÕ kurslar yolu ile ve yetenekli gençlerin Moskova ve St. Kafkasya’nÕn ilk Beden E÷itimi Enstitüsü kurulmuútur.

Sa÷lÕk Anabilim DalÕ 7. özellikle üniversitelerde yeni açÕlan beden e÷itimi anabilim dallarÕnda olmak üzere Bakü’deki e÷itim kurumlarÕnda çalÕúmaya 153 . 1931-32 e÷itim ve ö÷retim yÕlÕnÕn I. yarÕsÕnda Enstitü’ye. ølk mezunlarÕn 29’u Bakü’de kalmÕú.Bilimsel AraútÕrma ùubesi Günümüzdeki Azerbaycan Devlet Filarmoni binasÕnda ilk açÕlÕúÕnÕ gerçekleútiren Enstitü.Sosyal Bilimler Anabilim DalÕ 4. Enstitü’nün kütüphanesi.Askeri Bilimler Anabilim DalÕ 2.Fizyoloji Anabilim DalÕ 9. yemekhanesi ve 120 yatak kapasiteli yurdu bulunmaktadÕr. idari kÕsÕm ve di÷er teçhizatlarla donatÕlmÕútÕr. Enstitü’de e÷itim Rus dilinde yapÕlmÕútÕr.Beden E÷itimi Metodolojisi ve UygulamasÕ Anabilim DalÕ 10. 6 toplantÕ salonu.Enstitü’nün ilk e÷itim-ö÷retim yÕlÕndaki anabilim dallarÕ ve úubeler úunlardÕr: 1.Beden E÷itimi Tarihi Anabilim DalÕ 11.Biyoloji Anabilim DalÕ 5. Enstitü yavaú yavaú gerekli olan laboratuarlar. müze. fiziki yetersizlikler yüzünden sorunlar yaúamÕútÕr. 3’ü Gürcü. rektörün kararÕ ile 19 Ocak 1932 yÕlÕnda e÷itim süresi 3 yÕldan 4 yÕla çÕkarÕlmÕútÕr (25:9-11). Enstitü 1933 yÕlÕnda ilk mezunlarÕnÕ vermiútir. 6 kÕz). øki katlÕ binada toplam on sÕnÕf ve spor salonu olarak kullanÕlan bir sÕnÕf daha bulunmaktadÕr.Fizik ve Matematik Anabilim DalÕ 8. Mezun olanlardan 6’sÕ Azeri.Kimya Anabilim DalÕ 6. Enstitü’nün faaliyetlerinin yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ ve geliútirilmesi kapsamÕnda. ølk yÕllarda yaúanan maddi zorluklarla birlikte. ambulans ve ana binanÕn yanÕnda açÕk spor sahasÕ yapÕlmÕútÕr. e÷itim plan ve programlarÕnÕn olmamasÕ da ciddi problemler yaratmÕútÕr. 21’i Rus ve 9 kiúi de di÷er milletlerden olmuútur. 4 spor salonu. 10 çalÕúma odasÕ. Bu bina Enstitü için yeterli gelmemiútir. 39 kiúi diploma almÕútÕr ( 33 erkek.ønsan Morfolojisi Anabilim DalÕ 3.

Enstitü’nün ilk yÕllarÕnda üst sÕnÕf ö÷rencileri aynÕ zamanda ö÷retmenlikte yapmÕúlardÕr. bayramlarÕnÕn ve spartakiadalarÕn yapÕlmasÕnda. Bu zamanda beden e÷itimi ve sporda devlet deste÷i kaçÕnÕlmaz olmuútur. Enstitü’de ilk maaúlÕ kiúiler çalÕúmaya baúlamÕúlardÕr. Bu ba÷lamda Enstitü’nün ilk yÕllarÕndaki faaliyetlerini yakÕndan takip etmiútir. yüksek e÷itimli beden e÷itimi uzmanlarÕ hazÕrlamasÕndan dolayÕ. ö÷rencilerin milli ve sosyal durumunun radikal bir úekilde de÷iúmesi. ülkede kitlesel spor yarÕúmalarÕnÕn. Azerbaycan Hükümeti beden e÷itimi kadrolarÕnÕn hazÕrlanmasÕna çok önem vermiútir. Bu dönemde Gürcistan ve Ermenistan’da da Beden E÷itimi Enstitüleri’nin kurulmasÕyla birlikte Kafkasya Devlet Beden E÷itimi Enstitüsü’nün adÕ. On yÕllÕk sürede 351 yüksek e÷itimli spor uzmanÕ hazÕrlanmÕútÕr. gençlerin e÷itim seviyesinin düúük olmasÕ. beden e÷itimi ve sporun sanayi kuruluúlarÕ. Enstitü’nün ö÷renci ve ö÷retmenleri her 154 . Azerbaycan Merkezi øcra Komitesi’nin “Onursal FermanÕ”na layÕk görülmüútür. 21 Temmuz 1936 yÕlÕnda SSCB Halk BaúkanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ Beden E÷itimi ve Spor Komitesi kurulmuú ve bu komite ülkede beden e÷itimi ve sporun yönetimini üstlenmiútir. Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi Enstitüsü olarak de÷iútirilmiú ve Azerbaycan Beden E÷itimi ve Spor Komitesi’ne ba÷lanmÕútÕr. bütün zorluklara ra÷men yüksek e÷itimli uzmanlarÕn hazÕrlanmasÕnda önemli baúarÕlar elde etmiútir. e÷itim kurumlarÕ gibi daha birçok kurumda uygulanmasÕnda büyük hizmetleri olmuútur. 1940 yÕlÕna gelindi÷inde onuncu yÕlÕnÕ tamamlayan Enstitü. Bundan dolayÕ. 1933-34 e÷itim ve ö÷retim yÕlÕnda Enstitü’nün Azerbaycan úubesi açÕlmÕútÕr. onlara verilen görevleri her zaman verimli bir úekilde yapmalarÕna engel olmuútur. fakat komsomol (genç komünistler birli÷i teúkilatÕ) ve sendikalarda iú tecrübesi olan yerli komünistler Beden E÷itimi Enstitüsü’ne alÕnmÕúlardÕr. 1936 yÕlÕnda Enstitü’de çocuk spor kulübü ve spor hazÕrlÕk grubu açÕlmÕútÕr. iúçi ve köylüler arasÕndan spor altyapÕsÕ olmayan. Fakat. tarÕm iúletmeleri. AynÕ yÕlda Enstitü’de 265 kiúi e÷itim almÕútÕr. Enstitü’nün ö÷renci ve ö÷retmenlerinin.baúlamÕúlardÕr (5:259). Enstitü yavaú yavaú ülkenin spor teúkilatlarÕ arasÕnda popülerli÷ini arttÕrmÕú ve beden e÷itimi sahasÕnda önemli bir e÷itim kurumu haline gelmiútir. 1935 yÕlÕnda Enstitü’nün beúinci yÕlÕnÕ doldurmasÕ ile birlikte. 1930’lu yÕllarda Moskova’da KÕzÕl Meydan’da yapÕlan spor gösterilerine.

ö÷retmeni ve mezununu savaú yÕllarÕnda göstermiú olduklarÕ üstün çabalardan ötürü ödüllendirmiútir. tekrar Azerbaycan Merkezi øcra Komitesi’nin “Onursal FermanÕ”na layÕk görülmüútür. 15 Ocak 1944 tarihinde “Sporun geliúmesi ile ilgili tedbirler hakkÕnda” aldÕ÷Õ kararlardan sonra en iyi beden e÷itimi ve spor uzmanlarÕnÕn cepheye gönderilmesi. Her yÕl birçok Azeri sporcu Moskova ve St. süngü ile savaúma ve yüzmeyi ö÷retmeye baúlamÕútÕr. Sporda bir canlanma görülse de sportif kadrolarÕn hazÕrlanmasÕnda birtakÕm eksiklikler meydana gelmiútir. Enstitü’yü aynÕ isimle tekrar kurmuútur. Enstitü’nün birçok ö÷renci. Dünya SavaúÕ’nÕn baúlamasÕ beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn faaliyetlerinde önemli de÷iúikliklere neden olmuútur. SSCB Beden E÷itimi ve Spor Komitesi’nin 25 Temmuz 1941 tarihinde “Spor teúkilatlarÕnÕn halkÕn askeri hazÕrlÕ÷Õ ile ilgili”.zaman katÕlmÕúlardÕr. SavaúÕn baúlangÕcÕnda enstitüden 314 kiúi cepheye gitmiútir. SSCB’nin bütün spor teúkilatlarÕnda sporun zayÕflamasÕna neden olmuútur. II. Petersburg Beden E÷itimi Enstitüleri’ne gönderilmiúlerdir. ülkedeki ö÷retmen kadrolarÕndan daha verimli istifade edilmesi için 11 KasÕm 1941 yÕlÕnda Beden E÷itimi Enstitüsü ile Azerbaycan Devlet Üniversitesi birleútirilmiútir. Bu yÕllarÕn mezunlarÕ arasÕnda birçok ünlü sporcu bulunmaktadÕr. 1940 yÕlÕnda Enstitü’nün onuncu yÕlÕnÕ doldurmasÕ ile birlikte. 1943 yÕlÕnda Hükümet. Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nin bir fakültesi olarak e÷itim hayatÕna devam etmiútir. 1943 yÕlÕnda ülkenin spor hayatÕnda büyük bir dönüúüm yaúanmÕútÕr. Ülkenin spor teúkilatlarÕ 1942 yÕlÕnda vatanÕn daha iyi savunulabilmesi için çok sayÕda kiúiye yakÕn dövüú teknikleri. Enstitü’nün ö÷renci ve ö÷retmenlerinin bir kÕsmÕ da cephe arkasÕnda faaliyetlerini sürdürmüú ve hastanelerde yaralÕ askerleri tedavi etmiúlerdir. Spor yoluyla elde edilen fiziksel beceri ve yetenekler savaú yÕllarÕnda birçok kiúi tarafÕndan baúarÕyla kullanÕlmÕútÕr. Enstitü’nün yetiútirmiú oldu÷u kiúiler savaúta eúsiz bir kahramanlÕk göstermiúlerdir. SavaúÕn ilk günlerinde Enstitü’nün bütün ö÷renci ve ö÷retmenleri askeri idarenin emri ile ülkenin birçok yerinde insanlarÕ savaúa hazÕrlamÕúlardÕr. yüksek e÷itimli beden e÷itimi uzmanlarÕ hazÕrlamasÕndan dolayÕ. Bundan dolayÕ Azerbaycan Hükümeti 1943 yÕlÕnÕn Temmuz ayÕnda aldÕ÷Õ kararla. SavaúÕn a÷Õr yÕllarÕnda Azerbaycan Hükümeti Enstitü’ye ayrÕ bir önem göstermiútir. Enstitü. 155 . Enstitü’de e÷itim gören ö÷rencilerin sayÕsÕnÕn önemli ölçüde düúmesinden dolayÕ.

Kimya Anabilim DalÕ 6. beden e÷itimi ve halk e÷itimi teúkilatlarÕnÕn birlikte çalÕúmasÕ neticesinde de ö÷renciler arasÕnda askeri-bedensel hazÕrlÕk oldukça yaygÕnlaúmÕútÕr. SSCB Hükümeti’nin 1942 yÕlÕnÕn Ekim ayÕnda “ilkö÷retim.Beden E÷itimi Teorisi Anabilim DalÕ 7.1943-1944 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda Ensitü’de aúa÷Õdaki anabilim dallarÕ bulunmaktadÕr: 1.Dövüú SanatlarÕ ve Eskrim Anabilim DalÕ 13.Marksizm-Leninizm EsaslarÕ Anabilim DalÕ 2. bunun içinde sporun içinde olan kiúiler arasÕndan uzmanlar hazÕrlanmasÕnÕ teklif etmiútir.Beden E÷itimi Tarihi Anabilim DalÕ 8.Yüzme Anabilim DalÕ 1942-1944 e÷itim-ö÷retim yÕllarÕnda e÷itim planlarÕnda uygulanan askeribedensel hazÕrlÕk. 25 Haziran 1941 yÕlÕnda SSCB Spor Komitesi bütün hastanelerde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarÕnÕn hayata geçirilmesini istemiú.Pedagoji ve Psikoloji Anabilim DalÕ 4. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarÕ Sovyet askerlerinin sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕna yöneltilmiútir.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim DalÕ 10.Diller Anabilim DalÕ 3.Fizyoloji Anabilim DalÕ 9.Atletizm Anabilim DalÕ 11. Komite’nin kararÕna göre “ 156 . sÕnÕf dÕúÕ askeri-spor oyunlarÕ gibi derslerin en iyi úekilde geçirilmesi için 2300 beden e÷itimi ö÷retmeni seferber edilmiútir. Bu yÕllarda eski spor okullarÕnÕn yenilenmesine ve yenilerinin inúa edilmesine de büyük önem verilmiútir. ortaö÷retim ve yüksekokullardaki ö÷rencilerin askeri-bedensel hazÕrlÕ÷a dahil edilmesi” kararÕ ö÷rencilerin askeri-bedensel e÷itim iúinin daha iyi hale getirilmesinde önemli rol oynamÕútÕr.Anatomi Anabilim DalÕ 5. Komsomol.Cimnastik Anabilim DalÕ 12.

Ülkede spor uzmanlarÕnÕn 157 . Savaútan kÕsa bir zaman sonra. Savaútan sonraki ilk yÕlda Enstitü’nün birçok ö÷renci ve ö÷retmeni Enstitü’ye geri dönmüúlerdir. laboratuarlar ve yatakhaneler yeterli araç ve gerece sahip de÷illerdir. beden e÷itimi uzmanlarÕ üye olarak seçilmiúlerdir. Spor teúkilatlarÕ di÷er teúkilatlarla birlikte beden e÷itimi ve sporun geliúimi ve yeniden yapÕlanmasÕ için çalÕúmalar sürdürmüúlerdir. hastane ve tedavi merkezlerinde gerekli olan spor malzemeleri temin edilmelidir”. ülkede fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili ilk seminerini yapmÕútÕr. Bu kararla Azerbaycan’Õn birçok úehrinde savaúÕn ilk yÕllarÕnda fizik tedavi ve rehabilitasyon kurslarÕ faaliyet göstermeye baúlamÕútÕr. beden e÷itimi ve spor komiteleri. Bu yÕllarda Enstitü’de maddi ve teknik açÕdan ciddi eksiklikler ortaya çÕkmÕútÕr. gönüllü spor cemiyetleri ve spor kulüpleri faaliyetlerine yeniden baúlamÕúlardÕr. Enstitü’nün e÷itim kadrosu sayesinde yüksek e÷itimli kadrolarÕn hazÕrlÕk planÕ hayata geçirilmiútir. profesörler. AyrÕca cephede savaúan birçok Enstitü ö÷rencisi. Daha sonra bu seminerler Bakü’de düzenli olarak yapÕlmaya baúlanmÕútÕr. birçok Azeri beden e÷itimci de cepheden geri dönememiútir. hekimler. Dünya SavaúÕ’nÕn bitmesi ile birlikte her yerde beden e÷itimi ve spor canlanmaya baúlamÕútÕr. Hastanelerde çalÕúmak için sporun içinde olan kiúiler arasÕndan (baúta kadÕnlardan) olmak üzere fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarÕ yetiútirilmesi için kurslar ve seminerler yapÕlmalÕdÕr. Enstitü’de mevcut olan bu eksikliklere ra÷men. øyileúmekte olan askerlerle meúgul olmak için. Azerbaycan Spor Komitesi 29 Ocak 1942 yÕlÕnda fizik tedavi ve rehabilitasyon bilim úurasÕnÕn kurulmasÕnÕ onaylamÕútÕr. II. ùuraya 15 ünlü tÕp ve beden e÷itimi uzmanÕ. Seminerde uzmanlar tecrübe paylaúÕmÕnda bulunmuúlardÕr. E÷itim sÕnÕflarÕ.Hastanelerde. AynÕ yÕlÕn Temmuz ayÕnda ùura. Bu kurslarÕn mezunlarÕ ülkedeki hastanelere gönderilmiúlerdir. mezunu ve ö÷retmeni büyük baúarÕlar elde etmiú. Fakat. Savaú yÕllarÕnda Enstitü’nün birçok ö÷renci ve ö÷retmeni SSCB çapÕnda düzenlenen spor müsabakalarÕnda baúarÕlar elde etmiúlerdir. baúarÕlarÕnÕn neticesinde de ödüllendirilmiúlerdir. sa÷lÕk ve KÕzÕl Ordu’nun tedavi merkezlerinin bulundu÷u di÷er sa÷lÕk kuruluúlarÕnda fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminin kurulmasÕ gerekmektedir.

