TÜRKøYE CUMHURøYETø MARMARA ÜNøVERSøTESø SAöLIK BøLøMLERø ENSTøTÜSÜ

SOVYET DÖNEMø VE SONRASINDA AZERBAYCAN’DA SPOR

MURAT YÜKSEL YÜKSEK LøSANS TEZø

BEDEN EöøTøMø VE SPOR ANABøLøM DALI

DANIùMAN Prof. Dr. M. Tayfun AMMAN

øSTANBUL - 2009

I. TEùEKKÜR
Bu çalÕúma konusunun seçiminde bana yol gösteren, her türlü maddi ve manevi deste÷i veren, çalÕúmanÕn bu aúamaya gelmesinde büyük katkÕlarÕ olan tez danÕúmanÕm ve hocam Prof. Dr. M. Tayfun Amman’a saygÕlarÕmÕ sunar, kendisine teúekkür etmeyi borç bilirim. ÇalÕúma sürecinde her zaman desteklerini hissetti÷im Yrd. Doç. Dr. Veysel Küçük’e ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yorulmazlar’a çok teúekkür ederim.

Bakü’de bulundu÷um süre içinde her konuda yardÕmcÕ olan Prof. Dr. A÷acan Abiyev’e, Prof. Dr. Hanefi Hüseyino÷lu Gurbanov’a, Tural Askerov’a, özellikle kaynak bulma ve Azeri Türkçesi’nin tercümesi konusunda yardÕmlarÕnÕ hiç esirgemeyen, Din Sosyolojisi doktoru olan de÷erli hocam Behram Hasanov’a çok teúekkür ederim.

Mülakat sürecinde deste÷ini gördü÷üm Yrd. Doç. Dr. ørfan Gülmez’e, Azerbaycan’da birçok spor adamÕ ile iliúki kurmamda yardÕmcÕ olan Sami Yavrucuk’a, Türkiye’de yaúayan ve her zaman yanÕmda olan de÷erli arkadaúlarÕm Tural Elekberov’a, Reúadet Ahmedov’a, Hano÷lan Haciyev’e, Gülden Kuvvet’e ve Mehluge Caferova’ya çok teúekkür ederim.

Bakü’ye araútÕrma yapmak için gitmeme, maddi anlamda yardÕmcÕ olan Ordulular Birli÷i Hizmet VakfÕ BaúkanÕ Ahmet Örsün’e minnettarlÕ÷ÕmÕ bildiririm.

AyrÕca, bu çalÕúmanÕn bu alanda yapÕlacak araútÕrma ve çalÕúmalara ÕúÕk tutmasÕnÕ temenni ederim.

Murat YÜKSEL østanbul – 2009

i

9. 1. 1. Co÷rafi YapÕ …………………………………………………………… 6 4. 24 6... v 1... Ekonomik YapÕ ………………………………………………. 1..... Siyasi ve ødari YapÕ ……………………………………………………..... 3. Güreú …………………………………………………………………. 47 6... 16 5............ 1. 1. iv TABLOLAR ……………………………………………….. Satranç ……………………………………………………………….. 1.... 65 ii . 53 6.. 11. BULGULAR ………………………………………………………….. 33 6. 4... øÇøNDEKøLER I. 5.. Futbol ………………………………………………………………… 24 6. 1. 6.. 57 6.. Azerbaycan’da Spor ……………………………………………………. 1. 8..II.... 1. 6.. SUMMARY …………………………………………………………. Cimnastik …………………………………………………………….. i øÇøNDEKøLER …………………………………………. TEùEKKÜR ……………………………………………….. 2. 60 6... 10. 7 4. 24 6.. Eskrim ……………………………………………………………….. ÖZET …………………………………………………………………..... 1... 36 6.. 1.. GEREÇ VE YÖNTEM ……………………………………………... 1 2. II. Azerbaycan øle ølgili Genel Bilgiler …………………………………… 6 4. 2 3.... 9 4. 42 6... ii KISALTMALAR ………………………………………………... GENEL BøLGøLER ………………………………………………… 6 4. 3..... 1. 5.... Demografik YapÕ ……………………………………………………….. Judo …………………………………………………………………. III.. GøRøù VE AMAÇ …………………………………………………… 3 4. 23 6. 39 6. 2. Çim Hokeyi ……………………………………………...... Sosyo-Kültürel YapÕ …………………………………………………… 11 4... 4.. Voleybol ……………………………………………………………....... 63 6.. 1.…….. 1. Hentbol ………………………………………………………………. IV... Boks …………………………………………………………………. Basketbol ………………………………………………... 7.

...... 195 10. Binicilik ……………………………………………………………... 16.... Azerbaycan’da Spor Yönetimi …………………………………………. 1. Rugby ………………………………………………………………... Masa Tenisi …………………………………………………………. Bilardo ……………………………………………………………… 71 6. 160 7.. 13.. 3.80 6. Azerbaycan Cumhuriyeti Beden E÷itimi ve Spor Kanunu . Azerbaycan’da Spor Bilimleri ………………………………………….. 3. 17... 174 9.. KAYNAKLAR ………………………………………………………. AraútÕrma Mülakat Formu ……………………………………………… 181 9. 3.. 2.. Di÷er Spor BranúlarÕ ………………………………….. 70 6. TARTIùMA VE SONUÇ ………………………………………… 167 8... Sovyet Döneminde Spor Bilimleri ……………………………………151 6. 1.. 151 6.. 105 6. Sovyetlerde Spor Yönetimi ……………………………. 1...... 1... Azerbaycan’da Beden E÷itimi Sisteminin Geliúimi ………………….... 1... 145 6.. 2.. 4........ ÖZGEÇMøù …………………………………………………... 2....... 2. 3. 2.. 1... 1... 15... 1.. 1.... 12. 202 iii .. 2.. EKLER ………………………………………………………………… 181 9. 66 6..... 73 6.. 3. 75 6. Taekwondo …………………………………………………………... 183 9.. Sovyet Döneminde Azerbaycan’da Spor Yönetimi …………………....... Ba÷ÕmsÕzlÕk Döneminde Azerbaycan’da Spor Yönetimi ……………..6. 79 6... 2.... 2.. 14... 132 6.... 68 6..... Ba÷ÕmsÕzlÕk Döneminde Spor Bilimleri ……………………………. Azerbaycan Türkçesi Spor Terminolojisi …………………….

III. KISALTMALAR ABF: Azerbaycan Basketbol Federasyonu ACF: Azerbaycan Cimnastik Federasyonu AÇHF: Azerbaycan Çim Hokeyi Federasyonu AFFA: Azerbaycan Futbol FederasyonlarÕ Birli÷i AHF: Azerbaycan Hentbol Federasyonu AIBA: UluslararasÕ Boks Birli÷i AMOK: Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi AOF: Azerbaycan Okçuluk Federasyonu APø: Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü ASDF: Azerbaycan Spor DanslarÕ Federasyonu ASF: Azerbaycan Satranç Federasyonu AYBEù: Azerbaycan Yüksek Beden E÷itimi ùurasÕ BDT: Ba÷ÕmsÕz Devlet Toplulu÷u EABA: Avrupa Boks Birli÷i EMH: Eme÷e ve Müdafaaya HazÕrÕm FEI: UluslararasÕ Binicilik Federasyonu FIDE: UluslararasÕ Satranç Federasyonu FIFA: UluslararasÕ Futbol FederasyonlarÕ Birli÷i IHF: UluslararasÕ Hentbol Federasyonu IMF: UluslararasÕ Para Fonu IOC: UluslararasÕ Olimpiyat Komitesi RK(b) P MK: Rusya Komünist (bolúevik) Partisi Merkezi Komitesi SSCB: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli÷i TGDK: Azerbaycan Cumhuriyeti Ö÷renci Kabulü Devlet Komisyonu UEFA: Avrupa Futbol FederasyonlarÕ Birli÷i ZSFSR: Kafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti iv .

. branúlar ve madalyalar …… 149 Tablo – 6: Ba÷ÕmsÕzlÕk sonrasÕ olimpiyat madalyalarÕ ve ülke sÕralamalarÕ …. branúlar ve sporcu sayÕlarÕ …………………………………………………………………………….151 v .... 121 Tablo – 2: Azerbaycan’da 1965 yÕlÕndaki spor tesisleri ve saha sayÕlarÕ ………..121 Tablo – 3: Azerbaycan’da 1969 ve 1973 yÕllarÕndaki spor tesisleri sayÕsÕ ……… 123 Tablo – 4: YÕllara göre bazÕ spor parametrelerindeki de÷iúiklikler ……………..150 Tablo – 7: Ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde katÕldÕ÷Õ olimpiyatlar..IV. TABLOLAR Tablo – 1: Azerbaycan’da 1965 yÕlÕndaki spor takÕmlarÕ ve sporcu sayÕlarÕ ……... 145 Tablo – 5: SSCB döneminde katÕldÕ÷Õ olimpiyatlar.

Birçok AzerbaycanlÕ sporcu Sovyetler Birli÷i milli takÕmlarÕ içinde Olimpiyat. Görüúmeler.1. ülkenin içinde bulundu÷u siyasi ve ekonomik istikrarsÕzlÕk spora da yansÕmÕútÕr. Dünya SavaúÕ’na kadar sporda öncelikle. sosyalizmin kuruluú sürecinde özellikle kitle sporuna çok önem verilmiútir. sa÷lÕklÕ bireyler yetiútirmeyi ve iúgücü verimini arttÕrmayÕ amaçlamÕútÕr. Spor bilimleri alanÕnda lisans ve lisansüstü e÷itim veren tek kuruluú olan Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi. Sovyetler Birli÷i II. spor yönetimini ve spor bilimlerini Sovyet döneminde ve sonrasÕnda karúÕlaútÕrmalÕ olarak incelemek ve iki dönem arasÕndaki farklÕlÕklarÕ tartÕúmaktÕr. spor yöneticisi. ÇalÕúmada literatür taramasÕ ve mülakat (görüúme) tekni÷i kullanÕlmÕútÕr. Spor. Dünya ve Avrupa úampiyonu olmuúlardÕr. Bilimsel çalÕúmalarÕn sayÕsÕ da artmÕútÕr. antrenör ya da beden e÷itimi ö÷retmeni olan toplamda 20 kiúi ile yapÕlmÕútÕr. Sosyalizm. Bu baúarÕlar özellikle bireysel sporlarda kazanÕlmÕútÕr. Sovyetler Birli÷i. Bu dönemde sporun yapÕlÕú amacÕ de÷iúmiú. Spor 1 . úimdiye kadar birçok spor uzmanÕ hazÕrlamÕú ve bilimsel çalÕúma yapmÕútÕr. günümüzde Türkiye’deki sportif yapÕlanmaya benzer bir úekilde yönetilmektedir. Ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn ilk yÕllarÕnda. Azerbaycan halkÕnÕn çok rahat yapabildi÷i bir faaliyet olmuútur. spor yazarÕ. Devletin spora verdi÷i destek sayesinde birçok uluslararasÕ spor organizasyonunda önemli baúarÕlar elde edilmiútir. Anahtar Sözcükler: Azerbaycan. Azerbaycan’da Sovyetler Birli÷i döneminde merkezi bir anlayÕúla yönetilen spor. So÷uk savaú döneminde ise kitle sporunun yanÕnda elit spora da çok önem verilmiútir. Sovyet döneminde. AyrÕca. ÖZET Bu çalÕúmanÕn amacÕ. Azerbaycan 1990’lÕ yÕllarÕn ortalarÕndan itibaren spor alanÕnda kendini göstermeye baúlamÕútÕr. Azerbaycan’da sporu. spor bilimcisi. spor rejimin gücünü gösteren bir araç haline getirilmiútir. Spor Yönetimi. Azerbaycan birçok uluslararasÕ organizasyona ev sahipli÷i yapmÕútÕr.

Through the government support into sport. However. the sport has been managed centrally during Soviet era. sport writer. Azerbaijan have got very important achievements in many international sport organizations. 2 . Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport (which is the sole sport academy of country involved in bachelor and master level education) has been educated so many physical education specialists and created serious number of scientific studies until now. nowadays there is a sport management structure which is similar to Turkey’s sport management structure. A lot of Azerbaijani sportmen won Olympic. In Soviet era. These triumphes were especially gained on individual sports. In the first years of independence the economic and political instability of the country has effected to sport. a lot of international sport organizations were held in Azerbaijan. Also. In this period. Soviet Union especially aimed in sport to grow up healthy population and to increase efficiency of labor force until World War II. Besides. elite sport was given importance as well as the mass sport. Sport. sport manager. number of scientific researchs improved. in Azerbaijan during Soviet era and post Soviet era and to discuss differences of two eras. Interviews were made with 20 people in total sport scientist. During Cold War era. the goal of the sport has been changed into a tool which is used to show of power of the regime. Sport Management. Literature scanning and interview techniques have been used on this study. Soviet Union. Sport became an activity to made by Azerbaijani citizens’s conveniently. World and European Championships in Soviet Union national teams. trainer or teacher of physical education. Key Words: Azerbaijan. SUMMARY Sport In Azerbaijan During Soviet Era And Post Soviet Era The aim of the study is to research comperatively sport. Azerbaijan started to show herself since the middle of 1990’s in the sport field.2. mass sport has been paid more attention especially of the establishment of socialism. sport management and sport sciences. Socialism.

GøRøù ve AMAÇ II. bu iliúkilerde önemli bir yere sahiptir. bazÕ spor branúlarÕnÕn geliúim süreci ve günümüzdeki durumu. bu iki dönem arasÕndaki farklÕlÕklarÕ ortaya çÕkarmaktÕr. Birçok ülke ba÷ÕmsÕzlÕkla birlikte yeni arayÕúlar içine girmiútir.3. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri ile olan iliúkilerini daha da güçlendirmek istemektedirler. özellikle Sovyet hakimiyeti sÕrasÕnda ki sporun durumu ile ba÷ÕmsÕzlÕktan sonra ki sporun durumu araútÕrÕlarak. 3 . Bu araútÕrmanÕn amacÕ. Günümüzde. ülkemiz bu süreçte bir köprü görevi görecek ve bu çerçevede yapÕlacak bilimsel çalÕúmalar daha da de÷er kazanacaktÕr. bu çalÕúma sayesinde Azerbaycan ile olan sportif iliúkilerimiz güçlenece÷i için bu çalÕúmanÕn önemi daha da artacaktÕr. Bu kapsamda sportif iliúkilerde önem kazanmaktadÕr. AyrÕca. “ Sovyet Dönemi ve SonrasÕnda Azerbaycan’da Spor. Dünya SavaúÕ’nÕn bitmesiyle birlikte. Bu alanda çalÕúan bilim adamlarÕnÕn ve yapÕlan bilimsel çalÕúmalarÕn yetersizli÷inden dolayÕ. Sovyetler Birli÷i’nin da÷ÕlmasÕyla. gerek Amerika Birleúik Devletleri. dünyanÕn dengeleri de÷iúmiú ve birçok ülke ba÷ÕmsÕz hale gelmiútir. So÷uk Savaú dönemine girilmiú ve iki kutuplu dünya düzeni meydana gelmiútir. bu çalÕúmanÕn önemli bir boúlu÷u doldurmada ilk adÕm olmasÕ hedeflenmektedir. Hem co÷rafi açÕdan hem de sosyo-kültürel açÕdan Türkiye’ye daha yakÕn olan Azerbaycan. AraútÕrmanÕn çerçevesi. Spor Yönetimi ve Spor Bilimleri” bu çalÕúmanÕn konusunu teúkil etmektedir. sporda devlet politikalarÕ ve Azerbaycan’da spor bilimleri ile sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr. Sovyet döneminden günümüze. gerekse Avrupa Birli÷i her geçen süreçte. Türkiye’nin. Azeri Sporu’nu her yönüyle incelemek. Türk DünyasÕ ile gerçekleúecek olan iliúkiler de Türkiye’nin bu co÷rafyayÕ daha iyi tanÕmasÕndan dolayÕ. Türkiye konumu itibariyle hem Orta Do÷u hem de baúta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazanan ülkeler ile iliúkiler geliútirmeye çalÕúmÕútÕr. Türk Cumhuriyetleri ile olan tarihsel ba÷larÕ bu ülkelere daha da yakÕnlaúmasÕna neden olmuútur.

yeterli bilgi toplama ve görüúme sürecinde yaúanan zorluklarlardÕr. Bakü’de spor bilimcisi. AraútÕrma sürecinde. Azerbaycan’da Spor Bilimleri kapsamÕnda Spor Bilimleri üzerine e÷itim veren Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi ve bu alandaki di÷er kuruluúlar incelenmiútir. Bilimsel bir araútÕrmada. Bakü’deki Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi ve Ahundov Kütüphanesi ile Türk øúbirli÷i ve KalkÕnma ødaresi (TøKA)’nden yararlanÕlmÕútÕr. siyasi/idari görevleri olan kiúilerden elde edilecek bilgilerin. ølk bölüm olan Azerbaycan’da Spor kÕsmÕnda. Bu nedenle araútÕrmada ba÷ÕmsÕz olan kiúi ve kurumlarÕn deste÷i ile açÕk ve net bilgilere ulaúÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr. AyrÕca. Sovyet dönemi Azerbaycan’da ve ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde uygulanan devlet politikalarÕ incelenmiútir. antrenör. økinci bölümde ise. Sovyet dÕúÕ araútÕrmacÕlarÕn çalÕúmalarÕndan da istifade edilmiútir. spor yazarÕ ve beden e÷itimi ö÷retmeni olan toplamda 20 kiúi ile mülakatlar yapÕlmÕútÕr. 17’si olimpik. AraútÕrma literatür taramasÕ ve mülakat tekni÷i ile yapÕlmÕútÕr. Azerbaycan Cumhuriyeti Beden E÷itimi ve Spor Kanunu ve Azeri Türkçesi Spor Terminolojisi ile ilgili çalÕúmalarda ekler kÕsmÕnda sunulmuútur. Azerbaycan’da Spor. AyrÕca. Son ana bölümde ise. AraútÕrma sürecinde birtakÕm zorluklarla karúÕlaúÕlmÕútÕr.ÇalÕúma. Azerbaycan’da Spor Yönetimi ve Azerbaycan’da Spor Bilimleri olmak üzere üç ana bölümden oluúmaktadÕr. Sovyetler Birli÷i’nde. Bu zorluklarÕn baúÕnda araútÕrmanÕn yerinde yapÕlabilmesi için yaúanan ulaúÕm zorlu÷u gelmektedir. Azeri vakÕf ve dernekler ile Türkiye’de ikamet eden bazÕ Azeri vatandaúlarÕnÕn deste÷i de alÕnmÕútÕr. AraútÕrma Mülakat Formu. AyrÕca. AraútÕrmada sadece Sovyetler tarafÕndan yayÕnlanan kaynaklarla yetinilmemiú. Di÷er önemli bir zorluk ise. 7’si olimpik olmayan toplamda 24 spor branúÕnÕn geliúim süreci ve günümüzdeki durumlarÕ üzerinde durulmuútur. bu kiúilerin konumlarÕ/angajmanlarÕ nedeniyle gerçe÷in sÕnÕrlÕ ve yanlÕ olmasÕ muhtemeldir. spor yöneticisi. internet. YÕrlardÕr kapalÕ bir sistem içinde yaúayan Azerbaycan halkÕnÕn 4 . yazÕlÕ bilgiler Sovyetler dönemini yaúamÕú olan kiúiler ile yapÕlan mülakatlar ile desteklenmiútir.

Spor.güvenini kazanmak önemlidir. altÕ bölüm halinde sunulmuútur. Azerbaycan’da Spor Yönetimi ve Azerbaycan’da Spor Bilimleri bu çalÕúmanÕn problemati÷ini oluúturmaktadÕr. Sovyet Dönemi ve SonrasÕnda olarak incelenen bu üç ana baúlÕk. 5 . Azerbaycan’da Spor. AraútÕrmanÕn güvenilirli÷i için ve yapÕlan görüúmelerde yeterli bilgilere ulaúmak için bu güveni sa÷lamak kaçÕnÕlmaz olmuútur. Bu çalÕúmada spor üç makro düzlemde incelenmiútir. birçok yönüyle ve birçok baúlÕkta incelenebilecek bir faaliyettir.

2. Mingeçevir. Ekonomik YapÕ.wikipedia. kuzeyde Da÷Õstan da÷larÕ. øran.5’u Rus Ortodoks. 2009 yÕlÕndaki resmi rakamlara göre ise halkÕn %96'sÕ Müslüman (ço÷unlu÷u ùii). 2005 yÕlÕ verilerine göre. %1.4. Azerbaycan’Õn 1919’daki ölçümlere göre yüzölçümü 94. güneyde Aras nehri ile Karada÷’Õn etekleri ve Lenkeran da÷larÕ. 4. 38º-25º kuzey enlemleri ile 44º-50º do÷u boylamlarÕ arasÕnda bulunur.600 km²’dir (75:410). Azerbaycan. Para birimi ise Manat’tÕr (10:13). Ali BayramlÕ. Ülke Orta Asya. özellikle. Co÷rafi YapÕ Azerbaycan. SumgayÕt. %2. Lezgice ve Gürcüce’de konuúulan diller arasÕndadÕr. Baúkenti Bakü’dür.8’i di÷er dinlerden oluúmaktadÕr (10:13).4’ü Müslüman.1. spor ile iliúkilendirilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.3’ü Ermeni Ortodoks.2009).3. Fakat Azerbaycan'da dinsel ba÷lÕlÕk nominal oldu÷u için.org. Naftalan. GENEL BøLGøLER Genel Bilgiler baúlÕ÷Õ altÕnda. %3-4'ü HÕristiyandÕr (ço÷unlu÷u Rus Ortodoks Kilisesi. Guba.05. Sosyo-Kültürel YapÕ ve Siyasi ve ødari YapÕ baúlÕklarÕ incelenmiútir. günümüzde 86. Azerice’nin resmi dil oldu÷u ülkede. Ermenice. Rusça.1.127 km² iken. Lenkeran. ùuúa ülkenin önemli úehirleridir (106:7). Azerbaycan’da Müslüman nüfus oranÕ 1959’da %71. Co÷rafi YapÕ. ùeki. 1989’da %84. Hankendi. 4. KomúularÕ Gürcistan. batÕda Gürcistan ile Gökçe Gölü’nün sahilleri. 1979’da %82.7. Ermenistan. 6 . Demografik YapÕ. Gence.2 (19:64) iken. Gürcü Ortodoks Kilisesi ve Malakan). 21. %2. 1970’de %78. pratikteki taraftar oranlarÕ çok daha düúüktür (www. Ülke sÕnÕrlarÕnÕn toplam uzunlu÷u 3660 km’dir (10:15). Bu yapÕlar incelenirken. Toplam 60 kaza ve 45 úehir mevcuttur. Azerbaycan øle ølgili Genel Bilgiler Resmi adÕ Azerbaycan Cumhuriyeti’dir. Azerbaycan øle ølgili Genel Bilgiler. Azerbaycan’Õn %93. Ortado÷u ve Ön Asya’nÕn ortasÕnda Kafkas da÷larÕnÕn güneydo÷u yamaçlarÕnda yer almaktadÕr. Türkiye ve Da÷Õstan Özerk Cumhuriyeti’dir (10:13).

do÷uda Hazar Denizi ile sÕnÕrlanmÕútÕr (19:31). Türkiye ile do÷rudan sÕnÕrÕ ancak Nahçivan Özerk Bölgesi ile olan 11 km’lik bölgedir (41:43). Azerbaycan, Nahçivan Özerk Bölgesi ile Da÷lÕk Karaba÷ Özerk Yönetim Birimi’ni de içine almaktadÕr. TopraklarÕnÕn %50’si da÷lÕk alanlardan oluúan Azerbaycan, denizden 657metre yükseklikte bulunmaktadÕr (10:15). Azerbaycan iklimi dünyadaki 11 çeúit iklimden dokuzuna sahiptir (103:38). Azerbaycan, yeraltÕ kaynaklarÕ bakÕmÕndan da oldukça zengin bir ülkedir. Ülke arazisinin %70’i petrol ve do÷algaz rezervleri bakÕmÕndan yüksek potansiyele sahiptir. Üretime baúlanÕldÕ÷Õ yÕllardan itibaren petrol rezervlerinin 2/5’sinden biraz fazlasÕ, do÷algaz rezervlerinin ise 1/5’i tüketilmiútir. Petrol ve do÷algaz yataklarÕ Azerbaycan için, önemli gelir kayna÷Õ olmakla birlikte, ülkeyi büyük güçlerin nüfuz mücadelesinin ortasÕnda bÕrakmaktadÕr (10:16).

4.3. Demografik YapÕ

Azerbaycan’Õn verdi÷i resmi istatistiklere göre 1919 yÕlÕnda nüfusu 4.6 milyon iken, Sovyet istatistiklerine göre 1926 yÕlÕnda 2.3 milyon olarak tespit edilmiútir. Bu yÕlda nüfusun %71’ini Azeriler oluúturmuútur (88:61). Azerbaycan’Õn nüfusu 1940’da 3.3 milyon, 1959’da 3.7 milyon, 1970’de 5 milyon, 1979’da 6 milyon, 1989’da 7 milyon (93:196), 1992’de 7.2 milyon (43:15), 1993’te 7.3 milyon, 1998’de 7.5 milyon (75:401), 2006’da 7.9 milyon (88:34), 2009’da Temmuz ayÕ tahmini nüfus 8.2 milyon (www.cia.gov, 16.05.2009), nüfus artÕú oranÕ ise, 1959-70 yÕllarÕ arasÕnda %2 (10:17), 1990’da %1.6 (19:45), 1994’te %0.9 (106:8), 1995-2000 yÕllarÕ arasÕnda %0.4 (88:43), 2000-2003 döneminde %0.8 (10:17) iken, 2009 yÕlÕnda %0.7 olaca÷Õ tahmin edilmektedir (www.cia.gov, 16.05.2009). Nüfus artÕú hÕzÕndaki bu düúüúün sebepleri, do÷um oranÕnÕn 1990’da 1000 kiúi baúÕna 26.3 iken 2003’te 14’e düúmesi ve 1990’lardaki göçtür. Ölüm oranÕ ise 1990’dan 2005 yÕlÕna kadar sabit kalmÕútÕr (10:17). Günümüzdeki do÷um oranÕ 1000 kiúi baúÕna 17.6 iken, ölüm oranÕ ise 2008 verilerine göre 1000 kiúi baúÕna 8.3’tür (www.cia.gov, 16.05.2009). 1998 yÕlÕna gelindi÷inde nüfusun %30’unu 0-14 yaú grubu, %60’ÕnÕ 15-64 yaú grubu, %10’unu da 65 yaú ve üzeri (88:43) oluúturmakta iken, 2005 yÕlÕnda ise %26.4’ünü 0-14 yaú grubu, %65.7’sini 15-64 yaú grubu, %7.8’ini de 65 yaú ve üzeri oluúturmaktadÕr (10:17). Günümüzde ise, %23.9 0-14 yaú grubunu, %69.4 15-64 yaú

7

grubunu, %6.7 ise 65 yaú ve üzeri yaú grubunu oluúturmaktadÕr (www.cia.gov, 16.05.2009). 2005 yÕlÕnda nüfusun %97’si okuma yazma bilmekte iken (10:17), günümüzde bu oran %98.8’e ulaúmÕútÕr (www.cia.gov, 16.05.2009). Ortalama yaúam süresi 1995’te 69.5 (106:8), 1998’de 68.5 (103:39), günümüzde 66.6’dÕr (www.cia.gov, 16.05.2009). 1998 yÕlÕnda nüfusun %75’i ùii, %25’i Sünni’dir (75:413). 2005 yÕlÕna gelindi÷inde ise nüfusun %70’i ùii, %30’u ise Sünni Müslümanlar’dan oluúmaktadÕr (10:17).

Azerbaycan’da kÕr-kent nüfus de÷iúimi özellikle Sovyet döneminde sürekli kent nüfusu lehinde geliúmiútir. Kent nüfus oranÕ; 1860’da %22, 1926’da %28, 1939’da %36, 1959’da %48, 1970’de %50, 1989’da %53 ve 1991’de %54 olarak tespit edilmiútir. Özellikle úehirsel yerleúmelerdeki sanayi, e÷itim, kültür ve sosyal refah düzeyinin de÷iúme göstermesiyle birlikte, kÕrsal yerleúmelerden úehirlere göçler devam etmiú ve sürekli olarak úehirsel nüfus artmÕútÕr. 1991 yÕlÕna gelindi÷inde, toplam nüfusun %54’ü úehirlerde yaúarken, kÕrsal nüfus oranÕ %46’ya düúmüútür. Bu de÷iúimde, Sovyet rejiminin küçük ölçekli köy yerleúmelerini da÷Õtarak, mevcut nüfusu daha büyük yerleúmelere yerleútirmesi büyük rol oynamÕútÕr (88:65). 1998 yÕlÕnda ise nüfusun %53’ü kentlerde, %47’si kÕrsal alanda yaúamaktadÕr (103:39). 2003 yÕlÕ rakamlarÕna göre nüfusun %51.5’i úehirlerde yaúamaktadÕr. 2008 verilerine göre nüfusun %52’si kentlerde yaúamaktadÕr (www.cia.gov, 16.05.2009).

Azerilerin yarÕya yakÕnÕnÕn yaúadÕ÷Õ kÕrsal kesimdeki nüfus artÕúÕ daha yüksektir. 2005 yÕlÕnda nüfusun %91’ini Azerilerin (Azerbaycan Türklerinin) oluúturdu÷u ülkenin en önemli özelliklerden biri, pek çok etnik grubu bünyesinde barÕndÕrÕyor olmasÕdÕr. ÇarlÕk RusyasÕ ve Sovyetler Birli÷i’nin nüfus ve göç politikalarÕ sonucunda Azerbaycan’a yerleúen Ruslar, ülkedeki (Lezgilerden sonra) ikinci büyük azÕnlÕk grubunu oluúturmaktadÕr. 1939 yÕlÕ RuslarÕn Azerbaycan’da en yüksek oranda bulundu÷u yÕldÕr. 1939 yÕlÕnda RuslarÕn toplam nüfus içindeki oranÕ %16.5’tir (10:17,18). 1990 yÕlÕna gelindi÷inde RuslarÕn oranÕ %7.9’a düúmüútür (106:7). 1998 yÕlÕnda nüfusun %87’si Azeri, %3.5’i Rus, %3’ü Ermeni, %6.5’i ise di÷er milletlerden oluúmaktadÕr (75:410). Karaba÷ sorunu Ermenilerin büyük çapta

8

Ermenistan’a göç etmesi sonucunu do÷urdu÷u için gerek Bakü’de gerekse SumgayÕt’taki Ermeni nüfusu çok azalmÕútÕr (42:100,101). RuslarÕn Azerbaycan’dan ve di÷er eski Sovyet ülkelerinden Rusya’ya göç hÕzÕ son 20-30 yÕlda artÕú göstermiútir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, ba÷ÕmsÕzlÕktan sonra ülkede yaúanan çatÕúmalar ve savaúlardÕr. Bir baúka nedeni ise, Azerbaycan’da yaúayan RuslarÕn, Sovyetler Birli÷i döneminde sosyo-ekonomik alanda elde ettikleri üstünlükleri yavaú yavaú kaybetme trendine girmiú olmalarÕdÕr. Tüm bu nedenlerden dolayÕ 1999 yÕlÕnda yapÕlan sayÕmlara göre Rus nüfus oranÕ %1.8’e düúmüútür. RuslarÕn do÷um oranÕ yaúadÕklarÕ ülkelerin yerli halkÕnÕn do÷um oranÕndan her zaman daha düúük olmuútur (10:18). Günümüzde Rus nüfus oranÕ 1.78’dir (www.wikipedia.org, 16.05.2009).

4.4. Ekonomik YapÕ

Azerbaycan ekonomisi büyük ölçüde 70 yÕl boyunca içinde bulundu÷u Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli÷i (SSCB)’nin ekonomik planlamalarÕyla

úekillendirilmiútir (10:22). Bu süreçte, Azerbaycan çevresindeki dünyadan ve son derece yapay bir úekilde do÷al evriminden uzaklaúmÕútÕr. Gerek Rusya ile gerekse di÷er cumhuriyetler ile ekonomik iliúkilerin özelli÷ini bozan ve pazar güçlerini baskÕ altÕna alan bir ekonomik sistem uygulanmaya baúlanmÕútÕr (105:95). Bu nedenle 1991 yÕlÕnda ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazandÕ÷Õnda, Azerbaycan komünist sistemin bÕraktÕ÷Õ pek çok ekonomik problemle yüz yüze gelmiútir. Sovyetler Birli÷i, ülkeyi oluúturan cumhuriyetleri entegre etmeye çalÕúmÕútÕr. Böylelikle hem ülkelerin kendi kendine yeterli olmamasÕ sa÷lanarak Sovyetlerin gelece÷i güvence altÕna alÕnmÕú, hem de daha verimli bir üretim sa÷lanmÕútÕr. Bu do÷rultuda Azerbaycan, merkezi planlama neticesinde bir tarÕm ülkesi haline getirilmiútir. Sanayi ise aynÕ stratejiye ba÷lÕ olarak kendi kendine yetersiz kÕlÕnarak büyük ölçüde di÷er cumhuriyetlere ba÷ÕmlÕ hale getirilmiútir. Bu nedenle ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazanmasÕnÕn ardÕndan Azerbaycan, komünist ekonomiyle uzun süre yönetilmiú di÷er ülkelerde oldu÷u gibi, pek çok alanda sorunlarla karúÕ karúÕya kalmÕútÕr. Fiyatlar hÕzla artmÕú, enflasyon yükselmiútir. Demokratik sisteme geçiú sÕrasÕnda ortaya çÕkan siyasi istikrarsÕzlÕk ve çekiúmeler, 1988 yÕlÕnda Ermenistan ile baúlayan Karaba÷ sorununun yarattÕ÷Õ savaú

9

durumu, zaten zor durumda olan ekonomiyi olumsuz yönde etkilemiútir. BunlarÕn yanÕ sÕra Sovyetler Birli÷i’nin da÷ÕlmasÕyla Ba÷ÕmsÕz Devletler Toplulu÷u (BDT) pazarlarÕnÕ da kaybetmesi Azerbaycan’Õn dÕú ticaretini dar bo÷aza sürüklemiútir (10:22,23).

Azerbaycan Hükümeti Ekonomik Reform ProgramÕ çerçevesinde, Haziran 1991’de “Ekonomik Ba÷ÕmsÕzlÕk Temeli HakkÕnda Kanun”u çÕkararak serbest piyasa ekonomisine geçiú sürecinde ilk adÕmÕ atmÕútÕr. “Toprak Kanunu” ile çiftçilerin toprak sahipli÷i yasal temele oturtulmuútur. Bu süreçte bunlar gibi daha birçok kanun çÕkarÕlmÕútÕr (106:14). Küresel ekonomiye entegre olmak ve yabancÕ sermayeyi çekebilmek için 1992 yÕlÕnda UluslararasÕ Para Fonu (IMF)’na üye olmuú, 1994 sonlarÕnda IMF ile görüúmeler baúlatÕlmÕú, IMF ile yapÕlan görüúmelerden sonra, esas amacÕ enflasyonun düúürülmesi ve manatÕn de÷erinin sabitleútirilmesi olan program 1995 yÕlÕnda uygulamaya konulmuútur. Da÷Õlma ve savaú sonrasÕnda ortaya çÕkan sorunlar nedeniyle milli gelirin büyüme hÕzÕ birkaç yÕl boyunca negatif de÷erlerde seyretmiú, enflasyon dört haneli rakamlara çÕkmÕútÕr. Milli gelirin büyüme hÕzÕ 1993’te % -23.1, 1994’te % -19.7, 1995’te % -11.8 olarak kaydedilmiútir. MayÕs 1994’te Ermenistan ile gerçekleútirilen ateúkes sonrasÕnda ancak 1996 yÕlÕnÕn ikinci yarÕsÕndan itibaren büyüme baúlamÕú, %1.3’lük pozitif büyüme hÕzÕna ulaúÕlmÕútÕr. Milli gelirin büyüme hÕzÕ 1997’de %5.8, 1998’de %10, 1999’da %7.4, 2000’de %11.4 olmuútur. 2004 yÕlÕnda ise bu oran %9.8 olarak gerçekleúmiútir. Büyümenin en önemli nedeni, petrol ve ba÷lÕ sektörlerdeki yabancÕ yatÕrÕmlar olmuútur. Topraktaki özelleútirmenin kÕsmi olarak devam etmesine ra÷men tarÕm sektöründe de pozitif büyüme gerçekleúmiútir (10:23,24). Milli gelir, 2006’da %30.5, 2007’de %23.4, 2008’de ise %11.6 oranÕnda büyüme göstermiútir (www.cia.gov,

16.05.2009).

Ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn ilk yÕllarÕnda çok yüksek de÷erlere ulaúan enflasyon, 1995’te baúlatÕlan istikrar programÕ sonrasÕnda iniúe geçmiútir. 1991’de %329.7 olan enflasyon, 1992’de %1672.4, 1993’te %1129.1, 1994’te %1666.5 olmuútur. 1995’te %411.8, 1996’da %19.8 olan oran, 1997’de %3.6’ya, 1998’de -0.8’e, 1999’da 8.6’ya düúmüútür. 2004 yÕlÕ enflasyonu ise %4.6 olmuútur (10:24). 2008 yÕlÕ

10

Azerbaycan topraklarÕnda önemli alim ve úairler yetiúmiútir. 16. 2008 yÕlÕnda ise 9000$ olmuútur (www. Yönetici elitler iú dünyasÕnda tekel oluúturmakta ve zenginlikten paylarÕnÕ fazlasÕyla almaktadÕr (10:24). Komünist Parti’yi desteklemeyen yazar ve aydÕnlar cezalandÕrÕlmÕú. yüzyÕlÕn baúÕnda gerçekleúen Bolúevik Devrimi ile Azeri edebiyatÕ darbe almÕútÕr. II.6 olarak gerçekleúmiútir (www.gov. Sovyet döneminde sa÷lÕk.31). bunlar arasÕnda edebiyat ve özellikle úiirsellik ve opera-balenin öne çÕktÕ÷Õ görülmektedir.5. Nüfusun hemen hemen yarÕsÕ.800 dolar olmuútur (10:24). 21.cia.192). 70 yÕllÕk Bolúevik rejimi altÕnda.2009). Günümüzde bu problemlerin birço÷u devam etmektedir. Azerbaycan ba÷ÕmsÕzlÕktan sonra kapitalizm ile tanÕúÕnca birçok sosyal ve ekonomik problemle karúÕ karúÕya kalmÕútÕr (93:191.05. BunlarÕn baúÕnda Nizami Gencevi ve Fuzuli gelmektedir.05. yazarlar ideolojik propaganda araçlarÕ haline getirilmek istenmiútir (10:30. ülkenin zengin petrol kaynaklarÕna ra÷men fakirlik sÕnÕrÕnÕn altÕnda yaúamaktadÕr ve ülkedeki gelir da÷ÕlÕmÕnda adaletsizlikler mevcuttur. AyrÕca. Sosyo-Kültürel YapÕ Azerbaycan’da önemli kültürel faaliyetlerin eskiden beri var oldu÷unu. Dünya SavaúÕ sÕrasÕnda 600 bin AzerbaycanlÕ 11 .gov. özellikle Stalin döneminde baskÕlar had safhaya ulaúmÕútÕr. ùiirsellik tek baúÕna ve çok güçlü bir biçimde belirgin bir Azeri özelli÷idir (42:201). 4. Muhammed Hüseyin ùehriyar ve Bahtiyar Vahapzade’de Azerbaycan’Õn önemli úairleridir. Ülkede kiúi baúÕna düúen milli gelir 1998 yÕlÕnda 317$ (103:41) iken. Kiúi baúÕna düúen gelir 2006 yÕlÕnda 6600$. 2001 rakamlarÕna göre nüfusun %17’si aúÕrÕ derecede fakirdir.enflasyon oranÕ %21. Sovyet döneminde halkÕn %80’i orta sÕnÕfÕ oluúturmuútur. 20. 2007 yÕlÕnda 8100$. 16.cia.2009). yüzyÕlÕn baúlarÕnda Azerbaycan halkÕnÕn ço÷u yoksulluk sÕnÕrÕnÕn altÕnda yaúamaktadÕr. konaklama ve iú gibi imkanlar devlet tarafÕndan karúÕlanmÕútÕr. YÕllar içinde ekonomide gerçekleúen görece iyileúmeye ra÷men halk hala ekonomik sÕkÕntÕlar içerisindedir. e÷itim. 2004 yÕlÕnda 3. Azerbaycan’da.

Stalin zamanÕnda mezar taúlarÕ parçalanmÕútÕr. 56 bin aydÕnÕ ise tutuklamÕú ve Sibirya’ya sürgüne göndermiútir. Her akÕllÕ ve zeki insanÕ Pantürkist. ülkenin sosyo-kültürel hayatÕna darbe vurmuútur. Komünist Partisi içindeki muhaliflerini devrim düúmanlÕ÷Õ. bu orandaki aydÕn ve yetiúmiú insan kaybÕ. Marx dini “halkÕn afyonu” olarak kötülemiútir. Bu kapsamda 1937-38 yÕllarÕnda Azerbaycan aydÕnlarÕ Stalin tarafÕndan cezalandÕrÕlmÕú ve eski kitaplar yakÕlmÕútÕr. en kültürlü kiúiler. bu kiúileri Azerbaycan halkÕna önderlik etmesinler diye öldürtmüútür. Stalin yönetimi. Bundan daha önemlisi.74).genç hayatÕnÕ kaybetmiútir (11:11). 1936. Rus olmayan. Proleterya enternasyonalizmi adÕ altÕnda 70 yÕllÕk bir RuslaútÕrma siyaseti güdülmüútür.20. Panislamist diye öldürmüúlerdir. Lenin ise. kaçamayan ya da razÕ olmayanlar infaz ya da sürgünle temizlenmiúlerdir (105:196). Stalin. Stalin. en iyi e÷itim görmüú. (11:11. TanrÕ düúüncesini “düúünülemez bir rezillik” olarak kÕnamÕútÕr. gizli servisçe tamamen elenmiú. kendisine ve rejime muhalif olan veya muhalefet potansiyeline sahip olan siyasi. Stalin korkak bir nesil yetiútirtmiútir. Çar ve Sovyet rejimleri süresince etnik temizlik yapÕlmÕútÕr.73. Azerbaycan’Õ milli kökünden koparmak amacÕyla iki defa alfabesi de÷iútirilmiútir. “halk düúmanÕ” olarak damgalanmÕú pek çok kimsenin tutuklanmasÕ ve yargÕlanmasÕ emredilmiútir (112:13). gidemeyen. kültürel bakÕmdan elit katliamÕ olmuútur. Stalin 26 bin aydÕnÕ öldürmüú. Dini kurumlar ona göre “sömürüyü korumaya ve emekçi sÕnÕfÕnÕn uyuúturulmasÕna hizmet eden burjuva reaksiyonunun 12 . 1930’lu yÕllarda tarihe “büyük temizlik” adÕyla geçecek olan. 1918-1920 arasÕndaki Milli Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye’ye ve Avrupa’ya çok fazla ö÷renci göndermiútir.21. dini ve bölgesel bütün önderleri sürgün. 1937 ve 1938 yÕllarÕnda. alanlar ise Pantürkist diye suçlanÕp öldürülmüúler veya Sibirya’ya sürgüne gönderilmiúlerdir. Yo÷un baskÕlar altÕnda olan halk úehitlerinin ismini dahi a÷ÕzlarÕna alamamÕú. Pantürkizm ve Türkiye casuslu÷u gibi kavramlarÕ kullanmÕútÕr (17:440). ölüm ve hapis cezalarÕna çarptÕrmÕútÕr (110:133). Türk gruplarla ilgili tasfiyelerde Panturanizm. emperyalist ülkelere hizmet gibi suçlamalarla tasfiye ederken. Bu yÕllarda 3 milyon nüfusa sahip Azerbaycan için.

Azerbaycan’da toplam 18 cami bulunmaktadÕr (24:158).organlarÕ” olmuúlardÕr (57:150). yurdundan de÷iúik bölgelere sürgünü ve yine milyonlarca insanÕn sömürü amacÕyla Türk ülkelerine yerleútirilmesiyle devam etmiútir (19:60. idari tayinlerde Slav ÕrkÕndan.279 (57:154) iken.geliútirilmesi” için bütçeden büyük fonlar ayÕrmÕútÕr. SSCB. Kalan camilerin hemen hepsi 1935-1938 yÕllarÕ arasÕnda kapatÕlmÕútÕr (110:154). Bu yaklaúÕm “böl ve yönet” ilkesinin uygulamaya geçirilmiú örneklerini teúkil etmektedir (105:45). etnik cumhuriyetlere bölünmüútür. e÷itimin bunlarla yapÕlmasÕ. hükümet insanlarÕn derin ve köklü inançlarÕnÕ engelleyememiútir (112:27). aynen 1917 yÕlÕndan önceki dönemlerdeki gibi safiyetini korumuútur (31:25).61). bölgenin do÷al özelliklerine uygun olmayan úekilde düzenlenmiú. 1935 yÕlÕndan itibaren ise Sünni ve ùii camileri sistemli bir biçimde kapatÕlmaya baúlanmÕútÕr. 1988 yÕlÕna gelindi÷inde ise. Çok uluslu karmaúÕk bir nüfusu bir arada tutmayÕ amaçlayan Sovyetler Birli÷i sistemi oldukça özgün bir 13 . 1980’li yÕllara gelindi÷inde bu sayÕ 1000’lere düúmüútür (35:163). “Milli dillerin geliútirilmesi. ulusal destanlarÕn kahramanlarÕnÕn (örne÷in. Bütün bu faaliyetler içinde dinin hiçbir rol oynamamasÕna özen gösterilmiútir. özellikle økinci Dünya SavaúÕ’ndan sonra da Sovyet zaferi ve kahramanlÕ÷ÕnÕn Rus halkÕna mal edilmesi ve ÇarlÕk Rusya tarihinin olumlanmasÕ gibi birtakÕm kültürel ö÷eler öne çÕkmÕútÕr. 40 yÕldan çok süren yo÷un bir propagandaya ra÷men. Sovyetlerde Türk uluslarÕ arasÕnda iletiúimi azaltmak amacÕyla dil ve alfabe reformlarÕ yapÕlmÕútÕr. etnik enstitülerin kurulmasÕ ve etnik kültürün -siyasi yönü hariç. Ulusal güvenlik ve askeri konularda ayrÕcalÕklar yapÕlmÕú. Türk co÷rafyasÕ. milyonlarca insanÕn. RusçanÕn yeniden önem kazanmasÕ. 1920’den önce Azerbaycan’da 2000 kadar cami ile 786 mektep ve medrese bulunmasÕna ra÷men 1928 yÕlÕnda yapÕlan bir araútÕrmada cami sayÕsÕnÕn 1369’a düútü÷ü tespit edilmiútir. Rus kökenli olmasÕna dikkat edilmiútir. 1980’li yÕllara gelindi÷inde. Rusya’da. Bu yÕllarda Stalin tarafÕndan RuslaútÕrma çalÕúmalarÕ hÕzlanmaya baúlamÕútÕr. 1920’lerde bazÕ cumhuriyetlerde yerel liderlerin de÷iútirilmesi ile baúlayan tasfiye hareketi. Azerbaycan’da Dede Korkut) kitaplardan çÕkarÕlmasÕ. ÇarlÕk RusyasÕ’nda 1913 yÕlÕnda cami sayÕsÕ 26. øslam. kuruluúunun ilk on yÕlÕnda büyük çapta etnik bir temele dayanarak yeni düzenlemeler gerçekleútirmiú ve 1930’lu yÕllara gelindi÷inde Sovyet hükümeti.

yüzyÕlÕn sonlarÕnda medrese e÷itiminin yerini seküler okullar almaya baúlamÕútÕr. her alanda oldu÷u gibi e÷itim alanÕnda da uzun süre Sovyetler Birli÷i’nin etkisi altÕnda kalmÕú ve ba÷ÕmsÕzlÕk sonrasÕnda kendi e÷itim programÕnÕ geliútirmeye çalÕúmÕútÕr. Sovyet öncesi Azerbaycan’Õnda çocuklara beú yaúÕndan baúlayarak medreselerde øslami e÷itim verilmiútir.33). Rusça ikinci bir dil olarak ö÷renilmiútir. Lenin-Stalin-Kruúçev-Brejnev dönemlerinde izlenen kültür politikalarÕnda bazÕ önemli de÷iúimler olmakla birlikte genelde etnik-ulusal tarih ve kültürün Sovyet ö÷retisi dÕúÕna çÕkmasÕ ve 1917 öncesine dönmesi engellenmiútir (42:37-39). dolayÕsÕyla ders programlarÕna dini ve milli kimlik yansÕtÕlamamÕútÕr. Ancak. 19. Tüm Sovyetler Birli÷i co÷rafyasÕnda bilimsel geliúmeleri takip eden ders kitaplarÕ okutulmuú. ÇarlÕk döneminde müslüman Türk halkÕ önce zorla 14 . AyrÕca Rusça e÷itim veren okullarÕn kalitesi daha yüksek olmuútur (10:32. Sovyet döneminde ö÷rencilerin kendi dillerinde e÷itim almalarÕna ve kültürlerini geliútirmelerine izin verilmiútir (42:33).modele dayanmaktadÕr. ÇarlÕk Rusya’sÕ döneminde ortaokullarda Azerice e÷itim yapÕlmasÕ ve Azerice e÷itim yapan üniversitelerin kurulmasÕ yasaklanmÕútÕr. bu yolla güçlü bir Marksist-Leninist propaganda yapÕlmÕútÕr. merkezi sistem tarafÕndan standardize edilmiú. özellikle kadÕnlar arasÕnda çok düúük kalmÕútÕr. Bu dönemde Azerice okuyup yazabilenlerin oranÕ. Sovyetler Birli÷i döneminde ise Azerbaycan’da e÷itim. Azerbaycan. özellikle Türkleri RuslaútÕrmak için daha yo÷un çaba göstermiútir. devlet kademelerinde Rusça dÕúÕndaki dillerin kabul görmemesi Rusça’yÕ baskÕn hale getirmiú. ancak tek tip olan bu kitaplarda de÷iúiklik yapmak imkansÕz hale gelmiú. di÷er tarafta federal yapÕ ve idari sistem etnik temelde örgütlenmiútir. AynÕ zamanda Sovyet sistemi Komünist Partisi vasÕtasÕyla federal yapÕyÕ sürekli zorlayan aúÕrÕ merkeziyetçi bir siyasi rejime dayanmÕútÕr. Azerbaycan’daki yüksek okullarda da ö÷renim dili Azerice olmuú ve Rusça ikinci planda kalmÕútÕr. Sovyet istatistiklerine göre SSCB döneminde okuma yazama oranÕ 10-15 yÕl içinde %100’e çÕkmÕútÕr (10:32). Bir tarafta Marksist-Leninist bir enternasyonalizm do÷rultusunda uluslar üstü bir Sovyet toplumu ve vatandaúÕ yaratÕlmaya çalÕúÕlmÕú. Azerice ve di÷er diller Rusça seviyesine yaklaúamamÕúlardÕr. Sovyetler.

Sorun nedeniyle 100 bin ö÷renci ve 10 bin ö÷retmen mülteci durumuna düúmüú ve kamplarda yaúamaya baúlamÕútÕr (10:33).000.70.357. yüksek e÷itim kurumlarÕnda ise 100.100’e düúmüútür (106:8). 1989 yÕlÕ itibari ile de.hÕristiyanlaútÕrÕlmak ve böylece RuslaútÕrÕlmak istenmiútir. 4521 adet ilk ve orta dereceli okul. Bu metodun en önemli aracÕ da dil olmuútur. Bakü ve Hazar Üniversiteleri’nin yanÕnda. 2005 yÕlÕna gelindi÷inde ise. Azerbaycan’da 1989-90 ö÷retim yÕlÕ içerisinde. 1994 yÕlÕnda Azerbaycan’da 42 teknik okul.000 ö÷renci bulunmaktadÕr. genel e÷itim kurumlarÕnda 1. 337 doktor. %58’i ise orta ö÷renim görmüútür (88:65). Azerbaycan Bilimler Akademisi’nin 16 bilimsel araútÕrma merkezi bulunmaktadÕr (19:69. Bu metod istenilen neticeyi vermeyince kültür yoluyla RuslaútÕrÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr. 2178 doktor olmaya aday kiúi bulunmaktadÕr. 25 yaú üzerindeki toplam nüfusun %10’undan fazlasÕ yüksek ö÷renim mezunu olmuútur. 4296 araútÕrmacÕ. Azerbaycan Bilimler Akademisi’nde 1988 yÕlÕnda.3’ünü (10:33). 28 devlet üniversitesi ve 17 özel 15 . 16. 1994-95 ö÷retim yÕlÕnda ise yüksek ö÷retimdeki ö÷renci sayÕsÕ 89. Bunlardan en büyü÷ü Azerbaycan Petrol ve Kimya Enstitüsü’dür. 2003 yÕlÕ verilerine göre e÷itime yapÕlan harcama Gayri Safi Milli HasÕla’nÕn %3.100 ö÷renci ö÷renim görmüútür (88:65). Azerbaycan ekonomik yetersizliklerden dolayÕ e÷itim sisteminin ÕslahÕnda güçlükler yaúamaktadÕr. özel e÷itim kurumlarÕnda 61. E÷itime ayrÕlan bütçe oldukça düúüktür. Karaba÷ sorunu ile birlikte Karaba÷ dÕúÕnda Ermenilerce iúgal edilen topraklar sebebiyle ülke 700’den fazla e÷itim kurumunu kaybetmiútir ki bu sayÕ toplam okul sayÕsÕnÕn beúte birine eúittir. 18 yüksekokul ve bir de özel bir enstitü bulunmaktadÕr. 1998 yÕlÕnda üniversite sayÕsÕ 19 olmuútur (75:413).000.05. 2006 yÕlÕnda ise e÷itime yapÕlan harcama Gayri Safi Milli HasÕla’nÕn %2. 107 akademi üyesi. ülkede 2676 ilkö÷retim okulu.2009). 170’e yakÕn teknik lise. ølk ve orta dereceli okullarda yaklaúÕk 1.gov. 1990-91 ö÷retim yÕlÕnda ise.cia.450.1’ini oluúturmuútur (www. 26 yüksek okul ve üniversite.000. medya ve ülkenin önde gelen bazÕ aydÕnlarÕ sürekli propaganda yapmÕúlardÕr (38:38-47). yüksek ö÷retimde ise 105.101). Ülke de beyin göçüde yaúanmaktadÕr. AyrÕca. 4326 tane de ortaokul bulunmaktadÕr (42:158). Dil üzerinde sürekli oynanmÕú ve Rusça’nÕn yaygÕnlaúmasÕ için Parti. 17 adet yüksek ö÷renim kurumu bulunmaktadÕr.

Siyasi ve ødari YapÕ ÇarlÕk RusyasÕ. sosyalizm kurulmuú ve Marksist teori “Sosyalist anayasal sistem” ile uygulanmaya konulmuútur. Marksizm-Leninizm olarak tanÕnmÕútÕr. Azerbaycan 1922-1936 yÕllarÕ arasÕnda Kafkas ötesi Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti’nin bir üyesi olmuú.8). Fakat 27 Nisan 1920’de Bolúevik ordularÕ Azerbaycan’Õ iúgal etmiúlerdir (17:634). 31 Ocak 1924 tarihinde kabul edilen yeni Anayasa ile Sovyetler Birli÷i resmen kurulmuútur. Bolúeviklerin lideri olan Lenin.üniversite bulunmaktadÕr. Japonya. yüzyÕlÕn baúlarÕnda. Fransa. Beyannamenin birinci maddesinde sosyalist sistemin amacÕ: “ønsanÕn insanÕ her türlü sömürmesine son vermek. 19. AyrÕca yurt dÕúÕnda ABD. Bolúevik ihtilalinden sonra 28 MayÕs 1918’de Azerbaycan’da Azerbaycan Türk Cumhuriyeti kurulmuútur. 10 Temmuz 1918 yÕlÕnda Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin ilk Anayasa’sÕ kabul edilmiútir. Zorunlu e÷itim süresi 11 yÕldÕr. Marksizmi ÇarlÕk Rusya’da uygulamaya koyduktan sonra. øngiltere. Nüfus içindeki üniversite mezunu sayÕsÕ da 1990-2002 yÕllarÕ arasÕnda yarÕ yarÕya düúmüútür. Sovyetler Birli÷i 1957 yÕlÕna gelince 15 cumhuriyetten oluúan federe bir devlet haline gelmiútir (41:7. tüm sömürenleri acÕmadan ezmek. 4. 4000 civarÕnda yabancÕ ö÷renci de Azeri üniversitelerinde okumaktadÕr (10:33. Daha sonra.6. Türkiye gibi çeúitli ülkelerde okuyan yaklaúÕk 4000 Azeri ö÷renci bulunmaktadÕr. SSCB dönemindeki 15 ittifak cumhuriyetinden biri de Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’dir (37:12). Rusya’da 7 KasÕm 1917’de gerçekleútirilen ve Rus takvimine göre “Ekim Devrimi” diye adlandÕrÕlan devrim sonucu. 1936’dan 16 .34). 15 yaú üzeri nüfusun yalnÕzca %59’u dokuz yÕllÕk e÷itim görmüútür ki. bu oran Sovyetler Birli÷i döneminde %90 düzeyine çÕkmÕútÕr. mutlak bir monarúi ile yönetilmiútir. Ba÷ÕmsÕzlÕk sonrasÕnda e÷itim standartlarÕnda düúüú gözlenmektedir. her 10 bin kiúiden sadece 29’u üniversite mezunudur. toplumun sÕnÕflara bölünmesini tamamen ortadan kaldÕrmak. Daha önce kabul edilen “Emekçi ve Sömürülen HalkÕn Haklar Beyannamesi” yeni Anayasa’nÕn baúlangÕç bölümüne konulmuútur. SSCB 2 AralÕk 1922’de ilk kuruluúunu gerçekleútirmiútir. Sovyet Marksizmi. toplumun sosyalist teúkilatlarÕnÕ kurmak ve sosyalizmi bütün ülkelerde zafere ulaútÕrmak” úekilde ilan edilmiútir.

sonra da Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adÕnÕ almÕútÕr (19:34).18). Anayasa temel hak ve özgürlüklere yer verirken daha çok sosyal ve ekonomik haklar üzerinde durmuútur. “Stalin AnayasasÕ”dÕr. devletin ekonomik temeli. devrim karúÕtÕ güçlerin ortadan kaldÕrÕlmasÕ. ÇarlÕk devrinde bütün milletler merkezi idareye boyun e÷miú ve her türlü hak-hukuktan mahrum iken. cumhuriyetin tüm 17 . “eúit haklara sahip Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri’nin serbestçe kabul ettikleri birli÷e dayanan federal devlet” olarak tanÕmlanmÕútÕr. 7 Ekim 1977 tarihinde Sovyetler Birli÷i’nin yasama organÕ olan. sosyal güvenlik gibi haklara geniú yer verilmiú. Devletin yapÕsal özellikleri yanÕnda vatandaúlarÕn hak ve sorumluluklarÕ. müúterek yaúamanÕn baúka formülünü bulmuúlardÕr. köylülerin ve aydÕnlarÕn. federal düzeyden baúlayan. sosyalist mülkiyet anlayÕúÕnÕn toplumun temeli olarak kabul edilmesi amaçlanmÕútÕr. ola÷anüstü toplantÕsÕnda. Bu Anayasa’da sosyalist devlet sisteminin özellikleri açÕkça ortaya konmuútur. kapitalist ekonomik modelin tasfiyesine. Bu Anayasa’da devlet. Sovyetler Birli÷i’ndeki de÷iúik Õrk. Bu model. Anayasa’da devlet úekli. ÇalÕúma. özerk vilayetlere ve özerk bölgelere kadar uzanan aúamalÕ bir yapÕdÕr. basÕn ve toplantÕ gibi özgürlükler. dinlenme. ifade. federe cumhuriyetlere. Birli÷in son Anayasa’sÕ kabul edilmiútir. buna karúÕn din. Yüksek Sovyet’in VII. batÕlÕ anlamda gerekli güvencelere ba÷lanmamÕútÕr. üretim araçlarÕndan özel mülkiyetin kaldÕrÕlmasÕna ve insanÕn insan tarafÕndan sömürülmesine son veren sosyalist ekonomik modele dayanmaktadÕr. Anayasa’ya göre. “iúçilerin. Bolúevikler milletlere kendi arzularÕnÕ kendileri tayin etme hakkÕ vermeden. dil ve dinlere mensup milletlere ancak kendi dillerini ve kültürlerini yaúatma imkanÕ sa÷lanmÕútÕr. 1936 AnayasasÕ’nÕn öngördü÷ü federal devlet modeli çok uluslu ve aúamalÕ federal yapÕyÕ içermiútir. Sovyetler Birli÷i AnayasasÕ úeklen de olsa Sovyet cumhuriyetlerine istedikleri takdirde SSCB’den ayrÕlma hakkÕ vermiútir (63:85). Stalin’in ölümünden sonra 1936 AnayasasÕ’nda birçok de÷iúiklikler yapÕlmÕútÕr. “iúçilerin ve köylülerin sosyalist devleti”. oradan da özerk cumhuriyetlere. Fakat bu onlarÕn politik haklar kazanmasÕ manasÕna gelmemiútir (37:17. AyrÕca sosyalist sanayinin kurulmasÕ. seçim sistemi ve Anayasa’nÕn 2/3 oy çogunlu÷u ile Yüksek Sovyet tarafÕndan de÷iútirilebilece÷i Anayasa’da belirtilmiútir. Sovyetler Birli÷i’nin anayasal sürecinin en önemli aúamalarÕndan biri de 5 AralÕk 1936 tarihli.

Sovyetler devlet sisteminde Parti örgütü. toplumda. tek partili siyasal yapÕlanmadÕr. Sovyetlerde toplumsal yaúamÕn tüm alanlarÕnda alÕnacak kararlarda Parti otoritesi hakim olmuútur. Komünist Parti ilk kez 1898 tarihinde Minsk’te yapÕlan bir kongrede kurulmuú ve daha sonra Lenin ve arkadaúlarÕnÕn gayreti ile 1912 yÕlÕnda Bolúevik (ço÷unluk) ve Menúevik (azÕnlÕk) olmak üzere ikiye ayrÕlmÕútÕr. “Marksizm-Leninizm ö÷retisi ile silahlanmÕú Komünist Parti. Parti. 1932 yÕlÕnda ise Bolúevik isimi terk edilerek. maddesinde. devlet organlarÕ yanÕnda toplumsal yaúamÕn tüm alanlarÕnda etkili olmuútur. Yüksek Sovyet’in BaúkanÕ yasalar gere÷i Devlet BaúkanÕ olmasÕna ra÷men. Sovyet halkÕnÕn büyük kuruculuk faaliyetine önderlik eder. sadece Sovyetler Birli÷i Komünist Partisi adÕnÕ almÕútÕr (37:19). Bu bütünlü÷ü korumak için kendisini. “úuurlu. Sovyetler Birli÷i Komünist Partisi tarafÕndan oluúturulmuútur (41:8. 1924 yÕlÕnda Sovyetler Birli÷i Komünist (Bolúevik) Partisi. iúçi sÕnÕfÕnÕn koruyuculu÷unu yapmakta. Anayasa’da geçerli olan bu ilke dolayÕsÕyla. Yürütme yetkisi ve görevi Yüksek Sovyet tarafÕndan seçilen Bakanlar Kurulu tarafÕndan yerine getirilmiútir. Anayasa’nÕn öngördü÷ü devlet sisteminde kuvvetler ayrÕlÕ÷Õ ilkesine yer verilmemiútir. Komünist Parti’nin toplumun önderi ve yönlendirici gücü oldu÷u úeklinde ifade edilmiútir. toplumun geliúmesinin ana perspektifini. Rusya’da Ekim ihtilalinde üstün çÕkan Bolúevikler Partisi. Devletin tüm siyasi yapÕlanmasÕ. Komünist Parti tek parçalÕ bir örgüttür.milletlerinden olan emekçilerin ve tüm halkÕn devleti” olarak tanÕmlanmÕútÕr. demir gibi proleterya disiplini altÕnda birleúmiú militan bir teúkilat” olarak tanÕmlamÕútÕr. mülkiyet iliúkilerini belirlemekte. YargÕ organÕ ba÷ÕmsÕz olmamÕú ve di÷er devlet organlarÕ gibi Parti örgütünün kontrolünde olmuútur. Anayasa’ya göre. bu yetkiler fiilen Komünist Partisi Merkezi Komitesi’nin Genel Sekreteri (partinin baúÕ) tarafÕndan kullanÕlmÕútÕr. 18 . Partinin bu tekelci özelli÷i. yönetim kadrolarÕnÕn atanmasÕ ve seçilmesini denetlemektedir. SSCB’nin iç ve dÕú siyasetini belirler. komünizmin zaferi u÷runa yapÕlan mücadeleye planlÕ ve bilimsel özellikler aúÕlar”. Devlet organlarÕ arasÕnda yatay bir yetki paylaúÕmÕ de÷il. dikey yetki devri söz konusudur.9). Sovyetler Birli÷i döneminde devlet sisteminin en belirgin özelli÷i. SSCB AnayasasÕ’nÕn 6.

çalÕúma disiplininin güçlendirilmesi ve sanayi 19 . sanayi birimleri. úehirler ve ilçeler seviyesindeki organlardan oluúmuútur. co÷rafi ve fonksiyonel olarak ikili bir yapÕlanma içinde olmuútur. kültürel. 4. SSCB Komünist Partisi’nin bir úubesi durumundadÕrlar (37:121). Parti organlarÕnÕn aldÕ÷Õ kararlarÕ de÷il. Böylece Parti örgütü.Her üst kademe organÕnÕn kararÕnÕn alt kademe organlar için ba÷layÕcÕ olmasÕ. “demokratik merkeziyet olarak adlandÕrÕlan úu ilkelere yer verilmiútir: 1. ticari ve bilimsel kuruluúlardan oluúmuútur. Co÷rafi yapÕlanma. 3. azÕnlÕ÷Õn mutlak suretle ço÷unlu÷a tabi olmasÕ.Parti organlarÕnÕn aúa÷Õdan yukarÕya Parti tarafÕndan seçimle iúbaúÕna gelmesi. federe cumhuriyetler. Parti merkez organlarÕ. KararlarÕn eleútirisi yalnÕzca en üst mevkide bulunan yönetici tarafÕndan yapÕlabilir. 2. Komünist Parti’de egemen olan önemli bir ilke de.11).Parti organlarÕnÕn kendi örgütlerine ve üst kademe organlara sürekli rapor vermesi. Federe cumhuriyetlerde bulunan Komünist Partiler ba÷ÕmsÕz bir örgüt olarak de÷il. bu da. “yukarÕdan gelen” ve “aúa÷Õdan yapÕlan” úeklinde iki türlüdür. Bu eleútiri. Sovyetler Birli÷i Komünist Partisi. Gerçekte bu eleútiri. Partinin merkez organÕ. vilayetler. Komünist Parti’nin karar ve direktifleri do÷rultusunda úekillenmiútir (41:11). “kendi kendini eleútirme” ilkesidir. SSCB Komünist Partisi.Hizipçili÷in ve bölücülü÷ün mutlak anlamda yasaklandÕ÷Õ Parti’de. kararlarÕn yerine getirilip getirilmedi÷i ile ilgilidir. federe cumhuriyet ve alt yerel organlar ve hizmet yönünden organlar olmak üzere üçlü bir yapÕlanma içinde olmuútur (41:10. devlet kollektif çiftlikleri.Güçlü parti disiplini. 1985 yÕlÕnÕn Nisan ayÕnda sosyalist sistemin potansiyelinin tam olarak kullanÕlmasÕ. bölgeler. eleútiriden çok siyaset de÷iúikli÷ini ifade etmektedir. Bu hiyerarúik özellikten dolayÕ devlet yönetimi ve toplumsal yaúamÕn tüm alanlarÕ. Fonksiyonel yapÕlanma ise.

Gorbaçov tarafÕndan gündeme getirilen Glasnost ve Perestroyka politikalarÕ. Sovyetleri ça÷a uydurmak ve yeniden yapÕlandÕrmak amacÕyla. di÷er taraftan bakanlÕk ve kurumlarÕn yetkileri aynen kalmÕútÕr. kitlelerin ihtiyacÕna daha iyi cevap verecek yeni bir 20 .754). kaçak alkol üretimini ve uyuúturucu kullanÕmÕnÕ arttÕrmÕútÕr. Bu koúullarda Gorbaçov yönetimi aúamalÕ olarak piyasa ekonomisine geçiúin zorunlu oldu÷unu kabul etmiú. Bu de÷iúim hareketi Sovyet rejiminin temelini oluúturan ilkelerle açÕkça çeliúmiútir (41:11). HÕzlandÕrma politikasÕnÕn baúarÕsÕzlÕ÷Õ Gorbaçov yönetimini 1987 yÕlÕnda yeni bir politika modelini ortaya atmak zorunda bÕrakmÕútÕr: Perestroyka (yeniden yapÕlanma) (66:5). fakat bu yönde herhangibir adÕm atmamÕútÕr (66:5). fakat olumlu sonuçlar alÕnamamÕútÕr. Gorbaçov’un amacÕ. basÕn özgürlü÷ü ve özel mülkiyetin tanÕnmasÕ konularÕnÕ da içine almÕútÕr. Bu çerçevede yolsuzluk sonucu elde edilen gelirlere karúÕ mücadele kampanyasÕ yürütülmüú. alkol karúÕtÕ giriúimler de ekonomi ve maliye sistemine ciddi darbe vurmuú. çok partili sisteme geçme. Daha sonralarÕ bu kavramlara siyasal reform ihtiyacÕnÕ da ça÷rÕútÕran Glasnost (açÕklÕk) kavramÕ eklenmiútir. ayrÕca tüketim mallarÕ ile ilgili sanayi ve hizmet alanÕnda kooperatiflerin kurulmasÕna izin verilmiútir. Bu kapsamda. Milli gelirin azalmasÕ halkÕn maddi durumunu olumsuz olarak etkilemiú ve 1989 yÕlÕnda ülkenin birçok yerinde grevler yapÕlmÕútÕr.gücünün arttÕrÕlmasÕ amacÕyla “sosyo-ekonomik geliúimin hÕzlandÕrÕlmasÕ” politikasÕnÕ uygulamaya baúlamÕútÕr. AynÕ úekilde. Bu uygulamalarla merkez kontrolü kaybetmiútir (17:17. ølk önceleri bir ekonomik de÷iúim siyasetini ifade eden “yeniden yapÕlanma” ve “hÕzlandÕrma” kavramlarÕ ciddi úekilde aksayan Sovyet ekonomisinin onarÕlmasÕ. 1 Ocak 1988’de yürürlü÷e giren “Devlet øúletmeleri HakkÕnda Kanun” uzlaúmasÕ zor iki unsuru birleútirmeye çalÕúmÕútÕr. bir taraftan iúletmelerin haklarÕ geniúletilmiú. Sovyetler Birli÷i’nde yaúanan de÷iúimin simge kavramlarÕ olan “yeniden yapÕlanma ve açÕklÕk” ilkeleri. Bu kapsamda bireysel çalÕúma faaliyetine. modernleútirilmesi ve daha etkin bir hale getirilmesi amacÕnÕ simgelemiútir (41:11). Sovyetler Birli÷i’ni beklenilenden çok farklÕ bir noktaya götürmüú ve SSCB’nin da÷Õlma sürecinin ilk habercileri olmuútur.

ølk önce Cumhuriyetin adÕndaki “Sovyet Sosyalist” sözü çÕkarÕlmÕú. Devlet organlarÕ arasÕnda yetki da÷ÕlÕmÕ yeniden belirlenmiú. yeni liberal-demokratik modelin kabul edilmesi. eski Anayasa’da de÷iúiklikler ve ilaveler yapÕlmasÕ yoluna gidilmiútir. çok partili sistem. geniú 21 . seçimler (parlamento ve cumhurbaúkanlÕ÷Õ). Azerbaycan’da. devlet bayra÷Õ ve milli marú de÷iútirilmiútir. güçlü yürütme ilkesinden hareket ederek. Kabul edilen bu Anayasa’da úu özellikler göze çarpmaktadÕr: 1. yeni mülkiyet türleri hakkÕnda yasalar kabul edilmiútir. maddesi de kaldÕrÕlmÕútÕr. Kuvvetler ayrÕlÕ÷Õ ilkesi. Bu geliúmeler neticesinde Mart 1990 tarihinde Sovyetler Birli÷i Devlet BaúkanlÕ÷Õ görevi ihdas edilmiú ve Yüksek Sovyet Kongresi’nce göreve Gorbaçov getirilmiútir.düzen ortaya koymak olmuútur. Azerbaycan AnayasasÕ’nÕn baúlÕca özelli÷i. 2. devlet simgesi. YapÕlan bu de÷iúiklikler ülkede var olan siyasi ve ekonomik bunalÕmÕ önlemeye yetmemiú ve 25 AralÕk 1991’de Sovyetler Birli÷i resmen ortadan kalkmÕútÕr. BaúlattÕ÷Õ açÕklÕk ve yeniden yapÕlanma politikalarÕnÕn getirdi÷i özgürlük ve demokratikleúme ortamÕ.Sosyalist sistemden kaçÕú. Azerbaycan Cumhuriyeti 12 KasÕm 1995’te yeni Anayasa’sÕnÕ kabul etmiútir. özel mülkiyet vs.Özel mülkiyetin devlet tarafÕndan yasal güvence altÕna alÕnmasÕ. CumhurbaúkanlÕ÷Õ görevi tesis edilmiú. 5.Yerel yönetimin geniúletilmesi. 24 A÷ustos 2002’de de Anayasa’da bazÕ de÷iúikler yapÕlmÕútÕr (41:11-15). 4.Kuvvetler ayrÕlÕ÷ÕnÕn hukuk devletinin ayrÕlmaz bir ilkesi olarak tanÕnmasÕ. Sovyet liderin yaptÕ÷Õ bazÕ yanlÕúlarla birleúince da÷Õlma süreci daha da hÕzlanmÕútÕr (67:68). yeniden yapÕlanma sürecinde Anayasa’nÕn kabulünden önce. devlet ve vatandaúÕn karúÕlÕklÕ görev ve yükümlülüklerinin berirlenmesi. 6. siyasi partiler. AyrÕca bu tarihte Anayasa’nÕn Komünist Parti’nin tekelini öngören 6.UluslararasÕ hukuk normlarÕ ve ilkeleri çerçevesinde kiúi hak ve özgürlüklerinin güvence altÕna alÕnmasÕ.Hukukun ve yasalarÕn üstünlü÷ünün tanÕnmasÕ. 3. devlet armasÕ. konularda yasalar ve anayasal kanunlar kabul edilmiútir.

dünyevi. Yeni Anayasa’da Azerbaycan devletinin nitelikleri demokratik. 22 . hukuki ve üniter Cumhuriyet olarak belirlenmiútir (41:46).yetkilerle donatÕlmÕú bir baúkanlÕk sistemini getirmesidir.

Bakü’de yaptÕ÷Õm mülakatlarda ise. Azeri olan bu kiúilerden biri Türkiye’de yaúamaktadÕr. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)’nin. Di÷er onbeú kiúi ise Azerbaycan’da yaúayan Azerilerdir. hem de ba÷ÕmsÕzlÕktan sonraki spor alanÕndaki geliúmeleri yakÕndan takip etmiú spor uzmanlarÕ ile mülakatlar yapÕlmÕútÕr. Tabi ki bu görüúmeler iki dönemi birbiri ile karúÕlaútÕrma fÕrsatÕ verece÷i için daha da önem kazanmÕú ve bu çalÕúmayÕ amacÕna daha da yaklaútÕrmÕútÕr. konuyla ilgili yazÕlÕ kaynaklarÕn ve belgelerin incelenmesini ifade eden literatür taramasÕ ve niteliksel araútÕrma yöntemlerinden birisi olan mülakat (görüúme) tekni÷i ile yapÕlmÕútÕr: 1. Bu ba÷lamda. antrenör vb. østanbul Gençlik ve Spor øl Müdürlü÷ü’nün kütüphanesindeki yayÕnlarÕndan kaynaklardan ve øslam AraútÕrmalarÕ AyrÕca. Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi’nin kütüphanesi ile Ahundov kütüphanesindeki yerli ve yabancÕ kaynaklardan istifade edilmiútir.Literatür taramasÕ: Konuyla ilgili mevcut yazÕlÕ kaynaklardan azami ölçüde istifade edilmesi anlamÕna gelmektedir. spor bilimcileri.5. spor yöneticileri. 2. spor yazarlarÕ ve spor uygulayÕcÕlarÕ (beden e÷itimi ö÷retmeni. Türk øúbirli÷i ve KalkÕnma ødaresi (TøKA)’nin. dört kiúi çeúitli sebeplerle Azerbaycan’a yerleúmiú ve spor camiasÕ içinde yer alan Türk vatandaúlarÕdÕr.)’ndan oluúan toplam 20 kiúi ile görüúmeler yapÕlmÕútÕr. Merkezi Bakü’de (øSAM) bulunan yararlanÕlmÕútÕr. GEREÇ ve YÖNTEM AraútÕrma. Azerbaycan Kültür ve DayanÕúma Derne÷i’nin yayÕnladÕ÷Õ Azerbaycan DünyasÕ dergisinin sporla ilgili kÕsÕmlarÕndan. ÇalÕúmanÕn ön aúamasÕnda Türkiye’de yaúayan Azerbaycan vatandaúÕ akademisyenler ve ö÷renciler ile görüúülmüútür. 23 . Bu vesile ile hem SSCB döneminde yaúamÕú ve o dönemdeki sportif yapÕyÕ görmüú.Mülakat tekni÷i: Mülakat tekni÷i ile Azerbaycan spor dünyasÕnda. Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ VakfÕ (TÜDAV)’nÕn yayÕnÕ olan Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ dergilerinden.

halter. BULGULAR 6. XX. sambo güreúi. masa tenisi. voleybol. Bu atÕlÕmÕn yansÕmalarÕ Azerbaycan’da da görülmüútür. taekwondo. BazÕ sporlarda Sovyet döneminde faaliyet olmadÕ÷Õ için iki döneme ayrÕlmamÕútÕr. boks. judo.Sovyet Dönemi XIX. øngiliz iúçi ve iúadamlarÕnÕn kurdu÷u kulüplerle dostluk turnuvalarÕ yapmaya baúlamÕúlardÕr. yüzyÕlÕn sonlarÕ. yüzyÕlÕn baúlarÕnda bazÕ yabancÕ ülkelerin petrol úirketlerinin iú adamlarÕ ve iúçilerinin Azerbaycan’a gelmesi cimnastik. Bu takÕmlar esasen Bakü’nün büyük petrol müesseselerini temsil etmiútir. binicilik. Sovyetler Birli÷i döneminde birçok spor dalÕnda oldu÷u gibi futbolda da ciddi bir atÕlÕm yapmÕútÕr (36:24). çim hokeyi. eskrim. 1907 yÕlÕnda takÕmlar. Azerbaycan’da Spor Azerbaycan’da spor bölümünde toplam 24 spor branúÕna yer verilmiútir. ÇarlÕk döneminde çok iyi bir grafik çizmeyen Rus futbolu. atletizm. 6. Sabunçu ilçesinin Unita. yüzme. Balahani Futbol Derne÷i. Bu branúlardan 17’si olimpik (futbol. atletizm. hentbol. basketbol. Futbol i . Balahani madenlerinde çalÕúan amatör futbolcular bütün úehirde tanÕnmÕútÕr (7:21). güreú. bilardo. spor branúlarÕ ile birlikte futbolun geliúmesini de sa÷lamÕútÕr (48:145). Örne÷in. Bu turnuvalara en çok katÕlan takÕm daha sonra Ay-Ulduz adÕ ile ünlenen Unita 24 . ølk zamanlarda takÕmlar e÷itim kurumlarÕnda ve müesseselerde kurulmuútur.6. 7’si olimpik olmayan (satranç. Geçen yüzyÕlÕn baúlarÕnda Bakü ve Tiflis’te yayÕnlanan gazetelerdeki bilgilere göre Azerbaycan’daki ilk futbol takÕmlarÕ 1905 yÕlÕnda kurulmuútur.1.1. dans) spor branúÕdÕr. cimnastik. Branúlar Sovyet dönemi ve ba÷ÕmsÕzlÕk dönemi olmak üzere iki dönem halinde ele alÕnmÕútÕr.1. ødmanÕn DostlarÕ ve Kongres Azerbaycan’Õn ilk futbol takÕmlarÕ olmuútur. karate. Stella. da÷cÕlÕk. rugby. halter vb. atÕcÕlÕk). Askolda. Bu takÕmlar yaz aylarÕnda kendi aralarÕnda müsabakalar yapmÕúlardÕr. okçuluk.