AyrÕca Enstitü’deki spor bilimciler ülkenin çeúitli branúlarÕndaki milli takÕmlara danÕúmanlÕk yapmÕúlardÕr. Bu dönemde en önemli konularÕn baúÕnda akademik kadronun yeterli düzeyde olmamasÕ gelmiútir.SSCB Komünist Partisi Tarihi Anabilim DalÕ 2. AynÕ yÕllarda Enstitü’de bilimsel çalÕúmalarÕn seviyesi de yükselmiútir. Enstitü’nün kuruluúunun 21.Beden E÷itimi Teorisi Anabilim DalÕ 5. Birçok spor bilimci SSCB çapÕndaki ve uluslararasÕ ölçekteki bilimsel konferans ve sempozyumlara katÕlmÕúlardÕr.Atletizm Anabilim DalÕ 158 .yetiútirilmesi. bilimsel araútÕrma ve makale yayÕnlanmÕútÕr. 1967 yÕlÕnda Enstitü’de yeni e÷itim ve spor fakülteleri kurulmuútur. AynÕ zamanda anabilim dallarÕnda 60 ö÷retim elemanÕ çalÕúmaktadÕr. 1946 yÕlÕnda Enstitü’de spor kulübü kurulmuú ve ülke çapÕnda çeúitli spor branúlarÕnda faaliyetlere baúlamÕútÕr.Pedagoji. Psikoloji ve Diller Anabilim DalÕ 4. uzmanlÕklarÕnÕn artÕrÕlmasÕ için bütün parti ve spor teúkilatlarÕ birlikte çalÕúmÕúlardÕr.Beden E÷itimi Tarihi ve Yönetimi Anabilim DalÕ 7.Marksizm-Leninizm Felsefesi ve Bilimsel Komünizm Anabilim DalÕ 3. 1000’den fazla kitap.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim DalÕ 6. altÕsÕ emektar spor ustasÕ ve dokuzu SSCB spor ustasÕdÕr.Spor OyunlarÕ Anabilim DalÕ 11. Bilimsel araútÕrmalarÕn içinde birçok ö÷rencide yer almÕútÕr. Ö÷rencilerin ço÷u SSCB ve Azerbaycan’da yapÕlan bilimsel konferansa katÕlmÕú ve yaptÕklarÕ araútÕrmalarÕ sunmuúlardÕr. 1971-1972 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda Enstitü’de aúa÷Õdaki anabilim dallarÕ bulunmaktadÕr: 1.Cimnastik Anabilim DalÕ 10. yÕlÕnda mezun sayÕsÕ 750’ye ulaúmÕútÕr.Fizyoloji Anabilim DalÕ 9. beúi doktor. 1948-1949 e÷itim-ö÷retim yÕllarÕndaki anabilim dalÕ baúkanlarÕndan sadece bir tanesi doçent. Beden e÷itiminin güncel problemleri ve sporda yüksek baúarÕlarÕn kazanÕlmasÕ ile ilgili bilimsel çalÕúmalar yapÕlmÕútÕr. 1950-1951 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda 17 kiúi mezun edilmiútir.Anatomi Anabilim DalÕ 8.

UygulamalÕ Sporlar Anabilim DalÕ 13.Güreú Anabilim DalÕ Enstitü’de birçok ö÷retim elemanÕ 50 yÕl boyunca çalÕúmÕútÕr.Teorik-Pedagoji Bilimler Anabilim DallarÕ a-) Beden E÷itimi Teorisi ve Metodolojisi Anabilim DalÕ b-) Beden E÷itimi Tarihi ve Yönetimi Anabilim DalÕ c-) Pedagoji ve Psikoloji Anabilim DalÕ d-) Rusça Anabilim DalÕ e-) Diller Anabilim DalÕ f-) Yüksek Matematik ve Muhasebe Anabilim DalÕ 2-Spor-Pedagoji Anabilim DallarÕ a-) Cimnastik ve Akrobasi Anabilim DalÕ b-) Güreú ve Metodolojisi Anabilim DalÕ c-) Basketbol ve Hentbol Anabilim DalÕ d-) Voleybol ve Tenis Anabilim DalÕ e-) Boks ve Halter Anabilim DalÕ f-) UygulamalÕ Spor BranúlarÕ Anabilim DalÕ g-) Atletizm Anabilim DalÕ h-) Futbol Anabilim DalÕ Õ-) Yüzme Anabilim DalÕ 159 .Halter ve Boks Anabilim DalÕ 14. Enstitü’de bulunan anabilim dallarÕ 4 gruba ayrÕlmÕútÕr: 1. açÕk ö÷retime de 100 ö÷renci kabul edilmiútir.Futbol Anabilim DalÕ 15. Bu kiúiler Azerbaycan Hükümeti tarafÕndan ödüllendirilmiútir. 1972 yÕlÕnda Enstitü’nün yeni binasÕna taúÕnmasÕ ile birlikte örgün e÷itime 350. Anabilim dallarÕnÕn sayÕsÕ 19’a ulaúmÕútÕr.Yüzme Anabilim DalÕ 16.12.

2000 yÕlÕnda da IOC BaúkanÕ Dr. Fakat. A÷dam ve di÷er bölgelerdeki okullara beden e÷itimi ö÷retmeni olarak gönderilmiúlerdir.3.3. Ba÷ÕmsÕzlÕk Döneminde Spor Bilimleri Azerbaycan ile Ermenistan arasÕnda ortaya çÕkan Karaba÷ savaúÕnda enstitünün birçok ö÷rencisi savaúa gönderilmiúlerdir. Ahmet Hamdi Turgut’a vermiútir.TÕbbi-Biyoloji Anabilim DallarÕ a-) Fizyoloji Anabilim DalÕ b-) Anatomi Anabilim DalÕ c-) Spor Hijyeni ve TÕbbÕ Anabilim DalÕ 4. Daha sonra Bilim ùurasÕ’nÕn kararÕ ile 1994 yÕlÕnda IOC BaúkanÕ Juan Antonio Samaranch’a. Dr. baúarÕlÕ sporcularÕ de÷iúik ödüllerle mükafatlandÕrmÕútÕr. Dr. Ermenilere karúÕ baúarÕlÕ bir úekilde mücadele eden iki Enstitü mezununa “Azerbaycan Milli KahramanÕ” ünvanÕ verilmiútir.2. Spor OyunlarÕ SarayÕ’nda Haydar Aliyev spor camiasÕ ile bir araya gelmiú. 1994 yÕlÕndan itibaren enstitüyü uluslararasÕ spor teúkilatlarÕndan. Rektörlü÷ün teúebbüsü ile 1990-1992 yÕllarÕnda bir grup ö÷renci üç aylÕ÷Õna HocalÕ. Jacques Rogge’a fahri doktora ünvanÕ verilmiútir 160 . Akademi Marmara Üniversitesi ö÷rencileri ile sportif iliúkiler kurmuú ve bu iliúkiler günden güne geniúlemiútir. ùuúa.Sosyal Bilimler Anabilim DallarÕ a-) Sosyal-Siyasi Bilimler Anabilim DalÕ b-) Genel Beúeri Bilimler Anabilim DalÕ 6. Enver Çoudri’ye ve EABA BaúkanÕ Emil Jeçev’e. Savaútan dolayÕ göç eden halka enstitülü ö÷renciler destek olmuú ve onlarÕn tedavileri ile ilgilenmiúlerdir. Enstitü ilk fahri doktora ünvanÕnÕ Marmara Üniversitesi’nden Prof. Ülkede siyasi istikrarÕn 2 Mart 1995 yÕlÕnda yeniden sa÷lanmasÕ ile birlikte. 1995 yÕllarÕnda AIBA BaúkanÕ Prof. devlet ve sivil kuruluúlarÕndan birçok üst düzey yönetici ve bilim adamÕ ziyaret etmiútir. 33 Enstitü mezunu úehit olmuútur.

7’si emektar azimli sporcu’dur (25:24).edu. de÷iúik ülkelerde ö÷retim üyeli÷i yapmÕú ve birçok spor uzmanÕ da yabancÕ ülkelerden davet almÕú ve onlarÕn de÷iúik branúlarda milli takÕmlarÕnÕ çalÕútÕrmÕúlardÕr. Spor-Pedagoji Anabilim DallarÕnda çalÕúan ö÷retim elemanlarÕnÕn 23’ü emektar antrenör.03. Akademi’de Doktora ve Bilim ùurasÕ ve Askeri Anabilim DalÕ açÕlmasÕ planlanmÕútÕr (www. dolayÕsÕyla Azerbaycan’da vuku bulan içtimai. 38’i spor ustasÕ. Akademi 2000’li yÕllara gelindi÷inde. Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi’ne dönüútürülmüútür. Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi Enstitüsü.mekteb. Bunlardan 14’ü doçent/profesör. siyasi ve sosyal olaylarÕn oldu÷u söylenmektedir. 12. ö÷rencilerin sayÕsÕ artmÕú. 33’ü ülke dereceli hakem. Ö÷retim elemanÕ sayÕsÕ da 311’e ulaúmÕútÕr (74:31). spor ve bilimsel çalÕúmalarÕ 230 kiúilik bir akademik kadro ile yürütülmektedir (25:11-24. 6’sÕ uluslararasÕ hakem. 161 .28-34). Spor bilimciler birçok uluslararasÕ spor bilimleri kongrelerine katÕlmÕú. Bununla birlikte. Ö÷rencilerin e÷itim. 84’ü doktordur. Burada 2500’e yakÕn kÕz ve erkek e÷itim almaktadÕr.az. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 23. 1981 yÕlÕnda 552 yayÕn yapÕlÕrken bu oran 2000 yÕlÕnda 183’e düúmüútür (62:622.05. Bu düúüúün spor bilimlerini de etkiledi÷ini söyleyebiliriz.2009).624). Bu düúüúün sebebi ise geçen asrÕn 80’li yÕllarÕnÕn ortalarÕndan itibaren Sovyetler Birli÷i’nde. Azerbaycan’da 2000’li yÕllara do÷ru bilimsel yayÕnlarda bir düúüú görülmektedir. 2006 yÕlÕna gelindi÷inde ise akademide ö÷renim gören ö÷renci sayÕsÕ 2500’ü geçmiútir.1999 tarihinde aldÕ÷Õ bir karar ile. beden e÷itimi ve spor sahasÕnda önemli bir bilim ve e÷itim merkezi olmuútur. Örne÷in.Azerbaycan ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazanmasÕyla birlikte Enstitü’nün maddi ve teknik alt yapÕsÕ güçlenmiú. 13’ü fahri spor ustasÕ. en önemlisi e÷itim seviyesi yükselmiútir. 6’sÕ uluslararasÕ dereceli usta.

R. Akademi’nin birçok mezunu baúarÕlÕ bir beden e÷itimi ö÷retmeni. Hem ulusal hem de uluslararasÕ ölçekteki birçok spor bilimleri kongrelerine katÕlmaktadÕrlar. üç kez Dünya ùampiyonu ve Avrupa ùampiyonu M. R. Dünya ve Avrupa ùampiyonlarÕ Kh. Lyudmila ùubina. maçlarÕn analizlerinin yapÕlmasÕ ve bu analizlere göre de antrenmanlarÕn plandÕ÷Õ bir yapÕ içinde çalÕúÕyoruz. A. olimpiyat úampiyonlarÕ Refiga ùabanova. Haciyev. Akademi’nin birçok ö÷renci ve mezunu hem SSCB çapÕnda hem de uluslararasÕ spor müsabakalarÕnda baúarÕlar elde etmiúlerdir.M Ak (2008.12. Aliyev bazÕlarÕdÕr. Allahverdiyev.mekteb. çalÕúmalar yapÕldÕ÷ÕnÕ duymadÕm. 05. antrenör. T. øbrahimov. spor yöneticisi ve spor bilimcisi olmuúlardÕr. Akademi’nin ö÷retim elemanÕ kadrosu beden e÷itimi ve sporun güncel problemleri ile ilgili çeúitli konularda bilimsel çalÕúmalar yapmaktadÕrlar. Belenkiy. bildiri vb. A.edu. Paúayev. Daha önce bu ölçekte bilimsel veriler kullanarak. Azerbaycan’da spor bilimcilerin bilgi düzeyi göreceli bir kavramdÕr. Spor bilimlerinde arz talep eksikli÷i söz konusudur. øsayev. L. Hüseynov. bu testlerin sonucunda ortaya çÕkan bilimsel verileri kullanarak antrenman programlarÕ hazÕrlayan. Son yÕllarda Akademi’de genç spor bilimcilerin 162 . Sporun de÷iúik branúlarÕnda ülkenin milli takÕmlarÕna düzenli olarak bilimsel destek vermektedirler. Savkina. ø. ølgar Mamedov. Ö÷retim elemanlarÕ 2000’den fazla ders kitabÕ. sözlü görüúme)’a göre. N.az. Burada spor bilimcilerin yeteri derecede ekonomik özgürlü÷ü bulunmamaktadÕr. Niftullayev. Bundan dolayÕ bilimsel çalÕúmalara da yeterince zaman ayÕramamaktadÕrlar. B. Azerbaycan’daki spor bilimcilerin yeteri derecede bilimsel çalÕúma yaptÕ÷ÕnÕ sanmÕyorum. Ponomaryov. S. Akademi 70 yÕl zarfÕnda 16 binden fazla spor uzmanÕ hazÕrlamÕútÕr (www. dört defa Olimpiyat OyunlarÕ’na katÕlan.2009). V. Burada bulundu÷um süre içinde spor bilimleri ile ilgili hiçbir bilimsel makale. Buradaki spor bilimcilerin dünyadaki spor bilimlerinin geliúimini takip etmeye imkanlarÕ yoktur. Koretskiy. ikisinde altÕn ikisinde de gümüú alan ünlü voleybolcu ønna Riskal. Bunlardan. kaynaklarla karúÕlaúmadÕm. Azerbaycan’da ilk defa bilimsel anlamda testlerin yapÕldÕ÷Õ. bilimsel araútÕrma ve makale yazmÕúlardÕr. Huseynov.