Azerbaycan’da resmi yarÕúmalar düzenlenmiú ve bu ba÷lamda il birincilikleri yapÕlmaya baúlanmÕútÕr. 1924 yÕlÕnda yapÕlan Kafkas OlimpiyatlarÕ’nda AzerbaycanlÕ futbolcular baúarÕlÕ bir oyun sergilemiúlerdir. Bu müsabaka AzerbaycanlÕ futbolcularÕn galibiyeti ile sonuçlanmÕútÕr. 1923 yÕlÕnda Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü (APø)’nün ö÷rencileri stadyum inúa etme fikrini ileri sürmüúler ve bu fikirlerini kendileri uygulamaya koymuúlardÕr (48:145). 1912 yÕlÕnda Tiflis takÕmÕ ile dostluk maçÕ yapÕlmÕútÕr. Bu tür organizasyonlar yurtiçi futbol turnuvalarÕnÕn da yapÕlmasÕnÕ teúvik etmiútir. 1928 yÕlÕnda ilk defa yapÕlan Azerbaycan Futbol ùampiyonasÕ’na 8 takÕm katÕlmÕútÕr (7:23). Maç Azerbaycan futbolcularÕnÕn galibiyeti ile sonuçlanmÕútÕr (48:146).25). 1911-12 yÕllarÕnda Britaniya takÕmÕ Azerbaycan’Õn en iyi takÕmÕ olsa da. 1932 yÕlÕnda. Azerbaycan futbol milli takÕmÕ SSCB ùampiyonasÕ’na katÕlmÕútÕr. 1914 yÕlÕnda Bakü’de ilk Futbol Birli÷i ve Hakemler Kurulu oluúturulmuú ve 17 takÕm kayÕt altÕna alÕnmÕútÕr. 1935’de yapÕlan Azerbaycan futbol hakemlerinin ilk konferansÕna 107 hakem katÕlmÕútÕr. Bu Azerbaycan futbolcularÕnÕn ilk uluslararasÕ maçÕ olmuútur. Futbolda Azerbaycan KupasÕ ilk defa 1936 yÕlÕnda yapÕlmÕútÕr (7:23.kulübünün takÕmÕ olmuútur. Lokomotiv (Bakü). Di÷er spor branúlarÕ ve futboldaki bu baúarÕlarÕ baúta gençler olmak üzere. Futbolun geniú alana yayÕlmasÕ ile en önemli mesele stadyumlarÕn inúa edilmesi olmuútur. toplumun bütün kesimlerine duyurmak amacÕyla 1923 yÕlÕnda Molodoy Raboçi gazetesinin iki sayfalÕk Krasniy Sportmen eki yayÕnlanmaya baúlanmÕútÕr. Dinamo 25 . Her iki maçta da Azerbaycan takÕmÕ galip gelmiútir (48:146). Bakü’de ilk uluslararasÕ futbol maçÕ 1926 yÕlÕnda øran’la yapÕlmÕútÕr. Bu tarihten itibaren. Bütün takÕmlarÕn yönetim kurulu seçilmiútir. Bu kupayÕ Cenub ønúaatçÕsÕ kulübü almÕútÕr (48:146). Bu tür oluúumlar futbolun geliúimine önemli katkÕlar sa÷lamÕútÕr. 1930 yÕlÕnda BakÕhanov semtindeki øsmet GayÕbov stadyumunda Almanya’nÕn iúçi takÕmÕ ile iki defa uluslararasÕ dostluk maçÕ yapÕlmÕútÕr. Bakü’de ilk resmi úampiyona 1911 yÕlÕnda yapÕlmÕútÕr (7:21). 1936-1991 yÕllarÕ arasÕnda Azerbaycan’Õ SSCB ùampiyonalarÕ’nda çeúitli gruplarda úu takÕmlar temsil etmiútir: Temp (Bakü). 1933 yÕlÕnda Bakü’de 58 futbol hakemi bulunmaktadÕr. sonraki yÕllarda ødmançÕ takÕmÕ daha öne çÕkmÕútÕr (48:145).

OynadÕ÷Õ sekiz maçta yedi gol atmÕútÕr. Kariyeri boyunca 100’den fazla gol atmÕútÕr. Azerbaycan futbolcularÕ SSCB ùampiyonalarÕ’nda en büyük baúarÕyÕ 1966 yÕlÕnda kazanmÕútÕr. Göyezen (Kazah). 19 yaúÕna geldi÷inde ise Nikolay Morozov onu ilk milli takÕm maçÕna davet etmiútir.109). Tereggi (Gence).000 seyircinin katÕldÕ÷Õ görkemli bir açÕlÕú olmuútur (48:145.146). Bu. Avtomobilçi (Mingeçevir). SSCB döneminde Azerbaycan futbolu Bakü’nün Neftçi takÕmÕ ile tanÕnmÕútÕr. olmuúlardÕr (48:146). Tereggi (Bakü). 26 . Bu takÕm içerisinde yer alan Anatoli Baniúevski tüm zamanlarÕn en iyi Azeri futbolcusu olmuútur. Neft DaúlarÕ (Bakü). Ülkenin bir numaralÕ takÕmÕ sayÕlan Neftçi. Termist (Bakü). Cenub ønúaatçÕsÕ (Bakü). Bakü’de el üzerinde taúÕnmÕú. Karaba÷ (Hankendi). Tohucu (Mingeçevir). Hazar (Lenkeran). Üst düzey devlet yetkilileri ile birlikte 40. Kepez (Gence). Karaba÷ (A÷dam) (7:25). Avtomobilçi (Bakü). Temp (SumqayÕt). KimyaçÕ (SumqayÕt). Metallurg (SumqayÕt). Tohucu (Gence). DaúgÕn (Zagatala). Bakü’de yetiúen birçok iyi sporcudan biri olan Baniúevski. Futbolcular ilk yÕlda 24 puan toplayarak 14. Dinamo (Gence). Anatoli Baniúevski. savaú nedeni ile açÕlÕúÕ 1951 yÕlÕnda yapÕlmÕútÕr. Sovyet dönemi boyunca Azerbaycan takÕmÕnÕn tek baúarÕsÕ olmuútur. Stadyumun temeli 1939’da atÕlmasÕna ra÷men.(Bakü). herkes onu aile kutlamalarÕna davet etmeyi veya sadece onunla içmeyi bir onur olarak görmüútür (22:107. Neftçi (Bakü). Spartak (Bakü). Polad (SumqayÕt). Sonraki yÕllarda Bakü’de ve Azerbaycan’Õn de÷iúik bölgelerinde çok sayÕda futbol sahalarÕ ve stadyumlarÕ inúa edilmiútir. Neftçi futbol takÕmÕ üçüncü sÕrada bronz madalyaya layÕk görülmüútür (7:26). Genclik (Bakü). SSCB milli takÕmÕ içinde Azerbaycan’Õ baúarÕyla temsil etmiútir. Baniúevski toplam 50 milli maçta oynamÕú ve 19 gol atmÕútÕr. 1949 yÕlÕnda SSCB Süper Ligi’ne çÕkmÕútÕr. Araz (NahçÕvan). 15 yaúÕnda usta sporcularÕn takÕmÕna katÕlmÕú. Voshod (SumqayÕt). Bu stadyumlar arasÕnda dünyaca ünlü hakem Tofig Behramov’un adÕnÕ taúÕyan stadyumun ayrÕ bir önemi vardÕr.

Neftçi takÕmÕnda SSCB ùampiyonasÕ’nÕn Süper Ligi’nde en çok futbol oynayan Sergey Kramarenko olmuútur. Azerbaycan’Õn baúarÕlÕ sporcularÕna halk ilgi gösterirdi. Azerbaycan futbolunun yetiútirdi÷i Eldar Azimzade. Baniúevski. sözlü görüúme)’a göre. AyrÕca. SSCB ùampiyonalarÕ’nda en çok oyun oynayan 100 futbolcu arasÕnda Eduard Markarov. SSCB ùampiyonalarÕ’nÕn en tutarlÕ 100 futbolcusu arasÕnda Azerbaycan’Õn yetiútirdi÷i Eduard Markarov.29). 1980 Moskova Olimpiyat OyunlarÕ’nda futbol final müsabakasÕnÕn baú hakemi olmasÕyla zirveye çÕkmÕútÕr (48:148). Azerbaycan futbolcularÕ Anatoli Baniúevski ve Eduard Markarov 1966 yÕlÕnda yapÕlan Dünya ùampiyonasÕ’nda bronz madalya almÕúlardÕr.T Askerov (2008. bu yÕlda SSCB Süper Ligi’ne Neftçi takÕmÕnÕn yanÕnda Dinamo takÕmÕ da çÕkmÕútÕr (48:146). Arka arkaya birkaç yÕl SSCB’nin en iyi 10 hakemi listesine dahil olmuútur. Çünkü. 27 . 1967 yÕlÕnda SSCB Süper Ligi’nde hakemlik yapmaya baúlamÕútÕr.32). Yine aynÕ yÕl SSCB dereceli hakem olmuútur. Azerbaycan futbolu için 1968 yÕlÕ önemli yÕllardan biri olarak kabul edilir. Yine Neftçi’nin 11 futbolcusu muhtelif yÕllarda SSCB’nin en iyi futbolcularÕ arasÕna girmiútir. O 286 oyuna katÕlmÕútÕr. Anatoli Baniúevski ve Kazbek Tuayev’de bulunmaktadÕr. AzerbaycanlÕ hakem Tofig Behramov UluslararasÕ Futbol FederasyonlarÕ Birli÷i (FIFA)’nin “AltÕn Düdük” ünvanÕnÕ almÕútÕr (7:28. Anatoli Baniúevski ve Elbrus Abbasov (7:31. 1972 yÕlÕnda yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’nda gümüú madalya alan SSCB milli takÕmÕ içinde Anatoli Baniúevski’de yer almÕútÕr. Ama ben annemden biliyorum. SSCB ùampiyonalarÕ’nÕn Birinci Ligi’nin en tutarlÕ 100 futbolcusu arasÕna Azerbaycan futbolunun üç temsilcisi de girmiútir: Nikolay Smolnikov. Baniúevski geldi÷inde annem dahi balkona çÕkmÕútÕ. Neftçi’nin 12 futbolcusu SSCB Olimpiyat milli takÕmÕnda resmi maçlara katÕlmÕúlardÕr. Grigory Fedotov Kulübü’nün de üyesi olmuútur (22:109). 1976 yÕlÕnda ilk defa uluslararasÕ bir maçta hakemlik yapmÕútÕr. Sergey Kramarenko ve Kazbek Tuayev’de yer almÕútÕr. Ünlü hakemlerden biri de Eldar Azimzade’dir. Neftçi’nin 9 futbolcusu çeúitli yÕllarda SSCB milli takÕmÕnda resmi turnuvalarda mücadele etmiúlerdir. bayanlar sporla çok ilgilenmezdi.

Ancak 2005 yÕlÕndan itibaren bu durum devletin aldÕ÷Õ kararlarla olumlu yönde de÷iúmeye baúlamÕútÕr (21:103). AFFA temsilcilerinin.Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi SSCB da÷ÕldÕktan sonra Azeri futbolu da ülkenin içinde bulundu÷u durumdan olumsuz olarak etkilenmiútir. Futbol teúkilatÕ 1994 yÕlÕnÕn MayÕs ayÕnda Avrupa Futbol FederasyonlarÕ Birli÷i (UEFA)’ne. Azerbaycan futbolu 1997-2003 yÕllarÕ arasÕnda derin bir buhran içine girmiútir. ola÷an konferansÕ yapÕlmÕú. Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ’nÕn. 2003 yÕlÕnÕn AralÕk ayÕnda AFFA’nÕn VI. AynÕ yÕlÕn AralÕk ayÕnda Azerbaycan futbol tarihinde ilk defa üç hakeme: Tahir Süleymanov. AynÕ gün Azerbaycan futbolunun geliúmesinde yeni bir dönem baúlamÕútÕr (7:32. Futbol kulüpleri AFFA bayra÷Õ altÕnda oynamaya razÕ edilmiú. 1992 yÕlÕnÕn Mart ayÕnda kurulmuútur. DünyanÕn en popüler olan spor dalÕna hiç kimse yeteri derecede ilgi göstermemiútir. Sonradan úampiyona özel bir organizasyon komitesi nezaretinde devam ettirilse de. Futbol kulüplerinin AFFA yönetimi ile giriúti÷i mücadele sonuçsuz kalmÕú ve kulüpler 11. AFFA yönetimi sonuçlarÕ tanÕmamÕútÕr. FIFA’nÕn ve UEFA’nÕn katÕlÕmÕ ile 2003 yÕlÕnda Zürih antlaúmasÕ imzalanmÕú. yeni tüzü÷e göre demokratik yolla AFFA’nÕn yönetim organlarÕ seçilmiútir. XII. Bu zaman zarfÕnda kulüpler Avrupa’daki turnuvalara da katÕlamamÕúlardÕr.ii . AFFA’nÕn yeni tüzü÷ü hazÕrlanmÕútÕr. 28 . Azerbaycan Futbol FederasyonlarÕ Birli÷i (AFFA). Futbol kulüplerinin. Anatoli Baniúevski ve Kazbek Tuayev’e. Haziran ayÕnda da FIFA’ya üye olmuútur. Azerbaycan’Õn üç büyük futbolcusu olan Alekber Memedov. Adalet BakanlÕ÷Õ’nÕn.33). Azerbaycan ùampiyonasÕ’nÕ protesto ederek katÕlmamÕúlardÕr. ülke úampiyonasÕ baúlamÕútÕr. Asim Hudiyev ve Hagani Memmedov’a FIFA derecesi verilmiútir. CumhurbaúkanÕ Haydar Aliyev tarafÕndan “ùöhret” adlÕ madalya verilmiútir.

Avrupa basÕnÕ da takÕma gereken ilgiyi göstermiútir. Gerek baúkent. Fenerbahçe ve Milli TakÕm altyapÕ antrenörü olan Tamer Günel’i takÕma davet etmiútir (92:108.Azeri futbol tarihinde 2003 yÕlÕnÕn AralÕk döneminde yeni bir sayfa açÕlmÕútÕr. devletin izledi÷i spor politikalarÕ ve takÕmÕn ana sponsoru “Palmali” úirketler gurubunun yarattÕ÷Õ elveriúli koúullar ve özverili çalÕúmalar sayesinde. Bunlardan biri de Hazar-Lenkeran futbol takÕmÕdÕr. altyapÕ çalÕúmalarÕ için de Galatasaray. Çok sayÕda devlet kuruluúu. ülkenin futbol haritasÕnda yer almamÕútÕr. UEFA yetkilileri bu geliúmeyi takdir ederek adÕ geçen stadyumu Güney Kafkasya 29 . 2004 yÕlÕnÕn Temmuz ayÕnda kurulmuú ve takÕmÕn yönetimi iúe sÕfÕrdan baúlamak zorunda kalmÕútÕr. FutbolcularÕn ortalama yaúÕnÕ 30’dan 25-26’ya çekmiútir. Sponsorun ve yönetimin çabalarÕ sayesinde “beyazyeúilliler” kendileri için ilk olan sezonda ülke úampiyonasÕnda gümüú madalya alarak Avrupa’nÕn ikinci önemli kupasÕ olan UEFA KupasÕ’nda oynama hakkÕnÕ kazanmÕúlardÕr (65:115. futbolu devlet deste÷inden yararlanma úansÕyla buluúturmuútur. Türk teknik adam Türkiye’den takÕmÕn kalecilerini çalÕútÕrmak için Rüútü’nün de hocasÕ olan Çetin Aykut’u. takÕmda birtakÕm de÷iúiklikler yapmaya baúlamÕútÕr. gerekse çevre bölgelerde güçlü futbol takÕmlarÕ oluúturulmuútur. Bu süreçte Hazar-Lenkeran úehir stadyumu da imar edilmiú ve 2007 yÕlÕnda eski Sovyetler co÷rafyasÕndaki en iyi futbol sahasÕ konumuna gelmiútir. Bu geliúmeler Hazar-Lenkeran’Õn transfer faaliyetlerinin Türkiye ve BDT ülkelerinin de ilgisini çekmeye baúlamasÕna sebep olmuútur. TakÕmÕn baúÕna lig baúladÕktan sekiz hafta sonra geçen Rasim Kara. Hazar-Lenkeran’daki iyi bir takÕm oluúturma çabalarÕ devam etmiútir. Bu geliúme.116). Hazar-Lenkeran. Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi (AMOK) BaúkanÕ ve CumhurbaúkanÕ olan ølham Aliyev’in izledi÷i spor politikasÕ. AFFA’da yapÕlan yönetim de÷iúikli÷i. Hatta stadyumlarÕ bile fiziki açÕdan yeterli olmamÕútÕr. özel kuruluú ve iúadamlarÕ bu bir numaralÕ spor dalÕna ciddi yatÕrÕmlar yapmaya baúlamÕúlardÕr. öncelikle de kulüplere yansÕmÕútÕr.109). úehir yeniden milli futbol ile buluúmuú ve futbolun önemli çekim merkezlerinden biri haline gelmiútir. 2004/05 sezonunda Azerbaycan Süper Ligi’nde HazarLenkeran 2 takÕmÕ da oynamÕútÕr (64:106). Lakin. Çünkü yÕllardÕr Lenkeran. ølk önce kadro de÷iúikli÷ini gerçekleútirmiútir. Azerbaycan futbolunun daha kaliteli bir düzeye çÕkmasÕnda etkili olmuútur.

ülke úampiyonasÕnda üçüncülü÷ü kazanmÕútÕr (65:116. greko-romen güreú.bölgesinin en iyi tesisi olarak ilan etmiúlerdir (65:116).117). Hazar-Lenkeran taraftarlarÕ sayÕca di÷er takÕm taraftarlarÕndan fazladÕr. Lenkeran 2006/07 sezonunda hem lig úampiyonu olmuú hem de Azerbaycan Kupa’sÕnÕn sahibi olmuútur. Kulübün di÷er misyonu da. bilimsel ve hukuki esaslarÕnÕn oluúturulmasÕ yönünde kararlar alÕnmÕútÕr. stadyumda taraftar eti÷ine uygun davranmalarÕnÕ sa÷lamaktÕr (64:107). YapÕlan verimli çalÕúmalar çok kÕsa bir sürede neticelerini göstermiútir. Kararnameye göre Azerbaycan’da devlet deste÷i neticesinde bazÕ spor branúlarÕnda elde edilen yüksek baúarÕlar dikkate alÕnarak. Resmi olmayan bilgiye göre. Azerbaycan CumhurbaúkanÕ ølham Aliyev’in 10 Ekim 2005’te imzaladÕ÷Õ “Azerbaycan Cumhuriyeti’nde 2005-2015 yÕllarÕ arasÕnda futbolun geliútirilmesine dair devlet programÕnÕn onaylanmasÕ hakkÕnda” kararnamenin yürürlü÷e girmesi futbol için önemli bir geliúme olmuútur. Hazar-Lenkeran spor kulübü aynÕ zamanda di÷er spor dallarÕyla. ülkede henüz emsali olmayan sporcu tÕp merkezi açÕlmÕútÕr. çocuk futbolcularÕn yetiútirilmesidir. Amaç. 2006/07 sezonunda 1989-90 do÷umlu erkek çocuk takÕmÕ. judo. onun teknik ve taktik esaslarÕnÕn geliútirilmesi. AFFA’nÕn talebi üzerine oluúturulan Taraftarlar Cemiyeti takÕmlarÕnÕ kendi sahalarÕnda ve deplasmanda desteklemektedir. Güreú úubesinin baú antrenörü ømran Ramazanov ile kÕsa sürede uluslararasÕ spor arenasÕnda baúarÕlÕ sonuçlar elde edilmiútir (65:117). özellikle de serbest dövüú. taraftar kültürünü onlara aúÕlamak. AynÕ úekilde Lenkeran kentinde takÕmÕn ünlü ve deneyimli baúhekimi Boris Hetagurov’un giriúimi ve kulüp yönetiminin katkÕlarÕyla. Hazar-Lenkeran’Õn kulüp baúkanÕ taraftarlar ile çalÕúmalar yapmaktadÕr. rakip takÕma ve taraftarlarÕna hakaretlerde bulunmalarÕnÕ önlemek. boks. futbolda da devlet deste÷inin arttÕrÕlmasÕ. kuralsÕz dövüúle ilgilenmektedir. Bu iúlerin görülmesi için Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ ile AFFA’nÕn 30 . Dört farklÕ yaú grubuna göre ayrÕlmÕú hazÕrlÕk sÕnÕflarÕ úimdiden faaliyet göstermektedir.

Rusya’da 2007/08 sezonunda úampiyon olan. Ligde 14 takÕm var. Ama ideal bir modelin arayÕúÕ içindedirler. son üç yÕl içinde Rusya ve Ukrayna’dan sonra. R Kara (2008. Grup ve play-off sistemi üzerine tartÕúÕlmaktadÕr. AyrÕca. Rubin Kazan takÕmÕnÕn baúÕnda Azeri çalÕútÕrÕcÕ 13. 2008’in Ocak ayÕnda “BDT ve BaltÕk Ülkeleri’nin KupasÕ” düzenlenmiútir. Rusya’nÕn St. Bu konuda çok azimli bir devlet var. Ben Azerbaycan futbolunun kÕsa zamanda plan ve programla rayÕna oturaca÷ÕnÕ. Sporu kurtamak ve yeniden yapÕlanma ile ilgili toplantÕlar yapÕlmaktadÕr. 31 . Türkiye’den Hasan Kabze ve Gökdeniz Karadeniz’in de futbol oynadÕ÷Õ. Petersburg úehrinde.sporunrengi. Her úehirde spor kompleksleri açÕlmaktadÕr. Hazar-Lenkeran baú antrenörü A÷asalim Mircavadov ise iki farklÕ takÕm ile bu prestijli kupayÕ kazanan ilk teknik direktör olmuútur (21:102. ølham Aliyev spora her türlü deste÷i vermektedir. Gurban Berdiyev bulunmaktadÕr (http://www.com. Kulüplere tesis ve altyapÕ mecburiyeti getirilecektir. ùuanda netice elde etmek çok zor zamana ihtiyaç vardÕr. futbolcu üretimine baúlanaca÷ÕnÕ düúünüyorum. Çok kÕsa zamanda bu gerçekleúecektir. Özellikle Alman ekolü ile ilgilenmektedirler.103). Bu netice ile Azerbaycan. devlet dÕúarÕdan antrenörler getirmektedir. 2006 yÕlÕnda Azerbaycan. Moskova’da düzenlenen aynÕ turnuvada kazanan Neftçi’nin baúarÕsÕnÕ kutlarken (82:85). Az maç oynanÕyor. gençler yararlanacak ve iyi úeyler olacaktÕr. bu kez de eski Sovyetler Birli÷i cumhuriyetlerinden 15 úampiyonun ve SÕrbistan’Õn OFK takÕmÕnÕn misafir olarak katÕlÕmÕ ile gerçekleúen kupada Hazar-Lenkeran’Õn úampiyonlu÷unu kutlamÕútÕr. Buralar faaliyete geçti÷inde.birlikte çalÕúmasÕ kararlaútÕrÕlmÕútÕr. alÕnan bu tedbirlerin hayata geçirilmesi için Bakanlar Kurulu’na ve yetkili icra organlarÕna da görevler verilmiútir (48:148. sözlü görüúme)’ya göre. Bizim bilgilerimizden de istifade edilmektedir. temsilcileri bu kupayÕ birkaç defa alan üçüncü ülke olmuútur.2009). Belki takÕm sayÕsÕ arttÕrÕlabilir.03.149).

AFFA’nÕn Üyeleri iv . Azerbaycan futbolunun daha da kalkÕnmasÕ için sokak futboluna ilgi arttÕrÕlmalÕdÕr.Saha-Alan Futbol FederasyonlarÕ Engelliler Futbol Federasyonu. NahçÕvan’Õn Araz kulübü UEFA KupasÕ ikinci turuna çÕkmayÕ baúarmÕútÕr (82:85). Bayan futbol takÕmlarÕ arasÕnda ülke birincili÷i yapÕlmÕú ve Avrupa’da bazÕ turnuvalara katÕlmÕúlardÕr. Güney Bölge FF. 2005 yÕlÕnda milli takÕm. NahçÕvan Bölge FF. BDT’nin müslüman ülkelerinin bayan futbolcularÕnÕn UluslararasÕ Nevruz TurnuvasÕ’nda 2. Azerbaycan’da bayan futbolunun ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde geliúmeye baúladÕ÷Õ görülmüútür. Çocuk-Gençler Futbol Federasyonu. Kuzey-BatÕ Bölge FF.Bölgesel Futbol FederasyonlarÕ Bakü Bölge FF. Salon Futbolu (Futsal) Federasyonu. TakÕm 2002 yÕlÕndan beri uluslararasÕ turnuvalara katÕlmaktadÕr. katkÕlarÕyla birkaç sene içinde daha da ilerleyecektir. BatÕ Bölge FF. iii . Kuzey Bölge FF. Plaj Futbolu Federasyonu 32 . bu alandaki ilk baúarÕlarÕndan sayÕlmaktadÕr (48:149). Karaba÷ Bölge FF v . Sovyetler döneminde sokak futbolu daha çok yaygÕn hale gelmiútir.A Mircavadov (2008. Sokak ve çocuk futboluna ilginin ülke futbolu açÕsÕndan çok önemli oldu÷unu ifade etmiútir. sözlü görüúme)’a göre. AFFA’ya ba÷lÕ Bayan Futbol Federasyonu kurulmuútur. CumhurbaúkanÕmÕzÕn çabalarÕyla. salon futbolunda da baúarÕlar elde edilmiútir. Bayan Futbol Federasyonu. Amatörler Futbol Federasyonu. AyrÕca. olmasÕ. Merkez Bölge FF.

03.azerisport.06. Finlandiya. Gebele (Gebele). 08. sÕrada bulunmaktadÕr (http://www. 2010 Dünya KupasÕ’na katÕlmak için mücadele etmektedir.2009).1. Turan (Tovuz) (http://www. Olimpik (Bakü).03. Bu sezonda Bakü takÕmÕ úampiyon olmuútur (www. Azerbaycan Futbolseverler Birli÷i (http://www. 13. Futbol VeteranlarÕ Birli÷i. Azerbaycan’da takÕm sporlarÕ arasÕnda voleybol liderdir. Azerbaycan Süper Ligi takÕmlarÕ úunlardÕr: ønter (Bakü).com. ølk olarak demiryolu çalÕúanlarÕ tarafÕndan kuralsÕz bir úekilde oynanmÕútÕr (9:9).az.az. Yaz Olimpiyat OyunlarÕ’nda kazanÕlan madalyalar. 08.affa.06.Sovyet Dönemi Azerbaycan’da voleybol 1926 yÕlÕndan itibaren geliúmeye baúlamÕútÕr. Futbol Antrenörleri Birli÷i. sÕrada bulunmaktadÕr (http://www. Almanya.2.fifa.com. 13.com.fifa. Azerbaycan 3 Haziran 2009’da FIFA tarafÕndan açÕklanan ülkeler sÕralamasÕna göre 140. Neftçi (Bakü). Bakü’nün bütün yeúil alanlarÕna ve parklarÕna voleybol sahalarÕ yapÕlmÕútÕr.2009).2009). MOøK (Bakü). Her gün bu alanlara dinlenmeye giden insanlar voleybol 33 . Bakü (Bakü). 03. Mu÷an (Salyan). Simurg (Zagatala).2009). 2008/2009 XVII. kÕta çapÕnda “En iyi takÕm” kupasÕ gibi voleybolda birçok zafer kazanÕlmÕútÕr (48:136). 6.vi . Karaba÷ (A÷dam). Rusya.2009) Azerbaycan futbol milli takÕmÕ Alman teknik direktör Berti Vogts yönetiminde. Futbol Hakemleri Birli÷i. Kervan (Yevlah). Avrupa ùampiyonalarÕ’nÕn altÕn ve gümüú madalyalarÕ.06. grupta yer alan Azerbaycan 1 puanla 5.apasport. Standard (Bakü). Wales ve Liechtenstein ile birlikte IV.Futbol TeúkilatlarÕ Azerbaycan Futbolcular Birli÷i. Voleybol i . Bakülü (Bakü). Hazar (Lenkeran).

1972 Münih Olimpiyat OyunlarÕ’nda altÕn. Faik Karayev gibi isimlerin büyük rolü olmuútur. Bu antrenörlerin her biri kendi döneminde voleybolun geliútirilmesi ve popülerleútirilmesi için özel çaba göstermiúlerdir.Kafkasya SpartakiadasÕ (Ulusal Spor ùöleni)’nda Azerbaycan’Õ temsilen.oynamÕúlardÕr. 1994 yÕlÕnda Brezilya’da düzenlenen Dünya ùampiyonasÕ’nda Azerbaycan bayan voleybol milli takÕmÕ 9. 1928 yÕlÕnda ilk defa Tiflis’de düzenlenen 1. 1968 yÕlÕnda Meksika’da yapÕlan XIX. Onun yönetimindeki Azerbaycan erkek milli takÕmÕ 1957 yÕlÕnda Ekim Devrimi’nin 40. demiryolu çalÕúanlarÕndan oluúan voleybol takÕmÕ birinci olmuútur. daha önce Avrupa úampiyonlu÷u bulunan ønna Riskal’de yer almÕútÕr. Yaz Olimpiyat OyunlarÕ’nda Bakü’lü ønna Riskal ve Vera Lantratova Olimpiyat ùampiyonu olmuúlardÕr. 1945 yÕlÕndan itibaren her yÕl ülke. Voleybol takÕmlarÕ uluslararasÕ 34 . Bu sahalar Bakü’de voleybolun kitlesel olarak geliúmesine olanak sa÷lamÕútÕr. Neftçi takÕmÕnda antrenörlük hayatÕna baúlamÕútÕr.Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi Ba÷ÕmsÕzlÕk yÕllarÕnda da bayan voleybolu sporseverlerin en çok ilgi gösterdi÷i branúlardan biri olmuútur. ù.137). Fakat. ii . özellikle SSCB ve Azerbaycan’Õn emektar antrenörleri ùamil ùahmalov. bir müddet bu alanda duraklama yaúanmÕútÕr. Olimpiyat OyunlarÕ’na dört defa katÕlan ønna Riskal. olmuútur. 15 yÕl SSCB milli takÕmÕnda oynayan ønna Riskal sporculuk kariyerini sonlandÕrÕrken. 1964 yÕlÕnda Tokyo Yaz Olimpiyat OyunlarÕ’nda SSCB bayan milli takÕmÕ içinde. Dinamo ve Komunalnik kulüpleri voleybol úubeleri açmÕúlardÕr. SSCB milli takÕmÕnÕn ikinci olmasÕyla birlikte ønna Riskal’de madalyalarÕ arasÕna bir de gümüú madalya katmÕútÕr. yÕlÕ anÕsÕna düzenlenen SSCB KupasÕ’nda úampiyon olmuútur. Spartak. Ülkede voleybolun geliúiminde bazÕ uzmanlarÕn. ønna Riskal’e voleybolun geliúimindeki büyük hizmetlerinden dolayÕ “KÕzÕl Emek Bayra÷Õ” ve “Emek Reúadeti” (azmi) ünvanlarÕ verilmiútir (48:136. Özellikle. ùahmalov’un yetiútirdi÷i voleybolcular 1956-1972 yÕllarÕ arasÕnda 8 defa SSCB SpartakiadasÕ’nda úampiyon olmuúlardÕr. 1976 Montreal’de ise gümüú madalya kazanmÕútÕr. il ve ilçe birincilikleri ile birlikte birçok yarÕúma düzenlenmiútir (9:9).

Azerreyl’in kÕsa sürede bu baúarÕyÕ yakalamasÕnda. Avrupa ùampiyonasÕ’nÕ 4. 2005 yÕlÕnda bayan milli takÕmÕ Avrupa ùampiyonasÕ finallerine katÕlma hakkÕnÕ kazanmÕútÕr. tecrübeli teknik direktör Faik Karayev’in ve bayan sporcularÕn azminin büyük etkisi olmuútur. Azerbaycan Azerreyl voleybol takÕmÕ 2004 yÕlÕ Avrupa ùampiyonlar Ligi’nde 4. Uzman kadrolarÕn yetersiz sayÕda olmasÕ da tabi ki ülkenin milli takÕmÕnÕ etkilemektedir. 26-31 Temmuz 2005’te Guba’da Avrupa KÕtasÕ’nÕn en güçlü 8 takÕmÕnÕn katÕlÕmÕyla yapÕlan. AyrÕca. Azerbaycan’da sporda problem çoktur. Çünkü. Avrupa Grand-Prix turnuvasÕnda finalde güçlü Rus ekibini yenen Azerbaycan milli takÕmÕ úampiyon olmuútur. 1997 yÕlÕnda Milli Olimpiyat Komitesi’nin baúÕna ølham Aliyev’in gelmesiyle bu dönem son bulmuútur (48:137). 2002’den itibaren úampiyonlar liginde oynayan Azerreyl takÕmÕ.138). Ünlü antrenör Faik Karayev’in milli voleybolun yükselmesinde büyük rolü olmuútur. devletin spora verdi÷i deste÷in.’lü÷e kadar yükselmiútir. ølham Aliyev “Olimpiyat Komitesi” yönetimine geldikten sonra geliúmeler hÕzlanmÕútÕr. Dörtler finaline Bakü ev sahipli÷i yapmÕútÕr (48:137. Fakat her úeye ra÷men Azerbaycan Voleybol Federasyonu uzmanlarÕ taúralardaki yetenekli ve perspektifli sporcularÕ aramaya devam etmektedirler. olarak bitirmiútir. fakat inanÕyoruz ki bu problemler çözülecektir” (27:88. ülkede voleybol ile u÷raúan uzun boylu kÕzlarÕn eksikli÷i söz konusudur. Faik Karayev. Taúra mentalitesi bayan voleybolunun geliúmesini olumsuz bir úekilde etkilemektedir. Burada sporcularÕn fiziki yapÕlarÕ ayrÕ bir önem taúÕmaktadÕr. Di÷er taraftan bayan milli voleybolun bazÕ problemleri oldu÷u görülmektedir. ùampiyonlar Ligi 2004 sezonu ilk maçÕna zaferle baúlamÕú ve çeyrek finale kadar yenilmezliklerini korumuúlardÕr. Kulüp seviyesinde baúarÕlarda akla gelen tek takÕm Azerreyl voleybol takÕmÕdÕr. Azerbaycan Kültür ve DayanÕúma Derne÷i’ne gerçekleútirdi÷i ziyarette úöyle demiútir: “Azerbaycan’da spora ilgi 1997 yÕlÕndan itibaren artmaya baúlamÕútÕr. Özellikle yeteri sayÕda 35 .89).82).müsabakalara katÕlamamÕúlardÕr. Faik Karayev’in 2000 yÕlÕnda tekrar Azerbaycan’a gelmesiyle birlikte voleybolda o dönemden bu güne büyük bir yol katedilmiútir (82:80. Bu takÕm 2002 yÕlÕnda “En iyi takÕm” kupasÕnÕ kazanmÕútÕr.

Azerbaycan’Õn Müslüman bir ülke olmasÕdÕr. Fakat. erkeklerde ise 81. sÕrada yer alabilmiútir (81:93. 2006 yÕlÕnda Azerbaycan bayan milli takÕmÕ dünya Grand-Prix kupasÕ oyunlarÕna katÕlmÕú ve dünyanÕn en güçlü takÕmlarÕ ile yarÕúmÕútÕr. H Gurbanov (2008. Bunun temel nedeni ise. play-off mücadelesinde ilk 6 takÕm arasÕna girememiú ve elenmiútir. 6. Faik Karayev bir zamanlar Türkiye’de de baúarÕlÕ çalÕúmalara imza atmÕútÕr. toplumda bunu hoú karúÕlamamaktadÕr. AyrÕca. Avrupa ùampiyonlar Ligi KupasÕ’na 2006/2007 sezonunda da katÕlan Azerreyl takÕmÕ grubunda 3. 13. øslam. dünya sÕralamasÕnda bayanlarda 26.Sovyet Dönemi TakÕm sporlarÕ arasÕnda Azerbaycan’da popüler olan sporlardan biri de hentboldur. sözlü görüúme)’a göre. Ama günümüzde bayanlarÕn spora katÕlÕmÕ ile ilgili anlayÕúÕn yavaú yavaú de÷iúmeye baúladÕ÷Õ görülmektedir.fivb.1. bu úartlarda bile milli takÕm antrenörleri büyük baúarÕlara imza atmaktadÕr. Azerbaycan bayan milli takÕmÕ tarihinde ikinci defa dünya úampiyonasÕna katÕlmÕú ve 24 takÕm içinde Kore ile 13. sÕradadÕr (http://www.org. Özellikle Sovyet döneminde bunu daha fazla görmekteyiz. Azerbaycan. Her úeye ra÷men. Hentbol i .2009). Azerbaycan’lÕ hentbolcular SSCB döneminde daima madalya için 36 . Burada en çok emek sarf eden milli takÕm antrenörü Faik Karayev’dir.03. olmuú ve 12 takÕm arasÕna girmiútir. Karayev aynÕ zamanda hem Azerreyl kulübü baúkanÕ hem de Voleybol Federasyonu Baúkan YardÕmcÕlÕ÷Õ görevlerini yürütmektedir.3. Oyun programÕ çok yo÷un oldu÷undan ve takÕm bu tür programa alÕúmadÕ÷Õndan dolayÕ ancak 10. bayanlarÕn spora katÕlÕmÕna sÕcak bakmamaktadÕr. sÕrayÕ paylaúmÕútÕr. AyrÕca.yedek oyuncularÕn olmamasÕ büyük bir sorun teúkil etmekte ve tüm yükü 7-8 oyuncu üstlenmektedir.94). Azerbaycan’da bayanlarÕn spora katÕlÕmÕ azdÕr.

Bir de Sovyet’lerin da÷ÕlmasÕndan kÕsa bir zaman önce. TakÕm sporlarÕ arasÕnda kulüplerarasÕ kÕta ölçekli turnuvalarda Azerbaycan takÕmlarÕnÕn ilk galibiyeti hentboldan gelmiútir.mücadele eden takÕmlar arasÕnda olmuútur (48:139). 1977 yÕlÕnda Bakü’nün “FST” takÕmÕ. hem de milli takÕm düzeyinde baúarÕlÕ sonuçlar elde etmiútir (48:139. Bu spor branúÕnda Refige ùabanova. Avrupa’nÕn üçüncü önemli kupasÕnÕn sahibi olmuútur (54:11). Viktor øvanoviç Sorokin. Lyudmila ùubina. Avrupa KupasÕ’nda finale çÕkmÕútÕr (16:106). “Bakü KadÕnÕ” adlÕ takÕm úampiyonada 2. Azerbaycan’da hentbolda popülerli÷ini korumuútur. Larisa Savkina ve Sevil Bahúeliyeva gibi ünlü sporcular bulunmaktadÕr. Viktor øvanoviç Sorokin onlarca basketbolcu. Buradan da hentbola ne kadar önem verildi÷i anlaúÕlmaktadÕr (48:139). üç defa SSCB ùampiyonasÕ’nda bronz madalya kazanmÕú. 1976 Montreal Olimpiyat OyunlarÕ’nda altÕn madalya kazanan SSCB bayan takÕmÕ içinde AzerbaycanlÕ sporcular Refige ùabanova ve Lyudmila ùubina da yer almÕútÕr (54:13). Sevil Bahúeliyeva’nÕn 1970-80 yÕllarÕnda Azerbaycan hentbolunun geliúmesinde önemli katkÕlarÕ bulunmuútur. 1980 Moskova Olimpiyat OyunlarÕ’nda ise yine altÕn madalya kazanan SSCB bayan takÕmÕ içinde AzerbaycanlÕ sporcu Larisa Savkina da yer almÕútÕr (54:13). Genç cumhuriyetin içinde bulundu÷u büyük 37 . birçok kez ülke úampiyonu olmuútur (16:106). Azerbaycan hentbol takÕmÕ ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde de hem kulüp.140). SpartakiadasÕ’nda üçüncü olmuú.Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi SSCB’nin da÷ÕlmasÕndan sonra. ba÷ÕmsÕzlÕ÷a kavuútuktan sonra Azerbaycan’da hentbolda da bir düúüú yaúanmÕútÕr. olmuútur (16:106). O. SSCB zamanÕnda Azeri çocuk ve genç takÕmlarÕ. 1983 yÕlÕnda Bakü’nün Avtomobilist takÕmÕ IHF KupasÕ’nÕn yani. Fakat. voleybolda oldu÷u gibi. 1957 yÕlÕnda Azerbaycan’da ilk hentbol takÕmÕnÕ kurmuútur. aynÕ baúarÕsÕnÕ UluslararasÕ Hentbol Federasyonu (IHF) KupasÕ’nda tekrarlamÕútÕr (48:139). ii . onlara yeni oyunun kurallarÕnÕ anlatmÕú ve hentbolun teknik ve takti÷ini ö÷retmeye baúlamÕútÕr (54:9). 1979 yÕlÕnda SSCB halklarÕnÕn VII. futbolcu ve atlet içinden 15-20 genç seçmiú.

milli takÕmÕn yeni antrenörü ve aynÕ zamanda “ABU” kulübünün baúkanÕ olan UkraynalÕ Georgiy Voronov’a bÕrakmÕútÕr. Refige ùabanova olmak üzere. kÕsa sürede olumlu sonuçlarÕnÕ göstermiútir (16:107). AHF. Bunun sonucunda gerek bireysel uzmanlÕkta gerekse takÕm faaliyetlerinde bazÕ 38 . 2002 yÕlÕnda baúta. A÷ustos 2006’da yerini. AyrÕca. 1992 yÕlÕnda IHF’ye üye olmuútur (54:12). Play-Off maçÕnda Avusturya’ya yenilen milli takÕm elenmiútir (48:140. “Gerçek bir úampiyonanÕn olmamasÕ ve “ABU” takÕmÕnÕn neredeyse hiç rakibinin bulunmamasÕ. çok baúarÕlÕ olamayan teknik adam. milli takÕm Dünya ve Avrupa ùampiyonalarÕ’nÕn grup elemelerinde mücadele etmektedir. 2005 yÕlÕ Dünya ùampiyonasÕ Play-Off maçlarÕna katÕlma hakkÕnÕ elde etmiútir. milli takÕma Beyaz Rusya’lÕ uzman Valeriy Pevnitski’yi davet etmiútir. oyuncularda profesyonellik düzeyinin düúmesine ve antrenmanlarÕn anlamÕnÕn eksik kavranmasÕna neden olmaktadÕr. Olimpiyat ùampiyonu Refige ùabanova. Azeri hentbolu canlanmaya baúlamÕútÕr. Azerbaycan milli takÕmÕ. Günümüzde Azerbaycan kulüpleri kÕta çapÕnda çeúitli turnuvalara katÕlmaktadÕr.141). Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi ö÷retim üyelerinden øskender Asgerov. Bu kapsamda 2005 yÕlÕnda Bayanlar Dünya ùampiyonasÕ grup elemeleri Bakü’de yapÕlmÕútÕr. uluslararasÕ dereceli hakem olarak 2000 yÕlÕndaki turnuva ve úampiyonalarda önemli maçlarda görev almÕútÕr. 2001 yÕlÕnda ilk defa Avrupa Trophy Cup (Kupa Galipleri KupasÕ) turnuvasÕna gözlemci olarak gönderilmiútir (48:140). Voronov. UluslararasÕ bazÕ turnuvalarÕn Bakü’de yapÕlmasÕ da hentbolun geliúmesine katkÕda bulunmuútur. Challenge KupasÕ’nÕ kazanarak uzun bir aradan sonra ilk büyük zaferini yaúamÕútÕr (16:107). Bu nedenle 90’lÕ yÕllarda bayan hentbolcular uluslararasÕ arenada çok baúarÕlÕ olamamÕútÕr (16:106). Fakat. Haydar Bahayev’in AHF’nin BaúkanlÕ÷Õ’na seçilmesi. antrenör yetiútirmekle birlikte.sorunlar yüzünden hentbolla ilgilenilememiútir. Azerbaycan Hentbol Federasyonu (AHF). Grubunu ikinci olarak tamamlayan Azerbaycan takÕmÕ. yüzyÕlÕn baúÕndan bu yana. XXI. Bu elemelerde Azerbaycan bayan milli hentbol takÕmÕ ikinci olmuútur.

Azerbaycan hem bayanlarda hem de erkeklerde 2001 yÕlÕndan itibaren Avrupa kupalarÕnda temsil edilmektedir. 13. 6.Sovyet Dönemi Azerbaycan’da basketbol. Azerbaycan’Õ erkeklerde. yalnÕzca bir maç kazanmÕúlardÕr. 1923 yÕlÕndan itibaren bütün yarÕúmalarÕn ve Spartakiada’larÕn programÕna basketbol dahil edilmiú ve sadece basketbol ile ilgili spor sahalarÕ tüm halkÕn hizmetine açÕlmÕútÕr. iúletmelerde.03. Romanya’da gerçekleútirilen 2007 Dünya ùampiyonasÕ seçmelerinde bir talisizlik yaúanmÕútÕr. Çünkü.2009). aralarÕnda Litvanya ve Beyaz Rusya mili takÕmlarÕ. øsveç ve Almanya olmak üzere. ayrÕca UkraynalÕ “Motor” kulübü ve Rusya’nÕn güçlü takÕmlarÕnÕn da katÕldÕ÷Õ temsili turnuvada “ABU” takÕmÕ ikinci olmuútur (16:107. 1920 yÕlÕndan önce yabancÕ ülkelerden.1.108). Bu sayede basketbol ile ilgilenen amatörlerin sayÕsÕ günden güne artmÕútÕr. Basketbol ile ilgili. Karada÷ (Bakü). Bu sebepten dolayÕ. 1920’den itibaren ayrÕ ayrÕ emek kollektiflerinde. Din (Bakü) bayanlarda ise. Kupalar KupasÕ 1/8 finaline çÕkan “ABU”.4. Bakü’de basketbol.eurohandball. Fakat Rusya’nÕn Zvenigrad kentinde gerçekleúen. Seçmelerde 4 maç oynayan Azeri hentbolcüler.eksiklikler ortaya çÕkmaktadÕr” demiútir. 1926 yÕlÕnda sadece Bakü’de 300’e yakÕn basketbol takÕmÕ ve spor e÷itimi veren yer bulunmaktadÕr. daha önceden bildikleri bu sporu oynamaya baúlamalarÕ ile yayÕlmaya baúlamÕútÕr. Dinamo (Bakü). ABU (Bakü) takÕmlarÕ temsil etmektedir (www. Spartak (Bakü). FransÕz “Gavr” takÕmÕna yenilmiútir. yüksek e÷itim kurumlarÕnda. Dinhk (Bakü). Bu tesadüf de÷ildir.com. Karada÷-Sement (Bakü). Bakü’ye yatÕrÕm için gelmiú petrol úirketlerinin yöneticileri ve iúçileri tarafÕndan. spor cemiyetlerinde takÕmlar kurulmuútur. Basketbol i . baúta øngiltere. 39 .

1931 yÕlÕnda Azerbaycan erkek basketbol takÕmÕ Kafkasya Birincili÷i’ni kazanmÕú ve ilk defa SSCB Birincili÷i’ne ba÷ÕmsÕz bir takÕm olarak katÕlma hakkÕ kazanmÕútÕr. Tovuz. Abramov’un. Pleskunova’nÕn ve Fomina’nÕn büyük hizmetleri olmuútur. topun çembere bÕrakÕlmasÕnda yeni yöntemlerin denenmesi. 1934 yÕlÕndan itibaren ilk defa basketbolda ülke úampiyonasÕ yapÕlmaya baúlanmÕútÕr. 1935 yÕlÕndan baúlayarak Azerbaycan erkek ve bayan milli takÕmlarÕ SSCB ùampiyonalarÕ’nda kendini göstermeye baúlamÕúlardÕr. bayanlardan K. Azerbaycan’da 1920-30’lu yÕllarda en güçlü basketbol takÕmÕ Demir Yolu Spor Kulübü’nün takÕmÕ olmuútur. basketbolun Kafkasya’da daha fazla geliúmesine ve iyi basketbolcularÕn her üç cumhuriyette de yetiúmesine olanak sa÷lamÕútÕr. basketbolun teknik ve taktik açÕdan kalitesinin arttÕrÕlmasÕ.TalÕúhanov’un. Balaken. Efendiyeva’nÕn. TakÕmlarÕn sayÕsÕnÕn artmasÕ ile birlikte. basketbolun estetik açÕdan geliúmesine ve daha cazip hale gelmesine neden olmuútur. 1930 yÕlÕnda basketbol okullarÕn SpartakiadasÕnÕn programÕna dahil olmuútur. Azerbaycan’da bu yÕllarda basketbolun geliúmesinde N. Yavaú yavaú basketbol Azerbaycan’Õn di÷er il ve ilçelerinde de geliútirilmeye baúlanmÕútÕr. S. Bu takÕm uzun yÕllar Azerbaycan úampiyonu olmuútur. Bunun neticesinde basketbol Lenkeran. N. 1926 yÕlÕndan itibaren Dinamo’nun basketbol takÕmÕ liderli÷i ele almÕú ve uzun bir müddet kimseye vermemiútir. 40 . Basketbolun Azerbaycan’da yaygÕnlaúmasÕ ve kaliteli sporcularÕn yetiútirilmesi neticesinde.futbol ve voleyboldan sonra üçüncü sÕrada yer almÕútÕr. Zagatala ve di÷er yerlerde de kendi taraftarlarÕnÕ toplamÕútÕr. 1936 yÕlÕna gelindi÷inde basketbol takÕmlarÕnÕn resmi turnuvalarda almÕú olduklarÕ baúarÕlar. G. ø. Bu yÕldan itibaren Azerbaycan erkek takÕmÕ Kafkasya’da uzun müddet liderli÷ini korumuú ve yÕldan yÕla sporcularÕn teknik ve taktik seviyesi yükselmiútir. 1930 yÕlÕndan itibaren düzenli olarak yapÕlan Kafkasya Cumhuriyetleri’nin Spartakiada programÕna erkek ve bayan basketbol yarÕúmalarÕnÕn da dahil edilmesi. Bu uzmanlar bütün hayatlarÕnÕ basketbola adamÕú ve yorulmadan bu spor branúÕnÕn yayÕlmasÕ için çalÕúmÕúlardÕr. øonov’un. Arunov’un. Basketbolun geliúmesinde Dinamo Spor Cemiyeti’nin de büyük katkÕlarÕ bulunmuútur.

ii . 1956 yÕlÕnda milliler SSCB Cumhuriyetleri Spor MüsabakasÕ’nda 6. Gürcistan. 1995 yÕlÕnda Türkiye. Azerbaycan’da basketbolun kitleselleúmesi için Celilabad ùehrinde ABF’nin güney bölge úubesi ve Gence’de de ABF’nin bölgesel merkezi kurulmuútur. Bu kapsamda 2002 yÕlÕnda milli takÕmÕn baúÕna Olimpiyat. Bu yÕllardan itibaren Azerbaycan basketbol takÕmlarÕ güçlü takÕmlarla mücadele edecek seviyeye ulaúmÕútÕr (44:8-12). Bu da Azerbaycan’Õn bütün uluslararasÕ yarÕúmalara katÕlmasÕna olanak sa÷lamÕútÕr. Azerbaycan birçok uluslararasÕ yarÕúmada baúarÕlar elde etmiútir. Bu. SSCB’nin ve Azerbaycan’Õn ünlü basketbol hocasÕ Tofik Abbasov’un bulundu÷u 50-60’lÕ yÕllarda yaúamÕútÕr. TakÕmlar her yÕl daha yetenekli ve genç sporcularla temsil olunmaya baúlanmÕútÕr. O dönemin isimleri arasÕnda Avrupa ùampiyonasÕ’nÕn bronz madalya sahibi Elúad Gadaúev de bulunmaktadÕr.takÕmlarÕn teknik ve taktik açÕdan bir hayli yol kat etti÷ini göstermiútir. UluslararasÕ iliúkilerin yüksek seviyeye ulaúmasÕ ile birlikte ve ABF’nin de çabalarÕyla Azerbaycan basketbolcularÕ 2000 yÕlÕndan itibaren sürekli olarak uluslararasÕ yarÕúmalara katÕlmaya baúlamÕúlardÕr. Kurtinaytis yönetimindeki Gala takÕmÕ 2004 yÕlÕnda Litvanya’da katÕldÕ÷Õ bir turnuvada ikinci olmuútur (99:107). 1994 yÕlÕnda Azerbaycan Basketbol Federasyonu (ABF). Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ ve Azerbaycan Basketbol Federasyonu’nun ortak çabalarÕyla gerçekleúmiútir. UluslararasÕ Basketbol Federasyonu’na üye olmuútur. Türkmenistan ve Azerbaycan’Õn katÕlÕmÕ ile Bakü’de düzenlenen uluslararasÕ turnuvada Azerbaycan erkek takÕmÕ birinci olmuútur. Sonra uzun bir ara olmuútur (99:104). Rimas Kurtinaytis aynÕ zaman da Gala takÕmÕnÕn da teknik direktörüdür. 2005 yÕlÕnda ise yine Kurtinaytis yönetimindeki basketbol milli takÕmÕ øslam OyunlarÕ’nda altÕn madalya 41 . olmuútur. Son zamanda Azerbaycan’da basketbolun popülaritesi artmÕútÕr. yüzyÕlÕn sonlarÕnda durgunluk dönemi yaúayan Azerbaycan basketbolu Olimpiyat OyunlarÕ’nda Azerbaycan sporcularÕnÕn galibiyetlerinin etkisi ile tekrar canlanmaya baúlamÕútÕr. En parlak dönemi ise milli takÕmÕn baúÕnda. Milli Olimpiyat Komitesi.Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi XX. Dünya ve Avrupa ùampiyonu LitvanyalÕ Rimas Kurtinaytis getirilmiútir (44:13-15).

kazanmÕútÕr (82:85). Bu güreúçilerden Sali Süleyman ve Reúid Yusifov öne çÕkmÕútÕr (70:24. Bu dönemde halk. 1917 yÕlÕndan sonra geniú bir alana yayÕlmaya baúlamÕútÕr. 1917’den sonra milli siyasetin bir parçasÕ olarak ülkenin her 42 . yüzyÕlÕn baúlarÕnda sporla ilgili faaliyetlerde bireysel çabalarÕn a÷ÕrlÕkta oldu÷u görülmüútür. XX. 1920 yÕlÕndan sonra Azerbaycan güreúçileri ile Rusya’nÕn profesyonel güreúçileri arasÕnda müsabakalar yapÕlmaya baúlanmÕútÕr. 6. 1920’li yÕllarÕn ortalarÕndan baúlayarak kurultaylarda ve genel kurul toplantÕlarÕnda sporun birçok branúÕnda yarÕúmalar düzenlenmesi yönünde kararlar alÕnmÕú ve bununla ilgili kÕsa zamanda bazÕ tedbirler hayata geçirilmeye baúlanmÕútÕr. sporu genç neslin yetiútirilmesinde önemli bir faaliyet olarak gördü÷ü için güreúle birlikte di÷er branúlara da yo÷un bir ilgi göstermiútir. Güreú i . Bu uygulamalarÕn sporun geliúmesinde önemli bir payÕ olmuútur. UluslararasÕ turnuvalarda alÕnan bu baúarÕlar basketbolla ilgilenenlerin sayÕsÕnÕ günden güne arttÕrmÕútÕr. O. Azerbaycan’da güreúin geliúmesinde ve yayÕlmasÕnda sirklerde ve açÕk alanlarda güreúen güreúçilerin büyük rolü olmuútur. Bu yÕllardan itibaren Azerbaycan’da birçok spor kulübü ve cemiyeti kurulmuútur. Ancak. Azerbaycan’da beden e÷itiminin ilk uygulayÕcÕlarÕndan biri olmuú ve güreúin geliúmesinde önemli katkÕlarda bulunmuútur.107).Sovyet Dönemi Azerbaycan’da beden e÷itimi ve spor.25). Sonraki nesil parlak güreúçilerden Reúid Yusifov da son derece güçlü bir güreúçidir (91:106. aynÕ zamanda ö÷rencisidir. Bu milli spor branúÕnÕn geliúmesi için çeúitli faaliyetlerde bulunmuúlardÕr. Devletin spora ilgisi ve deste÷i çok düúük seviyede olmuútur. Reúid Yusifov yaklaúÕk 50 yÕl güreúmiútir. Bu da birçok spor branúÕnÕn geliúmesine neden olmuútur. Bu kulüplerin ve cemiyetlerinin ise ilk faaliyet alanÕ güreú olmuútur.1. Sirk ekiplerinde uzun süre sahneye çÕkan Süleyman. Azerbaycan güreú tarihinde Floransa ve Paris Dünya ùampiyonalarÕ’nda iki defa zafer kazanmÕú olan efsanevi güreúçi Sali Süleyman ayrÕ bir yere sahip olmuútur.5. Bu ünlü güreúçiler 1920’li yÕllarda hem güreúmeye devam etmiúler hem de antrenörlük yapmÕúlardÕr. øvan Poddubniy’in arkadaúÕ.

O tarihte Azerbaycan’Õ iki güreúçi temsil etmiútir. il ve ülke birincilikleri düzenlenmeye baúlanmÕútÕr. Bu sporcularÕ devletin siyaseti u÷runda kullanmÕútÕr. Azerbaycan’da güreúin geliúmesine önemli katkÕlarda bulunan di÷er bir ünlü güreúçi ise Rza Bahúeliyev’dir. insanlarÕn gerçekler peúine düúmesini önlemek istemiútir. Özellikle Stalin döneminde spor alanÕnda önemli ilerlemeler kaydedilmiútir. 11 güreúçi içinden 6. Memmedov. sözlü görüúme)’a göre. Spor devletin gelece÷inin ve halklarÕn barÕúÕnÕn bir vasÕtasÕ olmuútur. olmuútur. Ülke birincili÷i için yapÕlan müsabakalar 1937 yÕlÕndan itibaren hayata geçirilmiú olsa da. 1936 yÕlÕna kadar güreú müsabakalarÕ daha çok bölgesel nitelikte olmuútur. ùagayev ise çok iyi bir mücadele vererek. kendi ideolojisini devam ettirmek ve bu kapsamda halkÕ uyutmak için sporu kullanmÕútÕr. Her anne ve baba çocuklarÕnÕn ya bir spor branúÕ ile ya da bir müzik türü ile ilgilenmelerini istemiútir. 1937 yÕlÕndan itibaren ilçe. aslÕnda Azerbaycan güreúçileri ilk defa SSCB Birincili÷i’ne 1928 yÕlÕnda katÕlmÕúlardÕr. ülkeye ilk altÕn madalyayÕ getirmiútir. bunu isterken daha çok baúarÕlÕ ve yetenekli sporcularÕ ön plan çÕkarmÕútÕr. Sovyetler Birli÷i döneminde devlet halkÕn spor yapmasÕnÕ istemiútir. Bu uygulamalar Azerbaycan halkÕnÕn yaúam tarzÕ haline gelmiútir. Bu siyasetin bir parçasÕ olarak da Azerbaycan’da da beden e÷itiminin geliúmesi için geniú imkanlar yaratÕlmÕútÕr. Azerbaycan’da profesyonel anlamda güreú 1925 yÕlÕndan itibaren kendini göstermeye baúlamÕútÕr. Sovyetler sportif anlamda çok kaliteli insanlar yetiútirmiútir. Her zaman siyasi rejim olan komünizmin adÕ daha önde olmuútur. Üst düzeyde spor bilimcileri yetiútirmiútir. Rza Bahúeliyev’de di÷er ünlü güreúçiler gibi 43 . 1946 yÕlÕna gelindi÷inde birçok profesyonel sporcu yetiúmiútir. biri de sosyo-kültürel faaliyetlerdir. Sovyetler döneminde halka iki önemli úey verilmiútir. Bu anlayÕú köylerde yaúayan insanlara kadar yerleúmiútir. Stalin devletin bütünlü÷ünü sa÷lamak. HÕzlÕ bir geliúme gösteren güreú sporunda. Ama. Sporu kitlelere yayarak. Biri spor. Azerbaycan’Õn adÕ veya Azeri sporcunun adÕ ön planda olmamÕútÕr. M Turmuú (2008.tarafÕnda beden e÷itimi kültürü hÕzla geliúmeye baúlamÕútÕr.

aynÕ zamanda 1924-1925’li yÕllarda Azerbaycan’da ilk güreú okulunu kuran kiúidir (70:27. yüzyÕlÕn ilk yarÕsÕna kadar güreúçiler sirk sahnelerinden çÕkmÕúlardÕr. SSCB’nin savaútan zaferle çÕkmasÕndan sonra her úey normale dönmüútür. Hazar øsayev. Milli takÕm içinde yer alan Azerbaycan’lÕ güreúçiler. SSCB. Güreú sporunun geliúmesinin 60’lÕ yÕllarÕn sonundan baúlayan bir sonraki aúamasÕ. 1950 yÕlÕndan sonra uluslararasÕ birçok güreú turnuvasÕna katÕlmÕútÕr. bu günlerde de devam etmektedir. Kemander Mecidov ve di÷er güreúçiler Avrupa.34. 1949 yÕlÕnda Bakü’de yapÕlan serbest güreú SSCB Birincili÷i’nde ise. Babayev ve P. birçok úehirde güreú kulüpleri açÕlmÕútÕr. O. Burada Azerbaycan takÕm halinde üçüncü olmuútur. serbest güreúte ise 1.sirklerde güreúmiútir. 46 kez milli úampiyon olmuútur (91:107). 1947 yÕlÕnda gençlerde SSCB TakÕm Birincili÷i düzenlenmiútir. SSCB Birincili÷i düzenlenmiútir. 1938 yÕlÕndan itibaren Azerbaycan takÕm halinde de SSCB Birincili÷i’ne katÕlmaya baúlamÕútÕr. Avrupa ve Olimpiyat úampiyonu AydÕn øbrahimov defalarca dünya úampiyonlu÷unu elde etmiú. Rza Bahúeliyev. Bu baúarÕ AzerbaycanlÕ güreúçilerin o zamana kadar yakaladÕ÷Õ en iyi baúarÕ olmuútur (70:37). 1955 yÕlÕnda yapÕlan SSCB Birincili÷i’nde ikinci olmuútur.28. Dadaúov altÕn madalya kazanmÕúlardÕr. Geçen yüzyÕlÕn 50’li yÕllarÕndan itibaren Sovyetler Birli÷i ùampiyonalarÕ’nda yer almaya baúlamÕúlardÕr. Mahyaddin Allahverdiyev. Azerbaycan takÕmÕ. gümüú madalya kazanmÕútÕr. Asya ve Amerika turnuvalarÕnda kazandÕklarÕ zaferleri ile Azerbaycan güreú tarihine adlarÕnÕ yazdÕrmÕúlardÕr (91:107). UluslararasÕ arenadaki bu ilk önemli baúarÕdan sonra ülkede güreú sporuna olan merak artmÕú. Bu geliúmelerin sonucu olarak Musa Babayev 4 kez Sovyetler Birli÷i úampiyonu.35). 1941 yÕlÕnda Almanya’nÕn Sovyetler Birli÷i’ne savaú açmasÕyla birlikte. 1945’te klasik güreúte 14. Bu tarihten itibaren AzerbaycanlÕ güreúçiler SSCB milli takÕmÕnda da güreúmeye baúlamÕúlardÕr. Bu úampiyonada AzerbaycanlÕ güreúçiler üç madalya kazanmÕútÕr. 44 . 1945 yÕlÕna gelindi÷inde ise güreúmeyi bÕrakmÕútÕr. AzerbaycanlÕlar içinde ilk defa M. Dünya. XX. kardeúi Muhtar da Universiade OyunlarÕ’nÕn úampiyonu olmuútur (91:107). çok iyi maçlar çÕkararak Sovyetler Birli÷i’ni baúarÕyla temsil etmiúlerdir (70:35-37)..30. 1952 Helsinki Olimpiyat OyunlarÕ’na katÕlan Reúid Memmedbeyov. bütün Sovyet sporcularÕ ülke savunmasÕ için savaúa katÕlmÕúlardÕr.

Bakü’de ilk kez 2001 yÕlÕnda. Farid.Azerbaycan’da güreú son yÕllarda da hÕzla geliúme göstermiútir. øran. Finlandiya. Avustralya. østanbul’da düzenlenen Avrupa Serbest ve Greko-Romen Güreú ùampiyonasÕ’nda Natik Eyvazov altÕn. Sidney Olimpiyat OyunlarÕ’nda AmerikalÕ Samuel Hanson’u finalde yenerek altÕn madalya kazanmÕútÕr. spor dünyasÕnda ve güreúte de yaúanmÕútÕr. hem olimpiyat úampiyonu. Bu olimpiyat madalyalarÕnÕn ilki olmuútur. Bu baúarÕlarÕ ABD. ølham Abbasov gümüú madalyalarÕn sahipleri olmuútur. ba÷ÕmsÕz Azerbaycan tarihinde. øtalya. milli takÕma tek altÕn madalya kazandÕran isim olmuútur (91:108).Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi Azerbaycan’da 1993 yÕlÕndan itibaren bütün alanlarda baúlayan yeni dönemin getirdi÷i de÷iúiklikler. 2006 yÕlÕnda. hem de dünya úampiyonu kimliklerine sahip ilk sporcu olmuútur (55:114). Bakü’de düzenlenen Dünya Askeri Oyunlar úampiyonu olmuú. UluslararasÕ Güreú Federasyonu yeni oluúan Serbest ve Greko-Romen Güreú Federasyonu’nu resmen kabul etmiútir. güreúçilerin birço÷u uzun yÕllar SSCB milli takÕmÕnda güreúmiú ve birçok baúarÕya imza atmÕúlardÕr. Gençlik Serbest Güreú ùampiyonasÕ 45 . Moskova’da yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’nda ise bronz madalya kazanmÕútÕr (82:86-88). Avrupa ve SSCB ùampiyonu olan birçok güreúçi bulunmaktadÕr (70:37). Dünya. Atlanta (ABD)’da 1996 yÕlÕnda yapÕlan Olimpiyat OyunlarÕ’nda NamÕk Abdullayev finalde ikinci gelerek gümüú madalya sahibi olmuútur. I. Dört yÕl sonra NamÕk. Rovúan Bayramov. ii . Almanya ve Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa ve Dünya turnuvalarÕnda kazanÕlan galibiyetler takip etmiútir. Çin’de düzenlenen Dünya ùampiyonasÕ’nda altÕn. Günümüzde Azerbaycan’da Olimpiyat. 2004 Atina OlimpiyatlarÕ’nda galibiyet serisini devam ettiren Farid Mansurov. Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi BaúkanÕ ølham Aliyev’in kararÕ ve deste÷i ile. Türkiye. 1993 yÕlÕnda Azerbaycan adÕna altÕn kazanan ilk sporcular güreúçiler olmuútur. Çünkü.

para ve bazÕ otomobil úirketleri araba hediye etmiútir. Sidney’de úampiyon olan sporculara ev. Dünya Askerler Birincilik YarÕúmasÕ galibi Rovúan Bayramov ise. Bu sporcular Mariya Stadnik. belirlenen hedeflere tam olarak ulaúÕlamamÕútÕr (55:114. 1996 Atlanta OlimpiyatlarÕ’nda altÕn madalya alan sporculara 25.düzenlenmiútir. Bakü’de 2007 yÕlÕnda yapÕlan Dünya Güreú ùampiyonasÕ’na 91 ülkeden toplam 811 güreúçi katÕlmÕútÕr. Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev’in baúlattÕ÷Õ yaúam úartlarÕnÕ iyileútirme ve sosyal yapÕyÕ geliútirme gelene÷ini de sürdürmektedir (91:109). baúarÕlÕ olamamÕútÕr. Devlet BaúkanÕ olimpiyat oyunlarÕnda úampiyon olan sporcularÕ ve hocalarÕ madalya ile onurlandÕrmanÕn yanÕ sÕra. Azerbaycan bayan milli takÕmÕnda ki dört sporcudan üçü lisans almayÕ baúarmÕútÕr. A Aliyev (2008. Genel anlamda ise. 2004 yÕlÕnda Azerbaycan’da 1-4 Nisan tarihleri arasÕnda düzenlenen Dünya KupasÕ turnuvalarÕnda güreúçiler kupayÕ kazanmayÕ baúarmÕúlardÕr. 46 . Örne÷in.117). Bu tesisler hem halkÕn kullanÕmÕna. Çamsulvar Çamsulvarov 3.116. Haydar Aliyev. 2007 Avrupa úampiyonu.000 € ödül taahhüdünde bulunmuútur. Federasyon BaúkanÕ ve Baúbakan YardÕmcÕsÕ Abbas Abbasov’un burada çok önemli katkÕlarÕ olmuútur (91:108). Yuliya Radkeviç ve Olesya Zamula’dÕr. Azerbaycan CumhurbaúkanÕ ølham Aliyev spor ve olimpiyat oyunlarÕnda Azerbaycan’Õ layÕkÕyla temsil eden sporculara her türlü deste÷i sa÷lamaktadÕr. Azerbaycan Hükümeti günümüzde sporu daha çok desteklemektedir. Onun için bizim sporcular bu iúe daha fazla ilgi duymuúlardÕr. Milli takÕmÕn Rusya milli takÕmÕnÕ yenmesi tarihi bir galibiyet olmuútur.. Bu úampiyonada Farid Mansurov 1. hem de milli sporcularÕn hazÕrlanmasÕna tahsis edilmektedir. ùimdiki baúkan ølham Aliyev her yerde olimpiya kompleksleri yapmaktadÕr. olmuú ve 2008 Pekin OlimpiyatlarÕ için vize almÕúlardÕr. Buda devletin sporcuya olan ilk maddi desteklerinden olmuútur. Bunun sonucunda sporculara verilen bu parayÕ ö÷renen insanlarÕn spora olan ilgisi daha da artmÕútÕr. sözlü görüúme)’e göre.

04.5 Nisan 2009 tarihleri arasÕnda düzenlenen Avrupa Büyükler Güreú ùampiyonasÕ’nda serbest stilde Zelimkhan Hüseyinov. 38 ülkenin katÕldÕ÷Õ.1. greko-romende 29 puanla Ermenistan ile üçüncü sÕrayÕ paylaúmÕútÕr.-VII.Sovyet Dönemi Azerbaycan’da satrancÕn tarihi VI. 2008 yÕlÕnda Dünya Gençler Güreú ùampiyonasÕ’na ev sahipli÷i yapmÕútÕr. Ali øsayev altÕn. Khetag Gayzumov. Örne÷in.org. Bayanlarda ise Mariya Stadnik altÕn.noc-aze. Azerbaycan. Azerbaycan’Õn bu olimpiyatlarda en fazla madalya kazandÕ÷Õ branú güreú olmuútur (http://www. SSCB úampiyonalarÕnda 5. milliyetçilik de yapÕlÕrdÕ.fila-wrestling. 47 . Jabrayil Hasanov gümüú. 31 Mart. Zümrüd Kurbangajiyeva gümüú madalya almÕútÕr. 05. Bayan güreúçi Mariya Stadnik’te bronz madalya kazanÕrken. Azerbaycan’da 33 puanla üçüncü olmuútur (89:24). XXIX.2009). Ama. Navruz Temrezov bronz.com/vilnius09. Pekin Olimpiyat OyunlarÕ’nda Rovúan Bayramov ve Vitaliy Rahimov gümüú. yüzyÕla kadar uzanmaktadÕr (48:170). Bayanlar takÕm sÕralamasÕnda ise 26 puanla øsveç ile beúincili÷i paylaúmÕútÕr (http://www. Greko-Romen stilde Türkiye 59 puanla takÕm halinde úampiyon olmuútur. SSCB milli takÕmÕnda yer alabilmek için çok sÕkÕ elemelerden geçirilmiúlerdir.østanbul. dereceyi kazanmak gerekmiútir (79:94). Satranç i . 6. Khetag Gazyumov ise bronz madalya kazanmÕútÕr. T Firdevsi (2008.03. ùampiyonada øran 50 puanla ikinci olurken. takÕm sÕralamasÕnda serbestte 63 puanla birinci olurken. 13. Litvanya’nÕn Vilnius úehrinde.2009). . Çamsulvar Çamsulvarov. greko-romen stilde Shalva Gadabadze bronz madalya almÕúlardÕr.6. Sovyet döneminde Azeri satranççÕlar uluslararasÕ yarÕúmalara katÕlamamÕúlardÕr. Sovyet döneminde sporculara çok de÷er verilirdi. Türk sporculara çok de÷er verilmezdi. sözlü görüúme)’e göre.6.

F. satranç sporunu SSCB ile rekabet edebilecek seviyeye getirmiútir (79:93. 1933 yÕlÕnda Bakü’de düzenlenen satranç konferansÕndan sonra.9). ilk defa ülke úampiyonasÕ yapÕlmÕútÕr. Bundan dolayÕ Azeri sporcular yeteneklerini tam anlamÕyla gösterme fÕrsatÕ bulamamÕúlardÕr. 1920’li yÕllarda Azerbaycan’da ilk satranç dernekleri kurulmaya baúlanmÕútÕr. Kendisi 19 yaúÕnda Bakü birincisi olmuútur. Dünya ùampiyonu olan Garry Kasparov. Garry Kasparov’un 48 . Dünya satranç tacÕ u÷runa yapÕlan müsabakalarda. 5. Onlar satranç oyununun teknik ve takti÷i ile ilgili dersler vermiúlerdir.Müsabakalar sonucunda birincili÷i Türk sporcu.94). II. Bu zaman zarfÕnda Azerbaycan’da birçok satranç ustasÕ yetiúmiútir. AynÕ yÕllarda “Bakinski Raboçi” gazetesindeki özel satranç köúesi de Bakü’de satrancÕn geliúmesinde önemli bir rol oynamÕútÕr (96:8. Duz-Xutomirski ve N. Birçok defa Azerbaycan úampiyonu olan V. Azerbaycan’da satrancÕn geliúmesine baktÕ÷ÕmÕzda ilk akla gelen isim Vladimir Andreeviç Makagonov’dur. IX. Azerbaycan satranç okulunda yetiúmiútir. Vladimir Andreeviç çok iyi bir pedagog olmakla birlikte. yapÕlan yarÕúmalarÕn kapsamÕ geniúletilmiútir. halk tarafÕndan da yo÷un ilgi duyulan bir spor branúÕ olmuútur. Bu Azerbaycan için önemli bir geliúme olmuútur. Makagonov ise bireysel sÕralamada birinci olmuútur. Rudnev Bakü’ye davet edilmiútir. 100 yÕldan daha fazla bir zaman diliminde 13 dünya úampiyonu çÕkmÕútÕr. ikincili÷i Rus sporcu aldÕ÷Õnda. yüzyÕldan itibaren süratli bir úekilde geliúmeye baúlayan satranç. milli takÕma Türk sporcu ça÷rÕlmasÕ gerekirken ikinci olan Rus sporcu ça÷ÕrÕlÕrdÕ. Ba÷Õrov satranççÕlar arasÕnda ilk defa uluslararasÕ grossmaster (büyük usta) ünvanÕnÕ almÕútÕr. 60-70’li yÕllar Azerbaycan’da satrançta önemli galibiyetlerin yaúandÕ÷Õ yÕllar olmuútur. ve 6. Dört sene sonra 16 yaúÕndaki Mikhail Botvinnik ile birlikte ilk defa SSCB ùampiyonasÕ’na katÕlmÕúlar (Moskova 1926). dereceyi paylaúarak usta sporcu ünvanÕnÕ kazanmÕúlardÕr. Bakinski Raboçi gazetesinin satranç úubesi de dünyanÕn ünlü satranççÕlarÕnÕ amatörler ile bir araya getirmiú ve müsabakalar organize etmiútir. Dünya SavaúÕ’ndan sonraki yÕllarda Azerbaycan’da satranç büyük bir hÕzla yayÕlmaya devam etmiútir. Bir yÕl sonra Azerbaycan satranç tarihinde önemli bir olay yaúanmÕú. Bunlardan 13. Milli takÕm aynÕ yÕl Trans-Kafkasya Birincili÷i’ni kazanmÕútÕr. Ünlü Sovyet satranç ustalarÕ özellikle.