E÷itim úubesi. Ö÷renci bilim kurulu üyelerinden yüksek lisans için gönderilenler tezlerini verdikten sonra akademiye ö÷retim elemanÕ olarak dönmüúlerdir. ùube. gerek lisans gerekse yüksek lisans e÷itim programlarÕnÕn yapÕlmasÕ ile e÷itim úubesi ilgilenmektedir. Akademi’nin kuruldu÷u ilk günden itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir. yüksek lisans düzeyinde ise bilimsel araútÕrma ve e÷itim uygulamalarÕnÕ. ö÷renci úubesinde her ö÷rencinin úahsi iúlerinin yapÕlmasÕ ve ö÷rencilerin kayÕtlarÕnÕn alÕnmasÕ gibi konularla ilgilenmektedir. fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarÕnÕn ve ö÷rencilerinin klinik deneyimler kazanmasÕ sürecini yürütmektedir. Akademi’nin ö÷retmen ve ö÷rencileri ülkenin her yerinde spor teúkilatlarÕnda çalÕúmaktadÕrlar. 1930 yÕlÕndan 1970 yÕlÕna kadar 56 bayan beden e÷itimi uzmanÕ hazÕrlanÕrken. Ö÷retim elemanlarÕnÕn ço÷u hakemler kurulunda.sayÕsÕnda artÕú gözlenmektedir. federasyonlarda. bilim úuralarÕnda ve de÷iúik birçok spor teúkilatlarÕnda aktif olarak faaliyetlerde bulunmaktadÕrlar. 1971 yÕlÕndan 2005 yÕlÕna kadar 907 163 . 1930 yÕlÕndan 2005 yÕlÕna kadar 20149 kiúi mezun olmuútur. Akademi’de.36). bakanlÕk ve e÷itim kuruluúlarÕ ile iliúkilerin kurulmasÕ. ølk zamanlar küçük fakülte ve anabilim dallarÕnÕn yerlerini tutan úubelere rehberlik etmiú ve bu rehberlik günümüzde de devam etmektedir. Bu mezunlardan 9405’i ba÷ÕmsÕzlÕk yÕllarÕnda hazÕrlanmÕútÕr. Azerbaycan ve Rusya çapÕnda düzenlenen ö÷renci spor bilimleri kongrelerinde sporun çeúitli branúlarÕnda birçok bildiri sunmaktadÕrlar. bakanlÕklarÕn emir. e÷itim programlarÕnÕn yapÕlmasÕ ile ilgili çeúitli idare ve teúkilatlarÕn. ùube. Akademi’nin bir grup ö÷rencisi bilimsel araútÕrmalarÕnÕ baúarÕlÕ bir úekilde sürdürmüú ve çeúitli bilimsel dereceler elde etmiúlerdir.35. ö÷renci ve tecrübe úubelerine de rehberlik etmekle birlikte. BunlarÕn arasÕnda bayanlarÕn sayÕsÕ oldukça düúük seviyededir. yeni e÷itim programlarÕn hazÕrlanmasÕ sürecini de yürütmektedir. Akademi’den. Tecrübe (Uygulama) úubesi ise lisans düzeyinde e÷itim ve antrenörlük uygulamalarÕnÕ. Akademi’nin ö÷renci bilim kurulu üyeleri bilimsel araútÕrmalar yapmakta. E÷itim úubesi zamanÕn taleplerine uygun olarak teknolojik geliúmelerin takip edilmesi. görev ve kararlarÕnÕn yerine getirilmesi sürecini de yönetmektedir (25:2428.

edu. 2 araútÕrma laboratuarÕ. sporcular. spor bilimlerini de olumsuz etkilemektedir. 1 güreú salonu. 05. Ama 100 tane bile kÕz yoktur.05. Örne÷in. santranç salonu.2009). açÕk e÷itime ise 100 ö÷renci alÕnmaktadÕr.az. 93’ü II. bu durumun oluúmasÕnda milli hususiyetlerin.mekteb. 1 yüzme havuzu. binicilik parkuru. ailenin spora karúÕ ilgisinin etkisi olmaktadÕr. kÕzlarÕnÕn sporla ilgilenmesini istememektedir. 34’ü IV. Kütüphanede zengin bir gazete ve dergi envanteri vardÕr. sÕnÕfta ve 1 kiúi de yüksek lisans sÕnÕfÕnda bulunmuútur. Burada 1930 yÕlÕndan itibaren yayÕnlanan beden e÷itimi ve spor ile ilgili gazete ve dergiler bulunmaktadÕr. dini inançlarÕn. 1 kütüphane. voleybol ve hentbol sahalarÕ. Akademi’nin 1 stadyumu.95). 48’i I. sÕnÕfta. 28’i III.12. 1 çok amaçlÕ kapalÕ spor salonu. sözlü görüúme)’a göre. Aileler Akademi’nin kütüphanesi zengin bir kaynak envanterine sahiptir.az. sÕnÕfta. Akademide 2500 ö÷renci var. devletin e÷itime genel bütçeden çok az kaynak aktarmasÕ. 2008 yÕlÕ itibariyle 164 . Bunlardan 50’si hazÕrlÕkta. Azerbaycan için yüksek e÷itimli beden e÷itimi ö÷retmenleri. Akademi’de 2000 yÕlÕnda 254 Türk ö÷renci de e÷itim almÕútÕr. Akademi. 1954-1955 yÕllarÕnda kütüphanede kitaplarÕn sayÕsÕ 28885 iken. Kütüphaneden 2920 ö÷renci.bayan beden e÷itimci hazÕrlanmÕútÕr (6:16). 350 kiúi de di÷er çalÕúanlar istifade etmektedir.mekteb. Bütün bu olumlu çalÕúmalara ra÷men. 2 bilgisayar sÕnÕfÕ bulunmaktadÕr.2009). Günümüzde Akademi’de Türkiye’den ö÷renci bulunmamaktadÕr (25:93. sÕnÕfta. 1 jimnastik salonu. E Acalov (2008. Anabilim dallarÕnÕn sayÕsÕ 19’dur (www.edu. 12. 220 ö÷retim elemanÕ. Günümüzde her yÕl örgün e÷itime 525. açÕk futbol. 1999-2000 e÷itim-ö÷retim yÕllarÕnda 200000 olmuútur. antrenörler yetiútirmek ve ülkenin spor alanÕndaki statüsünü yükseltmek için kendi maddi-teknolojik imkanlarÕnÕn geliútirilmesi ve bilimselpedagojik kadro potansiyelini yükseltmek için çalÕúmalarÕnÕ sürdürmektedir (www.

Spor-Pedagoji Anabilim DallarÕ a-) Voleybol ve Masa Tenisi Anabilim DalÕ b-) Jimnastik ve Akrobasi Anabilim DalÕ c-) Güreú Anabilim DalÕ d-) Boks ve Halter Anabilim DalÕ e-) Futbol Anabilim DalÕ f-) Atletizm Anabilim DalÕ g-) Basketbol ve Hentbol Anabilim DalÕ h-) UygulamalÕ Sporlar BranúlarÕ Anabilim DalÕ 2.spor bilimleri alanÕnda uzman olan bir profesör 250 TL aylÕk para kazanmaktadÕr. Bu düúük ücret. hem bilimsel çalÕúmalarÕn yeterli düzeyde olmasÕnÕ olumsuz olarak etkilemekte. Akademi’nin temel e÷itim-ö÷retim yapÕlarÕ olan Anabilim DallarÕ dört ana grupta toplanmÕútÕr: 1.Teorik ve Pedagoji (Bilimleri) Anabilim DallarÕ a-) Beden E÷itimi Teorisi ve Metodolojisi Anabilim DalÕ b-) Beden E÷itimi Tarihi ve ødaresi Anabilim DalÕ c-) Pedagoji ve Psikoloji Anabilim DalÕ d-) Yüksek Matematik ve Bilgisayar Teknolojisi Anabilim DalÕ e-) Diller Anabilim DalÕ 3. hem de spor bilimcilerini rüúvet gibi olumsuz tutumlara sürüklemektedir.TÕp-Biyoloji Anabilim DallarÕ a-) Genel Fizyoloji ve Spor Fizyolojisi Anabilim DalÕ b-) Spor Hekimli÷i ve Hijyenli÷i Anabilim DalÕ c-) Anatomi Anabilim DalÕ 165 .

Fizik.2007). Akademi’ye baúvuru yapmak isteyen ö÷renci adayÕ.Sosyal Bilimler Anabilim DallarÕ a-) Genel Beúeri Bilimler Anabilim DalÕ b-) Sosyal-Siyasi Bilimler Anabilim DalÕ (www. Bu grupta özel yetenek gerektiren spor alanlarÕnÕn yanÕ sÕra.az. Bu gruptaki alanlara baúvuru yapanlar. Kimya. tÕp. biyoloji ve kimya gibi alanlarda yer almaktadÕr. Azerbaycan Cumhuriyeti Ö÷renci Kabulü Devlet Komisyonu (TGDK)’nun merkezi sistemle yaptÕ÷Õ ö÷renci yerleútirme sÕnavlarÕndan önce özel yetenek sÕnavÕna girmesi gerekmektedir. Ö÷renci yerleútirme sÕnavlarÕnda alanlar 4 gruba ayrÕlmaktadÕr. TGDK’nÕn yetenek sÕnavlarÕndan sonra yaptÕ÷Õ.gov. Biyoloji sÕnavlarÕna girmek zorundadÕrlar (www.05. ö÷renci yerleútirme sÕnavÕna baúvuru sÕrasÕnda. Özel yetenek sÕnavlarÕ 4.4. 166 . 12.tqdk. yetenek sÕnavÕnda baúarÕlÕ olanlar Spor Akademisi úÕkkÕnÕ iúaretleyebilirler.mekteb. farklÕ sÕnav içeriklerine sahiptirler. Yetenek sÕnavlarÕ da TGDK tarafÕndan merkezi bir sistemle yapÕlmaktadÕr. grupta yer almaktadÕr.06. Azerice.az.edu. FarklÕ gruplar.2009). Matematik. 16.

Spor. uluslararasÕ tanÕnma ve prestijin vasÕtasÕ olarak görülmüútür. Özellikle So÷uk Savaú dönemine kadar. sa÷lÕk ve hijyenin. siyaset ve kültür ile iliúkili ve ideolojik bir olgu olarak geliúmiútir. Bu kiúiler kendi ülkelerinde oynadÕklarÕ spor branúlarÕnÕ Azerbaycan’da da devam ettirmiúlerdir. Devlet siyasetinin ya da rejimin propagandasÕ için baúarÕlÕ ve yetenekli sporcular sürekli desteklenmiútir. Her kurum kendi yapÕlanmasÕ içinde sportif faaliyetlerin uygulanmasÕndan sorumlu olmuútur. SSCB’de sporun tüm temel politikalarÕnÕ devlet belirlemiútir. satranç vb. Bu vesile ile birçok AzerbaycanlÕ bu yeni spor dallarÕnÕn kurallarÕnÕ ö÷renmiú ve zaman içerisinde de ülkede daha fazla yaygÕnlaúmasÕnÕ sa÷lamÕúlardÕr. Sovyetlerde spor. sporlara da halk her zaman ilgi göstermiútir. Sovyetler kentlerin içinde oluúan bütün yeni yerleúim birimlerine bir stadyum. boks vb.) geliúmesinde batÕlÕ ülkelerin petrol úirketlerinin yönetici ve çalÕúanlarÕnÕn önemli katkÕlarÕ olmuútur. savunmanÕn. Spor yapÕlmasÕ zorunlu bir faaliyet olmuútur.7. hem sosyalist kültürün yaygÕnlaúmasÕ hem de sanayileúme çalÕúmalarÕ hÕz kazanmÕútÕr. Azerbaycan’da çeúitli spor branúlarÕnÕn (cimnastik. futbol. Stalin döneminde (1924-1953). halter. basketbol. yüzme. atletizm. spor aracÕlÕ÷Õyla daha sa÷lÕklÕ bireyler yetiútirmek ve iúgücü verimini arttÕrmak hedeflenmiútir. bir yüzme havuzu ve açÕk hava spor alanlarÕ inúa etmeyi zorunlu tutmuútur. kadÕnlarÕn eúitli÷inin. ideolojinin devamÕnÕn ve halklarÕn barÕúÕnÕnÕn bir vasÕtasÕ olarak görülmüútür. Spor aynÕ zamanda devlet bütünlü÷ünün sa÷lanmasÕnÕn. 1920’li yÕllarÕn baúlarÕnda içinde Azerbaycan’Õnda oldu÷u bütün birlik ülkelerinde spor geliúmeye baúlamÕútÕr. TARTIùMA ve SONUÇ Sovyetler Birli÷i’nde spor sosyalizmin bir parçasÕ. Bu kültürün bir parçasÕ olan spor da bu yeni ideolojiden etkilenmiútir. Ekim ihtilali ile birlikte sosyalist kültür úekillenmeye baúlamÕútÕr. bu yÕllarda insanlarÕn sa÷lÕklarÕnÕn korunmasÕnÕn ve emek veriminin arttÕrÕlmasÕnÕn önemli bir vasÕtasÕ olmasÕyla 167 . Bunun yanÕnda ülke tarihinde çok eskilere dayanan güreú. bir kapalÕ spor salonu. Spor marksist felsefe ile yapÕlmÕútÕr. emek verimlili÷inin.

Bakü’nün Nesimi ilçesini gezerken Sovyet döneminden kalan birçok açÕk spor alanlarÕna rastlanmÕútÕr. Azeri spor bilimciler sadece bunlarÕ 168 . Bu süreçte SSCB sportif teúkilatlanmasÕnÕ da hÕzlÕ bir úekilde gerçekleútirmiútir. E÷itim ve antrenman programlarÕ uygulanÕrken bilimsel verilerden yararlanÕlmÕútÕr. SSCB Bakanlar Kurulu’na ba÷lÕ olarak örgütlenen Beden E÷itimi ve Spor Devlet Komitesi. ønsanlarÕn yo÷un olarak yaúadÕ÷Õ yerlerde açÕk spor alanlarÕ yapÕlmÕútÕr. Sadece bu yapÕlanmadan bile Sovyetlerin spora ne kadar önem verdi÷i anlaúÕlmaktadÕr Sovyet döneminde Azeri halkÕ spora ve sporcuya çok önem vermiútir. Neredeyse. uluslararasÕ iúçi cephesinin güçlenmesinin de bir aracÕ olmuútur. devlet hiyerarúisinde bireysel bakanlÕklarÕn üstünde yer tutmuú ve sporla ilgili tüm devlet kuruluúlarÕnÕn izleyecekleri eylem programlarÕnÕ saptayarak çalÕúmalarÕnÕ koordine etmiútir. Bu tür oluúumlar dünyadaki di÷er iúçi örgütleriyle sporu kullanarak iliúkilerini daha ileri seviyeye taúÕmÕúlardÕr. Ülke ekonomisinin geliúmesi sürecinde ve Sovyet kültürünün bütün insanlarÕn yaúam tarzÕ haline gelmesi için kitle sporuna çok önem vermiútir. do÷rudan do÷ruya ondan aldÕ÷Õ yetkiyle. spor bilimlerine çok önemsemiútir.birlikte. Bu ba÷lamda 1921 yÕlÕnda Moskova’da KÕzÕl Spor Enternasyoneli úeklinde bir oluúum meydana gelmiútir. Sovyetler Birli÷i. proleter devrimi desteklemek olmuútur. HalkÕn spora katÕlÕmÕn artmasÕ için tesisleúmeye çok önem verilmiútir. onlar dahi baúarÕlÕ sporculara ilgi duymuúlardÕr. Sovyetler Birli÷i sporun geliúmesine ve halk arasÕnda yaygÕnlaúmasÕna çok önem vermiútir. her sokak arasÕna açÕk alanda aletli cimnastik yapÕlabilecek spor aletleri yerleútirilmiútir. Spor bilimlerinde øvan Pavlov gibi birçok ünlü bilim adamÕndan istifade edilmiútir. bilimsel araútÕrma ve yayÕnlar direk Moskova üzerinden gelmiútir. Sovyetlerde Komünist Parti’deki siyasi yapÕlanmanÕn aynÕsÕ sporda da görülmektedir. Azeri bayanlarÕn sporla çok ilgilenmemesine ra÷men. BaúarÕlÕ sporculara her zaman ilgi göstermiúlerdir. Sovyet döneminde hiçbir Azeri spor bilimci kendi baúÕna araútÕrma yapamamÕú. AmacÕ.