Azerbaycan’da satrancÕn geliúmesinde önemli bir rol oynamÕútÕr. Bu sayede. ii . 6 UluslararasÕ Satranç Federasyonu (FIDE) ustasÕ ve 4 uluslararasÕ dereceli hakem yetiútirilmiútir (96:11). Birçok satranç okulu kapatÕlmÕú. birçok okulun binasÕ bakÕmsÕzlÕk yüzünden kullanÕlamaz hale gelmiútir. 90’lÕ yÕllarÕn ortasÕndan baúlayarak satranç uzmanlarÕ Azerileri uluslararasÕ arenada elde ettikleri baúarÕlarla sevindirmiúlerdir. Azerbaycan’da Dünya ve Avrupa úampiyonlarÕ ortaya çÕkmÕú ve Azerbaycan dünyada satranç dalÕnda lider ülkeler arasÕna girmiútir (79:93). 49 . Haydar Aliyev’in 1998 yÕlÕnÕn Ocak ayÕnÕn ilk günlerinde 12. Bu olumlu adÕmlar neticesinde kÕzlar ilk büyük baúarÕlarÕnÕ kazanmÕúlardÕr. 1998 yÕlÕna gelindi÷inde satranç tekrar canlanmaya baúlamÕútÕr. Dünya ùampiyonu Anatoly Karpov’u kabul etmesi. Azerbaycan’da satranç bugün en popüler ve hÕzlÕ geliúen spor dallarÕndan biri haline gelmiútir. Bunun sonucunda genç satranççÕlar uluslararasÕ birçok yarÕúmada büyük baúarÕlar kazanmÕúlardÕr (96:11. Bu ilk aúama Haydar Aliyev’in kiúisel destekleri neticesinde gerçekleúmiútir. Azerbaycan’da satranç her zaman devlet tarafÕndan desteklenmiútir. Fakat 90’lÕ yÕllarÕn baúlarÕnda satrançta bir duraklama yaúanmÕútÕr. çocuk satrancÕna devlet deste÷inin arttÕrÕlmasÕ yönünde kararlar alÕnmasÕ. birçok yetenekli satranççÕlar yetiútirilmiú ve dünya úampiyonu olmuúlardÕr (96:9-11).baúarÕlarÕ bu oyuna olan ilgiyi büyük ölçüde arttÕrmÕútÕr. birçok kulüp ve satranç merkezleri kurulmuútur. kÕsmen devlet ve özel kurumlar tarafÕndan zapt olunmuú.12). 70’li yÕllarda satranca gösterilen ilgi neticesinde ülkenin her tarafÕnda satranç okullarÕ. 1985 yÕlÕnda Aynur Sofiyeva. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin baúkanÕ Haydar Aliyev’in deste÷i sayesinde son 20 yÕlda 7 uluslararasÕ grossmaster.Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi Azerbaycan’Õn ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazanmasÕyla satranççÕlar bütün turnuvalara Azerbaycan bayra÷Õ altÕnda katÕlma imkanÕ bulmuúlar ve önemli baúarÕlara imza atmaya baúlamÕúlardÕr (79:94). 14 uluslararasÕ usta. Firuze Velihanova ve Ülviye Sultanova’dan oluúan takÕm SSCB’nin son dönemlerinde düzenlenen satranç úampiyonalarÕndan birinde birincili÷i elde etmiúlerdir (79:94).

daha sonra de÷iúik yaú gruplarÕnda da beú defa Avrupa ùampiyonasÕ’nda gümüú madalya almÕútÕr. Vugar Haúimov. özellikle bir zamanlar Azerbaycan’da satranç sporunun geliúimine önemli katkÕda bulunan bölge okullarÕnÕn sorunlarÕnÕ çözmek gerekmektedir. Bu okullarÕn iúleyiú tarzÕ.Bakü’de 2001 yÕlÕnda yapÕlan ülke úampiyonasÕnda Pervane øsmayÕlova birinci olmuútur. Bugün bu okullarÕn çalÕúmalarÕ etkinliklerini büyük ölçüde yitirdi÷i için reforma ihtiyaçlarÕ vardÕr. Kadir Hüseyinov. Teymur Recebov. SSCB’de popüler olan bu okullar 50 . 2006 yÕlÕnda dünya sÕralamasÕnda 11. AyrÕca hepsinin genç bir sporcu olmasÕ da önemlidir. Bu baúarÕlarÕn süreklilik gösterece÷ini umut ettiklerini belirten milli takÕm antrenörü Fikret Sideifzade úunlarÕ söylemiútir: “Bunun içinde mevcut problemleri çözmek gerekiyor. Ben daima bir nevi açÕk ö÷retim okullarÕnÕn açÕlÕúÕ meselesini gündeme getiririm. çeúitli uluslararasÕ turnuvalarda úampiyon olmuúlardÕr. Bu yÕllarda satranca yeni baúlayan çocuklar bugün milli takÕmda yer almaktadÕrlar. Teymur Recebov. Birçok defa Azerbaycan úampiyonu olmuútur (48:171). Azerbaycan’Õn en iyi satranççÕlarÕ olarak bugün Teymur Recebov ve ùahriyar Mamedyarov’u göstermek mümkündür. 1992 yÕlÕnda FIDE’ye üye olmuútur (96:12). Zeynep Mamedyarova. ülkede bütün satranç harekatÕnÕ yürüten ve yöneten en önemli kuruluútur. Rauf Mamedov ve NamÕk Kuliev Azerbaycan’Õn en önemli sporcularÕdÕr. sÕrada yer almÕútÕr (80:96). bölgedeki yetenekli çocuklarÕ tespit ederek senede birkaç kez Bakü’ye davet etmek ve ülkenin en iyi satranç ö÷retmenleri gözetiminde e÷itim almalarÕnÕ sa÷lamaktÕr. Türkan Mamedyarova. Pervane 1992 yÕlÕnda 10 yaú grubunda Dünya úampiyonu olmuútur. OyuncularÕn yaú ortalamasÕ 16-17’dir. økisi de uluslararasÕ listelerde ilk 20’de yer almaktadÕr (79:94. ùehriyar Mamedyarov. 2002 yÕlÕnda Slovenya’da düzenlenen Satranç Olimpiyat OyunlarÕ’nda en genç takÕm Azeri takÕmÕ olmuútur.95). ASF. Azerbaycan Satranç Federasyonu (ASF). øki yÕl sonra Avrupa úampiyonu. Azeri sporcular 1995 yÕlÕndan itibaren katÕldÕklarÕ önemli müsabakalardan 30’dan fazla madalya ile ülkelerine dönmüúlerdir. økisi de farklÕ yaúlarda Dünya ve Avrupa ùampiyonalarÕ’nda dereceye girmiú ve birincili÷i kazanmÕú.

Kramnik. FransÕz Chess Club ve Saraybosna’nÕn Bosna adlÕ kulüplerinin üyesi olarak. 51 . Polgar hakkÕnda). Rublevskiy gibi sporcular uluslararasÕ ün kazanmÕútÕr”.sayesinde. Fikret Sideifzade: “Bir zamanlar ‘Satranç gazetesi’ adlÕ bir yayÕn organÕmÕz vardÕ. Bakü Birincili÷i’ne 5 yaúÕnda katÕlmÕú. hatta bazÕ yarÕúmalarÕ da kazanmÕútÕr (48:170). Kasparov. birçok prestijli uluslararasÕ Grossmaster turnuvasÕnda zafer ve ödül kazanmÕútÕr. bu takÕmÕn Kremlin’de Rusya takÕmÕna karúÕ kazandÕ÷Õ zafere katÕlmÕútÕr. Ancak birçok olumlu geliúme de var. ùeki’de bayanlar satranç turnuvasÕ düzenlenmiú ve turnuvaya birçok satranççÕnÕn katÕldÕ÷ÕnÕ” ifade etmiútir (79:95). Dünya ve Avrupa gençler yarÕúmalarÕnda 7 defa baúarÕ kazanmÕú (bunlardan 5’inde altÕn madalya almÕú). ASF. CumhurbaúkanÕ Haydar Aliyev KupasÕ’nda zafer kazanmÕú. Dünya úampiyonlarÕ Anatoliy Karpov ve Garry Kasparov’a karúÕ zafer kazanan yeryüzündeki en güçlü satranç oyuncularÕndan biridir. Azerbaycan dilinde yayÕnlanan kitaplara büyük ihtiyacÕmÕz var. 18 yaúÕndakilerle yarÕúarak. 13 yaúÕndan beri ise “büyük satranç ustasÕ” (grossmaster) ünvanÕna sahiptir (o anda satranç tarihinin en genç “büyük satranç ustasÕ” olmuútur). AmacÕmÕz. Satranç literatürü konusunda da ciddi zorluklar yaúÕyoruz. 2004 Dünya ùampiyonasÕ’nda bronz madalya kazanmÕú. Botvinnik. Milli takÕm antrenörünün düúüncesine göre bugün en önemli sorunlarÕndan biri de özel satranç yayÕnÕnÕn olmamasÕdÕr. Moskova’da yapÕlan satranç Grand Prix yarÕúmasÕnda finale kalmÕú. 2 defa Avrupa ùampiyonlarÕ KupasÕ’nÕ kazanmÕútÕr. Bu kitapta ayrÕ bir bölüm Teymur Recebov’a ayrÕlmÕútÕr (80:99). Teymur. 2006 yÕlÕnda Rusya’da. Kasporov. Avrupa ùampiyonasÕ’nÕ kazanmÕútÕr (bu dünya rekoru úuana kadar kÕrÕlamamÕútÕr). 11 yaúÕndan beri “satranç ustasÕ”. Tivyakov. Teymur Recebov. onu ek olarak da olsa yeniden yayÕnlamaktÕr. MayÕs ayÕnda Umummilli Liderimiz Haydar Aliyev anÕsÕna ‘CumhurbaúkanlÕ÷Õ KupasÕ’ adÕ altÕnda uluslararasÕ bir satranç festivali organize etmiútir. “SatrancÕn Dahi ÇocuklarÕ” adlÕ kitap yayÕnlanmÕútÕr (Kapablanka. 2005 yÕlÕnda Avrupa ikincisi olmuútur. Fisher. 12 yaúÕndayken. 2005’te de. “Yeni asÕr” adlÕ dünya takÕmÕnÕn üyesi olarak.

. Teymur Recebov turnuvayÕ ikinci olarak bitirmiútir (80:98).107). Azeri satranç antrenörü Sarhan Guliyev 2000’li yÕllarÕn baúÕndan 2004’e kadar Türk milli takÕmÕnÕ çalÕútÕrmÕútÕr. Günümüzde Türkiye Satranç Federasyonu’na ba÷lÕ olarak Antalya’da bölge antrenörlü÷ü yapmaktadÕr. 52 .. di÷er üç maçta da berabere kalmÕútÕr. 2004 yÕlÕnda yapÕlan Satranç Dünya ùampiyonasÕ’nda bronz madalya almÕútÕr. 8 yaúÕnda satranç oynamaya baúlamÕú.03. Linares turnuvasÕ veya basÕnda anÕldÕ÷Õ gibi “Dünya Turnuva ùampiyonasÕ” veya “Satranç Wimbeldon’u”.. bayanlarda 31.org.172). iki defa 20 yaú altÕ oyuncular kategorisinde dünya úampiyonu olmuú. DünyanÕn ilk 100 en güçlü satranççÕlar listesinde Azerbaycan satranççÕlarÕ da bulunmaktadÕr (96:13). olmuútur (48:171. ùehriyar Mamedyarov 18. Kadir Hüseyinov 62. ikincisi ise øspanya’da gerçekleúmiútir. süper turnuva Hooghoven-2007’de zafer kazanmÕú. sÕrada yer almaktadÕr. Bu yÕl bu turnuva iki ülkede yapÕlmÕútÕr: Birinci aúama Meksika’da. 13.fide. Rauf Mamedov 94. bayanlarda ise 24.2009). 2006 yÕlÕnÕn en güçlü yarÕúmasÕ olmuútur. Teymur Recebov 2003 yÕlÕndaki Linares turnuvasÕnda Garry Kasparov ile yaptÕ÷Õ maçÕn birini kazanmÕú. FIDE her yÕl.dresden. Teymur Recebov bu turnuvada dünyanÕn bir numarasÕ Veselin Topalov’u yenmeyi baúarmÕútÕr. Azerbaycan satranç takÕmÕ.03. Ocak 2009’da açÕklanan en iyi yüz listesinde Teymur Recebov 6.2009). birçok açÕk turnuvanÕn galibi olmuú. süper turnuvalarda dereceye girmiú. Azerbaycan ülkeler sÕralamasÕnda erkeklerde 5. olmuútur (www. Vugar Haúimov 19. 30. durumdadÕr (http://ratings. 2005 yÕlÕnda øsveç’te düzenlenen Avrupa ùampiyonasÕ’nda 40 takÕm arasÕndan 9.com. 2008 yÕlÕnda yapÕlan Dünya ùampiyonasÕ’nda Azerbaycan erkeklerde 6. Teymur.. 2003 yÕlÕnda Grossmaster ünvanÕ alarak. (102:105).. úu an dünyadaki 1158 büyük usta arasÕna girmiútir (102:105. yÕlda dört defa dünyanÕn en iyi satranççÕlar listesini yayÕnlamaktadÕr.ùahriyar Mamedyarov ise.

Bu dernek çatÕsÕ altÕnda baúarÕlÕ sporcular yetiútirilmiú ve boksta Azerbaycan’a baúarÕlar getirmeye baúlamÕúlardÕr. 1930 yÕlÕnda Azerbaycan boksörlerinin spor hayatÕnda önemli bir olay gerçekleúmiútir. Kaçunas. Tolstoy ve A. Boks i .7. Bir yÕl sonra boksörlerden V. V. Azerbaycan’da boksun geliúmesinde. Tolstoy vb. A. Kapeloviç. AynÕ yÕl yapÕlan SSCB SpartakiadasÕ’nda mücadele eden boksörler iyi sonuçlar elde etmiúlerdir.Sovyet Dönemi Azerbaycan’da boks XX. ùmidt fabrikasÕnda çalÕúan metal iúçileri bir boks derne÷i kurmuútur. Onlar ilk defa Türk milli takÕmÕ ile uluslararasÕ bir müsabaka 53 . YayÕncÕlar Birli÷i ve Merkezi Beden E÷itimi Evi (Azerbaycan Devlet Filarmonisi) boks dernekleri kurmuú ve bu derneklere S. Azerbaycan boksörleri 1929 yÕlÕnda Kafkasya úampiyonu olmuúlardÕr. 1920’li yÕllarÕn baúlarÕnda Bakü’de boks dernekleri açÕlmaya baúlanmÕútÕr. Bunlardan Sovyet Esnaf ve Sanatkarlar Birli÷i’nde. Azerbaycan Boksörler Birli÷i ilk defa 1924 yÕlÕnda Boks Federasyonu’nu kurmuútur. güçlü boksörler ile birlikte bir dizi galibiyet kazanmÕú ve onlara çok úey ö÷retmiútir. O. Bu yÕllarda Bakü’ye gelen Rusya ve Avrupa ülkelerinin petrol úirketlerinin iúçi ve mühendisleri bu spor branúÕnÕ da beraber getirmiúlerdir. Kafkasya SendikacÕlar SpartakiadasÕ’na katÕlmÕúlardÕr. 1926 yÕlÕnÕn MayÕs ayÕnda Azerbaycan’Õn en güçlü boksörleri ilk defa Kafkasya Birincili÷i’ne katÕlmÕúlardÕr. 1923 yÕlÕnda L. A. baúkanlÕk yapmÕúlardÕr.6. Sovyet Esnaf ve Sanatkarlar Birli÷i. A÷alarov Sovyet sporunu uluslararasÕ turnuva ve yarÕúmalarda temsil eder duruma gelmiúlerdir. teknik ve taktik seviyesinin daha da yükselmesinde Bakü’ye gelen Kaçunas’Õn büyük rolü olmuútur. AynÕ yÕl içinde Azerbaycan boksörleri kendi aralarÕnda úehirlerarasÕ yarÕúmalar yapmÕúlardÕr. Kaçunas’Õn yönetiminde faaliyet gösteren dernek di÷erlerinden daha fazla öne çÕkmÕútÕr. 1927 yÕlÕnda Azerbaycan boksörleri I.1. Bu derne÷in antrenörlü÷ünü Fayerman ve Tasalov yapmÕúlardÕr. yüzyÕlÕn baúlarÕnda geliúmeye baúlamÕútÕr.

Sonraki yÕllarda köylerde dahi boks geliúmeye baúlamÕútÕr. takÕm sÕralamasÕnda 8. vatanlarÕnÕ savunmaya gitmiúlerdir. N. Ferdi Birincili÷i yapÕlmÕútÕr. AynÕ zamanda birçok sporcu da SSCB milli takÕmÕ içinde uluslararasÕ müsabakalara katÕlmÕútÕr. olmuúlardÕr. Bu ilk müsabakada Türk milli takÕmÕ galip gelmiútir.gerçekleútirmiúlerdir. Bakü’nün büyük fabrika ve petrol úehirlerinde yeni boks úubeleri faaliyete baúlamÕútÕr. Aúumov. A. 1956 yÕlÕnda SSCB 54 . Boksörler SSCB’nin en güçlü sporcularÕ arasÕna girmiúlerdir. Neftyanik cemiyetleri ve gençler okulu olmuútur. boksta bir müddet ilerleme kaydedilememiútir. Genç boksörlerin hazÕrlÕk merkezi Dinamo. Kitasov ve N. 1930’lu yÕllarÕn sonuna gelindi÷inde birçok baúarÕlÕ ve yetenekli boksör yetiúmiútir. Kayürov’a SSCB spor ustasÕ ünvanÕ verilmiútir. øki yÕl sonra Azerbaycan takÕmÕ Türk milli takÕmÕnÕ yenerek rövanúÕnÕ almayÕ baúarmÕútÕr. 1947 yÕlÕnda yapÕlan SSCB Birincili÷i’nde Azerbaycan boksörleri. Kryuçkov ve ø. Dünya SavaúÕ ülkede boksun geliúmesine a÷Õr darbe vurmuútur. Güzel geleneklere sahip olan Azerbaycan Boks Okulu’nda yeni yetenekli genç boksörler yetiúmeye baúlamÕútÕr. Spartak. AynÕ yÕl Moskova’da SSCB’nin II. 1956 yÕlÕna kadar Azerbaycan’Õn genç boksörleri birçok ulusal ve uluslararasÕ yarÕúmalarda baúarÕyla ülkelerini temsil etmiúlerdir. Bu yÕllarda en güçlü boksörler ellerine silah alarak. Birçok kez SSCB úampiyonu olmuú L. Danimarka ve øsveç iúçi kulüplerinden olan boksörler uluslararasÕ bir turnuva için Bakü’ye gelmiúlerdir. Savaútan sonra ülkede boks yeniden diriliú sürecine girmiútir. Bu yarÕúlar II. 1950 yÕlÕna kadar. Odinov Sovyetler Birli÷i’nin en güçlü sporcularÕ arasÕna girmiútir. A÷alarov. N. Kitasov ve di÷er birçok boksör cepheden geri dönmemiúlerdir. II. 1951 yÕlÕnda gerçekleútirilen SSCB Birincili÷i’nde Azerbaycan’lÕ boksör Mehdi Askerbeyov bronz madalya kazanarak ülkenin en güçlü boksörleri arasÕna dahil olmuútur. Dünya SavaúÕ’na kadar her yÕl yapÕlmÕútÕr. ø. birçok ünlü boksörün spor hayatlarÕna son noktayÕ koymalarÕ ile. 1937 yÕlÕnda A. Burada Azerbaycan’lÕ sporcular galip gelmiúlerdir. Birçok Bakülü boksör bu geleneksel yarÕúlara birçok kez katÕlmÕú ve önemli baúarÕlar kazanmÕúlardÕr. 1933 yÕlÕnda øngiltere. 1950 yÕlÕnda yapÕlan SSCB KupasÕ’nda Bakü’nün Bolúevik Gönüllü ødman Cemiyeti’nin sporcularÕ iyi dereceler almÕúlardÕr. 1930’lu yÕllarÕn ilk yarÕsÕnda Azerbaycan boksunda hÕzlÕ bir geliúme yaúanmÕútÕr. Kayurov.

Eldar Abilov ise bronz madalya kazanmÕútÕr. S. ii . Avrupa. Bu yÕllarda Azerbaycan’lÕ boksörler Asya. 1958 yÕlÕ Azerbaycan boksörleri için baúarÕlÕ bir yÕl olmuútur. Afrika ve Amerika’da yapÕlan birçok turnuvada hem gençlerde hem de büyüklerde önemli baúarÕlar elde etmiúlerdir (4:13-24). Azerbaycan’da yapÕlan bu turnuvada øran milli takÕmÕnÕ yenmiúlerdir. 1970’li ve 80’li yÕllarda bu düúüúün nedenleri ortaya çÕkarÕlmÕú ve birtakÕm tedbirler alÕnmÕútÕr. Gurbanov. Babayev ve G. 1958 yÕlÕnda. Muradov. olmuútur. 1965 yÕlÕnda gençler arasÕnda yapÕlan SSCB TakÕm Birincili÷i’nde Azerbaycan milli takÕmÕ baúarÕlÕ müsabakalar yaparak. uluslararasÕ turnuvasÕnÕ gerçekleútirmiútir. AynÕ yÕlÕn Eylül ayÕnda øzmir’de yapÕlan boks turnuvasÕnda Hanlar Mehmudov bronz. BabanlÕ gümüú. Ankara’da Atatürk adÕna yapÕlan uluslararasÕ boks turnuvasÕnda Vagif Mirzeyev altÕn. Valeh Aliyev ise gümüú madalya kazanmÕútÕr (2:15).halklarÕnÕn SpartakiadasÕ’nda Azerbaycan boksu için önemli bir geliúme olmuútur. gerekse sendikalar arasÕnda yapÕlan yarÕúmalarda ve birçok uluslararasÕ spor organizasyonunda Azerbaycan’lÕ boksörler önemli baúarÕlar elde etmiúlerdir. 1990 yÕlÕnda østanbul’da ilk defa Azerbaycan milli takÕmÕ uluslararasÕ boks turnuvasÕna katÕlmÕútÕr. SSCB SendikacÕlar Birli÷i’nin SpartakiadasÕ’nda SSCB spor ustalarÕ T. Türkiye’de 1991 yÕlÕnda Ahmet Cömert adÕna yapÕlan turnuvaya katÕlmÕútÕr. olmuútur. 20 yÕl aradan sonra Azerbaycan milli takÕmÕ II. ùamayev SSCB milli takÕmÕna katÕlmÕúlar ve birçok uluslararasÕ turnuvada baúarÕlÕ bir úekilde mücadele etmiúlerdir. Ceyhun ùerifov bu turnuvada altÕn madalya. O. 1960’lÕ yÕllarÕn sonuna do÷ru boksta bir düúüú gözlenmiútir. 1957 yÕlÕnda boks milli takÕmÕ Kafkasya ve Moldova Cumhuriyetleri’nin SpartakiadasÕ’nda bütün takÕmlarÕ yenmiútir. K. Hüseynov bronz madalya kazanmÕúlardÕr. Rövúen 55 . Azerbaycan milli takÕmÕ bu büyük yarÕúmada bir gümüú madalya kazanmÕú ve 18 takÕm arasÕndan 11. gerek üniversiteler arasÕnda. Bu turnuvada Hüseyin Memmedov bronz. Ceyhun ùerifov gümüú madalya kazanmÕúlardÕr. 1965 yÕlÕna kadar. Bu Spartakiada’da genç boksör A÷can Abiyev çok iyi mücadele ederek ilk defa Spartakiada úampiyonu olmuútur. ilk defa 4.Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi Azerbaycan ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazandÕktan sonra. SporcularÕn bu baúarÕlarÕndan sonra D.

28 gümüú ve 25 bronz. toplamda ise 81 madalya kazanÕlmÕútÕr (48:118). Hüseynov Azerbaycan tarihinde ilk defa Avrupa ùampiyonu olan sporcudur. SSCB’nin da÷ÕlmasÕ ve ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn ilan edilmesi ile birlikte Azerbaycan Boks Federasyonu hem UluslararasÕ (AIBA) hem de Avrupa (EABA) Amatör Boks Birli÷i’ne üye olmuútur (2:11). Abiyev’in ülkede boksun geliúmesinde önemli katkÕlarÕ olmuútur. 1995 yÕlÕnda ElazÕ÷’da yapÕlan ilk Gençler Avrupa ùampiyonasÕ’nda Sahib Ba÷Õrov. Avustralya’nÕn Sidney úehrinde yapÕlan XXVII. Tayland’Õn Bankok úehrinde yapÕlan Dünya KupasÕ yarÕúmalarÕnda Rövúen Hüseynov. Bu durumu 20032004 yÕllarÕnda alÕnan madalyalardan anlamak mümkündür. Bu Azerbaycan boks tarihinde ülkeye gelen ilk olimpiyat madalyasÕ olmuútur. 2003 yÕlÕnda uluslararasÕ turnuva ve úampiyonalarda 18 altÕn.Hüseynov ise altÕn madalya kazanmÕúlardÕr (4:24). Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi’nin Rektörü Profesör A÷can Abiyev UluslararasÕ Boks Federasyonu øcra Komitesi’ne üye olmuútur. 2001 yÕlÕnda Bakü’de ilk defa yapÕlan Dünya Gençler Boks ùampiyonasÕ’nda ve Liverpool’da yapÕlan Avrupa Gençler Birincili÷i’nde Azerbaycan’lÕ boksörler iyi neticeler elde etmiúlerdir (4:25-28). altÕn madalya almÕútÕr. 1992 yÕlÕnda. Ali øsmayilov ise bronz madalya kazanmÕútÕr. A. øsmayÕlov üçüncü olmuútur. AynÕ yÕl Azerbaycan Boks Federasyonu’nun BaúkanÕ. Yaz Olimpiyat OyunlarÕ’nda Vügar Alekberov bronz madalya kazanmÕútÕr. 1996 yÕlÕnda Adalet Memmedov ve ølham Kerimov XXVI Yaz Olimpiyat OyunlarÕ için lisans alan iki sporcudur. 1999 yÕlÕnda Bakü’de ilk defa yapÕlan gençler Avrupa Birincili÷i’nde AzerbaycanlÕ sporcular baúarÕlÕ bir úekilde mücadele ederek ülkelerini temsil etmiúlerdir. Memmedov beúinci olmuútur. Rüfet Aslanov bronz. toplamda ise 52 madalya alÕnÕrken. 56 . Reúat Süleymanov ise gümüú madalya kazanmÕúlardÕr. 2000 yÕlÕnda Finlandiya’da yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’nda A. 13 gümüú ve 21 bronz. Azerbaycan takÕmÕ 28 ülke içinden ikinci olmuútur. 1992 yÕlÕnda øskoçya’nÕn Edinburg úehrinde yapÕlan Avrupa Birincili÷i’nde Adalet Memmedov. 1993 yÕlÕnda Bursa’da veteranlar arasÕnda yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’nda R. Amerika’nÕn Atlanta úehrinde yapÕlan XXVI Yaz Olimpiyat OyunlarÕ’na dahil olan boks müsabakasÕnda A. Azerbaycan boks tarihinde altÕn madalya alan ilk sporcu olmuútur. 2004 yÕlÕnda 28 altÕn. 1994 yÕlÕnÕn Haziran ayÕnda.

03. Çin’in baúkenti Pekin’de 2008 yÕlÕnda yapÕlan Yaz Olimpiyat OyunlarÕ’nda Azerbaycan’Õn madalya aldÕ÷Õ branúlardan biri de boks olmuútur.cn. Azerbaycan’lÕ cimnastikçinin dünya arenasÕna ilk çÕkÕúÕ olmuútur. Cimnastik i .1. AynÕ yÕl içinde yapÕlan birçok uluslararasÕ turnuvada Azerbaycan’lÕ sporcular önemli baúarÕlar elde etmiúlerdir (4:28-30). SSCB milli takÕmÕnda Almanya’da yapÕlan 1. Bu. 2005 yÕlÕnda Estonya’da yapÕlan Gençler Avrupa Birincili÷i’nde genç boksör Samir Memmedov altÕn madalya kazanmÕútÕr. Bruvestnik Spor Cemiyeti’nin sporcusu olarak birçok kez SSCB 57 . Yunanistan’Õn Atina úehrinde 2004 yÕlÕnda düzenlenen XXVIII. Azerbaycan’lÕ cimnastikçiler ilk defa 1947 Tallinn TurnuvasÕ’nda adlarÕnÕ dünyaya duyurmuúlardÕr. Azerbaycan milli televizyonuyla aynÕ yÕlda. 1961 yÕlÕnda Lina Vinnikova. geçen yüzyÕlÕn 40’lÕ yÕllarÕnda baúlamÕútÕr. 1956 yÕlÕnda kurulmuú ve iki spor dalÕyla. 1963 yÕlÕnda Bulgaristan’da yapÕlan UluslararasÕ Ö÷renci SpartakiadasÕ’nÕn galibi olan Lina. Azerbaycan Cimnastik Federasyonu (ACF).Sovyet Dönemi Azerbaycan’da cimnastik branúlarÕ arasÕnda ritmik cimnastik daha geliúmiútir. 57 kg’da mücadele eden Shahin ømranov bronz madalya kazanmÕútÕr (en.Azerbaycan boks tarihinde. akrobasi ve artistik cimnastik ile ilgili çalÕúmalarÕna baúlamÕútÕr (13:113). Tayland’da yapÕlan Dünya ùampiyonasÕ’nda altÕn madalya kazanmÕútÕr.127). 6. 2003 yÕlÕnda ilk defa A÷asi Memmedov.beijing2008. uluslararasÕ cimnastik turnuvasÕna katÕlmÕútÕr. Yaz Olimpiyat OyunlarÕ’nda. Azerbaycan takÕmÕ bu yarÕúlarda bronz madalya almÕútÕr (48:126.2009). Azerbaycan’lÕ boksörler Fuad Aslanov ve A÷asi Memmedov bronz madalya kazanmÕúlardÕr. Bu Azerbaycan spor tarihinde bokstaki ilk dünya úampiyonlu÷u olmuútur. 8 ülkeden 100’den fazla sporcu katÕlmÕútÕr.8. 2006 yÕlÕnda Bakü’de Dünya KupasÕ yarÕúÕ yapÕlmÕútÕr. Ritmik cimnasti÷in geliúimi. 13. Azerbaycan’da ritmik cimnasti÷in temelini Nadejda Merkulova atmÕútÕr (48:150).

2003 A÷ustos ayÕnda Bakü’de A kategorisinde Ritmik Cimnastik Dünya KupasÕ Eleme TurnuvasÕ düzenlenmiútir. 1 gümüú ve 2 bronz madalyanÕn sahibi olmuútur. Macaristan’da düzenlenen 26. Ritmik cimnasti÷in geliúmesi için Azerbaycan’da çeúitli spor cemiyetlerinin bünyesinde úubeler açÕlmÕútÕr. Zamanla trambolin de yeni bir dal olarak Cimnastik Federasyonu çalÕúma programÕna dahil olmuútur (13:113. Bu önemli turnuvalarÕn ilkinde Azerbaycan’Õ temsil eden Dinara Gimatova. önemli uluslararasÕ turnuvalarda Azerbaycan’Õ baúarÕyla temsil etmiú. Azerbaycan ritmik cimnasti÷indeki asÕl dönüm noktasÕ ise 2002 yÕlÕnda Mehriban Aliyeva’nÕn Azerbaycan Cimnastik Federasyonu BaúkanÕ olmasÕ ile olmuútur. Nurcahan Aliyeva.114). 1997-99 yÕllarÕnda 3 defa ülke úampiyonlu÷unu kimseye vermeyen cimnastikçi. Natalya Bulanova da iki defa Azerbaycan úampiyonu olmuú. øsrail’de yapÕlan uluslararasÕ turnuvada 3. Kariyerini bitiren Nurcahan Aliyeva hayatÕna ritmik cimnastik hakemli÷i yaparak devam etmektedir. bazÕ uluslararasÕ yarÕúmalara katÕlmÕútÕr. Nergiz Celilova ve Larisa Sidorava Azerbaycan’Õn ritmik cimnastikteki uluslararasÕ dereceye sahip hakemleridir. ACF. kuruluútan bir süre sonra çalÕúmalara uzun yÕllarÕ kapsayan bir ara vermiútir (13:113). Federasyonun kÕsa zaman içinde birçok faaliyet gerçekleútirmiútir (48:152).Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi Spor dünyasÕ.úampiyonu olmuútur. olmuútur. Ba÷ÕmsÕz Devlet Toplulu÷u takÕmÕ kadrosundaki Valeri Belenki’nin Olimpiyat ùampiyonu oldu÷u 1992 Barcelona Olimpiyat OyunlarÕ’nda Azeri cimnastikçileri yeniden tanÕmÕútÕr. Buralarda birçok sporcu yetiútirilmiútir (48:151). Bu sporcularÕn devamÕnda Azerbaycan’da arka arkaya birçok zafere imza atan ritmik cimnastikçi Nurcahan Aliyeva olmuútur. ACF. Dünya Ritmik Cimnastik ùampiyonasÕ’nda Azerbaycan. 2004 Atina 58 . ii . øki defa Azerbaycan úampiyonu olmuú Dinare Nebiyeva 1995 yÕlÕnda Türkiye’nin Antalya ilinde yapÕlan uluslararasÕ gençler festivalinde birinci olmuútur. UluslararasÕ Jimnastik Federasyonu’na ve Avrupa Cimnastik Birli÷i’ne üye olmuútur. “Hazar Grand Prix” turnuvasÕnda birinci olmuútur. 1996 yÕlÕnda ise.

iple serisinde ise 7. Finalde toplamda 24 cimnastikçi yarÕúmÕú. Bu úampiyonaya Azerbaycan üç sporcu ile katÕlmÕútÕr: Dinara Gimatova. olmuútur. Olimpiyatlardan kÕsa bir süre önce. olmuútur. DünyanÕn 24 en güçlü ritmik cimnastikçisi arasÕnda yer alan sporcu olimpiyatlarda 14. ùampiyonanÕn son gününde bütün aletlerde final yarÕúmalarÕ yapÕlmÕútÕr. 59 . Grup yarÕúmalarÕ 3 çember-2 lobut ve 5 kurdele ile yapÕlmÕútÕr. Anna Gurbanova 8. 21 takÕmda gruplarda mücadele etmiútir. topla yaptÕ÷Õ seride ise 7. Bu iki grup yarÕúmalarÕnÕn neticesinde Azerbaycan takÕmÕ 21 takÕm arasÕndan 11. Ritmik Cimnastik Dünya ùampiyonasÕ Bakü’de gerçekleútirilmiútir. Anna Gurbanova ise 10. Dinara Gimatova.. olmuútur. 2005 yÕlÕnda Fransa’da yapÕlan Grand Prix yarÕúlarÕna 20 ülkenin sporcularÕ katÕlmÕútÕr. TakÕm yarÕúmalarÕnda ise 21 takÕm mücadele etmiútir. 2005 yÕlÕnÕn MayÕs ayÕnda Azerbaycan Cimnastik Federasyonu KupasÕ için uluslararasÕ bir turnuva düzenlenmiútir. Bireysel yarÕúmalarda Anna Gurbanova topla serisinde 6.. 2005 yÕlÕna gelindi÷inde ise.. olmuútur. AyrÕca takÕm halinde yarÕúmalara da katÕlmÕúlardÕr. 2004 yÕlÕnÕn AralÕk ayÕnda Moskova’da yapÕlan Dünya KupasÕ finallerine Dinara Gimatova ve Anna Gurbanova’da katÕlmÕútÕr. olmuútur. Azerbaycan’Õn sÕralamada ilk altÕya girmesi önemli bir baúarÕ olmuútur. 5 kurdele yarÕúmasÕnda ise 8. Atina’dan önce bir genel prova niteli÷i taúÕmasÕyla birlikte. bu olimpik spor branúÕnda ilk defa bu çapta bir organizasyona ev sahipli÷i yapmÕútÕr. Anna Gurbanova ve Vefa Hüseynova. Azerbaycan ritmik cimnastik tarihinde ilk defa 2004 Atina Olimpiyat OyunlarÕ’na Azerbaycan’lÕ cimnastikçi Dinara Gimatova katÕlma hakkÕ elde etmiútir. Turnuvaya 24 ülkeden 105 sporcu katÕlmÕútÕr.Olimpiyat OyunlarÕ’na katÕlma hakkÕnÕ elde etmiútir. Anna Gurbanova kurdelede 6.115). Azerbaycan milli takÕmÕ finalde yarÕúmÕú ve 9. Dinara. olmuútur. 2004 Kiev Avrupa úampiyonasÕ. olmuútur. ùampiyonada 47 ülkeden sporcular bireysel programda. olmuútur (48:153-155. Dinara Gimatova ise 9. sakatlanmasÕ sebebiyle yerine Anna Gurbanova gönderilmiútir. Fakat. olmuúlardÕr. son hazÕrlÕklar yapÕlmÕú ve Bakü’de A kategorisinde Ritmik Cimnastik Dünya KupasÕ Eleme TurnuvasÕ düzenlenmiútir (13:114.. Azerbaycan. Azerbaycan’lÕ cimnastikçiler 3 çember ve 2 lobut yarÕúmasÕnda 11. olmuútur. Bu sporcular arasÕnda Dinara Gimatova ve Anna Gurbanova’da yer almÕútÕr.158-165). kurdele ile sundu÷u serisinde 7. genel sÕralamada 8.

2009). 30. Yunanistan’Õn Patras úehrinde 2007 yÕlÕnda düzenlenen Dünya ùampiyonasÕ’nda Azerbaycan takÕm müsabakalarÕnda 30 ülke arasÕndan 3. 18. 2 lobut ile yapÕlan grup müsabakalarÕnda 8 ülke arasÕndan 7. Grup finallerinde ise Azerbaycan.com.1.fig-gymnastics. Bireysel müsabakalarda ise Aliye Gariyeva 10 sporcu arasÕndan 6.ueg-gymnastics.Kazan’da 2006 yÕlÕnÕn KasÕm ayÕnda düzenlenen uluslararasÕ turnuvada Dinara Gimatova birinci olmuútur. Bronz madalya alan Anna Gurbanova ile Dinara Gimatova da di÷er baúarÕlÕ iki bayan sporcudur. Bronz madalya alan bayan hokey takÕmÕ 60 . 25. XXIII. AlÕnan sonuçlar. 3 çember.Sovyet Dönemi Moskova Olimpiyat OyunlarÕ’nda SSCB’nin bayan ve erkek milli takÕmlarÕnÕn bronz madalya almalarÕ Azerbaycan’da çim hokeyine karúÕ olan ilgiyi önemli ölçüde arttÕrmÕú ve bunun sonucunda da Azerbaycan temsilcileri SSCB úampiyonalarÕnda ön sÕralara kadar yükselerek madalya kürsüsündeki yerler için mücadele etmeye baúlamÕúlardÕr (87:89.90). olmuútur. büyükler ve yÕldÕzlarda gümüú madalya almÕúlardÕr (www.com. Bireysel alet finallerinde Anna Gurbanova topta bronz madalya almÕútÕr. dördüncü gelen Azeri minik takÕmÕ getirmiútir (8:115). 5 ip. Avrupa ùampiyonasÕ. Di÷er önemli sayÕlabilecek zaferi. olmuútur. 2007 yÕlÕnda.2009). Anna Gurbanova da HÕrvatistan’daki turnuvada kendini baúarÕyla göstererek gümüú madalya almÕútÕr. 19 yaúÕndaki Aliye Garayeva ülkesine. 6.9. Azerbaycan için önemli olmuútur. olmuútur (http://www. Haydar Aliyev Spor ve Konser Salonu’nda gerçekleúmiútir. ùampiyonaya 31 ülkeden 170 sporcu katÕlmÕútÕr. Pekin OlimpiyatlarÕ’na katÕlan Azerbaycan. Avrupa Ritmik Cimnastik ùampiyonasÕ 14-17 MayÕs 2009’da Azerbaycan’Õn baúkenti Bakü’de yapÕlmÕútÕr. Çim Hokeyi i . tarihteki ilk altÕn madalyayÕ kazandÕrmÕútÕr.03.05.

Celilabad. Hem bayan. TakÕmÕn baúÕna genç teknik direktör Adil Paúayev getirilmiútir. takÕm eski formuna kavuúmaya baúlamÕútÕr. Kökten de÷iúikli÷in ilk belirtileri 2000 Sidney Olimpiyat OyunlarÕ’ndan sonra kendini göstermeye baúlamÕútÕr.olympic. Azerbaycan’da çim hokeyi 1970 yÕlÕnda ortaya çÕkmÕútÕr. de÷iúik yaú gruplarÕndaki milli takÕmlar uluslararasÕ yarÕúmalarda ülkelerini baúarÕyla temsil etmiúlerdir.org. Bugün GusarÕ.2009). hem de erkek hokeycilerin ülke úampiyonalarÕnÕn seviyesi yükselmiú. AÇHF’nin ana sponsorlu÷unu ise Ataholding üstlenmiútir.06. Avrupa ùampiyonasÕ’nda bronz madalya sahibi olmuútur (29:106). 23 ùubat 2001’de Azerbaycan Çim Hokeyi Federasyonu (AÇHF) BaúkanlÕ÷Õ’na Azerbaycan Vergi BakanÕ FazÕl Mehmedov seçilmiútir (29:106). Lenkeran. Mingeçevir úehirleri hokeyin geliúti÷i merkezler olmuútur. TakÕmÕn katÕldÕ÷Õ ilk ciddi yarÕúma Ukrayna’da düzenlenen açÕk turnuva olmuútur. bu branúta köklü de÷iúmeler ve geliúmeler görülmüútür (48:142). 14. SSCB Spartakiada yarÕúmasÕnda da bronz madalya sahibi olmuútur. Fakat her úeye sÕfÕrdan baúlanmÕútÕr. Bakü’nün merkezinde dünyanÕn en iyi kulüp ve ulusal takÕmlarÕnÕn katÕlÕmÕ ile gerçekleútirilen yarÕúmalarÕn düzenlendi÷i ve dünya standartlarÕ seviyesinde olan bir spor kompleksi inúa edilmiútir (87:90). Ülke úampiyonasÕnda üçüncülü÷e ulaúan ATAspor kulübü. O dönemden itibaren. Haçmaz. SSCB milli takÕmÕnda.Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi SSCB’nin da÷ÕlmasÕyla birlikte ülkenin içine düútü÷ü durumdan dolayÕ hokeyde de durum kötüye gitmiútir. Hokeyin Azerbaycan’da yeniden geliúmesi XX.içinde AzerbaycanlÕ Tatyana ùvÕnganova’da yer almÕútÕr (www. yüzyÕlÕn sonu ve XXI. yüzyÕlÕn baúlarÕna denk gelmiútir (87:90). Bayan takÕmÕ oldukça kÕsa bir dönem içerisinde kendinden söz ettirmeyi baúarmÕútÕr. 25 yÕl takÕmda oynamÕú olan kaptan Zeynep Nuriyeva. Astar. Bununla 61 . Bölge temsilcilerinin sayÕsÕ da her geçen gün artmÕútÕr (48:142). Yetenekli genç oyuncularÕ yetiútirmek üzere 2001 yÕlÕnÕn sonuna do÷ru çocuk hokey kulüpleri açÕlmaya baúlanmÕútÕr. ii . ùeki. 7 yÕl sonra erkek sporculara bayan sporcular da katÕlmÕútÕr. Emekli oyuncu. Bu yönetim de÷iúikli÷inden sonra.

2004 yÕlÕnda úampiyonaya sadece 4 bayan takÕmÕ katÕlmÕúken. 2000 yÕlÕna kadar kulübün ve milli takÕmÕnÕn uluslararasÕ yarÕúmalarda baúarÕlarÕ bulunmamaktadÕr. 2003 yÕlÕnda øspanya’daki Avrupa ùampiyonasÕ finalinde milli takÕm dokuzuncu olmuútur. Bu çalÕúmalarÕn sonuçlarÕ kÕsa süre içinde kendini göstermiú. iliúkileri kesme ve takÕmÕ tekrar Paúayev’e teslim etme kararÕ almÕútÕr. Hokey erkek takÕmÕ ise. olmuúlardÕr. 2007 yÕlÕnda Avrupa ùampiyonasÕ’nda 5.108). ancak bu tedbirler etkili olmamÕútÕr. Hokeyci bayanlar 2004 yÕlÕnÕn MayÕs ayÕnda Avrupa kulüp úampiyonlarÕnÕn “Trophy Cup” turnuvasÕnda oldu÷u gibi.birlikte AÇHF yönetimi. Finalde Hollanda’nÕn Den Bosh takÕmÕna yenilen ATAspor ikinci olmuútur (29:107. Federasyon yönetimi Almanya’dan Robert Willik’e takÕmÕn teknik yönetimini teklif etmiú. Azerbaycan takÕmÕ Avrupa’nÕn en iyi takÕmlarÕ arasÕna girmiútir. bölgedeki tecrübeli sporcularÕ da ilgisiz bÕrakmamÕútÕr. 2002 yÕlÕnÕn Nisan ayÕnda ilk ülke úampiyonasÕ düzenlenmiútir. 2000 yÕlÕnÕn AralÕk ayÕnda Bakü’de düzenlenen seminer ve pratik çalÕúmalar. Adil Paúayev bu takÕmla iyi sonuçlar elde edebilece÷ini kanÕtlamÕútÕr. ATAspor. Geçen yÕlki turnuvanÕn finalisti olan Ukrayna’nÕn “Kolos” ve Alman “Russelschmeier” takÕmlarÕnÕ yenmiútir. Yeni katÕlan iki takÕm Lokbatan takÕmÕ ile SumgayÕt gençlik takÕmÕdÕr. Bu galibiyetle birlikte. bölge takÕmlarÕ da farklÕ gruplarda yarÕúa katÕlmÕú ve bir sonraki turnuva da aynÕ formatta düzenlenmiútir. son maçta øspanya birincisi “Campo de Madrid” takÕmÕyla 2:2’lik skorla berabere kalmÕú ve finale yükselmiútir. Bakü ve SumgayÕt kulüp takÕmlarÕndan farklÕ olarak. YabancÕ teknik adamdan yeterince verim alamayan federasyon. 2005’te 6 takÕm yarÕúmÕútÕr. 2006 Dünya ùampiyonasÕ elemelerinde baúarÕlÕ olamayan bayan hokeyciler. taúra bölgelerinde de sporcular yetiútirme olana÷ÕnÕ sa÷lamÕútÕr. 2005 62 . Ancak 2002’de Litvanya’nÕn ùualay kentinde düzenlenen Avrupa ùampiyonasÕ eleme oyunlarÕnda Adil Paúayev’in yönetimindeki takÕm finale kadar yükselmeyi baúarmÕútÕr. Avrupa ùampiyonlar KupasÕ’nÕn iki alt grubundaki di÷er 8 takÕm arasÕnda ATAspor birinci olmuútur. 5-11 Eylül 2005’te Bakü’de düzenlenen Avrupa milli takÕmlarÕnÕn “Trophy Cup” turnuvasÕnda da galip olmuútur.

Bayan hokeyciler finalde øspanya ile karúÕlaúmÕúlardÕr.91). Sahib bu yarÕúlara katÕlmamÕútÕr. takÕmÕ de÷il de doping yapan iki oyuncuyu cezalandÕrmÕútÕr. ülkede judo sporu ile ilgilenen neredeyse yok gibidir. 6. SSCB Gençler Judo ùampiyonasÕ’na katÕlma kararÕ 63 . øspanya’ya yenilerek olimpiyatlara katÕlma hakkÕnÕ kaybetmiútir. Final mücadelesinden sonra iki øspanyol oyuncunun doping yaptÕ÷Õ tespit edilmiútir. Düzenli olarak bayanlar kulüp takÕmlarÕ arasÕnda oldu÷u gibi erkek kulüp takÕmlarÕ arasÕnda da ulusal úampiyonalar yapÕlmaktadÕr. Çocuk takÕmlarÕ da her geçen gün geliúmektedir ve milli takÕm için yeni adaylar ortaya çÕkmaktadÕr (87:90. Pekin’e gitmeye hak kazanmÕútÕr. Bakü’de 2008’in Nisan ayÕnda olimpiyat vizesi için bir turnuva düzenlenmiútir. O.10. Azerbaycan’Õn ilk judocularÕ da sambo güreúçileri arasÕndan çÕkmÕútÕr. Bakü’nün en güçlü sambocularÕ Kafkasya OyunlarÕ programÕna dahil olan judo yarÕúlarÕna hazÕrlanÕrken. Bu tarihte. dünyanÕn en iyi 50 takÕmÕ arasÕna girmeyi baúarmÕútÕr. Ancak.Sovyet Dönemi Azerbaycan’da judo 1972 yÕlÕndan itibaren geliúmeye baúlamÕútÕr. Erkek milli takÕmÕ da bu süreçte kendini toparlayarak. antrenör ve hakem kadrolarÕ için özel seminerler düzenlemelerini ve turnuvalar organize etmelerini istemiútir. Bunun sonucunda 1992’de de olimpiyat úampiyonu olmuú øspanya.1. øspanya diskalifiye edilmesi gerekirken. UluslararasÕ Hokey Federasyonu iki aylÕk bir de÷erlendirme sonucunda. Bu yÕllarda Bakü’de yetiúmiú çok sayÕda sambo güreúçisi vardÕr. Azerbaycan Spor Komitesi çeúitli kurum ve kuruluúlardan judo ile ilgili úubeler kurmalarÕnÕ. finalde Danimarka’ya yenilerek ikinci olmuútur (48:142-144).yÕlÕnda Malta’da yapÕlan “Trophy Cup”da finale kadar yükselmesine ra÷men. onlar arasÕnda Sahib’de yer almÕútÕr. Pakistan’lÕ teknik adam Tahir Zaman yönetimindeki takÕm. Judo i . Lakin.

bu úampiyonada 74 rakipten 71 ‘ini yenerek 3. Dominik Cumhuriyeti’nin Santo-Domingo úehrinde düzenlenen Dünya Gençlik ùampiyonasÕ’nda ise Nicat ùÕhalizade altÕn madalya kazanmÕúlardÕr (82:86). 2000 yÕlÕnda yapÕlan Sidney Olimpiyat OyunlarÕ’nda Elçin øsmayilov 7. 1998 yÕlÕnda Bükreú’te yapÕlan Gençler Avrupa Birincili÷i’nde ikinci olmuútur. O. Sahib. AzerbaycanlÕ sporcu burada altÕn madalya kazanmÕútÕr.Ba÷ÕmsÕzlÕk Dönemi Azerbaycan Judo Federasyonu 1992 yÕlÕnda kurulmuútur (71:97). daha sonra bir kere gençlerde. Elçin øsmayilov. 2004 yÕlÕnda Bakü’de yapÕlan askeri judocularÕn XXX. Judoda ilk büyük baúarÕ. Dünya ve Avrupa úampiyonlarÕ da vardÕr. AynÕ yÕl içinde Minsk’te yapÕlan büyükler arasÕndaki uluslararasÕ turnuvada üçüncü olmuútur. 2006 yÕlÕnda Finlandiya’nÕn Tampere úehrinde düzenlenen Avrupa ùampiyonasÕ’nda Elnur Mamedli. olmuútur. olmuúlardÕr. Bu baúarÕdan sonra Sahib. Pekin OlimpiyatlarÕ ba÷ÕmsÕz Azerbaycan’Õn dördüncü olimpiyatÕdÕr. Bu olimpiyatlarda Azerbaycan Eski Sovyetler Birli÷i ülkeleri arasÕnda altÕncÕ. erkeklerde ise 1. SSCB mili takÕmÕna katÕlmÕútÕr (71:38. olmuútur. 1999 yÕlÕnda Gençler Avrupa Birincili÷i’nde kÕta úampiyonu olmuútur. 2005 yÕlÕnda Hollanda’da yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’nda birinci olmuútur. olmuútur. Di÷er baúarÕlÕ bir judocuda Elçin øsmayilov’dur. iki kere de büyüklerde Avrupa ùampiyonu olmuútur. AzerbaycanlÕ sporcular bireysel yarÕúmalarda 3 altÕn 6 bronz madalya kazanmÕúlardÕr (48:132-135). Dünya ùampiyonasÕ’na 22 ülkeden yaklaúÕk 300 sporcu katÕlmÕútÕr. Bu ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde sporcularÕn elde etti÷i ilk ve en büyük baúarÕdÕr. 1992 yÕlÕnda Barselona Olimpiyat OyunlarÕ’nda Ba÷ÕmsÕz Devletler Toplulu÷u takÕmÕnda yer alan Nazim Hüseynov tarafÕndan kazanÕlmÕútÕr.. Elçin øsmayilov. Burada Azerbaycan’a tek altÕn madalyayÕ kazandÕran judocu Elnur Mamedli olmuútur. Bu sporcular arasÕnda Olimpiyat. Daha 20 yaúÕnda olan sporcu daha önce iki kez Avrupa ùampiyonu olmuú ve Dünya ùampiyonasÕ’nda gümüú madalya 64 . Elçin. 2004 yÕlÕnda yapÕlan Atina Olimpiyat OyunlarÕ’nda Mehman Azizov ve Mövlud Miraliyev 5. Avrupa ülkeleri arasÕnda yirminci olmuútur. Azerbaycan takÕmÕ bayanlarda 3. ii .almÕútÕr.39).

Dünya ùampiyonu ve dört kez Avrupa ùampiyonu olmuú olan ølgar Memmedov.eujudo. Eskrim. 1988 Seoul OlimpiyatlarÕ’nda ølgar Memmedov altÕn madalya kazanmÕútÕr. Eskrim Azerbaycan Eskrim sporunda bir Olimpiyat ùampiyonlu÷una sahiptir. bu baúarÕsÕndan dolayÕ CumhurbaúkanÕ ølham Aliyev tarafÕndan “ùöhret” adlÕ madalya ile ödüllendirilmiútir (14:82.com.intjudo. Elnur. durumdadÕr (www. Elena Cemayeva Azerbaycan’Õn eskrimde ilk Dünya ve Avrupa ùampiyonu ve Dünya KupasÕ sahibi olmuútur (100:109-112). Seoul’deki baúarÕsÕnÕ tekrarlayarak. Rusya Eskrim Federasyonu eskrimin olimpik bir spor olmamasÕnÕ gerekçe göstererek Cemayeva’yÕ dünya úampiyonasÕna göndermeyi reddetmiútir. kariyerini sonlandÕrmÕútÕr..05. 3 MayÕs 2009 tarihinde güncellenen dünya sÕralamasÕnda 90 kg’da Elkhan Mammadov 4. Uzun bir aradan sonra. olmuútur (www. 07. 1992 Barselona OlimpiyatlarÕ’nda Ba÷ÕmsÕz Devletler Toplulu÷u (BDT) altÕnda mücadele eden sporcu beúinci olmuútur. 1996 Atlanta’ya Rusya milli takÕmÕnda giden Azeri sporcu.05.eu.kazanmÕútÕr. Milli judocunun finaldeki galibiyeti olimpiyat tarihinin en hÕzlÕ galibiyeti olmuútur. altÕn madalya kazanmÕútÕr. bayanlarda 23. 6. Sonraki yÕllarda Rus milli takÕmÕnda yer almÕútÕr. UluslararasÕ Eskrim Federasyonu hakemli÷i yapmaktadÕr. genel sÕralamada ise 22. Bu yüzden olimpiyat úampiyonu olan Bakülü sporcunun bu baúarÕsÕ daha da önem kazanmÕútÕr. 1998 yÕlÕnda ølgar Memmedov’un eúi Elena Cemayeva eskrim Rusya ùampiyonu olmuútur. Azeri sporcu Elkhan Mammadov bronz madalya almÕútÕr. Gürcistan’Õn baúkenti Tiflis’te 24-26 Nisan 2009 tarihleri arasÕnda düzenlenen Avrupa Büyükler Judo ùampiyonasÕ’na 39 ülkeden 260 sporcu katÕlmÕútÕr.84.2009).11. Bundan dolayÕ Cemayeva Azerbaycan adÕna mücadele etme kararÕ almÕútÕr. 2000 yÕlÕnda Sidney’de yapÕlan olimpiyatlardan madalyasÕz dönen sporcu.1. 07.2009). Azerbaycan’da geleneksel olmayan bir spor branúÕdÕr.. Son 5 yÕlda uluslararasÕ 65 . 2004 Atina OlimpiyatlarÕ’nda Azerbaycan’Õ temsilen Elena Cemayeva yer almÕútÕr. Bundan dolayÕ ilk Dünya ùampiyonasÕ’na katÕlmasÕ gerekirken.87). øki kez Olimpiyat ùampiyonu. Azerbaycan erkeklerde 12.

2009). Eskrim sporunda daha iyi úartlar oluúturulmuútur (100:112). 66 . Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ’nÕn katkÕsÕyla üç kulüp faaliyet göstermektedir.fie. 18. Sabine Amrahzadeni ise gümüú madalya almÕútÕr (48:172. Zenit spor merkezi de bu milli spor branúÕnÕn geliúmesi için faaliyetler düzenlemektedir (48:177). Yaúar Memmedov. olimpiyat úampiyonu Boris Koretskiy gibi ünlü eskrimcileri ve birçok úampiyonu yetiútirmiútir.12. Azerbaycan’lÕ sporcular Janna MuradgÕzÕ altÕn. 4-13 Nisan 2009 tarihleri arasÕnda Kuzey ørlanda’nÕn Belfast úehrinde yapÕlan YÕldÕz ve Gençler Eskrim Dünya ùampiyonasÕ’nda Azerbaycan 34. olmuútur (http://www. yapÕlmaktadÕr. 6. Günümüzde UluslararasÕ Binicilik Federasyonu’nun (FEI) 100’den fazla üyesi arasÕnda Azerbaycan Binicilik Federasyonu’da vardÕr.1. Azerbaycan’da eskrimin geliúmesinde Azerbaycan Eskrim Federasyonu Baúkan YardÕmcÕsÕ Yaúar Memmedov’un büyük rolü olmuútur. ùeki’de de binicilik ve at yetiútirme çok yaygÕn hale gelmiútir (76:102. Bugün milli takÕmda genç sporcular bulunmaktadÕr. 2006 yÕlÕndan itibaren federasyon faaliyetleri ile Devlet BakanÕ NazÕm øbrahimov ilgilenmektedir. Atina OlimpiyatlarÕ’ndan sonra Azerbaycan takÕmÕnda büyük de÷iúiklikler olmuútur. Bina’da yeni hipodrom inúa edilmiú. Atina’da finallerde elenmiútir. 2004 yÕlÕnÕn Ekim ayÕnda østanbul’da yapÕlan uluslararasÕ turnuvaya 8 ülkeden 150 sporcu katÕlmÕútÕr. Azerbaycan’lÕ biniciler uluslararasÕ yarÕúmalara da katÕlmaktadÕr. Federasyon bu branúta profesyonel sporcularÕn yetiúmesi için çaba sarf etmektedir. iki kez olimpiyat úampiyonu ølgar Memmedov. Her yÕl de÷iúik yaú gruplarÕnda ülke birincili÷i ve úampiyonasÕ AyrÕca.173).04. Binicilik Azerbaycan Binicilik Federasyonu 1996 yÕlÕnda kurulmuútur (48:177).yarÕúmalarda Azerbaycan’Õ baúarÕyla temsil eden sporcu.ch.103). Azerbaycan bu turnuvaya 7 sporcusu ile katÕlmÕútÕr. Azerbaycan 1997 yÕlÕnda FEI üyesi olmuútur (76:102).

olmuútur.noc-aze. fakat bu turnuvaya Rus sporcularÕn dÕúÕnda eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin sporcularÕndan sadece kendisi katÕlma hakkÕnÕ kazanmÕútÕr. 2005 yÕlÕnda Fransa’da engel atlamada yapÕlan uluslararasÕ turnuvada. øsviçre’nin Schafhausen kentinde gerçekleúen gençlik Avrupa úampiyonasÕna katÕlmÕútÕr. 67 . 64 sporcu arasÕndan 3. Cemal Rahimov.org. olmuútur (48:177). Bunlar dresaj. Toplam 279 sporcu vardÕr. Cemal Rahimov. Avrupa’dan ve Amerika’dan da sporcular katÕlmÕútÕr. AzerbaycanlÕ binici Cemal Rahimov son yÕllarda önemli baúarÕlar elde etmiútir. AzerbaycanlÕ sporcu yine Fransa’da engel atlamada yapÕlan uluslararasÕ turnuvada 300 sporcu arasÕndan 1.2009).Binicilik sporunda 3 olimpiyat yarÕúma türü vardÕr. 2004 yÕlÕnda Azerbaycan’Õn Milli Lideri Haydar Aliyev anÕsÕna uluslararasÕ bir turnuva düzenlenmiútir. 30. gösteri atlayÕúlarÕ ve engel atlama (konkur)’dur. Orada bir ödül kazanamamÕú. Toplam 40’dan fazla altÕn madalyaya sahip olmuútur. olmuú ve 47 katÕlÕmcÕ arasÕndan Grand-Prix ünvanÕna layÕk görülmüútür. turnuva’nÕn en genç yarÕúmacÕsÕ olmasÕna ra÷men ikinci olmuútur (76:106). Bu turnuva “ølkbahar KupasÕ” adlÕ üç aúamalÕ bir turnuvadÕr. Ülkede bu branúta lider olan bir sporcu vardÕr: 20 yaúÕndaki spor uzmanÕ Cemal Rahimov. Türkiye’de düzenlenen yarÕúmalar içinde bu bir rekordur.03. østanbul’da. BunlarÕn dÕúÕnda. 2008 Pekin OlimpiyatlarÕ’nda da Azerbaycan’Õ binicilik sporunda temsil etmiútir (http://www. Azerbaycan’da engel atlama yaygÕndÕr. Türkiye Cumhuriyeti’nin 82. Kendisi Avrupa ve Dünya çapÕndaki yarÕúmalarda Azerbaycan’Õ temsil eden tek Azeri sporcudur (20:101). Bu yarÕúmaya sadece Türkiye’den de÷il. Fransa’da üç yaú grubunda 26 ülkeden 1200 sporcunun mücadelesinde Cemal Rahimov 2. Bakü’de de binicilik branúÕnda bazÕ uluslararasÕ turnuvalar yapÕlmaktadÕr (48:177). yÕl dönümü kutlamalarÕnda øzmir’de düzenlenen turnuvada da birinci olmuútur.

Masa tenisinde Rüstem Aliyev. SumgayÕt Tahsil Birli÷i’nin temsilcileri olan Rüstem ve Sabina. 2005 yÕlÕndan itibaren. bu kapsamda da Devis KupasÕ gibi uluslararasÕ turnuvalara katÕlmaya baúlamÕúlardÕr. Valentina Popova gibi önemli bir sporcu Azerbaycan’da yetiúmiútir.178). TarÕm BakanÕ øsmet Abbasov’un federasyon baúkanlÕ÷Õna gelmesiyle birlikte masa tenisindeki sorunlar gözle görülür seviyede azalmaya baúlamÕútÕr. 2005 yÕlÕndan bu yana Azerbaycan milli takÕmÕnÕ yönetmektedir. Sovyetler Birli÷i milli takÕmÕnÕn da bir üyesi olmuútur. 2005 yÕlÕnda Strasbourg’da 68 . 2004 yÕlÕnda Rusya’da yapÕlan gençler turnuvasÕnda Rüstem Aliyev. Bununla birlikte Azerbaycan masa tenisçileri de÷iúik seviyedeki yarÕúmalara. Mili takÕmÕn baú antrenörü SSCB’nin usta sporcusu Alexander Zudov’dur. Zudov 17 Ocak 1963 tarihinde Bakü’de do÷muútur. 1975 yÕlÕndan beri masa tenisi oynamaktadÕr.6. Sabina Ahmedova ve Aliye Muhtarova birinci olmuútur. Di÷er kategoride A grubunda yarÕúan bayan sporcular da turnuva galibi olmuúlardÕr (48:177.13. 8 kez Azerbaycan úampiyonlu÷unu elde etmiú. 2001 yÕlÕnda Azerbaycan Masa Tenisi Federasyonu’nun üyelik bedelini ödemesiyle birlikte. Azerbaycan’da masa tenisinde geçmiú yÕllarda da sevilen bir spor branúÕdÕr. Ancak. 2001 yÕlÕnda Bakü’de yapÕlan uluslararasÕ turnuvada Azerbaycan erkeklerde birinci olmuútur.1. SSCB ve uluslararasÕ turnuvalarda birincilik kazanmÕútÕr. Zudov alt yapÕya daha çok önem vermektedir. Masa tenisi Azerbaycan’da çok yeni bir spor branúÕ oldu÷u için birtakÕm problemler yaúanmaktadÕr. ølkin Sevindikzade. Eski Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi Enstitüsü’nü (bugün Beden E÷itimi ve Spor Akademisi) bitirmiútir. Masa Tenisi Azerbaycan. Azerbaycan’da masa tenisi branúÕnda önemli sporcular yetiúmiú ve yetiúmektedir. Sabina Ahmedova ve Emin Fahretov gibi sporcular öne çÕkmaktadÕr. federasyonun uluslararasÕ spor teúkilatlarÕna üyeli÷i kabul edilmiútir. 2000’li yÕllarÕn baúÕnda bir müddet masa tenisinde uluslararasÕ federasyona olan üyelik bedelinin ödenmemesinden dolayÕ uluslararasÕ yarÕúma ve turnuvalara katÕlamamÕútÕr.

Bundan dolayÕ Azerbaycan’Õ temsil eden Azeri bayan sporcularda baúka ülkelerin vatandaúÕ. masa tenisindeki bayan sporcularÕn eksikli÷i kültürden kaynaklanmaktadÕr. Masa tenisi birimleri ise sadece Tahsil. Azerbaycan’da 2005 yÕlÕnda yapÕlan bir araútÕrmaya göre. Sabina 5. Milli takÕm çalÕúmalarÕnÕ belirli saatlerde Olimpiyat spor kompleksinde sürdürmektedir. bayanlar da kendi gruplarÕnda 2.. bölge kulüplerine oyun masalarÕnÕn verilmesi. Milli takÕm kadrosu sürekli Bakü ve SumgayÕt’taki okul ö÷rencileri sayesinde geniúlemektedir. Ülkede masa tenisini geliútirmek için. Bakü’de sadece 3-4 tane salon bulunmaktadÕr. Bu kapsamda milli takÕmÕn 24 oyuncusu özel burs almaktadÕr. Yine de baúkent dÕúÕndaki bölgelerde masa tenisi daha yavaú geliúmektedir. oyun salonlarÕnÕn sayÕlarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ gibi çalÕúmalar sürdürülmektedir. kitlesel spor olma niteli÷inden de yoksundur. Milli takÕma malzeme deste÷i de verilmektedir.düzenlenen 1. ø Aliyev (2008. Lokomotiv ve Neftçi kulüplerinde vardÕr (77:106-108). Avrupa Minikler ùampiyonasÕ’na katÕlmÕúlardÕr.com. olmuúlardÕr (http://www. di÷er milletlerden olmaktadÕrlar. Azerbaycan Hükümeti ülkede masa tenisinin geliúmesi için önemli çalÕúmalar yürütmektedir. sözlü görüúme)’e göre. olmuútur. AyrÕca fiziki úartlarÕn daha iyi hale getirilmesi için de giriúimlerde bulunulmaktadÕr. Azeri kadÕnlarÕ Müslüman olduklarÕ için spora ilgi göstermemektedirler. bölgeler için örnek oyunlarÕn geliútirilmesi. Bakü’de masa tenisi henüz çok popüler olmamakla birlikte. Bu spor dalÕyla ilgilenen çocuk sayÕsÕ 100’den daha azdÕr. Gusar ve ùeki’de de geliúmeye baúlamÕútÕr. AyrÕca masa tenisinde toplumsal görüúlerden ötürü kÕz oyuncularÕn sayÕsÕ da yeterli de÷ildir.. bayanlarÕn %90’Õ sporun insan için gerekli oldu÷unu ve %82’si de uygun úartlar oldu÷unda kÕz 69 . Almanya’nÕn Bremen úehrinde 2006 yÕlÕnda düzenlenen TakÕmlar Dünya ùampiyonasÕ’nda Azerbaycan erkeklerde kendi grubunda 3.03. 13.2009). Rüstem ise 18. Fakat masa tenisi artÕk Guba.ittf.

Bu turnuvadan çok kÕsa bir süre sonra Fransa’da gerçekleúen geniú katÕlÕmlÕ bir turnuvada ølkin ùahbazov. bayan takÕmÕ ise 73. 3 gümüú ve 3 bronz madalya alarak takÕm sÕralamasÕnda birinci olmuútur.. sÕrada bulunmaktadÕr (http://www.64. 2001 yÕlÕnda Rusya’da gerçekleúen uluslararasÕ turnuvada 2 altÕn.66. durumdadÕr. Çocuklar ve gençlerin büyük ilgisini çeken bu spor branúÕnda ülkede çeúitli seviyelerde uluslararasÕ turnuvalar gerçekleúmektedir. Bu turnuvalar sayesinde AzerbaycanlÕ taekwondocularÕn profesyonelli÷i ve tecrübeleri daha da geliúmiú.çocuklarÕnÕ spor yapmaya gönderebileceklerini ifade etmiúlerdir.2009). 18 yaú altÕ erkek takÕmÕ 66. 2 bronz madalya kazanmÕútÕr. Bu 70 .109). Taekwondo Taekwondo Azerbaycan’da popüler olan spor branúlarÕndan biridir.03. Azerbaycan’Õn taekwondo ile ilk tanÕúmasÕ 1990 yÕlÕnda olmuútur. 6.68).14. Erkeklerin ise %96’sÕ sporun insan için gerekli oldu÷unu ve %56’sÕ da uygun úartlar oldu÷unda eúlerini ve kÕzlarÕnÕ spor yapmaya gönderebileceklerini ifade etmiúlerdir (53:60. Azerbaycan takÕmlar sÕralamasÕnda erkeklerde 101. Niyameddin Paúayev 2001 yÕlÕnda Dünya. 2 gümüú. Azerbaycan. Ziya GasÕmov ise gümüú madalya kazanmÕútÕr. Azerbaycan’Õn taekwondo camiasÕnda saygÕnlÕ÷Õ artmÕútÕr. bayanlarda 87.1. Taekwondonun vatanÕ sayÕlan Kore’de düzenlenen úampiyonada 63 ülkeden 2013 sporcunun mücadelesinde Azerbaycan 2 altÕn. Bireysel sÕralamada ise 15 yaú altÕ sporcularda Sabina Ahmedova 5.com. birkaç uluslararasÕ turnuvaya katÕlmÕú Rusya. 2004’de ise Avrupa ùampiyonu olmuútur. 2002 yÕlÕnda Belarus’ta 32 takÕmÕn katÕlÕmÕyla gerçekleútirilen uluslararasÕ turnuvada Azerbaycan taekwondocularÕ takÕm sÕralamasÕnda birinci olmuútur. sÕrada bulunmaktadÕr.. Emin Fahretov ise birkaç uluslararasÕ turnuvaya katÕlmasÕna ra÷men henüz önemli bir sonuç elde edememiútir (77:108. Asif Nuraliyev ve Gülare Azizova altÕn. Rüstem Aliyev. Sabina Ahmedova birçok uluslararasÕ yarÕúmaya katÕlarak birinci olmuútur. 30.ittf. Beyaz Rusya ve Gürcistan’da birincilikler elde etmiútir.

Bilardo Bilardo Federasyonu ilk olarak 1989 yÕlÕnda kurulmuú ve oldukça etkin faaliyetler sürdürmüútür. Taekwondo Gençler Avrupa Birincili÷i’nde taekwondocular 2 altÕn. AynÕ yÕl içinde Bakü’de yapÕlan Gençler Avrupa Birincili÷i’ne 40 ülkeden 400 sporcu katÕlmÕútÕr. genç ve büyüklerde yapÕlan turnuvada Azerbaycan’lÕ taekwondocular 12 takÕm arasÕndan birinci olmuúlardÕr. olmuútur. Bayan taekwondo takÕmÕ ise.1. 2005 yÕlÕnda Almanya’da gençler ve büyüklerde yapÕlan Ejderha KupasÕ’na katÕlan 12 sporcunun hepsi büyüklerde birinci olmuútur. Fakat 1994 yÕlÕndaki dönem baúkanÕ Mamed Mamedov’un 71 . Fransa’da yapÕlan Avrupa KupasÕ yarÕúmalarÕnda takÕmlar sÕralamasÕnda üçüncü olmuúlardÕr. Bu organizasyonda görev alan 30 uluslararasÕ dereceli hakem arasÕnda Gündüz Abdullayev ile Elúen Guliyev’de yer almÕútÕr.06. 6. Norveç’te yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’nda Niyameddin Paúayev kÕta úampiyonu olmuú. øsviçre’de yapÕlan úampiyonaya toplamda 3000 sporcu katÕlmÕú ve Azerbaycan taekwondocularÕ 9 madalya alarak.2009). 2003 yÕlÕnda Yunanistan’Õn Atina úehrinde düzenlenen 14. AynÕ yÕl Paris’te Olimpiyat vizesi için yapÕlan turnuvada Reúad Ahmedov ve Niyameddin Paúayev Atina OlimpiyatlarÕ’na katÕlma hakkÕnÕ elde etmiúlerdir. 1 gümüú ve 2 bronz madalya alarak 8. 1 gümüú ve 2 bronz madalya kazanan taekwondocular birinci olmuútur.15. Azerbaycan’Õn baúkenti Bakü’de 11-14 Haziran 2009 tarihleri arasÕnda Dünya Taekwondo TakÕmlar ùampiyonasÕ düzenlenmiútir. Genel sÕralamada ise. Azerbaycan Taekwondo Federasyonu baúkanÕ Kemaleddin Heyderov baúkan yardÕmcÕsÕ seçilmiútir (48:128130). Elnur Amanov gümüú. Azerbaycan erkeklerde bronz madalya kazanmÕútÕr (www.org. 15. 1 gümüú madalya kazanmÕútÕr. 3 altÕn. øsviçre’nin ardÕndan ikinci olmuútur. 2005 yÕlÕnÕn Nisan ayÕnda yapÕlan Dünya Taekwondo Federasyonu’nun yönetim organlarÕnÕn seçimlerinde. Kore’de yapÕlan Dünya ùampiyonasÕ’nda ise Meftun Salmanov üçüncü olmuútur. Azerbaycan 4.Azerbaycan için yÕlÕn en büyük zaferi olmuútur.wtf. 2004 yÕlÕnda øsveç’te yÕldÕz. olmuútur. Reúad Ahmedov ve Tevekkül Bayramov bronz madalya almÕúlardÕr.

SporcularÕn uluslararasÕ resmi turnuvalara katÕlabilmesi için Azerbaycan Bilardo Federasyonu’nun yeniden kurulmasÕ gerekti÷i fikrini ortaya atmÕútÕr. Gerek yetiúkin. Bilardo oyunu belli bir süre yalnÕzca Bakü’deki amatör kulüplerde ücretli olarak oynanabilmiútir. Bilardo Federasyonu ve ileri gelen oyuncular. 2004’te Avrupa ùampiyonasÕ’nda bronz madalya alarak ismini dünyaya duyurmuútur. 7 Ekim 2000’de kulübün bünyesinde kurulan Bilardo Federasyonu. Günümüz Federasyon BaúkanÕ olan ølgar Aslanov projeye ilk olarak. 2001 turnuvasÕnda birincilik kazanan Azer Gaciyev’dir. Amatörler arasÕnda tecrübeli bir oyuncu olan ølgam Aslanov. Bunlardan Azer Gaciyev. uluslararasÕ düzeyde ustalÕk ünvanÕnÕ almÕútÕr. Pramit Kulübü’nde 2003’te inúa edilen yeni spor salonunun açÕlÕúÕ yÕlÕn en önemli geliúmelerinden biri olmuútur. Seymur. Federasyonun kurulmasÕndan birkaç gün sonra düzenlenen Dünya ùampiyonasÕ. yeni bir yÕldÕz daha parlamÕútÕr. O. Azerbaycan Bilardo Federasyonu’nun ilk BaúkanÕ merhum Mamed Mamedov’un o÷lu Seymur Mamedov’dur. ayrÕca. kuruldu÷u 20 MayÕs 2000 tarihinden itibaren ülkenin tek bilardo kulübü olan “Pramit Bilardo Kulübü”nü açmakla baúlamÕútÕr. gerekse çocuklar için baúkent Bakü’de ve yurt genelinde úampiyonalar düzenlenmeye baúlanmÕútÕr.ani vefatÕ sebebiyle federasyonun faaliyeti tamamen durdurulmuútur. daha sonra Dünya ve Avrupa Bilardo Konfederasyonu’na üye olmuútur. Böylelikle sporcular. bu yeni tesise taúÕnmÕútÕr. Seymur 72 . o sene. söz konusu kuruluúlarÕn himayesi altÕnda düzenlenen turnuvalarÕn birço÷una katÕlma imkanÕ bulmuúlardÕr. Azerbaycan’da 2003 yÕlÕnda ise. en güçlü bilardo üstatlarÕnÕ aynÕ çatÕ altÕnda toplamayÕ baúarmÕútÕr. Avrupa’nÕn ilk sekiz bilardocusu arasÕna girmiú. Ukrayna’nÕn Ba÷ÕmsÕzlÕk YÕldönümü dolayÕsÕyla düzenlenen turnuvada üçüncülük kazanmÕútÕr. Azeri bilardocularÕn katÕldÕklarÕ önemli bir organizasyon olmuútur. Azerbaycan’Õn úampiyonu. BaúarÕlÕ sonuçlarÕn gelmesi fazla uzun sürmemiú ve 2001 yÕlÕnda Vilnius’ta düzenlenen Dünya ùampiyonasÕ dördüncüsü Emir Guseynov. Asya KupasÕ’nda beúinci olmuú.

92-94). Mamedov bir dönem dünya yedincisi bile olmuútur. Sporcular her yÕl 8-10 uluslararasÕ spor müsabakalarÕna katÕlmaktadÕr. 2005’te oynadÕ÷Õ yarÕ final yarÕúmasÕnda 5:0 gibi bir skorla. Azerbaycan 2006’nÕn baúÕndan itibaren. Azerbaycan’da 2007 yÕlÕnda dünya bilardo baúarÕ sÕralamasÕnda yer alan Azeri isimlerin baúÕnda. Bu süre içinde Federasyon dört uluslararasÕ düzeyde usta yetiútirmiú bulunmaktadÕr. aslen Bakülü olup halen Moskova’da yaúayan Alla Kolupayeva da yarÕúmaktadÕr. Ancak. 6. Rugby Son yÕllarda Azerbaycan’da geleneksel spor dallarÕnÕn yanÕ sÕra popüaritesi daha az olan spor dallarÕ da geliúmektedir. Kazakistan ve Belarus’un ardÕndan beúinci olmuútur (12:90. Milli takÕmlar baúarÕ listesinde Azerbaycan. bayan turnuvalarÕnda da temsil edilmeye baúlanmÕútÕr.1. Azerbaycan takÕmÕnda. Bunlardan biri de.16. listenin onbirincisi olan Seymur Mamedov gelmektedir ki. Fakat Avrupa ùampiyonasÕ gibi önemli bir yarÕúmada iki gümüú madalya almÕútÕr. O zaman üç sporcu ilk on listesine girmiútir. 90’lÕ yÕllarda Azerbaycan’a gelen yabancÕ úirket çalÕúanlarÕ tarafÕndan Azerbaycan’a tanÕtÕlmÕú 73 . Ukrayna. her iki finalde de birinci olamamÕútÕr. Azeri bilardosunu önemli bir noktaya ulaútÕran ølgar Aslanov. 18 ülke arasÕnda Rusya. erkek sporculardan daha baúarÕlÕ bir oyun çÕkarmÕú. Seymur Mamedov’un 2005 Kafkasya AçÕk KupasÕ’ndaki mutlak galibiyeti de bu gelinen seviyenin bir göstergesi olmuútur. çÕktÕ÷Õ çeyrek finalde ise elenmiútir. Finlandiya’da gerçekleúen 2006 Dünya ùampiyonasÕ’nda yarÕúan Kolupayeva. AynÕ zamanda Mamedov. 2005 ve 2006 yÕllarÕnda üst üste iki kez çÕktÕ÷Õ Avrupa ùampiyonasÕ finalinde Gaciyev’in ünvanÕnÕ elinden almÕútÕr. Ermeni asÕllÕ Rus rakibi Eduard Galiyants’Õ yenmiútir. Federasyon BaúkanÕ olarak görev yaptÕ÷Õ bu altÕ sene içinde.Mamedov. Onun dÕúÕnda baúarÕ tablosuna 6 Azeri sporcu daha girmektedir. Azeri oyuncularÕn Avrupa ùampiyonalarÕ’nda üç defa madalya sahibi olmalarÕnÕn yanÕ sÕra.

bu sporu neredeyse bebekliklerinden itibaren ö÷renmekte ve Azerbaycan’a özel olarak davet edilen øngiliz rugby uzmanÕ denetiminde antrenman yapmaktadÕrlar. Rugby’nin ülkede tanÕtÕlmasÕnda ve Bakü Rugby Kulübü’nün kuruluúunda öncülü÷ü BP úirketi çalÕúanlarÕ yapmÕútÕr. Bu oyunu. rugby sporu SumgayÕt ve Celilabad úehirlerinde de geliúmektedir. 74 . Azerbaycan milli takÕmÕnÕn antrenörü.99). Teknik adam. Birkaç aylÕk antrenmandan sonra kendilerine rakip olarak Azerbaycan’da görev yapan yabancÕ ailelerin çocuklarÕndan oluúan bir takÕm seçmiúlerdir. 15 yaúÕndan bu yana rugby oynamaktadÕr. AsÕl mesle÷i doktorluk olan bu sporcu. Böylece ulusal rugby tarihine ilk galibiyet yazÕlmÕútÕr. Milli takÕm 2005 yÕlÕnda uluslararasÕ alanda ilk resmi yarÕúmalara katÕlmÕútÕr. Sporcular deplasmanda Bosna milli takÕmÕna yenildiyse de. YurtdÕúÕndan gelen genç rugby severler. Cihangir Tagiyev’in baúkanÕ oldu÷u Azerbaycan Rugby Federasyonu resmi olarak 2005 yÕlÕnÕn Mart ayÕnda faaliyete geçmiú ve UluslararasÕ Rugby Konseyi’ne üye olmuútur. iki çocuk esirgeme kurumunda yetiúen gençler de ö÷renmektedir. milli sporcular antrenman yapma fÕrsatÕnÕ elde edebilirler. spor kulübünde rugby askeri bölümünün açÕlmasÕnÕ önermektedir. Azerbaycan Rugby’sinin önde gelen isimlerinin baúÕnda Eldar Nasrullayev gelmektedir. Ulusal rugby’nin en ciddi sorunlarÕndan biri sporcularÕn askere gitmeleridir. Sivil hayata döndüklerinde ço÷unun eski formlarÕnÕ kazanmasÕ uzun zaman almaktadÕr.olan Rugby’dir. Buna ra÷men Azeri çocuk takÕmÕ. Bakü dÕúÕnda. Modebadze 2003 yÕlÕnda takÕmÕn baúÕna geçmiútir. Böylelikle. yabancÕ aile çocuklarÕndan oluúan bu takÕmÕ yenmeyi baúarmÕútÕr (78:98. iki hafta sonra rövanú maçÕnda galip gelmeyi baúarmÕútÕr. Zamanla Azeriler de bu oyuna alÕúmaya baúlamÕúlardÕr. tecrübeli GürcistanlÕ Guram Modebadze’dir.

14’ü ustalÕ÷a adaydÕr. okçulu÷un geliúmesi için bir dizi faaliyetler gerçekleútirmektedir. Günümüzde 150’den fazla yÕldÕz ve genç kategorisinde sporcu bulunmaktadÕr. yüzyÕlda 80’li yÕllardan itibaren popüler olmaya baúlamÕútÕr. Azerbaycan Atletizm Federasyonu ’nun 1989’da kurulmasÕyla birlikte geliúmeye baúlamÕútÕr. olmuútur.170). AynÕ yÕlda Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa ùampiyonasÕ’na birçok sporcu katÕlmÕútÕr. SporcularÕn uluslararasÕ yarÕúma ve turnuvalara katÕlmalarÕna olanak sa÷lamaktadÕr. 2004 Atina OlimpiyatlarÕ’nda ise ørade Haúimova ve Zemfira Meftaheddinova bronz madalya kazanmÕúlardÕr (107:24). ølk defa 1996 Atlanta Olimpiyat OyunlarÕ’na katÕlan ørade Haúimova 25m tabanca atÕúÕnda 10. Azerbaycan’da atletizm.6. Dinamo spor kulüplerinde okçuluk úubeleri faaliyet göstermektedir.110). Ba÷ÕmsÕzlÕktan sonra di÷er spor branúlarÕnda oldu÷u gibi okçulukta da birtakÕm yeniliklerin yapÕlmasÕ gerekmiútir. Bu kapsamda 1993 yÕlÕnda Azerbaycan Okçuluk Federasyonu (AOF) kurulmuútur. baúarÕlÕ sporcularÕn bulundu÷u bir branútÕr. Azerbaycan’da okçuluk. dünya ve kÕta çapÕndaki yarÕúmalar ile Sidney ve Atina OlimpiyatlarÕ’nda mücadele etmiúlerdir. Spartak.. Özellikle. Özellikle 1995 yÕlÕndan sonra federasyonun çalÕúmalarÕ AzerbaycanlÕ atletlerin teknik-taktik düzeylerinin geliúmesini sa÷lamÕútÕr. XX. Di÷er Spor BranúlarÕ Azerbaycan’da atÕcÕlÕk. 2000 Sidney OlimpiyatlarÕ’nda ise SSCB’nin emektar antrenörü olan Hafiz Caferov’un ö÷rencisi olan Zemfira Meftaheddinova skeet branúÕnda altÕn madalya almÕútÕr (72:97. Lokomotiv. AOF. 1993-2004 yÕllarÕnda 85’e yakÕn ülke dahilinde resmi yarÕúma yapÕlmÕú. 7 Avrupa Grand-Prix yarÕúmasÕ ve di÷er büyük çaplÕ uluslararasÕ turnuvalara katÕlmÕúlardÕr (48:169. Mahsul. 2004 Atina OlimpiyatlarÕ’nda Dadaú øbrahimov. Bu sporculardan 5’i spor ustasÕ.1. Birçok Azerbaycan’lÕ sporcu uzun yÕllar SSCB milli takÕmÕnda Dünya ve Avrupa ùampiyonalarÕ’nda mücadele etmiúlerdir.17. olmuútur. Alibey ùükürov ise 800m yarÕúlarÕnda 72 sporcu 75 . sporcular 2 Dünya ùampiyonasÕ. 200m yarÕúlarÕnda grupta 7. genel sÕralamada ise 55 atlet arasÕndan 48. Bununla birlikte sporcular.

1 bronz. ve 447 puanla Azerbaycan 3. 2004 Atina OlimpiyatlarÕn’da Turan Mirzeyev 4.. Gençler Dünya ùampiyonasÕ’nda toplamda 365. 16. 13.gsgm. 1 gümüú madalya kazanmÕúlardÕr (http://www.org.04.2009). øntigam Zairov 1 altÕn. O.2009).gsgm.sm. 1999 yÕlÕnda Polonya’da yapÕlan Gençler Avrupa ùampiyonasÕ’nda Nizami Paúayev ikinci olmuútur. 93 bayan sporcu katÕlmÕútÕr (http://www. 2008 Pekin Olimpiyat OyunlarÕ’nda Azerbaycan’Õ halterde beú sporcu temsil etmiútir. 13. son teknoloji ekipmanlarla donatÕlmÕútÕr. Azerbaycan Halter Federasyonu tarafÕndan geliútirilmeye çalÕúÕlmaktadÕr. olmuútur. AynÕ yÕl Danimarka’da de÷iúik yaú gruplarÕnda düzenlenen Avrupa KupasÕ’nda AzerbaycanlÕ sporcular 3 altÕn madalya kazanmÕúlardÕr. 20 Ocak 2005 yÕlÕnda 10 kiúilik bir da÷cÕ ekibi “20 Ocak” úehitlerinin anÕsÕna ùahda÷Õ’na. 31 AralÕk 2004’te Dünya AzerbaycanlÕlar Günü dolayÕsÕyla bir grup da÷cÕ “Haydar Zirvesi”ne tÕrmanmÕútÕr. Bayanlar Halter ùampiyonasÕ’na 41 ülkeden 150 erkek.tr. Romanya’nÕn baúkenti Bükreú’te 04-12 Nisan 2009 tarihleri arasÕnda yapÕlan 88. Antrenman salonlarÕ yeniden dizayn edilmiú.03. øntigam Zairov ve Nizami Paúayev’dir (http://www. Azerbaycan’da da÷cÕlÕk. Azerbaycan’da halter.04.gov. Afgan Bayramov. 2002 ve 2005 yÕllarÕnda dünya úampiyonu olmuútur.gov. olan Nizami Paúayev.176). ùampiyonada Azeri sporculardan Zülfükar Süleymanov 2 gümüú. 13. 2005 yÕlÕnda 76 . Azerbaycan Sendikalar Birli÷i’nin Alpinist-Turist kulübünün sporcularÕ 1998 yÕlÕnda Gusar ilçesindeki 3763metre yüksekli÷indeki KÕzÕlkaya da÷ silsilesine tÕrmanmÕúlar ve oraya “Haydar Zirvesi” adÕnÕ vermiúlerdir.5kg kaldÕrarak 1.arasÕndan 66.ewf.noc-aze. Atina’da yapÕlan Gençler Dünya ùampiyonasÕ’nda koparmada 203 kilo kaldÕrarak dünya rekoru kÕrmÕútÕr. olmuútur (48:175.2009).org.tr.04. olmuútur (http://www. 06.noc-aze. olmuútur (48:173). Bu sporcular Sardar Hasanov. 1998 yÕlÕnda Çek Cumhuriyeti’nde yapÕlan erkekler ve bayanlar Avrupa ùampiyonasÕ’nda bayanlarda Terane Abbasova 3. Turan Mirzeyev. 4424metre yüksekli÷e tÕrmanmÕúlardÕr. ùampiyonada erkeklerde 500 puanla Rusya 1. 2008 Pekin OlimpiyatlarÕ’nda Azerbaycan’Õ Ruslan Abbasov ve Ramil Guliyev temsil etmiúlerdir (http://www. Erkekler ve 22. 2006 yÕlÕnda yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’nda da birinci olmuútur.2009).03.2009). 494 puanla Türkiye 2.

Sambo tarihinde ilk resmi yarÕú da 28-29 KasÕm 1938 yÕlÕnda Bakü’de yapÕlmÕútÕr. Sambo güreúi Azerbaycan’a XX. 97 ülkeden 888 sporcunun katÕldÕ÷Õ úampiyonada 4. Turnuva kapsamÕnda Azerbaycan’Õn en yüksek zirvesi olan ùahda÷ ve Babada÷’a tÕrmanÕlmÕútÕr. Endonezya’da yapÕlan UluslararasÕ Stokan Karate Federasyonu’nun 7. Azerbaycan’da sambo güreúi.03.net.05.2009).2009). Sambonun geliúiminde øsmail Ahmedov’un önemli katkÕlarÕ olmuútur. 70kg erkekler kata müsabakalarÕnda øsrafil Shirinov ile 1 altÕn madalya kazanarak 10. 8-10 MayÕs 2009 tarihleri arasÕnda. olmuútur (http://www. Dünya ùampiyonasÕ’na 21 AzerbaycanlÕ karateci katÕlmÕútÕr. Amal Atayev ise bronz madalya kazanmÕútÕr. 2006 yÕlÕnda Rafael Agayev Dünya ùampiyonu olmuútur (82:88). 2008 yÕlÕnda Tokyo’da yapÕlan Dünya Büyükler Karate ùampiyonasÕ’nda Azerbaycan erkekler 70 kg’da hem kumite’de hem de kumite açÕk’da Rafael Agayev ile 2 altÕn madalya alarak. erkek kumite takÕmÕnda 3. 44 ülkeden 479 sporcunun katÕldÕ÷Õ úampiyonada Niyazi Aliyev ve Rafael Agayev kumite’de altÕn. 11. 13. Azerbaycan.org. Ülkenin ilk sambo 77 . 5 gümüú ve 6 bronz madalya kazanmÕúlardÕr. asrÕn 30’lu yÕllarÕnda gelmiútir. popüler olan spor branúlarÕndan biridir. HÕrvatistan’Õn baúkenti Zagreb’te. 2007 yÕlÕnda 83 ülkeden 1106 sporcunun katÕlÕmÕ ile østanbul’da gerçekleúen 5. øsmail Ahmedov’un ö÷rencileri SSCB çapÕndaki birçok yarÕúmada ikinci ve üçüncü olmuúlardÕr. 58 ülkeden 800 sporcunun mücadele etti÷i úampiyonada sporcular 4 altÕn.ekf-karate. 25-28 Mart 1954 yÕlÕnda ilk defa Azerbaycan ùampiyonasÕ yapÕlmÕútÕr. Avrupa Büyükler Karate ùampiyonasÕ düzenlenmiútir. Azerbaycan’lÕ karateciler ilk defa 1996 yÕlÕnda Dünya ùampiyonasÕ’na katÕlmÕúlardÕr. olmuútur.øslam KadÕnlarÕ arasÕnda uluslararasÕ da÷cÕlÕk turnuvasÕ yapÕlmÕútÕr. Dünya YÕldÕz ve Gençler ùampiyonasÕ’nda. Bu úampiyonada sadece bir bronz madalya kazanÕlmÕútÕr. 2000 yÕlÕna gelindi÷inde. Turnuvaya 16 ülkeden 30 sporcu katÕlmÕútÕr. Azerbaycan’da karate. 44. Zirveye ulaúan her bir sporcuya özel bir gö÷üs niúanÕ ile sertifika verilmiútir (48:179). olmuútur (www. Karate branúÕnÕn geliúmesinde AzerbaycanlÕ karate uzmanlarÕnÕn ve federasyonun büyük rolü olmuútur (48:179).karateworld. TakÕmlar sÕralamasÕnda ise Azerbaycan.

14-18 MayÕs 2009’da Milan’da yapÕlan Avrupa Büyükler ùampiyonasÕ’nda Tarlan KasÕmov altÕn. ülke için oldukça yeni bir spor dalÕdÕr.com. 18 AralÕk 1992’de Azerbaycan Sambo Federasyonu kurulmuútur. AynÕ yÕlÕn Eylül ayÕnda yapÕlan Dünya ùampiyonasÕ’nda 4 altÕn. Azad Ragimov.10-12. 28. Bayanlar arasÕnda 4 defa Avrupa.derne÷i 1975 yÕlÕnda A÷dam’da açÕlmÕútÕr (83:5. Azerbaycan’da dans.com. 2006 yÕlÕnda øslam GasÕmov Dünya ùampiyonu olmuútur (82:88). Birçok defa Dünya ve Avrupa úampiyonu olmuú Ceyhun Memmedov Azerbaycan sambosunun en önemli temsilcisidir. giysi ve tutuú özellikleri farklÕ olmasÕna ra÷men aba güreúleri ile benzerdir (68:72). Türkiye’nin Gaziantep ve Hatay yörelerinde mahalli olarak yapÕlan. 28. Günümüzde Avrupa Sambo Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak Ceyhun Mamedov görev yapmaktadÕr. 5 defa Dünya ùampiyonu olmuú Zülfiyye Hüseynova Azerbaycan’Õn önemli sporcularÕndan biridir. 2 gümüú madalya kazanan Azerbaycan milli takÕmÕ Avrupa ùampiyonu olmuútur. Sambo güreúi. 8-13 A÷ustos 1993’te øtalya’nÕn Torino úehrinde yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’nda ikinci olmuútur. 2 gümüú. Bu úampiyonada yÕldÕzlarda 5 altÕn.sambo. Azad Ragimov’un Gençlik Spor ve Turizm BakanÕ olarak atanmasÕyla baúlamÕútÕr. Galib Spor Kulübü’nün sporcusu olan Galib Hümmetov bu úampiyonada da kÕtanÕn en iyisi olmuútur (48:180). Onun Sovyet döneminden baúlattÕ÷Õ zafer serisi günümüz sambocularÕ tarafÕndan devam ettirilmektedir (48:180). 2008 yÕlÕnÕn MayÕs 78 . 1997 yÕlÕnda Avrupa ùampiyonasÕ Bakü’de yapÕlmÕútÕr. Bu yÕlda Azerbaycan Sambo Federasyonu BaúkanÕ Zelimhan Memmedov. Azerbaycan.05. büyüklerde ise 3 altÕn.2009).eurosambo. gençlerde 5 altÕn. 1 bronz. 4 gümüú ve 3 bronz madalya alarak 31 takÕm içinden 3. 1994-95 yÕllarÕnda Azeri sambocular Avrupa ve Dünya ùampiyonlarÕ’nda üst üste 50’den fazla madalya alarak dünyanÕn ilk beú ülkesi arasÕna girmiútir. Ceyhun Mamedov aynÕ zamanda UluslararasÕ Sambo Federasyonu’nun da Yönetim Kurulu üyesidir (www. Zaur Paúayev bronz madalya almÕútÕr (www. Gençlerde 2 defa dünya ve 3 defa Avrupa birincisi. olmuútur. Avrupa Sambo Federasyonu Yönetim Kurulu üyeli÷ine seçilmiútir (83:6. Azerbaycan’da salon danslarÕna bir spor dalÕ olarak yaklaúÕm. 1997 Avrupa úampiyonu. 3 bronz.14).6).05. 2000 yÕlÕnda Madrid’te yapÕlan Avrupa ùampiyonasÕ’na 24 ülkeden 128 güreúçi katÕlmÕútÕr.2009).

Azad Ragimov’un verdi÷i destek ile danslarÕn spor yönü öne çÕkmÕú. spor yapan kiúi sayÕlarÕ. Eldar Cafarov-Anna Snejine 48 çift arasÕndan 21. çalÕúmalar daha hÕzlÕ yürütülmeye baúlamÕútÕr. ASDF. olmuútur. 2007 ve 2008 yÕllarÕnda resmi lisans turnuvalarÕ gerçekleútirilmiútir. Di÷er tüm çiftler de uluslararasÕ dereceye sahip olmuúlardÕr. Azerbaycan milli takÕmÕnÕn temelini Tatyana Çernova’nÕn kurdu÷u Dance Team Shane Spor Kulübü’nün üyeleri ve ö÷rencileri oluúturmaktadÕr (98:69. dört alt baúlÕkta incelenmiútir. Son zamanlarda Azerbaycan. yurtdÕúÕndan katÕlÕmcÕlarÕn da oldu÷u uluslararasÕ spor turnuvalarÕ düzenlemektedir. Azerbaycan her yÕl tüm önemli turnuvalara davet edilmektedir. Bu yarÕúmada Azeri çift beúinci olmuútur. Avrupa ve di÷er turnuvalarda yer almÕúlardÕr. tesisleúme durumu.ayÕnda Azerbaycan Spor DanslarÕ Federasyonu (ASDF) baúkanlÕ÷ÕnÕ üstlenmiútir. SSCB milli 79 . Millilerin ilk yarÕúÕ Kiev’de. Sovyetlerde spor yönetimi. 6. Azerbaycan ve SSCB çapÕnda düzenlenen sportif etkinlikler.2. Azerbaycan 2005 yÕlÕndan itibaren dans yarÕúmalarÕna katÕlmaya baúlamÕútÕr. 80 ülkenin katÕldÕ÷Õ Latin danslarÕ programÕnda yapÕlan Dünya ùampiyonasÕ’na katÕlmÕúlardÕr. O zamandan günümüze milliler birçok kez Dünya. Azerbaycan’da Spor Yönetimi Azerbaycan’da spor yönetimi ana baúlÕ÷Õ. spor ile ilgili çÕkarÕlan kanunlar. Eldar Cafarov-Anna Snejine çifti dünyanÕn en iyi 25 çifti arasÕna girmiútir. Sporcular ilk dünya úampiyonasÕnda ülkelerini baúarÕyla temsil etmiúlerdir. Turnuva’da Azerbaycan’Õ Nergiz ve ølham Osmanov kardeúler ve Eldar Cafarov-Anna Snejine çiftleri temsil etmiúlerdir. Azerbaycan’da Sovyet döneminde spor yönetimi. Bu kapsamda. sporun yönetim úekli. Azerbaycan’da ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde spor yönetimi ve Azerbaycan’da beden e÷itimi sisteminin geliúimi úeklindedir. Bogdan Tyaglov-Anatasiya Ermiúova çifti beúinci olmuútur. idari yapÕlanmasÕ. Her dört bölümde de devletin spor politikalarÕ incelenmiútir. UluslararasÕ Dans Spor Federasyonu turnuvasÕnda gerçekleúmiútir. Dünyadan ve BDT ülkelerinden davet edilen jüri üyelerinin katÕlÕmÕyla ülke ve úehir úampiyonalarÕ düzenlemektedir. Bunlar. Daha sonra Almanya’nÕn Karlshure kentinde.71). Eldar CafarovAnna Snejine’nin Eurovizyon yarÕúmasÕndaki baúarÕlÕ performansÕndan dolayÕ spor danslarÕ Azerbaycan’da daha popüler olmuútur.

6.). fiziksel sa÷lÕk Sovyet politikasÕnÕn her zaman içinde olmuútur (32:192.1. Sosyalizmin altÕnda úekillenen Sovyet kültürü. Beden e÷itimi ve spor emekçilerin dövüú yeteneklerinin arttÕrÕlmasÕ. Azerbaycan’Õn ba÷ÕmsÕzlÕktan sonra elde etti÷i uluslararasÕ sportif baúarÕlar. uluslararasÕ tanÕnma ve prestijin vasÕtasÕ olarak görmüútür (101:94). Sovyet hakimiyetinin beden e÷itimi (halk e÷itimi. SSCB halklarÕnÕn her yönlü fiziki e÷itimini.2. Sovyetlerde Spor Yönetimi Rusya’da gerçekleúen Ekim sosyalist devrimi insanlÕk tarihinde yeni bir sayfa açmÕútÕr. beden e÷itimi sisteminin geliúim süreci vb. proleter devrimi desteklemek olmuútur (109:48. askeri e÷itim vb. kültür ve ideolojisinde köklü de÷iúiklikler meydana getirmiútir. 80 . Sovyetlerde spor geniú halk kitlelerine yayÕlmÕú ve onlar spor alanÕnda kendi yetenek ve becerilerini gösterme fÕrsatÕna sahip olmuúlardÕr. SSCB. incelenmiútir. kadÕnlarÕn eúitli÷inin. Netice de Sovyet sporunun marksizme dayanan ideolojisi ortaya çÕkmÕútÕr. AmacÕ. Birinci Dünya SavaúÕ’nÕ takiben emekçi liderleri. sa÷lÕk. Sovyet Hükümeti sporu sürekli desteklemiú ve spor teúkilatlarÕnÕn oluúturulmasÕnÕ askeri idare organlarÕna havale etmiútir (6:56). 1921 yÕlÕnda da Moskova’da KÕzÕl Spor Enternasyoneli úeklinde bir oluúum meydana gelmiútir. Sovyetler Birli÷i’nde sa÷lÕklÕ toplum.takÕmlarÕnda mücadele eden Azeri sporcular ve kazandÕklarÕ madalyalar. savunmanÕn. sosyalizmin baúarÕlÕ bir úekilde yaygÕnlaúmasÕ için gerekli görüldü÷ünden. emek verimlili÷inin. Sovyetler sporu.193). iç savaú. 1917-1920 yÕllarÕ. 1920’de “Sosyalist øúçiler Spor Birli÷i” ortaya çÕkmÕú ve iki milyon üye toplamayÕ baúarmÕútÕr. spora çok önem vermiútir. onlarÕn sosyalist eme÷inin ve savunma hazÕrlÕ÷ÕnÕn vasÕtalarÕndan birine çevirmiútir (5:94).49). Rusya’nÕn halk kitlelerinin yaúam tarzlarÕnda. Sovyetlerde sporun teorisi ve uygulamasÕ birbirinden ayrÕlmaz bir parça olmuú ve spor bilimleri alanÕndaki çalÕúmalar için de elveriúli úartlar oluúturulmuútur. spor karúÕlaúmalarÕ ile daha fazla ilgilenmeye baúlamÕúlardÕr. sa÷lÕk ve hijyenin. devletin savunma gücünün sa÷lamlaútÕrÕlmasÕ vasÕtasÕ oldu÷u için.

hem de sosyalist sistemin bütünlü÷ü içinde birer alt sistem oluúturan spor örgütlerinin ana sistemi optimal biçimde iúletmeleri sa÷lanamaz. beden e÷itimi ve spor devletçe yönlendirilmedi÷i sürece.Sovyet beden e÷itimi harekatÕnÕn ilk teúkilatlarÕnÕn kurulmasÕ. çünkü. Sovyetler. AyrÕldÕklarÕ ana noktaysa. ama. devletin temel spor politikasÕnÕ saptayÕp uygulayan tek bir organca yönlendirildikleri görülmektedir. kiúilerin çok yönlü ruhsal ve bedensel geliúmelerini. çünkü. sosyalist ülkelerin. kültürel gereksinmelerin karúÕlanmasÕnÕ. bazÕlarÕnda tek cümleyle (Polonya). hem de yerine getirilmesi zorunlu bir devlet ödevidir. 1921-1925 yÕllarÕ arasÕ beden e÷itimi ve spor. beden e÷itimi ve spor. yaúam ve çalÕúma koúullarÕnÕ planlÕ bir úekilde geliútiren süreçler içinde halkÕn sa÷lÕ÷ÕnÕn ve emek gücünün korunmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. sosyalist sistem dÕúÕndaki ülkelerin üst yönetimden tabandaki örgütlere do÷ru tek yanlÕ buyuran bir yönetim düzeni kurmalarÕna karúÕlÕk. emekçilerin ve gençlerin e÷itimi ve sa÷lÕklarÕnÕn korunmasÕnÕn vasÕtasÕ olarak görülmüútür. yurttaúlarÕn toplumsal yaúamda eylemli-katÕlmalÕ biçimde yer almalarÕnÕ. hem birey haklarÕndan kaynaklanan birey üstü amaçlar bireysel çabalarla gerçekleútirilemez. devlet ödevidir. Bu egemen organ Sovyetlerde Beden E÷itimi ve Spor Devlet Komitesi’dir. hem yurttaúlar açÕsÕndan onlarÕn kiúili÷ine ba÷lÕ vazgeçilmez bir birey hakkÕ. 1917 devriminden baúlayarak yÕllar içinde. 81 . yukarÕdan aúa÷Õya iúleyen devlet hiyerarúisine paralel olarak aúa÷Õdan yukarÕya örgütlenen bir kamusal kitle örgütleri diziliúi oluúturmalarÕ olmuútur. Sovyet beden e÷itimi sisteminin amaç ve görevlerinin belirtilmesi ile ilgili kanun hükmünde kararnamelerin çÕkarÕldÕ÷Õ bir dönem olmuútur. bu ülkelerde. uluslararasÕ spor hiyerarúisine karúÕ içiúlerinde görece en ba÷ÕmsÕz sportif örgütlenmesini gerçekleúmiútir. Öte yandan. Dünyada ki yönetim modellerinin ortak yönetsel ve yasal özelli÷i sporun devlet hiyerarúisi içinde kamu tüzel kiúilerince yaptÕrÕlmasÕdÕr. Birey hakkÕdÕr. Bu yÕllarda Sovyet beden e÷itiminin nasÕl olaca÷Õ ve onun toplumun hayatÕnda hangi yeri tutaca÷Õ ile ilgili çalÕúmalar sürdürülmüútür (5:95). Sovyetlerde sporun yönetiminin kuramsal çerçevesini tekdüze anayasa kurallarÕ ve dolayÕsÕyla tüm temel politikalarÕnÕ devlet belirlemiútir. tümünde aynÕ úekilde ele alÕnan beden e÷itimi ve spor. sosyalist kiúili÷in eksiksiz biçimlenmesini. BazÕ sosyalist ülkelerin anayasasÕnda ayrÕntÕlÕ (Do÷u Almanya). Bu sistemde elit spor ile kitle sporunun organik bir iliúkiye girdiklerini.

Halk Sa÷lÕ÷Õ BakanlÕ÷Õ. Komünist Partisi 25’inci KurultayÕ (1976)’nda benimsenen Onuncu Beú YÕllÕk Plan. “Geniú çapta sporun daha da yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnÕ öngörmüútür. orta ve yüksek ö÷renim kurumlarÕnda spor ile ilgili çalÕúmalarÕ örgütler. ana okullarda. e÷itim kurumlarÕyla tarÕm ve sanayideki iúyerlerine spor alan. Yerleúme merkezlerinde bu tür çalÕúmalarÕn örgütlenmesi Konut Geliútirme BakanlÕ÷Õ’nÕn. ilk. kÕrsal iúyerleri. ana çocuk sa÷lÕ÷Õ merkezlerinde. bürolar ve araútÕrma örgütlerinden sorumlu olan. tüm kÕrsal ve kentsel kesim iúyerlerinde beden e÷itimi ve sporun yaptÕrÕlmasÕ yasal zorunluluktur. askeri birliklerle her türlü sa÷lÕk kurumunda düzenli spor programlarÕnÕn uygulanmasÕ. bu yapÕnÕn iúleyiúini sa÷lamaktadÕrlar (58:185-187). Ama. kentsel ve kÕrsal alanlarda da kulüp. merkezdeki uzmanlaúmÕú genel yönetim birimleri ile onlarÕn taúra kuruluúlarÕdÕr. KÕrsal kesimdeki spor tesislerinin yapÕmÕ için büyük ödenekler ayrÕlmÕú. spor hekimleri vb. E÷itim BakanlÕ÷Õ ve onun hiyerarúisi. sanayi iúletmeleri. poliklinik.” Öte yandan. araç ve gereçlerinin sa÷lanmasÕ iúçi sendikalarÕyla di÷er kamu kuruluúlarÕna görev olarak verilmiútir. nüfusun artan sayÕda kesimlerinin ve özellikle gençlerin spora çekilmelerini gerektirir. Bu yapÕnÕn di÷er ö÷elerini Pavlov úu úekilde belirtmiútir: “Okul öncesi çocuk bakÕm kurumlarÕyla her düzeydeki e÷itim kuruluúunda beden e÷itimi ve sporun alfabesinin ö÷retilmesi.SSCB Komünist Partisi ProgramÕ’na göre. büyük çapta beden e÷itimi ve spor yaptÕran örgütler. hastane ve tÕp ö÷renim kurumlarÕnda beden e÷itimi ve spor çalÕúmalarÕ yaptÕrÕr. bedensel ve düúünsel bakÕmlardan uyumlu geliúmiú bir genç kuúa÷Õn erken çocukluktan baúlayarak e÷itilmesini çok önemli bir ödev saymÕútÕr. BakanlÕk birimlerince ya da di÷er devlet örgütlerince çalÕútÕrÕlan spor uzmanlarÕ. Buna göre.” Sovyetler Birli÷i yasalarÕnÕn spor konusunda devlet hiyerarúisine verdi÷i ödevler bunlarla sÕnÕrlÕ de÷ildir. kreúlerde. oda ve kültür evleri yoluyla Kültür BakanlÕ÷Õ’nÕn ödevidir. “Parti. bir yüzme havuzu ve açÕk hava spor alanlarÕ inúa etmek zorunludur. bir kapalÕ spor salonu. 82 . sanatoryum. kentlerin içinde oluúan bütün yeni yerleúme birimlerine bir stadyum. Bu ödev kitle sporu ve beden e÷itiminin tüm türlerinin özellikle okullarda özendirilmesini. Örne÷in.

Komite hiyerarúisinin en üst basama÷Õ. Böylece. Sovyet sisteminde üçüncü önemli organ ise Bakanlar Kurulu’dur. konularda görev yapan bu üst organ. Her basama÷Õn otorite. spor konularÕnda bilimsel araútÕrmalarÕn yapÕlmasÕ. üç yatay alt komite bulundu÷unu. öte yandan. SSCB Bakanlar Kurulu’na ba÷lÕ olarak örgütlenen Beden E÷itimi ve Spor Devlet Komitesi. spor uzmanlarÕnÕn yetiútirilmesi vb. do÷rudan do÷ruya ondan aldÕ÷Õ yetkiyle. uzmanlaúmÕú spor yapÕlarÕnÕn temsilcilerinden oluúan SSCB Beden E÷itimi ve Spor Devlet Komitesi’nin kendisidir (111:492). devlet örgütünün di÷er bütün uzmanlaúmÕú yönetimleri gibi. AynÕ anda hem federal bir devlet kuruluú tarzÕnÕ. Sonra Yüksek Sovyet (Meclis) gelmektedir. hem de Komünist Partisi’nin organsal diziliúini yineleyerek yukarÕdan aúa÷Õ örgütlenen Devlet Spor Komitesi modeli üçü merkezde. Cumhuriyetlerin kendi kendilerine. her yaú ve meslekten kiúilerin spora kazandÕrÕlmasÕ. beden e÷itimi ve spor ile ilgili devlet ve kamu kuruluúlarÕnÕn temsilcileriyle. Bu düzenleme. genel politikanÕn uygulanmasÕndan sorumlu bir Yönetim Kurulu ve yapÕnÕn tüzel kiúili÷ini temsil eden bir Baúkan’dan oluúmuútur. bir komite. bir baúka deyiúle. devlet hiyerarúisinde bireysel bakanlÕklarÕn üstünde yer tutmuú ve sporla ilgili tüm devlet kuruluúlarÕnÕn izleyecekleri eylem programlarÕnÕ saptayarak çalÕúmalarÕnÕ koordine etmiútir.115). toplam yedi basamaklÕ bir hiyerarúidir. kiúilerden de÷il alt sistem durumundaki baúka komitelerden oluúmuútur. dördü taúrada. özellikle ülkenin úartlarÕna ve halkÕn e÷ilimlerine göre program yapmalarÕ mümkün olmamÕútÕr (110:114. Sovyet spor hiyerarúisi. Ama. genel politikanÕn belirlenmesinden sorumlu bir Genel Kurul. komitenin kendi içinde dikey iú bölümü planÕdÕr.SSCB’nin birinci ve en önemli organÕ Komünist Parti’dir. 83 . üstün sporcu yetiútirme planlarÕnÕn hazÕrlanmasÕ ve uygulamalarÕn izlenmesi. Ülke çapÕnda beden e÷itimi ve spor çalÕúmalarÕnÕn koordine edilmesi. Bu organ en yüksek icra organÕ olarak kabul edilmektedir. hiyerarúinin ikinci basama÷Õna inildi÷inde. Bakanlar Kurulu. ama. ulusal ve uluslararasÕ yarÕúmalarÕn örgütlenmesi. görev. de÷iúik düzeydeki komitelerin yatay ve dikey etkileúmelerinden do÷an bir iliúkiler bütünü olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr (58:187). kendi içinde yaptÕ÷Õ iú bölümüyle. yetki ve sorumluluklarÕ komite olgusunda somutlaúmÕú. talimatlarÕ do÷rudan do÷ruya Sovyet Komünist Partisi’nden almaktadÕr. yurttaúlarÕn beden ve ruh sa÷lÕ÷ÕnÕn geliútirilmesi.

sporun ikinci örgütsel biçimini oluúturan. Bu alt komiteler. aynÕ kulüp olgusundan baúlayarak. Beden E÷itimi ve Spor Devlet Komitesi’nin genel gözetimi altÕnda özerktir. Bireysel iúyerlerinde sosyalist sendikacÕlÕk akÕmÕnÕn genel ilkelerine göre kurulan ve sosyalist sistemin en geniú tabanlÕ kitle örgütü olan sendikalarÕn 84 . çünkü. iki toplantÕ arasÕnda görev yapacak bir Baúkan ve Yönetim KurullarÕ’nÕ seçmektedirler. spor hiyerarúisinin birde bölgesel boyutu vardÕr. ama. devlet hiyerarúisiyle yönetsel. biri de Spor Bilimi konularÕndan sorumlu üç ayrÕ alt komiteden meydana gelmiútir. Sistemin kendisine aktardÕ÷Õ yetkilerle genel hedeflerin kesimsel dökümünü yapan ve yine kendi görev alanlarÕ içinde tüm uygulamalarÕ denetleyen bu alt komiteler. sporun sanayi. üretsel esaslara göre örgütlenen kulüp olgusudur. yukarÕya do÷ru. kulüp (ya da kümeler). Bu yapÕlar uluslararasÕ spor dilinde ulusal spor federasyonlarÕ olarak anÕlmaktadÕr. 1974 yÕlÕna gelindi÷inde. kentin spor yönetimi ile de bölgesel iliúkiye giren. Her alt komitenin baúkanÕ üst komitenin baúkan yardÕmcÕsÕ oldu÷u için. Sendikal yapÕyla bütünleúen bu paralel hiyerarúi. Beden E÷itimi ve Spor Komiteleri hiyerarúisinin temel örgütlenme birimi.üst komite denilen organÕn aslÕnda biri Beden E÷itimi.000 kadar kÕrsal ve kentsel kesimde yaklaúÕk 52 milyon kiúiye spor yaptÕrmaktadÕr. tarÕm ve hizmet iúyerlerindeki do÷al örgütlenme biçimidir. Gürcistan) anÕlan bir Beden E÷itimi ve Spor Komitesi bulunmakta. ba÷ÕmsÕz kamusal kitle örgütlerinin oluúturduklarÕ ikinci bir yönetsel yapÕ yükselmektedir. tÕpkÕ üst komite gibi düzenli aralÕklarla toplanarak çalÕúmalarÕnÕ gözden geçirmekte. Bölgesel esaslara göre örgütlenen Sovyet devlet hiyerarúisinin her basama÷Õnda (Federe Cumhuriyet ve Özerk Bölge. bunlar da merkez örgütündeki üç basamaklÕ komite yapÕsÕnÕ yinelemektedirler. Sovyet modelinde. bir araya geldiklerinde Genel Kurul’u oluúturan. kendi sistemati÷i içinde. yani kulüp ve kümeler. ama. koordinasyon ile ilgili bir problem yaúanmamaktadÕr. Yedi basamaklÕ komite hiyerarúisinin ayaklarÕ kulüplerle yere de÷erken. Üretseldir. yöre ve kent) somut görev alanÕnÕ belirlemek için bölgesel ön adÕyla (Azerbaycan. ba÷ÕmsÕz. gönüllü ve toplumsal olan beden e÷itimi ve spor kolektifleri. biri Spor. Sovyet parti ve devlet modeli gibi. SSCB’de 200. ülke içinde kendi alanlarÕnÕn teknik sorumlusu olarak görev yaparken uluslararasÕ kuruluúlarda ülkeyi temsil eden eúdüzey spor uzmanlÕk alt komiteleridir.

on beú cumhuriyet için biri kÕrsal. bir yönüyle genel gözetiminde bulundu÷u iúyeri sendikasÕndan. her hizmet iúyerinde bir Spartak kurulmuú. bir yönüyle de kuruldu÷u iúyerinin yönetiminden ba÷ÕmsÕz de÷ildir. kent sÕnÕrlarÕ içinde bütün hizmet iúyerlerinin kulüp temsilcileri bir araya gelerek kent Spartak’ÕnÕ oluúturmuú. gerek sendikalar. federe cumhuriyet ve federal devlet kulüplerini oluúturmaktadÕrlar. iúyeri yönetimiyse. kulübün ba÷ÕmsÕz gelir kaynaklarÕndan do÷acak vergileri ödemek. Lokomotif demiryolculuk. gerekse iúyeri yönetimleri spor kulüplerine önemli yardÕm ve katkÕlarda bulunmaktadÕrlar. SSCB’de. iúyeri kulübüne yaptÕ÷Õ parasal yardÕmlarÕn yanÕnda. Spor yapmanÕn maddi ve fiziki koúullarÕnÕn her düzeyde kulüp dÕúÕnda.genel gözetimine giren kulüpler. üye ödeneklerinden sa÷ladÕklarÕ gelirin %25’lik bir bölümünü spor iúlerine ayÕrma ödev ve yetkisi iúyeri sendikasÕnÕn yönetim kuruluna verilmekte. Ekonominin hizmetler kesiminde çalÕúanlarÕ spor kulübü olan Spartak örne÷inden yola çÕkarsak. yöre. aúa÷Õdan yukarÕya do÷ru. öteki koldan devletin üretim birimleri (iúyeri) ba÷ÕmsÕz hiyerarúilerince oluúturulmasÕnÕ öngören bu iúbölümü planÕ içinde. öteki kentsel kulüpleri kapsayan ikiúer. aynÕ süreçler kentten yöreye. Örne÷in. federe cumhuriyet ve federal devlet düzeyinde de temsilcisidir. cumhuriyetler düzeyinde 30 spor kulübü vardÕr. yalnÕzca hizmet kesimindeki bir iúyerinin iúçi ve memurlarÕna spor yaptÕran bir örgüt de÷il. Vodnik deniz ticareti ve taúmacÕlÕk. su ve yakÕt sa÷lamak gibi görevler üstlenmektedir. Sovyet devlet modeli gibi bölgesel ilkelere göre iúleyen spor kulüpleri. yöre. yukarÕya do÷ru. kent. aynÕ iú kolunun kent. Spartak gibi üretsel esaslara göre örgütlenmiú. elektrik. yöreden federe cumhuriyetlere. bir koldan kamu kitle örgütleri (sendika). Bu kamu örgütleri hiyerarúisinin doru÷u Ulusal Kulüpler Birli÷i’dir. spor tesisi kurmak. Bu noktada. 1974 yÕlÕnda SSCB’de. her iúyerinde alt sistemleri bulunan. Spartak Kulübü. iúletme ve bakÕm giderlerini karúÕlamak. Burevestnik de e÷itim-ö÷retim kesimlerinde benzeri biçimde örgütlenmiútir. oradan da Federal Cumhuriyet Spartak’Õna yinelenmiútir. sporunu devlet politikasÕ olarak örgütleyen Sovyetlerde. Sendikal yapÕyla büyük ölçüde bütünleúen bir sistemin genel kapsayÕcÕlÕ÷Õ konusunda 85 . kulüplerin tek iúlevinin teknik. AynÕ úekilde. Kulüp. Devlet hiyerarúisinin basamaklarÕ izlenerek yukarÕya çÕkÕldÕ÷Õnda. toplam otuz kulüp birli÷inin oluútu÷u görülmektedir. sÕrasÕyla. yani spor yapmak ve yaptÕrmak oldu÷u açÕktÕr. Yürürlükteki yasalara göre. iúkolu esasÕna göre örgütlenmiútir. federal devlet düzeyinde 7.

yetiúkin ö÷retici ve uzmanlarÕn denetiminde kÕzlÕerkekli topluluklara spor yaptÕrmaktadÕrlar”. 1980 yÕlÕna gelindi÷inde.úu örne÷i vermek yeterli olacaktÕr.000 ö÷rencisi olan 2300 spor okulu çalÕútÕrmakta. çok sporlu düzenlemeyle canlanmaktadÕr. SSCB’nin yalnÕzca spor yönetimi de÷il. küme birincileri iúyeri kulüpleri düzeyinde yarÕúarak kent birinciliklerine katÕlacak kulüp takÕmÕnÕ oluúturmakta. UluslararasÕ spor yönetimi denilen gövdenin somut spor prati÷ine dönüúmesi nasÕl Olimpiyat OyunlarÕ yoluyla oluyorsa. 1400 yüzme havuzu ve irili-ufaklÕ 600. Bu pramidin basamaklarÕ. Sovyetler Birli÷i’nde ilki 1928 yÕlÕnda. Yüksek Spor UstasÕ olarak sÕnÕflandÕrÕlmÕúlardÕr. 1959 sonrasÕndakiler de dört yÕlda bir ve genellikle Olimpiyat OyunlarÕ’nÕn hemen öncesinde düzenlenen Spartakiada’lar tabanÕnda ülkenin milyonlarca spor heveslisinin. Buna göre. aynÕ zamanda spor hiyerarúisinin de basamaklarÕdÕr. Toplumsal yaúayÕúÕn tüm kesimlerinin devletçe denetlendi÷i bir sistem 86 . Spor UstasÕ AdayÕ. cumhuriyetler adÕna takÕmlarÕn katÕlmasÕyla federatif bir kiúilik kazanan Spartakiada’dÕr. “Kamu spor örgütleri. 66. aynÕ úekilde SSCB’deki ulusal spor yönetimi de Ulusal Spor ùöleni (Spartakiada) adÕyla tek uluslu.000 kapalÕ spor salonu. bu yönetim tarafÕndan düzenlenen spor yarÕúmalarÕ da devlet-parti hiyerarúisinin kuruluú ve iúleyiú biçimini büyük ölçüde izlemektedir. 676. Görüldü÷ü gibi. aynÕ seçme düzeni sÕrasÕyla kent. ikinci ve birinci derece. Olimpiyat programÕndaki spor dallarÕnÕn ilk yarÕúmalarÕ iúyeri spor kümeleri düzeyinde yapÕlmakta. yöre ve federe cumhuriyet düzeyinde yinelenmektedir. birkaç milyon sporcu ile baúlayan ve iki-üç yÕllÕk bir süreyle ülkedeki 3000 büyük stadyum. 1979 yÕlÕnda.000 spor tesisine yayÕlan bu yarÕúma düzeninin son dura÷Õ. çabalarÕnÕn büyük bölümünü çocuklara yöneltmiúlerdir. doru÷unda da ulusal ve uluslararasÕ düzeydeki spor ustalarÕnÕn yer aldÕklarÕ bir simgesel pramid görünümündedir. Örne÷in. SSCB’de sporcular üçüncü. UluslararasÕ Spor UstasÕ. UluslararasÕ yarÕúma sporunun yeni adaylarÕ için tek uygun yetiúme ortamÕ olan geniú tabanlÕ kitlesel beden e÷itimi ve spor akÕmÕyla yüksek düzeyde spor arasÕnda en önemli ba÷lantÕ halkasÕ olarak da görev yapan bu düzenlemenin yönlendirici ilkesi úudur: “Milyonlarca hevesli içinden en iyi birkaç yüzünün seçilmesi” úeklindedir.

87 .içinde bunu ola÷an karúÕlamak gerekmektedir. 100 bin seyircinin katÕldÕ÷Õ olimpiyatlar. sporun içinde yapÕldÕ÷Õ toplumun yapÕ ve dengelerine çok duyarlÕ bir toplumsal kurum. AynÕ yÕllarda sporda teúkilatlanma büyük siyasi önem taúÕmÕútÕr. Bununla ilgili Rusya Komünist (bolúevik) Partisi Merkezi Komitesi RK(b) P MK’nin 1925 yÕlÕndaki beden e÷itimi hakkÕndaki kararÕnda “ Sovyet beden kültürü sadece beden e÷itimi ve sa÷lÕ÷Õn de÷il. øç savaú bittikten sonra Sovyet beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn baúlÕca vazifesi. 1925 yÕlÕnda hem yaz hem de kÕú sporlarÕnda “øúçi OlimpiyatlarÕ” düzenlenmiútir. Öyle ki. burjuva ve Sovyet beden e÷itimi sistemleri arasÕndaki faklarÕ amaca yönelik ve esas niteli÷i açÕsÕndan de÷il. muharebeler. sporun birçok branúÕ burjuva sporu ilan edilmiú. Sonuçta. yapÕyÕ görüntüleyen bir yansÕtÕcÕ oldu÷u düúünülürse. 1923-1925 yÕllarÕnda ise beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn organizasyon yapÕsÕ oluúturulmuú ve Yüksek Beden E÷itimi ùurasÕ kurulmuútur. bu. açlÕk ve mahrumiyetler neticesinde gençlerin kaybedilmiú sa÷lÕklarÕnÕn yeniden kazandÕrÕlmasÕ ve daha iyi seviyeye getirilmesi olmuútur. Beden kültürü ayrÕca. Özellikle. karúÕlÕ÷Õnda ise Sovyet fiziki hareketleri geliútirilmiútir (5:96). Sovyet beden e÷itimi sisteminin esaslarÕnÕn düzgün bir úekilde oluúturulmasÕ büyük bir önem taúÕmakla birlikte. kitlelerin e÷itim metodlarÕndan biri olarak görülmelidir ” denilmiútir (111:490). Birçok insan. bir bakÕma do÷al bile karúÕlanmaktadÕr (58:187192). ekonomik ve gençli÷in askeri e÷itiminin de önemli bir aracÕ olarak düúünülmelidir. fiziki hareketlerin kendisinde aramÕúlardÕr. Coubertin bu gruplara yakÕnlaúma e÷iliminde olmuú. beden e÷itimi harekatÕnÕn teúkilat yapÕlarÕ. kaçÕnÕlmaz olmuútur. Viyana’ya 23 ülkeden 80 bin sporcu ile 250 bin seyirci katÕlmÕútÕr. genç devletin hayatÕndaki siyasi rolünü daha da belirginleútirmiútir. fakat aynÕ yakÕnlÕ÷Õ UluslararasÕ Olimpiyat Komitesi (IOC) üyeleri göstermemiúlerdir (109:49). 1921-1923 yÕllarÕnda Sovyet beden e÷itimi harekatÕnÕn nasÕl bir teúkilat yapÕsÕyla yürütülece÷i belirlenmiútir. AynÕ dönemde Sovyet beden e÷itiminin gayesi ile ilgili ideolojik tartÕúmalar geniúlemiútir. aynÕ zamanda kültürel. 1931 yÕlÕnda Viyana’da tekrarlanmÕútÕr.

Parti. yüksek baúarÕlar kazanmak için oluúturulan fonda beden e÷itimcilerin sayÕsÕ azalmÕútÕr. SSCB’de spor 1926 yÕlÕndan itibaren daha da geliúmeye baúlamÕútÕr. Beden e÷itimi ile ilgili kurumlar. SSCB SpartakiadasÕ yapÕlmÕútÕr. Sporun. Sanayileúmenin sa÷lanmasÕndan ve köy ekonomilerinin kollektifleúmesinden sonra ülkenin sosyal. Bu da Sovyet beden e÷itimi sisteminin geliúimi ve beden e÷itimi harekatÕnÕn yayÕlmasÕ için gerekli ortamÕ yaratmÕútÕr. Bütün bu geliúmelere ra÷men. Spor burjuva için e÷lence iken. RK(b) P MK’nin beden e÷itimi hakkÕnda 1929 yÕlÕnda aldÕ÷Õ karar ile. 1928 yÕlÕnda I. özellikle de gençlerin fiziki e÷itiminin siyasi e÷itimden ayrÕ kalmasÕna sebep olacak bütün unsurlar ortadan kaldÕrÕlmÕútÕr. Sovyet beden e÷itimi harekatÕnÕn teúkilat yapÕsÕnÕn güçlendirilmesinin esaslarÕ belirlenmiútir. uygulamada ciddi hatalar yapÕlmÕútÕr. kitleselli÷in ve sa÷lÕ÷Õn aracÕ olmuútur. siyasi ve kültürel hayatÕnda meydana gelen ciddi de÷iúiklikler beden e÷itimi sahasÕnda da kendini göstermiútir. kollektivizmin. 1926 yÕlÕnda 15. SSCB’de spor. Daha önce SSCB’deki bütün cumhuriyetlerde ve illerde spor yarÕúmalarÕ düzenlenmektedir. siyaset ve kültür ile iliúkili ve ideolojik bir olgu olmasÕ için çalÕúmalar yürütülmüútür. Sovyet sporu. Kurumlar arasÕ anlaúmazlÕklar ortaya çÕkmÕútÕr. Bununla birlikte beden e÷itimcilerin ihtiyaçlarÕnÕn giderilmesi ve spor teúkilatlarÕnÕn yaygÕnlaúmasÕ için elveriúli ortamlar oluúturulmuútur. parti konferansÕnda Sendikalar Birli÷i ile ilgili rapor müzakere edilirken. Bu yÕllarda milyonlarca insanÕn katÕldÕ÷Õ Sovyet beden e÷itimi harekatÕ meydana gelmiútir. burjuva sporu faúistlerin e÷itiminin.SSCB’ye göre. Fakat. Beden e÷itimi metodolojisini daha iyi hale getirmek ve Sovyetlerin taleplerine cevap veren Sovyet 88 . Komsomol (genç komünistler birli÷i teúkilatÕ) ve Sendikalar Birli÷i tarafÕndan her zaman desteklenmiú ve bu kuruluúlarÕn spor üzerindeki etkisi daima hissedilmiútir. proleterya için zorunluluk olarak görülmüútür (32:200). 1929 yÕlÕnÕn son aylarÕnda yeniden yapÕlanma çalÕúmalarÕna baúlanmÕútÕr. sosyalizmin bir parçasÕ. kÕzÕl dövüúçü insanlarÕn e÷itiminin. Örne÷in. siyasi ve ekonomik hayatÕnda daha çok yer almaya baúlamÕútÕr. takÕmlar ülkenin sosyal. Sporun siyasetten ba÷ÕmsÕz olmasÕnÕ. profesyonelleúmenin ve rekor kÕrmanÕn aracÕ iken. bütün bu yapÕlanlar yeterli olmamÕútÕr. bireyselleúmenin. kulüpler. Sovyet gençlerinin bedensel e÷itiminde sporun ve spor yarÕúlarÕnÕn önemi bir kez daha vurgulanmÕútÕr.

) gerekli olan en önemli becerileri benimsemekle spor alanÕnda da mükemmelleúmek mümkün olmuútur. Sovyet beden e÷itimi sisteminin esasÕnÕ teúkil eden Eme÷e ve Müdafaaya HazÕrÕm (EMH) programÕ ilk defa 1931-1933 yÕllarÕnda kabul edilmiútir. ülkenin savunmasÕ ve gündelik hayat için (yüzme.61). EMH programÕ. Verilen en büyük unvan Spor UstasÕ’dÕr (33:112). EMH standartlarÕ programÕn teknik tarafÕnÕ oluúturmuú ve de÷iútirilebilmiútir. sÕnÕflar içindir. 4. ProgramÕn standart talepleri minimal seviyede olmuútur. Gençler için beden e÷itiminin esasÕ olan EMH ise 1934 yÕlÕnda kabul edilmiútir. 2.-VIII. EMH’Õn amacÕ insanlarda hÕz.-IV. EMH’Õn yetiúkin programÕ ise. Genel fiziki hazÕrlÕ÷Õn belirli seviyeye çÕkmasÕ. I.-II.beden e÷itimi sisteminin temel metodoloji esaslarÕnÕ belirlemek için daha fazla çaba sarf edilmiútir (5:97. bu harekatÕn bütün halka yayÕlmasÕnÕ ve gençlerin beden e÷itiminin EMH programÕ temelinde yapÕlmasÕnÕ ön görmüútür (6:60. EMH’a katÕlan insanlara göstermiú olduklarÕ baúarÕlara göre niúan ve sertifika verilmiútir (60:300). bedeni mükemmellik (18-39 yaú).SÕnav türleri ve normlar (6:61-63). III. sÕnÕflar için. aúama. kÕzak vb. daha verimli çalÕúan ve her zaman ülkeyi savunmaya hazÕr insanlar meydana getirilmiútir. beden e÷itimi seviyesinin yükselmesine yardÕmcÕ olmuútur. 4.HaftalÕk hareket rejimi. 3.-VI. aúama. EMH programÕ ile SSCB halklarÕnÕn fiziki hazÕrlÕ÷Õ yapÕlmÕútÕr. aúama. aúama. 89 .Bilgi. onun ideolojik temelli olmasÕndan kaynaklanmÕútÕr. 2. Sovyet beden e÷itimi harekatÕnÕn teúkilat yapÕsÕnÕn daha da güçlendirilmesini. çeviklik. 3. sÕnÕflar için. 6-15 yaúlarÕnÕ kapsamÕútÕr: 1. kuvvet ve mertlik (16 -17 yaú).Beceri. dayanÕklÕlÕk ve genel askeri kabiyetlerin geliútirilmesi olmuútur. Ülkede EMH programÕna karúÕ çÕkanlarda olmuútur. “Eme÷e ve Müdafaaya HazÕrÕm” programÕnÕn Sovyet beden e÷itimi sisteminin esasÕ olarak kabul edilmesi. güç. 3. V. aúama. sporu olumsuz etkileyece÷ini öne sürmüúlerdir. 2 aúama. aúama. Gençler için EMH dört aúamadan oluúmuútur. EMH programÕnÕn Sovyet sporu için önemi. üç aúamadan oluúmuútur: 1. sÕnÕflar için. BazÕ kiúiler bu programÕn uygulanmasÕnÕn. sa÷lÕk için hareket (erkekler için 40-60 yaú. EMH normlarÕnÕn yerine getirilmesi ile. VII. bayanlar için 40-55 yaú). daha sa÷lÕklÕ olan.98). Her bir aúama dört ana bölümden meydana gelmiútir: 1.

Sonradan koúu. 1936 yÕlÕnda. sa÷lam úubelerin oluúturulmasÕ. sporu da ari Õrk yaratmak ve Alman gençli÷ini savaúa hazÕrlamak için kullanmÕúlardÕr. takÕmlardaki iç disiplini arttÕrmÕútÕr. Spor derslerinden alÕnan notlar. Hitler’in “Gençli÷imin güçlü ve güzel olmasÕnÕ istiyorum. 64 gönüllü spor cemiyetinin kurulmasÕ hakkÕnda karar kabul edilmiútir. Almanya’da 1936 yÕlÕnda okullardaki beden e÷itimi ve spor derslerinin sayÕsÕ arttÕrÕlmÕútÕr. Bölge kurumlarÕnÕn küçük kollektifleri sportif güçlerini ve maddi olanaklarÕnÕ bir yerde toplamayÕ baúarmÕúlardÕr. futbol ve boks müfredata dahil edilmiútir. özellikle Stalin’in politikalarÕnda da görülmüútür. Hitler. sa÷lam karakterli ve mücadele yetene÷ine sahip insanlar yetiútirmek üzere kurulmuútur. Sovyet spor harekatÕ daha demokratik hale gelmiútir. yaptÕ÷Õ konuúmalarda Õrk saflÕ÷Õndan ve Alman ÕrkÕnÕn üstünlü÷ünden söz etmiútir. Bu kararÕn sonucunda zayÕf kollektiflerde e÷itim ve spor yaygÕnlaúmÕútÕr. büyük fiziki ve ruhsal güç. 1933 yÕlÕndan itibaren Yahudi ve Çingene asÕllÕ sporcular Alman spor birliklerinden ve tesislerinden dÕúlanmaya baúlanmÕútÕr. Naziler. ö÷rencilerin okuldan uzaklaútÕrÕlmasÕ ile sonuçlanmÕútÕr. Spor teúkilatlarÕnÕn faaliyet alanlarÕ geniúlemiú ve e÷itim programlarÕnÕn içerikleri zenginleútirilmiútir. kurumlarda beden e÷itimi harekatÕnÕn asÕl halkasÕ olarak zayÕf kollektifin güçlendirilmesi. ciddi antrenman yapÕmÕnÕ gerektiren spor ve spor yarÕúmalarÕ yaygÕnlaútÕrÕlmÕútÕr. Bu yÕllarda Hitler’in uyguladÕ÷Õ spor politikalarÕnÕn benzeri. Bu sendikalar birli÷inin spor takÕmlarÕnÕ güçlendirmiú. spor hizmetini daha iyi hale getirmiú. azimli. 90 . Sovyetlerde. gönüllü spor cemiyetlerinin yöneticileri. merkezi úuralar da dahil olmakla birlikte beden e÷itimcilerinin kendileri tarafÕndan seçilmiútir (5:99). Çünkü. Bundan dolayÕ. Atletik bir gençlik istiyorum” dedi÷i söylenmektedir. Gençlerin bütün e÷itim sistemi yüksek hedeflere ulaúmak için. di÷er derslerden alÕnan notlardan daha önemli hale gelmiútir. yeni düzenlemeler yapÕlmasÕ ve faaliyetlerin çeúitlendirilmesi amacÕyla. Spor derslerinden baúarÕsÕz olunmasÕ.Sosyalist devletin kurulmasÕ ve geliúmesi SSCB vatandaúlarÕnÕn hayatÕnda ola÷anüstü toplumsal ve kültürel yükseliúe neden olmuútur.

1970 yÕlÕnda Sovyetler Futbol Dünya ùampiyonasÕ’nda yenilmiútir. SSCB döneminde insanlar sporla ilgilenmek zorundaydÕ. Alman tenisçi Fon Geberlix. Yenilirse ismi lekelenirdi. Alman Boks Federasyonu. Geberlix finale kalmÕú ve finalde øngiliz rakibi Fred Perri ile karúÕlaúmÕútÕr. sözlü görüúme)’e göre.Örne÷in. sözlü görüúme)’ye göre. Sa÷lam bedende sa÷lam ruh olur ideolojisi çerçevesinde spora önem verilirdi. Bu yenilginin nedenleri araútÕrÕldÕ. Ma÷lup olanlara kötü maumale yapÕlÕyordu. kapitalist ülkeyi yenmeliydi. genel anlamda da dünyaya ari ÕrkÕn üstünlü÷ü gösterilmiú olacaktÕr. kimden kaynaklandÕ÷Õ ortaya çÕkarÕldÕ. Kapitalist ülkelere yenilmeye izin verilmezdi. George tarafÕndan Lord ünvanÕ verilirken. Perri’ye Kral IV. Çünkü. 91 . Berlin OlimpiyatlarÕ öncesinde. amatör úampiyonlardan Erich Seeling’i Yahudi oldu÷u için ihraç etmiútir (109:62-64). Sovyet zamanÕnda en büyük amaç kapitalist ülkelere yenilmemekti. E÷lence merkezleri yasak oldu÷u için insanlar spor yaparlardÕ. Alman ÕrkÕnÕn úeref ve haysiyetini düúürme gibi birçok suçlamaya maruz kalarak hapse atÕlmÕú. dünyanÕn dört büyük tenis turnuvasÕndan biri olan Rolland Garros (Fransa AçÕk Tenis ùampiyonasÕ)’a katÕlmÕútÕr. 1980’li yÕllarda spor yaparken devlet okula mektup gönderirdi ve spor yaptÕ÷Õm için bazÕ derslerden muaf olurdum. Geberlix Perri’ye 3-2 yenilmiútir. Halk çalÕúÕrdÕ ve spor yapardÕ. Geberlix sÕnÕrdan ülkesine girerken gizli servis tarafÕndan vatana ihanet. Sovyetler ile kapitalist ülkeler arasÕnda bir rekabet vardÕ. ø Aliyev (2008. Bu dönemde mahallelere kadar her yerde spor tesisleri yapÕlmÕútÕr. gelece÷i kararÕrdÕ. Sadece sporda de÷il. siyasi ve toplumsal bazda da bu anlayÕú vardÕ. Derslerden baúarÕsÕz olsan bile sporda baúarÕlÕ isen derslerden geçerdin veya girmeyebilirdin. üç ay sonrada idam edilmiútir (85:11). Bundan dolayÕ Sovyetler sporda da kapitalist ülkelere yenilmek istemiyordu. Sporcu hangi konumda olursa olsun. Finalde. Hitler burada alÕnacak galibiyete çok önem vermiútir. ø Meherremli (2008. bu galibiyetle Nazi AlmanyasÕ ile rekabette olan Fransa ve øngiltere’ye.

Bu eserler úu açÕlardan önemlidir: 1. e÷itim ve antrenman tekniklerinin geliútirilmesi için çalÕúÕlmÕú. Yaz aylarÕnda.67). E÷itim bilimleri sahasÕnda elde edilmiú baúarÕlar. tabiata ait bütün meseleleri diyalektik materyalizmi kullanarak çözümlemiútir. kitle sporunda da önemli geliúmeler kaydedilmiú. øç savaú yÕllarÕnda beden e÷itimi metodolojisinin geliúimine çok önem verilmiútir. Bu yÕllarda büyük katÕlÕmlÕ spor úenlikleri düzenlenmiútir. sportif yarÕúmalarÕn sayÕsÕ da artmÕútÕr.Pavlov.Pavlov’un e÷itimi. yöneticilerin sporla ilgilenmeleri 92 .Sovyetlerin kuruldu÷u ilk günlerden itibaren beden e÷itimi alanÕnda bilimsel bilgiye önem verilmiú. sportif baúarÕlarÕn sayÕsÕ da artmÕútÕr. Uygulamada her yönden desteklenen spor bilimleri. Beden e÷itimi sahasÕnda elde edilen bilimsel baúarÕlar sadece Pavlov’dan yararlanarak elde edilmemiútir. Sovyet beden e÷itimi harekatÕ ile aynÕ yönde geliúmiútir. spor tÕbbÕ. fizyoloji alanÕnda hem teorik hem de pratik anlamda beyin ve kasÕn karúÕlÕklÕ iliúkisi üzerine önemli bilimsel çalÕúmalar yapÕlmÕútÕr. Pavlov’un metodundan yararlanarak. biyoloji ve beúeri bilimler vasÕtasÕ ile özel araútÕrmalar yapÕlmÕútÕr. Pavlov’un eserlerinin büyük önemi olmuútur. anatomi. Bu faaliyetlerin yapÕlmasÕ için büyük maddi kaynaklar aktarÕlmÕú. II. SporcularÕn sayÕsÕ arttÕkça. Dünya SavaúÕ öncesinde Sovyet beden e÷itimi harekatÕ hÕzlÕ bir geliúme göstermiútir. Bu dönemde. beden e÷itimi teorisi ve tarihi gibi daha birçok alanda ve birçok ünlü bilim adamÕndan da yararlanÕlmÕútÕr (6:66. o dönemdeki do÷a bilimlerinin bütün baúarÕlarÕnÕ kendinde toplamÕútÕr. SporcularÕn teknik seviyelerinin arttÕrÕlmasÕ ile ilgili mücadele ideolojik esaslara göre yapÕlmÕútÕr. 2. AyrÕca. Halk ekonomisinin yeniden yapÕlanmasÕ sürecinde cimnastik ve spor ile meúgul olanlar üzerinde hekimler nezaretinde araútÕrmalar ön plana çekilmiútir. Sovyetlerde spor bilimlerinin geliúmesinde ünlü fizyolog ø. tarih ve sosyoloji alanÕnda yapÕlan araútÕrmalar da büyük rol oynamÕútÕr. Sovyet sporcularÕnÕn teknik ve taktik seviyesi de oldukça yükselmiútir. fakat bu etkinlikler sporun kalitesini arttÕramamÕútÕr.

Ülkenin her bir köúesinde spor geliúmiútir. Bütün bu uygulamalarÕn olumlu taraflarÕ ile birlikte olumsuz taraflarÕ da olmuútur. 93 . Birçok spor branúÕnda yeni e÷itim metodolojileri geliútirilmiútir. Spor halklar arasÕnda dostlu÷un geliúmesi. Bu dönemde sportif anlamda úu geliúmeler yaúanmÕútÕr: 1. Savaú úartlarÕna ba÷lÕ olarak kayÕplar olsa da. bütün dünyada barÕú için mücadeleyi daha önceki yÕllara kÕyasla nispeten daha iyi hale getirmiútir.Büyük vatan muharebesi yÕllarÕnda ülkenin spor hayatÕ. Savaú yÕllarÕnda sporcularÕn ve spor teúkilatlarÕnÕn ülkenin savunmasÕnda önemli bir rolü olmuútur.1946 yÕlÕndan itibaren Sovyet sporcularÕ uluslararasÕ spor arenasÕna çÕkmÕú ve spor teúkilatlarÕ da uluslararasÕ federasyonlara üye olmaya baúlamÕúlardÕr. birçok yenilikte yapÕlmÕútÕr. 2. Savaú öncesinde uluslararasÕ sportif iliúkiler zayÕflamÕútÕr.Savaú sonrasÕnda gençlerin beden e÷itimi ve spora ilgisi ve bununla ilgili spor teúkilatlarÕnÕn da sayÕsÕ hÕzlÕ bir úekilde artmÕútÕr. 5.Bütün spor teúkilatlarÕnÕn savaú döneminin taleplerine uygun olarak yeniden yapÕlanmasÕ. 4. 2.Sporda kazanÕlan baúarÕlar artmÕútÕr.Hastanelerde ve askeri birliklerde iyileúmekte olan askerler üzerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarÕ. 3. Sovyetlerin galibiyeti kapitalist ülkelerin emekçileri arasÕnda da beden e÷itimi faaliyetlerinin geliúmesine tesir etmiútir. II.üretim faaliyetleri üzerindeki dikkatlerini azaltmÕútÕr. Milyonlarca insan askeri hazÕrlÕk sürecine dahil olmuútur. Dünya SavaúÕ yÕllarÕnda Sovyet halkÕ sadece kendi ülkeleri için de÷il.Cephedeki ve cephe arkasÕndaki Sovyet beden e÷itimcileri ve sporcularÕnÕn konumu. Bu süreçte úu konularda önemli çalÕúmalar yapÕlmÕútÕr: 1. 3. Savaú bittikten sonra Sovyet sporunun yükseliúi devam etmiútir. Okullarda da beden e÷itim dersleri istenilen düzeyde yapÕlamamÕútÕr.Genel askeri e÷itim sistemi içinde beden e÷itiminin durumu. baúka ülkelerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ için de mücadele etmiútir.

Yeni.Sportif baúarÕlar artmÕútÕr.Spor teúkilatlarÕnÕn kitleselli÷i artmÕú ve köylerdeki tarÕm kooperatiflerinde gönüllü spor cemiyetleri kurulmuútur.4. spor kuruluúlarÕnÕn teúkilat yapÕsÕ daha iyi hale getirilmiútir). özellikle müsabaka sporlarÕ. 3. e÷itim ve yÕl boyu sürecek antrenman metodlarÕ hazÕrlanmÕútÕr. gelinen bu seviyenin de bir göstergesi olmuútur. 12.Spor cemiyetlerinde e÷itim kalitesi arttÕrÕlmÕútÕr. Maoist Çin’in. 8.Beden e÷itimi kadrolarÕnÕn hazÕrlanmasÕ ile ilgili özel e÷itim kurumlarÕnÕn sayÕsÕ artmÕútÕr. 1.Spor tesislerinin inúasÕ yaygÕnlaúmÕútÕr. Bu kararla birlikte. kapitalist batÕ demokratlarÕnÕn ve 94 .Devlet beden e÷itimi ve sporun geliúimi için açÕk ve kesin kararlar almÕútÕr. Sovyet sporcularÕnÕn teknik seviyeleri oldukça yükselmiútir. Sendikalar Birli÷i’nin gönüllü spor cemiyetleri güçlendirilmiú. 2. 11.Bilimsel araútÕrmalar artmÕútÕr. 4. Komünist Sovyet ve Küba’nÕn. 9.Kitlesel yarÕúmalar yaygÕnlaúmÕútÕr. 5.Spor kitle iletiúim araçlarÕ kullanÕlarak daha fazla insana ulaútÕrÕlmÕútÕr (5:102-105). siyasi sistem ve millet için bir test alanÕ olarak kullanÕlmÕútÕr. Nazi AlmanyasÕ’nÕn. Faúist øtalya’nÕn. Modern spor. 7.UluslararasÕ müsabakalarÕn sayÕsÕ artmÕútÕr. 6. Sovyet spor teúkilatlarÕ birçok spor branúÕnda uluslararasÕ spor federasyonlarÕna üye olmuútur. Sportif yeteneklerin daha da arttÕrÕlmasÕ beden e÷itimi harekatÕnÕn asÕl vazifesi olmuútur. RK(b) P MK’nin beden e÷itimi hakkÕnda 27 AralÕk 1948 yÕlÕnda aldÕ÷Õ karar. Hem ulusal hem de uluslararasÕ spor müsabakalarÕnda elde edilen baúarÕlar. Sovyet beden e÷itimi harekatÕnÕ daha da geliútirmiútir.EMH programÕ ile ilgili çalÕúmalar geniúlemiútir. 10. Savaútan sonraki yÕllarda sportif faaliyetler önemli ölçüde yaygÕnlaúmÕú ve Sovyet spor teúkilatlarÕnÕn kitleselli÷i artmÕútÕr. John Hoberman.Beden e÷itimi harekatÕnÕn teúkilat yapÕsÕ güçlendirilmiútir (yönetim yapÕlarÕ de÷iútirilmiú.