ilk amaç haline getirilmiútir. Bu program beden e÷itimi ile ilgili yeni metodlar geliútirmekle. Slav ÕrkÕndan olmasÕnÕn önemi yanÕnda. AyrÕca. Azeri spor bilimcilerin yaptÕ÷Õ bilimsel çalÕúmalar. “Eme÷e ve SSCB’nin MüdafaasÕna HazÕrÕm” programÕnÕn ülkelerde uygulanmasÕ. EMH programÕnÕn uygulanmasÕ ile Sovyet beden e÷itimi sisteminin tek metodoloji esasÕ oluúturulmuútur. Sovyetler. Azerbaycan’da bütün beden e÷itimi teúkilatlarÕ kendi faaliyetlerini program esasÕnda yeniden yapÕlandÕrmÕúlardÕr. EMH normlarÕ bütün halka bildirilmiútir. 169 . aúamasÕ 1931 yÕlÕnda hazÕrlanmÕú ve onaylanmÕútÕr. Sovyet döneminde milli takÕmlarda mücadele eden Azeri sporcular önemli baúarÕlar elde etmiúlerdir. daha verimli çalÕúan ve her zaman ülkeyi savunmaya hazÕr insanlar yetiútirilmiútir. daha sa÷lÕklÕ olan. Bu Spartakiadalara birçok AzerbaycanlÕ sporcu katÕlmÕú ve önemli baúarÕlar elde etmiúlerdir. IrkçÕlÕ÷Õn yo÷un bir úekilde yapÕlmasÕndan dolayÕ. EMH programÕ kabul edildikten sonra. rejime sadakatinden emin olunan sporcular milli takÕmlara seçilmiútir. oradan onay geldikten sonra yayÕnlanabilmiútir. Beden e÷itimi faaliyetleri geniúlemiú ve spor ile ilgili metodoloji güçlenmiútir. Sovyetler Birli÷i’nde ilki 1928 yÕlÕnda düzenlenen Spartakiada’lar sayesinde binlerce yetenekli sporcu tespit edilmiú ve milli takÕm kadrolarÕ oluúturulmuútur. sporda da yo÷un bir úekilde görülmüútür. ö÷rencileri görmek mümkün olmuútur. EMH programÕnda Sovyet beden e÷itimi sisteminin bütün ana prensipleri belirlenmiútir. bu ba÷lamda Azerbaycan. Spor. EMH niúanÕ alanlar arasÕnda iúçileri. Milli takÕmlara seçilecek sporcularÕn sadece baúarÕlÕ olmasÕ yeterli de÷ildir. Sovyetler Birli÷i’nde her alanda görülen Rus milliyetçili÷i.uygulamÕúlardÕr. ProgramÕn I. bütün sportif faaliyetlerini bu program çerçevesinde yürütmüútür. köylüleri. askerleri. SSCB’nin spor hayatÕnda önemli bir yer tutan faaliyetlerden biri de Spartakiada’lar olmuútur. önce Moskova’ya gitmiú. Azeri sporcular tam olarak yeteneklerini gösterme fÕrsatÕ bulamamÕúlardÕr. Azerbaycan’da birçok spor branúÕnÕn geliúimine olanak sa÷lamÕútÕr. program sayesinde köylere kadar yaygÕnlaúmÕútÕr. EMH programÕ sayesinde.

Savaú yÕllarÕnda dahi hastaneler arasÕ spor yarÕúmalarÕ düzenlenmiútir. Yaralanan askerlerin iyileútirilmesi için fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarÕna a÷ÕrlÕk verilmiútir. Savaú sÕrasÕnda güçlü ve sa÷lam kiúilere ihtiyaç duyulmuútur. BazÕ sporcular. Dünya SavaúÕ sonrasÕnda sporun yapÕlÕú amacÕ de÷iúmiútir. øyileúmekte olanlar bu úubelere gönderilmiúlerdir. özellikle II.Savaú yaklaúÕrken spora verilen önem daha da artmÕútÕr. Azerbaycan’Õn en iyi sporcularÕ savaúa katÕlmÕú ve birço÷u cepheden geri dönmemiútir. Hastanelerde spor úubeleri açÕlmÕútÕr. øki kutuplu dünyada. özellikle müsabaka sporlarÕ siyasi sistem ve millet için bir test alanÕ olarak kullanÕlmÕútÕr. Savaú birçok úeye zarar verdi÷i gibi. Stalinci sistemin olumsuz yönleri ve topluma verdi÷i zararlar bir bir sayÕlÕrken. e÷itim. Spor artÕk savaúÕn baúka bir úekli haline gelmiútir. kültür. spora baúlamadan önceki durumundan daha da kötü duruma düúmüútür. araba. Bundan dolayÕ savaú sonrasÕnda sporda bir müddet duraklama yaúanmÕútÕr. bu dönemin en önemli enstrümanÕ ise spor olmuútur. Sovyet döneminde. para ve çeúitli ünvanlar verilmiútir. KarúÕlÕ÷Õnda ise baúarÕlÕ olmalarÕ istenmiútir. Sovyetlerde modern spor. BaúarÕsÕz olduklarÕnda bütün bunlar geri alÕnmÕútÕr. sosyal güvenceler alanÕnda elde edilen baúarÕlar gibi olumlu hususlar da göz ardÕ edilmemiútir. 170 . II. Bu kapsamda spor tüm halk tarafÕndan yararlanÕlabilecek bir faaliyet olmuútur. sÕcak çatÕúma yerine so÷uk savaú dönemi baúlamÕú. sa÷lÕk. SporcularÕn baúarÕsÕzlÕ÷Õnda hapis cezalarÕ ve idamlar da görülmüútür. BaúarÕlÕ olmadÕklarÕnda ise bedeli a÷Õr olmuútur. ønsanlara birçok olanaklar sunulmuútur. Sporcular bu imkanlara baúarÕlÕ olduklarÕ sürece sahip olmuúlardÕr. spora da çok zarar vermiútir. Sovyet döneminde baúarÕlÕ sporculara ev. ønsanlar spor yoluyla birtakÕm imkanlara kavuúmuúlardÕr. SporcularÕn hazÕrlÕ÷Õ savaúa hazÕrlÕk úekline dönmüútür. øntihara teúebbüs eden sporcular da olmuútur. Bu ba÷lamda cephede ön sÕralarda savaúanlar arasÕnda daha çok sporcular yer almÕútÕr. Dünya SavaúÕ’na kadar olan dönemde hem Sovyetlerde hem de Azerbaycan’da kitle sporunun daha fazla geliúti÷i görülmektedir.

özellikle ferdi branúlarda belli baúarÕlar elde edilmiútir. kitle sporunda bir düúüú gözlenmiútir. Azerbaycan. Sovyet döneminde sa÷lÕk. Belli branúlarda Sovyet milli takÕmlarÕna katÕlan Azeri sporcular ülkelerini baúarÕyla temsil etmiúlerdir. Sovyetlerin da÷ÕlmasÕyla birlikte ekonomik ve siyasi istikrarsÕzlÕk içine sürüklenmiútir. fiyatlar artmÕú ve enflasyon yükselmiútir. Haydar Aliyev’in hem Sovyet döneminde hem de ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde CumhurbaúkanlÕ÷Õ yaptÕ÷Õ süre içerisinde sporda ciddi atÕlÕmlar yapÕlmÕútÕr. Bu dönemlerde hem tesisleúme açÕsÕndan hem de sporun kitleselleúmesi açÕsÕndan önemli bir aúamaya gelinmiútir. Hem siyasi alanda hem de ekonomik alanda yaúanan bu olumsuzluklar spora da yansÕmÕútÕr. otuz yaúÕn üstündeki belli bir kesim Sovyet dönemine özlem duymaktadÕr. halkÕn %80’i orta sÕnÕfÕ oluúturmuútur. Ba÷ÕmsÕzlÕkla birlikte. Bundan dolayÕ ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn ilk yÕllarÕnda sporda bir düúüú gözlenmiútir. Sovyetler Birli÷i ülkeleri kendi kendilerine yetersiz kÕldÕ÷Õ için. Ülkenin içinde bulundu÷u durumdan dolayÕ spora yeterince ilgi gösterilememiútir. konaklama ve iú gibi imkanlar devlet tarafÕndan karúÕlanmÕú. gençlerin fiziki e÷itimine çok önem vermiú. 171 . Azerbaycan’da ise Sovyetlerin ÕrkçÕ yaklaúÕmlarÕndan dolayÕ So÷uk savaú döneminde elit spor çok geliúmemiútir. e÷itim.II. Azerbaycan. Bundan dolayÕ. Dünya SavaúÕ’ndan sonra ya da So÷uk Savaú döneminde Sovyetlerde kitle sporu ile birlikte elit sporda geliúmiútir. BaúarÕlÕ sporculara maddi ve manevi birçok ödül verilmiútir. gençlerle sürekli bir arada olmuú. Ba÷ÕmsÕzlÕkla birlikte kapitalizm ile tanÕúan Azerbaycan ise birçok sosyal ve ekonomik problemle karúÕ karúÕya kalmÕútÕr. Elit sporda ise. Demokratik sisteme geçiú sürecinde yaúanan siyasi istikrarsÕzlÕk ve Ermenistan ile yaúanan savaú ekonomiyi olumsuz etkilemiútir. ba÷ÕmsÕzlÕkla birlikte. sporculara her zaman destek olmuútur. Haydar Aliyev. Sovyet döneminde uygulanan ekonomik politikalardan dolayÕ büyük bir oranda di÷er ülkelere ba÷ÕmlÕ hale gelmiútir.

Dünya ve Olimpiyat OyunlarÕ gibi büyük ölçekli sportif organizasyonlarda madalya kazanan sporculara ev. Spordaki bu ödüller insanlarÕn spora bakÕúÕnÕ da olumlu olarak etkilemektedir. Azerbaycan bugün genç bir nüfusa sahiptir. Azerbaycan’da. Azerbaycan’da bireysel sporlarÕn daha ön planda oldu÷u görülmektedir. 2006 yÕlÕnda milli gelirin büyüme oranÕna göre lider ülkeler arasÕnda yer almÕútÕr. Avrupa. AyrÕca. Azerbaycan Hükümeti baúta futbol olmak üzere son yÕllarda sporu daha fazla desteklemeye baúlamÕútÕr. özellikle kÕrsal yerlerde bayanlarÕn spor yapmasÕna sÕcak bakÕlmamaktadÕr. toplumun dini inanÕúlarÕndan ve sosyo-kültürel yapÕsÕndan kaynaklandÕ÷ÕnÕ söyleyebiliriz.1990’lÕ yÕllarÕn ortalarÕndan itibaren spor daha fazla geliúmeye baúlamÕútÕr. araba ve para ödülleri ile birlikte çeúitli madalya ve ünvanlar vermektedir. Akademide kÕzlarÕn azlÕ÷Õ dikkat çekmektedir. Kiúi baúÕna düúen gelirde her geçen yÕl 172 . kÕrsal bölgede yaúayan insanlara göre. Bu durumun temel nedenini ise. Özellikle Bakü gibi büyük kentlerde yaúayan insanlarÕn. Bu durumu Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi’nde görmek mümkündür. AyrÕca özel sektör ve çeúitli iú adamlarÕ da sporu desteklemektedir. AzerbaycanlÕ sporcular ba÷ÕmsÕzlÕkla birlikte kendi ülkeleri adÕna yarÕúma fÕrsatÕ elde etmiúlerdir. Azerbaycan Hükümeti. Birden fazla yetenekli sporcuyu bir araya getirmek çok zor oldu÷u için. YapÕlan araútÕrmalar anne ve babalarÕn uygun úartlar oldu÷unda kÕz çocuklarÕnÕ spor yapmaya gönderebileceklerini göstermiútir. Günümüzde bu büyüme oranÕnda bir düúüú olsa da yine de iyi bir büyüme grafi÷i çizmektedir. Azerbaycan. Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi (AMOK) ve birçok federasyon kurulmuú ve uluslararasÕ federasyonlara üye olmuúlardÕr. Günümüzde Azerbaycan’Õn %52’si kentlerde yaúamaktadÕr. spora bakÕúÕnda da de÷iúimler gözlenmektedir. Fakat insanlarÕn ortalama yaúam süresi düúmektedir. takÕm sporlarÕnda yeterli sayÕda takÕm olmadÕ÷Õ için sporcularÕn teknik ve taktik altyapÕsÕ çok düúük seviyede kalmaktadÕr. takÕm sporlarÕ yeterince geliúmemiútir. genel anlamda bir spor okulu görünümü vermemektedir. Akademi.

Azeri sporu sporda tam anlamÕyla profesyonelleúmenin sa÷lanmasÕ. ÖNERøLER: 1. Üst tabaka ile alt tabaka rasÕnda büyük bir uçurum vardÕr. 173 . Orta tabaka neredeyse yok gibidir. AzerbaycanlÕ sporcular ba÷ÕmsÕzlÕkla birlikte birçok Avrupa. 4. 3. alt yapÕnÕn geliútirilmesi ve halkÕn ekonomisinin daha iyi hale gelmesiyle birlikte önümüzdeki yÕllarda daha fazla geliúme gösterecektir. Gelir da÷ÕlÕmÕnda adaletsizlikler mevcuttur.Beden e÷itimi derslerinin sayÕsÕ arttÕrÕlabilir.Tesis sayÕsÕ arttÕrÕlmalÕdÕr.Spartakiada’ya benzer. Bu úölenin yapÕlmasÕnda úu yol izlenebilir: Köy-belde-ilçe-il-bölge-ülke müsabakalarÕ úeklinde gerçekleúebilir. birçok uluslararasÕ organizasyona ev sahipli÷i yapmÕútÕr.EMH programÕ gibi ülkenin bütün insanlarÕ kapsaycak bir program hazÕrlanabilir. Dünya ve Olimpiyatlar gibi önemli spor organizasyonunda çok sayÕda madalya kazanmÕúlardÕr. Özellikle Bakü.Atletik olarak yetenekli çocuklar için özel okullar açÕlabilir. Olimpiyatlarda elde edilen altÕn madalya sayÕsÕnda bir düúüú gözlenmektedir. Ülkenin zengin petrol kaynaklarÕna ra÷men ülkenin büyük bir kÕsmÕ yoksulluk sÕnÕrÕnÕn altÕnda yaúamakatadÕr. baúta olimpik sporlar olmak üzere ulusal spor úöleni yapÕlabilir ve milli takÕmlar bu úekilde oluúturulabilir. 2. 5.artmaktadÕr. Bu olumlu ekonomik veriler henüz halka tam olarak yansÕmamÕútÕr.

4. AFFA (Azԥrbaycan Futbol FederasiyalarÕ AssosiasiyasÕ). (2007). Abiyev A. Pekin OlimpiyatlarÕ’nÕn KahramanÕ. Abiyev A. Acalov E. BabanlÕ T. XalqÕn Mԥnԥvi vԥ Fiziki ønkiúafÕnÕn Qay÷Õkeúi. (2007). (1994). Azerbaycan DünyasÕ. Azerbaycan DünyasÕ. 15. Azerbaycan Cimnasti÷inde AltÕn Ça÷. Müԥllim NԥúriyyatÕ. 6. østanbul. Abiyev AQ. Ԥzizova ù. Azԥrbaycan Dövlet Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi ve ødman AkademiyasÕ. BakÕ. (2007). Azerbaycan Sovyetler ve Ötesi. Azerbaycan DünyasÕ. Azԥrbaycan Boksu 80 øldԥ. Akman A. (2004). 174 . Azerbaycan. Azԥrbaycan Dövlet Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi ve ødman AkademiyasÕ. Helsinki’dԥn Baúlayan Yol. 12. Quliyev D. BakÕ. (2005). Teúekkürler Güzel SporcularÕmÕz. 3. Boks. Hüseynov EA. Vԥtԥn NԥúriyyatÕ. (2004). BakÕ. (2002). BabanlÕ TX. Bilardo DünyasÕ Azerbaycan’Õ TanÕdÕ. BakÕ. (2007). 11. 10. (2007). 157 (2):92-97. Adilo÷lu NԥúriyyatÕ. (2005). The Olympic Movement and the End of the Cold War. Azerbaycan DünyasÕ. BakÕ. (1990). (2006). 14. Aliyev E. 9. Alizadeh R.8. Mehdiyev Q. (2008). Azԥrbaycan Futbolu (Tԥqvim-Mԥlumat KitabÕ). 20:106109. Abiyev A. 2. KAYNAKLAR 1. 19:90-95. 29:80-87. BakÕ. 13. World Affairs. Amiraslanov T. Azerbaycan DünyasÕ. Agayev ø. Akyol T. Bahis Konusu Gençler. Turan Evi. Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi vԥ ødmanÕn ønkiúafÕnÕn Ümumbԥúԥri Tarixi. Allison L. Ԥkbԥrov V. Burak YayÕnevi. BakÕ. A÷ayev OM. 8. (2003). øHH. 16. 5. Alizade R. Sԥhԥr NԥúriyyatÕ. 22:112-117. 5:112-116. Voleybol. (2005). østanbul. Acalov E. Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi vԥ ødman Tarixi. Qԥdԥúov EN. Adilo÷lu NԥúriyyatÕ. BakÕ. 7.

Azԥrbaycan Dövlet Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi ve ødman AkademiyasÕ. 18. østanbul. Azerbaycan DünyasÕ. Emre YayÕnlarÕ. 22. 24. Adilo÷lu NԥúriyyatÕ. 9:319-328. Azerbaycan DünyasÕ.. 20. Askerov T. 1945–58. 26. 2:58-65. Azerbaycan Futbolunun Efsanesi.17. (2004). 25. Artam A. Beck P. BakÕ. (2005). Andican A. (2009). (2001). 11:23-50. 175 . Azerbaycan DünyasÕ. 57 (2):191-217. Arbena JL. BakÕ. 21. Azerbaycan DünyasÕ. Azԥrbaycan RespublikasÕ Gԥnçlԥr ødman vԥ Turizm Nazirliyi. 23. 19. Bernstein FL. Contemporary British History. 26:106-110. Heydԥr Ԥliyev vԥ Azԥrbaycan ødmanÕ. 19 (2):169-185. Bennigsen A. 1:86-89. Azerbaycan’da Defin Merasimleri ve Di÷er Milli Cumhuriyetlerde Dini Vaziyet. BDT KupasÕ Yine Azerbaycan’da. Azeri P. 31. Turan Evi.. Britain and the Cold War's ‘Cultural Olympics’: Responding to the Political Drive of Soviet Sport. (1998). (2005). Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ. 56:154-159. Pekin Yolculu÷u Trophy Cup’tan Geçiyor. 8:104-108. østanbul. Azerbaycan’Õn Olimpiyat OyunlarÕ’nda AltÕn Dönemi (2004). Azerbaycan DünyasÕ. Türk Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Analizleri ve Türkiye øliúkileri. (1993). Türkistan Mücadelesi. 28. (1988). (2003). (1981). (2007). Azerbaycan DünyasÕ. 30. Çeviren: Türköz øO. Sabri Artam VakfÕ. 25:100-105. Sovyet MüslümanlarÕ ve øslam DünyasÕ. Sport and Revolution: The Continuing Cuban Experience. (2008). Azerbaycan DünyasÕ. Aslan Y. (1990). Askerov T. Azԥrbaycan Dövlet Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi ve ødman AkademiyasÕ. 32:110-117. 32. 24:100-105. Askerov T. Russian Review. Askerov T. OnlarÕn Hepsi Birer ùampiyon. Azerbaycan’Õn AltÕn KÕzlarÕ (2004). (2008). Envisioning Health in Revolutionary Russia: The Politics of Gender in Sexual-Enlightenment. Studies in Latin American Popular Culture. 27. Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ. Hong Kong’u Hayal Eden Binici. 29.

Ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn ølk YÕllarÕ. TøKA YayÕnlarÕ. I Must Admit . 176 . øbrahimova NM. BakÕ. (2005). (1955). Qurbanov AK. Müstԥqil Azԥrbaycanda Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi vԥ ødmanÕn ønkiúaf Tarixi (1991-2006). BakÕ.33. 41. (2003). Azԥrbaycan Dövlet Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi vԥ ødman AkademiyasÕ. (1984). Basketbol. 1900-1945. 37. østanbul. Edelman R. Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi vԥ ødmanÕn ødarԥ Edilmԥsi vԥ øqtisadiyyatÕ. and the Communist Party. Müԥllim NԥúriyyatÕ. (2005). Ça÷daú Türk DünyasÕ. QasÕmov Ԥ. Brundage A. Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ. 48. Critchlow J. Kültür BakanlÕ÷Õ YayÕnlarÕ. Kültür BakanlÕ÷Õ YayÕnlarÕ. Sovyetler Birli÷i’ndeki Türkleri RuslaútÕrmada Yeni AdÕmlar. Ԥliyev V. (1989). 42. Çeviren: Türköz øO. Ԥliyev A. Tam Saha. ÇakÕr VO. østanbul. Belge YayÕnlarÕ. Ankara. Saturday Evening Post. 28:38-47. Minareler ve Marx. Ankara. Devlet N. Hüseynov FC. Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi ve ødman HԥrԥkatÕnÕn ødarԥ Edilmԥsi. 40. 38. KazÕn Aya÷Õ. (1993). Ԥliyev A. 34. Stalin & His Soccer Soldiers. (2008). 45. Dan Ulduzu. 107 (5):1441-1474. 44. Ԥliyev A. American Historical Review. (1994). Ԥsgԥrova N. History Today. Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ. Cԥlilova N. Ԥliyev AԤ. 46. AzDBTøA. (1976). Ԥlԥkbԥrov HY. 14:161-179. (1994). (2006).114. Yeni Anayasalar (Ba÷ÕmsÕz Devletler Toplulu÷u ve BaltÕk Cumhuriyetleri). 35. BakÕ. 53:24-27. Burjuademov K. (2007). A Small Way of Saying 'No': Moscow Working Men. Aleskerli A. BakÕ.Russian Athletes are Great. (2002). 36. 47. Edelman R. Spartak Soccer. ErsanlÕ Behar B. Türk Cumhuriyetleri Kültür Profili AraútÕrmasÕ. 43 (2):46-51. 39. 43.111-112. Sovyetlerle SÕr MaçlarÕmÕz. ABU. Yay Olimpiya OyunlarÕnÕn ønkiúaf Tarixindԥn (1992-2004). Ankara. (2009). 227 (44):28-29. Çeviren: Taygan S. Devlet N. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi YayÕnlarÕ No:12. Ԥsgԥrov AY. Eren A. (1981). BakÕ. ErsanlÕ Behar B.

Fiúek K. Kaknüs YayÕnlarÕ. Ozan NԥúriyyatÕ. Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi vԥ ødman Tarixi. Beynԥlxalq Olimpiya Komitԥsinin Prezidentlԥri (1895-2006). AzDBTøA. Ԥliyev A. UluslararasÕ Hukuk AçÕsÕndan Ba÷ÕmsÕz Devletler Toplulu÷u’nun Statüsü. østanbul. Cԥlilova N. (2006). TøKA YayÕnlarÕ. Azerbaycan DünyasÕ. 4:104-107. (1983). BakÕ. Ԥsgԥrov ø. (1999). 65. 23:139-166. Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ. Sports. SporcularÕmÕz Rekor KÕrÕyor. (2002). 23:114-117. 52. Rusya’daki Türklere KarúÕ Sovyet PolitikasÕnÕn Geliúimi (1917-1965). BakÕ. (2004) Totalitarian Sport: Towards an Understanding of Its Logic. 66. 55. BakÕ. YÕlÕnda Türk Cumhuriyetleri. Ankara. Azԥrbaycan Dövlԥt Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi ve ødman AkademiyasÕ. Totalitarian Movements & Political Religions. 64. SadÕxova V. 62. (1982). Guttmann A. 21:78-86. ùahin L. 56. (2004). Haarlem. Ba÷ÕmsÕzlÕklarÕnÕn 10. AzDBTøA. 57. Hԥndbol. Sovyetler Birli÷i ve Hür Dünya AçÕsÕndan Türkistan’Õn Stratejik Önemi. Müԥllim NԥúriyyatÕ. BakÕ. (2007). 63. A÷ayeva J. Ԥliyev M. Stalin ve Türk DünyasÕ. 58. 21:112-117. Hüseynov F. 177 . Mansurov Döndü. NaxçÕvan. University of Massachusetts Press. 53. Azerbaycan DünyasÕ.49. 5 (1):2558. (2005). NaxçÕvan Muxtar RespublikasÕnda Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi vԥ ødman HԥrԥkatÕ. Fataliyev R. (2004). Fayzullayev Z. Azerbaycan DünyasÕ. Massachusetts. YGS YayÕnlarÕ. 50. Hazar-Lankaran AltÕn Duble (2007). Gürsoy Naskali E. Ԥcԥmi NԥúriyyatÕ. (2007). Qurbanov X. (2004). Ԥliyev A. Azerbaycan DünyasÕ. Gürsoy Naskali E. ùahin E. Azԥrbaycan MüsԥlmanlarÕ vԥ ødman. Practice and Legacy. 54. (2005). 51. Quliyev D. Ԥsgԥrova N. Ԥliyev A. Hayit B. Quliyev R. (2003). Çeviren: KÕrÕmlÕ H. (2003). Fazlur R. Ԥlizadԥ Z. Devlet PolitikasÕ ve Toplumsal YapÕyla øliúkileri AçÕsÕndan Dünyada ve Türkiye’de Spor Yönetimi. 59. QÕú Olimpiya OyunlarÕnÕn Tarixindԥn (1924-2006). østanbul. (2007). Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ. BakÕ. 3:6269. Hazar-Lenkeran RotamÕz ùampiyonluk (2004). Girginov V. 60. Vahapzadԥ E. 61. Sota YayÕnlarÕ.

BakÕ. 74. Azԥrbaycan Milli Gülԥúi. Yeniden YapÕlanma Sürecinde Türk Cumhuriyetleri ve øslam Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik YapÕlarÕ ve Türkiye øle øliúkileri. Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ. BakÕ Universiteti NԥúriyyatÕ. (2002). (2000). Mehdiyev ø. Küçük Raketin UstalarÕ. BakÕ. østanbul.88. (2003). BakÕ Universiteti NԥúriyyatÕ. MT Amman). 72. Quliyev D. Olimpiyat OyunlarÕ’ndaki Umudumuz Cemal Rahimov. Mehdiyev ø. (2006). Azerbaycan DünyasÕ. (2007). Mehdiyev ø. 17:92-95. Sԥfԥrova A. Ԥsgԥrov A. (2003). Azԥrbaycan’da Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi ve ødmana Dövlԥt Qay÷ÕsÕ . Mehdiyev ø. 73. Voleybolda 20 YÕl. (2006). Sa÷lÕk Bilimleri Enstitüsü. Quliyev D. Doktora Tezi. 159:67-74. Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi Nԥzԥriyyԥsi vԥ MetodikasÕ. Marmara Üniversitesi Ortado÷u ve øslam Ülkeleri Ekonomik AraútÕrma Merkezi YayÕnlarÕ. Küreselleúme Sürecinde BatÕ Türkistan Cumhuriyetleri ve Türkiye. Azerbaycan DünyasÕ. (2006). 16:96-99. (2005). Qurbanov HH. BakÕ. (2001). BakÕ. 81. Quliyev D. 68. Quliyev D. Ramazanov ԤX. Azerbaycan DünyasÕ. 78. Kara F. Qurbanov HH. Ana Amaç-Olimpiyat. (2006). BakÕ. (2006). Fiziki Tԥrbiyԥ Nԥzԥriyyԥsi vԥ MetodikasÕ. Teymur Racabov Yeni ørtifalara HazÕr.Ü. 15:92-95. Karahüseyino÷lu MF. BakÕ Universiteti NԥúriyyatÕ.67. Azerbaycan DünyasÕ. Azerbaycan DünyasÕ. 80. Mehdiyev ø. 77. 76. Mehdiyev ø. (2005). Küreselleúme ve Geleneksel Türk SporlarÕ. (1970-2000). Tԥknur NԥúriyyatÕ. 69. (1998). Dr. Ԥsgԥrov AY. 75. 18:80-86. Azԥrbaycanda Cüdo (1972-2002). 82. Mehdiyev ø. Avropa NԥúriyyatÕ. Azԥrbaycan ødmanÕnÕn Dünԥni vԥ Bu Günü. 12:106-109. Azerbaycan DünyasÕ. Adilo÷lu NԥúriyyatÕ. 70. BakÕ. Azerbaycan DünyasÕ. 79. (DanÕúman: Prof. (2006). 11:102-107. Azerbaycan’da Satranç Coúkusu. (2006). 178 . Marmara Üniversitesi Ortado÷u ve øslam Ülkeleri Ekonomik AraútÕrma Merkezi. Azerbaycan Rugby’sinin ølk BaúarÕlarÕ. 14:96-99. M. 71. østanbul.

6:104-108. Football. Olimpiyat DanslarÕ. 42 (1):122-124. Soviet Studies. Cԥfԥrov QM. 87. østanbul. 30:66-71. Rzayeva ZH. 25:11-12. Azerbaycan DünyasÕ. (2004). Rasizade A. Tomlinson A. Azerbaycan DünyasÕ. Sugden J. Azerbaijan Descending ønto the Third World After a Decade of øndependence. 31:75-80. Müԥllim NԥúriyyatÕ. ødman Böyük DiplomatiyadÕr. Soviet Survey. Society. 103. Rüstԥmov B. 3 (2):89-108. (2006). Sananly K. 96. 93. AzDBTøA. Playing to New Rules: Soviet Sport and Perestroika. Sport. 179 . Studies in Latin American Popular Culture. Gençlik ve Spor østanbul. Türk DünyasÕ. Pye G. (2008). Novruzo÷lu F. Dövlԥtimizin ødman Siyasԥti vԥ Yaxud Berti Foqts Na÷ÕlÕ. Novruzo÷lu F. (2002). ùimúek A. TÜDEV. Canadian Journal of History. 10:24-25. Silahúörler Ailesi. Rowley A. (2008). (2008). Raidbeyli P. Azerbaycan DünyasÕ. Notes on Soviet Sport. Azerbaycan Basketbolu Yeniden Do÷uyor. 100. BakÕ. Pekin 2008’de 8 Madalya. Pettavino PJ. 98. (2007) Sport in the USSR: Physical Culture . 84. (2005). Azerbaycan DünyasÕ. 95. 94. ùehriyar’Õn HayatÕ ve Satranç. 31:102-111. (2005). (2008). 89. Azerbaycan DünyasÕ. Azerbaycan DünyasÕ.83. Bitmeyen Mücadele. (1990). Ankara. 27:12. ùahmat. (1960). Morton H.Visual Culture. 24 Saat. (2008). Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi Nԥzԥriyyԥsi vԥ MetodikasÕ. Vԥtԥn NԥúriyyatÕ. 28:88-91. (1998). (2000). (2002). 88. Dövlԥtimizin Fiaskoya U÷rayan ødman Siyasԥti. 85. Olimpiyat Vizesine Bir AdÕm Kala. Senanli K. (2005). (2008). (2009). 99. Özey R. 7:106-109. 27:108-112. 9:104-109. Sport in Cuba: Castro's Last Stand. Mԥmmԥdli Z. 101. 86. (2004). 90. 13:165-184. (1994). 42 (1):133-145. BakÕ. 97. BakÕ. Riordan J. 91. 92. Culture. Azerbaycan DünyasÕ. Aktif YayÕnlarÕ. 24 Saat. Journal of Third World Studies. Hazar-Lenkeran AltÕnla ParÕldayan Gümüú. Türk DünyasÕ Co÷rafyasÕ. Ressentiment and Resistance in the Break-up of the Former Soviet Union. 21 (1):191-219. 102. Rahidbeyli P.