çalÕúma organizasyonlarÕ hakkÕnda bilgi toplamak olmuútur. SSCB. Dünya SavaúÕ. Konstantin Andrianov 1951 yÕlÕnda resmen seçilmiútir. AmaçlarÕ teknikleri. Bununla beraber bu oyunlara gözlemciler BatÕlÕ göndermiúler atletlerin. Bunun yanÕ sÕra olimpiyat oyunlarÕnÕn yapÕsÕnda da bazÕ de÷iúiklikler yaratmÕútÕr. II. 1951 yÕlÕnda Viyana’da yapÕlan IOC toplantÕsÕnda SSCB. 95 . SSCB. Bu çalÕúma ve geliúmenin ilk meyvelerini. IOC ve Andrianov arasÕnda tartÕúma konusu olmuútur. sporu. bu uygulamanÕn rutin olmadÕ÷ÕnÕ. iki sene gibi kÕsa bir süre içinde büyük geliúme kaydetmiútir. ve bilimsel incelemelerde úekilleri. Yürütme Kurulu’nda bir koltuk talebinde bulunmuú. Sovyet vatandaúlarÕna yabancÕ ülkelere seyahat fÕrsatÕnÕ yaratmÕútÕr. Stalin. Kestirme Sovyet politikasÕnÕn bir örne÷i burada görülmüútür. Edström buna úiddetle tepki göstermesine ra÷men. reddedilmelerine ra÷men bu taleplerini tekrarlamÕúlardÕr. 1950 yÕlÕndaki Avrupa ùampiyonasÕ’nda fazlasÕyla toplamÕúlardÕr (109:77). IOC’ye baúvurmuú ve IOC tarafÕndan tanÕnmÕútÕr (33:111). sporcularÕnÕn hazÕr olmadÕ÷Õ gerekçesiyle bu teklifi geri çevirmiúlerdir. sporcularÕn ço÷unun ö÷renci ya da kamu hizmetlerinde görev alan memur ya da silahlÕ kuvvetler görevlisi oldu÷unu belirtmiútir. Sovyet sporcularÕnÕn amatörlük konusundaki belirsiz durumu. üst düzey IOC yetkilileri için sorun oluúturmuútur. spor e÷itimi ve spor bilimlerini rejimin bir propaganda aleti olarak kullanmÕútÕr. SSCB kendi IOC üyesini tek taraflÕ olarak ilan etmiútir. Bu de÷iúikliklerden biri de Sovyetlerin olimpiyatlara sistematik organizasyon ve planlamayÕ getirmesi olmuútur. IOC BaúkanÕ Sigfrid Edström. Ama Sovyet delege. AyrÕca olimpiyat oyunlarÕ ve spor. Bir sonraki oyunlara son derece programlÕ ve bilimsel metodlar kullanarak hazÕrlanmÕúlardÕr. Bununla beraber Stalin’in insiyatifi do÷rultusunda. Ancak. Sovyet sporcularÕna devlet tarafÕndan sa÷lanan olanaklar. 1948 Londra Olimpiyat OyunlarÕ’na davet edilmiútir. sÕnÕrlÕ sayÕda da olsa. dünyanÕn politik çehresinde büyük de÷iúikliklere yol açmÕútÕr.Latin Amerika cuntasÕnÕn bu oyunu oynadÕklarÕnÕ ve ona inandÕklarÕnÕ söylemiútir (59:26). Bu ba÷lamda. her ne kadar komünistlerin Yürütme Kurulu’na seçilme hususunda isteksiz olsa da komünist ülkelerin olimpiyat oyunlarÕna davet edilmesi gerekti÷i görüúünü savunmuútur. Nitekim Sovyet sporcularÕ. Ancak Rus yetkililer. bulunmuúlardÕr.

her úey verildi÷ini ve karúÕlÕ÷Õnda ülkeye madalya getirmesi gerekti÷ini söylemiútir. Ama. Devlet bu sporcularÕ her zaman desteklerdi. sözlü görüúme)’a göre. Bu kiúilerin tek iúi spor yapmaktÕ. AyrÕca 1972 yÕlÕnda Avrupa ùampiyonasÕ finalinde BatÕ Almanya takÕmÕna yenilen Sovyet futbolcularÕ (Anatoli Baniúevski’nin de oldu÷u takÕm) cezalandÕrÕlmÕú ve emektar spor ustasÕ ünvanlarÕ ellerinden alÕnmÕútÕr (85:11).A Abdullayev (2008. bu iki ülke sporcularÕ arasÕnda da özel bir rekabet oluúmuútur. Her iki taraf da rejimlerinin propagandasÕ açÕsÕndan. Sovyet döneminde sporcuya iyi bakÕldÕ÷ÕnÕ. T Askerov (2008. sözlü görüúme)’e göre. Ancak kendi sporcularÕnÕn di÷er Do÷u Bloku ülkesi sporcularÕyla birlikte. Helsinki’de baúarÕsÕz olan Sovyet futbolcularÕ cezalandÕrÕlmÕútÕr. Bütün sporcular profesyoneldi. ev. 96 . ya memur ya da askerdi. BatÕlÕlar tarafÕndan yenilmenin kabul edilemez oldu÷unu açÕklamÕútÕr (109:78-80). Bütün sporcular ya iúçi. SSCB’de spor ve sporcular görünüm olarak amatördü. Herhangi bir kurum ya da fabrikada kayÕtlÕydÕ. Joseph Stalin. Sovyetler Birli÷i’nde görünüm olarak profesyonel spor yoktu. Bu ba÷lamda. Amerika ile SSCB arasÕndaki so÷uk savaú nedeniyle. her úeyin elinden alÕndÕ÷ÕnÕ ve daha sefil duruma düútü÷ünü ve hatta intihara teúebbüs edenlerin oldu÷unu ifade etmiútir. Getiremedi÷i takdirde. 1952 yÕlÕnda Helsinki Olimpiyat OyunlarÕ’na katÕlaca÷ÕnÕ açÕklamÕútÕr. Sovyetler bu oyunlara katÕlmÕú olmak için katÕlmamÕúlardÕr. araba vb. KayÕtlÕ olduklarÕ kurumlardan para alÕrlardÕ. SSCB. Çünkü. bu kiúiler buralarda çalÕúmazlardÕ. Helsinki. ayrÕ bir olimpiyat köyünde kalmasÕnÕ istemiútir. oyunlarÕnda üstün baúarÕ elde etmek istemiúlerdir. FinlandiyalÕlar bunu isteksiz bir úekilde kabul etmiúlerdir. Sadece isimleri görülürdü. Buna ra÷men Sovyetler. ancak dört yÕl sonra yarÕúmalara katÕlabilmiúlerdir. Milli takÕmÕn kendisini oluúturan CSKA takÕmÕ la÷v edilmiú. RuslarÕn katÕldÕ÷Õ ilk olimpiyat olmuútur. sadece rejime sadakatinden emin olduklarÕ sporcularÕ getirmiúlerdir. o yÕllarda profesyonel spor yoktu. Sporcular amatör olmasÕ gerekiyordu. Ama gerçek o úekilde de÷ildi.

SSCB’nin burjuva spor arenalarÕna girmelerine ve yeni Sovyet insanÕnÕn atletik üstünlü÷ünü göstermelerine karar vermiútir. Sovyet sporcularÕnÕn 97 .000 – 15. So÷uk savaú döneminde spor. R Cümúüto÷lu (2008. bazÕ üniversitelerde iki yÕl zorunlu oldu÷unu.633. II. SSCB’nin burjuva spor arenalarÕna ilk giriúi 1946 yÕlÕnda FIFA’ya üye olmasÕyla baúlamÕútÕr. Dünya SavaúÕ’ndan sonra elit spor ile kitle sporu arasÕndaki farklÕlÕklar geniúlemiútir. Sovyetlerde atletik olarak yetenekli sporcularÕn okuduklarÕ özel okullar açÕlmÕútÕr. bu durumun Azerbaycan’da halen geçerlili÷ini korudu÷unu söylemiútir.498). AyrÕca beden e÷itimi derslerini geçemeyen bir ö÷rencinin baúka dersleri alamadÕ÷ÕnÕ hatta bir üst sÕnÕfa geçmenin de mümkün olmadÕ÷ÕnÕ ifade etmiútir.000 ruble arasÕnda. Stalin. Komünist Parti Merkezi Komitesi atletik üstünlükteki hedeflerini ilan etmiútir.000 25. ølk uluslararasÕ maçÕnÕ Bulgaristan ile yapan Sovyetler galip gelmiútir. ilk ve orta ö÷retimde (10 yÕl) beden e÷itimi dersleri koydu÷unu. SSCB rekorlarÕ içinse 5. Dünya SavaúÕ’ndan sonra so÷uk savaú dönemine girilmesiyle birlikte.132’ye ulaúmÕútÕr (60:302). dünya rekorlarÕ için 15. SSCB Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ’nÕn üniversitelerde (4 yÕl). Bu süre zarfÕnda 391 maçta 217 galibiyet. 1946 yÕlÕnÕn sonunda SSCB sadece iki uluslararasÕ spor kuruluúunda temsil edilirken. Pravda. 22 Ekim 1945 yÕlÕnda. 1955 yÕlÕna gelindi÷inde bu sayÕ 25’i aúmÕútÕr (111:490. ølki 1934 yÕlÕnda açÕlan bu okullarÕn sayÕsÕ 1975 yÕlÕna gelindi÷inde 4938.II. SSCB’nin Rus olmayan cumhuriyetleri içinde milli kimliklerin ortaya çÕkÕúÕ ve spor arasÕndaki ba÷lantÕlar yükselmiútir. so÷uk savaú döneminde üniversitede okuyan bir ö÷renci. 96 beraberlik ve 78 yenilgi almÕútÕr (101:96). sözlü görüúme)’a göre. Savaútan sonra ülkenin yenilenmesinde sporun önemli bir rolü olmuútur. 1991 yÕlÕndaki son uluslararasÕ maçÕnda da KÕbrÕs Rum Kesimi’ni yenmiútir. Müsabaka sporlarÕna yönelim artmÕú. Komünist Parti Merkezi Komitesi 1948 yÕlÕnÕn AralÕk ayÕnda. normale dönüúün bir parçasÕ olarak görülmüútür (95:123). gelecek birkaç yÕl içinde önemli spor branúlarÕnda dünyada üstünlük kazanma ile ilgili politikasÕnÕ tekrar tanÕmlamÕútÕr.000 ruble arasÕnda nakit para ödülü verilece÷ini açÕklamÕútÕr. bölümü ne olursa olsun beden e÷itimi derslerini almak zorundaydÕ. ö÷renci sayÕsÕ da 1. 1949 yÕlÕnda alÕnan bir kararla.

gücünü dünyaya spor ile göstermek istemiútir. daha sonra 55000 seyirci kapasiteli olan Dinamo Stadyumu’na 90000 seyirci maçlarÕ izlemek için gelmiútir (40:46). Stalin.baúarÕlarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ için sportif faaliyetler yeniden düzenlenmiútir. AyrÕca. AyrÕca. 3000 spor salonu. Spor. 1956 yÕlÕnda gelindi÷inde ise günümüzdeki adÕ Lushniki Stadyum’u olan. milyonlarca insanÕn spor yaptÕ÷Õ 40.176). A Aliyev (2008. 1952 yÕlÕna gelindi÷inde. büyük bir yüzme havuzu. Köylere kadar spor kulüpleri kurulmuútur. köylerde dahi Spartakiada’larÕn yapÕlmasÕ istenmiútir. insanlar da spora çok ilgi göstermiúlerdir. Bu ba÷lamda. savaúla bir úey elde edilemeyece÷ini anladÕ÷Õ için. 800 stadyum. Sportif alanda kazanÕlacak olan zaferler. komünist propagandanÕn amaçlarÕ için kullanÕlan bir enstrüman haline gelmiútir (30:175. 12. SSCB’de düzenlenen ilk Spartakiada’lara on binlerce sporcu katÕlmÕútÕr. Lenin Stadyumu inúa edilmiútir. sözlü görüúme) ile yaptÕ÷Õm görüúmede. 1928 yÕlÕnda ilk açÕldÕ÷Õnda 35000 (39:1451). SSCB Komünist Partisi tarafÕndan her yerde. Bu Spartakiada’lar Sovyet sporcularÕnÕn teknik-taktik seviyelerini yükseltmiú. PolitikayÕ spor ile yapmaktadÕr. Stalin döneminde her yÕl sporla ilgili kararname çÕkarÕlmÕútÕr. milli takÕmlar için yetenekli sporcularÕn seçilmesine olanak sa÷lamÕútÕr. Bununla 98 . 14000 atletizm sahasÕ. 26000 basketbol ve voleybol alanÕ ve 7000 kayak istasyonuna sahip olmuútur (104:27). Bu da Sovyet sporcularÕnÕn Olimpiyat OyunlarÕ’nda baúarÕlar kazanmasÕnÕ sa÷lanmÕútÕr.000 spor kulübü. Dünyaya spor ile úu mesajÕ vermektedir: Ben istedi÷im ülke ile savaúa hazÕrÕm. Sovyetler Birli÷i tesisleúme yönünde de önemli adÕmlar atmÕútÕr. aynÕ zamanda içerisinde birçok branúÕnÕn ve spor tesisinin oldu÷u spor kompleksi özelli÷i taúÕmaktadÕr. O dönemde Avrupa’nÕn en büyük stadyumu olmuútur. Örne÷in. basketbol ve voleybol sahalarÕ ve antrenman sahalarÕ gibi birçok spor tesisi bulunmaktadÕr (84:75). 1956 yÕlÕndaki olimpiyatlarda SSCB’nin birincili÷i dünyaya gücünü göstermiútir. CSKA Moskova futbol takÕmÕnÕn önemli maçlarÕnda. Sovyet toplum úeklinin ve sosyalist spor sisteminin kapitalist ülkeler üzerindeki üstünlü÷ünün bir göstergesi olarak de÷erlendirilmiútir. çocuk stadyumu.000 seyici kapasiteli hokey arenasÕ. burasÕ sadece bir stadyum de÷il.

Hem ulusal geliúmenin hem de dÕú siyasetin bir enstrümanÕ olan spora. 1959’dan sonra sporda tesisleúmeye çok önem verilmiútir. aynÕ zamanda dünyanÕn çeúitli sosyalist ülkelerini de etkilemiútir. sporda Latin Amerika ülkelerinin lideri olmuútur. aynÕ yÕl Amsterdam’da yapÕlan Olimpiyat OyunlarÕ’ndan daha fazla kiúi katÕlmÕútÕr (15:94).2009). antrenman teknikleri. spor ile ilgili bilimsel araútÕrmalarÕn yapÕlmasÕna. 1959’dan itibaren hem kitle sporunu hem de elit sporu birlikte yürütmüútür. 1967 yÕlÕnda yapÕlan Spartakiada finallerine 11 binden fazla sporcu katÕlmÕútÕr. Sovyet hükümetinin verilerine göre. Orta Amerika ve Karayip OyunlarÕ’nda devletin sosyalist sisteminin üstünlü÷ünü ve insanlarÕn cesaretini tekrar göstermiútir. Moskova’da büyük Lenin Stadyumu’nda yapÕlan finallere binlerce sporcu katÕlmÕútÕr. Küba sporunun kurumsal yapÕsÕ. SSCB’de beden e÷itimi ve sporun gelecekteki geliúimi içinde önemli bir rol oynamÕútÕr (6:63). Sosyalist Küba’nÕn devrimci yönetimi için. çeúitli ülke ve úehirlerin sporcularÕ ile yapÕlan turnuvalara çevrilmesi. di÷er sosyalist ülkeler ile iliúkilerini güçlendirmiútir. Spartakiada’ya katÕlan bütün insanlar bir ön elemeden geçirilmiúlerdir. Amstredam Olimpiyat OyunlarÕ’na 2883 sporcu katÕlÕrken (www.06. takÕmlarÕn hazÕrlanmasÕna ve aynÕ zamanda spor tesislerinin inúasÕna. Castro. aynÕ yÕlda yapÕlan ilk Spartakiada’ya 25000 sporcu katÕlmÕútÕr (59:44). 1966 yÕlÕnda 10. 13. müsabaka baúarÕlarÕ ve uluslararasÕ spor arenasÕndaki seviyesi oldukça yükselmiútir. 1928 yÕlÕnda Moskova’da yapÕlan ilk Spartakiada’ya. Fidel Kastro Hükümeti çok fazla yatÕrÕm yapmÕútÕr. Örne÷in. Spartakiada’ya 80 milyondan fazla Sovyet vatandaúÕ katÕlmÕútÕr. Küba. Sovyet spor sisteminden etkilenen ülkelerin baúÕnda Küba gelmektedir. Süreç içinde Küba. SSCB SpartakiadalarÕ.olympic. Sovyet spor sistemi. 1974-1975 yÕllarÕnda yapÕlan 6. Bütün bu Spartakiada’larda yüzlerce Sovyet ve dünya rekoru kÕrÕlmÕútÕr (60:300). çeúitli formlara ve derecelere sahip olan önemli bir elemet olmuútur.org. sadece uydusunda olan Sovyet bloku ülkelerini de÷il. ülkesinin kültürel karakteri ve spor gelene÷i ile komünist ideolojiyi birleútirmiútir. Bu sayede hem oyun kalitesinde hem de spor yapanlarÕn ve seyredenlerin oranÕnda olumlu 99 . Sovyetler Birli÷i spor aracÕlÕ÷Õyla. Küba spor sistemi. beden e÷itimi ve rekreasyonu da içinde bulunduran spor.birlikte. di÷er kitlesel yarÕúmalar gibi ülkenin sosyal ve siyasi hayatÕnda çok önemli bir yere sahip olmuútur (6:63). Toplumun dikkatinin beden e÷itimi ve spora.

geliúmeler yaúanmÕútÕr. Sporda ulaútÕ÷Õ standartlardan dolayÕ Küba’ya, “Latin Amerika’nÕn Do÷u Almanya’sÕ” denilmiútir. Küba, özellikle atletizm, boks, halter, beyzbol ve voleybol branúlarÕnda önemli baúarÕlar elde etmiútir (18:319-321). Küba’da spora verilen önem neticesinde, 1980’li yÕllarÕn sonuna do÷ru kötüye giden ekonomiye ra÷men, Küba sporu baúarÕsÕnÕ devam ettirmiútir. 1959 devriminden önce sadece beyzbol ve boksta baúarÕlarÕ varken, Fidel Castro ile birlikte birçok spor branúÕnda benzersiz bir geliúme sa÷lamÕútÕr. 90’lÕ yÕllarÕn baúÕnda, Küba’da spor hem ülke imajÕnÕn hem de para kazanmanÕn aracÕ haline gelmiútir. Küba sporu kendi kendine yeten bir duruma gelmiútir. Resmi rakamlara göre, Küba bu yÕllarda 120 milyon$ spordan para kazanmaktadÕr. Gelirler, uluslararasÕ müsabakalarda elde edilen para ödülleri, spor malzemeleri ihracÕ ve olimpik sporlardaki KübalÕ antrenörlerin kontratlarÕndan (Antrenörler gelirlerinin yarÕsÕnÕ Küba spor programÕna vermelidirler) elde edilmektedir (90:167-171).

Sosyalizmin tam olarak toplumda yerleúmesi ile birlikte spor da geliúmeye devam etmiútir. 1960-1980 yÕllarÕ arasÕnÕ kapsayan bu süreçte úu geliúmeler yaúanmÕútÕr: 1- Devlet kurumlarÕnÕn ve toplumsal teúkilatlarÕn, sporun halkÕn yaúam tarzÕ haline gelmesi için çabalarÕ artmÕútÕr. 2- Sovyet sporcularÕnÕn teknik seviyesi daha da yükselmiútir. 3- Spor tesislerinin sayÕsÕ ve beden e÷itimi kadrolarÕnÕn sayÕsÕ artmÕútÕr. 4- Spor bilimleri daha da üst seviyeye çÕkmÕútÕr. 5- Sovyet beden e÷itimi sistemi tam anlamÕyla olgunlaúmÕútÕr. 6- SSCB’de beden e÷itimi ve sporun durumu analiz edilmiú, güçlü ve zayÕf yönler de÷erlendirilmiútir. 7- UluslararasÕ sportif iliúkiler geliúmiú ve Sovyet sporcularÕ Olimpiyat OyunlarÕ’na ve di÷er büyük turnuvalara üst düzeyde katÕlmÕútÕr (5:106,107).

ønsanlarÕn refah düzeyinin yükselmesi, haftalÕk çalÕúma süresinin düúmesi ile birlikte tatil ve izin sürelerinin artmasÕ (34:92), yaúam standartlarÕnÕn yükselmesi, spor tesislerinin sayÕsÕnÕn artmasÕ, halkÕn e÷itim, sa÷lÕk ve kültür düzeyinin artmasÕ beden e÷itimi ve sporun geliúmesini sa÷lamÕútÕr. ønsanlar istedi÷i branúÕ seçme ve o

100

branúta yeteneklerini gösterme fÕrsatÕ bulmuútur. E÷itim sahasÕnda da spor önemli bir yere sahip olmuútur. Yüksek e÷itim almÕú pedagoji ve antrenör kadrolarÕ sayesinde okullarda beden e÷itimi ve spor faaliyetleri oldukça geliúmiútir. Spor bu dönemde sa÷lÕk açÕsÕndan da çok önem kazanmÕútÕr. Bedensel güç kullanÕmÕnÕn azalmasÕ, üretimde makinalaúmanÕn artmasÕ, daha az çalÕúÕlmasÕ, insanÕn fiziksel gücünün sa÷lanmasÕ için spora olan ihtiyaç artmÕútÕr. Bundan dolayÕ da, beden e÷itimi araçlarÕ ve metodlarÕ geniúlemiútir (6:69).

II. Dünya SavaúÕ’ndan sonra sporda do÷a bilimleri ve pedagojik esaslar sayesinde araútÕrmalar artmÕú, Sovyet sporcularÕnÕn uluslararasÕ spor arenasÕna çÕkmasÕyla birlikte sportif seviyeleri yükselmiú, e÷itim ve antrenman metodlarÕ da geliúmiútir. 1960 yÕlÕndan sonra spor bilimleri ile ilgili araútÕrmalar en üst seviyeye çÕkmÕú, uygulamaya çok önem verilmiútir. Bu yÕllarda daha çok bilimsel yayÕn yapÕlmÕútÕr. Özellikle, anatomi, biomekanik, fizyoloji, biokimya, psikoloji, beden e÷itimi teorisi, spor tarihi ve çeúitli branúlara yönelik e÷itim ve antrenman metodolojisi üzerine yayÕnlar yapÕlmÕútÕr. Bütün branúlarda beden e÷itimi ve sporun teorik esaslarÕ ile ilgili ders kitaplarÕ basÕlmÕútÕr. Bu dönemde elde edilen bilimsel baúarÕlarÕn sportif uygulamalara olan etkisi artsa da bilim adamlarÕnÕn baúarÕlarÕ istenilen düzeyde olmamÕútÕr. Teorinin uygulama ile, bilimin hayatla olan iliúkisi yeterli olmamÕútÕr.

Bilimsel araútÕrmalar beden e÷itimi enstitülerinde daha fazla geliúmiútir. E÷itim enstitülerinde ve di÷er kuruluúlarda da araútÕrmalarÕn sayÕsÕ artmÕútÕr. AyrÕca, spor sosyolojisi, beden e÷itimi teknikleri ve kompleks antrenman uygulamalarÕ alanÕnda da çalÕúmalar baúlamÕútÕr. Yüksek e÷itimli uzmanlarÕn hazÕrlÕ÷Õna büyük önem verilmiútir.

Gençlerin e÷itimine artan talepler; Sovyet beden e÷itimi sisteminin fiziki e÷itim vasÕtalarÕnÕn, yeni cimnastik, spor, oyun úeklinde olan fiziki hareketlerin, onlarÕ yeni materyallerle zenginleútirmekle beden e÷itimi metodlarÕnÕn, bu ba÷lamda, bütün derecelerden ve yaúlardan olan sporcularÕn antrenman metodlarÕnÕn, Sovyet beden e÷itimi harekatÕnÕn teúkilatlanmasÕ ve yönetim úekillerinin, programlarÕn ve

101

standart taleplerin kesintisiz yerine getirilmesi zorunlulu÷unu ortaya çÕkarmÕútÕr. 1966 yÕlÕnda, sporun halkÕn yaúam tarzÕ haline getirilmesi, spor bilimlerinin geliútirilmesi, sporun geliúimi için maddi imkanlarÕn arttÕrÕlmasÕ, kadrolarÕn hazÕrlanmasÕ, köylerdeki sportif faaliyetlerin daha iyi hale getirilmesi ile ilgili birtakÕm kararlar alÕnmÕútÕr.

Ülkede beden e÷itimi harekatÕnÕn ve bütün beden e÷itimi faaliyetlerinin yönetimi ile ilgili devlet organlarÕnÕn oluúturulmasÕ kararÕ 1968 yÕlÕnda alÕnmÕútÕr. Bu adÕmla hükümet beden e÷itiminin devlet deste÷inde oldu÷unu ve bütün ülke halklarÕnÕn önemli bir e÷itim vasÕtasÕ oldu÷unu bir daha vurgulamÕútÕr. Beden e÷itimi sisteminin geliúmesine büyük ve toplumsal bir önem verilmiútir. 1 Mart 1972 yÕlÕnda 10 yaúÕndan 60 yaúÕna kadar herkesi kapsayan ve beú aúamadan oluúan “Eme÷e ve SSCB’nin MüdafaasÕna HazÕrÕm” programÕ uygulanmÕútÕr. Programda çok yönlülük, uygulama ve sa÷lÕk konularÕna daha fazla önem verilmiútir. 1980 yÕlÕna gelindi÷inde sporun kitleselleúmesi artmÕú ve bütün sosyal tabakadaki insanlarÕn yaúamlarÕna girmiútir. SSCB milli takÕmlarÕnÕn olimpiyat madalya sayÕlarÕ artmÕútÕr. Sportif gazete ve dergilerinin sayÕsÕ artmÕútÕr. Spor sÕnÕflarÕ oluúturulmuú, okul spartakiadalarÕnÕn, çocuk spor oyunlarÕnÕn düzenli olarak yapÕlmasÕ ile birlikte ö÷rencilerin beden e÷itimi uygulamalarÕnda yenilikler yapÕlmÕútÕr. Spor teúkilatlarÕ yüksek e÷itimli uzmanlar tarafÕndan idare edilmeye baúlanmÕútÕr. Beden e÷itimi ve sporun maddi altyapÕsÕ geliúmiútir. Bütün Sovyet beden e÷itimi sistemi üç ana prensibe dayandÕrÕlmÕútÕr: 1- Beden e÷itiminin emek ve savunma faaliyeti ile ilgili prensibi 2- Kiúili÷in her yönden geliúimi prensibi 3- Beden e÷itiminin sa÷lÕk prensibi Bu yÕllarda Sovyet sporunun uluslararasÕ spor arenasÕnda nüfuzu daha da artmÕútÕr. Beden e÷itimi ve spor alanÕnda iúbirli÷i baúarÕlÕ bir úekilde yürütülmüútür. Düzenli olarak dostluk turnuvalarÕ ve çeúitli spor branúlarÕnda yarÕúmalar organize edilmiútir (5:107-109).

Sovyet sporcularÕn elde etti÷i baúarÕlarda, özellikle bayanlarÕn, kullandÕ÷Õ anabolik steroidlerin önemli bir rolü olmuútur. Sovyetler da÷ÕldÕktan sonra, bazÕ

102

yönetici ve antrenörler bu ola÷anüstü baúarÕlarda doping kullanÕmÕnÕn önemli bir payÕ oldu÷unu itiraf etmiúlerdir. Örne÷in, 1974 yÕlÕnda SSCB’nin en iyi yüzme antrenörü bütün Sovyet yüzücülerinin yasaklÕ madde kullandÕ÷ÕnÕ itiraf etmiútir. Hatta, kiúisel olarak bütün sporculara doping kullanÕmÕnÕ önerdi÷ini ayrÕca nasÕl yakalanmayacaklarÕnÕ da anlattÕ÷ÕnÕ söylemiútir (60:302,303).

SSCB’de 1981 yÕlÕndan itibaren gençlerin beden e÷itimi ve spora ilgisi ve Sovyet sporcularÕn uluslararasÕ müsabakalarda baúarÕlarÕ daha da artmÕútÕr. Beden e÷itimi ve spor harekatÕnÕn tüm halkÕn yaúam tarzÕ haline getirilmesi için, 1980’li yÕllarÕn baúlarÕnda devlet ve toplumsal kuruluúlarÕn programlarÕ buna göre düzenlenmiútir. Beden e÷itimi ve sporun özellikle gençler arasÕnda daha fazla yaygÕnlaúmasÕ için önemli tedbirler hayata geçirilmeye baúlanmÕú, bu ba÷lamda gençler arasÕnda beden e÷itimi, spor ve turizm faaliyetleri geliútirilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. RK(b) P MK ve SSCB Bakanlar Kurulu 1981 yÕlÕnÕn Eylül ayÕnda “Beden e÷itimi ve sporun kitleselli÷inin daha da yükseltilmesi hakkÕnda” bir karar almÕútÕr. Kararla, beden e÷itimi ve sporun halkÕn hayatÕna daha fazla girmesi amaçlanmÕútÕr. Spor bütün halk için hayati öneme sahip olmuútur. Spor teúkilatlarÕ beden e÷itimi faaliyetlerini çeúitli araç-gereç ve metodlarla uygulamaya baúlamÕúlardÕr. Beden e÷itimi ve spor faaliyetleri sa÷lÕk kuruluúlarÕnda, stadyumlarda, kültür ve dinlenme parklarÕnda yaygÕnlaúamaya baúlamÕútÕr. YarÕúmalarÕn, il ve ilçe birinciliklerinin uygulanma sistemi her yÕl daha üst seviyeye çÕkmÕútÕr. Düzenli olarak, ö÷renci spartakiadalarÕ, SSCB gençler müsabakalarÕ, SSCB SpartakiadalarÕ, çeúitli branúlarda ülke úampiyonalarÕ, spor úölenleri vb. yapÕlmÕútÕr. Bu yÕllarda Sovyet beden e÷itimi harekatÕnÕn geliúmesi için bir dizi uygulamalar yapÕlmÕútÕr:

1- Milli takÕmlarÕn antrenmanlarÕ için özel spor merkezleri kurulmuútur. 2- Sanayi ve e÷itim kuruluúlarÕnda spor kulüpleri kurulmuútur. 3- Beden e÷itimi ve sporun yönetimi merkezileútirilmiú ve milli takÕmlara, özellikle olimpik branú milli takÕmlarÕna devlet garantisi verilmiútir. 4- Hem kitle sporunda hem de elit sporda spor bilimlerinde elde edilen baúarÕlar hemen uygulanmÕútÕr

103

Bununla birlikte 1980’li yÕllarÕn ortasÕndan itibaren beden e÷itimi ve spor ile ilgili zayÕf yönler ortaya çÕkmaya baúlamÕútÕr. bu kapsamda bilim okullarÕnÕn úekillenmesi. ekonomik sÕkÕntÕlar vb. beden e÷itim harekatÕnda uygulanan sert politikalar. ekonomik hayatta yaúanan durgunluk ve sosyo-kültürel hayata yeteri derecede önem verilmemesi olmuútur. etkenler SSCB’nin da÷ÕlmasÕna sebep olmuútur (5:111. EMH yüzme normlarÕnÕ yerine getiren çocuklarÕn oranÕ ise %5 olmuútur. Kitle ve elit sporun geliúiminde. Hiçbir gerekçesi olmadan Sendikalar Birli÷i bünyesinde bulunan spor cemiyetleri kapatÕlmÕútÕr. Spor tesislerinden ve beden e÷itimi kadrolarÕndan istifadede yönetim engelleri. OkullararasÕ turnuvalara katÕlan ö÷renci sayÕsÕ azalmÕútÕr. Moskova’daki çocuklarÕn %70’i yüzmeyi bilmemektedir. spor bilimlerinin daha da geliúmesi. Bütün bunlara. Komsomol son beú yÕlda 6 milyon üyesini kaybetmiútir (94:134-137). EMH programÕnÕn zorunlu branúlarÕndan olan yüzme sporunu bilen okul ça÷Õndaki çocuklarÕn oranÕ %1. 104 . Bu yÕllarda erkeklerin %8’i. Kabul edilen kararlarÕn yürütülmesi için gerekli yapÕlarÕn olmamasÕ durgunlu÷un ana sebebi olmuútur. ünlü Sovyet bilim adamlarÕnÕn beden e÷itimi ve spor hakkÕndaki fikirleri de önemli ölçüde destek olmuútur (5:110. Genel siyasi boúluk. bayanlarÕn %2’si düzenli olarak spor yapmaktadÕr. çocuklar ve gençler arasÕnda beden e÷itimi ve sporun önemi arttÕrÕlmÕútÕr. beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn faaliyetlerinin sadece kazanÕlan kupa ve madalya sayÕsÕna göre de÷erlendirilmesi.111). amatörler ve profesyoneller arasÕndaki ayrÕlÕklar derinleúmiútir. Bu geliúme beden e÷itimi harekatÕnÕn ana sisteminin kaçÕnÕlmaz olarak bozulmasÕna ve spor cemiyetleri arasÕnda rekabetin yok olmasÕna neden olmuútur. Bu yÕllarda SSCB’de beden e÷itimi ve sporun geliúimini engelleyen baúlÕca sebepler.Okullarda. sporun geliúimini durdurmuútur.5. EMH standartlarÕnÕ sa÷layan ö÷rencilerin seviyesinde de düúüúler yaúanmÕútÕr. Spor tesislerinden zayÕf ve yanlÕú istifade edilmesi devleti “Kulüplere ait kuruluúlar ve tesislerinden istifadenin daha iyi hale getirilmesi hakkÕnda” 1985 yÕlÕnda bir karar çÕkarmaya mecbur bÕrakmÕútÕr.112).

Asker ve Köylü Milletvekilleri Merkezi Yürütme Birli÷i’nin 22 Nisan 1918 tarihli kararnamesi. ùura beden e÷itimi ö÷retmeni yetiútiren bir okul açmÕútÕr.6. Çocuk ve gençlerin bedensel e÷itimi genel e÷itimin bir parçasÕ haline gelmiútir (6:145). AynÕ yÕlda Azerbaycan’da E÷itim ødaresi nezdinde Beden E÷itimi ùurasÕ kurulmuútur. Stalin’ci sistemin olumsuz yönleri ve topluma verdi÷i zararlar bir bir sayÕlÕrken. kültür. sosyal güvenceler alanÕnda elde edilen baúarÕlar gibi olumlu hususlar da göz ardÕ edilmemektedir (61:43). ÇarlÕk Rusya’sÕna kÕyasla emekçilerin bedensel ve ruhsal geliúimi için daha elveriúli bir ortam oluúturmuú. 1920 yÕlÕnda Azerbaycan e÷itim ve sosyalist kültür iúçilerinin kurultayÕnda gündeme gelmiútir. kültür ve e÷itim kurumlarÕnda. Neticede genel askeri e÷itim idaresi kurulmuútur. Azerbaycan Sovyet Hükümeti tarafÕndan MayÕs 1920’de “Azerbaycan emekçilerinin zorunlu askeri e÷itimi hakkÕnda” olarak aynen kabul edilmiútir. Beden E÷itimi ùurasÕ’nÕn teúebbüsüyle.2. Beden e÷itimi ve sporun geliúimi. ekonomik ve kültürel hayatÕnÕ yeniden kurmaya baúlamÕútÕr. Sovyet Döneminde Azerbaycan’da Spor Yönetimi Azerbaycan’da 28 Nisan 1920 yÕlÕnda Sovyet hakimiyetinin kurulmasÕyla ülkenin tarihinde yeni bir sayfa açÕlmÕú ve proleterya diktatörlü÷ü kurulmuútur. Beden e÷itimi harekatÕnÕn idaresi emekçilerin genel askeri e÷itim organlarÕna bÕrakÕlmÕútÕr. Kurultayda ilk defa okullarda beden e÷itiminin durumu konuúulmuú ve daha iyi hale getirilmesi için birtakÕm tedbirler alÕnmÕútÕr. sa÷lÕk. Rusya øúçi. Sovyet hakimiyeti Azerbaycan’Õn bütün siyasi. Sovyet Rusya.2. 1920 yÕlÕnda bu okuldan 38 kiúi mezun olmuú ve ülkenin çeúitli bölgelerine gönderilmiúlerdir. ilk ve ortaö÷retimde. AyrÕca. Bu yeni rejim hem yeni bir toplumun oluúmasÕnda hem de beden e÷itiminde birtakÕm de÷iúikliklere sebep olmuútur. e÷itim. Emekçilerin ilk cemiyet ve birlikleri olarak iúçi ve asker spor dernekleri kurulmuútur. çocuk evlerinde ve beden e÷itimi ö÷retmeni hazÕrlayan iúçi kulüplerindeki beden e÷itimi faaliyetleri bir düzene sokulmuú ve ilk spor dernekleri kurulmuútur. kültürün ve beden e÷itiminin kitleselleúmesi için çalÕúmÕútÕr (5:151). Beden e÷itimi ve spor askeri hazÕrlÕ÷Õn ayrÕlmaz bir parçasÕ haline gelmiútir. beden e÷itimi ve sporun çocuklarÕn genel 105 .

1923’te “Azerbaycan’da beden e÷itiminin geliúimi hakkÕndaki kanun” ülkenin ilk kanunlarÕndan biridir. kulüplerin ve kültür müesseselerinin ayrÕlmaz bir parçasÕ haline gelmiútir. bir müddet sonra da “Dinamo” spor cemiyeti kurulmuútur. 1923 yÕlÕnda Bakü’deki sportif derneklerin sayÕsÕ 232’ye çÕkmÕútÕr. Bu nedenle kurultay. ister devlet. çok yönlü geliúimi. Bu okullarÕn ilk mezunlarÕ Gence. Bu kanunda. Kurultaydan sonra Azerbaycan e÷itim organlarÕ ö÷rencilerin yaúlarÕnÕ ve fiziksel geliúim düzeylerini dikkate alarak. ülkedeki beden e÷itimi ve spor faaliyetlerinin yürütülmesi görevi verilmiútir. Köy dernekleri ve úubelerinde cimnastik. Azerbaycan Merkezi øcra Komitesi’ne ba÷lÕ olarak. Azerbaycan Yüksek Beden E÷itimi ùurasÕ (AYBEù) kurulmasÕ kararÕ alÕnmÕútÕr. “Vodnik”. donanma birliklerinin ve Komsomol (komünist gençler birli÷i teúkilatÕ)’un ortak kararÕyla. Okul spor bayramlarÕ yapÕlmaya baúlanmÕútÕr. Üst sÕnÕflarÕn programlarÕna askeri hazÕrlÕk. AYBEù’e ve ona ba÷lÕ birimlere. “Reçnik”. 1923 yÕlÕnÕn sonlarÕnda beden e÷itimi ö÷retmeni yetiútiren okullar açÕlmÕútÕr. Bu yÕllarda “Avtomotor”. sendikalarÕn. cimnastik. oyun ve düzen alÕútÕrmalarÕ gibi dersler konulmuútur. atletizm. güreú. 1923 yÕlÕnda Azerbaycan’da “Genç øúçi” gazetesinin eki olarak “KÕzÕl Sporcu” gazetesi yayÕnlanmaya baúlamÕútÕr. okul ça÷Õndaki bütün çocuklar için beden e÷itimi derslerinin zorunlu hale getirilmesini istemiútir. 1920/21 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda ilkö÷retimlerin müfredatlarÕna iki saat beden e÷itimi dersi. ülkedeki iúçi ve köylülerin genç neslinin bedensel geliúimi için. eme÷e ve savunmaya hazÕrlÕk amacÕ ile onlarÕn beden e÷itimi ve spor ile daha fazla meúgul olmalarÕ için bir dizi çalÕúmalar 106 . 1921 yÕlÕndan itibaren de÷iúik branúlarda iller arasÕ yarÕúmalar yapÕlmaya baúlanmÕútÕr. ùamahÕ ve Bakü yakÕnlarÕndaki köylere beden e÷itimi ö÷retmeni yetiútirmek üzere üç aylÕk kurslar düzenlemek için gönderilmiúlerdir. Bakü’de.e÷itimindeki önemine dikkat çekilmiútir. fabrikalarÕn. ùeki. kÕzÕl ordunun. Daha sonra ismi “Spartak” olmuútur (6:146). Bu kapsamda. isterse de toplumsal teúkilatlarÕn.153). onlarÕn askeri-uygulamalÕ derslere katÕlmalarÕnÕ sa÷lamak için yeni bir program hazÕrlamÕútÕr. Sporu daha da yaygÕnlaútÕrmak için çeúitli branúlarda yarÕúmalar yapÕlmaya baúlanmÕútÕr. 1923 yÕlÕnda da ortaö÷retim ve üniversitelerin müfredatlarÕna bir saat beden e÷itimi dersi konulmuútur. Beden e÷itimi ve spor. emekçilerin sa÷lÕ÷ÕnÕn arttÕrÕlmasÕ. futbol. eskrim ve birçok spor branúÕ geliúmeye baúlamÕútÕr (5:152.

Bu sayÕ iki yÕl sonra 300’e çÕkmÕútÕr.yapÕlmÕútÕr. Su nakliyatçÕlarÕ. Bakü Devlet Üniversitesi. Hazar denizi sahilinde Kara úehir semtinden BayÕl’a kadar olan alandaki su istasyonlarÕnda geliúmiútir. 1923 yÕlÕnda çim futbol sahasÕ inúa edilmeye baúlanmÕú. mobilyacÕlar ve di÷er iúletme kulüplerinde sÕk sÕk su bayramlarÕ yapÕlmÕú ve programlarÕna yüzme. Bu yÕllarda hem Azerbaycan’da hem de Kafkasya’da Balahani iúçi kulübünün “Progress” takÕmÕ çok güçlüdür. Örne÷in. 1923 yÕlÕnda ülkede basketbol sadece “Sokol ve Unita” spor cemiyetlerinde mevcut iken. Kustrud’un sporcularÕ ulusal ve uluslararasÕ spor arenasÕnda ün yapmÕú birçok güreúçi ile müsabakalar yapmÕúlardÕr. Boks ve yüzme de 1920’li yÕllarÕn baúlarÕnda popüler olmaya baúlamÕútÕr. “Lokomotiv” ve MBTE (Merkezi Beden E÷itimi Evi)’de de faaliyet göstermiúlerdir. aynÕ zamanda köylerde de geliúmeye baúlamÕútÕr. Azerbaycan hükümeti yüzme için kaynak ayÕrmÕútÕr. Günümüzde bu tesiste “Neftçi” futbol takÕmÕ müsabakalarÕnÕ 107 . daha sonra SSCB emektar spor ustasÕ ünvanÕnÕ alan Rza Bahúeliyev’dir. Yüksekö÷retim kurumlarÕ futbolcularÕnÕn teúebbüsü ile. AynÕ yÕl içinde Bakü’nün en büyük spor teúkilatlarÕndan biri olan “E÷itim Müesseseleri Spor Kulübü” kurulmuútur.154). Ülkede spor sadece úehirlerde de÷il. Bu kulüplerden biri olan “Kustrud”un kurucusu ve üyesi. Yüzme. Bu kulübün kurulmasÕ ile e÷itim kurumlarÕnda sportif etkinlikler canlanmÕú. Azerbaycan’da futbol da geniú bir alana yayÕlmÕútÕr. Birçok spor branúÕnÕn popülerli÷i artmÕútÕr. Bu dönemde halter ve güreú kulüpleri de çok fazla sayÕda sporcunun spor yaptÕ÷Õ kulüplerden olmuútur. “Temp”. su topu ve kule atlama dahil edilmiútir (5:153. Halter ve güreú úubeleri genç spor cemiyetlerinden “Dinamo”. 1921 yÕlÕnda Bakü Futbol Ligi tekrar kurulmuú ve yeniden il birincili÷i düzenlenmeye baúlanmÕútÕr. Azerbaycan Teknoloji Enstitüsü. Merkezi øúçi Fakültesi’nin de güçlü takÕmlarÕ vardÕr. sonra bütün futbol maçlarÕ burada yapÕlmÕútÕr. e÷itim alan ö÷renciler spor ile daha fazla ilgilenmeye baúlamÕúlardÕr. matbaacÕlar. 1925 yÕlÕna gelindi÷inde basketbol takÕmÕ sayÕsÕ 52’ye ulaúmÕútÕr. Progress dÕúÕnda. madenciler.

1925 yÕlÕ Azerbaycan beden e÷itimi teúkilatlarÕ açÕsÕndan önemli bir yÕl olmuútur. bütün Parti organlarÕndan beden e÷itimi ve spora ayrÕ bir önem vermesini istemiútir. Azerbaycan’da atletizm. Karar SSCB’de beden e÷itimi ve sporun önemli vazifelerini özel olarak belirtmiútir. Bu karar ile SSCB’de beden e÷itimi ve sporun amaçlarÕ ve geliúim yollarÕ belirgin hale getirilmiútir. 1924 yÕlÕndan itibaren Bakü’nün ve Azerbaycan’Õn ilk rekorlarÕ kÕrÕlmaya baúlanmÕútÕr. 108 . Madenciler.148). Rusya Komünist (bolúevik) Partisi Merkezi Komitesi’nin “Partinin beden e÷itimi sahasÕndaki görevleri” hakkÕnda 13 Temmuz 1925 tarihli kararÕnÕ olumlu karúÕlamÕútÕr. Spor camiasÕ. AynÕ kararda ülkede beden e÷itimi ve sporun gelecekte kitlesel geliúiminin metodlarÕ ve teúkilat esaslarÕ belirlenmiútir. onun siyasi. Çünkü. Guba. sosyokültürel ve savunmadaki önemini vurgulayan Merkezi Komite. kÕzÕl ordu. Bu karara göre: “SSCB’de beden e÷itiminin geliúimi uluslararasÕ iúçi harekatÕ için büyük önem taúÕmaktadÕr. genel siyasi ve kültürel e÷itimin ve kitlelerin sa÷lÕ÷ÕnÕn ayrÕlmaz bir parçasÕ olmuú ve bununla ilgili bütün sivil kuruluúlar ve devlet teúkilatlarÕnÕn (Sendikalar. ülke emekçilerinin yabancÕ ülkelerinin iúçi teúkilatlarÕ ile kuraca÷Õ sportif iliúkiler uluslararasÕ iúçi cephesini daha da güçlendirecektir”. Basketbolcular kendi úampiyonalarÕnÕ yapmÕúlardÕr. 1923’ün sonlarÕ 1924’ün baúlarÕnda Lenkeran. e÷itim kurumlarÕ. AlÕnan bu kararlar kapsamÕnda Azerbaycan’da da devlet ve sivil kuruluúlar bir araya gelmiú ve konu ile ilgili toplantÕlar düzenlemiúlerdir. AlÕnan karar çerçevesinde beden e÷itimi. Kitlesel beden e÷itimi harekatÕnÕn yayÕlmasÕnÕ. Zagatala ve Gence’de atletizm úubeleri açÕlmÕútÕr.yapmaktadÕr. sa÷lÕk kuruluúlarÕ) faaliyet programlarÕna dahil edilmiútir. SendikalarÕn en iyi atletleri önemli baúarÕlar elde etmiúlerdir. demiryolu çalÕúanlarÕ ve esnaflar spor bayramlarÕ düzenlemiúlerdir. 1921-24 yÕllarÕnda çok sayÕda iller arasÕ futbol maçlarÕ gerçekleútirilmiútir (6:147. Balahani. Zabrat gibi yerlerde daha popüler hale gelmiútir. Bakü’de ilk resmi atletizm yarÕúlarÕ 1922’de yapÕlmÕútÕr. özellikle Bakü’nün deniz kenarÕndaki parklarÕnda ve Bakü etrafÕndaki petrol semtleri olan Sabunçu.

Halka. Bu sportif karúÕlaúmalar 1925 yÕlÕnÕn sonlarÕndan itibaren daha da yo÷unlaúmÕútÕr. Azerbaycan’da beden e÷itimi hala istenilen seviyeye ulaúamamÕútÕr. büyük devletçilik úovenizmi olarak nitelendirilmiútir. ülkenin di÷er bölgelerinde ise sporda kitleselleúme istenilen düzeye ulaúmamÕútÕr. birtakÕm olumsuzluklar ülkede beden 109 .Kafkasya beden e÷itimi toplantÕsÕnÕn önemli katkÕlarÕ olmuútur. I. ülkede beden e÷itiminin her yönden geliúimi. Kafkasya’nÕn beden e÷itimi teúkilatÕ KÕzÕl Spor Entarnasyoneli Do÷u ùubesi’ne bu tarihte katÕlmÕútÕr. sporun yabancÕ formlarÕnÕ suni úekilde aúÕlama çabalarÕ. iúçi beden e÷itimi teúkilatlarÕ ile birleúmeleri sonucunda. insanlarÕ modern spora ve kültüre yönlendirmek gerekti÷ini ifade etmiúlerdir. ülkenin de÷iúik yerlerindeki beden e÷itimi ö÷retmenleri. mevcut eksikliklerin giderilmesi. Beden e÷itimi ve spor esasen Bakü’de daha fazla geliúme imkanÕ bulmuú. Azerbaycan beden e÷itimi teúkilatlarÕ. Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun mahiyetinin ve amaçlarÕnÕn daha açÕk bir úekilde belirlenmesi ve halkÕn hayatÕnda tuttu÷u yer ile iliúkilendirilmiútir (6:148. faaliyetlerinin ilk zamanlarÕnda önemli baúarÕlar elde etseler de. Beden e÷itimi ve sporun geliúmesinde ciddi sorunlar ortaya çÕkmÕútÕr. Bu dönem. Ülkedeki köklü spor kulüplerinin ve derneklerinin. ülkenin Kafkasya Federasyonu içinde yer aldÕ÷Õ dönem ayrÕ bir öneme sahiptir. Bu dönemde. Azerbaycan halkÕnÕn beden e÷itimi ve spor hayatÕnda. onlarÕn yönetimlerini ellerine geçirmiú ve geniú halk kitlelerinin buralarda spor yapmalarÕnÕ sÕnÕrlandÕrmaya çalÕúmÕúlardÕr. görev ve ilkelerini belirlemek amacÕyla yapÕlan. Kafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (ZSFSR) beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn uluslararasÕ amaç.149). artÕk milli spor branúlarÕnÕn ve kültürün kayboldu÷unu öne sürerek. Bunun gibi. bu kuruluúlarÕn yöneticileri iúçi spor teúkilatlarÕnÕn kurumsal zayÕflÕ÷Õndan istifade ederek. Fakat.Beden e÷itimi derneklerinin spor úubelerinin ve sporla meúgul olan insanlarÕn sayÕsÕnda artÕú gözlenmiútir (5:155-158). Bu tür kiúiler milli de÷erleri dikkate almadan sporun burjuva sistemlerini halka benimsetmeye çalÕúmÕúlardÕr. Azerbaycan sporcularÕ ile yabancÕ ülke sporcularÕnÕn uluslararasÕ karúÕlaúmalarÕnÕn oldu÷u bir dönem olmuútur. Beden e÷itimi ve spor faaliyetlerinin daha da yaygÕnlaúmasÕnda.

Petersburg Beden E÷itimi Enstitüleri’ne gönderilmiúlerdir (6:149). Azerbaycan’da beden e÷itimi alanÕnda yaúanan kadro problemi. Fakat. Azerbaycan. 1927’de 436. Di÷er spor branúlarÕnda da önemli 110 .. 8 Kafkasya rekoru kÕrmÕúlardÕr. 1927 yÕlÕnda Sovyetlerin I. Spartakiada’sÕnÕ düzenleme kararÕ almÕútÕr. SSCB Merkezi øcra Komitesi. Kongrede alÕnan karar göre: “Modern sporu reddetmek ve yalnÕzca geleneksel spordan istifade etmek geriye gitmek olur. KÕsa müddetli bu kurslarda 1926’da 382. sporun halkÕn hayatÕna girmesine ve onun e÷itici yönünden istifade edilmesine mani olmuútur. iúçi beden e÷itimcilerin aksine. gerekse geleneksel sporda yeniden yapÕlanma gerekli olmuútur. Azerbaycan Beden E÷itimi Komitesi il ve ilçelerde ö÷retmenler yetiútirmek için kurslar düzenlemiútir. Bakü’de antrenör ve ö÷retmen yetiútirmek için dört ay süren kurslar açÕlmÕútÕr. Moskova ve St. Beden e÷itimi kadrolarÕna büyük ihtiyaç duyulmuútur. geleneksel spor ile modern spor arasÕnda bir geçiú süreci yaúamÕútÕr.” denmiútir. AlÕnan bu tedbirler beden e÷itimi ve spordaki açÕ÷Õ kapatmaya yeterli olmamÕútÕr. 1930 yÕlÕnda Bakü’de Kafkasya Beden E÷itimi Enstitüsü’nün açÕlmasÕ ile birlikte çözülmeye baúlamÕútÕr. Azerbaycan halter takÕmÕ Kafkasya Birincili÷i’nde ikinci olmuútur.e÷itiminin geliúimini geciktirmiú. 1930’da ise 781 kiúi yetiútirilmiútir.. AyrÕca bu yÕllarda beden e÷itimi kadrolarÕnda yaúanan bu açÕ÷Õ kapatmak için. Bu yarÕúmalarda AzerbaycanlÕ sporcular 18 ülke. øúçi beden e÷itimciler geleneksel sporlarÕ tamamÕ ile reddetmiúlerdir. 1926 yÕlÕnda Bakü’de KÕzÕl Spor Enternasyoneli kongresinin yapÕlmasÕ beden e÷itimi teúkilatÕnÕn hayatÕnda sosyal ve siyasi açÕdan büyük bir öneme sahip olmuútur. Spartakiada’ya hazÕrlÕk kapsamÕnda Azerbaycan’da çok sayÕda yarÕú ve spor bayramlarÕ düzenlenmiútir. Bunun için gerek modern sporda. Azerbaycan’Õn baúarÕlÕ sporcularÕ yüksek ö÷renim görmek üzere. Azerbaycan’Õn geliúmesinde hem devlet hem de sivil toplum kuruluúlarÕnÕn siyasi. Bundan dolayÕ. Azerbaycan basÕnÕ ve ülkenin önde gelen devlet ve bilim adamlarÕ geleneksel spor ile modern sporun beden e÷itimi sistemi içinde beraber uygulanmasÕ gerekti÷ini ifade etmiúlerdir (5:158-161). kültürel ve genel e÷itim yapÕsÕna daha çok nüfuz edebilen beden e÷itimi ve spor önemli bir yer tutmuútur.

baúarÕlar elde edilmiútir. Spartakiada programÕna futbol. Azerbaycan takÕmÕ 116 erkek ve 50 bayan sporcudan oluúmuútur. Yine bu hazÕrlÕk sürecinde. Azerbaycan’da birçok spor branúÕnÕn 111 . Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nde sporun daha iyi hale getirilmesi için. SSCB Beden E÷itimi ùurasÕ’nÕn 29 Mart 1931 tarihli 2. atÕcÕlÕk. Spartakiada’nÕn finallerine 750 kiúi katÕlmÕútÕr. yüzme. EMH programÕnÕn uygulanmasÕ ile Sovyet beden e÷itimi sisteminin tek metodoloji esasÕ oluúturulmuútur. ilk amaç haline getirilmiútir. tenis. SSCB Beden E÷itimi ùurasÕ. basketbol. Ülkede geleneksel sporlar popülerli÷ini korumuúlardÕr. Genel Kurul toplantÕsÕnda “Beden e÷itimi harekatÕnda geleneksel sporlar” ile ilgili kararÕnda. anlamca uluslararasÕ sporun geliúmesinde SSCB Beden E÷itimi ùurasÕ’nÕn bilim komitesinin. milli meselelerin çözümünün. spor teúkilatlarÕna beden e÷itimi ve sporun milli branúlarÕ arasÕndan bütün faydalÕ ve amaca uygun nitelikleri ortaya çÕkarmayÕ. EMH programÕnda Sovyet beden e÷itimi sisteminin bütün ana prensipleri belirlenmiútir. SpartakiadasÕ yapÕlmÕútÕr. Genel Kurul kararÕna göre. ülkelerde sporun daha uygun metod ve úekillerinden istifade etmek için milli sporlarÕ ö÷renmeyi tavsiye etmiútir. bisiklet. ProgramÕn I. geleneksel sporlarÕn daha da güçlendirilmesi gerekti÷i ileri sürülmüútür. cimnastik. Azerbaycan’da bu dönemde birçok sporcu yetiúmiútir. Kafkasya Federasyonu ve Kafkasya Beden E÷itimi ùurasÕ tarafÕndan Kafkas halklarÕnÕn I. 1933 yÕlÕnda Taúkent’te yaptÕ÷Õ ve bazÕ tedbirlerin alÕndÕ÷Õ toplantÕnÕn önemli bir yeri olmuútur. ùekil olarak milli. “Eme÷e ve SSCB’nin MüdafaasÕna HazÕrÕm” programÕnÕn ülkelerde uygulanmasÕ. aúamasÕ 1931 yÕlÕnda hazÕrlanmÕú ve onaylanmÕútÕr. Kafkasya SpartakiadasÕ’nÕn sonucunda ZSFSR milli takÕmÕna Azerbaycan’dan 134 sporcu katÕlmÕútÕr. voleybol. Geleneksel sporlarÕn geliúimi için özel merkezler kurulmuútur. fakat öz bakÕmÕndan sosyalist (110:120) kültürün kurulmasÕnÕn vasÕtasÕ olmalÕdÕr. úekil itibariyle milli. beden e÷itimi ve spor Sovyetler Birli÷i’nin bütün milletlerinin ve halk emekçilerinin milletlerarasÕ birli÷inin sa÷lamlaútÕrÕlmasÕnÕn. Bu program beden e÷itimi ile ilgili yeni metodlar geliútirmekle. Bundan dolayÕ. atletizm ve hentbol dahil edilmiútir. ülkelerin ekonomisinin güçlendirilmesinin.

ve 2. onlarÕn halk arasÕnda popülerli÷inin artmasÕna neden olmuútur. Ülkede beden e÷itimi dersleri tam olarak her okulda e÷itim sürecine dahil edilememiútir. “KÕzÕl Bayrak” ve “Ehtiyat Emek 112 . askerleri. Sanayi. Azerbaycan’da bütün beden e÷itimi teúkilatlarÕ kendi faaliyetlerini program esasÕnda yeniden yapÕlandÕrmÕúlardÕr. TÕp. Bununla birlikte bazÕ eksiklikler bulunmaktadÕr. bu olumsuz úartlara ra÷men. 1929 yÕlÕndan itibaren beden e÷itimi zorunlu bir ders olarak ülkenin bütün yüksek ö÷renim kurumlarÕnda ve meslek yüksek okullarÕnda uygulanmaya baúlanmÕútÕr. ö÷rencileri görmek mümkün olmuútur. EMH programÕnÕn 1. aúamalarÕnÕn uygulanmasÕyla birlikte. Okul sporlarÕnÕn yeterli teknik altyapÕsÕ oluúturulamamÕútÕr. Fakat. 1936 yÕlÕnÕn ilk yarÕsÕnda Azerbaycan’da sendikalar birli÷i tarafÕndan “Neftçi”. Gençler “Eme÷e ve Müdafaaya HazÕrÕm” sloganÕ ile çeúitli gruplar kurmuúlardÕr. Ö÷renciler arasÕnda EMH niúanÕ alanlarÕn sayÕsÕ istenilen seviyeye ulaúamamÕútÕr. NiúancÕlarÕn mükafatlandÕrÕlmasÕ. Ö÷renciler arasÕnda spor yeterince geliúmemiú ve birçok spor branúÕ istenilen düzeyde yaygÕnlaúamamÕútÕr.163. EMH programÕ kabul edildikten sonra. EMH programÕ sanayi beden e÷itimi takÕmlarÕnda daha fazla yaygÕnlaúmÕútÕr (5:161.152). “øaúeçi”. EMH niúanÕ alanlar arasÕnda iúçileri.geliúimine olanak sa÷lamÕútÕr. Pedogoji. Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nde. TeúkilatlarÕn yeniden yapÕlandÕrÕldÕ÷Õ yerlerde beden e÷itiminin daha da kitleselleúti÷i görülmüútür. sporla daha fazla insanÕn ilgilenmesi sa÷lanmÕútÕr (6:151. Gençlerin beden e÷itimi ve sporla ilgilenmeleri. Köy Ekonomisi Enstitüleri’nde beden e÷itimi ve spor Ana Bilim DallarÕ açÕlmÕútÕr. EMH normlarÕ bütün halka bildirilmiútir. ö÷rencilerin beden e÷itiminin geliúiminde bazÕ ilerlemeler gözlenmiútir. Beden e÷itimi faaliyetleri geniúlemiú ve spor ile ilgili metodoloji güçlenmiútir. Beden e÷itimi ö÷retmenleri köy okullarÕna gitmemiú ve bu okullar ça÷daú programlara sahip olamamÕúlardÕr. köylüleri. Bütün okullarda beden e÷itimi faaliyetleri arttÕrÕlmÕútÕr. 1930 yÕlÕndan baúlayarak.165). görkemli bir úekilde sanayi kuruluúlarÕnÕn veya e÷itim kurumlarÕnÕn beden e÷itimcilerinin genel toplantÕlarÕnda gerçekleútirilmiútir. Spor teúkilatlarÕ tarafÕndan yapÕlan büyük ve önemli iúler ülkede beden e÷itimi harekatÕnÕn alanÕnÕ geniúletmiútir.

Bu dönemde beden e÷itimi ve sporda uygulamaya çok önem verilmiútir. Beden e÷itimi ve spor herkesin istifade edebildi÷i bir duruma gelmiútir. Devlet bünyesinde bu zamana kadar faaliyet gösteren Beden E÷itimi ùurasÕ yeniden yapÕlandÕrÕlmÕútÕr. beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn da yapÕsal de÷iúikliklerini zorunlu kÕlmÕútÕr. askeri hazÕrlÕ÷Õ ve bedensel dayanÕklÕlÕ÷Õ için faaliyetler yapmasÕnÕ istemiútir. beden e÷itimi ve sporun bütün teúkilatlarda geliúmesini sa÷lamÕútÕr. “Kafkasya Beden E÷itimcisi” gibi spor ile ilgili yayÕnlar çÕkarÕlmÕútÕr.Kuvvetleri (Sovyetler Birli÷i’nde özel ihtisas okullarÕnda çeúitli sanatlarÕ ö÷reterek yetiútirilen genç iúçiler)” gibi spor cemiyetleri kurulmuútur. Binicilik. Azerbaycan’da ekonomik alanda yapÕlan bazÕ yenilikler sayesinde. Bu kapsamda devlet çatÕsÕ altÕnda Azerbaycan Beden E÷itimi ve Spor Komitesi kurulmuútur. Kafkasya Federasyonu 5 AralÕk 1936 yÕlÕnda da÷ÕlmÕú ve Kafkasya’da 3 cumhuriyet – Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti. Azerbaycan halkÕnÕn spora olan ilgisi artmÕú ve bu ilgi úehir stadyumlarÕnda ve fabrika alanlarÕnda görülmüútür. Beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn kendi faaliyetlerinin geliúimi yanÕnda. Beden e÷itiminin kitleselleúmesi sayesinde 1940 yÕlÕnda 2036 takÕmda. Eme÷e ve VatanÕn MüdafaasÕna HazÕrÕm”. Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuútur. Savaú öncesinde beden e÷itimi ve spor bayanlar arasÕnda da geliúmiútir. ülkenin savunma gücünün arttÕrÕlmasÕ için spor teúkilatlarÕndan halkÕn sa÷lÕ÷ÕnÕn arttÕrÕlmasÕ. halkÕn refah düzeyinde artÕú gözlenmiútir. 81000’den fazla beden e÷itimcisi yer almÕútÕr. Bu 113 . Emekçilerin maddi refah seviyesinin kÕsmen artmasÕ ve halkÕn genel kültür seviyesinin yükselmesi. Azerbaycan halkÕnÕn beden e÷itimi harekatÕ sürecinde bayanlar arasÕnda sporun yaygÕnlaúmasÕ istenilen düzeyde olmamÕútÕr. Bu yÕllarda “Bakü Beden E÷itimcisi”. Bu Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun daha da kitlesel hale gelmesini sa÷lamÕútÕr. “Spor ve Av”. devletin deste÷i de artmÕútÕr. Spor altyapÕsÕ daha da güçlendirilmiú ve spor halkÕn yaúamÕna daha fazla girmeye baúlamÕútÕr. eskrim ve yüzme gibi branúlar öne çÕkmÕútÕr. Savaú tehlikesinin arttÕ÷Õ bu yÕllarda devlet. 1938 yÕlÕnda kabul edilen halk ekonomisinin güçlendirilmesi ile ilgili üçüncü beú yÕllÕk kalkÕnma planÕnÕn gerçekleútirilmesi. “Beden E÷itimi Haberi”.

örne÷in ritmik cimnasti÷e vermez. KadÕnlarÕn sosyokültürel hayata daha aktif katÕlÕmÕ için bir dizi tedbir alÕnmÕútÕr. Bu devletin ülke emekçilerinin beden e÷itimi ve spor alanÕnda yürüttü÷ü milli siyasetin bir parçasÕ olmuútur (5:166. Sovyetler Birli÷i’de devlet sporu desteklerdi. sözlü görüúme)’e göre. 114 . bu dönemde spor tesisleri inúaatlarÕ ve EMH niúancÕlarÕnÕn hazÕrlÕ÷Õ yavaú gitmiútir. eúimin sporcu olmasÕnÕ istemem. Sporculara belirli imkanlar sa÷lanÕrdÕ. Ben kardeúimin. Okullar arasÕ yarÕúmalarÕn kapsamÕ geniúletilmiútir. A Nadirov (2008. K Mehmetyaraov (2008. Devlet halk arasÕnda sporun geliúmesi için özel bir çaba sarf etmiútir. 1940-41’li yÕllarda okullardaki beden e÷itimi ö÷retmenleri için seminerler düzenlenmiútir. Bundan dolayÕ takÕmlarda genellikle baúka milletlerden bayanlar olurdu. Bu turnuvalara binlerce ö÷renci katÕlmÕútÕr. Günümüzde de bu durum böyledir. YÕllardÕr arka planda kalmÕú kadÕnÕn beden e÷itimi ve spor faaliyetlerine katÕlÕmÕna devlet önem vermiútir. 1940 yÕlÕnda ö÷rencilerin I. Birçok rekor kÕrÕlmÕútÕr. iyi bir Müslüman kÕzÕnÕ. sözlü görüúme)’a göre. Yaz aylarÕnda Abúeron’daki izcilerin geleneksel SpartakiadalarÕ. Bugün úehirlerde. Bu eksiklere ra÷men beden e÷itimi ve spor ülke çapÕnda yaygÕnlaúmÕútÕr. Bu sebeplerden ötürü bizde bayanlar arasÕnda spor yeterince yaygÕnlaúmamÕútÕr. BaúarÕlÕ sporculara devlet politikasÕnÕn amaçlarÕ do÷rultusunda de÷er verilirdi. Onun haricinde sporcunun devlet için hiçbir önemi yoktu. özellikle Bakü’de bu durum biraz de÷iúmeye baúlamÕútÕr. Ülke SpartakiadasÕ yapÕlmÕútÕr.169-172). Fakat. Bugün Azerbaycan bayan takÕmlarÕnda oynayan sporcularÕn birço÷u Azeri de÷ildir. Ama. kÕzÕmÕn. kültürel hayatta da görülmüútür. Devlet baúarÕlÕ sporcular üzerinden uluslararasÕ siyasetini güçlendirirdi. bir islam ülkesi oldu÷umuz için toplum bayanlarÕn spor yapmasÕna sÕcak bakmÕyordu.durum sadece sporda de÷il. Okullardaki beden e÷itimi faaliyetlerinde de ilerlemeler kaydedilmiútir. ö÷renciler arasÕnda beden e÷itimi ve sporun merkezine çevrilmiútir.167.

uygulamalÕ beden e÷itimi ve spor branúlarÕ ile ilgili yarÕúmalarÕn yapÕlmasÕnÕ. tarÕm kooperatiflerinde ve iúletmelerinde. Devlet Savunma Komitesi’nin kontrolünde. atÕcÕlÕk. AyrÕca. Savaú yÕllarÕnda ülkedeki e÷itim kurumlarÕnda beden e÷itimi yeniden yapÕlandÕrÕlmÕútÕr. Bu çerçevede. fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarÕ yetiútirilmesine önem verilmiútir. e÷itim alan ö÷rencilerin ve askere ça÷rÕlma yaúÕnda olanlarÕn askeri-fiziki hazÕrlÕ÷ÕnÕ. hem fiziksel hem de ruhsal e÷itim verilmiútir. Ordunun sa÷lam ve güçlü insanlara olan ihtiyacÕnÕn giderilmesi için. ö÷rencilere askeri ve fiziksel e÷itimin özel olarak verilmesi için. hasta tedavisi ve askeri spor dernekleri kurulmuútur.155). Azerbaycan Beden E÷itimi Enstitüsü’nde ve Meslek YüksekokullarÕnda e÷itim alan ö÷rencilere askeri e÷itimin yanÕnda. SavaúÕn ilk aylarÕnda fabrikalarda. ö÷renciler arasÕnda askeri ve fiziksel e÷itim oldukça yaygÕnlaúmÕútÕr. 1943 yÕlÕnda 13 çocuk spor okulunda 2500 ö÷renci e÷itim görmüútür. askeri spor oyunlarÕna. Bu dönemde okullarÕn ilk vazifesi: “Yetiúmekte olan nesli vatanperverlik. Beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn ve halk e÷itim merkezlerinin çabalarÕ neticesinde. her yerde savunma sporlarÕ uzmanlarÕ yetiútirmek için kurslar açÕlmÕú ve seminerler düzenlenmiútir. düúmana karúÕ nefret duygusu ile yetiútirmek ve onlarÕn mücadele ruhunu güçlendirmek” olmuútur. Savunma sporu kadrolarÕnÕn hazÕrlanmasÕnÕ. Azerbaycan beden e÷itimi teúkilatlarÕ kendi faaliyetlerini oluúan úartlara göre yeniden yapÕlandÕrmÕútÕr. bütün beden e÷itimi teúkilatlarÕndan halkÕn fiziksel hazÕrlÕ÷ÕnÕ güçlendirmesi istenmiútir. binicilik. Bu derneklerde beden e÷itimi teúkilatlarÕ. Dünya SavaúÕ. 23 Eylül 1941 yÕlÕnda Sovyet Beden E÷itimi ve Spor Komitesi’nin “ Eli silah tutan herkesin askeri e÷itimi hakkÕnda” aldÕ÷Õ özel kararÕn. izci ve ö÷rencilerin askeri ve fiziksel e÷itimine önem verilmiútir. kÕzÕl ordunun yaralanmÕú askerlerini en kÕsa zamanda iyileútirmek için çalÕúmÕútÕr. okul dÕúÕ askeri spor oyunlarÕ ile ilgili e÷itim programÕ kabul edilmiú ve uygulanmasÕ için 2300 beden e÷itimi ö÷retmeni görevlendirilmiútir. ülkenin Komsomol ve Sendikalar Birli÷i organize etmiútir (6:154. Eski çocuk spor okullarÕnÕn yenilenmesine ve yenilerinin yapÕlmasÕna büyük önem verilmiútir. 1942-44 yÕllarÕnÕ kapsayan.II. 1941 yÕlÕndan itibaren Sovyet Beden 115 . Azerbaycan beden e÷itimi ve spor harekatÕnÕ olumsuz etkilemiútir. e÷itim kurumlarÕnda askeri e÷itim için gruplar.

Azerbaycan’da birçok sporcu ve spor bilimci cepheden geri dönmemiútir. Fizik tedavi seviyesini yükseltmek amacÕ ile Azerbaycan Spor Komitesi. fizik tedavi ve rehabilitasyon semineri Ülkenin spor düzenlemiútir. KatÕlÕmcÕlarÕn bedensel kabiliyetlerinin yanÕ sÕra. Ülkede büyük insani ve maddi kayÕplar yaúanmÕútÕr. Savaú yÕllarÕnda dahi Azerbaycan’da spor bayramlarÕ yapÕlmÕútÕr. Halk Sa÷lÕ÷Õ BaúkanlÕ÷Õ bünyesinde Azerbaycan Beden E÷itimi ve Spor Komitesi bir büro açmÕú ve burada iyileúmekte olan askerlerin spor faaliyetlerine önem verilmiútir. Azerbaycan. birçok úeye zarar vermiútir. 1944 yÕlÕnda yapÕlan SSCB güreú úampiyonasÕnda baúarÕlÕ sonuçlar elde etmiúlerdir. üst düzey baúarÕlarÕ da dikkat çekmiútir. çeúitli hastanelere gönderilmiú ve buralarda hem hijyen e÷itimi almÕúlar hem de atletizm. AynÕ yÕl ùura. Yedi kiúi SSCB KahramanÕ ünvanÕnÕ almÕútÕr (5:173-178). Ülkedeki hastanelerde atletizm. kürek ve baúka birçok branúta úubeler açÕlmÕútÕr. Savaú. voleybol. voleybol. Azerbaycan’lÕ sporcular savaú yÕllarÕnda çok ön planda olmuúlardÕr. Binden fazla Azeri sporcu devlet tarafÕndan madalyalarla ödüllendirilmiútir. Fizik Tedavi Bilim ùurasÕ kurmuútur. Ülkenin de÷iúik bölgelerinde fizik tedavi uzmanÕ yetiútirmek için açÕlan kurslardan mezun olanlar. Sonra bu seminerler düzenli olarak yapÕlmÕútÕr. bütün teúkilatlarÕ ve halkÕ ile ülke savunmasÕ için büyük çaba göstermiútir. 1942 yÕlÕnda yapÕlan hastaneler arasÕndaki Azerbaycan SpartakiadasÕ’na yüzlerce kiúi katÕlmÕútÕr. bayanlar yüksek atlama da 1943. Azeri sporcular bu yÕllarda dahi Sovyetler Birli÷i úampiyonalarÕnda mücadele etmiúlerdir. 1944 ve 1945 yÕllarÕnda SSCB úampiyonu olmuútur. Ülkenin beden e÷itimi harekatÕna büyük zarar vermiútir (6:157). Bu kapsamda.E÷itimi ve Spor Komitesi fizik tedavi uzmanlarÕnÕn bütün hastanelerde bulunmasÕnÕ ve aktif sporculardan da yeni uzmanlarÕn hazÕrlanmasÕnÕ istemiútir. II. Galina Ganeker. Bu Spartakiada’lara savaú süresince yapÕlmaya devam edilmiútir. atÕcÕlÕk gibi birçok spor branúÕnda da e÷itilmiúlerdir. Dünya SavaúÕ 9 MayÕs 1945’te Hitler AlmanyasÕ’nÕn yenilgisi ile sonuçlanmÕútÕr. kuruluúlarÕ fizik tedavi ve rehabilitasyonun geliúmesi çok ciddi çalÕúmalar yürütmüúlerdir. 116 . Fizik tedavi faaliyetlerini Azerbaycan Halk Sa÷lÕ÷Õ BaúkanlÕ÷Õ ve beden e÷itimi teúkilatlarÕ beraber yürütmüúlerdir.

Azerbaycan’da sporun geliúmesinde sporcularÕn büyük rolü olmuútur. 96 futbol sahasÕ. 374 futbol sahasÕ. tenis kortu ve çok amaçlÕ spor salonu vardÕr. 17 spor sahasÕ. Bu yÕllarda birçok spor takÕmÕ kurulmuútur. zarar görmüú spor tesislerinin onarÕlmasÕ ve yenilerinin yapÕlmasÕ için önemli çalÕúmalar yapÕlmÕútÕr. 1940’lÕ yÕllarÕn sonu ve 1950’li yÕllarÕn baúlarÕnda AzerbaycanlÕ sporcularÕn uluslararasÕ müsabakalara katÕlÕmÕnda artÕú olmuútur. Bu çerçevede de Sendikalar Birli÷i’ne önemli görevler düúmüútür.181. SSCB ve uluslararasÕ ölçekteki yarÕúmalara birçok AzerbaycanlÕ sporcu katÕlmÕú ve önemli baúarÕlar elde etmiúlerdir.183-186). 117 . Azerbaycan K(b)PMK’nÕn 8 ùubat 1949’da kabul etti÷i “Beden e÷itimi ve sporun geliúimindeki önemli eksikliklerin giderilmesi ile ilgili tedbirler hakkÕnda” karar alÕnmÕú ve halkÕn ekonomisinin arttÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. yeniden ülkede beden e÷itimi ve sporu geliútirmek için çalÕúmaya baúlamÕúlardÕr. 2 çocuk stadyumu. 1950 yÕlÕnda beden e÷itimi kadrolarÕna olan ihtiyacÕ karúÕlamak için Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü’nde Beden E÷itimi Fakültesi açÕlmÕútÕr. Enstitü mezunlarÕ beden e÷itimi ö÷retmeni diplomasÕ almakla birlikte. Azerbaycan sporcularÕn kullanÕmÕnda. Mezunlar özellikle köylerdeki okullara gönderilmiúlerdir (5:180. ayrÕca anatomi ihtisasÕ da almÕúlardÕr. Spor teúkilatlarÕnÕn ekonomik imkanlarÕ geniúlemiútir. ulusal. 57 basketbol ve voleybol sahasÕ. Beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn faaliyetlerini barÕú döneminin úartlarÕna uygun olarak yeniden yapÕlandÕrmak ve metodolojik olarak da geliúmesini sa÷lamak zorunlu hale gelmiútir. 1950 yÕlÕnÕn sonlarÕnda Azerbaycan’da 262 000 sporcunun spor yaptÕ÷Õ 3881 spor takÕmÕ vardÕr. basketbol. 1946 yÕlÕndan itibaren birçok branúta ülke birincili÷i yapÕlmaya baúlanmÕú. 6 stadyum. 1950 yÕlÕnda. Azerbaycan’daki sporcular aynÕ zamanda Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi Enstitüsü’nde ö÷renciydiler. Bu karar bütün spor teúkilatlarÕnda tartÕúÕlmÕú ve sporun geliúimine önemli katkÕlar sa÷lanmÕútÕr.SavaúÕn bitimi ile birlikte. 1951 yÕlÕnÕn sonlarÕnda Azerbaycan’da 17 spor cemiyeti kayÕt altÕna alÕnmÕútÕr. Savaútan kÕsa bir zaman sonra insanlarÕn beden e÷itimi ve spor faaliyetlerine katÕlmasÕ. Azerbaycan’Õn beden e÷itimi ö÷retmenleri ve sporcularÕ. 2281 voleybol. 7 spor salonu halkÕn kullanÕmÕna sunulmuútur.

Bu çerçevede 1 Mart 1959 yÕlÕnda SSCB Bakanlar Kurulu’na ba÷lÕ Beden E÷itimi ve Spor Komitesi tasfiye edilerek. Ukrayna. Di÷er taraftan. Ülke büyüklü÷ü ve nüfus açÕsÕndan da her zaman Azerbaycan’dan önde olmuúlardÕr. AynÕ karar Azerbaycan Hükümeti tarafÕndan da kabul edilmiútir. SSCB Hükümeti. 1311 dereceli sporcu vardÕr.SSCB’nin ilk defa katÕldÕ÷Õ 1952 Helsinki Olimpiyat OyunlarÕ’nda Sovyet milli takÕmÕ içinde mücade eden serbest güreúçi Reúid Memmedbeyov gümüú madalya kazanmÕútÕr. Azerbaycan Beden E÷itimi Enstitüsü kuruldu÷undan bu yana 1385 yüksek e÷itimli uzman yetiútirmiútir. seçim sürecindeki uzmanlarÕn yanlÕ davranmasÕ gibi daha birçok sebepten dolayÕ Azeri sporcular olimpiyat oyunlarÕna yeteri düzeyde katÕlamamÕúlardÕr (1:30. Azerbaycan’da 300.31). 27 tane de SSCB dereceli hakem bulunmaktadÕr. Yine bu yÕllarda. 9 Ocak 1959 yÕlÕnda beden e÷itimi harekatÕnda toplumsal esaslarÕn geniúletilmesine yönelik “Ülkede beden e÷itimi yönetimi hakkÕnda” kararÕ kabul etmiútir. Fakat SSCB milli takÕmlarÕna girmek. onlar arasÕndan birincilik kazanmak zor olmuútur. bir milli takÕmda olimpiyat oyunlarÕna katÕlmak hiç de kolay olmamÕútÕr. Ülkede 13 emektar spor ustasÕ. 218 ülke çapÕnda dereceli. Eski Sovyetler Birli÷i’ne dahil olan Rusya. yerine SSCB Spor Kulüpleri ve TeúkilatlarÕ Birli÷i 118 .000’den fazla kiúinin spor yaptÕ÷Õ 3860 spor takÕmÕ vardÕr. 150 spor ustasÕ. “Sovetskiy Sport” gazetesinin 1957 yÕlÕnÕn MayÕs ayÕnda çÕkan sayÕlarÕnÕn birinde. Rusya sporcularÕnÕn milli takÕmlara daha çok katÕlmasÕ. Belarus gibi ülkelerde spor Azerbaycan’a kÕyasla daha fazla geliúmiútir. Bu dönemde Azeri sporcular Sovyetler Birli÷i bayra÷Õ altÕnda müsabakalara katÕlmÕúlardÕr. Çeúitli spor branúlarÕnda bu ülkelerin sporcularÕ ile müsabaka yapmak. Ülke çapÕndaki ilk ve orta ö÷retim beden e÷itimi ö÷retmenlerini ise Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü hazÕrlamaktadÕr. di÷er cumhuriyetlere daha az yer verilmesi. 1959 yÕlÕna gelindi÷inde 259 beden e÷itimi ö÷retmeni yetiútirmiútir. 1950 yÕlÕnda kurulan Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü’ndeki Beden E÷itimi Fakültesi. Azerbaycan sporcularÕnÕn baúarÕlarÕ yazÕlmÕútÕr. Sovyetler Birli÷i’nin ideolojisi de burada kendini göstermiútir. Buna göre. 1957 yÕlÕnda Antrenörler Okulu’na çevrilen Gence Beden E÷itimi Meslek Yüksekokulu’da ülke sporuna 800’den fazla beden e÷itimi ve spor ö÷retmeni kazandÕrmÕútÕr.