Weingast DE. Atina 28’inci Yaz Olimpiyat OyunlarÕ Sonuçlar/Notlar”. Üstel LC. Saturday Evening Post. (2004). Sidney 27’nci Yaz Olimpiyat OyunlarÕ Sonuçlar/Notlar”. Kültür BakanlÕ÷Õ YayÕnlarÕ. Ankara. Kafkasya ve Orta Asya: Ba÷ÕmsÕzlÕktan Sonra Geçmiú ve Gelecek KonferansÕ. (1999). 112. 109. (2000). 111. (1977). 107. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi. Türk øúbirli÷i ve KalkÕnma ødaresi. TøKA YayÕnlarÕ. TøKA YayÕnlarÕ. 29:11-62. 180 . 110.104. Ankara. Çeviren: Sefercio÷lu N. Sport As a Soviet Tool. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi.87-89. Olimpiyat DünyasÕ Dergisi Özel Eki. 105. 106. 225 (3):26-27. 1894’ten 2004’e Olimpiyat Tarihi. Washburn J N. Morpa Kültür YayÕnlarÕ. østanbul. 34 (3):490499. Thoreau HD. 108. 19:10-48. Yetmiú YÕllÕk Kriz: Sovyetler Birli÷i’nde MoskovaTürkler øliúkileri. (1952). Türk øúbirli÷i ve KalkÕnma ødaresi. YalçÕnkaya A. (1996). Komünizmin øç Yüzü. Ankara. (1956). Olimpiyat DünyasÕ Dergisi Özel Eki. How Good are Russian Athletes?. Foreign Affairs. Simurg YayÕncÕlÕk. (2005). (1995). Azerbaycan Ülke Raporu. østanbul.

Sportif anlamda o günden bu güne neler de÷iúti? 11-Antrenör olarak bilimsel çalÕúmalardan ne ölçüde faydalanÕyorsunuz? Spor Bilimcileri Görüúme SorularÕ 1-AdÕnÕz SoyadÕnÕz 2-UzmanlÕk alanÕnÕz 3-Sovyet döneminde spor bilimleri çalÕúmalarÕnÕn durumu nasÕldÕ? 4-Ba÷ÕmsÕzlÕktan sonra spor bilimlerinin durumu nedir? 5-1981-2000 yÕllarÕ arasÕnda Azerbaycan’da bilimsel çalÕúmalarda bir azalma görülmektedir.9.Sporda bir yÕlda kaç tane bilimsel çalÕúma yapÕlmaktadÕr? 7-Spor bilimcileri ile spor uygulayÕcÕlarÕ arasÕnda ortak bir çalÕúma var mÕdÕr? 8. 1.Herhangi bir spor kuruluúu ile ortak çalÕúmalarÕnÕz var mÕdÕr? 181 . Bunun spor bilimlerine yansÕmasÕ ne düzeydedir? 6. AraútÕrma Mülakat Formu Antrenörler ve Sporcular Görüúme SorularÕ 1-AdÕnÕz SoyadÕnÕz 2-Hangi spor branúÕ ile ilgileniyorsunuz? 3-Kaç yÕldÕr spor yapÕyorsunuz? 4-Kaç yÕldÕr antrenörlük yapÕyorsunuz? 5-Amatör ya da profesyonel olarak mÕ bu sporu yaptÕnÕz/yapÕyorsunuz? 6-Halen aktif olarak spor yaúantÕnÕz devam ediyor mu? 7-Spor yaptÕ÷ÕnÕz yÕllarda toplumun spora ve sporcuya bakÕúÕ nasÕldÕ? 8-Spora baúladÕ÷ÕnÕzda nasÕl bir spor ortamÕ vardÕ? 9-Devletin spora ve sporcuya deste÷i hangi boyuttaydÕ/boyuttadÕr? 10. EKLER 9.

Stalin.Spor Yöneticileri Görüúme SorularÕ 1-AdÕnÕz SoyadÕnÕz 2-Kaç yÕldÕr spor yönetiminin içindesiniz? 3-Geçmiúte nerelerde yöneticilik yaptÕnÕz? 4-Azerbaycan anayasasÕnda spora yer verilmiú midir? 5-Azerbaycan’da spor ile ilgili yasal düzenlemeler var mÕdÕr? 6-Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bir spor politikasÕ var mÕdÕr? 7-Sovyet spor politikasÕnÕn günümüze yansÕmalarÕ var mÕdÕr? 8-Ba÷ÕmsÕzlÕk öncesi ve sonrasÕ devletin spora deste÷i ne düzeydeydi/düzeydedir? 9-Stalin döneminde Sovyet altyapÕsÕ spora nasÕl yansÕmÕútÕr? 10-So÷uk savaú döneminde sporda ne tür geliúmeler oldu? 11-Sporda karúÕlaúÕlan yönetimsel sorunlar nelerdir? 12. spor e÷itimini ve spor bilimini rejimin bir propaganda aleti olarak kullanmÕú mÕdÕr? 182 . sporu.

Azerbaycan Cumhuriyeti devlet siyasetini tayin eder.2.9. 183 . halkÕn sa÷lÕ÷ÕnÕ yükseltmek. beden e÷itimi ve spor sisteminin aktifli÷i ve geliúimi için hukuki teminat oluúturmak. gençleri fiziki ve ruhsal açÕdan vatanÕn savunmasÕna hazÕrlamaktÕr. sa÷lÕklÕ yaúam tarzÕnÕ temin etmek. zararlÕ alÕúkanlÕklara engel olmak. Bölüm Genel Esaslar Madde 1. uzun ömürlü bir yaúama sahip olmak. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin di÷er normatif-hukuki antlaúma ve uluslararasÕ antlaúmalardan ibarettir. Bu kanunun görevleri: VatandaúlarÕn beden e÷itimi ve sporla meúgul olma hakkÕnÕ temin etmek. görevlerini ve sorumluluklarÕnÕ belirlemek. beden e÷itimi ve spor ile herkesin meúgul olma hakkÕna teminat verir. aktif. bu alanda meydana gelen iliúkileri düzenlemekten ibarettir. hastalÕklara. Beden E÷itimi ve Spor HakkÕnda Azerbaycan Hükümeti Kanunu Beden e÷itimi ve spor hakkÕnda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu bu kanundan. I. Azerbaycan Cumhuriyeti Beden E÷itimi ve Spor Kanunu Bu kanun beden e÷itimi ve spor alanÕnda oluúan iliúkileri düzenler. Madde 2. fiziki ve hukuki úahÕslarÕn beden e÷itimi ve spor sahasÕndaki haklarÕnÕ. uluslararasÕ arenada Azerbaycan sporunun nüfuzunun artmasÕna nail olmak. Kanunun Amaç ve Görevleri Bu kanunun amacÕ. beden e÷itimi ve spor vasÕtasÕyla insanÕn her yönden geliúimini.

fonlar. ilgili spor branúÕ ile ilgili kulüpleri ve takÕmlarÕn gönüllü üyeli÷i esasÕnda oluúturulan. halkÕn beden e÷itimi ve sporu geliútiren di÷er kuruluúlar) beden e÷itimi ve spor ile ilgili toplumsal kuruluúlar olarak kabul edilir. yüksek dereceli sporcularÕn hazÕrlanmasÕ için beden e÷itimi ve spor teúkilatlarÕ ve çocuk spor müesseseleri sistemini oluúturmak. “Toplumsal kuruluúlar hakkÕnda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa. kulüpler (vb. ulusal ve uluslararasÕ yarÕúmalarÕn ve turnuvalarÕn geçirilmesini sa÷lar.Madde 3. Federasyonlar. bu kanuna ve di÷er normatif-hukuki antlaúmalara” göre yürütürler. beden e÷itimi ve sporun altyapÕsÕnÕ oluúturmak. Beden E÷itimi ve Spor AlanÕnda Devlet Siyaseti Beden e÷itimi ve spor alanÕnda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet siyaseti. federasyon yönetimleri sporcularÕn ve milli takÕmlarÕn uluslararasÕ yarÕúmalara. faaliyet alanÕndaki spor branúÕnÕn ülkede geliúimini sa÷layan. ilgili uluslararasÕ federasyonun talimatnamesi ve onun belirledi÷i kurallara ve Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun olarak faaliyet gösteren toplumsal kuruluúlardÕr. Madde 4. beden e÷itimi ve sporun geliúimini sa÷lamak. Federasyonlar. ba÷lÕ oldu÷u kuruma ve mülkiyet úekline bakmadan bütün spor teúkilatlarÕ için birlikte imkanlar oluúturmaktan ibarettir. beden e÷itimi ve spor ile ilgili devlet programÕna uygun olarak faaliyette olduklarÕ spor branúlarÕnÕ geliútirir. beden e÷itimi ve spor endüstrisini geliútirmek. beden e÷itimi ve sporun geliúimi için zorunlu maddi ve teknik altyapÕyÕ kurmak. kÕta ve dünya úampiyonalarÕna. Beden e÷itimi ve spor ile ilgili toplumsal kuruluúlar kendi faaliyetlerini. uluslararasÕ federasyonlarda Azerbaycan’Õ temsil eder. olimpiyat oyunlarÕna hazÕrlÕ÷ÕnÕ ve katÕlÕmÕnÕ 184 . Beden E÷itimi ve Sporla ølgili Toplumsal Kuruluúlar Beden e÷itimi ve sporun geliúimi için oluúturulan ve asÕl amacÕ gelir lede etmek olmayan spor kuruluúlarÕ. federasyonlar ve cemiyetler.

beden e÷itimi ve spor ile ilgili toplumsal kuruluúlar kitlesel iletiúim vasÕtalarÕ ile beden e÷itimi ve sporu teúvik ve tebli÷ ederler. kiraya vermek.gerçekleútirir. bu kapsamda elit sporla meúgul olmak. spor tesisleri ve di÷er sportif araç-gereçleri elde etmek. HalkÕn Beden E÷itimi ve Spor AlanÕndaki HaklarÕ Azerbaycan halkÕnÕn beden e÷itimi ve sporla. ayrÕ ayrÕ kiúilere paralÕ hizmet vermek. Her yÕl milli takÕmlarÕn ve antrenörlerin heyetini belirler ve hakemlerin hazÕrlanmasÕ ile ilgilenir. spor harekatÕnÕn yönetimine katÕlmak. spor tesisleri ve araç-gereçlerinden yararlanma hakkÕ vrdÕr. Beden E÷itimi ve Spor AlanÕnda Mülkiyet Azerbaycan vatandaúlarÕ profesyonel spor kulüpleri ve birlikleri kurmak. Madde 6. beden e÷itimi ve spor teúkilatlarÕna. beden e÷itimi ve spor ile ilgili toplumsal teúkilatlara katÕlmak. mülkiyet hakkÕnda Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun olarak di÷er faaliyetlerle ilgilenmek hakkÕna sahiptirler. Madde 5. Madde 8. Madde 7. Spor AlanÕnda UluslararasÕ øliúkiler Spor teúkilatlarÕ uluslararasÕ sportif iliúkilerde ba÷ÕmsÕzdÕrlar. UluslararasÕ yarÕúmalarda Azerbaycan’Õ resmi olarak temsil etme hakkÕ ilgili yönetim organÕna. Spor teúkilatlarÕ ve sporcular yarÕúma kurallarÕna ve uluslararasÕ spor teúkilatlarÕnÕn talimatnamelerine uygun olarak uluslararasÕ spor organizasyonlarÕna katÕlabilirler. onun belirledi÷i kurallar içindeki spor federasyonuna ve di÷er spor ile ilgili yoplumsal kuruluúlara aittir. Sporda 185 . Beden E÷itimi ve Sporun Teúvik ve Tebli÷ Edilmesi Yetkili yönetim organlarÕ.

E÷itim kurumlarÕ. Sportif kuruluúlarda. beden e÷itimi derslerinin. çocuklarÕn. onlarda fiziki mükemmelli÷e ve sa÷lÕklÕ yaúam tazÕna olan ihtiyacÕ úekillendirmek. devlet programlarÕ ve fiziki hazÕrlÕk normlarÕ esasÕnda. Bölüm Beden E÷itimi ve Spor Madde 9. yerli úart ve e÷itim alanlarÕn ilgileri dikkate alÕnarak. II. spor yarÕúmalarÕnÕn televizyon ve radyo ile yayÕnÕ yapÕlÕrken alkollü içkilerin ve tütün mamüllerinin reklamÕ yasaktÕr. Beden e÷itimi her bir kiúinin ilgisi. 186 . Beden E÷itimi ve Spor AnlayÕúÕ Beden e÷itimi genel kültürün ayrÕlmaz bir parçasÕ olup. spor faaliyetlerinin úekil ve usüllerini ba÷ÕmsÕz olarak belirler. e÷itimin gençlerin eme÷e ve vatanÕn savunmasÕna bu kanunun amaçlarÕna uygun olarak úekillendirilir ve fiziksel haraketler kompleksi vasÕtasÕ ile sistematik olarak úahsÕn fiziki hazÕrlÕ÷ÕnÕn daha iyi hale getirilmesine. ö÷rencilerin sa÷lÕ÷ÕnÕ korumak ve daha iyi hale getirmek. yasaklanmÕú usüllerin kullanÕlmasÕna ve uygulanmasÕna izin verilmemektedir. bütün ö÷renim ve okul ça÷Õna kadarki e÷itim kurumlarÕnÕn esas görevlerindendir.insan yeteneklerinin zayÕflatÕlmasÕna. Madde 10. ekonominin. insan sa÷lÕ÷ÕnÕn sa÷lanmasÕ ve bedensel geliúimine yöneltilmiú sosyal faaliyet alanlarÕndan biridir. mücadele ve ruhsal becerilerin úekillenmesine. Ö÷renme ve Okul Ça÷Õna Kadar E÷itim KurumlarÕnda Beden E÷itimi ve Spor Okul ça÷Õna kadar. yarÕúmalarda iyi neticeler alÕnmasÕna yöneltilmiú fiziki e÷itimin bir parçasÕdÕr.