800’e ulaúmÕútÕr. kadÕnlar arasÕnda sporun geliúmesine katkÕ sa÷lamÕútÕr. yeni metodlar geliútirmeye çalÕúmÕúlardÕr. Daha sa÷lÕklÕ ve güçlü bireyler yetiútirilmesi için. Spartakiada’ya baúarÕlÕ bir úekilde hazÕrlanmak için bir dizi çalÕúmalar yapmÕúlardÕr. Bu ba÷lamda. Emekçilerin sa÷lÕklÕ olmasÕnÕ da bütün devlet organlarÕ çok önemsemiútir. Beden e÷itimi ve sporun kitleselleúmesinde de önemli bir noktaya gelinmiútir. Bu Spartakiada’ya 100. Azerbaycan devleti. ülke sporcularÕnÕn teknik ve taktik düzeyinin yükseltilmesi daha öncelikli bir konu olmuútur. 1960 yÕlÕnda Azerbaycan’da 23 stadyum (1500 ve daha fazla seyirci kapasiteli). Beden e÷itimi ve sporu daha da geliútirmek için. Azerbaycan’da ilk defa spor tÕbbÕ ile ilgili faaliyet gösteren Bakü Sa÷lÕk Merkezi kurulmuútur. Bu da Azerbaycan halkÕnÕn %8. Azerbaycan beden e÷itimi ve spor teúkilatlarÕ. 493 futbol sahasÕ. ülke sporunun esaslarÕ geliútirilmiútir. YalnÕz. 24 tenis kortu. Birlik. bayanlar arasÕnda sporun yaygÕnlaúmasÕ için önemli bir adÕm olmuútur. Bu merkez. Ülkedeki bütün spor ile ilgili kuruluúlar bu birli÷e ba÷lanmÕútÕr. 59 atÕcÕlÕk tesisi. halkÕn bütün tabakalarÕnÕn düzenli olarak spora katÕlÕmÕnÕ sa÷lamak için. ülkedeki di÷er bütün sa÷lÕk ve spor teúkilatlarÕ ile beraber çalÕúmÕú. fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili seminerler düzenlemiútir. devlet tarafÕndan alÕnan tedbirler SSCB’nin II. 1962 yÕlÕnda Azerbaycan’da bayanlarÕn I. SpartakiadasÕ’nÕn yapÕlmasÕ.000’den fazla bayan sporcu katÕlmÕútÕr. 19 yüzme havuzu. ProgramlarÕn uygulanmasÕ ile birlikte ö÷rencilerin beden e÷itimi ve spor faaliyetlerine olan ilgisi günden güne artmÕútÕr. Bu yÕllarda Azerbaycan’daki sporcu sayÕsÕ 324. 3 avcÕlÕk sahasÕ bulunmaktadÕr. AyrÕca.8’ini oluúturmaktadÕr. 679 spor salonu. 1962 yÕlÕnda Bakü’de kadÕn ve spor üzerine toplantÕlar yapÕlmasÕ.kurulmuútur. Azerbaycan spor teúkilatlarÕ. HazÕrlÕklar kapsamÕnda. 3000’den fazla voleybol ve basketbol sahasÕ. SpartakiadasÕ’ndan önce uygulamaya koyulmuútur. Bu geliúmeler ö÷rencilerin genel e÷itim sürecine de olumlu 119 . e÷itim kurumlarÕndaki spor faaliyetleri için birtakÕm programlar geliútirilmesi için çalÕúmalar yapÕlmasÕnÕ istemiútir. günün taleplerine cevap verecek yeni tedbirler alÕnmasÕ gerekmiútir. sporu kitlesel hale getirmek için çalÕúmÕútÕr.

yansÕmÕútÕr. Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü Beden E÷itim Fakültesi’nde 259 beden e÷itimi uzmanÕ hazÕrlamÕútÕr. köylerdeki bu geliúmeler istenilen seviyeye gelmemiútir. spor köylü gençlerin bedensel sa÷lÕ÷ÕnÕn en önemli aracÕ olsun” kararÕ alÕnmÕútÕr. beden e÷itimi ve spor faaliyetlerine de çok önem verilmiútir.189-192). “Kadrolar herúeyi halleder” sloganÕ ile beden e÷itimi ve sporun geliúmesi için çalÕúÕlmÕútÕr. iúçilerin e÷itiminin. Bu yÕllarda beden e÷itimi kadrolarÕnÕn hazÕrlanmasÕna ayrÕ bir önem verilmiútir. Fakat. 1965 yÕlÕnda Azerbaycan’daki çocuk spor okulu sayÕsÕ 26’ya ulaúmÕútÕr. Beden e÷itimi uzmanlarÕ ülkenin her tarafÕna da÷ÕlmÕúlardÕr. E÷itim BakanlÕ÷Õ’nÕn Beden E÷itimi ùubesi’ne ba÷lÕ bir spor okulu kurulmuútur. spor kulüplerinin teúkilat zayÕflÕ÷Õ. Birçok zirai üretim ve tarÕm iúletmesinde beden e÷itimi ve spor. Köylerde gerekli olan sportif altyapÕnÕn oluúturulmasÕ ile ilgili “Toplumun. Ülkenin bütün köylerinde sosyo-kültürel faaliyetler yanÕnda. Köylerde beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn faaliyetlerinde eksikliklerin giderilmesi ve kitle sporunun daha da yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ile ilgili 9 Ocak 1959’da bir karar alÕnmÕútÕr. Bu çalÕúmalarÕn sonucu olarak. Beden e÷itimi ve spor köylerde bütün halka ulaúamamÕútÕr. Ülkedeki e÷itim kurumlarÕndaki beden e÷itimi ve sporu daha da geliútirmek için Azerbaycan E÷itim BakanlÕ÷Õ’nÕn özel bir kararÕ ile 72 tane spor lisesi açÕlmÕútÕr. spor tesislerinin yapÕmÕnda. yarÕúmalarÕn düzenlenmesinde gösterdi÷i bütün çabalarÕnÕn mükafatlandÕrÕlmasÕ gerekir ki. uzman kadrolarÕn yetersizli÷i etkili olmuútur. øl ve ilçelerdeki spor okullarÕna teorik ve uygulamalÕ alanlarda destek için. emek verimlili÷inin arttÕrÕlmasÕnÕn ve sa÷lÕklÕ bireylerin yetiútirilmesinin bir vasÕtasÕ olarak görülmüútür (6:161). Son yedi yÕl içinde ülkede 994 yüksek e÷itimli beden e÷itimi uzmanÕ yetiútirilmiútir. Köylerde beden e÷itiminin yeterince geliúmemesinde. Bu liselerin hepsi ayrÕ ayrÕ spor branúlarÕnda faaliyet göstermiúlerdir. Azerbaycan’da 1933 yÕlÕndan 1965 yÕlÕna kadar olan dönemde toplamda 2589 beden e÷itimi uzmanÕ (546’sÕ bayan) hazÕrlanmÕútÕr.187. Bu dönemde köylerde de beden e÷itimi ve spor geliúmeye baúlamÕútÕr. Bu uzmanlarÕn yetiútirilmesinde en büyük pay 2330 uzman ile Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi Enstitüsüne aittir. spor tesislerinin azlÕ÷Õ. Bunlardan 130’u bayandÕr (5:186. 120 .

Spor tesisleri ile ilgili problemler kÕsmen giderilmiú olsa da tam olarak çözülememiútir. Örne÷in. Köylerde sporun geliúmesinde elde edilen baúarÕlar. 1959 yÕlÕnda 66500 sporcu varken. okullardaki ö÷rencilerin sportif yeteneklerinin geliútirilmesi ve bütün e÷itim kurumlarÕnda ö÷rencilerin spor yapabilece÷i fiziki 121 .AlÕnan bu karar neticesinde. Köy sporcularÕnÕn teknik-taktik altyapÕsÕnÕn güçlü olmamasÕnÕn yanÕ sÕra. Tenis sahalarÕ 15 1200 5100 Ülkenin ilkö÷retim. 1959’dan 1966’ya kadar olan 7 yÕllÕk sürede köylerdeki sporcularÕn sayÕsÕ üç kat artmÕútÕr. Beden e÷itimi ve spora olan talebin artmasÕyla birlikte. Azerbaycan Hükümeti’nin 1966 yÕlÕnda “Beden e÷itimi ve sporun daha da geliútirilmesiyle ilgili tedbirler hakkÕnda” aldÕ÷Õ karara göre. Basketbol. ortaö÷retim ve yüksekö÷retiminde spor iyi bir seviyeye ulaúmÕútÕr. zihinsel ve ruhsal geliúiminde önemli olan sporun. insanÕn bedensel. Beden e÷itimi dersleri bütün kuruluúlarÕn e÷itim programlarÕna.8 Tablo – 2: Azerbaycan’da 1965 yÕlÕndaki spor tesisleri ve sahalarÕ sayÕsÕ Stadyum (seyirci kapasitesi 1500 ve daha üstü olan) Futbol sahasÕ Voleybol. yeni spor tesislerine de ihtiyaç duyulmuútur. spor yapan bayanlarÕn sayÕsÕ da oldukça az olmuútur. Köylerdeki sportif faaliyetler. haftada 4 saatten az olmamak kaydÕyla. köy halkÕnÕn maddi refah düzeyinin ve kültür seviyesinin durmadan yükselmesinin bir sonucu olmuútur. Bütün bunlara ra÷men. 1965 yÕlÕnda bu sayÕ 187000’e ulaúmÕútÕr. her bir kuruluúta uygulanmasÕ. 1965 yÕlÕna gelindi÷inde köylerdeki beden e÷itimi ve spor artan taleplere cevap verememiútir. Bütün e÷itim kurumlarÕnda beden e÷itimi dersleri ön plana çekilmiútir. dahil edilmiútir. istenilen seviyeye gelmese de ülke genelinde bu 7 yÕllÕk zaman zarfÕnda sporda önemli baúarÕlar elde edilmiútir. Tablo -1: Azerbaycan’da 1965 yÕlÕndaki spor takÕmlarÕ ve sporcu sayÕlarÕ Spor takÕmlarÕnÕn sayÕsÕ Sporcu sayÕsÕ (bin) 1965 yÕlÕnda SSCB spor ustasÕ olanlar Derece kazanmÕú sporcular (bin) 5054 825 139 135.

198. sporcularÕn teknik-taktik seviyesi ile spor tesislerinin niceli÷i ve kalitesi de artmÕútÕr. sahalarÕ ve merkezleri açÕlmÕútÕr (69:3). salonlarÕ. halkÕn sa÷lÕ÷Õ ile ilgili önemli bir sosyal alandÕr. fiziki ve ruhsal olarak geliúmesini sa÷layan bütün faaliyet alanlarÕ yaygÕnlaútÕrÕlmÕútÕr. Spor Kulüpleri ve TeúkilatlarÕ Birli÷i kapatÕlmÕútÕr. 1973 yÕlÕnda Bakü’de spor sarayÕnÕn temeli atÕlmÕútÕr. Haydar Aliyev. Gençlerin sivil dünya de÷erlerine sahip olmasÕ. Haydar Aliyev’in Azerbaycan’Õ yönetti÷i 1969-1982 yÕllarÕ arasÕnda beden e÷itimi ve sporun geliúmesi için önemli iúler görülmüútür. 1974 yÕlÕnda Bakü’den baúka 36 ilde faaliyet gösteren 59 tane çocuklar ve gençler spor okulu bulunmaktadÕr. AlÕnan kararda özellikle spor tesislerinin inúasÕna.úartlarÕn oluúturulmasÕ için çalÕúmalar yürütülmüútür. 1970-80’li yÕllarda Azerbaycan’da sporun maddi ve teknik alt yapÕsÕnÕn geliúmesi için önemli çalÕúmalar yapmÕútÕr (1:12). Bu yÕllarda gençlerin sosyal. økincisi ise sporcular uluslararasÕ yarÕúmalarda úampiyon oldu÷unda. ølki CumhurbaúkanÕ herhangi bir ülkeye gitti÷inde kaldÕrÕlÕr. Spor için para aktarÕlmÕú. halkÕn bedensel sa÷lÕ÷Õ için beden e÷itiminin kitleselli÷inin arttÕrÕlmasÕ gibi konular her zaman hükümetin gündeminde olmuú ve bu hususta birçok adÕm atÕlmÕútÕr (1:12-14). Haydar Aliyev’in spora verdi÷i deste÷i úu ifadelerinden de anlamak mümkündür: “Genellikle. belde ve köylerdeki e÷itim ve iú merkezlerinde spor kompleksleri. AyrÕca. 1975 yÕlÕnda sadece Bakü’de 250 spor sahasÕ ve merkezi kullanÕma sunulmuútur. hem devlet marúÕ çalÕnÕr hem de 122 . Beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn verimli çalÕúmalarÕ sayesinde ülkede sadece beden e÷itimcilerin ve sporcularÕn sayÕsÕ de÷il. tesisleri.200). bir ülkenin bayra÷Õ dünyada resmen iki defa kaldÕrÕlÕr. her ilde. köylerdeki sportif faaliyetlerin daha üst seviyeye çÕkarÕlmasÕna öncelik verilmiútir. Ülkenin 790 bin sporcusu Olimpiyat OyunlarÕ öncesinde muhtelif ölçeklerdeki turnuvalara katÕlmÕúlardÕr (5:193-196. Bu okullarda 690 antrenör çalÕúmaktadÕr. beden e÷itimi ve spor. ülke sporunun dünya seviyesine çÕkarÕlmasÕ. ilçede. spor bilimlerinin geliúimine. Sportif alandaki yeni yapÕlanmalar kapsamÕnda 1968 yÕlÕnda Azerbaycan Bakanlar Kurulu’na ba÷lÕ Beden E÷itimi ve Spor Komitesi kurulmuú.

Bundan bir müddet sonra. 1972 yÕlÕnda 16 spor kampÕ faaliyet göstermiútir. ülke kurumlarÕnÕn. Burada beden e÷itimi ve spor her yönüyle analiz edilmiútir. bu baúarÕnÕn aynÕ zamanda devlet baúarÕsÕ oldu÷u söylemiútir (69:4). Bu yÕllarda beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕ daha iyi hale getirmek için birtakÕm tedbirler alÕnmÕútÕr. köylerde ve halkÕn yaúadÕ÷Õ yerlerde spor tesislerinin arttÕrÕlmasÕ. AyrÕca.bayrak kaldÕrÕlÕr…”. 6 A÷ustos 1974 yÕlÕnda Azerbaycan Komünist Parti Merkezi Komitesi ve Bakanlar Kurulu: “Ülkedeki beden e÷itimi ve sporun durumu ve daha da geliútirilmesi ile ilgili tedbirler hakkÕnda” bir karar kabul etmiútir. AlÕnan karara göre: “ Beden e÷itimi ve sporun geliútirilmesi büyük siyasi önemi olan bir meseledir. Çünkü Partimiz halkÕn sa÷lÕ÷Õna daima birinci derecede önem vermektedir. 23. olmasÕ. 1972 yÕlÕnÕn sonlarÕna do÷ru Bakü’de de÷iúik branúlarda birçok yarÕú yapÕlmÕútÕr. Tenis sahalarÕ 1969 25 2077 5260 1973 26 2497 5370 Ülkedeki beden e÷itimci ve sporcu hazÕrlÕ÷ÕnÕn daha iyi hale getirilmesi için 21 Haziran 1974 yÕlÕnda bir toplantÕ yapÕlmÕútÕr. ülkenin önde gelen sporcularÕnÕn seviyelerinin 123 . sporcularÕn baúarÕsÕnÕn siyasi karakter taúÕdÕ÷ÕnÕ.4 bin (69:7) kiúi de sa÷lÕk gruplarÕnda çalÕúmÕútÕr. Tablo-3: Azerbaycan’da 1969 ve 1973 yÕllarÕndaki spor tesisleri sayÕsÕ (69:6) Tesisler Stadyum (seyirci kapasitesi 1500 ve daha üstü olan) Futbol sahasÕ Voleybol. 5. tarÕm kredi kooperatiflerinin ve iúletmelerinin on binlerce sporcusunun çeúitli yarÕúmalarda elde ettikleri baúarÕlarla alÕnmÕútÕr. 3433 spor takÕmÕnda 611. Eme÷e ve Müdafaaya HazÕrÕm programÕnÕn yeni bir aúamasÕnÕn uygulamaya konmasÕyla birlikte halkÕn sportif faaliyetlere katÕlmasÕnda iyi sonuçlar elde edilmiútir. Basketbol. Haydar Aliyev. Buna göre. Bunun için beden e÷itimi ve spor bütün Parti teúkilatlarÕnÕn daima dikkat merkezinde olmalÕdÕr”.3 bin kiúi fiziki hazÕrlÕk gruplarÕnda.5 bin emekçi düzenli olarak spor yapmÕútÕr. Azerbaycan milli takÕmÕnÕn SSCB ùampiyonasÕ’nda 4. Bu çalÕúmalarÕn neticeleri. e÷itim müesseselerinin.

Ülkenin kitlesel yarÕúmalarÕ olan. ùuúa. ülkenin tüm kuruluúlarÕnÕn yapmÕú oldu÷u yarÕúmalar olmuútur. ùeki’deki pedagoji okullarÕnda beden e÷itimi úubeleri açÕlmÕútÕr (6:162. Bu yarÕúmalarda 20 ülke rekoru kÕrÕlmÕútÕr.yükseltilmesi ile ilgili önemli adÕmlarÕn atÕlmasÕyla birlikte.201). Sporda kitleselleúmenin artmasÕ. Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi Enstitüsü 1966 – 1974 yÕllarÕ arasÕnda 1743 kiúi yetiútirmiútir. Bu yÕllarda sporda bilimsel araútÕrmalar oldukça yaygÕnlaúmÕútÕr. SpartakiadasÕ’nda Azerbaycan’Õn 83 sporcusu baúarÕlÕ olmuútur. Bu sonuçlar bir önceki Spartakiada’da elde edilen sonuçlardan daha iyi olmuútur.433’e ulaúmÕútÕr. 1972. Azerbaycan kendi içinde sporda ciddi ilerlemeler kaydetmiú olsa da. Özellikle köy okullarÕnda beden e÷itimi ö÷retmenine olan ihtiyacÕ karúÕlamak için ùamahÕ. SSCB geneline kÕyasla daha geri kalmÕútÕr. Sadece Bakü’de Beden E÷itim Meslek Yüksekokulu 3 yÕlda (1971. A÷daú. Ülkedeki sporun kitleselleúti÷inin göstergesi. Merkez üç ayda bir. ülke sporcularÕnÕn teknik kapasitelerinin arttÕrÕlmasÕ zorunlulu÷u. V. yapÕlan bilimsel araútÕrma sonuçlarÕnÕ yayÕnlamaya baúlamÕútÕr. 1974 yÕlÕnda bu sayÕ 884. 5 kiúi gümüú. araútÕrmalar. 28 kiúi bronz madalya almÕúlardÕr. 1974-1975 yÕllarÕnda yapÕlan Spartakiada’lara 673 bin’den fazla kiúi katÕlmÕútÕr. 4 gümüú. A÷dam. spor bilimlerinin daha iyi hale getirilmesini gerekli kÕlmÕútÕr. 1973) 708 kiúi mezun etmiútir. Bu yÕllarda beden e÷itimi ö÷retmenlerinin sayÕsÕnda da artÕú gözlenmiútir. Spartakiada’da Azerbaycan milli takÕmÕ sadece 7 madalya ( 1 altÕn. beden e÷itimi ve sporun idare úeklinin de yeniden yapÕlanmasÕ úeklinde kararlar alÕnmÕútÕr (5:200. 2 kiúi altÕn. Son 10 yÕlda düzenli olarak spor yapanlarÕn sayÕsÕ iki kat artmÕútÕr. Bilim adamlarÕ tarafÕndan hazÕrlanan bilimsel makaleler.163). Bu yÕllarda Azerbaycan’da ortaö÷retim ve yüksekö÷retimden mezun olan beden 124 . SSCB halklarÕnÕn VI. kitaplar ülkenin de÷iúik yerlerinde basÕlmÕú ve yayÕnlanmÕútÕr. 2 bronz) kazanmÕútÕr. 1974 yÕlÕnda Moskova’da yapÕlan “Ça÷daú Toplumda Spor” adlÕ uluslararasÕ kongrede Azerbaycan’dan birçok spor bilimci makalelerini sunmuútur. Bu amaçla 1975 yÕlÕnda Spor Komitesi’ne ba÷lÕ Bilimsel AraútÕrma Merkezi kurulmuútur.

4 kitap. De÷iúik branúlarda uluslararasÕ yarÕúmalarda baúarÕlar elde edilmiú. AynÕ yÕlda “Okulda beden e÷itimi” ve “Azerbaycan okulu” dergilerinin spor ekleri de yayÕnlanmaya baúlamÕútÕr. 1974 yÕlÕnda okullardaki beden e÷itimi derslerine 937 bin IV. Ülkenin bütün kurum ve kuruluúlarÕnÕn çabasÕ sayesinde beden e÷itimi ve sporun daha fazla insanÕn hayatÕna girmesi için alÕnan tedbirler. tarÕm kredi kooperatifleri ve tarÕm iúletmelerinde spor yarÕúmalarÕnÕn düzenlenmesi hakkÕnda” karar almÕúlardÕr. Bu yÕllarda Azerbaycan sporunun uluslararasÕ arenadaki nüfuzu da artmÕútÕr. Bu dönemde yüksekö÷retimde de spor oldukça geliúmiútir. Ünlü voleybolcu ønna Riskal ise gümüú madalya kazanmÕútÕr.e÷itimcilerin sayÕsÕ % 80 artmÕútÕr. 2 milyona yakÕn kiúinin spor faaliyetlerine katÕlÕmÕ sa÷lamÕútÕr. Azerbaycan Sendikalar Birli÷i Sekreterli÷i ve Spor Komitesi “Kurum ve kuruluúlarda. Avrupa. AynÕ yÕlda 706. AzerbaycanlÕ antrenörler ve beden e÷itimi ö÷retmenleri tecrübe paylaúÕmÕ ve sporcu hazÕrlamak için de÷iúik ülkelere gitmiúlerdir. Ülkeye iki altÕn madalyayÕ hentbolcu bayanlardan Refige ùabanova ve Lyudmila ùubina getirmiútir. 10 küçük kitap yayÕnlamÕúlardÕr. Bunlardan 14 bini altÕn niúan seviyesine ulaúmÕútÕr. 3162 spor takÕmÕ kurulmuútur. 1972 yÕlÕnda yüksekö÷retimde EMH normlarÕnÕ sa÷layan ö÷rencilerin oranÕ % 1 iken. yabancÕ ülke takÕmlarÕ ile dostluk yarÕúmalarÕ yapÕlmÕútÕr. okullar için müfredat. Beden e÷itimi ve sporun sosyo-pedagojik etkileri ile ilgili araútÕrmalar yaygÕnlaúmÕútÕr. Asya ve Afrika ülkelerinin sporcularÕ ile iliúkiler geliúmiútir. Ülkede sporun toplumdaki rolü hakkÕnda pedagojik araútÕrmalarÕn yapÕlmasÕ için 1976 yÕlÕnda Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü’ne ba÷lÕ olarak beden e÷itimi úubesi açÕlmÕútÕr. 125 . 1975 yÕlÕna gelindi÷inde % 25’e çÕkmÕútÕr.8 bin ö÷renci EMH normlarÕnÕ yerine getirmiútir. Beden e÷itimi faaliyetlerinin daha kitlesel hale getirilmesi için. Bu yÕllarda beden e÷itimi ve spor anayasal seviyede devlet deste÷i ile buluúmuútur. Montreal Olimpiyat OyunlarÕ’nda Azeri sporcular SSCB milli takÕmÕ içinde baúarÕlÕ sonuçlar elde etmiúlerdir. 1975/76 e÷itim ve ö÷retim yÕlÕnda ülkenin ilk ve ortaö÷retim kurumlarÕnda 35 tane spor sÕnÕfÕ açÕlmÕútÕr. Gelinen bu nokta SSCB ortalamasÕndan % 23 daha fazladÕr. sÕnÕf ö÷rencisi katÕlmÕú. ùubede görev yapan bilim adamlarÕ 60’dan fazla bilimsel makale.-X.

Bu sayÕ 1974 yÕlÕndaki sayÕdan iki kat daha fazladÕr. Yine bu yÕllarda çocuklar ve gençler spor okullarÕnÕn sayÕsÕ 108’e ulaúmÕútÕr. OkullarÕn geneli spor tesisleri ile donatÕlmÕútÕr. yaz tatillerini hem dinlenerek hem de spor yaparak geçirmiúlerdir. futbolcular 161. 55 ülke ile 806 müsabaka (409’u SSCB’de. Bu müsabakalarÕn sadece 12 tanesi 1941 yÕlÕna kadar yapÕlmÕú. øran (95). Bütün okullarda 5004 beden e÷itimi ö÷retmeni görev yapmÕútÕr. Ülkedeki okullarÕn kullanÕmÕnda olan 7000 spor sahasÕ ve birçok spor tesisi hizmet vermiútir. 27 atÕcÕlÕk tesisi açÕlmÕútÕr. 1978 yÕlÕnda okullardaki spor takÕmlarÕnÕn sayÕsÕ 3391’e ulaúmÕútÕr. Azerbaycan’da tesisleúme yolunda da önemli adÕmlar atÕlmÕútÕr. 127 futbol sahasÕ. Romanya (58) takÕmlarÕ ile yapÕlmÕútÕr. 200’e yakÕn SSCB spor ustasÕ hazÕrlanmÕútÕr. güreúçiler 132. Bu Azerbaycan’Õn uluslararasÕ spor camiasÕ ile iliúkilerinin artmasÕnÕn sonucu olmuútur. Macaristan ve Do÷u Almanya (61). 1 milyona yakÕn insan düzenli olarak spor yapmaktadÕr. 772 binden daha fazla çocuk ülke çapÕndaki yarÕúmalara katÕlmÕútÕr. 126 . Okullardaki spor sÕnÕflarÕnda 2 binden fazla genç sporcu e÷itim almÕútÕr. hentbolcular 71 müsabaka yapmÕúlardÕr. BunlarÕn dÕúÕnda daha birçok spor tesisinin de yapÕmÕ sürdürülmüútür (6:165). 130 spor salonu. Dünya SavaúÕ’ndan sonra yapÕlmÕútÕr. 1979 yÕlÕnda E÷itim BakanlÕ÷Õ’nÕn çocuklar ve gençler spor okullarÕ 16 SSCB spor ustasÕ hazÕrlamÕútÕr. Azerbaycan ve SSCB çapÕndaki yarÕúmalara katÕlan ö÷rencilerin sayÕsÕ artmÕútÕr. ülkede bulunan 1500 izci kampÕnda 265 bin çocuk. 397’si dÕúarÕda) yapmÕúlardÕr. Bu da 1974 yÕlÕndan 200 bin kiúi daha fazladÕr. basketbolcular 80. gerisi II. Azeri voleybolcular yabancÕ ülke rakipleri ile 174. Okullardaki spor salonlarÕnÕn sayÕsÕ 860’a çÕkmÕútÕr. 315 bin dereceli sporcu. 1 Ocak 1977 yÕlÕna kadar Azeri sporcular 25 spor branúÕnda. UluslararasÕ çocuk yÕlÕ ilan edilen 1979 yÕlÕnda. En çok müsabaka Polonya (96). 1977-78 yÕllarÕnda ülkede 8 stadyum.Azeri sporcularÕn isimleri dünyanÕn birçok ülkesinde bilinir hale gelmiútir. Azeri sporcular 531 müsabakada galip gelmiúlerdir (5:202-208). 1979 yÕlÕnda spor yapan kiúi sayÕsÕ 2 milyon 100 bine ulaúmÕútÕr. Sadece 1979 yÕlÕnda 500 bin EMH niúanÕ alan sporcu.

Konferansta aúa÷Õdaki konular üzerinde ciddi bir úekilde durulmuútur. Azerbaycan Hükümeti genç neslin e÷itiminde önemli bir yeri olan beden e÷itimi ve spora büyük önem vermiútir. spor kompleksleri ve tesislerinin inúasÕna da büyük önem verilmiútir.Modern toplumda beden e÷itimi ve sporun geliúiminin sosyal kanuna uygunlu÷u ve fonksiyonlarÕ 2. Azerbaycan’Õn ekonomik açÕdan güçlenmesi neticesinde beden e÷itimi ve spor toplumun bütün tabakalarÕnda. AyrÕca fiziki úartlarÕ daha da geliútirmek için stadyum. Bu konferanslardan biri de 24-27 Nisan 1979’da Bakü’de yapÕlmÕútÕr. 69 gümüú. Gennadi Kryckin ve Aleksandr Lukyanov gümüú.Beden e÷itimi sisteminin geliútirilmesinin yollarÕ ve úekilleri 3. Birçok yüksekö÷retim kurumunda spor bilimleri konferansÕ yapÕlmaya baúlanmÕútÕr. Bu kapsamda ülkedeki bütün kuruluúlar beden e÷itimi ve sporun daha da yaygÕnlaúmasÕ için çalÕúmalar sürdürmüúlerdir. Azerbaycan Hükümeti’nin almÕú oldu÷u bu kararlar ülkenin her tarafÕnda uygulanmaya baúlanmÕú ve halk arasÕnda spor yaygÕnlaúmaya baúlamÕútÕr. Viktor Perevezin. Madalya kazananlar arasÕnda Azeri sporcularda bulunmaktadÕr. yüzme havuzu. 46 bronz madalya kazanmÕútÕr (49:73). 1. Bu müzakereye ba÷lÕ olarak “Beden e÷itimi ve sporun durumu ve daha da geliútirilmesi ile ilgili tedbirler hakkÕnda” karar kabul edilmiútir. Beden e÷itimi ve sporun geliúimine ve kitleselleúmesine büyük önem 127 . özellikle de çocuk ve kadÕnlar arasÕnda popüler hale gelmiútir. Hentbolda Larisa Savkina altÕn. SSCB çim hokeyi milli takÕmÕnda yer alan Tatyana ùviqanova bronz madalya kazanmÕúlardÕr. AynÕ ölçüde okullarda sporun yaygÕnlaúmasÕ için de giriúimlerde bulunulmuútur. 28 Mart 1980’de Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun durumu etraflÕ bir úekilde müzakere edilmiútir.Kiúili÷in her taraflÕ ve ahenkli geliúiminde beden e÷itimi ve sporun rolü (5:208-212) 1980 Moskova Olimpiyat OyunlarÕ’nda SSCB 80 altÕn. Kürekte Vasili Yakuúa.Yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn beden e÷itimi ve spor anabilim dallarÕnda bilimsel araútÕrmalarÕn sayÕsÕ oldukça artmÕútÕr.

Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesi. SSCB halklarÕnÕn VIII. güçlü. 1981 yÕlÕnda Gence’de sadece ülkenin de÷il. vatanÕn savunmasÕna hazÕr olmasÕna. ve Tovuz úehirlerinde çok amaçlÕ kullanÕma uygun olan stadyumlar yapÕlmÕútÕr. Burada 32 spor branúÕndan 28’inde Azerbaycan’dan 394 sporcu mücadele etmiútir.veren Rusya Komünist (bolúevik) Partisi Merkezi Komitesi (RK(b)PMK) ve SSCB Bakanlar Kurulu 2 Eylül 1981’de “Beden e÷itimi ve sporun daha da kitleselleútirilmesi hakkÕnda” özel bir karar almÕútÕr. Bakü Devlet Komisyonu tarafÕndan stadyum içinde atletizm pisti kullanÕma açÕlmÕútÕr. Azerbaycan’Õn bütün 128 . 26 Nisan 1983’te “Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun daha da yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve daha iyi sporcular yetiútirilmesi” ile ilgili bir karar almÕútÕr. Berde.5 milyon$) harcanarak yapÕlmÕútÕr. Ülkenin her köúesinde tesisleúmede ciddi adÕmlar atÕlmÕútÕr. Bu karara göre “Beden e÷itimi harekatÕnÕn. AyrÕca. Bu kapsamda 9 stadyum. sa÷lÕklÕ ve mutlu bir neslin yetiútirilmesine yardÕm etmektir”. Birçok Azeri sporcu SSCB spor ustasÕ ünvanÕ almÕú. Ö÷rencilere beden e÷itimi için ayrÕlan kaynaklar da ço÷altÕlmÕútÕr. E÷itim alan gençlerin beden e÷itimi sisteminin geliútirilmesi için de önemli adÕmlar atÕlmÕútÕr. SSCB rekoru kÕrmÕú ve kendi ülke rekorlarÕnÕ da geliútirmiúlerdir. Spartakiada’sÕna 1980’lerin ilk yÕllarÕnda da hazÕrlÕklar sürdürülmüútür. onlarÕn emek kabiliyetlerinin ve emek verimlili÷inin yükseltilmesine. aynÕ zamanda Kafkasya’nÕn da en büyük Çocuklar ve Gençler Spor Kompleksi açÕlmÕútÕr. dayanÕklÕ ve yüksek manevi niteliklerin úekillenmesine.25 milyon manat (1. 4 yüzme havuzu ve 75 spor salonu ve birçok spor tesisi yapÕlmÕútÕr. AlÕnan bu kararÕ iyi bir úekilde analiz eden Azerbaycan. Bu kararla birlikte özellikle köylerde sporu daha da geliútirmek için çalÕúÕlmÕútÕr. O dönemin kuru ile 1. sporun geliúmesi için her türlü adÕmÕ atmÕútÕr. AçÕlan bu pist Azerbaycan’da atletizmde uluslararasÕ standartlara uygun ilk ve tek kapalÕ atletizm pisti olmuútur. insanlarÕn sa÷lÕ÷ÕnÕn artÕrÕlmasÕna. 1982 yÕlÕnda ùamahÕ. ülkenin 30’dan fazla ilinde çocuk ve gençler spor okullarÕnÕn açÕlmasÕ için çalÕúmalar yürütülmüútür. bütün fiziki e÷itim sisteminin vazifesi. 30’dan fazla sÕnÕfÕ olan okullarda okul dÕúÕnda e÷itim veren ö÷retmenlerin maaúÕ arttÕrÕlmÕútÕr.

Bu oyunlara sosyalist ülkeler ile birlikte Avusturya. Bu sporcular 11 altÕn. okullarda spor sÕnÕflarÕnÕn açÕlmasÕ da sporcu hazÕrlÕ÷Õnda önemli bir aúama olmuútur. Bunun yerine sosyalist ülkeler Moskova’da “Dostluk-84” oyunlarÕnÕ düzenleme kararÕnÕ almÕúlardÕr. Gençler SSCB Spor OyunlarÕ’nda 4’ü altÕn. Ö÷rencilerin 17. 16’sÕ ise bronz madalya olmak üzere toplamda 36 madalya kazanÕlmÕútÕr. Bu dönemde çocuk ve gençler spor okullarÕnda 1639 antrenör çalÕúmÕútÕr. Ülkenin bütün spor teúkilatlarÕ. 16’sÕ gümüú. øsviçre gibi ülkelerin sporcularÕ da katÕlmÕúlardÕr.kurum ve kuruluúlarÕ özellikle satrancÕn geliúmesi için de yo÷un çalÕúmalar yürütmüúlerdir. Satrançla meúgul olanlarÕn sayÕsÕ 6000’e ulaúmÕútÕr (5:212. çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlere katÕlmasÕ için büyük çaba harcamÕúlardÕr. 20 kiúi ise SSCB spor ustasÕ ünvanÕnÕ almÕútÕr. 1984 Los Angeles Olimpiyat OyunlarÕ’nÕ boykot etmiútir. Ülkenin spor yurtlarÕnda 40 ilden 543 çocuk bulunmaktadÕr. Sadece 1985 yÕlÕnda 28 tane çocuklar ve gençler spor okulu açÕlmÕútÕr. 836 tane de antrenör bulunmuútur. 1985 yÕlÕnda Azerbaycan’da 59 spor sÕnÕfÕ açÕlmÕútÕr. Azerice ve Rusça olmak üzere ayda iki defa “ùahmat” ve ùahmatÕ” gazeteleri basÕlmÕútÕr. 2 gümüú ve 3 bronz madalya kazanmÕúlardÕr (6:167.168). Bununla birlikte ülkedeki okullarÕn sayÕsÕ 253’e ulaúmÕútÕr. 1983 yÕlÕnda ülkede 4000 genç satranççÕnÕn satranç oynadÕ÷Õ 15 satranç okulu bulunmaktadÕr. 1981 yÕlÕndan itibaren. Fransa. Okullardaki spor sÕnÕflarÕ E÷itim BakanlÕ÷Õ ve spor teúkilatlarÕnÕn çalÕúmalarÕ neticesinde açÕlmÕútÕr. SSCB SpartakiadasÕ’nda Azerbaycan çocuk ve gençler spor okullarÕnÕn ö÷rencileri 18 madalya kazanmÕúlardÕr. 129 . Azerbaycan’dan 16 sporcu katÕlmÕútÕr. AyrÕca.217-219). Bunlardan 5’i altÕn madalyadÕr. SSCB. Bu okullarda 28 bin ö÷renci ile birlikte. Kanada.215. AynÕ zamanda güreúçiler Avrupa ùampiyonasÕ’nda üç altÕn madalya kazanmÕúlardÕr. Sadece 1985 yÕlÕnda Sendikalar Birli÷i’ne ba÷lÕ olarak 68 çocuklar ve gençler spor okulu faaliyet göstermiútir. YapÕlan çalÕúmalar neticesinde ülkenin birçok ilinde çocuk ve gençler satranç spor okullarÕ açÕlmÕútÕr. Burada 18 dünya rekoru ve 47 spor branúÕnda 94 olimpiyat rekoru kÕrÕlmÕútÕr. Bu dönemde çocuklar ve gençler arasÕnda sporun yaygÕnlaúmasÕnda çocuklar ve gençler spor okullarÕnÕn rolü büyük olmuútur.214.

Rusya Komünist (bolúevik) Partisi Merkezi Komitesi (RK(b)PMK)’nin “Kulüplerden ve spor tesislerinden istifade edilmesinin daha iyi hale getirilmesi” ile ilgili 12 Haziran 1985 tarihli kararÕ, spor tesislerinin daha da geliúmesine ve daha verimli kullanÕlmasÕna olanak sa÷lamÕútÕr. Bu karara ba÷lÕ olarak Azerbaycan’da, spor tesislerinden yararlanmanÕn iyileútirilmesi ile ilgili geniú bir plan hazÕrlanmÕútÕr. Tesislerden daha rasyonel ve verimli bir úekilde yararlanmak için, beden e÷itimcilerinin ve sporcularÕnÕn mesuliyetinin arttÕrÕlmasÕ için birtakÕm uygulamalar getirilmiútir.

Azerbaycan’da sporu kitleselleútirme çabalarÕnÕn odak merkezinde kadÕnlarÕn, özellikle de yerli Azeri kadÕnlarÕn ve ö÷rencilerin düzenli olarak beden e÷itimi ve spora yönlendirilmesi bulunmuútur.

SSCB V. Yaz Köy OyunlarÕ’nÕn 1985’te Azerbaycan’da yapÕlmasÕ ülkenin spor hayatÕnda önemli bir yere sahip olmuútur. OyunlarÕn yapÕlmasÕ için, spor teúkilatlarÕ önemli iúler yapmÕúlardÕr. Ülkenin birçok úehrindeki spor tesisleri yenilenmiútir. Azerbaycan bu oyunlarda 21 altÕn, 18 gümüú, 17 bronz madalya kazanmÕútÕr. Bundan önceki oyunlarda 8. olan milli takÕm, burada 4. olmuútur. Köy sporcularÕnÕn yüksek sportif baúarÕlarÕ köydeki emekçilerin beden e÷itimi ve spora ilgisinin artmasÕnÕn, köylerin sosyal geliúiminin ve sporun köy emekçilerinin yaúamlarÕna çok fazla nüfuz etmesinin bir göstergesi olmuútur. Sportif anlamda yapÕlan bütün çalÕúmalar neticesini göstermiú ve Azeri sporcularÕn hem SSCB’de hem de uluslararasÕ spor kamuoyunda daha fazla tanÕnmalarÕnÕ sa÷lamÕútÕr. Bu dönemde beden e÷itimi kadrolarÕnÕn hazÕrlÕ÷Õ da baúarÕlÕ bir úekilde yürütülmüútür. Azerbaycan Beden E÷itimi Enstitüsü ile birlikte Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü’de yüksek e÷itimli spor uzmanlarÕ hazÕrlamaya baúlamÕútÕr. 1985 yÕlÕnda APø’nin beden e÷itimi ve savaúa hazÕrlÕ÷a giriú fakültesi ilk mezunlarÕnÕ vermiútir. Azerbaycan’da ilk defa 145 kiúi beden e÷itimi ve savaúa hazÕrlÕ÷a giriú ö÷retmeni diplomasÕ almÕútÕr.

Gençler arasÕnda sporun daha da yaygÕnlaúmasÕ ve sportif baúarÕlarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ için Azerbaycan E÷itim BakanlÕ÷Õ 1985 yÕlÕnÕn MayÕs ayÕnda Hankendi

130

úehrinde beden e÷itimi ve spor anabilim dallarÕ baúkanlarÕnÕn katÕlÕmÕyla üç günlük bir seminer düzenlemiútir. Burada Moskova, Kiev ve St. Petersburg’un ünlü spor bilimcileri de bildirilerini sunmuúlardÕr. Azerbaycan’Õn de÷iúik kurum ve kuruluúlarÕndan birçok spor bilimci de sunumlarÕnÕ yapmÕúlardÕr. Azerbaycan E÷itim BakanlÕ÷Õ spor bilimlerinin geliúimine çok önem vermiútir. 1978 yÕlÕndan itibaren Moskova, St. Petersburg, Kiev gibi daha birçok úehirden ünlü spor bilimcilerin katÕlÕmÕ ile üç tane spor bilimleri kongresi yapÕlmÕútÕr. Kongrede sunulan bildiriler daha sonra yayÕnlanmÕútÕr. Spor bilimcilerin yetiútirilmesine ayrÕca önem verilmiútir. Bu kapsamda ilk defa, APø’de beden e÷itimi teorisi ve metodolojisi’nde yüksek lisans programÕ açÕlmÕútÕr. Tez savunmasÕ yapacak olan ö÷renciler, Moskova, St. Peterburg ve Kiev’deki özel úuralara gönderilmiúlerdir. SatrançÕn geliúimi içinde özel bir çaba gösterilmiútir. Ülkenin il ve ilçelerinde 24 bin kiúinin meúgul oldu÷u 44 satranç okulu faaliyet göstermiútir.

Bütün bu sportif geliúmelere ra÷men çocuklarÕn ve ö÷rencilerin sportif e÷itiminde ve iyi sporcularÕn hazÕrlanmasÕnda bazÕ eksiklikler gözlenmiútir. Birçok okulda derse girmeden önce sabah cimnasti÷i yapÕlmamÕú ve beden e÷itimi dersleri çok düúük seviyede uygulanmÕútÕr. On binlerce çocuk genellikle beden e÷itimi derslerinden muaf tutulmuútur. Ö÷renciler arasÕnda yarÕúmalara katÕlÕm oranÕ %60’Õ geçmemiútir. Spor okullarÕnÕn veriminin düúük olmasÕnÕn nedenleri arasÕnda, yetenekli çocuklarÕn seçiminin iyi bir úekilde yapÕlmamasÕ da etkili olmuútur. Bu sebeple okullara kayÕt yaptÕran birçok ö÷renci daha sonra kayÕtlarÕnÕ sildirmiúlerdir. Bu okullarÕn kalitesinin düúük olmasÕnda iyi bir antrenman programlarÕnÕn olmamasÕ ve antrenörlerin de mesleki açÕdan yetersiz olmalarÕnÕn payÕ büyük olmuútur. Antrenörlerin geneli birden fazla iú yapmÕúlardÕr. 1639 kadrolu antrenörün sadece %53.1’i üniversiteden mezun olmuútur. Yönetim kadrosunun da üçte biri üniversite diplomasÕ almamÕútÕr (5:220-224,226,228).

Seoul Olimpiyat OyunlarÕ’na Azerbaycan’dan 19 sporcu katÕlmÕútÕr. Azeri sporcular, 3 altÕn, 1 gümüú ve 2 bronz madalya kazanmÕúlardÕr (3:48). Azerbaycan sporcularÕnÕn yüksek baúarÕlar elde etmesi beden e÷itimi ve spor kadrolarÕnÕn baúarÕlÕ bir úekilde hazÕrlanmasÕ ile mümkün olmuútur. øyi sporcular ve spor adamlarÕ kendi

131

sportif beceri ve yeteneklerini geliútirmek için düzenli olarak, SSCB’nin iyi olan beden e÷itimi kuruluúlarÕna gönderilmiúlerdir. Genç spor adamlarÕ yüksek lisans yapmak için Moskova’ya, St. Peterburg’a ve Kiev’e gitmiúlerdir. 1990 yÕlÕnda ülkenin bütün e÷itim kurumlarÕnda beden e÷itimi derslerini, o alanÕn uzmanlarÕ vermiúlerdir. Azerbaycan’Õn beden e÷itimi teúkilatlarÕnda 17 bin beden e÷itimi ö÷retmeni görev yapmÕútÕr. Bunlardan 11700’ü üniversiteden mezun olmuútur. 1990’lÕ yÕllarÕn baúlarÕnda Azerbaycan halkÕnÕn üçte biri sporla meúgul olmuú, altÕda biri ise spor kuruluúlarÕnda çalÕúmÕútÕr. Ülkede bulunan bütün kurum ve kuruluúlara ait takÕm sayÕsÕ 8000’e ulaúmÕútÕr. AyrÕca, 70 tane stadyum, 2000’den fazla futbol sahasÕ, 30’dan fazla yüzme havuzu, 1300 spor salonu ve 9000’e yakÕn oyun sahasÕ bulunmaktadÕr. Ülkedeki sportif kuruluúlarda çalÕúan spor adamlarÕnÕn %90’Õ ya üniversite ya da liselerin spor bölümlerinden mezun olmuúlardÕr. 90’lÕ yÕllarÕn baúlarÕnda okullarda 7000 beden e÷itimi ö÷retmeni e÷itim vermiútir. Hepsi kendi alanÕnda uzmanlÕ÷a sahip olmuúlardÕr. Bu yÕllarda beden e÷itimi ve sporun geliúmesi ve halk arasÕnda daha da yaygÕnlaúmasÕ için birtakÕm devlet kararlarÕ kabul edilmiútir. Sporun geliúmesi için ayrÕlan kaynak arttÕrÕlmÕútÕr. Bir dizi modern spor tesisi yapÕlmÕú, beden e÷itimi ve spor kadrolarÕ geniúletilmiú, spor uzmanlarÕnÕn hazÕrlÕ÷ÕnÕn kalitesi yükselmiú, sporla ilgilenenlerin sayÕsÕ artmÕútÕr. Ülkede 42 spor branúÕnda faaliyet gösterilmiútir. Bunlardan 10’u milli spor branúlarÕ olmuútur.

HalkÕn

spora

olan

ilgisinin

artmasÕ,

beden

e÷itimi

teúkilatlarÕnÕn

kitleselleúmesinin ve sosyo-pedagojik öneminin artmasÕna, sportif e÷itimin kalitesinin yükselmesine, anlamÕnÕn geniúlemesine ve verimlili÷in artmasÕna, Azerbaycan sporcularÕnÕn uluslararasÕ yarÕúmalarda baúarÕlarÕnÕn artmasÕna neden olmuútur. Ülkenin birçok sporcusu Olimpiyat, Dünya ve Avrupa ùampiyonu olmuúlardÕr (5:229-232).

6.2.3. Ba÷ÕmsÕzlÕk Döneminde Azerbaycan’da Spor Yönetimi

Azerbaycan’da 80’li yÕllarÕn sonu, 90’lÕ yÕllarÕn baúÕnda toplumsal hayatÕn di÷er alanlarÕnda oldu÷u gibi Azeri sporunun geliúimi de durmuútur. Bu dönemde toplumu olumsuz olarak etkileyen siyasi, ekonomik ve ideolojik problemler

132

yüzünden ülkede gençler ve spor siyasetine yeteri derecede önem verilememiútir. Sovyetler Birli÷i döneminde kazandÕ÷Õ baúarÕlarla bütün dünyada ün yapmÕú sporcularÕn büyük ço÷unlu÷u kötü yaúam úartlarÕndan dolayÕ ülkeyi terk etmek zorunda kalmÕú, yapÕlan spor tesisleri de bakÕmsÕzlÕk yüzünden kullanÕlamaz hale gelmiútir (1:14). SSCB 90’lÕ yÕllarÕn baúÕnda da÷ÕlmÕútÕr. Azerbaycan 18 Ekim 1991’de ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ ilan etmiútir. Ba÷ÕmsÕzlÕkla birlikte, Azerbaycan sporcularÕ uluslararasÕ spor arenasÕnda kendi ülkeleri için mücadele etmeye baúlamÕúlardÕr. Ülkede beden e÷itimi ve sporun geliúmesine Milli Olimpiyat Komitesi’nin kurulmasÕ, ulusal federasyonlarÕn uluslararasÕ federasyonlara üye olmasÕ önemli bir katkÕ sa÷lamÕútÕr. Beden e÷itimi ve sporda mevcut olan zengin kültürel miras Azeri sporunun daha da geliúmesi için önemli bir kaynak oluúturmuútur. Devlet kurumlarÕ ve Milli Olimpiyat Komitesi’nin destekleriyle Azerbaycan’da sporun altyapÕsÕ daha da geliúmiútir. 2 KasÕm 1992 yÕlÕnda Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi (AMOK) Avrupa Olimpiyat Komitesi’ne, 24 Eylül 1993’te de UluslararasÕ Olimpiyat Komitesi (IOC)’ne üye olmuútur. 1993 yÕlÕnÕn sonlarÕnda 14 tane olimpik spor federasyonu, uluslararasÕ federasyonlara üye olmuúlardÕr.

Ba÷ÕmsÕz

Azerbaycan’Õn

spor

teúkilatlarÕnÕn

esas

vazifesi

ülkedeki

sporcularÕn sayÕsÕnÕn daha da arttÕrÕlmasÕ ve alÕnan sportif baúarÕlarÕn seviyesinin daha üst noktalara taúÕnmasÕ olmuútur. Bu amaçlar do÷rultusunda, antrenman sistemlerinin daha da geliútirilmesi, tesisleúme oranÕnÕn arttÕrÕlmasÕ ve antrenörlerin uzmanlÕklarÕnÕn yükseltilmesi zorunlu olmuútur. Azerbaycan olimpik sporlara daha fazla önem vermiútir. Birçok spor branúÕnda her yÕl il ve ülke úampiyonalarÕ yapÕlmÕútÕr. Azeri sporcular Olimpiyat OyunlarÕ, Dünya ve Avrupa ùampiyonalarÕ gibi birçok uluslararasÕ úampiyonaya katÕlmÕúlardÕr. 90’lÕ yÕllarÕn baúlarÕ ba÷ÕmsÕz Azerbaycan Cumhuriyeti’nin beden e÷itim harekatÕnÕn úekillenme dönemi olmuútur (5:233,234). Ba÷ÕmsÕz Azerbaycan milli takÕmlarÕ ilk defa 1992 yÕlÕnda Barselona Olimpiyat OyunlarÕ’na Ba÷ÕmsÕz Devletler Toplulu÷u (BDT) içinde katÕlmÕúlardÕr. Azerbaycan’dan joducu Nazim Hüseynov, cimnastikçi Valeri Belenki, eskrimci ølgar Memmedov, atÕcÕ Valeri Timoxin ve masa tenisçi Valentina Popova katÕlmÕúlardÕr (46:211). Judocu Nazim Hüseynov ülkeye ilk olimpiyat altÕn madalyasÕnÕ getirmiútir. 1988 Seoul OlimpiyatlarÕ’nda altÕn madalya kazanan ølgar Memmedov, bu

133

olimpiyatlarda beúinci olmuútur. Valeri Belenki ise takÕm yarÕúmalarÕnda altÕn, bireysel yarÕúmalarda bronz madalya kazanmÕútÕr. Bu olimpiyatlar Azerbaycan olimpiyat tarihinde yeni sayfalar açmÕútÕr (1:32,33). AynÕ yÕl içinde Azerbaycan boks, halter, güreú ve atÕcÕlÕk gibi birçok branúta madalyalar kazanmÕútÕr. Sadece 1993 yÕlÕnda Azeri sporcular de÷iúik branúlardaki Dünya ùampiyonalarÕ’nda 27 madalya (9 altÕn, 12 gümüú, 6 bronz), Avrupa ùampiyonalarÕ’nda ise 33 madalya (14 altÕn, 11 gümüú, 8 bronz) kazanmÕúlardÕr. 1995 yÕlÕna gelindi÷inde ise 23 altÕn madalya kazanÕlmÕútÕr (5:234,235).

Azerbaycan gençli÷inin teúkilatlanmasÕ, gençler ile ilgili faaliyetlerin tek merkezden yönetilmesi amacÕyla 26 Temmuz 1994 tarihinde Gençlik ve Spor BakanlÕ÷Õ kurulmuútur (26:5). Haydar Aliyev yeni kurulan bakanlÕ÷a önemli vazifeler vermiútir. Bu vazifeler; Azerbaycan devletinin gençler siyasetinin daha iyi yürütülmesinden, Azerbaycan’da sporun geliúmesinden, Azerbaycan’Õn güçlü bir devlete çevrilmesi sürecinde gençlerden daha verimli istifade edilmesi ve bütün bunlar için sosyal, siyasi, ekonomik ve teknik alt yapÕsÕnÕn oluúturulmasÕndan ibaret olmuútur. AyrÕca genç neslin e÷itimi, onlarÕn sosyal, fiziki ve ruhsal açÕdan geliúimini sa÷layacak faaliyet alanlarÕnÕn çeúitlendirilmesi, gençlerin evrensel de÷erlere sahip olmasÕ, sporun uluslararasÕ seviyeye yükseltilmesi, beden e÷itimi ve sporun kitleselli÷inin sa÷lanmasÕ gibi birçok önemli faaliyeti BakanlÕk yürütmüútür. Bu BakanlÕk daha sonra Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ’na dönüútürülmüútür. 5 Mart 1995’te Azerbaycan CumhurbaúkanÕ Haydar Aliyev yeni bir kanun hükmünde kararname imzalamÕútÕr. Bu kararnameye göre, halk arasÕnda sa÷lÕklÕ yaúam tarzÕnÕn yaygÕnlaúmasÕ ve beden e÷itimi ve sporun altyapÕsÕnÕn geliútirilmesi, bu alana bütün halkÕn yardÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ amacÕyla gençlerin spora olan ilgisinin arttÕrÕlmasÕ ve Azerbaycan sporunun uluslararasÕ arenaya çÕkmasÕna gerçek bir zemin oluúturmak için Azerbaycan CumhurbaúkanÕ’na ba÷lÕ Spor Fonu kurulmuútur. AynÕ yÕl içinde bazÕ sporcularÕn mükafatlandÕrÕlmasÕ ile ilgili bir kararname çÕkarÕlmÕútÕr. Buna göre Olimpiyat ùampiyonu Nazim Hüseyinov “ùöhret” adlÕ devlet niúanÕ, 12 kiúi de “ Tereggi” (ilerleme) adlÕ madalya ile ödüllendirilmiútir. AyrÕca bu sporcularÕn birço÷una bir ömür boyu maaú ba÷lanmÕútÕr. Haydar Aliyev birçok kez gençlerle bir araya gelmiú, 1996 yÕlÕnda yapÕlan I. Gençler Forumu’na katÕlmÕú ve üç yÕlda bir

134

Bu dönemde beden e÷itimi ve spor ile. Azeri sporcular de÷iúik uluslararasÕ yarÕúmalarda 500’den fazla madalya kazanmÕúlardÕr. tesisleúmenin artmasÕ ve yüksek seviyeli antrenörlerin sayÕsÕnÕn ço÷almasÕ. tüm alanlarda oldu÷u gibi sporda da uluslararasÕ arenaya çÕkma úansÕ kazanmÕútÕr. konularda faaliyete geçilmiútir (28:60. Haydar Aliyev. 2001’de 173. Sporculara verilen maddi destek. ço÷u olimpik sporlarda olmak üzere. Bu dönemde Azerbaycan Hükümeti’nin uluslararasÕ spor kamuoyu ile de iliúkileri geniúlemiútir (5:235). Sadece 2000-2003 yÕllarÕnda. 1997’de 136. AMOK. Bu esasnameye dayanarak. 1997 yÕlÕnda forumun birinci yÕl dönümünde. gelecek vaat eden sporcular ve antrenörleri için ücretlendirme esasnamesini onaylamÕútÕr. sporcularÕn sosyal durumunu araútÕrarak. devlet gençler siyaseti hakkÕnda kanunlar kabul edilmiú. sporcularÕn uluslararasÕ arenada gösterdikleri baúarÕyÕ olumlu etkilemiútir. 2 ùubat’Õ Gençler Günü ilan etmiútir (1:26). 2003’de 188 madalya kazanÕlmÕútÕr. ølham Aliyev baúkan seçilmiútir. Ülkedeki spor hayatÕnda köklü reformlar yapÕlmasÕ ihtiyacÕ sonucunda AMOK’un 31 Temmuz 1997 tarihinde yapÕlan Genel Kurulu’nda Komite’nin yeni yönetim kurulu belirlenmiú. Azerbaycan’da ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn yeniden kazanÕlmasÕyla. Azerbaycan 1996 Atlanta Olimpiyat OyunlarÕ’na 23 sporcu ile katÕlmÕú ve güreúte Namig Abdullayev gümüú madalya kazanmÕútÕr. 1999’da 166.2 milyon$) daha fazla para harcanmÕútÕr. 1998-2004 yÕllarÕ arasÕnda sporcular için 5 milyar manattan (1. hazÕrlÕk için kamp yerleri ayarlama vb. Azerbaycan. 2000’de 160.yapÕlmasÕnÕ istemiútir. sporcularÕn yaúam standartlarÕ ve antrenman yerleri yÕldan yÕla daha iyi hale getirilmiútir (1:17-22). Yeni yönetim kurulu ilk olarak cumhuriyetin kamu spor kurumlarÕyla iletiúim kurmuú. genç cumhuriyet. milli spor federasyonlarÕnÕn durumunu incelemiú ve bu çalÕúma sonucunda federasyonlarÕn faaliyetleri aktifleútirilmiútir. AMOK Yürütme Kurulu’nun 1997 yÕlÕndaki toplantÕsÕnda Sidney OlimpiyatlarÕ’na hazÕrlÕk için program ve komite komisyonlarÕ belirlenerek onaylanmÕú ve Milli Olimpiyat Akademisi’nin oluúturulmasÕ hakkÕnda karar alÕnmÕútÕr. 1998 yÕlÕnÕn ilk aylarÕndan itibaren sporcularÕn yarÕúmalara katÕlmasÕnÕ sa÷lama. 1998’de 168.61). 1998 yÕlÕnda bazÕ sporcular ve onlarÕn antrenörleri için AMOK aylÕk ücret ödemeye baúlamÕútÕr. 2002’de175. 2000 yÕlÕndaki 135 .

Sidney Olimpiyat OyunlarÕ’nda 200 ülke içinden 34.1999 IV. çim hokeyi gibi daha birçok branúta uluslararasÕ organizasyon yapÕlmÕútÕr. sambo güreúi branúlarÕnda birçok madalya kazanÕlmÕútÕr. Serbest güreúte ise Ceyhun Zahidov Avrupa ve Dünya ùampiyonu olmuútur. Lenkeran úehirlerinde modern spor kompleksleri yapÕlmÕútÕr.236). KÕú Olimpiyat OyunlarÕ’na Azerbaycan 4 sporcu ile katÕlmÕútÕr. hentbol.2002 Serbest Güreú Avrupa ùampiyonasÕ 4. AynÕ yÕl içinde Nizami Paúayev gençlerde halter Dünya ùampiyonu olmuútur. futbol. KÕú Olimpiyat OyunlarÕ’na ise 2 sporcu ile katÕlmÕútÕr. 2001-2003 yÕllarÕ arasÕnda judo.2003 Gençler Judo Avrupa ùampiyonasÕ Azerbaycan’da voleybol.1996 UluslararasÕ Enver Çoudri Boks TurnuvasÕ 2. Bunlardan bazÕlarÕ úunlardÕr: 1. Guba.112. NahçÕvan. 2000 yÕlÕnda Azerbaycan boks tarihinde ilk defa Gençler Dünya Boks ùampiyonasÕ’nda Ferhad Acalov úampiyonanÕn en teknik sporcusu ünvanÕnÕ alarak. boks.2003 Gençler Satranç Dünya ùampiyonasÕ 6. Gence.117).2003 Ritmik Jimnastik Dünya KupasÕ 7. Her üç olimpiyat oyununda da Azeri sporcular madalya kazanamamÕúlardÕr (51:105. altÕn madalya kazanmÕútÕr. 2006 yÕlÕnda Torino’da yapÕlan XX. Gençler Boks Avrupa ùampiyonasÕ 3. Bu yÕllarda Azerbaycan’Õn Bakü. SatranççÕ Teymur Recebov ise dünyanÕn en genç gross master (büyük usta) ünvanÕnÕ almÕútÕr (5:235.2002 Gençler Satranç Avrupa ùampiyonasÕ 5. olmuútur. Azerbaycan’da 90’lÕ yÕllarÕn ikinci yarÕsÕnda elde edilen yüksek sportif baúarÕlardan dolayÕ. ùeki. 1998 yÕlÕnda Azerbaycan’Õn 5 sporcusu ilk defa Nagano úehrindeki KÕú Olimpiyat OyunlarÕ’na katÕlmÕúlardÕr. uluslararasÕ federasyonlar birçok organizasyonu Azerbaycan’da gerçekleútirmiútir. Bakü’de uluslararasÕ standartlarda kürek ve atÕcÕlÕk tesisleri inúa edilmiú ve birçok 136 . Serbest güreúte Namig Abdullayev. boksta Vugar Elekberov bronz madalya kazanmÕúlardÕr. atÕcÕlÕkta Zemfira Meftahedinova altÕn. 2002 yÕlÕnda Salt Lake City úehrinde yapÕlan XIX. Berde. Ülkede kÕú sporlarÕnda da sporcular mücadele etmeye baúlamÕúlardÕr.

000’lere çÕktÕ÷Õ dönemlerde olmuútur. 1998 yÕlÕnda “Olimpiya” ve 2004 yÕlÕnda “Sportsmen” dergileri. Bu da yazÕlÕ kaynaklarÕn güvenilirli÷i konusunu gündeme getirmektedir. TirajÕnÕn 100. Sovyet döneminde Azerice ve Rusça yayÕnlanmÕútÕr. Bu kapsamda 6 Nisan 2001’de UluslararasÕ Olimpiyat Komitesi’nin ola÷an toplantÕsÕ Bakü’de yapÕlmÕútÕr (5:236238). Bu uygulamalarÕ spor alanÕnda yayÕnlanan kitaplarda da görmek mümkündür. 137 . Günümüzde “Futbol+”. Azerbaycan Beden E÷itimi ve Spor Akademisi ö÷retim üyeleri ve ö÷rencileri. Çünkü. “Het-trik”. 2001 yÕlÕnda AMOK tarafÕndan “Olimpiya DünyasÕ” gazetesi çÕkarÕlmaya baúlanmÕútÕr. Olimpiyat Akademisi olimpizmin ruhunu insanlara aktarmak için bilimsel konferanslar ve sempozyumlar düzenlemiútir. özellikle devlet ile do÷rudan veya dolaylÕ iliúkisi olan medya organlarÕ. Spor ile ilgili birçok yayÕn çÕkmaya baúlamÕútÕr. AFFA’ya ba÷lÕ olarak “Futbol DünyasÕ” gazeteleri yayÕnlanmaktadÕr. 18 Nisan 1998 yÕlÕnda Milli Olimpiyat Akademisi kurulmuútur. T Askerov (2008. Günümüz Azerbaycan spor medyasÕ. gerek Avrupa gerekse UluslararasÕ ölçekli birçok sportif toplantÕ ve yarÕúmanÕn yapÕldÕ÷Õ yer haline gelmiútir. Devletin olumsuz spor politikalarÕnÕ eleútirememektedirler.spor tesisi de yenilenmiútir. her yÕl spor bilimleri ile ilgili konferanslar yapmaya baúlamÕúlardÕr. Azerbaycan’da spor ilgili konularda nesnel davranmadÕklarÕ söylenebilir. Bakü. “Futbol+gol”. Günümüzde spor ile ilgili yayÕnlanan birçok yazÕlÕ kaynakta devletin spor siyaseti ile ilgili olumsuz ifadelere rastlamak çok zordur. AyrÕca Bakü. Spor ile ilgili problemlere yeterince temas etmedikleri görülmektedir. ølki 1932 yÕlÕnda yayÕnlanmaya baúlayan “ødman Gazetesi” Sovyet döneminde Beden E÷itimi ve Spor Komitesi tarafÕndan çÕkarÕlmÕú ve günümüzde Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ çÕkarmaya devam etmektedir. elektronik posta) ile yapÕlan görüúmede spor yayÕnlarÕ ile ilgili úu bilgileri aktarmÕútÕr. Sadece ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn ilk yÕllarÕnda yayÕnlanmayan gazete. uluslararasÕ spor organizasyonlarÕnÕn yapÕldÕ÷Õ popüler bir úehir haline gelmiútir. “Çempion”. Henüz ülkede bu rekoru kÕran gazete olmamÕútÕr.

2003 yÕlÕna kadar Azerbaycan’Õn 50’den fazla federasyonu uluslararasÕ federasyonlara üye olmuúlardÕr. Azerbaycan’da baúarÕlÕ sporcularÕn ve beden e÷itimi kadrolarÕnÕn hazÕrlanmasÕnda Beden E÷itimi ve Spor Akademisi’nin büyük hizmetleri olmuútur. A÷acan Abiyev’in sayesinde 1992-2003 yÕllarÕ arasÕnda birçok Azeri boksör Avrupa. IOC’nin kararÕ ile 2004 Atina OlimpiyatlarÕ’nÕn boks müsabakalarÕnda genel sekreter olmuútur. Ülkede resmi kayÕtlarda 58 federasyona ulaúÕlmÕútÕr. Türkiye’den ve øran’dan da birçok ö÷renci lisans ve yüksek lisans e÷itimlerini burada tamamlamÕúlardÕr. 23 gümüú. Beden E÷itimi ve Spor Akademisi’ne çevrilmiútir. Bunlardan 23 tanesi olimpik spor federasyonudur. Azerbaycan güreúçileri de önemli baúarÕlar elde etmiúlerdir.ølk defa 27 AralÕk 1997 yÕlÕnda “Beden E÷itimi ve Spor” hakkÕnda kanun kabul edilmiútir. 1993-2003 yÕllarÕ arasÕnda uluslararasÕ boks turnuvalarÕnda 112 altÕn. Kanun 4 bölüm ve 30 maddeden oluúmuútur (47:63). Azerbaycan Boks Federasyonu BaúkanÕ Prof. finalde Rusya milli takÕmÕna galip gelmiú ve Dünya KupasÕ’nÕ kazanmÕútÕr. di÷er branúlarda Avrupa. CumhurbaúkanÕ tarafÕndan üstün hizmetlerinden dolayÕ 4 ö÷retim üyesine “ùeref Ordeni” (úeref madalyasÕ). Ba÷ÕmsÕz Azerbaycan’Õn ilk madalya alan sporcularÕ güreúçiler olmuúlardÕr. Bu büyük e÷itim kurumunda Avrupa ve Dünya ùampiyonalarÕ ile Olimpiyat OyunlarÕ’nda birçok madalya kazanmÕú sporcular e÷itim almÕúlardÕr. A÷acan Abiyev. Dr. Dünya ve Olimpiyat OyunlarÕ gibi büyük organizasyonlarda 21 altÕn. 9 ö÷retim üyesine “Tereggi MadalyasÕ” ve 21 ö÷retim üyesine de “Ülkenin Emektar Ö÷retmeni” ünvanÕ verilmiútir. 39 bronz madalya kazanÕlmÕútÕr. Azerbaycan bu zaman zarfÕnda birçok branúta iyi dereceler elde etmiú ve birçok madalya kazanmÕútÕr. Hükümetin 23 Mart 1999 tarihli kararÕ ile Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi Enstitüsü. Dünya ve Olimpiyat úampiyonu olmuútur. 99 gümüú ve 187 bronz madalya kazanÕlmÕútÕr. Beden e÷itimi ve spor sahasÕnda hazÕrlanan uzmanlarÕn sayÕsÕ sürekli artmÕútÕr. Azerbaycan. 2004 yÕlÕnda Güreú Dünya KupasÕ Bakü’de yapÕlmÕútÕr. AynÕ dönemde (1993-2003). Azerbaycan’Õn ba÷ÕmsÕzlÕk yÕllarÕnda boksta birçok baúarÕ elde edilmiútir. 25 Mart 2002 yÕlÕndan itibaren de Bakü Beden 138 .

Bu Olimpiyat OyunlarÕ’na 52 Azeri sporcu katÕlmÕútÕr. 54 kiúiden oluúan milli takÕm 8 ayrÕ branúta oyunlara katÕlmÕú. Azerbaycan’Õn ba÷ÕmsÕzlÕk yÕllarÕnda ülkedeki spor bilimlerinin geliúmesi. Ba÷ÕmsÕzlÕk yÕllarÕnda ise sadece iki Olimpiyat Oyunu’nda (1996-2000).aiba. Azeri birçok hakem Avrupa.E÷itimi Meslek Yüksekokulu. Haydar Aliyev’in hem SSCB (1969-1982). sosyo kültürel yapÕsÕnÕn. Dünya ùampiyonlarÕ ve Olimpiyat OyunlarÕ’nda hakemlik yapmÕútÕr. 07. Dr. Birçok AzerbaycanlÕ spor adamÕ ülkelerini uluslararasÕ federasyonlarda ve spor teúkilatlarÕnda temsil etmiútir (5:239-245). 1 gümüú ve 1 bronz madalya kazanmÕútÕr. insanlarÕn sa÷lÕklÕ bir yaúama sahip olmasÕ amacÕyla beden e÷itimi ve sporun kitleselleúmesi ve sporcularÕn uluslararasÕ yarÕúmalarda iyi sonuçlar elde etmesi için önemli iúler görmüú ve spora devamlÕ ilgi göstermiútir (52:5). yazÕlÕ kaynaklarÕn hazÕrlanmasÕ gibi birçok önemli iúler yapÕlmÕútÕr. Prof. e÷itimin. SporcularÕn uluslararasÕ alanda elde ettikleri baúarÕlar devletin spora verdi÷i deste÷in açÕk bir göstergesi olmuútur. UluslararasÕ hakem olan. 2 altÕn. Beden E÷itimi ve Turizm Koleji’ne çevrilmiútir. 139 . antrenman uygulamalarÕnÕn daha iyi seviyelere çÕkarÕlmasÕ. AIBA Yönetim Kurulu ile Bilim ve AraútÕrma Komisyonu üyesidir (www.org. bilimin ve ülkenin savunma gücünün geliútirilmesi ile birlikte. 12 gümüú ve 6 bronz madalya kazanmÕútÕr. Sadece 2003 yÕlÕnda ülkenin sporcularÕ 188 madalya kazanmÕúlardÕr. Azerbaycan sporcularÕ SSCB milli takÕmlarÕnda Olimpiyat OyunlarÕ’na katÕldÕ÷Õ yÕllar arasÕnda (1952-1988) 10 altÕn. Sadece 2002-2003 yÕllarÕnda Akademi’de 1452.2009). BunlarÕn 74’ü olimpik spor branúlarÕna aittir. hem de ba÷ÕmsÕzlÕktan sonra (1993-2003) Azerbaycan’Õn yönetiminde oldu÷u dönemlerde halkÕn sosyo-ekonomik. A÷acan Abiyev.05. Akademide yapÕlan bilimsel araútÕrmalar sayesinde hem bilim adamlarÕ kendilerini daha fazla geliútirmiú hem de üst düzey sporcular yetiútirilmiútir. kolejde ise 276 kiúi yetiútirilmiútir.

Birçok ülke AzerbaycanlÕ antrenörleri kendi sporcularÕnÕ hazÕrlamak için ülkelerine davet etmiútir. boks.5 milyondan fazla insan spor yapmaktadÕr. Buna ba÷lÕ olarak da Organizasyon Komitesi kurulmuútur. takÕm sporlarÕna göre daha ileri seviyede olmuútur. Azerbaycan Atina’da güreú. 10 branúta olimpiyatlara katÕlabilmiútir. Olimpiyat OyunlarÕ’na hazÕrlÕk ve katÕlÕm devlet tarafÕndan yürütülmüútür. Azeri sporcular 40’a yakÕn yaz ve kÕú sporlarÕnda uluslararasÕ yarÕúmalara katÕlmÕúlardÕr. taekwondo.. komitelerin. yapÕlmasÕ gerekenler ve sporun geliúim yollarÕ belirtilmiútir.Azerbaycan’da 1. Atina OlimpiyatlarÕ’nda ise 1 altÕn ve 4 bronz madalya kazanarak 48. Azerbaycan’da olimpiyatlarda baúarÕlÕ olmuú sporcular Milli Kahraman ilan edilmiútir. Program 2005-2008 yÕllarÕnÕ kapsamÕú. úirketlerin ve il özel idarelerinin bünyesinde bulunan sosyal birlik ve teúkilatlarÕna önemli yükümlülükler vermiútir. Kanunun yerine getirilmesi amacÕyla Bakanlar Kurulu’nun 30 A÷ustos 2004 tarihli kararnamesiyle “Beden e÷itimi ve sporun geliúiminin devlet programÕ” onaylanmÕútÕr. 38 sporcu. Devlet programÕ sporun geliúimi ile ilgili. olimpik programa göre yapÕlan uygulamalar ülke genelinde hayata geçmiú. Azerbaycan ilk defa teakwondo ve ritmik jimnastik branúlarÕnda olimpiyatlara katÕlmÕútÕr. Milli Olimpiyat Komitesi. Azerbaycan’da sporun her yönden geliútirilmesi 1997 yÕlÕnda kabul edilen “Beden E÷itimi ve Spor HakkÕnda” kanun ile düzenlenmiútir. eskrim ve ritmik jimnastik branúlarÕnda mücadele etmiútir. Azerbaycan Hükümeti Olimpiyat OyunlarÕ’na hazÕrlÕkla ilgili özel bir kararname çÕkarmÕútÕr. atÕcÕlÕk. atletizm. özellikle bakanlÕklarÕn. ülkede olimpik hareket daha da yaygÕnlaúmÕú. Beden e÷itimi ve spor hakkÕndaki kanunun 1. ülkede faaliyet gösteren bütün sportif teúkilatlarÕn. Fakat. 2005-2008 140 . maddesine göre. Böylelikle. Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ. Azerbaycan’da ferdi branúlarÕn hazÕrlÕ÷Õ. halter. ülkede beden e÷itimi ve sporun geliútirilmesi devlet siyasetinin bir parçasÕdÕr. 2004 Atina Olimpiyat OyunlarÕ’na 166 sporcu ve 18 spor branúÕnda hazÕrlÕklara baúlanmÕútÕr. yüzme. Spor TeúkilatlarÕ ve FederasyonlarÕ hazÕrlÕk sürecini beraber yürütmüúlerdir. Azerbaycan Sidney OlimpiyatlarÕ’nda 2 altÕn ve 1 bronz madalya kazanarak 34. olmuútur. 1996 yÕlÕndan itibaren. judo.

Erkekler. Bakü’de 15. 9 erkek 7 bayan sporcu ile katÕlmÕú ve 3’ü altÕn olmak üzere 9 madalya kazanmÕúlardÕr.247. Kabul edilen kanun. Milli Olimpiyat Komitesi.248. AynÕ yÕl içinde Bakü’de o dönemin UluslararasÕ Boks Birli÷i (AIBA)’nÕn baúkanÕ olan Enver Çoudri anÕsÕna düzenlenen uluslararasÕ boks turnuvasÕna 17 ülkeden 140’dan fazla sporcun katÕlmÕú ve Azerbaycan milli takÕmÕ birinci olmuútur (5:245. daha sa÷lÕklÕ bireylerin yetiútirilmesi ve üst düzey sporcularÕn hazÕrlanmasÕ sürecinde devlet kurumlarÕnÕn ve toplumsal teúkilatlarÕn görevlerini açÕk bir úekilde belirtmiútir. Tofik Mamedov ve Kerim Sardarov gümüú. 8. Azerbaycan. 148 ülkeden 4000’den fazla sporcunun katÕldÕ÷Õ oyunlarda judoda ølham Zakiyev altÕn. kulüpler. Devlet hem kitle sporunu hem de elit sporu geliútirmek için çalÕúmalar yürütmüútür. Ramin øbragimov ise bronz madalya kazanmÕútÕr. e÷itim kurumlarÕ ve sporla ilgili di÷er kuruluúlar tarafÕndan yürütülmektedir. kamu ve sivil spor teúkilatlarÕ. ølham Zakiyev’e CumhurbaúkanÕ tarafÕndan úeref madalyasÕ verilmiútir. Ça÷daú seviyede Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun geliútirilmesi Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ. Gülle atmada ise iki dünya rekoru kÕran Olohan Musayev altÕn madalya kazanmÕútÕr. bugünde CumhurbaúkanÕ ølham Aliyev tarafÕndan devam ettirilmektedir. Bayanlar Gençler Teakwondo Avrupa ùampiyonasÕ yapÕlmÕútÕr.yÕllarÕnda Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun geliúimi devlet programÕna uygun olarak hayata geçirilmiú ve amaçlarÕ tayin edilmiútir. Azerbaycan. ùampiyonaya 36 ülkeden 336 sporcu katÕlmÕú ve o zamana kadar yapÕlmÕú en yüksek katÕlÕmlÕ organizasyon olmuútur. 2008 Pekin Paralimpik OyunlarÕ’nda ise 10 madalya kazanmÕútÕr. erkekler 200 metrede Vugar 141 . Di÷er madalya kazanan sporcular ise úunlardÕr: Erkekler üç adÕm atlamada Zeyniddin Bilalov gümüú. Bu baúarÕsÕ neticesinde. 2004 Atina Paralimpik OyunlarÕ’nda 2 altÕn. Bu kuruluúlarÕn hepsi kitle sporu ve elit sporunu beraber yürütmektedirler. Vladimir Zayets bronz.250-252). 1 gümüú ve 1 bronz madalya kazanÕrken (1:117). Azerbaycan spordaki baúarÕsÕnÕ 2005 yÕlÕnda yapmÕú oldu÷u iki uluslararasÕ organizasyon ile tekrar göstermiútir. Haydar Aliyev döneminde baúlatÕlan sporda tesisleúme çalÕúmalarÕ. CumhurbaúkanÕ’nÕn talimatÕyla özel olimpiyat bursu ba÷lanmÕútÕr (23:117). erkekler uzun atlamada Oleg Panyutin bronz.

ùimdiye kadar bütün 142 . Tokyo (Japonya). ba÷ÕmsÕzlÕkla birlikte 4 Olimpiyat Oyunu’na 135 sporcu ile katÕlmÕútÕr. Bu dört Olimpiyatta 4 altÕn. ølham Aliyev’in Milli Olimpiyat Komitesi BaúkanÕ seçildikten sonra. 2008 yÕlÕnda Atina’da yapÕlan IOC Yönetim Kurulu toplantÕsÕnda Chicago (ABD). Bu dönemden itibaren ben sporumuzu “memur sporu” olarak adlandÕrÕyorum. 3 gümüú. Ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde ülkede yaúanan olmusuz koúullardan dolayÕ spor hiç kimseyi ilgilendirmiyordu. günümüz Azerbaycan’Õndaki sporda yaúanan bazÕ problemleri úu úekilde ifade etmiútir. M Rüstemli (2008. sporda devletin deste÷i görülmeye baúlanmÕútÕr. 12 gümüú. T Askerov (2008. Azeri sporcular Sovyet döneminde katÕldÕ÷Õ 9 Olimpiyat Oyunu’nda 10 altÕn. 2016 Olimpiyat OyunlarÕ’na aday olmuútur.cn. Prag (Çek Cumhuriyeti). Bakü. olmuútur (www. Bizim bu aday úehirlerle mücadele etmemiz çok zordur”. 6 bronz madalya kazanmasÕna ra÷men.beijing2008. Azerbaycan bu sonuçlarla ülkeler sÕralamasÕnda 38. Sovyet döneminde Azerbaycan’dan 52 sporcu SSCB milli takÕmlarÕ içinde mücadele etmiútir. Bakü (Azerbaycan) ve Doha (Katar) ise elenmiútir. 9 bronz madalya kazanmÕútÕr. Bizim olimpiyat oyunlarÕ yapma potansiyelimiz úu an yoktur. Azerbaycan’da beden e÷itimi ve spor halk arasÕnda yaygÕn hale gelmiú ve gençlerin genel e÷itim sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olmuútur. bilim ve kültür sahasÕnda elde etti÷i baúarÕlarla do÷ru orantÕlÕ olarak geliúmektedir. results. Beden e÷itimi ve spor devletin ekonomik. Gelen sporcularÕ a÷Õrlamaya ne otelimiz var.05. erkekler 400 metrede Rza Osmanov bronz madalya kazanmÕúlardÕr. elektronik posta) ile yapÕlan görüúmede. 31.2009).Mehdiyev bronz. ne de yollarÕmÕz var. Rio de Janerio (Brezilya) ve Madrid'in (øspanya) ön elemeyi geçti÷i bildirilmiútir. ùehir açÕsÕndan da spor açÕsÕndan da yeterli de÷iliz. sözlü görüúme)’ye göre Bakü’nün 2016 Olimpiyat OyunlarÕ adaylÕ÷Õ tamamen reklam amaçlÕdÕr.

Azerbaycan’da bayan sporcularÕn sayÕsÕ hiçbir zaman istenilen seviyeye ulaúmamÕútÕr. Azerbaycan milli takÕmlarÕ içinde birçok yabancÕ sporcu bulunmaktadÕr. Azerbaycan bayan milli takÕmlarÕna baktÕ÷ÕmÕzda Rus ve Ukrayna asÕllÕ sporcularÕn a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn daha fazla oldu÷u görülmektedir. di÷eri 8000 seyirci kapasitelidir. Azerbaycan’da bu kadar spor kompleksi inúa edilmesine ra÷men. halkÕn tamamÕ bu tesislerden yararlanamamaktadÕr. Son 6-7 yÕlda Azerbaycan’Õn birçok yerinde 50’ye yakÕn spor kompleksleri ve tesisleri inúa edilmiútir. baúkent Bakü’de sedece iki tane iyi futbol stadyumu vardÕr. Ritmik Jimnastik Federasyonu’na Milletvekili ve CumhurbaúkanÕ’nÕn eúi Mehriban Aliyeva. Alt yapÕdan yeterli sporcu yetiúmedi÷i için. Hentbol Federasyonu’na Ekonomi Geliúim BakanÕ Haydar Babayev. Bütün bu geliúmeler Azeri sporunu olumsuz etkilemektedir. Futbol Federasyonu’na Devlet Petrol ùirketi’nin BaúkanÕ Rovnag Abdullayev. baúarÕda süreklilik sa÷lanamamaktadÕr. Voleybol Federasyonu’na UlaútÕrma BakanÕ Ziya Mammadov vb. 143 . AyrÕca birçok Avrupa ülkesinde vatandaúlÕk almak çok zor iken. insanlarÕn ço÷u buralara gidip. bayan çim hokeyinde Koreliler’in a÷ÕrlÕ÷Õ göze çarpmaktadÕr. Fakat. Azerbaycan’da spor aslÕnda memurlarÕn rekabetine çevrilmiútir. Örne÷in. Biri 29000. Güreúte Da÷ÕstanlÕlar’Õn. Günümüzde Azerbaycan’da sporda özerklik konusunda ve altyapÕ çalÕúmalarÕnda önemli eksiklikler bulunmaktadÕr. Azerbaycan’da spor devletin ya da iktidarÕn reklamÕ içindir. bu Azerbaycan’da çok kolay gerçekleúmektedir (86:12). Kimin takÕmÕ ya da sporcusu daha iyi sorusuna cevap aranmaktadÕr. Satranç Federasyonu’na Milli Banka’nÕn BaúkanÕ Elman Rustamov. bayan voleybolda UkraynalÕlar’Õn. Bu spor kompleksleri iyi bir geliúmedir. Ama Olimpiyat OyunlarÕ’nÕ düzenlemek için yeterli de÷ildir. Sporda tesisleúmede önemli adÕmlar atÕlmasÕna ra÷men.federsyonlara memurlar ve bakanlar baúkanlÕk yapmaktadÕrlar. Taekwondo Federasyonu’na Ola÷anüstü Haller BakanÕ Kemaleddin Haydarov. spor yapmaya para ve zaman bulamamaktadÕrlar. Her yÕl 4-5 spor kompleksi inúa edilmektedir. baúkanlÕk etmektedirler.

Baúta rüúvet gibi yollarla insanlar ekonomik problemlerini 144 . E Çelikel (2008. Ya da bir sezon úampiyon olan hatta UEFA’ya giden bir takÕm.Günümüzde bu tesislerden genellikle milli takÕmlar ve ekonomik durumu iyi olanlar yararlanmaktadÕr. Örne÷in. Ekonomik güç her úeyi yönlendirmektedir. ønsanlar spora meslek olarak bakmamaktadÕrlar. Bakü’nün Nesimi ilçesindeki Sovyet döneminden kalan spor alanlarÕnÕ gezerken. Azerbaycan’da sporda tarafsÕzlÕk konusunda ciddi sÕkÕntÕlar yaúanmaktadÕr. sporcuyu ve kulüpleri yeterince desteklememektedir. Bugün Azerbaycan’da insanlarÕn öncelikleri farkÕlÕdÕr. Günümüzde. insanlarla yaptÕ÷Õm röportajda “Sovyet bitti spor bitti” ifadesini kullanmÕúlardÕr. Profesyonellik çok alt seviyededir. bir sonraki sezonda ligde dahi olmayabilir. Spor camiasÕnda uzman insanlarÕn eksikli÷i sözkonusudur. birden yüksek yaúam standartalarÕ sundu÷unuzda o kiúiden istenilen verim alÕnamamaktadÕr. Henüz bir sponsorluk yasasÕ bulunmamaktadÕr. Günümüzde spor henüz iyi bir gelir kayna÷Õ olarak görülmemektedir. Türkiye’de oldu÷u gibi spora kaynak aktarÕmÕ sa÷layacak bir Spor-Toto TeúkilatÕ bulunmamaktadÕr. Kulüpler henüz úirketleúme sürecine girmemiútir. Günümüz Azerbaycan úartlarÕnda federasyon baúkanÕnÕn bakan olmasÕ kaçÕnÕlmazdÕr. Kanunlar bu tür uygulamalara izin vermemektedir. Azerbaycan’da sporda ciddi sorunlar bulunmaktadÕr. Günümüz spor bilimcileri güncel bilgileri takip edememektedirler. Azerbaycan hÕzlÕ geliúmektedir. Bu geliúme spora da zaman içinde yansÕyacaktÕr. halkÕn spora yaklaúÕmÕnda da de÷iúimler gözlenmektedir. Devlet sporu. sözlü görüúme)’e göre. Yönetimde sivil kiúiler olursa sportif geliúme seviyesi daha da düúer. AynÕ branúta birden fazla yetenekli sporcuyu bulmanÕn zor olmasÕndan dolayÕ bireysel sporlar. Azerbaycan’da yaúanan ekonomik sorunlar insanlarÕ farklÕ yollara sürüklemektedir. takÕm sporlarÕna nazaran daha ön plandadÕr. Devlet çeúitli kurum ve kuruluúlardan sporu desteklemelerini istemektedir. Düúük yaúam standartlarÕna sahip insanlara. ønsanlarÕn spora ilgisini çekecek iddia gibi oyunlar bulunmamaktadÕr. Hakem sayÕsÕ çok azdÕr. futbol liginde úampiyon ile lig sonuncusu arasÕnda ciddi puan farkÕ bulunmaktadÕr.

Bundan dolayÕ insanlar spor yapamamaktadÕrlar. Okullarda e÷itim almak bütün halk için zorunlu olmuútur.Spor cemiyetlerinde spor branúlarÕ ile meúgul olmak úeklinde olmuútur. ve II.4.2. Azerbaycan’da Beden E÷itimi Sisteminin Geliúimi Azerbaycan’da 12 MayÕs 1920 yÕlÕnda Sovyet hakimiyetinin kurulmasÕ ile birlikte. Tablo – 4: YÕllara göre bazÕ spor parametrelerindeki de÷iúiklikler (5:252). Bu kararnameye göre “Okul çok amaçlÕ e÷itim veren mükemmel bir kurum olmalÕdÕr. dereceli okullar için 145 . 1 Ekim 1920 yÕlÕnda I. E÷itim mümkün oldu÷unca ana dilde yapÕlmÕútÕr ve karma e÷itim sistemi uygulanmÕútÕr. derecede (ilkö÷retim) 5 yÕl (8-13 yaú). hükümet okullar hakkÕnda kanun hükmünde kararname kabul etmiútir. Bu durum sporu da olmusuz etkilemektedir. II. Ekonomik durumu kötü olan halk spor yapmak istedi÷inde devletin spor tesislerine para ödemek durumundadÕr. Okullarda e÷itim süresi I.Okullarda beden e÷itimi dersleri (ders dÕúÕnda spor úubelerinde spor branúlarÕ ile meúgul olmak) 2. derecede (ortaö÷retim) 4 yÕl (13-17 yaú) olmalÕdÕr”. Azerbaycan’da beden e÷itimi sisteminin oluúturulmasÕ iki istikamette yapÕlmÕútÕr: 1. PARAMETRELER 1992 1996 2000 2004 2008 (Tahmini) Spor yapanlarÕn sayÕsÕ (genel) BayanlarÕn sayÕsÕ Spor branúlarÕnÕn sayÕsÕ Spor teúkilatlarÕnÕn sayÕsÕ (genel) Spor takÕmlarÕnÕn sayÕsÕ Spor cemiyetleri ve kulüpleri sayÕsÕ Spor federasyonlarÕ sayÕsÕ Çocuklar ve gençler spor okullarÕ sayÕsÕ (ÇGSO) UzmanlaútÕrÕlmÕú çocuk ve gençler spor okullarÕ sayÕsÕ (UÇGSO) ÇGSO + UÇGSO sayÕsÕ (genel) ÇGSO + UÇGSO bayanlarÕn sayÕsÕ Antrenör ve ö÷retmenlerin sayÕsÕ Spor kadrolarÕnÕn sayÕsÕ 29645 4324 2187 11645 49352 6814 2488 12079 94052 15502 4020 12335 107524 18709 4593 12420 110000 20000 4650 12600 10 12 16 17 20 218645 43260 24 753 709 30 14 197 298633 61825 30 556 488 33 32 189 355189 82918 67 628 455 122 51 175 539582 147942 74 853 651 138 64 204 700000 175000 78 1000 780 150 70 215 6.çözmenin arayÕúÕ içindedirler.

temizlik alÕúkanlÕ÷ÕnÕ. dereceli okullarÕn kompleks programlara geçmesi için hazÕrlÕk yapmÕú ve bazÕ ilçe okullarÕnda kompleks programÕ uygulamaya baúlamÕútÕr. Fakat bu planÕn eksikli÷i de “Tahmini” olmasÕndan kaynaklanmÕútÕr. 1920-21 e÷itim ve ö÷retim yÕlÕnda beden e÷itimi dersi I. e÷itsel oyunlar gibi branúlarÕnÕn ve oyunlarÕnÕn kurallarÕnÕ ö÷renmiú. sÕnÕf ve okul dÕúÕ beden e÷itimi uygulamalarÕ. koúma. aletli jimnastik. hava ve sudan istifade etmeyi ve hareket etmeyi ö÷retmek olmuútur. dikkat. Çeúitli hareketli oyunlarÕn yapÕlmasÕ ö÷rencilerin bedensel geliúimini. spor oyunlarÕ ve e÷lenceler almÕútÕr. e÷itim yÕlÕnÕn dönemleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiútir. Okullarda uygulanan beden e÷itiminin asÕl amacÕ ö÷rencilere sa÷lÕ÷Õ. AyrÕca ö÷renci e÷itim sürecinde program materyallerini arka arkaya ve sistemli bir úekilde görmüú. Beden e÷itimi derslerinde ö÷renci çeúitli yürüme. Beden e÷itimi programlarÕ ilk defa 1923 yÕlÕnda yayÕmlanmÕútÕr. II. Program.ilk e÷itim planÕ hazÕrlanmÕú ve yayÕmlanmÕútÕr. atlama vb. hafÕza gibi zihinsel 146 . bu fiziki hareketler ö÷rencilerin çeúitli kas gruplarÕnÕ geliútirmiú ve kuvvetini korumuútur. grup için gösterilen hareketlerle birlikte ipe tÕrmanma. sabah cimnasti÷i. hareketli oyunlar verilmiútir. geziler programa konulmuútur. OyunlarÕn de÷iúik úekillerde yapÕlmasÕ çocuklarda irade. dereceli okullarÕn programÕna her sÕnÕfta 2’úer saat olarak konulmuútur. gerekli fiziki beceri ve alÕúkanlÕklarÕ kazanmÕútÕr. ve II. Program gruplara ayrÕlmÕú. atletizm. Halk E÷itim BaúkanlÕ÷Õ’nÕn izni ile okullara haftalÕk beden e÷itimi derslerinin miktarÕnÕ de÷iútirme yetkisi verilmiútir. cimnastik. Üç aylÕk programda müfredata alÕnan de÷iúik spor branúlarÕ ile ilgili ders saatleri. beden e÷itimi zamanlarÕ. sporun atletizm. fiziki hareketleri iyice ö÷renmiú. beden e÷itimi derslerinin miktarÕ tayin edilmiútir. Azerbaycan e÷itim kurumlarÕnda beden e÷itiminin oluúturulmasÕnda esas rolü ders. ö÷rencilerin durumu ile ilgili olarak ö÷retmen tarafÕndan de÷iútirilebilmiútir. grup için. Programda dersin içeri÷i ile birlikte ö÷retmenler içinde gerekli e÷itim materyalleri verilmiútir. 1925-27 yÕllarÕnda Azerbaycan Halk E÷itim BaúkanlÕ÷Õ I. geziler. dereceli okullar için yeni e÷itim planÕ kabul edilmiútir. güneú. seyahatler. I. nefes alma-verme. Bu üç aylÕk programla birlikte her derse ait günlük plan düzenlemiúlerdir. Genel e÷itim kurumlarÕnÕn altyapÕsÕ dikkate alÕnarak. sÕra. kiúiliklerinin úekillenmesini ve zihinsel hazÕrlÕ÷ÕnÕ sa÷lamÕútÕr. 1923 yÕlÕnda I. Bu e÷itim planÕ geçici ve tahmini olmuútur. Ö÷retmenler üç aylÕk ders programÕ hazÕrlamÕútÕr. serbest hareketler.

18 ve üstü kiúiler için. Azerbaycan’da beden e÷itimi sistemi úu úekilde yürütülmüútür: Devlet kanalÕyla.28). hastaneler. Azerbaycan Hükümeti gençlerin bedensel e÷itimine ayrÕ bir önem vermektedir. 2.fonksiyonlarÕ geliútirmiútir. ana okullarÕ. Bu dönemdeki en önemli e÷itim aracÕ oyundur. Programda 15-17 yaú grubu ö÷renciler dikkate alÕnmÕútÕr. dinlenme evleri ve tedavi merkezleri.6-7 yaúÕna kadar olan çocuklar için. yüksek ö÷renim kurumlarÕ. dereceli okullarÕn programÕ I. ordu ve donanma birlikleri. Bu yÕllarda ders dÕúÕnda beden e÷itimi dernekleri kurulmuú ve ö÷rencilerin bu derneklere katÕlmasÕ zorunlu kÕlÕnmÕútÕr (6:9-12). AyrÕca federasyonlarda bu alanda önemli olan di÷er teúkilatlardÕr (97:27. Ö÷renciler Azerbaycan beden e÷itimi harekatÕnda önemli bir yer tutmaktadÕr. meslek liseleri. Toplumsal kuruluúlar kanalÕyla.Toplumsal kurum ve kuruluúlarÕn sportif takÕmlarÕ 3. 1. 3. II. dereceli okullardan farklÕ olmuútur. Beden e÷itimi dersi Azerbaycan’da bütün ilk ve orta ö÷renim kurumlarÕnÕn ders programlarÕnda mevcuttur. Çocuklar ana okulundan itibaren beden e÷itimi sistemine dahil olurlar. çocuk esirgeme kurumu okullarÕ. 2000’li yÕllarÕn baúlarÕnda genel e÷itim kurumlarÕnda zorunlu bir ders olarak okutulan beden e÷itimi 147 . 2. Her grubun yaú özellikleri dikkate alÕnarak bedensel hareketler uygulanmÕútÕr.7-17 yaúÕna kadar olan ilk ve orta ö÷renim ö÷rencileri için. 0-3 yaú arasÕndaki çocuklarÕn bakÕldÕ÷Õ kurumlar. do÷um evleri. Program 7-9 ve 10-12 yaúlarÕna göre iki gruba ayrÕlmÕútÕr. 1927-1928 yÕllarÕnda ilk sabit beden e÷itimi programÕ kabul edilmiútir. 1.Spor kulüpleri Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun devletteki teúkilatlanmasÕ Gençlik Spor ve Turizm BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ il ve ilçe teúkilatlarÕ úeklindedir. ilkö÷retim ve ortaö÷retim kurumlarÕ.Her yaútan insana spor yaptÕran gönüllü kuruluúlar.

ülkede beden e÷itimi sisteminin temeli ve sporun bilim merkezidir. Akademi’nin görevleri arasÕnda úunlar vardÕr: 1-Beden e÷itimi ve spor alanÕnda yüksek e÷itimli antrenör ve ö÷retmen hazÕrlamak. AyrÕca beden e÷itimi ö÷retmeni yetiútiren yüksekokullarda bu sistemin tamalayÕcÕsÕ durumundadÕr. 2-Beden e÷itimi ve sporun kalitesinin yükseltilmesi için çalÕúan bilim adamlarÕ yetiútirmek. Toplamda 220 ö÷retim elemanÕ bulunmaktadÕr. Akademi’de lisans e÷itim süresi dört yÕldÕr. Bu merkeze. Akademi e÷itim-ö÷retim ve bilimsel araútÕrma konularÕnda bu kurumlara destek vermektedir.15. Onun süresi ise iki yÕldÕr ( 73:9-12. 148 . beden e÷itimi ile ilgili yüksekokullarda dahildir. Beden e÷itimi sistemi içinde. Bunlar arasÕnda cimnasti÷in ayrÕ bir yeri vardÕr. 2000’li yÕllarÕn baúlarÕna gelindi÷inde 15 binden fazla beden e÷itimi ö÷retmeni hazÕrlamÕútÕr. Orta ö÷renim mezunu ö÷rencilerin %70’i EMH normlarÕnÕ yerine getirmiútir. yüksek lisans e÷itimi de verilmektedir.17-19). Bunlardan 10’u profesör. Bu okullarda ö÷rencilere beden e÷itimi dersleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarÕ yapÕlmaktadÕr. özellikle Beden E÷itimi ve Spor Akademisi önemli bir yer tutmaktadÕr. Akademi. Kolejlerin beden e÷itimi sistemi içinde özel bir yeri vardÕr.derslerine bir milyon ö÷renci katÕlmÕútÕr. 3-Üniversitelerde beden e÷itimi ile ilgili görev yapacak e÷itim kadrolarÕnÕ kazÕrlamak. Okul dÕúÕnda beden e÷itimi ve spor faaliyetlerine ise iki milyona yakÕn çocuk ve genç katÕlmÕútÕr. 5-HalkÕ beden e÷itimi ve spor hakkÕnda bilgilendirmek. Beden e÷itimi sistemi içinde yüksek e÷itim kurumlarÕ. pedagoji enstitülerinin ve üniversitelerin beden e÷itimi fakültesi. AyrÕca. Bu yüksekokullarda birçok spor branúÕnda detaylÕ bir e÷itim verilir. 4-Beden e÷itimi ö÷retmenlerinin ve antrenörlerinin uzmanlÕklarÕnÕ attÕrmak. Bu yÕllarda kademide 2000’den fazla ö÷renci e÷itim almaktadÕr.14. 71’i doktordur. sosyal yardÕma ihtiyacÕ olan çocuklar için e÷itim kurumlarÕ önemli bir yer tutmaktadÕr. Akademi. 6-Çeúitli spor branúlarÕnda ders kitaplarÕ hazÕrlamak.

3:27. Riskal A. Riskal V. Kryuçkin A. Kornelyuk Voleybol Atletizm 1 1 1 2 1976 Montreal Olimpiyat OyunlarÕ ( Kanada) ø. Konovalov Y. Koretski Eskrim Eskrim 1 1 1 1 149 . øbrahimov Z. Memmedbeyov Serbest Güreú 1 2 1956 Melbourne Olimpiyat OyunlarÕ (Avustralya) Y.48) SPORCU BRANù AltÕn MADALYA Gümüú Bronz SIRA 1952 Helsinki Olimpiyat OyunlarÕ (Finlandiya) R. ùubina Voleybol Hentbol Hentbol 1 1 1 2 1 1 1980 Moskova Olimpiyat OyunlarÕ (SSCB) L. Lantratova Voleybol Voleybol 1 1 1 1 1972 Münih Olimpiyat OyunlarÕ(BatÕ Almanya) ø.Tablo – 5: SSCB döneminde katÕldÕ÷Õ olimpiyatlar. Kuznetsov ø. Memmedov B. Saltsin Atletizm Su Topu 1 1 2 2 1964 Tokyo Olimpiyat OyunlarÕ (Japonya) A. Minayev Serbest Güreú Su Topu Su Topu Voleybol M. Pentatlon 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 1968 Mexico City Olimpiyat OyunlarÕ (Meksika) ø. branúlar ve madalyalar (50:288. ùabanova L.Lukyanov T. Riskal R. Yakuúa V. 45:6. Pereverzev Q. Konovalov Atletizm 1 2 1960 Roma Olimpiyat OyunlarÕ (øtalya) Y. Bortkeviç N. ùvÕnqanova Hentbol Kürek Kürek Kürek Kürek Çim Hokeyi 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1988 Seoul Olimpiyat OyunlarÕ (Güney Kore) ø. Savkina V. Riskal V.

Bayramov V. Panamaryov A. Gayzumov M. Aslanov GR Güreú AtÕcÕlÕk AtÕcÕlÕk Boks Boks 2008 Pekin Olimpiyat OyunlarÕ (Çin) E.62.Güreú S.17. Memmedli R. Quseva Futbol Kürek Kürek Hentbol 1 1 1 1 1 2 3 3 1992 Barselona Olimpiyat OyunlarÕ (øspanya) N. 56:64). 108:10. Lukyanov V. Elekberov S. Aúumova A. Güreú AtÕcÕlÕk Boks 1 1 1 34 2004 Atina Olimpiyat OyunlarÕ (Yunanistan) F. SPORCU BRANù AltÕn MADALYA Gümüú Bronz ÜLKE SIRALAMASI 61 1996 Atlanta Olimpiyat OyunlarÕ (USA) N.24. Abdullayev Z.47. ømranov K. Mefteheddinova V. Belinki Judo Jimnastik TOPLAM 1 1 12 12 1 7 1 1 Tablo – 6: Ba÷ÕmsÕzlÕk sonrasÕ olimpiyat madalyalarÕ ve ülke sÕralamalarÕ (72:167. Miraliyev TOPLAM Judo GR Güreú GR Güreú Boks S. Abdullayev S. Yakuúa E. 107:11.36. Rahimov S. Memmedov F.Güreú Judo 4 3 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 48 39 150 . Stadnik M.Tablo – 5: SSCB döneminde katÕldÕ÷Õ olimpiyatlar. Mansurov Z. Hüseynov V.48.48. Mefteheddinova ø. Güreú 1 2000 Sidney Olimpiyat OyunlarÕ (Avustralya) N. branúlar ve madalyalar (devam) ø.

e÷itim verdi÷i anabilim dallarÕ ve yetiútirdi÷i spor bilimcilerinin sayÕlarÕ. Azerbaycan’da Spor Bilimleri AraútÕrmanÕn üçüncü ana baúlÕ÷Õ altÕnda Azerbaycan’da spor bilimleri incelenmiútir.3. Branúlar Atletizm Güreú Judo Boks Halter Eskrim Su sporlarÕ AtÕcÕlÕk Ritmik Cimnastik Taekwondo Binicilik Toplam 1996 4 8 2 2 2 1 2 2 23 2000 4 9 4 5 4 3 2 31 2004 5 8 3 9 5 1 2 2 1 2 38 2008 2 16 6 2 5 2 1 7 1 1 43 6.3. di÷er yüksek ö÷renim kurumlarÕ da araútÕrÕlmÕútÕr. branúlar ve sporcu sayÕlarÕ (5:263). Akademi’nin tarihi geliúim süreci içinde geçirmiú oldu÷u evreler. baúta Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi olmak üzere.1. Sovyet Döneminde Spor Bilimleri Azerbaycan’da beden e÷itimi ve spor ile ilgili yüksekö÷renim veren kuruluú Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi’dir. 6.Tablo – 7: Ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde katÕldÕ÷Õ olimpiyatlar. yapÕlan bilimsel araútÕrmalar ve Akademi’nin ö÷renci ve mezunlarÕnÕn ulusal ve uluslararasÕ spor yarÕúmalarÕnda elde ettikleri baúarÕlar vb. konulara Sovyet dönemi ve ba÷ÕmsÕzlÕk dönemi olmak üzere iki alt baúlÕk halinde de÷inilmiútir. Spor bilimcileri yetiútiren ve spor bilimleri üzerine çalÕúma yapan. Akademi’nin tarihinde ülkede meydana gelmiú büyük sosyo-ekonomik de÷iúiklikler önemli bir yere sahip 151 .

Ekonomide ve kültürde ortaya çÕkan önemli de÷iúiklikler beden e÷itimi ve sporun geliúmesine büyük etkisi olmuú. ùubelerin yönetimi e÷itim bölümü tarafÕndan gerçekleútirilmiú ve üç yÕl devam etmiútir. Bu tüzükte Enstitü’nün baúlÕca vazifesi. Petersburg Beden E÷itimi Enstitüleri’ne gönderilmesi ile gerçekleútirilmiútir. 152 . ølk yÕllar Enstitü’de fakülteler yerine úubeler bulunmuútur. Azerbaycan’da beden e÷itimi ö÷retmenlerinin yetersiz oldu÷u bildirilmiútir. antrenörler. Kafkasya Merkezi øcra Komitesi “ Yüksekö÷retim yapan beden e÷itimi kurumu ihtiyacÕnÕn karúÕlanmasÕ ve yüksek dereceli beden e÷itimi kadrolarÕnÕn hazÕrlanmasÕ” için Kafkasya’nÕn üretim merkezi olan Bakü’de Kafkasya Devlet Beden E÷itimi Enstitüsü kurulmasÕ” hakkÕnda kararÕ kabul etmiútir. Kafkasya’nÕn ilk Beden E÷itimi Enstitüsü kurulmuútur. Bu müzakerelere uygun olarak Kafkasya Beden E÷itimi Enstitüsü’nün kurulmasÕ hakkÕndaki karar kabul edilmiútir. spor yöneticileri ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarÕ hazÕrlamak úeklinde belirlenmiútir. beden e÷itiminin baúarÕsÕ iúaret edilerek. beden e÷itimi ö÷retmenleri. Böylelikle.olmuútur. bu tedbirler beden e÷itimi uzmanlarÕna olan ihtiyacÕ karúÕlayamamÕútÕr. Ülkede beden e÷itimi ve spor kadrolarÕnÕn hazÕrlanmasÕ kurslar yolu ile ve yetenekli gençlerin Moskova ve St. Ülkede beden e÷itimi harekatÕnÕn sorunlarÕnÕn en baúÕnda kadro yetersizli÷i gelmiútir. Azerbaycan’da beden e÷itimi ve spor teúkilatlarÕnÕn kuruluú aúamasÕnda beden e÷itimi ve spor teúkilatlarÕnda çalÕúan kiúilerin e÷itim seviyesi oldukça düúük seviyede kalmÕútÕr. 8 KasÕm 1930 yÕlÕnda Enstitü’nün açÕlÕúÕ yapÕlmÕú ve tüzü÷ü onaylanmÕútÕr. AynÕ dönemde bütün Sovyet cumhuriyetlerinde beden e÷itimi ve sporu yönetmek için devlet merkezleri. Fakat. Kafkasya Merkezi øcra Komitesi’nin 19 A÷ustos 1929 yÕlÕnda “Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun sa÷lamlaútÕrÕlmasÕ ve mevcut durumu hakkÕnda” ve 24 Ekim 1930 yÕlÕnda Azerbaycan Merkezi øcra Komitesi’nin “Azerbaycan’da beden e÷itimi ve sporun sa÷lamlaútÕrÕlmasÕ hakkÕnda” yapmÕú olduklarÕ toplantÕlarÕn sonucunda. özel olarak Yüksek Beden E÷itimi Enstitüsü kurulmuútur. bu alandaki kadrolarÕn hazÕrlanmasÕ ile ilgili eksiklikler gösterilmiútir. Yüksek Beden E÷itimi ùuralarÕ oluúturulmuútur. Rusya Komünist (bolúevik) Partisi Merkezi Komitesi (RK(b)PMK)’nin 23 KasÕm 1929 yÕlÕnda “Sovyet beden e÷itimi harekatÕnda devlet yönetimi hakkÕnda” yaptÕ÷Õ müzakerelerin sonucunda.

Biyoloji Anabilim DalÕ 5. ølk mezunlarÕn 29’u Bakü’de kalmÕú.Enstitü’nün ilk e÷itim-ö÷retim yÕlÕndaki anabilim dallarÕ ve úubeler úunlardÕr: 1. Enstitü’nün faaliyetlerinin yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ ve geliútirilmesi kapsamÕnda.ønsan Morfolojisi Anabilim DalÕ 3. 6 toplantÕ salonu.Fizik ve Matematik Anabilim DalÕ 8. 3’ü Gürcü. 4 spor salonu. 39 kiúi diploma almÕútÕr ( 33 erkek. e÷itim plan ve programlarÕnÕn olmamasÕ da ciddi problemler yaratmÕútÕr.Beden E÷itimi Metodolojisi ve UygulamasÕ Anabilim DalÕ 10. 1931-32 e÷itim ve ö÷retim yÕlÕnÕn I.Kimya Anabilim DalÕ 6. Enstitü’de e÷itim Rus dilinde yapÕlmÕútÕr. øki katlÕ binada toplam on sÕnÕf ve spor salonu olarak kullanÕlan bir sÕnÕf daha bulunmaktadÕr. özellikle üniversitelerde yeni açÕlan beden e÷itimi anabilim dallarÕnda olmak üzere Bakü’deki e÷itim kurumlarÕnda çalÕúmaya 153 . 10 çalÕúma odasÕ. yarÕsÕnda Enstitü’ye. 6 kÕz). Bu bina Enstitü için yeterli gelmemiútir.Bilimsel AraútÕrma ùubesi Günümüzdeki Azerbaycan Devlet Filarmoni binasÕnda ilk açÕlÕúÕnÕ gerçekleútiren Enstitü. Enstitü’nün kütüphanesi.Sa÷lÕk Anabilim DalÕ 7. fiziki yetersizlikler yüzünden sorunlar yaúamÕútÕr.Fizyoloji Anabilim DalÕ 9.Sosyal Bilimler Anabilim DalÕ 4. Mezun olanlardan 6’sÕ Azeri. müze.Beden E÷itimi Tarihi Anabilim DalÕ 11.Askeri Bilimler Anabilim DalÕ 2. yemekhanesi ve 120 yatak kapasiteli yurdu bulunmaktadÕr. 21’i Rus ve 9 kiúi de di÷er milletlerden olmuútur. rektörün kararÕ ile 19 Ocak 1932 yÕlÕnda e÷itim süresi 3 yÕldan 4 yÕla çÕkarÕlmÕútÕr (25:9-11). ambulans ve ana binanÕn yanÕnda açÕk spor sahasÕ yapÕlmÕútÕr. ølk yÕllarda yaúanan maddi zorluklarla birlikte. Enstitü yavaú yavaú gerekli olan laboratuarlar. Enstitü 1933 yÕlÕnda ilk mezunlarÕnÕ vermiútir. idari kÕsÕm ve di÷er teçhizatlarla donatÕlmÕútÕr.

1930’lu yÕllarda Moskova’da KÕzÕl Meydan’da yapÕlan spor gösterilerine. Fakat. beden e÷itimi ve sporun sanayi kuruluúlarÕ. 1935 yÕlÕnda Enstitü’nün beúinci yÕlÕnÕ doldurmasÕ ile birlikte. Azerbaycan Merkezi øcra Komitesi’nin “Onursal FermanÕ”na layÕk görülmüútür. On yÕllÕk sürede 351 yüksek e÷itimli spor uzmanÕ hazÕrlanmÕútÕr. 1936 yÕlÕnda Enstitü’de çocuk spor kulübü ve spor hazÕrlÕk grubu açÕlmÕútÕr. 1933-34 e÷itim ve ö÷retim yÕlÕnda Enstitü’nün Azerbaycan úubesi açÕlmÕútÕr. bütün zorluklara ra÷men yüksek e÷itimli uzmanlarÕn hazÕrlanmasÕnda önemli baúarÕlar elde etmiútir. Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi Enstitüsü olarak de÷iútirilmiú ve Azerbaycan Beden E÷itimi ve Spor Komitesi’ne ba÷lanmÕútÕr. onlara verilen görevleri her zaman verimli bir úekilde yapmalarÕna engel olmuútur. ülkede kitlesel spor yarÕúmalarÕnÕn. e÷itim kurumlarÕ gibi daha birçok kurumda uygulanmasÕnda büyük hizmetleri olmuútur. Bu ba÷lamda Enstitü’nün ilk yÕllarÕndaki faaliyetlerini yakÕndan takip etmiútir. Azerbaycan Hükümeti beden e÷itimi kadrolarÕnÕn hazÕrlanmasÕna çok önem vermiútir. Enstitü’de ilk maaúlÕ kiúiler çalÕúmaya baúlamÕúlardÕr. tarÕm iúletmeleri. iúçi ve köylüler arasÕndan spor altyapÕsÕ olmayan. ö÷rencilerin milli ve sosyal durumunun radikal bir úekilde de÷iúmesi.baúlamÕúlardÕr (5:259). gençlerin e÷itim seviyesinin düúük olmasÕ. yüksek e÷itimli beden e÷itimi uzmanlarÕ hazÕrlamasÕndan dolayÕ. Enstitü yavaú yavaú ülkenin spor teúkilatlarÕ arasÕnda popülerli÷ini arttÕrmÕú ve beden e÷itimi sahasÕnda önemli bir e÷itim kurumu haline gelmiútir. Enstitü’nün ö÷renci ve ö÷retmenleri her 154 . Bundan dolayÕ. Bu dönemde Gürcistan ve Ermenistan’da da Beden E÷itimi Enstitüleri’nin kurulmasÕyla birlikte Kafkasya Devlet Beden E÷itimi Enstitüsü’nün adÕ. AynÕ yÕlda Enstitü’de 265 kiúi e÷itim almÕútÕr. 1940 yÕlÕna gelindi÷inde onuncu yÕlÕnÕ tamamlayan Enstitü. Bu zamanda beden e÷itimi ve sporda devlet deste÷i kaçÕnÕlmaz olmuútur. fakat komsomol (genç komünistler birli÷i teúkilatÕ) ve sendikalarda iú tecrübesi olan yerli komünistler Beden E÷itimi Enstitüsü’ne alÕnmÕúlardÕr. 21 Temmuz 1936 yÕlÕnda SSCB Halk BaúkanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ Beden E÷itimi ve Spor Komitesi kurulmuú ve bu komite ülkede beden e÷itimi ve sporun yönetimini üstlenmiútir. bayramlarÕnÕn ve spartakiadalarÕn yapÕlmasÕnda. Enstitü’nün ilk yÕllarÕnda üst sÕnÕf ö÷rencileri aynÕ zamanda ö÷retmenlikte yapmÕúlardÕr. Enstitü’nün ö÷renci ve ö÷retmenlerinin.

Petersburg Beden E÷itimi Enstitüleri’ne gönderilmiúlerdir. Enstitü’nün yetiútirmiú oldu÷u kiúiler savaúta eúsiz bir kahramanlÕk göstermiúlerdir.zaman katÕlmÕúlardÕr. 15 Ocak 1944 tarihinde “Sporun geliúmesi ile ilgili tedbirler hakkÕnda” aldÕ÷Õ kararlardan sonra en iyi beden e÷itimi ve spor uzmanlarÕnÕn cepheye gönderilmesi. yüksek e÷itimli beden e÷itimi uzmanlarÕ hazÕrlamasÕndan dolayÕ. Her yÕl birçok Azeri sporcu Moskova ve St. Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nin bir fakültesi olarak e÷itim hayatÕna devam etmiútir. SavaúÕn baúlangÕcÕnda enstitüden 314 kiúi cepheye gitmiútir. Bundan dolayÕ Azerbaycan Hükümeti 1943 yÕlÕnÕn Temmuz ayÕnda aldÕ÷Õ kararla. 1943 yÕlÕnda ülkenin spor hayatÕnda büyük bir dönüúüm yaúanmÕútÕr. 1943 yÕlÕnda Hükümet. 155 . Bu yÕllarÕn mezunlarÕ arasÕnda birçok ünlü sporcu bulunmaktadÕr. ülkedeki ö÷retmen kadrolarÕndan daha verimli istifade edilmesi için 11 KasÕm 1941 yÕlÕnda Beden E÷itimi Enstitüsü ile Azerbaycan Devlet Üniversitesi birleútirilmiútir. II. SavaúÕn ilk günlerinde Enstitü’nün bütün ö÷renci ve ö÷retmenleri askeri idarenin emri ile ülkenin birçok yerinde insanlarÕ savaúa hazÕrlamÕúlardÕr. Enstitü. 1940 yÕlÕnda Enstitü’nün onuncu yÕlÕnÕ doldurmasÕ ile birlikte. Enstitü’nün birçok ö÷renci. Spor yoluyla elde edilen fiziksel beceri ve yetenekler savaú yÕllarÕnda birçok kiúi tarafÕndan baúarÕyla kullanÕlmÕútÕr. Ülkenin spor teúkilatlarÕ 1942 yÕlÕnda vatanÕn daha iyi savunulabilmesi için çok sayÕda kiúiye yakÕn dövüú teknikleri. SSCB’nin bütün spor teúkilatlarÕnda sporun zayÕflamasÕna neden olmuútur. tekrar Azerbaycan Merkezi øcra Komitesi’nin “Onursal FermanÕ”na layÕk görülmüútür. süngü ile savaúma ve yüzmeyi ö÷retmeye baúlamÕútÕr. ö÷retmeni ve mezununu savaú yÕllarÕnda göstermiú olduklarÕ üstün çabalardan ötürü ödüllendirmiútir. Enstitü’de e÷itim gören ö÷rencilerin sayÕsÕnÕn önemli ölçüde düúmesinden dolayÕ. Sporda bir canlanma görülse de sportif kadrolarÕn hazÕrlanmasÕnda birtakÕm eksiklikler meydana gelmiútir. SSCB Beden E÷itimi ve Spor Komitesi’nin 25 Temmuz 1941 tarihinde “Spor teúkilatlarÕnÕn halkÕn askeri hazÕrlÕ÷Õ ile ilgili”. Enstitü’yü aynÕ isimle tekrar kurmuútur. Enstitü’nün ö÷renci ve ö÷retmenlerinin bir kÕsmÕ da cephe arkasÕnda faaliyetlerini sürdürmüú ve hastanelerde yaralÕ askerleri tedavi etmiúlerdir. Dünya SavaúÕ’nÕn baúlamasÕ beden e÷itimi teúkilatlarÕnÕn faaliyetlerinde önemli de÷iúikliklere neden olmuútur. SavaúÕn a÷Õr yÕllarÕnda Azerbaycan Hükümeti Enstitü’ye ayrÕ bir önem göstermiútir.

25 Haziran 1941 yÕlÕnda SSCB Spor Komitesi bütün hastanelerde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarÕnÕn hayata geçirilmesini istemiú.Marksizm-Leninizm EsaslarÕ Anabilim DalÕ 2. Komite’nin kararÕna göre “ 156 . SSCB Hükümeti’nin 1942 yÕlÕnÕn Ekim ayÕnda “ilkö÷retim. beden e÷itimi ve halk e÷itimi teúkilatlarÕnÕn birlikte çalÕúmasÕ neticesinde de ö÷renciler arasÕnda askeri-bedensel hazÕrlÕk oldukça yaygÕnlaúmÕútÕr.1943-1944 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda Ensitü’de aúa÷Õdaki anabilim dallarÕ bulunmaktadÕr: 1. Bu yÕllarda eski spor okullarÕnÕn yenilenmesine ve yenilerinin inúa edilmesine de büyük önem verilmiútir.Dövüú SanatlarÕ ve Eskrim Anabilim DalÕ 13.Beden E÷itimi Tarihi Anabilim DalÕ 8.Fizyoloji Anabilim DalÕ 9.Pedagoji ve Psikoloji Anabilim DalÕ 4.Diller Anabilim DalÕ 3. bunun içinde sporun içinde olan kiúiler arasÕndan uzmanlar hazÕrlanmasÕnÕ teklif etmiútir.Kimya Anabilim DalÕ 6.Beden E÷itimi Teorisi Anabilim DalÕ 7.Anatomi Anabilim DalÕ 5. sÕnÕf dÕúÕ askeri-spor oyunlarÕ gibi derslerin en iyi úekilde geçirilmesi için 2300 beden e÷itimi ö÷retmeni seferber edilmiútir.Cimnastik Anabilim DalÕ 12. ortaö÷retim ve yüksekokullardaki ö÷rencilerin askeri-bedensel hazÕrlÕ÷a dahil edilmesi” kararÕ ö÷rencilerin askeri-bedensel e÷itim iúinin daha iyi hale getirilmesinde önemli rol oynamÕútÕr.Atletizm Anabilim DalÕ 11. Komsomol. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarÕ Sovyet askerlerinin sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕna yöneltilmiútir.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim DalÕ 10.Yüzme Anabilim DalÕ 1942-1944 e÷itim-ö÷retim yÕllarÕnda e÷itim planlarÕnda uygulanan askeribedensel hazÕrlÕk.

laboratuarlar ve yatakhaneler yeterli araç ve gerece sahip de÷illerdir. Azerbaycan Spor Komitesi 29 Ocak 1942 yÕlÕnda fizik tedavi ve rehabilitasyon bilim úurasÕnÕn kurulmasÕnÕ onaylamÕútÕr. beden e÷itimi ve spor komiteleri. Fakat. mezunu ve ö÷retmeni büyük baúarÕlar elde etmiú. profesörler. Spor teúkilatlarÕ di÷er teúkilatlarla birlikte beden e÷itimi ve sporun geliúimi ve yeniden yapÕlanmasÕ için çalÕúmalar sürdürmüúlerdir. Bu kararla Azerbaycan’Õn birçok úehrinde savaúÕn ilk yÕllarÕnda fizik tedavi ve rehabilitasyon kurslarÕ faaliyet göstermeye baúlamÕútÕr. hastane ve tedavi merkezlerinde gerekli olan spor malzemeleri temin edilmelidir”. ülkede fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili ilk seminerini yapmÕútÕr. Enstitü’nün e÷itim kadrosu sayesinde yüksek e÷itimli kadrolarÕn hazÕrlÕk planÕ hayata geçirilmiútir. Hastanelerde çalÕúmak için sporun içinde olan kiúiler arasÕndan (baúta kadÕnlardan) olmak üzere fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarÕ yetiútirilmesi için kurslar ve seminerler yapÕlmalÕdÕr. gönüllü spor cemiyetleri ve spor kulüpleri faaliyetlerine yeniden baúlamÕúlardÕr. beden e÷itimi uzmanlarÕ üye olarak seçilmiúlerdir. AynÕ yÕlÕn Temmuz ayÕnda ùura. Dünya SavaúÕ’nÕn bitmesi ile birlikte her yerde beden e÷itimi ve spor canlanmaya baúlamÕútÕr. Bu kurslarÕn mezunlarÕ ülkedeki hastanelere gönderilmiúlerdir. Enstitü’de mevcut olan bu eksikliklere ra÷men.Hastanelerde. AyrÕca cephede savaúan birçok Enstitü ö÷rencisi. sa÷lÕk ve KÕzÕl Ordu’nun tedavi merkezlerinin bulundu÷u di÷er sa÷lÕk kuruluúlarÕnda fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminin kurulmasÕ gerekmektedir. Daha sonra bu seminerler Bakü’de düzenli olarak yapÕlmaya baúlanmÕútÕr. baúarÕlarÕnÕn neticesinde de ödüllendirilmiúlerdir. Savaútan sonraki ilk yÕlda Enstitü’nün birçok ö÷renci ve ö÷retmeni Enstitü’ye geri dönmüúlerdir. ùuraya 15 ünlü tÕp ve beden e÷itimi uzmanÕ. øyileúmekte olan askerlerle meúgul olmak için. Seminerde uzmanlar tecrübe paylaúÕmÕnda bulunmuúlardÕr. II. hekimler. Savaútan kÕsa bir zaman sonra. E÷itim sÕnÕflarÕ. Ülkede spor uzmanlarÕnÕn 157 . Bu yÕllarda Enstitü’de maddi ve teknik açÕdan ciddi eksiklikler ortaya çÕkmÕútÕr. Savaú yÕllarÕnda Enstitü’nün birçok ö÷renci ve ö÷retmeni SSCB çapÕnda düzenlenen spor müsabakalarÕnda baúarÕlar elde etmiúlerdir. birçok Azeri beden e÷itimci de cepheden geri dönememiútir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim DalÕ 6. AynÕ zamanda anabilim dallarÕnda 60 ö÷retim elemanÕ çalÕúmaktadÕr. 1948-1949 e÷itim-ö÷retim yÕllarÕndaki anabilim dalÕ baúkanlarÕndan sadece bir tanesi doçent. 1000’den fazla kitap. Ö÷rencilerin ço÷u SSCB ve Azerbaycan’da yapÕlan bilimsel konferansa katÕlmÕú ve yaptÕklarÕ araútÕrmalarÕ sunmuúlardÕr. 1971-1972 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda Enstitü’de aúa÷Õdaki anabilim dallarÕ bulunmaktadÕr: 1.Spor OyunlarÕ Anabilim DalÕ 11. Bilimsel araútÕrmalarÕn içinde birçok ö÷rencide yer almÕútÕr. AyrÕca Enstitü’deki spor bilimciler ülkenin çeúitli branúlarÕndaki milli takÕmlara danÕúmanlÕk yapmÕúlardÕr.Cimnastik Anabilim DalÕ 10.yetiútirilmesi. Beden e÷itiminin güncel problemleri ve sporda yüksek baúarÕlarÕn kazanÕlmasÕ ile ilgili bilimsel çalÕúmalar yapÕlmÕútÕr.Marksizm-Leninizm Felsefesi ve Bilimsel Komünizm Anabilim DalÕ 3. altÕsÕ emektar spor ustasÕ ve dokuzu SSCB spor ustasÕdÕr. Enstitü’nün kuruluúunun 21.Beden E÷itimi Tarihi ve Yönetimi Anabilim DalÕ 7. AynÕ yÕllarda Enstitü’de bilimsel çalÕúmalarÕn seviyesi de yükselmiútir.Beden E÷itimi Teorisi Anabilim DalÕ 5.Atletizm Anabilim DalÕ 158 .Anatomi Anabilim DalÕ 8.Fizyoloji Anabilim DalÕ 9. 1967 yÕlÕnda Enstitü’de yeni e÷itim ve spor fakülteleri kurulmuútur. Bu dönemde en önemli konularÕn baúÕnda akademik kadronun yeterli düzeyde olmamasÕ gelmiútir.SSCB Komünist Partisi Tarihi Anabilim DalÕ 2. uzmanlÕklarÕnÕn artÕrÕlmasÕ için bütün parti ve spor teúkilatlarÕ birlikte çalÕúmÕúlardÕr. 1946 yÕlÕnda Enstitü’de spor kulübü kurulmuú ve ülke çapÕnda çeúitli spor branúlarÕnda faaliyetlere baúlamÕútÕr. Birçok spor bilimci SSCB çapÕndaki ve uluslararasÕ ölçekteki bilimsel konferans ve sempozyumlara katÕlmÕúlardÕr. Psikoloji ve Diller Anabilim DalÕ 4. yÕlÕnda mezun sayÕsÕ 750’ye ulaúmÕútÕr.Pedagoji. 1950-1951 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda 17 kiúi mezun edilmiútir. beúi doktor. bilimsel araútÕrma ve makale yayÕnlanmÕútÕr.

UygulamalÕ Sporlar Anabilim DalÕ 13.Güreú Anabilim DalÕ Enstitü’de birçok ö÷retim elemanÕ 50 yÕl boyunca çalÕúmÕútÕr.12.Halter ve Boks Anabilim DalÕ 14. Anabilim dallarÕnÕn sayÕsÕ 19’a ulaúmÕútÕr.Futbol Anabilim DalÕ 15. açÕk ö÷retime de 100 ö÷renci kabul edilmiútir.Yüzme Anabilim DalÕ 16. Enstitü’de bulunan anabilim dallarÕ 4 gruba ayrÕlmÕútÕr: 1. 1972 yÕlÕnda Enstitü’nün yeni binasÕna taúÕnmasÕ ile birlikte örgün e÷itime 350. Bu kiúiler Azerbaycan Hükümeti tarafÕndan ödüllendirilmiútir.Teorik-Pedagoji Bilimler Anabilim DallarÕ a-) Beden E÷itimi Teorisi ve Metodolojisi Anabilim DalÕ b-) Beden E÷itimi Tarihi ve Yönetimi Anabilim DalÕ c-) Pedagoji ve Psikoloji Anabilim DalÕ d-) Rusça Anabilim DalÕ e-) Diller Anabilim DalÕ f-) Yüksek Matematik ve Muhasebe Anabilim DalÕ 2-Spor-Pedagoji Anabilim DallarÕ a-) Cimnastik ve Akrobasi Anabilim DalÕ b-) Güreú ve Metodolojisi Anabilim DalÕ c-) Basketbol ve Hentbol Anabilim DalÕ d-) Voleybol ve Tenis Anabilim DalÕ e-) Boks ve Halter Anabilim DalÕ f-) UygulamalÕ Spor BranúlarÕ Anabilim DalÕ g-) Atletizm Anabilim DalÕ h-) Futbol Anabilim DalÕ Õ-) Yüzme Anabilim DalÕ 159 .

1995 yÕllarÕnda AIBA BaúkanÕ Prof. Dr. Fakat.Sosyal Bilimler Anabilim DallarÕ a-) Sosyal-Siyasi Bilimler Anabilim DalÕ b-) Genel Beúeri Bilimler Anabilim DalÕ 6. Rektörlü÷ün teúebbüsü ile 1990-1992 yÕllarÕnda bir grup ö÷renci üç aylÕ÷Õna HocalÕ.3. Akademi Marmara Üniversitesi ö÷rencileri ile sportif iliúkiler kurmuú ve bu iliúkiler günden güne geniúlemiútir. Ülkede siyasi istikrarÕn 2 Mart 1995 yÕlÕnda yeniden sa÷lanmasÕ ile birlikte. 33 Enstitü mezunu úehit olmuútur. Daha sonra Bilim ùurasÕ’nÕn kararÕ ile 1994 yÕlÕnda IOC BaúkanÕ Juan Antonio Samaranch’a. Spor OyunlarÕ SarayÕ’nda Haydar Aliyev spor camiasÕ ile bir araya gelmiú. Ba÷ÕmsÕzlÕk Döneminde Spor Bilimleri Azerbaycan ile Ermenistan arasÕnda ortaya çÕkan Karaba÷ savaúÕnda enstitünün birçok ö÷rencisi savaúa gönderilmiúlerdir.3. Savaútan dolayÕ göç eden halka enstitülü ö÷renciler destek olmuú ve onlarÕn tedavileri ile ilgilenmiúlerdir. A÷dam ve di÷er bölgelerdeki okullara beden e÷itimi ö÷retmeni olarak gönderilmiúlerdir.TÕbbi-Biyoloji Anabilim DallarÕ a-) Fizyoloji Anabilim DalÕ b-) Anatomi Anabilim DalÕ c-) Spor Hijyeni ve TÕbbÕ Anabilim DalÕ 4. Jacques Rogge’a fahri doktora ünvanÕ verilmiútir 160 . Ermenilere karúÕ baúarÕlÕ bir úekilde mücadele eden iki Enstitü mezununa “Azerbaycan Milli KahramanÕ” ünvanÕ verilmiútir. Enver Çoudri’ye ve EABA BaúkanÕ Emil Jeçev’e. Ahmet Hamdi Turgut’a vermiútir. 1994 yÕlÕndan itibaren enstitüyü uluslararasÕ spor teúkilatlarÕndan. ùuúa. Dr. Enstitü ilk fahri doktora ünvanÕnÕ Marmara Üniversitesi’nden Prof. baúarÕlÕ sporcularÕ de÷iúik ödüllerle mükafatlandÕrmÕútÕr. devlet ve sivil kuruluúlarÕndan birçok üst düzey yönetici ve bilim adamÕ ziyaret etmiútir. 2000 yÕlÕnda da IOC BaúkanÕ Dr.2.

Burada 2500’e yakÕn kÕz ve erkek e÷itim almaktadÕr. Akademi’de Doktora ve Bilim ùurasÕ ve Askeri Anabilim DalÕ açÕlmasÕ planlanmÕútÕr (www. 7’si emektar azimli sporcu’dur (25:24). 13’ü fahri spor ustasÕ. Akademi 2000’li yÕllara gelindi÷inde. dolayÕsÕyla Azerbaycan’da vuku bulan içtimai. 1981 yÕlÕnda 552 yayÕn yapÕlÕrken bu oran 2000 yÕlÕnda 183’e düúmüútür (62:622. Bununla birlikte.az. 33’ü ülke dereceli hakem.28-34).1999 tarihinde aldÕ÷Õ bir karar ile. Spor-Pedagoji Anabilim DallarÕnda çalÕúan ö÷retim elemanlarÕnÕn 23’ü emektar antrenör. Ö÷retim elemanÕ sayÕsÕ da 311’e ulaúmÕútÕr (74:31). 161 . Spor bilimciler birçok uluslararasÕ spor bilimleri kongrelerine katÕlmÕú. beden e÷itimi ve spor sahasÕnda önemli bir bilim ve e÷itim merkezi olmuútur. 6’sÕ uluslararasÕ hakem. siyasi ve sosyal olaylarÕn oldu÷u söylenmektedir. Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi Enstitüsü. 12.03. Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi’ne dönüútürülmüútür.edu. de÷iúik ülkelerde ö÷retim üyeli÷i yapmÕú ve birçok spor uzmanÕ da yabancÕ ülkelerden davet almÕú ve onlarÕn de÷iúik branúlarda milli takÕmlarÕnÕ çalÕútÕrmÕúlardÕr. 6’sÕ uluslararasÕ dereceli usta. 2006 yÕlÕna gelindi÷inde ise akademide ö÷renim gören ö÷renci sayÕsÕ 2500’ü geçmiútir. Azerbaycan’da 2000’li yÕllara do÷ru bilimsel yayÕnlarda bir düúüú görülmektedir. Bu düúüúün spor bilimlerini de etkiledi÷ini söyleyebiliriz.624). Örne÷in. ö÷rencilerin sayÕsÕ artmÕú. Ö÷rencilerin e÷itim. Bu düúüúün sebebi ise geçen asrÕn 80’li yÕllarÕnÕn ortalarÕndan itibaren Sovyetler Birli÷i’nde. 84’ü doktordur.mekteb. 38’i spor ustasÕ.2009). en önemlisi e÷itim seviyesi yükselmiútir.05. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 23. Bunlardan 14’ü doçent/profesör. spor ve bilimsel çalÕúmalarÕ 230 kiúilik bir akademik kadro ile yürütülmektedir (25:11-24.Azerbaycan ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazanmasÕyla birlikte Enstitü’nün maddi ve teknik alt yapÕsÕ güçlenmiú.

Belenkiy. A. Akademi 70 yÕl zarfÕnda 16 binden fazla spor uzmanÕ hazÕrlamÕútÕr (www.M Ak (2008. 05.edu. ølgar Mamedov. sözlü görüúme)’a göre.12. Spor bilimlerinde arz talep eksikli÷i söz konusudur.mekteb. øsayev. Buradaki spor bilimcilerin dünyadaki spor bilimlerinin geliúimini takip etmeye imkanlarÕ yoktur. maçlarÕn analizlerinin yapÕlmasÕ ve bu analizlere göre de antrenmanlarÕn plandÕ÷Õ bir yapÕ içinde çalÕúÕyoruz. Lyudmila ùubina. Aliyev bazÕlarÕdÕr. Haciyev. B. S. spor yöneticisi ve spor bilimcisi olmuúlardÕr. L. Daha önce bu ölçekte bilimsel veriler kullanarak. Koretskiy.2009). Son yÕllarda Akademi’de genç spor bilimcilerin 162 . Sporun de÷iúik branúlarÕnda ülkenin milli takÕmlarÕna düzenli olarak bilimsel destek vermektedirler. Akademi’nin ö÷retim elemanÕ kadrosu beden e÷itimi ve sporun güncel problemleri ile ilgili çeúitli konularda bilimsel çalÕúmalar yapmaktadÕrlar. øbrahimov. Akademi’nin birçok ö÷renci ve mezunu hem SSCB çapÕnda hem de uluslararasÕ spor müsabakalarÕnda baúarÕlar elde etmiúlerdir. dört defa Olimpiyat OyunlarÕ’na katÕlan. kaynaklarla karúÕlaúmadÕm. T. ø. A. bu testlerin sonucunda ortaya çÕkan bilimsel verileri kullanarak antrenman programlarÕ hazÕrlayan. V. R. Dünya ve Avrupa ùampiyonlarÕ Kh. Savkina. üç kez Dünya ùampiyonu ve Avrupa ùampiyonu M. Burada bulundu÷um süre içinde spor bilimleri ile ilgili hiçbir bilimsel makale. Burada spor bilimcilerin yeteri derecede ekonomik özgürlü÷ü bulunmamaktadÕr. Bunlardan. N. bilimsel araútÕrma ve makale yazmÕúlardÕr. R. olimpiyat úampiyonlarÕ Refiga ùabanova. Ponomaryov. Huseynov. çalÕúmalar yapÕldÕ÷ÕnÕ duymadÕm. Niftullayev. Paúayev. Azerbaycan’da spor bilimcilerin bilgi düzeyi göreceli bir kavramdÕr. Hem ulusal hem de uluslararasÕ ölçekteki birçok spor bilimleri kongrelerine katÕlmaktadÕrlar. ikisinde altÕn ikisinde de gümüú alan ünlü voleybolcu ønna Riskal. bildiri vb. Azerbaycan’daki spor bilimcilerin yeteri derecede bilimsel çalÕúma yaptÕ÷ÕnÕ sanmÕyorum.az. Ö÷retim elemanlarÕ 2000’den fazla ders kitabÕ. Bundan dolayÕ bilimsel çalÕúmalara da yeterince zaman ayÕramamaktadÕrlar. Hüseynov. Azerbaycan’da ilk defa bilimsel anlamda testlerin yapÕldÕ÷Õ. Akademi’nin birçok mezunu baúarÕlÕ bir beden e÷itimi ö÷retmeni. antrenör. Allahverdiyev.

sayÕsÕnda artÕú gözlenmektedir. Ö÷renci bilim kurulu üyelerinden yüksek lisans için gönderilenler tezlerini verdikten sonra akademiye ö÷retim elemanÕ olarak dönmüúlerdir. fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarÕnÕn ve ö÷rencilerinin klinik deneyimler kazanmasÕ sürecini yürütmektedir. ùube. 1930 yÕlÕndan 2005 yÕlÕna kadar 20149 kiúi mezun olmuútur. Azerbaycan ve Rusya çapÕnda düzenlenen ö÷renci spor bilimleri kongrelerinde sporun çeúitli branúlarÕnda birçok bildiri sunmaktadÕrlar. 1930 yÕlÕndan 1970 yÕlÕna kadar 56 bayan beden e÷itimi uzmanÕ hazÕrlanÕrken. ùube. Akademi’den. 1971 yÕlÕndan 2005 yÕlÕna kadar 907 163 . Akademi’nin ö÷renci bilim kurulu üyeleri bilimsel araútÕrmalar yapmakta. bilim úuralarÕnda ve de÷iúik birçok spor teúkilatlarÕnda aktif olarak faaliyetlerde bulunmaktadÕrlar. ö÷renci ve tecrübe úubelerine de rehberlik etmekle birlikte.35. ølk zamanlar küçük fakülte ve anabilim dallarÕnÕn yerlerini tutan úubelere rehberlik etmiú ve bu rehberlik günümüzde de devam etmektedir. federasyonlarda. Ö÷retim elemanlarÕnÕn ço÷u hakemler kurulunda. gerek lisans gerekse yüksek lisans e÷itim programlarÕnÕn yapÕlmasÕ ile e÷itim úubesi ilgilenmektedir. BunlarÕn arasÕnda bayanlarÕn sayÕsÕ oldukça düúük seviyededir. Akademi’nin bir grup ö÷rencisi bilimsel araútÕrmalarÕnÕ baúarÕlÕ bir úekilde sürdürmüú ve çeúitli bilimsel dereceler elde etmiúlerdir. Akademi’nin kuruldu÷u ilk günden itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir.36). Tecrübe (Uygulama) úubesi ise lisans düzeyinde e÷itim ve antrenörlük uygulamalarÕnÕ. yüksek lisans düzeyinde ise bilimsel araútÕrma ve e÷itim uygulamalarÕnÕ. bakanlÕk ve e÷itim kuruluúlarÕ ile iliúkilerin kurulmasÕ. e÷itim programlarÕnÕn yapÕlmasÕ ile ilgili çeúitli idare ve teúkilatlarÕn. yeni e÷itim programlarÕn hazÕrlanmasÕ sürecini de yürütmektedir. E÷itim úubesi zamanÕn taleplerine uygun olarak teknolojik geliúmelerin takip edilmesi. Akademi’de. Akademi’nin ö÷retmen ve ö÷rencileri ülkenin her yerinde spor teúkilatlarÕnda çalÕúmaktadÕrlar. görev ve kararlarÕnÕn yerine getirilmesi sürecini de yönetmektedir (25:2428. bakanlÕklarÕn emir. ö÷renci úubesinde her ö÷rencinin úahsi iúlerinin yapÕlmasÕ ve ö÷rencilerin kayÕtlarÕnÕn alÕnmasÕ gibi konularla ilgilenmektedir. Bu mezunlardan 9405’i ba÷ÕmsÕzlÕk yÕllarÕnda hazÕrlanmÕútÕr. E÷itim úubesi.

1999-2000 e÷itim-ö÷retim yÕllarÕnda 200000 olmuútur. Günümüzde Akademi’de Türkiye’den ö÷renci bulunmamaktadÕr (25:93. 350 kiúi de di÷er çalÕúanlar istifade etmektedir. 1954-1955 yÕllarÕnda kütüphanede kitaplarÕn sayÕsÕ 28885 iken. Ama 100 tane bile kÕz yoktur. Kütüphaneden 2920 ö÷renci.05.az. 1 kütüphane. Günümüzde her yÕl örgün e÷itime 525. voleybol ve hentbol sahalarÕ. açÕk futbol.bayan beden e÷itimci hazÕrlanmÕútÕr (6:16).az. bu durumun oluúmasÕnda milli hususiyetlerin. 220 ö÷retim elemanÕ. ailenin spora karúÕ ilgisinin etkisi olmaktadÕr. 2008 yÕlÕ itibariyle 164 .mekteb. Akademi’de 2000 yÕlÕnda 254 Türk ö÷renci de e÷itim almÕútÕr.mekteb.2009). 1 güreú salonu.12. binicilik parkuru. santranç salonu. Kütüphanede zengin bir gazete ve dergi envanteri vardÕr. E Acalov (2008. Azerbaycan için yüksek e÷itimli beden e÷itimi ö÷retmenleri. 48’i I. sözlü görüúme)’a göre. antrenörler yetiútirmek ve ülkenin spor alanÕndaki statüsünü yükseltmek için kendi maddi-teknolojik imkanlarÕnÕn geliútirilmesi ve bilimselpedagojik kadro potansiyelini yükseltmek için çalÕúmalarÕnÕ sürdürmektedir (www. Akademi. 1 jimnastik salonu. 28’i III. sporcular. kÕzlarÕnÕn sporla ilgilenmesini istememektedir. Akademi’nin 1 stadyumu. spor bilimlerini de olumsuz etkilemektedir. sÕnÕfta. Bunlardan 50’si hazÕrlÕkta. 2 bilgisayar sÕnÕfÕ bulunmaktadÕr.95). 1 çok amaçlÕ kapalÕ spor salonu. Akademide 2500 ö÷renci var. 12.2009). devletin e÷itime genel bütçeden çok az kaynak aktarmasÕ. Aileler Akademi’nin kütüphanesi zengin bir kaynak envanterine sahiptir.edu. Burada 1930 yÕlÕndan itibaren yayÕnlanan beden e÷itimi ve spor ile ilgili gazete ve dergiler bulunmaktadÕr. 34’ü IV. sÕnÕfta ve 1 kiúi de yüksek lisans sÕnÕfÕnda bulunmuútur. sÕnÕfta. 2 araútÕrma laboratuarÕ. Örne÷in. açÕk e÷itime ise 100 ö÷renci alÕnmaktadÕr.edu. 1 yüzme havuzu. 05. dini inançlarÕn. 93’ü II. Bütün bu olumlu çalÕúmalara ra÷men. sÕnÕfta. Anabilim dallarÕnÕn sayÕsÕ 19’dur (www.

hem de spor bilimcilerini rüúvet gibi olumsuz tutumlara sürüklemektedir.spor bilimleri alanÕnda uzman olan bir profesör 250 TL aylÕk para kazanmaktadÕr.TÕp-Biyoloji Anabilim DallarÕ a-) Genel Fizyoloji ve Spor Fizyolojisi Anabilim DalÕ b-) Spor Hekimli÷i ve Hijyenli÷i Anabilim DalÕ c-) Anatomi Anabilim DalÕ 165 . Bu düúük ücret. Akademi’nin temel e÷itim-ö÷retim yapÕlarÕ olan Anabilim DallarÕ dört ana grupta toplanmÕútÕr: 1. hem bilimsel çalÕúmalarÕn yeterli düzeyde olmasÕnÕ olumsuz olarak etkilemekte.Spor-Pedagoji Anabilim DallarÕ a-) Voleybol ve Masa Tenisi Anabilim DalÕ b-) Jimnastik ve Akrobasi Anabilim DalÕ c-) Güreú Anabilim DalÕ d-) Boks ve Halter Anabilim DalÕ e-) Futbol Anabilim DalÕ f-) Atletizm Anabilim DalÕ g-) Basketbol ve Hentbol Anabilim DalÕ h-) UygulamalÕ Sporlar BranúlarÕ Anabilim DalÕ 2.Teorik ve Pedagoji (Bilimleri) Anabilim DallarÕ a-) Beden E÷itimi Teorisi ve Metodolojisi Anabilim DalÕ b-) Beden E÷itimi Tarihi ve ødaresi Anabilim DalÕ c-) Pedagoji ve Psikoloji Anabilim DalÕ d-) Yüksek Matematik ve Bilgisayar Teknolojisi Anabilim DalÕ e-) Diller Anabilim DalÕ 3.

Kimya. Bu grupta özel yetenek gerektiren spor alanlarÕnÕn yanÕ sÕra. Özel yetenek sÕnavlarÕ 4.2007). Bu gruptaki alanlara baúvuru yapanlar. Biyoloji sÕnavlarÕna girmek zorundadÕrlar (www. grupta yer almaktadÕr.edu. Yetenek sÕnavlarÕ da TGDK tarafÕndan merkezi bir sistemle yapÕlmaktadÕr. 166 . TGDK’nÕn yetenek sÕnavlarÕndan sonra yaptÕ÷Õ. ö÷renci yerleútirme sÕnavÕna baúvuru sÕrasÕnda.2009).gov. 16.az.06. farklÕ sÕnav içeriklerine sahiptirler. FarklÕ gruplar. yetenek sÕnavÕnda baúarÕlÕ olanlar Spor Akademisi úÕkkÕnÕ iúaretleyebilirler.4.tqdk. Fizik.az.05. Matematik. 12. biyoloji ve kimya gibi alanlarda yer almaktadÕr.Sosyal Bilimler Anabilim DallarÕ a-) Genel Beúeri Bilimler Anabilim DalÕ b-) Sosyal-Siyasi Bilimler Anabilim DalÕ (www. tÕp. Azerice. Akademi’ye baúvuru yapmak isteyen ö÷renci adayÕ. Ö÷renci yerleútirme sÕnavlarÕnda alanlar 4 gruba ayrÕlmaktadÕr.mekteb. Azerbaycan Cumhuriyeti Ö÷renci Kabulü Devlet Komisyonu (TGDK)’nun merkezi sistemle yaptÕ÷Õ ö÷renci yerleútirme sÕnavlarÕndan önce özel yetenek sÕnavÕna girmesi gerekmektedir.

sporlara da halk her zaman ilgi göstermiútir. futbol. Azerbaycan’da çeúitli spor branúlarÕnÕn (cimnastik. Spor yapÕlmasÕ zorunlu bir faaliyet olmuútur. Spor aynÕ zamanda devlet bütünlü÷ünün sa÷lanmasÕnÕn. savunmanÕn. TARTIùMA ve SONUÇ Sovyetler Birli÷i’nde spor sosyalizmin bir parçasÕ. sa÷lÕk ve hijyenin. bir yüzme havuzu ve açÕk hava spor alanlarÕ inúa etmeyi zorunlu tutmuútur. Devlet siyasetinin ya da rejimin propagandasÕ için baúarÕlÕ ve yetenekli sporcular sürekli desteklenmiútir. Ekim ihtilali ile birlikte sosyalist kültür úekillenmeye baúlamÕútÕr. kadÕnlarÕn eúitli÷inin. boks vb. yüzme. uluslararasÕ tanÕnma ve prestijin vasÕtasÕ olarak görülmüútür. satranç vb. emek verimlili÷inin. halter.7. 1920’li yÕllarÕn baúlarÕnda içinde Azerbaycan’Õnda oldu÷u bütün birlik ülkelerinde spor geliúmeye baúlamÕútÕr. Bu kiúiler kendi ülkelerinde oynadÕklarÕ spor branúlarÕnÕ Azerbaycan’da da devam ettirmiúlerdir. SSCB’de sporun tüm temel politikalarÕnÕ devlet belirlemiútir. Bu kültürün bir parçasÕ olan spor da bu yeni ideolojiden etkilenmiútir. hem sosyalist kültürün yaygÕnlaúmasÕ hem de sanayileúme çalÕúmalarÕ hÕz kazanmÕútÕr. Spor.) geliúmesinde batÕlÕ ülkelerin petrol úirketlerinin yönetici ve çalÕúanlarÕnÕn önemli katkÕlarÕ olmuútur. Her kurum kendi yapÕlanmasÕ içinde sportif faaliyetlerin uygulanmasÕndan sorumlu olmuútur. Sovyetler kentlerin içinde oluúan bütün yeni yerleúim birimlerine bir stadyum. basketbol. Spor marksist felsefe ile yapÕlmÕútÕr. Özellikle So÷uk Savaú dönemine kadar. siyaset ve kültür ile iliúkili ve ideolojik bir olgu olarak geliúmiútir. bir kapalÕ spor salonu. ideolojinin devamÕnÕn ve halklarÕn barÕúÕnÕnÕn bir vasÕtasÕ olarak görülmüútür. Bu vesile ile birçok AzerbaycanlÕ bu yeni spor dallarÕnÕn kurallarÕnÕ ö÷renmiú ve zaman içerisinde de ülkede daha fazla yaygÕnlaúmasÕnÕ sa÷lamÕúlardÕr. bu yÕllarda insanlarÕn sa÷lÕklarÕnÕn korunmasÕnÕn ve emek veriminin arttÕrÕlmasÕnÕn önemli bir vasÕtasÕ olmasÕyla 167 . Bunun yanÕnda ülke tarihinde çok eskilere dayanan güreú. spor aracÕlÕ÷Õyla daha sa÷lÕklÕ bireyler yetiútirmek ve iúgücü verimini arttÕrmak hedeflenmiútir. Stalin döneminde (1924-1953). Sovyetlerde spor. atletizm.