gönüllü askeri vatanperverlik ve teknik-spor cemiyetleri ile birlikte hayata geçirirler. sa÷lÕk ve spor teúkilatlarÕnÕn beden e÷itimi ve spor faaliyetlerine katÕlmasÕ. bu yaútaki çocuklara e÷itim veren kurumlarÕn e÷itim-ö÷retim programÕna dahil edilerek beden e÷itimi faaliyeti úeklinde hayata geçirilir. onlarÕn fiziki açÕdan mükemmelleúmesi için ortam oluúturur. Bütün askeri organlar için dikkate alÕnan spor branúlarÕ veya kendilerinin seçtikleri spor branúlarÕ ile imkan dahilinde meúgul olmalarÕ için uygun úartlar sa÷lanÕr. Askeri OrganlarÕn Fiziki HazÕrlÕ÷Õ Askeri organlarÕn fiziki hazÕrlÕ÷Õ onlarÕn askerlik borçlarÕnÕn ve esas hizmet vazifelerinin yerine getirilmesine hizmet etmektedir. beden e÷itimi ve spor ile ilgili toplumsal kuruluúlarda gerçekleútirilir. ayrÕca okul dÕúÕndaki kuruluúlarda. spor faaliyetlerine aktif bir úekilde katÕlmak amacÕyla e÷itim kurumlarÕnda spor kulüpleri kurulur. Ders dÕúÕ beden e÷itimi ve spor faaliyetlerini amaca yönelik hayata geçirmek. Sa÷lÕk sorunlarÕ olanlara beden e÷itimi dersleri ve spor faaliyetleri e÷itim programÕna dahil edilmiú özel ve ferdi programlar ile yaptÕrÕlÕr. Ö÷rencilerin okul dÕúÕnda. Madde 11. Okul ça÷Õna gelmemiú çocuklarÕn fiziki e÷itimi. Okulda ve okul ça÷Õna gelmemiú kiúilere e÷itim veren kurumlar. devlet tarafÕndan onaylanmÕú normlara uygun olarak her yÕl çocuklarÕn ve ö÷recilerin hazÕrlÕk testini yaparlar.Okul ça÷Õnda ve okul ça÷Õna gelmemiú kiúilere e÷itim veren kuruluúlarda beden e÷itimi ve spor faaliyetlerinin içeri÷i ilgili yönetim organlarÕ tarafÕndan belirlenir. gençlik teúkilatlarÕ. Fiziki hazÕrlÕ÷Õn normlarÕ yetkili organlar tarafÕndan belirlenir. E÷itim kurumlarÕ ö÷rencilerin askeri-spor hazÕrlÕ÷ÕnÕ askeri organlar. Yaú sÕnÕrÕ dikkate alÕnmakla birlikte bütün askeri organlar için fiziki hazÕrlÕkla ilgili zorunlu test yöntemi uygulanÕr. Ders dÕúÕ beden e÷itimi ve spor faaliyetleri okulda. 187 .

Yaúam ve Kitlesel Dinlenme Yerlerinde Beden E÷itimi ve Spor Yaúam ve kitlesel dinlenme yerlerinde halkÕn beden e÷itimi ve spor ile meúgul olmalarÕ için gerekli ortamÕn oluúturulmasÕ. engellilerin rehabilitasyonu ve sosyal savunmasÕ hakkÕnda” Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun olarak bütçe ayrÕlmasÕ ve di÷er kaynaklardan istifade 188 . Sa÷lÕk bölgelerinde ve dinlenme parklarÕnda halkÕn kiúisel sa÷lÕ÷Õ. Madde 14.Madde 12. Madde 13. dinlenme evlerinin ve turistik yerlerin yöneticileri dinlenenlerin daha sa÷lÕklÕ olmasÕ. ødare. Madde 15. ødare. Müessese ve Teúkilatlarda Beden E÷itimi ve Spor Mülkiyet úekline bakÕlmadan bütün idare. beden e÷itimi ve sporun geliúimi devlet programÕna uygun olarak yetkili organ tarafÕndan bütçe ve di÷er kaynaklarÕn aktarÕlmasÕ ile yapÕlÕr. çalÕúanlarÕn beden e÷itimi ve sporla meúgul olmalarÕ. Hastane ve Tedavi KuruluúlarÕnda. Yetkili organlar “HalkÕn hastalanmasÕna engel olunmasÕ. Dinlenme Evlerinde ve Turistik Yerlerde Beden E÷itimi. çocuk ve gençlerin boú zamanlarÕnÕ verimli geçirmelerinin sa÷lanmasÕ. müessese ve teúkilatlarÕn yöneticileri. müessese ve teúkilatlarda çalÕúanlarÕn beden e÷itimi ve spor ile meúgul olmalarÕnÕ sa÷lamak için aynÕ kurumun bünyesinde spor kulüpleri kurulabilir. beden e÷itimi ve sporla ilgilenmesi için yetkili kuruluúlar tarafÕndan özel alanlar ayrÕlmalÕdÕr. hastalÕklarÕn önlenmesi ve tedavisi amacÕ ile tedavi ve dinlenme sürecinde beden e÷itimi ve sporun kullanÕlmasÕ için olanak sa÷larlar. spor ve spor turizmi faaliyetlerine katÕlmalarÕ için gerekli úartlarÕ yaratmalÕ ve bu amaçla kaynak ayÕrmalÕdÕrlar. Spor ve Sa÷lÕk øúleri Hastane ve tedavi kuruluúlarÕnÕn. HalkÕn Beden E÷itimi ve Sporu Engelliler arasÕnda beden e÷itimi ve sporun geliúimi onlarÕn rehabilitasyonuna hizmet eder.

bilimsel çalÕúmalarÕ. AynÕ teúkilatlarÕn üyesi omayan sporcu baúkasÕnÕn vasÕtasÕyla uzman kurumlarla antlaúma yapabilir. bu kapsamda yabancÕ spor kulüplerine geçmesi yetkili organlar tarafÕndan onaylanmasÕ ile birlikte sporcu ve aynÕ teúkilatlar arasÕnda yapÕlan antlaúma esasÕnda hayata geçirilir. 189 . Azerbaycan Cumhuriyeti engelli sporcularÕ ülkelerini uluslararasÕ spor arenasÕnda Paralimpik ve Özel Olimpiyat Komitelerinde temsil ederler. Ekonomik açÕdan ve tesis açÕsÕndan ça÷daú taleplere cevap veren uzman kurumlarda yüksek dereceli sporcularÕn hazÕrlanmasÕ. Yüksek Dereceli SporcularÕn HazÕrlanmasÕ Yüksek dereceli sporcularÕn hazÕrlanmasÕ beden e÷itimi ve spor teúkilatlarÕ. tÕbbi deste÷i ve hekim kontrolünü yetkili organlar kaynak ayÕrarak hayata geçirirler. bu alan için özel kadrolarÕn hazÕrlÕ÷ÕnÕ. özellikle mülkiyet durumuna bakÕlmaksÕzÕn bu amaç için kurulan uzman kurumlar (kulüpler. Madde 16. Madde 17. spor okullarÕ vb. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli TakÕmlarÕ Azerbaycan Cumhuriyeti’nin milli takÕmlarÕnÕn üyelerine sportif birliklerin teklifleri yetkili organlar tarafÕndan tasdik edilir.edilmesi.) tarafÕndan yapÕlÕr. Milli takÕmlara katÕlmÕú sporcularÕn beden e÷itimi ve spor ile ilgili kuruluúlardan di÷erine. Engellilerin rehabilitasyonu sürecinde beden e÷itimi ve sporla ilgilenmelerini. engellilerin spor tesislerinde beden e÷itimi ve sporla meúgul olmasÕ için gerekli úartlarÕ oluútururlar. sporcularÕn üye oldu÷u beden e÷itimi ve spor birlikleri ile yapÕlan antlaúmalar esasÕnda hayata geçirilir. bireysel olarak antrenörlük faaliyeti ile meúgul olan kiúiler.

Profesyonel spor faaliyeti yetkili organ tarafÕndan kabul edilen normatif hukuki antlaúmalrla düzenlenir. seyretme karakterli.Milli takÕmlarÕn uluslararasÕ spor yarÕúmalarÕna hazÕrlÕk ve katÕlÕm zamanÕ hekim kontrolü. kazanç amaçlÕ emek faaliyetidir. Madde 19. Sporda YasaklanmÕú Usül. Hile ve Araçlara øzin Verilmez Sporda netice elde etmek amacÕyla kullanÕlmasÕna izin verilmeyen usül. Beden E÷itimi ve Spor AlanÕnda E÷itim Faaliyetiyle Beden E÷itimi ve Spor øle ølgili Pedagojik E÷itim Alan Antrenörler Meúgul Olabilirler E÷itim verdi÷i branúta spor ustasÕ normlarÕnÕ yerine getirmiú ve özel anternörlük kursuna katÕlmÕú kiúiler antrenörlük faaliyeti ile meúgul olabilirler. Profesyonel Spor Profesyonel spor yüksek spor hazÕrlÕ÷Õ talep eden. bu ba÷lamda tÕbbÕ destek devlet adÕna yetkili organ tarafÕndan yapÕlÕr. Madde 20. rehabilitasyon uygulamalarÕnÕ sadece özel e÷itimi olan kiúiler yapabilirler. Milli takÕmlarÕn hazÕrlÕ÷Õ ile ilgili yetkili organ tarafÕndan ülkeye getirilen sportif araç ve gereçler gümrük vergisinden ve di÷er vergilerden muaftÕr. Beden e÷itimi alanÕnda. 190 . Madde 18. hile ve araçlarÕn yollarÕ beden e÷itimi ve spor kuruluúlarÕnÕn iste÷i ve uluslararasÕ kurallara uygun olarak yetkili organlar tarafÕndan belirtilir.

Beden E÷itimi ve Spora Sponsorluk Beden e÷itimi ve sporun geliúimine sporsorlu÷un esaslarÕ ve kurallarÕ Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yetkili organlarÕ tarafÕndan belirlenir. sa÷lÕk ve spor tesisleri için arazilerin ayrÕlmasÕ ve onlardan istifade edilmesinin kurallarÕ Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yetkili organlarÕ tarafÕndan belirlenir. Bölüm Beden E÷itimi ve Sporun Maddi TeminatÕ Madde 21. gerçek ve tüzel kiúilerin maddi yardÕm ve di÷er kaynaklardan aktarÕlan para ile yürütülür. inúaat ve yapÕ iúlerinin yapÕlmasÕ. Sa÷lÕk ve Spor Tesisleri øçin AyrÕlan Arazilerin Statüsü Beden e÷itimi. 191 . Beden E÷itimi. Beden E÷itimi ve Sporun Maddi KaynaklarÕ Beden e÷itimi ve spor faaliyeti Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet bütçesinden. Madde 23. televizyon yayÕnlarÕndan. Madde 22. Kitlesel beden e÷itimi ve spor yarÕúmalarÕnÕn yapÕlmasÕnÕ temin eden devlet ve toplumsal kuruluúlarÕnÕn. Arazi sahibinin rÕzasÕ olmadan beden e÷itimi.III. seyirci karakterli beden e÷itimi ve spor yarÕúmalarÕndan. bu kapsamda beden e÷itimi ve spor uzmanlarÕ hazÕrlayan yüksek ö÷retim ve orta ö÷retim kurumlarÕnÕn spor tesisleri ve alanlarÕ onlarÕn daima istifadesindedir. spor toto-loto gelirlerinden. sa÷lÕk ve spor tesisleri için düúünülmüú arazi alanlarÕnda baúka proje. bu úekilde aynÕ arazi alanlarÕndan di÷er amaçlar için istifade edilmesi yasaktÕr.

Madde 24. Beden E÷itimi Sa÷lÕk ve Spor Tesisleri Yaúam alanlarÕnÕn inúaat planlarÕnda di÷er altyapÕ çalÕúmalarÕ ile birlikte beden e÷itimi. Uygun alanda yenisini yapmadan mevcut beden e÷itimi. sa÷lÕk ve spor tesislerinin sigortasÕ kanunla belirlenmiú kurallarla hayata geçirilir. Beden E÷itimi ve Sporla Meúgul Olan HalkÕn Sa÷lÕ÷ÕnÕn KorunmasÕ Beden e÷itimi. Yaúam alanlarÕnÕ düzenleyen komisyonlara yetkili organÕn beden e÷itimi ve spor bölümlerinin temsilcileri de katÕlmalÕdÕrlar Yetkili organlar. sa÷lÕk ve spor tesisleri de yer almalÕdÕr. beden e÷itimi ve sporla meúgul olanlarÕn tÕbbi yardÕm gösterme imkanÕnÕ vermelidir. kendilerinin arazisinde beden e÷itimi. Yaúam alanlarÕnda beden e÷itimi. inúasÕna ve kullanÕma verilmesine uygun normlar esasÕnda nezaret ederler. projelendirilmesine. IV. Beden e÷itimi. sa÷lÕk ve spor tesislerini kapatmak yasaktÕr. 192 . sa÷lÕk ve spor tesislerinin planlanmasÕna. Her türlü okul öncesi e÷itim kurumlarÕ ve normal e÷itim kurumlarÕnÕn inúasÕ ve yeniden kurulma planlarÕna beden e÷itimi. sa÷lÕk ve spor tesisleri yapÕmÕnÕn úartlarÕnÕ halkÕn nüfusu ve yerli iklim úartlarÕ dikkate alÕnarak yetkili organlar belirler. sa÷lÕk ve spor tesislerinin de inúasÕ eklenmesi zorunludur. Bölüm Beden E÷itimi ve Spor AlanÕnda Teminatlar Madde 25. sa÷lÕk ve spor kuruluúlarÕnÕn ve tesislerinin yönetimi faaliyetlerin ve yarÕúmalarÕn yapÕlaca÷Õ yerlerin güvenlik kurallarÕna ve sa÷lÕk-hijyen normlarÕna uygunlu÷u.

UluslararasÕ yarÕúmalara katÕlan sporcularÕn sigortasÕ onlar gönderen teúkilatlar tarafÕndan gerçekleútirilir. Madde 28. Antrenörün ve Hakemin Sa÷lÕ÷ÕnÕn Zarar Görmesi Durumunda Mesuliyet Normal úartlarda beden e÷itimi ve spor ile meúgul olurken sporcunun. anternörün ve hakemin sa÷lÕ÷Õna zarar gelmesi durumunda mesuliyet onlarÕn beden e÷itimi. sa÷lÕk ve spor teúkilatÕ ile yaptÕ÷Õ antlaúma úartlarÕna ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilgili kanunlarÕna uygun olarak belirlenir.Normal úartlarda beden e÷itimi ve spor ile meúgul olurken sa÷lÕ÷Õ zarar görmüú insanlara yetkili organ tarafÕndan belirlenmiú kurallarda tÕbbi. bununla birlikte sporcu ve hakemin sigortalanmasÕnÕn kural ve úartlarÕ Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunlarÕna ve beden e÷itimi ve spor teúkilatlarÕ ile yapÕlmÕú antlaúmaya esasen berlirlenir. ayrÕca iki defadan fazla olimpik sporlarda Dünya ve kÕta úampiyonalarÕnÕn galiplerine kanunla belirlenmiú úartlarda emeklilik parasÕ verilir 193 . sosyal ve profesyonel rehabilitasyon hizmeti verilir. Beden E÷itimi ve Spor øle Meúgul Olan VatandaúlarÕn SigortasÕ Beden e÷itimi ve sporla meúgul olan vatandaúlarÕn. Yüksek Dereceli SporcularÕn Spor AdamlarÕnÕn Emeklerinin KÕymetlendirilmesi Beden e÷itimi ve spor alanÕnda gösterdikleri büyük hizmetlere ve elde ettikleri yüksek baúarÕlara göre Azerbaycan Cumhuriyeti’nin vatandaúlarÕ uygun úartlarda devlet mükafaatlarÕna ve ünvanlara sahip olurlar Olimpiyat OyunlarÕ’nda baúarÕ kazananlara. Madde 27. Sporcunun. Madde 26.

Bu kanunun BozulmasÕ Durumunda Mesuliyet Bu kanunun bozulmasÕ durumunda gerçek ve tüzel kiúiler Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilgili kanununa uygun olarak mesuliyet taúÕrlar. UluslararasÕ Antlaúmalar Azerbaycan Cumhutiyeti’nin taraftar oldu÷u devletlerarasÕ antlaúmalarla bu kanun arasÕnda zÕtlÕklar olursa aynÕ uluslararasÕ antlaúmalar uygulanÕr.Madde 29. Madde 30. 194 .

atletizm. da÷cÕlÕk At çapmaq: At koúturmak. jokey Atlet: Atletizm branúÕnda spor yapan kimse Atletik: Atletizme ait olan Atletika: ønsanÕn fiziki gücünü arttÕrmak. Akrobatika: Cimnastik ve sirk sanatÕnÕn bir çeúidi. disk atma gibi bireysel olarak yapÕlan beden e÷itimi çalÕúmalarÕ. vücudunu ve kabiliyetlerini geliútirmeye yarayan atlama. Cimnastikte özel olarak akrobasi ile ilgilenen sporcu. AtletikacÕ: Atlet Avar çeken: Kürek çeken AvarçÕ: Kürekçi Avar çekmek: Kürek çekmek Azarkeú: Sporda taraftar Badaq/Badalaq: Serbest güreúte rakibi ayak takarak yere düúürme oyunu Balet: Bale Baletmeyster: Bale ö÷retmeni. da÷cÕlÕkla u÷raúan Alpinizm: Da÷ turizmi. iúi. yüksek bir yerden kendini aúa÷Õ bÕrakmak. atlamak. atla yarÕú etmek At oynatmaq: At binip hüner göstermek. 3. CambazlÕk Alpinist: Da÷cÕ. mahareti. Azerbaycan Türkçesi Spor Terminolojisi A÷Õr atletika: Halter Akademiya: ølim ve güzel sanatlarÕ geliútirmek maksadÕyla kurulan kurum. koúma. balet.9. Akrobatik: Akrobasiye ait olan. Akrobat: Cambaz. BazÕ özel ilim sahalarÕna ait çeúitli yüksekokullarÕn adÕ. at binmede yi÷itlik göstermek At se÷irtmek: At koúturmak Atlanmaq: Ata binmek. balerin Basketbol: Basketbol 195 . sÕçramak. bir úeyin üzerinden atlayÕp geçmek At çapdÕ: At yarÕúÕ/At koútumak At çapan:YarÕú atÕ binicisi. AkrobatlÕq: AkrobatÕn sanatÕ.

icra etme. oyunun kurallarÕnÕ kasten ihlal etme Cudo: Judo ÇapÕúmag: At yarÕútÕrmak.b.) Çohnövçü: Sporun birkaç branúÕ ile u÷raúan sporcu Çohnövçülük: Sporun birkaç çeúidinden oluúan yarÕúma. beden e÷itimi Beynelhalq: UluslararasÕ Bilyard: Bilardo BilyardçÕ: Bilardocu Bilyardhana: Bilardo salonu Birinci: Birinci Birincilik: Birincilik Boks: Boks Boksyor: Boksör Boksçu: Boksör Bürünc: Bronz Cedaq: Ok Cemiyyet: Teúkilat CÕdÕr: Hipodrom CÕdÕra çÕhmaq: At yarÕúÕna katÕlmak. oyun bozanlÕk etmek CÕ÷allÕq: Oyun bozanlÕk. atla yarÕúmak Çarhovuz: Büyük havuz Çempion: ùampiyon ÇÕhÕú: Spor müsabakalarÕna katÕlma. sirk mensuplarÕ v. modern heptatlon 196 . birinci olmak Beden terbiyeçisi: Vücut geliútirme ve terbiyesi ile u÷raúan adam Beden terbiyesi: Spor. gösteri yapma (folklorcular.Basketbolcu: Basketbol oyuncusu Baúa çÕhmag: Galip gelmek. cimnastik ve programlÕ bir hayat ve düzenli rejimle insan vücudunun her yönden geliútirilmesi. At yarÕútÕrmak CÕ÷al: Oyun bozan CÕ÷albaz: Oyun bozan CÕ÷albazlÕq: Oyun bozanlÕk CÕ÷allamaq: KasÕtlÕ olarak oyun kurallarÕnÕ ihlal etmek.

vuruúmak. yüzme v. elle oynanan oyunlar Estafet: SporcularÕn atletizm.dallarda yaptÕklarÕ bayrak yarÕúÕ Eúúek: Jimnastik hareketlerini yapmak için üzerine deri geçirilmiú a÷aç. birinci olmak Qalibiyyet: Yenme. çarpÕúmak. yarÕúmasÕ QaçÕúmak: Koúu yarÕúÕ yapmak. galip gelme. koúu müsabakasÕnda yarÕúmak Qalib: Yenmiú. üstünlük QapÕ: Kale (futbol) 197 . mücadele etmek. atlama beygiri Federasiya: Federasyon Fende salmag: Spor müsabakalarÕnda rakibi yanÕltmak için tatbik edilen yollar Figurist: Zor ve kompleks figürler yapan sporcu Final: Final Fuks: Bilardo oyununda topa tesadüfi olarak vurulan baúarÕlÕ vuruú Futbol: Futbol Futbolçu: Futbolcu Futbolka: Forma Futbol meydancasÕ: Futbol sahasÕ Güleú: Güreú Güleúçi: Güreúçi Güleúmek: Güreúmek Gimnast: Cimnastikçi Gimnastik: Cimnastik Gimnastika: Cimnastik hareketleri sistemi QaçÕú: Koúu müsabakasÕ QaçÕúma: Koúu müsabakasÕ. voleybol. Elbeyaha: Yaka paça dövüúme. yenen Qalib gelmek/olmaq/çÕhmaq: Galip gelmek.b.b. Eltopu/Hendbol: Hentbol El oyunu: Sporda tenis. basketbol v. Bu oyunda kullanÕlan top. atÕn üzerinde ucu e÷ri sopayla topu kaleye sokma oyunu.Çövken: Eskiden. yakÕn dövüú Elbeyaha olmaq: Yaka paça kavga etmek. üstünlük Qaliblik: Galip gelme.

tertip. Qol vurmaq: Gol atmak Qrossmeyster: Santranç ustalarÕna verilen en yüksek ünvan ve bu ünvanÕ almÕú santranç ustasÕ. boks v. sporla u÷raúma ødman UstasÕ: Üst düzey antrenör ønstitut: Enstitü 198 . dambÕl HesabÕ açmaq: Futbol.müsabakalarda ilk puanÕ kazanmak Hokkey: Hokey (buz hokeyi. Qrossmeysterlik: Santranç ustalarÕ için verilen en yüksek unvan Halga: Atletizm müsabakalarÕnda kullanÕlan alet. mücadeleyi süratlendirme. düzen.QapÕcÕ: Kaleci Qayda: Kural.b. sporla u÷raúma ødmançÕlÕg: Sporculuk. disk Hantel: Adeleleri geliútirmek için kullanÕlan kÕsa bir kolun iki tarafÕnda a÷ÕrlÕk demirleri olan alet.b. voleybol. güreú v. usül. sporlarda puan almak için daha aktif hareket etme. kazanmak QÕlÕnc: KÕlÕç QÕlÕnc oynatmaq: KÕlÕç oynatmak QÕzÕl: AltÕn Qol: Gol. tarz Qelebe: Galibiyet Qelebe qazanmaq/elde etmek/çalmaq: Galip gelmek. üstün gelmek. çim hokeyi) Hokkeyçi: Hokey oyuncusu Hovuz: Havuz Hovuzcuq: Küçük havuz Hovuzlu: Havuzu olan Hücum: Futbol. yol. sporlardaki forvet oyuncusu) Xal: Spor müsabakalarÕnda ve oyunlarÕnda verilen puanlar ødman cemiyeti: Spor kulübü ødman: Spor ødmançÕ: Sporcu. hokey.b. santranç. rakibi sÕkÕútÕrma Hücumçu: Hücum bölgesinde oynayan sporcu (Futbol v. gerginleútirme.

müdafaacÕ Müdafieçi: Futbol v.Jokey: YarÕú atÕ binicisi Kaman: Yay Klub: Kulüp Komanda: TakÕm Kombinasiya: Oyunda galip gelmek için tatbik edilen çeúitli tedbirler Kos: Top (oyun topu) Kotekoriya: Kategori Kroket: Kriket Kroketçi: Kriket oyuncusu Kubok: Kupa Marafon: Maraton Marafonçu: Maratoncu Maz: Bilardo ÕstakasÕ Medal: Madalya Meúqçi: Antrenör Miyandar: A÷Õr spor faaliyetlerinin yapÕldÕ÷Õ spor salonunun yöneticisi MiyandarlÕq: Spor salonunu yöneticili÷i Motodrom: Motorsiklet yarÕúlarÕnÕn yapÕldÕ÷Õ parkur Müdafie: Futbol.b. spor yarÕúmalarÕ OlimpiyaçÕ: Olimpiyat oyunlarÕna katÕlan sporcu 199 . ok ve yay Ohlamaq: Okla vurmak Ohlanmaq: Okla vurulmak Olimpiya: Olimpiyat Olimpiyada: Olimpiyat oyunlarÕ. sporlarda müdafaa oynayan sporcu Nailiyyet: Herhangi bir iúte. tür. sahada elde edilmiú baúarÕ Nize: MÕzrak Növ: Branú. çeúit Ox: Ok Ohatan: Ok ve yay ile teçhiz olunmuú asker Ohdan: Sadak Oh-kaman: Ok ve yaydan oluúan silah. hokey gibi oyunlarda müdafaa yapÕlan saha.

teúkilatlarÕn resmi geçidi. gösteri Paraúütçülük: Paraúüt sporu Paraúüt: Paraúüt Paraúütçü: Paraúütçü Pehlevan: Güreúçi Stolustu tenis: Masa tenisi Raketka: Tenis raketi. ö÷renci. kendini silahsÕz savunma Samboçu: Sambo güreúçisi Sekundant: Boksör. madalya Otustu hokkey: Çim hokeyi Oyun: Oyun Oyunçu: Oyuncu.b. eskrimci Reqib: Rakip Reqbi: Amerikan futbolu Reqbiçi: Amerikan futbolu oynayan sporcu Rekord: Rekor Rekordçu/Rekordsmen: Rekor kÕrmÕú sporcu Rekordizm/Rekordçuluq: Sa÷lÕklÕ olmayan rekabet neticesinde rekor kÕrmak için ola÷anüstü gayret gösterme Rinq: Ring (Boks sahasÕ) Sambo: Ruslara özgü bir güreú çeúidi. santranç oyuncusunun v.Orden: Niúan. dansçÕ Parad: Spor. menejeri Stadion: Stadyum Stend: AtÕú poligonu Suya atlama: Kule atlama ùahmat: Satranç oyunu ùahmatçÕ: Satranç oyuncusu ùest: OkçularÕn parmaklarÕna taktÕ÷Õ kemik parmaklÕk ùtang: Halterde kullanÕlan a÷ÕrlÕk diskleri 200 . gençlik v. masa tenisi raketi Rapira: Dörtgen úeklinde elastik gövdeli ucu sivri kÕlÕç (úimdi eskrimde kullanÕlÕyor) RapiraçÕ: Bu kÕlÕçla yarÕúan sporcu.b.

müsabaka YarÕúçÕ: YarÕúmacÕ Yay: Yay YÕ÷ma komanda: Milli takÕm Yüngül atletika: Atletizmin koúu. yarÕúmada kazanmak. galip gelmek Uduzmaq: Oyunda. buz pateni yapma 201 . organizasyon Tullanmag: Atletizmde uzun ve yüksek atlama Turnir: Turnuva Udmaq: Oyunda. yarÕúta iki kiúinin baú baúa mücadelesi Tenis: Tenis Tenisçi: Tenisçi Teúkilat: Kuruluú. cirit. atma branúlarÕ Zorhana: Eskiden a÷Õr spor çalÕúmalarÕnÕn ve yarÕúmalarÕnÕn yapÕldÕ÷Õ yer. kavgada. Züy: Buz pateni salonu. dövüúte. atlama.b. örgüt. yenilmek Umumdünya: UluslararasÕ Üzgüçülük: Yüzme Üzücü/Üzgüçü: Yüzücü Vaterpol(o): Sutopu Velosiped: Bisiklet Velosipedçi: Bisikletçi Voleybol: Voleybol Voleybolçu: Voleybolcu Yaht-Klub: Su sporlarÕ ile u÷raúanlarÕn kulübü YarÕm müdafieçi: Futbolda. Hem hücum hem de müdafaa oynayan oyuncu YarÕmorta: YarÕ orta siklet YarÕmyüngül: YarÕ hafif siklet YarÕú: YarÕúma. disk vs. yarÕúmada kaybetmek. salon. hokeyde v. her biri ayrÕ ayrÕ.ùtangçÕ/ùtangist: Halterci Tekbetek: Birer birer.

ÖZGEÇMøù Kiúisel Bilgiler AdÕ Do÷um Yeri Uyru÷u E-mail E÷itim Düzeyi Mezun Oldu÷u Kurumun AdÕ Doktora/UzmanlÕk Yüksek Lisans Lisans Lise Marmara Üniversitesi Beden E÷itimi ve Spor ABD Ünye Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 2009 1998 Marmara Üniversitesi Beden E÷itimi ve Spor Yüksek Okulu 2005 Mezuniyet YÕlÕ Murat Gölköy/Ordu T.2005-08.345 Kullanma becerisi øyi Orta *Çok iyi. Genel Müdürlü÷ü KadÕköy Gençlik ve Spor ølçe Müdürl÷ü Süre (YÕl .2005 - * Çok iyi. iyi. Exel. Power Point) SPSS 45. bdmurat81@hotmail. FCE: First Certificate in English.YÕl) 200806. tüm sonuçlar yazÕlmalÕdÕr KPDS: Kamu Personeli YabancÕ Dil SÕnavÕ. Yaz Spor OkullarÕ Koodinatörü 3. orta. ÜDS: ÜniversitelerarasÕ Kurul YabancÕ Dil SÕnavÕ. iyi.com SoyadÕ Do÷um Tarihi TC Kimlik No Tel Yüksel 07.10.ù. TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language-InternetBased Test TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language-Paper-Based Test. IELTS: International English Language Testing System.C.727 Eúit A÷ÕrlÕk 45. CPE: Certificate of Proficiency in English SayÕsal LES PuanÕ (Di÷er) PuanÕ Bilgisayar Bilgisi Program Office(Word.1981 54730448588 0506 336 05 89 øú Deneyimi (Sondan geçmiúe do÷ru sÕralayÕn) Görevi 1.10.536 Sözel 45. TOEFL CBT: Test of English as a Foreign Language-Computer-Based Test. Ar-Ge Personeli 2. CAE: Certificate in Advanced English. zayÕf olarak de÷erlendirin YabancÕ Dil SÕnav Notu KPDS ÜDS IELTS TOEFL IBT TOEFL PBT TOEFL CBT FCE CAE CPE 50 60 BaúarÕlmÕú birden fazla sÕnav varsa. orta. YabancÕ Dilleri øngilizce Okudu÷unu Anlama* øyi Konuúma* øyi Yazma* øyi Kurum øBB Spor A. zayÕf olarak de÷erlendirin UluslararasÕ ve Ulusal YayÕnlarÕ/Bildirileri/SertifikalarÕ/Ödülleri/Di÷er 202 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->