HalkÕn spora katÕlÕmÕn artmasÕ için tesisleúmeye çok önem verilmiútir. Sovyetler Birli÷i. Bu süreçte SSCB sportif teúkilatlanmasÕnÕ da hÕzlÕ bir úekilde gerçekleútirmiútir. SSCB Bakanlar Kurulu’na ba÷lÕ olarak örgütlenen Beden E÷itimi ve Spor Devlet Komitesi. Sovyetler Birli÷i sporun geliúmesine ve halk arasÕnda yaygÕnlaúmasÕna çok önem vermiútir. proleter devrimi desteklemek olmuútur. Azeri spor bilimciler sadece bunlarÕ 168 . bilimsel araútÕrma ve yayÕnlar direk Moskova üzerinden gelmiútir. devlet hiyerarúisinde bireysel bakanlÕklarÕn üstünde yer tutmuú ve sporla ilgili tüm devlet kuruluúlarÕnÕn izleyecekleri eylem programlarÕnÕ saptayarak çalÕúmalarÕnÕ koordine etmiútir. spor bilimlerine çok önemsemiútir.birlikte. Sovyetlerde Komünist Parti’deki siyasi yapÕlanmanÕn aynÕsÕ sporda da görülmektedir. Bu ba÷lamda 1921 yÕlÕnda Moskova’da KÕzÕl Spor Enternasyoneli úeklinde bir oluúum meydana gelmiútir. Spor bilimlerinde øvan Pavlov gibi birçok ünlü bilim adamÕndan istifade edilmiútir. AmacÕ. uluslararasÕ iúçi cephesinin güçlenmesinin de bir aracÕ olmuútur. ønsanlarÕn yo÷un olarak yaúadÕ÷Õ yerlerde açÕk spor alanlarÕ yapÕlmÕútÕr. do÷rudan do÷ruya ondan aldÕ÷Õ yetkiyle. Sovyet döneminde hiçbir Azeri spor bilimci kendi baúÕna araútÕrma yapamamÕú. Bu tür oluúumlar dünyadaki di÷er iúçi örgütleriyle sporu kullanarak iliúkilerini daha ileri seviyeye taúÕmÕúlardÕr. Azeri bayanlarÕn sporla çok ilgilenmemesine ra÷men. onlar dahi baúarÕlÕ sporculara ilgi duymuúlardÕr. Ülke ekonomisinin geliúmesi sürecinde ve Sovyet kültürünün bütün insanlarÕn yaúam tarzÕ haline gelmesi için kitle sporuna çok önem vermiútir. Sadece bu yapÕlanmadan bile Sovyetlerin spora ne kadar önem verdi÷i anlaúÕlmaktadÕr Sovyet döneminde Azeri halkÕ spora ve sporcuya çok önem vermiútir. Bakü’nün Nesimi ilçesini gezerken Sovyet döneminden kalan birçok açÕk spor alanlarÕna rastlanmÕútÕr. her sokak arasÕna açÕk alanda aletli cimnastik yapÕlabilecek spor aletleri yerleútirilmiútir. Neredeyse. BaúarÕlÕ sporculara her zaman ilgi göstermiúlerdir. E÷itim ve antrenman programlarÕ uygulanÕrken bilimsel verilerden yararlanÕlmÕútÕr.

Sovyet döneminde milli takÕmlarda mücadele eden Azeri sporcular önemli baúarÕlar elde etmiúlerdir. daha sa÷lÕklÕ olan. EMH programÕnÕn uygulanmasÕ ile Sovyet beden e÷itimi sisteminin tek metodoloji esasÕ oluúturulmuútur. ö÷rencileri görmek mümkün olmuútur. Beden e÷itimi faaliyetleri geniúlemiú ve spor ile ilgili metodoloji güçlenmiútir. askerleri. oradan onay geldikten sonra yayÕnlanabilmiútir. EMH programÕnda Sovyet beden e÷itimi sisteminin bütün ana prensipleri belirlenmiútir. bütün sportif faaliyetlerini bu program çerçevesinde yürütmüútür. rejime sadakatinden emin olunan sporcular milli takÕmlara seçilmiútir. Azeri spor bilimcilerin yaptÕ÷Õ bilimsel çalÕúmalar. AyrÕca. Spor. Azeri sporcular tam olarak yeteneklerini gösterme fÕrsatÕ bulamamÕúlardÕr. bu ba÷lamda Azerbaycan. Sovyetler Birli÷i’nde her alanda görülen Rus milliyetçili÷i. sporda da yo÷un bir úekilde görülmüútür. SSCB’nin spor hayatÕnda önemli bir yer tutan faaliyetlerden biri de Spartakiada’lar olmuútur. “Eme÷e ve SSCB’nin MüdafaasÕna HazÕrÕm” programÕnÕn ülkelerde uygulanmasÕ. Sovyetler Birli÷i’nde ilki 1928 yÕlÕnda düzenlenen Spartakiada’lar sayesinde binlerce yetenekli sporcu tespit edilmiú ve milli takÕm kadrolarÕ oluúturulmuútur. önce Moskova’ya gitmiú. köylüleri. EMH programÕ sayesinde. Sovyetler. Azerbaycan’da birçok spor branúÕnÕn geliúimine olanak sa÷lamÕútÕr. Slav ÕrkÕndan olmasÕnÕn önemi yanÕnda. EMH niúanÕ alanlar arasÕnda iúçileri. Milli takÕmlara seçilecek sporcularÕn sadece baúarÕlÕ olmasÕ yeterli de÷ildir. 169 .uygulamÕúlardÕr. Azerbaycan’da bütün beden e÷itimi teúkilatlarÕ kendi faaliyetlerini program esasÕnda yeniden yapÕlandÕrmÕúlardÕr. aúamasÕ 1931 yÕlÕnda hazÕrlanmÕú ve onaylanmÕútÕr. EMH programÕ kabul edildikten sonra. program sayesinde köylere kadar yaygÕnlaúmÕútÕr. daha verimli çalÕúan ve her zaman ülkeyi savunmaya hazÕr insanlar yetiútirilmiútir. ProgramÕn I. Bu Spartakiadalara birçok AzerbaycanlÕ sporcu katÕlmÕú ve önemli baúarÕlar elde etmiúlerdir. ilk amaç haline getirilmiútir. Bu program beden e÷itimi ile ilgili yeni metodlar geliútirmekle. EMH normlarÕ bütün halka bildirilmiútir. IrkçÕlÕ÷Õn yo÷un bir úekilde yapÕlmasÕndan dolayÕ.

sosyal güvenceler alanÕnda elde edilen baúarÕlar gibi olumlu hususlar da göz ardÕ edilmemiútir. Savaú sÕrasÕnda güçlü ve sa÷lam kiúilere ihtiyaç duyulmuútur. øntihara teúebbüs eden sporcular da olmuútur. sa÷lÕk. spora da çok zarar vermiútir. özellikle II. Azerbaycan’Õn en iyi sporcularÕ savaúa katÕlmÕú ve birço÷u cepheden geri dönmemiútir. spora baúlamadan önceki durumundan daha da kötü duruma düúmüútür. Bu ba÷lamda cephede ön sÕralarda savaúanlar arasÕnda daha çok sporcular yer almÕútÕr. Bu kapsamda spor tüm halk tarafÕndan yararlanÕlabilecek bir faaliyet olmuútur. Bundan dolayÕ savaú sonrasÕnda sporda bir müddet duraklama yaúanmÕútÕr. øki kutuplu dünyada. KarúÕlÕ÷Õnda ise baúarÕlÕ olmalarÕ istenmiútir. Hastanelerde spor úubeleri açÕlmÕútÕr. øyileúmekte olanlar bu úubelere gönderilmiúlerdir.Savaú yaklaúÕrken spora verilen önem daha da artmÕútÕr. Stalinci sistemin olumsuz yönleri ve topluma verdi÷i zararlar bir bir sayÕlÕrken. Dünya SavaúÕ sonrasÕnda sporun yapÕlÕú amacÕ de÷iúmiútir. ønsanlara birçok olanaklar sunulmuútur. Spor artÕk savaúÕn baúka bir úekli haline gelmiútir. kültür. özellikle müsabaka sporlarÕ siyasi sistem ve millet için bir test alanÕ olarak kullanÕlmÕútÕr. 170 . araba. Dünya SavaúÕ’na kadar olan dönemde hem Sovyetlerde hem de Azerbaycan’da kitle sporunun daha fazla geliúti÷i görülmektedir. BaúarÕsÕz olduklarÕnda bütün bunlar geri alÕnmÕútÕr. Sovyet döneminde. para ve çeúitli ünvanlar verilmiútir. II. Sovyet döneminde baúarÕlÕ sporculara ev. e÷itim. Savaú birçok úeye zarar verdi÷i gibi. BazÕ sporcular. BaúarÕlÕ olmadÕklarÕnda ise bedeli a÷Õr olmuútur. bu dönemin en önemli enstrümanÕ ise spor olmuútur. Yaralanan askerlerin iyileútirilmesi için fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarÕna a÷ÕrlÕk verilmiútir. Savaú yÕllarÕnda dahi hastaneler arasÕ spor yarÕúmalarÕ düzenlenmiútir. Sporcular bu imkanlara baúarÕlÕ olduklarÕ sürece sahip olmuúlardÕr. SporcularÕn hazÕrlÕ÷Õ savaúa hazÕrlÕk úekline dönmüútür. SporcularÕn baúarÕsÕzlÕ÷Õnda hapis cezalarÕ ve idamlar da görülmüútür. sÕcak çatÕúma yerine so÷uk savaú dönemi baúlamÕú. Sovyetlerde modern spor. ønsanlar spor yoluyla birtakÕm imkanlara kavuúmuúlardÕr.

Sovyet döneminde uygulanan ekonomik politikalardan dolayÕ büyük bir oranda di÷er ülkelere ba÷ÕmlÕ hale gelmiútir. sporculara her zaman destek olmuútur. BaúarÕlÕ sporculara maddi ve manevi birçok ödül verilmiútir. konaklama ve iú gibi imkanlar devlet tarafÕndan karúÕlanmÕú. Haydar Aliyev’in hem Sovyet döneminde hem de ba÷ÕmsÕzlÕk döneminde CumhurbaúkanlÕ÷Õ yaptÕ÷Õ süre içerisinde sporda ciddi atÕlÕmlar yapÕlmÕútÕr. gençlerle sürekli bir arada olmuú. Azerbaycan. Demokratik sisteme geçiú sürecinde yaúanan siyasi istikrarsÕzlÕk ve Ermenistan ile yaúanan savaú ekonomiyi olumsuz etkilemiútir. kitle sporunda bir düúüú gözlenmiútir. e÷itim. Hem siyasi alanda hem de ekonomik alanda yaúanan bu olumsuzluklar spora da yansÕmÕútÕr. Belli branúlarda Sovyet milli takÕmlarÕna katÕlan Azeri sporcular ülkelerini baúarÕyla temsil etmiúlerdir. Bundan dolayÕ ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn ilk yÕllarÕnda sporda bir düúüú gözlenmiútir. Ba÷ÕmsÕzlÕkla birlikte. Sovyetlerin da÷ÕlmasÕyla birlikte ekonomik ve siyasi istikrarsÕzlÕk içine sürüklenmiútir. Bu dönemlerde hem tesisleúme açÕsÕndan hem de sporun kitleselleúmesi açÕsÕndan önemli bir aúamaya gelinmiútir. Ülkenin içinde bulundu÷u durumdan dolayÕ spora yeterince ilgi gösterilememiútir. Sovyetler Birli÷i ülkeleri kendi kendilerine yetersiz kÕldÕ÷Õ için. 171 . halkÕn %80’i orta sÕnÕfÕ oluúturmuútur. Azerbaycan’da ise Sovyetlerin ÕrkçÕ yaklaúÕmlarÕndan dolayÕ So÷uk savaú döneminde elit spor çok geliúmemiútir. Ba÷ÕmsÕzlÕkla birlikte kapitalizm ile tanÕúan Azerbaycan ise birçok sosyal ve ekonomik problemle karúÕ karúÕya kalmÕútÕr. Elit sporda ise. gençlerin fiziki e÷itimine çok önem vermiú. otuz yaúÕn üstündeki belli bir kesim Sovyet dönemine özlem duymaktadÕr. Sovyet döneminde sa÷lÕk. ba÷ÕmsÕzlÕkla birlikte. Azerbaycan. Haydar Aliyev. Dünya SavaúÕ’ndan sonra ya da So÷uk Savaú döneminde Sovyetlerde kitle sporu ile birlikte elit sporda geliúmiútir.II. özellikle ferdi branúlarda belli baúarÕlar elde edilmiútir. fiyatlar artmÕú ve enflasyon yükselmiútir. Bundan dolayÕ.

spora bakÕúÕnda da de÷iúimler gözlenmektedir. AyrÕca özel sektör ve çeúitli iú adamlarÕ da sporu desteklemektedir. Azerbaycan Hükümeti. Avrupa. özellikle kÕrsal yerlerde bayanlarÕn spor yapmasÕna sÕcak bakÕlmamaktadÕr. Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi (AMOK) ve birçok federasyon kurulmuú ve uluslararasÕ federasyonlara üye olmuúlardÕr. Akademi. toplumun dini inanÕúlarÕndan ve sosyo-kültürel yapÕsÕndan kaynaklandÕ÷ÕnÕ söyleyebiliriz. Spordaki bu ödüller insanlarÕn spora bakÕúÕnÕ da olumlu olarak etkilemektedir. 2006 yÕlÕnda milli gelirin büyüme oranÕna göre lider ülkeler arasÕnda yer almÕútÕr. Bu durumu Azerbaycan Devlet Beden E÷itimi ve Spor Akademisi’nde görmek mümkündür. kÕrsal bölgede yaúayan insanlara göre. AyrÕca.1990’lÕ yÕllarÕn ortalarÕndan itibaren spor daha fazla geliúmeye baúlamÕútÕr. Dünya ve Olimpiyat OyunlarÕ gibi büyük ölçekli sportif organizasyonlarda madalya kazanan sporculara ev. Günümüzde bu büyüme oranÕnda bir düúüú olsa da yine de iyi bir büyüme grafi÷i çizmektedir. Azerbaycan’da bireysel sporlarÕn daha ön planda oldu÷u görülmektedir. Bu durumun temel nedenini ise. araba ve para ödülleri ile birlikte çeúitli madalya ve ünvanlar vermektedir. Azerbaycan’da. Fakat insanlarÕn ortalama yaúam süresi düúmektedir. Günümüzde Azerbaycan’Õn %52’si kentlerde yaúamaktadÕr. AzerbaycanlÕ sporcular ba÷ÕmsÕzlÕkla birlikte kendi ülkeleri adÕna yarÕúma fÕrsatÕ elde etmiúlerdir. takÕm sporlarÕnda yeterli sayÕda takÕm olmadÕ÷Õ için sporcularÕn teknik ve taktik altyapÕsÕ çok düúük seviyede kalmaktadÕr. genel anlamda bir spor okulu görünümü vermemektedir. YapÕlan araútÕrmalar anne ve babalarÕn uygun úartlar oldu÷unda kÕz çocuklarÕnÕ spor yapmaya gönderebileceklerini göstermiútir. Kiúi baúÕna düúen gelirde her geçen yÕl 172 . Azerbaycan. Azerbaycan Hükümeti baúta futbol olmak üzere son yÕllarda sporu daha fazla desteklemeye baúlamÕútÕr. Azerbaycan bugün genç bir nüfusa sahiptir. Özellikle Bakü gibi büyük kentlerde yaúayan insanlarÕn. Akademide kÕzlarÕn azlÕ÷Õ dikkat çekmektedir. Birden fazla yetenekli sporcuyu bir araya getirmek çok zor oldu÷u için. takÕm sporlarÕ yeterince geliúmemiútir.

3. alt yapÕnÕn geliútirilmesi ve halkÕn ekonomisinin daha iyi hale gelmesiyle birlikte önümüzdeki yÕllarda daha fazla geliúme gösterecektir. 5.Tesis sayÕsÕ arttÕrÕlmalÕdÕr. Azeri sporu sporda tam anlamÕyla profesyonelleúmenin sa÷lanmasÕ.artmaktadÕr. 4. Gelir da÷ÕlÕmÕnda adaletsizlikler mevcuttur. Ülkenin zengin petrol kaynaklarÕna ra÷men ülkenin büyük bir kÕsmÕ yoksulluk sÕnÕrÕnÕn altÕnda yaúamakatadÕr. 173 . Olimpiyatlarda elde edilen altÕn madalya sayÕsÕnda bir düúüú gözlenmektedir. 2. Bu olumlu ekonomik veriler henüz halka tam olarak yansÕmamÕútÕr.EMH programÕ gibi ülkenin bütün insanlarÕ kapsaycak bir program hazÕrlanabilir. ÖNERøLER: 1. AzerbaycanlÕ sporcular ba÷ÕmsÕzlÕkla birlikte birçok Avrupa. Bu úölenin yapÕlmasÕnda úu yol izlenebilir: Köy-belde-ilçe-il-bölge-ülke müsabakalarÕ úeklinde gerçekleúebilir.Beden e÷itimi derslerinin sayÕsÕ arttÕrÕlabilir. Dünya ve Olimpiyatlar gibi önemli spor organizasyonunda çok sayÕda madalya kazanmÕúlardÕr.Atletik olarak yetenekli çocuklar için özel okullar açÕlabilir. Özellikle Bakü.Spartakiada’ya benzer. baúta olimpik sporlar olmak üzere ulusal spor úöleni yapÕlabilir ve milli takÕmlar bu úekilde oluúturulabilir. Üst tabaka ile alt tabaka rasÕnda büyük bir uçurum vardÕr. Orta tabaka neredeyse yok gibidir. birçok uluslararasÕ organizasyona ev sahipli÷i yapmÕútÕr.

Burak YayÕnevi. 8. Ԥzizova ù. østanbul. Mehdiyev Q. 29:80-87. Helsinki’dԥn Baúlayan Yol. Abiyev A. (1994). 3. (2007). Akyol T. Azerbaycan DünyasÕ. 2. 19:90-95. AFFA (Azԥrbaycan Futbol FederasiyalarÕ AssosiasiyasÕ). (2008). Acalov E. BakÕ. Azerbaycan Sovyetler ve Ötesi. (2002). Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi vԥ ødman Tarixi.8. Azԥrbaycan Dövlet Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi ve ødman AkademiyasÕ. 5. Allison L. Abiyev AQ. BakÕ. Azerbaycan Cimnasti÷inde AltÕn Ça÷. KAYNAKLAR 1. Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi vԥ ødmanÕn ønkiúafÕnÕn Ümumbԥúԥri Tarixi. (1990). BabanlÕ T. BakÕ. Vԥtԥn NԥúriyyatÕ. (2004). Azԥrbaycan Dövlet Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi ve ødman AkademiyasÕ. 10. Bahis Konusu Gençler. 7. (2005). Azerbaycan. (2007). 174 . A÷ayev OM. Boks. 22:112-117. Azԥrbaycan Boksu 80 øldԥ. Ԥkbԥrov V. (2007). Teúekkürler Güzel SporcularÕmÕz. 14. (2007). Amiraslanov T. 20:106109. 6. Abiyev A. Alizadeh R. The Olympic Movement and the End of the Cold War. World Affairs. Turan Evi. Azerbaycan DünyasÕ. BakÕ. Adilo÷lu NԥúriyyatÕ. Bilardo DünyasÕ Azerbaycan’Õ TanÕdÕ. Abiyev A. (2004). 157 (2):92-97. Azerbaycan DünyasÕ. XalqÕn Mԥnԥvi vԥ Fiziki ønkiúafÕnÕn Qay÷Õkeúi. 9. BabanlÕ TX. Müԥllim NԥúriyyatÕ. Agayev ø. østanbul. (2003). Hüseynov EA. Azerbaycan DünyasÕ. 15. 16. Azerbaycan DünyasÕ. 12. BakÕ. 4. (2005). Akman A. (2005). (2006). 5:112-116. Aliyev E. 13. Qԥdԥúov EN. Quliyev D. Voleybol. Sԥhԥr NԥúriyyatÕ. Pekin OlimpiyatlarÕ’nÕn KahramanÕ. Adilo÷lu NԥúriyyatÕ. Azԥrbaycan Futbolu (Tԥqvim-Mԥlumat KitabÕ). øHH. (2007). BakÕ. BakÕ. 11. Alizade R. BakÕ. Acalov E.

Askerov T. BakÕ. 2:58-65. 27. Askerov T. Sabri Artam VakfÕ. Bernstein FL. Azԥrbaycan RespublikasÕ Gԥnçlԥr ødman vԥ Turizm Nazirliyi. østanbul. 31. 25. Askerov T. Turan Evi. Azerbaycan DünyasÕ. 29. Arbena JL. Azerbaycan DünyasÕ. 1945–58. 19 (2):169-185. (2008). 28.. Sovyet MüslümanlarÕ ve øslam DünyasÕ. Andican A. Sport and Revolution: The Continuing Cuban Experience. 56:154-159. Azerbaycan DünyasÕ. Russian Review. (2005). Azerbaycan’Õn AltÕn KÕzlarÕ (2004). 1:86-89. 19. 175 . Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ. Türk Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Analizleri ve Türkiye øliúkileri. Contemporary British History. Azerbaycan DünyasÕ. Azeri P. 30. Bennigsen A. 24:100-105. 18. 32:110-117. 26. Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ. (2003). 8:104-108. (2008). Azerbaycan’Õn Olimpiyat OyunlarÕ’nda AltÕn Dönemi (2004). 21. Aslan Y. (2004). Azԥrbaycan Dövlet Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi ve ødman AkademiyasÕ. (1993). 9:319-328. Pekin Yolculu÷u Trophy Cup’tan Geçiyor.17.. BakÕ. 23. (2007). Azԥrbaycan Dövlet Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi ve ødman AkademiyasÕ. Emre YayÕnlarÕ. Azerbaycan’da Defin Merasimleri ve Di÷er Milli Cumhuriyetlerde Dini Vaziyet. Studies in Latin American Popular Culture. Britain and the Cold War's ‘Cultural Olympics’: Responding to the Political Drive of Soviet Sport. 32. (1988). (2001). 25:100-105. Askerov T. Azerbaycan DünyasÕ. Azerbaycan DünyasÕ. OnlarÕn Hepsi Birer ùampiyon. (1998). Artam A. (2005). (2009). Adilo÷lu NԥúriyyatÕ. 22. Azerbaycan Futbolunun Efsanesi. Azerbaycan DünyasÕ. 57 (2):191-217. 11:23-50. 24. Beck P. 26:106-110. BDT KupasÕ Yine Azerbaycan’da. (1990). (1981). 20. Heydԥr Ԥliyev vԥ Azԥrbaycan ødmanÕ. Türkistan Mücadelesi. Hong Kong’u Hayal Eden Binici. Envisioning Health in Revolutionary Russia: The Politics of Gender in Sexual-Enlightenment. østanbul. Çeviren: Türköz øO.

American Historical Review. Devlet N. 41. Çeviren: Türköz øO. Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi ve ødman HԥrԥkatÕnÕn ødarԥ Edilmԥsi. and the Communist Party. Burjuademov K. QasÕmov Ԥ. Ԥsgԥrova N. BakÕ. Ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õn ølk YÕllarÕ. (2005). KazÕn Aya÷Õ. ABU. ErsanlÕ Behar B. Azԥrbaycan Dövlet Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi vԥ ødman AkademiyasÕ. Critchlow J. BakÕ. Belge YayÕnlarÕ. Saturday Evening Post. Türk Cumhuriyetleri Kültür Profili AraútÕrmasÕ. (2009). (2002). History Today. Yay Olimpiya OyunlarÕnÕn ønkiúaf Tarixindԥn (1992-2004). 40. Kültür BakanlÕ÷Õ YayÕnlarÕ. 107 (5):1441-1474. (2007). Tam Saha. 37. I Must Admit . 14:161-179. Ԥliyev V. Yeni Anayasalar (Ba÷ÕmsÕz Devletler Toplulu÷u ve BaltÕk Cumhuriyetleri).114. (1984). 227 (44):28-29. Eren A. 48. (2005). 28:38-47. (2006). Çeviren: Taygan S. Müstԥqil Azԥrbaycanda Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi vԥ ødmanÕn ønkiúaf Tarixi (1991-2006). østanbul. Ԥliyev A. (1989). Ԥlԥkbԥrov HY. Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ. AzDBTøA. østanbul. 53:24-27. 47. (1955). (2008). (1993). Dan Ulduzu.Russian Athletes are Great. BakÕ. Sovyetler Birli÷i’ndeki Türkleri RuslaútÕrmada Yeni AdÕmlar. Ԥsgԥrov AY. ErsanlÕ Behar B. øbrahimova NM. A Small Way of Saying 'No': Moscow Working Men. Müԥllim NԥúriyyatÕ. Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ. Kültür BakanlÕ÷Õ YayÕnlarÕ. Ԥliyev A. Aleskerli A. 43 (2):46-51. Stalin & His Soccer Soldiers. TøKA YayÕnlarÕ. 39. Qurbanov AK. Edelman R. 38. 176 . Sovyetlerle SÕr MaçlarÕmÕz. Ankara. 36. (1994). Devlet N. 1900-1945.111-112. Ça÷daú Türk DünyasÕ. Minareler ve Marx. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi YayÕnlarÕ No:12. 46.33. BakÕ. BakÕ. (1994). Ԥliyev AԤ. Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi vԥ ødmanÕn ødarԥ Edilmԥsi vԥ øqtisadiyyatÕ. ÇakÕr VO. 34. 45. 42. Spartak Soccer. Basketbol. (1981). Ԥliyev A. (2003). Cԥlilova N. Ankara. Hüseynov FC. 35. Edelman R. Ankara. (1976). 44. 43. Brundage A.

(2003). 21:112-117. Ԥliyev A. TøKA YayÕnlarÕ. Hazar-Lenkeran RotamÕz ùampiyonluk (2004). (1999). Rusya’daki Türklere KarúÕ Sovyet PolitikasÕnÕn Geliúimi (1917-1965). QÕú Olimpiya OyunlarÕnÕn Tarixindԥn (1924-2006). Ԥliyev M. 61. BakÕ. ùahin E. Çeviren: KÕrÕmlÕ H. 21:78-86. Ԥliyev A. Fazlur R. 60. 63. Stalin ve Türk DünyasÕ. SporcularÕmÕz Rekor KÕrÕyor. Cԥlilova N. Ba÷ÕmsÕzlÕklarÕnÕn 10. Müԥllim NԥúriyyatÕ. (2003). BakÕ. Quliyev D. BakÕ. østanbul. Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ. Azerbaycan DünyasÕ. BakÕ. Ankara. Azerbaycan DünyasÕ. 56. Gürsoy Naskali E. Mansurov Döndü. Quliyev R. Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi vԥ ødman Tarixi. BakÕ. Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ. 50. Ԥsgԥrov ø. Ԥsgԥrova N. Hԥndbol. Ԥliyev A. 64. SadÕxova V. (2005). Gürsoy Naskali E. Ԥcԥmi NԥúriyyatÕ. Girginov V. Ozan NԥúriyyatÕ. østanbul. ùahin L. Massachusetts. (2007). Sota YayÕnlarÕ. 62. NaxçÕvan. (2007). 51. University of Massachusetts Press. Haarlem. (2004) Totalitarian Sport: Towards an Understanding of Its Logic. Fayzullayev Z. Ԥlizadԥ Z. AzDBTøA. 65. Devlet PolitikasÕ ve Toplumsal YapÕyla øliúkileri AçÕsÕndan Dünyada ve Türkiye’de Spor Yönetimi. 3:6269. Azerbaycan DünyasÕ. Hüseynov F. Azԥrbaycan Dövlԥt Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi ve ødman AkademiyasÕ. 5 (1):2558. 54. (1983). Sovyetler Birli÷i ve Hür Dünya AçÕsÕndan Türkistan’Õn Stratejik Önemi. (2002). YGS YayÕnlarÕ. 4:104-107. 23:139-166. Hazar-Lankaran AltÕn Duble (2007). AzDBTøA. 52. Fiúek K. (1982). 53. Fataliyev R. (2004). (2004). 177 . Azerbaycan DünyasÕ. Kaknüs YayÕnlarÕ. Totalitarian Movements & Political Religions. Guttmann A. Hayit B. (2006). UluslararasÕ Hukuk AçÕsÕndan Ba÷ÕmsÕz Devletler Toplulu÷u’nun Statüsü. Azԥrbaycan MüsԥlmanlarÕ vԥ ødman. A÷ayeva J. Sports. (2004).49. YÕlÕnda Türk Cumhuriyetleri. Qurbanov X. 66. Beynԥlxalq Olimpiya Komitԥsinin Prezidentlԥri (1895-2006). (2005). NaxçÕvan Muxtar RespublikasÕnda Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi vԥ ødman HԥrԥkatÕ. Vahapzadԥ E. 55. (2007). 57. 23:114-117. 58. Practice and Legacy. 59.

Azerbaycan DünyasÕ. MT Amman). Mehdiyev ø. (2003). Ԥsgԥrov A. Azerbaycan DünyasÕ. Adilo÷lu NԥúriyyatÕ. BakÕ. (1998). Ԥsgԥrov AY. 178 . 70. BakÕ. Türk DünyasÕ AraútÕrmalarÕ. 69. Sԥfԥrova A. Ana Amaç-Olimpiyat. Voleybolda 20 YÕl. 15:92-95. Mehdiyev ø. 16:96-99. BakÕ. 80. BakÕ. (2002). Marmara Üniversitesi Ortado÷u ve øslam Ülkeleri Ekonomik AraútÕrma Merkezi. 14:96-99. Fiziki Tԥrbiyԥ Nԥzԥriyyԥsi vԥ MetodikasÕ. 68. Ramazanov ԤX. Azerbaycan DünyasÕ. Azerbaycan DünyasÕ. 74. Mehdiyev ø. Qurbanov HH. 77. (2001). Küçük Raketin UstalarÕ.Ü. 82. 81. (2006). (2006). 17:92-95. BakÕ Universiteti NԥúriyyatÕ. (2003). M. Azerbaycan Rugby’sinin ølk BaúarÕlarÕ. 76. Azerbaycan DünyasÕ. Olimpiyat OyunlarÕ’ndaki Umudumuz Cemal Rahimov. Azԥrbaycan ødmanÕnÕn Dünԥni vԥ Bu Günü. (2006). Qurbanov HH. 72. Dr. 18:80-86. Marmara Üniversitesi Ortado÷u ve øslam Ülkeleri Ekonomik AraútÕrma Merkezi YayÕnlarÕ. 11:102-107. Sa÷lÕk Bilimleri Enstitüsü. Azerbaycan DünyasÕ. Quliyev D. Tԥknur NԥúriyyatÕ. Azԥrbaycanda Cüdo (1972-2002). Azerbaycan’da Satranç Coúkusu. 73. (2006). Avropa NԥúriyyatÕ. Karahüseyino÷lu MF. Kara F. BakÕ Universiteti NԥúriyyatÕ. Quliyev D.88. Mehdiyev ø. Quliyev D. Küreselleúme Sürecinde BatÕ Türkistan Cumhuriyetleri ve Türkiye. 78. Mehdiyev ø. (2005). 159:67-74. (DanÕúman: Prof. (2006). Mehdiyev ø. (2000). 79. 75. (2006). Doktora Tezi. (2007). BakÕ. Quliyev D. Azԥrbaycan’da Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi ve ødmana Dövlԥt Qay÷ÕsÕ . (1970-2000). østanbul. (2005). Azԥrbaycan Milli Gülԥúi. 12:106-109. Küreselleúme ve Geleneksel Türk SporlarÕ. Azerbaycan DünyasÕ. BakÕ Universiteti NԥúriyyatÕ. østanbul. (2006). Teymur Racabov Yeni ørtifalara HazÕr.67. BakÕ. Yeniden YapÕlanma Sürecinde Türk Cumhuriyetleri ve øslam Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik YapÕlarÕ ve Türkiye øle øliúkileri. 71. Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi Nԥzԥriyyԥsi vԥ MetodikasÕ. Mehdiyev ø.

Riordan J.Visual Culture. Ankara. 102. 99. østanbul. Azerbaycan DünyasÕ. 85. (2006). 7:106-109. 93. Dövlԥtimizin Fiaskoya U÷rayan ødman Siyasԥti. 89. 24 Saat. 10:24-25. (2008). Soviet Survey. (1990). 27:108-112. Azerbaycan Basketbolu Yeniden Do÷uyor. (2004). Canadian Journal of History. Tomlinson A. Türk DünyasÕ. Özey R. 98. Dövlԥtimizin ødman Siyasԥti vԥ Yaxud Berti Foqts Na÷ÕlÕ. Ressentiment and Resistance in the Break-up of the Former Soviet Union. Senanli K. 9:104-109. (2004). 13:165-184. Olimpiyat Vizesine Bir AdÕm Kala. Sport. Novruzo÷lu F. Rasizade A. 97. 84. Vԥtԥn NԥúriyyatÕ. 88.83. Novruzo÷lu F. (2008). 101. Rüstԥmov B. 179 . Azerbaycan DünyasÕ. 31:102-111. TÜDEV. 91. (2007) Sport in the USSR: Physical Culture . Rahidbeyli P. Azerbaycan DünyasÕ. (2000). Azerbaijan Descending ønto the Third World After a Decade of øndependence. 100. (2002). 103. Pettavino PJ. 94. Cԥfԥrov QM. Azerbaycan DünyasÕ. Studies in Latin American Popular Culture. Notes on Soviet Sport. Olimpiyat DanslarÕ. AzDBTøA. (2005). 42 (1):122-124. Soviet Studies. 30:66-71. Rzayeva ZH. (2002). 90. Bԥdԥn Tԥrbiyԥsi Nԥzԥriyyԥsi vԥ MetodikasÕ. ùahmat. (2008). Azerbaycan DünyasÕ. 25:11-12. Journal of Third World Studies. 3 (2):89-108. Rowley A. Bitmeyen Mücadele. Hazar-Lenkeran AltÕnla ParÕldayan Gümüú. BakÕ. Culture. (1960). BakÕ. 96. 42 (1):133-145. ùimúek A. (2008). (1998). 92. Sananly K. ùehriyar’Õn HayatÕ ve Satranç. ødman Böyük DiplomatiyadÕr. 21 (1):191-219. Pye G. Society. 95. (2009). 28:88-91. Gençlik ve Spor østanbul. Sugden J. Pekin 2008’de 8 Madalya. (2008). Azerbaycan DünyasÕ. (2008). Football. Sport in Cuba: Castro's Last Stand. Mԥmmԥdli Z. 31:75-80. Playing to New Rules: Soviet Sport and Perestroika. 24 Saat. Müԥllim NԥúriyyatÕ. 87. Silahúörler Ailesi. Azerbaycan DünyasÕ. 86. (2005). Morton H. 27:12. Aktif YayÕnlarÕ. Türk DünyasÕ Co÷rafyasÕ. 6:104-108. (2005). BakÕ. (1994). Raidbeyli P.

TøKA YayÕnlarÕ.87-89. Türk øúbirli÷i ve KalkÕnma ødaresi. (2004). Foreign Affairs. 1894’ten 2004’e Olimpiyat Tarihi. (1999). 29:11-62. TøKA YayÕnlarÕ. (1956). Ankara. Morpa Kültür YayÕnlarÕ. Türk øúbirli÷i ve KalkÕnma ødaresi. Ankara. Ankara. 107. Komünizmin øç Yüzü. 180 . Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi. (2005). Çeviren: Sefercio÷lu N. 109. 105. Üstel LC. 112. (1952). Washburn J N. 34 (3):490499.104. Kafkasya ve Orta Asya: Ba÷ÕmsÕzlÕktan Sonra Geçmiú ve Gelecek KonferansÕ. Simurg YayÕncÕlÕk. 106. (2000). 108. Azerbaycan Ülke Raporu. Yetmiú YÕllÕk Kriz: Sovyetler Birli÷i’nde MoskovaTürkler øliúkileri. østanbul. Thoreau HD. Atina 28’inci Yaz Olimpiyat OyunlarÕ Sonuçlar/Notlar”. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi. Kültür BakanlÕ÷Õ YayÕnlarÕ. 225 (3):26-27. Sidney 27’nci Yaz Olimpiyat OyunlarÕ Sonuçlar/Notlar”. Olimpiyat DünyasÕ Dergisi Özel Eki. (1995). Sport As a Soviet Tool. østanbul. (1977). 110. Weingast DE. Olimpiyat DünyasÕ Dergisi Özel Eki. 111. Saturday Evening Post. 19:10-48. YalçÕnkaya A. (1996). How Good are Russian Athletes?.

Bunun spor bilimlerine yansÕmasÕ ne düzeydedir? 6. 1.Sportif anlamda o günden bu güne neler de÷iúti? 11-Antrenör olarak bilimsel çalÕúmalardan ne ölçüde faydalanÕyorsunuz? Spor Bilimcileri Görüúme SorularÕ 1-AdÕnÕz SoyadÕnÕz 2-UzmanlÕk alanÕnÕz 3-Sovyet döneminde spor bilimleri çalÕúmalarÕnÕn durumu nasÕldÕ? 4-Ba÷ÕmsÕzlÕktan sonra spor bilimlerinin durumu nedir? 5-1981-2000 yÕllarÕ arasÕnda Azerbaycan’da bilimsel çalÕúmalarda bir azalma görülmektedir. AraútÕrma Mülakat Formu Antrenörler ve Sporcular Görüúme SorularÕ 1-AdÕnÕz SoyadÕnÕz 2-Hangi spor branúÕ ile ilgileniyorsunuz? 3-Kaç yÕldÕr spor yapÕyorsunuz? 4-Kaç yÕldÕr antrenörlük yapÕyorsunuz? 5-Amatör ya da profesyonel olarak mÕ bu sporu yaptÕnÕz/yapÕyorsunuz? 6-Halen aktif olarak spor yaúantÕnÕz devam ediyor mu? 7-Spor yaptÕ÷ÕnÕz yÕllarda toplumun spora ve sporcuya bakÕúÕ nasÕldÕ? 8-Spora baúladÕ÷ÕnÕzda nasÕl bir spor ortamÕ vardÕ? 9-Devletin spora ve sporcuya deste÷i hangi boyuttaydÕ/boyuttadÕr? 10.Herhangi bir spor kuruluúu ile ortak çalÕúmalarÕnÕz var mÕdÕr? 181 .9.Sporda bir yÕlda kaç tane bilimsel çalÕúma yapÕlmaktadÕr? 7-Spor bilimcileri ile spor uygulayÕcÕlarÕ arasÕnda ortak bir çalÕúma var mÕdÕr? 8. EKLER 9.

spor e÷itimini ve spor bilimini rejimin bir propaganda aleti olarak kullanmÕú mÕdÕr? 182 .Stalin. sporu.Spor Yöneticileri Görüúme SorularÕ 1-AdÕnÕz SoyadÕnÕz 2-Kaç yÕldÕr spor yönetiminin içindesiniz? 3-Geçmiúte nerelerde yöneticilik yaptÕnÕz? 4-Azerbaycan anayasasÕnda spora yer verilmiú midir? 5-Azerbaycan’da spor ile ilgili yasal düzenlemeler var mÕdÕr? 6-Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bir spor politikasÕ var mÕdÕr? 7-Sovyet spor politikasÕnÕn günümüze yansÕmalarÕ var mÕdÕr? 8-Ba÷ÕmsÕzlÕk öncesi ve sonrasÕ devletin spora deste÷i ne düzeydeydi/düzeydedir? 9-Stalin döneminde Sovyet altyapÕsÕ spora nasÕl yansÕmÕútÕr? 10-So÷uk savaú döneminde sporda ne tür geliúmeler oldu? 11-Sporda karúÕlaúÕlan yönetimsel sorunlar nelerdir? 12.

zararlÕ alÕúkanlÕklara engel olmak. uzun ömürlü bir yaúama sahip olmak. gençleri fiziki ve ruhsal açÕdan vatanÕn savunmasÕna hazÕrlamaktÕr. Azerbaycan Cumhuriyeti devlet siyasetini tayin eder. hastalÕklara. aktif. Madde 2. fiziki ve hukuki úahÕslarÕn beden e÷itimi ve spor sahasÕndaki haklarÕnÕ. sa÷lÕklÕ yaúam tarzÕnÕ temin etmek. Bu kanunun görevleri: VatandaúlarÕn beden e÷itimi ve sporla meúgul olma hakkÕnÕ temin etmek.9. Bölüm Genel Esaslar Madde 1. uluslararasÕ arenada Azerbaycan sporunun nüfuzunun artmasÕna nail olmak. halkÕn sa÷lÕ÷ÕnÕ yükseltmek. Beden E÷itimi ve Spor HakkÕnda Azerbaycan Hükümeti Kanunu Beden e÷itimi ve spor hakkÕnda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu bu kanundan. 183 . beden e÷itimi ve spor sisteminin aktifli÷i ve geliúimi için hukuki teminat oluúturmak. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin di÷er normatif-hukuki antlaúma ve uluslararasÕ antlaúmalardan ibarettir. Azerbaycan Cumhuriyeti Beden E÷itimi ve Spor Kanunu Bu kanun beden e÷itimi ve spor alanÕnda oluúan iliúkileri düzenler. beden e÷itimi ve spor ile herkesin meúgul olma hakkÕna teminat verir. görevlerini ve sorumluluklarÕnÕ belirlemek. beden e÷itimi ve spor vasÕtasÕyla insanÕn her yönden geliúimini. Kanunun Amaç ve Görevleri Bu kanunun amacÕ. bu alanda meydana gelen iliúkileri düzenlemekten ibarettir.2. I.

fonlar. beden e÷itimi ve spor ile ilgili devlet programÕna uygun olarak faaliyette olduklarÕ spor branúlarÕnÕ geliútirir. Beden E÷itimi ve Sporla ølgili Toplumsal Kuruluúlar Beden e÷itimi ve sporun geliúimi için oluúturulan ve asÕl amacÕ gelir lede etmek olmayan spor kuruluúlarÕ. kÕta ve dünya úampiyonalarÕna. federasyon yönetimleri sporcularÕn ve milli takÕmlarÕn uluslararasÕ yarÕúmalara. ba÷lÕ oldu÷u kuruma ve mülkiyet úekline bakmadan bütün spor teúkilatlarÕ için birlikte imkanlar oluúturmaktan ibarettir. beden e÷itimi ve sporun geliúimi için zorunlu maddi ve teknik altyapÕyÕ kurmak. federasyonlar ve cemiyetler. halkÕn beden e÷itimi ve sporu geliútiren di÷er kuruluúlar) beden e÷itimi ve spor ile ilgili toplumsal kuruluúlar olarak kabul edilir. beden e÷itimi ve sporun geliúimini sa÷lamak. beden e÷itimi ve sporun altyapÕsÕnÕ oluúturmak. “Toplumsal kuruluúlar hakkÕnda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa. yüksek dereceli sporcularÕn hazÕrlanmasÕ için beden e÷itimi ve spor teúkilatlarÕ ve çocuk spor müesseseleri sistemini oluúturmak. beden e÷itimi ve spor endüstrisini geliútirmek. faaliyet alanÕndaki spor branúÕnÕn ülkede geliúimini sa÷layan. uluslararasÕ federasyonlarda Azerbaycan’Õ temsil eder. Federasyonlar. Beden e÷itimi ve spor ile ilgili toplumsal kuruluúlar kendi faaliyetlerini. bu kanuna ve di÷er normatif-hukuki antlaúmalara” göre yürütürler. ilgili uluslararasÕ federasyonun talimatnamesi ve onun belirledi÷i kurallara ve Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun olarak faaliyet gösteren toplumsal kuruluúlardÕr.Madde 3. Federasyonlar. Beden E÷itimi ve Spor AlanÕnda Devlet Siyaseti Beden e÷itimi ve spor alanÕnda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet siyaseti. ilgili spor branúÕ ile ilgili kulüpleri ve takÕmlarÕn gönüllü üyeli÷i esasÕnda oluúturulan. Madde 4. ulusal ve uluslararasÕ yarÕúmalarÕn ve turnuvalarÕn geçirilmesini sa÷lar. kulüpler (vb. olimpiyat oyunlarÕna hazÕrlÕ÷ÕnÕ ve katÕlÕmÕnÕ 184 .

UluslararasÕ yarÕúmalarda Azerbaycan’Õ resmi olarak temsil etme hakkÕ ilgili yönetim organÕna. beden e÷itimi ve spor ile ilgili toplumsal kuruluúlar kitlesel iletiúim vasÕtalarÕ ile beden e÷itimi ve sporu teúvik ve tebli÷ ederler. ayrÕ ayrÕ kiúilere paralÕ hizmet vermek. Beden E÷itimi ve Spor AlanÕnda Mülkiyet Azerbaycan vatandaúlarÕ profesyonel spor kulüpleri ve birlikleri kurmak. Madde 8. spor tesisleri ve di÷er sportif araç-gereçleri elde etmek. onun belirledi÷i kurallar içindeki spor federasyonuna ve di÷er spor ile ilgili yoplumsal kuruluúlara aittir. Madde 6. Beden E÷itimi ve Sporun Teúvik ve Tebli÷ Edilmesi Yetkili yönetim organlarÕ.gerçekleútirir. bu kapsamda elit sporla meúgul olmak. spor harekatÕnÕn yönetimine katÕlmak. mülkiyet hakkÕnda Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun olarak di÷er faaliyetlerle ilgilenmek hakkÕna sahiptirler. Madde 5. spor tesisleri ve araç-gereçlerinden yararlanma hakkÕ vrdÕr. Spor AlanÕnda UluslararasÕ øliúkiler Spor teúkilatlarÕ uluslararasÕ sportif iliúkilerde ba÷ÕmsÕzdÕrlar. beden e÷itimi ve spor ile ilgili toplumsal teúkilatlara katÕlmak. HalkÕn Beden E÷itimi ve Spor AlanÕndaki HaklarÕ Azerbaycan halkÕnÕn beden e÷itimi ve sporla. Sporda 185 . Her yÕl milli takÕmlarÕn ve antrenörlerin heyetini belirler ve hakemlerin hazÕrlanmasÕ ile ilgilenir. Madde 7. kiraya vermek. beden e÷itimi ve spor teúkilatlarÕna. Spor teúkilatlarÕ ve sporcular yarÕúma kurallarÕna ve uluslararasÕ spor teúkilatlarÕnÕn talimatnamelerine uygun olarak uluslararasÕ spor organizasyonlarÕna katÕlabilirler.

Beden E÷itimi ve Spor AnlayÕúÕ Beden e÷itimi genel kültürün ayrÕlmaz bir parçasÕ olup. spor yarÕúmalarÕnÕn televizyon ve radyo ile yayÕnÕ yapÕlÕrken alkollü içkilerin ve tütün mamüllerinin reklamÕ yasaktÕr. Bölüm Beden E÷itimi ve Spor Madde 9. bütün ö÷renim ve okul ça÷Õna kadarki e÷itim kurumlarÕnÕn esas görevlerindendir. E÷itim kurumlarÕ. Beden e÷itimi her bir kiúinin ilgisi. e÷itimin gençlerin eme÷e ve vatanÕn savunmasÕna bu kanunun amaçlarÕna uygun olarak úekillendirilir ve fiziksel haraketler kompleksi vasÕtasÕ ile sistematik olarak úahsÕn fiziki hazÕrlÕ÷ÕnÕn daha iyi hale getirilmesine.insan yeteneklerinin zayÕflatÕlmasÕna. Sportif kuruluúlarda. insan sa÷lÕ÷ÕnÕn sa÷lanmasÕ ve bedensel geliúimine yöneltilmiú sosyal faaliyet alanlarÕndan biridir. Ö÷renme ve Okul Ça÷Õna Kadar E÷itim KurumlarÕnda Beden E÷itimi ve Spor Okul ça÷Õna kadar. yasaklanmÕú usüllerin kullanÕlmasÕna ve uygulanmasÕna izin verilmemektedir. 186 . spor faaliyetlerinin úekil ve usüllerini ba÷ÕmsÕz olarak belirler. yarÕúmalarda iyi neticeler alÕnmasÕna yöneltilmiú fiziki e÷itimin bir parçasÕdÕr. çocuklarÕn. devlet programlarÕ ve fiziki hazÕrlÕk normlarÕ esasÕnda. Madde 10. yerli úart ve e÷itim alanlarÕn ilgileri dikkate alÕnarak. ö÷rencilerin sa÷lÕ÷ÕnÕ korumak ve daha iyi hale getirmek. beden e÷itimi derslerinin. mücadele ve ruhsal becerilerin úekillenmesine. ekonominin. onlarda fiziki mükemmelli÷e ve sa÷lÕklÕ yaúam tazÕna olan ihtiyacÕ úekillendirmek. II.

Okulda ve okul ça÷Õna gelmemiú kiúilere e÷itim veren kurumlar. sa÷lÕk ve spor teúkilatlarÕnÕn beden e÷itimi ve spor faaliyetlerine katÕlmasÕ. E÷itim kurumlarÕ ö÷rencilerin askeri-spor hazÕrlÕ÷ÕnÕ askeri organlar. Bütün askeri organlar için dikkate alÕnan spor branúlarÕ veya kendilerinin seçtikleri spor branúlarÕ ile imkan dahilinde meúgul olmalarÕ için uygun úartlar sa÷lanÕr. Okul ça÷Õna gelmemiú çocuklarÕn fiziki e÷itimi. Fiziki hazÕrlÕ÷Õn normlarÕ yetkili organlar tarafÕndan belirlenir. beden e÷itimi ve spor ile ilgili toplumsal kuruluúlarda gerçekleútirilir. spor faaliyetlerine aktif bir úekilde katÕlmak amacÕyla e÷itim kurumlarÕnda spor kulüpleri kurulur. devlet tarafÕndan onaylanmÕú normlara uygun olarak her yÕl çocuklarÕn ve ö÷recilerin hazÕrlÕk testini yaparlar. Madde 11. 187 . Sa÷lÕk sorunlarÕ olanlara beden e÷itimi dersleri ve spor faaliyetleri e÷itim programÕna dahil edilmiú özel ve ferdi programlar ile yaptÕrÕlÕr. Yaú sÕnÕrÕ dikkate alÕnmakla birlikte bütün askeri organlar için fiziki hazÕrlÕkla ilgili zorunlu test yöntemi uygulanÕr. Ders dÕúÕ beden e÷itimi ve spor faaliyetleri okulda. onlarÕn fiziki açÕdan mükemmelleúmesi için ortam oluúturur. Askeri OrganlarÕn Fiziki HazÕrlÕ÷Õ Askeri organlarÕn fiziki hazÕrlÕ÷Õ onlarÕn askerlik borçlarÕnÕn ve esas hizmet vazifelerinin yerine getirilmesine hizmet etmektedir. gönüllü askeri vatanperverlik ve teknik-spor cemiyetleri ile birlikte hayata geçirirler. ayrÕca okul dÕúÕndaki kuruluúlarda. Ders dÕúÕ beden e÷itimi ve spor faaliyetlerini amaca yönelik hayata geçirmek. gençlik teúkilatlarÕ. bu yaútaki çocuklara e÷itim veren kurumlarÕn e÷itim-ö÷retim programÕna dahil edilerek beden e÷itimi faaliyeti úeklinde hayata geçirilir. Ö÷rencilerin okul dÕúÕnda.Okul ça÷Õnda ve okul ça÷Õna gelmemiú kiúilere e÷itim veren kuruluúlarda beden e÷itimi ve spor faaliyetlerinin içeri÷i ilgili yönetim organlarÕ tarafÕndan belirlenir.

hastalÕklarÕn önlenmesi ve tedavisi amacÕ ile tedavi ve dinlenme sürecinde beden e÷itimi ve sporun kullanÕlmasÕ için olanak sa÷larlar. beden e÷itimi ve sporla ilgilenmesi için yetkili kuruluúlar tarafÕndan özel alanlar ayrÕlmalÕdÕr. spor ve spor turizmi faaliyetlerine katÕlmalarÕ için gerekli úartlarÕ yaratmalÕ ve bu amaçla kaynak ayÕrmalÕdÕrlar.Madde 12. Hastane ve Tedavi KuruluúlarÕnda. dinlenme evlerinin ve turistik yerlerin yöneticileri dinlenenlerin daha sa÷lÕklÕ olmasÕ. çalÕúanlarÕn beden e÷itimi ve sporla meúgul olmalarÕ. HalkÕn Beden E÷itimi ve Sporu Engelliler arasÕnda beden e÷itimi ve sporun geliúimi onlarÕn rehabilitasyonuna hizmet eder. Madde 13. Yaúam ve Kitlesel Dinlenme Yerlerinde Beden E÷itimi ve Spor Yaúam ve kitlesel dinlenme yerlerinde halkÕn beden e÷itimi ve spor ile meúgul olmalarÕ için gerekli ortamÕn oluúturulmasÕ. Sa÷lÕk bölgelerinde ve dinlenme parklarÕnda halkÕn kiúisel sa÷lÕ÷Õ. ødare. Madde 15. Dinlenme Evlerinde ve Turistik Yerlerde Beden E÷itimi. çocuk ve gençlerin boú zamanlarÕnÕ verimli geçirmelerinin sa÷lanmasÕ. Yetkili organlar “HalkÕn hastalanmasÕna engel olunmasÕ. müessese ve teúkilatlarÕn yöneticileri. ødare. müessese ve teúkilatlarda çalÕúanlarÕn beden e÷itimi ve spor ile meúgul olmalarÕnÕ sa÷lamak için aynÕ kurumun bünyesinde spor kulüpleri kurulabilir. Müessese ve Teúkilatlarda Beden E÷itimi ve Spor Mülkiyet úekline bakÕlmadan bütün idare. engellilerin rehabilitasyonu ve sosyal savunmasÕ hakkÕnda” Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun olarak bütçe ayrÕlmasÕ ve di÷er kaynaklardan istifade 188 . Madde 14. beden e÷itimi ve sporun geliúimi devlet programÕna uygun olarak yetkili organ tarafÕndan bütçe ve di÷er kaynaklarÕn aktarÕlmasÕ ile yapÕlÕr. Spor ve Sa÷lÕk øúleri Hastane ve tedavi kuruluúlarÕnÕn.

Madde 16. bireysel olarak antrenörlük faaliyeti ile meúgul olan kiúiler. AynÕ teúkilatlarÕn üyesi omayan sporcu baúkasÕnÕn vasÕtasÕyla uzman kurumlarla antlaúma yapabilir. spor okullarÕ vb. tÕbbi deste÷i ve hekim kontrolünü yetkili organlar kaynak ayÕrarak hayata geçirirler. Yüksek Dereceli SporcularÕn HazÕrlanmasÕ Yüksek dereceli sporcularÕn hazÕrlanmasÕ beden e÷itimi ve spor teúkilatlarÕ. özellikle mülkiyet durumuna bakÕlmaksÕzÕn bu amaç için kurulan uzman kurumlar (kulüpler. 189 . Azerbaycan Cumhuriyeti engelli sporcularÕ ülkelerini uluslararasÕ spor arenasÕnda Paralimpik ve Özel Olimpiyat Komitelerinde temsil ederler.) tarafÕndan yapÕlÕr. bu kapsamda yabancÕ spor kulüplerine geçmesi yetkili organlar tarafÕndan onaylanmasÕ ile birlikte sporcu ve aynÕ teúkilatlar arasÕnda yapÕlan antlaúma esasÕnda hayata geçirilir. bu alan için özel kadrolarÕn hazÕrlÕ÷ÕnÕ. sporcularÕn üye oldu÷u beden e÷itimi ve spor birlikleri ile yapÕlan antlaúmalar esasÕnda hayata geçirilir. Milli takÕmlara katÕlmÕú sporcularÕn beden e÷itimi ve spor ile ilgili kuruluúlardan di÷erine. Engellilerin rehabilitasyonu sürecinde beden e÷itimi ve sporla ilgilenmelerini. Madde 17. engellilerin spor tesislerinde beden e÷itimi ve sporla meúgul olmasÕ için gerekli úartlarÕ oluútururlar.edilmesi. bilimsel çalÕúmalarÕ. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli TakÕmlarÕ Azerbaycan Cumhuriyeti’nin milli takÕmlarÕnÕn üyelerine sportif birliklerin teklifleri yetkili organlar tarafÕndan tasdik edilir. Ekonomik açÕdan ve tesis açÕsÕndan ça÷daú taleplere cevap veren uzman kurumlarda yüksek dereceli sporcularÕn hazÕrlanmasÕ.

Beden E÷itimi ve Spor AlanÕnda E÷itim Faaliyetiyle Beden E÷itimi ve Spor øle ølgili Pedagojik E÷itim Alan Antrenörler Meúgul Olabilirler E÷itim verdi÷i branúta spor ustasÕ normlarÕnÕ yerine getirmiú ve özel anternörlük kursuna katÕlmÕú kiúiler antrenörlük faaliyeti ile meúgul olabilirler. Profesyonel spor faaliyeti yetkili organ tarafÕndan kabul edilen normatif hukuki antlaúmalrla düzenlenir. seyretme karakterli. kazanç amaçlÕ emek faaliyetidir. 190 . Profesyonel Spor Profesyonel spor yüksek spor hazÕrlÕ÷Õ talep eden. Madde 19. rehabilitasyon uygulamalarÕnÕ sadece özel e÷itimi olan kiúiler yapabilirler. bu ba÷lamda tÕbbÕ destek devlet adÕna yetkili organ tarafÕndan yapÕlÕr. Madde 20.Milli takÕmlarÕn uluslararasÕ spor yarÕúmalarÕna hazÕrlÕk ve katÕlÕm zamanÕ hekim kontrolü. hile ve araçlarÕn yollarÕ beden e÷itimi ve spor kuruluúlarÕnÕn iste÷i ve uluslararasÕ kurallara uygun olarak yetkili organlar tarafÕndan belirtilir. Milli takÕmlarÕn hazÕrlÕ÷Õ ile ilgili yetkili organ tarafÕndan ülkeye getirilen sportif araç ve gereçler gümrük vergisinden ve di÷er vergilerden muaftÕr. Beden e÷itimi alanÕnda. Sporda YasaklanmÕú Usül. Hile ve Araçlara øzin Verilmez Sporda netice elde etmek amacÕyla kullanÕlmasÕna izin verilmeyen usül. Madde 18.

Arazi sahibinin rÕzasÕ olmadan beden e÷itimi. Beden E÷itimi ve Sporun Maddi KaynaklarÕ Beden e÷itimi ve spor faaliyeti Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet bütçesinden. sa÷lÕk ve spor tesisleri için düúünülmüú arazi alanlarÕnda baúka proje. televizyon yayÕnlarÕndan. Beden E÷itimi ve Spora Sponsorluk Beden e÷itimi ve sporun geliúimine sporsorlu÷un esaslarÕ ve kurallarÕ Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yetkili organlarÕ tarafÕndan belirlenir. spor toto-loto gelirlerinden. Beden E÷itimi.III. Bölüm Beden E÷itimi ve Sporun Maddi TeminatÕ Madde 21. Kitlesel beden e÷itimi ve spor yarÕúmalarÕnÕn yapÕlmasÕnÕ temin eden devlet ve toplumsal kuruluúlarÕnÕn. Sa÷lÕk ve Spor Tesisleri øçin AyrÕlan Arazilerin Statüsü Beden e÷itimi. bu úekilde aynÕ arazi alanlarÕndan di÷er amaçlar için istifade edilmesi yasaktÕr. sa÷lÕk ve spor tesisleri için arazilerin ayrÕlmasÕ ve onlardan istifade edilmesinin kurallarÕ Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yetkili organlarÕ tarafÕndan belirlenir. Madde 23. bu kapsamda beden e÷itimi ve spor uzmanlarÕ hazÕrlayan yüksek ö÷retim ve orta ö÷retim kurumlarÕnÕn spor tesisleri ve alanlarÕ onlarÕn daima istifadesindedir. inúaat ve yapÕ iúlerinin yapÕlmasÕ. 191 . Madde 22. seyirci karakterli beden e÷itimi ve spor yarÕúmalarÕndan. gerçek ve tüzel kiúilerin maddi yardÕm ve di÷er kaynaklardan aktarÕlan para ile yürütülür.

sa÷lÕk ve spor kuruluúlarÕnÕn ve tesislerinin yönetimi faaliyetlerin ve yarÕúmalarÕn yapÕlaca÷Õ yerlerin güvenlik kurallarÕna ve sa÷lÕk-hijyen normlarÕna uygunlu÷u. 192 . IV. projelendirilmesine. Beden E÷itimi ve Sporla Meúgul Olan HalkÕn Sa÷lÕ÷ÕnÕn KorunmasÕ Beden e÷itimi. Bölüm Beden E÷itimi ve Spor AlanÕnda Teminatlar Madde 25. sa÷lÕk ve spor tesisleri de yer almalÕdÕr. inúasÕna ve kullanÕma verilmesine uygun normlar esasÕnda nezaret ederler. kendilerinin arazisinde beden e÷itimi. Yaúam alanlarÕnÕ düzenleyen komisyonlara yetkili organÕn beden e÷itimi ve spor bölümlerinin temsilcileri de katÕlmalÕdÕrlar Yetkili organlar. sa÷lÕk ve spor tesislerini kapatmak yasaktÕr. Her türlü okul öncesi e÷itim kurumlarÕ ve normal e÷itim kurumlarÕnÕn inúasÕ ve yeniden kurulma planlarÕna beden e÷itimi. Beden e÷itimi. beden e÷itimi ve sporla meúgul olanlarÕn tÕbbi yardÕm gösterme imkanÕnÕ vermelidir. Beden E÷itimi Sa÷lÕk ve Spor Tesisleri Yaúam alanlarÕnÕn inúaat planlarÕnda di÷er altyapÕ çalÕúmalarÕ ile birlikte beden e÷itimi. Uygun alanda yenisini yapmadan mevcut beden e÷itimi. sa÷lÕk ve spor tesislerinin sigortasÕ kanunla belirlenmiú kurallarla hayata geçirilir. Yaúam alanlarÕnda beden e÷itimi.Madde 24. sa÷lÕk ve spor tesisleri yapÕmÕnÕn úartlarÕnÕ halkÕn nüfusu ve yerli iklim úartlarÕ dikkate alÕnarak yetkili organlar belirler. sa÷lÕk ve spor tesislerinin planlanmasÕna. sa÷lÕk ve spor tesislerinin de inúasÕ eklenmesi zorunludur.

bununla birlikte sporcu ve hakemin sigortalanmasÕnÕn kural ve úartlarÕ Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunlarÕna ve beden e÷itimi ve spor teúkilatlarÕ ile yapÕlmÕú antlaúmaya esasen berlirlenir. sosyal ve profesyonel rehabilitasyon hizmeti verilir. Madde 28. sa÷lÕk ve spor teúkilatÕ ile yaptÕ÷Õ antlaúma úartlarÕna ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilgili kanunlarÕna uygun olarak belirlenir. Antrenörün ve Hakemin Sa÷lÕ÷ÕnÕn Zarar Görmesi Durumunda Mesuliyet Normal úartlarda beden e÷itimi ve spor ile meúgul olurken sporcunun. Beden E÷itimi ve Spor øle Meúgul Olan VatandaúlarÕn SigortasÕ Beden e÷itimi ve sporla meúgul olan vatandaúlarÕn. Madde 26. Yüksek Dereceli SporcularÕn Spor AdamlarÕnÕn Emeklerinin KÕymetlendirilmesi Beden e÷itimi ve spor alanÕnda gösterdikleri büyük hizmetlere ve elde ettikleri yüksek baúarÕlara göre Azerbaycan Cumhuriyeti’nin vatandaúlarÕ uygun úartlarda devlet mükafaatlarÕna ve ünvanlara sahip olurlar Olimpiyat OyunlarÕ’nda baúarÕ kazananlara. Sporcunun.Normal úartlarda beden e÷itimi ve spor ile meúgul olurken sa÷lÕ÷Õ zarar görmüú insanlara yetkili organ tarafÕndan belirlenmiú kurallarda tÕbbi. anternörün ve hakemin sa÷lÕ÷Õna zarar gelmesi durumunda mesuliyet onlarÕn beden e÷itimi. ayrÕca iki defadan fazla olimpik sporlarda Dünya ve kÕta úampiyonalarÕnÕn galiplerine kanunla belirlenmiú úartlarda emeklilik parasÕ verilir 193 . Madde 27. UluslararasÕ yarÕúmalara katÕlan sporcularÕn sigortasÕ onlar gönderen teúkilatlar tarafÕndan gerçekleútirilir.

UluslararasÕ Antlaúmalar Azerbaycan Cumhutiyeti’nin taraftar oldu÷u devletlerarasÕ antlaúmalarla bu kanun arasÕnda zÕtlÕklar olursa aynÕ uluslararasÕ antlaúmalar uygulanÕr.Madde 29. Bu kanunun BozulmasÕ Durumunda Mesuliyet Bu kanunun bozulmasÕ durumunda gerçek ve tüzel kiúiler Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilgili kanununa uygun olarak mesuliyet taúÕrlar. 194 . Madde 30.

iúi. mahareti. Akrobatika: Cimnastik ve sirk sanatÕnÕn bir çeúidi. atlamak. sÕçramak. disk atma gibi bireysel olarak yapÕlan beden e÷itimi çalÕúmalarÕ. koúma. CambazlÕk Alpinist: Da÷cÕ. jokey Atlet: Atletizm branúÕnda spor yapan kimse Atletik: Atletizme ait olan Atletika: ønsanÕn fiziki gücünü arttÕrmak. balet. yüksek bir yerden kendini aúa÷Õ bÕrakmak. vücudunu ve kabiliyetlerini geliútirmeye yarayan atlama. AkrobatlÕq: AkrobatÕn sanatÕ. Azerbaycan Türkçesi Spor Terminolojisi A÷Õr atletika: Halter Akademiya: ølim ve güzel sanatlarÕ geliútirmek maksadÕyla kurulan kurum. da÷cÕlÕk At çapmaq: At koúturmak. AtletikacÕ: Atlet Avar çeken: Kürek çeken AvarçÕ: Kürekçi Avar çekmek: Kürek çekmek Azarkeú: Sporda taraftar Badaq/Badalaq: Serbest güreúte rakibi ayak takarak yere düúürme oyunu Balet: Bale Baletmeyster: Bale ö÷retmeni. Akrobatik: Akrobasiye ait olan. balerin Basketbol: Basketbol 195 . da÷cÕlÕkla u÷raúan Alpinizm: Da÷ turizmi. atletizm. BazÕ özel ilim sahalarÕna ait çeúitli yüksekokullarÕn adÕ. 3. Akrobat: Cambaz. bir úeyin üzerinden atlayÕp geçmek At çapdÕ: At yarÕúÕ/At koútumak At çapan:YarÕú atÕ binicisi. at binmede yi÷itlik göstermek At se÷irtmek: At koúturmak Atlanmaq: Ata binmek.9. Cimnastikte özel olarak akrobasi ile ilgilenen sporcu. atla yarÕú etmek At oynatmaq: At binip hüner göstermek.

) Çohnövçü: Sporun birkaç branúÕ ile u÷raúan sporcu Çohnövçülük: Sporun birkaç çeúidinden oluúan yarÕúma. cimnastik ve programlÕ bir hayat ve düzenli rejimle insan vücudunun her yönden geliútirilmesi.Basketbolcu: Basketbol oyuncusu Baúa çÕhmag: Galip gelmek. At yarÕútÕrmak CÕ÷al: Oyun bozan CÕ÷albaz: Oyun bozan CÕ÷albazlÕq: Oyun bozanlÕk CÕ÷allamaq: KasÕtlÕ olarak oyun kurallarÕnÕ ihlal etmek. modern heptatlon 196 .b. sirk mensuplarÕ v. birinci olmak Beden terbiyeçisi: Vücut geliútirme ve terbiyesi ile u÷raúan adam Beden terbiyesi: Spor. beden e÷itimi Beynelhalq: UluslararasÕ Bilyard: Bilardo BilyardçÕ: Bilardocu Bilyardhana: Bilardo salonu Birinci: Birinci Birincilik: Birincilik Boks: Boks Boksyor: Boksör Boksçu: Boksör Bürünc: Bronz Cedaq: Ok Cemiyyet: Teúkilat CÕdÕr: Hipodrom CÕdÕra çÕhmaq: At yarÕúÕna katÕlmak. icra etme. oyun bozanlÕk etmek CÕ÷allÕq: Oyun bozanlÕk. gösteri yapma (folklorcular. atla yarÕúmak Çarhovuz: Büyük havuz Çempion: ùampiyon ÇÕhÕú: Spor müsabakalarÕna katÕlma. oyunun kurallarÕnÕ kasten ihlal etme Cudo: Judo ÇapÕúmag: At yarÕútÕrmak.

Çövken: Eskiden. atlama beygiri Federasiya: Federasyon Fende salmag: Spor müsabakalarÕnda rakibi yanÕltmak için tatbik edilen yollar Figurist: Zor ve kompleks figürler yapan sporcu Final: Final Fuks: Bilardo oyununda topa tesadüfi olarak vurulan baúarÕlÕ vuruú Futbol: Futbol Futbolçu: Futbolcu Futbolka: Forma Futbol meydancasÕ: Futbol sahasÕ Güleú: Güreú Güleúçi: Güreúçi Güleúmek: Güreúmek Gimnast: Cimnastikçi Gimnastik: Cimnastik Gimnastika: Cimnastik hareketleri sistemi QaçÕú: Koúu müsabakasÕ QaçÕúma: Koúu müsabakasÕ. atÕn üzerinde ucu e÷ri sopayla topu kaleye sokma oyunu. voleybol. basketbol v. yakÕn dövüú Elbeyaha olmaq: Yaka paça kavga etmek. Eltopu/Hendbol: Hentbol El oyunu: Sporda tenis. galip gelme. koúu müsabakasÕnda yarÕúmak Qalib: Yenmiú. yenen Qalib gelmek/olmaq/çÕhmaq: Galip gelmek.b. vuruúmak.b. yarÕúmasÕ QaçÕúmak: Koúu yarÕúÕ yapmak. yüzme v. Elbeyaha: Yaka paça dövüúme. çarpÕúmak. Bu oyunda kullanÕlan top. üstünlük Qaliblik: Galip gelme. birinci olmak Qalibiyyet: Yenme.dallarda yaptÕklarÕ bayrak yarÕúÕ Eúúek: Jimnastik hareketlerini yapmak için üzerine deri geçirilmiú a÷aç. üstünlük QapÕ: Kale (futbol) 197 . elle oynanan oyunlar Estafet: SporcularÕn atletizm. mücadele etmek.

tarz Qelebe: Galibiyet Qelebe qazanmaq/elde etmek/çalmaq: Galip gelmek. mücadeleyi süratlendirme. hokey. çim hokeyi) Hokkeyçi: Hokey oyuncusu Hovuz: Havuz Hovuzcuq: Küçük havuz Hovuzlu: Havuzu olan Hücum: Futbol.b. disk Hantel: Adeleleri geliútirmek için kullanÕlan kÕsa bir kolun iki tarafÕnda a÷ÕrlÕk demirleri olan alet. düzen. güreú v. Qrossmeysterlik: Santranç ustalarÕ için verilen en yüksek unvan Halga: Atletizm müsabakalarÕnda kullanÕlan alet. boks v. voleybol. santranç. sporlarda puan almak için daha aktif hareket etme.b. sporla u÷raúma ødman UstasÕ: Üst düzey antrenör ønstitut: Enstitü 198 . gerginleútirme. Qol vurmaq: Gol atmak Qrossmeyster: Santranç ustalarÕna verilen en yüksek ünvan ve bu ünvanÕ almÕú santranç ustasÕ. kazanmak QÕlÕnc: KÕlÕç QÕlÕnc oynatmaq: KÕlÕç oynatmak QÕzÕl: AltÕn Qol: Gol.b. üstün gelmek. dambÕl HesabÕ açmaq: Futbol. rakibi sÕkÕútÕrma Hücumçu: Hücum bölgesinde oynayan sporcu (Futbol v.QapÕcÕ: Kaleci Qayda: Kural. usül. yol. sporla u÷raúma ødmançÕlÕg: Sporculuk. sporlardaki forvet oyuncusu) Xal: Spor müsabakalarÕnda ve oyunlarÕnda verilen puanlar ødman cemiyeti: Spor kulübü ødman: Spor ødmançÕ: Sporcu.müsabakalarda ilk puanÕ kazanmak Hokkey: Hokey (buz hokeyi. tertip.

b. tür. sporlarda müdafaa oynayan sporcu Nailiyyet: Herhangi bir iúte. müdafaacÕ Müdafieçi: Futbol v.Jokey: YarÕú atÕ binicisi Kaman: Yay Klub: Kulüp Komanda: TakÕm Kombinasiya: Oyunda galip gelmek için tatbik edilen çeúitli tedbirler Kos: Top (oyun topu) Kotekoriya: Kategori Kroket: Kriket Kroketçi: Kriket oyuncusu Kubok: Kupa Marafon: Maraton Marafonçu: Maratoncu Maz: Bilardo ÕstakasÕ Medal: Madalya Meúqçi: Antrenör Miyandar: A÷Õr spor faaliyetlerinin yapÕldÕ÷Õ spor salonunun yöneticisi MiyandarlÕq: Spor salonunu yöneticili÷i Motodrom: Motorsiklet yarÕúlarÕnÕn yapÕldÕ÷Õ parkur Müdafie: Futbol. sahada elde edilmiú baúarÕ Nize: MÕzrak Növ: Branú. hokey gibi oyunlarda müdafaa yapÕlan saha. çeúit Ox: Ok Ohatan: Ok ve yay ile teçhiz olunmuú asker Ohdan: Sadak Oh-kaman: Ok ve yaydan oluúan silah. ok ve yay Ohlamaq: Okla vurmak Ohlanmaq: Okla vurulmak Olimpiya: Olimpiyat Olimpiyada: Olimpiyat oyunlarÕ. spor yarÕúmalarÕ OlimpiyaçÕ: Olimpiyat oyunlarÕna katÕlan sporcu 199 .

b. santranç oyuncusunun v. gençlik v. gösteri Paraúütçülük: Paraúüt sporu Paraúüt: Paraúüt Paraúütçü: Paraúütçü Pehlevan: Güreúçi Stolustu tenis: Masa tenisi Raketka: Tenis raketi. dansçÕ Parad: Spor. ö÷renci.b. kendini silahsÕz savunma Samboçu: Sambo güreúçisi Sekundant: Boksör.Orden: Niúan. menejeri Stadion: Stadyum Stend: AtÕú poligonu Suya atlama: Kule atlama ùahmat: Satranç oyunu ùahmatçÕ: Satranç oyuncusu ùest: OkçularÕn parmaklarÕna taktÕ÷Õ kemik parmaklÕk ùtang: Halterde kullanÕlan a÷ÕrlÕk diskleri 200 . teúkilatlarÕn resmi geçidi. eskrimci Reqib: Rakip Reqbi: Amerikan futbolu Reqbiçi: Amerikan futbolu oynayan sporcu Rekord: Rekor Rekordçu/Rekordsmen: Rekor kÕrmÕú sporcu Rekordizm/Rekordçuluq: Sa÷lÕklÕ olmayan rekabet neticesinde rekor kÕrmak için ola÷anüstü gayret gösterme Rinq: Ring (Boks sahasÕ) Sambo: Ruslara özgü bir güreú çeúidi. masa tenisi raketi Rapira: Dörtgen úeklinde elastik gövdeli ucu sivri kÕlÕç (úimdi eskrimde kullanÕlÕyor) RapiraçÕ: Bu kÕlÕçla yarÕúan sporcu. madalya Otustu hokkey: Çim hokeyi Oyun: Oyun Oyunçu: Oyuncu.

b. kavgada. hokeyde v. galip gelmek Uduzmaq: Oyunda. müsabaka YarÕúçÕ: YarÕúmacÕ Yay: Yay YÕ÷ma komanda: Milli takÕm Yüngül atletika: Atletizmin koúu. Hem hücum hem de müdafaa oynayan oyuncu YarÕmorta: YarÕ orta siklet YarÕmyüngül: YarÕ hafif siklet YarÕú: YarÕúma. yarÕúta iki kiúinin baú baúa mücadelesi Tenis: Tenis Tenisçi: Tenisçi Teúkilat: Kuruluú. yarÕúmada kazanmak.ùtangçÕ/ùtangist: Halterci Tekbetek: Birer birer. organizasyon Tullanmag: Atletizmde uzun ve yüksek atlama Turnir: Turnuva Udmaq: Oyunda. disk vs. Züy: Buz pateni salonu. atlama. yenilmek Umumdünya: UluslararasÕ Üzgüçülük: Yüzme Üzücü/Üzgüçü: Yüzücü Vaterpol(o): Sutopu Velosiped: Bisiklet Velosipedçi: Bisikletçi Voleybol: Voleybol Voleybolçu: Voleybolcu Yaht-Klub: Su sporlarÕ ile u÷raúanlarÕn kulübü YarÕm müdafieçi: Futbolda. cirit. dövüúte. örgüt. her biri ayrÕ ayrÕ. yarÕúmada kaybetmek. atma branúlarÕ Zorhana: Eskiden a÷Õr spor çalÕúmalarÕnÕn ve yarÕúmalarÕnÕn yapÕldÕ÷Õ yer. salon. buz pateni yapma 201 .

TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language-InternetBased Test TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language-Paper-Based Test. Power Point) SPSS 45. ÜDS: ÜniversitelerarasÕ Kurul YabancÕ Dil SÕnavÕ. CAE: Certificate in Advanced English.2005 - * Çok iyi. Ar-Ge Personeli 2.2005-08. bdmurat81@hotmail. Genel Müdürlü÷ü KadÕköy Gençlik ve Spor ølçe Müdürl÷ü Süre (YÕl . zayÕf olarak de÷erlendirin UluslararasÕ ve Ulusal YayÕnlarÕ/Bildirileri/SertifikalarÕ/Ödülleri/Di÷er 202 . Yaz Spor OkullarÕ Koodinatörü 3. ÖZGEÇMøù Kiúisel Bilgiler AdÕ Do÷um Yeri Uyru÷u E-mail E÷itim Düzeyi Mezun Oldu÷u Kurumun AdÕ Doktora/UzmanlÕk Yüksek Lisans Lisans Lise Marmara Üniversitesi Beden E÷itimi ve Spor ABD Ünye Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 2009 1998 Marmara Üniversitesi Beden E÷itimi ve Spor Yüksek Okulu 2005 Mezuniyet YÕlÕ Murat Gölköy/Ordu T.com SoyadÕ Do÷um Tarihi TC Kimlik No Tel Yüksel 07. Exel. CPE: Certificate of Proficiency in English SayÕsal LES PuanÕ (Di÷er) PuanÕ Bilgisayar Bilgisi Program Office(Word.10. IELTS: International English Language Testing System.1981 54730448588 0506 336 05 89 øú Deneyimi (Sondan geçmiúe do÷ru sÕralayÕn) Görevi 1. FCE: First Certificate in English. tüm sonuçlar yazÕlmalÕdÕr KPDS: Kamu Personeli YabancÕ Dil SÕnavÕ.727 Eúit A÷ÕrlÕk 45.C.345 Kullanma becerisi øyi Orta *Çok iyi. orta.ù. iyi. orta.536 Sözel 45. zayÕf olarak de÷erlendirin YabancÕ Dil SÕnav Notu KPDS ÜDS IELTS TOEFL IBT TOEFL PBT TOEFL CBT FCE CAE CPE 50 60 BaúarÕlmÕú birden fazla sÕnav varsa. iyi.10. TOEFL CBT: Test of English as a Foreign Language-Computer-Based Test. YabancÕ Dilleri øngilizce Okudu÷unu Anlama* øyi Konuúma* øyi Yazma* øyi Kurum øBB Spor A.YÕl) 200806.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful